Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 7. 9. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.245

Biv{i na~elnik General{taba VJ-a pomagao ratne zlo~ine

Mom~ilu Peri{i}u
27 godina zatvora
2-3. strana

KVALIFIKACIJE ZA EP BiH i drugi put bolja od Bjelorusije

Petar Bari{i}, savjetnik predsjednika Federacije BiH

PROTESTI U [IROKOM SU POSLJEDICA NEZAKONITOG PROVO\ENJA REVIZIJE
5. strana

Foto: Muhamed TUNOVI]

Misimovi} pogodio za veliko slavlje
46. strana

DANAS PRILOG

SUD BiH Po~elo su|enje u predmetu Turkovi}

DIANA KAJMAKOVI]: DOKAZA]EMO SVE [TO IM SE STAVLJA NA TERET
13. strana

U @I@I
Sjednica Predstavni~kog doma FBiH
Foto: A. KAJMOVI]

2

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Biv{i na~elnik General{taba VJ-a p

Mom~ilu P
Peri{i} je, kako se navodi u presudi, odgovoran jer je Vojsci logisti~ku pomo}, odnosno podr`avao te{ke zlo~ine koje je ta Zagrebu U BiH i Hrvatskoj vi{e od sedam hiljada oficira Vojske
Biv{i na~elnik General{taba Vojske Jugoslavije Mom~ilo Peri{i} ju~er je osu|en na 27 godina zatvora zbog podr`avanja i pomaganja ratnih zlo~ina i zlo~ina protiv ~ovje~nosti u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu. Ha{ko tu`ila{tvo je u 13 ta~aka optu`nice Peri{i}a teretilo za pomaganje i podr`avanje ubistava i nehumanih djela u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu. Pretresno vije}e Ha{kog suda ocijenilo je da je Peri{i} kriv po 12 ta~aka optu`nice, dok ga je oslobodilo odgovornosti za istrebljenja u Srebrenici.

27 godina z
Prihva}en izvje{taj
Adrovi}: VSTV nema ~arobni {tapi}, dva miliona je neobra|enih predmeta Plan rada Finansijske policije povu~en radi dorade
Predstavni~ki dom Parlamenta FBiH ju~er je prihvatio izvje{taj o radu Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH za 2010. uz konstataciju ve}eg broja poslanika kako gra|ani nemaju ba{ puno razloga za povjerenje u pravosudnu vlast. Ukazano je na nedopustivu ~injenicu da veliki broj optu`nica za krivi~na djela rezultira osloba|aju}im presudama, zbog ~ega je osobama oslobo|enim optu`bi samo u 2009. ispla}eno preko dva miliona maraka. Upozoreno je i na optu`nice koje se, kako je re~eno, „baziraju na pogre{nim argumentima, {to mo`e imati dalekose`ne posljedice po gra|ane“ Navedeni su i nikad rije. {eni slu~ajevi podmetanja bombe na mezar Alije Izetbegovi}a, ubistava Ned`ada Ugljanina i Joze Leutara, obra~una Delali} – Turkovi}, ali i da je pravosu|e znalo biti veoma efikasno u procesuiranju slu~ajeva poput „vojnika koji je ukrao vre}u bra{na“ .

o radu VSTV-a
- VSTV nema ~arobni {tapi}, ali vas pozivam da i vi uradite ono {to je u va{oj ingerenciji. Ona je kazala da sve optu`nicepodlije`u pravnoj provjeri, ali su na snazi tek kad ih potvrdi sud. Objasnila je da se optu`nica podi`e kad tu`ilac smatra da ima dovoljno dokaza za to, ali mu niko ne mo`e garantovati da }e rezultirati osu|uju}om presudom.

Peri{i} oslobo|en odgovornosti za istrebljenje u Srebrenici

Reuters

Individualna odgovornost
Peri{i} je progla{en krivim po osnovu individualne odgovornosti, odnosno nije dokazano da je imao efektivnu komandnu odgovornost nad vojskom Republike Srpske i republike srpske Krajine. Peri{i} je, kako se navodi u presudi, odgovoran jer je Vojsci Republike Srpske pru`ao kadrovsku i logisti~ku pomo}, odnosno podr`avao te{ke zlo~ine koje je ta vojska ~inila.

Za nezavisno pravosu|e
Predstavni~ki dom je na prijedlog Irfana Ajanovi}a (SDA) usvojio zaklju~ak kojim se podr`ava VSTV u borbi za nezavisnost pravosu|a, a posebno {to nije dozvolio da se njegovim ~lanovima daju politi~ki zadaci, kao {to je to bilo 2. septembra na Jahorini. Plan rada Finansijske policije FBiH za ovu godinu Vlada je povukla iz procedure radi dorade, jer po ocjeni ve}ine „sadr`i niz stavki koje izlaze iz okvira rada ove institucije“ dok je prihva}en izvje{taj , o radu u 2010. - Ovakva institucija ne smije imati subjektivne i nestru~ne izvje{taje jer se radi o aktivnostima usko vezanim za funkcioniranje sistema. Ako nekoliko izvje{taja padne na sudu, institucija koja ih je podnijela gubi kredibilitet, kazao je predsjednik Kluba SDA Ismet Osmanovi}.

- Pretresno vije}e je ustanovilo da je od septembra 1992. do novembra 1995. Vojska Republike Srpske u Sarajevu provela dugotrajnu kampanju granatiranja i snajperskog djelovanja, koja je za ishod imala pogibiju stotina civila, dok su hiljade civila ranjene. Pretresno vije}e je prou~ilo ~injenice koje se odnose na devet slu~ajeva granatiranja i deset slu~ajeva snajperisanja do kojih je do{lo u Sarajevu i utvrdilo da je Vojska RS-a po~inila slijede}e zlo~ine: ubistvo kao zlo~in protiv ~ovje~nosti, ubistvo kao ratni zlo~in, nehumana djela kao zlo~in protiv

~ovje~nosti i napade na civile kao ratnih zlo~in. U ljeto 1995. Vojska Republike Srpske je napala Srebrenicu, koju je Vije}e sigurnosti Ujedinjenih nacija prethodno proglasio zonom sigurnom za civilno stanovni{tvo. Po zauzimanju Srebrenice, Vojska RSa se upustila u prisilno premje{tanje i masakriranje hiljada muslimanskih civila. Pretresno vije}e je utvrdilo da je Vojska RS-a u Srebrenici po~inila slijede}e zlo~ine: ubistvo kao zlo~in protiv ~ovje~nosti i ratni zlo~in, nehumana djela kao zlo~in protiv ~ovje~nosti, progon kao zlo~in protiv ~o-

14 izvora finansiranja
- Du`na sam pitati i o slu~aju pokojne tu`iteljice Dijane Mili} koju li~no nisam poznavala. Mislim da se stvorilamedijskahajkazbogafereindeks i da tu`iteljica nije izdr`ala pritisak i zbog toga je umrla. Ona je predstavljala instituciju, a kad neko predstavlja instituciju, mora mu se dozvoliti da radi, kazala je HafezaSabljakovi} (DNZ). Potpredsjednica VSTV-a Enisa Adrovi} navela je da od dva miliona neobra|enih sudskih predmeta ima ~ak 1,5 miliona komunalnih predmeta dodav{i kako ova institucija ~ini sve kako bi rije{ila taj problem. - Veliki problem je finansiranje pravosu|a koje ide iz 14 izvora. Na taj na~in je onemogu}en jednak pristup pravdi, jer dok jedan kantonalni bud`et predvi|a kapitalna ulaganja u pravosu|e,u drugom sud ne mo`e da plati ni komunalne tro{kove. Predlo`ili smo finansiranje iz jednog, dr`avnog bud`eta ili iz ~etiri – entitetskih, distrikta Br~ko i dr`avnog, navela je i dodala:

Dervi{evi}ev status
- O~ekujem od Vlade da razrije{i pitanje statusa glavnog inspektora (Zufera Dervi{evi}a). Svima je jasno da se radi o imenovanju koje nikad nije izvr{eno od ovla{tenog organa i to treba razrije{iti, poru~io je Osmanovi}. Poslanici su prihvatiliizvje{taj o radu Porezne uprave FBiH za 2010. i program rada za ovu godinu.
S. [EHER^EHAJI]

V I J E S T I

Odgo|en sastanak stranaka platforme

Analiza kadrovskih rje{enja
Sastanak predstavnika stranaka okupljenih oko platforme SDA, SDP-a BiH, HSP-a BiH i NS-a Radom za boljitak, na kojem je trebalo da se analizira dosada{nje djelovanje na federalnom nivou, ju~er nije odr`an. Razlog je nedostatak vremena, a novi termin je po~etak idu}e sedmice. - Na sastanku je bilo planirano da se iznesu vrlo kvalitetno ura|ane analize sa prijedlozima rje{enja. Analize se baziraju na dosad realiziranim kadrovskim rje{enjima kad su u pitanju nova imenovanja od uspostave Vlade FBiH, ali sadr`e i analizu iz prethodnog perioda u funkcionairanju federalne Vlade sa aspekta institucionalne ravnopravnosti naroda u Federaciji BiH, kazao je @ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH, ju~er za Oslobo|enje. U analizama }e, prema Budimirovim rije~ima, biti i podaci o svemu {to je bilo planirano da se uradi u dosada{njem periodu od uspotave federalne vlasti, da

li je to ura|eno, kao i na koji na~in je ura|eno. Na sastanku lidera stranaka potpisnica platforme sa vr{iocima ~elnih funkcija u FBiH odr`anim krajem augusta date su konkretne obaveze za izradu pomenutih analiza. Osim Budimira, analize treba da pripreme i federalni premijer Nermin Nik{i}, dopremijer i federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Jerko Ivankovi} Lijanovi} i federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Adil Osmanovi}. Prethodni sastanak je sazvan na zahtjev HSP-a iz kojeg su izrazili nezadovoljstvo provo|enjem planiranih aktivnosti na federalnom nivou.
M. \. R.

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U @I@I

3

pomagao ratne zlo~ine

Peri{i}u
Republike Srpske pru`ao kadrovsku i vojska ~inila u Sarajevu, Srebrenici i Jugoslavije
Progla{en krivim za pomaganje u napadima na Sarajevo

zatvora
Kazna manja za 1.078 dana
vje~nosti i istrebljenje kao zlo~in protiv ~ovje~nosti. Pretresno vije}e je utvrdilo da je Vojska srpske Krajine granatirala Zagreb 2. maja 1995. kada je pet ljudi izgubilo `ivot, a njih 46 ranjeno. Naredni dan je VSK ponovno granatirao Zagreb i tada su ubijene dvije osobe, a 54 su ranjene. Vije}e je zaklju~ilo da je VSK u Zagrebu po~inio slijede}e zlo~ine: ubistvo kao zlo~in protiv ~ovje~nosti i ratni zlo~in, nehumana djela kao zlo~in protiv ~ovje~nosti i napade na civile kao ratni zlo~in. Pretresno vije}e je ustanovilo da je pod nadzorom generala Mom~ila Peri{i}a Vojska Jugoslavije osiguravala logisti~ku pomo} {irokih

Mom~ilo Peri{i} se u martu 2005. dobrovoljno predao Ha{kom tribunalu. Su|enje je zapo~elo 2. oktobra 2008. i trajalo je do 11. januara ove godine i tokom njega saslu{ana su ukupno 94 svjedoka. Izre~ena zatvorska kazna od 27 godina bi}e umanjena za 1.078 dana, koje je Peri{i} proveo u pritvoru. Tu`ila{tvo je, podsje}amo, tra`ilo da se Peri{i}u izrekne do`ivotna zatvorska kazna, dok je odbrana tra`ila osloba|aju}u presudu. Obje strane imaju pravo `aliti se na ju~era{nju pre su du. razmjera, koja je obuhvatala naro~ito velike koli~ine pje{adijske i artiljerijske municije, gorivo, rezervne dijelove, obuku i stru~nu pomo}. Vojska Jugoslavije pru`ala je logisti~ku pomo} Vojsci RS-a i prije nego je general Peri{i} 1993. godine stupio na du`nost na~elnika General{taba. Me|utim, u vrijeme dok je on obavljao tu du`nost pru`anje pomo}i postalo je u ve}oj mjeri centralizovano, strukturisano i koordinisano. Tako|er, Peri{i} je vodio razgovore i sastanke sa komandantima Vojske Republike Srpske i Vojske srpske Krajine o vojnim potrebama njihovih vojski. General Peri{i} nije odobravao sve zahtjeve za

pru`anje pomo}i, ali jeste zna~ajan dio tih zahtjeva. Logisti~ka pomo} Vojske Jugoslavije bila je klju~na za operacije Vojske RS-a, koja je bila u te{koj situaciji. Vrhovi savjet odbrane Savezne Republike Jugoslavije odobrio je Peri{i}u i Vojsci Jugoslavije da pru`aju logisti~ku pomo} VRS-u i VSK-u. Iako Peri{i} nije bio ~lan VSO, on je u~estvovao na sastancima VSO, zajedno sa njegovim ~lanovima, me|u kojima se isti~u Slobodan Milo{evi} i Zoran Lili}, koji su obavljali funkcije predsjednika Srbije i predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. General Peri{i} redovno je poticao VSO da produ`i sa ukazivanjem obimne logisti~ne pomo}i vojskama Republike Srpske i srpske Krajine, nagla{avaju}i da one ne}e biti u stanju da ratuju ukoliko im se ne pru`i znatna logisti~ka podr{ka, naveo je, uz ostalo, sudija Bacone Moloto, prije nego je za Peri{i}a izrekao zatvorsku kaznu od 27 godina.

Kadrovski centri
Pretresno vije}e je, kazao je Moloto, utvrdilo da je na inicijativu Mom~ila Peri{i}a do{lo do

MOLOTO CITIRAO KARAD@I]A Sudija Moloto je ju~er citirao i izjavu nekada{njeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karad`i}a, koja govori o zna~aju pomo}i koju je pru`ala Vojska Jugoslavije. - Ni{ta se ne bi desilo bez Srbije. Mi ne bismo imali te resurse i ne bismo mogli da se borimo, Karad`i}eva je izjava na koju je podsjetio Moloto

formiranja kadrovskih centara, da bi posredstvom njih oficiri i kadrovi Vojske RS-a i Vojske srpske Krajine mogli legalno ostati u Vojsci Jugoslavije. - Veliki broj oficira do{ao je u vojske RS-a i SK-a iz redova Vojske Jugoslavije. Oni su slu`beno ostali pripadnici VJ-a ~ak i onda kad su se borili u BiH i Hrvatskoj. Peri{i} je predlo`io da se stvore kadrovski centri kako bi se regulisao status tih oficira. Oficiri su zadr`ali svoje plate i beneficije kao pripadnici VJ-a, kroz 30. i 40. kadrovski centar. U decembru 1993. Peri{i} je izjavio da u VRS-u i VSK-u posredstvom tih kadrovskih centara slu`i vi{e od sedam hiljada oficira Vojske Jugoslavije, stoji u presudi. Sudija Moloto je ju~er citirao i izjavu nekada{njeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karad`i}a, koja govori o zna~aju pomo}i koju je pru`ala Vojska Jugoslavije. - Ni{ta se ne bi desilo bez Srbije. Mi ne bismo imali te resurse i ne bismo mogli da se borimo, Karad`i}eva je izjava na koju je podsjetio Moloto.
J. FETAHOVI]

Kom{i} - Suh

[piri} - Burton

BiH - Japan

Nevenka Savi}

Korejska ulaganja u BiH
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} primio je u opro{tajnu posjetu nerezidentnog ambasadora Republike Koreje u BiH Chung Ha Suha. Ambasador je istakao znatan napredak u saradnji na{e dvije dr`ave, od uspostavljanja bilateralnih odnosa do danas. Republika Koreja je uvijek podr`avala razvoj BiH kao demokratske zemlje, a to je dokazala i glasaju}i za izbor BiH kao nestalne ~lanice Vije}a sigurnosti UN-a. Republika Koreja je u protekle dvije godine, razli~itim projektima, u BiH ulo`ila 70 mil. dolara i tako|er imenovala po~asnog konzula u na{oj zemlji.

Doprinos OSCE-a stabilnosti BiH
Predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Nikola [piri} primio je u nastupnu posjetu novoimenovanog {efa misije OSCE-a u BiH Flechera Burtona. [piri} je naglasio da BiH cijeni doprinos OSCE-a u o~uvanju stabilnosti, te da su aktivnosti te organizacije usmjerene na proces pomirenja bez ~ega nema ni politi~kog ni ekonomskog razvoja. Istakao je potrebu transformacije uloge me|unarodne zajednice u BiH, jer je postoje}i model prisustva potro{en i proizvodi politi~ki parazitizam. [piri} je i na ovom sastanku naglasio va`nost stalnog unutra{njeg politi~kog dijaloga u BiH.

Nastavak Veliki korak ka ekonomske podr{ke aplikaciji za EU
AmbasadorJapana u BiH FutaoMotaiocijenio je da je ekonomski napredak BiH do pojavesvjetskekrize bio evidentan, te je izrazio `elju da se BiH vrati tom putu. Motai je u opro{tajnoj posjeti zamjeniku predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Sadiku Ahmetovi}u i ministru finansija i trezora Draganu Vranki}u rekao da }e Japan, kao i do sada, bitipodr{ka BiH u njenomekonomskomnapretku. Vranki} je istakao da je Japan dokazaniprijatelj BiH te da je izgradnjidobrihprijateljskih odnosa nadasve doprinosio li~no ambasador Motai, saop{teno je iz Ministarstva finansija i trezora, prenijela je Srna. DirektoricaDirekcije za evropskeintegracije BiH Nevenka Savi} smatra da je usvajanjeprijedlogazakona o sistemudr`avnepomo}i na posljednjojsjedniciVije}aministara BiH i njegovo upu}ivanje u parlamentarnuproceduruvelikinapredak u procesupodno{enja aplikacije za ~lanstvo BiH u EU. “Nadam se da }e i Parlament BiH prepoznati zna~aj zakona i da }e ga i usvojiti“ izjavila , je za RadioSlobodnaEvropa. Istakla je da trebaimati na umu da su preostale jo{ dvijeobaveze- usvajanjezakona o popisustanovni{tva i rad na izmjenama Ustava u skladu sa presudom u slu~aju Sejdi} - Finci.

4

DOGA\AJI

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Vjerujem da }emo narednih godina imati pove}avanje broja prva~i}a. Neki podaci pokazuju da se zaustavlja negativni trend

Stanuju u institucijama i
Javna raspraval o prebivali{tul
Svi se sla`u da je u ovu oblast nu`no uvesti vi{e reda kako bi se sprije~ile zloupotrebe, ali cijene kako bi predlo`enim izmjenama brojne kategorije stanovni{tva ostale bez prava
U oblast prebivali{ta i boravi{ta dr`avljana BiH nu`no je uvesti red. Me|utim, predlo`ene izmjene zakonske regulative u tom segmentu unijele bi jo{ vi{e konfuzije, te brojne kategorije stanovni{tva, prvenstveno besku}nike i socijalne slu~ajeve, li{ile tog prava. Ovo je rezimeju~era{njejavne rasprave o izmjenama i dopunama Zakona o prebivali{tu i boravi{tudr`avljana BiH koje je organizirala Ustavnopravna komisija Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH.

na pumpama

Anton Kasipovi},
ministar prosvjete i kulture RS-a

Nu`no napraviti cjelovito rje{enje

Foto: D`. KRIJE[TORAC

DOBAR

LO[

ZAO

Eliminiranje zloupotreba
Tokom rasprave mogli su se ~uti frapantni podaci o zloupotrebama adresa prebivali{ta u BiH, a kao primjer navedeno je da se za to koriste i zvani~ne institucije u BiH, pa ~ak i benzinske pumpe. Iako se nijegovorilo o konkretnim primjerima, javna je tajna kako se nemali broj takvih zloupotreba odnosi i na dr`avne slu`benike, ali i same poslanike/zastupnike. - ^injenica je da zloupotrebe postoje i da su intervencije sa `eljom da se one preduprijede i elimini{u iz prakse nu`ne. Uvo|enjevi{ereda u oblastprebivali{ta i boravi{ta va`no je i zbog ~injenice da se njime osigurava ve}i stepen sigurnosti, kao i potpune evidencije i kontrole. No, to se ne mo`e raditi tako {to }e se u taj segment unijeti jo{ vi{e konfuzije, ocijenio je za Oslobo|enje [efik D`aferovi}, predsjedavaju}i Ustavnopravne komisije Predstavni~kog doma PSBiH. Najve}e zamjerke na predlo`ene izmjene i dopune Zakona

HUSEIN TOP^AGI]
Grada~ac i Tuzlanski kanton imaju veliki potencijal za razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije, a naro~ito vo}arstva i sto~arstva. Na ovu ~injenicu pa`nju je skrenuo u razgovoru za Oslobo|enje Husein Top~agi}, direktor Sajma u Grada~cu, koji je ovih dana uspje{no organizovan po 38. put.

POTREBNI DOKUMENTI Najve}e zamjerke odnose se na nu`nost da se kod budu}e prijave mjesta stanovanja moraju osigurati dokumenti koji se odnose na vlasni{tvo stana ili ku}e
o prebivali{tu i boravi{tu dr`avljana BiH odnose se na nu`nost da se kod budu}e prijave mjesta stanovanja moraju osigurati dokumenti koji se odnose na vlasni{tvo stana ili ku}e koji se navode kao prebivali{te. Ukoliko se ne radi o li~nom vlasni{tvu objekta, onda je, prema prijedlogu izmjena zakonskogakta, nu`noosiguratidokument o zakupu ili pak suglasnost vlasnika kojom odobrava prijavu adrese prebivali{ta. tek puka formalnost jer ono, izme|uostalog, odre|uje i u~estvovanje na izborima(glasanje), ali i ostvarivanjeprava na zdravstvenu i socijalnu za{titu. Upravo stoga {to bi izmjenama i dopunama Zakona o prebivali{tu i boravi{tu BiH odre|ene kategorije stanovni{tva ostale ne samo bez adrese stanovanja ve} i brojnih prava, li~no ne mogu podr`ati predlo`ena rje{enja, ocijenio je D`aferovi}. Zbog brojnih otvorenih pitanja koja se odnose na problem evidentiranjaprebivali{ta i boravi{ta, a s obzirom na to da se radi o pitanjukoje je od va`nosti za sve gra|ane BiH, te nakon iznesenih stavova tokom javne rasprave o~ekuje se burna rasprava na sjednici Ustavnopravne komisijei Predstavni~kogdoma PSBiH kada se o Zakonu bude izja{njavalo u kona~nici.
A. TERZI]

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA KS-a
Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo podijeli}e besplatne ud`benike za sve u~enike prvog razreda osnovne {kole i u~enike osmog razreda devetogodi{njeg obrazovanja. Besplatne ud`benike }e dobiti u~enici iz porodica slabijeg imovnog stanja te oni iz porodica u kojima se {koluje troje ili vi{e djece.

Problem izbjeglih
- U BiH je u proteklom, ratnom periodu, do{lo do demografskog nasilja i veliki broj gra|ana je ostao bez prebivali{ta. I dalje imamo veliki broj osoba koje se vode kao kategorijaizbjeglog i raseljenog stanovni{tva i s pravom se postavlja pitanje na kojina~inrije{itinjihovopravo na prebivali{te. A, prebivali{te nije
Foto: Damir ]UMUROVI]

DANUTA MOON
Danuta Moon, supruga ameri~kog ambasadora u BiH Patricka Moona, ove godine }e biti po~asna predsjednica [etnje za ozdravljanje, koja }e biti odr`ana 24. septembra u Vilsonovom {etali{tu. Rije~ je o manifestaciji internacionalnog karaktera ~iji je cilj promoviranje pomo}i i podr{ke `enama oboljelim od karcinoma dojke.

KO[ARKA[KA REPREZENTACIJA BiH
Ko{arka{ka reprezentacija BiH nije se uspjela plasirati u drugi krug takmi~enja na Evropskom prvenstvu u Litvaniji. Dvije odli~ne partije protiv Crne Gore i Hrvatske anulirane su ubjedljivim porazima protiv Finaca i Makedonaca. Iz ovoga valja pone{to nau~iti.

VIJEST U OBJEKTIVU Prva~i}ima od vojske
Komandni kadar Brigade takti~kepodr{keOSBiHju~er je u kasarniRajlovacuru~io{kolskipribor za prva~i}e iz najugro`enijihkategorijastanovni{tva iz op}inaBugojno, Derventa, Pale, Rogatica, @ivinice, Tuzla, Mostar i ^apljina. Osimtoga, mali{anima je uru~eno po 100 KM pomo}i. Ovu humanitarnuakciju, u okvirukoje je prikupljeno 4.207 KM, organizovala je Brigada takti~ke podr{ke pod nazivom “Danas poma`emo drugom da budeobrazovan i koristan ~lan zajednice“ .

VIJEST U

BROJU

automobila oldtimera iz BiH, Hrvatske, Ma|arske, Italije i Velike Britanije provozala su se ovih dana u defileu fojni~kim ulicama.

42

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 7. septembar 2011.

INTERVJU

5

Petar Bari{i}, savjetnik predsjednika Federacije BiH

Protesti u [irokom su posljedica nezakonitog provo|enja revizije
Neki ~lanovi revizorskih timova ne znaju {to jesu ili nisu vojni dokumenti i na terenu tra`e nebulozne stvari. De{ava se da odre|eni timovi u predmetima gdje dokumentacija nije potpuna ne daju rok od 30 dana da se ta dokumentacija eventualno pribavi. A du`ni su to uraditi
Razgovarao: Asaf BE^IROVI]

• Predsjednik ste Tima za koordinaciju revizorskih timova koji rade kontrolu bora~ke populacije. Koliko znam, bili ste blizu odluke da podnesete ostavku?! - Nisam, ali se s masom stvari koje se, glederevizije, doga|aju - ne sla`em! • Naprimjer? - Nedostaju nam bitne informacije o rezultatima revizije. Recimo, znamo da je 19.500 osoba pro{lo reviziju, a ne znamo to~an broj osoba po komponentama (hrvatska i bo{nja~ka, op. a) `upanijama - op}inama, koje su pro{le kontrolu, koliko je njih dobilo obrazac FMB1 ili FMB2, tako|er po komponentama.

Nebuloze na terenu
• A za{to niste dobili informacije te vrste? - U Ministarstvu za pitanjabraniteljaka`u da su informacijekojetrebamo u fazisre|ivanja i da }emo ih dobitipolovinomrujna. I informacije ovakve vrste nam trebaju kako bismo mogli kvalitetno analizirati postoje}e stanje i napraviti planove za rad revizorskih timova. • Kako cijenite na~in na koji se revizija sada obavlja? - Mislim da se kontrola branitelja ne vodi na dobar na~in, da dio ~lanova revizorskih timova nije dovoljno educiran, te da na terenu timovi ne rade unificirano.

• Ho}etere}i da revizorskitimovi imaju razli~ite kriterije? - Tako je! Osim toga, imate ~lanova revizorskih timova koji i ne znaju {to jesu ili nisu vojni dokumenti i na terenu tra`e nebulozne stvari. De{ava se da odre|eni timovi u predmetima gdje dokumentacija nije potpuna ne daju rok od 30 dana da se ta dokumentacija eventualno pribavi. A du`ni su to uraditi. Neki timovi to rade, neki ne! • Ima li u revizorskim timovima ~lanova koji su u sukobu interesa? - Ima! Bili su djelatnici Ministarstavaobrane ili branitelja, pa su kao takvi uvodili ljude u prava, a sada su u prilici da ih izvedu iz prava. Takve osobe ne bi trebalo da u~estvuju u reviziji. Isto kao {to zapovjednici koji su potpisivali okolnosti stradavanja ne bi trebalo da su ~lanovi timova. • I toga ima? - Ima! Ali nisu to tako ~esti slu~ajevi. Ljudi koji su na bilo koji na~in bili involvirani u uvo|enje branitelja u pravo ne bi trebalo da u~estvuju u reviziji. Tra`im od ministra da napravimo odre|ene izmjene u revizorskim timovima po{tuju}i postoje}u zakonsku proceduru. • Kada je revizija branitelja u pitanju, Va{ stav i nije ba{ podudaran sa stavovima Zukana Heleza, ministra za pitanje boraca. - I nije! Za ministra je revizija, ~itam to iz njegovihizjava, izvo|enje ljudi iz prava, a za mene je revizija

- revizija dokumentacije korisnika prava. Ho}u da se utvrdi tko je,a tko nije pravi korisnik. Ali u startu govoriti koliko je la`nih invalida i sli~nouvedeno u pravo, nijeuredu, nije moralno i ako nemate kvalitetne pokazatelje, ne mo`ete tako govoriti! Revizijutrebaprovestipravi~no. Treba donijeti i novi zakon o reviziji koji }e stvoriti preduvjete da revizija bude odr`iva. A uo~ene nedostatke novim zakonom otkloniti. • Imate, ~ini se, dojam, kako je trenutna revizija pomalo i ciljana! - Imam! Naprosto, ministar dobije informacije da su neki ljudi po-

NIJE UREDU Ho}u da se utvrdi tko je, a tko nije pravi korisnik. Ali u startu govoriti koliko je la`nih invalida i sli~no uvedeno u pravo, nije uredu, nije moralno
tencijalni nelegalni korisnici bora~kih prava, zovne revizorski tim koji dobije zadatak od njega i {alje ga na teren. Nema potrebe za tim, napose zbog ~injenice da }e reviziju pro}i svi korisnici. • Kako vidite blokadu zgrade u [irokom Brijegu? - Desilo se da je u [irokom Brijegu jedan revizorski tim radio reviziju drugog revizorskog tima. [to je nezakonito. Kontrolurevizor-

skog tima mo`e raditi samo Tim za koordinaciju revizije. Nitko drugi! Nekome se revizija koja je provedena u [irokom ili nekom drugom prostoru ne svi|a, ~ini mu se da nema dovoljno izvedenih iz prava, pa se {alje novi tim sa zada}om da se dio ljudi mora izvesti iz prava. • Konkretno... - U [irokom su revizorski tim, potom i Tim za koordinaciju, pregledali {to je trebalo i oba su zaklju~ili da je sve uredu. Nakon toga do|e drugi tim, pregleda 70 predmeta i iz prava izvede 69 osoba. Sli~no je u Konjicu, Livnu, Ljubu{kom... Nema potrebe za tim. • Radi li se, mo`da, o nepovjerenju u rad revizorskih timova? - Ako nemamo povjerenja u neki od timova, mislimo da ne radi kako treba, trebalo bi da postoji zakonita procedura po kojoj se takav tim mo`e promijeniti. A ne pau{alno mijenjati timove, mijenjati ih zato {to vam se netko u timu ne dopada... Posljedica takvog rada su protesti u [irokom Brijegu, sutra mo`da u Sarajevu. Sve je to posljedica nezakonitog provo|enja revizije. • Koliko su onda upitni dosada{nji rezultati revizije? - Jesu upitni! Upitno je sve {to se ne radi po zakonu. • Ima li ministar Helez potporu hrvatskih udruga za provo|enje re vi zi je na ova kav na~in? - Prema informacijama koje

imam s terena - ne vidim da ima punu podr{ku!

Gre{ke u koracima
• Koliko bi nas mogla stajati ova revizija? - Vrlo }e nas ko{tati ako imamo pau{alan pristup, ako nas oni koje izvedemo iz prava budu tu`ili i dobivali na sudovima zbog gre{aka u koracima i nezakonitogpostupanja. • Sve ovo o reviziji branitelja rekli ste i predsjedniku @ivku Budimiru! - Jesam. Upoznao sam ga sa manjkavostima Zakona o reviziji, dobio sam potporu, a ni ministar nemani{taprotiv da se napravinovi zakon o kontroli branitelja koji }e otkloniti uo~ene manjkavosti. Novi bi zakon trebao omogu}iti kvalitetniju legislativu koja bi pomogla da se revizija makne iz {apa dnevne politike.

TAKORE]I... ZADU@ENJE
Vlada RS-a dala je ju~er punu podr{ku provo|enju strategije reforme PIO, usvojenoj pro{le godine, {to podrazumijeva i usvajanje novog zakona o PIO koje se o~ekuje do kraja ove godine. Na tematskoj sjednici Vlada je dala saglasnost za dugoro~nokreditnozadu`enje Fonda PIO do 70 miliona KM kako bi se osigurala potpuna likvidnost ovog fonda i redovna isplata penzija u RS-u. Vlada je zadu`ila Fond PIO da razmotri pravnusituaciju o vra}anjudugaFBiH od 584 miliona KM RS-u po osnovu isplate penzija onim licima koja su penzije zaradila u FBiH.

6

DOGA\AJI

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Novi projekt BiH, Hrvatske i Slovenije

Kr{ na svjetsku

Pregovori o ovom regionalnom projektu su ve} zapo~eli. Ho}e li biti prepoznata {ansa za privredni i op}i razvoj sve tri zemlje?

listu ba{tine

Promocija BiH u Turskoj
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} primio je delegaciju BIGMEV-a, Centra za razvoj odnosa s BiH, s Muzaferom Cilekom na ~elu. Cilek je u toku susreta predstavio centar BIGMEV, te istakao da su oni napore usmjerili prvenstveno u oblast saradnje u sfe ri eko nom skih odno sa izme|u BiH i Turske te pove}anja obima turskih investicija u BiH. Predstavljeni su i projekti koji su ve} realizovani u BiH, ali i oni koji su u fazi realizacije. Kom{i} je zahvalio Cileku za njegov dosada{nji anga`man na promociji potencijala BiH u Turskoj te naglasio zna~aj investicija za BiH. “To je jedan od najboljih na~ina da se dobri odnosi izme|u BiH i Turske podignu na jo{ vi{i nivo“, dodao je.

[kocjanske jame u Sloveniji (italijanski: Grotte di San Canziano, njema~ki: Höhlen von St. Kanzian) struktura je vapnena~kih {pilja na jugozapadu Slovenije, u kojoj se nalazi, izme|u ostalog, i oko pet kilometara podzemnih prolaza, brojne pe}ine s vi{e od 200 metara dubine i mno{tvo prelijepih slapova, {to sve ~ini - na 413 hektara - regionalni park, 15 km udaljen od Italije, 80 km od Ljubljane i 12 km od Lipica Stud.

Ho}e li Slovenci voditi projekt
Otkud pri~a o [kocjenskim jamama, mre`i od jedanaest spilja, sa raznolikim{upljinama, prirodnim mostovima me|u njima i mnogim drugim geolo{kim osobitostima, koje odavno privla~e i stru~njake i zaljubljenike u kr{ iz cijeloga svijeta, a od 1986. se nalaze i na UNESCOovom popisu svjetske ba{tine? Premadobroupu}enomizvoru Oslobo|enja, upravo su [kocjanske jame povod za udru`ivanje tri zemlje - Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine kako bi njihov kr{ (a {ta sve tu ne spada!) dospio na ljestvicu svjetske ba{tine. Razgovori o tome su ve} uveliko u toku. Slovenija bi se u ovoj novoj kandidaturimoglapojaviti, isti~e na{ izvor, sa nekim historijskim
Blagajski izvor: Da li bi i on u{ao u projekt?

Usagla{avanje novog zakona
MUP ZDK-a bio je doma}in ju~era{njeg radno-konsultativnog sastanka kantonalnih ministara unutra{njih poslova i saradnika. Sastanku je prisustvovao i federalni resorni ministar Predrag Kurte{, a tema sastanka bila je priprema kona~nog radnog materijala zakona o unutra{njim poslovima kantona, s ciljem harmoniziranja tog propisa nakon dva sastanka odr`ana o ovoj temi u prvoj polovini 2011. Po novom zakonu predvi|eno je da ulogu Nezavisnog policijskog odbora preuzme komisija za izbor i imenovanja, po{to }e ona postavljati policijskog komesara. To je usagla{eno i primjenjiva}e se u svih deset kantona. Postoje jo{ dileme oko kasnije sistematizacije unutra{nje organizacije u vezi s upravama policijskih stanica. Mi. D.

spomenicima u vezi sa kr{om koji, ipak, nemaju toliku va`nost koliko ima sam kr{ u BiH i u Hrvatskoj. „No, Slovenci sebe vide kao nosioca projekta“ tvrdi na{ izvor, , napominju}i da su na prvom razgovoru u Sloveniji, kojem je prisustvovala ~itava ekipa stru~njaka iz sve tri zemlje (najmanje ih je bilo iz BiH), karte otkrivene tek napola. „Hrvati apsolutno prihvataju ideju, ali ne i to da Slovenci budu na ~elu ekipe, naprosto zato {to to ne bi odgovaralo stanju na terenu“ isti~e na{ sagovornik, in, formi{u}i nas i o tome da je, u okviru Dr`avne komisije za saradnju s UNESCO-om u Saraje-

vu, o ovomeobavljentako|ena~elni razgovor, kojem su, pored ostalih, prisustvovali stru~njaci, predstavnici raznih institucija, ministarstava. Na sastanku je bila i prof. dr. Vjekoslava Sim~i} Sankovi}, ~lanica ove komisije.

[ta ka`u lokalne zajednice
Na{ izvor iz federalnog Ministarstva za okoli{ tvrdi da su hrvatski stru~njaci, vrativ{i se u Zagreb i referi{u}i svojim {efovima o svom neslaganju da Slovenci vode projekt, do`ivjeli razo~arenje: „Njihovi nadre|eni su ~ak bili zaprepa{teni takvim rezonom, ne kriju}i da je o vo|stvu Slove-

nije ve} postignut dogovor“ is, ti~e izvor Oslobo|enja. Slovenci bi u ovu kandidaturu u{li i sa novootkrivenim arheolo{kim iskopinama iz [kocjanskih jama, podru~ja naseljenog jo{ prije deset hiljada godina, o ~emu svjedo~e bogati materijalni ostaci. ^ak se smatra da je to jedno od najva`nijih i najstarijih dovi{ta u Evropi. Kako bilo, nakon zajedni~ke nominacije ste}aka za svjetsku ba{tinu, kr{ bi bio drugi takav poku{aj. Uza sve sporne i nesporne nijanse, sigurno je da je u pitanju nova {ansa za razvoj cijele regije, koju ne treba ispustiti.
Edina KAMENICA

Najavljenog {trajka u Glamo~u ne}e biti

Vlast obe}ala isplatu duga
Neizvjesno je {ta }e biti sa, za neke, glavnim problemom, redovni~kom odorom sestre Martine
Ho}e li, nakon vi{egodi{nje agonije, zasjati sunce u vrti}u u Glamo~u, ~ija je v.d. direktorica sestra Martina prije nekoliko dana za Oslobo|enje iznijela frapantnepodatke o, prijesvega, nebrizi pojedinaca iz lokalne zajednice za ustanovu u kojoj prvezajedni~kekorake~inedjeca svih nacionalnosti? Normalno da se to mora odraziti i na sastav vrti}a, ali, i sa tim su svi bili saglasni na na{em sastanku, do kraja mjeseca rad ove ustanove }e biti na dnevnom redu OV-a, kako bi se pravnouredilanekapitanja“ is, ti~e^iri}, napominju}i da njemu ne smeta odora sestre Martine, {to ne zna~i da nema i onih kojima smeta. “No, neva`no je {ta ko misli, trebaregulisatistatusdirektora ustanove, a o tome }e odlu~iti nadle`ni“ ka`e ^iri}, a , mi opet razgovaramo s direktoricom, koja je, svi se sla`u sa tim, u prethodnimgodinamasvojim zalaganjem uspijevala odr`ati rad ustanove. Ovaj put, u slu{alicu ne dopire dje~iji pla~. Benjamin se smirio, igra se, ka`e nam sestra, kojasada u rukamadr`i13-mjese~nubebu. “Kako da odbijemo njenu majku kada ona moraraditi, a nemanikog da joj ~uva dijete“ kao da se , pravdadirektorica, o ~ijoj}e odje}i,eto,politika i ubudu}eraspredati. Briganjihpla~e li ili ne pla~e Benjamin. E. K.

Razli~ito o NATO-u
Jedna od zna~ajnijih prednosti potencijalnog ~lanstva BiH u NATO-u je ostvarivanje uticaja na proces dono{enja odluka koje se odnose na budu}nost zemlje, rekao je ju~er u Trebinju na~elnik Savjetodavnog tima NATO-a u Sarajevu John Olson. Na seminaru pod nazivom Pro{lost, sada{njost i budu}nost NATO-a, Olson je istakao da ~lanstvo u Alijansi obezbje|uje sigurnost, kako dr`ave, tako i svakog ~ovjeka u njoj, da je vezano za demokratiju, slobodu i stabilnost koji otvaraju vrata ekonomskom progresu. “Treba da budemo svjesni onoga {to se doga|alo u pro{losti, ali treba i sagledati {ta je perspektiva u narednom periodu“, rekao je Olson, isti~u}i da je raspolo`enje gra|ana u RSu iz ranijih debata raznoliko.

Vrti} je jezgro zajedni{tva

Optimista sam
„Optimista sam“ kratko nam , je rekladirektorica, s kojom smo razgovaralinakonsastankauposlenika ove ustanove s Fadilom ^iri}em, predsjednikomOp}inskog vije}a Glamo~. „Obe}ano nam je da }emo do krajamjesecadobitidvije, do tri zaostaleplate“ isti~e direktorica dok u na{e , u{i, iz slu{alice, dopirepla~malogBenjamina.Tek je prvi dan u

vrti}u, privikava se na rastanak s majkom. „Benjamine, zlatomoje“ ~uje, mo sestru Martinu, koja nam je nedavno govorila i o tome da bi mnogi, na`alost, rado podr`ali funkcionisanje vrti}a, ali pod uslovom da bude jednonacionalni. „Rekla sam dok sam ja tu, ne}e biti tako, ovo su na{a, glamo~ka djeca“ kazala nam je di, rektorica, a da je njenoptimizam realanpotvrdioje i predsjedavaju}i OV-a Fadil ^iri}.

“Naravno, ja ne bih ni{ta obe}avao da prije toga nisam obavio razgovor s na~elnikom Op}ine, jer OV je za vrti} izdvojio sredstva, a na~elnik je taj koji ih je trebalo da prebaci na njihov ra~un. Da je do mene, problema ne bi ni bilo“ iskren je , ^iri}, napominju}i da je Glamo~ najmultietni~nijasredina u BiH.

Meni ne smeta
„Ovdje `ivi, u gotovo podjednakomomjeru,i srpsko, i hrvatsko, i bo{nja~ko stanovni{tvo.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 7. septembar 2011.

DOGA\AJI

7

Glavna slu`ba za reviziju javnog sektora RS-a

Deficit prema{io milijardu KM
Kumulativni deficit bud`eta RepublikeSrpske i javnihfondova pre{ao je milijardu maraka, saop{tila je Glavna slu`ba za revizijujavnogsektora RS-a. Revizori su utvrdili, izjavio je ju~er glavirevizor RS-aBo{ko^eko, da je kumulirani deficit bud`eta RS-a ve}i za 105,8 miliona KM od prikazanog u konsolidiranom izvje{taju Vlade RS-a, pa iznosi 772,8 miliona KM, a ne 666,9 miliona koliko je prikazala vlada Aleksandra D`ombi}a. ^eko je naglasio da je teku}i deficit sa stanjem31. decembra 2010. ve}i za 64.799.890 KM od iskazanog u konsolidiranomizvje{tajuVlade, pa umjesto282,9 miliona, iznosi347 miliona KM.
Bo{ko ^eko: Neophodan rast proizvodnje
Foto: Srna

VIJESTI

Teku}i deficit sa stanjem 31. decembra 2010. ve}i je za 64.799.890 KM od iskazanog u konsolidiranom izvje{taju Vlade, pa umjesto 282,9 miliona, iznosi 347 miliona KM, naglasio je ^eko

Samostalnost ANUBiH-a
Sna`nija podr{ka nauci jedan je od na~ina da BiH uhvati korak s razvijenim zemljama, istaknuto je prilikom susreta predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Denisa Be}irovi}a i predsjednika Akademije nauka i umjetnosti BiH Bo`idara Mati}a. Be}irovi} je upoznao Mati}a s aktivnostima Predstavni~kog doma te istakao da je, kada je rije~ o Akademiji, kao krovnoj instituciji nauke i umjetnosti, od posebnog zna~aja njena samostalnost i multietni~nost. “S obzirom na to da Akademija po{tuje svjetska pravila da se ne smije baviti dnevnopoliti~kim pitanjima, ovaj susret je samo prilika za sagledavanje stanja i aktivnosti Akademije“ rekao je Mati}. ,

Odba~ene primjedbe
Javni fondovi, i po konsolidiranom izvje{taju i po reviziji, imaju kumulativni deficit od 338,3 miliona. “Kada se sabere deficit za bud`etske korisnike i fondove, revizija je do{la do podataka da je ukupnideficitmilijardu i 111,1 milion”ukazao je ^eko uz napo, menu da se zadu`enjima samo privremeno odga|aju obaveze, a da bi se u RS-u trebaloraditi na rastu proizvodnje i smanjenju tro{kova. Glavna slu`ba za reviziju ja-

vnog sektora RS-a, podvukao je ^eko, odbila je brojneprimjedbe Ministarstva finansija RS-a na konsolidirani izvje{taj, jer su u resornom ministarstvu smatrali da treba da dobijupozitivno, a ne mi{ljenje s rezervom. Pojasnio je i da se razlika od vi{e od 64 miliona KM ve}eg deficit lani koji je utvrdila revizija, a Vlada RS-a nije uvrstila u svoj izvje{taj, sastoji od: 14 miliona i 840 hiljada KM za bora~kidodatak i za odlikovane borce za 2010, 30 miliona KM pomo}i Fondu PIO, te 20 miliona KM pomo}i lokalnim zajednicama nakon poplava. “Zbog nedovoljno razvijene planske funkcije, bud`etski korisnici pojedina~no su ostvarili zna~ajna prekora~enja

usvojenog bud`eta za 2010, koja su se kretala od jedan do ~ak 170 posto iz tih razloga, a u skladu sa odredbama Zakona o bud`etskom sistemu treba lo je iz vr{i ti re ba lans bud`eta” navodi revizija. ,

Pozitivno mi{ljenje
Glavni revizor je izrazio pozitivnomi{ljenje za 18 revidiranih subjekata u 2010. Od tog broja je za 10 revidiranih subjekata dato pozitivno mi{ljenje bez skretanja pa`nje (Ministarstvo saobra}aja i veza, Slu`ba predsjednika RS-a, Generalni sekretarijat Vlade RS-a, Republi~ki zavod za statistiku, Slu`ba za zajedni~ke poslove Vlade RS-a, Ustavni sud RS-a, Republi~kauprava Civilne za{tite RS-a, Repu-

bli~ka uprava za inspekcijske poslove RS-a, Helikopterskiservis RS-a, Fond za restituciju - IRB, Akcijski fond - IRB, Op{tina Vi{egrad). Za osamrevidiranihsubjekata dato je pozitivno mi{ljenje sa skretanjem pa`nje (Ministarstvouprave i lokalnesamouprave RS-a, Ministarstvonauke i tehnologije RS-a, Narodna skup{tina RS-a, Vije}e naroda Narodne skup{tine RS-a, Poreska uprava RS-a, Javna ustanova Fond za zapo{ljavanje RS-a, Fond za restituciju - IRB, Akcijski fond – IRB). Negativno mi{ljenjedobilo je Ministarstvoporodice, omladine i sporta za 2010. zbogbrojnihprekora~enja odobrenih sredstava.
G. KATANA

Al-Jazeera demantovala Srnu
Press Office balkanskog programa katarske televizije Al-Jazeera demantovao je ju~er najavu agencije Srna da ova televizija “treba da po~ne da radi u septembru“. “Nakon inicijalne objave medijima u kojoj obavje{tavamo o po~etku rada Press officea AJ Balkans, pojavila se informacija koja nije komunicirana od Al-Jazeera Balkans, a odnosi se na termin po~etka emitiranja programa“ , ka`e se u reagiranju AJB-a. U reagiranju se ne navodi novi datum po~etka emitovanja regionalnog programa Al-Jazeera za Balkan.

Ustavnopravna komisija o dr`avnim revizorima i RAK-u

Borba za nezavisnost
Nezavisni regulatori pod udar su do{li kada ih je Ministarstvo pravde BiH uvrstilo u spisak institucija na koje }e se primjenjivati odredbe
Ustavnopravna komisija DomanarodaParlamentarneskup{tine BiH na ju~era{njoj sjednici jednoglasno je podr`ala ustavniosnov i principeizmjena i dopuna Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH koje je predlo`ilo Vije}e ministara BiH. sak institucija na koje }e se ubudu}e primjenjivati zakonske odredbe, a {to je podr`aloVije}e ministara i Parlamentarnaskup{tina BiH. Nove, predlo`ene izmjenekojim se to korigira, odnosno, stanjevra}a na ono prije30. decembra 2009. na inicijativu UstavnopravnekomisijePredstavni~kog i Doma naroda PSBiH, ponudilo je Vije}eministara BiH. - Na Ustavnopravnoj komisiji Doma naroda u potpunosti smo dali podr{ku da se revizori, RAK i Ured za razmatranje `albi izuzmu iz odredbi zakona jer se radi o dr`avnim institucijama kojedoista, jesusamostalne. Izuzimanjem iz zakona samo se dodatnonagla{avanjihovanezavisnost, naveo je za Oslobo|enje Halid Genjac, ~lan Ustavnopravne komisije Doma naroda PSBiH. No, usvajanjeizmjenaZakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave BiH ne ide `eljenom dinamikom. Na posljednjoj sjednici Predstavni~kog dioma PSBiH krajem augusta, poslanici iz RS-a usprotivili su se predlo`enim izmjenama Zakona pa je zbog nedostatka entitetske podr{ke akt upu}en Kolegiju Doma na poku{ajusagla{avanja. Kolegij Predstavni~kog doma PSBiH o tome }e se izjasniti na dana{njojsjednici i ne do|e li do usagla{avanja, {to }e biti najvjerovatnijiishod, male su {anse da prijedlog izmjena ovog zakona pro|e i u prvom ~itanju na sjednici samog doma u ~etvrtak.

Protivljenja iz RS-a
Izmjenama ovog zakonskog akta iz njega se izuzimajuUred za revizijuinstitucija BiH, Regulatorna agencija za komunikacije BiH, te Ured za razmatranje `albi BiH, s obzirom na to da se radi o nezavisnim regulatornim tijelimakoji kao takvi ne mogubiti sastavni dio izvr{ne vlasti jer djeluju na osnovuvlastitihzakonakoje je donijelaParlamentarna skup{tina BiH. Ovi nezavisni regulatori pod udarzakona su do{li30. decembra 2009. kada je Ministarstvo pravde BiH i njih uvrstilo u spi-

Genjac: Osigurati samostalnost

Prevelika o~ekivanja od Sorenssena
[ef Odsjeka za EU u MVP-u BiH Amer Kapetanovi} smatra da su o~ekivanja od Petera Sorenssena generalno prevelika. Me|utim, smatra on, Sorenssen mo`e pomo}i u mobiliziranju uglavnom doma}ih snaga, koje }e raditi na ispunjenju projektnih zadataka u fazama. “Prvi je sticanje uvjeta za predaju aplikacije za ~lanstvo u EU do kraja godine. Drugi je pomo} institucijama da pripreme odgovore na upitnik do kraja idu}e godine i tre}i je da nam pomogne da napravimo funkcionalnu rekonstrukciju dr`avnih i entitetskih institucija da bismo ih osposobili za pregovore o pojedinim poglavljima“, pojasnio je on.

Sporne i li~ne karte
Poslanici iz RS-a najvi{e zamjerki imaju {to su se na spisku institucijakojetrebajubitiizuzete od odredbi zakona, pored Ureda za reviziju institucija BiH, na{li i RAK i Ured za razmatranje `albi BiH. Ustavnopravna komisija Doma naroda PSBiH podr`ala je i ustavniosnov te pri-

hvatilaprincipeizmjena i dopunaZakona o li~nojkartidr`avljana BiH koje je predlo`ilo Vije}e ministara BiH. No, i kod usvajanjaovogzakonao~ekuju se brojni problemi, s obzirom na to da su zastupnici iz RS-a ulo`ili amandmanekojim se tra`i da se uz navo|enje naziva BiH uvrste i oni entiteta i kantona (u FBiH) kao i da se pored dr`avljanstva BiH naglasientitetsko,kao i omogu}i da li~nekartebudupotpisivane}irilicom{to je u suprotnosti sa me|unarodnimodredbama.
A. TERZI]

8

OGLASI

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 7. septembar 2011.

DOGA\AJI

9

Boravak bez tajne
Pi{e: Jovan DIVJAK

Be~ki dnevnik Jovana Divjaka (XXXIII)

VIJESTI

Kako je i obe}ao, general Jovan Divjak je svakoga dana - od ~asa kada je zaustavljen na aerodromu u Be~u - vodio Dnevnik za ~itatelje na{e novine: dakle, petak je, 8. april 2011.
U ovom mojem produ`enom „godi{njem odmoru“ bilo bi mnogih kriza, ali mi prijatelji, svi koji me kontaktiraju putem emaila, skypa, mobitela, poma`u da izdr`im! Odgovaram svakome da se ose}am fantasti~no i da je „Mujo izdr`ao jo{ gore“ . Ove tri ve~erirazgovarao sam s prijateljima iz Pariza, koji su se na{li na otvaranju izlo`beMilomiraKova~evi}aStra{nog. O telefon su se „otimali“ – Enisa Ali~ehaji}, dugogodina je u Parizuvodilakultnuknji`aru Le Lyse, u kojoj je svojevremenovo|enrazgovor izme|u generala Cota i mene o ratu u BiH; Jasna [ami}, spisateljica, umetnica, pari{ki|ak. Sutradanujutroposlala mi je poruku. Od Florence Hartmann dobih elektronsku verziju Slobodne Bosne. Hrle! Dvadeset i vi{e dana, koliko slobodno hodamBe~om, sretao sam se sa ljudimakoji su se ~udom~udilikada me sretnu. Ima tome petnaestak dana da se u jednoj prometnojulici u 12. bicirkususretnem sa mladim bra~nimparomkojigurakolica s bebom! Likova se se}am iz Sarajeva, na`alost,ne i imena. Sutradan u tom delugradaidem u susret mladoj `eni koja gura kolica s bebom! Marama na glavinaglozaustavljakolica, {iriruke, grli me, suzepotekle „kao iz kabla“ - „Generale, ne mogu verovati da ste to vi!“ Rekla . mi je ime – Amela ili Alma iz Bu~aPotoka. Ako mi ne verujete, pitajte Nata{u iz Zenice, koja je bila u mojojpratnji(odredioambasador). Nata{astudira, a da bi pla}alastudijeradipart time u Ambasadi BiH. Pre sedam dana vozio sam se u autu, koje je za trenzastalopred semaforom. Dvojicamladi}a od 25 do 30 godinapodiglaruke, ma{u i glasnogovore– generale, generale, ba{se pitamkako me to ovi ljudi prepoznaju pod la`nim imenom!? [to se ti~e mog sme{taja u sarajevskoj porodici Kapi}, on je kao gnezdo za ptice! @ivim, raduckam, hranim se i zabavljam u sarajevskoj porodiciKapi}– Senad, Melisa i {estogodi{nji sin Mak.Ama ba{ nikakvihtajni tu nema! U kom{iluku `ive Melisini roditelji Seleskovi} - Esad Eso i Dijana Dica. Protekle nedeljegospo|aDijana, po mojoj`elji, kuvala nam pasulj za ru~ak (ja smazah tri ili ~etiri tanjira), a jedan ru~ak nam bi sirnica i burek. Sa Esadom, iskusnimrukovodnimkadromHidrogradnje, obi{ao sam sa njegovimunukom Makom u tri danavi{eparkovanego{to ima zelenihpovr{ina od Ilid`e do Kozije}uprije. ]uprija me podseti na dane u godinama 2008. i 2009. kada sam skoro svakodnevno, posleru~ka, ubrzanimhodomi{ao iz Logavine do Kozije}uprije. To rastojanje od 2.500 m do ]uprije i toliko nazad savla|ivao sam za sedamdeset do osamdesetminuta i susretao na stotine gra|ana (jedne nedelje ~ak 1.452!) s kojima sam popri~ao! E, to mi manjka ovde! {to sam zadr`an u pritvoru, pozvao ambasadora Hrlu i kazao – sve }u uraditi za Divjaka, on je to zaslu`io! Dan po{to sam pu{ten da u`ivam u lepotiBe~a, uru~ena mi je njegova donacija za pla}anje stana i hrane za tri meseca. Ne znam, ho}u da verujem, da je bilo i drugih koji bi to uradili. Konkretan je bio Safet. Pre sedamdanaproveo sam sa Oru~evi}em i Harisom prijatno ve~e u presti`nomrestoranuPlachulta. Na zidovimarestoranaslikepoznatihgostiju - od Pelea do Putina, Al Gor, Malkovich, Domingo i drugi, ~ija imena nisam zapamtio. Uz laganuve~eru– gove|asupa sa desetakvrsta povr}a, govedina koja je servirana sa pr`enim krompirom, dve vrste {pinata, sosom od jabuka, belimsosom – jo{ uvek u ustima ose}am ukusnu ve~eru! Na kraju {nenokle sa prelivom! Nikada takve ne jedoh! I supruga ih je svojevremeno nedeljom pripremala uz ru~ak! Vrednije od bilokojegjela je razgovorkoji smo vodili nas trojica! Neizbe`na pri~a – agresija na Bosnu i Hercegovinu, odbrana Mostara od dva agresora, nezainteresovanost Sarajeva za odbranu Hercegovine. Slu{aju}i Safeta s pa`njom, u nekoliko navrata pitao sam se kako se partizanski Mostar odbranio od srpskih i hrvatskih nacionalista, pa i ponekih muslimanskih, koji su kolaborirali sa jednim od njih protiv sopstvenog naroda. A na sve to SDA u Sarajevu je gledala nezainteresirano, „kao da je Mostar prepustila HVO-u“ izusti Oru~evi}, „a Boga mi , i Sarajlije!“ s ogor~enjem re~e. Sa istom , pa`njom slu{ao sam govor biv{eg gradona~elnika Mostara, koji nikada nije izgubio izbore u svom gradu, du`nost koju je obna{ao u periodu 1996 - 2001. A da ne mo`e bez Bosne i Hercegovine, Oru~evi} pokazuje time {to je u Sarajevu formirao tvrtku, u kojoj mu rade i sinovi. Ima puno planova i ideja, ali... “sada{nja politi~ka, dru{tvena i ekonomska situacija sputavaju me da ih ostvarim!“. „Generale, ako Vam bilo {ta zatreba, samo nazovite!“, ponudio se Oru~evi} na rastanku, sa molbom da u svom dnevniku ne pi{em o ovoj temi.

Har~enko s Dodikom i Radoji~i}em
Predsjednik RS-a Milorad Dodik ponovio je ju~er, tokom razgovora s ambasadorom Ruske Federacije u BiH Aleksandrom Bocanom Har~enkom, da “RS ne}e odustati od zahtjeva da u novom Vije}u ministara dobije ~etiri mjesta, od kojih i resor vanjskih poslova. Har~enko je u odvojenom susretu razgovarao i s predsjednikom Narodne skup{tine RS-a Igorom Radoji~i}em, a analizirana je nova faza me|unarodnog prisustva u BiH koja po~inje dolaskom novog ambasadora EU i razdvajanjem funkcije visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU. Ocijenjeno je da }e to biti izazovno za obje strane i da treba u budu}nosti procjenjivati {ta }e biti aktivnosti OHR-a, a {ta evropskog predstavnika.

Moja draga SB
A tamo, pre mesecdana, SlobodnaBosna se bavila ~ika Jovom! Moja draga Slobodna Bosnanije me zaboravila. ^ak ima jednazanimljivacrticanaslovljena: Kantonplatiokauciju, gradskaupravaadvokata, a nepoznat donator tro{kove Divjakovog boravka u Be~u. M.A. pi{e: “Adresabe~kogapartmana u kojem je privremenosme{tenbiv{iarmijski general Jovan Divjak dr`i se u najstro`oj tajnosti. Divjak je smje{ten pod la`nimimenom u dvosobnomstanu u najstro`emcentruglavnoggradaAustrije. Kauciju za izlazak Divjaka iz zatvoraplatila je VladaSarajevskog kantona, tro{koveadvokatskogtimasnosi}e GradskaupravaSarajeva, ali se u tajnostidr`i ime donatorakoji je iznajmiostan i preuzeo tro{koveDivjakovogboravka u Be~u. Navodno je rije~ o jednombiznismenu iz BiH koji ve} du`e vrijeme `ivi i radi u Austriji“ Ovo . mi li~i na skicu za knjigu Agathe Christie ili neki film o Jamesu Bondu. Kako se do sada nisamsetio da promenimidentitet kao dr. Dabi}!? Ali, to je ve} deja vu!! U ovojmojojpri~i o boravku u Be~unema nikakvihtajni i nebuloza. Slobodnimplu}ima i imenom i prezimenom (zar bih ja izdaosvoj identitet) {etam i glavnim i sporednimulicama glavnog grada Austrije, ali s nao~alama i {amijom, kako mi je odredio ambasador

Ekshumirani trudnica i dijete
Na lokalitetu Luke, na podru~ju Bratunca, ju~er su ekshumirani posmrtni ostaci trudnice koja je bila u devetom mjesecu trudno}e. Zajedno s posmrtnim ostacima majke prona|eni su i posmrtni ostaci njenog fetusa. “Pretpostavljeni identitet je da je rije~ o Zemini (Mustafe) Salihovi} koja je bila 1960. godi{te. Me|utim, bit }e uzeti ko{tani uzorci da bi se analizom DNK-a potvrdio ovaj identitet“, kazala je za Fenu glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Lejla ^engi}. Po njenim rije~ima, pored trudnice i njenog fetusa, prona|ene su i kosti novoro|en~eta, djeteta koje je imalo samo dva dana i najvjerovatnije rije~ je o Emiru (D`emaila) Sulji}u. I od ove `rtve }e biti uzeti ko{tani uzorci da bi se analizom DNK-a utvrdio identitet.

Ve~era sa Safom
[to se ti~edonatora („ali se u tajnostidr`i ime... )on je za meneosobadokazanihmo“ ralnih vrednosti: Safet Oru~evi} je, dan po-

Sutra...
Izgradnja ceste kod Tuzle

...^udno pona{anje Bari{e ^olaka

Radovi tek na prolje}e
Radovi na izgradnji dvije saobra}ajne trake na zapadnom ulazu u Tuzlu, na dionici od Kreke do petlje u [i}komBrodu, ne}epo~eti prijeprolje}anarednegodine, iako je Vlada Federacije BiH nekoliko puta saop{tila da postoji novac za taj projekt. Problem je, kakosaznajemo, nastaozbognerije{enihimovinskopravnih odnosa. Lokalna vlast, u ~ijoj je nadle`nostiizuzimanjezemlje, ve} mjesecima ne mo`e posti}i dogovor sa vlasnicima. „Vjerujem da }emo do prolje}a rije{iti problem imovinskopravnih odnosa kako bi se moglo po~eti sa radovima na ovom zna~ajnom dijelu ceste“, isti~e premijer TK-a Sead ^au{evi}, dodaju}i da su zbog nerije{enih imovinskopravnih odnosa kasnili radovi i na petlji [i}ki Brod, ~ija je rekonstrukcija pri kraju. Na dionici od petlje[i}kiBrod do bolnice u naseljuKrekapredvi|ena je izgradnja jo{ dvije saobra}ajne trake, koje bi se dodale na ve} postoje}e dvije, ~ime bi Tuzla dobila moderan ulaz sa zapadne strane.
A. [e.

10

KOMENTARI

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Generacija bez identiteta

M
FOKUS
Pi{e: Gordana KATANA gordana.katana@oslobodjenje.ba

Ako je i bilo onih koji su skloni vjerovati da bi neka nova mladost, stasala nakon rata, mogla biti avangarda ovog dru{tva, Ko{arac ih je razuvjerio tokom gostovanja u magazinu “Zabranjeni forum” na Pinku BH

iodrag @ivanovi}, pro fe sor ba nja lu~kog Fi lo zof skog fa kul te ta, ~esto isti~e da je omladina u RS-u nacionalno najrigidniji dio dru{tva. Iz te omladine, koja se ve} 18 godina odgaja i obrazuje da po{tuje i veli~a samo i isklju~ivo srpsku etni~ku skupinu, regrutuju se i nara{taji mladih politi~ara. I uzalud su politi~ke akademije i sve edukacije, razgovori o su`ivotu i prihvatanju i po{tivanju razli~itosti u BiH, a {to najbolje potvr|uje nara{taj mla|ih politi~ara u re do vi ma SNSD-a. Po put Sta {e Ko {ar ca, zas tu pni ka te partije u Parlamentarnoj skup{tini BiH. Ne krasi tog juno{u Milorada Dodika ni blistav um, niti mu je politi~ka vispernost priskrbila uzlet u strana~koj hijerarhiji. I ne treba. Jer se SNSDov podmladak ne vaspitava da bi mislio, nego slijepo slijedio rije~i i djela svoga vo|e. Ako je i bilo onih koji su skloni vjerovati da bi neka nova mladost, stasala na kon rata, mogla biti avangarda ovog dru{tva, Ko{arac ih je razuvjerio tokom gostovanja u magazinu „Zabranjeni forum“ na Pinku BH. Emisi-

I

ja se, podsjetimo, bavila pitanjem neformiranja vlasti u BiH, a kako je vrijeme u kojem bh. reprezentacije u nogo me tu i ko {ar ci igra ju zna~ajne me|unarodne susre te, emi si ja je za vr{e na navija~kom himnom dr`avne reprezentacije. stihovi „Haj’mo, Bosno, haj’mo, Hercegovino“ toliko su uvrijedili i isprovocirali Ko{arca da je na njih odgovorio dizanjem tri prsta. Ru`no, neukusno i neprimjereno jednom politi~aru. I dovoljan razlog da mladi iz Kalesije, koji BiH (kakvog li u`asa za Ko{arca) do`ivljavaju svojom dr`avom, napuste studio u toku trajanja emisije. „Verbalni napadi na Ko{arca, umalo izbjegnuti lin~“ naslovi su koji su punili sutradan medije u RS-u. Zanimljivo je da sve to nisu zabilje`ile ni nadzorne kamere Pink TV, kao {to niko od za{titara te TV ku}e, voditelja emisije i gostiju nije vidio ni{ta od onoga {to je Ko{arac tvrdio da se desilo nakon {to su se ugasile kamere. No, kada se ostavi po strani poku{aj namjernog izazivanja politi~kog incidenta na na~in na koji je to Ko{arac u~inio, mnogo je ve}i problem jasna manifestacija negiranja svega {to ima bh. predznak. Kada

D

vo`d javno ka`e da ne voli dr`avu u kojoj `ivi, kada ve} godinama ~ini sve kako bi je u~inio {to neugodnijim mjestom za sve njene gra|ane, kada mediji u RS-u uspjehe i neuspjehe srbijanskih sporta{a i reprezentacije plasiraju kao na{e, onda nikoga ne ~udi takvo pona{anje kakvog nezrelog ~ovjeka. a le ko je tra gi~ni je {to pod gri ja va nje stalnog `ala za mati com Srbi jom i la`ne nade o `ivotu svih Srba u jednoj dr`avi u RS-u stvara generaciju koja nema apso lu tno ni ka kav iden ti tet. Jer, u Beogradu, ma kako se trudili i koliko god dizali tri prsta, oni su ipak stranci i samo Bosanci. Ni „grobari ni delije“ ma kako glasno navijali i ma koliko se kitili znamenjem Partizana i Crvene zvezde. Srbija je mati samo onima s dubokim d`epovima, malom krugu ljudi iz RS-a koji su ili u sprezi s tamo{njom politi~kom vrhu{kom ili tajkunima. Takvima, koji su preko narodnih le|a, namirili i sebe i svoje do tre}eg koljena, mati mo`e biti isto tako bilo koja druga zemlja. Onima drugima ne ostaje ni{ta. Ali uzalud se ~ini tro{iti rije~i. Odgajani da ne misle,

P

nego slu{aju i vjeruju drugima, a ne svojim o~ima, u RS-u }e se njegovi gra|ani, kako oni mladi, ali i ve}ina onih za{lih u godine, i dalje identifikovati s tu|im umjesto sa svojim. I politi~ari, oni koje biraju i koji ih vode svesrdno }e im u tome pomagati. Poput jo{ jedne perjanice SNSD-a Drage Kalabi}a, koji, da nije ove nesretne zemlje, nikada ne bi dobacio dalje od mjesne zajednice u rodnom mu Prnjavoru. Ali Drago zna „ustalasati srpsko nacionalno bi}e“ pa se br`ebolje nadovezao na Ko{arca kako bi ispri~ao da je i sam „stalna `rtva mr`nje, napada i uvreda sarajevskih medijskih i politi~kih krugova“. ri~u je naravno apsolvirao, ko drugi nego Rajko Vasi}. De`urni komentator, bloger i generalni sekretar SNSDa. Da objasni Srbima da im u BiH `ivota nema. A dok ga mora biti, bolje je da to bude {to dalje od Sarajeva. Pa je za razliku od svojevremeno Mom~ila Kraji{nika, koji je predlagao da institucije BiH budu izgra|ene na entitetskoj liniji s ulazima iz oba entiteta, iza{ao s ingenioznim prijedlogom da ih treba smjestiti na neutralan teren. Po mogu}nosti u [vicarsku.

POLIGON

^udne izjave prof. Durakovi}a
vi}a da ga brani i potra`uje njegova prava? 2. Vezano za ono {to spominje da arhitektonsko-faraonska osionost gu{i samu Kabu, to je ~udna izjava sa vi{e aspekata: Prvenstveno zabranjeno je upore|ivati sveto mjesto kao {to je Haremi-{erif sa nevjerskim gra|evinama. Za Harem-i-{erif su duhovno vezani muslimani i to je za njih naj~i{}e, naj~asnije i najsvetije mjesto i kao {to u Kur’anu stoji: Gospodaru na{, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ni{ta ne sije, kod Tvoga ^asnog hrama, da bi, Gospodaru na{, molitvu obavljali; zato u~ini da srca nekih ljudi ~eznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. (sura Ibrahim ajet 37) Kao drugo, po ljepoti zdanja, veli~ini prostora, iskoristljivosti prostora, ima podrumski prostor, prizemlje, gornji sprat te krov ure|en kao prostor za klanjanje, pro{irenje koje je uradila Kraljevina Saudijska Arabija na Haremu u Meki i Medini, a naro~ito na Harem-i-{erifu u Meki je historijsko i ne mo`e se porediti ni sa jednim prethodnim pro{irenjem. Tako|er je bitno naglasiti da se pokazalo da su pro{irenja koja su ra|ena u vrijeme kralja Fahda bin Abdul Aziza na Haremi-i-{erif uve}ala prostor za desetine puta od posljednjeg pro{irenja prije osnivanja Kraljevine Saudijske Arabije. Pro{log ramazana kralj Abdullah bin Abdulaziz ozvani~io je po~etak projekta najve}eg do sada pro{irenja Harema u Meki, tako da }e prostor biti pove}an za jedan i po puta. 3. ^itaoci novina koji su pratili prenos namaza iz Harema u Meki, a naro~ito za 27. no} ramazana, mogli su vidjeti ogroman broj ljudi koji su prisustvovali namazu u Haremu te okolnim ulicama, {to pokazuje da vlada Saudijske Arabije nije izvr{ila pro{irenje, muslimani bi se na{li u neugodnosti prilikom posjete Harem-i-{erifu. 4. Vo|stvo Kraljevine Saudijske Arabije, kao i narod Saudijske Arabije, smatraju da je ono {to ~ine prema dva sveta harema sveta obaveza i izvr{enje Bo`ije naredbe te o~ekuju od Allaha d`.{. nagradu i sevap i kao {to je objavljeno u ^asnom Kur’anu: Al la ho ve d`ami je odr`avaju oni koji u Allaha i onaj svijet vjeruju. (sura At-Tawba ajet 18) Ono {to nas rastu`uje i `alosti u Saudijskoj Arabiji je to {to smo stali uz Bosnu i Hercegovinu i njen narod tokom rata 1992-1995 i podr`ali smo je politi~ki i humanitarno, a onda do|e neko poput prof. Durakovi}a koji kroz svoje ~udne

Da vlada Saudijske Arabije nije izvr{ila pro{irenje, muslimani bi se na{li u neugodnosti prilikom posjete Harem-i-{erifu, pi{e ambasador Saudijske Arabije u BiH Eid M. al-Thakafi reaguju}i na intervju sa prof. dr. Esadom Durakovi}em, objavljen u Oslobo|enju 29. augusta 2011.
Po{tovana gospo|o Vildana Selimbegovi}, Pro~itao sam intervju koji je objavljen u Va{im cijenjenim novinama 29. augusta 2011. godine sa prof. dr. Esadom Durakovi}em, u kojem je iznio optu`be na ra~un vlade Kraljevine Saudijske Arabije i opisao arhitekturu i izgradnju oko Harem-i-{erifa u Meki opisima koji nisu adekvatni za ovo sveto mjesto. Stoga na osnovu slobode govora i shodno mojoj `elji da objasnim ~itateljima istinu o onome o ~emu je prof. Durakovi} govorio, ljubazno bih zamolio da objavite sljede}e: 1. Vezano za dio intervjua u kojem se spominje situacija u Kraljevini Saudijske Arabije prof. Durakovi} je u potpunosti bio u krivu kada tvrdi da Saudijsku Arabiju ne}e zaobi}i oluja, te iznosi da je sistem vladavine u Saudijskoj Arabiji autokratija, {to nije ta~no. Velika je ljubav naroda Saudijske Arabije prema kralju, iz samog naroda dolazi velika podr{ka sistemu vladavine. To je sistem koji je ujedinio Saudijsku Arabiju, a nije nametnut tenkovima. Tu je i pi ta nje ko je se sa mo na me}e i `elio bih ga uputiti prof. Durakovi}u, a ono je, da li je narod Kraljevine Saudijske Arabije ovlastio prof. Durako-

stavove ~itaocima novina iznosi pogre{ne informacije. Potpuno sam uvjeren i siguran da na{a bra}a u BiH, pogotovo muslimani koji su posjetili Saudijsku Arabiju, te oni koji su obavili had` i umru ne sla`u se sa njegovim ~udnim stavovima, te sigurno su mogli primijetiti i cijene brigu koju Kraljevina Saudijske Arabije vodi o dva sveta harema. Zahvaljujem na saradnji,
ambasador Eid M. AL-THAKAFI

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

11

12

CRNA HRONIKA
Ba nja lu~ki po li caj ci pre ksi no} su na ras krsnici ulica Dr. Jovana Ra{kovi}a i Ljev~anska, u kra|i goriva iz gradskog autobusa uhvatili @. B. iz Kotor-Varo{i. On je priveden u slu`bene pros to ri je, gdje je ut vr|eno da se radi o voza~u autobusa. Nakon krim-obrade @. B. je pu{ten na slobodu, a protiv nje ga }e bi ti pro sli je|ena prijava nadle`nom tu`ila{tvu.

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Voza~ autobusa uhva}en u kra|i goriva

Razbojnici oteli novac

Dvije nepoznate osobe u ponedjeljak oko ~etiri sata izvr{ile su razbojni{ tvo nad ra dni ci ma pumpe Hifa petrol u Ulici Donji Hotonj, op}ina Vogo{}a. Napada~i su uz prijetnju pi{toljem oteli odre|enu sumu novca i pobjegli. O doga|aju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a policija radi na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela i pronalasku izvr{ilaca.

Nesre}a u Prnjavoru

Traktor pregazio ~ovjeka
Pedesetdevetogodi{nji Ostoja \ur|evi} iz sela Gornji Vija~ani kod Prnjavora preksino} je smrtno stradao kada ga je pregazio traktor u neposrednoj blizini porodi~ne ku}e njegovog ro|aka Milo{a \ur|evi}a. Nesre}a se desila kada je \ur|evi}, stoje}i izme|u prednjeg i zadnjegto~ka, poku{ao da upalitraktor tako {to je napravio kratki spoj na alnaseru. Nakon{to je upaliomotor, traktor se pokrenuo i pregazio ga. Zadnji to~ak traktora nesretnom \ur|evi}u je pre{aoprekoglave, dok mu je zadnji to~ak prikolice pre{ao preko stomaka. Uvi|aj su obavili pripadnici prnjavorske policije, uz prisustvo doktora mrtvozornika. D. P.

Op}inski sud Sarajevo

Edinu Vuku 20
mjeseci zatvora
Vuk osu|en zbog nano{enja povreda vlasniku i radniku prodavnice u Ilija{u, 40-ak dana prije ubistva Amara Mistri}a
Edin Vuk (1987) presudom sarajevskog Op}inskog suda osu|en je na jedinstvenu kaznu od 20 mjeseci zatvora zbog nano{enja te{kih i lakih tjelesnih povreda vlasniku i radniku prodavnice Mobil Frend u Ilija{u, potvr|eno nam je iz sarajevskog Kantonalnog tu`ila{tva. Ina~e, ovaj incident, u kojem je Vuk repetirao pi{tolj te njegovom dr{kom vi{e puta udario vlasnika prodavnice Ned`ada Hadrovi}a i tako mu nanio povredu u vidu preloma ~eono-tjemene kosti, a po tom pe sni com ra dni ka Ismara Kulu, desio se u julu 2009. Ta~nije, mjesec i 10-ak dana prije ubistva Amara Mistri}a, u kafi}u Ocho rios u sarajevskom naselju ^engi}-Vila, za {to je Vuk tako|er optu`en. Ista optu`nica Anela Heraka tereti za posjedovanje oru`ja, nasilni{tvo i poku{aj ubistva trudnice, dok su Almir Bravo i Midhat ^ehaji} optu`eni za pomo} po~iniocu. Taj sudski proces je zapo~eo po~etkom pro{le godine, a uskoro bi, kako saznajemo, trebale uslijediti zavr{ne rije~i optu`be i odbrane. Ina~e, od izru~enja iz Hrvatske, gdje su pobjegli nakon ubistva, Vuk i Herak su u pritvoru, gdje }e, po svemu sude}i, do~ekati i kraj sudskog procesa. L. S.

OP]INSKI SUD U GORA@DU Zemlji{noknji`ni ured Br. 045-0-DN-11-000 228 U Gora`du, 6. 9. 2011. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du najavljuje

USPOSTAVLJANJE
ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0DN-11-000 228, po zahtjevu Obar~anin Azima, sin Osma, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 1510/01 K.O. Gora`de II, ozna~ene kao k.~. 704/4 zv. Biserna, ostalo neplodno zemlji{te povr{ine 56 m2. Prema po-

dacima iz katastra, posjednik nekretnina upisanih u P.L. 1510/01 K.O. Gora`de II je Obar~anin Azim, sin Osma, sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef Zemlji{noknji`nog ureda Edin Halilovi}, dipl. pravnik

Edin Vuk: Su|enje za ubistvo pred krajem

LIVNO

Razbijen lanac
Pavlinovi} je rekao da je policija izuzela pasat, {kodu i opel astru, koji su prona|eni u Livnu i Tomislav-Gradu. Dva od ta tri auta su iznajmlje na u dvi je rent-a-car agencije u Zagrebu, a nakon toga prodata za dogovoreni iznos unaprijed poznatim kupcima. Kako je kazao, kradljivci i preprodava~i auta iz Livanjskog i ZHK-a i iz RS-a bili su dobro uvezani, a otkriveni su i uhap{eni zahvaljuju}i odli~noj saradnji policije u ova dva kantona i MUP-a RS-a. Naime, sa 21. na 22. avgust Ante Mihaljevi} prijavio je livanjskoj policiji da mu je sa parkinga ukraden pasat (ZG-7900 BF), vlasni{tvo rent-a-car firme Interpono iz Zagreba. Nakon provjera policija je utvrdila da je Mihaljevi} dao neistinite podatke, te da je i prije u Hrvatskoj po~inio vi{e prevara. Ubrzo je uhap{en, te je tokom krim-obrade priznao da se dogovorio sa Ivom Kr`eljom, Ivicom Peri}em i Marinkom Piv~evi}em da u Zagrebu iznajmi vozilo i doveze u BiH, te da ga proda Piv~evi}u, koji je vozilo dalje preprodao. Nakon toga Mihaljevi} je pozvao policiju i slagao da mu je auto ukraden. Protiv Mihaljevi}a je podnesen izvje{taj zbog la`nog prijavljivanja kra|e i utaje, dok su Kr`elj i Peri} osumnji~eni za utaju, a Ante Juri}, Milo{ Kele~evi} (26) iz Biha}a, Zvonimir Kova~, Petar Duki} (31), iz Zadra, i Du{ko Paji} (31) za prikrivanje. Pavlinovi} je dodao da je u LK-u u osam mjeseci ove godine ukradeno osam automo bi la, od ko jih su tri vra}ena vlasnicima. D. P.

kradljivaca automobila
U Livanjskom kantonu policija je razbila organizovani lanac kradljivaca i preprodava~a luksuznih automobila, a nakon hap{enja i provedene istrage nad devet osumnji~enih osoba iz Livna, Tomislav-Grada, Drvara, Posu{ja, Banje Luke i Lakta{a, Anti Mihaljevi}u (27), iz Livna nastanjenom u Hrvatskoj, Marinku Piv~evi}u (35), iz Splita, Zvonimiru Kova~u (41), iz Imotskog, i Anti Juri}u (40), iz To mi slav-Gra da odre|en je pritvor. Na~elnik Sektora za suzbija nje op}eg kri mi na li te ta MUP-a LK-a Mario Pavlinovi} rekao je da je policija podnijela prija ve Tu`ila{tvu protiv svih osumnji~enih za krivi~na djela la`no prijavljivanje, utaju i prikrivanje, me|u kojima je ~ak sedam po vra tni ka u vr{e nju kri vi~nih djela.

Javna ustanova Bosanski kulturni centar Gra~anica raspisuje

OGLAS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA NEODRE\ENO VRIJEME - Rukovodioca kina - kinooperatera.....................................................1 izvr{ilac Pored op{tih uslova predvi|enih zakonom, kandidati moraju imati zavr{enu srednju stru~nu spremu i tri godine radnog iskustva. Prijave sa dokazom o ispunjavanju uslova oglasa slati na adresu Ustanove: JU Bosanski kulturni centar Gra~anica, 111. gra~ani~ke brigade 1, 75 320 Gra~anica. Nekompletne i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BIH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 P 051610 10 P2 Sarajevo, 20. 6. 2011. g. Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Milena Raji}, u pravnoj stvari tu`itelja Be}irovi} Abdurahman iz Sarajeva, ul. Had`ibajri}a br. 7, zastupan po punomo}niku Karovi} Mustafi, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih Mutap~i} Ra{ide i Mutap~i} Hatid`e, obje iz Sarajeva, ul. Save Skari}a Zembilja br. 13, radi utvr|enja, vsp. 1.050,00 KM, na ro~i{tu 20. 6. 2011. godine donio je

vlasni{tva na nekretninama upisanim u zk. ulo{ku CVII/72 i CVII/366 k.o. Sarajevo u naravi stambena ku}a i dvori{te sa oku}nicom, {to su tu`ene du`ne priznati te dosljedno prednjem tu`ene su du`ne trpjeti da se tu`itelj upi{e u vlasni~kom listu u zk. ulo{ku broj CVII/72 i CVII/366 k.o. Sarajevo kao jedini vlasnik nekretnina, sve u roku od 30 dana od dana dono{enja ove presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. SUDIJA RAJI] MILENA POUKA: Presuda broj: 65 0 P 051610 10 P2 od 20. 6. 2011. g. dostavlja se objavom u novinama tu`enom Mutap~i} Ra{idu (sada nepoznatog boravi{ta) u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. ZPP-a. Presuda se smatra dostavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH.

PRESU D U
zbog propu{tanja Utvr|uje se da je tu`itelj po osnovu naslje|a, odnosno kupoprodajom dosjelosti stekao isklju~ivo pravo

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
Slu`beniciSektorakrimpolicije CJB-a Banja Luka u ponedjeljak su u Kne`opoljskojuliciuhapsili Banjalu~anina Nikolu Kosa (1989), za kojim je Osnovni sud 26. avgusta raspisaocentralnupotjernicu zbog neovla{tene proizvodnje i prometa opojnih droga. Isti dan on je, kako nam je potvr|eno iz banjalu~kog CJB-a, predat pripadnicima Sudske policije, a potom sproveden u pritvor. L. S.

13

Uhap{en po potjernici

Pretu~en na ulici

Dvadestsedmogodi{nji K. A. iz Sarajeva zadobio je te{ke povrede u ponedjeljak poslijepodne kada su ga u sarajevskoj Ulici Sedrenik napale dvije nepoznate osobe. K. A. je pomo} ukazana na Ma ksi lo fa ci jal noj hi rur gi ji KCUS-a, gdje je zadr`an na li je~enju, a poli ci ja ra di na rasvjetljavanju ovog na pa da i pro na las ku na pa da~a.

SUD BiH ^itanjem optu`nice i uvodnim rije~ima optu`be po~elo su|enje u predmetu Turkovi}

Kajmakovi}: Dokaza}emo
sve {to im se stavlja na teret
Tu`ila{tvu su od velike pomo}i bile informacije od porodica Ajdarija i Toli}a, ali i iskazi Emira Zekovi}a, Hajrudina Memovi}a i ostalih koji su pristali na saradnju
Su|enje Zijadu Turkovi}u, op tu`enom za vo|enje zlo ~ina~ke organizacije kojoj se na teret stavljaju svirepa ubistva, {verc droge, iznude, pranje novca i razbojni{tvo, te devetorici optu`enih za pripadnost toj grupi, po~elo je ju~er u Sudu BiH ~itanjem optu`nice i uvodnim rije~ima dr`avnih tu`itelja Diane Kajmakovi} i Olega ^avke. [ejla Jugo - Turkovi}, supruga prvooptu`enog, ju~er je ispred Suda kazala da do sada nije osjetila pravo ni pravdu. “Optu`nica je zasnovana na izjavama svjedoka pokajnika i iznu|enim sporazumima. Re~eno im je da }e, ukoliko ne budu svjedo~ili protiv mog supruga, biti optu`eni za ubistva. To vam je kao da moj suprug prizna krivnju i ka`e kako su ga na sve nagovorili Fahrudin Radon~i}, reis Mustafa ef. Ceri} ili vladika Vasilije Ka~avenda“ rekla je Jugo - Tur, kovi}, koja bi se 12. oktobra pred Op}inskim sudom u Sarajevu trebala izjasniti o krivnji po optu`nici za ugro`avanje sigurnosti advokata Izeta Ba`darevi}a. vanijih grupa. Pogrije{ila sam, a kolege su bile u pravu. Ovdje je rije~ o najja~oj kriminalnoj grupi u poslijeratnoj BiH u kojoj se ta~no znalo ko {ta radi. S detaljima iz optu`nice i iskazima optu`enih, koji su priznali krivnju, dokaza}emo sve {to im se stavlja na teret“, rekla je Kajmakovi}eva. podsje}amo, tako|er sklopili nagodbe, te ~iji su postupci ju~er razdvojeni. Na po~etku su|enja je napravljen i plan rada za naredna ro~i{ta. Tako }e 21. septembra, kada }e su|enje biti nastavljeno, biti saslu{ani Vahidin [ahinpa{i} i Nermin [ehovi}. Na istom ro~i{tu }e odbrana iznijeti svoje uvodne rije~i, a ve} na narednom, 5. oktobra, na klupu za svjedoke }e sjesti Sead Dumanji}, kojeg je Sud BiH za pripadnost ovoj grupi osudio na pet godina. Dumanji}evo ispitivanje }e, kako se pretpostavlja, trajati satima. Sudija Tanki} je na po~etku ro~i{ta advokatu Izetu Ba`darevi}u, koji brani Memovi}a, izrekao kaznu od 1.500 KM. Naime, zbog Ba`darevi}evog, kako je Sudsko vije}e procijenilo, neopravdanog izostanka, su|enje nije po~elo 16. augusta, nego tek ju~er.
Dk. OMERAGI]

[ejla Jugo - Turkovi}: Ni prava, ni pravde

Zijad Turkovi} i advokat Fahrija Karkin

Foto: Arhiv Suda BiH

Odvojeni postupci
^itanje obimne optu`nice je potrajalo pa su se Kajmakovi} i ^avka nekoliko puta smjenjivali, a kada su se i oni umorili, posao je zamalo preuzeo i stru~ni sa ra dnik Tu`ila{ tva BiH koji, ipak, nije stigao da pro~ita ni slovo jer je Turkovi}ev advokat Fahrija Karkin ka zao da po za ko nu sa mo tu`itelji mogu ~itati optu`nicu. A u optu`nici se navodi da je Turkovi} organizovao monstruozna ubistva Lusije Salas Kortez, Mithata Meki}a, Marija Toli}a, Wernera Ajdarija i Rajka Milovanovi}a, te poku-

Tatjana Toli}, snaha ubijenog Marija Toli}a, koja je sa porodicom pratila su|enje, rekla je da bi Turkovi}u kazna od 45 godina zatvora bila ravna pomilovanju: “Zaslu`uje vje{ala. Smrt Marija je za na{u porodicu velika tragedija, ali moramo izdr`ati. Tu`ila{tvo BiH radi dobro svoj posao“, kazala je Tatjana Toli}. {aje ubistva Nasera Keljmendija, Dragana Peri{i}a i Mensura Alji~evi}a, {verc dro ge, plja~ku dva i po miliona KM iz Cargo-centra Me|unarodnog aerodroma Sarajevo, iznude, pranje novca i neovla{teni promet oru`jem i vojnom opremom. Osim njega, za pripadnost zlo~ina~koj organizaciji su optu`eni i Sa{a Stjepanovi}, Milenko Laki}, Hajrudin Memovi}, Fadil Aljovi}, Hilmija Ma{ovi}, Nijaz Zuban, Muamer Zahitovi}, te Ermin Deli} i Danijel Planin~i} koji su sklopili sporazume o priznanju krivnje koje }e Sudsko vije}e kojim predsjedava sudija Izo Tanki} razmatrati na odvojenom ro~i{tu zakazanom za 13. septembar. Kajmakovi} i ^avka su potom iznijeli uvodnu rije~ u kojoj su najavili da }e dokazati krivicu Turkovi}a i ostalih: “Prije 12 mjeseci su me nakon konferencije za novinare kolege kritikovale kada sam rekla da je rije~ o jednoj od najorganizo-

Tatjana Toli}: Zaslu`uje vje{ala

Ka`njen advokat
Njen kolega, tu`itelj ^avka je kazao da su Tu`ila{tvu od velike pomo}i bile informacije od porodica Ajdarija i Toli}a, ali i iskazi Emira Zekovi}a, Hajrudina Memovi}a i ostalih koji su pristali na saradnju i koji }e svjedo~iti. Me|u onima koji su pristali na saradnju su i Sead Dumanji}, @e ljko \uri}, Dra gi {a Rajak i Mirza Drini}, koji su nakon potpisivanja sporazuma pravomo}no osu|eni, a ubrzo }e im se pri dru`iti i Pla nin~i}, te De li} ko ji su,

Olovo

Subhija Ponjavi} (1964) te{ko je povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~er u mjestu Baki}, op}ina Olovo. U nesre}i su u~estvovali cisterna mercedes puna goriva, vlasni{tvo firme Kopex

Sudar {kode i cisterne Ukradeni antenski stub i kontejner
Sarajli} (214-E-184), za ~ijim upravlja~em je bio J. M. iz Srebrenika, i {koda oktavia (A83-E-347), za ~ijim volanom je bila povrije|ena. “Pacijentica je zadobila te{ke povrede, dovezena je sa otvorenim lomom lijevog koljena, otvorenim lomom desnog sko~nog zgloba i dosta rana po tijelu te kontuzijom grudnog ko{a“ kazala nam je , Bi lja na Jan dri}, por tpa rol KCUS-a. Mi. D. U op}ini Novi Travnik, na lokalitetu Ravnog Rostova, u mjestu Zlokos, ukradeni su antenski stub i kontejner, vlasni{tvo BH Telecoma, vrijedan oko 40.000 KM, prenijela je Srna. Nestanak antenskog stuba i kontejnera primijetio je radnik BH Telecoma i prijavio policiji u Bugojnu, koja je izvr{ila uvi|aj.

14

REGION

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

KFOR i dalje blokira sve prelaze na sjeveru Kosova

Srbi na proteste

izveli i u~enike
Paravinji odbijen politi~ki azil
Dragan Paravinja, koji je osumnji~en za ubistvo 17-godi{nje Antonije Bili}, zatra`io je od Hrvatske status politi~kog azilanta za sebe i porodicu, ali je zahtjev odbijen, jer ima hrvatsko dr`avljanstvo pa ne mo`e biti politi~ki azilant. Paravinja je tra`io azil za sebe, suprugu i dva sina, a zahtjev je obrazlo`io teorijom urote, tvrde}i da je u Srbiji progonjen zbog saznanja o zlo~inima re`ima Slobodana Milo{evi}a. Istra`iteljima je u razgovoru nagovijestio da bi mogao progovoriti o pozadini nekih zlo~ina pod uslovom da bude za{ti}en od osvete iz Srbije. Paravinja je ve} tra`io politi~ki azil u Sloveniji, gdje je uhap{en 2007. godine na osnovu potjernice iz Srbije.

U~enici osnovnih i srednjih {kola protestovali su protiv zahtjeva da budu ukinute institucije Srbije na Kosovu
Oko 1.500 u~enika kosovskomitrova~kihosnovnih i srednjih {kola odr`alo je ju~er protestnu {etnju do mosta na Ibru kako bi iskazalo neslaganje sa zahtjevom da budu ukinute institucije Srbije na Kosovu, javlja B92. U~enici i njihovi profesori nosili su srbijanske zastave i transparente na kojima je pisalo “Ne damoKosovo“ “Ne}emo , {iptarske bezbjednosne snage“ i do{etali do mosta koji Mitrovicu dijeli na srpski i albanski dio.

Protesti u Zve~anu, Leposavi}ima, Zubinom Potoku i Mitrovici: Zadr`ati srbijanske obrazovne ustanove

Zagrep~ani najnesretniji
Prema posljednjem istra`ivanju Nacionalnog indeksa sre}e, Zagrep~ani su najnesretniji ljudi u Hrvatskoj. Sa 63,1 bodom stanovnici metropole ispali su najnezadovoljniji li~nim razvojem i socijalnom okolinom, a zanimljivo je i da smatraju kako im je `ivotni standard najni`i, suprotno uvrije`enom mi{ljenju o bogatom Zagrebu. [to se ti~e zadovoljstva radnom okolinom, samo Dalmatinci misle da im je gore, dok gotovo nevjerovatno zvu~i podatak da su ljudi iz najmanje razvijenih hrvatskih krajeva Like, Korduna i Banije ve}i optimisti od Zagrep~ana. Sli~na svjetska istra`ivanja pokazuju da je indeks ve}i u krajevima s vi{im BDP-om, ali Zagreb pokazuje upravo suprotno: ima uvjerljivo najve}i BDP, a gra|ani su mu najnesre}niji.

Beograd ne pristaje na kosovske carinike
Srbija ima informacije da Pri{tina planira da na administrativne prelaze na sjeveru Kosova po{alje svoje carinike, izjavio je {ef pregovara~kog tima Beograda Borislav Stefanovi}, upozoravaju}i kosovske vlasti da je to neprihvatljivo za Srbiju i da takav potez mo`e izazvati opasne posljedice. - To Srbija ne}e prihvatiti, niti je to dogovoreno u Briselu, rekao je Stefanovi} i naglasio da administrativni prelazi nisu bili tema dijaloga Beograda i Pri{tine. Stefanovi} je dodao da }e Vlada Srbije kao i do sada podr`ati svako mirno anga`ovanje Srba sa sjevera Kosova u odbrani svojih nacionalnih interesa. ne institucije. Ako bude potrebno, nastavu }emo izvoditi u privatnim ku}ama, ali obrazovne institucije osta}e dio obrazovnog sistema Srbije po svaku cijenu, rekao je Stoj~etovi}. U isto vrijeme, u Zve~anu, Leposavi}u i Zubinom Poto-

ku protest su tako|er odr`ali u~enici osnovnih i srednjih {kola, sa istim zahtjevima. Skupovi su protekli mirno, a obezbje|ivali su ih pripadnici policije Kosova.

Prolaz za automobile
I gra|ani ~etiri srpske op{tine na sjeveru Kosova su ju~er zapo~eli proteste zbog zatvaranja alternativnih pravaca koji sjever pokrajine spajaju sa centralnom Srbijom. Srbi, kako ka`u, ne pristaju da ih Pri{tina integri{e u svoje institucije. KFOR od subote dr`i ceste blokirane, pozivaju}i se na UNMIK-ovu zakonsku odredbu iz 2001. godine prema kojoj je ovaj prelaz neovla{ten.

Nastava u ku}ama
Protestu se pridru`io i na~elnik {kolske uprave Ministarstva prosvjete Srbije Predrag Stoj~etovi}, koji je novinarima rekao da “sve {to se de{ava na sjeveru Pokrajine, ozbiljno naru{ava i stabilnost obrazovnog sistema“ Prema njegovim ri. je~ima, da bi se za{titili, u~eni~ki parlamenti odlu~ili su da ka`u da }e ostati u obrazovnom sistemu Srbije. - Ovo nisu paralel-

Po~ela izgradnja spomen-obilje`ja Bo{njacima poginulim u obrani Hrvatske

Most izme|u Zagreba i Sarajeva
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Pahoru pada podr{ka
Slovenski parlament bi ovog mjeseca trebaopotvrditi pet novihministara u vladi Boruta Pahora, ali prema anketi, vi{e je Slovenaca koji smatraju da bi im parlament trebao uskratiti podr{ku, {to bi otvorilo mogu}nost prijevremenih izbora, negoonihkoji su za rekonstrukcijuVlade. Nepovjerenje Pahorovoj vladi izrazilo je 43 posto ispitanika u anketi koju je u utorak objavila Slovenska televizija. Suprotno, 32 posto ispitanika smatra da je bolje da novi ministri dobiju potreban broj glasova, ~ime bi sada{nja vlada unato~tome{to formalnonemave}ine u parlamentu nastavila djelovati s punim ovlastima. Vode}a opoziciona stranka SDS Janeza Jan{e i dalje je u velikoj prednosti pred Pahorovom strankom.

U Zagrebu je u utorak zapo~ela izgradnja spomen-obilje`ja posve}enog Bo{njacima koji su 1991. stali u obranu Hrvatske, posebnoonimakoji su poginuli, a njih je vi{e od 1.100. Izgradnju spomen-obilje`ja sa 3,5 milijuna kuna najve}im dijelom financira Grad Zagreb, te VladaHrvatske, odnosnoMinistarstvo branitelja.
Poziv na zajedni{tvo, `ivot u miru i toleranciji

branitelja Domovinskog rata Hrvatske Hamdija Mali} rekao je, me|u ostalim, da je 25.000 Bo{njaka sudjelovalo u obrani Hrvatske, me|unjima oko 9.000 bili su Bosanci ili Bo{njacikojinikada do tada nisu boravili niti prebivali u Hrvatskoj.

Nerije{en status
Me|utim, neki od njih, kako je rekao, ni do danas nisu rije{ili status branitelja i dr`avljana. Iskazao je vjerovanje da }e i ta pitanja biti rije{ena. Sve~anosti su prisustvovali, izme|u ostalih, predstavnici braniteljskih udruga, Udruge antifa{ista iz Drugog svjetskog rata, roditelji i ~lanoviobiteljipoginulih branitelja, predstavnici bora~kih organizacija iz BiH s brigadirom Muhamedom Delali}emHamdomna ~elu, Veleposlanstva BiH u Zagrebu te generali HV-apredvo|enigeneralom Petrom Stipeti}em.
Jadranka DIZDAR

Simbolika mjesta
Brigadir Miodrag Demo, izaslanik gradona~elnika ZagrebaMilanaBandi}a, obe}ao je da }e izgradnja spomenika biti zavr{ena u roku od 2,5 mjeseci. Obra}aju}i se okupljenima, podsjetio je na doprinosBo{njaka u obraniHrvatske i pozvao na zajedni{tvo, me|usobno uva`avanje, `ivot u miru i toleranciji. Spomen-obilje`je nazvao je mostom izme|u Zagreba i Sa-

rajeva, izme|u hrvatskog i bo{nja~kog naroda. Izaslanik ministra branitelja, dr`avni tajnik Zoran Komar posebno je naglasio simboliku i zna~aj mjesta na kojem se spomen-obilje`je podi`e, uz Islamski centar u Zagrebu, koji je za vrijeme Domovinskoga rata nadrastao svoju osnovnu funkciju i zada}u i bio prihvatili{te za sve napa}ene i ranjene koji su tra`ili pomo} i

bje`ali od po{asti agresora. Zagreba~ki muftija [evko Omerba{i}, predsjednik Odbora za izgradnju spomen-obilje`ja, iskazao je uvjerenje da }e spomenik i memorijalni park pored kultne imati i socijalnu funkciju, i postati mjesto okupljanja, te da }e imena branitelja ispisana na spomen-obilje`ju upozoravati da im dugujemo veliku zahvalnost. PredsjednikUdrugeBo{njaka

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

SVIJET

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

I dalje se ne zna gdje je svrgnuti libijski vo|a

Gadafi nije
pre{ao u Niger
Gadafijevi lojalisti pre{li u Niger u velikoj koloni vozila, sa zlatom i gotovinom uzetim iz filijale centralne banke u Sirtu, saop{tilo je Nacionalno prelazno vije}e
Svrgnuti libijski lider Muamer Gadafi nije bio u vojnom konvoju koji je u no}i sa ponedjeljak na utorak pre{ao iz Libije u Niger, javila je televizija Al-Arabiya, prenosi Srna. U izvje{taju je citiran nigerski ministar spoljnih poslova Bazum Muhamed. Libijsko vladaju}e Nacionalno prelazno vije}e ranije je saop{tilo da su Gadafijevi lojalisti pre{li u Niger u velikoj koloni vozila, sa zlatom i gotovinom uzetim iz filijale centralne banke u Sirtu. Vi{e od 1.200 afri~kih migranata blokiranih u gradu na jugu Libije koji su napustili snage pukovnika Gadafija strahuju za `ivote i moraju odmah biti evakuisani, saop{tila je ju~er Me|unarodna organizacija za migracije (IOM), prenosi Srna. Organizacija je pozvala sve strane da za{tite migrante, koji poti~u uglavnom iz ^ada, ali i Nigera i Nigerije, dok ne budu bezbjedno evakuisani iz tranzitnog centra u Sabi. Me|u ovim ljudima ima `ena i djece. “Migranti se u`asavaju ideje da mogu biti uhva}eni u unakrsnoj vatri“ izjavio je na konferenciji za novinare por, tparol IOM-a Jean-Philippe Chauzy. On je dodao da postoji mogu}nost da snage libijskih prelaznih vlasti izvr{e napad na Sabu ukoliko pregovori propadnu. Chauzy je rekao da migranti govore o konstantnom zastra{ivanju i strahu od prela`enja kontrolnih punktova koje kontroli{u mladi naoru`ani ljudi. kako su se u konvoju nalazile pristalice Muamera Gadafija koje bje`e iz zemlje i dodao da ne mo`e potvrditi vijest francuskih i nigerskih vojnih izvora da je oko 200 libijskih vojnih vozila u{lo u Niger. Nakon {to je ju~er ujutro postignut dogovor s predstavnicima grada Bani Valid da se izbjegnu oru`ani sukobi, libijski pobunjenici u}i }e mirno u ovo jako upori{te snaga lojalnih pukovniku Gadafiju,

Po`ari progutali stotine ku}a
Vi{e od 60 po`ara koji bjesne {irom ameri~ke savezne dr`ave Teksas progutalo je stotine ku}a i odnijelo najmanje dva `ivota, saop}ile su ju~er vlasti. Jedna 20-godi{nja `ena i njena 18-mjese~na k}erka izgubile su `ivot po{to su ostale zarobljene u ku}i zahva}enoj vatrenom stihijom u okrugu Greg, na sjeveroistoku Teksasa, prenosi Fena. Zvani~nici su saop}ili da su 63 po`ara u proteklih nekoliko dana progutala skoro 500 ku}a. Najmanje 5.000 ljudi bilo je primorano da napusti svoje domove u okrugu Bastrop, 40 km isto~no od Austina.

Afri~ki migranti strahuju za `ivote

javila je televizija Al-Jazeera. Prije toga, veliki broj Gadafijevih pristalica napustio je grad.

Povratak na vlast
S druge strane, Gadafijev portparol Musa Ibrahim izjavio je da je pukovnik spreman da se bori za povratak na vlast. Gadafi je u ranije emitovanim porukama rekao da ne}e napustiti Libiju i da }e se boriti do smrti protiv pobunjenika. “Ga da fi je u odli~nom zdravstvenom stanju i organizuje se za odbranu Libije“, rekao je Ibrahim za sirijsku televiziju Al-Rai. U me|uvremenu, glasnogovornik Alijanse pukovnik Roland LaVua izjavio je da NATO ne tra`i odbjegle lidere biv{eg libijskog re`ima. “Na{a misija je da {titimo civilno stanovni{tvo“, dodao je on.

Deset mrtvih u potresu
Najmanje 10 ljudi je poginulo u potresu ja~ine 6,6 stepeni Rihtera, koji je ju~er ujutro pogodio sjeverni dio indonezijskog ostrva Sumatra. Ameri~ka geolo{ka slu`ba saop}ila je da je epicentar zemljotresa bio na 100 km jugozapadno od grada Medan, na dubini od 110 km. U zemljotresu je o{te}eno vi{e desetaka zgrada i ku}a, nekoliko puteva i oboreni su elektri~ni stupovi koji su izazvali nestanak struje.

Bijeg
“Deset vozila sa zlatom, eurima i dolarima pre{lo je granicu s Nigerom, kod D`ufre, uz pomo} Tuarega iz plemena Niger“ kazao je ju~er , telefonom za Reuters Fati Bad`a, {ef komiteta za politi~ka i me|unarodna pitanja Nacionalnog prelaznog vije}a. Bad`a je izjavio da misli

Ministarski sastanak Pokreta nesvrstanih u Beogradu

Ubijeno i spaljeno osam vojnika
Osam ira~kih vojnika je ubijeno, a njihova tijela su spaljena u no}i s ponedjeljka na utorak u pustinjskoj regiji pokrajine Anbar, na zapadu Iraka, izjavio je jedan policijski oficir, prenosi Fena. “Osam vojnika ubijeno je na kontrolnom polo`aju izme|u Hadite i Baid`ija. Napada~i su njihova tijela stavili u jedno vojno vozilo koje su zatim zapalili“ kazao je , oficir koji je `elio ostati anoniman. Ovaj kontrolni polo`aj se nalazi na strate{ki va`noj cesti koja povezuje sunitske pokrajine Anbar i Salahedin i koju su pobunjenici koristili za dovo`enje oru`ja i izvo|enje operacija. Kada su 2006. formirane antikaida milicije (Sahwa) u Anbaru, puno pobunjenika se ovom cestom povuklo prema sjeveru.

Prilagoditi se izazovima savremenog svijeta
U~esnici ministarskog sastanka u Beogradu, u povodu 50. godi{njice osnivanja Pokreta nesvrstanih zemalja, istakli su u utorak, drugog dana skupa, kako su vrijednosti na kojima je nastao Pokret aktualne i u dana{njem svijetu te da mogu biti oslonac na putu unapre|enja globalne stabilnosti, prenosi Fena. U~esnici sastanka su na radnom zasjedanju ocijenili da bi ovaj pokret trebalo da o~uva demokratske principe na kojima je osnovan, ali i da se prilagodi savremenim okolnostima u borbi protiv novih politi~kih, ekonomskih i sigurnosnih rizika sa kojima se svijet suo~ava. U~esnici su se slo`ili da }e izazovi savremenog svijeta biti sve kompleksniji i da se protiv njih mo`e boriti samo uz solidarnost unutar Pokreta. Ministarska konferencija u Beogradu okupila je 105 izaslanstava, od ~ega 80 punopravnih ~lanica Pokreta, pet biv{ih jugoslovenskih republika, devet zemalja promatra~a, sedam gostuju}ih zemalja i ~etiri me|unarodne organizacije - UN, Organizaciju islamske konferencije, Arapsku ligu i Afri~ku uniju. U~esnici konferencije istakli su posebnu zahvalnost predsjedniku Srbije Borisu Tadi}u, {efu diplomatije Vuku Jeremi}u, kao i narodu Srbije na uspje{noj organizaciji konferencije, prenosi Srna. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremi} izjavio je ju~er da Srbija ne obnavlja veze s Pokretom nesvrstanih iz nostalgije, ve} zato {to vjeruje da se do me|unarodne stabilnosti i prosperiteta mo`e do}i samo uva`avanjem mi{ljenja ve}ine u globalnoj porodici nacija.

Turski premijer Red`ep Tajip Erdoan najavio

Ankara zamrzava sve odnose sa Tel Avivom
Turski premijer Red`ep Tajip Erdoan izjavio je ju~er da }e njegova zemlja zamrznuti sve odnose sa Izraelom, koji je odbio da se izvini Ankari zbog ubistva devet turskih dr`avljana, 31. maja pro{le godine, kada su brodom poku{ali da dostave pomo} Gazi. “Kompletno smo suspendovali trgovinske i vojne veze, kao i veze odbrambene industrije. Ovaj proces pratit }e i druge mjere“ izjavio je , Erdoan, prenosi Tanjug. On je istakao da }e turska mornarica ubudu}e biti mnogo prisutnija u isto~nom Mediteranu, gdje su prisutni i izraelski brodovi. Turska je pro{le sedmice protjerala izraelskog ambasadora.

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

17

JKP "JABLANICA" DD Ul. Omladinsko {etali{te bb 88420 JABLANICA

O B AV J E [ T E N J E
O PRIJEDLOZIMA IZMJENA I DOPUNA DNEVNOG REDA ZA SKUP[TINU JKP "JABLANICA" DD Obavje{tavaju se dioni~ari JKP "Jablanica" d.d. Jablanica da su za XV Skup{tinu dioni~ara JKP "Jablanica" d.d. koja je zakazana za ~etvrtak, 15. 9. 2011. godine, u zgradi SP-32, Trg oslobo|enja bb u Jablanici, sa po~etkom u 19 sati dostavljeni prijedlozi izmjene i dopune dnevnog reda i to: Prijedlog dioni~ara Op}ine Jablanica da se ta~ka pod rednim brojem 6. mijenja i da glasi: "Dono{enje odluke o imenovanju ~lana Nadzornog odbora JKP "Jablanica" d.d. Jablanica na period od dva mjeseca", predla`e se i dopuna dnevnog reda na na~in da se uvrste nove ta~ke dnevnog reda i to kao ta~ka 8. "odluka o razrje{enju ~lanova Nadzornog odbora JKP "Jablanica" d.d. Jablanica" i kao ta~ka 9. "odluka o stavljanju van snage Odluke Op}inskog vije}a Op}ine Jablanica broj: 02-02-1100-11/10-XV od 29. 4. 2011. godine", te se predla`e Skup{tini dru{tva da na zasjedanju od 15. 9. 2011. godine usvoji dnevni red sa nazna~enim izmjenama. Jablanica, 6. 9. 2011. godine NADZORNI ODBOR

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA BH TELECOMA SA PODRU^JA KAKNJA, OLOVA I TE[NJA
Obavje{tavamo korisnike BH Telecoma da }e 7.9.2011. godine, u terminu od 7.30 do 9.30 sati, do}i do prekida rada BH Line i BiHnet mre`e na pojedinim podru~jima op}ina Kakanj, Olovo i Te{anj, zbog radova na centrali. Zahvaljujemo na{im korisnicima na razumijevanju. BH Telecom

18

SVIJET FINANSIJA

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BiH
U okviru projekta koji finansira Evropska unija "Podr{ka EU izgradnji institucionalnih kapaciteta za regionalni i lokalni ekonomski razvoj i razvoj malih i srednjih preduze}a u BiH - EURELSMED", u Sarajevu je ju~er po~ela dvodnevna obuka za uposlenike bh. lokalnih razvojnih agencija o temi "Finansijske metode podr{ke za MSP". Projekt-koordinator Hidajeta Demirovi} kazala je da skupu prisustvuju predstavnici svih pet regionalnih razvojnih agencija iz BiH (SERDA, ARDA, NERDA, REDAH i REZ) te da }e projekt EURELSMED za njih u narednom periodu organizirati i vi{e obuka iz razli~itih oblasti o lokalnom ekonomskom razvoju, uklju~uju}i obuke o temi "Monitoring i evaluacija projekata". EURELSMED, prema njenim rije~ima, usmjerava svoj

EU

Centralna banka [vicarske

Obuka za MSP
program obuke i ja~anja kapaciteta ka specifi~nim potrebama utvr|enim od lokalnih ekonomskih razvojnih agencija i pru`a im direktnu podr{ku. EURELSMED je trogodi{nji projekt koji je po~eo u septembru 2009. i nudi {irok spektar podr{ke, savjetovanja i obuke za regionalne i lokalne razvojne agencije {irom BiH. Projekt nastoji pru`iti pomo} lokalnim i regionalnim razvojnim agencijama u BiH u razvoju i upravljanju infrastrukturom za poslovnu podr{ku, razvoju konzistentnih i koherentnih usluga za MSP i pove}anju kapaciteta op}ina da realiziraju razvojne projekte.

Minimalni valutni kurs franka
Vi{e se ne}e tolerirati da se s eurom trguje po kursu ispod 1,2 franka, a kao direktna posljedica takve odluke na finansijskim tr`i{tima euro je sko~io ~ak 8,51 posto prema franku
[vicarska narodna banka ju~er je primijenila prvu zna~ajnu mjeru za suzbijanje precijenjene vrijednosti {vicarskog franka i utvrdila minimalni valutni kurs na nivou od 1,2 franka za euro. Banka u saop}enju navodi da vi{e ne}e tolerirati da se s eurom trguje po kursu ispod 1,2 franka, a kao direktna posljedica takve odluke na finansijskim tr`i{tima euro je sko~io ~ak 8,51 posto prema franku. Kako bi se suzbio rast franka, Centralna banka [vicarske najavila je da }e odlu~no braniti ovaj minimalni kurs, a u tu svrhu spremna je kupovatistranuvalutu u neograni~enimkoli~inama. Banka je ranije najavila da }e podi}i bankovne depozite po vi|enju na 200 milijardi franaka, sa sada{njih 120 milijardi franaka, kako bi se suzbila vrijednost franka. [vicarski franak je tokom krize ostao vrlo pouzdana valuta i uto~i{te ulaga~a koje je zastra{ilo nesigurno evropsko i ameri~ko tr`i{te, zbog ~ega je ova valuta zabilje`ila veliki porast. Previsokavrijednostfranka, osimonimakojiimajukre-

200 MILIJARDI FRANAKA Centralna {vicarska banka je ranije najavila da }e podi}i bankovne depozite po vi|enju na 200 milijardi franaka, sa sada{njih 120 milijardi franaka
dite u {vicarcima, ne odgovara ni samoj [vicarskoj, jer bi pove}ana vrijednost doma}e valute mogla smanjiti konkurentnost {vicarskih izvoznih proizvoda te ugroziti privredni rast zemlje.

Makedonija bez ambasadora EU
Po~ela je procedura za izbor {efa misije Evropske unije u Skoplju, a za ovu funkciju do sada se prijavilo 17 kandidata. Delegacija EU u Makedoniji za sada je bez ambasadora, a o~ekuje se da njegovo ime bude objelodanjeno do sredine septembra. Delegacija EU u Makedoniji ostala je bez {efa nakon {to je danski diplomata Peter Sorensen, koji je bio na ~elu ove misije, imenovan za {efa Delegacije EU u BiH.

Robert Zoellick nije pesimista

Uprkos rizicima, nema recesije
Globalna ekonomija vjerovatno ne}e pasti nazad u recesiju, ali rizici postoje, izjavio je ju~er predsjednik Svjetske banke Robert Zoellick. - Ne vjerujem da }e SAD i svijet ponovo kliznuti u recesiju, ali prisutan je visok stepen nesigurnosti, rekao je on novinarima u Singapuru i dodao da }e SAD vjerovatno pro}i kroz period usporenog rasta s visokom nezaposleno{}u. Zoellick je ovo kazao povodom ocjene singapurskog ministra finansija Tarmana [anmugaratnama, koji je i predsjedavaju}i klju~nog odbora Me|unarodnog monetarnog fonda, da je svjetska privreda vjerovatno u recesiji s obzirom na sna`no usporavanje rasta u SAD-u i Evropi. ^elnik SB-a sugerira Evropskoj uniji da razmotri bli`u saradnju u podru~ju fiskalne politike kako bi se rije{ili problemi s kojima se suo~avaju njene ~lanice.
Robert Zoellick

- Jedna od mogu}nosti je produbljivanje fiskalne unije, kazao je Zoellick i dodao da provedene mjere, kao {to su stvaranje Evropskog fonda za finansijsku stabilnost i kupovina obveznica od Evropske centralne banke, mogu samo kupiti vrijeme EU za rje{avanje problema s kojima se suo~ava.

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

19

20

BIZNIS I EKONOMIJA

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Saradnja Solane i Rafinerije Modri~a
Saradnja izme|u Rudnika soli Tuzla i Rafinerije Modri~a, zapo~eta 1986, a prekinuta zbog rata, ponovo je nastavljena. Na tendere raspisane ranijih godina javljali su se proizvo|a~i i prodavci ulja iz Slovenije i susjednih Hrvatske i Srbije. Ove godine aplicirala je i Rafinerija ulja Modri~a. Vrijednost ugovora je oko 900.000 KM. Prema ugovoru, Rafinerija }e isporu~iti 350 tona mineralnog ulja, {to je koli~ina koja osigurava nesmetan rad Rudnika soli, a time i Fabrike soli Tuzla. Iz Rudnika navode da iz godine u godinu bilje`e rast proizvodnje te da se nadaju da }e, zajedno s Fabrikom soli Tuzla, do kraja godine ispuniti planirano.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta

Za poticaje oko 3,5 miliona KM
Sredstva za poduzetni~ke zone, inovativno gospodarstvo...
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta raspisalo je javni poziv za odabir korisnika za grantsredstavakoja ovo ministarstvo dodjeljuje svakegodine u svrhupoticaja tih oblasti. Predmet javnog poziva je prikupljanjeprijavaza odabir korisnikasredstavateku}ihtransfera-grant utvr|enih federalnimbud`etom za 2011. godinu, raspore|enih na osam lotova, odnosnoprograma uukupnom iznosu od 3.490.000 KM.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 174 - 07. 9. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.460722 1.394325 26.057705 0.079793 0.261900 0.703726 1.788377 0.565032 0.256821 0.214653 1.620921 0.781784 2.224308 1.383744 0.046779 1.917243

1.955830 1.464383 1.397820 26.123013 0.079993 0.262556 0.705490 1.792859 0.566448 0.257465 0.215191 1.624983 0.783743 2.229883 1.387212 0.046896 1.922048 USD BAM

1.955830 1.468044 1.401315 26.188321 0.080193 0.263212 0.707254 1.797341 0.567864 0.258109 0.215729 1.629045 0.785702 2.235458 1.390680 0.047013 1.926853 1.60055 2.196006

Subvencija kamata
Premarije~imavi{egstru~nog saradnika za odnose s javno{}u u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetni{tva i obrta Josipa Tomi~i}a, sredstva }e se dodjeljivati za poticaje izgradnjipoduzetni~kihzona, inovatorima- pojedincima, stipendiranjuu~enika za obrtni~kazanimanja. Priliku da dobijupoticajeimat}e u udru`enjimapoduzetnika i obrtnika i institucijekoje se bave njihovim obrazovanjem. Tako|er, poticaji }e biti dodjeljivani i za izgradnjuinova-

SDR (Special Drawing Rights) na dan 02. 09. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 02. 09. 2011 =

tivnog gospodarstva (uvo|enje ISO standarda, osiguranje CE znaka, inovacije, transferznanja i tehnologija), tradicionalne i stareobrte, poticaji za novoosnovanesubjektemaloggospodarstva te subvencioniranje kamata na poduzetni~ke kredite. Tako je planirano da se za izgradnju poduzetni~kih zona izdvoje dva miliona KM, poticaji inovatorima-pojedincima su 27.000 KM, stipendiranjeu~enika za obrtni~kazanimanja 63.000 KM, 100.000 KM je planirano za poticajeudru`enjimapoduzetnika/ca i obrtnika/ca i obrazovnim institucijama, zatim za izgradnju inovativnog gospodarstva 200.000 KM, poticajitradicional-

nim i starimzanatima od 230.000 KM, poticajinovoosnovanimsubjektima malog gospodarstva 250.000 KM te subvencioniranje kamata na poduzetni~ke kredite 270.000 KM.

Rok 30. septembar
- Predvi|eno je i 50.000 KM podr{ciorganiziranjusajmova, zatim 100.000 KM namijenjeno je razvoju obrtni~kih komora, dok je iznos od 200.000 KM predvi|en kao interventnasredstva, ali ova sredstvadodjeljuju se direktno op}inama, kazao je Tomi~i} i dodao da je pro{le godine za poticajeizdvojeno pet miliona KM. Rok za dostavu prijava je 30. septembar. A. Pe.

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

BIZNIS/BERZE
1.587,52 945,62
BIRS BIFX

21
1.022,80 992,92
ERS10 SASX-30

Centralna banka BiH

942,59 1.793,19
FIRS

SASX-10

Bez trgovine na kotaciji kompanija
Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi – burzi ostvaren je ukupan promet od 210.375,56 KM. Promet na kotaciji iznosio je 108.050,36 KM. Na kotaciji kompanija nije bilo zaklju~enih transakcija.
Pove}anje valute u opticaju u odnosu na pro{lu godinu 11 posto

Na kotaciji fondova ostvaren je promet od 2.052,20 KM, promet je ostvaren dionicama ZIF MI Group d.d. Sarajevo. Kurs ovog fonda iznosio je 3,98 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 105.998,16 KM.

U opticaju 2,625

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 6. septembar/rujan 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

milijardi KM
U BiH je na dan 31. august ukupna vrije dnost va lu te u op ti ca ju izno si la 2.625.833.068,30 KM, {to je u odnosu na isti datum pro{le godine pove}anje za 258.078.274,00 KM, ili oko 11 posto, saop}ila je Centralna banka BiH. Ovog da tu ma su se u op ti ca ju na la zi le 43.990.203 nov~anice ukupne vrijednosti 2.509.687.830 KM i 217.263.532 kovanice vrijednosti 116.145.238,30 KM. Nakon pada valute u opticaju koji je zabilje`en u 2009. godini, ovo je druga godina u kojoj se bilje`i porast. Do pove}anja valute u opticaju posljednjih mjeseci do{lo je prije svega zbog utjecaja turisti~ke sezone i posjete gra|ana BiH koji `ive u inostranstvu. Po ve}anje valute u opticaju znak je nastavka ja~anja povjerenja u doma}u valutu, a istovremeno je i jedan od elemenata koji utje~e na rast deviznih rezer vi BiH, a ko je izno se 6,25 mi li jar di KM (3,29 mi li jar di eura). Iz CBBiH navode da je rast deviznih re zervi jasan po ka za telj da de fi cit te ku}eg ra~una jo{ ima izvo re fi nan si ra nja, odnosno da se ne finansira na teret deviznih re zervi.

KOTACIJA FONDOVA ZIF MI GROUP DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH OBVEZNICE RATNA POTRA@IVANJA SER. C FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA C FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA D FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA E FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA M FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA N FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA O FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA P FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA R PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO BOR BANKA DD SARAJEVO EUROPA D.D. SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO HIDROGRADNJA D.D. SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA [IPAD KOMERC DD SARAJEVO SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE PBS DD SARAJEVO 90,00 3,45 90,00 90,00 10 900,00 1 19,99 92,00 25,00 63,00 3,00 65,00 2,85 0,21 15,00 -0,04 -0,01 -6,25 0,06 0,35 20,10 92,00 25,00 63,02 3,00 65,00 2,85 19,90 92,00 25,00 63,00 3,00 65,00 2,85 1.052 590 27 282 1.000 60 271 21.030,93 54.280,00 675,00 17.766,92 3.000,00 3.900,00 772,35 8 1 1 10 2 2 1 35,90 98,00 92,08 79,20 94,55 81,02 70,20 65,00 60,04 0,00 0,17 0,08 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 -3,16 35,90 98,00 92,10 79,20 94,55 81,03 70,20 65,00 60,04 35,90 1.250 98,00 8.080 92,01 33.958 79,20 45.167 94,55 4.200 81,00 10.284 70,20 11.000 65,00 6.511 60,04 10.547 448,75 7.918,40 31.269,07 35.772,27 3.971,10 8.332,00 7.722,00 4.232,15 6.332,42 1 1 3 2 2 3 2 2 1 3,98 7,18 4,00 3,90 515 2.052,20 6

Sparkasse Bank: Nova ponuda kredita
Sparkasse Bank u naredna tri mjeseca nudi stanovni{tvu hipotekarne, zamjenske i nenamjenske kredite s fiksnom kamatnom stopom. Efektivne kamatne stope, odno sno ukupni tro{kovi kredita u akcijskoj ponudi, kre}u se od 7,9 do 9,6 posto, a kako je kamata vezana za valutnu klauzulu, klijent garantirano ima fiksnu ratu u prvih pet godina otplate. Sparkasse Bank je pokrenula ovu akciju uva`avaju}i sve ve}u potrebu korisnika kredita za sigurno{}u da njihova kreditna rata ne}e rasti i da mogu planirati mjese~ne obaveze nekoliko godina unaprijed. Ukoliko `ele, klijenti mogu dobiti kredit i uz promjenjivu kamatnu stopu, koja mo`e biti do jednog procentnog poena ni`a od fiksne. Sve tri vrste kredita imaju maksimalan rok otplate do deset godina, uz fiksiranu ratu u prvih pet godina otplate i iznosima do 40.000 KM za nenamjenske kredite sa i bez jemaca, 80.000 KM zamjenske i bez ograni~enja u iznosu za hipotekarne kredite. Dodatna prednost za klijente su fleksibilni instrumenti obezbje|enja koje kom bi ni ra ju onako kako im najvi{e odgovara: jemci, hipoteke, depoziti ili police osiguranja, tako da ne ovise samo o jemcima, koje je sve te`e obezbijediti. U akcijskoj ponudi su i stambeni krediti s promjenjivom kamatom od 6,6 posto, uz mogu}nost isplate i do 25 posto od iznosa tra`enog kredita u gotovini za nenamjensko tro{enje: opremanje prostora, izmirenje administrativnih tro{kova, poreza...

Banjalu~ka berza Kursna lista za 6. septembar 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka Vitaminka a.d. Banja Luka @eljeznice RS a.d. Doboj BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 8,06 3,96 3,98 5,92 4,5 5,31 -0,12 0 1,79 13,19 0 1,72 8,06 3,96 4,01 6 4,5 5,31 8,06 3,96 3,91 5,91 4,5 5,26 20 20 1.281 4.000 15 470 161,20 79,20 5.099,68 23.667,72 67,50 2.494,15 0,57 0,28 1,58 0,753 0,196 0,029 0 2,94 0 0 -19,67 -3,33 0,57 0,28 1,58 0,753 0,196 0,029 0,57 0,28 1,58 0,753 0,196 0,029 3.600 1.000 1.733 1.000 522 6.530 2.052,00 280,00 2.738,14 753,00 102,31 189,37

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Borac a.d. Trebinje Mljekara a.d. Banja Luka Put a.d. Banja Luka Tesla d.d. Br~ko Op{tina Osmaci - javna ponuda obveznica Op{tina Lopare - prva emisija Republika Srpska - stara devizna {tednja 1 Republika Srpska - stara devizna {tednja 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 0,18 0,342 0,6(A) 5 100 100 95,28 90,08 39,89 37,31 38,74 36,04 35,04 0 0 -25 0 0 0 0,02 -0,46 -0,28 -1,61 0,86 0,11 -0,03 0,18 0,342 0,6 5 100 100 95,28 90,08 40,03 37,31 38,8 36,11 35,2 0,18 0,342 0,6 5 100 100 95,28 90 39,7 37,31 38,17 36 35 50.000 6.674 525 2.000 3.490 650 5.580 44.097 32.190 8.297 11.000 31.266 64.851 9.000,00 2.282,51 315,00 10.000,00 349.000,00 65.000,00 1.594,99 35.750,00 12.841,35 3.095,61 4.261,70 11.268,90 22.723,73

Isporu~eno vi{e gasa
BH gas je sa op}io da je u prvih osam mjeseci ove godine potro{a~ima u BiH ispo ru~eno oko 184,93 mi li ona Sm3 pri ro dnog ga sa. U tom pe ri odu pro{le godine isporuke prirodnog gasa su izno si le oko 155,90 mi li ona Sm3. Time je u posmatranom periodu ove go di ne evi den tan po rast po tro{ nje od 18,62 posto u pore|enju s istim pe ri odom la ni, sa op}eno je iz ove kom pa ni je. Potro{nja prirodnog gasa u augustu je iznosila oko 14,10 miliona Sm3, {to je u pore|enju s potro{njom u augustu pro{le godine, kada je isporu~eno 8,57 miliona Sm3, pove}anje od oko 65 posto. Ovi podaci potvr|uju da se nastavlja trend porasta potro{nje prirodnog gasa ~ak i u ljetnom periodu, {to direktno utje~e na pove}anje u~e{}a ovog energenta u energetskoj potro{nji zemlje.

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

110,40 3,87

$ 0,29 %

1.895,50 42,08

$ 0,99 %

766,50 754,25

$ 1,16 %

PLIN
$ 0,08 %

SREBRO
$ 2,28 %

KUKURUZ
$ 0,76 %

22

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

srijeda, 7. septembar 2011. godine
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 122417 10 Ps Sarajevo, 24. 8. 2011. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Edhem ]ato, u pravnoj stvari tu`itelja REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BiH, ul. M. Tita br. 62, Sarajevo, protiv tu`enog "UNIS MIB TBM" DD BUGOJNO, ul. Armije BiH br. 171, Bugojno, radi duga v.s.p. 4.463,70 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“, br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje:

OSLOBO\ENJE

KANTON SARAJEVO Ministarstvo obrazovanja i nauke

CANTON SARAJEVO Ministry of Education and Science

Na osnovu ~lana 178. Zakona o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini (,,Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10) i ~l. 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 9. Pravilnika o sticanju zvanja voza~-instruktor motornih vozila (,,Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj 15/07), Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo r a s p i s u j e

JAVNI POZI V
ZA STICANJE ZVANJA INSTRUKTORA VO@NJE I Pravo osposobljavanja i polaganja ispita, odnosno prijave na javni poziv za sticanje zvanja voza~a-instruktora motornih vozila ima osoba koja ispunjava slijede}e uslove: 1. da ima najmanje srednju stru~nu spremu; 2. da ima, najmanje tri godine, voza~ku dozvolu one kategorije za koju pola`e ispit; 3. da ima ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 12 mjeseci; 4. da joj u posljednjih pet godina nije izre~ena mjera sigurnosti ili za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. II Kao dokaz o ispunjavanju uslova iz ta~ke I, svaki kandidat je du`an dostaviti slijede}e dokumente: a) dokaz o ispunjavanju uvjeta u pogledu stru~ne spreme (ovjerenu fotokopiju odgovaraju}e diplome/svjedod`be), b) ovjerenu fotokopiju li~ne karte, c) ovjerenu fotokopiju voza~ke dozvole, d) ljekarsko uvjerenje ne starije od 12 mjeseci, e) uvjerenje da mu u posljednjih pet godina nije izre~ena mjera sigurnosti ili za{titna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom, f) dokaz o uplati tro{kova za eliminatorni ispit iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima u iznosu od 200 KM i dokaz o uplati tro{kova za pripremnu nastavu iz ostalih oblasti koje je kandidat obavezan polagati u iznosu od 50 KM po oblasti pripremne nastave, g) dokaz o prijavljenom stalnom mjestu boravka. III Za prijavljene kandidate organizuje se osposobljavanje putem obavezne pripremne nastave koja ukupno traje 45 sati i to: - Poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima .......................................................15 sati, - Saobra}ajna psihologija ..........................................................................................................10 sati, - Pedagogija — metodika vo`nje ................................................................................................10 sati, - Poznavanje motornih vozila, ure|aja i opreme.......................................................................10 sati. IV Ispit za voza~a-instruktora obuhvata polaganje iz: - Poznavanje propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima - pola`e se pismeno i usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 200 KM). - Saobra}ajna psihologija - pola`e se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM). - Pedagogija — metodika vo`nje - pola`e se usmeno i prakti~no (cijena ispita sa pripremnom nastavom 200 KM). - Poznavanje motornih vozila, ure|aja i opreme - pola`e se usmeno (cijena ispita sa pripremnom nastavom 150 KM). - Upravljanje motornim vozilom - pola`e se prakti~no (cijena ispita: za A i B kategoriju i odgovaraju}e potkategorije sa pripremnom nastavom 150 KM, za svaku narednu kategoriju cijena se uve}ava za 20% u odnosu na prethodnu). Kandidat za instruktora vo`nje iz upravljanja motornim vozilom koji pola`e ispit za potkategorije/kategorije D1E, DE, C1E, CE i BE, ispit pola`e posebno za svaku kategoriju/potkategoriju (cijena po ispitu 100 KM). Nakon polo`enog eliminatornog ispita iz Poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima, kandidat koji `eli nastaviti polaganje ispita je obavezan uplatiti razliku sredstava do cijena datih u ta~ki IV. POSEBNE NAPOMENE KANDIDATIMA KOJI SU OSLOBO\ENI POLAGANJA DIJELOVA ISPITA (izvod iz ~l. 4. i 9. Pravilnika) Diplomirani in`injer saobra}aja, cestovni smjer, nije obavezan obavljati osposobljavanje niti polagati ispite iz predmeta: saobra}ajna psihologija i poznavanje motornih vozila, ure|aja i opreme. Kandidat koji ima dozvolu voza~a-instruktora odre|ene kategorije, prilikom polaganja ispita za voza~ainstruktora za drugu kategoriju, ne pola`e ispit iz saobra}ajne psihologije i pedagogije. Kandidat koji ima dozvolu voza~a-instruktora B kategorije, prilikom polaganja ispita za voza~a-instruktora za A kategoriju, ne pola`e ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima. Kandidat koji ima dozvolu voza~a-instruktora C1 ili C kategorije, prilikom polaganja ispita za voza~ainstruktora za D1 ili D kategoriju, ne pola`e ispit iz poznavanja propisa o sigurnosti saobra}aja na putevima i ispit iz poznavanja motornih vozila, ure|aja i opreme. Kandidat koji ima polo`en ispit za voza~a-instruktora iz upravljanja motornim vozilom za potkategoriju C1 ne pola`e ispit za kategoriju B. Kandidat koji ima polo`en ispit za voza~a-instruktora iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju C ne pola`e ispit za potkategoriju/kategoriju C1 i B. Kandidat koji ima polo`en ispit za voza~a-instruktora iz upravljanja motornim vozilom za kategoriju D ne pola`e ispit za potkategoriju/kategoriju D1, C, C1 i B. Kandidat za voza~a-instruktora iz upravljanja motornim vozilom koji pola`e ispit za potkategorije/kategorije D1E, DE, C1E, CE i BE, ispit pola`e posebno za svaku kategoriju/potkategoriju. Prilikom osposobljavanja i polaganja ispita iz upravljanja motornim vozilom, kandidat je du`an obezbijediti odgovaraju}e vozilo koje ispunjava propisane tehni~ke uslove i standarde u pogledu dimenzija, mase, osovinskog optere}enja, ure|aja i opreme, kako je to propisano ~lanom 20. Pravilnika o sticanju zvanja voza~a-instruktora motornih vozila. Tro{kovi za polaganje ispita po jednoj oblasti/ispitu pojedina~no, koji je kandidat obavezan polagati u skladu sa ~l. 4. i 9. Pravilnika o sticanju zvanja voza~a-instruktora motornih vozila uklju~uju: - osposobljavanje putem pripremne nastave iz ta~ke III, - polaganje ispita iz ta~ke IV i - odgovaraju}u literaturu-priru~nik i obrasce. Uplata tro{kova iz ta~ke IV vr{i se na depozitni ra~un Bud`eta Kantona Sarajevo broj: 3380002210019263; Vrsta prihoda: 722631; [ifra op{tine 077; Bud`etska organizacija 2101001. V Prijave na javni poziv, uz propisanu dokumentaciju iz ta~ke II u zatvorenoj koverti, se mogu dostaviti na adresu: Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Ulica reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1, najkasnije do 21. septembra 2011. godine, sa naznakom: Prijave na javni poziv za instruktora vo`nje. Prijavljivanje se vr{i putem obrasca prijave koji se mo`e preuzeti na recepciji Kantona Sarajevo (Ul. R D@. ^au{evi}a br. 1 Sarajevo) ili na web stranici //www.monks.ba/. Pripremna nastava }e po~eti u skladu sa rasporedom koji }e biti ogla{en 27. septembra 2011. godine na oglasnoj tabli Odjeljenja za provo|enje propisa iz oblasti bezbjednosti saobra}aja Ul. Vilsonovo {etali{te br. 9 Sarajevo (zgrada Ma{inskog fakulteta) i na web stranici Ministarstva. Nakon pripremne nastave obavit }e se ispiti propisani navedenim Pravilnikom. Ostale relevantne informacije kandidati }e dobiti u toku pripremne nastave. MINISTAR Dr. Emir Suljagi}

OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija ]ato Edhem, u pravnoj stvari tu`itelja REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U FEDERACIJI BiH, ul. M. Tita br. 62, Sarajevo, protiv tu`enog "UNIS MIB TBM" DD BUGOJNO, ul. Armije BiH br. 171, Bugojno, radi duga v.s.p. 4.463,70 KM, van ro~i{ta 24. 8. 2011. godine donio je slijede}u:

PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni AD GROUP d.o.o. Sarajevo, sa sjedi{tem u Ilid`i. Nala`e se tu`enom "UNIS MIB TBM" d.d., Armije BiH 171, Bugojno, da u roku od 30 dana isplati tu`iocu dugovano potra`ivanje u novcu u iznosu od 4.463,70 KM sa pripadaju}im zakonskim kamatama, i to po~ev od dana: 30. 11. 2006. za ra~un broj 06045007497 u iznosu od 185,10 KM 30. 12. 2006. za ra~un broj 06045008328 u iznosu od 185,10 KM 30. 1. 2007. za ra~un broj 06045009023 u iznosu od 185,10 KM 28. 2. 2007. za ra~un broj 07045000642 u iznosu od 185,10 KM 30. 3. 2007. za ra~un broj 07045001451 u iznosu od 185,10 KM 30. 4. 2007. za ra~un broj 07045002199 u iznosu od 185,10 KM 30. 5. 2007. za ra~un broj 07045002977 u iznosu od 185,10 KM 30. 6. 2007. za ra~un broj 07045003769 u iznosu od 185,10 KM 30. 7. 2007. za ra~un broj 07045004575 u iznosu od 185,10 KM 30. 8. 2007. za ra~un broj 07045005317 u iznosu od 172,30 KM 30. 9. 2007. za ra~un broj 07045006026 u iznosu od 172,30 KM 30. 10. 2007. za ra~un broj 07045006762 u iznosu od 172,30 KM 30. 11. 2007. za ra~un broj 07045007498 u iznosu od 172,30 KM 30. 12. 2007. za ra~un broj 07045008241 u iznosu od 172,30 KM 30. 1. 2008. za ra~un broj 07045008970 u iznosu od 172,59 KM 28. 2. 2008. za ra~un broj 08045000648 u iznosu od 172,50 KM 30. 3. 2008. za ra~un broj 08045001473 u iznosu od 147,44 KM 30. 4. 2008. za ra~un broj 08045002220 u iznosu od 147,44 KM 30. 5. 2008. za ra~un broj 08045002989 u iznosu od 147,44 KM 30. 6. 2008. za ra~un broj 08045003757 u iznosu od 147,44 KM 30. 7. 2008. za ra~un broj 08045004535 u iznosu od 147,44 KM 30. 8. 2008. za ra~un broj 08045005291 u iznosu od 147,44 KM 30. 9. 2008. za ra~un broj 08045005998 u iznosu od 147,44 KM 30. 10. 2008. za ra~un broj 08045006727 u iznosu od 143,06 KM 30. 11. 2008. za ra~un broj 08045007669 u iznosu od 138,69 KM 31. 12. 2008. za ra~un broj 08045008261 u iznosu od 138,69 KM 31. 1. 2009. za ra~un broj 08045008850 u iznosu od 138,69 KM kao datuma dospjelosti pla}anja, do kona~ne isplate tu`iocu, kao i nadoknaditi tu`itelju tro{kove postupka u iznosu od 267,55 KM, sve u roku od 30 dana. Sudija Edhem ]ato Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude dopu{tena je `alba KANTONALNOM SUDU U SARAJEVU u roku od 30 dana od dana dostavljanja prepisa. @alba se podnosi ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i protivnu stranku.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 195939 11 P Sarajevo, 1. 9. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Aida Bahtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`enih Savi} Obren iz Br~kog, Pavla Savi}a br. 92, Radi} Nikola iz Br~kog, Uzunovi}a br. 22, \uri} Ratko iz Br~kog, Vukosava~ka 76, Pajkanovi} @ivka iz Br~kog, Filipa Vi{nji}a 76, radi duga, vsp. 30.168,86 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH objavljuje slijede}i

- dostava tu`be ~etvrtotu`enom Dana 6. 5. 2011. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enih radi duga, vsp. 30.168,86 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom su tu`eni Savi} Obren, Radi} Nikola, \uri} Ratko i Pajkanovi} @ivka du`ni solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 22.668,61 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, pa do dana isplate, iznos od 2.180,35 KM na ime obra~unate ugovorene redovne kamate na dan 28. 4. 2011. godine, iznos od 5.081,90 KM na ime obra~unate ugovorene zatezne kamate na dan 28. 4. 2011. godine, iznos od 236,00 KM na ime naknade za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 905,01 KM, takse na presudu u iznosu od 905,01 KM, kao i eventualnih drugih tro{kova, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja. Na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a ~etvrtotu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati:

O G L AS

oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, Sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objavljivanjem pismena na oglasnoj plo~i suda, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~lan 352. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje Sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli Suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi Suda. SUDIJA Aida Bahtovi}, s. r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 113458 04 P Sarajevo, 29. 8. 2011. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3, 4 i 5 ZPP-a (Slu`bene novine FBiH broj 53/03) Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Mahi} Amela, u pravnoj stvari tu`itelja GOSPAVA ]OSI], koju zastupa Goran Varunek, advokat, protiv tu`enih RAMOVI] FERID i dr., radi duga, OBJAVLJUJE:

POZIV ZA PRIPREMNO RO^I[TE
RAMOVI] FERID iz Sarajeva, ul. Kenana Dubravi}a br. 15 pozivate se za dan 26. 9. 2011. godine u 13 sati u sobu broj 326/III. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~lan 79. i 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`ilac, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~lan 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. stav 2. ZPP-a). Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~lan 348. stav 4. ZPP-a). Sudija Mahi} Amela s. r.

e-mail: mon@mon.ks.gov.ba; www.monks.ba Tel: + 387 (0) 33 562-128, Fax: + 387 (0) 33 562-218 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 23

Ministar Jusi} o dugu komunalnih preduze}a

Grijanje upitno, tran{a

Toplanama smanjena
Deficit od deset miliona maraka u bud`etu neka podmire ministarstva koja su ga napravila
Pred Vladom Kantona Sarajevo uskoro }e se na}i stari problem, prisutan pred po~etak svake sezone grijanja - iznala`enje novca za pokri}e duga ko mu nal nih pre du ze}a. Na po~etku ove godine iznos redovne tran{e Kantona prema KJKP Toplane je smanjen, a nakon toga, na prvoj vanrednoj sjednici Vlada je, kako za Oslobo|enje ka`e ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Abid Jusi}, upravo sa te stavke povukla milion maraka za garanciju izlaska iz zatvora generala Jovana Divjaka. - Trebamo vidjeti iz kojih izvora namiriti ta sredstva. Pored toga, na kraju pro{le godine iskazan je deficit od deset miliona maraka u kantonalnom bud`etu. Za to sam da se ta sredstva skinu sa pozicija onih ministarstava koja su manjak u bud`etu i napravila, isti~e ministar Jusi}. Ministar Jusi} napominje kako su stigla i prva upozorenja iz kompanije BH - Gas, u vezi sa pokri}em gubitaka. - To je problem Vlade. Upitan }e biti start sezone grijanja. Uprkos tome {to je finansiranje grijanja u zape~a}enim stanovima pre{lo na Ministarstvo stambene politike, od poslijeratnih godina samo na toj stavci ostalo je 15 miliona maraka duga korisnika prema Toplanama, napominje Jusi}. Ministar prostornog ure|enja ka`e kako je po kre nu ta pro ce du ra izrade zak o n s k e Jusi}: Stigla upozorenja iz BH-Gasa osnove kojom bi se regulisala i dimnja~ar- dimnjacima uskladiti sa novim Zakonom o odr`avanju i upravska djelatnost u Kantonu. - Razgovara}u sa ministrom ljanju stambenim objektima kostambene politike kako bismo ji je u formi nacrta, dodaje Jusi}. J. M. vidjeli da li je mogu}e odluku o

Saradnja Op}ine Novi Grad i Ministarstva zdravstva

Izgradnja ambulante u Bojniku

Kolegij OV-a Ilija{

Sa pro{logodi{njih protesta mje{tana Kamenice

Tematska sjednica o saobra}aju
Stara ambulanta }e se ukloniti

Kolegij Op}inskog vije}a Ilija{ danas }e donijeti odluku o terminu odr`avanja tematske sjednice ovog tijela, na kojoj }e se po ko zna koji put razmatrati problemi koje gra|ani Ilija{a imaju zbog javnog i opremanje ambulante. Ka ko su nam ka za li u Op}ini Novi Grad, na ovom podru~ju `ivi oko pet hiljada stanovnika koji su upu}ivali inicijative Op}ini za izgradnju nove ambulante. Op}ina je, na osnovu zahtjeva gra|ana, u saradnji sa resornim ministarstvom, po~ela projekat. Na mjestu na kojem }e se graditi novi, trenutno se nalazi stari objekat koji je u toku rata devastiran i koji }e biti u potpunosti uklonjen. U toku je tender za izbor najpovoljnijeg izvo|a~a radova, nakon ~ega se o~ekuje po~etak izgradnje objekta ambulante porodi~ne medicine u Bojniku. S. Hu.

prevoza. Predsjedavaju}i Vije}a Petar Ili} ju~er nam je kazao da }e se sjednica, najvjerovatnije, odr`ati 15. septembra, a dolazak je potvrdio i kantonalni ministar saobra}aja Haris Luli}. J. M.

Op}ina Novi Grad i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo obezbijedili su 150 hiljada maraka za prvu fazu izgradnje ambulante porodi~ne medicine u Bojniku. U prvoj fazi bi}e izgra|en novi objekat koji }e biti pokriven, dok }e u drugoj fazi, koja se o~ekuje u sljede}oj godini, biti zavr{eni unutra{nji radovi

Po~ela sanacija Ulice Magribija
Sanacija Ulice Magribija po~ela je prije pet dana. Planira se sanacija cijele ulice koja obuhvata izgradnju trotoara i ugradnju novih ivi~njaka u jednom kraku ulice, te sanacija trotoara i zamjena o{te}enih ivi~njaka u preostalim dijelovima. Na pojedinim dionicama bit }e izvr{en iskop kompletne kolovozne konstrukcije i ugra|en novi tamponski sloj. Na manje o{te}enim dionicama vr{it }e se frezanje starog asfalta. Du` cijele ulice bit }e postavljen novi asfalt. Op}ina Centar je za ovu sanaciju izdvojila 46.000 KM, a radove izvodi firma Grakop d.o.o. iz Kiseljaka, dok je nadzor povjeren Energoinvestu d.d. Sarajevo.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON JU O[ „MEJDAN“ TUZLA Na osnovu Odluke [kolskog odbora JU O[ „Mejdan“ iz Tuzle br. 790-1/11 od 30.6.2011.god., [kolski odbor JU O[ „Mejdan“ iz Tuzle raspisuje

za prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za izdavanje {kolske kuhinje PREDMET: Prikupljanje i odabir najpovoljnije ponude za izdavanje u zakup {kolske kuhinje sa prate}om opremom USLOVI: Pravo u~e{}a imaju pravna lica registrovana za obavljanje ugostiteljske djelatnosti {to dokazuju rje{enjem o upisu u sudski registar, a koje dostavljaju uz ponudu (u originalu ili ovjerena fotokopija). [kolska kuhinja je povr{ine 60 m2 uklju~uju}i centralno grijanje, struju i vodu. [kola ima oko 300

JAVNI POZIV

u~enika i 35 zaposlenika. Prostor kuhinje se mo`e pogledati svaki radni dan, dok traje javni poziv u terminu od 9 do 13 sati. [kolska kuhinja }e se izdati u~esniku koji dostavi najpovoljniju ponudu na period od po~etka do kraja nastavne 2011/12. godine (sa mogu}nosti produ`enja). Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobo|enje“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Napomena: Pravno lice koje bude izabrano putem ovog javnog poziva, du`no je prije po~etka rada obezbijediti rje{enje o minimumu tehni~kih uslova kod nadle`ne komisije. Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ili preporu~eno, putem po{tanske slu`be na adresu: JU O[ „Mejdan“ Tuzla Ul. Muftije ef. Kurta bb 75000 Tuzla sa naznakom „Javni poziv za iznajmljivanje {kolske kuhinje“ Tuzla, 5.9.2011. god. Br. 1115/11

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 179896 10 P Sarajevo, 1. 9. 2011. godine Tu`itelj: Tu`eni: Radi: Vsp: Volksbank BH d.d. Smilja Mitrovi} i dr. Isplata duga 4.386,17 KM

POZIV
Za ZLATA DUJKOVI] Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za 22. 12. 2011. godine u 9.30 sati, pred ovaj sud u sobu broj 305/III. Sudija Silvana Brkovi} - Mujagi} NAPOMENA Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

24 SARAJEVSKA HRONIKA
Kad do~ekaju stubovi, ima pasa`

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NAZMIJA PIPI], direktor kantonalne Agencije za privatizaciju Sarajevo

Kupci ~ekaju odluke Vlade - kojih nema
Za sanaciju izdvojeno 100.000 maraka

Nova opravka plo~a na trgovima
Za sanaciju poplo~anih povr{ina na trgovima, Op}ina Novi Grad izdvojila je 55 hiljada maraka. Postupak javne nabavke za odabir izvo|a~a radova je u zavr{noj fazi. U okviru sanacije urgentnih o{te}enja plo~a na trgovima od interesa za Op}inu i onih nekategorisanih, planirana je sanacija Trga Sabora bosanskog i Trga zlatnih ljiljana, Teheranskog trga i Hasana Su}eske, Bulevara branilaca Dobrinje, Trga nezavisnosti, Trga Barcelone, Olimpijske, Trga Sarajevske olimpijade i Trga Vilijama [ekspira. - Kroz realizaciju projekta sanacije i rekonstrukcije nekategorisanih cesta u Novom Gradu i investiciono odr`avanje cesta za sanaciju Trga djece Dobrinje, planirana su sredstva od 100 hiljada maraka. Op}ina Novi Grad svake godine izdvaja zna~ajna sredstva za sanaciju poplo~anih povr{ina. Osnovni uzrok o{te}enja po plo~anih povr{ina je kretanje putni~kih i dostavnih motornih vozila, istakao je Dervo ^olakhod`i}, pomo}nik na~elnika slu`be za investicije i komunalnu infrastrukturu Novog Grada, dodaju}i da i u zimskom periodu, uslijed smrzavanja vode, dolazi do propadanja i o{te}enja plo~a. ^olakhod`i} je naglasio da na svim trgovima postoji saobra}ajna signalizacija, kao i za{titni stubi}i, ~ime je regulisana op}a zabrana kretanja vozila pje{a~kom zonom, me|utim, nesavjesni voza~i saobra}ajni re`im ne po{tuju, te uni{tavaju stubi}e, ili putem po`arnog puta i pasa`a dolaze do trgova. U Op}ini smatraju da je, s ciljem za{tite trgova, neophodna kontinuirana intervencija pripadnika Ministarstva unutra{njih poslova Kantona Sarajevo. S. Hu.

Ostalo je jo{ da se privatizuju tri imovine i 25 preduze}a u Kantonu Sarajevo Iza mene stoje samo zakon i moja porodica i zato }u oti}i sa ovog mjesta
Razgovarala: Jelena MILANOVI]

Na posljednjem nastavku ~etvrte sjednice Skup{tine Kantona Sarajevo u ponedjeljak, kantonalni ministar privrede Rusmir Sendi} kazao je kako }e Vlada KS-a donijeti prijedlog u vezi sa kantonalnom Agencijom za privatizaciju, jer je vrijednost imovine, koja jo{ ~eka privatizaciju, skoro pa izjedna~ena sa tro{kovima ove institucije. Ministar je istakao kako je u Kantonu Sarajevo za privatizaciju ostalo jo{ oko osam posto imovine, ~ija je vrijednost oko 800.000 maraka, dok tro{kovi Agencije iznose stotinu hiljada KM manje. U razgovoru za Oslobo|enje, direktor Agencije za privatizaciju Sarajevo Nazmija Pipi}, ka`e kako izneseni podaci nisu ta~ni. Za{to se niste obratili zastupnicima Skup{tine KS-a i iznijeli podatke za koje tvrdite da su precizni, a odnose se na imovinu Kantona Sarajevo koja ~eka privatizaciju?

Pisma namjere
- Htio sam iza}i za govornicu, ali mi je to onemogu}eno. Mislio sam da je vrijeme bolj{evika pro{lo. Od starta, ovaj saziv Vlade Kantona Sarajevo ima odbojan odnos prema Agenciji. Od nas je zatra`eno i mi smo to i dostavili, da smo spremni do kraja 2012. godine pripremiti dokumente za privatizaciju

Udru`ivanje sredstava sa 32 pripadnika bora~ke populacije

Uru~eni predugovori za stanove na Rosuljama

40 MILIONA KM ZA HOTEL IGMAN Kompanija Al-Shiddi, koja je obnovila hotel Bristol, zainteresovana je i za stari dio objekta. Za hotel Igman imamo ponudu od 40 miliona maraka ulaganja. Na{ ~ovjek iz inostranstva je izrazio spremnost da se ovdje osnuje firma koja bi izgradila kompleks na mjestu starog hotela
jo{ 28 predmeta, ta~nije tri imovine i 25 preduze}a u KS-u. Kada je rije~ o imovini, tu su ostali hotel Igman, stari dio hotela Bristol i skladi{te Coca-Cole u Ivanjici. Ponuda kupaca za hotele ima, pominjali ste i mogu}nost naknadne privatizacije starog Bristola, ponude iz Ma|arske i Njema~ke za Igman? - Kupci {alju pisma namjere. Me|utim, potrebno je da Vlada donese odluku o na~inima privatizacije, kako bismo mi nakon toga mogli raspisati javni poziv. Takav je zakon. Kompanija Al-Shiddi, koja je obnovila hotel Bristol, zainteresovana je i za stari dio objekta. Za Igman imamo ponudu od 40 miliona maraka ulaganja. Na{ ~ovjek iz inostranstva je dolazio uz namjeru da se ovdje osnuje firma koja bi izgradila kompleks na mjestu starog hotela. Ali, prije svega je potreban prijedlog resornog ministra koji Vlada treba usvojiti. Da li }e Agencija biti ukinuta, {ta }e biti sa njenim uposlenicima? - To su pitanja na koja samo ministar

mo`e dati odgovore. Do kraja }u odraditi svoj dio posla, a o~igledno je da politika ko~i sve procese. Ako su htjeli izmjene, trebali su zahvaliti ljudima na dosada{njem radu, prebaciti posao, ako ga je tako malo, na kantonalna ministarstva. Imali smo namjeru uvesti jo{ investitora u Kanton Sarajevo, ali se tra`e drugi na~ini i meni je najbolje da se povu~em i ne obja{njavam da je snijeg bijel.

Podr{ke nema
Mogu li se razlozi za ovakve odluke iz Kantona tra`iti u politi~kim opredjeljenjima ili lo{em radu Agencije? - Ovo je kadrovska shema koja je davno dogovorena. Nisam nikada bio ~lan nijedne politi~ke partije. Ovdje sam do{ao profesionalno i prilikom prvog mandata imao sam podr{ku tada{njih partnera i Stran ke za BiH i SDA. Sa da ne ma po dr{ke, samo diktat. Kada je u pitanju rad Agencije za privatizaciju Sarajevo, tvrdim da smo najbolja institucija ove vrste u BiH. Imamo dokaze da smo radili dobro. Svi kranovi koji se nalaze u Sarajevu, tu su zbog na{eg posredovanja. Jedini smo u pro{loj go di ni us pje li iz vr{i ti pri va ti za ci ju dvije firme. U pitanju su Famos i Kemos. Me|utim, sada saradnje i bilo kakvog razgovora nema. Ipak, za Vas se govorilo da ste ~lan Stranke za Bosnu i Hercegovinu? - Ne, ponavljam imao sam podr{ku, ali i pomo} u radu i SBiH i SDA, ali nikad nisam bio ~lan stranke. Iza sebe imam samo zakon i svoju porodicu.

Useljenje u stanove do kraja 2014.
Ministar za bora~ka pitanja Ned`ad Ajnad`i} i na~elnik Vogo{}e Edin Smaji} ju~er su sa 32 pripadnika bora~ke populacije, me|u kojima su djeca {ehida bez oba roditelja, roditelji i supruge {ehida, te ratni vojni invalidi, potpisali i uru~ili im predugovore o udru`ivanju sredstava za finansiranje izgradnje stanova u vogo{}anskim Rosuljama. - Na{a je obaveza da vam pomognemo i sjetimo se va{ih sinova, mu`eva i o~eva svaki dan, jer su oni za odbranu Sarajeva i BiH od agresora dali sve {to su imali, istakao je Ajnad`i}. Premarije~imadirektoraFonda za izgradnju stanova Fuada Damad`i}a, do kraja godine je planirano da jo{ 88 pripadnika bora~ke populacijepotpi{epredugovore, dok se do kraja 2014. godine planira izgradnja 300 stambenihjedinica u naseljuRosulje, kao i useljenje 420 porodica. Predugovore za izgradnju domova su preuzeli: DinoMa~ak, EldarKaravdi}, Nura Korman, Ramiza Cvrk, Fata ^avku{i}, Idriz Hajri}, Behija Be}arm, ZejdaBekti}, RamizaTar~in, SaidaKu~evi}, Enisa\uliman, Sabaheta Drakovac, Ziza Be~kovi}, Vezira Be}irovi}, Ibro Kijamet, Naza [i{i}, Amra Opankovi}, Zorica Panteli}, Uma Balti}, Fehma Kadi}, Mediha Agi}, Rasema Fazli}, Ifeta Veletovac, Izeta Tinjak, Dervi{a Hala~, Nevzeta Palalija, [ehida ^elik, Samija Krasni}, E{refa Prelo, [uhra Sinanovi}, Mehmedom Klovom i Nijaz Husejnovi}. M. T.

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 25
Izgradnja mosta na Zujevini u Osjeku
DE@URNI TELEFON

Novi most bi}e vi{i za 1,8 metara

Izrada podzida u koritu rijeke
sredstva. Zbog izgradnje potpornih zidova koji di`u saobra}ajnice na most, morala se uvesti obustava saobra}aja, osim za autobuse, koja }e biti na snazi do 25. septembra. Trenutno se sa KJKP Grasom obavljaju dogovori oko promjene pravca kretanja autobusa, kojima }e, tako|er, biti zabranjen saobra}aj na dionici izvo|enja radova. Odre|ena su i osposobljena nova autobuska stajali{ta, koja }e biti u funkciji dok se radovi na mostu potpuno ne zavr{e. Kako saznajemo u Direkciji, ve} su zavr{eni potporni zidovi sa jedne strane mosta.

276-982

VA@NIJI TELEFONI
MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

Nova autobuska stajali{ta tokom radova Obustava saobra}aja do 25. septembra, kada se o~ekuje zavr{etak gradnje mosta
Nastavak izgradnje mosta na Zujevini u Osjeku, nakon {estomjese~ne obustave, odvija se planiranim tokom, a svi radovi bi trebali biti zavr{eni do kraja septembra. Ovaj projekat finansira Direkcija za puteve KSa sa 298.000 KM, Op}ina Ilid`a je zadu`ena za projektnu dokumentaciju, rje{avanje imovinskopravnih odnosa i koordinaciju u~esnika, a izvo|a~ je firma „Euroasfalt“ .

Blokada mje{tana Mekota
Iako su svi imovinskopravni odnosi okon~ani, vlasnicima ispla}eno zemlji{te i izmijenjena projektna dokumentacija, ju~er je pedesetak mje{tana naselja Mekote blokiralo radove na mostu. Razlog je zatvaranje lokalnog puta kojim nije predvi|en priklju~ak na glavnu cestu iz tehni~kih razloga, objasnio je Mensur Rondi}, savjetnik u op}inskoj Slu`bi za komunalne poslove, razvoj i investicije. - Po{to se ukida sada{nji prilaz glavnoj cesti, mje{tani su nezadovoljni i tra`e da se ovaj problem rije{i. Radi se i o neinformisanosti, jer je na~elno dogovoreno da }e se, kada do|e na red, alternativni pristupni put rije{iti kupovinom zemlji{ta za novu trasu. Postignut je dogovor da se narednih dana utvrdi lokacija puta, a na gra|anima je da ne prave probleme oko otkupa zemlji{ta, kako bi se {to prije izgradio novi put za Mekote, kazao je Rondi}. vezani sa gradnjom mosta. Direkcija je zadu`ena za izradu glavnog pravca saobra}ajnice koja ide preko mosta, a sve priklju~ne puteve }e rje{avati Op}ina Ilid`a, kazala nam je Alma Zili}, savjetnik u Direkciji. Regulacionim planom Osjeka, izgradnja mosta i priklju~nih saobra}ajnica je samo prva faza u rje{avanju problema poplava i vodotoka Zujevine. Planirano je da glavna putna komunikacija od mosta ne prolazi kroz naselje, ve} da ide preko sada{njeg obradivog zemlji{ta i uklju~uje se na podvo`njak Z. TURKOVI] u Osjeku.

Dogovori s Grasom
Novi most je vi{i od prethodnog za 1,8 metara, kako bi bio za{ti}en od poplava, i ima pristupne rampe na koje se uklju~uju saobra}ajnice iz tri pravca. Projektna dokumentacija je morala biti znatno izmijenjena i zemljane{karpe oko mostazamijenjene su armiranim potpornim zidovima, kako bi se obuhvatilo {to manje okolnog zemlji{ta, ali je to zna~ilo i ve}a

Regulacija korita
- Sada }e uslijediti pravljenje nasipa iz pravca Osjeka, kako bi moglapo~etiizradakolovoza na toj rampi. Iz pravca Osjek Ilid`a, tako|er se rade podzidi u koritu rijeke zbog regulacije vodotoka, koji su direktno po-

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Oko mezarja u Ulici Grli~i}a brdo

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja, bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 8.30 do 15 sati Adema Bu~e 5, Bla`uj kamenolom, Mustafe Ba{eskije 3, Rakovica ciglane i Reljevo dvor 1, od 9 do 15 sati Miso~a 3, Gornja Miso~a, Gradac zovik, Gradac zovik 2, Miso~a 1 i 2, Mlini, Mlini 2 i Sarajevoputevi, od 12 do 13.30 sati ^evljanovi}i, Gabela, od 10.30 do 12 sati ZZ ^evljanovi}i i Srednje 1, od 9 do 10.30 Ivan~i}i, Srednje 2, od 9 do 16 Mandrina, a od 13.30 do 15 sati Ora~i i Stupe.
botom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7. 5, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, 1 srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska sva-

Ograda od 45 metara
Izrada betonskog sokla oko malog mezarja u Ulici Grli~i}a brdo je pri kraju. Po zavr{etku ovog dijela projekta na sokl }e biti postavljena ograda koja je fabri~ki zavr{ena. Postavljanje ograde po~elo je prije dvije sedmice i bit }e zavr{eno najkasnije do kraja ove. Ograda }e biti postavljena u du`ini od oko 45 metara. Izvo|a~ radovaje firmaFad`company, a projekat sa oko 13.000 KM finansira Op}ina Stari Grad.

PORODILI[TA

6 5

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Cirih via Banja Luka 7, Zagreb 6.30 i 16.15, Be~ 7.35 i 14.55, [tokholm/Geteborg 10, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Ljubljana 14.35, Budimpe{ta 14.50, Frankfurt 15, Ankona 17.55

Dolasci:
Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih 13.30, Ljubljana 14.05, Be~ 11.10, 14.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Geteborg/[tokholm 18, Frankfurt 21

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} su-

ki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 1 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko 1 svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12. 5 sati, Bosanska Dubica svaki dan 1 u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7. 0 sati, Biha} sva1 ki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i

13. 5 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 1 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9. 5, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 1 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 1 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati auto1.30, putem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

26

KULTURA
Ve~eras u BKC-u

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVI BROJ

Cvijet u akrobatici
Akrobatski cirkuski ansambl Chongqing iz Kine gostuje u Sarajevu i ve~eras }e u 20 sati izvesti svoj performans u BKC-u. Nastup ove svjetske atrakcije organizirali su Sarajevo art i BKC, a ulaz je slobodan. Nastup je inicirao Wang Fugo, ambasador NR Kine. Akrobatski umjetni~ki ansambl Chongqing osnovan je 1951. kao jedan od prvih akrobatskih ansambala u novoformiranojNarodnojRepubliciKini, a iznjedrio je brojne poznate akrobatske izvo|a~e. Naporno su radili kako bi postigli harmoni~no sjedinjenje tehnike i pokreta, oblikovanja, plesa, te muzike i savr{enogumjetni~kog dojma. Premijer Li Peng jednom ih je okarakterizirao kao “egzoti~ni cvijet u akrobatici“ . Do sada su izveli veliki broj akrobatskih programa. Neke od ovih izvedbi do`ivjele su veliki uspjeh u zemlji i inozemstvu kao {to su `ongliranje nogama, izvedbe na vratilu, mikser na dasci, hodanje po

Arminka i Merima iz @epe najmo}nije `ene u Britaniji
Bosanka Tatjana Pa{ali} 45. u svijetu

Akrobatski cirkuski ansambl Chongqing iz Kine

Nisam kockar, ja sam pokera{ica Elvir Rahimi} ima ~in ruskog generala! Striper spava s Ka~avendom i prelazi na islam Kinezi ho}e da investiraju u Naomi Dru{ki} Barcelona pozvala Mirzu Mustafi}a Irfanu Smajlagi}u malo 8.000 eura mjese~no U BiH 812 ljudi iznad zakona Dodika }e naslijediti k}erka Gorica Samira Hrnji~i} oprostila mu`u Harisu

`ici, `ongliranje sa bubnjevima i sl. Proteklih godina, ansambl je osmislio i uredio dugotrajne akrobatske predstave: “Prstenje starosti“ “San jedne djevoj~ice“ , , “Azijati `eljni mira“ “Vje~ita , dje~ija nevinost“ “Crvene ple,

sne cipelice“ i “Hua Mulan“ ... Za svoje nastupe dobili su brojne nagrade na poznatijim me|unarodnim akrobatskim takmi~enjima. Do sada su osvojili sedam zlatnih medalja, osam srebrenih, tri bron-

zane, pet posebnih medalja, te vi{e od 50 pehara. Do sada su imali mnogobrojne turneje i posjetili 500 razli~itih gradova u 100 zemalja i regija gdje su uvijek bili primljeni s rado{}u i aplauzom. Mr. S.

Napretkov trio Pons

Koncert u Rimu
U spomen na posljednju bosansku kraljicu Katarinu Kosa~u, u Rimu }e 20. septembra biti odr`an cjelove~ernji koncert Napretkovog trija Pons iz Mostara, u organizaciji HKD - Glavna podru`nica Mostar i italijanske organizacije Movimento Cristiano Lavoratori. ^lanovi Ponsa su Lidija Gavran (violina), Amila Jankoski (violina) i Damir Bunoza (klavir), a izvodit }e djela Vivaldija, Corellija, Mozarta, Piazzole i Tahirija. Koncert }e biti odr`an u jednoj od najljep{ih rimskih crkava, bazilici Santa Maria in Aracoeli, crkvi u kojoj je 1478. godine pokopana kraljica Katarina. Veleposlanstvo BiH pri Svetoj Stolici, pod ~ijim se po kro vi telj stvom odr`ava ovaj koncert, ovom }e prilikom predstaviti i letak o kraljici Katarini, koji }e ubudu}e biti dostupan posjetiteljima bazilike. Napretkov Trio Pons osnovan je krajem 2009. Osnivanjem ovog ansambla NaprePons: Lidija Gavran, Amila Jankoski i Damir Bunoza

dak pridonosi o`ivljavanju kulturnog `ivota i muzi~ke scene u Mostaru i predstavlja BiH na me|unarodnoj muzi~koj sceni. Trio nosi latinski naziv za most, te `eli bit istinski most povezivanja ljudi lje-

potom umjetni~kog izra`aja. Prema rije~ima Vanje Gavrana, glavnog tajnika HKD-a Napredak, ansambl Pons nastupao je u Madridu, Zagrebu, Beogradu i u mnogim graMr. S. dovima BiH.

Od 9. do 17. septembra

Sarajevo Green Design Festival
Festival je jedinstven i ima za cilj povezivanje doma}ih stru~njaka sa ekspertima iz cijelog svijeta
U Sarajevu }e se od 9. do 17. septembra odr`ati 2. Sarajevo Green Design Festival, doga|aj koji ima za cilj promovirati va`nost kvalitetnog, zelenog i odr`ivog designa. Namjera je na~initi Sarajevo ze le nim srcem re gi je i prvim (eko) zelenim gradom u isto~noj Evropi. Festival je jedinstven i ima za cilj povezivanje doma}ih stru~njaka sa ekspertima iz cijelog svijeta. Gosti iz Londona, New Yorka, Kuala Lumpura, Hamburga, Lihten{tajna, Be~a, Amsterdama, Den Haaga, Rotterdama, Istanbula i Zagreba odr`at }e predavanja i u~estvovati u interaktivnim debatama o temama: zelenog urbanizma, arhitekture, solarne energije i drugih obnovljivih izvora energije, mobilitya, produkt-dizajna, brandinga, inclusiv designa i kulturnog naslije|a. Pored predavanja, u sklopu Festivala bit }e odr`ane brojne izlo`be, pred stav lja nje knji ga, po slo vni su sre ti, dru`enja, koncerti. Festival se ove godine ne}e odr`avati samo u Sarajevu, jer je prepoznat veliki zeleni potencijal cjelokupne BiH, pa }e tako u Mostaru 15. septembra biti odr`an Mostar Green Design, na kojem }e glavne teme biti energija i energetski potencijal. Sarajevo Green Design Festival predstavlja zajedni~ki napor Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu, Ma{inskog fakulteta u Sarajevu, Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu, Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu i Univerziteta Twente iz Holandije. Festival je podr`an od Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH, USAID Sida FIRMA projekta, UNDP-a i Grada Sarajeva.
M. D.

NEKOM

NEKOM NO]NA MORA

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

27

Nova umjetni~ka sezona u bh. teatrima

U SARTR-u s
v.d. direktorom
Pod redateljskom palicom Roberta Raponje radi se na predstavi „Ze~ja rupa“ po tekstu ameri~kog pisca Davida Lingsaya-Abairea
- Nije se ni{ta desilo. Meni je istekao mandat prvog septembra. Ju~er sam imao Upravni odbor, izabran sam za v.d. direkto ra do ra spi si va nja no vog kon kur sa, od go va ra nam Osman Arslanagi} na pitanje u svezi toga je li do{lo do kadrovskih promjena u teatarskoj ku}i na ~ijem se ~elu nalazi, s obzirom na to da su se ve} desile u Narodnom pozori{tu i u Kamernom teatru 55. u naredna dva-tri mjeseca“ te da , }e se prijaviti: - Moram zavr{iti ovaj posao koji sam zapo~eo prije ~etiri godine. Zna~i, to je jedan ciklus, koji je neophodan da se zavr{i jedan zapo~eti posao. Uobi~ajeno su u teatru dva mandata. Prvi slu`i samo da se neke stvari “ra{~iste“, postave na svoje mjesto, a drugi da se napravi ono za {to se ~ovjek i kandidovao. O pripremama za ovu novu umjetni~ku sezonu, ka`e da su po~eli rad na novoj predstavi „Ze~ja rupa“, po tekstu ameri~kog pisca Davida LingsayaAbairea, u re`iji Roberta Raponje. - Pripreme i probe su ve} uveliko po~ele. Raponja je na{ stalni saradnik iz Hrvatske, on zna na{u situaciju, situaciju u ansamblu, u na{oj produkciji, tako da smo odlu~ili, iako nam je ponestalo sredstava, da, ipak, napravimo jednu anga`ovanu, zanimljivu predstavu, na tragu SARTR-ove estetike koju smo njegovali u posljednje vrijeme. Premijeru ove predstave treba o~ekivati krajem narednog mjeseca, ali na repertoaru su i „sve predstave koje su svje`e, koje publika tra`i“. - Mi nismo skinuli nijednu predstavu, sav repertoar SARTRa }e biti na raspolaganju na{oj publici i mi polako idemo prema
Osman Arslanagi}: Na repertoaru predstave koje publika tra`i

20 godina SARTR-a koje }emo po~etkom idu}e godine proslaviti u na{oj ku}i, tako da je mobilna situacija i oko repertoara i oko predstava, i oko novih predstava, saznajemo od Osmana Arslanagi}a.

@ivot i praksa
O tome koliko }e biti premijera u ovoj sezoni, Arslanagi} ka`e: - Izme|u tri-~etiri, odnosno koliko budemo imali sredstava. Mi uvijek planiramo maksimalno

Zavr{iti zapo~eto
Od Arslanagi}a saznajemo i to da }e novi natje~aj biti raspisan {to je mogu}e prije, odnosno tu su zakonski rokovi - “rije{it }e se

~etiri predstave, ali nekako, `ivot, praksa, financijska situacija nas svede na tri. Mi sad poku{avamo, nadam se da }emo uspjeti, mo`da neku manju formu postaviti pred Novu godinu da ispunimo na{ plan i da na{oj publici ne ostanemo du`ni. Me|utim, ve} imamo dovoljan broj kvalitetnih i dobrih predstava, tako da mislim da }emo sa ovom predstavom nekako zaokru`iti, a sve {to napravimo bi}e sigurno plus.
An. [IMI]

Tuzlanski kanton

120.000 KM za kulturu
Ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Tuzlanskog kantona Na|a Avdiba{i} – Vukadinovi} ju~er je potpisala ugovore o sufinansiranju 26 projekata iz oblasti kulture, ~ija je ukupna vrijednost 120.000 maraka. Radi se o sufinansiranju kulturnih manifestacija koje su od interesa za Tuzlanski kanton, a pojedina~ne vrijednosti ugovora kre}u se od 1.000 do 10.000 maraka, u zavisnosti od veli~ine i zna~aja samog projekta. Kako je ju~er re~eno, za razliku od prethodne godine, u 2011. je iznos za ove manifestacije pove}an za 30.000 maraka. „Svjesni smo da i pove}anje iznosa sredstava koje smo ove godine planirali za ovu namjenu nije dovoljno, kada se uzme u obzir kvalitet i broj kulturnih mani fes ta ci ja ko je za slu`uju da bu du podr`ane od Vlade Tuzlanskog kantona. Ipak, nadamo se da }e sredstva koja smo dodijelili pomo}i ovim institucijama u realizaciji planiranih aktivnosti“ ka, zala je ministrica Avdiba{i} – Vukadinovi}, dodaju}i kako }e Vlada TK-a u narednim godinama nastojati da uve}a iznos za kulturne manifestacije. S. K.

Za pomo} Fondaciji Obrazovanje gradi BiH

Izlo`ba fotografija u Maku
Frank Levasseur je pripovjeda~ svakodnevnog `ivota i performansa ljudi; kao slu~ajni prolaznik, njegova kamera ~uva fragmente urbanog prostora i kolektivnog sje}anja
Frank Levasseur, nekada{nji voditelj Odjela za administraciju i financije misije OSCE-a, advokat i konsultant, fotograf i prijatelj Sarajeva i BiH, organizirao je prodajnu izlo`bu 20 radova - fotografija ve}eg formata, printanih na platnu. Izlo`ba je preksino} otvorena u sarajevskoj Galeriji Mak Muzeja za pozori{nu i knji`evnu umjetnost BiH, a prisustvovao je i penzionisani general Jovan Divjak. Novac prikupljen od prodaje namijenjen je Fondaciji Obrazovanje gradi BiH. Sarajlije }e Levasseurovu izlo`bu ovaj put mo}i pogledati do 10. septembra, a mnogi }e se sjetiti da su u okviru Sarajevske zime imali ve} priliku u`ivati u njegovim fotografijama {to su izlagane u Galeriji Novi hram. vje~i duhovno stanje misti~nog grada kao {to je Sarajevo - misti~nog zbog svojih posjetilaca i alegorijski zbog svojih stanovnika. Lavasseur je pri po vje da~ sva ko dne vnog `ivota i performansa ljudi; kao slu~ajni prolaznik, njegova kamera ~uva fragmente urbanog prostora i ko le kti vnog sje}anja na dru{tvo. Ipak, Lavasseur ne na me}e no vi po re dak ja vnog prostora, ali za njega grad ostaje predstavnik svoje unutarnje privatnosti. On je intimno vezan za grad, mapiraju}i svoj perceptualni i simboli~ni prostor svojom kamerom. On konstrui{e na ra ti vni dis kurs kroz fragmentirane slike kao predmet besmrtnosti i formalnog priznanja.
Mr. S.

Frank Levasseur sa Jovanom Divjakom

Da Frank Lavasseur uspijeva uhvatiti objekte u njihovom izvornom stanju, pro{iruju}i njihovo zna~enje sa poeti~nom okolinom gradskih brda, pogledima iznad grada, ranih jutara, praznih ulica, tajnih dvori{ta, smatra likovna kriti~arka Silvija Dervi{efendi} isti~u}i:

- On stvara poseban okvir shvatanja okolnog svijeta, gdje su priroda i zgrade tihi svjedoci vremena i sje}anja. Njegov poku{aj da vizualizira neodre|enost materijalnog postojanja otkrivaju}i njihovu pravu prirodu objektivne stvarnosti ispunjava njegovu misiju da ovjeko-

Salim Obrali}

Po~itelj, i zimi i ljeti
Ralph Waldo Emerson

Zlatni rudnik ameri~ke knji`evnosti
Ivan Kordi}

Pjesnik izvan krajolika

28

OGLASI

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 269. stav 1. ta~ka 10., a u vezi ~lana 248. stav 2. Zakona o privrednim dru{tvima («Slu`bene novine FBiH», broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 7/09), i ~lana 66. Statuta Nadzorni odbor «BIHA]KE PIVOVARE» d.d. Biha}, na 18. sjednici odr`anoj 6.9.2011. g., donio je Odluku broj: NO-36/11 o sazivanju XX Skup{tine Biha}ke pivovare d.d. Biha} na osnovu koje se daje

RUDNICI MRKOG UGLJA "BANOVI]I" d.d. BANOVI]I OBAVJE[TENJE O PONI[TENJU POSTUPKA NABAVKE
USLUGE I.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA Organizacija: RMU "Banovi}i", d.d. Banovi}i Kontakt-osobe: mr. Kemal Mujki}, dipl. in`. ma{instva Dr. Nevad Ikanovi}, dipl. in`. rud. Adresa: Ul. Armije BiH br. 52 Po{tanski broj: 75 290 Grad: Banovi}i Identifikacioni broj: 4209329530001 Telefon: 00387-35-870-600 ili 875-010 Faks: 00387-875-166 2. 2.1. PREDMET UGOVORA VRSTA UGOVORA ROBE 2.2. DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJU^ITI OKVIRNI SPORAZUM NE 2.3. NAZIV/REFERENCA POD KOJOM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA Odluka direktora broj 129C/10 od 20. 12. 2010. godine Naziv lota: Nabavka mehanizovanog {irokog ~ela sa prate}om elektroopremom - 1 (jedan) komad Broj lota: C-R-I 41a/10 3. 3.1. 3.2. POSTUPAK VRSTA POSTUPKA: Otvoreni RAZLOG PONI[TENJA POSTUPKA Postupak se prekida iz razloga: "Cijene svih ponuda su zna~ajno ve}e od bud`eta Ugovornog organa planiranog za predmetnu nabavku" i "Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva za Ugovorni organ, odnosno ponude nisu date u skladu sa tenderskom dokumentacijom".

OBAVJE[TENJE
o sazivanju XX sjednice Skup{tine «BIHA]KE PIVOVARE» d.d. Biha} ^lan 1. I. Skup{tina «BIHA]KE PIVOVARE» d.d. Biha}, saziva se za 28.9.2011. godine (srijeda), s po~etkom u 12 sati. Mjesto odr`avanja Skup{tine: Biha}, poslovna sala Biha}ke pivovare d.d. Biha}, ulica Vini~ka bb. ^lan 2. II. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i:

Dnevni red
1. Radna tijela Skup{tine Dru{tva 2. Usvajanje odluke o dokapitalizaciji investicionim ulaganjem u Dru{tvo EKOPAK d.o.o. Sarajevo 3. Usvajanje odluke o smanjenju osnovnog kapitala za iznos nominalne vrijednosti ste~enih vlastitih dionica 4. Usvajanje odluke o izmjeni i dopuni Statuta 5. Usvajanje odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2010. g. 6. Usvajanje odluke o razrje{enju ~lana Odbora za reviziju 7. Usvajanje odluke o imenovanju ~lana Odbora za reviziju 7.1. Na sjednici Nadzornog odbora utvr|en je i prijedlog podnesen od dioni~ara s najmanje 5% dionica, za novog ~lana Odbora za reviziju: 1. Gorana Begi}, dipl. oec. III. Pravo u~e{}a i odlu~ivanja imaju dioni~ari upisani na listu dioni~ara Dru{tva kod Registra vrijednosnih papira u FBiH 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. Dioni~ar ili grupa dioni~ara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu Dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine, uz obavezu Nadzornog odbora da takav prijedlog objavi na isti na~in kao i obavije{tanje o sazivanju Skup{tine, na teret Dru{tva, osim za dio prijedloga koji prema{uje 100 rije~i, za koje tro{kove objavljivanja snosi predlaga~. Dioni~ar ima pravo, po~ev od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine, u prostorijama Dru{tva izvr{iti uvid u listu dioni~ara i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvr{tenih u dnevni red Skup{tine. Skup{tini dru{tva mogu prisustvovati dioni~ari, zakonski zastupnici dioni~ara i punomo}nici dioni~ara koji su se prijavili Odboru za glasanje tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prijava se podnosi li~no, po{tanskom po{iljkom, faksom ili e-mailom. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju skup{tine Dru{tva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioni~ara — vlastodavca i punomo}nika, i dostavlja se Dru{tvu li~no, po{tanskom po{iljkom, faksom ili putem e-maila, tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Prijave i punomo}i koje su poslane faksom ili e-mailom dioni~ar, zakonski zastupnik i punomo}nik du`ni su u originalnom obliku uru~iti Odboru za glasanje najmanje pola sata prije po~etka Skup{tine. Punomo} prestaje ako se dioni~ar — vlastodavac registruje za u~e{}e i prisustvuje Skup{tini s izri~itom iskazanom namjerom da li~no glasa, zatim, izdavanjem punomo}i drugom licu ili opozivom punomo}i u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara — vlastodavca, s u~inkom danom dostavljanja Dru{tvu, te danom upisa kod Registra prenosa dionica od dioni~ara — vlastodavca. Skup{tini }e prisustvovati i notar. Prijava se mo`e podnijeti neposredno u prostorijama Dru{tva ili po{tom na adresu: Biha}ka pivovara dd Biha}, 77000 Biha}, ulica Vini~ka bb, putem e-maila (preminger@preminger.ba) ili na faks broj +387 37 311-250. PREDSJEDNIK Nadzornog odbora Ibrahimpa{i} Adem, dipl. ing. tehn.

DODATNE INFORMACIJE 3.2. DATUM PONI[TENJA: 15. 8. 2011. GODINE 3.3. BROJ PRIMLJENIH PONUDA: (dvije) 3.4. DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJE[TENJE U „SLU@BENOM GLASNIKU BiH“ DA LOT C-R-I 41a/10 Broj obavje{tenja 1-11-5551-11 U „Slu`b. glasniku BiH“ br. 29 Objavljen 18. 4. 2011. 3.5. DRUGE INFORMACIJE Postupak nabavke }e se nastaviti pregovara~kim postupkom.

TEMA - AUTOSJEDALICE

BOLJE SPRIJEČITI NEGO LIJEČITI
Koliko je važna pravilna upotreba dječijih autosjedalica najbolje ilustruje podatak da sudar pri brzini od samo 15 km/h za dijete koje nije u sjedalici može biti smrtonosan... Str. 32

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 7. septembar 2011. godine

VREMEPLOV

NSU PRINC 1000/1200

NOVITET - OPEL ASTRA GTC

SLIKA JEDNOG VREMENA
NEKI AUTOMOBILI SU BEZ SUMNJE REPREZENTI JEDNOG VREMENA I NAČINA ŽIVOTA, A JEDAN OD NJIH JE I LEGENDARNI PRINC 1000, KOJEG SE S ČEŽNJOM DANAS PRISJEĆAJU I NEŠTO STARIJI GRAĐANI NAŠIH PROSTORA...
STR. 34

SKORO KAO KONCEPTNA VERZIJA

NOVO NA BiH TR@I[TU

CHEVROLET CRUZE HATCHBACK

CRUZE SA PETORO VRATA
CHEVROLET JE NAKON ORLANDA, TE NOVOG AVEA U DVIJE VERZIJE NA NAŠE TRŽIŠTE DOVEO JOŠ JEDAN NOVITET, TAČNIJE NOVU, HATCHBACK VERZIJU DOBRO POZNATE LIMUZINE...
STR. 35

Dugo čekana Astra GTC premijerno će biti prikazana za sedam dana, na predstojećem sajmu automobila u Frankfurtu, a već sada se zna da se serijski model od koncepta razlikuje tek u sitnim detaljima... Str. 30

30

AUTOSVIJET

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Novitet - Opel Astra GTC

Premijera na sajmu u Frankfurtu
Jedan od najatraktivnijih Opelovih modela zvanično će biti predstavljen na predstojećem sajmu automobila u Frankfurtu, koji se održava od 15. do 25. septembra…
Nova Opel Astra GTC je kona~no stigla. Osam mjeseci nakon {to je u Parizu predstavljen atraktivni GTC koncept, njema~ki proizvo|a~ je skinuo veo sa serijskog modela. Kako se i moglo naslutiti, pro{logodi{nji koncept u velikoj mjeri je bio vjerna kopija serijskog modela, koji se od sajamskog primjerka razlikuje tek u detaljima poput odbojnika i novih aluminijumskih naplataka. U odnosu na petovratni model Astra GTC donosi puno dinami~niji dizajn sa 15 mm ni`om bo~nom siluetom i mi{i}avim zadnjim dijelom. Osim toga GTC model ima 10 mm du`i osovinski razmak, koji je rezultat produ`avanja zadnjih stabilizatora. U potrazi za boljom dinamikom vo`nje pro{iren je i trag to~kova za 40 mm naprijed i 30 pozadi. Prednje vje{anje je izvedeno u posebnoj „HiPerStrut” koncepciji, koju pod okriljem Opela jo{ koristi i OPC Insignia, dok je zadnja osovina polukruta, ali sa Wattovom vezom (Opelov patent). Iz tabora njema~kog proizvo|a~a poru~uju da }e zbog ovakve koncepcije vje{anja nova Astra GTC biti upravljivija i dinami~nija od prethodne u svim uslovima vo`nje. Pode{avanje vje{anja bi}e mogu}e i putem Flex Ride sistema sa tri moda Normal, Sport i Tour. Za pogon Astre GTC od starta su namijenjena ~etiri turbo agregata, jedan dizela{ i tri benzinca. Dobro poznati dvolitarski dizel agregat za potrebe GTC poja~an je na 163 KS, a kombinuje se sa {estostepenim ru~nim mjenja~em. Sa ovim motorom Astra „stotku“ dosti`e za 8,9 sekundi, dok je maksimalna brzina 210 km/h. Boje benzinaca brani}e 1.4 Turbo sa 120 i 140 KS, te 1.6 Turbo sa 180 „konja“, koji }e GTC mo}i potjerati do

220 km/h. Prava poslastica za ljubitelje sportskih Opela trebao bi biti OPC model, za koji se u kuloarima {u{ka da treba imati 2.0-turbobenzinski agregat sa

290 KS. Vi{e detalja o ovom, ali i o ostalim motorima koji }e se na}i u GTC modelu, sazna}emo tek nakon svjetske premijere u Frankfurtu.

U svrhu uštede

Autosajam u Frankfurtu

Najbrže serijsko vozilo

VOLVO SPOJIO START/STOP I AUTOMATSKI MJENJAČ

DVA PEUGEOT NOVITETA
Peugeot nastavlja i u 2011. godini ofanzivno lansiranje novih modela predstavljaju}i 508 RXH kao i konceptni HX1. Nakon 3008 Hybrid 4, prvog svjetskog dizel-hibrid vozila Peugeot je ovim motorom odlu~io opremiti i 508 RXH. 508 RXH dolazi sa 2.0HDi FAP dizel motorom smje{tenim u prednji dio vozila i sa 163 KS, dok su zadnji to~kovi pogonjeni elektromotorom sa 37 KS. Ova motorizacija obezbje|uje ukupnu snagu od 200 KS, te pogon na sva ~etiri to~ka. U Frankfurtu }e biti prezentovana ograni~ena serija 300 primjeraka, koji }e se mo}i rezervisati preko interneta. Predstavljanjem konceptnog modela HX1 Peugeot `eli osjetiti reakcije posjetilaca na vozilo za {est osoba sa nekonvencionalnim izgledom, koje je sportski nastrojeno uz izuzetnu aerodinamiku. Sa du`inom od 4,93 m, neobi~nim dizajnom vrata i prilagodljivom unutra{njo{}u nikoga ne}e ostaviti ravnodu{nim.

OCTAVIA VRS BONNEVILLE SPECIAL

Volvo je omogu}io svojim kupcima da {tedljivu start&stop tehnologiju upare sa automatskim mjena~em. Nova start&stop tehnologija, u po~etku dostupna sa 2.0-litarskim D3 turbodizela{em, smanjuje emisiju ugljen-dioksida za 10g/km, {to zna~i 0,4 litre manju potro{nju goriva na 100 prije|enih kilometara. Po~etkom septembra 2011. godine, {estostepeni automatski mjenja~ sa start&stop sistemom postaje dostupan u D3 verzijama ~etiri volvo modela: S60, V60, V70 i S80. Kombinovanje start&stop sistema sa automatskim mjenja~em je mnogo ve}i tehnolo{ki izazov, nego kod postoje}ih sistema koji funkcioni{u sa manuelnim mjenja~ima i koji su dostupni u ve}ini Volvo modela. Motor se mora trenutno pokrenuti kada voza~ skine nogu sa papu~ice ko~nice i pritisne papu~icu gasa.

[koda je sa 2,0-litarskom specijalnom izvedbom Octavije vRS Bonneville ostvarila brzinski rekord u svijetu. Nevjerovatna brzina od 365 km/h odnosno 227,07 milja na sat postignuta je na legendarnom slanom jezeru Bonneville u Americi (Savezna dr`ava Utah). Obaranjem ovog brzinskog rekorda [koda je na najbolji mogu}i na~in proslavila 10. godi{njicu modela Octavia vRS. Dosada{nji rekord iznosio je oko 347 km/h i datira iz 1998. godine. Trinaest godina poslije, na Bonneville Speed Weeku, ~e{ka marka je oborila ovaj rekord i jurila nevjerovatnih 365 km/h. Za upravlja~em se nalazio Britanac Richard Meaden, dok je automobil za ovu priliku preuredio britanski tim s partnerima iz kompanije REVO Technik.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 7. septembar 2011.
Novitet - Lancia Ypsilon

AUTOSVIJET

31

Prvi sa petoro vrata
Ypsilon je u 26 godina postojanja uvijek bio automobil sa troja vrata, no tradicije su tu da se ruše, pa se novi model ovog automobila pojavio u petovratnoj izvedbi...
^etvrta generacija Lancie Ypsilon premijerno je predstavljena na ovogodi{njem sajmu automobila u @enevi, a u prodaju je krenula po~etkom juna. Najve}a novina koju dizajnerski dotjeran model najmanje Lancie donosi u odnosu na prethodnika je koncepcija sa petoro vrata. Mada je du`ina vozila tek blago pove}ana sa 3.810 na 3.842 mm, Italijani su uspjeli instalirati drugi par vrata i tako pove}ati funkcionalnost Ypsilona. Kvalitet vi{e je i ~injenica da dodatni par vrata nije naru{io dizajn automobila, jer su vje{to „utopljena“ u zadnji kraj vozila i „skrivena“ sa bravom u krovnom nosa~u. Podsje}amo da je najmanji Lancijin model na tr`i{tu prisutan od 1985. godine, te da je od tada do danas proizveden i prodat u vi{e od milion i po jedinica. Osim {to }e biti prvi Ypsilon sa petoro vrata, ~etvrta generacija }e biti i prva mala Lancia koja }e se na tr`i{tima Irske i Velike Britanije prodavati pod logotipom Chryslera. Kao i do sada Ypsilon }e ostati jedan od najbolje opremljenih malih automobila sa mnogobrojnim mogu}nostima personalizacije i prilago|avanja au-

tomobila pojedina~nim `eljama kupaca. U ponudi }e biti tri standardna paketa opreme Silver, Gold i Platinum za enterijer, dok }e se vanj{tina mo}i obojiti sa 16 razli~itih boja, ~etiri dvobojne kombinacije i uljep{ati sa tri modela 16-in~nih aluminijumskih naplataka.

U Ypsilon }e se ugra|ivati i najsavremenije tehnologije Fiat grupacije poput TwinAir, MultiJet II i Start&Stop, a spisku ekskluzivnih novotarija treba pridodati prednja ksenonska i zadnja LED svjetla. Za pogon su zadu`ena tri agregata 0.9-litarski TwinAir s 85 KS, 1.2 Fire EVO II benzinac sa

69 KS, te 1.3 MultiJet II s 95 KS. Svi motori }e se serijski opremati start/stop sistemom, a slabiji benzinski agregat bi}e ponu|en sa fabri~kom plinskom instalacijom. Najjeftiniji Ypsilon na evropskom tr`i{tu ko{ta 12.400 eura, a rije~ je o modelu sa 1.2-benzinskim agregatom.

STCC

Nissan

Sve za „5+“

PRVA POBJEDA TOMMYJA RUSTADA
Tommy Rustad je na trci u Jyllandsringenu ostvario prvu pobjedu u 2011. godini i vratio se na tre}e mjesto u poretku voza~a ovogodi{njeg STCC {ampionata. „Prva je trka bila poput sna. Bio sam u prilici da ostvarim prednost i kontroli{em trku, sjajna pobjeda“ izjavio je Rustad. , Njegov timski kolega Gabriele Tarquini imao je te`ak nastup, ali je u drugoj trci uspio da do|e do devetog mjesta i obezbjedi dva boda, iako je u prvoj krivini bio izguran. „Bio je to te`ak vikend sa mnogo incidenata. No, automobil je bio jak i {teta je {to to nismo iskoristili“ rekao je Tarquini. U ovogodi{njem , STCC kalendaru ostale su jo{ dvije trke. Rustad za vode}im u poretku Fredrikom Ekblomom zaostaje 31 bod i ni{ta nije isklju~eno. „Mogu}nosti postoji, bi}e te{ko, ali }emo se u posljednje dvije trke boriti do kraja“ zaklju~io je Rustad. ,

QASHQAI U NOVOJ IZVEDBI
U skladu sa svojim stalnim nastojanjima smanjenja {tetnih emisija, Nissan je razvio novu Pure Drive izvedbu svog najprodavanijeg modela Qashqai, koji emituju samo 129 g/km CO2, uz potro{nju od 4,9 l/100 km. Oznaka Pure Drive rezervisana je za svaki Nissanov proizvod s emisijom CO2 od 130 ili manje. Pri uvo|enju granica je iznosila 140 g, ali u skladu s Nissanovim Zelenim programom ~lanstvo u tom ekskluzivnom klubu sve je te`e posti}i. Program predvi|a granicu od 120 g 2013. Dakle, Qashqai Pure Drive pokre}e potpuno nov, tehnolo{ki najnapredniji dizelski motor zapremine 1,6 litara, koji ne samo da je iznimno {tedljiv i ima nisku emisiju izduvnih gasova ve} raspola`e jednakim okretnim momentom i najve}om brzinom kao i 2.0-litarski dCi motor koji zamjenjuje. Najve}a snaga novog motora iznosi 130 KS, {to je popra}eno s izvanrednih 320 Nm okretnog momenta, raspolo`ivog ve} od 1.750 o/min. No, to nije sve. Po~etkom idu}e godine bi}e prestavljena verzija sa stop/start sistemom, koji }e emisiju CO2 smanjiti na iznimno niskih 119 g/km, uz potro{nju od samo 4,5 l/100 km.

POGODNOST ZA VOZAČE VW I AUDI VOZILA
Sve za „5+“ naziv je dvomjese~ne akcije koja omogu}ava kupcima koji su vlasnici vozila starijih od pet godina ugradnju originalnih dijelova uz popust od dvadeset pet posto. „Akcija po~inje 1. septembra 2011. u ovla{tenim Volkswagen i Audi servisima i trajat }e do 31. oktobra 2011. Pravo u~e{}a u ovoj akciji imaju sva Volkswagen i Audi vozila, dakle i putni~ki i privredni program. Jedini uslov je da su vozila starija od pet godina“ isti~e Sanela Jusi}, rukovodilac mar, ketinga Postprodaje ASA Auta. Akcija Postprodaje ASA Auta omogu}uje originalne dijelove sa dvije godine garancije, koje ugra|uje visoko edukovano osoblje koriste}i specijalne alate i opremu u ovla{tenim servisnim radionicama. Na taj na~in kupci dobivaju dugotrajnu vrhunsku kvalitetu, kako samog proizvoda tako i servisne usluge, a sve ovo im daje dodatnu pouzdanost i sigurnost vo`nje.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Tema - Autosjedalice

Sigurnost za mališane
Veliki broj roditelja prilikom vožnje sa djecom uopšte ne upotrebljava autosjedalice, a određeni broj onih koji ih upotrebljavaju čine to na neispravan i nesiguran način, ugrožavajući bezbjednost djeteta...
Koliko ste puta vidjeli roditelja da prevozi dijete u automobilu dr`e}i ga u krilu ili mo`da novoro|en~e u maj~inom naru~ju? Mnogi roditelji misle da je dr`anje djeteta u krilu jednako sigurno kao i njegovo prevo`enje u autosjedalici i da }e, ako do sudara do|e, imati dovoljno vremena i snage da zadr`e dijete u naru~ju i za{tite ga. Istina je druga~ija. Naime, svaki sudar koji se dogodi pri brzini od “samo” 15 km/h za neza{ti}eno dijete u automobilu mo`e biti smrtonosan! U slu~aju frontalnog udara masa lica koje dr`i dijete dodatno ga priti{}e i dosti`e te`inu od nekoliko stotina kilograma! stablo, zid ili drugo vozilo, tada se zbog udarca naglo zaustavlja. Me|utim, sve unutar vozila, {to nije pri~vr{}eno nastavlja se kretati - uklju~uju}i i putnike. Unutra{nji organi putnika, tako|e kao i prije sudara” obja{njava Ne, deljko Vu~en, sudski vje{tak iz oblasti saobra}aja. Vu~en navodi da sile koje djeluju na tijelo djeteta, pri brzini od 90 km/h, dosti`u ja~inu srazmjer-

Nepravilna upotreba Istraživanja njemačkog Instituta za bezbjednost na temu sigurnosti dječijih autosjedalica sa ISOFIX sistemom kopčanja pokazala su da su u samo 30 posto slučajeva autosjedalice pravilno pričvršćene
se nastavljaju kretati - mozak }e se pomjerati prema prednjem dijelu lobanje, a srce, plu}a i bubrezi udaraju jedni u druge ili u kosti. “U trenutku sudara dolazi do naglih promjena brzina kretanja i razmjena sila velikog intenziteta u kratkom vremenskom roku. Putnici koji se nalaze u vozilu nastavljaju se kretati istom brzinom nu djetetovom padu sa devetog sprata zgrade, te da su kao takve u ve}ini slu~ajeva fatalne.

Nezaustavljivo kretanje
Kad se vozilo u pokretu sudari s nekim objektom, kao {to je

Zaštita djeteta
Da bi se ljudsko tijelo zadr`alo na sjedi{tu, konstruisani su sigurnosni pojasevi za odrasle i sjedalice za djecu. Njihov osnovni zadatak je da pri sudaru ili nagloj promjeni brzine ne dopuste da se tijelo odvoji od sjedi{ta, te da sprije~e njegovo kretanje u odnosu na vozilo i eventualno ispadanje iz vozila. Prema podacima najnovijih studija, pravilnom upotrebom autosjedalice mogu}e je u potpunosti izbje}i povre|ivanje novoro|en~adi i djece starijeg uzrasta, koje nastaje kao posljedica saobra}ajnih nesre}a. Ovaj podatak na najbolji na~in govori o neophodnosti upotrebe dje~ije sje-

dalice od uzrasta novoro|en~eta, pa sve dok dijete ne dosegne visinu i te`inu da se mo`e pravilno vezati klasi~nim pojasom. Dakle, ispravna i stalna upotreba automobilske sjedalice jedan je od najboljih na~ina na koji roditelji mogu za{tititi djecu.

Postavljanje autosjedalice
Najsigurnije mjesto za postavljanje autosjedalice ja na sredini zadnjeg sjedi{ta, pod uslovom da

je na tom mjestu mo`ete dovoljno dobro u~vrstiti. Mnogo je faktora koji }e pove}ati sigurnost djeteta u autosjedalici. Pravila za postavljanje uglavnom se razlikuju od proizvo|a~a do proizvo|a~a, no postoje univerzalne smjernice koje va`e za sve vrste autosjedalica: Najsigurnije mjesto za djecu do 13 godina je na zadnjem sjedi{tu. Va`no je koristiti sjedalicu koja je prilago|ena uzrastu, visini i te`ini djeteta. Prilikom njenog postavljanja obavezno treba pa`ljivo

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 7. septembar 2011.
STANDARDI
Evropski stru~njaci ustanovili su pet grupa dje~ijih uzrasta i te`ine, prema kojima se preporu~uje upotreba odre|enih vrsta autosjedalica, ali i na~ine na koje se djeca osiguravaju u vo`nji. Grupa 0 0+ 0I 0 II 0 III Te`ina do 10 kg do 13 kg od 9 do 18 kg od 15 do 25 kg od 22 do 36 kg Starosna dob do 9 mjeseci do 15 mjeseci od 8 mjeseci do tri i po godine od 3 do 7 godina od 6 do 12 godina

AUTOSVIJET
Autosajam u Frankfurtu

33

CITROEN PREDSTAVLJA DS5

Samo godinu i po nakon lansiranja, Citroën DS3 prema{io je prodaju od 100.000 vozila, dok Citroën DS4, samo nekoliko mjeseci nakon izlaska na tr`i{te, bilje`i gotovo 15.000 narud`bi. Na salonu u Frankfurtu Citroen }e na svom {tandu izlo`iti tri modela iz DS linije te posebno istaknuti svoju posljednju kreaciju: Citroën DS5, ~ija prodaja zapo~inje krajem godine. Marka jo{ jednom pokazuje svoju odva`nost, predstavljaju}i Citroën DS3 Ultra Prestige, nevi|enu izvedbu, koja ima unutra{njost od ko`e club u stilu „narukvice sata“ specifi~ne za modele DS linije. Vjeran duhu DS linije, Citroën nastoji , podijeliti svoju strast prema obradi plemenitih materijala predstavljaju}i na {tandu salona u Frankfurtu svoje najbolje majstore ko`are i njihova djela.

Pogodnosti

ČETIRI GODINE GARANCIJE ZA PEUGEOT VOZILA
Peugeot je svojim kupcima u BiH ponudio razlog vi{e za{to se treba odlu~iti za vozila ovog brenda. Od 1.9.2011. za kupovinu svih putni~kih modela iz bogate Peugeot game obezbije|ena je ~etverogodi{nja garancija, kojom su pokriveni svi kvarovi i neispravnosti, kao u dosada{njoj dvogodi{njoj garanciji. “Uvo|enjem ~etiri godine garancije `elimo na{im kupcima obezbijediti jo{ bolje uslove za odr`avanje vozila, ali i pokazati koliko vjerujemo u kvalitet i pouzdanost na{ih modela. ^etverogodi{nja garancija na svim putni~kim modelima va`i od 1.9. 2011, a za sve kupce koji su u posjedu Peugeot vozila ne starijih od 18 mjeseci obezbijedili smo mogu}nost doplate garancije i do pet godina. Obezbije|ena je i Peugeot asistencija dostupna 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici. Pored nabrojanih prednosti ~etverogodi{nja garancija pove}ava vrijednost vozila prilikom njegove prodaje kao kori{tenog“ istakao , je Ismet Kapo, generalni direktor kompanije Vermont, uvoznika i distributera Peugeot proizvoda za BiH. ^etverogodi{nja garancija je besplatna, a jedino ograni~enje je kilometra`a do 100.000 km.

pro~itati uputstva proizvo|a~a. Kada se sjedalica postavi, treba je pomjeriti lijevo - desno. Ona ne smije da se pomjera vi{e od 2,5 cm ni na jednu stranu. Pojas ne smije biti previ{e stegnut, ni previ{e labav, ali ni savijen. Oko sjedalice ne smiju biti ~vrsti pred-

meti i igra~ke, na koje bi se dijete moglo povrijediti. Ako je sjedalica ve} kori{tena, pogotovo za vrijeme saobra}ajne nezgode, zamijenite je, ~ak i ako o{te}enja nisu vidljiva. Provjerite rok trajanja sjedalice, jer je i on ograni~en. U ljetnom periodu, kada su velike vru}ine, treba obratiti pa`nju i na zagrijavanje sjedalice, jer ona mo`e da

Truck Racing

POBJEDA ZA MLADOG ADAMA LACKA
Na doma}em terenu u ^e{koj tim Renault Trucks-MKR Technology zasigurno je svoje navija~e u~inio ponosnim. U prvoj vikend trci Adam Lacko odnio je svoju prvu pobjedu na evropskom prvenstvu Truck Racing te stvorio tendenciju ka pobje|ivanju. U nedjelju tim je postigao trostruku pobjedu sa svoja tri kamiona, zauzev{i sva mjesta na podijumu! Cilj s po~etka sezone da se zadr`i kruna prvaka nikad do sada nije bio izgledniji! Pod {atorom Renault Trucksa i na tribinama odu{evljenje nije krilo oko 1.100 zvanica. Prva pobjeda va`na je etapa u svakoj sportskoj karijeri. Stoga }e se mladi Adam Lacko dugo jo{ sje}ati kako je u Mostu, u ^e{koj, osvojio startnu poziciju i zauzeo prvi put najvi{u stepenicu na podijumu na Grand Prix trkama kamiona. Ova pobjeda podsjetila je cijeli tim koliko ugodan mo`e da bude ukus pobjede. Ali je najbolje tek uslijedilo, kad su sutradan u prvoj trci sva tri vozila zauzela prva tri mjesta! Ovaj istorijska trostruka pobjeda nije se mogla dogoditi u bolje vrijeme. S jedne strane odigrala se pred gledaocima u Mostu, vatrenim navija~ima tima MKR Technology, ~ije je sjedi{te udaljeno svega nekoliko kilometara, a s druge strane otvorila je mogu}nost zadr`avanja krune evropskog prvaka. Sa samo 32 boda iza vode}eg i sa tri trke koje slijede sve je mogu}e.

Sigurnost Na suvozačevo sjedište, ni pod kojim okolnostima, ne smije biti postavljena dječija sjedalica dok se ne isključi vazdušni jastuk
se ugrije do tog stepena da ope~e dijete. Prije stavljanja djeteta u sjedalicu, treba staviti podmeta~ ili navlaku, koja }e ubla`iti temperaturu.

Gradska vožnja
Veliki broj roditelja smatra da spora gradska vo`nja nosi mali rizik od povreda, ako do sudara uop{te i do|e. No, istra`ivanja su pokazala da se velika ve}ina saobra}ajnih nezgoda desi u radijusu od samo 5 km od polazi{ta. Dr`anje djeteta u naru~ju ili kri-

lu najgora je mogu}a opcija za prevoz u automobilu. Kod sudara pri brzini od 40 km/h, potrebna je samo ~etvrtina sekunde da dijete udari u prvu prepreku i u tom slu~aju ne postoje dovoljno sna`ne ruke da ga zadr`e. Zaboravite na parolu: to se ne de{ava meni! Nesre}e se mogu dogoditi bilo kome, u svakom trenutku! Ni savr{en voza~ ne mo`e predvidjeti tu|e pona{anje i tu|e gre{ke! U saobra}aju niste sami! Odgovorni ste za sigurnost svog djeteta. Dakle nema izgovora! Samo jedna sekunda je dovoljna da izgubite svoje najdra`e! Pridr`avaju}i se pravila o upotrebi autosjedalica, u~inite svaku vo`nju sigurnijom, a va{u djecu bezbjednijom.

34

AUTOSVIJET

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Vremeplov - NSU Princ 1000/1200

Mali princ velikog srca

Čuveni njemački proizvođač iz Neckarsulma NSU, nakon što je slavu stekao produkcijom bicikala i veoma uspješnih motocikala, u pedesetim godinama odlučuje da se nakon duge pauze ponovo vrati u auto-industriju...
Nakon modela Prinz 30, SportPrinz i Prinz 4 najvi{e uspjeha ostvario je legendarni Prinz 1000, jedan od najuspje{nijih automobila tog vremena i jedno od popularnijih vozila i na na{im prostorima, koji je po~eo da se proizvodi 1963. godine donose}i sa sobom pregr{t noviteta, koji su ga gotovo trenutno lansirali u grupu najboljih primjeraka tada{nje auto-industrije. Kompaktni 3,8 metara duga~ki „nijemac „posjedovao je sve atribute da postane bestseler. red onih ne{to vrelije krvi i porodi~no orijentisane osobe. Osim odli~nih tehni~kih i putnih karakteristika, Princ je bio omiljen i zbog relativno pristupa~nih cijena, koje su se 1964. pa nadalje kretale od 4.990 do 5.800 DM. O popularnosti malog Princa dovoljno svjedo~i i podatak da je u periodu od 1964. do 1972. godine proizveden u koli~ini od 192.261 primjerka.

Evolucija
Evolucija modela 1000 nastavljena je samo godinu dana nakon predstavljanja, u obliku Princa Typ 110 i 1200 C. Sa du`inom od okruglo ~etiri metra nudio je prtlja`nik od rasko{nih 490 litara i ne{to vi{e unutra{njeg prostora od modela 1000, a pokretali su ga redni ~etvorocilindra{i od 1.085 sa 53 i 1.177 ccm sa 60 KS. Princ 1200 u svoje vrijeme je bio jedan od kapacitetnijih automobila, {to potvr|uje i maksimalna brzina od za tada odli~nih 150 km/h. Da je NSU u svoje vrijeme va`io za proizvo|a~a sportski nastrojenih automobila pokazuju dva legendarna Princa - TT i TTS. NSU TT bio je u po~etku opremljen 1.0, a kasnije 1.2-litarskim ~etvorocilindra{em, koji je pomo}u dva Soleksova karburatora pri 5.500 o/min razvijao 65 KS. Ubrzanje do 100 km/h za 13,5 sekundi i maksimalna brzina od 151 km/h predstavljali su 1967. godine odli~nu osnovu za osvajanje presti`nog rallya Tour de Europe, koji je tada va`io za najdu`i na svijetu. premine 1.0 litre sa 70 KS. Maksimalna brzina od preko 160 km/h i razli~iti fabri~ki kitovi za poja~avanje motora do ~ak 85 KS rezultovali su da je ovaj model za ~etiri godine proizvodnje realizovan u samo 2.404 jedinice. Spartanska oprema, te`ina trka~ke verzije od samo 650 kilograma, te visoka cijena od tada{njih 7.500 DM, osnovne su osobine ovog punokrvnog sportiste, koji je kod kolekcionara i danas veoma tra`en.

Vazdušno hlađen
Sa tada trendovski postavljenim vazdu{no hla|enim motorom u zadnjem dijelu i te`inom od samo 650 kilograma, Princ 1000 mogao je potegnuti do maksimalne brzine od 135 km/h, {to je za tada{nje pojmove bio izvrstan rezultat. Mali ~etvorocilindra{ je iz zapremine od 993 ccm izvla~io odli~nih 45 KS, zadovoljavaju}i se prosje~no sa 7,5 litara benzina na 100 kilometara. Dovoljno prostora u unutra{njosti za ~etiri, a po potrebi i pet odraslih osoba, prostran prtlja`nik zapremine 337 litara, sa dodatnih 50 iza zadnjih sjedi{ta, u~inili su da Princa kupuju, po-

TTS
Znatno ubojitiji pokazao se sr~ani TTS, pokretan malim ~etvorocilindra{em za-

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 7. septembar 2011.
Novo na domaćem tržištu - Chevrolet Cruze hatcback

AUTOSVIJET

35

Poznata limuzina u novom tijelu
Sada već i te kako poznati Cruze na našem prostoru došao je u novoj, petovratnoj izvedbi i kao takav će vjerovatno doprinijeti jačanju tržišne pozicije Chevroleta u našoj zemlji...
Od svog predstavljanja 2009. godine Chevrolet Cruze osvojio je mnoge voza~e {irom svijeta. Dolaskom petovratne verzije Cruzea, Cherolet }e imati va`an model u vrlo konkurentom kompaktnom tr`i{nom segmentu. Novi Cruze s pet vrata pru`a kupcima stil i svestranost petovratnog automobila, te istovremeno sve kvalitete koje su povezivane s vi{estruko nagra|ivanim limuzinskim Cruzeom. „Vjerujemo da nam petovratna verzija Cruzea pru`a pravu mogu}nost da pro{irimo Chevroletovu prisutnost i na kompaktni segment“, rekao je Wayne Brannon, predsjednik i izvr{ni direktor Chevrolet Europe. „Ako pogledate {ta smo postigli s limuzinskom verzijom, Chevroletovim globalno najbolje prodavanim modelom u 2010. godini, imamo puno razloga za vjerovanje da }e i petovratni model znatno doprinijeti Chevroletovom trenutnom rastu u Evropi.“ Petovratni Cruze, koji krasi dinami~an i izra`ajan Chevroletov dizajn, kombinuje futuristi~ki stilizovanu putni~ku kabinu s puno prostora i bogatu ponudu efikasnih benzinskih i dizelskih motora. I u podru~ju sigurnosti Cruze u petovratnoj izvedbi nudi bogat paket sigurnosnih karakteristika, koji standardno dolazi sa svim modelima. Petovratni Cruze dolazi s

pobolj{anjima unutra{njosti iz modelske godine 2012, a kupci mogu birati izme|u tri razli~ita paketa opreme: LS, LT i LTZ.

Inspiracija u Corvetti
Unutra{njost Cruzea karakteri{e puno raspolo`ivog prostora i svestranost. Inspirisan enterijerom legendarnog Chevroletovog sportskog automobila Corvette, Cruze ima dvostruki kokpit podijeljen integriranim sredi{njim elementom, koji se spaja sa sredi{njom konzolom. Kapacitet prtlja`nika je 413 litara s podignutim naslonom sjedi{ta, dok putnici na stra`njoj klupi mogu da u`ivaju u ~ak 974

mm prostora za glavu. Preklapanjem naslona sjedi{ta u omjeru 60/40 kapacitet prtlja`nika pove}ava se na 883 litre. Za spremanje razli~itih sitnica koje koristimo svakodnevno, npr. knjiga, CD-ova ili malih prenosnih ra~unara, mogu poslu`iti razni pretinci, poput dvodijelnog za

rukavice, pretinaca na sredi{njoj konzoli te d`epova na vratima i naslonima sjedi{ta.

Agregati i cijene
Ispod poklopca mogu}a su tri izbora: ponu|ena su dva benzinska i jedan dizelski motor. Od po~etka 2012. bi}e dostupan jo{ jedan, novi 1.7-litarski dizelski motor. Svi motori su ~etverocilindri~ni s upravljanjem pomakom bregastih osovina, 16 ventila i ubrizgavanjem goriva u vi{e ta~aka ili, u slu~aju dizelskih motora, common-rail tehnologijom. Oba benzinska motora, 1.6 i 1.8-litarski, funkcioni{u uz stalno promjenjiv rad bregaste osovine. Promjene za modelsku godinu 2011. uklju~uju nove usisne grane kod oba motora. In`enjeri zadu`eni za razvoj motora zatim su pove}ali omjer kompresije kod 1.6-litarske jedinice te su prilagodili kontrolnu kalibraciju kod 1.8-litarskog motora. Cruze u izvedbi s pet vrata u prodaji je po cijeni od 23.100 KM. To je cijena za benzinski model s 1.6 motorom (124 KS) i paketom opreme LS+, koji uklju~uje: ABS, ESP, 6 vazdu{nih jastuka, klima-ure|aj, CD-radio MP3, elektri~ne podiza~e prednjih stakala, daljinsko centralno zaklju~avanje. Dizelski model s 2.0 motorom (163 KS) i 6-stepenim mjenja~em u prodaji je ve} od 34.300 KM uz bogatije pakete opreme.

36

AUTOSVIJET

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Volvo - Ocean Race Limited Truck Edition

Ekskluziva inspirisana jedrilicama

VOLVO OCEAN RACE
U čast jedanaeste Volvo Ocean Race trke jedrilica švedski proizvođač je predstavio limitiranu seriju kamiona, koja se od ostatka game razlikuje po ekskluzivnim dizajnerskim detaljima inspirisanim poznatim jedriličarskim nadmetanjem...
Kompanija Volvo u svijetu jedrili~arstva aktivno u~estvuje ve} punih 11 godina, koliko se pod njenim pokroviteljstvom odr`ava jedno od najpresti`nijih jedrili~arskih takmi~enja Volvo Ocean Race. Podsje}amo da je Volvo Ocean Race pod ovim imenom prvi put zvani~no vo`en 2001. godine, a da je od 1973. do tada ovo nadmetanje bilo poznatije kao “Whitbread trka oko svijeta” . tovo ~etiri miliona ljudi je posjetilo na{e izlo`be u lukama” , objasnila je Christina Ohlsson Jones, voditelj projekta Volvo Ocean Race. Volvo Ocean Race limitirana serija kamiona na evropskom tr`i{tu mo`e se naru~iti od 20. juna. Prvi kamioni limitirane serije bi}e isporu~eni sredinom septembra, nekoliko sedmica prije po~etka trke Volvo Ocean Race 2011. Trka Volvo Ocean Race startuje u {panskom gradu Alicanteu u jesen 2011. i zavr{ava u Galwayu u Irskoj u ljeto 2012. Ruta iznosi 39,270 nauti~kih milja. Usputna stajali{ta regate su: Cape Town (Ju`noafri~ka Republika), Abu Dhabi (Ujedinjeni Arapski Emirati), Sanya (Kina), Auckland (Novi Zeland), Itajai (Brazil), Miami (USA), Lisbon (Portugal) and Lorient (Francuska). Ova trka se prvi put odr`ala prije 37 godina (kao “Whitbread Round the World Race” od 197374). Kao i tada i danas }e timovi biti suo~eni s najte`im izazovima, koji }e testirati granice njihovih mogu}nosti. Trka na prelazu iz 2011. u 2012. je jedanaesta po redu. Dizajn jedrilica je utvr|en standardima, ~iji je imperativ postizanje {to ve}ih brzina.

Otmeni detalji
Dizajnerski tim Volvo Trucks zajedni~kim snagama odabrao je izgled unutra{njosti i vanj{tine. Kamion je dostupan u dvije boje: bijela “Millennium Silver Metallic” i tamno plava “Dark Knight Pearl” Obje boje su specijal. no izabrane samo za limitiranu seriju. Kamion ima crnu prednju masku, stilski oblikovane talase s bo~ne strane vrata i Globetrotter oznaku “Volvo Ocean Race” Am. blem “Limited Edition” nalazi se na bo~nim stranama kabine. Unutra{njost kabine inspirisana jedrenjem bogata je ekskluzivnim materijalima i detaljima. S ko`nim presvlakama, ekskluzivnim porubom i vezenim detaljima unutra{njost kabine odi{e kvalitetom i majstorskom izradom. Ko`ne presvlake ukra{ene su detaljima u plavoj boji, dok drugi elementi unutra{njosti poput upravlja~a, otira~a, vrata i ru~ki imaju jedinstvene plave vezene detalje. Dr`a~i zavjesa su jo{ jedan neobi~an detalj koji poja~ava cjelokupni efekt. “Htjeli smo da kamion budi osje}aj jedrili~arske trke i odra`ava ugla|en, otmen dizajn jedrilica s trka Volvo Ocean Race. Iz tog razloga unutra{nji dizajn sadr`i ko`u i tamne materijale sa upe~atljivim kobaltno plavim bojama” kazao je Nicola Fox, vi{i , dizajner Volvo Trucksa.

FH i FH16 kao osnova
U ~ast ovogodi{njeg nadmetanja najboljih jedrili~ara na svijetu Volvo je predstavio “Ocean Race Limited Edition” limitiranu seriju FH i FH 16 kamiona, koja se ekskluzivnim dizajnerskim detaljima povezuje sa poznatom jedrili~arskom trkom. “Ovom ponudom `elimo zadovoljiti kupce koji `ele jedinstven i ekskluzivan kamion te cijene vrijednosti povezane s Volvo Ocean Race trkom, koja slovi kao Mount Everest jedrenja” , objasnila je Kristin Signert, voditelj projekta u Volvo Trucks. Ona je dodala da Volvo na ovaj na~in nastoji da simboli~no pove`e jedan od najzahtjevnijih sportova dana{njice sa velikom izdr`ljivo{}u koja je neophodan preduslov ozbiljnijeg nastupa u svijetu kamionskog transporta. “Trka Volvo Ocean Race je izvrsna prilika za predstavljanje na{eg branda i izgra|ivanje odnosa s kupcima i drugim posjetiocima. Tokom pro{le trke go-

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

37

BOSNA I HERCEGOVINA Projekt: IZGRADNJA AUTOCESTE NA KORIDORU 5C, DIONICA VLAKOVO - TAR^IN, PODDIONICA LEPENICA -SUHODOL Project:

SECTION 1 INVITATION FOR PREQUALIFICATION
BOSNIA AND HERZEGOVINA CONSTRUCTION OF MOTORWAY ON CORRIDOR Vc, SECTION VLAKOVO-TAR^IN, SUBSECTION LEPENICA-SUHODOL

POZIV ZA PRETKVALIFIKACIJU
Bosna i Hercegovina je aplicirala za zajam sa Evropskom investicijskom bankom (u daljem tekstu EIB) i Evropskom bankom za obnovu i razvoj (u daljem tekstu EBRD) za finansiranje prioritetnih dionica autoceste na trasi Panevropskog koridora 5c kroz Bosnu i Hercegovinu. Federacija Bosne i Hercegovine }e koristiti sredstva zajma za pla}anje radova i konsultantskih usluga koji }e se vr{iti u okviru ovog projekta izgradnje prioritetnih dionica, a koji, izme|u ostalih, uklju~uje i dionicu Vlakovo - Tar~in. Izgradnja dionice Vlakovo - Tar~in u du`ini od 20,25 km, bit }e podijeljena na tri ugovora, i to: Ugovor br. 1: Poddionica Suhodol - Tar~in, du`ine 4,69 km, koja }e biti finansirana iz kredita potpisanog sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD). Ugovor br. 2: Poddionica Lepenica - Suhodol, du`ine 5,46 km, koja }e biti finansirana iz kredita Evropske investicione banke (EIB). Ugovor br. 3 FEDA: Poddionica Vlakovo — Lepenica, du`ine 10,10 km, koja }e biti finansirana iz kredita Evropske investicione banke (EIB). Predmet ovog poziva za pretkvalifikaciju je samo Ugovor br. 2. Javno poduze}e Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu JP Autoceste FBiH) u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu poslodavac) namjerava koristiti sredstva kredita EIB-a (u daljem tekstu Banke) za pokri}e tro{kova izgradnje autoceste na trasi Koridora 5c, dionica Vlakovo - Tar~in, poddionica Lepenica - Suhodol (u daljem tekstu Projekt). Poslodavac namjerava pretkvalificirati firme i zajedni~ka poduzetni{tva koji }e se natjecati za ugovor koji }e se finansirati iz sredstava zajma. Ovaj ugovor obuhvata izgradnju poddionice autoceste izme|u Lepenice i Suhodola, koja zapo~inje poslije petlje "Lepenica ” i zavr{ava po izlasku iz tunela“Grabosje~”. Poddionica Lepenica - Suhodol je du`ine 5,46 km (od km 18+650 do km 24+110). Po~etak ove poddionice je poslije petlje “Lepenica”. Potom dionica nastavlja kroz tunel “Zakunja~a” du`ine 312 m desne cijevi i 369 m lijeve cijevi. Sljede}i objekti na trasi su mostovi preko rijeke Lepenice: “Lepenica 1” du`ine 245 m i “Lepenica 2” du`ine 225 m lijeve i 190 m desne trake. Trasa nastavlja kroz tunel “Grabosje~” du`ine 833 m desne i 888 m lijeve cijevi. Dionica zavr{ava po izlasku iz tunela. Du` dionice izgradit }e se 4,2 km lokalnih putova s jednim nadvo`njakom i tri podvo`njaka. Period izgradnje je 24 mjeseca. Pretkvalifikacija i dostava ponuda za ugovore koji }e se finansirati iz sredstava kredita odobrenih od Banke otvorene su za firme i zajedni~ka poduzetni{tva iz svih zemalja. Dokumenti za pretkvalifikaciju mogu se dobiti na adresi kontakta uz pla}anje nepovratne naknade u iznosu od 250 € ili ekvivalentnog iznosa u konvertibilnoj valuti putem bankovnog transfera na: Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina Swift Code: RZBABA2S, IBAN Code: BA 391611200000709894 (za pla}anje u Euro), ili ra~un br. 1610200062470038 (za pla}anje u KM), Primalac: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, Adresa: Bra}e Feji}a bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina Opcija pla}anja je OUR, {to zna~i da aplikant pokriva sve tro{kove banke vezane za ovu uplatu i tro{kove transfera novca. Ako se tako zatra`i, dokumenti }e biti hitno otpremljeni putem po{te, ali se ne prihvata nikakva odgovornost za gubitak ili ka{njenje dostave. Dokumenti za pretkvalifikaciju moraju biti pravilno popunjeni i dostavljeni na ni`e navedenu adresu do 21.10.2011, do 12 sati po lokalnom vremenu: Javno poduze}e Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar . Bra}e Feji}a bb, 88000 Mostar Bosna i Hercegovina Zainteresirane firme mogu dobiti dodatne informacije, pogledati i kupiti dokumente za pretkvalifikaciju putem slijede}ih kontakata: Kontakt-osoba: Mirza Resi} i Sanela Kosovac Javno poduze}e Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Terezija 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 562 691 ; +387 33 562 694 Fax: +387 33 562 690 ; Email: r.mirza@jpautoceste.ba and k.sanela@jpautoceste.ba Datum: 7.9.2011.

INVITATION FOR PREQUALIFICATION
Bosnia and Herzegovina applied loan agreements with European Investment Bank (hereinafter EIB) and the European Bank for Reconstruction and Development (hereinafter EBRD) to finance priority sections of motorway on the route of Pan European Corridor Vc through Bosnia and Herzegovina. The Federation of Bosnia and Herzegovina will use these loans for payments of the works and consulting services to be procured under this project of construction of priority sections which includes section Vlakovo - Tar~in. Construction of section Vlakovo - Tar~in in total length of 20,25 km, has been divided into three contracts as follow: Contracts No.1: Subsection Suhodol - Tar~in, length of 4,69 km, will be financed by the loan signed with European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Contracts No.2: Subsection, Lepenica - Suhodol length of 5,46 km, will be financed by the loan signed with European Investment Bank (EIB) Contracts No.3: Subsection, Vlakovo - Lepenica, length of 10,10 km, will be financed by the loan signed with European Investment Bank (EIB) The subject of this Invitation for prequalification is Contract No.2 only. Public company Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar (Autoceste FBiH) on behalf of the Government of Federation of Bosnia and Herzegovina (hereinafter: Employer) intends to apply the proceeds of the loans from EIB [the Bank] towards the cost of Construction of motorway on Corridor Vc, section Vlakovo - Tar~in, subsection Lepenica - Suhodol (hereinafter the Project). The Employer intends to pre-qualify firms and joint ventures to tender for the contract to be funded from the proceeds of the loans. This contract consists of the construction of the subsection of motorway between Lepenica and Suhodol which will start after interchange Lepenica and finish after the exit of tunnel ”Grabosje~”. Subsection Lepenica - Suhodol is 5,46 km long (from km 18+650 to the km 24+110). Beginning of the subsection is after the interchange “Lepenica”. Then route going through tunnel “Zakunja~a” with the length of 312 m right tube and 369 m left tube. Next object on route are the bridges over the river Lepenica: ”Lepenica 1” in the length of 245 and ”Lepenica 2” in the length of 225 m right and 190 m left line. The route continues through tunnel “Grabosje~” with the length of 833 m right tube and 888 m left tube and section ends after the exit from this tunnel. Along the section will be built 4,2 km local roads with 1 overpass and 3 underpasses. Construction period is 24 months. Prequalification and tendering for contracts to be financed with the proceeds of the loans from the Banks is open to firms and joint ventures from any country. Prequalification documents may be obtained from the address below upon payment of a non-refundable fee of EURO 250 or equivalent in a convertible currency by bank transfer to: Beneficiary Bank: Reiffeisen Bank d.d. Bosnia and Herzegovina Swift Code: RZBABA2S IBAN Code: BA391611200000709894, (for payments in €) or No. 161-020-00624700-38 (for payments in BAM), Beneficiary name: JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar. Beneficiary address: Bra}e Feji}a bb, 88000 Mostar, Bosnia and Herzegovina Payment option is OUR which means that the Applicant will cover all Bank costs related to this payment and money transfer. If requested, the documents will be promptly dispatched by courier, but no liability can be accepted for loss or late delivery. The prequalification documents must be duly completed and delivered to the address below, on or before 21 October 2011, 12:00 (Local time): Public company Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Bra}e Feji}a bb, 88000 Mostar, Bosna i Hercegovina Interested firms may obtain further information, inspect, and acquire the prequalification documents through the contact details: Contact Person: Mirza Resi} and Sanela Kosovac Public company Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Mostar Terezija 54, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel: +387 33 562 694 ; +387 33 562 691 Fax: +387 33 562 690 ; Email: r.mirza@jpautoceste.ba and k.sanela@jpautoceste.ba 7/9/2011

38

POMO] U KU]I

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Nutricionisti predla`u tri boje povr}a

Zelena, crvena i bijela
Kako biste unijeli dovoljno kalorija, ali i vitamina i minerala, potrebno je da vam u tanjiru uvijek budu tri boje povr}a
Jutarnji dim “uvla~i“ rak
Prva jutarnja cigareta, omiljena pu{a~ima, mo`e u velikoj mjeri da pove}a opasnost od odre|enih vrsta raka, prije svega na plu}ima, pokazali su rezultati ameri~kih istra`ivanja. Odranije je poznato da duhan mo`e da bude {tetan po zdravlje, ali je sada otkriveno i da period u toku dana kada se pu{i mo`e da uti~e na organizam. Nau~nici su do{li do tog zaklju~ka poslije analize zdravstvene dokumentacije i pona{anja 4.775 pu{a~a oboljelih od raka plu}a, {to je upore|eno sa podacima vezanim za 2.835 pu{a~a bez zdravstvenih problema. Na taj na~in otkriveno je da se kod osoba koje popu{e prvu cigaretu u periodu do 30 minuta nakon bu|enja opasnost od razvoja raka pove}ava 1,79 puta, dok se kod onih koji to ~ine od pola sata do sat nakon bu|enja pove}ava 1,31 put. Ista povezanost je primije}ena i u drugom istra`ivanju, sli~nom prvom, tokom kojeg su analizirani slu~ajevi 1.055 pu{a~a kod kojih je do{lo do razvoja raka u predjelu glave i vrata, a koji su upore|eni sa 795 slu~ajeva zdravih pu{a~a.

Mnogo se pri~a o tome kako je neophodnounijeti sve vitamine i minerale koje va{e tijelo koristi, ali mo`e biti problemati~no da pamtite{ta se sve ta~no i u kojojmjeri u kojojvrstinamirnica nalazi. Pravilo o kojem govorimo je sljede}e: kakobisteistovremenounijeledovoljnokalorija, ali i dovoljno svih potrebnihvitamina i minerala, potrebno je da vam u tanjiru uvijek budu tri boje povr}a. Te boje su zelena, crvena i bijela. A evo i malo pro{irenog obja{njenja. U crveno povr}e spada cvekla, crveni kupus, paradajz, mrkva (zapravo je narand`as-

ta, ali od tri navedene boje crvena joj je najbli`a). U zeleno povr}e spadaju “obi~an“ kupus, zelena salata, kelj, prokelj, brokoli, gra{ak, burani-

ja... A u bijelo spadaju ri`a, pasulj, karfiol, krompir, luk, rotkva (unutra je bijela, samo je tanka spoljna opna crvena)... Bijele namirnice su te koje }e vam

obezbijediti potrebnu energiju. U ovu pri~u, naravno, mo`ete uvesti i vo}e, i to po istom principu, s tim {to vo}e uglavnom bolje slu`i kao u`ina, a za “pun obrok“ je neophodno ne{to konkretnije. Tako ako `elite da budete sigurni da ste unijeli i dovoljan brojkalorija i sve neophodnevitamine i minerale, nije neophodno da postanete ekspert nutricionista, niti da pamtite kilometarske tablice, samo zapamtite da treba da vam se {areni u tanjiru u zelenoj, crvenoj i bijeloj boji i va{e tijelo }e primiti ono {to mu je potrebno.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Krzneni detalji va{ novi look
Krastavci i med su`avaju pore
Kako biste suzili ra{irene pore, pomije{ajte jedan srednje veliki, usitnjen krastavac sa dvije ka{ike meda. Krastavac usitnite blenderom, procijedite kroz cjediljku i sok koji dobijete ovim putem pomije{ajte sa medom. ^uvajte dobro zatvoreno u bo~ici u fri`ideru i koristite kao toner. Revitaliziraju}i piling od narand`e Uklonite mrtve stanice ko`e uz pomo} ovog revitaliziraju}eg pilinga od narand`e. U srednje veliku posudu iscijedite sok i pulpu od srednje velike narand`e, a zatim dodajte ~etiri ka{i~ice kukuruznog bra{na. Ovu smjesu koristite kao piling za lice i tijelo. Masirajte ko`u tri do ~etiri minuta, a onda dobro isperite. Poslije ljeta je prili~no va`no ukloniti mrtve stanice i vratiti vla`nost ko`i. Osim pilinga od narand`e, isprobajte i piling od maslinovog ulja i morske soli koji }e dubinski nahraniti suhu ko`u.

Biftek u zelenom

biberu
Potrebno:

Priprema:
Odreske operite pod teku}om vodom i obri{ite kuhinjskim papirom. U tavi zagrijte malo ulja pa ih naglo ispecite s obiju strana, a onda nastavite pe}i na laganijoj temperaturi oko 2-3 minute sa svake strane. Vrlo malo posolite i pobiberite pa ih izvadite i stavite na toplo. Ulju od pe~enja dodajte slatko vrhnje, gove|u kocku, maslac, prstohvat mje{avine za~ina i gustin, koji ste umutili u malo vode. Sve kratko prokuhajte pa umije{ajte zeleni biber.

4 bifteka (oko 160 g po osobi) malo ulja za pe~enje so i biber za umak: 150-200 ml slatkog vrhnja 50 g zelenog bibera 20 g maslaca malo gustina malo mje{avine za~ina 1 gove|a kocka

Za sljede}u sezonu dizajneri su krznu dali veliku va`nost, pa ga nemojte ni vi ignorisati. Krzneni detalji kreira}e sofisticirani izgled i podi}i va{ look bez puno truda. Nova sezona se temelji na prefinjenom stilu, pa se pripremite da izgledate glamurozno, `enstveno i luksuzno. Zbog toga krzno igra tako va`nu ulogu, jer vas mo`e izdvojiti iz mase, ali i podi}i samopouzdanje kako biste zablistali i iznutra.

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE Hibridni drive

KORAK NAPRIJED Samsung ne licencira WebOS Skype 5.5.0.115
Skype je softver za pozivanje drugih ljudi preko ra~unara ili telefona. Dovoljno je da preuzmete Skype i po~nete da pozivate ljude besplatno {irom svijeta. Pozive karakteri{e odli~an kvalitet i visoka sigurnost s obzirom na to da ih karakteri{e end-to-end enkripcija. Nema potrebe da vr{ite konfigurisanje firewalla ili rutera ili bilo kojeg drugog dijela mre`ne opreme. Skype omogu}ava da vr{ite sinhronizaciju kontakata iz drugih softvera kao {to je Microsoft Outlook. Tako|er, Skype omogu}ava da vodite grupni chat, videopozive. Imate i mogu}nost da promijenite svoj profil i da odaberete kako }ete se predstaviti ljudima.

39

OCZ je predstavio prvi hibridni drive RevoDrive Hybrid, koji kombinuje 100GB NAND flash memorije sa 1TB hard disk drivea zajedno sa PCI Express interfejsom velike brzine. Na ovaj na~in OCZ se odvojio od jedine konkurentske kompanije na tr`i{tu, Seagate, nude}i 25 vi{e NAND flash kapaciteta i daleko br`eg interfejsa. Zvani~ni predstavnik kompanije navodi da novi drive odlikuje mogu}nost postizanja brzine ~itanja od 910 MB/s, dok je prosje~na brzina ~itanja Seagate hibridnog drivea 83.7 MB/s. RevoDrive namijenjen je za upotrebu u radnim stanicama i za korisnike sa zahtjevnim aplikacijama.

Samsung nikada ne}e licencirati ili kupiti WebOS od kompanije HP, navodi izvr{ni direktor kompanije Samsung Choi Gee Sung. On je ovu izjavu dao nakon {to su se pojavile glasine koje upravo potenciraju da bi Samsung mogao da uradi ne{to sli~no. On je rekao da ova kompanija ula`e zna~ajne napore vezane za svoje Bada smart telefone i radi na tome da unaprijedi ovaj operativni sistem. Samsung je poznat po tome {to ~esto nastoji da unese u operativni sistem koji koristi dosta sopstvenih tragova, {to se naro~ito primje}uje kada su u pitanju ure|aji bazirani na Androidu.

Kompanija Canyon je najavila novu liniju proizvoda za jesen ove godine koja nosi naziv Green Series. Ova serija nu di osno vni i lak za ko ri {te nje ra~unarski pribor kao {to su desktop zvu~nici, mi{evi, slu{alice i torbe za notebook ra~unare. Ovi proizvodi zadr`avaju jednostavnost u smislu dizajna i tehnologije i primarno su dizajnirani da ponude ekolo{ki asortiman u smislu kori{tenih materijala po izuzetno povoljnoj cijeni. Upravo zato je prodajno pakovanje ovih ure|aja svedeno na minimum i izra|eno kori{tenjem recikliranog kartona bez kori{tenja boja za pakovanja.

Canyon Green serija

Mobilno pregledanje interneta

Novi Sony ra~unari

Apple ubjedljivo vodi
Net Applications je u novoj statistici odvojio rezultate za standardne stolne i prenosne ra~unare od onih za mobitele i tablete
Apple je vode}i na podru~ju preglednika interneta za mobilne ure|aje prema rezultatima analize tr`i{ta kompanije Net Applications. Naime, Net Applications je do sada u svojima statistikama zajedno prikazivao rezultate s klasi~nih ra~unara i mobilnih ure|aja. U novoj statistici je odvojio rezultate za standardne stolne i prenosne ra~unare od onih koji se odnose na mobilne telefone i tablete. Na podru~ju klasi~nih ra~unara situacija je uglavnom neizmijenjena u odnosu na prija{nja istra`ivanja, odnosno Microsoftov Internet Explorer je i dalje uvjerljivo vode}i iako mu je od oktobra pro{le godine udio pao sa 61 na 55,3 posto. Firefox je na drugom mjestu iako je isto zabilje`io pad udjela sa 23,6 na 22,6 posto, a najvi{e raste Googlev Chrome na tre}em mjestu ~iji udio je porastao sa 8,8 na 15,5 posto. Safari je ~etvrti s rastom udjela sa 3,9 na 4,6 posto, dok je Opera pala sa 2,3 na 1,7 posto. Kod mobilnih ure|aja situacija je puno dinami~nija. Tako je Appleov Safari koji se koristi na iPhoneu, iPadu i iPod Touchu uvjerljivo vode}i, a od oktobra 2010. pove}ao je udio sa 44,3 na 53 posto u avgustu ove godine. Istovremeno je udio Opere Mini pao sa 32,4 na 20,8 posto, dok je Androidov preglednik interneta pove}ao udio sa 9,2 na 15,7 posto. U silaznoj putanji je i Symbianov preglednik interneta koji je pao sa 8,1 na 5,8 posto, dok je Blackberryev preglednik pove}ao svoj udio sa 2,5 na 2,8 posto. U Net Applicationsu isti~u kako mobilno pregledavanje interneta zaslu`uje ve}u pa`nju jer bilje`i dramati~an rast. Prema njihovim podacima, sada se na pregledavanje interneta putem mobilnih telefona i tableta odnosi pribli`no {est posto od ukupne brojke, a taj udio ubrzano raste.

VAIO L serija sa NIVIDIA grafikom
Kompanija Sony je pro{irila svoju ponudu desktop personalnih ra~unara svojim najnovijim modelom u okviru VAIO L serije all-in-one ra~unara. U pitanju je ra~unar koji karakteri{e 24" multitouch ekran, u paketu sa IntelCoreprocesorom druge generacije po izvoru korisnika, ali uz odre|enu mogu}nost izbora ponu|enihmodela. Tako|er, kupcima}e na raspolaganju biti i NVIDIA GeForce GT540M grafika, 8GB sistemske memorije, skladi{teni kapacitet od 1TB, te bluray/DVD reza~ combo drive. Sude}i po brojuputakoliko je 3D mogu}nostpomenuta u pres-izdanju ovog ra~unara, Sony na 3D ra~una kao na glavnu prodajnu ta~ku ovog modela. Za sada nema informacija o cijeni ovog ra~unara.

Toshiba serija televizora

Prodano samo dva posto Galaxy tabova?
Direktor odjela za potro{a~ke proizvode u Lenovu Andrew Barrow iznio je optu`bu na ra~un Samsunga i prodaje njihovih tabletnih ure|aja. U Lenovu smatraju da je brojka od milion prodanih Galaxy Tabova prenapuhana. Naime, od milion isporu~enih jedinica pro{le godine, Lenovno tvrdi kako je Samsung prodao samo 20.000 primjeraka Galaxy Taba. Razlog ovoga, prema Lenovu, jeste Samsungova `elja da svoj tablet prika`e kao istaknutu konkurenciju iPadu. Nasuprot ovome, u Lenovu "ne osje}aju potrebu da kupuju udio od Applea". Ako se proizvod prodaje, prodaje se, rije~i su Andrewa Barrowa iz Lenova. Iz Samsunga se o ovom pitanju nisu oglasili.

Multimedijalni sadr`aji uz 3D
Toshiba Evropa predstavila je dvije serijetelevizora. SerijeRL838 i TL838/868 pravi su predstavnici najnovijih trendova u oblasti televizora i nude integraciju ku}ne mre`e, pristup internetu i 3D TV i dostupni su po veoma pristupa~nim cijenama. Toshibini novi ure|aji serija RL i TL koristeSmart TV aplikacije, kojeobezbje|uju pristup multimedijalnom sadr`aju putem interneta. Pored toga, serija TL ima activeshutter 3D tehnologiju za prikazivanje sadr`aja u 3D formatu visokog kvaliteta. Serije televizora RL838 i TL838/868 }e biti ponu|ene sa razli~itim veli~inama ekrana, a bit }e dostupne u Evropi od septembra 2011. godine.

40

OGLASI
JU Dje~iji vrti} „Ljiljan“ Klju~

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Slu`bene novine FBiH“, br. 12/03 i 34/03), na osnovu ~lana 16. Zakona o pred{kolstvu („Slu`beni glasnik USK“, br. 3/97) te na osnovu Odluke Upravnog odbora, br. 96/11 od 2.9.2011. godine, JU Dje~iji vrti} „Ljiljan“ Klju~ raspisuje

KONKURS
za izbor i imenovanje direktora JU Dje~iji vrti} „Ljiljan“ Klju~ Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Dje~iji vrti} „Ljiljan“ Klju~ na period od 4 (~etiri) godine OPIS POZICIJE DIREKTORA PRED[KOLSKE USTANOVE Direktor pred{kolske ustanove pored poslova i zadataka utvr|enih zakonom obavlja i slijede}e poslove: a) predla`e Upravnom odboru program pred{kolske ustanove, b) podnosi Upravnom odboru izvje{taj o radu pred{kolske ustanove, c) odlu~uje o raspore|ivanju stru~nih radnika unutar ustanove, kao i prijem i raspore|ivanje ostalih radnika u vrti}u, d) rukovodi radom stru~nog vije}a, e) obavlja i druge poslove i zadatke predvi|ene ovim zakonom i Pravilima pred{kolske ustanove. Op}i/op{ti uvjeti: - da je dr`avljanin BiH, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH (da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji), - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana V Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH (Sl. novine FBiH, br. 12/03 i 34/03), - da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa („Slu`beni glasnik BiH“, br. 16/02), - da nema privatni finansijski interes u instituciji u kojoj se kandidira, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u u instituciji u kojoj se kandidira, pet godina od dana pravosna`ne presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - da nije lice kojem je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u kojoj se kandidira. Posebni uvjeti: - da ima vi{u ili visoku stru~nu spremu nastavno-dru{tvenog smjera, - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, - da ima polo`en stru~ni ispit u odgojno-obrazovnoj struci, - sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno rukovo|enje pred{kolskom ustanovom i vo|enje pedago{kih aktivnosti pred{kolske ustanove. Uz prijavu, kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to: - kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, - uvjerenje da je dr`avljanin BiH (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak u vezi sa ~lanom 9. ta~ka 1. Ustava BiH, - izjavu da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine biv{e Jugoslavije, ~lan IX Ustava BiH, - izjavu da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH („Sl. novine FBiH“, br. 12/03), - izjavu da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa („Sl. glasnik BiH“, br. 16/02), - ovjerenu kopiju diplome, - dokaz o polo`enom stru~nom ispitu. Podno{enje prijave: Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ i dnevnim novinama „Oslobo|enje“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Podnosilac prijave s kojim se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti razmatran u daljnjem postupku izbora i imenovanja. Kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisiju za izbor i imenovanje direktora JU Dje~iji vrti} „Ljiljan“ Klju~. Svaki kandidat koji u|e u u`i izbor dobit }e obrazac u kojem je du`an iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Kandidat kojeg nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor i imenovanje direktora vrti}a, smatrat }e se da je najuspje{nije pro{ao konkurenciju. Nominiranje kandidata za direktora izvr{it }e Komisija za izbor direktora vrti}a, a kona~no imenovanje Upravni odbor uz saglasnost ministra Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku nominiranja/imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima BiH, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor ministru Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, kopija se dostavlja ombudsmenu FBiH. Prijave se podnose preporu~eno po{tom ili li~no na adresu: JU Dje~iji vrti} „Ljiljan“ - Klju~ Branilaca BiH 169 79280 Klju~

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 127621 10 P Sarajevo, 26. 8. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Emina Kurtovi} - Sabljica u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit bank d.d. Sarajevo, Ul. Zelenih beretki br. 24 protiv tu`enika Brki} \ume iz Olova, Gornje Olovo, @ili} Saliha iz Olova, Rijeka i Brki} Adila iz Olova, Gornje Olovo radi duga, v.s.p. 5.843,11 KM, van ro~i{ta 26. 8. 2011. godine, a u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH, objavljuje

OGLAS
Poziva se tu`enik @ili} Salih da u roku od 30 dana dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu kojom je predlo`eno da se tu`eni solidarno obave`u da isplate tu`itelju iznos od 5.843,11 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 8. 12. 2009. godine do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`bom je predlo`eno i dono{enje presude zbog propu{tanja. Tu`enik u odgovoru na tu`bu mo`e ista}i procesne prigovore, te je potrebno da se izjasni priznaje li ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge zbog kojih se tu`beni zahtjev osporava, te ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Tu`enik u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako tu`enik ne dostavi u zakonskom roku pisani odgovor na tu`bu, kojom je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud }e donijeti presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivne stranke, sa pozivom na gornji broj predmeta. Dostava tu`be na odgovor tu`enom @ili} Salihu smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja. SUDIJA Emina Kurtovi} - Sabljica

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

42

FELJTON

nedjelja, 31. juli srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sje}anja na te{ke i lijepe dane (13)

O~i u o~i s ~etnikom
Ovaj najbli`i gurnu granu ustranu. Vidio me je, vidio, pogledao - razaznao sam mu kratku bradicu, o~i, kokardu, pu{~anu cijev - sigurno. Potrajalo je to tren, dva, vje~nost... Pusti granu iz ruke, ostadoh u grmu, on nestade, ode za ostalima
Pi{e: Ferid BUTUROVI]

Noge mi upadaju u susnje`icu i blato. Jedva ih izvla~im. Jedna se cokula svu~e sa noge i osta u glibu... Treba tr~ati, samo tr~ati, tamo od kuda smo krenuli. Stadoh bez daha. Povukoh Ivu u grmlje. Ne, to pred nama, nisu to utvare, stvarni su. Vidim ih. Kre}u se polako, oprezno, zvjeraju okolo. Cijela ih je grupa. Zastajkuju, osmatraju... Ne di{em ustravljen. [ta }u s ranjenim Ivom i samo sa dva metka u pu{ci? A njih je pet. - Polako, tu su, polako - ~ujem najbli`eg ~etnika. Nemam ni glasa, ni daha. Ni razuma - {ta uraditi?! - Bo`e! Ti si jedini... Poka`i da te ima. Pomozi, molim ti se - {apu}em, preklinjem... Vidim, onaj najudaljeniji podi`e ruku. Ovaj najbli`i gurnu granu ustranu. Vidio me je, vidio, pogledao - razaznao sam mu kratku bradicu, o~i, kokardu, pu{~anu cijev - sigurno. Potrajalo je to tren, dva, vje~nost...

Pusti granu iz ruke, ostadoh u grmu, on nestade, ode za ostalima. Gubim dah, di{em duboko kao utopljenik izvu~en na obalu... - Bio je tu, bio - {apu}em. Bio... - Ko je bio? Pokreni se! - vu~e me Ivo zdravom rukom. - Ko? unosi mi se u lice. - Ko je bio?

Koju istinu?
Tr~imo nazad put komore, teturamo. Ja {ljapam s jednom obuvenom nogom... Kuhare i konjevodce zati~emo tamo gdje smo ih ostavili. Okupili su se oko vatre, ekonom se skvr~io blizu ka za na i spa va. Utr~ava mo me|u njih. Ivo pridr`ava lijevom rukom desnu, krv kapa na bijelu snje`nu podlogu... Dovla~im se do vatre, skidam mokre ~arape, prinosim nogu plamenu - najprije boli, pa prija, nagara, smrdi. Bude ekonoma. On nalazi u konjskim bisagama komad krpe. Zavija Ivi desnu ruku iznad {ake. Pita {ta je s ostalima. Mrmljam odgovor,

Autor je ro|en 1926. godine u Mostaru, gdje je zavr{io osnovnu i srednju {kolu te obuku ilegalca - skojevca. Kraj Drugog svjetskog rata proslavio je sa saborcima na granici s Austrijom. Nosilac je Spomenice 1941. i vi{e ratnih odlikovanja - tri za hrabrost. Demobilizirao se iz JNA kada je „prestala biti i moja“ doktorirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu, vrijedno sku, pljao dnevni~ke zapise, ali ih do sada nije objavljivao. Nije (mada je predlagan) biran za ministra (hvala D`emalu Bijedi}u!), ni za profesora na Pravnom i Fakultetu politi~kih nauka (hvala profesoru ^emerli}u!), ni za ~lana Glavnog odbora antifa{ista, ni za sudiju Vrhovnog suda BiH, mada je ispunjavao sve formalne uslove za izbor. Bio je „nepodoban i nepogodan za saradnju“, takav je i ostao. Zavr{io je karijeru pravnika i pomogao da Unis postane vrhunska evropska ma{inoprera|iva~ka firma. @ivi u Sarajevu, o`enjen je, otac dva sina i dedo troje unu~adi. Ovi zapisi i feljton u Oslobo|enju su poziv zainteresiranim izdava~ima da publiciraju ovo izuzetno zanimljivo i emotivno svjedo~enje. Ferid Rido Buturovi} se nada da }e neko pro~itati njegove zapise, kojima se odu`uje palim drugovima, a posve}uje ih mladima. skrivam sramotu: - Sad }e i oni - cijedim, ne govorim. Borci se vra}aju u grupama. Tihi su, ne govore. Guraju se oko vatre, pitaju {ta je s nama. Pokazujem rukom na Ivu koji le`i pored vatre. On je drugi ranjenik, doznajem da su vodnika Novaka odnijeli u brigadno previjali{te desetak kilometara daleko. Tu je prekinut lanac, vjeruju.

Sanitetski referent ~ete previja Ivi ranu, a komandir pregleda ranjenikovu ruku: - Mi~e prstima... dobro, bit }e dobro, metak nije zahvatio kost... - A ti? - obra}a se meni. Hvatam mu boju glasa - zna li? - ^ujem, izvuk’o si Ivu - dodaje. - Ostao sam bez cokule - isturam bosu nogu. - Ostala je u blatu - velim. Ni rije~i vi{e, ne `elim u~estvovati u la`i. - Bolje bez obu}e nego bez glave jel’de? - pomilova me rukom po glavi. Drhtaj sre}e mi potrese tijelo. Ode. Nisu doznali, ne znaju. ^e tni eko nom mi do no si opanke i par vunenih {arenih geta. Dajem mu cokulu. Mo`de je spari s drugom poslije neke od narednih borbi. Prite`em opanak. Sve likuje u meni. Ne}u ni na sud, ni na stub srama, ne}e me kao kukavicu pobjegulju razrije{iti du`nosti sekretara ~etnog aktiva SKOJ-a, ni kandidature za prijem u Partiju...

Vidi, vidi: Kako je ]i}o gledao televiziju (6)

Sveti rok je u pitanju
Ministar Porges na sjednici Vlade ka`e da je Globus grupa du`na Dubrova~koj banci 163 miljuna maraka i dodaje: Povijest }e nas cijenit po onome {to smo znali a nismo poduzeli. Dobro jutro, jazzeri!
Pi{e: \ermano SENJANOVI]

Fokus
Utorak, 26. 1. Punica se spustila u druge }ere, dica s ro|acima u sobu igraju na Glava sa, glava bez, `ena i ja svak na svoju stranu trosjeda, a izme|u nas 25 godin braka. Mitrovi} predstavlja goste. [eks, Grani}, Budi{a i Ra~an. @ena se di`e i govori: - Zna{ da }u glasat za Gotovca. Ne mogu Ra~ana smislit. [ta se triba poni`avat i i} danas kod Tu|mana?! - Sedi, ~ekaj da ga ~ujemo. Ona se vrati i do kraja emisije nije je bilo ~ut. Svi govoru {esno, argumentirano, niko nije diga glas, Ra~an je onu dvojicu par puti matira, `ena se posmijuca, govori se o vanjskoj politici, o stanju u zemlji i `aj ti je da se emisija bli`i kraju. A Mitrovi} posebno di`e `ivce. Svaku malo prekida goste, o}e na silu ~ut

pitanja gledalaca, gleda na sat i govori: Dajte to u par rije~i, ili Svatko jo{ po jednu re~enicu... Tija bi na silu u bocu od sedan deci utirat litru. - Za{to ljude maltretira? Za{to ne produ`i emisiju? - pita `ena. - Onda bi kasnilo Burzovno izvje{}e, koje ide posli Fokusa. - Je li to ono o stanju Plivinih dionica u Londonu? - Je. - Ajme, ja ve} sad sva dr}en za doznat rezultat.

ra, a da }e autoput Split - Zagreb bit gotov 2004. godine. Onda Ivica \uzel razgovara s Jurom Radi}em o tom autoputu, a Radi} govori da evo ve} gradimo tunel Sveti Rok. Lipo. Pinezi su se po~eli skupljat 1971, a autoput }e se izgradit 2004. godine. Ju{to 33 godine. Ne bi tribalo i} priko Isusovih godin. Sveti rok je u pitanju.

TV dnevnik
^etvrtak, 28. 1. Borislav [kegro govori da do kraja petog miseca dr`ava ne}e vi{e nikome dugovat ni centa. - Ol }e vratit iz inozemstva sanduke s pinezima? - govori punica. - Bako, prijavit }u Vas. - I bi ti, kakvi si. Mate{a se ljuti na poduze}a koja prijavljuju male pla}e, jer da tako zakidaju dr`avu. - [ta je s ovin tija re}? - pita punica. - Da bi mi tribali radit za nji-

Poslovni klub
Srijeda, 27. 1. Uvik gledan Poslovni klub. I svaki put kad se pojavi \uro Tomljenovi} ja re~en: Evo, s njin san studira na Ekonomiji u Zagrebu. I onda se sitin profesora Stipeti}a, Miki}a, Polovine, Runji}a, Alfiera, pa lipe Alice iz Demografije, Puli{eli}a... \uro me prenija kad je reka da }emo za izgradnju cesta do 2010. godine utro{it 20 miljardi dola-

ove lu{e. - Sad bi moj Milan reka: Govan gospodi! Spi ker jav lja da je Di ona du`na dobavlja~ima puste miljune, ali ne govori di su Kutle i njegovi sakrili pineze. Onda je Herak iza{a iz HSLS-a, a `enina sestra u{la u ku}u. Pita je `ena: - Mime, je li ti i{a Mirko u Zagreb? - Je. Ako ne bude magle, vra}a se ve~eras. - A koje je postole obuka? Je li crne? - Meisusovo, koje ti je to pitanje? - Sutra mi je Mili maturalno u Lava, a nema crni postoli.

Motri{ta
^etvrtak, 28. 1. Ministar Porges na sjednici Vlade ka`e da je Globus grupa du`na Dubrova~koj banci 163 miljuna maraka i dodaje: Povijest }e nas cijenit po onome {to smo znali a nismo poduzeli.

\uro Tomljenovi}

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 7. septembar 2011.

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
i vi{e od toga, jer golem sam grje{nik. - Pre~e je zanimanje nego pjesma - prenio nam je komandirovu poruku, kao odgovor na prijedlog da uvje`bavamo ~etni hor, a uz to, za vojsku je najgore kad miruje, u~ili su ih na podoficirskom kursu u oslobo|enom Jajcu. Ovo „u oslobo|enom Jajcu“ nagla{ava, s razlogom. Tamo je, tada, bilo sjedi{te Vrhovnog {taba. Tamo je bio i Tito. A i on, Mustafa, bio je tamo. - Zato, drugovi borci - vi~e: - U stroj! @ivlje, `ivlje, mrdni guzicom! - pa onda, odsje~no: - Mirno! Na desno, ravnajs’! Prolazi uzdu` stroja koji se formirao i nastavlja: - Slu{aj naredbu: lezi! - Trenutak-dva potom: - Ustani! - Pa opet tako nekoliko puta. I najzad: Pu`i do one stijene tamo! Odbojnost prema stroju, disciplini, vojsci uop}e, kipjela je u meni do revolta, pod gri ja va na vo dni ko vim zahtjevima da ponovim ono {to sam o~ito izvodio gore od ostalih, bezvoljno i sporo, kako to mo`e samo dje~ak komotan i lijen, a ja sam takav. Ve} je stroj predstavljao poni`enje za mene, nisam do{ao u partizane da bih postao vojnik. Naprotiv, tu sam da bih se tukao i za to da vojski vi{e ne bude, da radnici i seljaci stvaraju i `ive u miru i obilju...
(Sutra: U nedo|iji bile}ke visoravni)

43

1533. 1701. 1714. 1764. 1788. 1812. 1813. 1822. 1901. 1909. 1914. 1940. 1949. 1964. 1975. 1990. 1991. 1994. 1999. 2001. 2004. 2005.

Fadil Buturovi}, ~lan Politodjela Druge armije, Zagreb 1945. godine

Pa ipak - k vragu! Savjest se pokrenu - da li da im ka`em: aktivu, skojevcima... Istinu, du`an sam im re}i istinu. Jednu, obje ili i tre}u, ~etvrtu od njih, ili sve njih: da me je Bog spasio, nije mogao niko drugi; da sam prekinuo lanac, ugrozio `ivote svih njih; da me ~etnik vidio, nije dojavio ostalim zlikovcima, na mjestu ubio - dotukao; da nisam spasio Ivu, nego on, ili mo`da Bog, i mene i njega. Koju istinu? Od koje la`i da spa{avam svoju omladinsku, skojevsku savjest? Mile sjede pored mene. Bio se zabrinuo - procijedi, nije me bilo u lancu - veli. I ni rije~i vi{e. Ostatak no}i nisam prespavao, do~ekao sam budan zo-

ru... Trebalo je da se odmorimo poslije neuspjele akcije. Ni{ta od toga. Vodnik prvog voda Mustafa, po naredbi komandira, poveo nas je „na zanimanje“. Vodnika ne podnosim. Ni on mene. ^lan je Partije i na sastancima ima uvijek primjedbi na rad i pona{anje kandidata za ~lanstvo. Ja sam mu ~esta meta: zamjerio mi je jer zaostajem u koloni, izbjegavam prtiti municiju za mitraljez, nedovoljno sam budan na stra`i - neku no} zamal’ mi je pri{ao nezapa`en...

Gutam pridike
Ne branim se, gutam pridike, sklon sam i priznati svaki od ovih grijeha. Pa, ako treba,

ATV Cenzura
\ermanov ]i}o Senjanovi}, pisac, novinar, humorist, satiri~ar, najduhovitiji fakovac i jedini dostojan nasljednik Miljenka Smoje, ro|en je 1949. u Splitu, gdje i danas `ivi. Bio je jedan od stubova Ferala, pisao za Slobodnu Dalmaciju, a posljednjih godina radi za rije~ki Novi list. Prijateljica Nada Ga{i} predstavlja ga ovako: „Lud je i nasilan, nje`an i sentimentalan, ra{~upan i izmeandriran... Onoga tko se neoprezno upusti u Senjanovi}ev smijeh po vlastitoj sposobnosti asocijacija, umjesto olak{anja, zasko~it }e ~isti destilat nostalgi~nih emocija”. U izdanju zagreba~kog Durieuxa Senjanovi} je do sada objavio ~etiri knjige: apsurdisti~ku montipajtov{tinu na splitski na~in u kultnom „Dorinu dnevniku“; „US&A“ romansirani , putopisno-humoristi~ki prikaz dvomjese~nih pute{estvija po SAD-u, u imaginarnomdru{tvuvelikogame{tra, mentora i prijateljaMiljenkaSmoje; zbirkudnevni~kihzapisa o vlastitojobiteljskoj, ali i kulturnoj, politi~koj i dru{tvenoj svakodnevici gradaSplita, zakamufliranih u `anr TV kolumne, koje, nimaloslu~ajno, tvore hroniku zadnjih 365 dana desetogodi{nje HDZ-ove vlasti, od 5. januara 1999. do istog dana 2000, „Vidi, vidi - Teletina '99“; te posljednji uradak “Evo me u posteju”. Nada Ga{i} je od 12 kilogramaSenjanovi}evihtekstovaobjavljenih u raznim medijima sastavila svojevrsnu best of kompilaciju. ]i}ini uraci se ili vole, ili ne vole; nema sredine. A ko ih voli (i ~ita), zasigurno ne ostaje emocionalno ravnodu{an. Za ~itaoce Oslobo|enja evo izbora iz “Teletine”, neka je probaju i sami prosude njen kvalitet. Dobro jutro, jazzeri! ta {ke pa ra de u Za gre bu, postrojavanje ispred Katedrale, zastave Za Hrvatsku i Krista protiv komunista... Lega san i mislin o Lordanu Za fra no vi}u, Zo ri Dir nbach, sru{enim partizanskim spomenicima, stricu na ro dnom he ro ju, maj ci partizanki... Kad }e oni na HRT? Petak, 29. 1. Ivan i ja na mo ju pos te ju igramo na karte. U tinelu se gle da Li je pom na {om, pa nismo tili smetat. Ivan mi je do bi ja na tren ta uno i za prdi ja us ti ma. Igra mo krug od se dam iga ra i po sli sva ke igre po bje dnik se ogla si prde njem us ti ma. Okri}en na ATV, a ono snig. [a ljen Iva na da pro vje ri na ve li ki televizor. Je, snig je. Igramo da lje i ~eka mo Cen zu ru. Ve~eras gos tu je Bu di {a. Ivan je dobija na mau-mau, a ja na ta bli} i tri umf. Dva pu ta prdi on, dva ja. Sli ke jo{ ne ma. Zo ven Fe|u. On sve zna. - Fe|a, {ta je s ATV-om? - Ol ne zna{? Isklju~ilo ih. Eno ti se svi skupili gori. - Je li to radi Budi{e? - Je, ali govoru da je to zato {ta nisu platili koncesiju. Nas tav ljan s Iva nom na kar te. Do bi ja san mu tre se tu, a on me ni du plu bri {ku lu i ta~. On da je nas ta lo po bje dni~ko slav lje. Di ga se na pos te lju, na pu va us ta ka Louis Ar mstrong i on da je pet mi nu ti izvo di ja prde}u sin fo ni ju za je zik i obra ze.
(Sutra: Savez kasnog paljenja)

Mi}an s Hrvatskom u snu i javi
^etvrtak, 28. 1.

Do ku men tar ni film o Mi}anu ]utuku. Hercegovcu. Us ta {i. Kri`aru. Mu ke sa `an da ri ma, bor ba za NDH, Ble iburg, za tvo ri u Mostaru, Zenici. Snimci us-

Ro|ena engleska kraljica Elizabeta I, k}erka kralja Henrija VIII i njegove druge `ene Ane Bolen. Za vrijeme njene vladavine postavljeni temelji britanske imperije. Podr`avala razvoj nauke i umjetnosti, a specifi~an stil arhitekture iz njenog vremena, mje{avina gotike i renesanse, nazvan po njoj. U Hagu potpisan sporazum Engleske, Austrije i Holandije protiv Francuske, Druga velika alijansa. Car Karlo VI u Rahstatu s Francuzima potpisao Badenski mir. Okon~an Rat za {pansko naslije|e, Francuzima pripali Alzas i Strazbur. Za kralja Poljske krunisan ruski {ti}enik Stanjislav II Ponjatovski, posljednji poljski monarh. Tokom njegove vladavine, Rusija, Pruska i Austrija izvr{ile tri diobe Poljske, koja je kao nezavisna dr`ava obnovljena 1918. Turci zarobili, potom ubili, vo|u srpskih dobrovoljaca u austrijsko-turskom ratu Ko~u An|elkovi}a, Ko~u Kapetana. Po njemu, borba srpskih dobrovoljaca u tom ratu nazvana Ko~ina krajina. Zavr{ena Borodinska bitka, blizu Moskve, jedna od najkrvavijih bitaka u Napoleonovim ratovima, u kojoj su Rusi pod komandom Kutuzova izgubili 44.000 vojnika, a Napoleon 50.000, me|u njima 23 generala. Sedam dana kasnije, Napoleon u{ao u Moskvu. Prvi put upotrebljen naziv Ujka Sem za SAD, u uvodniku njujor{kog lista Troj post. Guverner Brazila princ Pedro proglasio nezavisnost od Portugalije i proglasio se za cara. Portugalija priznala nezavisnost Brazila 1828. Potpisan Pekin{ki protokol, kojim je okon~an Bokserski ustanak u Kini. Pobunu protiv stranaca ugu{ile evropske sile, te Japan i SAD, Kina primorana da plati od{tetu za njihovu imovinu uni{tenu u ustanku. Ro|en ameri~ki filmski i pozori{ni re`iser Elija Kazan, dobitnik nekoliko oskara. Ro|en ameri~ki fizi~ar D`ejms Alfred van Elen. Pomo}u Gajger-Milerovih broja~a, postavljenih 1958. na vje{ta~ke satelite Eksplorer 1 i Eksplorer 2, otkrio dva pojasa poja~anog zra~enja oko planete Zemlje, kasnije nazvane Van Elenovi radijacioni pojasevi. Njema~ka avijacija, pod komandom Hermana Geringa, po~ela bombardovanje Londona. Prvog dana poginulo vi{e od 300 ljudi. Umro meksi~ki slikar Hose Klemente Orosko. Smatra se najve}im slikarem murala u 20. vijeku. Dekorisao mnoge zgrade u Meksiku i SAD-u. U mjestu Sip, na jugoslovenskoj, i u Gura Vaji, na rumunskoj obali Dunava, uz prisustvo predsjednika Jugoslavije i Rumunije Josipa Broza Tita i Georgijua De`a, postavljen kamen temeljac na gradili{tu hidroelektrane \erdap. Zavr{eno preseljenje Turaka na Kipru. Pod nadzorom Ujedinjenih nacija, oko 9.000 ljudi preba~eno sa juga na sjever zemlje. Kao odgovor na reviziju Ustava Srbije 1989, kojom je zna~ajno smanjena autonomna vlast u pokrajinama Vojvodini i Kosovu, 144 albanska delegata Skup{tine Kosova u Ka~aniku proglasila Ustav Republike Kosovo. U Hagu po~ela rad Me|unarodna mirovna konferencija o Jugoslaviji. U radu Konferencije u~estvovali svi ~lanovi Predsjedni{tva SFRJ, predsjednik savezne vlade i {est predsjednika jugoslovenskih republika. Predsjedavaju}i Konferencije, na kojoj je usvojena Deklaracija o mirnom rje{enju jugoslovenske krize, bio lord Karington. U komandi vojske SAD-a u Berlinu posljednji put spu{tena zastava SAD-a. Poslije skoro pola vijeka, formalno okon~ano vojno prisustvo SAD-a u Berlinu. U zemljotresu blizu Atine poginula 101 osoba. U nigerijskom gradu D`os izbili hri{}anskomuslimanski sukobi, zapaljene crkve i d`amije. Prema podacima Crvenog krsta, za nepunih sedam dana nasilja ubijeno najmanje 500 ljudi, na stotine povrije|ene. Umro Bejer Naud, ju`noafri~ki sve{tenik, jedan od rijetkih bijelaca koji je bio simbol otpora tokom godina aparthejda. Na izborima u Egiptu pobijedio predsjednik Hosni Mubarak i osvojio peti mandat na mjestu {efa dr`ave. Na tim izborima prvi put u~estvovalo vi{e kandidata.

Nikola [ubi} Zrinski

1566. U bici za Siget, koji je opsjedala turska vojska Sulejmana II Veli~anstvenog, poginuo hrvatski ban Nikola [ubi} Zrinski.

\uzepe Garibaldi

1860. Italijanski revolucionar \uzepe Garibaldi sa svojim crvenoko{ulja{ima zauzeo Napulj, u ratu za oslobo|enje zemlje od Austrijanaca i ujedinjenje Italije.

Dezmond Tutu

1986. Biskup Dezmond Tutu postao nadbiskup Kejptauna, u Ju`noj Africi. Prvi crnac poglavar ju`noafri~kih anglikanaca.

Mobutu Sese Seko

1997. U egzilu u Maroku umro Mobutu Sese Seko, predsjednik i diktator Zaira od 1965. do 1997, kada ga je zbacio Loran Kabila.

44

OGLASI

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na temelju ta~ke III Odluke o odobravanju utro{ka sredstava s pozicije — Ostala doma}a pozajmljivanja Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetni{tva i obrta, („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 44/11), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta raspisuje

J AV N I K O N K U R S
za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetni{tva i obrta“
I. PREDMET KONKURSA Predmet javnog konkursa je prikupljanje prijava za odabir korisnika kreditnih sredstava po Odluci Vlade Federacije BiH o odobravanju utro{ka sredstava sa pozicije — Ostala doma}a pozajmljivanja Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetni{tva i obrta, („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 44/11), radi realizacije Programa „Kreditni poticaj razvoja, poduzetni{tva i obrta“. Sredstva za realizaciju Programa iz stavka 1 ove ta~ke plasirat }e se putem Razvojne banke Federacije BiH, na revolving osnovi sa rokom povrata sredstava na JRT Prora~una Federacije BiH do 7 godina, grejs periodom do 2 godine i kamatnom stopom od 1,5% na godi{njem nivou. Jednokratni tro{kovi obrade kredita od Razvojne banke Federacije BiH iznose do 1% od odobrenog iznosa kredita. Iznos kredita po korisniku mo`e biti od 100.000,00 do 500.000,00 KM, za d.d. i d.o.o., a za obrte od 30.000,00 do 100.000,00 KM. Do 50% odobrenih kreditnih sredstava subjekti male privrede mo}i }e koristiti kao obrtna sredstva. Cilj programa je pru`iti finansijsku potporu subjektima male privrede koji imaju dovoljne proizvodne kapacitete ili izgra|uju nove kapacitete, a neophodna su im dodatna ulaganja u osnovna i obrtna sredstva. Dodatna ulaganja }e omogu}iti pokretanje i odr`avanje postoje}e proizvodnje, pru`anja usluga, ve}e iskori{tavanje kapaciteta, odr`avanje postoje}ih radnih mjesta, o~uvanje postoje}eg broja subjekata male privrede, prevladavanje negativnih posljedica ekonomske krize, novo zapo{ljavanje i pove}anje izvoza. Kredit se daje na temelju komisione kreditne linije koja }e se koristiti putem Razvojne banke Federacije BiH. II. KORISNICI KREDITA - PRAVO U^E[]A Korisnici kreditnih sredstava: subjekti male privrede shodno ~lanu 4 Zakona o poticanju razvoja male privrede Federacije BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 19/06 i 25/09) ~ije je sjedi{te na podru~ju Federacije BiH, koji posluju najmanje godinu dana te imaju minimalno 3 zaposlenika na neodre|eno vrijeme, a nalaze se u najmanje 51%tnom privatnom vlasni{tvu dr`avljana Bosne i Hercegovine, kao i subjekti male privrede ~ije je sjedi{te u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine koji imaju najmanje 3 zaposlenika na neodre|eno vrijeme od kojih je najmanje 2/3 iz reda povratni~ke populacije, a nalaze se u najmanje 51%-tnom vlasni{tvu dr`avljana Bosne i Hercegovine. NAPOMENA: Podnositelji zahtjeva za dodjelu kredita koji nisu ispunili obveze po ranije potpisanim ugovorima o kori{tenju poticajnih sredstava (grant ili kredit) do zavr{etka ovog konkursa, nemaju pravo u~estvovati na ovom konkursu, odnosno njihovi zahtjevi za dodjelu kredita se ne}e razmatrati. Tako|er, korisnici kredita po kreditnim linijama koje je ovo ministarstvo dodjeljivalo u saradnji s Razvojnom bankom Federacije BiH, nemaju pravo u~e{}a na ovom javnom konkursu. Podnositelji zahtjeva za dodjelu kredita mogu ostvariti pravo na dodjelu finansijskih sredstava samo na jednom javnom konkursu koji raspisuje ovo ministarstvo u 2011. godini. III. SADR@AJ PRIJAVE POTREBNE ZA PRELIMINARNU OBRADU KREDITNOG ZAHTJEVA Prijava mora biti ura|ena sadr`ajno po elementima zahtijevanim u potrebnoj dokumentaciji. Komisija }e razmatrati prijavu za u~e{}e samo ako se dostave: 1. Zahtjev za dodjelu kredita Potpuno, uredno i ~itko popunjen obrazac „Zahtjev za dodjelu kredita“ koji se nalazi u potrebnoj dokumentaciji. 2. Prilozi Pod prilozima se podrazumijevaju oni prilozi — dokumenti, koji se tra`e od podnositelja prijave, kojima podnositelj prijave dokazuje je li kompetentan, pouzdan i ispunjava li redovito svoje zakonske obveze, a na osnovu kojih }e se, zajedno sa „Zahtjevom za dodjelu kredita“, utvrditi rang-lista potencijalnih korisnika kreditnih sredstava. Popis dokumentacije za preliminarnu obradu zahtjeva za pojedine kategorije korisnika, koja se podnosi ovom ministarstvu: R/b 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dokumentacija — Prilozi d.d.; d.o.o. Kompletna prva registracija privrednog subjekta i sve dopune i izmjene u registraciji; dokumentacija o izvr{enoj privatizaciji dru{tva Rje{enje nadle`nog op}inskog organa za obavljanje obrtni~ke djelatnosti Uvjerenje o poreznoj registraciji Obavijest o razvrstavanju subjekta prema djelatnosti (Zavod za statistiku) Uvjerenje o PDV registraciji (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu) Uvjerenje od Poreske uprave Federacije BiH o izmirenim porezima i doprinosima, (PIO/MIO i zdravstveno), sa popisom osiguranih osoba za obveznika Uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu PDV-a (ukoliko je obveznik po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost u sistemu) Uvjerenje od nadle`ne carinske ispostave o ostvarenom izvozu u 2010. godini (ukoliko je izvoznik) Ovjerena kopija osobne iskaznice odgovorne osobe u pravnoj osobi ili vlasnika obrta obrti Dokumentacija — Prilozi d.d.; d.o.o. obrti Uvjerenje o neka`njavanju na osnovu privrednog kriminala odgovorne osobe u pravnom licu ili vlasnika obrta u posljednjih 5 (pet) godina 11. Referenc lista 12. Za pravne subjekte iz drugih dijelova BiH dostaviti popis zaposlenih izdat od nadle`nog organa s potvrdama o pripadnosti povratni~koj populaciji uposlenih izdat od nadle`nog op}inskog organa Svi zahtijevani prilozi—dokumenti moraju biti izdati od nadle`nih sudskih ili upravnih organa Federacije BiH (izuzev uvjerenja za PDV). Prilo`eni dokumenti ne smiju biti stariji od 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, izuzev onih dokumenata ~iji datumi izdavanja po prirodi posla moraju biti stariji od naprijed navedenog roka. Sve prilo`ene kopije dokumenata moraju biti ovjerene od nadle`nih upravnih organa ili notara ovjerom ne starijom od 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Slu`benim novinama Federacije BiH“. Svi zahtijevani prilozi—dokumenti moraju biti poredani po rednim brojevima kako je nazna~eno u gornjoj tabeli. IV. KRITERIJI ZA UTVR\IVANJE RANG-LISTE - IZBOR POTENCIJALNIH KORISNIKA KREDITA Kriteriji za utvr|ivanje rang-liste potencijalnih korisnika kredita su: namjena programa, vrsta proizvoda ili usluga, orijentiranost izvozu, supstitucija uvoznih proizvoda, o~uvanje proizvodnje i radnih mjesta, pove}anje zaposlenosti, ravnomjerniji regionalni razvoj. R/b 10.

V. NA^IN OBRADE KREDITNIH ZAHTJEVA - IZBOR KONA^NIH KORISNIKA KREDITA Zahtjevi za dodjelu kredita podnose se Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetni{tva i obrta. Preliminarnu obradu zahtjeva vr{it }e Komisija koju imenuje federalni ministar razvoja, poduzetni{tva i obrta. Imenovana komisija, na osnovu kriterija iz poglavlja IV ovog javnog konkursa, utvr|uje rang-listu potencijalnih korisnika kredita. S utvr|ene rang-liste potencijalnih korisnika kredita, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta dostavlja Razvojnoj banci Federacije BiH podnesene zahtjeve za dodjelu kredita sa svim prilozima — dokumentima (iz poglavlja III, ta~ka 2 od rednog broja 1 do 12), do visine raspolo`ivih kreditnih sredstava odobrenih Odlukom o odobravanju utro{ka sredstava sa pozicije — Ostala doma}a pozajmljivanja, te o tome obavje{tava sve podnositelje zahtjeva. Daljnju obradu zahtjeva za dodjelu kredita vr{it }e Razvojna banka Federacije BiH sukladno svojim procedurama. Popis dokumentacije za kona~nu obradu zahtjeva za pojedine kategorije potencijalnih korisnika s rang-liste, koja }e se podnositi Razvojnoj banci Federacije BiH u roku od 15 dana od dana dobivanja obavijesti od Ministarstva: R/b Dokumentacija — Prilozi d.d.; d.o.o. obrti 1. Bilanca stanja i uspjeha — ovjereni godi{nji obra~uni dru{tva za prethodne 3 godine poslovanja s pripadaju}im prilozima i izvje{}ima 2. Bruto bilanca poslovanja dru{tva za mjesec poslovanja, koji prethodi datumu podno{enja zahtjeva za kredit: analiti~ke kartice potra`ivanja i obaveza dru{tva na datum bruto bilance 3. Prijava za razrez poreza na dobit od obrtni~ke djelatnosti za posljednje 3 godine, kao i dokaz o pla}enom porezu za zadnju poslovnu godinu, ukoliko je djelatnost poslovala 4. Odluka nadle`nog organa dru{tva za zadu`enje i ponudu zaloga za kredit 5. Ponuda i procjena ponu|enog kolaterala/instrumenta osiguranja povrata kredita 6. Ugovor o zakupu ili dokaz o vlasni{tvu poslovnog prostora 7. Imovinski karton vlasnika obrta/odnosno izjava o osobnoj imovinsko-finansijskoj situaciji podnositelja zahtjeva — obrazac banke 8. Uvjerenje o ne/ste~aju i likvidaciji 9. Potvrdu/uvjerenje nadle`nog op}inskog organa o ne/prestanku obavljanja obrtni~ke djelatnosti 10. Izvje{taj neovisnog revizora u skladu sa ~l. 4. i 49. Zakona o ra~unovodstvu i reviziji u FBiH (Sl. novine FBiH, 83/09) 11. Podaci o prometu po ra~unima kod banaka za teku}u godinu 12. Karton deponiranih potpisa osoba ovla{tenih za zastupanje i potpisivanje s ovjerenim kopijama osobnih karata i CIPS prijava osoba ovla{tenih za zastupanje i potpisivanje 13. Kopije ugovora o kreditnim i/ili leasing aran`manima, uz potvrde finansiraju}ih institucija o redovitom servisiranju obaveza 14. Izjava o postoje}im kreditnim / leasing zadu`enjima, s izvodom ra~una iz poslovne banke

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
R/b 15.

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine UNSKO-SANSKI KANTON

45

Dokumentacija — Prilozi d.d.; d.o.o. obrti Ovla{tenje za pristup podacima Centralnog registra kredita na obrascu banke — obrazac 1 (za dru{tvo, obrt, povezano lice), obrazac 1a (su/vlasnika dru{tva, obrta i povezanog lica), izjavu za povezana lica; Za povezana pravna lica, ukoliko postoje dostaviti: je{enje o upisu u sudski registar sa izmjenama i dopunama, te aktualno sudsko rje{enje, financijska izvje{}a za posljednje tri poslovne godine, kao i konsolidirane bilance stanja i uspjeha, za sve povezane pravne osobe u skladu sa Zakonom o ra~unovodstvu i reviziji FBiH - Sl. novine FBiH, 83/09, tabelarni pregled me|usobnih potra`ivanja i obveza povezanih pravnih lica, Ukoliko je povezano pravno lice u ste~ajnom/ likvidacijskom postupku, potrebno je dostaviti: rje{enje o otvaranju ste~ajnog/likvidacijskog postupka, izvje{}e ste~ajnog/likvidacijskog upravnika i eventualno rje{enje o okon~anju postupka. 16. Ostali prate}i dokumenti za koje se ocijeni da mogu biti od zna~aja za ocjenu kreditnog zahtjeva i za koje klijent smatra da su interesantni za banku (ugovori o poslovnoj saradnji, ponude i/ili predra~uni dobavlja~a, izvo|a~a, preporuke, prospektni materijal i sl.) 17. Investicijski program i Poslovni plan s pripadaju}im tabelama (metodologija banke za izradu Investicijskog programa i obrasci banke Poslovnog plana i pripadaju}ih tabela) Kona~ne odluke o dodjeli kreditnih sredstava donosi federalni ministar razvoja, poduzetni{tva i obrta. Ugovore o dodjeli kredita s korisnicima kredita zaklju~ivat }e Razvojna banka Federacije BiH, nakon {to bude prihva}en ponu|eni instrument osiguranja — kolaterala (upis hipoteke i/ili zalo`nog prava, ili jemstvo banke). Ugovorom }e se definisati me|usobne obaveze i prava ugovornih strana, te na~in kori{tenja kredita. Kontrolu namjenskog utro{ka kredita vr{it }e Razvojna banka Federacije BiH, o ~emu }e obavje{tavati Ministarstvo. Rezultati konkursa objavljuju se u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ i na internetstranici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta. NAPOMENA: Ukoliko potencijalni korisnici kredita iz stavka 2 ovog poglavlja ne ispune potrebne uslove za dodjelu kredita po procedurama Razvojne banke Federacije BiH, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta }e s utvr|ene rang-liste potencijalnih korisnika kredita, dostaviti banci sljede}i rangirani zahtjev na dalju obradu. Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta }e pisanim putem obavijestiti svakog podnositelja zahtjeva za dodjelu kredita o utvr|enoj rang-listi potencijalnih korisnika kredita, sa uputom o daljnjim radnjama koje treba poduzeti u vezi sa podnesenim zahtjevom. Naziv programa i namjena utro{ka kredita ne mogu se promijeniti u toku postupka obrade kreditnog zahtjeva od Razvojne banke Federacije BiH. VI. NA^IN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE Obrazac „Zahtjev za dodjelu kredita“ s popisom potrebne dokumentacije za sudjelovanje na ovom javnom konkursu pripremilo je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta i isti se mo`e preuzeti u prostorijama Ministarstva u Mostaru, Ulica dr. Ante Star~evi}a bb (Hotel "ERO"), svakim radnim danom u vremenu od 10 do 14 sati ili elektronskim putem na internet-stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba. VII. NA^IN PODNO[ENJA PRIJAVE Prijave s odgovaraju}im prilozima iz poglavlja III, {alju se preporu~eno po{tom ili li~no u zape~a}enim kovertama na adresu: Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta, Ulica dr. Ante Star~evi}a bb, (Hotel „ERO“), 88000 Mostar s naznakom: Ne otvarati — po Javnom konkursu za Program „Kreditni poticaj razvoja, poduzetni{tva i obrta“ Na pole|ini koverte obavezno navesti naziv podnositelja prijave — ime podnositelja prijave, adresu i kontakt-telefon i ovjeriti pe~atom. Rok za dostavu prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovog javnog konkursa u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, odnosno do 21.9.2011. godine. Ukoliko do 21.9.2011. godine broj prijava bude manji i ne otvori mogu}nost utvr|ivanja rang-liste potencijalnih korisnika kredita do utro{ka planiranih sredstava iz poglavlja V ovog javnog konkursa, Ministarstvo }e elektronskim putem na svojoj internet-stranici www.fmrpo.gov.ba. produ`iti rok za dostavu prijava, odnosno objavit }e novi rok za dostavu prijava po ovom javnom konkursu. Prijave primljene nakon isteka ne}e biti razmatrane. U postupku javnog konkursa Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove u~esnicima na konkursu, te zadr`ava pravo da u slu~aju opravdanosti prijavu u potpunosti odbije ili poni{ti javni konkurs. Prispjela dokumentacija se ne}e vra}ati. VIII. OSTALE ODREDBE Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta vr{it }e upravni nadzor nad provo|enjem Odluke o odobravanju utro{ka sredstava s pozicije — Ostala doma}a pozajmljivanja, te }e po dobivanju obavje{tenja, od Razvojne banke Federacije BiH, o nenamjenskom utro{ku kreditnih sredstava izdati nalog Razvojnoj banci Federacije BiH o raskidanju kreditnog ugovora s korisnikom kredita. Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni konkurs mogu se dobiti svakim radnim danom na brojeve telefona: 036/ 449-125, 449-141, 449-147, 449 -123, ili 449-120 od 10 do 14 sati, kao i na internet-stranici Ministarstva.

JU „DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK-a“
Broj: 01-49-902-1/11 Datum: 6.9.2011. Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 14. Zakona o cestama Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 12/10 i 16/10), ~lana 26. Pravila JU „Direkcija regionalnih cesta USK“ Biha} broj: 03-017-662/2011 od 26.8.2011., ta~ke II Zaklju~ka Vlade USK broj: 03-017-367/2011 od 19.5.2011. JU „Direkcija regionalnih cesta USK“ Biha}, ta~ke I Zaklju~ka broj: 01/NO-05-18-1/11 od 18.7.2011. lice ovla{teno za zastupanje JU „Direkcija regionalnih cesta USK“ Biha} objavljuje

ZA IMENOVANJE NA POZICIJU ^LANA NADZORNOG ODBORA JU „DIREKCIJA REGIONALNIH CESTA USK“ I. PREDMET JAVNOG OGLASA Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za ~lanove Nadzornog odbora u JU „Direkcija regionalnih cesta USK“ Biha} II. SASTAV NADZORNOG ODBORA JU „Direkcija regionalnih cesta USK“ Biha} - Dva ~lana — iz reda osniva~a - Dva ~lana — javnim ogla{avanjem - Jedan ~lan — iz reda zaposlenih u Direkciji

J AV N I O G L A S

- 5 ~lanova, kako slijedi:

III. OPIS POZICIJE ^LANA NADZORNOG ODBORA - donosi pravila Direkcije na koja daje saglasnost Vlada USK, - donosi op}i akt o unutra{njoj oganizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na koji daje saglasnost Vlada USK, - odlu~uje o promjeni unutra{nje organizacije i sistematizaciji radnih mjesta Direkcije na koju daje saglasnost Vlada USK, - donosi godi{nji program rada Direkcije i prati njegovo izvr{enje na koji daje saglasnost Vlada USK, - vr{i korekciju pojedini stavki rashoda iz Programa rada Direkcije u iznosu do 10% odobrene vrijednosti, - daje saglasnost direktoru Ustanove, odnosno licu ovla{tenom za zastupanje za pokretanje konkursne procedure za imenovanje direktora Ustanove, - imenuje komisiju za izbor direktora Ustanove, - nakon provedene procedure predla`e imenovanje direktora Vladi USK, - Vladi USK predla`e razrje{enje direktora Direkcije, - donosi finansijski plan i zavr{ni ra~un Direkcije na koji daje saglasnost Vlada USK, - usvaja izvje{taj o radu i finansijskom poslovanju i podnosi ga Vladi USK, - donosi plan javnih nabavki, - analizira izvje{taj o poslovanju Ustanove, - u obavljanju nadzora nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godi{nji Izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~un, - pregleda i provjerava urednost i zakonitost vo|enja poslovnih knjiga, - izvje{tava osniva~a i direktora o rezultatima nadzora i upravljanja, - u personalnim poslovima o kojima ne odlu~uje, odlu~uje kao drugostepeni organ, - donosi programa rada Nadzornog odbora - donosi pravilnik o platama Direkcije na koji daje saglasnost Vlada USK, - donosi pravilnik o radu na koji daje saglasnost Vlada USK, - usvaja poslovnik o radu Nadzornog odbora, - donosi druga op}a akta Direkcije u skladu sa zakonom, - odlu~uje o ostalim pitanjima koja nisu data u nadle`nost direktoru Direkcije ili nekom drugom organu. IV. MANDAT ^LANA NADZORNOG ODBORA Mandat ~lanova Nadzornog odbora je ~etiri godine od momenta imenovanja Nadzornog odbora od Vlade USK, na prijedlog Komisije za izbor koju je Vlada USK imenovala Rje{enjem broj: 03-017-16/2011 od 4.2.2011. Lice kona~no imenovano na pozicije ~lana Nadzornog odbora ostvarivat }e pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru u skladu sa Odlukom o visini naknade, odnosno dnevnice za rad i anga`ovanje u upravnim i drugim odborima koju donosi Vlada USK, odnosno u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora. V. USLOVI ZA POZICIJE Kandidat mora ispunjavati slijede}e posebne kriterije: - Da ima visoku {kolsku spremu i to: dipl. ing. saobr., dipl. ing. gra|., dipl. ing. ma{instva, diplomirani in`injer arhitekture, dipl. pravnik i dipl. ekonomista sa najmanje ~etiri godine radnog iskustva nakon sticanja visoke {kolske spreme ili - Da ima vi{u {kolsku spremu i to: ing. saobr., ing. gra|., ing. ma{instva, ekonomista i pravnik sa najmanje {est godina radnog iskustva nakon sticanja vi{e stru~ne spreme. - Da ima manje od 65 godina. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata, uzet }e se obzir i slijede}i kriteriji: sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa Ustanove i uva`avanja interesa drugih zainteresiranih sudionika, sposobnost za savjesno, odlu~no, odgovorno i profesionalno obavljanje upra`njene pozicije, izra`ena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i nepristrasnost u dono{enju odluke, komunikacijske i organizacijske sposobnosti, znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja, poznavanja privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja nadzornog odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike, sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, rezultati rada ostvareni tokom karijere, teritorijalna pripadnost, spol, nacionalnost. Pored navedenih kriterija, svaki kandidat treba ispunjavati i slijede}e op}e kriterije: da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja, da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojive s du`no{}u u nadzornom odboru pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora za koji se kandiduje, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da nema privatni finansijski interes u JU „Direkcija regionalnih cesta USK“, da nije direktor Ustanove ili lice ovla{teno za zastupanje Ustanove, da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 16/02 i 12/04) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj: 70/08), da nije predsjednik ili ~lan nadzornog odbora ili upravnog odbora drugog privrednog dru{tva, institucije vlasti ili ustanove, da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje. VI. POTREBNI DOKUMENTI Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon. Uz prijavu treba dostaviti: uvjerenje o dr`avljanstu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju li~ne karte (CIPS), diplomu o visokoj stru~noj spremi, odnosno vi{oj stru~noj spremi, dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja visoke, odnosno vi{e stru~ne spreme (fotokopija radne knji`ice ili uvjerenje o sta`u od poslodavca), ovjerenu izjavu o ispunjavanju op{tih uslova navedenih pod ta~kom V USLOVI ZA POZICIJE, Podnaslov: Pored navedenih kriterija, svaki kandidat treba ispunjavati i slijede}e op}e kriterije, za alineje od 4. do 13. (jedna sveukupna izjava). Dokumentacija mora biti original ili ovjerena fotokopija. Kandidati koji budu imenovani na poziciju Nadzornog odbora po ovom javnom oglasu du`ni su u roku od 15 dana od dana imenovanja dostaviti ovoj Ustanovi: uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak od nadle`nog kantonalnog suda (ne starije od tri mjeseca). Ukoliko kandidat u roku od 15 dana od dana imenovanja ne dostavi uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak od nadle`nog kantonalnog suda, JU „Direkcija regionalnih cesta USK“ Biha}, bez odlaganja, o tome daje informaciju Komisiji za izbor koja predla`e Vladi USK drugog kandidata, za kojeg Vlada USK daje svoju saglasnost. VII. OSTALE NAPOMENE Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od mjesec (30) dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti razmatrani u daljem procesu kandidovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuje Vlada USK. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj: 32/01). Kandidat kojeg nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatrat }e se da je najuspje{nije pro{ao otvorenu konkurenciju, a Vlada USK osigurat }e da se izvr{e i javno objave kona~na imenovanja na upra`njenu poziciju. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji kandidat mo`e podnijeti prigovor za kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi Vladi USK putem JU „Direkcija regionalnih cesta USK“ Biha}, a kopija se dostavlja Ombudsmenu Federacije BiH. Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "Oslobo|enje". Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom na koverti: "Prijava na javni oglas za ~lana Nadzornog odbora JU „Direkcija regionalnih cesta USK“ Biha} - ne otvarati". Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave i adresu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na slijede}u adresu: Vlada USK Ulica Alije \erzeleza 6, 77000 Biha} za Komisiju za izbor PO OVLA[TENJU Nurudin Osmanovi}, dipl.ing. saobr.

46
Bh. selekcija zabilje`ila trijumf no{ena ogromnom podr{kom publike
Fotosi: M. TUNOVI]

SPORT

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KVALIFIKACIJE ZA EP BiH i drugi put bolja od Bjelorusije BiH - Bjelorusija 1:0
StadionBilinopolje. Gledalaca 19.000. Sudija: Martin Atkinson (Engleska) - 7. Strijelac: 1:0 - Misimovi}(87). @uti kartoni: Salihovi}, Pand`a, Zahirovi} (BiH), Trubilo, Shitov, Kalachev, Kornilenko, Martynovich, Putilo, Dragun (Bjelorusija). Crvenikartoni: Kalachev- drugi`uti u 34. minuti, Martynovich (oba Bjelorusija) u 85. minuti. BiH: Begovi} 7, Pand`a 6 (od 46. Misimovi} 8), Papac 7, Rahimi} 7, D`eko 7,5, Mujd`a 7, Zahirovi} 7, Salihovi} - (od 20. [tili} 7), Luli} 7, Ibri~i} 6 (od 64. Zec -), Medunjanin 7. Selektor: Safet Su{i}. BJELORUSIJA: Zhevnov 6,5, Kulchiy 6, Martynovich 5,5, Kalachev 5, Trubilo 6, Kornilenko 6 (od 72. Dragun -), Putilo 6, Kislyak 5,5, Sitko 6 (od 77. Voronkov -), Verkhovtsov 5,5, Shitov 6. Selektor: Bernd Stange.

Misimovi} za veliko slavlje
Trijumf je izboren u fini{u susreta u Zenici ~ime su izabranici selektora Safeta Su{i}a opravdali ulogu favorita i u~vrstili se na drugoj poziciji tabele grupe D, pribli`iv{i se vode}oj Francuskoj na bod zaostatka
Fudbalska reprezentacija BiH pobijedila je Bjelorusiju sa 1:0 u svojoj osmoj kvalifikacionoj utakmici grupe D u borbi za plasman na EP 2012. Trijumf je izboren te{ko, ali i sasvim zaslu`eno u fini{u susreta u Zenici ~ime su izabranici selektora Safeta Su{i}a opravdali ulogu favorita i u~vrstili se na drugoj poziciji tabele. Odlu~uju}i pogodak dao je Misimovi} poslije velemajstorske asistencije D`eke u 87. minuti.
Edin D`eko bio jedan od najboljih u redovima BiH
GRUPA D 1. Francuska 8 5 2 1 11:3 2. BiH 8 5 1 2 11:7 3. Rumunija 8 3 3 2 10:6 4. Bjelorusija 9 3 3 3 6:5 5. Albanija 8 2 2 4 6:10 6. Luksemburg 9 1 1 7 3:16 REZULTATI BiH - Bjelorusija (Misimovi} 87) Rumunija - Francuska Luksemburg - Albanija (Bettmer 27, Joachim 78 - Bogdani 64) IDU]E KOLO (7. OKTOBAR) BiH - Luksemburg Rumunija - Bjelorusija Francuska - Albanija 17 16 12 12 8 4 1:0 0:0 2:1

Isklju~enje Kalacheva
Na{a reprezentacija je uputila prvi udarac u osmoj minuti kada je Salihovi} {utirao iz slobodnjaka malo iskosa sa desne strane iz velike udaljenosti, a ~uvar mre`e gostijuZhevnovkrajnjimnaporom izbacioloptukoja je i{la pod pre~ku u korner. U 16. minuti Papac je prona{ao Mujd`u, koji je po`rtvovano stigao loptu na ivici kornerlinije i u padujakocentrirao ka petercu gdje D`eko nije mogao reagovati najbolje, pa je glavom pucao preko gola. Potom je poku{ao i Ibri~i} iz daljine, ali je njegov {ut zavr{ioporedlijevestative. Selektor BiH Safet Su{i} bio je prisiljen da obavi izmjenu ve} u 20. minuti kada jeumjestopovrije|enogSalihovi}a u igru u{ao [tili}. Bjelorusi su prvi put zaprijetili u 32. minuti preko Sitka, ~iji je {ut sa 20 metara odbranio golman BiH Begovi}. Gostuju}a selekcija ostala je sa deset igra~a u 34. minuti nakon {to je isklju~en Kalachev, koji je zaradio drugi `uti karton. U 43. minuti [tili} je centrirao iz kornera sa lijeve strane, D`eko bio najvi{i u skoku i {utirao sa pet metara, ali je odbrambeni igra~ gostiju Trubilo izbacio loptu sa gol-linije. Ve} u narednoj akciji Ibri~i}ev pogo-

Safet Su{i} nakon trijumfa u Zenici

U Francusku idemo po ~udo
Selektor bh. reprezentacije Safet Su{i} nakon sino}nje pobjede nad Bjelorusijom na Bilinom polju izjavio je kako je jo{ preostalo da u narednom kolu pobijedimo Luksemburg kod ku}e, a onda putujemo u Pariz da napravimo ~udo. Pobjeda protiv Francuske na Parku prin~eva odvela bi na{u najbolju vrstu direktno na EP u Poljsku i Ukrajinu. „Bila je te{ka utakmica, kako smo i o~ekivali protiv jake reprezentacije. Mi smo znali da igraju na strani mo`da ~ak i bolje nego kod ku}e,
Safet Su{i} pozdravlja fenomenalne navija~e na{eg tima

ali smo na kraju zaslu`eno pobijedili. ^estitam svojim igra~ima {to su se 90 minuta borili, izgarali na terenu, vjerovali kada mo`da vi{e niko nije vjerovao u pobjedu i bili su nagra|eni za to. I to pred fantasti~nom publikom koja nam je jo{ jednom pomogla da ostvarimo tre}u pobjedu zaredom i tako nam stvorila mogu}nost da sad sanjamo“, kazao je Su{i}. On je istakao kako ga je u jednom momentu bilo strah jer Bjelorusija je jako nezgodna ekipa koja prima malo golova, a na gostovanjima igra isklju~ivo na kontre. Zvjezdan Misimovi} je sino} nakon me~a dao izjavu za BHT1 kako mu je neko od suigra~a prigovorio i pitao ga za{to je do{ao na utakmicu kad ne igra za svoj klub (Spartak Moskva, op.a.). Na pitanje novinara da prokomentari{e njegovu izjavu Su{i} je odgovorio da ne zna za to i da prvi put ~uje za to, te da njemu Misimovi} nije to rekao. „Nije se meni po`alio. I on i Ibri~i} malo igraju, a ja sam za ovaj me~ odlu~io da po~nem sa Ibri~i}em jer mislim da je malo bolje fizi~ki spreman od Misketa“, objasnio je Su{i}.

dak je poni{ten zbog ofsajd-pozicije. U sudijskojnadoknadivremenaD`eko je pucaosa 20 metara, ali je Zhevnov odbranio njegov udarac i tako BiH nije uspjela kapitalizirati terensku nadmo}nost tokom cijelog prvog poluvremena u kojem je imala i igra~a vi{e. Samo {to je po~eo nastavak me~a Misimovi} je uposlio Ibri~i}a, koji je slabo zahvatio loptu u veomapovoljnojpoziciji i prakti~no dodao golmanu Zhevnovu. U 52. minuti D`eko je pro{ao po lijevojstrani i ubacio za Misimovi}a, kojinije bio dovoljnokoncentrisan i jo{ jedna prilika je oti{la u nepovrat. Nakon {to je sudija Atkinson zaustavio igru da dodijeli `uti karton Kornilenku, bh. reprezentacija je brzo izvela slobodan udarac iz kojeg je D`eko zatresao protivni~ku mre`u, ali je njegov gol poni{ten. U 65. minuti Misimovi} se oslobodio dvojice odbrambenih fudbalera bjeloruske reprezentacije, ali je njegov udarac zavr{io pored desne stative. D`eko je u 74. minuti zaobi{ao golmana Zhevnova i uputio loptu prema Misimovi}u, ali je neko iz zadnjeg reda gostiju izbacio loptu izvan terena. Bjelorusi su zavr{ili susret sa devetoricom fudbalera po{to je Martynovich zaradio drugi `uti karton jer je preo{trim startom pokosio D`eku na sredini terena.

Gol odluke
I kada se primicao kraj utakmice, uslijedila je erupcija odu{evljenja u 87. minuti u kojoj je D`eko asistirao za Misimovi}a, koji je preciznim {utem sa 20-ak metara pogodio donji desni ugao i donio va`na tri boda sa kojima imamo {anse i za prvu poziciju u grupi.
Z. RA[IDOVI] - M. DAJI]

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

47

o vi ~lan FK Sa ra je vo Ivan Sesar nada se da }e igrati za vode}u ekipu Pre mi jer li ge u su bo tnjem me~u sa Kozarom na doma}em terenu. On }e danas izvaditi ljekarski nalaz. Prvi nastup za bordo sastav imao je u drugom poluvremenu protiv Olimpica u finalu Memorijalnog turnira „@elimir Vidovi} Keli“, koji je osvojio najmla|i sarajevski pre mi jer li ga{ na kon bo ljeg izvo|enja jedanaesteraca. Regularni tok zavr{en je rezultatom 1:1, a Sesar je sudjelovao u akciji kod izjedna~uju}eg gola tima sa Ko{eva. Uposlio je dugom loptom Had`i}a, koji je u nastavku akcije centar{utom proi grao stri jel ca Ha ri sa Hand`i}a.

N

Ivan Sesar lijepo prihva}en u FK Sarajevo

Nadam se da }u
igrati protiv Kozare
Vjerujem u sebe, a istovremeno `elim opravdati povjerenje ~elnika Sarajeva, rekao je novi veznjak bordo tima
Za Koper sam igrao u sezoni 2009/10. i osvojio titulu {ampiona Slovenije. Odigrao sam za slo ven ski tim me~eve u kva li fi ka ci ja ma Li ge prva ka pro tiv Di na ma i na po ziv Zdravka Mami}a pre{ao u zagre ba~ku eki pu. Po slje dnju godinu igrao sam na posudbi u Lokomotivi, nakon ~ega sam raskinuo ugovor na svoju {tetu i do{ao u Sarajevo.“

Poziv Red`epagi}a
„Olimpic je bio bolji u prvom poluvremenu, {to je posljedica dvodnevnihtreningapro{logutorka i srijede. Ove sedmice vje`bamo jednom dnevno i {ef struke Jir`iPli{ekdoziraritamtreninga na najboljina~in. Jo{ prijemjesec i po razgovarao sam sa Irfanom Red`epagi}em, koji je najzaslu`niji za dolazak na Ko{evo. Almir Hurti} me trenirao u mladojreprezentaciji BiH. On poznaje moje igra~kekvalitete i tako je uspostavljenkontakt sa rukovodstvomSarajeva“ rekao je Sesar, koji igra na , poziciji zadnjeg veznog. On je istakao da Sarajevo posjeduje kvalitet i da }e se boriti za titulu prvaka BiH. Uvjeren je da ko{evski premijerliga{ mo`e osvojiti naslov ove sezone u kojoj se nalazi na prvom mjestu poslije pet kola. „Ne}u imati jednostavan zadatak da izborim mjesto u po~etnom sastavu jer je ekipa igrala kvalitetno prije prvenstvene pauze. No, do{ao sam da igram i

AMBICIJE SE POKLOPILE Moje ambicije se poklapaju sa ciljem Sarajeva, koje `eli biti prvak BiH. Prepoznao sam vrijednost projekta mog novog kluba, istakao je nekada{nji mladi reprezentativac na{e zemlje
Ustaliti se u po~etni sastav Sarajeva: Ivan Sesar

Napredak va`niji od novca
Sesar je naglasio da je imao ve}a nov~ana pri ma nja u Hrvatskoj, ali je odlu~io da nastavi karijeru u bordo timu zbog napretka u igra~koj karijeri. „Nisam `elio primati platu jo{ ~etiri godine, koliko je trajao ugovor sa Dinamom, a da ne igram. Moje ambicije se poklapaju sa ciljem Sarajeva, koje `eli biti prvak BiH. Prepoznao sam vrijednost projekta mog novog kluba. Glavni razlog zbog ~ega su se odu`ili pregovori je {to nisam znao kako }u biti prihva}en od navija~a. Prijatno sam iznena|en njihovim lijepim prijemom i hvala im na podr{ci“, izjavio je Sesar.
Z. RA[IDOVI]

poku{a}u se nametnuti za prvih jedanaest zalaganjem na treninzima i kroz prijateljske utakmice. Vjerujem u sebe, a istovremeno `elim opravdati povjerenje ~elnika Sarajeva. O~ekujem da }u imati odre|enu minu-

ta`u protiv Kozare i da }emo zabilje`iti sigurnu pobjedu.“ Sesar je pro{ao sve mla|e selekcije BiH, od U-15 do U-21 tima. Ro|en je 29. avgusta 1989. godine u Mostaru. „Do 16. go di ne nas tu pao

sam za [iroki Brijeg, nakon ~ega sam igrao u Zagrebu godinu i po za juniore, te isti vremenski period za seniorsku ekipu. U prvi tim Zagreba prekomandovan sam kada ga je vodio Miroslav ]iro Bla`evi}.

Kvalifikacije za EP 2012.

Hrvatska bolja od Izraela
FudbalskareprezentacijaHolandijesavladala je Finsku sa 2:0 na gostovanju u okviru grupe E kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini. Tako su svjetski viceprvaci zabilje`ili maksimalan u~inak iz osam utakmica i nastavili pobjedonosni pohod prema najja~oj evropskoj smotri narednegodine. Sigurnupobjedu zabilje`ila je Hrvatska nad Izraelom od 3:1 ~ime je preuzela vode}u poziciju u grupi F. Engleska je opravdala ulogu favorita u me~u sa Velsom, kojeg je pobijedila sa 1:0 u grupi G. Grupa A: Azerbejd`an - Kazahstan3:2, Austrija- Turska0:0. Poredak: 1. Njema~ka 24 boda, 2. Turska 14, 3. Belgija 12, 4. Austrija 8, 5. Azerbejd`an 7, 6. Kazahstan 3. Grupa B: Rusija - Republika Irska 0:0, Makedonija - Andora 1:0, Slova~ka -Armenija 0:4. Poredak: 1. Rusija17, 2. Republika Irska 15, 3. Armenija 14, 4. Slova~ka 14, 5. Makedonija 7, 6. Andora 0. ska Ostrva 4. Grupa E: Finska - Holandija 0:2, Moldavija - Ma|arska 0:2, San Marino - [vedska 0:5. Poredak: 1. Holandija 24, 2. [vedska 18, 3. Ma|arska 18, 4. Finska 9, 5. Moldavija 6, 6. San Marino 0. Grupa F:Hrvatska- Izrael3:1, Latvija - Gr~ka 1:1, Malta - Gruzija 1:1. Poredak: 1. Hrvatska 19, 2. Gr~ka 18, 3. Izrael 13, 4. Gruzija 10, 5. Latvija 8, Malta 1. Grupa G: [vajcarska - Bugarska 3:1, Engleska - Vels 1:0. Poredak: 1. Engleska 17, 2. Crna Gora 11, 3. [vajcarska 8, 4. Bugarska 5, Vels 3. Grupa H: Danska - Norve{ka 2:0, Island - Kipar 1:0. Poredak: 1. Portugal 13, 2. Danska 13, 3. Norve{ka 13, 4. Island 4, 5. Kipar 2. Grupa I: [kotska - Litvanija 1:0, [panija - Lihten{tajn (sino}). Poredak: 1. [panija 15 (-), 2. ^e{ka 10, 3. [kotska 8, 4. Litvanija 5, Lihten{tajn 4 (-).

@eljo brani naslov pobjednika Kupa

Sutra izvla~enje parova Kupa BiH
@rijebanje parova 1/16 finala Ku pa BiH za ta kmi~ar sku 2011/12. sezonu odr`a}e se sutra u sarajevskom hotelu Art s po~etkom od 12 sati. Svoje mjesto me|u kuglicama na}i }e se: Borac, ^elik, GO[K, Kozara, Leotar, Olimpic, Rudar (P), Sarajevo, Slavija, Sloboda, [iroki Brijeg, Travnik, Vele`, Zrinjski, Zvijezda, Branitelj, Brotnjo, Dizdaru{a Br~ko, Iskra, Kraji{nik, Mladost (G), Mladost (@), Modri~a, Mramor, Podrinje, Radnik (B), Rudar (K), Sloga (D), Sutjeska, UNIS, Vitez i @eljezni~ar. Termini odigravanja utakmica odredi}e se na dan izvla~enja parova, a naslov pobjednika Kupa brani @eljezni~ar. J. Li.

Hrvatska pobjedom nad Izraelom preuzela vode}u poziciju grupe F

Reuters

Grupa C: Estonija - Sjeverna Irska 4:1, Srbija - Farska Ostrva 3:1, Italija - Slovenija 1:0. Poredak: 1. Italija 22, 2. Srbija 14, 3. Estonija 13, 4. Slovenija 11, 5. Sjeverna Irska 9, 6. Far-

48

SPORT
Novi slu~aj Enke u Hannoveru

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Prekinut {trajk Serie A

GOLMAN MILLER se prijavio u du{evnu kliniku
Rezervni golman nogometnog bundesliga{a Hannovera Markus Miller (29) prijavio se u du{evnu kliniku u Gelsenkirchenu s dijagnozom mentalne iscrpljenosti i sindroma izgaranja. Iz kluba su obavijestili javnost da do daljnjega njihov golman ne}e trenirati niti kandidirati za utakmice. Terapija kojoj }e se podvrgnuti trajat }e nekoliko sedmica. Slu~aj neodoljivo asocira na Roberta Enkea, tragi~no preminulog njema~kog golmana, koji se bacio pod vlak 10. novembra 2009, nakon dugogodi{nje neuspje{ne borbe s depresijom. Miller je tako|er golman, tako|er u Hannoveru, u koji je stigao u ljetu 2010. godine upravo da bi nadomjestio vje~ni odlazak pokojnoga njema~kog reprezentativca. Niti jednom otad, me|utim, nije se nametnuo za nastup od prve minute. U klubu su, pou~eni tragedijom otprije dvije godine,

Ve} izvjesno vrijeme imam osje}aj da ne doprinosim mom~adi bilo kakvim korisnim na~inom. Pro`ivljavam stoga golemi unutarnji pritisak i napetost, koji onda dovode do potpune blokade, saop{tio je Markus Miller

Sezona u Italiji po~inje u petak

[trajk fudbalera italijanske Serie A je okon~an nakon {to su predstavnici sindikata igra~a i Lige postigli dogovor o novom kolektivnom ugovoru koji }e va`iti do kraja sezone. Serie A je trebala po~eti krajem augusta, ali }e startati idu}eg vikenda utakmicama 2. kola. "Postigli smo dogovor o svim elementima kolektivnog ugovora,"

potvrdio je predsjednik sindikata igra~a Damiano Tommasi, koji }e sredinom sedmice potpisati ugovor zajedno s predsjednikom Italijanskog nogometnog saveza Giancarlom Abeteom i predsjednikom Serie A Mauriziom Berettom. Serie A po~inje u petak, 9. septembra, utakmicom izme|u Milana i Lazia, a jo{ se ne zna kad }e se igrati utakmice 1. kola.

Ferguson primio nagradu Rimskog univerziteta

U Hannoveru su u slu~aju Markusa Millera odlu~ili preventivno djelovati

odlu~ili maksimalno pomo}i nogometa{u, te su stoga u akci ju po mo}i kre nu li odmah, objaviv{i sve javno. Miller ima suprugu Marinu i dvoje male djece. Prije odre|enog vremena zatra`io je pomo} psihologa i lije~nika, kao i psihoterapeuta Martina Brauna, koji je i preporu~io odlazak u mentalnu bolnicu. Svrha tretmana bit }e "u~initi simptome bolesti podno{ljivijima". O prirodi svojih tegoba

izrazio se i sam Miller: "Odlu~io sam o svojim problemima izvijestiti klub, navija~e i medije. Zbog mentalne iscrpljenosti odmah }u se hospitalizirati. Ve} izvjesno vrijeme imam osje}aj da ne doprinosim mom~adi bilo kakvim korisnim na~inom. Pro`ivljavam stoga golemi unutarnji pritisak i napetost, koji onda dovode do potpune blokade", stoji u golmanovu priop}enju objavljenom na internetskim stranicama kluba.

Ferguson je odgovarao na pitanja italijanskih studenata

Tor Vergata, nagrada koju Rimski univerzitet svake godine dodjeljuje pojedincima za njihovo djelovanje na polju sportske etike, ove je godine pripala Alexu Fergusonu. Menad`er Manchester Uniteda primio je nagradu u ponedjeljak u Rimu pred nekoliko stotina prisutnih studenata, a pri tome je potpisivao majice svog kluba i odgovarao na pitanja. Fergusona je pred studentima

predstavio Damiano Tommasi, nekad veznjak Rome i italijanske reprezentacije, a danas predsjednik igra~kog sindikata u Italiji. Sam je Tommasi u igra~kim danima primio nagradu. Me|u pro{lim su dobitnicima tako|er predsjednik UEFA Michel Platini, nekada{nji predsjednik Rome Franco Sensi, skija{ka trka~ica Stefania Belmondo i nogometni trener Zdenek Zeman.

Inzaghi se vra}a u Atalantu
Iskusni napada~ Milana Filippo Inzaghi odlu~io je da se vrati u Atalantu, tim iz kojeg je pre{ao u Juventus, a zatim u Milan. Popularni Pippo se naljutio, jer se nije na{ao na spisku igra~a za prvi dio takmi~enja u Ligi prvaka. Konkurencija u napadu crveno-crnih je velika, pa je Inzaghi shvatio da pored Ibrahimovi}a, Pata, Robinha i Cassana ne}e dobijati dovoljno prilika da igra. Poslije deset godina provedenih u Milanu vra}a se u klub, gdje je odigrao jednu sezonu i postigao 24 gola na 33 me~a.

[panski dnevnik AS tvrdi

Ronaldo zabija svakih 70 minuta
Koliko je portugalski nogometa{ Cristiano Ronaldo napredovao otkad je do{ao u redove Real Madrida, pokazalo je istra`ivanje Castrola koje prenosi {panski dnevnik AS... U svojoj prvoj sezoni nakon dolaska na Santiago Bernabeu iz Manchester Uniteda Ronaldo je u {panskom prvenstvu zabio 26 golova, a poga|ao je u prosjeku svakih 99 minuta. Drugu je sezonu u dresu kraljeva najskuplji nogometa{ dana{njice zaklju~io s rekordnih 40 pogodaka. Kad se tome dodaju i tri gola Zaragozi u prvoj prvenstvenoj utakmici nove sezone, dolazimo do podatka da je Ronaldo zabio 43 pogotka za 2.991 minutu, odnosno da poga|a prosje~no svakih 70 minuta! Prosje~ni se razmak, dakle, izme|u njegovih zgoditaka, u odnosu na prvu sezonu, smanjio za ~ak 29 minuta. I ne samo to - s 11 asistencija Ronaldo je pro{le sezone u Primeri bio jedan od najboljih asistenata, premda svejedno daleko od Barceloninog asa Lea Messija (19) ili klupskog suigra~a Mesuta Özila (17). Uza sve to, Ronaldo je popravio i disciplinu. U prvoj sezoni u Realu nagra|en je s dva crvena i pet `utih kartona. Pro{lu je, pak, sezonu zaklju~io s dva `uta kartona i bez ijednog isklju~enja.

Sabella: Messi nema razloga za frustraciju
^injenica da zabija premalo golova za Argentinu po~ela je sve vi{e smetati najboljeg svjetskog fudbalera Lionela Messija. Barcelonin napada~ nije zabio nijedan gol u ~etiri nastupa na Copa Americi, koju je Argentina pro{log jula zavr{ila ~etvrtfinalnim ispadanjem od Urugvaja, kasnijeg prvaka. Novi argentinski selektor Alejandro Sabella poku{ao ga je smiriti: "^ekam ga da po~ne zabija-

ti. Moramo ga samo smiriti i biti strpljivi. On je najbolji

igra~ na svijetu. Nema potrebe da bude frustriran.“

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT
Druga runda

49

EUROBASKET 2011. BiH okon~ala nastup u Litvaniji

Zatvoren Teletovi}, zatvorena BiH
Za pobjedu je potreban kontinuitet i vi{e od jednog ili dva raspolo`ena pojedinca. BiH to u Litvaniji nije imala
Umjesto da nakon briljantne pobjede nad Hrvatskom, kojom si je otvorila vrata drugog kruga, protiv Makedonije zaigra mu{ki i grize kao nikada ranije, ko{arka{ka reprezentacija BiH je u klju~nu utakmicu u{la premlako i porazom ostala bez plasmana u drugi krug Eurobasketa u Litvaniji.
Tony Parker

Francuska, Makedonija i Rusija u vrhu
Nakon prve runde takmi~enja na Eurobasketu, u nastavak su se plasirale po tri najbolje reprezentacije iz svake od ~etiri grupe. U drugom krugu formirane su nove dvije grupe. U grupi E }e igrati Francuska, Srbija, [panija, Turska, Litvanija i Njema~ka, dok }e u grupi F nastupiti selekcije Makedonije, Rusije, Slovenije, Gr~ke, Gruzije i Finske. Po ~etiri najbolje ekipe izbori}e plasman u ~etvrtfinale, a u najboljoj situaciji su Francuska, Makedonija i Rusija, koje imaju maksimalna ~etiri boda, odnosno dvije pobjede.

Propu{tena velika prilika
Selektor Sabit Had`i} je u izjavi nakon me~a sa Makedonijom kazao kako se ipak radi o uspje{nom prvenstvu u kojem se njegovi ko{arka{i nisu obrukali. Te{ko je odvagati i re}i je li nastup BiH u Litvaniji bio uspje{an ili ne. Ako ga poredimo sa prethodnim nastupima koje smo zavr{avali sa porazima, jeste, ali ostaje ~injenica da je propu{tena velika prilika da se produ`i boravak u Litvaniji na jo{ tri utakmice. Ovako nam ostaje da se zadovoljimo kratkotrajnim radostima i pobjedama nad Crnom Gorom i Hrvatskom. "Ko{tala nas je velika pobjeda nad Hrvatskom. Za nas je to bila zahtjevna utakmica, odigrali smo je sjajno i napada~ki i odbrambeno te se na kraju previ{e istro{ili fizi~ki i emotivno. Nakon toga je bilo te{ko o~ekiva ti da pro tiv Ma ke do ni je mo`emo ponoviti takav {uterski dan. Tome je doprinijela agresivna i dobra igra Makedonaca koji su pokazali da su najbolja ekipa u grupi. Ve} du`e vrijeme

Elmedin Kikanovi} u duelu sa Todorom Ge~evskim

GRUPA
Francuska Srbija [panija Turska Litvanija Njema~ka

E

HAD@I]: ISTRO[ILI SE PROTIV HRVATSKE Ko{tala nas je velika pobjeda nad Hrvatskom. Za nas je to bila zahtjevna utakmica, odigrali smo je sjajno i napada~ki i odbrambeno te se na kraju previ{e istro{ili fizi~ki i emotivno. Nakon toga je bilo te{ko o~ekivati da protiv Makedonije mo`emo ponoviti takav {uterski dan
igraju zajedno, vrlo su iskusni i bez problema su kaznili sve na{e gre{ke. Naravno, svima nam je `ao zbog na{ih navija~a koji su o~ekivali plasman u drugi krug", kazao je Had`i} istakav{i kako je reprezentacija dobila ~etiri igra~a koji }e ~initi okosnicu u narednim godinama:
Mirza Teletovi}: Nije mogao sam

Skaka~ki na dnu
Odre}i se Ratka Varde i na prvenstvo Evrope krenuti bez centra u ekipi bio je hazarderski, neozbiljan, na kraju se pokazalo samoubistveni potez selektora Had`i}a. U pet utakmica nije se po{teno sko~ilo u napadu, {to pokazuje i statistika prema kojoj smo ubjedljivo najlo{ija reprezentacija u tom segmentu - u pet me~eva u napadu smo uspje{no sko~ili 36, a u defanzivi 122 puta, {to je u prosjeku 31,6 posto.

Had`i}: Dobili ~etiri igra~a
"Izuzev me~a sa Finskom, odigrali smo nekoliko dobrih utakmica i nismo se obrukali. Na{ najve}i dobitak je {to smo dobili ~etvoricu igra~a koji su na terenu provodili po 25 minuta i koji mogu igrati i na sljede}a tri evropska prvenstva ili kvalifikacije - Mirza Teletovi}, Nihad \edovi}, Elmedin Kikanovi} i

Nemanja Gordi} i ~ini}e okosnicu reprezentacije u narednim godinama", dodao je bh. selektor. Ipak, stekao se dojam da u igri BiH nije bilo nekog naro~itog sistema. Pobjede nad Crnom Gorom i Hrvatskom bile su plod trica{ke inspiracije Mirze Teletovi}a i Henrya Domercanta, odnosno generalno dobrog {uta. To potvr|uje i statistika nakon prvog kruga po kojoj smo najbolja reprezentacija po broju uba~enih trojki - opucali smo 131, a ubacili 48. No, takav jednodimenzionalan pristup dugoro~no nije bio isplativ. Za pobjedu je potreban kontinuitet i vi{e od jednog ili dva raspolo`ena pojedinca. BiH to u Litvaniji nije imala.
M. ISLAMOVI]

2-0 1-1 1-1 1-1 1-1 0-2 7. septembar Njema~ka - [panija Srbija - Litvanija Turska - Francuska 9. septembar [panija - Srbija Njema~ka - Turska Litvanija - Francuska 11. septembar Francuska - [panija Litvanija - Njema~ka Srbija - Turska

GRUPA
Makedonija Rusija Slovenija Gr~ka Gruzija Finska

F

2-0 2-0 1-1 1-1 0-2 0-2 8. septembar Gruzija - Makedonija Slovenija - Gr~ka Finska - Rusija 10. septembar Makedonija - Slovenija Gruzija - Finska Gr~ka - Rusija 12. septembar Rusija - Makedonija Gr~ka - Gruzija Slovenija - Finska

Nihad \edovi}, prvo ime u porazu nad Makedonijom

Razo~arani smo
Najbolji igra~ BiH protiv Makedonije bio je Nihad \edovi}. U trenucima tre}e i ~etvrte ~etvrtine, kada se igra BiH raspadala, bek rimskog Virtusa je serijom poena ostavljao kakvu-takvu nadu da se na kraju ipak mo`e do pobjede. Me|utim, on sam bio je nedovoljan te nije skrivao razo~aranje kona~nim ishodom: "Razo~arani smo. Igrali smo protiv ekipe koju dobro poznajemo, koju smo nadigrali u kvalifikacijama i koju smo namjeravali pobijediti jo{ jednom. Proma{ili smo mnogo ~istih {uteva, lo{e otvorili utakmicu i imali velikih problema u skoku. McCalebb nam je stvarao poprili~ne nevolje, izvla~io se jedan na jedan, a kada smo ga udvajali, poga|ali su Anti} ili Ge~evski. Bili smo blizu, ali nismo uspjeli i zbog toga nam je `ao". M. I.

Vrankovi} odstupio
Nakon neuspjeha na Evropskom prvenstvu u Litvaniji, Josip Vrankovi} vi{e nije selektor hrvatske ko{arka{ke reprezentacije. Nakon poraza od Gr~ke, kojim se Hrvatska oprostila od plasmana u drugi krug takmi~enja, istakao je kako napu{ta kormilo reprezentacije. "Istekao mi je ugovor i formalno vi{e nisam selektor. @elim zahvaliti ~elnicima Saveza na podr{ci koju sam imao tokom ovog mandata, poru~io je Vrankovi}.

Bili smo blizu: Nihad \edovi}

50

SPORT

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Me|unarodni vaterpolo turnir u Cavtatu

US OPEN Wozniacki pobijedila Kuznetsovu

Federer preko Monaca

U ^ETVRTFINALE
\okovi} savladao Dolgopolova sa 7:6 (14), 6:4, 6:2 • Petkovi} protivnica Dankinji Wozniacki u ~etvrtfinalu
[vicarski teniser Roger Federer izborio je ~etvrtfinale US Opena pobijediv{i Argentinca JuanaMonaca sa 6:1, 6:2, 6:0. Federer je ovimtrijumfomizborio 30. uzastopno ~etvrtfinale na GrandSlamu. Sljede}i}e mu suparnik biti Francuz Jo-Wilfried Tsonga, koji je u me~u dugom pet setova pobijedio doma}eg Mardya Fisha sa 6:4, 6:7 (5), 3:6, 6:4, 6:2. Fish je do kasnefaze~etvrtog seta, odnosno do 4:4 u toj dionici igre, izgledao bolje i superiornije na terenu. Me|utim, Francuz se uspio vratiti u me~ napraviv{ibrak u devetomgemu i potom odservirav{i za 2:2. Prije po~etka petog seta Fish je pozvaofizioterapeutazbogproblema s desnomnogom, nakon ~ega je lako pokleknuo u odlu~uju}em setu (6:2). ^etvrtfinale je izborioNovak\okovi}koji je rezultatom7:6, 6:4, 6:2 savladao Ukrajinca Alexandra Dolgopolova. Ovo je bio njihov ale olimpijske igre, Dani {kolskog i omladinskog sporta manifestacije su po kojima je dru{tvo pedagoga tjelesnog odgoja op}ine Zenica postalo prepoznatljivo ne samo u kantonu ve} i cijeloj Federaciji BiH. Kako bi sport i sportske aktivnosti pribli`ili i najmla|im generacijama, odlu~ili su od ove {kolske godine pokrenuti projekat Sportska {kola za djecu uzrasta od 4 do 10 godina. Na ju~era{njem prvom zajedni~kom okupljazniacki te{ko je do{la do pobjedeprotivSvetlaneKuznetsove. Vodila je Ruskinja 7:6(6), 4:1 kada se Wozniackipo~elavra}ati u igru. Zavr{ilo je 6:7(6), 7:5, 6:1. U ~etvrtfinalu }e Dankinja igrati protiv Njemice Andreje Petkovi}koja je eliminisalaCarluSuarezNavarropobijediv{ije rezultatom 6:1, 6:4. Rezultati me~eva 4. kola US Opena: teniseri:Novak\okovi} (1) - Alexandr Dolgopolov (22) 7:6(14), 6:4, 6:2, RogerFederer(3) - Juan Monaco (ARG) 6:1, 6:2, 6:0, Jo-Wilfried Tsonga (11) MardyFish(8) 6:4, 6:7(5), 3:6, 6:4, 6:2, Janko Tipsarevi} (20) - Juan CarlosFerrero7:5, 6:7(3), 7:5, 6:2; teniserke: Caroline Wozniacki (1) - Svetlana Kuznetsova (5) 6:7(6), 7:5, 6:1, Anastasia Pavlju~enkova(17) - FrancescaSchiavone (7) 5:7, 6:3, 6:4, Andrea Petkovi}(10) - CarlaSuarezNavarro 6:1, 6:4, Serena Williams (28) - Ana Ivanovi} (16) 6:3, 6:4.
Uspjeh vaterpolista Akademije B na turniru u Cavtatu

Vaterpolisti sarajevske Akademije B osvojili su tre}e mjesto na me|unarodnom vaterpolskom turniru Cavtat 2011. za igra~e ro|ene 1996. i 1997. godine. U me~u za tre}e mjesto Sarajlije su pobijedile ekipu Gusara iz Mlina 9:8. Pobjednik turnira je doma}i Cavtat, koji je u finalu sa 8:5 savladao dubrova~ki Jug Croatia Osiguranje. Turnir u Cavtatu se igrao u spomen na Svetka Fatovi}a, Pava Miljanovi}a, Iva Ivani{a i Ivicu Morettija, preminule ~lanove cavtatskog kluba. Najbolji strijelac turnira je Jak{a \urkovi}, igra~ Cavtata, sa sedam pogodaka. Titula za najboljeg golmana pripala je Milanu Kozlinu iz sarajevske Akademije, dok je za najboljeg igra~a turnira progla{en Teo Dadi}, igra~ Cavtata. U u`i krug za izbor najboljeg igra~a u{li su i dva igra~a sarajevske vaterpolo Akademije, a to su Mehmedalija \ipa (1997) te Dario Stjepanovi} (1998). Rezultati: polufinala: Gusar Mli-

CAVTAT POBJEDNIK Pobjednik turnira je doma}i Cavtat, koji je u finalu sa 8:5 savladao dubrova~ki Jug Croatia Osiguranje
ni - Jug CO 1:10, Cavtat - Akademija Sarajevo 10:5, utakmica za tre}e mjesto: Gusar - Akademija Sarajevo 8:9, utakmica za prvo mjesto: Jug CO - Cavtat 5:8. Utakmice su sudili Jakov Bla{kovi} i Mark Radovi}. Pliva~ka vaterpolo Akademija B nastupila je u sastavu: Milan Kozlina, Omer Omer~agi}, Haris Zeli}, Samir Isanovi}, Enid Kalabusi}, Adi Zor ni}, Ar min Me zit, Hamza Aganovi}, Dario Stjepanovi}, Adi Ha|i}, Marko Ninkov, Mehmedalija \ipa, Stefan Trapara, Faris Be~ovi}. Treneri: Ervin Babi} i Jasmin Kreki}.
Mi. D.

Caroline Wozniacki preokretom do trijumfa

prvi susret, a Novak je me~ dobio poslije osvojenog prvog seta koji je trajao 76 minuta, a koji je prvi reket svijeta osvojio sa 16:14 u tie-breaku. U konkurenciji teniserki, 21godi{njaDankinjaCarolineWo-

M

Po~ela {kola sporta u Zenici

Najmla|e uklju~iti
u sportske aktivnosti
nju u Sportsko-rekreacionom centru @eljezare Zenica oko 50 dje~aka i djevoj~ica, obavljena su po~etna testiranja svih kandidata. [kola ima za cilj da stvori uslove za pravilan tjelesni rast djece kao i blagovremeni razvoj motori~kih sposobnosti kroz sportsku aktivnost koju djeca sama izaberu. Program je prilago|en djeci svih uzrasta i dobi i bi}e realizovan od profesora tjelesnog odgoja i psihologa. [kola }e trajati do juna naredne godine.
Mi. D.

Na osnovu ~lana 75. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj: 10/04, 21/06 i 26/08), Saglasnosti ministra obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa za popunu upra`njenog radnog mjesta, broj: 11-38-22487-3-16/11 od 19.8.2011. god. {kolski odbori JU O[ „D`emaludin ^au{evi}”, JU O[ „Aleksa [anti}” i JU O[ „Fatima Guni}” Sarajevo, donijeli su odluku da raspi{u

europroNET Bosnia d.o.o., office@europronet.ba, www.europronet.ba Fra A.Zvizdovi}a 1, 71000 Sarajevo;Tel 033 941 000; Fax 033 213 200.

KONKURS/NATJE^AJ
za popunu upra`njenog radnog mjesta 1. SOCIJALNI RADNIK........ 1 izvr{ilac, na odre|eno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva i sedmi~nim rasporedom rada: - U JU O[ „D`emaludin ^au{evi}“ Sarajevo ...............................................................15 sati sedmi~no - U JU O[ „Aleksa [anti}“ Sarajevo.............................................................................15 sati sedmi~no - U JU O[ „Fatima Guni}“ Sarajevo.............................................................................10 sati sedmi~no USLOVI KONKURSA: Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa predvi|enih Zakonom, kandidati moraju ispunjavati uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Pedago{kim standardima i normativima za osnovno obrazovanje: - VSS ili VS (VII ili VI stepen) - diplomirani socijalni radnik ili socijalni radnik. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilo`e sljede}e dokumente: 1. kra}u biografiju, 2. diplomu kao dokaz stru~ne spreme, 3. izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 4. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 5. uvjerenje da za kandidata nije potvr|ena optu`nica kod op}inskog i kantonalnog suda (ne starije od 6 mjeseci). Osim originalnih dokumenata mogu se prilo`iti i od nadle`nih organa ovjerene kopije dokumenata. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja, a prijave sa dokazima dostaviti na adresu JU O[ „D`emaludin ^au{evi}“ Sarajevo, Prvomajska 24 ili li~no. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 022379 06 Mals Sarajevo, 25.8.2011. Op}inski sud u Sarajevu i to stru~na saradnica Ena Bahtijarevi}, odlu~uju}i u pravnoj stvari tu`itelja „EUROPRONET BOSNIA“ DOO SARAJEVO, Ul. fra An|ela Zvizdovi}a 1, zastupanog po Zahirovi} Zlatici, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enog „INNIG“ DOO Ul. Hamdije ]emerli}a 2/X, radi duga, v.s.p. 661,40 KM, 25.8.2011. godine, donio je

ra~une broj: IT4185/2-06 od 10.2.2006. godine, 4185/2-06 od 9.2.2006. godine, ER4185/3-06 od 13.3.2006. godine, ER4185/4-06 od 5.4.2006. godine, ER4185/5-06 od 8.5.2006. godine, ER4185/6-06 od 5.6.2006. godine, ER4185/7-06 od 6.7.2006. godine, ER4185/8-06 od 3.8.2006. godine, prema kojima tu`eni duguje tu`itelju iznos od 661,40 KM. Kako tu`eni, sve do dana podno{enja presude i pored pisane opomene, nije platio navedeni dug, niti je osporio prijem usluge i ra~una, to tu`itelj predla`e da sud donese presudu kao u izreci, a sve u skladu sa ~lanom 182. stav 1. Zakona o parni~nom postupku (Sl.novine FBiH, broj: 53/03,73/05 i 19/06), tj. predla`e dono{enje presude zbog propu{tanja. Sud je dostavio tu`enom tu`bu na odgovor i to putem oglasne plo~e suda i objavljivanjem oglasa u novinama. Ta vrsta dostave u skladu sa ~lanom 348.stav 3. i 4. ZPP-a se smatra urednom sa 18.6.2011. godine. Kako u ostavljenom roku tu`eni nije dostavio pisani odgovor na tu`bu, sud je donio, u smislu ~lana 182. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH, broj: 53/03,73/05 i 19/06), presudu zbog propu{tanja, kojom je usvojio tu`beni zahtjev. Odluka o tro{kovima temelji se na odredbama ~lana 386. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH, broj: 53/03,73/05 i 19/06) a isti se sastoje od takse na tu`bu u iznosu od 33,00 KM i takse na presudu u iznosu od 16,50 KM. STRU^NA SARADNICA Ena Bahtijarevi}, s.r. POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba, u smislu ~lana 183. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa ~lanom 329. istog Zakona. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u najmanje jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju na podru~ju FBiH i na oglasnoj plo~i Suda.

PRESUDU zbog propu{tanja
Nala`e se tu`enom da isplati tu`itelju iznos od 661,40 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos od 30,00 KM po~ev od 11.2.2006. g. - na iznos od 90,20 KM po~ev od 10.2.2006. g. - na iznos od 90,20 KM po~ev od 14.3.2006. g. - na iznos od 90,20 KM po~ev od 6.4.2006. g. - na iznos od 90,20 KM po~ev od 9.5.2006. g. - na iznos od 90,20 KM po~ev od 6.6.2006. g. - na iznos od 90,20 KM po~ev od 7.7.2006. g. - na iznos od 90,20 KM po~ev od 4.8.2006. g. do isplate, kao i da naknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 49,50 KM sve to u roku od 15 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obrazlo`enje Dana, 29.12.2006. godine, tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu radi naplate duga u iznosu od 661,40 KM. U tu`bi se navodi da su tu`itelj i tu`eni 1.12.2005. godine, na osnovu narud`be tu`enog broj: 4185 zaklju~ili ugovor o zakupu resursa „Europroneta Bosnia“ d.o.o. radi kori{tenja usluga internet-mre`e. Tu`itelj je za izvr{ene usluge tu`enom ispostavio

Reuters

Sarajevskoj Akademiji B tre}e mjesto

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

51

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. 07-19 08-16,30 07-19 07-19 07-19 07-16 07-19 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-16 08-15 08-16 08-16 07-17 08-16 08-16 07-17 07-17 07-17 07-17 08-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 subota 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07-14 07,30-15,30 07-14 07-20 08-15 08-15 08-18 08-18 08-18 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 nedjelja 09-19 09-20 -

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Zelene beretke 15 Sarajevo Trg solidarnosti 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo Bul. branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš 29. februara 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Javi} bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Musala 2 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Bosne Srebrne bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kladanj Patriotske lige 1 Banovi}i Banovi}i Lukavac Borisa Kidri}a bb Gra~anica M. Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H. kapet. Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Zgo{}anska 44 Maglaj S. Omerovi}a 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H. kapet. Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM namje{tene stanove, studentima, ^. Vila, trosoban, Grbavica, Vraca-trosoban. Mob. 065/294-840. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru. Tel. 033/204-706. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru povoljno na Ko{evskom. Tel. 061/145361. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru. Tel. 061/812-084. IZDAJEM namje{ten stan studenticama - u~enicama na Bjelavama-[ekerova. Tel. 062/220-516. IZDAJEM namje{ten stan u ul. Ispod Budakovi}a 5 A, studenticama. Mob. 061/161-333. IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan sa gara`om. tel. 061/812046. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Tel. 033/200-455. IZDAJEM ku}u u Centru. Mob. 062/337-925. IZDAJEM namje{ten stan u [vrakinom kod trolebuske stanice. Mob. 061/508-404. IZDAJEM jednoiposoban stan 5 sprat st. zgrada Breka. Mob: 061/906914. IZDAJEM poslovni prostor u Osijeku kod Ilid`e 150m2. Tel. 062/223-710. IZDAJEM jednosoban stan 40m2, povoljno, Aerodromsko naselje, ul. Akifa [eremeta. mob. 061/897-959. IZDAJEM pos. prostor 17,5m2, Stari Grad, Austrijski trg, pogodan za sve namjene. Mob. 061/906-914. IZDAJEM poslovni prostor 47m2 plus galerija, pogodan za vi{e namjena, u Hrasnom, ul. Azize [a}irbegovi} bb (blizu Robota). Tel. 033/202-590 i Mob. 061/157-677. IZDAJEM 2,4,6 krvetne apartmane u Podgori. Tel. 00385 21 625-065. IZDAJEM poslovni prostor, plato Skenderija, 8,50m2. Mob. 061/480207. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko {ev skom brdu. Ci je na sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. ZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. IZDAJEM dvosoban stan na Grbavici i dvoiposoban u centru. Mob. 061/812-046. IZDAJEM stan u ku}i zaseban ulaz. Mob: 061/410-723. IZDAJEM dvosoban stan Novo Sarajevo kvadrant dugoro~no ozbiljnoj osobi. Mogu}a prodaja. Mob: 061/701128. IZDAJEM stan Dobrinja I kod Ferex pumpe jednosoban. Mob: 061-410723. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466-341, 062/823-739. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. JEDNOSOBAN, renoviran stan, Hrasno, par. grijanje, na 10 mjeseci. Tel. 655-264, 062/366-076. IZDAJEM dvosoban stan, Ko{evsko brdo, centar, useljiv odmah. Mob. 061/387-571. IZDAJEM ~etverosoban namje{ten stan, Kranj~evi}eva, kod Holidejina. Tel. 445-371, iza 15 sati. IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru, Te{anjska. tel. 061/273-995. IZDAJEM ili prodajem gara`u na Pofali}ima. Tel. 061/497-592. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226-493. IZDAJEM poslovni prostor 150 m2 Alipa{ino polje na „B“ fazi ul. Trg Zavnobiha br. 21. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, ci je na 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. MANJA, lijepo namje{tena soba, kupatilo, strogi centar, zaseban ulaz, samcu, studentu. Mob. 061/217-897. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. NAMJE[TEN stan 50m2, Ferhadija. Tel. 204-086. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZDAJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZDAJEM gara`u, Marindvor-Centar. Mob. 062/253-712. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem na mje {te ne sta no ve, Sa ra je vo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM stan 60m2, Skenderija, p. ku}a, 2 sprat, stan na Breci 59m2, 2 sprat. Mob. 061/573-640. IZ DA JEM pos. pros tor Cen tar125m2, 76m2 i 100m2. Mob. 061/573640. IZDAJEM pos. prostor 190m2, kod Porodili{ta, sa vi{e parking mjesta. Mob. 062/959-129. IZDAJEM dvosoban stan, 4 sprat, H. Orlovi}, namje{ten. Mob. 062/959129. NA novoj Breci, S. Pa{ali}a, luksuzno opre mljen dvo so ban stan. Mob. 062/959-129. DOBRINJA, M. Krle`e, luksuzno opremljen stan. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan 59m2, Vrazova, namje{ten. Mob. 062/959-129. IZDAJEM stan 55m2, namje{ten, D. Malta, Bugojanska. Mob. 062/959129. IZDAJEM luksuzno opremljen stan, K. Boraha, dvoeta`ni, 100m2. Mob. 062/959-129. IZDAJEM dvosoban stan, S. Grad, Logavina, do policijske stanice. Mob. 062/959-129. IZDAJEM ku}u, ul. Borak-Kova~i}i, dvoeta`ni, 120m2, povoljno. Mob. 062/959-129. IZDAJEM ku}u na Vrelu bosne, dvoeta`na 160m2+dvori{te+dje~ije igrali{te. Mob. 062/959-129. IZDAJEM ku}u, A. Hangija, dvoeta`na, 120m2, dvori{te+gara`a. Mob. 062/959-129. IZDAJEM pos. prostor 100m2, Pejton, pogodno za ordinacije, kancelarije, trgovinu. Mob. 062/959-129.

srijeda, 7. septembar 2011. godine
IZDAJEM pos. prostor 33m2, B. \ur|eva, VP, 650 KM. Mob. 062/959129. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, ^engi} Vila. Mob. 061/547-716. IZDAJEM dvosoban stan 74m2 luksu zno na mje {ten, s.B.Ba {a gi}a 500KM. Tel. 061/177-610. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 061/200-864. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. NAMJE[TENA garsonjera, mo`e i bra~nom paru. Mob. 061/358-772. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544.

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM gara`u 14 m2 Nade`de Petrovi}a 10. Tel: 061/897-959. VELE[I]I, novogradnja, 66m2-5 sprat i ^. Vi la 54m2, VP. Mob. 061/079-751. MULAMUSTAFE Ba{eskije 109m2, 3 sprat, 2.000 KM/m2. Mob. 061/079751. GRBAVICA 53m2, 3 sprat, 47m2 na VP. Mob. 062/156-882. ALIPA[IANA ul. 66m2, 2 sprat, plin u stanu, sa samom po~etku ulice. Mob. 062/156-882. AZIZE [. 50m2, 15 sprat i Trg heroja< 36m2, 9 sprat. Mob. 061/079-751. PRODAJEM stan 100m2, u Papagajci, Penthaus. Mob. 061/558-932. PRODAJEM stan 54m2, ^engi} vila. Mob. 061/558-932. KU]E: Vasin han, Vratnik kod Hendek d`amije, Podlugovi, Ilid`a, Mostarsko raskr{}e, vikend ku}e: Pale: Potoci, G. Pribanj, Kriva}e. Mob. 061/375-787. HRASNO: 29, 38m2, Pofali}i 40m2, Dobrinja 53, 64, 88m2, N. Sarajevo 32m2, Ko{evsko brdo 28m2, Alipa{ino polje 53, 64m2, Grbavica 73, 131m2, Isto~no Sarajevo 47m2. Mob. 0661/488-818. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik Pazari}. Tel: 417-089. PRODAJEM dvosoban stan 55 m2 na Ko{evskom brdu kod {kole, cijena 1.650,00 KM po m2. Tel. 061/571-129. PRODAJEM 8+2 dunuma zemlje pogodne za gradnju na Poljinama. Tel. 066/669-696. TROSOBAN stan 74m2, na Grbavici kod mosta ARS Evi, 14 sprat, 1.800 KM/m2. Mob. 061/080-257, od 18-20 sati. TROSOBAN renoviran stan 72m2, kod Socijalnog. Mob. 063/327-456. ILID@A-Plandi{te, objekat P+1+P 150m2, ba{ta 150m2, kod nove d`amije, uredni papiri, 1/1. Mob. 062/319563. BOSANSKA ku}a, Stari Grad, Logavina, sa urednim papirima. Mob. 061/745-982. U RA KO VI CI, vi kend ku}a na sprat+ljetna ku}a, pogodno za stanovanje i novogradnju. Mob. 061/213278. PRODAJEM povoljno ku}u naselje Bare ul. Abdurahmana PRODAJEM pos. prostor 14m2, opremljen Ciglane, p. prostor 86m2, Skenderija, 1 sprat, opremljen. Mob. 061/573-640. PRODAJEM vikend ku}u Jablani~ko jezero 330m2, opremljena, cijena povoljna, ku}a ^elebi}i 476m2, opremljena. Mob. 061/573-640. PRODAJEM gra|. zemlji{te u Rakovici pored puta 9.970m2, voda, struja na zemlji, 1/1. Mob. 061/573-640. PRODAJEM apartman u Neumu 44m2, eta`irano, na samoj pla`i apartman 46m2, II zona, opremljen, 120 m od mora, mo`e zamjena za Sarajevo, uz doplatu. Mob. 061/573-640. PRODAJEM parcelu na Vla{i}u, uz put, sa dozvolom za stam. pos. objekat, stan u N. Travniku 92m2 i pos. prostor u N. Travniku 47m2, centar. Mob. 061/573-640. PRODAJEM stan 50m2, Vogo{}a, centar, ku}u u Otesu pored d`amije 450m2 + 300m2 oku}nice, 1/1, povoljno. Mob. 061/573-640. DVA dunuma vo}njaka uz sami put, Sar. Ilija{, Male{i}i, prilaz, voda, struja, doz. gradnja. Mob. 061/217897. GRBAVICA-[OPING, troiposoban stan 85m2/2000KM (renoviran) sa gara`om. Tel. 033/617-742, 061/964797. STARI Grad kod Op}ine 72 m2/I i 40 m2 na istom spratu adaptirano po 3.000KM. gornje ciglane dvoeta`ni 73 m2 trosoban sre|en 2.300 KM.ko{evsko ul. Nusreta Si{i}a 69m2/p+balkon, trosoban stanje odli~no po 1.800 KM/m2. Tel: 061/269-835.

ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi grad RS. Tel. 065/674417, 052/753-292. DOBRINJA IV, mijenjam stan 89m2 I sprat za manji u Sarajevu, ku}u/stan u Novom Travniku ili prodajem. Mob. 061/381-918. MI JE NJAM stan 120m2+ pp 60m2+gara`a+200m2 ba{~a Sarajevo Kova~i}i za Beograd. Tel: 061-866143 i 033-646-812. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM - prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM staru bosansku ku}u na sprat, Ba{~ar{ija, Telali 15, kod Vije}nice, za odgovaraju}i stan, mo`e i prodaja. Mob. 062/656-270. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM u centru stan 70m2, II kat za dva od go va ra ju}a. Tel. 070210971. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892323.

IZDAJEM dvosoban komforan stan, studenticama, Ul. bolni~ka. Tel. 214785. IZDAJEM namje{ten dvosoban renoviran stan, Hrasno, na du`i period. Tel. 655-264, 062/366-076. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, centar. Mob. 061/517-468. IZDAJEM stan 40m2+balkon, garsonjera 30m2, Ko{evsko brdo. Mob. 062/226-665. IZDAJEM sobu studentici, strogi centar, odli~ni uslovi. Tel. 222-615. IZDAJEM jednosoban stan, grijanje. Tel. 203-761. JEDNOKREVETNA soba studentu (mu{karcu), blizina med. i gra|. fakulteta, nova Breka. Tel. 443-282, 062/147-525. POSLOVNI prostor 18m2 u Papagaj ci, iz da jem-pro da jem. Mob. 062/139-054. IZDAJEM jednosoban stan, studenticama, iznad Muzi~ke {kole. Mob. 061/390-826. SOBA u centru, cen. grij. mogu i dvije djevojke. Tel. 200-564. IZDAJEM garsonjeru namje{tenu Ali fa ko vac. Tel: 033/238-142 i 061/809-763. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, Socijalno. Mob. 062/943-021, 659.-895. GRBAVI^KA, kod [umarskog fak. namje{tena soba, cen. grij. kabl. studentima, sve uklju~eno u cijenu 150 KM. Mob. 062/436-603. IZDAJEM sobu blizu med. i gra|. fakulteta. Tel. 205-396. IZDAJEM gara`u na Grbavici kod Doma zdravlja. tel. 061/158-507. IZDAJEM ~etverosoban i dva ve}a dvosobna stana na Vratniku sve namje{teno. Tel. 061/016-605. IZDAJEM studentima sobu sa upotrebom kuhinje, kupatila, stogi centar grada. Tel. 207-232. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, blizu med. fakulteta. Mob. 061/100437. IZDAJEM dvosoban stan, Hrasno, studenticama. Tel. 643-515. TROSOBAN stan, studentima, kod FDS. Tel. 654-385. IZDAJEM dvosoban stan, studenticama. Tel. 643-515. IZDAJEM garsonjeru studentici kod Doma Ljubica Ivezi}, Bjelave. Tel. 212-814. NAMJE[TENE jednokrevetne i dvokrevetna soba za studente, Ul. Olovska. Mob. 062/878-502. IZDAJEMO dvosoban stan u naselju “Park“; dvije sobe, kuhinja, kupatilo, centralno grijanje, telefon,TV-internet. Preferiramo studentice, blizina Arhitektonsko - gradjevinskog, Medicinskog i Stomatolo{kog fakulteta. Tel. 061/130 995. IZDAJEM frizerski salon opremljen u Sokolovi} Koloniji. Tel. 062/723-249. IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan u centru sa gara`om. Tel. 061/812-046. IZDAJEM tri poslovna prostora Papagajka. Tel: 535-165 i 061/141-676. IZDAJEM stan 110m2, M.M. Ba{eskije br. 9. Mob. 061/826-550. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina studentskog Kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293. IZDAJEM namje{ten stan 50m2, Ferhadija. Mob. 061/375-168. IZDAJEM tri poslovna propstora u Papagajci po 20m2. Tel. 535-165. IZDAJEM garsonjeru namje{tenu, ima plin, Ohridska br. 3 A Novo Sarajevo. Tel. 033/443-620. IZDAJEM trosoban stan u Bu}a potoku ozbiljnoj porodici na du`i vremenski period, cijena po dogovoru. Tel. 062/251-589, 033/213-309.

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. AGENCIJI potrebno vi{e nekretnina u Sarajevu, kupujemo ili posredujemo uz proviziju 3%. Tel. 033/654-793. POTREBNO vi{e stanova i ku}a za pro da ju i iznaj mlji va nje. Mob. 061/573-640. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi, opremljenih i praznih za iznajmljivanje za poznate klijente. Tel. 062/677-488. POTREBNO vi{e stanova za izdavanje poznatim klijentima, agenciji Sigenx. Mob. 062/959-129. STUDENT tra`i cimera (zasebna soba) kod Islamskog fakulteta. 061/ 958-368. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

PRODAJA
PRODAJEM-izdajem prostor 50m2, u zgradi, prizemlje, uz cestu, ZK uredan, cijena povoljna, po dolasku u prostor dogovor, gornje Ciglane. Mob. 061/357-786.

PRODAJEM poslovni prostor — apartman, Sutomore, 100m od mora. Mo`e i zamjena za stan — poslovni prostor u Sarajevu. Tel. 0038761 202-213.

PONUDA
IZDAJEM dvosoban stan, novo i namje{teno, internet, familiji ili 2 studenta, Pionirska dolina. Mob. 062/812-845. U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan. Dvije jednokrevetne i soba dnevni boravak, TV, kuhinja, centralno grijanje, zaseban ulaz. pogodno za studente medicine i gra|evine. Mob. 061/252-782. KOMFORNA garsonjera, za jednu ili dvije osobe, namje{tena, plin, telef. dvo ri {te, par king pros tor. Mob. 061/869-396. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, dvijema studenticama, Vogo{}a. Mob. 061/724-574. IZDAJEM dvosoban konforan, namje{ten stan na Marin Dvoru, eta`no grijaanje. Tel. 033/200-902, 033/208471. IZDAJEM ili prodajem, povoljno dvosoban konforan stan na du`i rok, namje{ten, II sprat, Hrasno. Tel. 061/ 55 00 48. NA BA[^AR[IJI kod taxi {tanda povoljno izdajem poslovni prostor 30 m2. Tel: 061/745-525.

PRODAJEM stan u centru 89m2, I sprat, ul. Mehmeda Spahe 8. Tel. 061/229-086.

PRODAJEM hitno ku}u, prizemlje+sprat+potkrovlje+450m2 ba{te, urbanis. saglasnost, gra|. dozvola, Ul. Abdurahmana Muharemije, Bare, 70.000 KM. Mob. 061/552-163. GARA@A 12m2, Kranj~evi}eva, preko puta Holiday Inna, novogradnja, vl. 1/1, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-396. PRODAJEM stan u Ul. Branilaca Sarajeva i stan u Ul. Kranj~evi}a. Mob. 066/201-411. PRODAJEM stan u Pofali}ima, blizu tramvajske, I sprat, 60m2. Mob. 061/201-411. STARI Grad, Gazin han, ku}a 80m2, ba{ta 1300m2, sve 1/1, cijena 70.000 eura. Tel. 0033670235267, e-mail:nermina,fazlic@hotmail.fr PRODAJEM trosoban stan 72m2, Bjelave - [ekerova 36, emil. bjelave36@hotmail.com Tel. 208-471.

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
PRODAJA

MALI OGLASI
PRODAJEM devastiranu ku}u ili mijenjam za Beograd ili Banja Luku. Mob. 065/185-108. STAN 71m2 na Mejta{u, centar. Mob. 061/251-367. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145-122. PRODAJEM stan 60m2, povoljno, dva balkona. Mob. 066/843-158. KU]A useljiva, 200m2 u Busova}i, sa ze mlji {tem, 30.000 eura. Mob. 061/176-730. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. POVOLJNO, bez posrednika, prodajem u strogom centru stan 90m2+terasa 30m2, 5 sprat, bez lifta. Mob. 061/908-575. STAM BE NO - po slo vni obje kat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na Ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321-760. STAN 80m2, S. Grad, gara`a, pogodan za kancelarije, stara austrijska gradnja. Tel. 441-879, od 16 sati. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji - Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. Tel. 033/447-095. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net PRODAJEM manju ku~u, 150m2 oku~nice, blizu centra. Mob. 061/358772. RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. Tel. 447-940. PRO DA JEM dvo ipo so ban stan 74m2, Doma armije, ul. Branilaca Sarajeva i dvoiposoban stan 67m2, Dolac Malt. Tel. 445-371, iza 15 sati PRODAJEM ~etverosoban stan u Titovoj ulici. Tel: 061/548.-278. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM trosoban stan 76m2, Grbavica I, ul. Dervi{a Numi}a br. 1. Mob. 062/227-192. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93m2. Tel. 062/633-248, 00387 011 2546 339. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501-515. TROSOBAN stan 79m2, na Ilid`i kod Pejtona, useljiv. Mob. 061/101950. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Tel. 665-966 i 061/199-845. STAN 38m2+balkon, cen. grij. A. Lipa, Hrasno. Mob. 061/838-055. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375-733. PRODAJEM motel na Jablani~kom jezeru. Mob. 061/243-923. PRODAJEM dvije devasirane ku}e na 1.100m2 na Gazinom hanu. Mob. 061/243-923. PRODAJEM ku}u u centru, ul. Patriotske lige. Mob. 061/243-923. PRODAJEM ku}u u Starom gradu, 250m2 + 200m2 par king. Mob. 061/243-923. PRODAJEM 2.500m2, (2,5 dunuma) kvalitetnog zemlji{ta na Kobilja~i — Rakovica. Tel. 033/616-787. PRODAJEM idealnu lokaciju za vikendicu, 650m2 u Miljevi}ima, sva infrastruktura, papiri uredni, cijena po dogovoru. Tel. 066/616-597 ili 057/343015. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRODAJEM ku}u s ba{tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM Fiat punto grande 1,4, 2010. goddina, full oprema. Tel. 061/158-507. PRODAJEM Opel 1990, godina, registrovan do VIII.2011. cijena po dogovoru. Mob. 061/892-969. PRODAJEM Alfa Romeo 146 Twinspark 2000 godina, srebreni metalik, neregistrovan. Mob. 061/210-700. PRODAJEM [kodu feliciju 1.6, 1997. god, pre {la 90.000 km, ci je na 3.500KM. Tel. 061/190-255. D@ETA 1,6B, 1986. godina, kao nova, registrovana do 23.6.2012 godine, samo 47.000 KM, nove ljetne i zimske gume, akumulator, auspuh, zup~asti remen, 3.200KM. Mob. 062/254-859. PRODAJEM Reno 4, Gtl, 1991. godina, registrovan, cijena 1.000 KM, ispravan. Mob. 062/210-128. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317923. PRODAJEM Passat 1.9 TDI, 2006. godina 11 mjesec, u odli~nom stanju, tek registrovan, cijena 11.000 eura. Mob. 061/161-333. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. ALFA 156 sw, 1.9 JTD dizel, registrovana pr. 10.2002, kupljena u PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2.800KM. Tel. 033/537-949. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385 99 8304357. MOTOCIKL 125ccm Chopper 15 ks nov, marke Hyosung, uvezen iz AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. PRODAJEM za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 531-996, 062/693-470. GOLF 2 benzin, 1986. registrovan, 2.600 KM. Mob. 061/130-348. RENO 5, 86. god. u voznom stanju, registrovan do 10/2011, 1.300 KM. Mob. 062/921-796. KAMION korpa 12m, Iveco 35-10, god. pr. 99. plava. Tel. 553-865, 0617895-017. PEUGEOT 406, HDI 20/90 ks, 2000 god. limuzina. Mob. 0617817-690. PRO DA JEM mo to cikl 125 ccm CHOP PER 15 KS nov, mar ke Hyosung, uvezen iz Austrije, ocarinjen pla}en 3000 Eura prodaje se povoljno za samo 3.500 KM. Mob. 061/956 845.

53

PRODAJEM ku}u sa prate}im objektima, Sedrenik, sa ukupno 2.500m2 oku}nice, ba{te, vo}njaka, ju`na strana, cijena povoljna. Zvati petkom, 061/144-607. PRODAJEM na Poljinama 3 dunuma zemlje sa kompletnom infrastrukturom i gra|evinskom dozvolom. Tel. 00387 63 611-856. MARIJIN dvor, ul. V. Peri}a 2/3, trosoban sa trpezariom i dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan, cijena po dogovoru. Mob. 062/254-859. PRODAJEM vikend - ku}u u Resniku kod Pazari}a, Ul. Resnik 50, struja, voda, oku}nica, pored glavnog puta. Tel. 061/224-704. CRNA GORA \enovi}i stanovi od 2060m2, 100 metara od mora, uknji`eni, cijena od 1000 eura/m2. Tel. 061/205-235. CENTAR strogi 72m2, II sprat, trosoban, Ul. Buka. tel. 061/205-235. CENTAR strogi Kemal begova 96m2, I sprat, luksuzno adaptiran, 2 kupatila, balkon, sve novo. Tel. 061/205235. PRODAJEM stan 86m2, usseljen pred rat, obnovljen, naselje Kova~i}i. Tel. 810-132. CEN TAR — Dal ma tin ska, stan 121m2/2.500KM, VP, mogu}a kombinacija stambeno — poslovna. Tel. 033/221-533. CENTAR strogi 40m2, jednoiposoban exstra sre|en, Ul. Tina Ujevi}a. tel. 061/205-235. MARIJIN Dvor 100m2, Ul. Valtera Peri}a, potkrovlje useljivo, IV sprat, 75.000 eura. tel. 061/205-235. CENTAR kod Lovca, Petrakijina 106m2, II sprat, odli~an. Tel. 061/205235. [OPING `uti neboderi 80m2 + gara`a 8000 eura. Tel. 061/205-235. MARIJIN DVOR, Ul. Kotromani~eva 116m2, II sprat + 2 parking mjesta, 230.000KM. Tel. 061/205-235. LUKAVICA — Tilava vikendica 70m2 + 1400m2 oku}nice, struja, voda, asfalt, 35.000KM. Tel. 061/205-235. KISELJAK Lepenica vikendica 70m2 + 1400m2 oku}nice + bazen + ljetnikovac exstra stanje, 30.000 eura. Tel. 061/205-235. ALEJA LIPA Hrasno 53m2 renoviran 106.000KM. Tel. 061/205-235. BJELA[NICA adaptiran 40m2, I sprat, odli~an, povoljno. Tel. 061/205235. ^ENGI] VILA Grada~a~ka 34m2, IV sprat, 30.000 eura. tel. 061/205-235. PRODAJEM na Vracama Avde Smajlovi}a 67 m2 I sprat trosoban, odli~no stanje + gara`a. Mob: 061/205-235. PRODAJEM Ko{evsko Brdo, 54 m2 dvoiposoban prizemlje, novija 26 zgrada. Tel: 061-205-235. PRODAJEM poslovni prostor od 400 m2 i 190 m2 na Dobrinji. Mob: 061/968-986. STAN centar, ul. Marcela [najdera, 76m2, dvoeta`ni. Mob. 061/299-911. PRODAJEM vikend imanje, 2 dunuma vo}njaka i ba{te, nova ku}a 10x8, 2 gara`e zidane, cijena po vi|enju i dogovoru. Tel. 061/352-112. PRODAJEM pos. prostor 65m2, pogodan za stoma. ljekars. ordinacije, kan ce la ri je, sto gi cen tar. Mob. 061/344-365. DVOIPOSOBAN stan 74m2, B. Sarajeva, kod Doma armije. Tel. 445371, iza 15 sati. POSLOVNI prostor, centar, 150m2, 180m2, 40m2. Mob. 061/299-911. GRA\EVIN SKO ze mlji {te od 1.800m2 do 5.000m2. Mob. 061/299911. STAN, Ko{evsko brdo, 53m2, VI kat. Mob. 061/299-911. STANOVI, ul. Mar{ala Tita, 121m2, 147m2 i 123m2. Mob. 061/299-911. STAN, centar, ul. Patriotske lige, 66m2, IV kat. Mob. 061/299-911.

KU]A, Stari grad, Kova~i, 150m2, ga ra`a na 300m2 pla ca. Mob. 061/299-911. STAN centar, 57m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, centar, 76m2, II kat, Alipa{ina ulica. Mob. 061/299-911. KU]U duplex s oku}nicom, centar. Mob. 062/994-613. STAN Grbavica, 96m2, troiposoban, I kat. Mob. 061/299-911. STAN centar, ^obanija, 84m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, Ciglane, 60m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN, Ciglane, 79m2. Mob. 061/299911. PRODAJEM stan 54m2 kod pivare, ul. Franjeva~ka 15, cijena 140.000 KM. Mob. 061/986-629. PRODAJEM poslovni prostori od 400 m2 i 190 m2 na Dobrinji iza pijace. Tel: 061/968-986. PRODAJEM trosoban stan na Marijin Dvoru dva kupatila, dva balkona drugi sprat. Mob: 061/968-986. PRODAJEM dvosoban stan 51+6m2 lo|a, centar, Zvjezda B — PRODAJEM trosoban stan na Donjim Ciglanama, 106m2, cijena 270.000 KM. Tel. 033/665-256. PRODAJEM stan na Marijin Dvoru 69 m2 prvi sprat, plin, 2750 KM/m2 mo`e zamjena za Vi{njik Bjelave. Tel: 061-211-303.¸ PRODAJEM vikendicu u Rakovici — Kakrinje, dunum i 700m2, mo`e i zamjena za stan. Mob. 061/169-900. STAN 65m2, (dnevni boravak, dvije sobe, kuhinja, trpezarija, WC, ostava, balkon, Stari Grad, Ul. Glo|ina. PRODAJEM staru bosansku ku}u na sprat, sa dvori{tem, kod Vije}nice, Ul. Telali 15, 95.000 KM, mo`e i zamjena za stan. Mob. 062/656-270. PRODAJEM stan u ul. Kralja Tvrtka br. 14/3, 77m2, cijena 200.000 KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM adaptiran jednosoban stan, 40m2, ul. Pofali}ka (kod FDS). Tel. 065/294-840. PRODAJEM poslovni prostor 70m2 kod studentskih domova na Bjelavama. tel. 061/911-324. PRODAJEM zemlji{te 2100 m2 sa svim prikju~cima pored ceste Faleti}i. Tel: 033/200-829. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. tel. 061/199-845, 665-845. PRODAJEM na Ni{i}ima dvije parcele u crnogori~noj {umi idealno za odmor dobar prilaz, struja, voda. Tel. 061/169-863. PRODAJEM dvosoban konforan stan u Ul. Grbavi~ka 56/4, 54m2, cijena 2000KM/m2. Tel. 061/528-169, 646-281. PRODAJEM trosoban stan 90m2, strogi centar, kod alipa{ine d`amije. Mob. 061/183-171. PRODAJEM dvosoban komforan stan u centru Vogo{}e, cijena povoljna, bez posrednika. Mob. 061/101969. CENTAR 70 m2 drugi sprat renoviran 1800 KM/m2. Tel: 065/365-160. CENTAR Skenderija ku}a oku}nica ek stra lo ka ci ja 120.00 KM. Tel. 065/361/160 DVOIPOSOBAN stan 72 m2 na Dobrinji. Tel: 061/501-417. STAN 55m2, Dolac malta, M. Maruli}a, dvosoban, VP, pa. grij. balkon, 103.000 KM. Mob. 066/230-748. PRODAJEM gara`u povoljno na Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel. 061/897-459. KU]A, P+S, Vrbanju{a 106, 130.000 eura. Mob. 062/139-054. ALIPA[INOV-C faza: 77m2 sa dvije spava}e sobe i 2 balkona, jednom spava}om sobom, balkon, povoljno. Mob. 061/072-845, 063/556-886. VIKEND ku}a devastirana, Trnovo, 1000m2 zemlje. Mob. 061/200-699.

VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600 -111. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677080. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122.

OSTALO
PRODAJEM ugostiteljski {ank (kafi}, restoran). Mob. 061/173-835. PRODAJEM pe} Beko pod garancijom pola plin, pola struja, rerna sa ventilatorom. Tel. 061/224-704. PRODAJEM u pola cijene Bajerove trakice za mjerenje {e}era u krvi. Mob. 063/190-935. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, du ga dla ka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. PRODAJEM kozmetiku Gilete, Nivea, Sensodin, {amponi [ulder. Tel. 061/323-906. PRODAJEM certifikate za otkup stanova isplata odmah. Tel. 061/140521, 066/003-691. PRODAJEM 200m2 hrastovog drveta, mo`e za ogrev ili izrada hrastovog kolja, cijena na panju 30KM, lokacija Reljevo. Tel. 057/343-015 ili 066/616-597. PRODAJEM grobno mjesto na katoli~koj parceli u Barama. tel. 204086. PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovniom prostoru. Mob. 061/243-891. OVOGODI[NJE kvalitetno pitomo sijeno, presovano u bale po 20 kg, za{ti}eno pod krovom, cijena povoljna. Mob. 057/482-150. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Mob. 061/515-235. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde. Tel. 061/145-843. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138855.

NAMJE[TAJ
PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje - stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285076. PRODAJEM trosjed, dvosjed i fotelju (crna eko ko`a u kombinaciji sa drvetom). Tel. 061/159-875. HITNO prodajem komplet namje{taj dvosobnog stana, dnevni boravak, spava}u sobu, kuhinju, mo`e se pogledati od 18 do 20 sati. Tel. 033/521-187. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624560.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. GRIJA^ i relej, zub~asti i ilinasti remen, filter goriva i dr. originalni dijelovi Golf I/D. Tel. 619-184, 061/449822. PRODAJEM ma{inu za su|e Gorenje, 150 KM. Mob. 061/080-257. PRODAJEM zamrziva~ ladi~ar i ve{ ma{inu Gorenje, upotrebljavana, ispravna. Mob. 061/350-156. PRODAJEM foto aparat Nikon FG uz dodatke. Tel. 033/646-281.

VOZILA
LAN DRO VER,du gi ben zi nac u odli~nom stanju, 1973. godina, gara`iran, cijena 15.000 KM, sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483-561.

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
OSTALO
PRODAJEM crne ko`ne hla~e za vo`nju motora, br. 44. Mob. 061/906914. PRODAJEM crnu ko`nu jaknu br. 42, exstra model za mlade, role profe si onal ne, ve li~ina 44-46. Mob. 061/906-914. PRODAJEM bijelu ko`nu garnituru Dalas, 1.200 KM. Tel. 0038763191201. PRODAJEM ormane, vitrine, razhladne police, metalne, vage, kase Oliveti, reno. Mob. 061/958-001. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651556. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. CIRKULAR (`eljezne nogare-bicikl (mu{ki i `enski rog). Mob. 061/337782. PRODAJEM dje~iji motor na akumulator, veoma malo kori{ten, pla}en 400KM za 150 KM. Mob. 061/243891. RADIJATORE aluminiske po rebru, 10 KM. Mob. 062/458-313. PRODAJEM Chicco set — kolica, nosiljku, sjedalicu za auto sa raznom opremom i kreveti}. Mob. 062/570826. PRODAJEM plinsku bocu butan 10kg i 30kg ve}u. tel. 033/641-362. PRODAJEM nove strojeve za {ivanje marke Brother. Tel. 063/347-852. PRINT ma{ina rodin Solvent 6184 A {irina {tampe 180 cm. Tel. 553-865, 061/895-017. PRODAJEM radnu/tehni~ku stolicu, povoljno. Mob. 0617926-041. PRODAJEM set ameri~kih kofera (manjih) jeftino. Tel., 062/296-347. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate Braun. Mob. 061/323-906. PRODAJEM pelene za odrasle, velike br. 3. Mob. 061/364-663. SOBNA vrata 3 kom, prozori s vakumiranim (termo) staklom 5 kom, cijena po dogovoru. Mob. 061/869396. PRODAJEM svje`a ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom/9 KM. Tel. 061/245-901. PRODAJEM crijep, jeftino. Mob. 065/696-132. PRODAJEM dje~ija kolica, Talijanska nova, Peg-Perego. Tel. 660-939, 063/876-419. PRODAJEM 2 orginal vilerova goblena zima i prolje}e. Tel. 660-939, 063/876-419. OKO 1.500 CD -ova kvalitetnih evergrin muzike i ostale, vrlo povoljno. Tel. 447-825, 061/335-327. VEOMA povoljno prodajem o~uvanu i novu gardarobu: 1KM, 2KM, 5KM, 10 KM i 20 KM (novo - sa{iveno), br. 46 - 44. Mob. 061/233-913. SPECIJALNI tanjir za rezanje sira sa no`em, sobna antena. Tel. 062/104951. PRODAJEM filandendron, {efleru, palma, fikus, pogodno za poslovne prostore. Tel. 033/657-914. PRODAJEM drva bukova cijepana - 65 KM, drveni ugalj Kreka 110 KM. Tel. 061/159-904. KUPUJEM deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku obaveznice ratne od{tete. Mob: 061/526-918. KUPUJEM {kolske ud`benike za osnovne (devetogodi{nje) {kole i srednje {kole. Mob. 061/533-792. KUPUJEM dionice, obveznice, staru deviznu {tednju, certifikate, ratnu od{tetu iz FBiH, isplata odmah. Mob. 066/969-370. KUPUJEM dionice, obveznice, staru deviznu {tednju, certifikate, ratnu od{tetu iz FBiH i RS, isplata odmah. Mob. 061/279-971. KUPUJEM malu tu~anu {amotiranu polovnu pe}icu. Mob. 061/719-714, 066/169-570. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906. KUPUJEMO 100% najbolje pla}amo staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice svih firmi, fondova isplata i dolazak na adresu odmah. Tel. 063/595-640. KUPUJEM staru deviznu {tednju i ratne {tete iz Federacije i RS. Tel. 061/140-521, 066/003-691. KUPUJEM i prodajem certifikate, dionice, strau deviznu {tednju i obveznice ratne od{tete iz FBiH i RS, isplata odmah. Tel. 062/358-344. KUPUJEM deviznu {tednju, ratnu od{tetu i dionice firmi, fondova FBiH i RS najbolje pla}am, isplata i dolazak odmah. Tel. 062/788-739. KUPUJEM deviznu {tednju obveznice dionice ratna od{teta ispalta i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Mob: 063/351-572. KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505 i 061/214-405. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM umjetni~ke slike starih slikara, ulje, akvarel, pastel. Mob. 062/969-693. AGENCIJA za nekretnine Sigenx kupuje stanove u Sarajevu, uz proviziju od 3%. Mob. 061/170-254. KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah, u FBiH i RS. Mob. 061/517-897. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, obveznice, certifikate iz FBiH i RS, isplata odmah. Mob. 061/375-634. KUPUJEM akcije - obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553-640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vez. Tel. 061/159-507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati. MOLER Dino, jednosoban stan 200 KM sa pripremom zidova, bijelo ili u bojama, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. Popust za {ehidsku porodicu. INSTRUIRAM matematiku za sve {kole i fakultete. Mob. 061/800-259. SERVIS Zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248. TELEFONIKO popravlja stare, nove, be`i~ne telefoni i izrada telefonskih instalacija. Tel. 033/233-880 i 061/141676. INSTRUKCIJE iz matematike, za sve {kole, fakultete, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472, 062/391-715. PARKETAR, postavlja, brusi, lakira parkete, {ipod, postavlja laminat. Mob. 062/177-796. VODOINSTALATER sa 30 godina iskus tva vr{i oprav ke sa ni tar nih ure|aja, instalacija i pro~epljenja. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. MOLERI profesionalci, nude usluge gletovanja, stolarija, tapete. Ozbiljni pozivi 061/219-768, 456-979. MAJSTOR povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj kuhinje, radi selidbe. Tel. 061/202-840. RADIM sve vrste molersko farbarske i druge poslove. Tel: 061-382-219. SERVI SI RA NJE i umre`ava nje ra~una ra, in sta la ci ja, win dowsa, ~i{}enje od virusa. Tel. 062/654-140. INSTRUIRAM matematiku, prvi ~as besplatan, dipl. ing. elektrotehnike. Mob. 061/571-361. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359500. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. PREVOZ putnika za Neum, Makarsku i druge relacije, sa klimatiziranim autom do 6 osoba. Mob. 063/943-445. INSTRUKCIJE iz matematike za osnovce i srednjo{kolce, 30. god. iskustva. Garantujem uspjeh. primam u~enike za popravni ispit, 20 KM dvo~as, za grupe do 5 u~enika dvo~as 8 KM. Tel. 070/207-261, 061/511-149. DAJEM instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Mob. 061/914-014, 204-453. PREKUCAVAM sve vrste radova na kom pju te ru brzo i ta~no. Mob. 062/141-611, 062/807-514. MOLERSKO farbarski radove radim sve i druge poslove. Tel: 061/382-219. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. POVOLJNO i kvalitetno radim grijanje, vr{im ispriranje i farbanje radijatora i ostale popravke. Mob. 061/922-476. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108779. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 061/949-447. ODR@AVAM ba{te i mezare, kosim tri me rom, re`em dra va. Mob. 062/332-230. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895 i Mob. 062/909306. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvo kril na, u bo ji drve ta. Mob. 061/516-910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447.

srijeda, 7. septembar 2011. godine
MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu ljepljivom trakom podnim najlonom. Tel. 061/606-441. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157-991. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, kera mi ku, ri gips, mo le raj...Mob. 063/155-868. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje povoljno. Tel. 033/241-465 i 062/134-827. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326. BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659. BRAVARSKI radovi, povoljno i kvalitetno, dolazak na adresu besplatan. Mob. 062/828-257. MOLERSKE usluge: kre~enje stanova, jednosoban 120 KM, dvosoban 200 KM, trosoban 300 KM. Mob. 062/073-760. ELEKTRI^AR popravlja TEA pe}i, el. pe}i, bojlere, postavlja indikatore, instalacije, itd. Mob. 061/048-497. BIOSA, lije~enjem bioenergijom do boljeg zdravlja. Mob. 062/522-683. INSTRUKCIJE iz njema~kog jezika, dolazim ku}i. Tel. 214-346. KOMBIJEM ve}im povoljno vr{im prevoz selidbe kabastog otpada, {ute i drugo. Mob. 061/268-847. TAPETAR-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj kod vas ili u radioni. Tel. 718-405, 0617156-728. MOLERSKI radovi, uz potpunu za{titu lijepljivim trakama i podnim najlonima. Mob. 061/606-441. ZAPO^NICE biznis idejama knjige Vodi} malih biznisa, sa 2.500 ideja, isporuka na CD-u. Tel. 032/244-417. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje), ~istila bih va{ poslovni prostor. Tel. 061/374-458. VR[IM selidbe, prevoz robe, kombijem, obezbije|ena radna snaga, uz godogov. Mob. 063/872-529. PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kombijem, radna snaga. Mob. 061/227189. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805. VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/-916. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi, sa radnom snagom ili bez, Ko{evsko brdo. Mob. 062/226-665. OSTVARITE biznis proizvodnjom nekih od 50-tak alkoholnih pi}a, prva doma}a bro{ura! Mob. 032/244417. IZRA\UJEMO izvedbene projekte za legalizaciju objekata, u roku, sa svim potpisima i ovjereno od strane arh. biroa. Mob. 062/649-370. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Mob. 061/205-803, 066/973-793. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157-991. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902.

OSLOBO\ENJE
POSLJEDNJI POZDRAV

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767995 i 061/131-447.

milom GA[I
Vje~na slava i spokoj du{i. Tvoji: ^ugalji, Rokvi}i i Bojani}i
5547

POVOLJNO vanjske roletne, trakaste zavjese, aluminijske `aluzine, harmonika vrata i pvc-stolarija. Tel: 061/214-303.

VR[IMO molerske radove: gletovanje, farbanje, stolarije i rigips, kvalitetni radovi, povoljna cijena, obezbje|ujemo `ene za ~i{}enje. Mob. 062/373-186. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. „MIKADO„ d.o.o. Najpovoljnije, najkvalitetnije, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, BLINDO harmonika vrata i vanjske roletne. Tel/fax 033/655-600 i 061/551-515. RADIM POVOLJNO zidarske radove, kre~enje i sve ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219. PRU@AM usluge manuelne terapeutske i{ijacu masa`e u svom stanu i dolazim na adresu. Tel: 061/299-230. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. TEPSER S.O.D. savremenim ma{inama ~istimo namje{taj, tepihe (rese), itisone, unutra{njost auta, tvde podove (za{tita9. Tel. 033/200-003 i Mob. 061/524-461. VODOINSTALATER — elektri~ar, popravka i ugradnja instalacija, sani ta ri ja, boj le ra, el. pe}i. Mob. 061/180-120. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033/621-976. KLESARSKA radnja obavlja sve vrste radova na ni{anima i ostalo, povoljno. Mob. 061/171-860 i 033/416133. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563-292 i 063/121-524. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292. EXSPERT za hidro-termo izolaciju krovova, podova, zidova i gara`a. Tel. 061/098-579, 033/653-396. BRAVAR radi blindirana vrata po narud`bi, gitere, ograde, portale itd. tel. 061/221-668. KLI MATI ZI RA NIM kom bi jem vr{im prevoz putnika na svim destinacijama. Mob. 062/214-690, 220402.

DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365677.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neumbih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com; info@villa-bianca-neum.com Telefon. 387(0)36 884-125, Fax. 387(0)36 884-128. U PRELIJEPOM Orebi}u, izdajem apartmane i sobe. Blizu glavne pla`e. Iskoristite ljepote Orebi}a i na{e ku}e. Ugodno se odmorite. Tel. 00385 20 713-884 i Mob. 061/252-782. U MAKARSKOJ, soba ili apartman, za vikend i du`e, blizu pla`e. Tel. 0038521611523, 00385915406089. DUBOKA, izdajem apartmane. Tel. 0038520691493 i 00385989974826. IZNAJMLJUJEM apartman u Neumu, 82m2, 10m od mora, Kemo. Mob. 063/219-027. PODACA, izdajem apartmane i sobe, 50m od mora. Tel. 00385921473119. ULCINJ - apartmani, polupansion, pun pansion, balkon, klima, tv, parking najpovoljnije. Tel: 00387-(0)-62559-303. NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 063/327098 i 036/884-169. PODGORA izdajem apartman za 2 osobe. Tel: 00385992349220. BRIST izdajem apartman za 5 osoba. Tel: 0038520220261. MA KAR SKA apar tma ni, bli zi na pla`e strogi centar, klima, kuhinja, poseban ulaz. Tel: 0038531280295 i 00385919379506. ATRAKTIVNO! Prilika! Makarska rivijera. Prekrasan pansion na obali mora, 45 le`aja, dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. SUPER prilika! Drvanik, Makarska, restoran na izuzetno atraktivnoj i prometnoj lokaciji uz more dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711. IZDAJEM sobe i apartmane u Makarskoj — centar. Tel. 00385 91 7984396. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandari na, vez za bro di ce, ja hte. Tel. 0038520671943, 00385995769874.

ZAPOSLENJE
SALONU namje{taja „Udobnost“ doo u Tuzli, potreban poslovo|a sa radnim iskustvom. Prijave slati na email:noviposao@udobnost.ba ili na adresu Hasana Brki}a 14, 71000 Sarajevo.

KUPOVINA
KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM malu tu~enu {amotiranu pe}icu na drvo i }umur. Tel. 061/719714, 066/169-570.

POTREBNA djevojka za rad u caffe slasti~arnoj uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855, 062/445037. POTREBNA djevojka za rad u kaffe slasti~arni, uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855, 062/445-037.

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
Tu`nog srca javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

Tu`nim i `alosnim srcem javljamo svojoj rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

BEGAJETA (SULEJMANA) KARI]
1957 - 2011.

ENVER (SALIHA) TESKERED@I]

preminuo 6. septembra 2011. u 56. godini. nakon kratke i te{ke bolesti preselila na ahiret 6. septembra 2011. u 2.15 sati u 54. godini. Ispra}aj }e se obaviti ispred ku}e `alosti u [i}kom Brodu 7. septembra 2011. godine (9. {evval 1432. h.g.) u 16 sati, a d`enaza }e se klanjati na mezarju Plane. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH Tevhid }e se prou~iti poslije d`enaze u d`amiji u Planama. O`alo{}eni: suprug Muharem, sin Elvir, k}erka Edita, brat Senaid, sestre Faketa, Sadeta i Sadija, snaha Edina, zetovi Mehmedalija, Miran i Stjepan, unu~ad Edin, Aldin i Elma, te porodice Sulji}, Pa{i}, Djedovi}, Muminovi}, Glad, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
000

Sahrana }e se obaviti u srijedu, 7. septembra 2011. godine, u 16 sati na gradskom groblju Crkvice. Pogrebna povorka se formira ispred kapele na groblju. O`alo{}eni: supruga Vesna, sin Zlatko, k}erka Ena, porodice Teskered`i}, Tadi}, Tubi}, Perkovi}, Obradovi}, Zukanovi}, Sejdi}, Trifunovi}, Loli}, Ibranovi}, Ibrahimagi}, Brki}, Terzi}, Savinovi}, Deli} i Imamovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
020

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

Sedmog septembra 2011. godine navr{ava se sedam dana od ukopa na{eg dragog

Osmog septembra 2011. godine navr{ava se sedam dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

SEADA (BE]IRA) BAJRAMOVI]A
1935 - 2011.

AJKUNA (MEHE) ME[I], ro|. LUINOVI]

MUSTAFI TORLAKU
od Munira i Murisa Mesihovi}a sa porodicama
5551

Deda, nedostaje{ nam. Ovim putem zahvaljujemo rodbini, prijateljima i kom{ijama {to su sa nama u na{oj tuzi. Porodica Tevhid }e se u~iti istoga dana u 14.30 sati u Ulici Ejuba Ademovi}a br. 8.

POSLJEDNJI POZDRAV

5552

dragoj mami Tevhid - sedmina }e se prou~iti u Carevoj d`amiji 8. septembra 2011. godine u 11 sati. Porodica
5549

SJE]ANJE

na dragu

Sa velikom tugom opra{tamo se od drage

VAHDETI TAHMI[^IJA, ro|. MUSLI]

VAHDETU TAHMI[^IJA

HEDE [AMANEK KAUNITZ

Hvala ti za sve {to si u~inila za nas. Puno nam nedostaje{. Vje~no }e{ biti s nama, draga na{a majko. Tvoje k}erke Aida i Indira
5550

Draga i Ivan Orli}
5548

POSLJEDNJI POZDRAV [ejla Kameri} i Jovan Marjanovi} sa porodicom
5553

kolegi, saradniku i prijatelju

APARTMANI
IZ DA JEM lu ksu zno opre mlje ne apartmane u Neumu. Tel. 063/350-149 i 036/880-320. PODACI — Makarska rivijera,, izdajem dvokrevetni apartman sa posebnim ulazom 200 metara od pla`e. Tel. 00385 21 699-170. GRADAC povoljno izdajem sobe sa balkonom, pripadaju}im kupatilom i wc-om i upotreba kuhinje. Tel. 00385 21 697-340.

IZDAJEM sobe za ljetovanje sa upotre bom ku hi nje, Ze le ni ka. Tel. 0038231678850. NEUM, centar, prodajem ku}u sa poslovnim prostorom i 20 le`aja, jeftino. Tel. 036/880-631. NEUM apartmani konforni klimatizirani blizu mora parking. Tel. 036/884493, 061/141-752, 061/183-981. APARTMANI i sobe na Crnogorskom primorju pla`a veliki pijesak, Bar, www. apartmanifit.com Tel. 065/879-433. APARTMANI po cijeni 40-50 eura u Sreseru na Pelje{cu. Tel. 0038520741246.

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

]AMILU ROK[I

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK

S po{tovanjem, GRAD SARAJEVO
001

Tel: 387/30/879-438

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

na na{eg dragog

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi suprug, otac i deda

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ASIMA (IM[IRA) TIHI]A
1993 - 2011.

ENVER (SAFETA) ]ATI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 5. septembra 2011, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. septembra 2011. godine, u 15 sati na gradskom groblju Vlakovo.
5544

SADIK ([U]RIJE) HABUL
preselio na ahiret u ponedjeljak, 5. septembra 2011, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. septembra 2011, u 14 sati na mezarju Bradi}i - Vogo{}a. O`alo{}eni: supruga Hajrija, k}erke Amra, Samra, Nermina i Merima, zetovi Halil, Zlatan i Jasmin, bra}a Ibro, Ismet i Jasminko sa porodicama, unu~ad Fuad, Amel, Amer, Amar, Amina i Ismail, {urjaci Ramo i Hamdija i svastike Munira i Vezira sa porodicama, te porodice Habul, Jamakovi}, Kasum, Halilovi}, ]apin, Nurki}, Avdi}, Topuz, D`eko, Karamustafi}, Pa{i}, Demirovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. Stara cesta I/66, Kobilja Glava. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

S ponosom i ljubavlju, tvoji najmiliji

SJE]ANJE

O`alo{}eni: supruga Azra, sin Majdin, k}erka Svea Thalia, sestra Munevera, unuke Rumejsa, Kajsa i Sara, zet Nedim, snaha Aida, {ure Ahmed, Mehmed i Edhem sa porodicama, sestri} i sestri~na sa porodicama, te porodice ]ati}, [ljivo, Rami}, Zinhasovi}, Piljevi}, Kajtaranovi}, Ma{i}, Verki}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u ku}i `alosti u Ulici Salke Naze~i}a br. 7/III.
000

FERID HAD@OVI]
7. 9. 2005 - 7. 9. 2011.

MUJESIR-hanume, zvana HAMDI-begovica HERENDA
22. 6. 1986 - 7. 9. 2011.

POSLJEDNJI SELAM

na{em

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Pla~emo jer ih nemamo... Ponosni smo {to smo ih imali... Molimo Allaha d`.{. da im podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Jasmina, Jasmin, Almira, Rijad, Kerim, Sami i Hamza
5538

SADIKU HABULU

MUSTAFA (SALIHA) TORLAK

preselio na ahiret u ponedjeljak, 5. septembra 2011, u 71. godini. ~lanu Op}inskog savjeta, vije}niku i {efu Kluba vije}nika Stranke za BiH Vogo{}a Op}inski savjet SBiH Vogo{}a
5540

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj

{kolskom drugu i bliskom prijatelju

D`enaza }e se klanjati u srijedu, 7. septembra 2011. godine, poslije podne-namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 14.15 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Samka, k}erka Samra, sin Adis, zet Amer, unu~ad Tarik, Erina i Ena, snahe Azra-Tana sa porodicom, Nata{a sa porodicom, brati} Sadik Kokan sa porodicom, svastika Nira, svasti~na Alma i svasti} Almir sa porodicama, prijatelji Arslan i Kira, porodice Torlak, Ekme~i}, Lakovi}, Operta, Kasumovi}, Rizvi}, Kadi}, Kadri}, Had`imurtezi}, Mesihovi}, Had`ihalilovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.15 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Pirin brijeg br. 4.
000

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom ujaku

dragom tati, dedi i svekru

SATKI

]AMILU ROK[I

Porodica Lalovi}
5543

Kemal Bajramovi} sa porodicom
5542

IVANU IVI LAJNERU

IVANU IVI LAJNERU

Sedmog septembra navr{ava se godina od smrti na{e voljene mame i bake

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!
od sinova: Brace, Dade i Jadranka, snahe Gordane, Beti i Sretenke i unu~adi Filipa, Tea, Tina, Tonija, Danijela i Kristijana
5541

NADE MILJENOVI]
Volimo te mnogo i svakog dana nam sve vi{e nedostaje{. Tvoje Dragana i Lana
26005

od sestri~ne Olgice
5541

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57

SJE]ANJE
Povodom obilje`avanja 7. septembra, Dana Javnog preduze}a Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo S du`nim po{tovanjem i zahvalno{}u sje}amo se svih na{ih zaposlenika koji su, u periodu od 1992. do 1995. godine, dali svoj `ivot za odbranu Bosne i Hercegovine. Ovim povodom, s po{tovanjem se sje}amo i svih zaposlenika poginulih na radu, umrlih zaposlenika i umrlih penzionisanih zaposlenika koji su svojim predanim radom, doprinijeli uspje{nom radu i razvoju Preduze}a.

ZAPOSLENICI I MENAD@MENT JP ELEKTROPRIVREDA BiH d.d. — Sarajevo
001

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Dvadesetog augusta 2011. godine preminuo je na{ najdra`i suprug, otac, djed i punac

TU@NO SJE]ANJE

FADIL (had`i MUSTAFE) LIHI]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 5. septemra 2011, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. septemra 2011. godine, u 17 sati na mezarju Zahrid - Rogatica. O`alo{}eni: supruga Vasvija, djeca Fadila, Mahira, Osman i Asim, sestra Fatima, snahe Sabaheta i Emira, zetovi Bidan, Senad i Amir, unu~ad Dino, Lejla, Emina, Taib, [ejla i Faris, sestri}i Midhat i Emir, brati~ne Edina, Ermina i Enisa, te porodice Lihi}, Smailovi}, Bu{atlija, Durmi{evi}, Ma{i}, Kanli}, Zoloti}, Had`i}, Had`iomerovi}, Skenderovi}, Sendi}, Berberovi}, Drljevi}, Deliba{i}, Granov, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u d`amiji Hrasno. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en kod Vije}nice, sa polaskom u 14 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

MILENKO BOBAN BOBI]
FUAD FUDO MULAHASANOVI]
7. 9. 1995 - 7. 9. 2011.

Sahranjen je u krugu naju`e porodice, 23. augusta 2011. godine, u Trpnju u porodi~noj grobnici. Ovim putem zahvaljujemo svima koji su bili s nama u te{kim trenucima. O`alo{}eni: supruga Anita, k}erke Sanja i Dubravka, zet Vladimir, unuka Maja i mnogobrojna rodbina i prijatelji
5537

Prolaze dani i godine, a ponos i ljubav koje si nam darovao ostaju zauvijek u na{im srcima, dragi na{ voljeni brate. Tvoji: brat Fahrudin, sestra Faja i zet [efket sa porodicama
5533

Sedmog septembra 2011. navr{ava se godina od smrti na{e drage

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom kumu

IVI LAJNERU
od Nade i An|elka \uki}a
5532

VAHIDE VLADI]

MIROSLAV MIRKO RAJ^I]
7. 9. 2007 - 7. 9. 2011.

Sulejman i Jadranka Mostar
88104

Supruga Gordana i sin Veroslav
5464

58

PREDAH

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Mogu}e je da ne~ije rije~i ulivaju la`nu nadu, zato djelujete nepovjerljivo u susretu sa saradnicima. Nema razloga za razmetljivost u predstavljanju svojih ideja i nemojte ocjenjivati tu|e sposobnosti ako za to ne postoji dobar povod. Povremeno imate lo{ predosje}aj ili potrebu da provjeravate svog partnera. Zbog raznih dilema koje imate, djelujete suvi{e napeto i sumnji~avo u ne~ijem dru{tvu. Ukoliko vas je neko povrijedio svojom izjavom, nemojte ulaziti u verbalni duel sa osobom koja ima veliki uticaj na va{u okolinu. Va`ni su argumenti koje navodite u svoju korist, kao i ne~ija prakti~na podr{ka. Prihvatite iskreni razgovor i emotivno povjeravanje pred bliskom osobom. Dozvolite nekome da vas oraspolo`i i emotivno inspiri{e na druga~ije vi|enje stvarnosti. Ako vam je stalo da planirane obaveze zavr{ite u predvi|enom roku, zatra`ite ne~iju intervenciju ili prakti~nu pomo} kao olak{icu. Postoje saradnici koji zajedni~ke probleme rje{avaju na dobar i efikasan na~in. Povremeno djelujete uznemireno i previ{e strahujete od susreta sa jednom osobom. Suvi{e ste zanijeti svojim idejama, tako da ne uzimate u obzir i druge realne mogu}nosti. Va{ uspjeh ili dobitak u poslovno-finansijskom smislu u odre|enoj mjeri zavisi od susreta sa jednom uticajnom osobom. Budite mudri i prepustite nekom drugom da rje{ava zajedni~ke interese. U ljubavnom `ivotu stvari mogu biti ljep{e nego {to trenutno jesu, pod uslovom da djelujete dovoljno uzbudljivo ili inspirativno na svog partnera. Provjerite svoj ljubavni uticaj u pravom dru{tvu. Nema razloga da se pona{ate nametljivo pred osobom koja mo`da samo testira va{e intelektualne ili prakti~ne sposobnosti i djeluje suvi{e radoznalo. U privatnom `ivotu, stvari koje ne odobrava va{a porodica predstavljaju dovoljan razlog da ih sa~uvate u strogoj tajnosti i diskreciji. Potrebna vam je odre|ena doza tajanstvenosti i mudro rasu|ivanje, posebno u nekim izazovnim situacijama. Poslovno-finansijski uspjeh zavisi od dogovora sa jednom mla|om osobom, stoga u~inite sve {to je potrebno da zadobijete ne~ije povjerenje ili naklonost. Konstruktivan dogovor predstavlja prvi korak koji vodi ka uspjehu. Poka`ite svom partneru da posjedujete mnogo vi{e od lijepih manira kojima umijete da zasjenite okolinu. Neko pa`ljivo analizira va{e pona{anje ili postupke. Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, stoga nemojte dozvoliti da neko mijenja va{u taktiku ili kriterije koje koristite pri izboru nove poslovne teme. Va`no je da se razlikujete od drugih, ali u pozitivnom smislu. @elje koje imate nisu nedosti`ne, ali zahtijevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom. Sve je mogu}e kada se odre|ene okolnosti sklope u cjelinu. Susret sa jednom osobom djeluje negativno na va{e raspolo`enje ili koncentraciju stoga nemojte dozvoliti da se to odra`ava na poslovne rezultate. Ukoliko vam je stalo da opravdate svoj ugled u dru{tvu poslovnih partnera, budite suzdr`ani i diskretni. Izbjegavajte neke sumnjive pozive ili nepotrebnu raspravu koju vam name}e bliska osoba. Uzdr`ite se od impulsivnih reakcija. Ne~ija ideja ili poslovna ponuda za vas predstavlja pozitivan doga|aj. Pripremljeni ste za susret sa razli~itim osobama, ali i na brzu akciju koja }e vam donijeti poslovno-finansijski dobitak. U emotivnom susretu mo`da va{e o~i ne vide dobro sve ono {to va{ partner predosje}a. Va`no je da postoji emotivna saglasnost i razumijevanje sa obje strane, kao aspekt zajedni~ke radosti. Nema razloga da se pona{ate kao veliki optimista u procjeni poslovnih mogu}nosti. Neko vam jasno daje do znanja da postoje utvr|ena pravila koja uti~u na saradnju ili zajedni~ki dogovor. U susretu sa voljenom osobom umijete da se sporite zbog razli~itog mi{ljenja, svako `eli da doka`e svoje pravo. Ali, rje{enje koje vam je potrebno se nalazi u pribli`avanju i pra{tanju. Lako je napraviti pogre{an izbor, stoga obratite pa`nju na ne~iji savjet. Izbjegavajte situacije koje prevazilaze va{e znanje ili prakti~no iskustvo. Nema razloga da suvi{e forsirate svoje mi{ljenje i procjenu. ^ini vam se da partner djeluje intrigantno i da preuveli~ava svoja obe}anja. Takvim pona{anjem u vama podsti~e neku novu sumnju ili vas dodatno zabrinjava. U va{em interesu je da se neki poslovni doga|aji sa~uvaju u strogoj tajnosti, stoga izbjegavajte susret sa saradnicima koji postavljaju neke stroge uslove. Prepustite drugima da javno raspravljaju o poslovno-finansijskim problemima. Voljena osoba djeluje raspolo`eno u raznim situacijama i jasno podr`ava va{a interesovanja, {to predstavlja i dobar predznak. U`ivat }ete u bliskom susretu.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: ka, aba, e, tar, k, koe, iza, stra`ar, monika viti, bariton, lal, ar, obnoviti, r, ana, vukan, kopirnica, i, ada, daca, vj, op, ror, opasa~, vranjani, o, neman, dio, aci.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas prete`no sun~ano i toplo. Vjetar slab, promjenljivog pravca. Minimalna temperatura od 11 do 20, maksimalna dnevna od 25 do 30, na jugu oko 33°C. Sutra prete`no sun~ano, na sjeveru i istoku umjereno obla~no. Narednih dana prete`no sun~ano i toplo. U Sarajevu sun~ano. Puha}e slab, isto~ni vjetar. Minimalna temperatura 12, maksimalna dnevna 27° C.

Danas }e obla~no sa ki{om biti u sjevernoj, centralnoj Evropi i Pribalti~koj niziji, a sa pljuskovima i grmljavinom na istoku i jugu Balkana. Na Britanskim ostrvima, u oblasti Sjevernog i Balti~kog mora puha}e jak vjetar. U ostalim predjelima kontinenta zadr`a}e se prete`no sun~ano vrijeme. Maksimalna temperatura kreta}e se od 13 do 18 na Skandinavskom, i od 30 do 36°C na jugu Pirinejskog poluostrva. Danas se obla~no sa ki{om i pljuskovima sa grmljavinom o~ekuje na istoku i jugu Balkana. U ostalim predjelima poluostrva bi}e prete`no sun~ano. Maksimalna temperatura kreta}e se od 23 do 33°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
ZVIJER

srijeda, 7. septembar 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

KAUBOJI I VANZEMALJCI
SF, akcija, triler, re`ija: Jon Favreau, uloge: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde... po~etak u 17.50 i 22 sata.

PUT BEZ POVRATKA 3D
horor, re`ija: Steven Quale, uloge: Emma Bell, Nicholas D’Agosto, Miles Fisher, Arlen Escarpeta... po~etak u 20.30 sati.

TUZLA

KINA
CINEMA CITY
PLANET MAJMUNA: POSTANAK

fantazija, romansa, re`ija: Daniel Barnz, uloge: Vanessa Hudgens, Mary Kate Olsen, Neil Patrick Harris, Alex Pettyfer, Kyle Kingson, LisaGay Hamilton, Peter Krause... po~etak u 16.20, 18.20 sati.

BO[NJA^KI
Stalna postavka galerije i obilazak Instututa svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od devet do 16 sati. Najava grupa putem telefona 033/279-800.

[TRUMFOVI 3D

CONAN BARBARIN
avantura, re`ija: Marcus Nispel, uloge: Jason Momoa, Ron Perlman, Rose McGowan, Rachel Nichols, glasovi: Joe Gat ta, Avi Lerner, Danny Lerner, po~etak u 20.30 sati.

ZENICA

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati. animirani, komedija, re`ija: Raja Gosnell, uloge: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Hank Azaria, Jonathan Winters, Katy Perry, Alan Cumming, George Lopez, po~etak u 14.30 i 18.30 sati.

akcija, triler, re`ija: Rupert Wyatt, uloge: James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto, po~etak u 15.50, 18 i 20.10 sati.

KRITERION
KRITERION
SKUP PROSTIH BROJEVA romansa, porodi~ni, re`ija: Saverio Costanzo, uloge: Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher, Filippo Timi... po~etak u 20.20 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
PRVI OSVETNIK: KAPETAN AMERIKA

POZORI[TA
NARODNO
KONCERT
Gradski dje~iji muzi~ki ansambl "Bayanista" iz Tuzle, pod rukovodstvom Danijele Me{anovi}, po~etak u 19.30 sati, ulaz slobodan.

AUTI 2
animirana komedija, re`ija: John Lasseter, Brad Lewis, glasovi: Owen Wilson, Larry the Cable Guy, Michael Caine, Emily Mortimer... po~etak u 16.15 sati.

AUTI 2

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
animirana komedija, re`ija: John Lasseter, Brad Lewis, glasovi: Owen Wilson, Larry the Cable Guy, Michael Caine, Emily Mor timer... po~etak u 14.10 sati. Izlo`ba PERGAMENT SRBIJA (Me|unarodni autorski projekat mr. Leposave Milo{evic Sibinovi}), za posjete je otvorena do 24. septembra.

^UVAR ZOLO[KOG VRTA
komedija, romansa, re`ija: Frank Coraci, uloge: Kevin James, Rosario Dawson, Leslie Bibb, Ken Jeong, Donnie Wahlberg, Joe Rogan, Nat Faxon, Steffiana De La Cruz, Nick Bakay, Jackie Sandler, Nicholas Turturro, Thomas Gottschalk, Brandon Keener, Robin Bakay, Gary Valentine, po~etak u 16 i 20 sati.

BIHA]

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova Nerimane-Narde Nik{i}, studentice Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, odsjek Produkt dizajn. Galerija je otvorena za posjetioce, radnim danima u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

SPY KIDS: U VRTLOGU VREMENA

akcija, ratni, re`ija: Joe Johnston, uloge: Chris Evans, Hugo Weaving, Stanley Tucci, Tommy Lee Jones... po~etak u 15.30, 18.30 i 21 sat.

KINA
UNA
SUPER 8
avantura, triler, re`ija: J.J. Abrams, uloge: Joel Cour tney, Jessica Tuck, Joel McKinnon Miller, Elle Fanning, Amanda Michalka, Kyle Chandler... po~etak u 19 i 21 sat.

CONAN BARBARIN
avantura, re`ija: Marcus Nispel, uloge: Jason Momoa, Ron Perlman, Rose McGowan, Rachel Nichols, glasovi: Joe Gatta, Avi Lerner, Danny Lerner, po~etak u 22.30 sati.

CONAN BARBARIN

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. akcija, komedija, re`ija: Robert Rodriguez, uloge: Jessica Alba, Jeremy Piven, Joel McHale, Rowan Blanchard... po~etak u 16.30 i 18.30 sati.

MOSTAR

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. avantura, re`ija: Marcus Nispel, uloge: Jason Momoa, Ron Perlman, Rose McGowan, Rachel Nichols, glasovi: Joe Gat ta, Avi Lerner, Danny Lerner, po~etak u 18, 20 sata.

KUNG FU PANDA 2

KAKO SE RIJE[ITI [EFA

MAK
Opro{tajna izlo`ba fotografija autora Franka Levasseuera, prodajnog je karaktera, a sav prihod namijenjen je Udru`enju Obrazovanje gradi BiH. Izlo`ba je za posjete otvorena do 10. septembra, a mo`e se pogledati svakog dana od 10 do 19 sati.

AUTI 2
animirana komedija, re`ija: John Lasseter, Brad Lewis, glasovi: Owen Wilson, Larry the Cable Guy, Michael Caine, Emily Mor timer... po~etak u 14 i 16 sati.

MUZEJI
komedija, re`ija: Seth Gordon, uloge: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, P.J. Byrn, Kevin Spacey, Jennifer Aniston, Jamie Foxx... po~etak u 16.35, 18.40, 20.45 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

akcija, avantura, animirani, re`ija: Jennifer Yuh, uloge: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, Lucy Liu, Michelle Yeoh, po~etak u 18 i 20 sati.

OKC ABRA[EVI]
Sedmica holandskog filma, po~etak u 20 sati.

ZVORNIK

ZLO^ESTA U^ITELJICA

BANJA LUKA

GODINE LJUBAVI

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi. crna komedija, satira, re`ija: Jake Kasdan, uloge: Cameron Diaz, Jason Segel, Justin Timberlake, Lucy Punch... po~etak u 15, 17, 19 i 20.45 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
PLANET MAJMUNA: POSTANAK
akcija, avantura, nau~na fantastika, re`ija: Rupert Wyatt, uloge: James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto... po~etak u 16, 18, 20 i 22.15 sati.

DOM OMLADINE
Sedmica holandskog filma, u 20 sati.

romanti~na komedija, re`ija: Giovani Genovesi, uloge: Robert De Niro, Monica Bellucci... po~etak u 17.30, 20 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE godine srijeda, 7. septembar 2011.

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Ostvareni snovi
KOMEDIJA
Re`ija: Deepika Daggubati Uloge: Sulekha Naidu, Jamie Elman, Megan Ward, Sakina Jaffrey

HIT
DANA
01.15
PINK
DRAMA/TRILER
Re`ija: Jamie Babbit Uloge: Elisha Cuthbert, Camilla Belle, Edie Falco, Martin Donovan

23.20
BHT

Lata zavr{ava srednju {kolu i upisuje vi{u medicinsku, ali je budu}nost nesigurna. Brak njenih roditelja nailazi na nova isku{enja i `rtve. Dr`e}i se ~vrsto svojih snova, romansa i prilika za sre}u se otkriva na najneo~ekivanijim mjestima.

Ima li pilota u avionu?
KOMEDIJA
Re`ija: David Zucker, Jim Abrahams Uloge: Kareem AbdulJabbar, Lloyd Bridges, Peter Graves, Leslie Nielsen

23.30
PINK

Ted Striker je traumatizirani ratni pilot koji voli zaviriti u ~a{icu, a ovaj put ukrca se u putni~ki zrakoplov s namjerom da ponovno osvoji biv{u djevojku i stjuardesu. Zbog trovanja hranom, posada i piloti aviona onemo}aju pa na Teda padne te`ak zadatak prizemljenja aviona. Uz pomo} kontrolora leta i Tedovog biv{eg ratnog zapovjednika, koji ga navode sa zemlje, on mora svladati strah i spasiti `ivote.

Nina Deer je popularna navija~ica. Njezin naizgled besprijekoran `ivot u predgra|u se promijeni kad njezini roditelji usvoje gluhonijemu djevoj~icu Dot. Dotin dolazak promijeni Ninin idili~an dru{tveni `ivot i na povr{inu isplivaju sumorne tajne naizgled savr{ene obitelji. Ninina obitelj i prijatelji, pa ~ak i najbolji komad u {koli Connor na ~udan su na~in zadivljeni s Dot i povjeravaju joj svoje uznemiruju}e tajne. Dot tiho nosi teret ljudi koji ju okru`uju, dok se istodobno poku{ava suo~iti s vlastitim problemima.

SPORT

Crveno usijanje
AKCIJA/KOMEDIJA
Re`ija: Walter Hill Uloge: Arnold Schwarzenegger, James Belushi, Peter Boyle, Ed O'Ross, Gina Gershon

00.30
TV1

Arnold Schwarzenegger je u ulozi ruskog policajca kojeg su poslali po ruskog narko-dilera koji je uspio da pobjegne u SAD, ali su ga tamo uhapsili i on ~eka da ga vrate u Rusiju. James Belushi je privremeni Schwarzeneggerov partner. Kad narko-diler uspije pobje}i iz zatvora, njih dvojica moraju ga prona}i...

Njema~ka [panija
EP Litvanija 2011 Ko{arka

Turska Francuska
EP Litvanija 2011 Ko{arka

Srbija Litvanija
EP Litvanija 2011 Ko{arka

Ubojite misli
TRILER
Re`ija: Alan Rudolph Uloge: Demi Moore, Glenne Headly, Bruce Willis, John Pankow, Harvey Keitel

FILMOVI

14.20 BHT

16.50 BHT

19.50 BHT

00.00
NOVA

Rade}i u salonu ljepote u Bayonneu u New Jerseyu, dvije prijateljice iz djetinjstva, Joyce i Cynthia krate si vrijeme uspore|uju}i svoje brakove. Cynthijin suprug Arthur je dosadan i privr`en te je pravi zgoditak u usporedbi s Joyceinim Jimmyem. Jimmy je pa sirovi grubijan koji je toliko prgav i nasilan da ga gotovo svi koji ga poznaju `ele vidjeti mrtva. Kad se to i dogodi, a Jimmya na|u u jarku, policijska istraga koju vodi detektiv John Woods prirodno se usredoto~i na one koji su ga najbolje poznavali - njegovu `enu Joyce i njezinu najbolju prijateljicu Cynthiju.

Air Force One
AKCIJA/DRAMA Re`ija: Wolfgang Petersen

20.50 HRT 2

Bombom protiv sistema
AKCIJA Re`ija: Adam Bhala Lough

23.20 HAYAT

Pri~a o grafitima i gradu u kojem je njihova pri~a po~ela. Blest, 19-godi{njak i zaljubljenik u grafite, upravo zavr{ava srednju {kolu. Bez ikakvih drugih ambicija, Blest po~inje bombardovati grad grafitima, ostavljaju}i poruke koje njega i njegove prijatelje u~ine glavnom metom njujor{ke policije.

Tri tjedna nakon {to je u ameri~ko-ruskoj akciji uhi}en kazahstanski diktator general Ivan Radek, tijekom slu`benog posjeta Moskvi ameri~ki predsjednik James Marshall odr`i emotivan, no i odlu~an govor. Time je iznenadio svoje savjetnike s Lloydom Shepherdom na ~elu. Dok se predsjednik sa suprugom Gracei k}eri Alice vra}a prema predsjedni~kom zrakoplovu Air Force One, u avion ulaze {estorica ruskih novinara predvo|enih Ivanom Korshunovim. Marshalla je iz drijeme`a trgnula pucnjava u zrakoplovu. Uz pomo} agenta Gibbsa Korshunov i njegovi ljudi preuzeli su kontrolu nad avionom...

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 7. epizoda Dje~ije ljeto 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.25 Mali spasioci 10.35 Arthur 11.00 X- man 11.25 Harveytoons 11.50 Tomica i prijatelji 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija 13.20 Larin izbor, igrana serija, 2. epizoda 14.20 Abeceda zdravlja. Pravilan rast, obrazovni program 14.50 Harveytoons, crtani film 15.00 Vijesti 15.10 Na{a mala klinika, igrana serija 16.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 8. epizoda 17.00 Federacija danas

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 07.00 09.00 09.10 10.05 10.35 10.50 11.00 11.25 12.00 12.20 Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Larin izbor - serija U no}noj ba{ti, crtana serija Angelina balerina, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Med i djetelina, crtana serija Sviraj ne{to narodno Dnevnik 1 Iz riznice zemaljskog muzeja bih - iz riznice zemaljskog muzeja BiH vez na tekstilnom poku}stvu Koncert Rezovi, serija Vijesti - sa tuma~em gestovnog jezika Prislu{kivanje, serija Mjesto zlo~ina 8, serija 5. Sabor srpskog pjevanja “pjesmo moja mili razgovore” reporta`a

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hipp, susret s hranom 08.40 Crtani film 09.00 Bumba, crtani film, 66. I 67. ep. 09.10 Garfield, crtani film, 24. ep. 09.25 Lijeni grad, crtani film, 25.epizoda 09.50 Jagodica Bobica, jago sitne pustolovine 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Plavi zmaj, crtani film 11.10 Winx, serija, 21. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Miljenica, serija, 62.epizoda 14.00 Hayat production show 14.48 Bestseller 14.50 Bioclinica 15.00 Top shop 15.15 Vitafon

TV1
06.00 Nijemi svjedok, 74/100 07.00 Jutarnje vijesti tv1 07.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 07.35 Ma~ak Mika, crtani film 08.00 Vijesti 08.05 Eliza, serija (r) 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija (r) 10.00 Flash news 10.05 Ukradeni `ivoti, serija (r) 11.05 Biznis vijesti 11.15 Superstars, 30/52 12.00 Vijesti plus 12.20 Odlazak u svemir, dokumentarni serijal, 1/14 13.00 Flash biznis-sport 13.05 Ostrvo kornja~a, crtani film (r) 14.00 Flash news 14.05 Igra, serija, 25.i 26. ep. (r) 15.00 Flash news

PINK
06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Crtani film 07.30 Udri mu{ki, jutarnji program 10.00 Naslije|e jedna dame, serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, serija 12.00 Info top, info.program 12.20 City, zabavni program 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info.program 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Iznena|enje, drama 09.30 Japanske pri~e, animirana serija, 22/43 09.40 Nau~na postignu}a, 44/47 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 114/125 11.00 Gorko-slatko, igrana serija, 181/229 (r) 11.25 Hodoljublje: Pula 12.00 BHT vijesti 12.15 Putomania: Malezija, dokumentarna serija, 4/4 (r) 12.45 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 12.50 Mumijevi, animirana serija, 48/71 13.15 Robot Robi, animirana serija, 49/52 13.30 Gorko-slatko, igrana serija, 182/229 13.55 Boje u nizu, strana dokumentarna serija, 10/10 14.20 Ko{arka: EP Litvanija 2011: Njema~ka [panija, prijenos 16.30 Bio jednom jedan Dnevnik 16.50 Ko{arka: EP Litvanija 2011: Turska Francuska, prijenos 18.45 Pim i Pom, animirana serija, 19/26 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.30 Eurobasket 2011, specijalna emisija 19.50 Ko{arka: EP Litvanija 2011: Srbija - Litvanija, prijenos 21.45 BHT vijesti 22.05 TV Justice, sudska hronika 22.30 Savana, igrana serija, 28/33 23.20 Ostvareni snovi, ameri~ki igrani film 01.05 Pregled programa za ~etvrtak

12.25 13.35 14.00 14.10 15.05 16.00

Slomljena krila
SERIJA

Kenedijevi
SERIJA

Kad li{}e pada
SERIJA

Ukradeni `ivoti
SERIJA

Trijumf ljubavi
SERIJA

21.10

20.10

20.00

16.00

17.00

17.25 Ranjeni orao, igrana serija 18.30 Larin izbor, igrana serija, 3. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.26 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Anti~ki Rim: Cezar, igrana serija, 1. dio 21.10 Slomljena krila, igrana serija, 28. epizoda 22.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.30 Danas u Parlamentu 22.45 [etnja sa ~udovi{tima. @ivot prije dinosaura, dokumentarni program, 1.dio 23.15 Ezel, igrana serija 01.15 Viza za budu}nost, igrana serija 02.10 Dnevnik 3 (r) 02.40 Pregled programa za ~etvrtak

16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor - serija 17.30 Zelena, zelena trava humoristi~ka serija 18.00 Dragulj u carskoj palati - serija 19.10 Tomica i prijatelji crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.10 Kenedijevi, serija 21.05 Mjesto zlo~ina 8, serija 21.50 Kolet, mini serija 22.35 Dnevnik 3 23.12 Sport 23.17 Finansijske novosti 23.25 Kaktus, film 00.55 Prislu{kivanje, serija 01.50 Rezovi, serija 02.10 Dnevnik 2 02.35 Kolet, serija 03.20 Moj tata je premijer, humoristi~ka serija 03.50 Zelena, zelena trava, humoristi~ka serija 04.20 Muzi~ki program 05.00 Dragulj u carskoj palati, serija

15.45 Kad li{}e pada, 83. ep. 16.45 Staklena ku}a, serija 17.45 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavno-muzi~ki program 18.15 Nepobjedive banzuke 18.48 Hipp, koga pitati za savjet i {ta pitati 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Film 22.20 Staklena ku}a, serija 7.epizoda 23.20 Bombom protiv sistema, film Reprizni program Hayat TV-a 01.30 Zvijezda mo`e{ biti ti, zabavno-muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija 03.00 Film 04.30 Muzi~ki program

15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija (r) 18.15 Biznis vijesti 18.20 Superstars, 31/52 18.50 Igra, serija (r) 19.00 Najava dnevnika 19.10 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Predaj se srce, serija 21.10 Igra, serija, 27. i 28. ep. 22.10 Vijesti plus 22.35 Hrabrost jedne princeze 1, film 00.15 Pono}ne vijesti plus 00.30 Crveno usijanje, film 01.58 No}ni program

15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 16.55 Kupi.ba 17.00 Trijumf ljubavi, serija 19.00 Info top 19.15 [trumfovi, crtani film 19.45 City, zabavna emisija 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand parada, muzi~ki program 22.30 Kraljica juga, serija 23.30 Ima li pilota u avionu?, film 01.15 Ti{ina,film

RTS
12.00 12.14 12.15 12.25 12.30 13.00 14.00 14.45 15.20 16.15 16.45 17.00 17.20 17.45 18.25 19.00 19.17 19.30 20.05 21.00 21.30 22.15 22.45 22.50 23.15 23.40 23.55 00.00 Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme De`eva i druge pri~e (r) Trezor: Na dana{nji dan umro Lola \uki} Trend setter (r) Vjerski kalendar (r) Ovo je Srbija Pozori{te u ku}i, serija (r) Gastronomad (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre Beogradska hronika Oko, info Srbija na vezi Vrijeme Dnevnik Vru} vetar: Brodolom, 9/10 Vinogradi - biser Dunava, program Muzi~ki program Dokolica, zabavni program Vijesti Beokult Kamerom kroz Srbiju: Vrnja~ka Banja (r) Dnevnik Evronet U svijetu

RTCG
07.00 Jutarnji program 10.00 Dnevnik u 10.00 10.15 Nau~no obrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 Dokumentarna emisija 12.00 Vijesti 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Argument klimaks 14.00 Vijesti 14.05 Nau~no obrazovni program (r) 14.35 Narodna muzika 15.00 Aktuelno 15.05 Fle{ sport (r) 15.30 Dnevnik 1 16.15 Dokumentarna emisija 17.00 Lajmet 18.00 Vijesti 18.05 Muzika 18.30 Sat TV 18.45 Program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sje}am se 21.00 Profil 21.30 Bilo vremena 22.05 Muzika 22.30 Stil 23.00 Dnevnik 3 23.30 Sat TV

FOX LIFE
13.05 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 13.30 Sve {to niste znali o ljubavi, serija 14.15 Ali Mekbil, serija 15.05 Da, draga, serija 15.30 Da, draga, serija 15.55 D`oi, serija 16.20 D`oi, serija 16.45 Ludnica u Klivlendu, serija 17.10 Ludnica u Klivlendu, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 [apat duhova, serija 18.50 Tra`im djevojku, reality show 19.15 Da, draga, serija 19.40 Da, draga, serija 20.05 Ali Mekbil, serija 20.55 Seks i grad, serija 21.23 Seks i grad, serija 22.00 Sestra D`eki, serija 22.25 Sestra D`eki, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Prava krv, serija 00.05 [apat duhova, serija 00.50 Seks i grad, serija 01.18 Seks i grad, serija 01.40 Ali Mekbil, serija

UNIVERSAL
10.20 Ubistva u Midsomeru, serija 12.20 Ne{ Brid`iz, serija 13.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 14.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 15.20 Ubistva u Midsomeru, serija 17.20 Urgentni centar, serija

TV1000
06.00 Prona|eni raj, film 08.00 Projekat X, film 10.00 Gospodin bejzbol, film 12.00 Dadli je zakon, film 14.00 U akciji, film

EUROSPORT
03.00 Tenis, US Open, live 05.00 Tenis, US Open 08.35 FIA touring car 09.00 Snuker, Shanghai, Kina, live 11.30 Tenis, US Open 13.15 Olimpijski magazin 13.45 Snuker, Shanghai, Kina, live 16.00 Biciklizam, Tour of Spain, live 17.35 Fudbal, EP 2012 kvalifikacije 17.45 Tenis, US Open Live, ~etvrtfinale (M) 01.00 Tenis, US Open Live, ~etvrtfinale (@)

Ne{ Brid`iz
SERIJA

Havana
FILM

19.20

17.40

18.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 19.20 Ne{ Brid`iz, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Panduri novajlije, serija 22.20 Havaji, serija 00.20 Panduri novajlije, serija 01.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija

16.00 Lud za mambom, film 17.40 Havana, film 20.00 Bela palata, film 22.00 Beli pijesak, film 00.00 Bili Medison, film 02.00 Somot, film

srijeda, 7. septembar 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
NOVA
06.05 Na{i najbolji dani, serija 06.50 Neustra{ivi Scooby Doo, crtana serija 07.15 Jumanji, crtana serija 07.40 Tomica i prijatelji, crtana serija 07.55 TV izlog 08.10 Nate Berkus Show 09.05 Pobjeda ljubavi, serija (r) 11.05 TV izlog 11.20 Kad li{}e pada, serija (r) 12.20 IN magazin (r) 13.00 Pobjeda ljubavi, serija 14.00 Teresa, serija 15.00 Ljubav i kazna (r) 16.00 Larin izbor (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Divlja igra 2, film 00.00 Ubojite misli, film 01.45 Ezo TV, tarot show 02.45 Navy CIS, serija (r)

63
Iz dana u dan... Svje`i u dan... Vijesti Pop corn, skrivena kamera Svijet tajni, serija Zakon ljubavi, serija Vijesti Ukradeni `ivoti, serija Vijesti u 16 Zakon ljubavi, serija Dnevnik Ljetno kino, film Ukradeni `ivoti, serija Dnevnik, repriza

HRT2
07.11 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.55 Moji prijatelji Tigar i Pooh, crtana serija (r) 08.20 @utokljunac: Divlji zapad (r) 08.43 Cijele note, serija za djecu (r) 09.08 Platno, boje, kist: Ulje (r) 09.17 Izazovi: Vjetru{a, gr~ki dokumentarni film (r) 09.35 Obi~na klinka, serija za djecu 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce serija (r) 10.43 Puna ku}a Raftera 2, serija (r) 11.29 Tree Hill 6, serija (r) 12.10 @deronja 2, crtana serija (r) 12.32 @utokljunac: Divlji zapad (r) 12.55 Crtana serija 13.09 Pipi Duga ^arapa, crtana serija 13.34 Hannah Montana 2, serija za mlade (r) 13.59 Kad je Zachary Beaver stigao u grad, film (r)

OBN
07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Roni, Olly, Roni, crtani film 08.50 Bunny Maloney, crtani film 08.05 Iron Man, crtani film 08.30 Gorki `ivot, serija 09.15 Stol za 4, kulinarski show 09.45 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.55 OBN Info 12.15 Ludo srce, serija 13.25 Ljubav - vjera - nada, serija 14.40 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 15.50 Ukleta Marijana, serija 17.00 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.15 Fe|a Presents 20.00 Ljubav - vjera - nada, serija 21.00 Zakon bra}e, krim. serija 22.00 Dolina vukova, krim. serija 23.10 Vox populi 23.15 Kako ja ka`em, film 01.00 Dolina vukova, krim. serija 02.10 OBN Info 02.25 OBN Sport 02.30 Vox populi 02.35 Kako ja ka`em, film

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, informativno-revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu (r) 10.02 Mala princeza, program za djecu (r) 10.15 Medo Rupert, program za djecu (r) 10.25 Bo on the go, program za djecu (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Pansion Fali~nih, serija 11.35 Pomorska tehnologija, dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 @ivot i zdravlje (r) 14.10 Moja ku}a u Umbriji, film 16.00 Yusuf, serija (r) 17.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.02 Mala princeza, program za djecu (r) 19.15 Medo Rupert, program za djecu (r) 19.25 Bo on the go, program za djecu (r) 20.00 Pansion Fali~nih, serija 20.30 Pomorska tehnologija, dok. program, 3/18 21.00 Sevdah, muzi~ki program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Yusuf, igrana serija 23.20 Dokumentarni program 00.10 Pod la`nim imenom, igrani film 01.35 Dnevnik TVSA (r)

TV TK
06.05 06.45 07.00 07.05 09.00 09.30 12.00 12.15 16.00 17.15 19.00 22.40 00.00 01.00

08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.07 Hotel dvorac Orth 8, serija 09.53 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.12 Svemirska istra`ivanja: Kometi: Meta - Zemlja, dokumentarna serija (r) 11.05 Kod Ane (r) 11.17 Oprah show (r) 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Gospodarica tvoga srca, serija 13.17 Capri 3, serija (r) 14.10 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.19 Vrijeme sutra 14.20 Seoski turizam na rubu mo~vare - Lonjsko polje, dokumentarni film (r) 14.51 ^udom pre`ivjeli 3: Unesre}en i sam, dokumentarna serija (r) 15.40 Kulturna ba{tina: Labin, grad rudara (r) 15.55 Vijesti iz kulture (r) 16.00 ZABA - 90 sekundi (r) 16.03 Alisa, slu{aj svoje srce serija 16.46 Predstavljamo vam... 16.50 Vijesti 17.00 Hrvatska u`ivo 17.54 HAK - Promet info 17.57 Sve }e biti dobro, Serija (r) 18.44 Ljetna slagalica: Turizam i glazba 19.18 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.00 Vrijeme 20.03 ZABA - 90 sekundi 20.08 Capri 3, serija 20.58 @ivjeti zdravije 21.03 Miris ki{e na Balkanu, Serija 21.57 Drugi svjetski rat izgubljene snimke: Slava i hrabrost, dokumentarna serija 22.41 @ivjeti zdravije 22.47 Dnevnik 3 23.12 Sport 23.15 Vrijeme 23.19 Vijesti iz kulture 23.25 Ciklus europskog filma: Postani ~ovjek, francusko-belgijsko-izrae lski film 01.58 Kad je Zachary Beaver stigao u grad, ameri~ki film (r) 03.20 Kojak 3., serija (r) 04.08 Skica za portret (r) 04.23 Kulturna ba{tina: Labin, grad rudara (r) 04.38 Hotel dvorac Orth 8, serija (r)

MRE@A
07.05 Ostrvo kornja~a, 7/26 07.35 Ma~ak Mika, crtani film 08.05 Eliza, 51/68 (r) 09.05 Zakon ljubavi, 57. ep. (r) 10.05 Ukradeni `ivoti, 49. ep. (r) 14.05 Igra, 25. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, 58. ep. 16.00 Ukradeni `ivoti, 50. ep. 17.15 Predaj se srce, 2. ep. (r) 21.10 Igra, 27. i 28. ep. 22.35 Hrabrost jedne princeze, film 00.30 Ne vjeruj strancima, film (r)

Alisa, slu{aj svoje srce
SERIJA 10.00

Navy CIS
SERIJA

02.45

15.22 Ru`na Betty 4, serija 16.03 James Martin u Bretanji, dokumentarna serija (r) 16.26 Dobro je znati, znanstveno-obrazovna emisija (r) 17.00 Kojak 3, serija 17.55 [apta~ psima 4 (r) 18.44 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (r) 19.04 Crtana serija (r) 19.18 Kod ku}e je najljep{e 19.30 Gara`a: Natali Dizdar (r) 20.00 Doctor Who 4, serija (r) 20.50 Ciklus kriminalisti~kog filma: Air Force One, film (r) 22.58 La`i mi 2, serija (r) 23.44 Zovem se Earl 4, humoristi~na serija (r) 00.06 Specijalna postrojba 4, serija 00.49 Prikra}eni 3, humoristi~na serija (r) 01.10 Skladi{te 13, serija (r) 01.52 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi

TV MOSTAR
08.05 Eliza, serija, 09.05 Zakon ljubavi 10.04 Ukradeni `ivoti, serija 14.05 Igra, serija, 18. ep. (r) 15.00 Flash news 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 44. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Predaj se srce, serija 18.15 Grad, revijalni program RTM 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Predaj se srce, serija 21.05 Igra, serija 21.35 Igra, serija 22.15 Vijesti plus 22.35 Hrabrost jedne princeze 1, film 00.30 Ne vjeruj strancima, igrani flim

TV KAKANJ
10.00 Svjedok prirode 10.30 Mrtva priroda 11.00 Biografije 12.00 Uljep{aj svoj `ivot 13.00 TV liberty 13.30 Svjedok prirode 14.00 Planeta zemlja 15.00 Jusuf a.s., serija 16.00 Biografije 17.00 Flash vijesti 17.05 [ifra tik, film 18.30 Svijet tajni, serija 19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Autoshop magazin 20.50 Marketing 21.00 Svijet tajni, serija 21.40 Jusuf a.s., serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

RTV USK
12.00 Vijesti 12.05 Igrani film 13.50 Tragovi sudbina (r) 14.30 Vijesti 14.35 Dok. program (r) 15.20 Pravi spoj 15.35 Pod suncem St. Tropea, serija 16.30 Nad`ela, zabavni program 17.00 Gordost, serija (r) 18.10 Tehnolo{ka znanja, 10/13 18.50 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Turisti~ki putokaz 20.45 Biografije, dok. program 21.30 Dnevnik 2 22.00 Gordost, serija 22.50 TV Liberti 23.25 Najd`ela, zabavni program (r)

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Da sam ja neko, dok. program 16.35 Top 7, muzi~ki program (r) 17.25 SMS centrala, muzi~ki program 18.00 Crno i bijelo, invo. program 18.30 Vje`bajmo zajedno, sportsko-rekreativni program 19.00 Muzi~ki Salto, muzi~ki program 18.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Sredinom sedmice 21.10 Op~injeni, serija 22.05 Folk, TOP 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info 23.25 Pregled programa za ~etvrtak

TV ZENICA
10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja (r) 14.15 Svjetla pozornice, muzi~ki program (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas Zabavni program 20.40 Klinika, serija 21.30 Ljeto u gradu 23.00 Zenica danas (r)

RTV VOGO[]A
09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Serijski program 13.00 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 14.00 Program za djecu i mlade 15.00 Serijski program (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Magazin Plus 20.00 Igrani film 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Dok. program 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r) 02.00 Vogo{}anska hronika (r) 02.30 Magazin Plus (r) 03.00 Dok. program (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija (r) 09.15 Svijet na dlanu 10.00 Novosti 10.05 Ispred ostalih 11.00 Svijet na dlanu 12.00 Novosti u podne 12.15 Majstor, film 14.00 Novosti 14.05 Znas-ima{, interaktivni kviz 16.00 Dnevnik 1 16.25 Sve za ljubav, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport fles 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasanda, serija 21.00 Ljetna promenada 22.30 Dnevnik 23.00 Ljetna promenada, nastavak 00.00 Tri dolara, film

ATV
09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica, crtani film 10.20 Sirene, crtani film 10.50 Bakugan, crtani film 11.10 Winx, crtani film 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 Vizita 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Staklena ku}a 18.15 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 18.50 Arena sport, sportski program 19.00 ATV vijesti 20.05 Kad li{}e pada, serija 21.00 Amplituda 22.10 Ve~ernje Vijesti 22.20 Staklena ku}a, serija 23.20 Bombom protiv sistema, film

EUROSPORT 2
03.30 Snuker, Shanghai, Kina 05.30 Fudbal na pijesku, SK Italija: Ukrajina - Meksiko 07.30 Snuker, Shanghai, Kina 09.00 Tenis, US Open 11.30 Australijski fudbal 12.30 Watts 12.45 Surf 13.00 Tenis, US Open 17.00 Enduro, S[ Andorra 17.30 Tenis, US Open 18.30 Speedway, Bydgoszcz, Poljska 20.00 Ke~eri 21.30 Boks: Alexander (USA) M. Lucas Martin (Argentina) 23.00 Snuker, Shanghai, Kina 02.00 Speedway, Bydgoszcz, Poljska

SPORT KLUB
09.15 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 FullTilt Poker 11.00 Kvalifikacije za EP U21: England - Israel 13.00 Premier League 2010/11: Newcastle Arsenal 15.00 Fudbal mondijal magazin 15.30 Ajax TV 16.00 Kvalifikacije za EP: England - Wales 18.15 Vijesti 18.45 Premier League News 19.00 Kvalifikacije za EP: Scotland - Lithuania 21.00 Inside Grand Prix 21.30 Portugalska liga: Leiria Porto 23.15 Vijesti 23.45 Premier League News 00.00 FullTilt Poker 01.00 Premier League Classic: Blackburn - Leeds 01.30 Barca TV: Golovi sezona 02.00 Barca TV: Barcelona - Napoli

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 08.10 09.05 10.00 10.30 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 22.50 Peta brzina Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Vrhunsko graditeljstvo Kako to rade? U djeli}u sekunde Pre`ivljavanje Limarska radionica: London U potrazi za zabavom Ameri~ki ~operi Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Vrhunsko graditeljstvo Pre`ivljavanje: Patagonija 1 Kako se pravi? Kako to rade? Lov na sabljarke Let iznad Aljaske Pograni~na policija

N. GEOGRAPHIC
08.00 Zmajevi ubice 09.00 \ulijani komandovanje 11. septembra 10.00 Okean u staklu 11.00 Uni{tavanje najve}ih 12.00 Skriveni svjetovi 13.00 [vedski superautomobil 14.00 Drevne megastrukture 15.00 D`inovi prirode: Kit 16.00 Kad p~ele utihnu 17.00 Al Kaidina zasjeda 18.00 [apta~ psima 19.00 @ivot u parku iz doba trijasa 19.30 Skriveni svjetovi 20.00 Drevni X fajlovi: Hristova krv 21.00 Sekunde do katastrofe 23.00 Drevni X fajlovi: Hristova krv 00.00 Sekunde do katastrofe

VIASAT HISTORY
12.00 @ivotinje koje su u{le u istoriju 12.30 Prerafaelitsko bratstvo: Viktorijanski revolucionari 13.00 Jedan dan u borbi 14.00 Egipat 15.00 Lovci na naciste 16.00 Genije dizajna 17.00 Putovanja i otkri}a 18.00 Premijera: Tajne istorije: Kraljica djevica 19.00 Inuitska odiseja: osvajanje Novog Svijeta 20.00 @ivotinje koje su u{le u istoriju 20.30 Bri`it Bardo francuska ikona 21.00 Dani katastrofe teror na aerodromu 22.00 Mumija koja je do{la iz leda 23.00 Lovci na naciste 00.00 Genije dizajna 01.00 Putovanja i otkri}a 02.00 Tajne istorije: Kraljica djevica 03.00 Osvajanje Novog Svijeta 04.00 @ivotinje koje su u{le u istoriju

ANIMAL PLANET
06.25 06.50 07.15 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 12.45 13.40 14.30 15.00 15.30 16.25 17.20 17.45 18.40 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 Upoznajte divljinu Neobi~ne `ivotinje Safari sestre Psi - jedna rasa, jedna pri~a Sve o psima Sve o psima, ma~kama, ljubimcima Policija za `ivotinje Veterinari sta`isti Spa{avanje divljih `ivotinja K9 Policajci sa psima Lovac na krokodile Povratak velikih bijelih ajkula [kola za gorile Upoznajte divljinu @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija - 2 ep. Paklene ma~ke Psi - jedna rasa, jedna pri~a Lovac na krokodile Kraljevstvo geparda Sve o psima Invazija ajkula Ratovi insekata Pre`ivio sam! Velika trka u Savani

EUROBASKET 2011. BiH okon~ala nastup u Litvaniji

Zatvoren Teletovi}, zatvorena BiH
49. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
srijeda, 7. septembar 2011. godine

Stari zanati koji izumiru

Kand`ije budu}i suvenir

Okon~ana tala~ka kriza u Sydneyu
Nakon gotovo 12 sati okon~ana je tala~kakriza u Sydneyunakon{to je policija upala u zgradu nedaleko od porodi~nog suda i uhapsila mu{karca koji je pod prijetnjom bombom za taoca dr`ao svoju 12-godi{nju k}erku, prenosi Srna. Mu{karac od 52 godine zauzeo je ured pravne slu`be u Sydneyu i rekao slu`beniku da u rancu ima bombu. Prema nekim medijskim izvje{tajima, mu{karac je bio uklju~en u pravnuborbu za starateljstvo nad djevoj~icom. Mu{karac je uhap{en, a djevoj~ica je odvedena na pregled u bolnicu.

Podr{ka Bruggea Sarajevu
Oni koji misle da su kand`ije izmi{ljene zbog upravljanja `ivotinjama - grije{e, jer su se kand`ije jo{ u drevnom Egiptu koristile kako bi se robovi tjerali da bolje rade
asim Had`i} iz Bosanske Krupe ve} 50 go di na ru~no ple te kand`ije, a zanat koji se u njegovoj familiji prenosi sa koljena na koljeno nau~io je od svog dida Huseina. "Zanat se zove kand`iluk, dakle, ru~na izrada kand`ija, a kand`ija{i su oni ljudi koji koriste kand`ije. Od ovoga `ivim i nikad u `ivotu niti dana nisam radio u firmi", pri~a nam Kasim. Gradona~elnik belgijskog grada Bruggea Patrick Moenaert poslao je gradona~elniku Sarajeva Aliji Behmenu pismo podr{ke kandidaturi Sarajeva za Evropsku prijestolnicu kulture 2014. godine. "Bilo je veliko zadovoljstvo primiti Va{e pismo u vezi sa rezolucijom o Sarajevu kao Evropskoj prijestolnici kulture 2014. @elim vam pru`iti na{u moralnu podr{ku u organizaciji i implementaciji ovog kulturnog doga|aja", stoji u pismu podr{ke. Moenaert je naglasio da je Sarajevo kao "krasni interkulturalni grad definitivno vi{e nego vrijedan titule Evropskog kulturnog centra".

K

Produktivnost
Oni koji misle sa su kand`ije izmi{ljene zbog upravljanja `ivotinjama – grije{e, jer su se kand`ije jo{ u drevnom Egiptu koristile kako bi se robovi tjerali da bolje rade. Nasilno izvla~enje produktivnosti nad `ivotinjama ne pali,

krava nikad ne}e dati vi{e mlijeka zbog toga {to je i{ibana. "Nikad u `ivotu nisam udario `ivo stvorenje kand`ijom. Ali, bez kand`ije nema rada, i mislim da je strah od kand`ije dovoljan, a svako se priboji kand`ije kada mu zazvi`di oko u{iju. Hodam ovako od va{ara do va{ara i prodajem ih, ali sve slabije od toga mogu `ivjeti jer je sve manje mu{terija", ka`e Kasim. Pokoji ko~ija{, krotitelj ili gazda seoskog imanja kupi od Kasima kand`iju. ^im bi je donijeli ku}i, `ena se nafr~i i pita "Kome }e{ to?" A opet, ima ljudi koji su nau~ili kand`ijati svoje blago, tako da se Kasim ne nada da }e se s kand`ijama sevapa nahvatati. Radi zbog pukog pre`ivljavanja.

"Opet su ljudi pod kand`ijom, ili se pate nezaposleni, ili rade za 400 maraka ostavljaju}i svoja le|a i zdravlje nekome, dok s druge strane ove mla|e generacije, bez mobitela i luksuza ne}e da ~uju za roditelje. Kand`ije na sve strane, a zanat izumire", tvrdi ovaj majstor.

Slaba prodaja
On nikad nije ~uo za pjeva~a i repera Kand`iju, ali bi mu rado prodao koju. Sa petnaest kand`ija na desnom ramenu i jo{ deset na lijevoj ruci, zna po cijeli dan gorjeti na suncu, a da dvije ne proda. Umjesto kao alatku, razmi{lja da je po~ne nuditi kao turisti~ki suvenir, mo`da bi tako i bolju pro|u imao.
F. BENDER

Rijaset opet napada ministra
Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo uputilo je u utorak dopis {kolama u Kantonu Sarajevo kojim se u~enicima omogu}ava da osim izbora izme|u predmeta vjeronauka i al ter na ti vnog pre dme ta ne odlu~e ni za jedan od ta dva nastavna predmeta. Iz Rijaseta IZ-a BiH odmah su reagovali na ovaj dopis. - Ovaj put ministar {kole obavezuje da postupe prema njegovom dopisu na osnovu autoriteta svog polo`aja i u novom dopisu nagla{ava da }e to ‘u najskorije vrijeme biti ugra|eno i kao zakonska obaveza za osnovne i srednje {kole’ Na taj na~in minis. tar poku{ava obavezati {kole potpuno novim detaljima pozivaju}i se na zakon, koga nema i koji }e tek biti donesen, stoji u saop{tenju iz Rijaseta.

POSLJEDNJE VIJESTI
FRANCUSKA IZRU^ILA MOMI]A - Francuska je Hrvatskoj izru~ila Milorada Momi}a optu`enog za ratni zlo~in po~injen 1991. u Hrvatskoj. Momi} je uhap{en u Francuskoj temeljem Interpolove potjernice raspisane u februaru ove godine, izjavila je Aleksandra Ljuba iz MUP-a Hrvatske. Taj je Srbin iz Hrvatske osumnji~en i da je sudjelovao u masakru u Srebrenici u julu 1995., a srpske ga vlasti navodno tako|er tra`e zbog zlo~ina protiv ~ovje~nosti, jer je bio pripadnik zloglasne specijalne jedinice [korpioni. Nakon predaje Hrvatskoj Momi} je smje{ten u osje~ki zatvor. NEVADA: UBIO TROJE LJUDI, DEVET RANIO Nepoznata mu{ka osoba otvorila je vatru na goste restorana Ihop u Carson Cityju u ameri~koj saveznoj dr`avi Nevada, te je tom prilikom ubijeno troje ljudi, a ranjeno devet. Najmanje dvoje ubijenih bili su pripadnici vojske, izjavio je policijski slu`benik u ovom gradu Ken Furlong. Nakon pucnjave napada~ je pucao sebi u glavu i podlegao. Policijski slu`benici su izjavili da su ranjene osobe hospitalizirane i da se jo{ uvijek ne zna kakvo je njihovo zdravstveno stanje. Identitet napada~a jo{ uvijek nije otkriven, a iz policije se doznaje da je pucao iz automatske pu{ke.

Donacija Lions Fonda Udru`enju slijepih Sarajevo

Uru~eno sedam daisy playera
U postorijama Udru`enja slijepih Kantona Sarajevo na Skenderiji, predstavnici Lions cluba International Sarajevo sino} su donirali daisy playere za sedam slijepih ~lanova ovog udru`enja. Ovu vrijednu opremu dobili su Nata{a Arsenovi} (1999) iz Doboja, Kristijan [trbac (1995) iz Travnika, Martina Stani} (1995) iz ^apljine, \or|e Radi{i} (1998) iz Tesli}a, Milo{ Koji} (2002) iz Osmaka, Neldina Kaji} (1991) iz Tuzle i Emina Bajramovi} (1992) iz Sarajeva. Donacije su uru~ili predstavnici Lions Fonda za potrebe mladih slijepih osoba Novka Agi}, dr. Jasna Kundurovi} i dr. Zulejha Merhemi}. Ova donacija predstavlja nastavak vrlo uspje{ne sara-

Foto: D. TORCHE

dnje Lionsa BiH s Udru`enjem slijepih. Prije nekoliko godina Lionsi Sarajeva su opremili i donirali Biblioteku za slijepe i slabovidne osobe u Sarajevu te donirali vrijednu medicinsku opremu klini~kim centrima u Mostaru, Tuzli, Banjoj Luci i Sarajevu, saop}eno je iz Lions cluba International BiH.

Ina~e Lions club International je osnovan u Chicagu 1917. i danas broji 46.000 klubova u cijelom svijetu sa milion i 350 hiljada ~lanova, koji ~ine ovu organizaciju najve}om svjetskom nevladinom humanitarnom klubskom organizacijom. Vizija Lionsa je biti globalni lider u dru{tvu i humanitarnim uslugama.

LOTO
2
JOKER 1 JOKER 2

72. KOLO

15 17 20 32 38
2 4 2 8 7 1 0 4 5 7 8 6