ANALIZA

INVESTICIJSKOG
POTENCIJALA
U SREBRENICI
Razvojni program Ujedinjenih nacija
Bosna i Hercegovina
Finansira Europska unija
Implementira Kronauer Consulting
„SAMO TOKOM 2007. GODINE, PLANIRANO JE DA ĆE PREKO €21 MILION BITI DIREKTNO
ULOŽENO U POBOLJŠANJE POSLOVNOG I ŽIVOTNOG OKRUŽENJA U SREBRENICI.
GLEDAJUĆI NA INVESTICIJSKI POTENCIJAL, PRAVI JE MOMENAT DA SE OVA OPŠTINA
UKLJUČI U RAZVOJNI PROCES BOSNE I HERCEGOVINE I JUGOISTOČNE EVROPE.“
29. avgust 2007. godine
ANALIZA
INVESTICIJSKOG
POTENCIJALA
U SREBRENICI
„SAMO TOKOM 2007. GODINE, PLANIRANO JE DA ĆE PREKO €21 MILION BITI DIREKTNO
ULOŽENO U POBOLJŠANJE POSLOVNOG I ŽIVOTNOG OKRUŽENJA U SREBRENICI.
GLEDAJUĆI NA INVESTICIJSKI POTENCIJAL, PRAVI JE MOMENAT DA SE OVA OPŠTINA
UKLJUČI U RAZVOJNI PROCES BOSNE I HERCEGOVINE I JUGOISTOČNE EVROPE.“
Razvojni programUjedinjenih nacija
Bosna i Hercegovina
Finansira Europska unija
Implementira Kronauer Consulting
SREBR
SREBRENICU karakteriše DIVERZIFICIRANA EKONOMIJA U USPONU koja
investitorima nudi KONKURENTNE PODSTICAJE. Opština Srebrenica,
zajedno sa okolnim opštinama, je trenutno JEDNA OD NAJATRAKTIVNIJIH
LOKACIJA ZA INVESTIRANJE u Bosni i Hercegovini (BiH).
Atraktivnosti poslovnog okruženja ove opštine svakako doprinose NISKA
STOPA POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA OD 10 POSTO, KONKURENTAN SISTEM
INDIREKTNOG OPOREZIVANJA, te ubrzani sistem registracije djelatnosti, u
procesu implementacije, koji će omogućiti da se POSLOVNI SUBJEKTI
REGISTRUJU U ROKU OD PET (5) DANA. Srebrenica je također smještena u
srcu regiona koji je Sporazumom o slobodnoj trgovini u centralnoj
Evropi proglašen JEDINSTVENIM REGIONALNIM TRGOVINSKIM PODRUČJEM.
Srebrenica ima naročit POTENCIJAL ZA RAZVOJ DRVNE, METALNE,
PREHRAMBENE INDUSTRIJE, POLJOPRIVREDE I TURIZMA, koji se ogleda u
NEDAVNOM PROŠIRENJU POSTOJEĆIH INVESTICIJA I NAJAVI NOVIH PODUHVATA
u opštini Srebrenica.
ZAŠTO INVESTIRATI U SREBRENICU?

ENI CA
Najveći iznos javnih investicija po stanovniku u Bosni i Hercegovini i
regionu. Planirano je da će samo u 2007. godini više od € 21 miliona (oko €
2,100 po stanovniku) biti direktno investirano u poboljšanje poslovnog i
životnog okruženja.
Podsticaje za investitore koji se namjeravaju registrovati u Srebrenici, što ovisi
o dogovoru sa Opštinom.
Više od 200,000 m
2
industrijskog zemljišta će biti stavljeno na raspolaganje
investitorima po niskim cijenama. Cijena prigradskog zemljišta se kreće
između € 1.64 i € 6.14 po m
2
.
Obilje prirodnih resursa, uključujući šumski, poljoprivredni, rudni i
turistički potencijal.
Novo-registrovane poslovne aktivnosti na području opštine Srebrenica
izuzete su obaveze plaćanja komunalnih taksi i naknada.
Relativno nisku cijenu radne snage. Raspoloživa je radna snaga iz cijele
sjevero-istočne Bosne i Hercegovine, sa populacijomvećomod jednog miliona
stanovnika.
Planirano osnivanje Poslovnog parka koji će obezbijediti usluge podrške
poslovnim djelatnostima smještenim u Srebrenici. Poslovni park će se
sastojati od centraliziranog sistema šaltera za registrovanje poslovne djelatnosti
i centra za obuku koji će obezbijediti podršku u smislu unapređenja vještina.
Rast poslovne zainteresovanosti za opštinu, te stalni rast priliva investicija.
Putemprojekta Srebrenica digitalni grad, koga će sprovesti Cisco Systems,
Srebrenica će postati “centar bežičnog pristipa internetu”.
Više od €1 miliona je dodijeljeno za 2007./2008. godinu za izgradnju
administrativnih kapaciteta, te privlačenje visokokvalifikovanog osoblja u
ovu opštinu.
S R E B R E N I C A N U D I . . .
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 4
DIO I:
EKONOMIJA SREBRENICE 7
Srebrenica i susjedne opštine 8
Prirodni resursi 8
Rude i minerali 8
Šume i drvo 8
Poljoprivredno zemljište 9
Ljudski resursi 10
Demografija 10
Tržište rada 10
Infrastruktura 13
Industrijska infrastruktura 14
Industrijska zona Potočari 14
Industrijska zona Zeleni Jadar 15
Rudarstvo 16
Turizam 17
Centar grada - Komercijalna zona 17
Industrijski i resursni potencijali 19
Procjena sektora 19
Šumarstvo i drvo-prerađivačka industrija 19
Poljoprivreda i prehrambena industrija 21
Turistički potencijal 25
Usluge, javni sektor i mogućnosti za razvoj biznisa 27
Usluge podrške biznisu 27
Javni infrastrukturni projekti 27
Poslovni park 28
Ideje za investicije i mogućnosti za projekte 29
SADRŽAJ
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 5
Uspješne investicije 30
Resursi i programi javnog sektora 32
Programi vlade 32
Prisustvo donatora 33
Zaključci i preporuke 34
DIO II:
SREBRENICA U ŠIREMKONTEKSTU:
PROFIL SJEVEROISTOČNE BOSNE I
HERCEGOVINE 36
Geografske karakteristike i topografski profil 36
Prirodni resursi 36
Ljudski resursi 37
Obrazovanje 37
Centri za podršku biznisima 38
DIO III:
INVESTICIJSKA KLIMA U BOSNI I
HERCEGOVINI 39
Kratki pregled investicijskog okruženja u BiH 40
Zakonski i regulatorni okvir za investicije u BiH 40
Regulatorno okruženje za poslovanje 42
Kratak opis makroekonomskog okvira 43
Mogućnosti za trgovinu 44
DIO IV: REFERENCE 45
DIOV: PRILOZI 47
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 6
DIO I
Gledajući na investicijski
potencijal, pravi je momenat da
se ova opština uključi u razvojni
proces Bosne i Hercegovine i
jugoistočne Evrope.
DIO I:
EKONOMIJA SREBRENICE
Na sadašnju strukturu ekonomije Srebrenice uveliko su utjecali njeni prirodni
resursi te nedavna ulaganja investitora.
Najznačajniji sektori ekonomske aktivnosti u opštini Srebrenica oslanjaju se na
korištenje prirodnih resursa kojim ovo područje obiluje. Stoga, rudarstvo
(eksploatacija cinka, olova, srebra i boksita), obrada metala, šumarstvo i obrada
drveta, kao i prehrambena industrija predstavljaju srž ekonomskog razvoja ove
opštine. Rast proizvodnje zabilježen je i u poljoprivredi. Također je zaživio i
turizam (banje/eksploatacija izvora mineralne vode, lov, ribolov), koji sve više
poprima na značaju.
U Srebrenici su registrovane 34 kompanije i 138 malih preduzeća. Četiri najveće
kompanije koja posluju u Srebrenici vrše eksploataciju i upravljanje prirodnim
resursima (ruda, minerali, drvo), te upošljavaju najveći broj radnika u opštini
(ukupno 536 radnika).
Priliv novih investitora u opštinu dodatno je doprinio razvoju
novih grana ekonomije u Srebrenici. Šest novih kompanija otvorilo
je pogone iz oblasti proizvodnje automobilskih dijelova, poslastica,
berbe/skupljanja i prerade voća, te tekstilne industrije. Njihova
djelatnost nije direktno vezana za prirodne resurse u Srebrenici. Te
su kompanije otvorile pogone u Srebrenici zbog jeftine radne snage
te dostupnosti sirovina. Dodatna stimulacija bili si su i podsticaji
koje je osigurala opština Srebrenica (npr. radne prostorije), kao i
Tuzlanski kanton, a također i Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, te neke međunarodne nevladine organizacije (NVO).
Pored toga, opština ne naplaćuje nikakve komunalne takse i poreze
na tek oformljene poslovne djelatnosti u opštini. Gore pomenutih
šest kompanija danas zapošljavaju nekih 190 zaposlenika.
Pored ovih kompanija, postoji i niz malih preduzeća (maloprodajne
radnje, restorani, zanatske radnje) koja su većinomlocirana u užoj
gradskoj trgovinskoj zoni. Osimtoga, postoji i jedno preduzeće koje
pruža usluge prevoza putnika.
Iz gore navedenog, ekonomija Srebrenice može se okarakterisati
kao ekonomija malog obima, ali relativno raznolika.
Komercijalne djelatnosti odvijaju se u industrijskimzonama Potočari i Zeleni Jadar,
komercijalnoj zoni užeg centra grada, i rudnicima na području opštine
(eksploatacija ruda i minerala). Poljoprivredna proizvodnja zastupljena je na
prostoru cijele opštine.
Detaljan pregled kompanija koje posluju u Srebrenici i Bratuncu nalazi se u Dodatku
4 ovog dokumenta.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 7
DIO I
Rudarstvo
(eksploatacija cinka,
olova, srebra i
boksita), obrada
metala, šumarstvo i
obrada drveta, kao i
prehrambena
industrija
predstavljaju srž
ekonomskog
razvoja ove opštine.
SREBRENICA I SUSJEDNE OPŠTINE
Prirodni resursi
Rude i minerali
Opština Srebrenica raspolaže velikim rezervama vrijednih minerala,
poput boksita, cinka i olova. Rezerve boksita na području Srebrenice i
Milića među najvećima su u Evropi; procjenjuju se na 69.6 miliona tona.
Zalihe cinka i olova procjenjuje se na 6 miliona tona. Pored navedenih,
postoje također i nalazišta kadmija, šljunka, pijeska, krečnjaka, gline, kao
i manja nalazišta srebra i zlata.
U opštinama Srebrenica i Bratunac postoje i značajne rezerve dacita. Dacit
je ekstruzivni vulkanski kamen široko primijenjen u proizvodnji betona,
putnoj i građevinskoj industriji. Pogodan je za protuklizne agregate za
asfaltiranje aerodromskih pisti. Dacit se također može koristiti i u
dekorativne svrhe. Do danas u Srebrenici nije zabilježeno komercijalno
iskopavanje ovog kamena.
Šume i drvo
Šumski resursi opština Srebrenica, Bratunac i Milići su među najvećim i
najkvalitetnijim u Bosni i Hercegovini. Šumsko zemljište pokriva oko
67,100 ha ili oko 60% ukupne površine regije, i ima ukupne zalihe od oko
13,750,000 m
3
. Više od 70% stalnih zaliha je listopadno širokolisno
drveće, većinom bukva i hrast, a nekih 30% čini crnogorično drvo - jela,
smrča i bor.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 8
DIO I
Šumski resursi
opština
Srebrenica,
Bratunac i
Milići su među
najvećim i
najkvalitetnijim
u Bosni i
Hercegovini.
Šumski resursi opština Srebrenica, Bratunac i Milići
Šumske površine (ha)
Državne šume
Visoka šuma 31.993
Visoka degradirana šuma 4.453
Niska šuma 5.158
Šumska kultura (sastojina) 3.168
Ogoljeno zemljište (pošumljavanje) 1.757
Područje za vještačko pošumljavanje 2.494
Minirano šumsko zemljište 1.586
Privatne šume
Visoka šuma, uključujući degradiranu 8.225
Niska šuma, ogoljeno zemljište, šikara 8.243
Ukupno 67.077
Poljoprivredno zemljište
Opštine Srebrenica i Bratunac pokrivaju površinu od 82.437 ha, od
kojih su 51.767 ha kategorisani kao poljoprivredno zemljište.
Raspoloživost obradivog zemljišta po glavi stanovnika (1 ha po
stanovniku) prevazilazi prosjek u Zapadnoj Evropi. Oko 50%
obradivog zemljišta (16.000 ha) smatra se visokokvalitetnim i
pogodnim za intenzivnu proizvodnju. Ovo je zemljište većinom
smješteno u Podrinju i na platoima. Uglavnom je ravno, uz nagib
manji od 8%, i sa nadmorskom visinom manjom od 300 m. Drugi
dijelovi regije su brdovitiji i manje plodni, prvenstveno su pogodni
za uzgoj stoke i voćarstvo, posebno jagodičastog voća, na padinama
brda i planina sa nadmorskom visinom od 400 m do 1.500 m.
Tabela u donjem dijelu teksta prikazuje raspoloživo poljoprivredno
zemljište prema klasifikaciji zemljišta po svrsi. Prema klasifikaciji u
Bosni i Hercegovini, šume se također smatraju poljoprivrednim
zemljištem
1
.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 9
DIO I
Rezerve drveta ili stalne zalihe opština Srebrenica, Bratunac i Milići (m
3
)
Kategorija šume
Visoka šuma 11.300.829,30
Visoka degradirana šuma 866.553,80
Niska šuma 1.517.407,80
Šumska kultura (sastojina) 50.054,40
Ukupno 13.734.845,30
Godišnji prinos šumskih resursa opština Srebrenica, Bratunac i Milići (m
3
/ha)
Kategorija šume
Visoka šuma 8,49
Visoka degradirana šuma 5,29
Šumska kultura (sastojina) 13,82
Niska šuma 3,21
1
Ukupno poljoprivredno zemljište je suma obradivog zemljišta i šuma.
U opštinama
Srebrenica i
Bratunac
raspoloživost
obradivog
zemljišta po glavi
stanovnika (1 ha
po stanovniku)
prevazilazi prosjek
u Zapadnoj Evropi.
Vrsta zemljišta Površina zemljišta (ha)
Privatni sektor Javni sektor Ukupno
Ukupna površina 40.281 42.156 82.437
Obradivo zemljište 28.241 3.744 31.985
Zemljišni usjevi 20.074 432 20.506
Voćnjaci 1.372 13 1.385
Pašnjaci 3.968 229 4.197
Livade 2.827 3.070 5.897
Šume 11.488 36.247 47.735
Ukupno poljoprivredno
zemljište
39.729 39.991 79.720
Ljudski resursi
Demografija
Opština Srebrenica i njene okolne opštine imaju slične demografske karakteristke
kao i ostali dijelovi Bosne i Hercegovine. Ovo se najvećim dijelom odnosi na porast
starosne dobi stanovništva uopšte, pri čemu je posebno uočen porast broja
stanovnika u kategoriji od 65 i više godina. U isto vrijeme, broj djece koja pohađaju
školu je konstantno opadao na godišnjem nivou u toku protekle četiri godine.
Uprokos tome, zabilježen je porast stope nataliteta u toku zadnje dvije godine što
nagovještava buduću promjenu u strukturi stanovništva ove regije.
U tabeli ispod nalaze se demografski podaci o stanovništvu iz 1991. godine i danas.
Podaci iz 1991. godine prikupljeni su službenim popisom stanovništva, dok su
sadašnji demografski podaci zasnovani na procjeni prema broju registrovanih
stanovnika kao i povratnika u Srebrenicu koji su još uvijek registrovani u opštini
u kojoj su prethodno prebivali kao raseljena lica.
Struktura stanovništva u regiji prema starosnoj dobi i spolnoj pripadnosti
prikazana je u grafikonu ispod. Brojke predstavljaju prosječnu vrijednost,
zasnovanu na informacijama prikupljenim od strane lokalnih nevladinih
organizacija (NVO).
Tržište rada
Ovo poglavlje sadrži informacije o raspoloživoj radnoj snazi na području
Srebrenice. Tekst obuhvata i šire područje, pošto je veliki broj prijeratnih
stanovnika Srebrenice raseljen i nalazi se u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu.
Podaci iz ovog dijela dokumenta se moraju tretirati kao indikativni, jer ne postoje
precizni i pouzdani podaci.
U sljedećoj tabeli predstavljena je struktura radne snage. Brojke u tabeli dobijene
su od Zavoda za zapošljavanje Srebrenice, Bratunca i Milića (podaci o
nezaposlenosti), i od Fonda za penziono osiguranje Republike Srpske (podaci o
zaposlenosti). Međutim, podaci ne uključuju neregistrovane uposlenike, kao i
nezaposlene koji se nisu registrovali u birou za zapošljavanje.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 10
DIO I
Starosna struktura Struktura stanovništva po spolu (%)
Starost ≤ 18
Starost 18-35
Starost 35-65
Starost ≥ 65
Muški
Ženski
20%
23%
47% 53%
42%
16%
Opštine Popis iz 1991. Danas (procjena)
Srebrenica 37.211 11.000
Bratunac 32.943 22.866
Milići 15.920 10.151
Ukupno 86.074 44.017
Tabela desno predstavlja
informacije o kvalifikacijama lica
koja su se prijavila za povratak u
Srebrenicu (iz Federacije Bosne i
Hercegovine). Informacije je
obezbijedilo Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice BiH, koje
stoji na raspolaganju za dodatne
informacije.
Pregled opštih karakteristika aktivne radne snage – rezultati ankete
Anketa provedena metodom slučajnog uzorka na oko 700 lica u Srebrenici i
Bratuncu daje indikacije o karakteristikama raspoložive radne snage u tom
području. Broj anketiranih čini blizu 7% aktivne radne snage sa prostora Srebrenice
i Bratunca, procijenjene na oko 10.000 lica. Anketirana grupa ima sljedeće
karakteristike: 42% je ženska populacija; 70% anketiranih ima prethodno radno
iskustvo; i 46% su zaposlena lica.
Detaljan pregled je priložen u Dodatku 3. Opšti zaključci su:
1. Procenat zaposlenih je najviši u starosnoj grupi između 35 i 45 godina. U
okviru date starosne grupe, 47% zaposlenih su žene dok su 62% zaposlenih
muškarci.
2. Prosječno radno iskustvo je oko 5 godina.
3. U okviru starosne grupe između 18 i 35 godina, prosječno radno iskustvo je
2 godine.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 11
DIO I
SLUŽBENI PODACI O RADNOJ SNAZI
(opštine Srebrenica, Bratunac, Milići)
Službeno zaposleni Službeno nezaposleni Ukupno
Radnici Muš. Žen. Ukup. Muš. Žen. Ukup.
Nekvalifikovani 817 396 1213 2.771 1.610 4.381 5.594
Niskokvalifikovani 214 126 340 154 176 330 670
Srednjekvalifikovani 2.030 619 2.649 2.660 1.308 3.968 6.617
Visokokvalifikovani 178 10 188 128 12 140 328
Tehničari 1.001 905 1.906 892 1.522 2.414 4.32
Univerzitetski nivo
(2 godine)
223 209 432 72 123 195 627
Univerzitetski nivo
(4 godine)
327 222 549 52 71 123 672
Magistrat 2 0 2 0 0 0 2
Ukupno 4.792 2.487 7.279 6.729 4.822 11.551 18.830
Potencijalna radna snaga među raseljenom
populacijom trenutno nastanjenom u
Federaciji BiH
M Ž Ukupno
Student 6 6 12
Učitelj 14 - 14
Inžinjer 9 - 9
Pravnik 1 - 1
Ekonomista 4 2 6
Radnik 505 40 545
Činovnik 34 15 49
Zanatlija 7 6 13
Poljoprivrednik 115 9 124
Ostalo 59 50 109
Ukupno 754 128 882
4. Procenat ispitanika koji imaju završenu tehničku školu je veći među mlađim
generacijama (od 18 do 35 godina) u odnosu na starije generacije (iznad 35
godina). Pomenuto se jednako odnosi na muškarce i žene, s tim što je procenat
nekvalifikovanih radnika muškog pola u okviru starosne grupe između 35 i 40
godina veći nego u drugim starosnim grupama.
5. Radno iskustvo je uglavnom koncentrirano u sljedećim sektorima: metalna
industrija (23%), građevina (14%), drvna industrija i šumarstvo (14%), usluge
(11%), i poljoprivreda i prehrambena industrija (9%).
6. Sa aspekta polne strukture, muškarci uglavnom stiču radno iskustvo iz oblasti
metalne industrije (28%), građevine (15%), drvne industrije i šumarstva (13%)
i usluga (12%).
12. Nezaposlena radna snaga sa prethodnim radnim iskustvom iz različitih
industrijskih sektora ima sljedeću zastupljenost: građevinarstvo (23%), usluge
(17%), poljoprivreda (14%), trgovina (10%), metalna industrija (9%).
Analizirano sa aspekta polne strukture nezaposlene radne snage sa prethodno
stečenim iskustvom: nezaposleni muškarci uglavnom imaju stečeno radno
iskustvo iz oblasti građevine (33%), usluga (16%) i metalne industrije (13%).
Nezaposlena ženska radna snaga ima uglavnom stečeno radno iskustvo iz
oblasti poljoprivrede (26%), trgovine (23%), i usluga (20%).
13. Posao u građevinskom sektoru je uglavom sezonski i radnici većim dijelom
nisu registrovani. Građevinske firme zapošljavaju radnike na privremeni
period i na bazi trenutnih potreba.
Generalno, dostupna radna snaga ima prosječno 5 godina radnog iskustva.
Radne sposobnosti i kvalifikacije mlađe radne snage uveliko odgovaraju
potrebama sektora sa rastućom tendencijom razvoja kao što su šumarstvo i
obrada drveta, metalna industrija, poljoprivreda i prerada hrane.
2
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 12
DIO I
2
Anketa ne daje procjenu stečenog radnog iskustva
Dostupna radna
snaga ima prosječno
5 godina radnog
iskustva. Radne
sposobnosti i
kvalifikacije mlađe
radne snage uveliko
odgovaraju
potrebama sektora sa
rastućom
tendencijom razvoja
kao što su šumarstvo
i obrada drveta,
metalna industrija,
poljoprivreda i
prerada hrane.
7. Žene uglavnom stiču radno iskustvo iz oblasti trgovine (21%),
usluga (17%), rada u javnim ustanovama (13%), prehrambenoj
industriji (10%) i poljoprivredi (8%).
8. U metalnoj industriji, radnici sa najviše stečenog iskustva su starosne
dobi između 18 i 35 godina (53%). Procenat dostiže i 76% ukoliko se
starosna granica pomjeri na 45 godina. Ukupno 82% radnika
prethodno zaposlenih u metalnoj industriji su u radnom odnosu i u
sadašnjosti, dok je 18% pomenutih trenutno nezaposleno.
9. Isto se odnosi i na drvnu industriju, gdje je procenat radnika između
18 i 35 godina sa radnim iskustvom iz oblasti procijenjen na 59%.
Procenat dostiže 81%, ukoliko gornju starosnu granicu pomjerimo
na 45 godina. Ukupno 81% radne snage iz oblasti prerade drveta
trenutno je zaposleno, dok 18% nije u radnom odnosu.
10. Iz oblasti rudarstva, kvalifikovana radna snaga većinom dostiže
gornju starosnu grupu - 67% dostupne radne snage je između 45 i 65
godina. Radnika starosne dobi između 18 i 35 godina ima svega 10%.
11. Među ženskom populacijom sa radnim iskustvom iz oblasti
prehrambene industrije, 65% su žene između 18 i 35 godina. Iz
oblasti trgovine, procenat za istu starosnu grupu iznosi 64%.
Infrastruktura
Drumski saobraćaj
Opština je dobro povezana asfaltnim putevima sa Tuzlom, Sarajevom, Bijeljinom
i Beogradom (Srbija). Regionalni put povezuje Srebrenicu i Bratunac sa putem
Bijeljina - Sarajevo. Na grafikonu je prikazana udaljenost između Srebrenice i većih
gradova u Bosni i Hercegovini i Srbiji.
Lokalno transportno preduzeće pruža usluge autobuskog prevoza putnika.
Isto preduzeće bavi se međugradskimg prevozom u druge gradove regije.
Međugradskim i međunarodnim prevozom putnika u Sarajevo, Tuzlu,
Bijeljinu, Zvornik, Šabac (Srbija) i Beograd (Srbija) bavi se šest drugih
privatnih operatera.
Željeznički saobraćaj
Srebrenica nema željezničkog saobraćaja. Najbliža željeznička stanica nalazi
se u Zvorniku, 60 km od Srebrenice. Zvornik je prugom povezan sa Tuzlom,
a odatle sa različitim domaćim i međunarodnim destinacijama.
Vazdušni saobraćaj
Srebrenici je najbliži međunarodni aerodrom u Sarajevu.
Elektro-energetska i vodoprivredna mreža
Sva gušće naseljena područja opštine su uredno snabdjevena električnom energijom.
Rijetki prekidi u snabdijevanju mogu se desiti zimi, tokom obilnih snježnih padavina.
Opština je snabdjevena vodom u dva urbana dijela, grad Srebrenica i Skelani. Javno
komunalno preduzeće upravlja sistemom vodosnabdijevanja.
Komunikacije
Javni telekomunikacijski operater pokriva grad Srebrenicu i naselje Skelani. Manja
seoska područja nemaju fiksne telefonske linije, ali su pokrivena barem jednom
od mobilnih mreža u Bosni i Hercegovini.
3
Pristup internetu omogućen je „dial-
up“-omili ISDN-om. U Srebrenici postoji bežični internet operater, ali su njegove
usluge nepouzdane. Opsežan pristup internetu još uvijek nije moguć, no projekat
koji će u skoro vrijeme implementirati Cisco Systems, Srebrenica Digitalni grad,
omogućiće brzi bežični pristup internetu.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 13
DIO I
3
M:tel (TelekomSrbije), BHTelecomi Eronet.
Udaljenost od glavnih urbanih centara (u km)
Bijeljina
Tuzla
Šabac (Srbija)
Brčko
Sarajevo
Beograd (Srbija)
100
120
125
210
140
150
Projekat koji će u
skoro vrijeme
implementirati
Cisco Systems,
Srebrenica
Digitalni grad,
omogućiće brzi
bežični pristup
internetu.
Industrijska infrastruktura
Industrijska zona Potočari
Industrijska zona Potočari je geografsko područje gdje su bili smješteni industrijski
kapaciteti prije 1992. godine (industrijska zona sa kapacitetom za proširenje).
Nalazi se pored puta Bratunac - Srebrenica i raspolaže svom potrebnom poslovnom
infrastrukturom (struja, industrijska voda, kanalizacija i telekomunikacije).
Preduzeća koja se danas nalaze u ovoj zoni raspolažu vlastitom imovinom
(uključujući zemljište).
U ovoj zoni je smješteno 6 preduzeća, u kojima je zaposleno 239 radnika na puno
radno vrijeme i 70 radnika na pola radnog vremena. Sljedeća tabela daje prikaz
preduzeća kao i informacije o njihovoj djelatnosti i broju zaposlenih.
Udruženje domaćih proizvođača voća svake sezone otvori otkupnu stanicu.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 14
DIO I
Naziv kompanije Djelatnost
4
Puno Pola
Fabrika za
pocinčavanje
(A.D.)
Metodom vruće galvanizacije prerađuje oko
7,000 t cinka godišnje. Sirovina se uvozi, a
gotov proizvod plasira na domaćem tržištu.
63 -
“11. mart” (A.D.)
Proizvodnja metalnih proizvoda, poput žice,
šipki i lemova, koji se prave od različitih
obojenih metala, kao što su: lim, bakar, srebro,
legura cinka i olova. Sirovine se kupuju (čiste
metalne legure) na različitim tržištima u regiji.
Prodaja se vrši na međunarodnom (bivša
Jugoslavija) i domaćem tržištu.
21 -
“Cimos”
Automobilska
industrija
(D.O.O.)
Proizvodnja autodijelova. Sirovina se nabavlja
od 246 dobavljača iz Francuske, Italije, Slovenije
(sirovina se isporučuje preko sjedišta u
Sloveniji). Preduzeće je 100% orijenatisano na
izvoz.
80 20
“Boss agro-food“
Sarajevo,PJ.
Srebrenica
(D.O.O.)
Otkup i skladištenje jagodičastog voća i izvoz
ukupne proizvodnje.
20 50
“Prevoz“
Srebrenica (A.D.)
Pruža usluge prevoza putnika. 38 -
Vinarija (ZZ
Srebrenica)
(zadruga)
Prerada jagodičastog voća uzgojenog u
Srebrenici (33 ha i 460 kooperanata). Glavno
tržište je Bosna i Hercegovina.
17 -
Uposleno
(radno vrijeme)
4
Opis djelatnosti nekih preduzeća nalazi se u Dijelu IV: Priče o uspjehu investitora
Vrlo je značajno napomenuti da će se poslovne aktivnosti vezane za ovu
industrijsku zonu uveliko proširiti dolaskom novih međunarodnih
investitora. Veliki strani ulagač iz Slovenije (“Primorje Group” iz
Ajdovščine) nedavno je u zoni kupio ogromne prostorije bivše tvornice
betonskih elemenata (GP ‘Radnik’). Primorje Group je vrlo uspješna i
visokokvalitetna građevinska kompanija, koja je specijalizovana za
izgradnju auto-puteva i zahtjevnih inžinjerskih konstrukcija, posebno
vijadukata i mostova. Vodeći je proizvođač prefabrikovanih sistema u
Sloveniji, vodeći ponuđač za prefabrikovanu proizvodnju i jedan od
najvećih izvođača radova nove stambene izgradnje. Specijalizovan je i za
izgradnju hidroelektrana i aparata za pročišćavanje, te je preduzimač
vrhunskog kvaliteta za sve druge vrste izgradnje. Planovi u vezi sa novim
prostorijama u Srebrenici još nisu javno objelodanjeni.
Ukupna površina zone nije nikada definisana (izmjerena), a zbog
nedostatka prostornog plana, granice zone nisu jasno definisane. To
praktično znači da se zona može proširiti na cjelokupno okolno područje.
Prema sadašnjim opštinskim procjenama, zona se može proširiti na još
dodatnih 85,000 m
2
do 200,000 m
2
. Većina tog zemljišta je u privatnom
vlasništvu. Dodatnih 5,000 m
2
moglo bi se također učiniti dostpunim, ali
to ovisi o likvidaciji bivše kompanije Feros. Male parcele su trenutno u
vlasništvu opštine. Sve parcele mogu se jednostavno priključiti na
komunalnu i infrastrukturalnu mrežu u zoni (neki novi investitori su to
učinili bez problema).
Opština Srebrenica je definisala nezvaničan nacrt prostornog plan. Prema
tom planu, opštinsko zemljište (industrijsko, građevinsko, poljoprivredno,
ili drugo zemljište u vlasništvu opštine) je podijeljeno u četiri zone. Cijena
svih tipova opštinskog zemljišta ovisi o udaljenosti zone od samog centra
grada kao i o raspoloživosti komunalne i druge infrastrukture u zoni.
Cijena po metru kvadratnom u ove četiri zone kreće se:
€ 3.98 u zoni I
€ 2.96 u zoni II
€ 2.30 u zoni III, i
€ 1.64 u zoni IV.
Memorijalni centar
Područje Potočara je također poznato po Memorijalnom centru i mezarju Potočari
(lociranom u bivšoj Fabrici akumulatora, unutar industrijske zone). Memorijalni
centar i mezarje spomen su na žrtve ubijene tokom pada Srebrenice, u julu 1995.
godine. Memorijalni centar je u izgradnji, a sastojaće se od tri dijela: sakralnog,
memorijalnog i komercijalnog (muzej, arhiv, i dodatni odjeli).
Industrijska zona Zeleni Jadar
Zeleni Jadar je geografsko područje opštine Srebrenica na kome dominira drvo-
prerađivačka industrija. Industrijska zona Zeleni Jadar je locirana 10 km od centra
grada na putu Srebrenica-Skelani-Bajina Bašta i ima obezbijeđenu infrastrukturnu
mrežu (voda, el. energija, telefon).
Nivo ekonomskih aktivnosti u industrijskoj zoni je trenutno veoma nizak jer u
zoni posluju samo dva preduzeća. Zeleni Jadar je ogromno prijeratno drvo-
prerađivačko preduzeće koje je imalo 1.300 uposlenika. Preduzeće “Petro projekt”
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 15
DIO I
Veliki strani
ulagač iz
Slovenije
(“Primorje
Group” iz
Ajdovščine)
nedavno je u zoni
kupio ogromne
prostorije bivše
tvornice
betonskih
elemenata (GP
‘Radnik’).
Prema sadašnjim
opštinskim
procjenama, zona
se može proširiti
za još nekih
200,000 m
2
.
iz Bratunca je privatizovalo ovo preduzeće i danas zapošljava 165 radnika.
5
Preduzeće “Makljen” je drugo drvo-prerađivačko preduzeće koja se nalazi na širem
području Zelenog Jadra. U poređenju sa firmom Zeleni Jadar, radni kapacitet firme
Makljen je znatno manji.
Kao što je to slučaj sa industrijskom zonom Potočari, ukupna površina industrijske
zone Zeleni Jadar nije nikada definisana (izmjerena). Usljed nedostatka prostornog
plana, granice zone nisu jasno postavljene. To praktično znači da se zona može
proširiti na cjelokupno okolno područje. Opštinski zvaničnici tvrde da se privatno
zemljište može otkupiti za proširenje zone (nema preciznih podataka).
Rudarstvo
U Srebrenici rade dva rudnika: A.D. “Rudnik boksita” Srebrenica i A.D. “Sase”
Srebrenica (rudnik olova i cinka).
A.D. “Rudnik boksita” Srebrenica ima 39 uposlenih. Ukupna proizvodnja prodaje
se kompaniji Glinica iz Zvornika koja prerađuje boksit eksploatisan na području
Srebrenice i Milića (Vlasenica). Kompanija ima dozvolu Vlade Republike Srpske
za eksploataciju boksita na području Srebrenice.
A.D. “Sase” Srebrenica (rudnik olova i cinka) ima 357 uposlenih. U julu 2004.
godine Vlada Republike Srpske potpisala je ugovor sa kompanijom “Mineco” iz
Velike Britanije i na nju prenijela pravo upravljanja nad državnim kapitalom u
rudniku (Rudnik “Sase”, a ne kompanija iz Velike Britanije, ima koncesiju na
eksploataciju ruda). Rudnik Sase ostvaruje godišnji prihod od € 4,9 miliona. Olovo
i cink se većinom izvoze u kompaniju “Zorka” iz Šapca (Srbija), a tamo se dalje
prerađuju i izvoze na međunarodno tržište. Nije napravljena nijedna studija koja
bi utvrdila može li se prerada olova i cinka koja se vrši u Srbiji obavljati i na
području Srebrenice.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 16
DIO I
Naziv preduzeća Djelatnost Broj uposlenih
“Zeleni Jadar” A.D.
Primarna obrada drveta.
Preduzeće orijentisano ka
izvozu.
Do 165, ali samo 5 registrovanih u
Srebrenici. Drugi uposlenici su
registrovani u Bratuncu.
“Makljen” D.O.O. Primarna prerada drveta. 10
5
Prema zvaničnim opštinskim podacima, privatizovano preduzeće trenutno upošljava samo 5
radnika registrovanih u Srebrenici. Ipak, dodatnih 160-ak radnika, koji također rade u preduzeću,
su registrovani u opštini Bratunac
Turizam
Bivši objekti za medicinsku rehabilitaciju
Kompanija “Guber” A.D. vlasnik je dva hotela, “Domavija” i “Argentarija”,
te nekih uništenih objekata blizu izvorišta Guber. Nakon oštećenja u ratu
1992. – 1995., hoteli i drugi objekti nisu nikada rekonstruisani. Uprkos
činjenici da je većinski vlasnik kapitala privatna kompanija
6
, Banja Guber
gotovo da i ne radi u usporedbi sa prijeratnim aktivnostima (trenutno
upošljava samo 15 radnika, u poređenju sa 120 zaposlenih prije rata).
Vlada Republike Srpske nije izdala koncesiju za eksploataciju mineralne
vode “Crni Guber”, te stoga ta voda, sa izuzetnim ljekovitim
karakteristikama, trenutno se ne eksploatiše u komercijalne svrhe.
7
Smještajni kapaciteti
U Srebrenici postoje dva hotela: Hotel Misirlije ima 45 kreveta u 24 sobe, a Hotel
Domavija ima 3 dvokrevetne i 2 sobe sa francuskim krevetima. Osim toga,
stanovnici Srebrenice nude privatni smještaj u svojim kućama sa oko 60 kreveta u
ponudi (iako nisu službeno registrovani). U gradu djeluje Turistička organizacija
Srebrenica
8
, koja turistima pruža osnovne usluge (informacije o smještaju,
posjetama lokalnim znamenitostima).
Infrastruktura na jezeru Perućac
Infrastruktura pogodna za razvoj turizma brzo se uspostavlja na jezeru Perućac.
Radi se na tri velika projekta. Opština ulaže u izgradnju asfaltnog puta prema
jezeru. Plan je da se jezero učini dostupnijim tokom 2007. godine. U saradnji sa
domaćim i međunarodnim NVO, Opština također ulaže u izgradnju male luke na
jezeru. Radovi bi se trebali završiti tokom 2007. godine. Lokalna Turistička
organizacija također je kupila i brod (kapaciteta 20 osoba), koji bi trebao biti
korišten za obilazak lijeve obale (strana pripada Bosni i Hercegovini). Nema
preciznih planova za izgradnju infrastrukture u budućnosti, ali lokalni NVO-i,
Opština i privatne firme najavljuju nova potencijalna ulaganja.
Centar grada - komercijalna zona
Područje centra grada sastoji se iz stambenog dijela, komercijalne zone (zanatske
radnje, restorani, banke, gradska uprava, maloprodaja) i dva mala proizvodna
objekta (proizvodnja poslastica i konfekcije). Objekti bivšeg centra za medicinsku
rehabilitaciju također su u centru.
Poslovne prostorije (kancelarije) mogu se iznajmljivati u lokalnom kulturnom
centru, kao i širom grada (u privatnom vlasništvu). Opština posjeduje dva prostora
koja se mogu ponuditi potencijalnim ulagačima – drugi i treći sprat zgrade Suda
i bivšu zgradu Gimnazije. U centru ima još uvijek mnogo napuštenih i oštećenih
poslovnih objekata. Područje se može klasifikovati kao investicijska mogućnost
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 17
DIO I
6
Preduzeće “RiS” iz Prnjavora vlasnik je 61.2% kapitala. Dionicama Guber-a A.D. trguje se na
Banjalučkoj berzi (BLSE skraćenica “GUBE-R-A”, www.blberza.com)
7
Po kvalitetu i sastavu, mineralna voda Crni Guber se obično ubraja među najpoznatije mineralne
vode u Evropi.
8
Kontakt: Srebreničkog odreda bb, Srebrenica 75430; Tel/faks: ++387 56 440 072
Vlada Republike
Srpske još nije
izdala koncesiju
za eksploataciju
mineralne vode
“Crni Guber”.
zbog pogodnih cijena za iznajmljivanje i mogućnosti kupovine nekretnina, koje
se mogu koristiti ili prilagoditi za različite svrhe. Tabela dole prikazuje veća
preduzeća smještena u centru grada.
Poljoprivredna zadruga Srebrenica ima kancelarije u centru
grada (većina aktivnosti dešava se na poljoprivrednom
zemljištu u opštini). Građevinska kompanija „Jata“ iz
Srebrenika (izgradnja puteva) nedavno je kupila kancelarijske
prostorije u gradu, ali do danas nema znakova konkretnih
aktivnosti. Fabrika duhana Sarajevo kupila je devastiranu
zgradu u centru grada (bivša zgrada Energoinvest-a). Prema
informacijama opštinskih zvaničnika, kompanija vjerovatno
planira izgraditi novi hotel.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 18
DIO I
Naziv preduzeća Djelatnost
Broj uposlenih
(radno vrijeme)
puno pola
„Alma Ras“ D.O.O.
Srebrenica
Proizvodnja finog rublja 18
„Gusto-e-Sapore“
D.O.O. Srebrenica
Proizvodnja poslastica 43
„Guber” A.D.
Srebrenica
Medicinska rehabilitacija 15
Šumsko gazdinstvo
„Drina“ Srebrenica
Održavanje šume 95
„Bosswood“ D.O.O.
Srebrenica
Sječa drveta i transport sirovine,
većinom u Nizozemsku
12
Robna kuća Maloprodaja 25
„Svjetlost” D.O.O.
Srebrenica
Štamparija i knjigovodstvo
(usluge)
8
Centar grada –
komercijalna zona se
može klasifikovati kao
investicijska mogućnost
zbog pogodnih cijena za
iznajmljivanje i
mogućnosti kupovine
nekretnina, koje se mogu
koristiti ili prilagoditi za
različite svrhe.
Bivša zgrada
Energoinvest-a
INDUSTRIJSKI I RESURSNI POTENCIJALI
Procjena sektora
U ovom poglavlju su predstavljena tri sektora:
šumarstvo i drvo-prerađivačka industrija,
poljoprivreda i prehrambena industrija, te
turizam.
Ovi sektori su odabrani na osnovu njihovog potencijala za razvoj.
1. Šumarstvo i drvo-prerađivačka industrija
Zbog bogatih šumskih resursa, šumarstvo i drvo-prerađivačka industrija
su među najrazvijenijim sektorima u regiji, koja ima dugu tradiciju u
proizvodnji proizvoda od drveta. Kompanije i organizacije su zastupljene
u cijelom proizvodnom lancu.
Prijeratna šumska industrija zasnivala se na značajnim i pogodnim
zalihama drveta, profesionalnoj radnoj snazi, modernoj tehnologiji i
dobrom domaćem i međunarodnom tržištu. Prije rata, proizvodnja
namještaja bila je jedna od vodećih industrijskih aktivnosti.
Drvna industrija je trenutno u fazi restruktuiranja: proces privatizacije
šumskih gazdinstava (i posljedični porast eksploatacije), te šteta
uzrokovana ratom uticali su na lokalni klaster. Posljedica rata su smanjene
aktivnosti sekundarne obrade drveta. Situaciju pogoršava nedostatak
odgovarajućih finansijskih sredstava, nedostatak modernih tehnoloških
unapređenja, gubitak tradicionalnog tržišta i nedostatak kvalifikovane
radne snage, koja je, zbog ratnih dešavanja, napustila područje.
U srebreničkoj regiji već je uspostavljen klaster drvnih prerađivača, a sastoji se od
upravljanja šumama (državna šumska preduzeća/gazdinstva), sječe šuma (nedavno
privatizovan sektor), primarne obrade drveta (privatne pilane koje lokalno kupuju
drvo i obično se bave izvozom), kao i sekundarne obrade drveta (namještaj, drveni
građevinski materijal i proizvodi od drveta). Aktivnosti i podaktivnosti unutar
vrijednosnog lanca drvnog klastera navedene su kako slijedi:
Lanac snabdijevanja drvnog klastera
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 19
DIO I
Upravljanje
šumama
Sadnja
Državna šumska
preduzeća
Regionalna privatna
preduzeća
Regionalna privatna
preduzeća
Kompanije u /
van regije
Upravljanje Sječa Sakupljanje
Prodaja /
Distribucija
Rezanje
Vlaženje /
sušenje
Finiranje
Proiz-
vodnja
Prodaja
Korištenje
šuma
Primarna
obrada drveta
Sekundarna
obrada
drveta
Zbog bogatih
šumskih resursa,
šumarstvo i drvo-
prerađivačka
industrija su
među
najrazvijenijim
sektorima u regiji.
Grafikon lijevo prikazuje broj utvrđenih, zakonski
registrovanih kompanija u šumskom i drvo-
prerađivačkom sektoru u regiji. Broj kompanija u
klasteru (26) je u stvarnosti veći, jer ova brojka ne
uključuje transportne kompanije, uslužnu
industriju niti ‘sivu’ (nelicenciranu) industriju –
sektor pilana.
Glavni akteri šumskog i drvo-prerađivačkog
klastera odlučili su 2007. godine uspostaviti
klaster-forum registrovanjem lokalnog udruženja,
čiji je cilj poboljšati inovaciju i konkurentnost
klastera. Klaster uključuje i privatne i državne
kompanije. Tabela ispod sadrži listu s nazivima
kompanija koje čine klaster. U sektoru dominiraju
kompanije koje su uključene samo u primarnu
obradu. Međutim, postoje dobri pokazatelji da se
interes vodećih kompanija povećava za
prilagođavanje proizvodnje onom sektoru koji će
stvoriti veću dodatnu vrijednost i veće mogućnosti
na međunarodnom tržištu.
Državne šume u Republici Srpskoj su pod upravom javnog preduzeća šumarstva
“Šume Republike Srpske”. Ovo javno preduzeće je decentralizovano na manje
jedinice koje pokrivaju po dvije do tri opštine. Lokalno šumsko gazdinstvo (Š.G.)
u Srebrenici “Drina” pokriva opštine Srebrenica i Bratunac. Područje u njihovoj
nadležnosti podijeljeno je u 12 šumskih zona. Okolne opštine Milići i Vlasenica su
pod upravom Š.G. “Birač”.
UNDP, uz sredstva obezbjeđena od strane vlade Holandije, trenutno obezbjeđuje
pomoć vodećim kompanijama u regiji vezano za sticanje certifikacije gazdovanja
šumama (FSC). Certifikacijom se obezbjeđuje proizvodnja FSC-certifikovanog
drveta. FSC je lanac sirovina-prerada-finalni proizvod od šume do potrošača,
uključujući sve sukcesivne faze prerade, transformacije, proizvodnje i distribucije.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 20
DIO I
Drvni klaster
broj kompanija
Srebrenica
Bratunac
Milići
10
11
5
Naziv kompanije
Š.G. “Drina” Srebrenica ✓
Š.G. “Birač” Srebrenica ✓
“Pelet” D.O.O. Srebrenica ✓ ✓ ✓
“Bosswood” D.O.O. Srebrenica ✓ ✓
“Agapos” D.O.O. Srebrenica ✓
“Suvenir” D.O.O. Srebrenica ✓ ✓
“Feroles” D.O.O. Srebrenica ✓
“Drvo trend” D.O.O. Srebrenica ✓
P
r
i
m
a
r
n
a
o
b
r
a
d
a
S
e
k
u
n
d
a
r
n
a
o
b
r
a
d
a
F
i
n
a
l
n
a
o
b
r
a
d
a
U
s
l
u
g
e
e
k
s
p
l
o
a
t
a
c
i
j
e
i
l
i

t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
Potencijal
Š.G. „Drina” Srebrenica, koje upravlja šumama u Bratuncu i Srebrenici,
osnovano je 1996. godine. Ova organizacija ima 91 uposlenika, u državnoj
je svojini i nadležna je za sveukupno upravljanje šumskim zemljištem
srebreničke regije, što je ukupno oko 37.792 ha zemljišta (35.729 ha su
listopadne širokolisne šume, a 2.063 ha su četinarske šume). Preduzeće
upravlja sa 22.658 hektara gustih šuma, sa 5.326 ha šuma niske gustoće i
sa 2.516 ha degradiranog šumskog zemljišta. Od ukupne površine zemljišta
pod upravom Š.G., 2.882 ha se obrađuje radi drvnog potencijala, dok 4.413
ha čini neproduktivnu površinu. Tokom 2006. godine preduzeće je
eksploatisalo 3.995 m
3
četinara i 59.945 m
3
širokolisnog listopadnog
drveća. Godišnji rast šume koju pokriva ovo preduzeće je 6-7 m
3
/ha. Cilj
preduzeća je isjeći 80% od maksimalno dozvoljenog godišnjeg obima, ali
tako da se izbaci 100% degradiranog područja kako bi se obezbijedilo
održivo i produktivno zemljište.
Ovo javno preduzeće vrši prodaju drveta lokalnim kompanijama za primarnu
obradu drveta, koje sijeku sirovinu za sekundarnu obradu i finalni proizvod u
regiji. Nakon mnogo godina popraćenih finansijskim poteškoćama, preduzeće sada
radi iznad tačke pokrića i na putu je da prikaže profit od ove godine. Neto-prihod
od prodaje u 2006. godini iznosio je € 2.148.839.
2. Poljoprivreda i prehrambena industrija
Profil poljoprivrednih posjeda
9
U srebreničkoj regiji dominiraju mali privatni posjedi prosječne veličine 2.6 ha.
Procjenjuje se da na ovom području ima blizu 10.000 malih posjeda, koji
obuhvataju 85% poljoprivrednog zemljišta i 70% proizvodnje. Zadruge upravljaju
ostatkom zemljišta i proizvodnjom.
Na malim privatnim posjedima u regiji se uzgaja stoka i proizvode žitarice, koji se
utroše na mjestu proizvodnje. Kukuruz (za stoku) i pšenica (za domaću upotrebu)
glavne su žitarice, a uzgaja se i nešto stoke. Glavni izvor novčanih primanja je
prodaja životinjskih proizvoda, voća i povrća.
Poljoprivreda je u regiji prepoznata kao važan sektor ekonomskog razvoja i
zamjena za regularno uposlenje s obzirom na kolaps teške industrije u
poslijeratnim godinama. Stoga su lokalne vlasti, vlada i međunarodna zajednica
učinili mnogo napora u posljednjih pet godina da taj sektor unaprijede
programima, projektima i mjerama kojima se poboljšavaju efikasnost i
profitabilnost komercijalnih posjeda u specifičnim podsektorima sa potencijalom
za rast.
Proizvodnja voća i jagodičastog voća
Proizvodnja jagodičastog voća
U Srebrenici i okolnim opštinama postoji profitabilna industrija jagodičastog voća,
koja proizvede oko 2.000 tona godišnje, a postoji mogućnost da se ta količina i
poveća. Gotovo 200 ha zemljišta obrađuje se za proizvodnju jagodičastog voća.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 21
DIO I
9
Podaci predstavljeni u ovom dijelu moraju se uzeti s oprezom, jer zvanični statistički podaci nisu
dostupni. Brojke su u većini slučajeva zasnovane na informacijama koje su rezultat procjena
općinskih vlasti, zatim na izvještajima FAO-a, Savjetodavne stručne službe Bratunac,
poljoprivrednih udruženja i UNDP-a.
Š.G. „Drina”
Srebrenica, koje
upravlja šumama
u Bratuncu i
Srebrenici, na
putu je da prikaže
profit od ove
godine.
Veliki dio tih usjeva izvozi se na tržišta visoke vrijednosti u Evropi, u
obliku zamrznutih proizvoda. Agro-klimatski i ekonomski uslovi regije
Srebrenica idealni su za proizvodnju jagodičastog voća. Postoji potencijal
za visoki prinos, što zahtijeva visoku potražnju za sezonskim radnicima,
time otvarajući mogućnost za zapošljavanje u ruralnim područjima, a
industrija je orijentisana ka izvozu. Umjerena su potrebna ulaganja na
pojedinačnim posjedima, a povrat se realizuje već od prve godine.
Lokalne vlasti i međunarodne organizacije, ulaganjima i subvencijama
poljoprivrednicima, čine znatne napore da se proširi proizvodnja i
povećaju prinosi, te maksimizira profitabilnost. U okviru programa
podrške poljoprivredi, Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, u
saradnji sa lokalnim vlastima u Bratuncu i Srebrenici, podržalo je više
od 100 poljoprivrednika obezbjeđenjem sistema navodnjavanja i
subvencijama za nove plantaže. Subvencije u iznosu od €200 po ha
dobijaju poljoprivrednici za nove obrađene površine/proizvodnju.
Narednih godina planira se veća podrška tom podsektoru zbog njegove
važnosti.
Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA) finansira, putem CARITAS-a,
razvojni projekat jagodičastog voća, u koji je uključeno 80 poljoprivrednika.
Ministarstvo poljoprivrede RS je u naredne tri godine planiralo budžet od oko
€200 miliona za regiju Birač
10
, a očekuje se da će veliki dio novca biti dodijeljen
Srebrenici i okolnim opštinama.
Zbog potencijala za rast sektora jagodičastog voća u široj regiji, uključujući i
susjedne opštine u Srbiji, od 2005. godine realizovana su jedno domaće i dva strana
direktna ulaganja u rashladne objekte, kao i jedno domaće ulaganje u vinariju
jagodičastog voća. U lancu dodate vrijednosti postoje dodatne šanse za ulaganje
postoje, tj. u sekundarnoj i tercijarnoj preradi, te dodatnoj proizvodnji poput
pakovanja, opreme itd., kao i u proizvodnji prateće opreme, kao što su sistemi
navodnjavanja i poljoprivredna oprema.
Voće
Sadašnja proizvodnja voća već prevazilazi domaće potrebe, a postoji i
značajan prostor za dodatno povećanje proizvodnje. Prednosti ovog
sektora uključuju:
Neophodno je potaći inicijative Ministarstva poljoprivrede Republike
Srpske i međunarodnih organizacija koje za cilj imaju poboljšanje
konkurentnosti ovog podsektora – uvođenjem boljih kultura i
efikasnijom te proizvodnjom orjentisanom ka izvozu. Mogućnosti
ulaganja privlačne su u svim fazama ovog podsektora, a posebno u
oblasti uzgajanja, navodnjavanja, pakovanja i prerade.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 22
DIO I
10
Regija Birač uključuje općine: Zvornik, Bratunac, Srebrenica, Milići, Vlasenica i Šekovići
U Srebrenici i
okolnim
opštinama postoji
profitabilna
industrija
jagodičastog
voća, koja
proizvede oko
2.000 tona
godišnje, a postoji
mogućnost da se
ta količina i
poveća.
Voće: U lancu
dodate vrijednosti
postoje dodatne
šanse za ulaganje
postoje, tj. u
sekundarnoj i
tercijarnoj preradi,
te dodatnoj
proizvodnji poput
pakovanja, opreme
itd., kao i u
proizvodnji prateće
opreme
pogodne agro-klimatske uslove (uprkos povremenom mrazu i
gradu);
jeftine sisteme navodnjavanja;
jeftinu radnu snagu i
značajnu potražnju na domaćem tržištu.
Ljekovito bilje
Ljekovito bilje koje se koristi u lijekovima, kozmetici, hemisjkoj industriji i
dodacima u hrani jest visokovrijedan resurs, čije je svjetsko tržište u
porastu. Brdoviti i planinski dijelovi Srebrenice i okolnih opština su
prikladni za takvu proizvodnju, jer to bilje raste samo na većoj nadmorskoj
visini i tamo gdje je klima umjereno-kontinentalna. Pronađene su dvije
stotine vrsta ljekovitog bilja. Međutim, prikupljanje i plasiranje tako
visokovrijednih biljaka ograničeno je na male količine, koje Zadruga
Srebrenica prodaje različitim prerađivačima u Bosni i Hercegovini. Japanska
agencija za međunarodnu saradnju (JICA) podržala je NVO Podrinje 1,
obezbijedivši im objekte za sušenje, tehničku pomoć i edukaciju berača. U
2006. godini prikupljeno je oko 2,5 tone ljekovitog bilja, a postoje uslovi i
za povećanje količine. To čini čvrstu osnovu za privlačenje ulaganja u
prikupljanje, sušenje i preradu.
Stočarstvo
Mali posjedi na livadama i pašnjacima i dalje dominiraju sektorom stočarstva. Ti
posjedi, pored krmnih usjeva (kukuruza, djeteline), obezbjeđuju većinu jeftine
ispaše i sijena za zimsku ishranu.
Krave muzare
Agro-klimatski uslovi u Srebrenici i okolnim opštinama prikladni su za
proizvodnju mlijeka, pri čemu također dominiraju mali privatni posjedi. Učinak
je i dalje nizak (1.540 litara mlijeka po kravi godišnje 1991. godine) u usporedbi sa
prinosom u Zapadnoj Evropi (u prosjeku 5.000 litara po kravi godišnje). To je zbog
loše ishrane, kasnog odbijanja teladi (40 dana), te niske stope genetskog
poboljšanja
11
. Sisteme proizvodnje karakterišu mala stada i sezonska proizvodnja
mlijeka.
Iako je tokom rata većina stada bila uništena (77% gubitaka), proizvodnja mlijeka
po grlu nije značajno opala (2004. godine 1,500 litara po grlu godišnje). Stada su
postala manja nego što su bila prije rata.
UNDP-ovim Projektom razvoja podsektora mljekarstva, pokrenutim 2005. godine,
uz finansiranje vlade Holandije, uveliko je poboljšana situacija u ovom sektoru.
Projekat je uspio uspostaviti osnovu za komercijalnu proizvodnju mlijeka kroz
investicije, tehničku pomoć i druge mjere koje su povećale veličinu stada,
poboljšale proizvodnju i kvalitet mlijeka i uspostavile infrastrukturu za prikupljanje
i plasiranje mlijeka. Danas se oko 5,000 litara mlijeka dnevno prodaje prerađivaču
u Tuzli, a do 2008. godine očekuje se da će ta količina doseći 8,000 litara dnevno.
Ovce
Uzgoj ovaca u Srebrenici nije bio značajno tradicionalno zastupljen. Mali uzgajivači
ovaca su obično u brdovitom području, gdje su dostupni pašnjaci. Veličina stada
iznosi od jedne do trideset životinja. Većina životinja su lokalna Vitinger i
Pramenka pasmina i ili Pramenka-Merino. Opći učinak je prilično loš, posebno u
pogledu proizvodnje mlijeka, koja iznosi prosječno 20 litara godišnje. Niska
produktivnost uveliko je uslovljena lošom ishranom i neadekvatnim upravljanjem
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 23
DIO I
11
Procjenjuje se da se samo 35% poljoprivrednika koristi metodom vještačke oplodnje stoke
Pronađene su dvije
stotine vrsta
ljekovitog bilja.
Međutim,
prikupljanje i
plasiranje tako
visokovrijednih
biljaka ograničeno je
na male količine.
pašnjakom. Uopšte, tradicionalna praksa spriječila je bilo kakav razvoj
domaće proizvodnje. U protekle 3 godine međunarodne organizacije
donirale su više od 8.000 ovaca sa visokim genetskim potencijalom, što
je povećalo veličinu stada i proizvodnju mesa (jagnjetina).
Ulaganja bi se mogla ostvariti u pogledu klaonice, prerade mesa, prerade
vune i proizvodnji poljoprivredne opreme i usluga.
Riba
Iako se trenutno malo zna o kapacitetu za proizvodnju ribe, a uzimajući
u obzir da je regija bogata rijekama i jezerima, proizvodnja ribe u
nekoliko manjih jezera očiglednao ima investicijski potencijal. Danas
postoji nekoliko manjih ribnjaka, ali ne rade punim kapacitetom. Mnogo
toga se može učiniti da se razviju komercijalne djelatnosti i poveća
učinak uvođenjem poboljšanih sistema ishrane i zdravstveno-zaštitnih
mjera (posebno u rijekama).
Agroprerada i marketing
U prijeratnom razdoblju, većina viška agro-proizvoda bila je plasirana
prerađivačima i BiH tržištu putem dvije lokalne zadruge.
Nakon rata, poljoprivreda je postala glavna komponenta ekonomskog razvoja i
otvaranja radnih mjesta. U prehrambenoj industriji realizovana su značajna
ulaganja, kao što je to hladnjača kompanije Bos Agro Food, vinarija od strane ZZ
Srebrenica i fabrika poslastica Gusto-e-Sapore.
Mogućnosti i prednosti prehrambenog sektora
Mogućnosti i prednosti ulaganja u prehrambeni sektor mogu se rezimirati kako
slijedi:
raspoloživost prirodnih resursa i agro-klimatski uslovi pogodni za
konkretne pod-sektore, kao što su jagodičasto voće, stoka;
lokacija regije Srebrenica koja graniči sa jednim od najvećih
poljoprivrednih proizvođača – Srbijom, posebno stoke i jagodičastog
voća, što može potaknuti industriju zasnovanu na agro-proizvodima i
privući investicije u regiju;
postoje uslovi za prekogranične projekte, koje će finansirati donatori, a
posebno EU i
može se ulagati u oblasti prerade, proizvodnje prateće opreme,
mehanizacije i usluga podrške agro-sektoru.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 24
DIO I
Ulaganja bi se
mogla ostvariti u
pogledu klaonice,
prerade mesa,
prerade vune i
proizvodnji
poljoprivredne
opreme i usluga.
3. Turistički potencijal
Srebrenica ima ogroman prirodni i kulturni potencijal za razvoj turizma. Područje
opštine obiluje rijekama (Crvena, Jadar, Potočarska), te prekrasnim kanjonom
rijeke Drine (14 km toka kroz opštinu). Rijeka Drina bogata je ribom i ima
prekrasne obale. Jezero Perućac nalazi se na rijeci (dugo 38 km), poznato po
kanjonu visokim 700 m – 1000 m. Planine u opštini izuzetno obiluju divljači
(uključujući i mrkog medvjeda), a sa njih se nude i prekrasni pogledi na okolni
krajolik.
Banjski turizam
Srebrenica je najpoznatija po svojim izvorima ljekovite vode. Ima
turističku tradiciju zasnovanu na upotrebi izvora Crni Guber u svrhe
liječenja. Prema podacima iz 1990. godine, banju je posjetilo 16.800
turista te godine, a zvanično je zabilježeno 320.000 noćenja. Danas je
potencijal ove banje neiskorišten, a investicijske mogućnosti su
rehabilitacioni centar, terapeutske vode, smještajni kapaciteti i flaširanje
ljekovite vode.
Tokom 2000. godine 150 posjetilaca je posjetilo banju, sa zabilježenih
1.000 noćenja. Danas je centar za rehabilitaciju otvoren samo tokom
ljetnih mjeseci i radi niskim kapacitetom. Fabrike za flaširanje vode ne
iskorištavaju izvorsku vodu u komercijalne svrhe, a trenutno nema ni
takvih pogona.
Ljekovita voda Crni Guber
12
zadnji put je ispitana 2005. godine, a njena
ljekovita svojstva potvrđena. Voda se uspješno koristi za liječenje
anemije, nedostatak apetita, opću slabost, gubitak tjelesne težine, umor,
astenije, neurovegetativne poremećaje, hronične probleme s kosom,
kožom i drugim zdravstvenim poremećajima.
Nije data koncesija na vodu.
Ribolov i lov
Zahvaljujući izuzetnim prirodnim bogatstvima Srebrenice, u području iste postoji
znatan potencijal za razvoj ribolova i lova.
Planina Sušica je prirodno zaštićeno područje od 1965. godine, a raspolaže
izvanrednim potencijalom za lov – mrki medvjed, ptice, divlje svinje i ostala
divljač. Š.G. Drina i Lovačko društvo Javor upravljaju lovištima.
Š.G. „Drina“ upravlja poznatim lovištem „Bijele Vode” (poznatim kao Titovo
najomiljenije lovište) i ima veći broj devastiranih lovačkih kuća. Postoji mogućnost
da se na ovaj dio lovišta dobije koncesija za komercijalnu upotrebu.
Lovačko društvo vlasnik je devastiranih prostorija na atraktivnoj lokaciji u centru
grada (bivša Lovačka kuća sa 17 kreveta).
Glavna lokacija za ribolov je rijeka Drina (14 km) sa pritokama i jezero Perućac
(38 km).
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 25
DIO I
12
Glavni sastojci ove ljekovite vode su bivalentno željezo i drugi bitni sastojci u obliku rijetkih
metala, kao što su bakar, kobalt, nikl i mangan, koji se pojavljuju u izuzetno skladnom omjeru
Srebrenica ima
ogroman prirodni i
kulturni potencijal
za razvoj turizma.
Danas je potencijal
za razvoj banjskog
turizma
neiskorišten, a
investicijske
mogućnosti su
rehabilitacioni
centar, terapeutske
vode, smještajni
kapaciteti i
flaširanje ljekovite
vode.
Drugi investicijski potencijali
Pored glavnih investicijskih potencijala navedenih u gornjem dijelu teksta,
srebrenički turistički potencijal uključuje i broj manjih investicionih mogućnosti
koje bi se mogle realizovati ili individualno ili kao dodatak većim projektima.
Srebrni put. U Srebrenici se vijekovima eksploatisalo srebro, koje se u
prošlosti preko Dubrovnika prevozilo u Italiju. Ova istorijska činjenica bi
mogla poslužiti kao lajtmotiv za turizam ili neku drugu investiciju;
Geološki park na lokalitetu Ludmer - dvadeset vijekova zabilježene
istorije;
Vjerski objekti (Skender-begova/Bijela džamija iz 14. vijeka, SASE
manastir, izgrađen 1355. godine i Katolička memorijalna kapela u gradu).;
Arheološki ostaci starih rimskih zgrada: parno kupatilo blizu Srebrenice
(910 m
2
), ostaci grada Domavije (stare javne zgrade, spomenici i sud),
Sase, Skelani, Dimići i Liješće;
Na teritoriji opštine ima 800 stećaka (srednjovjekovnih nadgrobnih
spomenika);
Ostaci srednjovjekovnih tvrđava starog grada Srebrenica i Klotjevac;
Neistražena pećina Divovača kod Sućeske;
Dervišagića kuća u gradu stara 200 godina, a postoji mogućnost da se
obnovi i pretvori u muzej.
Kulturna dešavanja koja bi mogla poslužiti kao platforma za promociju turizma
su Dani Srebrenice (maj - juni), Umjetnička kolonija (maj), Večeri sevdaha i folklora
(juni), Osmačka sijela (avgust) i regata na jezeru Perućac (avgust).
Lokalno stanovništvo – bez ikakve dosadašnje podrške - je prepoznalo
komercijalne mogućnosti za razvoj turizma uopšte, posebno kada se radi o
privatnom smještaju. Mnogi srebreničani su vlastitim sredstvima opremili sobe i
apartmane u cilju obezbjeđenja turističkog smještaja. Do sada je registrovano 60
kreveta (djelatnost nije zvanično registrovana).
Srebrenica: Godišnjica Genocida
Događaj koji za sada privlači najveći broj ljudi u Srebrenicu (80.000 u 2006. godini)
je održavanje godišnjice Genocida iz 1995. godine.
13
Događaji koji prate
obilježavanje godišnjice (izložbe, seminari, prezentacije, okrugli stolovi itd.)
održavaju se između maja i avgusta svake godine.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 26
DIO I
13
Vidi odjeljak o Memorijalnom centru
Memorijalni centar Potočari Stari grad
USLUGE, JAVNI SEKTOR I MOGUĆNOSTI ZA
RAZVOJ BIZNISA
Usluge podrške biznisu
U Srebrenici se trenutno nalaze dvije banke, Nova banka i Nova banjalučka banka,
te tri u Bratuncu, Nova banka, Nova banjalučka banka i NLB Razvojna banka.
Pored banaka smještenih u Srebrenici i Bratuncu, šire područje također pokrivaju
sljedeće banke: Raiffeisen bank, Volksbank B-H, Bor banka, NLB Tuzlanska banka,
Procredit banka i Komercijalna banka d.d. Banja Luka. Informacije o kreditnim
proizvodima koje nude ove banke, a namijenjeni su i pravnim i fizičkim licima,
nalaze se u Dodatku 5. Različite mikrokreditne organizacije prisutne su u regiji, te
nude različite vrste finansijskih proizvoda fizičkim licima i malim i srednjim
preduzećima.
Usluge podrške biznisu u Srebrenici pruža Biznis centar Srebrenica. Centar pruža
usluge iz oblasti:
finansijskog menadžmenta,
poslovnog planiranja,
marketinga,
upravljanja kadrovskim resursima,
registracije preduzeća i
pristupa novim tehnologijama.
Za dodatno razvijanje svojih kapaciteta Centar dobija subvencije od međunarodnih
razvojnih agencija i Opštine.
U poljoprivrednom sektoru, poljoprivrednim proizvođačima dostupne su stručne
savjetodavne usluge. Usluge se kreću od uvođenja novih tehnologija u
komercijalnoj poljoprivrednoj proizvodnji do uspostavljanja demo-farmi u nekim
sektorima, agro-marketinga, komercijalnog upravljanja posjedima i kontrole
kvalitete.
Javni infrastrukturni projekti
Usljed nedostatk opštinskog Razvojnog plana, projekti predstavljeni ovdje su ideje
i prijedlozi o kojima se razgovaralo sa lokalnim partnerima. Projekti ilustriraju
potencijal za dalji razvoj.
Okrug za poboljšanje biznisa
Područje centra grada je u prilično lošem stanju (fasade, napuštene
zgrade, nema parkova). Kako bi se popravio sveukupni izgled grada i
učinio privlačnijim za biznis i život, Opština Srebrenica mogla bi
započeti uspostavljanje Okruga za poboljšanje biznisa u centru grada i
motivisati druge interesne strane lokalnog razvoja (poduzetnike,
građane, strane organizacije) da učestvuju u projektu.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 27
DIO I
U poljoprivrednom
sektoru,
poljoprivrednim
proizvođačima
dostupne su stručne
savjetodavne usluge.
Privatni investitori i strane organizacije već su počeli ulagati u obnavljanje gradskog
centra. Svjetska banka finansira rekonstrukciju starih fasada i krovova. UNDP je
rekonstruisao područje centralne pijace. Najavljena su i nova privatna ulaganja
(npr. hotel u bivšoj zgradi Energoinvest-a). Sa odgovarajućim planom, zasnovanim
na javno-privatnom partnerstvu (JPP), centar grada mogao bi promijeniti svoj
izgled i postati privlačnijim za investitore, turiste i građane.
Korištenje banje Guber
Korištenje banje Guber kompleksan je projekat koji također zahtijeva primjenu
koncepta JPP-a. Opština bi u tom pogledu mogla preduzeti prvi korak i zahtijevati
(možda ne direktno, već putem JP „Turističke organizacije“) koncesiju na vodu od
vlade RS. Koncesija bi se zasnivala na širem planu JPP-a - za otvaranje lječilišta (tj.
da se ponudi zemljište i drugi resursi za izgradnju manjih objekata), smještaja (u
saradnji sa građanima) i uređenja okolnog područja (što bi mogao biti zadatak
opštine).
Javna infrastruktura
Opština Srebrenica izradila je Akcioni plan u pogledu razvoja javne infrastrukture.
Ukupna potrebna vrijednost ulaganja je blizu € 11.39 miliona. Ulaganja se većinom
odnose na rekonstrukciju i poboljšanje stanja puteva. Opština ne finansira Akcioni
plan samostalno. Vlasti na drugim nivoima su se obavezale dati značajna sredstva
u ovu svrhu.
Opština planira razviti industrijsku zonu u Potočarima. Ulaganja se planiraju u
svrhu obezbjeđenja potrebne infrastrukture u ovoj zoni. U kasnijim fazama,
Opština planira da razvije i industrijske zone Zeleni Jadar i Skelani.
Poslovni park
Opština Srebrenica, zajedno sa UNDP-om, izradila je projekat uspostave Poslovnog
parka. Poslovni park sastojat će se od tri međusobno povezane komponente:
Industrijske zone u Potočarima, Zelenom Jadru i Skelanima;
Centra za obuku i
Usluga podrške biznisu.
Centar za obuku namjerava obezbijediti uslove u kojima će sve kompanije koje se
nalaze u Srebrenici i okolnim opštinama moći obučavati svoje radnike da koriste
nove i moderne proizvodne tehnologije. Nije namjera Centra da bude tradicionalni
stručni centar, već da ga pokreću potrebe privatnog sektora i da može brzo
reagovati na promjene u vezi sa potrebama preduzeća. Sredstva potrebna za
početak radova na uspostavljanju Centra su već obezbjeđena od strane vlada
Holandije i Grčke.
U okviru Poslovnog parka, Biznis centar Srebrenica pružaće usluge podrške biznisu.
Usluge će uključivati računovodstvo, finansijski menadžment, registraciju i
marketing.
U kasnijim će fazama Opština će razmotriti mogućnost kreiranja javno-privatnog
partnerstva za upravljanje poslovnim parkom, što će uključivati upravljanje
infrastrukturom, industrijskim prostorijama, uslugama podrške biznisu i Centra
za obuku.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 28
DIO I
IDEJE ZA INVESTICIJE I MOGUĆNOSTI ZA
PROJEKTE
Tabela dole sadrži popis kompanija koje su već pokazale interes da ulažu u Srebrenici.
U Dodatku 6 nalaze se detaljnije informacije o ulaganjima. Ove kompanije mogu
predstavljati pogodne prilike za partnerstvo u vidu zajedničkih ulaganja, uključujući
i učešće putem finansiranja privatnim (equity) kapitalom. Detaljne informacije o
prijedlozima ovih investicija, predstavljenih Opštini Srebrenica i Vijeću ministara
Bosne i Hercegovine, dati su u Dodatku 6. Kompanije navedene ispod samo su neke
od onih koje su iskazale interes. Glavni kriterij za njihovo predstavljanje u ovom dijelu
izvještaja je ukupan iznos predložene investicije.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 29
DIO I
Kompanija Sektor djelatnosti
Planirana
investicija €
CIMOS D.O.O. Srebrenica Automobilska industrija 10.225.994
KONDOR M.P.T. Bratunac Proizvodnja akumulatora 8.692.095
RUDNIK BOKSITA A.D.
Srebrenica
Ekstrakcija rude boksita 2.801.922
TER BEEK BEHEER B.V.
The Netherlands
Proizvodnja staklenika 2.045.199
PETRO-PROJEKT D.O.O.
Bratunac
Drvo-prerađivačka
industrija
1.533.899
BOBAR KOMPANIJA D.O.O.
Bijeljina, PREVOZ A.D.
Srebrenica
Komercijalni autobusni
prevoz
1.278.249
COUNTRY D.O.O. Banja Luka Proizvodnja cipela 1.222.620
KLESAR D.O.O. Hadžići Kamenoklesarstvo 971.469
FABRIKA ZA POCINČAVANJE
A.D. Srebrenica
Metalna industrija 434.605
GUSTO-E-SAPORE D.O.O. Prehrambena industrija 338.353
BOSSWOOD D.O.O. R.J.
Srebrenica
Drvo-prerađivačka
industrija
332.345
AGAPOS D.O.O. Skelani
Drvo-prerađivačka
industrija
148.277
ALMA RAS D.O.O. Srebrenica Tekstilna industrija 102.260
ASZ-3 D.O.O. Tuzla
Trgovina i usluge,
usluge pakovanja
92.034
SM BH D.O.O. Sarajevo
Proizvodnja metalnih
okvira i konstrukcija
92.034
DRINA Z.Z. Skelani
Prikupljanje i prevoz
poljoprivrednih
proizvoda
76.695
RMR D.O.O. Skelani
Drvo-prerađivačka
industrija
76.695
DIRES D.O.O. Tuzla Proizvodnja košnica 52.774
USPJEŠNE INVESTICIJE
CIMOS Srebrenica d.o.o.
Cimos je podružnica multinacionalne kompanije CIMOS d.d. sa
sjedištem u Sloveniji, koja ima 18 fabrika širom bivše Jugoslavije.
Nalazi se u industrijskoj zoni Potočari (7,350 m
2
zemljišta, 997.2
m
2
proizvodnog pogona). Otvaranjem CIMOS-a d.d. u Srebrenici
ostvaren je jedan od nauspješnijih poslovnih projekata koji su do
tada implementirani u ovoj opštini. Više od 350 osoba iz cijele
zemlje prijavilo se za posao u toj firmi. Firma je specijalizovana za
proizvodnju automobilskih dijelova. Tokom prve godine rada,
CIMOS d.d. u Srebrenici proizveo je više od 6 miliona dijelova, koji
su izvezeni u vodeće firme svjetske automobilske industrije, kao
što su Fiat, Audi i Peugeot. Ukupna investicija bila je vrijedna oko
€ 600.000. CIMOS d.d. je izrazio interes za dodatnim, znatnim
ulaganjima u Srebrenicu.
14
GUSTO E SAPORE
Gusto-e-Sapore je pekara koja proizvodi više od 129 vrsta kolača i
peciva, kao i nekoliko vrsta tjestenine. Ima pogon u Srebrenici (48
uposlenih) i u Tuzli (142 uposlena). Svaki pogon funkcioniše po
strukturi posebnog društva ograničene odgovornosti, ali su u
vlasništvu istog vlasnika. Kompanija je sa radom počela u Tuzli
1999. godine, a zatim i u Srebrenici 2005. godine. Područje
Srebrenice i Bratunca je glavno tržište proizvodina kompanije
(snabdijevaju oko 150 maloprodajnih objekata pekarskim i
proizvodima od tjestenine), ali izvoze i trima kupcima u
Nizozemskoj, te će dalje širiti ovu mrežu. Također izvoze i u Srbiju,
a uskoro će izvozitii u Crnu Goru. (Prva isporuka dogovorena je
za 15. septembar). Kompanija svakog dana kupi 27.600 jaja od 28
domaćih proizvođača.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 30
DIO I
Neke su kompanije prepoznale povoljnosti i prednosti
investiranja u Srebrenici te su započele svoje investicijske
aktivnosti već u 2005. godini. Danas su to firme sa
stabilizovanom proizvodnjom koje se prevashodno bave
izvozom. Broj uposlenih i tržište konstantno rastu, a sve
kompanije planiraju nova ulaganja i proširenje poslovnih
aktivnosti u budućnosti.
14
Pogledati prethodnu stranu i Dodatak 6
ALMA RAS
Kompanija “ALMA-RAS“ je porodična firma za proizvodnju
odjeće, osnovana 1999. godine u Olovu. Izgrađena je na
temelju porodične tradicije, bogatog iskustva stečenog kroz
vrijeme, te jasne vizije kvalitetnog razvoja domaće marke.
Primarna djelatnost ove kompanije jest proizvodnja finog
rublja za sve generacije. Rezultat te jasne vizije i strategije rasta
jest otvaranje novih proizvodnih pogona u Srebrenici i Olovu,
u kojima je danas zaposleno 300 kvalifikovanih radnika (od
čega 18 u Srebrenici). Kompanija “ALMA RAS“ se u toku
proteklih godina povezala sa partnerima u Italiji, Njemačkoj,
Austriji i drugim zemljama, a značajan dio proizvodnje (oko
60%) namijenjen je izvozu, često za poznate marke kao što su:
Fila, Lovable, H&M, Beti, itd.
BOS AGRO FOOD
Kompanija je u 100%-tnom vlasništvu Nordic Food Group,
privatne kompanije koja ima oko 20 kompanija u svijetu.
Kompanija je vlasnik tek izgrađenog objekta sa modernom
opremom u Srebrenici (Potočari) gdje se borovnice i maline
duboko zamrzavaju (uključujući organske, one proizvedene
konvencionalno, te divlje borovnice) pa se u duboko
smrznutom stanju otpremaju prerađivačima za pravljenje
sokova, džemova, kolača i marmelada. Svoje proizvode u
potpunosti izvoze u EU, SAD, Japan i Kanadu. Kompanija
također podržava uzgoj jagoda, malina i kupina i projekat
uzgoja organskog jagodičastog voća koji uključuje 70
proizvođača organskog voća na zemljištu površine 18 ha.
Kompanija je uvela HACCAP sistem i posjeduje KRAV
(Švedska) certifikat o kvalitetu.
1
Kompanija upošljava 20
radnika na puno radno vrijeme i 50 sezonskih radnika.
ROBNA KUĆA SREBRENICA
Robna Kuća Srebrenica nalazi se u centru grada. Do
proljeća 2007. bila je devastirana zgrada i ruševina.
Zahvaljujući ulaganju od €600.000, ruševina pretvorena
je u moderni šoping-centar koji pokriva površinu od
1.800 m
2
i kupcima nudi više od 20.000 artikala.
Kompanija upošljava 25 ljudi.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 31
DIO I
15
Švedsko udruženje koje obezbjeđuje certifikaciju organskim proizvođačima hrane, a u skladu sa
standardima koje je usvojila Međunarodna federacija za proizvodnju organske hrane (IFOAM)
i resor EU-a za proizvodnju organske hrane. KRAV je priznat od strane IFOAM i ovlašten od
strane švedskih vlasti da vrši kontrolu proizvodnje organske hrane u Švedskoj.
RESURSI I PROGRAMI JAVNOG SEKTORA
Programi Vlade
Sljedeće institucije planiraju uložiti ili već ulažu u poboljšanje poslovnog okruženja
i životnih uslova u opštini Srebrenica.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine planira uložiti € 5.112.919 u 2007./2008.
godini. Ulaganja se planiraju za sljedeće:
rekonstrukciju infrastrukture /Dom kulture, Dom zdravlja, Gimnazija/,
stambene zgrade, sistemi vodosnabdijevanja, lokalni putevi (€ 2.556.459),
podršku MSP-ima (dodjeljivanje pomoći još nije definisano)
(€2.045.168),
obrazovanje i zadržavanje obrazovanog kadra u Srebrenici (dodjeljivanje
pomoći još nije definisano) (€ 511.292).
Vlada Republike Srpske planira uložiti € 8.324.091 u 2007. godini. Ulaganja se
planiraju za sljedeće:
elektro-energetsku infrastrukturu (€ 2.184.239),
putnu infrastrukturu (€ 3.783.556),
rekonstrukciju stambenih jedinica (€ 1.422.376),
obnovu javnih zgrada (€ 391.171),
ruralni i razvoj poljoprivrede (€ 327.227),
poboljšanje obrazovnih objekata (€ 66.056),
razvoj civilne zaštite (€ 61.114),
direktna podrška opštinskim projektima (€ 51.129),
poboljšanje zdravstvene zaštite (€ 30.060).
Vlada RS-a također planira:
inicirati izradu Razvojne strategije opštine Srebrenica, sa jasnim ciljevima
i projektima, naroćito onim vezanim za turizam;
obezbijediti urbano/prostorno planiranje, izdati odgovarajuće dokumente
i osigurati ekspertizu;
donijeti zakon o ljekovitim banjama s ciljem privlačenja ulaganja u 10
postojećih ljekovitih banja u RS i podržati daljnji razvoj turizma vezanog
za ljekovite banje, uključujući i onu u Srebrenici.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odvojila je € 1.789.522. Opština Srebrenica
predložiće kako će se novac potrošiti.
Vlada Tuzlanskog kantona odvojila je € 511.292. Opština Srebrenica će predložiti
kako će se novac potrošiti.
Investicijsko-razvojna banka Republike Srpske
16
bi trebala upravljati fondovima
koji su uspostavljeni (ili se uspostavljaju) da podrže daljnji razvoj RS. Ovi fondovi,
koji će usmjeriti sredstva iz privatizacije u RS ka ekonomiji RS, uključuju Stambeni
fond, Fond za razvoj i upošljavanje, Fond kapitala, Fond za nekretnine i Fond za
upravljanje dugom. Procjenjuje se da će Banka putem ovih fondova investirati više
od € 600 miliona u naredne tri godine.
17
Putem komercijalnih banaka registrovanih
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 32
DIO I
16
http://www.vladars.net/lt/zakoni/irb.html
17
53% od ovog iznosa će se usmjeriti na podršku razvojnih poduzetničih programa
u RS, Banka će ustupati sredstva po povoljnim uslovima za preduzetništvo i
institucije lokalne uprave.
Stambeni fond RS je uspostavljen s ciljem prikupljanja novca od privatizacije
stambenih jedinica i korištenja tih sredstava za davanje kredita za daljnji stambeni
razvoj u RS. Uspostavljeni su i Fond za restituciju, Akcijski fond i Fond za upravljanje
nekretninama i potraživanjima. Fond za razvoj i zapošljavanje je u procesu registracije
kod nadležnog Suda. Uspostavljen je s ciljem provedbe razvojnih projekata koje
finansiraju Svjetska banka, Vlada RS i druge strane i domaće institucije.
Fond za razvoj istočne RS uspostavlja se s ciljem podrške provedbi razvojnih projekata
u istočnoj RS. Vlada planira obezbijediti oko € 51.100.000 za provedbu projekata
(revolving fond), dok bi dodatna sredstva trebala pristići iz opštinskih i budžeta RS,
kredita i drugih izvora. Projekti koji će se podržati trebaju se odnositi na:
zapošljavanje i unapređenje tržišta rada,
proizvodnju i preduzeća orijentisana ka izvozu,
poljoprivrednu proizvodnju,
razvoj malih i srednjih preduzeća,
međunarodnu promociju investicionih mogućnosti u istočnoj RS,
poboljšanje postojećih infrastrukturnih objekata i izgradnju novih,
zaštitu okoliša.
Fond za promociju stranih ulaganja uspostavilo je Vijeće ministara Bosne i
Hercegovine. Cilj Fonda je obezbijediti finansijske poticaje stranim ulagačima.
Fond ima na raspolaganju nekih € 1 milion i namijenjen je stranim ulagačima koji
ulažu u različite sektore, sem ugostiteljstva i trgovine.
Prisustvo donatora
Holandska vlada je trenutno najveći međunarodni donator u Srebrenici. Ona planira
nastaviti sa redovnim ulaganjem od € 5,000,000 godišnje za podršku lokalnoj upravi,
infrastrukturi i ekonomskom razvoju. Ubuduće će se više akcenta staviti na projekte
ekonomskog razvoja s posebnom pažnjom na oblast turizma, šumarstva, drvo-
prerađivačke industrije, poljoprivrede kao i poboljšanje poslovnog okruženja. Do sada
je vlada Holandije implementirala projekte ukupne vrijednosti od 28 miliona Eura
kako bi podržala: povratak raseljenih lica; razvoj civilnog društva; unapređenje lokalne
vlasti; rekonstrukciju javne infrastrukture; kao i ekonomski razvoj Srebrenice. Pomoć
je takođe pružena i Memorijalnom centru u Potočarima.
UNDP planira uspostaviti Poslovni park, koji će pružati tehničku infrastrukturu
potencijalnim investitorima, obezbijediti usluge registracije, obuku uposlenih,
održavanje objekata, te promovisati Srebrenicu kao investicionu lokaciju. Budžet
projekta je oko € 2.361.000, a sredstva koja su trenutno dostupna iznose € 919.000
(obezbijeđena od strane UNDP-a i Opštine Srebrenica).
Svjetska banka ulaže € 557.308 u rekonstrukciju krovova i fasada na 31 zgradi i
utrošiće € 242.863 na obnovu kanalizacionog sistema.
Ambasada Pakistana najavila je da vlada Pakistana planira donirati 1,000
mehanizovanih ručnih oračica stanovnicima Srebrenice kojima je to potrebno
(selekciju će izvršiti lokalne vlasti), a čija se vrijednost procjenjuje na € 3.5 miliona
do € 4.0 miliona.
Svoju pomoć najavila je i SIDA, Američka agencija za međunarodni razvoj,
Italijanska agencija za saradnju i vlada Distrikta Brčko.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 33
DIO I
ZAKLJUČCI I PREPORUKE
Uspjeh ranijih ulaganja pokazuje da Srebrenica ima potencijal da privuče
investitore. Srebrenica nudi različite komparativne prednosti, koje je čine
privlačnom. Najvažnija prednost jesu obimne javne investicije i značajno prisustvo
donatora u regiji, tj. javna ulaganja u poboljšanje infrastrukture, poljoprivrednu
proizvodnju, usluge podrške biznisu, kao i u pružanju tehničke pomoći
preduzećima u vidu nadogradnje vještina radnika. Opština obiluje prirodnim
resursima poput minerala, ruda, šuma i poljoprivrednog zemljišta. Agro-klimatski
uslovi čine je pogodnom za uzgoj različitih poljoprivrednih proizvoda. Opština
Srebrenica otvorena je za ulagače i predstavlja područje pogodno za poduzetništvo,
a uprava je proaktivna u pogledu stvaranja uslova za razvoj biznisa i razvoj
partnerskih odnosa između domaćih vlasti i poslovnog sektora.
Poslovna sredina mogla bi se dalje poboljšati ukoliko se riješe neki nedostaci.
Glavni nedostaci su:
zastarjeli prostorni planovi,
ograničena veličina sadašnjih industrijskih zona,
ograničeni ljudski kapaciteti na opštinskom nivou u smislu koordinacije
razvojnih aktivnosti koje provode domaće institucije i donatori i
ograničena raspoloživost vještina potrebnih privatnom sektoru.
Domaćim interesnim stranama i organizacijama aktivnim u regiji to nisu novi
problemi. Već sada se definišu mjere za rješavanja tih nedostataka. Opština je
donijela odluku o službenom osnivanju tri industrijske zone u Srebrenici. Na
osnovu ove odluke, Opština će moći:
kupiti zemljište i time povećati raspoloživost zemljišta za nova ulaganja,
i
raditi na izradi novog prostornog plana.
Ovaj novi plan također će se pozabaviti rješavanjem pitanja koordinacije
poboljšanja infrastrukture.
UNDP planira uspostaviti Centar za obuku, koji će se pozabaviti
problemom stručnih kvalifikacija radnika. Centar bi trebao početi sa
radom početkom 2008. godine. U međuvremenu, obezbijediće se
subvencije za edukaciju osoblja.
U septembru 2007. godine će otpočeti program obuke za obučavanje
domaćih aktera u strateškom planiranju, upravljanju ciklusima projekta,
ocjenjivanju projekata, pisanju projektnih prijedloga i pravljenju budžeta.
Namjera je izgraditi lokalne kapacitete za pristup fondovima EU.
Niz kompanija izrazio je vrlo konkretan interes za ulaganje u Srebrenicu. Iako
većinu njih privlače poticaji koje tuzlanska vlada obezbjeđuje putem Opštine
Srebrenica, niz drugih ulagača nedavno je investirao u Srebrenicu ne koristeći ovu
pogodnost. Ovo je jasna naznaka koja razvojnom potencijalu Srebrenice daje
kredibilitet.
Kako bi se Srebrenica učinila privlačnom za ulaganje, potrebno je da domaće
institucije i međunarodne organizacije potencijalnim ulagačima ponude poticaje
za otvaranje proizvodnih pogona u Srebrenici. Treba obratiti pažnju na modalitete
smanjenja rizika od prevare, zloupotrebe javnih sredstava i korupcije.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 34
DIO I
Srebrenica nudi
različite
komparativne
prednosti.
Tim koji je pripremio ovu analizu želi predložiti na razmatranje sljedeći paket
poticaja koji uključuje, ali nije ograničen na:
Financijske subvencije, kao što su grant sredstva, sa jasno definisanim
transparentnim procedurama dodjele, a koje uključuju ali nisu ograničene
na:
Subvencionirane otplate kamata (i glavnice) na bankovne kredite
investitora, uz unaprijed utvrđen iznos i rok trajanja otplate,
Dodjelu sredstava po svakom novouposlenom (sa određenim
maksimalnim iznosom po novouposlenom i po pojedinačnoj
firmi); i/ili
Retroaktivan povrat plaćenih obaveza za doprinose na plate
novouposlenih, uplaćene tokom perioda od jedne godine.
Usmjeravanje dijela raspoloživih sredstava na kupovinu zemljišta i radnog
prostora, koje bi se davalo ulagačima po veoma povoljnoj zakupnini, uz
kasniju mogućnost otkupa,
Subvenciranu obuku novog osoblja,
Alokaciju sredstava u Garantni fond koji obezbjeđuje sredstva osiguranja
(kolateral) za dobivanje komercijalnih kredita,
Bolje poslovne usluge, od registracije do pravnih savjeta,
Lakši pristup pogodnijim finansijskim proizvodima.
Upravljanje ovim poticajima zahtijevaće izradu transparentnih kvalifikacionih
kriterija, kako bi se maksimizirao učinak javnih ulaganja i obezbijedila
transparentnost u dodjeljivanju poticaja. Štaviše, zbog trenutno jako
decentralizovanog sistema upravljanja sredstvima dodijeljenim od različitih BiH
organa vlasti, preporučljivo je sredstva sliti u jedan centralizovan fond (koji može
imati više podfondova, zavisno od namjene sredstava) kojim bi se upravljalo po
unaprijed utvrđenim kriterijima, a pod nadzorom predstavnika svih organa vlasti
koji sredstva dodjeljuju Srebrenici.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 35
DIO I
DIO II:
SREBRENICA U ŠIREM KONTEKSTU:
PROFIL SJEVERNOISTOČNE BOSNE I
HERCEGOVINE
Geografske karakteristike i topografski profil
Područje ima relativno povoljan geografski položaj, u široj regiji bivše Jugoslavije
(u centru) i na sjeverozapadnom dijelu Balkana, te je u blizini glavnih magistralnih
puteva i željeznica, uključujući panevropske koridore X i V
18
, koje ovo područje
povezuju sa zapadnom, centralnom, istočnom i jugoistočnom Evropom.
Sjeverne nizije (nadmorske visine do 300 m) uključuju riječne slivove Save i Drine
u njihovim donjim tokovima u regiji Semberije, kao i područja u dolinama
njihovih pritoka. U ovoj oblasti se nalaze tri opštine i imaju najpovoljnije uslove i
faktore proizvodnje. Ova oblast je najvažnija oblast uzgoja žitarica u BiH.
Centralna visinska područja (nadmorske visine između 300 i 700 metara)
uključuju većinu opština. Oblast je veoma bogata različitim mineralima i
hidropotencijalom, što je bitan resurs za industrijsku proizvodnju. S obzirom na
konfiguraciju terena, veći dio oranica smješten je na padinama, zbog čega su
podložne eroziji, koja onemogućava korištenje modernih mašina. Stoga je ovo
zemljište pogodnije za voćarstvo i stočarstvo, a tome u prilog ide i povoljna klima.
Sa stanovišta hidrografije, područje je bogato nizom vodenih tokova, uključujući
jezera, od kojih je većina vještačkog tipa. Najveće rijeke Bosne i Hercegovine, poput
Save, Bosne i Drine, protiču kroz ovu regiju.
Klima je kontinentalna, sa zabilježenim godišnjim varijacijama u temperaturi i
oborinama. Temperature se kreću od -2.8˚C u januaru do 19.2˚C u mjesecu julu.
Prosječna godišnja temperatura je oko 11°C. Godišnje padavine su 1,000 mm, i
ravnomjerno su raspoređene tokom godine. Maksimalni snježni pokrov je
prosječno 40 cm. Vjetrovi su većinom sjevernog i sjeverozapadnog smjera.
Agroklimatski uslovi su pogodni za uzgoj većine usjeva u umjerenoj klimi i uzgoj
stoke.
Prirodni resursi
Šire područje raspolaže ogromnim rezervama primarnih izvora energije,
prvenstveno čvrstim fosilnim gorivima (kameni ugalj i lignit), s ukupnim
rezervama koje se procjenjuju na 3,4 milijarde tona. Ukupne rezerve uglja u ovom
području su 50% ukupnih rezervi u Bosni i Hercegovini.
Pored uglja, područje sadrži značajne depozite kamene soli (procjenjuju se na 340
miliona tona), azbesta (potencijalne rezerve od 109 miliona tona), kaolina,
kvarcnog pijeska (procijenjene na 150 miliona tona), gline (procijenjene na 5,6
miliona m
3
), krečnjaka (otprilike 250 miliona tona), dekorativnog kamena (1,5
miliona m
3
) i mermera (500 hiljada m
3
).
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 36
PART II
18
Koridor Vc, koji će prolaziti kroz BiH, će se graditi u skoroj budućnosti
Područje je također bogato rudama metala. Velike količine boksita, s ukupnim
procijenjenim rezervama od 69.9 miliona tona, otkrivene su u Vlasenici i
Srebrenici. Međutim, svi ti resursi nisu u potpunosti ispitani. Štaviše, u području
Srebrenice otkrivene su značajne količine olova i cinka. Ukupne rezerve tih ruda
procjenjuju se na 17 miliona tona, što također nije dovoljno ispitano.
Ukupne rezerve zemljišta u oblasti iznose 380.639 ha. Visok postotak obradive
zemlje se i obrađuje u odnosu na raspoloživo zemljište (78,9%).
Ukupno područje pokriveno šumom u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine
iznosi 284.436 hektara. Rezerve drveta procijenjene su na 38 miliona m
3
, što
predstavlja 11,7% ukupnih drvnih zaliha u Bosni i Hercegovini.
Ljudski potencijal
Sjeveroistočna Bosna i Hercegovina pokriva 14,2% ukupne teritorije Bosne i
Hercegovine (BiH ima ukupnu površinu od 51.197m
2
). Sa populacijom većom od
milion stanovnika, ovu regiju naseljava 26,2% ukupnog stanovništa BiH (oko 3,8
miliona stanovnika) što ukazuje na gustu naseljenost ovog područja. Bosna i
Hercegovina ima prosječnu gustinu naseljenosti od 75 stanovnika po km
2
, dok je
prosječna gustina naseljenosti u ovoj regiji 140,1 stanovnik po km
2
. Oko 68%
stanovnika regije ima kupovnu moć. Stopa nezaposlenosti (prema broju
registrovanih lica) na ovom području je 45,9% od ukupnog broja radne snage, što
je malo više od prosječne stope na nivou Bosne i Hercegovine.
Obrazovanje
Sistem srednjoškolskog (stručnog) i
visokoškolskog obrazovanja u
sjeveroistočniom dijelu Bosne i Hercegovine
prilično je konkurentan, a pruža kako opšte
(gimnazija) tako i specijalizovano, stručno
obrazovanje iz različitih znanstvenih oblasti.
Stručno-obrazovni (srednjoškolski) profili
su uglavnom iz oblasti mašinstva i
elektrotehnike, obrade drveta i metala,
tekstilne industrije, medicine, poljoprivrede,
tehnoloških procesa u sklopu prehrambene
industrije, auto-mehaničarskih vještina,
turizma, ekonomije, saobraćaja,
knjigovodstva, hemije i fizikalne terapije.
U sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini postoji nekoliko visokoškolskih institucija
koje nude edukaciju iz oblasti prirodnih i društvenih nauka. Univerzitet u Tuzli,
uključujući svoje brojne fakultete, i ispostava Univerziteta u Istočnom Sarajevu za
sjeveroistočnu Bosnu i Hercegovinu su dva najdominantnija univerziteta u ovom
području. Univerzitet u Tuzli nudi obrazovanje iz oblasti poslovne administracije
i ekonomije, tehnologije, medicine, rudarstva, građevinarstva, mašinstva,
elektroinženjeringa, prirodnih nauka i matematike, prava, stranih jezika,
umjetnosti, obrazovanja i rehabilitacije, fizičke kulture, farmacije, itd. Ispostava
Univerziteta u Istočnom Sarajevu za sjeveroistočnu Bosnu i Hercegovinu nudi
obrazovanje u oblasti poslovne administracije i ekonomije, vanjske trgovine,
tehnologije, i pedagogije. Pored ove dvije javne univerzitetske ustanove takođe
postoji i privatni Univerzitet „Slobomir” u Bijeljini. Univerzitet „Slobomir” nudi
obrazovanje iz oblasti informacijskih tehnologija, ekonomije i menadžmenta,
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 37
DIO II
Srednja škola u
Srebrenici
prava, računovodstva, umjetnosti i filozofije. U pogledu obrazovanja, sjeveroistočni
dio Bosne i Hercegovine predstavlja jedinu oblast u državi (i jednu od rijetkih na
Zapadnom Balkanu) koja nudi fakultetsko obrazovanje američkog tipa kroz
Američki univerzitet u Tuzli u saradnji sa Državnim univerzitetom iz New York-a.
Američki univerzitet u Tuzli nudi obrazovanje iz područja međunarodnih finansija
i bankarstva (CIFB) i informacijskih tehnologija i digitalne ekonomije. Univerzitet
u Sarajevu je otvorio i odjel Pravnog fakulteta u Srebrenici.
Sektor istraživanja i razvoja u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine većinom
je organizovan putem Univerziteta i strukovnih Zavoda smještenih u Tuzli
(ekonomija, građevinarstvo, hemijska industrija i rudarstvo). Pored ovih, Centar
poslovnih inovacija i tehnologije (BIT) osposobljava mlade stručnjake i poduzetnike
(putem istraživanja i razvoja) za uspostavljanje i razvijanje biznisa. BIT centar
poduzetnicima, mladim istraživačima i inovatorima obezbjeđuje besplatan
poslovni prostor opremljen najmodernijom opremom, te pruža finansijske,
marketinške, računovodstvene, i pravne usluge.
Centri za podršku biznisa
19
Sjeveroistočno područje Bosne i Hercegovine ima prilično razvijenu mrežu za
podršku biznisa. Vlada Republike Srpske uspostavila je Agenciju za mala i srednja
preduzeća, sa glavnim uredom u Banjoj Luci, u cilju poboljšanja efikasnosti i
razvoja malih i srednjih preduzeća (MSP-a) i poduzetništva. Pored tehničke
pomoći, Agencija obezbjeđuje nepovratna sredstva za razvoj klastera u Republici
Srpskoj. U toku 2007. godine, Agencija je finansirala pojedinačne djelatnosti do
vrijednosti od € 7.700 po preduzeću. Ministarstvo ekonomije, energije i razvoja
Republike Srpske pruža finansijsku podršku (nepovratna sredstva) MSP-ovima koji
žele uvesti ISO standard i oznaku CE. U 2007. godini, Ministarstvo će putem Javni
poziv za iskazivanje interesa plasirati € 138.000 malim i srednjim preduzećima koja
zapošljavaju od 1 do 49 uposlenika.
Da bi se pokrenuo proces regionalnog razvoja i podrške i ubrzao proces
ekonomskih reformi, kojim bi se pripremio teren za pristup EU, opštine
sjeveroistočne Bosne i Hercegovine su dobrovoljno, i u skladu sa odgovarajućim
EU standardima, uspostavile Regionalnu agenciju za razvoj sjeveroistočnog dijela
Bosne i Hercegovine (NERDA)
20
, koja promoviše ekonomsku saradnju i
koordinaciju ekonomskog razvoja u regiji.
Pored NERDE, u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine postoje i 4 poslovna
inkubatora/razvojna centra (dva u Tuzli, i po jedan u Modriči i Brčkom), 9 centara
za podršku biznisa (šest u Tuzli, dva u Srebrenici i jedan u Modriči) i 5 centara za
podršku agro-biznisu (smješteni u Odžaku, Bijeljini, Bratuncu, Gračanici i
Brčkom). Centri za podršku biznisa u Srebrenici (Biznis centar Srebrenica i Centar
za samozapošljavanje) nude poduzetnicima i aktivnoj radnoj snazi širok izbor
obuka (treninzi, informacije, istraživanje). Drugi centri mogli bi potencijalnim
investitorima ponuditi korisne informacije o svim aspektima poslovanja u Bosni i
Hercegovini i regionu.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 38
DIO II
19
Kontakt informacije nalaze se u Dodatku 1
20
Projekti za Srebrenicu iz Strategije regionalnog razvoja nalaze se u Dodatku 2
DIO III:
INVESTICIJSKA KLIMA U BOSNI I
HERCEGOVINI
Uz stabilno makroekonomsko okruženje, ekonomija Bosne i Hercegovine je
ostvarila solidan učinak, sa zapaženim napretkom u privatnom sektoru. U tom
kontekstu, Bosna i Hercegovina je preduzela određene ekonomske reforme koje
su dovele do poboljšanja poslovne klime i povećanja investicija u privatnom
sektoru - kako stranih, tako i domaćih. Kao rezultat toga, Bosna i Hercegovina
bilježi najbrži ekonomski rast u cijeloj jugoistočnoj Evropi. Bosna i Hercegovina je
država sa:
pogodnim geografskim položajem – nalazi se na raskrsnici između
Zapadne Evrope i Srednjeg istoka;
visokim potencijalom za ekonomski rast u regiji, a blizu je i ima
ekonomske veze sa «ekonomskim tigrovima» centralne i istočne Evrope;
ekonomijom otvorenom ka Evropskoj Uniji i susjednim zemljama, sa
visokim nivoom regionalne trgovinske integracije i trgovinskim
povlasticama za pristup tržištu EU;
statusom potencijalnog kandidata za članstvo u EU, pokazujući svoju
stratešku orijentaciju ka integraciji u EU;
dobro obrazovanom, kvalifikovanom radnom snagom koja je
konkurentna u pogledu cijene rada;
značajnim prirodnim resursima i potencijalima [šumarstvo i prerada
drveta, hidroenergetski potencijali, rudarstvo (energija i metali), turizam,
poljoprivredno i industrijsko zemljište, građevinska industrija, itd.].
Postoje mnoge studije sa detaljnim informacijama o:
poljoprivredi i prehrambenoj industriji,
turizmu,
šumarstvu i drvnoj industriji,
automobilskoj industriji,
bankarstvu i finansijskom sektoru,
izgradnji,
energetici,
informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji,
rudarstvu i metalnoj industriji,
pojedinim malim i srednjim projektima/kompanijama.
Više opštih informacija o Bosni i Hercegovini i konkretnih informacija o
mogućnostima investiranja u pojedine sektore (navedene gore) može se naći na
web-stranici Agencije za promociju stranih investicija: www.fipa.gov.ba.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 39
PART III
KRATKI PREGLED INVESTICIJSKOG
OKRUŽENJA U BiH
Zakonski i regulatorni okvir za investicije u BiH
Nacionalni tretman stranih ulagača
Strani investitori imaju ista prava i obaveze kao i građani Bosne i Hercegovine
2
.
Prava i beneficije stranih investitora ne mogu se ukinuti ili odbiti naknadno
usvojenim zakonima i propisima. Ukoliko je naknadno usvojen zakon ili propis
povoljniji, investitor ima pravo odabrati onaj kojim će investicija biti regulisana.
Strani investitori također:
imaju pravo otvoriti račune u bilo kojoj komercijalnoj banci u domaćoj i/ili
bilo kojoj slobodnoj konvertibilnoj valuti na teritoriji Bosne i Hercegovine,
imaju pravo slobodno upošljavati strane državljane, koji podliježu radnim i
zakonima o imigraciji u Bosni i Hercegovini,
zaštićeni su od nacionalizacije, eksproprijacije, rekvizicije ili mjera sa sličnim
učinkom.
Strani investitori mogu posjedovati nekretnine u Bosni i Hercegovini i imaju ista
vlasnička prava u pogledu nekretnina kao i građani i pravna lica iz Bosne i
Hercegovine. Također, prihode od investicija u Bosni i Hercegovini, slobodno i
bez odlaganja, u konvertibilnoj valuti, imaju pravo prebacivati u inostranstvo.
Povoljna poreska politika
Bosna i Hercegovina ima jedinstvenu standardnu stopu poreza na dodanu
vrijednost (PDV) od 17%, koja je zajedno sa istom stopom u Crnoj Gori, niža
nego bilo gdje u regiji. U Bosni i Hercegovini se primjenjuju zakonodavstvo i
procedure PDV-a koji su u velikoj mjeri saglasni sa standardima i normama EU,
te se stalno prilagođavaju EU regulativi.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 40
DIO III
21
Zakon o politici direktnih stranih ulaganja (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, 17/98, 13/03)
osigurava nacionalni tretman stranih ulagača
Stopa PDV-a u Bosni i Hercegovini u poređenju sa stopama PDV-a u drugim državama u regiji
Zemlja Stopa PDV-a (standardna)
Bosna i Hercegovina 17%
Crna Gora 17%
Srbija 18%
Bivša jug. Republika Makedonija 19%
Češka 19%
Slovačka 19%
Rumunija 19%
Albanija 20%
Bugarska 20%
Mađarska 20%
Poljska 22%
Hrvatska 22%
Kada je riječ o porezima na prihod fizičkih lica i poreza na dobit privrednih
društava, Bosna i Hercegovina je također visokokonkurentna u poređenju sa
susjedima. Poreze na prihod i dobit trenutno reguliše entitetsko (poddržavno)
zakonodavstvo Republike Srpske i entitetsko zakonodavstvo Federacije Bosne i
Hercegovine, tj. dva sastavna (poddržavna) entiteta Bosne i Hercegovine.
Međutim, trenutno se vrši usklađivanje ovih poreznih politika i već početkom
2008. godine iste bi trebale biti potpuno usklađene.
U Republici Srpskoj, jednom od dva konstitutivna entiteta Bosne i Hercegivine,
odnosno entiteta u kojem se nalazi Srebrenica, primjenjuje se nominalna stopa
poreza na dobit preduzeća od 10%, što je znatno ispod prosječne nominalne stope
od 16% u jugoistočnoj Evropi i prosječne nominalne stope od 25% u EU (25) (grafikon
u donjem dijelu teksta). Zakonodavstvo u vezi sa porezom na dobit koje je na snazi
u ovom entitetu također omogućava ubrzanu amortizaciju pogona i opreme koja
se koristi (40% u prvoj godini i 30% u svakoj od dvije naredne godine).
Kompjuterski hardware i software mogu u potpunosti biti amortizovani u prvoj
godini rada. Štaviše, operativni gubici mogu se prenijeti u narednih pet godina,
kako bi umanjili buduću poresku obavezu.
Porez na prihod fizičkih lica u Republici Srpskoj, entitetu u kojem se nalazi
Srebrenica, obračunava se na osnovu ukupnog neto prihoda iz svih izvora, kao što
su redovne plaće, prihod od samostalne djelatnosti, prihod na posjedu, prihod od
imovine i prihod od imovinskih prava, prihod od autorskih prava, prihod od
patenata i tehničkih izuma, te prihod od drugih djelatnosti. Minimalna plaća,
definisana Kolektivnim ugovorom (trenutno €1,251 godišnje), nije oporezovana.
Godišnji prihod koji premašuje minimalnu plaću oporezuje se stopom 10%, za
prihod do četiri prosječne godišnje plaće (na osnovu statističkih podataka o
plaćama iz prethodne godine) i 15%, za prihod koji prelazi četiri prosječne godišnje
plaće. Dozvoljeni su i porodični i drugi odbici.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 41
DIO III
Federacija
BiH
Republika
Srpska
Albanija Hrvatska Rumunija Bugarska Bivša jug.
rep.
Makedonija
Moldavija Srbija Crna Gora
35
30
25
20
15
10
5
0
Srebrenica
30
Bosna i Hercegovina
Izvor: Investment Compact for South-East Europe (na osnovu poreske legislative
zemalja i KPMG-jeve Ankete o stopama poreza na dobit iz 2006.)
20 20
18
15 15 15
10
9
10
Stope poreza na dobit preduzeća (%)

SREBRENICA
(Republika Srpska
- Bosna i
Hercegovina)
Jugoistočna
Evropa (prosjek)
EU 25 (prosjek)
10
16
25
Doprinosi na plaće u Republici Srpskoj pokrivaju penzijsko-invalidsko, zdravstveno
i osiguranje od nezaposlenosti, kao i doprinos za dječiju zaštitu. Doprinosi se
obračunavaju na ukupnu neto plaću i naknade uposlenika. Važeće stope i iznosi koji
se odnose na prosječnu neto plaću u Republici Srpskoj dati su u tabeli ispod.
Akcize se u Bosni i Hercegovini obračunavaju na naftne derivate, pivo, vino,
žestoka pića, bezalkoholna pića, kafu i duvan, po istoj stopi, bilo da je roba stranog
ili domaćeg porijekla.
22
Carinske dažbine na svu robu uvezenu u Bosnu i Hercegovinu plaćaju se ad
valorem, po stopi od 0%, 5%, 10% i 15%.
23
Ove se stope primjenjuju na robu koja
potiče iz država sa kojima Bosna i Hercegovina ima trgovinski sporazum, a koji
sadrži klauzulu o Najpovlaštenijoj naciji (MFN), ili iz onih država koje primjenjuju
istu klauzulu na robu koja dolazi iz BiH. Onda kada BiH pristupi Svjetskoj
trgovinskoj organizaciji (WTO), tretman Najpovlaštenije nacije bit će omogućen
svim članicama WTO-a. Dodatna dadžbina plaća se na uvoz određenih
poljoprivrednih proizvoda u iznosu po jedinici mjere, a kreće se od € 0,08 po
jedinici mjere do € 3,07.
24
Pored toga, 1.0% carinske vrijednosti naplaćuje se u
svrhu registracije carine (kao taksa za obradu carinjenja). Oprema uvezena kao
dio stranih investicija je oslobođena carina i taksi.
Bosna i Hercegovina potpisala je Sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
sa dvadeset sedam država i trideset šest Sporazuma o promociji i zaštiti ulaganja.
25
Regulatorno okruženje za poslovanje
Bosna i Hercegovina je u procesu provedbe ubrzane registracije preduzeća, što će
omogućiti registraciju privrednog društva u roku od pet (5) radnih dana, te istu
pojednostaviti. Pošto se Bosna i Hercegovina često karakteriše kao država sa
komplikovanom procedurom registracije privrednih društava
26
, novi sistem
ubrzane registracije trebao bi poboljšati poslovno okruženje za investicije u Bosnu
i Hercegovinu u kontekst njene regionalne i međunarodne konkurentnosti.
Regulativa o preduzeću uglavnom se donosi na entitetskom nivou, a Republika
Srpska učinila je zapažen napredak u oblasti regulatorne reforme. Počela je
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 42
DIO III
22
Pregled regulative o akciznoj politici možete pogledati na web stranici Uprave za
indirektno/neizravno oporezivanje BiH:
http://www.uino.gov.ba/download/Dokumenti/Dokumenti/bos/Porezi/Akcize/Zakon
_o_akcizama_u_BiH.pdf (samo na jezicima naroda BiH)
23
Carinske tarife u BiH se mogu pogledati na web stranici Uprave za indirektno/neizravno
oporezivanje BiH:
http://www.uino.gov.ba/download/Dokumenti/Dokumenti/bos/Carina/Carinska_tarifa_BiH.pdf
24
Ova dodatna dažbina naplaćuje se na 852 od ukupnog broja tarifnih stavki (7.8% od svih stavki)
25
Spisak možete pogledati na www.fipa.gov.ba
26
Više od 12 faza i oko 54 dana potrebna za registraciju novog preduzeća, s prosječnim troškovima
od €637.
% na prosječnu plaću
Republika Srpska neto plaće (€295 mjesečno)*
(po uposlenom) €
Zdravstveno osiguranje 15% 44
Penzijsko osiguranje 24% 71
Osiguranje od nezaposlenosti 1% 3
Dječije osiguranje 2% 6
UKUPNO 42% (neto) €124
* 2006. podaci
pojednostavljivati poslovne uslove institucionalizovanim analizama regulatornog
učinka, uključujući i proces pod nazivom regulatorna giljotina, radi smanjenja
birokratskih prepreka i stvaranja okruženja povoljnijeg za poslovanje preduzeća.
Cilj je smanjiti prepreke otvaranju biznisa novim, kao i preduzećima koja već
postoje. Stoga, od utvrđene 332 regulatorne formalnosti, bit će ukinuto njih oko 90,
a dodatnih 140 izmijenjeno, tako da se pomogne otvaranju biznisa i radu
preduzeća. Štoviše, od 2,473 različite inspekcijske mjere, oko 1,058 će se eliminisati,
a dodatnih 772 izmijenjeno s ciljem da bude omogućeno lakše poslovanje.
Detaljne informacije o administrativnim procedurama i kontrolama poslovnih
djelatnosti u Srebrenici možete pogledati na:
http://www.regodobrenja.net/eng/index.php
Kratak opis makroekonomskog okvira
Bosnu i Hercegovinu karakteriše generalno stabilno makroekonomsko okruženje.
Makroekonomska stabilnost države ostvaruje se putem stabilne valute
[(konvertibilna marka (KM) – ISO šifra: BAM)], koja po valutnom aranžamanu
vezana za EUR po fiksnom kursu (1 EUR = 1,9558 BAM). Bosna i Hercegovina je
među državama sa najnižom stopom inflacije u regiji, a promjene u stabilnosti
cijena ne očekuju se u bliskoj budućnosti. U proteklih nekoliko godina prosječna
stopa rasta realnog BDP-a iznosila je oko 6,0%, a 2006. godine je, prema zvaničnim
statističkim podacima, bila 6,2%. Nominalni BDP je 2006. godine u Bosni i
Hercegovini bio € 8,8 milijardi, ili € 2.289 po glavi stanovnika. Bruto domaći
proizvod po glavi stanovnika od 2000. godine je porastao gotovo za 65%.
Bosna i Hercegovina je proteklih godina također zabilježila povećanje direktnih
stranih ulaganja. Prema podacima Agencije za promociju stranih investicija (FIPA-
e), Bosna i Hercegovina je, između 1994. i 2007.
27
godine, primila ukupno € 4,05
milijardi direktnih stranih ulaganja, ili oko € 1.065 po glavi stanovnika.
Bankarske usluge
Bankarski sektor Bosne i Hercegovine – koji obuhvata 32 banke – u potpunosti je
reformisan i relativno sofisticiran. Strane banke gotovo u potpunosti dominiraju
tim sektorom (83% kapitala bankarskog sektora). U stvari, bankarsko tržište
kontroliše nekoliko dobro poznatih međunarodnih banaka, kao što je Raifeissen
Bank (Austrija), Unicredito group (Italija), Hypo-Alpe-Adria (Austrija), Volksbank
International (Austrija), Nova ljubljanska banka (Slovenija) i Banca Intesa Sanpaolo
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 43
DIO III
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1600
1200
800
400
0
I-VI 2007
podaci
Izvor: BiH Agencija za promociju stranih investicija (FIPA)
Priliv stranih direktnih investicija ( milioni)
27
Podaci za 2007. godinu su djelimični i odnose se na investicije ostvarene u prvih šest mjeseci
tekuće godine
(Italija). Tržišna koncentracija je relativno visoka, a četiri najveće banke drže više
od 71,5% ukupnog preostalog kredita i gotovo 85% svih pologa. Polovinom 2007.
godine kamatne stope na kratkoročne kredite nefinansijskom korporativnom
sektoru iznosile su prosječno 7,00% godišnje, dok su stope na dugoročne kredite
bile prosječno 7,35% na godišnjem nivou. Zabilježeno je opadanje stope na
kratkoročne i dugoročne kredite poslovnom sektoru.
Projekat Svjetske banke Kako poslovati (www.doingbusiness.org) nudi objektivne
pokazatelje kojim se mjeri lakoća poslovanja u 175 država. U pogledu rang-liste za
dobivanje kredita
28
, Bosna i Hercegovina zauzima prvo mjesto među državama
Evrope i Srednje Azije, i sedmo mjesto u cijelom svijetu.
Banke koje imaju filijale u Srebrenici su:
Mogućnosti za trgovinu
Preferencijalni pristup tržištu EU: Bosna i Hercegovina jedna je od zemalja sa
preferencijalnim pristupom tržištu EU putem statusa Najpovlaštenije nacije
(MFN). U skladu s tim, sva roba porijeklom iz Bosne i Hercegovine, a koja
ispunjava tehničke, sanitarne i fitosanitarne standarde i zahtjeve EU, može do 2010.
godine biti izvezena u svih 27 zemalja članica EU bez carine, i bez ikakvih
količinskih ograničenja.
Preferencijalni pristup drugim svjetskim tržištima: Bosna i Hercegovina
također ima koristi od povlaštenog trgovinskog režima sa SAD-om, Australijom,
Novim Zelandom, Švicarskom, Norveškom, Rusijom, Japanom i Kanadom.
Regionalna zona slobodne trgovine: Bosna i Hercegovina ratifikovala je
Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA), koji uključuje Albaniju,
bivšu jugoslavensku Republiku Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju,
Hrvatsku, UNMIK, Crnu Goru i Moldaviju. Ovaj Sporazumzamjenjuje prethodna
32 bilateralna sporazuma o slobodnoj trgovini u regiji. U okviru CEFTA-e, sve
kompanije na teritoriji Bosne i Hercegovine imaju pristup zoni slobodne trgovine
od 25 miliona stanovnika. CEFTA također omogućava upotrebu dijagonalne
kumulacije porijekla.
29
Bilateralni sporazumi o slobodnoj trgovini: Bosna i Hercegovina je sa Turskom
potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 44
DIO III
28
Pokazatelji kojima se procjenjuju zakonska prava dužnika i zajmodavaca, efikasnost zakona o
garancijama i stečaju u olakšavanju davanja kredita, te razmjena informacija o zaduživanju
(pristup registru informacija o kreditima).
29
Na raspolaganju uz postojanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SPP). Dijagnonalna
kumulacija funkcioniše između više od dvije države, pod uslovom da su potpisale Sporazume o
slobodnoj trgovini sa identičnim pravilima o porijeklu robe i naknadama. Samo proizvodi ili
materijali sa utvrđenim porijeklom mogu biti predmet dijagonalne kumulacije. Iako više od dvije
države mogu učestvovati u proizvodnji proizvoda, proizvod će imati porijeklo one države koja
je bila posljednja u lancu proizvodnje tog proizvoda, pod uslovom da je ista obavila više od jedne
minimalne proizvodne operacije. Više o dijagonalnoj kumulaciji možete naći na:
http://ec.europa.eu/enlargement/questions_and_answers/diagonal_cumulation_en.htm
Nova Banjalučka banka a.d. Banja Luka
(u vlasništvu: Bank Austria Creditanstalt,
članica Unicredito Group)
Filijala u Srebrenici
Ul. Živojina Mišića bb, Srebrenica 75430
(++387) 56 385 269
(++387) 56 386 723
Nova banka a.d. Bijeljina
(domaća banka)
Filijala u Srebrenici,
Ul. Milivoja Mićića 4-5,
Srebrenica 75430
(++387) 56 450 031
DIO IV:
REFERENCE
1. Razgovor sa g-dinom. Senadom Subašićem, načelnikom Odjela za privredu i
društvene djelatnosti, Opština Srebrenica, avgust 2007.
2. Razgovor sa g-đom. Begajetoma Mustafić, načelnicom Odjela za urbanizam,
Opština Srebrenica, avgust 2007.
3. Materijal Agencije za promociju stranih ulaganja (at www.fipa.gov.ba)
5. Poljoprivreda i prehrambena industrija,
6. Turizam,
7. Šumarstvo i drvna industrija,
8. Automobilska industrija,
9. Bankarstvo i finansijski sektor,
10. Građevinarstvo,
11. Energetika,
12. Informacijska i komunikacijska tehnologija,
13. Rudarstvo i metalna industrija,
14. Pojedini mali i srednji projekti/kompanije,
15. Investicijske mogućnosti u BiH, 2007.,
16. Vodič za investitore, 2007.
17. TALDI: Ekonomski pregled opštine Srebrenica, juni 2003.
18. Bečki institut za međunarodne ekonomske studije: Uticaj direktnih ino-
investicija na restruktuiranje industrije za obradu metala u BiH, 2006.
19. Vlada RS: Program za Srebrenicu, 2007.
20. Razgovor sa g-dinom Seadom Terzimehićem, FIPA, avgust 2007.
21. Regionalna razvojna strategija za sjevero-istočnu Bosnu–NERDA, nov. 2004.
22. Razgovor sa g-dinom. Enesom Drljevićem, NERDA, avgust 2007.
23. Vlada RS: Razvojni programi RS, 2007.
24. Zavod za zapošljavanje Srebrenica, avgust 2007.
25. Zavod za zapošljavanje Bratunac, avgust 2007.
26. Zavod za zapošljavanje Milići, avgust 2007.
27. Fond PIO Bijeljina, avgust 2007.
28. Biznis centar Srebrenica, avgust 2007.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 45
PART IV
Srebrenicu karakteriše diverzificirana ekonomija u
usponu koja investitorima nudi konkurentne
podsticaje. Opština Srebrenica, zajedno sa okolnim
opštinama, je trenutno jedna od najatraktivnijih
lokacija za investiranje u Bosni i Hercegovini (BiH).
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 47
DIO V: PRILOZI
1. Kontakt informacije o centrima za podršku biznisa 48
2. Projekti za Srebrenicu, izvadak iz
Regionalne razvojne strategije 49
3. Anketa o radnoj snazi 50
4. Detaljna analiza nekih preduzeća
iz Srebrenice i Bratunca 54
5. Prikaz finansijskih proizvoda koje
nude banke u regiji 164
6. Prikaz prijedloga investicionih ulaganja
dostavljen Opštini 7. Srebrenica i
Vijeću ministara Bosne i Hercegovine 175
8. Uredba o koncesijama Republike Srpske 179
9. Regulativa upravljanja šumama Republike Srpske 180
DIOV:
DODACI
DODATAK 1
KONTAKT INFORMACIJE O CENTRIMA PODRŠKE BIZNISU
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 48
DIO V: PRILOZI
Agencija RS-e za razvoj malih i srednjih
preduzeća
Adresa: Slavka Rodića 4, 78 000 Banja Luka
Tel. +387 51 220 530
Fax. +387 51 220 532
E-mail: rars-msp@blic.net
Web stranica: http://www.rars-msp.org
Udruženje za razvoj NERDA/BSPC-Centar za
podršku i promociju biznisa
Direktor: Enes Drljević
Adresa: M.i Ž. Crnogorčevića 5, Tuzla
Tel.: +387 35 274 385; 245 630
Fax.: +387 35 251 150
E-mail: nerda5@yahoo.com
Web stranica: www.nerda.ba
Centar za samostalne djelatnosti Srebrenica /
Bratunac
Kontakt osoba: Zulfo Zahirović
Adresa: Srebreničkog odreda br.1.Srebrenica,
Tel./fax;056/440-729, 061/151-105, 061/705-
021
Email: drinasr@inet.ba
Biznis centar Srebrenica
Kontakt osoba: Nada Jovanović
Adresa: DOM KULTURE, Srebreničkog odreda
bb. 75430 Srebrenica
Tel./Fax.056/440-180
E-mail: bcs@teol.net www.bcsrebrenica.org
Tel: 065/975-620, 056/385-180
Udruženje građana za inicijativu lokalnog
razvoja - TALDI
Direktor: Indira Prljača
Adresa: Stupine B 13, lamela B, Tuzla
Tel.: +387 35 250 045
Fax.: +387 35 275 418
E-mail: talditz@bih.net.ba
Web stranica: www.taldi.ba
Centar za otvaranje biznisa u sklopu
Univerziteta Tuzla
Kontakt osoba: Sanja Hajdukov; Adisa
Muharemović
Adresa: Univerzitetska br. 1, Tuzla
Tel.: +387 35 300 510
E-mail: adisa.muharemovic@untz.ba
BIT Centar Tuzla
Kontakt osoba: Robert Martić, konsultant na
projektu
Adresa: Trg slobode 16, Tuzla
Tel.: +387 35 304 650; 304 651; 304 655
Fax.: +387 35 258 280; 304 656
E-mail: info@bit.ba ; robert@bit.ba
BIC – Centar za poslovne informacije u
okviru Udruženja poduzetnika Tuzla
Kontakt osoba: Tatjana Sirćo, Selmir Nuhanović
Adresa: Slavka Mičića 60, Tuzla
Tel.: +387 35 314 970
Fax.: +387 35 314 971
E-mail: udr_obrtnika_tz@bih.net.ba
HO PRIJATELJICE
Kontakt osoba: Jasminka Tadić Husanović
Adresa: II tuzlanske brigade 19/1, Tuzla
Tel./Fax: +387 35 245 210; 245 211;
245 212
E-mail: hdprituz@bih.net.ba;
prijateljice@bih.net.ba
Web stranica: www.prijateljice.info
Agro-biznis centri (Odžak, Bijeljina, Brčko,
Bratunac i Gračanica)
Kontakt osoba: Enes Drljević
Adresa: M. i Ž. Crnogorčevića 5,
75000 Tuzla
Tel/fax: +387 35 274 385
E-mail: nerda5@yahoo.com
www.nerda.ba
Centar za razvoj poduzetništva, inovacija i
tržišta za Bosansku Posavinu
Kontakt osoba: Enver Sarvan
Adresa: VI bataljona bb / Poslovni inkubator /,
76.250 Gradačac
Tarevci bb / Poslovni inkubator /, 74.480
Modriča
Tel/fax: 00387 (0) 53 810-952
Tel: 00387 (0) 53 820-515
GSM: 00387 (0) 61 164-575
E-mail: PITcentar.nbr@gmail.com
nbr@teol.net
DODATAK 2
PROJEKTI ZA SREBRENICU, IZVADAK IZ REGIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE
Izrada Regionalne strategije razvoja za sjeveroistočnu Bosnu i Hercegovinu organizirana je
unutar Projekta EURED po metodi „odozdo prema gore“. Stratregija je dovršena krajem
2004. godine, a Regionalna agencija za razvoj (NERDA) promovirana kao agencija nadležna
za koordiniranje provedbe Strategije.
„Okvir za provedbu Regionalne strategije“ ažuriran je 2007. godine, a sadrži niz projekata koji
se odnose na Općinu Srebrenica.
1. Izrada ručnih radova BOSFAM
2. Studija izvodljivosti za izgradnju regionalne deponije smeća za općine: Milići,
Srebrenica, Bratunac i Vlasenica
3. Razvijanje riječnih i jezerskih sportova: lov, jedrenje i sportski turizam (uključujući
prekograničnu saradnju sa Srbijom)
4. Renoviranje ski centra „Bukova glava“ i rekreativnog centra „Jezero“,
5. Sport-rekreacija-zdravlje-šetnje: „Guber“ banja
6. Rekonstrukcija stare tvrđave „Rampart“ iznad Srebrenice,
7. Rekonstrukcija i obnova manastira „Sveto Trojstvo“ Sase, Srebrenica,
8. Rekonstrukcija spomenika Drugom svjetskom ratu u Srebrenici
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 49
DIO V: PRILOZI
DODATAK 3
ISTRAŽIVANJE
Anketa o istraživanju tržišta radne snage je provedena metodomslučajnog odabira sa 700 lica iz
Srebrenice i Bratunca. Anketa je osmišljena kako bi se prikupile informacije o karakteristikama
radne snage. Podatke je prikupio Biznis centar Srebrenica, provodeći anketu i u ruralnom i u
urbanompodručju ovih opština. Biznis centar Srebrenica je, koliko je to bilo moguće, pratio opšte
demografske karakteristike aktivne populacije u pogledu statusa zaposlenosti i polne strukture.
Prikupljeni su podaci o: polu, dobi, nivou i vrsti obrazovanja, statusu zaposlenja, i godina i vrsti
stečenog radnog iskustva. Osim za polja o vrsti obrazovanja, upitnik ankete je bio matričnog tipa
kako je to i prikazano u tabeli ispod.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 50
DIO V: PRILOZI
Pol Dob
Zanimanje
Zaposlen
Radno iskustvo
Stručna sprema Profil
Broj godine
iskustva
Grana privrede u
kojoj imate najviše
iskustva
M DA DA
Poljoprivreda
Prehrambena
industrija
Šumarstvo
Drvo prerada
Metalna industrija
Rudarstvo
Ž NE NE
Građevinarstvo
Usluge
Trgovina
Javne institucije
Ostalo
18-25
25-35
35-45
45-55
55-65
0-1
1-2
2-5
5-10
10-20
>20
Nekvalifikovan
(NK)
Polukvalifikovan
(PK)
Srednja stručna
sprema (SSS)
Visoko-
kvalifikovan
(VKV)
Tehničar (VK)
Viša stručna
sprema (VŠS)
Visoka stručna
sprema (VSS)
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 51
DIO V: PRILOZI
Grafikoni koji se nalaze u tekstu ispod predstavljaju karakteristike tržišta rada na ovome
području na osnovu podataka izvedenih iz statističkog uzorka.
Zaposleni Nezaposleni
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
22.3%
23.5%
19.8%
34.4%
Ženski
Muški
Karakteristike uzoraka
Zaposlenost po rodu
Karakteristike uzoraka
Podjeljenost po starosnoj dobi
Zaposlenje po starosnoj dobi i rodu
Radna snaga sa radnim iskustvom
po starosnoj dobi i rodu
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
18-25
25-35
35-45
45-55
55-65
18-25
25-35
35-45
45-55
55-65
Muški rod Ženski rod
Karakteristike uzoraka
Podjeljenost zaposleni po rodu i starosnoj dobi
18-25, 20%
25-35, 32%
35-45, 23%
45-55, 17%
55-65, 7%
Grafikoni koji se nalaze u tekstu ispod predstavljaju različite karakteristike uzorka.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
18-25 25-35 35-45 45-55 55-65
Muški
Ženski
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Muški Ženski
18-25
45-55
18-25
25-35
35-45
45-55
55-65
25-35
35-45
55-65
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 52
DIO V: PRILOZI
Godine radnog iskustva po starosnoj dobi
za populaciju muškog roda
Godine radnog iskustva po starosnoj dobi
za populaciju ženskog roda
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18-25 25-35 35-45 45-55 55-65
0-1
10-20
1-2
2-5
5-10
>20
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
18-25 25-35 35-45 45-55 55-65
0-1
10-20
1-2
2-5
5-10
>20
Radno iskustvo Radno iskustvo za starosnu grupu
od 18 do 35 godina
15%
23%
42%
59%
83%
100%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0-1 1-2 2-5 5-10 10-20 >20 0-1 1-2 2-5 5-10 10-20 >20
Godine iskustva
K
u
m
u
l
a
t
i
v
n
i

p
r
o
c
e
n
a
t
30%
45%
78%
95%
100%
100%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Godine iskustva
K
u
m
u
l
a
t
i
v
n
i

p
r
o
c
e
n
a
t
Nivo obrazovanja po grupama
za populaciju muškog roda
Nivo obrazovanja po grupama
za populaciju ženskog roda
18-25 25-35 35-45 45-55 55-65
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
18-25 25-35 35-45 45-55 55-65
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
V-S
VSS
VKV
VK
SSS
PK
NK
V-S
VSS
VKV
VK
SSS
PK
NK
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 53
DIO V: PRILOZI
Podjelje radne snage sa
radnim iskustvom po sektorima
Podjelje radne snage sa radnim iskustvom po sektorima
(muška populacija)
Podjelje radne snage sa radnim iskustvom po sektorima
(ženska populacija)
Podjelje radne snage sa radnim iskustvom po sektorima
(muška populacija)
Drvo prerada
Drvo prerada
Građevinstvo
Građevinstvo
Javne
Metalna industrija
Ostalo
Poljoprivreda
Prehrambena
Rudarstvo 6%
Šumarstvo 3%
Trgovina 4%
Usluge
Usluge
10%
15%
institucije 4%
28%
12%
5%
industrija 1%
12%
Drvo prerada
Građevinstvo
Javne
Metalna industrija
Ostalo
Poljoprivreda
Prehrambena
Rudarstvo 5%
Šumarstvo 3%
Trgovina 10%
Usluge
2%
23%
institucije 3%
9%
13%
14%
industrija 1%
17%
Javne
Metalna industrija
Ostalo
Poljoprivreda
Prehrambena
Rudarstvo
Šumarstvo
Trgovina
10%
14%
institucije 5%
23%
11%
6%
industrija 3%
7%
4%
6%
11%
Drvo prerada
Građevinstvo
Javne
Metalna industrija
Ostalo
Poljoprivreda
Prehrambena
Rudarstvo 4%
Šumarstvo 2%
Trgovina
Usluge
4%
0%
institucije 13%
4%
17%
8%
industrija 10%
21%
17%
Struktura nezaposlenih osoba sa radnim iskustvom,
po sektoru (muška populacija)
Struktura nezaposlenih osoba sa radnim iskustvom,
po sektoru (ženska populacija)
Drvo prerada 2%
Građevinstvo
Javne
Metalna industrija
Ostalo
Poljoprivreda
Prehrambena
Rudarstvo 2%
Šumarstvo 0%
Trgovina
23%
Usluge
2%
institucije 9%
0%
14%
26%
industrija 2%
20%
Drvo prerada
Građevinstvo
Javne
Metalna industrija Ostalo
Poljoprivreda
Prehrambena
Rudarstvo 6%
Šumarstvo 4%
Trgovina
Usluge
3%
33%
institucije 1%
13% 12%
8%
industrija 0%
4%
16%
DODATAK 4
DETALJNA ANALIZA NEKIH PREDUZEĆA IZ SREBRENICE I BRATUNCA
Preduzeća koja su predstavljena u tekstu koji slijedi analizirao je međunarodni konsultant
kojeg je angažovao UNDP u svrhu ove studije. Preduzeća koja su intervjuisana odabrana su
nasumice. Većina firmi srednje veličine je intervjuisana. Analize su zasnovane na iscrpnim
intervjuima sa menadžmentom svake pojedinačne firme.
PROFIL PREDUZEĆA IZ OBLASTI TURIZMA
IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA
Konsultant: Thomas R. Ruddy
Datumizvještaja: 03.09.2007. godine
Naziv firme: Guber A.D. Srebrenica
Adresa firme 1: Crni Guber b.b.
Adresa firme 2: Srebrenica, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba u firmi: Gosp. Aleksander Simić
Kontakt telefon i fax: 065/660-050, mob. 056/440-488
Web stranica, E-mail:
Početne preporuke konsultanta
√ Preporučuju se dalje aktivnosti na podršci ulaganju
___ Potrebno je održati dodatne sastanke kako bi se utvdila podrška
___ Ne preporučuje se uključivanje u dalje aktivnosti na podršcu ulaganju
Izvještaj i analiza ove poslovne prilike za Regiju Srebenica
Navedite kratak opis aktivnosti firme na tržištu (proizvodi, ponuđene usluge- u kojim
regionima/zemljama), uključujući i njihove kupce i ključne dobavljače:
Guber a.d. Srebrenica, poznatiji kao Termalne banje Guber, nudi usluge medicinske
rehabilitacije i masaže, a Crni Guber je čuven po svojim prirodnim izvorima vode ljekovitih
kvaliteta koja se oduvijek točila na izvorima termalnih voda Guber. Neposredno okruženje
Termalnih banja Guber nudi niz rekreativno- sportskih aktivnosti na otvorenom, kao što su
plivanje, ribolov (u blizini banje se nalazi vještačko jezero dubine 90 metara), skijanje (staze
udaljene 7 km), staze za trčanje, te lov (uglavnom lov na veprove, medvjede i divlje koze).
Trenutno rukovodstvo firme je ukazalo na činjenicu da su Termalne banje Guber prije rata
u najvećoj mjeri doprinosile ekonomskom razvoju regije, odmah poslije rudnika, ali su danas
zatvorene i tako je još od 1993. Na vrhuncu razvoja, a neposredno prije izbijanja rata 1993.
godine, Termalne banje Guber pokrivale su prostor od oko 25,000 kvadratnih metara, te
godišnje imale oko 90,000 posjetilaca, rezervacije po tri mjeseca unaprijed, a sa samo 260
kreveta, 124 uposlena radnika u jeku sezone, i 30 sezonskih radnika. Trenutni vlasnici
procjenjuju da je oko jedan milion ljudi iz područja bivše Jugoslavije posjetilo Termalne
banje Guber za svog života, a da je ime Guber daleko poznatije širom Evrope zbog svojih
termalnih banja i endemske izvorske vode.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 54
DIO V: PRILOZI
1. Opisati kvalitet i važnost ove poslovne prilike za Regiju Srebrenica.
Budući da je potpuno neoperativna, zbog devastirane infrastrukture, navedena firma danas
nema nikakvog mjerljivog značaja za regionalnu ili lokalnu ekonomiju. S druge strane,
mogućnost da se ovakavo kulturno i ekonomsko blago vrati u lokalnu ekonomiju predstavlja
veliki izazov koji sa sobom nosi relativno mali rizik budući da je sam naziv Guber dosta
prepoznatljiv i može postati dobar brand. Međutim, takav poduhvat podrazumijeva dosta
vremena, rada i velikog ulaganja kako bi se realizirala takva vizija. S tim u vezi, sama vizija
je dosta realistična i stoga bi ovakav poduhvat trebao naći svoje mjesto i biti glavna okosnica
ekonomije u regiji; privredni doprinos koji je ostvaren na teritoriji Gubera od oko 25,000
kvadratnih metara je samo jedan dio sveukupnog utjecaja na region Srebrenice, koja
predstavlja jedinstvenu destinaciju za sve one koji putuju u Bosnu i Hercegovinu. Ovo je
jako važna inicijativa kojom se Srebrenici može vratiti dio izgubljenog identiteta i uliti nada
da se ponovo mogu vratiti neka bolja vremena.
2. Ocijeniti koliko rukovodstvo poznaje tržište i razumije njegovu dinamiku.
Generalni direktor radi u ovoj firmi već 12 godina; iako sama firma nije imala značajnijih
poslovnih poduhvata u cijelom tom periodu. U svakom slučaju, on pokazuje spremnost za
poslovne poduhvate i dobro poznaje istorijat poslovanja. Bilo bi poželjno da su i vlasnici
imali svoga predstavnika i prezentirali svoju viziju firme te ukazali na finansijske potrebe.
Generalni direktor je ukazao na činjenicu da on dobro poznaje aktivnosti medicinsko-
rehabilitacijskog programa kao i usluge koje su se ranije nudile u Termalnim banjama Guber,
ali nije upoznat sa pitanjima koja se tiču turizma ili marketinga usluga, u slučaju da se one
ponovo pokrenu.
3. Kakav ekonomski utjecaj može imati ovo preduzeće na Regiju Srebrenica?
S obzirom da firma nije operativna, i nije bilo nikakvih poslovnih poduhvata posljednjih 15
godina, jedina mogućnost je osvrnuti se na uspjehe iz prošlosti te gledati na taj period kao
osnovu koja se može projecirati za moguća ekonomska postignuća u budućnosti. Kao što je
prethodno pomenuto, za vrijeme uspješnog poslovanja broj se penjao i do 90,000
jednodnevnih posjeta godišnje. Putem tih posjeta prikupljeno je oko 3 miliona KM godišnje,
u periodu 1980-1990 (nije potpuno jasno po kojoj kursnoj listi je napravljen ovaj proračun,
sadašnjoj ili iz perioda poslovanja). Dodatni ekonomski utjecaj se može ostvariti ako se
podrži ovaj poduhvat, kao što je i navedeno u očekivanjima rukovodstva firme:
50 stalno uposlenih radnika, i više sezonskih radnika;
U prvih nekoliko godina očekuje se oko 5-10,000 posjetilaca novim Termalnim
banjama Guber;
Mnogi posjetioci će morati iznajmiti sobe u Srebrenici i široj regiji jer se planira
samo 125 kreveta smještajnih kapaciteta, kao što je bilo i ranije;
Prodaja unikatnih suvenira ili drugih proizvoda sa zaštitnom markom;
Biće potrebno obezbijediti ugostiteljske usluge u regionu.
Prema prijedlogu rukovodstva, početna predviđena cijena paket aranžmana, uključujući i
medicinsko-rehabilitacijske usluge, sobu za noćenje i tri obroka dnevno, iznosi 45 KM po
osobi, za jedan dan. Navedena tabela predstvalja predviđeni godišnji prihod i uzima za
polazište različite pretpostavke, uključujući i veću cijenu jednodnevnog boravka.
Predviđeni godišnji prihod
Pretpostavka KM 45 dnevno KM 90 dnevno
Slabija posjećenost/godišnje oko 5,000 KM 225,000 KM 450,000
Srednja posjećenost/godišnje oko10,000 KM 450,000 KM 900,000
Visoka (prijeratna) posjećenost/ KM 4,050,000 KM 8,100,000
godišnje oko 90,000 posjetilaca
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 55
DIO V: PRILOZI
4. Pregled iskustva i stručnosti rukovodstva. Navesti stručnu spremu rukovodstva i
dati komentar o ukupnom broju radnika.
Budući da sadašnje rukovodstvo nije radilo u Termalnim banjama kada su bile operativne, imali
su minimalne mogućnosti za obuku uz posao. Vrlo je vjerovatno da su neki od prijašnjih radnika,
koji su radili u Banjama prije rata, još uvijek u regionu. Međutim, kako je ovo destinacija za
odmor i rehabilitaciju specijalizirane vještine i trening će biti neophodni na svim nivoima
menadžmenta. Trenutno je suviše rano da se potraže radnici sa specijaliziranim vještinama jer
ne postoji indikacija da je sada dostupno bilo kakvo finansiranje.
S obzirom da je struktura dioničara prilično raznolika u „savremenom“ Guberu (vidjeti strukturu
dioničara dalje u tekstu), vrlo je moguće pretpostaviti da bi se ključne profesionalne vještine i
poslovni kontakti trebali uspostaviti u ovakvom jednom poduhvatu, ali bez dodatne diskusije sa
rukovodstvom ovakav prijedlog još uvijek ostaje samo kao optimistična pretpostavka.
Vjerovatno je postojala i neka velika motivacija za kupovinom i kontroliranjem ovih istorijski
važnih potencijala, ali i to je također još jedna pretpostavka. Stoga je bitno održati dodatne sastanke
sa vlasnicima ili njihovim zvaničnim predstavnicima kako bi se prikupilo više informacija.
Generalni direktor je potvrdio da postoji dioničarski odbor sastavljen od različitih dioničara,
kao i odbor uprave koji je odgovoran za svakodnevne aktivnosti. Činjenica je, također, da
preduzeće RIS jeste glavni dioničar i kao takav bi mogao biti dodatni izvor prilika, kontrole
ili utjecaja, te bi bilo dobro zakazati još nekoliko sastanaka kako bi se ispitale mogućnosti
pružanja podrške preduzeću Guber.
5. Koji su pozitivni utjecaji ostvareni zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima?
U ovom trenutku preduzeće je u velikim problemima, koji se svakodnevno gomilaju, jer imaju
zaostala dugovanja prema državi, od nekih 300, 000 KM i ta suma se još uvećava za oko 19%
svake godine zbog kamatnih stopa i zateznih kamata. Prema riječima generalnog direktora,
država ne pokazuje spremnost niti volju da potpuno ili djelomično oprosti dugovanje, ili pak da
prihvati dogovor o privremenom plaćanju. Preduzeće također ima velika dugovanja zaostalih
plaća radnicima, a i ti dugovi rastu zbog redovnih i zateznih kamata. Trenutno imaju oko 16
uposlenika koji održavaju prostorije i opremu. Budući da prihodi preduzeća (od izdavanja soba)
pokrivaju samo 30% tekućih troškova, situacija je zaista zabrinjavajuća.
Dobra strana svega jeste da ipak imaju neki prihod koji može pokriti 30% troškova plaćanja
nadoknade za 16 uposlenika. Taj prihod se obezbijedi preko izdavanja soba u nekom lošijem
hotelu i izdavanjem apartmana u prostorijama, u zgradi gdje se nalazi i njihov glavni ured,
u centru Srebrenice. Kako takav prihod nije dovoljan da podmiri njihova dugovanja,
postavlja se pitanje zašto imaju ikakve aktivnosti; kada bi prestali sa pružanjem bilo kakvih
usluga imali bi finansijsku uštedu, ali vjerovatno postoje i razlozi zašto to ne mogu ili neće
da urade (naprimjer, ugovor o privatizaciji može im onemogućiti prestanak pružanja usluga,
ili u protivnom imaće dodatne penale.)
Općenito govoreći, s obzirom na značajnu povijest Termalnih banja Guber i prepoznatljivog imena,
pomalo je čudno da nakon nešto više od deset godina od završetka rata još uvijek nisu u
mogućnosti obezbijediti nikakva sredstva kako bi se ponovo oživio ovaj kulturološki stup regiona.
Kada bismo pravili listu opipljivih (čvrstih) i neopipljivih (mekih) potencijala koji su
trenutno na raspolaganju u firmi, vejrovatno bi se na toj listi našle sljedeće stavke, a koje bi
se mogle iskoristiti kao neka vrsta pozitivnih finansijskih sredstava:
25,000 kvadratnih metara pošumljenog zemljišta u općini Srebrenica;
Pravo da se teren koristi za različite namjene, kao što je lov;
Pravo prvog izbora- korištenja vode Crnog Gubera za potrebe tržišta;
Zvanična evidencija vode Crnog Gubera u raznim medicinskim referencama
(naprimjer, navodi se u zagrebačkom farmaceutskom katalogu iz 1986);
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 56
DIO V: PRILOZI
Neobjavljene licence, odobrenja, dopuštenja, ili druge dozvole koje se odnose na
aktivnosti i usluge medicinsko-rehabilitacijskog centra, restorana, hotela, motela isl.
Moguća valorizacija putem zaštitnog znaka i branda (dobar glas, reputacija firme)
imena Termalne banje Guber i Crni Guber;
U centru Srebrenice jedna operativna zgrada sa hotelom i sobama (iznad glavnog
ureda) sa konferencijskom salom i restoranom;
Prihodi od izdavanja hotelskih soba i apartmana;
Jedan stari kombi, koji je još uvijek upoterbljiv.
6. Kakav je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva u preduzeću?
Jedan od najznačajnijih - ili najveći—potencijal koji ima ova firma, je najvjerovatnije samo
ime, brand koji ima ogromnu vrijednost i prepoznatljivost u ovom dijelu Evrope. Generalni
direktor nije baš bio potpuno jasan po ovom pitanju, ali se činio prilično optimističan kada
je u pitanju obilato korištenje imena Guber od strane drugih firmi što bi neminovno donijelo
korist Termalnim banjama Guber kao i Crnom Guberu u budućnosti ukoliko bi ponovo
postali operativni. Ovakva strategija ima svojih nedostataka i trebala bi se pažljivo
prostudirati od strane advokata, kako bi se napravio jasan plan, mnogo prije firma ponovo
postane operativna, jer gubitak prava na ime Guber i prepuštanje tog prava drugim
korisnicima može suštinski obezvrijediti upotrebu imena samih Termalnih banja ukoliko
strategija intelektualnog vlasništva nije primijenjena na odgovarajući način.
Moglo bi se pretpostaviti da pravo zadržavanja imena vode Crni Guber dolazi sa vlasništvom
i zvaničnim nazivom tog dijela zemlje iz kojeg voda izvire. Međutim, iako je firma Guber a.d.
kupila 25,000 kvadratnih metara zemlje, zajedno sa izvorom Crni Guber, njima je potrebna
koncesija (pravo prvog izbora) da bi mogli koristiti termalni izvor. Ovo se može činiti
čudnim i nelogičnim, u najboljem slučaju; stoga je neophodno izvršiti analizu ovog pitanja
kada se bude radio pregled pitanja intelektualnog vlasništva.
7. Opisati proizvodne i distribucijske procese i opremu u preduzeću
Jedinstvena voda iz Crnog Gubera je po pvi put prepoznata 1878. godine od strane
austrijskog hemičara Ernesta Ludwiga. Nakon što je napravio detaljna testiranja i analize u
Beču, počeo je sa korištenjem flaširane vode u komercijalne svrhe, i 1889. godine počeli su
je koristiti pojedini bolesnici (pacijenti koji su bolovali od anemije, multiplaskleroze,
reumatizma). Voda se prodavala uz određenu ekonomsku dobit, a prodavali su je Ludwig i
njegovi predstavnici sve do 1923. godine kada je još jedna firma dobila koncesiju na
korištenje vode koja ima samo jedan izvor (postoji još pet drugih izvorišta u neposrednom
okruženju, ali ona imaju potpuno drugačiji hemijski profil). Međutim, koncesija je prekinuta
sa izbijanjem rata 1993. godine, vrlo brzo nakon što je nekih 3 miliona KM uloženo u
termalne vode koje su bile u državnom vlasništvu.
Za vrijeme rata sve zgrade i postrojenja za flaširanje vode su potpuno devastirani, a preostali
resursi pokradeni. Danas se čini sve da se privuku ulagači koji bi investirali sredstva u tu
lokaciju i omogućili da se voda koristi u medicinske i ljekovite svrhe, a također i da se prodaje
u bocama za opću javnost, što bi neminovno zahtijevalo da se urade određeni postupci,
poput otklanjanja nekih minerala iz vode.
Glavna firma Guber a.d. Srebrenica zadržava jedinstveno pravo na Termalne banje Guber i Crni
Guber nakon što je otkupila 25,000 kvadratnih metara zemljišta, uključujući i zgrade kao i koncesiju
(pravo prvog izbora) na termalni izvor Crni Guber. Imovina firme obuhvata sljedeće:
1. Zgrada sa glavnim uredom u centru grada Srebrenice sa restoranom i salama za
konferencije, koja ima i 260 kreveta u 65 soba na tri sprata, a sada se korisiti kao hotel
za izdavanje soba i apartmana (to su operativne jedinice i glavni izvor prihoda koji firma
danas ostvaruje);
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 57
DIO V: PRILOZI
2. U centru Srebrenice petospratni hotel, smješten do zgrade u kojoj se nalazi ured/hotel,
sa 60 soba za posjetitelje (zgrada je u dobrom stanju ali prostorije se ne mogu koristiti);
3. Medicinski i rehabilitacijski centar, udaljen 500 metara od glavnog ureda i hotela, u
blizini termalnih voda, koji je nekada imao medicinsku opremu za fizikalnu terapiju, i
10 „soba za pacijente“ (zgrada je devastirana, a oprema uništena);
4. Motel koji je 1,5 kilometar udaljen od ostalih zgrada i koji je nudio 8 velikih apartmana
za izdavanje (zgrada je devastirana);
5. Postrojenje Crni Guber u produžetku motela u kojem su se pakovale boce od 360ml
vode (zgrada je devastirana a oprema uništena).
Generalni direktor je potvrdio da se firma bavi mišlju i razmatra mogućnost flaširanja vode
iz Crnog Gubera za širu, ali visoko specijaliziranu distribuciju, jer samo ime je već
prepoznatljivo a ljekovita vrijednost vode za određenu grupu pacijenata, kao što su oni koji
boluju od anemije, je već potvrđena. Da bi se obezbijedilo flaširanje vode širokih razmjera
potrebno je također filtrirati određene elemente jer voda kakva je sada, ne bi bila zdrava za
piće zbog visoke koncentracije određenih kemikalija i metala. Također postoje i ograničenja
u procesu flširanja vode, jer „proizvodnja“ podrazumijeva 2,7 litara u sekundi, ili 77,760
litara u osmosatnoj smjeni.
Biznis Centar Srebrenica se obavezao ugovorom da će napraviti preliminarno istraživanje o
ekonomskoj opravdanosti ove ideje i njihov izvještaj se može dobiti u firmi Guber a.d. ili u
samom Biznis Centru. (U njihovom izvještaju se navodi „da se voda uglavnom izvozila u
Beč, Englesku, Dansku, Holandiju, Švedsku i Ameriku“ i da je „1898. godine izvoz dosegao
cifru od 200,000 boca.“).
Bitno je napomenuti da se u navedenoj studiji navodi da postoji 48 „Guber“ termalnih izvora
koji se nalaze u području Srebrenice, i „svi sadrže gotovo iste minerale“, što je naknadno
ispitivano te su urađene hemijske analize na 6 glavnih izvorišta, uključujući i Crni Guber.
Studijom je utvrđeno da Crni Guber jeste jednistveni endemski izvor mineralne vode sa
specifičnim ljekovitim dejstvima.
8. Analiza strategije i kadra koji radi na marketingu preduzeća
Jedini konkurent spomenut od strane rukovodstva jesu Termalne banje Levico, koje se nalaze u
gradu Levico, u Italiji. Međutim, prema riječima uprave Levico termalne banje imaju puno veću
koncentraciju sumpora tako da njihova voda nije zdrava za piće dok vodu sa Crnog Gubera mogu
koristiti i oni koji imaju određena tjelesne slabosti (za opću upoterbu i voda sa Crnog Gubera bi
se morala profiltrirati kako bi se uklonila koncentracija određenih hemijskih elemenata).
Pored toga, generalni direktor nema baš jasnu predožbu o tome kako najbolje promovirati
Termalne banje Guber. On je naveo da su ranije imali suradnju sa državnim predstavnicima
iz turizma, ali otkako su im tražili 5-8% provizije na ukupan obračun posjeta on radije ne bi
s njima surađivao ubuduće (nije potpuno jasno da li se ova provizija odnosi na ekvivalent za
jedan dan, ili je to cjelokupni obračun za jednog posjetioca/pacijenta).
Rukovodstvo firme tvrdi da je nekada ranije najmanje 1 milion ljudi iz jugoistočne Evrope
posjetilo Termalne vode, što predstavlja osnovno polazište za buduće promovisanje
Termalnih banja. U periodu prije rata, od 1980-90. godine, oko 90,000 posjetilaca godišnje
je posjećivalo Termalne banje Guber iz mnogih razloga (medicinska rehabilitacija,
relaksacija, lov, ribolov, itd.) i svaki put mnogo njih bi se ponovo vratilo u posjetu.
Kao što je prethodno pojašnjeno u ovom izvještaju, voda sa Crnog Gubera se oduvijek prodavala
širom svijeta; izvozili su je „najviše u Beč, Englesku, Dansku, Holandiju, Švedsku i Ameriku“, a
„1898. godine izvoz je dosegao cifru of 200,000 boca“. Pretpostavlja se da distribucija ovakvih
razmjera u Evropu i Sjevernu Ameriku može biti prilika da se ponovo vrati na tržište proizvod
sa/ili ime branda, čim postrojenja budu ponovo uspostavljena i operativna.
Ranije se preporučivalo da se u Termalnim banjama Guber ostaje od 21 do 28 dana, koliko
je u prosijeku trajala medicinska rehabilitacija (iako tu nikda nisu poduzimali medicinske
zahvate).Također je primjećeno da je jedna žena koja nije iz Srebrenice dolazila punih 30
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 58
DIO V: PRILOZI
godina, a i danas redovno dolazi da natoči vodu.
9. Opisati pristup preduzeća upravljanju rizikom
Uprava firme ne predviđa nikakav konkuretski rizik budući da je najbliži rehabilitacioni
termalni centar u gradu Levico, u Italiji, i njihova voda ima izrazito veliku koncentraciju
sumpora tako da nije pogodna da se koristi za piće, dok se voda Crnog Gubera može piti i
koriste je čak i neki bolesnici (pacijenti koji boluju od anemije).
Kako je firma Guber a.d. vlasnik oko 25,000 kvadratnih metara zemljišta gdje se nalaze
termalni izvori Crni Guber, tehnički govoreći, vlada BiH im mora osigurati koncesiju neke
vrste kako bi im se dozvolilo da koriste izvorsku termalnu vodu u komercijalne svrhe. Ovo
se postiglo putem tzv. prava prvog izbora, čime se osigurao pristup vodi, onemogućavajući
bilo kome drugome da ima takvo pravo, a pod uvjetom da firma prihvata pravo i poštuje
neke/sve ugovore koji su popratna odrednica takvog prava. Navedeno pravo je odnedavano
„obnovljeno“, tačnije u januaru 2006. godine, kada je vlada revizionirala odluku koncesije.
Rukovodstvo firme je ukazalo na činjenicu da je revizija odluke koncesije pokrenuta kao
rezulatat promjena u vladi čime je ukazano na potrebu za takvu vrstu preispitivanja jer su se
svi sporazumi nastali u prethodnoj administraciji ponovo pregledali, ali da je to samo pitanje
formalnosti kako bi se poštivale nove odluke s ciljem transparentnosti i kvaliteta rada vlade,
te da je jedino moguće da na tenderu za koncesiju ova firma bude realno odabrana je je ona
vlasnik zemljišta i imena Guber. Rukovodstvo je također potvrdilo da su se prije rata takvi
tenderi raspisivali svakih pet godina, te da je i to dio prethodne prakse.
Ovim pitanjem se treba ozbiljnije pozabavati sa pravnog aspekta, jer iako izgleda pomalo čudno
i nemoguće, treba ispitati, barem teorijski, da li bi firma Guber a.d. pod određenim okolnostima
mogla izgubiti pravo da koristi vodu Crni Guber u komercijalne svrhe ukoliko ne bi bili u
mogućnosti da zadovolje određena načela koncesije ili zbog nekih drugih okolnosti (ili neimanja
nekih drugih elemenata). Ako ništa drugo, očigledno je da postoji određeni politički rizik koji
je povezan sa činjenicom da svaka nova vlada mora revizionirati odluke koncesije i odobriti
novu, čime se utvrđuje pravo korištenja vode. Također, bilo bi potrebno utvrditi da li firma snosi
troškove izdavanja koncesije u bilo kom obliku (takse, minimalne godišnje poreze, itd).
Nedavno se firma susrela sa još jednim rizikom kada je vlada revizionirala prvobitni proces
privatizacije u okviru kojeg su Termlane banje Guber bile prodane. Konačni ishod je zasigurno
utvrdio da se privatizacija Termalnih banja Guber odvijala u skladu sa svim zakonima i finalni
izvještaj je javni dokument i dostupan je na uvid. Iako se čini da je taj rizik prevaziđen, bilo bi
neophodno obezbijediti primjerak tog izvještaja radi sklapanja bilo kakvih budućih poslovnih
ugovora te radi pojedinaca i firmi koji bi surađivali sa firmom Guber a.d.
U nastavku je hronološki prikaz procesa privatizacije kroz koji je prošla firma Guber:
Prva privatizacija imovine Termlanih banja Guber desila se 1999. gidine kada je država
prodala oko 55% firme putem certifikata privatnim i javnim preduzećima (uključujući i neke
dioničare koji su navedeni dalje u tekstu).
U decembru 2003. godine država je prodala dodatnih 30% posjeda putem tendera privatnim
kupcima, čime je tehnički govoreći ostalo 14.99% zemljišta u državnom vlasništvu (dalje u
tekstu navedeni sa zvjezdicom).
Tih 30% je kupilo privatno lice iz Banja Luke za 192,000 KM .
Nakon što je obezbijedio tih 30% pokrenuo je inicijativu za kupovinom ostale imovine koje
su bile vlasništvo drugih dioničara, čime je na kraju obezbijedio 61.18% ukupne imovine
Termalnih banja Guber (prvobitno je kupio 30% od države, a onda putem certifikata
osigurao 51%, a nakon toga otkupio još neke dionice, čime je osigurao svojih 61.18%).
Poslije toga privatno lice iz Banja Luke je prodalo svih svojih 61.18% Termalnih banja Guber
firmi RIS, koja je opet u vlasništvu neke druge firme iz RS.
Trenutno, glavni dioničar Termalnih banja Guber (uz mogućnost prenosa imovine firmi
Guber a.d.) jeste firma RIS, čiji je predsjednik trenutno i predsjednik firme Guber a.d.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 59
DIO V: PRILOZI
Prikaz dionica:
RIS Company 61.18 %
*Penzioni Fond 10.00
Kristal Invest 7.90
PIF IB Fond 6.44
*Fond za Restituciju 4.99
Polara Invest Fond 3.07
Ostala Fizicka Lica 6.42
*Napomena: Zvjezdica ukazuje na državne fondove.
Još jedan mogući rizik je u vezi sa endemskom kvalitetom izvorske vode Crni Guber,i
situacijom u kojoj bi konkurent pokušao da flašira ili promovira Guber vodu sa nekog drugog
Guber izvorišta u okruženju. Prethodno pomenti izvještaj studije koju je radio Biznis Centar
Srebrenica ukazuje na činjenicu da postoji oko 48 „Guber izvorišta“ koji se nalaze na
području Srebrenice, te da „svi imaju gotovo iste minerale“. Ta pojava je dodatno ispitana, i
urađene su dodatne hemijske analize na 6 glavnih izvorišta, uključujući i Crni Guber.
Analizom je finalno utvrđeno da je voda Crni Guber jednistvena endemična mineralna voda
sa posebnim ljekovitim dejstvima. U svakom slučaju, neophodno je jasno naglasiti
jedinstvene kvalitete ove vode u kontekstu drugih voda i izvorišta u regionu, jer u protivnom
potrošači mogu biti zbunjeni i time se prilika Crnog Gubera može „razvodniti“.
Kriteriji i ocjena
U tabeli su navedeni kriteriji i ocjene koje treba koristiti. Koristiti skalu od jedan do pet
(prihvatljivi su razlomci) za svaki kriterij:
5.0 – Vrlo impresivno u odnosu na ovaj kriterij, doslovno bez nedostataka
4.0 – Visok stepen dobre prilike u odnosu na ovaj kriterij, nema većih razloga za zabrinutost
3.0 – Adekvatno u odnosu na ovaj kriterij, postoje neke sumnje ili razlozi za zabrinutost
2.0 – Postoje neki nedostaci u odnosu na ovaj kriterij, potrebno je poboljšanje
– Ozbiljni nedostaci u odnosu na ovaj kriterij
Šta se može poduzeti da bi se preduzeću pomoglo da raste i stvara nove prilike za zapošljavanje?
Potrebno je da grad Srebrenica gradi i obnavlja infrastrukturu u isto vrijeme dok se Termalne
banje ponovo oživljavaju, jer u protivnom, infrastruktura će imati negativan utjecaj na
mogućnost firme da uspiju, naročito ukoliko se hiljade novih posjetilaca privuče da dođu u
Srebrenicu i region svakog mjeseca.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 60
DIO V: PRILOZI
Kriterij
Bodovi
(1-5)
Važnost
Ocjena
(bodovi x
važnost)
1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 5 3 15
2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 3 2 6
3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 5 4 20
4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 2 3 6
5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 1 2 2
6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 1 1 1
7. Procesi proizvodnje i distribucije 1 2 2
8. Strategija marketinga i prodaje 1 2 2
9. Pristup upravljanju rizikom 1 1 1
Ukupna ocjena (od mogućih 100) 55
Također je neophodno napraviti kapitalno ulaganje u holding kompaniju Termalnih banja Guber
a.d. kako bi firma postala ponovo operativna. Generalni direktor nije bio u mogućnosti da navede
više detalja po tom pitanju, ali je potvrdio da se radi o „najmanje 5 miliona KM“ kako bi se obnovio
dio imovine a čime bi se obezbijedio posao za oko 50 radnih mjesta (puno radno vrijeme).
Ostali ključni finansijski i organizacioni podaci
Bruto prodaja: oko 3 miliona u periodu prije rata, 1980-1990
Neto prihod/dobit: Imovina je najvećim dijelom trenutno neupotrebljiva (oni izdaju sobe
u jednom hotelu i aprtmane, što pokriva oko 30% tekućih troškova).
Dugovi/krediti: Trenutno imaju oko 600,000 KM duga, uključujući i oko 3-400,000 što
duguju prijašnjim i trenutnim uposlenicima, i 250,000 KM državi. Ovi se dugovi uvećavaju
svake godine za oko 19% radi kamatnih stopa i zateznih kamata.
Dioničari: Dioničari firme Guber a.d., vlasnici Termalnih banja i prava na vodu Crnog
Gubera, su sljedeći (u posljednjem otkupu od države, novih 30% je privatizirano i ukupno
192,000 KM je plaćeno od strane firme RIS):
RIS Company 61.18 %
*Penzioni Fond 10.00
Kristal Invest 7.90
PIF IB Fond 6.44
*Fond za Restituciju 4.99
Polara Invest Fond 3.07
Ostala Fizicka Lica 6.42
*Napomena: Zvjezdica ukazuje na državne fondove.
Glavni ulaz sirovina: Medicinske i rekreativno-turističke termalne banje koje imaju ljekovita
dejstva.
Prosječne plate (bruto/neto) izuzev rukovodilaca: Trenutno niko od uposlenika ne prima
punu plaću stoga je ovo pitanje nerazjašnjeno i visina plaća još nije ustanovljena.
Mogućnost zapošljavanja domaće radne snage (novih radnika): Bilo bi lako naći lokalne
radnike da se zaposle na novim radnim mjestima.
Prioriteti i spremnost za ulaganja/partnerstvo i tehničku pomoć
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 61
DIO V: PRILOZI
Želja za
industrijskim
partnerima van
područja
Srebrenice.
Da
Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljna?
Oni su u potrazi za partnerima i imaju osjećaj da bi industrijski partner
koji bi se uključio u projekat u Srebrenici bio koristan zbog sinergije u
radu. U svakom slučaju, prihvatili bi bilo kojeg potencijalnog partnera
ili bilo koji oblik suradnje kako bi obnovili Termalne banje Guber.
Želja za
finansijskom
podrškom.
Da
Kakva vrsta finansiranja je potrebna? Da li imaju biznis plan?
Glavni vlasnik, firma RIS, po svoj prilici ima petogodišnji plan razvoja i
obnove imovine ali generalni direktor ne poznaje te detalje. Ovaj
prijedlog je predstvaljen gradonačelniku Srebrenice. Zahtijeva
minimalno 5 miliona KM, ali nikakvi detalji nisu poznati.
Želja za
tehničkom ili
pomoći u oblasti
poslovanja ili
poslovnog
razvoja.
Da
Koji su problemi s kojia se suočavaju:
Neminovno je obezbjeđivanje medicinske opreme za medicinski centar,
naročito za testiranje hemoglobina i masaže. Također bi voljeli da
ispitaju mogućnost flaširanja vode Crni Guber i njene prodaje ali u tom
slučaju određeni minerali se moraju filtrirati iz vode.
Da li postoji
iskustvo ili
kontakti sa
partnerima u
EU ili negdje
drugo?
Ne
Opisati:
Nisu imali nijedan značajaniji kontakt sa osobama ili firmama izvan
prostora bivše Jugoslavije. Ranije su im se obraćali Rusi koji su
pokušavali da obezbijede velike količine vode Crni Guber te da je
flaširaju i prodaju, ali je rukovodstvo odbilo tu ponudu.
PROFIL PREDUZEĆA IZ TEKSTILNE INDUSTRIJE
IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA
Konsultant: Thomas R. Ruddy
Datum izvještaja: 15.08.2007. godine
Firma: “Alma Ras”
Adresa firme 1: Ul. Reufa Selmanagića b.b.
Adresa firme 2: 75430 Srebrenica, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba u firmi: Memagić Džemal
Tel., Faks, E-mail kontakt osobe: 056/440-144, 061/182-484
Web stranica:
Početne preporuke konsultanta
√ Preporučuju se dalje aktivnosti na podršci ulaganju
___ Potrebno je održati sastanke kako bi se odredio vid podrške
___ Ne preporučuje se uključivanje u dalje aktivnosti na podršci ulaganju
Izvještaj o i analiza ove poslovne prilike za Regiju Srebenica
Dati opći opis aktivnosti preduzeća na tržištu (njegovih proizvoda, usluga koje nudi i
kojim regijama/državama ih nudi), kao i njihovih kupaca i ključnih dobavljača:
Radi se o proizvođaču odjevnih predmeta u porodičnom vlasništvu. Preduzeće je osnovano
1999. godine sa proizvodnjom (dizajniranjem, štampanjem, krojenjem i šivenjem) i
prodajnim aktivnostima na istim mjestima u Olovu i Srebrenici i prodajnim mjestima na
veliko u Tuzli, Zenici, Visokom i Sarajevu. Prodaju vrše i preko drugih većih prodavaca na
veliko, kao što je Merkator. Prodaja je podjednako podijeljena između prodavnica u
vlasništvu preduzeća i prodajnih mjesta drugih preduzeća (50:50). Oko 40% vrijednosti
ukupne prodaje je domaća prodaja, a ostatak od 60% je izvoz. Oko 20% prodaje je prodaja
na bazi izvornog proizvođača opreme (OEM), ili prodaja talijanskim i njemačkim odjevnim
preduzećima koja stavljaju svoju marku na proizvode ove firme proizvedene prema
specifikacijama, odnosno dizajnu kupca. Proizvodi sadrže između 95-98% čistog pamuka
sa sintetičkim materijalima, koji se koriste za elastične aplikacija u slučajevima gdje se pamuk
ne može upotrebljavati na zadovoljavajući način.
1. Opisati kvalitet i važnost ove poslovne prilike za Regiju Srebrenica.
Kategorisao bih ovaj poslovni poduhvat kao veoma važan za Regiju Srebrenica. Mada u
drugim regijama možda postoji velika ili veća koncentracija preduzeća sa 20-22 zaposlena,
ovo preduzeće je spremno za značajan porast u bliskoj budućnosti. Iako su u fabrici u
Srebrenici 22 radnika (koji rade u dvije smjene), preduzeće ima ukupno 320 zaposlenih širom
zemlje na različitim radnim mjestima. Cilj preduzeća u narednim godinama je udvostručiti
broj zaposlenih i poboljšati uslove rada. Njihova ukupna ulaganja u Srebrenici za opremu i
druge troškove započinjanja poslovanja su iznosila oko 250.000 KM na zemljištu pod
zakupom.
2. Ocijeniti koliko rukovodstvo poznaje tržište i razumije njegovu dinamiku.
Preduzeće ima glavnog dizajnera koji vodi tim od 6-7 zaposlenih. Svoje ideje razvijaju
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 62
DIO V: PRILOZI
zahvaljujući putovanjima u zemlji, te putovanjima u inostranstvo, ali prave i svoje lične
dizajne. Sirovine (konac) nabavljaju iz Turske, Indije, Egipta i Slovenije, zemalja koje su glavni
proizvođači pamuka. Većina tih sirovina se zatim šalje u Hrvatsku, što predstavlja prvu
aktivnost koja povećava vrijednost proizvoda, u kojoj od konca nastaje materijal. Ovaj
proizvod se dalje šalje u BiH radi dodatnog krojenja, otiskivanja mustri i završnog šivenja.
Nakon toga se jedan dio proizvoda pravi prema specifikacijama kupaca u Italiji i Njemačkoj,
ali većina se pravi za vlastite prodajne kanale, domaće ili strane, uz korištenje vlastitog imena
marke.
3. Kakav ekonomski utjecaj može imati ovo preduzeće na Regiju Srebrenica?
Kao što je prehodno navedeno, mada “Alma Ras” ima samo 22 zaposlena u fabrici u
Srebrenici (koji rade u dvije smjene), ona zapošljava ukupno 320 radnika u cijeloj državi, što
znači da je utjecaj ovog preduzeća trenutno značajan, a biće i u budućnosti, kako preduzeće
bude raslo, a privreda Bosne i Hercegovine se razvijala.
Pored početnog ulaganja u Srebrenici u opremu za tekstilnu proizvodnju i druge troškove
započinjanja poslovanja u iznosu od oko 250.000 KM, ovo preduzeće ima realne planove da
zaposli još 200 radnika u toj općini. Naprimjer, trenutno imaju ponudu, koja je u poodmakloj
fazi pregovora, od strane austrijske firme “Triumph”, koja želi da zaposli 200 radnika koji bi
radili pod rukovodstvom preduzeća “Alma Ras”, a proizvodili bi određenu vrstu tekstila za
“Triumph” u periodu od deset godina. Po isteku tog perioda “ Alma Ras” bi za vlastitu korist
naslijedila puno vlasništvo nad opremom i radnicima.
4. Pregled iskustva i stručnosti rukovodstva. Navesti stručnu spremu rukovodstva i
dati komentar o ukupnom broju radnika.
Glavni tekstilni inžinjer je uključen u tekstilnu industriju od svoje 15. godine i vodeći je
tekstilni inžinjer u ovom preduzeću od njegovog osnivanja 1998. godine.
5. Koji su pozitivni utjecaji ostvareni zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima?
U proteklih nekoliko godina, preduzeće “Alma Ras” je uzelo mnogo kredita sa visokom
kamatnom stopom, koja je hronološki varirala od 15% do 10%. Sada, međutim, koriste
konkurentan pristup pri pronalaženju kredita, ali i svoj kredibilitet kako bi osigurali kredite
po stopi od čak 7-8%. Naprimjer, trenutno imaju dug, odnosno kredit od banke na iznos od
250.000 EUR po stopi od 8%.
Preduzeće je u porodičnom vlasništvu, a trenutno pregovaraju o radu sa stranim ulagačima
na realizaciji dodatnog rasta za oko 200 zaposlenih. Uvijek su spremni za razgovor o
finansijskim sredstvima i strategijama ostvarenja rasta. Naprimjer, trenutno pokušavaju da
presele iz malog objekta u Srebrenici, koji koriste pod zakupom, u mnogo veći objekat u
Srebrenici (industrijsku zonu izvan centra grada, preko puta fabrike “Cimos” Srebrenica)
koji bi bio u njihovom vlasništvu.
Jedan od kreativnih pristupa finansiranju koji ovo preduzeće ima u svom poslovanju je i
princip razmjene određenih usluga sa svojim glavnim izvorom pamučnog materijala u
Hrvatskoj. Često uzimaju pamučne proizvode iz Hrvatske u zamjenu za usluge šivenja koje
nude hvratskim preduzećima. Radi se, dakle, o doprinosima koji nisu u gotovom novcu
(čime vjerovatno izbjegnu i neke druge finansijske komplikacije).
Općenito gledano, čini se da ovo preduzeće uspješno radi na istraživanju prilika za
finansiranje i ulaganje, mada nije jasno da li te prilike pronađu preduzeće “Alma Ras” ili ono
pronađe njih. Prodajni i marketinški dio ovog preduzeća, mada postoji i radi, mogao bi imati
koristi od posebne tehničke pomoći u toj oblasti. Zasada je preduzeće uspjelo dati
prepoznatljivost svojoj marki u vremenu kada je tekstilna industrija u BiH u teškom stanju
u poređenju sa predratnim nivoom proizvodnje, kada je bila visoko razvijena industrija.
Preduzeće “Alma Ras” ne samo da je preživjelo nego i cvjeta.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 63
DIO V: PRILOZI
6. Kakav je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva u preduzeću?
U preduzeću tvrde da su podnijeli zahtjeve za zaštitu imena Alma Ras i njegovog zaštitnog
znaka, ali nije bilo jasno da li su oni to već uradili ili to pokušavaju da organizuju. Postoji
interesovanje za zaštitu i promoviranjem imena Alma Ras, ali su svjesni da ovo nije marka
u klasi svjetskih imena. Zato su zauzeli stav da je BH tržište ključno tržište za njihovu marku,
a da međunarodnu prodaju realizuju po principu izvornog proizvođača opreme, odnosno
materijala za druga preduzeća koja će staviti svoje ime i zaštitni znak na njihove proizvode.
7. Opisati proizvodne i distribucijske procese i opremu u preduzeću.
“Alma Ras” nabavlja sirovi konac iz država kao što su Egipat, Turska, Indija i Slovenija, koji
se brodom isporučuje u Hrvatsku, koja od njega tka pamučni tekstil, a zatim kroji materijal
za odjevne predmete. Proizvod se dalje kamionom prevozi do preduzeća “Alma Ras”, koje
radi završnu obradu/šivenje na opremi koju imaju na tri proizvodne lokacije (Olovo,
Srebrenica i Niola), a koju su uvezli iz J. Koreje i zapadnih zemalja, kao što su Češka
Republika, Njemačka (Brother) i Italija. Jedan dio opreme za određene aplikacije napravljen
je isključivo za njih u BiH, ali on ne čini značajan dio opreme preduzeća.
Kad je proizvod završen, šalje se na prodajna mjesta preduzeća u Tuzli, Zenici, Visokom i
Sarajevu i, kao što je navedeno, preduzeće prodaje proizvode iz svojih prodajnih mjesta i u
raznim samostalnim prodavnicama na veliko širom BiH, a oko polovine proizvodnje se
izvozi stranim kupcima.
Ured preduzeća u Srebrenici ima certifikate ISO 9001 i 9006, koji još uvijek važe. Trenutno
koriste 600 kvadratnih metara na mjestima koja koriste pod zakupom, ali nastoje pronaći
lokaciju sa oko 4-5.000 kvadratnih metara prostora, gdje mogu smjestiti još 200 radnika i
imati jedan tih prostor u fabrici gdje bi se radnici mogli odmoriti od buke proizvodnje.
8. Analiza strategije i kadra koji radi na marketingu preduzeća.
Preduzeće vrši prodaju na svoja tri prodajna mjesta u Olovu i Srebrenici i Niola, kao i na
veleprodajnim mjestima u Tuzli, Zenici, Visokom i Sarajevu, koja prodaju samo njihove
proizvode. Izvoze na tržišta uglavnom u Evropu (EU), jer je plaćanje u Srbiji i Hrvatskoj
previše komplikovano, mada i dalje ispituju kako na najbolji način iskoristiti ta tržišta.
Ciljano su usmjereni na kako kažu “srednje tržište” u BiH. To nisu ni bogati dijelovi tržišta
gdje prvenstveno prevladavaju uvozna imena poput Benetona, ali nije ni najjeftinije tržište
na kojem se prodaju jeftini proizvodi poput onih iz Kine. Svog ciljnog kupca opisuju kao
osobu koja ima raspoloživa mjesečna primanja od neto 600 KM (oko 300 EUR).
U preduzeću imaju dugoročnu viziju da koriste svoju marku u zapadnim zemljama, kao što
su zemlje EU, ali to se još uvijek ispituje i istražuje. Dio koji se odnosi na strane kupce
obuhvata one koji kupuju na bazi izvornog proizvođača opreme (OEM) i stavljaju svoje ime
na proizvode preduzeća “Alma Ras” radi prodaje u Evropi. To je segment sa najbržim rastom
i on im je cilj u pogledu rasta prodaje u budućnosti.
Zanimljivo je spomenuti da Bosanci i Hrvati koji žive u inostranstvu kupuju proizvode
preduzeća “Alma Ras” kad dođu u posjetu zbog njihove niske cijene i dobrog kvaliteta.
Kupuju za sebe, ali i za rodbinu (što je, izgleda, vidljiv dio njihove prodajne aktivnosti).
9. Opisati pristup preduzeća upravljanju rizikom.
Poslovanje na bazi izvornog proizvođača opreme, što je njihov prodajni aspekt sa najbržim
rastom, putem kojeg prodaju proizvode kupcima u Italiji i Njemačkoj, a koji onda stavljaju
svoju oznaku na proizvode preduzeća “Alma Ras” jedan je od metoda smanjenja rizika, što
znači da su sigurniji da će prodati proizvode u Evropi ako se na njima nalazi prepoznatljivo
ime, a što takođe stvara održiv i rezidualan priliv prihoda.
Pored toga, pregovori koje vode sa austrijskom firmom “Triumph” uključivali bi ugovor na
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 64
DIO V: PRILOZI
deset godina, koji bi garantovao plate i proizvodnu opremu za 200 radnika, odličan je način
da se obezbijedi održivost i kontinuitet, pri tom koristeći ovaj ugovor da se pronađe nova
lokacija za preduzeće u području Srebrenice, odnosno koristeći “tuđi novac” (OPM).
Trebalo bi provjeriti da li su zapravo podnijeli zahtjev za zaštitu imena, ako imaju namjeru
da zarađuju na imenu u budućnosti, mada su se složili u razgovorima da ovo ime nema
veliku vrijednost u inostranstvu, osim među Bosancima i Hrvatima koji žive vani i koji
kupuju proizvode “Alme Ras” kad dođu u posjetu.
Važno je spomenuti da je rukovodstvo zabrinuto za zdravlje radnika i njihovo zadovoljstvo
poslom koji rade. Traže novu proizvodnu i prodajnu lokaciju u području Srebrenice koja ne
bi bila tako bučna, da bi mogli pobjeći od buke koja je neizbježni dio procesa šivenja i da
presele dalje od nasljenog mjesta, jer bi ljudi željeli manje buke oko svojih domova. Traže
mnogo veće kancelarije isključivo za te namjene, što se čini kao jedan od načina da se
izbjegne obrt situacije u pogledu radnika, odnosno da se izbjegne gubljenje radnika ili
povrede radnika usljed trajne i glasne buke u proizvodnji.
Kriteriji i ocjena
U tabeli su navedeni kriteriji i ocjene koje treba koristiti. Koristiti skalu od jedan do pet
(prihvatljivi su razlomci) za svaki kriterij:
5.0 – Vrlo impresivno u odnosu na ovaj kriterij, doslovno bez nedostataka
4.0 – Visok stepen dobre prilike u odnosu na ovaj kriterij, nema većih razloga za zabrinutost
3.0 – Adekvatno u odnosu na ovaj kriterij, postoje neke sumnje ili razlozi za zabrinutost
2.0 – Postoje neki nedostaci u odnosu na ovaj kriterij, potrebno je poboljšanje
– Ozbiljni nedostaci u odnosu na ovaj kriterij
Šta se može poduzeti da bi se preduzeću pomoglo da raste i stvara nove prilike za zapošljavanje?
Spomenuto je zapažanje konsultanta o vuni od ovaca koja se baca u ovom području i koja
se najvjerovatnije smatra beskorisnim otpadom. Tekstilni inžinjer je davno prije rata radio
sa proizvodima od vune, te se zato veoma zainteresovao za ovo. Tražio je dodatne
informacije, a i lično će se raspitati o tome.
Također bi voljeli dobiti bilo kakvu pomoć u pronalaženju lokacije u području Srebrenice
kako bi preselili postojeću fabriku. Očekuju udvostručavanje trenutnog broja radnika u
najgorem slučaju u naredne dvije godine (organski rast preduzeća), ali ako potpišu ugovor
na deset godina sa firmom “Triumph” imaće obavezu da zaposle još 200 radnika i nabave
dodatnu opremu, te zato traže oko 4-5,000 kvadratnih metara (u odnosu na trenutnih 600).
Područje o kojem razmišljaju nalazi se preko puta fabrike “Cimos”, jer je to određeno kao
industrijska zona, što ima određenih prednosti, ali inžinjer nije rekao ništa konkretnije.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 65
DIO V: PRILOZI
Kriterij
Bodovi
(1-5)
Važnost
Ocjena
(bodovi x
važnost)
1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 5 3 15
2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 5 2 10
3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 5 4 20
4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5 3 15
5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 5 2 10
6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 2.5 1 2.5
7. Procesi proizvodnje i distribucije 5 2 10
8. Strategija marketinga i prodaje 5 2 10
9. Pristup upravljanju rizikom 5 1 5
Ukupna ocjena (od mogućih 100) 97.5
Ostali ključni finansijski i organizacioni podaci
Bruto prodaja: 3 EUR miliona (2006.) (25% stopa rasta)
Neto prihod/dobit: 150.000 KM (180.000 KM predviđeno za 2007.)
Dugovi/krediti: 250.000 EUR (7-8% godišnja kamatna stopa)
Dioničari: uglavnom porodično vlasništvo (nije želio razgovarati o detaljima)
Glavni ulaz sirovina: 95-98% je pamuk, ostalo su elastični proizvodi
Prosječne plate (bruto/neto) izuzev rukovodilaca:
Mogućnost zapošljavanja domaće radne snage (novih radnika): Im ih u ovom području
Prioriteti i spremnost za ulaganja/partnerstvo i tehničku pomoć
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 66
DIO V: PRILOZI
Želja za
industrijskim
partnerima van
područja
Srebrenice.
Da
Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljna?
Razmislili bi o ulagaču s ciljem promovisanja i širenja preduzeća, ali su
nedavno odbili jednu takvu firmu koja bi razvila ime Alma Ras, a
onda ga prodala za pet godina. Vlasnici su to odbili jer nema garancije
za dobrobit radnika (ova firma je sklopila jedan takav posao u
Hrvatskoj). Više bi voljeli ulagača koji bi promovisao preduzeće i
marku, a koji se ne bi kasnije povukao iz posla.
Želja za
finansijskom
podrškom.
Da
Kakva vrsta finansiranja je potrebna? Da li imaju biznis plan?
Žele samo konkuretne kamatne stope kako bi se proširili i kad bi imali
niže kamate, mogli bi više zaraditi i uložiti zaradu u proširenje.
Pregovara se o prijedlogu firme “Triumph” o ulaganju na period od 10
godina, a počeće krajem augusta. Ako se dogovore oko uvjeta, onda bi
do aprila preduzeće Triumph” obučilo 200 novih radnika u oblasti
kontrole kvaliteta u Austriji i obezbijedilo novu opremu. Nakon 10
godina sva sredstva bi postala vlasništvo “Alme Ras”.
Želja za
tehničkom ili
pomoći u oblasti
poslovanja ili
poslovnog
razvoja.
Da
Koji su problemi s kojima se suočavaju:
Pokušavaju da dobiju novu lokaciju za zgradu u pregovorima sa
uredom za ekonomski razvoj u Srebrenici. Potrebno im je 4-5.000
kvadratnih metara i zaposlili bi oko 50 novih randika (plus dodatnih
200 ako se zaključi posao sa firmom “Triumph” za 10 godina rada).
Da li postoji
iskustvo ili
kontakti sa
partnerima u
EU ili negdje
drugo?
Ne
Opisati:
Prodaju proizvode u EU ali uglavnom na bazi OEM ili za korištenje od
strane drugih firmi s imenom koje stavljaju svoj naziv na njihove
proizvode. Ispituju strategije proširenja u EU, jer je lakše poslovati tamo
nego u državama bivše Jugoslavije.
PROFIL PREDUZEĆA IZ OBLASTI RUDARSTVA
IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA
Ime konsultanta: Thomas R. Ruddy
Datum izvještaja: 30. august, 2007
Naziv kompanije: Rudnik Boksita a.d. (Balkal Company)
Adresa kompanije 1: Ul. Milivoja Micica b.b.
Adresa kompanije 2: Srebrenica, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba u kompaniji: Dragomir Lalić
Telefon, faks kontakt osobe: 056/386-502, 056-386-399
Internet stranica, e-mail: boksitsr@teol.net
Preliminarne preporuke konsultanta
√ Preporučene daljnje aktivnosti investicione podrške
___ Trebali bi se održati daljnji sastanci radi određivanja podrške
___ Ne preporučuje se daljnje angažiranje u budućim aktivnostima investicione podrške
Izvještaj i analiza ove mogućnosti za regiju Srebrenica
Dati opšti opis aktivnosti firme na tržištu (proizvodi, ponuđene usluge i kojima
regijama/narodima), uključujući njihove kupce i ključne dobavljače:
Rudnik Boksita a.d. je osnovan da preuzme vlasništvo nad jednim od nekoliko regionalnih
državnih preduzeća rudnika boksita tokom privatizacije u augustu 2006. Rad u rudniku je
počeo originalno 19992 godine i bio je dio iste operacije kao rudnik boksita Milići, ali su
oba prestali sa radom 1995-96 zbog rata. 1996 godine, ponovo je počeo sa radom rudnik u
državnom vlasništvu i to mnogo obimnije da bi se pripremio za privatizaciju. Novi tim
vlasnika i menadžmenta je “ozbiljniji” sada oko proširenja obima poslovanja. Ova kompanija
je u potpunosti u vlasništvu Balkal kompanije iz Zvornika, trgovačke kompanije u vlasništvu
Litvanskog poslovnog čovjeka Kauno Tiekimasa. Kompanija prodaje prerađeni proizvode
od boksita (aluminij hidroksid) firmama koje vrše neophodnu elektrolitičku obradu da bi
dobili aluminij oksid, sirovinu za proizvodnju aluminija.
Trenutno, većina proizvodnje rudnika (koja je u prosjeku 52% aluminij oksid i 6% silikon
oksid) se vadi sa površine i aluminij hidroksid se prerađuje za ključnog kupca iz Kine sa
elektrolitičkom, tehnologijom za pravljenje aluminija, mada nešto od proizvoda povremeno
ide u Iran i Njemačku. Tokom 2007, očekuju da će iskopati tri puta nivo proizvodnje iz
2006, ili do 150,000 tona proizvoda. Njihov cilj proizvodnje u 2008 je 200,000 tona. Iskopani
proizvod se šalje u Zvornik gdje se prerađuje pomoću “glinice”, domaći termin za inicijalnu
preradu (za aluminij hidroksid) koji se zatim izvozi za elektrolitičku preradu da bi se proizveo
aluminij oksid. U Zvorniku također vrši obrada glinicom za rudu koja dolazi iz rudnika
boksita Milići, tako da su veze još uvijek ostale čvrste između dva subjekta.
Tokom 2006 kompanija je imala 40 uposlenika a ove godine, 2007, sa proširenom
proizvodnjom, ima 68 radnika u stalnom radnom odnosu. Radna snaga je podjednako
podijeljena između muslimana i pravoslavaca jer je integrirana radna snaga bitan dio
strategije ljudskih resursa.
Kancelarije menadžmenta rudnika su uništene tokom rata tako da se koriste privremene
prostorije u Srebrenici. Direktor ide automobilom iz Zvornika u Srebrenicu svaki dan na
posao i uskoro će opet imati kancelarije u Zvorniku.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 67
DIO V: PRILOZI
1. Opisati kvalitet i važnost komercijalnih mogućnosti za regiju Srebrenica.
Kvalitet ove firme za regiju je rangiran kao veoma visok iz nekoliko razloga:
Ova kompanija pruža visok nivo direktnog i indirektnog zapošljavanja
(kombinirano oko 156 radnika koji daju podršku svima aspektima rada);
Rastu po značajnoj stopi od blizu 30% godišnje;
Imaju čvrste veze sa značajnim financijskim resursima Balkanske investicione
banke (koja ima vlasničke veze sa ovom firmom);
Postoji mnogo mogućnosti za rast pošto postoje mnoga znana i pretpostavljena
ležišta boksita u regiji tako da se rast može nastaviti ako na raspolaganju budu
investiciona sredstva;
Zvornička kompanija također vrši preradu glinice za boksit iz rudnika Milići,
dodatnu uslsugu koja olakšava dodatne mogućnosti za izvoz.
Kompanija je bila rangirana kao treći značajni izvoznik iz BiH prema studiji EU iz
2005 (Bosna i Hercegovina ekonomski trendovi, godišnji izvještaj za 2005, stranica.
63, http://www.eppu.ba/pdf/epru_april_eng_web.pdf).
2. Ocijeniti menadžment u vezi poznavanja tržišta i razumijevanja dinamike tržišta.
Generalni direktor radi u oblasti rudnika boksita već nekih 20 godina radeći u Zvorniku i
rukovodeći poslom prerade boksita glinicom u aluminij hidroksid za izvoz, tako da odlično
razumije sve aspekte iskopa boksita, prerade glinice i izvoza aluminij hidroksida iz BiH.
3. Koji je ekonomski učinak koji ovo preduzeće ima ili bi moglo imati na regiju
Srebrenica?
Trenutno planiraju angažirati 68 radnika (od 40 iz prošle godine) a i dalje će se širiti
u 2008.
Oni procjenjuju da će imati aktivnosti kooperanta, kao što je slučaj sa fabrikom
alata iz Sarajevy Sucar, i drugom firmom iz Lukavca, Rewers, što će indirektno
uposliti još 88 radnika. Većina od ovih kooperantskih radova podrazumijeva
popravku vozova i opreme za bušenje.
Oni također plaćaju porez na dobit na operacije ali generalni direktor ne poznaje
dobro financijsko poslovanje jer time rukovodi Balkal Company.
Vjerovatno najvažniji aspekt mogućnosti za boksit uključuje ogromne rezerve u
regiji. Postoje nepoznate količine boksita u regiji tako da bi trebalo provesti
sveobuhvatne studije (a posebno iz razloga velikog variranja u kvaliteti). Zbog toga,
budući izgledi su veoma dobri za daljnji ekonomski doprinos regionalnoj ekonomiji
sa dodatnim investicijama u istraživački rad.
Vlasnici ove firme za boksit imaju veze sa najvećim trgovcima metalnih proizvoda
i bankarima (Glencore, između ostalih).
4. Sažetak poslovnog iskustva i stručnosti upravljačkog tima. Opisati kvalifikacije
rukovodnog tima i ukupni broj uposlenika.
Generalni direktor, Dragan Mitrović, radi u rudarstvu kao rukovodilac preko 20 godina. U
stvari, radio je u fabrici glinice Zvornik odakle izvoze prerađeni boksit za elektrolitičku
obradu. On je angažiran kao direktor rudnika prošle godine (2006) kada je rudnik
privatizovan i kada ga je kupio Balkal uz pomoć Balkanske investicione banke (postoje
značjane veze između vlasnika dva subjekta).
5. Kako su uticali na druge financijske izvore?
Balkal Company, koja je u vlasništvu litvanskog biznismena, Kauno Tiekimasa, i uz pomoć
Balkanske investicione banke (u kojoj djelomično vlasništvo ima Kauno Tiekimas kroz
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 68
DIO V: PRILOZI
druge interese), je glavni izvor financiranja rada rudnika. Svim najmom opreme rukovodi
Balkanska investiciona banka. Oni izgleda u ovom momentu nemaju potrebu za
investicijama ali generalni direktor nije uključen u financijska pitanja tako da on ne može biti
siguran u to.
Korisno je opaziti da postoji međusobna veza između povećanja proizvodnje i pripadajućih
ulaganja koja su potrebna, drugim riječima tri puta veća proizvodnja u osnovi zahtijeva tri
puta veći iznos investicija. Firma je investirala nekih 6 miliona KM u povećanu proizvodnju
za 2007 a i dalje će ulagati u budućnosti. Također se trenutno razgovara o povezivanju ove
kompanije sa proizvođačem boksita i aluminija iz Mostara da bi se resursi još dalje osigurali
resursi, ali trenutno nema više detalja u vezi toga.
Možda bi postojao interes rada sa strateškim partnerom na izvođenju geoloških ispitivanja
u regiji radi identifikacije većih naslaga visokokvalitetnog boksita za aktivnosti iskopa iz
dubine, nasuprot onom površinskom iskopu koji vrše sada.
6. Koji je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva firme?
Trenutno nema problema sa intelektualnim vlasništvom za ovu firmu pošto je to poslovanje
koje proizvodi robu široke potrošnje. Daljnji sastanci sa upravom holding kompanije mogli
bi proizvesti više informacija oko potencijalnih problema sa intelektualnim vlasništvom.
7. Opisati proizvodne i distributivne procese firme i opremu.
Kompanija ima dozvolu za istraživanje, koja važi do 2009, od BiH vlade da traži nove naslage
boksita u regiji. Zadansko je glavna oblast na koju su usmjereni vezano za nove naslage.
Nakon što se identificira nova naslaga oni mogu da traže koncesiju za njenu eksploataciju.
Oni provode zajednička ispitivanja sa drugom fabrikom koja prerađuje boksit (Milići) i oni
također rade sa geološkim zavodima u Beogradu i Tuzli na konsultantskim osnovama da bi
našli veća i dublja nalazišta. Geološki zavod postoji i u Zvorniku koji je vršio ispitivanja u
regiji tokom 2000. To bi vjerovatno onda dovelo do programa dubinskih rudnika pošto se
udaljavaju od površinskih aktivnosti iskopa. Trenutno oni vrše površinski iskop rude sirovog
boksita, koja se vozi u Zvornik radi prerade glinice u aluminij hidroksidza izvoz. Njihovi
krajnji kupci su firme specijalizirane za elektrolitički tretman hidroksida za proizvodnju
aluminij oksida, finalne faze prije proizvodnje samog aluminija. Ovaj kapitalni i tehnološki
intenzivan proces radi glavni kupac iz Kine (to se radi i u Mostaru i trenutno se vode
razgovori o različitim oblicima saradnje). Neki od proizvoda se povremeno šalje u Iran i u
Njemačku za elektrolitičku obradu.
Oprema za obuku rudara se nalazi u Zvorniku i oni često sarađuju sa rudnikom boksita iz
Milića na tim stvarima pošto su nekada bili dio jednog preduzeća. Ipak, trebat će im novih
talenata i opreme ako nađu i počnu eksploataciju boksita iz dubinskih jama, što se nadaju da
će raditi u skoroj budućnosti. Vlada oid njih očekuje zahtjev za veliko duboko okno. Iz tog
razloga, potrebna im je i tehnička pomoć u nalaženju naslaga u dubini i oprema i osoblje za
eksploataciju tih dubokih izvora rude. Oni su izrazili potrebu za modernijom opremom i za
njihov površinski iskop.
Postoji međusobna veza između povećanja proizvodnje i pripadajućih ulaganja koja su
potrebna, drugim riječima tri puta veća proizvodnja u osnovi zahtijeva tri puta veći iznos
investicija. Firma je investirala nekih 6 miliona KM u povećanu proizvodnju za 2007
8. Pregledati marketinšku i prodajnu strategiju firme i osoblje.
Kompanija roditelj koja je locirana u Zvorniku, Balkal, radi sav marketing i prodaju. Vlasnici
Balkal kompanije su bliski sa najvećim trgovačkim firama za metal u svijetu, kao što je
Glencore iz Švicarske, tako da na ovom nivou kompanije nisu u potpunosti svjesni tih
aspekata.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 69
DIO V: PRILOZI
9. Opisati pristup firme upravljanju rizikom.
Nema sumnje da boksita nema baš pun o u svijetu tako da postoje veliki rizici u prekidu
isporuke. U stvari generalni direktor lično zna grupu Rusa koji su nedavno kupili rudnike u
Crnoj Gori i oni su također išli u Mostar da vide rad tvornice tamo, tako da se raspoloživi
resursi brzo troše, što onda donosi potrebu za novim otkrićima.
Rudnik Boksita i Balkal, su zabrinuti zbog pitanja zaštite okoline i htjeli bi da provedu studiju
kako druge slične fabrike i rudnici rješavaju ta pitanja na osnovu najboljih praksi. Ovo daje
naznaku da postoje neka pitanja rizika sa kojima bi se trebalo baviti u odnosu na uticaj na
okolinu njihovih aktivnosti iskopa.
Kriterij i ocjenjivanje
Sljedeća tabela nabraja kriterije i njihovo ocjenjivanje koje se koristi. Za svaki kriterij koristiti
sljedeću skalu od jedan do pet (razlomci su prihvatljivi):
5.0 – Veoma impresivno u odnosu na kriterij, skoro besprijekorno
4.0 – Visokokvalitetna mogućnost po ovom kriteriju, nema ozbiljnih zabrinutosti
3.0 – Adekvatno u odnosu na kriterij, neke sumnje ili zabrinutosti
2.0 – Neki nedostaci u odnosu na kriterij, potrebno poboljšanje
– Ozbiljan nedostatak u odnosu na kriterij
Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta?
Ova operacija iskopa rude je dio većeg međunarodnog investicionog konglomerata trgovine
metalom koja je dobro financirana i ima pristup značajnom drugom financiranju kroz svoje
bliske“familijarne” veze sa Balkanskom investicionom bankom, tako da se ne može baš lako
odrediti oblast gdje se može osigurati financijska pomoć. Ipak, oni su iskazali interes za
provođenjem boljih geoloških ispitivanja za nove izvore boksita a posebno za veće naslage
koje bi se mogle eksploatisati podzemno, nasuprot površinskom kopu, bi bilo od velikog
interesa. Traže usmjerenje za najbolje prakse koje se odnose na okolišne kontrole i revizije
u sličnim rudnicima boksita i fabrikama koje ga prerađuju. Kada se budu identificirale
naslage u dubini radi eksploatacije, također će im trebati oprema za rad u oknima; možda bi
također mogliu razmotriti nabavku modernije opreme za površinsku eksploataciju.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 70
DIO V: PRILOZI
Kriterij
Bodovi
(1-5)
Važnost
Ocjena
(bodovi x
važnost)
1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 5 3 15
2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 5 2 10
3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 5 4 20
4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5 3 15
5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 5 2 10
6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 5 1 5
7. Procesi proizvodnje i distribucije 5 2 10
8. Strategija marketinga i prodaje 5 2 10
9. Pristup upravljanju rizikom 3 1 3
Ukupna ocjena (od mogućih 100) 98
Druge ključne financijske i organizacione informacije
Bruto prodaja: Nije znao sada (predložio pregled na internetu )
Neto prihod/dobit: Nije znao sada (predložio pregled na internetu )
Dugovi/krediti: Imaju značajan iznos duga od ranije koji se ne može kvantificirati ali ti
dugovi se duguju državi, ranijim radnicima i podizvođačima prije privatizacije.
Dioničari: Rudnik Boksita a.d. je u potpunosti u vlasništvu Balkal kompanije, čiji je vlasnik
Litvanski poslovni čovjek Kauno Tiekimas, koji je suvlasnik ili dioničar u drugim
investicionim grupama što uključuje Balkansku investicionu banku
Glavni inputi sirovine: Ruda boksita, koja se šalje u Zvornik za obradu glinicom u aluminij
hidroksid koji se izvozi.
Prosječne plate nerukovodnog osoblja (bruto/neto): 609 KM neto, 900 KM bruto, plus
jedan obrok i 105 KM gotovine svaki mjesec svim radnicima za prijevoz.
Raspoloživost lokalne radne snage (nova upošljavanja): Postoji mnoštvo radnika u ovoj
regiji koji mogu da rade u rudarstvu pošto rudarstvo ima dugu tradiciju u ovoj regiji. Oni
imaju mašine za obuku u Zvorniku a mogu se obučavati i u Milićima.
Prioriteti i spremnost za investicije/partnerstvo i tehničku pomoć
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 71
DIO V: PRILOZI
Traže
industrijske
partnere izvan
regije
Srebrenica.
Ne
Koju vrsta odnosa i koliko ozbiljno?
Traže dobavljače opreme za dubinski iskop ali prvo visokokvalificirane
geološke stručnjake za identifikaciju dubokih, većih naslaga boksita
radi mogućnosti iskopavanja.
Traže
financijsku
pomoć.
Ne
Kakva vrsta financiranja je potrebna? Imaju li poslovni plan?
Imaju pristup svom neophodnom financiranju u ovom momentu i
tipično koriste programe lizinga ali mogu to promijeniti u budućnosti
ako nabave novu opremu.
Traže tehničku
ili poslovnu
pomoć sa
razvojem
poslovanja.
Da
Koji se problemi/pitanja koja obrađujete:
Traže kvalifikovane firme za geološka ispitivanja koje mogu
identificirati visokokvalitetne naslage boksita u regiji što bi vodilo
podzemnom iskopu, a ne samo površinskih naslaga. Ako uspiju,
kompanija će tražiti dobavljače za opremu za podzemni iskop
proizvode/tehnologije za rudarska okna. Bili bi zainteresirani za
mogućnost nabavke modernije opreme za površinsku eksploataciju.
Postoji također potreba da se nauči više o najboljim praksama koje
koriste slične firme za površinski iskop u odnosu na učinak na okolinu.
Da li imate
iskustva ili
tekuće veze sa
partnerima u
EU i drugdje?
Da/
Ne
Molimo opisati:
U potpunosti su u vlasništvu pojedinca i pravnog subjekta iz EU i imaju
čvrste veze sa pojedincima i sličnim takvim firmama u metalnoj
industriji iz EU i svijeta.
IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA
Ime konsultanta: Thomas R. Ruddy
Datum izvještaja: 16. august, 2007
Naziv kompanije: Litos-M s.z.r.
Adresa kompanije 1: Mihaljevići
Adresa kompanije 2: Bratunac, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba u kompaniji: gosp. Suljić Muhamed
Telefon, faks, e.mail kontakt osobe: 061/191-803
Internet stranica:
Preliminarne preporuke konsultanta
√ Preporučene daljnje aktivnosti investicione podrške
___ Trebali bi se održati daljnji sastanci radi određivanja podrške
___ Ne preporučuje se daljnje angažiranje u budućim aktivnostima investicione podrške
Izvještaj i analiza ove mogućnosti za regiju Srebrenica
Dati opšti opis aktivnosti firme na tržištu (proizvodi, ponuđene usluge i kojima
regijama/narodima), uključujući njihove kupce i ključne dobavljače:
Ova kompanija radi tri godine i struktuirana je kao kamenoklesarska radionica (s.z.r.
registracija) specijalizirana za graviranje u kamenu kao što je ono za spomenike na grobljima.
On se počinje usmjeravati na malu proizvodnju kamenih kipova i drugog dekorativnog
kamena koji se koriste na grobljima i ispred kuća i poslovnih objekata. Njegova sirovina je
lokalni autohtoni “klasični” granit i dacit veće vrijednosti, koji se eksploatiše u ovoj regiji
već više od decenije. Ima pet stalno zaposlenih radnika i još r 3-4 sezonska ili “po potrebi”
radnika. Njegova kompanija je otpočela rad sa jednim grantom za stimulaciju zapošljavanja
od CARE od 29,500 KM, što je bilo 15% od njegovog početnog troška za obnovu krovne
konstrukcije uništene ratom. On ovo smatra prvom fazom šire inicijative pošto je njegov
sljedeći cilj da traži dodatno financiranje radi proširenja rada da bi uveo visokoproduktivno
rezanje kamena i prodaju za ivičnjake i također za kamen za šetališta. U tom smislu, vlasnik
je već uložio u opremu za poliranje i graviranje malog obima za rezanje malog obima a sa
radom će početi u septembru u novoizgrađenoj zgradi koja se nalazi pored njegove
(obnovljene) zgrade.
1. Opisati kvalitet i važnost komercijalnih mogućnosti za regiju Srebrenica.
Sadašnji kvalitet ovog subjekta u kontekstu komercijalnog doprinosa lokalnim regijama je
jako mali pošto imaju samo pet stalno zaposlenih radnika. Ipak, vlasnik-majstor je ssebi
sasvim jasno postavio cilj dostizanja dijela većih i rastućih poslovnih mogućnosti uključujući
rezanje i formiranje granitnih proizvoda za veće kupce kao što su gradovi ili poslovni subjekti
u BiH a također i za izvozno tržište gdje je već uspostavio neke značajne kontakte. S toga,
trenutno rangiranje kvalitete i značaja firme je nisko, ali će u godinama koje dolaze na tržištu
za granit i dacit proizvode postati sve snažnije i posebno kako se u regiji pojavljuje potreba
sve više za granitom i dacitom, potencijalna vrijednost ove za privredu regije bi mogla
značajno porasti. Komapnije kao ova će prosperirati ako se ostvare tržišna predviđanja.
2. Ocijeniti menadžment u vezi poznavanja tržišta i razumijevanja dinamike tržišta.
Do izvjesne mjere je znanje ovog poduzetnika o tržištu izvanredno pošto je on u tom poslu
čitav svoj život a i njegov otac prije njega je bio kamenoklesar. Tako njegova reputacija
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 72
DIO V: PRILOZI
“dovodi” poslovne predstavnike izvan regije njemu. Na primjer, u posljednjih nekoliko
mjeseci posjetili su ga poslovni ljudi iz Njemačke, Nizozemske i Belgije koji su tražili jeftine
izvore proizvoda baziranih na granitu i dolazili bi u njegovu radionicu da vide šta nudi. Kroz
te kontakte mnogo je naučio o tržištu EU za različite proizvode, kao što su ivičnjaci, i kamene
ploče za šetnice. Uzevši u obzir dugogodišnju tradiciju njegove familije u tom poslu i pristup
kompanije u EU (mada ograničen), izgleda da je znanje vlasnika o tržištu BiH, Jugoistočne
Evrope i sada EU tržišta dobro. Što je manje jasno je njegovo razumijevanje strukture rashoda
veleprodaje u odnosu na maloprodaju, kao što su razlike u cijenama (diskriminacija cijena)
cijena od dobavljača iz kamenoloma kamena u komadu do rezanog kamena (dodana
vrijednost) i onda cijena koje će platiti kupci da bi naručili ugovore za ivičnjake za neke javne
ugovore. Ali ovo će postati jasnije kako on bude razvijao poslovni plan (proces koji će
zahtijevati usmjerenje izvana/stručnjake kao i da se osloni na ono što je uradio Biznis centar
Srebrenica).
3. Koji je ekonomski učinak koji ovo preduzeće ima ili bi moglo imati na regiju
Srebrenica?
Dok je sveukupni značaj zanatskih poslovanja za privredu regije izuzetno ograničen, značaj
industrije granita za regiju će biti mnogo značajniji. Na primjer, postoji veliki kamenolom
granita i dacita blizu gdje ova kompanija može nabavljati svoju sirovinu za grobnice i kipove
što je koncesija u vlasništvu austrijske kompanije. Posao vađenja granita je bio važan dio
sektora prirodnih resursa regije preko deceniju. Gledajući u budućnost, izgleda da postoje
još veće mogućnosti prema ovome majstoru i poduzetniku.
Rekao je tokom intervjua da je Geološki zavod iz Beograda, u prethodnih 3 ili 4 mjeseca,
završio geološko ispitivanje ove regije i zaključio da postoji barem 300 miliona tona naslaga
visokokvalitetnog granita samo u Bratuncu. Naslage uključuju i “klasični” granit i dacit veće
vrijednosti a na nekim lokacijama naslage dacita su bile do širine od pet metara. On vjeruje,
na osnovu zaključaka tog nedavnog istraživanja, da će se u Bratuncu pojaviti velika industrija
kojoj će biti potrebne sposobnosti kao njegove jer granit sam po sebi nije izuzetno vrijedan
dok se ne doda vrijednost kroz obradu, onda tržišna cijena proizvoda dramatično raste. Ovo
bi također zahtijevalo mnogo teške opreme što će onda uključiti velike koncesije za vađenje
za potencijalno vrlo profitabilne aktivnosti vađenja i obrade.
4. Sažetak poslovnog iskustva i stručnosti upravljačkog tima. Opisati kvalifikacije
rukovodnog tima i ukupni broj uposlenika.
Vlasnik i njegova familija imaju dugu tradiciju u industriji kamenoklesarstva pošto je i njegov
otac bio također kamenoklesar u ovoj regiji. Ipak, ova firma, Litos-M, je počela sa radom u
odgovoru na tender CARE za projekt otvaranja radnih mjesta koji bi dobili grantove od te
donatorske organizacije. On je prošao na tenderu i sada fokusira kompaniju na prijelaz od
zanatske radionice (što je on opisao kao “prvu fazu” svoje firme) u nešto što je aktivnije u
rezanju i glačanju granita. U protekle tri godine od otpočinjanja poslovanja Litos-M, on je
jasno naučio mnogo i izgleda da je orijentiran na proširenje svojih operacija, postavljajući
ciljeve “složenijoj” (kamena, faza pred-poliranja) sposobnosti da učestvuje u onome što on
vidi kao dolazeći ‘’bum’‘ u proizvodnji i obradi kamena u ovoj regiji.
Kako je ranije navedeno, imao je slučajne ali direktne i tekuće kontakte sa kupcima iz
Njemačke, Nizozemske i Belgije i te interakcije su mu pružile priliku da nauči više o industriji
iz međunarodne perspektive, što je prouzrokovalo njegovu veću zainteresiranost u finalne
proizvode i izvozno tržište. Njegovo razumijevanje industrije vađenja i obrade granita je
značajno poraslo tokom posljednjih nekoliko godina od kako je započeo sa poslovanjem, ali
još mora mnogo naučiti ako želi u svom poslovanju dosegnuti više vrijednosti.
Izgleda da jasno razumije pitanja troškova robe(COGS) na svom nivou kao graver i glačalac,
i on je istraživao troškove opreme za proizvodnju i proizvodne procese koji nisu bili dio
njegovog poslovanja, ali je manje jasno da li jasno razumije sva pitanja vezana za troškove a
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 73
DIO V: PRILOZI
odnose se na vađenje/iskopavanje kamena i rezanje., a on ima za cilj ovo drugo. Ima veoma
jasnu viziju i sasvim uvjerljivo prezentira svoju viziju uključujući troškove opreme, ali je to
veliki korak naprijed i nema pismenog poslovnog plana, što onda vodi do zaključka da je
razmišlja o procesu ali nije izračunao koliko će proces koštati financijski.
5. Kako su uticali na druge financijske izvore?
Njegov trenutni cilj je osigurati najmanje 1 milion KM za proširenje rada i osnivanje nove
strukture kompanije.
Dok nismo razgovarali o njegovim prijašnjim poslovnim strukturama i financiranju, ova
vrsta zanatskog poslovanja (s.z.r.) je započeta kao odgovor na tender donatora CARE za
aktivnosti otvaranja radnih mjesta. On je pobijedio na tenderu i dobio ukupni grant od
29,500 KM što je u to vrijeme predstavljalo 15-20% početnih troškova (uglavnom za
popravku krova zgrade koja je bila uništena tokom rata), što je uposlilo pet osoba u stalni
radni odnos i nekoliko sezonskih radnika iz te regije.
On traži druge donatorske organizacije za dodatno financiranje. Veoma je optimističan što
se tiče Islamic Relief organizacije.
Sve u svemu, on je zainteresiran za dobivanje bilo kakvog drugog financijskog izvora
uključujući uvođenje investitora za neke strukture njegove nove kompanije (nakon
napuštanja strukture zanatske radionice). Bilo bi mudro ispitati detaljnije zašto je njegovo
poslovanje tako malo nakon skoro dvije generacije radnika (on i njegov otac), da bi se bolje
shvatilo može li ili ne može da se širi uz dodatnu podršku.
6. Koji je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva IP firme?
Usluge koje ovaj zanatlija pruža momentalno su ograničene na poliranje i graviranje
korištenjem standardne opreme i procesa koji zahtijevaju mnogo rada. Ovo je poznata usluga
i izgleda da ne postoje nikakva pitanja vezano za IP. Cilj vlasnika je da uđe u poslovanje
rezanja kamena što bi opet bilo više kao proizvodnja robe široke potrošnje a to također ne
predstavlja očigledne probleme vezane za IP sa kojima bi se mogao susresti ubuduće.
Ponovno preispitivanje ove problematike u budućnosti se preporučuje da bi se potvrdile ove
pretpostavke.
7. Opisati proizvodne i distributivne procese firme i opremu.
Njegova kompanija će početi sa novim dimenzijama rada na kamenu u septembru kada
dobije opremu koju je kupio za pjeskarenje i poliranje većeg obima, koja će se smjestiti u
novu zgradu odmah pored glavne zgrade. Ta oprema je kupljena po cijeni od 33,000 KM iz
distribucije u Zagrebu koju je proizvela njemačka firma Henseel. Ovo će kompletirati
njegovu prvu fazu poslovnog razvoja da ima mogućnost većeg obima pjeskarenja, graviranja
i poliranja za svoje mušterije. Trenutno vlasnik kupuje kamene segmente od austrijske
kompanije, Alpina, koja ima koncesiju na rijeci Drini blizu Bratunca. Alpina iskopava granit
u velikim segmentima koji se zatim transportuju u Sarajevo na sječenje u manje obradive
komade koje zanatlija kupuje. Onda se proizvod šalje natrag u Bratunac za konačno
pjeskarenje, poliranje i graviranje za njegove mušterije (uglavnom, za nadgrobne
spomenike).Ovaj transportni ciklus je skup i on je često nezadovoljan kvalitetom kamena iz
Alpine ili rezanjem koje se radi u.
Njegova vizija za sljedeću fazu razvoja kompanije je da se u potpunosti zaobiđe rezanje u
Sarajevu jednostavno tako što će se to raditi u Bratuncu, i u konačnici da učestvuje u
eksploataciji novih naslaga granita koje je otkrio Geološki zavod pošto su naslage na brdima
koja si odmah pored njegovog imanja. Tako, on predviđa da ima neku ograničenu sposobnost
vađenja i rezanja također i na Drini gdje bi onda vršio konačne aktivnosti poliranja ili
nastaviti poliranje na sadašnjoj lokaciji. Rijeka je neophodna za rezanje a operacija rezanja
je preglasna da bi se radila u gradu. Njegov dugoročni plan je da ima četiri linije za rezanje
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 74
DIO V: PRILOZI
kamena sa uključenih 50 radnika koji bi bili angažirani na svom rezanju kamena, i
aktivnostima početnog i završnog poliranja. To bi bilo prošireno njegovim tekućim i
proširenim aktivnostima poliranja i graviranja, što će uskoro također uključiti veće
mogućnosti rezanja.
Postojeća zanatska radnja će nastaviti na sadašnjoj lokaciji da pruža usluge pjeskarenja,
poliranja i graviranja dok će novopredloženo postrojenje za masivne usluge rezanja biti
locirano na rijeci Drini udaljeno od stambenih objekata i smješteno tamo gdje će moći
koristiti vodu iz rijeke. Slijedi njegova analiza troškova za sljedeću veliku fazu razvoja
kompanije kroz masovnu proizvodnju rezanog kamenja i poliranja granita i dacita u velikim
komadima:
Operacija rezanja prije koncesije za vađenje
Sistem ze rezanje #1
Sistem za rezanje ključ u bravu (trofazni proces) KM 370,000
Zgrada, elektro i drugi troškovi infrastrukture KM 175,000
Alati, manja oprema i komponente KM 55,000
UKUPNO potrebno za jedan sistem ključ u bravu KM 600,000
Sistem ze rezanje #2
Sistem za rezanje ključ u bravu (trofazni proces) KM 370,000
Dodatna infrastruktura, oprema, komponente Uključeno u fazu 1
UKUPNO potrebno za dva sistema za rezanje KM975,000
Operacija rezanja nakon osiguranja koncesije za vađenje
Sistem ze rezanje #3
Sistem za rezanje ključ u bravu (trofazni proces) KM 370,000
Dodatna infrastruktura, oprema, komponente Uključeno u fazu 1
UKUPNO potrebno za tri sistema za rezanje KM 1,345,000
Sistem ze rezanje #4
Sistem za rezanje ključ u bravu (trofazni proces) KM 370,000
Dodatna infrastruktura, oprema, komponente Uključeno u fazu 1
UKUPNO potrebno za četiri sistema za rezanje KM 1,715,000
Napomena: Za prvu od tri faze procesa rezanja trebat će oko 15 dana za obuku novih
radnika. Za drugu fazu procesa rezanja također će trebati 15 dana za obuku novih
radnika. Za treću i konačnu fazu procesa rezanja trebat će oko tri dana da se obuči novi
radnik. Radnici se mogu naći lokalno, kao i oni koji će ih obučavati.
Analiza troškova robe (COGS) je kako slijedi:
Pretpostavka da se kamen kupuje od Alpine
Trošak materijala za rezanje jednog kvadratnog metra KM 34
Trošak materijala za rezanje dva kvadratna metra KM 68
Trošak po toni kamena (jedan metar2=2 tone) KM 17
Trošak jedne tone nakon dodane vrijednosti od Litosa KM 300
Kupovna cijena u EU (po toni gotovog proizvoda) €1,400
Bruto dobit prije kalkulacija za postrojenje/opremu €1,250
Pretpostavka kada Litos ima koncesiju za vađenje
Trošak materijala za rezanje jedne tone KM 17
Kupovna cijena u EU (po toni gotovog proizvoda) €1,400
Bruto dobit prije kalkulacija za postrojenje/opremu €1,383
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 75
DIO V: PRILOZI
Jednom kada kompanija bude imala dvije linije za rezanje treba tražiti koncesiju za vađenje
svog kamena, što bi onda pojeftinilo njene proizvode pošto ne bi morala plaćati austrijskoj
kompaniji ali bi trebala plaćati naknadu za koncesiju. Procijenjeni trošak naknade za
koncesiju u nekoliko godina je 1 do 2 miliona KM.
8. Pregledati marketinšku i prodajnu strategiju firme i osoblje.
Kao zanatska radionica sa prodajom u 2006 od 70,000 KM, vlasnik-operator i glavni zanatlija
je jedina osoba koja radi marketing i prodaju. I on i njegov otac su u ovom poslu čitav svoj
radni vijek tako da većina lokalnih poslovnih subjekata dolazi njima za njihov glavni “
proizvod” što su nadgrobni spomenici. Sada postaje aktivniji u kipovima za vrtove i sličnim
proizvodima, ali izgleda da je to tek početak aktivnosti a ne ona koja na bilo kakav značajan
način doprinosi njegovim prihodima; njegova nabavka nove opreme za pjeskarenje i
poliranje će povećati vrijednost te aktivnosti ali nije jasno koliko. Ovo je vjerovatno zbog
nedostatka koncentriranih marketinških i prodajnih inicijativa pošto on radi i marketing i
proizvodnju. Kako on predviđa veću operaciju rezanja kamena iz kamenoloma, provodeći
izvozni marketing i proširujući svoje operacije pjeskarenja i poliranja, funkcija marketinga
i prodaje će postajati sve važnija i još nije jasno kako će se on baviti tom potrebom u bliskoj
budućnosti.
On tvrdi da ima zaostale narudžbe za ivičnjake i kamene pločice za šetnice od kontakata iz
Njemačke, Nizozemske i Belgije, koji su posjetili njegovu radnju ovih godina. Samo da izvrši
njihove narudžbe trebala bi mi velika oprema za rezanje kako je navedeno u drugim
dijelovima ovog izvještaja. On tvrdi da bi trebao četiri velike linije za rezanje samo za kupce
koji su trenutno identificirani. Dok sada pokušava da skupi kapital (1 milion KM) da bi
ispunio te buduće narudžbe on insistira na tome da ne želi napustiti kreativni aspekt svog
poslovanja, stvarajući nove kipove a ne samo masivne blokove kamenja za ivičnjake i šetališta.
9. Opisati pristup firme upravljanju rizikom.
Njegova strategija upravljanja rizikom se pravi za Fazu 2 operacije, kada bude imao velike
količine opreme za rezanje kamena i sposobnosti, što je mnogo više od onoga što sada
trenutno radi (poliranje i graviranje). Njegovo trenutno poslovanje je prilično promjenljivo
u smislu da je redovno ali da ima vremena kada nema mušterija. Upuštanjem u masovniju
proizvodnju on se upušta u situaciju većeg rizika (većeg obima) ali također smanjuje
promjenljivo ponašanje svoje baze mušterija u smislu da ulazi na veliko tržište koje ima
ravnomjernu potražnju velikog obima. U tom smislu, on će povećavati obim svojih aktivnosti
ali će stupiti na tržište sa održivom potražnjom što je također većeg obima nego njegovo
sadašnje poslovanje. Konkretnije, on planira skupiti kapital za operaciju koja će imati četiri
linije za rezanje kamena koje će raditi složno (vidi detalje date u drugim dijelovima
izvještaja). Sa takvim formatom proizvodnje, ako jedna ili čak i dvije mašine ne rade radi
urgentnog popravka ili redovnog održavanja, još uvijek će imati ostale dvije ili tri koje rade.
I dalje, ako jedna mašina ne radi sveukupni obim operacije nije značajno ometan, u odnosu
na primjer da imate dvije linije a jedna ne radi. Ovaj pristup upravljanju rizikom izgleda
praktičan; ipak ostaje činjenica da nikada nije radio sa takvom kompanijom ili proizvodnom
linijom, tako da će on morati dovesti druge eksperte kao rukovodioce da bi osigurao da su
se drugi rizici umanjili. Ali generalno, on ima razumno izbalansirano gledište u vezi
upravljanja rizikom.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 76
DIO V: PRILOZI
Kriterij i ocjenjivanje
Sljedeća tabela nabraja kriterije i njihovo ocjenjivanje koje se koristi. Za svaki kriterij koristiti
sljedeću skalu od jedan do pet (razlomci su prihvatljivi):
5.0 – Veoma impresivno u odnosu na kriterij, skoro besprijekorno
4.0 – Visokokvalitetna mogućnost po ovom kriteriju, nema ozbiljnih zabrinutosti
3.0 – Adekvatno u odnosu na kriterij, neke sumnje ili zabrinutosti
2.0 – Neki nedostaci u odnosu na kriterij, potrebno poboljšanje
– Ozbiljan nedostatak u odnosu na kriterij
Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta?
Kompanija bi bila zainteresirana da ima investitora koji bi se angažirao da ih dovede do
sljedećeg nivoa proizvodnje sa četiri linije za rezanje kamena radi masovne proizvodnje
blokova granita i dacita za korištenje za ivičnjake, pločnike i ceste sa kaldrmom. Već imaju
kupce za proizvode u EU.
Druge ključne financijske i organizacione informacije
Bruto prodaja: 70.000 KM tokom 2006, isto i 2007 (bez rasta)
Neto prihod/dobit: 50.000 KM
Dugovi/krediti: Nema.
Dioničari: Zanatlija je jedini vlasnik i operatori
Glavni inputi sirovine: Granit kamen (‘’kalsični’‘ i tipovi dacita)
Prosječne plate nerukovodnog osoblja (bruto/neto): 450 KM neto, sezonski 25 km
dnevnica
Raspoloživost lokalne radne snage (nova upošljavanja): Redovno koristi 5-6 lokalnih
radnika koji poznaju poslovanje/zanat. Ima tri profesionalna kamenoklesara koji mogu
obučiti druge radnike za oko 10-15 dana.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 77
DIO V: PRILOZI
Kriterij
Bodovi
(1-5)
Važnost
Ocjena
(bodovi x
važnost)
1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 3.5 3 10.5
2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 2 2 4
3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 3 4 12
4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 3.5 3 10.5
5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 3 2 6
6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 5 1 5
7. Procesi proizvodnje i distribucije 4 2 8
8. Strategija marketinga i prodaje 2 2 4
9. Pristup upravljanju rizikom 3.5 1 3.5
Ukupna ocjena (od mogućih 100) 63.5
Prioriteti i spremnost za investicije/partnerstvo i tehničku pomoć
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 78
DIO V: PRILOZI
Traže
industrijske
partnere izvan
regije
Srebrenica.
Da
Koju vrsta odnosa i koliko ozbiljno?
Htjeli bi da imaju industrijsko partnerstvo ili investitora u svojoj
sljedećoj fazi razvoja za eksploataciju kalsičnog i dacit granita iz resursa
u regiji.
Traže
financijsku
pomoć.
Ne
Kakva vrsta financiranja je potrebna? Imaju li poslovni plan?
On traži minimum od 1 milion KM radi proširenja operacija da uključi
dvije linije za rezanje kamena a u narednoj fazi da poveća na četiri linije
za rezanje kamena. Ima poslovni plan koji mu je napravio Biznis centar
Srebrenica 2005.
Traže tehničku
ili poslovnu
pomoć sa
razvojem
poslovanja.
Da
Koji se problemi/pitanja koja obrađujete:
Volio bi da ima pomoć u razvijanju boilo kojeg poslovnog modela za
eksploataciju granita i dacita na svom imanju koje je u blizini i koje je
nedavno istraživano i pokazalo se da je veliki izvor kamena.
Da li imate
iskustva ili
tekuće veze sa
partnerima u
EU i drugdje?
Da
Molimo opisati:
Ima direktne kontakte sa poslovnim ljudima iz Njemačke, Nizozemske i
Belgije koji su voljni da potpišu ugovore o narudžbi.
IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA
Ime konsultanta: Thomas R. Ruddy
Datum izvještaja: 29. august, 2007
Naziv kompanije: Gross d.o.o. Srebrenica (Mineco Ltd., London, U.K.)
Adresa kompanije 1: 76400 Gradiška
Adresa kompanije 2: Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba u kompaniji: Jelena Petric, direktor, Alexander Petric, direktor
Telefon, faks, e.mail kontakt osobe: 056/411-044, 410-694, lcirkovic@mail.ru,
Alexander.petric@mail.ru *mob. 065/658/958)
Internet stranica:
Preliminarne preporuke konsultanta
___ Preporučene daljnje aktivnosti investicione podrške
√ Trebali bi se održati daljnji sastanci radi određivanja podrške
___ Ne preporučuje se daljnje angažiranje u budućim aktivnostima investicione podrške
Izvještaj i analiza ove mogućnosti za regiju Srebrenica
Dati opšti opis aktivnosti firme na tržištu (proizvodi, ponuđene usluge i kojima
regijama/narodima), uključujući njihove kupce i ključne dobavljače:
Od ranije poznata kao rudnik Sase, ova kompanija je “kćerka” Mineco Ltd. Koja ima sjedište
u Londonu, Engleska. Trenutno je to privatna kompanija koja proizvodi 12,000 tona
mjesečno od čega se dobije oko 800 tona finalne mješavine koncentrata olova i cinka (u
prahu) za industrijsku upotrebu. Trenutno imaju 370 uposlenika. U početku osnovana 1967,
kompanija je imala 1,300 zaposlenih kada je bila na vrhu ali je onda zatvorena prije rata.
Ponovo je otvorena nakon rata ali je bila zatvorena 1982 zbog problema sa vodom na lokaciji.
Kako je akumulirala dugove bila je privatizirana prije oko tri godine po cijeni koju je njena
roditelj kompanija platila od oko 2 miliona Eura. Kao nova kompanija rade već tri godine a
njom rukovodi tim koji je bračni par ujedno, Jelena i Alexander Petric. Uprava Mineco
planira da se dionice firme javno pojave tokom 2008 na berzi u Londonu.
Trenutno traže vanjsku pomoć u smislu investicije ili druge vrste pomoći za rad rudnika ali
i istražuju mogućnost osnivanja ekskluzivnog prava na distribuciju u BiH opreme za
rudarstvo tako da rudnici i preduzeća ne moraju ići sadašnjim distributerima koji su
podijeljeni između Beograda i Zagreba za većinu uvozne opreme. Oni ciljaju na proizvođače
koji trenutno nisu zastupljeni u Jugoistočnoj Evropi, i izgleda da su većina iz SAD. Žele da
iskoriste svoje dobre kontakte sa domaćim BiH sektorom rudarstva da budu izvor opreme,
rezervnih dijelova, tehničkog servisa i obuke, kao predstavnici proizvođača proizvoda iz
inostranstva.
1. Opisati kvalitet i važnost komercijalnih mogućnosti za regiju Srebrenica.
Ova firma se može smatrati veoma visokokvalitetnom komercijalnom prilikom za regiju iz
očiglednih razloga—-velika baza uposlenosti najprije kod njih—ali također i zbog nekih ne
tako očiglednih aktivnosti kao što su sponzoriranje nekih univerzitetskih studenata
stipendijama i njihov pokušaj da srednje škole u regiji otvore odjeljenja za rudarstvo za svoje
učenike. Također kupuju mnogo robe i usluga u samoj regiji.
Da bi privukli inženjere i rudare u ovu regiju iz drugih dijelova Jugoistočne Evrope i EU,
uključujući povratnike, kompanija ima sedam luksuznih apartmana u svojo glavnoj
kancelariji rudnika gdje radnici mogu da ostanu nekoliko mjeseci dok se ne presele na drugu
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 79
DIO V: PRILOZI
lokaciju. Apartmani su u potpunosti opremljeni, uključujući brzi Internet, opremljene
prostorije za objedovanje, mašinne za pranje rublja i sve ostalo što je neophodno da tranzicija
bude što je moguće bezbolnija. Ovo je pomoglo da se privuku neki najbolji rudarski inženjeri
i tehničari nazad u ovu regiju.
2. Ocijeniti menadžment u vezi poznavanja tržišta i razumijevanja dinamike tržišta.
Rukovodni tim radi već tri godine i oni tvrde da imaju jako dobar odnos sa nekih 80% drugih
rudnika i kompanija koje upravljaju rudnicima u BiH. Ovo se predstavlja kao ključna stvar
kada pokušavaju predložiti da predstavljaju proizvođače rudarske opreme u BiH, čak nudeći
i pristup konkurenciji u njihovom sektoru. Tehnički direktor, Alexander Petric, je prisutan
u rudarstvu kao inženjer već nekih 20 godina a njegova supruga je poslovno-financijska
direktorica ove kompanije već tri godine otkako je u vlasništvu Mineco Ltd.
3. Koji je ekonomski učinak koji ovo preduzeće ima ili bi moglo imati na regiju
Srebrenica?
Oni trenutno upošljavaju 370 u stalnom radnom odnosu koji rade u tri smjene.
Njhove plate, uključujući beneficije, su oko 350,000 KM mjesečno; 52% od tog
ukupnog iznosa uključujući poreska plaćanja.
Plaćanje dva obroka dnevno po osobi ukupno iznosi nekih 20,000 KM mjesečno.
Oni potroše, na primjer, samo za hljeb u lokalnim pekarama oko 4,000 KM
mjesečno.
Plaćaju račune lokalnoj firmi za električnu energiju u iznosu od nekih 18,000 KM
mjesečno.
Potroše oko 42,000 KM godišnje na troškove liječenja u bolnici u Srebrenici.
Primjeri troškova uključuju nehotične nesreće i redovni ljekarski pregled koji su
posebno potrebni za one koji duži vremenski period provode u rudarskom oknu.
Tipični trošak za generalni ljekarski pregled pop pacijentu košta 100 KM.
Za njihovu ad hoc nabavku roba o usluga oni pokušavaju da nabave proizvod 50%
kombinovano iz Srebrenice i Bratunca, sa nabavkama iz Srbije i Hrvatske na oko
15-20% i ostatak iz EU (oko 35%) dobavljača.
Oni će dati deset stipendija za univerzitetski nivo žrtvama rata. Pola novca će ići
studentima iz Bratunca a pola iz Srebrenice.
Kompanija je također sponzor lokalnog nogometnog kluba i tekvando tima iz regije
na nivou EU.
Pošto sistem kaše ne omogućava da izdvoje svo olovo i cink (oko 20% ostane), kada
bude na raspolaganju tehnologija u budućnosti moći će iskoristiti te koncentracije
metala također.
Konačno, planiraju povećati proizvodnju rude iz rudnika za oko u sljedeće dvije
godine sa 12,000 na 18,000 tona) što će zahtijevati i nove investicije u opremu i
angažovanje novih radnika (pošto će se svi ostali troškovi također povećati shodno.
4. Sažetak poslovnog iskustva i stručnosti upravljačkog tima. Opisati kvalifikacije
rukovodnog tima i ukupni broj uposlenika.
Svakodnevno upravljanje kompanijom se provodi od strane dva direktora koji su supružnici.
Suprug, Alexander Petric, je tehnički direktor i ima deset godina iskustva u rudarskoj
industriji (ugalj i bakar) a on je inženjer; njegov prethodni rad nije bio u BiH. Njegova
supruga je poslovni i financjski direktor poslovanja.
Sa nekih 370 uposlenika koji rade na svim aspektima rudarstva postoji i intenzivna obuka
na glavnoj lokaciji, stvarajući potrebu za dosta stručnosti na terenu za sve nivoe radne snage.
Na primjer, imaju četiri utovarivača rude koji idu duboko u zemlju da transportuju rudu iz
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 80
DIO V: PRILOZI
okna sa dubine od nekih 600 metara. Jedan od utovarivača uvijek je posvećen za obuku
novih vozača, što uključuje jedan mjesec obuke na površini jedan mjesec u rupi sa
instruktorom i onda još jedan dodatni mjesec specijalističke obuke. Ova sposobnost za
obuku se može iskoristiti za predložene nove poslove gdje bi se obuka obavljala u BiH na
ovom lokalitetu a ne da se kupci oprema šalju u zemlju porijekla (kao što su SAD ili
Njemačka ), što može biti veoma skupo i iziskivati dosta vremena.
5. Kako su uticali na druge financijske izvore?
Ova je kompanija sada financijski samoodrživa za svoje rudarske aktivnosti i nemaju
zaostalih dugova ili kredita iz financijskih institucija. Ipak, traže oko 1 milion KM kredita ili
lizing financiranje da povećaju proizvodnju za 50% u toku sljedeće dvije godine, sa 12,000
na 18,000 tona rude.
Istražuju uspostavu nove aktivnosti za ekskluzivnu distribuciju, prodaju, servisiranje i obuku
uvozne opreme za rudarstvo, posebno iz SAD. Mogli bi nešto od toga i sami financirati kroz
lizing da bi započeli odnos pošto i oni žele da zamijene nešto od stare opreme, ali u svakom
slučaju oni imaju pristup financiranju.
Žele da investiraju nešto od svoje dobiti u lokalne firme ili nekretnine i istraživali su
Srebrenicu ali imaju sporazum sa kancelarijom načelnika da još ne kupuju zemlju u gradu
pošto traže lokacije za svoje projekte u ovom momentu.
6. Koji je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva IP firme?
Izgleda da nema IP problema uključenih u ovu operaciju pošto oni vade prirodne rude i
primjenjuju osnovne tehnologije separacije. Ne postavlja se pitanje brenda iz razloga što
kompanija tretira proizvod kao robu široke potrošnje i pošto se prodaje kao takva od strane
roditeljske firmu u Londonu prerađivaču iz Bugarske koji proizvode pretvara u potpuno
nove. Možda bi bilo vrijedno ovu stvar ispitati na budućim sastancima kako kompanija bude
napredovala sa planom stvaranja novog subjekta za prodaju i marketing opreme za rudarstvo,
što bi se moglo razmotriti kao aktivnost brendinga.
7. Opisati proizvodne i distributivne procese firme i opremu.
Trenutno se vadi 12,000 tona rude iz rudničkih okana/jama koje su duboke do 600 metara.
Ruda se šalje na površinu da bi se razbila u dvije faze a zatim se šalje u kade za separaciju koje
sadrže hemikalije koje prouzrokuju da se koncentrat cinka i olova talože na vrhu radi
uklanjanja. Onda to ide kroz proces termoelektrične obrade (ima na licu mjesta svoj
transformator od 35,000 volti koja transformira snagu na 10,000 volti) koji peče proizvod do
fine prašine cinka i olova koje se skladište posebno ali se miješaju kao koncentrat za pošiljku
kupcima. Finalni proizvod od 12,000 tona rude je 800 tona koncentrata koji sadrži 50:50
mješavinu cinka i olova.
Njihov vodeni sistem na licu mjesta je proces “zatvorene krivulje” gdje oni stalno recikliraju
ili ponovno koriste vodu koja se šalje u bazene za odmuljavanje za taloženje i odvajanje vode
da bi se proces ponovno započeo. U konačnici bazeni za odmuljivanje se napune i moraju
praviti nove; nedavno su izgradili novi sistem od 40 bazena sa dva bazena koja se napune do
punog kapaciteta svakih deset godina. (Treba obratiti pažnju na to da postoji zabrinutost
kod lokalnog stanovništva zbog curenja iz tih bazena ali se te informacije trebaju dodatno
ispitati kao moguća oblast za tehničku pomoć.)
Nusproizvod procesa je neka vrsta krede ili pepela koji se može koristiti za “suhi zid”
građevinske materijale (25 tona mjesečno), što se odvojeno prodaje. Njihov glavni kupac za
koncentrate je bugarski proizvođač ingota specijaliziran za čisti cink i olovo do 99.99% nivoa
čistoće.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 81
DIO V: PRILOZI
8. Pregledati marketinšku i prodajnu strategiju firme i osoblje.
Njihovi tekući proizvodi koncentrata se unaprijed prodaju od strane roditelja kompanije
tako da oni ne igraju nikakvu ulogu u marketingu ili prodaji finalnog proizvoda sa ove
lokacije. Ipak, kako je primijećeno na drugim mjestima u ovom izvještaju rukovodni tim
želi da se uključi u marketing i prodaju opreme za rudnike što će zahtijevati jedan predani
napor u marketingu i prodaji. Njihov tehnički direktor, Alexander Petric, želi da postane
direktor marketinga i prodaje nove firme pošto on ima direktan kontakt sa nekih 80%
domaće BiH industrije i a samo njhova kompanija ima tri lokacija rudnika (Srebrenica, i
dvije u Dubovici), tako da su i oni ključni kupci. Da bi proširili ove aktivnosti imaju namjeru
angažirati nekoliko diplomiranih ekonomista sa sarajevskog univerziteta koji su studirali
marketing i prodaju tako da će onda imati posvećene domaće kadrove za direktnu prodaju.
Htjeli bi da uvedu šest kategorija proizvoda ili proizvodnih linija koje bi imale jednu
posvećenu osobu tehničkog smjera za prodaju za svaku kategoriju/liniju. Dok bi se najviše
usmjerili na BiH, oni također imaju direktne kontakte sa rudnicima u Srbiji i Hrvatskoj, tako
da mogu uspostaviti prodajne ugovore i za šire tržište Jugoistočne Evrope a ne samo BiH, ako
im se pruži prilika.
Za tehničku podršku i obuku za tu novi inicijativu za marketing i prodaju bi također
angažirali diplomirane inženjere rudarstva i imali predano osoblje za rezervne dijelove i
kontrolu inventure. Njihovi postojeći kapaciteti za obuku na licu mjesta i programi bi se
proširili da pruže podršku za prodaju i obuku za novu opremu i promovirali bi prodaju u BiH
i moguće i drugdje.
Sve u svemu oni predviđaju novu operaciju sa nekih 30-40 uposlenika na svim aspektima
poslovnog razvoja, obuke i podrške na širem području regije Jugoistočne Evrope
predstavljajući međunarodne proizvođače opreme ze rudarstvo i usluge iz svih krajeva
svijeta, sve locirano u Srebrenici. Oblasti proizvoda na koje bi se fokusirali uključuju:
Pumpe visokog pritiska
Mašineriju za uklanjanje rude/utovarivače (baterija, dizel)
Sisteme rasvjete za rudnike
Nove tehnike bušenja
Opremu za bušenje/alate
Plinski detektor u stvarnom vremenu (CO, CO2, SO4, metan)
Glavni razlog što ova kompanija želi da uvozi i prodaje opremu za rudarstvo je direktno
zbog njihovih ličnih problema sa dobavljačima. Na primjer, često moraju čekati mjesecima
na potvrdu pošiljke za pumpu, pošto proizvođač želi da napuni kamion/kontejner prije nego
što ga pošalje u regiju, što je razumljivo ako nema lokalnih izvora nabavke (predloženi
pristup kompanije). Jedna tekuća situacija sa kojom se suočavaju uključuje uvoz bušilica iz
Njemačke. Oni koriste oko 20,000 Eura vrijednosti opreme za bušenje mjesečno a traje 20-
25 dana da prime iste od dobavljača, tako da moraju planirati dosta unaprijed mada se rada
o jako važnoj kupovini. Također imaju situaciju sa Copco koji traže obavijest mjesec dana
unaprijed o narudžbi prije nego a treba im još mjesec dok pošalju proizvod. Imaju čak i
jednog dobavljača koji čekaju nekoliko mjeseci prije potvrde da je narudžba primljena (ne
odgovaraju čak ni na e-mailove ili telefonske pozive vezano za narudžbu u tom periodu),
samo bi dobili neki datum u budućnosti a tek bi nakon nekoliko mjeseci primili robu. Pored
toga, sve hemikalije koje koriste u proizvodnji se uvoze iz Srbije i drugih lokacija pošto se u
BiH više ne proizvode, mada je intenzivna proizvodnja postojala prije rata. Kompanija smatra
da može raditi sa dobavljačima da prodaju sa zaliha iz BiH/Srebrenice i osiguraju servis
isporuke širom BiH i regija Jugoistočne Evrope. Oni također mogu ponuditi usluge obuke
i tehničke podrške, kako je već i navedeno u izvještaju.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 82
DIO V: PRILOZI
9. Opisati pristup firme upravljanju rizikom.
Njihova industrija podliježe velikom broju inspekcijskih aktivnosti, sa namjerom smanjenja
određenih rizika koji su karakteristični za rudarsku industriju. Na primjer, imaju obavezne
inspekcije četiri puta godišnje, a svaka se sastoji od serije ispitivanja koja traju jednu sedmicu
da bi se završila. Po zakonu se mora vlastima prijaviti svaka ozljeda tako da se može pravilno
ispitati i intervenisati gdje je neophodno. Glavne oblasti koje podliježu inspekciji uključuju
sljedeće:
Električna energija
Iskop
Sigurnost
Geologija
Mašinski dio
Govori se o tome da vodeni bazeni koji se koriste za separaciju vode od metala i rude sadrže
određene hemikalije koje bi se mogle vezati za vodu, ali o ovome se nije razgovaralo za
vrijeme intervjua pošto se to navelo kasnije. Ova stvar bi se trebala istražiti u budućim
razgovorima sa rukovodstvom.
Rukovodni tim je izjavio da je njihova “koncesija” na zemljište biti obnovljena 2009 i da bi
mogla biti na 20-30 godina, ali izgleda da nema garancije da će se to i dogoditi. Rečeno je
da su u prošlosti imali ugovor o upravljanju tako da bi se pojašnjenje ovog pitanja trebalo
tražiti prilikom budućih sastanaka. Oni trenutno plaćaju taksu po toni iskopane rude vladi
a 70% od toga ide opštini Srebrenica.
Kriterij i ocjenjivanje
Sljedeća tabela nabraja kriterije i njihovo ocjenjivanje koje se koristi. Za svaki kriterij koristiti
sljedeću skalu od jedan do pet (razlomci su prihvatljivi):
5.0 – Veoma impresivno u odnosu na kriterij, skoro besprijekorno
4.0 – Visokokvalitetna mogućnost po ovom kriteriju, nema ozbiljnih zabrinutosti
3.0 – Adekvatno u odnosu na kriterij, neke sumnje ili zabrinutosti
2.0 – Neki nedostaci u odnosu na kriterij, potrebno poboljšanje
– Ozbiljan nedostatak u odnosu na kriterij
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 83
DIO V: PRILOZI
Kriterij
Bodovi
(1-5)
Važnost
Ocjena
(bodovi x
važnost)
1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 5 3 15
2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 5 2 10
3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 5 4 20
4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 4.5 3 13.5
5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 5 2 10
6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 5 1 5
7. Procesi proizvodnje i distribucije 4.5 2 8
8. Strategija marketinga i prodaje 4 2 8
9. Pristup upravljanju rizikom 3 1 3
Ukupna ocjena (od mogućih 100) 92.5
Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta?
Oni traže pomoć u kontaktiranju međunarodnih dobavljača-proizvođača opreme za
rudarstvo da bi bili ekskluzivni distributeri u BiH. Njihove glavne oblasti interesovanja
uključuju utovarivače i opremu, alate za bušenje i velike pumpe. Također su zainteresovani
za to da nauče više o novim tehnikama zaštite, novim tehnikama bušenja i detektorima plina
u stvarnom vremenu radi korištenja u njihovim jamama. Preferiraju dobavljače iz SAD u
ovom momentu pošto oni nude visok kvalitete i nisu dosta predstavljeni u BiH.
Druge ključne financijske i organizacione informacije
Bruto prodaja: 800 tona mjesečno (9600 godišnje) proizvoda, koji se sastoji od 400 t olova
i 400 t cinka iz 12.000 tona iskopane rude; tržišna cijena varira
Neto prihod/dobit: Zavisi od tržišnih cijena u momentu prodaje i sa odbitkom od oko 5.5
miliona KM godišnjih troškova
Dugovi/krediti: U ovom momentu nemaju niti dugova niti bankarskih kredita.
Dioničari: Gross d.o.o. je u vlasništvu Mineco Ltd (London) 70%, ostali dioničari 30%
Glavni inputi sirovine: Ruda cinka i olova sa dubina do 600 metara
Prosječne plate nerukovodnog osoblja (bruto/neto): 1300 KM neto
Raspoloživost lokalne radne snage (nova upošljavanja): Postoji mnoštvo kvalifikovanih
radnika sa iskustvom u mašinstvu i rudarstvu. Obučavaju se lokalno i u Njemačkoj, Švedskoj
i drugima lokacijama kako je neophodno za opremu koja se koristi i čiji su sponzori
proizvođači
Prioriteti i spremnost za investicije/partnerstvo i tehničku pomoć
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 84
DIO V: PRILOZI
Traže
industrijske
partnere izvan
regije
Srebrenica.
Da
Koju vrsta odnosa i koliko ozbiljno?
Kompanija želi da postane ekskluzivna kompanija za prodaju,
distribuciju i servisiranje opreme za rudarstvo dobavljača iz cijelog
svijeta koji nude proizvode visokog kvaliteta za:
Pumpe visokog pritiska
Mašineriju/utovarivače za uklanjanje rude (baterija, dizel)
Sisteme rasvjete za rudnike
Nove tehnika bušenja
Opremu/alate za bušenje
Detektore plina u stvarnom vremenu (CO, CO2, SO4, metan)
Traže
financijsku
pomoć.
Ne
Kakva vrsta financiranja je potrebna? Imaju li poslovni plan?
Kompanija ima investitore i financiranje u ovom momentu. Možda bi
mogli razmotriti korištenje lizing kompanije u budućnosti radi potreba
za novom opremom (oko 1 milion za povećanje proizvodnje za 50%) ali
je to još u ranoj fazi planiranja.
Traže tehničku
ili poslovnu
pomoć sa
razvojem
poslovanja.
Da
Koji se problemi/pitanja koja obrađujete:
Imaju problema sa pronalaženjem detektora plina u stvarnom vremenu
za CO, CO2, SO4 i metan. Također su uvijek zainteresirani za nove
tehnike zaštite i sigurnosti i procedure. Od interesa bi bile i nove
tehnologije bušenja.
Da li imate
iskustva ili
tekuće veze sa
partnerima u
EU i drugdje?
Da
Molimo opisati:
Mineco Ltd. Kompanija bazirana u Londonu je 70% vlasnik, tako da
imaju izvanredan pristup stranim tržištima.
PROFIL PREDUZEĆA IZ OBLASTI METALNE INDUSTRIJE
IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA
Ime konsultanta: Thomas R. Ruddy
Datum izvještaja: 17. august 17 2007. godine
Naziv privrednog subjekta: Fabrika za pocinčavanje A.D.
Adresa privrednog subjekta 1: Potočari b.b.
Adresa privrednog subjekta 2: Srebrenica, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba u privrednom subjektu: Nedo Trninić
Kontakt telefon, telefaks, email adresa: 056/440-300, 056/440-151, 065/881-181
Web stranica: cinkara@spinter.net
Uvodne preporuke konsultanta
√ Preporučuje se dalja podrška ulaganjima
___ Potrebno je održati dodatne sastanke da bi se utvrdila podrška
___ Ne preporučuje se dalji angažman u podršci ulaganjima
Izvještaj o i analiza ove mogućnost za region Srebrenice
Prezentirajte uopšten opis djelatnosti privrednog subjekta na tržištu (proizvodi, usluge
koje se nude te područja ili etničke grupe kojima su namjenjeni), uključujući kupce i
ključne snabdjevače:
Privredni subjekat je prvobitno osnovan 1968. godine kao dio Energoinvesta, ali je sada
akcionarsko društvo u privatnom vlasništvu, u procesu da postane d.o.o., iako ta promjena nije
završena. Prije rata su mogli obraditi (galvanizovati) 13.000 tona godišnje. Proizvodnja je u
potpunosti stala tokom rata kada su privredno društvo i infrastruktura bila u potpunosti
uništena. 3-4 godine nakon rata privredno društvo je djelomično obnovilo poslovne aktivnosti,
a tokom 2002. godine je privatizovano. Tokom naredne godine su postrojenja renovirana a
tokom 2003. godine je otpočelo uobičajene poslovne aktivnosti sa 18 zaposlenika. U ovom
trenutku preduzeće obrađuje oko 7.000 tona metala mjesečno metodom vruće galvanizacije i
ima 65 zaposlenika. Jedini domaći konkurent je manje preduzeće smješteno u Sarajevu. Prodaja
je donekle ciklične ili sezonske prirode pošto su radovi u ovoj oblasti metalne industrije mnogo
slabijeg intenziteta tokom zimskih mjeseci u ovom regionu zbog loših uslova za rad (npr.
građevinski radovi). U proteklih pet godina stopa rasta je 3,4 puta u odnosu na početnu količinu
te stopa povećanja kapaciteta sada iznosi oko 30% godišnje.
1. Opišite kvalitet i značaj komercijalnih mogućnosti za region Srebrenice.
Smatra se da je ovo visoko kvalitetno i važno komercijalno preduzeće u regionu Srebrenice zbog
broja zaposlenika te stope rasta koja je iznosila oko 30% u toku prošle godine. Ako ovo preduzeće
bude moglo držati korak sa zahtjevima tržišta može postati još značajnijim ekonomskim
pokretačem regiona. Svoju mogućnost za značajnijim povećanjem proizvodnje vide u tome da
postanu mnogo selektivniji po pitanju proizvoda koje primaju na obradu. Na primjer, ako
obrađuju samo jednostavne stubove za uličnu rasvjetu ili komunalne usluge ili slične proizvode
jednostavnije ih je uključiti u multifazni linearni proces u pogonu. Kako budu postojali
prepoznatljiviji na tržištu mogu odbiti neke poslove koji nose malu maržu(npr. proizvode koji
su kompleksni za obradu) da bi se više usmjerili na obradu proizvoda gdje je veći stepen
propusnosti i to se već počelo ostvarivati (iako više vole da ne odbijaju poslove nego bi preferirali
da složenije poslove ostave za vrijeme kad budu imali manje zahtjeva od klijenata).
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 85
DIO V: PRILOZI
2. Ocijenite u kojoj mjeri uprava poznaje tržište i shvata promjene na tržištu.
Imajući u vidu obimno znanje sadašnjeg generalnog direktora, koji radi u metalnoj industriji već
otprilike 27 godina, kao i ono koje posjeduju dva ključna dioničara koji su takođe angažirani u
metalnoj industriji u Srbiji, osnovno znanje rukovodnog tima o metalnoj industriji regiona i
industriji obrade metala, posebno, je na visokom nivou. Nije jasan stepen njihovog poznavanja
industrije izvan područja bivše Jugoslavije (potencijalni strateški partneri ili konkurentskih firmi
da navedemo samo dva primjera značajnih pitanja). Pored toga, nije jasno da li znaju koja
metalna preduzeća su im cilj na domaćem planu kako bi dosegli visokoprofitabilne klijente
(metalni proizvodi sa većim stepenom proizvodne propusnosti).
Žele da nađu visokoprofitabilne klijente kako bi poboljšali svoju dobit od proizvodnje. Na
primjer, poznaju idealne konfiguracije proizvoda koje treba obraditi ali trebaju naći klijente
sa tim optimalnim konfiguracijama proizvoda, što znači proizvode male težine i veličine i
jednostavne za manipulaciju, na primjer komunalne ili ulične stubove (180 cm X 7 metara
X 220 cm).
3. Kakav ekonomski uticaj ovaj privredni subjekat ima ili može imati na region
Srebrenice?
Ovo je najveće preduzeće za vruću galvanizaciju u BiH i jedan od najvećih poslodavaca u
regionu. To je generalno uspješna fabrika u regionu, koja zapošljava 65 osoba u stalnom
radnom odnosu i uskoro očekuju da povećaju taj broj. Imaju veliki raspon kupaca i
snabdjevača, domaćih i stranih. Godišnja stopa rasta preduzeća iznosi oko 30%.
4. Ukratko izložite poslovno iskustvo i stručnost rukovodnog tima. Molim vas da
izložite kvalifikacije rukovodnog tima kao i ukupan broj zaposlenika.
Dva glavna dioničara su poslovni ljudi/ulagači iz Srbije koji su trenutno angažovani u
metalnoj industriji u Srbiji. Generalni direktor sa kojim smo se sreli ima 27 godina iskustva
u metalnoj industriji, a direktor fabrike je 20 godina.
5. Koje pogodnosti uživaju iz drugih finansijskih izvora?
Sada su profitabilno preduzeće tako da nisu opterećeni bilo kakvim dugovima ili bankovnim
kreditima u ovom trenutku. U proteklih nekoliko sedmica im se obratila neka poljska
kompanija koja je zainteresovana za neki oblik strateških odnosa ili po mogućnosti za
kupovinu dijela ili cijelog preduzeća pošto se bave istom vrstom obrade metala u Poljskoj i
žele da se prošire. Ovo je aktuelno pitanje i još je rano reći kako će se to završiti. Uprava je
zainteresovana za sve vrste razgovora sa potencijalnim strateškim partnerima ili
investitorima.
6. Koliki je kvalitet strategije privrednog subjekta u oblasti intelektualne svojine (IP)?
Ne postavlja se pitanje intelektualne svojine u ovom poslovnom procesu ili modela pošto se
firma bavi dobro afirmiranim i poznatim načinom obrade metala koji se može naći širom
svijeta.
7. Opišite proces proizvodnje i distribucije i opremljenost privrednog subjekta.
Firma pruža dobro afirmirane usluge obrade metala vrućom galvanizacijom putem tretmana
cinkom. Svrha je da se metal zaštiti od uticaja okoliša koji mogu izazvati rđu, na primjer.
Većina procesa obrade koje koriste pruža zaštitu metalnim supstratima za 50-75 godina,
ovisno o vrsti metala i sastavu. Prije rata pogon je i proizvodio stubove za prenos električne
energije ali u ovom trenutku samo obrađuju metalne stubove za elektrifikaciju, što je
optimalna struktura sa velikom proizvodnom propusnošću i donosi dobru dobit. Razmišljaju
da ponovo počnu izrađivati te stubove ali nije donesena odluka pošto je u momentu njihove
procjene konkurencija bila prilično jaka.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 86
DIO V: PRILOZI
Uprava procjenjuje da bi troškovi zamjene trenutnog pogona (potencijala) iznosili 2-3
miliona KM.
8. Napravite reviziju marketinške i prodajne strategije privrednog subjekta i osoblja.
U ovom trenutku 48% njihove prodaje ide domaćim klijentima u BiH a preostalih 52%
predstavljaju međunarodni /izvozni klijenti (Kanada, SAD, Francuska, Srbija, Australija i
Kazakhstan su glavna odredišta). Proces prodaje je najbolje opisati kao pasivnu ili reaktivnu
prodaju. Što znači, nemaju posebnog direktora prodaje nego međuarodni kupci uglavnom
saznaju o firmi od drugih kupaca ili po njenoj reputaciji.
9. Opišite kakav je pristup privrednog subjekta upravljanju rizikom.
Nemaju proaktivan stav oko pronalaženja optimalnih ili čak novih klijenata što, bar teoretski,
ostavlja mogućnost da u nekim periodima neće biti uopšte prodaje, ali se čini da to nije
razlog za bojazan u ovok trenutku. Firma treba razmotriti najgori mogući scenario zimi
kada prodaja ide slabije, jer se može dogoditi da ne bude uopšte prodaje što predstavlja veliki
rizik. To se može ublažiti obimnim poslovnim planom i strategijom prodaje i marketinga.
Firma pruža samo jednu vrstu usluga što je nešto što bi trebali u budućnosti procijeniti pošto
traže načina da istraže mogućnosti za raznolikiji program bez negativnog uticaja na sadašnju
i jedinu poslovnu aktivnost. Postoje i drugi rizici, ali uprava ih ne ispituje ili ih nije svjesna
u ovom trenutku.
Čin se da postoji jedno pitanje koje je stalno prisutno u firmi a to je uticaj na lokalni okoliš.
Nisu dali više pojedinosti o svojim bojaznima, ali marljivo traže tehničku pomoć bilo koje
vrste kako bi proveli analizu uticaja na okoliš da bi kontrolisali sve rizike kojih možda nisu
u potpunosti svjesni.
Kriteriji i ocjena
U dole navedenoj tabeli se navode svi kriteriji i ocjena stepena njihove primjene. Za svaki
kriterij, moim vas da koristite dole navedenu skalu od jedan do pet (razlomci su prihvatljivi):
5.0 – Veoma impresivno prema ovom kriteriju, skoro bez greške
4.0 – Visok kvalitet prema ovom kriteriju, nema ozbiljnih razloga za bojazan
3.0 – Adekvatno prema ovom kriteriju, postoje neke sumnje ili bojazni
2.0 – Ima nekih nedostataka prema ovom kriteriju, potrebno poboljšanje
– Uočeni ozbiljni nedostaci prema ovom kriteriju
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 87
DIO V: PRILOZI
Kriterij
Bodovi
(1-5)
Važnost
Ocjena
(bodovi x
važnost)
1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 5 3 15
2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 3.5 2 7
3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 5 4 20
4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5 3 15
5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 5 2 10
6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 5 1 5
7. Procesi proizvodnje i distribucije 5 2 10
8. Strategija marketinga i prodaje 2 2 4
9. Pristup upravljanju rizikom 3 1 3
Ukupna ocjena (od mogućih 100) 89
Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta?
1. Njihov primarni cilj je analiza uticaja na okoliš. Imaju bojazni po pitanju mogućeg
uticaja na lokalni okoliš, ali ne posjeduju stručnost da provedu takve procjene i studije.
2. Potreban im je sveobuhvatniji pristup marketingu i prodaji. Potrebno je da identificiraju
visokoprofitabilne klijente te razmisle šta da urade po pitanju maloprofitabilnih klijenata
koje bi odbili (da li trebaju razviti potencijal dovoljan za sve klijente?).
3. Izrazili su interes za tehničkom pomoći u planiranju proizvodnje novog proizvoda.
4. Na kraju, veoma su zainteresovani za svaku vrstu pomoći u identifikaciji ulagača ili
drugih strateških partnera kako bi radili bolje nego sada. Glavni ciljevi su njima i ulagaču
da:
Povećaju kapacitete za proizvodnju /obradu proizvoda;
Analiza uticaja na lokalni okoliš i kako da to poboljšaju;
Pozabaviti se i riješiti tehničke probleme u vezi sa infrastrukturom.
Druge ključne finansijske i organizacione informacije
Bruto prodaja: 6 miliona KM
Neto prihod /dobit: 1,32 miliona KM(22%)
Dugovi/krediti: Nema
Dioničari: 2 privrednika iz Srbije (76%), ostali 24% (mali % uprava)
Glavna ulazna sirovina(e): cink, srebro, željezo
Prosječna plata osoba koje nisu na izvršnim pozicijama (bruto/neto): bruto 1.000 KM,
neto 600 KM plus preduzeće obezbjeđuje topli obrok i dnevnu kartu za autobus
Dostupnost domaće radne snage (novo zapošljavanje): ne nedostaje radnika
Ulaganja/partnerstvo i prioriteti i spremnost za tehničku pomoć
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 88
DIO V: PRILOZI
Nalaženje
industrijskih
partnera van
regiona
Srebrenice.
Da
Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljno?
Uglavnom bi željeli da nađu investitora da im pomogne kod
proširenja kapaciteta za proizvodnju/obradu kao i poboljšanje
infrastrukture. Voljeli bi i da nađu visokoprofitabilne klijente.
Nalaženje
finansijske
podrške.
Da
Koja vrsta finansiranja je potrebna? Da li imaju poslovni plan?
U ovom trenutku uglavnom traže investitore za poboljšanje
infrastrukture kao i finansiranje proširenja kapaciteta za proizvodnju
/obradu.
Traženje
tehničke ili
poslovne
pomoći za
poslovni razvoj.
Da/
Ne
Kojom vrstom problema/pitanja se bavite:
Zabrinuti su oko mogućeg uticaja na okoliš ali ne znaju kako da urade
procjenu istog. Voljeli bi i pomoć u jačanju potencijala za bolju
prodaju i marketing kako bi došli do visokoprofitabilnih klijenata.
Da li imate
neko iskustvo ili
postojeće veze
sa partnerima u
EU i drugdje?
Da
Molimo opišite:
Trenutno sirovine kao cink nabavljaju sa robnih tržišta (Berza) kao u
Sloveniji a hemikalije iz Mađarske i drugih lokacija, a i distributeri iz
Njemačke imaju određenog udjela. Imaju klijente u različitim
dijelovima Evrope (pomenuta je Francuska), SAD-u, Kanadi,
Australiji, Kazakhstanu i drugdje.
IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA
Ime konsultanta: Thomas R. Ruddy
Datum izvještaja: 13. august 2007. godine
Naziv privrednog subjekta: Cimos Srebrenica d.o.o.
Adresa privrednog subjekta 1: Potočari bb
Adresa privrednog subjekta 2: Srebrenica, 75433, Potočari, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba u privrednom subjektu: Mr. Mustafić Mirsad, direktor
Kontakt telefon, telefaks, email adresa: 065/881-172, 440-825, tadija.leutar@cimos.si
Web stranica: www.cimos.si
Uvodne preporuke konsultanta
___ Preporučuje se dalja podrška ulaganjima
___ Potrebno je održati dodatne sastanke da bi se utvrdila podrška
*√ Ne preporučuje se dalji angažman u podršci ulaganjima
*Privredni subjekat u ovom trenutku ne traži bilo kakvu pomoć pri ulaganjima pošto je dio velikog
komopleksa iz Slovenje. Predstavlja mogući slučaj analize za konferenciju o direktnim stranim ulaganjima.
Izvještaj o i analiza ove mogućnost za region Srebrenice
Prezentirajte uopšten opis djelatnosti privrednog subjekta na tržištu (proizvodi, usluge
koje se nude te područja ili etničke grupe kojima su namjenjeni), uključujući kupce i
ključne snabdjevače:
Ovaj privredni subjekat je podružnica multinacionalne kompanije smještene u Sloveniji,
Cimos d.d., koja ima 18 fabrika širom bivše Jugoslavije. Preduzeće se specijalizovalo
uglavnom za proizvodnju automobilskih dijelova (a manje za poljoprivrednu i drugu veliku
opremu) koji se prodaju svim većim preduzećima za proizvodnju automobila u svijetu,
uključujući BMW, Peugeot, Citroen, Toyota, Ford, Audi, Mercedes Benz, te neke druge
ključne dobavljače kao Honeywell i Magna Steyr. Pogon u Srebrenici je počeo sa radom
2005. godine tako da su aktivni samo dvije godine. Pored ovog pogona i tri druga u BiH,
roditeljsko preduzeće planira i otvaranje još jednog pogona u Sarajevu do kraja 2008. godine.
Prema riječima generalnog direktora pogon u Srebrenici se specijalizirao u “novoj opremi,
dobrom radu i kvalitetu proizvoda koji se završavaju u kratkom vremenskom roku.”
1. Opišite kvalitet i značaj komercijalnih mogućnosti za region Srebrenice.
Otvaranje ovog poslovnog poduhvata je bio veoma značajan komercijalni događaj u regionu
Srebrenice a i planirani drugi pogon takođe predstavlja veliku mogućnost u budućnosti za
proširenje privrede regiona, radna mjesta i poresku osnovu, te za dalju promociju opštine kao
mjesta gdje se mogu otvoriti proizvodne firme sa dobrom kvalitetom. Gledano sveukupno
radno okruženje i djelovanje predstavlja izvanredan doprinos domaćoj komercijalnoj i
privrednoj sceni.
Procijenjeni ekonomski uticaj u smislu bruto prihoda firme do kraja 2007. godine je projektiran
da bude 3.862.126 eura, a imajući u vidu stopu rasta i planove za proširenjem izgradnjom još
jednog pogona uz postojeći, očekuju da kombinovani ekonomski uticaj do 2011. godine iznosi
oporezivi nivo prihoda od 16,5 miliona eura (EBITDA 2,3 miliona eura). Zapošljavanje će se
povećati sa sadašnjeg nivoa od oko 100 radnika na 329 zaposlenika 2011. godine.
Pogon je već dobio ISO 9001 certifikat i očekuju da dobiju TS tokom 2008. godine, što je najteže
dobiti u automobilskoj industriji (postoje samo tri pogona koji imaju to odobrenje u BiH).
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 89
DIO V: PRILOZI
2. Ocijenite u kojoj mjeri uprava poznaje tržište i shvata promjene na tržištu.
Ovaj pogon je jedan od najvećih proizvođača automobilskih dijelova u regionu bivše Jugoslavije;
jedini veći proizvođači su oni koji proizvode automobile ali su i oni klijenti ovog preduzeća.
Snabdijevaju najveće automobilske firme uključujući BMW, Peugeot, Citroen, Toyota, Ford, Audi,
Mercedes Benz, te neke druge ključne dobavljače kao Honeywell i Magna Steyr. Osobe koje se
bave prodajom u firmi su veoma bliske sa svim globalnim kupcima i svi globalni kupci uglavnom
znaju za ovo preduzeće i njegove mogućnosti. U isto vrijeme čini se da vrijedi primijetiti da direktor
pogona u Srebrenici nije inženjer i nema iskustvo u automobilskoj industriji.
Ovdje je primjereni citat sa web stranice kompanije:
“Mi u Cimosu gradimo novi put u polju razvoja i proizvodnje automobilskih
dijelova. Mi smo međunarodno priznati dobavljač svetskim proizvođačima
automobila kao i glavnim sistemima dobavljača proizvođača automobila. Pored naše
ključne djelatnosti u oblasti automobila razvili smo i sektor poljoprivredne
mašinerije i ulaganja.
Naše preduzeće ima globalni karakter i brzo raste. Naši savremeno opremljeni
pogoni poizvodnje i predstavništva širom Evrope osiguravaju naše prisustvo na svim
značajnim tržištima. Međunarodna mreža skladišta garantuje direktne isporuke na
linije za montiranje i konkurentan odgovor zahtjevima naših klijenata.”
3. Kakav ekonomski uticaj ovaj privredni subjekat ima ili može imati na region
Srebrenice?
Pogon u Srebrenici je počeo raditi sa osam zaposlenika a sada ima 100; proizvodni kapacitet
se povećao 400% u istom periodu a prihod se povećao za 600%. Vizija za ovaj pogon je da
će narasti na nekih 300 zaposlenika do 2010. godine te do 330 zaposlenika do 2011. godine
kao dio agresivnog plana širenja koji je na snazi. U pogonu će se izgraditi 10 miliona eura
vrijedan dodatni pogon uz postojeći koji će kako se nadaju biti finansiran 50% od interne
dobiti a 50% iz vanjskih izvora (donatori, investitori kao lokalna opština). Preduzeće je
“opredijeljeno” za Srebrenicu i željeli bi da znaju i da je opština isto tako opredijeljena za njih
i njihov zadatak otvaranja radnih mjesta u regionu davanjem istog iznosa sredstava za
proširenje njihovog pogona čime bi se ostvarilo preko 200 novih radnih mjesta u proizvodnji
te neutvrđeni broj novih radnih mjesta među dobavljačima u Srebrenici i regionu. (Vidi
priloženi izvještaj o strategiji ulaganja lokalnog preduzeća).
Vrijedi primijetiti da web stranica korporacije Cimos u Sloveniji navodi da preduzeće
proizvodi nešto preko 80% svojih proizvoda za automobilska industriju, a da je drugi glavni
sektor u kojem rade poljoprivredna mašinerija. Postoji određena sinergija između tih
potencijala i regiona sa razvijenom poljoprivredom širom opštine.
4. Ukratko izložite poslovno iskustvo i stručnost rukovodnog tima. Molim vas da
izložite kvalifikacije rukovodnog tima kao i ukupan broj zaposlenika.
Najčudnija stvar je činjenica da direktor pogona u Srebrenici nije inženjer i nema iskustvo
u automobilskoj industriji. Očito je zaposlen zbog svog iskustva u računovodstvu i
finansijama; on kaže za sebe da je “inženjer ekonomije.” Međutim naglašava da je imao
dvogodišnji naporni trening uz rad te da potiče iz Srebrenice.
Osim toga uprava holding preduzeća ima višegodišnje iskustvo u globalnoj proizvodnji
automobilskih dijelova i dobro je poznata svim glavnim automobilskim preduzećima pošto
su svi oni klijenti Cimosa d.d.
5. Koje pogodnosti uživaju iz drugih finansijskih izvora?
Pogon u Srebrenici je izgrađen bez donacija, kredita/zajmova ili drugih vidova pomoći i podrške
(kasnije se tokom razgovora utvrdilo da su imali kredit u iznosu od 400.000 eura od IBF sa 4.2%
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 90
DIO V: PRILOZI
kamate), gradnja je završena za samo 53 dana prema direktoru pogona. Međutim, traže 50%
sredstava od opštine za narednu fazu pogona u kojem će se zaposliti više od 200 zaposlenika i
nebrojeno mnogo dobavljača i čiji je produženi uticaj na druge dijelove privrede biti značajan.
Traže ukupno 5 miliona eura što bi odgovaralo 5 miliona eura koje daje kompanija za realizaciju
projekta proširenja (Vidi priloženi izvještaj o strategiji ulaganja preduzeća). Nakon što novi
pogon otpočne sa radom očekuju da kombinovani ekonomski uticaj do 2011. godine iznosi
oporezivi nivo prihoda od 16,5 miliona eura (EBITDA 2,3 miliona eura).
Direktor pogona je konstatirao da je upoznat sa šemom finansiranja u iznosu od 43 milion
KM koju će snositi RS i Federacija. Nada se da će se time obezbijediti sredstva za preduzeća
i radna mjesta, ali misli da će samo 4 miliona KM biti odobrena za otvaranje radnih mjesta.
Preduzeće nastoji da to pomno prati.
6. Koliki je kvalitet strategije privrednog subjekta u oblasti intelektualne svojine (IP)?
Direktor pogona u Srebrenici je naveo da pošto firma odgovara samo na veoma specifične
zahtjeve i specifikacije klijenata ne postavljaju se pitanja u vezi sa IP u njihovom radu. Na
primjer, on kaže da snabdijevaju Peugeot-ov model serije 207 sa proizvodima i sada
dostavljaju ponudu za Peugeot-ov model serije 307 ali samo kao odgovor na veoma
specifične dizajnerske specifikacije koje je dostavio Peugeot.
Međutim nakon pregleda web stranice korporacije (www.cimos.si) čini se da je korporacija
uključena u vlasnička i interna istraživanja i razvojne mjere te ima program stalnog
poboljšanja kao i sposobnosti za izradu prototipa. Dio aktivnosti preduzeća bi trebalo biti da
promovira objelodanjivanje, ocjenjivanje i moguću zaštitu otkrića, izuma i poboljšanja. Pošto
nemamo direktan kontakt sa korporativnim sjedištem nisam u poziciji da dam bilo kakav
komentar oko IP pitanja na osnovu sastanaka lokalnog karaktera osim da kažem da je
moguće da lokalni pogon proizvodi nešto što treba zaštiti IP odredbama ali iz viđenog
očigledno nisu upoznati sa tim pitanjima.
7. Opišite proces proizvodnje i distribucije i opremljenost privrednog subjekta.
Generalni direktor smatra da je kvalitet ključni pokretač u automobilskoj industriji, tako da
proizvedeni finalni proizvodi i samim time radnici koji ih izrađuju, moraju biti veoma
precizni u svom radu i rezultatu rada. Pored toga, od ključnog je značaja da proizvodnja ide
na vrijeme jer se njihovi proizvodi moraju uključiti u sredinu masovne proizvodnje u
kratkom vremenskom roku inače će čitavi sistemi biti zaustavljeni. Na primjer, jedan njihov
klijent je jasno rekao da ga jedan sat zaustavljanja proizvodnje košta 50.000 eura tako da
svako odlaganje ima veoma značajne posljedice za Cimos i njegove najveće klijente. Ta vrsta
gubitka se ne toleriše i najvjerovatnije znači da ćete izgubiti velikog kupca ako dođe do takve
komplikacije. Ukupno gledano ovaj pogon radi veoma precizno i sa stajališta proizvodnje je
orijentisan ka tržištu i klijentima.
Kapacitet pogona mora imati određen stepen fleksibilnosti pošto se narudžbe jako razlikuju u
smislu veličine i kompleksnosti tako da je upravljanje tim procesom vitalno, posebno u smislu
kratkih vremenskih rokova za proizvode koji su potrebni u automobilskoj industriji. Zbog toga
i stalnog nagomilanog rada ovaj pogon radi 24-satni radni dan u tri pune smjene, svaki dan.
U osnovi će proizvoditi svaki automobilski (ili neki drugi) proizvod iako se dizajni moraju
ocijeniti u kontekstu postojeće proizvodne opreme koja se možda mora prilagoditi da
odgovori posebnim dizajnima.
Pogon je već dobio ISO 9001 certifikat i očekuju da dobiju TS tokom 2008. godine, što je
najteže dobiti u automobilskoj industriji (postoje samo tri pogona koji imaju to odobrenje u
BiH). Obuka osoblja oko procesa proizvodnje i ISO, itd. je obavljena na licu mjesta u
Srebrenici u toku formalnih časova obuke ili na radnom mjestu. Takođe su zaposlenike slali
na druge lokacije za obuku kao npr. u Travnik i Zenicu, korporativno sjedište u Sloveniiji i
druge lokacije širom BiH.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 91
DIO V: PRILOZI
8. Napravite reviziju marketinške i prodajne strategije privrednog subjekta i osoblja.
Izvoze 100% svoje proizvodnje klijentima slovenačke roditeljske kompanije, Cimos d.d. Stoga
roditeljska kompanija ide na promocije automobilskog tržišta i radi prodaju pošto oni imaju
dugogodišnje klijente a i imajući u vidu mali broj automobilskih preduzeća u svijetu koje
mogu snabdijevati.
Pogon u Srebrenici ima ovlasti i daju mu se ohrabrenja da nađe druge klijente koji trenutno
ne rade sa Cimosom kako bi njihove proizvode pravili u pogonu. Znači mogu stupiti u
ugovor za izradu bilo kog automobilskog (ili nekog drugog) proizvoda, iako moraju ocijeniti
troškove prilagođavanja pogona da bi zadovoljili posebne dizajne. Na primjer, neko belgijsko
preduzeće je nedavno našlo pogon u Srebrenici na internetu i zatražilo proizvodne cijene
od nih. U tom smislu pogon u Srebrenici može vršiti marketing u smjeru novih direktnih
klijenata i te narudžbe će proizvoditi na ovoj lokaciji. Cjelokupno računovodstvo za te
klijente će se direktno raditi u pogonu u Srebrenici. Ustvari razmišljaju o proizvodnji
proizvoda sličnih onima koje već rade ali ne za klijente Cimosa generalno. Pogon ima
vlastitog direktora prodaje koji je odgovoran i za traženje lokalnih dobavljača (na primjer,
traže lokalnog dobavljača žice tako da ta osoba kontaktira sve takve firme u BiH). Cijelo
računovodstvo za taj pogon se radi na licu mjesta.
9. Opišite kakav je pristup privrednog subjekta upravljanju rizikom.
Ovaj pogon ima ISO 9001 certifikat i treba dobiti TS tokom 2008. godine, što je prema upravi
najznačajnija stvar u automobilskoj industriji.
Iza pogona se nalazi mala rijeka ili potok koji plavi njihovo zemljište kad pada jaka kiša.
Nastoje da opština postavi vodozaštitni zid ili neki drugi vid zaštite kako bi se spriječio rizik
od nekih šteta.
Kriteriji i ocjena
U dole navedenoj tabeli se navode svi kriteriji i ocjena stepena njihove primjene. Za svaki
kriterij, moim vas da koristite dole navedenu skalu od jedan do pet (razlomci su prihvatljivi):
5.0 – Veoma impresivno prema ovom kriteriju, skoro bez greške
4.0 – Visok kvalitet prema ovom kriteriju, nema ozbiljnih razloga za bojazan
3.0 – Adekvatno prema ovom kriteriju, postoje neke sumnje ili bojazni
2.0 – Ima nekih nedostataka prema ovom kriteriju, potrebno poboljšanje
1.0– Uočeni ozbiljni nedostaci prema ovom kriteriju
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 92
DIO V: PRILOZI
Kriterij
Bodovi
(1-5)
Važnost
Ocjena
(bodovi x
važnost)
1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 5 3 15
2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 5 2 10
3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 5 4 20
4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 4.5 3 13.5
5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 5 2 10
6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 4 1 4
7. Procesi proizvodnje i distribucije 5 2 10
8. Strategija marketinga i prodaje 5 2 10
9. Pristup upravljanju rizikom 4 1 4
Ukupna ocjena (od mogućih 100) 96.5
Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta?
Traže 5 milion eura kao iznos koji odgovara iznosu koji će oni uložiti za gradnju novog
proširenja postojećeg pogona u Srebrenici, čime će dobiti do 230 novih radnih mjesta.
Preduzeće takođe traži pomoć u premještanju elektrovodnih žica koje prelaze preko ugla
njihovog zemljišta gdje planiraju proširivati pogon izgradnjom nove zgrade. Opština ne
pokazuje nikakvu spremnost da to učini i ovo pitanje bi na kraju moglo odgoditi gradnju
novog pogona i otvaranje procijenjenog broja od 230 novih radnih mjesta.
Druge ključne finansijske i organizacione informacije
Bruto prodaja: miliona eura (projektirani iznos)
Neto prihod /dobit: 529.663 eura (projektirani). Cijena metalnih sirovina je 60% svih
troškova, uključujući radnu snagu
Dugovi/krediti IBF-ov kredit u iznosu od 400.000 eura sa stopom 4,2% i jednom godino
grace perioda
Dioničari: Pojedinci i preduzeća koje neće otkriti
Glavna ulazna sirovina(e): 246 dobavljača metalnih proizvoda iz Francuske, Italije,
Slovenije; svi ovi dobavljaći idu prvo preko sjedišta u Sloveniji
Prosječna plata osoba koje nisu na izvršnim pozicijama (bruto/neto): 960 KM bruto, 620
KM neto, uključen obrok
Dostupnost domaće radne snage (novo zapošljavanje): Nema problema u tom smislu jer
vrše vlastitu obuku. To bi moglo postati pitanje ako bi im trebali specijalizovani inženjeri
proizvodnje.
Ulaganja/partnerstvo i prioriteti i spremnost za tehničku pomoć
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 93
DIO V: PRILOZI
Nalaženje
industrijskih
partnera van
regiona
Srebrenice.
Da
Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljno?
Pozdravili bi nove klijente izvan automobilske industrije kao
potencijalne klijente za izrađivanje proizvoda. Možda bi trebali
prilagoditi neku opremu ali imaju ovlaštenja da to urade.
Nalaženje
finansijske
podrške.
Da
Koja vrsta finansiranja je potrebna? Da li imaju poslovni plan?
Potrebno je 5 miliona eura dodatnih sredstava na njihovih 5 miliona od
interne solventnosti za proširenje pogona. Sa tom sumom planiraju
otvaranje 230 radnih mjesta u proizvodnji i oporezivi prihod od 16,5
milion eura do 2011. godine.
Traženje
tehničke ili
poslovne
pomoći za
poslovni razvoj.
Ne
Kojom vrstom problema/pitanja se bavite:
Traže samo industrijske kupce i neke ključne dobavljače (potrebna je
domaća fabrika žice ali ona u Novom Goraždu ne može ispuniti njihove
specifikacije).
Da li imate neko
iskustvo ili
postojeće veze
sa partnerima u
EU i drugdje?
Da
Molimo opišite:
Izvoze 100% svojih proizvoda i sadašnje proizvodnje. Većina roba ide
kupcima u automobilskoj industriji u EU i Sj. Americi.
IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA
Ime konsultanta: Thomas R. Ruddy
Datum izvještaja: 15. august 2007. godine
Naziv privrednog subjekta: Almaster d.o.o.
Adresa privrednog subjekta 1: Svetog Save 242
Adresa privrednog subjekta 2: 75420 Bratunac, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba u privrednom subjektu: Nedeljko Četković, vlasnik
Kontakt telefon, telefaks: +387-065/534-429, 056/887-077
Web stranica, E-mail: nedc@teol.net, almaster14@hotmail.com
Uvodne preporuke konsultanta
√ Preporučuje se dalja podrška ulaganjima
___ Potrebno je održati dodatne sastanke da bi se utvrdila podrška
___ Ne preporučuje se dalji angažman u podršci ulaganjima
Izvještaj o i analiza ove mogućnost za region Srebrenice
Prezentirajte uopšten opis djelatnosti privrednog subjekta na tržištu (proizvodi, usluge
koje se nude te područja ili etničke grupe kojima su namjenjeni), uključujući kupce i
ključne snabdjevače:
Osnovan 2000. godine ovaj privredni subjekat se specijalizovao za proizvodnju specifičnih
aluminijskih panela i profila (okvira) za vrata, prozore i insulirane vanjske panele. Klijenti
koriste ove proizvode za izradu fasada kao što su robne kuće u Srebrenici i Bratuncu koje je
ova firma proizvela i postavila. Proizvode i širok raspon standardizovanih metalnih kioska
i ograde koji se mogu naći u Bratuncu i širem regionu. Sada postupno uvodi novu
proizvodnu liniju za električna garažna vrata čime će postati jedini proizvođač za kojeg on
zna u BiH.
1. Opišite kvalitet i značaj komercijalnih mogućnosti za region Srebrenice.
Značaj ovog privrednog subjekta za sveukupnu regionalnu privredu je izuzetno ograničen
zbog njegove male veličine (3-5 zaposlenika) i početne faze razvoja. Imajući to u vidu,
perspektive za razvoj izgledaju dobro i ovo je izvanredan uzor za druge potencijalne
preduzetnike iz regiona.
2. Ocijenite u kojoj mjeri uprava poznaje tržište i shvata promjene na tržištu.
Baveći se biznisom u BiH skoro sedam godina i baveći se istom vrstom posla u Grčkoj mnogo
godina prije toga čini se da vlasnik posjeduje obimno poznavanje industrije. Pošto se iz svog
ranijeg mjesta boravka u Grčkoj aktivno bavio izvozom u BiH tvrdi da poznaje glavne kupce
i dinamiku tržišta. Svjestan je konkurentskih firmi kao što je ona u Bijeljini koja ima oko
deset zaposlenika i ima potencijal za integraciju plastike u asortiman metalnih proizvoda; oni
imaju i veće tržište nego što to ova firma ima u regionu Srebrenica-Bratunac. Međutim
vlasnik je ubijeđen da će njegova firma dalje rasti kako bude rasla lokalna i regionalna
privreda i uložio je sve resurse preduzeća u proširenje.
Vlasnik je upoznat sa drugim proizvođačima aluminijskih profila koji počinju sa radom u
Srbiji i Bihaću, ali bliske poslovne veze sa poslovnim svijetom u Grčkoj su mu bile od koristi
na više načina kao finansijski uslovi na veće narudžbe, na primjer. Druge konkurentske
firme uključuju snabdjevače iz Italije, Kine i Turske, ali kada jednom svoj posao razvijete sa
jednim dobavljačem trebate nastaviti raditi sa istim dobavljačem jer svako preduzeće ima
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 94
DIO V: PRILOZI
svoje vlastite specifikacije i dizajne, uključujući dizajnerski softver, među ostalim kritičnim
pitanjima.
3. Kakav ekonomski uticaj ovaj privredni subjekat ima ili može imati na region
Srebrenice?
U ovom trenutku preduzeće ima veoma ograničen uticaj na lokalnu privredu, ali se čini da
ova firma ima dobre perspektive za proširenje u narednim godinama kako bude rasla lokalna
privreda. Proizvodi veliku količinu kioska standardnog izgleda koji su od pomoći većem
broju lokalnih preduzetnika da otpočnu posao, a vlasnik firme je jedina osoba koja proizvodi
električna aluminijska garažna vrata u regionu. Nada će se i da će svoj novi, veći prostor u
Bratuncu iskoristiti da osigura zalihe i mogućnosti za ubrzavanje rada po narudžbama za
nekog budućeg izvoznika iz SAD, koji želi da se proširi u jugoistočnu Evropu.
4. Ukratko izložite poslovno iskustvo i stručnost rukovodnog tima. Molim vas da
izložite kvalifikacije rukovodnog tima kao i ukupan broj zaposlenika.
Jedini vlasnik- upravljač ovog malog privrednog subjekta potiče iz Sarajeva odakle je otišao
u Grčku nakon izbijanja rata. Ranije iskustvo i obrazovanje nisu bili u metalnoj industriji, ali
tokom boravka u Grčkoj ispitivao je različite vrste posla i konačno se odlučio za ovu granu
koja bi mogla biti korisna u postratnom periodu u BiH. U prvim godinama je biio posrednik
između grčkih dobavljača profila i panela i kupaca u jugoistočnoj Evropi i EU, ali kada se
vratio u BiH 1999. godine otpočeo je i sam sa proizvodnjom na osnovu onoga što je naučio
te kontakata koje je stekao tokom rada u Grčkoj.
Sa tri radnika u stalnom radnom odnosu i dva dodatna radnika na osnovu ugovora o radu
(drugi radnici su dostupni po potrebi), to je veoma malo preduzeće, ali vlasnik posjeduje
veliko iskustvo u ovoj grani industrije u BiH, jugoistočnoj Evropi generalno te u Grčkoj koje
je stečeno tokom desetogodišnjeg stalnog angažmana u tom polju.
Vlasnik je naglasio da ima veoma dobro iskustvo u menadžmentu pošto je prethodno bio
direktor hotela Bosna u Beogradu, tako da nema problema sa svojom ulogom direktora
odgovornog za poslovni razvoj malog privrednog subjekta u razvoju, orijentisanog klijentima.
5. Koje pogodnosti uživaju iz drugih finansijskih izvora?
Privredni subjekat se u potpunosti sam finansira, ali prije otprilike 2,5 godine vasnik je uzeo
kredit od banke u iznosu od 150.000 KM da bi kupio zemljište na kojem je sada lociran
proizvodni pogon u Bratuncu. Prozvodna hala je nova i na zemljištu ima prostora za
proširenje i zalihe, ako je potrebno.
6. Koliki je kvalitet strategije privrednog subjekta u oblasti intelektualne svojine (IP)?
Ne postoje jasna pitanja u vezi sa IP u ovoj privrednoj oblasti pošto oni nabavljaju montažni
aluminij u rasutom stanju od proizvođača iz Grčke i koriste dizajnerski softver koji im je
dao isti dobavljač. Preduzeće je veoma malo tako da zaštita imena ne predstavlja imerativno
ili hitno pitanje; usmjeravanje sredstava u poslovni razvoj se čini najvažnijim pitanjem u
ovoj fazi rasta.
7. Opišite proces proizvodnje i distribucije i opremljenost privrednog subjekta.
Nakon što je ocijenio mnoge različite proizvođače širom EU, te prodavao njihove proizvode
kao posrednik, na kraju se odlučio za jednog dobavljača iz Grčke sa kojim sada ima tijesne
lične veze. Nabavio je pun kamion različitih aluminijskih formi što iznosi oko 300.000 KM
(jedan kvadratni metar košta oko 55 KM), a čitavo vrijeme je tražio kupce za njegov
asortiman proizvoda za okvire vrata i prozora, vanjske metalne dizajne, standardizovane
kioske i ogradu. Odnedavno je počeo proizvoditi električna aluminijska garažna vrata i tvrdi
da je njihov jedini proizvođač u BiH.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 95
DIO V: PRILOZI
Svoju firmu je otpočeo u Bijeljini gdje je radio sedam godina u iznajmljenom prostoru u
prvo vrijeme kao zastupnik za uvoz. Kako je počeo više raditi i pažnje pridavati profilima za
vrata i prozore trebalo mu je više proizvodnog prostora. Zato se preselio iz prostora u
Bijeljini, koji je plaćao 17.000 KM godišnje na sadašnju lokaciju koju je kupio bankovnim
kreditom u iznosu od 150.000 KM (10-11% kamatna stopa).
Maksimalni proizvodni kapacitet preduzeća, pod uslovom da imaju kupce, je otprilike jedna
cijela vrata dnevno ili 30 mjesečno, sve ručno urađeno. Proizvodnja uključuje veliki obim
proizvoda a ne samo vrata ali je to mjerilo za iskazivanje kapaciteta proizvođača profila. Sve
u svemu ima 20 dobavljača iz Grčke i širom BiH za manje komponente koje ugrađuje u vrata,
prozore i kioske.
Nakon što nađu kupca, preduzeće se više puta sreće sa klijentom kako bi izradili precizan
izgled proizvoda i predračun cijene koristeći kompjuterski softver za dizajn koji su dali svi
snabdjevači i proizvođači standardizovanih profila. Sistemi su vrlo opsežni i omogućavaju
klijentima da saznaju moguće cijene za proizvode različite kvalitete i sa korištenjem različitog
dizajna.
U ovom trenutku preduzeće uvozi sve materijale za profile. Postoji fabrika u Mostaru (gdje
je smješten veliki proizvođač aluminijuma) ali do sada proizvode samo osnovne i
jednostavne panele, a ne i profile za prozore i vrata, međutim kada to budu počeli raditi
vlasnik firme bi počeo kupovati od njih. Problem sa novim preduzećima kao što je to je da
morate biti u mogućnosti da integrirate standardne forme u različite finalne proizvode kako
biste ostvarili maksimalnu dobit kako bi se sve to međusobno uklapalo kada uradite dizajn
na kompjuteru. Iz tog razloga sarađuje isključivo sa dobro afirmiranim dobavljačima.
Njihov standardni kiosk se prodaje za 3.800-8.500 KM i mogu se vidjeti u cijelom području
Bratunca a mnogo prodaje i u drugim dijelovima BiH. Proizvodio je i dizajne i finalne
proizvode i za robne kuće u Srebrenici i Bratuncu.
8. Napravite reviziju marketinške i prodajne strategije privrednog subjekta i osoblja.
Vlasnik- rukovodilac je primarni koordinator za marketing i prodaju pošto u ovom malom
preduzeću ne postoji osoba koja je određena da se bavi prodajom. Vlasnik obučava radnike
da obavljaju proizvodnju a on ide okolo baveći se prodajom da bi našao nove projekte
/mogućnosti za prodaju. Priznaje da mu je tržište relativno malo u smislu zahtjeva lokalnog
regiona za visokom kvalitetom (i ono što se smatra većom cijenom) aluminijskih profila za
vrata i prozore kao i izoliranih panela za vanjsko uređenje. Volio bi da ima više vremena i
pomoći u pronalaženju kupaca za svoje proizvode. U ovom trenutku radi na narudžbi za 50
kioska za područje Bijeljine.
Do većine novog posla dolazi na osnovu preporuka ljudi koji su s njim ranije radili tako da
ulaže mnogo napora da bi klijenti bili zadovoljni kako bi stekao nove klijente.
9. Opišite kakav je pristup privrednog subjekta upravljanju rizikom.
Ne postoji utvrđeni ili očigledni plan ili pristup upravljanju rizikom u ovom privrednom
subjektu. Firma radi naporno svaki dan na nalaženju novog posla i u tom procesu identifikuje
nove proizvode koje bi izradila i prodala kako bi proizvodni asortiman bio raznolik čime se
prirodno pomaže u osiguravanju pouzdanijeg i održivijeg poslovnog modela. Vlasnik je
svjestan potrebe da zastupa i radi samo sa dobro afirmiranim proizvođačima aluminijskih
profila i panela pošto potpuno usvajanje ponude jednog snabdjevača održava niže cijene i
daje maksimalnu dobit jer različiti dobavljači imaju potpuno različite specifikacije i dizajne.
Ostaje mnogo bačenog finalnog materijala što dovodi do gubitka mogućih prihoda ako se
ne može na odgovarajući način planirati korištenje cjelokupnog nabavljenog proizvoda. U
ovoj poslovnoj grani se obično mora kupiti cijeli kamion robe čime se umanjuju troškovi
prevoza; pun kamion robe košta 300.000 KM, sa avansnim plaćanjem tako da sa pozicije
solventnosti ima malo prostora za greške ili previše otpada. Na primjer, postoji novo
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 96
DIO V: PRILOZI
preduzeće u Mostaru (gradu koji je najveći proizvođač aluminijuma) koje proizvodi panele
i iako su jeftiniji od sadašnjeg dobavljača iz Grčke još uvijek ne nude cijele okvire i profile
za prozore i vrata tako da je veliki rizik raditi sa njima. U tom smislu privredni subjekat
dobro upravlja rizicima koji se tiču dobavljača.
Kriteriji i ocjena
U dole navedenoj tabeli se navode svi kriteriji i ocjena stepena njihove primjene. Za svaki
kriterij, moim vas da koristite dole navedenu skalu od jedan do pet (razlomci su prihvatljivi):
5.0 – Veoma impresivno prema ovom kriteriju, skoro bez greške
4.0 – Visok kvalitet prema ovom kriteriju, nema ozbiljnih razloga za bojazan
3.0 – Adekvatno prema ovom kriteriju, postoje neke sumnje ili bojazni
2.0 – Ima nekih nedostataka prema ovom kriteriju, potrebno poboljšanje
– Uočeni ozbiljni nedostaci prema ovom kriteriju
Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta?
Vlasnik bi razmotrio mogućnost strateškog partnerstva sa srednjim ili velikim proizvođačem
aluminijskih profila iz SAD-a. Vidi da oni iz daleka pokušavaju ući na tržišta koja stalno rastu
kao Zagreb i Sarajevo ali zna da bi bili uspješniji u proširivanju svoje prodaje u jugoistočnoj
Evropi ako bi sa njim radili na održavanju domaćih zaliha i sposobnosti izrade dizajna.
Druge ključne finansijske i organizacione informacije
Bruto prodaja: Nije utvrđeno, jako varira pošto je to još uvijek malo preduzeće
Neto prihod /dobit: Nije utvrđeno, veoma malo preduzeće
Dugovi/krediti: 150.000 KM bankovnog kredita sa stopom 10-11%.
Dioničari: Jedini dioničar i vlasnik je Nedeljko Četković
Glavna ulazna sirovina(e): Aluminijski profili i paneli od primarnog dobavljača iz Grčke
i neke komponente od dobavljača iz BiH. Ima ukupno oko 20 dobavljača za sve komponente
koje se ugrađuju u vrata, prozore i obloge
Prosječna plata osoba koje nisu na izvršnim pozicijama (bruto/neto): neto 300 eura, plus
150 eura za osiguravanje mjesečno. Svi radnici dobijaju jedan obrok, ručak ili doručak
Dostupnost domaće radne snage (novo zapošljavanje): Smatra se da je za ovaj posao
potrebna obuka ali ima mnogo ljudi u tom kraju koji se mogu obučiti da ga dobro obavljaju
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 97
DIO V: PRILOZI
Kriterij
Bodovi
(1-5)
Važnost
Ocjena
(bodovi x
važnost)
1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 3 3 9
2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 5 2 10
3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 2.5 4 10
4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 4.5 3 13.5
5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 4.5 2 9
6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 5 1 5
7. Procesi proizvodnje i distribucije 4 2 8
8. Strategija marketinga i prodaje 3.5 2 7
9. Pristup upravljanju rizikom 4 1 4
Ukupna ocjena (od mogućih 100) 95.5
Ulaganja/partnerstvo i prioriteti i spremnost za tehničku pomoć
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 98
DIO V: PRILOZI
Nalaženje
industrijskih
partnera van
regiona
Srebrenice.
Da
Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljno?
Želi da bude distributer za jugoistočnu Evropu nekog srednjeg ili
većeg proizvođača profila iz SAD, koji se želi proširiti na gradove koji
brzo rastu kao Zagreb i Sarajevo.
Nalaženje
finansijske
podrške.
Ne
Koja vrsta finansiranja je potrebna? Da li imaju poslovni plan?
Traži samo kupce jer misli da finansijska pitanja može riješiti ako ima
kupce.
Traženje
tehničke ili
poslovne
pomoći za
poslovni razvoj.
Ne
Kojom vrstom problema/pitanja se bavite:
Traži samo kupce i većeg dobavljača iz SAD-a kao strateškog partnera.
Da li imate
neko iskustvo ili
postojeće veze
sa partnerima u
EU i drugdje?
Da
Molimo opišite:
Glavni snabdjevač je iz Grčke i ranije je bio zastupnik izvozne prodaje
za grčke kompanije koje prodaju u jugoistočnoj Evropi i EU tako da
posjedujete dobro poznavanje i kontakte u EU. Nema kontakata u
SAD-u gdje bi želio da upozna neku firmu i radi kao regionalni
distributer zaliha ili prodajni zastupnik takvog preduzeća.
IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA
Ime konsultanta: Thomas R. Ruddy
Datum izvještaja: 13. august 2007. godine
Naziv privrednog subjekta: 11. Mart Srebrenica
Adresa privrednog subjekta 1: 11 Mart AD
Adresa privrednog subjekta 2: Srebrenica, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba u privrednom subjektu: Milan Arsenović, direktor
Kontakt telefon, telefaks, email adresa: 056/440-861, 440-895, mart@rstel.net
Web stranica: www.11-mart.com
Uvodne preporuke konsultanta
√ Preporučuje se dalja podrška ulaganjima
___ Potrebno je održati dodatne sastanke da bi se utvrdila podrška
___ Ne preporučuje se dalji angažman u podršci ulaganjima
Izvještaj o i analiza ove mogućnost za region Srebrenice
Prezentirajte uopšten opis djelatnosti privrednog subjekta na tržištu (proizvodi, usluge
koje se nude te područja ili etničke grupe kojima su namjenjeni), uključujući kupce i
ključne snabdjevače:
Privredni subjekat se bavi izradom proizvoda od metala poput žice, šipki i lemova koji se
izrađuju od različitih vrsta obojenih metala kao što su kalaj, bakar, legure cinka i olovo.
FRabrika je ranije bila sa sastavni dio Energoinvesta, ali je privatizovana 2001. godine i, u
suštini, kupio je jedan privrednik iz reda srpskog naroda (oko 75% ukupnog kapitala). Završni
proizvodi privrednog subjekta se koriste u mnogim tipično industrijskim primjenama u svrhe
proizvodnje komponenti (ne posebno kozmetičke). Primjeri industrijske primjene se mogu
naći u teškoj industriji, elektrifikacionoj mreži /sistemima te telekomunikacijama. Sirovine
(čiste legure metala u blokovima) nabavljaju sa različitih “tržišta” u regionu, kao što je Slovenija.
Uvoze otprilike 30% ulaznih materijala, a prestalih 70% se nabavlja iz domaćih izvora. Prodaja
proizvoda ide u približnom omjeru 50:50 na međunarodne i domaće kupce, ali sve
međunarodne narudžbe dolaze iz regiona bivše Jugoslavije.
1. Opišite kvalitet i značaj komercijalnih mogućnosti za region Srebrenice.
Ova organizacija je dio nasljeđa ranijeg konglomerata Energoinvesta tako da je ranije bila
značajnije preduzeće kako po veličini (90 zaposlenika) tako i značaju za ovaj region, ali
sadašnja uprava pokušava da dostigne neke od ranijih uspjeha. Istorijske aktivnosti preduzeća
su vrijedne pažnje u kontekstu budućih mogućnosti, što znači da je sadašnja veličina i
usmjerenost veoma relevantna na sadašnjem tržištu i, ustvari, ako bi bili uspješniji u
otvaranju novih tržišta u Evropi trebali bi postati veći nego što su to ranije bili.
2. Ocijenite u kojoj mjeri uprava poznaje tržište i shvata promjene na tržištu.
Da bi postali konkurentni (što je uglavnom pitanje cijene pošto većina konkurenata ima
identične odlike proizvoda) veoma pomno prate cijene svojih konkurenata u Njemačkoj i
zatim konkurišu nižom cijenom u mjeri u kojoj je to potrebno da bi osigurali narudžbu. U
tom smislu, moraju posebno paziti na načelna mjerila (cijene na njemačkoj robnoj berzi);
međutim njihovo znanje prodaje je ograničeno na region bivše Jugoslavije. Čak i na tržištu
regiona priznaju da bi mogli postići bolje rezultate u prepoznavanju i obezbjeđivanju veće
prodaje tako da bi dobrodošli bolje poznavanje i kontakti sa drugim zemljama bivše
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 99
DIO V: PRILOZI
Jugoslavije te naravno kontakti u Evropi i Sj. Americi.
Koristeći primjer Njemačke kao mjerilo, procijenili su da udio radne snage u proizvodnji
treba biti 5-6 puta veći nego što je plaćaju u regionu. Međutim, u korist Nijemaca, na primjer,
djeluju i ekonomija razmjera i obima a njihovi standardi su u određenom obimu i viši iako
svi rade pod istim specifikacijama i ustvari specifikacije u BiH bi mogle biti neznatno bolje
kako bi postali konkurentniji i privlačniji kupcima). Sve u svemu, čini se da dobro razumiju
tržišta oko njih.
3. Kakav ekonomski uticaj ovaj privredni subjekat ima ili može imati na region
Srebrenice?
Kao što je navedeno, 11 Mart Srebrenica u ovom trenutku ima 21 osobu zaposlenu na puno
radno vrijeme, ali su zapošljavali do 90 osoba prije rata; sadašnji direktor je došao na ovu
poziciju prije dvije godine tako da nije potpuno siguran oko ranijih događaja. Očekuju da
u naredne 2-3 godine zaposle još 10 osoba. Prednost ovog privrednog subjekta je da nude
“potpune usluge i brze promjene” uglavnom jer su veoma zainteresovani za bolju prodaju i
spremni da rade sve smjene kako bi ispunili narudžbe tako da u tom smislu odaju dobar
imidž lokalnih proizvođača pred vanjskim kupcima. Spremni su i da prihvate narudžbe za
veoma male količine proizvoda koje njihova konkurencija možda ne bi prihvatila.
Oko 25% proizvoda privrednog subjekta su usluge, a preostalih 75% su metali, drugi
materijali i inženjering tako da udio usluga u ovom regionu iznosi oko 250.000 KM i
povećava se. Pored toga, preko ovog privrednog subjekta region ostaje uključen u metalnu
industriju, koja predstavlja jednu od ključnih industrijskih grana u BiH u smislu izvoza i
obrade metala što pruža održiv ekonomski temelj za dalji napredak.
4. Ukratko izložite poslovno iskustvo i stručnost rukovodnog tima. Molim vas da
izložite kvalifikacije rukovodnog tima kao i ukupan broj zaposlenika.
Sadašnjeg direktora fabrike je na ovo mjesto postavio većinski vlasnik (i on i vlasnik su iz
Srbije i vlasnik još živi u Srbiji). Obojica su bili i još uvijek su angažirani u metalnoj industriji.
5. Koje pogodnosti uživaju iz drugih finansijskih izvora?
Nedavno su morali da uzmu bankovni zajam /kredit, sa kamatom od 10-12%, u svrhu
nabavke nove opreme za proizvodnju. Na ovu kamatu se u suštini troši sva sadašnja dobit
fabrike od priliva koji iznose 1 milion KM. Nisu u mogućnosti niti zainteresovani da uzimaju
dalje kredite, ali bi bili veoma zainteresovani za bilo koju drugu vrstu pomoći na primjer,
ulagača koji bi uložio u kapacitete za udio u kapitalu.
6. Koliki je kvalitet strategije privrednog subjekta u oblasti intelektualne svojine (IP)?
Ne postavlja se pitanje intelektualne svojine u kontekstu dobiti ovog privrednog subjekta
pošto oni samo proizvode standardne industrijske proizvode i robe koristeći staru opremu
i dobro utemeljene tehnike proizvodnje.
7. Opišite proces proizvodnje i distribucije i opremljenost privrednog subjekta.
U osnovi sva oprema i infrastruktura pogona je uništena tokom rata. Uspjeli su da izgrade
potencijale za proizvodnju proizvoda od metala poput žice, šipki, lemova i sličnih proizvoda
koji se izrađuju od različitih vrsta metala kao što su bakar, srebro, cink, kalaj, olovo i drugi.
I opremu i zgrade je potrebno obnoviti i renovirati ali uspijevaju da svaki novi period
povećaju obim proizvodnje. U ovom trenutku koriste samo oko 25% ukupnih procijenjenih
kapaciteta pogona. Na primjer, ukoliko dobiju narudžbe koje zahtijevaju dvostruko veći
obim proizvodnje, trebaju samo uposliti dodatnih pet radnika koji se mogu naći u tom
području i to bez ikakvih problema.
Bave se granom industrije u kojoj su specifikacije proizvoda striktno utvrđene i jednostavno
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 100
DIO V: PRILOZI
ih je testirati ili dokazati (na primjer, kupuju kovinu u blokovima od glavnih dobavljača iz
Slovenije i krajnje proizvode izrađuju od njih). Ustvari, uprava tvrdi da su kvalitet i
specifikacije proizvoda isti ili bolji od onih koji dolaze od snabdjevača iz EU. Takođe imajući
u vidu stabilan karakter ove industrijske aktivnosti nisu im potrebni certifikati kao ISO da
bi bili konkurentni na tržištu.
8. Napravite reviziju marketinške i prodajne strategije privrednog subjekta i osoblja.
Privredni subjekat upošljava samo jednu osobu koja se bavi marketingom i prodajom (nije
bio prisutan). Privredni subjekat ima i web stranicu (www.11-mart.com ) te atampanu
broauru u boji na lokalnom jeziku, koja je dobrog kvaliteta. Osoba koja se bavi prodajom
esto putuje, uglavnom unutar regiona bivše Jugoslavije (to bi moglo biti i u vezi sa pitanjem
viza). Prisustvuju sajmovima u Zenici i Beogradu svake godine. Pored toga cijela uprava je
nedavno bila na sajmu metalne industrije u Hanoveru, Njemačka, ali su uspjeli samo da
naprave kontakte sa nekim turskim privrednicima što još uvijek nije urodilo bilo kakvim
prodajnim rezultatima.
Jedan od načina kako mogu biti konkurentni po pitanju prodaje (osim poznatih načina kao
bolja kvaliteta i brže ispunjavanje narudžbi, kao i proizvodnja malih količina po narudžbi)
se odnosi na uslove plaćanja koje mogu ponuditi. Obično zahtijevaju 100% avansno plaćanje
prije nego što počnu proizvodnju naručene količine (i nabavku materijala). Poslije nekog
vremena se dogvoore oko šeme odloženog plaćanja kao neto 30 dana uz 50% avansnog
plaćanja za veoma dobre klijente, a u nekim izuzetnim slučajevima bi razmotrili čak i
smanjenje objavljenih ili standarnih predloženih cijena (recimo čak 5% smanjenje).
9. Opišite kakav je pristup privrednog subjekta upravljanju rizikom.
Nije detaljno razgovarano o bilo kakvim pitanjima u vezi sa rizikom. U tipičnim slučajevima
dobiju 100% plaćanje unaprijed tako da je generalno izuzetno niska opasnost od rizika po
narudžbi, ali bi se mogla pojaviti druga pitanja o kojima treba pojedinačno razgovarati.
Kriteriji i ocjena
U dole navedenoj tabeli se navode svi kriteriji i ocjena stepena njihove primjene. Za svaki
kriterij, moim vas da koristite dole navedenu skalu od jedan do pet (razlomci su prihvatljivi):
5.0 – Veoma impresivno prema ovom kriteriju, skoro bez greške
4.0 – Visok kvalitet prema ovom kriteriju, nema ozbiljnih razloga za bojazan
3.0 – Adekvatno prema ovom kriteriju, postoje neke sumnje ili bojazni
2.0 – Ima nekih nedostataka prema ovom kriteriju, potrebno poboljšanje
– Uočeni ozbiljni nedostaci prema ovom kriteriju
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 101
DIO V: PRILOZI
Kriterij
Bodovi
(1-5)
Važnost
Ocjena
(bodovi x
važnost)
1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 4.5 3 13.5
2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 4.5 2 9
3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 4 4 16
4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5 3 15
5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 5 2 10
6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 5 1 5
7. Procesi proizvodnje i distribucije 4.5 2 9
8. Strategija marketinga i prodaje 2 2 4
9. Pristup upravljanju rizikom 4 1 4
Ukupna ocjena (od mogućih 100) 85.5
Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta?
Kupci su im potrebni više od bilo čega. Na primjer, kupac spreman da nabavi 3 tone žice
mjesečno bi značio nova 3-4 radnika i omogućio firmi da konačno počne sticati dobit. Ako
bi osigurali ugovor za 9 tona žice (srebrene, bakrene ili kovine cinka) morali bi organizovati
nove smjene i mogli bi imati tri smjene dnevno pod tim okolnostima, bez promjena u
pogonu.
Druge ključne finansijske i organizacione informacije
Bruto prodaja: 1.000.000 KM
Neto prihod /dobit: Nulta dobit u ovom trenutku zbog bankovnog kredita
Dugovi/krediti Plaćaju 12% kamatnu stopu na kredit u iznosu 600.000 KM
Dioničari: Poslovni čovjek iz Srbije, 10% PEO Fond, 5% fond za restituciju, zaposlenici imaju
samo mali procenat
Glavna ulazna sirovina(e): obojeni metali (bakar, cinčana legura, srebro, kalaj, olovo)
Prosječna plata osoba koje nisu na izvršnim pozicijama (bruto/neto): 420 KM bruto, topli
obrok i prevoz
Dostupnost domaće radne snage (novo zapošljavanje): nije problem naći domaću radnu
snagu
Ulaganja/partnerstvo i prioriteti i spremnost za tehničku pomoć
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 102
DIO V: PRILOZI
Nalaženje
industrijskih
partnera van
regiona
Srebrenice.
Da
Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljno?
Uvijek traže jeftiniji izvor sirovina ali kupuju na otvorenom tržištu.
Uglavnom im trebaju dodatni kupci. Bili bi zainteresovani da nađu
distributere ili zastupnike svojih proizvoda.
Nalaženje
finansijske
podrške.
Da
Koja vrsta finansiranja je potrebna? Da li imaju poslovni plan?
Tražili bi samo investitora za finansiranje jer im ne trebaju dodatni
krediti od banke. Pretpostavljaju da nema drugih opcija finansiranja
kao nepovratni zajam, ali to nije ono što traže. Nikakav poslovni plan
nije spreman u ovom trenutku.
Traženje
tehničke ili
poslovne
pomoći za
poslovni razvoj.
Da
Kojom vrstom problema/pitanja se bavite:
Bili bi zainteresovani za obuku u prodaji i marketingu.
Da li imate neko
iskustvo ili
postojeće veze
sa partnerima u
EU i drugdje?
Da
Molimo opišite:
Prodaju samo u regionu bivše Jugoslavije, kao što su Srbija, Hrvatska,
Makedonija i BiH.
PROFIL PREDUZEĆA IZ OBLASTI ŠUMARSTVA I DRVA PRERADA
IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA
Ime konsultanta: Thomas R. Ruddy
Datum izvještaja: 9. avgusta 2007.
Naziv kompanije: SG Drina, Regionalno šumarsko preduzeće Srebrenica
Adresa kompanije 1: Crni Guber 1
Adresa kompanije 2: Srebrenica, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba u kompaniji: Ratko Majstorović
Tel., Fax., E-mail kontakt osobe: 056/440-012, 440-778
Web stranica:
Preliminarne preporuke konsultanta
√ Preporučene dodatne aktivnosti podrške ulaganjima
___ Treba organizirati dodatne sastanke radi utvrđivanja vrste podrške
___ Ne preporučuje se učešće u daljnim aktivnostima podrške ulaganjima
Izvještaj i analiza ove šanse u okviru regije Srebrenica
Napisati opći opis aktivnosti firme na tržištu (proizvodi, usluge koje se nude i kojim
regijama/zemljama), uključujući kupce i ključne snabdjevače:
Osnovana 1996. godine, ova organizacija sa 91 zaposlenim je preduzeće u državnom
vlasništvu, odgovorno za puno upravljanje pošumljenim zemljištem srebreničkog regiona,
što iznosi oko 37792 hektara (od toga je 35729 bjelogorične, a 2063 hektara crnogorične
šume). Pod svojom upravom imaju 22658 hektara gustog, 5326 rijetkog, te 2516 hetkara
degradiranog šumskog zemljišta. Od ukupne zemljišne površine, 2882 hektara se obrađuje
za šumu, a 4413 hektara predstavljaju neplodno zemljište. Tokom 2006. godine, ovo
preduzeće je eksploatisalo 3995 kubnih metara crnogorične i 59945 kubnih metara
bjelogorične šume. Godišnji rast šume pod njihovim upravljanjem je 6-7 kubnih metara po
hektaru. Njihov cilj je posjeći 80% od maksimalno dozvoljene godišnje sječe/izlaza, ali
iskorijeniti 100% degradiranog ili otpadnog područja da bi se dobilo sigurnije, održivo i
plodno zemljište.
Ovo javno preduzeće vrši prodaju lokalnim kompanijama za primarnu preradu drveta koji
sirovo drvo sijeku za sekundarne i krajnje proizvođače drvnih proizvoda u ovom regionu.
Profit koji se dobije od prodaje drveta – od koje se 40% trenutno prodaje putem potpuno
transparentnih i takmičarskih aukcija – se prijavljuje u državni ured, ali ostaje na
operativnom općinskom nivou za ponovno ulaganje u njeno zemljište. Prethodna uprava je
djelovala na manje nego transparentan način i svake godine je imala gubitke. Trenutni
direktor je na tom mjestu godinu dana i dok je njegov finansijski izvještaj prošle godine
ukazivao na skromni gubitak od nekih 47,000 KM, sada preduzeće posluje iznad granice
rentabilnosti i na putu su da ove godine prikažu profit koji direktor pripisuje boljim
tehnikama upravljanja šumama i potpuno transparentnom prodajnom procesu, kao i
smanjenju svih troškova preduzeća, od goriva do telefonskih računa.
Otprilike 60% godišnje prodaje šumskog drveta se obavlja direktnim ponudama tokom
januara i februara, a ostatak od 40% se prodaje putem procesa aukcija da bi se osigurala
maksimalna transparentnost.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 103
DIO V: PRILOZI
1. Opišite kvalitet i važnost komercijalnih šansi u regiji Srebrenica.
Ova organizacija je vitalna za lokalnu ekonomiju na dva načina: primarno je odgovorna za
održivo upravljanje šumskim zemljištem u općini Srebrenica, a odgovorna je i efektivno (tj.
profitabilno) obavljati prodaju posječene šume primarnim prerađivačima drveta koji su
najveći poslodavci u toj opštini i koji imaju naizgled nezasitnu potrebu za opskrbom
drvetom. Ovo je “nezahvalno držanje ravnoteže” između zadovoljavanja prirode da bi se
osigurala održivost obnovljivih, ali ograničenih, vrijednih prirodnih resursa i osiguravanje
snabdijevanja tržišta robom kako bi se obezbijedila radna mjesta za stanovništvo istog
regiona. Zbog toga je ovo vitalna uloga koja je od najveće važnosti za ekonomiju i industriju
regiona.
2. Ocijenite poznavanje tržišta i razumijevanje tržišne dinamike od strane upravljačke
strukture.
Iako je sadašnji diektor ovog preduzeća na toj funkciji tek godinu dana, uspio je postići
granicu rentabilnost i pokazati izglede za profit po prvi put nakon mnogo godina. Važno je
naglasiti da je ovaj direktor postigao profitabilnost bez žrtvovanja prirodnih uslova šumskog
zemljišta, nego je ovo postigao prvenstveno rezanjem troškova i efikasnijom prodajom
lokalnoj industriji. Pošto je cijelu svoju karijeru proveo u šumarstvu i drvoprerađivačkoj
industriji, te time što je iz ovog regiona, vrlo dobro poznaje dinamike i uslove tržišta. Pitanje
kojim se, međutim, treba pozabaviti u budućnosti se odnosi na proces prodaje putem tendera
nasuprot dodjeljivanju godišnjih ugovora koji osiguravaju opskrbu ključnim industrijskim
faktorima u ovom regionu, pošto je takav pristup u direktnoj suprotnosti sa onim što bi
tržišne snage neposredno željele jer kupce lokalnih kompanija treba uvjeriti da će imati
redovna ponuda proizvodima da bi se održala ravnoteža ponude i potražnje, što je temelj
zdrave i više predvidive ekonomije i industrije.
3. Kakav to ekonomski učinak ovo preduzeće ima ili može imati na regiju Srebrenica?
Iako prihodi ovog preduzeća i njegov potencijalni profit od prodaje šumskog drveta trenutno
ne utiču direktno na lokalnu ekonomiju ili industriju, efikasno upravljanje šumskim
zemljištem je ključno za mnoge kompanije primarne i sekundarne prerade drveta u
neposrednom ekonomskom regionu. Stotine, možda i hiljade, stabilnih radnih mjesta u
ovom regionu zavise o količini sirovog drveta iz ovog šumarskog preduzeća i ukoliko se
negativno utiče na ovaj lanac opskrbe, posljedice po lokalnu ekonomije bi bile značajne.
Zbog toga su upravljanje šumskim “vrijednostima” i smanjenje bilo kakvog rizika koji bi
mogao utjecati na sječu šume ključna pitanja koja zahtijevaju dobar upravljački sistem. U
suprotnom bi posljedice po lokalnu ekonomiju bile ogromne.
Privatne kompanije trenutno pružaju usluge javnom preduzeću putem licitacije. Neki
primjeri uključuju sječu šume kao ispunjavanje licitacijskih prodaja primarnim
prerađivačima drveta. Privatne kompanije također pružaju usluge distribucije drveta od
preduzeća do komercijalnih firmi. Kao odgovor na pitanje, nije bio siguran da li
međunarodne firme mogu pružiti takve usluge (ovo pitanje se odnosilo na mogućnost da
lokalne firme izgube prilike u korist međunarodnih firmi), ali vjeruje da one moraju biti
lokalne firme koje mogu ili ne moraju biti u međunarodnom vlasništvu, ali bi to pitanje bilo
sekundarno jer bi one obezbjeđivale radna mjesta i oporezive prihode na lokalnom nivou.
Međutim, prokomentarisao je da se u Federaciji prodaja ne vrši na osnovu licitacije nego
direktnim dodjeljivanjem, a onda te iste firme dolaze u ovaj region da učestvuju na
licitacijama. On smatra da to nije poštena poslovna praksa jer bi se samo lokalne firme
trebale takmičiti na licitacijama i izvlačiti korist iz lokalnih prirodnih resursa.
Sektor javnih šumskih gazdinstava tradicionalno nije uključen u nove aktivnosti investiranja
za proširenje djelatnosti. Prvi projekat koji je novi direktor inicirao je bila izgradnja šest
kilometara novih cesti i obnova dodatnih deset kilometara cesti za pristup šumama. Sada
pokušava osigurati donatorsku pomoć u iznosu od oko 850000 eura za kupovinu “kamiona,
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 104
DIO V: PRILOZI
vozila, traktora, dizalice, minibusa sa 20 sjedišta, te opreme za poslovni centar za
komercijalne djelatnosti”. Sve ovo bi rezultiralo sa šesnaest novih radnih mjesta u
gradu/regionu i drastično unaprijedilo efikasnost, profitabilnost i samoodrživost šumarskog
preduzeća (vidi prijedlog u prilogu koji je pripremljen za TIKA-u, Tursku agenciju za
međunarodnu pomoć).
Kao dodatni prilog lokalnoj ekonomiji, preduzeće traži sredstva za renoviranje turističke
kolibe pored jezera na svom zemljištu, uništene tokom rata, kako bi se ona mogla početi
iznajmljivati. U šumama se također obavlja i ograničeni lov. Nadalje, nadaju se uspostaviti i
djelatnosti mikro-zemljoradnje, poput specijalizirane berbe gljiva i ljekovitog bilja da bi se
stvorili dodatni prihodi i proizvodi za lokalnu ekonomiju. Svim ovim bi upravljali lokalni
poduzetnici.
4. Rezimirajte poslovno iskustvo i stručnost upravljačkog tima. Molimo razgovarajte
o kvalifikacijama upravljačkog tima kao i ukupnog broja uposlenih.
Direktor ovog preduzeća je na tom položaju tek godinu dana, ali je cijelu svoju karijeru
proveo u šumarskom menadžmentu i industriji prerade drveta. Izvrsno razumije lokalnu
industriju prerade drveta i njegov cilj je “ostaviti naslijeđe uspjeha” onima koji ga naslijede
na mjestu direktora u budućnosti.
5. Kako iskorištavaju druge finansijske resurse?
Ovom preduzeću je dozvoljeno da zadrži profit ostvarene od njegovih djelatnosti da bi
unaprijedilo svoj radni okoliš i prirodne resurse, tako da je pobuda za kontrolom troškova i
poboljšanjem prihoda jaka, ali ovo mora biti urađeno u suglasnosti sa desetogodišnjim
planom koji je na državnom nivou izrađen za sva šumska gazdinstva (“biblija” njihovih
djelatnosti, kako je nazivaju; radi se o dokumentu od oko 200 stranica, koji detaljno navodi
svaki kvadratni metar – skoro svako drvo – pod upravom preduzeća). Glavna taktika koja
je preostala sadašnjoj upravi za unaprijeđenje svog finansijskog poslovanja i uslova uključuje
smanjenje troškova, pošto ne mogu sjeći više šume nego već čine da bi ostali usklađeni sa
desetogodišnjim planom niti mogu prodavati robu po višim cijenama jer sada koriste
licitacije i tenderske procese za 40% ukupne prodaje. Zbog toga su sve troškove sveli na puki
minimum te sada razmatraju druge mogućnosti gdje bi mogli stvoriti dodatni prihod za
usluge ili izvore koji se ne odnose direktno na prodaju drveta. Na primjer, posjeduju ratom
uništenu turističku kolibu na jezeru, lociranom na zemljištu preduzeća, koju bi htjeli
renovirati da bi je iznjmljivali turistima i tako stvorili dodatni prihod od svog objekta.
Također razmatraju proizvodnju specijaliziranih prehrambenih proizvoda, poput gljiva i
ljekovitog bilja, koji mogu biti prodavani na lokalnom nivou.
Glavna svrha stvaranja novih prihoda je finansiranje kupovine nove opreme koja je potrebna
da bi se postojeće ceste za pristup šumama održavale čistima, te da bi se napravile nove za
bolji pristup za sječu i krčenje. Preduzeće istorijski ima relativno neefikasan sistem za sječu
i prevoz drveta od šume do lokacija za distribuciju zbog nedostatka adekvatnog cestovnog
pristupa. Jednom su dobili pozajmicu Svjetske banke od 450000 KM, sa rokom otplate od
sedam godina sa jednogodišnjom odgodom plaćanja. Sada traže oko 850000 eura od
donatora poput Turske agencije za razvoj koja je nedavno obišla njihov objekat i sa sobom
odnijela prijedlog direktora za finansijsku pomoć (ovaj konsultant je dobio primjerak, nalazi
se u prilogu ovog izvještaja). Oni traže sredstva za opremu za raščišćavanje zemljišta i prevoz
drveta da bi unaprijedili svoju efikasnost i na kraju smanjili troškove, tako da bi ušteđena
sredstva mogla biti iskorištena u druge svrhe, poput obuke za upravljanje šumarstvom na
osnovu najboljih iskustava, novih poduhvata i novih poslova za stvaranje prihoda, da bi
osigurali dugoročnu samodostatnost preduzeća. Također žele osnovati “poslovni centar” za
svoje komercijalne djelatnosti koji bi, kako procjenjuju, stvorio dodatnih šesnaest radnih
mjesta gradu. Još jedan primjer uključuje zgradu glavnog sjedišta u Srebrenici koju polako
renoviraju. Prizemlje se koristi za urede preduzeća, a ostala tri sprata su trenutno iznajmljeni
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 105
DIO V: PRILOZI
stambeni prostor. Nadaju se u narednim godinama renovirati sve stanove kako bi privukli
stanare koji su spremni platiti višu cijenu za stanove višeg kvaliteta, time stvarajući novi
“profit” u godinama koje dolaze da bi dodatno finansirali djelatnosti preduzeća.
6. Kakav je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva kompanije?
Ovo javno preduzeće nije ni na koji način uključeno u pitanja intelektualnog vlasništva,
barem na temelju početne odlučnosti iz ovog intervjua. Možda bi u budućnosti mogli pronaći
neke vrijednosti u IV, poput označavanja proizvoda ili usluga, no za sada pitanje IV ne izgleda
prikladno.
7. Opisati proces proizvodnje i distribucije u firmi i opremu.
Upravljanje “fabrikom” preduzeća, ili šumom, se obavlja u skladu sa njihovom, kako je
opisuju, “biblijom” djelatnosti. Radi se o dokumentu na dvjesto stranica koja detaljno navodi
svaki kvadratni metar zemljišta – skoro svako drvo – pod upravom preduzeća. Krajnji datum
plana je 2010. godina, i sa preostale samo dvije i pol godine ove faze direktor je pod pritiskom
da napravi značajna poboljšanja u svim aspektima djelatnosti pošto preduzećem nije efikasno
upravljano prije njegovog imenovanja. Plan je upotpunjen nizom karti koje detaljno
uključuju sve ceste, vrste drveća, lokacije i topografiju cjelokupne imovine. Naglasio je da u
ovom trenutku “troše samo svoj postotak, ili novi rast, a ništa od glavne zalihe drveća” da bi
dostigli stepen na kojem bi trebali biti u smislu robnih zaliha. Također pokušavaju prodavati
samo 80% od dozvoljenog uzgoja, tako da im se robne zalihe šire kako se približavaju kraju
plana. Sve ove taktike, u kombinaciji sa njegovom strategijom upravljanja i preustroja, bi ih
trebali dovesti do optimalnog cilja desetogodišnjeg plana.
“Proizvodnju” drveta u velikoj mjeri obavljaju privatne firme koje se natječu za proces
krčenja šuma te sječe i prevoza drveća, prvo unutar zemljišta preduzeća, a potom ili na mjesta
distribucije ili direktno do primarnih prerađivača drveta. U nekim slučajevima je ugovarač
i primarni prerađivač drveta ili ga u pilani prerađuje u proizvode za prodaju. Preduzeće
također ima ograničene mogućnosti da samo provodi ove djelatnosti sa svojim osobljem i
opremom. Sadašnji direktor nastoji raščistiti više cesti te postaviti nove kako bi proces sječe,
prevoza i distribucije učinio efikasnijim i time “profitabilnijim” za preduzeće (rezanje
troškova je ključ za stvaranje profita jer ne mogu povećati izlaz drveta, njihovog glavnog
proizvoda koji se prodaje na tržištu). U ovu svrhu traže oko 850,000 eura za kupovinu
“kamiona, vozila, traktora, dizalice, minibusa sa 20 sjedišta i opreme za poslovni centar za
svoje komercijalne djelatnosti”. “Osvajanjem” djelatnosti na krčenju, sječi i distribuciji, mogu
smanjiti ili ukloniti troškove vezane za unajmljivanje privatnih firmi za taj posao. Prodaju
oko 60% svog glavnog proizvoda, posječenog drveta, direktnim ponudama, a ostalih 40%
putem javnih licitacija.
Glavni aspekt njihove “proizvodne” strategije je pravilna sječa drveta da bi se dobila
maksimalna cijena za te prozvode. Vjeruju da su pravilno obučili svo istureno osoblje kako
najbolje posjeći svaku vrstu drveta. Kada je drvo posječeno, prenos drveta do kamiona
postaje još jedan ključni problem koji može utjecati na krajnu prodajnu cijenu. Sa svega
nekoliko dobrih cesti i ograničenim pristupom lokacijama sječenja (trenutno imaju devet
kilometara ceste na deset hektara, ali najbolja iskustva govore da bi optimalno bilo dvadeset
kilometara ceste na deset hektara), drvo moraju “vući” dugim putem do kamiona, što utiče
na očuvanje cjelovitosti drveta, a time i njegovu vrijednost. Zbog toga nastoje osigurati
sredstva za razvoj novih cesti i modernije kamione koji mogu ići dublje u šumu i skretati sa
glavnih cesti. Ovo je osnovno pitanje koje do maksimuma povećava njihovu zaradu.
Uzimajući u obzir starost njihovih kamiona i visoku cijenu goriva, kamione moraju voziti
kraće i dalje vući sirovo drvo. Novi kamioni i ceste su od ogromne važnosti za održivost
njihove proizvodnje i djelatnosti distribucije.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 106
DIO V: PRILOZI
8. Pregledati marketinšku i strategiju prodaje firme i osoblje.
Imaju osoblje na koje se mogu osloniti i nemaju osobu koja se bavi striktno prodajom ili
marketingom jer su u mogućnosti prodati kompletan izlaz koji mogu stvoriti, a kupci
spremni čekaju svaku priliku za kupovinu. Pokušavaju uspostaviti komercijalni poslovni
centar gdje bi mogli centralizovati krčenje, prodaju i distributivne djelatnosti kada ga jednom
budu u stanju uspostaviti. Time više ne bi te poslove ugovorom prepuštali drugim firmama.
Ovaj centar bi imao dodatnih šesnaest uposlenika te bi tada moglo biti uposleno osoblje za
marketing i/ili prodaju.
Njihovi glavni snabdjevači su PetroProjekt, Marčeta impex, Fero Les, Duka i Varošnica.
Glavni kupci su im PetroProjekt, EuroTimber, Gorje, Makljen (sada Pelet), Grga Prom i
Gama Prom.
9. Opišite pristup firme upravljanju rizikom.
Postoji značajan rizik svojstven preduzećima u upravljanju šumarstvom. Tri glavna rizika
uključuju:
šumske požare;
bolesti;
suše.
Iako su ovi rizici u svako vrijeme nadvijeni nad njima, uprava nije bila u stanju opisati ikakve
djelatnosti na smanjenju rizika ili mjere na prevenciji ili suzbijanju takvih rizika ukoliko se
oni u budućnosti ostvare. Ovo je vrlo važno pitanje kojim se treba pozabaviti i nije bilo jasno
da li postoji plan za nadzor rizika.
Kriteriji i težinski faktori
Sljedeća tabela navodi kriterije i njihove težinske faktore koji će se koristiti. Molimo koristite
sljedeću ljestvicu od 1 do 5 za svaki kriterij (djelići su prihvatljivi):
5.0 – Vrlo impresivno naspram ovog kriterija, gotovo bez greške
4.0 – Visokokvalitetna šansa naspram ovog kriterija, bez ozbiljnih bojazni
3.0 – Adekvatno naspram ovog kriterija, neke sumnje ili bojazni
2.0 – Neki nedostaci naspram ovog kriterija, potrebno poboljšanje
1.0 – Ozbiljni nedostaci nasprav ovog kriterija
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 107
DIO V: PRILOZI
Kriterij
Bodovi
(1-5)
Važnost
Ocjena
(bodovi x
važnost)
1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 5 3 15
2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 5 2 10
3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 5 4 20
4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5 3 15
5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 5 2 10
6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 5 1 5
7. Procesi proizvodnje i distribucije 2 2 4
8. Strategija marketinga i prodaje 4.5 2 9
9. Pristup upravljanju rizikom 1 1 1
Ukupna ocjena (od mogućih 100) 89
Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta?
Oni trebaju probiti nove ceste kako bi smanjili štetu sirovom drvetu nanesenu vučom.
Također trebaju nove kamione za bolji pristup udaljenim mjestima i za smanjenje potrošnje
goriva. Nadalje, moraju povećati osoblje i broj vozila kako bi prestali s procesom
unajmljivanja privatnih firmi podugovarača za krčenje, sječu i distribuciju, što smanjuje
njihov profit. Svi ovi potezi smanjenja troškova i maksimiziranja prihoda bi bolje osigurali
samodostatnost i samoodrživost preduzeća u narednim godinama. Trenutno od donatora
(prvo su formalni prijedlog predstavili vladi Turske) traže oko 850000 eura za kupovinu
“kamiona, vozila, traktora, dizalice, minibusa sa 20 sjedišta i opremu za poslovni centar za
svoje komercijalne djelatnosti”, što bi smanjilo troškove, povećalo prihode i otvorilo šesnaest
dodatnih radnih mjesta u regionu.
Druge ključne finansijske i organizacijske informacije
Bruto prodaja: prihodi su u 2006. godini iznosili 4,202,756 KM
Neto profit: rashodi su u 2006. iznosili 4,329,140, tako da su imali gubitak od 46,997 KM
Dugovanja/potraživanja: nema ih, tek u ljeto ove godine su postali profitabilni
Dioničari: javno preduzeće (svaki radni dan u 15:00 h se njihov obračunski izvještaj šalje u
glavno sjedište za unos u državnu obračunsku šemu)
Glavne ulazne sirovine: strojevi (stari i neefikasni) i gorivo (skupo)
Prosječna plaća (ne uključuje rukovodni kadar) (bruto/neto):
Raspoloživost domaće radne snage (novouposleni): uz određenu obuku mogu pronaći
dodatne radnike za specijalizovane poslove (poput sječe drveta da bi osigurali “profitabilnu”
sječu), ali na većini ostalih poslova nema manjka osoblja.
Ulaganje/Partnerstvo i prioriteti te spremnost za tehničku pomoć
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 108
DIO V: PRILOZI
Traži
industrijske
partnere van
regije
Srebrenica.
Da
Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljno?
Traže bilo kakav odnos koji će im pomoći u smanjenju troškova i
povećanju prihoda. To u nekim slučajevima može značiti odnos sa
vanjskim firmama, što sada rade putem aukcija sa mnogim
podugovorenim uslugama, poput krčenja, sječe i distribucije.
Traži finansijsku
podršku.
Da
Kakva je vrsta finansiranja potrebna? Imaju li poslovni plan?
Imaju odštampani prijedlog kojim traže 850000 eura za kupovinu
“kamiona, vozila, traktora, dizalice, minibusa sa 20 sjedišta i opreme za
poslovni centar za svoje komercijalne djelatnosti”. Sve ovo bi gradu
stvorilo šesnaest stalnih radnih mjesta. Finansiranje od strane UNDP-a
o kojem se razgovaralo prije nekoliko godina se nije ostvarilo, ali nije
jasno zašto.
Traži tehničku
ili poslovnu
pomoć za razvoj
biznisa.
Da
Kakva vrste problema/pitanja rješavate:
Smanjenje rizika od požara, suše i bolesti je potrebno (primjedba
konsultanta). Neophodna je također pomoć u prikupljanju sredstava za
smanjenje troškova i povećanje prihoda, kao što je opisano u ovom
izvještaju, kako bi se osigurala samodostatnost i održivost preduzeća.
Imate li bilo
kakvih iskustava
ili sadašnjih
veza sa
partnerima u
EU i drugdje?
Ne Molim opišite:
IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA
Ime konsultanta: Thomas R. Ruddy
Datum izvještaja: 7. avgusta 2007.
Naziv kompanije: Suvenir
Adresa kompanije 1: Ul. Marsala Tita b.b.
Adresa kompanije 2: Srebrenica, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba u kompaniji: Milenko Zarković
Tel., Fax., E-mail kontakt osobe: 056/385-063, 065/598-565
Web stranica
Preliminarne preporuke konsultanta
√ Preporučene dodatne aktivnosti podrške ulaganjima
___ Treba organizirati dodatne sastanke radi utvrđivanja vrste podrške
___ Ne preporučuje se učešće u daljnim aktivnostima podrške ulaganjima
Izvještaj i analiza ove šanse u okviru regije Srebrenica
Napisati opći opis aktivnosti firme na tržištu (proizvodi, usluge koje se nude i kojim
regijama/zemljama), uključujući kupce i ključne snabdjevače:
Ova mala firma za proizvodnju proizvoda od drveta, osnovana je kao zanatsko preduzeće
1997. godine. Započeli su posao sa samo 200 KM prije deset godina, a danas imaju
dinamičan biznis sa dvadeset uposlenih. U pogonu im se nalaze mašine za obradu i izradu
proizvoda od drveta brendiranih (italijanskih i njemačkih) marki. Trenutno ostvaruju
maksimalan proizvodni kapacitet, ali se suočavaju sa nizom prepreka, uključujući veličinu
zgrade i dodatne pravne smetnje koje su im nametnute jersu registrirani kao porodični
zanatski biznis. To ih spriječava u traženju izvoznog tržišta ili upošljavanju dodatnog osoblja.
Suvenirnice, male prodavnice ili veće prodavnice poput lanca Merkator predstavljaju njihove
ključne kupce. Sirovine kupuju od lokalnih snabdijevača poput PetroProjekta.
1. Ocijenite poznavanje tržišta i razumijevanje tržišne dinamike od strane upravljačke
strukture.
Smatra se da je ova kompanija izuzetno važna za srebreničku regiju danas a i u narednim
godinama, ukoliko uspije ostvariti plan pokretanja novog proizvodnog pogona (o tome je
riječ u ovom izvještaju). Iako je upošljavanje 20 polukvalificiranih i kvalificiranih radnika
vrijedan doprinos lokalnoj ekonomiji, pored poreza i prihoda vezanih za takvu firmu, njihovi
planovi rasta i razvoja predstavljaju značajninu ekonomsku i komercijalnu šansu za regiju.
U diskusijama sa predsjednikom/vlasnikom naziru se planovi širenja posla van sadašnjih
ograničenja njihove zgrade i imovine kao i opreme koja se trenutno maksimalno koristi.
Plan je da se obezbijedi nova lokacija za pogon i kupi nova oprema do kraja oktobra 2007.
godine, kako bi se plan širenja posla proveo u djelo. U tu svrhu, preferiraju se lokacije u
Srebrenici.
2. Ocijenite poznavanje tržišta i razumijevanje tržišne dinamike od strane upravljačke
strukture.
Vlasnici se bave preradom drveta i zanatstvom cijeli svoj život na području jugoistočne
Evrope (regija bivše Jugoslavije). Dobro razumiju situaciju i imaju kontake sa kupcima širom
regije. Sa kupcima van jugoistočne Evrope, ostvarili su sporadične kontakte a o izvoznim
šansama znaju samo preko takvih kupaca. Trenutno struktura firme, porodični zanatski
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 109
DIO V: PRILOZI
biznis, spriječava ih u traženju daljih tržišnih potencijala, stoga u prošlosti i nisu agresivno
iskorištavali takve kontakte. Imaju zaostale narudžbe iz EU, a nadaju se da će ih ispuniti po
širenju posla, jer u ovom trenutku to ne mogu ni pravno ni operativno ostvariti.
Čak i po završetku provedbe novog poslovnog plana, strahuju od sadašnjeg poslovnog
ciklusa of četiri mjeseca od naručivanja sirovina od primarnih snabdjevača (poput
Petroprojekta) do trenutka kada Suvenir može svojim kupcima u JI Evropi osigurati isporuku
gotovog proizvoda. Uprava firme smatra da ovakvo što predstavlja rizik i dodatne troškove,
a nadaju se da će isti u dugom roku biti smanjeni.
Još jedna tržišna dinamika koja ih brine i direktno ih se tiče jeste pitanje ilegalno uvezenih
proizvoda iz susjednih zemalja, pri čemu se izbjegavaju uvozne tarife i PDV. Oni ovu situaciju
pomno prate ali nisu u stanju da nešto učine. Ali, takvo nešto predstavlja pritisak
konkurencije s kojim se redovno moraju nositi u regiji.
3. Kakav to ekonomski učinak ovo preduzeće ima ili može imati na regiju Srebrenica?
Sadašnji ekonomski doprinos regiji uključuje 20 plaća uposlenika koji izdržavaju svoje
porodice. Kompanija također realizira značajnu dobit, što općini omogućava povećanu
poresku osnovu.
4. Rezimirajte poslovno iskustvo i stručnost upravljačkog tima. Molimo razgovarajte
o kvalifikacijama upravljačkog tima kao i ukupnog broja uposlenih.
Tokom cijelog radnog iskustva, vlasnici/menadžeri firme su u ovom sektoru u ovom ili onom
svojstvu, prvo u Hrvatskoj a zatim u BiH. Supružnici- vlasnici imaju dva sina, od kojih je
jedan na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a drugi u srednjoj tehničkoj školi,
smjeru obrade drveta. Pri tome, radi pola radnog vremena u kompaniji. Firma je u svakom
pogledu dio njihovog života.
5. Kako iskorištavaju druge finansijske resurse?
Kompaniju je osnovala porodica sa oko 200 KM početnih troškova, a danas imaju nekih 20
uposlenih. U okviru planova rasta, planiraju uzimanje bankovnog zajma, koji bi imao 8-9%
kamate na godišnjoj osnovi ali koja bi se kvartalno plaćala. Procjenjuju da će cijeli iznos
kredita moći isplatiti u okvoru četiri mjeseca (ciklus of narudžbe sirovina do isporuke na
lokaciju kupca) jer imaju nerealiziran ugovor koji je dovoljan da se u potpunosti isplati zajam
(to će se također koristiti kao garancija za zajam). Širenje biznisa finansirat će se iz trenutnog
kapitala (gotovina i potraživanja) kao i ličnim sredstvima vlasnika. Sadašnja djelatnost
nastavit će se kao održiv biznis jer neće biti „komadanja“ opreme, radnika ili objekata, a i
kupci će biti prepoznatljivi jer će se novim biznisom ciljati izvozna tržišta i novi kupci (u
stvari, planira se da da neki novi kupci kupe proizvode i iz postojećeg pogona).
Kompanija bi razmotrila uvođenje strateškog ulagača ili industrijskog partnera za zajam
kojeg traži, a koji iznosi oko KM 240,000.
6. Kakav je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva kompanije?
Pregledom proizvodne linije koja se trenutno nudi, a koja uključuje nekih 100 proizvoda, ne
nalazimo ništa što bi zahtijevalo zaštitu intelektualnog vlasništva. U stvari, kompanija
specijalizira proizvodnju i prodaju standardnih kuhinjskih pomagala od drveta te niz
suvenira od drveta po niskim cijenama. U ovoj fazi, čini se da nema ničega što bi opravdalo
ulaganje u podnošenje zahtjeva za za zaštitu intelektualnog vlasništva ali ne mora da znači
da nova firma, koja će nastupiti na izvoznom tržištu u EU, ne treba razmotriti slična pitanja
prije daljih aktivnosti. Možda bi trebali nakon obezbjeđivanja sredstava razmotriti
unajmljivanje usluga advokata specijaliziranog za intelektualno vlasništvo radi informiranja
o alternativama koje im se nude i potencijalnim rizicima (kao što je kršenje prava
intelektulnog vlasništva trgovačke marke druge firme).
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 110
DIO V: PRILOZI
7. Opišite proces proizvodnje i distribucije u firmi i opremu.
Proizvodna oprema kompanije datira do unazad 20 godin, a imaju jednu od ranijih verzija
12-godišnje italijanske CNC mašine (unaprijed programirani dizajn). Sva oprema je dobro
funkcionira i proizvedena od renomiranih proizvođača. Problem sa kojim se suočavaju jeste
da su dosegli maksimalan kapacitet, što znači da su neke mašine neiskorištene, dok su drugi
vidovi proizvodnje dosegli vrhunac, što drugdje u sistemu stvara zastoj i nedovoljno
korištenje opreme i radne snage. Raspored u fabrici koju iznajmljuju nije optimalan po njihov
proizvodni proces, što znači da se polugotovi proizvodi moraju ručno nositi u druge dijelove
fabrike na dalji tretman i obradu (između mašina nema dovoljno prostora za korioštenje
mehanizacije za prevoz proizvoda između mašina).
Kompanija kupuje sirovine od primarnih snabjevača kao što je PetroProjekt. Drvo koje se
kupuje većinom je srednje kvalitete, nije visoke valitete ili je otpadak.
8. Pregledati marketinšku i strategiju prodaje firme i osoblje.
Kompanija samo direktno prodaje u maloprodaji. Nemaju prodajnog osoblja: jedini put kada
su prodavali putem posrednika, zarada je bila minimalna pa su obustavili takvu praksu.
Imaju adekvatne kupce koji kupuju direktno od njih. Vlasnici su sigurni da kupci zatim te
proizvode ponovno prodaju u Evropi.
Lanac hipermarketa Merkator je jedan od njihovih glavnih kupaca i nalkazi se na samom
vrhu, a često je slučaj da se ostala proizvodnja stopira radi zadovoljavanja narudžbe
Merkatora. Do danas nisu morali odbijati narudžbu Merkatora ali je bilo situacija kada su
zamalo donijeli takvu odluku.
9. Opišite pristup firme upravljanju rizikom.
Glavni rizik predstavljaju dobavljači primarnih sirovina jer firma bez ovoga ne može
proizvoditi. Za sada nema nikakvih indikacija da će primarni dobaljači imati poteškoća pri
otkupu proizvoda od Šumarskog preduzeća u Srebrenici, ali je u prošlosti bilo situacija kada
je to bilo bitno. Firma ne može kontrolirati ovaj aspekt svog profila rizika, ali kako firma
kupuje u otpadne materijale (kratki elementi niske kvalitete), to im u ovom trenutku nije
primarna bojazan.
Firma je trenutno najviše okupirana problemom nemogućnosti provećanja proizvodnje, jer
su ograničeni proizvodnim prostorom u pogonu. Također, imovinsko-pravni odnosi oko
zemljišta na kojem se nalazi pogon nisu jasni jer je ranija firma (tekstilni proizvođač je
prestao sa radom zbog jeftinijeg uvoza iz Kine) otišla u stečaj a pravo posjeda može se
prenijeti na nove vlasnike što može uticati na zakupninu. Znači, čak iako firma uspije
obezbijediti sredstva za novi pogon, morat će pronaći novu lokaciju u kojoj mogu proizvoditi
i rukovoditi firmom.
Još jedan rizik tiče se činjenice da konkurencija iz inostranstva može doći u regiju i ponuditi
iste proizvode po nižoj cijeni postojećim i potencijalnim kupcima, u kom slučaju bi firma
morala ili drastično sniziti cijene ili izgubiti tu poslovnu šansu. Moraju obezbijediti
moderniju opremu da bi bili konkurentniji i osigurati kupce koji njima dolaze, prije nego ih
izgube.
Konačno, treba im nova organizacijska struktura jer im struktura porodičnog preduzeća da
rastu u smislu veličine ili da izvoze. Vjerovatno je da će u Srebrenici registrirati d.o.o.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 111
DIO V: PRILOZI
Kriteriji i težinski faktori
Sljedeća tabela navodi kriterije i njihove težinske faktore koji će se koristiti. Molimo koristite
sljedeću ljestvicu od 1 do 5 za svaki kriterij (djelići su prihvatljivi):
5.0 – Vrlo impresivno naspram ovog kriterija, gotovo bez greške
4.0 – Visokokvalitetna šansa naspram ovog kriterija, bez ozbiljnih bojazni
3.0 – Adekvatno naspram ovog kriterija, neke sumnje ili bojazni
2.0 – Neki nedostaci naspram ovog kriterija, potrebno poboljšanje
– Ozbiljni nedostaci nasprav ovog kriterija
Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta?
Čini se da imaju dobar plan za budućnost, međutim pronalaženje nove lokacije za budući i
postojeći pogon bit će od presudne važnosti u bliskoj budućnosti.
Druge ključne finansijske i organizacijske informacije
Bruto prodaja: KM 500,000
Neto profit: Oko 10%
Dugovanja/potraživanja: Nema
Dioničari: Prodični zanatski biznis
Glavne ulazne sirovine: Drvo „kratkih elemenata“ (srednje kvalitete, nije otpadak)
Prosječna plaća (ne uključuje rukovodni kadar) (bruto/neto):
Raspoloživost domaće radne snage (novouposleni): Problematično, ali moguće
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 112
DIO V: PRILOZI
Kriterij
Bodovi
(1-5)
Važnost
Ocjena
(bodovi x
važnost)
1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 5 3 15
2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 4 2 8
3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 4 4 16
4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5 3 15
5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 5 2 10
6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 5 1 5
7. Procesi proizvodnje i distribucije 2.5 2 5
8. Strategija marketinga i prodaje 4 2 8
9. Pristup upravljanju rizikom 4.5 1 4.5
Ukupna ocjena (od mogućih 100) 86.5
Ulaganje/Partnerstvo i prioriteti te spremnost za tehničku pomoć
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 113
DIO V: PRILOZI
Traži
industrijske
partnere van
regije
Srebrenica.
Da
Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljno?
Trebaju pronaći jednog ili dva ključna kupca na veliko proizvoda iz
njihovog budućeg pogona.
Razmotrili bi uvođenje strateškog ulagaća ili partnera radi širenja
biznisa.
Traži finansijsku
podršku.
Da
Kakva je vrsta finansiranja potrebna? Imaju li poslovni plan?
Mogli bi imati koristi od kredita sa niskom kamatom, ali s obzirom na
tržišne prilike i očekivani rok otplate (pet mjeseci), strateški partner ili
ulagač može to smatrati zanimljivim radi ulaganja u šire prisustvo na
tržištu.
Traži tehničku
ili poslovnu
pomoć za razvoj
biznisa.
Da
Kakva vrste problema/pitanja rješavate:
Ključni je izazov pronaći kupce van BiH po otvaranju novog pogona jer
bi posrednici vjerovatno uzeli i prevelik postotak od prodaje kako bi u
dugom roku osigurali održivost u bilo kojem dobavljačkom odnosu.
Imate li bilo
kakvih iskustava
ili sadašnjih
veza sa
partnerima u
EU i drugdje?
Ne
Molim opišite:
Imaju potpisan ugovor sa kupcem iz EU za 100,000 komada, što koriste
kao garanciju za bankovni krediz za kupovinu opreme i finansiranje
novog pogona.
IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA
Ime konsultanta: Thomas R. Ruddy
Datum izvještaja: 7. avgusta 2007.
Naziv kompanije: PetroProjekt Bratunac
Adresa kompanije 1: Drinska ul. b.b.
Adresa kompanije 2: 75420 Bratunac, BiH
Kontakt osoba u kompaniji: Janko Petrović, direktor
Tel., Fax., E-mail kontakt osobe: 387-56-410-325, 410-275, petro@teol.net
Web stranica:
Preliminarne preporuke konsultanta
√ Preporučene dodatne aktivnosti podrške ulaganjima
___ Treba organizirati dodatne sastanke radi utvrđivanja vrste podrške
___ Ne preporučuje se učešće u daljnim aktivnostima podrške ulaganjima
Izvještaj i analiza ove šanse u okviru regije Srebrenica
Napisati opći opis aktivnosti firme na tržištu (proizvodi, usluge koje se nude i kojim
regijama/zemljama), uključujući kupce i ključne snabdjevače:
PetroProjekt je firma u porodičnom vlasništvu, osnovan 1996. godine, sa sjedištem u
Bratuncu. Tokom 2006. godine, ova kompanija je imala krajnji izlaz od 26000 m
2
rezanog
drveta od svojih operacija prerade drveta u dvije opštine, Srebrenici i Bratuncu. Šezdeset
posto proizvodnje ove kompanije dolazi sa lokaliteta u Bratuncu, a razlika se proizvodi u
Srebrenici. Također posjeduju i pilanu u mjestu Zeleni Jadar. Smatra ih se primarnim
proizvođačima ili prerađivačima drveta zbog toga što kupuju direktno na javnoj licitaciji od
regionalnog šumskog preduzeća, a zatim drvo sijeku u kalupe koji se zatim prodaju
sekundarnim prerađivačima koji prave konačni proizvod za kupce. Također se bave sječom
šume prema ugovoru sa općinskim šumskim gazdinstvom Srebrenice. Nova strategija ove
kompanije, koja se sada provodi, je skretanje ka proizvodnji više rafiniranih proizvoda koje
bi mogli koristiti izrađivači namještaja, građevinske firme i ostali krajnji korisnici, ne samo
sekundarni prerađivači koji su bili izvor većine profita lanca vrijednosti. Zbog toga su
nedavno uložili značajna sredstva u novu kapitalnu opremu za proizvodnju drvenih ploča,
koja će biti potpuno u funkciji krajem novembra. Njihova naredna, nadovezujuća strategija
uključuje kupovinu dodatne nove opreme u nadovezujućoj fazi razvoja da bi proizveli gotov
namještaj za maloprodaju dok budu osvajali veći dio lanca vrijednosti u proizvodnji drveta,
ciljajući da postanu glavni regionalni dobavljač najkvalitetnijeg furnira iz drvenih ploča.
1. Opišite kvalitet i važnost komercijalnih šansi u regiji Srebrenica.
Kvalitet ovog komercijalnog pothvata u regionu je vrlo visok u tome što su oni jedan od
najvećih lokalnih (Bratunac) poslodavaca, vrlo brzo šire svoj spisak uposlenika i broj
kupovina kapitalne opreme, te se bave industrijom koja je u jezgri regionalne ekonomije –
šumarstvom i obradom drveta. Ovo je vrsta kompanije koja u svakom aspektu predstavlja
budućnost ovog regiona.
Čini se da je ova kompanija primjer za ostale firme koje se bave izradom proizvoda od drveta
u tome što je ugledna i zbog brzine i zbog izrade proizvoda visokog kvaliteta. Možda zbog
tog ugleda ili možda zbog raznolikosti njihovih određenih proizvoda, ili zbog oba ova
razloga, njima uglavnom nije problem pronaći kupce ili, bolje rečeno, kupcima pronaći njih.
Još nisu bili u situaciji da moraju vršiti proaktivnu prodaju ili marketing, ali to nije razlog da
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 114
DIO V: PRILOZI
se ne pripreme za vrijeme kada će sposobnost za takvo što biti neophodno.
Vrlo uspješno razvijaju i povećavaju posao bez ikakve pomoći, ali kad bi morali odrediti
jedno područje u kojem bi pomoć bila vrlo instrumentalna to bi bilo finansiranje nabavke
nove kapitalne opreme, za što bi razmotrili ulazak u zajedničke pothvate kako bi osigurali da
se mogu nostiti sa tržišnim uslovima. Također bi im dobro došla tehnička pomoć u području
razvoja tržišnih i prodajnih vještina, na primjer kako odabrati i obučiti voditelja prodaje i
kako razviti tržišni plan. Oboje bi bilo od velike koristi u skoroj budućnosti kada središte
svoje proizvodnje prebace na složenije aktivnosti koje obično provode sekundarni
prerađivači drveta i proizvođači krajnjeg proizvoda. U vezi s tim, pravovremeno je da je
vlasnikov sin upravo završio poslovni studij u gradu Firenci u Italiji. Posebno iz razloga što
je ovo porodični posao, tehnička pomoć bi trebala biti usmjerena ka njemu da bi se osigurala
unutrašnja sposobnost tržišnog planiranja.
2. Ocijenite poznavanje tržišta i razumijevanje tržišne dinamike od strane upravljačke
strukture.
Ovo je firma u porodičnom vlasništvu i iako se porodica nije izvorno bavila poslovima
obrade drveta, oni su potpuno uključeni od pokretanja kompanije 1996. godine. Jedan od
vlasnikovih sinova se upravo vratio sa univerzitetskih poslovnih studija, sa naglaskom na
šumarstvo i marketing proizvoda od drveta, na ogranku jednog univerziteta iz Ujedinjenog
Kraljevstva u Firenci, Italija (njegova disertacija je u prilogu ovog izvještaja). Cijela porodica
sada radi u PetroProjektu, uključujući vlasnikovu suprugu koja vodi admistrativne poslove.
Vrijedno je napomenuti da vlasnikov brat posjeduje uspješnu kompaniju za dizajn i
proizvodnju namještaja u Beogradu. Braća planiraju sjediniti svoje poslovanje tokom 2008.
godine, kako se PetroProjekt bude širio i kupovinom nove kapitalne opreme za proizvodnju
elemenata i sastavnih dijelova namještaja, dovodeći u kompaniju i bratovu stručnost kako bi
se bolje osigurao uspjeh novog poduhvata. Sveukupno, porodica vrlo dobro shvaća domaće
i strano (prvenstveno ono EU) tržište, te je vrlo bliska regionalnim šumskim preduzećima,
tako da su njihovi kontakte i znanje duboki koliko i široki.
Uprava, što je važno, priznaje napredak koji su postigla 23 državna šumska gazdinstva koja
su drastično unaprijedila svoje upravljanje šumskim posjedima u državnom vlasništvu. Ova
firma vjeruje da je državna zemlja sada bolje orijentirana ka održivosti, iako bi željeli da
državna preduzeća dodjeljuju godišnje ugovore za prodaju sirovog drveta primarnim
prerađivačima da bi oni obezbjedili pouzdanu opskrbu svojih klijenata, koji također moraju
biti u stanju da imaju više kontrole nad kupovinom.
3. Kakav to ekonomski učinak ovo preduzeće ima ili može imati na regiju Srebrenica?
Sažetak “vrijednosti” koje ova kompanija pruža području dvije opštine uključuje, ali nije
ograničeno na, slijedeće:
pogon za obradu drveta u Bratuncu;
pogon za obradu drveta u Srebrenici (predstavlja 40% njihove ukupne proizvodnje,
koja je prošle godine bila 25000 kubnih metara);
pilanu u mjestu Zeleni Jadar;
trenutno ima ukupno 210 uposlenika;
zauzima skladišni prostor od 20000 m
2
;
pruža usluge krčenja šume srebreničkom šumskom gazdinstvu;
također pruža usluge sječe srebreničkom šumskom gazdinstvu da bi moglo ispuniti
prodaje putem licitacije;
kao primarni obrađivač drveta, izrađuju proizvode od rezanog drveta koji se
prodaju sekundarnim proizvođačima proizvoda od drveta širom BiH, ali u
posljednje vrijeme se prodaju i izvoznom tržištu donoseći profit kući, povećavajući
lokalnu poresku osnovu, te stvarajući lokalna radna mjesta;
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 115
DIO V: PRILOZI
kompanija ciljano kupuje proizvode (podatke) lokalno, osim ako su suočeni sa
narudžbom koja ne može biti ispunjena koristeći lokalno drvo jer postoje
ograničenja na to šta će Šumsko gazdinstvo Srebrenice prodati tržištu.
Kao dodatak gore navedenom, kompanija se također obavezala uložiti dva miliona eura u
novu kapitalnu opremu za proizvodnju visokokvalitetnih elemenata ili sastavnih dijelova
namještaja da bi se povećalo njihovo posljednje širenje u poslove oblaganja furnira. Ova
nova faza će dodati oko pedeset novih stalnih radnih mjesta u njihovim pogonima. To će biti
moguće krajem novembra 2007. Ovaj plan širenja je nastavak njihove strategije da dodatno
osvoje još lanca vrijednosti u industriji namještaja, počevši sa jednostavnim dijelovima od
sječenog drveta (daske) kao primarni obrađivač drveta, nastavljajući sa profitabilnijim i
“nizvodnim” segmentom proizvoda, uključujući oblaganje furnira. Ovo će biti praćeno
novim investicijama za proizvodnju elemenata i sastavnih dijelova namještaja tokom
novembra 2007., te potpunom proizvodnjom namještaja tokom 2008. putem zajedničke
inicijative sa vlasnikovim bratom koji je afirmisani proizvođač namještaja u Beogradu.
Otprilike 90% njihove prodaje se izvozi u mjesta poput Japana (njihov najveći kupac),
Njemačke, Skandinavije i ostalih regiona.
4. Rezimirajte poslovno iskustvo i stručnost upravljačkog tima. Molimo razgovarajte
o kvalifikacijama upravljačkog tima kao i ukupnog broja uposlenih.
Direktor i glavni vlasnik kompanije, Janko Petrović, je ranije bio upravnik pogona u
regionalnom rudniku boksita, gdje je bio odgovoran za više od dvije stotine uposlenika, prije
nego što je zbog rata rudnik zatvoren. Njegova stručnost leži u velikim i složenim
proizvodnim preduzećima, tako da se u ulozi koju ima u ovoj kompaniji osjeća vrlo dobro.
U skoroj budućnosti (negdje u 2008.), brat gosp. Petrovića će se pridružiti ili sjediniti s
PetroProjektom, te će sa sobom donijeti stručnost, kao i aktivu i tehnologiju kompanije za
proizvodnju namještaja. On će svoju djelatnost preseliti iz Beograda u Bratunac.
Jedan od sinova je upravo diplomirao poslovnu administraciju u Firenci, gdje je specijalizirao
šumarstvo, te marketing proizvoda od drveta i analize tržišta (njegova disertacija je u prilogu
ovog izvještaja). Nakon detaljne analize od strane konsultanta, njegova disertacija nije bila
dovoljno detaljna da bi se mogla na bilo koji način koristiti kao strateški plan za ovu kompaniju,
ali on jeste pokazao svoje poznavanje koncepta međunarodnog marketinga koje će biti vrlo
korisno za ovu kompaniju u kretanju naprijed. On će se morati više udubiti u dinamiku tržišta
globalne industrije namještaja dok ova kompanija bude ulazila u tu vrlo takmičarsku industriju
(možda je vrijedno pomenuti da je velika kompanija namještaja u Bratuncu nedavno propala
i prodala svoju opremu i zemlju; zemlja je pripala Insieme Coopu).
5. Kako iskorištavaju druge finansijske resurse?
Kompanija koristi kredite komercijalnih banaka da bi finansirala dva miliona eura za novu
kapitalnu opremu za proizvodnju elemenata ili sastavnih dijelova namještaja. Njihovo
posljednja finansijska investicija je bila u visokokvalitetno oblaganje furnira, koju su već
isplatili. Trenutne kamate od oko 10% godišnje su vrlo visoke i značajno umanjuju
potencijalni profit od novog poduhvata sa furnirom, ali u ovom trenutku oni nemaju izbora.
Očekuju da će taj kredit isplatiti za dvije do tri godine.
Osim bankovnih kredita, oni su u prošlosti bili vrlo kreativni na način da su pridobili
određene kupce (većinom iz EU) da njihovoj kompaniji daju kapitalnu opremu u zamjenu
za gotove proizvode od drveta, te na taj način potpuno izbjegli potrebu za komercijalnim
bankama.
Nisu imali nikakvog drugog značajnijeg izvora finansiranja i u ovom trenutku ga i ne traže.
Međutim, pozdravili bi svaku priliku za dobivanje kredita ispod preovlađujućih tržišnih
kamata u BiH, da bi ga skorije otplatili i tako ranije ostvarili profit koji bi mogli ponovo
uložiti u operacije i stvaranje radnih mjesta.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 116
DIO V: PRILOZI
6. Kakav je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva kompanije?
U ovom trenutku nema zaštićenih proizvoda ili procesa koje firma koristi. Sva njihova
oprema je standardna i njihovi proizvodi su uglavnom robni. Međutim, ovo bi se moglo
promijenuti dok se budu pretvarali u posao sa namještajem, ali je prerano to konstatovati.
7. Opisati proces proizvodnje i distribucije u firmi i opremu.
Kao primarni prerađivač drveta koji sirovine kupuje na javnim licitacijama od regionalnih
šumskih preduzeća, trenutno imaju prerađivačku i proizvodnu opremu za 25000 kubnih metara
proizvodnje i prostora za njeno širenje (višak kapaciteta) za dodatnih 20-30%, po potrebi.
Njihovo posljednje kapitalno ulaganje je bilo u djelatnost oblaganja furnira u cilju osvajanja
većeg dijela lanca vrijednosti proizvoda od drveta, što je profitabilnije nego prodaja rezanog
drveta proizvođačima furnira koji dodaju vrijednost. Također će biti u stanju proizvoditi 6000-
7000 kubnih metara elemenata i poluzavršenih proizvoda od drveta za proizvodnju namještaja,
što će biti njihov najprofitabilniji proizvod kada to bude spremno tokom novembra 2007. Za to
širenje su već osigurali bankovno finansiranje (dva miliona eura), a pošto postoji nedostatak
kvalificiranih lokalnih radnika, strategija kompanije je da kupi visokoautomatiziranu opremu
koja je složenija i skuplja da bi dugoročno njihova radna snaga mogla biti na minimumu.
Robne zalihe ove kompanije trenutno imaju obrtni ciklus od dvanaest dana, tako da oni vode
vrlo pouzdanu robnu operaciju što znači da je njihova proizvodnja vrlo usko vezana za
potrebe tržišta koje oni imaju.
Otpad od njihovih postupaka rezanja se pretvara u brikete koje se prodaju toliko brzo koliko
ih oni mogu napraviti. Gledano po kilogramu, ovo je najprofitabilniji od svih njihovih
proizvoda a nastaje od njihovog bivšeg otpada. Također razmatraju kako ove poslove mogu
proširiti, ali će im biti potrebna dodatna oprema da bi to uradili brže i u većim količinama.
Trenutno proizvode oko petsto kilograma po satu takvog “otpadnog” sporednog proizvoda,
no nemaju opremu da obrade ovu količinu; ovo je još jedan potencijalni scenario širenja za
vanjske investitore da pomognu ovoj kompaniji.
8. Pregledati marketinšku i strategiju prodaje firme i osoblje.
Slično većini drugih kompanija u BiH i ovom regionu, ni ova kompanija nema marketinškog
ni prodajnog osoblja u svojim redovima. Tvrde da za tim nema potrebe jer rade na 80% svog
proizvodnog kapaciteta, imaju obrt robe od dvanaest dana, te svu prodaju vrše firmama koje
su im se direktno obratile. Željeli bi, međutim, nešto proizvodnje prebaciti na proizvode koji
prave veću zaradu, poput elemenata ili sastavnih dijelova namještaja, te sada razmatraju kako
to mogu uraditi na najbolji način. Ranije su se oslanjali na nezavisne prodajne zastupnike na
tržištu BiH, ali sada, uz tako jaku međunarodnu potražnju, više ne nastoje prodavati uz nižu
zaradu putem domaćih zastupnika. Otvoreni su ka mogućnosti da im međunarodni
zastupnici mogu obezbijediti prilike za prodaju proizvoda uz veću zaradu.
Kao što je rečeno, vlasnikov sin je nedavno u Firenci diplomirao poslovnu administraciju i
marketing, sa posebnim osvrtom na šumarstvo i industriju drveta, te je njegova disertacija
u prilogu ovog izvještaja. Taj dokument je posvećen analizama tržišta EU za PetroProjekt, ali
je on uglavnom akademski pregled svih pogodnih tržišta, prodajnih tehnika i strategija, te
treba biti “dovršen” kao poslovni/marketinški plan ako će biti radni dokument za
unaprijeđenje kompanije (što bi trebao biti).
9. Opišite pristup firme upravljanju rizikom.
Strategija kompanije da brzo proširi proizvodnju i stvori raznolikost svojih proizvoda (oboje
namjerno međusobno povezano) je zasnovano na uvjerenju uprave da mali prerađivači
drveta neće dugoročno opstati osim ako mogu ponuditi proporcionalnu i opsežnu
ekonomiju, te ako blagovremeno mogu osigurati proizvodnju proizvoda od drveta i usluge
sušenja. Ovo je, dakle, strategija smanjenja rizika.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 117
DIO V: PRILOZI
Uprava je također sklona smanjenju rizika vezanog za kvalitet drveta time što bi kupovala od
drugih primarnih obrađivača drveta da bi prebacila rizik vezan za loš kvalitet ili kontrolu
kvaliteta. Na primjer, kompanija trenutno prima proizvode direktno od srebreničkog
šumarskog preduzeća koji su predmet njihovih kontrola kvalitete. Novi model poslovanja
bi prebacio ovaj rizik na druge specijalizovane posrednike (primarne kupce i prerađivače
drveta), tako da bi se PetroProjekt mogao više posvetiti sekundarnoj preradi te drugim
obavezama na profitabilnijim proizvodima.
Ključni rizik s kojim se susreću je sposobnost da ispune narudžbe od kupaca koji im se obrate
jer su u BiH šumska preduzeća u državnom vlasništvu i rade na osnovu javnih licitacija za
proizvode većih vrijednosti. Ovo znači da nadmetači nikada nisu sigurni da li će i kada
pobjediti na licitaciji za kupovinu sirovina za svoje klijente. Primarni prerađivači drveta,
poput PetroProjekta, lobiraju kod lokalnog šumskog gazdinstva i ostalih tijela vlasti da bi
omogućili promjenu u smislu dodjeljivanja godišnjih prodajnih ugovora temeljenih na
predodređenim kvotama, tako da se primarni proizvođači mogu čvršće i dugoročnije
obavezati svojim kupcima. Nadalje, primarni proizvođači moraju u cjelosti unaprijed platiti
šumarskom preduzeću prije nego što im se dozvoli preuzeti drvo. Ovaj sistem je složen i
nepredvidiv i zbog toga predstavlja visok rizik kompanijama koje žele proširiti svoje
poduhvate te pronaći nove i dugoročnije kupce svojih proizvoda. Uzimajući u obzir ove
složenosti i rizike, ovo je još jedno ključno opravdanje za upravu PetroProjekta da polako
krene “nizvodno” u lancu vrijednosti da bi se približili krajnjim korisnicima i kupcima, te
prepustili aktivnosti primarne proizvodnje drugim firmama koje su spremnije nositi se sa
ovim rizicima i ograničenjima koje nameće opskrbljivač.
Dodatni rizik koji navodi uprava uključuje oslanjanje primarnih prerađivača drveta, koji su
istureni kupci sirovog drveta od preduzeća, na vještinu i stručnost drvosječa uposlenih u
preduzećima. Na primjer, vrijednost drveta je visoko povezana sa kvalitetom načina sječe
drveta. Ako ono nije dobro posječeno onda se smanjuje vrijednost krajnjeg proizvoda koji
primarni proizvođač može od tog drveta napraviti. Uzimajući u obzir da firma unaprijed
plaća za robu, postoji rizik da neće moći optimalno valorizirati drvo, što znači da ne mogu
dobiti puni profit koji bi zaradili da je drvo pravilno odsječeno. Rizik vezan za kvalitet
proizvoda i profit po kubnom metru mogu odrediti sami drvosječe šumarskog preduzeća
svojim postupcima, te se time rizik ne može potpuno kontrolisati. Činjenica da ne znaju šta
je “u vreći” je još jedan jedan razlog zašto se PetroProjekt nastoji udaljiti od djelatnosti
primarnog proizvođača.
Kriteriji i težinski faktori
Sljedeća tabela navodi kriterije i njihove težinske faktore koji će se koristiti. Molimo koristite
sljedeću ljestvicu od 1 do 5 za svaki kriterij (djelići su prihvatljivi):
5.0 – Vrlo impresivno naspram ovog kriterija, gotovo bez greške
4.0 – Visokokvalitetna šansa naspram ovog kriterija, bez ozbiljnih bojazni
3.0 – Adekvatno naspram ovog kriterija, neke sumnje ili bojazni
2.0 – Neki nedostaci naspram ovog kriterija, potrebno poboljšanje
1.0 – Ozbiljni nedostaci nasprav ovog kriterija
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 118
DIO V: PRILOZI
Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta?
1. Traži se pomoć u iznalaženju kreditiranja s manjim kamatama kako bi se ubrzao proces
isplate i omogućile dodatne investicije i povećan rast zapošljavanja.
2. Sveobuhvatna strategija razvoja treba biti izrađena od strane ove firme, ali im može biti
potrebna vanjska pomoć da bi ovo uradili na najbolji način, te da bi se osiguralo da
ciljaju na najbolje (najprofitabilnije) tržišne prilike.
3. Trebali bi potražiti profesionalnog stručnjaka za prodaju i marketing, koji ima ekspertizu
i međunarodne kontakte u ovoj industriji. Ovo će postati još važnije dok budu rasli i
prebacivali se sa trenutnim pitanjima rizika (jedan proizvod, primarni proizvođač) na
nova pitanja rizika (proizvođač raznovsrtnog i sekundarnog krajnjeg proizvoda), s čim
možda nisu upoznati. Ovo može postati još važnije dok se budu kretali ka proizvodnji
krajnjeg proizvoda (namještaj) i dok se budu sjedinjavali ili bliže sarađivali sa
vlasnikovim bratom iz Beograda.
Druge ključne finansijske i organizacijske informacije
Bruto prodaja: pet miliona KM
Neto profit: oko 20%
Dugovanja/potraživanja:
Dioničari: profitabilna kompanija u vlasništvu porodice (Petrović)
Glavne ulazne sirovine: sirovo drvo iz državnih šumarskih preduzeća
Prosječna plaća (ne uključuje rukovodni kadar) (bruto/neto):
Raspoloživost domaće radne snage (novouposleni): iako postoji nedostatak kvalifikovanih
radnika, postoji veliki broj dobrih radnika koji mogu biti obučeni na poslu
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 119
DIO V: PRILOZI
Kriterij
Bodovi
(1-5)
Važnost
Ocjena
(bodovi x
važnost)
1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 5 3 15
2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 4.5 2 8
3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 5 4 20
4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 4.5 3 13.5
5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 5 2 10
6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 5 1 5
7. Procesi proizvodnje i distribucije 5 2 10
8. Strategija marketinga i prodaje 4 2 8
9. Pristup upravljanju rizikom 5 1 5
Ukupna ocjena (od mogućih 100) 95
Ulaganje/Partnerstvo i prioriteti te spremnost za tehničku pomoć
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 120
DIO V: PRILOZI
Traži
industrijske
partnere van
regije
Srebrenica.
Da
Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljno?
Tražiti će kupce i prodajne agente za svoj obloženi furnir i buduće
proizvode, uključujući sastavne dijelove namještaja i, konačno, završene
proizvode namještaja. Ovo može učiniti potrebnim ispitivanje tržišta
namještaja i izraditi mogućnosti da bi se bolje osiguralo da su usklađeni
sa dinamikama tržišta.
Traže strateške partnere ili investitore da bi razvili svoje mogućnosti
proizvodnje briketa drva za ogrijev, zasigurno najprofitabilnije šanse u
budućnosti.
Traži finansijsku
podršku.
Da
Kakva je vrsta finansiranja potrebna? Imaju li poslovni plan?
Traže manje kamate jer se trenutno moraju nositi sa trogodišnjom
otplatom. Zbog kamate od 10%, njihov profit od novih proizvoda je
vrlo ograničen.
Traži tehničku
ili poslovnu
pomoć za razvoj
biznisa.
Da
Kakva vrste problema/pitanja rješavate:
Potreban im je sveobuhvatni plan marketinga. Imaju studiju o
najboljim marketinškim iskustvima od vlasnikovog sina, ali ona nije
dovoljno prilagođena potrebama rasta i širenja kompanije.
Imate li bilo
kakvih iskustava
ili sadašnjih
veza sa
partnerima u
EU i drugdje?
Da
Molim opišite:
Trenutno izvoze 90% svoje proizvodnje i značajan dio toga odlazi u EU.
Međutim, želja im je imati bliže veze sa kupcima iz EU, posebno za
sastavne dijelove namještaja (kratkoročno) i završene proizvode
namještaja (srednjoročno).
IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA
Ime konsultanta: Thomas R. Ruddy
Datum izvještaja: 8. avgusta 2007.
Naziv kompanije: Pelet d.o.o.
Adresa kompanije 1: Zeleni Jadar
Adresa kompanije 2: Srebrenica, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba u kompaniji: Luka Perkovic
Tel., Fax., E-mail kontakt osobe: 065/648-818
Web stranica:
Preliminarne preporuke konsultanta
___ Preporučene dodatne aktivnosti podrške ulaganjima
√ Treba organizirati dodatne sastanke radi utvrđivanja vrste podrške
___ Ne preporučuje se učešće u daljnim aktivnostima podrške ulaganjima
Izvještaj i analiza ove šanse u okviru regije Srebrenica
Napisati opći opis aktivnosti firme na tržištu (proizvodi, usluge koje se nude i kojim
regijama/zemljama), uključujući kupce i ključne snabdjevače:
Pelet d.o.o. je društvo koje je nastalo reorganizacijom jedne druge firme (Makljen) koja je
ustanovljena 1991. godine u Sarajevu kao društvo za trgovinu na veliko drvnim proizvodima.
Nešto kasnije, ovo društvo je nabavilo određenu drvno-prerađivačku opremu od jednog
šumskog gazdinstva, međutim bilo je prisiljeno obustaviti svoje aktivnosti tokom rata.
Ponovo pokreće svoje aktivnosti 1996. godine u Srebrenici, kao proizvođač poluobrađenih
bukovih ploča, ali i kao komercijalni izvođač radova Šumskog gazdinstva u Srebrenici na
poslovima eksploatacije šuma, sječe, prijevoza i distribucije drvnih proizvoda. Društvo je
uzelo kredit za proširivanje poslovanja, međutim, tokom 2006. godine ispostavilo se da
društvo nije u stanju izmiriti kreditnu obavezu prema banci u iznosu od € 300,000. U
nastojanju da pronađe partnera sa kojim bi pokušalo riješiti svoje probleme, društvo je
promijenilo vlasničku strukturu i naziv u Pelet d.o.o. Novo društvo je (zahvaljujući ličnom
kreditu novog partnera iz Slovenije) u procesu kupovine nove opreme za masovnu
proizvodnju drvenih briketa i peleta za ogrjev u vrijednosti od 1.2 miliona EUR.
Prvobitni 100%-ni vlasnik starog preduzeća bio je gospodin Luka Perković. Nakon što se
suočio sa problemom vraćanja kredita, zbog čega je u posao uveo i svog bivšeg poslovnog
saradnika iz Slovenije, Perković sada ima svega 15% udjela u vlasništvu novog preduzeća
Pelet d.o.o, prebacivši na novu firmu sva svoja dugovanja i imovinu postojeće firme
(uključujući pilanu, pogone i opremu za pred-sušenje i sušenje koji se procjenjuju na 530,000
EUR, a koje je sud nedavno procijenio na svega 800,000 KM). Gospodin Perković će,
međutim, biti direktor novog pogona, čiji proizvodi će se praviti od materijala načinjenog od
sakupljenog drvnog otpada (kao što su piljevina, ostaci drveta nakon krčenja šuma i drugi
drvni otpaci), koji se potom pretvaraju u drvene brikete i drvni granulat, odnosno pelete. Ovi
proizvodi se izvoze glavnom kupcu u Italiju, koji je potpisao desetogodišnji ugovor za
kupovinu 1,000 tona godišnje.
1. Opišite kvalitet i važnost komercijalnih šansi u regiji Srebrenica.
Preduzeće trenutno nije operativno jer prolazi kroz fazu prelaska na novu strukturu i
vlasništvo društva Pelet d.o.o. Dakle, njegova vrijednost se još uvijek ne može valjano
procijeniti obzirom da ovo društvo trenutno ne doprinosi lokalnoj ekonomiji. No, kako
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 121
DIO V: PRILOZI
uprava procjenjuje, potražnja za drvenim briketima koji se koriste kao biogorivo za grijne
sisteme pet puta je veća od ponude na tržištu, što ukazuje na dobre izglede ovog ulaganja. Na
primjer, pojavila se australijska firma koja je htjela zaključiti ugovor o isporuci 2,000 tona za
tržište Velike Britanije, a postojeći ugovor sa talijanskom firmom za isporuku 1,000 tone
godišnje već obuhvata najveći dio proizvodnih kapaciteta kompanije. Potencijal rasta je
značajan ukoliko društvo bude znalo efikasno uklopiti svoje proizvodne kapacitete sa
ugovorima za dostavu otpadnih materijala i proširiti svoju proizvodnu strukturu; čini se da
aspekti potražnje u ovoj jednačini ne predstavljaju problem.
2. Ocijenite poznavanje tržišta i razumijevanje tržišne dinamike od strane upravljačke
strukture.
Postojeći vlasnik, odnosno manjinski vlasnik (15%) i operator ima značajno iskustvo u
širokoj lepezi uloga i aktivnosti u primarnom i sekundarnom sektoru obrade drveta i
šumarstva, od distribucije i skladištenja do krčenja i sječe šuma, te prijevoza u regiji od
Sarajeva do Srebrenice i okoline. Novi slovenački partner (vlasnik 85% udjela) ne dolazi iz
regiona, ali također ima relevantno iskustvo u radu u drvnoj industriji. Premda su osigurali
neke ugovore o sakupljanju drvnog otpada, još uvijek nisu došli do tačke kada mogu osigurati
visok stepen iskorištavanja kapaciteta jer do sada nisu uspjeli zaključiti ni jedan dugoročni
ugovor. Međutim, za to još ima vremena, prije nego preduzeće postane operativno. Sada
ostaje da novi upravljački tim i struktura preduzeća dokažu da su sposobni reralizirati ovaj
projekat. Međutim, imajući u vidu samu proizvodnu strategiju i potražnju tržišta, malo je
razloga za sumnju u uspjeh ovog preduzeća u regionu. Ključni kupac u Italiji već je potpisao
ugovor na deset godina, tako da je to pitanje već zaključeno. Čim uprava dokaže da je
upoznata sa situacijom na tržištu, potrebno je razmotriti i utvrditi jasniju sliku o izvorima
sirovina te opcijama prijevoza i ditribucije proizvoda u Italiju.
3. Kakav to ekonomski učinak ovo preduzeće ima ili može imati na regiju Srebrenica?
Čim se nova oprema za proizvodnju briketa i peleta instalira i postane funkcionalna, firma
će uposliti najmanje 10 lica sa različitih lokacija u regionu na poslovima prikupljanja drvnog
otpada. Firma također namjerava uspostaviti sveobuhvatan domaći sistem prikupljanja, koji
će zahtijevati intenzivniju radnu snagu, ali to je još uvijek u vrlo ranoj fazi pregovora. Nova
oprema će u velikoj mjeri biti automatizirana, tako da bi se glavna ekonomska prednost u
regionu reflektirala u povećanoj poreznoj osnovi općine i upošljavanju dodatnih 30 osoba u
Fazi 1, koja podrazumijeva proizvodnju od 1,200 tona ekvivalenta drvnog granulata godišnje,
sa faznim pristupom koji bi za pet godina udvostručio proizvodnju, a broj uposlenika
povećao na 80 (prikupljanje i proizvodnja zajedno).
Dodatna ekonomska prednost za region, koju još uvijek nisu u cjelosti procijenili,
podrazumijeva strategiju dostave i transporta proizvoda. Tokom početne faze, očekuje se da
će firma dostavljati oko 50 tona proizvoda dnevno, za što će biti potrebno dva kamiona
dnevno na putu ka Evropi (Italiji), odnosno primarnom kupcu. Imajući u vidu vrijeme
potrebno za prijevoz i proizvodne nivoe samo ovog kupca, za cijeli ciklus prodaje i
distribucije na tu destinaciju biće potrebno 12 kamiona. Ova firma ne pokušava riješiti ovo
pitanje, što predstavlja dobru priliku za lokalne transportne kompanije da pokrenu novo
poslovno ulaganje.
4. Rezimirajte poslovno iskustvo i stručnost upravljačkog tima. Molimo razgovarajte
o kvalifikacijama upravljačkog tima kao i ukupnog broja uposlenih.
Nekadašnji 100%-ni vlasnik, a sada manjinski vlasnik (15%), gospodin Perković najiskusniji
je član višeg upravljačkog tima kada je u pitanju lokalno i regionalno (a vjerovatno i državno)
tržišno okruženje; većinski vlasnik dolazi iz Slovenije i vjerovatno se tek u skorije vrijeme
upoznao sa lokalnim tržišnim okruženjem. Gospodin Perković je na ovaj ili onaj način bio
uključen u šumarsku i drvno-prerađivačku industriju u regionu još otkako je osnovao svoju
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 122
DIO V: PRILOZI
prvu firmu za trgovinu na veliko drvnim proizvodima u Sarajevu 1991. godine. Naknadno
je pribavio određenu drvno-prerađivačku opremu od jednog šumskog gazdinstva, međutim
bio je prisiljen obustaviti svoje aktivnosti tokom rata. Drvno-prerađivačkoj industriji se
ponovo vratio u Srebrenici 1996., kao proizvođač polubrađenih bukovih ploča, ali i kao
komercijalni izvođač radova Šumskog gazdinstva u Srebrenici na poslovima eksploatacije
šuma, sječe, prijevoza i distribucije drvnih proizvoda. U svojim poslovnim pothvatima,
prodaju je proširio sve do Slovenije, gdje je stupio u kontakt sa svojim novim poslovnim
partnerom, a uspostavio je i direktne kontakte sa svojim talijanskim kupcem, što ukazuje da
znanje i isustvo gospodina Perkovića u ovoj industriji doseže granice Južne Evrope.
Može se pretpostaviti da otkako je zapao u nevolje sa svojom poslovnom bankom zbog duga
od 300,000 EUR, gospodin Perković je istraživao širok spektar kreativnih opcija i mogućnosti
u finansijskom sektoru, tako da su se njegovo znanje i kontakti u tom pogledu zasigurno
proširili. Treba napomenuti da je gospodin Perković izrazio zabrinutnost u pogledu svoje
sposobnosti da upravlja svim aspektima kompanije koja se rapidno razvija, pa čak i u sektoru
u kojem je gospodin Perković bio aktivan čitavu deceniju. No samim tim što se očitovao o
svojoj zabrinutosti, gospodin Perković je već napravio prvi korak u smislu prevazilaženja
svojih slabosti.
5. Kako iskorištavaju druge finansijske resurse?
Bivši većinski vlasnik nije izgubio finansijsku podršku unatoč problemu sa zaostalim dugom
premalokalnoj banci u iznosu od 300,000 EUR. Od momenta kada se problem pojavio,
gospodin Perković je našao načina da proda svom klijentu zaostale narudžbe i ispregovarao
sa svojim novim partnerom iz Slovenije da preuzme dugovanje firme (ovo pitanje je još
uvijek u procesu rješavanja u momentu pisanja ovog izvještaja). Novi partner izgleda ima
značajna sredstva na raspolaganju, obzirom da je usio osigurati novi kredit za finansiranje
nabavke 1,2 miliona EUR vrijedne proizvodne opreme (koja dolazi iz različitih izvora), a i
poprilično je siguran da će biti u stanju izmiriti dugovanje gospodina Perkovića (300,000
EUR). Novi partner je preuzeo većinsku kontrolu (85%) nad firmom i promijenio joj ime u
Pelet d.o.o. Talijanski kupac (ugovor od 1,000 tona godišnje), kojeg je doveo u ovo novo
ulaganje potpisujući s njim 10-godišnji ugovor, još jedan je dokaz sposobnosti i uticaja
njegovog slovenačkog partnera. Može se samo nagađati da su do sada iscrpili svoje finansijske
resurse, ili će to barem biti slučaj u skorije vrijeme.
Problem sa kojim se sada suočavaju je neočekivana obaveza plaćanja kombinirane uvozne
tarife i PDV obaveza (koje čine 27% vrijednosti uvezenih kapitalnih sredstava u opremi,
čime se investicija povećava do 1,5 miliona EUR) na uvoz kapitalne opreme. Ova obaveza je
prvobitno trebala biti obaveza gospodina Perkovića, kao njegov doprinos ovom zajedničkom
ulaganju, ali kako on nije bio u stanju izmiriti ovu obavezu, cjelokupno ulaganje se moralo
reorganizirati i morala su se iznaći nova sredstva za izmirenje istih (ili otpisivanje, odnosno
izbjegavanje ovih taksi). Dakle, još uvijek nisu u cjelosti riješili sva svoja finansijska pitanja.
Potrebno je ispitiati na koji način mogu iskoristiti neke druge finansijske kanale i resurse, no
prema riječima gospodina Perkovića, slovenački partner je sposoban izmiriti i ove finansijske
obaveze (pa se zbog toga dvoumi da li da gospodinu Perkoviću odobri čak i 15% učešća u
vlasništvu nove, reorganizirane firme).
Finansijska situacija je nadalje zakomplicirana činjenicom da su do sada uspjeli osigurati
sirovine za svega 1.5 mjeseci od lokalnih dobavljača. Također, njihovi ugovori o isporuci
opreme naznačavaju da se se besplatna instalacija opreme mora realizirati u roku od 20 dana
od dana kupovine, te da nakon isteka tog roka moraju dodatno platiti za te usluge. Prema
tome, da bi inicijalna faza protekla onako kako treba ovaj upravljački tim, odnosno
novoformirano i slabo partnerstvo mora se dobro učvrstiti, a sve to u vrijeme kada se
finansijska podrška i iskorištavanje drugih finansijskih izvora nalaze u veoma kritičnoj fazi.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 123
DIO V: PRILOZI
6. Kakav je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva kompanije?
Za sada, kompanija koristi ili staru opremu ili novu koja je zaštićena proizvođačevim IP
protokolom, ako takav postoji. Firma će se baviti proizvodnjom standardnih proizvoda koji
ne sadrže aspekte intelektualne svojine u prvoj analizi.
7. Opisati proces proizvodnje i distribucije u firmi i opremu.
Novi većinski vlasnik iz Slovenije zaključio je ugovor za kupovinu 1,2 miliona EUR vrijedne
visoko automatizirane proizvodne opreme za potpunu preradu drvnog otpada (od piljevine
do granja, pa čak i baštenskog otpada iż domaćinstva) i proizvodnju biogoriva u vidu drvnog
granulata. (Uvozne tarife i PDV čine dodatnih 27% na taj iznos, što je još uvijek ostalo
nerazjašnjeno pitanje). Osigurali su ili barem načelno dogovorili dostavu sirovina sa 3-5
vlasnika privatnih šuma, ali u vrijeme ovog intervjua, dogovorena je isporuka sirovina za
svega 1,5 mjeseci proizvodnje. Ostaje nejasno da li će biti uspjeti osigurati ugovore za
isporuku sirovina za optimalne proizvodne kapacitete (kako bi u składu s tim ispunili
prodajne obaveze prema svom ključnom talijanskom kupcu). Trenutna procjenjena isporuka
je ograničena na oko 15,000 kubnih metara od ukupno 25,000 kubnih metara koliko im je
potrebno da pokrenu proizvodnju punim kapacitetom.
Još uvijek nije poznato šta će nova struktura kompanije uraditi sa starom opremom koja se
nalazi na lokaciji na kojoj je stara kompanija poslovala. Oprema je još uvijek u stanju
proizvoditi (primarni proizvod) polu-obrađene bukove ploče i obavljati određene radnje
velikog kapaciteta u pilani, pa se zbog toga još uvijek ocijenjuje kao potencijalna otplata
zaostale obaveze od 300,000 EUR iz 2006. godine, koje je neophodno izmiriti prije nego se
realiziraju finalni planovi (ključno pitanje je da li će banka likvidirati ovu opremu; gospodin
Perković je već prodao sve zaostale narudžbe drugim firmama). Ovo je tekuće pitanje koje
bi se trebalo riješiti u predstojećem mjesecu.
Ugovori o isporuci nove opreme (koji još nisu realizirani) ukazuju da se besplatna instalacija
opreme mora izvršiti u roku od 20 dana od dana kupovine, što i nije vjerovatno, imajući u
vidu zaostala i nepredviđena pitanja vezana za uvozne tarife i PDV obaveze koje nisu
adekvatno planirane. Premda je planirani novi proizvodni sistem već identificiran i
ugovoren, još uvijek se ne zna kada i kako će isti biti isporučen i instaliran. Ovaj sistem je
neophodan za realizaciju bilo kojeg prodajnog ugovora.
8. Pregledati marketinšku i strategiju prodaje firme i osoblje.
Direktor pogona, gospodin Perković, glavni je kontakt sa lokalnom industrijom, pa samim
tim ima veoma aktivnu ulogu u poglądu podaje i razvoja poslovanja. Trenutno, niko osim
njega nije uključen u rad na poslovima prodaje ili marketinga. Gospodin Perković nije uspio
obezbijediti neophodne zalihe sirovina, obzirom da su dobavljači osigurali jedva polovinu
potrebne količine, ali on je uvjeren da će ukupna potrebna količina biti osigurana čak i od
samog općinskog šumskog gazdinstva u Srebrenici. Za sada, ovo ostaje otvorenim pitanjem
koje bi se u skorije vrijeme moglo riješiti. Iako je direktor dobra osoba za iniciranje prodaje
i marketinških aktivnosti, kako proizvodnja firme bude u usponu i kako se firma bude
morala baviti drugim pitanjima kao što su logistika i prikupljanje sirovina za obradu u pelete,
za te će aktivnosti morati proširiti svoje marketinške kapacitete. Ostaje da se razjasni koliko
od njihove ukupne proizvodnje ide ka talijanskom kupcu i koliko dodatnih izvora sirovina
moraju naći da bi zadovoljili uvjete prodaje. Sve u svemu, pored proizvodnog kadra koji se
najverovatnije bez problema može naći na domaćem tržištu, firma mora planirati
upošljavanje dodatnog kadra i za ovu izvršnu funkciju.
9. Opišite pristup firme upravljanju rizikom.
Firma ima visokorizični profil u jednom ključnom aspektu svojih operacija, a to je opskrba
sirovinom, osnosno sakupljanje drvnog otpada preko ugovora sa dobavljačima. Trenutno,
firma je osigurala ugovore kojima je opskrbila 15,000 kubnih metara otpada, međutim, za
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 124
DIO V: PRILOZI
prvu, odnosno početnu fazu potrebno je ukupno 25,000 m3 otpada. Ovo pitanje treba riješiti
čim prije, jer jedino od prihoda ostvarenih prodajom firma može otplatiti značajan dio duga.
U suprotnom, problemi će nastaviti da eskaliraju.
Firma također mora osigurati zaključivanje začajnijeg i pouzdanog ugovora o transportu,
kojim će osigurati pravovremenu isporuku finalnog proizvoda ključnom kupcu u Italiji (dva
kamiona dnevno).
Kriteriji i težinski faktori
Sljedeća tabela navodi kriterije i njihove težinske faktore koji će se koristiti. Molimo koristite
sljedeću ljestvicu od 1 do 5 za svaki kriterij (djelići su prihvatljivi):
5.0 – Vrlo impresivno naspram ovog kriterija, gotovo bez greške
4.0 – Visokokvalitetna šansa naspram ovog kriterija, bez ozbiljnih bojazni
3.0 – Adekvatno naspram ovog kriterija, neke sumnje ili bojazni
2.0 – Neki nedostaci naspram ovog kriterija, potrebno poboljšanje
1.0 – Ozbiljni nedostaci nasprav ovog kriterija
Šta se može učiniti da se pomogne rast ovog preduzeća i stvore nove šanse za zapošljavanje?
Oni moraju riješiti svoja interna pitanja i podići i pokrenuti pogon kako bi pokrili svoje
direktne obaveze iz kredita. Možda će morati staviti u pogon staru opremu kako bi održali
kontinuitet poslovanja. Nema razloga za uvođenje drugih lica u vlasničku strukturu, osim da
eventualno preuzme poziciju većinskog vlasnika i pokrene poslovanje čim prije.
Druge ključne finansijske i organizacijske informacije
Bruto prodaja: trenutno nema.
Neto profit: N/A
Dugovanja/potraživanja: €1.5-1.8 miliona (dug prethodne firme, nova oprema, PDV
obaveze i uvozne tarife)
Dioničari: Slovenački investitor - operator (85%), gospodin Perković, upravnik proizvodnje (15%)
Glavne ulazne sirovine: Drvni otpad (piljevina, granje i drugi otpad sakupljen nakon sječe šuma)
Prosječna plaća (ne uključuje rukovodni kadar) (bruto/neto): Još uvijek nije operativno.
Raspoloživost domaće radne snage (novouposleni): Još uvijek nije operativno, ali smatra
se da neće biti problem.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 125
DIO V: PRILOZI
Kriterij
Bodovi
(1-5)
Važnost
Ocjena
(bodovi x
važnost)
1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 5 3 15
2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 3.5 2 7
3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 5 4 20
4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 3.5 3 10.5
5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 4 2 8
6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 5 1 5
7. Procesi proizvodnje i distribucije 3.5 2 9
8. Strategija marketinga i prodaje 4 2 8
9. Pristup upravljanju rizikom 2 1 3
Ukupna ocjena (od mogućih 100) 84.5
Ulaganje/Partnerstvo i prioriteti te spremnost za tehničku pomoć
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 126
DIO V: PRILOZI
Traži
industrijske
partnere van
regije
Srebrenica.
Da
Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljno?
Traže kupce za svoje pelete nakon naredne faze ekspanzije proizvodnje,
što će biti tek za godinu-dvije. Također bi željeli razmotriti prodaju
jednog dijela nove kompanije kako bi izmirili dugovanja firme.
Traži finansijsku
podršku.
Da
Kakva je vrsta finansiranja potrebna? Imaju li poslovni plan?
Željeli bi ostvariti kredite po povoljnijoj kamatnoj stopi, obzirom da su
sada u početnoj fazi i da sav profit treba utrošiti na održivost
poslovanja. Najveći dio ovog preduzeća finansira se iz sredstava
pozajmljenih od banke.
Traži tehničku
ili poslovnu
pomoć za razvoj
biznisa.
Da
Kakva vrste problema/pitanja rješavate:
Potrebno je naći rješenje za transport proizvoda prema krajnjem kupcu
u Italiji, pa je u tom pogledu svaki savjet ili kontakt preduzeća koja se
bave prijevozom i logističkom podrškom dobro došao (dva kamiona
dnevno, što znači ukupno 12 kamiona u kontinuiranom ciklusu).
Imate li bilo
kakvih iskustava
ili sadašnjih
veza sa
partnerima u
EU i drugdje?
Da
Molim opišite:
Jedan, većinski, partner je Slovenac, a njihov glavni kupac je Talijan. Svi
oni imaju dosta iskustva u radu unutar EU i izvan nje. Dobijaju upite i
zahtjeve iz svih dijelova svijeta, obzirom da je potražnja za ovim
jednostavnim biogorivima mnogo veća od ponude.
IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA
Ime konsultanta: Thomas R. Ruddy
Datum izvještaja: 16. avgusta 2007.
Naziv kompanije: Bosswood d.o.o.
Adresa kompanije 1: Tesanjska 2
Adresa kompanije 2: Srebrenica, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba u kompaniji: Selver Numanović
Tel., Fax., E-mail kontakt osobe: 033/205/160, 033/205-160,
selvernumanovic@gmail.com
Web stranica:
Preliminarne preporuke konsultanta
√ Preporučene dodatne aktivnosti podrške ulaganjima
___ Treba organizirati dodatne sastanke radi utvrđivanja vrste podrške
___ Ne preporučuje se učešće u daljnim aktivnostima podrške ulaganjima
Izvještaj i analiza ove šanse u okviru regije Srebrenica
Napisati opći opis aktivnosti firme na tržištu (proizvodi, usluge koje se nude i kojim
regijama/zemljama), uključujući kupce i ključne snabdjevače:
Bosswood d.o.o. (naziv dolazi od riječi Bosna i marke Boss) je preduzeće za preradu drvata,
koje se na početku specijaliziralo za uklanjanje otpadnog drveta (oborenoh drveta i krčenja
šume) isključivo od općinskog šumskog gazdinstva u Srebrenici, koje su oni prerađivali u
drvo za ogrijev (biogorivo). Tri partnera su zajednički vlasnici preduzeća sa jednakim
udjelom (po jedna trećina). Prvobitni cilj bio je 12,000 kv. metara drveta za preradu, ali od
početka radova polovinom godine, očekuju da će samo obraditi oko 5,000 kvadratnih metara
drveta sa sopstvenog zemljišta (7,120 kv. metara) i nekoliko zgrada tokom 2007. Njihovi
drvni proizvodi većinom se koriste u domaćinstvima i preduzećima za grijanje i peći na drva,
kao što su krušne peći za pice. U Italiji, picerije moraju koristiti takvu vrstu drveza, a EU
navodno planira zakonski regulirati tu tradiciju. To je bitno jer Bosswood želi u bliskoj
budućnosti izvoziti 100% (trenutno prodaju na lokalnom tržištu radi početnih prihoda).
Iako je ova kompanija sa radom startala 25. juna 2007. godine, zemljište posjeduju od marta
ove godine. Svi uposlenici su upravo završili sistematske preglede. Obuka je završena za
gotovo sve uposlenike i aktivnosti su u toku.
1. Opišite kvalitet i važnost komercijalnih šansi u regiji Srebrenica.
Ovo se smatra visokokvalitetnom šansom za srebreničku regiju iz dva osnovna razloga: 1)
krčenje šuma smatra se plemenitom djelatnošću radi zaštite šuma i osiguranja njihove bolje
održivosti (spriječavanje požara je glavni pokretač); 2) postoje jasne ekonomske prednosti
od upošljavanja između 12 (trenutno uposlenih ) i 50 (maksimalan broj tokom najbolje
sezone) iz ove regije, koji će imati kupovnu moć da kupe domaće proizvode i usluge. Pored
toga, kompanija će možda upošljavati i druge pružaoce usluga kao što su prijevoznici.
Kompanija želi postati multietnička i imati ravnomjernu zastupljenost polova, a prosječna
dob uposlenika je oko 25 godina. Oni predstavljaju prilično mladu radnu snagu, a u
kompaniji se nadaju da će to biti uzor drugim poslodavcima u regiji.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 127
DIO V: PRILOZI
2. Ocijenite poznavanje tržišta i razumijevanje tržišne dinamike od strane upravljačke
strukture.
Već su uložili dosta vremena i napora u istraživanje tržišnih šansi, što se vidi iz prezentacije
tržišne dinamike koju je održao direktor kompanije.
3. Kakav to ekonomski učinak ovo preduzeće ima ili može imati na regiju Srebrenica?
Direktor kompanije je aktivan član Šumskog klastera kojeg za ovu regiju sponzorira UNDP.
Direktor smatra da je to važna organizacija i zadatak. Dole u tekstu nalaze se zapažanja g.
Numanovića o tome kako on vidi učinak njegove kompanije na srebreničku regiju:
Kompanija će proizvoditi ogrijevno drvo koje će biti dostupnija domaćinstvima i
poslovnim subjektima u regiji;
Krče šume, što šume čini sigurnijima i održljivijima;
Upošljavaju 12-22 osoba iz regije Srebrenica u bilo kom periodu godine (30 u
budućnosti), što obezbjeđuje sredstva za život za 20-30 porodica;
Oni su kompanija orijentirana ka izvozu što je dobro i za regiju i za zemlju;
Iako su oslobođeni poreza na dobit u prvoj godini rada (kako je propisano u općini
za sva nova preduzeća), njihove poreske uplate postepeno će se povećavati tokom
petogodišnjeg perioda;
Kupovat će i druge usluge u regiji, poput prijevoza;
Njihova ukupna godišnja isplata Šumskom gazdinstvu Srebrenica bit će oko 468,000
KM (plus 17% PDV-a);
Kompanija također nudi finansijsku pomoć uposlenim radi dodatnog obučavanja
ili usavršavanja.
4. Rezimirajte poslovno iskustvo i stručnost upravljačkog tima. Molimo razgovarajte
o kvalifikacijama upravljačkog tima kao i ukupnog broja uposlenih.
Direktor ima obimno iskustvo menadžera jer je radio kao generalni direktor u velikim
kompanijama, poput Milke i Jacobsa, koje se bave prodajom kafe, čaja, šećera i čokolade.
Radio je u regiji sjeveroistočne Bosne od 1997. godine do nedavno. Ni on ni njegovi partneri
nemaju radnoh iskukstva u sektoru šumarstva ili drvno-prerađivačkoj industriji.
Suosnivač i sadašnji direktor, g. Numanović, sasvim je slučajno došao na ideju otvaranja
ovakve vrste preduzeća u Srebrenici. Kako je on porijeklom iz Zvornika, vozeći se kroz tu
regiju jednom došao je na ideju da bi to bilo pogodno područje za njihove planirane
djelatnosti. Smatra da je takav rad plemenit jer krče šume i obezbijeđuju drva za grijanje i
kuhanje. Drugi vlasnici uključuju jednog Bosanca, koji je državljanin Nizozemske
(nekadašnji susjed g. Numanovića) i državljanin Nizozemske kojeg obojica dobro poznaju.
5. Kako iskorištavaju druge finansijske resurse?
Općinskim propisima sve su nove kompanije oslobođene poreza na dobit u prvoj godini
djelovanja. Od druge do pete godine, puna stopa poreza na dobit postepeno se uvodi, tako
da mogu dobit iz prve godine reinvestirati u aktivnosti.
U ovom trenutku nemaju dugovanja/kredita od banaka; svi partneri uložili su sopstvena
sredstva za kupovinu zemljišta (7,120 kv. metara) i nekoliko objekata. Uspjeli su dogovoriti
sa distributerom prodaju KM 80,000 vrijednog tegljača, polaganjem avansa od KM 24,000 s
tim da se ostatak treba platiti krajem godine, kada će im biti potreban koš jedan kamion i
kada će razmotriti slične uslove kupovine.
6. Kakav je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva kompanije?
Još uvijek nisu obratili pažnju na to pitanje. Treba se zaštiti naziv kompanije iz jednostavnog
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 128
DIO V: PRILOZI
razloga izbjegavanja da se kasnije izmijeni naziv u slučaju da druga firma podnese zahtjev
za registraciju trgovačke marke u budućnosti.
7. Opišite proces proizvodnje i distribucije u firmi i opremu.
Bosswood koristi soptveno zemljište (7,120 kv. metara) a nekoliko zgrada se gradi trenutno
(ukljućujući kuhinju za uposlene i kupatila sa tuševima). Vlasnici su opreme za obradu
drveta, što uključuje italijanske i austrijske mašine za rezanje; tvrde da imaju jednu od
najboljih mašina za rezanje na Balkanu jer tu rade samo tri takve mašine. Imaju jedan kamion
za prevoz materijala iz šume; kamion nije u potpunosti isplaćen i na kraju godine trebaju
isplatiti zadnju ratu (ne radi se o kreditu već dogovorenim uslovima kupovine). Kompanija
je domaćem elektrodistributeru platila 30,000 KM za izgradnju trafo stanice na njihovom
posjedu kako bi osigurali kontinuirano i ekonomičnije napajanje strujom za opremu koju
koriste. Njihov poslovni proces, od šume do potrošača, je kako slijedi:
1. Osigurati ugovor za Šumskim gazdinstvom za utvrđenu količinu oborenog i prokrčenog
drveta koje će se iznijeti iz šume
2. Slanje ekipe za prikupljanje u šumu sa kamionom i opremom za rezanje.
3. Odabir i rezanje u šumi prati stručnjak šumskog gazdinstva koji mjeri količinu drveta
koju radnici odstranjuju.
4. Radnici zatim prevoze drvo natrag u pogon na „čišćenje“ prije rezanja.
5. Drvo se pila na manje dijelove zatim u mašinu za rezanje gdje se siječe radi slaganja na
palete.
6. Radnici sortiraju rezano drvo u palete koje se onda pakiraju za otpremanje.
7. Otpadni proizvodi i piljevina predstavljaju značajne proizvode, koji se kasnije prodaju
drugim prerađivačima radi pravljenja briketa i peleta od drveta ili čak uglja za roštilje.
Kompanija razmatra ulaz na ovakvo tržište, ali za to su potrebna znatna ulaganja.
Do kraja 2007. godine, očekuju da će preraditi nekih 5,000 kvadratnih metara drveta za
krčenje (kapaciteta 12,000). Danas upošljavaju 12 radnika a cilj im je da uposle 50 u punom
kapacitetu. S obzirom na sezonsku vrstu posla, očekuju da će broj radnika biti oko 24 tokom
većeg dijela godine (potražnja je prirodno niža tokom toplijih mjeseci april-maj). Iako žele
povećati proizvodnju iznad 12,000 kvadratnih metara, Šumsko gazdinstvo dozvoljava samo
male količine drveta na tržištu, a postoje i drugi kupci/konkurencija tako da bi kompanija
radi rasta morala prikupljati drvo iz drugih regija, osim ako im se ne dozvoli više aktivnosti
krčenja u srebreničkoj regiji. Godišnje isplate Šumskom gazdinstvu Srebrenica iznosit će
oko 468,000 KM (plus 17% PDV-a).
Analiza troškova drvnih paleta (cijena biogoriva)
Pretpostavke:
Isplata Šumskom gazdinstvu preduzeću za 1 kv. metar 1.10-1.20 KM
Ukupna isplata za jednu paletu (uklj. PDV) prosječno 55 KM
Ukupni trošak proizvodnje 1 palete u fabrici 85 KM
Trošak pakovanja palete, rada i prevoza iz šume 15 KM
Trošak obračuna roba
Isplata Šumskom gazdinstvu (uklj. PDV) 55 KM
Prevoz iz šume 10 KM
Rad na prikupljanju (uklj. sve troškove) 5 KM
Ukupno za dobijanje sirovog drveta 70 KM
Troškovi rezanja u fabrici 15 KM
Ukupni troškovi robe za proizvodnju 1 palete 85 KM
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 129
DIO V: PRILOZI
^ Tržišna vrijednost paleta ogr. drveta u maju €55
^ Tržišna vrijednost paleta ogr. drveta u naj. sez. €75
^ Prosječna tržišna cijena paleta ogr. drveta €65
Bruto dobit u maju 25 KM
Bruto dobit u najprometnijoj sezoni 65 KM
Prosječna bruto dobit od palete 45 KM
^ Prevoz paleta kupcima uvijek se zasebno obračunava.
Druge zabilješke o troškovima:
Trošak kupovine punog kapaciteta iz Šumskog gazdinstva = 468,000 KM + PDV-a
Kapacitet pogona je 12,000 kv. metara ili sirovog drveta = 10,000 peleta
10,000 peleta po prosječnoj tržišnoj cijeni od €65 = €650,000 (5 g. ukupno = €3.25
miliona)
8. Pregledati marketinšku i strategiju prodaje firme i osoblje.
Tri partnera mogu istražiti različite poslovne i tržišne šanse kako bi se osigurali da slijede
optimalan poslovni model. Sjedište direktora je u Srebrenici tako da on ispituje situaciju u
BiJ jer će firma nešto svojih proizvoda prodavati na domaćem tržištu (a možda će im biti
potrebna i dodatna sredstva). Drugi partner ima dvostruko državljanstvo, BiH i Nizozemske,
pa on ispituje tržišne veze i dinamiku u EU (većinom u Italiji, njihovom ciljnom tržištu).
Treći partner je državljanin Nizozemske a i on pomažu u procjenjivanju tržišnih prilika u EU.
Iako su oni ograničeni u smislu onoga što mogu prokrčiti u šumama u srebreničkoj regiji,
ispituju mogućnost uzimanja proizvoda iz drugih općinskih i privatnih šumskih preduzeća.
Njihov ugovor sa općinskim šumskim gazdinstvom u Srebrenici uključuje 2,000 kv. metara
do kraja ove godine. Plaća se unaprijed za 100% narudžbe, ali neki su uslovi dogovoreni te
može biti i fleksibilnosti u njihovom ispunjavanju. Kako potražnja za ovom vrstom drveta
nije velika (nema mnogo firmi koje traže krčenje šume ili rezanje i pakiranje na palete velikih
količina drveta tako niske kvalitete), općenito nema problema u obezbjeđivanju ugovora u
kupovini. Međutim, opcije ponude su ograničene i to kompaniji ograničava rast, stoga
aktivno istražuju kakve druge polsovne modele mogu provesti. Jedan poslovni model
uključuje sposobnost proizvodnje peleta i/ili briketa od pilote. U ovom trenutku, imaju
sporazum za prodaju pilote drugim firmama kao što su Pelet d.o.o. a moguće i PetroProjekt
d.o.o., ali nijedna firma nema postavljenu opremu ali se proces nabavke bliži kraju.
Sjeveroistočna Bosna predstavlja atraktivno domaće tržište, ali direktor tvrdi da je
infrastruktura neadekvatna (prevoznici, između ostalog), stoga bi Tuzla trebala biti „stjecište“
za strategiju za SI BiH. S tim u vidu, kompanija razmatra otvaranje pilane u Tuzli, radi
domaće prodaje. Tu direktor posjeduje određeno zemljište. Međutim, to je sada samo
zamisao a druge ideje za sada imaju prioritet.
Model koji oni žele ostvariti za djelatnosti u Srebrenici bio bi u idealnom slučaju sličan
onome jedne kompanije u Sarajevu koja ima proizvodnju za domaću prodaju od 350 kv.
metara dnevno i upošljava 180 radnika (visoka radna komponenta naspram visoke
tehnologije/automatizovanog procesa), ali očekuju da će pogon u Srebrenici biti općenito
profitabilniji.
9. Opišite pristup firme upravljanju rizikom.
Direktor smatra da je Šumski klaster, kojeg sponzorira UNDP, važna organizacija za
ublažavanje rizika i upravljanje interesima ovog sektora i šumom ove regije, stoga je ova
kompanija aktivna unutar ove inicijative. To je posebno važno jer su odnosi između Šumskog
gazdinstva Srebrenica i domaćih prerađivača kompleksni i politični. Na primjer, izvozne
cijene, i općenito domaća potražnja, ogrijevnog drveta variraju od €55-75 po paleti, ali cijene
koje se plaćaju Šumskom gazdinstvu su nepromijenjene, stoga je od presudne važnosti
upravljati ovim odnosom sa sektorom. Oni bi preferirali kada bi Šumsko gazdinstvo
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 130
DIO V: PRILOZI
potpisalo dugoročni ugovor sa fiksnom cijenom kako bi kompanija bolje upravljala
troškovima sirovina, ali tome se protivi Šumsko gazdinstvo. U tom smislu, nadaju se da će
Klaster pomoći u medijaciji ovog problema jer je to u interesu svih takvih kompanija.
S obzirom na značaj struje za njihov rad, uložili su značajna sredstva da bi na njihovom
zemljištu bila postavljena trafo stanica (30,000 KM), te tako bolje osigurali upravljanje
potencijalnim rizikom zbog gubitka struje, što je još jedan primjer kako ublažavaju
potencijalni rizik.
Kompanija svojim radnicima obezbijeđuje dodatne pogodnosti zdravstvene zaštite jer je
njihov rad više podložan nesrećama nego drugi poslovi. Kako bi zadržala radnike, kompanija
također nudi subvencije za obuku i obrazovanje, kao i bonus i povećanje plate ukoliko
kompanija dobro posluje.
Kriteriji i težinski faktori
Sljedeća tabela navodi kriterije i njihove težinske faktore koji će se koristiti. Molimo koristite
sljedeću ljestvicu od 1 do 5 za svaki kriterij (djelići su prihvatljivi):
5.0 – Vrlo impresivno naspram ovog kriterija, gotovo bez greške
4.0 – Visokokvalitetna šansa naspram ovog kriterija, bez ozbiljnih bojazni
3.0 – Adekvatno naspram ovog kriterija, neke sumnje ili bojazni
2.0 – Neki nedostaci naspram ovog kriterija, potrebno poboljšanje
– Ozbiljni nedostaci naspram ovog kriterija
Šta se može učiniti da se pomogne rast ovog preduzeća i stvore nove šanse za zapošljavanje?
Procjenjuju mogućnost otvaranja proizvodnje drvenog uglja jer su u njihovom proizvodnom
procesu komadići drveta ključni otpadni materijali u procesu rezanja. Ti se komadi mogu
pretvoriti u drvenog uglja za roštilje. Oprema za tu proizvodnju košta oko 70,000 KM po
jedinici. Razmišljali su da seljanima podijele opremu i sirovine kako bi oni pravili drveni
ugalj. Zatim bi Bosswood od njih kupovao drveni ugalj, amortizirajući trošak opreme od
plaćene cijene.
Kompanija također procijenjuje trošak opreme za proizvodnju drvenog uglja iz sopstvenog
drvnog otpada. To bi uključivalo saradnju sa dobavljačem opreme i lokalnim seljanima u
slučaju ako bi kompanija „dala dorprinos“ u vidu opreme u vrijednosti od 7,000 KM, koja
bi se onda smjestila na seoska imanja gdje bi se proizvodio drveni ugalj. Kompanija želi
kupiti deset takvih mašina u vrijednosti od KM 70,000.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 131
DIO V: PRILOZI
Kriterij
Bodovi
(1-5)
Važnost
Ocjena
(bodovi x
važnost)
1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 5 3 15
2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 5 2 10
3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 5 4 20
4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 4 3 12
5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 5 2 10
6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 4.5 1 4.5
7. Procesi proizvodnje i distribucije 5 2 10
8. Strategija marketinga i prodaje 5 2 10
9. Pristup upravljanju rizikom 5 1 5
Ukupna ocjena (od mogućih 100) 96.5
S početkom sljedeće godine, kompaniji će biti potreban još jedan kamion za prevoz drveta.
Ovakvi kamioni koštaju 80,000 KM, a sa jednim distributerom kompanija je dogovorila
isplatu početnog iznosa od KM 24,000 kako bi se koristio kamion, a kasnije napravila
konačna isplata. U kompaniji se nadaju da se ovakav aranžman može nastaviti i kod kupovine
sljedećg kamiona što bi im pomoglo u povećanju proizvodnje i upošljavanju novih radnika.
Još jedan dugoročan plan jeste proizvodnja ogrijevnog drveta i briketa za peći, kao što to
rade firme PetroProjekt i Pelet, jer je to izuzetno profitabilno. Danas, kompanija prodaje
pilotnog otpada firmama koje imaju opremu za pravljenje briketa. Trošak takve opreme ovisi
od stepena automatizacije i kapaciteta proizvodnje. Procjene budžeta su između €30,000 do
€300,000 za projekat „ključ u ruke“.
Druge ključne finansijske i organizacijske informacije
Bruto prodaja: tek počeli sa radom 25. juna 2007. godine
Neto profit: u ovom trenutku dostupne su samo projekcije (vidjeti izvještaj gore u tekstu)
Dugovanja/potraživanja: Nema
Dioničari: Tri partnera sa jednakim udjelom
Glavne ulazne sirovine: Forest wood clearings (drvo niže kvalitete)
Prosječna plaća (ne uključuje rukovodni kadar) (bruto/neto): * Minimalna neto plaća je
450 KM/mjesečno
Raspoloživost domaće radne snage (novouposleni): Obilje potencijalnih radnika.
* “Neto miniminalna“ plaća znači da ovu osnovicu plaće kompanija garantuje radnicima.
Također daju subvencije za obrazovanje i obuku. Pored toga, kako je ovakva vrsta posla
izložena rizicima, kompanija nudi i dodatne pogodnosti zdravstvene zaštite. Pored toga,
uprava je naglasila da su bonusi i povećanja plata moguća za sve radnike radi motiviranja;
od njih se očekuje dobar rad. Neki radnici dobijaju 2-300 KM ali oni nisu radnici na puno
radno vrijeme ili stalno zaposleni.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 132
DIO V: PRILOZI
Ulaganje/Partnerstvo i prioriteti te spremnost za tehničku pomoć
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 133
DIO V: PRILOZI
Traži
industrijske
partnere van
regije
Srebrenica.
Da
Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljno?
Glavni projekti koje trenutno razmatraju uključuju nabavku opreme za
proizvodnju drvenog uglja i briketa, a željeli bi dobiti prijedloge iz
sektora.
Traži finansijsku
podršku.
Ne
Kakva je vrsta finansiranja potrebna? Imaju li poslovni plan?
Imaju poslovni plan. Ne traže sredstva za kompaniju, iako bi razmotrili
uvođenje još jednog ulagača radi širenja i novih projekata. Većinom
traže uslove poput onih za kupovinu tegljača drveta.
Traži tehničku
ili poslovnu
pomoć za razvoj
biznisa.
Ne
Kakva vrste problema/pitanja rješavate:
U ovom trenutku ne traže nikakvu tehničku pomoć.
Imate li bilo
kakvih iskustava
ili sadašnjih
veza sa
partnerima u
EU i drugdje?
Da/
Ne
Molim opišite:
Glavni partneri imaju iskustva u EU, a prodavali bi svoje proizvode u
EU. Dva partnera žive u Nizozemskoj.
PROFIL PREDUZEĆA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE
IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA
Ime konsultanta: Thomas R. Ruddy
Datum izvještaja: 30. avgust 2007.
Naziv kompanije: Gusto e Sapore d.o.o.
Adresa kompanije 1: Učina Bašta b.b.
Adresa kompanije 2: 75430 Srebrenica, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba kompanije: Ahmetović Haso, direktor i vlasnik
Broj telefona, faksa, e-mail kontakt osobe: 056/440-020, 061/152-484
Web stranica: u izradi
Preliminarna preporuka konsultanta
√ Preporučuju se aktivnosti podrške kroz dalja ulaganja
___ Za utvrđivanje odgovarajuće podrške potrebni su dodatni sastanci
___ Ne preporučuje se angažman u budućim aktivnostima podrške kroz ulaganja
Izvještaj i analiza značaja navedene mogućnosti za regiju Srebrenice
Opći opis aktivnosti kompanije na tržištu (proizvodi i usluge koje se nude te
regije/zemlje), uključujući njihove kupce i glavne dobavljače:
Ovo pekarsko preduzeće proizvodi 129 različitih vrsta kolača i keksova kao i sedam vrsta
tjestenine. Proizvodnja je organizirana u postrojenjima Srebrenici (48 zaposlenih) i u Tuzli
(142 zaposlena), od kojih svako posluje u okviru svoje korporativne strukture – kao društvo
s ograničenom odgovornošću, ali je u cijelosti u vlasništvu istog direktora - vlasnika.
Kompanija je počela poslovati u Tuzli, 1999. godine, a u Srebrenici 2005., premda vlasnik
kompanije navedenu imovinu u Srebrenici posjeduje još od 1989. godine.
1. Opišite kvalitetu i značaj navedene poslovne mogućnosti za regiju Srebrenice
Ovo se preduzeće smatra značajnom poslovnom prilikom za regiju Srebrenice i to ne samo
jer svoje proizvode dostavlja u nekoliko stotina maloprodaja u regiji općenito, nego i zato jer
u stvari posluje na samom maksimumu svojih proizvodnih mogućnosti, sa dvije smjene, te
traga za ulagačima i strateškim partnerima kako bi višestruko povećali kako samu veličinu
kompanije, tako i proizvodnju i rezultate, u Srebrenici, ali i drugdje. Ne traže pomoć donatora
u obliku grantova, umjesto toga traže pouzdane partnere iz industrije ili ulagače kako bi
mogli realizirati ogroman razvojni potencijal koji planira vlasnik, kako bi se zadovoljila velika
potražnja na tržištu, posebno u EU, gdje nisu bili u stanju sve narudžbe realizirati na vrijeme.
2. Procjena poznavanja tržišta i razumijevanja tržišne dinamike kod rukovodstva
Rukovodstvo, kako izgleda, nakon što se isključivo ovim poslom bave nekih osam godina,
odlično poznaje domaće tržište i dinamiku okruženja za pekarske proizvode poput kolača,
keksova i tjestenine. Vlasnik-direktor se sada međutim fokusira na tržište EU o kojem zna
daleko manje s obzirom da svoje proizvode na tom tržištu prodaje tek odnedavno te da tu
ima svega nekoliko kupaca (iz Holandije) koji su sami došli njemu, odnosno da ih on sam
nije našao. Razumije se u problematiku kontrole kvalitete (certifikacije i odobravanja) što je
neophodno za uspješnu realizaciju masovnog tržišnog prisustva na ovom tržištu ali još mora
steći znanja o tržišnoj dinamici te o načinima na koji najbolje može iskoristiti mogućnosti
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 134
DIO V: PRILOZI
koje postoje, ili se udružiti s drugim subjektom kako bi svoje proizvode na najuspješniji
način plasirao na ovo veliko tržište.
3. Kakav ekonomski utjecaj ovo preduzeće ima ili može imati na regiju Srebrenice?
Preduzeće trenutno svoje proizvode izvozi za potrebe tri kupca u Holandiji te će ovu
aktivnost dalje širiti; svoje proizvode izvoze i u Srbiju, a slijedi i izvoz u Crnu Goru
(prva pošiljka će biti isporučena 15. septembra).
U preduzeću u Srebrenici je na puno radno vrijeme zaposleno 48 radnika s
prebivalištem u Srebrenici koji rade u dvije smjene.
Preduzeće kupuje 27,600 komada jaja od 27 lokalnih poljoprivrednih proizvođača
svaki dan.
Generiraju 3.5 miliona € prihoda što predstavlja značajnu poresku osnovu za regiju.
Svoje pekarske proizvode i tjesteninu isporučuju u oko 150 maloprodaja u regiji
Srebrenice i Bratunca.
4. Ukratko opišite poslovna iskustva i stručnost rukovodnog tima. Obrazložite
kvalifikacije rukovodstva i navedite ukupni broj zaposlenih
Premda se vlasnik – direktor ranije nije bavio pekarskim biznisom, bavio se trgovinom i
veleprodajom. Uvijek je imao želju za proizvodnjom te mu je, uzevši u obzir nedostatak
resursa i pouzdane nabave sirovina, pekara je ponudila i jedno i drugo, odnosno priliku da
nešto ‘proizvodi’. Za ‘sirovine’, koje je već bilo moguće nabaviti iz brojnih i pouzdanih izvora
su mu bila potrebna minimalna ulaganja te je stoga iskoristio ovu priliku. Danas se već ne
može nositi s potražnjom. Njegovi se proizvodi svi zasnivaju na tradicionalnim kolačima i
keksima koji su poznati u regiji – neki već više od 200 godina. Danas proizvode oko 129
različitih vrsta kolača i sedam različitih vrsta sušene tjestenine; svake godine dodaju po
nekoliko novih vrsta kolača/keksa, kako ‘otkrivaju’ nove vrste i istražuju potražnju na tržištu.
Ova kompanija ima pekarska postrojenja u Srebrenici sa 48 zaposlenih i u Tuzli (142
zaposlena).
5. Kako su osiguravali druge finansijske resurse?
Vlasnik i direktor je preduzeće osnovao vlastitim sredstvima te tako sada nema dugovanja
niti obaveza prema partnerima. U proširivanju je koristio konzervativan pristup i kompaniju
proširivao u fazama. S obzirom da koristi profit koji se generira unutar preduzeća za
proširenje poslovanja, ovo mora raditi kroz povećanje vrijednosti. Sada je pak u poziciji da
ima pouzdane klijente i kupci mu dolaze same sa vlastitim narudžbama te je njegov brend
postao poznat, te stoga misli da je upravo ovo dobar trenutak za uvođenje strateškog ulagača
ili industrijskog/strateškog partnera kako bi se višestruko povećala proizvodnja i tržišni
kapaciteti.
2005. je dobio ponudu od slovenačkog biznismena ali ulagač nije bio voljan platiti sumu
koju je vlasnik tražio jer smatra da vrijednost brenda nadilazi godišnje prihode (proizvodni
kapaciteti ograničavaju prodaju) te nije prodao niti jedan dio svog preduzeća. Nastoji pronaći
ozbiljnog partnera ali želi zadržati kontrolni udio u kompaniji od 51%.
6. Kakva je kvaliteta strategije preduzeća koja se odnosi na intelektualno vlasništvo?
Vlasnik je podnio zahtjev za zaštitom imena na međunarodnom tržištu ali želi ovu zaštitu
proširiti dodatnim zahtjevima (u domeni potencijalne tehničke zaštite jer ne poznaje u
cijelosti sva pitanja koja se odnose na IP). U zahtjeve za zaštitu intelektualnog vlasništva
kako bi zaštitio sve dodatne nazive koji se mogu zaštititi je u sljedećoj godini namijenio
inicijalnih 5,000 €. Tako npr. želi osigurati odobrenja EU koja se odnose na kvalitetu za oko
70% od svojih 129 pekarskih proizvoda kako bi s njima masovno izašao na ovo veliko tržište.
Kada se ovo ulaganje realizira, želi zaštititi i svo intelektualno vlasništvo koje je s navedenim
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 135
DIO V: PRILOZI
u vezi poput naziva brendova koje mogu koristiti za svoje proizvode.
Kompanija već ima zaštićen stari slogan: “Opredijeli se za pravu stvar????” koji više ne koriste.
Da li ga trebali zadržati ili promijeniti je pitanje koje trenutno nastoji riješiti.
Vlasnik – direktor vjeruje da se veliki dio prihoda od proizvoda može pripisati nazivu brenda
i tržišnoj prepoznatljivosti proizvoda ove kompanije. Vrijednost kompanije procjenjuje na
najmanje 6.5 miliona €, uzimajući u obzir stalne prihode i činjenici da im kupci dolaze sami.
Prema njegovom mišljenju, 30% ove vrijednosti može se pripisati samome brendu, te stoga
čini sve što je u njegovoj moći da zaštiti i u najboljoj mjeri iskoristi taj naziv brenda. Dopada
mu se naziv samog preduzeća ali bi želio poboljšati štampani reklamni program kako bi
unaprijedio prepoznatljivost brenda, te to predstavlja ključni aspekt u odnosu na strateškog
partnera/ulagača – da pomogne razviti marketinšku kampanju i na domaćem i
međunarodnom planu podnese zahtjeve za zaštitu intelektualnog vlasništva kako bi zaštitio
naziv i identitet preduzeća i njegovih budućih proizvoda.
7. Opis proizvodnih i procesa distribucije te opreme preduzeća
Kako smo već spomenuli, kompanija proizvodi 129 vrsta kolača i keksova te sedam različitih
vrsta tjestenine (što predstavlja proizvodni segment koji je u BiH tek u razvoju i u kojem
uglavnom dominira uvoz; sada je pak prisutno i nekoliko domaćih proizvođača). Glavne
sirovine (ulje, brašno, šećer i razne druge stavke poput prehrambenih aroma i orašastih
proizvoda, itd.) naručuju od četiri glavna distributera. Koriste’i vlastite kamione dnevno
prikupljaju i 27,600 jaja sa 28 farmi u regiji Srebrenice i Bratunca. Ove farme koka nosilica
predstavljaju neku vrstu udruženja ali ne i formalnu zadrugu u pravnom smislu. Preduzeće
koristi oko 80% najboljih jaja dok ostatak od oko 20% prodaje drugim maloprodajama. Udio
jaja koja se preprodaju varira u znatnoj mjeri u ovisnosti od proizvodne strategije za određeni
dan, te tako ponekad koriste svih 100% otkupljenih jaja – u vrijeme praznika npr. Mjesečno,
na obje se lokacije, prosječno potroše sljedeće količine sirovina:
48-52 tona šećera;
32 tona brašna;
3 tri tone domaće i austrijske čokolade;
775,000 jaja
4,500 tona ulja mjesečno za potrebe obje lokacije;
različite količine prehrambenih aroma, orašastih proizvoda, itd.
Preduzeće u Srebrenici ima 48 zaposlenih koji rade u dvije smjene dnevno te 142 zaposlena
u Tuzli koji rade u tri smjene dnevno. Sva oprema koja se koristi za miješenje, pečenje, te
druga oprema je iz uvoza (i sva je od veoma poznatih proizvođača odnosno brendova).
Trenutno se u glavnom sjedištu u Tuzli zaprimaju sedmične pošiljke sirovina za pekarsku
proizvodnju i otprilike dva puta sedmično (svaka četiri dana) vlasnik osobno sve potrebne
zalihe odvozi iz skladišta u Tuzli u Srebrenicu. Preduzeće trenutno radi s malim brojem
distributera-dobavljača (4 distributera i 28 farmi direktno), koji su svi locirani u BiH, a u
koje spadaju:
šećer: 1 distributer (uglavnom proizveden od šećerne repe iz Austrije, Njemačke i
Brazila);
jaja: kupuju se svakodnevno sa 28 farmi iz regije Srebrenice i Bratunca i dobavljaju
vlastitim kamionima;
brašno: 1 distributer (mljeveno u BiH od žita iz Mađarske, Srbije i SAD);
ulje: 1 distributer (tri vrste: Bimal BiH, Viva i Floroil iz Hrvatske);
ostalo: 1 distributer za sve ostalo (čokoladu, prehrambene arome, orašaste proizvode, itd.).
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 136
DIO V: PRILOZI
Svi njihovi dobavljači i nadležni distributeri imaju odgovarajuće certifikate i kontrolu
kvalitete (u protivnom kompanija ne bi niti sarađivala s njima). Svi zaposleni su obučeni da
testiraju sirovine koje pristižu te imaju ovlasti da prihvate ili odbiju bilo koju od isporuka.
Svaki se novi dobavljač testira prije negoli se njegov proizvod počne koristiti u njihovim
kolačima, keksima i tjestenini. Procjena je da imaju ukupno 14 različitih dobavljača (izvornih
proizvođača, a ne distributera).
U okviru posljednje inicijative na proširenju poslovanja, kompanija je uložila oko 700,000
eura koji su na ove dvije lokacije podijeljeni na sljedeći način:
Srebrenica
Povećanje kapaciteta/rezultata: 20%
Troškovi od proširenja prostora €290,000
Troškovi proširenja proizvodnje (pećnica, mikseri, kombi) €290,000
Tuzla
Dodatna oprema i proširenje skladišnih mogućnosti €120,000
“Mješavina” ulaganja u opremu, prostore i kamione/kombije ovisi o strategiji kompanije ili
ulagača; ovisi o mješavini tržišta i proizvoda te će se stoga znatno razlikovati ulaganja na
različitim lokacijama. Kada ovo kažemo, napominjemo da vlasnik preduzeća želi zamijeniti
svi opremu koja zastarijeva najnovijom opremom za proizvodnju/kuhanje/miješenje kako bi
osigurao visoku kontrolu kvalitete, automatiziranu proizvodnju i dugotrajno korištenje.
Procjenjuje da će, kada osigura pravog investitora ili partnera za realizaciju svih promjena
kako bi se osigurala visoka produktivnost, visoka kvaliteta i visoki standardi pekarske
proizvodnje trebati cijela godina. Planira i spori proces dobivanja odobrenja od različitih
regulatornih i tijela EU zaduženih za certifikaciju čime bi se preduzeću omogućilo slobodan
masovni izlazak na tržište i marketing na najbolji način (u skladu s najboljim primjerima iz
prakse). Pristup kroz faze koji bi se primjenjivao kod proširenja preduzeća bi se
najvjerovatnije odvijao na sljedeći način, u idealnom scenariju, kroz period od godine dana:
Tekuća: Nastavak procedure dobivanja certifikata za prodaju/marketing za 70%
najprofitabilnijih i najpopularnijih proizvoda od regulatornih tijela EU.
Prva faza: Najhitnije pitanje predstavlja skladištenje sirovina te narudžbe iz inostranstva.
Druga faza: Povećanje proizvodnog prostora kako bi se omogućilo unošenje više opreme te
rad većeg broja radnika.
Treća faza: Korištenje nove/proširene opreme za proizvodnju.
Četvrta faza: Nabavka i korištenje novih kamiona i kombija za distribuciju/isporuku.
8. Analiza marketinške i prodajne strategije preduzeća te njegovog osoblja
Za svoje potrebe na domaćem terenu preduzeće koristi vlastite kamione za distribuciju, što
se trenutno smatra i glavnom aktivnošću u domeni marketinga/prodaje. Prije 5-7 godina su
imali i komercijalistu odgovornog za ovu domenu ali sada ne smatraju potrebnim angažman
komercijaliste uz potražnju koju imaju i nemogućnost da zadovolje ukupnu potražnju.
Premda bi željeli povećati prodaju, preduvjet tome je povećanje proizvodnih kapaciteta.
Potrebno je razviti i kvalitetnu strategiju prodaje jer nekih 70% od njihovih postojećih
proizvoda (od 129 vrsta pekarskih proizvoda) ne generiraju konkretan profit preduzeća ali
promoviraju brend – ime kompanije. Po njegovom je mišljenju neophodno stvoriti
odgovarajući miks kako bi se povećao profit i nastavilo s marketingom brenda.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 137
DIO V: PRILOZI
9. Opis pristupa koji preduzeće primjenjuje u upravljanju rizikom
Premda se oslanjaju uglavnom na kontrolu kvaliteta i certifikaciju dobavljača, postigli su
gotovo perfektan rezultat od ’99,99%’ od vremena kada su prvi put započeli ovaj biznis.
Odnosi kupac-dobavljač su izuzetno jaki s obzirom da se uzajamno u svom poslovanju
oslanjaju jedni na druge (dobavljaču je ovo preduzeće jednako potrebno kao i dobavljač
preduzeću).
Kada govorimo o vrstama proizvoda, vlasnik je siguran da je rizik od gubitka interesa tržišta
za njegove proizvode jer su brojni od tih proizvoda poznati već skoro 200 godina s obzirom
da se uglavnom radi o tradicionalnim vrstama kolača i keksa iz regije Jugoistočne Evrope.
Svake godine dodaju nekoliko novih vrsta na temelju onoga što utvrde na tržištu. S obzirom
na brojnost njihovih proizvoda, nedostatak potražnje za nekim od njih jednostavno znači da
resurse trebaju prebaciti na druge, atraktivnije vrste svojih proizvoda.
Kriteriji i bodovanje
U sljedećoj tabeli dajemo popis kriterija i njihov značaj u ukupnoj ocjeni. Molimo da za svaki
od kriterija koristite sljedeću skalu od jedan do pet (prihvaćaju se i decimalne ocjene):
5.0 – impresivno u odnosu na kriterije, praktično bez greške
4.0 – visokokvalitetna prilika u odnosu na dati kriterij, bez ozbiljnijih problema
3.0 – zadovoljava kriterij, uz određene dvojbe i probleme
2.0 – postoje određeni nedostaci u odnosu na kriterij, potrebna poboljšanja
– zamjetni značajni nedostaci u odnosu na zadani kriterij
Šta se može učiniti da se pomogne rast ovog preduzeća i stvore nove šanse za zapošljavanje?
1. Vlasnik traži strateškog investitora(e) za proširenje proizvodnih kapaciteta. Za
kompaniju bi od najvećeg značaja bio strateški partner koji bi im istovremeno mogao
pomoći da razviju svoje tržište u EU.
2. Potrebna sredstva
Potrebno im je najmanje 750,000 € za proširenje kapaciteta pekare te bi za početak
poželjno bilo ulaganje od najmanje 1.5 milion €. Potrebno im je da prošire prostore za
skladištenje sirovina (ulja, jaja, šećera, brašna, itd.), kapacitete distribucije i isporuke
(kamioni za isporuke u regiji), oprema za pečenje, kuhanje i miješenje i sl. kao i općenito
proizvodni prostor u koji bi se mogli smjestiti radnici nakon što bude instalirana nova
oprema. U postrojenju u Srebrenici se već vrše proširenja ali se i takvi prošireni
kapaciteti već pokazuju premalim u odnosu na njihove potrebe.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 138
DIO V: PRILOZI
Kriterij
Bodovi
(1-5)
Važnost
Ocjena
(bodovi x
važnost)
1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 5 3 15
2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 5 2 10
3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 5 4 20
4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5 3 15
5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 5 2 10
6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 5 1 5
7. Procesi proizvodnje i distribucije 5 2 10
8. Strategija marketinga i prodaje 5 2 10
9. Pristup upravljanju rizikom 5 1 5
Ukupna ocjena (od mogućih 100) 100
3. Nastoje dobiti određena odobrenja od EU za pekarske proizvode kako bi ih mogli
prodavati i šire, što predstavlja dio njihovog programa proširivanja/ekspanzije.
Ostali značajni finansijski i organizacijski podaci
Bruto prodaja: 3.5 miliona eura u 2006. (2.5 miliona € u 2005.; do povećanja je došlo
uglavnom zbog povećanja kapaciteta pekare u Srebrenici)
Neto prihodi/profit: povjerljiva (informacija nam je data u povjerenju)
Dugovanja/krediti: nema dugovanja/kredita
Dioničari: direktor je i jedini vlasnik
Osnovne sirovine: prvenstveno jaja, ulje, brašno, šećer i ostalo (orašasti proizvodi, arome).
Prosjek plaća nerukovodnog osoblja (bruto/neto): bruto 450 €, neto 230 € plus jedan
obrok (ovisno o smjeni)
Dostupnost domaće radne snage (novo zapošljavanje): nemaju problema s pronalaženjem
radnika niti na jednoj od lokacija
Prioriteti i spremnost u smislu ulaganja/partnerstva i tehničke pomoći
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 139
DIO V: PRILOZI
Traženje
partnera izvan
regije
Srebrenice.
Da
Kakva vrsta odnosa se traži i koliko ozbiljno?
Strateški partneri ili strateški investitori koji će biti zainteresirani –
voljeti osigurati posao i željeti da razvijaju brend a ne prodati ili
kontrolirati preduzeće. Vlasnik je spreman prodati 49% preduzeća ali
preferira aktivnog investitora ili nekoga ko će raditi s njim na uvođenju
novih kapaciteta i profesionalnog menadžmenta.
Traženje
finansijske
podrške.
Da
Kakva vrsta finansiranja je potrebna? Imaju li poslovni plan?
“Nebo je granica” odnosno u preduzeću nisu u mogućnosti utvrditi
maksimalnu potražnju tržišta u smislu potražnje. S obzirom da prodaju
sve što proizvedu, potrebno je da se proširuju ‘na zdrav način’, ni
premalo niti previše; to zavisi od sredstvima kojima raspolažu.
Minimalna investicija za potrebe zadovoljenja potražnje na tržištu
iznosi oko 1.5 miliona € kako bi se osiguralo proširenje kapaciteta i
poziciju ‘aktivnog’ partnera.
Traženje
tehničke ili
pomoći u
razvoju
poslovanja.
Da
Kakve probleme nastojite razriješiti:
Dobivanje certifikata ACAAP (?) u skladu sa standardima EU
potrebnih za masovniji izlazak na tržišta u EU predstavlja im najveći
izazov, s obzirom da na tom tržištu imaju kupce ali je potrebno dobiti i
ove certifikate kako bi se u cijelosti realizirali tržišni potencijali. Nastoje
dobiti odobrenja za oko 70% od svojih 129 pekarskih proizvoda koji bi
bili najprepoznatljiviji u Evropi.
Vlasnik traga i za tehničkom pomoći u smislu poboljšanja zaštite
vrijednosti naziva brenda i drugog intelektualnog vlasništva
nematerijalnih sredstava preduzeća. Već imaju zaštićeno IV na
različitim tržištima, ali se žele osigurati da su na tom planu učinili sve
što je neophodno.
Imate li ikakvih
iskustava ili
postojećih veza
s partnerima u
EU i drugdje?
Da
Molimo da ih opišete:
Iz EU će dobiti narudžbe koje nije tražio. Počelo je s jednom
narudžbom iz Holandije, a zatim su uslijedile i druge. Veoma malo zna
o tom tržištu osim da na tom tržištu postoji potražnja za njegovim
proizvodima.
IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA UOKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA
Ime konsultanta: Thomas R. Ruddy
Datum izvještaja: 16. avgust 2007.
Naziv kompanije: Insieme z.z. Bratunac (Cooperativa Agricola)
Adresa kompanije 1: Kosovska bb
Adresa kompanije 2: Bratunac 75420 Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba kompanije: gosp. Skender Hot, direktor
Broj telefona, faksa, e-mail kontakt osobe: 056/410-013, info@coop-insieme.com
Web stranica:
Preliminarna preporuka konsultanta
√ Preporučuju se aktivnosti podrške kroz dalja ulaganja
___ Za utvrđivanje odgovarajuće podrške potrebni su dodatni sastanci
___ Ne preporučuje se angažman u budućim aktivnostima podrške kroz ulaganja
Izvještaj i analiza značaja navedene mogućnosti za regiju Srebrenice
Opći opis aktivnosti kompanije na tržištu (proizvodi i usluge koje se nude te
regije/zemlje), uključujući njihove kupce i glavne dobavljače:
Zadruga ‘Insieme’ (‘insieme’ znači ‘zajedno’) je neprofitna poljoprivredna zadruga sa
sjedištem u Bratuncu. Zadruga je 2003. godine osnovalo 10 članova koji su je i finansirali, uz
podršku italijanskih nevladinih organizacija ACS i ASSOPACE te lokalnog Foruma žena.
Glavni članovi i finansijeri su tehnički direktor (gosp. Skender Hot) i pravni rukovodilac
(gđa Radmila Žarković). Do 2005. članstvo u Zadruzi se povećalo za 63%, sa 151 na 241
člana. Krajem 2006. godine, s instalacijom postrojenja za zamrzavanje - hladnjače, broj
korisnika iz velikog broja sela u Bratuncu i Srebrenici se povećao na 400. Zadruga ‘Insieme’
djeluje na osnovu sljedećih ciljeva i misije:
reaktiviranje i povećanje proizvodnje bobičastog voća u regiji, uz promoviranje
vrijednosti zadrugrastva;
obuka proizvođača bobičastog voća i stručno obrazovanje domaćih agronoma;
uvođenje savremenih tehnika navodnjavanja, đubrenja, korištenje tunela i
proizvodnja humusa;
uvođenje novih vrsta s ciljem produžavanja perioda razvoja te optimalnog
korištenja rada;
kultiviranje rasadnika za osiguravanje visokokvalitetnog rasada;
plasiranje bobičastog voća iz regije na međunarodnom planu;
izgradnja postrojenja za zamrzavanje – hladnjače za skladištenje smrznutog
bobičastog voća;
organiziranje prerade voća za prodaju na međunarodnom tržištu.
Zadruga predstavlja međuetnički projekat koji ni na koji način ne diskriminira radnike,
članove niti dobavljače, itd.: trećina svih zaposlenih su radnici – povratnici.
1. Opišite kvalitetu i značaj navedene poslovne mogućnosti za regiju Srebrenice
Zadruga za regiju predstavlja visokokvalitetan i značajan poslovni subjekat iz cijelog niza
razloga:
promoviraju međuetničku saradnju i kulturnu integraciju;
promoviraju zapošljavanje povratnika (oko 1/3 zaposlenih su povratnici);
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 140
DIO V: PRILOZI
kupuju proizvode od nekih 400 individualnih poljoprivrednih dobara i članova
zadruge;
osiguravaju usluge koje dodaju na vrijednosti proizvoda uključujući prikupljanje,
sortiranje, skladištenje, duboko zamrzavanje i prodaju/plasiranje proizvoda od
bobičastog voća iz regije;
aktivnosti Zadruge se protežu na području obje općine – Bratunac i Srebrenica;
nude vlastiti rasadnik s kapacitetom distribucije oko 100,000 sadnica bobičastog
voća svake sezone;
ispituju i promoviraju nove metode i tehnike kultivacije (uzgoja) kao i opreme za
unapređenje nivoa proizvodnje;
osiguravaju stručne i usluge obuke lokalnim poljoprivrednim proizvođačima.
2. Procjena poznavanja tržišta i razumijevanja tržišne dinamike kod rukovodstva
Nijedan od dva ključna rukovodioca nemaju profesionalnog iskustva u domeni
poljoprivredne proizvodnje niti u proizvodnji i prodaji bobičastog voća. Jedan od direktora
je inženjer a drugi pravnik specijaliziran za strukturu i zakone iz domene zadružnog
poslovanja. Premda su tokom nekoliko posljednjih godina naučili dosta kroz organiziranje
ove Zadruge (poput razlika između zadruga i multinacionalnih kompanija kao konkurenata),
još uvijek su podložni pogrešnim proračunima u smislu, npr. suočavanja s agresivnijim i
kapitalno boljestojećim konkurentima u regiji (Bos Agro Foods npr.); od koristi bi im bila
dodatna stručna znanja iz domena industrije na nivou višeg rukovodstva kako bi se osigurala
bolja održivost. Kada pak govorimo o rukovodstvu u ovom trenutku, jasno je da su naučili
izuzetno mnogo za kratak vremenski period i da su svjesni da još mnogo toga trebaju naučiti,
te su, što je još važnije, spremni učiti.
Primjer negativnog utjecaja nedostatka iskustva su i rezultati prve berbe kada su uložili oko
20,000 eura gotovog novca kako bi pripremili i obučili oko 400 kooperanata-dobavljača kako bi
proveli pokus s kojim su upoznati u Italiji, a koji bi proizvođačima omogućio dvije berbe u jednoj
sezoni. Rezultat je bio katastrofalan jer je njihov glavni konkurent, Bos Agro Foods,
dobavljačima ponudio 50% više od Zadruge, a kako kooperanti nemaju veze u smislu vlasništva
sa Zadrugom, svoj su urod, prirodno, ponudili onome ko im je ponudio najveću cijenu, usprkos
činjenici da je 100 glavnih kooperanata imalo pisani ugovor sa Zadrugom. U odbranu njihovog
položaja, podršku nisu dobili ni od domaćih niti od EU vlasti, bez obzira što je kupac bila velika,
multinacionalna kompanija sa sjedištem u EU. Ova prva lekcija im je pomogla da se kvalitetnije
suoče s konkurencijom u sljedećoj sezoni, ali na putu još možda naiđu i na druge prepreke, kako
njihovo rukovodstvo bude upoznavalo privrednu dinamiku ovoga sektora.
3. Kakav ekonomski utjecaj ovo preduzeće ima ili može imati na regiju Srebrenice?
Zadruga otkupljuje proizvode od nekih 400 proizvođača (koji izdržavaju 400
domaćinstava) u općinama Bratunac i Srebrenica.
Za projekat su osigurali interna ulaganja od nekih 400,000 € te još dodatnih 350,000
€ kredita/zajmova.
Zapošljavaju 70 radnika (različitih nacionalnosti), od kojih su 1/3 povratnici, s
punim radnim vremenom, zaposlenih za stalno, te dodatnih 6-7 sakupljača koji
odlaze na poljoprivredna dobra tokom sezone berbe.
Materijale poput kutija, PE pakiranja i vrećica za zamrzavanje, plastičnih kutija za
berbu i drugih materijala nabavljaju iz Bosne i Srbije;
Koriste domaća (lokalna) preduzeća za transport i dostavu, kao i vozače (5-6
kamiona dnevno tokom 2,5 mjeseca najveće aktivnosti).
Lokalne prodavnice u blizini prostorija zadruge i postrojenja za sortiranje i
zamrzavanje su ‘živnule’ jer sada njihovi zaposleni prihode koje imaju troše ‘lokalno’.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 141
DIO V: PRILOZI
4. Ukratko opišite poslovna iskustva i stručnost rukovodnog tima. Obrazložite
kvalifikacije rukovodstva i navedite ukupni broj zaposlenih
Nijedan od dva ključna rukovodioca nemaju profesionalnog iskustva u domeni
poljoprivredne proizvodnje niti u proizvodnji i prodaji bobičastog voća. Jedan od direktora
je inženjer a drugi pravnik specijaliziran za strukturu i zakone iz domene zadružnog
poslovanja. Kada ovo navodimo, moramo napomenuti da imaju iskustva u drugim sektorima
privrede te privrednom pravu.
Zapošljavaju 70 radnika (različitih nacionalnosti), od kojih su 1/3 povratnici, s punim
radnim vremenom, zaposlenih za stalno, te dodatnih 6-7 sakupljača koji odlaze na
poljoprivredna dobra – kod kooperanata tokom sezone berbe.
5. Kako su osiguravali druge finansijske resurse?
Deset glavnih finansijera – članova Zadruge zajednički su uložili 350,000 € kako bi se
otpočelo s organizacijom. Njihovi osobni prijatelji su uložili dodatnih 50,000 € potrebnih
kako bi zadruga počela s radom. Također su uzeli i kredit/zajam 350,000 € na period od
deset godina sa stopom od 2.5% plus LIBOR.
Zadruga trenutno sudjeluje koristi projekat USAID-a u iznosu od 25,000 $ namijenjenih izradi
novih, profesionalnijih logoa i slogana preduzeća, kao i drugu podršku koju navodimo u
izvještaju kako bi se promijenili početni, s kojima nisu zadovoljni. USAID je isfinansirao i obuku
provedenu tokom 2006. i 2007. u području marketinga i izrade poslovnih planova, sve iz iste
finansijske stavke. Očekuju i da će u okviru istog putovanja biti organizirana studijska putovanja
u Srbiju, ali nam u trenutku razgovora nisu mogli dati detaljnije informacije.
Sada traže donatore i investitore kako bi započeli s privatnim biznisom koji bi bio u vlasništvu
Zadruge (po zakonu, profit koji ostvari zadruga ne može se dijeliti nego se mora reinvestirati,
te će ovo preduzeće biti odvojeno od zadruge), a u okviru kojeg bi se bavili proizvodnjom
džemova, marmelada, voćnih koncentrata i sokova, za što im je potrebno oko 350,000 € za koje
će sami osigurati 150,000 € davanja u naturi, od zadruge), što će podrazumijevati i otvaranje
novih 25 stalnih radnih mjesta na licu mjesta, u njihovim postrojenjima. Stupili su u kontakt s
kupcima, a italijanski se kupac već obavezao na kupovinu 50 tona proizvoda godišnje.
6. Kakva je kvaliteta strategije preduzeća koja se odnosi na intelektualno vlasništvo?
Jedino intelektualno vlasništvo koje smo identificirali uključuje logo i slogane Zadruge koji
podrazumijevaju sliku maline omotane trakom u bojama duge koja simbolizira mir u svijetu.
Slogan uključuje: “Join Us!” – “Pridružite nam se!” za regrutiranje budućih kooperanata –
dobavljača u regiji, te “Raspberries of Peace” – “Maline mira”. Nisu zadovoljni ovim logo mi
sloganima te stoga nisu niti podnijeli zahtjeve za zaštitu intelektualnog vlasništva poput
zaštitnih znakova i sl. Uspjeli su osigurati podršku u smislu finansiranja od USAID-a kako
bi mogli angažirati kompaniju koja se bavi grafičkim dizajnom koja bi izradili nove slogane
i logoe, za koje tvrde da će podnijeti zahtjev za zaštitu intelektualnog vlasništva čim se
dogovore o novome dizajnima. Konačne će dizajne koristiti na svim svojim omotima i
naljepnicama, brošurama i promotivnim materijalima.
7. Opis proizvodnih i procesa distribucije te opreme preduzeća
Većina proizvodnih procesa Zadruge se odvija na 7,500 kvadratnih metara zemljišta koje su
kupili od velike tvornice namještaja koja je likvidirana neposredno prije nego što je zadruga
registrirana; Nekih 80% imovine su fizička sredstva. Uredi te postrojenja za sortiranje i
zamrzavanje voća su smješteni u renoviranoj zgradi na ukupno 1,000 kvadratnih metara.
Imaju na raspolaganju skladišni IFQ prostor za skladištenje količina do 500 tona koje se
tokom sezone može proširiti na 800 tona, ali je čak i to nedovoljno. Na zemljištu koje
posjeduju nalaze se i dva dodatna objekta, od kojih je jedan objekat tipa garaže s otvorenim
dotokom zraka (visoki stropovi na visini od oko 6-7 metara) i izuzetno solidan betonski
objekat tipa skladišta uz glavnu zgradu koji trenutno koriste za skladištenje nekoliko hiljada
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 142
DIO V: PRILOZI
plastičnih gajbi za pohranu bobičastog voća. Ovo je objekat koji planiraju koristiti za buduću
tvornicu džemova o kojoj smo već govorili u ovom izvještaju. Zadruga također posjeduje i
400 kvadratnih metara rasadnika pod plastenikom u Osamskom koji može proizvesti
100,000 sadnica za distribuciju članovima zadruge.
Trenutno nastoje prikupiti sredstva ili pronaći strateškog partnera kako bi otvorili novo
preduzeće za proširenje svojih aktivnosti koje bi uključivale proizvodnju tradicionalnih
bosanskih džemova korištenjem cijelih plodova (ovo mora biti novo ulaganje s obzirom da profit
koji ostvari Zadruga mora biti reinvestiran a ne smije se dijeliti). Za ovo bi im bilo potrebno
oko 200 tona voća od čega bi proizveli oko 400 tona pakiranih proizvoda (sa sadržajem šećera
od oko 40%, spram džemova za masovnu potrošnju na tržištu koji imaju oko 60% sadržaja šećera
dok se limunov sok u njih dodaje samo zbog prezervativnih svojstava limunske kiseline).
Trenutno se kupac obavezao na kupovinu 50 tona godišnje od ukupno 150 koliko mogu
proizvesti do kraja godine na osnovu planiranog otkupa voća. Oprema koja im je potrebna
podrazumijeva sljedeće osnovne stavke (u iznosu od ukupno 200,000 eura):
vakuumski evaporizator za termičku obradu (kuhanje) (35,000 €)
evaporatorski generator za stvaranje vruće pare (25,000 €)
traku za pakiranje za veliki broj radnih operacija, ali ne automatiziranu (10,000 €)
pasterizator (20,000 €)
dodatnih 100 tona kapaciteta postrojenja za zamrzavanje - hladnjače (50,000 €)
sistem vodoopskrbe, odvojeni skladišni prostor, radni prostor, itd. (60,000 €)
Kao dio zajedničkog ulaganja, Zadruga bi garantirala nenovčano ulaganje (u naturi) čija je
procijenjena vrijednost 150,000 €, uključujući sljedeće stavke:
strujni transformator,
skladišni prostor,
prostor hladnjače,
sistem za sortiranje i radnici,
detektor metala,
opći sistemi,
uredski prostor,
kontejneri za skladištenje,
odnosi/veze s dobavljačima voća/bobičastog voća (uključujući i do 400 kooperanata
pod ugovorom).
S ciljem udvostručavanja proizvodnih kapaciteta, preduzeće bi trebalo imati dva puta više od
navedenih procijenjenih potreba. U procesu pakiranja bi se trebao primijeniti drugačiji omjer
jer je to proizvodna traka i proces koji uvelike ovisi o radu, a koju bi, u cilju povećanja
proizvodnih rezultata trebalo izmijeniti.
8. Analiza marketinške i prodajne strategije preduzeća te njegovog osoblja
Strategija u prvoj godini poslovanja se svodila na apsorbiranje troškova koji se odnose na
implementaciju strategije berbe kako bi udvostručili rezultate proizvodnje na
poljoprivrednim dobrima kooperanata putem tehnike koju su naučili od italijanskog
proizvođača. Ovo je pak rezultiralo gubicima s obzirom da je njihov glavni lokalni konkurent
proizvođačima ponudio cijenu za 50% višu od ponude Zadruge, kojoj Zadruga nije mogla
parirati jer njihovi kupci nisu bili voljni platiti tako visoku cijenu (da su imali raširene i
sveobuhvatne kontakte, možda su to i mogli postići). Stoga je jedini proizvod koji su mogli
nabaviti, zbog nedostatka ‘bogatih’ kupaca bio u osnovi loš proizvod koji nije imao veliku
vrijednost za dalju obradu ili prodaju. Tokom sezone koja je u toku, a koja se okončava, 50%
očekivanog uroda unaprijed su prodali kupcima u EU, dok oko 50% uroda planiraju zadržati
i čuvati do nekog kasnijeg vremena u sezoni kada će zbog nestašice proizvoda koji ulaze na
tržište cijene biti veće. Na ovaj se način nadaju da im njihov lokalni konkurent, Bos Agro
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 143
DIO V: PRILOZI
Foods neće preoteti ništa od sirovina te da će pokriti i nešto od gubitaka iz prve berbe –
čekanjem na prodaju dok cijene na tržištu ne dosegnu maksimum.
Dva glavna osnivača i direktora istovremeno predstavljaju i komercijaliste i premda je ovaj
tim veoma ‘potkovan’ u svojim profesionalnim područjima inženjerstva i privrednog prava,
tek uče kako promovirati,, štititi i ostvarivati profit u okviru ovog poslovnog poduhvata.
Rizike nastoje ublažiti započinjanjem proizvodnje džemova, kako smo već opisali u izvještaju,
ali to zahtijeva da u cijeli posao uđe još jedan vanjski investitor. Kada ovo kažemo, svi
elementi za uspjeh su na broju, a rukovodstvo je odlučno da uspije, pogotovo zato što su već
iskusili neuspjeh, odnosno pali na prvom velikom iskušenju.
9. Opis pristupa koji preduzeće primjenjuje u upravljanju rizikom
Tokom prve godine rada potpisali su ugovore sa svih 400 glavnih dobavljača – kooperanata te
su ih pod posebnim uslovima uključili u obuku i prijenos novih tehnika uzgoja i berbe
(vrijednost procijenjena na 20,000 € u gotovini) koju je rukovodstvo Zadruge naučilo od svojih
italijanskih kolega. U osnovi se radilo o eksperimentu na “stvaranju” dva ciklusa rasta i zrenja,
odnosno dvije berbe u jednoj sezoni rasta i sazrijevanja. Ta je tehnika podrazumijevala znatno
veću produktivnost, ali i veliki udio prijenosa znanja i tehnika (i u smislu vremena, i novca, ali
i drugih resursa) kooperantima. Kada je urod bio spreman, lokalni konkurent iz Srebrenice,
Bos Agroo Food su saznali za ‘neočekivani’ urod i osigurali kupca izvan sezone te su tako
nadmašili ponudu Zadruge za 50%, te na taj način za sebe osigurali cijeli urod i u potpunosti
poništili ulaganja Zadruge. Iako je Zadruga pokušala prevenirati, odnosno ublažiti ovaj rizik
tako što je sklopila ugovor sa 100 glavnih kooperanata, plan za upravljanje rizikom je propao
i doveo preduzeće na rub propasti, (dobavljači odnosno kooperanti nisu imali vlastitih interesa
u Zadruzi, za razliku od deset osnivača koji su u ovaj poslovni subjekat uložili velike novce).
Moguće je da je glavni nedostatak predstavljao nedostatak rukovodstva iskusnog u plasiranju
poljoprivrednih proizvoda, ali u svakom slučaju odaju dojam preduzeća podložnog rizicima što
bi moglo značiti i kraj ovakvog subjekta odnosno zadružnog načina poslovanja. Stoga bi trebali
pažljivije analizirati potencijalne rizike. Izgleda da rukovodstvo to upravo i radi, nakon što su
već iskusili prvu finansijsku katastrofu i pali na prvom testu iz menadžmenta.
Jedan od načina razrješavanja ovakvog problema – rizika jeste diverzificiranje svojih
aktivnosti koje predlažu, osnivanjem novog zajedničkog preduzeća koje bi bilo u cijelosti ili
u djelomičnom vlasništvu Zadruge (što zavisi od finansijskih motiva i ograničenja ulagača
ili sredstava donatora/finansijera) koje bi se bavilo proizvodnjom džemova, marmelada,
voćnih koncentrata i sokova. ‘Nude’ 150,000 € nenovčanih ulaganja (zemljište, prostori,
osoblje, infrastruktura nabavke, itd.) koje bi trebalo podržati s procijenjenih 200,000 €
dodatnih potrebnih finansijskih sredstava. U tom su slučaju već osigurali ugovor o kupovini
s italijanskim kupcem za 50 tona proizvoda godišnje, što pomaže da se ublaže rizici po
početak rada ovog preduzeća ako se ono bude moglo isfinansirati.
Još jedan od ‘alata’ za upravljanje rizikom je i osiguravanje međunarodnih standarda poput
ISO 9001 i HACCP, za koje se nadaju da će ih dobiti u roku od šest mjeseci, zahvaljujući
određenoj pomoći (ukupno 25,000 $ za ovu i druge spomenute aktivnosti) od USAID-a za
aktivnosti obuke na terenu (na licu mjesta) koju je osigurao AKKA (Beograd).
Nadalje, Zadruga nastoji uspostaviti odnose i s kupcima u EU poput onih koji su Bos Agro
Foodsu ponudili visoke cijene za konačne proizvode u nadi da će izbjeći katastrofu koja im se
desila prošle sezone. Tvrde da su ostvarili kontakte s kupcima u Njemačkoj, Italiji i Holandiji
za 50% svojih proizvoda iz naredne berbe, dok preostalih 50% planiraju zadržati uskladištene
za period nakon završetka sezone u nadi da će tada moći osigurati višu cijenu i pokriti nešto
od gubitaka iz prošle sezone. Čini se da i ova taktika u sebi nosi određene rizike.
Ukupno gledano, čine sve što mogu kako bi upravljali rizicima, ali tek ostaje da se vidi da li
uspijevaju razriješiti sve što je potrebno za ublažavanje i prevenciju rizika s obzirom da u to
ne mogu biti sigurni jer nemaju značajnijih iskustava u ovom sektoru privrede.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 144
DIO V: PRILOZI
Kriteriji i bodovanje
U sljedećoj tabeli dajemo popis kriterija i njihov značaj u ukupnoj ocjeni. Molimo da za svaki
od kriterija koristite sljedeću skalu od jedan do pet (prihvaćaju se i decimalne ocjene):
5.0 – impresivno u odnosu na kriterije, praktično bez greške
4.0 – visokokvalitetna mogućnost u odnosu na dati kriterij, bez ozbiljnijih problema
3.0 – zadovoljava kriterij, uz određene dvojbe i probleme
2.0 – postoje određeni nedostaci u odnosu na kriterij, potrebna poboljšanja
– zamjetni značajni nedostaci u odnosu na zadani kriterij
Šta se može učiniti da se pomogne rast ovog preduzeća i stvore nove šanse za zapošljavanje?
Od najvećeg bi značaja bio strateški partner koji bi garantirao kupnju njihovih bobičastih
proizvoda kako bi se u budućnosti izbjegli problemi s kojima su se suočili u prvoj godini
proizvodnje kada su propali njihovi dogovori o kupovini koje je ‘uzurpirao’ lokalni konkurent
koji je samim kooperantima zadruge ponudio veću cijenu.
Drugo, potreban im je partner ili izranja – ulagač npr. koji bi zajedno s njima razvio novo
‘sestrinsko’ preduzeće za proizvodnju i preradu 200 tona voća (400 tona finalnih, zapakiranih
proizvoda) i drugih produkata veće vrijednosti poput džemova, marmelada, voćnih
koncentrata i sokova. Partner (investitor) bi trebao uložiti ili dati doprinos u obliku
nenovčanih sredstava u vrijednosti od 200,000 € za sljedeće stavke (uz uvjet da je ovo
preduzeće s vlasničkim udjelom Zadruge s obzirom da Zadruga ne može distribuirati,
odnosno dijeliti profit):
vakuumski evaporizator za termičku obradu (kuhanje) (35,000 €)
evaporatorski generator za stvaranje vruće pare (25,000 €)
traku za pakiranje za veliki broj radnih operacija, ali ne automatiziranu (10,000 €)
pasterizator (20,000 €)
dodatnih 100 tona kapaciteta postrojenja za zamrzavanje - hladnjače (50,000 €)
sistem vodoopskrbe, odvojeni skladišni prostor, radni prostor, itd. (60,000 €)
Kao dio zajedničkog ulaganja, Zadruga bi garantirala nenovčano ulaganje (u naturi) čija je
procijenjena vrijednost 150,000 €, uključujući sljedeće stavke:
strujni transformator,
skladišni prostor,
prostor hladnjače,
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 145
DIO V: PRILOZI
Kriterij
Bodovi
(1-5)
Važnost
Ocjena
(bodovi x
važnost)
1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 5 3 15
2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 3.5 2 7
3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 5 4 20
4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 3 3 9
5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 5 2 10
6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 5 1 5
7. Procesi proizvodnje i distribucije 5 2 10
8. Strategija marketinga i prodaje 3 2 6
9. Pristup upravljanju rizikom 3 1 3
Ukupna ocjena (od mogućih 100) 85
sistem za sortiranje i radnici,
detektor metala,
opći sistemi,
uredski prostor,
kontejneri za skladištenje,
odnosi/veze s dobavljačima voća/bobičastog voća (uključujući i do 400 kooperanata
pod ugovorom).
Ostali značajni finansijski i organizacijski podaci
Bruto prodaja: S ovim su aktivnostima tek započeli tokom juna 2006. godine nakon
instaliranja hladnjače, očekuju da bi ovogodišnja prodaja trebala iznositi oko 1 milion eura.
Proizvodnju, odnosno prvi urod je uzurpirao (ponudio veću cijenu) lokalni konkurent (Bos
Agro Food d.o.o.).
Neto prihodi/profit: uloženih 600,000 €; 20,000 € gubitka sredstava uloženih u prvu berbu
Dugovanja/krediti: Kredit na deset godina na 350,000 € sa 2,5% plus LIBOR.
Dioničari: prvobitnih deset osnivača; 400 “kooperanata” imaju drugačiji status
Osnovne sirovine: regionalni proizvodi – maline, borovnice i kupine
Prosjek plaća nerukovodnog osoblja (bruto/neto): neto 250 € (plus 40% za bruto), plus
naknada za prijevoz
Dostupnost domaće radne snage (novo zapošljavanje): imaju popis prijavljenih
nezaposlenih spremnih da počnu raditi
U slučaju likvidacije sredstava, prioritet imaju potraživanja od banke, zatim porezi, dok su
osnivači tek treći u nizu za naknadu svojih ulaganja. Preostala sredstva bi se distribuirala
drugoj zadruzi prema odluci udruženja zadruga.
Prioriteti i spremnost u smislu ulaganja/partnerstva i tehničke pomoći
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 146
DIO V: PRILOZI
Traženje
partnera izvan
regije
Srebrenice.
Da
Kakva vrsta odnosa se traži i koliko ozbiljno?
Zadruga traži strateško partnerstvo za nabavku opreme za proizvodnju
400 tona džema, marmelade, voćnih koncentrata i soka godišnje za
novo ‘sestrinsko’ preduzeće Zadruge (već imaju osiguranog jednog
kupca iz Italije za 50 tona proizvoda godišnje).
Traženje
finansijske
podrške.
Da
Kakva vrsta finansiranja je potrebna? Imaju li poslovni plan?
Potrebni su im, kao minimum, dodatni kapaciteti za zamrzavanje –
hladnjača za pohranu 100 tona s obzirom da postojeća hladnjača radi
punim kapacitetom. Za drugu im je inicijativu, prema njihovoj procjeni
potrebno 200,000 € za kupovinu i instaliranje opreme za proizvodnju
400 tona džema, marmelade, voćnih koncentrata i soka godišnje u
okviru novog preduzeća. Ovome će dodati vlastiti nenovčani doprinos
koji procjenjuju na 150,000 € (detalje vidjeti u izvještaju). Već imaju
obećanje kupca za kupovinu 50 tona proizvoda godišnje.
Traženje
tehničke ili
pomoći u
razvoju
poslovanja.
Da
Kakve probleme nastojite razriješiti:
Željeli bi posjetiti druge tvornice džemova u EU kako bi upoznali
najbolje primjere iz prakse. Posjetili su jednu tvornicu u Italiji, 2006.
godine i primili dvije tehničke delegacije koje su ih savjetovale o
tradicionalnim metodama.
Imate li ikakvih
iskustava ili
postojećih veza
s partnerima u
EU i drugdje?
Da
Molimo da ih opišete:
Prodavali su bobičasto voće u Holandiju, Italiju, Njemačku i Švicarsku.
Otišli u posjetu u Italiju kako bi saznali više o proizvodnji džemova (i
osigurali ugovor o kupnji).
IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA UOKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA
Ime konsultanta: Thomas R. Ruddy
Datum izvještaja: 13. avgust 2007.
Naziv kompanije: ZZ Srebrenica
Adresa kompanije 1: Z.Z. proizvodi i puni, Potocari b.b.
Adresa kompanije 2: Srebrenica, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba kompanije: Mirsad Salimović
Broj telefona, faksa, e-mail kontakt osobe: 056/440-851, 065-815-867
Web stranica:
Preliminarna preporuka konsultanta
___ Preporučuju se aktivnosti podrške kroz dalja ulaganja
___ Za utvrđivanje odgovarajuće podrške potrebni su dodatni sastanci
√ Ne preporučuje se angažman u budućim aktivnostima podrške kroz ulaganja
Izvještaj i analiza značaja navedene mogućnosti za regiju Srebrenice
Opći opis aktivnosti kompanije na tržištu (proizvodi i usluge koje se nude te
regije/zemlje), uključujući njihove kupce i glavne dobavljače:
S obzirom da se radi o zadruzi, preduzeće u cijelom nizu aspekata predstavlja složenu
organizaciju – složenost se ogleda u strukturi dioničara te vlasništvu nad zemljištem kao i
procedurama upravljanja i rukovođenja.
Zadruga proizvodi pića s niskim postotkom alkohola koji se zasnivaju na soku od bobičastog
voća. Ova pića se prave od niza proizvoda poput malina i kupina od kojih neke dolaze iz
proizvodnje na vlastitom zemljištu, ali većina dolazi od drugih proizvođača – članova
zadruge. Sirovine dobivaju iz proizvodnje s vlastitog zemljišta – ukupno 32 hektara kao i od
nekih 460 nezavisnih dobavljača. Zadruga posjeduje 32 hektara s kojih ubire urod ali svega
12 je u direktnom vlasništvu dok je 22 hektara pod koncesijom koju je Zadruzi izdala Općina
Srebrenica (što značajno usložnjava strukturu vlasništva).
Svi njihovi proizvodi i dobavljači – proizvođači koriste tehnike organskog uzgoja koje su
odobrili inspektori švedske organizacije za certifikaciju – tzv.- KRAV. Niti u jednoj tački
ciklusa rasta i zrijenja ne koriste se pesticide. Sama vinarija za proizvodnju voćnih vina još
uvijek nema pravo na korištenje oznake KRAV u prve tri godine prerade organskih proizvoda
s oznakom KRAV, ali će to nastojati po dobivanju dozvole u budućnosti.
Kompanija je smještena u zgradi boje bobičastog voća u blizini preduzeća Cimos i 11. mart
u objektu starog skladišta na rubu gradske zone Srebrenice.
1. Opišite kvalitetu i značaj navedene poslovne mogućnosti za regiju Srebrenice
S obzirom da preduzeće posluje tek od maja 2007. godine, u regiji još nije definiran njen
komercijalni značaj za regiju. Stoga je trenutni značaj i utjecaj ovog preduzeća trenutno
prilično nizak. U preduzeću tvrde da imaju 17 zaposlenih, uključujući glavnog i pomoćnog
tehnologa. Tokom naše posjete svjedočili smo da u preduzeću rade svega tri radnika, dok je
direktor bio na sastanku u Sarajevu, dakle ukupno 4 radnika. Osim toga, u preduzeću nema
niti prostora u kojemu bi fizički mogli raditi (stolova, uredskog prostora, itd.).
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 147
DIO V: PRILOZI
2. Procjena poznavanja tržišta i razumijevanja tržišne dinamike kod rukovodstva
Direktor preduzeća nije bio prisutan, a on je istovremeno i ključna osoba zadužena za
komercijalu – marketing i prodaju. Tehnolozi s kojima smo se susreli znaju i za konkurentsku
kompaniju u Srbiji koja također pravi alkoholna pića od baze od bobičastog voća. U stvari,
laboratorij te kompanije iz Srbije su i oni koristili kako bi testirali vlastite inicijalne proizvode
kada su podnosili zahtjev za dozvole za rad te kako bi provjerili sadržaj alkohola.
Što se tiče njihovog poimanja načina plasmana i marketinga i prodaje alkoholnih pića, već
dovoljno govori i sama činjenica da ne razumiju potrebu za utvrđivanjem cjenika za
veleprodaju i maloprodaju. Na taj će način biti teško postići dogovor o narudžbama velikih
razmjera koji će predstavljati okosnicu njihove egzistencije jer moraju nastaviti s
proizvodnjom i plaćanjem velikih kredita/duga.
3. Kakav ekonomski utjecaj ovo preduzeće ima ili može imati na regiju Srebrenice?
Za početak proizvodnje su zaposlili 17 radnika, dok za branje bobičastog voća angažiraju
još nekih 30 dodatnih sezonskih radnika. Ove se brojke zasnivaju na nivou proizvodnje od
200,000 litara godišnje. Ako se i kada se proizvodnja poveća na 500,000 litara godišnje,
morat će angažirati dodatnih 7-8 radnika te bi sirovine trebali dobivati od dodatnih 150
kooperanata. Uzimajući u obzir ciklus rasta i razvoja bobičastog voća koji traje dvije godine
(za maline 3 godine, a za kupine 5 godina koliko je potrebno do zrenja). Trenutno redovno
preuzimaju voće sa nekih 80 poljoprivrednih dobara i porodičnih imanja, dok je u proces
uključeno nekih 460 sezonskih i nezavisnih dobavljača voća.
4. Ukratko opišite poslovna iskustva i stručnost rukovodnog tima. Obrazložite
kvalifikacije rukovodstva i navedite ukupni broj zaposlenih
Preduzeće je osnovalo 14 članova Zadruge. Općina je dala svoj doprinos u smislu određenih
prava na korištenje zemljišta (vlasništvo nad zemljom je kao pitanje bilo presloženo, te o
njemu nismo mogli prodiskutirati s ovom kontakt osobom).
Iz naše diskusije izgleda da niti jedan od članova rukovodstva nema nikakvog iskustva u
proizvodnji pića i proizvodnje alkohola. Direktor vinarije je istovremeno i direktor zadruge,
ali niti on nema direktnog iskustva u proizvodnji alkoholnih pića. Njihov je plan da
angažiraju 5-6 osoba u odjelu za komercijalne poslove, uključujući i direktora. Tehnički
direktor ima osam godina iskustva u ‘komercijali’.
5. Kako su osiguravali druge finansijske resurse?
Zadruga je uzela kredit/zajam od 200,000 KM (8% APR) za proizvodnju i nabavku opreme
za proizvodnju alkoholnih pića. Tokom razgovora nisu bili voljni istražiti dodatne
mogućnosti kredita/dugovanja jer moraju prodati svoje proizvode kako bi mogli isplatiti ovu
prvu nastalu obavezu.
Zadruga je vlasnik zgrade dok su članovi zajednički u ovaj poduhvat uložili 500,000 KM.
6. Kakva je kvaliteta strategije preduzeća koja se odnosi na intelektualno vlasništvo?
Zadruga ima slogan koji koriste (“Berry Dreams” – “Bobičasti snovi”), a imaju i simbol koji
koriste uz slogan, a koji predstavlja malinu. Ovaj se slogan i simbol štampaju na svim njihov
proizvodima, pa ipak, Zadruga nije podnijela zahtjev za zaštićivanje znaka, uprkos tome što
ih široko koriste u komercijalnim aktivnostima. U ekstremnoj bi situaciji tako bili prisiljeni
prestati koristiti ovaj slogan ako bi u budućnosti neko prije njih podnio takav zahtjev.
7. Opis proizvodnih i procesa distribucije te opreme preduzeća
Za berbu koriste vlastite sadnice bobičastog voća, a po zakonu su obavezni presađivati
sadnice svake tri godine, dok te sadnice prebacuju drugim poljoprivrednim proizvođačima
unutar zadruge kako bi se i oni nastavili razvijati za potrebe Zadruge.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 148
DIO V: PRILOZI
Svi njihovi dobavljači koriste organske tehnike bez ikakvih pesticida, te imaju odobrenje i u
skladu su sa standardima švedske organizacije za izdavanje certifikata – KRAV, koji dva puta
godišnje šalju svoje inspektore iz Beograda da provjere poštivanje ovih standarda. Sama pak
vinarija – postrojenje za proizvodnju vina ne može koristiti oznaku ove organizacije sve dok
u ovom poslu ne budu najmanje tri godine i pri tom koriste isključivo proizvode s KRAV
certifikatom.
Njihov je proizvod prvobitno testirao konkurent iz Srbije, s obzirom da su oni i njihov
proizvod bili i jedino s čim su se mogli usporediti. Proizvod je testiran na pH vrijednosti,
sadržaj šećera i sadržaj alkohola. Sada posjeduju vlastiti mali laboratorij u kojem mogu vršiti
vlastita testiranja, ali jednom mjesečno proizvod šalju na nezavisno testiranje u laboratorij
u Tuzli.
Distribucija i plasman se vrše isključivo putem drugih kompanija kroz maloprodaju, poput
Merkatora i Binga, ali bi željeli i da osiguraju direktnu prodaju drugim organizacijama.
Trenutno koriste ciklus fermentacije u trajanju od 20 dana, te još 3-4 dana za filtriranje
proizvoda, čime ciklus proizvodnje traje oko 24 dana od dana upotrebe soka. Proizvod
planiraju praviti tokom cijele godine uprkos sezonskoj prirodi ciklusa razvoja i zrenja
bobičastog voća; smrznuto sirovo voće pohranjuju u susjednoj kompaniji Bos Agro, koja je
kompanija koja ima sve certifikate za skladištenje bobičastog voća (za dodatne detalje
pogledati profil navedene kompanije).
Oprema za proizvodnju predstavlja potencijalno veliki problem. Prostorija za ručno punjenje
nije sterilna, kao niti oprema za buteljiranje niti boce koje se pune; posjeduju pak
poluautomatsku traku za punjenje (za boce od 750 ml) koja je nedavno poslana na popravak
– ova traka vjerovatno predstavlja daleko sterilniji proces. Tankovi za fermentaciju (6,000l)
i odležavanje/starenje (3,000 l) se nalaze u posudama koje su dizajnirane na čudan način s
obzirom da nisu obložene/izolirane te je stoga nemoguće uspostaviti uspješnu kontrolu
temperature proizvoda (tvrde da koriste dosta električnih grijalica na što zasigurno odlazi dio
profit, ali niti na takav način ne mogu održavati temperature stalnom). Ne koriste ni bačve
pod pritiskom te postoji i opasnost da neka od njih eksplodira ako dođe do prekomjerne
fermentacije a ne postoji odgovarajući ventil za regulaciju pritiska – takve ventile nismo
mogli vidjeti tokom kratkog obilaska. Ne postoji niti CIP odnosno sistem čišćenja na licu
mjesta koji bi osigurao čišćenje i sterilizaciju između fermentacija (za čišćenje koriste crijeva
pod visokim pritiskom, što vjerovatno ne podrazumijeva i korištenje joda ili drugih
sterilizatora), a znači i da postoji visok rizik od zaraze (inficiranja). Nadalje, s obzirom da
koriste prilično neobične i jeftine čelične bačve a ne odgovarajuće bačve pod pritiskom,
sveprisutno korištenje varenja također predstavlja značajnu mogućnost onečišćenja i
inficiranja jer prljavština i bube i druge nepoželjne tvari zapadaju u manje rupe i pore
unutarnjih varova koje nismo imali prilike i stvarno vidjeti, ali stanje vanjskih varova ukazuje
na to. Za filtriranje koriste papirne filtere što možda nije dovoljno, uzimajući u obzir lošu
kvalitetu bačava i proces čišćenja – možda bi trebali dodati još jedan ciklus mikrofiltriranja
kako bi osigurali da ne dođe do onečišćenja proizvoda nakon što prođe kroz proces filtracije
(moguće je da bakterije budu uništene tokom procesa pasterizacije, ali nakon toga slijedi
punjenje (buteljiranje) koje ponovno predstavlja još jedno mjesto na kojemu može doći do
onečišćenja i zaraze). Ukupno uzevši, prisutni su brojni problemi, od kojih posljednji može
biti činjenica da su prostorije za punjenje i fermentaciju otvorene prema vanjskom okruženju,
što predstavlja dodatni potencijalni rizik u smislu onečišćenja i zaraze.
Preduzeće mora poštivati ograničenja u smislu toga što mogu proizvoditi s obzirom da prema
zakonu ova pića – njihovi proizvodi ne smiju imati više od 5% sadržaja alkohola. S obzirom
pak da ovo voće ima nizak nivo šećera (6-7%) u poređšenju s npr. grožđem (20%), prisutna
su i ograničenja koja se odnose na to šta zaista mogu proizvesti bez šećera i drugih aditiva
koji su suprotni njihovoj filozofiji – takvi bi aditivi nivo alkohola vjerovatno podigli iznad
5%, što već nije dopušteno, a aditivi bi, općenito uzevši, predstavljali narušavanje organske
proizvodnje. S obzirom da su registrirani samo kao proizvođači bobičastog voća, ne mogu
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 149
DIO V: PRILOZI
proizvoditi i grožđe, te tako u okviru postojeće strukture kompanije/zadruge ne dolazi u
obzir proizvodnja vina od soka grožđa. Vidljivi su i drugi problemi koje je daleko teže
istražiti, zbog nedostatka mandata ili zbog nedostatka stručnog znanja konslutanta iz
određene oblasti.
Bačve za fermentaciju i odležavanje /zrenje napravljene su u Srbiji. Filter je njemački (Zeitz,
1978). Traku za punjenje boca je proizveo isti proizvođač koji je napravio i bačve. Kvasac se
nabavlja u Austriji, a plutani čepovi iz Slovenije. Naljepnice na bocama su iz Srbije, boce iz
Hrvatske dok sok – sirovina dolazi isključivo od domaćih dobavljača iz regije Srebrenice.
8. Analiza marketinške i prodajne strategije preduzeća te njegovog osoblja
Svu prodaju i marketing obavlja direktor koji nije bio prisutan (prodavao je robu u Sarajevu)
na sastanku. Proizvodnju su počeli tek 10. maja te dosad nije bilo veće mogućnosti da se
proizvod prodaje šire. Uspjeli su osigurati plsaman svojih proizvoda u Merkatoru i Bingu,
međutim, radi se o izuzetno velikim trgovinama te bi pronalaženje njihovog proizvoda na
policama mogli više pripisati slučaju negoli promociji. Svaki pak plasman u maloprodaje
smatraju dobrim za posao.
Naveli su da distributer ili zastupnik iz SAD spominje mogućnost naručivanja jednog
kontejnera njihovog proizvoda mjesečno, što bi za ovu kompaniju značilo veliki pomak u
poslovanju, ali bi vjerovatno u tom slučaju morali promijeniti naljepnice (ne postoje,
odnosno nemaju međunarodne naljepnice koje bi koristili na svom proizvodu poput onih
koje zahtijevaju vlasti SAD), te je to tek početak. Pored toga, uzimajući u obzir nedovoljno
kvalitetnu opremu za proizvodnju, mogli bi se suočiti i s problemima kada roba već stigne
u SAD, uzimajući u obzir dugo putovanje preko okeana – te bi morali osigurati korištenje
skupljeg načina transporta u hladnjačama.
Smatrao sam čudnim da imaju jednu jedinstvenu prodajnu cijenu za svaki od njihova dva
proizvoda, umjesto odvojene veleprodajne i maloprodajne cijene, s obzirom da moraju
osigurati različite poticaje i prodajne cijene na tržištu. Premda nam nisu otkrili profit koji
ostvaruju, prezentirali su nam sljedeći detaljan pregled troškova (i zemlju porijekla):
boca od 700 ml prodaje se za 8.00 KM (maloprodajna cijena nepoznata)
boca od .20 ml prodaje se za 1.60 KM (maloprodajna cijena u Srebrenici je
1.98 KM)
Analiza troškova:
Boca (Hrvatska) 1.20 KM
Čep (Austrija) .60 pf.
Folija za čep (Slovenija) .15 pf.
Papirna naljepnica (Srbija) .12 pf.
Ukupni troškovi pakiranja 2.05 KM
Plus:
Sok (lokalno) nisu naveli
Trošak proizvodnje alkohola .60 pf po litru
VAT/PDV 17%
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 150
DIO V: PRILOZI
9. Opis pristupa koji preduzeće primjenjuje u upravljanju rizikom
Navedena kompanija uopće nema planova za upravljanje rizikom, a treba razriješiti cijeli
niz rizika poput:
onečišćenja/inficiranja proizvoda zbog nesterilnog okruženja;
loš proizvodni proces zbog nemogućnosti kontrole temperature;
bez kontrole temperature nemoguće je osigurati konzistentnu kvalitetu proizvoda;
ako se prodaja ne ostvari, bit će teško plaćati dugovanja/kredit;
nisu podnijeli zahtjev za zaštitu znaka odnosno slogana i logoa “Berry Dreams”
kojeg stavljaju na sve svoje proizvode;
zbrka u prodaji jer nemaju veleprodajne i maloprodajne cjenike;
nedostatak iskustva u proizvodnji alkoholnih pića može prouzrokovati probleme u
drugim područjima.
Nakon svega navedenog, moramo napomenuti da svoj proizvod testiraju svakoga mjeseca u
nezavisnom laboratoriju u Banjaluci.
Kriteriji i bodovanje
U sljedećoj tabeli dajemo popis kriterija i njihov značaj u ukupnoj ocjeni. Molimo da za svaki
od kriterija koristite sljedeću skalu od jedan do pet (prihvaćaju se i decimalne ocjene):
5.0 – impresivno u odnosu na kriterije, praktično bez greške
4.0 – visokokvalitetna prilika u odnosu na dati kriterij, bez ozbiljnijih problema
3.0 – zadovoljava kriterij, uz određene dvojbe i probleme
2.0 – postoje određeni nedostaci u odnosu na kriterij, potrebna poboljšanja
– zamjetni značajni nedostaci u odnosu na zadani kriterij
Šta se može učiniti da se pomogne rast ovog preduzeća i stvore nove šanse za zapošljavanje?
1. Potrebno je razmotriti mogućnost proizvodnje druge vrste proizvoda u tvornici, koji se
može proizvesti na siguran način, a koji bi bio jedinstven. Odjel zadužen za upravljanje
i tehnologiju je eksperimentirao s određenim proizvodima (tonicima od voća) što je
prilično intrigantna ideja u kojoj se mogu iskoristiti ostaci iz procesa prešanja voća
kojim se dobiva sok za proizvodnju vina.
2. Druga mogućnost bila bi pružiti im pomoć u popravljanju i usavršavanju procesa u svrhu
preživljavanja i održivosti. U tom sam smislu poslao određena pitanja stručnjaku za
tehnologiju proizvodnje vina/piva u Kanadi, koji mi je dao sljedeće, preliminarne savjete:
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 151
DIO V: PRILOZI
Kriterij
Bodovi
(1-5)
Važnost
Ocjena
(bodovi x
važnost)
1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 2 3 6
2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 1 2 2
3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 2 4 8
4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 1 3 3
5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 4 2 8
6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 1 1 1
7. Procesi proizvodnje i distribucije 1 2 2
8. Strategija marketinga i prodaje 1 2 2
9. Pristup upravljanju rizikom 1 1 1
Ukupna ocjena (od mogućih 100) 33
3. “Ako imate fotografije instalacija, možda bi im mogao pomoći oko tlačnih sistema, itd.
– moguće je da koriste jednostavne tlačne diskove ili ‘o’ prstenove koji iskaču pri niskom
pritisku (oko 5 p.s.i.). Dok god se boce u pasterizatoru drže na 63
o
C pola sata ili 138
o
C 1 sekundu, a potom ih brzinski ohlade sve bi trebalo biti u redu. Jednostavno rješenje
za izbjegavanje visokih temperature bilo bi mikroporozna filtracija, ali vam tada i dalje
ostaje problem trake za punjenje što bi razriješio jednostavan ispirač. Voćna pića s
niskim sadržajem alkohola poput ovih su sklona kvarenju i ponovnoj fermentaciji što
uzrokuje pretjerano stvaranje CO
2
i eksplozije boca, pa tako treba biti jako oprezan!”
Ostali značajni finansijski i organizacijski podaci
Bruto prodaja: preduzeće je počelo raditi tek u junu 2007. godine
Neto prihodi/profit: nepoznat
Dugovanja/krediti: 200,000 KM kredita (8%)
Dioničari: Lokalna zadruga u Općini Srebrenica
Osnovne sirovine: maline i kupine
Prosjek plaća nerukovodnog osoblja (bruto/neto): 500 KM/mjesečno bruto, naknade za
topli obrok, prijevoz
Dostupnost domaće radne snage (novo zapošljavanje): ne predstavlja problem osim možda
za berače u sezoni
Prioriteti i spremnost u smislu ulaganja/partnerstva i tehničke pomoći
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 152
DIO V: PRILOZI
Traženje
partnera izvan
regije
Srebrenice.
Da
Kakva vrsta odnosa se traži i koliko ozbiljno?
Veoma žele izvesti neke od proizvoda koje su već proizveli. U ovom je
stadiju njihov cilj jedan kontejner mjesečno.
Možda bi im izvjesna stručna pomoć u izradi voćnih tonika pomogla u
ispitivanju ovih eksperimentalnih proizvoda.
Traženje
finansijske
podrške.
Da
Kakva vrsta finansiranja je potrebna? Imaju li poslovni plan?
Već su uzeli kredit/zadužili su se što im onemogućuje dalje zaduživanje
jer ovaj kredit moraju otplatiti iz profita.
Traženje
tehničke ili
pomoći u
razvoju
poslovanja.
Da
Kakve probleme nastojite razriješiti:
Obuka iz prodaje i marketinga. Potrebna im je i određena stručna
pomoć u proizvodnji, posebice proizvodnji voćnih tonika.
Imate li ikakvih
iskustava ili
postojećih veza
s partnerima u
EU i drugdje?
Da
Molimo da ih opišete:
Samo preliminarni kontakti s distributerom i zastupnikom u SAD, ali
su još u početnom stadiju.
IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA UOKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA
Ime konsultanta: Thomas R. Ruddy
Datum izvještaja: 31. avgust 2007.
Naziv kompanije: Agros d.o.o.
Adresa kompanije 1: Cara Lazara 25
Adresa kompanije 2: Bratunac, Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba kompanije: Milorad (Mićo) Stanojević, direktor
Broj telefona i faksa kontakt osobe: +387-056/410-866, Mob. 065/890-890
Web stranica i e-mail: agrosdoo@yahoo.com
Preliminarna preporuka konsultanta
√ Preporučuju se aktivnosti podrške kroz dalja ulaganja
___ Za utvrđivanje odgovarajuće podrške potrebni su dodatni sastanci
___ Ne preporučuje se angažman u budućim aktivnostima podrške kroz ulaganja
Izvještaj i analiza značaja navedene mogućnosti za regiju Srebrenice
Opći opis aktivnosti kompanije na tržištu (proizvodi i usluge koje se nude te
regije/zemlje), uključujući njihove kupce i glavne dobavljače:
Osnovana u Bratuncu prije osam godina, tačnije 1999., firma Agros ima zaključene ugovore
sa 508 individualnih proizvođača-poljoprivrednika u regiji Srebrenica-Bratunac, te ugovore
za 50 tona voća koje otkupljuje iz regije Milića. Ugovori se odnose na ekskluzivni otkup
malina, kupina i, u značajno manjem obimu, jagoda i borovnica. Svake godine oni nabavljaju
između 400 i 500 tona bobičastog voća, koje sortiraju i zamrzavaju na mjestu. Njihovo
zamrznuto bobičasto voće bobice izvozi se u Švicarsku, Njemačku, Italiju, Francusku i
Španjolsku, sa jednim do dva kamiona nosivosti od 25 tona, za svaku od navedenih
destinacija. U vrhuncu sezone, zapošljavaju 36 ljudi koji rade u dvije smjene.
1. Opišite kvalitetu i značaj navedene poslovne mogućnosti za regiju Srebrenice
Kvaliteta i značaj ovog poduhvata za regiju Srebrenice smatra se umjerenim, ali vrijednim
pažnje, što znači da se u poređenju sa konkurentskim firmama koje se bave nabavkom
bobičastog voća u regiji, može smatrati manjom, ali istovremeno firmom koja ima napredne
planove da proširi asortiman i poveća svoje aktivnosti u skorijoj budućnosti (planove
detaljnije opisujemo dalje u izvještaju). Također je možda važno napomenuti da, u odnosu
na konkurente, ova firma jedina nije dobila nikakve donacije ili vanjsku investicijsku pomoć,
već je riječ o “na domaćim resursima izrasloj” samoodrživoj domaćoj firmi, što predstavlja
značajan primjer kako domaći poduzetnički duh može rasti i uspjeti, unatoč najtežim
izazovima i uvjetima.
2. Procjena poznavanja tržišta i razumijevanja tržišne dinamike kod rukovodstva
Rukovodstvo firme je u potpunosti upoznato sa industrijskom dinamikom i dinamikom tržišta
u regiji, ali i EU, gdje prodaju svoje proizvode. Koristeći 2005. kao referentnu godinu, dobitak
se smatrao “stagnirajućim” do tačke od 1,200 tona bobičastog voća iz regije Srebrenice i Bratunca.
Međutim, od te najniže tačke, dobitak je rastao do 15% godišnje. U ovogodišnjem prinosu u
regiji proizvedeno je 1,800 tona, uglavnom malina i kupina. Od ovog ukupnog proizvoda, Agros
je nabavio 500 tona (za 1.20 KM po kilogramu) dok je ostalih 1,300 tona podijeljeno (u
nejednakim omjerima) između Bos Agro Foods i Insieme (Agros je u protekloj sezoni morao
unajmiti prostor za smještaj 200 tona voća od firme Insieme).
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 153
DIO V: PRILOZI
Rukovodstvo firme vjeruje da se prinos iz regije može povećati za 20-30% , uz poboljšan
sistem navodnjavanja i korištenjem boljeg sjemena. Predratni je prinos iz regije dostigao
vrhunac od 3,500 tona i rukovodstvo Agrosa smatra da se ovakav prinos može postići
marljivim radom, upotrebom boljih tehnologija i bliskom saradnjom između donatora
(ukoliko su oni uključeni), proizvođača i kupaca. Naročito, ako kupci (Agros-a i drugih)
nisu direktno uključeni u odnos donator-dobavljač (CARE, UNDP-poljoprivrednik) onda se
prinos ne može povećati do maksimuma, jer bi kupci morali raditi i nadgledati njihove
aktivnosti, direktno sa proizvođačima koji pak nabavljaju (najjeftinije), dakle sjeme koje nije
optimalno, ukoliko im se novac od donatora da bez nadzora; kupci trebaju biti uključeni u
odabir i raspodjelu sjemena proizvođačima-poljoprivrednicima. Rukovodstvo firme također
je naglasilo da Agros i Insieme nabavljaju direktno od poljoprivrednika-proizvođača, dok
Bos Agro Foods kupuje od zadruga. Nadalje, Bos Agro Foods nabavlja organske bobičaste
proizvode, dok Insieme uzgaja i nabavlja bobičasto voće, koristeći jedinstven italijanski
proces, putem kojega se dobiva bobičasto voće koje nije od uobičajenog interesa za Bos Agro
Foods ili Agros, tzv. vrsta “Eritage”. Agros nabavlja proizvod koji nije nužno organskog
porijekla i ne nabavlja italijansko “dizajnirano” bobičasto voće, tako da u ključni učesnici u
ovom sektoru uglavnom nisu direktni konkurenti.
Voda za navodnjavanje predstavlja ključno ograničenje u ovoj regiji. Agros procjenjuje da je
potrebno oko 5,000 KM za pravilan uzgoj godišnjeg uroda, na tipičnoj čestici od 0.2 hektara
površine u regiji, uključujući navodnjavanje.
3. Kakav ekonomski utjecaj ovo preduzeće ima ili može imati na regiju Srebrenice?
osigurava podršku za 500 dobavljača – individualnih poljoprivrednih proizvođača;
radi se o poslovnom tijelu koje je samoodrživo već osam godina;
osigurava zaposlenje sa zaradom za 36 radnika;
firma nabavlja različite proizvode domaćih proizvođača, kao što su kutije i ostalu
ambalažu, te plastične i papirne kartone iz Srbije;
firma plaća porez na dobit;
radi se o glavnom kupcu i partneru Fructus kooperacije u Srebrenici;
firma se bavi poljoprivrednim menadžmentom, tehnikama ubiranja kako bi se
uvećali prinosi bobičastog voća.
4. Ukratko opišite poslovna iskustva i stručnost rukovodnog tima. Obrazložite
kvalifikacije rukovodstva i navedite ukupni broj zaposlenih
Firma ima upravljački tim, koji se sastoji od oca (direktora) i sina (menadžera poslovanja),
sa tehničkim direktorom koji ima 40-godišnje iskustvo kao direktor hladnjače u Zvorniku,
specijalizirane za obradu bobičastog voća. Ovaj je tim uspješno upravljao Agrosom kao
profitabilnom firmom u proteklih osam godina. Imaju ukupno 36 zaposlenih, ne uključujući
sezonske berače voća. Vlasnik je naglasio važnost i značaj koji pridaju dobrom upravljanju,
jer svi njihovi proizvodi se izvoze u EU, poznatoj po najvišim standardima.
5. Kako su osiguravali druge finansijske resurse?
Ako se želi da firma preraste sadašnje okvire od 500 tona proizvoda koje obrađuju, potrebna
su im finansijska sredstva. Čak i sa postojećim modelom poslovanja, neophodno je da imaju
kreditnu liniju za nabavku proizvoda prije obrade i prodaje. Da bi to uradili, morali su uzeti
€50,000 kredita kod NLB Bank u Banja Luci.
Rukovodstvo firme tvrdi da su oni jedini kupci bobičastog voća u regiji koji nikad nisu
primili donaciju niti vanjsku finansijsku pomoć (stranu pomoć) bilo kakve vrste, dok je firma
Insieme primila pomoć od CARE-a, kao i od Italian Cooperative, a Bos Agro Foods
finansirala je švedska donatorska organizacija Nordic Food Group. Prije nekih tri godine,
UNDP je drugoj domaćoj firmi pod nazivom Helix s kojom je Agros sarađivao nabavio
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 154
DIO V: PRILOZI
traku za zamrzavanje u vrijednosti €50,000. Međutim, nedavno je Helix, koji je smješten
samo dva kilometra od Agros-a, bankrotirao i vlada je preuzela nadzor nad sredstvima za
rad, uključujući i trakom za zamrzavanje, koju bi Agros zaista želio koristiti u svom poslu,
umjesto da kupuje zamjensku jedinicu.
Rukovodstvo predlaže da bi najbolji način upotrebe finansijskih sredstava, a tako i njihovog
uvećavanja u ovom sektoru, bio kad bi postojala donatorska sredstva za nabavku sjemena
koje bi odabirali kupci (odnosno, firme koje se bave sortranjem i zamrzavanjem, kao što je
Agros). Potom bi ti isti kupci bi trebali imati neki zvanični nadzor nad procesom sadnje i
berbe, jer posjeduju znanja kojima bi se osigurala upotreba optimalnih procesa i procedura
u uzgoju i branju.
Njihov kooperacijski partner, Fructus, nudi Agrosu plaćanje hladnog skladištenja svog voća,
što bi Agrosu dalo mogućnost i novčana sredstva da plati Fructusovim poljoprivrednicima-
članovima za njihovo svježe voće.
6. Kakva je kvaliteta strategije preduzeća koja se odnosi na intelektualno vlasništvo?
There are no discernible IP issues with this venture. They could perhaps use a better logo
and slogan and graphical design work but other than that the only IP might relate to their
company name as a trademark, which they should consider going forward. This issue would
most certainly be addressed by any investment group or strategic partner, particularly if they
start to brand their proposed “fresh” fruit output which would be cold stored during winter.
7. Opis proizvodnih i procesa distribucije te opreme preduzeća
Kad je 1999. firma započela s radom, imala je 150 tona kapaciteta hladnjače, koji je u 2000.
proširen na 400 tona. i 500-550 tona u 2005. (ukupan investicijski trošak od 1 milion KM),
a dodatno su morali unajmljivati još prostora za hlađenje od firme Insieme. Svojim su
dobavljačima plaćali prosječno 1.20 KM po kilogramu bobičastog voća. I dok su istraživali
proširenje svojih kapaciteta hlađenja, od slovenske firme su saznali za novi proces hladnog
skladištenja svježeg voća, čime su pohranili prinos voća ujesen i u martu sljedeće godine
prodali su ga kao svježe voće. Agros je odlučio koristiti isti model u BiH, gdje bi bili jedina
firma koja radi na takav način. Takav poduhvat bi uradili u saradnji sa strateškim partnerima
iz Njemačke (navode firmu EHO). Plan je do ljeta 2008. osigurati novi sistem skladištenja
odnosno hlađenja i zamrzavanja po cijeni od KM 2.5 miliona, kapaciteta od 1,000 tona
zamrznutog ili hladnog voća, bilo ukupno ili podijeljeno po pola kapaciteta (500 tona)
zamrzivača i pola (500 tona) hladnog skladišta, sa stalnih +5C bez kisika u atmosferi. S
obzirom da vide jasne mogućnosti plasiranja na tržite za čak 2,000 tona hladno skladištenog
svježeg voća, potreban im je snažan partner koji bi pomogao u finansiranju takvih
poduhvata, tako da planiraju početi sa 1,000 tona. Novi sistem bi omogućio Agrosu po prvi
put da uskladišti zamrznute bobice, kao i svježe voće poput jabuka (plan u prvoj fazi) i kajsija
(kasnija faza) u hladnom okruženju, bez kisika.
Sezonski ciklus obrade proizvoda odvijala bi se na sljedeći način:
Period u godini Proizvod Skladištenje
april, maj jagode hladno skladištenje
juni, juli i august maline i kupine zamrzivač
septembar-mart jabuke i kajsije +5C (vakuum)
Logička osnova za širenje proizvodnog asortimana sa “svježim” voćem, zasnovana je na
slijedećim podacima:
Cijena jabuka Agros za 1 kg u septembru 0.30 KM
Veleprodajna cijena jabuka u martu u EU 1.00 KM
Razlika u cijeni 0.70 KM
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 155
DIO V: PRILOZI
Kako bi ostvarili svoje proizvodne tokove (više bobičastog voća, te jabuke i kajsije), bit će
potrebna puna godina za odabir sjemena koje bi osiguralo bobičasto voće koje će se moći
prodati, a trebat će i 3-5 godina da bi se iz novih sadnica proizvele jabuke za prodaju. Ukoliko
započnu svoju inicijativu na jesen 2008. kako su planirali, naredne jeseni će moći započeti
aktivnosti s bobičastim voćem, dok uzgoj voća mogu podijeliti u faze u narednih godinu ili
dvije. Bobičasto voće može zauzeti svih 1,000 tona kapaciteta ako je toliko raspoloživo, ali
mogu započeti i sa nabavkom jabuka koje su sada na raspolaganju, kako bi pokrenuli proces
i plasirali se na tržištu (i platili za opremu). Postojeći kupci njihovog zamrznutog bobičastog
voća bi u velikom dijelu mogli biti potencijalni kupci “svježeg” voća, tako da je minimalan
rizik u smislu pronalaženja svojih budućih kupaca. Planiraju pribaviti svoje voće (jabuke i
kajsije) iz Fructus kooperacije Srebrenica, njihovog trenutnog strateškog partnera, koji prima
donatorsku pomoć od CARE-a. CARE je istraživao ovu aktivnost u Bavarskoj prije nego se
direktno uključio, a sada će podržavati 15 obiteljskih poljoprivrednih dobara iz Fructusa,
dajući im sadnice i obučavajući ih. Očekuju da će biti potrebno dvije pune godine prije nego
postignu puni kapacitet u novoj jedinici hladnjaka-zamrzivača, sa svojim dobavljačima
proizvoda. (Rukovodstvo je navelo da su Fructus i Agros učestvovali u pregovorima sa
njemačkim kupcem o aktivnostima skladištenja i dostave, s obzirom da moraju koristiti
hladnjače za prijevoz “svježeg” voća na temperaturi između +2C do -2C kako bi bila u skladu
sa “CA”, kontroliranom regulacijom atmosfere.)
Svi postojeći i budući proizvodi izvoze se u EU, jer za to ne postoji značajno domaće tržište.
Kupci bobičastog voća zamrznutog ljeti su u Španjolskoj, Italiji, Njemačkoj, Francuskoj i
Švicarskoj. Kupci njihovog “svježeg” hladno uskladištenog voća, koje će biti isporučeno
tokom marta su u Bavariji, u Njemačkoj. Predložena lokacija novih objekata bi
najvjerovatnije mogla biti bivša tvornica cementa u Srebrenici, koja je zatvorena od rata
(pregovori tek predstoje).
Ako budu uspješni u izradi strukture finansijskog ugovora novog proširenja, očekuju da će
zaposliti dodatnih 60 radnika i do 60 novih proizvođača bobica i voća.
8. Analiza marketinške i prodajne strategije preduzeća te njegovog osoblja
Firma prodaje istu količinu bobičastog voća u zadnjih nekoliko godina i imaju stalne kupce
iz Italije, Njemačke, Španjolske i Francuske, tako da još nisu imenovali osobu zaduženu za
prodaju, jer većinu proizvoda prodaju unaprijed. Za buduće planove, očigledno su ključni
kupci njihovog smrznutog bobičastog također i potencijalni kupci njihovog “svježeg” voća,
tako da je rizik novog poduhvatan minimalan u smislu pronalaženja kupaca za nove
proizvode. Za proširenu proizvodnju bobica/preradu, uvjereni su da će imati više kupaca od
dobavljača. Sve u svemu, nema iznimnih problema koji bi se sada mogli identificirati.
9. Opis pristupa koji preduzeće primjenjuje u upravljanju rizikom
Kupci zamrznutog bobičastog voća također su potencijalni kupci “svježeg” voća, kao štp su
jabuke i kajsije, tako da je rizik minimalan u smislu pronalaženja kupaca (koje već imaju).
Međutim, osnovni rizici koji bi se mogli uplesti u posao i u dostavu proizvoda za prodaju,
znatno su veći. Neki od potencijalnih rizika su:
neprikladna temperatura u skladištu voća u periodu od septembra do marta;
neprikladan nivo kisika kojem je izloženo voće tokom skladištenja;
temperaturne promjene uzrokovane raznim elektrifikacijskim tokovima;
promjene temperature i kisika, uzrokovane slučajnim otvaranjem hladnjaka;
oštećenja proizvoda koja uzrokuje špediter na relaciji iz Bratunca do kupca u EU
(carinska kontrola može otvoriti kamion);
voće koje dostavljaju poljoprivredni proizvođači Fructusa može biti lošije kvalitete
ili nedovoljno očišćeno, ili sadržavati neke nepoželjne karakteristike (kao što su
insekti).
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 156
DIO V: PRILOZI
Rukovodstvo bi trebalo detaljno sagledati sve rizike i obraditi ova pitanja u svom prijedlogu
plana poslovanja, za ovakav vrlo skup poduhvat koji košta KM 1.5 miliona samo za jedinicu
hlađenja. Također bi procjene troškova trebale uključiti i poboljšanja objekata, rente,
sigurnost, struja, itd.
Kao što je rečeno, novi poslovni poduhvat firme također se može posmatrati i kao poduhvat
kojim se ublažavaju određeni rizici:
korištenje istih dobavljača u regiji za dio njihovih proširenih kapaciteta bobica;
proširenje asortimana sa bobica na voće iz iste regije;
povećanje kapaciteta starog skladišta, ali s potencijalom da ga se koristi za
jedinstvene svrhe, što još nije dostupno u BiH;
uvode i integriraju nove proizvode, ali su potencijalni kupci i dalje isti;
s obzirom da su najmanji kupac bobičastog voća u regiji, potrebno je da prošire
svoj potencijal nabavke i svoju proizvodnu liniju učine raznolikom, kako bi bolje
osigurali održivost i profitabilnost, a to čine upravo sa ovim predloženim širenjem.
Kriteriji i bodovanje
U sljedećoj tabeli dajemo popis kriterija i njihov značaj u ukupnoj ocjeni. Molimo da za svaki
od kriterija koristite sljedeću skalu od jedan do pet (prihvaćaju se i decimalne ocjene):
5.0 – impresivno u odnosu na kriterije, praktično bez greške
4.0 – visokokvalitetna prilika u odnosu na dati kriterij, bez ozbiljnijih problema
3.0 – zadovoljava kriterij, uz određene dvojbe i probleme
2.0 – postoje određeni nedostaci u odnosu na kriterij, potrebna poboljšanja
– zamjetni značajni nedostaci u odnosu na zadani kriterij
Šta se može učiniti da se pomogne rast ovog preduzeća i stvore nove šanse za zapošljavanje?
Firma izgleda dobro pozicionirana, tako da bi se u njen rad mogli uključiti ulagač ili strateški
partner. Vlasnička je struktura jasna (jedan vlasnik), a historija firme konstantna u proteklih
osam godina, što je čini spremnom za ekspanziju. Njihov pristup širenju proizvodnog
asortimana čini se izuzetno praktičnim i razumnim, kao i potencijalno profitabilnim. Prema
tome, identifikacija ulagača ili strateškog partnera koji bi i finansirao i pomogao širenju
poslovanja, čini se mogućnošću za koju je pravo vrijeme kako za oba partnera tako i za cijelu
regiju.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 157
DIO V: PRILOZI
Kriterij
Bodovi
(1-5)
Važnost
Ocjena
(bodovi x
važnost)
1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 5 3 15
2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 5 2 10
3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 4.5 4 18
4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5 3 15
5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 5 2 10
6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 4 1 4
7. Procesi proizvodnje i distribucije 5 2 10
8. Strategija marketinga i prodaje 5 2 10
9. Pristup upravljanju rizikom 4.5 1 4.5
Ukupna ocjena (od mogućih 100) 99
Druge ključne finansijske i organizacione informacije
Bruto prodaja: €650,000 (1.3 miliona KM)
Neto prihodi/profit: profitabilni su
Dugovanja/krediti: nema dugovanja, imaju kreditnu liniju od €50,000 kod NLB banke iz
Banjaluke
Dioničari: gosp. Milorad (Mićo) Stanojević je jedini vlasnik Agros d.o.o.
Osnovne sirovine: maline, borovnice, jagode, a uskoro i jabuke i kajsije ako osiguraju sistem
hladnog skladištenja o kojem je bilo riječi
Prosjek plaća nerukovodnog osoblja (bruto/neto): 450-500 KM neto (plus 52% poreza za
bruto plaće). Tokom sezone berbe i sortiranja/zamrzavanja koriste 2-3 smjene i dodatne
naknade poput toplog obroka.
Dostupnost domaće radne snage (novo zapošljavanje): nemaju problema s pronalaženjem
radnika na lokalnom nivou. Imaju 6o zaposlenih spremnih za rad i dobivaju određenu
minimalnu obuku iz Njemačke za procese koji se odnose na svježe voće.
Prioriteti i spremnost u smislu ulaganja/partnerstva i tehničke pomoći
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 158
DIO V: PRILOZI
Traženje
partnera izvan
regije
Srebrenice.
Da
Kakva vrsta odnosa se traži i koliko ozbiljno?
Zainteresirani su za otvorene rasprave sa drugim budućim kupcima
“svježeg” voća koje je skladišteno na hladnom tokom zime, kako bi se
povećale mogućnosti za dobit.
Vlasnik je voljan razgovarati o prodaji dijela firme investitoru ili
strateškom partneru, ali ne više od 49%.
Traženje
finansijske
podrške.
Da
Kakva vrsta finansiranja je potrebna? Imaju li poslovni plan?
Traže finansijsku pomoć od 1.5 miliona KM za nabavku novog
hladnjaka-zamrzivača od 1,000 tona, za skladištenje svježeg voća.
Otvoreni su i za razgovor o finansiranju troškova radnika i inventure
voća, koje moraju finansirati određenim sredstvima, kao što su
postojeće kreditne linije.
Traženje
tehničke ili
pomoći u
razvoju
poslovanja.
Da
Kakve probleme nastojite razriješiti:
Zainteresirani su za dobivanje visokokvalitetnog sjemena koje bi
raspodijelili svojim poljoprivrednim proizvođačima. Također, od
ključnog značaja su informacije i stručna znanja o metodama
navodnjavanja za regiju.
Imate li ikakvih
iskustava ili
postojećih veza s
partnerima u
EU i drugdje?
Da
Molimo da ih opišete:
Trenutno prodaju 100% svojih proizvoda na tržište EU. U pregovorima
su sa kupcima iz EU za svoje buduće ohlađeno voće i nabavku jedinice
hladnjaka-zamrzivača, kapaciteta 1,000 tona.
IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA UOKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA
Ime konsultanta: Thomas R. Ruddy
Datum izvještaja: 15 avgust 2007.
Naziv kompanije: Bos Agro Food d.o.o.
Adresa kompanije 1: Antuna Hangija 1-6
Adresa kompanije 2: Sarajevo (za lokaciju Srebrenice), Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba kompanije: gosp. Armin Glamoč, generalni direktor
Broj telefona, faksa, e-mail kontakt osobe: 033/215-900, 061/224-416,
bhorgnc@bih.net.ba
Web stranica:
Preliminarna preporuka konsultanta
___ Preporučuju se aktivnosti podrške kroz dalja ulaganja
___ Za utvrđivanje odgovarajuće podrške potrebni su dodatni sastanci
*√ Ne preporučuje se angažman u budućim aktivnostima podrške kroz ulaganja
*Ova kompanija ne traži nikakvu investicijsku pomoć u ovom trenutku jer je dio konglomerata
‘teškog’ 400 miliona eura-, Nordic Food Group. Ova je kompanija dobar primjer za studiju
slučaja na konferenciji o direktnim stranim ulaganjima.
Izvještaj i analiza značaja navedene mogućnosti za regiju Srebrenice
Opći opis aktivnosti kompanije na tržištu (proizvodi i usluge koje se nude te
regije/zemlje), uključujući njihove kupce i glavne dobavljače:
Ova kompanija je u privatnom vlasništvu Nordic Food Group, konglomerata za proizvodnju
zamrznutih proizvoda teškog 400 miliona € koji posluje po cijelom svijetu. Kompanija je
počela sa radom u BiH 2002. godine iznajmljujući hladnjače u Goraždu. U 2004. godini
stavili su u pogon hladnjače kapaciteta 500 tona, u 2005. godini povećali su kapacitet
spremišta na 1,000 tona i 2007. godine podigli su kapacitet na 2,000 tona. Danas su u
mogućnosti da pripreme, sortiraju i zamrznu do 100 tona voća dnevno; bave se samo
borovnicama i malinama. Duboko zamrzavaju sve plodove, uključujući organske,
konvencionalno proizvedene i divlje plodove. Finalni proizvodi se isporučuju prerađivačima
koji od njih prave sokove, džemove, kolače i marmelade. 100% svih svojih proizvoda izvoze
u EU, SAD, Japan i Kanadu.
Kompanija je nedavno odlučila proširiti svoje poslovanje i na pakiranje hrane i proizvodnju
koncentriranih sokova i pirea na lokalnom području. Uspjeh ovog poduhvata će se pokazati
u narednim mjesecima. Razmišljali su o tome da sjedipte ovog preduzeća bude u Srebrenici,
ali su razmatrali i druge lokacije.
1. Opišite kvalitetu i značaj navedene poslovne mogućnosti za regiju Srebrenice
Preduzeće osigurava izuzetno kvalitetan doprinos lokalnoj ekonomiji. U stabilnom je rastu
od početka rada u 2002. godini i ima planove za proširenje u budućnosti, iako još uvijek nije
sigurno da će predstojeće proširenje biti u općini Srebrenica (trenutno se razmatraju različite
opcije kao lokacije). Njihovi planovi se odnose na formiranje novih postrojenja za pakiranje
i proizvodnju hrane za koncentrirane sokova i piree. Postrojenja bi zapošljavala 40-50 ljudi
i uključivali 300-500 zemljoradnika iz lokalne regije. Potražuju 30% početnih troškova za
zemlju i opremu od općine Srebrenica za ovaj poduhvat (tvrde da Vijeće ministara priprema
odluku o ovome u narednim sedmicama ili mjesecu).
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 159
DIO V: PRILOZI
2. Procjena poznavanja tržišta i razumijevanja tržišne dinamike kod rukovodstva
Matična kompanija, Nordic Food Group, je švedski konglomerat 20 kompanija vrijedan 400
miliona eura koji se bavi hranom i srodnim infrastrukturnim i logističkim aktivnostima.
Najveći su prerađivači borovnica u EU i treći po veličini na svijetu. Već 36 godina se bave
poslom sa zamrznutim plodovima.
U poslu sa zamrznutim plodovima u Srebreničkoj regiji su od 2002. godine, dobro poznaju
ovu granu i vodeći su u navedenoj grani u regiji. Imaju plan proširenja poslovanja na
pakiranje i preradu hrane i također osnivaju kompanije u Sarajevu za izgradnju nekretnina
– navedeno se ipak ne odnosi na njihovo poslovanje u Srebrenici.
3. Kakav ekonomski utjecaj ovo preduzeće ima ili može imati na regiju Srebrenice?
Najvažniji doprinos ekonomiji u ovoj regiji je 20 stalnih zaposlenih i 50-60 sezonskih radnika
koje upošljava ova kompanija. Ove bi se brojke mogle povećati u bližoj budućnosti s obzirom
da se razmatra mogućnost proširenja poslovanja u ovoj općini koje bi obuhvatilo pakiranje
hrane i proizvodnju koncentriranih sokova i pirea.
Kompanija blisko sarađuje sa lokalnim zemljoradnicima kao bi unaprijedili proizvodnju i
kapacitete za proizvodnju bobičastog voća. Promoviraju primjenu sofisticirane
poljoprivredne tehnike u regiji. Platili su 2 miliona KM za proizvode iz Bratunca i Srebrenice
i to za 1,200 tonu ali procjenjuju da je kapacitet regije vjerovatno oko 2-3,000 tone tako da
bi potencialne isplate poljoprivrednim proizvođačima u regiji mogle dostići oko 5 miliona
KM godišnje, ukoliko poljoprivrednici uspostave sofisticiranije tehnike proizvodnje. Premda
većinom uzimaju proizvode iz dvije najbliže općine, u potrazi su i za proizvodima iz šire
regije.
Kompanija redovito koristi poduzetnike iz regije za transport/prijevoz zamrznutih
proizvoda.
Kompanija posjeduje 20 hektara zemlje u Goraždu za uzgoj organskih jagoda što je bilo
ugovoreno projektom SIDA, ali će se u predstojećim mjesecima ovaj projekat okončati s
obzirom da troškovi prijevoza hladnjačama sa te lokacije do Srebrenice preveliki.
4. Ukratko opišite poslovna iskustva i stručnost rukovodnog tima. Obrazložite
kvalifikacije rukovodstva i navedite ukupni broj zaposlenih
Poslovni plan ovog preduzeća je urađen u bliskoj saradnji sa ekspertima matične firme koji
su u poslu već 36 godina.
5. Kako su osiguravali druge finansijske resurse?
Kompanija je sarađivala sa SIDA-om (Švedska međunarodna razvojna agencija) kako bi
otpočela svoje poslovanje u BiH u Goraždu. SIDA je također poslovala u Srebreničkoj regiji
i to je bio početak poslovanja kompanije ovdje.
Matična kompanija ima kvalitetne finansijske resurse. Ipak, traže 30% finansijskog učešća od
strane općine za uspostavu novog postrojenja za proizvodnju džemova, sokova i koncentrata
- pored postojećih postrojenja. (menadžment je istaknuo da bi u EU dobili do 80% učešća
od općine da lociraju postrojenja u određenoj općini)
6. Kakva je kvaliteta strategije preduzeća koja se odnosi na intelektualno vlasništvo?
Ova kompanija nema vidljivih problema s intelektualnim vlasništvom.
7. Opis proizvodnih i procesa distribucije te opreme preduzeća
Kompanija radi u saradnji sa oko 150 zemljoradnika, od kojih svaki ima barem jedan hektar
za proizvodnju bobičastih plodova. Sada blisko sarađuju sa poljoprivrednim proizvođačima
na razvoju plana koji obuhvata novu opremu i materijale za sadnju (pesticide, navodnjavanje,
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 160
DIO V: PRILOZI
i “drip” gnojenje, itd.) kako bi unaprijedili proizvodnju na tim posjedima sa sadašnjih 700
tona na 3-4,000 tona. Ovo je veliki eksperiment, ali su optimisti da će to doprinijeti porastu
proizvodnje kroz korištenje savremenih tehnika u poljoprivredi.
Imaju sve certifikate od međunarodnih tijela (HACCP, ISO 9001) za sigurnosne i standarde
proizvodnje za hranu.
Prijevoz iz njihovih hladnjača u Srebrenici mogu realizirati naručitelji/kupci ili kompanija
može ugovoriti vlastiti prijevoz sa ove lokacije, a obično je sjedište u Švedskoj u mogućnosti
da osigura povoljnije uvjete za plaćanje prijevoza tako da ga najčešće oni i organiziraju.
8. Analiza marketinške i prodajne strategije preduzeća te njegovog osoblja
Iako matična kompanija, Nordic Food Group, ugovara najveći broj narudžbi, Bos Agro Food
je od početka poslovanja u BiH 2002. godine realizirala i direktne prodaje. Kompanija je
već 36 godina vodeća u prodaji zamrznutih proizvoda. Kupci im većinom dolaze sa
planiranim godišnjim potrebama; kompanija općenito ima fleksibilan odnos sa kupcima.
Novije kompanije u industriji kojima je potreban određeni proizvod kontaktiraju direktno
Bos Agro Food u kom slučaju se i prodaja vrši direktno iz Srebrenice, ali to je više izuzetak
nego uobičajna praksa. U svakom slučaju, prodaja od strane bilo kojeg od odjela se
koordinira između dva ureda.
Proces prodaje je u ovoj grani industrije je izuzetno brz, a većina proizvoda se prodaje u
periodu od jedne ili dvije sedmice. Neki proizvodi se ostave za kasnije, ali uglavnom je uvijek
više kupaca nego prodavaca. Danone kompanija je nedavno željela da kupi neke proizvode
i poslali su inspektora u Bos Agro Food i dok su svi inspekcijski testovi završeni, više im nisu
imali što prodati.
9. Opis pristupa koji preduzeće primjenjuje u upravljanju rizikom
Rizik proizvodnje (rastuće) je uvijek problem s obzirom da na proizvodnju lako mogu
utjecati vrijeme ili neki drugi faktori. Kompanija radi sa kooperantima - oko 150
zemljoradnika koji imaju najmanje po jedan hektar obradive površine. Saradnja sa
kooperantima i sa relativno velikim poljoprivrednim proizvođačima je sigurnija a nabavka
predvidljivija. Implementiraju određene postupke kako bi unaprijedili proizvodnju po
hektaru, što bi trebalo smanjiti rizik od nedovoljnih priliva sa ovih posjeda.
Politički rizik je za ovu kompaniju daleko veća briga, bilo na državnom ili općinskom nivou.
Iz godine u godinu uopće nemaju predstave kakvu će podršku, ili nedostatak podrške, imati.
Imaju prijedlog od prije da općina Srebrenica učestvuje sa 30% početnih troškova koji su
potrebni za zemlju i opremu za predloženo postrojenje za pakovanje hrane i preradu biljaka
za džemove, sokove i koncentrate, ali nema pokazatelja da bi lokalna vlast podržala ova
nastojanja (menadžment tvrdi da će ovaj projekt preseliti u drugi dio BiH ukoliko ne dobiju
barem 30% učešća za predloženo).
Menadžment tvrdi da rizike vezane za pokretanje nove aktivnosti u EU apsorbiraju općine
gdje se kompanije prilikom (pre)lociranja često subvenciraju i sa 80% grantova za početne
troškove.
Kriteriji i bodovanje
U sljedećoj tabeli dajemo popis kriterija i njihov značaj u ukupnoj ocjeni. Molimo da za svaki
od kriterija koristite sljedeću skalu od jedan do pet (prihvaćaju se i decimalne ocjene):
5.0 – impresivno u odnosu na kriterije, praktično bez greške
4.0 – visokokvalitetna prilika u odnosu na dati kriterij, bez ozbiljnijih problema
3.0 – zadovoljava kriterij, uz određene dvojbe i probleme
2.0 – postoje određeni nedostaci u odnosu na kriterij, potrebna poboljšanja
– zamjetni značajni nedostaci u odnosu na zadani kriterij
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 161
DIO V: PRILOZI
Šta se može učiniti da se pomogne rast ovog preduzeća i stvore nove šanse za zapošljavanje?
Traže sufinansiranje (30% početnih troškova za zemlju i opremu) kako bi smjestili nova
postrojenja za pakiranje hrane i proizvodnju koncentriranih sokova i pirea u ovoj regiji što
bi uključilo zapošljavanje 40-50 radnika i garantovalo nabavku sirovina od 500
zemljoradnika. Traže da lociraju ovaj poduhvat pored postojećeg poduzeća Bos Agro Food
u Srebrenici. Međutim, menadžemnt je izjavio da su spremni premjestiti se u neki drugi dio
BiH ukoliko ponude za finansiranje na drugim lokacijama budu bolje. (Također tvrde da se
u EU zemljama u prosjeku nudi pokrivanje 80% početnih troškova kako bi se u općine
privukla nova ulaganja)
Kompanija je spremna da bude prezentirana na bilo kojoj investicijskoj konferenciji kao
uspješna studija slučaja direktnog stranog ulaganja u Srebreničku regiju.
Druge ključne finansijske i organizacione informacije
Bruto troškovi: 3 miliona €
Neto prihod/profit: 15% od bruto troškova (€450,000)
Dugovanja/krediti: Imaju na raspolaganju kredit od lokalne banke za obrtni kapital (8.5%).
Ostale kredite ili pozajmice uzimaju od švedskih banaka po 4.5%.
Dioničari: kompanija je u 100% vlasništvu Nordic Food Group, privatne kompanije sa oko
20 operativnih kompanija po svijetu.
Glavne sirovine u proizvodnji: maline i borovnice
Prosječne plaće nerukovodnog osoblja (bruto/neto): najviša od 750 € do najniže od 250
€ bruto. Sezonskim radnicima za vrijeme sezone branja satnica je 1.30 €.
Raspoloživost radne snage (novo zapošljavanje): teško je pronaći sezonske radnike
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 162
DIO V: PRILOZI
Kriterij
Bodovi
(1-5)
Važnost
Ocjena
(bodovi x
važnost)
1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 5 3 15
2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 5 2 10
3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 5 4 20
4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5 3 15
5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 5 2 10
6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 5 1 5
7. Procesi proizvodnje i distribucije 5 2 10
8. Strategija marketinga i prodaje 5 2 10
9. Pristup upravljanju rizikom 5 1 5
Ukupna ocjena (od mogućih 100) 100
Prioriteti i spremnost u smislu ulaganja/partnerstva i tehničke pomoći
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 163
DIO V: PRILOZI
Traženje
industrijskih
partnera izvan
Srebreničke
regije.
Ne
Kakva vrsta odnosa se traži i koliko ozbiljno?
Matična kompanija je stručnjak na ovom polju već 36 godina
Traženje
finansijske
podrške
Da
Kakva vrsta finansiranja je potrebna? Imaju li poslovni plan?
Dali su prijedlog Uredu za ekonomski razvoj općine Srebrenica da
sudjeluju sa 30% početnih troškova koji su potrebni za zemlju i opremu
kako bi se novo postrojenje za pakovanje hrane i preradu biljaka za
koncentrirane sokove i piree lociralo u lokalnoj zajednici. Ova aktivnost
uključuje zapošljavanje 40-50 radnika i preko 500 zemljoradnika kao
dobavljača.
Traženje
tehničke ili
poslovne
pomoći u
poslovnom
razvoju
Da
Kakve probleme nastojite razriješiti:
Imaju poteškoća u pronalaženju lokalnih prehrambenih tehnologa.
Svaka obuka ili trening je dobrodošao.
Da li imate
iskustva ili
trenutne veze sa
partnerima u
EU ili negdje
drugo?
Da
Molimo da ih opišete:
Najveći su dobavljači bobičastih plodova u EU.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 164
DIO V: PRILOZI
DODATAK 5
PRIKAZ FINANSIJSKIH PROIZVODA KOJE NUDE BANKE U REGIJI
NOVA BANKA A.D. Bijeljina
1. Dugoročni krediti finansirani od strane Fonda za razvoj i upošljavanje RS
Dugoročni krediti za sljedeće djelatnosti: proizvodne, uslužne (radionice, hladnjače, prevoz
roba i putnika, zanatske radnje, zdravstvene usluge, veterinarke usluge, knjigovodstvene
usluge, izradu software-a (projektovanje i sl.), turizam, ugostiteljstvo, građevinarstvo.
Uslov za dobijanje kredita je iskustvo podnosioca kreditnog zahtjeva iz djelatnosti u koju
želi uložiti sredstva, te da je ista operativna najmanje jednu godinu.
Dugoročni krediti za obrtna sredstva
Iznos kredita EUR 7,500.00 – EUR 250,000.00 – u protuvrijednosti KM
Rok važenja Do 48 mjeseci
Grace period Do 6 mjeseci
Nominalna kamatna stopa 7%
Efektivna kamatna stopa 8% - 8,09%
Rok otplate Do3 godine
Administrativne naknade Naknada za obradu kredita: 1,50% od odobrenog iznosa
kredita. Otplata prije roka: 1,50% na preostali iznos
glavnice
Dugoročni krediti za osnovna i obrtna sredstva (vrijednost osnovnih sredstava mora biti
min. 70% od iznosa kredita)
Iznos kredita EUR 7,500.00 – EUR 500,000.00 – u protuvrijednosti KM
Rok važenja Do 24 mjeseca (poljoprivreda), Do 12 mjeseci (ostale djelatnosti)
Grace period Do 120 mjeseci
Nominalna kamatna stopa 7%
Efektivna kamatna stopa 7,56% - 7,63%
Rok otplate Do 7 godina
Administrativne naknade Naknada za obradu kredita: 1,50% od odobrenog iznosa
kredita. Otplata prije roka: 1,50% na presotali iznos glavnice
Dugoročni krediti za osnovna i obrtna sredstva (vrijednost osnovnih sredstava mora biti
min. 50% od iznosa kredita)
Iznos kredita EUR 7,500.00 – EUR 500,000.00 – u protuvrijednosti KM
Rok važenja Do 60 mjeseci
Grace period Do 24 mjeseca (poljoprivreda), Do 12 mjeseci (ostale djelatnosti)
Nominalna kamatna stopa 7%
Efektivna kamatna stopa 7.74% - 7.94%
Rok otplate Do 5 godina
Administrativne naknade Naknada za obradu kredita: 1,50% od odobrenog iznosa
kredita. Otplata prije roka: 1,50% na preostali iznos
glavnice
Revolving fond za opštine – LDP
Iznos kredita Do EUR 1,000,000.00
Rok otplate Do 120 mjeseci
Grace period Do 24 mjeseca (poljoprivreda), Do 12 mjeseci (ostale djeltanosti)
Nominalna kamatna stopa 7.20% - 9% (u dogovoru sa Bankom)
Efektivna kamatna stopa 7.54% - 9.38% (u dogovoru sa Bankom)
Administrativne naknade Naknada za obradu kredita: 1,50% od odobrenog iznosa
kredita. Otplata prije roka: 1,50% na preostali iznos glavnice
2. Kreditna linija EFSE
Krediti za mala i srednja preduzeća
(Mikro i mala privatna preduzeća, preduzetnici i početne poslovne aktivnosti, koji su
registrovani i imaju stalni boravak u BIH)
Iznos kredita Min. EUR 5,000.00 – max. EUR 100,000.00
Rok otplate Do 5 godina
Namjena Obrtna sredstva i investicije, osim onih zabranjenih Zakonom
Kamatna stopa i instrumenti obezbjeđenja U skladu sa kreditnom politikom Banke
Krediti za ruralna područja
(Mala privatna preduzeća i preduzetnici koji su državljani BIH;
Mala privatna preduzeća u poljoprivrednim regijama registrovana u bilo kom ekonomskom sektoru;
Preduzetnici i mala preduzeća, uključujući individualne poljoprivredne proizvođače, koji se bave
poljoprivredom i aktivnostima vezanim za poljoprivredu)
Iznos kredita Min. EUR 3,000.00 – max. EUR 100,000.00
Rok otplate 2 - 7 godina
Grace period 3 - 12 mjeseci
Nominalna kamatna stopa 6mEURIBOR +5.725%
Efektivna kamatna stopa 10.89% - 11.39%
Namjena Obrtna sredstva i investicije za aktivnosti vezane za
poljoprivredu
Administrativne naknade Naknada za obradu kredita: za kredite do 3 godine 1.5%; za
kredite od 3 do 5 godina 1.75%; za kredite od 5 - 7 godina
2%; Otplata prije roka: 1,50% na presotali iznos glavnice
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 165
DIO V: PRILOZI
Kreditiranje preduzeća iz oblasti šumarstva - Ministarstvo poljoptivrede, vodoprivrede
i šumarstva RS
Iznos kredita Min KM 50,000.00 - max KM 500,000.00
Rok otplate Do 72 mjeseca
Grace period Do 12 mjeseci
Nominalna kamatna stopa 6.25%
Efektivna kamatna stopa 7.16% - 7.24%
Administrativne naknade Naknada za obradu kredita: 1% od odobrenog iznosa
kredita. Otplata prije roka: 1,50% na preostali iznos glavnice
NOVA BANJALUČKA BANKA A.D. Banja Luka
1. Krediti za mala i srednja preduzeća
1.2 Kratkoročni krediti
Iznos kredita Do KM 100,000.00
Kamatna stopa 12%
Rok otplate Do12 mjeseci
Način otplate U jednakim mjesečnim ratama ili u cijelosti, po dospijeću
Instrument obezbjeđenja Mjenica, garancija drugog pravnog lica, hipoteka na
zemljište, zalog na pokretne stvari
1.2 Dugoročni krediti
Iznos kredita U ovisnosti o iznosu i vrsti depozita ili štednje
Kamatna stopa 10%
Rok otplate Do 8 godina
Grace period U dogovoru sa Bankom
Način otplate U jednakim mjesečnim ratama
Instrument obezbjeđenja Mjenica, garancija drugog pravnog lica, hipoteka na
zemljište, zalog na pokretne stvari
2. Krediti za stanovništvo
2.1 Brzi gotovinski krediti
Iznos kredita Do KM 7,000.00
Kamatna stopa 10.5 % sa žirantom; 11.50 % bez žiranta
Rok otplate Do 5 godina
Grace period -
Instrument obezbjeđenja Polisa životnog osiguranja ili žirant
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 166
DIO V: PRILOZI
2.2 Gotovinski krediti
Iznos kredita Do KM 20,000.00
Kamatna stopa 9.45 %
Rok otplate 5 godina
Grace period -
Instrument obezbjeđenja Dva žiranta
2.3 Housing Loans
Iznos kredita Do KM 200,000.00
Kamatna stopa Do 5 godina 7.95 %; do10 godina 8.45 %; do15 godina 8.95%
Rok otplate 15 godina
Grace period -
Instrument obezbjeđenja Jedan žirant i hipoteka na nekretninu 1:1.5
BOR BANKA D.D. Sarajevo
1. Kratkoročni krediti sa rokom otplate do 1 godine
Priprema izvoza, uvoz radi izvoza, izvoz 0.63 % - 0.67 %
Revolving krediti 0.75 % - 0.79 %
Jednokratne pozajmice 0.80 % - 0.83 %
Rok otplate Do 1 godine
Kamatna stopa na mjesečnom nivou
2. Dugoročni krediti za osnovna i obrtna sredstva
Poljoprivreda 7 % - 7,5 %
Prerada 7.8 % – 8 %
Ostale djelatnosti 8.5 % – 9 %
Rok otplate 1 - 5 godina
Kamatna stopa na godišnjem nivou
3. Dugoročni investicijski krediti iz Kuvajtskog fonda
Poljoprivreda 7 %
Prerada 7.50 %
Turizam 8.50
Transport i skladištenje 9.00 %
Rok otplate 1 - 7 godina
Kamatna stopa na godišnjem nivou
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 167
DIO V: PRILOZI
4. Dugoročni krediti iz Protuvrijednosnog fonda
Primarna poljoprivredna proizvodnja 6 %
Izvozni programi i poljoprivredno-prerađivačka djelatnost 6.50 %
Ostale prerađivačke djelatnosti 7.00 %
Ostale djelatnosti 8.00 %
Rok otplate 1 - 8 godina
Kamatna stopa na godišnjem nivou
NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D./ NLB TUZLANSKA BANKA D.D. Tuzla
1. Kratkoročni krediti
Za finansiranje djelatnosti (sezonske proizvodnje, prodaje, izvoza, nabavke repromaterijala)
Iznos kredita U ovisnosti o iznosu i vrsti depozita ili štednje
Kamatna stopa 7.90 % - 13 %
Rok otplate Do12 mjeseci
Administrativne naknade 0.5 - 1% min. 150.00 BAM, jednokratno unaprijed
2. Dugoročni krediti
Dugoročni krediti za osnovna sredstva
Iznos kredita KM 300,000.00
Kamatna stopa 6 mjeseci EURIBOR+(4 - 6)%
Rok otplate Do10 godina
Administrativne naknade 0.5 – 1 % min KM 500.00, jednokratno unaprijed
Namjena Bezgotovinski namjenski kredit za kupovinu, izgradnju i
obnovu proizvodnog i skladišno-prodajnog prostora i
obrtnih sredstava, uz dokaz o nabavci istih
Dugoročni krediti za obrtna sredstva
Iznos kredita KM 300,000.00
Kamatna stopa 6 mjeseci EURIBOR+(5-7)%
Rok otplate Do 5 godina
Administrativne naknade 0.5 – 1 % min 500 KM, jednokratno unaprijed
Namjena Finansiranje nabavke obrtnih sredstava (sirovine,
repromaterijala i rezervnih dijelova), uz dokaz o nabavci istih
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 168
DIO V: PRILOZI
Dugoročni kredit za poslovnu djelatnost
Iznos kredita KM 300,000.00
Kamatna stopa Six-month EURIBOR+(5.5-7.5)%
Rok otplate Do 5 godina
Administrativne naknade 0.5 – 1 % min 500 KM, jednokratno unaprijed
Namjena Dugoročno finansiranje poslovne djelatnosti, bez obaveze
obezbjeđenja dokaza
Specijalni uslovi: Klijentima sa urednom kreditnom istorijom, Banka odobrava posebne bonuse
u odnosu na najveću kamatnu stopu za sve vrste dugoročnih kredita iz sredstava Banke
3. Dugoročni krediti finansirani iz drugih izvora (IBF BiH)
NLB Tuzlanska banka D.D. u saradnji sa IBF BiH, nudi dugoročne kredite iz kreditnih linija
za dugoročno finansiranje putem poslovnih banaka i u skladu sa odredbama utvrđenim
sporazumom sa IBF-om:
Kreditna linija za dugoročno kreditiranje osnovnih sredstava;
Kreditna linija za dugoročno kreditiranje obtnih sredstava;
Kreditna linija za dugoročno kreditiranje poljoprivredne proizvodnje;
Finansiranje mikro-biznisa (finansiranje obrtnog kapitala, nabavke opreme, otkupa
poslovnog prostora);
Kreditna linija za podsticaj zapošljavanja iz sredstava Federalnog zavoda za
zapošljavanje u oblasti industrije, zanatstva, usluga, poljoprivredne proizvodnje; i
Kreditna linija za finansiranje pripreme izvoza i izvoza.
4. Kreditna linija iz sredstava Ministarstva za obnovu, razvoj i povratak Tuzlanskog
Kantona
Iznos kredita Do KM 20,000.00
Kamatna stopa 4 % godišnje - dekurzivna
Rok otplate Do 5 godina
Grace period Do 12 mjeseci (uključen rok otplate)
Administrativne naknade 0.5 – 1 % (min. KM 500.00) od odobrenog iznosa kredita,
jednokratno unaprijed
Namjena Trgovina i poljoprivredna proizvodnja (nabavka opreme,
troškovi prevoza sa sporednim troškovima, montaža
nabavljene opreme i stavljanje u pogon, obrtna sredstva,
carinske dažbine plaćene na uvoz opreme)
Krediti iz drugih izvora (IBF, Vlada Tuzlanskog Kantona) odobravaju se prema kriterijumima
i uslovima propisanim od strane kreditora.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 169
DIO V: PRILOZI
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 170
DIO V: PRILOZI
PROCREDIT BANK D.D. Sarajevo
1. ProBiznis krediti – dugoročni krediti
Preduslov za podnošenje zahtjeva za ProBiznis kredit je aktivno neprekidno poslovanje u
periodu od 6 mjeseci. Zahtjev za kredit mogu podnijeti sva privatna preduzeća iIi
preduzetnici koji zadovoljavaju ovaj preduslov, bez obzira na vrstu djelatnosti (STR, SZR,
SUR, DOO, DD, PP, kućna radinost, zanat...)
Iznos kredita 8 % (fiksni godišnji 6%), u zavisnosti od roka otplate i
instrumenata obezbjeđenja)
Fiksna kamatna stopa 6 % – 10 %
Opadajuća kamatna stopa 12 % - 18 % na glavnicu
Rok otplate i namjena Obrtna sredstva: do 36 mjeseci; osnovna sredstva:
do 60 mjeseci
Instrumenti obezbjeđenja KM 20,001.00 - KM 200,000.00 – dva žiranta
KM 30,000.00 - KM 200,000.00 jedan žirant + depozit na
pokretnu imovinu
Period obrade kredita je maksimalno 5 – 10 dana od dana podnošenja kompletne
dokumentacije.
2. ProExpress kredit
Preduslov za podnošenje zahtjeva za ProExpress kredit je aktivno neprekidno poslovanje u
periodu od 3 mjeseca. Zahtjev za kredit mogu podnijeti sva privatna preduzeća iIi
preduzetnici koji zadovoljavaju ovaj preduslov, bez obzira na vrstu djelatnosti (STR, SZR,
SUR, DOO, DD, PP, kućna radinost, zanat...)
Iznos kredita KM 10,001.00 - KM 20,000.00
Fiksna kamatna stopa
Opadajuća kamatna stopa
Rok otplate i namjena Obrtna sredstva: do 24 mjeseca;
osnovna sredstva: do 48 mjeseci
Instrumenti obezbjeđenja Po izboru: bez žiranata za klijente Banke sa urednom
kreditnom istorijom; garancija drugog pravnog lica;
garancija fizičkog lica uz zalog na pokretnu imovinu
Period obrade kredita je maksimalno 3 dana od dana podnošenja kompletne dokumentacije.
3. ProSprint kredit
Preduslov za podnošenje zahtjeva za ProExpress kredit je aktivno neprekidno poslovanje u
periodu od 3 mjeseca. Zahtjev za kredit mogu podnijeti sva privatna preduzeća iIi
preduzetnici koji zadovoljavaju ovaj preduslov, bez obzira na vrstu djelatnosti (STR, SZR,
SUR, DOO, DD, PP, kućna radinost, zanat, taksi služba...)
Iznos kredita Do KM 10,000.00
Fiksna kamatna stopa 13.4 %
Opadajuća kamatna stopa 24 %
Rok otplate i namjena Obrtna sredstva: do 24 mjeseca;
osnovna sredstva: do 48 mjeseci
Instrumenti obezbjeđenja Do KM 5,000.00 bez žiranata;
KM 5,000.00 - KM 10,000.00 sa žirantom
4. ProAgro kredit
Kreditiranje primarnih i drugih poljoprivrednih proizvođača:
Proizvodnje povrća, voća, žitarica, rasada, gljiva, cvijeća, otkup sjemena;
Proizvodnja mesa, mlijeka, jaja, meda, stoke;
Nabavka osnovnih sredstava, osnovnog stada, opreme, poljoprivredne mehanizacije
i
Prehrambena proizvodnja.
Iznos kredita Do KM 20,000.00
Fiksna kamatna stopa 10 %
Opadajuća kamatna stopa 18 %
Rok otplate Obrtna sredstva: do 24 mjeseca;
osnovna sredstva: do 48 mjeseci
Instrumenti obezbjeđenja Do KM 5,000.00 bez žiranata;
Za iznose preko KM 5,000.00 minimalno obezbjeđenje
Period obrade kredita je maksimalno 3 dana od dana podnošenja kompletne dokumentacije.
KOMERCIJALNA BANKA A.D. Banja Luka
1. Potrošački krediti
Iznos kredita KM 3,000.00 – KM 20,000.00
Rok otplate Od 1 do 6 godina
Kamatna stopa 9.50 %
Administrativne naknade 2 %
Kreditna sposobnost Mjesečni anuitet maksimalno 35% mjesečne neto dobiti ili
55% raspoloživog dohotka
Instrumenti obezbjeđenja Dva (2) žiranta
2. Brzi gotovinski krediti
Iznos kredita Max. do KM 7,000.00
Rok otplate Od 3 do 66 mjeseci
Kamatna stopa 11.5 % bez žiranata i 10.50 % sa žirantima
Administrativne naknade 2 % plus 1 % za polisu osiguranja
Kreditna sposobnost Mjesečni anuitet maksimalno 35% mjesečne neto dobiti ili
55% raspoloživog dohotka
Instrumenti obezbjeđenja Administrativna zabrana, mjenica
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 171
DIO V: PRILOZI
3. Krediti za mala i srednja preduzeća
Za kapitalna ulaganja i finansiranje obrtnih sredstava, različite investicije, refinansiranje
kredita kod drugih banaka.
Iznos kredita U ovisnosti od solventnosti klijenta
Rok otplate 5 godina
Kamatna stopa 5 %
Administrativne naknade Provizija na prijevremenu otplatu kredita: 2%, na iznos
glavnice. Naknada za obradu kredita: 1%.
Instrumenti obezbjeđenja Mortgage on the real property, lien on equipment,
guarantee of legal entities, deposits of individuals and legal
entities, or other acceptable Bank instruments.
4. Privredni krediti
Overdraft krediti
Korisnici kredita mogu biti poduzetnici, mala i srednja preduzeća, koji su klijenti banke i nisu
kreditno zaduženi, čiji je račun solventan nemaju drugih kreditnih obaveza prema banci i
čiji račun nije bio blokiran više od ukupno 15 radnih dana u toku prethodnih 12 mjeseci do
dana podnošenja zahtjeva.
Iznos kredita U ovisnosti od solventnosti klijenta
Rok otplate Do12 mjeseci (za novi kredit je neophodno popuniti
kreditni zahtjev)
Kamatna stopa 1 % mjesečno
Administrativne naknade 1.5 % od odobrenog iznosa, unaprijed jednokratno
Instrumenti obezbjeđenja Obezbjeđenje u skladu sa zahtjevom Banke
Krediti za obrtna sredstva
Iznos kredita U ovisnosti od solventnosti klijenta
Rok otplate Do 36 mjeseci sa mogućnošću Grace perioda do18 mjeseci
Kamatna stopa 8.95 % godišnje uz primjenu strane valutne klauzule
Administrativne naknade 1% od odobrenog iznosa; provizija na prijevremenu otplatu
bez odobrenja Banke; 2-3% na prijevremenu otplatu ili
dijela istog.
Instrumenti obezbjeđenja Hipoteka na nekretninu, zalog na opremu, garancija drugih
pravnih subjekata, deposit fizičkog ili pravnog subjekta ili
drugi instrumenti obezbjeđenja prihvatljivi za Banku.
Banka ne odobrava zahtjeve za refinansiranje kredita.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 172
DIO V: PRILOZI
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 173
DIO V: PRILOZI
NLB RAZVOJNA BANKA A.D. Banja Luka
1. Nenamjenski kratkoročni kredit sa fiksnom kamatnom stopom
1.1 Krediti do KM 7,000.00
Iznos kredita Do KM 7,000.00
Rok otplate Do 1 godine
Kamatna stopa Za klijente Banke: 4.7 % od odobrenog iznosa, na
godišnjem nivou, Ostali subjekti: 5.2 % od odobrenog
iznosa, na godišnjem nivou
Administrativne naknade Za klijente Banke: 1 % od odobrenog iznosa min. KM 50,00;
Ostali subjekti: 1.5 % od odobrenog iznosa min. KM 50.00.
1.2 Krediti do KM 15,000.00
Iznos kredita Do KM 15,000.00
Rok otplate Do 2 godine
Kamatna stopa Za klijente Banke: 4.7 % od odobrenog iznosa, na
godišnjem nivou, Ostali subjekti: 5.2 % od odobrenog
iznosa, na godišnjem nivou
Administrativne naknade Za klijente Banke: 1.20 % od odobrenog iznosa min. KM
50,00; Ostali subjekti: 1.70 % od odobrenog iznosa min.
KM 50.00.
Instrumenti obezbjeđenja :
1. Kratkoročni krediti :
a) za budžetske korisnike i radnike javnih preduzeća: za kredite do 2.000,00 KM dvije
mjenice Korisnika kredita, a za iznose preko 2.000,00 KM i jedan kreditno sposoban
žirant
b) za ostale dvije mjenice korisnika kredita i jedan kreditno sposoban žirant.
2. Dugoročni krediti :
a) Garancija kreditno sposobnog žiranta, administrativna zabrana i dvije blanko
mjenice za iznose do KM 7,000.00
b) Garancija 2 kreditno sposobna žiranta, administrativna zabrana i dvije blanko
mjenice za iznose preko KM 7,000.00 Kamatna stopa i administrativne naknade se
mogu uplatiti jednokratno po prispijeću kredita.
2. Hipotekarni krediti
Iznos kredita KM 150,000.00
Rok otplate Do15 godina
Kamatna stopa Za kredite do 5 godina - 9.40% godišnje
Za kredite preko 5 godina - 12-M-EURIBOR + 5.30% godišnje
Administrativne naknade Za klijente Banke: 1.50% od odbrenog iznosa min. KM
50.00; Ostali subjekti: 1.80% od odbrenog iznosa min. KM
50.00.
Instrumenti obezbjeđenja Garancija dva kreditno sposobna žiranta – za iznose
preko KM 25,000
2 blanko mjenice
Administrativna zabrana
Hipoteka na nepokretnu imovinu koja mora biti dva puta veće vrijednosti od iznosa kredita
VOLKSBANK BH D.D. Sarajevo
1. Krediti za mala preduzeća
1.1 Kratkoročni krediti za obrtna sredstva (sa rokom otplate do 1 godine)
Kamatna stopa za kredite sa otplatom u mjesečnim ratama – 9.95 %
varijabilna kamatna stopa Kamatna stopa Okvirne/Revolving/Kontokorentne kredite - 9.375 %
varijabilna kamatna stopa Administrativna naknada - 1.50 % min. KM 250.00
1.2 Srednjeročni anuitetni krediti za obrtna sredstva
Samostalni poduzetnici i D.O.O. preduzeća prometa do 500.000,00 KM i obaveza do
50.000,00 KM
Rok otplate - max. 4 godine
Kamatna stopa - 10.50 % varijabilna kamatna stopa
Administrativna naknada - 1.50 % min. KM 250.00
1.3 Srednjeročni krediti
Rok otplate - max. 8 godina
Kamatna stopa - 9.75 % varijabilna kamatna stopa
Administrativna naknada - 1.50 % min. KM 250.00
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 174
DIO V: PRILOZI
DODATAK 6
IZRAŽENI INTERESI ZA INVESTICIONA ULAGANJA I NOVA RADNA MJESTA /
PRIKAZ PRIJEDLOGA INVESTICIONIH ULAGANJA DOSTAVLJEN
OPŠTINI SREBRENICA
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 175
DIO V: PRILOZI
Br.
Naziv firme
potencijalnog
investitora
Djelatnost i
lokacija
Planirani
br.
radnika
Investiciono
ulaganje KM
Kontakt osoba Telefon
1 PETROPROJEKT
Drvoprerada/
Zeleni Jadar
45 3.000.000.00 Janko Petrović
056/410-325
056/410-403
2
KOMPANIJA
BOBAR
BIJELJINA
AD PREVOZ
SREBRENICA
Prevoznička /
Potočari
15 2.500.000.00 Cvijetin Tanasić 056/440-770
3 KLESAR D.O.O.
Prerada kamena /
Majdan Gostilj
40 1.900.000.00 Alija Krčalo 033/420-303
4 CONINT D.O.O.
Prehrambena
industrija/Dugo
Polje
139 10.243.000.00 Fadil Sarajlić 035/394-445
5
BOS AGRO
FOOD
Hladnjača
(proširenje) Dugo
Polje
40-55 Armin Glamoč 033/712-226
6
GUSTO E
SAPORE
Prehrembena
(proširenje) /
Učina Bašča
24 661.750.00 Haso Ahmetović 056/440-020
7 ALMA RAS
Tekstilna /Dugo
Polje
15-20 200.000.00 Kemal Memagić
056/440-144
032/828-240
8
„SM“METALNE
KONSTRUKCIJE
Proizvodnja
metalnih
konstrukcija /
Baratova
7 180.000.00 Mujo Salihović 056/4440-729
9
BOSSVUD R.J.
SREBRENICA
Drvoprerada /
Baratova
10 650.000.00 Selver Numaović 061/147-064
10
TER BEEK
BEHEER B.V.
HOLAND
Staklenička
proizvodnja /
Dugo Polje
45 4.000.000.00
A.Ter Beek
M.De Klerk
0031 541-
532181
11
COUNTRY doo
BANJA LUKA
Proizvodnja obuće 170 2.391.200.00 Zoran Banjac
051/271-245
051/271-244
12
ZEMLJORADNIČ
KA ZADRUGA
SREBRENICA
Zasadi jagoda i
borovnice
20 u
sezoni
76.620.00 Mirsad Salimović
056/441-005
056/440-851
13
PHOTO ADA
LUKAVAC
Foto radnja 2
51.700.00
Oprema u
trajnom
vlasništvu
opštine
Nedim Mufić
035//550-370
035/550-371
14
NLB RAZVOJNA
BANKA
Otvaranje
poslovnice /
Srebrenica
3 Zdravko Lukić 056/210-287
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 176
DIO V: PRILOZI
15
DOO ZARADIĆ
MOSTAR
Agro oprema Božo Zaradić 036/330-538
16
DOO RMR
SKELANI
Drvoprerada -
Proširenje
djelatnosti
8 150.000.00
Gordana
Milosavljević
17
DOO AGAPOS
SKELANI
Drvoprerada -
Proširenje
djelatnosti
17-Oct 290.000.00
Predrag
Krsmanović
00381/31-857-
992
18
OPŠTINA
SREBRENICA
Obnova-
rekonstrukcija i
povećanje
kapaciteta
turističke ponude
20-45 996.960.00 Senad Subašić 056/445-504
19
OPŠTINA
SREBRENICA
Razvoj ovčarstva 60 1.656.600.00 Senad Subašić 056/445-504
20
OPŠTINA
SREBRENICA
Razvoj mljekarstva 30 1.216.600.00 Senad Subašić 056/445-504
21
OPŠTINA
SREBRENICA
Farme koka nosilja 26 526.800.00 Senad Subašić 056/445-504
22
UDRUŽENJE
PČELARA
MATIČNJAK
SKELANI
Unapređenje
pakovanja i
plasmana pčelinjih
proizvoda
3+2 93.393.10 Radivoje Glišić 056/482-684
23
ZADRUGA
DRINA SKELANI
Skladištenje i
prevoz voća,
povrća i mesa u
pokretnoj kamion
hladnjači
2+2 150.00.00 Darko Glišić 056/482-684
24
NVO DRINA
SKELANI
Naselje bungalova
u podrinju
Dragić Glišić 056/482-684
25
NVO DRINA
SKELANI
Filmska produkcija 44.220.00 Dragić Glišić 056/482-684
26
DOO SEVIĆ
TRANS ŽLIJEBAC
Prerada drveta 50-60
27
DOMAVIJA DOO
SARAJEVO
Proizvodnja
pločastog
namještaja
Avdo Pašić
28
BRABUS DOO
SRAJEVO
Auto dijelovi i
servis
Sead Avdagić 061/139-440
29
DOO FATIĆ
SARAJEVO
Usluge izrade
biznis planova
Duran Fatić 033/510-940
30
DD NOVI
BIMEKS BRČKO
BIJELIĆ
GRADNJA DOO
BRČKO
Proizvodnja stočne
hrane
60
Dragan Čićić
Ferid Bijelić
049/503-026
Primarni uzgoj
pilića i purana
460
Klaonica / obrada
mesa
86
Fabrika za
proizvodnju hrane
za mačke i pse
52
Kafilerija za
preradu otpada iz
mesnih industrija
50
Br.
Naziv firme
potencijalnog
investitora
Djelatnost i
lokacija
Planirani
br.
radnika
Investiciono
ulaganje KM
Kontakt osoba Telefon
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 177
DIO V: PRILOZI
31
T-SHOES DOO
TUZLA
Pogon za
proizvodnju obuće
30-50 Hajrija Čirić 035/278-315
32
DOO TEHNO
SREBRENICA
Građevinarstvo Tomislav Jelisavčić 056/411-233
33
STAMENKO
KATANIĆ
SKELANI
Pogon za preradu
ribe
Stamenko Katanić
34
PRONET DOO
BANJA LUKA
Tretman vode 051/320-840
35
„ ASZ-3“ DOO
TUZLA
Trgovina i usluge,
proizvodnja i
pakovanje, kafe,
zrnastih, praskastih
i konditorskih
proizvoda
5 180.000,00 KM Selma Morankić
035/272-558
061/146-873
061/731-713
36
DOO SMV
UGLJEVIK
Izrada solarnih
sušara i otkup
sušenih proizvoda
10.000,00 KM
Jedna
instalisana
solarna sušara
055/201-882
065/392-592
065/512-484
37
DOO DIRES
TUZLA
Pogon za
proizvodnju satnih
osnova
7 103.215,30 KM Bahrudin Bašić
035/287-706
062/123-889
38
CONRAM DOO
GORNJI RAHIĆ
BRČKO
Inženjering,
elektrousluge i
trgovina
Nedžad Ramić
049/514-010
049/234-240
39
FABRIKA
MODNE ODJEĆE
MOLIM
Tekstil Julie Fjeldstad
0047-
95877663
40
FABRIKA ZA
POCINČAVANJE
AD SREBRENICA
Pocinčavanje
metalnih dijelova
17 850.000,00 KM Neđo Trninić
056/440-151
056/440-300
41 EUROSTIME
Dekorativno
uređenje urbanih
javnih i privatnih
asfaltiranih
površina
Avdić Senad
036/580-878
063/349-813
42
MPT „KONDOR“
BRATUNAC
Proizvodnja
stacionarnih
baterija
100-350
17.000.000,00
KM
Vujica Živković
00381/31-513-
066
43
SIGMA MILK
NOVI GRAD
Prerada kozijag
mlijeka
Senija Raković
052/753-806
065/281-141
44
AD RUDNIK
BOKSITA
SREBRENICA
Eksploatacija rude
boksita
45
5.480.000,00
KM
Dragan Mitrović 056/441-002
45
SHARK
SECURITY
TUZLA
Agencija za zaštitu
ljudi i imovine
Ensur Čolo
035/362-100
062/222-489
46
DOO EMSS-
PROMET
SARAJEVO
Teretni prevoz Enver Nekić 033/467-981
Br
.
Naziv firme
potencijalnog
investitora
Djelatnost i
lokacija
Planirani
br.
radnika
Investiciono
ulaganje KM
Kontakt osoba Telefon
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 178
DIO V: PRILOZI
B
r
o
j

N
a
z
i
v

f
i
r
m
e
p
o
t
e
n
c
i
j
a
l
n
o
g
i
n
v
e
s
t
i
t
o
r
a
D
j
e
l
a
t
n
o
s
t

i

l
o
k
a
c
i
j
a
B
r
o
j

r
a
d
n
i
k
a

k
o
j
i

s
e
p
l
a
n
i
r
a
I
n
v
e
s
t
i
c
i
o
n
o

u
l
a
g
a
n
j
e
K
M
N
a
č
i
n

f
i
n
a
n
c
i
r
a
n
j
a
C
i
l
j

i
n
v
e
s
t
i
c
i
j
e
R
o
k

1

U
N
I
S

I
n
s
t
i
t
u
t

z
a

e
k
o
l
o
g
i
j
u
,
z
a
š
t
i
t
u

n
a

r
a
d
u

i

z
a
š
t
i
t
u
o
d

p
o
ž
a
r
a
S
r
e
b
r
e
n
i
c
a
m
i
n
e
r
a
l
/
m
e
d
i
c
i
n
a
l
s
p
r
i
n
g

w
a
t
e
r

b
o
t
t
l
i
n
g
(
B
a
n
j
a

G
u
b
e
rG
u
b
e
r
s
p
a
)
3
0
0i
n

p
h
a
s
e

I
6
0
0a
t

f
i
n
a
l

p
r
o
j
e
c
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
t
i
o
n
4
,
5
5
0
,
0
0
0
L
o
c
a
l

i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n

f
a
c
i
l
i
t
y
,
p
r
o
c
u
r
e
m
e
n
t

o
f

i
n
t
i
t
a
l
w
o
r
k
i
n
g

c
a
p
i
t
a
l
2

C
I
M
O
S

S
r
e
b
r
e
n
i
c
a

d
.
o
.
o
.
A
u
t
o

p
a
r
t
s

p
r
o
d
u
c
t
s
i
o
n
(
S
r
e
b
r
e
n
i
c
a
)
3
0
0o
v
e
r

4

y
e
a
r
s
1
0
,
0
0
0
,
0
0
0
5
0
%

o
w
n

c
a
p
i
t
a
l
5
0
%

l
o
n
g
-
t
e
r
m

l
o
a
n
s

a
n
d
s
u
b
s
i
d
i
e
s
A
d
d
i
t
i
o
n
a
l

f
a
c
t
o
r
y

u
n
i
t
a
d
d
e
d
,

e
q
u
i
p
m
e
n
t
p
r
o
c
u
r
e
d
6
0

%

i
n
v
e
s
t
m
e
n
t

i
n

2
0
0
7
,
t
h
e

r
e
s
t

i
n

2
0
0
8
3

B
O
S

A
G
R
O

F
O
O
D

N
o
r
d
i
c

F
o
o
d

G
r
o
u
p
B
e
r
r
y

f
r
u
i
t
s

p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
a
n
d

p
r
o
c
e
s
s
i
n
g

(
D
u
g
o
P
o
l
j
e
)
4
0a
t

m
a
c
h
i
n
e
r
y
1
2
0l
o
c
a
l

f
a
r
m
e
r
s

t
o
p
r
o
d
u
c
e

b
e
r
r
y

f
r
u
i
t
,
g
u
a
r
a
n
t
e
e
d

m
i
n
i
m
a
l
p
u
r
c
h
a
s
e

p
r
i
c
e

a
n
d

b
u
y
u
p
1
,
4
4
0
,
0
0
0
6
7
%

o
w
n

c
a
p
i
t
a
l
3
3
%

l
o
n
g
-
t
e
r
m

l
o
a
n
s

a
n
d
s
u
b
s
i
d
i
e
s
D
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t

o
f
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
,
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n

f
a
c
i
l
i
t
y
,
r
e
f
r
i
g
e
r
a
t
i
n
g

e
q
u
i
p
m
e
n
t
,
p
a
c
k
a
g
i
n
g

e
q
u
i
p
m
e
n
t
,
a
n
d

q
u
a
l
i
t
y

c
o
n
t
r
o
l
s
y
s
t
e
m
s

i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
I
m
p
l
e
m
e
n
t
e
d

w
i
t
h
i
n

1
4
m
o
n
t
h
s
4
S
M
V

U
G
L
J
E
V
I
K

d
.
o
.
o
S
o
l
a
r
-
p
o
w
e
r

b
a
s
e
d

d
r
i
e
r
s
(
M
u
n
i
c
i
p
a
l
i
t
y

o
f
S
r
e
b
r
e
n
i
c
a
)
I
n
t
e
r
e
s
t
e
d

l
o
c
a
l

f
a
r
m
e
r
s
1
0
,
0
0
0
P
e
r

i
n
s
t
a
l
l
e
d

s
o
l
a
r
-
p
o
w
e
r
f
u
l
l
e
d

d
r
i
e
r
s
I
Z
R
A
Ž
E
N
I

I
N
T
E
R
E
S
I

Z
A

I
N
V
E
S
T
I
C
I
O
N
A

U
L
A
G
A
N
J
A

I

N
O
V
A

R
A
D
N
A

M
J
E
S
T
A
(
L
I
S
T
A
P
O
D
N
E
Š
E
N
A
V
I
J
E
Ć
U
M
I
N
I
S
T
A
R
A
B
O
S
N
E
I
H
E
R
C
E
G
O
V
I
N
E
)
DODATAK 7
UREDBA O KONCESIJAMA REPUBLIKE SRPSKE
Uslovi pod kojima domaća i strana pravna lica mogu dobiti koncesije za obezbijeđenje
infrastrukture i usluga, kao i za eksploataciju prirodnih resursa, finansiranje, projektovanje,
obnovu, održavanje i/ili upravljanje takvom infrastrukturom i drugim pratećim objektima
u sektorima pod ustavnom nadležnošću Republike Srpske, iznešeni su u Zakonu o
koncesijama
30
.
Predmet koncesije prema odredbama Zakona o koncesijama RS-e, je:
1. izgradnja i korištenje ili korištenje:
a. puteva i pripadajućih infrastrukturnih objekata,
b. željezničkih pruga, plovnih kanala i luka i
c. aerodroma;
2. korištenje vodotoka i drugih voda;
3. izgradnja energetskih objekata;
4. izgradnja i/ili korištenje hidroakumulacija, izuzev prenosa električne energije;
5. istraživanje i/ili korištenje energetskih i drugih mineralnih sirovina;
6. istraživanje i/ili korištenje sirove nafte i zemnog gasa;
7. korištenje građevinskih zemljišta;
8. korištenje šuma i šumskog zemljišta;
9. lovstvo i ribolov;
10. izgradnja, korištenje i upravljanje cjevovodnim transportom nafte i gasa i skladištenje
u cjevovodima i terminalima;
11. igre na sreću;
12. poštanske i telekomunikacijske usluge, izuzev zajedničkih i međunarodnih
komunikacija iz člana III1. (x) Ustava Bosne i Hercegovine;
13. putnički i teretni željeznički saobraćaj;
14. javni linijski prevoz lica;
15. korištenje ljekovitih, termalnih i mineralnih voda;
16. istraživanje i/ili korištenje nemetalnih mineralnih sirovina, uključujući sve sekundarne
mineralne sirovine utvrđene posebnim zakonom;
17. hidromelioracioni sistemi i sistemi za vađenje materijala iz vodotoka i vodnih površina;
18. uređivanje i/ili korištenje korita, obala rijeka i jezera;
19. korištenje poljoprivrednog zemljišta;
20. prostori i objekti prirodnog i građevinskog naslijeđa;
21. druga dobra u smislu člana 2. utvrđena u Dokumentu o politici dodjele koncesija iz
člana 14. ovog zakona.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 179
DIO V: PRILOZI
30
http://www.vladars.net/en/zakoni/concessions.htm
DODATAK 8
REGULATIVA UPRAVLJANJA ŠUMAMA REPUBLIKE SRPSKE
Odbor direktora Šume Republike Srpske donio je 26. januara 2007. godine odluku o uslovima
i načinima prodaje posječenog drveta. Ovom Odlukom predviđaju se četiri načina:
Otvoreno nadmetanje
Ugovor o sukcesivnoj isporuci
Podnošenje zahtjeva
Maloprodaja
Otvoreno nadmetanje provode domaće šumske kompanije pod kontrolom glavnog sjedišta
„Šume Republike Srpske“. Za proces važe iste smjernice kao i za javne institucije.
Modalitet sukcesivne isporuke također provode lokalna šumska preduzeća. Neposredne
diskusije između LŠP-a i lokalnih privatnih kompanija definirat će količinu koja će se
dodijeliti svakoj kompaniji, na osnovu ranijeg učinka i kapaciteta apsorpcije. Ova vrsta
modaliteta koristi se da bi se prednost dala lokalnim kompanijama.
Modalitet podnošenja zahtjeva koristi se za prodaju visokovrijednog drveta. To se provodi
putem specijalnih ugovora sa kupcima. Količina koja se prodaje unutar ovog modaliteta je
ograničena.
Maloprodaja se odnosi na direktnu prodaju drveta od strane LŠP-a u svrhu potrošnje u
domaćinstvima, većinom za grijanje.
Planirana proizvodnja u 2007., za cijelu Republiku Srpska, je 1,880,000 m
3
, od kojih su
965,000 m
3
su panjevi. Odbor direktora također je odlučio prodati drvo u skladu sa Planom
aktivnosti RS-a: 40% putem otvorenog nadmetanja i 60% putem modaliteta sukcesivnog
snabdijevanja.
Upravljanje privatnim šumama regulirano je na općinskom nivou u okviru desetogodišnjeg
plana upravljanja. Šumama upravlja lokalno šumsko preduzeće. Pri sječi šume, privatni
vlasnici obavezni su slijediti plan. Pored toga, javnom šumarskom preduzeću moraju plaćati
zakupninu koja se obračunava na osnovu vrste drveta i količine koja će se sječi. Prvatne
šume zauzimaju samo 15-20% ukupne šumske površine. Prosječna površina privatnih šuma
je manja od 2 hektara.
Certificiranje od strane Vijeća za upravljanje šumama
31
(FSC) je u toku i trebalo bi se dovršiti
do početka 2008. godine. FSC certificiranje znači da se šumom i šumskim zemljištem
upravlja u skladu sa strogim okolinskim, društvenim i ekonomskim standardima. Okolinski
prilagođeno upravljanje šumama osigurava da se sječom drvne građe i elemenata koji nisu
drvna građa proizvoda održava biodiverzitet šume, produktivnost i ekološki prosesi.
Društvemo korisno upravljanje šumama pomaže i lokalnom stanovništvu i cjelokupnom
društvu da održi šumske resurse i pridržava se dugoročnih planova upravljanja. Ekonomski
održivo upravljanje šumama znači da su sve aktivnosti u šumi strukturirane i njima se
upravlja kako bi se učinile dovoljno profitabilnim, a da se finansijski profit ne stvara nauštrb
šumskih resursa, ekosistema ili pogođenih zajednica. Tenzija između potrebe da se stvore
adekvatni finansijski prihodi i principi odgovornog rada u šumi može se smanjiti naporima
na plasiranju šumskih proizvoda za njihovu najbolju vrijednost. Proces certificiranja bavi se
i planovima upravljanja ali i mehanizmima kontrole kako bi se osigurala zakonitost drvne
građe, a smatra se i dodanom vrijednošću u slučaju šumskih proizvoda regije.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 180
DIO V: PRILOZI
31
The Forest Stewardship Council (FSC) promotes environmentally appropriate, socially beneficial, and
economically viable management of the world's forests.
Kratka napomena o metodologiji
Ova analiza je sprovedena u pet različitih segmenata:
1. Prvo, sve raspoložive studije koje se bave ocjenominvesticijskog potencijala Srebrenice
su detaljno izanalizirane kako bi se prikupili osnovni podaci o potencijalima opštine. Do
sada nije urađena studija koja analizira detaljno te potencijale, mada su postojeće studije
osigurale dostatnu osnovu za rad. Lista ovih dokumenata/studija je priložena u dijelu
koji se odnosi na reference, a koji se nalazi na kraju dokumenta.
2. Analiza se zatim svela na procjenu postojećih planova i trenutnih investiranja u
infrastrukturu (sa ciljem da se poboljša opšta, i, posebice, poslovna klima) koji
Srebrenicu čine posebnom u odnosu na ostale opštine u BiH. Sažetak ovih planova i
aktivnosti je prezentiran u izvještaju; implementacija ovih aktivnosti biti će krucijlna za
privlačenje investicija u Srebrenicu u kratkoročnom periodu.
3. Interview-i i konsultacije su održavane sa svim ključnim akterima (opštinskim
zvaničnicima, lokalnim i regionalnim NVO-ma, međunarodnim organizacijama,
postojećim investitorima, potencijalnim investitorima, malim i srednjim preduzećima
u Srebrenici, građanima, itd.). Stavovi i mišljenja dobivena u ovim razgovorima su
obrađena u ovoj analizi.
4. Detaljnije informacije su prikupljene kroz terenska istraživanja, a koja se odnose na
ispitivanja o raspoloživosti zemlje za poslovne djelatnosti potencijalnih investitora,
postojećim industrijskim zonama, kao i glede regionalnih aktera).
5. Zaključci su zasnovani na svim ovim različitim istražnim djelatnostima.
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 181
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 182
Predstavnci državne i entitetskih vlasti
Ambasador Igor Davidović, koordinator za
Srebrenicu, Vijeće ministara BiH
Gdin. Miladin Dragičević, koordinator za
Srebrenicu, Vlada RS
Ministar Edin Musić, koordinator za
Srebrenicu, Ministarstvo za izbjegla-raseljena
lica, Vlada FBiH
Gdin. Mario Nenadić, Ministarstvo za ljudska
prava i izbjeglice BiH
Gdin. Zoran Stjepanović, Ministarstvo za
ekonomske odnose i saradnju, Vlada RS
Opština Srebrenica
Gdin. Abdurahman Malkić, Gradonačelnik
Gdin. Senad Subašić, Načelnik odjela za
privredu i društvene djelatnosti
Gdja. Begajeta Mustafić, Načelnik odjela za
urbanizam
Business Centar Srebrenica
Centar za samozapošljavanje Srebrenica
CARE International, DVDT projekt, Srebrenica
Biro za zapošljavanje, opština Srebrenica
Javno preduzeće za uptavljanje šumama
“Drina”
Udruženje Forum drvnog i drvoprerađivačkog
klastera
Ured Visokog predstavnika u Bosni i
Hercegovini
Ambasador Clifford Bond, Specialni izaslanik
Visokog predstavnika za region Srebrenice
Gdin. Herbert Pribitzer, Šef odjela za
ekonomsku tranziciju
Gdjica Amela Kreho, Viši savjetnik za
ekonomska pitanja
Gdjica Amra Čelebić, pomoćnik Specijalnog
izaslanika Visokog Predstavnika za region
Srebrenice
Delegacija Evropske komisije u Bosni i
Hercegovini
Gdin. Emil Okanović, Savjetnik za ekonomska
pitanja
Gdja. Nadja Ohranović, Task Manager
Razvojni program Ujedinjenih naroda
(UNDP)
Gdin. Mohamed Mokhtar Ahdouga,
koordinator za ekonomski razvoj
Gdja. Danijela Huseinbašić, koordinator za
lokalnu upravu
Gdin. Slobodan Milovanić, Forestry Officer
Gdin. Thomas R. Ruddy, konsultant za pitanja
razvoja privatnog sektora
Ostali saradnici
Regionalna razvojna agencija Sjeveroistačne
Bosne i Hercegovine (NERDA)
Agencija za promociju stranih investicija Bosne i
Hercegovine (FIPA)
Svjetska banka, ured u BiH
Regional Extension Service Bratunac
Fond penzijskog osiguranja Republike Srpske,
kancelarija u Bijeljini
Biro za zapošljavanje Republike Srpske,
kancelarije za Bratunac, Miliće i Zvornik
Biro za zapošljavanje Sarajevskog kantona
Biro za zapošljavanje Tuzlanskog kantona
Fotografije: Senad Pirić
Ovaj dokument podnesen je na razmatranje i bio je pregledan od strane koordinatorskog tijela za
Srebrenicu, koje uključuje predstavnike vlasti Bosne i Hercegovine i Kancelarije Visokog
predstavnika.
Priznanja
Analiza investicijskog potencijala Srebrenice je proizvod zajedničkog rada eksperata
angažovanih od strane Razvojnog programa Ujedinjenih Naroda (UNDP) i Evropske komisije
(EC). Ovom prilikom, autori ove studije, Rasim Tulumović, Thomas R. Ruddy, i Alexandre
Prieto, željeli bi se zahvaliti predstavnicima vlasti Opštine Srebrenica, čija je podrška u izradi
ovoga dokumenta bila neprocjenjiva. Autori su posebno zahvalni svim saradnicima koji su
doprinijeli izradi ovoga dokumenta, a posebno:
ANALI ZA I NVESTI CI J SKOG POTENCI JALA U SREBRENI CI
STRANA 183
Ograničenje od odgovornosti
Ovaj izvještaj je pripremio tim eksperata koji je angažovao Razvojni program Ujedinjenih naroda
(UNDP) i Evropska komisija (EC). Nalazi, zaključci, i tumačenja izraženi u ovom dokumentu su
mišljenja autora studije i ni na koji način ne bi se trebali smatrati da odražavaju politiku ili mišljenje
Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) ili Evropske komisije (EC).
Izvještaj je zasnovan na podacima koji potiču iz različitih izvora. Ispravnost tih podataka nije se mogla
uvijek u potpunosti verifikovati. Autori ovoga izvještaja su se potrudili da obezbijede vjerodostojnost
i ispravnost svih podataka i preporuka koje izvještaj sadrži. Ipak, Razvojni program Ujedinjenih naroda
(UNDP) i Evropska komisija (EC) ne mogu se držati odgovornim za bilo kakva odstupanja, netačnosti,
ili propuste koje ovaj izvještaj može sadržavati. Isto tako, ni Razvojni program Ujedinjenih naroda
(UNDP) ni Evropska komisija (EC) ne preuzima odgovornost na sebe za bilo kakvu radnju preduzetu
od strane trećih lica na osnovu preporuka i zaključaka koji su sadržani u ovome izvještaju.
Izvještaj ne može biti citiran niti reprodukovan na bilo koji način bez prethodnog odobrenja Razvojnog
programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini.
nana-anaa a

ULOŽENO U POBOLJŠANJE POSLOVNOG I ŽIVOTNOG OKRUŽENJA U UKLJUČI U RAZVOJNI PROCES

„SAMO TOKOM 2007. GODINE, PLANIRANO JE DA ĆE PREKO €21 MILION BITI DIREKTNO GLEDAJUĆI BOSNE HERCEGOVINE EVROPE.“

NA INVESTICIJSKI POTENCIJAL, PRAVI JE MOMENAT DA SE OVA OPŠTINA I I JUGOISTOČNE

S REBRENICI .

A NALIZA
INVESTICIJSKOG POTENCIJALA U

S REBRENICI

Finansira Europska unija Implementira Kronauer Consulting

Razvojni program Ujedinjenih nacija Bosna i Hercegovina

29. avgust 2007. godine

je trenutno JEDNA OD NAJATRAKTIVNIJIH LOKACIJA ZA INVESTIRANJE u Bosni i Hercegovini (BiH). Opština Srebrenica. u POSLOVNI SUBJEKTI procesu implementacije.SREBR ZAŠTO INVESTIRATI U SREBRENICU? SREBRENICU karakteriše investitorima nudi DIVERZIFICIRANA EKONOMIJA U USPONU koja KONKURENTNE PODSTICAJE. . 10 POSTO. KONKURENTAN SISTEM te ubrzani sistem registracije djelatnosti. METALNE. Atraktivnosti poslovnog okruženja ove opštine svakako doprinose NISKA STOPA POREZA NA DOBIT PREDUZEĆA OD INDIREKTNOG OPOREZIVANJA. Srebrenica ima naročit POTENCIJAL ZA RAZVOJ DRVNE. PREHRAMBENE INDUSTRIJE. zajedno sa okolnim opštinama. POLJOPRIVREDE I TURIZMA. koji će omogućiti da se REGISTRUJU U ROKU OD PET (5) DANA. Srebrenica je također smještena u srcu regiona koji je Sporazumom o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi proglašen JEDINSTVENIM REGIONALNIM TRGOVINSKIM PODRUČJEM. koji se ogleda u NEDAVNOM PROŠIRENJU POSTOJEĆIH INVESTICIJA I NAJAVI NOVIH PODUHVATA u opštini Srebrenica.

Novo-registrovane poslovne aktivnosti na području opštine Srebrenica izuzete su obaveze plaćanja komunalnih taksi i naknada.14 po m2. te stalni rast priliva investicija./2008. Cijena prigradskog zemljišta se kreće između € 1. Relativno nisku cijenu radne snage. . sa populacijom većom od jednog miliona stanovnika. Planirano osnivanje Poslovnog parka koji će obezbijediti usluge podrške poslovnim djelatnostima smještenim u Srebrenici. Rast poslovne zainteresovanosti za opštinu. godinu za izgradnju administrativnih kapaciteta.000 m2 industrijskog zemljišta će biti stavljeno na raspolaganje investitorima po niskim cijenama. Planirano je da će samo u 2007. Srebrenica će postati “centar bežičnog pristipa internetu”. koga će sprovesti Cisco Systems. Više od €1 miliona je dodijeljeno za 2007. što ovisi o dogovoru sa Opštinom.ENICA SREBRENICA NUDI . Više od 200. te privlačenje visokokvalifikovanog osoblja u ovu opštinu.64 i € 6. uključujući šumski. Raspoloživa je radna snaga iz cijele sjevero-istočne Bosne i Hercegovine. . . godini više od € 21 miliona (oko € 2. Putem projekta Srebrenica digitalni grad. Poslovni park će se sastojati od centraliziranog sistema šaltera za registrovanje poslovne djelatnosti i centra za obuku koji će obezbijediti podršku u smislu unapređenja vještina. poljoprivredni. rudni i turistički potencijal. Podsticaje za investitore koji se namjeravaju registrovati u Srebrenici.100 po stanovniku) biti direktno investirano u poboljšanje poslovnog i životnog okruženja. Obilje prirodnih resursa. Najveći iznos javnih investicija po stanovniku u Bosni i Hercegovini i regionu.

A NA L I Z A S T R A NA 4 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI SADRŽAJ DIO I: EKONOMIJA SREBRENICE Srebrenica i susjedne opštine Prirodni resursi Rude i minerali Šume i drvo Poljoprivredno zemljište Ljudski resursi Demografija Tržište rada Infrastruktura Industrijska infrastruktura Industrijska zona Potočari Industrijska zona Zeleni Jadar Rudarstvo Turizam Centar grada .Komercijalna zona Industrijski i resursni potencijali Procjena sektora Šumarstvo i drvo-prerađivačka industrija Poljoprivreda i prehrambena industrija Turistički potencijal Usluge. javni sektor i mogućnosti za razvoj biznisa Usluge podrške biznisu Javni infrastrukturni projekti Poslovni park Ideje za investicije i mogućnosti za projekte 7 8 8 8 8 9 10 10 10 13 14 14 15 16 17 17 19 19 19 21 25 27 27 27 28 29 .

A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 5 Uspješne investicije Resursi i programi javnog sektora Programi vlade Prisustvo donatora Zaključci i preporuke 30 32 32 33 34 DIO II: SREBRENICA U ŠIREM KONTEKSTU: PROFIL SJEVEROISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE Geografske karakteristike i topografski profil Prirodni resursi Ljudski resursi Obrazovanje Centri za podršku biznisima 36 36 36 37 37 38 DIO III: INVESTICIJSKA KLIMA U BOSNI I HERCEGOVINI Kratki pregled investicijskog okruženja u BiH Zakonski i regulatorni okvir za investicije u BiH Regulatorno okruženje za poslovanje Kratak opis makroekonomskog okvira Mogućnosti za trgovinu 39 40 40 42 43 44 DIO IV: REFERENCE DIO V: PRILOZI 45 47 .

A NA L I Z A S T R A NA 6 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO I Gledajući na investicijski potencijal. pravi je momenat da se ova opština uključi u razvojni proces Bosne i Hercegovine i jugoistočne Evrope. .

Šest novih kompanija otvorilo je pogone iz oblasti proizvodnje automobilskih dijelova. poslastica. Detaljan pregled kompanija koje posluju u Srebrenici i Bratuncu nalazi se u Dodatku 4 ovog dokumenta. kao i prehrambena industrija predstavljaju srž ekonomskog razvoja ove opštine. Pored toga. . Priliv novih investitora u opštinu dodatno je doprinio razvoju novih grana ekonomije u Srebrenici. srebra i boksita). Rast proizvodnje zabilježen je i u poljoprivredi. i rudnicima na području opštine (eksploatacija ruda i minerala). a također i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. rudarstvo (eksploatacija cinka. ekonomija Srebrenice može se okarakterisati kao ekonomija malog obima. Osim toga. olova. Gore pomenutih šest kompanija danas zapošljavaju nekih 190 zaposlenika. Rudarstvo (eksploatacija cinka. kao i prehrambena industrija predstavljaju srž ekonomskog razvoja ove opštine. U Srebrenici su registrovane 34 kompanije i 138 malih preduzeća. Dodatna stimulacija bili si su i podsticaji koje je osigurala opština Srebrenica (npr. komercijalnoj zoni užeg centra grada. te tekstilne industrije. restorani. berbe/skupljanja i prerade voća. ribolov). postoji i niz malih preduzeća (maloprodajne radnje. lov. Najznačajniji sektori ekonomske aktivnosti u opštini Srebrenica oslanjaju se na korištenje prirodnih resursa kojim ovo područje obiluje. te upošljavaju najveći broj radnika u opštini (ukupno 536 radnika). Pored ovih kompanija. opština ne naplaćuje nikakve komunalne takse i poreze na tek oformljene poslovne djelatnosti u opštini. srebra i boksita). Četiri najveće kompanije koja posluju u Srebrenici vrše eksploataciju i upravljanje prirodnim resursima (ruda. Također je zaživio i turizam (banje/eksploatacija izvora mineralne vode.DIO I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 7 DIO I: EKONOMIJA SREBRENICE Na sadašnju strukturu ekonomije Srebrenice uveliko su utjecali njeni prirodni resursi te nedavna ulaganja investitora. ali relativno raznolika. šumarstvo i obrada drveta. obrada metala. olova. postoji i jedno preduzeće koje pruža usluge prevoza putnika. obrada metala. kao i Tuzlanski kanton. te neke međunarodne nevladine organizacije (NVO). drvo). Komercijalne djelatnosti odvijaju se u industrijskim zonama Potočari i Zeleni Jadar. Stoga. Poljoprivredna proizvodnja zastupljena je na prostoru cijele opštine. minerali. Njihova djelatnost nije direktno vezana za prirodne resurse u Srebrenici. radne prostorije). Iz gore navedenog. šumarstvo i obrada drveta. zanatske radnje) koja su većinom locirana u užoj gradskoj trgovinskoj zoni. koji sve više poprima na značaju. Te su kompanije otvorile pogone u Srebrenici zbog jeftine radne snage te dostupnosti sirovina.

000 m3. Rezerve boksita na području Srebrenice i Milića među najvećima su u Evropi. smrča i bor.586 .158 3. Šumski resursi opština Srebrenica. Zalihe cinka i olova procjenjuje se na 6 miliona tona.jela. poput boksita.225 8. postoje također i nalazišta kadmija.993 4. kao i manja nalazišta srebra i zlata. U opštinama Srebrenica i Bratunac postoje i značajne rezerve dacita. Bratunac i Milići Šumske površine (ha) Državne šume Visoka šuma Visoka degradirana šuma Niska šuma Šumska kultura (sastojina) Ogoljeno zemljište (pošumljavanje) Područje za vještačko pošumljavanje Minirano šumsko zemljište Privatne šume Visoka šuma. cinka i olova. Pored navedenih. Šumsko zemljište pokriva oko 67. šljunka. krečnjaka. Šume i drvo Šumski resursi opština Srebrenica.A NA L I Z A S T R A NA 8 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO I SREBRENICA I SUSJEDNE OPŠTINE Prirodni resursi Rude i minerali Opština Srebrenica raspolaže velikim rezervama vrijednih minerala. putnoj i građevinskoj industriji. Više od 70% stalnih zaliha je listopadno širokolisno drveće. ogoljeno zemljište.494 1. Dacit se također može koristiti i u dekorativne svrhe. Bratunac i Milići su među najvećim i najkvalitetnijim u Bosni i Hercegovini.750. većinom bukva i hrast. a nekih 30% čini crnogorično drvo .453 5.243 67.757 2. i ima ukupne zalihe od oko 13. gline.168 1.077 31. Šumski resursi opština Srebrenica. Do danas u Srebrenici nije zabilježeno komercijalno iskopavanje ovog kamena. uključujući degradiranu Niska šuma. šikara Ukupno 8.6 miliona tona. Dacit je ekstruzivni vulkanski kamen široko primijenjen u proizvodnji betona. Pogodan je za protuklizne agregate za asfaltiranje aerodromskih pisti. Bratunac i Milići su među najvećim i najkvalitetnijim u Bosni i Hercegovini. procjenjuju se na 69. pijeska.100 ha ili oko 60% ukupne površine regije.

posebno jagodičastog voća.735 79.500 m.734.30 866.729 39.054. Uglavnom je ravno.074 432 1.506 1.437 31.070 11.DIO I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 9 Rezerve drveta ili stalne zalihe opština Srebrenica.197 5.827 3. Vrsta zemljišta Ukupna površina Obradivo zemljište Zemljišni usjevi Voćnjaci Pašnjaci Livade Šume Ukupno poljoprivredno zemljište 1 U opštinama Srebrenica i Bratunac raspoloživost obradivog zemljišta po glavi stanovnika (1 ha po stanovniku) prevazilazi prosjek u Zapadnoj Evropi.21 Poljoprivredno zemljište Opštine Srebrenica i Bratunac pokrivaju površinu od 82.385 4. Bratunac i Milići (m3 ) Kategorija šume Visoka šuma Visoka degradirana šuma Niska šuma Šumska kultura (sastojina) Ukupno 11. Oko 50% obradivog zemljišta (16.744 20. uz nagib manji od 8%.985 20.30 Godišnji prinos šumskih resursa opština Srebrenica. šume se također smatraju poljoprivrednim zemljištem1. Prema klasifikaciji u Bosni i Hercegovini.897 47.488 36. Drugi dijelovi regije su brdovitiji i manje plodni.80 1. od kojih su 51.372 13 3.517.281 42.40 13. Raspoloživost obradivog zemljišta po glavi stanovnika (1 ha po stanovniku) prevazilazi prosjek u Zapadnoj Evropi.553.991 Ukupno 82. Tabela u donjem dijelu teksta prikazuje raspoloživo poljoprivredno zemljište prema klasifikaciji zemljišta po svrsi. . na padinama brda i planina sa nadmorskom visinom od 400 m do 1.247 39.241 3.156 28.968 229 2.49 5. Površina zemljišta (ha) Privatni sektor Javni sektor 40.407.720 Ukupno poljoprivredno zemljište je suma obradivog zemljišta i šuma.437 ha. i sa nadmorskom visinom manjom od 300 m.767 ha kategorisani kao poljoprivredno zemljište. Bratunac i Milići (m3/ha) Kategorija šume Visoka šuma Visoka degradirana šuma Šumska kultura (sastojina) Niska šuma 8.82 3.29 13. prvenstveno su pogodni za uzgoj stoke i voćarstvo.000 ha) smatra se visokokvalitetnim i pogodnim za intenzivnu proizvodnju.300.80 50. Ovo je zemljište većinom smješteno u Podrinju i na platoima.845.829.

jer ne postoje precizni i pouzdani podaci. kao i nezaposlene koji se nisu registrovali u birou za zapošljavanje.920 86.A NA L I Z A S T R A NA 10 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO I Ljudski resursi Demografija Opština Srebrenica i njene okolne opštine imaju slične demografske karakteristke kao i ostali dijelovi Bosne i Hercegovine. U tabeli ispod nalaze se demografski podaci o stanovništvu iz 1991. Bratunca i Milića (podaci o nezaposlenosti).017 Struktura stanovništva u regiji prema starosnoj dobi i spolnoj pripadnosti prikazana je u grafikonu ispod. pri čemu je posebno uočen porast broja stanovnika u kategoriji od 65 i više godina.000 22. 37. godine i danas. Podaci iz ovog dijela dokumenta se moraju tretirati kao indikativni.211 32. U sljedećoj tabeli predstavljena je struktura radne snage. broj djece koja pohađaju školu je konstantno opadao na godišnjem nivou u toku protekle četiri godine. i od Fonda za penziono osiguranje Republike Srpske (podaci o zaposlenosti).151 44. Starosna struktura Struktura stanovništva po spolu (%) 16% 20% Starost ≤ 18 Starost 18-35 Starost 35-65 Starost ≥ 65 Muški Ženski 23% 42% 53% 47% Tržište rada Ovo poglavlje sadrži informacije o raspoloživoj radnoj snazi na području Srebrenice. godine prikupljeni su službenim popisom stanovništva. zasnovanu na informacijama prikupljenim od strane lokalnih nevladinih organizacija (NVO). . Međutim. Ovo se najvećim dijelom odnosi na porast starosne dobi stanovništva uopšte. zabilježen je porast stope nataliteta u toku zadnje dvije godine što nagovještava buduću promjenu u strukturi stanovništva ove regije.866 10. pošto je veliki broj prijeratnih stanovnika Srebrenice raseljen i nalazi se u Tuzlanskom i Sarajevskom kantonu.943 15. Uprokos tome. podaci ne uključuju neregistrovane uposlenike.074 Danas (procjena) 11. Podaci iz 1991. Brojke predstavljaju prosječnu vrijednost. dok su sadašnji demografski podaci zasnovani na procjeni prema broju registrovanih stanovnika kao i povratnika u Srebrenicu koji su još uvijek registrovani u opštini u kojoj su prethodno prebivali kao raseljena lica. Opštine Srebrenica Bratunac Milići Ukupno Popis iz 1991. Tekst obuhvata i šire područje. U isto vrijeme. Brojke u tabeli dobijene su od Zavoda za zapošljavanje Srebrenice.

381 330 3. koje stoji na raspolaganju za dodatne informacije. Prosječno radno iskustvo je oko 5 godina. Opšti zaključci su: 1. 3.906 432 549 Ukup. 2. i 46% su zaposlena lica. Službeno nezaposleni Ukupno Muš. 1213 340 2. Žen.617 328 4. U okviru starosne grupe između 18 i 35 godina.830 Potencijalna radna snaga među raseljenom populacijom trenutno nastanjenom u Federaciji BiH M Ž Ukupno Student Učitelj Inžinjer Pravnik Ekonomista Radnik Činovnik Zanatlija Poljoprivrednik Ostalo Ukupno 6 14 9 1 4 505 34 7 115 59 754 6 2 40 15 6 9 50 128 12 14 9 1 6 545 49 13 124 109 882 Pregled opštih karakteristika aktivne radne snage – rezultati ankete Anketa provedena metodom slučajnog uzorka na oko 700 lica u Srebrenici i Bratuncu daje indikacije o karakteristikama raspoložive radne snage u tom području.551 18. .32 627 672 Nekvalifikovani 817 396 Niskokvalifikovani 214 126 Srednjekvalifikovani 2. 1. 2. Broj anketiranih čini blizu 7% aktivne radne snage sa prostora Srebrenice i Bratunca. 4.001 905 Univerzitetski nivo 223 209 (2 godine) Univerzitetski nivo 327 222 (4 godine) Magistrat 2 0 Ukupno 4. procijenjene na oko 10.729 4. Ukup.414 195 123 5.792 2. Anketirana grupa ima sljedeće karakteristike: 42% je ženska populacija. Detaljan pregled je priložen u Dodatku 3.522 123 71 2 0 0 0 2 7. Procenat zaposlenih je najviši u starosnoj grupi između 35 i 45 godina. prosječno radno iskustvo je 2 godine.968 140 2.771 154 2. 47% zaposlenih su žene dok su 62% zaposlenih muškarci.279 6.487 Tabela desno predstavlja informacije o kvalifikacijama lica koja su se prijavila za povratak u Srebrenicu (iz Federacije Bosne i Hercegovine).000 lica.308 12 1.610 176 1. Milići) Službeno zaposleni Radnici Muš.DIO I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 11 SLUŽBENI PODACI O RADNOJ SNAZI (opštine Srebrenica. 70% anketiranih ima prethodno radno iskustvo.030 619 Visokokvalifikovani 178 10 Tehničari 1.594 670 6. Bratunac.822 11. Informacije je obezbijedilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.649 188 1.660 128 892 72 52 Žen. U okviru date starosne grupe.

usluge (11%). 8. Sa aspekta polne strukture. Dostupna radna snaga ima prosječno 5 godina radnog iskustva. procenat za istu starosnu grupu iznosi 64%. Ukupno 82% radnika prethodno zaposlenih u metalnoj industriji su u radnom odnosu i u sadašnjosti. građevine (15%). 65% su žene između 18 i 35 godina. i usluga (20%). muškarci uglavnom stiču radno iskustvo iz oblasti metalne industrije (28%). Analizirano sa aspekta polne strukture nezaposlene radne snage sa prethodno stečenim iskustvom: nezaposleni muškarci uglavnom imaju stečeno radno iskustvo iz oblasti građevine (33%). poljoprivreda (14%). Isto se odnosi i na drvnu industriju. i poljoprivreda i prehrambena industrija (9%). Generalno. ukoliko gornju starosnu granicu pomjerimo na 45 godina. Posao u građevinskom sektoru je uglavom sezonski i radnici većim dijelom nisu registrovani. usluga (16%) i metalne industrije (13%). trgovine (23%). 9. 7. Procenat dostiže 81%. Radne sposobnosti i kvalifikacije mlađe radne snage uveliko odgovaraju potrebama sektora sa rastućom tendencijom razvoja kao što su šumarstvo i obrada drveta. dok 18% nije u radnom odnosu. metalna industrija (9%). usluge (17%). drvna industrija i šumarstvo (14%). U metalnoj industriji.67% dostupne radne snage je između 45 i 65 godina. 10. Iz oblasti rudarstva. s tim što je procenat nekvalifikovanih radnika muškog pola u okviru starosne grupe između 35 i 40 godina veći nego u drugim starosnim grupama. metalna industrija. usluga (17%). Ukupno 81% radne snage iz oblasti prerade drveta trenutno je zaposleno.2 2 Anketa ne daje procjenu stečenog radnog iskustva . Među ženskom populacijom sa radnim iskustvom iz oblasti prehrambene industrije. metalna industrija. građevina (14%). radnici sa najviše stečenog iskustva su starosne dobi između 18 i 35 godina (53%). gdje je procenat radnika između 18 i 35 godina sa radnim iskustvom iz oblasti procijenjen na 59%. poljoprivreda i prerada hrane. Nezaposlena ženska radna snaga ima uglavnom stečeno radno iskustvo iz oblasti poljoprivrede (26%). Radno iskustvo je uglavnom koncentrirano u sljedećim sektorima: metalna industrija (23%). Nezaposlena radna snaga sa prethodnim radnim iskustvom iz različitih industrijskih sektora ima sljedeću zastupljenost: građevinarstvo (23%). rada u javnim ustanovama (13%). 13. Žene uglavnom stiču radno iskustvo iz oblasti trgovine (21%). dok je 18% pomenutih trenutno nezaposleno. Procenat ispitanika koji imaju završenu tehničku školu je veći među mlađim generacijama (od 18 do 35 godina) u odnosu na starije generacije (iznad 35 godina). poljoprivreda i prerada hrane. prehrambenoj industriji (10%) i poljoprivredi (8%). 12. Radnika starosne dobi između 18 i 35 godina ima svega 10%. kvalifikovana radna snaga većinom dostiže gornju starosnu grupu . Pomenuto se jednako odnosi na muškarce i žene. Radne sposobnosti i kvalifikacije mlađe radne snage uveliko odgovaraju potrebama sektora sa rastućom tendencijom razvoja kao što su šumarstvo i obrada drveta. 11. Iz oblasti trgovine.A NA L I Z A S T R A NA 12 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO I 4. Građevinske firme zapošljavaju radnike na privremeni period i na bazi trenutnih potreba. dostupna radna snaga ima prosječno 5 godina radnog iskustva. drvne industrije i šumarstva (13%) i usluga (12%). Procenat dostiže i 76% ukoliko se starosna granica pomjeri na 45 godina. trgovina (10%). 6. 5.

omogućiće brzi bežični pristup internetu. Šabac (Srbija) i Beograd (Srbija) bavi se šest drugih privatnih operatera.DIO I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 13 Infrastruktura Drumski saobraćaj Opština je dobro povezana asfaltnim putevima sa Tuzlom. Rijetki prekidi u snabdijevanju mogu se desiti zimi. Regionalni put povezuje Srebrenicu i Bratunac sa putem Bijeljina . Opština je snabdjevena vodom u dva urbana dijela. Isto preduzeće bavi se međugradskimg prevozom u druge gradove regije. . Manja seoska područja nemaju fiksne telefonske linije. Javno komunalno preduzeće upravlja sistemom vodosnabdijevanja. Bijeljinu. U Srebrenici postoji bežični internet operater. Na grafikonu je prikazana udaljenost između Srebrenice i većih gradova u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Zvornik je prugom povezan sa Tuzlom. Željeznički saobraćaj Srebrenica nema željezničkog saobraćaja. Srebrenica Digitalni grad. Projekat koji će u skoro vrijeme implementirati Cisco Systems. grad Srebrenica i Skelani. Udaljenost od glavnih urbanih centara (u km) Bijeljina Tuzla Šabac (Srbija) Brčko Sarajevo Beograd (Srbija) 100 120 125 140 150 210 Lokalno transportno preduzeće pruža usluge autobuskog prevoza putnika. Sarajevom. Bijeljinom i Beogradom (Srbija). 60 km od Srebrenice. Zvornik. Opsežan pristup internetu još uvijek nije moguć. Komunikacije Javni telekomunikacijski operater pokriva grad Srebrenicu i naselje Skelani. Tuzlu. tokom obilnih snježnih padavina. Elektro-energetska i vodoprivredna mreža Sva gušće naseljena područja opštine su uredno snabdjevena električnom energijom. ali su pokrivena barem jednom od mobilnih mreža u Bosni i Hercegovini. no projekat koji će u skoro vrijeme implementirati Cisco Systems. 3 M:tel (Telekom Srbije). Međugradskim i međunarodnim prevozom putnika u Sarajevo. ali su njegove usluge nepouzdane.3 Pristup internetu omogućen je „dialup“-om ili ISDN-om. Vazdušni saobraćaj Srebrenici je najbliži međunarodni aerodrom u Sarajevu. a odatle sa različitim domaćim i međunarodnim destinacijama. BH Telecom i Eronet.Sarajevo. omogućiće brzi bežični pristup internetu. Srebrenica Digitalni grad. Najbliža željeznička stanica nalazi se u Zvorniku.

mart” (A.O. bakar.D. Glavno tržište je Bosna i Hercegovina. 38 - 17 - Udruženje domaćih proizvođača voća svake sezone otvori otkupnu stanicu.Srebrenica i raspolaže svom potrebnom poslovnom infrastrukturom (struja.) Vinarija (ZZ Srebrenica) (zadruga) Proizvodnja autodijelova. industrijska voda. legura cinka i olova.) Metodom vruće galvanizacije prerađuje oko 7. Prodaja se vrši na međunarodnom (bivša Jugoslavija) i domaćem tržištu. 20 50 Pruža usluge prevoza putnika. Italije. Sirovina se uvozi.O.000 t cinka godišnje.D. U ovoj zoni je smješteno 6 preduzeća.O. Nalazi se pored puta Bratunac .D.PJ. Srebrenica (D. Uposleno (radno vrijeme) Puno Fabrika za pocinčavanje (A. u kojima je zaposleno 239 radnika na puno radno vrijeme i 70 radnika na pola radnog vremena. Pola Naziv kompanije Djelatnost4 63 - “11.O. Sirovine se kupuju (čiste metalne legure) na različitim tržištima u regiji. Sirovina se nabavlja od 246 dobavljača iz Francuske. a gotov proizvod plasira na domaćem tržištu. Preduzeća koja se danas nalaze u ovoj zoni raspolažu vlastitom imovinom (uključujući zemljište). Prerada jagodičastog voća uzgojenog u Srebrenici (33 ha i 460 kooperanata). koji se prave od različitih obojenih metala. Preduzeće je 100% orijenatisano na izvoz.) “Prevoz“ Srebrenica (A.A NA L I Z A S T R A NA 14 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO I Industrijska infrastruktura Industrijska zona Potočari Industrijska zona Potočari je geografsko područje gdje su bili smješteni industrijski kapaciteti prije 1992.) “Boss agro-food“ Sarajevo. srebro. Sljedeća tabela daje prikaz preduzeća kao i informacije o njihovoj djelatnosti i broju zaposlenih. 80 20 Otkup i skladištenje jagodičastog voća i izvoz ukupne proizvodnje. 21 - “Cimos” Automobilska industrija (D.) Proizvodnja metalnih proizvoda. 4 Opis djelatnosti nekih preduzeća nalazi se u Dijelu IV: Priče o uspjehu investitora . kanalizacija i telekomunikacije). šipki i lemova. godine (industrijska zona sa kapacitetom za proširenje). poput žice. Slovenije (sirovina se isporučuje preko sjedišta u Sloveniji). kao što su: lim.

Veliki strani ulagač iz Slovenije (“Primorje Group” iz Ajdovščine) nedavno je u zoni kupio ogromne prostorije bivše tvornice betonskih elemenata (GP ‘Radnik’). Prema sadašnjim opštinskim procjenama. Većina tog zemljišta je u privatnom vlasništvu. To praktično znači da se zona može proširiti na cjelokupno okolno područje. koja je specijalizovana za izgradnju auto-puteva i zahtjevnih inžinjerskih konstrukcija.000 m2. poljoprivredno. Dodatnih 5. vodeći ponuđač za prefabrikovanu proizvodnju i jedan od najvećih izvođača radova nove stambene izgradnje. zona se može proširiti za još nekih 200.000 m2 moglo bi se također učiniti dostpunim.98 u zoni I € 2. ili drugo zemljište u vlasništvu opštine) je podijeljeno u četiri zone. Nivo ekonomskih aktivnosti u industrijskoj zoni je trenutno veoma nizak jer u zoni posluju samo dva preduzeća. Opština Srebrenica je definisala nezvaničan nacrt prostornog plan. a zbog nedostatka prostornog plana.64 u zoni IV. Preduzeće “Petro projekt” . Prema sadašnjim opštinskim procjenama. i € 1. memorijalnog i komercijalnog (muzej. Zeleni Jadar je ogromno prijeratno drvoprerađivačko preduzeće koje je imalo 1. Memorijalni centar i mezarje spomen su na žrtve ubijene tokom pada Srebrenice. ali to ovisi o likvidaciji bivše kompanije Feros. Male parcele su trenutno u vlasništvu opštine. Cijena po metru kvadratnom u ove četiri zone kreće se: € 3.DIO I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 15 Vrlo je značajno napomenuti da će se poslovne aktivnosti vezane za ovu industrijsku zonu uveliko proširiti dolaskom novih međunarodnih investitora. telefon). Primorje Group je vrlo uspješna i visokokvalitetna građevinska kompanija.300 uposlenika. Industrijska zona Zeleni Jadar je locirana 10 km od centra grada na putu Srebrenica-Skelani-Bajina Bašta i ima obezbijeđenu infrastrukturnu mrežu (voda. arhiv. unutar industrijske zone).000 m2 do 200. Veliki strani ulagač iz Slovenije (“Primorje Group” iz Ajdovščine) nedavno je u zoni kupio ogromne prostorije bivše tvornice betonskih elemenata (GP ‘Radnik’). Prema tom planu. Industrijska zona Zeleni Jadar Zeleni Jadar je geografsko područje opštine Srebrenica na kome dominira drvoprerađivačka industrija.96 u zoni II € 2. Specijalizovan je i za izgradnju hidroelektrana i aparata za pročišćavanje. u julu 1995. Planovi u vezi sa novim prostorijama u Srebrenici još nisu javno objelodanjeni. zona se može proširiti na još dodatnih 85. godine. te je preduzimač vrhunskog kvaliteta za sve druge vrste izgradnje. Vodeći je proizvođač prefabrikovanih sistema u Sloveniji. Cijena svih tipova opštinskog zemljišta ovisi o udaljenosti zone od samog centra grada kao i o raspoloživosti komunalne i druge infrastrukture u zoni. Memorijalni centar Područje Potočara je također poznato po Memorijalnom centru i mezarju Potočari (lociranom u bivšoj Fabrici akumulatora. posebno vijadukata i mostova. Sve parcele mogu se jednostavno priključiti na komunalnu i infrastrukturalnu mrežu u zoni (neki novi investitori su to učinili bez problema).30 u zoni III. Memorijalni centar je u izgradnji. granice zone nisu jasno definisane. energija. Ukupna površina zone nije nikada definisana (izmjerena). i dodatni odjeli). opštinsko zemljište (industrijsko. građevinsko. el.000 m2. a sastojaće se od tri dijela: sakralnog.

Drugi uposlenici su registrovani u Bratuncu.O. ali samo 5 registrovanih u Srebrenici. dodatnih 160-ak radnika. Olovo i cink se većinom izvoze u kompaniju “Zorka” iz Šapca (Srbija). a ne kompanija iz Velike Britanije. “Sase” Srebrenica (rudnik olova i cinka). Nije napravljena nijedna studija koja bi utvrdila može li se prerada olova i cinka koja se vrši u Srbiji obavljati i na području Srebrenice. Primarna prerada drveta. “Rudnik boksita” Srebrenica i A. Ipak. godine Vlada Republike Srpske potpisala je ugovor sa kompanijom “Mineco” iz Velike Britanije i na nju prenijela pravo upravljanja nad državnim kapitalom u rudniku (Rudnik “Sase”. To praktično znači da se zona može proširiti na cjelokupno okolno područje.D.D. Kao što je to slučaj sa industrijskom zonom Potočari. Opštinski zvaničnici tvrde da se privatno zemljište može otkupiti za proširenje zone (nema preciznih podataka). U poređenju sa firmom Zeleni Jadar.A NA L I Z A S T R A NA 16 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO I iz Bratunca je privatizovalo ovo preduzeće i danas zapošljava 165 radnika.D. Preduzeće orijentisano ka izvozu. A. Rudnik Sase ostvaruje godišnji prihod od € 4. 10 Primarna obrada drveta. ima koncesiju na eksploataciju ruda). Naziv preduzeća Djelatnost Broj uposlenih Do 165. radni kapacitet firme Makljen je znatno manji.O. “Makljen” D. granice zone nisu jasno postavljene.9 miliona. Kompanija ima dozvolu Vlade Republike Srpske za eksploataciju boksita na području Srebrenice. privatizovano preduzeće trenutno upošljava samo 5 radnika registrovanih u Srebrenici.5 Preduzeće “Makljen” je drugo drvo-prerađivačko preduzeće koja se nalazi na širem području Zelenog Jadra. Rudarstvo U Srebrenici rade dva rudnika: A. Ukupna proizvodnja prodaje se kompaniji Glinica iz Zvornika koja prerađuje boksit eksploatisan na području Srebrenice i Milića (Vlasenica). a tamo se dalje prerađuju i izvoze na međunarodno tržište.D.D. 5 Prema zvaničnim opštinskim podacima. ukupna površina industrijske zone Zeleni Jadar nije nikada definisana (izmjerena). koji također rade u preduzeću. “Rudnik boksita” Srebrenica ima 39 uposlenih. A. “Sase” Srebrenica (rudnik olova i cinka) ima 357 uposlenih. U julu 2004. su registrovani u opštini Bratunac . Usljed nedostatka prostornog plana. “Zeleni Jadar” A.

Opština također ulaže u izgradnju male luke na jezeru. U centru ima još uvijek mnogo napuštenih i oštećenih poslovnih objekata.blberza. hoteli i drugi objekti nisu nikada rekonstruisani.komercijalna zona Područje centra grada sastoji se iz stambenog dijela. komercijalne zone (zanatske radnje. Nema preciznih planova za izgradnju infrastrukture u budućnosti. – 1995. trguje se na Banjalučkoj berzi (BLSE skraćenica “GUBE-R-A”. ali lokalni NVO-i. Tel/faks: ++387 56 440 072 7 8 . Radi se na tri velika projekta. Smještajni kapaciteti U Srebrenici postoje dva hotela: Hotel Misirlije ima 45 kreveta u 24 sobe. vlasnik je dva hotela. Banja Guber gotovo da i ne radi u usporedbi sa prijeratnim aktivnostima (trenutno upošljava samo 15 radnika. sa izuzetnim ljekovitim karakteristikama. Opština i privatne firme najavljuju nova potencijalna ulaganja.D. kao i širom grada (u privatnom vlasništvu). banke. Dionicama Guber-a A. posjetama lokalnim znamenitostima). a Hotel Domavija ima 3 dvokrevetne i 2 sobe sa francuskim krevetima. Infrastruktura na jezeru Perućac Infrastruktura pogodna za razvoj turizma brzo se uspostavlja na jezeru Perućac.. www.2% kapitala. restorani. trenutno se ne eksploatiše u komercijalne svrhe.DIO I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 17 Turizam Bivši objekti za medicinsku rehabilitaciju Kompanija “Guber” A. Objekti bivšeg centra za medicinsku rehabilitaciju također su u centru. Lokalna Turistička organizacija također je kupila i brod (kapaciteta 20 osoba). stanovnici Srebrenice nude privatni smještaj u svojim kućama sa oko 60 kreveta u ponudi (iako nisu službeno registrovani). Uprkos činjenici da je većinski vlasnik kapitala privatna kompanija6.7 Vlada Republike Srpske još nije izdala koncesiju za eksploataciju mineralne vode “Crni Guber”. Poslovne prostorije (kancelarije) mogu se iznajmljivati u lokalnom kulturnom centru. Opština ulaže u izgradnju asfaltnog puta prema jezeru. U gradu djeluje Turistička organizacija Srebrenica8. Osim toga. Plan je da se jezero učini dostupnijim tokom 2007. te nekih uništenih objekata blizu izvorišta Guber. Centar grada . koja turistima pruža osnovne usluge (informacije o smještaju. “Domavija” i “Argentarija”. godine.D. mineralna voda Crni Guber se obično ubraja među najpoznatije mineralne vode u Evropi. maloprodaja) i dva mala proizvodna objekta (proizvodnja poslastica i konfekcije). Kontakt: Srebreničkog odreda bb. Vlada Republike Srpske nije izdala koncesiju za eksploataciju mineralne vode “Crni Guber”. Radovi bi se trebali završiti tokom 2007. Područje se može klasifikovati kao investicijska mogućnost 6 Preduzeće “RiS” iz Prnjavora vlasnik je 61. U saradnji sa domaćim i međunarodnim NVO. Opština posjeduje dva prostora koja se mogu ponuditi potencijalnim ulagačima – drugi i treći sprat zgrade Suda i bivšu zgradu Gimnazije. koji bi trebao biti korišten za obilazak lijeve obale (strana pripada Bosni i Hercegovini). Nakon oštećenja u ratu 1992.com) Po kvalitetu i sastavu. te stoga ta voda. gradska uprava. godine. u poređenju sa 120 zaposlenih prije rata). Srebrenica 75430.

A NA L I Z A S T R A NA 18 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO I zbog pogodnih cijena za iznajmljivanje i mogućnosti kupovine nekretnina.O. većinom u Nizozemsku Maloprodaja Štamparija i knjigovodstvo (usluge) 12 25 8 Centar grada – komercijalna zona se može klasifikovati kao investicijska mogućnost zbog pogodnih cijena za iznajmljivanje i mogućnosti kupovine nekretnina.O. Srebrenica „Guber” A. Srebrenica Djelatnost Proizvodnja finog rublja Proizvodnja poslastica Medicinska rehabilitacija Održavanje šume Sječa drveta i transport sirovine. Srebrenica Šumsko gazdinstvo „Drina“ Srebrenica „Bosswood“ D. Bivša zgrada Energoinvest-a . Tabela dole prikazuje veća preduzeća smještena u centru grada.O.O.O. Prema informacijama opštinskih zvaničnika. Poljoprivredna zadruga Srebrenica ima kancelarije u centru grada (većina aktivnosti dešava se na poljoprivrednom zemljištu u opštini).O. Broj uposlenih (radno vrijeme) puno pola 18 43 15 95 Naziv preduzeća „Alma Ras“ D.O. Fabrika duhana Sarajevo kupila je devastiranu zgradu u centru grada (bivša zgrada Energoinvest-a). kompanija vjerovatno planira izgraditi novi hotel. ali do danas nema znakova konkretnih aktivnosti.O. Srebrenica Robna kuća „Svjetlost” D. Građevinska kompanija „Jata“ iz Srebrenika (izgradnja puteva) nedavno je kupila kancelarijske prostorije u gradu.D. Srebrenica „Gusto-e-Sapore“ D. koje se mogu koristiti ili prilagoditi za različite svrhe. koje se mogu koristiti ili prilagoditi za različite svrhe.

poljoprivreda i prehrambena industrija. primarne obrade drveta (privatne pilane koje lokalno kupuju drvo i obično se bave izvozom). šumarstvo i drvo-prerađivačka industrija su među najrazvijenijim sektorima u regiji. Zbog bogatih šumskih resursa. koja ima dugu tradiciju u proizvodnji proizvoda od drveta. sječe šuma (nedavno privatizovan sektor). drveni građevinski materijal i proizvodi od drveta). a sastoji se od upravljanja šumama (državna šumska preduzeća/gazdinstva). Posljedica rata su smanjene aktivnosti sekundarne obrade drveta. proizvodnja namještaja bila je jedna od vodećih industrijskih aktivnosti. Prijeratna šumska industrija zasnivala se na značajnim i pogodnim zalihama drveta. te šteta uzrokovana ratom uticali su na lokalni klaster. profesionalnoj radnoj snazi. te turizam. napustila područje. zbog ratnih dešavanja. kao i sekundarne obrade drveta (namještaj. Prije rata. koja je. Kompanije i organizacije su zastupljene u cijelom proizvodnom lancu. nedostatak modernih tehnoloških unapređenja. modernoj tehnologiji i dobrom domaćem i međunarodnom tržištu. Šumarstvo i drvo-prerađivačka industrija Zbog bogatih šumskih resursa. gubitak tradicionalnog tržišta i nedostatak kvalifikovane radne snage. Situaciju pogoršava nedostatak odgovarajućih finansijskih sredstava. Drvna industrija je trenutno u fazi restruktuiranja: proces privatizacije šumskih gazdinstava (i posljedični porast eksploatacije). Aktivnosti i podaktivnosti unutar vrijednosnog lanca drvnog klastera navedene su kako slijedi: Lanac snabdijevanja drvnog klastera Upravljanje šumama Sadnja Upravljanje Sječa Korištenje šuma Sakupljanje Prodaja / Distribucija Rezanje Primarna obrada drveta Vlaženje / sušenje Finiranje Sekundarna obrada drveta Proizvodnja Prodaja Državna šumska preduzeća Regionalna privatna preduzeća Regionalna privatna preduzeća Kompanije u / van regije . U srebreničkoj regiji već je uspostavljen klaster drvnih prerađivača. šumarstvo i drvoprerađivačka industrija su među najrazvijenijim sektorima u regiji.DIO I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 19 INDUSTRIJSKI I RESURSNI POTENCIJALI Procjena sektora U ovom poglavlju su predstavljena tri sektora: šumarstvo i drvo-prerađivačka industrija. Ovi sektori su odabrani na osnovu njihovog potencijala za razvoj. 1.

G.O. Međutim. trenutno obezbjeđuje pomoć vodećim kompanijama u regiji vezano za sticanje certifikacije gazdovanja šumama (FSC).O.O. uz sredstva obezbjeđena od strane vlade Holandije.G. Srebrenica “Bosswood” D. Srebrenica “Agapos” D.A NA L I Z A S T R A NA 20 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO I Drvni klaster broj kompanija 10 5 Grafikon lijevo prikazuje broj utvrđenih. Certifikacijom se obezbjeđuje proizvodnja FSC-certifikovanog drveta. “Birač”. Lokalno šumsko gazdinstvo (Š.G. Ovo javno preduzeće je decentralizovano na manje jedinice koje pokrivaju po dvije do tri opštine.G. Glavni akteri šumskog i drvo-prerađivačkog klastera odlučili su 2007.O. 11 Srebrenica Bratunac Milići Sekundarna obrada Naziv kompanije Š. Usluge eksploatacije ili transporta Primarna obrada Finalna obrada . transformacije. Broj kompanija u klasteru (26) je u stvarnosti veći. zakonski registrovanih kompanija u šumskom i drvoprerađivačkom sektoru u regiji.O.O.O. Srebrenica Državne šume u Republici Srpskoj su pod upravom javnog preduzeća šumarstva “Šume Republike Srpske”. UNDP. jer ova brojka ne uključuje transportne kompanije.O. “Drina” Srebrenica Š. Srebrenica “Drvo trend” D. čiji je cilj poboljšati inovaciju i konkurentnost klastera. godine uspostaviti klaster-forum registrovanjem lokalnog udruženja. Okolne opštine Milići i Vlasenica su pod upravom Š. postoje dobri pokazatelji da se interes vodećih kompanija povećava za prilagođavanje proizvodnje onom sektoru koji će stvoriti veću dodatnu vrijednost i veće mogućnosti na međunarodnom tržištu. “Birač” Srebrenica “Pelet” D. proizvodnje i distribucije. Srebrenica “Suvenir” D. U sektoru dominiraju kompanije koje su uključene samo u primarnu obradu. Klaster uključuje i privatne i državne kompanije. uključujući sve sukcesivne faze prerade.O. uslužnu industriju niti ‘sivu’ (nelicenciranu) industriju – sektor pilana.O.O. FSC je lanac sirovina-prerada-finalni proizvod od šume do potrošača. Srebrenica “Feroles” D.O. Tabela ispod sadrži listu s nazivima kompanija koje čine klaster.) u Srebrenici “Drina” pokriva opštine Srebrenica i Bratunac. Područje u njihovoj nadležnosti podijeljeno je u 12 šumskih zona.

882 ha se obrađuje radi drvnog potencijala. a postoji mogućnost da se ta količina i poveća.000 tona godišnje.658 hektara gustih šuma.G.792 ha zemljišta (35. godine preduzeće je eksploatisalo 3. Kukuruz (za stoku) i pšenica (za domaću upotrebu) glavne su žitarice.. godini iznosio je € 2.6 ha. voća i povrća. Godišnji rast šume koju pokriva ovo preduzeće je 6-7 m3/ha.945 m3 širokolisnog listopadnog drveća. koje upravlja šumama u Bratuncu i Srebrenici.063 ha su četinarske šume). Gotovo 200 ha zemljišta obrađuje se za proizvodnju jagodičastog voća. vlada i međunarodna zajednica učinili mnogo napora u posljednjih pet godina da taj sektor unaprijede programima.413 ha čini neproduktivnu površinu. jer zvanični statistički podaci nisu dostupni. Poljoprivreda je u regiji prepoznata kao važan sektor ekonomskog razvoja i zamjena za regularno uposlenje s obzirom na kolaps teške industrije u poslijeratnim godinama.148. sa 5.516 ha degradiranog šumskog zemljišta.DIO I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 21 Potencijal Š.995 m3 četinara i 59. koje upravlja šumama u Bratuncu i Srebrenici. ali tako da se izbaci 100% degradiranog područja kako bi se obezbijedilo održivo i produktivno zemljište. Cilj preduzeća je isjeći 80% od maksimalno dozvoljenog godišnjeg obima. Brojke su u većini slučajeva zasnovane na informacijama koje su rezultat procjena općinskih vlasti. projektima i mjerama kojima se poboljšavaju efikasnost i profitabilnost komercijalnih posjeda u specifičnim podsektorima sa potencijalom za rast. na putu je da prikaže profit od ove godine. Tokom 2006. Preduzeće upravlja sa 22. zatim na izvještajima FAO-a. Ovo javno preduzeće vrši prodaju drveta lokalnim kompanijama za primarnu obradu drveta. koji se utroše na mjestu proizvodnje. poljoprivrednih udruženja i UNDP-a.000 malih posjeda. Neto-prihod od prodaje u 2006. 2. dok 4. što je ukupno oko 37. koja proizvede oko 2. godine.326 ha šuma niske gustoće i sa 2. 2. Na malim privatnim posjedima u regiji se uzgaja stoka i proizvode žitarice. koji obuhvataju 85% poljoprivrednog zemljišta i 70% proizvodnje. .729 ha su listopadne širokolisne šume.839. Procjenjuje se da na ovom području ima blizu 10.G. a 2. osnovano je 1996. Od ukupne površine zemljišta pod upravom Š. Poljoprivreda i prehrambena industrija Profil poljoprivrednih posjeda9 U srebreničkoj regiji dominiraju mali privatni posjedi prosječne veličine 2. Nakon mnogo godina popraćenih finansijskim poteškoćama. „Drina” Srebrenica. Proizvodnja voća i jagodičastog voća Proizvodnja jagodičastog voća U Srebrenici i okolnim opštinama postoji profitabilna industrija jagodičastog voća. Ova organizacija ima 91 uposlenika. Š. preduzeće sada radi iznad tačke pokrića i na putu je da prikaže profit od ove godine.G. „Drina” Srebrenica. Glavni izvor novčanih primanja je prodaja životinjskih proizvoda. a uzgaja se i nešto stoke. u državnoj je svojini i nadležna je za sveukupno upravljanje šumskim zemljištem srebreničke regije. Zadruge upravljaju ostatkom zemljišta i proizvodnjom. koje sijeku sirovinu za sekundarnu obradu i finalni proizvod u regiji. 9 Podaci predstavljeni u ovom dijelu moraju se uzeti s oprezom. Stoga su lokalne vlasti. Savjetodavne stručne službe Bratunac.

navodnjavanja. što zahtijeva visoku potražnju za sezonskim radnicima. Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA) finansira. podržalo je više od 100 poljoprivrednika obezbjeđenjem sistema navodnjavanja i subvencijama za nove plantaže. Subvencije u iznosu od €200 po ha dobijaju poljoprivrednici za nove obrađene površine/proizvodnju. 10 Regija Birač uključuje općine: Zvornik. Zbog potencijala za rast sektora jagodičastog voća u široj regiji. ulaganjima i subvencijama poljoprivrednicima. a očekuje se da će veliki dio novca biti dodijeljen Srebrenici i okolnim opštinama. opreme itd. Veliki dio tih usjeva izvozi se na tržišta visoke vrijednosti u Evropi. u sekundarnoj i tercijarnoj preradi. U lancu dodate vrijednosti postoje dodatne šanse za ulaganje postoje. pakovanja i prerade. od 2005.. U okviru programa podrške poljoprivredi. a povrat se realizuje već od prve godine. Vlasenica i Šekovići . Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske. u koji je uključeno 80 poljoprivrednika. te dodatnoj proizvodnji poput pakovanja. time otvarajući mogućnost za zapošljavanje u ruralnim područjima. razvojni projekat jagodičastog voća. jeftinu radnu snagu i značajnu potražnju na domaćem tržištu. kao i u proizvodnji prateće opreme Sadašnja proizvodnja voća već prevazilazi domaće potrebe. te maksimizira profitabilnost. kao i u proizvodnji prateće opreme. Umjerena su potrebna ulaganja na pojedinačnim posjedima. putem CARITAS-a. a industrija je orijentisana ka izvozu. Narednih godina planira se veća podrška tom podsektoru zbog njegove važnosti. Srebrenica. Bratunac. kao što su sistemi navodnjavanja i poljoprivredna oprema. Mogućnosti ulaganja privlačne su u svim fazama ovog podsektora. Postoji potencijal za visoki prinos. kao i jedno domaće ulaganje u vinariju jagodičastog voća. Prednosti ovog sektora uključuju: pogodne agro-klimatske uslove (uprkos povremenom mrazu i gradu). koja proizvede oko 2. Neophodno je potaći inicijative Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske i međunarodnih organizacija koje za cilj imaju poboljšanje konkurentnosti ovog podsektora – uvođenjem boljih kultura i efikasnijom te proizvodnjom orjentisanom ka izvozu. Agro-klimatski i ekonomski uslovi regije Srebrenica idealni su za proizvodnju jagodičastog voća. Ministarstvo poljoprivrede RS je u naredne tri godine planiralo budžet od oko €200 miliona za regiju Birač10. čine znatne napore da se proširi proizvodnja i povećaju prinosi. uključujući i susjedne opštine u Srbiji.. opreme itd. Lokalne vlasti i međunarodne organizacije. te dodatnoj proizvodnji poput pakovanja. u sekundarnoj i tercijarnoj preradi. u saradnji sa lokalnim vlastima u Bratuncu i Srebrenici. jeftine sisteme navodnjavanja.A NA L I Z A S T R A NA 22 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO I U Srebrenici i okolnim opštinama postoji profitabilna industrija jagodičastog voća.000 tona godišnje. godine realizovana su jedno domaće i dva strana direktna ulaganja u rashladne objekte. Milići. u obliku zamrznutih proizvoda. a posebno u oblasti uzgajanja. a postoji i značajan prostor za dodatno povećanje proizvodnje. tj. Voće Voće: U lancu dodate vrijednosti postoje dodatne šanse za ulaganje postoje. a postoji mogućnost da se ta količina i poveća. tj.

Opći učinak je prilično loš. Krave muzare Agro-klimatski uslovi u Srebrenici i okolnim opštinama prikladni su za proizvodnju mlijeka. Stočarstvo Mali posjedi na livadama i pašnjacima i dalje dominiraju sektorom stočarstva. tehničku pomoć i druge mjere koje su povećale veličinu stada.5 tone ljekovitog bilja. Projekat je uspio uspostaviti osnovu za komercijalnu proizvodnju mlijeka kroz investicije. prikupljanje i plasiranje tako visokovrijednih biljaka ograničeno je na male količine. uveliko je poboljšana situacija u ovom sektoru. Pronađene su dvije stotine vrsta ljekovitog bilja. djeteline). jer to bilje raste samo na većoj nadmorskoj visini i tamo gdje je klima umjereno-kontinentalna. poboljšale proizvodnju i kvalitet mlijeka i uspostavile infrastrukturu za prikupljanje i plasiranje mlijeka. koja iznosi prosječno 20 litara godišnje. Niska produktivnost uveliko je uslovljena lošom ishranom i neadekvatnim upravljanjem Pronađene su dvije stotine vrsta ljekovitog bilja. sušenje i preradu. godine 1. Učinak je i dalje nizak (1. pokrenutim 2005.000 litara dnevno. kasnog odbijanja teladi (40 dana). To čini čvrstu osnovu za privlačenje ulaganja u prikupljanje.500 litara po grlu godišnje). To je zbog loše ishrane.000 litara po kravi godišnje). Većina životinja su lokalna Vitinger i Pramenka pasmina i ili Pramenka-Merino. pri čemu također dominiraju mali privatni posjedi. Brdoviti i planinski dijelovi Srebrenice i okolnih opština su prikladni za takvu proizvodnju.DIO I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 23 Ljekovito bilje Ljekovito bilje koje se koristi u lijekovima. Stada su postala manja nego što su bila prije rata. godini prikupljeno je oko 2. obezbijedivši im objekte za sušenje.000 litara mlijeka dnevno prodaje prerađivaču u Tuzli. Međutim. godine) u usporedbi sa prinosom u Zapadnoj Evropi (u prosjeku 5. Mali uzgajivači ovaca su obično u brdovitom području. a do 2008. te niske stope genetskog poboljšanja11. čije je svjetsko tržište u porastu.540 litara mlijeka po kravi godišnje 1991. uz finansiranje vlade Holandije. kozmetici. a postoje uslovi i za povećanje količine. Međutim. Sisteme proizvodnje karakterišu mala stada i sezonska proizvodnja mlijeka. tehničku pomoć i edukaciju berača. pored krmnih usjeva (kukuruza. Japanska agencija za međunarodnu saradnju (JICA) podržala je NVO Podrinje 1. godine. godine očekuje se da će ta količina doseći 8. 11 Procjenjuje se da se samo 35% poljoprivrednika koristi metodom vještačke oplodnje stoke . U 2006. Danas se oko 5. Veličina stada iznosi od jedne do trideset životinja. gdje su dostupni pašnjaci. proizvodnja mlijeka po grlu nije značajno opala (2004. prikupljanje i plasiranje tako visokovrijednih biljaka ograničeno je na male količine. obezbjeđuju većinu jeftine ispaše i sijena za zimsku ishranu. Ti posjedi. koje Zadruga Srebrenica prodaje različitim prerađivačima u Bosni i Hercegovini. UNDP-ovim Projektom razvoja podsektora mljekarstva. Iako je tokom rata većina stada bila uništena (77% gubitaka). Ovce Uzgoj ovaca u Srebrenici nije bio značajno tradicionalno zastupljen. hemisjkoj industriji i dodacima u hrani jest visokovrijedan resurs. posebno u pogledu proizvodnje mlijeka.

prerade vune i proizvodnji poljoprivredne opreme i usluga. . Uopšte. većina viška agro-proizvoda bila je plasirana prerađivačima i BiH tržištu putem dvije lokalne zadruge. poljoprivreda je postala glavna komponenta ekonomskog razvoja i otvaranja radnih mjesta.A NA L I Z A S T R A NA 24 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO I Ulaganja bi se mogla ostvariti u pogledu klaonice. Ulaganja bi se mogla ostvariti u pogledu klaonice. a uzimajući u obzir da je regija bogata rijekama i jezerima. prerade mesa. a posebno EU i može se ulagati u oblasti prerade. kao što su jagodičasto voće. Nakon rata. prerade mesa. stoka. U prehrambenoj industriji realizovana su značajna ulaganja. tradicionalna praksa spriječila je bilo kakav razvoj domaće proizvodnje. mehanizacije i usluga podrške agro-sektoru. lokacija regije Srebrenica koja graniči sa jednim od najvećih poljoprivrednih proizvođača – Srbijom. U protekle 3 godine međunarodne organizacije donirale su više od 8. postoje uslovi za prekogranične projekte. Riba Iako se trenutno malo zna o kapacitetu za proizvodnju ribe. posebno stoke i jagodičastog voća. Agroprerada i marketing U prijeratnom razdoblju. Danas postoji nekoliko manjih ribnjaka. što može potaknuti industriju zasnovanu na agro-proizvodima i privući investicije u regiju. Mnogo toga se može učiniti da se razviju komercijalne djelatnosti i poveća učinak uvođenjem poboljšanih sistema ishrane i zdravstveno-zaštitnih mjera (posebno u rijekama). pašnjakom. prerade vune i proizvodnji poljoprivredne opreme i usluga. što je povećalo veličinu stada i proizvodnju mesa (jagnjetina).000 ovaca sa visokim genetskim potencijalom. ali ne rade punim kapacitetom. vinarija od strane ZZ Srebrenica i fabrika poslastica Gusto-e-Sapore. kao što je to hladnjača kompanije Bos Agro Food. koje će finansirati donatori. proizvodnje prateće opreme. Mogućnosti i prednosti prehrambenog sektora Mogućnosti i prednosti ulaganja u prehrambeni sektor mogu se rezimirati kako slijedi: raspoloživost prirodnih resursa i agro-klimatski uslovi pogodni za konkretne pod-sektore. proizvodnja ribe u nekoliko manjih jezera očiglednao ima investicijski potencijal.

a njena ljekovita svojstva potvrđena. Danas je potencijal ove banje neiskorišten. nikl i mangan. Planina Sušica je prirodno zaštićeno područje od 1965. banju je posjetilo 16. Tokom 2000. Fabrike za flaširanje vode ne iskorištavaju izvorsku vodu u komercijalne svrhe. Ljekovita voda Crni Guber12 zadnji put je ispitana 2005.800 turista te godine. nedostatak apetita. kobalt. Potočarska). a raspolaže izvanrednim potencijalom za lov – mrki medvjed. Banjski turizam Srebrenica je najpoznatija po svojim izvorima ljekovite vode. Danas je potencijal za razvoj banjskog turizma neiskorišten. u području iste postoji znatan potencijal za razvoj ribolova i lova. umor. ptice. Glavna lokacija za ribolov je rijeka Drina (14 km) sa pritokama i jezero Perućac (38 km). a investicijske mogućnosti su rehabilitacioni centar. kožom i drugim zdravstvenim poremećajima. a investicijske mogućnosti su rehabilitacioni centar. kao što su bakar. Turistički potencijal Srebrenica ima ogroman prirodni i kulturni potencijal za razvoj turizma. Područje opštine obiluje rijekama (Crvena.000 noćenja. neurovegetativne poremećaje. Postoji mogućnost da se na ovaj dio lovišta dobije koncesija za komercijalnu upotrebu. Srebrenica ima ogroman prirodni i kulturni potencijal za razvoj turizma.G. Lovačko društvo vlasnik je devastiranih prostorija na atraktivnoj lokaciji u centru grada (bivša Lovačka kuća sa 17 kreveta). Voda se uspješno koristi za liječenje anemije. Jadar. terapeutske vode. poznato po kanjonu visokim 700 m – 1000 m. Ima turističku tradiciju zasnovanu na upotrebi izvora Crni Guber u svrhe liječenja. a sa njih se nude i prekrasni pogledi na okolni krajolik. Š. Drina i Lovačko društvo Javor upravljaju lovištima. a zvanično je zabilježeno 320.G. Nije data koncesija na vodu. a trenutno nema ni takvih pogona. Jezero Perućac nalazi se na rijeci (dugo 38 km). gubitak tjelesne težine. godine. 12 Glavni sastojci ove ljekovite vode su bivalentno željezo i drugi bitni sastojci u obliku rijetkih metala. Prema podacima iz 1990. hronične probleme s kosom. smještajni kapaciteti i flaširanje ljekovite vode. divlje svinje i ostala divljač. koji se pojavljuju u izuzetno skladnom omjeru . Ribolov i lov Zahvaljujući izuzetnim prirodnim bogatstvima Srebrenice. te prekrasnim kanjonom rijeke Drine (14 km toka kroz opštinu). Danas je centar za rehabilitaciju otvoren samo tokom ljetnih mjeseci i radi niskim kapacitetom. astenije.DIO I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 25 3. terapeutske vode.000 noćenja. Rijeka Drina bogata je ribom i ima prekrasne obale. godine. sa zabilježenih 1. godine. smještajni kapaciteti i flaširanje ljekovite vode. godine 150 posjetilaca je posjetilo banju. Planine u opštini izuzetno obiluju divljači (uključujući i mrkog medvjeda). Š. „Drina“ upravlja poznatim lovištem „Bijele Vode” (poznatim kao Titovo najomiljenije lovište) i ima veći broj devastiranih lovačkih kuća. opću slabost.

Skelani. spomenici i sud). Umjetnička kolonija (maj). posebno kada se radi o privatnom smještaju. Do sada je registrovano 60 kreveta (djelatnost nije zvanično registrovana). Sase. U Srebrenici se vijekovima eksploatisalo srebro. SASE manastir. seminari. prezentacije.juni).je prepoznalo komercijalne mogućnosti za razvoj turizma uopšte. Večeri sevdaha i folklora (juni). Arheološki ostaci starih rimskih zgrada: parno kupatilo blizu Srebrenice (910 m2). Na teritoriji opštine ima 800 stećaka (srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika). Ova istorijska činjenica bi mogla poslužiti kao lajtmotiv za turizam ili neku drugu investiciju.. Dervišagića kuća u gradu stara 200 godina. okrugli stolovi itd. godine. izgrađen 1355. Mnogi srebreničani su vlastitim sredstvima opremili sobe i apartmane u cilju obezbjeđenja turističkog smještaja. godini) je održavanje godišnjice Genocida iz 1995. Dimići i Liješće.13 Događaji koji prate obilježavanje godišnjice (izložbe. Srebrenica: Godišnjica Genocida Događaj koji za sada privlači najveći broj ljudi u Srebrenicu (80. Srebrni put.) održavaju se između maja i avgusta svake godine. Osmačka sijela (avgust) i regata na jezeru Perućac (avgust). Lokalno stanovništvo – bez ikakve dosadašnje podrške . godine i Katolička memorijalna kapela u gradu). srebrenički turistički potencijal uključuje i broj manjih investicionih mogućnosti koje bi se mogle realizovati ili individualno ili kao dodatak većim projektima. Neistražena pećina Divovača kod Sućeske.000 u 2006. koje se u prošlosti preko Dubrovnika prevozilo u Italiju.dvadeset vijekova zabilježene istorije. Kulturna dešavanja koja bi mogla poslužiti kao platforma za promociju turizma su Dani Srebrenice (maj . Geološki park na lokalitetu Ludmer . vijeka. Ostaci srednjovjekovnih tvrđava starog grada Srebrenica i Klotjevac. a postoji mogućnost da se obnovi i pretvori u muzej.A NA L I Z A S T R A NA 26 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO I Drugi investicijski potencijali Pored glavnih investicijskih potencijala navedenih u gornjem dijelu teksta. Vjerski objekti (Skender-begova/Bijela džamija iz 14. Memorijalni centar Potočari Stari grad 13 Vidi odjeljak o Memorijalnom centru . ostaci grada Domavije (stare javne zgrade.

d. te tri u Bratuncu. U poljoprivrednom sektoru. marketinga. Za dodatno razvijanje svojih kapaciteta Centar dobija subvencije od međunarodnih razvojnih agencija i Opštine. Usluge se kreću od uvođenja novih tehnologija u komercijalnoj poljoprivrednoj proizvodnji do uspostavljanja demo-farmi u nekim sektorima. JAVNI SEKTOR I MOGUĆNOSTI ZA RAZVOJ BIZNISA Usluge podrške biznisu U Srebrenici se trenutno nalaze dvije banke. strane organizacije) da učestvuju u projektu. Pored banaka smještenih u Srebrenici i Bratuncu. Projekti ilustriraju potencijal za dalji razvoj. Različite mikrokreditne organizacije prisutne su u regiji. . Procredit banka i Komercijalna banka d. poljoprivrednim proizvođačima dostupne su stručne savjetodavne usluge. Nova banka i Nova banjalučka banka. a namijenjeni su i pravnim i fizičkim licima. Centar pruža usluge iz oblasti: finansijskog menadžmenta. Usluge podrške biznisu u Srebrenici pruža Biznis centar Srebrenica. Nova banjalučka banka i NLB Razvojna banka. NLB Tuzlanska banka. upravljanja kadrovskim resursima. Okrug za poboljšanje biznisa Područje centra grada je u prilično lošem stanju (fasade. šire područje također pokrivaju sljedeće banke: Raiffeisen bank. registracije preduzeća i pristupa novim tehnologijama. komercijalnog upravljanja posjedima i kontrole kvalitete. Volksbank B-H. nema parkova). Opština Srebrenica mogla bi započeti uspostavljanje Okruga za poboljšanje biznisa u centru grada i motivisati druge interesne strane lokalnog razvoja (poduzetnike. Bor banka. te nude različite vrste finansijskih proizvoda fizičkim licima i malim i srednjim preduzećima.DIO I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 27 USLUGE. poljoprivrednim proizvođačima dostupne su stručne savjetodavne usluge. Javni infrastrukturni projekti Usljed nedostatk opštinskog Razvojnog plana. poslovnog planiranja. nalaze se u Dodatku 5. Informacije o kreditnim proizvodima koje nude ove banke. U poljoprivrednom sektoru. Nova banka. Kako bi se popravio sveukupni izgled grada i učinio privlačnijim za biznis i život. projekti predstavljeni ovdje su ideje i prijedlozi o kojima se razgovaralo sa lokalnim partnerima. agro-marketinga. napuštene zgrade. Banja Luka. građane.

U okviru Poslovnog parka. uslugama podrške biznisu i Centra za obuku. Ulaganja se većinom odnose na rekonstrukciju i poboljšanje stanja puteva. da se ponudi zemljište i drugi resursi za izgradnju manjih objekata). Poslovni park Opština Srebrenica.39 miliona. . Korištenje banje Guber Korištenje banje Guber kompleksan je projekat koji također zahtijeva primjenu koncepta JPP-a. U kasnijim će fazama Opština će razmotriti mogućnost kreiranja javno-privatnog partnerstva za upravljanje poslovnim parkom. Vlasti na drugim nivoima su se obavezale dati značajna sredstva u ovu svrhu. turiste i građane. zajedno sa UNDP-om. Nije namjera Centra da bude tradicionalni stručni centar. UNDP je rekonstruisao područje centralne pijace. što će uključivati upravljanje infrastrukturom. Opština bi u tom pogledu mogla preduzeti prvi korak i zahtijevati (možda ne direktno. Ukupna potrebna vrijednost ulaganja je blizu € 11. hotel u bivšoj zgradi Energoinvest-a).A NA L I Z A S T R A NA 28 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO I Privatni investitori i strane organizacije već su počeli ulagati u obnavljanje gradskog centra. centar grada mogao bi promijeniti svoj izgled i postati privlačnijim za investitore. Ulaganja se planiraju u svrhu obezbjeđenja potrebne infrastrukture u ovoj zoni. Sa odgovarajućim planom. U kasnijim fazama. zasnovanim na javno-privatnom partnerstvu (JPP). smještaja (u saradnji sa građanima) i uređenja okolnog područja (što bi mogao biti zadatak opštine). Svjetska banka finansira rekonstrukciju starih fasada i krovova. izradila je projekat uspostave Poslovnog parka. industrijskim prostorijama. Najavljena su i nova privatna ulaganja (npr. Opština ne finansira Akcioni plan samostalno. Centar za obuku namjerava obezbijediti uslove u kojima će sve kompanije koje se nalaze u Srebrenici i okolnim opštinama moći obučavati svoje radnike da koriste nove i moderne proizvodne tehnologije. Opština planira razviti industrijsku zonu u Potočarima.za otvaranje lječilišta (tj. već putem JP „Turističke organizacije“) koncesiju na vodu od vlade RS. Sredstva potrebna za početak radova na uspostavljanju Centra su već obezbjeđena od strane vlada Holandije i Grčke. Poslovni park sastojat će se od tri međusobno povezane komponente: Industrijske zone u Potočarima. Usluge će uključivati računovodstvo. Javna infrastruktura Opština Srebrenica izradila je Akcioni plan u pogledu razvoja javne infrastrukture. Centra za obuku i Usluga podrške biznisu. registraciju i marketing. Koncesija bi se zasnivala na širem planu JPP-a . Biznis centar Srebrenica pružaće usluge podrške biznisu. finansijski menadžment. već da ga pokreću potrebe privatnog sektora i da može brzo reagovati na promjene u vezi sa potrebama preduzeća. Opština planira da razvije i industrijske zone Zeleni Jadar i Skelani. Zelenom Jadru i Skelanima.

PREVOZ A.Z.O.260 92. Hadžići Kamenoklesarstvo FABRIKA ZA POCINČAVANJE Metalna industrija A.O.T. Srebrenica ASZ-3 D.469 434.O.095 Ekstrakcija rude boksita Proizvodnja staklenika Drvo-prerađivačka industrija Komercijalni autobusni prevoz Proizvodnja cipela 2. Glavni kriterij za njihovo predstavljanje u ovom dijelu izvještaja je ukupan iznos predložene investicije. predstavljenih Opštini Srebrenica i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.O.O. R.222. Kompanije navedene ispod samo su neke od onih koje su iskazale interes.899 1.034 92. The Netherlands PETRO-PROJEKT D.O.D. Srebrenica GUSTO-E-SAPORE D.O.O. Kompanija CIMOS D. uključujući i učešće putem finansiranja privatnim (equity) kapitalom.DIO I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 29 IDEJE ZA INVESTICIJE I MOGUĆNOSTI ZA PROJEKTE Tabela dole sadrži popis kompanija koje su već pokazale interes da ulažu u Srebrenici. Detaljne informacije o prijedlozima ovih investicija.199 1. Tuzla Prehrambena industrija Drvo-prerađivačka industrija Drvo-prerađivačka industrija Tekstilna industrija Trgovina i usluge.994 Proizvodnja akumulatora 8.774 KLESAR D.225.O. Srebrenica KONDOR M.249 1. Srebrenica TER BEEK BEHEER B. Banja Luka Sektor djelatnosti Automobilska industrija Planirana investicija € 10.533.J.277 102. Bratunac BOBAR KOMPANIJA D.620 971.801. Bijeljina.045.605 338. Srebrenica AGAPOS D. Sarajevo DRINA Z.345 148.D. BOSSWOOD D. Ove kompanije mogu predstavljati pogodne prilike za partnerstvo u vidu zajedničkih ulaganja.O. U Dodatku 6 nalaze se detaljnije informacije o ulaganjima.O.O.O.O.V.O.922 2.O.278. Skelani DIRES D.O.O. dati su u Dodatku 6.O. Skelani RMR D. Skelani ALMA RAS D. usluge pakovanja Proizvodnja metalnih okvira i konstrukcija Prikupljanje i prevoz poljoprivrednih proizvoda Drvo-prerađivačka industrija Proizvodnja košnica .695 52.O.695 76.D.O. Tuzla SM BH D.O. Bratunac RUDNIK BOKSITA A.692. Srebrenica COUNTRY D.O.O.O.353 332.O.P.034 76.

d. Audi i Peugeot.600 jaja od 28 domaćih proizvođača. a sve kompanije planiraju nova ulaganja i proširenje poslovnih aktivnosti u budućnosti. Otvaranjem CIMOS-a d.d.d. koja ima 18 fabrika širom bivše Jugoslavije. CIMOS d.o.2 m2 proizvodnog pogona). 997. kao i nekoliko vrsta tjestenine. sa sjedištem u Sloveniji. 14 Pogledati prethodnu stranu i Dodatak 6 .14 GUSTO E SAPORE Gusto-e-Sapore je pekara koja proizvodi više od 129 vrsta kolača i peciva. je izrazio interes za dodatnim. Kompanija svakog dana kupi 27. Danas su to firme sa stabilizovanom proizvodnjom koje se prevashodno bave izvozom. koji su izvezeni u vodeće firme svjetske automobilske industrije. te će dalje širiti ovu mrežu. Broj uposlenih i tržište konstantno rastu. Nalazi se u industrijskoj zoni Potočari (7. Područje Srebrenice i Bratunca je glavno tržište proizvodina kompanije (snabdijevaju oko 150 maloprodajnih objekata pekarskim i proizvodima od tjestenine). Više od 350 osoba iz cijele zemlje prijavilo se za posao u toj firmi. Ima pogon u Srebrenici (48 uposlenih) i u Tuzli (142 uposlena). godine.o.d. Tokom prve godine rada.350 m2 zemljišta. CIMOS Srebrenica d. septembar). kao što su Fiat. Također izvoze i u Srbiju. godini. u Srebrenici ostvaren je jedan od nauspješnijih poslovnih projekata koji su do tada implementirani u ovoj opštini. ali su u vlasništvu istog vlasnika. znatnim ulaganjima u Srebrenicu. a uskoro će izvozitii u Crnu Goru. godine. Cimos je podružnica multinacionalne kompanije CIMOS d. Kompanija je sa radom počela u Tuzli 1999. Svaki pogon funkcioniše po strukturi posebnog društva ograničene odgovornosti. ali izvoze i trima kupcima u Nizozemskoj. Ukupna investicija bila je vrijedna oko € 600. (Prva isporuka dogovorena je za 15. u Srebrenici proizveo je više od 6 miliona dijelova. Firma je specijalizovana za proizvodnju automobilskih dijelova. a zatim i u Srebrenici 2005.A NA L I Z A S T R A NA 30 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO I USPJEŠNE INVESTICIJE Neke su kompanije prepoznale povoljnosti i prednosti investiranja u Srebrenici te su započele svoje investicijske aktivnosti već u 2005.000. CIMOS d.

Kompanija je uvela HACCAP sistem i posjeduje KRAV (Švedska) certifikat o kvalitetu.800 m2 i kupcima nudi više od 20. kolača i marmelada. Kompanija je vlasnik tek izgrađenog objekta sa modernom opremom u Srebrenici (Potočari) gdje se borovnice i maline duboko zamrzavaju (uključujući organske. Primarna djelatnost ove kompanije jest proizvodnja finog rublja za sve generacije. Lovable. H&M. te jasne vizije kvalitetnog razvoja domaće marke.DIO I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 31 ALMA RAS Kompanija “ALMA-RAS“ je porodična firma za proizvodnju odjeće. SAD.000. Do proljeća 2007. KRAV je priznat od strane IFOAM i ovlašten od strane švedskih vlasti da vrši kontrolu proizvodnje organske hrane u Švedskoj.000 artikala. bogatog iskustva stečenog kroz vrijeme. . privatne kompanije koja ima oko 20 kompanija u svijetu. Kompanija “ALMA RAS“ se u toku proteklih godina povezala sa partnerima u Italiji. bila je devastirana zgrada i ruševina. Njemačkoj. a značajan dio proizvodnje (oko 60%) namijenjen je izvozu. Beti. Kompanija također podržava uzgoj jagoda. Japan i Kanadu. Svoje proizvode u potpunosti izvoze u EU. a u skladu sa standardima koje je usvojila Međunarodna federacija za proizvodnju organske hrane (IFOAM) i resor EU-a za proizvodnju organske hrane. ruševina pretvorena je u moderni šoping-centar koji pokriva površinu od 1. malina i kupina i projekat uzgoja organskog jagodičastog voća koji uključuje 70 proizvođača organskog voća na zemljištu površine 18 ha. one proizvedene konvencionalno. često za poznate marke kao što su: Fila. Kompanija upošljava 25 ljudi. 15 Švedsko udruženje koje obezbjeđuje certifikaciju organskim proizvođačima hrane.1 Kompanija upošljava 20 radnika na puno radno vrijeme i 50 sezonskih radnika. u kojima je danas zaposleno 300 kvalifikovanih radnika (od čega 18 u Srebrenici). Zahvaljujući ulaganju od €600. te divlje borovnice) pa se u duboko smrznutom stanju otpremaju prerađivačima za pravljenje sokova. Austriji i drugim zemljama. godine u Olovu. Izgrađena je na temelju porodične tradicije. ROBNA KUĆA SREBRENICA Robna Kuća Srebrenica nalazi se u centru grada. Rezultat te jasne vizije i strategije rasta jest otvaranje novih proizvodnih pogona u Srebrenici i Olovu. BOS AGRO FOOD Kompanija je u 100%-tnom vlasništvu Nordic Food Group. džemova. itd. osnovana 1999.

A NA L I Z A S T R A NA 32

I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U

SREBRENICI

DIO I

RESURSI I PROGRAMI JAVNOG SEKTORA
Programi Vlade
Sljedeće institucije planiraju uložiti ili već ulažu u poboljšanje poslovnog okruženja i životnih uslova u opštini Srebrenica. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine planira uložiti € 5.112.919 u 2007./2008. godini. Ulaganja se planiraju za sljedeće: rekonstrukciju infrastrukture /Dom kulture, Dom zdravlja, Gimnazija/, stambene zgrade, sistemi vodosnabdijevanja, lokalni putevi (€ 2.556.459), podršku MSP-ima (dodjeljivanje pomoći još nije definisano) (€2.045.168), obrazovanje i zadržavanje obrazovanog kadra u Srebrenici (dodjeljivanje pomoći još nije definisano) (€ 511.292). Vlada Republike Srpske planira uložiti € 8.324.091 u 2007. godini. Ulaganja se planiraju za sljedeće: elektro-energetsku infrastrukturu (€ 2.184.239), putnu infrastrukturu (€ 3.783.556), rekonstrukciju stambenih jedinica (€ 1.422.376), obnovu javnih zgrada (€ 391.171), ruralni i razvoj poljoprivrede (€ 327.227), poboljšanje obrazovnih objekata (€ 66.056), razvoj civilne zaštite (€ 61.114), direktna podrška opštinskim projektima (€ 51.129), poboljšanje zdravstvene zaštite (€ 30.060). Vlada RS-a također planira: inicirati izradu Razvojne strategije opštine Srebrenica, sa jasnim ciljevima i projektima, naroćito onim vezanim za turizam; obezbijediti urbano/prostorno planiranje, izdati odgovarajuće dokumente i osigurati ekspertizu; donijeti zakon o ljekovitim banjama s ciljem privlačenja ulaganja u 10 postojećih ljekovitih banja u RS i podržati daljnji razvoj turizma vezanog za ljekovite banje, uključujući i onu u Srebrenici. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odvojila je € 1.789.522. Opština Srebrenica predložiće kako će se novac potrošiti. Vlada Tuzlanskog kantona odvojila je € 511.292. Opština Srebrenica će predložiti kako će se novac potrošiti. Investicijsko-razvojna banka Republike Srpske16 bi trebala upravljati fondovima koji su uspostavljeni (ili se uspostavljaju) da podrže daljnji razvoj RS. Ovi fondovi, koji će usmjeriti sredstva iz privatizacije u RS ka ekonomiji RS, uključuju Stambeni fond, Fond za razvoj i upošljavanje, Fond kapitala, Fond za nekretnine i Fond za upravljanje dugom. Procjenjuje se da će Banka putem ovih fondova investirati više od € 600 miliona u naredne tri godine.17 Putem komercijalnih banaka registrovanih

16 17

http://www.vladars.net/lt/zakoni/irb.html 53% od ovog iznosa će se usmjeriti na podršku razvojnih poduzetničih programa

DIO I

A NA L I Z A

I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U

SREBRENICI S T R A NA 33

u RS, Banka će ustupati sredstva po povoljnim uslovima za preduzetništvo i institucije lokalne uprave. Stambeni fond RS je uspostavljen s ciljem prikupljanja novca od privatizacije stambenih jedinica i korištenja tih sredstava za davanje kredita za daljnji stambeni razvoj u RS. Uspostavljeni su i Fond za restituciju, Akcijski fond i Fond za upravljanje nekretninama i potraživanjima. Fond za razvoj i zapošljavanje je u procesu registracije kod nadležnog Suda. Uspostavljen je s ciljem provedbe razvojnih projekata koje finansiraju Svjetska banka, Vlada RS i druge strane i domaće institucije. Fond za razvoj istočne RS uspostavlja se s ciljem podrške provedbi razvojnih projekata u istočnoj RS. Vlada planira obezbijediti oko € 51.100.000 za provedbu projekata (revolving fond), dok bi dodatna sredstva trebala pristići iz opštinskih i budžeta RS, kredita i drugih izvora. Projekti koji će se podržati trebaju se odnositi na: zapošljavanje i unapređenje tržišta rada, proizvodnju i preduzeća orijentisana ka izvozu, poljoprivrednu proizvodnju, razvoj malih i srednjih preduzeća, međunarodnu promociju investicionih mogućnosti u istočnoj RS, poboljšanje postojećih infrastrukturnih objekata i izgradnju novih, zaštitu okoliša. Fond za promociju stranih ulaganja uspostavilo je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Cilj Fonda je obezbijediti finansijske poticaje stranim ulagačima. Fond ima na raspolaganju nekih € 1 milion i namijenjen je stranim ulagačima koji ulažu u različite sektore, sem ugostiteljstva i trgovine.

Prisustvo donatora
Holandska vlada je trenutno najveći međunarodni donator u Srebrenici. Ona planira nastaviti sa redovnim ulaganjem od € 5,000,000 godišnje za podršku lokalnoj upravi, infrastrukturi i ekonomskom razvoju. Ubuduće će se više akcenta staviti na projekte ekonomskog razvoja s posebnom pažnjom na oblast turizma, šumarstva, drvoprerađivačke industrije, poljoprivrede kao i poboljšanje poslovnog okruženja. Do sada je vlada Holandije implementirala projekte ukupne vrijednosti od 28 miliona Eura kako bi podržala: povratak raseljenih lica; razvoj civilnog društva; unapređenje lokalne vlasti; rekonstrukciju javne infrastrukture; kao i ekonomski razvoj Srebrenice. Pomoć je takođe pružena i Memorijalnom centru u Potočarima. UNDP planira uspostaviti Poslovni park, koji će pružati tehničku infrastrukturu potencijalnim investitorima, obezbijediti usluge registracije, obuku uposlenih, održavanje objekata, te promovisati Srebrenicu kao investicionu lokaciju. Budžet projekta je oko € 2.361.000, a sredstva koja su trenutno dostupna iznose € 919.000 (obezbijeđena od strane UNDP-a i Opštine Srebrenica). Svjetska banka ulaže € 557.308 u rekonstrukciju krovova i fasada na 31 zgradi i utrošiće € 242.863 na obnovu kanalizacionog sistema. Ambasada Pakistana najavila je da vlada Pakistana planira donirati 1,000 mehanizovanih ručnih oračica stanovnicima Srebrenice kojima je to potrebno (selekciju će izvršiti lokalne vlasti), a čija se vrijednost procjenjuje na € 3.5 miliona do € 4.0 miliona. Svoju pomoć najavila je i SIDA, Američka agencija za međunarodni razvoj, Italijanska agencija za saradnju i vlada Distrikta Brčko.

A NA L I Z A S T R A NA 34

I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U

SREBRENICI

DIO I

ZAKLJUČCI I PREPORUKE
Uspjeh ranijih ulaganja pokazuje da Srebrenica ima potencijal da privuče investitore. Srebrenica nudi različite komparativne prednosti, koje je čine privlačnom. Najvažnija prednost jesu obimne javne investicije i značajno prisustvo donatora u regiji, tj. javna ulaganja u poboljšanje infrastrukture, poljoprivrednu proizvodnju, usluge podrške biznisu, kao i u pružanju tehničke pomoći preduzećima u vidu nadogradnje vještina radnika. Opština obiluje prirodnim resursima poput minerala, ruda, šuma i poljoprivrednog zemljišta. Agro-klimatski uslovi čine je pogodnom za uzgoj različitih poljoprivrednih proizvoda. Opština Srebrenica otvorena je za ulagače i predstavlja područje pogodno za poduzetništvo, a uprava je proaktivna u pogledu stvaranja uslova za razvoj biznisa i razvoj partnerskih odnosa između domaćih vlasti i poslovnog sektora. Poslovna sredina mogla bi se dalje poboljšati ukoliko se riješe neki nedostaci. Glavni nedostaci su: zastarjeli prostorni planovi, ograničena veličina sadašnjih industrijskih zona, ograničeni ljudski kapaciteti na opštinskom nivou u smislu koordinacije razvojnih aktivnosti koje provode domaće institucije i donatori i ograničena raspoloživost vještina potrebnih privatnom sektoru. Domaćim interesnim stranama i organizacijama aktivnim u regiji to nisu novi problemi. Već sada se definišu mjere za rješavanja tih nedostataka. Opština je donijela odluku o službenom osnivanju tri industrijske zone u Srebrenici. Na osnovu ove odluke, Opština će moći: kupiti zemljište i time povećati raspoloživost zemljišta za nova ulaganja, i raditi na izradi novog prostornog plana. Ovaj novi plan također će se pozabaviti rješavanjem pitanja koordinacije poboljšanja infrastrukture.

Srebrenica nudi različite komparativne prednosti.

UNDP planira uspostaviti Centar za obuku, koji će se pozabaviti problemom stručnih kvalifikacija radnika. Centar bi trebao početi sa radom početkom 2008. godine. U međuvremenu, obezbijediće se subvencije za edukaciju osoblja. U septembru 2007. godine će otpočeti program obuke za obučavanje domaćih aktera u strateškom planiranju, upravljanju ciklusima projekta, ocjenjivanju projekata, pisanju projektnih prijedloga i pravljenju budžeta. Namjera je izgraditi lokalne kapacitete za pristup fondovima EU.

Niz kompanija izrazio je vrlo konkretan interes za ulaganje u Srebrenicu. Iako većinu njih privlače poticaji koje tuzlanska vlada obezbjeđuje putem Opštine Srebrenica, niz drugih ulagača nedavno je investirao u Srebrenicu ne koristeći ovu pogodnost. Ovo je jasna naznaka koja razvojnom potencijalu Srebrenice daje kredibilitet. Kako bi se Srebrenica učinila privlačnom za ulaganje, potrebno je da domaće institucije i međunarodne organizacije potencijalnim ulagačima ponude poticaje za otvaranje proizvodnih pogona u Srebrenici. Treba obratiti pažnju na modalitete smanjenja rizika od prevare, zloupotrebe javnih sredstava i korupcije.

zbog trenutno jako decentralizovanog sistema upravljanja sredstvima dodijeljenim od različitih BiH organa vlasti. od registracije do pravnih savjeta. Štaviše. uplaćene tokom perioda od jedne godine. ali nije ograničen na: Financijske subvencije.DIO I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 35 Tim koji je pripremio ovu analizu želi predložiti na razmatranje sljedeći paket poticaja koji uključuje. zavisno od namjene sredstava) kojim bi se upravljalo po unaprijed utvrđenim kriterijima. i/ili Retroaktivan povrat plaćenih obaveza za doprinose na plate novouposlenih. Upravljanje ovim poticajima zahtijevaće izradu transparentnih kvalifikacionih kriterija. Alokaciju sredstava u Garantni fond koji obezbjeđuje sredstva osiguranja (kolateral) za dobivanje komercijalnih kredita. preporučljivo je sredstva sliti u jedan centralizovan fond (koji može imati više podfondova. sa jasno definisanim transparentnim procedurama dodjele. Dodjelu sredstava po svakom novouposlenom (sa određenim maksimalnim iznosom po novouposlenom i po pojedinačnoj firmi). . Usmjeravanje dijela raspoloživih sredstava na kupovinu zemljišta i radnog prostora. kao što su grant sredstva. kako bi se maksimizirao učinak javnih ulaganja i obezbijedila transparentnost u dodjeljivanju poticaja. a pod nadzorom predstavnika svih organa vlasti koji sredstva dodjeljuju Srebrenici. a koje uključuju ali nisu ograničene na: Subvencionirane otplate kamata (i glavnice) na bankovne kredite investitora. uz kasniju mogućnost otkupa. Bolje poslovne usluge. uz unaprijed utvrđen iznos i rok trajanja otplate. koje bi se davalo ulagačima po veoma povoljnoj zakupnini. Subvenciranu obuku novog osoblja. Lakši pristup pogodnijim finansijskim proizvodima.

6 miliona m3). će se graditi u skoroj budućnosti . koji će prolaziti kroz BiH. Stoga je ovo zemljište pogodnije za voćarstvo i stočarstvo. Sjeverne nizije (nadmorske visine do 300 m) uključuju riječne slivove Save i Drine u njihovim donjim tokovima u regiji Semberije. dekorativnog kamena (1. Godišnje padavine su 1. Prirodni resursi Šire područje raspolaže ogromnim rezervama primarnih izvora energije. Temperature se kreću od -2. uključujući panevropske koridore X i V18. Sa stanovišta hidrografije. od kojih je većina vještačkog tipa. i ravnomjerno su raspoređene tokom godine. kvarcnog pijeska (procijenjene na 150 miliona tona). Maksimalni snježni pokrov je prosječno 40 cm. poput Save. Oblast je veoma bogata različitim mineralima i hidropotencijalom. Vjetrovi su većinom sjevernog i sjeverozapadnog smjera.5 miliona m3) i mermera (500 hiljada m3). Agroklimatski uslovi su pogodni za uzgoj većine usjeva u umjerenoj klimi i uzgoj stoke. Klima je kontinentalna. te je u blizini glavnih magistralnih puteva i željeznica. koje ovo područje povezuju sa zapadnom. a tome u prilog ide i povoljna klima. istočnom i jugoistočnom Evropom. prvenstveno čvrstim fosilnim gorivima (kameni ugalj i lignit). koja onemogućava korištenje modernih mašina. Pored uglja. Prosječna godišnja temperatura je oko 11°C. veći dio oranica smješten je na padinama. Bosne i Drine. kaolina. s ukupnim rezervama koje se procjenjuju na 3.A NA L I Z A S T R A NA 36 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI PA RT I I DIO II: SREBRENICA U ŠIREM KONTEKSTU: PROFIL SJEVERNOISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE Geografske karakteristike i topografski profil Područje ima relativno povoljan geografski položaj. područje sadrži značajne depozite kamene soli (procjenjuju se na 340 miliona tona). gline (procijenjene na 5.4 milijarde tona. S obzirom na konfiguraciju terena. uključujući jezera. Ova oblast je najvažnija oblast uzgoja žitarica u BiH.000 mm. što je bitan resurs za industrijsku proizvodnju. Ukupne rezerve uglja u ovom području su 50% ukupnih rezervi u Bosni i Hercegovini. u široj regiji bivše Jugoslavije (u centru) i na sjeverozapadnom dijelu Balkana. U ovoj oblasti se nalaze tri opštine i imaju najpovoljnije uslove i faktore proizvodnje. Centralna visinska područja (nadmorske visine između 300 i 700 metara) uključuju većinu opština. sa zabilježenim godišnjim varijacijama u temperaturi i oborinama. područje je bogato nizom vodenih tokova. centralnom. 18 Koridor Vc. azbesta (potencijalne rezerve od 109 miliona tona). kao i područja u dolinama njihovih pritoka. zbog čega su podložne eroziji.8˚C u januaru do 19. protiču kroz ovu regiju. Najveće rijeke Bosne i Hercegovine.2˚C u mjesecu julu. krečnjaka (otprilike 250 miliona tona).

i ispostava Univerziteta u Istočnom Sarajevu za sjeveroistočnu Bosnu i Hercegovinu su dva najdominantnija univerziteta u ovom području. stručno obrazovanje iz različitih znanstvenih oblasti. farmacije. što predstavlja 11. ekonomije. poljoprivrede. ekonomije i menadžmenta. Velike količine boksita. građevinarstva.9 miliona tona. s ukupnim procijenjenim rezervama od 69. turizma. Bosna i Hercegovina ima prosječnu gustinu naseljenosti od 75 stanovnika po km2. Srednja škola u Srebrenici .2% ukupne teritorije Bosne i Hercegovine (BiH ima ukupnu površinu od 51. što također nije dovoljno ispitano. rudarstva. Univerzitet u Tuzli nudi obrazovanje iz oblasti poslovne administracije i ekonomije. hemije i fizikalne terapije. fizičke kulture.2% ukupnog stanovništa BiH (oko 3. Međutim. Pored ove dvije javne univerzitetske ustanove takođe postoji i privatni Univerzitet „Slobomir” u Bijeljini. obrazovanja i rehabilitacije. Visok postotak obradive zemlje se i obrađuje u odnosu na raspoloživo zemljište (78. tehnologije. otkrivene su u Vlasenici i Srebrenici. Univerzitet u Tuzli. uključujući svoje brojne fakultete. elektroinženjeringa. prirodnih nauka i matematike. Univerzitet „Slobomir” nudi obrazovanje iz oblasti informacijskih tehnologija. medicine. Ukupno područje pokriveno šumom u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine iznosi 284. Ukupne rezerve tih ruda procjenjuju se na 17 miliona tona.436 hektara.8 miliona stanovnika) što ukazuje na gustu naseljenost ovog područja. stranih jezika. saobraćaja. i pedagogije.DIO I I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 37 Područje je također bogato rudama metala.639 ha. prava. mašinstva. tehnoloških procesa u sklopu prehrambene industrije. svi ti resursi nisu u potpunosti ispitani.7% ukupnih drvnih zaliha u Bosni i Hercegovini. u području Srebrenice otkrivene su značajne količine olova i cinka. U sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini postoji nekoliko visokoškolskih institucija koje nude edukaciju iz oblasti prirodnih i društvenih nauka. a pruža kako opšte (gimnazija) tako i specijalizovano. Oko 68% stanovnika regije ima kupovnu moć. ovu regiju naseljava 26. Ispostava Univerziteta u Istočnom Sarajevu za sjeveroistočnu Bosnu i Hercegovinu nudi obrazovanje u oblasti poslovne administracije i ekonomije. Stručno-obrazovni (srednjoškolski) profili su uglavnom iz oblasti mašinstva i elektrotehnike. Rezerve drveta procijenjene su na 38 miliona m3.9%). vanjske trgovine. što je malo više od prosječne stope na nivou Bosne i Hercegovine. medicine. Stopa nezaposlenosti (prema broju registrovanih lica) na ovom području je 45. obrade drveta i metala. Sa populacijom većom od milion stanovnika. umjetnosti. knjigovodstva. Ukupne rezerve zemljišta u oblasti iznose 380. Ljudski potencijal Sjeveroistočna Bosna i Hercegovina pokriva 14. Štaviše.197m2). dok je prosječna gustina naseljenosti u ovoj regiji 140. tekstilne industrije. auto-mehaničarskih vještina.9% od ukupnog broja radne snage. tehnologije. itd.1 stanovnik po km2. Obrazovanje Sistem srednjoškolskog (stručnog) i visokoškolskog obrazovanja u sjeveroistočniom dijelu Bosne i Hercegovine prilično je konkurentan.

te pruža finansijske. Agencija je finansirala pojedinačne djelatnosti do vrijednosti od € 7. i u skladu sa odgovarajućim EU standardima. Vlada Republike Srpske uspostavila je Agenciju za mala i srednja preduzeća. Centri za podršku biznisa u Srebrenici (Biznis centar Srebrenica i Centar za samozapošljavanje) nude poduzetnicima i aktivnoj radnoj snazi širok izbor obuka (treninzi. Univerzitet u Sarajevu je otvorio i odjel Pravnog fakulteta u Srebrenici. i po jedan u Modriči i Brčkom). Ministarstvo ekonomije. sjeveroistočni dio Bosne i Hercegovine predstavlja jedinu oblast u državi (i jednu od rijetkih na Zapadnom Balkanu) koja nudi fakultetsko obrazovanje američkog tipa kroz Američki univerzitet u Tuzli u saradnji sa Državnim univerzitetom iz New York-a. Pored tehničke pomoći.000 malim i srednjim preduzećima koja zapošljavaju od 1 do 49 uposlenika.700 po preduzeću. opštine sjeveroistočne Bosne i Hercegovine su dobrovoljno. u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine postoje i 4 poslovna inkubatora/razvojna centra (dva u Tuzli. uspostavile Regionalnu agenciju za razvoj sjeveroistočnog dijela Bosne i Hercegovine (NERDA)20. Sektor istraživanja i razvoja u sjeveroistočnom dijelu Bosne i Hercegovine većinom je organizovan putem Univerziteta i strukovnih Zavoda smještenih u Tuzli (ekonomija. energije i razvoja Republike Srpske pruža finansijsku podršku (nepovratna sredstva) MSP-ovima koji žele uvesti ISO standard i oznaku CE. Američki univerzitet u Tuzli nudi obrazovanje iz područja međunarodnih finansija i bankarstva (CIFB) i informacijskih tehnologija i digitalne ekonomije. Centri za podršku biznisa19 Sjeveroistočno područje Bosne i Hercegovine ima prilično razvijenu mrežu za podršku biznisa. u cilju poboljšanja efikasnosti i razvoja malih i srednjih preduzeća (MSP-a) i poduzetništva. koja promoviše ekonomsku saradnju i koordinaciju ekonomskog razvoja u regiji. umjetnosti i filozofije. 9 centara za podršku biznisa (šest u Tuzli. Gračanici i Brčkom). godini. Pored ovih. sa glavnim uredom u Banjoj Luci. Drugi centri mogli bi potencijalnim investitorima ponuditi korisne informacije o svim aspektima poslovanja u Bosni i Hercegovini i regionu. Agencija obezbjeđuje nepovratna sredstva za razvoj klastera u Republici Srpskoj. Bratuncu. informacije. U toku 2007. Bijeljini. Centar poslovnih inovacija i tehnologije (BIT) osposobljava mlade stručnjake i poduzetnike (putem istraživanja i razvoja) za uspostavljanje i razvijanje biznisa. Da bi se pokrenuo proces regionalnog razvoja i podrške i ubrzao proces ekonomskih reformi. U 2007. mladim istraživačima i inovatorima obezbjeđuje besplatan poslovni prostor opremljen najmodernijom opremom. računovodstva. istraživanje). Ministarstvo će putem Javni poziv za iskazivanje interesa plasirati € 138. BIT centar poduzetnicima. hemijska industrija i rudarstvo). Pored NERDE. građevinarstvo. U pogledu obrazovanja. računovodstvene. godine.A NA L I Z A S T R A NA 38 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO I I prava. i pravne usluge. kojim bi se pripremio teren za pristup EU. marketinške. 19 20 Kontakt informacije nalaze se u Dodatku 1 Projekti za Srebrenicu iz Strategije regionalnog razvoja nalaze se u Dodatku 2 . dva u Srebrenici i jedan u Modriči) i 5 centara za podršku agro-biznisu (smješteni u Odžaku.

Više opštih informacija o Bosni i Hercegovini i konkretnih informacija o mogućnostima investiranja u pojedine sektore (navedene gore) može se naći na web-stranici Agencije za promociju stranih investicija: www.ba. izgradnji. turizam. Bosna i Hercegovina je preduzela određene ekonomske reforme koje su dovele do poboljšanja poslovne klime i povećanja investicija u privatnom sektoru .fipa. ekonomija Bosne i Hercegovine je ostvarila solidan učinak.gov. turizmu. poljoprivredno i industrijsko zemljište. informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji. sa zapaženim napretkom u privatnom sektoru.kako stranih. a blizu je i ima ekonomske veze sa «ekonomskim tigrovima» centralne i istočne Evrope. građevinska industrija. sa visokim nivoom regionalne trgovinske integracije i trgovinskim povlasticama za pristup tržištu EU. rudarstvo (energija i metali). automobilskoj industriji. rudarstvu i metalnoj industriji.]. energetici. Kao rezultat toga. Bosna i Hercegovina bilježi najbrži ekonomski rast u cijeloj jugoistočnoj Evropi. visokim potencijalom za ekonomski rast u regiji. statusom potencijalnog kandidata za članstvo u EU. pojedinim malim i srednjim projektima/kompanijama. hidroenergetski potencijali. kvalifikovanom radnom snagom koja je konkurentna u pogledu cijene rada. Postoje mnoge studije sa detaljnim informacijama o: poljoprivredi i prehrambenoj industriji. bankarstvu i finansijskom sektoru. šumarstvu i drvnoj industriji. ekonomijom otvorenom ka Evropskoj Uniji i susjednim zemljama. pokazujući svoju stratešku orijentaciju ka integraciji u EU.PA RT I I I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 39 DIO III: INVESTICIJSKA KLIMA U BOSNI I HERCEGOVINI Uz stabilno makroekonomsko okruženje. itd. tako i domaćih. Bosna i Hercegovina je država sa: pogodnim geografskim položajem – nalazi se na raskrsnici između Zapadne Evrope i Srednjeg istoka. značajnim prirodnim resursima i potencijalima [šumarstvo i prerada drveta. U tom kontekstu. dobro obrazovanom. .

Ukoliko je naknadno usvojen zakon ili propis povoljniji. te se stalno prilagođavaju EU regulativi. koji podliježu radnim i zakonima o imigraciji u Bosni i Hercegovini. Prava i beneficije stranih investitora ne mogu se ukinuti ili odbiti naknadno usvojenim zakonima i propisima. Strani investitori također: imaju pravo otvoriti račune u bilo kojoj komercijalnoj banci u domaćoj i/ili bilo kojoj slobodnoj konvertibilnoj valuti na teritoriji Bosne i Hercegovine. imaju pravo slobodno upošljavati strane državljane. eksproprijacije. U Bosni i Hercegovini se primjenjuju zakonodavstvo i procedure PDV-a koji su u velikoj mjeri saglasni sa standardima i normama EU. slobodno i bez odlaganja. investitor ima pravo odabrati onaj kojim će investicija biti regulisana. prihode od investicija u Bosni i Hercegovini. Republika Makedonija Češka Slovačka Rumunija Albanija Bugarska Mađarska Poljska Hrvatska 21 Stopa PDV-a (standardna) 17% 17% 18% 19% 19% 19% 19% 20% 20% 20% 22% 22% Zakon o politici direktnih stranih ulaganja (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine. Također. Strani investitori mogu posjedovati nekretnine u Bosni i Hercegovini i imaju ista vlasnička prava u pogledu nekretnina kao i građani i pravna lica iz Bosne i Hercegovine. Povoljna poreska politika Bosna i Hercegovina ima jedinstvenu standardnu stopu poreza na dodanu vrijednost (PDV) od 17%.A NA L I Z A S T R A NA 40 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO I I I KRATKI PREGLED INVESTICIJSKOG OKRUŽENJA U BiH Zakonski i regulatorni okvir za investicije u BiH Nacionalni tretman stranih ulagača Strani investitori imaju ista prava i obaveze kao i građani Bosne i Hercegovine2. koja je zajedno sa istom stopom u Crnoj Gori. 13/03) osigurava nacionalni tretman stranih ulagača . Stopa PDV-a u Bosni i Hercegovini u poređenju sa stopama PDV-a u drugim državama u regiji Zemlja Bosna i Hercegovina Crna Gora Srbija Bivša jug. u konvertibilnoj valuti. imaju pravo prebacivati u inostranstvo. zaštićeni su od nacionalizacije. 17/98. niža nego bilo gdje u regiji. rekvizicije ili mjera sa sličnim učinkom.

nije oporezovana. Dozvoljeni su i porodični i drugi odbici. Zakonodavstvo u vezi sa porezom na dobit koje je na snazi u ovom entitetu također omogućava ubrzanu amortizaciju pogona i opreme koja se koristi (40% u prvoj godini i 30% u svakoj od dvije naredne godine). dva sastavna (poddržavna) entiteta Bosne i Hercegovine. odnosno entiteta u kojem se nalazi Srebrenica. Kompjuterski hardware i software mogu u potpunosti biti amortizovani u prvoj godini rada. Bosna i Hercegovina je također visokokonkurentna u poređenju sa susjedima. Poreze na prihod i dobit trenutno reguliše entitetsko (poddržavno) zakonodavstvo Republike Srpske i entitetsko zakonodavstvo Federacije Bosne i Hercegovine. definisana Kolektivnim ugovorom (trenutno €1. prihod na posjedu.251 godišnje). Štaviše. kako bi umanjili buduću poresku obavezu. trenutno se vrši usklađivanje ovih poreznih politika i već početkom 2008. . primjenjuje se nominalna stopa poreza na dobit preduzeća od 10%. godine iste bi trebale biti potpuno usklađene. obračunava se na osnovu ukupnog neto prihoda iz svih izvora. prihod od imovine i prihod od imovinskih prava. U Republici Srpskoj. Međutim. entitetu u kojem se nalazi Srebrenica. prihod od samostalne djelatnosti. Minimalna plaća. što je znatno ispod prosječne nominalne stope od 16% u jugoistočnoj Evropi i prosječne nominalne stope od 25% u EU (25) (grafikon u donjem dijelu teksta). za prihod koji prelazi četiri prosječne godišnje plaće.Bosna i Hercegovina) Jugoistočna Evropa (prosjek) EU 25 (prosjek) Porez na prihod fizičkih lica u Republici Srpskoj. kao što su redovne plaće. prihod od autorskih prava. Makedonija Moldavija Srbija Crna Gora 30 Srebrenica 10 20 20 18 15 15 15 10 9 Bosna i Hercegovina Izvor: Investment Compact for South-East Europe (na osnovu poreske legislative zemalja i KPMG-jeve Ankete o stopama poreza na dobit iz 2006. jednom od dva konstitutivna entiteta Bosne i Hercegivine. prihod od patenata i tehničkih izuma.DIO I I I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 41 Kada je riječ o porezima na prihod fizičkih lica i poreza na dobit privrednih društava. operativni gubici mogu se prenijeti u narednih pet godina. te prihod od drugih djelatnosti. Godišnji prihod koji premašuje minimalnu plaću oporezuje se stopom 10%. za prihod do četiri prosječne godišnje plaće (na osnovu statističkih podataka o plaćama iz prethodne godine) i 15%. rep. Stope poreza na dobit preduzeća (%) 35 30 25 20 15 10 5 0 Federacija BiH Republika Srpska Albanija Hrvatska Rumunija Bugarska Bivša jug. tj.) 25 16 10 SREBRENICA (Republika Srpska .

podaci Akcize se u Bosni i Hercegovini obračunavaju na naftne derivate. a Republika Srpska učinila je zapažen napredak u oblasti regulatorne reforme. po istoj stopi. kafu i duvan.0% carinske vrijednosti naplaćuje se u svrhu registracije carine (kao taksa za obradu carinjenja). Počela je 22 Pregled regulative o akciznoj politici možete pogledati na web stranici Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH: http://www. vino.23 Ove se stope primjenjuju na robu koja potiče iz država sa kojima Bosna i Hercegovina ima trgovinski sporazum. bezalkoholna pića. kao i doprinos za dječiju zaštitu. te istu pojednostaviti.uino.22 Carinske dažbine na svu robu uvezenu u Bosnu i Hercegovinu plaćaju se ad valorem. žestoka pića.gov.ba/download/Dokumenti/Dokumenti/bos/Carina/Carinska_tarifa_BiH. zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti.fipa.gov.pdf Ova dodatna dažbina naplaćuje se na 852 od ukupnog broja tarifnih stavki (7. a koji sadrži klauzulu o Najpovlaštenijoj naciji (MFN).uino. Važeće stope i iznosi koji se odnose na prosječnu neto plaću u Republici Srpskoj dati su u tabeli ispod. s prosječnim troškovima od €637. Regulativa o preduzeću uglavnom se donosi na entitetskom nivou. što će omogućiti registraciju privrednog društva u roku od pet (5) radnih dana. Oprema uvezena kao dio stranih investicija je oslobođena carina i taksi. Doprinosi se obračunavaju na ukupnu neto plaću i naknade uposlenika.ba/download/Dokumenti/Dokumenti/bos/Porezi/Akcize/Zakon _o_akcizama_u_BiH.24 Pored toga. ili iz onih država koje primjenjuju istu klauzulu na robu koja dolazi iz BiH. bilo da je roba stranog ili domaćeg porijekla.A NA L I Z A S T R A NA 42 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO I I I Doprinosi na plaće u Republici Srpskoj pokrivaju penzijsko-invalidsko. % Republika Srpska Zdravstveno osiguranje Penzijsko osiguranje Osiguranje od nezaposlenosti Dječije osiguranje UKUPNO neto plaće (po uposlenom) 15% 24% 1% 2% 42% (neto) na prosječnu plaću (€295 mjesečno)* € 44 71 3 6 €124 * 2006. 5%. Onda kada BiH pristupi Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO). tretman Najpovlaštenije nacije bit će omogućen svim članicama WTO-a. a kreće se od € 0.25 Regulatorno okruženje za poslovanje Bosna i Hercegovina je u procesu provedbe ubrzane registracije preduzeća. novi sistem ubrzane registracije trebao bi poboljšati poslovno okruženje za investicije u Bosnu i Hercegovinu u kontekst njene regionalne i međunarodne konkurentnosti. Bosna i Hercegovina potpisala je Sporazume o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa dvadeset sedam država i trideset šest Sporazuma o promociji i zaštiti ulaganja.pdf (samo na jezicima naroda BiH) Carinske tarife u BiH se mogu pogledati na web stranici Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH: http://www.gov.ba Više od 12 faza i oko 54 dana potrebna za registraciju novog preduzeća. 23 24 25 26 . Dodatna dadžbina plaća se na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda u iznosu po jedinici mjere.8% od svih stavki) Spisak možete pogledati na www. 10% i 15%.07. Pošto se Bosna i Hercegovina često karakteriše kao država sa komplikovanom procedurom registracije privrednih društava26.08 po jedinici mjere do € 3. po stopi od 0%. pivo. 1.

uključujući i proces pod nazivom regulatorna giljotina. godine je. ili oko € 1.2%.9558 BAM). Prema podacima Agencije za promociju stranih investicija (FIPAe). i 2007. U stvari.regodobrenja. radi smanjenja birokratskih prepreka i stvaranja okruženja povoljnijeg za poslovanje preduzeća. Nominalni BDP je 2006.php Kratak opis makroekonomskog okvira Bosnu i Hercegovinu karakteriše generalno stabilno makroekonomsko okruženje.473 različite inspekcijske mjere. bit će ukinuto njih oko 90. od 2. bankarsko tržište kontroliše nekoliko dobro poznatih međunarodnih banaka.27 godine. Bosna i Hercegovina je među državama sa najnižom stopom inflacije u regiji. oko 1. Stoga.0%. bila 6.net/eng/index. Nova ljubljanska banka (Slovenija) i Banca Intesa Sanpaolo 27 Podaci za 2007. a dodatnih 140 izmijenjeno. od utvrđene 332 regulatorne formalnosti. ili € 2.DIO I I I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 43 pojednostavljivati poslovne uslove institucionalizovanim analizama regulatornog učinka. a dodatnih 772 izmijenjeno s ciljem da bude omogućeno lakše poslovanje. Priliv stranih direktnih investicija ( milioni) 1600 1200 800 400 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Izvor: BiH Agencija za promociju stranih investicija (FIPA) I-VI 2007 podaci 2006 2007 Bosna i Hercegovina je proteklih godina također zabilježila povećanje direktnih stranih ulaganja. godine u Bosni i Hercegovini bio € 8. Volksbank International (Austrija).8 milijardi. U proteklih nekoliko godina prosječna stopa rasta realnog BDP-a iznosila je oko 6. Bosna i Hercegovina je. Strane banke gotovo u potpunosti dominiraju tim sektorom (83% kapitala bankarskog sektora). Unicredito group (Italija). između 1994. godinu su djelimični i odnose se na investicije ostvarene u prvih šest mjeseci tekuće godine . Bruto domaći proizvod po glavi stanovnika od 2000.065 po glavi stanovnika. a 2006. Hypo-Alpe-Adria (Austrija). Bankarske usluge Bankarski sektor Bosne i Hercegovine – koji obuhvata 32 banke – u potpunosti je reformisan i relativno sofisticiran. a promjene u stabilnosti cijena ne očekuju se u bliskoj budućnosti. primila ukupno € 4. prema zvaničnim statističkim podacima. Štoviše. godine je porastao gotovo za 65%. kao što je Raifeissen Bank (Austrija).289 po glavi stanovnika. Detaljne informacije o administrativnim procedurama i kontrolama poslovnih djelatnosti u Srebrenici možete pogledati na: http://www.05 milijardi direktnih stranih ulaganja. tako da se pomogne otvaranju biznisa i radu preduzeća. Makroekonomska stabilnost države ostvaruje se putem stabilne valute [(konvertibilna marka (KM) – ISO šifra: BAM)].058 će se eliminisati. Cilj je smanjiti prepreke otvaranju biznisa novim. kao i preduzećima koja već postoje. koja po valutnom aranžamanu vezana za EUR po fiksnom kursu (1 EUR = 1.

Projekat Svjetske banke Kako poslovati (www. Živojina Mišića bb. Banke koje imaju filijale u Srebrenici su: Nova Banjalučka banka a. Novim Zelandom.d.org) nudi objektivne pokazatelje kojim se mjeri lakoća poslovanja u 175 država. bivšu jugoslavensku Republiku Makedoniju. proizvod će imati porijeklo one države koja je bila posljednja u lancu proizvodnje tog proizvoda. Dijagnonalna kumulacija funkcioniše između više od dvije države. Ul. koji uključuje Albaniju. Rusijom. Norveškom. CEFTA također omogućava upotrebu dijagonalne kumulacije porijekla.htm 29 . Švicarskom. sanitarne i fitosanitarne standarde i zahtjeve EU. Banja Luka (u vlasništvu: Bank Austria Creditanstalt. Bijeljina (domaća banka) Filijala u Srebrenici. godine biti izvezena u svih 27 zemalja članica EU bez carine. Regionalna zona slobodne trgovine: Bosna i Hercegovina ratifikovala je Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA). Srebrenica 75430 (++387) 56 385 269 (++387) 56 386 723 Nova banka a. U okviru CEFTA-e. U pogledu rang-liste za dobivanje kredita28. i sedmo mjesto u cijelom svijetu.A NA L I Z A S T R A NA 44 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO I I I (Italija).5% ukupnog preostalog kredita i gotovo 85% svih pologa.d. i bez ikakvih količinskih ograničenja. 28 Pokazatelji kojima se procjenjuju zakonska prava dužnika i zajmodavaca. te razmjena informacija o zaduživanju (pristup registru informacija o kreditima). U skladu s tim. dok su stope na dugoročne kredite bile prosječno 7. Bosnu i Hercegovinu. Samo proizvodi ili materijali sa utvrđenim porijeklom mogu biti predmet dijagonalne kumulacije. sva roba porijeklom iz Bosne i Hercegovine. a koja ispunjava tehničke. Australijom. UNMIK. Srebrenica 75430 (++387) 56 450 031 Mogućnosti za trgovinu Preferencijalni pristup tržištu EU: Bosna i Hercegovina jedna je od zemalja sa preferencijalnim pristupom tržištu EU putem statusa Najpovlaštenije nacije (MFN). može do 2010. a četiri najveće banke drže više od 71. Na raspolaganju uz postojanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SPP). sve kompanije na teritoriji Bosne i Hercegovine imaju pristup zoni slobodne trgovine od 25 miliona stanovnika. Srbiju. Japanom i Kanadom. Hrvatsku.europa.35% na godišnjem nivou.00% godišnje. Crnu Goru i Moldaviju. godine kamatne stope na kratkoročne kredite nefinansijskom korporativnom sektoru iznosile su prosječno 7. pod uslovom da su potpisale Sporazume o slobodnoj trgovini sa identičnim pravilima o porijeklu robe i naknadama. Zabilježeno je opadanje stope na kratkoročne i dugoročne kredite poslovnom sektoru. Milivoja Mićića 4-5. Polovinom 2007.29 Bilateralni sporazumi o slobodnoj trgovini: Bosna i Hercegovina je sa Turskom potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini. Bosna i Hercegovina zauzima prvo mjesto među državama Evrope i Srednje Azije. Preferencijalni pristup drugim svjetskim tržištima: Bosna i Hercegovina također ima koristi od povlaštenog trgovinskog režima sa SAD-om. Ovaj Sporazum zamjenjuje prethodna 32 bilateralna sporazuma o slobodnoj trgovini u regiji. efikasnost zakona o garancijama i stečaju u olakšavanju davanja kredita. pod uslovom da je ista obavila više od jedne minimalne proizvodne operacije. članica Unicredito Group) Filijala u Srebrenici Ul. Više o dijagonalnoj kumulaciji možete naći na: http://ec.eu/enlargement/questions_and_answers/diagonal_cumulation_en. Tržišna koncentracija je relativno visoka.doingbusiness. Iako više od dvije države mogu učestvovati u proizvodnji proizvoda.

Bankarstvo i finansijski sektor. 12. 14. Energetika. Razgovor sa g-đom. 24. Vlada RS: Razvojni programi RS. 11. 17. avgust 2007. načelnicom Odjela za urbanizam. 10. 27. Zavod za zapošljavanje Srebrenica.PA RT I V A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 45 DIO IV: REFERENCE 1. avgust 2007. . Razgovor sa g-dinom. 2007. Vodič za investitore. 2006. 16. avgust 2007. 23.fipa. Pojedini mali i srednji projekti/kompanije. Enesom Drljevićem. 2007. 3. Građevinarstvo. Razgovor sa g-dinom Seadom Terzimehićem. 6.. 2007. avgust 2007. 25. 5. TALDI: Ekonomski pregled opštine Srebrenica. 21. Senadom Subašićem. Šumarstvo i drvna industrija. Vlada RS: Program za Srebrenicu. 22. 18. Investicijske mogućnosti u BiH.ba) Poljoprivreda i prehrambena industrija. 2004. Razgovor sa g-dinom. 20. Biznis centar Srebrenica. avgust 2007. Materijal Agencije za promociju stranih ulaganja (at www. juni 2003. načelnikom Odjela za privredu i društvene djelatnosti. Bečki institut za međunarodne ekonomske studije: Uticaj direktnih inoinvesticija na restruktuiranje industrije za obradu metala u BiH. 2007. 15. Automobilska industrija. Regionalna razvojna strategija za sjevero-istočnu Bosnu–NERDA. Opština Srebrenica. 26. Begajetoma Mustafić. 2. Rudarstvo i metalna industrija. Fond PIO Bijeljina. nov. avgust 2007. Opština Srebrenica. 8. 13. 9. 19. Zavod za zapošljavanje Milići. NERDA. FIPA. Zavod za zapošljavanje Bratunac. Turizam. Informacijska i komunikacijska tehnologija. avgust 2007. 7. avgust 2007.gov. avgust 2007. 28.

.Srebrenicu karakteriše diverzificirana ekonomija u usponu koja investitorima nudi konkurentne podsticaje. Opština Srebrenica. je trenutno jedna od najatraktivnijih lokacija za investiranje u Bosni i Hercegovini (BiH). zajedno sa okolnim opštinama.

4. Kontakt informacije o centrima za podršku biznisa Projekti za Srebrenicu. Srebrenica i Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Uredba o koncesijama Republike Srpske Regulativa upravljanja šumama Republike Srpske 48 49 50 3. 164 6.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 47 DIO V: DODACI 1. 2. izvadak iz Regionalne razvojne strategije Anketa o radnoj snazi Detaljna analiza nekih preduzeća iz Srebrenice i Bratunca Prikaz finansijskih proizvoda koje nude banke u regiji Prikaz prijedloga investicionih ulaganja dostavljen Opštini 7. 54 5. . 9. 175 179 180 8.

304 655 Fax.250 Gradačac Tarevci bb / Poslovni inkubator /. 061/151-105.nerda. Selmir Nuhanović Adresa: Slavka Mičića 60.ba BIC – Centar za poslovne informacije u okviru Udruženja poduzetnika Tuzla Kontakt osoba: Tatjana Sirćo. i Ž. Tuzla Tel.: +387 35 251 150 E-mail: nerda5@yahoo.net . 75000 Tuzla Tel/fax: +387 35 274 385 E-mail: nerda5@yahoo. 1. lamela B. Tuzla Tel.nbr@gmail.ba Web stranica: www.ba Centar za samostalne djelatnosti Srebrenica / Bratunac Kontakt osoba: Zulfo Zahirović Adresa: Srebreničkog odreda br. +387 51 220 530 Fax.1.ba Web stranica: www.nerda.net www.net. inovacija i tržišta za Bosansku Posavinu Kontakt osoba: Enver Sarvan Adresa: VI bataljona bb / Poslovni inkubator /. Tuzla Tel. 78 000 Banja Luka Tel.ba.org Udruženje za razvoj NERDA/BSPC-Centar za podršku i promociju biznisa Direktor: Enes Drljević Adresa: M. Srebreničkog odreda bb. 74.ba HO PRIJATELJICE Kontakt osoba: Jasminka Tadić Husanović Adresa: II tuzlanske brigade 19/1. Tuzla Tel. 304 656 E-mail: info@bit. Crnogorčevića 5.ba Centar za otvaranje biznisa u sklopu Univerziteta Tuzla Kontakt osoba: Sanja Hajdukov. Tel.: +387 35 258 280.i Ž. 245 212 E-mail: hdprituz@bih.: +387 35 250 045 Fax.: +387 35 275 418 E-mail: talditz@bih. 061/705021 Email: drinasr@inet.: +387 35 300 510 E-mail: adisa. 75430 Srebrenica Tel. +387 51 220 532 E-mail: rars-msp@blic.Srebrenica.muharemovic@untz.: +387 35 274 385. Bratunac i Gračanica) Kontakt osoba: Enes Drljević Adresa: M. Crnogorčevića 5.info Agro-biznis centri (Odžak.net Web stranica: http://www.net. prijateljice@bih.net.: +387 35 314 971 E-mail: udr_obrtnika_tz@bih.prijateljice.480 Modriča Tel/fax: 00387 (0) 53 810-952 Tel: 00387 (0) 53 820-515 GSM: 00387 (0) 61 164-575 E-mail: PITcentar.: +387 35 314 970 Fax.net./fax.ba Biznis centar Srebrenica Kontakt osoba: Nada Jovanović Adresa: DOM KULTURE.com www.com nbr@teol.TALDI Direktor: Indira Prljača Adresa: Stupine B 13. 245 630 Fax./Fax. konsultant na projektu Adresa: Trg slobode 16.taldi.rars-msp.056/440-180 E-mail: bcs@teol.056/440-729. Brčko.ba .org Tel: 065/975-620.: +387 35 304 650. robert@bit. 76. 245 211.ba BIT Centar Tuzla Kontakt osoba: Robert Martić.bcsrebrenica. Tuzla Tel.A NA L I Z A S T R A NA 48 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I DODATAK 1 KONTAKT INFORMACIJE O CENTRIMA PODRŠKE BIZNISU Agencija RS-e za razvoj malih i srednjih preduzeća Adresa: Slavka Rodića 4. Adisa Muharemović Adresa: Univerzitetska br. Bijeljina./Fax: +387 35 245 210.ba Centar za razvoj poduzetništva. 304 651. Tuzla Tel.com Web stranica: www. 056/385-180 Udruženje građana za inicijativu lokalnog razvoja .

godine. 6. Srebrenica. a Regionalna agencija za razvoj (NERDA) promovirana kao agencija nadležna za koordiniranje provedbe Strategije. 8. Rekonstrukcija i obnova manastira „Sveto Trojstvo“ Sase. IZVADAK IZ REGIONALNE RAZVOJNE STRATEGIJE Izrada Regionalne strategije razvoja za sjeveroistočnu Bosnu i Hercegovinu organizirana je unutar Projekta EURED po metodi „odozdo prema gore“. 2.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 49 DODATAK 2 PROJEKTI ZA SREBRENICU. jedrenje i sportski turizam (uključujući prekograničnu saradnju sa Srbijom) Renoviranje ski centra „Bukova glava“ i rekreativnog centra „Jezero“. Srebrenica. Bratunac i Vlasenica Razvijanje riječnih i jezerskih sportova: lov. Stratregija je dovršena krajem 2004. godine. 5. 1. „Okvir za provedbu Regionalne strategije“ ažuriran je 2007. 3. a sadrži niz projekata koji se odnose na Općinu Srebrenica. 4. Izrada ručnih radova BOSFAM Studija izvodljivosti za izgradnju regionalne deponije smeća za općine: Milići. 7. Rekonstrukcija spomenika Drugom svjetskom ratu u Srebrenici . Sport-rekreacija-zdravlje-šetnje: „Guber“ banja Rekonstrukcija stare tvrđave „Rampart“ iznad Srebrenice.

Zanimanje Pol Dob Stručna sprema Profil Zaposlen Radno iskustvo Broj godine Grana privrede u kojoj imate najviše iskustva iskustva 0-1 1-2 DA DA 2-5 Drvo prerada 5-10 10-20 >20 Metalna industrija Rudarstvo Građevinarstvo Usluge Poljoprivreda Prehrambena industrija Šumarstvo 18-25 25-35 M 35-45 45-55 55-65 Nekvalifikovan (NK) Polukvalifikovan (PK) Srednja stručna sprema (SSS) Visokokvalifikovan (VKV) Tehničar (VK) Ž Viša stručna sprema (VŠS) Visoka stručna sprema (VSS) NE NE Trgovina Javne institucije Ostalo . dobi. koliko je to bilo moguće. Podatke je prikupio Biznis centar Srebrenica. i godina i vrsti stečenog radnog iskustva. Prikupljeni su podaci o: polu. pratio opšte demografske karakteristike aktivne populacije u pogledu statusa zaposlenosti i polne strukture. provodeći anketu i u ruralnom i u urbanom području ovih opština. Biznis centar Srebrenica je. statusu zaposlenja. nivou i vrsti obrazovanja. Osim za polja o vrsti obrazovanja. upitnik ankete je bio matričnog tipa kako je to i prikazano u tabeli ispod.A NA L I Z A S T R A NA 50 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I DODATAK 3 ISTRAŽIVANJE Anketa o istraživanju tržišta radne snage je provedena metodom slučajnog odabira sa 700 lica iz Srebrenice i Bratunca. Anketa je osmišljena kako bi se prikupile informacije o karakteristikama radne snage.

0% 10.3% 34.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 51 Grafikoni koji se nalaze u tekstu ispod predstavljaju različite karakteristike uzorka.0% 40. 20% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 18-25 25-35 35-45 45-55 55-65 35-45 25-35 45-55 18-25 55-65 35-45.8% 22.4% 23. 7% 45-55. 23% 25-35.0% 0. 17% 18-25. 32% 0% Muški Ženski Grafikoni koji se nalaze u tekstu ispod predstavljaju karakteristike tržišta rada na ovome području na osnovu podataka izvedenih iz statističkog uzorka.0% 20. Karakteristike uzoraka Zaposlenost po rodu Karakteristike uzoraka Podjeljenost zaposleni po rodu i starosnoj dobi 60. Radna snaga sa radnim iskustvom po starosnoj dobi i rodu 100% 80% 60% 40% 20% 0% 18-25 25-35 35-45 45-55 55-65 Muški Ženski .0% 50.0% Zaposleni Ženski Muški Karakteristike uzoraka Podjeljenost po starosnoj dobi 19.5% Nezaposleni 8% 35-45 25-35 7% 25-35 6% 35-45 5% 18-25 45-55 45-55 18-25 4% 3% 55-65 2% 55-65 1% 0% Muški rod Ženski rod Zaposlenje po starosnoj dobi i rodu 55-65.0% 30.

A NA L I Z A S T R A NA 52 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I Godine radnog iskustva po starosnoj dobi za populaciju muškog roda Godine radnog iskustva po starosnoj dobi za populaciju ženskog roda 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18-25 >20 2-5 1-2 0-1 5-10 10-20 25-35 35-45 45-55 55-65 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18-25 5-10 2-5 1-2 0-1 10-20 >20 25-35 35-45 45-55 55-65 Radno iskustvo Radno iskustvo za starosnu grupu od 18 do 35 godina 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% Kumulativni procenat 83% 59% 15% 0-1 1-2 42% 23% 2-5 5-10 10-20 >20 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kumulativni procenat 100% 78% 45% 30% 0-1 1-2 2-5 5-10 10-20 >20 95% 100% Godine iskustva Godine iskustva Nivo obrazovanja po grupama za populaciju muškog roda Nivo obrazovanja po grupama za populaciju ženskog roda 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 18-25 25-35 35-45 SSS PK NK 120% 100% 80% 60% 40% 20% 45-55 55-65 0% 18-25 25-35 35-45 SSS PK NK 45-55 55-65 V-S VSS VKV VK V-S VSS VKV VK .

DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 53 Podjelje radne snage sa radnim iskustvom po sektorima Podjelje radne snage sa radnim iskustvom po sektorima (muška populacija) Usluge 11% Trgovina 6% Šumarstvo 4% Rudarstvo 7% Prehrambena industrija 3% Poljoprivreda 6% Drvo prerada 10% Građevinstvo 14% Javne institucije 5% Usluge 12% Drvo prerada 10% Građevinstvo 15% Trgovina 4% Šumarstvo 3% Rudarstvo 6% Prehrambena Metalna industrija industrija 1% Poljoprivreda 23% 5% Ostalo 12% Javne institucije 4% Metalna industrija 28% Ostalo 11% Podjelje radne snage sa radnim iskustvom po sektorima (ženska populacija) Podjelje radne snage sa radnim iskustvom po sektorima (muška populacija) Usluge 17% Trgovina 21% Drvo prerada 4% Građevinstvo Usluge 0% 17% Javne institucije 13% Metalna industrija Trgovina 10% 4% Ostalo 17% Poljoprivreda Šumarstvo 3% Rudarstvo 5% Prehrambena industrija 1% Poljoprivreda 14% Drvo prerada 2% Građevinstvo 23% Šumarstvo 2% Rudarstvo 4% Prehrambena 8% industrija 10% Javne institucije 3% Metalna industrija 9% Ostalo 13% Struktura nezaposlenih osoba sa radnim iskustvom. po sektoru (ženska populacija) Usluge 16% Trgovina 4% Šumarstvo 4% Rudarstvo 6% Prehrambena industrija 0% Poljoprivreda 8% Ostalo 12% Drvo prerada 3% Građevinstvo 33% Drvo prerada 2% Usluge 20% Trgovina 23% Građevinstvo 2% Javne institucije 9% Metalna industrija 0% Ostalo 14% Poljoprivreda 26% Javne institucije 1% Metalna industrija 13% Šumarstvo 0% Rudarstvo 2% Prehrambena industrija 2% . po sektoru (muška populacija) Struktura nezaposlenih osoba sa radnim iskustvom.

Adresa firme 2: Srebrenica. Termalne banje Guber pokrivale su prostor od oko 25. Neposredno okruženje Termalnih banja Guber nudi niz rekreativno. i 30 sezonskih radnika. a Crni Guber je čuven po svojim prirodnim izvorima vode ljekovitih kvaliteta koja se oduvijek točila na izvorima termalnih voda Guber. Srebrenica Adresa firme 1: Crni Guber b. staze za trčanje. odmah poslije rudnika. a da je ime Guber daleko poznatije širom Evrope zbog svojih termalnih banja i endemske izvorske vode. te lov (uglavnom lov na veprove. Aleksander Simić Kontakt telefon i fax: 065/660-050.d. mob.000 posjetilaca. kao što su plivanje.D.2007. ali su danas zatvorene i tako je još od 1993.000 kvadratnih metara. a neposredno prije izbijanja rata 1993. a sa samo 260 kreveta. ponuđene usluge. poznatiji kao Termalne banje Guber. nudi usluge medicinske rehabilitacije i masaže. rezervacije po tri mjeseca unaprijed. Srebrenica. skijanje (staze udaljene 7 km). Preduzeća koja su intervjuisana odabrana su nasumice. 124 uposlena radnika u jeku sezone. Bosna i Hercegovina Kontakt osoba u firmi: Gosp.A NA L I Z A S T R A NA 54 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I DODATAK 4 DETALJNA ANALIZA NEKIH PREDUZEĆA IZ SREBRENICE I BRATUNCA Preduzeća koja su predstavljena u tekstu koji slijedi analizirao je međunarodni konsultant kojeg je angažovao UNDP u svrhu ove studije. godine. PROFIL PREDUZEĆA IZ OBLASTI TURIZMA IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA Konsultant: Thomas R. Trenutno rukovodstvo firme je ukazalo na činjenicu da su Termalne banje Guber prije rata u najvećoj mjeri doprinosile ekonomskom razvoju regije.sportskih aktivnosti na otvorenom. te godišnje imale oko 90.b.09. Trenutni vlasnici procjenjuju da je oko jedan milion ljudi iz područja bivše Jugoslavije posjetilo Termalne banje Guber za svog života. E-mail: Početne preporuke konsultanta √ ___ ___ Preporučuju se dalje aktivnosti na podršci ulaganju Potrebno je održati dodatne sastanke kako bi se utvdila podrška Ne preporučuje se uključivanje u dalje aktivnosti na podršcu ulaganju Izvještaj i analiza ove poslovne prilike za Regiju Srebenica Navedite kratak opis aktivnosti firme na tržištu (proizvodi. Na vrhuncu razvoja. Većina firmi srednje veličine je intervjuisana. ribolov (u blizini banje se nalazi vještačko jezero dubine 90 metara). medvjede i divlje koze). uključujući i njihove kupce i ključne dobavljače: Guber a. godine Naziv firme: Guber A. 056/440-488 Web stranica. Ruddy Datum izvještaja: 03. . Analize su zasnovane na iscrpnim intervjuima sa menadžmentom svake pojedinačne firme.u kojim regionima/zemljama).

S tim u vezi.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 55 1. iako sama firma nije imala značajnijih poslovnih poduhvata u cijelom tom periodu. sama vizija je dosta realistična i stoga bi ovakav poduhvat trebao naći svoje mjesto i biti glavna okosnica ekonomije u regiji. U svakom slučaju. Prodaja unikatnih suvenira ili drugih proizvoda sa zaštitnom markom. jedina mogućnost je osvrnuti se na uspjehe iz prošlosti te gledati na taj period kao osnovu koja se može projecirati za moguća ekonomska postignuća u budućnosti. Ocijeniti koliko rukovodstvo poznaje tržište i razumije njegovu dinamiku.000 KM 90 dnevno KM 450. za jedan dan. Bilo bi poželjno da su i vlasnici imali svoga predstavnika i prezentirali svoju viziju firme te ukazali na finansijske potrebe. Navedena tabela predstvalja predviđeni godišnji prihod i uzima za polazište različite pretpostavke. Dodatni ekonomski utjecaj se može ostvariti ako se podrži ovaj poduhvat. sobu za noćenje i tri obroka dnevno. Međutim. mogućnost da se ovakavo kulturno i ekonomsko blago vrati u lokalnu ekonomiju predstavlja veliki izazov koji sa sobom nosi relativno mali rizik budući da je sam naziv Guber dosta prepoznatljiv i može postati dobar brand. iznosi 45 KM po osobi. Mnogi posjetioci će morati iznajmiti sobe u Srebrenici i široj regiji jer se planira samo 125 kreveta smještajnih kapaciteta. zbog devastirane infrastrukture. Kao što je prethodno pomenuto. uključujući i medicinsko-rehabilitacijske usluge.000 Srednja posjećenost/godišnje oko10. i više sezonskih radnika.000 KM 8.000 posjetilaca novim Termalnim banjama Guber. i nije bilo nikakvih poslovnih poduhvata posljednjih 15 godina.000 kvadratnih metara je samo jedan dio sveukupnog utjecaja na region Srebrenice. Generalni direktor je ukazao na činjenicu da on dobro poznaje aktivnosti medicinskorehabilitacijskog programa kao i usluge koje su se ranije nudile u Termalnim banjama Guber. u periodu 1980-1990 (nije potpuno jasno po kojoj kursnoj listi je napravljen ovaj proračun. rada i velikog ulaganja kako bi se realizirala takva vizija. 2. navedena firma danas nema nikakvog mjerljivog značaja za regionalnu ili lokalnu ekonomiju. S druge strane. takav poduhvat podrazumijeva dosta vremena. kao što je bilo i ranije. Kakav ekonomski utjecaj može imati ovo preduzeće na Regiju Srebrenica? S obzirom da firma nije operativna. Opisati kvalitet i važnost ove poslovne prilike za Regiju Srebrenica. Putem tih posjeta prikupljeno je oko 3 miliona KM godišnje.000 KM 900. u slučaju da se one ponovo pokrenu.100. sadašnjoj ili iz perioda poslovanja). kao što je i navedeno u očekivanjima rukovodstva firme: 50 stalno uposlenih radnika. U prvih nekoliko godina očekuje se oko 5-10. za vrijeme uspješnog poslovanja broj se penjao i do 90. privredni doprinos koji je ostvaren na teritoriji Gubera od oko 25. Biće potrebno obezbijediti ugostiteljske usluge u regionu.000 KM 4. uključujući i veću cijenu jednodnevnog boravka. Prema prijedlogu rukovodstva. on pokazuje spremnost za poslovne poduhvate i dobro poznaje istorijat poslovanja.000 jednodnevnih posjeta godišnje. početna predviđena cijena paket aranžmana. koja predstavlja jedinstvenu destinaciju za sve one koji putuju u Bosnu i Hercegovinu.000 . Ovo je jako važna inicijativa kojom se Srebrenici može vratiti dio izgubljenog identiteta i uliti nada da se ponovo mogu vratiti neka bolja vremena.000 posjetilaca KM 45 dnevno KM 225. 3.000 KM 450. Predviđeni godišnji prihod Pretpostavka Slabija posjećenost/godišnje oko 5. Generalni direktor radi u ovoj firmi već 12 godina. Budući da je potpuno neoperativna. ali nije upoznat sa pitanjima koja se tiču turizma ili marketinga usluga.000 Visoka (prijeratna) posjećenost/ godišnje oko 90.050.

Taj prihod se obezbijedi preko izdavanja soba u nekom lošijem hotelu i izdavanjem apartmana u prostorijama. Pregled iskustva i stručnosti rukovodstva. a koje bi se mogle iskoristiti kao neka vrsta pozitivnih finansijskih sredstava: 25. a i ti dugovi rastu zbog redovnih i zateznih kamata. kako je ovo destinacija za odmor i rehabilitaciju specijalizirane vještine i trening će biti neophodni na svim nivoima menadžmenta. Budući da sadašnje rukovodstvo nije radilo u Termalnim banjama kada su bile operativne. kada bi prestali sa pružanjem bilo kakvih usluga imali bi finansijsku uštedu. 5. kao i odbor uprave koji je odgovoran za svakodnevne aktivnosti. Kada bismo pravili listu opipljivih (čvrstih) i neopipljivih (mekih) potencijala koji su trenutno na raspolaganju u firmi. vejrovatno bi se na toj listi našle sljedeće stavke. Vjerovatno je postojala i neka velika motivacija za kupovinom i kontroliranjem ovih istorijski važnih potencijala. u zgradi gdje se nalazi i njihov glavni ured.A NA L I Z A S T R A NA 56 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I 4. Vrlo je vjerovatno da su neki od prijašnjih radnika. Budući da prihodi preduzeća (od izdavanja soba) pokrivaju samo 30% tekućih troškova. Kako takav prihod nije dovoljan da podmiri njihova dugovanja. Generalni direktor je potvrdio da postoji dioničarski odbor sastavljen od različitih dioničara. Međutim. S obzirom da je struktura dioničara prilično raznolika u „savremenom“ Guberu (vidjeti strukturu dioničara dalje u tekstu). ali bez dodatne diskusije sa rukovodstvom ovakav prijedlog još uvijek ostaje samo kao optimistična pretpostavka. ili u protivnom imaće dodatne penale. Preduzeće također ima velika dugovanja zaostalih plaća radnicima. Trenutno je suviše rano da se potraže radnici sa specijaliziranim vještinama jer ne postoji indikacija da je sada dostupno bilo kakvo finansiranje. kontrole ili utjecaja. Pravo prvog izbora. ali vjerovatno postoje i razlozi zašto to ne mogu ili neće da urade (naprimjer. od nekih 300.korištenja vode Crnog Gubera za potrebe tržišta. 000 KM i ta suma se još uvećava za oko 19% svake godine zbog kamatnih stopa i zateznih kamata. koji se svakodnevno gomilaju. situacija je zaista zabrinjavajuća. Zvanična evidencija vode Crnog Gubera u raznim medicinskim referencama (naprimjer. jer imaju zaostala dugovanja prema državi. imali su minimalne mogućnosti za obuku uz posao. te bi bilo dobro zakazati još nekoliko sastanaka kako bi se ispitale mogućnosti pružanja podrške preduzeću Guber. kao što je lov. navodi se u zagrebačkom farmaceutskom katalogu iz 1986). .) Općenito govoreći. Činjenica je. u centru Srebrenice. Navesti stručnu spremu rukovodstva i dati komentar o ukupnom broju radnika. s obzirom na značajnu povijest Termalnih banja Guber i prepoznatljivog imena. Koji su pozitivni utjecaji ostvareni zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima? U ovom trenutku preduzeće je u velikim problemima. vrlo je moguće pretpostaviti da bi se ključne profesionalne vještine i poslovni kontakti trebali uspostaviti u ovakvom jednom poduhvatu. koji su radili u Banjama prije rata. postavlja se pitanje zašto imaju ikakve aktivnosti. država ne pokazuje spremnost niti volju da potpuno ili djelomično oprosti dugovanje. Pravo da se teren koristi za različite namjene. ugovor o privatizaciji može im onemogućiti prestanak pružanja usluga. još uvijek u regionu. da preduzeće RIS jeste glavni dioničar i kao takav bi mogao biti dodatni izvor prilika. pomalo je čudno da nakon nešto više od deset godina od završetka rata još uvijek nisu u mogućnosti obezbijediti nikakva sredstva kako bi se ponovo oživio ovaj kulturološki stup regiona. ili pak da prihvati dogovor o privremenom plaćanju. Prema riječima generalnog direktora. također. ali i to je također još jedna pretpostavka. Dobra strana svega jeste da ipak imaju neki prihod koji može pokriti 30% troškova plaćanja nadoknade za 16 uposlenika. Stoga je bitno održati dodatne sastanke sa vlasnicima ili njihovim zvaničnim predstavnicima kako bi se prikupilo više informacija.000 kvadratnih metara pošumljenog zemljišta u općini Srebrenica. Trenutno imaju oko 16 uposlenika koji održavaju prostorije i opremu.

000 kvadratnih metara zemlje. iako je firma Guber a. Jedan stari kombi. ali se činio prilično optimističan kada je u pitanju obilato korištenje imena Guber od strane drugih firmi što bi neminovno donijelo korist Termalnim banjama Guber kao i Crnom Guberu u budućnosti ukoliko bi ponovo postali operativni. mnogo prije firma ponovo postane operativna. uključujući i zgrade kao i koncesiju (pravo prvog izbora) na termalni izvor Crni Guber. kako bi se napravio jasan plan. vrlo brzo nakon što je nekih 3 miliona KM uloženo u termalne vode koje su bile u državnom vlasništvu. u najboljem slučaju.d. motela isl. Ovo se može činiti čudnim i nelogičnim. a preostali resursi pokradeni. dopuštenja. Međutim. koja ima i 260 kreveta u 65 soba na tri sprata. multiplaskleroze. je najvjerovatnije samo ime. 7. Voda se prodavala uz određenu ekonomsku dobit. što bi neminovno zahtijevalo da se urade određeni postupci. a sada se korisiti kao hotel za izdavanje soba i apartmana (to su operativne jedinice i glavni izvor prihoda koji firma danas ostvaruje). Zgrada sa glavnim uredom u centru grada Srebrenice sa restoranom i salama za konferencije. godine.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 57 Neobjavljene licence.000 kvadratnih metara zemljišta. reputacija firme) imena Termalne banje Guber i Crni Guber. hotela. . Srebrenica zadržava jedinstveno pravo na Termalne banje Guber i Crni Guber nakon što je otkupila 25. godine počeli su je koristiti pojedini bolesnici (pacijenti koji su bolovali od anemije. odobrenja. Za vrijeme rata sve zgrade i postrojenja za flaširanje vode su potpuno devastirani. Generalni direktor nije baš bio potpuno jasan po ovom pitanju. Moglo bi se pretpostaviti da pravo zadržavanja imena vode Crni Guber dolazi sa vlasništvom i zvaničnim nazivom tog dijela zemlje iz kojeg voda izvire. koji je još uvijek upoterbljiv. Ovakva strategija ima svojih nedostataka i trebala bi se pažljivo prostudirati od strane advokata.ili najveći—potencijal koji ima ova firma. njima je potrebna koncesija (pravo prvog izbora) da bi mogli koristiti termalni izvor. godine od strane austrijskog hemičara Ernesta Ludwiga. zajedno sa izvorom Crni Guber. Međutim. Kakav je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva u preduzeću? Jedan od najznačajnijih . Prihodi od izdavanja hotelskih soba i apartmana. Glavna firma Guber a. U centru Srebrenice jedna operativna zgrada sa hotelom i sobama (iznad glavnog ureda) sa konferencijskom salom i restoranom. Nakon što je napravio detaljna testiranja i analize u Beču. godine kada je još jedna firma dobila koncesiju na korištenje vode koja ima samo jedan izvor (postoji još pet drugih izvorišta u neposrednom okruženju. ili druge dozvole koje se odnose na aktivnosti i usluge medicinsko-rehabilitacijskog centra. Imovina firme obuhvata sljedeće: 1. i 1889. stoga je neophodno izvršiti analizu ovog pitanja kada se bude radio pregled pitanja intelektualnog vlasništva. koncesija je prekinuta sa izbijanjem rata 1993. a također i da se prodaje u bocama za opću javnost. brand koji ima ogromnu vrijednost i prepoznatljivost u ovom dijelu Evrope. reumatizma). Opisati proizvodne i distribucijske procese i opremu u preduzeću Jedinstvena voda iz Crnog Gubera je po pvi put prepoznata 1878. 6. Danas se čini sve da se privuku ulagači koji bi investirali sredstva u tu lokaciju i omogućili da se voda koristi u medicinske i ljekovite svrhe. kupila 25. a prodavali su je Ludwig i njegovi predstavnici sve do 1923. poput otklanjanja nekih minerala iz vode. jer gubitak prava na ime Guber i prepuštanje tog prava drugim korisnicima može suštinski obezvrijediti upotrebu imena samih Termalnih banja ukoliko strategija intelektualnog vlasništva nije primijenjena na odgovarajući način. ali ona imaju potpuno drugačiji hemijski profil). Moguća valorizacija putem zaštitnog znaka i branda (dobar glas.d. restorana. počeo je sa korištenjem flaširane vode u komercijalne svrhe.

što predstavlja osnovno polazište za buduće promovisanje Termalnih banja. a „1898. što je naknadno ispitivano te su urađene hemijske analize na 6 glavnih izvorišta. 8. voda sa Crnog Gubera se oduvijek prodavala širom svijeta. Biznis Centar Srebrenica se obavezao ugovorom da će napraviti preliminarno istraživanje o ekonomskoj opravdanosti ove ideje i njihov izvještaj se može dobiti u firmi Guber a. godine. itd. koje se nalaze u gradu Levico. Pretpostavlja se da distribucija ovakvih razmjera u Evropu i Sjevernu Ameriku može biti prilika da se ponovo vrati na tržište proizvod sa/ili ime branda. koliko je u prosijeku trajala medicinska rehabilitacija (iako tu nikda nisu poduzimali medicinske zahvate). ali visoko specijaliziranu distribuciju. ili u samom Biznis Centru. je već potvrđena. izvozili su je „najviše u Beč. sa 60 soba za posjetitelje (zgrada je u dobrom stanju ali prostorije se ne mogu koristiti). Dansku. godine izvoz dosegao cifru od 200. relaksacija. (U njihovom izvještaju se navodi „da se voda uglavnom izvozila u Beč. Da bi se obezbijedilo flaširanje vode širokih razmjera potrebno je također filtrirati određene elemente jer voda kakva je sada. Kao što je prethodno pojašnjeno u ovom izvještaju. ili 77.) i svaki put mnogo njih bi se ponovo vratilo u posjetu. čim postrojenja budu ponovo uspostavljena i operativna. a oprema uništena). ribolov. lov. Postrojenje Crni Guber u produžetku motela u kojem su se pakovale boce od 360ml vode (zgrada je devastirana a oprema uništena). oko 90. 4. uključujući i Crni Guber.d.“). Holandiju.000 posjetilaca godišnje je posjećivalo Termalne banje Guber iz mnogih razloga (medicinska rehabilitacija. Holandiju. Studijom je utvrđeno da Crni Guber jeste jednistveni endemski izvor mineralne vode sa specifičnim ljekovitim dejstvima. u blizini termalnih voda. od 1980-90. i 10 „soba za pacijente“ (zgrada je devastirana.760 litara u osmosatnoj smjeni.7 litara u sekundi. Ranije se preporučivalo da se u Termalnim banjama Guber ostaje od 21 do 28 dana. Rukovodstvo firme tvrdi da je nekada ranije najmanje 1 milion ljudi iz jugoistočne Evrope posjetilo Termalne vode. Englesku. Englesku. Analiza strategije i kadra koji radi na marketingu preduzeća Jedini konkurent spomenut od strane rukovodstva jesu Termalne banje Levico. Švedsku i Ameriku“ i da je „1898. kao što su oni koji boluju od anemije. udaljen 500 metara od glavnog ureda i hotela. jer „proizvodnja“ podrazumijeva 2. ali otkako su im tražili 5-8% provizije na ukupan obračun posjeta on radije ne bi s njima surađivao ubuduće (nije potpuno jasno da li se ova provizija odnosi na ekvivalent za jedan dan.Također je primjećeno da je jedna žena koja nije iz Srebrenice dolazila punih 30 . 3. prema riječima uprave Levico termalne banje imaju puno veću koncentraciju sumpora tako da njihova voda nije zdrava za piće dok vodu sa Crnog Gubera mogu koristiti i oni koji imaju određena tjelesne slabosti (za opću upoterbu i voda sa Crnog Gubera bi se morala profiltrirati kako bi se uklonila koncentracija određenih hemijskih elemenata).000 boca“. U periodu prije rata. 5. Motel koji je 1. ne bi bila zdrava za piće zbog visoke koncentracije određenih kemikalija i metala. Međutim. U centru Srebrenice petospratni hotel. Bitno je napomenuti da se u navedenoj studiji navodi da postoji 48 „Guber“ termalnih izvora koji se nalaze u području Srebrenice. Dansku. jer samo ime je već prepoznatljivo a ljekovita vrijednost vode za određenu grupu pacijenata. i „svi sadrže gotovo iste minerale“.5 kilometar udaljen od ostalih zgrada i koji je nudio 8 velikih apartmana za izdavanje (zgrada je devastirana). On je naveo da su ranije imali suradnju sa državnim predstavnicima iz turizma. Također postoje i ograničenja u procesu flširanja vode. godine izvoz je dosegao cifru of 200. ili je to cjelokupni obračun za jednog posjetioca/pacijenta). Generalni direktor je potvrdio da se firma bavi mišlju i razmatra mogućnost flaširanja vode iz Crnog Gubera za širu. smješten do zgrade u kojoj se nalazi ured/hotel. Pored toga.A NA L I Z A S T R A NA 58 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I 2.000 boca. koji je nekada imao medicinsku opremu za fizikalnu terapiju. Švedsku i Ameriku“. Medicinski i rehabilitacijski centar. u Italiji. generalni direktor nema baš jasnu predožbu o tome kako najbolje promovirati Termalne banje Guber.

očigledno je da postoji određeni politički rizik koji je povezan sa činjenicom da svaka nova vlada mora revizionirati odluke koncesije i odobriti novu. čiji je predsjednik trenutno i predsjednik firme Guber a.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 59 godina. čime se utvrđuje pravo korištenja vode. Ovo se postiglo putem tzv. tačnije u januaru 2006. U decembru 2003. treba ispitati.) jeste firma RIS. Nakon što je obezbijedio tih 30% pokrenuo je inicijativu za kupovinom ostale imovine koje su bile vlasništvo drugih dioničara.000 KM . itd). godine država je prodala dodatnih 30% posjeda putem tendera privatnim kupcima. prava prvog izbora. bilo bi neophodno obezbijediti primjerak tog izvještaja radi sklapanja bilo kakvih budućih poslovnih ugovora te radi pojedinaca i firmi koji bi surađivali sa firmom Guber a. a i danas redovno dolazi da natoči vodu. . pod određenim okolnostima mogla izgubiti pravo da koristi vodu Crni Guber u komercijalne svrhe ukoliko ne bi bili u mogućnosti da zadovolje određena načela koncesije ili zbog nekih drugih okolnosti (ili neimanja nekih drugih elemenata).d. ali da je to samo pitanje formalnosti kako bi se poštivale nove odluke s ciljem transparentnosti i kvaliteta rada vlade.18%). Opisati pristup preduzeća upravljanju rizikom Uprava firme ne predviđa nikakav konkuretski rizik budući da je najbliži rehabilitacioni termalni centar u gradu Levico. U nastavku je hronološki prikaz procesa privatizacije kroz koji je prošla firma Guber: Prva privatizacija imovine Termlanih banja Guber desila se 1999.18% Termalnih banja Guber firmi RIS.99% zemljišta u državnom vlasništvu (dalje u tekstu navedeni sa zvjezdicom). vlasnik oko 25. onemogućavajući bilo kome drugome da ima takvo pravo. i njihova voda ima izrazito veliku koncentraciju sumpora tako da nije pogodna da se koristi za piće. Kako je firma Guber a. Ako ništa drugo. minimalne godišnje poreze.d.d. te da je i to dio prethodne prakse. Nedavno se firma susrela sa još jednim rizikom kada je vlada revizionirala prvobitni proces privatizacije u okviru kojeg su Termlane banje Guber bile prodane. u Italiji. dok se voda Crnog Gubera može piti i koriste je čak i neki bolesnici (pacijenti koji boluju od anemije). čime je tehnički govoreći ostalo 14. jer iako izgleda pomalo čudno i nemoguće. koja je opet u vlasništvu neke druge firme iz RS. godine. da li bi firma Guber a. Konačni ishod je zasigurno utvrdio da se privatizacija Termalnih banja Guber odvijala u skladu sa svim zakonima i finalni izvještaj je javni dokument i dostupan je na uvid. Rukovodstvo firme je ukazalo na činjenicu da je revizija odluke koncesije pokrenuta kao rezulatat promjena u vladi čime je ukazano na potrebu za takvu vrstu preispitivanja jer su se svi sporazumi nastali u prethodnoj administraciji ponovo pregledali.d. kada je vlada revizionirala odluku koncesije. Rukovodstvo je također potvrdilo da su se prije rata takvi tenderi raspisivali svakih pet godina. čime je na kraju obezbijedio 61.d. a nakon toga otkupio još neke dionice. bilo bi potrebno utvrditi da li firma snosi troškove izdavanja koncesije u bilo kom obliku (takse. Tih 30% je kupilo privatno lice iz Banja Luke za 192.18% ukupne imovine Termalnih banja Guber (prvobitno je kupio 30% od države. Također. čime je osigurao svojih 61. gidine kada je država prodala oko 55% firme putem certifikata privatnim i javnim preduzećima (uključujući i neke dioničare koji su navedeni dalje u tekstu). te da je jedino moguće da na tenderu za koncesiju ova firma bude realno odabrana je je ona vlasnik zemljišta i imena Guber. čime se osigurao pristup vodi. glavni dioničar Termalnih banja Guber (uz mogućnost prenosa imovine firmi Guber a. Poslije toga privatno lice iz Banja Luke je prodalo svih svojih 61. Ovim pitanjem se treba ozbiljnije pozabavati sa pravnog aspekta. Navedeno pravo je odnedavano „obnovljeno“.000 kvadratnih metara zemljišta gdje se nalaze termalni izvori Crni Guber. a onda putem certifikata osigurao 51%. Trenutno. vlada BiH im mora osigurati koncesiju neke vrste kako bi im se dozvolilo da koriste izvorsku termalnu vodu u komercijalne svrhe. Iako se čini da je taj rizik prevaziđen. barem teorijski. tehnički govoreći. 9. a pod uvjetom da firma prihvata pravo i poštuje neke/sve ugovore koji su popratna odrednica takvog prava.

Pristup upravljanju rizikom Ukupna ocjena (od mogućih 100) 5 3 5 2 1 1 1 1 1 3 2 4 3 2 1 2 2 1 15 6 20 6 2 1 2 2 1 55 Šta se može poduzeti da bi se preduzeću pomoglo da raste i stvara nove prilike za zapošljavanje? Potrebno je da grad Srebrenica gradi i obnavlja infrastrukturu u isto vrijeme dok se Termalne banje ponovo oživljavaju. doslovno bez nedostataka 4. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5. Strategija marketinga i prodaje 9. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 7. Ta pojava je dodatno ispitana. Još jedan mogući rizik je u vezi sa endemskom kvalitetom izvorske vode Crni Guber. naročito ukoliko se hiljade novih posjetilaca privuče da dođu u Srebrenicu i region svakog mjeseca.00 7. infrastruktura će imati negativan utjecaj na mogućnost firme da uspiju.0 – Postoje neki nedostaci u odnosu na ovaj kriterij. Procesi proizvodnje i distribucije 8.i situacijom u kojoj bi konkurent pokušao da flašira ili promovira Guber vodu sa nekog drugog Guber izvorišta u okruženju.0 – Adekvatno u odnosu na ovaj kriterij.99 3. te da „svi imaju gotovo iste minerale“.0 – Vrlo impresivno u odnosu na ovaj kriterij. Kriteriji i ocjena U tabeli su navedeni kriteriji i ocjene koje treba koristiti. U svakom slučaju. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 6.42 *Napomena: Zvjezdica ukazuje na državne fondove.44 4. potrebno je poboljšanje – Ozbiljni nedostaci u odnosu na ovaj kriterij Ocjena Bodovi Važnost (bodovi x (1-5) važnost) Kriterij 1. jer u protivnom potrošači mogu biti zbunjeni i time se prilika Crnog Gubera može „razvodniti“.90 6. neophodno je jasno naglasiti jedinstvene kvalitete ove vode u kontekstu drugih voda i izvorišta u regionu. i urađene su dodatne hemijske analize na 6 glavnih izvorišta. Prethodno pomenti izvještaj studije koju je radio Biznis Centar Srebrenica ukazuje na činjenicu da postoji oko 48 „Guber izvorišta“ koji se nalaze na području Srebrenice.A NA L I Z A S T R A NA 60 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I Prikaz dionica: RIS Company *Penzioni Fond Kristal Invest PIF IB Fond *Fond za Restituciju Polara Invest Fond Ostala Fizicka Lica 61. postoje neke sumnje ili razlozi za zabrinutost 2. Analizom je finalno utvrđeno da je voda Crni Guber jednistvena endemična mineralna voda sa posebnim ljekovitim dejstvima. jer u protivnom.0 – Visok stepen dobre prilike u odnosu na ovaj kriterij.07 6. Koristiti skalu od jedan do pet (prihvatljivi su razlomci) za svaki kriterij: 5. nema većih razloga za zabrinutost 3. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 3. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 2. .18 % 10. uključujući i Crni Guber.

Dugovi/krediti: Trenutno imaju oko 600. Također bi voljeli da poslovanja ili ispitaju mogućnost flaširanja vode Crni Guber i njene prodaje ali u tom poslovnog slučaju određeni minerali se moraju filtrirati iz vode. Ovi se dugovi uvećavaju svake godine za oko 19% radi kamatnih stopa i zateznih kamata. Prosječne plate (bruto/neto) izuzev rukovodilaca: Trenutno niko od uposlenika ne prima punu plaću stoga je ovo pitanje nerazjašnjeno i visina plaća još nije ustanovljena. novih 30% je privatizirano i ukupno 192. ali je potvrdio da se radi o „najmanje 5 miliona KM“ kako bi se obnovio dio imovine a čime bi se obezbijedio posao za oko 50 radnih mjesta (puno radno vrijeme). Želja za Koji su problemi s kojia se suočavaju: tehničkom ili Neminovno je obezbjeđivanje medicinske opreme za medicinski centar. Glavni ulaz sirovina: Medicinske i rekreativno-turističke termalne banje koje imaju ljekovita dejstva. uključujući i oko 3-400. firma RIS.90 Kristal Invest 6.99 Polara Invest Fond 3. vlasnici Termalnih banja i prava na vodu Crnog Gubera.000 KM duga. 1980-1990 Neto prihod/dobit: Imovina je najvećim dijelom trenutno neupotrebljiva (oni izdaju sobe u jednom hotelu i aprtmane.000 KM državi. Želja za finansijskom podrškom. U svakom slučaju. ali je rukovodstvo odbilo tu ponudu.00 7.d. Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljna? Oni su u potrazi za partnerima i imaju osjećaj da bi industrijski partner koji bi se uključio u projekat u Srebrenici bio koristan zbog sinergije u Da radu. Ovaj prijedlog je predstvaljen gradonačelniku Srebrenice.07 Ostala Fizicka Lica 6.. prihvatili bi bilo kojeg potencijalnog partnera ili bilo koji oblik suradnje kako bi obnovili Termalne banje Guber. Prioriteti i spremnost za ulaganja/partnerstvo i tehničku pomoć Želja za industrijskim partnerima van područja Srebrenice. Da li postoji Opisati: iskustvo ili Nisu imali nijedan značajaniji kontakt sa osobama ili firmama izvan kontakti sa Ne prostora bivše Jugoslavije. Ostali ključni finansijski i organizacioni podaci Bruto prodaja: oko 3 miliona u periodu prije rata. po svoj prilici ima petogodišnji plan razvoja i Da obnove imovine ali generalni direktor ne poznaje te detalje.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 61 Također je neophodno napraviti kapitalno ulaganje u holding kompaniju Termalnih banja Guber a. Kakva vrsta finansiranja je potrebna? Da li imaju biznis plan? Glavni vlasnik.44 PIF IB Fond *Fond za Restituciju 4. razvoja. pomoći u oblasti Da naročito za testiranje hemoglobina i masaže. Mogućnost zapošljavanja domaće radne snage (novih radnika): Bilo bi lako naći lokalne radnike da se zaposle na novim radnim mjestima. Generalni direktor nije bio u mogućnosti da navede više detalja po tom pitanju. drugo? . ali nikakvi detalji nisu poznati.d.18 % *Penzioni Fond 10. i 250.000 KM je plaćeno od strane firme RIS): RIS Company 61. Dioničari: Dioničari firme Guber a.000 što duguju prijašnjim i trenutnim uposlenicima. kako bi firma postala ponovo operativna. što pokriva oko 30% tekućih troškova).42 *Napomena: Zvjezdica ukazuje na državne fondove. Zahtijeva minimalno 5 miliona KM. su sljedeći (u posljednjem otkupu od države. Ranije su im se obraćali Rusi koji su partnerima u pokušavali da obezbijede velike količine vode Crni Guber te da je EU ili negdje flaširaju i prodaju.

.08. Svoje ideje razvijaju . Reufa Selmanagića b. ovo preduzeće je spremno za značajan porast u bliskoj budućnosti. ili prodaja talijanskim i njemačkim odjevnim preduzećima koja stavljaju svoju marku na proizvode ove firme proizvedene prema specifikacijama. Ocijeniti koliko rukovodstvo poznaje tržište i razumije njegovu dinamiku. koji se koriste za elastične aplikacija u slučajevima gdje se pamuk ne može upotrebljavati na zadovoljavajući način. Kategorisao bih ovaj poslovni poduhvat kao veoma važan za Regiju Srebrenica. Preduzeće ima glavnog dizajnera koji vodi tim od 6-7 zaposlenih. Ruddy Datum izvještaja: 15. godine Firma: “Alma Ras” Adresa firme 1: Ul. Cilj preduzeća u narednim godinama je udvostručiti broj zaposlenih i poboljšati uslove rada. kao i njihovih kupaca i ključnih dobavljača: Radi se o proizvođaču odjevnih predmeta u porodičnom vlasništvu. Oko 40% vrijednosti ukupne prodaje je domaća prodaja.A NA L I Z A S T R A NA 62 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I PROFIL PREDUZEĆA IZ TEKSTILNE INDUSTRIJE IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA Konsultant: Thomas R. odnosno dizajnu kupca. a ostatak od 60% je izvoz. Visokom i Sarajevu. godine sa proizvodnjom (dizajniranjem. krojenjem i šivenjem) i prodajnim aktivnostima na istim mjestima u Olovu i Srebrenici i prodajnim mjestima na veliko u Tuzli. usluga koje nudi i kojim regijama/državama ih nudi). kao što je Merkator. Adresa firme 2: 75430 Srebrenica. Oko 20% prodaje je prodaja na bazi izvornog proizvođača opreme (OEM). štampanjem. preduzeće ima ukupno 320 zaposlenih širom zemlje na različitim radnim mjestima. Preduzeće je osnovano 1999. 1. 2.b. Bosna i Hercegovina Kontakt osoba u firmi: Memagić Džemal Tel. Prodaja je podjednako podijeljena između prodavnica u vlasništvu preduzeća i prodajnih mjesta drugih preduzeća (50:50). Opisati kvalitet i važnost ove poslovne prilike za Regiju Srebrenica.2007. Faks. Proizvodi sadrže između 95-98% čistog pamuka sa sintetičkim materijalima. Iako su u fabrici u Srebrenici 22 radnika (koji rade u dvije smjene). Zenici. Prodaju vrše i preko drugih većih prodavaca na veliko. Njihova ukupna ulaganja u Srebrenici za opremu i druge troškove započinjanja poslovanja su iznosila oko 250. 061/182-484 Web stranica: Početne preporuke konsultanta √ ___ ___ Preporučuju se dalje aktivnosti na podršci ulaganju Potrebno je održati sastanke kako bi se odredio vid podrške Ne preporučuje se uključivanje u dalje aktivnosti na podršci ulaganju Izvještaj o i analiza ove poslovne prilike za Regiju Srebenica Dati opći opis aktivnosti preduzeća na tržištu (njegovih proizvoda. Mada u drugim regijama možda postoji velika ili veća koncentracija preduzeća sa 20-22 zaposlena.000 KM na zemljištu pod zakupom. E-mail kontakt osobe: 056/440-144.

koriste konkurentan pristup pri pronalaženju kredita. ali i svoj kredibilitet kako bi osigurali kredite po stopi od čak 7-8%. dakle. Indije. 3. Sada. preduzeće “Alma Ras” je uzelo mnogo kredita sa visokom kamatnom stopom. od strane austrijske firme “Triumph”. Nakon toga se jedan dio proizvoda pravi prema specifikacijama kupaca u Italiji i Njemačkoj. međutim. Uvijek su spremni za razgovor o finansijskim sredstvima i strategijama ostvarenja rasta. trenutno pokušavaju da presele iz malog objekta u Srebrenici. koji koriste pod zakupom. a biće i u budućnosti. Zasada je preduzeće uspjelo dati prepoznatljivost svojoj marki u vremenu kada je tekstilna industrija u BiH u teškom stanju u poređenju sa predratnim nivoom proizvodnje.000 EUR po stopi od 8%. godine. 5. Preduzeće “Alma Ras” ne samo da je preživjelo nego i cvjeta. što predstavlja prvu aktivnost koja povećava vrijednost proizvoda. kako preduzeće bude raslo. otiskivanja mustri i završnog šivenja. Često uzimaju pamučne proizvode iz Hrvatske u zamjenu za usluge šivenja koje nude hvratskim preduzećima. trenutno imaju dug. Po isteku tog perioda “ Alma Ras” bi za vlastitu korist naslijedila puno vlasništvo nad opremom i radnicima. Preduzeće je u porodičnom vlasništvu.000 KM. Ovaj proizvod se dalje šalje u BiH radi dodatnog krojenja. Općenito gledano. koja je u poodmakloj fazi pregovora. ali većina se pravi za vlastite prodajne kanale. Radi se. ona zapošljava ukupno 320 radnika u cijeloj državi. u mnogo veći objekat u Srebrenici (industrijsku zonu izvan centra grada. o doprinosima koji nisu u gotovom novcu (čime vjerovatno izbjegnu i neke druge finansijske komplikacije). Kakav ekonomski utjecaj može imati ovo preduzeće na Regiju Srebrenica? Kao što je prehodno navedeno. u kojoj od konca nastaje materijal.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 63 zahvaljujući putovanjima u zemlji. koja je hronološki varirala od 15% do 10%. te putovanjima u inostranstvo. preko puta fabrike “Cimos” Srebrenica) koji bi bio u njihovom vlasništvu. mada nije jasno da li te prilike pronađu preduzeće “Alma Ras” ili ono pronađe njih. ovo preduzeće ima realne planove da zaposli još 200 radnika u toj općini. Većina tih sirovina se zatim šalje u Hrvatsku. Naprimjer. Glavni tekstilni inžinjer je uključen u tekstilnu industriju od svoje 15. a proizvodili bi određenu vrstu tekstila za “Triumph” u periodu od deset godina. uz korištenje vlastitog imena marke. Jedan od kreativnih pristupa finansiranju koji ovo preduzeće ima u svom poslovanju je i princip razmjene određenih usluga sa svojim glavnim izvorom pamučnog materijala u Hrvatskoj. . Koji su pozitivni utjecaji ostvareni zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima? U proteklih nekoliko godina. Pored početnog ulaganja u Srebrenici u opremu za tekstilnu proizvodnju i druge troškove započinjanja poslovanja u iznosu od oko 250. trenutno imaju ponudu. godine i vodeći je tekstilni inžinjer u ovom preduzeću od njegovog osnivanja 1998. Pregled iskustva i stručnosti rukovodstva. Egipta i Slovenije. mogao bi imati koristi od posebne tehničke pomoći u toj oblasti. ali prave i svoje lične dizajne. zemalja koje su glavni proizvođači pamuka. koja želi da zaposli 200 radnika koji bi radili pod rukovodstvom preduzeća “Alma Ras”. što znači da je utjecaj ovog preduzeća trenutno značajan. mada postoji i radi. Navesti stručnu spremu rukovodstva i dati komentar o ukupnom broju radnika. odnosno kredit od banke na iznos od 250. Naprimjer. kada je bila visoko razvijena industrija. a trenutno pregovaraju o radu sa stranim ulagačima na realizaciji dodatnog rasta za oko 200 zaposlenih. 4. domaće ili strane. Prodajni i marketinški dio ovog preduzeća. Sirovine (konac) nabavljaju iz Turske. čini se da ovo preduzeće uspješno radi na istraživanju prilika za finansiranje i ulaganje. mada “Alma Ras” ima samo 22 zaposlena u fabrici u Srebrenici (koji rade u dvije smjene). a privreda Bosne i Hercegovine se razvijala. Naprimjer.

što znači da su sigurniji da će prodati proizvode u Evropi ako se na njima nalazi prepoznatljivo ime. a što takođe stvara održiv i rezidualan priliv prihoda. ali nije bilo jasno da li su oni to već uradili ili to pokušavaju da organizuju. ali to se još uvijek ispituje i istražuje. Zenici. a zatim kroji materijal za odjevne predmete. Pored toga. gdje mogu smjestiti još 200 radnika i imati jedan tih prostor u fabrici gdje bi se radnici mogli odmoriti od buke proizvodnje. Proizvod se dalje kamionom prevozi do preduzeća “Alma Ras”. Ciljano su usmjereni na kako kažu “srednje tržište” u BiH. Svog ciljnog kupca opisuju kao osobu koja ima raspoloživa mjesečna primanja od neto 600 KM (oko 300 EUR). Poslovanje na bazi izvornog proizvođača opreme. 8. vidljiv dio njihove prodajne aktivnosti). a oko polovine proizvodnje se izvozi stranim kupcima. Indija i Slovenija. Njemačka (Brother) i Italija. Srebrenica i Niola). mada i dalje ispituju kako na najbolji način iskoristiti ta tržišta. šalje se na prodajna mjesta preduzeća u Tuzli. To je segment sa najbržim rastom i on im je cilj u pogledu rasta prodaje u budućnosti. To nisu ni bogati dijelovi tržišta gdje prvenstveno prevladavaju uvozna imena poput Benetona. Analiza strategije i kadra koji radi na marketingu preduzeća.000 kvadratnih metara prostora. putem kojeg prodaju proizvode kupcima u Italiji i Njemačkoj. Kakav je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva u preduzeću? U preduzeću tvrde da su podnijeli zahtjeve za zaštitu imena Alma Ras i njegovog zaštitnog znaka. Zenici. a koji onda stavljaju svoju oznaku na proizvode preduzeća “Alma Ras” jedan je od metoda smanjenja rizika. Turska. koji se brodom isporučuje u Hrvatsku. Visokom i Sarajevu i. Visokom i Sarajevu. U preduzeću imaju dugoročnu viziju da koriste svoju marku u zapadnim zemljama. ali on ne čini značajan dio opreme preduzeća. ali su svjesni da ovo nije marka u klasi svjetskih imena. Kupuju za sebe. a da međunarodnu prodaju realizuju po principu izvornog proizvođača opreme. odnosno materijala za druga preduzeća koja će staviti svoje ime i zaštitni znak na njihove proizvode. Dio koji se odnosi na strane kupce obuhvata one koji kupuju na bazi izvornog proizvođača opreme (OEM) i stavljaju svoje ime na proizvode preduzeća “Alma Ras” radi prodaje u Evropi. kao što je navedeno. Koreje i zapadnih zemalja. “Alma Ras” nabavlja sirovi konac iz država kao što su Egipat. Trenutno koriste 600 kvadratnih metara na mjestima koja koriste pod zakupom. Preduzeće vrši prodaju na svoja tri prodajna mjesta u Olovu i Srebrenici i Niola. Opisati proizvodne i distribucijske procese i opremu u preduzeću.A NA L I Z A S T R A NA 64 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I 6. Kad je proizvod završen. a koju su uvezli iz J. preduzeće prodaje proizvode iz svojih prodajnih mjesta i u raznim samostalnim prodavnicama na veliko širom BiH. Zanimljivo je spomenuti da Bosanci i Hrvati koji žive u inostranstvu kupuju proizvode preduzeća “Alma Ras” kad dođu u posjetu zbog njihove niske cijene i dobrog kvaliteta. pregovori koje vode sa austrijskom firmom “Triumph” uključivali bi ugovor na . koja od njega tka pamučni tekstil. što je njihov prodajni aspekt sa najbržim rastom. Opisati pristup preduzeća upravljanju rizikom. 9. koji još uvijek važe. Izvoze na tržišta uglavnom u Evropu (EU). kao što su zemlje EU. Jedan dio opreme za određene aplikacije napravljen je isključivo za njih u BiH. ali i za rodbinu (što je. jer je plaćanje u Srbiji i Hrvatskoj previše komplikovano. 7. ali nastoje pronaći lokaciju sa oko 4-5. koje radi završnu obradu/šivenje na opremi koju imaju na tri proizvodne lokacije (Olovo. kao što su Češka Republika. Postoji interesovanje za zaštitu i promoviranjem imena Alma Ras. Zato su zauzeli stav da je BH tržište ključno tržište za njihovu marku. izgleda. kao i na veleprodajnim mjestima u Tuzli. ali nije ni najjeftinije tržište na kojem se prodaju jeftini proizvodi poput onih iz Kine. koja prodaju samo njihove proizvode. Ured preduzeća u Srebrenici ima certifikate ISO 9001 i 9006.

000 kvadratnih metara (u odnosu na trenutnih 600). što se čini kao jedan od načina da se izbjegne obrt situacije u pogledu radnika.0 – Vrlo impresivno u odnosu na ovaj kriterij. osim među Bosancima i Hrvatima koji žive vani i koji kupuju proizvode “Alme Ras” kad dođu u posjetu.0 – Postoje neki nedostaci u odnosu na ovaj kriterij. što ima određenih prednosti.5 5 5 5 3 2 4 3 2 1 2 2 1 15 10 20 15 10 2. Kriteriji i ocjena U tabeli su navedeni kriteriji i ocjene koje treba koristiti. Tekstilni inžinjer je davno prije rata radio sa proizvodima od vune. Tražio je dodatne informacije. odličan je način da se obezbijedi održivost i kontinuitet. nema većih razloga za zabrinutost 3. a i lično će se raspitati o tome. Procesi proizvodnje i distribucije 8. jer je to određeno kao industrijska zona.0 – Adekvatno u odnosu na ovaj kriterij. te zato traže oko 4-5. koji bi garantovao plate i proizvodnu opremu za 200 radnika. Koristiti skalu od jedan do pet (prihvatljivi su razlomci) za svaki kriterij: 5. ali ako potpišu ugovor na deset godina sa firmom “Triumph” imaće obavezu da zaposle još 200 radnika i nabave dodatnu opremu.5 Šta se može poduzeti da bi se preduzeću pomoglo da raste i stvara nove prilike za zapošljavanje? Spomenuto je zapažanje konsultanta o vuni od ovaca koja se baca u ovom području i koja se najvjerovatnije smatra beskorisnim otpadom. Traže novu proizvodnu i prodajnu lokaciju u području Srebrenice koja ne bi bila tako bučna. Očekuju udvostručavanje trenutnog broja radnika u najgorem slučaju u naredne dvije godine (organski rast preduzeća). Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 4. odnosno koristeći “tuđi novac” (OPM).5 10 10 5 97. da bi mogli pobjeći od buke koja je neizbježni dio procesa šivenja i da presele dalje od nasljenog mjesta. Područje o kojem razmišljaju nalazi se preko puta fabrike “Cimos”.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 65 deset godina. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 3. ako imaju namjeru da zarađuju na imenu u budućnosti. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5. Trebalo bi provjeriti da li su zapravo podnijeli zahtjev za zaštitu imena. postoje neke sumnje ili razlozi za zabrinutost 2. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 2.0 – Visok stepen dobre prilike u odnosu na ovaj kriterij. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 6. odnosno da se izbjegne gubljenje radnika ili povrede radnika usljed trajne i glasne buke u proizvodnji. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 7. potrebno je poboljšanje – Ozbiljni nedostaci u odnosu na ovaj kriterij Ocjena Bodovi Važnost (bodovi x (1-5) važnost) Kriterij 1. pri tom koristeći ovaj ugovor da se pronađe nova lokacija za preduzeće u području Srebrenice. Traže mnogo veće kancelarije isključivo za te namjene. te se zato veoma zainteresovao za ovo. ali inžinjer nije rekao ništa konkretnije. Pristup upravljanju rizikom Ukupna ocjena (od mogućih 100) 5 5 5 5 5 2. Strategija marketinga i prodaje 9. . jer bi ljudi željeli manje buke oko svojih domova. Također bi voljeli dobiti bilo kakvu pomoć u pronalaženju lokacije u području Srebrenice kako bi preselili postojeću fabriku. mada su se složili u razgovorima da ovo ime nema veliku vrijednost u inostranstvu. Važno je spomenuti da je rukovodstvo zabrinuto za zdravlje radnika i njihovo zadovoljstvo poslom koji rade. doslovno bez nedostataka 4.

Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljna? Razmislili bi o ulagaču s ciljem promovisanja i širenja preduzeća. ostalo su elastični proizvodi Prosječne plate (bruto/neto) izuzev rukovodilaca: Mogućnost zapošljavanja domaće radne snage (novih radnika): Im ih u ovom području Prioriteti i spremnost za ulaganja/partnerstvo i tehničku pomoć Želja za industrijskim partnerima van područja Srebrenice. jer je lakše poslovati tamo nego u državama bivše Jugoslavije.A NA L I Z A S T R A NA 66 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I Ostali ključni finansijski i organizacioni podaci Bruto prodaja: 3 EUR miliona (2006. Pregovara se o prijedlogu firme “Triumph” o ulaganju na period od 10 Da godina. a počeće krajem augusta.000 poslovanja ili kvadratnih metara i zaposlili bi oko 50 novih randika (plus dodatnih poslovnog 200 ako se zaključi posao sa firmom “Triumph” za 10 godina rada). Ispituju strategije proširenja u EU. a Da onda ga prodala za pet godina.000 EUR (7-8% godišnja kamatna stopa) Dioničari: uglavnom porodično vlasništvo (nije želio razgovarati o detaljima) Glavni ulaz sirovina: 95-98% je pamuk. Želja za finansijskom podrškom. Nakon 10 godina sva sredstva bi postala vlasništvo “Alme Ras”. Vlasnici su to odbili jer nema garancije za dobrobit radnika (ova firma je sklopila jedan takav posao u Hrvatskoj). Više bi voljeli ulagača koji bi promovisao preduzeće i marku.) (25% stopa rasta) Neto prihod/dobit: 150. onda bi do aprila preduzeće Triumph” obučilo 200 novih radnika u oblasti kontrole kvaliteta u Austriji i obezbijedilo novu opremu. Kakva vrsta finansiranja je potrebna? Da li imaju biznis plan? Žele samo konkuretne kamatne stope kako bi se proširili i kad bi imali niže kamate. .000 KM (180. Ako se dogovore oko uvjeta. a koji se ne bi kasnije povukao iz posla.000 KM predviđeno za 2007. Želja za Koji su problemi s kojima se suočavaju: tehničkom ili Pokušavaju da dobiju novu lokaciju za zgradu u pregovorima sa pomoći u oblasti Da uredom za ekonomski razvoj u Srebrenici. Da li postoji iskustvo ili kontakti sa partnerima u EU ili negdje drugo? Opisati: Prodaju proizvode u EU ali uglavnom na bazi OEM ili za korištenje od Ne strane drugih firmi s imenom koje stavljaju svoj naziv na njihove proizvode.) Dugovi/krediti: 250. mogli bi više zaraditi i uložiti zaradu u proširenje. Potrebno im je 4-5. razvoja. ali su nedavno odbili jednu takvu firmu koja bi razvila ime Alma Ras.

Kancelarije menadžmenta rudnika su uništene tokom rata tako da se koriste privremene prostorije u Srebrenici. Ruddy Datum izvještaja: 30. sirovinu za proizvodnju aluminija. U Zvorniku također vrši obrada glinicom za rudu koja dolazi iz rudnika boksita Milići. 056-386-399 Internet stranica. ponuđene usluge i kojima regijama/narodima). tehnologijom za pravljenje aluminija. Novi tim vlasnika i menadžmenta je “ozbiljniji” sada oko proširenja obima poslovanja. Trenutno.000 tona proizvoda. Ova kompanija je u potpunosti u vlasništvu Balkal kompanije iz Zvornika. većina proizvodnje rudnika (koja je u prosjeku 52% aluminij oksid i 6% silikon oksid) se vadi sa površine i aluminij hidroksid se prerađuje za ključnog kupca iz Kine sa elektrolitičkom. sa proširenom proizvodnjom. e-mail: boksitsr@teol. trgovačke kompanije u vlasništvu Litvanskog poslovnog čovjeka Kauno Tiekimasa. domaći termin za inicijalnu preradu (za aluminij hidroksid) koji se zatim izvozi za elektrolitičku preradu da bi se proizveo aluminij oksid. ponovo je počeo sa radom rudnik u državnom vlasništvu i to mnogo obimnije da bi se pripremio za privatizaciju. (Balkal Company) Adresa kompanije 1: Ul. ima 68 radnika u stalnom radnom odnosu.000 tona. august. . Tokom 2007. 2007.d. Direktor ide automobilom iz Zvornika u Srebrenicu svaki dan na posao i uskoro će opet imati kancelarije u Zvorniku. Tokom 2006 kompanija je imala 40 uposlenika a ove godine. Radna snaga je podjednako podijeljena između muslimana i pravoslavaca jer je integrirana radna snaga bitan dio strategije ljudskih resursa. Kompanija prodaje prerađeni proizvode od boksita (aluminij hidroksid) firmama koje vrše neophodnu elektrolitičku obradu da bi dobili aluminij oksid. očekuju da će iskopati tri puta nivo proizvodnje iz 2006. Bosna i Hercegovina Kontakt osoba u kompaniji: Dragomir Lalić Telefon. Njihov cilj proizvodnje u 2008 je 200.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 67 PROFIL PREDUZEĆA IZ OBLASTI RUDARSTVA IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA Ime konsultanta: Thomas R. Adresa kompanije 2: Srebrenica. faks kontakt osobe: 056/386-502. tako da su veze još uvijek ostale čvrste između dva subjekta. Iskopani proizvod se šalje u Zvornik gdje se prerađuje pomoću “glinice”. 1996 godine. Rad u rudniku je počeo originalno 19992 godine i bio je dio iste operacije kao rudnik boksita Milići. 2007 Naziv kompanije: Rudnik Boksita a.b. ili do 150. je osnovan da preuzme vlasništvo nad jednim od nekoliko regionalnih državnih preduzeća rudnika boksita tokom privatizacije u augustu 2006.net Preliminarne preporuke konsultanta √ ___ ___ Preporučene daljnje aktivnosti investicione podrške Trebali bi se održati daljnji sastanci radi određivanja podrške Ne preporučuje se daljnje angažiranje u budućim aktivnostima investicione podrške Izvještaj i analiza ove mogućnosti za regiju Srebrenica Dati opšti opis aktivnosti firme na tržištu (proizvodi.d. ali su oba prestali sa radom 1995-96 zbog rata. mada nešto od proizvoda povremeno ide u Iran i Njemačku. uključujući njihove kupce i ključne dobavljače: Rudnik Boksita a. Milivoja Micica b.

http://www. Ova kompanija pruža visok nivo direktnog i indirektnog zapošljavanja (kombinirano oko 156 radnika koji daju podršku svima aspektima rada). budući izgledi su veoma dobri za daljnji ekonomski doprinos regionalnoj ekonomiji sa dodatnim investicijama u istraživački rad. prerade glinice i izvoza aluminij hidroksida iz BiH. Rastu po značajnoj stopi od blizu 30% godišnje. Zbog toga. Generalni direktor. stranica. Oni također plaćaju porez na dobit na operacije ali generalni direktor ne poznaje dobro financijsko poslovanje jer time rukovodi Balkal Company. Opisati kvalifikacije rukovodnog tima i ukupni broj uposlenika.ba/pdf/epru_april_eng_web. Kako su uticali na druge financijske izvore? Balkal Company. 63. radi u rudarstvu kao rukovodilac preko 20 godina. i uz pomoć Balkanske investicione banke (u kojoj djelomično vlasništvo ima Kauno Tiekimas kroz . Ocijeniti menadžment u vezi poznavanja tržišta i razumijevanja dinamike tržišta. Koji je ekonomski učinak koji ovo preduzeće ima ili bi moglo imati na regiju Srebrenica? Trenutno planiraju angažirati 68 radnika (od 40 iz prošle godine) a i dalje će se širiti u 2008. U stvari. Većina od ovih kooperantskih radova podrazumijeva popravku vozova i opreme za bušenje.eppu. Vlasnici ove firme za boksit imaju veze sa najvećim trgovcima metalnih proizvoda i bankarima (Glencore. Oni procjenjuju da će imati aktivnosti kooperanta. On je angažiran kao direktor rudnika prošle godine (2006) kada je rudnik privatizovan i kada ga je kupio Balkal uz pomoć Balkanske investicione banke (postoje značjane veze između vlasnika dva subjekta). Opisati kvalitet i važnost komercijalnih mogućnosti za regiju Srebrenica. Sažetak poslovnog iskustva i stručnosti upravljačkog tima. Rewers. Imaju čvrste veze sa značajnim financijskim resursima Balkanske investicione banke (koja ima vlasničke veze sa ovom firmom). između ostalih). dodatnu uslsugu koja olakšava dodatne mogućnosti za izvoz. Vjerovatno najvažniji aspekt mogućnosti za boksit uključuje ogromne rezerve u regiji. Kompanija je bila rangirana kao treći značajni izvoznik iz BiH prema studiji EU iz 2005 (Bosna i Hercegovina ekonomski trendovi. Generalni direktor radi u oblasti rudnika boksita već nekih 20 godina radeći u Zvorniku i rukovodeći poslom prerade boksita glinicom u aluminij hidroksid za izvoz. Kauno Tiekimasa.pdf). Kvalitet ove firme za regiju je rangiran kao veoma visok iz nekoliko razloga: 2. Postoje nepoznate količine boksita u regiji tako da bi trebalo provesti sveobuhvatne studije (a posebno iz razloga velikog variranja u kvaliteti).A NA L I Z A S T R A NA 68 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I 1. Zvornička kompanija također vrši preradu glinice za boksit iz rudnika Milići. Postoji mnogo mogućnosti za rast pošto postoje mnoga znana i pretpostavljena ležišta boksita u regiji tako da se rast može nastaviti ako na raspolaganju budu investiciona sredstva. i drugom firmom iz Lukavca. 4. koja je u vlasništvu litvanskog biznismena. godišnji izvještaj za 2005. kao što je slučaj sa fabrikom alata iz Sarajevy Sucar. 5. što će indirektno uposliti još 88 radnika. Dragan Mitrović. tako da odlično razumije sve aspekte iskopa boksita. radio je u fabrici glinice Zvornik odakle izvoze prerađeni boksit za elektrolitičku obradu. 3.

Oni izgleda u ovom momentu nemaju potrebu za investicijama ali generalni direktor nije uključen u financijska pitanja tako da on ne može biti siguran u to. Neki od proizvoda se povremeno šalje u Iran i u Njemačku za elektrolitičku obradu. Balkal. drugim riječima tri puta veća proizvodnja u osnovi zahtijeva tri puta veći iznos investicija. Kompanija ima dozvolu za istraživanje. Vlasnici Balkal kompanije su bliski sa najvećim trgovačkim firama za metal u svijetu. je glavni izvor financiranja rada rudnika. Daljnji sastanci sa upravom holding kompanije mogli bi proizvesti više informacija oko potencijalnih problema sa intelektualnim vlasništvom. Postoji međusobna veza između povećanja proizvodnje i pripadajućih ulaganja koja su potrebna. Svim najmom opreme rukovodi Balkanska investiciona banka. Zadansko je glavna oblast na koju su usmjereni vezano za nove naslage. Možda bi postojao interes rada sa strateškim partnerom na izvođenju geoloških ispitivanja u regiji radi identifikacije većih naslaga visokokvalitetnog boksita za aktivnosti iskopa iz dubine. 7. kao što je Glencore iz Švicarske. Koji je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva firme? Trenutno nema problema sa intelektualnim vlasništvom za ovu firmu pošto je to poslovanje koje proizvodi robu široke potrošnje. Firma je investirala nekih 6 miliona KM u povećanu proizvodnju za 2007 a i dalje će ulagati u budućnosti. koja se vozi u Zvornik radi prerade glinice u aluminij hidroksidza izvoz. drugim riječima tri puta veća proizvodnja u osnovi zahtijeva tri puta veći iznos investicija. Nakon što se identificira nova naslaga oni mogu da traže koncesiju za njenu eksploataciju. od BiH vlade da traži nove naslage boksita u regiji. nasuprot onom površinskom iskopu koji vrše sada. 6.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 69 druge interese). Oni provode zajednička ispitivanja sa drugom fabrikom koja prerađuje boksit (Milići) i oni također rade sa geološkim zavodima u Beogradu i Tuzli na konsultantskim osnovama da bi našli veća i dublja nalazišta. Geološki zavod postoji i u Zvorniku koji je vršio ispitivanja u regiji tokom 2000. Opisati proizvodne i distributivne procese firme i opremu. To bi vjerovatno onda dovelo do programa dubinskih rudnika pošto se udaljavaju od površinskih aktivnosti iskopa. . Korisno je opaziti da postoji međusobna veza između povećanja proizvodnje i pripadajućih ulaganja koja su potrebna. Kompanija roditelj koja je locirana u Zvorniku. što se nadaju da će raditi u skoroj budućnosti. Oprema za obuku rudara se nalazi u Zvorniku i oni često sarađuju sa rudnikom boksita iz Milića na tim stvarima pošto su nekada bili dio jednog preduzeća. Ipak. Pregledati marketinšku i prodajnu strategiju firme i osoblje. radi sav marketing i prodaju. Vlada oid njih očekuje zahtjev za veliko duboko okno. Trenutno oni vrše površinski iskop rude sirovog boksita. trebat će im novih talenata i opreme ako nađu i počnu eksploataciju boksita iz dubinskih jama. Ovaj kapitalni i tehnološki intenzivan proces radi glavni kupac iz Kine (to se radi i u Mostaru i trenutno se vode razgovori o različitim oblicima saradnje). Njihovi krajnji kupci su firme specijalizirane za elektrolitički tretman hidroksida za proizvodnju aluminij oksida. Iz tog razloga. koja važi do 2009. potrebna im je i tehnička pomoć u nalaženju naslaga u dubini i oprema i osoblje za eksploataciju tih dubokih izvora rude. Također se trenutno razgovara o povezivanju ove kompanije sa proizvođačem boksita i aluminija iz Mostara da bi se resursi još dalje osigurali resursi. tako da na ovom nivou kompanije nisu u potpunosti svjesni tih aspekata. Firma je investirala nekih 6 miliona KM u povećanu proizvodnju za 2007 8. ali trenutno nema više detalja u vezi toga. Oni su izrazili potrebu za modernijom opremom i za njihov površinski iskop. finalne faze prije proizvodnje samog aluminija.

možda bi također mogliu razmotriti nabavku modernije opreme za površinsku eksploataciju. što onda donosi potrebu za novim otkrićima. Nema sumnje da boksita nema baš pun o u svijetu tako da postoje veliki rizici u prekidu isporuke. Za svaki kriterij koristiti sljedeću skalu od jedan do pet (razlomci su prihvatljivi): 5. Traže usmjerenje za najbolje prakse koje se odnose na okolišne kontrole i revizije u sličnim rudnicima boksita i fabrikama koje ga prerađuju.0 – Adekvatno u odnosu na kriterij. Ovo daje naznaku da postoje neka pitanja rizika sa kojima bi se trebalo baviti u odnosu na uticaj na okolinu njihovih aktivnosti iskopa. tako da se raspoloživi resursi brzo troše. . Kvaliteti i značaj poslovne prilike 2. U stvari generalni direktor lično zna grupu Rusa koji su nedavno kupili rudnike u Crnoj Gori i oni su također išli u Mostar da vide rad tvornice tamo. skoro besprijekorno 4. nasuprot površinskom kopu.A NA L I Z A S T R A NA 70 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I 9.0 – Veoma impresivno u odnosu na kriterij. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 3. Pristup upravljanju rizikom Ukupna ocjena (od mogućih 100) 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 2 4 3 2 1 2 2 1 15 10 20 15 10 5 10 10 3 98 Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta? Ova operacija iskopa rude je dio većeg međunarodnog investicionog konglomerata trgovine metalom koja je dobro financirana i ima pristup značajnom drugom financiranju kroz svoje bliske“familijarne” veze sa Balkanskom investicionom bankom.0 – Neki nedostaci u odnosu na kriterij. Ipak. Kada se budu identificirale naslage u dubini radi eksploatacije.0 – Visokokvalitetna mogućnost po ovom kriteriju. su zabrinuti zbog pitanja zaštite okoline i htjeli bi da provedu studiju kako druge slične fabrike i rudnici rješavaju ta pitanja na osnovu najboljih praksi. Procesi proizvodnje i distribucije 8. nema ozbiljnih zabrinutosti 3. neke sumnje ili zabrinutosti 2. oni su iskazali interes za provođenjem boljih geoloških ispitivanja za nove izvore boksita a posebno za veće naslage koje bi se mogle eksploatisati podzemno. Strategija marketinga i prodaje 9. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 6. također će im trebati oprema za rad u oknima. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 7. Kriterij i ocjenjivanje Sljedeća tabela nabraja kriterije i njihovo ocjenjivanje koje se koristi. Rudnik Boksita i Balkal. bi bilo od velikog interesa. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 4. Opisati pristup firme upravljanju rizikom. potrebno poboljšanje – Ozbiljan nedostatak u odnosu na kriterij Ocjena Bodovi Važnost (bodovi x (1-5) važnost) Kriterij 1. tako da se ne može baš lako odrediti oblast gdje se može osigurati financijska pomoć.

Koju vrsta odnosa i koliko ozbiljno? Traže dobavljače opreme za dubinski iskop ali prvo visokokvalificirane Ne geološke stručnjake za identifikaciju dubokih. Oni imaju mašine za obuku u Zvorniku a mogu se obučavati i u Milićima. 900 KM bruto. Raspoloživost lokalne radne snage (nova upošljavanja): Postoji mnoštvo radnika u ovoj regiji koji mogu da rade u rudarstvu pošto rudarstvo ima dugu tradiciju u ovoj regiji.d. koja se šalje u Zvornik za obradu glinicom u aluminij hidroksid koji se izvozi. Molimo opisati: Da/ U potpunosti su u vlasništvu pojedinca i pravnog subjekta iz EU i imaju Ne čvrste veze sa pojedincima i sličnim takvim firmama u metalnoj industriji iz EU i svijeta. Traže financijsku pomoć. većih naslaga boksita radi mogućnosti iskopavanja. Da li imate iskustva ili tekuće veze sa partnerima u EU i drugdje? . Kakva vrsta financiranja je potrebna? Imaju li poslovni plan? Imaju pristup svom neophodnom financiranju u ovom momentu i Ne tipično koriste programe lizinga ali mogu to promijeniti u budućnosti ako nabave novu opremu. a ne samo površinskih naslaga. ranijim radnicima i podizvođačima prije privatizacije. Traže tehničku ili poslovnu pomoć sa razvojem poslovanja. čiji je vlasnik Litvanski poslovni čovjek Kauno Tiekimas. Bili bi zainteresirani za mogućnost nabavke modernije opreme za površinsku eksploataciju. Dioničari: Rudnik Boksita a. Da kompanija će tražiti dobavljače za opremu za podzemni iskop proizvode/tehnologije za rudarska okna. Prioriteti i spremnost za investicije/partnerstvo i tehničku pomoć Traže industrijske partnere izvan regije Srebrenica. plus jedan obrok i 105 KM gotovine svaki mjesec svim radnicima za prijevoz. Prosječne plate nerukovodnog osoblja (bruto/neto): 609 KM neto.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 71 Druge ključne financijske i organizacione informacije Bruto prodaja: Nije znao sada (predložio pregled na internetu ) Neto prihod/dobit: Nije znao sada (predložio pregled na internetu ) Dugovi/krediti: Imaju značajan iznos duga od ranije koji se ne može kvantificirati ali ti dugovi se duguju državi. Postoji također potreba da se nauči više o najboljim praksama koje koriste slične firme za površinski iskop u odnosu na učinak na okolinu. je u potpunosti u vlasništvu Balkal kompanije. Ako uspiju. Koji se problemi/pitanja koja obrađujete: Traže kvalifikovane firme za geološka ispitivanja koje mogu identificirati visokokvalitetne naslage boksita u regiji što bi vodilo podzemnom iskopu. koji je suvlasnik ili dioničar u drugim investicionim grupama što uključuje Balkansku investicionu banku Glavni inputi sirovine: Ruda boksita.

Ocijeniti menadžment u vezi poznavanja tržišta i razumijevanja dinamike tržišta.500 KM. Komapnije kao ova će prosperirati ako se ostvare tržišna predviđanja.r. On ovo smatra prvom fazom šire inicijative pošto je njegov sljedeći cilj da traži dodatno financiranje radi proširenja rada da bi uveo visokoproduktivno rezanje kamena i prodaju za ivičnjake i također za kamen za šetališta. Tako njegova reputacija . Ipak. potencijalna vrijednost ove za privredu regije bi mogla značajno porasti. U tom smislu. faks. On se počinje usmjeravati na malu proizvodnju kamenih kipova i drugog dekorativnog kamena koji se koriste na grobljima i ispred kuća i poslovnih objekata. 2007 Naziv kompanije: Litos-M s. vlasnik-majstor je ssebi sasvim jasno postavio cilj dostizanja dijela većih i rastućih poslovnih mogućnosti uključujući rezanje i formiranje granitnih proizvoda za veće kupce kao što su gradovi ili poslovni subjekti u BiH a također i za izvozno tržište gdje je već uspostavio neke značajne kontakte. vlasnik je već uložio u opremu za poliranje i graviranje malog obima za rezanje malog obima a sa radom će početi u septembru u novoizgrađenoj zgradi koja se nalazi pored njegove (obnovljene) zgrade. S toga. ali će u godinama koje dolaze na tržištu za granit i dacit proizvode postati sve snažnije i posebno kako se u regiji pojavljuje potreba sve više za granitom i dacitom.A NA L I Z A S T R A NA 72 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA Ime konsultanta: Thomas R. 1. Adresa kompanije 1: Mihaljevići Adresa kompanije 2: Bratunac. Njegova kompanija je otpočela rad sa jednim grantom za stimulaciju zapošljavanja od CARE od 29. e.z. Ima pet stalno zaposlenih radnika i još r 3-4 sezonska ili “po potrebi” radnika. Ruddy Datum izvještaja: 16. Sadašnji kvalitet ovog subjekta u kontekstu komercijalnog doprinosa lokalnim regijama je jako mali pošto imaju samo pet stalno zaposlenih radnika. trenutno rangiranje kvalitete i značaja firme je nisko. 2.mail kontakt osobe: 061/191-803 Internet stranica: Preliminarne preporuke konsultanta √ ___ ___ Preporučene daljnje aktivnosti investicione podrške Trebali bi se održati daljnji sastanci radi određivanja podrške Ne preporučuje se daljnje angažiranje u budućim aktivnostima investicione podrške Izvještaj i analiza ove mogućnosti za regiju Srebrenica Dati opšti opis aktivnosti firme na tržištu (proizvodi. Opisati kvalitet i važnost komercijalnih mogućnosti za regiju Srebrenica.r. koji se eksploatiše u ovoj regiji već više od decenije. registracija) specijalizirana za graviranje u kamenu kao što je ono za spomenike na grobljima.z. Njegova sirovina je lokalni autohtoni “klasični” granit i dacit veće vrijednosti. Do izvjesne mjere je znanje ovog poduzetnika o tržištu izvanredno pošto je on u tom poslu čitav svoj život a i njegov otac prije njega je bio kamenoklesar. uključujući njihove kupce i ključne dobavljače: Ova kompanija radi tri godine i struktuirana je kao kamenoklesarska radionica (s. august. Suljić Muhamed Telefon. što je bilo 15% od njegovog početnog troška za obnovu krovne konstrukcije uništene ratom. ponuđene usluge i kojima regijama/narodima). Bosna i Hercegovina Kontakt osoba u kompaniji: gosp.

Kako je ranije navedeno. Nizozemske i Belgije koji su tražili jeftine izvore proizvoda baziranih na granitu i dolazili bi u njegovu radionicu da vide šta nudi. On vjeruje. Jugoistočne Evrope i sada EU tržišta dobro. Na primjer. na osnovu zaključaka tog nedavnog istraživanja. 4. Naslage uključuju i “klasični” granit i dacit veće vrijednosti a na nekim lokacijama naslage dacita su bile do širine od pet metara. Što je manje jasno je njegovo razumijevanje strukture rashoda veleprodaje u odnosu na maloprodaju. što je prouzrokovalo njegovu veću zainteresiranost u finalne proizvode i izvozno tržište.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 73 “dovodi” poslovne predstavnike izvan regije njemu. je počela sa radom u odgovoru na tender CARE za projekt otvaranja radnih mjesta koji bi dobili grantove od te donatorske organizacije. Ali ovo će postati jasnije kako on bude razvijao poslovni plan (proces koji će zahtijevati usmjerenje izvana/stručnjake kao i da se osloni na ono što je uradio Biznis centar Srebrenica). i on je istraživao troškove opreme za proizvodnju i proizvodne procese koji nisu bili dio njegovog poslovanja. Gledajući u budućnost. i kamene ploče za šetnice. kao što su razlike u cijenama (diskriminacija cijena) cijena od dobavljača iz kamenoloma kamena u komadu do rezanog kamena (dodana vrijednost) i onda cijena koje će platiti kupci da bi naručili ugovore za ivičnjake za neke javne ugovore. ova firma. Ipak. Njegovo razumijevanje industrije vađenja i obrade granita je značajno poraslo tokom posljednjih nekoliko godina od kako je započeo sa poslovanjem. Uzevši u obzir dugogodišnju tradiciju njegove familije u tom poslu i pristup kompanije u EU (mada ograničen). Vlasnik i njegova familija imaju dugu tradiciju u industriji kamenoklesarstva pošto je i njegov otac bio također kamenoklesar u ovoj regiji. završio geološko ispitivanje ove regije i zaključio da postoji barem 300 miliona tona naslaga visokokvalitetnog granita samo u Bratuncu. onda tržišna cijena proizvoda dramatično raste. Opisati kvalifikacije rukovodnog tima i ukupni broj uposlenika. u posljednjih nekoliko mjeseci posjetili su ga poslovni ljudi iz Njemačke. Ovo bi također zahtijevalo mnogo teške opreme što će onda uključiti velike koncesije za vađenje za potencijalno vrlo profitabilne aktivnosti vađenja i obrade. postavljajući ciljeve “složenijoj” (kamena. Izgleda da jasno razumije pitanja troškova robe(COGS) na svom nivou kao graver i glačalac. imao je slučajne ali direktne i tekuće kontakte sa kupcima iz Njemačke. Na primjer. On je prošao na tenderu i sada fokusira kompaniju na prijelaz od zanatske radionice (što je on opisao kao “prvu fazu” svoje firme) u nešto što je aktivnije u rezanju i glačanju granita. Posao vađenja granita je bio važan dio sektora prirodnih resursa regije preko deceniju. ali još mora mnogo naučiti ako želi u svom poslovanju dosegnuti više vrijednosti. značaj industrije granita za regiju će biti mnogo značajniji. U protekle tri godine od otpočinjanja poslovanja Litos-M. 3. da će se u Bratuncu pojaviti velika industrija kojoj će biti potrebne sposobnosti kao njegove jer granit sam po sebi nije izuzetno vrijedan dok se ne doda vrijednost kroz obradu. u prethodnih 3 ili 4 mjeseca. Nizozemske i Belgije i te interakcije su mu pružile priliku da nauči više o industriji iz međunarodne perspektive. izgleda da je znanje vlasnika o tržištu BiH. Rekao je tokom intervjua da je Geološki zavod iz Beograda. ali je manje jasno da li jasno razumije sva pitanja vezana za troškove a . faza pred-poliranja) sposobnosti da učestvuje u onome što on vidi kao dolazeći ‘’bum’‘ u proizvodnji i obradi kamena u ovoj regiji. Litos-M. kao što su ivičnjaci. izgleda da postoje još veće mogućnosti prema ovome majstoru i poduzetniku. Koji je ekonomski učinak koji ovo preduzeće ima ili bi moglo imati na regiju Srebrenica? Dok je sveukupni značaj zanatskih poslovanja za privredu regije izuzetno ograničen. Kroz te kontakte mnogo je naučio o tržištu EU za različite proizvode. postoji veliki kamenolom granita i dacita blizu gdje ova kompanija može nabavljati svoju sirovinu za grobnice i kipove što je koncesija u vlasništvu austrijske kompanije. on je jasno naučio mnogo i izgleda da je orijentiran na proširenje svojih operacija. Sažetak poslovnog iskustva i stručnosti upravljačkog tima.

Njegova kompanija će početi sa novim dimenzijama rada na kamenu u septembru kada dobije opremu koju je kupio za pjeskarenje i poliranje većeg obima. Ta oprema je kupljena po cijeni od 33. ova vrsta zanatskog poslovanja (s. Alpina iskopava granit u velikim segmentima koji se zatim transportuju u Sarajevo na sječenje u manje obradive komade koje zanatlija kupuje. on predviđa da ima neku ograničenu sposobnost vađenja i rezanja također i na Drini gdje bi onda vršio konačne aktivnosti poliranja ili nastaviti poliranje na sadašnjoj lokaciji.) je započeta kao odgovor na tender donatora CARE za aktivnosti otvaranja radnih mjesta. 7.A NA L I Z A S T R A NA 74 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I odnose se na vađenje/iskopavanje kamena i rezanje. koja ima koncesiju na rijeci Drini blizu Bratunca. Bilo bi mudro ispitati detaljnije zašto je njegovo poslovanje tako malo nakon skoro dvije generacije radnika (on i njegov otac). graviranja i poliranja za svoje mušterije. što je uposlilo pet osoba u stalni radni odnos i nekoliko sezonskih radnika iz te regije. Tako. Ovo će kompletirati njegovu prvu fazu poslovnog razvoja da ima mogućnost većeg obima pjeskarenja.z. Sve u svemu.000 KM iz distribucije u Zagrebu koju je proizvela njemačka firma Henseel. Dok nismo razgovarali o njegovim prijašnjim poslovnim strukturama i financiranju. ali je to veliki korak naprijed i nema pismenog poslovnog plana. i u konačnici da učestvuje u eksploataciji novih naslaga granita koje je otkrio Geološki zavod pošto su naslage na brdima koja si odmah pored njegovog imanja. Alpina. 5. Kako su uticali na druge financijske izvore? Njegov trenutni cilj je osigurati najmanje 1 milion KM za proširenje rada i osnivanje nove strukture kompanije. koja će se smjestiti u novu zgradu odmah pored glavne zgrade. Rijeka je neophodna za rezanje a operacija rezanja je preglasna da bi se radila u gradu.Ovaj transportni ciklus je skup i on je često nezadovoljan kvalitetom kamena iz Alpine ili rezanjem koje se radi u.500 KM što je u to vrijeme predstavljalo 15-20% početnih troškova (uglavnom za popravku krova zgrade koja je bila uništena tokom rata). Njegov dugoročni plan je da ima četiri linije za rezanje . On traži druge donatorske organizacije za dodatno financiranje. Ponovno preispitivanje ove problematike u budućnosti se preporučuje da bi se potvrdile ove pretpostavke. poliranje i graviranje za njegove mušterije (uglavnom. Ima veoma jasnu viziju i sasvim uvjerljivo prezentira svoju viziju uključujući troškove opreme. što onda vodi do zaključka da je razmišlja o procesu ali nije izračunao koliko će proces koštati financijski. on je zainteresiran za dobivanje bilo kakvog drugog financijskog izvora uključujući uvođenje investitora za neke strukture njegove nove kompanije (nakon napuštanja strukture zanatske radionice). Veoma je optimističan što se tiče Islamic Relief organizacije. Koji je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva IP firme? Usluge koje ovaj zanatlija pruža momentalno su ograničene na poliranje i graviranje korištenjem standardne opreme i procesa koji zahtijevaju mnogo rada. da bi se bolje shvatilo može li ili ne može da se širi uz dodatnu podršku. Njegova vizija za sljedeću fazu razvoja kompanije je da se u potpunosti zaobiđe rezanje u Sarajevu jednostavno tako što će se to raditi u Bratuncu. a on ima za cilj ovo drugo. Onda se proizvod šalje natrag u Bratunac za konačno pjeskarenje.. Opisati proizvodne i distributivne procese firme i opremu. za nadgrobne spomenike). 6. Ovo je poznata usluga i izgleda da ne postoje nikakva pitanja vezano za IP. Cilj vlasnika je da uđe u poslovanje rezanja kamena što bi opet bilo više kao proizvodnja robe široke potrošnje a to također ne predstavlja očigledne probleme vezane za IP sa kojima bi se mogao susresti ubuduće.r. On je pobijedio na tenderu i dobio ukupni grant od 29. Trenutno vlasnik kupuje kamene segmente od austrijske kompanije.

oprema. elektro i drugi troškovi infrastrukture KM 175. poliranja i graviranja dok će novopredloženo postrojenje za masivne usluge rezanja biti locirano na rijeci Drini udaljeno od stambenih objekata i smješteno tamo gdje će moći koristiti vodu iz rijeke.000 Zgrada.000 Dodatna infrastruktura.345.000 Napomena: Za prvu od tri faze procesa rezanja trebat će oko 15 dana za obuku novih radnika.000 UKUPNO potrebno za jedan sistem ključ u bravu KM 600.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 75 kamena sa uključenih 50 radnika koji bi bili angažirani na svom rezanju kamena. Radnici se mogu naći lokalno. komponente Uključeno u fazu 1 UKUPNO potrebno za dva sistema za rezanje KM 975. komponente Uključeno u fazu 1 UKUPNO potrebno za tri sistema za rezanje KM 1.383 .000 Dodatna infrastruktura. Za drugu fazu procesa rezanja također će trebati 15 dana za obuku novih radnika.000 Dodatna infrastruktura. što će uskoro također uključiti veće mogućnosti rezanja. Za treću i konačnu fazu procesa rezanja trebat će oko tri dana da se obuči novi radnik. kao i oni koji će ih obučavati.400 €1. oprema.000 Sistem ze rezanje #4 Sistem za rezanje ključ u bravu (trofazni proces) KM 370. i aktivnostima početnog i završnog poliranja. komponente Uključeno u fazu 1 UKUPNO potrebno za četiri sistema za rezanje KM 1. To bi bilo prošireno njegovim tekućim i proširenim aktivnostima poliranja i graviranja.000 Operacija rezanja nakon osiguranja koncesije za vađenje Sistem ze rezanje #3 Sistem za rezanje ključ u bravu (trofazni proces) KM 370.715.250 Pretpostavka kada Litos ima koncesiju za vađenje Trošak materijala za rezanje jedne tone KM 17 Kupovna cijena u EU (po toni gotovog proizvoda) €1. Postojeća zanatska radnja će nastaviti na sadašnjoj lokaciji da pruža usluge pjeskarenja. Analiza troškova robe (COGS) je kako slijedi: Pretpostavka da se kamen kupuje od Alpine Trošak materijala za rezanje jednog kvadratnog metra Trošak materijala za rezanje dva kvadratna metra Trošak po toni kamena (jedan metar2=2 tone) Trošak jedne tone nakon dodane vrijednosti od Litosa Kupovna cijena u EU (po toni gotovog proizvoda) Bruto dobit prije kalkulacija za postrojenje/opremu KM 34 KM 68 KM 17 KM 300 €1. Slijedi njegova analiza troškova za sljedeću veliku fazu razvoja kompanije kroz masovnu proizvodnju rezanog kamenja i poliranja granita i dacita u velikim komadima: Operacija rezanja prije koncesije za vađenje Sistem ze rezanje #1 Sistem za rezanje ključ u bravu (trofazni proces) KM 370.000 Sistem ze rezanje #2 Sistem za rezanje ključ u bravu (trofazni proces) KM 370.400 Bruto dobit prije kalkulacija za postrojenje/opremu €1. manja oprema i komponente KM 55. oprema.000 Alati.

Nizozemske i Belgije. ali izgleda da je to tek početak aktivnosti a ne ona koja na bilo kakav značajan način doprinosi njegovim prihodima. U tom smislu. Ovaj pristup upravljanju rizikom izgleda praktičan. Pregledati marketinšku i prodajnu strategiju firme i osoblje. Dok sada pokušava da skupi kapital (1 milion KM) da bi ispunio te buduće narudžbe on insistira na tome da ne želi napustiti kreativni aspekt svog poslovanja. provodeći izvozni marketing i proširujući svoje operacije pjeskarenja i poliranja. . Kao zanatska radionica sa prodajom u 2006 od 70.A NA L I Z A S T R A NA 76 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I Jednom kada kompanija bude imala dvije linije za rezanje treba tražiti koncesiju za vađenje svog kamena. Sada postaje aktivniji u kipovima za vrtove i sličnim proizvodima. koji su posjetili njegovu radnju ovih godina. Njegova strategija upravljanja rizikom se pravi za Fazu 2 operacije. Njegovo trenutno poslovanje je prilično promjenljivo u smislu da je redovno ali da ima vremena kada nema mušterija. Upuštanjem u masovniju proizvodnju on se upušta u situaciju većeg rizika (većeg obima) ali također smanjuje promjenljivo ponašanje svoje baze mušterija u smislu da ulazi na veliko tržište koje ima ravnomjernu potražnju velikog obima. ako jedna mašina ne radi sveukupni obim operacije nije značajno ometan. što bi onda pojeftinilo njene proizvode pošto ne bi morala plaćati austrijskoj kompaniji ali bi trebala plaćati naknadu za koncesiju. on će povećavati obim svojih aktivnosti ali će stupiti na tržište sa održivom potražnjom što je također većeg obima nego njegovo sadašnje poslovanje. vlasnik-operator i glavni zanatlija je jedina osoba koja radi marketing i prodaju. Opisati pristup firme upravljanju rizikom. Samo da izvrši njihove narudžbe trebala bi mi velika oprema za rezanje kako je navedeno u drugim dijelovima ovog izvještaja. što je mnogo više od onoga što sada trenutno radi (poliranje i graviranje). on planira skupiti kapital za operaciju koja će imati četiri linije za rezanje kamena koje će raditi složno (vidi detalje date u drugim dijelovima izvještaja). I on i njegov otac su u ovom poslu čitav svoj radni vijek tako da većina lokalnih poslovnih subjekata dolazi njima za njihov glavni “ proizvod” što su nadgrobni spomenici. njegova nabavka nove opreme za pjeskarenje i poliranje će povećati vrijednost te aktivnosti ali nije jasno koliko. 9. 8. stvarajući nove kipove a ne samo masivne blokove kamenja za ivičnjake i šetališta. on ima razumno izbalansirano gledište u vezi upravljanja rizikom. u odnosu na primjer da imate dvije linije a jedna ne radi. I dalje. Konkretnije. Ovo je vjerovatno zbog nedostatka koncentriranih marketinških i prodajnih inicijativa pošto on radi i marketing i proizvodnju. ako jedna ili čak i dvije mašine ne rade radi urgentnog popravka ili redovnog održavanja.000 KM. On tvrdi da ima zaostale narudžbe za ivičnjake i kamene pločice za šetnice od kontakata iz Njemačke. kada bude imao velike količine opreme za rezanje kamena i sposobnosti. funkcija marketinga i prodaje će postajati sve važnija i još nije jasno kako će se on baviti tom potrebom u bliskoj budućnosti. Ali generalno. On tvrdi da bi trebao četiri velike linije za rezanje samo za kupce koji su trenutno identificirani. Procijenjeni trošak naknade za koncesiju u nekoliko godina je 1 do 2 miliona KM. tako da će on morati dovesti druge eksperte kao rukovodioce da bi osigurao da su se drugi rizici umanjili. Kako on predviđa veću operaciju rezanja kamena iz kamenoloma. još uvijek će imati ostale dvije ili tri koje rade. Sa takvim formatom proizvodnje. ipak ostaje činjenica da nikada nije radio sa takvom kompanijom ili proizvodnom linijom.

5 2 3 3.5 3 5 4 2 3. Dioničari: Zanatlija je jedini vlasnik i operatori Glavni inputi sirovine: Granit kamen (‘’kalsični’‘ i tipovi dacita) Prosječne plate nerukovodnog osoblja (bruto/neto): 450 KM neto.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 77 Kriterij i ocjenjivanje Sljedeća tabela nabraja kriterije i njihovo ocjenjivanje koje se koristi.0 – Neki nedostaci u odnosu na kriterij. pločnike i ceste sa kaldrmom. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 3. Procesi proizvodnje i distribucije 8.5 Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta? Kompanija bi bila zainteresirana da ima investitora koji bi se angažirao da ih dovede do sljedećeg nivoa proizvodnje sa četiri linije za rezanje kamena radi masovne proizvodnje blokova granita i dacita za korištenje za ivičnjake. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 7. neke sumnje ili zabrinutosti 2.0 – Veoma impresivno u odnosu na kriterij. nema ozbiljnih zabrinutosti 3.0 – Adekvatno u odnosu na kriterij.0 – Visokokvalitetna mogućnost po ovom kriteriju. Druge ključne financijske i organizacione informacije Bruto prodaja: 70. Pristup upravljanju rizikom Ukupna ocjena (od mogućih 100) 3.5 6 5 8 4 3. Za svaki kriterij koristiti sljedeću skalu od jedan do pet (razlomci su prihvatljivi): 5. Već imaju kupce za proizvode u EU. sezonski 25 km dnevnica Raspoloživost lokalne radne snage (nova upošljavanja): Redovno koristi 5-6 lokalnih radnika koji poznaju poslovanje/zanat. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5.5 4 12 10. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 2.000 KM Dugovi/krediti: Nema.5 63. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 6. skoro besprijekorno 4. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 4. Strategija marketinga i prodaje 9.000 KM tokom 2006. . potrebno poboljšanje – Ozbiljan nedostatak u odnosu na kriterij Ocjena Bodovi Važnost (bodovi x (1-5) važnost) Kriterij 1. isto i 2007 (bez rasta) Neto prihod/dobit: 50. Ima tri profesionalna kamenoklesara koji mogu obučiti druge radnike za oko 10-15 dana.5 3 2 4 3 2 1 2 2 1 10.

Koji se problemi/pitanja koja obrađujete: Volio bi da ima pomoć u razvijanju boilo kojeg poslovnog modela za Da eksploataciju granita i dacita na svom imanju koje je u blizini i koje je nedavno istraživano i pokazalo se da je veliki izvor kamena.A NA L I Z A S T R A NA 78 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I Prioriteti i spremnost za investicije/partnerstvo i tehničku pomoć Traže industrijske partnere izvan regije Srebrenica. Traže financijsku pomoć. Koju vrsta odnosa i koliko ozbiljno? Htjeli bi da imaju industrijsko partnerstvo ili investitora u svojoj Da sljedećoj fazi razvoja za eksploataciju kalsičnog i dacit granita iz resursa u regiji. Da li imate iskustva ili tekuće veze sa partnerima u EU i drugdje? Molimo opisati: Da Ima direktne kontakte sa poslovnim ljudima iz Njemačke. Kakva vrsta financiranja je potrebna? Imaju li poslovni plan? On traži minimum od 1 milion KM radi proširenja operacija da uključi Ne dvije linije za rezanje kamena a u narednoj fazi da poveća na četiri linije za rezanje kamena. Ima poslovni plan koji mu je napravio Biznis centar Srebrenica 2005. Traže tehničku ili poslovnu pomoć sa razvojem poslovanja. . Nizozemske i Belgije koji su voljni da potpišu ugovore o narudžbi.

uključujući povratnike. Trenutno traže vanjsku pomoć u smislu investicije ili druge vrste pomoći za rad rudnika ali i istražuju mogućnost osnivanja ekskluzivnog prava na distribuciju u BiH opreme za rudarstvo tako da rudnici i preduzeća ne moraju ići sadašnjim distributerima koji su podijeljeni između Beograda i Zagreba za većinu uvozne opreme.o. 410-694.ru *mob. Ova firma se može smatrati veoma visokokvalitetnom komercijalnom prilikom za regiju iz očiglednih razloga—-velika baza uposlenosti najprije kod njih—ali također i zbog nekih ne tako očiglednih aktivnosti kao što su sponzoriranje nekih univerzitetskih studenata stipendijama i njihov pokušaj da srednje škole u regiji otvore odjeljenja za rudarstvo za svoje učenike. Kao nova kompanija rade već tri godine a njom rukovodi tim koji je bračni par ujedno. kao predstavnici proizvođača proizvoda iz inostranstva. kompanija ima sedam luksuznih apartmana u svojo glavnoj kancelariji rudnika gdje radnici mogu da ostanu nekoliko mjeseci dok se ne presele na drugu . Jelena i Alexander Petric. Žele da iskoriste svoje dobre kontakte sa domaćim BiH sektorom rudarstva da budu izvor opreme.petric@mail. Trenutno imaju 370 uposlenika.K. Opisati kvalitet i važnost komercijalnih mogućnosti za regiju Srebrenica. Alexander. Uprava Mineco planira da se dionice firme javno pojave tokom 2008 na berzi u Londonu. rezervnih dijelova. kompanija je imala 1. ponuđene usluge i kojima regijama/narodima). Oni ciljaju na proizvođače koji trenutno nisu zastupljeni u Jugoistočnoj Evropi. Engleska.ru.) Adresa kompanije 1: 76400 Gradiška Adresa kompanije 2: Bosna i Hercegovina Kontakt osoba u kompaniji: Jelena Petric. 1. uključujući njihove kupce i ključne dobavljače: Od ranije poznata kao rudnik Sase. U početku osnovana 1967. Ruddy Datum izvještaja: 29. 065/658/958) Internet stranica: Preliminarne preporuke konsultanta ___ √ ___ Preporučene daljnje aktivnosti investicione podrške Trebali bi se održati daljnji sastanci radi određivanja podrške Ne preporučuje se daljnje angažiranje u budućim aktivnostima investicione podrške Izvještaj i analiza ove mogućnosti za regiju Srebrenica Dati opšti opis aktivnosti firme na tržištu (proizvodi. lcirkovic@mail. Srebrenica (Mineco Ltd. London. ova kompanija je “kćerka” Mineco Ltd. tehničkog servisa i obuke. faks. august. e. 2007 Naziv kompanije: Gross d. i izgleda da su većina iz SAD. Da bi privukli inženjere i rudare u ovu regiju iz drugih dijelova Jugoistočne Evrope i EU.. Također kupuju mnogo robe i usluga u samoj regiji.300 zaposlenih kada je bila na vrhu ali je onda zatvorena prije rata. Ponovo je otvorena nakon rata ali je bila zatvorena 1982 zbog problema sa vodom na lokaciji.o. Kako je akumulirala dugove bila je privatizirana prije oko tri godine po cijeni koju je njena roditelj kompanija platila od oko 2 miliona Eura. U. Trenutno je to privatna kompanija koja proizvodi 12. direktor. Alexander Petric.mail kontakt osobe: 056/411-044. Koja ima sjedište u Londonu.000 tona mjesečno od čega se dobije oko 800 tona finalne mješavine koncentrata olova i cinka (u prahu) za industrijsku upotrebu.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 79 IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA Ime konsultanta: Thomas R. direktor Telefon.

Oni potroše.000 tona) što će zahtijevati i nove investicije u opremu i angažovanje novih radnika (pošto će se svi ostali troškovi također povećati shodno. Za njihovu ad hoc nabavku roba o usluga oni pokušavaju da nabave proizvod 50% kombinovano iz Srebrenice i Bratunca. Pola novca će ići studentima iz Bratunca a pola iz Srebrenice. sa nabavkama iz Srbije i Hrvatske na oko 15-20% i ostatak iz EU (oko 35%) dobavljača. Plaćaju račune lokalnoj firmi za električnu energiju u iznosu od nekih 18. uključujući beneficije. mašinne za pranje rublja i sve ostalo što je neophodno da tranzicija bude što je moguće bezbolnija. Konačno. Ovo je pomoglo da se privuku neki najbolji rudarski inženjeri i tehničari nazad u ovu regiju. samo za hljeb u lokalnim pekarama oko 4. Potroše oko 42. na primjer. Oni će dati deset stipendija za univerzitetski nivo žrtvama rata. Suprug. opremljene prostorije za objedovanje. Plaćanje dva obroka dnevno po osobi ukupno iznosi nekih 20. 4. Na primjer. Koji je ekonomski učinak koji ovo preduzeće ima ili bi moglo imati na regiju Srebrenica? Oni trenutno upošljavaju 370 u stalnom radnom odnosu koji rade u tri smjene. čak nudeći i pristup konkurenciji u njihovom sektoru.000 KM mjesečno. Apartmani su u potpunosti opremljeni. Alexander Petric. kada bude na raspolaganju tehnologija u budućnosti moći će iskoristiti te koncentracije metala također. planiraju povećati proizvodnju rude iz rudnika za oko u sljedeće dvije godine sa 12. Sažetak poslovnog iskustva i stručnosti upravljačkog tima. su oko 350. Svakodnevno upravljanje kompanijom se provodi od strane dva direktora koji su supružnici.000 KM mjesečno. Ovo se predstavlja kao ključna stvar kada pokušavaju predložiti da predstavljaju proizvođače rudarske opreme u BiH.000 na 18. 52% od tog ukupnog iznosa uključujući poreska plaćanja. Tehnički direktor. stvarajući potrebu za dosta stručnosti na terenu za sve nivoe radne snage. je prisutan u rudarstvu kao inženjer već nekih 20 godina a njegova supruga je poslovno-financijska direktorica ove kompanije već tri godine otkako je u vlasništvu Mineco Ltd. Sa nekih 370 uposlenika koji rade na svim aspektima rudarstva postoji i intenzivna obuka na glavnoj lokaciji. Njhove plate. imaju četiri utovarivača rude koji idu duboko u zemlju da transportuju rudu iz . Pošto sistem kaše ne omogućava da izdvoje svo olovo i cink (oko 20% ostane). Primjeri troškova uključuju nehotične nesreće i redovni ljekarski pregled koji su posebno potrebni za one koji duži vremenski period provode u rudarskom oknu.000 KM godišnje na troškove liječenja u bolnici u Srebrenici.000 KM mjesečno. Ocijeniti menadžment u vezi poznavanja tržišta i razumijevanja dinamike tržišta. 3. 2. je tehnički direktor i ima deset godina iskustva u rudarskoj industriji (ugalj i bakar) a on je inženjer. Rukovodni tim radi već tri godine i oni tvrde da imaju jako dobar odnos sa nekih 80% drugih rudnika i kompanija koje upravljaju rudnicima u BiH. njegov prethodni rad nije bio u BiH. uključujući brzi Internet. Kompanija je također sponzor lokalnog nogometnog kluba i tekvando tima iz regije na nivou EU. Njegova supruga je poslovni i financjski direktor poslovanja.A NA L I Z A S T R A NA 80 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I lokaciju. Alexander Petric.000 KM mjesečno. Tipični trošak za generalni ljekarski pregled pop pacijentu košta 100 KM. Opisati kvalifikacije rukovodnog tima i ukupni broj uposlenika.

DIO V: PR I L O Z I

A NA L I Z A

I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U

SREBRENICI S T R A NA 81

okna sa dubine od nekih 600 metara. Jedan od utovarivača uvijek je posvećen za obuku novih vozača, što uključuje jedan mjesec obuke na površini jedan mjesec u rupi sa instruktorom i onda još jedan dodatni mjesec specijalističke obuke. Ova sposobnost za obuku se može iskoristiti za predložene nove poslove gdje bi se obuka obavljala u BiH na ovom lokalitetu a ne da se kupci oprema šalju u zemlju porijekla (kao što su SAD ili Njemačka ), što može biti veoma skupo i iziskivati dosta vremena. 5. Kako su uticali na druge financijske izvore?

Ova je kompanija sada financijski samoodrživa za svoje rudarske aktivnosti i nemaju zaostalih dugova ili kredita iz financijskih institucija. Ipak, traže oko 1 milion KM kredita ili lizing financiranje da povećaju proizvodnju za 50% u toku sljedeće dvije godine, sa 12,000 na 18,000 tona rude. Istražuju uspostavu nove aktivnosti za ekskluzivnu distribuciju, prodaju, servisiranje i obuku uvozne opreme za rudarstvo, posebno iz SAD. Mogli bi nešto od toga i sami financirati kroz lizing da bi započeli odnos pošto i oni žele da zamijene nešto od stare opreme, ali u svakom slučaju oni imaju pristup financiranju. Žele da investiraju nešto od svoje dobiti u lokalne firme ili nekretnine i istraživali su Srebrenicu ali imaju sporazum sa kancelarijom načelnika da još ne kupuju zemlju u gradu pošto traže lokacije za svoje projekte u ovom momentu. 6. Koji je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva IP firme?

Izgleda da nema IP problema uključenih u ovu operaciju pošto oni vade prirodne rude i primjenjuju osnovne tehnologije separacije. Ne postavlja se pitanje brenda iz razloga što kompanija tretira proizvod kao robu široke potrošnje i pošto se prodaje kao takva od strane roditeljske firmu u Londonu prerađivaču iz Bugarske koji proizvode pretvara u potpuno nove. Možda bi bilo vrijedno ovu stvar ispitati na budućim sastancima kako kompanija bude napredovala sa planom stvaranja novog subjekta za prodaju i marketing opreme za rudarstvo, što bi se moglo razmotriti kao aktivnost brendinga. 7. Opisati proizvodne i distributivne procese firme i opremu. Trenutno se vadi 12,000 tona rude iz rudničkih okana/jama koje su duboke do 600 metara. Ruda se šalje na površinu da bi se razbila u dvije faze a zatim se šalje u kade za separaciju koje sadrže hemikalije koje prouzrokuju da se koncentrat cinka i olova talože na vrhu radi uklanjanja. Onda to ide kroz proces termoelektrične obrade (ima na licu mjesta svoj transformator od 35,000 volti koja transformira snagu na 10,000 volti) koji peče proizvod do fine prašine cinka i olova koje se skladište posebno ali se miješaju kao koncentrat za pošiljku kupcima. Finalni proizvod od 12,000 tona rude je 800 tona koncentrata koji sadrži 50:50 mješavinu cinka i olova. Njihov vodeni sistem na licu mjesta je proces “zatvorene krivulje” gdje oni stalno recikliraju ili ponovno koriste vodu koja se šalje u bazene za odmuljavanje za taloženje i odvajanje vode da bi se proces ponovno započeo. U konačnici bazeni za odmuljivanje se napune i moraju praviti nove; nedavno su izgradili novi sistem od 40 bazena sa dva bazena koja se napune do punog kapaciteta svakih deset godina. (Treba obratiti pažnju na to da postoji zabrinutost kod lokalnog stanovništva zbog curenja iz tih bazena ali se te informacije trebaju dodatno ispitati kao moguća oblast za tehničku pomoć.) Nusproizvod procesa je neka vrsta krede ili pepela koji se može koristiti za “suhi zid” građevinske materijale (25 tona mjesečno), što se odvojeno prodaje. Njihov glavni kupac za koncentrate je bugarski proizvođač ingota specijaliziran za čisti cink i olovo do 99.99% nivoa čistoće.

A NA L I Z A S T R A NA 82

I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U

SREBRENICI

DIO V: PR I L O Z I

8.

Pregledati marketinšku i prodajnu strategiju firme i osoblje.

Njihovi tekući proizvodi koncentrata se unaprijed prodaju od strane roditelja kompanije tako da oni ne igraju nikakvu ulogu u marketingu ili prodaji finalnog proizvoda sa ove lokacije. Ipak, kako je primijećeno na drugim mjestima u ovom izvještaju rukovodni tim želi da se uključi u marketing i prodaju opreme za rudnike što će zahtijevati jedan predani napor u marketingu i prodaji. Njihov tehnički direktor, Alexander Petric, želi da postane direktor marketinga i prodaje nove firme pošto on ima direktan kontakt sa nekih 80% domaće BiH industrije i a samo njhova kompanija ima tri lokacija rudnika (Srebrenica, i dvije u Dubovici), tako da su i oni ključni kupci. Da bi proširili ove aktivnosti imaju namjeru angažirati nekoliko diplomiranih ekonomista sa sarajevskog univerziteta koji su studirali marketing i prodaju tako da će onda imati posvećene domaće kadrove za direktnu prodaju. Htjeli bi da uvedu šest kategorija proizvoda ili proizvodnih linija koje bi imale jednu posvećenu osobu tehničkog smjera za prodaju za svaku kategoriju/liniju. Dok bi se najviše usmjerili na BiH, oni također imaju direktne kontakte sa rudnicima u Srbiji i Hrvatskoj, tako da mogu uspostaviti prodajne ugovore i za šire tržište Jugoistočne Evrope a ne samo BiH, ako im se pruži prilika. Za tehničku podršku i obuku za tu novi inicijativu za marketing i prodaju bi također angažirali diplomirane inženjere rudarstva i imali predano osoblje za rezervne dijelove i kontrolu inventure. Njihovi postojeći kapaciteti za obuku na licu mjesta i programi bi se proširili da pruže podršku za prodaju i obuku za novu opremu i promovirali bi prodaju u BiH i moguće i drugdje. Sve u svemu oni predviđaju novu operaciju sa nekih 30-40 uposlenika na svim aspektima poslovnog razvoja, obuke i podrške na širem području regije Jugoistočne Evrope predstavljajući međunarodne proizvođače opreme ze rudarstvo i usluge iz svih krajeva svijeta, sve locirano u Srebrenici. Oblasti proizvoda na koje bi se fokusirali uključuju: Pumpe visokog pritiska Mašineriju za uklanjanje rude/utovarivače (baterija, dizel) Sisteme rasvjete za rudnike Nove tehnike bušenja Opremu za bušenje/alate Plinski detektor u stvarnom vremenu (CO, CO2, SO4, metan) Glavni razlog što ova kompanija želi da uvozi i prodaje opremu za rudarstvo je direktno zbog njihovih ličnih problema sa dobavljačima. Na primjer, često moraju čekati mjesecima na potvrdu pošiljke za pumpu, pošto proizvođač želi da napuni kamion/kontejner prije nego što ga pošalje u regiju, što je razumljivo ako nema lokalnih izvora nabavke (predloženi pristup kompanije). Jedna tekuća situacija sa kojom se suočavaju uključuje uvoz bušilica iz Njemačke. Oni koriste oko 20,000 Eura vrijednosti opreme za bušenje mjesečno a traje 2025 dana da prime iste od dobavljača, tako da moraju planirati dosta unaprijed mada se rada o jako važnoj kupovini. Također imaju situaciju sa Copco koji traže obavijest mjesec dana unaprijed o narudžbi prije nego a treba im još mjesec dok pošalju proizvod. Imaju čak i jednog dobavljača koji čekaju nekoliko mjeseci prije potvrde da je narudžba primljena (ne odgovaraju čak ni na e-mailove ili telefonske pozive vezano za narudžbu u tom periodu), samo bi dobili neki datum u budućnosti a tek bi nakon nekoliko mjeseci primili robu. Pored toga, sve hemikalije koje koriste u proizvodnji se uvoze iz Srbije i drugih lokacija pošto se u BiH više ne proizvode, mada je intenzivna proizvodnja postojala prije rata. Kompanija smatra da može raditi sa dobavljačima da prodaju sa zaliha iz BiH/Srebrenice i osiguraju servis isporuke širom BiH i regija Jugoistočne Evrope. Oni također mogu ponuditi usluge obuke i tehničke podrške, kako je već i navedeno u izvještaju.

DIO V: PR I L O Z I

A NA L I Z A

I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U

SREBRENICI S T R A NA 83

9.

Opisati pristup firme upravljanju rizikom.

Njihova industrija podliježe velikom broju inspekcijskih aktivnosti, sa namjerom smanjenja određenih rizika koji su karakteristični za rudarsku industriju. Na primjer, imaju obavezne inspekcije četiri puta godišnje, a svaka se sastoji od serije ispitivanja koja traju jednu sedmicu da bi se završila. Po zakonu se mora vlastima prijaviti svaka ozljeda tako da se može pravilno ispitati i intervenisati gdje je neophodno. Glavne oblasti koje podliježu inspekciji uključuju sljedeće: Električna energija Iskop Sigurnost Geologija Mašinski dio Govori se o tome da vodeni bazeni koji se koriste za separaciju vode od metala i rude sadrže određene hemikalije koje bi se mogle vezati za vodu, ali o ovome se nije razgovaralo za vrijeme intervjua pošto se to navelo kasnije. Ova stvar bi se trebala istražiti u budućim razgovorima sa rukovodstvom. Rukovodni tim je izjavio da je njihova “koncesija” na zemljište biti obnovljena 2009 i da bi mogla biti na 20-30 godina, ali izgleda da nema garancije da će se to i dogoditi. Rečeno je da su u prošlosti imali ugovor o upravljanju tako da bi se pojašnjenje ovog pitanja trebalo tražiti prilikom budućih sastanaka. Oni trenutno plaćaju taksu po toni iskopane rude vladi a 70% od toga ide opštini Srebrenica.

Kriterij i ocjenjivanje
Sljedeća tabela nabraja kriterije i njihovo ocjenjivanje koje se koristi. Za svaki kriterij koristiti sljedeću skalu od jedan do pet (razlomci su prihvatljivi): 5.0 – Veoma impresivno u odnosu na kriterij, skoro besprijekorno 4.0 – Visokokvalitetna mogućnost po ovom kriteriju, nema ozbiljnih zabrinutosti 3.0 – Adekvatno u odnosu na kriterij, neke sumnje ili zabrinutosti 2.0 – Neki nedostaci u odnosu na kriterij, potrebno poboljšanje – Ozbiljan nedostatak u odnosu na kriterij
Ocjena Bodovi Važnost (bodovi x (1-5) važnost)

Kriterij

1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 6. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 7. Procesi proizvodnje i distribucije 8. Strategija marketinga i prodaje 9. Pristup upravljanju rizikom Ukupna ocjena (od mogućih 100)

5 5 5 4.5 5 5 4.5 4 3

3 2 4 3 2 1 2 2 1

15 10 20 13.5 10 5 8 8 3 92.5

Dioničari: Gross d. CO2. Druge ključne financijske i organizacione informacije Bruto prodaja: 800 tona mjesečno (9600 godišnje) proizvoda.o. je u vlasništvu Mineco Ltd (London) 70%. Možda bi Ne mogli razmotriti korištenje lizing kompanije u budućnosti radi potreba za novom opremom (oko 1 milion za povećanje proizvodnje za 50%) ali je to još u ranoj fazi planiranja. koji se sastoji od 400 t olova i 400 t cinka iz 12. distribuciju i servisiranje opreme za rudarstvo dobavljača iz cijelog svijeta koji nude proizvode visokog kvaliteta za: Pumpe visokog pritiska Da Mašineriju/utovarivače za uklanjanje rude (baterija.o.A NA L I Z A S T R A NA 84 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta? Oni traže pomoć u kontaktiranju međunarodnih dobavljača-proizvođača opreme za rudarstvo da bi bili ekskluzivni distributeri u BiH. ostali dioničari 30% Glavni inputi sirovine: Ruda cinka i olova sa dubina do 600 metara Prosječne plate nerukovodnog osoblja (bruto/neto): 1300 KM neto Raspoloživost lokalne radne snage (nova upošljavanja): Postoji mnoštvo kvalifikovanih radnika sa iskustvom u mašinstvu i rudarstvu. Obučavaju se lokalno i u Njemačkoj. alate za bušenje i velike pumpe. Traže financijsku pomoć. Od interesa bi bile i nove tehnologije bušenja. Njihove glavne oblasti interesovanja uključuju utovarivače i opremu. Traže industrijske partnere izvan regije Srebrenica. metan) Kakva vrsta financiranja je potrebna? Imaju li poslovni plan? Kompanija ima investitore i financiranje u ovom momentu. CO2. Kompanija bazirana u Londonu je 70% vlasnik. Molimo opisati: Da Mineco Ltd. Švedskoj i drugima lokacijama kako je neophodno za opremu koja se koristi i čiji su sponzori proizvođači Prioriteti i spremnost za investicije/partnerstvo i tehničku pomoć Koju vrsta odnosa i koliko ozbiljno? Kompanija želi da postane ekskluzivna kompanija za prodaju. dizel) Sisteme rasvjete za rudnike Nove tehnika bušenja Opremu/alate za bušenje Detektore plina u stvarnom vremenu (CO. tržišna cijena varira Neto prihod/dobit: Zavisi od tržišnih cijena u momentu prodaje i sa odbitkom od oko 5. Traže tehničku ili poslovnu pomoć sa razvojem poslovanja. Da li imate iskustva ili tekuće veze sa partnerima u EU i drugdje? . novim tehnikama bušenja i detektorima plina u stvarnom vremenu radi korištenja u njihovim jamama.5 miliona KM godišnjih troškova Dugovi/krediti: U ovom momentu nemaju niti dugova niti bankarskih kredita. Također su zainteresovani za to da nauče više o novim tehnikama zaštite.000 tona iskopane rude. Također su uvijek zainteresirani za nove tehnike zaštite i sigurnosti i procedure. SO4. Koji se problemi/pitanja koja obrađujete: Imaju problema sa pronalaženjem detektora plina u stvarnom vremenu Da za CO. Preferiraju dobavljače iz SAD u ovom momentu pošto oni nude visok kvalitete i nisu dosta predstavljeni u BiH. SO4 i metan. tako da imaju izvanredan pristup stranim tržištima.

o. iako ta promjena nije završena. telefaks. Prodaja je donekle ciklične ili sezonske prirode pošto su radovi u ovoj oblasti metalne industrije mnogo slabijeg intenziteta tokom zimskih mjeseci u ovom regionu zbog loših uslova za rad (npr. Na primjer.b. 1. Opišite kvalitet i značaj komercijalnih mogućnosti za region Srebrenice. U proteklih pet godina stopa rasta je 3..net Uvodne preporuke konsultanta √ ___ ___ Preporučuje se dalja podrška ulaganjima Potrebno je održati dodatne sastanke da bi se utvrdila podrška Ne preporučuje se dalji angažman u podršci ulaganjima Izvještaj o i analiza ove mogućnost za region Srebrenice Prezentirajte uopšten opis djelatnosti privrednog subjekta na tržištu (proizvodi. ako obrađuju samo jednostavne stubove za uličnu rasvjetu ili komunalne usluge ili slične proizvode jednostavnije ih je uključiti u multifazni linearni proces u pogonu. . Ako ovo preduzeće bude moglo držati korak sa zahtjevima tržišta može postati još značajnijim ekonomskim pokretačem regiona. godine je otpočelo uobičajene poslovne aktivnosti sa 18 zaposlenika. u procesu da postane d. godine je privatizovano. Svoju mogućnost za značajnijim povećanjem proizvodnje vide u tome da postanu mnogo selektivniji po pitanju proizvoda koje primaju na obradu. usluge koje se nude te područja ili etničke grupe kojima su namjenjeni).000 tona godišnje. Bosna i Hercegovina Kontakt osoba u privrednom subjektu: Nedo Trninić Kontakt telefon. Proizvodnja je u potpunosti stala tokom rata kada su privredno društvo i infrastruktura bila u potpunosti uništena. 056/440-151. Adresa privrednog subjekta 1: Potočari b. 3-4 godine nakon rata privredno društvo je djelomično obnovilo poslovne aktivnosti. ali je sada akcionarsko društvo u privatnom vlasništvu. U ovom trenutku preduzeće obrađuje oko 7. uključujući kupce i ključne snabdjevače: Privredni subjekat je prvobitno osnovan 1968.D. Tokom naredne godine su postrojenja renovirana a tokom 2003. Jedini domaći konkurent je manje preduzeće smješteno u Sarajevu. godine kao dio Energoinvesta.o. 065/881-181 Web stranica: cinkara@spinter. Smatra se da je ovo visoko kvalitetno i važno komercijalno preduzeće u regionu Srebrenice zbog broja zaposlenika te stope rasta koja je iznosila oko 30% u toku prošle godine.4 puta u odnosu na početnu količinu te stopa povećanja kapaciteta sada iznosi oko 30% godišnje. email adresa: 056/440-300. august 17 2007. Adresa privrednog subjekta 2: Srebrenica. proizvode koji su kompleksni za obradu) da bi se više usmjerili na obradu proizvoda gdje je veći stepen propusnosti i to se već počelo ostvarivati (iako više vole da ne odbijaju poslove nego bi preferirali da složenije poslove ostave za vrijeme kad budu imali manje zahtjeva od klijenata). Kako budu postojali prepoznatljiviji na tržištu mogu odbiti neke poslove koji nose malu maržu(npr. građevinski radovi).DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 85 PROFIL PREDUZEĆA IZ OBLASTI METALNE INDUSTRIJE IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA Ime konsultanta: Thomas R.000 tona metala mjesečno metodom vruće galvanizacije i ima 65 zaposlenika. godine Naziv privrednog subjekta: Fabrika za pocinčavanje A. a tokom 2002. Ruddy Datum izvještaja: 17. Prije rata su mogli obraditi (galvanizovati) 13.

Koje pogodnosti uživaju iz drugih finansijskih izvora? Sada su profitabilno preduzeće tako da nisu opterećeni bilo kakvim dugovima ili bankovnim kreditima u ovom trenutku. Uprava je zainteresovana za sve vrste razgovora sa potencijalnim strateškim partnerima ili investitorima. posebno. Nije jasan stepen njihovog poznavanja industrije izvan područja bivše Jugoslavije (potencijalni strateški partneri ili konkurentskih firmi da navedemo samo dva primjera značajnih pitanja). što znači proizvode male težine i veličine i jednostavne za manipulaciju. Opišite proces proizvodnje i distribucije i opremljenost privrednog subjekta. koja zapošljava 65 osoba u stalnom radnom odnosu i uskoro očekuju da povećaju taj broj. 3. Kakav ekonomski uticaj ovaj privredni subjekat ima ili može imati na region Srebrenice? Ovo je najveće preduzeće za vruću galvanizaciju u BiH i jedan od najvećih poslodavaca u regionu. nije jasno da li znaju koja metalna preduzeća su im cilj na domaćem planu kako bi dosegli visokoprofitabilne klijente (metalni proizvodi sa većim stepenom proizvodne propusnosti). Prije rata pogon je i proizvodio stubove za prenos električne energije ali u ovom trenutku samo obrađuju metalne stubove za elektrifikaciju. Generalni direktor sa kojim smo se sreli ima 27 godina iskustva u metalnoj industriji. Firma pruža dobro afirmirane usluge obrade metala vrućom galvanizacijom putem tretmana cinkom. Pored toga. Ocijenite u kojoj mjeri uprava poznaje tržište i shvata promjene na tržištu. U proteklih nekoliko sedmica im se obratila neka poljska kompanija koja je zainteresovana za neki oblik strateških odnosa ili po mogućnosti za kupovinu dijela ili cijelog preduzeća pošto se bave istom vrstom obrade metala u Poljskoj i žele da se prošire. osnovno znanje rukovodnog tima o metalnoj industriji regiona i industriji obrade metala. a direktor fabrike je 20 godina. domaćih i stranih. Molim vas da izložite kvalifikacije rukovodnog tima kao i ukupan broj zaposlenika. Svrha je da se metal zaštiti od uticaja okoliša koji mogu izazvati rđu. Imajući u vidu obimno znanje sadašnjeg generalnog direktora. Koliki je kvalitet strategije privrednog subjekta u oblasti intelektualne svojine (IP)? Ne postavlja se pitanje intelektualne svojine u ovom poslovnom procesu ili modela pošto se firma bavi dobro afirmiranim i poznatim načinom obrade metala koji se može naći širom svijeta. kao i ono koje posjeduju dva ključna dioničara koji su takođe angažirani u metalnoj industriji u Srbiji. na primjer. Razmišljaju da ponovo počnu izrađivati te stubove ali nije donesena odluka pošto je u momentu njihove procjene konkurencija bila prilično jaka. Većina procesa obrade koje koriste pruža zaštitu metalnim supstratima za 50-75 godina. što je optimalna struktura sa velikom proizvodnom propusnošću i donosi dobru dobit. To je generalno uspješna fabrika u regionu. je na visokom nivou. Na primjer. Godišnja stopa rasta preduzeća iznosi oko 30%. Žele da nađu visokoprofitabilne klijente kako bi poboljšali svoju dobit od proizvodnje. 4. 6. 7. Imaju veliki raspon kupaca i snabdjevača. Dva glavna dioničara su poslovni ljudi/ulagači iz Srbije koji su trenutno angažovani u metalnoj industriji u Srbiji. Ovo je aktuelno pitanje i još je rano reći kako će se to završiti. . 5.A NA L I Z A S T R A NA 86 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I 2. ovisno o vrsti metala i sastavu. Ukratko izložite poslovno iskustvo i stručnost rukovodnog tima. koji radi u metalnoj industriji već otprilike 27 godina. poznaju idealne konfiguracije proizvoda koje treba obraditi ali trebaju naći klijente sa tim optimalnim konfiguracijama proizvoda. na primjer komunalne ili ulične stubove (180 cm X 7 metara X 220 cm).

Strategija marketinga i prodaje 9. Čin se da postoji jedno pitanje koje je stalno prisutno u firmi a to je uticaj na lokalni okoliš. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 4. moim vas da koristite dole navedenu skalu od jedan do pet (razlomci su prihvatljivi): 5. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 6. Postoje i drugi rizici. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 7. jer se može dogoditi da ne bude uopšte prodaje što predstavlja veliki rizik. ostavlja mogućnost da u nekim periodima neće biti uopšte prodaje. ali se čini da to nije razlog za bojazan u ovok trenutku. nemaju posebnog direktora prodaje nego međuarodni kupci uglavnom saznaju o firmi od drugih kupaca ili po njenoj reputaciji.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 87 Uprava procjenjuje da bi troškovi zamjene trenutnog pogona (potencijala) iznosili 2-3 miliona KM. Pristup upravljanju rizikom Ukupna ocjena (od mogućih 100) 5 3. Srbija. Kriteriji i ocjena U dole navedenoj tabeli se navode svi kriteriji i ocjena stepena njihove primjene.0 – Ima nekih nedostataka prema ovom kriteriju. 9. Procesi proizvodnje i distribucije 8. Što znači. 8. skoro bez greške 4. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 2. Firma pruža samo jednu vrstu usluga što je nešto što bi trebali u budućnosti procijeniti pošto traže načina da istraže mogućnosti za raznolikiji program bez negativnog uticaja na sadašnju i jedinu poslovnu aktivnost. Firma treba razmotriti najgori mogući scenario zimi kada prodaja ide slabije.0 – Adekvatno prema ovom kriteriju. ali uprava ih ne ispituje ili ih nije svjesna u ovom trenutku. Australija i Kazakhstan su glavna odredišta). To se može ublažiti obimnim poslovnim planom i strategijom prodaje i marketinga. Napravite reviziju marketinške i prodajne strategije privrednog subjekta i osoblja. postoje neke sumnje ili bojazni 2. U ovom trenutku 48% njihove prodaje ide domaćim klijentima u BiH a preostalih 52% predstavljaju međunarodni /izvozni klijenti (Kanada. Proces prodaje je najbolje opisati kao pasivnu ili reaktivnu prodaju.0 – Visok kvalitet prema ovom kriteriju. potrebno poboljšanje – Uočeni ozbiljni nedostaci prema ovom kriteriju Ocjena Bodovi Važnost (bodovi x (1-5) važnost) Kriterij 1. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5. Opišite kakav je pristup privrednog subjekta upravljanju rizikom. Francuska. ali marljivo traže tehničku pomoć bilo koje vrste kako bi proveli analizu uticaja na okoliš da bi kontrolisali sve rizike kojih možda nisu u potpunosti svjesni. Nemaju proaktivan stav oko pronalaženja optimalnih ili čak novih klijenata što.0 – Veoma impresivno prema ovom kriteriju. bar teoretski. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 3.5 5 5 5 5 5 2 3 3 2 4 3 2 1 2 2 1 15 7 20 15 10 5 10 4 3 89 . Za svaki kriterij. SAD. nema ozbiljnih razloga za bojazan 3. Nisu dali više pojedinosti o svojim bojaznima.

Kanadi. SAD-u. Nalaženje finansijske podrške.32 miliona KM(22%) Dugovi/krediti: Nema Dioničari: 2 privrednika iz Srbije (76%). 2. ali ne posjeduju stručnost da provedu takve procjene i studije. Imaju klijente u različitim sa partnerima u dijelovima Evrope (pomenuta je Francuska). Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljno? Uglavnom bi željeli da nađu investitora da im pomogne kod Da proširenja kapaciteta za proizvodnju/obradu kao i poboljšanje infrastrukture. željezo Prosječna plata osoba koje nisu na izvršnim pozicijama (bruto/neto): bruto 1. Na kraju. Glavni ciljevi su njima i ulagaču da: Povećaju kapacitete za proizvodnju /obradu proizvoda. Kazakhstanu i drugdje. Voljeli bi i pomoć u jačanju potencijala za bolju pomoći za prodaju i marketing kako bi došli do visokoprofitabilnih klijenata. Analiza uticaja na lokalni okoliš i kako da to poboljšaju. 3. Molimo opišite: Da li imate Trenutno sirovine kao cink nabavljaju sa robnih tržišta (Berza) kao u neko iskustvo ili Sloveniji a hemikalije iz Mađarske i drugih lokacija. . Potrebno je da identificiraju visokoprofitabilne klijente te razmisle šta da urade po pitanju maloprofitabilnih klijenata koje bi odbili (da li trebaju razviti potencijal dovoljan za sve klijente?). 4. Voljeli bi i da nađu visokoprofitabilne klijente. EU i drugdje? Australiji. neto 600 KM plus preduzeće obezbjeđuje topli obrok i dnevnu kartu za autobus Dostupnost domaće radne snage (novo zapošljavanje): ne nedostaje radnika Ulaganja/partnerstvo i prioriteti i spremnost za tehničku pomoć Nalaženje industrijskih partnera van regiona Srebrenice. Traženje Kojom vrstom problema/pitanja se bavite: tehničke ili Da/ Zabrinuti su oko mogućeg uticaja na okoliš ali ne znaju kako da urade poslovne Ne procjenu istog. a i distributeri iz postojeće veze Da Njemačke imaju određenog udjela. Njihov primarni cilj je analiza uticaja na okoliš. Izrazili su interes za tehničkom pomoći u planiranju proizvodnje novog proizvoda. ostali 24% (mali % uprava) Glavna ulazna sirovina(e): cink. Imaju bojazni po pitanju mogućeg uticaja na lokalni okoliš. srebro.000 KM.A NA L I Z A S T R A NA 88 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta? 1. Pozabaviti se i riješiti tehničke probleme u vezi sa infrastrukturom. Potreban im je sveobuhvatniji pristup marketingu i prodaji. Koja vrsta finansiranja je potrebna? Da li imaju poslovni plan? U ovom trenutku uglavnom traže investitore za poboljšanje Da infrastrukture kao i finansiranje proširenja kapaciteta za proizvodnju /obradu. poslovni razvoj. Druge ključne finansijske i organizacione informacije Bruto prodaja: 6 miliona KM Neto prihod /dobit: 1. veoma su zainteresovani za svaku vrstu pomoći u identifikaciji ulagača ili drugih strateških partnera kako bi radili bolje nego sada.

august 2007. očekuju da kombinovani ekonomski uticaj do 2011. a imajući u vidu stopu rasta i planove za proširenjem izgradnjom još jednog pogona uz postojeći. Mercedes Benz. Potočari. koja ima 18 fabrika širom bivše Jugoslavije. godine iznosi oporezivi nivo prihoda od 16. što je najteže dobiti u automobilskoj industriji (postoje samo tri pogona koji imaju to odobrenje u BiH).si Uvodne preporuke konsultanta ___ ___ *√ Preporučuje se dalja podrška ulaganjima Potrebno je održati dodatne sastanke da bi se utvrdila podrška Ne preporučuje se dalji angažman u podršci ulaganjima *Privredni subjekat u ovom trenutku ne traži bilo kakvu pomoć pri ulaganjima pošto je dio velikog komopleksa iz Slovenje. Audi. Citroen.d.o. Toyota. godine je projektiran da bude 3. Ford.862. godine. Mustafić Mirsad. Zapošljavanje će se povećati sa sadašnjeg nivoa od oko 100 radnika na 329 zaposlenika 2011.5 miliona eura (EBITDA 2. . Prema riječima generalnog direktora pogon u Srebrenici se specijalizirao u “novoj opremi. Cimos d.3 miliona eura). 440-825. Preduzeće se specijalizovalo uglavnom za proizvodnju automobilskih dijelova (a manje za poljoprivrednu i drugu veliku opremu) koji se prodaju svim većim preduzećima za proizvodnju automobila u svijetu. dobrom radu i kvalitetu proizvoda koji se završavaju u kratkom vremenskom roku. Otvaranje ovog poslovnog poduhvata je bio veoma značajan komercijalni događaj u regionu Srebrenice a i planirani drugi pogon takođe predstavlja veliku mogućnost u budućnosti za proširenje privrede regiona. godine tako da su aktivni samo dvije godine.” 1. godine.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 89 IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA Ime konsultanta: Thomas R. godine Naziv privrednog subjekta: Cimos Srebrenica d. Opišite kvalitet i značaj komercijalnih mogućnosti za region Srebrenice. Peugeot. Procijenjeni ekonomski uticaj u smislu bruto prihoda firme do kraja 2007.126 eura. Gledano sveukupno radno okruženje i djelovanje predstavlja izvanredan doprinos domaćoj komercijalnoj i privrednoj sceni. radna mjesta i poresku osnovu. Pogon je već dobio ISO 9001 certifikat i očekuju da dobiju TS tokom 2008. Ruddy Datum izvještaja: 13. Adresa privrednog subjekta 1: Potočari bb Adresa privrednog subjekta 2: Srebrenica. Bosna i Hercegovina Kontakt osoba u privrednom subjektu: Mr.o.cimos. uključujući BMW.si Web stranica: www. roditeljsko preduzeće planira i otvaranje još jednog pogona u Sarajevu do kraja 2008. telefaks. usluge koje se nude te područja ili etničke grupe kojima su namjenjeni).. uključujući kupce i ključne snabdjevače: Ovaj privredni subjekat je podružnica multinacionalne kompanije smještene u Sloveniji. te neke druge ključne dobavljače kao Honeywell i Magna Steyr.leutar@cimos. 75433. te za dalju promociju opštine kao mjesta gdje se mogu otvoriti proizvodne firme sa dobrom kvalitetom. Izvještaj o i analiza ove mogućnost za region Srebrenice Prezentirajte uopšten opis djelatnosti privrednog subjekta na tržištu (proizvodi. Predstavlja mogući slučaj analize za konferenciju o direktnim stranim ulaganjima. direktor Kontakt telefon. Pogon u Srebrenici je počeo sa radom 2005. Pored ovog pogona i tri druga u BiH. tadija. godine. email adresa: 065/881-172.

Naši savremeno opremljeni pogoni poizvodnje i predstavništva širom Evrope osiguravaju naše prisustvo na svim značajnim tržištima. Osim toga uprava holding preduzeća ima višegodišnje iskustvo u globalnoj proizvodnji automobilskih dijelova i dobro je poznata svim glavnim automobilskim preduzećima pošto su svi oni klijenti Cimosa d. on kaže za sebe da je “inženjer ekonomije. Postoji određena sinergija između tih potencijala i regiona sa razvijenom poljoprivredom širom opštine. Najčudnija stvar je činjenica da direktor pogona u Srebrenici nije inženjer i nema iskustvo u automobilskoj industriji. godine kao dio agresivnog plana širenja koji je na snazi. Međunarodna mreža skladišta garantuje direktne isporuke na linije za montiranje i konkurentan odgovor zahtjevima naših klijenata. Citroen. a da je drugi glavni sektor u kojem rade poljoprivredna mašinerija. Kakav ekonomski uticaj ovaj privredni subjekat ima ili može imati na region Srebrenice? Pogon u Srebrenici je počeo raditi sa osam zaposlenika a sada ima 100. U isto vrijeme čini se da vrijedi primijetiti da direktor pogona u Srebrenici nije inženjer i nema iskustvo u automobilskoj industriji.2% . jedini veći proizvođači su oni koji proizvode automobile ali su i oni klijenti ovog preduzeća. Ovaj pogon je jedan od najvećih proizvođača automobilskih dijelova u regionu bivše Jugoslavije. Ukratko izložite poslovno iskustvo i stručnost rukovodnog tima. Ocijenite u kojoj mjeri uprava poznaje tržište i shvata promjene na tržištu. Peugeot. godine te do 330 zaposlenika do 2011. 4.” 3.” Međutim naglašava da je imao dvogodišnji naporni trening uz rad te da potiče iz Srebrenice. Osobe koje se bave prodajom u firmi su veoma bliske sa svim globalnim kupcima i svi globalni kupci uglavnom znaju za ovo preduzeće i njegove mogućnosti. Ford. Vizija za ovaj pogon je da će narasti na nekih 300 zaposlenika do 2010.A NA L I Z A S T R A NA 90 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I 2. Mercedes Benz. Naše preduzeće ima globalni karakter i brzo raste.000 eura od IBF sa 4. 5. Ovdje je primjereni citat sa web stranice kompanije: “Mi u Cimosu gradimo novi put u polju razvoja i proizvodnje automobilskih dijelova. Očito je zaposlen zbog svog iskustva u računovodstvu i finansijama.d. Toyota. Preduzeće je “opredijeljeno” za Srebrenicu i željeli bi da znaju i da je opština isto tako opredijeljena za njih i njihov zadatak otvaranja radnih mjesta u regionu davanjem istog iznosa sredstava za proširenje njihovog pogona čime bi se ostvarilo preko 200 novih radnih mjesta u proizvodnji te neutvrđeni broj novih radnih mjesta među dobavljačima u Srebrenici i regionu. Pored naše ključne djelatnosti u oblasti automobila razvili smo i sektor poljoprivredne mašinerije i ulaganja. Snabdijevaju najveće automobilske firme uključujući BMW. Molim vas da izložite kvalifikacije rukovodnog tima kao i ukupan broj zaposlenika. U pogonu će se izgraditi 10 miliona eura vrijedan dodatni pogon uz postojeći koji će kako se nadaju biti finansiran 50% od interne dobiti a 50% iz vanjskih izvora (donatori. kredita/zajmova ili drugih vidova pomoći i podrške (kasnije se tokom razgovora utvrdilo da su imali kredit u iznosu od 400. investitori kao lokalna opština). Mi smo međunarodno priznati dobavljač svetskim proizvođačima automobila kao i glavnim sistemima dobavljača proizvođača automobila. Vrijedi primijetiti da web stranica korporacije Cimos u Sloveniji navodi da preduzeće proizvodi nešto preko 80% svojih proizvoda za automobilska industriju. Audi. te neke druge ključne dobavljače kao Honeywell i Magna Steyr. proizvodni kapacitet se povećao 400% u istom periodu a prihod se povećao za 600%. Koje pogodnosti uživaju iz drugih finansijskih izvora? Pogon u Srebrenici je izgrađen bez donacija. (Vidi priloženi izvještaj o strategiji ulaganja lokalnog preduzeća).

tako da proizvedeni finalni proizvodi i samim time radnici koji ih izrađuju. U osnovi će proizvoditi svaki automobilski (ili neki drugi) proizvod iako se dizajni moraju ocijeniti u kontekstu postojeće proizvodne opreme koja se možda mora prilagoditi da odgovori posebnim dizajnima. Nakon što novi pogon otpočne sa radom očekuju da kombinovani ekonomski uticaj do 2011. Ta vrsta gubitka se ne toleriše i najvjerovatnije znači da ćete izgubiti velikog kupca ako dođe do takve komplikacije. ocjenjivanje i moguću zaštitu otkrića. Ukupno gledano ovaj pogon radi veoma precizno i sa stajališta proizvodnje je orijentisan ka tržištu i klijentima. godine iznosi oporezivi nivo prihoda od 16.5 miliona eura (EBITDA 2. 6. korporativno sjedište u Sloveniiji i druge lokacije širom BiH. Međutim. Na primjer. što je najteže dobiti u automobilskoj industriji (postoje samo tri pogona koji imaju to odobrenje u BiH). jedan njihov klijent je jasno rekao da ga jedan sat zaustavljanja proizvodnje košta 50.000 eura tako da svako odlaganje ima veoma značajne posljedice za Cimos i njegove najveće klijente. Pošto nemamo direktan kontakt sa korporativnim sjedištem nisam u poziciji da dam bilo kakav komentar oko IP pitanja na osnovu sastanaka lokalnog karaktera osim da kažem da je moguće da lokalni pogon proizvodi nešto što treba zaštiti IP odredbama ali iz viđenog očigledno nisu upoznati sa tim pitanjima. traže 50% sredstava od opštine za narednu fazu pogona u kojem će se zaposliti više od 200 zaposlenika i nebrojeno mnogo dobavljača i čiji je produženi uticaj na druge dijelove privrede biti značajan. Dio aktivnosti preduzeća bi trebalo biti da promovira objelodanjivanje. on kaže da snabdijevaju Peugeot-ov model serije 207 sa proizvodima i sada dostavljaju ponudu za Peugeot-ov model serije 307 ali samo kao odgovor na veoma specifične dizajnerske specifikacije koje je dostavio Peugeot. moraju biti veoma precizni u svom radu i rezultatu rada.3 miliona eura). Opišite proces proizvodnje i distribucije i opremljenost privrednog subjekta. je obavljena na licu mjesta u Srebrenici u toku formalnih časova obuke ili na radnom mjestu. gradnja je završena za samo 53 dana prema direktoru pogona. u Travnik i Zenicu. posebno u smislu kratkih vremenskih rokova za proizvode koji su potrebni u automobilskoj industriji. godine. Direktor pogona je konstatirao da je upoznat sa šemom finansiranja u iznosu od 43 milion KM koju će snositi RS i Federacija. Kapacitet pogona mora imati određen stepen fleksibilnosti pošto se narudžbe jako razlikuju u smislu veličine i kompleksnosti tako da je upravljanje tim procesom vitalno. . 7. Međutim nakon pregleda web stranice korporacije (www. od ključnog je značaja da proizvodnja ide na vrijeme jer se njihovi proizvodi moraju uključiti u sredinu masovne proizvodnje u kratkom vremenskom roku inače će čitavi sistemi biti zaustavljeni. Koliki je kvalitet strategije privrednog subjekta u oblasti intelektualne svojine (IP)? Direktor pogona u Srebrenici je naveo da pošto firma odgovara samo na veoma specifične zahtjeve i specifikacije klijenata ne postavljaju se pitanja u vezi sa IP u njihovom radu. Traže ukupno 5 miliona eura što bi odgovaralo 5 miliona eura koje daje kompanija za realizaciju projekta proširenja (Vidi priloženi izvještaj o strategiji ulaganja preduzeća). itd. Zbog toga i stalnog nagomilanog rada ovaj pogon radi 24-satni radni dan u tri pune smjene. Nada se da će se time obezbijediti sredstva za preduzeća i radna mjesta.si) čini se da je korporacija uključena u vlasnička i interna istraživanja i razvojne mjere te ima program stalnog poboljšanja kao i sposobnosti za izradu prototipa. Obuka osoblja oko procesa proizvodnje i ISO. Pored toga. Generalni direktor smatra da je kvalitet ključni pokretač u automobilskoj industriji. izuma i poboljšanja. Preduzeće nastoji da to pomno prati. Na primjer. Takođe su zaposlenike slali na druge lokacije za obuku kao npr. ali misli da će samo 4 miliona KM biti odobrena za otvaranje radnih mjesta. Pogon je već dobio ISO 9001 certifikat i očekuju da dobiju TS tokom 2008. svaki dan.cimos.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 91 kamate).

Znači mogu stupiti u ugovor za izradu bilo kog automobilskog (ili nekog drugog) proizvoda. Procesi proizvodnje i distribucije 8. Pogon ima vlastitog direktora prodaje koji je odgovoran i za traženje lokalnih dobavljača (na primjer.0 – Visok kvalitet prema ovom kriteriju. Izvoze 100% svoje proizvodnje klijentima slovenačke roditeljske kompanije. Cimos d.0– Uočeni ozbiljni nedostaci prema ovom kriteriju Ocjena Bodovi Važnost (bodovi x (1-5) važnost) Kriterij 1. Pogon u Srebrenici ima ovlasti i daju mu se ohrabrenja da nađe druge klijente koji trenutno ne rade sa Cimosom kako bi njihove proizvode pravili u pogonu. U tom smislu pogon u Srebrenici može vršiti marketing u smjeru novih direktnih klijenata i te narudžbe će proizvoditi na ovoj lokaciji.d. Iza pogona se nalazi mala rijeka ili potok koji plavi njihovo zemljište kad pada jaka kiša. Ustvari razmišljaju o proizvodnji proizvoda sličnih onima koje već rade ali ne za klijente Cimosa generalno. potrebno poboljšanje 1.A NA L I Z A S T R A NA 92 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I 8. Pristup upravljanju rizikom Ukupna ocjena (od mogućih 100) 5 5 5 4. Na primjer. godine.0 – Veoma impresivno prema ovom kriteriju. Cjelokupno računovodstvo za te klijente će se direktno raditi u pogonu u Srebrenici. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 4. 9. skoro bez greške 4. traže lokalnog dobavljača žice tako da ta osoba kontaktira sve takve firme u BiH).5 10 4 10 10 4 96. nema ozbiljnih razloga za bojazan 3. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 7. Cijelo računovodstvo za taj pogon se radi na licu mjesta. Strategija marketinga i prodaje 9. Stoga roditeljska kompanija ide na promocije automobilskog tržišta i radi prodaju pošto oni imaju dugogodišnje klijente a i imajući u vidu mali broj automobilskih preduzeća u svijetu koje mogu snabdijevati. postoje neke sumnje ili bojazni 2. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5.0 – Ima nekih nedostataka prema ovom kriteriju.0 – Adekvatno prema ovom kriteriju. iako moraju ocijeniti troškove prilagođavanja pogona da bi zadovoljili posebne dizajne. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 3. Za svaki kriterij. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 6. Kriteriji i ocjena U dole navedenoj tabeli se navode svi kriteriji i ocjena stepena njihove primjene.5 . Kvaliteti i značaj poslovne prilike 2. Opišite kakav je pristup privrednog subjekta upravljanju rizikom.5 5 4 5 5 4 3 2 4 3 2 1 2 2 1 15 10 20 13. što je prema upravi najznačajnija stvar u automobilskoj industriji. Napravite reviziju marketinške i prodajne strategije privrednog subjekta i osoblja. moim vas da koristite dole navedenu skalu od jedan do pet (razlomci su prihvatljivi): 5. Ovaj pogon ima ISO 9001 certifikat i treba dobiti TS tokom 2008. neko belgijsko preduzeće je nedavno našlo pogon u Srebrenici na internetu i zatražilo proizvodne cijene od nih. Nastoje da opština postavi vodozaštitni zid ili neki drugi vid zaštite kako bi se spriječio rizik od nekih šteta.

Možda bi trebali prilagoditi neku opremu ali imaju ovlaštenja da to urade. Druge ključne finansijske i organizacione informacije Bruto prodaja: miliona eura (projektirani iznos) Neto prihod /dobit: 529. EU i drugdje? . To bi moglo postati pitanje ako bi im trebali specijalizovani inženjeri proizvodnje.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 93 Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta? Traže 5 milion eura kao iznos koji odgovara iznosu koji će oni uložiti za gradnju novog proširenja postojećeg pogona u Srebrenici. čime će dobiti do 230 novih radnih mjesta. 620 KM neto. Slovenije. Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljno? Pozdravili bi nove klijente izvan automobilske industrije kao Da potencijalne klijente za izrađivanje proizvoda.000 eura sa stopom 4. Većina roba ide sa partnerima u kupcima u automobilskoj industriji u EU i Sj. Traženje Kojom vrstom problema/pitanja se bavite: tehničke ili Traže samo industrijske kupce i neke ključne dobavljače (potrebna je poslovne Ne domaća fabrika žice ali ona u Novom Goraždu ne može ispuniti njihove pomoći za specifikacije). Nalaženje finansijske podrške.663 eura (projektirani).5 milion eura do 2011. Opština ne pokazuje nikakvu spremnost da to učini i ovo pitanje bi na kraju moglo odgoditi gradnju novog pogona i otvaranje procijenjenog broja od 230 novih radnih mjesta. Da li imate neko iskustvo ili Molimo opišite: postojeće veze Da Izvoze 100% svojih proizvoda i sadašnje proizvodnje. Koja vrsta finansiranja je potrebna? Da li imaju poslovni plan? Potrebno je 5 miliona eura dodatnih sredstava na njihovih 5 miliona od Da interne solventnosti za proširenje pogona. svi ovi dobavljaći idu prvo preko sjedišta u Sloveniji Prosječna plata osoba koje nisu na izvršnim pozicijama (bruto/neto): 960 KM bruto. poslovni razvoj. Italije. Cijena metalnih sirovina je 60% svih troškova. uključen obrok Dostupnost domaće radne snage (novo zapošljavanje): Nema problema u tom smislu jer vrše vlastitu obuku. godine. Sa tom sumom planiraju otvaranje 230 radnih mjesta u proizvodnji i oporezivi prihod od 16. Preduzeće takođe traži pomoć u premještanju elektrovodnih žica koje prelaze preko ugla njihovog zemljišta gdje planiraju proširivati pogon izgradnjom nove zgrade. Ulaganja/partnerstvo i prioriteti i spremnost za tehničku pomoć Nalaženje industrijskih partnera van regiona Srebrenice. Americi. uključujući radnu snagu Dugovi/krediti IBF-ov kredit u iznosu od 400.2% i jednom godino grace perioda Dioničari: Pojedinci i preduzeća koje neće otkriti Glavna ulazna sirovina(e): 246 dobavljača metalnih proizvoda iz Francuske.

ali bliske poslovne veze sa poslovnim svijetom u Grčkoj su mu bile od koristi na više načina kao finansijski uslovi na veće narudžbe. oni imaju i veće tržište nego što to ova firma ima u regionu Srebrenica-Bratunac. Ocijenite u kojoj mjeri uprava poznaje tržište i shvata promjene na tržištu.o. Opišite kvalitet i značaj komercijalnih mogućnosti za region Srebrenice. almaster14@hotmail. august 2007. Bosna i Hercegovina Kontakt osoba u privrednom subjektu: Nedeljko Četković. ali kada jednom svoj posao razvijete sa jednim dobavljačem trebate nastaviti raditi sa istim dobavljačem jer svako preduzeće ima . vlasnik Kontakt telefon. Imajući to u vidu. Sada postupno uvodi novu proizvodnu liniju za električna garažna vrata čime će postati jedini proizvođač za kojeg on zna u BiH. Proizvode i širok raspon standardizovanih metalnih kioska i ograde koji se mogu naći u Bratuncu i širem regionu. Značaj ovog privrednog subjekta za sveukupnu regionalnu privredu je izuzetno ograničen zbog njegove male veličine (3-5 zaposlenika) i početne faze razvoja. Kine i Turske. 2. Klijenti koriste ove proizvode za izradu fasada kao što su robne kuće u Srebrenici i Bratuncu koje je ova firma proizvela i postavila. Pošto se iz svog ranijeg mjesta boravka u Grčkoj aktivno bavio izvozom u BiH tvrdi da poznaje glavne kupce i dinamiku tržišta. godine ovaj privredni subjekat se specijalizovao za proizvodnju specifičnih aluminijskih panela i profila (okvira) za vrata.A NA L I Z A S T R A NA 94 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA Ime konsultanta: Thomas R. telefaks: +387-065/534-429. perspektive za razvoj izgledaju dobro i ovo je izvanredan uzor za druge potencijalne preduzetnike iz regiona.o. 056/887-077 Web stranica. Adresa privrednog subjekta 1: Svetog Save 242 Adresa privrednog subjekta 2: 75420 Bratunac. Međutim vlasnik je ubijeđen da će njegova firma dalje rasti kako bude rasla lokalna i regionalna privreda i uložio je sve resurse preduzeća u proširenje. Svjestan je konkurentskih firmi kao što je ona u Bijeljini koja ima oko deset zaposlenika i ima potencijal za integraciju plastike u asortiman metalnih proizvoda. Baveći se biznisom u BiH skoro sedam godina i baveći se istom vrstom posla u Grčkoj mnogo godina prije toga čini se da vlasnik posjeduje obimno poznavanje industrije. prozore i insulirane vanjske panele. na primjer. E-mail: nedc@teol. Druge konkurentske firme uključuju snabdjevače iz Italije. Ruddy Datum izvještaja: 15.net. 1. Vlasnik je upoznat sa drugim proizvođačima aluminijskih profila koji počinju sa radom u Srbiji i Bihaću.com Uvodne preporuke konsultanta √ ___ ___ Preporučuje se dalja podrška ulaganjima Potrebno je održati dodatne sastanke da bi se utvrdila podrška Ne preporučuje se dalji angažman u podršci ulaganjima Izvještaj o i analiza ove mogućnost za region Srebrenice Prezentirajte uopšten opis djelatnosti privrednog subjekta na tržištu (proizvodi. usluge koje se nude te područja ili etničke grupe kojima su namjenjeni). godine Naziv privrednog subjekta: Almaster d. uključujući kupce i ključne snabdjevače: Osnovan 2000.

na kraju se odlučio za jednog dobavljača iz Grčke sa kojim sada ima tijesne lične veze. Vlasnik je naglasio da ima veoma dobro iskustvo u menadžmentu pošto je prethodno bio direktor hotela Bosna u Beogradu. ali tokom boravka u Grčkoj ispitivao je različite vrste posla i konačno se odlučio za ovu granu koja bi mogla biti korisna u postratnom periodu u BiH. ali se čini da ova firma ima dobre perspektive za proširenje u narednim godinama kako bude rasla lokalna privreda. 4. ali vlasnik posjeduje veliko iskustvo u ovoj grani industrije u BiH. 7. Proizvodi veliku količinu kioska standardnog izgleda koji su od pomoći većem broju lokalnih preduzetnika da otpočnu posao. jugoistočnoj Evropi generalno te u Grčkoj koje je stečeno tokom desetogodišnjeg stalnog angažmana u tom polju.5 godine vasnik je uzeo kredit od banke u iznosu od 150. ali prije otprilike 2. Kakav ekonomski uticaj ovaj privredni subjekat ima ili može imati na region Srebrenice? U ovom trenutku preduzeće ima veoma ograničen uticaj na lokalnu privredu. koji želi da se proširi u jugoistočnu Evropu. uključujući dizajnerski softver. to je veoma malo preduzeće.000 KM (jedan kvadratni metar košta oko 55 KM). standardizovane kioske i ogradu. Odnedavno je počeo proizvoditi električna aluminijska garažna vrata i tvrdi da je njihov jedini proizvođač u BiH. Koliki je kvalitet strategije privrednog subjekta u oblasti intelektualne svojine (IP)? Ne postoje jasna pitanja u vezi sa IP u ovoj privrednoj oblasti pošto oni nabavljaju montažni aluminij u rasutom stanju od proizvođača iz Grčke i koriste dizajnerski softver koji im je dao isti dobavljač. a vlasnik firme je jedina osoba koja proizvodi električna aluminijska garažna vrata u regionu. veći prostor u Bratuncu iskoristiti da osigura zalihe i mogućnosti za ubrzavanje rada po narudžbama za nekog budućeg izvoznika iz SAD. Koje pogodnosti uživaju iz drugih finansijskih izvora? Privredni subjekat se u potpunosti sam finansira. godine otpočeo je i sam sa proizvodnjom na osnovu onoga što je naučio te kontakata koje je stekao tokom rada u Grčkoj. 3. Opišite proces proizvodnje i distribucije i opremljenost privrednog subjekta. 5. Nada će se i da će svoj novi. Nakon što je ocijenio mnoge različite proizvođače širom EU. Ukratko izložite poslovno iskustvo i stručnost rukovodnog tima. a čitavo vrijeme je tražio kupce za njegov asortiman proizvoda za okvire vrata i prozora. orijentisanog klijentima. . Sa tri radnika u stalnom radnom odnosu i dva dodatna radnika na osnovu ugovora o radu (drugi radnici su dostupni po potrebi). tako da nema problema sa svojom ulogom direktora odgovornog za poslovni razvoj malog privrednog subjekta u razvoju. među ostalim kritičnim pitanjima. usmjeravanje sredstava u poslovni razvoj se čini najvažnijim pitanjem u ovoj fazi rasta. Jedini vlasnik. vanjske metalne dizajne. Preduzeće je veoma malo tako da zaštita imena ne predstavlja imerativno ili hitno pitanje. Nabavio je pun kamion različitih aluminijskih formi što iznosi oko 300. ako je potrebno. 6. Prozvodna hala je nova i na zemljištu ima prostora za proširenje i zalihe. ali kada se vratio u BiH 1999. Ranije iskustvo i obrazovanje nisu bili u metalnoj industriji.upravljač ovog malog privrednog subjekta potiče iz Sarajeva odakle je otišao u Grčku nakon izbijanja rata. Molim vas da izložite kvalifikacije rukovodnog tima kao i ukupan broj zaposlenika. te prodavao njihove proizvode kao posrednik.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 95 svoje vlastite specifikacije i dizajne. U prvim godinama je biio posrednik između grčkih dobavljača profila i panela i kupaca u jugoistočnoj Evropi i EU.000 KM da bi kupio zemljište na kojem je sada lociran proizvodni pogon u Bratuncu.

Nakon što nađu kupca. Njihov standardni kiosk se prodaje za 3. pod uslovom da imaju kupce. Vlasnik je svjestan potrebe da zastupa i radi samo sa dobro afirmiranim proizvođačima aluminijskih profila i panela pošto potpuno usvajanje ponude jednog snabdjevača održava niže cijene i daje maksimalnu dobit jer različiti dobavljači imaju potpuno različite specifikacije i dizajne.500 KM i mogu se vidjeti u cijelom području Bratunca a mnogo prodaje i u drugim dijelovima BiH. Priznaje da mu je tržište relativno malo u smislu zahtjeva lokalnog regiona za visokom kvalitetom (i ono što se smatra većom cijenom) aluminijskih profila za vrata i prozore kao i izoliranih panela za vanjsko uređenje. Proizvodnja uključuje veliki obim proizvoda a ne samo vrata ali je to mjerilo za iskazivanje kapaciteta proizvođača profila. pun kamion robe košta 300. Iz tog razloga sarađuje isključivo sa dobro afirmiranim dobavljačima.000 KM godišnje na sadašnju lokaciju koju je kupio bankovnim kreditom u iznosu od 150. U ovoj poslovnoj grani se obično mora kupiti cijeli kamion robe čime se umanjuju troškovi prevoza. Vlasnik. Problem sa novim preduzećima kao što je to je da morate biti u mogućnosti da integrirate standardne forme u različite finalne proizvode kako biste ostvarili maksimalnu dobit kako bi se sve to međusobno uklapalo kada uradite dizajn na kompjuteru. međutim kada to budu počeli raditi vlasnik firme bi počeo kupovati od njih. Ne postoji utvrđeni ili očigledni plan ili pristup upravljanju rizikom u ovom privrednom subjektu. 9. koji je plaćao 17. Kako je počeo više raditi i pažnje pridavati profilima za vrata i prozore trebalo mu je više proizvodnog prostora.800-8. Volio bi da ima više vremena i pomoći u pronalaženju kupaca za svoje proizvode. Do većine novog posla dolazi na osnovu preporuka ljudi koji su s njim ranije radili tako da ulaže mnogo napora da bi klijenti bili zadovoljni kako bi stekao nove klijente.rukovodilac je primarni koordinator za marketing i prodaju pošto u ovom malom preduzeću ne postoji osoba koja je određena da se bavi prodajom.A NA L I Z A S T R A NA 96 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I Svoju firmu je otpočeo u Bijeljini gdje je radio sedam godina u iznajmljenom prostoru u prvo vrijeme kao zastupnik za uvoz. Sve u svemu ima 20 dobavljača iz Grčke i širom BiH za manje komponente koje ugrađuje u vrata. 8. preduzeće se više puta sreće sa klijentom kako bi izradili precizan izgled proizvoda i predračun cijene koristeći kompjuterski softver za dizajn koji su dali svi snabdjevači i proizvođači standardizovanih profila.000 KM (10-11% kamatna stopa). Postoji fabrika u Mostaru (gdje je smješten veliki proizvođač aluminijuma) ali do sada proizvode samo osnovne i jednostavne panele. je otprilike jedna cijela vrata dnevno ili 30 mjesečno. a ne i profile za prozore i vrata. Ostaje mnogo bačenog finalnog materijala što dovodi do gubitka mogućih prihoda ako se ne može na odgovarajući način planirati korištenje cjelokupnog nabavljenog proizvoda. sve ručno urađeno. Zato se preselio iz prostora u Bijeljini. Sistemi su vrlo opsežni i omogućavaju klijentima da saznaju moguće cijene za proizvode različite kvalitete i sa korištenjem različitog dizajna. Vlasnik obučava radnike da obavljaju proizvodnju a on ide okolo baveći se prodajom da bi našao nove projekte /mogućnosti za prodaju. Opišite kakav je pristup privrednog subjekta upravljanju rizikom. Firma radi naporno svaki dan na nalaženju novog posla i u tom procesu identifikuje nove proizvode koje bi izradila i prodala kako bi proizvodni asortiman bio raznolik čime se prirodno pomaže u osiguravanju pouzdanijeg i održivijeg poslovnog modela. sa avansnim plaćanjem tako da sa pozicije solventnosti ima malo prostora za greške ili previše otpada. U ovom trenutku radi na narudžbi za 50 kioska za područje Bijeljine.000 KM. Proizvodio je i dizajne i finalne proizvode i za robne kuće u Srebrenici i Bratuncu. Na primjer. U ovom trenutku preduzeće uvozi sve materijale za profile. Napravite reviziju marketinške i prodajne strategije privrednog subjekta i osoblja. Maksimalni proizvodni kapacitet preduzeća. postoji novo . prozore i kioske.

Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 7.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 97 preduzeće u Mostaru (gradu koji je najveći proizvođač aluminijuma) koje proizvodi panele i iako su jeftiniji od sadašnjeg dobavljača iz Grčke još uvijek ne nude cijele okvire i profile za prozore i vrata tako da je veliki rizik raditi sa njima. Procesi proizvodnje i distribucije 8. Druge ključne finansijske i organizacione informacije Bruto prodaja: Nije utvrđeno. Za svaki kriterij.5 5 4 3. Strategija marketinga i prodaje 9. plus 150 eura za osiguravanje mjesečno. jako varira pošto je to još uvijek malo preduzeće Neto prihod /dobit: Nije utvrđeno. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 4.0 – Ima nekih nedostataka prema ovom kriteriju. Dioničari: Jedini dioničar i vlasnik je Nedeljko Četković Glavna ulazna sirovina(e): Aluminijski profili i paneli od primarnog dobavljača iz Grčke i neke komponente od dobavljača iz BiH.0 – Visok kvalitet prema ovom kriteriju.5 4. nema ozbiljnih razloga za bojazan 3. Kriteriji i ocjena U dole navedenoj tabeli se navode svi kriteriji i ocjena stepena njihove primjene.5 Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta? Vlasnik bi razmotrio mogućnost strateškog partnerstva sa srednjim ili velikim proizvođačem aluminijskih profila iz SAD-a. Ima ukupno oko 20 dobavljača za sve komponente koje se ugrađuju u vrata. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 2.0 – Veoma impresivno prema ovom kriteriju. skoro bez greške 4.5 4. veoma malo preduzeće Dugovi/krediti: 150.5 9 5 8 7 4 95. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 6.5 4 3 2 4 3 2 1 2 2 1 9 10 10 13. postoje neke sumnje ili bojazni 2.0 – Adekvatno prema ovom kriteriju. Svi radnici dobijaju jedan obrok. Pristup upravljanju rizikom Ukupna ocjena (od mogućih 100) 3 5 2. ručak ili doručak Dostupnost domaće radne snage (novo zapošljavanje): Smatra se da je za ovaj posao potrebna obuka ali ima mnogo ljudi u tom kraju koji se mogu obučiti da ga dobro obavljaju .000 KM bankovnog kredita sa stopom 10-11%. moim vas da koristite dole navedenu skalu od jedan do pet (razlomci su prihvatljivi): 5. Vidi da oni iz daleka pokušavaju ući na tržišta koja stalno rastu kao Zagreb i Sarajevo ali zna da bi bili uspješniji u proširivanju svoje prodaje u jugoistočnoj Evropi ako bi sa njim radili na održavanju domaćih zaliha i sposobnosti izrade dizajna. prozore i obloge Prosječna plata osoba koje nisu na izvršnim pozicijama (bruto/neto): neto 300 eura. U tom smislu privredni subjekat dobro upravlja rizicima koji se tiču dobavljača. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5. potrebno poboljšanje – Uočeni ozbiljni nedostaci prema ovom kriteriju Ocjena Bodovi Važnost (bodovi x (1-5) važnost) Kriterij 1. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 3.

koji se želi proširiti na gradove koji brzo rastu kao Zagreb i Sarajevo. Nalaženje finansijske podrške. Traženje Kojom vrstom problema/pitanja se bavite: tehničke ili Ne Traži samo kupce i većeg dobavljača iz SAD-a kao strateškog partnera.A NA L I Z A S T R A NA 98 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I Ulaganja/partnerstvo i prioriteti i spremnost za tehničku pomoć Nalaženje industrijskih partnera van regiona Srebrenice. Molimo opišite: Da li imate Glavni snabdjevač je iz Grčke i ranije je bio zastupnik izvozne prodaje neko iskustvo ili za grčke kompanije koje prodaju u jugoistočnoj Evropi i EU tako da postojeće veze Da posjedujete dobro poznavanje i kontakte u EU. poslovne pomoći za poslovni razvoj. Nema kontakata u sa partnerima u SAD-u gdje bi želio da upozna neku firmu i radi kao regionalni EU i drugdje? distributer zaliha ili prodajni zastupnik takvog preduzeća. Koja vrsta finansiranja je potrebna? Da li imaju poslovni plan? Ne Traži samo kupce jer misli da finansijska pitanja može riješiti ako ima kupce. . Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljno? Želi da bude distributer za jugoistočnu Evropu nekog srednjeg ili Da većeg proizvođača profila iz SAD.

ustvari.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 99 IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA Ime konsultanta: Thomas R. a prestalih 70% se nabavlja iz domaćih izvora. ali sadašnja uprava pokušava da dostigne neke od ranijih uspjeha.com Uvodne preporuke konsultanta √ ___ ___ Preporučuje se dalja podrška ulaganjima Potrebno je održati dodatne sastanke da bi se utvrdila podrška Ne preporučuje se dalji angažman u podršci ulaganjima Izvještaj o i analiza ove mogućnost za region Srebrenice Prezentirajte uopšten opis djelatnosti privrednog subjekta na tržištu (proizvodi. kupio je jedan privrednik iz reda srpskog naroda (oko 75% ukupnog kapitala). u suštini. šipki i lemova koji se izrađuju od različitih vrsta obojenih metala kao što su kalaj. uključujući kupce i ključne snabdjevače: Privredni subjekat se bavi izradom proizvoda od metala poput žice. 1. moraju posebno paziti na načelna mjerila (cijene na njemačkoj robnoj berzi). august 2007. Ocijenite u kojoj mjeri uprava poznaje tržište i shvata promjene na tržištu. email adresa: 056/440-861. što znači da je sadašnja veličina i usmjerenost veoma relevantna na sadašnjem tržištu i. mart@rstel. kao što je Slovenija. Prodaja proizvoda ide u približnom omjeru 50:50 na međunarodne i domaće kupce. usluge koje se nude te područja ili etničke grupe kojima su namjenjeni). bakar. elektrifikacionoj mreži /sistemima te telekomunikacijama. ako bi bili uspješniji u otvaranju novih tržišta u Evropi trebali bi postati veći nego što su to ranije bili. ali je privatizovana 2001. FRabrika je ranije bila sa sastavni dio Energoinvesta. Primjeri industrijske primjene se mogu naći u teškoj industriji. U tom smislu. Čak i na tržištu regiona priznaju da bi mogli postići bolje rezultate u prepoznavanju i obezbjeđivanju veće prodaje tako da bi dobrodošli bolje poznavanje i kontakti sa drugim zemljama bivše . međutim njihovo znanje prodaje je ograničeno na region bivše Jugoslavije. Mart Srebrenica Adresa privrednog subjekta 1: 11 Mart AD Adresa privrednog subjekta 2: Srebrenica. telefaks. Uvoze otprilike 30% ulaznih materijala. direktor Kontakt telefon.net Web stranica: www. legure cinka i olovo. Sirovine (čiste legure metala u blokovima) nabavljaju sa različitih “tržišta” u regionu. Završni proizvodi privrednog subjekta se koriste u mnogim tipično industrijskim primjenama u svrhe proizvodnje komponenti (ne posebno kozmetičke). 440-895.11-mart. Bosna i Hercegovina Kontakt osoba u privrednom subjektu: Milan Arsenović. Opišite kvalitet i značaj komercijalnih mogućnosti za region Srebrenice. ali sve međunarodne narudžbe dolaze iz regiona bivše Jugoslavije. Istorijske aktivnosti preduzeća su vrijedne pažnje u kontekstu budućih mogućnosti. godine Naziv privrednog subjekta: 11. godine i. Da bi postali konkurentni (što je uglavnom pitanje cijene pošto većina konkurenata ima identične odlike proizvoda) veoma pomno prate cijene svojih konkurenata u Njemačkoj i zatim konkurišu nižom cijenom u mjeri u kojoj je to potrebno da bi osigurali narudžbu. Ruddy Datum izvještaja: 13. Ova organizacija je dio nasljeđa ranijeg konglomerata Energoinvesta tako da je ranije bila značajnije preduzeće kako po veličini (90 zaposlenika) tako i značaju za ovaj region. 2.

11 Mart Srebrenica u ovom trenutku ima 21 osobu zaposlenu na puno radno vrijeme. Sve u svemu. u korist Nijemaca. 3.A NA L I Z A S T R A NA 100 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I Jugoslavije te naravno kontakti u Evropi i Sj. Uspjeli su da izgrade potencijale za proizvodnju proizvoda od metala poput žice. procijenili su da udio radne snage u proizvodnji treba biti 5-6 puta veći nego što je plaćaju u regionu. čini se da dobro razumiju tržišta oko njih. Spremni su i da prihvate narudžbe za veoma male količine proizvoda koje njihova konkurencija možda ne bi prihvatila. Koliki je kvalitet strategije privrednog subjekta u oblasti intelektualne svojine (IP)? Ne postavlja se pitanje intelektualne svojine u kontekstu dobiti ovog privrednog subjekta pošto oni samo proizvode standardne industrijske proizvode i robe koristeći staru opremu i dobro utemeljene tehnike proizvodnje. ulagača koji bi uložio u kapacitete za udio u kapitalu. Kakav ekonomski uticaj ovaj privredni subjekat ima ili može imati na region Srebrenice? Kao što je navedeno. cink. Koje pogodnosti uživaju iz drugih finansijskih izvora? Nedavno su morali da uzmu bankovni zajam /kredit. kalaj. 4. ali su zapošljavali do 90 osoba prije rata. 6. lemova i sličnih proizvoda koji se izrađuju od različitih vrsta metala kao što su bakar. Na ovu kamatu se u suštini troši sva sadašnja dobit fabrike od priliva koji iznose 1 milion KM. a preostalih 75% su metali. I opremu i zgrade je potrebno obnoviti i renovirati ali uspijevaju da svaki novi period povećaju obim proizvodnje. Ukratko izložite poslovno iskustvo i stručnost rukovodnog tima. trebaju samo uposliti dodatnih pet radnika koji se mogu naći u tom području i to bez ikakvih problema. preko ovog privrednog subjekta region ostaje uključen u metalnu industriju. Pored toga. olovo i drugi. srebro. Oko 25% proizvoda privrednog subjekta su usluge. drugi materijali i inženjering tako da udio usluga u ovom regionu iznosi oko 250. sa kamatom od 10-12%. Nisu u mogućnosti niti zainteresovani da uzimaju dalje kredite. šipki. Na primjer. na primjer. U ovom trenutku koriste samo oko 25% ukupnih procijenjenih kapaciteta pogona. djeluju i ekonomija razmjera i obima a njihovi standardi su u određenom obimu i viši iako svi rade pod istim specifikacijama i ustvari specifikacije u BiH bi mogle biti neznatno bolje kako bi postali konkurentniji i privlačniji kupcima). Međutim. ukoliko dobiju narudžbe koje zahtijevaju dvostruko veći obim proizvodnje. sadašnji direktor je došao na ovu poziciju prije dvije godine tako da nije potpuno siguran oko ranijih događaja. u svrhu nabavke nove opreme za proizvodnju.000 KM i povećava se. Opišite proces proizvodnje i distribucije i opremljenost privrednog subjekta. Bave se granom industrije u kojoj su specifikacije proizvoda striktno utvrđene i jednostavno . U osnovi sva oprema i infrastruktura pogona je uništena tokom rata. Americi. Očekuju da u naredne 2-3 godine zaposle još 10 osoba. Obojica su bili i još uvijek su angažirani u metalnoj industriji. Molim vas da izložite kvalifikacije rukovodnog tima kao i ukupan broj zaposlenika. Prednost ovog privrednog subjekta je da nude “potpune usluge i brze promjene” uglavnom jer su veoma zainteresovani za bolju prodaju i spremni da rade sve smjene kako bi ispunili narudžbe tako da u tom smislu odaju dobar imidž lokalnih proizvođača pred vanjskim kupcima. koja predstavlja jednu od ključnih industrijskih grana u BiH u smislu izvoza i obrade metala što pruža održiv ekonomski temelj za dalji napredak. Koristeći primjer Njemačke kao mjerilo. 5. ali bi bili veoma zainteresovani za bilo koju drugu vrstu pomoći na primjer. 7. Sadašnjeg direktora fabrike je na ovo mjesto postavio većinski vlasnik (i on i vlasnik su iz Srbije i vlasnik još živi u Srbiji).

a u nekim izuzetnim slučajevima bi razmotrili čak i smanjenje objavljenih ili standarnih predloženih cijena (recimo čak 5% smanjenje). Osoba koja se bavi prodajom esto putuje.5 9 16 15 10 5 9 4 4 85.5 2 4 3 2 4 3 2 1 2 2 1 13.5 . Za svaki kriterij. skoro bez greške 4. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 3. uprava tvrdi da su kvalitet i specifikacije proizvoda isti ili bolji od onih koji dolaze od snabdjevača iz EU. U tipičnim slučajevima dobiju 100% plaćanje unaprijed tako da je generalno izuzetno niska opasnost od rizika po narudžbi.0 – Visok kvalitet prema ovom kriteriju. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 7.5 4 5 5 5 4. Poslije nekog vremena se dogvoore oko šeme odloženog plaćanja kao neto 30 dana uz 50% avansnog plaćanja za veoma dobre klijente. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5. moim vas da koristite dole navedenu skalu od jedan do pet (razlomci su prihvatljivi): 5.5 4. Pored toga cijela uprava je nedavno bila na sajmu metalne industrije u Hanoveru. uglavnom unutar regiona bivše Jugoslavije (to bi moglo biti i u vezi sa pitanjem viza). Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 4. Procesi proizvodnje i distribucije 8.0 – Veoma impresivno prema ovom kriteriju.0 – Ima nekih nedostataka prema ovom kriteriju. Prisustvuju sajmovima u Zenici i Beogradu svake godine. koja je dobrog kvaliteta. Kriteriji i ocjena U dole navedenoj tabeli se navode svi kriteriji i ocjena stepena njihove primjene. Ustvari. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 6. nema ozbiljnih razloga za bojazan 3.com ) te atampanu broauru u boji na lokalnom jeziku. Privredni subjekat ima i web stranicu (www. Nije detaljno razgovarano o bilo kakvim pitanjima u vezi sa rizikom. Pristup upravljanju rizikom Ukupna ocjena (od mogućih 100) 4.0 – Adekvatno prema ovom kriteriju. 8. potrebno poboljšanje – Uočeni ozbiljni nedostaci prema ovom kriteriju Ocjena Bodovi Važnost (bodovi x (1-5) važnost) Kriterij 1. Jedan od načina kako mogu biti konkurentni po pitanju prodaje (osim poznatih načina kao bolja kvaliteta i brže ispunjavanje narudžbi. kao i proizvodnja malih količina po narudžbi) se odnosi na uslove plaćanja koje mogu ponuditi. 9. ali bi se mogla pojaviti druga pitanja o kojima treba pojedinačno razgovarati. Napravite reviziju marketinške i prodajne strategije privrednog subjekta i osoblja. Strategija marketinga i prodaje 9.11-mart. kupuju kovinu u blokovima od glavnih dobavljača iz Slovenije i krajnje proizvode izrađuju od njih). Privredni subjekat upošljava samo jednu osobu koja se bavi marketingom i prodajom (nije bio prisutan).DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 101 ih je testirati ili dokazati (na primjer. Njemačka. postoje neke sumnje ili bojazni 2. Takođe imajući u vidu stabilan karakter ove industrijske aktivnosti nisu im potrebni certifikati kao ISO da bi bili konkurentni na tržištu. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 2. ali su uspjeli samo da naprave kontakte sa nekim turskim privrednicima što još uvijek nije urodilo bilo kakvim prodajnim rezultatima. Opišite kakav je pristup privrednog subjekta upravljanju rizikom. Obično zahtijevaju 100% avansno plaćanje prije nego što počnu proizvodnju naručene količine (i nabavku materijala).

bakrene ili kovine cinka) morali bi organizovati nove smjene i mogli bi imati tri smjene dnevno pod tim okolnostima. bez promjena u pogonu. Da Uglavnom im trebaju dodatni kupci.000 KM Neto prihod /dobit: Nulta dobit u ovom trenutku zbog bankovnog kredita Dugovi/krediti Plaćaju 12% kamatnu stopu na kredit u iznosu 600. srebro. Hrvatska. Druge ključne finansijske i organizacione informacije Bruto prodaja: 1. kupac spreman da nabavi 3 tone žice mjesečno bi značio nova 3-4 radnika i omogućio firmi da konačno počne sticati dobit. Nalaženje finansijske podrške. 10% PEO Fond. Na primjer. EU i drugdje? . Traženje tehničke ili Kojom vrstom problema/pitanja se bavite: poslovne Da Bili bi zainteresovani za obuku u prodaji i marketingu. kao što su Srbija.000 KM Dioničari: Poslovni čovjek iz Srbije. Bili bi zainteresovani da nađu distributere ili zastupnike svojih proizvoda. cinčana legura. Koja vrsta finansiranja je potrebna? Da li imaju poslovni plan? Tražili bi samo investitora za finansiranje jer im ne trebaju dodatni Da krediti od banke. Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljno? Uvijek traže jeftiniji izvor sirovina ali kupuju na otvorenom tržištu. olovo) Prosječna plata osoba koje nisu na izvršnim pozicijama (bruto/neto): 420 KM bruto. 5% fond za restituciju. Pretpostavljaju da nema drugih opcija finansiranja kao nepovratni zajam. Ako bi osigurali ugovor za 9 tona žice (srebrene. Da li imate neko iskustvo ili Molimo opišite: Da Prodaju samo u regionu bivše Jugoslavije.000. Nikakav poslovni plan nije spreman u ovom trenutku. topli obrok i prevoz Dostupnost domaće radne snage (novo zapošljavanje): nije problem naći domaću radnu snagu Ulaganja/partnerstvo i prioriteti i spremnost za tehničku pomoć Nalaženje industrijskih partnera van regiona Srebrenice. ali to nije ono što traže.A NA L I Z A S T R A NA 102 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta? Kupci su im potrebni više od bilo čega. kalaj. pomoći za poslovni razvoj. postojeće veze sa partnerima u Makedonija i BiH. zaposlenici imaju samo mali procenat Glavna ulazna sirovina(e): obojeni metali (bakar.

godine. kao i smanjenju svih troškova preduzeća. a 2063 hektara crnogorične šume). a 4413 hektara predstavljaju neplodno zemljište. Godišnji rast šume pod njihovim upravljanjem je 6-7 kubnih metara po hektaru. Bosna i Hercegovina Kontakt osoba u kompaniji: Ratko Majstorović Tel.. Trenutni direktor je na tom mjestu godinu dana i dok je njegov finansijski izvještaj prošle godine ukazivao na skromni gubitak od nekih 47. Otprilike 60% godišnje prodaje šumskog drveta se obavlja direktnim ponudama tokom januara i februara. ovo preduzeće je eksploatisalo 3995 kubnih metara crnogorične i 59945 kubnih metara bjelogorične šume. Prethodna uprava je djelovala na manje nego transparentan način i svake godine je imala gubitke. Ruddy Datum izvještaja: 9. uključujući kupce i ključne snabdjevače: Osnovana 1996. Regionalno šumarsko preduzeće Srebrenica Adresa kompanije 1: Crni Guber 1 Adresa kompanije 2: Srebrenica.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 103 PROFIL PREDUZEĆA IZ OBLASTI ŠUMARSTVA I DRVA PRERADA IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA Ime konsultanta: Thomas R. Profit koji se dobije od prodaje drveta – od koje se 40% trenutno prodaje putem potpuno transparentnih i takmičarskih aukcija – se prijavljuje u državni ured. a ostatak od 40% se prodaje putem procesa aukcija da bi se osigurala maksimalna transparentnost. avgusta 2007. E-mail kontakt osobe: 056/440-012. ali iskorijeniti 100% degradiranog ili otpadnog područja da bi se dobilo sigurnije. Fax. sada preduzeće posluje iznad granice rentabilnosti i na putu su da ove godine prikažu profit koji direktor pripisuje boljim tehnikama upravljanja šumama i potpuno transparentnom prodajnom procesu. 440-778 Web stranica: Preliminarne preporuke konsultanta √ ___ ___ Preporučene dodatne aktivnosti podrške ulaganjima Treba organizirati dodatne sastanke radi utvrđivanja vrste podrške Ne preporučuje se učešće u daljnim aktivnostima podrške ulaganjima Izvještaj i analiza ove šanse u okviru regije Srebrenica Napisati opći opis aktivnosti firme na tržištu (proizvodi. ali ostaje na operativnom općinskom nivou za ponovno ulaganje u njeno zemljište. .000 KM. ova organizacija sa 91 zaposlenim je preduzeće u državnom vlasništvu. Njihov cilj je posjeći 80% od maksimalno dozvoljene godišnje sječe/izlaza.. Pod svojom upravom imaju 22658 hektara gustog. što iznosi oko 37792 hektara (od toga je 35729 bjelogorične. godine. Tokom 2006. odgovorno za puno upravljanje pošumljenim zemljištem srebreničkog regiona. održivo i plodno zemljište. Naziv kompanije: SG Drina. Ovo javno preduzeće vrši prodaju lokalnim kompanijama za primarnu preradu drveta koji sirovo drvo sijeku za sekundarne i krajnje proizvođače drvnih proizvoda u ovom regionu. Od ukupne zemljišne površine. 2882 hektara se obrađuje za šumu. usluge koje se nude i kojim regijama/zemljama). od goriva do telefonskih računa. te 2516 hetkara degradiranog šumskog zemljišta. 5326 rijetkog.

Prvi projekat koji je novi direktor inicirao je bila izgradnja šest kilometara novih cesti i obnova dodatnih deset kilometara cesti za pristup šumama. Ovo je “nezahvalno držanje ravnoteže” između zadovoljavanja prirode da bi se osigurala održivost obnovljivih. međutim. Iako je sadašnji diektor ovog preduzeća na toj funkciji tek godinu dana. . Pošto je cijelu svoju karijeru proveo u šumarstvu i drvoprerađivačkoj industriji. Privatne kompanije također pružaju usluge distribucije drveta od preduzeća do komercijalnih firmi. te time što je iz ovog regiona. prokomentarisao je da se u Federaciji prodaja ne vrši na osnovu licitacije nego direktnim dodjeljivanjem. Zbog toga je ovo vitalna uloga koja je od najveće važnosti za ekonomiju i industriju regiona. uspio je postići granicu rentabilnost i pokazati izglede za profit po prvi put nakon mnogo godina. stabilnih radnih mjesta u ovom regionu zavise o količini sirovog drveta iz ovog šumarskog preduzeća i ukoliko se negativno utiče na ovaj lanac opskrbe. nije bio siguran da li međunarodne firme mogu pružiti takve usluge (ovo pitanje se odnosilo na mogućnost da lokalne firme izgube prilike u korist međunarodnih firmi). ali ograničenih. 3. a onda te iste firme dolaze u ovaj region da učestvuju na licitacijama. Važno je naglasiti da je ovaj direktor postigao profitabilnost bez žrtvovanja prirodnih uslova šumskog zemljišta. efikasno upravljanje šumskim zemljištem je ključno za mnoge kompanije primarne i sekundarne prerade drveta u neposrednom ekonomskom regionu. Ova organizacija je vitalna za lokalnu ekonomiju na dva načina: primarno je odgovorna za održivo upravljanje šumskim zemljištem u općini Srebrenica. Opišite kvalitet i važnost komercijalnih šansi u regiji Srebrenica. Ocijenite poznavanje tržišta i razumijevanje tržišne dinamike od strane upravljačke strukture. Sada pokušava osigurati donatorsku pomoć u iznosu od oko 850000 eura za kupovinu “kamiona. Neki primjeri uključuju sječu šume kao ispunjavanje licitacijskih prodaja primarnim prerađivačima drveta. Kao odgovor na pitanje. 2. posljedice po lokalnu ekonomije bi bile značajne. Sektor javnih šumskih gazdinstava tradicionalno nije uključen u nove aktivnosti investiranja za proširenje djelatnosti. nego je ovo postigao prvenstveno rezanjem troškova i efikasnijom prodajom lokalnoj industriji. ali vjeruje da one moraju biti lokalne firme koje mogu ili ne moraju biti u međunarodnom vlasništvu. Pitanje kojim se. Privatne kompanije trenutno pružaju usluge javnom preduzeću putem licitacije. Međutim. On smatra da to nije poštena poslovna praksa jer bi se samo lokalne firme trebale takmičiti na licitacijama i izvlačiti korist iz lokalnih prirodnih resursa. Kakav to ekonomski učinak ovo preduzeće ima ili može imati na regiju Srebrenica? Iako prihodi ovog preduzeća i njegov potencijalni profit od prodaje šumskog drveta trenutno ne utiču direktno na lokalnu ekonomiju ili industriju.A NA L I Z A S T R A NA 104 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I 1. Stotine. vrlo dobro poznaje dinamike i uslove tržišta. U suprotnom bi posljedice po lokalnu ekonomiju bile ogromne. a odgovorna je i efektivno (tj. treba pozabaviti u budućnosti se odnosi na proces prodaje putem tendera nasuprot dodjeljivanju godišnjih ugovora koji osiguravaju opskrbu ključnim industrijskim faktorima u ovom regionu. možda i hiljade. pošto je takav pristup u direktnoj suprotnosti sa onim što bi tržišne snage neposredno željele jer kupce lokalnih kompanija treba uvjeriti da će imati redovna ponuda proizvodima da bi se održala ravnoteža ponude i potražnje. vrijednih prirodnih resursa i osiguravanje snabdijevanja tržišta robom kako bi se obezbijedila radna mjesta za stanovništvo istog regiona. ali bi to pitanje bilo sekundarno jer bi one obezbjeđivale radna mjesta i oporezive prihode na lokalnom nivou. Zbog toga su upravljanje šumskim “vrijednostima” i smanjenje bilo kakvog rizika koji bi mogao utjecati na sječu šume ključna pitanja koja zahtijevaju dobar upravljački sistem. što je temelj zdrave i više predvidive ekonomije i industrije. profitabilno) obavljati prodaju posječene šume primarnim prerađivačima drveta koji su najveći poslodavci u toj opštini i koji imaju naizgled nezasitnu potrebu za opskrbom drvetom.

tako da bi ušteđena sredstva mogla biti iskorištena u druge svrhe. Molimo razgovarajte o kvalifikacijama upravljačkog tima kao i ukupnog broja uposlenih. koji detaljno navodi svaki kvadratni metar – skoro svako drvo – pod upravom preduzeća).DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 105 vozila. Svim ovim bi upravljali lokalni poduzetnici. Zbog toga su sve troškove sveli na puki minimum te sada razmatraju druge mogućnosti gdje bi mogli stvoriti dodatni prihod za usluge ili izvore koji se ne odnose direktno na prodaju drveta. sa rokom otplate od sedam godina sa jednogodišnjom odgodom plaćanja. Na primjer. Glavna taktika koja je preostala sadašnjoj upravi za unaprijeđenje svog finansijskog poslovanja i uslova uključuje smanjenje troškova. Kako iskorištavaju druge finansijske resurse? Ovom preduzeću je dozvoljeno da zadrži profit ostvarene od njegovih djelatnosti da bi unaprijedilo svoj radni okoliš i prirodne resurse. U šumama se također obavlja i ograničeni lov. Također razmatraju proizvodnju specijaliziranih prehrambenih proizvoda. novih poduhvata i novih poslova za stvaranje prihoda. Nadalje. Kao dodatni prilog lokalnoj ekonomiji. Glavna svrha stvaranja novih prihoda je finansiranje kupovine nove opreme koja je potrebna da bi se postojeće ceste za pristup šumama održavale čistima. Sada traže oko 850000 eura od donatora poput Turske agencije za razvoj koja je nedavno obišla njihov objekat i sa sobom odnijela prijedlog direktora za finansijsku pomoć (ovaj konsultant je dobio primjerak. kako je nazivaju. lociranom na zemljištu preduzeća. Još jedan primjer uključuje zgradu glavnog sjedišta u Srebrenici koju polako renoviraju. posjeduju ratom uništenu turističku kolibu na jezeru. dizalice. 4. 5. nadaju se uspostaviti i djelatnosti mikro-zemljoradnje. tako da je pobuda za kontrolom troškova i poboljšanjem prihoda jaka. ali ovo mora biti urađeno u suglasnosti sa desetogodišnjim planom koji je na državnom nivou izrađen za sva šumska gazdinstva (“biblija” njihovih djelatnosti. preduzeće traži sredstva za renoviranje turističke kolibe pored jezera na svom zemljištu. traktora. Preduzeće istorijski ima relativno neefikasan sistem za sječu i prevoz drveta od šume do lokacija za distribuciju zbog nedostatka adekvatnog cestovnog pristupa. Direktor ovog preduzeća je na tom položaju tek godinu dana. poput gljiva i ljekovitog bilja. poput specijalizirane berbe gljiva i ljekovitog bilja da bi se stvorili dodatni prihodi i proizvodi za lokalnu ekonomiju. uništene tokom rata. te da bi se napravile nove za bolji pristup za sječu i krčenje. kako procjenjuju. poput obuke za upravljanje šumarstvom na osnovu najboljih iskustava. Tursku agenciju za međunarodnu pomoć). a ostala tri sprata su trenutno iznajmljeni . minibusa sa 20 sjedišta. koju bi htjeli renovirati da bi je iznjmljivali turistima i tako stvorili dodatni prihod od svog objekta. pošto ne mogu sjeći više šume nego već čine da bi ostali usklađeni sa desetogodišnjim planom niti mogu prodavati robu po višim cijenama jer sada koriste licitacije i tenderske procese za 40% ukupne prodaje. Također žele osnovati “poslovni centar” za svoje komercijalne djelatnosti koji bi. stvorio dodatnih šesnaest radnih mjesta gradu. da bi osigurali dugoročnu samodostatnost preduzeća. kako bi se ona mogla početi iznajmljivati. Jednom su dobili pozajmicu Svjetske banke od 450000 KM. te opreme za poslovni centar za komercijalne djelatnosti”. radi se o dokumentu od oko 200 stranica. koji mogu biti prodavani na lokalnom nivou. Prizemlje se koristi za urede preduzeća. Oni traže sredstva za opremu za raščišćavanje zemljišta i prevoz drveta da bi unaprijedili svoju efikasnost i na kraju smanjili troškove. Rezimirajte poslovno iskustvo i stručnost upravljačkog tima. nalazi se u prilogu ovog izvještaja). ali je cijelu svoju karijeru proveo u šumarskom menadžmentu i industriji prerade drveta. profitabilnost i samoodrživost šumarskog preduzeća (vidi prijedlog u prilogu koji je pripremljen za TIKA-u. Sve ovo bi rezultiralo sa šesnaest novih radnih mjesta u gradu/regionu i drastično unaprijedilo efikasnost. Izvrsno razumije lokalnu industriju prerade drveta i njegov cilj je “ostaviti naslijeđe uspjeha” onima koji ga naslijede na mjestu direktora u budućnosti.

poput označavanja proizvoda ili usluga. direktnim ponudama. godina. se obavlja u skladu sa njihovom. Nadaju se u narednim godinama renovirati sve stanove kako bi privukli stanare koji su spremni platiti višu cijenu za stanove višeg kvaliteta. tako da im se robne zalihe šire kako se približavaju kraju plana. bi ih trebali dovesti do optimalnog cilja desetogodišnjeg plana. “Proizvodnju” drveta u velikoj mjeri obavljaju privatne firme koje se natječu za proces krčenja šuma te sječe i prevoza drveća. a ništa od glavne zalihe drveća” da bi dostigli stepen na kojem bi trebali biti u smislu robnih zaliha. ili novi rast. no za sada pitanje IV ne izgleda prikladno. vozila. barem na temelju početne odlučnosti iz ovog intervjua. Vjeruju da su pravilno obučili svo istureno osoblje kako najbolje posjeći svaku vrstu drveta. dizalice. . Također pokušavaju prodavati samo 80% od dozvoljenog uzgoja. Novi kamioni i ceste su od ogromne važnosti za održivost njihove proizvodnje i djelatnosti distribucije. prvo unutar zemljišta preduzeća. lokacije i topografiju cjelokupne imovine. Uzimajući u obzir starost njihovih kamiona i visoku cijenu goriva. mogu smanjiti ili ukloniti troškove vezane za unajmljivanje privatnih firmi za taj posao.000 eura za kupovinu “kamiona. njihovog glavnog proizvoda koji se prodaje na tržištu). ali najbolja iskustva govore da bi optimalno bilo dvadeset kilometara ceste na deset hektara). Plan je upotpunjen nizom karti koje detaljno uključuju sve ceste. “biblijom” djelatnosti. posječenog drveta. U ovu svrhu traže oko 850. time stvarajući novi “profit” u godinama koje dolaze da bi dodatno finansirali djelatnosti preduzeća. Upravljanje “fabrikom” preduzeća. sječi i distribuciji. U nekim slučajevima je ugovarač i primarni prerađivač drveta ili ga u pilani prerađuje u proizvode za prodaju. Kakav je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva kompanije? Ovo javno preduzeće nije ni na koji način uključeno u pitanja intelektualnog vlasništva. 6. Radi se o dokumentu na dvjesto stranica koja detaljno navodi svaki kvadratni metar zemljišta – skoro svako drvo – pod upravom preduzeća. 7. traktora. drvo moraju “vući” dugim putem do kamiona. Prodaju oko 60% svog glavnog proizvoda. a time i njegovu vrijednost. Sadašnji direktor nastoji raščistiti više cesti te postaviti nove kako bi proces sječe. što utiče na očuvanje cjelovitosti drveta. ili šumom. kamione moraju voziti kraće i dalje vući sirovo drvo. “Osvajanjem” djelatnosti na krčenju. Sve ove taktike. kako je opisuju. Ovo je osnovno pitanje koje do maksimuma povećava njihovu zaradu. Preduzeće također ima ograničene mogućnosti da samo provodi ove djelatnosti sa svojim osobljem i opremom. minibusa sa 20 sjedišta i opreme za poslovni centar za svoje komercijalne djelatnosti”. prenos drveta do kamiona postaje još jedan ključni problem koji može utjecati na krajnu prodajnu cijenu. Glavni aspekt njihove “proizvodne” strategije je pravilna sječa drveta da bi se dobila maksimalna cijena za te prozvode. Opisati proces proizvodnje i distribucije u firmi i opremu. Krajnji datum plana je 2010.A NA L I Z A S T R A NA 106 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I stambeni prostor. Sa svega nekoliko dobrih cesti i ograničenim pristupom lokacijama sječenja (trenutno imaju devet kilometara ceste na deset hektara. Zbog toga nastoje osigurati sredstva za razvoj novih cesti i modernije kamione koji mogu ići dublje u šumu i skretati sa glavnih cesti. a potom ili na mjesta distribucije ili direktno do primarnih prerađivača drveta. Kada je drvo posječeno. a ostalih 40% putem javnih licitacija. prevoza i distribucije učinio efikasnijim i time “profitabilnijim” za preduzeće (rezanje troškova je ključ za stvaranje profita jer ne mogu povećati izlaz drveta. Naglasio je da u ovom trenutku “troše samo svoj postotak. u kombinaciji sa njegovom strategijom upravljanja i preustroja. Možda bi u budućnosti mogli pronaći neke vrijednosti u IV. vrste drveća. i sa preostale samo dvije i pol godine ove faze direktor je pod pritiskom da napravi značajna poboljšanja u svim aspektima djelatnosti pošto preduzećem nije efikasno upravljano prije njegovog imenovanja.

Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 7. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 3.0 – Vrlo impresivno naspram ovog kriterija. uprava nije bila u stanju opisati ikakve djelatnosti na smanjenju rizika ili mjere na prevenciji ili suzbijanju takvih rizika ukoliko se oni u budućnosti ostvare. Pregledati marketinšku i strategiju prodaje firme i osoblje.0 – Ozbiljni nedostaci nasprav ovog kriterija Kriterij Ocjena Bodovi Važnost (bodovi x (1-5) važnost) 1. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 2. Gorje. Strategija marketinga i prodaje 9. Pokušavaju uspostaviti komercijalni poslovni centar gdje bi mogli centralizovati krčenje. a kupci spremni čekaju svaku priliku za kupovinu. Tri glavna rizika uključuju: šumske požare. Duka i Varošnica. Iako su ovi rizici u svako vrijeme nadvijeni nad njima. Kriteriji i težinski faktori Sljedeća tabela navodi kriterije i njihove težinske faktore koji će se koristiti. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 4. Molimo koristite sljedeću ljestvicu od 1 do 5 za svaki kriterij (djelići su prihvatljivi): 5.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 107 8. Opišite pristup firme upravljanju rizikom. bolesti.0 – Neki nedostaci naspram ovog kriterija. Pristup upravljanju rizikom Ukupna ocjena (od mogućih 100) 5 5 5 5 5 5 2 4. Njihovi glavni snabdjevači su PetroProjekt. 9. gotovo bez greške 4. Ovo je vrlo važno pitanje kojim se treba pozabaviti i nije bilo jasno da li postoji plan za nadzor rizika. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5. Time više ne bi te poslove ugovorom prepuštali drugim firmama. EuroTimber.0 – Visokokvalitetna šansa naspram ovog kriterija. Imaju osoblje na koje se mogu osloniti i nemaju osobu koja se bavi striktno prodajom ili marketingom jer su u mogućnosti prodati kompletan izlaz koji mogu stvoriti. Postoji značajan rizik svojstven preduzećima u upravljanju šumarstvom. Fero Les. Marčeta impex. potrebno poboljšanje 1. neke sumnje ili bojazni 2.0 – Adekvatno naspram ovog kriterija. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 6. Grga Prom i Gama Prom. prodaju i distributivne djelatnosti kada ga jednom budu u stanju uspostaviti. suše. bez ozbiljnih bojazni 3. Procesi proizvodnje i distribucije 8. Glavni kupci su im PetroProjekt.5 1 3 2 4 3 2 1 2 2 1 15 10 20 15 10 5 4 9 1 89 . Makljen (sada Pelet). Ovaj centar bi imao dodatnih šesnaest uposlenika te bi tada moglo biti uposleno osoblje za marketing i/ili prodaju.

sječe i distribucije. ali nije jasno zašto.202.997 KM Dugovanja/potraživanja: nema ih. minibusa sa 20 sjedišta i opreme za Traži finansijsku Da poslovni centar za svoje komercijalne djelatnosti”. vozila. Imate li bilo kakvih iskustava ili sadašnjih Ne Molim opišite: veza sa partnerima u EU i drugdje? .140. Finansiranje od strane UNDP-a o kojem se razgovaralo prije nekoliko godina se nije ostvarilo. kako bi se osigurala samodostatnost i održivost preduzeća. povećalo prihode i otvorilo šesnaest dodatnih radnih mjesta u regionu. tako da su imali gubitak od 46. sječu i distribuciju. izvještaju. To u nekim slučajevima može značiti odnos sa vanjskim firmama. vozila. godini iznosili 4. Neophodna je također pomoć u prikupljanju sredstava za pomoć za razvoj smanjenje troškova i povećanje prihoda. što sada rade putem aukcija sa mnogim podugovorenim uslugama.329. Kakva je vrsta finansiranja potrebna? Imaju li poslovni plan? Imaju odštampani prijedlog kojim traže 850000 eura za kupovinu “kamiona. minibusa sa 20 sjedišta i opremu za poslovni centar za svoje komercijalne djelatnosti”. Nadalje. Kakva vrste problema/pitanja rješavate: Traži tehničku Smanjenje rizika od požara. tek u ljeto ove godine su postali profitabilni Dioničari: javno preduzeće (svaki radni dan u 15:00 h se njihov obračunski izvještaj šalje u glavno sjedište za unos u državnu obračunsku šemu) Glavne ulazne sirovine: strojevi (stari i neefikasni) i gorivo (skupo) Prosječna plaća (ne uključuje rukovodni kadar) (bruto/neto): Raspoloživost domaće radne snage (novouposleni): uz određenu obuku mogu pronaći dodatne radnike za specijalizovane poslove (poput sječe drveta da bi osigurali “profitabilnu” sječu). traktora. Trenutno od donatora (prvo su formalni prijedlog predstavili vladi Turske) traže oko 850000 eura za kupovinu “kamiona. kao što je opisano u ovom biznisa. moraju povećati osoblje i broj vozila kako bi prestali s procesom unajmljivanja privatnih firmi podugovarača za krčenje. Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljno? Traže bilo kakav odnos koji će im pomoći u smanjenju troškova i Da povećanju prihoda.A NA L I Z A S T R A NA 108 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta? Oni trebaju probiti nove ceste kako bi smanjili štetu sirovom drvetu nanesenu vučom. ali na većini ostalih poslova nema manjka osoblja. dizalice.756 KM Neto profit: rashodi su u 2006. što bi smanjilo troškove. što smanjuje njihov profit. Svi ovi potezi smanjenja troškova i maksimiziranja prihoda bi bolje osigurali samodostatnost i samoodrživost preduzeća u narednim godinama. Sve ovo bi gradu podršku. iznosili 4. poput krčenja. traktora. stvorilo šesnaest stalnih radnih mjesta. dizalice. suše i bolesti je potrebno (primjedba ili poslovnu Da konsultanta). Također trebaju nove kamione za bolji pristup udaljenim mjestima i za smanjenje potrošnje goriva. Druge ključne finansijske i organizacijske informacije Bruto prodaja: prihodi su u 2006. Ulaganje/Partnerstvo i prioriteti te spremnost za tehničku pomoć Traži industrijske partnere van regije Srebrenica.

DIO V: PR I L O Z I

A NA L I Z A

I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U

SREBRENICI S T R A NA 109

IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA Ime konsultanta: Thomas R. Ruddy Datum izvještaja: 7. avgusta 2007. Naziv kompanije: Suvenir Adresa kompanije 1: Ul. Marsala Tita b.b. Adresa kompanije 2: Srebrenica, Bosna i Hercegovina Kontakt osoba u kompaniji: Milenko Zarković Tel., Fax., E-mail kontakt osobe: 056/385-063, 065/598-565 Web stranica Preliminarne preporuke konsultanta √ ___ ___ Preporučene dodatne aktivnosti podrške ulaganjima Treba organizirati dodatne sastanke radi utvrđivanja vrste podrške Ne preporučuje se učešće u daljnim aktivnostima podrške ulaganjima

Izvještaj i analiza ove šanse u okviru regije Srebrenica Napisati opći opis aktivnosti firme na tržištu (proizvodi, usluge koje se nude i kojim regijama/zemljama), uključujući kupce i ključne snabdjevače: Ova mala firma za proizvodnju proizvoda od drveta, osnovana je kao zanatsko preduzeće 1997. godine. Započeli su posao sa samo 200 KM prije deset godina, a danas imaju dinamičan biznis sa dvadeset uposlenih. U pogonu im se nalaze mašine za obradu i izradu proizvoda od drveta brendiranih (italijanskih i njemačkih) marki. Trenutno ostvaruju maksimalan proizvodni kapacitet, ali se suočavaju sa nizom prepreka, uključujući veličinu zgrade i dodatne pravne smetnje koje su im nametnute jersu registrirani kao porodični zanatski biznis. To ih spriječava u traženju izvoznog tržišta ili upošljavanju dodatnog osoblja. Suvenirnice, male prodavnice ili veće prodavnice poput lanca Merkator predstavljaju njihove ključne kupce. Sirovine kupuju od lokalnih snabdijevača poput PetroProjekta. 1. Ocijenite poznavanje tržišta i razumijevanje tržišne dinamike od strane upravljačke strukture.

Smatra se da je ova kompanija izuzetno važna za srebreničku regiju danas a i u narednim godinama, ukoliko uspije ostvariti plan pokretanja novog proizvodnog pogona (o tome je riječ u ovom izvještaju). Iako je upošljavanje 20 polukvalificiranih i kvalificiranih radnika vrijedan doprinos lokalnoj ekonomiji, pored poreza i prihoda vezanih za takvu firmu, njihovi planovi rasta i razvoja predstavljaju značajninu ekonomsku i komercijalnu šansu za regiju. U diskusijama sa predsjednikom/vlasnikom naziru se planovi širenja posla van sadašnjih ograničenja njihove zgrade i imovine kao i opreme koja se trenutno maksimalno koristi. Plan je da se obezbijedi nova lokacija za pogon i kupi nova oprema do kraja oktobra 2007. godine, kako bi se plan širenja posla proveo u djelo. U tu svrhu, preferiraju se lokacije u Srebrenici. 2. Ocijenite poznavanje tržišta i razumijevanje tržišne dinamike od strane upravljačke strukture.

Vlasnici se bave preradom drveta i zanatstvom cijeli svoj život na području jugoistočne Evrope (regija bivše Jugoslavije). Dobro razumiju situaciju i imaju kontake sa kupcima širom regije. Sa kupcima van jugoistočne Evrope, ostvarili su sporadične kontakte a o izvoznim šansama znaju samo preko takvih kupaca. Trenutno struktura firme, porodični zanatski

A NA L I Z A S T R A NA 110

I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U

SREBRENICI

DIO V: PR I L O Z I

biznis, spriječava ih u traženju daljih tržišnih potencijala, stoga u prošlosti i nisu agresivno iskorištavali takve kontakte. Imaju zaostale narudžbe iz EU, a nadaju se da će ih ispuniti po širenju posla, jer u ovom trenutku to ne mogu ni pravno ni operativno ostvariti. Čak i po završetku provedbe novog poslovnog plana, strahuju od sadašnjeg poslovnog ciklusa of četiri mjeseca od naručivanja sirovina od primarnih snabdjevača (poput Petroprojekta) do trenutka kada Suvenir može svojim kupcima u JI Evropi osigurati isporuku gotovog proizvoda. Uprava firme smatra da ovakvo što predstavlja rizik i dodatne troškove, a nadaju se da će isti u dugom roku biti smanjeni. Još jedna tržišna dinamika koja ih brine i direktno ih se tiče jeste pitanje ilegalno uvezenih proizvoda iz susjednih zemalja, pri čemu se izbjegavaju uvozne tarife i PDV. Oni ovu situaciju pomno prate ali nisu u stanju da nešto učine. Ali, takvo nešto predstavlja pritisak konkurencije s kojim se redovno moraju nositi u regiji. 3. Kakav to ekonomski učinak ovo preduzeće ima ili može imati na regiju Srebrenica?

Sadašnji ekonomski doprinos regiji uključuje 20 plaća uposlenika koji izdržavaju svoje porodice. Kompanija također realizira značajnu dobit, što općini omogućava povećanu poresku osnovu. 4. Rezimirajte poslovno iskustvo i stručnost upravljačkog tima. Molimo razgovarajte o kvalifikacijama upravljačkog tima kao i ukupnog broja uposlenih.

Tokom cijelog radnog iskustva, vlasnici/menadžeri firme su u ovom sektoru u ovom ili onom svojstvu, prvo u Hrvatskoj a zatim u BiH. Supružnici- vlasnici imaju dva sina, od kojih je jedan na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a drugi u srednjoj tehničkoj školi, smjeru obrade drveta. Pri tome, radi pola radnog vremena u kompaniji. Firma je u svakom pogledu dio njihovog života. 5. Kako iskorištavaju druge finansijske resurse?

Kompaniju je osnovala porodica sa oko 200 KM početnih troškova, a danas imaju nekih 20 uposlenih. U okviru planova rasta, planiraju uzimanje bankovnog zajma, koji bi imao 8-9% kamate na godišnjoj osnovi ali koja bi se kvartalno plaćala. Procjenjuju da će cijeli iznos kredita moći isplatiti u okvoru četiri mjeseca (ciklus of narudžbe sirovina do isporuke na lokaciju kupca) jer imaju nerealiziran ugovor koji je dovoljan da se u potpunosti isplati zajam (to će se također koristiti kao garancija za zajam). Širenje biznisa finansirat će se iz trenutnog kapitala (gotovina i potraživanja) kao i ličnim sredstvima vlasnika. Sadašnja djelatnost nastavit će se kao održiv biznis jer neće biti „komadanja“ opreme, radnika ili objekata, a i kupci će biti prepoznatljivi jer će se novim biznisom ciljati izvozna tržišta i novi kupci (u stvari, planira se da da neki novi kupci kupe proizvode i iz postojećeg pogona). Kompanija bi razmotrila uvođenje strateškog ulagača ili industrijskog partnera za zajam kojeg traži, a koji iznosi oko KM 240,000. 6. Kakav je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva kompanije?

Pregledom proizvodne linije koja se trenutno nudi, a koja uključuje nekih 100 proizvoda, ne nalazimo ništa što bi zahtijevalo zaštitu intelektualnog vlasništva. U stvari, kompanija specijalizira proizvodnju i prodaju standardnih kuhinjskih pomagala od drveta te niz suvenira od drveta po niskim cijenama. U ovoj fazi, čini se da nema ničega što bi opravdalo ulaganje u podnošenje zahtjeva za za zaštitu intelektualnog vlasništva ali ne mora da znači da nova firma, koja će nastupiti na izvoznom tržištu u EU, ne treba razmotriti slična pitanja prije daljih aktivnosti. Možda bi trebali nakon obezbjeđivanja sredstava razmotriti unajmljivanje usluga advokata specijaliziranog za intelektualno vlasništvo radi informiranja o alternativama koje im se nude i potencijalnim rizicima (kao što je kršenje prava intelektulnog vlasništva trgovačke marke druge firme).

DIO V: PR I L O Z I

A NA L I Z A

I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U

SREBRENICI S T R A NA 111

7.

Opišite proces proizvodnje i distribucije u firmi i opremu.

Proizvodna oprema kompanije datira do unazad 20 godin, a imaju jednu od ranijih verzija 12-godišnje italijanske CNC mašine (unaprijed programirani dizajn). Sva oprema je dobro funkcionira i proizvedena od renomiranih proizvođača. Problem sa kojim se suočavaju jeste da su dosegli maksimalan kapacitet, što znači da su neke mašine neiskorištene, dok su drugi vidovi proizvodnje dosegli vrhunac, što drugdje u sistemu stvara zastoj i nedovoljno korištenje opreme i radne snage. Raspored u fabrici koju iznajmljuju nije optimalan po njihov proizvodni proces, što znači da se polugotovi proizvodi moraju ručno nositi u druge dijelove fabrike na dalji tretman i obradu (između mašina nema dovoljno prostora za korioštenje mehanizacije za prevoz proizvoda između mašina). Kompanija kupuje sirovine od primarnih snabjevača kao što je PetroProjekt. Drvo koje se kupuje većinom je srednje kvalitete, nije visoke valitete ili je otpadak. 8. Pregledati marketinšku i strategiju prodaje firme i osoblje.

Kompanija samo direktno prodaje u maloprodaji. Nemaju prodajnog osoblja: jedini put kada su prodavali putem posrednika, zarada je bila minimalna pa su obustavili takvu praksu. Imaju adekvatne kupce koji kupuju direktno od njih. Vlasnici su sigurni da kupci zatim te proizvode ponovno prodaju u Evropi. Lanac hipermarketa Merkator je jedan od njihovih glavnih kupaca i nalkazi se na samom vrhu, a često je slučaj da se ostala proizvodnja stopira radi zadovoljavanja narudžbe Merkatora. Do danas nisu morali odbijati narudžbu Merkatora ali je bilo situacija kada su zamalo donijeli takvu odluku. 9. Opišite pristup firme upravljanju rizikom.

Glavni rizik predstavljaju dobavljači primarnih sirovina jer firma bez ovoga ne može proizvoditi. Za sada nema nikakvih indikacija da će primarni dobaljači imati poteškoća pri otkupu proizvoda od Šumarskog preduzeća u Srebrenici, ali je u prošlosti bilo situacija kada je to bilo bitno. Firma ne može kontrolirati ovaj aspekt svog profila rizika, ali kako firma kupuje u otpadne materijale (kratki elementi niske kvalitete), to im u ovom trenutku nije primarna bojazan. Firma je trenutno najviše okupirana problemom nemogućnosti provećanja proizvodnje, jer su ograničeni proizvodnim prostorom u pogonu. Također, imovinsko-pravni odnosi oko zemljišta na kojem se nalazi pogon nisu jasni jer je ranija firma (tekstilni proizvođač je prestao sa radom zbog jeftinijeg uvoza iz Kine) otišla u stečaj a pravo posjeda može se prenijeti na nove vlasnike što može uticati na zakupninu. Znači, čak iako firma uspije obezbijediti sredstva za novi pogon, morat će pronaći novu lokaciju u kojoj mogu proizvoditi i rukovoditi firmom. Još jedan rizik tiče se činjenice da konkurencija iz inostranstva može doći u regiju i ponuditi iste proizvode po nižoj cijeni postojećim i potencijalnim kupcima, u kom slučaju bi firma morala ili drastično sniziti cijene ili izgubiti tu poslovnu šansu. Moraju obezbijediti moderniju opremu da bi bili konkurentniji i osigurati kupce koji njima dolaze, prije nego ih izgube. Konačno, treba im nova organizacijska struktura jer im struktura porodičnog preduzeća da rastu u smislu veličine ili da izvoze. Vjerovatno je da će u Srebrenici registrirati d.o.o.

Procesi proizvodnje i distribucije 8. Molimo koristite sljedeću ljestvicu od 1 do 5 za svaki kriterij (djelići su prihvatljivi): 5.0 – Visokokvalitetna šansa naspram ovog kriterija. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 7. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 4.A NA L I Z A S T R A NA 112 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I Kriteriji i težinski faktori Sljedeća tabela navodi kriterije i njihove težinske faktore koji će se koristiti.0 – Adekvatno naspram ovog kriterija. ali moguće .0 – Vrlo impresivno naspram ovog kriterija.5 3 2 4 3 2 1 2 2 1 15 8 16 15 10 5 5 8 4. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 6. gotovo bez greške 4. međutim pronalaženje nove lokacije za budući i postojeći pogon bit će od presudne važnosti u bliskoj budućnosti.5 Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta? Čini se da imaju dobar plan za budućnost. Druge ključne finansijske i organizacijske informacije Bruto prodaja: KM 500. nije otpadak) Prosječna plaća (ne uključuje rukovodni kadar) (bruto/neto): Raspoloživost domaće radne snage (novouposleni): Problematično.000 Neto profit: Oko 10% Dugovanja/potraživanja: Nema Dioničari: Prodični zanatski biznis Glavne ulazne sirovine: Drvo „kratkih elemenata“ (srednje kvalitete. neke sumnje ili bojazni 2. Pristup upravljanju rizikom Ukupna ocjena (od mogućih 100) 5 4 4 5 5 5 2. Strategija marketinga i prodaje 9. bez ozbiljnih bojazni 3. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 3. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 2. potrebno poboljšanje – Ozbiljni nedostaci nasprav ovog kriterija Ocjena Bodovi Važnost (bodovi x (1-5) važnost) Kriterij 1.5 86.0 – Neki nedostaci naspram ovog kriterija.5 4 4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5.

ali s obzirom na Traži finansijsku Da tržišne prilike i očekivani rok otplate (pet mjeseci). što koriste veza sa kao garanciju za bankovni krediz za kupovinu opreme i finansiranje partnerima u novog pogona. ulagač može to smatrati zanimljivim radi ulaganja u šire prisustvo na tržištu.000 komada. Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljno? Trebaju pronaći jednog ili dva ključna kupca na veliko proizvoda iz Da njihovog budućeg pogona. Kakva vrste problema/pitanja rješavate: Traži tehničku ili poslovnu Da Ključni je izazov pronaći kupce van BiH po otvaranju novog pogona jer pomoć za razvoj bi posrednici vjerovatno uzeli i prevelik postotak od prodaje kako bi u biznisa. Kakva je vrsta finansiranja potrebna? Imaju li poslovni plan? Mogli bi imati koristi od kredita sa niskom kamatom. EU i drugdje? . Razmotrili bi uvođenje strateškog ulagaća ili partnera radi širenja biznisa. strateški partner ili podršku. Imate li bilo Molim opišite: kakvih iskustava ili sadašnjih Ne Imaju potpisan ugovor sa kupcem iz EU za 100. dugom roku osigurali održivost u bilo kojem dobavljačkom odnosu.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 113 Ulaganje/Partnerstvo i prioriteti te spremnost za tehničku pomoć Traži industrijske partnere van regije Srebrenica.

sa sjedištem u Bratuncu. Srebrenici i Bratuncu. Još nisu bili u situaciji da moraju vršiti proaktivnu prodaju ili marketing. Tokom 2006. Ovo je vrsta kompanije koja u svakom aspektu predstavlja budućnost ovog regiona. 410-275.. nadovezujuća strategija uključuje kupovinu dodatne nove opreme u nadovezujućoj fazi razvoja da bi proizveli gotov namještaj za maloprodaju dok budu osvajali veći dio lanca vrijednosti u proizvodnji drveta. BiH Kontakt osoba u kompaniji: Janko Petrović. građevinske firme i ostali krajnji korisnici. 1. Možda zbog tog ugleda ili možda zbog raznolikosti njihovih određenih proizvoda. Ruddy Datum izvještaja: 7. Zbog toga su nedavno uložili značajna sredstva u novu kapitalnu opremu za proizvodnju drvenih ploča. koja će biti potpuno u funkciji krajem novembra. Naziv kompanije: PetroProjekt Bratunac Adresa kompanije 1: Drinska ul. kupcima pronaći njih.b. Čini se da je ova kompanija primjer za ostale firme koje se bave izradom proizvoda od drveta u tome što je ugledna i zbog brzine i zbog izrade proizvoda visokog kvaliteta. bolje rečeno. je skretanje ka proizvodnji više rafiniranih proizvoda koje bi mogli koristiti izrađivači namještaja. godine. Opišite kvalitet i važnost komercijalnih šansi u regiji Srebrenica. godine. ali to nije razlog da . Adresa kompanije 2: 75420 Bratunac. avgusta 2007. Nova strategija ove kompanije. Također posjeduju i pilanu u mjestu Zeleni Jadar. Šezdeset posto proizvodnje ove kompanije dolazi sa lokaliteta u Bratuncu. Fax. b. a zatim drvo sijeku u kalupe koji se zatim prodaju sekundarnim prerađivačima koji prave konačni proizvod za kupce. osnovan 1996. direktor Tel. te se bave industrijom koja je u jezgri regionalne ekonomije – šumarstvom i obradom drveta. petro@teol. ova kompanija je imala krajnji izlaz od 26000 m2 rezanog drveta od svojih operacija prerade drveta u dvije opštine. Također se bave sječom šume prema ugovoru sa općinskim šumskim gazdinstvom Srebrenice. koja se sada provodi. vrlo brzo šire svoj spisak uposlenika i broj kupovina kapitalne opreme. ili zbog oba ova razloga. uključujući kupce i ključne snabdjevače: PetroProjekt je firma u porodičnom vlasništvu. Njihova naredna. ciljajući da postanu glavni regionalni dobavljač najkvalitetnijeg furnira iz drvenih ploča. Kvalitet ovog komercijalnog pothvata u regionu je vrlo visok u tome što su oni jedan od najvećih lokalnih (Bratunac) poslodavaca. njima uglavnom nije problem pronaći kupce ili. a razlika se proizvodi u Srebrenici. Smatra ih se primarnim proizvođačima ili prerađivačima drveta zbog toga što kupuju direktno na javnoj licitaciji od regionalnog šumskog preduzeća. usluge koje se nude i kojim regijama/zemljama)..net Web stranica: Preliminarne preporuke konsultanta √ ___ ___ Preporučene dodatne aktivnosti podrške ulaganjima Treba organizirati dodatne sastanke radi utvrđivanja vrste podrške Ne preporučuje se učešće u daljnim aktivnostima podrške ulaganjima Izvještaj i analiza ove šanse u okviru regije Srebrenica Napisati opći opis aktivnosti firme na tržištu (proizvodi.A NA L I Z A S T R A NA 114 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA Ime konsultanta: Thomas R. ne samo sekundarni prerađivači koji su bili izvor većine profita lanca vrijednosti. E-mail kontakt osobe: 387-56-410-325.

za što bi razmotrili ulazak u zajedničke pothvate kako bi osigurali da se mogu nostiti sa tržišnim uslovima. te je vrlo bliska regionalnim šumskim preduzećima. Oboje bi bilo od velike koristi u skoroj budućnosti kada središte svoje proizvodnje prebace na složenije aktivnosti koje obično provode sekundarni prerađivači drveta i proizvođači krajnjeg proizvoda. Vrijedno je napomenuti da vlasnikov brat posjeduje uspješnu kompaniju za dizajn i proizvodnju namještaja u Beogradu. oni su potpuno uključeni od pokretanja kompanije 1996. kao primarni obrađivač drveta. na ogranku jednog univerziteta iz Ujedinjenog Kraljevstva u Firenci. pilanu u mjestu Zeleni Jadar. porodica vrlo dobro shvaća domaće i strano (prvenstveno ono EU) tržište. godine. Ocijenite poznavanje tržišta i razumijevanje tržišne dinamike od strane upravljačke strukture. povećavajući lokalnu poresku osnovu. uključujući vlasnikovu suprugu koja vodi admistrativne poslove. koji također moraju biti u stanju da imaju više kontrole nad kupovinom. Cijela porodica sada radi u PetroProjektu. pravovremeno je da je vlasnikov sin upravo završio poslovni studij u gradu Firenci u Italiji. Uprava. Također bi im dobro došla tehnička pomoć u području razvoja tržišnih i prodajnih vještina. priznaje napredak koji su postigla 23 državna šumska gazdinstva koja su drastično unaprijedila svoje upravljanje šumskim posjedima u državnom vlasništvu. 2. te stvarajući lokalna radna mjesta. što je važno. zauzima skladišni prostor od 20000 m2. sa naglaskom na šumarstvo i marketing proizvoda od drveta. iako bi željeli da državna preduzeća dodjeljuju godišnje ugovore za prodaju sirovog drveta primarnim prerađivačima da bi oni obezbjedili pouzdanu opskrbu svojih klijenata. ali u posljednje vrijeme se prodaju i izvoznom tržištu donoseći profit kući. izrađuju proizvode od rezanog drveta koji se prodaju sekundarnim proizvođačima proizvoda od drveta širom BiH. trenutno ima ukupno 210 uposlenika. na primjer kako odabrati i obučiti voditelja prodaje i kako razviti tržišni plan. Ovo je firma u porodičnom vlasništvu i iako se porodica nije izvorno bavila poslovima obrade drveta. Posebno iz razloga što je ovo porodični posao. pruža usluge krčenja šume srebreničkom šumskom gazdinstvu.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 115 se ne pripreme za vrijeme kada će sposobnost za takvo što biti neophodno. dovodeći u kompaniju i bratovu stručnost kako bi se bolje osigurao uspjeh novog poduhvata. Vrlo uspješno razvijaju i povećavaju posao bez ikakve pomoći. Jedan od vlasnikovih sinova se upravo vratio sa univerzitetskih poslovnih studija. slijedeće: pogon za obradu drveta u Bratuncu. ali kad bi morali odrediti jedno područje u kojem bi pomoć bila vrlo instrumentalna to bi bilo finansiranje nabavke nove kapitalne opreme. također pruža usluge sječe srebreničkom šumskom gazdinstvu da bi moglo ispuniti prodaje putem licitacije. Sveukupno. ali nije ograničeno na. Braća planiraju sjediniti svoje poslovanje tokom 2008. Ova firma vjeruje da je državna zemlja sada bolje orijentirana ka održivosti. 3. Kakav to ekonomski učinak ovo preduzeće ima ili može imati na regiju Srebrenica? Sažetak “vrijednosti” koje ova kompanija pruža području dvije opštine uključuje. Italija (njegova disertacija je u prilogu ovog izvještaja). kako se PetroProjekt bude širio i kupovinom nove kapitalne opreme za proizvodnju elemenata i sastavnih dijelova namještaja. godine. . tako da su njihovi kontakte i znanje duboki koliko i široki. pogon za obradu drveta u Srebrenici (predstavlja 40% njihove ukupne proizvodnje. koja je prošle godine bila 25000 kubnih metara). tehnička pomoć bi trebala biti usmjerena ka njemu da bi se osigurala unutrašnja sposobnost tržišnog planiranja. U vezi s tim.

. 4. Njemačke. brat gosp. nastavljajući sa profitabilnijim i “nizvodnim” segmentom proizvoda. Trenutne kamate od oko 10% godišnje su vrlo visoke i značajno umanjuju potencijalni profit od novog poduhvata sa furnirom. Nakon detaljne analize od strane konsultanta.A NA L I Z A S T R A NA 116 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I kompanija ciljano kupuje proizvode (podatke) lokalno. Ovaj plan širenja je nastavak njihove strategije da dodatno osvoje još lanca vrijednosti u industriji namještaja. ali u ovom trenutku oni nemaju izbora. zemlja je pripala Insieme Coopu). gdje je specijalizirao šumarstvo. Petrovića će se pridružiti ili sjediniti s PetroProjektom. te marketing proizvoda od drveta i analize tržišta (njegova disertacija je u prilogu ovog izvještaja). Međutim. Kao dodatak gore navedenom. Njegova stručnost leži u velikim i složenim proizvodnim preduzećima. pozdravili bi svaku priliku za dobivanje kredita ispod preovlađujućih tržišnih kamata u BiH. Otprilike 90% njihove prodaje se izvozi u mjesta poput Japana (njihov najveći kupac). osim ako su suočeni sa narudžbom koja ne može biti ispunjena koristeći lokalno drvo jer postoje ograničenja na to šta će Šumsko gazdinstvo Srebrenice prodati tržištu. koju su već isplatili. tako da se u ulozi koju ima u ovoj kompaniji osjeća vrlo dobro. te na taj način potpuno izbjegli potrebu za komercijalnim bankama. gdje je bio odgovoran za više od dvije stotine uposlenika. Jedan od sinova je upravo diplomirao poslovnu administraciju u Firenci. Molimo razgovarajte o kvalifikacijama upravljačkog tima kao i ukupnog broja uposlenih. kao i aktivu i tehnologiju kompanije za proizvodnju namještaja. oni su u prošlosti bili vrlo kreativni na način da su pridobili određene kupce (većinom iz EU) da njihovoj kompaniji daju kapitalnu opremu u zamjenu za gotove proizvode od drveta. To će biti moguće krajem novembra 2007. je ranije bio upravnik pogona u regionalnom rudniku boksita. prije nego što je zbog rata rudnik zatvoren. Janko Petrović. putem zajedničke inicijative sa vlasnikovim bratom koji je afirmisani proizvođač namještaja u Beogradu. On će se morati više udubiti u dinamiku tržišta globalne industrije namještaja dok ova kompanija bude ulazila u tu vrlo takmičarsku industriju (možda je vrijedno pomenuti da je velika kompanija namještaja u Bratuncu nedavno propala i prodala svoju opremu i zemlju. Očekuju da će taj kredit isplatiti za dvije do tri godine. . Rezimirajte poslovno iskustvo i stručnost upravljačkog tima. te potpunom proizvodnjom namještaja tokom 2008. njegova disertacija nije bila dovoljno detaljna da bi se mogla na bilo koji način koristiti kao strateški plan za ovu kompaniju. uključujući oblaganje furnira. 5. Osim bankovnih kredita. Njihovo posljednja finansijska investicija je bila u visokokvalitetno oblaganje furnira. Ova nova faza će dodati oko pedeset novih stalnih radnih mjesta u njihovim pogonima. On će svoju djelatnost preseliti iz Beograda u Bratunac. U skoroj budućnosti (negdje u 2008. da bi ga skorije otplatili i tako ranije ostvarili profit koji bi mogli ponovo uložiti u operacije i stvaranje radnih mjesta. Ovo će biti praćeno novim investicijama za proizvodnju elemenata i sastavnih dijelova namještaja tokom novembra 2007. ali on jeste pokazao svoje poznavanje koncepta međunarodnog marketinga koje će biti vrlo korisno za ovu kompaniju u kretanju naprijed. te će sa sobom donijeti stručnost. Nisu imali nikakvog drugog značajnijeg izvora finansiranja i u ovom trenutku ga i ne traže. Skandinavije i ostalih regiona. počevši sa jednostavnim dijelovima od sječenog drveta (daske) kao primarni obrađivač drveta.). Direktor i glavni vlasnik kompanije. Kako iskorištavaju druge finansijske resurse? Kompanija koristi kredite komercijalnih banaka da bi finansirala dva miliona eura za novu kapitalnu opremu za proizvodnju elemenata ili sastavnih dijelova namještaja. kompanija se također obavezala uložiti dva miliona eura u novu kapitalnu opremu za proizvodnju visokokvalitetnih elemenata ili sastavnih dijelova namještaja da bi se povećalo njihovo posljednje širenje u poslove oblaganja furnira.

te svu prodaju vrše firmama koje su im se direktno obratile. ovo je još jedan potencijalni scenario širenja za vanjske investitore da pomognu ovoj kompaniji. više ne nastoje prodavati uz nižu zaradu putem domaćih zastupnika. poput elemenata ili sastavnih dijelova namještaja. ali će im biti potrebna dodatna oprema da bi to uradili brže i u većim količinama. te sada razmatraju kako to mogu uraditi na najbolji način. Tvrde da za tim nema potrebe jer rade na 80% svog proizvodnog kapaciteta. nešto proizvodnje prebaciti na proizvode koji prave veću zaradu. Također će biti u stanju proizvoditi 60007000 kubnih metara elemenata i poluzavršenih proizvoda od drveta za proizvodnju namještaja. Otvoreni su ka mogućnosti da im međunarodni zastupnici mogu obezbijediti prilike za prodaju proizvoda uz veću zaradu. a pošto postoji nedostatak kvalificiranih lokalnih radnika. tako da oni vode vrlo pouzdanu robnu operaciju što znači da je njihova proizvodnja vrlo usko vezana za potrebe tržišta koje oni imaju. što je profitabilnije nego prodaja rezanog drveta proizvođačima furnira koji dodaju vrijednost. te je njegova disertacija u prilogu ovog izvještaja. strategija smanjenja rizika. ni ova kompanija nema marketinškog ni prodajnog osoblja u svojim redovima. vlasnikov sin je nedavno u Firenci diplomirao poslovnu administraciju i marketing. Otpad od njihovih postupaka rezanja se pretvara u brikete koje se prodaju toliko brzo koliko ih oni mogu napraviti. no nemaju opremu da obrade ovu količinu. ovo bi se moglo promijenuti dok se budu pretvarali u posao sa namještajem. trenutno imaju prerađivačku i proizvodnu opremu za 25000 kubnih metara proizvodnje i prostora za njeno širenje (višak kapaciteta) za dodatnih 20-30%. Njihovo posljednje kapitalno ulaganje je bilo u djelatnost oblaganja furnira u cilju osvajanja većeg dijela lanca vrijednosti proizvoda od drveta. po potrebi. Trenutno proizvode oko petsto kilograma po satu takvog “otpadnog” sporednog proizvoda. Također razmatraju kako ove poslove mogu proširiti. što će biti njihov najprofitabilniji proizvod kada to bude spremno tokom novembra 2007. ali je on uglavnom akademski pregled svih pogodnih tržišta. Kakav je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva kompanije? U ovom trenutku nema zaštićenih proizvoda ili procesa koje firma koristi. Opisati proces proizvodnje i distribucije u firmi i opremu. sa posebnim osvrtom na šumarstvo i industriju drveta. Slično većini drugih kompanija u BiH i ovom regionu. ali sada. 7. Pregledati marketinšku i strategiju prodaje firme i osoblje. Sva njihova oprema je standardna i njihovi proizvodi su uglavnom robni. međutim. . Kao primarni prerađivač drveta koji sirovine kupuje na javnim licitacijama od regionalnih šumskih preduzeća. Strategija kompanije da brzo proširi proizvodnju i stvori raznolikost svojih proizvoda (oboje namjerno međusobno povezano) je zasnovano na uvjerenju uprave da mali prerađivači drveta neće dugoročno opstati osim ako mogu ponuditi proporcionalnu i opsežnu ekonomiju. 9. prodajnih tehnika i strategija. Robne zalihe ove kompanije trenutno imaju obrtni ciklus od dvanaest dana. Za to širenje su već osigurali bankovno finansiranje (dva miliona eura). Međutim. Opišite pristup firme upravljanju rizikom. dakle. te ako blagovremeno mogu osigurati proizvodnju proizvoda od drveta i usluge sušenja. te treba biti “dovršen” kao poslovni/marketinški plan ako će biti radni dokument za unaprijeđenje kompanije (što bi trebao biti). imaju obrt robe od dvanaest dana. Ovo je. Ranije su se oslanjali na nezavisne prodajne zastupnike na tržištu BiH. Željeli bi. uz tako jaku međunarodnu potražnju. Gledano po kilogramu. ovo je najprofitabilniji od svih njihovih proizvoda a nastaje od njihovog bivšeg otpada. ali je prerano to konstatovati. 8. strategija kompanije je da kupi visokoautomatiziranu opremu koja je složenija i skuplja da bi dugoročno njihova radna snaga mogla biti na minimumu. Kao što je rečeno.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 117 6. Taj dokument je posvećen analizama tržišta EU za PetroProjekt.

Uzimajući u obzir da firma unaprijed plaća za robu. Nadalje. Činjenica da ne znaju šta je “u vreći” je još jedan jedan razlog zašto se PetroProjekt nastoji udaljiti od djelatnosti primarnog proizvođača. bez ozbiljnih bojazni 3. Ako ono nije dobro posječeno onda se smanjuje vrijednost krajnjeg proizvoda koji primarni proizvođač može od tog drveta napraviti. Na primjer. Molimo koristite sljedeću ljestvicu od 1 do 5 za svaki kriterij (djelići su prihvatljivi): 5. na vještinu i stručnost drvosječa uposlenih u preduzećima.0 – Adekvatno naspram ovog kriterija. te se time rizik ne može potpuno kontrolisati.0 – Vrlo impresivno naspram ovog kriterija. neke sumnje ili bojazni 2. lobiraju kod lokalnog šumskog gazdinstva i ostalih tijela vlasti da bi omogućili promjenu u smislu dodjeljivanja godišnjih prodajnih ugovora temeljenih na predodređenim kvotama.0 – Neki nedostaci naspram ovog kriterija. poput PetroProjekta. potrebno poboljšanje 1. ovo je još jedno ključno opravdanje za upravu PetroProjekta da polako krene “nizvodno” u lancu vrijednosti da bi se približili krajnjim korisnicima i kupcima. Na primjer. koji su istureni kupci sirovog drveta od preduzeća. Novi model poslovanja bi prebacio ovaj rizik na druge specijalizovane posrednike (primarne kupce i prerađivače drveta). Uzimajući u obzir ove složenosti i rizike. postoji rizik da neće moći optimalno valorizirati drvo. Rizik vezan za kvalitet proizvoda i profit po kubnom metru mogu odrediti sami drvosječe šumarskog preduzeća svojim postupcima. Ovo znači da nadmetači nikada nisu sigurni da li će i kada pobjediti na licitaciji za kupovinu sirovina za svoje klijente. te prepustili aktivnosti primarne proizvodnje drugim firmama koje su spremnije nositi se sa ovim rizicima i ograničenjima koje nameće opskrbljivač. Kriteriji i težinski faktori Sljedeća tabela navodi kriterije i njihove težinske faktore koji će se koristiti. Ovaj sistem je složen i nepredvidiv i zbog toga predstavlja visok rizik kompanijama koje žele proširiti svoje poduhvate te pronaći nove i dugoročnije kupce svojih proizvoda. primarni proizvođači moraju u cjelosti unaprijed platiti šumarskom preduzeću prije nego što im se dozvoli preuzeti drvo. vrijednost drveta je visoko povezana sa kvalitetom načina sječe drveta. tako da bi se PetroProjekt mogao više posvetiti sekundarnoj preradi te drugim obavezama na profitabilnijim proizvodima.0 – Visokokvalitetna šansa naspram ovog kriterija. Dodatni rizik koji navodi uprava uključuje oslanjanje primarnih prerađivača drveta. kompanija trenutno prima proizvode direktno od srebreničkog šumarskog preduzeća koji su predmet njihovih kontrola kvalitete. što znači da ne mogu dobiti puni profit koji bi zaradili da je drvo pravilno odsječeno. tako da se primarni proizvođači mogu čvršće i dugoročnije obavezati svojim kupcima.0 – Ozbiljni nedostaci nasprav ovog kriterija . Ključni rizik s kojim se susreću je sposobnost da ispune narudžbe od kupaca koji im se obrate jer su u BiH šumska preduzeća u državnom vlasništvu i rade na osnovu javnih licitacija za proizvode većih vrijednosti. gotovo bez greške 4. Primarni prerađivači drveta.A NA L I Z A S T R A NA 118 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I Uprava je također sklona smanjenju rizika vezanog za kvalitet drveta time što bi kupovala od drugih primarnih obrađivača drveta da bi prebacila rizik vezan za loš kvalitet ili kontrolu kvaliteta.

Iskustvo i stručnost rukovodstva 5. Procesi proizvodnje i distribucije 8.5 5 4. Ovo će postati još važnije dok budu rasli i prebacivali se sa trenutnim pitanjima rizika (jedan proizvod. primarni proizvođač) na nova pitanja rizika (proizvođač raznovsrtnog i sekundarnog krajnjeg proizvoda). 3. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 4. ali im može biti potrebna vanjska pomoć da bi ovo uradili na najbolji način. Trebali bi potražiti profesionalnog stručnjaka za prodaju i marketing. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 2.5 5 5 5 4 5 3 2 4 3 2 1 2 2 1 15 8 20 13. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 6. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 3. Pristup upravljanju rizikom Ukupna ocjena (od mogućih 100) 5 4. Traži se pomoć u iznalaženju kreditiranja s manjim kamatama kako bi se ubrzao proces isplate i omogućile dodatne investicije i povećan rast zapošljavanja. Ovo može postati još važnije dok se budu kretali ka proizvodnji krajnjeg proizvoda (namještaj) i dok se budu sjedinjavali ili bliže sarađivali sa vlasnikovim bratom iz Beograda. Sveobuhvatna strategija razvoja treba biti izrađena od strane ove firme. koji ima ekspertizu i međunarodne kontakte u ovoj industriji. te da bi se osiguralo da ciljaju na najbolje (najprofitabilnije) tržišne prilike.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 119 Kriterij Ocjena Bodovi Važnost (bodovi x (1-5) važnost) 1. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 7. 2. s čim možda nisu upoznati. Strategija marketinga i prodaje 9. Druge ključne finansijske i organizacijske informacije Bruto prodaja: pet miliona KM Neto profit: oko 20% Dugovanja/potraživanja: Dioničari: profitabilna kompanija u vlasništvu porodice (Petrović) Glavne ulazne sirovine: sirovo drvo iz državnih šumarskih preduzeća Prosječna plaća (ne uključuje rukovodni kadar) (bruto/neto): Raspoloživost domaće radne snage (novouposleni): iako postoji nedostatak kvalifikovanih radnika. postoji veliki broj dobrih radnika koji mogu biti obučeni na poslu .5 10 5 10 8 5 95 Šta se može uraditi da bi se pomoglo preduzeću da se razvija i pruži prilike za nova radna mjesta? 1.

Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljno? Tražiti će kupce i prodajne agente za svoj obloženi furnir i buduće proizvode. njihov profit od novih proizvoda je vrlo ograničen. EU i drugdje? . Zbog kamate od 10%. konačno. Imaju studiju o pomoć za razvoj najboljim marketinškim iskustvima od vlasnikovog sina. ali ona nije biznisa. posebno za veza sa sastavne dijelove namještaja (kratkoročno) i završene proizvode partnerima u namještaja (srednjoročno). želja im je imati bliže veze sa kupcima iz EU. dovoljno prilagođena potrebama rasta i širenja kompanije. Kakva vrste problema/pitanja rješavate: Traži tehničku ili poslovnu Da Potreban im je sveobuhvatni plan marketinga. otplatom. zasigurno najprofitabilnije šanse u budućnosti. završene proizvode namještaja. uključujući sastavne dijelove namještaja i. Kakva je vrsta finansiranja potrebna? Imaju li poslovni plan? Traži finansijsku Traže manje kamate jer se trenutno moraju nositi sa trogodišnjom Da podršku. Imate li bilo Molim opišite: kakvih iskustava Trenutno izvoze 90% svoje proizvodnje i značajan dio toga odlazi u EU. Traže strateške partnere ili investitore da bi razvili svoje mogućnosti proizvodnje briketa drva za ogrijev. ili sadašnjih Da Međutim.A NA L I Z A S T R A NA 120 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I Ulaganje/Partnerstvo i prioriteti te spremnost za tehničku pomoć Traži industrijske partnere van regije Srebrenica. Ovo može učiniti potrebnim ispitivanje tržišta Da namještaja i izraditi mogućnosti da bi se bolje osiguralo da su usklađeni sa dinamikama tržišta.

sječe. a koje je sud nedavno procijenio na svega 800. Ponovo pokreće svoje aktivnosti 1996. No. Gospodin Perković će. U nastojanju da pronađe partnera sa kojim bi pokušalo riješiti svoje probleme. društvo je promijenilo vlasničku strukturu i naziv u Pelet d. uključujući kupce i ključne snabdjevače: Pelet d. Nešto kasnije. Bosna i Hercegovina Kontakt osoba u kompaniji: Luka Perkovic Tel. čiji proizvodi će se praviti od materijala načinjenog od sakupljenog drvnog otpada (kao što su piljevina. Novo društvo je (zahvaljujući ličnom kreditu novog partnera iz Slovenije) u procesu kupovine nove opreme za masovnu proizvodnju drvenih briketa i peleta za ogrjev u vrijednosti od 1. E-mail kontakt osobe: 065/648-818 Web stranica: Preliminarne preporuke konsultanta ___ √ ___ Preporučene dodatne aktivnosti podrške ulaganjima Treba organizirati dodatne sastanke radi utvrđivanja vrste podrške Ne preporučuje se učešće u daljnim aktivnostima podrške ulaganjima Izvještaj i analiza ove šanse u okviru regije Srebrenica Napisati opći opis aktivnosti firme na tržištu (proizvodi. Društvo je uzelo kredit za proširivanje poslovanja. tokom 2006.o.. Perković sada ima svega 15% udjela u vlasništvu novog preduzeća Pelet d. zbog čega je u posao uveo i svog bivšeg poslovnog saradnika iz Slovenije. 1.000 EUR.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 121 IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA Ime konsultanta: Thomas R. međutim. Opišite kvalitet i važnost komercijalnih šansi u regiji Srebrenica. kao proizvođač poluobrađenih bukovih ploča. kako . koji je potpisao desetogodišnji ugovor za kupovinu 1. koji se potom pretvaraju u drvene brikete i drvni granulat. godine u Sarajevu kao društvo za trgovinu na veliko drvnim proizvodima. međutim. Fax. pogone i opremu za pred-sušenje i sušenje koji se procjenjuju na 530. prijevoza i distribucije drvnih proizvoda. odnosno pelete.000 tona godišnje. godine u Srebrenici. međutim bilo je prisiljeno obustaviti svoje aktivnosti tokom rata. ostaci drveta nakon krčenja šuma i drugi drvni otpaci). prebacivši na novu firmu sva svoja dugovanja i imovinu postojeće firme (uključujući pilanu. Nakon što se suočio sa problemom vraćanja kredita. Dakle. Ruddy Datum izvještaja: 8.o. Naziv kompanije: Pelet d. Adresa kompanije 1: Zeleni Jadar Adresa kompanije 2: Srebrenica.o.o.o. avgusta 2007.o.000 KM). je društvo koje je nastalo reorganizacijom jedne druge firme (Makljen) koja je ustanovljena 1991.2 miliona EUR. Ovi proizvodi se izvoze glavnom kupcu u Italiju. Preduzeće trenutno nije operativno jer prolazi kroz fazu prelaska na novu strukturu i vlasništvo društva Pelet d.o.o.o. ovo društvo je nabavilo određenu drvno-prerađivačku opremu od jednog šumskog gazdinstva.000. njegova vrijednost se još uvijek ne može valjano procijeniti obzirom da ovo društvo trenutno ne doprinosi lokalnoj ekonomiji. Prvobitni 100%-ni vlasnik starog preduzeća bio je gospodin Luka Perković.. usluge koje se nude i kojim regijama/zemljama). ali i kao komercijalni izvođač radova Šumskog gazdinstva u Srebrenici na poslovima eksploatacije šuma. godine ispostavilo se da društvo nije u stanju izmiriti kreditnu obavezu prema banci u iznosu od € 300.o. biti direktor novog pogona.

većinski vlasnik dolazi iz Slovenije i vjerovatno se tek u skorije vrijeme upoznao sa lokalnim tržišnim okruženjem. Na primjer. Tokom početne faze. još uvijek nisu došli do tačke kada mogu osigurati visok stepen iskorištavanja kapaciteta jer do sada nisu uspjeli zaključiti ni jedan dugoročni ugovor. malo je razloga za sumnju u uspjeh ovog preduzeća u regionu. što ukazuje na dobre izglede ovog ulaganja. 3. očekuje se da će firma dostavljati oko 50 tona proizvoda dnevno. odnosno primarnom kupcu. Ključni kupac u Italiji već je potpisao ugovor na deset godina. Ova firma ne pokušava riješiti ovo pitanje. a postojeći ugovor sa talijanskom firmom za isporuku 1. Međutim. Rezimirajte poslovno iskustvo i stručnost upravljačkog tima. Čim uprava dokaže da je upoznata sa situacijom na tržištu. što predstavlja dobru priliku za lokalne transportne kompanije da pokrenu novo poslovno ulaganje. a sada manjinski vlasnik (15%). Nekadašnji 100%-ni vlasnik. Premda su osigurali neke ugovore o sakupljanju drvnog otpada. Potencijal rasta je značajan ukoliko društvo bude znalo efikasno uklopiti svoje proizvodne kapacitete sa ugovorima za dostavu otpadnih materijala i proširiti svoju proizvodnu strukturu. ali to je još uvijek u vrlo ranoj fazi pregovora. Gospodin Perković je na ovaj ili onaj način bio uključen u šumarsku i drvno-prerađivačku industriju u regionu još otkako je osnovao svoju . Kakav to ekonomski učinak ovo preduzeće ima ili može imati na regiju Srebrenica? Čim se nova oprema za proizvodnju briketa i peleta instalira i postane funkcionalna. za to još ima vremena. 2. Nova oprema će u velikoj mjeri biti automatizirana. čini se da aspekti potražnje u ovoj jednačini ne predstavljaju problem. sa faznim pristupom koji bi za pet godina udvostručio proizvodnju. ali također ima relevantno iskustvo u radu u drvnoj industriji. gospodin Perković najiskusniji je član višeg upravljačkog tima kada je u pitanju lokalno i regionalno (a vjerovatno i državno) tržišno okruženje. te prijevoza u regiji od Sarajeva do Srebrenice i okoline. Sada ostaje da novi upravljački tim i struktura preduzeća dokažu da su sposobni reralizirati ovaj projekat. za što će biti potrebno dva kamiona dnevno na putu ka Evropi (Italiji). Imajući u vidu vrijeme potrebno za prijevoz i proizvodne nivoe samo ovog kupca.000 tona za tržište Velike Britanije. tako da je to pitanje već zaključeno. koji će zahtijevati intenzivniju radnu snagu. 4. Ocijenite poznavanje tržišta i razumijevanje tržišne dinamike od strane upravljačke strukture.000 tone godišnje već obuhvata najveći dio proizvodnih kapaciteta kompanije.200 tona ekvivalenta drvnog granulata godišnje. Molimo razgovarajte o kvalifikacijama upravljačkog tima kao i ukupnog broja uposlenih. odnosno manjinski vlasnik (15%) i operator ima značajno iskustvo u širokoj lepezi uloga i aktivnosti u primarnom i sekundarnom sektoru obrade drveta i šumarstva. Dodatna ekonomska prednost za region. podrazumijeva strategiju dostave i transporta proizvoda. od distribucije i skladištenja do krčenja i sječe šuma. koja podrazumijeva proizvodnju od 1. za cijeli ciklus prodaje i distribucije na tu destinaciju biće potrebno 12 kamiona. firma će uposliti najmanje 10 lica sa različitih lokacija u regionu na poslovima prikupljanja drvnog otpada. imajući u vidu samu proizvodnu strategiju i potražnju tržišta.A NA L I Z A S T R A NA 122 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I uprava procjenjuje. koju još uvijek nisu u cjelosti procijenili. Postojeći vlasnik. prije nego preduzeće postane operativno. Novi slovenački partner (vlasnik 85% udjela) ne dolazi iz regiona. potražnja za drvenim briketima koji se koriste kao biogorivo za grijne sisteme pet puta je veća od ponude na tržištu. a broj uposlenika povećao na 80 (prikupljanje i proizvodnja zajedno). pojavila se australijska firma koja je htjela zaključiti ugovor o isporuci 2. Međutim. potrebno je razmotriti i utvrditi jasniju sliku o izvorima sirovina te opcijama prijevoza i ditribucije proizvoda u Italiju. Firma također namjerava uspostaviti sveobuhvatan domaći sistem prikupljanja. tako da bi se glavna ekonomska prednost u regionu reflektirala u povećanoj poreznoj osnovi općine i upošljavanju dodatnih 30 osoba u Fazi 1.

DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 123 prvu firmu za trgovinu na veliko drvnim proizvodima u Sarajevu 1991. Kako iskorištavaju druge finansijske resurse? Bivši većinski vlasnik nije izgubio finansijsku podršku unatoč problemu sa zaostalim dugom premalokalnoj banci u iznosu od 300. kao njegov doprinos ovom zajedničkom ulaganju. Novi partner je preuzeo većinsku kontrolu (85%) nad firmom i promijenio joj ime u Pelet d. obzirom da je usio osigurati novi kredit za finansiranje nabavke 1. Dakle. prodaju je proširio sve do Slovenije. Potrebno je ispitiati na koji način mogu iskoristiti neke druge finansijske kanale i resurse. Problem sa kojim se sada suočavaju je neočekivana obaveza plaćanja kombinirane uvozne tarife i PDV obaveza (koje čine 27% vrijednosti uvezenih kapitalnih sredstava u opremi.000 EUR). U svojim poslovnim pothvatima. još uvijek nisu u cjelosti riješili sva svoja finansijska pitanja. reorganizirane firme).o. tako da su se njegovo znanje i kontakti u tom pogledu zasigurno proširili. te da nakon isteka tog roka moraju dodatno platiti za te usluge. još jedan je dokaz sposobnosti i uticaja njegovog slovenačkog partnera. gospodin Perković je istraživao širok spektar kreativnih opcija i mogućnosti u finansijskom sektoru. njihovi ugovori o isporuci opreme naznačavaju da se se besplatna instalacija opreme mora realizirati u roku od 20 dana od dana kupovine. Treba napomenuti da je gospodin Perković izrazio zabrinutnost u pogledu svoje sposobnosti da upravlja svim aspektima kompanije koja se rapidno razvija. gdje je stupio u kontakt sa svojim novim poslovnim partnerom. što ukazuje da znanje i isustvo gospodina Perkovića u ovoj industriji doseže granice Južne Evrope.2 miliona EUR vrijedne proizvodne opreme (koja dolazi iz različitih izvora). No samim tim što se očitovao o svojoj zabrinutosti. sječe..5 miliona EUR) na uvoz kapitalne opreme. Može se samo nagađati da su do sada iscrpili svoje finansijske resurse. pa čak i u sektoru u kojem je gospodin Perković bio aktivan čitavu deceniju. Također.000 EUR. Finansijska situacija je nadalje zakomplicirana činjenicom da su do sada uspjeli osigurati sirovine za svega 1.5 mjeseci od lokalnih dobavljača. Talijanski kupac (ugovor od 1. slovenački partner je sposoban izmiriti i ove finansijske obaveze (pa se zbog toga dvoumi da li da gospodinu Perkoviću odobri čak i 15% učešća u vlasništvu nove. kao proizvođač polubrađenih bukovih ploča. ali kako on nije bio u stanju izmiriti ovu obavezu. Može se pretpostaviti da otkako je zapao u nevolje sa svojom poslovnom bankom zbog duga od 300. Od momenta kada se problem pojavio. prijevoza i distribucije drvnih proizvoda. 5. a sve to u vrijeme kada se finansijska podrška i iskorištavanje drugih finansijskih izvora nalaze u veoma kritičnoj fazi. godine. odnosno novoformirano i slabo partnerstvo mora se dobro učvrstiti. Drvno-prerađivačkoj industriji se ponovo vratio u Srebrenici 1996. da bi inicijalna faza protekla onako kako treba ovaj upravljački tim. gospodin Perković je našao načina da proda svom klijentu zaostale narudžbe i ispregovarao sa svojim novim partnerom iz Slovenije da preuzme dugovanje firme (ovo pitanje je još uvijek u procesu rješavanja u momentu pisanja ovog izvještaja). no prema riječima gospodina Perkovića. ili će to barem biti slučaj u skorije vrijeme. kojeg je doveo u ovo novo ulaganje potpisujući s njim 10-godišnji ugovor. . Naknadno je pribavio određenu drvno-prerađivačku opremu od jednog šumskog gazdinstva. odnosno izbjegavanje ovih taksi). međutim bio je prisiljen obustaviti svoje aktivnosti tokom rata.000 EUR. čime se investicija povećava do 1.000 tona godišnje). Novi partner izgleda ima značajna sredstva na raspolaganju. ali i kao komercijalni izvođač radova Šumskog gazdinstva u Srebrenici na poslovima eksploatacije šuma. a i poprilično je siguran da će biti u stanju izmiriti dugovanje gospodina Perkovića (300. gospodin Perković je već napravio prvi korak u smislu prevazilaženja svojih slabosti. a uspostavio je i direktne kontakte sa svojim talijanskim kupcem. Prema tome. cjelokupno ulaganje se moralo reorganizirati i morala su se iznaći nova sredstva za izmirenje istih (ili otpisivanje.o. Ova obaveza je prvobitno trebala biti obaveza gospodina Perkovića.

Trenutna procjenjena isporuka je ograničena na oko 15. Firma će se baviti proizvodnjom standardnih proizvoda koji ne sadrže aspekte intelektualne svojine u prvoj analizi. za te će aktivnosti morati proširiti svoje marketinške kapacitete.A NA L I Z A S T R A NA 124 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I 6. što je još uvijek ostalo nerazjašnjeno pitanje). glavni je kontakt sa lokalnom industrijom. koje je neophodno izmiriti prije nego se realiziraju finalni planovi (ključno pitanje je da li će banka likvidirati ovu opremu. Za sada. Pregledati marketinšku i strategiju prodaje firme i osoblje. (Uvozne tarife i PDV čine dodatnih 27% na taj iznos. Ovo je tekuće pitanje koje bi se trebalo riješiti u predstojećem mjesecu. Direktor pogona. Novi većinski vlasnik iz Slovenije zaključio je ugovor za kupovinu 1. Sve u svemu. gospodin Perković. firma mora planirati upošljavanje dodatnog kadra i za ovu izvršnu funkciju. još uvijek se ne zna kada i kako će isti biti isporučen i instaliran. 7. Ovaj sistem je neophodan za realizaciju bilo kojeg prodajnog ugovora. osnosno sakupljanje drvnog otpada preko ugovora sa dobavljačima. Premda je planirani novi proizvodni sistem već identificiran i ugovoren. pored proizvodnog kadra koji se najverovatnije bez problema može naći na domaćem tržištu. Ugovori o isporuci nove opreme (koji još nisu realizirani) ukazuju da se besplatna instalacija opreme mora izvršiti u roku od 20 dana od dana kupovine. 8. Još uvijek nije poznato šta će nova struktura kompanije uraditi sa starom opremom koja se nalazi na lokaciji na kojoj je stara kompanija poslovala. što i nije vjerovatno.000 kubnih metara otpada.000 kubnih metara koliko im je potrebno da pokrenu proizvodnju punim kapacitetom. niko osim njega nije uključen u rad na poslovima prodaje ili marketinga. Kakav je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva kompanije? Za sada. Ostaje nejasno da li će biti uspjeti osigurati ugovore za isporuku sirovina za optimalne proizvodne kapacitete (kako bi u składu s tim ispunili prodajne obaveze prema svom ključnom talijanskom kupcu).000 kubnih metara od ukupno 25. kako proizvodnja firme bude u usponu i kako se firma bude morala baviti drugim pitanjima kao što su logistika i prikupljanje sirovina za obradu u pelete. Osigurali su ili barem načelno dogovorili dostavu sirovina sa 3-5 vlasnika privatnih šuma. godine. Trenutno.2 miliona EUR vrijedne visoko automatizirane proizvodne opreme za potpunu preradu drvnog otpada (od piljevine do granja. za . Gospodin Perković nije uspio obezbijediti neophodne zalihe sirovina. ali u vrijeme ovog intervjua. pa čak i baštenskog otpada iż domaćinstva) i proizvodnju biogoriva u vidu drvnog granulata. međutim. ako takav postoji. Iako je direktor dobra osoba za iniciranje prodaje i marketinških aktivnosti. dogovorena je isporuka sirovina za svega 1. pa se zbog toga još uvijek ocijenjuje kao potencijalna otplata zaostale obaveze od 300.5 mjeseci proizvodnje. Ostaje da se razjasni koliko od njihove ukupne proizvodnje ide ka talijanskom kupcu i koliko dodatnih izvora sirovina moraju naći da bi zadovoljili uvjete prodaje. Trenutno. Firma ima visokorizični profil u jednom ključnom aspektu svojih operacija. Opisati proces proizvodnje i distribucije u firmi i opremu. Oprema je još uvijek u stanju proizvoditi (primarni proizvod) polu-obrađene bukove ploče i obavljati određene radnje velikog kapaciteta u pilani. ovo ostaje otvorenim pitanjem koje bi se u skorije vrijeme moglo riješiti. imajući u vidu zaostala i nepredviđena pitanja vezana za uvozne tarife i PDV obaveze koje nisu adekvatno planirane. obzirom da su dobavljači osigurali jedva polovinu potrebne količine. 9. a to je opskrba sirovinom. ali on je uvjeren da će ukupna potrebna količina biti osigurana čak i od samog općinskog šumskog gazdinstva u Srebrenici.000 EUR iz 2006. firma je osigurala ugovore kojima je opskrbila 15. pa samim tim ima veoma aktivnu ulogu u poglądu podaje i razvoja poslovanja. gospodin Perković je već prodao sve zaostale narudžbe drugim firmama). kompanija koristi ili staru opremu ili novu koja je zaštićena proizvođačevim IP protokolom. Opišite pristup firme upravljanju rizikom.

Kriteriji i težinski faktori Sljedeća tabela navodi kriterije i njihove težinske faktore koji će se koristiti. . neke sumnje ili bojazni 2. odnosno početnu fazu potrebno je ukupno 25. problemi će nastaviti da eskaliraju. Firma također mora osigurati zaključivanje začajnijeg i pouzdanog ugovora o transportu. osim da eventualno preuzme poziciju većinskog vlasnika i pokrene poslovanje čim prije. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 7.0 – Visokokvalitetna šansa naspram ovog kriterija.operator (85%). kojim će osigurati pravovremenu isporuku finalnog proizvoda ključnom kupcu u Italiji (dva kamiona dnevno). Molimo koristite sljedeću ljestvicu od 1 do 5 za svaki kriterij (djelići su prihvatljivi): 5. granje i drugi otpad sakupljen nakon sječe šuma) Prosječna plaća (ne uključuje rukovodni kadar) (bruto/neto): Još uvijek nije operativno.5 4 5 3. Procesi proizvodnje i distribucije 8. ali smatra se da neće biti problem. Druge ključne finansijske i organizacijske informacije Bruto prodaja: trenutno nema. bez ozbiljnih bojazni 3. PDV obaveze i uvozne tarife) Dioničari: Slovenački investitor . Iskustvo i stručnost rukovodstva 5. Raspoloživost domaće radne snage (novouposleni): Još uvijek nije operativno. gospodin Perković. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 2. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 3.000 m3 otpada. potrebno poboljšanje 1. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 4. Pristup upravljanju rizikom Ukupna ocjena (od mogućih 100) 5 3. nova oprema.8 miliona (dug prethodne firme.5 5 3.0 – Vrlo impresivno naspram ovog kriterija. Možda će morati staviti u pogon staru opremu kako bi održali kontinuitet poslovanja. Ovo pitanje treba riješiti čim prije. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 6. U suprotnom.5 4 2 3 2 4 3 2 1 2 2 1 15 7 20 10.0 – Ozbiljni nedostaci nasprav ovog kriterija Ocjena Bodovi Važnost (bodovi x (1-5) važnost) Kriterij 1.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 125 prvu. Nema razloga za uvođenje drugih lica u vlasničku strukturu.5-1. jer jedino od prihoda ostvarenih prodajom firma može otplatiti značajan dio duga. upravnik proizvodnje (15%) Glavne ulazne sirovine: Drvni otpad (piljevina.0 – Neki nedostaci naspram ovog kriterija. Strategija marketinga i prodaje 9.5 Šta se može učiniti da se pomogne rast ovog preduzeća i stvore nove šanse za zapošljavanje? Oni moraju riješiti svoja interna pitanja i podići i pokrenuti pogon kako bi pokrili svoje direktne obaveze iz kredita. gotovo bez greške 4.5 8 5 9 8 3 84.0 – Adekvatno naspram ovog kriterija. Neto profit: N/A Dugovanja/potraživanja: €1.

Dobijaju upite i veza sa zahtjeve iz svih dijelova svijeta. većinski. EU i drugdje? . Također bi željeli razmotriti prodaju jednog dijela nove kompanije kako bi izmirili dugovanja firme. a njihov glavni kupac je Talijan. partner je Slovenac. pa je u tom pogledu svaki savjet ili kontakt preduzeća koja se pomoć za razvoj bave prijevozom i logističkom podrškom dobro došao (dva kamiona biznisa. Imate li bilo Molim opišite: kakvih iskustava Jedan. Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljno? Traže kupce za svoje pelete nakon naredne faze ekspanzije proizvodnje.A NA L I Z A S T R A NA 126 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I Ulaganje/Partnerstvo i prioriteti te spremnost za tehničku pomoć Traži industrijske partnere van regije Srebrenica. Najveći dio ovog preduzeća finansira se iz sredstava pozajmljenih od banke. Da što će biti tek za godinu-dvije. Kakva je vrsta finansiranja potrebna? Imaju li poslovni plan? Željeli bi ostvariti kredite po povoljnijoj kamatnoj stopi. dnevno. što znači ukupno 12 kamiona u kontinuiranom ciklusu). Kakva vrste problema/pitanja rješavate: Traži tehničku Potrebno je naći rješenje za transport proizvoda prema krajnjem kupcu ili poslovnu Da u Italiji. obzirom da su Traži finansijsku Da sada u početnoj fazi i da sav profit treba utrošiti na održivost podršku. Svi ili sadašnjih Da oni imaju dosta iskustva u radu unutar EU i izvan nje. poslovanja. obzirom da je potražnja za ovim partnerima u jednostavnim biogorivima mnogo veća od ponude.

E-mail kontakt osobe: 033/205/160. picerije moraju koristiti takvu vrstu drveza. Pored toga. 1. godine. Svi uposlenici su upravo završili sistematske preglede. metara) i nekoliko zgrada tokom 2007. ali od početka radova polovinom godine. kao što su krušne peći za pice. Iako je ova kompanija sa radom startala 25. Obuka je završena za gotovo sve uposlenike i aktivnosti su u toku. zemljište posjeduju od marta ove godine. Naziv kompanije: Bosswood d. Opišite kvalitet i važnost komercijalnih šansi u regiji Srebrenica. Fax. usluge koje se nude i kojim regijama/zemljama). Tri partnera su zajednički vlasnici preduzeća sa jednakim udjelom (po jedna trećina). 033/205-160. Adresa kompanije 1: Tesanjska 2 Adresa kompanije 2: Srebrenica. Prvobitni cilj bio je 12. koji će imati kupovnu moć da kupe domaće proizvode i usluge. a prosječna dob uposlenika je oko 25 godina..o. koje su oni prerađivali u drvo za ogrijev (biogorivo).o. kompanija će možda upošljavati i druge pružaoce usluga kao što su prijevoznici. (naziv dolazi od riječi Bosna i marke Boss) je preduzeće za preradu drvata. očekuju da će samo obraditi oko 5. Ruddy Datum izvještaja: 16.com Web stranica: Preliminarne preporuke konsultanta √ ___ ___ Preporučene dodatne aktivnosti podrške ulaganjima Treba organizirati dodatne sastanke radi utvrđivanja vrste podrške Ne preporučuje se učešće u daljnim aktivnostima podrške ulaganjima Izvještaj i analiza ove šanse u okviru regije Srebrenica Napisati opći opis aktivnosti firme na tržištu (proizvodi. avgusta 2007. Ovo se smatra visokokvalitetnom šansom za srebreničku regiju iz dva osnovna razloga: 1) krčenje šuma smatra se plemenitom djelatnošću radi zaštite šuma i osiguranja njihove bolje održivosti (spriječavanje požara je glavni pokretač). uključujući kupce i ključne snabdjevače: Bosswood d.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 127 IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA Ime konsultanta: Thomas R. Oni predstavljaju prilično mladu radnu snagu. Njihovi drvni proizvodi većinom se koriste u domaćinstvima i preduzećima za grijanje i peći na drva. koje se na početku specijaliziralo za uklanjanje otpadnog drveta (oborenoh drveta i krčenja šume) isključivo od općinskog šumskog gazdinstva u Srebrenici. 2) postoje jasne ekonomske prednosti od upošljavanja između 12 (trenutno uposlenih ) i 50 (maksimalan broj tokom najbolje sezone) iz ove regije. Bosna i Hercegovina Kontakt osoba u kompaniji: Selver Numanović Tel..000 kv.o. juna 2007. a u kompaniji se nadaju da će to biti uzor drugim poslodavcima u regiji. selvernumanovic@gmail. U Italiji. Kompanija želi postati multietnička i imati ravnomjernu zastupljenost polova.000 kvadratnih metara drveta sa sopstvenog zemljišta (7.o. To je bitno jer Bosswood želi u bliskoj budućnosti izvoziti 100% (trenutno prodaju na lokalnom tržištu radi početnih prihoda). a EU navodno planira zakonski regulirati tu tradiciju. metara drveta za preradu.120 kv. .

Njihova ukupna godišnja isplata Šumskom gazdinstvu Srebrenica bit će oko 468. Upošljavaju 12-22 osoba iz regije Srebrenica u bilo kom periodu godine (30 u budućnosti). kada će im biti potreban koš jedan kamion i kada će razmotriti slične uslove kupovine. svi partneri uložili su sopstvena sredstva za kupovinu zemljišta (7. Kakav je kvalitet strategije intelektualnog vlasništva kompanije? Još uvijek nisu obratili pažnju na to pitanje. Kupovat će i druge usluge u regiji. poput Milke i Jacobsa. 3. Rezimirajte poslovno iskustvo i stručnost upravljačkog tima. koji je državljanin Nizozemske (nekadašnji susjed g. vozeći se kroz tu regiju jednom došao je na ideju da bi to bilo pogodno područje za njihove planirane djelatnosti. Kako iskorištavaju druge finansijske resurse? Općinskim propisima sve su nove kompanije oslobođene poreza na dobit u prvoj godini djelovanja. koje se bave prodajom kafe. Uspjeli su dogovoriti sa distributerom prodaju KM 80. Treba se zaštiti naziv kompanije iz jednostavnog . Numanović. metara) i nekoliko objekata. g. U ovom trenutku nemaju dugovanja/kredita od banaka. 4. Ocijenite poznavanje tržišta i razumijevanje tržišne dinamike od strane upravljačke strukture. što se vidi iz prezentacije tržišne dinamike koju je održao direktor kompanije. Već su uložili dosta vremena i napora u istraživanje tržišnih šansi. Krče šume. Kako je on porijeklom iz Zvornika. Molimo razgovarajte o kvalifikacijama upravljačkog tima kao i ukupnog broja uposlenih. Radio je u regiji sjeveroistočne Bosne od 1997. njihove poreske uplate postepeno će se povećavati tokom petogodišnjeg perioda. Dole u tekstu nalaze se zapažanja g. Drugi vlasnici uključuju jednog Bosanca. Kompanija također nudi finansijsku pomoć uposlenim radi dodatnog obučavanja ili usavršavanja. Numanovića o tome kako on vidi učinak njegove kompanije na srebreničku regiju: Kompanija će proizvoditi ogrijevno drvo koje će biti dostupnija domaćinstvima i poslovnim subjektima u regiji.000 s tim da se ostatak treba platiti krajem godine. Kakav to ekonomski učinak ovo preduzeće ima ili može imati na regiju Srebrenica? Direktor kompanije je aktivan član Šumskog klastera kojeg za ovu regiju sponzorira UNDP. što šume čini sigurnijima i održljivijima. Numanovića) i državljanin Nizozemske kojeg obojica dobro poznaju. šećera i čokolade. sasvim je slučajno došao na ideju otvaranja ovakve vrste preduzeća u Srebrenici. Od druge do pete godine. 5.000 vrijednog tegljača. 6. Suosnivač i sadašnji direktor.000 KM (plus 17% PDV-a). polaganjem avansa od KM 24. Direktor ima obimno iskustvo menadžera jer je radio kao generalni direktor u velikim kompanijama. Smatra da je takav rad plemenit jer krče šume i obezbijeđuju drva za grijanje i kuhanje. Oni su kompanija orijentirana ka izvozu što je dobro i za regiju i za zemlju. poput prijevoza. što obezbjeđuje sredstva za život za 20-30 porodica. Iako su oslobođeni poreza na dobit u prvoj godini rada (kako je propisano u općini za sva nova preduzeća). godine do nedavno.120 kv. čaja. puna stopa poreza na dobit postepeno se uvodi.A NA L I Z A S T R A NA 128 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I 2. Ni on ni njegovi partneri nemaju radnoh iskukstva u sektoru šumarstva ili drvno-prerađivačkoj industriji. tako da mogu dobit iz prve godine reinvestirati u aktivnosti. Direktor smatra da je to važna organizacija i zadatak.

Odabir i rezanje u šumi prati stručnjak šumskog gazdinstva koji mjeri količinu drveta koju radnici odstranjuju. Analiza troškova drvnih paleta (cijena biogoriva) Pretpostavke: Isplata Šumskom gazdinstvu preduzeću za 1 kv. Radnici sortiraju rezano drvo u palete koje se onda pakiraju za otpremanje.000 kvadratnih metara. Vlasnici su opreme za obradu drveta. Otpadni proizvodi i piljevina predstavljaju značajne proizvode. metar Ukupna isplata za jednu paletu (uklj. 4. ali za to su potrebna znatna ulaganja. od šume do potrošača. 2. S obzirom na sezonsku vrstu posla. što uključuje italijanske i austrijske mašine za rezanje. Kompanija razmatra ulaz na ovakvo tržište. 5.000 KM za izgradnju trafo stanice na njihovom posjedu kako bi osigurali kontinuirano i ekonomičnije napajanje strujom za opremu koju koriste. metara) a nekoliko zgrada se gradi trenutno (ukljućujući kuhinju za uposlene i kupatila sa tuševima). je kako slijedi: 1.20 KM 55 KM 85 KM 15 KM 55 KM 10 KM 5 KM 70 KM 15 KM 85 KM . Šumsko gazdinstvo dozvoljava samo male količine drveta na tržištu.120 kv. Drvo se pila na manje dijelove zatim u mašinu za rezanje gdje se siječe radi slaganja na palete.10-1. sve troškove) Ukupno za dobijanje sirovog drveta Troškovi rezanja u fabrici Ukupni troškovi robe za proizvodnju 1 palete 1. očekuju da će preraditi nekih 5. Danas upošljavaju 12 radnika a cilj im je da uposle 50 u punom kapacitetu. osim ako im se ne dozvoli više aktivnosti krčenja u srebreničkoj regiji. Iako žele povećati proizvodnju iznad 12. očekuju da će broj radnika biti oko 24 tokom većeg dijela godine (potražnja je prirodno niža tokom toplijih mjeseci april-maj). 6. 7.000 KM (plus 17% PDV-a). kamion nije u potpunosti isplaćen i na kraju godine trebaju isplatiti zadnju ratu (ne radi se o kreditu već dogovorenim uslovima kupovine). Osigurati ugovor za Šumskim gazdinstvom za utvrđenu količinu oborenog i prokrčenog drveta koje će se iznijeti iz šume Slanje ekipe za prikupljanje u šumu sa kamionom i opremom za rezanje. PDV) prosječno Ukupni trošak proizvodnje 1 palete u fabrici Trošak pakovanja palete.000 kvadratnih metara drveta za krčenje (kapaciteta 12. Godišnje isplate Šumskom gazdinstvu Srebrenica iznosit će oko 468. Opišite proces proizvodnje i distribucije u firmi i opremu. PDV) Prevoz iz šume Rad na prikupljanju (uklj. Radnici zatim prevoze drvo natrag u pogon na „čišćenje“ prije rezanja. Do kraja 2007. 3. tvrde da imaju jednu od najboljih mašina za rezanje na Balkanu jer tu rade samo tri takve mašine. a postoje i drugi kupci/konkurencija tako da bi kompanija radi rasta morala prikupljati drvo iz drugih regija. godine.000). rada i prevoza iz šume Trošak obračuna roba Isplata Šumskom gazdinstvu (uklj. Kompanija je domaćem elektrodistributeru platila 30. Imaju jedan kamion za prevoz materijala iz šume. 7. Njihov poslovni proces.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 129 razloga izbjegavanja da se kasnije izmijeni naziv u slučaju da druga firma podnese zahtjev za registraciju trgovačke marke u budućnosti. koji se kasnije prodaju drugim prerađivačima radi pravljenja briketa i peleta od drveta ili čak uglja za roštilje. Bosswood koristi soptveno zemljište (7.

Njihov ugovor sa općinskim šumskim gazdinstvom u Srebrenici uključuje 2. ali nijedna firma nema postavljenu opremu ali se proces nabavke bliži kraju. Drugi partner ima dvostruko državljanstvo. stoga aktivno istražuju kakve druge polsovne modele mogu provesti. općenito nema problema u obezbjeđivanju ugovora u kupovini. Opišite pristup firme upravljanju rizikom. Druge zabilješke o troškovima: €55 €75 €65 25 KM 65 KM 45 KM Trošak kupovine punog kapaciteta iz Šumskog gazdinstva = 468.000 peleta po prosječnoj tržišnoj cijeni od €65 = €650.o.o. Sjeveroistočna Bosna predstavlja atraktivno domaće tržište. i općenito domaća potražnja. a moguće i PetroProjekt d. Oni bi preferirali kada bi Šumsko gazdinstvo . važna organizacija za ublažavanje rizika i upravljanje interesima ovog sektora i šumom ove regije.. Međutim. S tim u vidu. drveta u naj. Model koji oni žele ostvariti za djelatnosti u Srebrenici bio bi u idealnom slučaju sličan onome jedne kompanije u Sarajevu koja ima proizvodnju za domaću prodaju od 350 kv. ali neki su uslovi dogovoreni te može biti i fleksibilnosti u njihovom ispunjavanju.25 miliona) 8. ali cijene koje se plaćaju Šumskom gazdinstvu su nepromijenjene.o. ogrijevnog drveta variraju od €55-75 po paleti.000 kv.000 KM + PDV-a Kapacitet pogona je 12. kojeg sponzorira UNDP. metara ili sirovog drveta = 10. to je sada samo zamisao a druge ideje za sada imaju prioritet. stoga je ova kompanija aktivna unutar ove inicijative. BiH i Nizozemske.000 peleta 10.A NA L I Z A S T R A NA 130 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I ^ Tržišna vrijednost paleta ogr. Pregledati marketinšku i strategiju prodaje firme i osoblje. Tri partnera mogu istražiti različite poslovne i tržišne šanse kako bi se osigurali da slijede optimalan poslovni model.o. opcije ponude su ograničene i to kompaniji ograničava rast. Tu direktor posjeduje određeno zemljište. metara dnevno i upošljava 180 radnika (visoka radna komponenta naspram visoke tehnologije/automatizovanog procesa).000 (5 g. To je posebno važno jer su odnosi između Šumskog gazdinstva Srebrenica i domaćih prerađivača kompleksni i politični. Kako potražnja za ovom vrstom drveta nije velika (nema mnogo firmi koje traže krčenje šume ili rezanje i pakiranje na palete velikih količina drveta tako niske kvalitete). ali očekuju da će pogon u Srebrenici biti općenito profitabilniji. Sjedište direktora je u Srebrenici tako da on ispituje situaciju u BiJ jer će firma nešto svojih proizvoda prodavati na domaćem tržištu (a možda će im biti potrebna i dodatna sredstva). Plaća se unaprijed za 100% narudžbe. njihovom ciljnom tržištu). ukupno = €3. ali direktor tvrdi da je infrastruktura neadekvatna (prevoznici. Međutim. radi domaće prodaje. Direktor smatra da je Šumski klaster. ^ Prosječna tržišna cijena paleta ogr. 9. Iako su oni ograničeni u smislu onoga što mogu prokrčiti u šumama u srebreničkoj regiji. izvozne cijene. pa on ispituje tržišne veze i dinamiku u EU (većinom u Italiji. stoga bi Tuzla trebala biti „stjecište“ za strategiju za SI BiH. imaju sporazum za prodaju pilote drugim firmama kao što su Pelet d. sez. metara do kraja ove godine. Treći partner je državljanin Nizozemske a i on pomažu u procjenjivanju tržišnih prilika u EU. Jedan poslovni model uključuje sposobnost proizvodnje peleta i/ili briketa od pilote. stoga je od presudne važnosti upravljati ovim odnosom sa sektorom. kompanija razmatra otvaranje pilane u Tuzli. drveta u maju ^ Tržišna vrijednost paleta ogr. Na primjer. između ostalog).000 kv. drveta Bruto dobit u maju Bruto dobit u najprometnijoj sezoni Prosječna bruto dobit od palete ^ Prevoz paleta kupcima uvijek se zasebno obračunava. ispituju mogućnost uzimanja proizvoda iz drugih općinskih i privatnih šumskih preduzeća. U ovom trenutku.

Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 4. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5.000 KM.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 131 potpisalo dugoročni ugovor sa fiksnom cijenom kako bi kompanija bolje upravljala troškovima sirovina. amortizirajući trošak opreme od plaćene cijene. Kriteriji i težinski faktori Sljedeća tabela navodi kriterije i njihove težinske faktore koji će se koristiti.0 – Adekvatno naspram ovog kriterija. bez ozbiljnih bojazni 3.0 – Vrlo impresivno naspram ovog kriterija. Pristup upravljanju rizikom Ukupna ocjena (od mogućih 100) 5 5 5 4 5 4. koja bi se onda smjestila na seoska imanja gdje bi se proizvodio drveni ugalj. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 7. Zatim bi Bosswood od njih kupovao drveni ugalj. Razmišljali su da seljanima podijele opremu i sirovine kako bi oni pravili drveni ugalj. Ti se komadi mogu pretvoriti u drvenog uglja za roštilje. ali tome se protivi Šumsko gazdinstvo. potrebno poboljšanje – Ozbiljni nedostaci naspram ovog kriterija Ocjena Bodovi Važnost (bodovi x (1-5) važnost) Kriterij 1.000. . U tom smislu.000 KM po jedinici. kao i bonus i povećanje plate ukoliko kompanija dobro posluje. Kompanija želi kupiti deset takvih mašina u vrijednosti od KM 70. neke sumnje ili bojazni 2.5 5 5 5 3 2 4 3 2 1 2 2 1 15 10 20 12 10 4. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 6. nadaju se da će Klaster pomoći u medijaciji ovog problema jer je to u interesu svih takvih kompanija. što je još jedan primjer kako ublažavaju potencijalni rizik. Kompanija također procijenjuje trošak opreme za proizvodnju drvenog uglja iz sopstvenog drvnog otpada. Strategija marketinga i prodaje 9. Kompanija svojim radnicima obezbijeđuje dodatne pogodnosti zdravstvene zaštite jer je njihov rad više podložan nesrećama nego drugi poslovi.0 – Neki nedostaci naspram ovog kriterija.5 10 10 5 96. Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 3.0 – Visokokvalitetna šansa naspram ovog kriterija. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 2. Procesi proizvodnje i distribucije 8. uložili su značajna sredstva da bi na njihovom zemljištu bila postavljena trafo stanica (30. kompanija također nudi subvencije za obuku i obrazovanje. gotovo bez greške 4. Oprema za tu proizvodnju košta oko 70. te tako bolje osigurali upravljanje potencijalnim rizikom zbog gubitka struje.000 KM). To bi uključivalo saradnju sa dobavljačem opreme i lokalnim seljanima u slučaju ako bi kompanija „dala dorprinos“ u vidu opreme u vrijednosti od 7.5 Šta se može učiniti da se pomogne rast ovog preduzeća i stvore nove šanse za zapošljavanje? Procjenjuju mogućnost otvaranja proizvodnje drvenog uglja jer su u njihovom proizvodnom procesu komadići drveta ključni otpadni materijali u procesu rezanja. Kako bi zadržala radnike. S obzirom na značaj struje za njihov rad. Molimo koristite sljedeću ljestvicu od 1 do 5 za svaki kriterij (djelići su prihvatljivi): 5.

Pored toga. juna 2007. Ovakvi kamioni koštaju 80. Neki radnici dobijaju 2-300 KM ali oni nisu radnici na puno radno vrijeme ili stalno zaposleni. kompanija prodaje pilotnog otpada firmama koje imaju opremu za pravljenje briketa. Procjene budžeta su između €30. a kasnije napravila konačna isplata. Trošak takve opreme ovisi od stepena automatizacije i kapaciteta proizvodnje. jer je to izuzetno profitabilno. kako je ovakva vrsta posla izložena rizicima. Druge ključne finansijske i organizacijske informacije Bruto prodaja: tek počeli sa radom 25.000 kako bi se koristio kamion.000 do €300. Također daju subvencije za obrazovanje i obuku. Pored toga. kompaniji će biti potreban još jedan kamion za prevoz drveta.000 KM. U kompaniji se nadaju da se ovakav aranžman može nastaviti i kod kupovine sljedećg kamiona što bi im pomoglo u povećanju proizvodnje i upošljavanju novih radnika. Danas. a sa jednim distributerom kompanija je dogovorila isplatu početnog iznosa od KM 24.000 za projekat „ključ u ruke“. Još jedan dugoročan plan jeste proizvodnja ogrijevnog drveta i briketa za peći. od njih se očekuje dobar rad. godine Neto profit: u ovom trenutku dostupne su samo projekcije (vidjeti izvještaj gore u tekstu) Dugovanja/potraživanja: Nema Dioničari: Tri partnera sa jednakim udjelom Glavne ulazne sirovine: Forest wood clearings (drvo niže kvalitete) Prosječna plaća (ne uključuje rukovodni kadar) (bruto/neto): * Minimalna neto plaća je 450 KM/mjesečno Raspoloživost domaće radne snage (novouposleni): Obilje potencijalnih radnika.A NA L I Z A S T R A NA 132 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I S početkom sljedeće godine. . kao što to rade firme PetroProjekt i Pelet. uprava je naglasila da su bonusi i povećanja plata moguća za sve radnike radi motiviranja. kompanija nudi i dodatne pogodnosti zdravstvene zaštite. * “Neto miniminalna“ plaća znači da ovu osnovicu plaće kompanija garantuje radnicima.

Većinom traže uslove poput onih za kupovinu tegljača drveta. Traži tehničku Kakva vrste problema/pitanja rješavate: ili poslovnu Ne U ovom trenutku ne traže nikakvu tehničku pomoć. iako bi razmotrili Ne podršku. Imate li bilo kakvih iskustava Molim opišite: Da/ ili sadašnjih Ne Glavni partneri imaju iskustva u EU. uvođenje još jednog ulagača radi širenja i novih projekata. Dva partnera žive u Nizozemskoj. Kakva vrsta odnosa i koliko ozbiljno? Da Glavni projekti koje trenutno razmatraju uključuju nabavku opreme za proizvodnju drvenog uglja i briketa. a željeli bi dobiti prijedloge iz sektora.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 133 Ulaganje/Partnerstvo i prioriteti te spremnost za tehničku pomoć Traži industrijske partnere van regije Srebrenica. Ne traže sredstva za kompaniju. Kakva je vrsta finansiranja potrebna? Imaju li poslovni plan? Traži finansijsku Imaju poslovni plan. partnerima u EU i drugdje? . pomoć za razvoj biznisa. a prodavali bi svoje proizvode u veza sa EU.

uključujući njihove kupce i glavne dobavljače: Ovo pekarsko preduzeće proizvodi 129 različitih vrsta kolača i keksova kao i sedam vrsta tjestenine. godine. keksova i tjestenine.o. posebno u EU. Ruddy Datum izvještaja: 30. odlično poznaje domaće tržište i dinamiku okruženja za pekarske proizvode poput kolača. kako bi se zadovoljila velika potražnja na tržištu. godine. u Srebrenici. sa dvije smjene. ali je u cijelosti u vlasništvu istog direktora . Naziv kompanije: Gusto e Sapore d.A NA L I Z A S T R A NA 134 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I PROFIL PREDUZEĆA IZ OBLASTI POLJOPRIVREDE I PREHRAMBENE INDUSTRIJE IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA Ime konsultanta: Thomas R.vlasnika. Kompanija je počela poslovati u Tuzli. kako izgleda.b. gdje nisu bili u stanju sve narudžbe realizirati na vrijeme.. faksa. te traga za ulagačima i strateškim partnerima kako bi višestruko povećali kako samu veličinu kompanije. Vlasnik-direktor se sada međutim fokusira na tržište EU o kojem zna daleko manje s obzirom da svoje proizvode na tom tržištu prodaje tek odnedavno te da tu ima svega nekoliko kupaca (iz Holandije) koji su sami došli njemu. Procjena poznavanja tržišta i razumijevanja tržišne dinamike kod rukovodstva Rukovodstvo. Bosna i Hercegovina Kontakt osoba kompanije: Ahmetović Haso. premda vlasnik kompanije navedenu imovinu u Srebrenici posjeduje još od 1989. od kojih svako posluje u okviru svoje korporativne strukture – kao društvo s ograničenom odgovornošću. Adresa kompanije 2: 75430 Srebrenica. odnosno da ih on sam nije našao. Adresa kompanije 1: Učina Bašta b. tako i proizvodnju i rezultate. avgust 2007. Ne traže pomoć donatora u obliku grantova.o. ali i drugdje. direktor i vlasnik Broj telefona. nego i zato jer u stvari posluje na samom maksimumu svojih proizvodnih mogućnosti. a u Srebrenici 2005. e-mail kontakt osobe: 056/440-020. 1999. nakon što se isključivo ovim poslom bave nekih osam godina. umjesto toga traže pouzdane partnere iz industrije ili ulagače kako bi mogli realizirati ogroman razvojni potencijal koji planira vlasnik. Proizvodnja je organizirana u postrojenjima Srebrenici (48 zaposlenih) i u Tuzli (142 zaposlena). 1. 2. Opišite kvalitetu i značaj navedene poslovne mogućnosti za regiju Srebrenice Ovo se preduzeće smatra značajnom poslovnom prilikom za regiju Srebrenice i to ne samo jer svoje proizvode dostavlja u nekoliko stotina maloprodaja u regiji općenito. 061/152-484 Web stranica: u izradi Preliminarna preporuka konsultanta √ ___ ___ Preporučuju se aktivnosti podrške kroz dalja ulaganja Za utvrđivanje odgovarajuće podrške potrebni su dodatni sastanci Ne preporučuje se angažman u budućim aktivnostima podrške kroz ulaganja Izvještaj i analiza značaja navedene mogućnosti za regiju Srebrenice Opći opis aktivnosti kompanije na tržištu (proizvodi i usluge koje se nude te regije/zemlje). Razumije se u problematiku kontrole kvalitete (certifikacije i odobravanja) što je neophodno za uspješnu realizaciju masovnog tržišnog prisustva na ovom tržištu ali još mora steći znanja o tržišnoj dinamici te o načinima na koji najbolje može iskoristiti mogućnosti .

DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 135 koje postoje.5 miliona € prihoda što predstavlja značajnu poresku osnovu za regiju. Kakav ekonomski utjecaj ovo preduzeće ima ili može imati na regiju Srebrenice? Preduzeće trenutno svoje proizvode izvozi za potrebe tri kupca u Holandiji te će ovu aktivnost dalje širiti. 6. Sada je pak u poziciji da ima pouzdane klijente i kupci mu dolaze same sa vlastitim narudžbama te je njegov brend postao poznat. Uvijek je imao želju za proizvodnjom te mu je. te stoga misli da je upravo ovo dobar trenutak za uvođenje strateškog ulagača ili industrijskog/strateškog partnera kako bi se višestruko povećala proizvodnja i tržišni kapaciteti. Tako npr. Ukratko opišite poslovna iskustva i stručnost rukovodnog tima. 5. odnosno priliku da nešto ‘proizvodi’. Obrazložite kvalifikacije rukovodstva i navedite ukupni broj zaposlenih Premda se vlasnik – direktor ranije nije bavio pekarskim biznisom. pekara je ponudila i jedno i drugo. Njegovi se proizvodi svi zasnivaju na tradicionalnim kolačima i keksima koji su poznati u regiji – neki već više od 200 godina. Ova kompanija ima pekarska postrojenja u Srebrenici sa 48 zaposlenih i u Tuzli (142 zaposlena). Nastoji pronaći ozbiljnog partnera ali želi zadržati kontrolni udio u kompaniji od 51%. S obzirom da koristi profit koji se generira unutar preduzeća za proširenje poslovanja. želi osigurati odobrenja EU koja se odnose na kvalitetu za oko 70% od svojih 129 pekarskih proizvoda kako bi s njima masovno izašao na ovo veliko tržište.000 €. Kada se ovo ulaganje realizira. 2005. U proširivanju je koristio konzervativan pristup i kompaniju proširivao u fazama. Kakva je kvaliteta strategije preduzeća koja se odnosi na intelektualno vlasništvo? Vlasnik je podnio zahtjev za zaštitom imena na međunarodnom tržištu ali želi ovu zaštitu proširiti dodatnim zahtjevima (u domeni potencijalne tehničke zaštite jer ne poznaje u cijelosti sva pitanja koja se odnose na IP). Svoje pekarske proizvode i tjesteninu isporučuju u oko 150 maloprodaja u regiji Srebrenice i Bratunca. a slijedi i izvoz u Crnu Goru (prva pošiljka će biti isporučena 15.600 komada jaja od 27 lokalnih poljoprivrednih proizvođača svaki dan. ovo mora raditi kroz povećanje vrijednosti. Danas proizvode oko 129 različitih vrsta kolača i sedam različitih vrsta sušene tjestenine. Danas se već ne može nositi s potražnjom. 4. svake godine dodaju po nekoliko novih vrsta kolača/keksa. Kako su osiguravali druge finansijske resurse? Vlasnik i direktor je preduzeće osnovao vlastitim sredstvima te tako sada nema dugovanja niti obaveza prema partnerima. U preduzeću u Srebrenici je na puno radno vrijeme zaposleno 48 radnika s prebivalištem u Srebrenici koji rade u dvije smjene. želi zaštititi i svo intelektualno vlasništvo koje je s navedenim . kako ‘otkrivaju’ nove vrste i istražuju potražnju na tržištu. septembra). uzevši u obzir nedostatak resursa i pouzdane nabave sirovina. Generiraju 3. bavio se trgovinom i veleprodajom. Za ‘sirovine’. je dobio ponudu od slovenačkog biznismena ali ulagač nije bio voljan platiti sumu koju je vlasnik tražio jer smatra da vrijednost brenda nadilazi godišnje prihode (proizvodni kapaciteti ograničavaju prodaju) te nije prodao niti jedan dio svog preduzeća. ili se udružiti s drugim subjektom kako bi svoje proizvode na najuspješniji način plasirao na ovo veliko tržište. Preduzeće kupuje 27. 3. U zahtjeve za zaštitu intelektualnog vlasništva kako bi zaštitio sve dodatne nazive koji se mogu zaštititi je u sljedećoj godini namijenio inicijalnih 5. svoje proizvode izvoze i u Srbiju. koje je već bilo moguće nabaviti iz brojnih i pouzdanih izvora su mu bila potrebna minimalna ulaganja te je stoga iskoristio ovu priliku.

Preduzeće koristi oko 80% najboljih jaja dok ostatak od oko 20% prodaje drugim maloprodajama. 3 tri tone domaće i austrijske čokolade. Glavne sirovine (ulje. Kompanija već ima zaštićen stari slogan: “Opredijeli se za pravu stvar????” koji više ne koriste. brašno. Ove farme koka nosilica predstavljaju neku vrstu udruženja ali ne i formalnu zadrugu u pravnom smislu. Viva i Floroil iz Hrvatske). koji su svi locirani u BiH. orašaste proizvode. itd. Preduzeće trenutno radi s malim brojem distributera-dobavljača (4 distributera i 28 farmi direktno). Srbije i SAD). pečenje.). uzimajući u obzir stalne prihode i činjenici da im kupci dolaze sami. Vrijednost kompanije procjenjuje na najmanje 6. Preduzeće u Srebrenici ima 48 zaposlenih koji rade u dvije smjene dnevno te 142 zaposlena u Tuzli koji rade u tri smjene dnevno. kupuju se svakodnevno sa 28 farmi iz regije Srebrenice i Bratunca i dobavljaju vlastitim kamionima. 1 distributer za sve ostalo (čokoladu.A NA L I Z A S T R A NA 136 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I u vezi poput naziva brendova koje mogu koristiti za svoje proizvode. itd. Prema njegovom mišljenju. a u koje spadaju: šećer: jaja: 1 distributer (uglavnom proizveden od šećerne repe iz Austrije. Vlasnik – direktor vjeruje da se veliki dio prihoda od proizvoda može pripisati nazivu brenda i tržišnoj prepoznatljivosti proizvoda ove kompanije.) naručuju od četiri glavna distributera. prosječno potroše sljedeće količine sirovina: 48-52 tona šećera. Koriste’i vlastite kamione dnevno prikupljaju i 27. 1 distributer (tri vrste: Bimal BiH.500 tona ulja mjesečno za potrebe obje lokacije. te tako ponekad koriste svih 100% otkupljenih jaja – u vrijeme praznika npr. na obje se lokacije. te stoga čini sve što je u njegovoj moći da zaštiti i u najboljoj mjeri iskoristi taj naziv brenda. Dopada mu se naziv samog preduzeća ali bi želio poboljšati štampani reklamni program kako bi unaprijedio prepoznatljivost brenda. ulje: ostalo: . orašastih proizvoda.600 jaja sa 28 farmi u regiji Srebrenice i Bratunca. Udio jaja koja se preprodaju varira u znatnoj mjeri u ovisnosti od proizvodne strategije za određeni dan. sada je pak prisutno i nekoliko domaćih proizvođača). kompanija proizvodi 129 vrsta kolača i keksova te sedam različitih vrsta tjestenine (što predstavlja proizvodni segment koji je u BiH tek u razvoju i u kojem uglavnom dominira uvoz. Sva oprema koja se koristi za miješenje. prehrambene arome. brašno: 1 distributer (mljeveno u BiH od žita iz Mađarske. Opis proizvodnih i procesa distribucije te opreme preduzeća Kako smo već spomenuli. 775. te druga oprema je iz uvoza (i sva je od veoma poznatih proizvođača odnosno brendova). 32 tona brašna. 30% ove vrijednosti može se pripisati samome brendu. 7. šećer i razne druge stavke poput prehrambenih aroma i orašastih proizvoda.5 miliona €. Mjesečno. različite količine prehrambenih aroma. Da li ga trebali zadržati ili promijeniti je pitanje koje trenutno nastoji riješiti. itd.000 jaja 4. te to predstavlja ključni aspekt u odnosu na strateškog partnera/ulagača – da pomogne razviti marketinšku kampanju i na domaćem i međunarodnom planu podnese zahtjeve za zaštitu intelektualnog vlasništva kako bi zaštitio naziv i identitet preduzeća i njegovih budućih proizvoda. Trenutno se u glavnom sjedištu u Tuzli zaprimaju sedmične pošiljke sirovina za pekarsku proizvodnju i otprilike dva puta sedmično (svaka četiri dana) vlasnik osobno sve potrebne zalihe odvozi iz skladišta u Tuzli u Srebrenicu. Njemačke i Brazila).

DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 137 Svi njihovi dobavljači i nadležni distributeri imaju odgovarajuće certifikate i kontrolu kvalitete (u protivnom kompanija ne bi niti sarađivala s njima). Druga faza: Povećanje proizvodnog prostora kako bi se omogućilo unošenje više opreme te rad većeg broja radnika. Po njegovom je mišljenju neophodno stvoriti odgovarajući miks kako bi se povećao profit i nastavilo s marketingom brenda. napominjemo da vlasnik preduzeća želi zamijeniti svi opremu koja zastarijeva najnovijom opremom za proizvodnju/kuhanje/miješenje kako bi osigurao visoku kontrolu kvalitete. kompanija je uložila oko 700. Četvrta faza: Nabavka i korištenje novih kamiona i kombija za distribuciju/isporuku. . kroz period od godine dana: Tekuća: Prva faza: Nastavak procedure dobivanja certifikata za prodaju/marketing za 70% najprofitabilnijih i najpopularnijih proizvoda od regulatornih tijela EU. Procjenjuje da će. visoka kvaliteta i visoki standardi pekarske proizvodnje trebati cijela godina. Analiza marketinške i prodajne strategije preduzeća te njegovog osoblja Za svoje potrebe na domaćem terenu preduzeće koristi vlastite kamione za distribuciju. Prije 5-7 godina su imali i komercijalistu odgovornog za ovu domenu ali sada ne smatraju potrebnim angažman komercijaliste uz potražnju koju imaju i nemogućnost da zadovolje ukupnu potražnju. kada osigura pravog investitora ili partnera za realizaciju svih promjena kako bi se osigurala visoka produktivnost. keksima i tjestenini. što se trenutno smatra i glavnom aktivnošću u domeni marketinga/prodaje. mikseri.000 €120. ovisi o mješavini tržišta i proizvoda te će se stoga znatno razlikovati ulaganja na različitim lokacijama. u idealnom scenariju.000 eura koji su na ove dvije lokacije podijeljeni na sljedeći način: Srebrenica Povećanje kapaciteta/rezultata: Troškovi od proširenja prostora Troškovi proširenja proizvodnje (pećnica. Kada ovo kažemo. Potrebno je razviti i kvalitetnu strategiju prodaje jer nekih 70% od njihovih postojećih proizvoda (od 129 vrsta pekarskih proizvoda) ne generiraju konkretan profit preduzeća ali promoviraju brend – ime kompanije.000 “Mješavina” ulaganja u opremu. Treća faza: Korištenje nove/proširene opreme za proizvodnju. kombi) Tuzla Dodatna oprema i proširenje skladišnih mogućnosti 20% €290. Pristup kroz faze koji bi se primjenjivao kod proširenja preduzeća bi se najvjerovatnije odvijao na sljedeći način. Planira i spori proces dobivanja odobrenja od različitih regulatornih i tijela EU zaduženih za certifikaciju čime bi se preduzeću omogućilo slobodan masovni izlazak na tržište i marketing na najbolji način (u skladu s najboljim primjerima iz prakse). 8. Procjena je da imaju ukupno 14 različitih dobavljača (izvornih proizvođača. Premda bi željeli povećati prodaju.000 €290. a ne distributera). Najhitnije pitanje predstavlja skladištenje sirovina te narudžbe iz inostranstva. Svaki se novi dobavljač testira prije negoli se njegov proizvod počne koristiti u njihovim kolačima. automatiziranu proizvodnju i dugotrajno korištenje. U okviru posljednje inicijative na proširenju poslovanja. prostore i kamione/kombije ovisi o strategiji kompanije ili ulagača. Svi zaposleni su obučeni da testiraju sirovine koje pristižu te imaju ovlasti da prihvate ili odbiju bilo koju od isporuka. preduvjet tome je povećanje proizvodnih kapaciteta.

). postigli su gotovo perfektan rezultat od ’99. Svake godine dodaju nekoliko novih vrsta na temelju onoga što utvrde na tržištu. Pozitivni utjecaji zahvaljujući drugim finansijskim sredstvima 6. praktično bez greške 4. kuhanje i miješenje i sl.A NA L I Z A S T R A NA 138 I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI DIO V: PR I L O Z I 9.0 – zadovoljava kriterij. Kada govorimo o vrstama proizvoda. vlasnik je siguran da je rizik od gubitka interesa tržišta za njegove proizvode jer su brojni od tih proizvoda poznati već skoro 200 godina s obzirom da se uglavnom radi o tradicionalnim vrstama kolača i keksa iz regije Jugoistočne Evrope. U postrojenju u Srebrenici se već vrše proširenja ali se i takvi prošireni kapaciteti već pokazuju premalim u odnosu na njihove potrebe. kapacitete distribucije i isporuke (kamioni za isporuke u regiji). Analiza tržišta i razumijevanje tržišta 3. Procesi proizvodnje i distribucije 8. šećera.99%’ od vremena kada su prvi put započeli ovaj biznis. .0 – impresivno u odnosu na kriterije. uz određene dvojbe i probleme 2. Odnosi kupac-dobavljač su izuzetno jaki s obzirom da se uzajamno u svom poslovanju oslanjaju jedni na druge (dobavljaču je ovo preduzeće jednako potrebno kao i dobavljač preduzeću). potrebna poboljšanja – zamjetni značajni nedostaci u odnosu na zadani kriterij Ocjena Bodovi Važnost (bodovi x (1-5) važnost) Kriterij 1.0 – visokokvalitetna prilika u odnosu na dati kriterij. Kriteriji i bodovanje U sljedećoj tabeli dajemo popis kriterija i njihov značaj u ukupnoj ocjeni. Molimo da za svaki od kriterija koristite sljedeću skalu od jedan do pet (prihvaćaju se i decimalne ocjene): 5. Vlasnik traži strateškog investitora(e) za proširenje proizvodnih kapaciteta. Ekonomski utjecaj na Regiju Srebrenica 4. 2. kao i općenito proizvodni prostor u koji bi se mogli smjestiti radnici nakon što bude instalirana nova oprema. Kvaliteti i značaj poslovne prilike 2. S obzirom na brojnost njihovih proizvoda. jaja. nedostatak potražnje za nekim od njih jednostavno znači da resurse trebaju prebaciti na druge. Pristup upravljanju rizikom Ukupna ocjena (od mogućih 100) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 3 2 1 2 2 1 15 10 20 15 10 5 10 10 5 100 Šta se može učiniti da se pomogne rast ovog preduzeća i stvore nove šanse za zapošljavanje? 1. oprema za pečenje.0 – postoje određeni nedostaci u odnosu na kriterij. bez ozbiljnijih problema 3. Potrebno im je da prošire prostore za skladištenje sirovina (ulja.000 € za proširenje kapaciteta pekare te bi za početak poželjno bilo ulaganje od najmanje 1. brašna. Potrebna sredstva Potrebno im je najmanje 750. itd. Za kompaniju bi od najvećeg značaja bio strateški partner koji bi im istovremeno mogao pomoći da razviju svoje tržište u EU. Opis pristupa koji preduzeće primjenjuje u upravljanju rizikom Premda se oslanjaju uglavnom na kontrolu kvaliteta i certifikaciju dobavljača. Iskustvo i stručnost rukovodstva 5. Kvalitet plana o intelektualnoj imovini 7.5 milion €. Strategija marketinga i prodaje 9. atraktivnije vrste svojih proizvoda.

šećer i ostalo (orašasti proizvodi. . do povećanja je došlo uglavnom zbog povećanja kapaciteta pekare u Srebrenici) Neto prihodi/profit: povjerljiva (informacija nam je data u povjerenju) Dugovanja/krediti: nema dugovanja/kredita Dioničari: direktor je i jedini vlasnik Osnovne sirovine: prvenstveno jaja. Ostali značajni finansijski i organizacijski podaci Bruto prodaja: 3. Počelo je s jednom postojećih veza Da narudžbom iz Holandije.5 miliona € u 2005. ali se žele osigurati da su na tom planu učinili sve što je neophodno. arome). Kakva vrsta finansiranja je potrebna? Imaju li poslovni plan? “Nebo je granica” odnosno u preduzeću nisu u mogućnosti utvrditi maksimalnu potražnju tržišta u smislu potražnje. što predstavlja dio njihovog programa proširivanja/ekspanzije.5 miliona € kako bi se osiguralo proširenje kapaciteta i poziciju ‘aktivnog’ partnera. (2. s obzirom da na tom tržištu imaju kupce ali je potrebno dobiti i ove certifikate kako bi se u cijelosti realizirali tržišni potencijali. ulje.5 miliona eura u 2006. Kakve probleme nastojite razriješiti: Dobivanje certifikata ACAAP (?) u skladu sa standardima EU potrebnih za masovniji izlazak na tržišta u EU predstavlja im najveći izazov. Vlasnik je spreman prodati 49% preduzeća ali preferira aktivnog investitora ili nekoga ko će raditi s njim na uvođenju novih kapaciteta i profesionalnog menadžmenta. Minimalna investicija za potrebe zadovoljenja potražnje na tržištu iznosi oko 1. Prosjek plaća nerukovodnog osoblja (bruto/neto): bruto 450 €. Vlasnik traga i za tehničkom pomoći u smislu poboljšanja zaštite vrijednosti naziva brenda i drugog intelektualnog vlasništva nematerijalnih sredstava preduzeća. neto 230 € plus jedan obrok (ovisno o smjeni) Dostupnost domaće radne snage (novo zapošljavanje): nemaju problema s pronalaženjem radnika niti na jednoj od lokacija Prioriteti i spremnost u smislu ulaganja/partnerstva i tehničke pomoći Kakva vrsta odnosa se traži i koliko ozbiljno? Strateški partneri ili strateški investitori koji će biti zainteresirani – voljeti osigurati posao i željeti da razvijaju brend a ne prodati ili Da kontrolirati preduzeće. a zatim su uslijedile i druge. Traženje finansijske podrške. Veoma malo zna s partnerima u o tom tržištu osim da na tom tržištu postoji potražnja za njegovim EU i drugdje? proizvodima.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 139 3. S obzirom da prodaju sve što proizvedu.. Nastoje dobiti odobrenja za oko 70% od svojih 129 pekarskih proizvoda koji bi Da bili najprepoznatljiviji u Evropi. Već imaju zaštićeno IV na različitim tržištima. ni Da premalo niti previše. Traženje partnera izvan regije Srebrenice. brašno. to zavisi od sredstvima kojima raspolažu. Traženje tehničke ili pomoći u razvoju poslovanja. potrebno je da se proširuju ‘na zdrav način’. Imate li ikakvih Molimo da ih opišete: iskustava ili Iz EU će dobiti narudžbe koje nije tražio. Nastoje dobiti određena odobrenja od EU za pekarske proizvode kako bi ih mogli prodavati i šire.

A NA L I Z A S T R A NA 140

I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U

SREBRENICI

DIO V: PR I L O Z I

IZVJEŠTAJ PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA OPORAVKA REGIJE SREBRENICA Ime konsultanta: Thomas R. Ruddy Datum izvještaja: 16. avgust 2007. Naziv kompanije: Insieme z.z. Bratunac (Cooperativa Agricola) Adresa kompanije 1: Kosovska bb Adresa kompanije 2: Bratunac 75420 Bosna i Hercegovina Kontakt osoba kompanije: gosp. Skender Hot, direktor Broj telefona, faksa, e-mail kontakt osobe: 056/410-013, info@coop-insieme.com Web stranica: Preliminarna preporuka konsultanta √ ___ ___ Preporučuju se aktivnosti podrške kroz dalja ulaganja Za utvrđivanje odgovarajuće podrške potrebni su dodatni sastanci Ne preporučuje se angažman u budućim aktivnostima podrške kroz ulaganja

Izvještaj i analiza značaja navedene mogućnosti za regiju Srebrenice Opći opis aktivnosti kompanije na tržištu (proizvodi i usluge koje se nude te regije/zemlje), uključujući njihove kupce i glavne dobavljače: Zadruga ‘Insieme’ (‘insieme’ znači ‘zajedno’) je neprofitna poljoprivredna zadruga sa sjedištem u Bratuncu. Zadruga je 2003. godine osnovalo 10 članova koji su je i finansirali, uz podršku italijanskih nevladinih organizacija ACS i ASSOPACE te lokalnog Foruma žena. Glavni članovi i finansijeri su tehnički direktor (gosp. Skender Hot) i pravni rukovodilac (gđa Radmila Žarković). Do 2005. članstvo u Zadruzi se povećalo za 63%, sa 151 na 241 člana. Krajem 2006. godine, s instalacijom postrojenja za zamrzavanje - hladnjače, broj korisnika iz velikog broja sela u Bratuncu i Srebrenici se povećao na 400. Zadruga ‘Insieme’ djeluje na osnovu sljedećih ciljeva i misije: reaktiviranje i povećanje proizvodnje bobičastog voća u regiji, uz promoviranje vrijednosti zadrugrastva; obuka proizvođača bobičastog voća i stručno obrazovanje domaćih agronoma; uvođenje savremenih tehnika navodnjavanja, đubrenja, korištenje tunela i proizvodnja humusa; uvođenje novih vrsta s ciljem produžavanja perioda razvoja te optimalnog korištenja rada; kultiviranje rasadnika za osiguravanje visokokvalitetnog rasada; plasiranje bobičastog voća iz regije na međunarodnom planu; izgradnja postrojenja za zamrzavanje – hladnjače za skladištenje smrznutog bobičastog voća; organiziranje prerade voća za prodaju na međunarodnom tržištu. Zadruga predstavlja međuetnički projekat koji ni na koji način ne diskriminira radnike, članove niti dobavljače, itd.: trećina svih zaposlenih su radnici – povratnici. 1. Opišite kvalitetu i značaj navedene poslovne mogućnosti za regiju Srebrenice

Zadruga za regiju predstavlja visokokvalitetan i značajan poslovni subjekat iz cijelog niza razloga: promoviraju međuetničku saradnju i kulturnu integraciju; promoviraju zapošljavanje povratnika (oko 1/3 zaposlenih su povratnici);

DIO V: PR I L O Z I

A NA L I Z A

I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U

SREBRENICI S T R A NA 141

kupuju proizvode od nekih 400 individualnih poljoprivrednih dobara i članova zadruge; osiguravaju usluge koje dodaju na vrijednosti proizvoda uključujući prikupljanje, sortiranje, skladištenje, duboko zamrzavanje i prodaju/plasiranje proizvoda od bobičastog voća iz regije; aktivnosti Zadruge se protežu na području obje općine – Bratunac i Srebrenica; nude vlastiti rasadnik s kapacitetom distribucije oko 100,000 sadnica bobičastog voća svake sezone; ispituju i promoviraju nove metode i tehnike kultivacije (uzgoja) kao i opreme za unapređenje nivoa proizvodnje; osiguravaju stručne i usluge obuke lokalnim poljoprivrednim proizvođačima. 2. Procjena poznavanja tržišta i razumijevanja tržišne dinamike kod rukovodstva

Nijedan od dva ključna rukovodioca nemaju profesionalnog iskustva u domeni poljoprivredne proizvodnje niti u proizvodnji i prodaji bobičastog voća. Jedan od direktora je inženjer a drugi pravnik specijaliziran za strukturu i zakone iz domene zadružnog poslovanja. Premda su tokom nekoliko posljednjih godina naučili dosta kroz organiziranje ove Zadruge (poput razlika između zadruga i multinacionalnih kompanija kao konkurenata), još uvijek su podložni pogrešnim proračunima u smislu, npr. suočavanja s agresivnijim i kapitalno boljestojećim konkurentima u regiji (Bos Agro Foods npr.); od koristi bi im bila dodatna stručna znanja iz domena industrije na nivou višeg rukovodstva kako bi se osigurala bolja održivost. Kada pak govorimo o rukovodstvu u ovom trenutku, jasno je da su naučili izuzetno mnogo za kratak vremenski period i da su svjesni da još mnogo toga trebaju naučiti, te su, što je još važnije, spremni učiti. Primjer negativnog utjecaja nedostatka iskustva su i rezultati prve berbe kada su uložili oko 20,000 eura gotovog novca kako bi pripremili i obučili oko 400 kooperanata-dobavljača kako bi proveli pokus s kojim su upoznati u Italiji, a koji bi proizvođačima omogućio dvije berbe u jednoj sezoni. Rezultat je bio katastrofalan jer je njihov glavni konkurent, Bos Agro Foods, dobavljačima ponudio 50% više od Zadruge, a kako kooperanti nemaju veze u smislu vlasništva sa Zadrugom, svoj su urod, prirodno, ponudili onome ko im je ponudio najveću cijenu, usprkos činjenici da je 100 glavnih kooperanata imalo pisani ugovor sa Zadrugom. U odbranu njihovog položaja, podršku nisu dobili ni od domaćih niti od EU vlasti, bez obzira što je kupac bila velika, multinacionalna kompanija sa sjedištem u EU. Ova prva lekcija im je pomogla da se kvalitetnije suoče s konkurencijom u sljedećoj sezoni, ali na putu još možda naiđu i na druge prepreke, kako njihovo rukovodstvo bude upoznavalo privrednu dinamiku ovoga sektora. 3. Kakav ekonomski utjecaj ovo preduzeće ima ili može imati na regiju Srebrenice? Zadruga otkupljuje proizvode od nekih 400 proizvođača (koji izdržavaju 400 domaćinstava) u općinama Bratunac i Srebrenica. Za projekat su osigurali interna ulaganja od nekih 400,000 € te još dodatnih 350,000 € kredita/zajmova. Zapošljavaju 70 radnika (različitih nacionalnosti), od kojih su 1/3 povratnici, s punim radnim vremenom, zaposlenih za stalno, te dodatnih 6-7 sakupljača koji odlaze na poljoprivredna dobra tokom sezone berbe. Materijale poput kutija, PE pakiranja i vrećica za zamrzavanje, plastičnih kutija za berbu i drugih materijala nabavljaju iz Bosne i Srbije; Koriste domaća (lokalna) preduzeća za transport i dostavu, kao i vozače (5-6 kamiona dnevno tokom 2,5 mjeseca najveće aktivnosti). Lokalne prodavnice u blizini prostorija zadruge i postrojenja za sortiranje i zamrzavanje su ‘živnule’ jer sada njihovi zaposleni prihode koje imaju troše ‘lokalno’.

A NA L I Z A S T R A NA 142

I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U

SREBRENICI

DIO V: PR I L O Z I

4.

Ukratko opišite poslovna iskustva i stručnost rukovodnog tima. Obrazložite kvalifikacije rukovodstva i navedite ukupni broj zaposlenih

Nijedan od dva ključna rukovodioca nemaju profesionalnog iskustva u domeni poljoprivredne proizvodnje niti u proizvodnji i prodaji bobičastog voća. Jedan od direktora je inženjer a drugi pravnik specijaliziran za strukturu i zakone iz domene zadružnog poslovanja. Kada ovo navodimo, moramo napomenuti da imaju iskustva u drugim sektorima privrede te privrednom pravu. Zapošljavaju 70 radnika (različitih nacionalnosti), od kojih su 1/3 povratnici, s punim radnim vremenom, zaposlenih za stalno, te dodatnih 6-7 sakupljača koji odlaze na poljoprivredna dobra – kod kooperanata tokom sezone berbe. 5. Kako su osiguravali druge finansijske resurse?

Deset glavnih finansijera – članova Zadruge zajednički su uložili 350,000 € kako bi se otpočelo s organizacijom. Njihovi osobni prijatelji su uložili dodatnih 50,000 € potrebnih kako bi zadruga počela s radom. Također su uzeli i kredit/zajam 350,000 € na period od deset godina sa stopom od 2.5% plus LIBOR. Zadruga trenutno sudjeluje koristi projekat USAID-a u iznosu od 25,000 $ namijenjenih izradi novih, profesionalnijih logoa i slogana preduzeća, kao i drugu podršku koju navodimo u izvještaju kako bi se promijenili početni, s kojima nisu zadovoljni. USAID je isfinansirao i obuku provedenu tokom 2006. i 2007. u području marketinga i izrade poslovnih planova, sve iz iste finansijske stavke. Očekuju i da će u okviru istog putovanja biti organizirana studijska putovanja u Srbiju, ali nam u trenutku razgovora nisu mogli dati detaljnije informacije. Sada traže donatore i investitore kako bi započeli s privatnim biznisom koji bi bio u vlasništvu Zadruge (po zakonu, profit koji ostvari zadruga ne može se dijeliti nego se mora reinvestirati, te će ovo preduzeće biti odvojeno od zadruge), a u okviru kojeg bi se bavili proizvodnjom džemova, marmelada, voćnih koncentrata i sokova, za što im je potrebno oko 350,000 € za koje će sami osigurati 150,000 € davanja u naturi, od zadruge), što će podrazumijevati i otvaranje novih 25 stalnih radnih mjesta na licu mjesta, u njihovim postrojenjima. Stupili su u kontakt s kupcima, a italijanski se kupac već obavezao na kupovinu 50 tona proizvoda godišnje. 6. Kakva je kvaliteta strategije preduzeća koja se odnosi na intelektualno vlasništvo?

Jedino intelektualno vlasništvo koje smo identificirali uključuje logo i slogane Zadruge koji podrazumijevaju sliku maline omotane trakom u bojama duge koja simbolizira mir u svijetu. Slogan uključuje: “Join Us!” – “Pridružite nam se!” za regrutiranje budućih kooperanata – dobavljača u regiji, te “Raspberries of Peace” – “Maline mira”. Nisu zadovoljni ovim logo mi sloganima te stoga nisu niti podnijeli zahtjeve za zaštitu intelektualnog vlasništva poput zaštitnih znakova i sl. Uspjeli su osigurati podršku u smislu finansiranja od USAID-a kako bi mogli angažirati kompaniju koja se bavi grafičkim dizajnom koja bi izradili nove slogane i logoe, za koje tvrde da će podnijeti zahtjev za zaštitu intelektualnog vlasništva čim se dogovore o novome dizajnima. Konačne će dizajne koristiti na svim svojim omotima i naljepnicama, brošurama i promotivnim materijalima. 7. Opis proizvodnih i procesa distribucije te opreme preduzeća Većina proizvodnih procesa Zadruge se odvija na 7,500 kvadratnih metara zemljišta koje su kupili od velike tvornice namještaja koja je likvidirana neposredno prije nego što je zadruga registrirana; Nekih 80% imovine su fizička sredstva. Uredi te postrojenja za sortiranje i zamrzavanje voća su smješteni u renoviranoj zgradi na ukupno 1,000 kvadratnih metara. Imaju na raspolaganju skladišni IFQ prostor za skladištenje količina do 500 tona koje se tokom sezone može proširiti na 800 tona, ali je čak i to nedovoljno. Na zemljištu koje posjeduju nalaze se i dva dodatna objekta, od kojih je jedan objekat tipa garaže s otvorenim dotokom zraka (visoki stropovi na visini od oko 6-7 metara) i izuzetno solidan betonski objekat tipa skladišta uz glavnu zgradu koji trenutno koriste za skladištenje nekoliko hiljada

a koja se okončava. Zadruga bi garantirala nenovčano ulaganje (u naturi) čija je procijenjena vrijednost 150. Ovo je objekat koji planiraju koristiti za buduću tvornicu džemova o kojoj smo već govorili u ovom izvještaju. Analiza marketinške i prodajne strategije preduzeća te njegovog osoblja Strategija u prvoj godini poslovanja se svodila na apsorbiranje troškova koji se odnose na implementaciju strategije berbe kako bi udvostručili rezultate proizvodnje na poljoprivrednim dobrima kooperanata putem tehnike koju su naučili od italijanskog proizvođača. Tokom sezone koja je u toku. U procesu pakiranja bi se trebao primijeniti drugačiji omjer jer je to proizvodna traka i proces koji uvelike ovisi o radu. Za ovo bi im bilo potrebno oko 200 tona voća od čega bi proizveli oko 400 tona pakiranih proizvoda (sa sadržajem šećera od oko 40%.000 €) pasterizator (20. sistem za sortiranje i radnici. uključujući sljedeće stavke: strujni transformator. odvojeni skladišni prostor. Bos Agro .000 €) sistem vodoopskrbe. kojoj Zadruga nije mogla parirati jer njihovi kupci nisu bili voljni platiti tako visoku cijenu (da su imali raširene i sveobuhvatne kontakte. Zadruga također posjeduje i 400 kvadratnih metara rasadnika pod plastenikom u Osamskom koji može proizvesti 100. Oprema koja im je potrebna podrazumijeva sljedeće osnovne stavke (u iznosu od ukupno 200. S ciljem udvostručavanja proizvodnih kapaciteta.000 €) evaporatorski generator za stvaranje vruće pare (25. opći sistemi. ali ne automatiziranu (10. itd. detektor metala.000 €. radni prostor. 8. Ovo je pak rezultiralo gubicima s obzirom da je njihov glavni lokalni konkurent proizvođačima ponudio cijenu za 50% višu od ponude Zadruge. kontejneri za skladištenje. spram džemova za masovnu potrošnju na tržištu koji imaju oko 60% sadržaja šećera dok se limunov sok u njih dodaje samo zbog prezervativnih svojstava limunske kiseline). Trenutno se kupac obavezao na kupovinu 50 tona godišnje od ukupno 150 koliko mogu proizvesti do kraja godine na osnovu planiranog otkupa voća. odnosi/veze s dobavljačima voća/bobičastog voća (uključujući i do 400 kooperanata pod ugovorom). skladišni prostor. u cilju povećanja proizvodnih rezultata trebalo izmijeniti. 50% očekivanog uroda unaprijed su prodali kupcima u EU. možda su to i mogli postići).hladnjače (50. zbog nedostatka ‘bogatih’ kupaca bio u osnovi loš proizvod koji nije imao veliku vrijednost za dalju obradu ili prodaju.000 sadnica za distribuciju članovima zadruge. prostor hladnjače. Trenutno nastoje prikupiti sredstva ili pronaći strateškog partnera kako bi otvorili novo preduzeće za proširenje svojih aktivnosti koje bi uključivale proizvodnju tradicionalnih bosanskih džemova korištenjem cijelih plodova (ovo mora biti novo ulaganje s obzirom da profit koji ostvari Zadruga mora biti reinvestiran a ne smije se dijeliti).000 €) Kao dio zajedničkog ulaganja.000 €) dodatnih 100 tona kapaciteta postrojenja za zamrzavanje . a koju bi.000 €) traku za pakiranje za veliki broj radnih operacija. Stoga je jedini proizvod koji su mogli nabaviti. uredski prostor. (60.000 eura): vakuumski evaporizator za termičku obradu (kuhanje) (35. dok oko 50% uroda planiraju zadržati i čuvati do nekog kasnijeg vremena u sezoni kada će zbog nestašice proizvoda koji ulaze na tržište cijene biti veće. preduzeće bi trebalo imati dva puta više od navedenih procijenjenih potreba. Na ovaj se način nadaju da im njihov lokalni konkurent.DIO V: PR I L O Z I A NA L I Z A I N V E S T I C I J S KO G P O T E N C I JA L A U SREBRENICI S T R A NA 143 plastičnih gajbi za pohranu bobičastog voća.

tek uče kako promovirati. dok preostalih 50% planiraju zadržati uskladištene za period nakon završetka sezone u nadi da će tada moći osigurati višu cijenu i pokriti nešto od gubitaka iz prošle sezone. odnosno pali na prvom velikom iskušenju. i novca. čine sve što mogu kako bi upravljali rizicima.000 € u gotovini) koju je rukovodstvo Zadruge naučilo od svojih italijanskih kolega.000 € dodatnih potrebnih finansijskih sredstava. marmelada. Čini se da i ova taktika u sebi nosi određene rizike. Stoga bi trebali pažljivije analizirati potencijalne rizike. ali i drugih resursa) kooperantima. Opis pristupa koji preduzeće primjenjuje u upravljanju rizikom Tokom prve godine rada potpisali su ugovore sa svih 400 glavnih dobavljača – kooperanata te su ih pod posebnim uslovima uključili u obuku i prijenos novih tehnika uzgoja i berbe (vrijednost procijenjena na 20. kako smo već opisali u izvještaju. ali to zahtijeva da u cijeli posao uđe još jedan vanjski investitor. svi elementi za uspjeh su na broju. ‘Nude’ 150. osnivanjem novog zajedničkog preduzeća koje bi bilo u cijelosti ili u djelomičnom vlasništvu Zadruge (što zavisi od finansijskih motiva i ograničenja ulagača ili sredstava donatora/finansijera) koje bi se bavilo proizvodnjom džemova.000 € nenovčanih ulaganja (zemljište. ali tek ostaje da se vidi da li uspijevaju razriješiti sve što je potrebno za ublažavanje i prevenciju rizika s obzirom da u to ne mogu biti sigurni jer nemaju značajnijih iskustava u ovom sektoru privrede. lokalni konkurent iz Srebrenice. a rukovodstvo je odlučno da uspije. odnosno dvije berbe u jednoj sezoni rasta i sazrijevanja. te na taj način za sebe osigurali cijeli urod i u potpunosti poništili ulaganja Zadruge. Rizike nastoje ublažiti započinjanjem proizvodnje džemova. za razliku od deset osnivača koji su u ovaj poslovni subjekat uložili velike novce). Italiji i Holandiji za 50% svojih proizvoda iz naredne berbe. plan za upravljanje rizikom je propao i doveo preduzeće na rub propasti. U tom su slučaju već osigurali ugovor o kupovini s italijanskim kupcem za 50 tona proizvoda godišnje. što pomaže da se ublaže rizici po početak rada ovog preduzeća ako se ono bude moglo isfinansirati. 9. Jedan od načina razrješavanja ovakvog problema – rizika jeste diverzificiranje svojih aktivnosti koje predlažu. osoblje.) koje bi trebalo podržati s procijenjenih 200. Bos Agroo Food su saznali za ‘neočekivani’ urod i osigurali kupca izvan sezone te su tako nadmašili ponudu Zadruge za 50%. Dva glavna osnivača i direktora istovremeno predstavlja