P. 1
Pravilnik o Racunovodstvenim Politikama

Pravilnik o Racunovodstvenim Politikama

|Views: 772|Likes:
Published by Milena Pantic

More info:

Published by: Milena Pantic on Sep 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

Sukladno članku 11., 12. i 13. Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 83/09), te članku __.

Statuta gospodarskog društva „____________“, Uprava društva donosi

PRAVILNIK o računovodstvenim politikama
UVODNE ODREDBE Članak 1. Računovodstvene politike Društva obuhvaćaju načela, osnove, dogovore, praksu i pravila za evidentiranje poslovnih doga aja u poslovnim knjigama, te sastavljanje i predočavanje temeljnih financijskih izvještaja Društva. Cilj utvr ivanja računovodstvenih politika je objektivno i fer prezentiranja imovine, obveza, prihoda, rashoda i kapitala. Načela za utvr ivanje računovodstvenih politika: neograničenost poslovanja, načelo nastanka poslovnog doga aja (akrualno načelo), načelo značajnosti, načelo prevage bitnog nad oblikom ili formom i načelo opreznosti. Članak 2. Ovaj Pravilnik je sastavljen na načelima financijskog izvještavanja sukladno Me unarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), Me unarodnih računovodstvenih standarda (MRS), relevantnim zakonskim odredbama, posebice Zakona o računovodstvu i reviziji BiH („Sl. novine BiH“, br. 46/04) i Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 83/09), dobrim poslovnim običajima i praksi računovodstvene profesije, te dosadašnjih metoda i postupaka u društvu te spoznaja u suvremenom poslovanju. Članak 3. Temeljenih utvr enih računovodstvenih politika izra uju se i predočavaju: 1. Temeljni (godišnji) financijski izvještaji 2. Financijski izvještaji u toku godine Financijsko izvještavanje se vrši sastavljanjem i prezentiranjem temeljnih financijskih izvještaja: Izvještaja o financijskom položaju na kraju razdoblja - Bilance stanja, Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti - bilance uspjeha (računa dobiti i gubitka), Izvještaja o novčanom toku, Izvještaja o promjenama u kapitalu, te Bilješke uz financijske izvještaje. Pri sastavljanju financijskih izvještaji polazi se od temeljnih odrednica o: razumljivosti, značajnosti, pouzdanosti, neutralnosti, razboritosti i usporedivosti iskazanih podataka i drugih informacija iz financijskih izvještaja Društva.

Članak 4. Financijska izvještaji Društva prezentiraju se u Konvertibilnim markama (KM), što je funkcionalna valuta i valuta objavljivanja Društva. Poslovni doga aji i transakcije u stranoj valuti preračunati su u konvertibilne marke primjenom tečaja na dan poslovnog doga aja i transakcije. Financijska imovina i obveze u stranoj valuti preračunati su po tečaju Centralne banke BiH na dan bilance. Dobitak ili gubitak proizašao iz promjene tečaja od dana transakcije do datuma bilance evidentira se u računu dobitka i gubitka. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI, A NEUPLAĆENI KAPITAL Članak 5. Društvo će u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima iskazati potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital po nominalnoj vrijednosti upisanog kapitala, a u slučaju kada se s ulagačem zaključi ugovor o sukcesivnoj uplati upisanog kapitala. Potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital iskazat će se i u drugim slučajevima kada to proizlazi iz odluka mjerodavnih tijela sukladno zakonu o gospodarskim društvima. NEMATERIJALNA IMOVINA Članak 6. Sukladno MRS-u 38 – Nematerijalna imovina definira se kao sredstvo koje se može identificirati kao nenovčano i bez fizičkih obilježja. Nematerijalna imovina iskazuje se u bilanci samo ako je vjerojatno da će buduće ekonomske koje se mogu pripisati sredstvu pritjecati u društvo, te da se trošak nabave može pouzdano utvrditi. Nematerijalna imovina (sukladno MRS-u 38) obuhvaća: 1) 2) 3) 4) 5) Računovodstvene software i nakladnička prava Izdatke za razvoj robne marke, goodwill Patente, licencije, koncesije, zaštitne znakove i sl. prava Popis kupaca i dobavljača, franšize i dozvole Marketinška prava, dizajn i druge buduće koristi Članak 7. Nematerijalna imovina se nakon stjecanja razvrstava u imovinu: s neodre enim vijekom uporabe, odnosno, kraj razdoblja u kojem se od sredstva očekuje stvaranje neto novčanih priljeva u društvo nije moguće predvidjeti, pri čemu neodre en ne znači neograničen, te onu s odre enim vijekom uporabe, odnosno, ograničenim razdobljem u kojem će društvo ostvarivati koristi.

višak nastao revalorizacijom i iskazan u glavnici ostaje u glavnici (zadržana dobit) i ne iskazuje se kroz račun dobiti i gubitka. formuliranje i projektiranje mogućih novih ili poboljšanih proizvoda ili procesa) iskazuju se kao rashod razdoblja u kojem su nastali. Nematerijalna imovina početno se iskazuje i vrednuje u financijskim izvještajima po trošku nabave. postojanje sredstava ili mogućnost dokazivanja raspoloživosti izvora financiranja za dovršenje projekta i njegove prodaje ili uporabe proizvoda ili procesa.Članak 8. ukoliko postoji aktivno tržište za tu skupinu nematerijalne imovine. Takvu imovinu društvo jednom godišnje obvezno podvrgava testiranju na umanjenje. Članak 9. Kod otu enja nematerijalnog sredstva. a svaka razlika iznad tog iznosa iskazuje se kao rashod razdoblja. Nematerijalna imovina nastala razvojem iskazuje se u bilanci kao imovina ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti: tehnička se izvodivost proizvoda ili procesa može dokazati. (varijanta 2. Povećanja utvr ena revalorizacijom se knjiže u glavnici. Ako je iznos koji se može povratiti niži od knjigovodstvenog iznosa sredstva. (varijanta 1. mogućnost uporabe i/ili prodaje nematerijalne imovine. Nematerijalna imovina iskazana kao imovina s neodre enim korisnim vijekom trajanja se ne amortizira. Troškovi nabave sadrže troškove kupnje i troškove potrebnog prilago avanja dugotrajne nematerijalne imovine. Trošak (ostatak vrijednosti je obično nula) nematerijalnog sredstva s odre enim vijekom uporabe amortizira se tijekom vijeka uporabe sredstva. Izdaci za istraživanje (aktivnosti za stjecanje novih spoznaja. ispitivanje mogućnosti primjene alternativnih proizvoda i procesa. Smanjenja utvr ena revalorizacijom knjiže se na teret revalorizacijskih rezervi. društvo namjerava nematerijalnu imovinu dovršiti i prodati ili upotrijebiti.) Nematerijalna imovina iskazana kao imovina s ograničenim korisnim vijekom trajanja nakon početnog priznavanja knjiže se u revaloriziranom iznosu.) Nematerijalna imovina kao imovina s ograničenim korisnim vijekom trajanja naknadno se mjeri metodom troška. . Članak 10. mogućnost utvr ivanja troška razvoja nematerijalne imovine. odnosno iskazuje se po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke od umanjenja. samo iznimno. Članak 11. za proizvod ili proces postoji tržište i dokazana uporabljivost ili njena korisnost za interne upotrebe. Početak obračuna amortizacije počinje od kada je proizvod ili proces spreman za prodaju ili uporabu. Ukoliko nema aktivnog tržišta.

subjekt tako er razmatra da li je vijek uporabe predmetnog sredstva i dalje neodre en. prijenosa i sl. alati. uredski inventar. umanjeno za diskonte. uobičajeni impresumi. U dugotrajnu materijalnu imovinu spadaju: 1) Nekretnine (zemljište i gra evinski objekti) 2) Postrojenja i oprema.) i druge troškove koji se mogu dodati kupnji. Subjekt je dužan kapitalizirati troškove posudbe kao dio troška stjecanja toga materijalnog sredstva koji se mogu izravno pripisati stjecanju. Za predmete materijalne imovine izra ene u vlastitoj režiji utvr uju se njihovi troškovi nabave u visini cijene proizvodnje na dan nastanka poslovnog doga aja. namještaj i transportna sredstva 3) Biološka imovina 4) Ulaganje u nekretnine Sva dugotrajna materijalna imovina početno se priznaje u bilanci po trošku nabave. Članak 12. Goodwillom se smatra razlika izme u troškova stjecanja i neto fer vrijednosti prepoznatljive stečene imovine i prepoznatljivih preuzetih obveza na datum stjecanja. društvo ne priznaje kao imovinu. Društvo u financijskim izvještajima. MATERIJALNA IMOVINA Članak 13. troškovi izobrazbe. uz uvjet da ona ne prelazi neto tržišnu vrijednost. oglašavanja i sl. Prilikom procjene. U troškove nabave nekretnina ulazi i nepovratni porez na promet nekretnina. brandovi. izgradnji ili proizvodnji dugotrajne materijalne imovine koja se može klasificirati (odrediti) kao kvalificirano sredstvo. Troškove nabave materijalne imovine čine ukupni troškovi kupnje koje sadrže kupovnu cijenu. iskazuje goodwill kao nematerijalno stalno sredstvo u slučaju stjecanja (preuzimanja) drugog poduzeća.priznaju se gubici od umanjenja vrijednosti sredstva. Negativni goodwill iskazuje se kao razlika izme u fer vrijednosti stečenih sredstava (kod stjecanja ili preuzimanja poduzeća) i plaćene cijene stjecanja. izravne troškove koji se pripisuju pribavljanju materijalne imovine (priprema gradilišta. rabate i subvencije. popisi kupaca. . osnivački troškovi. Interno stvoreni goodwill. uvozne carine. zaštićeni naslovi publikacija. Subjekt je dužan ostale troškove posudbe priznati kao rashod razdoblja u kojem su nastali. Članak 14. Negativni goodwill iskazuje se kao prihod u razdoblju utvr ivanja. troškovi isporuke.

Članak 18.Kvalificirana sredstvo (imovina) je neka imovina kojoj je potrebno znatno vremensko razdoblje da bi bila spremna za namjeravanu uporabu ili prodaju. preostala vrijednost nadokna uje se u razdoblju povlačenja sredstva na teret rashoda. Takvi troškovi prvenstveno su troškovi rada. a od njegovog otu enja ne očekuju se buduće ekonomske koristi. Kada je neko sredstvo stečeno u razmjeni za drugo sredstvo (razmjena) u vlasništvu poduzeća društvo trošak nabave utvr uje po fer vrijednosti stečenog sredstva. Troškovi održavanja priznaju se u računu dobiti i gubitka razdoblja u kojem su nastali. Prilikom zamjene bitnijih sastavnih dijelova nekretnina. vijek trajanja ili znatno poboljšava kvaliteta proizvoda ili smanjuju dosadašnji troškovi proizvodnje. Članak 15. postrojenja i oprema zamjenjuje za slično sredstvo. amortiziraju se odvojeno. Zamijenjeni dijelovi se otpisuju. Sastavni dio bruto knjigovodstvene vrijednosti materijalnih ulaganja smatraju se i izdaci kojima se zamjenjuju sastavni dijelovi u redovitim vremenskim razmacima. Kao znatno vremensko razdoblje uzima se razdoblje od najmanje jedne godine dana (12 mjeseci). a ne može se pouzdano utvrditi fer vrijednost danog sredstva. Troškovi posudbe su kamate i drugi troškovi koji nastanu subjektu u svezi s posudbom sredstava Kapitalizacija troškova posudbe prestaje trenutkom predaje kvalificirane imovine u upotrebu. a odluku o rashodu donosi Komisija za gospodarenje o neupotrebljivim stvarima u Društvu. postrojenja i oprema koja su povučena iz aktivne uporabe i drže se za prodaju iskazuju se po nižoj vrijednosti od: knjigovodstvene ili neto utržive. trošak nabave stečenog sredstva jednak je knjigovodstvenoj vrijednosti otu enog sredstva. izdaci kojima se povećava kapacitet. Članak 16. Članak 17. potrošnog materijala i sitnijih rezervnih dijelova. Kada se sredstvo trajno povlači iz uporabe. Prijedloge o rashodovanju daju direktori Sektora tvornica i poslovnih funkcija. kada se od njih više ne očekuje korist. Kada se nekretnina. izdaci potrebni radi produženja vremenskih razmaka zamjene. postrojenja i opreme takvi dijelovi se iskazuju kao posebna materijalna imovina. Sastavni dijelovi nekog sredstva s različitim zakonitostima ostvarivanja koristi. Nekretnine. Predmeti dugotrajne materijalne imovine povlače se iz uporabe i rashoduju. .

Vijek uporabe procjenjuje se u vrijeme nabave sredstva iz skupine materijalne imovine. tehničkog starenja (promjene u potražnji za proizvodom ili uslugom). (varijanta 2. izuzev zemljišta. postrojenje i opremu iskazivati po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju i akumuliranje gubitke od umanjenja (metoda troška). ako je ta vrijednost znatna. program popravaka). umjetničke djela (knjige. postrojenje i opremu. iskazivati po revaloriziranom iznosu.) Nakon početnog priznavanja imovine društvo će pojedinu nekretninu. očekivanog trošenja (broj smjena. Osnovica za amortizaciju na početku korištenja sredstava jest nabavna vrijednost sredstava. Amortizaciji podliježu sva stalna materijalna sredstva. zakonskih i sličnih ograničenja povezanih s korištenjem sredstava. Osnovica za amortizaciju umanjuje se za ostatak vrijednosti na kraju vijeka korištenja (umanjen za troškove demontaže. Vijek uporabe utvr uje se na temelju: očekivane uporabe sredstava u poduzeću (očekivani kapacitet ili fizički učinak).) Nakon početnog priznavanja imovine društvo će pojedinu nekretninu.) Pri amortizaciji dugotrajne materijalne imovine poduzeće primjenjuje metodu opadajućeg salda. .Članak 19. (varijanta 1. eksponati i dr.) Pri amortizaciji dugotrajne materijalne imovine poduzeće primjenjuje metodu jedinice proizvoda. (varijanta 3. (varijanta 1. Članak 22.) Pri amortizaciji dugotrajne (ravnomjernu) metodu. Članak 21.) te stalna materijalna sredstva u pripremi (koja još nisu u upotrebi). slike. čija se fer vrijednost može pouzdano izmjeriti. amortiziraju se odvojeno. Bruto knjigovodstvena svota materijalne imovine nadokna uje se iz prihoda poduzeća u procijenjenom korisnom vijeku trajanja svakog pojedinog sredstva iz skupine materijalne imovine. uklanjanja i obnavljanja). Članak 20. sukladno procijenjenom vijeku upotrebe. Sastavni dijelovi nekog sredstva s različitim zakonitostima ostvarivanja koristi. materijalne imovine poduzeće primjenjuje linearnu (varijanta 2.

Cjelokupni iznos revalorizacijskih rezervi prenosi se u zadržanu dobit ukoliko je imovina povučena iz upotrebe ili otu ena.) kao i trošak nepovratnog poreza i carine. postrojenja i opreme. pristojbe nadzornim agencijama i sl. postoji vjerojatnost pritjecanja budućih ekonomskih koristi u društvo vezano za imovinu. Društvo će revalorizirati cjelokupnu imovinu iz skupine nekretnina. društvo će koristiti jednu ili više mogućnosti njenog utvr ivanja. Društvo će priznati biološku imovinu ili poljoprivredni proizvod onda i samo onda kada: društvo kontrolira imovinu kao rezultat prošlih doga aja. Biološka imovina se treba mjeriti po početnom priznavanju i na svaki dan bilanciranja po njezinoj fer vrijednosti umanjenoj za troškove do točke prodaje. Članak 26. ukoliko je revalorizirao bar jednu od imovine unutar te skupine. Ako ne postoji aktivno tržište. ovisno o dostupnosti u trenutku utvr ivanja: zadnju tržišnu cijenu izme u dva datuma bilanciranja. Predmeti unutar skupine nekretnina. Ako se neko sredstvo revalorizira. koristit će cijenu na tržištu koje namjerava koristiti. Pri nemogućnosti pouzdanog mjerenja fer vrijednosti biološka imovina (samo ta) se treba mjeriti po svom trošku ulaganja umanjenom za amortizaciju i bilo koje umanjenje radi gubitka vrijednosti. Članak 24. Društvo će primjenjivati cijenu na burzi kao temelj za odre ivanje fer vrijednosti. usporedivu tržišnu cijenu za sličnu imovinu. i fer vrijednost ili trošak imovine može se pouzdano izmjeriti. Članak 25. sektor najboljeg usporednog mjerenja. Fer vrijednost zemljišta i zgrada je njihova procijenjena tržišna vrijednost utvr ena od strane ovlaštenog procjenitelja. Troškovi do točke prodaje uključuju transakcijske troškove vezane za prodaju na burzama (naknade dilerima. ispravak vrijednosti na datum revalorizacije se: umanjuje za iznos revalorizacije tako da je knjigovodstveni iznos sredstva nakon revalorizacije jednak njegovom revaloriziranom iznosu. ili isključuje iz nabavne vrijednosti (bruto vrijednosti) sredstva koji se zatim povećava do neto prepravljenog (revaloriziranog) iznosa tog sredstva. postrojenja i opreme revaloriziraju se istovremeno. . brokerima. Promjena fer vrijednosti biološke imovine u nekom razdoblju iskazuje se kroz račun dobiti i gubitka. Članak 27. U slučaju da društvo trguje na više burzi. Troškovi prijevoza i slični troškovi potrebni za dovo enje imovine na tržište se isključuju. Prijenos revalorizacijskih rezervi u zadržanu dobit ne provodi se u računu dobiti i gubitka.Članak 23.

Izabrana metoda vrednovanja se primjenjuje na sva ulaganja u nekretnine (investicijske nekretnine). . kad postaju zalihe i primjenjuje se MRS 2. po trošku izgradnje na datum završetka radova (ili obnove). zamjenom. Ako je društvo steklo dugotrajnu imovinu. Ukoliko se imovina nabavlja uz odgodu plaćanja ili uz obročno plaćanje. Kod nekretnina koje je društvo sagradilo. Predujmovi za materijalnu imovinu u pripremi iskazuju se prema nominalnoj vrijednosti s obračunanom kamatom sukladno zaključenom ugovoru. umanjenoj za procijenjene troškove do točke prodaje. Članak 33. Društvo će početno mjeriti ulaganje u nekretnine po trošku nabave uvećan za transakcijske troškove. kao uobičajenu svrhu poslovanja. društvo će prestati mjeriti po fer vrijednosti. Predujmovi za materijalnu imovinu i materijalna imovina u pripremi Članak 29. Članak 30. Ulaganje u nekretnine je ona imovina ili dio imovine (zemljište ili zgrada. Menadžment društva će u trenutku stavljanja u upotrebu ili u trenutku kupnje odredi buduću svrhu imovine.Dobici ili gubici koje proizlaze iz početnog priznavanja poljoprivrednih proizvoda po fer vrijednosti umanjenoj za procijenjene troškove do točke prodaje društvo će uključiti u račun dobiti i gubitka kao prihod ili rashod razdoblja. kao požete proizvode biološke imovine. Članak 28. Ulaganja u nekretnine (investicijske nekretnine) Članak 31. Materijalna imovina u pripremi otpisuje se u potpunosti kada uprava društva zaključi da odustaje od takvog ulaganja. u trenutku žetve. ukoliko se ne može pouzdano utvrditi fer vrijednost. ili oboje) s namjenom (kao vlastita ili pod financijskim leasingom) najma i/ili povećanje kapitala umjesto. Ista se ne može klasificirati ako je namijenjena za proizvodne svrhe ili prodaju dobara ili usluga ili za administrativne svrhe. ili za prodaju. Do datuma završetka društvo primjenjuje MRS 16. Eventualna razlika izme u ove dvije vrijednosti tretira se kao trošak razdoblja (kamate). Članak 32. Predujmovi dani u devizama obračunavaju se po srednjem tečaju Centralne banke BiH na kraju obračunskog razdoblja. trošak ulaganja je njena fer vrijednost ili knjigovodstvena vrijednost zamijenjene imovine. klasificiranu kao ulaganje. u nabavnu vrijednost ulazi samo ona vrijednost koja bi se platila da se je plaćalo odmah i odjednom. Poljoprivredne proizvode.

Članak 36. Sudjelujućim interesom smatra se ulaganje društva neko drugo društvo kod kojega je glasačka moć (glasačka prava) društva ispod 20%. Po ovom modelu imovina će se nakon početnog priznavanja mjeriti po trošku nabave umanjenom za amortizaciju i eventualna naknadna umanjenja za štete i slično. Ukoliko ne postoji aktivno tržište gdje se mogu dobiti tekuće tržišne cijene. Društvo će u bilješkama iskazati njenu fer vrijednost. dionice u pridružena i ovisna društva u svojim odvojenim financijskim izvještajima društvo evidentira metodom troška ulaganja. Odluku o klasifikaciji donosi se u trenutku stjecanja. Članak 35. za potrebe vrednovanja nakon početnog priznavanja.) Društvo je za potrebe naknadnog vrednovanja ulaganja u nekretnine izabralo model fer vrijednosti. (varijanta 2. Ulaganja u dugotrajnu financijsku imovinu klasificiraju se. dionice u pridružena i ovisna društva u svojim odvojenim financijskim izvještajima društvo evidentira u skladu s MRS 39. od strane menadžmenta društva. (varijanta 2. Sve promjene proizišle iz tih promjena trebaju se priznati u računu dobiti i gubitka u razdoblju kad su iste nastale. Članak 37. zadnje cijene sličnih nekretnina na manje aktivnom tržištu. Zajmovi i potraživanja i Financijska Imovina raspoloživa za prodaju. kao: Financijska imovina koja se drži do dospijeća.Članak 34. (varijanta 1.) Udjeli.) Društvo je za potrebe naknadnog vrednovanja ulaganja u nekretnine izabralo model troška nabave. i procjenu fer vrijednosti ustvrditi temeljem projekcije diskontiranih neto novčanih tokova od najma investicijske imovine i prema cijenama najma koje vrijede na tržištu. izme u nepovezanih stranaka. društvo alternativno može procijeniti fer vrijednost imovine na slijedeći način: trenutne cijene na aktivnom tržištu nekretnina druge vrste. za imovinu slične namjene i lokacije. (varijanta 1. .) Udjeli. stanja ili lokacije.

Zajmovi i potraživanja iskazani u devizama i/ili uz deviznu klauzulu obračunavaju se po spot tečaju na dan bilanciranja kojeg čini srednji tečaj CB BiH na dan bilanciranja. ulaganja koja se drže do dospijeća vrednuju se prema amortiziranom trošku ulaganja primjenom efektivne kamatne stope. sva druga ulaganja iz toga portfelja obvezno se razvrstavaju u portfelj raspoloživih za prodaju. (varijanta 2. (varijanta 1. Imovina raspoloživa za prodaju se u trenutku stjecanja knjiži po nabavnoj cijeni. koja uključuje sve zavisne troškove ulaganja. Financijska imovina raspoloživa za prodaju obuhvaća svu financijsku imovinu koja nije razvrstana u neku od tri ostale kategorije. odnosno na dan kad se ugovorno obvezao na kupnju/prodaju financijske imovine. Nakon početnog priznavanja. odnosno na dan datum na koji je imovina isporučena društvu ili ju je društvo isporučilo. Ona uključuje sve instrumente koji se ne mjere po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka. Ako subjekt proda bilo koje ulaganje iz portfelja ulaganja koja se drže do dospijeća. bankarske naknade i sl. Zajmovi i potraživanja se u trenutku stjecanja knjiže po nabavnoj vrijednosti. pristojbe. Smanjenje fer vrijednosti ulaganja u vrijednosne papire tereti revalorizacijsku rezervu do svote revalorizacijske rezerve proistekle iz prijašnjeg povećanja vrijednosti.) Ulaganja/prodaja financijske imovine društvo evidentira na datum namire. zajmovi i potraživanja se vrednuju prema amortiziranom trošku ulaganja primjenom efektivne kamatne stope. ulaganja u imovinu raspoloživu za prodaju se mjere prema njihovoj fer vrijednosti. Ulaganja koja se drže do dospijeća u trenutku stjecanja knjiže se početno po fer vrijednosti koja uključuje sve zavisne troškove ulaganja kao što su: brokerske provizije. . izuzev u iznimnim okolnostima. koja uključuje sve zavisne troškove ulaganja. Nakon početnog priznavanja. Nakon početnog priznavanja. Povećanje knjigovodstvenog iznosa ulaganja u vrijednosne papire zbog rasta fer vrijednosti odobrava se vlasničkoj glavnici kao revalorizacijska rezerva. kao što su: brokerske provizije. Članak 39. u kojem se drže u tekućem i idućim dvama izvještajnim razdobljima.) Ulaganja/prodaja financijske imovine društvo evidentira na datum trgovanja.Članak 38. Članak 41. Društvo može bilo koji zajam i bilo koje potraživanje označiti kao imovinu raspoloživu za prodaju. Članak 40. bankarske naknade i sl. pristojbe.

(varijanta 1. Odgo ena porezna imovina predstavlja porezni učinak nastalih privremenih razlika. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji Članak 44. (varijanta 2. U visini iznosa za koji nije vjerojatno da će biti raspoloživa porezna dobit da bi se iskoristili neiskorišteni porezni gubici. Odgo ena porezna imovina Članak 43. kada će knjigovodstveni iznos imovine biti nadokna en ili obveza podmirena. bilo kao pojedinačan predmet ili sastavni dio skupine za prodaju. procjenom menadžment u idućih dvanaest mjeseci. Takva dugotrajna imovina. Odgo ena porezna imovina utvr uje se u visini važeće stope tekuće porezne obveze (10%). Visinu mogućeg pokrića prenešenih gubitaka utvr uje menadžment društva. tereti kapital kao negativna revalorizacijska rezerva. proistekle iz povećanja knjigovodstvene vrijednosti ulaganja. U te svrhe menadžment društva usvaja Odluku o vjerojatnosti pokrića neiskorištenih poreznih gubitaka oporezivom dobiti za razdoblje od pet (5) godina od dana nastanka poreznog gubitka. Društvo će klasificirati dugotrajnu imovinu kao „namijenjena prodaji” ako je imovina raspoloživa za trenutačnu prodaju i ako je prodaja. . tereti rashode razdoblja. Društvo će priznati odgo enu poreznu imovinu za iznos prenešenih neiskorištenih poreznih gubitaka u visini za koju je vjerojatno da će buduća oporeziva dobit biti raspoloživa i za koju neiskorišteni porezni gubici mogu biti upotrijebljeni. proistekle iz povećanja knjigovodstvene vrijednosti ulaganja. a predstavlja dio tekućeg poreza (dio angažiranog novca za plaćeni porez na dobit) koji se ne pokriva iz računovodstvene dobiti nego se njegovo pokriće odga a do vremena ukidanja privremene razlike.) Smanjenje knjigovodstvenog iznosa iznad revalorizacijske rezerve.) Smanjenje knjigovodstvenog iznosa iznad revalorizacijske rezerve. Dugotrajna imovina ili skupine za prodaju svrstane kao namijenjene prodaji mjere se po knjigovodstvenom iznosu ili fer vrijednosti umanjenoj za troškove koji će nastati prodajom.Čanak 42. se ne amortizira. ovisno koje je niže. odgo ena porezna imovina se ne priznaje. vrlo vjerojatna.

Nabavna vrijednost zaliha sadrži: troškove kupnje (kupovna cijena. Nabava zaliha se evidentira po stvarnim troškovima. a naknadno se može za mjerenje zaliha odabrati metodi troška nabave ili neto utrživoj vrijednosti. troškovi skladištenja osim u slučaju kada su dio proizvodnog postupka. troškovi prijevoza i slično). rad i opće troškove proizvodnje) te druge troškove koji su nastali dovo enjem zaliha na njihovu sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje. po pojedinim sličnim vrstama i namjenama zaliha. . Članak 46. porez koji se ne može odbiti. ovisno koja je niža.ZALIHE Članak 45. Troškovi uključuju trošak nabave. odnosno kada im je potrebno znatno vremensko razdoblje da bi bile spremne za namjeravanu uporabu ili prodaju.Troškovi posudbe. carina. Prosječne ponderirane cijene izračunavaju se prilikom svakog ulaska robe u skladište temeljem utvr enih količina i vrijednosti nakon ulaska novih zaliha. U nabavu vrijednost zaliha ne uključuje se: neuobičajena vrijednost otpadnog materijala i sl.) Obračun utroška zaliha odre uje se primjenom prosječnih ponderiranih cijena po pojedinim oblicima i namjenama zaliha.) Društvo primjenjuje metodu standardnog troška za potrebe mjerenja troška zaliha. društvo će kod nabave (stjecanja) zaliha iste priznati kao rashod razdoblja u kojem su nastali. te troškovi prodaje. troškove konverzije (materijal. kada se zalihe tretiraju kao nekvalificirano sredstvo. (varijanta 2. te ostale troškove koji su nastali u dovo enju zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje. U svim ostalim uobičajenim situacijama. iznimno i samo u slučaju kada se zalihe mogu klasificirati kao kvalificirano sredstvo. ali ne i tečajne razlike. Sukladno MRS-u 23 . administrativni opći troškovi o kojima ne ovisi dovo enje u sadašnje stanje i lokaciju. (varijanta 3. društvo će obvezno uključiti troškove posudbe u troškove zaliha.) Obračun utroška zaliha odre uje se primjenom metode FIFO. troškova. Društvo će primijeniti standardne cijene koje približno odražavaju stvarne nabavne vrijednosti i ako je to prihvatljivije iz praktičnih razloga. Zalihe društvo početno mjeri po trošku nabave. (varijanta 1. U troškove posudbe ulaze svi troškovi koji bi se mogli izbjeći da posudbe nije bilo. Članak 47.

nepovratni porez . njihova knjigovodstvena vrijednost svodi se na vrijednost koja se može realizirati. troškovi prijevoza i sl. Fiksni dio općih troškova proizvodnje temelji se na normalnom kapacitetu proizvodnje kojeg čini prosječna proizvodnja u narednih tri . U trošak zaliha treba uključiti: trošak nabave. Pri tome se polazi od pojedinačnih vrsta zaliha. Troškovima nabave ovih zaliha smatraju se: troškovi kupnje (kupovna cijena. Smanjenje vrijednosti zaliha priznaje se kao rashod razdoblja. za skupine roba koje imaju približno iste postotke marže.pet (3-5) godina uz normalne uvjete rada. Opći troškovi proizvodnje čine sustavno raspore eni fiksni i varijabilni dio. kojeg čine indirektni rad i indirektni materijal.). Trošak zaliha se utvr uje tako da se prodajna vrijednost zaliha umanji za odgovarajući postotak marže. u cijelosti ili djelomično zastarjele ili ako je smanjena njihova prodajna cijena. Smanjivanje vrijednosti zaliha provodi se u slučaju neadekvatne kvalitete izrade.Članak 48. oštećenja ili dotrajalosti zaliha odnosno kada je nadoknadiva vrijednost (vrijednost koja se može realizirati prodajom ili uporabom tih zaliha) ispod knjigovodstvene vrijednosti. Varijabilni dio. Kada prestanu okolnosti koje su djelovale na smanjenje vrijednosti zaliha vrijednost zaliha se treba povećati najviše do troška nabave. Članak 51. Metoda trgovine na malo društvo će koristiti kad nije praktično koristiti druge metode utvr ivanja troška zaliha. Ako su zalihe oštećene. Ostali troškovi su troškovi koji su nastali dovo enjem zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje. Članak 49. Zalihe nedovršene proizvodnje. ovisno o tome što je niže. Troškovi konverzije čine troškovi direktnog rada i opći troškovi proizvodnje koji se mogu dovesti u vezu sa sadašnjim stanjem i sadašnjom lokacijom zaliha. carina. Zalihe trgovačke robe u prodavaonicama vode se po prodajnim cijenama s uključenim porezom na dodanu vrijednost i uračunatom razlikom u cijeni. Eventualni gubici zbog redovnog održavanja uključuju se u prosjek. poluproizvoda i gotovih proizvoda vode se po trošku (metoda ukupnih troškova) ili neto utrživoj vrijednosti. Članak 50. trošak konverzije i druge troškove koji su nastali dovo enjem zaliha na sadašnju lokaciju i sadašnje stanje. . odnosno do vrijednosti koja se može realizirati. To povećanje vrijednosti zaliha treba provesti kao smanjenje rashoda povezanih sa zalihama u razdoblju u kojem je došlo do povećanja vrijednosti. ovise o obujmu proizvodnje.

ako se radi o imovini po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka. (varijanta 1. bankarske naknade i sl. Sve promjene u tržišnoj vrijednosti ulaganja do dana namire društvo evidentira kroz račun dobiti i gubitka. potraživanja od zaposlenih. a kada je dužnik likvidiran ili na drugi način prestao poslovati odnosno kada je po konačnoj presudi izgubljen spor. potraživanja za više plaćene svote s temelja dobitka.) Ulaganja/prodaja financijske imovine Društvo evidentira na datum trgovanja. potraživanja od kupaca.KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA Članak 52. čine rashode razdoblja i evidentiraju se kroz račun dobiti i gubitka. Članak 53. Članak 55. Potraživanja od podružnica i drugih poduzeća. a najkasnije na dan bilance. Sve promjene u tržišnoj vrijednosti ulaganja do dana namire. odnosno na dan datum na koji je imovina isporučena društvu ili ju je društvo isporučilo. ako se radi o imovini raspoloživoj za prodaju. Ispravak (smanjenje vrijednosti) potraživanja provodi se u razdoblju spoznaje o nemogućnosti naplate dijela ili ukupnog potraživanja na teret rashoda razdoblja. odnosno na dan kad se je ugovorno obvezao na kupnju/prodaju financijske imovine. (varijanta 2. Transakcijski troškovi kao što su: brokerske provizije. Kada društvo otpiše potraživanja i/ili kada za ista nastupi zastara. Imovina po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka se u trenutku stjecanja evidentira fer vrijednosti (nabavnoj vrijednosti). Otpis potraživanja provodi se samo u slučaju kada o tome donese odluku odgovarajući organ društva. Nakon početnog priznavanja. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA Članak 54. Potraživanja iskazana u devizama i/ili uz deviznu klauzulu obračunavaju se po spot tečaju na dan bilanciranja kojeg čini srednji tečaj Centralne banke BiH. pristojbe. Procjena mogućnosti naplate potraživanja provodi se uvijek kada potraživanje nije uplaćeno u ugovorenom roku. ulaganja u imovinu po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka mjere se prema njihovoj fer vrijednosti. ista će se prestati priznavati u bilanci društva.) Ulaganja/prodaja financijske imovine Društvo evidentira na datum namire. potraživanja od države i drugih institucija te ostala potraživanja iskazuju se po nominalnoj vrijednosti uvećanoj za kamate i druge naknade sukladno sklopljenom ugovoru. društvo će evidentirati direktno u kapital (revalorizacijske rezerve od uskla enja. koju čini zadnja cijena ponuda za kupnju na .

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI Članak 59. Eventualna prekoračenja po transakcijskim računima iskazuju se u bilanci stanja kao obveze prema financijskim institucijama u okviru tekućih obveza. Članak 58. osim ako nije odre ena kao instrument zaštite. Članak 57. . Članak 62. Članak 61. depoziti i kaucije iskazuju se po nominalnoj vrijednosti uvećanoj za kamatu sukladno sklopljenom ugovoru.burzi na dan bilanciranja. Članak 60. (varijanta 1. Derivativna imovina svrstava se u ovu kategoriju. Novac u blagajni u konvertibilnim markama (KM) iskazuje se u nominalnoj vrijednosti. depoziti i kaucije iskazani u devizama i/ili uz deviznu klauzulu obračunavaju se po spot tečaju na dan bilanciranja kojeg čini srednji tečaj Centralne banke BiH na dan bilanciranja. samo u iznimnim slučajevima. kada je njeno dospijeće u roku kraćem od godine dana od dana bilanciranja. Članak 56. Dani zajmovi. Dani zajmovi. Novac na računima koji se vode u konvertibilnim markama (KM) u organizaciji platnog prometa i bankama vodi se u nominalnim svotama prema izvodu o stanju i prometu tih računa. Ulaganja koja se drže do dospijeća. Novčani ekvivalenti obuhvaćaju depozite po vi enju i oročene depozite s rokom dospijeća do tri mjeseca u KM i u stranim valutama. Ostala kratkoročna financijska imovina iskazuju se po nabavnoj vrijednosti uvećanoj za kamatu sukladno sklopljenom ugovoru. Devize na računima u banci i blagajni iskazuju se prema srednjem tečaju Centralne banke BiH na dan bilanciranja.) Kod sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima od poslovnih aktivnosti primjenjuje se izravna metoda. društvo će klasificirati kao kratkotrajnu financijsku imovinu. Ukoliko nema ponude na dan bilanciranja uzima se zadnja cijena raspoloživa izme u dva datuma bilanciranja. Novac se sastoji od novca u bankama i gotovine.

a nemaju elemenata da se iskažu kao potraživanje. Članak 66. Iznos revalorizacijske rezerve utvr uje se kao razlika izme u knjigovodstvene vrijednosti imovine i njene tržišne vrijednosti. Članak 64. iskazuju se kao aktivna vremenska razgraničenja. Revalorizacijska rezerva formira se revalorizacijom nematerijalne imovine. Članak 67. Rezerve se iskazuju po nominalnoj vrijednosti izdvajanja iz neto dobiti i to posebno za zakonske rezerve. Kada se steknu uvjeti za ispostavljanje dokumenata po osnovi kojeg se stječu potraživanja. kao i svota koja se odnosi na buduće razdoblje. . mora biti iskazana na odgovarajućoj knjigovodstvenoj ispravi i mora biti zadovoljeno načelo nastanka doga aja i sučeljavanja prihoda s rashodima.) Kod sastavljanja izvještaja o novčanim tokovima od poslovnih aktivnosti primjenjuje se neizravna metoda. a obračunavaju se u troškove razdoblja na koje se odnose. materijalne imovine i ostale nemonetarne imovine na dan bilance. Društvo će formirati i koristiti statutarne rezerve ako je i kako je odre eno statutom. Razlog razgraničavanja. Upisani kapital iskazuje se na posebnom računu u svoti koja je upisana u sudski registar prilikom osnivanja. KAPITAL I REZERVE Članak 65. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA Članak 63. Plaćeni troškovi unaprijed za buduće razdoblje iskazuju se kao aktivna vremenska razgraničenja. Osnova prihodovanja i iskazivanja takvih svota na vremenskim razgraničenjima mora biti utvr ena u odgovarajućim knjigovodstvenim ispravama. posebno za statutarne rezerve. Prihodi obračunani u korist tekućeg razdoblja. te ostale rezerve. Revalorizacijska rezerva koja preostane prenosi se u zadržanu dobit kada se proda ili na neki drugi način otu i sredstvo koje je revalorizirano.(varijanta 2. Kapital predstavlja trajni najkvalitetniji izvor sredstava. Revalorizacijska rezerva koristi se i za nadoknadu smanjenja vrijednosti revalorizirane imovine do visine revalorizacije te imovine. vremenska razgraničenja se prenose na račune potraživanja. U tom slučaju transfer revalorizacijske rezerve ne provodi se u računu dobiti i gubitka. odnosno čini čistu imovinu poduzeća. odnosno promjene upisa vrijednosti kapitala.

Društvo može ukinuti rezerve za vlastite dionice/udjeli jedino ako se iste povuku ili ih smanjiti za iznos za koji one prelaze iznos niže iskazane vrijednosti otkupljenih vlastitih dionica/udjela kao korektivnog konta unutar kapitala (glavnice). Članak 68. Raspored neto dobit tekuće godine društvo će izvršiti prema sljedećem redoslijedu prioriteta: za pokriće prenesenih gubitaka iznad visine kapitala. ili veći dio ukoliko se je društvo obvezalo statutom. dio temeljnog kapitala za pokriće gubitaka. Pokriće poslovnih gubitaka tekućeg razdoblja. Članak 69. Članak 70. uvećano za transakcijske troškove. Članak 71. Varijanta samo za dionička društva Društvo će u zakonske rezerve unositi deseti (peti) dio dobiti tekuće godine. dio zakonskih rezervi za pokriće gubitaka (ukoliko postoje). te za kao akumuliranu (zadržanu) dobit.Ostale rezerve društvo će koristiti u bilo koju svrhu. iz dobiti za raspodjelu ili iz zadržane dobiti će izdvojiti dio sredstava za vlastite dionice/poslovne udjele u njihovoj nominalnoj vrijednosti. za pokriće prenesenih gubitka do visine kapitala. skladu sa statutom i odredbama Zakona o gospodarskim društvima. U slučaju kada društvo otkupljuje vlastite dionice/poslovne udjele. za formiranje i unos u zakonske rezerve. za isplatu dioničarima. Otkup vlastitih dionica/udjela predstavlja smanjenje temeljnog kapitala i evidentira se u glavnici po nominalnoj vrijednosti uloženih sredstava. kao i prenesenih poslovnih gubitaka vrši se iz sljedećih izvora sredstava prema sljedećem redoslijedu: dio akumulirane (zadržana) dobiti za pokriće gubitaka. ako ih društvo formira. za formiranje i unos u statutarne rezerve. sve dok te zakonske rezerve ne dosegnu četvrtinu (25%) temeljnog kapitala. odnosno vlasnicima udjela u Društvu. dio statutarnih rezervi za pokriće gubitaka. . U poslovnim knjigama društva posebno se iskazuje neto dobit tekuće godine i zadržana dobit. odnosno preneseni gubitak u poslovanju.

DUGOROČNA REZERVIRANJA I NEPREDVI ENE OBVEZE Članak 72. Nakon početnog priznavanja. Članak 74. društvo će mjeriti obveze prema povezanim poduzećima. Obveza prema povezanim poduzećima društvo će iskazati u iznosima koji bi se ostvarili da se radi o transakciji izme u ostalih stranki informiranih i voljnih za transakciju u tržišnim uvjetima. Izvedena obveza društva je ona proizišla iz uobičajene i ustaljene poslovne prakse kojima društvo ukazuje drugima da prihvaća odre ene odgovornosti proizišle iz takve poslovne prakse. Društvo će iste tretirati kao nepredvi ene obveze i iste objaviti u bilješkama uz financijske izvještaje. DUGOROČNE OBVEZE Članak 75. Društvo će diskontirati iznos rezerviranja jedino ako je učinak vremenske vrijednosti novca značajan. Uz suglasnost menadžmenta društvo za procjenu izdataka potrebnih za izmirenje obveze. obveze prema dobavljačima i ostale dugoročne obveze po fer vrijednosti. Iznos budućih izdataka potrebnih za njihovo podmirenje odre uje menadžment temeljem njihove procjene. može angažirati neovisne stručnjake. Članak 76. Društvo će na svaki datum bilanciranja procijeniti dali postoje realne osnove za daljnje evidentiranje rezerviranja. Društvo će priznati obveze za dugoročna rezerviranja samo ako postoji obvezujući doga aj koji će stvoriti zakonsku ili izvedenu obvezu odljeva sredstava u budućim razdobljima i ako nema realne alternative osim podmirenja iste. Obveze prema povezanim poduzećima. na dan bilanciranja. . Proizišle razlike evidentiraju se u računu dobiti i gubitka tekućeg razdoblja. Članak 73. Društvo neće priznati moguće obveze kao niti obveze za koje nije vjerojatno da će podmirenje obveza zahtijevati odljev resursa ili se ne može dovoljno pouzdano procijeniti iznos obveze. obveze prema dobavljačima i ostale dugoročne obveze početno se iskazuju po nominalnoj vrijednosti prema zaključenom ugovoru. Obveze iskazane u devizama ili uz valutnu klauzulu preračunavaju se po srednjem tečaju Centralne banke BiH na dan bilance. Ukidanje rezerviranja se vrši evidentiranjem u korist ostalih prihoda razdoblja.

Obveze prema povezanim poduzećima. ODGO ENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA Članak 80. depozita i sl. obveze s temelja udjela u rezultatu te ostale kratkoročne obveze iskazuju se u vrijednosti koja je iskazana u odgovarajućoj knjigovodstvenoj ispravi. Proizišle razlike evidentiraju se u računu dobiti i gubitka tekućeg razdoblja. koje će imati za posljedicu oporezive iznose pri odre ivanju oporezive dobiti (poreznog gubitka) u budućim razdobljima kada će knjigovodstveni iznos sredstava biti vraćen ili obveza podmirena. obveze za poreze. Obveze iskazane u devizama ili uz valutnu klauzulu preračunavaju se po srednjem tečaju Centralne banke BiH na datum bilance.. izuzev financijskih obveza po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka. U tom slučaju društvo će priznati novu obvezu u visini fer vrijednosti danog jamstva. obveze za predujmove. obveze prema dobavljačima. Odgo ena porezna obveza utvr uje se u visini važeće nominalne stope tekuće porezne obveze (10%). društvo će priznati u računu dobiti i gubitka. obveze s temelja zajmova. doprinose i druge pristojbe. . Razlika izme u amortiziranog iznosa financijske obveze u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost evidentira se kroz račun dobiti i gubitka tekućeg izvještajnog razdoblja. zajmove. porezni učinak privremenih razlika iskazuje se kao odgo ena porezna obveza. Obveze po mjenicama i čekovima. depozite te obveze po dužničkim vrijednosnim papirima društvo iskazuje po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope.Obveze za kredite. Kada se pribave dokumenti za priznavanje obveza ukidaju se vremenska razgraničenja u korist računa obveza. a razliku izme u plaćenih primitaka i/ili knjigovodstvene obveze umanjene za iznos fer vrijednosti nove financijske obveze. U pasivi – obvezama. Članak 78. Na teret obračunskog razdoblja uračunavaju se i troškovi za koje ne postoje odgovarajuće knjigovodstvene isprave da bi se mogli priznati kao obveza. Članak 77. On je dio poreza na dobit čije je dospijeće – plaćanje odgo eno do vremena ukidanja privremene razlike. obveze prema kreditnim institucijama. KRATKOROČNE OBVEZE Članak 79. Društvo će isknjižiti financijsku obvezu danom podmirenja ili zakonskim prijenosom na drugog dužnik uz uvjet nepostojanja bilo kakvih jamstva novom dužniku za podmirenje iste. odnosno ostalim vrijednosnim papirima iskazuju se u nominalnoj vrijednosti vrijednosnih uvećanoj za kamate ako su ugovorene. a za koje se sa sigurnošću može utvrditi da se odnose na tekuće obračunsko razdoblje. obveze prema zaposlenima.

Za realizaciju iz prethodnih obračunskih razdoblja i za onu koja je u tekućem . se troškovi u svezi s tim uslugama i troškovi potrebni za dovršenja usluga mogu pouzdano utvrditi. je stupanj dovršenosti transakcije moguće pouzdano izmjeriti. društvo ne zadržava stalno sudjelovanje u upravljanju do stupnja koji se može povezati s vlasništvom niti učinkovito kontrolira prodaju proizvoda ili robe. Članak 84. Prihodi od prodaje proizvoda i robe priznaju se ako: su na kupca preneseni svi značajni rizici i koristi od vlasništva nad proizvodima ili robom. Prihodi se priznaju ako: je prihode moguće pouzdano utvrditi. Stupanj dovršenosti ugovora utvr uje se: udjelom nastalih troškova u ukupno procijenjenim troškovima. Članak 86. Članak 85. PRIHODI Članak 82. Prihodi od prodaje usluga. prihodi se odga aju. obračunavaju se prema stupnju dovršenosti (postotne dovršenosti) transakcije na dan bilance. prihodi se priznaju do svote nastalih troškova koji će se vjerojatno nadoknaditi. utvr ivanjem fizičkih mjera ugovorenog posla. a za koje nije bilo iskazano potraživanje u poslovnim knjigama. Kada se rezultat ugovora o izgradnji ne može pouzdano procijeniti. je vjerojatno da će se prodani proizvod ili roba naplatiti. Ako se u trenutku nastanka doga aja procijeni da naplata nije izvjesna. čiji je ishod moguće pouzdano utvrditi. Članak 83.Članak 81. postoji vjerojatnost naplate. U korist vremenskih razgraničenja evidentiraju se i naplaćeni prihodi koji se odnose na buduće razdoblje. Prihodi koji nemaju uvjete za priznavanje u tekućem obračunskom razdoblju odga aju se preko vremenskih razgraničenja za buduća razdoblja. pregledom dovršenih radova. a troškovi se priznaju kao rashod u razdoblju u kojem nastaju. je troškove koji su nastali ili koji će nastati u svezi s prodajom moguće pouzdano izmjeriti. je svotu prihoda moguće pouzdano utvrditi.

a prema ugovorenim uvjetima. tantijema i dividendi priznaju se pod uvjetima: vjerojatnosti naplate i pouzdanost utvr ivanja prihoda. Prihodi po osnovi kamata obračunavaju se svaki mjesec po ugovorenim kamatama. Prihodi iz ugovora o izgradnji. prihodi se priznaju samo do svote nastalih troškova iz ugovora koje je vjerojatno da će biti nadokna eni. a sukladno ugovoru. Članak 89. U slučaju ugovora s fiksnom cijenom rezultat ugovora se može pouzdano utvrditi ako je moguće prihod i troškove pouzdano utvrditi te ako postoji vjerojatnost naplate. a najkasnije na datum bilanciranja. ako se troškovi koji se mogu pripisati ugovoru mogu se jasno identificirati i pouzdano utvrditi. priznaju se u prihode kada: društvo udovoljava danim uvjetima.obračunskom razdoblju obračunana u korist prihoda potraživanja se ispravljaju na teret troškova. rezultat ugovora može se pouzdano utvrditi ako postoji vjerojatnost naplate. odnosno naknada ulagačima obračunavaju se nakon što je pravo na naplatu tih sredstava utvr eno. Članak 87. Državne potpore. U slučaju ugovora tipa troškovi plus. je vjerojatno da će potpore primiti. Članak 88. Članak 90. treba priznati stupnju dovršenosti aktivnosti izgradnje na dan bilance. uključujući i nenovčane potpore. Prihodi od dividendi. . Prihodi od financijskog najma priznaju se u vremenu trajanja najma prema ugovorenim uvjetima koristeći pri tome metodu istih periodičnih stopa prihoda. Članak 91. Prihod od najamnine pri poslovnim najmovima raspore uje se prema razdobljima na koja se odnosi za vrijeme trajanja najma. Kada se rezultat ugovora o izgradnji ne može sigurno utvrditi. Prihodi po osnovi kamata. Prihodi od dividendi priznaju se prema nastanku doga aja. kada je rezultat ugovora moguće pouzdano utvrditi. Kamate se obračunavaju metodom efektivne kamatne stope i priznaju se u prihode razmjerno vremenu korištenja sredstava od strane dužnika. Članak 92. Unaprijed naplaćena najamnina se razgraničava do razdoblja na koje se odnosi.

a koji proistječu iz istih transakcija i drugih doga aja. kada društvo udovoljava utvr enim uvjetima i kada je potpora primljena. Članak 94.) Državne potpore povezane sa sredstvima priznaju se tako da se njena vrijednost oduzme od knjigovodstvene vrijednosti odnosnog sredstva. Članak 96. (varijanta 2. (varijanta 1. ali ne moraju proisteći iz redovnih aktivnosti društva. RASHODI Članak 97. Priznavanje rashoda pojavljuje se istodobno s priznavanjem obveza ili smanjenja sredstava. utvr ene po neto načelu – prodajna vrijednost veća od knjigovodstvene vrijednosti. . kao i iz porasta knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine. ali ne ono s raspodjelom sudionicima u glavnici (vlasnicima). revalorizacija vrijednosnih papira.) Državne potpore povezane sa sredstvima priznaju se u prihod u razdoblju u kojem se mogu povezati s odgovarajućim rashodima. Dobitke od prodaje dugotrajne imovine. (varijanta 2. a čine ih npr. (varijanta 1.) Državne potpore koje se daju za već nastale troškove (gubitke) priznaju se kao umanjujuća stavka povezanih rashoda (storno). Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku odljeva ili smanjenja sredstava ili stvaranja obveza što za posljedicu ima smanjenje glavnice.) Državne potpore koje se daju za već nastale troškove (gubitke) priznaju se u prihode kada društvo udovoljava utvr enim uvjetima i kada je potpora primljena. Nerealizirane dobitke od ulaganja u vrijednosne papire društvo iskazuje kada je tržišna vrijednost ulaganja viša od troška ulaganja nekog vrijednosnog papira.Članak 93. Rashodi se mogu priznati i u izravnom sučeljavanju s povezanim prihodima. Prihodi su i dobici koji udovoljavaju definiciji prihoda. Članak 95. društvo će iskazati u računu dobiti i gubitka kao kategoriju dobitci od prodaje stalnih sredstava. Dobici su povećanja ekonomskih koristi. dobici od prodaje dugotrajne imovine.

Subjekt je dužan kapitalizirati troškove posudbe kao dio troška imovinske stavke koji se mogu izravno pripisati stjecanju. Očekivani gubitak po ugovoru priznaje se kao rashod. Pri ugovoru o izgradnji kod kojeg se rezultat ne može sa sigurnošću utvrditi troškovi iz ugovora priznaju se kao rashod razdoblja u kojem su nastali. Članak 99. primjenjuje se metoda prosječnih ponderiranih cijena. Subjekt je dužan ostale troškove posudbe priznati kao rashod razdoblja u kojem su nastali. primjenjuje se metoda FIFO. kao i iz pada knjigovodstvene vrijednosti dugotrajne imovine. (varijanta 1. izgradnji ili proizvodnji te imovinske stavke koja se može klasificirati (odrediti) kaso kvalificirano sredstvo. (varijanta 2.) Za utvr ivanje troškova utrošenog materijala sirovina i sl. Članak 100. Gubici su najčešće smanjenje ekonomskih koristi i smanjenja vrijednosti imovine. Članak 98. utvr ene po neto načelu – prodajna vrijednost manja od knjigovodstvene vrijednosti. Gubitke od prodaje dugotrajne imovine. društvo će iskazati u računu dobiti i gubitka kao stavku gubitci od prodaje stalnih sredstava.Kada se očekuje da će se ekonomske koristi ostvarivati u nekoliko obračunskih razdoblja. Članak 101. Pri ugovoru o izgradnji kod kojeg se rezultat može pouzdano utvrditi troškovi se priznaju ovisno o stupnju dovršenosti aktivnosti izgradnje na dan bilance. postrojenja i opreme i nematerijalne imovine).) Za utvr ivanje troškova utrošenog materijala sirovina i sl. Kvalificirana sredstvo (imovinska stavka) je neka imovina kojoj je potrebno znatno vremensko razdoblje da bi bila spremna za namjeravanu uporabu ili prodaju Troškovi posudbe su kamate i drugi troškovi koji nastanu subjektu u svezi s posudbom sredstava. Nerealizirane gubitke od ulaganja u vrijednosne papire društvo iskazuje kada je tržišna vrijednost ulaganja niža od troška ulaganja nekog vrijednosnog papira. rashodi se priznaju temeljem sustavnog rasporeda (kao što je amortizacija nekretnina. kao i oni koji su proistekli iz prodaje dugotrajne imovine. . Gubicima se smatraju i nerealizirani gubici kao što je onaj koji je proizišao iz revalorizacije vrijednosnih papira. poplava. Gubici su druge stavke koje udovoljavaju definiciji rashoda ali ne moraju proisteći iz redovnih aktivnosti. Gubicima se smatraju oni koji su proistekli iz katastrofa kao što je potres.

odnosno gubitak. Obveza temeljem neisplaćenih primanja se vrednuje u nediskontiranom iznosu. Troškovi primanja zaposlenih se priznaju u razdoblju u kojem je subjekt primio usluge od zaposlenika. Kratkoročna primanja zaposlenih (plativa u roku od dvanaest mjeseci) se priznaju kao rashod u razdoblju u kojem zaposlenik pruža uslugu. Promjene računovodstvenih procjena uključuju se samo u dobit ili gubitak razdoblja u kojem je bila promjena računovodstvene procjene. nova računovodstvena politika se primjenjuje prespektivno. Ako prepravljanje nije izvedivo. Svi troškovi i rashodi koji se odnose na obračunsko razdoblje moraju biti obuhvaćeni u financijskim izvještajima. TEMELJNE POGREŠKE. a ne u razdoblju isplate ili obveze za isplatom. U tom slučaju društvo neće prepravljati prethodna razdoblja. Otpremnine se priznaju ako subjekt ima odgovarajuće dokaze o preuzetoj obvezi raskida radnog odnosa s jednim ili više zaposlenih prije njihovog redovitog datuma umirovljenja ili isplate otpremnina na temelju ponude zaposlenicima da ih potakne na dobrovoljan raskid radnog odnosa. Ispravak temeljne pogreške iz prethodnog razdoblja iskazuje se uskla enjem početnog stanja zadržanih zarada. Članak 103.Članak 102. Usporedne informacije se prepravljaju. Ako promjena računovodstvenih procjena utječe i na buduće razdoblje promjena se uključuje u račun dobiti i gubitka budućih razdoblja. ukupan učinak promjene se uključuje u dobit. Društvo je za potrebe financijskog izvještavanja usvojilo financijski koncept kapitala. Ako ukupan učinak nije moguće odrediti. Dobit je ostatak vrijednosti koji se dobije kada se od prihoda odbiju rashodi koji uključuju i uskla enje za očuvanje kapitala. kao uloženi novac odnosno uložena kupovna moć. DOBIT Članak 104. . Ako rashodi prelaze prihode preostala vrijednost je gubitak. a sukladno Me unarodnim računovodstvenim standardima. budući da se polazi od težnje za održavanjem kupovne moći uloženog novca. PROMJENE OBUSTAVLJENO POSLOVANJE RAČUNOVODSTVENIH PROCJENA I Članak 105. dobit društva ostvaren je samo onda kada je financijska vrijednost neto imovine (glavnice) na kraju razdoblja veća nego na početku razdoblja. Svi troškovi i rashodi koji nisu spomenuti u ovom poglavlju utvr uju se prema prethodno navedenim člancima. Sukladno tom konceptu.

Za sve transakcije čije evidentiranje nije odre eno ovim Pravilnikom direktno se primjenjuju odredbe iz dotičnog MSFI/MRS. te činjenicu da su usporedni podaci prepravljeni. prioritet u primjeni imaju odredbe Me unarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI). Me unarodnih računovodstvenih standarda (MRS).2010. kao i pratećih Uputa i Objašnjenja Odbora za me unarodne standarde (IASB). ZAVRŠNE ODREDBE Članak 107. Članak 108. U slučaju kolizije s odredbama ovog Pravilnika. Ove računovodstvene politike primjenjuju se počevši od 01. godine. Računovodstvene politike se dosljedno primjenjuju na slične transakcije. Ispravak se iskazuje kao uskla enje početnog stanja zadržanih zarada (prenesene dobiti ili gubitka). Odluku o promjeni računovodstvenih politika donosi Uprava/direktor društva. Promjena računovodstvenih politika primjenjuje se retroaktivno. svotu uskla enja zadržanih zarada. . Promjene računovodstvenih politika provode se ako to zahtijeva zakon.01.PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA Članak 106. tijelo koje tumači računovodstvene standarde ili ako bi nova računovodstvena politika prikladnije prikazivala doga aje ili transakcije u financijskim izvještajima. Društvo objavljuje (u bilješkama uz financijske izvještaje) razloge promjene računovodstvenih politika.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->