Na osnovu lana 13. Akta o osnivanju dru tva od 26.03.2007.

godine, a shodno lanu 120 Zakona o radu i Ugovora o radu br. 47 od 20.05.2005.godine, donosim slede u:

ODLUKA

1. Ispla uje se jubilarna nagrada ivici Strahinovi , iz Beograda, Ripanj, ul. elezni ka br. 175, JMBG:08089647715510 zaposlenoj u preduze u Konti Sistem d.o.o. u iznosu od 90.000,00 dinara, sa teku eg ra una privrednog dru tva; 2. Zadu uje se ra unovodstvo da obra una i plati odgovaraju i porez i sprovede adekvatna knji enja; 3. Odluka stupa na snagu danom dono enja.

O br a z l o

e nj e

ivica Strahinovi zaposlena na poziciji izvr nog direktora napunila je 18. Juna 2011.godine petnaest godina neprestanog rada u preduze u Konti sistem d.o.o. Povodom tog jubileja doneta je ova odluka da se isplati nagrada imenovanoj za vernost preduze u i doprinos njegovom uspe nom poslovanju.

Beograd, 12. Jula 2011.godine

DIREKTOR Prof. dr ivan Nikoli