Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK/UTORAK, 29/30. 8. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.236/23.237

Esad Durakovi}, akademik

BiH mora biti
6-7. strana

zemlja istinske ravnopravnosti

DANAS PRILOG

SVIM MUSLIMANIMA

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN
OSLOBOĐENJE

Po~ast `rtvama masakra kod sarajevske Tr`nice
SKANDAL Bud`et u deficitu, kod Lijanovi}a nema krize

2. strana

Jerko dijeli pare za mobitele
2. strana

Foto: D`. KRIJE[TORAC

U @I@I
SKANDAL: Bud`et u deficitu, kod Lijanovi}a nema krize

2

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Po~ast `rtvama masakra kod sarajevske Tr`nice

Cvije}e za dedu
Enadina, Elmina i Vedad polo`ili su cvije}e za stradalog djeda Mehu Hercegliju • Ve} pola `ivota pro{lo mi je bez majke, ka`e Nermin Crn~alo

“Zbog pove}anog obima posla” do kraja godine savjetnicima 300 KM za mobitel, vanjskim saradnicima po 200, slu`benicima po 150 KM...
Dopremijer i ministar poljoprivre- je da bi oni mogli biti i jedini koji }e de, vodoprivrede i {umarstva Fede- se `aliti na ovu donesenu odluku, s racije BiH Jerko Ivankovi} Lijanovi} obzirom na to da u pouci o pravnom odlu~io je, vjerovatno za ostvarene lijeku stoji „da protiv rje{enja imeuspjehe bud`etskog deficita i zata- novani (korisnici odobrenih sredsta{kane proteste poljoprivrednika u va pla}enih tro{kova) imaju pravo BiH, nagraditi sve zaposlenike u `albe“ i to, ni manje-ni vi{e, nego svom ministarstvu. Tako je Ivanko- „Odboru dr`avne slu`be za `albe vi} Lijanovi} 17. FBiH u roku od 15 augusta donio skandana od dana prijedalozno rje{enje koma istog“ . jim se od 1. augusta Dok desetine hiljado 31. decembra da poljoprivrednika 2011. „zbog pove}au FBiH tra`e nekoliko nog obima posla“ feninga Vladinih poodobrava pla}anje ticaja za svoj urod katro{kova slu`benih ko bi pre`ivjeli, remobilnih telefona. sorni im je ministar Savjetnicima miodlu~io da svoje sanistra odobrava se vjetnike, na~elnike, svakako najve}i iznos sekretarice, voza~e, od 300 KM. Do koje Jerko Ivankovi} Lijanovi} sve zaposlene u Mimjere ide bahatost i nistarstvu nagradi rasipni{tvo Ivankovi}a Lijanovi}a, pla}enim tro{kovima ra~una za najbolje svjedo~i podatak da je za mobitele po~ev od 1. augusta. osobe anga`irane po ugovoru o djelu (vanjske saradnike) planirao Ve}i obim i za godi{nji Svakako da treba napomenuti 200 KM za tro{kove slu`benih mokako je to vrijeme, kao i cijeli august, bilnih telefona. period kada je ve}ina uposlenika feMogu}nost `albe deralnih institucija koristila godi{Postavlja se pitanje odakle i po ko- nje odmore. E, ba{ tada su prema jim kriterijima pravo vanjskim sara- Ivankovi}u Lijanovi}u oni imali dnicima da imaju mobilne telefone „pove}an obim posla“ - kupaju}i se koje }e pla}ati Ministarstvo poljopri- na moru! Dodu{e, ako se u obzir vrede, vodoprivrede i {umarstva, uzme roming, onda bi to moglo biodnosno bud`etski korisnici. ti jedino opravdanje za datum stuNijeIvankovi}Lijanovi}zaboravio panja na snagu odluke. ni rukovode}e dr`avne slu`benike. Sramotno u svemu je obraI prema njima je bio dare`ljive ruke, zlo`enje na koje se Ivankovi} Lijajer svakako ne daje novac iz svog, ni- novi} pozvao za dono{enje rje{enja. tid`epasvojefirme, ve}od narodnih Naime, on je negdje kopaju}i po lapara, pa je za njih namijenio po 150 dicama na{ao zaklju~ak Vlade FBiH KM za tro{kovemobilnihtelefona. Is- V. broj 17/02 od 10. januara 2002, ti iznos (150 KM) ministar je propi- gdje je pod ta~kom 4. navedeno da sao i svom dr`avnom slu`beniku iz su „rukovoditelji federalnih organa, poslova oblasti odnosa s javno{}u ustanova i slu`bi ovla{teni da odo(glasnogovorniku), a na~elnikeslu`bi bre pla}anje tro{kova slu`benih i svoju sekretaricu nagradio je sa po mobilnih i drugih telefona preko ut100 KM do krajagodinepla}anihtro- vr|enih limita u slu~ajevima kada {kova mobilnog telefona za „po- to zahtijeva priroda posla“ . ve}ani obim poslova“ . Jo{ samo da je Ivankovi} LijanoNajlo{ije je pro{ao voza~ ministra vi} utvrdio da je zaklju~ak na koji se Ivankovi}a Lijanovi}a sa 70 KM za pozvao star gotovo punih deset gotro{kove mobilnih telefona, te na- dina. Toliko o krizi i planiranim mje{tenici sa po 40 KM. Vjerovatno u{tedama. A.TERZI]

Porodica Crn~alo pred spomen-plo~om stradalim Sarajlijama

Abdulah Herceglija sa unu~adima brata Mehe

Pa{a Crn~alo je 28. avgusta 1995. godine krenula do sarajevske Gradske tr`nice, kako bi kupila mlijeko svojoj djeci Nerminu i Nermini. Mu` Sulejman, kada je vidio da se supruga ne vra}a, krenuo je pred nju. Do~ekale su ga stravi~ne slike u Ulici Mula Mustafe Ba{eksije do broja 64, poginuli, ranjeni.

Pola `ivota bez majke
U nedjelju je sa djecom i unu~adi ma do {ao da oda po~ast Pa{i i jo{ 42 Sarajlija koji su izgubili `ivot tog kobnog dana od minobaca~ke granate ispaljene sa Trebevi}a. Lupaju}i rukom u grudi, pro{aptao je kako vi{e nema snage bilo {ta re}i o tom danu. Pa{in mu` bio je i svjedok na su|enju Radovanu Karad`i}u.

Sin Nermin kazao nam je kako svake godine na ovaj dan pro`ivljava sve ono {to ga je kao dijete sna{lo '95. godine, te da ve} polovinu svog `ivota nema majku. Odmah uz njih stajali su Enadina, Elmina i Vedad, sa malim buketima cvije}a u rukama. Do{li su da polo`e cvije}e dedi Mehi Hercegliji, koji nije do~keo dan da ih upozna. Doveo ih je Mehin brat Abdulah. Ni on nije imao snage za razgovor, grle}i djecu jednom rukom, a drugom bri{u}i suze. Na mjesto stradanja 43 Sarajlija cvije}e su u nedjelju polo`ili i ~elnici Kantona Sarajevo Fikret Musi}, Ned`ad Ajnad`i}, Mirjana Mali} i Kemal Ademovi}, gradona~elnik Alija Behmen, delegacije op}ina

Centar i Stari Grad, ~lanovi udru`enja civilnih `rtava rata i roditelji ubijene djece Sara je va, sa vje tni ci ~la no va Predsjedni{tva BiH...

Da se ne ponovi
Premijer Musi} je istakao da ovaj do ga|aj ni je bio prvi u kojem su gra|ani Sarajeva, nastoje}i pre`ivjeti, bili ubijani. - I to nije bilo slu~ajno. To smo vidjeli u redovima za vodu kod Pivare, Daira i na Dobrinji, u Ferhadiji u redu za hljeb, tokom d`enaza na Budakovi}ima i Boljakovom Potoku... Zato smo ovdje i ove, a bi}emo i narednih godina, da se ovaj i ostali masakri nikome i nigdje ne ponove, poru~io je Musi}.
J. M.

V I J E S T I

Denis Be}irovi}

Bajramske ~estitke stranim parlamentarcima
Predstavni~kog doma ParlaPredsjedavaju}i Predstamenta Republike Indonezije vni~kog doma Parlamentarne Marzuki Aliei, predsjedniku skup{tine Bosne i Hercegovine Denis Be}irovi} povodom Predstavni~kog doma Parlanastupaju}eg Ramazanskog menta Ha{emitske Kraljevine Jordan Faisalu al-Fayezu, predbajrama uputio je ~estitke sjedniku Senata Islamske Repredsjedniku Velike narodne publike Pakistan, Farooq Haskup{tine Republike Turske Cemilu Çiçeku, predsjedniku mid Naeku i predsjedniku ParGornjeg doma Parlamenta Denis Be}irovi} lamenta Islamske Republike Kraljevine Maroko Mohamedu Cheikhu Iran Aliju Ardeshiru Larijaniu. Biadillahu, predsjedniku Predstavni~kog Zadovoljstvo mi je da Vam, povodom doma Parlamenta Malezije Tan Sri Pandi- predstoje}eg Ramazanskog bajrama, u kar Amin Haji Muliu, predsjedniku Sena- ime Predstavni~kog doma Parlamentarta Ha{emitske Kraljevine Jordan Taher al- ne skup{tine Bosne i Hercegovine i u svoMasriu, predsjedniku Predstavni~kog do- je li~no ime, uputim iskrene ~estitke sa ma Parlamenta Kraljevine Maroko Ab- `eljama za dobro zdravlje, li~nu sre}u i delwahadu Radiu, predsjednici Nacional- prosperitet Va{e dr`ave. I ovom priline skup{tine Islamske Republike Pakistan kom `elim izraziti nadu da }e se odnosi dr. Fehmidi Mirzi, predsjedniku Nacional- izme|u Parlamentarne skup{tine BiH i ne skup{tine Kuvajta Jassemu al-Kharafiu, parlamenta Va{e zemlje nastaviti razvipredsjedniku Senata Malezije Tan Sri Abu jati na dobrobit na{ih naroda i na{ih Zahar Dato' Nika Ujangu, predsjedniku dr`ava, ka`e se u ~estitki.

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Jerko dijeli pare za mobitele

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U @I@I

3

Nakon otvaranja prve prodavnice za siroma{ne u Sarajevu

Narodni du}ani i u Vare{u, Olovu, Zenici...
Do sada registrovano 5.000 korisnika u Novom Sarajevu, 2.000 u Novom Gradu, a svakodnevno ih je sve vi{e • Kupovna kartica za penzionere, gra|ane sa biroa i one pred ste~ajem
Veliki broj penzionera me|u kupcima

K

ada je 31. marta u Kolodvorskoj 12 u Sarajevu otvorena prva prodavnica za siroma{ne u BiH, podr{ka je stizala sa svih strana, ali je bilo i onih koji su ovaj projekt primili sa negodovanjem. Bilo kako bilo, potro{a~ka zadruga EUROBIH je nastavila svoju misiju otvoriv{i jo{ jednu prodavnicu ovog tipa, ovaj put u op}ini Novi Grad, u naselju Dobrinja. Sve~ano otvaranje je bilo 17. juna, a ve} prvog dana bilo je oko 250 prijavljenih kupaca. U ovom du}anu mogu kupovati gra|ani iz op}ina Novi Grad, Ilid`a, Had`i}i, Trnovo, ali i oni iz Isto~nog Sarajeva. Rije~ je o du}anima zatvorenog tipa u kojima socijalno ugro`eni mogu kupovati osnovne `ivotne namirnice s popustom od 30 posto. Pravo na izdavanje kupovne kartice imaju penzioneri ~ija su primanja ni`a od 500 KM, nezaposleni i osobe ~ije su firme pod ste~ajem i nemaju primanja. Svi oni koji pripadaju jednoj od spomenutih kategorija, a `ele da postanu kupci i dobiju karticu, treba da ponesu zadnji ~ek od penzije ili potvrdu od Zavoda za zapo{ljavanje da su na birou, te da predaju dokumente na {alter prodavnice.

Doma}a proizvodnja

Hljeb ko{ta 80 feninga

Popust od 30 posto

U razgovoru za Oslobo|enje direktor zadruge EUROBIH Mesud Lakota ka`e da se ideja o ovom projektu pojavila prije ~etiri godine po uzoru na iskustva iz drugih zemalja. Danas prodavnica ovog tipa u BiH nosi naziv Narodni du}an. - Kada sam po~eo raditi na realizaciji ovog projekta, mnogi su mi kazali da je to ~ista utopija i da od toga ne}e biti ni{ta. Vrijeme je pokazalo da je od toga, ipak, ispalo ne{to. Zadovoljna lica kupaca sve govore. Cilj nam je bio iza}i u susret socijalno najugro`enijima. Oni gledaju gdje im ide svaki fening i `ele u{tedjeti... Dobili smo podr{ku od op}ina i Kantona. Op}ine Novo Sarajevo i Novi Grad su nam ponudile adekvatan prostor za du}ane, naravno, besplatno. Na`alost, neke prostore smo mo-

rali odbiti, jer su bili neuslovni, jer nemaju dobar pristup za na{e kombije ili imaju puno stepenica, a na{i korisnici su ve}inom penzioneri, pa ne `elimo da se mu~e, isti~e Lakota.

Sve na jednom mjestu
Zbog samog naziva du}ana i procedure u~lanjenja, bilo je u po~etku i onih koji su se stidjeli do}i, ali kako ka`e Lakota, mnogi to prevazi|u. Danas su kupci prezadovoljni ponudom i cijenama jer ve}ina gleda gdje im ide svaki fening po{to im je ku}ni bud`et preskroman. - Imam malu penziju i skoro sve dam na re`ije. Prije sam znala obi}i cijeli grad ne bih li na{la jeftinije namirnice. Sada ovdje imam sve na jednom mjestu i za mene je od velikog zna~aja

Mesud Lakota isti~e da su du}ani snabdjeveni prvenstveno doma}im, kvalitetnim proizvodima po dosta ni`im cijenama u odnosu na standardne prodavnice. Tako je, recimo, cijena mlijeka od litar 0,95 KM, hljeb ko{ta 0,80 maraka, pile}a hrenovka 0,70 KM, pola kilograma kafe 5,55 KM, pavlaka od 850 grama 2,10 KM, deterd`ent za su|e 0,90 feninga, deterd`ent za ve{ od tri kilograma ko{ta 4,70 KM... - Podr`ale su nas sve klju~ne institucije, udru`enja i proizvo|a~i. Pored primarnog cilja da olak{amo `ivot onima sa najmizernijim primanjima, htjeli smo napraviti i jedan novi model kako da doma}i proizvod do|e do svog potro{a~a, a da ne kr{imo niti jedan zakon. Ovo je davanje vjetra u le|a doma}oj proizvodnji, a to je pozitivno i za gra|ane i za dr`avu, nagla{ava Lakota.

nima, gra|ani na stotinu KM u{tede 30 maraka, a provedene analize su pokazale da u prosjeku jedan kupac potro{i u mjesecu 30 KM u ovom du}anu sa mjese~nim primanjima od 300 maraka. U toku je i spremanje zimnice koja }e biti raznovrsna i kvalitetna, a u toku je i dodatni popust za bajramske praznike. Mnogobrojna udru`enja poput onih penzionera i demobilisanih boraca su tra`ila da se otvori jo{ prodavnica ovog tipa jer su potrebna i olak{avaju`ivotmnogima.

Zapo{ljavanje
- Za 15 do 20 dana planiramo otvoriti jo{ jedan du}an u Vare{u. Nakon toga, i u Olovu i Zenici. Na Ilid`i i u Vogo{}i smo trebali otvoriti po jedan du}an, ali smo odustali od toga, jer nismo bili zadovoljni ponu|enim objektima. Kako sam kazao, bitno nam je da odgovaraju zahtjevima na{ih kupaca, napominje Lakota. Pored pozitivnih pogodnosti za kupce, promocije doma}ih proizvoda, Lakota isti~e i nova zapo{ljavanja kod proizvo|a~a po{to je pove}an obim proizvodnje pove}ao i obim radnika. Iz zadruge EUROBIH poru~uju da gra|ani ne tra`e milostinju, ve} cijene pristupa~ne njihovim polupraznim d`epovima.
E. GODINJAK

ovaj du}an, kazala nam je penzionerka Dragica, koja stanuje u Novom Sarajevu. Kupovinom u narodnim du}a-

Bakir Izetbegovi}

Davutolu do{ao u BiH

Po`ari oko Trebinja

Milorad Dodik

Bajram jedinstva i povjerenja
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} uputio je bajramsku ~estitku reisu-l-ulemi Islamske zajednice BiH Mustafi ef. Ceri}u. „Vama li~no, kao i svim muslimanima u Bosni i Hercegovini, Sand`aku i dijaspori, upu}ujem najiskrenije ~estitke povodom predstoje}eg Ramazanskog bajrama. @elim svim muslimanima da Bajram provedu u zdravlju, sre}i i blagostanju, zajedno sa svojim porodicama i prijateljima. Neka nam ibadeti ramazana i radosti Bajrama oplemene du{u i upotpune vjeru, oja~aju jedinstvo i u~vrste me|usobno povjerenje“ na, vodi se u Izetbegovi}evoj ~estitki.

Politi~ki susreti i predavanje
Ministar vanjskih poslova Republike Turske Ahmet Davutolu u nedjelju je sletio u Zra~nu luku Mostar i time po~eo svoju slu`benu vi{ednevnu posjetu Bosni i Hercegovini, javila je Fena. Ministra Davutolua je do~ekao gradona~elnik Mostara Ljubo Be{li}, nakon ~ega je ministar prisustvovao iftaru u Blagaju. Protokolom posjete planirano je da u ponedjeljakprisustvujesve~anoj dodjeli zvanja “po~asni doktor nauka“ Univerziteta u Tuzli. Davutolu }e tokom posjete razgovarati s ~lanovima Predsjedni{tva BiH, visokim predstavnikom za BiH i liderima glavnih bo{nja~kih stranaka.

Poma`u Oru`ane snage
Na podru~ju op{tine Trebinje, gdje ve} nekoliko dana bjesne po`ari, najte`a je situacija na po`ari{tima u rejonu Zubaca gdje se jedan krak vatre {iri prema selima Bugovina i Uvje}a. U teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici Trebinje Srni je re~eno da su vatrogasci, pripadnici Civilne za{tite i Centra za gazdovanje kr{om zajedno sa mje{tanima cijelu no} de`urali i pazili da se vatra ne pro{iri na Zuba~ka ubla i zahvati visoku {umu. Ovo po`ari{te ponovo su gasili helikopteri Oru`anih snaga BiH, a na terenu je i jedan broj vojnika OS.

Spremni za dr`avnu vlast
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da politike SNSD i SDS imaju podr{ku javnosti u vezi sa formiranjem vlasti u Bosni i Hercegovini iako ko autenti~no govori u ime gra|ana RS onda su to predstavnici ove dvije partije. Dodik je izrazio mi{ljenje da nije neka {teta {to Vije}e mi nis ta ra BiH ni je iza bra no. "Republika Srpska je ve} odavno bila spremna za u~e{}e i ulazak u institucije BiH, ali mi ne `elimo da budemo u funkciji SDP-a ili Zlatka Lagumd`ije, izjavio je Milorad Dodik.

4

DOGA\AJI

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Komisija za vrijednosne papire FBiH

IZJAVA DANA
Politika Srbije je mirovna i za cilj ima uspostavljanje trajnog mira na Balkanu

Organizirani haos
Aktuelnom petero~lanom sastavu Komisije petogodi{nji mandat je istekao jo{ 2009. i od tada je Komisija u tehni~kom mandatu
Novi konkurs za imenovanje ~lanova Komisije za vrijednosne papire FBiH jo{ nije objavljen iako je prije dva mjeseca predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir izjavio da o~ekuje da do njega do|u rezultati. Nezvani~no, objavljivanje konkursa ~eka zeleno svjetlo upravo od predsjednika Budimira?! Aktuelnom petero~lanom sastavu Komisije petogodi{nji mandat je istekao jo{ 2009. godine i od tada Komisija fun kci oni {e u te hni~kom mandatu. Zatim je i izgubila jednog ~lana jer je Mirko Pulji} oti{ao u penziju, tako da je Komisija sa Hasanom ]elamom na ~elu vrlo ~esto imala problem u dono{enju odluka jer se glasalo 2:2. Problem oko imenovanja ~lanova Komisije nastao je kada je biv{a predsjednica FBiH Borjana Kri{to Parlamentu FBiH predlo`ila ~lanove Komisije bez konkursa, {to je Parlament odbio.

Pudari}: Rok je Nova godina

Budimir: Va`na je procedura

BorisSrbije di}, Ta predsjednik

DOBAR

LO[
VLADA RS-a

ZAO

Sudije
Prema rije~ima potpredsjednika FBiH, tada{njeg zastupnika u Parlamentu, Svetozara Pudari}a, prijedlog predsjednice je bio tako konstituisan da je bilo nemogu}e posti}i saglasnost. Sada se mo`e spekulisati da li je bilo namjerno ili nije, ali jasno se mo`e vidjeti da je to ista matrica po kojoj je zaustavljeno i imenovanje sudija Ustavnog suda. "Volio bih da imam ~vr{}e dokaze pa da to mogu potvrditi ili opovrgnuti, ali upravo to ostavlja dovoljno prostora za sumnje. To je bila metoda ili uzmite ono {to je ponu|eno ili ni{ta ne}emo raditi", ka`e Pudari}. Objavljivanje ili neobjavljivanje konkursa za imenovanje ~lanova Komisije zavisi ustvari od tuma~enja zakona. Naime, Borjana Kri{to je tvrdila da prema Zakonu o vrijednosnim

Vlada manjeg entiteta je donijela odluku o dugoro~nom zadu`ivanju RS-a putem emisije obveznica, {to bi nadomjestilo kreditna sredstva me|unarodnih financijskih institucija. To }e dodatno kreditno opteretiti ne samo ovu nego i budu}u generaciju gra|ana u ovom entitetu.

papirima i drugim zakonima koji reguliraju rad Komisije predsjednik FBiH ne mora objavljivati javni oglas za prijem novih ~lanova Komisije. Prema tome, ona je prijedlog za imenovanje ~lanova uputila Parlamentu FBiH bez konkursa. Prijedlog nije dobio podr{ku ve}ine ni u jednom klubu Parlamenta, prisje}a se Pudari}. ^lanovi Parlamenta nedavanje saglasnosti na imenovanje ~lanova Komisije obrazlagali su time {to se prema odredbama Zakona o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima ~lanovi Komisije moraju izabrati putem konkursa.

Kebo odsutan
Predsjedni{tvo Federacije BiH, ~ini se, postiglo je na~elnu saglasnost da {to prije treba krenuti i proces imenovanja ~lanova Komisije. Pudari} ka`e kako se vrlo brzo mo`e konstituisati prijedlog, ali problem je {to je tre}i ~lan Predsjedni{tva Mirsad Kebo odsutan, ali i to se da premostiti. "Volio bih da sve oko imenovanja zavr{imo prije kraja godine i trudi}emo se da potro{imo samo onoliko vremena koliko zakonske procedure zahtijevaju", poja{njava Pudari}. Predsjednik Budimir, po{to od njega uglavnom sve zavisi, kratko nam je rekao da }e se

MIRO D@AKULA
Miro D`akula, v.d. direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, najavio je prikupljanje ve}ih sredstava nego lani, ali i kazao kako je Uprava, odnosno on, potpisao 160 rje{enja o prekr{ajnom postupku protiv svojih slu`benika, te izvr{ili 4.103 kontrole kod neplati{a poreza.

AGENCIJA ZA VODNO PODRU^JE RIJEKE SAVE
Uni{ten je cijeli riblji fond poznatog jezera Vidara kod Grada~ca. Razlog je skoro banalan: nisu mijenjani zahr|ali ventili za kontrolirani ispust vode. Odobrenje za sanaciju brane na Vidari imala je Agencija za vodno podru~je rijeke Save koja to o~ito nije u~inila na vrijeme.

po{tivati zakonske procedure za imenovanje ~lanova Komisije za vrijednosne papire. Budimir nije rekao na koji je zakon mislio kada je rekao da }e se po{tivati zakonske procedure. Treba jo{ napomenuti da iz starog saziva Komisije ostaju dva ~lana kako bi se obezbijedio kontinuitet u radu institucije, a biraju se predsjednik i dva nova ~lana. [to se ti~e dosada{njeg rada Komisije, Pudari} ka`e da je Parlament redovno dobijao izvje{taje o radu, ali kao i kod svakog pisanog izvje{taja, slika koja se tu predstavi je pozitivna, a organizacija ostvaruje veliki napredak. Me|utim, stvarno stanje je druga~ije. Kada se pogledaju vlasni~ki odnosi, prijeti se da Komisija nema nadzor iako joj je to glavna zada}a, poja{njava Pudari}. Primjera radi, ako promijenite vlasni~ku strukturu dru{tva ili organizacioni oblik, u Registru vrijednosnih papira }e i dalje stajati stari podaci. Najbolji primjer za to je Aluminij d.d. Mostar. U svakom slu~aju, i u~esnici na tr`i{tu kapitala zadovoljni su time {to }e biti objavljen konkurs jer }e se na taj na~in izbje}i lobiranje i politi~ki uticaji. No, pitaju koliko su uop}e legalne donesene odluke?
J. SALKI]

VLADA BPK-a
Iako najsiroma{niji, ~lanovi Vlade Bosanskopodrinjskog kantona su donijeli odluku o nabavi besplatnih ud`benika za osnovce, te sufinanciranje tro{kova prijevoza redovnih u~enika osnovnih i srednjih {kola na podru~ju ovoga kantona. Sve se mo`e kad se ho}e.

VIJEST U OBJEKTIVU 68 godina Oslobo|enja
Od Donje Trnove, izra`avaju}i borbeno-oslobodila~ki duh, ve} u prvom broju toga 30. augusta, trasirali smo put istini. Kroz bure i preobra`aje jednog vremena, socijalisti~kog, sustigla nas je agresija na RBiH, za koje smo, u nemogu}im uvjetima, izlazili svaki dan. U to vrijeme bilje`imo i svjetsko izdanje novine u 13 milijuna primjeraka. Dobivamo sve nagrade za slobodu novinarstva. I u vrijeme najnovije krize opstajemo na svojim nogama, sa svojim ljudima, koji svaki dan ~itateljima darivaju novine pisane istinom.

VIJEST U

BROJU

KM je akumulirani gubitak iz ranijih i teku}e godine Hidrogradnje a.d. Isto~no Sarajevo.

39.566.256

OSLOBO\ENJE august 2011. godine ponedjeljak/utorak, 29/30.

INTERVJU

5

Bernadeta Galija{evi}, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK-a

Plate nastavnika moraju pratiti `ivotne tro{kove
Nisam zadovoljna uvjetima u kojima se odvija obrazovni proces. Naravno, ima {kola koje zadovoljavaju osnovne kriterije, ali je znatno vi{e onih koji su ispod svakog minimuma koji omogu}ava normalnu realizaciju nastavnog plana i programa
Razgovarao: Mirza DAJI]

• Mo`ete li dati ocjenu stanja u oblastima koje pokrivate otkako ste na ministarskoj poziciji? - Period koji sam provela na poziciji ministrice obrazovanja, nauke, kulture i sporta nije dovoljan da bih dala potpunu ocjenu stanja. Ovih pet mjeseci, ipak, bilo je dovoljno da se upoznam sa problematikom te sa saradnicima napravim operativni plan djelovanja. Cijenim i uva`avam dosada{nji rad Ministarstva, ali se uvijek dr`im tvrdnje da mo`e i mora vi{e i bolje. • [ta }e biti dugoro~ni strate{ki ciljevi Ministarstva? - Prioriteti su mi djeca, u~enici, studenti, dakle, svi oni koji tra`e i o~ekuju da ih mi, koji to moramo i mo`emo, stvorimo uvjete i osposobimo ih kako bi oni sami bili spremni za mjesto u dru{tvu koje im pripada. Dugoro~no gledano, cilj }e mi biti da oslu{nem `elje i potrebe obrazovnih jedinica, a zatim uz pomo} saradnika, stru~nih i upravnih tijela, obrazovnih institucija stvaramo i napravimo {kolu za potrebe korisnika, vode}i ra~una o objektivnim materijalnim mogu}nostima na{eg kantona.

Poseban zna~aj
• Kakve su Va{e projekcije li~nih primanja prosvjetara za naredni period? - Posao koji obavljaju prosvjetni radnici, to ne treba pose-

bno nagla{avati, od posebnog je zna~aja za svako dru{tvo. Nepravedno je {to su nas svrstali u potro{nju. Pa zar ima boljeg i ljep{eg proizvoda od mlade {kolovane osobe? Kada to posmatram, nisam zadovoljna statusom prosvjetnog radnika, ali posmatraju}i realnu situaciju u na{em dru{tvu, onda se mo`e biti zadovoljan tretmanom i pozicijom koju nam je dru{tvo namijenilo. Dobro je da trend materijalnog priznanja prosvjetnim radnicima ima uzlaznu putanju, a Ministarstvo }e se usredoto~iti da taj rad bude izra`eniji i da konstantno prati tro{kove `ivota. • Mnogi smatraju da uvjeti u kojima se odvija obrazovni proces nisu na zadovoljavaju}em nivou. Sla`ete li se s takvom ocjenom? - Ta~no. Generalno, nisam zadovoljna uvjetima u kojima se odvija obrazovni proces. Naravno, ima {kola koje zadovoljavaju osnovne kriterije, ali je znatno vi{e onih koji su ispod svakog minimuma koji omogu}ava normalnu realizaciju nastavnog plana i programa. Ovakvo stanje nas oba ve zu je da se vi {e i odlu~nije zalo`imo kako bi se uvjeti rada popravili. U Zeni~kodobojskom kantonu je 200 objekata osnovnih i srednjih {kola, a na raspolaganju imamo 960.000 maraka s kojima ne mo`emo zna~ajnije ubla`iti pote{ko}e. A gdje su fakulteti? No, od kukanja nema ni{ta. Gdje smo, tu smo. U narednom periodu }emo iz uzavrelog kotla izvu}i rak-ra-

KONA^NO UD@BENICI NA HRVATSKOM JEZIKU U~enici koji rade po nastavnom planu i programu ZDK-a na hrvatskom jeziku do sada nisu imali ud`benike. Ministarstvo i Vlada ZDK-a, uz pomo} federalnog Ministarstva za obrazovanje i nauku, izna{li su mogu}nost da {tampaju ove godine ud`benike za u~enike koji nastavu slu{aju na hrvatskom jeziku
ne i pri}i rje{avanju najte`ih slu~ajeva. zatvaranja faktura po dugovima da bi se fiskulturne dvorane mogle uknji`iti kao imovina {kole. Tu su i sredstva za sanaciju krovova, negdje za stolariju gdje je ra|eno sufinansiranje. Svih 12 op}ina u Kantonu je zastupljeno sa kapitalnim ulaganjima. Nadam se da }e u narednom periodu biti vi{e kapitalnih ulaganja u obrazovanju zbog toga {to su {kolski objekti u relativno devastiranom stanju. I starost je u~inila svoje, a amortizacija objekata nikada nije ni uzeta u obzir. Neka kapitalna ulaganja su ra|ena i u prethodnim godinama, ali sve

Kapitalna ulaganja
• Za kapitalna ulaganja u {kole iz bud`eta Zeni~ko-dobojskog kantona je izdvojeno oko 650.000 KM. Je li to dovoljno? - Ta~an iznos je 658.000 KM. Prioritet su bile kotlovnice u {kolama, jer u~enici moraju 15. oktobra, kad po~inje sezona grijanja, u u~ionicama imati temperaturu dozvoljenu za rad. Imamo odre|ena sufinansiranja u nekim op}inama kod izra de fis kul tur nih dvo ra na,

skupa, uklju~uju}i i broj objekata, nije dovoljno, pa se Zeni~kodobojski kanton bavi i idejama da poku{amo mo`da podi}i kredit za kapitalna ulaganja u objekte obrazovanja. • U~enici koji nastavu slu{aju na hrvatskom jeziku pro{le godine nisu imali ud`benike. Kakva je situacija s ud`benicima za novu {kolsku godinu? - U~enici koji rade po nastavnom planu i programu ZDK-a na hrvatskom jeziku do sada nisu imali ud`benika. Ministarstvo i Vlada ZDK-a, uz pomo} federalnog Ministarstva za obrazovanje i nauku, izna{li su mogu}nost da {tampaju ove godine ud`benike za u~enike koji nastavu slu{aju na hrvatskom jeziku. Vi{e nam se ne}e mo}i dogoditi da u~enik koji nastavu slu{a na bosanskom jeziku ima ud`benik iz odre|enog predmeta, a u~enik koji nastavu slu{a na hrvatskom jeziku nema. Upravo smo u fazi potpisivanja ugovora i {tampanja tih ud`benika.

6

INTERVJU

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Esad Durakovi}, akademik

BiH mora biti
@ivku Budimiru prijetili smr}u
Tokom pro{le no}i u 1.55 sati u Policijsku upravu Mostar do{li su predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir i zastupnik u dr`avnom Parlamentu @eljko Asi} koji su prijavili prijetnje smr}u od nepoznate osobe u svadbenom salonu Maestral nedaleko od Mostara. Ovo je potvrdio za Fenu glasnogovornik uprave policije MUP-a HN@-a Sre}ko Bo{njak. Po Bo{njakovim rije~ima, nepoznata osoba, koja je jo{ ne identificirana, prijetila je smr}u @ivku Budimiru, dok je Asi}a fizi~ki napala. Asi} je primio nekoliko udaraca i zadobio je lak{e tjelesne povrede. U toku je istraga, a o svemu je upoznat i de`urni tu`itelj.

zemlja istinske ravnopravnosti
Poziv na stvaranje bo{nja~ke nacionalne dr`ave ili entiteta je politi~ki potpuno nezreo i neodgovoran, suicidan, na granici je maloumnosti, jer tako ne{to nema nikakvih {ansi za opstanak
Razgovarala: Vildana SELIMBEGOVI]

Poto~ari: Seminar za sindikalce
Ju~er je u Poto~arima kod Srebrenice u objektu Sindikalne {kole zavr{en dvodnevni seminar o temi „Pripreme i vo|enje {trajka“ Seminar je odr`an u . organizaciji Samostalnog sindikata PPDIVUTBiH, a uvodni~ari su bili Velida Beki} i Nermina Hrvat. Seminaru je prisustvovalo preko 40 u~esnika – a cilj je bio obuka sindikalnih kadrova za zakonsku pripremu i vo|enje {trajka. U~esnici seminara su istakli kako privredna dru{tva, u kojima rade, imaju velika dugovanja prema njima po osnovu uplata poreza i doprinosa, toplog obroka, prevoza, regresa i neispla}enih zara|enih plata, i to od po nekoliko mjeseci do nekoliko godina.

Me|unarodni dan nestalih u BiH
Me|unarodni dan nestalih u BiH, u kojoj jo{ nije rasvijetljena sudbina 10.000 lica, bi}e obilje`en u ponedjeljak pri go dnom ma ni fes ta ci jom u Br~kom. Institut za nestala lica BiH pozvao je porodice nestalih i gra|ane BiH da svojim prisustvom doprinesu obilje`avanju Me|unarodnog dana nestalih, koji se u svijetu obilje`ava 30. augusta. Manifestaciju organizuje Savjetodavni odbor Instituta u saradnji sa udru`enjima nestalih iz BiH i regije, te uz podr{ku Me|unarodne komisije za nestala lica, Me|unarodnog komiteta Crvenog krsta/kri`a i Vlade distrikta Br~ko. Iz Instituta je saop{teno da u organizaciji i realizaciji manifestacije u~estvuje i Regionalna koordinacija udru`enja porodica nestalih koja okuplja udru`enja iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Kosova i BiH.

• Povod za ovaj na{ razgovor je Ramazanski bajram: pretpostavljam da `elite podijeliti radost ovog praznika sa muslimanima u zemlji i dijaspori. Zamolit }u Vas da, uz malo podsje}anje na zna~aj Bajrama, odate i Va{e `elje za ovaj praznik. - Bajram je jedna veli~anstvena sinteza, ukoliko ~ovjek ima punusvijest o njemu. On je, prije svega, praznik vjernika, posta~a, ali on ima naro~it zna~aj i u domenu tradicije, jer ga do`ivljavaju kao praznik i mnogi ljudi koji nisu posta~i, ili - kako se to ka`e - koji nisu „prakti~ni vjernici“ No, govore}i . o Bajramu kao sintezi iskustava, pa i podviga, valja podvu}i sljede}e. Bajram je u prvomeredu krunisanje posta~eva naprezanja u kultiviranju duha i discipliniranju tijela, „dovr{avanje“ naro~itog duhovnog uzleta; on je istovremeno i radosno vra}anje tjelesnim nasladama prema kojima se mjesec dana kultivirala ~e`nja, pa se i na taj na~in pokazuje jedinstvo tjelesnog i duhovnog koje islam ina~eafirmira,a posebnoramazanom uspostavlja balans me|u njima. Uz taj ~isto vjerski aspekt, u bajramska plimna osje}anjauklju~uje se svijetli dio djetinjstva u kojem smo bajrame do`ivljavali posebno sna`no, djetinjom usrdno{}u i nedu`no{}u. Bajram je i porodi~ni praznik, a porodica nam je najve}e blago; on je i vrlo va`an dio tradicije... Dakle, taj praznik je naro~ita koncentracija pozitivnih iskustava u domenu individualnog, porodi~nog, tradicijskog.

srca – da pripadnici svih vjera ispravno shvate svoju vjeru i da postupaju u skladu s tim, a to zna~i – kako ve} nala`u vjere – da razlike u vjeropripadnostima prihvatimo kao Bo`iju milost i izazov na saradnju te uzajamno upoznavanje, a ne kao izvor sukoba: to je skrnavljenje, to je izdaja VJERE. • I ovaj je ramazanobilje`en znakovitim politi~kim porukama Bo{njacima: namjerno Vas, zbog praznika, ne}u pitati ni za Izvje{taj o islamofobiji ni za pozivanje na panbo{nja~ko bu|enje, no zanima me kako vidite kuda ide na{a zemlja i, ako ho}ete, kuda idu Bo{njaci? - Ne mo`ete a da me ne pitate o tako va`noj stvari na koju }u se svakako osvrnuti, u najkra}em, jer ona zaslu`uje

apsolutni uslov opstanka i Bo{njaka i muslimana ovdje. Poziv na stvaranje bo{nja~ke nacionalne dr`ave ili entiteta je politi~kipotpunonezreo i neodgovoran, suicidan, na granici je maloumnosti, jer tako ne{to nema nikakvih {ansi za opstanak. Zahtjevi za separiranjem Bo{njaka zapravo su u funkciji Milo{evi}eve i Tu|manove politike prema BiH. Iako nisam histori~ar niti politolog, vjerujem da je Jugoslavija bila optimalan okvir za sigurnost i prosperitet Bo{njaka, a po{to se ona raspala, sada je BiH nu`ni okvir njihova opstanka. To je donji prag, ili „rezervni polo`aj“ . Bo{njaci se moraju mudro i ustrajno boriti za dr`avu BiH kao dr`avu svih njenih naroda i vjera, sa istinskom ravnopravno{}u u njoj, pa ne bi smjeli ni

Izvje{taj reagirale institucije, sa bo{nja~kim predstavnicima. • Hrvatska je na pragu Evropske unije, Srbija se – kao – ne{to dvoumi, ali svi izvje{taji iz Bruxellesa upozoravaju da je BiH na dnu ljestvice u regionu po koracima u euroa -

Izvje{taj o islamofobiji: on je. nemjerljivo {tetan za interese . dr`ave, Bo{njaka, pa i samog IZ-a .
poseban razgovor. Uostalom, kako ponuditi odgovor na pitanje KUDA IDU BO[NJACI bez osvrtanja na taj vrlo aktualni Izvje{taj. Bo{njaci se katkad vrte u magli, ali mislim da se, sve u svemu, ipak kre}u u pravome smjeru, iako~estonisudovoljno odlu~ni, nisu dovoljno glasni u artikuliranju svojih ciljeva. Mislim da jo{ u~e kako se pravi dr`ava. Ja vjerujem, zapravo, da je glavnina Bo{njaka ostala zdrave pameti uprkos kataklizmi~kim iskustvima, da su ispravnoorijentirani, a to zna~i da ve}ina njih, i nakon svega, ostaje uz ideal kulturalne i nacionalnepluralnosti, jer je to u njihovoj tradiciji, u njihovome bi}u. Ve}ina Bo{njaka ima punu svijest o tome da su ovdje opstali tolerancijom i mudro{}u, a ne silom i isklju~ivo{}u. Oni i dalje treba da imaju stalno u svijesti da je bosanstvo za njih sudbinska vrijednost, moraju to afirmirati, znati da je opstanak dr`ave BiH za `ivu glavu stvarati institucije koje podrivaju autoritet ili ~ak opstanak dr`avnih institucija. To je velika gre{ka.

Politizacija vjere
U tom kontekstunastupa i Rijasetov Izvje{taj o islamofobiji: on je nemjerljivo {tetan za interese dr`ave, Bo{njaka, pa i samog IZ-a. O elementima islamofobije op}enito (kao i drugih fobija) mogu}e je govoriti, ali forma ovog Izvje{taja me je {okirala: navo|enje li~nih imena, institucija, kao i ~injenica da je Izvje{taj promovirao vojni muftija, itd. S drugestrane, javnokritiziranje nekih ~elnika IZ-a, ukoliko je u granicama pristojnosti, ne mo`e se poistovjetiti sa islamofobijom jer se time povla~i znak jednakosti - uvijek i bez ostatka - izme|u islama i tih javnih li~nosti. Svjedoci smo, na`alost, upornosti da se politika sakralizira i da se vjera optimalno politizira, a to je u na{im uslovima potpuno pogre{no, {tetno. Dobro je da su na

Izazov na suradnju
[to se ti~e dobrih `elja povodom Bajrama, one su najprije usmjerene porodici, koja ~ovjeku tako pouzdano grije srce, a zatim i {iroj zajednici. Ovaj praznik je prilika da po`elimo, ~ak i da se zavjetujemo – snagom i ~istotom prazni~noga

tlantskimintegracijama: kako vidite budu}nost BiH i {ta mislite koliko su ovda{nji politi~ari u pravu kada tvrde da razlozi zaka{njenja nisu do nas, ve} do Evrope? - Frapantno je koliko je Evropa licemjerna prema BiH, i stoga su sumnjive krajnje namjere Evrope prema njoj. Protiv zdravog razuma je to {to uporno ponavljaju predstavnici Evropske unije kako se oni ne}e mije{ati, kako su odluke na nama, na na{im politi~arima, do nas je i sl., a pri tome svi znamo da su oni konstruirali ovu zemlju tako da se uop}e ne mo`emo dogovoriti, i uporno ne}e da otklone mehanizme koji onemogu}avaju na{ dogovor. Oni su i danas naklonjeni, gotovo su servilni upravo prema onima u BiH koji s najvi{ih politi~kih pozicija zagovaraju ru{enje dr`ave, a onda ti Evropljanipri~ajukako je sve do nas. Nigdje u svijetu i u zdravoj pameti, osim u BiH, nije mogu}e da neki visokopozicionirani politi~ar ~ak javno, s ponosom, djeluje protiv vlastite dr`ave a da pri tome ostaje na toj poziciji s visokom pla}om i privilegijama. To je naprosto monstruozno, a takvima se Evropa smje{ka, dolazi im na noge. Ne mo`e biti sve do nas kad smo ve} njihov i konstrukt i protektorat! To je van pameti! • Nedavno ste, na stranicama na{e novine, reagirali po-

OSLOBO\ENJE august 2011. godine ponedjeljak/utorak, 29/30.
on zapravovrlodjelatan u mnogim arapskim zemljama – u zemljama Zaljeva, u Iraku, on fakti~ki vlada Libanom, nije neva`an ~ak ni u (selefijskoj) Saudijskoj Arabiji, u Siriji je na vlasti ~etrdesetak godina manjina alevita koji su „blizanac“ {iizma. A {iizam je islam koji, u biti, ima vrlo sna`ne politi~ke naboje i pretenzije, od postanka do danas; on je znatno vi{e homogeniziran od sunitskog islama i odlu~niji je u dosezanju svojih ciljeva, tako da treba krajnje ozbiljno ra~unati na taj faktor u zbivanjima na Bliskom istoku. No, arapsko-islamskom svijetu predstoji i druga faza promjena, va`nija od ovih politi~kih... • Na kakve promjene mislite? - Politi~ke promjene – koje se nipo{to ne}e zavr{iti promjenama u Libiji – utjecat }e dugoro~no, jer tako najzad mora biti, na dubinske, na tektonske promjene u islamskom dru{tvu op}enito, a tek te promjene omogu}it }e stvarni prosperitet svijeta o kome je rije~, proizvest }e renesansu koju arapski svijet jo{ nije do`ivio, ve} se samozavarava da je imao renesansukojuvezujeorijentalisti~ki – gle ~uda! – za imperijalni osvaja~ki pohod Napoleona u Egipat 1798. godine. Naime, u islamskomsvijetu je najve}i dio uleme (ima izuzetaka, ali ja mislim na onu masovnuulemukoja je institucionalno pozicionirana i „uvezana“) glavni je generator konzervacije, zaostalosti, neefikasnostisvake vrste. Ta ulema zato~ila je islamski svijet u pro{lost koju su oni u~inili posve}enom; autoritete iz drevne pro{losti postavili su u suvremenosti kao apsolutne, nedodirljive. To je zastra{uju}akonzervacija i osuje}enje napretka, {to je suprotnoislamu, jer islam je u su{tini vrlo dinami~ka religija u smislu stalne otvorenosti za kontekstualizaciju i reinterpretaciju (osim u dogmatskim pitanjima, naravno). Primjera radi, jo{ se u dijelu islamskog svijeta vode rasprave o tome - {to je aktualno za ovaj na{ prigodni razgovor - da li zuriti golim okom u nebo tra`e}i mladi mjesec kako bi se utvrdio po~etak ramazana, odnosno Bajram, ili koristitipouzdanuastronomiju. Vidjeli ste kako je i dio na{e „uleme“ kidisao kada osujetila dinami~nost islama i bit }e potrebanogroman i dugotrajan napor da se to stanje promijeni; to }e i}i te`e i sporije negosvrgavanjepojedinihre`ima. • Ho}e li arapsko prolje}e biti okon~ano u Libiji? Nije mali broj analiti~ara – i na Zapadu i na Istoku – ukazao na potpuni disparitet u odnosuspramLibije i Sirije npr; no, mene zanima {ta mislite ho}e li druga~iji vjetrovi zapahnuti Saudijsku Arabiju? - Naravno da arapskoprolje}e ne}e se okon~ati u Libiji. Sirija je izuzetno va`na i ona je neuporedivo slo`enija od Libije multinacionalno, religijski, geostrate{ki, a u njoj se vodi duga i dramati~na bitka protiv re`ima. Kao {to rekoh, Sirija je zbog mno{tva razloga slo`enija zemlja nego Libija, ona se direktno ti~e i Turske, a nije bogata naftom. To su razlozi za druk~iji pristup Zapada...

INTERVJU

7

VIJESTI

UIO: Oduzeta roba vrijedna 100.000 KM
Ovla{teni slu`benici Uprave za indirektno oporezivanje BiH u saradnji sa Tr`i{nom inspekcijom Br~ko distrikta privremeno su oduzeli nezakonito prometovane tekstilne proizvode na tr`nici Arizona u vrijednosti ve}oj od 100.000 KM. Kontrole su izvr{ene kod 10 pravnih lica i preduzetnika koji se bave prodajom tekstilnih proizvoda porijeklom iz Kine i Turske. U kontrolama je utvr|eno da je kod osam pravnih lica i preduzetnika promet tekstilnim proizvodima vr{en na nezakonit na~in, pa su za spomenute obveznike podneseni zahtjevi za pokretanje prekr{ajnih postupaka, saop}io je UIO.

Nadam se dobrim vijestima
Sa zebnjom i svakodnevno pratim {ta se tamo zbiva, nadaju}i se dobrim vijestima. Ne treba sumnjati da }e poraz Gadafija (kao i onog egipatskog ^ovjeka-U-Kavezu) dati sna`an podstrek sirijskim borcima za dostojanstvo. Razli~it odnos Zapada prema Siriji i Libiji proizlazi, kao i uvijek, iz interesa i pohlepe: Libija je prebogata naftom, a Sirija nije, i ponajve}i izvor sirijskih dr`avnih prihoda zapravo je turizam. [to se ti~e Saudijske Arabije, ona jest najutvr|eniji bastion, ali je te{ko povjerovati da i nju ne}e zahvatiti oluja. Ljudi }e neopozivo uvidjeti da je autokratija nepodno{ljivonasilje. Ta vrstare`ima – kada ima bogatstvo – sklona je radikalnom preure|ivanja sistema vrijednosti u skladu s vlastitim osje}anjem goleme mo}i, {to se mo`e vidjeti u vrlo raznovrsnim manifestacijama rasipni{tva, ili u neo~ekivanim izrazima oholosti. Me|u brojnim primjerima dovoljno je pogledati tu arhitektonsko-faraonsku osionost koja gu{i i samu Kabu! • Vratimo se u na{e krajeve: Kako `ive danas muslimani na ovim prostorima? [ta moguvjerskeinstitucijeu~initi da muslimanima bude bolje? - Me|u religijama u BiH jo{ ima eksponiranih i mimikriranih elemenata netrpeljivosti, ~ak agresivnosti, ali je o~ito da muslimani u Federaciji danas imaju sve uslove da `ive kao muslimani - u punoj slobodi ispovijedanja i manifestiranja svoje vjere. No, i njima treba, kao i drugima, mnogo vi{e materijalnih dobara, privrednog prosperiteta. [to se ti~e njihovih vjerskih institucija, one }e u~initi najbolje ako se brinu o vjerskom `ivotu, o suprotstavljenim vehabijskim i tradicionalnim sunitskim interpretacijama, na primjer, ili o vjerskom `ivotu i bi}u ovda{njih muslimana op}enito, a da brigu o njihovim politi~kim i nacionalnim interesima prepuste drugim institucijama.

Doboj: Sajam malih preduze}a
U Doboju }e od 19. do 22. oktobra biti odr`an 15. me|unarodni sajam malih i srednjih preduze}a i preduzetni{tva pod nazivom Dobojekspo 2011. Sajam je uvr{ten u zvani~ne kalendare sajmova u BiH, kao i evropske sajamske asocijacije, ~iji je cilj predstavljanje mogu}nosti i dostignu}a malih i srednjih preduze}a i preduzetnika, te afirmacija njihovih proizvodnih mogu}nosti, rekao je Srni direktor Podru~ne pri vre dne ko mo re Do boj Sre}ko Stojakovi}. On je naglasio da sajam Dobojekspo doprinosi uspostavljanju direktnih veza izme|u lokalnog, re gi onal nog, re pu bli~kog i me|unarodnog tr`i{ta.

[to se ti~e Saudijske Arabije,. ona jeste najutvr|eniji bastion,. ali je te{ko povjerovati da i. nju ne}e zahvatiti oluja.
vodom odnosa ~lana Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}asprampalestinskog pitanja, a ina~e ste dobar poznavalac prilika u arapskom svijetu: kako ih vidite danas? - U odnosu prema palestinskom problemu - rekao sam tada - ne ogleda se samo politi~ki ve} i eti~ki stav: Palestina je otvorena rana na savjesti modernoga svijeta. Radmanovi} je istupio krajnje cini~no, daju}i „podr{ku za mir“ Palestincima koji se du`e od 60 godina zlopate u d`inovskom logoru. Palestina je `ari{te. Ono {to se danas zbiva u arapskom svijetu imat }e utjecaja i na sudbinu Palestine. Arapski svijet je zahvatio ogroman plimni val, ravan cunamiju. On je jo{ u silovitom naletu. Sudbinske promjene u arapskom svijetu, kojima smo svjedoci, posljedica su vi{e faktora, me|u kojima je va`an faktor op}eg prosvje}ivanja i osvje{}ivanja putem interneta i drugih mas-medija. ma. No, ja sam uvjeren da toj silovitoj pobuni miliona ljudi, ~ak jednog iznimno va`nog dijela planete, zna~ajno doprinosi upravo surova i nepopustljiva cionisti~ka politika na Bliskom istoku, kao jedna vrsta sna`no provociraju}eg motiva koji u arapskom narodu razvija osje}aj potrebe za homogenizacijom pred permanentnim poni`avanjem kome je predugo izlo`en vascijeli arapski svi-

Frapantno je koliko je Evropa. licemjerna prema BiH.
jet. Tako|er, o~igledno i ubrzano ja~anje islamofobije na Zapadu i zapadnja~ki vojni intervencionizam u islamskom svijetu jesu faktori koji doprinosesnaziarapskepobune kao osvje{}ivanja. To je sistem opruge: mo`ete je sabijati do odre|ene granice, ali }e ona u kriti~nom trenutku silovito reagirati. Najzad, u nas se vrlomalo zna o izuzetnom faktoru {iizma u tome dijelu svijeta. Naj~e{}e se {iizam grubo i neuko svodi u granice Irana, ali je sam pisao o tome prije nekoliko godina. Taj moj tekst, koji se pojavio u Oslobo|enju, objavljen je ovog ramazana, na engleskom jeziku, i u Pakistanu (The News, 5. 8. 2011, Islamabad), gdje se vodila `estoka rasprava o datumu po~etka ramazana. Navodim samojedan primjer za to kako je dio uleme zatvorenog uma, a to je totalni paradoks: sam pojam ULEMA (u~enjaci) nespojiv je za zatvoreno{}u uma. Dakle, utjecajna ulema u islamskom svijetu je

Podru`nice u RS-u
Hrvatska stranka prava (HSP) BiH utemeljila je podru`nice u Hrvatskoj Ti{ini i Tramo{nici u Posavini, Republika Srpska. Utemeljiteljskim sjednicama su nazo~ili predsjednik HSP-a BiH dr. Zvonko Juri{i} i dopredsjednik HSP-a i predsjednik Federacije BiH @ivko Budimir. Dr. Juri{i} je u svom obra}anju nazo~nima istaknuo povezanost Hrvatske stranke prava BiH i Posavine. Posebna je povezanost HSP-a i Posavine. Neki su je prodali ili od nje digli ruke, HSP nije i nikada ne}e” kazao je dr. Zvonko Juri{i}. , Predsjednik FBiH @ivko Budimir je istaknuo probleme oko povratka iseljenih i raseljenih u Posavinu.

Sistem opruge
Svijet se globalizira na mno{tvo na~ina i razli~itim sredstvi-

8

DOGA\AJI

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Be~ki dnevnik Jovana Divjaka (XXV)

Suada Kapi} u Monitoru
822 godine Povelje Kulina bana
De mo krat ski omla din ski po kret (DOP), kao udru`enje mladih razli~itih nacionalnosti {irom cijele BiH, ~estita svim gra|anima BiH 822. godi{njicu od dana pisanja povelje Kulina bana. U saop}enju DOP-a se navodi da je to dokument koji je bio kamen temeljac za izgradnju BiH kao samostalne dr`ave i da i danas slu`i kao relevantan dokaz da je BiH od tada pa do sada nezaobilazan faktor u regionu te da svi napori ru{enja i ubijanja njenog identiteta nisu uspjeli. Dodaje se da je zna~aj Povelje Kulina bana i danas veliki, i dalje dokazuje dr`avnost Bosne i Hercegovine i pobija sve tvrdnje o nepostojanju dr`ave BiH i njenom umjetnom stvaranju u zadnje dvije decenije.

Kako je i obe}ao, general Jovan Divjak je svakoga dana - od ~asa kada je zaustavljen na aerodromu u Be~u vodio Dnevnik za ~itatelje na{e novine: dakle, ~etvrtak je, 17. mart 2011.
Pi{e: Jovan DIVJAK

U jednosatnom razgovoru u prostorijama Centra savremene inicijative Austrije saznao sam mnoge informacije o radu Centra i njegovom zna~aju za raznovrsnu i bogatu saradnju mladih iz BiH i Austrije. Organizacija deluje kao kulturni most i logisti~ki centar austrijsko-bosanskohercegova~ke kulturne razmene.

Dru`enje u Centru
Od 2004. godine, kada je Centar registrovan, organizovano je vi{e predstavljanja knjiga, znanstvenih predavanja, humanitarnih akcija i muzejskih izlo`bi. Na ve~era{njem dru`enju, du`em od sat vremena, u~estvovali su, osim pomenutih, Damir A. Sara~evi}, ina~e apsolvent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu – knji`evnost i bosanski jezik i sada student na Johannes Keppler univerzitetu; Hamza Sinanovi}, student sociologije na istom univerzitetu, ~lan je predsedni{tva CSI-ja; Mustafa Selimspahi}, ~lan Op{tinskog ve}a grada Burga ispred SDS Austrije, predsednik Udru`enja nastavnika maternjeg jezika (ovo SDS nije ono tamo SDS(!), ovo je Socijaldemokratska stranka Austrije) i ~lan predsedni{tva CSI-ja i Izet ]osi} (prime}ujem da mu ovo ]osi} ba{ ne pije vode!) ~lan je predsedni{tva CSI-ja i knji`evnik. Uru~io mi je roman „Bogaljeva gorka istina“ Sa zadovoljstvom }u . pro~itati roman u narednim danima slobode u zemlji ]osi}evog pribe`i{ta. I Damir mi je podario „Sjeme ljubavi“ zbirku , pesama; u danima i mesecima slede}im i nju }u rado pro~itati. Znaju ovi momci da je knjiga ~oveku najbolji drug... Ove „Be~lije“ oko mene upozoravaju da treba i}i, dalek je put (184 km), treba se vratiti do 22:00 sata (da nije mo`da policijski sat?). Dogovorili smo se sa doma}inima da ponovno do|em u Linc i posetim Mauthausen, zloglasni logor u naredni utorak (22. 3). Dva puta sam bio u Au{vicu (Birkenau), jednom u Jasenova~kom logoru

– posle kojih je na hiljade puta na svim stranama ponavljano – nikada vi{e, kao eho – nikada vi{e... Suada Kapi}, `ena ~udesne erudicije, majstor svakog posla kojeg se dohvati, puna strasne energije, veoma je aktivna u mnogobrojnim akcijama u pomaganju ratnom drugu (Jovanu!). Poslala mi je tekst iz crnogorskog Monitora, koji je iza{ao 11.03.2011. Meni je on veoma zna~ajan, mo`da }e biti zanimljiv ~itaocima Oslobo|enja. Evo ga (Monitor, 11. 3. 2011).

po~eli opsadu grada, uz pomo} JNA, {to je potvrdio general Kukanjac).

21. april 1992. ili 11 dana prije 2. maja
U pet ujutro me zove drug iz centra grada. Ka`e: Opet ste okupirani! (Prvi put je bilo2. marta, poslijereferenduma.) Do|em do prozora (prozor je izlog u svijet nasilja). Upalim radio. Od tog momenta slu{am direktan prenos onoga {to nam se doga|a na Grbavici i {to }e nam se doga|ati sljede}ih 12 sati. Dakle, ono {to vidim, ve} ka`u na radiju. Na parkirali{tu staje JNA transporter i iz njega ispadaju {e{eljevci i raspore|uju se oko zgrada. Na njima {injeli, pojas sa no`evima svih veli~ina, do kame, neki sa zoljama. Pucali su, pili, orgijali, prozivali nas da iza|emo. To je trajalo uz povremene paljbe iz JNA tenkova koje su vozili JNA vojnici. Svakih nekoliko sati razne paravojske su se smjenjivale ispred zgrade, le`ali smo na podu kriju}i se od metaka koji su fijukali. A onda je sve utihnulo. Vidim da su nestali, oru`je ostalo razbacano na travnjaku. I onda se pojavio~ovjek, pijan, sa tortom u rukama, koji je u ti{ini pro{ao taj prostor i nestao. Vra}am se na mart 2011. Vi ako ho}ete, a JA }u stati iza PRINCIPA JOVO DIVJAK! Ko sam: Zavr{ila filozofiju i knji`evnost u Sarajevu, Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu; ateista; istra`iva~, autor i producent FAMA edukacijskog paketa „Opsada Sarajeva 1992-1996"; majka Mirana koji je princip o kome govorimo usvojio u potpunosti, sada radi PhD na LSE; sestra sestre i brata i rodica ponekog ro|aka; tetka ne}acima; sa pravim, velikim prijateljima u Beogradu, Zagrebu, Japanu, Americi, Londonu, Podgorici. Jovan Divjak i ja smo prijatelji 20 godina.“ ^uj, Suada Kapi} i ja prijatelji?! Mislim da smo i vi{e od toga. U dva tela jedan duh, zajedni~ka misao, zajedni~ka snaga, zajedni~ke `elje i akcije, princip nam je isti (razli~ite nijanse, Bala{evi}!), ljudi smo ovde na ovom tlu bosanskohercegova~kom.

[ta sad? @rtva ima princip
„Uhap{en je Jovan Divjak! U vremenu be{~a{}a koje je u posljedicama rata dobilo nadrealnu dimenziju, biva uhap{en onaj koji je spomenik upravo odbrani principa humanosti. Ovo je crta, preko ovoga ne smijemo pre}i. Ako zlo ima strategiju, ako se ma{ina destrukcije obnovila energijom, mora se PRINCIP vratiti kao norma. Jovan Divjak u svakoj situaciji u ovih groznih 20 godina stoji iza toga. Sarajevska ~ar{ija, opisana u romanima kao zatvorena i zajebana, Jovi se klanja. Na protestima protiv Jovinog hap{enja istakli poster: „Jovo, Srbine, ~ar{ija je uz tebe!" Norma je Jovo. ... Slu~aj Jovan Divjak treba postati test za EU, za SAD, za sve demokratske zemlje koje se zala`u za ljudska prava, pa dok gledamo Libiju, ka`u da moraju zaustaviti ubijanje. Ako se ne uspostavi princip JOVAN DIVJAK niko vi{e ne}e imati pravo da ka`e da brani ugro`ene. Jer onaj koji je branio biva uhap{en od onih koji su ubijali. Od septembra 1991. do danas, mi kao FAMA tim istra`ujemo, dokumentujemo i formatiramo u razli~ite modele u svrhu edukacije period 1991-1999. Ali, povodom hap{enja Jove Divjaka ne}u koristiti dijelove tog projekta. Uze}u ulogu svjedoka, gra|anina Sarajeva u aprilu 1992. a sve prije 2. maja (kada su bosanski Srbi postavili ogromno naoru`anje na brda oko Sarajeva u promjeru 60 kilometara, zatvorili grad i

Turisti~ka saradnja BiH i Poljske
Ministrica trgovine i turizma Republike Srpske Gorana Zlatkovi} prenijela je poljskoj delegaciji, koju je predvodila ministrica za regionalni razvoj Elizabeta Genkovska, da RS ima {ta da ponudi u oblasti turizma, ~ijem razvoju Vlada RS-a posve}uje izuzetnu pa`nju. Mi smo predstavili Poljacima kako i na koji na~in je organizovana ova djelatnost u RS-u i uvjerili ih da imamo {ta da ponudimo gostima, jer na{a vlada posve}uje izuzetnu pa`nju razvoju turizma", rekla je Zatkovi}eva nakon sastanka u Tesli}u posve}enog dosada{njoj saradnji BiH i Poljske u oblasti turizma i njenom unapre|enju. Ona je ocijenila da je ovaj sastanak veoma va`an za turizam RS-a i BiH.

Sutra...
Raport iz Zenice

...Dlaka i }ud Vuka Dra{kovi}a
obra}aju pojedinci sa zahtjevima u sferi lije~enja koje ne mogu dobiti na kantonalnom ili federalnom nivou. U posljednje vrijeme su posebno izra`eni zahtjevi za transplantaciju bubrega. Ljudima koji su tri-~etiri godine na dijalizi poslije toga je neophodna transplantacija. Lijekovi su jako skupi, zatim operacije za spas vida koje se rade izvan Bosne i Hercegovine. To su zna~ajna izdvajanja. Ministarstvo dodjeljuje i 160-170 hiljada KM op}inskim centrima za socijalni rad kao jednokratnu pomo}, koja se dijeli po istim kriterijima“ obja{njava Trifunovi}. ,
M. DAJI]

U

Zeni~ko-dobojskom kantonu u prosjeku je godi{nje oko 30.000 korisnika raznih socijalnih subvencija, za {to se izdvaja oko 22 miliona maraka, koje se tro{e po svim zakonskim osnovama za socijalne kategorije. Uskoro bi se u proceduri trebala na}i izmjena i dopuna kantonalnog Zakona o socijalnoj za{titi koji }e uvesti neke nove kategorije u prava. Tu se misli na osobe preko 65 godina starosti, koje su 90 i 100-postotni invalidi koji od 2009. nisu uvedeni u pravo kada je nastupio novi federalni zakon. “Taj zakon bi trebao biti u septembru i mi o~ekujemo ve} da }e

3.200 ljudi na kazanu
od oktobra korisnici mo}i konzumirati to pravo. U obzir su kao korisnici uklju~ena i djeca sa autizmom. Pro{irena je lista korisnika dje~ijeg doplatka. To su djeca od ro|enja do polaska u osnovnu {kolu, koja nisu po drugom osnovu obezbije|ena, zatim majke porodilje do godine dana uzrasta djeteta koje nisu u radnom odnosu. Ure|eni su i odnosi i izdvajanja za civilne `rtve rata” , ka`e Mirko Trifunovi}, ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice ZDK-a. Pomenuto ministarstvo sa lokalnim zajednicama finansira i rad javnih kuhinja. Ukupno je to izdvajanje oko 200.000 KM za pet javnih kuhinja. Prema podacima kojim raspola`e resorno ministarstvo, broj korisnika javnih kuhinja u ZDK-u je oko 3.200. Jedno od najposje}enijih mjesta u Vare{u je Pu~ka kuhinja Caritasa, koja egzistira ve} 12 godina, a obezbje|uje po jedan obrok dnevno u radnim danima za vi{e od stotinu korisnika. U razgovoru sa volonterkama koje spremaju obroke za korisnike kuhinje saznali smo da se svaki dan napravi 120-130 obroka. Cijela ova kuhinja je nekako, tvrde, s blagoslovom jer funkcionira 12 godina i nikad se nije jo{ dogodilo da se sutra nema {ta napraviti. “U socijalnim davanjima su i jednokratne pomo}i gdje nam se

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

9

10
GOST OSLOBO\ENJA

KOMENTARI

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Bajram ide...

E
Pi{e: Nura BAZDULJ - HUBIJAR

Godinama, i nakon odlaska iz roditeljske ku}e u Travnik, tamo bih do~ekivala svaki Bajram. S golemom rado{}u i{li smo njima moja djeca, mu` i ja. Mjesecima unaprijed bih razmi{ljala i planirala ~ime bih ih najvi{e obradovala. Sad znam, zapravo sam time sebe radovala. Kao da sad gledam babovo lice dok iz omota vadi stolnu lampu oblika Aja Sofije, kako je pali, a svjetlo obasjava brojne prozor~i}e, zari njegovo lice

vo, ide nam jo{ jedan Bajram, najve}i blagdan Muslimana. Sa sjetom se sje}amodavnominulih bajrama koje sam do~ekivala i provodila u roditeljskoj ku}i u Sarajevu. Naj`ivlja su mi, zapravo, sre}om ozarena lica mojih rahmetli roditelja, ku}a puna rodbine, prijatelja, kom{ija koji dolaze razmijeniti ~estitke. Sje}am se moje~iste, djetinjeradostizbogbajramluka. Najnesebi~niji u darivanju je bio starizemljoposjednik i ~estit ~ovjek Ibrahim-aga Omeragi}. Rahmet njegovoj dobroj du{i. Tih godina sam klanjala namaz, postila ramazan, u~ila Kur'an. Arapsko pismo sam nau~ila prije abecede. Dedo mi, mula Ra{id, znao arapski, turski, perzijski, bio dobar poznavalac Kur'ana. Amid`a Omer Hubijar davne 1915. zavr{io studije na Al-Azharu, mlad umro i ukopan u mezarju oko Ejupove d`amije u Carigradu. I tetak rahmetli je zavr{io Al-Ashar. Babo mi jedan period `ivota radio kao imam i vjerou~itelj, ustajao i lijegao s Kur'anom, klanjao svaki vakat, tri mjeseca godi{nje postio. Ne sje}am se da je tada iko osim mene u srednjoj {koli i na fakultetu oca zvao babom.

Ako te obo`avam...
Nisam klanjala, postila ni u~ila iz straha od d`ehenema ili

`elje za d`ennetom, nego zato {to sam Ga zavoljela, {to sam `eljela da i On mene zavoli. Zapravo, ono {to sam tih godina osje}ala najbolje }e kazati stihovi Rabijini: Ako te obo`avam iz straha od pakla, Spali me u paklu, Bo`e moj, I ako te obo`avam iz nade u raj, Istjeraj me iz raja i prokuni me, Ali ako je to samo ~e`nja za Tobom, Ne li{i me Tvoje vje~ne ljepote... Najljep{a slika koju pamtim je rahmetli majka pod bijelom namazbezom mirisnom od ~isto}e. Sjedi na se}iji uz prozor istom okupana, na njoj nov kat sa cvjetnim dezenom. U rukama joj Knjiga. A najljep{a muzika u mome sje}anju – njezin glas dok poluglasno u~i. Od svega {to Bog du`i ~ovjeka, moji roditelji jedino nisu obavili had`. Nije da nisu silno `eljeli, ali materijalne mogu}nosti im nisu dopustile. Sigurna sam, da su tada, kao u na{em pora}u, postojale doma}e ili inostrane organizacije koje bi im to omogu}ile, zahvalili bi i odbili. Vjerovali su da je halal samo novac koji sami svojim rukama po{teno zarade. Godinama, i nakon odlaska iz roditeljske ku}e u Travnik, tamo bih do~ekivala svaki Bajram. S golemom rado{}u i{li smo nji-

ma moja djeca, mu` i ja. Mjesecima unaprijed bih razmi{ljala i planirala ~ime bih ih najvi{e obradovala. Sad znam, zapravo sam time sebe radovala. Kao da sad gledam babovo lice dok iz omota vadi stolnu lampu oblika Aja Sofije, kako je pali, a svjetlo obasjava brojne prozor~i}e, zari njegovo lice. A poslije, babo je umro '86. u travni~koj bolnici. Osam dana i osam no}i smo brat i ja de`urali uz njegovu postelju. Te no}i 7/8. oktobar je vjerovatno osje}ao blizinu smrti. S tespihom u rukama okrenuo se ka Kabi, zamolio da ga niko ne okrene na drugu stranu. Ujutro je bio mrtav, s tespihom u uko~enoj {aci. Taj sasvim jednostavan tespih od drvenih, sme|e obojenih bobaka, stoji od tada na mojoj polici s knjigama. Kao dragocjenost. S po~etka '93. majku ubija granata. O tome }u jednom pisati op{irnije... Nikad vi{e nisam oti{la na{oj ku}i. S ponosom nosim uspomenu na svoje roditelje u srcu i du{i. Bili su bolji ljudi od mene.

Molim oprost
Tako je to bilo u godinama mog djetinjstva i moje mladosti, u godinama za koje se uporno tvrdi da se u njima vjera nije smjela prakticirati. Nikako se ne mogu suglasiti s tim. Ni-

su mogli oni kojima je ovozemaljsko tada bilo pre~e (i sad je). Poslije, nekako od rata, ne{to u meni se slomilo. Kad su oni drugi do{li na tevbu, ja prestala sve prakticirati. U ove predbajramske dane ispunjava me nekakva sjeta, gotovo `alost. Pa {to? Cijeli je `ivot gorko-slatki melan` radosti i boli. „Va{a je radost va{a raskrinkana `alost. I samo vrelo iz kojeg vam smijeh izvire ~esto je bilo puno va{ih suza... Kad ste radosni, zavirite duboko u svoje srce i otkrit }ete da vam je radost dalo ono {to vam je dalo i `alost. Kad ste `alosni, opet zavirite u svoje srce, i vidjet }ete da odista pla~ete za onim {to je bila va{a radost. Ja vam ka`em da su (radost i `alost) nerazdvojne. Zajedno dolaze, i kad jedna sjedi sama za stolom, zapamtite da vam je druga zaspala na postelji.“ Koliko }e ih i na taj dan biti gladnih, samih? A ja }u slo`iti baklavu, spremiti ne{to bolji ru~ak, djeci darovati bajramluke, do~ekati drage goste, ispuniti sve stereotipe. Mislima }u biti daleko, daleko, u godinama u kojima mi je sve bilo nekako ljep{e, a koje se ne}e vratiti jer se ne vra}a ni{ta, i moliti Boga da mi oprosti. Svim vjernicima, Muslimanima - Bajram {erif mubarek olsun!

Kome sudi VSTV

D

ok je Borjana Kri{to sjedila u vrhu Federacije BiH, sve je bilo lak{e: ona je, kako svi dobro pamtimo, u vi{e navrata posegnula za funkcionerskim ovlastima sve ne bi li u Ustavni sud FBiH ugurala svog livanjskog sudruga Andriju Kolaka. No, nije joj uspjelo, izme|u ostalog i zato {to se VSTV suzdr`avao da tada{njoj predsjednici iza|e u susret aminovanjem njezina kandidata. Pa, ipak, u najve}em dijelu javnosti ostalo je bez odgovora pitanje otkud tolika drskost ^ovi}eve partijske miljenice? Sad, kad je Kri{to federalna pro{lost, a sudije Ustavnog suda se i dalje biraju, po~inju da se naziru odgovori. Oslobo|enje je u vi{e navrata pisalo o kandidaturi, velikoj zainteresiranosti, potom sjednici VSTV-a nakon koje su upu}eni prijedlozi putovali i putovali do Ustavnog suda FBiH. VSTV je konkurs raspisao 5. aprila na 15 dana, 28. jula su, kona~no, izbrusili svoje prijedloge da bi ih proslijedili skoro pa sredinom augusta. Te`ak posao: konkursna komisija usuglasila se da nema odli~nih, pa sve podijelila u vrlo dobre, dobre, one

V

koji zadovoljavaju i one koji nisu dobili prolaznu ocjenu. Elem, pro{li su (po VSTV-u) Ne dim Ade mo vi}, [a hbaz D`ihanovi}, Izmir Ha`iavdi}, Mladen Srdi} i Danica [ain s vrlo do brim; Dra gi ca Dra gi~evi}, D`enana Had`iomerovi}, Remzija Kadri}, Meliha Mujezinovi} - Katana i Ognjenka [koro s dorbim, dok Gordana Bosilj~i}, Muhidin Haj da re vi}, Bran ka Ini}, August Jani~ik, Mariofil Ljubi} i Izo Tanki} zadovoljavaju. Bo{njak Emir Kapid`i} i Hrvat Stjepan Mikuli} (nacionalna kategorizacija prepisana od VSTV-a) odustali su, dok Rada Kafed`i} i Emina Halilovi} nisu do{le na intervju. ratit }emo se preporu~enim ne{to kasnije: ni su za do vo lji li D`enana Ba{i}, Pavle Crnogorac, Anto ^avar, Dragan Golijanin, Milica Filipovi}, Zinka Halilovi}, Mithat Hod`i}, Zikreta Ibrahimovi}, Slobodan Kaurin, Marko Medarevi}, Monika Miji}, Mevsuda Ploski}, Vojislav Pu{karevi} i Nenad [eleda, a Lidija Kora} je smje{tena pod „posebnu stavku“ – Komisija ju je oci je ni la vrlo do brom, no VSTV je naknadno zauzeo stav da zbog presude o suko-

Z

bu interesa nije moralno podobna?! [to }e re}i da nema zakonskih prepreka za njezino imenovanje, odnosno da }e biti vrlodobra, pa ~ak i moralno podobna, onoga ~asa kada istekne ograni~enje zabrane kandidiranja?! animljivo je i ovo: Monika Miji}, agentica BiH pred Sudom za ljudska prava u Strasbourgu, ne poznaje ustavnu materiju ~ak ni za ocjenu dva?! Priznajem, najve}e iznena|enje ipak je sudija Suda BiH Nenad [eleda, za kojeg njegove kolege listom tvrde da je jedan od najja~ih kadrova, pa ipak - po ar{inima VSTV-a - ne zna Ustav FBiH?! Najvi{e, pak, bode o~i podatak da me|u 35 kandidata nema odli~nih; da VSTV nije imao petlju da predlo`i, recimo, {est kandidata za tri sudije, koliko ih se ustvari i bira, no opisi koje VSTV nudi najbla`e re~eno - tragikomi~ni su. Evo nekoliko primjera: vrlodobri su i Nedim Ademovi} i [ahbaz D`ihanovi}, pa dok se Ademovi}u spo~itava „du`ina ra dnog sta`a na kon po lo`enog pravosudnog ispita“ , D`ihanovi}u se potpuno preska~e podatak da uop}e nema ni sekunde sudijskog sta`a, ali

N

se zato navodi „njegova `elja da ra di u Us ta vnom su du FBiH“?! Nastranu sad kuloarske informacije da se jo{ u aprilu znalo da }e upravo D`ihanovi} biti najkvalitetnije opisan u materijalu VSTVa, {to se eto ispos ta vi lo ta~nim, ali kako objasniti prolazne ocjene Mariofila Ljubi}a i Ize Tanki}a – prvom doslovce pi{e: „djeluje veoma nesigurno, izbjegava konkretne odgovore, nije pokazao znanje ni iz ustavne materije“ , a drugom jo{ i „op}i dojam je da kandidat ima iskustva u radu, ali ne dovoljno za poziciju sudije ustavnog suda“! Za{to su, onda, predlo`eni? ije nikakva tajna da VSTV prije zakona, znanja i pravosu|a BiH ~uva sebe, kao jedine odli~no ocijenjene iz svih pravnih oblasti, tim prije {to je rije~ o zanimljivoj zbirci sudija i advokata kojoj ve} drugi glavni tu`itelj zavr{ava s podebljim dosjeom krim-korupcijskih pothvata, {to }e re}i da ni VSTV nije nimalo imun na politi~ko dodvoravanje. Mo`da to rade ne{to pismenije od Borjane Kri{to, ali je u kona~nici rezultat isti: eliminacija profesionalnih zarad ~uvanja podobnih kadrova.

FOKUS

Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Vrlodobri su i Nedim Ademovi} i [ahbaz D`ihanovi}, pa dok se Ademovi}u spo~itava „du`ina radnog sta`a nakon polo`enog pravosudnog ispita“, D`ihanovi}u se potpuno preska~e podatak da uop}e nema ni sekunde sudijskog sta`a, ali se zato navodi „njegova `elja da radi u Ustavnom sudu FBiH“?!

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KOMENTARI
IZ HOLANDSKE BILJE@NICE

11

I

ma tome godina kada sam specijalno za moju sarajevsku raju u Londonu, okupljenu u dru{tvu „Prijatelji La Benevolencije“, pro~itao ovu pri~u. Uvijek je se sjetim kada kao dijasporac ljeti obilazim mjesta vje~nih po~ivali{ta u rodnom gradu... Valja izbrojati 40 milja ako ho}e{ da te prenesu i sahrane dolje u Rajvosa. Kontam, za tu lovu mogu kupiti novu novcatu reno-lagunu sa klimom, ABS ko~nicama, sa ~etiri zra~na jastuka i sa najnovijim CD radiom i specijalnim saund sistemom. Ali, {ta ako me pokopaju tamo u Holandiji, na nekakvom seoskom groblju u mjestu Castricum, {to le`i {est metara ispod povr{ine mora. Bi}u jedini sa nekakvim smije{nim prezimenom {to se zavr{ava na i}. Tamo{nji ljudi ~udit }e se kako se neko tako mogao zvati. Zaobilazi}e mjesto gdje zauvijek stanuje nekakav bautlander, strenger, {to se drznuo da kvari ugodnu fonetiku prezimena kao {to su fan Dale, fan der Bruk, imena kao {to su Jan, Jos, Kejs, lneke, Tineke, Aneke. Jo{ ako na kamenu iznad mene bude stajalo ne{to na na{em jeziku, kao ovdje po~iva na{ taj i taj, ima ljudi u klompama da me zamrze do kraja vje~nog `ivota. Ili, {ta ako more ponovo probije ogromne nasipe, {ta ako Castricum ponovo bude dio podmorja. Kako }u se osje}ati, ho}u li postati neka holandska riba? Zalm, iliti losos, ili kabeljau, iliti bakalar. Ako me prebace, ipak, dolje u Rajvosa, gdje }e me smjestiti. Na Kova~e ne mogu jer nisam {ehid. A tamo le`i koliko ho}e{ mojih jarana. Recimo, Kemal Bisi}, o kojem je i \or|e Bala{evi} govorio na svom prvom poslijeratnom koncertu u Sarajevu. Kemo i ja smo, po naredbi Skup{tine Grada, osnovali onu ~uvenu sarajevsku estradnu ratnu ~etu. Ja bio, k'o fol komandant, a Kemo politi~ki komesar. Svaki dan smo tr~ali izme|u Skup{tine Grada i Predsjedni{tva BiH i, naravno, FIS-a. - Ma, mene Paja vi{e stid. Tr~imo, bje`imo, skrivamo se kao najve}e kukavice. [ta bi rekla raja, recimo iz Zagreba, da nas vide. [ta bi rekao Drago Dikli}, Dra`en Vrdoljak ili stotinu

Grob ili autorob?!
drugih, `ali se on, dok bez daha jurimo ka FIS-u. Nema praska snajpera, granate ne fiju~u, ali meni ne{to hladno oko srca. Hajmo po jedan {tok, dok jo{ ima, nadodaje Kemo. Lijep julski dan 1992. godine. Evo ve} dva sata nestvarna ti{ina, usu|ujemo se da sjednemo vani, na stepenice ispred FIS-a. Brano Crnogorac, gazda kafane, dobacuje: - Paja, dobili ste na lutriji. Evo samo za vas dvojicu imam jo{ jednu turu pi}a. ucnemo se Kemica i ja za {to vi{e mira i {to manje tr~anja, kad grunu. Zemlja kao da se ras tvo ri la! Ba ru tna erup ci ja odbacila me je gotovo deset metara. Kemo je ostao da le`i na istom mjestu. Dopuzali smo do njega. Dr`ao se za stomak i s bolom {aptao: - Ne dajte mi da zaspem. l eno ga spava na Kova~ima sad }e deseta godina. Svakog ljeta ga posjetim, bude mi lijepo. Zajedno s njim gledam dolje prema {eheru. Pukao pogled, dok iz obli`nje pekare leluja zamamni miris somuna sa }urokotom. Vazda uzmem jedan pa ga polagano jedem nad Keminim mezarom. E moj jarane, slaba nam je ovo meza. Sjeti se samo lukmire i sitnog }evapa {to nam je tvoja mati znala pripremiti. l kad god odlazim od mog Keme, ja mu nekako zavidim. Ma vidi ga gdje le`i i kakav pogled ima. Ma gdje li }u ja zavr{iti? Poslije Keme valja oti}i i Pimpeku, a i Kind`etu. Dok stojim sa prijateljem Davorinom, osmijeh mi na licu. ^ujem njegove rije~i sa nekih od brojnih zajedni~kih festivala rano ujutro: - Ma, trzni jednu, Paja, ide ko mlijeko, on meni koji nikada, ~ini mi se, mlijeko ni probao nije. Ni onda ni tada nikada mi nije bilo jasno kakve sli~nosti imaju viski i mlijeko. Jedino {to su u teku}em stanju. Kad si na groblju, kao da si kod ku}e, kod najbli`ih. Tu je i dobri mi kolega Mladen Paunovi}. Od mora njegovih provala najbolja mi je ona kada je na partijskom sastanku o{trom direktoru Televizije Sarajevo Radetu Budali}u jedini smio da odgovori: - Pametno, dru`e Budali}u! Malo dalje je i Vlado Dijak i njegova Putuj Selma i ne naginji se kroz prozor. Tu je i ~uvena anegdota iz Te{nja. Kada je ono {ezdesetih godina rije~ infarkt naglo u{la u modu umjesto staromodne sr~ana kap, dobri moj Vladika sjedi i pijucka s predsjednikom Skup{tine Op{tine. Ovaj, da bi se napravio va`an kako je optere}en poslom, malo, malo, pa }e: - E, moj Vlado, toliko ti radim da }e me udariti infraakt… Dijaku vi{e dotu`ilo, pa }e mu, izme|u dva gutljaja: - Ma ne}e bolan, ne zna{ ga ni izgovoriti! a groblju Lav odem u posjetu Slobodanu Dodi Ko va~evi}u, naj ve}em pri ja te lju iz ~uvenog vokalnog sastava Prijatelji. Malo dalje je i Edo Ferizovi}, prva violina Seljinog orkestra i najbolji zabavlja~ u na{im du gim ka fan skim no}ima. Sje}am se, bili smo godinama zajedno u rezervi u Lukavici, kod onog komandanta \ur|evca. Za na{ vakat je bio pukovnik. Ljut i brz ko zmija. U`ivao je da nam daje uzbune i da nas usred mrkle no}i vodi negdje mar{evskim korakom prema Hrasnici, Had`i}ima i taman kada bi nam du{e izlazile na nos, nare|ivao bi tr~anje, pa potom puzanje, pa atomski slijeva, atomski s desna i kada bi bili u blatu do grla, grmio bi - pjesma!. Ja bih tada uvijek uskakao: - Dru`e pukovni~e, treba nam dirigent? - Ima li ga? - Ima, eno onaj tamo, pokazivao bih na Edu. Klju~ao bi kao vulkan, ali nazad nije mogao. Satima bi nam mahao rukama dok bi mi podsmje{ljivo ispod glasa: Od Vardara pa do Triglava... - Oprosti, Edice, ali zajebancija je zajebancija, govorim mu svakog ljeta dok milujem tamnu mramornu plo~u s njegovim imenom ispisanim zlatnim slovima. Samo nekoliko metara da-

Pi{e: Pavle PAVLOVI]

K

Kad si na groblju, kao da si kod ku}e, kod najbli`ih. Tu je i dobri mi kolega Mladen Paunovi}. Od mora njegovih provala najbolja mi je ona kada je na partijskom sastanku o{trom direktoru Televizije Sarajevo Radetu Budali}u jedini smio da odgovori: „Pametno, dru`e Budali}u!“

N

P

lje, tamo preko ceste {to vodi prema najboljem stadionu najboljeg nogometnog kluba na svijetu, {to se ne zove @eljo, le`i i moj drug iz djetinjstva Kamenko Stankovi}. Taj je bio ro|en za En gles ke, za kra lji~inog sina. lmao je dr`anje jednog lorda, princa. Elegancija do savr{enstva. Hodao je prav ko svi je}a, ni ka da sa vi jen, zgrbljen. Radio je u Lutriji BiH, bio specijalista za loto. Znao me satima ubje|ivati da svaki do bi tak ima svo ju vje ro va tno}u, svoj postotak. Ma, znao sam i ja to, ali mi je bilo merak slu{ati kako to majstorski, uzvi{enim emocijama i rije~ima, obrazla`e. Prvih dana rata teoretisao mi je i da svaki snajperski pogodak ima svoju zakonitost. Njega je ta fatalna vjerovatno}a pogodaka stigla kada je u Pofali}ima pojurio da pomogne jednoj ranjenoj `eni s djetetom. Uspio je da ih izvu~e sa brisanog snajperskog prostora. Kamenkov `ivotni loto bubanj tu se zauvijek zaustavio. oslije Sarajeva trknem i do Roterdama. Tamo na nekom ju`nom groblju le`i moj drugar Ninoslav Pikuli}, fotoreporter AS-a. Prvi je Ninan smio da uslika Branka Mikuli}a bez kravate, ili Hamdiju Pozderca kako ljubi neku pjeva~icu... Stojim nad njegovim grobom, tu u moru holandskih posljednjih poruka, na na{em pi{e: ovdje po~iva na{ Ninoslav Pikuli}... A, meni me rak ne mo`e bi ti ve}i. Osje}am se u hladnom, vjetrovitom Roterdamu kao na komadi}u Bosne. Taj Ninin grob je moj kontakt sa zavi~ajem, rodnim gradom. l onda sam tu ponovo na po~etku. Pitam se po stoti put je li mi bolje dati 40 milja da me prenesu i sahrane dolje u Rajvosa, ili da ostanem le`ati ovdje i da kvarim nacionalnu ~isto}u holandskih grobalja sa glanc novim autom. Ba{ me zanima {ta vi mislite? Da li mi mo`ete pomo}i, ne mislim samo s lovom. ... Nisam o~ekivao pljesak, ali ni toliko namr{tenih pogleda. Dodirnuo sam, po ko zna koji put, jo{ jednu zabranjenu temu. Na `alost mnogi od onih {to su me u Londonu mrko gledali, sada le`e na nekim od sarajevskih grobalja.

12

OGLASI

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
Nepoznate osobe u subotu popodne oplja~kale su prodavnice Abaspahi} company u Jo{ani~koj ulici broj 110 u Vogo{}i i Mars 97 u Ulici ^obanija 1. U oba slu~aja razbojnici su uz prijetnju pi{toljem od radnica ovih prodavnica oteli dnevni pazar iz kase. Nakon plja~ke razbojnici su pobjegli u nepoznatom pravcu, a policija poku{ava da ih identifikuje i uhapsi.
D. P.

13

Oplja~kane dvije prodavnice

Biciklista slomio rame

Devetnaestogodi{nji biciklista R. S. iz Sarajeva te`e je povrije|en kada je ju~er ujutro u Ahatovi}koj ulici kod broja dva udario u kombi seat, kojim je upravljao 37-godi{nji Sarajlija S. E. Poslije udesa biciklista je transportovan u KUM bolnice Ko{evo, gdje mu je konstatovan lom lijevog rame na. Na kon uka za ne pomo}i, R. S. je upu}en na ku}no lije~enje.
D. P.

Nakon li{avanja slobode osumnji~enog za kra|u vozila i iznudu

Saop{tenje MUP-a RS-a

"Otmi~ari" pu{teni
iz pritvora
Almir A. i Rusmir S. stupili su u kontakt sa kradljivcima njihovog vozila i robe tra`e}i da kupe robu, a potom pretukli Mirzu Hajdarevi}a
Almir A. (25) i Rusmir S. (33) u nedjelju su pu{teni iz pritvora MUP-a Kantona Sarajevo i policija ^etvrte PU }e protiv njih Kantonalnom tu`ila{tvu dostaviti izvje{taj zbog bespravnog li{enja slobode. Njih dvojica u subotu su uhvatili i istukli Mirzu Hajdarevi}a (26), a potom ga strpali u gepek golfa i odvezli jer su sumnjali da je on ukrao golf (K19-A-643) s robom u njemu, vlasni{tvo Almirove majke i oca. Hajdarevi} je, vjerovatno, krenuo da isje~e i proda vozilo u nekom autootpadu u Kiseljaku, ali mu je nestalo benzina te je usput ostavio vozilo. Poku{ao je ipak da ne{to zaradi prodaju}i ukradenu robu iz vozila... Almirova majka Refija A. pri~a da ima {tand na Vrelu Bosne i da se njena porodica bavi prodajom kokica, sokova i ~ipsa. Tek {to su nabavili nekoliko vre}a kukuruza za kokice i drugih proizvoda, neko im je u srijedu, sat iza pono}i, ukrao vozilo s robom parkirano ispred ku}e. "Ujutro smo prijavili kra|u vozila, a ubrzo nas je nazvala policija iz Kiseljaka i rekla da su na{li vozilo ispred jedne ku}e. Lopovi su sve u vozilu potrgali, i ukrali stolice i robu koju smo platili 3.000 KM", sje}a se Refija A. Refija A. poja{njava da su ~lanovi njene porodice nekako stupili u kontakt sa lopovima, rekli da rade na Heco pijaci, te da `ele kupiti od

Prebrza vo`nja i kroz naselja

Policija sankcionisala 3.806 voza~a

^etvrta PU: Izvje{taj zbog bespravnog li{enja slobode

njih ukradenu robu. "Lopovi su, navodno, preko posrednika nama `eljeli prodati robu koju su nam ukrali. Prilikom dogovora oni su iz predostro`nosti pitali da li je posrednik iz na{e porodice, jer su se bojali osvete. Moj sin i njegov kom{ija i prijatelj rekli su da nisu, te su oti{li u Sokolovi}-Koloniju da vide robu. Me|utim, brat ovog Mirze Haj da re vi}a pre po znao je mog sina i zato je uspio pobje}i", pri~a Refija A., doda-

ju}i da je jo{ u {oku nakon svega {to se desilo, te da se boji za sina i supruga Asima. Kada su uhvatili Mirzu Hajdarevi}a, Almir A. i Rusmir S. su ga istukli, a potom strpali u gepek golfa i odvukli. Ubrzo ih je prona{la policija te oslobodila kradljivca vozila i robe, a o{te}ene strpala iza re{etaka. Iz policije isti~u da je u toku dokazivanje da li su Mirza Hajdarevi} i njegov brat povezani s kra|om golfa i robe.
D. P.

SUD BiH: Presuda Desku Toholju

Zbog dilanja droge, 13 mjeseci zatvora
U Sudu BiH potvr|en je sporazum koji je 60-godi{nji Desko Toholj iz Ljubina sklopio sa dr`avnim Tu`ila{tvom, te je Toholj zbog dilanja droge i posjedovanja oru`ja osu|en na jedinstvenu kaznu od godinu i jedan mjesec robije. Pored toga, oduzeta mu je automatska pu{ka M-70, pu{ka M-48, tri bombe, okviri za pu{ku te vi{e od 200 metaka za pi{tolj i pu{ku. Desku Toholju }e u ovu kaznu biti ura~unato vrijeme provedeno u pritvoru. Zbog dilanja droge, pored Toholja, osu|eno je jo{ devet osoba koje su sa Tu`ila{tvom sklopile sporazum o priznanju krivice. Vo|a grupe Dario Peri} Crni, iz Stoca osu|en je na tri i po godine zatvora, Aleksandar Mili}, iz Trebinja, u zatvoru }e provesti godinu i tri mjeseca. Slobodan Mili~evi}, iz Bili}e, Hamdija Rizvanbegovi}, [imo [ljivi}i Tomislav Peri}, svi iz Stoca, Ermin Rahi} i Josip Prce, iz ^apljine, te Alen Katica, iz Mostara, dobili su po 12 mjeseci zatvora. U toku je sudski postupak protiv Amira Ivankovi}a iz Stoca i Gordana Kosjerine iz Ljubinja. Ova grupa dilera uhap{ena je u policijskoj akciji kodnog naziva Prenj izvedenoj u Hercegovini u julu pro{le godine.

Policija Republike Srpske je zbog prekora~enja brzine sankcionisala 3.806 voza~a ili 74,21 posto od ukupno 4.850 kontrolisanih, prenosi novinska agencija Fena. MUP RS-a je, u akciji poja~ane kontrole u~esnika u saobra}aju s akcentom na sankcionisanje nedozvoljene brzine kretanja vozila, provedenoj u prvoj polovini ovog mjeseca, zabilje`eno ~ak 25 voza~a koji su vozilo preko 50 km/h od dozvoljene brzine kretanja vozila. Tako|er, 289 voza~a sankcionisano je zbog prekora~enja od 30-50 km/h od dozvoljenog, 1.019 zbog prekora~enja dozvoljene brzine vo`nje za 20-30 km/h, a 2.481 zbog prekora~enja dozvoljene brzine za 10-20 km/h. Od ukupnog broja prekr{aja prekora~enja brzine, ~ak 70 posto njih, odnosno 2.656 registrovano je na putevima u naselju, a 30 posto, odnosno 1.150 van naselja. Iz entitetske policije podsje}aju da je ova akcija organizovana s cilju preventivnog djelovanja na u~esnike u saobra}aju i odr`avanja povoljnog stanja bezbjednosti saobra}aja u RS-u. Neprilago|ena brzina kretanja vozila u saobra}aju jedan je od naj~e{}ih uzroka udesa koji imaju za posljedicu poginule i te{ko povrije|ene osobe. U prvih sedam mjeseci ove godine dogodilo se 5.279 saobra}ajnih nesre}a, a neprilago|ena brzina kretanja vozila bila je uzrok ~ak 28,4 posto, odnosno 1.500 saobra}ajnih nesre}a.

Sarajevo

Uhap{eni zbog kra|e
Desko Toholj

Prema optu`nici, ova grupa je od februara do juna 2010. organizovala prenos, kupoprodaju i prevoz skanka iz

Crne Gore preko BiH ka Hrvatskoj. Oni su u 11 navrata isporu~ili oko 85 kilograma ove droge. D. P.

Slu`benici policije Prve PU u subotu u 16.30 sati uhapsili su U. A. (33) iz Ilid`e, B. H. (24) iz Vogo{}e i K. N. (22) iz Sarajeva zbog postojanja osnova sumnje da su po~inili krivi~no djelo kra|e. O ovome je obavije{ten kantonalni tu`ilac u Sarajevu, a njih trojica su predati u prostorije Odsjeka za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

14

OGLASI

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

REGION

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Boris Tadi}, predsjednik Srbije

Spremni na rizik
odga|anja kandidature
Pahor bio u mirovnoj misiji?
Slovenski premijer Borut Pahor je u subotu nave~er, na poziv srbijanskog predsjednika Borisa Tadi}a, posjetio Beograd, javljaju slovenski mediji. Susret nije bio najavljen, a Slovenska televizija javila je u nedjelju da je Pahor s Tadi}em imao privatnu ve~eru i da je razgovarao o stanju na Kosovu te o porukama koje je Tadi}u prilikom nedavne posjete uputila njema~ka kancelarka Angela Merkel. Iako pojedinosti susreta Tadi}a i Pahora nisu poznate, Merkel idu}i u utorak dolazi u kra}u posjetu Sloveniji, pa se pretpostavlja kako je Tadi} od Pahora tra`io da kod Mer kel ur gi ra oko ubla`avanja stavova o Kosovu. Naime, Merkel je od Tadi}a pro{le sedmice zatra`ila ukidanje paralelnih institucija na sjeveru Kosova.

Kroz dijalog sa Pri{tinom mogu}e na}i rje{enje u kojem Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, a istovremeno obezbje|uje funkcionisanje sistema
Predsjednik Srbije Boris Tadi} je kazao da je spreman na rizik odga|anja datuma za dobijanje statusa kandidata u EU jer Srbija ne mo`e da ukine institucije na Kosovu i napusti svoj narod, ali da to ne zna~i odustajanje od evropskog puta. novni{tva i trajni mir. Tadi} je u itervjuu za Politiku naveo da takvo rje{enje ne bi remetilo proizvodnju i trgovinu i usopstavljalo bi trajni mir. Dodao je da je njema~koj kancelarki Angeli Merkel na zahtjev o ukidanju institucija odgovorio da ga ne mo`e prihvatiti. - Rekao sam da sam spreman na rizik odga|anja dobijanja statusa kandidata zbog neispunjavanja takvog zahtjeva i dodao sam da sam uvjeren da }e Srbija ipak dobiti status kada pro|e krug izno{enja argumen-

Te{ka sjednica u New Yorku

Trajni mir
Tadi} je izjavio u nedjelju da je kroz dijalog sa Pri{tinom mogu}e na}i rje{enje u kojem Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova, a istovremeno obezbje|uje funkcionisanje sistema, dostojanstvo albanskog i srpskog sta-

Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremi} o~ekuje da }e dana{nja sjednica Savjeta bezbjednosti o Kosovu biti izuzetno te{ka, imaju}i u vidu suprotstavljenost stavova zemalja ~lanica vezano za predsjedni~ko saop{tenje, ~iji prijedlog je podnijela Rusija. Da li }e saop{tenje biti usvojeno, to }e se saznati na samoj sjednici, jer je za usvajanje potreban konsenzus, a njega za sada nema. U saop{tenju se Pri{tina osu|uje zbog odluke da upotrijebi silu, da se situacija vrati na pre|a{nje stanje, prije po~etka upotrebe sile te da se svi me|unarodni akteri na Kosovu, odnosno misije, pona{aju striktno u okviru svog mandata koji imaju na osnovu rezolucije 1244.
Tadi}: Ne}emo napustiti svoj narod

ta u dijalogu sa evropskim sagovornicima, kazao je on.

Mi{ljenje EK-a
Predsjednik je dodao da smatra da Beograd treba da sa~eka oktobar i mi{ljenje Evropske komisije, a da vrijeme do tada iskoristi da diplomatskim putem svoj stav obajasni svima u EU.- Jo{ imamovremna i za status kanidata i za dobijanje datuma za po~etak pregovora, rekao je Tadi}. - Srbija ho}e da bude jasan i predvidiv partner i zato ka`emo da postoje stvari koje ne mo`emo prihvatiti, a jedna od njih je da napustimo narod na Kosovu i Metohiji, da ga prepustimo institucijama u Pri{tini pod izgovorom da one treba da uspostave vladavinu prava na sjeveru Kosova, kazao je predsjednik.

Srbi se organizovali
Predsjednik Kosovske Mitrovice Krstimir Panti} rekao je da je situacija u kosovsko-mitrova~kom okrugu i dalje te{ka i napeta, jer „kosovski Albanci poku{avaju da zauzmu administrativne prelaze i zaokru`e virtualnu nezavisnost“. - Jo{ ima poku{aja kosovskih Albanaca i takozvanih institucija Republike Kosovo da nasilnim sredstvima uz pomo} KFOR-a, zauzmu adminstrativne prelaze i na njima ostavi tzv. pripadnike pograni~ne policije i carine, rekao je Panti} za Srnu. Dodao je da je situacija, za sada, pod kontrolom, zahvaljuju}i tome {to se srpski narod organizovao: - Barikade su prema Brnjaku dijelom uklonjone, ali narod stoji pored njih i kontroli{e kretanje.

Upitan {ta bi Srbija uradila ako neko pomislio da upadne na sjever Kosova, zauzme prelaze i institucije, Tadi} je rekao da bi onaj kome bi to palo na pamet i ko bi rizikovao ratni sukob, preuzeo odgovornost za sve posljedice. - Ako bi Pri{tina preduzela takve akcije snosila bi svu odgovornost za posljedice. A od EULEX-a i KFOR-a Srbija zahtijeva apsolutnu statusnu neutralnost i zaustavljanje nasilnih akcija Pri{tine prema sjeveru Kosova, jer to je njihova obaveza u skladu sa svim odlukama UN-a, kazao je on i ponovio da Srbija ne `eli rat ni nasilje, ve} mirovnu politiku koja za cilj ima uspostavljanje trajnog mira na Balkanu.

Odgovornost na Pri{tini

Potpredsjednik kosovske Vlade upozorio Beograd

Sjever nije tema razgovora
Potpredsjednik kosovske Vlade Hajredin Ku}i izjavio je u nedjelju da kosovske vlasti na predstoje}oj rundi dijaloga sa Beogradom ne}e pristati na promjenu carinskog pe~ata. - Kosovo, usprkos pove}anom me|unarodnom pritisku, ne}e pristati da potpi{e bilo kakav sporazum sa Srbijom o carinskim pe~atima, ako se tra`i njegova promjena, rekao je Ku}i u intervjuu za pri{tinski list Zeri. On navodi da se tokom sljede}e runde dijaloga o~ekuje uzajamno priznavanje carinskih pe~ata. - O~ekujemo priznavanje na{ih pe~ata u Srbiji i priznavanje pe~ata Srbije u Kosovu. Stav Vlade je da pe~ati budu predstavljeni kakvi su sada, i promjene ne}e biti, rekao je Ku}i. On smatra da kosovska policija ima dovoljno kapaciteta da se izbori sa paralelnim strukturama na sjeveru, ali da u tom dijelu Kosova ne}e biti akcije oluja, „koja bi zastra{ila na{e srpske gra|ane“ rekao je Ku}i. ,

Ku}i: Ne}emo pristati na promjenu carinskog pe~ata

Ramazanski popust od 01. 08. do 31. 08.
Grbavi~ka 46 Tel/fax: 033 663-696, 646-816, 616-919 e-mail:elpicomerc@bih.net.ba

30

BAJRAM [ERIF % MUBAREK OLSUN
EKSKLUZIVNI SALON TEPIHA I ITISONA

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

17

18

OGLASI

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

19

Pobunjenicima u Libiji i dalje glavni zadatak hap{enje Gadafija

VIJESTI

@ivot u Tripoliju se normalizuje
@ivot u Tripoliju se vra}a u normalu, po{to su pobunjenici preuzeli kontrolu i zapo~eli obnovu zemlje • Opkoljen Sirt, Tunis otvorio grani~ni prelaz • HRW optu`uje Gadafija za ubijanje civila
Vrhovni komandant libijskih pobunjenika izjavio je u nedjelju da je Sirt opkoljen i da se pobunjeni~ke snage nalaze blizu rodnog grada Muamera Gadafija, dok se `ivot u libijskoj prijestonici Tripoliju normalizuje.

Gul izgubio povjerenje u Asada
Turski predsjednik Abdulah Gul izjavio je u nedjelju da je izgubio povjerenje u Siriju i da je situacija dostigla ta~ku kada }e promjene sti}i suvi{e kasno, javila je dr`avna turska agencija Anadolija. - Veoma smo tu`ni. Re~eno je da je gotovo s incidentima, a onda je ubijeno jo{ 17 ljudi. Koliko }e ih biti danas? O~igledno je da smo stigli do ta~ke kada sve djeluje prekasno. Izgubili smo povjerenje, rekao je Gul u intervjuu za ovu agenciju, komentiraju}i situaciju u Siriji, prenosi Fena. Gul, koji je kao i drugi turski lideri vr{io pritisak na Siriju da okon~a nasilno slamanje protesta, pozvao je sirijskog predsjednika Ba{ara alAsada da provede reforme prije nego {to bude suvi{e kasno.

50 le{eva
Po bu nje ni ci su pre uze li kontrolu nad kvartovima Abu Salimu i Salahedinu od 32. brigade kojom je komandovao jedan od Gadafijevih sinova, Kamis. Na tom mjestu je na|eno pedesetak mrtvih ljudi za koje se pretpostavlja da su ubijeni tokom masakra koji se dogodio u utorak. - Prema dokazima koje imamo pristalice Muamera Gadafija ubile su najmanje 17 zarobljenika i pogubile vi{e desetina civila od kada su pobunjenici u{li u Tripoli, saop}ila je u nedjelju organizacija za za{titu ljudskih prava Human Rights Watch. - Dokazi koje smo uspjeli da sakupimo do sada ukazuju da su Gadafijeve snage krenule u svojevoljna ubijanja u vrijeme pada Tripolija, izjavila je Sara Li Vicon iz HRW-a. Po sli je za uzi manja Bin D`avada pobunjenici su Sirtu pri{li na 30 kilometara sa zapa-

Volonteri u Tripoliju pripremaju hranu koja se dijeli stanovni{tvu

dne strane i na 100 kilometara isto~no od grada, javlja agencija AFP, prenosi Fena. Sirt je bio posljednje neosvojivo upori{te Gadafijevog re`ima i mogu}e skloni{te odbjeglog pukovnika i njegove porodice. Vlasti Tunisa otvorile su u nedjelju glavni grani~ni prelaz ka Libiji, preko kojeg je ve} pro{lo nekoliko desetina vozila, javio je dopisnik Reutersa s lica mjesta. Libijski pobunjenici zauzeli su u petak prelaz na granici s Tunisom, po{to su protjerali vojnike lojalne Gadafiju. S druge strane, `ivot u Tripoliju se vra}a u normalu i relativno je mirno poslije manjih eksplozija tokom no}i i spora-

Libijska pobunjeni~ka vlada ne}e pregovarati sa Muamerom Gadafijem dok se on ne preda, rekao je visoki zvani~nik Nacionalnog prelaznog savjeta, dodaju}i da pobunjenici ne znaju gdje se nalazi Gadafi. - Ako `eli da se preda, onda }emo pregovarati i on }e biti uhap{en, rekao je Ali Tarhuni, zvani~nik pobunjenika zadu`en za pitanja nafte i finansija. Agencija AP javila je ranije da je Gadafijev portparol Musa Ibrahim rekao da je Gadafi ponudio pregovore za formiranje prelazne vlade sa pobunjenicima i da je jo{ uvijek u Libiji. di~ne pucnjave iz automatskog oru`ja u nekim dijelovima grada, poslije {estomjese~ne pobune i sve o~iglednijeg kraja 42 godine vladavine pukovnika Gadafija. Pobunjenici su zatra`ili od me|unarodne zajednice deblokadu finansijskih fondova Libije u inozemstvu i humanitarnu pomo} od me|unarodnih organizacija u lijekovima i medicinskom materijalu. Istovremeno, u prijestolnici je prisutna nesta{ica vode, a postoje strahovanja me|u stanovni{tvom da su izvori vode zatrovani. Vo|e pobunjenika saop}ile su da ~ine sve kako bi gra|ani zadovoljili najosnovnije potrebe, usprkos vrtoglavom rastu cijena i nestanku artikala u prodavnicama.

Pobunjenici odbili pregovore s Gadafijem

Na pla`i u Turskoj 15 ranjenih
Najmanje 15 ljudi povrije|eno je u nedjelju ujutro, uklju~uju}i sedam ruskih turista, od eksplozije na pla`i u turskom ljetovali{tu Kemer, rekao je portparol ruskog konzulata. - Svi su zadobili manje povrede, rekao je portparol, dodaju}i su povrije|eni ruski dr`avljani preba~eni u bolnice, javlja RIA Novosti. Direktor udru`enja ruskih putni~kih agencija Tamara Lomidze rekla je da je eksplodirala bomba na pla`i, ne iznose}i detalje. Policija je na licu mjesta i istraga je u toku.

Pozivi na posao
U Tripoliju je u nedjelju saop}eno da su pobunjenici uspostavili punu kontrolu nad me|unarodni aerodromom u prijestolnici i da se radi na ponovnom stavljanju u funkciju rafinerije Zavijah, uz tra`enje strpljenja javnosti i pozive radnicima da se vrate na posao u rafineriju. Osim obnove zemlje, najva`niji zadatak pobunjenika je hap{enje Muamera Gadafija i njegovih sinova, za koje neki vjeruju da su pobjegli u Sirt.

Libija je vra}ena u ~lanstvo Arapske lige po{to je pobunjeni~ki Nacionalni prelazni savjet u nedjelju preuzeo stolicu Libije u toj organizaciji, poslije {estomjese~ne suspenzije. Sastanku Arapske lige prisustvovala je delegacija libijskih pobunjenika na ~elu s Mahmudom D`ibrilom koji je preuzeo mjesto Libije u organizaciji, a pobunjeni~ka zastava zamijenila je zastavu Gadafijevog re`ima, prenosi agencija AFP. Sa sastanka Arapske lige upu}en je poziv UN-u da se Nacionalnom prelaznom savjetu dozvoli da zauzme mjesto Libije u UN-u i njenim organizacijama.

Libija vra}ena u Arapsku ligu

U prevrtanju tramvaja pet mrtvih
Najmanje pet osoba je poginulo, a 53 povrije|eno, kada se turisti~ki tramvaj u Rio de Janeiru prevrnuo, saop}ili su tamo{nji du`nosnici. Nesre}a se dogodila kada se popularni turisti~ki tramvaj prevrnuo i udario u kameni zid koji se nalazi du` {ina. Prema izvje{tajima lokalnih medija, do nesre}e je do{lo kada se tramvaj sudario sa autobusom koji je vozio u suprotnom smjeru. Mnogi putnici su ostali zarobljeni ispod olupina tramvaja dok spasioci nisu do{li na mjesto doga|aja. Ina~e, ovi tramvaji su jako popularni. Otvoren 1896. godine, tramvajski sistem Rija jedan je od najstarijih u Ju`noj Americi. Progla{en je nacionalnim spomenikom kulture 1988, te je „pomogao“ Riju da dobije ulogu doma}ina Olimpijskih igara 2016. godine.

Izraelski ambasador u UN-u o priznanju palestinske dr`ave

Izrael je nemo}an
Izraelske diplomate navode da nemaju {anse da pridobiju veliki broj dr`ava koje bi se protivile priznanju Palestine u UN-u. Izraelski ambasador u UNu Ron Prosor je to napisao Ministarstvu spoljnih poslova u Jerusalimu, javlja B92. U tajnoj depe{i pod naslovom „Izvje{taj sa prve linije fronta u UN-u“, kako prenosi Haarec, Prosor, jedan od najiskusnijih starijih diplomata, dao je vrlo pesimisti~ku procjenu o sposobnosti Izraela da zna~ajno uti~e na rezultate glasanja. Iako to nije rekao direktno, on je nagovijestio da }e Izrael pretrpeti diplomatski poraz. - Ma ksi mum ko me se mo`emo nadati da dobijemo u glasanju u UN-u je grupa dr`ava koja }e se uzdr`ati ili biti odsutna za vrijeme glasanja, napisao je Prosor, objasniv{i da su njegove procjene zasnovane na vi{e od 60 sastanaka koje je imao u posljednjih nekoliko nedjelja sa svojim kolegama u UN-u. O~ekuje se da }e 20. septembra bit zatra`eno priznanje Palestine kao zemlje sa punim ~lanstvom u UN-u.
Prosor: Samo nekoliko zemalja }e glasati protiv Palestinaca

20

OGLASI

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

21

22

BIZNIS I EKONOMIJA

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Hrvatska prisvojila imovinu bh. kompanije

Sanaderova

Humanitarna akcija Klasa

ODBRANA
Dugotrajnim i iscrpljuju}im sudskim raspravama na{em preduze}u onemogu}eno dokazati vlasni{tvo, odnosno uknji`iti 23 benzinske pumpe i nekretnine
Poslovni prostor sarajevskog Energoinvesta u Domogojevoj ulici u centru Zagreba, ~ije je kori{tenje i uknji`enje ovoj kompaniji onemogu}eno niz godina, trenutno koristi odvjetni~ki tim Sui} - Lovri} - Klobu~ar. Tim je poznat po tome da pred sudom vodi obranu biv{eg hrvatskog premijera Ive Sanadera, optu`enog za te{ka krivi~na djela i koji je suodgovoran {to za mandata nije u~inio ni{ta kako bi se vlasnicima vratilo ono {to im je oteto i uzurpirano. Spomenuti poslovni prostor je samo dio nepokretne imovine Energoinvesta na teritoriju Hrvatske, kojim ona ne raspola`e na na~in kakav je propisan zakonom i temeljnim evropskim imovinskim pravima. Na spisku te imovine, pored ostalog, su i 23 benzinske pumpe od Dubrovnika do Slavonskog Broda.

u Energoinvestu
Pomo} uvijek dobrodo{la

Donacije za
[ti}enici i korisnici Dje~ijeg doma Bjelave, Gerontolo{kogcentraSarajevo, Narodne kuhinje Merhamet Banja Luka, Crvenog krsta Banja Luka, Egipatskog dje~ijeg sela Mostar, Centra za stare i iznemogle osobe Mostar, Socijalno-pedago{ke`ivotnezajedniceBiha} iNarodnekuhinjeMerhametBiha} obradovani su poklon-paketima proizvoda prehrambenekompanijeKlas d.d. Sarajevo. Donacije}e u ponedjeljakbitiuru~ene i Narodnoj kuhinji Imaret i Domu za nezbrinutudjecu u Tuzli. Rije~ je o velikoj tradicionalnoj humanitarnoj akciji koju Klas, uo~i blagdana, provodi na teritoriji cijele BiH, a ~iji je cilj pomo}i najosjetljivijim i socijalno ugro`enim kategorijama stanovni{tva. „Na{e opredjeljenje je da, umjesto kupovine poklona za poslovne partnere i obja-

socijalno ugro`ene
ve prazni~nih ~estitki u medijima, organiziramo podjelu donacija onima kojima je pomo} zaista potrebna“ objasnila je Irme, la Cero, saradnik za odnose s javno{}u Klasa. O zna~aju ovakvih humanih gestova, najbolje svjedo~e reakcije i iskrena zahvalnost svih onih kojima su donacije uru~ene. „Broj korisnika javnih kuhinja se iz godine u godinu, na`alost, pove}ava i svaka donacija prehrambenih proizvoda nama je dobrodo{la“ rekao je Fikret Dra, ganovi} u ime Merhameta Biha}. Atifa Sadikovi}, {ef finansijsko-ra~unovodstvene slu`be Gerontolo{kog centra u Ned`ari}ima, zahvalila je Klasu i kao dobavlja~u i kao donatoru na isporukama kvalitetne i higijenski ispravne hrane, saop}eno je iz Klasa.

D`email Vlahovljak

Slu~aj Dubrovnik
Iz Energoinvesta na to upozoravaju upravo ovih dana, kada se mnogo govori o tome da je ulazak Hrvatske u ~lanstvo Evropske unije postao izvjestan, pa se pitaju kako je to mogu}e kada ta dr`ava, {to se dokazuje i na ovom primjeru, nije u potpunosti realizirala Poglavlje 23 (odnosi se na rad pravosu|a), na {to me|unarodni pravnici i Bruxelles imaju ozbiljne primjedbe. - Mi tu imovinu uglavnom kontroliramo, ali nam se ne dozvoljava da njom vladamo, na {to imamo pravo, a u ovom ~asu bi bilo izuzetno va`no za poslovanje kompanije. S tim u vezi, pred sudovima vodimo skupe, dugotrajne i iscrpljuju}e procese da bi dokazali pravo na tu imovinu i proveli postupak uknji`enja. To se vi{e ne mo`e podnositi, isti~e generalni direktor Energoinvesta D`email Vlahovljak. Dosje kojim Energoinvest pred sudom u Zagrebu i ostalim gradovima poku{ava ostvariti pravo ulaska u posjed, odnosno njegovim raspolaganjem je obiman i detaljan i o svakom pojedina~nom predmetu mogu}e je napisati posebnu pri~u. Energoinvestovu imovinu u Dubrovniku, osim objekata, ~ini i deset dunuma zemlje. Energoinvest je svojevremeno imao ugovor o davanju prostora u zakup, a zakupac mu uredno pla}ao dogovorenu svotu. U neko doba je to prestao ~initi, a na upozorenje iz Sarajeva, ponudio je bh. kompaniji da ga od nje otkupi, na {to ovdje, naravno, nisu pristali. Op}ina Dubrovnik uradila je ono {to ne bi smjela ni u jednoj pravnoj dr`avi. Imovinu je prepisala na sebe i dala je na kori{tenje istoj osobi, od ~ega Energoinvest nema nikakve materijalne nadoknade. Brojnim Energoinvestovim nekretninama u Hrvatskoj gospodare razli~iti nivoi vlasti (lokalna, `upanijska, dr`avna), {to u mnogome usporava vo|enje sudskih postupaka do kona~nog rje{enja.

RAZBOJNI[TVO U su{tini cijele pri~e ustvari je nevi|eno razbojni{tvo, u formi s kojom se BiH odranije susre}e kada je u pitanju susjedna Hrvatska
O sve mu ovo me pu tem broj nih slu`benih pisama upoznati su dr`avni organi BiH, posebno obje ambasade bh. u Zagrebu i hrvatska u Sarajevu, a kad god su u prilici, ~elni ljudi Energoinvesta o tome razgovaraju s bh. zvani~nicima. No, sve skupa ne daje o~ekivane rezultate. Za razliku od Energoinvesta, imovina hrvatske naftne kompanije INA u BiH do posljednje nepokretnosti i kvadratnog metra zemlji{ta na ko je je os tva ri la pra vo ure dno su uknji`eni, a o tome izdata ni~im osporena uvjerenja. I iz tog razloga sramotan je odnos hrvatskih vlasti spram ove bh. kompanije.

Ina sve dobila
U su{tini cijele pri~e ustvari je nevi|eno razbojni{tvo, u formi s kojom se BiH odranije susre}e kada je u pitanju susjedna Hrvatska. Ona nikad nije provela odredbe me|unarodnog mirovnog sporazuma i posebnog sporazuma o davanju Luke Plo~e (izgra|ena uglavnom sredstvima BiH i njenih kompanija) na kori{tenje dr`avi BiH, iako je taj sporazum potpisao hrvatski predsjednik. Energoinvest je samo jedna od brojnih kompanija koja se s tim razbojni{tvom svakodnevno susre}e i bori dozvoljenim pravnim sredstvima. Zbog toga bi ova i druga pitanja imovine prije nego {to Hrvatska u|e u EU trebalo razrije{iti, prvo u formi bilateralnog razgovora, a ako on ne donese rezultate, onda i uz pomo} i pritisak me|unarodne zajednice. Treba `uriti, jer, prema najnovijim informacijama, i neki hrvatski tajkuni `ele uknji`iti Energoinvestovu, i ne samo njegovu, imovinu.
H. ARIFAGI]

OSLOBO\ENJE august 2011. godine ponedjeljak/utorak, 29/30.
Sanel Kusturica, direktor Sparkasse Bank

BIZNIS I EKONOMIJA

23

Prelijevanje evropske krize u BiH
Na poja~anje kreditne aktivnosti banaka najve}im dijelom uticao blagi ekonomski oporavak predvo|en rastom izvoza od 20,5 posto
Razgovarao: Jakub SALKI]

VIJESTI

• Koliki je kreditni rast bankarskog sektora u prvom po lu go di {tu 2011. go di ne? - Prema nerevidiranim podacima, kreditni portfolio bh. banaka je u junu 2011. pove}an za preko 470 miliona KM ili oko {est posto u odnosu na godinu ranije. Udio Sparkasse Bank u ovom kreditnom rastu bazen rastom izvoza od 20,5 posto te industrijske proizvodnje od 10,4 posto u odnosu na pro{logodi{nji juni. Me|utim, neizvjesnost za bh. ekonomiju donosi i nastavak du`ni~ke krize u zemljama eurozone, koju jo{ i dodatno mogu pogor{ati najnoviji uticaji iz SAD-a. S obzirom na to da su u Evropi na{a glavna izvozna tr`i{ta, mogu}i su uticaji na izvoz, zaposlenost i konvertibilnu marku, samo je pitanje razmjera. Ono {to je za BiH u ovom trenutku povoljno je slabljenje ameri~kog dolara, jer u ovoj valuti pla}amo vanjski dug.

ne pokrenu reforme, pogor{anje kreditnog rejtinga je vrlo mogu}e. Ako se to desi, izvori sredstava koje bh. banke povla~e iz inostranstva }e postati skuplji i te`e dostupni, {to se logi~no odra`ava na cijene kredita na doma}em tr`i{tu. • Koliki je udio lo{ih kredita i kolika su rezervisanja banaka za njih? Koliko ~esto banke aktiviraju kolaterale, odnosno koliko je ljudi koji ne mogu pla}ati svoje obaveze? - Udio nekvalitetnih kredita u bankarskom sektoru je na kraju drugog kvartala bio 11,8 posto. Tro{kovi koje ovi krediti prouzrokuju za banke su i dalje ozbiljni i umanjuju njihovu profitabilnost, ali je pozitivno to {to nema zna~ajnog rasta u odnosu na pro{lu godinu (decembar 11,4 posto). Kako }e se situacija sa sposobno{}u klijenata da servisiraju svoje kreditne obaveze dalje razvijati, zavisit }e od ukupne ekonomske situacije i njihove finansijske slike.

Najvi{e gra|eno u Evropi
Vrijednost novih narud`bi u inostranstvu u drugom tromjese~ju 2011. godine u odnosu na isti period lani manja je 94,6 posto, najnoviji su podaci Agencije za statistiku BiH. Najve}e smanjenje zabije`eno je na tr`i{tu Afrike (Libija). Vrijednost izvr{enih gra|evinskih radova u inostranstvu u drugom tromjese~ju 2011. godine u odnosu na isti period lani manja je 54,7 posto. Prema vrstama gra|evina, od ukupno izvr{enih radova objekti visokogradnje u~estvuju sa 52,8 posto, a niskogradnje 47,2 posto. Od ukupne vrijednosti izvr{enih radova najve}i dio se odnosi na zemlje Evrope - 92,4 posto. A. Pe.

Na nivou bankarskog sistema u BiH u prvom polugodi{tu 2011. ostvaren je skroman, ali ipak pozitivan finansijski rezultat. Prema nerevidiranim izvje{tajima komercijalnih banaka, neto dobit banaka je iznosila preko 82 miliona KM, dok je krajem juna 2010. godine gubitak iznosio oko 63 miliona KM, a krajem 2010. ~ak preko 121 milion KM. Pozitivan finansijski rezultat ostvarile su 22 banke, a sedam banaka je iskazalo gubitak u poslovanju. a na evropske zemlje, jer kratkoro~na berzanska kretanja bilo gdje, pa ni u SAD-u nisu dovoljna za tuma~enje implikacija na realnu privredu. Me|utim, kako sam rekao, o ~emu ve} mo`emo govoriti i {to mo`e uticati na rast kamata je prelijevanje du`ni~ke krize iz eurozone na BiH koje se ne mogu podcijeniti, kao i mogu}e pogor{anje kreditnog rejtinga. Ono {to mo`e ubla`iti ove uticaje i gurati cijene kredita prema dole je jaka konkurencija na bh. bankarskom tr`i{tu, ali u svakom slu~aju je potpuno nerealno o~ekivati da }e kamatne stope dalje padati.

Pozitivan finansijski rezultat sektora

RS: Vi{e zaposlenih u industriji
Broj zaposlenih radnika u industriji RS-a u julu je pove}an za 0,2 posto u odnosu na juni, podaci su republi~kog Zavoda za statistiku RSa.Najve}e pove}anje od 0,4 posto registrirano je u prera|iva~koj industriji. U sektoru va|enja ruda i kamena broj zaposlenih je pove}an 0,3 posto, dok je u proizvodnji i snabdijevanju elektri~nom energijom, gasom i vo dom ma nji 0,9 pos to u odnosu juni. Broj zaposlenih radnika u industriji za sedam mjeseci ove godine manji je 1,5 posto nego u istom periodu pro{le godine.

Ekonomska situacija
• Kako }e se najavljena mogu}nost sni`enja kreditnog rejtinga BiH odraziti na poslovanje bankarskog sektora BiH? - Standard and Poors je poslao jasnu poruku - ukoliko se politi~ka klima ne promijeni, ne konstitui{e dr`avna vlast i

Svjetske krize
• Kreditni rejting na{e zemlje, du`ni~ka kriza u Evropi i problemi SAD-a - sve }e to imati uticaja na kamatne stope, kakve }e one biti u narednom periodu? - Te{ko je predvidjeti razmjer prelijevanja krize iz SAD-

24

OGLASI

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

25

26 SARAJEVSKA HRONIKA
MZ Trg oslobo|enja i Cinema Citya

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Besplatne projekcije za djecu
Zahvaljuju}i multiplexu Cinema City, Mjesna zajednica Trg oslobo|enja - Centar ovog je ljeta obradovala mali{ane podjelom poklonvau~era za projekcije filmskih ostvarenja. Podijeljeno je 12 vau~era, od kojih svaki vrijedi za dvije osobe. Zahvaljuju}i lijepoj gesti uprave Cinema Citya, mali{ani nastanjeni na prostoru ove mjesne zajednice imat }e mogu}nost iskoristiti vau~er do kraja 2011. godine, biraju}i filmske projekcije po svojoj `elji. Na ovaj na~in MZ Trg oslobo|enja - Centar nastavlja realizaciju projekta brige o djeci iz porodica sa slabijim imovinskim stanjem putem saradnje sa razli~itim ustanovama iz oblasti kulture i obrazovanja.

KVADRANT XII Trideset i pet stanara Centra poslalo peticiju nadle`nima

Rasprava o nagomilanim

PROBLEMIMA
Pismo oti{lo na adrese Fikreta Musi}a, Abida Jusi}a, Harisa Luli}a, Mirjane Mali} i Henija Erdoana ]esira • Na razgovor o uzurpaciji zemlji{ta pozvani i direktori firmi Centrotrans-transport robe i Feal metali
Pismo u kojem se zahtijeva organizovanje sastanaka na kojem bi se razgovaralo o nago mi la nim pro ble mi ma u Kvadrantu XII, prostoru gdje firme Centrotrans-transport robe i Feal metali u vlasni{tvu bra}e Muli} grade javnu gara`u, nadle`nima u Kantonu poslali su stanari ulica Kaptol i Mula Mustafe Ba{eskije, sa potpisima njih 35. Dopis su dobili kantonalni premijer Fikret Musi}, ministri prostornog ure|enja i saobra}aja Abid Jusi} i Haris Luli}, predsjedavaju}a Skup{tine KS-a Mirjana Mali}, te direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Heni Erdoan ]esir. ~ija je porodica bila vlasnik na ve de ne zgra de. Da ni je umro jo{ 1949. godine, Adolf bi na ro~i{te do{ao sa svojih 116 godina!

Privremena mjera
Protiv Avramovi}eve tu`bu je podigla jedna od stanarki zgrade Aleksandra Majhrovski, nakon ~ega su saslu{ane i njene kom{ije. Prema saznanjima stanara, Avramovi} je, nakon prodaje cijele zgra de fir mi Cen tro transtransport robe, pobjegla u Srbiju. Advo kat Maj hrov ske za tra`io je od Suda odre|ivanje privremene mjere osiguranja objekta, bez prethodnog saslu{anja protivnika osiguranja, jer su do{li u posjed neovjerenog kupoprodajnog ugovora Avramovi}ke od 10. jula 2006. godine. Njen primjer slijedi jo{ jedna stanarka ovog ulaza. Gra|ani }e tokom razgovora pokrenuti i pitanje otvaranja {tandova za prodaju povr}a i ljetne ba{te u sklopu prostora predvi|enog za parkiranje. Ho}e li nadle`ni imati sluha da saslu{aju stanare gradske jezgre, ostaje da se vidi.
J. MILANOVI]

JU Dom zdravlja KS-a

Cjelodnevne de`ure KS-a, zbog obiJU Dom zdravlja
lje`avanja bajramskih praznika, organizovat }e cjelodnevne de`ure od 7.30 do 20 sati, u utorak, 30. augusta, na slijede}im lokalitetima: Dom zdravlja Centar - Vrazova 11 (de`ura za op}ine Centar i Stari Grad), DZ Novi Grad - Bulevar Me{e Selimovi}a 2 (za op}ine Novo Sarajevo i Novi Grad), DZ Ilid`a - Mustafe Pintola 1 (de`ura za ovu op}inu), Dom zdravlja Had`i}i An|el ka La`eti}a (de`ura za gra|ane Had`i}a), DZ Vogo{}a Igmanska 52 (de`ura za op}inu Vogo{}a), DZ Ilija{ - 29. februar bb (de`ura za op}inu Ilija{), te ambulanta porodi~ne medicine Trnovo (de`ura za op}inu Trnovo - de`ura traje do 15 sati).

D`eneti}a ~ikma: Gradili{te ili parking?

Primjedbe na inspektoricu
- Navedene kompanije nastavile su uzurpaciju na{e imovi ne i ugro`ava nje na {ih gra|anskih prava. Obra}ali smo se Op}ini Centar, Gradu i Kantonu da nam pomognu u rje{avanju problema, ali do da nas ni {ta ni je ura|eno. Imamo primjedbe na rad kantonalne inspektorice Edine Koluh, koja konstatuje nezakonite radnje, a onda u dopisima optu`i gra|ane dvije ulice da spre~avaju uzurpatore u

TU@ENI STAR 116 GODINA Na ro~i{te 2006. godine sudinica Op}inskog suda pozvala je vlasnika zgrade u Kaptolu 6 Adolfa Kleinotsteina, ro|enog 1890. godine, te konstatovala da se nije odazvao i uknji`ila objekat 1/1 na Darinku Avramovi}. Stanari podi`u tu`be
otklanjanju nelegalnih radnji, navodi se u jednom od dopisa gra|ana Kvadranta XII. Jedan od problema o kojem bi se trebalo pri~ati na sastanku sa nadle`nima je i sve izvjesnije poni{tenje uknji`be zgrade na adresi Kaptol 6, koju je Darinka Avramovi} prodala Muli}ima. Naime, 2006. godine sudinica Op}inskog suda u Sarajevu Mirsada Du~i} - ^au{evi} donijela je presudu po kojoj se Avramovi}ki utvr|uje pravo vlasni{tva nad objektom u kojem se nalazi osam stanova. - U ostavljenom zakonskom roku, tu`enik nije dostavio odgovor na tu`bu, niti je pristupao na zakazivana ro~i{ta, konstatuje sudinica. I tu ne bi bilo ni{ta ~udo da tu`enik nije Adolf Kleinotstein, ~ovjek ro|en 1890. godine,

S nama u svijet filma

I u firmama u vlasni{tvu bra}e Muli} spremni za razgovor

MUP je intervenisao 15 puta
Ako gra|ani imaju zemlji{noknji`ne izvatke iz kojih se mo`e utvrditi da su firme uzurpirale tu|e vlasni{tvo, spremni smo za povrat ili isplatu naknade, ka`e Sipovi}
Iz firmi Centrotrans-transport robe i Feal metali, vlasnika Hajrudina i Mustafe Muli}, najavili su da }e se rado odazvati sastanku sa nadle`nima, koji su pisano zatra`ili stanari Kvadranta XII. Mirsad Sipovi}, advokat pomenutih firmi, kazao nam je kako su slu`benici kantonalnog MUP-a ve} 15 puta intervenisali zbog pobune gra|ana ulica u kojima se nalazi prostor predvi|en za parkiranje, a koji je u posjedu Muli}a. - Posebno isti~emo da, ukoliko gra|ani imaju zemlji{noknji`ne izvatke iz kojih se mo`e utvrditi da su firme Centrotrans-transport robe i Feal metali uzurpirale tu|e vlasni{tvo, izra`avamo spremnost da te poprodaji predmetne nekretnine. - Napominjemo da u vrijeme zaklju~enja ugovora u zemlji{nim knjigama Suda nije postojala zabilje{ka ikakvog sudskog spora ili bilo kakvog optere}enja te nekretnine, jer ih onda Centrotrans-transport robe ne bi kupovao, zaklju~io je Sipovi}. - Naknadno smo do{li do saznanja da je prodavac Darinka Avramovi} stekla pravo vlasni{tva nad predmetnim nekretninama i upisala se kao vlasnik 1/1 u zemlji{ne knjige na temelju pravomo}ne presude Op}inskog suda od 17. aprila 2006. godine, dodao je Sipovi}.
J. M.

Ove sedmice po dvije ulaznice za najnovija ostvarenja, koja prikazuje multiplex Cinema City, dobili su na{i ~itaoci: Mirza Zuki}, Elvedina \ozo i Armin Mili{i}. Svi koji `ele do}i do besplatnih karti za projekcije trebaju popuniti kupon sa na{ih strana i predati ga u oglasne slu`be ili na recepciju Oslobo|enja (Ulica D`emala Bijedi}a 185).

Kvadrant XII: Spor firmi i stanara oko prostora izme|u Kaptola i Mula Mustafe Ba{eskije

posjede predamo, ili u krajnjem slu~aju za njih isplatimo vi{e puta ve}u naknadu u odnosu na tr`i{nu vrijednost, naglasio je Sipovi}. Kada je u pitanju tu`ba podignuta protiv Darinke Avramo-

vi}, koja je objekat na adresi Kaptol 6 prodala firmi Centrotrans-transport robe, Sipovi} je kazao da su Muli}i sa Avramovi}kom, kao zemlji{noknji`nim vlasnikom, zaklju~ili sudski ovjeren ugovor o ku-

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 27 DE@URNI Arheolo{ki park Atmejdan TELEFON 276-982

Novo ruho
Kompleks Atmejdana na malom prostoru nudi sudar dvije civilizacije, turske i austrijske, ka`e na~elnik Had`ibajri}
Nastavak iskopavanja do polovine 2012. godine

VA@NIJI TELEFONI
MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

od oktobra
Radovi na projektu konzervacije i vanjskog ure|enja iskopina na lokalitetu Arheolo{kog parka Atmejdan ubrzo bi trebali biti nastavljeni, nakon za vr{e ne stru~ne ocje ne i ovjere projektne dokumentacije, koja se obavlja u Mostaru. Po{to je ovo projekat od dr`avne va`nosti, dio sredstva za njegovu realizaciju je obezbijedila Vlada Federacije BiH od 100.000 KM, dok izradu za{titnih zidova finansira Op}ina Sari Grad. Pre dvi|eno je ure|enje kompletnog prostora, a pored brojnih komunalnih radova, moraju se zavr{iti po~eta zahtjevna arheolo{ka iskopavanja, ali i konzerviranje cijelog lokaliteta da bi se za{titio od propadanja. Kako najavljuje konsultant na ovom projektu, arhitekta Mufid Garibija, sve ovo bi trebalo da se odradi najkasnije do polovine naredne godine. ne mo}i lijepo vidjeti, kao i cijeli arheolo{ki park, ka`e Garibija. Na~elnik Starog Grada Ibra him Had`ibaj ri} je obe}ao da }e nastaviti pomagati ovaj projekat do njegovog potpunog zavr{etka. Bit }e to jedan od rijetkih sadr`aja sa lijeve strane Miljacke, kojim }e se znatno nadopuniti turisti~ka ponuda Sarajeva. - Kompleks Atmejdana na malomprostorunudisudardvije civilizacije, turske i austrijske. Sa jednestrane su arheolo{keiskopine i Bakr-babinad`amija, a na drugoj je austrijski muzi~ki paviljon sa svojim sadr`ajima. Iako je paviljon obnovljen prije {est godina, potrebno je obaviti ure|enjeprostora oko njegakoje }e finansirati Turski vojni bataljon u BiH sa 200.000 KM, najavljuje Had`ibajri}. Rekonstru kcija parka }e po~eti u oktobru, a uradit }e se poplo~avanje staza kamenim plo~ama, postaviti mobilijar i rasvjeta. Tako|er su planirani i sadr`aji za najmla|e, po{to je u Starom Gradu malo parkova za djecu.
Z. TURKOVI]

Novi mobilijar oko paviljona

Mali muzej
- Arheolo{ki park }e biti zatvoreni kompleks u kojem }e se ~ak nalaziti i mali muzej sa

prona|enim predmetima na ovom lokalitetu, zatim konzervirane arheolo{ke iskopine i D`amija Bakr-baba, na ~iju munaru }e se mo}i izlaziti. Kompleks }e biti pod nacionalnom za{titom, jedino }e brigu o d`amiji voditi Islamska zajednica, ka`e Garibija. Nadzor radova }e vr{iti kantonalni Zavod za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a, koji }e raspisati tender za izvo|a~a, na kojem }e mo}i u~estvovati samo firme koje imaju certifikat za rad na poslovima konzervacije. U ci-

jelom projektu, nagla{ava Garibija, najzahtjevniji su okolni zidovi koji }e ogra|ivati prostor arheolo{kog parka. Sredstva za njihovu izgradnju je obezbijedila Op}ina Stari Grad i radovi su u toku.

Poplo~avanje staza
- Zidovi se nalaze u sklopu projekta konzervacije iskopina i na dijelu Kre{evljakovi}eve ulice prilago|eni su po tpu no am bi jen tu ovog prostora. To su ustvari dvije galerije na kojima je pro{iren trotoar sa kojeg }e se iskopi-

OKOM KAMERE

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

U duhu praznika
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Nedjeljno popodne veliki broj Sarajlija iskoristio je za {etnju gradom, te kupovinu potrep{tina pred po~etak Ramazanskog bajrama. Tako su gra|ani nosili kadaif, bamije i ostale namirnice, dok je centar grada, uz prigodne ukrase, oblijepljen plakatima na kojima zainteresovani mogu saznati gdje }e sve biti uprili~ena gostovanja i svirke u`ivo u narednim danima. J. M.

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

PORODILI[TA

4 5

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci za ponedjeljak:

Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Be~ 7.35 i 14.55, Cirih 7.30, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Budimpe{ta 14.50, Frankfurt 15, Ljubljana 14.35, Ankona 17.55, Riga 9.45, Kopenhagen 11

Dolasci za ponedjeljak:

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

Ankona 7.40, Istanbul 8.50 i 13.25, Riga 9.05, Be~ 111.10, 14.10 i 21.35, Beograd 11 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih 12.45, Ljubljana 14.05, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Frankfurt 21, Kopenhagen 16.35

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara

utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7. 5, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, 1 srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati,

Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 1 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko 1 svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12. 5 sati, Bosanska Dubica svaki dan 1 u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7. 0 sati, Biha} sva1 ki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7. 0, 1 8.30, 9.30, 10.30, 1 1 13.30, 14, 15, 15.30, 1.30, 2.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Mostsvaki dan

u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13. 5 sati, Tu1 zla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 1 12.30, 1.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzlaradnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9. 5, 1 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8. 5, 8.45, 13.45, 15. 5 i 16.30 sati, Kakanj sva1 1 ki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 1 13.30, 15.30, 1.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

28 SARAJEVSKA HRONIKA Utvr|en nacrt zakona o odr`avanju zajedni~kih dijelova zgrada

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U PRAKSI
Na posljednjoj sjednici kantonalna Vlada utvrdila je tekst, odnosno nacrt zakona o odr`avanju zajedni~kih dijelova i upravljanju zgradama u Kantonu Sarajevo, a kako za Oslobo|enje ka`e ministar stambene politike ^edomir Luki}, javna rasprava o ovom dokumentu tek treba po~eti. - Ne mogu re}i ta~an datum, ali sedma sjednica Skup{tine KS-a trebala bi se odr`ati 15. septembra, nakon ~ega bi trebala uslijediti javna rasprava od 60 dana. Volio bih da se u nju uklju~i {to ve}i broj gra|ana, jer o~ekujemo konstruktivne sugestije, isti~e Luki}. Prema rije~ima ministra Luki}a, va`e}i Zakon ne}e imati veliki broj izmjena, a osnovna razlika bi}e preciznija definicija nekih odredbi.

Na temelju Zakona o srednjo{kolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine Hercegova~ko-neretvanske `upanijekantona“ broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) i ~lanka 42. Statuta Srednje strukovne {kole s pravom javnosti „Obrazovni centar“ Mostar, te odluke [kolskog odbora broj: 91/11 od 26. 8. 2011. godine, [kolski odbor Srednje strukovne {kole s pravom javnosti „Obrazovni centar“ Mostar, r a s p i s u j e,

NATJE^AJ
za prijem nastavnika za izvo|enje programa srednjo{kolskog obrazovanja odraslih u {kolskoj 2011./2012. godini Za potrebe izvo|enja programa srednjo{kolskog obrazovanja odraslih, nastavnici }e biti anga`irani ugovorom o djelu za {kolsku 2011./2012. godinu, i to: 1. profesor hrvatskog jezika 1 izvr{itelj 2. profesor engleskog jezika 1 izvr{itelj 3. profesor njema~kog jezika 1 izvr{itelj 4. profesor francuskog jezika 1 izvr{itelj 5. profesor latinskog jezika 1 izvr{itelj 6. profesor/diplomirani in`enjer fizike 1 izvr{itelj 7. profesor/diplomirani in`enjer biologije 1 izvr{itelj 8. profesor/diplomirani in`enjer kemije 1 izvr{itelj 9. profesor/diplomirani in`enjer geografije 1 izvr{itelj 10. profesor povijesti 1 izvr{itelj 11. profesor tjelesne i zdravstvene kulture 1 izvr{itelj 12. profesor etike 1 izvr{itelj 13. profesor sociologije 1 izvr{itelj 14. profesor/diplomirani psiholog 1 izvr{itelj 15. doktor medicine 1 izvr{itelj 16. magistar farmacije 1 izvr{itelj 17. diplomirani in`enjer arhitekture 1 izvr{itelj 18. diplomirani in`enjer za{tite na radu 1 izvr{itelj 19. profesor/diplomirani in`enjer matematike 1 izvr{itelj 20. profesor/diplomirani in`enjer ra~unalstva 1 izvr{itelj 21. profesor/diplomirani povjesni~ar umjetnosti 1 izvr{itelj 22. profesor/diplomirani in`enjer strojarstva 1 izvr{itelj 23. diplomirani in`enjer elektrotehnike 1 izvr{itelj 24. nastavnik ekonomske skupine predmeta 1 izvr{itelj 25. nastavnik pravne skupine predmeta 1 izvr{itelj 26. diplomirani ekonomist, smjer hotelijersko turisti~ki 1 izvr{itelj 27. diplomirani in`enjer prehrambene tehnologije 1 izvr{itelj 28. diplomirani in`enjer cestovnog prometa 1 izvr{itelj 29. diplomirani in`enjer agronomije 1 izvr{itelj 30. diplomirani in`enjer {umarstva 1 izvr{itelj 31. diplomirani in`enjer graditeljstva 1 izvr{itelj 32. diplomirani in`enjer geodezije 1 izvr{itelj 33. nastavnik prakti~ne nastave strojarstva 1 izvr{itelj 34. nastavnik prakti~ne nastave za prodava~a 1 izvr{itelj 35. nastavnik prakti~ne nastave za konobara 1 izvr{itelj 36. nastavnik prakti~ne nastave za kuhara 1 izvr{itelj 37. instruktor vo`nje, kategorija A1, A, B1, B, C1,C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE 1 izvr{itelj 38. nastavnik prakti~ne nastave za zavariva~a 1 izvr{itelj 39. nastavnik prakti~ne nastave za elektroinstalatera 1 izvr{itelj 40. nastavnik prakti~ne nastave za elektromontera 1 izvr{itelj 41. nastavnik prakti~ne nastave za elektroni~ara 1 izvr{itelj 42. nastavnik prakti~ne nastave za elektromontera elektri~nih mre`a i postrojenja 1 izvr{itelj 43. nastavnik prakti~ne nastave za elektromehani~ara za strojeve i opremu 1 izvr{itelj 44. nastavnik prakti~ne nastave za elektroenergeti~ara za elektroenergetska postrojenja 1 izvr{itelj 45. nastavnik prakti~ne nastave za frizera 1 izvr{itelj 46. nastavnik prakti~ne nastave za automehani~ara 1 izvr{itelj 47. nastavnik prakti~ne nastave za bravara 1 izvr{itelj 48. nastavnik prakti~ne nastave za vodoinstalatera 1 izvr{itelj Za nastavnika mo`e biti izabrana osoba koja, pored op}ih uvjeta, ima odgovaraju}u stru~nu spremu i pedago{ko-psiholo{ku izobrazbu. Uz prijavu, s kra}im `ivotopisom, potrebno je dostaviti sljede}e originalne ili ovjerene dokumente: sveu~ili{nu diplomu - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o neka`njavanju - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove osobne iskaznice. Izabrani nastavnici }e biti du`ni dostaviti lije~ni~ko uvjerenje o radnoj zdravstvenoj sposobnosti prije zaklju~ivanja ugovora o djelu. Natje~aj ostaje otvoren osam dana od dana objave. Prijave, s tra`enom dokumentacijom, slati preporu~enom po{tom na adresu: Srednja strukovna {kola s pravom javnosti “Obrazovni centar“ Mostar Bi{}e polje bb, 88 100 Mostar s naznakom “NATJE^AJ ZA PRIJEM NASTAVNIKA“ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: + 387 (0) 36 445 700; 036 445 701 i 036 445 702 E-mail: info@obrazovni-centar.com i na www.obrazovni-centar.com

od januara
Po~inje javna rasprava od 60 dana • Propisani uslovi za izbor eta`nih vlasnika

TESTIRANJE Za izbor eta`nih vlasnika propisani su uslovi, me|u kojima su starosna dob, stru~na sprema i test provjere
- U{li smo u izradu novog akta zbog velikog broja upita o tuma~enju ~lanova, tako da sada{nji zakon ima 56, a novi 98 ~lanova, poja{njava Luki}. Ministar stambene politike smatra da je su{tinsko pitanje, koje }e se rije{iti novim zakonskim aktom, izbor eta`nih vlasnika. - To je bila najslabija karika Zakona. Oni su birani bez uslova, po dobrovoljnoj osnovi, tako da je zbog odre|ene naknade me|u njima bila ve}ina penzionera i starijih ljudi, a ovo nije lak posao. Pod upraviteljstvom u Kantonu nalazi se oko {est hiljada objekata, a za izbor eta`nih

Ministar Luki}: Vi{e od 6.000 stambenih jedinica pod upraviteljstvom

vlasnika propisani su uslovi, me|u kojima su starosna dob, stru~na sprema i test provjere, nagla{ava ministar Luki}, te dodaje da me|u gra|anima ima i onih koji ne znaju da zakon postoji, a kamoli da su upu}eni u podzakonske akte. Ministar o~ekuje kako }e, nakon septembarske sjednice Skup{tine, javna rasprava trajati tokom oktobra i novembra, te da }e se prijedlog zakona na}i pred zastupnicima u decembru. - Po usvajanju zakona, sa primjenom bi mogli po~eti od 2012. godine, zaklju~uje Luki}.
S. HUREMOVI]

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 103041 09 Ps Sarajevo, 25. 8. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija ]ato Edhem u pravnoj stvari SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO kao tu`itelja, protiv tu`enog [K DOO SARAJEVO, radi duga v.sp. 4.662,58 KM, na osnovu ~lana 348. st 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje slijede}i

Vije}e Vogo{}e

Hasanovi} umjesto Kerle
Na posljednjoj sjednici Op}inskog vije}a Vogo{}a Migdad Hasanovi} polo`io je sve~anu zakletvu, kojom je postao vije}nik SDA, a u Vije}e je imenovan umjesto Ibrahima Kerle. Nakon toga, usvojen je polugodi{nji izvje{taj o iz vr{e nju bud`eta Op}ine Vogo{}a, kao i rad op}inskog na~elnika i jedinstvenog op}inskog organa uprave za prvih {est mjeseci ove godine. Na sjednici je usvojena i odluka o usvajanju plana zimskog ~i{}enja puteva u Vogo{}i u sezo-

OGLAS
Dana 28. 10. 2009. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog [K DOO SARAJEVO, radi duga v.sp. 4.662,58 KM. Ovim putem se dostavlja TU@ENOM [K DOO SARAJEVO poziv za RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU zakazano za UTORAK, 20. 12. 2011. godine u 10 sati soba broj 228/11 i putem oglasne table suda. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra objavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda.

ni 2011/2012. godine. Ovom odlukom je odre|eno da }e se finansiranje zimskog ~i{}enja lokalnih cesta od interesa za Op}inu Vogo{}a

vr{iti iz bud`eta Op}ine, a ceste od interesa za Kanton Sarajevo finansirat }e Ministarstvo saobra}aja - Direkcija za ceste KS-a.

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

29

30

OGLASI

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

31

32

KULTURA

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Zavr{en 12. Mediteran Film Festival

Opuzen Film Festival

Prikazan “Kinofil” Damira Jane~eka
Publika ga je odgledala u glavnom festivalskom programu, a ostvaranje bh. autora govori o patnjama `ivotinja uzrokovanim neodgovorno{}u ljudi
Revolucija 101 nosi nagradu Grand Prix MFF 2011 ‘Jack Daniels’

Najbolji film “Revolucija 101”
Nagrade `irija dobili su i filmovi „Pustara“ i „Selo bez `ena“, a nagradu publike film „Mila tra`i Senidu“
Izraelski film “Revolucija 101 / Revolution 101“ redatelja Dorona Tsabarija progla{en je najboljim filmom 12. Mediteran Film Festivala u organizaciji Kino video kluba “Amater“ koji je zavr{en u [irokom Brijegu, odlu~io je stru~ni `iri u sastavu Elena Oroz, {panjolska redateljica, Mladen ]apin, hrvatski redatelj i Sr|an Vuleti}, bh. redatelj. Ovaj film na taj na~in nosi nagradu Grand Prix MFF 2011. ‘Jack Daniels’. Osim ovog filma, nagrade `irija dobili su i ostvarenja „Pustara“ redatelja Ivana Faktora te film „Selo bez `ena“ redatelja Sr|ana [arenca, a nagradu publike osvojio je film „Mila tra`i Senidu“ redatelja Roberta Tomi}a Zubera. Festival je u punoj dvorani Kina Borak zatvoren filmom „Soundtrack za revoluciju“ redateljskog dvojca Billa Guttentaga i Dana Sturmana, filmom koji je na najbolji na~in zaokru`io ovogodi{nju festivalsku povorku izuzetnih dokumentarnih ostvarenja. U natjecateljskom kao i u posebnim programima na ovogodi{njem Festivalu prikazano je 40 filmova.

Na Opuzen Film Festivalu u glavnom festivalskom programu prikazan je dokumentarni film “Kinofil“ bh. autora Damira Jane~eka koji govori o patnjama `ivotinja u Sarajevu i BiH, uzrokovanim neodgovorno{}u ljudi i nesavjesnim pona{anjem prema `ivotu koji ne vodi ni~ijem dobru. “Kinofil” je film o teroru
Velimir Ivani{evi}, protagonist filma

Plakat filma “Kinofil”

nad `ivotinjama i poku{aj ukazivanja na stanje u BiH ka da je u pi ta nju odnos gra|ana i dr`ave prema psima lutalicama. Protagonist filma Velimir Ivani{evi}, njegova supruga Silva Beran Ivani{evi} i nekolicina ostalih tome se opiru godinama. - Svaka projekcija filma “Kinofil“ naravno da je kritika i opozicija onome i onima koji ne samo provode zlo ve} i svima onima koji {ute i

time odobravaju zlo. Istodobno, cilj “Kinofila” i misije koje je dio jeste {irenje svijesti, edukacija, pogled u o~i, suo sje}anje, so li dar nost, odnosno promoviranje onoga {to bi spasilo te `ivotinje koje ni krive ni du`ne moraju `ivjeti s nama danas, kazao je Jane~ek. Nakon Opuzen Film Festivala, “Kinofil” }e biti prikazan u Sje di nje nim Ame ri~kim Dr`avama.

Koncert Tine Kordi}

Ubjedljive klavirske interpretacije
Tina Kordi} je pijanistica koja velikom umjetni~kom snagom i osvajanjem scene pru`a ubjedljive klavirske interpretacije koje su{tinski obuhvataju, pru`aju i donose istinski muzi~ki do`ivljaj. Tehni~ka bravura i inteligentno fraziranje, visoka kultura tona i duhovna prodornost redovno ozna~avaju njeno muziciranje, izvod je iz kritike Leonore Aumaier, a u potvrdu izre~enog ve~eras se (29. rujna) ima prigodu jo{ jedanput uvjeriti publika u Be~u na njezinu koncertu. Koncert Tine Kordi}, na ~ijem programu su djela Sergeia Rachmaninoffa, Ludwiga von Beethovena, Franza Listza i Frederica Chopina, po~inje u 19 sati. Tina Kordi} zapo~ela je muzi~ko obrazovanje u Muzi~koj {koli u Sarajevu, nastavlja ga u Srednjoj muzi~koj {koli, u klasi Meire Smailovi} i godine 1990. po~inje studij na Muzi~koj akademiji u Sarajevu, u klasi Aleksandre Romani}. Od 1992. godine studira u klasi Nede Stankovi} kod koje i apsolvira 1994. godine. Kao stipendistica austrijskog Ministarstva za obrazovanje i kulturu u prosincu 1994. godine studij nastavlja na Univerzitetu za muziku i primijenjenu umjetnost u Be~u, u klasi Manfred Wagner - Artzta. Diplomirala je 1999. godine i kao stipendistica austrijskog ministarstva za znanost nastavlja postdiplomski studij u klasi Leonore Aumaier, a magistrirala je 2005. godine. Prvi cjelove~ernji koncert svirala je 1987. godine u Domu armije u Sarajevu, a za vrijeme rata u opkoljenom Sarajevu je zapa`ena njezina umjetni~ka djelatnost. Tijekom i nakon studija u Be~u svirala je na koncertima u Austriji, Njema~koj, ex Jugoslaviji i Kini. U rujnu 2005. godine predstavlja „Vienna Konservatorium“ u Weifangu u Kini, gdje preuzima klavirsku katedru na Univerzitetu za muziku, a u srpnju 2006. se vra}a u Be~, gdje `ivi i radi.

Mostarski teatar mladih

Premijerno odigrana ’’Oda radosti”

Iz predstave koja govori o svim strahovima, nadanjima, predrasudama... i o ljubavi

U pozori{noj dvorani KSC-a u Bugojnu premijerno je 26. augusta izvedena nova predstava Mostarskog teatra mladih “Oda radosti’’ (deveta nedovr{ena). Iako u egzilu, zahvaljuju}i prijateljskoj pomo}i kolega iz Bugojna, navodi se u saop}enju, ansambl predstave imao je sve uvjete za besprijekorno izvo|enje predstave. U predstavi, koja tretira posljednjih dvadeset godina na prostoru ex-Jugoslavije, govore}i o svim strahovima, nadanjima, predrasudama,

o boli, mr`nji, ali i o ljubavi, igraju: Tinja Do{en, Amra Prutina, Belma Salkuni}, Marijana @ivanovi}, Armin Had`imusi}, Lazar Jovanov, Predrag Kotur i Enes Salkovi}. Dramaturg predstave je Ljubica Ostoji}, a re`iju potpisuje Sead \uli}. Nakon premijere, predstava kre}e na turneju po gradovima ex-Jugoslavije, koja zapo~inje polovinom septembra u Beogradu. Mostarska publika, za sada, predstavu }e mo}i vidjeti samo na nekom od gostovanja.

Zavi~ajni muzej Visoko

Tapiserije Suada Ze~evi}a
U zgradi Zavi~ajnog muzeja Visoko, a u povodu 29. augusta Dana op}ine Visoko, bit }e otvorena retrospektivna izlo`ba umjetni~kih radova na temu kulturnohistorijskog naslije|a BiH, autora akademskog dizajnera prof. Suada Ze~evi}a. Izlo`ba je i svojevrstan hommage umjetniku, stvaraocu Suadu Ze~evi}u (1927. Visoko – 1983. Sarajevo). Prof. Ze~evi} je stvarao tapiserije s motivima sa ste}aka iz `ivota Bosne, a promotor izlo`be njegovih tapiserija bit }e prof. dr. Ibrahim Krzovi}. Ukupno 29 vunenih tapiserija bit }e izlo`eno u prostoru Zavi~ajnog muzeja danas u 12. sati.

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

33

34

SCENA

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Rihanna i Eminem

“Love The Way You Lie”
Rihanna, popularna R&B pjeva~ica, odu{evila je mno{tvo na poznatom britanskom V festivalu u Chelmsfordu u Essexu. Naime, ova atraktivna 23-godi{nja zvijezda s Barbadosa na pozornici se pojavila odjevena u crnoj ko`noj jakni ispod koje je virio topi} i u ultrakratkim traper-hla~ama te crnim mre`astim ~arapama. Mjesecima je, ina~e, “furala“ vatreno crvene uvojke, no ponovno se vratila svojoj prirodnoj sme|oj boji kose. Atraktivnoj pjeva~ici na pozornici se pridru`io i reper Eminem s kojim je, na veliko odobravanje publike, otpjevala njihov pro{logodi{nji hit “Love The Way You Lie” .

Amyna smrt potakla prodaju

Na snimanju filma “World War Z”

BRAD PITT
spasio `enu
Amy Winehouse Sa snimanja filma

“Back to Black“ najprodavaniji album
Nakon iznenadne smrti Amy Winehouse, njen posljednji album “Back to Black“ postao je najprodavaniji album stolje}a u Velikoj Britaniji. Posljednji tonski zapis tragi~no preminule pjeva~ice nadma{io je Jamesa Blunta i njegov album prvijenac “Back to Bedlam“ iz 2005. godine, koji je do sada vodio na listi najprodavanijih albuma 21. stolje}a. Kada se krajem 2010. pravila lista, “Back to Black“ je bio na tre}em mjestu, iza Bluntovog i albuma Dido “No Angel“ Iako izdat . 2006, prodaja albuma je naglo po~ela rasti nakon pjeva~icine smrti pro{log mjeseca. Njen prerani odlazak pokrenuo je i prodaju njenog prvog albuma “Frank“ ko, ji se, tako|er, na{ao me|u prvih 10. Kompanija koja je izdala album obznanila je da je “Back to Black“ do sada prodat u vi{e od tri miliona primjeraka. Zanosni holivudski glumac Brad Pitt nije heroj samo na filmskom platnu nego i u stvarnom `ivotu. Nedavno je na snimanju filma “World War Z” jednoj statistici spasio `ivot. Apokalipti~ni film ima mnogo scena borbe i na snimanju jednog takvog prizora sa 700 statista 47-godi{nji glumac jednu je `enu spasio od povreda, pi{e The Sun. Tokom snimanja scene jedna `ena je pala i zamalo je prega`ena u stampedu. Tragedija je izbjegnuta zahvaljuju}i holivudskom velikanu i partneru glumice Angeline Jolie (boravi u vili iz 16. stolje}a na Ayrshire Hillsu, dok Pitt u Glasgowu snima film), koji je vidio statisticu kada je pala. Naime, za vrijeme snimanja borbe `ena je pala na koljena, a iza nje tr~ale su stotine statista. Brad Pitt je to uo~io, zgrabio je, maknuo s polja i nastavio glumiti. “Nije imao vremena da pri~a s njom jer je u toku bilo snimanje. Ali, ona je kasnije rekla da mu je jako zahvalna. Pri padu je samo povrijedila koljeno“ kazao je neimenovani izvor , za The Sun, istaknuv{i da `ena isprva nije mogla vjerovati da ju je spasio Brad Pitt. Ina~e, na snimanju s tolikim brojem statista, povrede se ~esto de{avaju.

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

35

36

OGLASI

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Svjetsko prvenstvo u atletici - Daegu 2011.

Bolt diskvalifikovan, Blake je {ampion
Fudbal Koja{evi} predvodio Sarajevo Ko{arka Ikoni}: Grci i Hrvati su favoriti

38

OGLASI

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OGLASI

39

40

FUDBAL

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Odli~ni Koja{evi} vodio Sarajevo do pobjede nad ^elikom

Navija~ima se odu`iti titulom
Sigurno bismo dali tre}i pogodak i da protivnik nije postigao sam sebi gol. Uz dobru igru i sre}u, zabilje`ili smo pobjedu, istakao je veznjak bordo tima Damir Koja{evi}
Fudbaleri Sarajeva osvojili su tri boda u me~u sa ^elikom u dramati~nom fini{u kada su postignuta dva gola za pobjedu od 4:2. Prije toga, bordo sastav imao je prednost od 1:0 i 2:1, a ekipa iz Zenice je dva puta poravnavala rezultat. Izabranici Jir`ija Pli{eka opravdali su ulogu favorita protiv pulena Elvedina Beganovi}a, koji su pru`ili jak otpor. Tako je nastavljena pobjedonosna serija Sarajeva u me~evima protiv ^elika na na{em najve}em stadionu sa kojeg su Zeni~ani odnijeli posljednji prvenstveni bod jo{ u prolje}e 2002.

APLAUZI ZA EFIKASNOST I BORBENOST Da su navija~i ko{evskog premijerliga{a bili zadovoljni efikasno{}u i borbeno{}u ekipe, najbolji je pokazatelj dugotrajan aplauz kojim su poslije subotnjeg me~a sa ^elikom igra~i i strateg Pli{ek ispra}eni prilikom odlaska u svla~ionicu
Postigao ~etiri gola u pet kola: Damir Koja{evi}
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Odbrane Adilovi}a
Zna~ajan doprinos osvajanju punog plijena imao je golman Adi Adilovi}, koji se istakao sa dvije izvanredne odbrane kada je rezultat glasio 1:1 i 2:2. Najbolji pojedinac u redovima vode}e ekipe na{eg prvenstva bio je Damir Koja{evi}, dvostruki strijelac protiv starog rivala. „Nakon ranog vodstva opustili smo se {to je protivnik iskoristio i kaznio nas izjedna~uju}im

pogotkom. ^elik se predstavio kao ~vrsta ekipa. Do kraja prvog poluvremena ponovo smo poveli. Kod rezultata 2:2 izvr{ili smo `estok pritisak na protivni~ki gol i Zeni~ani su zatresli vlastitu mre`u. [utirali smo iz svih pozicija. Sigurno bismo dali tre}i pogodak i da protivnik nije postigao sam sebi gol. Uz dobru igru i sre}u zabilje`ili smo pobjedu. Zadovoljan sam svojom igrom jer sam postigao dva gola“ rekao je , veznjak Koja{evi}, koji se upisao u strijelce iz jedanaesterca na samom po~etku utakmice i u sudijskoj nadoknadi vremena kada je pokazao golgeterske sposobnosti nakon solo prodora. Koja{evi}, koji je sa ~etiri gola prvi strijelac bordo tima, istakao

je da su gledaoci mogli u`ivati u otvorenoj igri obje ekipe, {est pogodaka i velikom broju povoljnih prilika. Da su navija~i ko{evskog premijerliga{a bili zadovoljni borbeno{}u i efikasno{}u ekipe, najbolji je pokazatelj dugotrajan aplauz kojim su poslije subotnjeg me~a igra~i i strateg Pli{ek ispra}eni prilikom odlaska u svla~ionicu.

Iskoristili raspored
Na drugoj strani, ^elik je pokazao da ne zaslu`uje posljednju poziciju na tabeli Premijer lige i da ima snage da prevazi|e te{ku situaciju u kojoj se na{ao spletom raznih okolnosti. „Potcijenili smo ^elik {to nam je ote`alo posao. Uz maksimal-

nu koncentraciju i ozbiljnost mo`emo izbje}i primanje golova.“ Sarajevo je iskazalo zna~ajne realizatorske sposobnosti po{to je postiglo 15 golova u pet kola. „Igramo u ofanzivnoj formaciji od prve minute. U me~evima sa GO[K-om, Slavijom i ^elikom postigli smo po ~etiri gola i preferiramo napada~ku igru.“ Bordo tim do~ekuje dvosedmi~nu prvenstvenu pauzu na vode}oj poziciji sa `eljom da je zadr`i do kraja sezone. Zbog toga se mo`e konstatovati da je aktuelni viceprvak iskoristio povoljan raspored na startu prvenstva na pravi na~in. „Nadam se da }emo ostati na prvom mjestu. Raduje me i {to je

atmosfera u klubu mnogo bolja. Na kon ju~era{ njeg tre nin ga igra~i su dobili dva slobodna dana, dok Zoran Belo{evi} i ja imamo dan odmora vi{e“ izjavio , je Koja{evi}, koji provodi odmor u rodnoj Podgorici. U me~u sa ^elikom, Vu~ina [}epanovi} je zaradio tre}i `uti karton i ne}e imati pravo nastupa protiv Kozare na doma}em terenu u 6. kolu. „Od prve minute idemo na pobjedu i uvjeren sam da }emo je zabilje`iti. Respektujem Kozaru, koja se nalazi u sjajnoj formi. Hvala navija~ima na ogromnoj podr{ci. Pru`i}emo maksimum kako bi titula do{la na Ko{evo“ , istakao je Koja{evi}.
Z. RA[IDOVI]

Debakl Slavije u Bosanskoj Gradi{ci

Chelsea poslao novu ponudu

Bjelica: Kaznili su nas za proma{aje
Umjesto da mi Kozari damo {est golova u prvom poluvremenu, oni su ih na kraju dali nama, rekao je trener Lukavi~ana Dragan Bjelica
Nakon visokog poraza od Sarajeva u Lukavici (0:4), fudbaleri Slavije do`ivjeli su jo{ ve}i debakl. Na gostovanju kod novog premijerliga{a Kozare u Bosanskoj Gradi{ci tim iz Isto~nog Sarajeva izgubio je sa 6:2. Trener Dragan Bjelica bio je razo~aran izdanjem svojih izabranika koji su u posljednja dva susreta uspjeli primiti deset golova. “Umjesto da mi Kozari damo {est golova u prvom poluvremenu, oni su ih na kraju dali nama“ , kazao je Bjelica i nastavio: “Igrali smo dobro u prvom poluvremenu, ali smo, na`alost, proma{ili veliki broj prilika. Na odmor smo trebali oti}i sa najma nje dva go la pre dnos ti. Me|utim, nismo uspjeli realizovati sve te silne {anse i kazna doma}ina je uslijedila u drugom poluvremenu“, istakao je Bjelica koji smatra da su crveni kartoni Simi}a i Nikoli}a umnogome promijenili tok me~a. “Prvo isklju~enje smo dobili

Za Modri}a 45 miliona eura
Nastavlja se lov Chelsea na hrvatskog reprezen ta tiv ca Lu ku Mo dri}a. Prema navodima engleskih medija Bluesi sada nude Tottenhamu 45 miliona eura obe{te}enja, prenosi Hina. Tottenhamov predsjednik Daniel Levy do sada je ve} odbio tri ponude Chelsea, no Roman Abramovi~ ne posustaje. Chelsea je prvo ponudio 25 miliona eura, pa 30, a zatim i 35 miliona eura te veznjaka Yossia Benayouna. Sada je na stolu ~ek s iznosom od 45 miliona eura. Modri}evu `elju za prelaskom u Chelsea, Levy je poku{ao ugasiti povi{icom. Tako bi hrvatski veznjak trebao zara|ivati oko 100.000 eura sedmi~no {to je povi{ica od 23.000 eura.

Ljungberg novi igra~ Shimizu S-Pulsea
Slavija u dva me~a primila deset golova

na po~etku drugog poluvremena kod rezultata 1:1, a drugo kod 2:1. Ne `elim re}i da je to jedini razlog {to smo te{ko pora`eni, ali dosta utjecalo na krajnji ishod“ . Bjelica }e u toku prvenstvene pauze poku{ati razdrmati svoje igra~e.

“Jo{ }u razmisliti da li }u ih nov~ano kazniti. Trebali smo u narednih nekoliko dana obaviti dodatne pripreme na Trebevi}u, ali nakon ovih de{avanja sve je do{lo u pitanje“ zaklju~uje , Bjelica.
A. K.

Biv{i nogometa{ Arsenala i {vedske reprezentacije Freddie Ljungberg (34) novi je igra~ japanskog prvoliga{a Shimizu S-Pulsea, potvrdili su njegovi predstavnici. Ljungberg je drugi dio pro{le sezone proveo u Celticu nakon avanture u MLS ligi u Seattle Soundersima i Chicago Fireu, ali u redovima {kotskog doprvaka skupio je tek sedam nastupa nakon ~ega je napustio klub kao slobodan igra~. ‘’Jako sam uzbu|en zbog igranja u Japanu. Inspirirao me na~in na koji se japanski narod nosio s tragedijom nakon potresa 11 marta i htio sam im iskazati podr{ku igranjem u Japanu, posebice u dresu Shimizua’’, rekao je Ljungberg, ~iji detalji dogovorene saradnje sa Shimizuom zasad nisu poznati. Ljungberg je karijeru zapo~eo 1994. godine u Halmstadtu, a najdublji trag ostavio je u Arsenalu ~ije je boje branio izme|u 1998. i 2007. godine. Za {vedsku reprezentaciju skupio je 75 nastupa i pritom zabio 14 golova.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

FUDBAL

41

Lijep gest Bordo prijatelja

Donirali dresove djeci iz Ilija{a
Osim dresova koje su uru~ili prvotimci bordo tima Kenan Hand`i} i Asmir Sulji}, mali{anima je podijeljen i tre}i broj magazina navija~a FK Sarajevo Bordo fan, te pristupnice za u~lanjenje u klub sa Ko{eva
Ponukani tekstom u medijima o ekipi Bijeli an|eli iz Ilija{a koje predvodi Nurija Deli}, a u kojem je istaknuta nemogu}nost mali{ana da imaju jednoobrazne dresove, Udru`enje Bordo prijatelji 1946. stupilo je u kontakt sa trenerom Deli}em tokom manifestacije Sportske igre mladih i obe}ali mu da }e organizovati izradu deset kompleta dresova. Trener, a ni mali{ani me|u koji ma ima na vi ja~a Sa ra je va, @eljezni~ara, Barcelone, Manchestera... tada nisu mogli sanjati da }e im dresove uru~iti prvotimci FK Sarajevo. U poslijepodnevnim ~asovima 25. avgusta, u kolektivni centar u Ilija{ do{li su Asmir Sulji} i Kenan Hand`i} i uru~ili dje~acima bordo-bijele dresove, u kojima }e ekipa u budu}nosti nastupati na turnirima. „Zaista sam presretan zbog ovog poklona. Dje~aci su imali tremu cijeli dan, jer su do{li prvotimci Sarajeva“, rije~i su Nurije Delida (24), trenera, ina~e navija~a FK Sarajevo Bordo fan, te pristupnice za u~lanjenje u klub sa Ko{eva. Donatori - ~lanovi udru`enja Bordo prijatelji 1946 - uplatili su godi{nju ~lanarinu za deset dje~aka, koji }e sa ~lanskim kartama mo}i besplatno prisustvovati doma}im utakmicama Sarajeva na Olimpijskom stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ u ovoj sezoni Premijer lige. „Me|u ovim dje~acima sigurno ima nekoliko talenata. Ako im se pru`i prava prilika, mogu postati dobri igra~i. Rekao sam im da moraju slu{ati trenera, biti dobri u~enici u {ko li i podr`ava ti svo je sui gra~e. Sjetio sam se i svojih po~etaka“ kazao je Sulji}, jedan , od najboljih pojedinaca u ekipi Sarajeva u posljednjih nekoliko utakmica. Na kon uta kmi ce, Su lji} i Hand`i} su odr`ali kra}i trening dje~acima, u kojem su im pokazali osnove {utiranja lopte nogom i glavom, te ih pozvali da prate FK Sarajevo na Ko{evu.

Kenan Hand`i} i Asmir Sulji} obradovali poklonima ekipu Bijeli an|eli

izbjeglice iz Srebrenice. Tokom dru`enja odigrana je i prijateljska utakmica izme|u Asmirovih i Kenanovih. Nakon isteka regularnih deset minuta, rezultat je glasio 2:2, a boljim

izvo|enjem penala pobjedu su odnijeli Kenini. „Posebno sam sretan {to sam obradovao ove dje~ake. Uz malo dobre volje, svima u Bosni i Hercegovini mo`e biti bolje.

Momcima `elim puno sre}e“, izja vio je Hand`i} na kon dru`enja sa eki pom Bi je lih an|ela. Osim dresova, mali{anima je podijeljen i tre}i broj magazina

Sjajni rezultati mladih igra~a sarajevskog kluba

Dva prva mjesta za Novi Grad u Austriji
Da je rad sa mladima najbolja investicija, uvjerili smo se mnogo puta. Istim putem krenuli su i u FC Novi Grad. U ovom klubu opredijelili su se na stvaranje mladih igra~a i njihovo bru{enje za nastupe u seniorskom sastavu, gdje }e kasnije na povr{inu isplivati kvalitetan rad u omladinskom pogonu. Gdje god da nastupe, ~lanovi FC Novi Grad bilje`e sjajne rezultate. Posljednji takav uspjeh ostvaren je na me|unarodnom turniru DSC-Juniors Cup 2011, koji je odr`an u gradu Deutschlandsbergu, u Austriji. FC Novi Grad je u~estvovao sa dvije ekipe, sa dje~acima ro|enim 2002. i mla|im, koje trenira Mirnes Be{i}, te sa ekipom dje~aka ro|enih 2000. i mla|im koje vodi Mirnes Zec. Rezultat? Obje ekipe su osvojile prva mjesta, i to vi{e nego nadmo}no. “Pored nas, na turniru je u~estvovalo jo{ po {est ekipa u obje uzrasne kategorije, bile su tu ekipe iz Rumunije i Austrije. Generacija 2002. je zabilje`ila pet pobjeda i remi, uz gol-razliku 19:1. Svi protivnici su nadigrani i pokazali smo da se u na{em klubu radi veoma kvalitetno. Dje~aci su pokazali zavidan nivo znanja sa loptom i nastavljamo raditi jo{ vi{e i jo{ bolje. Ovo nam je samo znak da smo na do-

Zavr{en turnir pionirskih kantonalnih reprezentacija

Reprezentacija NSTK najbolja u konkurenciji deset ekipa

NSTK pobjednik
U finalu NS Tuzlanskog kantona savladao Zeni~ko-dobojski kanton sa 1:0
Dje~aci FC Novi Grad sa trenerima: Dokaz da su na pravom putu

Vite{ki} najbolji igra~ turnira

Kao kruna dobrog nastupa u Austriji, stiglo je i priznanje koje je dobio kapiten generacije 2002 Salih Vite{ki}. Zahvaljuju}i dobrim partijama na svim utakmicama na kojima je nastupao, on je progla{en za najboljeg igra~a turnira. vi}, Rijad Sadiku, Ermin Me{i}, Fa ris Je la~i}, Ti mus Had`i}, Amar Mustafaj, Alen Dejanovi}, D`enan Osmanovi}, Anes Dedovi}, Irhad Vladavi} i Ajdin Hamza. No, ni tu nije bio kraj. Po povratku u BiH, ova ekipa je u~estvovala na turniru Kup mladih nada na Grbavici i osvojila prvo mjesto, a za ovu priliku su im se priklju~ila jo{ dva dje~aka - Vedin Repuh i Adnan Brbutovi}. Savladani su Gradina i ekipa Mostara, identi~nim rezultatom, po 2:0.
R. HAJDAREVI]

brom putu“ ka`e Mirnes Be{i}. , Za generaciju 2002. su nastupali: Leonardo Juri{i}, Matej Pavlak, Aldin Tali}, Vedad [ahbazovi}, Ilhan Pljevljak, Anur Mu{ovi}, Hamza Hod`i}, Faris Gigi}, Anid ^erkez, Amar Bibi}, D`enis Balti} i kapiten Salih Vite{ki}. Ba{ kao i njihove mla|e kolege, generacija 2000. je superiorno osvojila prvo mjesto. Njihov skor od svih {est pobjeda, uz impresivnu gol-razliku 29:1, dovoljno govori koliko kvalitetno su odigrali. Ovu ekipu su ~inili: Omar Hajdarpa{i}, Belmin [eho-

Reprezentacija NS Tuzlanskog kantona pobjednik je turnira pionirskih reprezentacija kantonalnih saveza nakon {to je u finalu savladala selekciju NS Zeni~ko-dobojskog kantona sa 1:0. Strijelac pobjedonosnog gola bio je Armel Derbi}. Tre}e mjesto osvojila je selekcija NS Unsko-sanskog kantona, koja je bila bolja od @NS Zapadnohercegova~kog rezultatom 2:0 u me~u u kojem su golove postigli Mujo Mujagi} i Dino Tahirovi}. Dvodnevnu reviju pionirskog fudbala na Kupresu organizovao je Nogometni savez FBiH, a pokrovitelj je bio BH Telecom, navodi se na zvani~noj stranici Federalnog saveza (nsfbih.ba). Prvom turniru pionirskih re pre zen ta ci ja kan to nal nih/`upanijskih saveza prisustvovao je veliki broj gostiju,

te selektor pionirske selekcije BiH Zoran Erbez i njegov pomo}nik Amir Japaur, koji su za najboljeg igra~a turnira proglasili Edina Mevki}a iz pobjedni~ke ekipe NSTK, dok je prvi golman Aid Vehabovi} iz NSZDK. Najbolji strijelac turnira je Sead D`ananovi}. Svim sudionicima uru~ene su posebne zahvalnice za nastup, a specijalna nagrada oti{la je u @NS Hercegbosanski, koja je bila tehni~ki organizator turnira. Za tri prvoplasirana tima uru~ene su medalje i pehari. Nagrade su dodjeljivali predsjednik NSFBiH Iljo Dominkovi}, dopredsjednik Huso Gola} i ~lan IO NSFBiH Stipe Vukadin. Pehare i poklone najboljim pojedincima uru~ili su Erbez, Japaur i D`evad [e}erbegovi}. Nagrada za fair play pripala je @NSZH.

42

OGLASI

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OGLASI

43

44

SPORT NON-STOP

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT NON-STOP

45

Svjetsko prvenstvo u atletici - Daegu 2011.

Ko{arka{ka reprezentacija BiH pred po~etak EP-a u Litvaniji

Ikoni}: Grci i Hrvati su favoriti
Nadamo se da }e Grke zavarati taj na{ visok poraz u prijateljskom me~u, te da }emo uspjeti ubilje`iti dobar rezultat, kazao je bh. reprezentativac Goran Ikoni}
Ko{arka{ka reprezentacija BiH okon~ala je pripreme za nastup na Evropskom prvenstvu koje po~inje u srijedu u Litvaniji. Bh. ko{arka{i su imali devet provjera, a od toga su pobijedili u dvije utakmice (Makedonija i Italija) i izgubili sedam me~eva (Srbija, Slovenija, Gr~ka, Poljska, Njema~ka, Belgija i Francuska). Iako su mnogi u na{em taboru nagla{avali da u test-utakmicama rezultat nije u prvom planu, obeshrabruje igra izabranika Sabita Had`i}a koji su u posljednja tri me~a gubili sa preko 20 poena razlike. Najve}i problem bh. tima bio je u zatvaranju ko{a i slaboj skok-igri, ali i velikim brojem gre{aka. Ipak, mnogi }e re}i da pripreme nisu pravo mjerilo i odraz stanja jedne ekipe, pa se iskreno nadamo da }e nas ko{arka{i pozitivno iznenaditi kad po~ne zvani~no takmi~enje. BiH je na EP-u smje{tena u Grupu C, zajedno sa Gr~kom, Hrvat skom, Ma ke do ni jom, Crnom Gorom i Finskom. Prema rije~ima bh. reprezentativca Gorana Ikoni}a, glavni favoriti na{e skupine su Grci i Hrvati. “Najve}a borba }e biti za tre}e mjesto u grupi jer smatram da }e ostali te{ko parirati Gr~koj i Hrvatskoj. Ne treba zaboraviti ni Makedoniju koja je sasvim druga ekipa

Usain Bolt se hvata za glavu nakon pogre{nog starta Fotosi: Reuters

Svjetski prvak na 100 m je Yohan Blake

Bolt diskvalifikovan, Blake je {ampion
Najbr`i ~ovjek dana{njice startovao je prerano u trci na 100 metara, ~ime je omogu}io svom sunarodnjaku da postane novi svjetski prvak • Kenenisa Bekele nije pobijedio u trci na 10 km

Samo da nas povrede zaobi|u: Goran Ikoni}

BORBA ZA TRE]E MJESTO Najve}a borba }e biti za tre}e mjesto u grupi jer smatram da }e ostali te{ko parirati Gr~koj i Hrvatskoj. Ne treba zaboraviti ni Makedoniju koja je sasvim druga ekipa sa Todorom Ge~evskim i Boom McCalebom. Ni Crnogorci nisu pokazali koliko ustvari mogu, tako da i od njih o~ekujem mnogo bolje partije na EP-u, rekao je Ikoni}
kaza njihovih najve}ih zvijezda. Me|utim, kontrolne utakmice su pokazale da su dosta dobro uklopili ekipu i da se nalaze u sjajnoj formi. Njihova glavna odlika je timska igra i vjerujem da nikome ne}e biti lako igrati protiv njih“ ka, zao je Ikoni} i osvrnuo se na prijateljski me~ s Grcima u Riminiju koji smo izgubili sa 25 ko{eva razlike. “Uvjeren sam da ne}emo odigrati ni blizu lo{e kao u tom me~u. Nadamo se da }e ih zavarati taj na{ visok poraz, te da }emo uspjeti ubilje`iti dobar rezultat. U svakom slu~aju smo svjesni da nam ne}e biti lako“ isti~e Ikoni} od ko, jeg selektor Had`i} o~ekuje mnogo na smotri Starog kontinenta.
A. KRVAVAC

sa Todorom Ge~evskim i Lesterom Bo McCalebom. Ni Crnogorci nisu pokazali koliko ustvari mogu, tako da i od njih o~ekujem mnogo bolje partije na EP” rije~i su Ikoni}a , koji dodaje da }e biti te{ko odigrati pet utakmica u {est dana. “Takav ritam }e biti naporan za bilo koju selekciju i ne mo`e se izdr`ati sa {est ili sedam igra~a u ro-

taciji. Kad smo mi u pitanju, nadam se samo da }e nas povrede zaobi}i kako bi taj dio pro{li {to bezbolnije.” Prvu utakmicu bh. tim igra u srijedu protiv Gr~ke, a Ikoni} smatra da na{i protivnici imaju fenomenalnu ekipu. “Mnogi su bili skepti~ni kada je u pitanju kvalitet Gr~ke nakon ot-

Jedinstvena ideja i inicijativa u Travniku

Podi}i spomenik lopti krpenja~i
Idejni tvorac podizanja spomenika Fadil Me{an, uz podr{ku na~elnika Op}ine Travnik Admira Had`iemri}a i premijera SBK-a Tahira Lende, uputio je pismo na adrese ~elnih ljudi svjetskog i evropskog nogometa Josephu Blatteru i Michaelu Platiniju
Ideja o podizanju spomenika lopti krpenja~i, koji }e bez sumnje biti jedinstven ne samo u na{oj Bosni i Hercegovini nego i u svijetu, napokon je dobila zeleno svjetlo u gradu podno Vla{i}a. Velika zasluga za razumijevanje i zna~aj podizanja spomenika, svakako pripada novoizabranom na~elniku Op}ine Travnik Admiru Had`iemri}u, premijeru SBK-a Tahiru Lendi. Na inicijativu na~elnika Had`iemri}u odr`an je sastanak kojem je prisustvovao i idej ni tvo rac po di za nja spo me ni ka krpenja~i Fadil Me{an. Tom prilikom Me {an je, po red os ta log, pri su tni ma pro~itao pismo koje je napisao i predlo`io da se ono po{alje na adrese prvih ljudi svjetskog i evropskog nogometa, Josephu Blatteru i Michaelu Platiniju. Prijedlog je prihva}en, pismo prevedeno na engleski jezik i poslano na spomenute adrese. U ovom projektu zna~ajno mjesto zauzimaju i Nogometni savez SBK-a, na ~ijem je ~elu nekada poznati nogometa{ Behudin Trbovi}, kao i NK Travnik sa predsjednikom Asimom Fazli}em. Evo i sadr`aja pisma u cjelini: “Po{tovanigospodinepredsjedni~e, ~ini mi ~ast {to Vas mogu upoznati sa idejom o podizanju jedinstvenog spomenika lopti zvanoj krpenja~a, a koja je generaciji nakon Drugog svjetskog rata djetinjstvo ~inila sretnijim. Ta lopta je bila privilegija siroma{nih dje~aka, a pravljena je od krpa uguranih u ~arapu, po ~emu je i dobila naziv Krpenja~a. Mnogo je onih koji su prve nogometne korake ~inili {utiraju}i krpenja~u i kasnije postali poznati nogometa{i. Izme|u tih mnogih, sa ponosom isti~em trojicu iz grada Travnika, u kojem }e, nadam se uz va{u podr{ku, biti podignut spomenik Krpenja~i: Miroslav Bla`evi} ]iro, nazvan trenerom svih trenera, Enver Had`iabdi} Eki, ~lan nogometne reprezentacije biv{e Jugoslavije, i Alojzije Reni} Losko, ~lan NK Dinamo iz Zagreba. Bosonogidje~akspreman na {ut, ispredkojeg se nalazi Krpenja~a, bit }e izra|en od kamena i postavljen na prostoru ispred sportskog centra u ~ijem je sklopu i nogometni stadion. Na postolju }e biti uklesan tekst: “Krpenja~o, hvala ti u ime generacije kojoj si djetinjstvo ~inila sretnijim“ . Bosonogi dje~ak }e one kojima je Krpenja~a bila najdra`a igra~ka sje}ati na sretno, zdravo i veselo djetinjstvo, a dana{njim i budu}im generacijama biti inspiracija za bavljenje sportom kojeg s pravom nazivamo najva`nijom sporednom stvari ovoga svijeta. Siguran sam da }e oni koji posjete na{u divnu zemlju svratiti u jedan od najljep{ih njezinih gradova, Travnik i diviti se bosonogom dje~aku i njegovoj Krpenja~i. Gospodine predsjedni~e, ~estitaju}i Vam ponovni izbor za prvog ~ovjeka svjetskog nogometa, u ima gra|ana Travnika i svoje oso-

Nosioci medalja na 10 km: Farah (V. Britanija), Jeilan (Etiopija) i Merga (Etiopija)

Jedan ispravan skok bio je dovoljan Brittney Reese za zlato

Senzacionalna vijest sa drugog dana takmi~enja na Svjetskom prven stvu u atle ti ci u ju`nokorejskom gradu Daeguu glasi: Usain Bolt je diskvalificiran zbog preranog starta, a novi svjetski prvak na 100 metara je Yohan Blake, tako|e Jamaj~anin, koji je ovu dionicu istr~ao za 9,92 sekunde, Walter Dix je drugi, a Kim Collins tre}i. Aktualni svjetski prvak, olimpijski pobjednik i svjetski rekorder u najatraktivnijoj atletskoj disciplini nije izdr`ao pritisak obrane naslova iz Berlina, premda mu u Ju`noj Koreji nije bilo ~etvo ri ce naj ve}ih ri va la: ozli je|enih Tysona Gaya i Asafe Powella te u dopingu ulovljenih

Stevea Mullingsa i Mikea Rodgersa. Nakon preuranjenog starta, shvativ{i {to je u~inio, o~ajni je Bolt skinuo majicu i u nevjerici se nastavio kretati svojom stazom. Potom se polako udaljio i pritom je izgledao kao da ni sam ne vjeruje {to mu se dogodilo.

Bekele odustao
U odsutnosti velikog favorita sla vio je nje gov 21-go di{ nji Yohan Blake. Pobijedio je Jamaj~anin s vremenom 9,92 ispred Amerikanca Waltera Dixa i svjetskog prvaka iz 2003. godine Kima Collinsa iz St. Kittsa i Nevisa. Najbr`i Evropljanin bio je Francuz Christophe Lemaitre na ~etvrtom mjestu.

Prvi put u karijeri veliki etiopski dugopruga{ Kenenisa Bekele nije pobijedio u desetkilometarskoj utrci na kojoj je nastupio, i to na Svjetskome atletskom prvenstvu u Daeguu. Premda ~etverostruki svjetski prvak i dvostruki olimpijski pobjednik na 10.000 metara nije izgubio u doslovnom smislu rije~i, odustao je u Ju`noj Ko re ji na kon dvi je tre}ine utrke jer vi{e nije mogao izdr`ati ritam. U lo{oj je formi jer zbog ozljede lista nije prakti~ki nastupao dvije pune godine. Njegov izostanak nije uspio iskoristiti favorit utrke, naturalizirani Britanac i ro|eni Somalijac Mo Farah. Premda je na po~etku posljednjeg kruga krenuo u `es-

tok napad protiv dvojice etiopskih pratitelja Ibrahima Jeilana i Imanea Merge, u zavr{noj ga je ravnini 22-godi{nji Jeilan sustigao i prestigao za svoje prvo zlato na jednome velikom natjecanju.

Ponovo Reese
Zlato iz Berlina prije dvije godine obranila je ameri~ka 24-godi{nja skaka~ica udalj Brittney Reese, i to zahvaljuju}i prvome i jedinom ispravnom skoku, pri kojem je dosko~ila na konkurenticama nedosti`nih 6,82 metra. Pri svih preostalih pet poku{aja je prestupila. Srebro je pripalo Ruskinji Olgi Ku~erenko, a bronca evropskoj prvakinji, Latvijki Ineti Radevici. Zlato u `enskom disku pripa-

lo je Kineskinji Yanfeng Li. Slavila je hicem od 66.52 metra. Rezultati finala - atleti~arke disk: 1. Li (Kina) 66.52 m, 2. Müller (Njema~ka) 65.97, 3. Barrios (Kuba) 65.73; skok u dalj: 1. Reese (SAD) 6.82 m, 2. Ku~erensko (Rusija) 6.77, 3. Radevica (Latvija) 6.76. Atleti~ari - 100 m: 1. Blake (Ja maj ka) 9.92, 2. Dix (SAD) 10.08, 3. Collins (St. Kittsa i Nevisa) 10.09: 10.000 metara: 1. Jeilan (Etiopija) 27:13.81, 2. Farah (Velika Britanija) 27:14.07, 3. Merga (Etiopija) 27:19.14; hodanje na 20 km: 1. Valerij Bor~in (Rusija) 1;19:56, 2. Vladimir Kanajkin (Rusija) 1;20:27, 3. Luis Fernando López (Kolumbija) 1;20:38.

Spomenik }e podsje}ati na onaj legendarnom Eusebiju u Lisabonu, koji je karijeru po~eo {utiraju}i krpenja~u

SPOMENIK Bosonogi dje~ak spreman na {ut, ispred kojeg se nalazi krpenja~a, bit }e izra|en od kamena i postavljen na prostoru ispred sportskog centra u ~ijem je sklopu i nogometni stadion. Na postolju }e biti uklesan tekst: “Krpenja~o, hvala ti u ime generacije kojoj si djetinjstvo ~inila sretnijim“

bno, molim Vas da svojim autoritetom, a povodom obilje`avanja 90 godina nogometa u na{em gradu, podr`ite spomenutu ideju i date svoj doprinos u njenoj realizaciji. Budite sigurno da }ete u srcima gra|ana Travnika `ivjeti onoliko dugo koliko se u njemu bude igrao nogomet. Uz `elju da Vas prati dobro zdravlje, primite iskrene i od srce pozdrave! S po{tovanjem, Fadil Me{an.”
S. K.

46

OGLASI

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 85. Pravila JU Mje{ovite srednje {kole Sanski Most, [kolski odbor JU Mje{ovite srednje {kole Sanski Most na svojoj sjednici od 26. 8. 2011. godine raspisuje

KONKURS
za popunu upra`njenih radnih mjesta 1. Profesor matematike na odre|eno vrijeme 1,5 izvr{ilaca 2. Dipl. ing. el. tehnike smjer telekomunikacijena odre|eno vrijeme 6 ~asova sedmi~no 3. Profesor informatike na neodre|eno vrijeme 1 izvr{ilac 4. Profesor francuskog jezika na odre|eno vrijeme 2 ~asa sedmi~no 5. Profesor vjeronauke na odre|eno vrijem 10 ~asova sedmi~no 6. Dipl. ing. saobra}aja smjer drumski saobra}aj na neodre|. vrijeme 1 izvr{ilac 7. Dipl. ing. saobra}aja smjer drumski saobra}aj na odre|. vrijeme 1 izvr{ilac 8. Dipl. ing. saobra}aja smjer drumski saobra}aj na odre|. vrijeme 12 ~asova sedmi~no 9. Profesor tjelesnog i zdravstvenog odgoja na odre|eno vrijeme 10 ~asova sedmi~no 10. Profesor biologije na odre|eno vrijeme 12 ~asova sedmi~no 11. Profesor fizike na odre|eno vrijeme 10 ~asova sedmi~no 12. Radnik na odr`avanju ~isto}e na neodre|eno vrijeme 1 izvr{ilac Radni odnos koji se zasniva na odre|eno vrijeme trajat }e do 31. 8. 2012. god. Kandidati pod rednim brojem od 1 do 11 moraju ispunjavati uvjete propisane ~lanovima 113. i 114. Zakona o srednjoj {koli (Sl. glasnik USK, br. 3/97), te Nastavnim planovima i programima, Pedago{kim standardima, da imaju VII stepen visoke stru~ne spreme odgovaraju}eg profila. Uz prijavu na konkurs kandidati od rednog broja 1 do 11 su du`ni dostaviti sljede}a dokumenta: - Biografiju - Diplomu (original ili ovjerenu fotokopiju) - Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci) Uz prijavu na konkurs kandidati pod rednim brojem 12 su du`ni dostaviti sljede}a dokumenta: - Biografiju - Svjedo~anstvo o zavr{enoj osnovnoj {koli - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) Na osnovu ~lana 140. Pravila {kole sa prijavljenim kandidatima Komisija }e obaviti intervju u prostorijama {kole. O vremenu obavljanja intervjua kandidati }e biti obavije{teni. O rezultatima konkursa kandidati }e biti pisano obavije{teni u roku od 8 dana od dana dono{enja odluke o izboru kandidata. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa potrebnim dokumentima i kontakt-telefonom slati na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola Sanski Most, Prijedorska bb. [KOLSKI ODBOR

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

MIX

47

^edo Gojkovi}, ~ovjek sporta u svako vrijeme (2)

Za napredak treba uvezati

sport na svim nivoima
Mnogo vremena i prostora bi zahtijevalo da se nabroje sve inicijative i aktivnosti koje je pokretao i jo{ pokre}e ~ovjek takvog iskustva, znanja i entuzijazma, ~ije je `ivotno pravilo: Upitati onoga ko najbolje zna i pritom biti odlu~an provesti ono {to se namjerava
^edo Gojkovi} ostaje vjeran sportu i u ratnom periodu, te je me|u onim zaljubljenicima i sportskim entuzijastima koji odr`avaju sportsku nit onoliko koliko su uslovi dozvoljavali. Tada, kao predsjednik Sportskog saveza Bosne i Hercegovine, radi na formiranju Olimpijskog komiteta BiH (OKBiH) i na Osniva~koj skup{tini iznosi uvodno izlaganje. Izabran je za ~lana OKBiH. U tim vremenima osnovna zada}a je bila obezbijediti uslove za nastup na{ih reprezentativaca na Olimpij skim igra ma i dru gim me|unarodnim takmi~enjima na kojima je BiH nastupala. Bilo je to vrijeme izvanrednih napora kada je patriotizam bio osnovni motiv anga`ovanja, a nastup na{ih reprezentativaca najve}a satisfakcija. U poratno vrijeme najvi{e napora se ula`e u obnovu poru{enih sportskih objekata i izgradnji novih kako bi se BH sport {to prije revitalizirao i uspostavili savremeni pravci razvoja. Kao do ka za ni i afir mi sa ni stru~njak u pliva~kom sportu, a po struci in`enjer gra|evinarstva, ^edo pru`a zna~ajne konsultantske savjete pri projekto^edo Gojkovi}

NEBRIGA DRU[TVA Za sada{nje stanje u sportu ka`e da ga karakteri{e nebriga dru{tva i politike prema ovoj oblasti, {to rezultira velikim prisustvom negativnih pojava me|u omladinom. To se mo`e bitno smanjiti uvo|enjem organizovanog sporta u osnovne i srednje {kole, te izgradnjom sportskih objekata za masovnu upotrebu
Plivanje u BiH napreduje zahvaljuju}i i entuzijazmu Gojkovi}a

Veliko je zadovoljstvo, isti~e ^edo, vidjeti veliki broj djece i omladine, nadati se budu}ih, pliva~kih {ampiona kako vrijedno i predano vje`baju u zdravoj sredini i atmosferi u kojoj vlada istinski sportski duh i to je ono za {ta je vrijedilo sve ste~eno znanje, iskustvo i napor.

~iji je stanovnik, sa osnovnim ciljem okupljanja mladih na idejama sporta i pravilnom usmjerenju i odgoju. U tu svrhu ve} ranije je inicirano formiranje `enskog odbojka{kog kluba u ovoj sredini koji je sada ~lan Federalne lige. Posebno je potrebno naglasiti da MZ Ko{ev-

ne. Sada je, sportskim rje~nikom re~eno, loptica na strani odgovornih dr`avnih organa da na najkonkretniji na~in iska`u interes i brigu za omladinu, a i sve stanovnike ove mjesne zajednice i grada u cjelini.

Porodi~ni primjer
Svoj pedago{ki pristup ispravnog usmjerenja mladih ^edo je na najo~itiji na~in dokazao i u vlastitoj porodici, jer je njegov sin Jan ko tros tru ki u~e snik Olimpijskih igara, predstavljaju}i na{u zemlju u plivanju, a k}erka Nata{a se opredijelila za trenerski rad i ve} ostvaruje vidne rezultate u Pliva~kom klubu Sarajevo. Mnogo vremena i prostora bi zahtijevalo da se nabroje sve inicijative i aktivnosti koje je pokretao i jo{ pokre}e ~ovjek takvog iskustva, znanja i entuzijazma kao {to je ^edo Gojkovi}, ~ije je, kako sam isti~e, `ivotno pravilo: Upitati onoga ko najbolje zna i pritom biti odlu~an provesti ono {to se namjerava. Za sada{nje stanje u sportu ka`e da ga karakteri{e nebriga dru{tva i politike prema ovoj oblasti, {to rezultira velikim prisustvom negativnih pojava me|u omladinom. To se mo`e bitno smanjiti uvo|enjem or ga ni zo va nog sporta u osnovne i srednje {kole, te iz gra dnjom spor tskih objekata za masovnu upotrebu. U cilju pobolj{anja stanja u sportu, a time i u dru{tvu, mora se izna}i odgovaraju}a organizaciona forma koja }e biti u

stanju uvezati na{ sport na svim nivoima i strukturama, tada rezultati ne}e izostati. Sigurno je da }e potrebe i vrijeme neminovno dovesti do ustanovljenja cjelovitog i konzistentnog sistema kod nas, ali }e i tada li~na inicijativa i primjer imati sna`an uticaj u realizaciji zacrtanog, a uloga pojedinaca, poput ^ede Gojkovi}a, bit }e odlu~uju}a.

Vje~no drugarstvo
Da su sportski duh, drugarstvo i prijateljstvo vje~ne kategorije, govori i ve} ustaljena pra ksa re do vnog mje se~nog okupljanja biv{ih sportskih asova, a sada veterana, kojima je sport bio i ostao `ivotna preokupacija i koji su `iva istorija sarajevskog i BH sporta. Na okupu su, redovno: ^edo Gojkovi}, Zlatan Hrelja ^aki, Cakelji}, Bajrovi}, Peri}, Rikalo, Mujo Demir, Boro Simi}, Zvonko Brki}, Hakija Had`iahmetovi}, Re{o Avdi}, Nenad Malovi}, Boro Spasojevi}, a kada su u gradu, tu su i Vlado Kalu`a, Vasko Metiko{, Braji}, Slokar, Mirko Kulenovi}, Kiko Ili}, Nid`ara Beganovi}, Seka \orovi}, Jasminka Lu~i}, Brankica Ver{i}, Dragica iz rukometa, Esma iz ko{arke i drugi, kojima je sport os tao u naj lje p{im uspomenama iz mladosti. Uvijek je to praznik sporta i prijateljstva, pri kojem se evociraju sje}anja na ljude i doga|aje koji su ostavili neizbrisiv pe~at u hronici sporta i dru{tvenog `ivota kod nas uop{te.
Ibrahim U[TOVI]

^lan Sportskog dru{tva Metalac Sarajevo od rane mladosti

vanju i izgradnji Olimpijskog bazena u Sarajevu, {to je bila osnovna pretpostavka i veliki poticaj za razvoj pliva~kog sporta, kako u Sarajevu tako i u BiH, jer su izgradnjom bazena stvoreni uslovi da Sarajevo opet postane zna~ajan centar pliva~kog sporta u BiH i regiji.

Vrijedni rezultati
Rezultati na{ih pliva~a daju puno optimizma ovakvim nadanjima. Olimpijski bazen Otoka postao je matica okupljanja svih zainteresovanih za pliva~ki sport, a posebno mladih, koji su prihvatili izazov, zaista, savremenih uslova za razvoj ovoga sporta.

Posebno je vrijedno ista}i da je na inicijativu ^ede Gojkovi}a 2003. godine uz saradnju Pliva~kog saveza BiH i Fakulteta za sport i tjelesni odgoj u Sarajevu ura|en projekt “Globalni operativni i izvedbeni plan vi{egodi{nje kineziolo{ke pripreme perspektivnih pliva~a Bosne i Hercegovine“, koji je nai{ao na puno razumijevanje nadle`nih i koji se na najbolji na~in dokazuje kroz {iroku primjenu u praksi, a rezultati su uo~ljivi u omasovljenju i kvalitetu pliva~kog sporta. Trenutno je ^edo okupiran re ali za ci jom ide je iz gra dnje spor tske dvo ra ne na Ko {ev skom Brdu, mjesnoj zajednici

sko Brdo broji vi{e od 12.000 stanovnika i da u tako brojnoj sredini trenutno ne postoji nijedan sportski objekt niti povr{ina na koju bi se omladina mogla baviti sportom. “Nadati se” govori ^edo, “da , }e ova ideja nai}i na odgovaraju}e razumijevanje relevantnih faktora u Op}ini i Gradu, ~ime bi se mladima pru`ila prilika da ulaskom u svijet sporta ne podlegnu izazovima lo{eg uticaja i osje}aja napu{tenosti.” O~ekuje se da }e novim regula ci onim pla nom bi ti obu hva}en i ovaj projekt, posebno kada se zna da je i u ranijem regulacionom planu bila zacrtana izgradnja sportske dvora-

48

OGLASI

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OGLASI

49

50

OGLASI

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

[AH
UKRATKO

51

Predsjednik FIDE nastavlja s gafovima

Jo{ jedna zabluda Kirsana Iljum`inova
Prvi ~ovjek svjetskog {aha na{ao je vremena da se ~uje sa svojim prijateljem, predsjednikom Libije, pukovnikom Muamerom Gadafijem i osjetio je potrebu da to objelodani u svjetskim medijima
Pripremio: @elimir MARKOVI]

Kako smo o~ekivali i najavili u prethodnom broju od ponedjeljka, zapo~ela je saga o Kirsanu Iljum`inovu, sada{njem predsjednikom Svjetske {ahovske federacije (FIDE). Bez obzira {to vi{e nije predsjednik ruske dr`ave Kalmikije, nego samo FIDE, ipak mu je politika ostala u genima. Poslije nedavno nerazumljivo u~injenog gafa oko izbora Moskve za mjesto odigravanja me~a za titulu svjetskog prvaka izme|u Ananda i Geljfanda, kada je iz bizarnih razloga eliminirao ve} ugovoreni indijski Chennai, uslijedio je novi, puno gori. Prethodni tjedan, u pauzi putovanja po svijetu (Mongolija i Farski Otoci) i lobiranja za u~vr{}enje svog dobro poljuljanog polo`aja predsjednika, na{ao je vremena da se ~uje sa svojim prijateljem, predsjednikom Libije, pukovnikom Muamerom Gadafijem. Povrh svega, dr`ao je za shodno da tu va`nu vijest objelodani u svjetskim medijima, misle}i da s time dobiva na zna~aju i ubire nove poene. Kakva zabluda! Da bi se stekla dodatna slika o svemu tome, prenosimo pri~u sa {ahovskog portala Chess Vibes: Ime Kirsana Iljum`inova spomenuto je na vijestima {irom svijeta u ~etvrtak i opet je bilo pove-

Partija {aha u nevrijeme: Iljum`inov i Gadafi u Tripoliju

OSUDA POSJETE S Libijom u stanju gra|anskog rata i Gadafijem optu`enim za ratne zlo~ine od Suda u Haagu, nije ni ~udo {to je Iljum`inova posjeta bila o{tro kritizirana u svijetu. [ahovske federacije Holandije, Engleske i Njema~ke objavile su zvani~na obavje{tenja neodobravanja i osude tog ~ina
zano s libijskim predsjednikom, pukovnikom Muamerom Gadafijem. Prema ruskoj novinskoj agenciji Interfax, predsjednik FIDE pri~ao je na telefon s libijskim diktatorom, koji ka`e da je jo{ u Tripoliju. Kao i mnogi, u nedjelju nave~er pratili smo prijenos de{avanja u Libiji. Pobunjenici su naglo ostvarili zna~ajan napredak u prodiranju u glavni grad Tripoli, bili su udaljeni samo kilometrima. Bio je to sjajan i hrabar ~in novinarstva, dopisnika (korespondenta) Sky Newsa, Alexa Crawforda. Nakratko, razmatrali smo da javno postavimo retori~ko pitanje: ''Ako pobunjenici `ele saznati gdje se Gadafi skriva, za{to jednostavno ne pitaju njegovog {ahovskog prijatelja, na{eg FIDE predsjednika?" O~ito smo od toga odustali, ali sama pomisao da Iljum`inov mo`e biti jedan od nekoliko ljudi na svijetu koji znaju Gadafije-

vo boravi{te, dovoljno je intrigantna kao takva. Za~udo, dana{nje vijesti su pokazale da na{ misaoni eksperiment nije daleko od istine... Prema ruskoj novinskoj agenciji Interfax, Gadafi je rekao Iljum`inovu u ~etvrtak da }e se boriti do kraja, " `iv sam i zdrav" rekao mu je na telefon, "u Tripoliju sam i ne namjeravam napustiti Libiju. Ne vjerujte tvrdnjama zapadnja~kih televizijskih kompanija. @elim izraziti zahvalnost svima koji suosje}aju s narodom Libije. Siguran sam da }emo iza}i kao pobjednici!" Ime predsjednika FIDE, Kirsana Iljum`inova, u medijima se spominjalo jo{ 12. juna, kada je posjetio Gadafija u Tripoliju. To je bio sastanak koji je trajao dva sata i tako|er postoji snimak njihove partije {aha, koji je obi{ao cijeli svijet. S Libijom u stanju gra|anskog rata i Gadafijem optu`enim za ratne zlo~ine od Suda u Haagu, nije ni ~udo {to je Iljum`inovova posjeta bila o{tro kritizirana u svijetu. [ahovske federacije Holandije, Engleske i Njema~ke objavile su zvani~na obavje{tenja neodobravanja i osude tog ~ina. Iljum`inov u svom odgovoru na notu ka`e: "@alosno je da neki ljudi poku{avaju iskoristiti ovu situaciju da me nepravedno osude i politiziraju sada{nje stanje u FIDE!"

Vasilij Ivan~uk

Krenuo Svjetski kup
Sve~anom ce re mo ni jom otvaranja i me~evima prvog kola, koji su na rasporedu bili kasno sino}, u Hanti Mansijsku (Rusija) zapo~eo je Svjetski kup za mu{karce, turnir po nokaut sistemu u ciklusu za svjetskog prvaka, na kojem sudjeluje 128 igra~a. Me~evi se sastoje od dvije partije po klasi~nom tempu i ~etiri dodatne po ubrzanom, ukoliko bude nerije{en rezultat. Pobjednik turnira }e morati dobiti sedam me~eva da bi se okitio zlatom i odnio prvu, viso ku nov~anu na gra du. Ko na~ni pobjednik bi}e poznat 20. septembra. Va`niji parovi 1. kola: Karjakin (RUS) - Mejdi (TUN), Ivan~uk (UKR) - Henri (JAR), Mamedjarov (AZE) - Ibrahim (EGY), Ponomarjov (UKR) - Guaze (ZIM), Ga{imov (AZE) - Hansen (CAN), Gri{~uk (RUS) - Genba (RUS), Kamsku (SAD) - Diego (BRA), Svidler (RUS) - Lima (BRA), Vang Hao (CHN) - Ivanov (SAD), Adams (ENG) - Paragua (FIL), [irov (ESP) - Leon Hojos (MEX), Oni{~uk (SAD) - Iva ni {e vi} (SRB), itd.

Odigrano 17. ekipno natjecanje Prve {ahovske lige [SHB

[ahisti Viteza najbolji
U organizaciji i pod pokrovitelj stvom [a hov skog sa ve za Herceg-Bosne u hotelu Zenit u Neumu od 21. do 25. augusta 2011. godine igrala se Prva liga [S Herceg-Bosne za 2011. godinu. U posljednjem kolu Vitez je ubjedljivo savladao Grude sa 8:2 i ovjerio prvo mjesto i plasman u Premijer {ahovsku ligu BiH. Vitez je u 7 kola zabilje`io 5 pobjeda i 2 nerije{ena rezultata. U pobjedni~kom sastavu nastupili su: Mi{kovi}i - Ivica, Dragan, Marko, Marija i An|ela, Marjanovi}i - Dejan, Miro i Denis, Bertovi}i Mile i Josip, te Dejan Grabovac. Tabela: 1. Vitez 12 bodova (43,5 poena), 2. Ora{je 11 (38,5), 3. Sloga (Uskoplje) 11 (38), 4. Rama 9 (38,5), 5. [iroki Brijeg 8 (38), 6. Jajce 6 (33), 7. Busova~a 5 (32,5), 8. Tomislav 5 (31), 9. Grude 3 (25,5).
ENI news [ahisti Viteza plasirali su se u Premijer ligu BiH

Dobar start Sokolova
Na Sardiniji, ta~nije u primorskom gradi}u Alghero, u toku je Me|unarodni otvoreni turnir Citta di Alghero 2011. na kojem sudjeluju 32 igra~a, od toga sedam GM, tri WGM, osam IM i jedna WIM. Igra se {vicarsaki sustav od devet kola, a nakon dva odigrana kola na ~elu karavana je i glavni favorit turnira, GM Ivan Sokolov (NED, 2672) s maksimalnim u~inkom. Isti skor imaju jo{ ~etvorica {ahista. Trenutni poredak: Sokolov (NED, 2672), Gleizerov (RUS, 2590), D. Rom bal do ni (ITA, 2495), A. Rom bal do ni (ITA, 2459) i Kogan (ISR, 2548) 2, Ulibin (RUS, 2538), De Jong (NED, 2424), Piscopo (ITA, 2397), Vocaturo (ITA, 2537) i Braga (ITA, 2447) 1,5, itd.

IZABRANE PARTIJE
Nepomnja{~ij - Oni{~uk
1. e4 e5, 2. Sf3 Sc6, 3. d4 exd4, 4. Sxd4 Sf6, 5. Sxc6 bxc6, 6. e5 De7, 7. De2 Sd5, 8. c4 Sb6, 9. b3 a5, 10. Lb2 a4, 11. De3 axb3, 12. axb3 Txa1, 13. Lxa1 d5, 14. Le2 Dc5, 15. Dc3 Db4, 16. 0-0 Dxc3, 17. Lxc3 Le6, 18. Sd2 Le7, 19. f4 f5, 20. exf6 gxf6, 21. Te1 Kd7, 22. Ld3 h5, 23. Ld4 c5, 24. Lf2 d4, 25. Lh4 Tf8, 26. Se4 Sc8, 27. Lc2 Sa7, 28. Sg3 Sc6, 29. Sxh5 f5, 30. Lxe7 Sxe7, 31. Sg7 Lg8, 32. h4 Tf7, 33. Se6 Kd6, 34. b4 cxb4, 35. c5+ Kd7, 36. Sxd4 Tf8, 37. Td1 - 1:0.

Ganguli - Judit Polgat
1. e4 c5, 2. Sf3 e6, 3. d4 cxd4, 4. Sxd4 Sc6, 5. Sc3 a6, 6. Sxc6 bxc6, 7. Ld3 d5, 8. 0-0 Sf6, 9. Te1 Le7, 10. e5 Sd7, 11. Dg4 g6, 12. b3 h5, 13. Df3 Dc7, 14. Sa4 Lb7, 15. De2 h4, 16. h3 c5, 17. c4 d4, 18. Lf4 Lc6, 19. Le4 Th5, 20. Sb2 Db7, 21. Lxc6 Dxc6, 22. Sd3 a5, 23. Tab1 Kf8, 24. Ld2 Kg7, 25. a4 Tf5, 26. f4 Dc7, 27. Tf1 Sb8, 28. Sf2 Sc6, 29. Se4 Th5, 30. Tf3 Tg8, 31. Tbf1 Kf8, 32. De1 Tf5, 33. De2 Th5, 34.

De1 Ke8, 35. Sf2 Kd7, 36. Sg4 Kc8, 37. De4 Kb7, 38. Td3 Ka6, 39. Tdf3 Tb8, 40. Td3 Thh8, 41. De2 Tb7, 42. Tff3 Thb8, 43. De1 Tb6, 44. Kh1 Dc8, 45. De2 T8b7, 46. De1 Db8, 47. Dd1 Ld8, 48. Kg1 g5, 49. Sh6 gxf4, 50. Lxf4 Lc7, 51. Sxf7 Sxe5, 52. Lxe5 Lxe5, 53. Sxe5 Dxe5, 54. Tf8 De4, 55. Dd2 Tg7, 56. Tf4 Db7, 57. Txh4 e5, 58. De2 Tbg6, 59. Tf3 d3, 60. Df2 d2 - 0:1.

Ivan~uk - Leko
1. e4 e5, 2. Sf3 Sc6, 3. Lb5 a6, 4. La4 Sf6, 5. 0-0 Le7, 6. Te1 b5,

7. Lb3 0-0, 8. c3 d5, 9. exd5 Sxd5, 10. Sxe5 Sxe5, 11. Txe5 c6, 12. d4 Ld6, 13. Te1 Dh4, 14. g3 Dh3, 15. De2 Lg4, 16. Df1 Dh5, 17. Sd2 f5, 18. c4 f4, 19. cxd5 c5, 20. Te4 c4, 21. Lc2 fxg3, 22. hxg3 Lxg3, 23. fxg3 Txf1+, 24. Sxf1 Dh3, 25. Te3 Tf8, 26. Ld2 Lf3, 27. Txf3 Txf3, 28. Le4 Txg3+, 29. Sxg3 Dxg3+, 30. Lg2 Dd3, 31. Le1 Dxd4+, 32. Lf2 Dxb2, 33. Tf1 Dd2, 34. Lc5 g6, 35. Tf8+ Kg7, 36. Tf2 Dd1+, 37. Tf1 Dd2, 38. Kh2 c3, 39. Tf2 De1, 40. Ld4+ Kh6, 41. Lh3 c2 - 0:1.

52

DRUGA STRANA SPORTA

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U OBJEKTIVU

Viktorija Azarenka, bjeloruska teniserka

Tehno-muzika joj di`e

adrenalin pred me~
Da je, pored toga {to je dobra teniserka, i veoma zgodna mlada djevojka koja bi lako mogla biti i uspje{an model, potvrdile su i slike u bikiniju u francuskom izdanju magazina FHM
Viktorija Azarenka, ili Vika, kako je svi prijatelji zovu, 22-godi{nja je bjeloruska teniserka koja u posljednje vrijeme posti`e odli~ne rezultate i jedan je od pretendenata za najvi{i plasman. Profesionalno se bavi tenisom jo{ od 2003. u dobi od samo 14 godina. Ako je suditi po dosada{njim rezultatima, gotovo sa podjednakim uspjehom igra singl i paro ve. Ima dva Grand Slam naslova u mje{ovitim parovima (US Open 2007. u paru s Maksom Mirnjijem i Roland Gar ros 2008. s Bo bom Bryanom), kao i sedam pojedina~nih naslova na WTA Touru. Azarenka je po~ela igrati tenis sa sedam godina. Godine 2005. preselila je iz rodnog Minska u ameri~ki Scottsdale, kako bi napredovala u karijeri, da je bila u pravu najbolje potvr|uje podatak da je te godine osvojila Australian Open i US Open u juniorskoj konkurenciji. Me|u deset va). Najbolji plasman u karijeri na listi najboljih bilo je ~etvrto mjesto u maju ove godine, trenutno se nalazi na petom, a jo{ se pamti njeno polufinale Wimbledona, kada je nakon velike borbe izgubila od Serene Williams. Victoria ima jedan od najboljih backhanda u `enskom tenisu i tim udarcem ~esto stvara razliku u odnosu na svoje protivnice. Igra s osnovne crte i rijetko izlazi na mre`u. Odlikuje je i vrhunska fizi~ka priprema. Slabiji su joj udarci servis i forehand. Kako sama isti~e, njen uzor na teniskom terenu je Roger Federer, i po igri i po pona{anju. Da je, pored toga {to je dobra teniserka, i veoma zgodna mlada djevojka koja bi lako mogla biti i uspje{an model, potvrdile su i slike u bikiniju u francuskom izdanju magazina FHM prije tri godine. Poznata je i po tome da na teren ~esto izlazi sa slu{alicama u

najboljih svjetskih igra~ica nalazi se od 2009. i tek je druga bjeloruska tenisa~ica kojoj je to uspjelo (prva je bila Nata{a Zvere-

u{ima i do posljednjeg momenta slu{a muziku. Najradije je to tehno, jer joj, kako ka`e, digne potreban nivo energije i adrenalina pred va`ne me~eve. No, ina~e

slu{a razli~ite vrste muzike: rok, pop, ali i stare ruske pjesme. Nedavno je obradovao njen prijatelj DJ kada joj je poklonio CD-ove sa ~ak 5.000 kompozicija.

Zanimljivosti

FOTOGRAFIJA NEDJELJE

Ravnopravnost u praksi
Pripadnice ljep{eg spola odavno su se izborile da bu du ra vno pra vne u svim sportovima sa takozvanim pripadnicima ja~eg spola. Ovim dvjema bokserkama nije bilo dovoljno samo to da se kao i mu {kar ci ba ve bo ksom, ve} su `eljele ama ba{ u sve mu da bu du ravnopravne. Ako bokseri nas tu pa ju sa mo u ga }ica ma, za {to ne bi mogle i one?

Uzbu|enje na biciklu
Baviti se brdskim biciklizmom, pa makar samo i rekreativno, ne{to je {to samo po sebi podi`e nivo adrenalina na solidno razinu. No, baviti se tim spotom na nivou ekstremnog sporta, zaista iziskuje vrhunsku spretnost i hrabrost. Pogledajte samo ovo: voziti svoj dvoto~ka{ samim grebenom visokog planinskog masiva, a zatim pogledati i vidjeti pred sobom gotovo okomitu stijenu, tada adrenalin mora da klju~a. Bilo kako bilo, ovo je snimak koji bi trebao da na|e svoje mjesto na sva koj izlo`bi vrhun ske sportske fotografije.

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine Na osnovu ~lana 139. Pravila {kole i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, na X sjednici [kolskog odbora JU Umjetni~ke {kole Biha} odr`anoj 11. 7. 2011. godine donesena je odluka broj 600/2011 da se raspi{e za popunu radnih mjesta 2011/2012. BIHA] 1. Profesor harmonike ..............................................................................................2 izvr{ioca 2. Profesor klavira .....................................................................................................1 izvr{ilac 3. Profesor dirigovanja ..............................................................................................1 izvr{ilac (orkestar gitara 8 ~asova, duha~ki kamerni sastav 6 ~asova i hor OM[ 6 ~asova). PODRU^NO ODJELJENJE OSNOVNE MUZI^KE [KOLE B. PETROVAC 1. Profesor harmonike ................................................................................................1/2 norme 2. Profesor klavira ......................................................................................................1 izvr{ilac 3. Profesor gitare ........................................................................................................1/2 norme 4. Profesor solfe|a i skupnog muziciranja .................................................................1/2 norme PODRU^NO ODJELJENJE OSNOVNE MUZI^KE [KOLE BU@IM 1. Profesor solfe|a i skupnog muziciranja .................................................................1/2 norme 2. Profesor klavira ......................................................................................................1 izvr{ilac 3. Profesor gitare ........................................................................................................1/2 norme 4. Profesor harmonike ................................................................................................1/2 norme PODRU^NO ODJELJENJE OSNOVNE MUZI^KE [KOLE CAZIN 1. Profesor gitare ........................................................................................................1/2 norme 2. Profesor klavira ......................................................................................................1 izvr{ilac 3. Profesor solfe|a i skupnog muziciranja .................................................................1/2 norme PODRU^NO ODJELJENJE OSNOVNE MUZI^KE [KOLE BOSANSKA KRUPA 1. Profesor klavira ......................................................................................................1 izvr{ilac 2. Profesor klavira ......................................................................................................1/2 norme 3. Profesor harmonike ...............................................................................................1 izvr{ilac PODRU^NO ODJELJENJE OSNOVNE MUZI^KE [KOLE VELIKA KLADU[A 1. Profesor harmonike ................................................................................................1/2 norme 2. Profesor klavira ......................................................................................................1/2 norme PODRU^NO ODJELJENJE OSNOVNE MUZI^KE [KOLE SANSKI MOST 1. Profesor flaute ........................................................................................................1 izvr{ilac PODRU^NO ODJELJENJE OSNOVNE MUZI^KE [KOLE KLJU^ 1. Profesor klavira ......................................................................................................1 izvr{ilac 2. Profesor harmonike ................................................................................................1/2 norme 3. Profesor solfe|a i skupnog muziciranja .................................................................1/2 norme Za sve pozicije Muzi~ke {kole: zavr{ena muzi~ka akademija smjer instrumentalni i teoretski smjer. Uz prijavu kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to: - kra}a biografija, adresa i kontakt-telefon - uvjerenje da je dr`avljanin BiH - uvjerenje o neka`njavanju - diploma o zavr{enoj akademiji Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objave. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave slati na adresu: Javna ustanova "Umjetni~ka {kola" Biha}, V korpus br. 2, 77000 Biha}, sa naznakom: "PRIJAVA NA KONKURS".

OSLOBO\ENJE

OGLASI
ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE PURA^I] Broj: 02-10-69/11 Dana: 26.8.2011. godine

53

KONKURS

Na osnovu Odluke Izvr{nog odbora broj: 02-10-68/11 od 25.8.2011. godine, Med`lis Islamske zajednice Pura~i}, sa sjedi{tem u Lukavcu, objavljuje

J AV N I P O Z I V
za prikupljanje i izbor najpovoljnije ponude za izvo|enje dijela radova na izgradnji Gradske d`amije u Lukavcu 1. Pozivaju se ponu|a~i da dostave ponudu za: Izvo|enje dijela radova na izgradnji Gradske d`amije u Lukavcu, i to: - gra|evinski radovi, zanatski radovi, instalacioni radovi i radovi vanjskog ure|enja. 2. Ponuda mora biti u potpunosti u skladu sa zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje. Alternativna ponuda ne}e biti prihva}ena. 3. Kona~an rok za zavr{etak radova je 31.12.2012. godine. Period izvr{enja podijeljen je u dvije faze i to: - Faza I od dana potpisivanja ugovora do 31.12.2011. godine, - Faza II od 1.1.2012. godine do 31.12.2012. godine. 4. Osnova za izradu ponuda je dokumentacija za nadmetanje sa predmjerom radova, koju zainteresovani ponu|a~i mogu preuzeti, nakon objave ovog poziva u sredstvima informisanja, u prostorijama Med`lisa Islamske zajednice u Lukavcu, Ul. Red`epa ef. Muminhod`i}a broj 14, svakim radnim danom od 9 do 15 sati. Za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje ponu|a~ je du`an dostaviti dokaz o uplati tro{kova za dokumentaciju na `iro-ra~un Med`lisa broj:1990500106255350 Sparkasse bank d.d. Tuzla u iznosu od 50,00 KM uz obavezno navo|enje svrhe doznake. 5. Ponudu treba dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom '' NE OTVARATI — PONUDA ZA IZVO\ENJE DIJELA RADOVA NA IZGRADNJI GRADSKE D@AMIJE do 19.9.2011. godine do 14, sati'', bez obzira na na~in dostave. 6. Sve naknadno prispjele ponude ne}e se razmatrati. Ponuda se dostavlja na adresu: Med`lis Islamske zajednice Pura~i}, Ul. Red`epa ef. Muminhod`i}a, 75300 Lukavac ili li~no na protokol Med`lisa. 7. Javno otvaranje ponuda izvr{it }e Komisija investitora u prostorijama Med`lisa Islamske zajednice Pura~i}, Ul. Red`epa ef. Muminhod`i}a broj 14. u Lukavcu, 19.9.2011.godine u 14,15 sati. 8. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati samo pisano ovla{tene osobe ponu|a~a. 9. Na osnovu kriterija utvr|enih dokumentacijom za nadmetanje, Med`lis }e odabrati najpovoljniju ponudu. Prilikom odabira najpovoljnije ponude cijenit }e se: - ukupna cijena ponude ................................................................................................u~e{}e do 80% - iskustvo ponu|a~a na istim ili sli~nim poslovima — realizovani ugovori po vrijednosti .............................................................................u~e{}e do 10% - broj zaposlenih ...........................................................................................................u~e{}e do 10% 10. Ponu|a~i su obavezni izvr{iti pregled lokacije izvo|enja radova u skladu sa dokumentacijom za nadmetanje. 11. Napomena: Med`lis Islamske zajednice Pura~i}: - ne snosi nikakve tro{kove prijave u postupku nadmetanja, - zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme, - ne snosi nikakvu odgovornost prema ponu|a~ima, niti je obavezan obja{njavati razloge svoje odluke. Sva dodatna obja{njenja i informacije zainteresovani ponu|a~i mogu dobiti na adresi Med`lisa i na broj telefona/faksa 035/555-300. Lica za kontakt: Plav{i} Fikret i Skopljak Fahrudin. Predsjednik MIZ-a Pura~i} Ekrem Brigi}

54

OGLASI

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

55 POMO] U KU]I NOVOSTI I PREPORUKE Poigrajte se detaljima i napravite zanimljive aran`mane

Zanosni izgled poljskog cvije}a
Dekoracije }e izgledati savr{eno ako ih osmislite kao malu izlo`bu omiljenih predmeta ili mini kolekcije
Ako cvije}e zalijevate vodom iz ~esme, obavezno je ostavite da odstoji nekoliko dana. Tako }e se bar malo natalo`iti vi{ak soli i minerala. Osim toga, voda }e se blago zagrijati, pa nje`ni cvjetovi ne}e do`ivjeti temperaturni {ok. Kako biste u`ivali u predivnim bokorima hortenzije, ne morate da imate grm u ba{ti. Buketi bijelih, roza ili plavih cvjetova sve ~e{}e se prodaju i na pijacama. U vazi }e dugo trajati ako im svakodnevno mijenjate vodu i pomalo kratite stabljike. U staklenoj vazi buket }e izgledati elegantno, a u metalnoj kantici o~aravaju}e. Rascvjetale ru`e lijepo izgledaju gdje god da ih stavite. Predla`emo vam da u dekorativnoj saksiji napravite ovakav aran`man. U saksiju sta vi te ko mad spe ci jal ne spu`ve za rezano cvije}e, natopite je vodom i u nju pa`ljivo ubodite stabljike ru`a. Kao i oni koji su osmislili ovu fotografiju, poigrajte se detaljima i napravite zanimljiv aran`man. Na stoli} postavite saksiju s biljkom cvjetnicom, a okolo rasporedite dekorativne posude. Dekorativni aran`man }e izgledati savr{eno ako ga osmislite kao malu izlo`bu svojih omiljenih predmeta ili mini kolekcije. Pijace su pune neobi~nog cvije}a i buketa ~ija ljepota oduzima dah. Iskoristite odlazak u prirodu i naberite sve {to vam do|e pod ruku, travke i cvije}e. Ovi buketi su lijepi ~ak i ako ne vodite mnogo ra~una o slaganju boja, zato samo naprijed. Berite, sla`ite i na kraju uve`ite sve stabljike vunicom. Prije stavljanja u vazu odstranite vi{ak listova kako u vodi ne bi previ{e brzo istrulilo. Kako bi buket {to du`e zadr`ao svje`inu, mijenjajte vodu ujutro i uve~er.

Sok od narand`e daruje energiju
Napitak od zelenog ~aja i soka od narand`e daruje energiju. Zeleni ~aj pospje{uje koncentraciju i rad srca, istovremeno umiruje stomak. On sadr`i isto toliko vitamina C kao i sok od narand`e, koji ja~a imunolo{ki sistem. Prelijte 3 ka{i~ice zelenog ~aja sa pola litre klju~ale vode i procijedite poslije 3 minute. U ~aj dodajte sok od 3 iscije|ene narand`e, kao i malo kandiranog {e}era. ^aj ohladite i dodajte 6 kugli sladoleda od vanilije i kratko ga promije{ajte u blenderu. Sipajte u ~etiri ~a{e.

Miks od ananasa i krastavca oblikuje figuru. Ako upravo primjenjujete tretman za vitku liniju, probajte ovaj ukusan napitak, koji zaustavlja apetit. Specijalni enzimi (proteini) u ananasu blokiraju apetit. Krastavac }e se pobrinuti za osje}aj sitosti bez debljanja. O~istite pola ananasa i pola krastavca, isjeckajte na komadi}e i stavite u sokovnik. Dodajte 2 ka{i~ice miro|ije i odmah popijte. Sok od kivija i gro`|e za razbu|ivanje. O~istite i isjeckajte ~etiri kivija, ~etiri male jabuke i stavite u sokovnik sa 500 g crnog gro`|a. Sipajte u ~etiri ~a{e i ukrasite listi}ima nane.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI
Modni adut sezone
Nosite malo du`e blejzere, istaknite ramena, ne}ete pogrije{iti ni ako podvrnete rukave. Nemojte ga zaboraviti ni kada idete na posao, odli~no se sla`e sa klasi~nim pantalonama i suknjom. Vrlo je bitno da blejzer bude dobro skrojen i odgovara gra|i onoga ko ga nosi. Blejzer sa dvorednim kop~anjem mnogo bi bolje pristajao nekome ko je mr{aviji, dok jednoredno kop~anje gdje je dugme ta~no ispod grudi mnogo bolje izgleda na punijoj dami. One `ene koje imaju {iroka ramena trebalo bi da se opredijele za modele ~iji su reveri u`i i obrnuto. Ni{ta nije toliko {ik kao podvrnuti rukavi na blejzeru gdje interesantna postava daje sasvim novi izgled i najobi~nijem modelu, druga stvar je ukrasna maramica u gornjem d`epu koja bukvalno i starom blejzeru daje potpuno novi izgled.

Ku}ni pedikir, da ili ne?
Uradite piling Pomije{ajte {oljicu morske soli, sok od limuna, dvije ka{i~ice maslinovog ulja i nekoliko kapi aromati~nog ulja po `elji. Piling utrljajte na stopala blago masiraju}i, kru`nim pokretima. Na ovaj na~in ste pripremili ko`u za tretman. Napravite kupku Nakon toga u lavor s toplom vodom sipajte {aku morske soli, nekoliko kapi eteri~nog ulja ili gotovu kupku za stopala. Tako pripremljena kupka omek{ava ko`u, podsti~e cirkulaciju i opu{ta umorne noge. Uvalite se u udobnu fotelju, potopite stopala u lavor, za`mirite i potpuno se opustite. Ostanite tako oko 20 minuta i po potrebi dodajte toplu vodu. Zatim pa`ljivo, ali temeljno obri{ite stopala frotirskim pe{kirom.

Baklava
Potrebno: Priprema:
1 kg jufke 1 kg oraha 1,5 kg {e}era 2 `umanca 2 limuna 1 {olja bra{na 2 maslaca 2 dl ulja Prvo napraviti tirit: rukama izmrviti 2 `umanca sa bra{nom i malo ih propr`iti u rerni, da po`ute. Ohladiti, pa sa 700 gr oraha samljeti i dodati koru od 2 rendana limuna i 250 gr {e}era. Zatim, 300 gr oraha sitno isjeckati rukom, dodati 250 gr {e}era i odvojiti nastranu. Istopiti maslace, dodati 2 dcl ulja. Dobro podmazati tepsiju i slo`iti 4 prazne jufke (svaku prije namazati), zatim sve do polovine tepsije svaku jufku posuti {akom mljevenih oraha. Dvije jufke u sredini posuti sa 5 {aka sjeckanih i 1 {akom mljevenih oraha. Do kraja nastaviti sa 1 {akom sjeckanih i 1 {akom mljevenih oraha. Zavr{iti sa 3 namazane jufke. Baklavu staviti u rernu i 10 min. pe}i na 200 C, kadabaklavadobijelijepurumenkastuboju, smanjiti na 100 C i pe}i 1 sat. Skuhatizaljev(agdu): 1 kg {e}era, 1,5 l vode, 1,5 isje~enlimun, kuhati oko 20 min, mlakubaklavuzalitivrelimzaljevom. Ostaviti 3 dlagde pa je staviti jo{ 5 min. da klju~a i ponovo preliti baklavu.

56

OGLASI

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Ministarstvo za bora~ka pitanja

CANTON SARAJEVO Ministry of Veteran's affairs

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa ICITAP Ministarstva pravde SAD-a pri Ameri~koj ambasadi u Sarajevu, a u skladu sa Odlukom Senata broj: 0138-2689/10 od 27. 10. 2010. godine, Odlukom Upravnog odbora Fakulteta broj: 04-02-1399-6/10. od 28. 6. 2010. godine i Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 11-05-38-26777-1 od 1. 7. 2011. godine, raspisuje

Na osnovu ~lana 34. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, br. 9/07-Pre~i{}eni tekst, 7/08 i 33/08), ~lana 8. Uredbe o na~inu i uvjetima rje{avanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, br. 31/07, 23/09 i 10/11) i Javnog poziva za podno{enje zahtjeva za odobravanje nov~anih pozajmica za rje{avanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo

KONKURS
za upis kandidata na zajedni~ki jednogodi{nji postdiplomski studij na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu I Raspisuje se konkurs za upis na zajedni~ki jednogodi{nji postdiplomski studij pod nazivom „PRIVREDNI KRIMINALITET“ {kolske 2011/2012. godine. II Pravo na podno{enje prijave imaju kandidati koji ispunjavaju sljede}e uslove: • kandidati sa zavr{enim VII stepenom studija dru{tvenog ili humanisti~kog smjera po predbolonjskim nastavnim planovima i programima (~etverogodi{nji studij). • kandidati sa zavr{enim odgovaraju}im prvim ciklusom studija koji je vrednovan sa 240 ECTS. • Prednost pri odabiru imat }e kandidati koji su zaposleni na poslovima privrednog kriminaliteta u agencijama za provedbu zakona, Upravi za indirektno oporezivanje, policijskim agencijama, pravosu|u, tu`ila{tvu, bankama i ostalim finansijskim institucijama. III Uz prijavu na konkurs kandidat prila`e sljede}u dokumentaciju: • kratku biografiju - curriculum vitae; • ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom ~etverogodi{njem dodiplomskom ili prvom ciklusu studija; • uvjerenje o prosje~noj ocjeni u toku studija; • uvjerenje o radnom odnosu; • preporuku od relevantnih agencija i institucija u kojima su kandidati zaposleni. IV Postdiplomska nastava traje jednu godinu, odnosno dva semestra. Po okon~anju ovog studija studenti sti~u 60 ECTS i mogu upisati studij III ciklusa. — doktorski studij Na konkurs se mo`e prijaviti do 50 kandidata. Po zatvaranju konkursa sa kandidatima }e se obaviti intervju. Nastavni proces }e se realizirati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu. V Informacije o sadr`aju i cijeni postdiplomskog studija kandidati mogu dobiti kod sekretara postdiplomskog studija svaki radni dan od 10 do 14 sati, na telefon 033/561-232 ili e-mailom: ataljanovic@fknbih.edu. VI Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

OBAVJE[TAVA
podnosioce zahtjeva o odobravanju nov~anih pozajmica borcima-braniteljima Bosne i Hercegovine sa podru~ja Kantona Sarajevo za 2011. godinu, a po Javnom pozivu objavljenom u dnevnom listu “Oslobo|enje” 31.3.2011. godine, da se Odluka o odobravanju nov~anih pozajmica borcima-braniteljima Bosne i Hercegovine sa podru~ja Kantona Sarajevo za 2011. godinu, broj: 06-05-8853/11 od 25.8.2011. godine, kao i Lista kandidata koji ispunjavaju uslove, a nije im se moglo udovoljiti zahtjevu zbog ograni~enih bud`etskih sredstava i Lista kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz Javnog poziva za podno{enje zahtjeva za odobravanje nov~anih pozajmica za rje{avanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine za 2011. godinu nalaze na/u: - Oglasnim tablama Kantona Sarajevo, - Info-punktu Ministarstva (sala protokola Kantona Sarajevo) tel.033/562-273, - Web stranici kantona (www.mbp.ks.gov.ba), - Sjedi{tima kantonalnih bora~kih udru`enja, - Slu`bama za BiZ svih op}ina Kantona Sarajevo, Ova odluka i liste su kona~ne u upravnom postupku i protiv istih nije dopu{tena `alba, ali se mo`e pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana objave ovog obavje{tenja. Broj: 06-05-8853 Ob/11 Sarajevo, 25.8.2011. g. MINISTAR Doc. dr. Ned`ad Ajnad`i}

VII Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE (postdiplomski studij) 71000 SARAJEVO UL. ZMAJA OD BOSNE 8

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton Op}ina @ivinice JU „Dje~ije obdani{te“ @ivinice Privremeni Upravni odbor Broj: 922/11 @ivinice, 26.8.2011. godine Na osnovu ~lana 65. stav (3) Zakona o pred{kolskom odgoju i obrazovanju („Slu`bene novine TK“, broj: 12/09 i 08/11) i ~lana 29. Pravila JU „Dje~ije obdani{te“ @ivinice i Odluke privremenog Upravnog odbora broj: 852/11 od 6.7.2011. godine o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora, JU „Dje~ije obdani{te“ @ivinice na sjednici odr`anoj 12.8.2011. godine raspisuje

OSLOBO\ENJE

OGLASI

57

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU „DJE^IJE OBDANI[TE“ @IVINICE Opis poslova: - organizuje i rukovodi radom Ustanove, - zastupa i predstavlja Ustanovu pred zvani~nim organima i tre}im licima, - predla`e Upravnom odboru program rada Ustanove i preduzima odgovaraju}e mjere za njegovu realizaciju, - predla`e dono{enje pravila, pravilnika o radu i drugih op}ih akata koje donosi Upravni odbor, - predla`e plan rada i razvoja Ustanove, - izvr{ava odluke Upravnog odbora, - podnosi Upravnom odboru izvje{taj o radu i odgovara za rezultate rada Ustanove, - odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, o potrebi zasnivanja radnog odnosa, zaklju~enju ugovora o radu, raspore|ivanju zaposlenika, raspore|ivanju zaposlenika sa posebnima ovla{tenjima i odgovornostima, o otkazu ugovora o radu i materijalnoj odgovornosti u skladu sa Pravilnikom o radu Ustanove, - u~estvuje u radu Upravnog odbora i drugih organa Ustanove i daje im mi{ljenja i prijedloge o pitanjima iz njihove nadle`nosti, - vr{i ocjenjivanje rada zaposlenika u skladu sa rezultatima rada, - izvr{ava odluke stru~nih organa i Upravnog odbora, - podnosi Upravnom odboru izvje{taj o finansijskom poslovanju Ustanove, - naredbodavac je za izvr{enje finansijskog plana, te odre|uje lica ovla{}ena za potpisivanje finansijske dokumentacije, - odlu~uje o raspolaganju nov~anih sredstava, - daje uputstva za rad zaposlenicima sa posebnim ovla{}enjima i odgovornostima, - daje punomo} za zastupanje Ustanove, - obrazuje komisije, radne grupe i druga radna i savjetodavna tijela za razradu odre|enih pitanja ili pripremu stru~nih materijala, elaborata i sl., - donosi odluku o upu}ivanju zaposlenika na slu`beni put u zemlji ili u inozemstvo na stru~no usavr{avanje, - izdaje naloge za rad pojedinim zaposlenicima ili grupama zasposlenika za izvr{enje odre|enih poslova, - obavlja poslove i odgovara za sprovo|enje i primjenu propisa iz oblasti odbrane, za{tite na radu i za{tite od po`ara, - vr{i i druge poslove u skladu s zakonom, - za svoj rad odgovara Upravnom odboru i osniva~u Ustanove. Pored op}ih uslova propisanih zakonom, kandidat treba da ispunjava slijede}e uslove: - VII stepen stru~ne spreme iz oblasti pred{kolskog odgoja, pedagogije, specijalne pedagogije, psihologije, fakulteta dru{tvenih nauka ili ekvivalenta, - najmanje 5 godina iskustva u struci nakon sticanja odgovaraju}e visoke stru~ne spreme ili ekvivalent, - polo`en stru~ni ispit za samostalno obavljanje odgojno-obrazovnog rada, - program rada i razvoja pred{kolske ustanove za mandatni period, - da se isti~e u organizaciji odgojno-obrazovne djelatnosti, pedago{koj teoriji i praksi. Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti: - kra}u biografiju (CV), - dokaz o stru~noj spremi, - dokaz o radnom iskustvu, - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za samostalno obavljanje odgojno-obrazovnog rada, - uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci, - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak, ne starije od 3 mjeseca, - uvjerenje da se ne vodi prekr{ajni postupak koji je nespojiv sa du`no{}u obavljanja poslova direktora, ne starije od 3 mjeseca, - program rada za mandatni period. Dokaz o ispunjavanju uslova iz konkursa dostaviti u originalu ili ovjerenim kopijama. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. O rezultatima izbora imenovanja direktora JU „Dje~ije obdani{te“ @ivinice, svi kandidati }e biti obavije{teni u roku od 8 dana od dana dono{enja odluke o izboru. Prijavu sa tra`enom dokumentacijom sa naznakom „PRIJAVA ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU „DJE^IJE OBDANI[TE“ @IVINICE“- NE OTVARAJ, dostaviti na slijede}u adresu: Javna ustanova „Dje~ije obdani{te“ @ivinice, Ul. 25. novembar br. 3, 75270 @ivinice Konkurs }e biti objavljen u dnevnom listu „Oslobo|enje“. PREDSJEDNIK PRIVREMENOG UPRAVNOG ODBORA Nihad Habibovi}, s.r.

Direkcija JP, Fadila Kurtagi}a 1, Kladanj - 3386602200035402 Unicredit Zagreba~ka [G »Konjuh«, Patriotske lige bb, Kladanj - 1020130000044685 Union banka Tuzla [G »Spre~ko«, Oslobo|enja 13, @ivinice - 1610250008720056 Reiffeisen bank [G »Majevi~ko«, Bosanskih branilaca bb, Srebrenik - 1321600311487057 Tuzlanska banka [G »Vlaseni~ko«, Turali}i, Kladanj Dru{tvo upisano u registar Kantonalnog suda Tuzla broj: UI-1525/02. Porezni identifikacioni broj dru{tva 209129520001 Broj: 7974/11 Datum: 26.8.2011. g. Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj 6011/11 od 22.6.2011. godine, JP “[ume TK” d.d. Kladanj objavljuje

O G LAS
za prodaju gra|evinskog i drugog materijala I Raspisuje se oglas za prodaju gra|evinskog i drugog materijala od rashodovanih objekata na lokaciji Grab potok kod Banovi}a putem javnog ogla{avanja — Obnovljena licitacija. Predmet prodaje je materijal koji ostaje ru{enjem dva tipski jednaka objekta i pribli`no istog stanja. R.b. Kratak opis materijala (za 2 objekta) - Pokrovni lim: 760 m2 - Lamperija 300 m2 - Krovni nosa~i 70 komada - Zidni nosa~i ({tafle) 10 m2 - Plafonski nosa~i (colare) 6 m2 - Stolarija - Instalacija grijanja sa 14 radijatora i 2 pe}i - Instalacija vode i struje Po~etna cijena po objektu

1.

5.000,00 KM

II Kupac koji bude zainteresovan mo`e izvr{iti kupovinu materijala od jednog ili oba objekta. Kupac je obavezan izvr{iti ru{enje objekta i kupiti gra|evinski materijal koji ostaje nakon ru{enja. Zainteresovani mogu objekte pogledati svakim radnim danom od 8 do 14 h na lokaciji Grab potok, op{tina Banovi}i, uz prethodnu najavu na kontakt-telefon: 035/871-360. III Pravo u~e{}a na licitaciji imaju sva pravna i fizi~ka lica. Ponuda mora biti u zatvorenoj koverti, uredno potpisana i ovjerena, sa fotokopijom li~ne karte za fizi~ka lica ili memorandumom ako je ponu|a~ pravno lice, ta~nom adresom, kontakt-telefonom i sa iznosom ponude. Kriterij za ocjenu ponuda je najvi{a ponu|ena cijena. Ponudu dostaviti li~no ili putem po{te na adresu JP “[ume TK” d.d. Ul. Fadila Kurtagi}a br. 1, Kladanj, sa naznakom “PONUDA ZA JAVNU LICITACIJU ZA PRODAJU GRA\EVINSKOG MATERIJALA” najkasnije do 7.9.2011. g do 11 sati. IV Otvaranje blagovremeno zaprimljenih ponuda obavit }e se 7.9.2011. g u 11 sati na adresi Ul. Fadila Kurtagi}a br. 1, Kladanj. V Svaki ponu|a~, kao garanciju za ozbiljnost ponude, mora izvr{iti uplatu depozita na blagajni Preduze}a u iznosu 10 % od po~etne cijene materijala, najkasnije do otvaranja ponuda. Upla}eni depozit }e biti vra}en ponu|a~ima koji ne budu odabrani, dok }e odabrani kupac biti du`an izvr{iti uplatu preostale ponu|ene vrijednosti materijala. VI Otvaranju ponuda mogu prisustvovati lica koja su dostavila ponudu ili lica koja imaju ovjerenu punomo} za zastupanje ponu|a~a. Ponijeti li~nu kartu zbog identifikacije. Osobe koje ne posjeduju dokaz o izvr{enoj uplati depozita 10 % od ponu|ene vrijednosti, ne}e mo}i prisustvovati javnom otvaranju ponuda, a ponuda se ne}e razmatrati. DIREKTOR Hod`i} Refik, dipl. ing. {um.

JP ZA PROSTORNO PLANIRANJE I URE\ENJE GRADA “ZENICA” DOO ZENICA (IZVR[NA AGENCIJA) "Me|unarodni tender za isporuku materijala za rekonstrukciju magistralne vodovodne i kanalizacione linije na trasi Glavne gradske magistrale (GGM), Op}ina Zenica"

GOC FOR SPATIAL PLANNING AND LAND USE “ZENICA” D.O.O. ZENICA (EXECUTIVE AGENCY) “International tender for supply of material for reconstruction of the main water supply and sewage pipelines along the City Ring Road, Municipality of Zenica

IZMJENA I DOP UNA OBAV J E [ T E N J A
objavljenog u “Sl. glasniku BiH”, br. 63 od 8. 8. 2011. god. (ostalo) i listu Oslobo|enje Mijenja se ta~ka: 8. ZAHTJEVI ZA PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Kao krajnji rok za preuzimanje zahtjeva za preuzimanje tenderske dokumentacije u obavje{tenju utvr|en je 6. 9. 2011. god. do 12 sati po CET. Izmjenom se utvr|uje novi rok 16. 9. 2011. god. do 12 sati po CET. 9. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije u obavje{tenju je utvr|en za 6. 9. 2011. god po CET se mijenja i utvr|uje se novi rok 16. 9. 2011. god. do 15 sati po CET. Mijanja se i ta~ka 13. DOSTAVLJANJE PONUDE Rok odre|en do 9. 9. 2011. god. do 13 sati se mijenja, te se utvr|uje novi rok 19. 9. 2011. god. do 13 sati po CET. Mijanja se i ta~ka 14. JAVNO OTVARANJE PONUDE Rok odre|en 9. 9. 2011. god. u 15 sati po CET se mijenja te se utvr|uje novi rok 19. 9. 2011. god. u 15 sati po CET. Sve ostalo ostaje nepromijenjeno.

CHANGE AND ADDENDUM TO THE NOTICE
issued in the “Official Journal of BiH No. 63” dated August 8, 2011 (other) and the daily “Oslobodjenje”. Item 8 is changed: 8. REQUESTS FOR TAKING OVER THE TENDER DOCUMENTS The final deadline for taking over the applications for tender documentations take-overs was stated in the Notice as September 6, 2011 until 12:00 C.E.T. It is now changed and the new deadline is September 16, 2011 until 12:00 C.E.T. 9. TAKE-OVER OF THE TENDER DOCUMENTS The tender documents take-over deadline initially stated in the Notice as September 6, 2011 until 12:00 C.E.T is now changed and the new deadline is set as September 16, 2011 until 15:00 C.E.T. Also changed is the Item 13. BID SUBMISSION The deadline of September 9, 2011 until 13:00 hrs C.E.T is changed and the new deadline is set as September 19, 2011 until 13:00 C.E.T. Also changed is the Item 14. PUBLIC OPENING OF THE BIDS The deadline of September 9, 2011 at 15:00 hrs C.E.T is changed and the new deadline is set as September 19, 2011 until 15:00 C.E.T. Other items remain unchanged.

58

KORAK NAPRIJED Nintendo 3DS konzole
Jedan francuski igra~ki sajt je objavio informacije koje se, navodno, odnose na budu}nost Nintendo 3DS portabl igra~kekonzole. Premaizvorimaovogsajta, Nintendo planira dodati add-on joystick, dodatni pribor konzoli koji }e ko{tati oko 10 dolara i koji }e se mo}i priklju~iti sa desne strane konzole. Da li }e ovaj dodatak smetati pri zatvaranju ure|aja i morati da se ukloni, zasad nije poznato, ali postoji i ta mogu}nost. Druga glasina se odnosi na mogu}nost da sljede}e godine ve} vidimo narednu generaciju ove portabl konzole. Ova verzija bi mogla izgubiti 3D ekran i samim tim 3DS oznaku, {to je dokaz da Nintendo nije zadovoljan ovom konzolom.

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Nije ni{ta novo da }e, ako kupite Apple ma{inu, instalirate OS X i budete zadovoljni cijelom simbiozom, uvijek ne{to faliti. Naprimjer, kupili ste novi Macbook Pro za cifru koja se kre}e oko 5.000 maraka i `elite provjeriti stanje na ra~unu. Uklju~ujete Safari, odlazite na sajt banke i, naravno, ne mo`ete provjeriti stanje va{eg ra~una jer je ta opcija mogu}a isklju~ivo ukoliko stanje provjeravate putem Internet Explorera, isklju~ivo na Windowsu koji nemate. Ovakvih situacija je zaista mnogo, ta~nije dovoljno da je gotovo neophodno da uz va{ OS X instalirate i konkurentski proizvod i iskoristite neke njegove prednosti.

Mac OS X: Boot Camp

Kompanija Zotac je predstavila novu GeForce GTX 450 karticukojapripada tzv. ECO ediciji i koju karakteri{u ne{to ni`i od referentnih radni taktovi. Ova kartica naravno tro{i manje energije od ostalih modela, ali to je i normalno, s obzirom na ni`e radne taktove. Ovu karticu karakteri{e single slot aktivni kuler, posjeduje 192 CUDA jezgara, radni taktovi GPU/Shadera su 600/1200MHz, posjeduje 128-bitni memorijski interfejs, 1GB DDR3 videomemorije koja je pode{ena na 1333MHz, dvosturku SLI podr{ku, kao i tri izlaza za povezivanje monitora – DVI, HDMI i DisplayPort.

Zotac GeForce GTS 450 ECO

VMware

Sa `eljom da pove}a interesovanje programera za razvoj cloud aplikacija, VMware je izdao besplatnu verziju svog Cloud Foundry Platform-as-aService izdanja koje se mo`e pokretati na laptop ili desktopu. Ideja koja stoji iza ovog servisa jeste da se programerima obezbijedi jednostavniji na~in za kreiranje Cloud Fondry aplikacija i da ih testiraju prije nego {to one budu preba~ene u Cloud Foundy servis, na vo di Da vid McJan net, di re ktor VMware marketin{kog odeljenja za SpringSource. Ovaj paket eliminisa}e potrebu za izvr{avanjem velikog broja zadataka koji do sada nisu mogli da se zaobi|u.

Saradnja tehnolo{kog giganta i modne ku}e

Novi sistem Samsunga

Galaxy u pet

kategorija
LG prati modu
Ju`nokorejska kompanija LG, poslije Prade, priprema jo{ jedan stilski pametni telefon i to u saradnji sa nje ma~kom mo dnom ku}om "Jil Sander". Telefon }e koristiti operativni sistem Windows Phone kompanije Microsoft. Radi se o jo{ neobjavljenoj verziji 7.5 mango. U pogledu hardvera stilski pametni telefon koji je u pripremi, s tipskom oznakom E906, nije nikakva novina. Prema dostupnim informacijama, radi se o modelu koji je ve} u prodaji "optimus 7" (tipska oznaka E900), a koji je dobio samo novo odijelo. Za sada nije poznato kada }e ju`nokorejski proizvo|a~ pustiti novi pametni telefon na tr`i{te. Ranije je kompanija ponudila dvije generacije mobilnih telefona sa ekranima osjetljivim na dodir koji nose logo modne ku}e "Pra da". U pri pre mi je i tre}i model sa markom "Prada", ali ovog puta pametni telefon }e bi ti sa ope ra ti vnim sis te mom "android". Samsung predstavlja novi sistem ozna~avanja ure|aja iz porodice Galaxy kako bi uveo malo reda u sve brojnije modele. Sistem se sastoji od pet osnovnih kategorija (predstavljenih jednim slovom nakon naziva Galaxy) te indikatora nivoa koji dodatno opisuju neke karakteristike ure|aja. Kategorije predvodi ve} pozna ta ozna ka S (Su per Smart), koja predstavlja najnaprednije modele u vrhu Samsungove ponude, dok Premium kategoriju predstavlja oznaka R (Royal / Refined). U sredini }e biti modeli W (Wonder) koji bi kupcima trebali ponuditi kvalitetu i dobar odnos performansi i di zaj na, dok je ka te go ri ja ispod te M (Magical) sa solidnom opremom i povoljnijim cijenama. Po~etak ponude i jednostavniji i jeftiniji ure|aji za mla|e korisnike prodavat }e se unutar kategorije Y (Young). Kategorije mogu imati i dodatne |aja s Androidom 2.3 i novom nomenklaturom. Samsung Galaxy W ima 3,7-in~ni ekran i procesor takta 1,4 GHz te podr{ku za HSDPA 14,4 Mbps, dok Galaxy M Pro ima fizi~ku tipkovnicu i pre ma Sam sun go vim ri je~ima pred stav lja do bar odabir za mlade poslovne ljude sklone kori{tenju dru{tvenih mre`a. Potonji ima opti~ki trackpad i podr{ku za Exchange Active Sync, Sybase Afaria te CISCO Mobile i CISCO WebEx. Me|u novim modelima su i Galaxy Y (kompaktan dizajn, procesor takta 832 MHz) te Galaxy Y Pro koji }e imati i QWERTY tipkovnicu.

INOCOOP 2011.

oznake poput Pro (ure|aj ima fizi~ku tipkovnicu), Plus (nadogradnja ve} postoje}eg modela) i LTE, koja ozna~ava podr{ku za mobilne mre`e ~etvrte generacije. Na sajmu IFA Samsung }e predstaviti ~etiri nova ure-

Prema podacima kompanije DisplaySearch

Sajam inovacija u Zrenjaninu
U Zrenjaninu je odr`an 12. me|unarodni sajam inovacija, kooperacija i preduzetni{tva INOCOOP 2011. Sajam je sve~ano otvorio potpredsjednik Vlade AP Vojvodine i pokrajinski sekretar za privredu I{tvan Pastor. Tokom trajanja sajma, zrenjaninska hala sportova Medison ugostila je 12 privrednih komora iz Srbije, devet komora iz inostranstva, 40 preduze}a i institucija, kao i 118 podizlaga~a iz zemlje i inostranstva. Zavod za intelektualnu svojinu tradicionalno u~estvuje i na ovoj manifestaciji. Predstavnici Zavoda su tokom trajanja sajma na specijalno opremljenom {tandu pru`ali informacije i savjete o pravima intelektualne svojine i njihovoj upotrebi. Svi zainteresovani su, tako|er, mogli pro~itati razne publikacije ove institucije i, uz pomo} stru~njaka Zavoda, upoznati se sa svijetom intelektualne svojine.

Pad isporuke televizora
Prema podacima kompanije DisplaySearch, globalne isporuke televizora pale su u drugom kvartalu u odnosu na godinu ranije. Isporuke televizora u cijelom svijetu dosegnule su brojku od 55,5 miliona komada tokom drugog kvartala ove godine, {to je pad od jedan posto u odnosu na isto razdoblje godinu ranije. Samo su isporuke LCD televizora porasle {est posto u odnosu na godinu ranije, na 44,5 miliona komada. Isporuke plazma televizora pale su {est posto na 4,2 miliona komada, dok su isporuke CRT-ova pale 31 posto, na 6,8 miliona komada. Iako ove brojke ne izgledaju dobro za cjelokupno tr`i{te televizora, u DisplaySearchu isti~u kako je drugi kvartal pro{le godine bio iznimno dobar zbog velikog pada cijena i po-

vjerenja potro{a~a, stoga je bilo vrlo te{ko ponoviti te brojke. U DisplaySearchu navode kako zbog globalne ekonomske nestabilnosti cjelokupna industrija televizora je donekle pesimisti~na, posebno u Zapadnoj Evropi i SAD-u.

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI
"SLOGA" DD U STE^AJU Bukva bb 74260 Te{anj Br: 43 0 St 009475 08 St Te{anj, 26. 8. 2011. godine

59

UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE SARAJEVO Upravni odbor Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu raspisuje

Na osnovu ~lana 101 i 102 Zakona o ste~ajnom postupku (Sl. novine FBiH br. 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skup{tine povjerilaca donesene 18. 6. 2009. godine o na~inu prodaje nekretnina ste~ajnog du`nika, ste~ajni upravnik objavljuje:

[ESTO JAVNO NADMETANJE
Za prodaju nepokretne imovine u vlasni{tvu ste~ajnog du`nika "Sloga" d.d. Te{anj - u ste~aju za dan 23. 9. 2011. godine u 14 sati: A PREDMET PRODAJE R/B 1. KRATAK OPISP REDMETA PRODAJE a) Fabrika i fabri~ki krug se nalazi u industrijskoj zoni Bukva Te{anj, ozna~ena kao parcela, k.~. br. 40/7 (novi premjer), odnosno k.~. 4265/25 (stari premjer) upisana u Z.K. ulo`ak 8293, KO SP Te{anj i povr{ina 9.020 m2. b) Upravna zgrada i dvori{te se nalazi na istoj lokaciji, ozna~ena kao k.~. 40/8 (novi premjer), odnosno k.~. 4265/26 (stari premjer) upisana u Z.K. ulo`ak 8293, KO SP Te{anj, povr{ina 4577 m2. c) Parcela br. 40/1 (novi premjer), odnosno k.~. br. 4265/2 (stari premjer), "fabri~ki krug Sloga", povr{ina 3.008 m2, parcela br. 40/06 (novi premjer), odnosno k.~. br. 4265/24 (stari premjer), "Parking Sloga", povr{ina 2.231 m2, parcela br. 40/9 (novi premjer), odnosno k.~. br. 4265/27 (stari premjer), "ekonomsko dvori{te", povr{ina 6.203 m2, parcela br. 40/10 (novi premjer), odnosno k.~. br. 4265/28 (stari premjer) "ekonomsko dvori{te", povr{ina 3.265 m2 i parcela br. 40/11 (novi premjer), odnosno k.~. br. 4265/29 (stari premjer) "ekonomsko dvori{te", povr{ina 3.853 m2, sve upisane u Z.K. ulo`ak 8293, KO SP Te{anj (industrijska zona Bukva Te{anj) UKUPNO: a) Sloga, ekonomsko dvori{te, nalazi se u industrijskoj zoni u Bukva Te{anj, ozna~ena kao parcela, k.~. br. 40/12 (novi premjer), odnosno k.~. br. 4265/40 (stari premjer) upisana u Z.K. ulo`ak 304 KO SP Te{anj, povr{ina 7.320 m2. UKUPNO: PROCIJENJENA VRIJEDNOST

K O NK URS
za izbor akademskog osoblja I 1. u jedno od nastavno-nau~nih zvanja: docent, vanredni profesor, redovni profesor na: Nastavno-nau~nu oblast: 1.1. Kriminologija...................................................................................1 izvr{ilac Nastavne predmete: 2.1. Sport .....................................................................................................1 izvr{ilac 2.2. Etika .....................................................................................................1 izvr{ilac 2.3. Socijalna antropologija.........................................................................1 izvr{ilac 2.4. Dru{tveno i dr`avno ure|enje...............................................................1 izvr{ilac 2.5. Psihologija............................................................................................1 izvr{ilac

1.955,574,00 KM

2.

II Kandidati treba da ispunjavaju uslove utvr|ene ~lanovima 96. i 114. Zakona o visokom obrazovanju - Pre~i{}eni tekst ("Sl. novine Kantona Sarajevo", broj 22/10), Pravilima Fakulteta i Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Fakulteta. III Kandidati za izbor u jedno od nastavno-nau~nih zvanja: docent, vanredni profesor, redovni profesor prila`u: - Biografiju, - Ovjerenu kopiju diplome ili drugog dokumenta o ste~enom nau~nom stepenu doktora nauka; - Nau~ne radove objavljene u priznatim publikacijama nakon posljednjeg izbora; - Objavljene knjige nakon posljednjeg izbora; - Ostalu dokumentaciju kojom kandidat dokazuje da ispunjava uslove za izbor u zvanje: docent, vanredni profesor ili redovni profesor u skladu sa ~lanovima 96. i 114. Zakona o visokom obrazovanju - Pre~i{}eni tekst ("Sl. novine Kantona Sarajevo“, broj 22/10). IV Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose li~no ili putem po{te na adresu: Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Sarajevo, Ul. Zmaja od Bosne br. 8. (sa naznakom za konkurs). Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Adresa: Zmaja od Bosne 8, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel. +387 33 561 201; Fax. +387 33 561 216; http:/www.fknbih.edu; e-mail: fkn@fknbih.edu

130.442,40 KM

B CIJENA I NA^IN PRODAJE 1. Navedena cijena predstavlja po~etnu cijenu i predmeti prodaje se ne mogu prodati ispod te cijene. 2. Prodaja nekretnina izvr{it }e se usmenim javnim nadmetanjem. C USLOVI, VRIJEME I NA^IN PRODAJE 1. Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja prije odr`avanja javnog nadmetanja dostave dokaz o uplati sredstava osiguranja. Za svaki predmet prodaje osiguranje iznosi 10% od procijenjene vrijednosti, a najvi{e 10.000,00 KM. Osiguranje se upla}uje na transakcijski ra~un ste~ajnog du`nika br. 1603000030434596 najkasnije na dan zakazane prodaje uz obaveznu naznaku predmeta prodaje za koji se kupac prijavljuje te pozivom na br. 43 0 St 00 9475 08 St. 2. Prijava u zatvorenoj koverti sa ponudom o kupovini predmeta prodaje, cijenom, punim nazivom, adresom i brojem telefona podnosioca prijave i dokazom o uplati osiguranja se dostavlja po{tom na adresu ste~ajnog du`nika: Bukva bb 74260 Te{anj ili neposredno prije odr`avanja prodaje nekretnina javnim nadmetanjem odre|enog ovim oglasom. 3. Prodaja navedenih nekretnina javnim nadmetanjem }e se odr`ati 23. 9. 2011. godine u 14 u prostorijama ste~ajnog du`nika. 4. Uslovi prodaje Nekretnine opisane u predmetu prodaje br. 1 su upisane i uknji`ene kao "pravo vlasni{tva", nad istim je upisana hipoteka. Po izvr{enoj prodaji i prenosu sredstava u korist razlu~nih povjerilaca izvr{it }e se brisanje zalo`nog prava - hipoteke. Nekretnine navedene u predmetu br. 2 su upisane kao "dr`avna svojina", nad istim je upisana hipoteka. Po izvr{enoj prodaji i prenosu sredstava u korist razlu~nog povjerioca izvr{it }e se brisanje zalo`nog prava - hipoteke. Gra|evinski objekti navedeni pod 1.a. i 1.b. su izdati u zakup i isti }e biti oslobo|eni do okon~anja postupka prodaje. Prodaja nekretnina }e se obaviti tako da najve}a ponu|ena cijena iz zatvorene ponude za pojedini predmet prodaje predstavlja po~etnu cijenu za usmeno javno nadmetanje. Javno nadmetanje }e se odr`ati i ako na njemu u~estvuje samo jedan podnosilac prijave a koji ispunjava uslove oglasa. Pove}anje cijene javnim nadmetanjem pod rednim brojem 1. ne mo`e biti manje od 3.000,00 KM, a pod rednim brojem 2. ne mo`e biti manja od 2.000,00 KM. - Kupcu }e upla}eno osiguranje biti ura~unato u cijenu, a ponu|a~ima ~ija ponuda ne bude prihva}ena osiguranje }e se vratiti u roku od tri (3) dana od dana uplate cijene od kupca nekretnine. - Sve poreze, takse i druge tro{kove oko uknji`be i prijenosa vlasni{tva snosi kupac. - Najpovoljniji ponu|a~ je du`an sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti cjelokupni iznos postignute cijene u roku od 30 dana pod ta~kom broj 1, a u roku od 20 dana pod ta~kom broj 2, ra~unaju}i od dana prodaje. - Ako najpovoljniji ponu|a~ ne uplati prodajnu cijenu u ostavljenom roku, primijenit }e se odredba ~lana 92. Zakona o izvr{nom postupku. - ^lanom 88. Zakona o izvr{nom postupku utvr|eno je ko ne mo`e biti kupac. Nekretnine koje su predmet prodaje, kao i dokumentacija vezana za iste, mo`e se razgledati svakog radnog dana od 8 do 14 sati, a sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefone: 032-654-256; 061-809-073 i 061-750-105. Uvo|enje kupca u posjed izvr{it }e se odmah po uplati kupoprodajne cijene i notarski ovjerenog ugovora. STE^AJNI UPRAVNIK Ali} Izudin, dipl. oec.

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Biha}u, a u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta broj: 01-38-2689-1/10. od 27. 10. 2010. godine, Odlukom Upravnog odbora Fakulteta broj: 04-02-1399-6/10. od 28. 6. 2010. godine i Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 11-05-38-26777-1 od 1.7.2011 godine, raspisuje

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Biha}u i Pravnim fakultetom Univerziteta u Tuzli, a u skladu sa Odlukom Senata Univerziteta broj: 01-382689-1/10. od 27. 10. 2010. godine, Odlukom Upravnog odbora Fakulteta broj: 04-02-1399-6/10. od 28. 6. 2010. godine i Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 11-05-38-26777-1 od 1.7.2011 godine, raspisuje

za upis kandidata na jednogodi{nji postdiplomski studij na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu I Raspisuje se konkurs za upis na jednogodi{nji postdiplomski studij pod nazivom „ME\UNARODNA BEZBJEDNOST I DIPLOMATIJA“ {kolske 2011/2012. godine. II Pravo na podno{enje prijave imaju kandidati koji ispunjavaju sljede}e uslove: • kandidati sa zavr{enim VII stepenom studija dru{tvenog ili humanisti~kog smjera po predbolonjskim nastavnim planovima i programima (~etverogodi{nji studij). • kandidati sa zavr{enim odgovaraju}im prvim ciklusom studija koji je vrednovan sa 240 ECTS. III Uz prijavu na konkurs kandidat prila`e sljede}u dokumentaciju: • kratku biografiju - curriculum vitae; • ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom ~etverogodi{njem dodiplomskom i prvom ciklusu studija; • uvjerenje o prosje~noj ocjeni u toku studija. IV Postdiplomska nastava traje jednu godinu, odnosno dva semestra. Po okon~anju ovog studija studenti sti~u 60 ECTS i mogu upisati studij III ciklusa — doktorski studij. Nastavni proces }e se realizirati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu i u Br~kom. V Informacije o sadr`aju i cijeni postdiplomskog studija kandidati mogu dobiti kod sekretara postdiplomskog studija svaki radni dan od 10 do 14 sati, na telefon 033/561-232 ili e-mailom: ataljanovic@fknbih.edu. VI Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. VII Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE (postdiplomski studij) 71000 SARAJEVO UL. ZMAJA OD BOSNE 8

KONKURS

KONKURS
za upis kandidata na jednogodi{nji postdiplomski studij na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu I Raspisuje se konkurs za upis na jednogodi{nji postdiplomski studij pod nazivom „KRIMINALISTIKA“ {kolske 2011/2012. godine. II Pravo na podno{enje prijave imaju kandidati koji ispunjavaju sljede}e uslove: • kandidati sa zavr{enim VII stepenom studija dru{tvenog ili humanisti~kog smjera po predbolonjskim nastavnim planovima i programima (~etverogodi{nji studij). • kandidati sa zavr{enim odgovaraju}im prvim ciklusom studija koji je vrednovan sa 240 ECTS. III Uz prijavu na konkurs kandidat prila`e sljede}u dokumentaciju: • kratku biografiju - curriculum vitae; • ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom ~etverogodi{njem dodiplomskom i prvom ciklusu studija; • uvjerenje o prosje~noj ocjeni u toku studija. IV Postdiplomska nastava traje jednu godinu, odnosno dva semestra. Po okon~anju ovog studija studenti sti~u 60 ECTS i mogu upisati studij III ciklusa.- doktorski studij. Nastavni proces }e se realizirati na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu, Pravnom fakultetu Univerziteta u Biha}u i Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli. V Informacije o sadr`aju i cijeni postdiplomskog studija kandidati mogu dobiti kod sekretara postdiplomskog studija svaki radni dan od 10 do 14 sati, na telefon 033/561-232 ili e-mailom: ataljanovic@fknbih.edu. VI Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. VII Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE (postdiplomski studij) 71000 SARAJEVO UL. ZMAJA OD BOSNE 8

60
Premijer liga BiH uta pob ner por

SPORT
BOSNA I HERCEGOVINA
5. kolo d:p-g bod

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Rudar - Sloboda 2:0 (0:0)

1. Sarajevo 2. Vele` 3. Borac 4. [iroki Brijeg 5. Travnik 6. Rudar 7. Sloboda 8. Slavija 9. Kozara 10. Zrinjski 11. @eljezni~ar 12. Olimpic 13. Leotar 14. Zvijezda 15. GO[K 16. ^elik

5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5

4 1 0 3 2 0 3 1 0 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 0 3 2 0 3 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 0 4 REZULTATI

15:5 7:2 8:3 5:3 8:7 5:7 3:6 5:13 6:4 10:10 8:7 6:6 4:6 3:5 3:6 5:11

13 11 10 7 7 7 6 6 5 5 4 4 4 4 4 3

Prijedor~ani krunisali dominaciju pobjedom
Golove za drugi prvenstveni trijumf postigli [uka i Kecman, a golman Mujki} spasio Tuzlake ve}eg poraza dobrim odbranama
Gradskistadion u Prijedoru. Gledalaca800. Sudija: Vladimir Dominkovi} (Ora{je) - 6,5, pomo}nici: EdinImamovi} i Enes\ozi} (oba Sarajevo). Delegat: Haris Idrizovi} (Konjic). Strijelci: 1:0 - [uka (51), 2:0 - Kecman (85). @utikartoni: Rami}, Kecman(Rudar), Zoleti}, Malki}, Slomi} (Sloboda). RUDAR: Tripi}-, [odi}7,5, Kotaran7, Dragi} 7, Rami} 7, Luka~ 7, Krezovi} 7, @eri} 7 (od 72. Kecman 7), [uka 7 (od 66. Panti} -), \ori} 7,5 (od 87. Bursa} -), Kantar 7,5. Trener: Dragan Radovi}. SLOBODA: Mujki} 7, Milutinovi} 6, ^ivi} 6, Jogun~i}6,5, Zoleti}6, Malki}6, ^ukle 5,5 (od 55. Mand`i} 5,5), Jahi} 6,5, Ribi} 5,5 (od 46. Hasi} 6), Halilovi} 6 (od 87. Juri} -), Slomi} 6. Trener: Ibrahim Crnki}. Rudar Prijedor je ostvario drugu, vi{e nego zaslu`enu ovosezonsku pobjedu, savladav{iSlobodu sa 2:0. Pobjedadoma}inabila bi izra`enave}omrazlikom da na golunije stajao raspolo`eni kapiten Mujki}. Prvo poluvrijeme proteklo je u dominaciji Prijedor~ana, uz brojne prilike u kojima se u nekolikonavrataistakaogolmanTuzlaele` je zabilje`io prvu prvenstvenu gostuju}u pobjedu savladav{i Leotar sa 1:0. U prvom dijelu doma}in nije iskoristio svoje {anse. Ro|eni su krunisali bolju igru u drugom poluvremenu osvajanjem punog plijena sa kojim su zadr`ali visok plasman na tabeli. Tim iz Mostara je dominirao u nastavku u kojem je mogao zabilje`iti ubjedljiviju pobjedu, ali nije realizovao nekoliko povoljnih prilika. Bitno je da mu se proma{aji nisu osvetili i na kraju su ro|eni proslavili va`ne bodove sa navija~ima koji su ih bodrili u me~u na stadionu Police, a i pristalice trebinjskog tima nagradili su gostuju}i tim aplauzima. „U nastavku susreta izgledalo je da igramo sa drugom ekipom u odnosu na prvih 45 minuta. Igra kratkih pasova donijela nam je trijumf. Mislim da je na{a pobjeda trebala biti izra`ena i ve}om razlikom. Fudbaleri su ispunili sve postavljeka Mujki} dobrim odbranama. Sporni momenat desio se u 17. minuti. Poslije prodora [uke sa lijeve strane, Kantar je uposlio \ori}a, koji je postigao gol, ali je na intervenciju drugog pomo}nog sudije \ozi}a, arbitar Dominkovi} poni{tio pogodak zbog navodnog ofsajda. I u nastavkume~aRudar je krenuosilovito. U 49. minutinakoncentar{uta[odi}a, iskusnidefanzivacDragi} jeudarcemglavom pogodiostativu. Dvijeminutekasnije[odi} je ponovo centrirao sa desne strane, a [uka iz neposredneblizinezatresaomre`u.U 66. minuti Jahi} je pogodio pre~ku sa 25 metara. Najbolji igra~ susreta Kantar je u dva navrata poku{ao, ali je Mujki} bio na visini zadatka. U 85. minutiKrezovi} je sa sredineterena proigrao \ori}a, koji je sa lijeve strane u{ao u {esnaesterac i {utirao ka golu gostiju, a na drugoj stativi na pravom mjestu na{ao se Kecman i postavio kona~an rezultat. Na po~etku utakmice navija~i Rudara skandirali su ime ratnog zlo~inca Ratka Mladi}a, ~ime su bacili sjenu na pobjedu svog tima. N. \ERI]

Sarajevo - ^elik 4:2 (Koja{evi} 5pen, 90, Obu}a 38, [i{i} 80ag - Had`i} 18, Kapetan 69) Kozara - Slavija 6:2 (Basara 2, Muji} 58, Spasojevi} 62, Koji} 66m 75pen, 90 Muminovi} 25pen, 90) Leotar - Vele` 0:1 (Spahi} 54) Rudar Prijedor - Sloboda 2:0 ([uka 51, Kecman 85) Travnik - Borac (prekid) [iroki Brijeg - GO[K (sino}) Zrinjski - Zvijezda (sino}) Olimpic - @eljezni~ar (sino}) IDU]E KOLO (10/11. SEPTEMBAR) ^elik - @eljezni~ar Zvijezda - Olimpic Borac - Zrinjski Sloboda - Travnik GO[K - Rudar P. Vele` - [iroki Brijeg Slavija - Leotar Sarajevo - Kozara

Rudar zaslu`eno osvojio puni plijen

Memorijalni turnir “@elimir Vidovi} Keli”

V

Vele` osvojio puni plijen na gostovanju u Trebinju

Moglo je i ubjedljivije
Imamo problem dekoncentracije fudbalera. Posti`emo malo golova, iako stvaramo puno {ansi, rekao je {ef struke ro|enih Mirza Vare{anovi}
ne zadatke u drugom poluvremenu. Istakao bih u~inak golmana O{trakovi}a, koji je fenomenalno branio“ kazao je stra, teg Vele`a Mirza Vare{anovi}. Junak pobjede nad Leotarom bio je Bajro Spahi}, koji je postigao pobjedonosni gol, kao {to je to uradio i u 1. kolu protiv ^elika, zatresav{i protivni~ku mre`u u posljednjim trenuci-

Izgra|ujemo pobjedni~ki mentalitet: Mirza Vare{anovi}

U~estvuju ~etiri ekipe
Na Memorijalnom turniru „@elimir Vidovi} Keli“, koji }e se odr`ati 3. i 4. septembra nastupi}e Sarajevo, @eljezni~ar, Olimpic i Dobrinja. U subotu su na rasporedu polufinalni susreti: Sarajevo - Dobrinja (15.30 sati), @eljezni~ar - Olimpic (17.30). Me~ za tre}e mjesto }e se igrati u nedjelju, u 15.30, dok je finale u 17.30. „Prvog dana turnira me~evi }e se igrati na terenu sa umjetnom travom u blizini Zetre, a finale }e biti na stadionu „Asim Ferhatovi} Hase“ Sarajevo . }e igrati sa kombinovanom ekipom u prvoj utakmici, dok }emo drugog dana turnira nastupiti sa prvim timom“, izjavio je sportski direktor FK Sarajevo Edim Had`ialagi}. Turnir organizuje Dobrinja u znak sje}anja na legendarnog fudbalera Sarajeva @elimira Vidovi}a, koji je mu~ki ubijen na humanom zadatku 1992. godine u agresiji na BiH. Z. R.

ma. Da su Oki} i Hasanovi} bili precizni u zavr{nici, Vele` ne bi morao strahovati za pobjedu do posljednjeg sudijskog zvi`duka. „Imamo problem dekoncentracije fudbalera. Posti`emo malo golova, iako stvaramo puno {ansi. No, to nije razlog za brigu. Najva`nije je da igra~i imaju pobjedni~ki men-

talitet {to postepeno izgra|ujemo dobrim rezultatima“ ista, kao je Vare{anovi}. Vele` }e sredinom sedmice otputovati na Bjela{nicu, gdje}e obaviti mini-pripreme do nedjelje. Nakon povratka u Mostar, ro|eni }e nastaviti pripreme za jo{ hercegova~ki derbi protiv [irokog Brijega na doma}em S. R. terenu.

Travnik - Borac 1:1 - prekid
Stadion Pirota. Gledatelja 2000. Sudac: Rusmir Mrkovi} (Sarajevo). Strijelci: 0:1 - Vidakovi} (6), 1:1 - ^uri} (27). @uti kartoni: N. Varupa, Red`epi. TRAVNIK: Fejzi}, Mi{i}, E. Varupa, Ribi}, Kova~evi}, N. Varupa, Ive{i}, ^uri}, Be{lija, Karali}, Red`epi. Trener: Ned`ad Selimovi}. BORAC: Avduki}, Stupar, @ari}, Bu~an, Grahovac, Raspudi}, Vidakovi}, Miki}, Staji}, Staki}, Kruni}. Trener: Zvezdan Cvetkovi}. Nakon okon~anja prvog dijela, u kojem su gledatelji vidjeli dva gola i dosta uzbu|enja, kako smo nezvani~no saznali, glavni sudac Mrkovi} je napadnut u prostorijama ispod tribine pa je odlu~io da ne}e nastaviti me~.
ENI news

BUNDESLIGA Hannover bez poraza

Napad na sudiju Schalke sko~io na drugo mjesto
Fudbaleri Hannovera i Mainzakada je rije~ o golovima sve su pokazali u prvih 30 minuta, a na kraju je bilo1:1. SamiAllagui{okirao je doma}e navija~e na AWD-Areni ve}u drugojminuti. Hannover je nakon primljenog gola dominirao na terenu, a doma}i su nakonpolasataigre uspjeli do}i do izjedna~enja. Na asistenciju Konstantina Rauscha pogodio je Mohammed Abdellaoue. U posljednjoj utakmici ovog kola, Schalke je minimalnim rezultatom savladao Borussiju Moenchengladbach. Jedinipogodak na utakmici postigao je Raul u 64. minuti. Doma}i su ovim trijumfom sko~ili na drugomjesto, sa istimbrojembodova kao prvoplasirani Bayern.

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

61

Bh. fudbaleri odmjeri}e snage sa Bjelorusijom u kvalifikacijama za EP

Su{i} `eli pobjede u oba me~a
Mogu}e je da nam bude potrebno osam ili devet bodova iz ~etiri preostale utakmice za plasman na prve dvije pozicije, ali ne zavisi sve od nas, rekao je selektor BiH
Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okupi}e se danas u Sarajevu, gdje }e se pripremati za me~eve sa Bjelorusijom, koji }e se igrati 2. septembra (20.30 sati) u Minsku i 6. septembra (20.15) u Zenici. Ovo }e biti sedmi i osmi kvalifikacioni dueli na{e najbolje selekcije u borbi za plasman na Evropsko prvenstvo 2012. godine u Ukrajini i Poljskoj. U dosada{njem toku takmi~enja grupe D na{a najbolja selekcija osvojila je deset bodova i nalazi se na tre}oj poziciji. Zabilje`ila je tri pobjede nad Luksemburgom (3:0), Rumunijom (2:1) na doma}em terenu i Albanijom (2:0) kod ku}e, jedan remi sa Albanijom (1:1) na gostovanju i dva poraza od Francuske (0:2) na Ko{evu i Rumunije (0:3) u gostima. kraja kvalifikacija preostale su ~etiri utakmice i svaka je presudna. Mogu}e je da nam bude potrebno osam ili devet bodova za plasman na prve dvije pozicije, ali ne zavisi sve od nas. Sa devet bodova bismo bili sigurni.“ Su{i} je naglasio da }e na{ dr`avni tim poku{ati pobijediti Bjelorusiju u obje utakmice po{to se mo`e dogoditi da nam ~etiri boda ne budu dovoljna za drugu poziciju. “Ni{ta se ne zna u na{oj grupi {to zna~i da nije odlu~eno ko }e biti prvi. ^etiri su kandidata za prva dva mjesta. ^ak ni Albanija nije otpisana, iako ima najte`i raspored do kraja po{to igra dvije utakmice protiv Francuske. Ukoliko bi Albanci pobijedili Francuze na doma}em terenu, zadr`ali bi {anse za visok plasman. Oni mogu pokvariti planove nekoj selekciji, kao {to drugome mogu pomo}i.“ Najbolji fudbaler na{e zemlje svih vremena uva`ava Bjelorusiju, koja je savladala Bugarsku sa 1:0 u prijateljskom me~u, odigranom 10. avgusta u Minsku. “Posmatrao sam snimak ove utakmice u kojoj su Bjelorusizaslu`eno pobijedili. Oni ne stvaraju mnogo {ansi, ali i ne primajupunogolova. Nemajuzvijezde,nojaki su kao kolektiv i igraju disciplinovano“ izja, Z. RA[IDOVI] vio je Su{i}.

^etiri selekcije konkuri{u za prva dva mjesta: Safet Su{i}

Nema otkaza
Selektor BiH Safet Su{i} pozvao je 22 igra~a na pripreme za susrete sa Bjelorusima. To su: golmani: Kenan Hasagi} (Istanbul BB), Asmir Begovi} (Stoke), Asmir Avduki} (Borac), odbrana: Boris Pand`a (Mechelen), Sa{a Papac (Glasgow Rangers), Emir Spahi} (Sevilla), Adnan Mravac (Mattersburg), Mensur Mujd`a (Fre iburg), Mu ha med Be {i} (Hamburger SV), vezni red: Miralem Pjani} (Lyon), Sejad Sali-

JAKI KAO KOLEKTIV Oni ne stvaraju mnogo {ansi, ali i ne primaju puno golova. Nemaju zvijezde, no jaki su kao kolektiv i igraju disciplinovano, izjavio je Su{i}
hovi} (Hoffenheim), Elvir Rahimi} (CSKA Moskva), Zvjezdan Misimovi} (Dinamo Moskva), Adnan Zahirovi} (Spartak Nal~ik), Haris Medunjanin (Maccabi Tel Aviv), Senad Luli} (Lazio), Semir [tili} (Lech), Darko Maleti} (Aktobe), Senijad Ibri~i} (Lokomotiv Moskva), napad: Edin D`eko (Manchester City), Zlatan Muslimovi} (bez kluba), Ermin Zec (Genclebirigli). “Najva`nije je da do ju~e u poslijepodnevnim satima niko nije otkazao dolazak. Spahi} i Mujd`a su lak{e povrije|eni, ali se nadam da }e biti spremni za duele sa Bjelorusijom. Mujd`a je propustio me~ za Freiburg jer ne `eli rizikovati pogor{anje povrede. Medunjanin }e do}i na pripreme u utorak jer }e dan

ranije igrati utakmicu za svoj klub“ rekao je Su{i}. ,

Treninzi u Hrasnici
Strateg bh. selekcije smatra da je bitno da reprezentativci BiH zabilje`e dobre rezultate u liga{kim utakmicama kako bi stigli u dobrom raspolo`enju na okupljanje u ilid`anski hotel Hercegovina, a ne da budu deprimirani zbog klupskih nastupa. “Prvi trening je zakazan u utorak, u 10.30 sati na stadionu u Hrasnici, drugi je dan kasnije u isto vrijeme, tako|e u Hrasnici, a tre}i u ~etvrtak, u Bjelorusiji. Do

1. HNL Slaven Belupo deklasirao Karlovac

JSL Hajduk nastavio sa pobjedama

Vojvodina potopila Pazarce
Ekipa Hajduka iz Kule do`ivjela je pravi preporod tokom ljetne pauze i od tima koji se u pro{loj sezoni gr~evito borio za opstanak Kuljani su stigli do prvog mjesta na tabeli poslije tri kola. Ovog puta savladana je Jagodina u gostima, a jedini gol pao je ve} u tre}oj minuti, kada je strijelac bio Mujdragi}. Vatromet golova vi|en je u Ivanjici, gdje je Radni~ki potvrdio da ima ozbiljne namjere u najvi{em rangu. Golove za Kragujev~ane postigli su Kosti}, Milo{evi}, Petrovi} i Miloskovi}, dok su poraz Javora ubla`ili Mi{i} i Renduli}. U posljednjem subotnjem me~u Vojvodina je dominantom igrom pobijedila Novi Pazar i zabilje`ila ubijedljiv trijumf. Novosa|ani su poveli u devetoj minuti preko Brane Ili}a iz penala, a golove za doma}ina postigli su

Zagreba~ki klub ima savr{en u~inak

Dinamo i dalje stopostotan
Nogometa{izagreba~kog Dinama nastavili su pobjedni~ki niz u Prvoj HNL nakon {to su u susretu {estog kolaporazilinovaka u prvoliga{kom dru{tvu Lu~ko 1:0. Osim {to je ostvario {est pobjeda, Dinamo jo{ nije primio niti jedan gol i uvjerljivo vodi na tabeli. Ogled na stadionu Maksimir ostat }e upam}en po tome {to je Mateo Kova~i} postao najmla|i Dinamov kapiten svih vremena sa 17 godina i tri mjeseca. Igor Bi{}an je ve} du`e izvan stroja, Sammir i Badelj su dobili po{tedu, pa je kapitenskutrakuponioLeandro Cufre. No, Argentinac je u 41. minuti morao napustiti teren zbog povrede, pa je traku dobio Kova~i}. Do sada je rekord dr`ao Niko Kranj~ar koji je postao kapitenDinama sa 18 godina. Slaven Belupo je deklasiraoKarlovac 3:0, a u slavonskom derbiju Osijek je u Vinkovcima pobijedio Cibaliu 1:0, dok je Istra 1961 slavila protiv Lokomotive 2:1. Rezultati: Dinamo Lu~ko1:0 ([itum28), Slaven Belupo - Karlovac 3:0 (Poljak 9, Benko 34pen, Bu{i} 52), Cibalia - Osijek 0:1 (Vidakovi} 53), Istra 1961 Lokomotiva 2:1 (Pele 36, Alimi 40 - Antoli} 87), Zagreb - Vara`din 1:0 (Pavlovi} 81), Inter - Zadar 2:0 ([}rbec 41, Ugrina 89), Rijeka - [ibenik 1:0 (Kreilach 22), Split - Hajduk (sino}). Poredak: 1. Dinamo 18, 2. Slaven Belupo 13, 3. Hajduk12, 4. Lokomotiva11, 5. Rijeka11, 6. Osijek11, 7. Inter 10, 8. Zagreb 9, 9. Split 8, 10. Zadar 8, 11. Istra 1961 7, 12. [ibenik 4, 13. Cibalia 4, 14. Karlovac 4, 15. Lu~ko 1, 16. Vara`din 1.
A. M.

Vojvo|ani su nadigrali novajliju

i Mojsov u 36, kao i Oumaru u posljednjoj minuti prvog poluvremena. U Bor~i su bez golova igrali BSK i Borac, a u Subotici je isti rezultat bio na me~u Spartak - Metalac. Rezultati: Javor - Radni~ki 1923 2:4 (Mi{i} 76, Renduli} 86pen - Kosti} 30, Milo{evi} 34, Petrovi} 52, Milo{kovi} 87), Jagodina - Hajduk 0:1 (Mujdragi} 4), Vojvodina - Novi Pazar 3:0 (Ili} 9pen, Mojsov 36, Abubakar 45),

Spartak - Metalac 0:0, BSK Bor~a - Borac 0:0, Smederevo - Crvena zvezda (sino}), Rad - Sloboda Sevojno (sino}), Partizan - OFK Beograd (sino}). Poredak: 1. Hajduk 9, 2. Vojvodina 7, 3. Rad 6, 4. Smederevo 6, 5. Spartak 5, 6. Radni~ki5, 7. Sloboda PS 4, 8. Borac 4, 9. Partizan 3, 10. OFK Beograd 3, 11. Crvenazvezda2 3, 12. Jagodina 1, 13. BSK Bor~a 1, 14. Metalac 1, 15. Javor 0, 16. A. M. Novi Pazar 0.

62
ENGLESKA
1. Manchester U. 3 2. Manchester C. 3 3. Liverpool 3 4. Chelsea 3 5. Wolverhampton3 6. Newcastle 3 7. Aston Villa 3 8. Wigan 3 9. Stoke 3 10. Bolton 3 11. Ever ton 2 12. QPR 3 13. Sunderland 3 14. Norwich 3 15. Swansea 3 16. Fulham 3 17. Arsenal 3 18. WBA 3 19. Blackburn 3 20. Tottenham 2 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0
Premiership uta pob ner por

3. kolo d:p-g bod

OSLOBO\ENJE ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine SPORT Manchester City savladao Tottenham u gostima
9 9 7 7 7 7 5 5 5 3 3 3 2 2 2 1 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 2 2 3 3 2

13:3 12:3 6:2 5:2 4:1 3:1 3:1 3:1 2:1 7:6 1:1 1:6 1:2 3:5 0:4 1:4 2:10 2:5 2:6 1:8

D`eko sru{io Spurse
Manchester United je na Old Traffordu ponizio ekipu Arsenala, slaviv{i sa nevjerovatnih 8:2
Zahvaljuju}i briljantnom izdanju na{eg reprezentativca Edina D`eke, ali i izuzetno raspolo`enom Samiru Nasriju, Manchester City je upisao tre}u uzastopnu pobjedu u Premiershipu. Gra|ani su kao gosti razmontirali Tottenham na White Hart Laneu sa 5:1, a prvo ime susreta bio je D`eko, koji je mre`u Spursa tresao ~ak ~etiri puta. Jo{ jedan pogodak za City postigao je novajlija Aguero, dok je za doma}ine po~asni gol dao Kaboul. Nakon prilika na obje strane, gosti dolaze u vodstvo u 34. minuti. Samir Nasri je odli~no proigrao D`eku, koji se sjajno ubacio i desnom nogom sa pet ili {est metara matirao Fridela. Sedam minuta kasnije sjajni Francuz ponovo je prona{ao bh. napada~a, a ovaj je glavom poslao loptu u nebranjeni dio mre`e. U nastavku utakmice glavnu ulogu opet je imao na{ Dijamant. Nakon {to je propustio

sa ~etiri gola!
D`eko je postigao sedam golova ove sezone, od ~ega {est u Premiershipu nakon tri kola. Uz to, jedini je igra~ u istoriji Citya koji je u jednoj utakmici Premiershipa dao ~etiri gola. Pravu blama`u na Old Traffordu priredili su igra~i Manchester Uniteda svom velikom rivalu Arsenalu, slaviv{i sa nevjerovatnih 8:2. Mre`u gostiju iz Londona na~eo je Welbeck u 22. minuti, a {est minuta poslije na 2:0 pove}ao je Young. U 41. minuti je ve} bilo 3:0 zahvaljuju}i golu Rooneyja, da bi Walcott smanjio na 3:1 u posljednjoj minuti prvog poluvremena. U nastavku utakmice, topnici su za {est minuta uspjeli primiti jo{ tri pogotka, a strijelci su redom bili Rooney, Young i Park. Van Persie u 74. posti`e gol za 2:6, ali neumoljivi doma}ini do kraja utakmice jo{ dva puta poga|aju za kona~nih 8:2 (Ronney i Young).
A. K.

Rezultati Manchester U. - Arsenal 8:2 (Welbeck 22, Young 28, 90, Rooney 41, 64, 82pen, Nani 67, Park 70 - Walcott 45, Van Persie 74) West Brom - Stoke 0:1 (Shot ton 90) Tottenham - Manchester City 1:5 (Kabou 68 - D`eko 34, 41, 55, 90, Aguero 60) Newcastle - Fulham 2:1 (Best 48, 66 - Dempsey 88) Liverpool - Bolton 3:1 (Henderson 15, Skrtel 52, Adam 53 - Klasni} 90) Blackburn - Ever ton 0:1 (Ar teta 90pen) Chelsea - Norwich 3:1 (Bosingwa 6, Lapmpard 82pen, Mata 90 Holt 63) Swansea - Sunderland 0:0 Wigan - QPR 2:0 (Di Santo 41, 66) Aston Villa - Wolves 0:0

Edin D`eko proslavlja gol sa saigra~ima

Reuters

{ansu u 51. minuti, kada je glavom {utirao malo pored gola, ~etiri minuta kasnije, D`eko na asistenciju Yaya Tourea lijevom nogom poga|a za 0:3. U 60. minuti Nasri upisuje tre}u asistenciju, a ovaj put strijelac je Aguero.

Do kraja susreta doma}i su uspjeli ubla`iti rezultat pogotkom Kaboula u 68. minuti. I onda {lag na tortu u 90. minuti. D`eko sjajnim udarcem lijevom nogom sa vrha {esnaesterca po ~etvrti put matira Fridela.

FRANCUSKA
1. Montpellier 2. Lyon 3. PSG 4. Toulouse 5. Rennes 6. Sochaux 7. St. Etienne 8. Lorient 9. Caen 10. Dijon 11. Auxerre 12. Bordeaux 13. Evian 14. Lille 15. Brest 16. Marseille 17. Nice 18. Ajaccio 19. Nancy

La Championnat uta pob ner por

4. kolo d:p-g bod

LE CHAMPIONNAT Auxerre ubjedljiv

PRIMERA ^udesan preokret Valencije

4 3 0 1 4 2 2 0 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 2 0 2 4 2 0 2 4 1 2 1 4 1 2 1 4 1 2 1 3 1 1 1 4 0 4 0 3 0 3 0 4 0 2 2 4 0 2 2 4 0 1 3 Rezultati

9:3 7:4 6:4 6:4 9:8 7:6 4:3 4:4 6:6 4:7 8:7 5:5 4:4 3:3 3:3 4:4 2:5 3:8 3:6 2:5

9 8 7 7 7 7 7 7 6 6 5 5 5 4 4 3 2 2 1 1

Miralem Pjani} vodio Soldado hat-trickom lavove do pobjede sru{io Racing
Lyon je u derbiju 4. kola francuskog prvenstva savladao lidera Montpellier sa 2:1, nanijev{i mu prvi ovosezonski poraz. Klju~nu je ulogu u pobjedi doma}ih odigrao bh. reprezentativac Miralem Pjani}, koji je u igru u{ao po~etkom drugog dijela. U 49. je minuti poslije munjevite kontre koju je povukao Gomis, a nakon krasnog ubacivanja Michela Bastosa s desne stra ne, li je vom no gom iz natr~avanja matirao gostuju}eg golmana Pionniera. U 83. je, pak, minuti prihvativ{i jo{ jedno sjajno proigravanje Bastosa na desnom krilu, majstorskom povratnom loptom prona{ao Jeremya Pieda koji je povisio na 2:0. U prvoj minuti sudijske nadoknade drugog poluvremena fantasti~nim je udarcem s 30-ak metara utje{ni pogodak za goste postigao ljevonogi kamerunski {toper Henri Bedimo. Ovom se pobjedom Lyon vode}em Montpellieru pribli`io na bod zaostatka. Najubjedljiviju pobjedu ostvario je Auxerre nad Ajacciom (4:1). I dok je Auxerre pitanje po-

Bh. reprezentativac u igru je u{ao po~etkom Real Sociedad je na gostovanju pobijedio drugog poluvremena, a to mu je bilo dovoljno Sporting Gijon 2:1, isto je u~inio i Betis koji je da upi{e pogodak i asistenciju protiv lidera slavio minimalnu pobjedu protiv Granade Montpelliera U subotu su odigrane prve tri
utakmice {panskog nogometnog prvenstva, zapravo drugog Primerina kola, s obzirom na to da je 1. kolo odgo|eno zbog {trajka. Real Sociedad na otvaranju je sezone pobijedio Sporting u Gijonu 2:1, Betis je u gostima protiv Granade slavio minimalnu pobjedu, dok je Valencija na Mestalli dobila Racing 4:3. Gubila je Valencia, lani tre}eplasirana ekipa Primere, 3:1. Svejedno su se igra~i Unaija Emerya uspjeli vratiti i pobijediti i to zahvaljuju}i sjajnom trostrukom, zapravo ~etverostrukom strijelcu Robertu Soldadu. Doveo je doma}e Valencijin kapiten u vodstvo ve} u prvoj minuti. U debitantskom je nastupu za svoju novu ekipu francuski reprezentativni stoper Adil Rami smanjio na 3:2 u 58. minuti, da bi Soldado pogocima u 88. i 90. minuti sva tri boda ostavio kod ku}e. Zabio je Valencijin napada~ i prvi gol za goste pogodiv{i vlastitu mre`u u sedmoj minuti. U prvoj utakmici dana Real Sociedad je na gostovanju pobijedio Sporting Gijon 2:1, a oba je pogotka za Baske zabio 24-godi{nji napada~ Imanol Agirretxe.

20. Valenciennes 4 0 1 3

Evian - Dijon 0:1 (Jovial 67) Lorient - Nancy 2:1 (Mvuemba 78, Monnet-Paquet 90 - Bakar 10) Nice - Brest 0:0 Valenciennes - Bordeaux 1:2 (Dossevi 26 - Traore 79, Modeste 90) Auxerre - Ajaccio 4:1 (Chafni 34, Traore 75, 80, Le Tallec 90 - Ilan 82) Lyon - Montpellier 2:1 (Pjani} 49, Pied 83 - Bedimo 90) Rennes - Caen 3:2 (Boukari 5, Kembo-Ekoko 41, Mangane 45 Heur taux 58, Bulot 61) Sochaux - St. Etienne 2:1 (Boudebouz 6, 42pen - Aubameyang 35) Toulouse - PSG 1:3 (Capoue 39 - Gameiro 56, Erding 90, Menez 90) Lille - Marseille (sino})

Miralem Pjani}: Odigrao fenomenalan me~

Reuters

bjednika rije{io na 15 minuta do kraja, Lorient i Bordeaux su ~ekali posljednje trenutke me~a. Rezultati u oba slu~aja bili su 2:1, a savladani su Nancy i Valenciennes. Zanimljivo je da su pora`eni timovi na poluvremenu imali minimalnu prednost. Bez golova su igrali Nice i Brest, a Dijon je slavio u gostima kod Eviana. Sochaux, kojeg predvodi na{ stru~njak Mehmed Ba`darevi}, savladao je Saint Etienne rezultatom 2:1.
A. MEHANOVI]

Roberto Soldado: Postigao ~etiri Reuters gola na utakmici

Betis je golom Rubena Castroa iz 88. minute stigao do vrijedne pobjede na gostovanju u Granadi i tako se na najbolji mogu}i na~in vratio me|u elitu.
A. M.

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

63

FORMULA 1 Nova pobjeda aktuelnog prvaka

Za posebne zasluge i razvoj sporta u Njema~koj

Vettelov veliki korak ka tituli
Sjajan dan ekipe Red Bulla upotpunio je Mark Webber koji je zauzeo drugo mjesto, a odmah nakon njega kroz cilj je pro{ao Jenson Button • Michael Schumacher i nakon 20 godina pokazao svoju veli~inu
Iza nas je zasigurno najuzbudljivija utrka ove sezone u Formuli 1. Velika nagrada Belgije donijela je pregr{t uzbu|enja, a na kraju je zaslu`enu pobjedu odnio aktuelni svjetski prvak - Sebastian Vettel. Novim, sedmim trijumfom u sezoni na utrci, aktuelni prvak osigurao je novih 25 poena i ve}u prednost nad pratiocima na putu odbrane titule. Bila je to Vettelova ukupno 17. pobjeda u karijeri, na stazi na kojoj nikada nije ranije slavio. Sjajan dan ekipe Red Bulla upotpunio je Mark Webber koji je zauzeo drugo mjesto. Odmah nakon njega kroz cilj je pro{ao Jenson Button, a ~etvrta pozicija pripala je {panskom voza~u Fernandu Alonsou. PraviherojposlijeVettela bio je vi{estrukipobjednikbelgijskeutrkeMichaelSchumacher. Nijemac je krenuo sa za~elja, a odli~nom vo`njom potkovanompravomstartegijom, te uz svje`egume, na

Nowitzkom najve}e sportsko priznanje
Sebastian Vettel: Mo`da ve} sada rije{io pitanje ukupnog pobjednika Reuters

Poredak voza~a
1. Sebastian Vettel 2. Mark Webber 3. Fernando Alonso 4. Jenson Button 5. Lewis Hamilton 259 167 157 149 146

Poredak konstruktora
1. Red Bull-Renault 2. McLaren-Mercedes 3. Ferrari 4. Mercedes 5. Renault 426 295 231 88 68

kraju je ciljem pro{ao kao peti, {to mu je nagrada s kojom obilje`ava 20-godi{nji jubilej od prve utrke u karijeri. Poredak VN Belgije: 1. Vettel (Red Bull-Renault) 1h26.44.893, 2. Webber (Red Bull-Renault) +3.741, 3. Button (McLaren-Mercedes) +9.669, 4. Alonso (Ferrari) +13.022, 5. Schumacher (Mercedes) +47.464, 6. Rosberg (Mercedes) +48.674, 7. Sutil (Force India-Mercedes) +59.713, 8. Massa (Ferrari) +1:06.076, 9. Petrov (Renault) +1:11.917, 10. Maldonado (WilliamsCosworth) +1:17.615... A. MEHANOVI]

MVP ovogodi{njeg finala ko{arka{ke NBA lige i ~lan Dallas Mavericksa, Nijemac Dirk Nowitzki, iz ruku njema~kog predsjednika Christiana Wulffa primio je veliko priznanje. Njema~ki predsjednik uru~io je Nowitzkom u Berlinu Srebrni lovorov list, najve}e sportsko priznanje koje se za posebne zasluge i ra-

zvoj sporta u Njema~koj dodjeljuje od 1950. godine. - Ovo je velika ~ast za mene jer su ovo priznanje dobili i moji idoli iz mladosti poput Borisa Beckera, Steffi Graf i Franza Beckenbauera. Zbog ovog se smatram i njema~kim ambasadorom u Sjevernoj Americi i u NBA ligi, izjavio je 33-godi{nji Nowitzki.

Povratak nakon godinu pauze

Muminovi} nokautirao [aboti}a
U Od`aku je odr`an me~ humanitarnog karaktera na kojem je K-1 borac D`enan Muminovi} pobijedio Adisa [aboti}a nokautom u drugoj rundi. Sav prihod od spomenute manifestacije uru~en je Ku}i nade, domu za nezbrinutu djecu i djecu sa posebnim potrebama u Od`aku. Ovo je Muminovi}u prvi me~ nakon {to je godinu pauzirao zbog povrede. "Itekako sam zadovoljan svojim povratkom na ring i trebao mi je jedan ovakav me~ da se vratim na pravi kolosijek. Sigurno }e mi biti dobar podstrek da jo{ vi{e i bolje radim, a naro~ito jer reprezentaciju BiH u septembru o~ekuju isOP]INSKI SUD U GORA@DU Zemlji{noknji`ni ured Br. 045-0-DN-11-000 222 U Gora`du 26. 8. 2011. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du najavljuje

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA

D`enan Muminovi} pobijedio u drugoj rundi

ku{enja na Svjetskom kupu u tajlandskom boksu koji }e se odr`ati u Azerbejd`anu", kazao je Muminovi} i zahvalio na podr{ci prof. dr. Farisu Gavrankapetanovi}u, Alarm Westu, BH A. K. po{ti i Caffeu Prego.

U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-11000 222, po zahtjevu d.o.o. "PREVENT GORA@DE" Gora`de, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 3500/02, K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 3900/22 zv. Magacin, ku}a i zgrada 203 m2, ekonomsko dvori{te 4.186 m2, k.~. 3905/2 zv. Naselje Vitkovi}i, prilazni put 786 m2,

k.~. 3919/3 zv. Nova ma{inska hala, privredna zgrada 2.544 m2, ekonomsko dvori{te 2.603 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik nekretnina upisanih u P.L. 3500/02 K.O. Gora`de I je d.o.o. "PREVENT SARAJEVO" Visoko sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef Zemlji{noknji`nog ureda Edin Halilovi}, dipl. pravnik

ITF turnir u Vinkovcima

Brki}u titula u dublu
Bosanskohercegova~ki teniser Tomislav Brki} slavio je u dublu na ITF Futures turniru u Vinkovcima, vrijednom 10.000 dolara. Brki} je u paru s Hrvatom Marinom Franji~evi}em u finalu savladao hrvatsko-slovensku kombinaciju Hi`ak/Rola sa 3:6, 6:3, 10:7. Drugi bh. prestavnik na turniru u Vinkovcima Damir D`umhur zaustavljen je u polufinalu singla, gdje je pora`en od Srbina Nikole ^a~i}a sa 5:7, 3:6.

SEE Investments Solutions d.o.o. Sarajevo, Obala Kulina bana 25, 71 000 Sarajevo, Ivan ]aleta, Humska 1, 71 000 Sarajevo i GRP MEDIA d.o.o. Sarajevo, Humska 1, 71 000 Sarajevo daju

OBAVI J E S T
shodno ~lanovima 243. i 248. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira („Sl. novine FBiH“, broj: 85/08 )

Na osnovu Ugovora o kupoprodaji paketa dionica izvan berze od 23. 8. 2011. godine Ivan ]aleta je izvr{io prodaju, a GRP Media d.o.o. Sarajevo kupovinu, 500 redovnih dionica emitenta OBN d.d. Sarajevo, oznaka dionica OBNSR, nominalne vrijednosti 100,00 KM, {to ~ini 100% emitovanih redovnih dionica gore navedenog emitenta. Nakon ove transakcije, Ivan ]aleta je smanjio svoje procentualno u~e{}e u vlasni{tvu OBN-a na 0%, dok je GRP Media d.o.o. Sarajevo ostvarila u~e{}e 100%. Usluge posredovanja kod kupovine i prodaje izvr{ila je brokerska ku}a SEE Investments Solutions d.o.o.

64

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KANTON SARAJEVO Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO Ministry of Economy

Na osnovu Odluke broj 06-03-510-10/17/11 donesene na XII redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 25.8.2011. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

Na osnovu ~lana 22. stav 2. Zakona o izvr{enju bud`eta Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 08/11) i ~lanova 4. i 5. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu, na~in kori{tenja, kontrole i izvje{tavanja o utro{ku sredstava teku}ih i kapitalnih grantova, br. 07-01-14-24391-2/08 od 18. 2. 2008. godine i izmjene Pravilnika o kriterijima za raspodjelu, na~in kori{tenja, kontrole i izvje{tavanja o utro{ku sredstava teku}ih i kapitalnih grantova, broj 07-01-14-23912/08 od 27. 4. 2009. godine, Ministarstvo privrede objavljuje

OBAVJE[TAVA J AVNO S T O O P ]O J RAS P RAVI
FERK je 20.5.2011. godine primio od “ROSE-WOOD“ DOO G. Vakuf - Uskoplje Zahtjev za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE „Ru`novac“, na prostoru vodotoka Vrbas, op}ina Gornji Vakuf — Uskoplje, instalisane snage 992 kW i mogu}e godi{nje proizvodnje 4,799 GWh, pod brojem 06-03-510/17/11 o ~emu je javnost bila obavije{tena 21.7.2011. godine putem „Oslobo|enja“ i „Dnevnog lista“, kao i web stranice FERK-a. FERK je pripremio Nacrt prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE „Ru`novac“ za “ROSE-WOOD“ DOO G. Vakuf - Uskoplje, te se pozivaju sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica da prisustvuju i daju usmene komentare na op}oj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja }e se odr`ati u prostorijama FERK-a u Mostaru, 6.9.2011. godine u 11.00 sati. Zainteresovana lica imaju mogu}nost i dostaviti svoje pisane komentare FERK-u od dana objavljivanja ovog obavje{tenja do 9.9.2011. godine do 12.00 sati, po{tom na adresu Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari }e se analizirati i bit }e pa`ljivo razmotreni. Tekst Nacrta prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE „Ru`novac“ mo`ete dobiti svakim radnim danom od 11.00 do 13.00 sati, u sjedi{tu FERK-a, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a www.ferk.ba.

JAVNI POZI V
za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti turizma 1. PREDMET POZIVA Pozivaju se fizi~ka i pravna lica za prijavu projekata iz oblasti turizma, koji }e se finansirati ili sufinansirati bespovratnim sredstvima iz bud`eta Kantona Sarajevo za 2011. godinu - Pozicija podsticaji razvoja turizma i trgovine - Projekti iz oblasti turizma. 2. PRAVO U^E[]A Pravo u~e{}a na javnom pozivu imaju zainteresirana pravna i fizi~ka lica registrirana za obavljanje djelatnosti iz oblasti turizma na podru~ju Kantona Sarajevo, kao i pojedinci dr`avljani BiH, sa mjestom prebivali{ta na podru~ju Kantona Sarajevo, sa razra|enim projektima usmjerenim ka razvoju i unapre|enju turizma. Pravo u~e{}a na javnom pozivu nemaju aplikanti kojima su dodijeljena sredstva za podsticaj razvoja turizma u prethodnim godinama, a koji nisu opravdali sredstva. 3. SADR@AJ POTREBNE DOKUMENTACIJE Obavezna dokumentacija mora da sadr`i: popunjen obrazac za prijavu projekta projekat ugovor o otvorenom bankovnom ra~unu. Za aplikante: a) pravna i fizi~ka lica registrirana za obavljanje djelatnosti turizma: dokaz o registraciji nadle`nog organa (rje{enje o upisu u sudski registar za pravna lica, rje{enje nadle`nog op}inskog organa za fizi~ka lica) uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj) Bilans stanja i Bilans uspjeha (za zadnje dvije godine). b) udru`enje i NVO: dokaz o registraciji nadle`nog organa (rje{enje Ministarstva pravde) rje{enje o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj) program rada za 2011. g. sa obrazlo`enjem finansijski plan za 2011. g. finansijski izvje{taj za 2010. g organiziranost i broj ~lanova udru`enja rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom i dr`avnom nivou. c) pojedinci: kopija CIPS-ove li~ne karte prijava mjesta boravka (ne starija od 30 dana). Navedena dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenim kopijama. 4. KRITERIJI ZA PRIHVATANJE PROJEKTA Projekat treba da odra`ava jednu ili vi{e navedenih oblika podsticanja razvoja turizma: pove}anje kvaliteta i pro{irenje turisti~ke ponude (razvoj turisti~kog proizvoda Kantona i grada, razvijanje specifi~nih i selektivnih oblika turizma), odr`ivi razvoj turizma na selu, izgradnja turisti~ke infrastrukture (panoi, putokazi, {etnice, odmori{ta, vidikovci, info-punktovi, biciklisti~ke staze), pove}anje zaposlenosti (podsticaj poduzetni{tva mladih), odr`avanje manifestacija i programa od zna~aja za razvoj i promociju turizma (sajmovi, festivali, kongresi, manifestacije, stru~ne radionice, izlo`be), izrada originalnog turisti~kog suvenira u svrhu ja~anja turisti~ke ponude, promocija turizma i turisti~ke destinacije putem printanih stru~nih ~aopisa i promotivnog materijala. Sadr`aj projekta: - naziv i opis projekta - podru~je na kojem se izvodi projekat - jasan cilj projekta - vrste aktivnosti koje }e se provesti za postizanje postavljenog cilja - o~ekivani rezultati - korisnici projekta - finansijska konstrukcija ( uz naznaku vlastitog ulaganja) - rok realizacije projekta ili faze projekta. 5. ROKOVI ZA PODNO[ENJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV Rok za podno{enje prijave na javni poziv je 30 dana od dana objavljivanja. 6. IZBOR PROJEKATA Izbor projekata za koje }e se obezbijediti finansijska podr{ka iz bud`eta Ministarstva privrede izvr{i}e Komisija koju }e formirati Ministar privrede. Svako pravno i fizi~ko lice kojem budu dodijeljena finansijska sredstva potpisa}e ugovor sa Ministarstvom privrede, ~ime se obavezuje na po{tivanje odredbi istog. 7. MJESTO I NA^IN PODNO[ENJA ZAHTJEVA Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnose se na protokol Kantona Sarajevo ili preporu~eno putem po{te Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, Ulica Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1. 8. OSTALE ODREDBE Obrasci za prijavu na javni poziv mogu se dobiti na protokolu Kantona Sarajevo i na web stranici Ministarstva privrede. Ministarstvo privrede ne snosi nikakve tro{kove u postupku prikupljanja i podno{enja prijava na javni poziv. Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi ne}e se razmatrati. Sve dodatne informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti u Ministarstvu privrede. Kontakt-osobe: Zejna Tesla, tel. 033 -562-120 Azra Mid`i}, tel. 033-562-133 Ministarstvo privrede zadr`ava pravo poni{tenja javnog poziva. Javni poziv bi}e objavljen i na web stranici Ministarstva privrede.

Na osnovu Odluke broj 06-03-509-12/16/11 donesene na XII redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 25.8.2011. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJE[TAVA JAVNOST O OP]OJ RASPRAVI
FERK je 20.5.2011. godine primio od “ROSE-WOOD“ DOO G. Vakuf - Uskoplje Zahtjev za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE „Derala“, na potoku Derala, op}ina Gornji Vakuf — Uskoplje, instalisane snage 234 kW i mogu}e godi{nje proizvodnje 1,010 GWh, pod brojem 06-03-509/16/11 o ~emu je javnost bila obavije{tena 21.7.2011. godine putem „Oslobo|enja“ i „Dnevnog lista“, kao i web stranice FERK-a. FERK je pripremio Nacrt prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE „Derala“ za “ROSE-WOOD“ DOO G. Vakuf - Uskoplje, te se pozivaju sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica da prisustvuju i daju usmene komentare na op}oj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja }e se odr`ati u prostorijama FERK-a u Mostaru, 6.9.2011. godine u 11.00 sati. Zainteresovana lica imaju mogu}nost i dostaviti svoje pisane komentare FERK-u od dana objavljivanja ovog obavje{tenja do 9.9.2011. godine do 12.00 sati, po{tom na adresu Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar, kao i na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari }e se analizirati i bit }e pa`ljivo razmotreni. Tekst Nacrta prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE „Derala“ mo`ete dobiti svakim radnim danom od 11.00 do 13.00 sati, u sjedi{tu FERK-a, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a www.ferk.ba.

Na osnovu Odluke broj 06-03-562-08/18/11 donesene na XII redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 25.8.2011. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK

OBAVJE[TAVA J AVNO S T O O P ]O J RAS P RAVI
FERK je 8.6.2011. godine primio od „ESKIMO S 2“ Travnik d.o.o. Zahtjev za izmjenu dozvole za rad-licence, broj 06-03-562/18/11 o ~emu je javnost bila obavije{tena 21.7.2011. godine putem „Oslobo|enja“ i „Dnevnog lista“, kao i web stranice FERK-a. FERK je pripremio Nacrt dozvole za rad-licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije po Zahtjevu za izmjenu dozvole za rad-licence za „ESKIMO S 2“ Travnik d.o.o., u postupku izmjene i dopune Dozvole za rad-licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije broj 06-03-990/10/10 od 21.12.2010. godine sa novim proizvodnim objektom mHE „Vile{ka“, na Vile{kom potoku, op}ina Bugojno, instalisane snage 0,344 MW i mogu}e godi{nje proizvodnje 1.929 MWh, te se pozivaju sva zainteresovana pravna i fizi~ka lica da prisustvuju i daju usmene komentare na op}oj raspravi o nacrtu ove dozvole, koja }e se odr`ati u prostorijama FERK-a u Mostaru, 6.9.2011. godine u 13.00 sati. Zainteresovana lica imaju mogu}nost i dostaviti svoje pisane komentare FERK-u od dana objavljivanja ovog obavje{tenja do 9.9.2011. godine do 12.00 sati, po{tom na adresu Blajbur{kih `rtava br. 33, Mostar, kao na elektronsku adresu kontakt@ferk.ba. Pisani komentari moraju biti potpisani. Pisani i usmeni komentari }e se analizirati i bit }e pa`ljivo razmotreni. Tekst Nacrta dozvole za rad-licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije po Zahtjevu za izmjenu dozvole za rad-licence mo`ete dobiti svakim radnim danom od 11.00 do 13.00 sati, u sjedi{tu FERK-a, na protokolu, Blajbur{kih `rtava br. 33 u Mostaru ili na web stranici FERK-a www.ferk.ba. Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Ministarstvo za bora~ka pitanja

CANTON SARAJEVO Ministry of Veteran's affairs

POVODOM DANA 1. KORPUSA ARBiH POZIVAMO SVE GRA\ANE GRADA SARAJEVA I BOSNE I HERCEGOVINE DA SVOJIM PRISUSTVOM UVELI^AJU SVE^ANO OBILJE@AVANJE, KOJE ]E SE ODR@ATI 1. 9. 2011. PROGRAM OBILJE@AVANJA: - 15:00 — KOVA^I - 16:00 — MIMOHOD RATNIH ZASTAVA UZ PRATNJU PLEH MUZIKE - 16:30 — POLAGANJE CVIJE]A NA SPOMEN-OBILJE@JU 1. POLICIJSKE BRIGADE STARI GRAD - 17:30 — POLAGANJE CVIJE]A NA MEZARJU KOD ALIPA[INE D@AMIJE - 18:00 — ODAVANJE PO^ASTI [EHIDIMA, POGINULIM BORCIMA ABiH (GROBLJA: LAV, SVETI JOSIP, SVETI MARKO I MEZARJE STADION) - 18:30 — SVE^ANA AKADEMIJA (OLIMPIJSKI KOMPLEKS ZETRA)

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine
Na osnovu ~lana 8, a vezi sa ~lanom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 12/03 i 34/03), ~lana 66. Zakona o zdravstvenoj za{titi („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 46/10) i ~lana 25. Statuta JZU Dom zdravlja Kladanj, privremeni Upravni odbor JZU Dom zdravlja Kladanj, na sjednici odr`anoj 24. 8. 2011. godine, donosi Odluku o raspisivanju

OSLOBO\ENJE

OGLASI

65

za izbor i imenovanje direktora JZU Dom zdravlja Kladanj Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje direktora JZU Dom zdravlja Kladanj na period od 4 (~etiri) godine. I Opis upra`njene pozicije - organizuje i rukovodi radom Ustanove, - zastupa i predstavlja Ustanovu prema tre}im licima i druge poslove predvi|ene Statutom Ustanove. II Op}i uslovi koje kandidat treba da ispunjava: - da je dr`avljanin BiH, - da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje pozicije na koju se prijavljuje, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine prije objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo, - da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti. III Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava: - da je zdravstveni radnik sa zavr{enim medicinskim, stomatolo{kim, odnosno farmaceutskim fakultetom, - da ima specijalizaciju iz oblasti koja spada u djelatnost Ustanove, - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci nakon polo`enog specijalisti~kog ispita, - da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke, - da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduje, - da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Slu`beni glasnik BiH“, broj 16/02 i 12/04). Za kandidate koji u potpunosti ispunjavaju op}e i posebne uslove, u postupku sa~injavanja kona~ne rang-liste, uzet }e se u obzir i slijede}i kriteriji: - posjedovanje zvanja magistar ili doktor nauka, - ve}i stepen stru~ne spreme istog ili srodnog zvanja, - usavr{avanje u struci iz oblasti i djelatnosti Ustanove, - du`ina radnog iskustva na poslovima djelatnosti Ustanove, - minimalno znanje o organizaciji i djelatnosti Ustanove, - sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja upra`njene pozicije, - naklonjenost timskom radu. IV Uz prijavu na javni oglas, potrebno je prilo`iti slijede}u dokumentaciju: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci), - ljekarsko uvjerenje da je sposoban za obavljanje pozicije na koju se prijavljuje, - ovjerena izjava - da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja upra`njene pozicije (ne starija od 6 mjeseci), - ovjerena izjava da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH, - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (izdaje nadle`ni sud - ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti (izdaje nadle`ni sud - ne starije od 6 mjeseci), - diplomu o zavr{enom tra`enom fakultetu (ovjerena kopija), - uvjerenje o polo`enom specijalisti~kom ispitu (ovjerena kopija), - potvrda o radnom iskustvu (ne starija od 6 mjeseci), - ovjerena izjava da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke (ne starija od 6 mjeseca), - ovjerena izjava da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduje (ne starija od 6 mjeseci), - ovjerena izjava da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Slu`beni glasnik BiH“, broj 16/02 i 12/04) (ne starija od 6 mjeseci). Uz prijavu na oglas, kandidat je du`an dostaviti: biografiju, adresu, kontakt-telefon, dokaze o ispunjavanju uslova tra`enih oglasom. V Rok za prijavu, adresa za prijavu Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u „Slu`benim novinama Federacije BiH „ i u dnevnom listu „Oslobo|enje“. Kandidati koji u|u u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti razmatrani u daljem postupku imenovanja. Prijave sa tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili po{tom na adresu JZU Dom zdravlja Kladanj Ul. XVI muslimanske brigade br. 1 Kladanj, 75280 - sa naznakom „Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje direktora Ustanove“- ne otvarati. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Predsjednik Upravnog odbora Kri`i} dr. Nata{a Broj: NO-V-16-483/11 Datum: 26.8.2011. godine Na osnovu ~lana 242. stav 1., 243. stav 2., 246. stav 1. ta~ka 11., 269. stav 1. ta~ka 10. Zakona o privrednim dru{tvima (''Slu`bene novine Federacije BiH'', broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i 84/08), a u vezi sa Obavje{tenjem o sazivanju III Skup{tine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ‘’MI-GROUP’’ d.d. Sarajevo objavljenim u dnevnom listu ''Oslobo|enje'' 13.8.2011. godine i u skladu sa prijedlozima ovla{tene grupe dioni~ara sa vi{e od 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa i Odlukom o izmjenama dnevnog reda III Skup{tine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ‘’MI-GROUP’’ d.d. Sarajevo od 26.8.2011. godine, Nadzorni odbor Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ‘’MI-GROUP’’ d.d. Sarajevo objavljuje

JAVNI OGLAS

OBAVJE[TENJE
o izmjenama dnevnog reda III Skup{tine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ''MI-GROUP'' d.d. Sarajevo sazvane za 8.9.2011. godine I Dnevni red III Skup{tine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ‘’MI-GROUP’’ d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Skup{tina), sazvane za 8.9.2011. godine, sa po~etkom u 11.00 sati, u Sarajevu, u sali Dru{tva za upravljanje fondovima ''MARKET INVESTMENT GROUP'' d.o.o. Sarajevo, Ulica zagreba~ka 50, mijenja se i glasi: 1. Izbor predsjedavaju}eg Skup{tine i dva dioni~ara - ovjeriva~a zapisnika sa Skup{tine 2. Dono{enje odluke o razrje{enju ~lanova Nadzornog odbora pojedina~no: 2a) Dono{enje odluke o razrje{enju ~lana Nadzornog odbora na vlastiti zahtjev 2b) Dono{enje odluke o razrje{enju predsjednika Nadzornog odbora po osnovu ~lana 259. stav 5. ta~ka 1. Zakona o privrednim dru{tvima (''Slu`bene novine Federacije BiH'', broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i 84/08) 2c) Dono{enje odluke o razrje{enju ~lana Nadzornog odbora po osnovu ~lana 259. stav 5. ta~ka 1. Zakona o privrednim dru{tvima (''Slu`bene novine Federacije BiH'', broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i 84/08) 3. Dono{enje odluke o imenovanju ~lana/~lanova Nadzornog odbora II Nadzorni odbor sa~injavaju predsjednik i dva ~lana, koji moraju ispunjavati uslove propisane Zakonom o privrednim dru{tvima, Zakonom o investicionim fondovima i Statutom Fonda, a u vezi sa Pravilnikom o uvjetima i postupku izdavanja dozvole za osnivanje privatizacijskog dru{tva, dozvole za upravljanje privatizacijskim fondovima i dozvole za osnivanje privatizacijskog fonda. III Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pisano predlo`iti kandidate za ~lanove Nadzornog odbora, saglasno izmijenjenom dnevnom redu. Pisani prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru, neposredno ili preporu~eno po{tom, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima Obavje{tenja o izmjenama dnevnog reda Skup{tine, na adresu Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ''MI-GROUP'' d.d. Sarajevo, Ulica zagreba~ka 50. Kandidati za predsjednika i ~lanove Nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pisanu izjavu o prihvatanju kandidature i nepostojanju smetnji utvr|enih zakonom i propisom Komisije, kao i dokaz o ispunjenju uslova utvr|enih zakonom i propisom Komisije. IV Kona~nu listu predlo`enih kandidata za ~lanove Nadzornog odbora, Nadzorni odbor }e utvrditi na na~in propisan Zakonom o privrednim dru{tvima. V Glasanje na Skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a, zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora ''za'' ili ''protiv'' prijedloga odluke, odnosno zaokru`ivanjem broja ispred imena kandidata pri izboru dva ovjeriva~a zapisnika, kao i kandidata pri izboru organa Fonda, a rezultate glasanja utvr|uje Odbor za glasanje. VI Uvid u isprave i materijale pripremljene za Skup{tinu mo`e se izvr{iti neposredno u sjedi{tu Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ''MI-GROUP'' d.d. Sarajevo, Ulica zagreba~ka 50, svakim radnim danom od 10.00 do 12.00 sati. Sejfo U{anovi}, s.r. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

BOSNA REOSIGURANJE DD SARAJEVO Zmaja od Bosne br. 74 Na osnovu ~lana 92. Statuta Bosna Reosiguranje d.d. Sarajevo, ~lana 4. Pravilnika o radu Bosna Reosiguranje d.d. i ukazane potrebe, direktor Bosna RE d.d. Sarajevo raspisuje

Na osnovu ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03 i 84/08), objavljujemo Firma — Fonda: Adresa — sjedi{te Fonda: Broj telefona i telefaksa: E-mail adresa: Broj u registru emitenata kod Komisije: Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom ' ’'MI-GROUP'' d.d. Sarajevo Zagreba~ka broj 50 033 721-940; 033 721-941 info@mi-group.ba ZJP-031-01

OGLAS
za prijem u radni odnos - GLAVNI KNJIGOVO\A - 1 izvr{ilac Pored op{tih uslova predvi|enih Zakonom, kandidat treba da ispunjava slijede}e posebne uslove: - V[S/SSS - 2 godine radnog iskustva na poslovima knjigovodstva - poznavanje rada na ra~unaru Radni odnos zasniva se na neodre|eno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Oglas ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Prijavu sa biografijom i dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti na adresu: Bosna Reosiguranje d.d. 71000 Sarajevo Ul. Zmaja od Bosne br. 74

Izvje{taj o doga|aju koji bitno uti~e na finansijsko poslovanje Fonda: 1. Navesti doga|aj iz Priloga br. 2 — V: 2. Datum nastanka doga|aja: 3. Kratak opis i razloge doga|aja: Izmjene dnevnog reda sazvane Skup{tine Fonda 26. 8. 2011. godine Nadzorni odbor Fonda je u skladu sa prijedlozima ovla{tene grupe dioni~ara sa vi{e od 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa na sjednici odr`anoj 26. 8. 2011. godine, donio Odluku o izmjenama dnevnog reda III Skup{tine Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ''MI-GROUP'' d.d. Sarajevo, sazvane za 8. 9.2011. godine u 11 sati u Sarajevu, sala Dru{tva za upravljanje fondovima '' MARKET INVESTMENT GROUP'' d.o.o. Sarajevo, Ulica zagreba~ka 50. Sabahudin Ala|uz, direktor 033 721-941

4. Ime i prezime, kontakt-telefon osobe ovla{tene za davanje dodatnih informacija u vezi sa doga|ajem:

66

FELJTON

nedjelja, august ponedjeljak/utorak, 29/30. 31. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Sje}anja na te{ke i lijepe dane (5)

Su~i pitu, kom{inic
Partizanska rije~ je opora, tvrda, samo u pjesmi mekana i topla. Iza|i iz maj~ina krila i u~i, nau~i nove istine. Prije svih, nau~i za nas Mostarce najte`u: rukovodioci se nikad, zapamti, nikad ne ogovaraju i ne psuju, oni uvijek imaju pravo. Uvijek, i bez iznimke, uvijek, podu~io me Hama Grebo
Pi{e: Ferid BUTUROVI]

Susre}em Hamu Grebu. - Pirgo! - tako me prozvao jo{ u Mostaru. [iri ruke, grli me. Umjesto pozdrava, zvi`dim mu Internacionalu. Nau~io me da je pjevam i zvi`dim. Uz brata Fadila - moj idol. Predratni komunista. Njegov najbli`i ro|ak Osa uveo me u SKOJ. Doznao sam da je u nemilosti: sa du`nosti visokog partijskog rukovodioca, smijenjen je - sada je }ato u kancelariji Okru`nog komiteta Partije za ju`nu Hercegovinu. Nekome je ne{to zgrije{io. Meni nije. Grlim ga i s njim sve mostarske Grebe… Pozdravljam se i s Osmanom D`. Suzdr`an je, dr`i me na odstojanju, oslovljava s onim zvani~nim dru`e. I dodaje to suho dru`e uz svaku re~enicu, uz svako pitanje, i gdje mu je mjesto, i gdje nije. J... te drug, dome}em u sebi. Zar nismo godinama igrali tuce o duvar za krunu, a sad sam ti - drug. Zar ti nisam prenio desetine poruka od mog brata Fadila i doktora

Mujice za Gradski komitet kada su se skrivali od progona policije u ku}i Blagajaca u Podhumu? Postao je rukovodilac u Oblasnom komitetu SKOJ-a. - Postat }e i vi{i nastavi li ovako - govori mi ^erki}, a on sve zna. Drug je ovdje na cijeni, a on je uvijek i na svakom mjestu drug. I vi{e od toga - nad drugom drug! Sigurno mu ovakvi kao ja dodijavaju, tra`e zavjetrinu, ostali bi tu, uz Komitet, ne bi u jedinicu. Pa mi nabroja nekoliko imena.

Zaboravi Internacionalu
- Terenski radnici, komitetlije. Pitari, narod ih tako zove - govori ^erki}. - Kad se pojave u selu, a pune su ih Dubrave, susjetke se dovikuju: Su~i pitu, kom{inice, eto pitara! Sve borci i nadborci, a nisuvidjeli ni pu{ke, niti su ikadomirisali barut. Pitaj ih, ne znaju miri{e li ili smrdi... Pitari! Bog i Partija im podarili milost, ka{ika pravo u med! - sipa iz ^erki}a, ima, o~ito, nepodmirenih ra~una s pitarima. Donose mi pu{ku, dar Oblasnog

Autor je ro|en 1926. godine u Mostaru, gdje je zavr{io osnovnu i srednju {kolu te obuku ilegalca - skojevca. Kraj Drugog svjetskog rata proslavio je sa saborcima na granici s Austrijom. Nosilac je Spomenice 1941. i vi{e ratnih odlikovanja - tri za hrabrost. Demobilizirao se iz JNA kada je „prestala biti i moja“ doktorirao na Pravnom fakultetu u Sarajevu, vrijedno sku, pljao dnevni~ke zapise, ali ih do sada nije objavljivao. Nije (mada je predlagan) biran za ministra (hvala D`emalu Bijedi}u!), ni za profesora na Pravnom i Fakultetu politi~kih nauka (hvala profesoru ^emerli}u!), ni za ~lana Glavnog odbora antifa{ista, ni za sudiju Vrhovnog suda BiH, mada je ispunjavao sve formalne uslove za izbor. Bio je „nepodoban i nepogodan za saradnju“, takav je i ostao. Zavr{io je karijeru pravnika i pomogao da Unis postane vrhunska evropska ma{inoprera|iva~ka firma. @ivi u Sarajevu, o`enjen je, otac dva sina i dedo troje unu~adi. Ovi zapisi i feljton u Oslobo|enju su poziv zainteresiranim izdava~ima da publiciraju ovo izuzetno zanimljivo i emotivno svjedo~enje. Ferid Rido Buturovi} se nada da }e neko pro~itati njegove zapise, kojima se odu`uje palim drugovima, a posve}uje ih mladima. komiteta, ka`u da ne idem bez oru`ja u jedinicu. Od koga je i previ{e je, mislim, pa ne zahvaljujem na daru. Od ove pu{~etine vi{e bi me obradovala topla rije~. Velim to Hami Grebi i dodajem: - Nisam ovdje da ubijam. Tu sam da privodim radne mase revoluciji, da stvaramo novi svijet crvenih zora, kako si nam pri~ao. Da pozivamo na barikade radnike i seljake Internacionalom: Us-

tajte vi zemaljsko roblje… - Odrasti, Pirgo, partizanska rije~ je opora, tvrda, samo u pjesmi mekana i topla. Iza|i iz maj~ina krila i u~i, nau~i nove istine - prekida me Hama. - Prije svih, nau~i za nas Mostarce najte`u: rukovodioci se nikad, zapamti, nikad ne ogovaraju i ne psuju, oni uvijek imaju pravo. Uvijek, i bez iznimke, uvijek. Zaboravi ^erki}a i njegov jezik, od njega te mo`e samo zaboljeti glava. A {to se ti~e zora, onih crvenih }e{ se na~ekati. Toliko je toga sivog oko nas, nad nama i u nama. Zaboravi Internacionalu i crvenu boju. Prihvati se pu{ke, nema ti druge. I ~uvaj se, moj Pirgo, i budi uvijek poslu{an, odlu~no - poslu{an! Tako je rekao Hama. Ubrzo sam se uvjerio da je imao pravo. Na`alost, uz sva nastojanja, nisam nau~io biti bezrezervno poslu{an. Pokazat}e se, doista, na`alost. Klonuo od umora, slijedim ^edu Kapora, komesara brigade. On ja{e, uredno obu~en, s oznakama komesara brigade na rukavima, opasan{irokimkai{om o ko-

Misije za historiju (20)

Pet triliona bita informacija
Na letjelicama se odr`ava pet nau~nih programa: ispitivanje magnetnog polja, ispitivanje naelektriziranih ~estica male energije, ispitivanje ultraljubi~astim spektrometrom, ispitivanje kosmi~kog zra~enja i otkrivanje talasa plazme
Deep Space Network (DSN), sistem za pra}enje i odr`avanje veze, nastavlja obavljati svakodnevne komunikacione seanse s vrlo udaljenim Voyagerima. U prosjeku, velika svjetska mre`a DSN sistema za pra}enje obezbje|je po 12 sati dnevno svaki od dva broda. Trenutno su letjelice toliko daleko od Zemlje da najve}a, 70-metarska DSN antena mora koristiti pomo} 20 KW sna`nog transmitera (oda{ilja~a) kratkih talasa da bi poslala komandne informacije letjelicama. Letjelice toliko daleko oti{le od Zemlje da manja 34-metarska antena DSN vi{e nije u stanju da ti do vo ljno pre no sne energije za razmjenu komandi na le tje li ca ma. Ko man de se odno se na uo bli~ava nje ra zli~itih operativnih stanja i naredbi kada treba sakupljati i slati sakupljene nau~ne podatke nazad na Zemlju. Iako za slanje komandi ka objema letjelicama DSN koristi 20 KW sna`ni oda{ilja~, ~esto se desi da je signal koji sti`e do sondi vrlo slab. Razlog za to su milioni i milioni kilometara praznog prostora koje treba pre}i signal do malih predajnika na Voyagerima. Signal mora brzinom svjetlosti putovati do prijemnika Voyagera 1 oko 11 sati i 38 minuta. Koliko je to daleko vidimo ako uporedimo sa signalom koji putuje do svemirske letjelice Mars Global Surveyor, koji se okre}e po orbiti oko Marsa, svega nekih 15 minuta. Ako je impresivan podatak da ne jedna, ve} dvije svemirske sonde plove tako daleko od ku}e, onda je jo{ impresivnija ~injenica da su posle bezmalo 25 godina provedenih u kosmosu oba broda u dobrom stanju. 19,8 milijardi kilometara od Sunca, a Voyager 2 na 16,8 milijardi kilometara. Mogu}e je da }e Voyager 1 sti}i do drugih zvijezda. Za oko 40.000 godina Voyager 1 }e sti}i na 1,6 svjetlosnih godina od zvijezde AC+97 3888 u sazvije`du Camelopardalis (@irafa). Za oko 296.000 godina Voyager 2 }e proletjeti kraj Sirijusa, najsjajnije zvijezde na na{em nebu, na udaljenosti od oko 4,3 svjetlosne godine. Sudbina Voyagera je da vjerovatno vje~no lutaju Mlije~nim putem. Letjelice koriste orijentaciju pomo}u zvijezda da bi koristili usmjeravanje svojih antenu ka Zemlji. Planirano je da se tokom misije koristi 10 instrumenata. Tre nu tno se na le tje li ca ma odr`ava pet nau~nih programa: ispitivanje magnetnog polja, ispitivanje naelektrizirnih cestica male energije, ispitivanje ultraljubi~astim spektrometrom, ispitivanje kosmi~kog zra~enja i otkrivanje talasa plazme. Njih obavlja pet instrumenata na

Lansiranje Voyagera 2

Nemogu}i poduhvat
Izuzetna pode{enost i sposobnost ultrapreciznog lociranja antena DSN omogu}ava misiji Voyagerima da nastave slati nove i nikada prije vi|ene nau~ne podatke iz do sada najve}ih do-

segnutih dubina kosmosa. Svaki put kada treba poslati neku komandu Voyageru 2, DSN uspje{no izvr{ava skoro nemogu}i poduhvat. To bi bilo isto kao kad bi trebali ubaciti lopticu u neki jako mali prozor~i} na brodu koji se kre}e hiljadama kilometara daleko na okeanu. Kako se rekordna udaljenost sondi od Zemlje pove}ava, DSN planira u budu}nosti uklju~iti

nova tehnolo{ka rje{enja, koja }e omogu}iti bolju komunikaciju s ovim letjelicama. Vjerovatno }e to ponovo biti kombiniranje nekoliko antena zajedno, {to bi pomoglo otkrivanju i pra}enju vrlo slabih signala koji sti`u sa letjelica. Poslije 2020. godine smatra se da }e do}i do suficita struje i potisnog materijala na letjelicama. Voyager 1 }e se nalaziti na

OSLOBO\ENJE august 2011. godine ponedjeljak/utorak, 29/30.
29. august

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
U bici kod Moha~a turska vojska pod komandom Sulejmana II Veli~anstvenog pobijedila trupe ma|arskog kralja Ludvika II, koji se prilikom povla~enja utopio u rijeci. Ugarska dr`ava se raspala na tri dijela: jedan je potpao pod Turke, drugim je zavladao ugarski vladar Ivan Zapolja, a tre}i je do{ao pod vlast Habsburga, koji su nakon Zapoljine smrti 1540. preuzeli ugarski prijesto.

67

ce, eto pitara!
Vucaram pu{ku. Krhkog i iscrpljenogkakav sam, kundaklupa svakim korakom u bedra past }u od tih udara. Kad padnem, ko zna da li }u se i kako }u se di}i da nastavim ovo mu~enje kome ne vidim kraj. Gurnuo bih najradije pu{ku u `bun, bacio u stijene - {ta }e mi taj izvor svih ljudskih zala. Ne smijem, znam - strijeljali bi me kao bjegunca, prokleli kao izdajnika. Za{to sam izi{ao iz okupiranog grada ako se ne}u boriti. [injel sam prebacio preko ranca. I njega su mi poklonili u Oblasnom komitetu. Preduga~ak mi je, te`ak, rado bih ga ostavio u kamenjaru - vrebam priliku da ga zaboravim, mada mi slu`i kao prostirka i pokrivka na odmori{tu i preno}i{tu. Psujem komesara ^edu, za{to mi makar na deset minuta ne ustupi konja. Neda ga ni svojim pratiocima. A i {ta }e im. Za te mom~i}e staza je poplo~ana cesta, kre}u se po njoj kao koze - izgubi se u kamenjaru, nema ih po 10-15 minuta, pa se iznenada pojave na stijeni iznad staze: izvidio su teren, budite bez brige, put je slobodan… (Sutra: Sin na oca, vidi {ta `ivot priredi!)

1526.

Povelja Kulina bana

Zavr{en prvi Opijumski rat izme|u Kine i Velike Britanije sporazumom o miru u Nankingu, prema kojem je Kina morala da otvori svoje luke za evropsku trgovinu pod eksteritorijalnom re`imu, a Hong Kong da prepusti Britancima. SSSR u tajnosti izveo prvu eksploziju atomske bombe. Vijest o tome objavile su 22. septembra SAD, Velika Britanija i Kanada. Ameri~ki vasionski brod “D`emini V”, sa astronautima Gordonom Kuperom i ^arlsom Konradom, spustio se u Atlantik nakon rekordnih osam dana provedenih u Zemljinoj orbiti. Nakon granatiranja Sarajeva i masakra civila na pijaci Markale, te po{to su eksperti UN-a utvrdili da je granata ispaljena na Markale do{la sa polo`aja bosanskih Srba, avioni NATO-a u zoru bombardovali vojne ciljeve bosanskih Srba oko Sarajeva.

1825. 1842. 1949. 1965. 1995. 1997. 2003. 2005.

Portugalija priznala nezavisnost Brazila pod carem Pedrom I.

Narodni heroj Adem Bu}, Hama Grebo i Esad Brki}, Mostar 1940. godine

1189. Dubrovnik sklopio ugovor sa bosanskim banom Kulinom kojim se Dubrov~anima daje sloboda trgovanja u Bosni bez ikakvih ograni~enja i nameta. Ugovor je jedan od najstarijih sa~uvanih dokumenata u regionu.

me vise parabelum i uski uprta~. S njim je pratilac Husnija Mari} iz Dubrava, poha|ao je Medresu u Mostaru, i Savo Skoko, komandir Izvi|a~ke ~ete brigade. Ja sam mu saputnik i dodatno obezbje|enje. Pratioci se kre}u lako, bez napora, ne hodaju, skaku}u s kamena na kamen, vi~ni kamenjaru i kozjimstazama. Ni oni, ni ^edo ne saosje}aju sa mnom, niti znaju ili ne}e da znaju za moje muke. Mo`da mi se i podsmjehuju. Idemo prema Baljcima iznad Bile}e. Tamo je bataljon kome sam dodijeljen. [tab brigade je dalje, prema Vilusima, u Crnoj Gori. Ljutim se na sebe -

u nemo}i na koga bih drugog za{to sam dozvolio da me izvedu u Isto~nu Hercegovinu, a ne na Prenj, gdje se nalazio Mostarski odred.

Mu~enje bez kraja
Sve moje misli i `elje su s njim, s mojim drugovima dje~acima pra{njavih mostarskih sokaka, u~enicima Gimnazije, besprizornim borcima odreda. Sada satima batam u susret neizvjesnosti - kakva je to brigada ako joj je ovakav komesar,- neosjetljiv na moju iscrpljenost i muke da savladam ovo beskrajno teturanje po bespu}u.

Islamisti u Al`iru u jednom selu ubili 300 osoba. Ingrid Bergman

U eksploziji automobila bombe ispred d`amije Imam Ali u ira~kom gradu Nad`afu poginulo je najmanje 80 osoba, me|u kojima i lider muslimanskih {iita, ajatolah Mohamed Bakir al-Hakim. U naletu uragana Katrina koji je pogodio ju`ne dr`ave SAD-a najvi{e je stradao grad Nju Orleans, u kojem je `ivot izgubilo 1.330 osoba.

1982. Na 67. ro|endan umrla glumica Ingrid Bergman.

30. august

National Aeronautics and Space Administration (NASA) je ameri~ka svemirska agencija, osnovana 29. jula 1958. godine s ciljem ostvarivanja javnog svemirskog programa Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava. Cilj joj je i dugoro~ni razvoj civilnih i vojnih letjelica. Nakon {to je Sovjetski savez oktobra 1957. godine lansirao prvu svemirsku letjelicu Sputnjik 1, SAD je usmjerio sve svoje napore u ovom smjeru. U to vrijeme zapo~ela je debata u SAD-u oko svemirskog programa jer je Sovjetski savez ozbiljno zaprijetio SAD-u u pogledu nacionalne sigurnosti i tehnolo{kog lider{ipa. I tada{nji predsjednik SAD-a Dwight Eisenhower je podr`ao program svemirskih aktivnosti. Nakon toga, ubrzano je po~eo razvoj same NASA-e, ali i svemirskih programa koji su se odvijali u ovoj agenciji. Tako je zapo~ela era velikih misija u svemir, spu{tanja na mjesec koje je cijeli svijet pratio i drugih velikih misija koje su trajale danima i mjesecima. Rezultat je da su ljudi u posljednjih pola stolje}a uspjeli napraviti letjelice kojima mogu putovati u svemir, posljednjih godina ~ak i turisti~ki. A da to nije kraj pokazuje najbolje podatak da je NASA raspisala vi{emilionski vrijednu nagradu onome ko uspije prona}i jeftiniji, br`i i lak{i put u svemir. Zbog svega toga, vrijedi upoznati se sa historijskim letovima u svemir. Voyagerima: MAG - Magnetic Field Investigation (visok intenzitet ma gne tnog po lja 50.000200.000 nT i nizak intenzitet 850.000 nT); LECP - Low Energy Charged Par ti cle In ves ti ga ti on (elektrone 10-10.000 keV, joni 10-150.000 keV/n); PLS - Plasma Science (svojstva i veli~inaSolarnogvjetra, joni 10 eV-6 keV, elektroni 4 eV 6 keV); CRS - Cosmic Ray Investigation (visoko i nisko energetski elektroni 3-110 MeV i jezgra kosmickih zraka 1-500 MeV/n); PWS - Plasma Wave Investigation (elektri~no polje stvoreno talasima plazme na frekvencijama 10 Hz do 56 kHz). Jo{ dva instrumenta sakupljaju podatke, ali bez zvani~ne na~cne podr{ke: PRA - Planetary Radio Astronomy podsistem; UVS - Ultraviolet Spectro-

meter podsistem (samo na Voyageru 1). Sem PLS sis te ma na Voyageru 1, svi drugi instrumenti rade dobro i spremni su slati podatke i dalje.

30. p.n.e. 1645. 1940.

Umrla egipatska kraljica Kleopatra. Prema predanju, Kleopatra je izvr{ila samoubistvo pustiv{i da je ugrize zmija otrovnica. Njenom smr}u ugasila se dinastija Ptolomeja, a Egipat je posto rimska provincija. Holan|ani i ameri~ki Indijanci sklopili primirje u Nju Amsterdamu. Dajana

Svakih {est mjeseci
Podsistem koji kontrolira sam let (Flight Data Subsistem, FDS) i 8-kanalni digitalni magnetofon (DTR) brinu se za obavljanje nau~nih funkcija. Podaci se {alju svakih {est mjeseci. Ukupna cijena misije (gledano samo do susreta s Neptunom) je 865 miliona dolara. To zvuci kao velika cifra, ali je to samo 20 centi po glavi stanovnika SAD-a, ili jedna dnevna kamata na nacionalni dug Amerike. Do kontakta s Neptunom uku pno je bi lo po tre bno 11.000 radnih godina. To je jednako tre}ini napora potrebnog da se izgradi velika piramida kralja Keopsa u Gizi. Do kraja misije s Neptunom na Zemlju je stiglo preko pet triliona bita nau~nih informacija. To je jednako koli~ini informacija od oko 6.000 kompleta enciklopedijeBritanike, ili po 1.000 bita informacija po glavi stanovnika na{e planete. (Sutra: Put do Neptuna skra}en za 20 godina)

U Be~u zavr{eni razgovori predstavnika Njema~ke, Italije, Rumunije i Ma|arske (Be~ka arbitra`a) na kojima su Njema~ka i Italija prisilile Rumuniju da ustupi Bugarskoj ju`nu Dobrud`u, a Ma|arskoj dio Transilvanije. U selu Donja Trnava kod Bijeljine {tampan prvi broj lista Oslobo|enje, glasila Narodnooslobodila~ke borbe u BiH, ~iji su ~lanovi bili Hasan Brki}, Rodoljub ^olakovi}, Avdo Humo i Pa{aga Mand`i}. Od tada pa do kraja NOR-a {tampano u kontinuitetu 30 ratnih brojeva Oslobo|enja.Posljednji ratni broj {tampan je 12. aprila 1945. u Sarajevu. Od tada Oslobo|enje izlazi u Sarajevu. Po izbijanju rata u BiH 1992. list je do`ivio najte`e trenutke u svojoj historiji. Unato~ ratnim neda}ama, list je u ratu i nakon rata dobio niz zna~ajnih priznanja. Izme|u sjedi{ta vlada SSSR-a i SAD-a, Kremlja i Bijele ku}e, lideri Nikita Hru{~ov i D`on Kenedi uspostavili su poslije kubanske krize, koja je zaprijetila op{tim nuklearnim sukobom, direktnu telefonsku vezu, poznatu kao “crveni telefon“. Nakon 120 dana u okru`enju, branioci Gora`da oslobodili lijevu obalu Drine, ~ime je oslobo|eno vi{e od 80 posto teritorije ove op}ine. U Sjevernom moru potonula ruska atomska podmornica. Od deset ~lanova posade, jedan ~ovjek je spa{en. Na Ilid`i kod Sarajeva uhap{en Ramiz Delali} ]elo, osumnji~en da je 1. marta 1992. na svadbi na Ba{~ar{iji ubio jednog od svatova Srbina Nikolu Gardovi}a. Ubijen je u klasi~noj sa~eku{i ispred zgrade u Odoba{inoj ulici u Sarajevu 27. juna 2007.

1943.

1997. U automobilskoj nesre}i u Parizu poginula britanska princeza od Velsa Dajana Spenser, biv{a supruga britanskog prestolonasljednika princa ^arlsa. U nesre}i su `ivot izgubili i njen pratilac Dodi al-Fajed i njihov voza~ Henri Pol.

1963. 1992. 2003. 2004.

^arls Bronson

2003. Umro ameri~ki glumac ^arls Bronson (82), zvijezda akcionih filmova iz 1960-ih i 1970-ih.

68

OGLASI
Prilog broj 1.

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka a. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta, objavljujemo

POLUGODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA 30. 6. 2011. ENERGOINVEST-TDS d.d. - SARAJEVO
ENERGOINVEST-TDS d.d. - SARAJEVO D`emala Bijedi}a 164, 71 000 Sarajevo tel: (**387 33) 541-295 fax: (**387 33) 468-478, tds@energoinvest-tds.com - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Jusuf Zahiragi}, dipl. pravnik-predsjednik, Mihad Hajro - ~lan, Jakub Vite{ki}, dipl. el. ing. - ~lan - ~lanovi uprave Sead Ke~o, dipl. el. ing. direktor E-TDS, d.d. - Sarajevo II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i 1.001.023 redovnih dionica, nominalna cijena nominalna vrijednost 10,60 KM - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira 11,6252% MIGROUP d.d. dionica emitenta s pravom glasa 9,3648% Tuzlanska banka d.d. Tuzla, 6,0963% Eurofond-1d.d. Tuzla, 72,91% sitni dioni~ari III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: UKUPNA AKTIVA 18.066.823 f) Upisani, a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 9.297.481 h) Teku}a sredstva 8.769.342 f) Gubitak iznad visine kapitala 0 g) Ukupna aktiva 18.066.823 UKUPNA PASIVA 18.066.823 f) Kapital 8.985.812 g) Upisani osnovni kapital h) Dugoro~ne obaveze i) Kratkoro~ne obaveze 9.081.011 j) Ukupno pasiva 18.066.823 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 4.366.604 g) Rashodi 5.630.116 h) Dobit/gubitak prije poreza -1.263.512 i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja -1.263.512 IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora Revik d.o.o. - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora o finansijskim izvje{tajima * Direktor Sead Ke~o, dipl. el. ing. I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica

Na temelju ~lanka 69. Zakona o srednjo{kolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine Hercegova~ko-neretvanske `upanije-kantona“ broj: 8/00, 4/04, 5/04 i 8/06) i ~lanka 42. Statuta Srednje strukovne {kole s pravom javnosti „Obrazovni centar“ Mostar, te odluke [kolskog odbora broj: 90/11 od 26. 8. 2011. godine, [kolski odbor Srednje strukovne {kole s pravom javnosti „Obrazovni centar“ Mostar, r a s p i s u j e,

za upis polaznika u programe srednjo{kolskog obrazovanja odraslih u {kolskoj 2011./2012. godini I. ^etverogodi{nji strukovni programi za stjecanje srednje stru~ne spreme (IV/1) stupanj i ~etverogodi{nji strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (IV/1) stupanja za zanimanja: Ekonomist Elektrotehni~ar Ekolo{ki tehni~ar Strojarski tehni~ar [umarski tehni~ar Prehrambeni tehni~ar Poljoprivredni tehni~ar - op}i Tehni~ar cestovnog prometa Tehni~ar za telekomunikacije Tehni~ar za telekomunikacije Hotelijersko-turisti~ki tehni~ar Tehni~ar za logistiku i {pediciju Gra|evinski tehni~ar - niskogradnje Gra|evinski tehni~ar - visokogradnje Medicinska sestra/Medicinski tehni~ar Sanitarni tehni~ar/Sanitarna tehni~arka Farmaceutski tehni~ar/Farmaceutska tehni~arka II. Trogodi{nji strukovni programi za stjecanje srednje stru~ne spreme (III/1) stupanj i trogodi{nji strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (III/1) stupanja za zanimanja: Urar Tokar Zidar Kuhar Frizer Limar Bravar Gloda~ Brusa~ Pu{kar Konobar Prodava~ Zavariva~ Alatni~ar Autolimar Elektroni~ar Strojobravar Plinoinstalater Finomehani~ar Vodoinstalater Automehani~ar Elektroinstalater Voza~ motornog vozila Instalater grijanja i klimatizacije III. Programi stru~nog usavr{avanja (V/1) stupanj za stjecanje zvanja majstora za zanimanja: Kuhar - majstor Frizer - majstor Bravar - majstor Prodava~ - majstor Konobar - majstor Zavariva~ - majstor Elektroni~ar - majstor Elektromonter - majstor Vodoinstalater - majstor Automehani~ar - majstor Elektroinstalater - majstor Voza~ motornog vozila u me|unarodnom cestovnom prometu robe i putnika - majstor Elektromehani~ar za strojeve i opremu - majstor Elektromonter elektri~nih mre`a i postrojenja - majstor Elektroenergeti~ar za elektroenergetska postrojenja - majstor U programe srednjo{kolskog obrazovanja odraslih mo`e se upisati osoba koja ima navr{enih 15 godina `ivota, psihofizi~ke uvjete za svladavanje obrazovnog programa, zavr{enu najmanje osnovnu {kolu za programe za stjecanje srednje stru~ne spreme, odnosno, prethodno zavr{enu neku srednju stru~nu spremu za programe prekvalifikacije i programe usavr{avanja. Prijave za upis dostaviti osobno ili poslati preporu~enom po{tom na adresu: Srednja strukovna {kola s pravom javnosti „Obrazovni centar“ MOSTAR Bi{}e polje bb, 88 100 MOSTAR, s naznakom “PRIJAVA ZA UPIS“. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na brojeve telefona: + 387 (0) 36 445 700; 036 445 701; 036 445 702 ili na: Web: www.obrazovni-centar.com, E-mail: info@obrazovni-centar.com

NATJE^AJ

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanska `upanija-kanton Visoka {kola „Logos centar“ Mostar Na temelju Odluke Senata, a u skladu sa Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i {porta Hercegova~ko-neretvanske `upanije-kantona za upis redovnih i izvanrednih studenata u prvu (I) godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2011./2012. godini, broj: 05-03-1308-1/11od 24. 8. 2011. godine, po planu upisa Visoke {kole „Logos centar“ Mostar broj: 21/11 od 3. 5. 2011. godine, Visoka {kola „Logos centar“ Mostar, r a s p i s u j e,

NATJE^AJ
za upis redovnih i izvanrednih studenata u prvu (I) godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2011./2012. god I. Dodiplomski studij traje tri akademske godine (6 semestara), po zavr{etku studija, diplomant stje~e ukupno 180 ECTS bodova: Redni Naziv studijskog Studijski Redoviti studij/broj broj programa smjer studenata 1. PROMET Cestovni 30 2. POSLOVNA Financije 10 EKONOMIJA i ra~unovodstvo Menad`ment 10 Menad`ment 10 javnog sektora i uprave 3. SIGURNOSNE Sigurnost 30 STUDIJE II. Dodiplomski studij traje ~etiri akademske godine (8 semestara), po zavr{etku studija, diplomant stje~e ukupno 240 ECTS bodova: Redni Naziv studijskog Studijski Redoviti studij/broj broj programa smjer studenata 1. PROMET Cestovni 20 2. POSLOVNA Financije 10 EKONOMIJA i ra~unovodstvo Menad`ment 10 Menad`ment 10 javnog sektora i uprave 3. SIGURNOSNE Sigurnost 20

Izvanredni studij/broj studenata 70 20 20 20

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA "NAFIJA SARAJLI]" SARAJEVO [kolski odbor JU O[ "Nafija Sarajli}" Sarajevo, na osnovu ~lana 90. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo" broj 10/04, 21/06 i 26/08), ~lana 85. Pravila JU O[ "Nafija Sarajli}" Sarajevo, odluke [kolskog odbora {kole broj 45-7-1/11 od 26. 8. 2011. godine i dopune Saglasnosti Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo broj 11-38-22487-5/11 od 22. 8. 2011. godine objavljuje

70

Izvanredni studij/broj studenata 30 10 10 10

P O NI [ TE N J E D IJ E L A KON KU R S A
Poni{tava se dio konkursa za popunu upra`njenih radnih mjesta u JU O[ "Nafija Sarajli}" Sarajevo objavljen u dnevnom listu "Oslobo|enje" 18. 8. 2011. godine i to za poziciju: 4. Sprema~ica - na odre|eno vrijeme, a najkasnije do 15. 8. 2012. godine (puno radno vrijeme) - 1 izvr{ilac.

30

Dokumenti potrebni za upis na preddiplomski studij: 1. Zahtjev za upis (preuzima se na Visokoj {koli), 2. Diploma o zavr{enoj ~etverogodi{njoj srednjoj {koli, 3. Razredne svjedod`be od 1. do 4. razreda srednje {kole, 4. Nostrifikacija diplome srednje {kole ako je zavr{ena izvan BiH, 5. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), 6. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), 7. Dvije fotografije 4 x 6 cm. Upisi se vr{e do popune predvi|enog broja kandidata na adresi: Visoka {kola „Logos centar“ Mostar - Bi{}e polje bb, MOSTAR Dodatne informacije mo`ete dobiti u Studentskoj slu`bi na tel: +387 36 445 800; 036 445 801; 036 445 802 E-mail: info@logos-centar.com ili www.logos-centar.com

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine Босна и Херцеговина Министарство безбједности Дражавна агенција за истраге и заштиту

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
NEKRETNINE ZAMJENA

69

Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Dr`avna agencija za istrage i za{itu

IZDAJEM namje{ten jednosoban stan u Hrasnom, dvjema studenticama, unaprijed za dva mjeseca. Tel. 061/159-507. IZ DA JEM je dno so ban stan u Ned`ari}ima. Tel. 541-071. IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan u centru sa gara`om. Tel. 061/812-046. IZDAJEM stan djevojkama, dvije sobe sa kuhinjom na Mejta{u. Tel. 065/169-364. IZDAJEM samcima dva trosobna konforna stana, tri sobe sa dnevnim boravkom, u Pofali}ima. tel. 033/657-979. IZDAJEM namje{ten stan Ferhadija. Tel. 061/375-168. IZDAJEM stan jednosoban kod medicinskog fakulteta. Mob: 062/210-128. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Marin Dvoru. Tel. 062/636-303. IZDAJEM trosoban namje{ten stan zaaposlenim osobama na MArin Dvoru. Tel. 062/636-303. IZDAJEM jednosoban stan u centru, Ul. Jezero. Tel. 061/204-900. IZDAJEM sobu blizu Medicinskog i gra|evinskog fakulteta. Tel. 033/205-396. IZDAJEM tri poslovna propstora u Papagajci po 25m2. Tel. 535-165. IZDAJEM garsonjeru namje{tenu, ima plin, Ohridska br. 3 A Novo Sarajevo. Tel. 033/443-620. IZDAJEM trosoban stan u Bu}a potoku ozbiljnoj porodici na du`i vremenski period, cijena po dogovoru. Tel. 062/251-589, 033/213-309. IZDAJEM namje{ten stan na du`e vrijeme zaposlenim osobama ili stranci ma po se ban ulaz u stan. Tel. 033/240-013, 033/533-222. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru 400KM (ura~unato centralno gri ja nje izu zev stru je). Tel. 061/545-584. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru mo`e i bra~ni par. Tel. 061/358-772. IZDAJEM na Ilid`i 38m2, 55m2, 65m2, 80m2, 200KM. Tel. 061/288-939. IZDAJEM dvosoban stan studenticama. tel. 033/643-515. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru. Tel. 061/812-084. IZDAJEM namje{ten stan studenticama - u~enicama na Bjelavama-[ekerova. Tel. 062/220-516. IZDAJEM stan 40m2 + balkon garsonjera 30m2 opremljeno, Ko{evsko Brdo. Tel. 062/226-665. IZDAJEM stan studenticama na Br~anskoj malti — Tuzla. 061/ 643922, 035/ 258-035. IZDAJEM studenticama trosoban, renoviran stan na Slatini, Tel. 061/887-554. IZDAJEM konfornu sobu blizu Katedrale zaposlenoj `enskoj osobi ili studentici. Tel. 033/225-747, 063/947-075. IZDAJEM namje{ten stan u ul. Ispod Budakovi}a 5 A, studenticama. Mob. 061/161-333. KOMFORNA garsonjera, za jednu ili dvije osobe, namje{tena, plin, telef. dvo ri {te, par king pros tor. Mob. 061/869-396. IZDAJEM jednokrevetnu namje{tenu sobu, blizina hotela bristol, centralno gri ja nje, ka blov ska TV. Tel. 033/652-293. IZDAJEM luksuzno namje{ten trosoban stan sa gara`om. tel. 061/812046. IZDAJEM namje{tenu sobu kod Pravnog fakulteta. Tel. 033/207-232, IZDAJEM jedno ili dvokrevetnu sobu sa centralnim grijanjem. Tel. 656525. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Tel. 033/200-455. IZDAJEM u Ul. Pru{~akova namje{ten jednosoban stan 45m2 pogodan za pos. prostor. Tel. 061/216-563. IZDAJEM ku}u u Centru. Mob. 062/337-925.

Na osnovu ~lana 49. stav (1) Zakona o policijskim slu`benicima Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08 i 35/09), Odluke o potrebi prijema kandidata za poha|anje osnovne obuke - kadeta u Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu, broj 16-09-34-2-3180-1/11 od 19. 7. 2011. godine, Odluke o izmjeni Odluke o potrebi izbora kandidata za poha|anje osnovne obuke-kadeta u Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu, broj 16-09-34-2-3180-4/11 od 16. 8. 2011. godine, i Rje{enja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za poha|anje osnovne obuke-kadeta u Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu broj 16-09-34-2-3180-5/11 od 18. 8. 2011. godine i 26. 8. 2011. godine, Komisija za izbor kandidata raspisuje za prijem kandidata za poha|anje osnovne obuke — kadeta za ~in mla|i inspektor u Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu I Dr`avna agencija za istrage i za{titu (SIPA) vr{i prijem 44 (~etrdeset~etiri) kandidata za poha|anje osnovne obuke-kadeta za ~in mla|i inspektor, sa visokom stru~nom spremom, odnosno univerzitetskom diplomom i drugom obrazovnom ili akademskom kvalifikacijom u skladu sa bolonjskim sistemom studiranja, kako slijedi: 1. SJEDI[TE AGENCIJE...........................................12 kandidata: a) diplomirani kriminalista .......................................................(5) b) diplomirani pravnik ili diplomirani pravnik unutra{njih poslova..............................................................(2) c) diplomirani ekonomista ............................................................1) d) diplomirani in`enjer informatike..........................................(1) e) diplomirani psiholog ............................................................(1) f) profesor engleskog jezika .....................................................(1) g) kandidat sa visokom stru~nom spremom, odnosno univerzitetskom diplomom ili drugom obrazovnom ili akademskom kvalifikacijom u skladu sa bolonjskim sistemom studiranja koji nisu obuhva}eni alinejama a) do f) ..........................(1) 2. REGIONALNA KANCELARIJA BANJA LUKA …8 kandidata: a) diplomirani kriminalista ...........................................................3) b) diplomirani pravnik ili diplomirani pravnik unutra{njih poslova .................................................................(3) c) diplomirani ekonomista...........................................................(1) d) kandidat sa visokom stru~nom spremom, odnosno univerzitetskom diplomom ili drugom obrazovnom ili akademskom kvalifikacijom u skladu sa bolonjskim sistemom studiranja koji nisu obuhva}eni alinejama a) do c) ................................................(1) 3. REGIONALNA KANCELARIJA MOSTAR .............9 kandidata: a) diplomirani kriminalista ………………………………(4) b) diplomirani pravnik ili diplomirani pravnik unutra{njih poslova ................................................................(2) c) diplomirani ekonomista …………………………….(2) d) kandidat sa visokom stru~nom spremom, odnosno univerzitetskom diplomom ili drugom obrazovnom ili akademskom kvalifikacijom u skladu sa bolonjskim sistemom studiranja koji nisu obuhva}eni alinejama a) do c) ................................................(1) 4. REGIONALNA KANCELARIJA SARAJEVO ……8 kandidata: a) diplomirani kriminalista ..........................................................(4) b) diplomirani pravnik ili diplomirani pravnik unutra{njih poslova.................................................................(2) c) diplomirani ekonomista ............................................................1) d) kandidat sa visokom stru~nom spremom, odnosno univerzitetskom diplomom ili drugom obrazovnom ili akademskom kvalifikacijom u skladu sa bolonjskim sistemom studiranja koji nisu obuhva}eni alinejama a) do c)....................................................................(1) 5. REGIONALNA KANCELARIJA TUZLA …………7 kandidata: a) diplomirani kriminalista ......................................................(4) b) diplomirani pravnik ili diplomirani pravnik unutra{njih poslova ................................................................(1) c) diplomirani ekonomista ..........................................................(1) d) kandidat sa visokom stru~nom spremom, odnosno univerzitetskom diplomom ili drugom obrazovnom ili akademskom kvalifikacijom u skladu sa bolonjskim sistemom studiranja koji nisu obuhva}eni alinejama a) do c)..................................................(1) II Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas moraju ispunjavati slijede}e op{te i posebne uslove: Op{ti uslovi: a) dr`avljanstvo BiH; b) `ivotna dob izme|u 18 i 35 godina `ivota; c) zdravstvena sposobnost potvr|ena ljekarskim uvjerenjem, kojim se potvr|uje da je kandidat zdrav, te psiho-fizi~ki sposoban za rad na poslovima policijskog slu`benika d) da nije otpu{ten iz institucija dr`avne uprave ili iz vojne slu`be u BiH kao rezultat disciplinske sankcije; e) da protiv njega nije pokrenut krivi~ni postupak i da nije izre~ena pravosna`na kazna zatvora za krivi~no djelo, osim za krivi~na djela protiv sigurnosti saobra}aja, u skladu s krivi~nim zakonodavstvom; f) da se nije odbio pojaviti pred Me|unarodnim krivi~nim tribunalom za biv{u Jugoslaviju kao lice optu`eno od tog tribunala. - Odabir kandidata za kadete Dr`avne agencije za istrage i za{titu provest }e se u skladu sa Zakonom o policijskim slu`benicima Bosne i Hercegovine, Odlukom o na~inu i programu testiranja kandidata u procesu odabira policijskih slu`benika i Odlukom o metodu, na~inu i sistemu bodovanja testiranja kandidata za polaznike Policijske akademije - kadeta u Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu. - Samo kandidati koji ispunjavaju op{te i posebne uslove i koji su dostavili svu tra`enu dokumentaciju, imaju pravo pristupa testiranju, koje uklju~uje: test op{teg znanja (pisani test i intervju), test fizi~ke sposobnosti, psiholo{ki pregled (uklju~uju}i test i intervju), test znanja stranih jezika i rada na ra~unaru. - U toku procesa odabira kandidati }e biti kontaktirani i informisani pisano ili putem slu`bene internet-stranice Agencije, a sve dodatne informacije mogu se dobiti pozivom na broj tel. 057/326-325. - Nakon uspje{no zavr{ene osnovne obuke, kadeti se primaju na probni rad u organizacione jedinice Dr`avne agencije za istrage i za{titu u trajanju od 12 mjeseci i raspore|uju na radno mjesto policijskog slu`benika u ~inu mla|eg inspektora. - Kadet koji dobrovoljno napusti poha|anje osnovne obuke ili svojom krivicom bude izba~en sa obuke, du`an je nadoknaditi srazmjerne tro{kove obuke. - U skladu sa ~lanom 4. Zakona o policijskim slu`benicima Bosne i Hercegovine, struktura zaposlenih u Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu treba da okvirno odra`ava nacionalnu strukturu stanovni{tva BiH prema popisu stanovni{tva iz 1991. godine. - Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se ne}e vra}ati. - Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i prijave sa neovjerenom dokumentacijom, ne}e se razmatrati. - Kona~na lista izabranih kandidata bi}e objavljena na oglasnim plo~ama u sjedi{tu Agencije i u Regionalnim kancelarijama, kao i na slu`benoj internet-stranici Agencije. PREDSJEDNIK KOMISIJE Mirza Li{inovi} Posebni uslovi: a) da ima polo`en voza~ki ispit „B“ kategorije; b) da posjeduje visoku stru~nu spremu, odnosno zavr{en prvi ciklus studija po bolonjskom programu {kolovanja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova; c) da poznaje jedan strani jezik; d) da poznaje rad na ra~unaru (operativni sistem “Windows” i “Office”). III Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju (ovjerene fotokopije): 1) Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 2) Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 3) Fakultetska diploma (nostrifikovana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u Bosni i Hercegovini ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6. 4. 1992. godine), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, 4) Uvjerenje ili potvrda o poznavanju jednog stranog jezika i rada na ra~unaru, 5) Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), 6) Li~nu kartu, 7) Voza~ku dozvolu, 8) Potvrdu o vremenskom periodu provedenom na {kolovanju i potvrdu o prosjeku postignutih ocjena za vrijeme {kolovanja, 9) Dokaz o regulisanoj zdravstvenoj za{titi (zdravstvena knji`ica ili potvrda Zavoda za zapo{ljavanje). IV Prijava na oglas se podnosi na posebnom obrascu, koji se mo`e preuzeti u sjedi{tu Agencije ili Regionalnim kancelarijama, a ista se predaje neposredno u Pisarnicu Dr`avne agencije za istrage i za{titu ili dostavlja putem po{te na adresu: Dr`avna agencija za istrage i za{titu, Ul. Nikole Tesle broj 59, 71 123 Isto~no Sarajevo sa naznakom „Prijava na javni oglas za prijem kandidata za poha|anje osnovne obuke - kadeta za ~in mla|i inspektor u Dr`avnoj agenciji za istrage i za{titu“ Rok za predaju prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnoj {tampi.

MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849-606. MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi grad RS. Tel. 065/674417, 052/753-292. MIJENJAM ~etvorosoban stan u centru kod Vje~ne vatre za jednosoban uz doplatu, centar. Mob. 061/252-663. DOBRINJA IV, mijenjam stan 89m2 I sprat za manji u Sarajevu, ku}u/stan u Novom Travniku ili prodajem. Mob. 061/381-918. MIJENJAM jednosoban stan na Grbavici od 36 m2 za garsonjeru u Starom gradu vlasnik. Tel: 062-123-676. MIJENJAM ili prodajem stan u Sarajevu 52m2 za Banja luku. Tel. 033/542-668. MI JE NJAM stan 120m2+ pp 60m2+gara`a+200m2 ba{~a Sarajevo Kova~i}i za Beograd. Tel: 061-866143 i 033-646-812. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM - prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. SARAJEVO - ZAGREB, mijenjam stan u centru Sarajeva ~etverosoban kod Holidey inna za stan trosobni u centru Zagreba. Tel. 033/214-595, 062/279-428. MIJENJAM staru bosansku ku}u na sprat, Ba{~ar{ija, Telali 15, kod Vije}nice, za odgovaraju}i stan, mo`e i prodaja. Mob. 062/656-270. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM u centru stan 70m2, II kat za dva od go va ra ju}a. Tel. 070210971. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

JAVNIOGLAS

POTRA@NJA
POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova i ku}a za pro da ju i iznaj mlji va nje. Mob. 061/573-640. STUDENT tra`i cimera (zasebna soba) kod Islamskog fakulteta. 061/ 958-368. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

PONUDA
U NAJ^ISTIJEM i mirnijem dijelu Sarajeva izdajem stan. Dvije jednokrevetne i soba dnevni boravak, TV, kuhinja, centralno grijanje, zaseban ulaz. pogodno za studente medicine i gra|evine. mob. 061/252-782. IZDAJEM garsonjeru namje{tenu Ali fa ko vac. Tel: 033/238-142 i 061/809-763. IZDAJEM ~etverosoban i dva ve}a dvosobna stana na Vratniku sve namje{teno. Tel. 061/016-605. IZDAJEM dvosoban lijepo namje{ten stan, u zgradi, kod Merkatora, D. Malta. Mob. 061/233-078. IZDAJEMO dvosoban stan u naselju "Park"; dvije sobe, kuhinja, kupatilo, centralno grijanje, telefon,TV-internet. Preferiramo studentice, blizina Arhitektonsko - gradjevinskog, Medicinskog i Stomatolo{kog fakulteta. Tel. 061/130 995. IZDAJEM frizerski salon opremljen u Sokolovi} Koloniji. Tel. 062/723-249.

70

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM na ^.Vili I, jednosoban stan 36m2, I sprat, lift. Tel. 612-499. PRODAJEM ku}u sa oku}nicom 210m2 u Neumu, Ul. Hrvatskih velikana 41. tel. 036/884-371, 063/158-464. PRODAJEM 3500m2 zemlje pogodno za sve namjene za 30.000KM Osenik-Had`i}i. Tel. 061/019-313. PRODAJEM plac 3000m2 + tri devastirane ku}e Rajlovac ulaz u Zabr|e. Tel. 061/460-150. PRO DA JEM vi ken di ce: Ilo vi ca 105m2+1680m2 oku}nice, Ni{i~ka visoravan-^evljanovi}i na dve eta`e po 50m2 terasa 120m2, gara`a + 500m2 ba{te. Tel. 061/460-150. PRODAJEM stanove. 154m2, 117m2, 111m2, 106m2, 105m2, 100m2, 94m2, 90m2, 87m2, 66m2, 65m2, 40m2, 46m2, 39m2, 75m2, 70m2. Tel. 061/460-150. PRODAJEM ku}e: Alifakovac, Pofali}i, Kasindolska, ku}a u Tuzli tri eta`e i dva p.p. Tel. 061/460-150. PRODAJEM ku}u na Ilid`i-Otes sa svim priklju~cima. Tel. 538-364. PRODAJEM na Ciglanama stan 80m2, II sprat. Tel. 061/778-713. PRODAJEM u Pofali}ima blizu fabrike duhana i OBN-a ku}u s dva troso bna sta na po se bni ula zi. Tel. 062/439-329, 061/437-719. PRODAJEM jednosoban stan 34m2 Ul. Toromanova kod Logavine {kole. Tel. 062/596-790, 061/570-887. PRODAJEM zemlju na Ni{i}ima dozvoljena gradnja 1/1. Tel. 061/169-833. PRODAJEM 8+2 dunuma zemlje pogodne za gradnju na Poljinama. Tel. 066/669-696. PRODAJEM novu ku}u sa 4 dvosobna stana i 3 gara`e na 500m2 zemlji{ta u Ned`ari}ima. Tel. 033/219-260. PRODAJEM povoljno ku}u naselje Bare ul. Abdurahmana PRODAJEM pos. prostor 14m2, opremljen Ciglane, p. prostor 86m2, Skenderija, 1 sprat, opremljen. Mob. 061/573-640. PRODAJEM vikend ku}u Jablani~ko jezero 330m2, opremljena, cijena povoljna, ku}a ^elebi}i 476m2, opremljena. Mob. 061/573-640. PRODAJEM gra|. zemlji{te u Rakovici pored puta 9.970m2, voda, struja na zemlji, 1/1. Mob. 061/573-640. PRODAJEM apartman u Neumu 44m2, eta`irano, na samoj pla`i apartman 46m2, II zona, opremljen, 120 m od mora, mo`e zamjena za Sarajevo, uz doplatu. Mob. 061/573-640. PRODAJEM parcelu na Vla{i}u, uz put, sa dozvolom za stam. pos. objekat, stan u N. Travniku 92m2 i pos. prostor u N. Travniku 47m2, centar. Mob. 061/573-640. PRODAJEM stan 50m2, Vogo{}a, centar, ku}u u Otesu pored d`amije 450m2 + 300m2 oku}nice, 1/1, povoljno. Mob. 061/573-640. CENTAR kod Lovca, Petrakijina 106m2, II sprat, odli~an. Tel. 061/205-235. STARI GRAD kod Op}ine 72 m2/I i 40 m2 na istom spratu adaptirano po 3.000KM. gornje ciglane dvoeta`ni 73 m2 trosoban sre|en 2.300 KM.ko{evsko ul. Nusreta Si{i}a 69m2/p+balkon, trosoban stanje odli~no po 1.800 KM/m2. Tel: 061/269-835. PRODAJEM ku}u u Ulicinju 12x7 sa dvori{tem. Tel. 063/961-099. PRODAJEM na Grbavici-[oping troiposoban stan 85m2/2000KM (renoviran) sa gara`om. Tel. 033/617742, 061/964-797. PRODAJEM na Poljinama 3 dunuma zemlje sa kompletnom infrastrukturom i gra|evinskom dozvolom. Tel. 00387 63 611-856. NEUM Tiha luka dalmatinska broj 9 prodajem ku}u sa gara`om 300m2 oku}nice. Tel: 061/548-365 i 036/884-297. MARIJIN dvor, ul. V. Peri}a 2/3, trosoban sa trpezariom i dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan, cijena po dogovoru. Mob. 062/254-859. PRODAJEM vikend - ku}u u Resniku kod Pazari}a, Ul. Resnik 50, struja, voda, oku}nica, pored glavnog puta. Tel. 061/224-704. PRODAJEM stan ili mjenjam za Beograd ul. Zagreba~ka 2 D, drugi sprat, 64 m2, cg, 2 balkona, podrum. Tel: 065/495-660. PRODAJEM u Starom Gradu, Ul. Bru su lje 77, de vas ti ra nu ku}u i 330m2 zemlji{ta, cijena 11.000 eura. Tel. 061/543-853. PRODAJEM ku}u na 3 sprata posebni ulazi, sa prat. objektom, gara`a i ba{ta, N. Breka. Mob: 061/141-606. CRNA GORA \enovi}i stanovi od 2060m2, 100 metara od mora, uknji`eni, cijena od 1000 eura/m2. Tel. 061/205-235. CENTAR strogi 72m2, II sprat, trosoban, Ul. Buka. tel. 061/205-235. CENTAR strogi Kemal begova 96m2, I sprat, luksuzno adaptiran, 2 kupatila, balkon, sve novo. Tel. 061/205-235. PRODAJEM stan 86m2, usseljen pred rat, obnovljen, naselje Kova~i}i. Tel. 810-132. DVOSOBAN potpuno adaptiran stan, grbavica, ul. behd`eta Muteveli}a 41/IV. Mob. 061/359-197. CEN TAR — Dal ma tin ska, stan 121m2/2.500KM, VP, mogu}a kombinacija stambeno — poslovna. Tel. 033/221-533. CENTAR strogi 40m2, jednoiposoban exstra sre|en, Ul. Tina Ujevi}a. tel. 061/205-235. PRODAJEM stan naTrgu heroja 36m2, dnevni, spava}a, kuhinja, banja, potpuno adaptiran. Tel. 063/200-393. MARIJIN Dvor 100m2, Ul. Valtera Peri}a, potkrovlje useljivo, IV sprat, 75.000 eura. tel. 061/205-235. PRODAJEM u Stocu kod pijace 17m2 pos. prostora, frizerski salon, 22.000KM. Tel. 065/462-855. STAN centar, 57m2, I kat. Mob. 061/299-911.

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE
KUPOVINA

NAMJE[TAJ
PRODAJEM trosjed sa 2 fotelje - stilski namje{taj, pisa}i sto i ormar za knige-spise. Tel. 033/207-484, 066/285-076. PRODAJEM trosjed, dvosjed i fotelju (crna eko ko`a u kombinaciji sa drvetom. Tel. 061/159-875. HITNO prodajem komplet namje{taj dvosobnog stana, dnevni boravak, spava}u sobu, kuhinju, mo`e se pogledati od 18 do 20 sati. Tel. 033/521-187. PRODAJEM bra~ni krevet. Tel. 624-560.

OSTALO
PRODAJEM pe} Beko pod garancijom pola plin, pola struja, rerna sa ventilatorom. Tel. 061/224-704. PRODAJEM 20 metalnih stolica za ba{tu, sa sjedalicama-podmeta~ima, a mogu se vidjeti u kafeu Ambasador. Mob. 061/100-314. PRODAJEM povoljno certifikate za otkup stana, kupujem deviznu staru {te dnju i di oni ce, me ho. Mob. 061/268-892. PRODAJEM u pola cijene Bajerove trakice za mjerenje {e}era u krvi. Mob. 063/190-935. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, du ga dla ka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. PRODAJEM povoljno 300 kom zna~ki. Tel. 062/439-329, 066/430-574. PRODAJEM dvokrilni ormar puno drvo boja oraha. Tel. 061/213-270. PRODAJEM kozmetiku Gilete, Nivea, Sensodin, {amponi [ulder. Tel. 061/323-906. PRODAJEM certifikate za otkup stanova isplata odmah. Tel. 061/140521, 066/003-691. PRODAJEM gril za pe~enje pili}a plata za ro{tilj dva fri`idera sve 1200KM. Tel. 061/375-168. POLOVNI prozori 80x140cm, grile, ulazna vrata, unutra{nja vrata, 30 KM komad, Stolac. Mob. 062/810-754. PRODAJEM set 3 Samsonajt kofera jeftino. Tel. 062/296-347, 033/219-260. PRODAJEM 200m2 hrastovog drveta, mo`e za ogrev ili izrada hrastovog kolja, cijena na panju 30KM, lokacija Reljevo. Tel. 057/343-015 ili 066/616-597. PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovniom prostoru. Mob. 061/243-891. OVOGODI[NJE kvalitetno pitomo sijeno, presovano u bale po 20 kg, za{ti}eno pod krovom, cijena povoljna. Mob. 057/482-150. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Mob. 061/515-235. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde. Tel. 061/145-843. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM crne ko`ne hla~e za vo`nju motora, br. 44. Mob. 061/906-914. PRODAJEM crnu ko`nu jaknu br. 42, exstra model za mlade, role profe si onal ne, ve li~ina 44-46. Mob. 061/906-914. PRODAJEM bijelu ko`nu garnituru Dalas, 1.200 KM. Tel. 0038763191201. PRODAJEM ormane, vitrine, razhladne police, metalne, vage, kase Oliveti, reno. Mob. 061/958-001. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651556. PRODAJEM asimil engleskog jezika, komplet, nov, 90 KM. Tel. 651-556. CIRKULAR (`eljezne nogare-bicikl (mu{ki i `enski rog). Mob. 061/337-782. PRODAJEM dje~iji motor na akumulator, veoma malo kori{ten, pla}en 400KM za 150 KM. Mob. 061/243-891.

PRODAJA
PRODAJEM poslovni prostor — apartman, Sutomore, 100m od mora. Mo`e i zamjena za stan — poslovni prostor u Sarajevu. Tel. 0038761 202-213.

KUPUJEM suvenire sarajevske olimpijade, razglednice, nov~anice i ostalo. Tel. 033/456-505. KUPUJEM deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku obaveznice ratne od{tete. Mob: 061/526-918. KUPUJEM {kolske ud`benike za osnovne (devetogodi{nje) {kole i srednje {kole. Mob. 061/533-792. OVLA[TENA agencija za kupovinu stare devizne {tednje. isplata odmah. Mob. 063/723-595. KUPUJEMO 100% najbolje pla}amo staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice svih firmi, fondova isplata i dolazak na adresu odmah. Tel. 063/595-640. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914.

PRO DA JEM vrlo po vo ljno ku}u u naselju Bare Ul. Abdurahmana Muharemije prizemlje + sprat + potkrovlje + 450 m2 ba{te, 70.000 KM.Tel. 061/552-163. PRODAJEM vikend plac 870 m2 Igman — U{ivak- Had`i}i, voda, struja, gra|. dozvola. Tel: 061/274-189. PRODAJEM trosoban stan 72m2, Bjelave - [ekerova 36, emil. bjelave 36 @ hotmail.com Tel. 208-471. PRODAJEM stan 76m2, ul. Envera [ehovi}a. Tel. 061/504-408. RAKOVICA KAKRINJA parcela dulum zemlje prodajem.Tel: 061/304599 i 033/665-419. PRODAJEM gara`u 14 m2 Nade`de Petrovi}a 10. Tel: 061/897-959. PRODAJEM zemlji{te za vikendice Osenik Pazari}. Tel: 417-089. PRODAJEM ~etverosoban stan u epicentru, adaptiran, cijena po dogovoru. Tel. 062/467-366 i 062/921-419. PRODAJEM dvosoban stan 55 m2 na Ko{evskom brdu kod {kole, cijena 1.650,00 KM po m2. Tel. 061/571-129. PRODAJEM stan u Centru IV sprat, 62 m2 i stan u Pofali}ima, II sprat 60 m2. Tel. 066/201-411. PRODAJEM POVOLJNO stan u Hrasnici 54 m2. Tel: 062/229-677. PRODAJEM bosansku ku}u, stari grad, Logavina sa urednom dokumentaciom. Mob. 061/745-982. PRODAJEM stan u Hrasnom 36m2, Trg heroja, V sprat, 72.000KM. Tel. 065/021-556. PRODAJEM dvosoban stan 65m2 na Dolac Malti, 8 sprat, dvostrano orjentisan + parking mjesto + ostava. Tel. 061/145-519. PRODAJEM stan na Grbavici, 53m2, II sprat. tel. 065/021-556. PRODAJEM stan u Hrasnom 36m2, 60.000KM. Tel. 065/021-556. PRODAJEM stan u Hrasnom, Ul. Azize [a~irbegovi} i 59m2 na Trgu heroja. Tel. 065/021-556. PRODAJEM poslovni prostor 80m2 na ^ar{iji-Bravad`iluk i ku}u na Kova~ima. Tel. 065/021-556. POVOLJNO prodajem useljivu ku}u na dva sprata, dvije gara`e, ul. Radni~ka 122. Mob. 065/185-108.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba, nokia, samsung, soni, ericsson, lg.htc. apple inphone. Mob. 062/695-695. PRODAJEM {iva~u ma{inu Singer ispravna, stara preko 100 godina. Tel. 061/909-320. PRODAJEM zvu~nike „Fi{er“ 2 kom, crni 50/70W, orginal, 60 KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM foto aparat Nikon FG uz dodatke. Tel. 033/646-281.

ZAPOSLENJE
POTREBNA `ena za ~uvanje starije pokretne `enske osobe, 24 sata, stan, hrana i plata 300 KM. Tel. 658-867. POTREBNA djevojka za rad u caffe slasti~arnoj uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855, 062/445037. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033/664-178, 061/225-424. POTREBNA kuharica i konobar u restoranu. Mob. 062/690-162. POTREBNA za rad pic-majstor kuharica. Mob. 063/024-372. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati.

VOZILA
LAN DRO VER,du gi ben zi nac u odli~nom stanju, 1973. godina, gara`iran, cijena 15.000 KM, sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483-561. PRODAJEM Opel 1990, godina, registrovan do VIII.2011. cijena po dogovoru. Mob. 061/892-969. PRODAJEM Alfa Romeo 146 Twinspark 2000 godina, srebreni etalik, neregistrovan. Mob. 061/210-700. PRODAJEM [kodu feliciju 1.6, 1997. god, pre {la 90.000 km, ci je na 3.500KM. Tel. 061/190-255. PRODAJEM Renault Megan 1.6, 2000 god, full oprema, registriran do aprila 2012. god. tel. 062/690-900. D@ETA 1,6B, 1986. godina, kao nova, registrovana do 23.6.2012 godine, samo 47.000 KM, nove ljetne i zimske gume, akumulator, auspuh, zup~asti remen, 3.200KM. Mob. 062/254-859. PRODAJEM Reno 4, Gtl, 1991. godina, registrovan, cijena 1.000 KM, ispravan. Mob. 062/210-128. PASSAT, 2004, 1.9 TDI 130 KS, pre{ao 90.000 km, metalik siva, registrovando 9/2011, cijena 18.500 KM. Mob: 063/355-350. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla{tenog servisera. Tel. 063/317923. PRODAJEM Passat 1.9 TDI, 2006. godina 11 mjesec, u odli~nom stanju, tek registrovan, cijena 11.000 eura. Mob. 061/161-333. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. ALFA 156 sw, 1.9 JTD dizel, registrovana pr. 10.2002, kupljena u PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2.800KM. Tel. 033/537-949. PRODAJEM Ople Kadet 1.6 benzin 1988. god, ci je na 500KM. Tel. 061/907-356. PRODAJEM Peugeot 405, 2002. god. Tel. 033/537-105. D@IP Mitcubi{i pic-cap model 200 L dizel 2500 cm 3 godina proizvodnje 2001. italijanske reg. tablice. Mob: 061/061/400-847. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008.

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

„MIKADO„ d.o.o. Najpovoljnije, najkvalitetnije, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, BLINDO harmonika vrata i vanjske roletne. Tel/fax 033/655-600 i 061/551-515.

„SJAJ“ KIRBI dubinsko usisavanje. Tel. 061/210-992. TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 71
POSLJEDNJI SELAM

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ALIMA RADOVI], ro|. IMANI]
preminula u subotu, 27. augusta 2011. u 68. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 16.30 sati na ateisti~kom groblju Kolijevke u Gora`du. Ku}a `alosti, Ul. mar{ala Tita 3, Gora`de. O`alo{}eni: suprug Momi{a, sinovi Nenad i Jasenko, snahe Sandra i D`enita, unu~ad Edo, Dalija i Deni, bra}a Atila i Muhamed sa porodicama, Kuljuh Gordana, te porodice Imani}, ]ati}, [irbegovi}, Zarahovi}, Prebani}, Dmitrovi}, Bakovi}, Furtula, ^elik, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
5370

ZINKA NEKOVI], ro|. DELJANIN

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Safet, snaha Medina, unuka Selma i unuk Afan
5375

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI SELAM

sestri na{eg direktora

FATIMA (ABDUREZAKA) BRA^KOVI]
preselila na ahiret u Sarajevu 28. augusta 2011. u 82. godini. D`enaza }e se klanjati u Sarajevu 29. augusta 2011. godine ispred Begove d`amije iza podne-namaza, a ukop }e se izvr{iti na bakijskom mezarju Faleti}i 1 u 14 sati. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.30 sati. O`alo{}eni: k}erka Aida, sin Mustafa, unu~ad Mirza, Arzemina, Tarik i Esma, sestra Meliha, snahe Maida i Enisa, sestri~na Naita, brati} Nerman, brati~ne Leila i Mirela, te porodice Bra~kovi}, Dizdarevi}, Fazlagi}, Pa{i}, Malko~, Lizde, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Ulici Husrefa Red`i}a 1/IV.
000

ENISA TOP^AGI], ro|. SAHA^I]

prim. dr. EDINI [ADI] ^IZMED@I]

preselila na ahiret u nedjelju, 28. augusta 2011, u 61. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 17 sati na mezarju Kadi} ba{~a - Grada~ac. O`alo{}eni: suprug Talib, sin Muamer, k}erka Asija, zet Martin, unuk Malik, brat Osman, sestra Fatima, snaha Jadranka, zet Sejo, brati} Damir, sestri}i Fatmir i Semir, daid`e Husein i Hasan, tetka Mersiha, te porodice Top~agi}, Saha~i}, Prlja~a, Bajramovi}, Soderman, Vukovi}, Avdi~evi}, Herceg i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u Grada~cu.
000

D`ana, Zlata, Mimi i Sanja
5374

Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga sestra i tetka

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neumbih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villa-bianca@hotmail.com; info@villabi an ca-ne um.com Te le fon. 387(0)36 884-125, Fax. 387(0)36 884-128.

ULCINJ - apartmani, polupansion, pun pansion, balkon, klima, tv, parking najpovoljnije. Tel: 00387-(0)-62559-303. OREBI] povoljno izdajem konforne apartmane blizu mora. Tel. 00385 20 713-710, 00385 98 9134 725. NEUM, povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Mob. 063/327098 i 036/884-169. IZDAJEM izuzetno povoljno praznu vikendicu u Bristu. Tel. 065/367128, 033/614-604. PODGORA izdajem apartman za 2 osobe. Tel: 00385992349220. BRIST izdajem apartman za 5 osoba. Tel: 0038520220261. MA KAR SKA apar tma ni, bli zi na pla`e strogi centar, klima, kuhinja, poseban ulaz. Tel: 0038531280295 i 00385919379506. ATRAKTIVNO! Prilika! Makarska rivijera. Prekrasan pansion na obali mora, 45 le`aja, dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. SUPER prilika! Drvanik, Makarska, restoran na izuzetno atraktivnoj i prometnoj lokaciji uz more dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322-271 i 036/884-711. IZDAJEM sobe i apartmane u Makarskoj — centar. Tel. 00385 91 7984396. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandari na, vez za bro di ce, ja hte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. IZ DA JEM lu ksu zno opre mlje ne apartmane u Neumu. Tel. 063/350-149 i 036/880-320.

LJILJANA BO[KOVI], ro|. SAVI]
nakon duge i te{ke bolesti preminula 27. augusta 2011. u 81. godini.

SJE]ANJE

NE\O ILI]
30. 8. 1984 - 30. 8. 2011.

Sahrana }e se obaviti 29. augusta 2011. godine u 12.45 sati na gradskom groblju Bare O`alo{}eni: sestre Krunica i Ranka, sestri}i Darko, Jelena, Milo{, Aleksandar, Nenad i \or|e, zet Ljubomir Gruji}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Patriotske lige br. 12.
000

NEUM — Apartmani prvi red do mora, Primorska 124 (SURDUP 2) klimatizirano, vlastiti parking,www.villa-grazzia.ba e-ma il: vil la.graz zia@yah oo.com Tel. +387(0)61 138 007.

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
5361

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

U PRELIJEPOM Orebi}u, izdajem apartmane i sobe. Blizu glavne pla`e. Iskoristite ljepote Orebi}a i na{e ku}e. Ugodno se odmorite. Tel. 00385 20 713884 i Mob. 061/252-782. U MAKARSKOJ, soba ili apartman, za vikend i du`e, blizu pla`e. Tel. 0038521611523, 00385915406089. DUBOKA, izdajem apartmane. Tel. 0038520691493 i 00385989974826. IZNAJMLJUJEM apartman u Neumu, 82m2, 10m od mora, Kemo. Mob. 063/219-027. PODACA, izdajem apartmane i sobe, 50m od mora. Tel. 00385921473119. APARTMANI Komarna-Klek izdajem apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje, 20% popust od 1.9. Tel. 062/439-329, 066/430-574.

HVAR otok sunca, mora i ~ovjeka, idealno za familiju, povoljno, pristup internetu. Tel. 061/810-398. PODACI — Makarska rivijera,, izdajem dvokrevetni apartman sa posebnim ulazom 200 metara od pla`e. Tel. 00385 21 699-170. GRADAC povoljno izdajem sobe sa balkonom, pripadaju}im kupatilom i wc-om i upotreba kuhinje. Tel. 00385 21 697-340. IZDAJEM sobe za ljetovanje sa upotre bom ku hi nje, Ze le ni ka. Tel. 0038231678850. POVOLJNO izdajem apartmane i ssobe uz more. Tel. 036/880-888. NEUM izdajem apartmane blizu mora sa terasom i pogledom na more. Tel. 036/884-710, 062/970-364.

NEUM, centar, prodajem ku}u sa poslovnim prostorom i 20 le`aja, jeftino. Tel. 036/880-631. NEUM apartmani konforni klimatizirani blizu mora parking. Tel. 036/884493, 061/141-752, 061/183-981. APARTMANI i sobe na Crnogorskom primorju pla`a veliki pijesak, Bar, www. apartmanifit.com Tel. 065/879-433. APARTMANI po cijeni 40-50 eura u Sre se ru na Pe lje {cu. Tel. 0038520741246. SOBE sa kupatilom, kuhinjom u Sre bre nom. Tel. 0038520486160 www.srebreno.com IGRANE, Makarska rivijera, izdajem povoljno sobe, apartmane, manju ku}u. Tel. 0038521627738, mob. 00385915583218.

SULEJMAN (AZIRA) PUZO
preselio na ahirt u petak, 26. augusta 2011, u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: porodica Puzo, kao i ostala rodbina i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

72 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI SELAM sestri na{eg Ned`ada POSLJEDNJI SELAM sestri na{eg Ned`ada

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI SELAM sestri na{eg Ned`ada

prim. dr. EDINI [ADI] - ^IZMED@I]
MIMS d.o.o.
000

prim. dr. EDINI [ADI] - ^IZMED@I]
SARAJEVSKA PIVARA d.d.
000

prim. dr. EDINI [ADI] - ^IZMED@I]
Mujesira i Mujo Selimovi}
000

POSLJEDNJI SELAM sestri na{eg Ned`ada

POSLJEDNJI SELAM sestri na{eg Ned`ada

POSLJEDNJI SELAM sestri na{eg Ned`ada

prim. dr. EDINI [ADI] - ^IZMED@I]
VEGAFRUIT d.o.o.
000

prim. dr. EDINI [ADI] - ^IZMED@I]
MERKUR d.d.
000

prim. dr. EDINI [ADI] - ^IZMED@I]
UNIONINVEST PLASTIKA d.d.
000

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV dragom ro|aku

Neizmjreno tu`ni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

BRANIMIR (ALOJZA) ROJS

MEHMED MEHA D@INOVI]

preminuo 27. augusta 2011. u 71. godini. Sahrana }e se obaviti 29. augusta 2011. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Marija, sin Miroslav, k}erke Marina i Mirjana, zetovi Davor i Anto, unuci Damir i Miran, sestra [tefica, zet Emil, sestri~ne Sandra [unji} i Jolanda Dra`ovi} sa porodicama, porodice Ahmetovi} i Nurovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Zaima [arca br. 42.
000

preminuo 21. augusta 2011. u 89. godini u Fredrikstadu, Norve{ka.

D@EMALU D@EMI NIK[I]U
Uz najljep{a sje}anja i sa sjetom, Safeta, Lejla i Emin Vi|en
5373

Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta, u 18 sati na gradskom groblju Sutina u Mostaru. Prevoz obezbije|en u 17 sati sa Balinovca, sa stajali{tima Ekonomska {kola, Vrh avenije, Rondo, Gimnazija, [emovac, Tekija, [ari}a d`amija, Lu~ki most, Pozori{te, Razvitak, Lira, Zalik. O`alo{}eni: supruga Nera, k}erke Mirna i Sanja, unu~ad Minja, Maja, Adnan i Ena, bra}a Enver, Salem i Ekrem, zetovi Haris Demirovi} i Roland [tucin, porodice D`inovi}, Demirovi}, [tucin, Salahovi}, [i{irak, Koluk~ija, Kajtaz, Dvizac, Zebi}, ]ati}, ^erkez, [eva, Dragni} i ostala rodbina i prijatelji
5372

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine ...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 73
SJE]ANJE

Prvog septembra 2011. godine navr{i}e se 40 dana otkako je prestalo da kuca plemenito srce na{eg voljenog supruga i oca

ABID (ALIJE) MULAVDI]
preselio na ahiret u subotu, 27. augusta 2011, u 82. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Hidajeta, sin Edmir, snaha Besima, unuke Dalila i Ejla, sestre Ai{a i Muniba, zetovi Fadil i Avdo, snahe Samija i Ferida, svastika Emira, te porodice Mulavdi}, Kazazi}, Godinjak, Spahi}, Had`i}, Bisi}, Fako, Ov~ina, Tulum~e, [titkovac, Lili}, Kari}, Hod`i}, Zimi}, Ko{ari}, Delali}, Agi}, Smaji}, Mu{anovi}, [koro, Alagi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati, Ul. Bajrama Zenunija br. 4/XI. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Grasa sa polaskom u 13 sati, sa usputnim stajanjem kod RTV doma i na stajali{tu iza podvo`njaka na Ilid`i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

HA[IMA (IBRE) RIBI]A
1941 - 2011. predratnog radnika SUP-a Jajce

D`enaza je obavljena 24. jula 2011. godine u njegovom rodnom Jezeru kod Jajca. O`alo{}eni: supruga Petra, k}erka Nata{a, sin Sini{a, bra}a Muho, Hamdo i Faruk, sestre Zejna, Safija i Semija, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
AX

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

FATA (ADEMA) HUREM, ro|. PECIKOZA
preselila na ahiret u nedjelju, 28. augusta 2011, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo.

^EBA (NAZIFA) DACI], ro|. SALKOVI]
preselila na ahiret u petak, 26. augusta, u Sarajevu, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 17 sati na mezarju Cetanovi}e — Sjenica. O`alo{}eni: sinovi Ned`ib, Hazir, Alija i Nazif, k}erke Sadija, [emsida i Hadija, sestra Emira, snahe Hida, Hadija, Mejrema i Halima, zetovi Mahmut, Ramiz i Zahid, unu~ad i praunu~ad, brati}i i brati~ne sa porodicama, sestri}i i sestri~ne sa porodicama, djeveri}i i djeveri~ne sa porodicama, zaovi}i i zaovi~ne sa porodicama, te porodice Daci}, Salkovi}, Avdi}, Camovi}, Bogu}anin, Pramenkovi}, [abared`ovi}, Hamidovi}, Muri}, Bibi}, Kajevi}, ^olovi}, Lepenica, Tinjak, Ujkanovi}, Memovi}, Turkovi}, Kalender, Mujezinovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OZREN (HUSEJNA) HUSI]
preselio na ahiret u nedjelju, 28. augusta 2011, u 65. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 17 sati na mezarju Doljani — Pazari}. O`alo{}eni: supruga Safija, sinovi Adnan i Bahrudin, k}erka Azra, snahe Suada i Mina, unu~ad Eldin, Maja, Erna i Belma, kum Fuad, te porodice Husi}, Dugali}, Omerefendi}, D`ambas, Ljubun~i}, [eho, ta ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13.15 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: majka ]amila, suprug Meho, sin Ismir, k}erka Ismira, unuci Adin i Adis, bra}a Ramiz i Mevludin, djeveri Hamdija i Ramo, zaova Tima sa porodicom, amid`a Hamed, daid`e [evkija, Agan, Mujo i Adem, nevjeste Vahida, Had`ira i Hankija, zet Ned`ad, te porodice Hurem, Pecikoza, Heto, A{}eri}, [ahi}, Hela}, Dolov~i}, [ahinovi}, Ra`anica, Skorupan, ^au{evi}, Ba{i}, Rizvanovi}, Hasovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i merhume u Ulici D`eka br. 46.
000

...za ovaj trenutak —pripremajste se — (hadis) ...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SABIT (NAZIFA) OV^INA

MUSTAFA (MUHAMEDA) POR^A
preselio na ahiret u subotu, 27. augusta 2011, u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: otac Muhamed, majka D`evahira, supruga Alma, sin Fatih, k}erke Amina i Sajra, brat Haris, sestra Selma, punac Selim, punica Izeta, amid`a Fadil, tetke Munevera, Safija i Munira, tetak Ismail, daid`inica Munevera, svastika Amra, snaha Lejla, brati~ne, sestri}i, prijatelj Hamo Granov, te porodice Por~a, Sadikovi}, D`evlan, Gacki}, Ak{amija, Baljevi}, Kapo, Mehoni}, Lon~arevi}, Preljevi}, Hase~i}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14 sati, Ul. Nurije Pozderca br. 5/III — Dobrinja II. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

ESAD (AHMETA) HA[IMOVI]

preselio na ahiret u petak, 26. augusta 2011, u 50. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: brat Sead, sestre Bisera, Seada i Mediha, sinovi Sead, Selvedin, Elvir i Elvedin, k}erke Selveta i Esmeralda, unuke, zetovi Mehmed, Ado, Fadil i Ned`ad, snahe Bedra, Edina, Senada, Adisa, D`eneta, Hatid`a i Merima, tetak Aljo, brati} i brati~na, sestri}i i sestri~ne, ro|aci, rodice, te porodice Ha{imovi}, Be{i}, Sejdi}, Holjo, Agi}, Por~o, Bajramovi}, Pa{i}, Tahirovi}, @iga, [ahbajraktarevi}, Huseinovi}, Fejzagi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji, kom{ije i poznanici. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Magribija. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u nedjelju, 28. augusta 2011, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 17.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: supruga Zemira Mira, brat Salih, sestra Sabira, snahe Maida, Ljerka i Enesa, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, porodice Ov~ina, Didi}, Burd`ovi}, [ehovi}, Mehmedagi}, Berberovi}, Arnautovi}, Huseinagi}, Srkalovi}, Mund`i}, Plivac, Abdurahmanovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u Carevoj d`amiji. Ku}e `alosti: Ul. dobojska br. 57 i Ul. travni~ka br. 41.
000

74 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV mojoj kolegici i prijateljici

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Pro{lo je pet godina otkako nas je napustila na{a voljena majka i baka

[AHZA ^AMPARA, ro|. MUMINOVI] prim. dr. EDINI [ADI] - ^IZMED@I]
Dok `ivim, ~uvat }u od zaborava tvoj dragi lik. Smiljana Vite{ki}
5368

preselila na ahiret u nedjelju, 28. augusta 2011, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 17 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: sin Asim, snahe Merita i Almasa, unu~ad Elvir, Elvira, Ema i Armin, zet Orhan, praunuci Orian i Eldian, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice ^ampara, Muminovi}, Tiri}, Burzi}, Guso, Selimovi}, ]orsuli}, Lukovi}, Haskovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u d`amiji Aneks, Ul. vrbovska.
002

JELISAVETA LELA STRI^EK
S vje~nom ljubavlju, Ljiljana, Andrej i Dado
5324

Tridesetog augusta 2011. navr{ava se godina od smrti na{eg dragog

prof. dr. \OR\A (LAZARA) SAMARD@I]A
Zahvalni za sve {to si nam za `ivota podario. ^uvamo uspomenu na tebe. Porodica
5369

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

VASVIJA (ALIJE) JA@I], ro|. VELI]
preselila na ahiret u petak, 26. augusta 2011, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 17 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: sinovi Hikmet i Samir, snaha Sanela, unuka Nejra, bra}a Ismet i [evko sa porodicama, sestre Ismeta i Muniba sa porodicama, svak Nazif, djever Smail, te porodice Ja`i}, Veli}, Arapovi}, Holjan, Jusi}, [ahinagi}, Sabljica, Oputi}, D`anko, Dervi{evi}, Filipovi}, Had`i}, Hasanovi}, Vladavi}, D`evlan, [urkovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u d`amiji u Milinkladskoj ulici.

prof. dr. IBRAHIM (DAUTA) KARABEGOVI]
poslije kratke i te{ke bolesti preselio na ahiret u nedjelju, 28. augusta 2011, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 17 sati u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 17.30 sati na mezarju Grli~i}a brdo. O`alo{}eni: supruga Azemina, k}erka Elma, sin Adnan, brat Fuad, sestra Sabiha, zet D`enan, snaha Nata{a, {ura Abduselam sa porodicom, svastika Fakiha, snaha Smilja, brati~na Vesna sa porodicom, brati}i Muharem sa porodicom i Daut, sestri~ne Aida i Zinaida sa porodicama, te porodice Karabegovi}, Rustempa{i}, Filipovi}, [irbegovi}, Ibrahimpa{i}, Osmanagi}, ^eki}, Zonji}, Dedakin, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 17 sati, Ul. Avde Hume br. 19. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 17.10 sati.

SJE]ANJE

DUBRAVKA JANJAC
29. 8. 2005 — 29. 8. 2011.

Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred pekare As (Hrasno) sa polaskom u 16 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Sa ljubavlju i po{tovanjem, Avdo, Branka i Rejhana
5330

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV dragom prijatelju

HA[IJA (ALIJE) VUKOTI], ro|. BA[I]
preselila na ahiret u nedjelju, 28. augusta 2011, u 72. godini.

na na{eg dragog mu`a i oca

IBRI KARABEGOVI]U

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Altijana, sin Almir, sestra Fadila, zetovi Zejnil i Admir, snaha Mirsada, unuci Sajra, Kerim, Emina, Adal i Adel, sestri}i i sestri~ne, rodice Envera, Raza i Fatima, te porodice Vukoti}, Ba{i}, Bajrovi}, Spahi}, Sari}, Tanovi}, Selimovi}, [kobalj, Glamo~, ^ampara, Murguz, ^ustovi}, Ku{tri}, ^engi}, ^orbo, D`emi|i} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici dobrinjska br. 109.

DRAGU VANI]A
29. 8. 1969 — 29. 8. 2011.

Ostaje{ zauvijek u na{im sje}anjima. Tvoji: supruga Lepa, k}erka Zdenka i sin Branko
5367

Ivan Bule
5370

000

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 75
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SAMIJA HAMZI], ro|. DELI]

OSMAN (RAHMANA) MUJI]
iz Zvornika

preselio na ahiret u subotu, 27. augusta 2011, u 77. godini. preselila na ahiret u subotu, 27. augusta 2011, u 93. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 17.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: sinovi Kemal, Muris i k}erka Meliha Burazerovi} sa porodicama, brat Munever Deli} te mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Alipa{ina br. 11/IV.
002

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Amir, k}erka dr. Alma Muji} - Musli}, zet Mufik Musli}, unu~ad, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Eniza Cocali}a br. 7/II, Dobrinja C-5.
002

... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FATA [ORLIJA, ro|. GOLO
preselila na ahiret u subotu, 27. augusta 2011, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 17 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: sinovi Hasib i Mustafa, k}erke Rabija, Miza i Senada, snahe Tima i Zlatka, zetovi Vejsil, Lutvo i Salem, unu~ad Mirsad, Mirza, Tarik, Admir, Indira i Suad, praunuka Erina-Aini, bra}a Adil i Fehim sa porodicama, sestre Ha{ija i [emsa sa porodicama, zaova D`ehva sa porodicom, porodice [orlija, Golo, Terzo, Ja{arba{i}, Tabak, Hod`i}, Durakovi}, Vatrenjak, ^au{evi}, Meki}, Beganovi}, Pekmez, \uderija, Omerspahi}, Radmilovi}, Neretli}, Klico, [alaka, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u ku}i merhume u Ulici Jar~edoli br. 12. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

AZRA (ARIFA) MUFTI]
preselila na ahiret u subotu, 27. augusta 2011, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}ena porodica Muradbegovi}
000

ADIL ATKO (ADEMA) OMANOVI]
preselio na ahiret u subotu, 27. augusta 2011, u 48. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 17.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: majka D`emila, sestra Azra, sestri}i Haris i Imad, zet Ismet, tetke Devla, Hajra, Mevlida i Had`ira, strina Safija, amid`i~ne Mubera, Sabina i Amina sa porodicama, tetak Avdo i Suljo, teti~ne i teti}i, te porodice Omanovi}, D`indo, Pa{i}, Katica, Muratspahi}, Bali}, Hod`i}, Had`isadikovi}, ]ati}, Sijer~i}, Brkani}, Had`ibuli}, Dobrilovi}, ^ordalija, ^oli}, Mrguda, ^au{evi}, Konakovi}, Grabovica, Du~i}, Osmanovi}, [uvalija, Kudra, Bijedi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u porodi~noj ku}i, Ul. Breka broj 144. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MUNEVERA (HALIDA) MAHI]
preselila na ahiret u nedjelju, 28. augusta 2011, u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: brati} Zlatko, brati~na Alma te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

Dvadeset devetog augusta 2011. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{e drage

U dubokoj boli javljamo svim ro|acima, prijateljima i znancima tu`nu vijest da je na{a draga majka i baka

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom ad`ici, velikom ~ovjeku i prijatelju

gospo|a ZENKA PEJKOVI]
preselila na ahiret u subotu, 27. augusta 2011. godine.

MAME EMILIJE EMICE HAD@I]
U srcima na{im, najdra`a na{a, ostat }e{ vje~no voljena i nikada zaboravljena. Na svemu {to si nam pru`ila beskrajno ti hvala. S ljubavlju i po{tovanjem, tvoje k}erke [eila i Sanja sa porodicama
5355

MEHMEDU MEHI D@INOVI]U
S ljubavlju i po{tovanjem, ~uvat }emo uspomenu na tebe. Nisa, Selma i Imer sa porodicom
5364

D`enaza }e se obaviti u srijedu, 31. augusta 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Lemana, sinovi Hamdija i Habib, sestra Habiba @ugor, brat Asim Brki}, unu~ad Alen sa suprugom Marijom, Amela, Miljenko Levi sa suprugom Shifrom i majkom Solchi Levi, Nadina i [ejla Al-Isa, te porodice Pejkovi}, Zubovi}, Tanovi}, Zili} i Hod`i}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Bakijskoj d`amiji. Ku}a `alosti, Patriotske lige br. 4/III.
000

76 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAV cijenjenoj

NED@AD (MUHAMEDA) ME]A
preselio na ahiret u petak, 26. augusta 2011, u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 15 sati na mezarju Humka. O`alo{}eni: majka Sevdija, supruga Nura, sin Armin, snaha Selena, brat Hasan, sestra Muza}eta, snaha Faketa, zet [anija, brati} Nermin, brati~na Dijana, sestri} Kenan, sestri~na Mailinda, punica Hanka, {ura Fehim, svastike Fata i Aida, bad`e Sead i Meho, svasti}i Adis sa suprugom Selmom, Faris i Mirsad, svasti~na D`enaida, te porodice Me}a, D`indo, Da{i, Sahat~ija, Grbo, D`omba, Ra`anica, Lon~arevi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15 sati u Jordanskoj d`amiji na Grbavici. Ku}a `alosti, Ul. grbavi~ka br. 58/XI.
000

HANA EFENDI], ro|. RADOVOVI]
preselila na ahiret u petak, 26. augusta 2011, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 17 sati na mezarju Kova~i - Gora`de. O`alo{}eni: sin Osman, k}erke Saima, Senija, Advija i Azemina, snaha Samija, zetovi Zijad, Bernard, Avdo i Medin, unu~ad Minela, Elameri, Ines, Florijan, Nora, Anela, Benjamin, Meris i Zerina, sestra Saima, sestri}i, sestri~ne, brati}i i brati~ne sa porodicama, djeveri Hasib, Sejfo, Hamid, [emso, Muharem i Rasim sa porodicama, sestri} Memo sa porodicom, djeveri} Idriz sa porodicom, te porodice Efendi}, Radovovi}, Kod`aga, Ad`em, Zec, Had`ovi}, Memi{evi}, Sudholt, Istrefi, Medi}, Tatli}, Spahovi}, Saki}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u ku}i `alosti u Ulici grada~a~ka br. 126/I - Sarajevo.
000

prim. dr. EDINI [ADI] - ^IZMED@I]
Slu`ba Op{te primarne zdravstvene za{tite JU Dom zdravlja Novo Sarajevo
5364

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ZINKA NEKOVI], ro|. DELJANIN
preselila na ahiret u petak, 26. augusta 2011, u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: k}erka Ismeta, sinovi Safet i Erdan, zet Orhan, snahe Ajkuna i Medina, unu~ad Zahid, Mirza, Emina, Elida, Ajla, Selma i Afan, snaha Harisa, praunuk Vedad, brat Isak, sestra Vezirka, snaha Dervi{a, zet Nijaz, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, teti}i i teti~ne, zaove Muzafera, Izeta i Fikreta sa porodicama, jetrve Bahrija i Kima sa porodicama, te porodice Nekovi}, Deljanin, Had`iabdi}, [etki}, Niko~evi}, Mujakovi}, ]osi}, Bali}, Had`ijusufovi}, Radon~i}, Ra{i}, Maslo, Red`epagi}, Lali~i}, Selimovi}, Red`i} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u Istiklal d`amiji na Otoci.
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MEHO (SULEJMANA) ARNAUTOVI]
preselio na ahiret u subotu, 27. augusta 2011, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz Ulice S. Fra{te br. 17 sa polaskom u 13 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Sehija, sin Nihad, k}erka Amra, te porodice Arnautovi}, Elj{an, Tataragi}, Fidahi}, Bo`i}, Tanjo, Sadikovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Semira Fra{te br. 17/XIII.
000

RAIFA (AHMEDA) KO[ARI], ro|. NO@I]
preselila na ahiret u petak, 26. augusta 2011, u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. Prevoz obezbije|en ispred pekare As u Hrasnom sa polaskom u 13.30 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: k}erka Enisa, unuci Amar, Lejla, Eldin i Ajla, zet Mensur, nevjeste Mirsada, Ramiza i Hasena, jetrva Behid`a, djeveri}i Amir, Adnan, Emir i Zlatan, djeveri~na Alma, sestri}i Zijo, Meho i [evko sa porodicama, sestri~na Majda sa porodicom, porodice Ko{ari}, No`i}, [unje, Bilalovi}, ^izmi}, Ja`i}, Hasanbegovi}, ]erimovi}, Greda, Ajanovi}, Pirki}, ]anovi}, Bilal, Ligata, Sara~ i mnogobrojni prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Hamida Had`ibegi}a br. 18.
000

Tu`nog srca javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi

IN MEMORIAM

SJE]ANJE na moje drage

D@EMAL D@EMO NIK[I]
nakon kratke bolesti preminuo u 84. godini u Splitu. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}i Merima i zet Du{an, sin Ne}ko i snaha Senada, sestri~ne Rabija i Fahira, brati} Goran, svastika Kimeta, sestri~ne Lejla i Maja, te porodice Nik{i}, ^ohodarevi}, Turkovi}, Tiri}, Fazlagi}, Topi}, Pilav, Had`imuhamedovi}, kao i ostala rodbina i dragi prijatelji iz Sarajeva, Stoca, Bratu{a i Makarske. Ku}a `alosti, Ul. Herceg Stjepana 2/V.
000 5352

DUBRAVKA JANJAC
29. 8. 2005 — 29. 8. 2011.

A prolaze godine, Snovi i sje}anja plamte, A tebe nema, I nema, i nema. Ali ti si uvijek sa nama i u na{im pri~ama. Tvoji: Damir, Dubravko, Danira
4697

GOND@A HAD@IMUSI], ro|. VRANI]
29. 8. 1999 — 29. 8. 2011.

HALIM HAD@IMUSI]
24. 7. 1992 — 29. 8. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem, Alica sa porodicom

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine SJE]ANJE

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 77
POSLJEDNJI SELAM
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

na{oj dragoj

prim. dr. EDINA [ADI] ^IZMED@I]
preselila na ahiret u subotu, 27. augusta 2011, u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 17 sati na mezarju Ni{an — Jar~edoli. O`alo{}ena porodica i prijatelji. Tevhid }e se po `elji merhume prou~iti istog dana u 17 sati u Carevoj d`amiji.
000

MUNIBA MUHIBA BORA^I]
2004 — 2011.

prim. dr. EDINI [ADI] ^IZMED@I]
Sedam godina, ostalo je sje}anje i pregr{t lijepih uspomena koje }e sje}ati na tebe.

POSLJEDNJI SELAM

sestri na{eg direktora

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Tvoji: Nazif, Vahida, Kenan, Sanela, D`ana i Lamija [adi}
5363

Tvoja sestra Ifeta sa porodicom
5353

POSLJEDNJI SELAM

majci na{eg kolege

prim. dr. EDINI [ADI] ^IZMED@I]
OSLOBO\ENJE DOO
000

FATIMI MEJRI MEHINOVI], ro|. BE^IROVI]

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Direktorica i uposlenici JU Zavod za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo
AX

ARIFA (MEHE) KR@ILO, ro|. KURT
preselila na ahiret u petak, 26. augusta 2011, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 29. augusta 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo.

POSLJEDNJI SELAM

majci na{e kolegice

HANI ([ERIFA) EFENDI], ro|. RADOVOVI]

Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Direktorica i uposlenici JU Zavod za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo
AX

O`alo{}eni: suprug Alija, sin [eval, k}erke [emsa i [evala, zetovi Zahid i Hasan, snaha Sadija, unu~ad Emir, Kenan, Almir, Eldina, Ismir, Adnan i [ejla, snahe Irma i Nihada, praunuke Tajra i Iman, porodice Kr`ilo, Hastor, Smajlhod`i}, ^elik, \uderija, Red`i}, Muharemovi}, Stovrag, Adilovi}, Mujezin, Be}i}, D`ihani}, Meki}, Vukas, Jusufovi}, @iga, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Osmana \iki}a br. 13.
000

78 SJE]ANJA I SMRTOVNICE SJE]ANJE

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

na sve poginule pripadnike ARBiH

Povodom dana 1. korpusa ARBiH, prisje}amo se svih onih koji su svoje `ivote ugradili u temelje na{e dr`ave Bosne i Hercegovine.

Uposlenici Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo i ministar
001

IN MEMORIAM

Danas se navr{avaju dvije godine od smrti na{eg dragog oca

[EFIK (ASIMA) HAD@IHASANOVI]
29. 8. 2001 — 29. 8. 2011.

DU[ANA VUKOTI]A

S tugom, ljubavlju i ponosom, porodica
010

Sje}amo ga se sa ljubavlju. Njegove k}eri Maca i Dragana
5360

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom ~ika

ASIM (MURATA) PERVAN
29. 8. 2002 — 29. 8. 2011.

D@EMI

S ljubavlju i po{tovanjem, tvoja supruga Fatima sa djecom
010

od Meriminih i Du{anovih prijatelja iz Pariza
5359

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine IN MEMORIAM

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 79
IN MEMORIAM

JASENKO (^EDE) RAJAK
29. 8. 2008 — 29. 8. 2011.

GABRIELA ]URI]
Voljenom bratu, sa ljubavlju, sestra Alisa Rajak — ^olakovi}
25972

DAVOR ]URI]
30. 8. 2006 — 30. 8. 2011.

SRE]KO ]URI]
8. 3. 2000 — 30. 8. 2011.

30. 4. 2006 — 30. 8. 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
5293

SJE]ANJE

na na{eg dragog i plemenitog

FARUKA (MUHAMEDA) SELESKOVI]A
30. 8. 2003 — 30. 8. 2011.

Pro{lo je osam godina otkako nije sa nama, ali je i ostaje duboko u nama. S ljubavlju: Enisa, Mirza, Samir, Nevin, Dajan, Alin, Isma i Ilma
5348

SJE]ANJE

IN MEMORIAM

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

HAD@IOMEROVI]

[EFKIJA
30. 8. 1991 — 30. 8. 2011.

RAZIJA, ro|. KURTAGI]
25. 5. 2004 — 30. 8. 2011.

DUBRAVKA JANJAC
3. mart 1955 — 29. avgust 2005.

MILAN ETEROVI]
1997 — 2011.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
5287

Jo{ te vidim u svakoj stvari koju si dotakla. Dubi sa ljubavi. Ana, Ivana, Milana, Mirko i Vesna
4952

Ljubav i sjeta nikada ne}e pro}i. Porodica

25954

Dvadeset devetog augusta 2011. navr{ile su se tri godine otkako je preselila na ahiret na{a voljena na na{eg dragog

SJE]ANJE

Danas, 29. augusta 2011, navr{ava se godina od smrti na{eg dragog supruga, oca, svekra i djeda

ULFETA D@UBUR, ro|. ZEKI]

FARUKA SELESKOVI]A

VUKOJICE VOJINOVI]A

Ljubav koju si nam pru`ila nosimo u sebi kao najdra`i dar. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote. Vje~no zahvalni suprug Sabit sa sinovima
010

S ljubavlju i po{tovanjem, a uvijek sa nama. Tvoji: Sabo, Lejla, Sanja i Sabina sa porodicama
5289

Beskrajno smo tu`ni {to nisi vi{e sa nama, ali smo ponosni i ispunjeni uspomenama na vrijeme provedeno s tobom. Puno nam nedostaje{! O`alo{}ena porodica
25968

80

PREDAH

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Nemaran pristup poslu mogao bi vas uvu}i u ozbiljne probleme. Nakupit }e vam se previ{e obaveza koje predugo odga|ate, stoga vam ne}e preostati ni{ta drugo nego da prionete na rad. Odnosi izme|u roditelja i djece bit }e daleko od skladnih, a nijedna od zara}enih strana ne}e pokazivati ni najmanju `elju za pomirenjem. Nemaran odnos prema zdravlju mogao bi rezultirati ne`eljenim posljedicama. Turisti~ki radnici i ugostitelji ostvarivat }e zapa`ene uspjehe. Klijenti }e biti zadovoljni njihovim uslugama, a usmena preporuka pokazat }e se najboljom reklamom. Odnos s partnerom bit }e stabilan i prisan, ~emu }e uvelike doprinijeti dobra komunikacija i mnogo zajedni~ki provedenog vremena. Osjetit }ete veliko olak{anje, a mogu}e je i povla~enje nekih kroni~nih smetnji. Mogu} je neo~ekivani nov~ani dobitak. Neko }e vam vratiti dug ili }e vam na ra~un sjesti davno obe}ani honorar. Preporu~uje vam se da oprezno raspola`ete finansijama jer su ve} u bli`oj budu}nosti mogu}i neki neplanirani tro{kovi. Uz malo ma{te i kreativnosti, ne}e vam trebati mnogo novca da oplemenite izgled doma. Pretjerivat }ete s tjelovje`bom ili se izgladnjivati, a {to se mo`e pokazati lo{im po va{e zdravlje. Sav trud kojeg ste ulagali u posao po~inje vam se ispla}ivati. Osim {to }e vas poslodavci vi{e cijeniti, mogli bi vas nagraditi i kakvim nov~anim bonusom ili slobodnim danom. Ljubavne veze koje su ve} neko vrijeme nestabilne kona~no }e u}i u novu, pozitivniju fazu. Otvoreni razgovor s partnerom pomo}i }e vam da rije{ite nesuglasice i shvatite u kojem smjeru `elite da va{a veza ide. Vedri ste i raspolo`eni za razli~ite aktivnosti. Odluke i poslovne poteze donosit }ete na temelju intuicije, {to }e se pokazati pametnom taktikom. Instinktivno }ete znati kako pridobiti naklonost klijenata i poslovnih partnera. Samci }e se osje}ati tu`nima i usamljenima, {to bi ih moglo nagnati da se upuste u vezu s nekim iz pro{losti ili osobom koja im nimalo ne odgovara. Zauzeti Lavovi trebat }e mnogo mira i ti{ine kako bi shvatili {to `ele. Obratite vi{e pa`nje na ishranu. Nikakve poslovne brige ne}e vas izbaciti iz takta. Shvatit }ete da se ne trebate uzrujavati oko stvari na koje ne mo`ete utjecati, pa }ete neutemeljene prigovore nadre|enih prestati uzimati srcu. Ako ste u proteklom razdoblju bili nezadovoljni ljubavnim `ivotom, na pomolu su promjene. Suprotni spol ~e{}e }e vas obasipati komplimentima, a i sami }ete postati otvoreniji i spremniji na flert. Puno }ete pa`nje posvetiti izgledu. Izbjegavajte mutne poslove i sklapanje saradnji s ljudima koji vam ne ulijevaju povjerenje. Kriva procjena mogla bi vam nanijeti mnogo {tete ili prouzro~iti materijalne gubitke. Do izra`aja }e do}i va{a nesigurnost i ljubomora. Partneru }ete provjeravati svaki korak, a mogu}e su i `estoke sva|e. Osjetljivog ste zdravlja. Izbjegavajte boravak u suvi{e hladnim i klimatiziranim prostorima. Najvi{e uspjeha ostvarit }e svi [korpioni koji sura|uju s inozemstvom. Istaknut }ete se kao sjajan pregovara~ ~ija }e najve}a prednost biti elokvencija i dobro slu`enje stranim jezicima. Samci bi se mogli do u{iju zaljubiti u osobu koja }e ih odu{eviti atraktivnim izgledom i neodoljivim {armom. Na svaki problem gledat }ete s pozitivne strane, a upravo }ete se optimizmom najbolje {tititi od bolesti. Na radnom mjestu }e vladati napeta i nemirna situacija. Sva|e s kolegama i me|usobno nadmetanje pre}i }e sve granice pa }e se mnogi u nedostatku bolje ideje po`aliti {efu ili }e po~eti razmi{ljati o promjeni posla. Svi }e ~itavog dana ne{to zahtijevati od vas i imati velike prohtjeve, a vama }e samo trebati malo samo}e i odmora. Konzumirajte {to vi{e vitamina i {to vi{e boravite na otvorenom. Nemojte svoju frustriranost nepovoljnim uvjetima u radnoj sredini iskaljivati na ostalim kolegama. Ni oni nisu u ni{ta boljoj situaciji, stoga njegujte s njima korektne odnose. Posvetite partneru vi{e vremena i pa`nje i poku{ajte prona}i neke aktivnosti u kojima mo`ete zajedni~ki u`ivati. Nemojte dozvoliti da va{a veza upadne u fazu monotonije. Plivanje bi vam moglo pomo}i da se malo opustite. Savjesno i predano }ete prionuti na rad. Brzo }ete obaviti sva svoja zadu`enja. Ne}ete vi{e mo}i ignorirati sna`nu privla~nost izme|u vas i kolege. Pobrinite se da va{a romansa zasad ostane tajna jer vam zasigurno nije u interesu da postanete meta ogovaranja radnih kolega. Osje}aj umora i iscrpljenosti mogao bi ukazivati na nedostatak nekih vitamina. Najve}e uspjehe ostvarivat }ete u poslovima koji tra`e improvizaciju i snala`ljivost. Ukoliko za `ivot zara|ujete bave}i se umjetno{}u, predstoje vam poznanstva s uglednim osobama i novi sponzorski ugovori. Bez stida }ete prilaziti osobama koje vam se svide, a njihovu }ete naklonost poku{ati osvojiti {armom i smislom za humor. Osje}at }ete se ugodno u vlastitoj ko`i i biti puni samopouzdanja.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: ergela, povrat, ileana, san, ik, k, st{, os tati, plemenitost, afi, aleman, avalit, kolt, ton, kimeta, animato, a{a, li, ariman, r, ajani, arija, nar, jeka, ek, t, kvar, poza, arat, irijan.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

U ponedjeljak prete`no sun~ano. Vjetar slab, isto~ni, na jugu zapadni. Minimalna temperatura od 13 do 18, na jugu do 22, maksimalna dnevna od 27 do 35°C. U utorak i srijedu sun~ano, u planinskim predjelima nestabilno, poslije podne sa lokalnim pljuskovima. U ~etvrtak sun~ano i toplo. U Sarajevu u ponedjeljak sun~ano. Puha}e slab, sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna 30°C. U utorak promjenljivo obla~no, povremeno sa ki{om. Puha}e slab, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 29°C.

U ponedjeljak se obla~no sa ki{om i pljuskovima o~ekuje u sjevernoj Evropi, dok }e u oblasti Sjevernog mora puhati jak sjeverozapadni, a u oblasti Balti~kog mora jak jugozapadni vjetar. U zapadnoj i centralnoj Evropi bi}e umjereno obla~no, a na istoku [panije nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom. U ostalim predjelima kontinenta zadr`a}e se sun~ano i toplo vrijeme. Najhladnije }e biti u Norve{koj, od 11 do 16, a najtoplije u [paniji, od 30 do 35°C. Na Balkanu prete`no sun~ano i toplo. U oblasti Egejskog mora puha}e umjeren do jak sjeverni vjetar. Maksimalna temperatura od 28 do 35°C.

82
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
KAUBOJ PROTIV VANZEMALJACA

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

uloge: Jason Momoa, Ron Perlman, Rose McGowan, Rachel Nichols, glasovi: Joe Gatta, Avi Lerner, Danny Lerner, po~etak u 20 i 22 sata.

KUNG FU PANDA 2

AUTI 2
animirana komedija, re`ija: John Lasseter, Brad Lewis, glasovi: Owen Wilson, Larry the Cable Guy, Michael Caine, Emily Mor timer... po~etak u 14, 16 i 18 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

ZLO^ESTA U^ITELJICA
akcija, avantura, animirani, re`ija: Jennifer Yuh, uloge: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, Lucy Liu, Michelle Yeoh, po~etak u 18 i 20 sati.

akcija, re`ija: Jan Favreau, uloge: Daniel Craig, Harrison Ford, Olivia Wilde, po~etak u 13.50, 16.10, 18.30 i 21 sat.

BO[NJA^KI
Posjete Muzeju u pratnji vodi~a svaki puni sat, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od 9 do 16 sati. Grupne posjete potrebno je najaviti na telefon 033/ 279-800.

KINA
CINEMA CITY
PLANET MAJMUNA: POSTANAK

CONAN BARBARIN
avantura, re`ija: Marcus Nispel, uloge: Jason Momoa, Ron Perlman, Rose McGowan, Rachel Nichols, glasovi: Joe Gatta, Avi Lerner, Danny Lerner, po~etak u 18.10 i 20.30 sati.

ZENICA
crna komedija, satira, re`ija: Jake Kasdan, uloge: Cameron Diaz, Jason Segel, Justin Timberlake, Lucy Punch... po~etak u 14.30, 16.30, 18.30 i 20.30 sati.

BANJA LUKA

KRITERION
[TA JO[ @ELIM
drama, re`ija: Silvio Soldini, uloge: Alba Rohrwacher, Pier francesco Favino, Teresa Saponangelo... po~etak u 20.20 sati. akcija, triler, re`ija: Rupert Wyatt, uloge: James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto, po~etak u 13.20, 15.40, 18 i 20.10 sati.

MUZEJI KINA
MULTIPLEX EKRAN
MEDVJEDI] WINNIE

GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranomsrednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

KONCERTI
SKENDERIJA BAJRAMSKI KONCERT
“Bajram do|e, miri{u avlije“ dirigent: Emir Nuhanovi}, nastupaju: Elvira Rahi}, Armin Muzaferija, Lejla Jusi}, [erif Deli}, Burhan [aban, Aziz Alili, Eldin Huseinbegovi}, Mirza [oljanin, Erdem Alpsoy, hor Mektebski bulbuli, hor MIZ-a Sarajevo... po~etak u utorak u 20.30 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
KAPETAN AMERIKA: PRVI OSVETNIK
akcija, avantura, SF, re`ija: Joe Johnston, uloge: Chris Evans, Hugo Weaving, Stanley Tucci, Tommy Lee Jones, Richard Armitage, Dominic Cooper, Toby Jones, Hayley Atwell, Natalie Dormer, Sebastian Stan, Neal McDonough, Derek Luke, JJ Feild, Kenneth Choi, Anatole Taubman... po~etak u 17.30, 19.45 i 22 sata.

AUTI 2

TUZLA
animirani, re`ija: Stephen J. Anderson i Don Hall, glasovi: Luka Pero{, @arko Poto~njak, Branko Smiljani}, Marin Grbin, @eljko Mavrovi}... po~etak u 15 sati.

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
animirana komedija, re`ija: John Lasseter, Brad Lewis, glasovi: Owen Wilson, Larry the Cable Guy, Michael Caine, Emily Mor timer... po~etak u 11.10, 13.30 i 15.50 sati. Izlo`ba radova Nerimane-Narde Nik{i}, studentice Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, odsjek Produkt dizajn. Galerija je otvorena za posjetioce, radnim danima u zgradi Centrale Banke, u ul. Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

[TRUMFOVI 3D
animirani, komedija, re`ija: Raja Gosnell, uloge: Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Hank Azaria, Jonathan Winters, Katy Perry, Alan Cumming, George Lopez, po~etak u 14.30 i 20.30 sati.

BELI LAVOVI

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
komedija, re`ija: Lazar Ristovski, uloge: Lazar Ristovski, Gordan Ki~i}, Hristina Popovi}, Vuk Kosti}, Zorica Jovanovi}, Nikola Simi}, Mira Banjac... po~etak u 21 sat. Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

KAKO SE RIJE[ITI [EFA

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

AUTI 2
animirana komedija, re`ija: John Lasseter, Brad Lewis, glasovi: Owen Wilson, Larry the Cable Guy, Michael Caine, Emily Mortimer... po~etak u 16.15 i 18.15 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

^UVAR ZOLO[KOG VRTA
komedija, romansa, re`ija: Frank Coraci, uloge: Kevin James, Rosario Dawson, Leslie Bibb, Ken Jeong, Donnie Wahlberg, Joe Rogan, Nat Faxon, Steffiana De La Cruz, Nick Bakay, Jackie Sandler, Nicholas Turturro, Thomas Gottschalk, Brandon Keener, Robin Bakay, Gary Valentine, po~etak u 16, 18, 20 i 22 sata.

UMJETNI^KA BIH
komedija, re`ija: Seth Gordon, uloge: Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, P.J. Byrn, Kevin Spacey, Jennifer Aniston, Jamie Foxx... po~etak u 14.30, 16.35, 18.40 i 20.45 sati. Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba karikaturalnog por treta SARAJLIJE, Alije Hafizovi}a, kojom autor obilje`ava 45 godina slikarskog rada.

PINGVINI GOSPODINA POPPERA

BIHA]

CONAN BARBARIN
avantura, re`ija: Marcus Nispel, uloge: Jason Momoa, Ron Perlman, Rose McGowan, Rachel Nichols, glasovi: Joe Gatta, Avi Lerner, Danny Lerner, po~etak u 22.30 sati.

GODINE LJUBAVI

MUZEJI

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

komedija, re`ija: Mark Waters, uloge: Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury, po~etak u 17 i 19 sati.

KINA
UNA
ZDUHA^ ZNA^I AVANTURA
komedija, re`ija: Milorad Milinkovi}, uloge: Zlatan Vidovi}, Sr|an Todorovi}, Vujadin Milo{evi}, Jelisaveta Ora{anin, Katarina Ili}, Nikola Kojo, Marko @ivi}, Marko Gvero, Milo{ Tanaskovi}, Danijel Kor{a, Dragoslav Medojevi}, Slobodan Te{i}, Mirka Vasiljevi}, Andjela Jovanovi}, Djurdja Vuka{inovi}, Anja Stani} i Nikola Pejakovi}, po~etak u 19 i 21 sat.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljomotvoren od 10 do 13 sati.

CONAN BARBARIN

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
IZLO@BA MULTIORIGINALI
za posjete je otvorena do 4. septembra

romanti~na komedija, re`ija: Giovani Genovesi, uloge: Robert De Niro, Monica Bellucci... po~etak u 15, 17.30 i 20 sati.

avantura, re`ija: Marcus Nispel,

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE august 2011. godine ponedjeljak/utorak, 29/30.
ponedjeljak, 29. august 2011. godine

TV PROGRAM

83

utorak, 30. august 2011. godine

HIT
23.30
PINK

DANA

Kada mu umre otac, s kojim se nikada nije slagao, Charlie sa svojom djevojkom Susannom otputuje na sprovod. Prigodom ~itanja oporuke sazna da mu je otac u nasljedstvo ostavio samo automobil i grm ru`a, a 3 milijuna dolara ostavio je udru`enju Cicinnati Trust. Istra`uju}i za{to je otac donio takvu odluku, sazna da ima brata koji `ivi u ustanovi za psihi~ki poreme}ene osobe. Raymond je autist, ~ita, fotografski pamti, pogotovo brojeve, no ne povezuje ~injenice. Kako bi se bolje upoznao s bratom kojeg prvi put vidi, a i kako bi se domogao 3 milijuna dolara, Charile povede Raymonda sa sobom...

HIT
20.50
HTV2

Re`ija: Barry Levinson Uloge: Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino, Jerry Molen, Jack Murdock, Michael D. Roberts, Ralph Seymour
Drama Re`ija: Anthony Minghella Uloge: Jude Law, Nicole Kidman, Renée Zellweger, Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman, Natalie Portman, Giovanni Ribisi, Kathy Baker

TRILER

DANA

Septembar, 1864. Ameri~ki gra|anski rat pribli`ava se raspletu i sve je izvjesnije da }e Jug do`ivjeti poraz. Me|u malodu{nim je vojnicima Konfederacije i Inman koji planira bijeg s boji{nice u Virginiji na kojoj je sve vi{e mrtvih. Inman ne bje`i samo od smrti nego se `eli vratiti voljenoj Adi koja ga ~eka na svom opusto{enom imanju u Sjevernoj Carolini...

Nemoj prestati da sanja{
PORODI^NI
Re`ija: Roberto Burchielli Uloge: Alessandra Mastronardi, Roberto Farnesi, Benedetta Valanzano, Sara Bellodi

Pandorina kutija
DRAMA
Re`ija: Yesim Ustaoglu Uloge: Onur Ünsal, Derya Alabora, Tsilla Chelton, Övül Avkiran

22.40
MRE@A

Najtra`eniji
ponedjeljak

Savana
utorak

22.10 NOVA

23.10 BHT

20.55
BHT

Stela radi u luci, iscrpljuju}i posao, koji je daleko od dje~ijih snova. Kao mala poha|ala je {kolu plesa u Milanu, ali sve se mijenja smr}u njene majka, kada joj je bilo osam godina. Stela uve~er, radi dodatne zarade, radi kao plesa~ica u najpoznatijoj diskoteci u gradu u kojoj ima rivalku Alesiju, ambicioznu mladu `enu. Audicija za presti`nu {kolu plesa je vra}a u Milano, ali ne prolazi audiciju…

Marinac ameri~kih vojnih snaga la`no je optu`en za ubojstvo vi{eg ~asnika i nude mu posao u tajnom odredu ubojica. No stvari po|u po krivu i on uskoro postaje najtra`eniji ~ovjek u Americi.

Rees otkriva da je posljednja `elja njene majke bila da njoj pripadne polovina Burton Idustriesa. Dobit }e bogatstvo, ali mo`da izgubiti Nicka, koji je proveo no} sa zanosnom Peyton. U me|uvremenu…

Pri~a o porodici - dvije sestre i bratu Mehmetu, koji `ive udobnim, aktivnim `ivotom u Istanbulu. Kada njih troje otkriju da je njihova majka nestala, vra}aju se u mali grad na obali mora ne bi li je prona{li. Dok putuju kroz seoski predio, shvataju da su stranci u sopstvenom zavi~aju, znaju o njemu ba{ koliko i jedni o drugima - gotovo ni{ta...

Urbane legende 3: Krvava Mary
HOROR
Re`ija: Mary Lambert Uloge: Kate Mara, Robert Vito, Tina Lifford, Ed Marinaro, Michael Coe

Crni gusar
AVANTURA
Re`ija: Ser|o Solima Uloge: Kabir Bedi, Karol Andre, Mel Ferer

01.00
PINK

Inat
ponedjeljak

20.50 BHT

Sevdah u Lisinskom
utorak

22.40
MRE@A

Jedne no}i, tri {kolske kolegice dozvat }e zlog duha iz pro{losti, {to }e imati smrtonosne posljedice. Te iste no}i, djevojke otme banda huligana. Nakon {to su spa{ene, njihovi mu~itelji jedan po jedan po~inju umirati u`asnom smr}u, a svaka od njih ima bizarni pe~at. Da li je u pitanju {ala koja se otela kontroli ili se Bloody Mary vratila iz groba kako bi se osvetila?

Ubjedljiva pri~a o otporu vojnom totalitarizmu ali i najavljenoj okupaciji Bosne od austrougarske vojske. Mobilisani u tu vojsku, Jozo i Mujo sklapaju neraskidivo prijateljstvo. Jozin inat do|e u isku{enje kada Mujin `ivot bude u pitanju...

09.45 BHT

“Sevdah u Lisinskom“ odr`an je po ~etvrti put pred prepunom zagreba~kom dvoranom. Jedno od iznena|enja bio je Nedjeljko Bilki}, a kraljica sevdaha Zehra Deovi} je ovim nastupom obilje`ila 50 godina rada.

Crni gusar, alijas vojvoda Emilio di Ventimilja, prodav{i svoju du{u \avolu, zakleo se da }e se osvetiti Van Guldu, guverneru Marakaiba, koje je izdao i ubio Zelenog i Crvenog gusara. Nakon {to je napao i zarobio {pansku galiju, on se zaljubljuje guvernerovu k}erku Onoratu. Ipak, dr`e}i se svog zavjeta, on ostavlja mladu djevu na otvorenom moru...

Rijetke ptice
DRAMA
Re`ija: Sturla Gunnarsson Uloge: W. Hurt, S. McCarthy, A. Jones, M. Parker

Popust na koli~inu
KOMEDIJA
Re`ija: Shawn Levy Uloge: Steve Martin, Bonnie Hunt, Hilary Duff, Tom Welling, Piper Perabo, Richard Jenkins...

21.35
HTV1

21.10
RTRS

Iako sjajan kuhar, sredovje~ni Dejv ima sve manje razloga za zadovoljstvo. Brak sa suprugom Kler koja `ivi u Washingtonu postao je mrtvo slovo na papiru, dok njegov restoran koji vodi u jednom mjesta{cu u kanadskoj pokrajini Njufaundland ima samo jednog gosta - njega. Tra`e}i izlaz iz frustriraju}e svakodnevice...

Bajram-namaz
utorak

Prenos iz Gazi Husrev-begove d`amije u Sarajevu

06.00 BHT

Trener ameri~kog nogometa Tom Baker `ivi u skladnom braku sa suprugom Kate odgajaju}i svoje dvanestero djece na slikovitom imanju izvan grada. Premda se ~ini da je ~etrnaest ljudi pod jednim krovom svakodnevni razlog za uzbunu, Bakerovi se izvrsno sla`u, od najstarije k}erke Nore do najmla|ih blizanaca Nigela i Kylea. Sve }e to promijeniti poslovna ponuda Tomu da u Chicagu preuzme treniranje ugledne sveu~ili{ne mom~adi...

84
BHT

TV PROGRAM
FTV
06.15 Gospo|a Barbara, igrana serija 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti Dje~ije ljeto 09.10 Tajna o Mulanu crtani film 10.00 Spretno sretno, kviz 10.25 Artur, crtana serija 10.50 Tomica i prijatelji 11.00 Rolo Koster 11.15 Mali spasioci 11.25 Harveytoons 11.50 Tomica i prijatelji 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 13.45 Ramazanski razgovori: dr. Ned`ad Grabus II 14.15 Sarajevska turbeta, 1. dio

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

PONEDJELJAK
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Vesela kuhinja, animirani film 09.25 Uradi sam, uradi sama 09.30 Sandokan, animirana serija, 9/45 (r) 10.00 BHT vijesti 10.10 Ples `ivota, igrana serija, 107/125 10.55 Zaboravljeni mostovi, dokumentarni program 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 Liga {ampiona u nogometu, magazin (r) 13.15 Kafa sa... ekipa filma 'Bilo jednom u Anadoliji' (r) 13.45 London Live, muzi~ki program 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 174/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 Mumijevi, animirana serija, 41/71 15.30 ^udesni svijet, obrazovna serija, 43/52 15.45 Nema problema 16.05 Dobrodo{li u region: Strumica, dokumentarna serija, 5/6 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 175/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show BHT arhiv … 17.30 Banje BiH, dokumentarni program 17.55 Kulturna ba{tina BiH: Povelja Kulina bana 18.15 Hodoljublje: Al`ir 18.45 Pim i Pom, animirana serija, 12/26 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Doktor @ivago, igrana serija, 8/11 20.50 Inat, drama 22.00 BHT vijesti 22.20 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 22.50 Festival Mediteranskog filma - [iroki Brijeg 2011, reporta`a 23.20 Savana, igrana serija, 21/33 00.05 Doktor @ivago, 8/11 (r)

RTRS
06.00 Muzi~ki program 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Gastronomad Mala TV 09.25 U no}noj ba{ti, crtana serija 09.55 Nodi, crtana serija 10.10 Med i djetelina, crtana serija 11.00 Zdravlje je lijek 11.30 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom 12.00 Dnevnik 1 12.25 Kevin sa sjevera, film 14.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 14.10 Prislu{kivanje, serija 15.10 Mjesto zlo~ina, serija 15.55 Ukrasi ramazana i radost Bajrama, reporta`a 16.24 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas

HAYAT
06.00 07.00 07.15 07.25 08.00 08.10 08.30 08.50 09.00 09.10 09.25 09.50 10.15 10.45 11.10 11.45 12.00 13.00 14.00 14.48 14.50 15.00 15.15 16.00 Horizonti, dok. program Felix bebe, 11. ep. Gr~evi i masa`a bebe Mali crveni traktor Muzi~ki program Hayatovci, dje~iji program Fifi, crtani film Kenny the shark, crtani film 5.ep. Bumba, crtani film Garfield, crtani film Lijeni grad, crtani film Jagodica Bobica, Jago sitne pustolovine, crtani film, 18. ep. Sirene, crtani film Bakugan, crtani film Winx, serija, 14. ep. Vijesti Najbolje godine, serija Miljenica, serija Glam Blam Bestseller Bioclinica Top Shop Vitafon Kad li{}e pada, serija, 76. i 77. ep.

TV1
06.00 Nijemi svjedok, serija 07.00 Jutarnje vijesti TV1 07.10 Music box 07.30 Ikone, dok. serijal o slavnima 08.00 Vijesti 08.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.35 Hello Kitty, crtani film 08.47 Hello Kitty, crtani film 09.00 Vijesti 09.05 Eliza, serija 10.05 Hrane svijeta, dok. program 7. ep. 11.00 Biznis vijesti 11.05 Sedma brzina, emisija o automobilizmu (r) 12.00 Vijesti plus 12.20 Urban music, muzi~ka emisija 13.10 Zakon ljubavi, serija 14.05 Doba ljubavi, serija 15.05 Ikone, dok. serijal o slavnima

PINK
06.00 Mo~ni rend`eri, crtani film 07.00 More ljubavi, serija (r) 08.00 Sestre, serija (r) 09.00 Mahala{i, serija 10.00 Trijumf ljubavi, serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 12.00 Info top, info-program 12.20 City, zabavni program 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program

Na{a mala klinika
SERIJA

15.15

Nodi
CRTANA SERIJA

09.55

Garfield
CRTANI FILM

09.10

Doba ljubavi
SERIJA

Trijumf ljubavi
SERIJA

14.05

17.00

14.35 Abeceda zdravlja: Govorni i jezi~ki poreme}aji, obraz. prog. 15.10 Vijesti 15.15 Na{a mala klinika, igrana serija 16.05 Sve }e biti dobro, 1. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina, igrana serija, 51. epizoda 18.20 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 18.50 Dnevnik, najava 19.10 Tomica i prijatelji, crtani film 19.20 Ramazanska vaktija 19.26 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Historija islama u Evropi, 1.dio 21.04 Dnevnik, najava 21.05 Slomljena krila, serija 22.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.30 Ezel, igrana serija 00.25 Viza za budu}nost, 136. epizoda 01.50 Dnevnik 3 (r)

17.05 Moj tata je premijer, humoristi~ka serija 17.35 Zelena, zelena trava, humoristi~ka serija 18.20 Gastronomad 18.30 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, reality show 19.10 Nodi, crtana serija Finansijske novost 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Vite{ka zemlja, serija 21.10 Rijetke ptice, film 22.50 Dnevnik 3 23.12 Sport 23.17 Finansijske novosti 23.25 Dok nas smrt ne rastavi, serija 23.50 Bilo jednom u Americi, film 03.35 Dnevnik 2 04.00 Prislu{kivanje, serija 05.00 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, reality show 05.30 Muzi~ki program

17.43 Smijesna videa 18.15 Nepobjedive banzuke, zabavno-sportski TV show 18.48 Uobi~ajeni problemi ishrane 18.53 Ramazanski program, najava 19.00 Vijesti u 7, info. emisija 19.20 Ramazanski program 20.03 Biometeorolo{ka prognoza 20.05 Sport 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.10 Stvari koje bi trebalo da znamo - dokumentarni program 22.20 Staklena ku}a, serija 23.20 Dosje Drezden, serija 00.20 Samo jaki pre`ivljavaju, igrani film Reprizni program 02.00 Vijesti u 7 02.15 Stvari koje bi trebalo da znamo - dokumentarni program 03.20 Dosje Drezden, serija 14. ep. 04.00 Muzi~ki program

15.30 Hello Kitty, crtani film 16.00 Ukradeni `ivoti, serija 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, serija 18.20 Superstars, dok.program 18.50 Ramazanski program 19.00 Najava dnevnika 19.30 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 21.15 Igra, serija, 15. ep. 21.40 Igra, serija, 16. ep. 22.15 Vijesti plus 22.40 Nemoj prestati da sanja{, film 00.20 Pono}ne vijesti plus 00.35 Tunel 2, film (r) 01.58 No}ni program 02.03 Dnevnik TV1 (r) 02.40 Ramazanski program 03.30 Blaga prirode s Anom Bunti}, ep. 2/12 04.26 Zdravlje, dok. program o zdravlju 04.50 Pono}ne vijesti plus (r) 05.05 Sedma brzina, emisija o automobilizmu

15.00 Sestre, serija 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 16.55 Kupi.ba 17.00 Trijumf ljubavi, serija 19.00 Info top 19.15 [trumfovi, crtani film 19.45 City, zabavni program 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Grand special, muzi~ka emisija 22.30 Kod Grinovih 23.00 Supritni spol i kako `ivjeti sa njim, film 01.00 Urbane legende: Krvava Mary, film

RTS
12.00 12.14 12.15 12.25 12.30 13.00 14.00 14.30 15.00 15.45 16.00 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.17 19.30 20.05 21.05 23.00 23.05 23.35 00.05 00.20 Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Igraj fudbal, budi sretan Trezoru susret 2. festivalu etnolo{kog filma Bez vize, dok. program (r) Srpski isto~nici, 7/12 Ovo je Srbija Gastronomad (r) Vru} vjetar, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Razglednica: Sej{eli (r) Slagalica, kviz (r) Vrijeme Dnevnik Vru} vjetarkobni susret, 4/10 RTS karavan Vijesti Oko,info Za sva vremena: Sanja Ili} (r) TV minijature Dnevnik

RTCG
12.05 13.00 13.05 13.30 14.00 14.05 14.35 15.10 15.20 15.30 15.45 16.15 16.45 17.00 17.30 17.45 18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 00.00 Agrosaznanje (r) Vijesti Dok. program [krinja Vijesti Dr, emisija iz medicine (r) Etno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Obrazovna emisija Muzika Pod lupom, dok. program Muzika Lajmet Crnogorski 20. vijek (r) Sat TV Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Drama Cg. Sport Sat TV Muzika Dnevnik 3 Sat TV Likovna umjetnost Crne

FOX LIFE
08.15 Sve {to niste znali o ljubavi, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Momci s Medisona, serija 11.05 Mentalno, serija 11.55 Svita, serija 12.40 Uprava, serija 13.30 Sve {to niste znali o ljubavi, serija 14.15 Ali Mekbil, serija 15.55 Knji`arka, serija 16.45 Houp i Fejt, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 [apat duhova, serija 18.50 Uprava, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 Ali Mekbil, serija 21.35 Uvek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 22.00 Ni na karti, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Prava krv, serija 00.05 [apat duhova, serija 00.50 Ali Mekbil, serija 01.40 Sve {to niste znali o ljubavi, serija

UNIVERSAL
08.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 10.20 Ubistva u Midsomeru, serija 12.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 15.20 Ubistva u Midsomeru, serija 17.20 Zakon i red, serija 18.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija

TV1000
05.40 Apolo 13, film 08.00 Pi Vijeva velika avantura, film 10.00 Avanture Rokija i Bulvinkla, film 12.00 Gunisi, film 14.00 ^uvaj se lijepih otmi~arki, film 16.00 U akciji, film 18.00 Ljudi od zanata, film

EUROSPORT
08.30 Motorsports Weekend Magazin 08.45 Biciklizam, Tour of Spain 10.00 Atletika, S[ 12.00 Atletika, S[, live 15.00 Biciklizam,

Ubistva u Midsomeru SERIJA 15.20
19.20 20.20 21.20 23.20 01.10 Ne{ Brid`is, serija Urgentni centar, serija Havaji 5-0, serija Ameri~ki odmetnici, film Voker, teksa{ki rend`er, serija 02.10 Erika, serija 05.15 Doma}ice iz okruga Orind`, serija

Apolo 13 FILM 05.40
20.00 Akcija u centru grada, film 22.00 Kad kitovi do|u, film 00.00 Bez proma{aja, film 02.00 Vru}a romansa, film 04.00 Bijela palata, film

Tenis, US Open SPORT 19.15
Tour of Spain 16.00 Biciklizam, Tour of Spain, live 17.30 Eurogoals 17.45 Atletika, S[ 19.15 Tenis, US Open, live 03.00 Atletika, S[, live

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.08 09.53 10.00 10.09 10.11 11.00 11.12 12.00 12.11 12.13 12.15 12.30 13.16 14.10 14.19 14.21 14.51 15.20 15.51 16.05 16.50 17.00 17.52 18.39 19.30 19.55 19.59 20.09 20.34 21.35 22.50 23.15 23.18 23.22 23.29 00.10 01.38 02.26 02.54 03.24 03.54 04.23

TV PROGRAM
NOVA
07.05 Neustra{ivi Scooby Doo, crtana serija 1/14 07.30 Jumanji, crtana serija 07.55 Pobjeda ljubavi, serija (r) 09.50 Ljubav i kazna, serija (r) 11.50 TV izlog 12.05 Zauvijek susjedi, serija (r) 13.20 In magazin (r) 14.00 Pobjeda ljubavi, serija 16.00 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija 21.50 Ve~ernje vijesti 22.10 Najtra`eniji, film 23.55 xXx, film(r) 01.50 Nestali, serija 03.20 Ezo TV, tarot show 04.20 Medij, serija 05.05 Bra~ne vode, serija

85

HRT2
Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 7, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Prirodni svijet 3: Stanovnici {ume hrasta plutnjaka, dok. serija (r) Kod Ane (r) Oprah show (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) Gospodarica tvoga srca, serija Capri 2, serija (r) Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Hrvatsko podmorje 5 Pri~e iz dubina: Rat u Jadranu (r) Tragovima pra~ovjeka: ^etvrti trag - Mudrost kosti, dok. serija (r) Kulturna ba{tina: Lastovo - otok nasred mora (r) HAZU portreti: Andrija Mohorovi~i} (r) Alisa, slu{aj svoje srce, serija Vijesti Hrvatska u`ivo Sve }e biti dobro, serija Ljetna slagalica: Svi pri~aju o vremenu Dnevnik Sport Vrijeme TV Bingo Capri 2, serija U krupnom planu Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Be~ka filharmonija i Daniel Barenboim u Salzburgu 2010. Mjesec Koman~a, mini-serija (r) Kojak 3., serija (r) Skica za portret (r) Kulturna ba{tina: Lastovo - otok nasred mora (r) Hrvatsko podmorje 5 Pri~e iz dubina: Rat u Jadranu (r) Tragovima pra~ovjeka: ^etvrti trag - Mudrost kosti, dok. serija (r) Hotel dvorac Orth 7, serija (r) 07.06 Gospodarica tvoga srca, serija 07.50 Moji prijatelji Tigar i Pooh, crtana serija (r) 08.13 @utokljunac: ^udnovato jaje (r) 08.38 Cijele note, serija (r) 09.04 Ton i ton: Zlatan Pintek i Afion (r) 09.18 Sportske igre mladih (r) 09.33 Obi~na klinka, serija za djecu 09.59 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.41 Puna ku}a Raftera 2, serija (r) 11.23 Tree Hill 6, serija (r) 12.05 @deronja 1, crtana serija (r) 12.27 @utokljunac: ^udnovato jaje (r) 12.52 Meteor i veliki kota~i, crtani film 13.03 Johnny Bravo, crtana serija (r) 13.25 Hannah Montana 2, serija za mlade (r) 13.49 Ljubav bez straha, mini-serija (r)

OBN
06.25 Casper, crtani film 06.45 Cosmic Quantum Rei, crtani film 07.10 Atomska Betty, crtani film 07.35 Roni, Olly, Roni, crtani film 08.50 Bunny Maloney, crtani film 08.05 Iron Man, crtani film 08.30 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 09.20 Bitange i princeze, humoristi~na serija 10.00 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.55 OBN Info 12.15 Ludo srce, serija 13.25 Dolina vukova, kriminalisti~ka serija 14.40 Osveta, serija 15.50 Ukleta Marijana, serija 17.00 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.15 Finale 20.00 Osveta, serija 21.00 Zakon bra}e, serija 22.00 Dolina vukova, serija 23.10 Vox populi 23.15 Made in America, film 01.00 Dolina vukova, serija 02.10 OBN Info 02.25 OBN Sport 02.30 Vox populi 02.35 Made in America, film

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Vtaminix (r) 11.05 Noddy, program za djecu (r) 10.20 ^arli i Mimo, program za djecu (r) 10.25 Grimove bajke, program za djecu (r) 10.45 Barimba, program za djecu (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 11.35 Podmladi mi tijelo 8/8 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 McBride: Radio drama, ciklus igranih filmova, 4/8 (r) 14.40 Hanibal (r) 15.30 Hanibal, 2/2 (r) 16.25 Liberty TV 16.55 Yusuf, 28/45 (r) 17.50 Mu}ke, serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.02 Noody, program za djecu 19.15 Stazama milosti do vje~nosti 21.00 Ve~ernje vijesti 21.20 Arabijske no}i 22.48 Yusuf, 29/45 23.35 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 00.05 Poslije godina mr`nje, igrani film

TV TK
06.05 Iz dana u dan... 06.45 Svje`i u dan... 07.00 Vijesti 07.05 Pop corn, skrivena kamera 09.00 Svijet tajni, serija 09.30 Zakon ljubavi, serija 12.00 Vijesti 12.15 Ukradeni `ivoti, serija 16.00 Vijesti u 16 17.15 Zakon ljubavi, serija 19.00 Dnevnik 22.40 Ljetno kino, film 00.00 Ukradeni `ivoti, serija 01.00 Dnevnik, repriza

MRE@A
08.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.35 Hllo Kitty, crtani film 09.05 Eliza, serija, 44/68 (r) 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 14.05 Doba ljubavi, serija (r) 16.00 Ukradeni `ivoti, serija (r) 17.15 Zakon ljubavi, serija 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 21.15 Igra, serija, 15. i 16. ep. 22.40 Nemoj prestati da sanja{, film

Ru`na Betty
SERIJA

15.20

Ljubav i kazna
SERIJA

20.00

15.20 Ru`na Betty 4, serija 16.01 KS automagazin (r) 16.32 Mijenjam svijet: I ja sam Ciganka (r) 17.02 Kojak 3, serija 17.51 [apta~ psima 4 (r) 18.40 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija (r) 19.01 Crtani film (r) 19.21 Kod ku}e je najljep{e: Hvar 19.32 Glazbeni specijal: Leonard Cohen specijal (r) 20.00 Doktor Who 4, serija (r) 20.50 Studengora, ameri~ki film (r) 23.20 Daegu: SP u atletici, pregled dana 00.05 La`i mi 2, serija (r) 00.47 Zovem se Earl 4, humoristi~na serija (r) 01.09 Retrovizor: Specijalna postrojba 4, serija 01.51 Retrovizor: Prijatelji 10, serija (r) 02.37 Retrovizor: Sledge Hammer 2, serija (r) 03.02 Retrovizor: Sinovi anarhije 1, serija (r)

TV MOSTAR
08.05 Ostrvo kornja~a, 24/26 08.35 Hello Kitty, crtani film 09.05 Eliza, 44/68 (r) 13.10 Zakon ljubavi, 50. ep. (r) 14.05 Doba ljubavi, 15/24 (r) 15.00 Flash news 16.00 Ukradeni `ivoti, 42. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, 51. ep. 18.15 Grad, revijalni program RTM 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Ukradeni `ivoti, 43. ep. 21.15 Igra, 15. ep. 21.40 Igra, 16. ep. 22.15 Vijesti plus 22.40 Nemoj prestati da sanja{, film

TV KAKANJ
12.00 Veliki susret, serija 13.15 Hutba 13.30 Namjesnik ljubavi, serija 14.00 TV mukabela 15.00 Jusuf a.s., serija 16.00 Bonaventura 17.00 Flash vijesti 17.05 Razum 17.30 Svijet tajni, serija 18.20 Ramazan mjesec milosti 19.37 Ezan za iftar 19.40 Predah uz iftar 20.00 Vijesti IC 20.20 Razum 21.00 Svijet tajni, serija 21.25 IC sport 21.40 Jusuf a.s., serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Veliki susret, serija 01.30 Vjera i `ivot 02.00 Tajna pe}ine An|elos, serija 03.20 Sehurski program 04.18 Ezan za po~etak posta 04.21 TV mukabela

RTV USK
10.00 Vijesti 10.10 Vrata tajne, serija (r) 10.45 Program za djecu 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vjesti 12.05 Sto najve}ih otkri}a, dok. program (r) 13.00 Film 14.30 Vijesti 14.35 U svemiru, dok. program 14/26 15.05 Autoshop magazin (r) 15.35 Pod suncem St. Tropea, serija 16.30 Najd`ela, 6/20. 17.10 Lea Parker, serija (r) 18.00 Deset godina mla|i, dok. program (r) 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Ramazanski program 20.15 Istina, dok. program 21.00 ^itaj BiH: Skender Kulenovi} 21.30 Dnevnik 2 21.50 Lea Parker, serija 22.40 Koncert hiljadu kandilja, muzi~ki program

TV SLON
16.02 Vijesti16.10 Heroji ulice, dok. program 16.45 Horoskop 16.50 Sevdalinka u srcu, muzi~ki program 17.20 TV Liberty18.00 Crno i bijelo18.15 Vremenska prognoza 18.25 „Vje`bajmo zajedno“, sportsko rekreativni program 19.00 Sanjalica, program za djecu 18.54 KVIZ Extra 19.16 Pred iftar, vjerski program 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Op~injeni, 78/208 22.05 Radio iz moje ulice, kola`ni program 23.10 Slon extra Info 23.35 Pregled programa za sutra

TV ZENICA
09.00 Dobro jutro-Muzi~ki spotovi 10.00 Zenica danas 10.30 VOA 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Bonaventura 14.05 Samo za smijeh 14.30 OSCE reporta`e 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode. r 16.45 Discovery dok. program 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas Ramazanski program 20.40 Klinika, serija 20.41 21.30 Muzi~ki program 22.15 Za svaku bolest trava

RTV VOGO[]A
08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Sense - Ha{ki tribunal (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Ramazanski program 13.30 Auto Shop Magazin (r) 14.00 Program za djecu i mlade 15.00 Serija (r) 16.00 Otvoreni program 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 Ramazanski program 20.30 Te{anjska hronika 21.00 Hronika op}ine Novi Grad 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Liberty TV, 23.00 I.R.I.B. 23.30 VOA 00.00 Otvoreni program (r) 02.00 Vogo{}anska hronika (r) 03.00 U susret Bajramu

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija 09.15 Svijet na dlanu 10.00 Novosti 10.05 Bulevar 11.00 Svijet na dlanu 12.00 Novosti u podne 12.15 Formula 51, film 14.00 Novosti 14.05 Zna{-ima{, interaktivni kviz 16.00 Dnevnik 1 16.25 Sve za ljubav, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 21.00 TV poster 22.00 Sa Kraji{nicima po Krajini 22.30 Dnevnik 3 23.00 Celicna volja, film 00.30 No} prije, film

ATV
11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 48 sati svadba, zabavni program 14.45 Jednostavan `ivot, zabavni program 15.45 Vijesti 16.00 Kad li{}e pada, serija 18.15 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 18.50 Arena sport, sportski program 19.00 ATV vijesti 20.10 Kad li{}e pada, serija 21.10 Jednostavan `ivot, zabavni program 22.10 Ve~ernje vijesti 22.20 Staklena ku}a, serija, film 23.20 Dosje Drezden, serija 00.20 Samo jaki pre`ivljavaju, film

EUROSPORT 2
12.00 Surf: The Daily Surf Report - ASP World Tour in Tahiti, French Polynesia 14.15 Superbike (Little Budworth, UK) Live

SPORT KLUB
08.00 TWS 10.00 FullTilt Poker 11.00 Premier League: Chelsea - Norwich 13.00 Ruska liga: Spartak M - CSKA 14.45 Swiss league: Basel - Thun 16.30 Belgijska liga: Club Brugge - Anderlecht 18.15 Vijesti 18.45 Premier League News 19.00 Pregled ruske lige 19.45 Portugalska liga: Setubal - Braga, direktno 21.45 Portugalska liga: Nacional - Benfica, direktno 23.30 Premier League: Manchester United Arsenal 01.30 Vijesti 02.00 Premier League News 02.15 Premier League: Tottenham - Manchester City 04.15 Pregled ruske lige 04.45 Premier League Classic: Liverpool - Chelsea

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Limarska radionica Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Kako se to pravi 2. ep. Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? Sam u divljini Opasan lov pri~a o Filu Harisu Diskaveri mi je spasio `ivot Ameri~ke drvose~e Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
07.00 Megastrukture 08.00 Napravi mi dinosaurusa 09.00 Kada su krokodili jeli dinosauruse 10.00 Spasavanje kabulskog zoolo{kog vrta 11.00 Najbolje britanske ma{ine 12.00 Najte`e popravke 13.00 Napravi mi dinosaurusa

VIASAT HISTORY
06.00 Ko si zapravo ti? 07.00 Nebeski put ~aja 08.00 Sikert protiv Sard`enta 09.00 Stvaranje novog ~ovjeka 10.00 Bler 11.00 Pobuna na brodu robova 12.00 Kajanje D`ejn Ostin 13.30 D`ejn Birkin 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Nebeski put ~aja 16.00 Veliki nau~nici 17.00 Drevni doktori 18.00 Hendl, `ivot pop ikone 19.00 1989-1990: Posljednja godina Isto~ne Njema~ke 20.00 De{ifrovanje majanskog koda 21.00 Podzemni rat 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Nebeski put ~aja 00.00 Veliki nau~nici 01.00 Drevni doktori 02.00 Hendl, `ivot pop ikone 03.00 Posljednja godina Isto~ne Njema~ke 04.00 De{ifrovanje majanskog koda

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 12.45 15.00 15.30 16.00 16.25 17.20 17.45 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Posjed merkata Upoznajte divljinu Nesvakida{nje `ivotinje Psi - jedna rasa Ma~ke iz kom{iluka, 2. ep. Sve o psima U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan Posjed merkata Slede}a generacija Spasavanje divljih `ivotinja Zatvorski psi Policija za `ivotinje, 2. ep. Upoznajte divljinu D`ef Korvin,bez ograni~enja Safari sestre Sve o psima Psi - jedna rasa, jedna pri~a [kola za gorile Lovac na krokodile Sve o psima, ma~kama, ljubimcima Krokodili i njihov plijen Kit ubica Pre`ivio sam! Planeta Zemlja Sve o psima

Surf
SPORT

12.00

Divlja Rusija
DOK. PROGRAM

15.00

15.00 Australijski fudbal 16.00 Superbike (Little Budworth, UK) Live 17.00 Tenis (US Open) Live

14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00

Uni{tavanje najve}ih Divlja Rusija Trupa iz mo~vare Avionske nesre}e [apta~ psima Apokalipsa Narko biznis: Kokain Granica Avionske nesre}e

86
UTORAK
BHT

TV PROGRAM
FTV
06.00 Bajram namaz, prijenos iz Gazi Husrev-begove d`amije u Sarajevu 07.30 Vijesti 07.40 Bosno moja poharana, koncert Safeta Isovi}a 10.40 Vijesti 10.45 Muzi~ar, dokumentarni program 11.00 Radi ~ovjeka, dokumentarni program 11.25 Poruka, bajramski koncert 12.00 Dnevnik 1 12.15 Poruka, bajramski koncert, nastavak 13.45 Ajvatovica - zov bosanskog ~ovjeka, dokumentarni program 14.05 Visoko islamsko {kolstvo u BiH, dokumentarni program 15.00 Vijesti 15.05 Na{a mala klinika, igrana serija 16.00 Sve }e biti dobro, hrvatski igrani film, 2. dio

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Gastronomad Mala TV 09.30 U no}noj ba{ti, crtana serija 10.00 Nodi, crtana serija 10.10 Med i djetelina, crtana serija 10.35 Vite{ka zemlja, serija 11.30 Naslovi, dobrovolja~ka 12.00 Dnevnik 1 12.20 Purpurno srce, film 14.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 14.10 Prislu{kivanje, serija 15.10 Koncert 15.55 Ramazanski bajram, snimak molitve 16.24 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Moj tata je premijer, humoristi~ka serija 17.35 Zelena, zelena trava, humoristi~ka serija

HAYAT
06.50 Uklju~enje u direktan prijenos Bajram-namaza iz Begove d`amije 07.20 Bajram-namaz, prijenos u`ivo iz Begove d`amije u Sarajevu 08.15 Jutarnji program, specijalno bajramsko izdanje, u`ivo 12.00 Mo{us Pejgamberov, snimak koncerta 14.00 Bajramski program, specijalno izdanje, u`ivo 18.00 Bajramski intervju

TV1
06.00 07.00 07.10 07.30 08.00 08.05 08.35 09.00 09.05 10.05 11.05 12.00 12.20 13.10 14.05 14.30 15.00 15.05 15.30 16.00 17.00 17.15 Nijemi svjedok, serija Jutarnje vijesti TV1 Music box Ikone, dok. serijal o slavnima Vijesti Ma~ak Mike, crtani film Ostrvo kornja~a, crtani film Vijesti Eliza, serija (r) Hrane svijeta, dok. program Ikone, dok. serijal o slavnima (r) Vijesti plus Urban music, muzi~ka emisija Zakon ljubavi, serija Igra, serija 15. ep. Igra, serija, 16. ep. (r) Flash news Sile mora, dok. serijal Ma~ak Mike, crtani film Ukradeni `ivoti, serija (r) Vijesti plus Zakon ljubavi, serija

PINK
07.00 More ljubavi, telenovela (r) 08.00 Sestre, serija (r) 09.00 Mahala{i, serija 10.00 Naslije|e jedne dame, serija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 12.00 Info top, info-program 12.20 City, zabavni program 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Sestre, serija

06.00 Bajram-namaz, prijenos iz Gazi Husrev-begove d`amije u Sarajevu 07.30 Najljep{e ilahije 08.05 Kur'an, povratak izvorima Knjige, strani dokumentarni program 08.55 D`amija Sulejmanija, strani dokumentarni program 09.20 Neimar Muharem i njegovih 190 munara, dokumentarni program 09.45 Sevdah u Lisinskom, koncert 12.00 BHT vijesti 12.20 Ples `ivota, igrana serija, 108/125 13.10 Dobrodo{li u region: Strumica, dokumentarna serija, 5/6 (r) 13.40 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 175/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 Mumijevi, animirana serija, 42/71 15.30 Kristalna kugla, animirani film 15.35 Sretna zelena boja, drama 15.50 Kiri Klaun, animirana serija, 29/29 15.55 Japanske pri~e, animirana serija, 21/43 16.05 Nau~na postignu}a, 43/47 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 176/229 17.00 Putomania, dokumentarna serija, 3/4 BHT arhiv … 17.30 Sahat kule, dokumentarni program 17.55 Kulturno naslje|e BiH: Sevdalinka 18.15 Hodoljublje: Fes, Maroko 18.45 Pim i Pom, animirana serija, 13/26 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.40 Ansambl Lutvija Bo{njaka 20.00 Rumi - Poezija Islama, strani dokumentarni program 20.55 Pandorina kutija, film 22.50 BHT vijesti 23.10 Savana, 22/33 23.55 Pijte i jedite ljudi, film 01.55 Pandorina kutija, film (r)

Bosno moja poharana
KONCERT

07.40

Lepa Brena
KONCERT

23.25

Kad li{}e pada
SERIJA

20.00

Ukradeni `ivoti
SERIJA

Brze pare
KVIZ

20.05

13.00

17.00 Federacija danas 17.25 Ne daj se, Nina, igrana serija 18.15 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Piplinzi, crtana serija 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Historija islama u Evropi, 2. dio 21.30 Slomljena krila, igrana serija 22.19 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 22.20 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.50 Bosno moja poharana, koncert Safeta Isovi}a 01.45 Ezel, igrana serija 03.30 Dnevnik 3 (r)

18.10 Gastronomad 18.25 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, reality show 19.00 Nagradna igra "nove banke", izvla~enje nagrada Finansijske novost 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Vite{ka zemlja, serija 21.05 Mjesto zlo~ina 8, serija 21.50 Majstor i margarita, serija 22.50 Dnevnik 3 23.12 Sport 23.17 Finansijske novosti 23.25 Koncert: Lepa Brena 00.15 Prislu{kivanje, serija 01.10 Purpurno srce, film 02.40 Dnevnik 2 03.05 Koncert 03.50 Ramazanski bajram, snimak molitve 04.15 Moj tata je premijer, humoristi~ka serija 04.40 Zelena, zelena trava, humoristi~ka serija 05.10 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, reality show

19.00 Vijesti u 7, info. emisija 19.30 Sport 19.40 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Specijalno bajramsko izdanje 22.20 Staklena ku}a, serija 2.ep. 23.20 Posljednji ples, igrani film Reprizni program 01.00 Bajramski program, specijalno izdanje 02.00 Vijesti u 7, info. emisija 03.00 Bajramski program (r) Pregled programa za srijedu

18.20 18.50 19.00 19.30 19.30 20.05 21.15 21.40 22.15 22.40 00.20 00.35 01.58 02.03 02.38 02.40 03.30 04.17 04.26 04.50 05.05

Superstars, dok. program Igra, serija (r) Najava dnevnika Hello Kitty, crtani film Dnevnik TV1 Ukradeni `ivoti, serija, 44. Epizoda Igra, serija, 17. Epizoda Igra, serija, 18. Epizoda Vijesti plus Crni gusar 1/il corsaro nero 1, film Pono}ne vijesti plus Nemoj prestati da sanja{/non smettere di sognare (r), film No}ni program Dnevnik TV1 (r) Promo d`inglovi Ramazanski program Biografske pri~e, emsija o poznatim Biznis vijesti TV1 ordinacija, emisija o zdravlju Pono}ne vijesti plus (r) Tre}e poluvrijeme sa Sabahudinom Topalbe}irevi}em, sportska em.

15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 16.55 Kupi.ba 17.00 Trijumf ljubavi, serija 19.00 Info top 19.15 [trumfovi, crtani film 19.45 City, zabavni program 20.00 Naslije|e jedne dame, serija 21.00 Hrabri ljudi, emisija 22.00 Kraljevi mamba, film 23.30 Ki{ni ~ovjek, film

RTS
12.00 12.14 12.15 12.25 12.30 13.00 14.00 15.00 15.45 16.00 17.00 17.25 18.24 18.25 19.00 19.17 19.22 19.30 20.05 21.00 21.45 22.15 23.00 23.05 Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Kad zazvoni manjevi{e...,de~iji program Trezor Novi tabloid, zabavni program Ovo je Srbija Gastronomad (r) Vru} vjetar, 4/10 (r) Dnevnik RT Vojvodina Beogradska hronika Najava Dnevnika 2 Razglednica, dok. program Slagalica, kviz (r) Vrijeme Najava programa Dnevnik Vru} vjetar, 5/10 Novi tabloid, zabavni program (r) Muzi~ki program Ekskluzivno: \avolov podrum, zabavni program (r) Vijesti Oko,info

RTCG
11.05 11.35 12.00 12.05 13.30 13.40 14.00 14.05 14.35 15.00 15.05 15.20 15.30 15.45 16.00 16.30 17.00 17.30 17.45 18.00 18.20 19.00 19.20 19.30 20.00 21.30 22.00 22.30 23.00 Dokumentarna emisija Muzika Vijesti Pljevlja, festival starogradske muzike Aktuelno Sat TV Vijesti Pod lupom, dok. program Etno Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Muzika Obrazovna emisija Sat TV Dokumentarna emisija Muzika Lajmet Poetika Montenegrina Sat TV Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Pretres (r) Argument Muzika Sat TV Dnevnik 3

FOX LIFE
07.30 Svita, serija 08.15 Sve {to niste znali o ljubavi, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Momci s Medisona, serija 11.05 Mentalno, serija 11.55 Svita, serija 12.40 Uprava, serija 13.30 Sve {to niste znali o ljubavi, serija 14.15 Ali Mekbil, serija 15.05 Da, draga, serija 16.45 Ni na karti, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 [apat duhova, serija 18.50 Uprava, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 Ali Mekbil, serija 22.00 Ludnica u Klivlendu, serija 22.25 Kugar Taun, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Prava krv, serija 00.05 [apat duhova, serija 00.50 Ali Mekbil, serija 01.40 Sve {to niste znali o ljubavi, serija

UNIVERSAL
06.20 Ubistva u Midsomeru, serija 08.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 10.20 Ubistva u Midsomeru, serija 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 14.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija

TV1000
06.00 Akcija u centru grada, film 08.00 U akciji, film 10.00 ^uvaj se lijepih otmi~arki, film 12.00 Ljudi od zanata, film 14.00 Bob Roberts, film 16.00 D`uvana Man, film

EUROSPORT
06.00 Tenis, US Open 10.00 Atletika, S[ 12.00 Atletika, S[, live 15.00 Reli, ^e{ka 15.30 Ski-skokovi, Hakuba, Japan

Ne{ Brid`is
SERIJA 19.20

Bob Roberts
FILM 14.00

Reli
AUTOMOBILIZAM 15.00

15.20 Ubistva u Midsomeru, serija 17.20 Urgentni centar, serija 18.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 19.20 Ne{ Brid`is, serija 20.20 Urgentni centar, serija 21.20 Istinite Ispovijesti go-go Devojke, film

18.00 Ogi Rouz, film 20.00 Two if by Sea, film 22.00 Bijela palata, film 00.00 Bili Medison, film 02.00 Bez proma{aja, film 04.00 Jedan krug, film

16.00 Ski-skokovi, Almaty, Kazahstan, live 17.45 Atletika, S[ 19.15 Tenis, US Open, live 02.00 Atletika, S[, live

ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1

TV PROGRAM
NOVA
06.20 Na{i najbolji dani, serija 07.05 Neustra{ivi Scooby Doo, crtana serija 07.30 Jumanji, crtana serija 07.55 Pobjeda ljubavi, serija (r) 09.50 Ljubav i kazna, serija (r) 11.50 TV izlog 12.05 Zauvijek susjedi, serija (r) 13.20 IN magazin (r) 14.00 Pobjeda ljubavi, serija 16.00 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Ljubav i kazna, serija 21.50 Ve~ernje vijesti 22.10 Navy CIS, serija 23.50 Najtra`eniji, film (r) 01.35 Nestali, serija 7-8/18 03.10 Ezo TV, tarot show 04.10 Medij, serija 11/19

87

HRT2
05.40 Ramazanski bajram, prijenos iz Islamskog centra Zagreb 07.25 Kod ku}e je najljep{e (r) 07.35 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 08.20 @utokljunac: Franjina sestra Ru`ica 08.45 Cijele note, serija za djecu (r) 09.10 Navrh jezika: Stand up komedija 09.20 Etika: Medicinski potpomognuta oplodnja 09.35 Obi~na klinka, serija za djecu 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.45 Puna ku}a Raftera 2, serija (r) 11.30 Tree Hill 6, serija (r) 12.10 @deronja 1, crtana serija (r) 12.30 @utokljunac: Franjina sestra Ru`ica 12.55 Crtani film 13.05 Johnny Bravo, crtana serija

OBN
07.00 Cosmic Quantum Rei, crtani film 07.20 Atomska Betty, crtani film 07.40 Roni, Olly, Roni, crtani film 08.00 Bunny Maloney, crtani film 08.15 Iron Man, crtani film 08.35 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 09.30 Bitange i princeze, humoristi~na serija 10.10 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 10.45 Bilo jednom u Turskoj, serija 11.55 OBN Info 12.15 Ludo srce, serija 13.25 Dolina vukova, serija 14.40 Osveta, serija 15.50 Ukleta Marijana, serija 17.00 Stol za 4, kulinarski show, nova sezona 17.40 Bilo jednom u Turskoj, serija 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.15 TV Doktor, medicinski magazin 20.00 Canan, serija 21.00 Love is in the Air, serija 22.00 Dolina vukova, serija 23.10 Vox populi 23.15 Ljubavne igre, film 01.00 Dolina vukova, serija 02.10 OBN Info 02.25 OBN Sport 02.30 Vox populi 02.35 Ljubavne igre, film

TVSA
06.00 Bajram-namaz iz Begove d`amije, direktan prijenos 07.30 Bajramski pogram, u`ivo 10.05 Noddy, program za djecu (r) 10.20 ^arli i Mimo, program za djecu (r) 10.25 Grimove bajke, program za djecu (r) 10.45 Barimba, program za djecu (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Dokumentarni program 12.55 Vijesti TVSA 13.00 Bajramski program, u`ivo 15.15 Pod zastavom Muhameda, igrani film 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.02 Noody, program za djecu 19.15 ^arli i Mimo, program za djecu 19.20 Grimove bajke, program za djecu 19.40 Barimba, program za djecu 20.00 Bajram s prijateljima 22.00 Ve~ernje vijesti 22.30 Yusuf, 30/45 23.20 Sevdah u Lisinskom, muzi~ki program 01.50 Odjava programa

TV TK
06.05 Bajramski program 07.00 Vijesti 07.05 Pop corn, skrivena kamera 09.00 Svijet tajni, serija 09.30 Zakon ljubavi, serija 12.00 Vijesti 12.15 Ukradeni `ivoti, serija 16.00 Vijesti u 16 17.15 Zakon ljubavi, serija 19.00 Dnevnik 22.40 Ljetno kino, film 00.00 Ukradeni `ivoti, serija 01.00 Dnevnik, repriza

06.00 Tre}a dob: Zlostavljanje starijih, emisija za umirovljenike (r) 07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.07 Hotel dvorac Orth 7, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.10 Vrhunske konstrukcije 2. Super podmornice, dok. serija (r) 11.00 Kod Ane (r) 11.10 Oprah show (r) 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar 12.30 Gospodarica tvoga srca, serija 13.15 Capri 2, serija (r) 14.10 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.20 Hrvatsko podmorje 5 - Pri~e iz dubina: Tajne odaje 14.50 Tragovima pra~ovjeka: Peti trag - Usud, dok. serija 15.20 Kulturna ba{tina (r) 15.54 Vijesti iz kulture (r) 16.05 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.50 Vijesti 17.00 Hrvatska u`ivo 17.55 Sve }e biti dobro, serija 18.40 Ljetna slagalica 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.10 ^uvari ti{ine, dok. film 20.35 Capri 2, serija 21.35 Ciklus komedija: Popust na koli~inu, film (r) 23.15 Dnevnik 3 23.40 Sport 23.45 Vijesti iz kulture 23.55 Kratki susreti 00.20 Tajne svjetskih muzeja: Egipatski muzej u Kairu, dok. serija 01.10 Posljednji Apa{, film (r) 02.35 Kojak 3., serija (r) 03.25 Skica za portret 03.30 Kulturna ba{tina (r) 03.40 Tragovima pra~ovjeka: Peti trag - Usud, dok. serija (r) 04.10 Kratki susreti (r) 04.35 Hotel dvorac Orth 7, serija (r) 05.20 Ljetna slagalica

MRE@A
08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, 25/26, 09.05 Eiza, serija, \ 45/68 (r) 13.10 Zakon ljubavi, 51. ep. (r) 14.05 Igra, 15. i 16. ep. (r) 16.00 Ukradeni `ivoti, serija (r) 17.15 Zakon ljubavi, serija 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 21.15 Igra, serija, 17. ep. 21.40 Igra, serija, 18. ep. 22.40 Crni gusar 1, film

Puna ku}a Raftera 2
SERIJA

10.45

Navy CIS
SERIJA

22.10

13.30 Hannah Montana 2, serija za mlade 13.55 Posljednji Apa{, film 15.20 Ru`na Betty 4, serija 16.05 4 zida (r) 16.35 Direkt (r) 17.00 Kojak 3, serija 17.50 [apta~ psima 4 (r) 18.40 Silvestrove i ^i~ijeve tajne, crtana serija 19.05 Crtana serija 19.15 Kod ku}e je najljep{e 20.00 Doktor Who 4, serija 20.55 ^ovjekov planet: Ravnice, dok. serija 21.50 Zavr{ni udarac 4, serija 22.35 Daegu: SP u atletici, pregled dana 23.20 La`i mi 2, serija (r) 00.05 Zovem se Earl 4, serija 00.25 Retrovizor: Specijalna postrojba 4, serija 01.10 Retrovizor: Sledge Hammer 2, serija 01.35 Retrovizor: Sinovi anarhije 1, serija (r) 02.20 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi

TV MOSTAR
08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, 25/26, crtani film 09.05 Eliza, 45/68 (r) 13.10 Zakon ljubavi, 51. ep. (r) 14.05 Igra, 15. i 16. ep. (r) 15.00 Flash news 16.00 Ukradeni `ivoti, 43. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, 52. ep. 18.15 Grad, revijalni program RTM 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Ukradeni `ivoti, 44. ep. 21.15 Igra, 17. i 18. ep. 22.15 Vijesti plus 22.40 Crni gusar 1, film

TV KAKANJ
06.00 Program BHT 08.30 Samo jedan je, koncert ilahija 10.00 Otvoreni bajramski program 13.00 Kakanj: snimak Bajram namaza 13.30 Koncert: nek miri{u avlije 15.00 Posljednji osmanlija, film 17.00 Flash vijesti 17.05 Bajramski program 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Bajramski adeti 21.00 Bajramsko sijelo 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC 00.20 Filmski program

RTV USK
05.50 Dvorana Luke u Biha}u: Klanjanje Bajram namaza, prijenos 07.30 Muzi~ki program 08.15 Sarajevdisanje: Kahva 09.00 Vijesti 09.05 Bajram o|e, specijalni program 12.00 Vijesti 12.05 Nauka kroz Kuran: Mra~na strana darvinizma 13.00 Kraji{ka zemlja (r) 13.30 Istina, info program (r) 14.00 ^itaj BiH: doma}a lektira: Skender Kulenovi} (r) 14.30 Vijesti 14.35 Samo jedan je... 15.35 Pod suncem St. Tropea, serija 16.30 Najd`ela, zabavni program 17.10 Lea Parker, serija (r) 18.00 Velikani na{e pro{losti: O~evi i sinovi: Rembrant s

TV SLON
16.02 Vijesti16.10 Zdravlje, emisija o zdravlju 16.50 Putopisi, dok. program 17.24 @uta minuta, zabavni program 17.25 Da sam ja neko, dok. program 18.00 Crno i bijelo18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Otvoreni bajramski 22.30 SMS centrala 23.00 Slon extra info

TV ZENICA
09.00 Dobro jutro - Muzi~ki spotovi 10.00 Zenica danas 10.30 VOA. r 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Bonaventura 14.00 Iz dana u dan 14.05 Samo za smijeh 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode 16.45 Discovery 17.25 Program za djecu 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Frejzer 19.00 Zenica danas -Ramazanski program 20.40 Klinika, 21.30 Muzi~ki program 22.15 Za svaku bolest trava raste (r)

RTV VOGO[]A
06.00 Bajramski program 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 VOA 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Bajramski program 13.00 Liberty TV 13.30 Te{anjska hronika (r) 14.00 Program za djecu i mlade 15.00 Hronika op}ine Novi Grad TV Fiva (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Sedam dana u Maglaju 20.00 Igrani film 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Istina, emisija o povratku 23.00 I.R.I.B. 23.30 VOA 00.00 Otvoreni program 02.00 Vogo{}anska hronika (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija 09.15 Svijet na dlanu 10.00 Novosti 10. 05 @ivot sa stilom 11.00 Svijet na dlanu 12.00 Novosti u podne 12.15 Beskrajna no}, film 14.00 Novosti 14.05 Zna{-ima{. interaktivni kviz 16.00 Dnevnik 1 16.25 Sve za ljubav, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport fle{ 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 21.00 San zimske no}i, film 22.30 Dnevnik 3 23.00 Igraj kao Bekam, film 00.45 Jajca s lanca, film

ATV
11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 Dok. program 14.00 48 sati svadba 14.55 Jednostavan `ivot, zabavni program 15.45: Vijesti 16.00 Kad li{}e pada, serija 17.00 Staklena ku}a, serija 18.15 Nepobjedive Banzuke, zabavni program 18.50 Arena sport, sportski program 19.00 ATV vijesti 20.10 Kad li{}e pada, serija 21.10 Jednostavan `ivot, zabavni program 22.10 Ve~ernje vijesti 22.20 Staklena ku}a, serija 23.20 Posljednji ples, film

EUROSPORT 2

SPORT KLUB
06.30 Premier League: Newcastle - Fulham 09.30 Vijesti 10.00 FullTilt Poker 11.00 Portugalska liga: Setubal - Braga 12.45 Bayern TV: Kaiserslautern - Bayern 14.30 Portugalska liga: Nacional - Benfica 16.15 Pregled ruske lige 16.45 Pregled belgijske lige 17.15 Pregled argentinske lige 18.15 Vijesti 18.45 Premier League News 19.00 Pregled holandske lige 20.00 Pregled {vajcarske lige 20.30 Pregled Premier League 22.00 Pregled championship 22.30 Pregled portugalske lige - Portugol 23.00 Full Tilt Poker 00.00 Vijesti 00.30 Premier League News 00.45 Ajax TV 01.00 Pregled Premier League 03.30 Klupske TV

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Limarska radionica Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Sam u divljini Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? Velike selidbe U srcu ma{ine Ljudskih ruku djelo - Azije Da li je to mogu}e? Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Predator CSI 08.00 Du{a Seula 09.00 Granica 10.00 Trupa iz mo~vare 11.00 Najve}e britanske ma{ine 12.00 Apokalipsa 13.00 Narko biznis 14.00 Uni{tavanje najve}ih 15.00 Divlja Rusija 16.00 U materici 17.00 Avionske nesre}e 18.00 [apta~ psima 19.00 Apokalipsa 20.00 Megafabrike 21.00 Uni{tavanje najve}ih 22.00 Avionske nesre}e 23.00 Megafabrike 00.00 Uni{tavanje najve}ih

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30 Ko si zapravo ti? Nebeski put ~aja Veliki nau~nici Drevni doktori Hendl, `ivot pop ikone Posljednja godina Isto~ne Njema~ke De{ifrovanje majanskog koda Podzemni rat Ko si zapravo ti? Nebeski put ~aja Kolonija Giganti gotike - pogled u nebo Ratnici Istorija rasizma @ivotinje koje su u{le u istoriju Tajni ratovi Piramide smrti Sinatra - mra~na zvijezda Kolonija Giganti gotike - pogled u nebo Ratnici Istorija rasizma @ivotinje koje su u{le u istoriju Viktorijanski revolucionari

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 Upoznajte divljinu 06.50 D`ef Korvin, bez ograni~enja 07.15 Safari sestre 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Sve o psima 10.00 U posjeti `ivotinjama sa Mikejlom Strakan 10.55 Posjed merkata 11.20 Spasavanje divljih `ivotinja 11.50 Veterinari novog kova sa Stivom Irvinom 12.45 Policija za `ivotinje 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 @ivot na farmi 16.00 Safari sestre 16.25 Sve o psima 17.20 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 17.45 [kola za gorile 18.15 Lovac na krokodile 19.10 Sve o psima 20.05 Kostarikanski krokodili ubice 21.00 Priroda Britanije sa Rejom Mirsom 21.55 Rudove bubice 22.50 Planeta Zemlja 23.45 Sve o psima

Bundesliga 2
FUDBAL 14.00

12.00 Surf 14.00 Fudbal (Bundesliga 2) 17.00 Tenis (US Open) Live 02.00 Tenis (US Open)

Manchester City savladao Tottenham u gostima

D`eko sru{io Spurse

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
ponedjeljak/utorak, 29/30. august 2011. godine

sa ~etiri gola!

62. strana

Uragan Irene pre{ao u tropsku oluju, ali i dalje hara isto~nom obalom SAD-a

New York grad duhova
Razorna oluja usmrtila je najmanje 11 osoba, milioni ljudi bili su prisiljeni na evakuaciju, a najmanje tri miliona ljudi ostalo je bez struje
Uragan Irene stigao je u nedjelju rano ujutro do New Yorka pra}en razornim vjetrom i ki{om, blokiraju}i dvadesetmilionski finansijski centar, a do sada je na putu do najve}eg ameri~kog grada odnio najmanje 11 ljudskih `ivota u Sjevernoj Karolini, Virginiji i Floridi. aciju. Njujor{ka luka je ispra`njena. Svi restorani i barovi na Manhattanu u nedjelju su bili zatvoreni, sve predstave na Broadwayju otkazane, nijednog turiste nema na Times Squareu. Jedanaest ljudi do sada je izgubilo `ivote u nevremenu, naj~e{}e od ru{enja drve}a na njihova vozila ili ku}e. Pet u Sjevernoj Karolini, troje u Virginiji, te jedna osoba u Marylandu i surfer na Floridi. Najmla|a `rtva je 11-godi{nji dje~ak. Poginuo je kada je na njegovu zgradu u Newportu Newsu, u Virginiji, palo stablo.

Zatvoren metro
Uragan je oslabio s prve kategorije na tropsku oluju, me|utim, nivo rijeke East River i Hudson podigao se iznad rubnih dijelova i poplavio ni`e dijelove Manhattanana, me|u kojima i Wall Street i South Street, te dijelove Brooklyna. Ekipe radnika, me|u kojima su brojni volonteri, o~ajni~ki poku{avaju zaustaviti nadiranje vode kako ne bi dospjela u sistem podzemne `eljeljeznice, javljaju CNN i ABC, prenosi Fena. New York izgleda kao grad duhova. Njujor~ani su napustili ulice i sklonili se s puta rijetkom uraganu u svom gradu, tek petom otkako postoje meteorolo{ki podaci. Zaustavljen je javni prevoz, prvi put u historiji zbog vremena, zatvorene su sve gradske zra~ne luke. Oko 370.000 ljudi primilo je naredbu za evaku-

Uga{ene nuklearke
Iz dr`ave New Jersey evakuisano je vi{e od milion stanovnika, a u blje{tavom Atlantic Cityu zatvorene su sve kockarnice i hoteli. Gradske vlasti Bostona objavile su da }e od podne po mjesnom vremenu tako|er po~eti zatvarati javni prevoz u gradu. Nuklearna elektrana Oyster Creek, smje{tena svega nekoliko kilometara od obale u New Jerseyu, obustavila je rad. S radom je prestao i nuklearni reaktor u Calvert Cliffsu u Marylandu. - Sve je pod kontrolom. Ne}e biti nikakvog uticaja na zaposlenike i na{e susjede. Nema nikakve prijetnje, kazao je Mark Sullivan, glasnogovornik Grupe Constellation Energy Nuclear. Uragan Irene do{ao je u subotu do ameri~ke isto~ne obale, natjerav{i na evakuaciju 1,5 miliona ljudi, a sna`ni pljuskovi i vjetar uzrokuju prekid opskrbe elektri~nom energijom, otkazivanje letova i blokadu cestovnog i `eljezni~kog prometa. Do nedjelje su ameri~ke zra~ne kompanije otkazale oko 10 hiljada letova. Vjetar pu{e brzinom i do 130 kilometara na sat.

Bloomberg: Opasno je vani

Haos u New Yorku: East River i Hudson poplavile dijelove Manhattana i Brooklyna

- O~ekujemo da }e se uslovi rapidno pogor{avati. Oluja je stigla, rekao je u nedjelju vidno umorni gradona~elnik Michael Bloomberg na konferenciji za {tampu. Zamolio je stanovnike da ostanu u svojim domovima kako ne bi stradali od ru{evina, poplava ili od strujnih udara. - Opasno je vani, rekao je.

POSLJEDNJE VIJESTI
TAJFUN USMRTIO 10 OSOBA - Tajfun Nanmadol u nedjelju je krenuo ka Tajvanu i za sobom ostavio na Filipinima najmanje deset mrtvih, {est nestalih i oko 20 povrije|enih. UBIJEN ^LAN SLU@BE BEZBJEDNOSTI - Pripadnik savezne slu`be bezbjednosti ubijen je u Ingu{etiji, na ruskom sjevernom Kavkazu, rekao je portparol Ruske istra`ne komisije u Ingu{etiji. Magomeda Korigova ubila je grupa napada~a u njegovoj ku}i na sjeveru Ingu{etije, javlja RIA Novosti.

Primitivizam i vandalizam u Gornjoj Kalesiji

Divljanje na {ehidskom mezarju
Tu`ila{tvo Tuzlanskog kantona podnijelo je prekr{ajne prijave protiv ~etvorice pripadnika navija~ke grupe Vojvode iz Doboja - Marka Jorgi}a, P. D, S. K. i G. V. zbog naru{avanja javnog reda i mira u Gornjoj Kalesiji, u subotu nave~er. Autobus firme STP Derventa, vra}aju}i se sa utakmice u Zvorniku, oko 19.50 sati se zaustavio pored {ehidskog mezarja u Gornjoj Kalesiji, gdje je do sada ukopano 646 `rtava genocida u Zvorniku 1992. Prema rije~ima o~evidaca, iz autobusa je iza{la grupa navija~a, koja je u neposrednoj blizini {ehitluka vr{ila nisu priznali skidanje zastave. No, pretresom autobusa, zastava je prona|ena ispod re{etaka za klimu. Nakon trosatnog ispitivanja, policija je autobus ispratila u pravcu Doboja. Divljanje navija~ke grupe Vojvode nije ni{ta novo: krajem pro{le godine, njihov nacionalisti~ki isoad zabilje`en je i na utakmici u Janji, gdje `ivi oko 7.000 Bo{njaka. Tada su tamo{njim stanovnicima psovali “tursku i balijsku majku” uzvikivali “No`, `ica, Sre, brenica” i “Pokla}emo jo{ 9.000 majki” Policija ih tada . nije kaznila.
S. K.

Obavje{tenje
Obavje{tavamo cijenjene ~itaoce Oslobo|enja da }e Oglasnaslu`baOslobo|enja za Ramazanskibajramraditi u ponedjeljak, 29. augusta 2011, u Ul. Zelenih beretki br. 14 (Stari Grad), od 8 do 15 sati, a u utorak, 30. augusta 2011, od 9 do 19 sati i u Ned`ari}ima (zgrada Oslobo|enja) od 15 do 19 sati. Naredni broj Oslobo|enja izlazi 31. augusta 2011. godine.

malu nu`du, a potom, nekoliko njih, skinulo je zastavu BiH sa jarbola. H. D`., stanovnica Gornje Kalesije, ovaj vandalizam je prijavila slu`benicima kalesijske policije. Brzom intervencijom auto-

bus je zaustavljen u naselju Sara~i, a voza~u je nare|eno da ga odveze pred Policijsku stanicu u centru Kalesije. Podr{ku policajcima dala je i specijalna jedinica MUP-a TK. Tokom ispitivanja navija~i

SPONZOR DNEVNE VAKTIJE

D N E V N A
DAN SABAH IZLAZAK SUNCA

R a m a z a n

VA K T I J A
14 3 2 .

PODNE

IKINDIJA AK[AM/ IFTAR

JACIJA

29

4:16

5:59

12:48 16:32 19:35 21:06

BANJA LUKA 3,5,7 / BIHA] 8,10,12 / BR^KO -4,-2,1 / BIJELJINA -5,-3,-1 / CAZIN 7,10,13 / GORA@DE -3,-2,-2 / KONJIC 1,2,2 / LIVNO 6,6,6 / MAGLAJ 0,1,3 / MOSTAR1,2,3 / SANSKI MOST 5,7,9 / SREBRENICA -4,-3,-3 / TE[ANJ 0,2,4 / TRAVNIK 2,3,4 / TUZLA -3,-1,1 / ZENICA 1,2,3

Ramazanski bajram je u utorak 30. augusta 201 bajram-namaz je u 6:45 sati. 1,