P. 1
Fizika Program Sa Zadacima

Fizika Program Sa Zadacima

4.25

|Views: 9,987|Likes:
Published by Stefan Živanović

More info:

Published by: Stefan Živanović on Sep 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2015

pdf

text

original

Програм за полагање пријемног испита из Физике 1. Кинематика транслаторног и ротационог кретања. Равномерно праволинијско кретање.

Равномерно променљиво кретање (са и без почетне брзине). Примери равномерно променљивог кретања (слободно падање – хитац наниже, хитац навише). Кретање тела по кругу. Равномерна ротација. Равномерно променљива ротација (са и без почетнеугаоне брзине). Веза између линијских величина (S, v, a) и угаоних величина (ϕ, ω, α). 2. Динамика транслаторног и ротационог кретања. Њутнови закони механике (I, II и III Њутнов закон). Импулс тела и импус силе. Закон одржања импулса. Сила теже. Силе еластичности. Силе трења. Рад и снага код транслаторног кретања. Механичка енергија (кинетичка, потенцијална и енергија еластичне деформације). Закон одржања енергије. Примери закона одржања енергије и закона одржања импулса (судари тела). Центрипетална и центрифугална сила. Момент силе. Момент инерције. ΙΙ Њутнов закон динамике ротације. Момент импулса и закон одржања момента импулса. Рад, снага и енергија код ротационог кретања. 3. Основне интеракције у природи Гравитационе силе (Њутнов закон опште гравитације). Гравитационо поље Земље (Земљино убрзање). Рад у гравитационом пољу (гравитациона потенцијална енергија и гравитациони потенцијал). Електростатичка сила (Кулонов закон). Електростатичко поље. Рад у електростатичком пољу (потенцијална енергија и напон). Капацитет. Капацитет плочастог кондензатора. Везивање кондензатора. Електростатичка енергија. Једносмерна електрична струја (јачина струје, густина струје). Омов закон за део електричног кола. Везивање отпорника. Омов закон за струјно коло. Електромоторна сила. Везивање извора струје. Рад, снага и топлотно дејство струје. Кирхофова правила. Закони електролизе. Амперов закон. Флукс магнетног поља. Лапласов закон и примена. Електромагнетна индукција. Међусобна индукција и самоиндукција. 4. Физика великог броја честица Гасни закони. Једначина стања идеалног гаса. Основна једначина молекулско-кинетичке теорије идеалног гаса. Основни закони хидростатике (Паскалов закон, хидростатички притисак, Архимедов закон). Једначина континуитета. Бернулијева једначина. Примери уз Бернулијеву једначину (истицање течности и гасова). Сила унутрашњег трења. Стоксова сила. Површински напон и капиларне појаве. Унутрашња енергија и топлотни капацитет. Принципи термодинамике (степен корисног дејства). Промена димензије тела у функцији температуре. 5. Осцилације, таласи и оптика Кинематика хармонијских осцилација. Динамика осцилаторног кретања. Математичко и физичко клатно. Брзина, убрзање и енергија код хармонијског осциловања. Трансферзални и лонгитудинални таласи. Једначина таласа. Брзина таласа у еластичним срединама. Електромагнетне осцилације. Томсонова формула. Електромагнетни таласи. Основни закони геометријске оптике (одбијање и преламање светлости). Тотална рефлексија. Равна и сферна огледала. Једначина сферних огледала. Оптичка сочива. Једначина сочива. Интерференција светлости. Дифракција светлости. Поларизовање светлости. 6. Физика микросвета Закони зрачења апсолутно црног тела (Штеван-Болемонов закон, Винов закон, Планков закон). Кванти светлости. Фотоелектрични ефекат. Де Брољева ротација. Борови постулати (I и II Боров постулат). Атом водоника по Боровој теорији. Линијски спектар атома водоника. Основне карактеристике језгра атома. Дефекти масе и енергија везе. Радиоактивно зрачење. Закон радиоактивног распада. Нулеарна реакција.

Литература: 1. Н.Н. Вердеревскај, С. П. Егорова: Сборник задач и вопросов по физике, Изд. Висшај школа, Москва 1989. 2. С. И. Кашина, Н. И. Сезонов: Сборник задач по физике, Изд. Висшај школа, Москва 1983. 3. С. П. Мјасников, Т. Н. Осанова: Пособие по физике, Изд. Висшај школа, Москва 1976. 4. И. Аничин, Г. Божин и др. : Приручник ( I, II ) за рачунске задатке за I и II разред заједничке основе средњег усмереног образовања, Изд. Научна књига, Београд 1982. 5. Г. Димић, Ц. Жегарац: Збирка задатака из физике, Средњи курс Ц, Изд. Грађевинска књига, Београд 1988. 6. Б. Станић, М. Марковић: Решени задаци са класификационих испита из физике на техничким факултетима, Изд. Научна књига, Београд, 1987. 7. М. Пејевић, Г. Ристић, С. Голубовић: Решени задаци за припрему пријемног испита из физике, Изд. Едиција: Публикације, Ниш, 2000. Могу се користити и други уџбеници Физике за средње школе (гимназија и стручне школе).

1. KINEMATIKA TRANSLATORNOG I ROTACIONOG KRETANJA MATERIJALNE TA^KE (TELA) Kinematika izu~ava razli~ia mehani~ka kretanja tela bez razmatranja uzroka koji izaziva to kretanje. Razlikuju se dva oblika kinematskog kretanja: translatorno i rotaciono. Osnovne kinemati~ke veli~ine kretanja su: put (s), brzina (v) i ubrzanje (a) - translatorno kretanje; ugaoni pomeraj (ϕ), ugaona brzina (ω) i ugaono ubrzanje (α) - rotaciono kretanje

Kinematika translatornog kretanja
Kretanje tela po pravoj liniji sa konstantnom brzinom (v = const) naziva se ravnomerno s s = v ⋅t . (uniformno) pravolinijsko kretanje. Brzina kretanja je v = , a pre|eni put t Ako se telo kre}e tako da na razli~itim delovima pravolinijskog puta ima razli~ite srednje brzine, to je ukupna srednja brzina na celom putu s s + s + K + sn vsr = = 1 2 . t t1 + t 2 + K + t n Kretanje tela kod koga je ubrzanje konstantno (a = const) naziva se ravnomerno promenljivo. Kod ∆v v2 − v1 takvog kretanja srednje ubrzanje asr je asr = = , gde je ∆v - promena brzine a ∆t ∆t t 2 − t1 vremenski interval. Srednja brzina je srednja aritmeti~ka vrednost po~etne vo i krajnje brzine v v +v vsr = 0 . 2 U zavisnosti od znaka ubrzanja, ravnomerno promenljivo kretanje mo`e biti: ubrzano (a > 0) i usporeno (a < 0), a u odnosu na po~etne uslove mo`e biti: kretanje bez po~etne brzine (vo = 0) i kretanje sa po~etnom brzinom (vo > 0). Za kretanje bez po~etne brzine (vo = 0), brzina i pre|eni put dati su slede}im relacijama: v0 + v v at at 2 vsr = s = vsr t = v = at ; = = ; ; v 2 = 2as . 2 2 2 2 Za kretanje sa po~etnom brzinom (vo > 0) je: at 2 2 s = v0t ± v = v0 + at ; ; v 2 = v0 ± 2as ; 2 gde se znak (+) odnosi na ubrzano a znak (-) na usporeno kretanje. Specijalan slu~aj ravnomerno promenljivog pravolinijskog kretanja koje se vr{i sa konstantnim ubrzanjem g = 9,81 m/s2 (ubrzanje Zemljine te`e) je slobodno padanje (hitac nani`e). Kod takvog kretanja va`e slede}e relacije:

za vo = 0
v = gt

za vo > 0

v = v0 + gt gt 2 h = v0t + 2
v 2 = v0 + 2ah
2

gt 2 s=h= 2 v 2 = 2 gh

brzinu 2 m/s. U tom slu~aju za ravnomernu rotaciju (ω = const) bi}e: . v 2 = v0 − 2ah . ⇒ ϕ = . t T R gde je l . ϕ = ω 0t ± .period rotacije. postavljene na rastojanju so = 90 m jedna od druge istovremeno u istom pravcu po~inju kretanje dva tela. Kod ubrzane rotacje bez po~etne brzine je ω0 = 0. ω i α povezane su sa odgovaruju}im linijskim veli~inama s. a telo koje se kre}e iz ta~ke B . R 2 2 v 4π R ac = = ω 2R = = 4π 2ν 2 R . brzine v . R v v = ωR ⇒ ω = . 2 R T (at je projekcija vektora linearnog ubrzanja na pravac tangente u datoj ta~ki. Jedna~ine koje opisuju rotaciono kretanje tela mogu se izvesti iz jedna~ine translacionog kretanja stavljanjem umesto puta s . a ubrzanje ac u pravcu radijusa R i naziva se radijalno ili centripetalno ubrzanje. Posle koliko vremena prvo telo dostigne drugo telo? Koliki su pre|eni putevi svakog od tela? . Telo koje se kre}e iz ta~ke A ima brzinu 5 m/s.ugao obrtanja ϕ (rad). 2 2 RE[ENI ZADACI 1.polupre~nik kruga a T .projekcija tog ubrzanja na pravac radijusa. ω 2 = ω 0 ± 2αϕ . h = v0t − . Ugaona brzina ω. T Ugaone veli~ine ϕ. R a at = αR ⇒ α = .ugaona brzina ω (rad/s) i ubrzanja a ugaono ubrzanje α (rad/s2). 2 Kinematika rotacionog kretanja Ako se materijalna ta~ka (telo) kre}e po krugu. period rotacije T i frekvencija ν povezane su izrazom 2π ω= = 2πν . Ukupno ubrzanje je ϕ = ωt . ω = ϕ a = at + ac = α 2 R 2 + ω 4 R 2 = R α 2 + ω 4 . Iz dve ta~ke A i B. 2 gde znak (+) odgovara ubrzanoj. ac = . R . a znak (-) usporenoj rotaciji. v i a slede}im odnosima: s s = ϕR .Za hitac navi{e (vertikalan hitac) (usporenog kretanje) je: gt 2 2 v = v0 − gt . t a za ravnomerno promenljivu rotaciju (ubrzanu α > 0 i usporenu α < 0) je: αt 2 2 ω = ω 0 ± αt .obim kruga. U tom slu~aju je l 2πR v2 v= = . a ac . to u svakoj ta~ki kru`ne putanje linearna brzina v je u pravcu tangente.

s s v2 2v2 v1 + v2 s + 2v1 2v2 . s2 . to je: v1t1 = v2t2 odnosno.5 km. Jedan automobil. Na kom rastojanju od ta~ke A se automobil susretne sa autobusom? Koliki je pre|eni put autobusa? Dato: s = 17. a drugu polovinu puta srednjom brzinom 10 m/s.5 km. s2 . pa je s = s1 + s2 = v1t + v2t = (v1 + v2)t. v1 + v2 Pre|eni put automobila je s1 = v1t = 10 km. Kolika je brzina drugog tela? Dato: v1 = 12 m/s t1 = 10 s t2 = 15 s Odrediti: v2 . odnosno druge polovine puta t = s1 s = i v1 2v1 t2 = s m 2v v s2 s = .Dato: so = 90 m v1 = 5 m/s v2 = 2 m/s Odrediti: t-? s1 . Kolika je srednja brzina automobila na celom putu? Dato: v1 = 15 m/s v2 = 10 m/s s1 = s2 = s/2 Odrediti: vsr . t2 s 3. odnosno s0 t= = 30s . Istovremeno. nasuprot njemu.? Re{enje: Kako su vremena prelaska prve. iz ta~ke B polazi autobus brzinom 54 km/h. kre}u}i se ravnomernom brzinom 12 m/s. Iz ta~ke A kre}e se ka ta~ki B automobil brzinom 20 m/s. a autobusa s2 = v2t = 7. Prvu polovinu puta automobil pre|e srednjom brzinom 15 m/s. 4. pre{ao je za 10 s isti put kao i drugo telo za 15 s.5 km = 17.? Re{enje: Do ta~ke gde se tela sustignu prvo telo je pre{lo put s1 = so + s2 = v1t.?.? Re{enje: Po{to oba automobila pre|u isti put razli~itim brzinama za razli~ita vremena. a drugo put s2 = v2t. Iz ovih jedna~ina sledi da je v1t = so + v2t. v1 − v2 2. vt m v2 = 1 1 = 8 . Odavde je vreme susreta s t= = 500s .5x103 m v1 = 20 m/s v2 = 54 km/h = 15 m/s Odrediti: s1 . Rastojanje izme|u ta~aka A i B je 17. to je vsr = = 1 2 = 12 .? Re{enje: Do ta~ke susreta automobil je pre{ao put s1 a autobus put s2.?.

tu t1 + t2 + t3 s 6. Kolika je srednja brzina voza na drugom delu puta ako je srednja brzina voza na ~itavom putu 15 m/s ? Dato: v1 = 20 m/s vsr = 15 m/s s1 = s/4 . Odavde sledi da je v2 = sr = 12 .?. t2 = 3 h Odrediti: vR . s2 = 3s/4 Odrediti: v2 . v2 . v . srednja brzina voza je 20 m/s. Kolika je srednja brzina pe{aka na celom putu? Dato: t1= 5 s. t2= 5 s. Kolika je srednja brzina reke u odnosu na obalu.5. Kolike su brzine voza du` svakog dela puta ako je srednja brzina voza na celom putu 16 m/s ? Dato: v1 = 2v2 s1 = s2 = s/2 vsr = 16 m/s Re{enje: Odrediti: v1 . s 4v1 − vsr 7. a s s 3 s 4 tu s1 + s2 + v1 v2 2v1 2v2 m v1 = 2v2 = 24 s 8. Na prvoj ~etvrtini puta.?. Pe{ak za 5 s.? . za slede}ih 15 s pre|e 14 m i za poslednjih 10 s put od 12 m.? 4v m 3v su s +s s = 1 2 = = 2 . a kolika brzina broda u odnosu na vodu? vsr = Dato: s = 54 km t1 = 7 h.? Re{enje: Srednja brzina na celom putu je s s +s s + s2 ( s1 + s2 )v1v2 sv1v2 4v1v2 vsr = u = 1 2 = 1 = = = s1 s2 s tu t1 + t2 s1v2 + s2v1 (v2 + 3v1 ) v2 + 3v1 + v1 v2 4 m 3vsr v1 Re{enjem ove jedna~ine sledi da je v2 = = 13. Rastojanje izme|u dva grada koji le`e na istoj reci je 54 km. s2 = 4 m.8 .? Odrediti: vsr . pre|e put od 4 m. a nizvodno 3 h. Re{enje: s s +s +s m vsr = u = 1 2 3 = 1 . Putovanje brodom uzvodno od jednog do drugog grada traje 7 h. Brzina voza na prvoj polovini puta je dva puta ve}a nego na drugoj. s3 = 4 m. t3 = 10 s s1 = 4 m.

Dato: d = 20 cm. Materijalna ta~ka kre}u}i se ravnomerno po krugu polupre~nika 0. sledi da je ωr = 2ω (r − ∆r ) . odnosno r = 2∆r = 10 cm. ν .Re{enje: Za kretanje broda uzvodno je s = (v .?. r = 10 cm t = 3 min = 180 s n = 360 obrta Re{enje: Odrediti: v . ν T s 10. Izjedna~avanjem ovih s (t − t ) km . ω .vR)t1 a nizvodno s = (v + vR)t2. Kolike su ugaone brzine sekundne.56 . frekvencija.? Re{enje: .?. ω= 2π rad rad = 12. Odrediti period rotacije.?.5s n .4 rad/s.28 rotacije T = = 0. 12.? ωm . Odrediti radijus rotiraju}eg to~ka. t1 h 9. Linijska bzina je v = . ugaonu brzinu i linijsku brzinu ta~ke na obodu kotura. Dato: v1 = 2v2 ∆r= 5 cm = 5 x 10-2 m Odrediti: r-? Re{enje: Linijske brzine tih ta~aka su: v1 = ωr i v2 = ω (r − ∆r ) . period oscilovanja i linijska brzina? Dato: r = 0. a period t 2πR rad 1 = 6. T .5 .2 m na~ini 300 obrtaja za vreme 1 min.? n = 5Hz . Ugaona brzina je ω = 2πν =31.? T= t = 0.2 s . Uz dati uslov.25 . T s s 11. Kolika je ugaona brzina. Kotur pre~nika 20 cm rotira ravnomerno i na~ini 360 obrtaja za 3 minuta. T . v = ωr = 1.? ωv . ω .?.2 m t = 1 min = 60 s n = 300 obrta Re{enje:Frekvencija obrtanja je ν = Odrediti: v . male i velike kazaljke ~asovnika? Odrediti: ωs . ako je linijska brzina ta~ke na obodu to~ka dva puta ve}a od ta~ke koja le`i za 5 cm bli`e osi to~ka.5 h 2t1t2 s + vRt1 km v= = 13. Brzina broda u odnosu na vodu je jedna~ina sledi da je vR = 2 1 = 4.?.

?.4t2 t=5s Odrediti: vo .? at at Pre|eni putevi tela za vreme t1 i t2 su: s1 = 1 i s2 = 2 . Pri ravnomerno ubrzanom kretanju iz stanja mirovanja telo je pre{lo za 5 s put 90 cm. Kona~no sledi da je a = 2 = 2.14 = = 0. Deljenjem ovih jedna~ina dobija se 2 2 2 2 s1 t1 t = 2 odnosno s2 = s1 22 = 2s1 = 1. s2 t 2 t1 14. Dato: s = 15t + 0. Pre|eni put je ∆t t2 − t1 t t 3 6s m at 2 at 2 at 2 5at 2 . Odavde sledi da je vo = . njegovu brzinu posle 5 s kretanja i pre|eni put. Telo pre|e put 50 m za vreme od 5 s. a . Ts s 60 ωm = rad 2π 2 ⋅ 3. sledi da je vo = 15 m/s i a/2 = 0.4t2. Tv s 86400 13. pri ~emu se njegova brzina pove}a 4 puta. s = v0t + = + = 5t s 2 3 2 6 .8m . po~etnu brzinu. Na}i ubrzanje tela.?.Periodi rotacije su: Ts = 60 s.26 ⋅ 10− 5 . Tv = 60 x 60 s = 3600 s.14 = = 7.74 ⋅ 10− 3 . Jedna~ina kretanja tela ima oblik s = 15t + 0. Odrediti ubrzanje tela smatraju}i da je ono konstantno.4t2 .?.? 2 2 Re{enje: Upore|ivanjem date jedna~ine sa jedna~inom kretanja u op{tem obliku at 2 i s = 15t + 0. Dato: t=5s s = 50 cm v1 = 4v2 Re{enje: Ubrzanje tela je a = Odrediti: a-? ∆v v2 − v1 4vo − vo 3vo at = = = . s .104 . Koliki je pre|eni put za vreme 7 s? Dato: t1 = 5 s. 2 Brzina kretanja posle 5 s je v = v0 + at =19 m/s a pre|eni put s = 86 m.4 2 . Tv s 3600 rad 2π 2 ⋅ 3.4 m/s2. t2 = 7 s s1 = 90 cm Re{enje: Odrediti: s2 .14 = = 1. s = v0t + 15. Odgovaraju}e ugaone brzine su: ωs = ωv = rad 2π 2 ⋅ 3. Tm = 24 x 60 x 60 s = 86400 s. v .

? v2 − v1 m 2 = 3.5 m/s2 Re{enje: Odrediti: s-?t-? vo at 2 = 40 s . U jednom trenutku on ima brzinu 25 m/s. Na}i ugaono ubrzanje i broj obrta na~injenih za to vreme.16. sledi t = Dato: t = 10 s n = 50 obrta Re{enje: Iz relacije ϕ = Odrediti: ω . Rotacija to~ka je ravnomerno ubrzana.?. Iz relacije v = v0 − at . Odavde je α = 4πn rad = 6.? Re{enje: Kako se to~ak kre}e ravnomerno usporeno. sledi 2πn = αt 2 2 . Odrediti: ugaono ubrzanje i kona~nu ugaonu brzinu. Iz relacije v1 = 2as1 sledi 2 s2 s 2 v s1 = 1 = 96m 2a 17. Posle kog vremena se voz zaustavi i koliki je pre|eni put za to vreme? Dato: vo = 20 m/s a = 0. α .21 2 . a 2 18. Dato: t = 60 s ν1 = 300 obr/min ν2 = 180 obr/min Odrediti: n . Pre|eni put je s = v0t − = 400m . Na ostalom delu puta 150 m brzina mu je 40 m/s. α .?. v2 = 40 m/s s2 = 150 m Re{enje: Kako je v2 = v0 + 2as2 sledi da je a = 2 2 2 2 Odrediti: s1 . Koliko je ubrzanje automobila i koliki je put on pre{ao u trenutku kad je imao brzinu 25 m/s? Dato: v1 = 25 m/s.? a .5 m/s2 i po~etnom brzinom 20 m/s voz se posle izvesnog vremena zaustavi.8 rad/s. Ugaono pomeranje je t s . Rotiraju}i to~ak smanji pri usporenju za vreme od 1 min svoju frekvenciju od 300 obr/min na 180 obr/min. . To~ak koji rotira na~ini za prvih 10 s 50 obrta. za v = 0.? αt 2 2 brzina je ω = αt = 62. Kre}u}i se ravnomerno usporeno sa usporenjem 0.28 . Zamenom ωo = 2πνo i ω = 2πν sledi 2π (ν o − ν ) rad α= = 0. Ugaona 2 t s 19. to je i ω = ω 0 − αt . sledi uz ϕ = 2πn. Automobil polazi iz stanja mirovanja i kre}e se ravnomerno ubrzano.25 2 .

Odavde je t 2ω oϕ 2ϕ 2 ⋅ 2πnn 2n t= = = = = 10s . Zamenom ovih izraza u jedna~inu kretanja t 21. Odrediti linijsku i ugaonu brzinu i normalno ubrzanje ta~ke ako ona izvr{i 25 obrta za 10 s. Za koje }e vreme od po~etka kretanja tangencijalno ubrzanje biti polovina vrednosti normalnog ubrzanja? Dato: r = 10 cm at = 4 x 10-2 m/s2 at = 0. Za ϕ = 2πn i ωo = 2πνo sledi 2πn = 2πν ot − αt 2 2 .ϕ = ω 0t − αt 2 2 . odakle je 2 = 240obrta . uz ω = 0 sledi α = Odrediti: t-? 2πν ot − αt 2 ωo t = 2ω ϕ ω 2 = ω 0 2 − 2αϕ . r r s 2 2 2 22. Posle isklju~enja on na~ini 75 obrta do zaustavljanja. ωo ν 2πν ωo 2 2πν . daje ω 2 = o . Koliko je vremena pro{lo od trenutka isklju~enja do potpunog zaustavljanja? n= Dato: n = 75 obrta ν = 900 obr/min = 15 Hz Re{enje: Iz jedna~ine ω = ω 0 − αt . Dato: n = 25 obrta t = 10 s r = 8 cm Re{enje: Odrediti: v . odakle je r 2 .? an .5 an Re{enje: Iz jedna~ine an = t= 2r = 2. a linijska brzina v = ωr = 2π r = 2πnr = 1. at Odrediti: t-? v2 . T t s Ugaona brzina je ω = v/r = 15.25s . a normalno ubrzanje an = v rad ω r = = ω 2 r = 18 .2 rad/s. ω . 2π 20. Materijalna ta~ka se kre}e po krugu polupre~nika 10 cm ravnomerno ubrzano sa tangencialnim ubrzanjem 40 m/s2. r da je 2at = at t 2 . sledi uz an = 2at i v = att .256 m . Materijalna ta~ka ravnomerno rotira po krugu polupre~nika 8 cm. Ventilator rotira sa frekvencijom 900 obr/min.? Period oscilovanja je T=t/n.?.

U poslednjoj sekundi slobodnog padanja telo pre|e put 20 m. Na}i visinu sa koje je telo palo. sekunde. Dato: vo = 8 m/s g = 9. Kako je s = s1 + s2 = 2vot. 2 2 2g vo = 0.? gt 2 2g . to je 2vot = o . Izjedna~avanje ovih izraza daje: 2 2 2 g∆t odnosno h = gt 2 = 31. Odrediti pre|eni put tela u poslednjoj sekundi padanja? Dato: h = 500 m g = 9. Jedna~ina kretanja 2g 2 2 v gt 2 gt 2 a drugog s2 = v0t + . Istovremeno sa najvi{e visine koju ono mo`e dosti}i ba~eno je drugo telo vertikalno nani`e istom po~etnom brzinom. s = h = prvog tela je s1 = v0t − Odavde je t = vo . Kolika je brzina drugog automobila. gde je h1 = visina do poslednje 2 2 gt 2 g (t − ∆t ) 2 ∆t h = + h2 odakle je t = + 2 = 2.5s .81 m/s2 2 Odrediti: t-? Re{enje: Iz jedna~ine v 2 = v0 − 2 gh sledi uz v = 0 u najvi{oj ta~ki.23.81 m/s2 ∆t = 1 s Re{enje: Visina sa koje je telo palo je h = Odrediti: h-? gt 2 g (t − ∆t ) 2 =h1 + h2.81 m/s2 ∆t = 1 s Re{enje: Odrediti: ∆h . Dato: h2 = 20 m g = 9. 2 Iz izraza h = 24. Jedan automobil kre}u}i se ravnomerno sa brzinom 12 m/s pre|e za 10 s put kao i drugi automobil za 15 s.2s . Pre|eni put do poslednje sekunde 2 h g (t − ∆t ) 2 je h1 = = 405m . (Rez: v2 = 9 m/s). Telo je ba~eno vertikalno navi{e sa po~etnom brzinom 8 m/s. Odrediti vreme susreta tela.25m . . 2 ZADACI ZA SAMOSTALAN RAD 1. sledi da je vreme padanja tela t = = 10 s.h1 = 95 m. 4g 25. Telo pada sa visine 500 m. tako da je pre|eni put u poslednjoj sekundi ∆h = h .

Po istom pravcu iz jedne ta~ke istovremeno zapo~inju kretanje dva tela: jedno ravnomerno sa brzinom 98 m/s. (Rez: vsr = 16. t = 53 s). Na kojoj visini se tela susretnu? (Rez: h ≈ 19. Kolika je brzina i pre|eni put posle 10 s od po~etka kretanja tela? (Rez: a = 1.7 m/s). pri ~emu na kraju toga puta ima brzinu 45 km/h. Na}i ugaono ubrzanje to~ka. Turbina koja ima pre~nik radnog to~ka 9 m izvr{i za 1 minut 68.37 m). drugo ravnomerno ubrzano bez po~etne brzine i ubrzanjem 9. Istovremeno sa povr{ine Zemlje ba~eno je vertikalno navi{e drugo telo sa po~etnom brzinom 20 m/s. Rotiraju}i to~ak sa frekvecijom 120 obrta/min zaustavlja se u toku 1.2 rad/s2). Prvu polovinu vremena svog kretanja automobil se kre}e brzinom 80 km/h. α = 0. 8.6 m/s2. (Rez: a = 0. Za koje vreme ono pre|e poslednjih 100 m? (Rez: t ≈ 0. a drugu brzinom 40 km/h. 4. .5 s). (Rez: α = 3. 10. Telo pada sa visine 2000 m. (Rez: l = 0. odrediti broj obrta to~ka do zaustavljanja. Za prvu sekundu posle po~etka kretanja automobil pre|e 1. Sa kolikim ubrzanjem se kre}e automobil? Odrediti pre|eni put automobila posle 10 s od po~etka kretanja. (Rez: a ≈ 0. 12. Voz. 7. Posle koliko vremena drugo telo dostigne prvo? (Rez: t = 20 s). Odrediti po~etnu brzinu i ubrzanje tela.8 m/s2. 3. 6. 5.4 m). 11.5 min. Telo slobodno pada sa visine 50 m.5 m. Jedna~ina kretanja tela ima oblik s = 5t + 0. idu}i po horizontalnom putu brzinom 35 km/h zapo~inje da se kre}e ravnomerno usporeno i prelazi 600 m. vo = 5 m/s.6 m). Odrediti brzinu krajeva lopatica toplotne turbine. 9. a tako|e i ugaono ubrzanje. s = 130 m). (Rez: v = 32 m/s).2. s = 7.2 m.8 m/s2.2 obrtaja. v = 21 m/s. (Rez: n = 90 obrta. Odrediti srednju brzinu kretanja automobila. Odrediti ubrzanje i vreme usporenog kretanja voza.14 rad/s2). Smatrati to kretanje za ravnomerno usporeno.8t2. Minutna kazaljka uli~nog ~asovnika ima du`inu 3.05 m/s2. To~ak koji vr{i ravnomerno kretanje. dosti`e ugaonu brzinu 20 rad/s posle 10 obrta od po~etka kretanja. Koliko pomeranje izvr{i njen kraj za 1 minut.

Ako se radi o elasti~noj deformaciji istezanje ili sabijanje ({tapa ili `ice) tada je prema Hukovom zakonu. U granici elasti~nosti. Masa m jedinice zapremine tela je gustina tela ρ = ⇒ m = ρV .normalna komponenta sile te`ine. proporcionalna je veli~ini deformacije Fe = -k∆l.2. Sile elasti~nosti ne izazivaju kretanje tela ve} samo promenu forme (oblika) tela (na primer istezanje. Sila te`ine (sila te`e) je rezultat gravitacione sile privla~enja Zemlje (i drugih nebeskih tela) koja r r dejstvuju na telo. sila trenja i sila elasti~nosti. Razlikuju se dva oblika dinami~kog kretanja: . V Izmena stanja mirovanja ili kretanja uslovljena je dejstvom sile. sila elasti~nosti.81 m/s2 ubrzanje Zemljine te`e. shodno Hukovom zakonu. Vezu izme|u sile F i ubrzanja a defini{e II Njutnov zakon dinamike (mehanike) r r r r F F F = ma ⇒ a = . l E S l gde je E Jungov modul elasti~nosti (N/m2). sabijanje. l . ili u skalarnom obliku F = ma ⇒ a = . smicanje i td. relativna deformacija ε = ∆l/l proporcionalna naponu τ = F/S ∆l 1 F ES = ⇒ Fe = ⋅ ∆l = k∆l . Dinamika translacionog kretanja Dinamika translacionog kretanja bazirana je na tri Njutnova zakona: Promene stanja mirovanja ili stanja ravnomernog kretanja defini{e I Njutnov zakon (zakon inercije). gde je k . gde je µ . to je Fsr = m ⇒ Fsr ∆t = m∆v . sila trenja klizanja i sila trenja kotrljanja). Gornja jedna~ina predstavlja osnovnu jedna~inu dinamike materijalne ta~ke. r r r r ∆v ∆v Kako je asr = . Intenzitet te sile je Q = mg (Q = mg ) gde je g = 9. Taj uslov ispunjen je ako je zbir svih sila jednak nuli.restituciona konstanta ili krutost (N/m) a ∆l . DINAMIKA TRANSLACIONOG I ROTACIONOG KRETANJA TELA Dinamika izu~ava kretanja razli~itih tela pod uticajem sila koje izazivaju ta kretanja. Mera za inerciju je masa tela.). Sila trenja kotrljanja je F Ftr = µ k n .linearna dimenzija tela do deformacije. a veli~ina ∆p = m∆v .promena impulsa tela: Impuls sile jednak je promeni impulsa tela. Sila trenja ima uvek suprotan smer od smera kretanja tela. r r Proizvod mase tela i brzine je impuls tela p = mv ( p = mv ) .dinamika rotacionog kretanja ili dinamika tvrdog tela. Fsr ∆t = m∆v = ∆p = mv2 − mv1 = p2 − p1 . r . ili dinamika materijalne ta~ke i .veli~ina deformacije (na primer apsolutno istezanje). a Fn . Sila trenja klizanja je Ftr = µFn . m m Jedinica sile je 1N = kgm/s2.povr{ina preseka. Sile trenja javljaju se pri kontaktnom dejstvu izme|u tela (sila trenja mirovanja. U mehanici se razlikuju tri vrste sila: sila te`ine.dinamika translacionog kretanja.koeficijent trenja klizanja. ∆t ∆t r r r r Veli~ina Fsr ∆t = I naziva se impuls sile. a S .

A Psr = t Trenutna snaga je grani~na vrednost srednje snage. Ako je F = const i ako se pravac sile i puta poklapaju. gde je F . 2 jer je 2as = v2. bi}e m 2 A = mas = (v 2 − vo ) . a r . i =1 Ako neko telo (materijalna ta~ka) vr{i pomeranje pod dejstvom sile. 2 Rad protiv elasti~ne sile pod dejstvom spolja{nje sile na putu s koja se menja od 0 do Fmax (Fsr = Fmax/2).. tada je ukupno dejstvo svih sila.pre|eni put (visina). s = h . tj. α . + Fn = ∑ Fi = ma . Jedinica rada je 1J = 1Nm. Ako jedno telo dejstvuje na drugo izvesnom silom. izvr{eni rad je A=Fs. odnosno sila akcije jednaka je sili reakcije. 2 . s . Potencijalna energija tela u polju sile te`e jednaka je izvr{enom radu protiv sile te`e E p = A = mgh . Fn = Fcosα . Za slu~aj da telo poseduje po~etnu brzinu vo . Ako se pod dejstvom konstantne sile F telo ravnomerno ubrzava na putu izvr{eni rad je mv 2 A = Fs = mas = . izvr{eni rad je A = Ftr s = µFn s . tada ta sila na tom putu izvr{i rad s r A = F ⋅ s = Fs cos α = Fn s . rezultantna sila. 2 2 Brzina vr{enja rada naziva se snaga. bi}e za Fe = -ks/2 ks ⋅ s ks 2 A = Fe s = = . Ako na telo dejstvuju vi{e sila. Jedinica rada je d`ul (J). tada i drugo telo dejstvuje na prvo silom istog intenziteta i pravca ali suprotnog smera (III Njutnov zakon) r r F1 = − F2 .polupre~nik kotrljaju}eg tela. P = Elasti~na potencijalna energija jednaka je izvr{enom radu protiv dejstva elasti~ne sile ks 2 Ep = A = .gde je µ . A Fs = = Fv .intenzitet sile. jednaka n r r r r r r F = F1 + F2 + . Ako se telo kre}e konstantnom brzinom protiv sile trenja. gde je Q = mg sila te`e.projekcija sile na pravac puta.koeficijent trenja kotrljanja. t t Energija tela je njegova sposobnost za vr{enje rada.ugao izme|u pravca sile i puta. Ako se telo ravnomerno kre}e u suprotnom pravcu od pravca dejstva sile te`e. odnosno srednja snaga Psr je izvr{eni rad u jedinici vremena. 2 Kineti~ka energija jednaka je izvr{enom radu konstantne sile pri promeni njegove brzine m 2 2 Ek = A = (v2 − v1 ) ..pre|eni put. tada je izvr{eni rad protiv sile te`e A = Qs = Qh = mgh .

+ Mn = ∑M i =1 n i .. n r r v r r p = p1 + p2 + . i =1 U zatvorenom sistemu (izolovanom) mehani~ki oblici energije ostaju nepromenjeni (Zakon odr`anja energije). odnosno t t M = Iα. Proizvod sile F i normalnog rastojanja r (kraka sile) izme|u pravca dejstva sile i ose rotacije je moment sile M=Fr.. gde je v zajedni~ka brzina tela posle sudara. I = mr2.. m1 + m2 m1v1 mv ⎛ m + m2 ⎞ 2 + 2 2 =⎜ 1 ⎟v + ∆Ek gde je ∆Ek gubitak kineti~ke energije posle sudara.+ Ln = i =1 i =1 n n ∑L i =1 n i = const . Ek + E p + Erot = Eu = const .. odnosno v = 1 1 . tada u svakoj ta~ki putanje na telo dejstvuje centripetalna sila sa pravcem ka centru rotacije mv 2 Fcp = macp = = mω 2 r = 4π 2ν 2 mr .. Za izolovani rotiraju}i sistem ( ∑ M = 0 ) ukupni moment impulsa ostaje nepromenjen L = L1 + L2 + L3 + . .U izolovanom (zatvorenom) sistemu u kome ne dejstvuju spolja{nje sile ukupni impuls ostaje nepromenjen... Zakon odr`anja impusa i zakon odr`anja energije primenjeni na neelasti~ni sudar dvaju tela masa m1 i m2 sa brzinama v1 i v2 daju: m v + m2v2 m1v1 + m2v2 = (m1 + m2 )v . + pn = ∑ pi = const. 2 n i =1 mvr mωr 2 = = mαr 2 . 2 2 ⎝ 2 ⎠ 2 2 Dinamika rotacionog kretanja Ako ta~kasta masa ili centar mase tvrdog tela vr{i kru`no kretanje po krugu polupre~nika r. moment sile M = Fr = mar = L = ∑ Li = ω ∑ I i = Iω .. Ovaj izraz predstavlja II Njutnov zakon dinamike rotacije Moment impulsa tela L u odnosu na nepokretnu osu jednaka je sumi momenata impulsa svih materijalnih ta~aka tvrdog tela i defini{e se kao proizvod iz momenta inercije i ugaone brzine Za F = const. Moment inercije tela jednak je sumi momenata inercije svih materijalnih ta~aka IT = ∑ m1ri .. Moment inercije I materijalne ta~ke u odnosu na zadanu osu rotacije jednak je proizvodu iz mase te ta~ke i kvadrata rastojanja od ose rotacije. Ukupni moment sila koje dejstvuju na telo jednak je sumi momenata svih sila: M = M1 + M2 + M3 + . r Sila koja ima suprotan smer dejstva od Fcp ali isti intenzitet je inercijalna sila i naziva se r r centrifugalna sila Fcf = − Fcp .

81 m/s2 Odrediti: Ftr . analogno snazi translacije P = Fv. Telo mase 0. Telo mase 3 kg pada u vazduhu s ubrzanjem 8 m/s2. to je jedna~ina kretanja mg − Ftr = ma ⇒ Ftr = m( g − a ) = 5.4 N . 2 Ako telo istovremeno vr{i translaciju i rotaciju. 2 2 2 Izmena ugaone brzine od ω1 do ω2 dovodi do promene kineti~ke energije I (ω 2 − ω1 ) ∆Ek = .5 kg po|e iz stanja mirovanja i posle pre|enog puta 20 m ima brzinu 4 m/s. Kako je F = M/ϕ i s = rϕ. bi}e P = Mω. Saglasno izrazu Ek = mv2/2. Na}i sili otpora vazduha. Dato: a = 8 m/s2 g = 9.?. Na}i silu trenja koja dejstvuje na vagon.? Re{enje: Sila trenja dejstvuje u suprotnom smeru od smera kretanja vagona sa intenzitetom Ftr = ma = 6 x 103 N. Vreme zaustavljanja vagona je t = vo/a = 2a 50 s.?. r Snaga rotacije. vreme kretanja vagona do zaustavljanja i pre|eni put. ukupna kineti~ka energija je mv 2 Iω 2 T Ek = Ek + EkR = + . Vagon mase 20 t kre}e se ravnomerno usporeno s ubrznjem 0.? Re{enje: Kako na telo koje pada dejstvuje sila te`ine Q = mg i sila otpora F (koja ima suprotan smer od sile te`ine). m = 20 t Odrediti: Ft . Pre|eni put se dobija iz jedna~ine 2 v 2 v 2 = v0 − 2as gde uz v = 0 odakle je s = 0 = 25m . to je izvr{eni rad konstantnog momenta sile Mrϕ A = Fs = = Mϕ . Ukupna kineti~ka energija rotiraju}eg tela jednaka je sumi energija svih elemenata mase tela.5 kg v = 4 m/s s = 20 m Odrediti: F-? . bi}e mv 2 mω 2 r 2 Iω 2 Ek = = = . Dato: a = 0. 3. 2 2 RE[ENI ZADACI 1. 2. t . s .3 m/s2 v = 15 m/s.3 8 m/s2 i po~etnom brzinom 54 km/h.Definicija rada kod translacionog kretanja kao proizvod iz sile i pomeraja primenljiva je i za rotaciono kretanje. Koliki je intenzitet sile? Dato: m = 0.

sledi da je F = Dato: m = 104 t vo = 36 km/h t = 1 min Re{enje: Jedna~ina kretanja voza je s = v0t − = F/m. mg 6. Telo mase 100 kg kre}e se po horizontalnoj povr{ini pod dejstvom sile 250 N. Sila ko~enja voza je F = ma.2 N .Ftr odakle je F = ma + Ftr = 2. Pre zaustavljanja on zapo~inje ko~enje silom 2 x 105 N. ako se telo kre}e sa ubrzanjem 1 m/s2. Dato: m = 102 kg F = 250 N a = 1 m/s2 Odrediti: µ-? Re{enje: Jedna~ina kretanja je F − Ftr = ma ⇒ F − µmg = ma . Odrediti ubrzanje tela. Odavde je F − ma µ= = 0. Zamenom se dobija Odrediti: s-? at 2 . Sila otpora pri kretanju voza je 6 x 10-3 te`ine voza. Kolika je vu~na sila voza? Dato: m = 103 t v = 36 km/h Ftr = 6 x 10-3 mg Odrediti: F-? Re{enje: Jedna~ina kretanja je ma = F . Dato: m = 2 kg k = 200 N/m s = 2 cm Odrediti: a-? Re{enje: Kako je ubrzanje tela a = F/m i Fe = -ks. Kada je voz pre{ao put 250 m njegova brzina je bila 36 km/h.mv 2 = 0. 2m 5. odnosno ubrzanje a 2 s = vot − Ft 2 = 510m . Voz mase 104 t kre}e se brzinom 36 km/h. . to je a = ks m =2 2.1 . m s 7.6 x 105 N. Telo mase 2 kg vu~e se po horizontalnoj povr{ini pomo}u opruge koja se pri kretanju istegne za 2 cm. Krutost opruge je 200 N/m. Odrediti koeficijent trenja. 2s 4. Voz mase 103 t kre}e se ravnomerno ubrzano po horizontalnom putu. Kolko rastojanje pre|e voz za 1 min od po~etka ko~enja? Re{enje: Iz jedna~ine F = ma i v2 = 2as.

Kolika je vu~na sila automobila ako je koeficijent trenja 0.Ftr sledi uz Ftr = µmg. Te`inu {tapa zanemariti.2 t. t .?.6 s. a povr{ina popre~nog preseka 3 cm2.9 mm pod dejstvom sile 200 N. ∆l . Jungov modul elasti~nosti je 2 x 1011 Pa .?. odakle je v = = 11 . obe{en je teg te`ine 10 kN. F = m(a + µg ) = 3. jedna~ina kretanja je v − vo Ft + mvo m F = ma = m .? Re{enje: a) U slu~aju kada se telo kre}e ubrzano sa po~etnom brzinom vo . Na telo mase 2 kg koje se kre}e brzinom 5 m/s u jednom trenutku po~inje da deluje sila 6 N u pravcu kretanja tela. Kolika je: a) brzina kojom }e se telo kretati u pravcu dejstva sile posle vremena 2 s.2 t a = 1 m/s2 µ = 0. ~iji gornji deo je pri~vr{}en. zapo~inje kretanje sa ubrzanjem 1 m/s ? .2 Odrediti: F-? Re{enje: Iz jedna~ine kretanja ma = F . Za donji deo {tapa. jedna~ina v v F = m o . S l S ∆l m 11. Automobil. mase 1. apsolutno i relativno istezanje. Bakarna `ica du`ine 1.? . Dato: l=2m E = 2 x 1011 N/m2 Odrediti: σ . kretanja bi}e t F 10.9 mm S = 3 mm2 F = 200 N Re{enje: Iz Hukovog zakona Odrediti: E-? F ∆l F l N =E ⇒E= = 11. b) vreme za koje }e se telo zaustaviti kada sila ima suprotan smer od smera kretanja? Dato: m = 2 kg vo = 5 m/s t=2s F=6N Odrediti: v . Du`ina {tapa je l = 2 m.5 m ∆l = 0.5 m i povr{ine po pre~nog preseka 3 mm2 izdu`i se za 0. Odrediti napon u {tapu. Koliki je Jungov modul elasti~nosti materijala `ice? Dato: l = 1.11 ⋅ 1010 2 . odnosno t = m o =0.2 ? Dato: m = 1. t m s b) U slu~aju kada se telo kre}e usporeno i za vreme t njegova krajnja brzina je v = 0. 9.6 ⋅ 103 N .8.

Fs = Odrediti: F-? m 2 m 2 2 (v − vo ) ⇒ F = (v 2 − vo ) = 0. Koliku snagu razvija lokomotiva? Dato: t = 10 min v = 200 m/s m = 600 t Re{enje: Kako je P = Odrediti: P-? A Fs mas mv 2 = = i v2 = 2as. 2 2s 15.5 km? Dato: s = 500 m m=4t vo = 54 km/h. pa je A m a= − g = 14 2 . E l E Re{enje: Normalni napon je σ = 12. Sila F odre|uje se iz izraza za rad F=A/h.5 kg i brzine 4 m/s. kao i gubitak kineti~ke energije posle sudara. Lokomotiva mase 600 t polazi iz stanja mirovanja i kroz 10 min dostigne brzinu 20 m/s kre}u}i se ravnomerno ubrzano.81 m/s2 Odrediti: a-? Re{enje: Iz jedna~ine kretanja tela F − Q = ma = F − mg sledi da je F = ma + mg = m(a + g ) . to je P = = 200kW .5 kg Odrediti: v . a relativno istezanje = = 1.S = 3 cm2. Telo mase 1.66 ⋅ 10− 4 m . pri ~emu na visini 2 m ta sila izvr{i rad 144 J. F = 104 N F Q = = 3. Koliko je ubrzanje sa kojim se telo kre}e? Dato: h=2m A = 144 J m = 3 kg g = 9. v = 72 km/h Re{enje: Iz jedna~ine A = ∆Ek. ∆Ek .33mm .?. Kolika je vu~na sila motora kamiona mase 4 t u slu~aju kada on pove}a brzinu od 5 km/h na 72 km/h na putu od 0.5 kg m1 = 1. Dato: m2 = 0. tj.33 ⋅ 107 Pa .5 kg i brzine 2 m/s sudara se neelasti~no sa telom mase 0. Odrediti brzinu tela posle sudara. Iz Hukovog zakona sledi da je apsolutno S S σl ∆l σ istezanje ∆l = = 0.7kN . t v t 2t 14. mh s 13. Telo mase 3 kg kre}e se vertikalno navi{e pod dejstvom konstantne sile protiv dejstva sile te`e.

01 Odrediti: A .01.? Re{enje: Motor automobila izvr{i rad protiv sile trenja i rad na pove}anju kineti~ke energije: 2 2 m v2 m v1 A = Ftr s + ( − ) . a snaga 3000 kW. mv s 17. m1 + m2 2 2 2 16. Za koje vreme voz pre|e rastojanje 10. Vu~na sila lokomotive je 250 kN. tj. to je a = Odrediti: a-? 2 2 F − µmg m P m − µg = 0.25 m/s i ∆Ek = 2 J. v2 = 4 m/s Re{enje: Iz zakona odr`anja impulsa m1v1 + m2v2 = (m1 + m2 )v i zakona odr`anja energije m v + m2v2 m1v1 mv v2 + 2 2 = (m1 + m2 ) + ∆Ek . to je P = (v1 + v2 ) = 6. Dato: m = 500 t P = 106 W µ = 0. Snaga lokomotive je konstantna i jednaka 106 W. 2s 18. Ako je masa automobila 3 t a koeficijent trenja 0.5 kW.8 km.01. Kako je F = A/s i vsr = (v1 + ⎢ ⎝ ⎠⎥ ⎦ ⎣ A v2)/2. Na horizontalnom delu puta du`ine 3 km brzina automobila uve}a se sa 36 km/h na 72 km/h. Dato: m=3t s = 3 km v1 = 36 km/h.8 km P = 3000 kW Odrediti: t-? . P . Ako je koeficijent trenja 0. Srednja snaga je Psr = Fvsr. F=P/v. Kako je Ftr = µmg. na}i ubrzanje voza u momentu kada je njegova brzina 36 km/h.v1 = 2 m/s. odrediti izvr{eni rad motora i njegovu srednju snagu. sledi v = 1 1 =2.?.01 v = 36 km/h Re{enje: Iz jedna~ine kretanja F − µmg = ma ⇒ F = ma + µmg ⇒ a = Kako je P = Fv. ako se on kre}e ravnomerno? Dato: F = 250 kN s = 10. to je 2 2 ⎡ ⎛ v2 2 v12 ⎞⎤ 6 ⎟ A = m ⎢ µgs + ⎜ ⎜ 2 − 2 ⎟⎥ =1. Lokomotiva vu~e voz mase 500 t po horizontalnom putu.3 x 10 J.1 2 . v2 = 72 km/h µ = 0.

t t P 19. uz v2 = 2ah.3 kg m2 = 0. odrediti gubitak energije pri sudaru. v2 = 2.5 m/s Re{enje: Zajedni~ka brzina oba tela posle sudara je v = 2 2 Odrediti: ∆Ek . P P 22. Elevator podi`e 180 t zemlje na visinu 6 m u toku 1 h. Dato: m = 180 t h=6m P = 4 kW t=1h Re{enje: Stepn iskori{}enja motora je η = Odrediti: η-? Pk mgh = = 76% .375 J . m1 + m2 s 21. Sa kojim ubrzanjem je podignuto telo? Dato: m = 10 kg h=2m A = 240 J Re{enje: Kako je izvr{eni rad A = mgh + Odrediti: a-? mv 2 A − mgh m . Voz u metrou kre}e se me|u stanicama konstatnom brzinom 60 km/h. m1v1 mv + 2 2 − 1 2 2 2 m1v1 + m2v2 m =4 . Dve kugle masa 0.3 kg i 0. Dato: m1 = 0. Telo mase 10 kg podignuto je na visini 2 m.5 m/s.Re{enje: Iz izraza za snagu P = A Fs Fs = ⇒t = = 900s = 15 min . Smatrati sudar neelasti~nim. pri ~emu je izvr{en rad od 240 J . Brzina prve kugle 5 m/s a druge 2.2 kg v1 = 5 m/s. 2 mh s 20. to je. pri ~emu njegov motor koristi snagu 1 MW.19 2 . ^emu je jednaka sila otpora pri kretanju ako je koeficijent iskori{}enja motora 80% . Snaga motora elevatora je 4 kW. A = mgh + mah ⇒ a = = 2. Odrediti koeficijent iskori{}enja.2 kg kre}u se jedna drugoj u susret.? a gubitak energije ∆Ek = (m + m2 ) v 2 = 0.

to je: 2 mv 2 mgh mvo Fs = mgh + ⇒F= + ≈ 10kN .Dato: v = 60 km/h Pk = 1 MW η = 0. Koliko je ukupna energija kugle? Moment inercije kugle je I = 2mr2/5 Dato: v = 5 m/s m = 2 kg I = 2mr2/5 Re{enje: Kako je ukupna energija kugle E = Odrediti: E-? mv 2 Iω 2 mv 2 2mv 2 + = + = 35 J . Kolikom tangencijalnom silom treba delovati na obodu to~ka da bi se on zaustavio za 3 s? Moment inercije diska je I= mr2/2. odnosno F = . Kolika je srednja sila otpora zemlje? (Otpor vazduha zanemariti) Odrediti: F-? Dato: v0 = 4 m/s h = 100 m s = 0.8 Re{enje: Kako je Pk = ηP = ηFv ⇒ F = Odrediti: F-? Pk = 48kN . t t mr 2α mrα . Homogeni disk mase 2 kg i polupre~nika 10 cm rotira oko svoje ose s frekvencijom 5 ob/s. Dato: r = 10 cm m = 2 kg I = mr2/2 t=3s ν = 5 ob/s Re{enje: Iz jedna~ine M = Ft r = Iα ⇒ Ft r = Odrediti: F-? ω = ω o − αt ⇒ α = 2πν πmrν uz uslov ω0 = 0. Kugla mase 2 kg kotrlja se po horizontalnoj povr{ini brzinom 5 m/s. 2 s 2s 24. Telo mase 2 kg pada sa visine 100 m po~etnom brzinom 4 m/s i pri udaru u zemlju zabije se u nju do dubine 0. ηv 23. Zamenom se dobija da je Ft = = 1.2 m Re{enje: Kako je izvr{eni rad jednak ukupnoj energiji tela u trenutku udara o Zemlju.05 N . 2 2 2 10 25. Kako je 2 2 .2 m.

2 Maksimalna debljina daske koju mo`e probiti metak brzinom vo je d max = d + d1 = 10. Kolika je kineti~ka energija osovine za jedan puni obrt? Dato: M = 20 Nm n = 3600 ob/s Re{enje: Odrediti: Ek .2cm .8cm . Sila otpora daske je nepromenjena. P .8 vo d = 3 cm Odrediti: dmax . Metak leti brzinom v0 i probija dasku debljine d = 3 cm i produ`ava brzinom v1 = 0.64mvo mvo mv = Fd + ⇒ Fd = 0. 2 2α 2n 3 27. Dato: v1 = 0. 2 2 2 Izlazni metak sa brzinom 0. 29.? Iω 2 Mω 2 P P = Mω = 2πnω = 2. Koliki put }e pre}i lopta do zaustavljanja ako je sila trenja 5 N ? Moment inercije lopte je I = 2mr2/5.? Re{enje: Kineti~ka energija metka jednaka je uzvr{enom radu na putu d i kineti~koj energiji izlaznog metka 2 2 2 0.8 J .8 vo.26. Osovina motora automobila vr{i pri rotaciji 3600 ob/min. Posle predjenog puta od 20 m telo se zaustavilo.8 vo probio bi dasku debljine d1 pa je 2 mv Fd1 = 0. Koliki je koeficijenat trenja klizanja? .64 o .8 v0.4π 10 W .32 o brzine 0. Kineti~ka energija je Ek = = = = 62. Homogena lopta mase 5 kg pu{tena je da se kotrlja po horizontalnoj ravni brzinom 2 m/s. to je s = mv 2 + Iω 2 = = 3m . Koliku snagu prenosi osovina na motor ako je moment sila koji dejstvuje na nju 20 Nm ? Trenje zanemariti. Dato: v = 2 m/s m = 5 kg I = 2mr2/5 Ft = 5 N Odrediti: s-? Re{enje: Kako je izvr{eni rad protiv sile trenja jednak ukupnoj energiji Fs = mv 2 Iω 2 1 3mv 2 + . Deljenjem ovih jedna~ina dobija se d1 = 2d = 7.?. Telo je ba~eno po horizontalnoj povr{ini brzinom 36 km/h. 2 2 2 Ft Ft ( ) 28. Koliku maksimalnu debljinu daske mo`e proboti metak sa po~etnom brzinom v0.

Odrediti masu materijalne ta~ke.? 2 Re{enje: Rad sile trenja u oba slu~aja jednak je kineti~koj energiji metka: 2 2 mv mv Ftr s1 = 1 i Ftr s2 = 2 . Telo mase 20 g po|e iz mira i za vreme 4 s predje put od 8 m.02 kg).5 m/s. Nadji silu pritiska (inercijalnu silu) ~oveka na pod lifta (Rez: 616 N). (Rez: 19. Koliki je impuls p gvozdene kugle polupre~nika 10 cm kada se kre}e brzinom 0.Dato: v = 36 km/h s = 20 m Odrediti: µ-? 2 2 Re{enje: Rad sile trenja jednak je promeni kineti~ke energije Ftr s = mvo mv ⇒ µmgs = o . 4. Koliki je intenzitet sile koja dejstvuje na telo? (Rez: 5 mN).5 kg.8 kgm/s). 7. 2 v2 ZADACI ZA SAMOSTALNI RAD 1. Na kojoj dubini u pesku }e se zariti isti projektil ako ima dva puta ve}u brzinu? Sila otpora je konstantna. 9. pre|e put 30 m za 3 s. Kolika je sila koja dejstvuje na drugo telo. 8.6 m/s. Pad dejstvom konstantne sile 1. Automobil mase 103 kg. 3. kre}u}i se jednako ubrzano. Kolika je snaga motora automobila mase 800 kg koji za 4 s saop{ti motoru brzinu 3. 0. koji se kre}e brzinom v.8 x 103 kg/m3 ). Dato: v2 = 2v1 s = 10 m Odrediti: v2 . Telo mase 1.25 . Vagon mase 11 t kre}e se brzinom 18 km/h. (Rez: 0.4m . 2. zarije se u d`ak sa peskom na dubini 10 cm. . Gustina gvo`dja je 7.6 km/s ? (Rez: 10 kW). 2 gs 30. Kolika je brzina tela posle sudara i gubitk kineti~ke energije? (Rez: 1. Iz ovog 2 2 v izraza sledi µ = o = 0.75 J). Dva tela jednakih masa kre}u se s ubrzanjima 8 x10 2 m/s2 i 64 x10-2 m/s2 . Koliku snaga razvija motor automobila? (Rez: 66 kW). Projektil. ^ovek mase 70 kg nalazi se u liftu koji se kre}e ravnomerno usporeno vertikalno navi{e sa ubrzanjem 1 m/s2. 6. Deljenjem ovih jedna~ina dobija se 2 2 2 sv s2 = 1 1 = 0. Kolika mora biti sila ko~enja da bi se on zaustavio na rastojanju 250 m od mesta po~etka ko~enja? (Rez: 550 N).5 kg i brzine 2 m/s sudara se neelasti~no sa nepokretnim telom mase 0. 5. ako na prvo telo dejstvuje sila 12 N ? (Rez: 96 N).2 x 10-2 N materijalna ta~ka je pre{la put 30 m za prvih 10 s.

Odrediti brzinu i smer kretanja manjeg komada. Granata leti po horizontalnoj putanji brzinom 10 m/s i u jednom trenutku raspada se na dva dela sa masama 0. (Rez: 18 kW). Fudbalska lopta mase 400 g leti brzinom v i zaustavi se izvr{enim radom od 20 J. (Rez: 3. 17. Koliki je izvr{eni rad osovine pri obrtanju oko svoje ose frekvencijom 5 obr/s pri dejstvu momente sile 40 Nm. (Rez: 1. Valjak mase 3 kg kotrlja se po horizontalnoj povr{ini brzinom 2 m/s.05 m Krutost opruge je 3 x 106 N/m. (Rez: 10 m/s). Odrediti moment impulsa diska i njegovu kineti~ku energiju ako je moment inercije I = mr2/2. 14.5 m/s).75 kJ).5 m/s2 (Rez: 3.4 kg slobodno pada na zemlju sa visine 6 m i posle udara podigne se na visinu 2. Koliko je ukupna energija valjka? Moment inercije valjka je I = 2mr2/5.5 kg. 12.2 cm rotira konstantnom ugaonom brzinom 10 rad/s. Kolika je snaga motora automobila mase 8 x102 kg koji krene iz stanja mirovanja i za vreme 5 s dostigne brzinu 54 km/h ? Trenje zanemariti. 18. (Rez: 6. 15. 20.1 x 103 J). 11. Metalni disk mase 5 kg i polupre~nika 0.7 J).2 kN). Na kojoj visini h je njegova kineti~ka energija jednaka potencijalnoj energiji? (Rez: 1. .5 kg i 1.5 m. Telo je ba~eno vertikalno navi{e po~etnom brzinom 8 m/s. (Rez: . 19. Rez: 9 J). Odrediti rad sile pri sabijanju opruge za 0. Fudbalska lopta mase 0. Ve}i komad je nastavio da se kre}e u istom smeru sa brzinom 15 m/s. (Rez: 14.4 m. Kolika je bila brzina lopte? (Trenje zanemariti). Telo mase 2 kg pada sa visine 150 m po~etnom brzinom 36 km/h i zarije se u zemlju do dubine 0. 16. Koliku energiju izgubi lopta pri udaru u zemlju. Koliki rad treba izvr{iti da bi se podigao kamen mase 10 kg na visinu 10 m s ubrzanjem 0. 13. Kolika je srednja sila otpora zemlje.25 x 103 J).6 m).10. (Rez: 5 J).

{to predstavlja R intenzitet gravitacionog polja Zemlje ili Zemljino gravitaciono ubrzanje. M . dakle. mo`e definisati i kao A = m(ϕ1 − ϕ 21 ) = mU . ~iji centri su na rastojanju r. Ja~ina elektri~nog polja je odnos iz sile polje F i naelektrisanja q koje se na|e u tom polju F q 1 q E= =k 2 = .81 m/s2.3. r 4πε 0ε r r 2 gde je ε = εo εr apsolutna dielektri~na propustljivost sredine. a εo = 8.97 x 1024 kg i R = 6. Na visini h. Izvr{eni rad se. Kulonova sila mo`e biti privla~na ili odbojna. odnosno q r r F = qE .85 x 10-12 C2/Nm2 dielektri~no propustljivost vakuuma (ili vazduha). ~ija je retativna dielektri~no propustljivost εr tada je sila uzajamnog dejstva qq 1 q1q2 F = k′ 1 22 = . r -11 2 2 gde je γ = 6. stoga. Bilo koja dva ta~kasta naelektrisanja q1 i q2 ili naelektrisana sferna tela. Izvr{eni rad je. ~iji centri su na rastojanju r. uzajamno se provla~e silom F ~iji je intenzitet prema Njutnovom zakonu op{te gravitacije upravo proporcionalan proizvodu tih masa a obrnuto srazmerna kvadratu njihovog rastojanja mm F = γ 12 2 . Veli~ina γmM/r je gravitaciona potencijalna energija u datoj ta~ki polje. odakle je. {to zavisi od vrste naelektrisanja. jer je ϕ m r1 r2 r1 r2 = γM/r gravitacioni potencijal u datoj ta~ki polja.67 x 10 Nm /kg univerzalna gravitaciona konstanta. r1 r2 r1 r2 gde su r1 i r2 rastojanja tih ta~aka od sredi{ta Zemlje. zemljino ubrzanje je g h = γ ( R + h) 2 Ako se telo mase m preme{ta u gravitacionom polju Zemlje iz jedne ta~ke prostora u drugu izvr{i se rad protiv gravitacione sile 1 1 1 1 A = γmM ( − ) = γmM − γmM = EP1 − EP2 = ∆EP . OSNOVNE INTERAKCIJE U PRIRODI Gravitaciono i elektrostati~ko polje Ta~kaste mase m1 i m2 ili sferna tela.37 x 106 m. Jedinica ja~ine polja je N/C. jednak promeni potencijalne energije. Sila privla~enja izme|u Zemlje mase M i polupre~nika R i tela mase m na Zemljinoj povr{ini je mM mg = γ 2 . Ja~ina polja je vektorska veli~ina E = . . uzajamno se privla~e ili odbijaju silom ~iji intenzitet je po Kulonovom zakonu upravo proporcionalna proizvodu tih naelektrisanja a obrnuto proporcionalna kvadratu njihovog rastojanja qq 1 q1q2 F = k 1 22 = . da se naelektrisanja nalaze u nekoj drugoj sredini. q0 r 4πε 0 r 2 r r F gde je q naelektrisanje koje stvara polje. r 4πε 0 r 2 gde je k = 9 x 109 Nm2/C2 elektriostati~ka konstanta. g = 9. za M = 5. Za slu~aj. 1 1 1 1 A Veli~ina = γM ( − ) = γM − γM = ϕ1 − ϕ 2 = U predstavlja razliku potencijala.

a naelektrisanje baterije kondenzatora q jednako je zbiru naelektrisanja svakog od kondenzatora q = q1 + q2 +…+ qn . t Izra`ava se jedinicom amper (1A = 1C/1s). + . r A Odnos = U predstavlja napon ili razliku potencijala. a napon baterije U jednak je zbiru napona na krajevima svih kondenzatora. d Jedninica kapaciteta je farad (F) Ukupni kapacitet za n redno vezanih kondenzatora kapaciteta C1. a kapacitet plo~astog kondenzatora povr{ine S i rastojanja d izme|u plo~a S C = εε r . . Ukupni kapacitet baterije paralelno vezanih kondenzatora je C = C1 + C2 +…+ Cn .Ako polje stvaraju vi{e ta~kastih naelektisanja. i =1 Ako se naelektrisanje q0 pomera u elektri~nom polju naelektrisanja q (izvor polja) iz jedne ta~ke polja u drugu. r1 r2 gde su r1 i r2 rastojanja tih ta~aka od izvora polja. izvr{eni rad protiv sile polja jednak je promeni potencijalne energije 1 1 A = kq0 q( − ) = EP1 − EP2 = ∆EP . C3 … Cn n 1 1 1 1 1 =∑ = + + . q0 q Potencijal polja ϕ = k je skalarna veli~ina. Koli~ina naelektrisanja q koja protekne kroz popre~ni presek provodnika u jedinici vremena t q predstavlja ja~inu struje I = ⇒ q = It . n r r r r r r E = E1 + E2 + E3 + K + En = ∑ Ei . qq Veli~ina EP = k 0 je potencijalna energija polja u datoj ta~ki. U metalima to su elektroni. naelektrisanje q je isto za sve kondenzatore.ϕ2 = U. 2 2 2C Elektri~na struja Usmereno kretanje naelektrisanja predstavlja elektri~nu struju.. a u elektrolitima i gasovima pozitivni i negativni joni. 1 1 q2 Elektrostati~ka energija naelektrisanog tela (provodnika) je W = qϕ = Cϕ 2 = . tada je ja~ina polja jednaka vektorskom zbiru ja~ina polja svakog od tih naelektrisanja. je C i =1 Ci Ci C2 Cn Za rednu vezu kondenzatora. ϕ1 . Jedinica potencijala je volt (V). C2..Veza izme|u ja~ine r polja E i razlike potencijala U izme|u dve ta~ke na rastojanju d (ili izme|u obloga plo~astog kondenzatora) je ϕ − ϕ2 U E= 1 = ⇒ U = Ed d d Kapacitet usamljenog provodnika defini{e se kao odnos iz njegovog naelektrisanja q i potencijala ϕ q q q = (razlike potencijala U) C = = ϕ ϕ1 − ϕ 2 U Kapacitete sfernog provodnika polupre~nika r je C = 4πεε r r . Za paralelnu vezu n kondenzatora napon U je isti za sve kondenzatore. U = U1 + U2 +…+ Un .

. i =1 i =1 n n Za paralelnu vezu je I = I1 + I 2 + I 3 + . a otpor i =1 n 1 1 1 1 1 1 = + + + . tada je I = const. r i =1 ri n ε n ∑I i =1 n i = 0.. kao i specifi~ni otpor. Ako su provodnici otpora R1... r = ∑ ri i I = i =1 i =1 n n ε je ∑ε i =1 n n i R + ∑ ri i =1 . R = . 1 1 ε =∑ . Algebarski zbir struje u ~voru jednak je nuli (I Kirhofovo pravilo) Za paralelnu vezu je ε = ∑ i. Ta zavisnost data je R = R0 (1 + αt ) . R2. napona U i otpora provodnika U U R: I = . + =∑ ..Gustina struje j izra`ava se odnosom ja~ine struje I i povr{inom popre~nog preseka provodnika S. Ja~ina struje se mo`e izraziti i preko broja slobodnih elektrona n naelektrisanja e (e = 1. R I Elektri~ni otpor izra`ava se jedinicom om (Ω). I = neSv . r r i =1 ri R+ n Za slo`eno (razgranato) elektri~no kolo primenju se Kirhohova pravila. Za cilindri~ni provodnik du`ine l i povr{ine preseka S . odnosno zbir struja koje uti~u u ~vor jednak je zbiru struja koje isti~u U svakoj proizvoljno zatvorenoj strujnoj konturi razgranatog kola algearski zbir padova napona jednak je algebarskom zbiru elektromotornih sila.. (II Kirhovo pravilo) ∑ I i Ri =∑ ε i .. a α je temperatuski koeficijent otpora. zavisi od temperature. U = const.U n = ∑U i a R = R1 + R2 + R3 + . I= Za rednu vezu izvora struje je ε = ∑ ε i . R+r gde je r unutra{nji otpor izvora struje a R ukupni spolja{nji otpor .. U = U1 + U 2 + U 3 + .U = IR. I = . I koja je normalna na pravac kretanja naelektrisanja j = ⇒ I = jS S Jedinica gustine struje je A/m2. Omov zakon za deo elektri~nog kola daje vezu izme|u ja~ine struje I.I n = ∑ I i . Otpor provodnika R. Rn vezani redno. i =1 i =1 n n .. S gde je ρ specifi~ni otpor (Ωm).Rn = ∑ Ri . gde su R0 i ρ0 vrednosti otpora i specifi~nog otpora na 0 oC (273 K)...602 x 10-19 C) koji proteknu kroz povr{inu S srednjom brzinom v. odnosno ρ = ρ 0 (1 + αt ) . R R1 R2 R3 Rn i =1 Ri Omov zakon za zatvoreno prosto strujno kolo se izvorom struje elektromoforne sile ε n ⇒ ε = I (R + r) . otpor provodnika je l R=ρ .

saglasno I Faradejevom zakonu. Koeficijent korisnog dejstva izvora struje je η = k = = A ε R+r gde je Ak koristan rad. Koeficijent korisnog dejstva izvora struje je P R η= k = . R . a snaga koju razvija izvor struje (ukupna snaga) P = εI = I ( R + r ) = 2 ε2 µ0 N . homogeno magnetno polje indukcije B silom F = IBlsinα. F z gde je A . Elektrofemijski ekvivalent. Ako se polje razvija u A2 r r nekoj drugoj sredini. ~ija relativna magnetna propustljivost je µr. R+r Korisna snaga je Pk = I2R. gde je k . U2 Snaga struje u spolja{njem delu kola je P = UI = I 2 R = . r gde je µ0 magnetna propustljivost vakuuma i iznosi µ 0 = 4π ⋅ 10− 7 .Faradejev broj F = 96500 C/mol. R gde je U napon na krajevima dela kola. Elektromagnetizam Elektri~na struja (pokretna naelektrisanja) u okolinom prostoru stvara magnetno polje. I ja~ina struje. na njega dejstvuje Lorencova sila FL = qvB sin α . n njena valentnost a F . shodno Amperovom zakonu. bi}e B = µ0 µ r H . P R+r Po zakonu odr`anja energije bi}e prema D`ul-Lencovom zakonu ∆W = Q = I 2 Rt = UIt gde je Q oslobo|ena toplota u provodniku. A ukupan rad.Indukcija magnetnog polja beskona~no duga~kog provolinijskog provodnika. Ako se naeletrisanje q kre}e brzinom v u homogenom magnetnom polju indukcije B. t vreme proticanja struje. A U R . Za slu~aj α = 90 o . r r B r r Ja~ina magnetnog polja izra`ava se vektorom H. po kome te~e struja I deluje. proporcionalan je hemijskom 1 A ekvivalentu k = . koji je H = ⇒ B = µ0 H . Indukcija polja zavisi od ja~ine struje koja stvara polje i sredine u kojoj se razvija to polje. saglasno II Faradejevom zakonu. Ako elektri~na struja proti~e kroz elektrolit. gde je za α = 90 o F = qvB. to se na svakoj elektrodi izdvoji. F = IBl. gde je α ugao izme|u pravca struje i linije indukcije magnetnog polja.atomska masa supstance. masa supstance m koja je proporcionalna naelektrisanju Q koje protekne kroz elektrolit m = kQ = kIt . shodno Laplasovom zakonu je B = µ0 µ r . Na pravolinijski provodnik du`ine l. Indukcija polja izra`ava se jedincom tesla (T).eleltrohemijski ekvivalent.Rad elektri~nog polja (sile polja) pri preme{taju koli~ine naelektrisanja q u delu kola je U 2t A = qU = UIt = I 2 Rt = . Magnetno polje karakteri{e se vektorskom veli~inom B koja se naziva indukcija magnetnog polja. po kome te~e struja I na I rastojanju r od provodnika.

∆t RE[ENI ZADACI 1. Kada je telo na povr{ini Zemlje tada je g 0 = γ 2 . ∆t ∆t Elektromotorna sila samoindukcije koja nastaje u samom kolu pri izmeni sopstvenog fluksa (ja~ine ∆I struje) je Es = − L . Jedinica za L je henri (H). Srednja visina ve{ta~kog satelita iznad povr{ine Zemlje je 1622 km. l gde je n = N/l broj namotaja po jedinici du`ine. du`ine l i n namotaja.?. Dato: h = 1622 km R = 6378 km g0 = 9. u kojoj nastaje indukaciona ems. Polupre~nik Zemlje je 6378 km. Ako promenljivi magnetni fluks prolazi kroz neku zatvorenu konturu. indukovana ems u zatvorenoj konturi proporcionalna je brzini promene fluksa kroz tu povr{inu ograni~enu tom konturom ∆Φ ∆Φ Ei = − .. 2 ( R + h) s 2.65 ⋅ 103 m 2π ( R + h) .. pa je = ⇒ v2 = γ =γ = g0 ( R + h) 2 R + h ( R + h) ( R + h) 2 R 2 R+h v=R g R+h = 7. Na kojoj visini iznad Zemlje ubrzanje gh je dva puta manje od vrednosti ubrzanja na povr{ini Zemlje? Polupre~nik Zemlje je 6378 km .65 2 . odakle je g h = γ . Odrediti njegovu brzinu i period obrtanja. Odrediti ubrzanje slobodnog padanja tela koje se nalazi na visini 100 km od povr{ine Zemlje. po kome te~e struja I.Indukcija polja u centru solenoida.? Re{enje: Iz jednakosti gravitacione i centrifugalne sile Mm mv 2 M M R2 R2 γ .. je I B = µ0 µ r n . Dato: h = 100 km R = 6378 km g0 = 9.81 m/s2 Odrediti: v .75 x 103 s. Magnetni fluks izra`ava se jedinicom veber (1Wb = 1Tm2).? Re{enje: Na visini h sila te`ine tela jednaka je gravitacionoj sili kojom Zemlja privla~i telo mM M M mg h = γ . T .Ei = − n . to je po Faradejevom zakonu indukcije. v s 3. Period rotacije je T = = 5. Fluks vektora indukcije homogenog magnetnog polja B kroz ravnu povr{inu S polja je Φ = BScosα. Polupre~nik Zemlje je 6378 km. gde je α ugao izme|u vektora B i normale na povr{inu S.. gde je n broj namotaja.81 m/s2 Odrediti: gh . Iz 2 2 ( R + h) ( R + h) R odnosa gh/g0 sledi g h = g 0 R2 m = 9. gde je L koeficijent samoindukcije.

84 ⋅ 105 kg . Odrediti masu Sunca. odrediti rastojanje izme|u Zemlje i Meseca.Dato: gh = g0/2 R = 6378 km g0 = 9.81 m/s2 Re{enje: Iz jednakosti g h = g 0 Odrediti: h-? R2 g R2 ⇒ h = . 2 T γ γ d d i centrifugalne sile 6. Iz uslova da je FZ = Fm . 4.?.?. h . v . Masa Zemlje je 6 x 1024 kg. Gravitaciona konstanta je γ = 6. Dato: d = 60 R R = 6378 km M=100m Odrediti: x-? Re{enje: U ta~ki koja je na rastojanju x gravitaciona sila Zemlje je FZ = γ m1M . Iz uslova da je gh = g0/2.? . Na kojoj ta~ki iznad Zemlje su privla~ne sile Zemlje i Meseca jednake? Rastojanje izme|u Zemlje i Meseca je 60 R. sledi odnosno 2 2 (d − x) x (d − x) 2 100(d − x) 2 = x 2 ⇒ x = 54. a privla~na sila x2 m1m 100m m = Meseca u toj ta~ki je Fm = γ . Ako se Mesec okre}e oko Zemlje brzinom 1 km/s.67 x 10-11 Nm2/kg2 Dato: d = 5x108 km T = 365 dana Odrediti: M-? Re{enje: Iz jednakosti gravitacione 2 2 2 v d (2πd ) d Mm mv γ 2 = ⇒M = = = 8 ⋅ 1030 kg . Dato: v = 1 km/s M = 6 x 1024 kg Odrediti: d-? Re{enje: Iz jednakosti gravitacione i centrifugalne sile γ γM Mm mv 2 = ⇒ d = 2 = 3. Dato: ν = 16 obrta/dan R = 6378 km Odrediti: T . rastojanje izme|u Zemlje i Sunca je 1. Period obrtanje Zemlje oko Sunca je 365 dana.41R . ( R + h) 2 g 0 ( R + h) 2 sledi ( R + h) 2 = 2 R 2 ⇒ h = R( 2 − 1) = 0.67 x 10-11 Nm2/kg2. 2 d d v 7. Sateliti izvr{i 16 obrta oko Zemlje za vreme jednog obrta Zemlje oko svoje ose.5 R . a masa Meseca je 100 puta manja od mase Zemlje. visinu i brzinu satelita ako je njegova orbita kru`nog oblika. Odrediti period. 5. a gravitaciona konstanta γ = 6.5x108 km.

7 ⋅ 103 s .651 ⋅ 105 m . m1m2 =100N. to je F/Q = 1. v= Dato: m = 10 kg R = 6378 km Odrediti: F-? Re{enje: Sila privla~enja po Njutnovom zakonu je F = γ Po{to je Q = mg = 100 N. Visina h dobija se iz izraza γM M ⇒h= − R = 2. Odrediti silu uzajamnog odbijanja izme|u dve kugle polupre~nika 1 cm naelektrisane do potencijala 600 V i postavljene u vazduhu. Kolikom privla~nom silom deluje Zemlja na telo mase 10 kg koje se nalazi na zemljinoj povr{ini? Uporediti vrednost te sile sa vredno{}u te`ine tela. Kolikim naelektrisanjem treba naelektrisati dve kuglice mase od 1 g da bi njihova odbojna sila bila jednaka privla~noj gravitacionoj sili? Kuglice se nalaze u vazduhu. jedno od drugog. k = 9 x 109 Nm2/C2 r1 = 1 m r2 = 0.67 x 10-11 Nm2/kg2 k = 9 x 109 Nm2/C2 Re{enje: Iz uslova jednakosti gravitacione sile i elektrostati~ke sile FE = FG.2 m q2 = 2. Dato: ϕ = 600 V k = 9 x 109 Nm2/C2 d = 20 cm Odrediti: F-? Re{enje: Sila odboijanja po Kulonovom zakonu je F = k q2 .2 m? Dato: q1 = 4 x 10-8 C. T 8. Dva naelektrisanja 4 x 10-8 C i 2. to je F = ϕ 2r 2 d 2k = 10−7 N .5 x 10-8 C Odrediti: A-? . Dato: Odrediti: m = m1 = m2 q-? γ = 6. Kako je q r q= ϕr k .5 x 10-8 C nalaze se u vazduhu na rastojanju 1 m. sledi da je γ q2 m2 γ 2 =k 2 ⇒q=m = 8.Re{enje: Period rotacije je T=1/ν = 5. R2 9. a potencijal d2 ϕ = k . 11. r k r 10.4 x 103 s.6 ⋅ 10−14 C . Rastojanje izme|u njihovih centara je 20 cm. Koliki rad treba izvr{iti da se ta naelektrisanja pribli`e na rastojanje 0. Brzina satelita je gh = γ 2 ( R + h) gh 2π ( R + h) = 7.

q2 .Re{enje: Ako se naelektrisanje q1 pomeri ka naelektrisanju q2 do rastojanja r2 izvr{i se rad 1 1 A = kq1q2 ( − ) = −3. Koliki rad treba utro{iti da bi se telo mase 10 kg udaljilo sa povr{ine Zemlje u beskona~nost? Dato: m = 10 kg γ = 6.3 m F = 30 N 2 Odrediti: q1 .3 m i uzajamno dejstvuju silom 30 N.? 3F q qq Re{enje: Iz Kulonovog zakona F = k 1 2 2 = k 1 2 ⇒ q1 = r = 3 ⋅ 10 − 5 C . Koliku brzinu je dobila ta ~estica? Dato: q = 5 x 1. Koliko je naelektrisanje baterije kondenzatora i naponi na svakom od kondenzatora? Dato: C1 = 1 x 10-6 F. 3r k r 14.6 ⋅ 10− 5 J . pre{la je u vakuumu rastojanje izme|u dve ta~ke ~ija razlika potencijala je 3 x 106 V. q2 = q1/3 = 10-5 C. je A = γmM ( Odrediti: A-? 1 1 − ) = g 0 mR = 625MJ . R r 13. ^estica pra{ine mase 10-9 kg i naelektrisanja koje je pet puta ve}e od naelektrisanja elektrona.6 x 10-19 C.67 x 10-11 Nm2/kg2 R = 6378 km M = 6 x 1024 kg Re{enje: Izvr{eni rad. Dve naelektrisane kuglice nalaze se u vakumu na rastojanju 0. Dato: q1 = 3q2 k = 9 x 109 Nm2/C2 r = 0. Naelektrisanje jedne kuglice je tri puta ve}e od druge. Rad se vr{i protiv odbojne sile. r1 r2 12. 2 i 3 µF spojeni su redno i priklju~eni na strujni izvor napona 220 V. uz r → ∝ . Tri kondenzatora kapaciteta 1. Odrediti vrednosti tih naelektrisanja. k = 9 x 109 Nm2/C2 U = 3 MV Odrediti: v-? Re{enje: Kako je rad elektri~ne sile jednak promeni kineti~ke energije 2qU mv 2 m ⇒v= = 7 ⋅ 10− 2 qU = 2 m s 15. C3 = 3 x 10-6 F U = 220 V C2 = 2 x 10-6 F Odrediti: q-? Re{enje: Kod redne veze kondenzatora ukupni kapacitet je dat formulom .?.

Napon na krajevima provodnika je 1. Iρ l . U 2 d2 d1 17. Odnos napona je C ε 0S C ε 0S C ε 0S d U1 d1 d = ⇒ U 2 = U1 2 = 400V .42 x 10-6 Ωm. to je q = C i =1 Ci Ci C2 C3 U CU = = 1. popre~nog preseka 0.8 ⋅ 10− 3 m . Odrediti masu provodnika. naelektrisanje 10-9 C i razlika potencijala izme|u plo~a 90 V.n 1 1 1 1 1 =∑ = + + a za naelektrisanje va`i: q1 = q2 = q3 = q. C q d 18. da je m = γ S 2U = 4 ⋅ 10 − 2 kg . sledi d = 0 = 4. Re{enje: Iz izraza C = ε 0 Dato: S = 0. Koliko je rastojanje izme|u plo~a? Dato: S = 60 cm2 U = 90 V q = 10-9 C Odrediti: d-? ε SU S q i U = . napunjen je do napona 200 V a zatim isklju~en od izvora struje. Kako je C = q/U.6 V.5 x 103 kg/m3 I=2A ρ = 0. U 2 = = 60V i Odgovaraju}i naponi na brojevima kondenzatora bi}e: U1 = C1 C2 q U3 = = 40V . te~e struja ja~ine 2A.2 ⋅ 10− 4 C . a njegov otpor R = ρ U/I. Plo~asti vazdu{ni kondenzator. Povr{ina plo~e plo~astog kondenzatora je 60 cm2 .5 x 103 kg/m3 a specifi~ni otpor je 0.5 mm2 U = 1. ~ije rastojanje me|u plo~ama je 5 cm. Iz ovih relacija sledi. C3 16. 1 1 1 + + C1 C2 C3 q q = 120V . Koliki }e biti napon na kondenzatoru ako se njegove plo~e razmaknu na rastojanje 10 cm? Dato: d = 10 cm U = 220 V Re{enje: Kako je C = ε 0 Odrediti: U2 . to je U1 = = 1 i U 2 = = 2 .5 mm2.6 V γ = 8. uz R = S .? S q qd q qd q qd iU= = .42 x 10-6 Ωm Odrediti: m-? Re{enje: Masa provodnika je m = γV = γSl. Po provodniku od nikla. ako je njegova gustina 8.

?.9 V.5 t h = 15 m Odrediti: I-? t-? . 22. tj.? e RR e .19. U2 = IR2 = 45 V i U3 = IR3 = 15 V.1A . Tri otpornika otpora 12. Motor je priklju~en na elektri~nu mre`u napona 220 V. oslobo|ena toplota je W = I2Rt=12 J. 21.5 A . 9 i 3 Ω spojena su redno na strujni izvor napona 120 V.1 V i unutra{njeg otpora 0.1 V r = 0. Dato: U=2V E = 2.?. R3 = 3 Ω U = 120 V R2 = 9 Ω Odrediti: I-? U1.5 t na visinu 15 m? Kolika ja~ina struje tada proti~e kroz motor? Dato: P = 10 kW m = 2. to je ja~ina struje I = U/R = 5 A.2 Ω Re{enje: Iz Omovog zakona I = Odavde je I = Odrediti: I . U3 .4 Ω Re{enje: Iz Omovog zakona I = Odrediti: I . gde je Re = 1 2 sledi I = = 0.? e −U = 0. I2 . R . I1 . W .9.12 A i I 3 = = 0. Odrediti ja~inu struje u kolu i otpor potro{a~a ako je napon na krajevima elementa 2 V. Odrediti ja~inu struje i napone na krajevima otpornika. Za koje vreme ova dizalica podigne teret mase 2. Otpor provodnika je R = U/I = 4 Ω. Koliku struju daje izvor? Koliki je napon na polovima izvora? Kolike struje teku kroz otpore i koliko se utro{i elektri~na energija za 10 minuta? Dato: R1 = 20 Ω. a stepen korisnog dejstva 0.4 Ω.? Re{enje: Kako je za radnu vezu ukupni otpor R = R1 + R2 + R3 = 24 Ω. R+r Dato: R1 = 12 Ω. e ⇒ e = I ( R + r ) = IR + Ir = U + Ir .?.22 A . R2 R3 Energija struje .?. Dva paralelna vezana otpornika otpora 20 i 15 Ω vezani su u kolo struje za izvor ems 2 V i unutra{njeg otpora 0. R2 = 15 Ω E = 2 V. Galvanski element ems 2.Ir = 1. r = 0.2 Ω vezan je za potro{a~. Ja~ine struje u otpornicima su I1 = = 0. Snaga elektri~nog motora na dizalici je 10 kW. Odgovaraju}i naponi su: U1 = IR1 = 60 V.1A . R1 U U I2 = = 0. U2. r 20. Napon R1R2 R+r R1 + R2 +r R1 + R2 U na polovima izvora je U = e .

5 c B = 1 mT Odrediti: FL .14 ⋅ 10− 5 T i B = µrB0 = 3. B . Kroz kru`ni provodnik polupre~nika 0.975m . a s 2 evB = mv 2 1 2m pU 1 2meU .Re{enje: Kako je korisna snaga Pk = ηP jednaka izvr{enom radu u jedinici vremena A = mgh/t tj.?. s jedne. centripetalne sile evB = r eB 24.? r-? Re{enje: Intenzitet Lorencove sile je F = evB = 2. mgh mgh ηP = ⇒t = = 41s . µr = 100 Re{enje: Iz Laplasovog izraza B = µ0 Odrediti: B0 . ubrzani potencijalnom razlikom 0.1m i re = = 0. Koliki je intenzitet Lorencove sile? Koliki je polupre~nik putanje po kojoj se kre}e elektron? Dato: v = 0.5 c.5 A.14 x 10-3 T.3 x 10-8 kg/C.? U = 0. ulete u homogeno magnetno polje indukcije 10 mT i to u pravcu koji je normalan na magnetne linije sile. Kolika masa aluminijuma se mo`e izdvojiti strujom dinamoma{ine iz rastvoa soli aluminijuma za jedan dan? Elektrohemijski ekvivalent aluminijuma je k = 9.1 MV. Kolika je magnetna indukcija u spredi{tu kru`nog provodnika. r2 . Lorencova sile jednaka centripetalnoj sili Odrediti: mv 2 . Dinamoma{ina snage 8 kW daje napon 8 V. Ja~ina struje kroz motor je I = P/U = 45.4 x 10-14 N. r B e B e 25. Elektron i proton. Iz jednakosti Lorencove i mv 2 mv ⇒r= = 0. elektron uleti u homogeno magnetno polje indukcije 1 mT normalno na linije sile polja. b) u nekoj feromognetnoj sredini relativne magnetne propustljivosti 100? Dato: I = 10 A r = 0.2 m proti~e struja stalne ja~ine 10 A.43m . Dato: P = 8 kW U=8V t = 1 dan = 86400 s Odrediti: m-? . ηP t 23. Kre}u}i se brzinom 0. to je iz ovih jedna~ina re = = 0. i to u slu~aju kada se provodnik nalazi a) u vazduhu. 2r 26. Koliki su polupre~nici putanje elektrona i protona? Dato: B = 10 mT r1.2 mm µ0 = 4π x 10-7 Tm/A.? I = 3.1 MV Re{enje: Kako je izvr{eni rad elektrona (protona) jednak kineti~koj energiji eU = druge strane.

55 Ω. svaka naelektrisana do potencijala 10 V. a 2πa Lorencova sila kojom magnetno polje dejstvuje na elektron FL = evB.? η-? e1 + e2 = 0. kao i stepen iskori{}enja baterija izvora. Kako je I = P/U to je m = kPt = 8kg U 27. r = 1. 2πa 29. gde je R polupre~nik r R 4 ve}e kapi.8V i U 2 = E2 − Ir2 = 0.?. a potencijal n kapi je ϕ = nk .457 A . Osam male kapi `ive. 3 q n n Kako je M = nm.5 Ω.Re{enje: Po I Faradejevom zakonu elektrolize je m = kIt. r1 + r2 + R Odgovaraju}i naponi na krajevima izvora bi}e: U1 = E1 − Ir1 = 1. napon na krajevima izvora struje. r = 0. ako kroz provodnik te~e struja ja~ine 10 A? Dato: I = 10 A r = 2 mm µ0 = 4π x 10-7 Tm/A. Koliki je potencijal stvorene ve}e kapi `ive? Dato: ϕ = 10 V n=8 k = 9 x 109 Nm2/C2 Re{enje: Potencijal jedne kapi je ϕ = k Odrediti: ϕn . µr = 1 v = 107 m/s Odrediti: F-? . Odrediti napon na spolja{njem delu kola.55 Ω. Prema tome ϕ n = k 3 = ϕ 3 = 40V . Kolikom silom deluje magnetno polje na elektron.5 Ω.?. Dato: E2 = 1. U2 . U1 . R + r1 + r2 Re{enje: Kako je kod redne veze izvora struje e = e1 + e2 i r = r1 + r2 to je I = 28. Stepen R iskori{}enja baterije iznosi η = = 72% . r n n . Paralelno duga~kom pravolinijskom strujnom provodniku kre}e se elektron na rastojanju 2 mm brzinom 107 m/s.? Re{enje: Re{enje: Indukcija magnetnog polja pravolinijskog provodnika je B = µ0 I q q .Otpor spolja{njeg dela kola je 5 Ω. to je R = r 3 n . Odavde sledi da je I FL = µ 0ev = 10−15 N . ems prvog izvora je 2 V i unutra{nji otpor 0.2 V E1 = 2 V. Dva izvora struje vezana su redno. a ems drugog 1.2 V i unutra{nji otpor 1. slivaju se u jednu ve}u kap. Ako je masa jedne kapi m = ρV= 4πρr3/3 to je masa ve}e kapi M = πR 3 ρ ⇒ R = 3 n R .5V . R = 5 Ω Odrediti: U .

Kolika je ems generatora? (Rez: 120 V). bi}e Fp = k 2 = 1.76 x 1011 V/m. Za koje vreme t }e se potro{iti bakarne elektrode zapremine 500 cm3 pri elektrolizi bakarsulfata. 2 r 31. uz m = ρV.9 x 103 kg/m3 I =15 A K = 3. kolika }e biti odbojna sila? Na}i odnos sile privla~enja i odbijanja. Dato: V = 500 cm3 ρ = 8. ~iji unutra{nji otpor je 0. 2. Koliki je koeficijent samoindukcije? Dato: I1 = 3A I2 = 3. ako je ja~ina struje 15 A? Gustina bakra je 8. 2 i 3 µF vezani su paralelno za izvor struje napona 220 V. Pri promeni ja~ine struje u strujnom kolu od 3A na 3. Kada se polovi generatora.3 x 10-4 kg/C Odrediti: t-? Re{enje: Iz I faradejevog zakona elektrolize m = kIt. Koliku brzinu v stekne elektron ubrzan elektri~nim poljem ~ija je razlika potencijala 100 V? Odnos naelektrisanja i mase elektrona je 1. nalaze se u vazduhu (vakuumu). Dve kuglice od zovine sr`i naelektrisane su suprotnim naelektrisanjima 2 x 10-8 C i 4 x 10-9 C i nalaze se u vazduhu na uzajamnom rastojanju 2 cm. ~ija su naelektrisanja 2 x 10-7 C i 4. s obzirom da je posle dodira 2 r q −q q2 q = 1 2 = 8 ⋅ 10− 9 C . ako je sila uzajamnog dejstva 0.?. Koliko je naelektrisanje baterije kondenzatora? (Rez: 1. Koliko je privla~na sila? Ako se kuglice dodirnu pa rastave do istog rastojanja. 6. Dato: q1 = 2 x 10-8 C . Koliko je rastojanje me|u njima.30. (Rez: 5.4 ⋅ 102 s . a odbojna sila.8 ⋅ 10− 3 N . 1. Fo .44 ⋅ 10− 3 N . spoje provod-nikom otpora 4 Ω.4 N? (Rez: 4. napon na polovima iznosi 100 V. Koliki je potencijal te ta~ke? (Rez: 2 x 103 V) 4. Dve kuglice. 3.3 x 10 kg/C. sledi t = ZADACI ZA SAMOSTALAN RAD ρV kI = 5.5 cm). indukuje se u njemu ems samoindukcije 5 V.9 x 103 kg/m3 .? q1q2 = 1. 29 V). Tri kondenzatora kapaciteta 1.8 x 106 m/s). . Kolika je ja~ina polja i potencijal jezgra atoma u ta~kama orbite elektrona? (Rez: 5.3 Ω . Pri preme{taju naelektrisanja 3 x 10-7 C iz beskona~nosti u neku ta~ku polja izvr{i se rad 6 x10 J. 5.25. q2 = 4 x 10-9 k = 9 x 109 Nm2/C2 r = 2 cm Re{enje: Privla~na sila je Fp = k Odrediti: Fp . a elektrohemijski -4 ekvivalent 3.32 x 10-3 C). Polupre~nik orbite elektrona u atomu vodinika je 5 x10-11 m.5H .5 A t = 5 x 10-2 s E=5V Re{enje: Kako je Es = L Odrediti: L-? ∆I E ∆t ⇒ L = s = 0.5 A u toku vremena 5 x 10-2 s .76 x 1011 C/kg.5 x 10-7 C. ∆t ∆I 32. Odnos je Fp/Fo = 1.

7. 14.9 kW. (Rez: 6 x 10-3 m/s).1 m.6 x 105 J).9 x 103 kg/m3. 5 x 10-4 J). Elektron se kre}e u homogenom magnetnom polju u vakuumu normalno na linije indukcije po krugu polupre~nika 0. Elektri~ni motor pokre}e lift mase 1.5 Ω. Kolika je brzina i period obrtanja elektrona? (Rez: 3. Kroz beskona~an pravolinijski provodnik proti~e struja ja~ine 10 A. 12. Koliku snagu razvija motor. Koncentracija slobodnih elektrona iznosi 1028 1/m3. U toku vremena 4 x 10-2 s promeni se ja~ina struje od 2 A na 2. 13.9. a kada su vezani paralelno ekvivalentni otpor je 7.2 t stalnom brzinom 0.5 A. 27 A). Koliki se rad utro{i na naelektrisanje kondenzatora? Koliko je energija elektri~nog polja kondenzatora? (Rez:10-4 J. Kolika je brzina usmerenog kretanja slobodnih elektrona kroz metalni provodnik popre~nog preseka 1 mm2 . Kolika se koli~ina toplote oslobodi u elektri~noj sijalici ako kroz nju pro|e koli~ina elektriciteta 3 x 103 C pri naponu 220 V? (Rez: 6. ako kroz njega proti~e struje stalne ja~ine 10 A. 16. Indukcija magnetnog polja je 2 x 10-5 T. Kolika je ja~ina magnetnog polja i magnetna indukcija u ta~kama koje su na normalnom rastojanju 0. Koliki su otpori ovih provodnika? (Rez: 10 Ω.52 x 107 m/s. Kada se dva otpornika ve`u redno tada je ekvivalentni otpor 40 Ω. 10. Kolika ja~ina struje proti~e kroz motor? Stepen korisnog dejstva motora je 0. 20 x 10-6 T). Koliki je kapacitet lopte ako se ona nalazi u vazduhu? Koliko je naelektrisanje lopte? (Rez:11 x 10-12 F.5 m/s.4 H? (Rez: 5 V). 9. 30 Ω). Koliko je indukovana eme samoindukcije? Koeficijent samoindukcije je 0. Kondenzator kapaciteta 10 nF priklju~i se na elektri~ni izvor napona 100 V. Metalna lopta polupre~nika 0. (Rez: 0. 15. 11. . T = 1.1 nC). (Rez: 5. Koliki je elektrohemijski ekvivalent bakra ako se pri elektrolizi bakar-sulfata bakarna anoda zapremine 720 cm3 potro{i za 9. 1.33 mg/C). 8.1 m naelektrisana je do potencijala 100 V.7 x 105 s pri ja~ini struje 20 A? Gustina bakra je 8.75 x 10-8 s).1 m od provodnika? (Rez: 50/π A/m.

zapremina gasa menja se linearno sa promenom teperature V = V0 (1 + γt ) .4 dm3 . Jedna~ina stanja pV = RT svodi se. i oblika je pV = RT za mol gasa.pritisak gasa na temperaturi t. gde je l0 linearna razmera tela na 0 oC a α koeficijent linearnog {irenja).023 x 1023 mol-1. + pn = ∑ pi .pritisak na t = 0 oC.315 J/molK). = m M Svojstva ~vrstih i te~nih tela Pri zagrevanju ~vrstog tela njegove linearne dimenzije menjaju se sa temperaturom po zakonu l = l0 (1 + αt ) . . ([arlov zakon). proizvod pritiska i zapremine gasa je konstantna veli~ina pV = const. p = const). Jedna~ina stanja idealnog gasa (Klapejron-Mendeljejeva jedna~ina ) objedinjuje sva tri gasna zakona.6868 x 1025 mol-1. p T = . gde je µ . Za izobrani proces. ili za dva gasna stanja p1V1 = p2V2 = const (Bojl-Moriotov zakon). FIZIKA VELIKOG BROJA ^ESTICA Osnovi zakoni molekulsko kineti~ke teorije idealnog gasa Parametri stanja idealnog gasa mase m su: pritisak p. a broj molekula koji se sadr`i u jednom molu bilo kog gasa je Avagardov broj NA = 6. Odnos R/NA = k = 1. µ = m/M a R univerzalna gasna konstanta (R = 8. zapremina V i teperatura T. (Avagadrov zakon ).4. Prelaskom na apsolutnu temperaturu sledi p0 T0 Pritisak gasne sme{e jednak je sumi parcijalnih pritisaka gasova koji ~ine tu smesu p = p1 + p2 + p3 + .zapremina gasa na t = 0 oC. NL = 2. Pri zagrevanju ~vrstih tela njegova zapremina menja se po zakonu V = V0 (1 + βt ) . i =1 n Pri istim pritiscima i temperaturama mol svakog gasa zauzima jednake zapremine.broj molova. (V = const) pritisak je p = p0 (1 + γt ) gde je p0 . to iz jednakosti = kT sledi da je srednja 2 2 2 3kT 3RT kvadratna brzina v = .zapremina na temeraturi t. (Daltonov zakon). γ zapreminski koeficijent kubnog {irenja gasa (1/273 K-1. Jedna~ine koje povezuju te veli~ine nazivaju se jedna~ine stanja. Zapremina jednog mola je 22. a p . T = const). Za izotermni proces. Kako je W = kT .38 x 10-23J/K Bolcmanova konstata. Broj molekula u jednom m3 naziva se Lo{mitov broj. gde je n = N/V koncentracija molekula (broj molekula po jedinici zapremine).. sledi V0 T0 Za izohorni proces. Osnovna jedna~ina molekulsko-kineti~ke teorije idealnog gasa daje vezu izme|u pritiska gasa i 2N njegove srednje kineti~ke energije molekula (Klauzijusova jedna~ina) i oblika je p = W .. V .gde 3V 3 mv 2 3 je N/V koncentracija molekula. gde je V0 . uz k = R/NA na oblik p = nkT. V T = (Gej-Lisakov zakon) Kori{}enjem termodinami~ke temperature T. odnosno pV = µRT za proizvoljnu koli~inu gasa.

ko~nica i sl.01 x 105 Pa normalan atmosferski pritisak. ρv 2 ρv 2 Za bilo koja dva preseka strujne cevi bi}e: p1 + 1 + ρgh1 = p2 + 2 + ρgh2 . = pn (Paskalov zakon). prema Staksovom zakonu.gradijent brzine (promena brzina du` pravca koji je normalan na pravac strujanja fluida. iz uslova ravnote`e sile trenja i sile te`ine i sile potiska odrediti koeficijent viskoznosti: 2 2 ( ρ t − ρ f ) gr η= .. Ako se sferno telo kre}e ravnomerno kroz fluid brzinom v. Brzina isticanja fluida (te~nosti) iz nekog otvora na dubini h ispod slobodne povr{ine. F = ηS 2∆p ρ .koeficijent kontrakcije mlaza. za bilo koja dva preseka va`i S1v1 = S 2v2 ( jedna~ina kontinuiteta).. ρgh . mo`e se. gde je ρ0 gustina tela na 0 oC. gde je k . Na svako potopljeno telo u fluidu deluje sila potiska koja je jednaka te`ini istisnutog fluida F = Q = m f g . gde je mf . gde je ρ .gde je V0 zapremina tela pri t = 0 oC a β koeficijent zapreminskog {irenja. prema Njutnovom zakonu . ρ gustina fluida i h dubina (visina) stuba fluida. Pri stacionarnom strujanju idealnog fluida masa (zapremina) fluida koja protekne kroz bilo koji presek strujne cevi u jedinici vremena ostaje nepromenjena m = ρV = ρSv = const ..masa istisnugog fluida (Arfimedov zakon). se manjom silom izaziva ve}i efekat F F S p1 = p2 ⇒ 1 = 2 ⇒ F2 = F1 2 . Za slu~aj kada se sferno telo polupre~nika r kre}e u nekom fluidu brzinom v. U fluidima se pritisak p = F/S (sila po jedinici povr{ine) prenosi u svim pravcima podjednako p1 = p2 = p3 = . Ova formula primenjiva je i za {irenje te~nosti pri zagrevanju. odnosno Q = kSv = kS 2 gh . izazvan silom te`ine fluida je hidrostati~ki pritisak i zavisi od dubine (visine) ispod slobodne povr{ine fluida p = p0 + ρgh . 1 + βt Ravnote`a fluida (te~nosti i gasovi) i zakoni kretanja kao i uzajamno dejstvo fluida sa tvrdim telima pri njihovom relativnom kretanju. ∆v/∆t . je v = Sila unutra{njeg trenja je.stati~ki 2 pritisak. Zapreminski protok istekle te~nosti je Q = Sv = S 2 gh . gde je η koeficijent unutra{njeg ∆t trenja. S1 S 2 S1 Pritisak.gustina gasa.dinami~ki pritisak. U bilo kom preseku gustina fluida je nepromenjena. Promena gustine ~vrstih i te~nih tela pri njihovom zagrevanju dovodi do promene gustine po zakonu ρ = ρ0 . sila otpora. gde je ρv2/2 . Npr.hidrostati~ki pritisak a p . ∆v . jer za S2 > S1 je F2 > F1. Bernulijeva jedna~ina odre|uje raspodelu pritisaka u strujnoj cevi i oblika je: ρv 2 p+ + ρgh = const . gde je p0 = 1. podle`u zakonima hidromehanike. Ako je strujna cev 2 2 2 ρv horizontalna tada je p + = const . je F = 6πηrv . pa je Sv = const . S . kod hidrouli~ne prese. Brzina isticanja gasova iz suda u kome je pritisak p > p0.povr{ina. v 9 .a u slu~aju strujne cevi jednakog preseka (v1 = v2) 2 je p + ρgh = const . je prema Tori~elijevoj formuli v = 2 gh .

C i R cV = V = . i = 6 vi{eatomne molekule) i . Ako se taj rad vr{i u toplotnoj ma{ini.Zemljino ubrzanje a α .CV = R predstavlja Majerovu jedna~inu. Konstanta povr{inskog napona γ (N/m2). ∆S U potopljenim kapilarama (cevima polupre~nika r < 1 mm) u nekoj te~nosti. tada je promena unutra{nje energije ∆U = Q = cV m∆T . predtstavlja odnos iz izvr{enog rada (potrebnog za ∆A uve}anje povr{ine te~nosti) i same te povr{ine γ = .33 za vi{eatomni molekul. gde je γ . Odnos ⎢ ⎥ 2 ⎣ ∆T ⎦ p = const kapacitet sistema pri p = const Promena unutra{nje energije za mol gasa je ∆U = C p ∆T = c p M∆T .66 za jednoatomni 1. Odnos CV/M (M molarna masa).ugao kva{enja. a u slu~aju kada se stanje sistema menja pri P = const izvr{eni rad nad sistemom je A = p∆V. i i RT T U = W = Ek + EkR = nkT = n 2 2 NA gde je i broj stepeni slobode ( i = 2 za jednotome. Ako se termodinami~kom sistemu dovede spolja neka energija (toplota) tada po I principu termodinamike jedan deo te energije ide na vr{enje rada A. i = 5 za dvotomne. javljaju se karakteristi~ni efekti poznati kao povr{inski napon i kapilarne pojave. je toplotni koja ima µ molova je ∆U = µCV ∆T = mcV M∆T . Za slu~aj kada se stanje sistema menja pri V = const. Razlika Cp .4 za dvoatomni i 1. ρ . shodno II principu termodinamike predstavlja odnos iz Q − Q2 Q T korisnog rada i unete energija u ma{inu η = 1 = 1 − 2 = 1 − 2 gde je Q1 uneta energija u Q1 Q1 T1 . r -polupre~nik ρgr kapilare. Ti efekti su rezultat dejstva me|umolekulskih sila dodirnih povr{ina. M 2M Za mol gasa je promena unutra{nje energije ∆U = CV ∆T = cV M∆T . u cilindru popre~enog preseka S . 2 i Promena unutra{nje energije je ∆U = R∆T . a drugi deo na promenu unutra{nje energije Q = A + ∆U = p∆V + ∆U . a za proizvoljnu koli~inu gasa. predstavlja specifi~nu toplotu sistema pri V = const.Na dodirnim povr{inama te~nosti i vazduha. Koeficijent iskori{}enja toplotne ma{ine. Za mol gasa je U = RT .koeficijent povr{inskog napona. 2 i ∆U ⎤ ⎡ = R = CV je molarni toplotni kapacitet sistema pri konstantnoj zapremini i Odnos ⎢ ⎦ ⎣ ∆T ⎥V = const 2 izra`ava se jedinicom J/molK. nivo te~nosti se di`e (kapilarna atrakcija) ili spu{ta (kapilarna depresija) do visine 2γ cosα h= . tj.gustina te~nosti. gde je ∆l pomak klipa uslovljen promenom zapremine. kao i kod ~vrstih tela i te~nosti. Osnovni zakoni termodinamike Unutra{nja energije predstavlja ukupnu energiju termodinami~kog sistema i jednaka je zbiru kineti~ke energije translatornog i rotacionog kretanja molekula sistema (Ep = 0). g . i+2 ⎡ ∆U ⎤ = R = C p . a za proizvoljnu koli~inu gasa ∆U = µC p ∆T = mc p ∆T Odnos cp/cV =χ i predstavlja Poasonovu konstantu (χ = 1. tada je A = p∆V = pS∆l .

ako se iz njega ispusti 50 % azota? Molarna masa azota je 28 g/mol. Koliki }e pritisak p2 biti u balonu pri temperaturi 127 oC.? . Odrediti broj molekula koji se sadr`e u 1 cm3 gasa pri normalnim uslovima. RE[ENI ZADACI 1.023 x 1023.31 J/molK. a T1 i T2 su temperature toplotnog rezervoara i hladnjaka.? V2 T2 T = ⇒ V2 = V1 2 = 13. Re{enje: Iz jedna~ine stanja idealnog gasa pV = µRT ⇒ Dato: V = 12 dm3 T1 = 600 K M = 28 g/mol Odrediti: m2 . U balonu zapremine 12 l nalazi se masa 1.31 J/molK Re{enje: Iz jedna~ine stanja idealnog gasa pV = Odrediti: m-? m pVM RT ⇒ m = = 1. ako je vazduh u sudu evakuisan do pritiska 1.cilindar. Dato: V = 10 dm3 t1 = 27 oC . NA RT 5.31 J/molK Odrediti: N-? N pVN A RT ⇒ N = = 3.33 x 10-6 Pa R = 8. Koliko je molekula vazduha ostalo u sudu zapremine 1 cm3 pri temperaturi 10 oC. a univerzalna gasna konstanta 8.4 ⋅ 108 . Q2 odvedena energija hladnjaka. Koliku zapreminu zauzima azot ako se zagreje do 126 oC ? Pritisak ostaje nepromenjen.5 kg azota na temperaturi 327 oC .3l . to je n = A V = 2. Vm 2.4 dm3 a broj molekula u jednom molu NA = 6.7 ⋅ 1019 molekula .33 x 106 Pa ? Univerzalna gasna konstanta je R = 8.31 J/molK a Avogadrov broj NA = 6. U balonu zapremine 15 l nalazi se kiseonik pod pritiskom 6 x 106 Pa. Dato: Odrediti: V = 1 cm3 n-? Re{enje:Kako je zapremina jednog mola Vm = 22.44kg . Temperatura vazduha koji okru`uje balon je 250 K. V1 T1 T1 3. Azot na temperaturi 27 oC zauzima zapreminu 10l. M RT 4. Dato: V = 1 cm3 t = 10 oC p = 1. Odrediti masu kiseonika ako je njegova molarna masa M = 32 g/mol Dato: V = 15 dm3 T = 250 K M = 32 g/mol R = 8.023 N x 1023 . t2 = 127 oC Re{enje: Iz Gej-Lisakov zakona Odrediti: V2 .

Odrediti: t-? Dato: V = 100 cm3 T = 273 K k = 1. . ako pri temperaturi . Kolika je dubina jezera? Gustina vodenog mehura je 103 kg/m3. M RT 7.2 ⋅ 107 Pa . je pV1 = 0.31 J/molK m1 = 1. V kT N = 27 s . Zapremina mehura pri isplivanju sa dna jezera na povr{inu uve}a se 3 puta.5m1RT2 . Srednja kineti~ka energija translatornog kretanja molekula nekog gasa je 2 x 10-20 J.5 m1.3kg .R = 8. Brzina prodiranja gasa je stalna. Koliko molekula ima u 1 cm3 gasa? Re{enje: Iz jedna~ine stanja idealnog gasa pV = µRT = Dato: V = 1 cm3 W = 2 x 10-20 J p = 5 x 104 Pa Re{enje: Iz izraza p = Odrediti: N-? 2N 3 pV W ⇒N= = 3. Kolika je masa kiseonika koji se nalazi u balonu zapremine 10 litara. Neonska sijalica puni se kroz mali otvor tako da u svakoj sekundi prolazi 1021 molekula gasa.38 x 10-23 J/K p = 1 x 105 Pa Re{enje: Iz jedna~ine stanja idealnog gasa p = nkT = Vreme punjenja sijalice je t = N pV kT ⇒ N = = 2.13 oC manometar na balonu pokazuje pritisak 1. dobija se deljenjem M p2 T T = 0.5 kg Re{enje: Iz jedna~ine stanja idealnog gasa za po~etno stanje m m RT pV1 = 1 RT1 ⇒ p1 = 1 1 = 2. pritisak gasa je 5 x 104 Pa. 3V 2W 8. i M MV1 jedna~ina stanja za krajnje stanje gasa. p1 T1 T1 6. Koliko je vremena potrebno da se sijalica napuni gasom do pritiska 105 Pa (ako je prethodno bio vakuum)? Zapremina sijalice je 100 cm3.5 p1 2 = 1.5 x 106 Pa Odrediti: m-? m pVM RT ⇒ m = = 2.75 ⋅ 1018 . a temperatura gasa 0 0C.5 x 106 Pa ? Dato: V = 10 dm3 T = 260 K M = 32 g/mol R = 8. N0 9. uz m2 = 0.7 ⋅ 1022 molekula .65 ⋅ 107 Pa .5 2 ⇒ p2 = 0.31 J/molK p = 1.

gde je ∆p razlika pritisaka ρg na dnu i povr{ini jezera. Iz jedna~ine gasnog m m stanja za vodonik.∆p . sledi p1V = 1 RT i p2V = 2 RT . Kolika je promena njegove zapremine? Gustina gvo`|a je 7. Ako je temperatura vode na dnu i povr{ini pribli`no ista. V M1 M 2 V RT ( m1 + m2 ) m p M1 M 2 11.3 x 104 Pa. to je po Bojlp V V Mariotovom zakonu 1 = 2 ⇒ p1 = p2 2 = 3 p2 . m2 = 32 g T = 280 K p = 9.? . broj molova gasne sme{e. M1 = 2 g/mol.68 MJ c = 4. p = p1 + p2 = µ µ 12. Za zagrevanje predmeta od gvo`|a utro{ena je koli~ina toplote od 1.2 x 10-5 1/0C. bi}e p = p1 + p2 = ( ) a njena gustina ρ = = = 0. Tra`ena dubina jezera je h = = 20m . Odrediti gustinu gasne sme{e koja se sastoji iz 4 g vodonika i 32 g kiseonika pri temperaturi 7 0 C i pritisku 9. Masa jednog V M1 M 2 M1 M 2 m m + m2 mola sme{e je M = = 1 = 28.68 x106 J.5 .48 3 .9 ⋅ 10− 3 kg / mol . Na}i masu jednog mola gasne sme{e koju ~ini 25 g kiseonika i 75 g azota. odnosno kiseonik.6 x 102 J/kgK Odrediti: ∆U . ρg Re{enje: Iz izraza za hidrostati~ki pritisak ∆p = ρgh sledi da je h = 10. Dato: Q= 1.3 x 104 Pa. M2 = 28 g/kol Odrediti: M-? Re{enje: Iz jedna~ine gasnog stanja za kiseonik p1V = m1 m RT i azot p2V = 2 RT . Dato: V2 = 3V1 ρ = 103 kg/m3 p = 1. Dato: m1 = 4 g. Uz uslov da je V = M2 M1 RT m1 m2 m m1 + m2 kg + const. Tada je ∆p = 2p2 = 2p0 jer je na povr{ini jezera p2 V1 V1 ∆p pritisak p2 = p0. Dato: m1 = 25 g. gde je µ = 1 + 2 = 3. M2 = 32 g/mol Re{enje: Pritisak gasne sme{e je p = p1 + p2 . m2 = 75 g M1 = 32 g/mol. koeficijent kubnog {irenja 1. sledi M2 M1 RT m1 m2 m m + ( ) .8 x103 kg/m3.01 x 106 Pa Odrediti: h-? Odrediti: ρ-? a masa je m = m1 + m2 .

s 15. uz uslov ∆l = l1 .Re{enje: Po zakonu zapreminskog {irenja je V = V0 (1 + β∆t ) ⇒ ∆V = V − V0 = V0 β∆t = 3V0α∆t (jer Q . pa je je β = 3α) Koli~ina toplote potrebna za zagrevanje tela je Q = mc∆t = ρV0c∆t ⇒ ∆t = ρV0c 3αQ promena zapremine ∆V = = 1. Kako je i l01 = ∆l + l02 to se dobija da je l01 = ∆lα1 = 15.5 m/s.?. Kolike su du`ine tih {ipki na 0 oC ? Dato: α1 = 2.5 mm isti~e 150 kapi ulja.51m . dok je l01 = ∆l + l02 =15.? Re{enje: Po zakonu linearnog {irenja bi}e: l1 = l01 (1 + α1∆t ) i l2 = l0 2 (1 + α 2 ∆t ) .5 m n = 150 kapi ρ = 9 x 102 kg/m3 V = 2 cm3 Odrediti: γ-? Re{enje: Kapljica se otkine od otvora kada se izjedna~e sila te`ine Q = mg = ρ jedne kapi V/n) i sila povr{inskog napona F = 2πrγ . Odrediti brzinu proticanja vode u u`em delu cevi ako je razlika pritisaka izme|u ovih delova cevi 1.? 2 2 Re{enje: Primena Bernulijeve jedna~ine na horizontalnu cev ρ v1 v + p1 = ρ 2 + p2 . n m 2nπr .l2 daje l01α1 = l0 2 α 2 . Razlika du`ina aluminijumske i bakarne {ipke pri bilo kojoj temperaturi iznosi 15 cm. Kroz otvor cevi polupre~nika 0. V g n Iz (zapremina jednakosti 2πrγ = N ρVg 1 ρVg ⇒ γ = = 3 ⋅ 10− 2 .33 x 103 Pa Odrediti: v2 . α 2 − α1 14. Dato: v1 = 0. ρc 13. Gustina vode je 103 kg/m3. ako je zapremina ulja 2 cm3 a gustina 9 x 102 kg/m3 ? Dato: r = 0. Kroz {iri deo horizontalno postavljene cevi te~e voda brzinom 0. l2 − l0 2 = l02α 2 ∆t ) .51 m. Oduzimanjem ovih jdna~ina.4 x 10-5 1/oC .33 x 103 Pa .71 2 m . daje 2 2 v2 = 2∆p ρ + v1 = 1.7 x 10-5 1/oC T = 273 K Odrediti: l01 . odnosno l1 − l01 = l01α1∆t ) . l02 .7 ⋅ 10− 5 m3 .5 m/s ∆p = 1. α2 = 1. Koliko je koeficijent povr{inskog napona ulja.

98cm r 2π Izvr{eni rad je A = p∆V = p(V2 .? ∆U = ∆Q − ∆A = µC p ∆T − p∆V = µ∆T (C p − R) .V1)=80 kJ. Dato: µ = 5 mola ∆T = 400 K Re{enje: Kako je po prvom principu termodinamike Odrediti: ∆U . koji je zatvoren u cilindru sa pokretnim klipom. T2 = 320 K p1 = 106 Pa Odrediti: p2 . ako se pri stalnom pritisku 108 Pa gas zagreje do temperature 127 0C? Polupre~nik cilindra je r = 8 cm. η Q1 Q1 η= Kako je s druge strane 18. da li }e boca izdr`ati pritisak azota? Dato: T1 = 280 K.?. U cilindru sa pokretnim klipom nalazi se 5 molova azota. U ~eli~noj boci nalazi se azot pod pritiskom 106 Pa i na temperaturi 280 K. T1 T1 Q − Q2 Ak A η= 1 = ⇒ Q1 = k = 40kJ . Kako je C p = to je ∆U = 7 i+2 R= R 2 i 2 µR∆T = 6.? . 19.25 = 25% . Zapremina gasa.? V2 T2 T = ⇒ V2 = V1 2 = 3. Dato: T1 = 300 K. Ako se azot zagreje do temperature 320 K.2l . Kako je promena V1 T1 T1 ∆V = 3. η .5 x 106 Pa. 5 17. sa temperaturom greja~a 127 oC i hladnjaka 27 oC. radi prema Kornoovom ciklusu i to tako da je u jednom ciklusu koristan rad 10 kJ. h . Maksimalni pritisak koji boca mo`e da izdr`i je 1.16. Za koliko se promeni unutra{nja energija gasa ako se on zagreje za 127 oC? Univerzalna gasna konstanta je 8. Kolika je du`ina pomeranja klipa i izvr{en rad. T2 = 300 K Ak = 10 kJ Re{enje: Odrediti: A .?.31 J/molK a broj stepeni slobode dvoatamnog gasa je i = 5.84kJ .? T1 − T2 T = 1 − 2 = 0. Toplotna ma{ina. Proces zagrevanja se vr{i pri p = const. Koliki je stepen iskori{}enja toplotne ma{ine i kolika je toplota predata radnom telu? Dato: T1 = 400 K. T2 = 400 K V1 = 24 l Re{enje: Iz Gej-Lisakovog zakona (p = const) zapremine ∆V = V2 − V1 = Sh = r 2πh ⇒ h = Odrediti: A .4 l i temperature 27 0C. je 2.

31 J/molK.2 km. Kroz cilindri~nu cev.Re{enje: Iz [arlovog zakona (V = const) pmax boca }e izdr`ati ovaj pritisak.?. Vazduh se nalazi u sudu zapremine 10 m3 i temperature 127 oC. v2 = 10 m/s r = 5 cm Q1 = Q2 = Q/3 Re{enje: Zapreminski protok te~nosti na ulazu u cev je Q = Sv = πr2v. U sudu zapremine 2 dm3 nalazi se gas pod pritiskom 6. Dato: T = 300 K NA = 6 x 1023 V = 2 dm3 p = 6.142 ⋅ 106 Pa . Iz suda se evakui{e vazduh pri konstantnoj temperaturi sve do pritiska 2 x104 Pa. Koliko je molekula gasa u sudu ako je njegova temperatura 27 oC? Avagadrov broj je 6. Za koliko stepeni je ve}a temperatura tog tela. ako je pritisak u sudu bio 105 Pa. p2 = 2 x 105 Pa M = 28 g/mol Re{enje: Jedna~ina stanja vazduha pre njegovog ispu{tanja je p1V = m1 RT1 a posle ispu{tanja M p2V = m2 VM RT2 . Gasna konstanta je R = 8. Odrediti masu evakuisanog vazduha. Iz ovoh jedna~ina sledi da je ∆m = m1 − m2 = ( p1 − p2 ) = 6. ~ija specifi~na toplota je 125 J/kgK. Koliki treba da budu polupre~nici bo~nih otvora da bi kroz njih zapreminski protok te~nosti bio jednak polovini zapreminskog protoka te~nosti na ulazu u cev? Dato: Odrediti: r1 . p2 T2 T = . Na zavr{etku cev je zatvorena. r2 . Kako je p2 < p1 T1 T1 20.74kg M RT 22. Iz zapreminskih protoka na Q Q v 2 Q1 = = πr1 v1 Q2 = = π 2 r 2v2 kru`nim otvorima i sledi i = 1. Odrediti: ∆m . RT 21.02 x 1023 mol-1. ako se 50% mehani~ke energije transformi{e u unutra{nju energiju (toplotu)? . 3v2 23. sledi p2 = p1 2 = 1.? Dato: p1 = 105 Pa.6 x 105 Pa Odrediti: V-? Re{enje: Iz jedna~ine stanja idealnog gasa p = nkT = odnosno N = N pV kT ⇒ N = V kT pVN A = 3. a univerzalna gasna konstanta 8.58cm .82cm r1 = r 3 3 3v1 r2 = r v = 1. Pri udaru o zemljino tlo ono se zagreje.? v1 = 5 m/s.8 x 10-2 kg/mol. pada sa visine 1. a bo~no ima dva kru`na otvora u kojima te~nost isti~e brzinom 5 m/s i 10 m/s. polupre~nika 5 cm proti~e idealna te~nost brzinom 2 m/s.6 x 105 Pa.19 ⋅ 1019 molekula . Metalno telo. a molarna masa vazduha 2.3 J/molK.

Dato: c = 125 J/kgK R = 1,2 km 0,5 Ep = Q

Odrediti: ∆T - ?

Re{enje:Kako je potencijalna energija tela E p = mgh a unutra{nja energija ∆U = mc p ∆T , sledi da je, uz uslov Q = 0,5 Ep, ∆T =
0,5 gh = 47 K . cp

24. Koliko se energija oslobodi pri spajanju vi{e manjih vodenih kapi polupre~nika 2 x 10-3 mm u jednu kap polupre~nika 2 mm? Konstantna povr{inskog napona vode je 7,4 x 10-2 N/n Dato: σ = 7,4 x 10-2 N/m2 R = 2 mm r = 2 x 10-3 mm Odrediti: ∆T - ?

Re{enje: Promena potencijalne energije povr{inskog sloja kapi, izazivana smanjenjem povr{ine kapi ∆S pri njihovom sjedinjenju u jednu kap, jednaka je ∆W = σ∆S = σ ( S1 − S 2 ) , gde je S1 -povr{ina svih malih kapi, a S2 -povr{ina ve}e kapi. Kako je S1 = 4πr 2 n (n-broj malih kapi) i S 2 = 4πR 2 , kao 4 i M = nm (m - masa jedne kapi a M masa velike kapi), to je, uz m = ρV1 = πr 3 ρ i 3

4 ⎛R⎞ M = ρV2 = πR 3 ρ , n = ⎜ ⎟ = 1000kapi . Kako je povr{ina svih malih kapi 3 ⎝r⎠ S1 = 4πr 2 R3 R3 R = 4π , to je ∆W = σ∆S = σ ( S1 − S 2 ) = 4πR 2σ ( − 1) = 3,5 ⋅ 10− 3 J . 3 r r r

3

25. Koeficijent korisnog dejstva toplotne ma{ine je 30 %. Koliki }e biti koeficijent korisnog dejstva, ako bi se gubitak toplote smanjio dva puta? Dato: η1 = 30 % Q2' = Q/2 Odrediti: η-?

Re{enje: Za slu~aj kada je gubitak toplote (odvedena hladnjaku) Q2 , koeficijent korisnog dejstva je Q Q Q η1 = 1 − 2 ⇒ 2 = 1 − η1 = 0,7 , a za slu~aj kada je odvedena toplota Q2 ' = 2 , tada je Q1 Q1 2 ′ Q2 Q η2 = 1 − = 1 − 2 = 0,65 = 65% . Q1 2Q1 ZADACI ZA SAMOSTALNI RAD 1. U balonu zapremine 10 l nalazi se vodonik pod pritiskom 20 x 105 Pa. Koliku zapreminu bi zauzeo vodonik na istoj temperaturi pri normalnom atmosferskom pritisku (p0 = 105 Pa) ? (Rez: 0,2 m3).

2. Do koliko Kelvinovih stepeni treba zagrejati idealni gas da bi se njegova zapremina pove}ala dva puta u odnosu na njegovu zapreminu na 0 oC ? (Rez: 546 K). 3. Gas se ohladi izohorno do 0 oC, pri ~emu se njegov pritisak smanji dva puta. Na}i po~etnu temperaturu gasa? (Rez: 546 K). 4. Gas se nalazi pod pritiskom 5 x 102 Pa i zauzima zapreminu 4 l. Odrediti ukupnu kineti~ku energiju translatornog kretanja molekula. (Rez: 3 J). 5. Koliko se molekula vazduha nalazi u sobi zapremine 290 m3 pri temperaturi 17 oC. i pritisku 105 Pa (Bolcmanova konstanta je k = 1,38 x 10-23 J/K) ? ( Rez: 1027 molekula). 6. Du`ina aluminijumske {ipke pri 0 oC. je 79,5 cm, a gvozdene 80 cm. Pri kojoj temperaturi t }e obe du`ine biti jednake? Linijski koeficijenti {irenja su α1 = 2,4 x 10-3 1/ oC i αa = 1,2 x 10-3 1/ o C . (Rez: 803 oC). 7. Kolika je brzina isticanje vode kroz bo~ni otvor koji je za 2 m ni`i od nivoa vode u sudu? Ako je povr{ina otvora 2 cm2, izra~unati zapreminski protok vode. Nivo vode smatrati konstantnim. (Rez: 6,26 m/s; 1,25 x 10-3 m3/s). 8. Gvozdena kuglica polupre~nika 1 mm pada kroz glicerin konstantnom brzinom 0,5 m/s. Odrediti koeficijent viskoznosti glicerina? Gustina gvo`|a je 7,8 x 103 kg/m3 a glicerina 1,25 x 103 kg/m3. (Rez: 2,88 x 10-2 Pas). 9. Koliki treba da bude polupre~nik kapilarne cevi da bi visina te~nog stuba u kapilari bila 10 cm? Konstanta povr{inskog napona vode je 7,2 x 10-2 N/m, a gustina 103 kg/m3. (Rez: 1,5 mm) 10. Idealna toplotna ma{ina izvr{i u jednom ciklusu rad 75 kJ. Ako je temperatura greja~a 100 oC, a hladnjaka 2 oC, odrediti stepen korisnog dejstva, koli~inu toplote Q1 koju ma{ina prima od greja~a i koli~inu toplote koju ma{ina predaje hladnjaku. (Rez: η = 26,3 %, Q1 = 274 kJ, Q2 = 200 kJ) 11. Koliku masu ima kap vode koja isti~e iz staklene cev~ice polupre~nika 0,5 mm? Smatrati da je polupre~nik kapi jednak polupre~niku cevi. Konstanta povr{inskog napona vode JE 7,4 x 10-2 N/m. (Rez: 2,36 g). 12. U idealnoj toplotnoj ma{ini se za svaki kJ energije, dobijen od toplotnog izvora, izvr{i SE rad 300 J. Odrediti koeficijent korisnog dejstva ma{ine i temperaturu greja~a, ako je temperatura hladnjaka 280 K. (Rez: 33 %, T1 = 420 K).

5. OSCILACIJE, TALASI I OPTIKA Mehani~ke i elektromagnetne oscilacije Oscilovanje tela ili sistema, koje se vr{i pod dejstvom sile F, proporcionalno pomaku tela od ravnote`nog polo`aja, predstavlja harmonijsko oscilovanje. Kod takvog kretanja je F = kx, gde je k - restituciona konstanta. Kinematiska jedna~ina harmonijskog oscilovanje ima oblik x = A sin(ωt + ϕ 0 ) , gde je x - pomak (elongacija) ta~ke u datom trenutku od ravnote`nog polo`aja, A-amplituda oscilacija (m), ωt + ϕ0 = ϕ - faza oscilovanja (rad), ϕ0 -po~etna faza (rad) i ω-kru`na frekvencija (rad/s). Kru`na frekvencija povezana je sa brojem oscilacija u jedinici vremena (frekvencija) ν i periodom oscilovanja T (s) izrazom 2π ω = 2πν = . T Za slu~aj linearnog oscilovanja obe{enog tela mase m o oprugu (dinami~ko oscilovanje), jedna~ina oscilovanje je istog oblika kao i kod kinematskog oscilovanja, a period oscilacija, tela mase m je m 1 1 k , a ν= = . T = 2π k T 2π m Ako je osciluju}e telo matemati~ko klatno du`ine l, period oscilovanja je l 1 1 g T = 2π , aν = = . g T 2π l Period oscilovanja fizi~kog klatna momenta inercije I je I 1 1 mgl T = 2π ,a ν = = , gde je l rastojanje od ta~ke vesanja do mgl T 2π I centra mase tela a m - masa osciluju}eg tela. Trenutna brzina osciluju}eg tela je v = ωA cos(ωt + ϕ 0 ) , a njena maksimalna vrednost (amplitudna brzina) je vmax = ωA . Ubrzanje osciluju}eg tela u datom trenutku je a = −ω 2 A cos(ωt + ϕ 0 ) , a maksimalno ubrzanje je amax = -ω2A. Sila, pod ~ijim dejstvom se vr{i oscilovanje tela ima vrednost F = ma = − mω 2 A cos(ωt + ϕ 0 ) = −mω 2 x , gde je Fmax = mω2A. Kako je F = - kx, to je k = mω2. 1 1 2 Maksimalna kineti~ka energija (energija u ravnote`nom polo`aju) je Ek max = mvmax = mω 2 A2 a 2 2 1 2 1 potencijalna (elasti~na potencijalna) energija je E pmx = kx = mω 2 A2 . Ukupna energija 2 2 1 oscilovanja je E = Ek + E p = mω 2 A2 = Ek max = E p max . 2 Elektromagnetne oscilacije predstavljaju naizmeni~no pretvaranje elektri~ne energije u magnetnu i obrnuto. To pretvaranje vr{i se u LC-kolu koga ~ini kondenzator kapaciteta C i induktivni kalem koeficijenta samoindukcije L. Ako je otpor kola R = 0, oscilacije su neprigu{ene (neamortizovane). Period oscilovanja LC kola, dat je Tomsonovom formulom T = 2π LC , frekvencija 1 1 1 ν= = , a sopstvena frekvencija ω 0 = . T 2π LC LC

su rezultat korpuskularnog svojstvava fotona . te~nim i gasovitim).fotone.Jungov modul elasti~nosti. Geometrijska optika je specijalni slu~aj talasne optike gde se svetlosni talasi prikazuju u vidu pravolinijskih svetlosnih zrakova. ρ Brzina prostiranja longifudinalnih talasa u gasovima oddre|ena je izrazom χp v= . Zakon dobijanja: Upadi ugao αu jednak je odbojnom uglu αo. a EM talasi se mogu prostirati kako u svim sredinama tako i u vakuumu. EM-talase). Brzina prostiranja transverzovanih talasa u zategnutoj `ici dato je relacijom F v= . Brzina prostiranja EM-talasa u vakuumu je c = 3 x 108 m/s. sredine je konstantna veli~ina i predstavlja relativni indeks prelamanja sin β n1 gde je n1 -apsolutni indeks prelamanja prve. gde je E . Po istom zakonu menja se i napon na krajevima kondenzatora u = q/C. normala i odbojni ugao le`e u istoj ravni. a n2 -apsolutni indeks prelamanja druge sredine. ρ-gustina sredine. gde je q-naelektrisanje kondenzatora. Kad neprigu{enih elektromagnetnih oscilacija nema gubitka energije. S toga se pojave interferencije.800 nm. Mehani~ki talasi se prostiru u svim elasti~nim sredinama (~vrstim. Brzina prostiranja talasa v (bilo koje vrste i oblika) zadana je izrazom v = λ T = λν . Zakon prelamanja: Odnos sinusa upadnog ugla α prema sinusu prelomnog ugla β na dve grani~ne sin α n = n2.1 = 2 . ν-frekvencija. gde λ -talasna du`ina. pritisak svetlosti i dr. T-period. ρ gde je χ-odnos specifi~nih toplota gasa pri konstantnom pritisku (cp) i konstantnoj zapremini cV. µ gde je F-sila zatezanja `ica. 2 2 Mehani~ki i eletromagnetni talasi Proces rasprostiranja oscilovanja u elasti~nim sredinama naziva se talasni proces. Brzina prostiranja longitudinalnih mehani~kih talasa kroz elasti~nu ~vrstu i te~nu sredinu data je E Njutnovom jedna~inom v = . . difrakcije i polarizacije svetlosti obja{njavaju kao talasni procesi-talasne optika. takvi talasi su longitudinalni a u slu~aju kada su te oscilacije normalne na pravac prostiranja talasa talasi su transverzalni. Ako se oscilacije ~estica sredine poklapaju sa pravcem prostiranja.kvantna optika. Ja~ina struje i indukcija polja su tako|e harmonijske funkcije vremena. Fotoni poseduju kako talasna tako i korpuskularna svojstva. a pojave: foroelektri~ni efekt. a ωt . koji pri tome emituju kvante svetlosti. µ -podu`na masa (masa po jedinici du`ine). Izvori svetlosti su atomi i molekuli u kojima nastaje izmena energetskog stanja elektrona. Na granici dve sredine nastaju pojave odbijanja i prelamanja svetlosti.Jedna~ina elektromagnetnih oscilacija je oblika q = q0 sin(ωt + ϕ 0 ) . Optika Svetlost predstavlja emisiju elektromagnetnih talasa u dijapazonu talasnih du`ina od 400 . pa je ukupna energija 1 1 W = We + Wm = CU 2 + LI 2 . q0 -maksimalno naelektrisanje. Zakon odbijanja va`i za sve oblike talasa (mehani~ke. pri ~emu upadni ugao.ω0 -faza oscilovanja.

odnosno. a so~ivo kod kojih prelomljeni zraci divegiraju i ~iji se produ`eci seku u jednoj ta~ki sa strane upadnih zrakova su rasipna so~iva. a R1 i R2 su polupre~nici krivine so~iva. sin β g n1 n1 o o Grani~ni ugao za vodu je 48 a za staklo 42 . f R p l Uve}anje ogledala je u = L/P = l/p. Za plankonveksna. je odnos veli~ine lika prema veli~ini predemta u = L/P = l/p = 1. 1 1 1 Za kombinovano so~ivo ekvivalenta `i`na daljina fe data je izrazom = + . n 1 1 1 @i`na daljina tankog so~iva ima oblik = ( − 1)( + ) . f p l Uve}anje so~iva defini{e se odnosom veli~ine lika L i veli~ine predmeta P. Opti~ko so~ivo je providno telo ograni~eno sa dve polirane krivolinijske povr{ine (obi~no sferne) ili jednom sfernom i jednom ravnom povr{inom. totalne refleksije (nema prelamanja). Opti~ka mo} so~iva ω predstavlja recipro~nu vrednost `i`ne daljine ω = 1/f (1/m . Jedna~ina izdubljenog ogledala je f R p l gde je p-daljina predmeta od temena ogledala a l-daljina lika. daljine predmeta p i daljine lika l data je jedna~inom f p l 1 1 1 sabirno. 1 1 1 = + za Veza izme|u `i`ne daljine f. v Ako svetlosni zrak dolazi iz opti~ki gu{}e sredine na granicu opti~ki re|e sredine (n1 > n2 ) pod odre|enim grani~nim ili kriti~kim uglom αg.1 = 2 ⇒ sin α g = 2 . So~ivo kod kojih se snop paralelnih zraka posle prelamanja seku u jednoj ta~ki (`i`a so~iva) su sabirna so~iva. Maksimumi interferencije su na onim mestima gde je putna razlika ∆r = mλ. Rastojanje `i`e od opti~kog centra je `i`na daljina f.dioptrija). Opti~ka ogledala su ugla~ane ravne ili sferne povr{ine koje pravilno reflektuju svetlost. prednju i zadnju. Kod ravnih ogledala daljina lika l jednaka je daljini predmeta. Svako so~ivo ima dve `i`e. Uve}anje u. 1 2 1 1 = = + . odnosno = − za rasipno so~ivo. u = L/P = l/p.Apsolutni indeks prelamanja sredine n je odnos iz brzine prostiranja svetlosti c u vakuumu i brzine svetlosti v u toj sredini c n= . Kad sfernih ogledala polupre~nika R. `i`na daljina ogledala je f = R/2. odnosom daljine lika l i daljine predmeta p. . f e f1 f 2 Interferencija svetlosti je pojava slaganja dva (ili vi{e) talasa jednakih perioda. pri ~emu se u ta~kama prostora (ukr{tanja) javljaju interferentni efekti u vidu poja~anja ili slabljenja amplituda rezultiraju}eg talasa (svetle i tamne pruge). 1 2 1 1 Jedna~ina ispup~enog ogledala je − = − = − . za koji je prelomni ugao βg = 90o . nastaje pojava sin α g n n = n2. n0 -indeks prelamanja sredine u kojoj se nalazi so~ivo. Sferna ogledala mogu biti ispup~ena/ konveksna i izdubljena/konkavna. odnosno plankonkavna so~iva R2 te`i beskona~nosti pa je 1 n 1 = ( − 1) . f n0 R1 R2 gde je n-indeks prelamanja materijala so~iva. f n0 R Kod rasipnih so~iva za R1 i R2 uzima se negativni predznak. sa polupre~nicima krivina R1 i R2.

λ Re{enje: Upore|ivanjem jedna~ine harmonijskog oscilovanja sa zadanom jedna~inom. obe{ena o oprugu.F-?. Dato: Odrediti: T=3s T2 .?.5 sin(0.9 x 103 kg/m3 a olova 2. vidi se da je: A = 0. Taj uslov je ispunjen ako je. gde je k-red difrakcije. ρ2 ρ2 . gde je N broj zareza po jedinici du`ine (mm). Konstanta re{etke je d = 1/N. Materijalna ta~ka mase 10 g osciluje po zakonu x = 0. Dato: Odrediti: x = 0. tj. tada je odbijeni zrak potpuno linearno polarizovan a prelamljeni delimi~no. Ako nepolarizovana svetlost upada pod upadnim uglom αβ za koji odbijeni i prelomljeni zrak obrazuju pravi ugao. maksimalnu silu F i ukupnu energiju W. ω = 0. ϕ0 = 0.6t + 0. Difrakcija svetlosti mo`e se posmatrati pomo}u opti~ke re{etke (re{etka sa naizmeni~no providnim i neprovidnim povr{inama) Konstanta re{etke d (period re{etke) je rastojanje izme|u dva susedna proreza d = a + b gde je a -{irina propusnog.{irina nepropusnog dela re{etke.4 s. Period oscilovanja je T=2π/ω = 10. koji su u granici talasne du`ine svetlosti. 2.8) A-?. Polarizovana svetlost se mo`e dobiti dvojnim prelamanjem svetlosti kroz neke vrste kristala.6t + 0.odnosno gde je fazna razlika ∆ϕ = ϕ 2 − ϕ1 = 2mπ . po Brusterovom zakonu. T-?. Kako su mase kuglica k m1 i k 4 m1 = ρ1V = πr 3 ρ1 3 i 4 m2 = ρ 2V = πr 3 ρ 2 . RE[ENI ZADACI 1.ω .56 x 10 Hz. gde je αβ-Brusterov ugao (za staklo = 57o).6 rad/s. to je 3 ρ1 ρ ⇒ T2 = T1 1 = 5. frekvenciju ν. gde je m-red interferncije.44 s . Mesto minimuma odre|ena su uslovom ∆r = (2m + 1) . tgα β = n ⇒ α β = arctgn .5 sin(0. Difrakcioni maksimumi javljaju se na onim mestima gde je ispunjen uslov d sin ϕ = kλ .8 x 10-4 N.5 x 10-6 J.8 rad. Na}i amplitudu kru`nu frekvenciju ω.7 x 103 kg/m3.7 x 103 kg/m3 Re{enje: Periodi oscilovanja kuglica od bakra i aluminijuma (istih zapremina) su: T1 = 2π T2 = 2π T2 = T1 m2 . a b .? 3 3 ρ1 = 8. ∆ϕ = (2m + 1)π 2 Difrakcija svetlosti je pojava odstupanja svetlosnog talasa od pravolinijskog prostiranja (savijanje svetlosti) kada talas nai|e na o{tru prepreku ili uski otvor.8) . frekvencija ν -2 2 = 1/T = 9. a ukupna energija W = mω2A2/2 = 4.5 cm. a λ -talsna du`ina. ili odbijanjem i prelamanjem na neku grani~nu povr{inu. λ-talasna du`ina svetlosti ϕ -ugao skretanja svetlosti. vr{i harmonijsko oscilovanje sa periodom T = 3 s. Koliki }e biti period oscilovanja ako se o oprugu obesi kuglica od olova istog polupre~nika? Gustina bakra je 8. Kuglica od bakra.W-? m = 10 g A.9 x 10 kg/m ρ2 = 2. period T. Maksimalna sila je F = mω A = 1.

π A m k .25. harmonijski osciluje sa amplutudom 4 cm. 6. uz uslov da je po~etna faza jednaka nuli je x = A sin ωt .56 ⋅ 10−6 s . daje A = m2v0 m1 + m2 m1 + m2 = 25cm .2 kg m2 = 50 g . Talasna du`ina bi}e λ = cT = 3. Kuglica mase 0.? -3 L = 2 x 10 H Re{enje: Iz Tomsonove formule.10-9 F i induktivnog kalema koeficijenta samoindukcije 2.2 N/m. Dato: A = 4 cm m = 0.10-5 N? Dato: Odrediti: W = 3 x 10-7 J x-? -5 F = 2.2 kg i pri~vr{}ena je za oprugu ~ija krutost je 5. period oscilovanja je T = 2π LC = 12.3. a ukupna energija oscilovanja 3 x 10-7 J. Odrediti period oscilovanja i talasnu du`inu na kojoj je pode{ena ta kontura. Masa u opruge i otpor vazduha zanemariti. Odavde je A = v 1 2 2 k m2v0 odr`anju impulsa m2v0 = (m1 + m2 )v . Kako je period oscilovanja T = 2π 6 2 k m 5. Zamenom v u izraz za m1 + m2 Re{enje: Kineti~ka energija sistema kugle i metka je Ek = amplitudu. a energije elsti~ne deformacije opruge Ee = kA2 . v = . t = π/12 s Odrediti: x-? Re{enje: Elongacija oscilovanja kuglice. Amputida harmonijskog oscilovanja materijalne ta~ke je 2 cm.25 x 10 N .4 x 104 N/m 1 (m1 + m2 )v 2 .?.10-3 H. k = 6. Masu opruge i dimenzije kuglice zanemariti.104 N/m. Na kom rastojanju od ravnote`nog polo`aja na osciluju}u ta~ku dejstvuje sila 2. obe{ena o oprugu koeficijenta krutosti 1.2 N/m. k 4. Na glatkom horizontalnom stolu le`i kugla mase 0. to je x = A sin t = A sin = = 2cm . Ako je po~etna faza jednaka nuli. Dato: Odrediti: C = 2 x 10-9 F T . gde je v brzina kugle 2 1 posle udara metka u nju. Iz zakona o odr`anja energije. Na osnovu zakona 2 1 1 m + m2 . mo`e se odrediti brzina v. sledi Ek = (m1 + m2 )v 2 = Ee = kA2 . Odrediti amplitudu oscilovanja posle neelasti~nog sudara kugle sa ispaljenim metkom mase 50 g i brzine 600 m/s koji se zariva u kuglu.3 kg k = 1. Drugi kraj opruge je u~vr{}en.3 kg. λ .76 ⋅ 103 m . Osciluju}a kontura sastaji se od kondenzatora kapaciteta 2. Dato: Odrediti: v = 600 m/s A-? m1 = 0. odrediti elongaciju kuglice posle vremena π/12 s od po~etka oscilovanja.

Re{enje ove kvadratne jedna~ine (sa znakom − 2v2 + 4v2 + 8 gvt plus) t1 = = 2.t1 kvadratna 2 jedna~ina se svodi na oblik gt1 + 2v2t1 − 2v2t = 0 . 2 mω 2W 7. Re{enje: Kako je put kamena pri slobodnom padanju h = 1 .5 m. Kako je t2 = t .? .5 ⋅ 10− 2 m . Vreme trajanja odbijenog zvuka je t2 = t . Na drugom kraju cevi nalazi se drugi posmatra~ koji ~uje kroz cev zvuk udara malja 2. a brzina pucnja na toj du`ini je u = . Kamen se pusti sa zemljine povr{ine da slobodno pada kroz neko vertikalno okno.5 MHz λ2 = 300 m Odrediti: C2 / C1. Oscilatorno kolo radio prijemnika pode{eno je na frekvenciju 1.5 MHz .Odbijeni zvuk od dna okna stigne do povr{ine zemlje za 2. Brzina elektromagnetnih talasa je 3. a sila F = mω 2 x . ako je brzina zvuka u vazduhu 340 m/s? Otpor vazduha se zanemaruje. Po{to je ukupno vreme t jednako zbiru vremena slobodnog 2 padanja kamena t1.078 s. Dubina bunara je h = vt2 = 26. Da bi se to kolo podesilo na drugu talasnu du`inu (frekvenciju) 300 m treba promeniti kapacitet kondenzatora.8 s u = 333 m/s. Kolikom se brzinom prostire zvuk kroz gvo`|e. Jedan kraj gvozdene vodovodne cevi. vreme za koje zvuk udarca t1 s s m = 5000 .8 s ranije nego zvuk pucnja koji se preneo kroz vazduh. posmatra~ udari maljem i u istom trenutku ispali hitac iz revolvera. s = 103 m Re{enje: Brzina zvuka u gvozdenoj cevi je Odrediti: v-? 2 2 s .∆t. Odrediti odnos kapaciteta promenljivog kondenzatora u drugom i prvom slu~aju. 8. a pre|eni put zvuka 2 2 gt1 2 to je = vt2 ⇒ gt1 − 2vt2 = 0 . to je t = t1 + t2. du`ine 103 m.32s daje vreme za koje kamen slobodno padne sa povr{ine 2g zemlje do dna okna. i vremena odbijenog zvuka t2 . Stoga je v = s t2 s − ∆t u v= 9. ako je njegova brzina u vazduhu u = 333 m/s ? Dato: ∆t = 2. Dato: Odrediti: t = 2.t1 = 0. gde je t1 = t . Odavde 2 F FA2 x= = = 1.108 m/s Dato: ν = 1.4 s h-? v = 340 m/s gt h = vt2 . Kolika je dubina bunara h.Re{enje: Ukupna energija oscilovanja materijalne ta~ke je W = sledi da je mA2ω 2 . malja pre|e du`inu cevi.4 s nakon po~etka padanja.

ako je brzina prostiranja u vazduhu 3 x 108 m/s? Indeks prelamanja vazduha je n0 = 1.5 λ Odrediti: ∆ϕ. ∆ϕ = 2mπ. je 42o.?.? n0 = 1 . period elektromagnetnih oscilacija se pove}a tri puta. C1 ⎜ T1 ⎟ ⎜ ν 2 ⎟ ⎜ λ1 ⎟ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ ⎝ ⎠ 10. β .33 Re{enje: Brzina svetlosti u vodi je v = Odrediti: v. ⎜T ⎟ 4πC1 C1 ⎝ 1⎠ 12. Grani~ni ugao totalne refleksije za staklo.25 x 10 F. ako svetlosni zrak dolazi iz vazduha indeksa prelamanja n0 = 1? Koliki je prelomni ugao β ? Brzina svetlosti je 3 x 108 m/s. sledi da je ∆ϕ = 2π∆r/λ = π rad. Kolika je brzina prostiranja svetlosti u staklu. Period elektromagnetnih oscilacija u LC koku je 10-4 s.5 λ. 11.? 2 2 2 Re{enje: Iz uslova za maksimum interferencije ∆r = m λ. sin β n n 13. Kolika je induktivnost solenoida i kapacitet kondenzatora u takvom oscilatornom kolu ? Dato: T2 = 3 T1 T1 = 10-4 s C2 = 2 x 10-9 F Odrediti: C1 .? Re{enje: Po Tomsenovoj formuli period oscilovanja u slu~aju kada je u LC kolo vezan kondenzator T1 = 2π LC1 a u slu~aju kada se u to kolo ve`e i drugi kondenzator kapaciteta C1 je kapaciteta C2 parlelno sa prvim. Kolika je brzina prostiranja svetlosti u vodi.25 . Odnos 2 2 C ⎛T ⎞ ⎛ν ⎞ ⎛ λ ⎞ kapaciteta je 2 = ⎜ 2 ⎟ = ⎜ 1 ⎟ = ⎜ 2 ⎟ = 2.?. Dato: Odrediti: o αg = 42 v. Induktivnost kalema je L = = 1H . Svetlosni zrak pada pod uglom 30o na povr{inu vode indeksa prelamanja 1. Odnos perioda je 2 ⎛ T2 ⎞ T1 C1 + C2 -9 ⎜ ⎟ = Odavde je C1 = C2/8 = 0. Putna razlika dva svetlosna monohromatska talasa koji me|usobno interferiraju je 0. tj.Re{enje: Iz Tomsonove formule T = 2π LC sledi da je T1 = 4π 2 LC1 i T2 = 4π 2 LC2 .? c m = 2.25 ⋅ 108 . Ako se u tom kolu ve`e paralelno i drugi kondenzator kapaciteta 2 x 10-9 F. period oscilovanja je T2 = 2π L(C1 + C2 ) . 2 Dato: α = 30o n = 1. kada se ono nalazi u vazduhu. L .33. Iz Snelijus-Dekartovog zakona prelamanja n s sin α sin α sin α = n ⇒ sin β = ⇒ β = arcsin = 22o . gde je λ njihova talasna du`ina. Koliko je fazna razlika ovih talasa? Dato: ∆r = 0.

78m .6 ω-? R1 = 10 cm R2 = 20 cm 1 1 1 Re{enje: Opti~ka mo} bikonveksnog so~iva je ω = = −(n − 1)( + ) = −9dioptrija f R1 R2 17. Kakav se pri tome dobije lik? Dato: Odrediti: R = 20 cm l-? p = 25 cm pR 2 1 1 Re{enje: Iz jedna~ine ispup~enog ogledala − = − sledi da je l = = 7. 16. uz β = π/2.p = 37. Kolika je ekvivalentna opti~ka mo} ovog sistema so~iva i ekvivalentna `i`na daljina? .14cm .8 slepljena su svojim ravnim povr{inama.Re{enje: U slu~aju totalne refleksije zakon prelamanja je .6? Polupre~nici krivine so~iva su 10 cm i 20 cm. s 14.5 cm. Koliku `i`nu daljinu ima ova so~ivo u vodi? Indeks prelamanja vode je 1. Dato: Odrediti: n0 = 1 f2 .55 i 1. Dato: Odrediti: n = 1. Iz njihovog odnosa sledi da je 2 = 1 n1 f1 n1 − 1 f n2 R1 R2 −1 n2 n2 @i`na daljina so~iva u vazduhu je 18. Koliko je rastojanje izme|u predmeta i njegovog lika. koje je na~injeno od stakla indeksa prelamanja 1. koje je izra|eno od stakla indeksa prelamanja 1. = ( 1 − 1)( + ) . Dva plankonveskna so~iva jednakih polupre~nika od 20 cm indeksa prelamanja 1. n sin α g = n0 . So~ivo. 15. ako je polupre~nik krivine ogledala 20 cm? Dato: Odrediti: L = 4P.5 ima `i`nu daljinu 20 cm u vazduhu. Konkavno sferno ogledalo daje realan lik koji je 4 puta ve}i od predmeta. imaginaran i umanjen.33 cm f1 = 20 cm Re{enje: 2 1 1 = + sledi da je daljina predmeta uz l = 4p. ako se predmet nalazi na daljini 25 cm od njegovog temena. n sin α g = n0 sin β .95 ⋅ 108 m . a u vodi je f n0 R1 R2 1 1 1 f n −1 n −1 n ⇒ f2 = 1 f1 = 0. Tra`eno R p l 1 1 1 n = ( 1 − 1)( + ) . Kolika je opti~ka mo} bikonkavnog tankog so~iva u vazduhu. l = 4l d=l-p-? R = 20 cm Re{enje: Iz jedna~ine ogledala rastojenje je d = l . Odrediti veli~inu lika ispup~enog (konveksnog) ogledala polupre~nika 20 cm. tj.33. Lik je 2p + R R p l uspravan.5 n2 = 1. to je v = c sin α g = 1. p = 5R/8.? n1 = 1. Kako je n=c/v.

Koliki je broj zareza re{etke na du`ini 1 mm? Dato: Odrediti: o ϕ = 18 d .55 n2 = 1. Koliki je maksimalni red difrakciene ? Dato: Odrediti: kmax . 1 f (1 − ) 3 4 20.7 Odrediti: ω-? 1 1 1 1 = (n1 − 1) i ω 2 = = (n2 − 1) .7 ⋅ 10− 6 m . N . sledi da je f p l fP 4 L= = P = 13.?. Tada je kmax = = 3 . sin ϕ λ 22.37 m. Sa kog rastojanja je napravljen snimak deteta visine 1. Normalno na difrakcionu re{etku konstante 2 x 10-6 pada svetlost talasne du`ine 650 nm. ako je visina njegovog lika na negativu 6 mm? Dato: Odrediti: f = 5 cm p-? . k = 5 Re{enje: Iz uslova za difrakcioni maksimum d sin ϕ = kλ sledi d = Broj zareza po 1 mm du`ine re{etke je N = 1/d = 103. 21. Re{etka se osvetljava monohromatskom svetlo{}u talasne du`ine 600 nm.8 cm R1 = R2 = 20 cm Re{enje: Opti~ka mo} svakog od so~iva je ω1 = opti~ka mo} je ω = ω1 + ω 2 = 2.? d = 2 x 10-6 λ = 650 nm Re{enje: Iz uslova za difrekcionih maksimuma re{etke d sin ϕ = kλ . maksimalni red difrakcije d dobija se za sinϕ = 1. Predmet veli~ine 10 cm.3cm .Dato: n0 = 1 n1 = 1. Kolika je veli~ina lika ovog so~iva? Dato: Odrediti: P = 10 cm L-? p = f/4 Re{enje: Iz izraza za uve}anje so~iva u = L/P = l/p sledi da je l = pL/P. postavljen je na daljini f/4 od bikonveksnog so~iva.? λ = 600 nm. Kolika je konstanta difrakcione re{etke. Ekvivalentna f1 R f2 R 1 . Iz jedna~ine so~iva 1 1 1 = + uz p = f/4 . a ekvivalentna `i`na daljina je fe = 0.2 m. Objektiv fotoaparata ima `i`nu daljinu 5 cm. m 19. kλ = 9. ako se maksimum petog reda difrakcionog spektra vidi pod uglom 18o.

[ta }e videti posmatra~ koji se nalazi iza re{etke i gleda u pravcu koji sa normalom na re{etku zaklapa ugao 30o ? Dato: d = 2. (Rez: x = 0. sledi da je f = 5 cm. Napisati jedna~inu harmonijskog oscilovanja.5. nalazi se predmet visine 2 cm na rastojanju 10 cm ispred so~iva. p = 10 cm Re{enje: Iz jedna~ine Odrediti: L-? 1 1 1 = (n − 1)( + ) . Kolika je visina dobijenog lika? Kori{}enjem jedna~ine so~iva. 1. sledi da je daljina lika l = 1 p . Plo~ica je u vazduhu. Na}i upadni ugao zraka ako je ugao izme|u odbijenog i prelomljenog zraka 90o. Na staklenu plo~icu.4 x 10-3 mm λ = 600 nm ϕ = 30o Odrediti: k-? Re{enje: Iz uslova za difrakcioni maksimum d sin ϕ = kλ . sledi k = Posmatra~ }e videti drugi difrekcioni maksimum. polupre~nika krivina 4 sm i 6 cm i indeksa prelamanja 1.α. sledi da je sin α sin α =n⇒n= = tgα .628t ).5 α-? γ = 90o Re{enje: Kako je zbir uglova odbijenog i prelamljenog zraka i ugla izme|u odbojnog i prelomnog β = π/2 .5 pada svetlosni zrak. ako je amplituda oscilovanja 10 cm. uz prethodni uslov dobija se da je p = (1 + Dato: n = 1. indeksa prelamanja 1. Dato: Odrediti: n = 1.4 x 10-3 mm.2o. Ispred bikonveksnog so~iva. sin β cosα 25. α = arctgn = 56. p −1 f 24. h h p h ) f = 10m .h = P = 1. . to uz γ = π/2. period oscilovanja 10 s a po~etna faza jednaka nuli.2 m h1 = L = 6 mm Re{enje: Iz uve}anje so~iva h h1 l = . konstante 2. h1 23. Kako je uve}anje so~iva u = L/P f R1 R2 P = l/p to je l = pL/P.1sin 0. Monohromatska svetlost talasne du`ine 600 nm pada normalno na opti~ku re{etku.5 R1 = 4 cm R2 = 6 cm P = 2 cm. Iz zakona prelamanja zraka α + β + γ = π . ZADACI ZA SAMOSTALNI RAD d λ sin ϕ = 2 . Zamenom ove vrednosti u jedna~inu so~iva dobija se L = = 2cm .

41.2 s.8 x 103 kg/m3 . ako ono daje 10 puta umanjeni lik predmeta kada se predmet nalazi na rastojanju 180 cm od temena ogledala? (Rez: R = 2p/9 = 40 cm) Amplituda oscilovanja je A = 3 cm. lik je uve}an. Wk = 1.2. 11. realan i izvrnut) 15. Obe{eno telo o spiralnu oprugu osciluje sa amplitudom 2 cm. ako je brzina prostiranja zvuka u vazduhu 340 m/s? (Rez: s = 850 m). Za koje }e vreme talas.29 x 103 kg/m3 . a po~etna faza ϕ0 = 90o. Izra~unati brzinu zvuka u vazduhu pri pritisku 105 Pa.84 x 103 Hz. ako svetlost dolazi iz vazduha indeksa prelamanja 1? Koliki je prelmni ugao ? Brzina prostiranja svetlosti u vazduhu je 3 x 108 m/s. Odrediti frekvenciju i broj osciloacija koje izvr{i ~estica za 50 s. 12. β = arcsin√2/3 = 28o) 13. 2 3. (Rez: C = 2. (Rez: x = 3 ⋅ 10− 2 sin(8πt + π . Kolika je brzina prostiranja svetlosti u staklu. (Rez: T = 0. period i frekvencija prostog harmonijskog kretanja oblika x = sin20t. (Rez: ν = 5 Hz. Wp = 1. t = 12 s). Odrediti ukupnu energiju.5 cm i pusti da osciluje. Koliko je rastojanje izme|u planinara i stene. planinar ispali hitac iz revolvera i merenjem ustanovi da se odjek (eho) pucnja ~uje 5 s kasnije od trenutka ispaljivanja hitca. Koliki je polupre~nik krivine konveksnog (ispup~enog ogledala).4 x 10-6 J. pre}i rastojanje 12 km? (Rez: v = 103 m/s. Da bi procenio udaljenost neke vertikalne stene.8 m/s). (Rez: W = 2. kao i potencijalnu i kineti~ku energiju oscilovanja. Gvozdena `ica. ~ija je induktivnost 22 x 10-3 H da bi rezonantna frekvencija bila 6. zategnuta je tegom mase 15 kg.5. Na kom rastojanju od izdubljenog sfernog ogledala. (Rez: v = 344. (Rez: v = 2 x 108 m/s. 9. 6.51 s). Koliki su ampliduda. 10. koji prolazi kroz tu sredinu. Kolika je brzina zvuka u `ici? Gustina gvo`|a je 7. (Rez: v = 1. n = 250). 5. Spiralna opruga pod dejstvom obe{enog tela istegne se za 6. 7.25 λ). Koliki treba da bude kapacitet kondenzatora u LC kolu.35 x 10-6 J.5 m i polupre~nika 5 x 10-2 mm. 4. a ubrzanje zemljine te`e 9. `i`ne daljine 30 cm.19 Hz). Napisati jedna~inu hormoniskog oscilovanja tela.55 x 103 m/s). Odrediti period oscilacija. Pri pomaku od 3 cm sila elasti~nosti je 9 x 10-5 N. ν = 3. Svetlosni zrak pada pod uglom 45o na povr{inu stakla indeksa prelamanja 1. Odrediti brzinu prostiranja talasa kroz homogenu elasti~nu sredinu ako je njegova frekvencija 102 Hz. a talasna du`ina 10 m. Ako je fazna razlika dva talasa koji interferiraju 90o kolika je njihova putna razlika? (Rez: ∆r = 0. du`ine 0. T = 0. ).46 pF) 14. Gustina vazduha iznosi 1.05 x 10-6 J). a odnos njegovih specifi~nih toplota (pri stalnom pritisku i stalnoj temperaturi) 1. (Rez: A = 1 cm.81 m/s2.314 s. Period oscilovanja neke ~estice je 0. 8. koji za 1 min izvr{i n = 240 oscilacija. treba postaviti predmet da bi se njegov lik dobio na daljini 4f od temena ogledala? Kakav je ovaj lik? (Rez: p = 40 cm.

(Rez: nt = 1. fe = 0. @i`na daljina sabirnog so~iva u vazduhu je 5 cm. Koliki je indeks prelamanja te~nosti.5.2 dioptrije. 19. polupre~nika krivine 2 cm nalazi se predmet na rastojanju 8 cm. Koliki je indeks prelamanja materijala so~iva? So~ivo je u vazduhu.33. (Rez: n = 1.1 m). 20. Kolika 18. Lik so~iva je na rastojanju 16 cm. ako je indeks prelamanja stakla od koga je na~injeno so~ivo ns = 1. Na opti~ku re{etku pada paralelan snop monohromatske svetlosti talasne du`ine 625 nm. Dva so~iva koja se dodiruju imaju opti~ku mo} ω1 = 12 dioptrija i je ekvivalentna opti~ka mo} i `izna daljina ovog sistema so~iva? (Rez: ωe = 10 dioptrija. Ispred plankonveksnog so~iva. Koliko zareza ima na jednom milimetru du`ine opti~ke re{etke? (Rez: N = 4 x 104 mm-1). . ω2 = .4).16. a u te~nosti indeksa prelamanja nt je ft = 35 cm.68). (Rez: αg = 51o). 17.7 a vode 1. Koliki je grani~ni ugao totalne refleksije za grani~nu povr{inu staklo-voda? Apsolutni indeks prelamanja stakla je 1. Lik drugog reda uskog proreza vidi se pod uglom 30o.

a to je u slu~aju kada je moment impulsa elektrona L = mvr. Najednostavniji atom je atom vodonika. Veza izme|u energije zra~enja jednog kvanta i frekvencije. .masa elektrona.kru`na frekvencija. Po Ajn{tajnu.emisiona mo}.Vinova konstanta. tj. ve} se i svetlosni talasi prostiru u vidu diskretnih ~estica .polupre~nik n-orbite. sastoji se od pozitivnog jezgra. c -brzina svetlosti u vakuumu. hν = Ai + 2 De Broljeva relacija povezuje korpuskularna i talasna svojstva svetlosti. Maksimum energije zra~enja u funkciji temperature. mvr = nh . tom slu~aju je de Broljeva talasna du`ina mv 2meU 2mEk Struktura atoma Svaki atom. jednak celobrojnom umno{ku Plankove konstante (I Borov postulat). koji ima pozitivno jezgro-proton. b . σ . h -Plankova konstanta i ω .6. u h h h = = λ= . c Energija fotona je. ν -frekvencija. ~ija vrednost je b = 2.fotoni.de Broljeva talasna du`ina. h . cλ Pojava izbijanja elektrona iz povr{ine metala pod dejstvom upadne svetlosti (fotona) predstavlja fotoelektri~ni efekt. gde je h = λ 2π konstanta. gde je λ . . T T apsolutna temperatura. gde je m . tj. v . oko koga kru`e elektroni po odre|enim orbitama. tj. λ-talasna du`ina. = p mv mv Ako se elektron ubrzava u polju dejstva elektrostati~ke sile. gde je k = 2π/λ (talasni broj). energija fotona jednim delom se tro{i na osloba|anje elektrona iz mv 2 metala (izlazni rad) a drugi deo se pretvara u kineti~ku energiju. i data je izrazom 2πh h h λ= = .glavni kvantni broj (broj orbite).Bolcmanova konstanta. po nekoj od n-toj orbiti. gde je λ . shodno Plankovom zakonu. Elektron je u stacionarnom stanju kada niti emituje niti apsorbuje energiju. svetlost ne samo da se emituje u vidu kvanata svetlosti. λ Foton u kretanju poseduje energiju E f = m f c 2 odnosno masu m f = Impuls fotona je p f = m f c = hk . talasne du`ine. tog zra~enja odre|ena c h tkz.9 x 10-3 mK. gde je E . oko koga kru`i jedan elektron.talasna du`ina koja odgovara maksimumu zra~enja. (σ = 5. redukovana Plankova je izrazom E = hν = h = hω (Plankov zakon zra~enja). i n .brzina na n-toj orbiti i r . bilo kog elementa. energija zra~enja sa jedinice povr{ine crnog tela u jedinici vremena. ~iji rad je jednak kineti~koj energiji. Po Ajn{tajnu. E f = hν = h = hω .67 x 10-8 W/m2K4) a T apsolutna temperatura. FIZIKA MIKROSVETA Kvantna priroda zra~enja Ukupnu emisionu mo} zra~enja apsolutno crnog tela u funkciji temperature dat je izrazom E = σT 4 ([tefan-Bolcmanov zakon). maksimum talasne du`ine dat je izrazom b λmax = (Vinov zakon).

n+2. . atom vodinika emituje ili apsorbuje jedan kvant zra~enja (II Borov postulat) energije hν = E2 − E1 . 5 … = RH ( Struktura jezgra Jezgro atoma sastoji se iz nukleona (protona i neutrona). Iz tih relacija sledi da je h2 rn = n 2 = An 2 .3 ⋅ 1017 3 . 2 λ n m gde je RH . a energija ve`e je Ev = ∆mc 2 = ( Zm p + ( A − Z )mn − m j )c 2 . gde je h-Plankova konstanta. ∆N = λN . npr. ν -frekvencija zra~enja. Kako je masa protona mp pribli`no jednaka masi neutrona mn. emitovana iz atoma vodonika pri prelazu elektrona sa jedne na drugu orbitu odre|ena je Balmerovom formulom 1 1 − 2). kmZe 2 Ukupna energija elektrona na orbiti rn je zbir kineti~ke i potencijalne energije k 2 me 4 1 En = − 2 2 = −C 2 .Z.4 do 1. N .Pri prelazu elektrona sa jedne orbite na drugu.602 x 10-19 C. n-redni broj orbite na koju prelazi elektron a m = n+1. Za vidljivu svetlost je n = 2. tada je broj neutrona N = A . . Polupre~nik putanje elektrona u atomu vodonika mo`e se odrediti polaze}i od I Borovog postulata. Aktivnost radioaktivnog elementa je A = − ∆t gde je λ -konstanta radioaktivnog raspadanja . gde je A = 5. a atomski broj Z odre|uje broj protona. Ako je broj nukleona A jednak masenom broju (zaokru`en do celog broja atomske mase elementa.zra~enja.097 x 10-7 1/m). i jednakosti Kulonove i centrifugalne sile.Ridbergova konstanta (1. 3 m 4πr0 Ukupna unutra{nja energija jezgra je E j = m j c 2 Defekt mase jezgra ∆m predstavlja razliku izme|u sume mase nukleona i mase jezgra ∆m = Zm p + ( A − Z )mn − m j . E1 i E2 su energije elektrona na odre|enim orbitama. gde je C = 13. pri ~emu suma masenih brojeva.2 x 10-11 m.6 x 1.5 x 10-15 m. … redni broj orbite sa koje prelazi elektron. 4 . a tako|e i suma naelektrisanja na levoj i desnoj strani svakog od tih izraza (reakcije) mora biti jednaka.broj neraspadnutih jezgara. gde je r0 = 1. Z X + 2 α ⇔ Z + 2Y A A 0 Z X + −1 e ⇔ Z −1Y . 2h n n Talasna du`ina λ. a m = 3.Jezgra nekih elemenata imaju svojstva da se spontano transformi{u u jezgro drugih elemenata. izra`enu atomskim jedinicama mase ajm). Polupre~nik jezgra zavisi od masenog broja A i odre|uje se formulom rj = r0 3 A . U procesu neelasti~nog sudara jezgra atoma sa nekom lakom ~esticom (proces nuklearne reakcije) A 4 A+ 4 dolazi do transformacije jezgra atoma u novonastalo jezgro. uz emisiju α i β ~estica i γ. Radiaktivnost . to je masa jezgra m j = mn A pa je srednja gustina jezgra ρ = 1 mj V = 3m j 4πrj 3 = 3mn kg = 1.

Kako je period poluraspada (vreme za koje se raspadne polovina broja jezgara) t ln 2 − ln 2 0. prema [tefan-Bolcmanovom zakonu je E = σT 4 . sledi da je T = = 3. gde je N0. Kako je E . ako je njegova temperatura 500 K ? Dato: Odrediti: T = 500 K E-? σ = 5. Kolika treba da je temperatura crnog tela da bi se njegov maksimum emisione mo}i nalazio na gornjoj granici vidljivog spektra. m S 2.1 m naalazi se na temperaturi 400 K. Kolika se energija izra~i sa ove lopte za vreme 1000 s? Loptu smatrati apsolutno crnim telom.snaga zra~enja po jedinici povr{ine. ~iji izlazni rad je 3 ev ? Dato: Odrediti: -19 Ai = 4.9 x 10-3 mK T-? -8 2 4 σ = 5. RE[ENI ZADACI 1.67 x 10 W/m K t = 1000 s.1 m E Re{enje: E = σT 4 odnosno E = 0 = σT 4 .8 x 10 J λmax . Koliku najve}u talasnu du`inu mo`e da ima svetlost da bi mogla da izazove fotoefekat kod aluminijuma.67 x 10-8 W/m2K4 Re{enje: Energija zra~enja. r = 0.Broj radioaktivnih (neraspadnutih) atoma smanjuje se sa vremenom t po zakonu (zakon radioaktivnog raspadanja) N = N 0e − λt . Ako je broj neraspadnutih jezgra za vreme t jednak N to je broj raspadnutih jezgra od po~etnno raspada pa do tog vremena N 0 − N = N 0 (1 − e − λt ) . Kolika je snaga zra~enja apsolutno crnog tela po jedinici povr{ine.? h = 6.625 x 10-34 Js c = 3 x 108 m/s c c Re{enje: Kako je izlazni rad Ai = hν max = h ⇒ λ = h = 4. Lopta polupre~nika 0.1 ⋅ 10− 7 m . T λmax 4. 3. izra`ena energija sa jedinice povr{ine u jedinici vremena W P E = = σT 4 = 3.67 x 10 W/m K λmax = 760 nm b b Re{enje: Iz Vinovog zakona λmax = . λ Ai λ λ . tj. za koji je λg = λmax = 760 nm ? Dato: Odrediti: b = 2. Odavde sledi da je izra~ena energija St 4 E0 = σStT = 18.82 ⋅ 103 K .2kJ . Dato: Odrediti: T = 400 K E-? -8 2 4 σ = 5.693 − λt to je N = N 0e = N 0e T T= = Vreme `ivota τ radioaktivnog raspada je recipro~na vrednost konstante raspadanja.brroj radioaktivnih atoma u po~etnom momentu vremena.54 ⋅ 103 2 .

s 6.6 x 10-19 J. me = 9.8 x 10-7 m ? Dato: λ = 880 nm h = 6.625 x 10-34 Js c = 3 x 108 m/s. λ = 589 nm. Dato: Odrediti: -31 m = 9.24 ⋅ 105 m . m0v .23 ⋅ 10−10 m . Kolika je masa fotona infracrvene svetlosti talasne du`ine 8. Kako je v << c mv v2 1− 2 c h to je m = m0 . Kako je c = λ0ν i v = λν gde je λ0 -talasna du`ina svetlosti u vakuumu. v = 6 x 106 m/s m0 h Re{enje: Po de Broljevoj relaciji λ = gde je m relativisti~ka masa m = .48 7.? Re{enje: Iz Ajn{tajnove relacije E f = m f c 2 i Plankovog zakona E=h c λ ⇒ mf = h = 2.625 x 10-34 Js c = 3 x 108 m/s.1 x 10-31 kg Odrediti: v-? Re{enje: Iz Aj{tajnovog zakona za fotoelektri~ni efekat hγ = Ai + mv 2 . Koliko je talasna du`ina elektrona ~ija je brzina 6 x 106 m/s ?. to je n = λ0/λ. a enegija jednog fotona ove svetlosti 3.07 x 10-7 m . Kolika je brzina fotoelektrona koji izle}u iz cezijuma kada se on osvetli laserskom svetlo{}u talasne du`ine 589 nm? Dato: Ai = 1. Talasna du`ina zelene svetlosti u glicerinu je 4. Izlazni rad elektrona iz cezijuma je 1. λ talasna du`ina u posmatranoj sredini). Otuda je n = hc/λE = 1. Kako je energija fotona E = hc/λ0 .6 x 10-19 J h = 6.51 ⋅ 10− 36 kg .3 x 10-19 J h = 6. Masa elektrona u mirovanju je m0 = 9.625 x 10-34 Js c = 3 x 108 m/s. sledi da je 2 v= 2(h c λ − Ai ) m = 6. Koliki je apsolutni indeks prelamanja ove svetlosti? Dato: E = 3.1 x 10-31 kg. to je λ0 = hc/E. λc 8.5. λ = 407 nm Odrediti: n-? Re{enje: Apsolutni indeks prelamanja je n = c/v.3 x 10-19 J.625 x 10-34 Js c = 3 x 108 m/s. pa je λ = = 1. Odrediti: mf .1 x 10 kg λ-? h = 6.

druge i tre}e spektralne linije (Hα. Kolikom Re{enje: kako je rad sile elektri~nog polja jednak kineti~koj energiji eU = uzimaju}i u obzir de Broljevu relaciju λ = mv 2 .6eV ⎜ 2 − 2 ⎟ = 12eV = 1. Odrediti talasne du`ine prve. s jedne.? R = 1.6 x 10-19 C k = 9 x 109 Nm2/kg2 c = 3 x 108 m/s. 2 2 C n r1 h2 2 n = r1n 2 .02 x 1023 1/mol T-? A = 35 x 109 Bq m=1g m Re{enje: Broj atoma u koli~ini radijuma mase 1 g je N = N A = 2. 12. Kolika je ja~ina elektri~nog polja na drugoj orbiti elektrona u atomu vodonika? Dato: e = 1.m=3 λ(Hα) . λ (Hβ) = 486 nm i λ (Hγ) = 434 nm.2 ⋅ 1010 .9. Odrediti energiju fotona emitovanog pri prelazu elektrona u atomu vodonika sa tre}e na prvu orbitu. ako se zna da je aktivnost njegove mase od 1 g 36 x 109 Bq ? Molarna masa radijuma je M = 22. Dato: Odrediti: NA = 6. i 2 h h2 s druge strane. λ(Hβ).1 x 107 1/m 1 1 1 Re{enje: Iz Balmerove formule = RH ( 2 − 2 ) sledi. to je kme2 11.94 ⋅ 10−19 J 2h n n m ⎠ ⎝n orbiti rn data kao .625 x 10-34 Js c = 3 x 108 m/s. Hβ i Hγ Balmerove serije u vidljivom delu spektra atoma vodonika Dato: Odrediti: n=2. sledi da je U = = 602V . n = 2 Odrediti: E-? Re{enje: Ja~ina elektri~nog polja na drugoj orbiti je E = k Borove orbite r2 = q2 . Re{enje: Kako je ukupna energija elektrona na 2 4 k me 1 1 ⎞ ⎛ 1 En = − 2 2 = −C 2 = 13. da je λ λ n m (Hα) = 656 nm. λ(Hγ) . posle zamene datih podataka. 2meλ2 mv 10.3 x 10-11 m. 13. Kako je r2 polupre~nik druge 2 r2 E= ke N = 3. a r1 = 5.67 ⋅ 1021 M Kako je konstanta radioaktivnosti λ = A/N = 1.6 x 10-2 kg/mol. Talasna du`ina elektrona koji se koriste u elektronskom mikroskopu je potencijalnom razlikom se ubrzavaju elektroni? Dato: m = 9. Koliki je period poluraspada radijuma.1 x 10-31 kg h = 6. λ = 10-12 m Odrediti: U-? 10-12 m.35 x 10-11 1/s to je period poluraspada T = ln2/λ = 1617 godina.

{to 1 odgovara najmanjoj talasnoj du`ini λmin = = 3. Konstante re{etke je 5 x 10-4 m. ⎛1⎞ R⎜ 2 ⎟ ⎝2 ⎠ 16.? R = 1. Dato: Odrediti: n=2 nk .1 ⋅ 10−19 J . 1 1 λ n m − n 2 λR 17.? .625 x 10-34 Js c = 3 x 108 m/s. λ 15.65 ⋅ 10− 7 m .34 x 10-7 m. Na}i kvantni broj nepoznate orbite. da bi se spektralne linije u spektru petog reda mogle videti pod uglom 41 o ? Dato: n=2 d = 5 x 10-6 m k = 5. Na}i najve}u i najmanju talasnu du`inu u vidljivom delu spektra atoma vodonika. c Re{enje: Promena energije atoma je ∆E = h = 4. ⎛1 1⎞ R⎜ 2 − 2 ⎟ ⎝2 3 ⎠ Najve}a energija emituje se pri prelazu elektrona iz beskona~ne orbite n = ∝ na drugu (n=2).1 x 10-7 1/m Re{enje: Prema Balmerovoj formuli za n = 2. {to odgovara zra~enju sa najve}om talasnom du`inom 1 λmax = = 6. atom vodonika emituje svetlost talasne du`ine 4.72 rad Odrediti: nk . Pri prelazu elektrona sa neke orbite na drugu. Sa koje orbite treba da pre|e elektron na drugu orbitu. λmin . Koliko se promeni energija elektrona u atomu vodonika. ϕ = 41 o = 0.1 x 10-7 1/m λ = 434 nm 1 1 1 1 Re{enje: Iz izraza = RH ( 2 − 2 ) sledi da je m = = 5.? n=2 R = 1.14. Dato: Odrediti: λmax . Na difrakcionu re{etku pada normalno snop svetlosti iz razre|ene cevi napunjene vodonikom.86 x 10-7 m ? Dato: Odrediti: λ = 486 nm E-? h = 6. ako atom emituje foton talasne du`ine 4. talasna du`ina emitovanog zra~enja je 1 1 1 = RH ( 2 − 2 ) 2 λ m Najmanja energija emituje se iz atoma vodonika pri prelazu elektrona sa tre}e (m = 3) na drugu orbitu (n = 2).65 ⋅ 10− 7 m .?.

Na}i energiju veze izotopa litijuma 3 Li 7 . to masa m sadr`i broj atoma N0 = nNA = mNA/M. S toga je: ∆N = N A (1 − 2 ) = 9. Odrediti period poluraspada radona 105 atoma.6724 x 10-27 kg mn = 1. 10-28 kg. 1 k 1 1 k − − n 2 λR n 2 d sin α 18.693 = 3. Dato: T = 14.8 h. Period poluraspada natrijuma je 14.75 x 105 86 − ln 2 t T Ra 222 ako se za jedan dan od 106 atoma raspadne 1. Odatle je λt = . Odrediti broj raspadnutih atoma iz 10 mg datog radioaktivnog elementa za 10 h.? . Kako se u 1 molu sadr`i broj atoma jednak Avagadrovom broju .75 x Odrediti: T-? Re{enje: Period poluraspada radona je T = 0. Odrediti defekt mase jezgra atoma neona Dato: mp = 1. m = 10 mg Odrediti: ∆N .693/λ.6748 x 10-27 kg mj = 33.3 ⋅ 1018 atoma .6748 x 10-27 kg mj = 33.83 x 19.1888 x 10-27 kg 10 Ne 20 .6724 x 10-27 kg mn = 1. Dato: mp = 1. Radioaktivni natrijum 11 Na 24 raspada se uz emisiju β-~estica. Konstanta radioaktivnog raspada mo`e se 1 N0 1 N0 odrediti iz formule N 0 − N = N 0 (1 − e − λt ) . ∆m = 2. gde je N0-broj neraspadnutih atoma u po~etnom vremenu u 1 mg. odnosno λ = lg .1888 x 10-27 kg Odrediti: Ev . Kako je iz Balmerove formule m = to je m = = 3. odnosno ∆N = N 0 (1 − e ) . gde je M molarna masa t − m T natrijuma. Dato: t = 1 dan N0 = 106 : ∆N = 1. s obzirom na podatke. Period poluraspada je T = λ 21.3 ⋅ 105 s . d sin α 1 1 sledi λ = .8 h t = 10 h. N broj neraspadnutih atoma posle isteka vremena t.Re{enje: Iz formule za odre|ivanje difrekcionog maksimuma kod opti~ke re{etke d sin α = kλ . e ∆N − N 0 t lg e ∆N − N 0 0. Odrediti: ∆m . M 20.? Re{enje: Broj raspadnutih atoma za vreme t je N 0 − N = N 0 (1 − e − λt ) .? Re{enje: Defekt mase je ∆m = Zm p + ( A − Z )mn − m j pa je.

Pri nuklearnoj reakciji neutrona sa jezgrom izotopa azota 4 N 14 obrazuje se nepoznati element i α -~estica.6724 x 10-27 kg mn = 1. 8O 23. Napisati reakciju i odredidti nepoznati element.6748 x 10-27 kg mj = 33.201 x 10-12 J. Za vreme t = 5 dana raspadne se 80 % po~etnog broja nekog radioaktivnog elementa. to je ukupna oslobo|ena energija E = NEV = mN A ( Zm p + ( A − Z )mn − m j )c 2 = 7. 0. N 14 obrazuje se nepoznati element i Re{enje: [ema ove nuklearne reakcije je 4 N 14 + 2 α 4 ⇔ Z X A +1p1 . Koliki je period poluraspada T ? Dato: t = 5 dana ∆N/ N0 = 0. a to je izotop bora 4 24. sledi da je 11 5B .85 x 105 s. gde je c brzina svetlosti. M 25. to je posle zamene podataka Ev = 6.8 . pa je nastali element izotop bora .8 Re{enje: Kako je broj raspadnutih atoma zadatka da je ∆N/N = 0.8 = 1 − e − t ln 2 T Odrediti: T-? N 0 − N = N 0 (1 − e − λt ) to je. Odavde je T = 1. Pri nuklearnoj reakciji α-~estice sa izotopom azota proton. N 14 + 0 n1 ⇔ Z X A + 2 α 4 . Napisati reakciju i odrediti nepoznati element. Re{enje: [ema reakcije je naelektrisanja.1888 x 10-27 kg m = 0. Kako je za 3 Li 7 Z = 3 i A = 7. ZADACI ZA SAMOSTALNI RAD 1.11 ⋅ 1011 J .36 x 10-6 m). Kojoj talasnoj du`ini odgovara maksimum emisione mo}i crnog tela na temperaturi 3. to je: 14 + 4 = 1 + A i 7 + 2 = 1 + Z.Re{enje: Energija veze je Ev = ∆mc 2 = ( Zm p + ( A − Z )mn − m j )c 2 . 4 22. ako se iskoristi uslov . Kako je broj jezgara u datoj masi N = mNA/M. Kolika bi se oslobodila energija kada bi spajanjem protona i neutrona nastao helijum 2 He 4 mase 1g? Dato: mp = 1. Po zakonu odr`anja masenih brojeva i A = 11 i Z = 5 .001 kg Odrediti: E-? Re{enje: Pri reakciji spajanjem dva protona i dva neutrona u jezgro He oslobo|ena energija jednaka je energiji veze Ev = ∆mc 2 = ( Zm p + ( A − Z )mn − m j )c 2 .1 x 102 K? (Rez: 9. 17 Odavde sledi da je A = 17 i Z = 8 odnosno dobija se element (izotop kiseonika). Kako zbir masenih brojeva i naelektrisanja na levoj i desnoj strani reakcije mora biti jednak. .

(Rez: 434 nm).72 x 10-10 m) 6. (Rez: 1.~estice ( 2α 4 ) i dve beta . 4.41 x 10-19 J) 11.67495 x 10-27 kg.5 x 103 Bq. (Rez: 4.14 x 10-12 J) 10.56 eV. ukupna energija elektrona u atomu izmenila se za 2. Odrediti ukupnu energiju elektrona u atomu vodonika. Koji element nastaje od 92U 238 posle emisije tri alfa .67265 x 10-27 kg. Atom vodonika preveden je iz osnovnog u pobu|eno stanje odre|eno glavnim kvantnim brojem 2. mj = 5. ako se zna da je: mn = 1. Koliki je izlazni rad elektrona za tantal. da bi njegova masa bila jednaka masi elektrona u miru? (Rez: 8. Kolika je konstanta radioaktivnog raspada i period poluraspada? (Rez: 4. Pri emisiji fotona iz atoma vodonika.62 x 1017 s) 9.6 x 10-19 J).~estice ( −1 β 0 ) ? (Rez: 88 Ra 226 ). Kolika je talasna du`ina elektrona ubrzanog potencijalnom razlikom 51 V? (Rez: 1. Na kojoj orbiti atoma vodonika elektron ima brzinu 734 km/s ? (Rez: n = 3) 7. 1.2 x 1. Pomo}u GM-broja~a ustanovljeno je da aktivnost mase 1 kg urana 238 iznosi 11. mp = 1.81 eV) 8.2.1 x 10-15 J) 5. 13. ako je talasna du`ina svetlosti koja jo{ mo`e da izazove fotoefekat 297 nm.00992 x 10-27 kg i c = 3 x 108 m/s. Na}i talasnu du`inu emitovanog svetlosnog zra~enja.55 x 10-18 s-1. Koliku energiju treba da ima foton. . Kolika je energija kvanta svetlosti talasne du`ine 400 nm? (Rez: 5 x 10-17 J) 3. (Rez: 5. (Rez: 486 nm) 12. Odrediti talasnu du`inu koja odgovara tre}oj spektralnoj liniji u vidljivoj oblasti spektra atoma vodonika. ako se nalazi na drugoj orbiti. Kolika je energija utro{ena za ovo pobu|ivanje? (Rez: 9. Izra~unati energiju veze tricijuma ( 1 H 3 ).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->