KRIMINALISTIKA 29 PITANJA I ODGOVORA

Modly Q&A 1. pojam verzije, podjela i na in kori tenja u postupku (formalnom i neformalnom) Verzija-kriminalisti ka hipoteza, jedna je od vi e hipoteza koja obja njava nastanak, svojstva, me usobne veze, odnose i okolnosti pojave kd, zna ajki, stanja i odnosa po initelja, rtve te druge okolnosti u vezi s predmetom kriminalisti kog istra ivanja. Verzija je sredstvo kojim se put dokazivanja umjesto spontano,nasumice,prolazi planski. Za sud koji donosi odluku verzija je nezaobilazno i najpouzdanije sredstvo pri dono enju i argumentiranju odluke. Spoznajna osnova sudske odluke mora po i od toga: a) da su postavljene sve mogu e verzije b) da su postavljene verzije ispitane s jednakom pozorno u c) da je jedina verzija koja je izdr ala provjeru utemeljena na valjanim dokazima d) da provjerena verzija potpuno i sukladno tuma i predmet postupka e) da je ta verzija jedini mogu i zaklju ak Polazi te postavljanja verzije su prikupljeno saznanje (i intuicija) Podjela verzija: Prema logi kometodolo ki m kriterijima prema dosegu Prema vremenu Prema me usobni m odnosima Kategorijalna podjela Prema modelu dokazne strukture

preliminarne

glavneverzija o predmetu istra ivanj a

retrospektivne

podudarne

kriminalisti k e

Jednostavne i slo ene

radne

pomo neverzija o pojedinim sastojcima kojima se provjerava gl. verzija

prognozne,sukcesivn e ili simultane

isklju ive

postupovne

Konvergentn e i divergentne

kona ne

neutralne

Verzije s izravnim i neizravnim dokazima Koje se odnose na odlu ne ili dr. injenice 1

Polazi te kriminalisti kih verzija su indiciji. Otuda se i nazivaju indicijalnim kriminalisti kim, heuristi kim, otkriva kim verzijama. Verzije su naj e e retrospektivne, a kada slute kao temelj planiranja i poduzimanja odre ene radnje ili radnji, imaju prognosti ko zna enje. Postupovne verzije po ivaju na dokazima. To su postupovne, silogisti ke, dokazne verzije. Istra ne verzije-umjesto indicija ovdje su elementi verzije dokazi ili indiciji(u postupovnom smislu dokaznih injenica) Verzije raspravnog suda-temelje se na dokazima ili indicijama,ali u postupovnom smislu kao dokaznim injenicama. Verzije glavnih pitanja kriminalistike 1. TO kazneno djelo 2. TKO - po initelj 3. GDJE mjesto kd 4. KADA - vrijeme 5. KAKO modus operandi 6. IME instrumenta sceleris 7. ZA TO - motiv 8. S KIM - sudionici 9. KOGA ILI TO - rtva

Provjera verzija. Racionalni kazneni postupak nu no uklju uje provjeravanje, (verifikaciju) svih valjanih verzija. Verzije moraju ispunjavati op e logi ke uvjete valjanosti hipoteza tj.: 1. relevantnosti, 2. provjerljivosti, 3. plodnosti (eksplanatorno - prediktivne mo i), 4. kompatibilnosti s ve prihva enim hipotezama i 5. jednostavnosti. Provjera verzije se odnosi na glavni predmet kaznenoga postupka (kao predmet optu be), ili na pojedine njegove dijelove. Verzija mo e biti provjerljiva konkluzivno (kad se istinitost verzije utvr uje sigurno), ili parcijalno (kad je njena istinitost tek vjerojatna). Verzije koje sadr e indicije po naravi stvari samo su parcijalno provjerljive. Na osnovi toga da li se hipoteza mo e potvrditi ili opovrgnuti opa anjem, razlikuje se izravna (direktna) i posredna (indirektna) provjerljivost. 2. Pretraga stana i dr. prostorija takti ko-tehni ki aspekti Na in pretrage stana uvjetuju cilj pretrage i predmet,veli ina stana,vremenski i prostorni uvjeti u kojima se ona poduzima,raspolo iva tehni ka sredstva i broj slu benika koji su na raspolaganju. Pristup zgradi temelji se na pribavljenom nacrtu objekta i okoline. Najprije se izvr i blokada u cilju onemogu avanja bijega osoba. izno enja predmeta i sl. 2

Nakon toga se odre uju svjedoci pretrage (punoljetne osobe). Mogu e je koristiti za titne pse zbog blokade prostora oko zgrade. istra ni sudac. dr avni odvjetnik. skup okolnosti koji se mo e ozna iti kao postupovna situacija -prvo ispitivanje treba biti rezervirano za najiskusnije ispitiva e. Ispitivanje okrivljenika obuhva a ispitivanje : osumnji enika.stana i dr. Uz to mogu a je upotreba specifi nih ure aja i alata. eki .spre avanja bijega osoba te pse traga e. 3 .vjerski objekti 3.potrebno je pridr avati se propisanog redoslijeda radnji.vrijeme. U pretragu drugog prostora spadaju uredi.nepovredivost osobe . svojstva okrivljenika 3.Kad policija izvr ava naredbu suda o pretrazi.sloboda i ravnopravnost u predlaganju i izvo enju dokaza .trgovine. okrivljenika u u em smislu i optu enika. kole.bolnice. -dokaz je samo ako je provedeno prema odre enim postupovnim pravilima Klju na jamstvena pravila. Pretraga stana uklju uje i pretragu stvari koje su u stanu npr.pravo na tuma a -bitna je presumpcija nevinosti i sklop prava na javni postupak odre ene kakvo e pred zakonom ustanovljenim.sklonostima i eljama okrivljenika. Pretraga mora imati sustavni raspored. Prilikom pretrage zgrade.predmet) Ispitivanje okrivljenika je postupovna radnja kojom se dolazi do iskaza okrivljenika kao dokaza. raspravni sudac i lanovi vije a te branitelj i o te enik. Kod pravilne procjene predvi eni su i policijski slu benici za blokadu zgrade. ure ena me unarodnim izvorima.kako bi se temeljem njenih nesvjesnih reakcija formirali odre eni zaklju ci.naj e e se koriste sredstva uobi ajene namjene:odvija i. Ispitivanje je radnja u kojoj okrivljenik aktivno sudjeluje. Pretra uju se prostori koji su u neposrednoj uporabi.no mo e se pretraga provesti i bez njegove nazo nosti (uz pridr avanje zakonskih propisa) ak i protiv njihove volje (prema pravilima o sredstvima prisile).obrtni ke i druge servisne radionice.pravo na utnju .detektori metala Iz vida se ne smije ispu tati osoba protiv koje je pretraga usmjerena. Ako se otpor ne o ekuje. okru enju.soc. su: .ru na prijenosna blagajna. prostora koji se pretra uje. Pristup ispitivanju okrivljenika odre uje: 1.ponekad uz pomo stru njaka. u suprotnom se najprije poduzimaju mjere za suzbijanje otpora.neovisnim i nepristranim sudom u razumnom roku Ispitivanje provode: policijski slu benik.klije ta i dr. stadij u kojem se radnja provodi 2. koji su smje teni u poseban kov e i za obavljanje pretrage.nalog za pretragu predaje se osobi kod koje se pretraga obavlja.ugostiteljski objekti. pogoni.katkad izostavimo pogled prema stvarima koje su nam ispred nosa .ali i oni koji nisu.obavijest o optu bi . Vlasnik ili korisnik stana ima pravo biti nazo an pretrazi. trezor.sloboda obrane .pravo na branitelja . Prije ispitivanja treba se informirati o osobnim prilikama. Ne smiju se pri pretrazi izgubiti iz vida i drugi psiholo ki elementi koji se temelje na slijede em: tra e i tajna skrovi ta. ispitivanje okrivljenika s naglaskom na stvarne elemente (mjesto.ind.

tipologija svjedoka. teh. Je li automobil bio crven? Kapciozna pitanja Ispitiva smjera brzom odgovoru na pitanje koje ima pogre nu ili neprovjerenu premisu npr. Jeste li vidjeli nalet automobila na pje aka? y nepotpuna disjunktivna ne isklju uje i druge mogu nosti osim onih koje su u pitanju npr. osobe . izravnih opa anja Svjedoci se tako er dijele na: y dobronamjerne y neprijateljske i prijateljske y zainteresirane i nezainteresirane 4 . 1.treba ga pustiti da la e. Ispitiva mora povremeno pokazivati da se naljutio a ponekad i znakove prijateljstva.postavljaju se pitanja ad personam.zar ne? y odlu na na pogre an na in poti u prisje anje npr. Sugestivna pitanja mogu biti: y potpuna disjunktivna-ne dopu ta se drugi odg.prijetnju ili obmanu prema ispitaniku. Svjedok nije stranka nego sudionik postupka. Nedopu teno je primjenjivati silu. svjedoci koji imaju izravna opa anja injenica tzv. za koju je vjerojatno da e mo i dati obavijest o kd. -ne smije se dovesti do iscrpljivanja ispitanika U sredi njem stadiju imamo poseban odnos izme u ispitiva a i ispitanika. svjedok o evidac 2. svjedok po uvenju kao iskaz iznosi sadr aj koji mu je priop en od 3.specifi nost ispitivanja s obzirom na spol i dob Svjedok je osoba razli ita od okrivljenika. a odgovaraju a pitanja valja postaviti poslije toga. strujni udar Tako er se ne smiju postavljati sugestivna pitanja koja bi navela ispitanika na neto ne odgovore.daju pouke o pravima ispitanika tijekom ispitivanja Ispitiva i koriste taktiku itanja misli u kojima se stavljaju u polo aj ispitanika. 4.iskaz svjedoka. Je li automobil bio crvene ili tamne boje? y ekspektativna.medicinska sredstva npr. Posebne kategorije pri ispitivanju okrivljenika su maloljetnici i osobe s du evnim smetnjama.precizna i jasno oblikovana. va nim okolnostima. Zabranjena je upotreba varki.ali iskaz mora detaljno bilje iti. osim da ili ne npr. progon. Za tehni ku izvedbu ispitivanja va ne su neke stvarne okolnosti kao to su kabinetska atmosfera Posebnu va nost ima jezik i ton ispitivanja. Vi ste vidjeli crveni auto..Potrebno je odbaciti predrasude o ljudima te se s ispitanikom treba uspostaviti kontakt i nalaziti se u njegovoj neposrednoj blizini.a pitanja moraju biti kratka.po initelju i dr. Dokaze treba predo avati postupno.sile. sredstva npr. o kojem nema vl. Ako ispitiva utvrdi da ispitanik la e. Je li crveni automobil jurio velikom brzinom? Priznanje-mora biti dovoljno opse no da obuhvati one elementekoji su potrebni da se pokrene kaz.od slabijih prema ja ima. Ispitiva ne treba stvarati utisak da razja njenje slu aja ovisi od priznanja okrivljenika.la nih obe anja. Tijek ispitivanja: U po etnoj fazi uspostavlja se komunikacijski odnos izme u ispitiva a i ispitanika. lobotomija. Ispitivanjem svjedoka u postupku dobiva se poseban dokaz. ispitivanje svjedoka. Ispitaniku treba omogu iti da u neometanom neprekidnom izlaganju iznese sve to zna o kd.potvrdna i odre na npr.prijetnje.

utljivi svjedok. ta ti svjedok. a u propisanim slu ajevima i policija.bolesnih osoba ili osoba s tjelesnim manama kao ranj. Tre i stadij predstavlja postavljanje pitanja nakon stadija spontanog iskaza.osoba za koju postoji vjerojatnost da davanjem iskaza ili davanjem odgovora na pojedina pitanja mo e izlo iti sebe ili bliske osobe ozbiljnoj opasnosti po ivot. instrumentalni svjedoci .kratka.jasna. Trebaju se postavljati op a pitanja. 1. svjedok homo duplex. ispitivanje ena kao ranjivih svjedoka. neobrazovan ali prirodno inteligentan tip svjedoka-ne razlikuje bitno od nebitnog . svjedok u esnik . posebne skupine svjedoka: y ranjivi svjedoci su osobe koje uslijed posebnih svojstava ili posljedica kd ne mogu bez opasnosti za vlastita prava i slobode sudjelovati u kp na na in koji je op enito propisan za svjedoke.tjelesnu nepovredivost.zdravlje. pitanja ad personam te priop avanja svjedoku za to se poziva i u vezi s kojim slu ajem. U drugom stadiju poziva se svjedok da u slobodnom izlaganju iznese sve to zna o slu aju dok je ispitiva prividno pasivan. suvi e subjektivni svjedoci.slobodu ili imovinu ve eg opsega 5.Prema zna ajkama iskaza dijele se na: y povr ne . svjedoka y ugro eni svjedoci.siguran i nesiguran svjedok . posrednim postavljanjem pitanja 4. Prvi stadij po inje utvr ivanjem identiteta i dr. svjedok o vladanju . Na kraju ispitivanja provjerava se istinitost sadr aja iskaza osobe ili provjerom ostalih raspolo ivih dokaza ili provjerom prikladnosti osobe za davanje istinitog iskaza. ispitivanje starijih. snimanjem teh. bez nazo nosti suca i stranaka u prostoriji gdje je dijete 3. ambiciozne opisiva e i tuma e Imamo i podjelu na svjedoke koji opisuju i svjedoke koji obja njavaju (deskriptivni i interpretativni). svjedoci dobri govornici Ispitivanje svjedoka je sli no kao i ispitivanje okrivljenika. Naj e e se poduzima radi: a) utvr enja radi li se u konkretnom slu aju o kd b) razja njenja o kojem se kd radi c) prikupljanja tragova d) pronala enja i utvr ivanja identiteta rtve e) utvr ivanje vrste i razmjera tete f) ispitivanja vjerodostojnosti tragova 5 .ena je ranjivi svjedok ako se radi o rtvi seksualnog kd. ure ajima 3. o evid. stra ljivi svjedoci . harmoni ne opisiva e . O evid je postupovna radnja koju poduzimaju tijela postupka. ispitivanje mlade i i djece kao ranjivih svjedoka: 1. inteligentan tip svjedoka .konkretna Treba se misliti o metakomunikacijskim klju evima-kako svjedok eli da njegovo svjedo enje bude protuma eno. tvrdoglavi svjedok . nervozni svjedoci . uz pomo stru ne osobe 2.kd obiteljskog nasilja ili kd u kojima spolnost ima klju nu/zna ajnu ulogu 2.oprezan svjedok. nespretni svjedoci. Postoje jo i indiferencirani svjedoci koji nastoje izbje i ili im prije zavr iti ispitivanje.uloga stadija i dr.

pod uvjetom da je u relevantnoj vezi s kaz.na elo objektivnosti. djelom. na elo to nosti tijekom o evida.ili obavlja razgovor s drugim osobama koje su osiguravale mjesto doga aja ili imaju neka saznanja o samom kd.raznih prostorija i sl.ako je dostupan.treba obi i mjesto doga aja bez ula enja u njegov prostor.tra i. utvr ivanje osoba koje mogu dati informacije o doga aju 3. funkcije koje se moraju ostvariti na mjestu o evida: 1. Obavlja se pregled ire okoline.na elo takti ko-tehni ke slobode.na elo programiranja o evida. Nakon dolaska na mjesto doga aja.potrebne radnje razvijaju se u vi e smjerova (3 skupine) : 1. Na in njegova provo enja diktiran je konfiguracijom terena i dimenzijama prostora kaz. Tijelo prima izvje e od policijskih djelatnika. koordinacija i integracija napora 2.bez obzira gdje se nalazi. 6 . Stati ki stadij o evida svodi se na pregled lica mjesta i utvr ivanje op ih uvjeta u kojima se doga aj zbio. Stati ki i dinami ki dio o evida ne smiju se. tehni ke usluge 3.u praksi mehani ki odvajati jer se esto u prirodi stvari u hodu o evida izmjenjuju. istra iva ke usluge Prvi zahvat.na elo najboljeg dokaza.na elo pravodobnosti.na elo kriti nog prila enja postupanju Organizacija istra ivanja mjesta doga aja kod o evida pojam je koji obuhva a 3 gl.prikupljaju se tragovi i predmeti vezani sa kd bez dodirivanja.obuhva a prve poduzete policijsko-takti ne radnje radi obrane od opasnosti i/ili rasvjetljavanja kd -policija mora utvrditi mjesto gdje se ne to zbilo i prikupiti informacije koje su nu ne za preliminarnu kriminalisti ku diferencijalnu dijagnozu.na elo racionalizacije djelovanja. Orijentacijsko-informacijski stadij o evida zapo inje dolaskom o evidnog tijela i tima na mjesto doga aja.dinami nija. Ovaj stadij ima nagla en istra iva ki karakter. Na elno.ako su oni osigurali mjesto doga aja.mijenjanja polo aja Te i se sintetiziranju saznanja prikupljenim u ranijim stadijima:izlazak na mjesto doga aja.Na ela: na elo metodi nosti i dosljednosti kod provo enja dokaza.micanja.vremenskim prilikama u vrijeme zapo injanja doga aja.a naj e e i ne mogu.kad to zahtijeva stanje na licu mjesta. -plan rada za dinami ki stadij o evida Dinami ki stadij o evida sredi nji je dio istra ivanja mjesta doga aja. Utvr uje se to no mjesto kaznenog doga aja.osobito njegovim diskontinuitetom i disperzijom njegovih elemenata.donosi se odluka o tome kako e se izvr iti o evid. doga aja. Ekipa je aktivnija. utvr ivanje prostora na kojem se nalaze tragovi kako bi ih se za titilo od propadanja ili o te enja Mjesto o evida-prostor koji je u svezi s kim djelom Predmet o evida je svaki objekt.otkriva i fiksira pojedine predmete i tragove i njihov me usobni odnos. radnje pru anja pomo i i otklanjanja daljnje opasnosti 2.na elo sustavnosti provo enja o evida. Prikupljaju se podaci o atmosferskim prilikama.na elo lojalnog prikupljanja dokaza.na elo temeljitosti i upornosti.osiguranje mjesta doga aja i orijentacijsko-informacijski stadij.na elo potpunosti.

crte i.kad se ustanovi da je to potrebno. na ini fiksiranja injeni nog nalaza kod o evida i dokazni zna aj fiksiranog nalaza Sve prona ene injenice i okolnosti o evida treba trajno i u potpunosti sa uvati od uni tenja ili zaborava..fotografije. Finalni stadij sastavljanje zapisnika o o evidu. Sav dokazni materijal mora se registrirati u njegovom izvornom obliku.on je svojevrstan neoborivi dokaz ispravom glede injenica koje su u njemu sadr ane. izazivanje i "skidanje" otisaka papilarnih linija folijama. zahtjeve glede sadr aja . sheme.. po mogu nosti s nositeljem traga. katalogiziranje predmeta o evida. razgledanje objekata prepoznavanja i davanje suda o identitetu i neidentitetu. aserviranje predmeta i tragova i njihovo prilaganje u zapisnik. Dolazi do va nog takti kog na ela kontrolnog provjeravanja u injenih mjera i radnji i eventualnog ponavljanja nekih od njih.Tako er se u ovoj fazi obra uju tragovi. 6.le evi i dr.) 3. samostalan s nagla enim tehni kim karakteristikama. Prepoznavanje osoba (takti ni aspekt. Grafi ki prikazi i drugi prilozi zapisnika o o evidu (crte i i skice) su posebna vrsta dokaza . zatvoreni TV sustavi.fotografija i izrada fotoelaborata 5.) 4.prostorije i prostori. to ote ava prepoznavanje. Prepoznaju se osobe. pakiranje corpora delicti. Radnju ine: opisivanje objekata prepoznavanja. Osnovni na ini fiksiranja injeni nog stanja su: 1. Snimci mjesta doga aja (vizualne i auditivne tehni ke snimke).grafi ki na ini (skice.specifi ni dokaz ispravom. estice baruta.opisivanje rije ima i sastavljanje zapisnika o o evidu 2. 6.uvjet za prepoznavanje je primjena metode osobnog opisa prema kojoj svjedok prvo opisuje osobu koju e prepoznati.. 7 . nacrti. Kontrolni stadij o evida o evidno tijelo i lanovi o evidnog tima rezimiraju rezultate o evida i tra e eventualne propuste. To se ini adekvatnim fiksiranjem. Tragovi i predmeti kaznenog djela moraju biti osigurani i fiksirani u onom stanju u kojem su zate eni.maketom i sl. U odnosu na osobe.. prije svega fotografija su samostalan procesni dokaz sui generis.U dinami kom stadiju se pogotovo mora izvr iti tzv.ostali posebni na ini fiksiranja tragova i predmeta kao to su mula iranje (odljevci). 7. Zapisnik o o evidu je s dokaznog gledi ta dokaz ispravom. filmske kamere.uloga vremena ) Prepoznavanje je identifikacijska metoda i posebna vrsta iskaza osoba. objekti..mehani ki zapisnici (magnetofon.. ako ispunjava sve procesne zahtjeve glede forme i krim.

Postupak prepoznavanja ima stadije: 1. stadij .ali uo ava detalje analiti ko-sinteti ki tip-kombinacija gornja dva Trebamo doznati da li se svjedok o evidac nekoga ili ne ega boji. 2.uloga naloga za vje ta enje i dr. -oblik utvr ivanja injenica pomo u vje taka Vanjska strana vje ta enja-sam postupak vje ta enja.Stoga je nu no to prije ispitati svjedoka. to sli nijih.davanje detaljnog opisa osobe ili stvari u smislu navo enja karakteristika prema kojima se razlikuju od dr.a unutra nja strana vje ta enja odnosi se na sadr aj. 8. obligatorna . U liniji prepoznavanja treba se nalaziti najmanje 3.to nost dosje anja kao i cjelovitost dosje anja dramati no se smanjuje. stadij . postupka 8 . osoba ili stvari 2.a ne da je u liniji za prepoznavanje. Vje ta enje je postupovna radnja kojom se utvr uju ili razja njavaju injenice na osnovi posebnog izvanparni nog znanja. normama tijekom postup. Tako er se na svjedoka ne smije vr iti pritisak niti sugestija.op i re im + posebne dopunske odredbe fakultativna op i re im individualna     timska osnovna    dopunska postupovna (formalna) provode se sukladno postup.iskustva ili umije a. Vje ta enje u u em smislu-inokosni vje tak ili tim vje taka su u mogu nosti odmah na ro i tu na kojem preuzimaju vje ta enje ili tijekom gl. 5.vrste. radnji izvanpostupovna (neformalna) provode se prije pokrenutog kaz. Vrste: 1.ali ne uo ava detalje analiti ki tip-ne prima op i dojam.a najvi e 7. rasprave odmah dati iskaz. 7.a izbor treba biti slobodan i spontan. Treba se pona ati kao da se sumnjivac jo tra i.iznimno 12 osoba to ujedna enijeg izgleda tj. 4. obja njavanje na temelju kojih diferencijalnih karakteristika su osoba ili stvar prepoznati Protek vremena Ako protekne du e vrijeme izme u doga aja kojem je svjedok bio prisutan i dosje anja tog doga aja.Svjedoci: sinteti ki tip-prima op i dojam.odvija se prema pravilima odre enje znanosti i tehnike ili struke. 6. Treba izbjegavati ponovno prepoznavanje.koju primjenjuje vje tak ovisno o stru nom profilu u postupku vje ta enja te ona nije predmet pravnog reguliranja. Neki svjedoci osje aju strah zbog moralne osude okoline i sl. vje ta enje.postupak prepoznavanja 3. 8. 3. Tako er da li kod svjedoka postoji osobna zainteresiranost ili nezainteresiranost za prepoznavanje.osje a li strah od osvete ili svjedo enja na sudu. Preporu uje se kori tenje jednosmjernog zrcala. stadij ocjena rezultata prepoznavanja tj.

U nalogu se treba navesti u vezi s kojim injenicama se vje ta enje obavlja i kome se povjerava. Nalog se mo e i dopuniti na zahtjev vje taka. kontradiktorna uz tijelo postupka imenovanje vje taka vr e i stranke ili samo one 15.prethodna i naknadna zbivanja 3.u enje o tragovima.utvr uju. analiti ki i sinteti ki. Trag materijalna promjena u svezi s ostvarivanjem kd Traseologija. Nalog se dostavlja i strankama.predmeti nastali po injenjem kd 10.sredstva po injenja kd. tijek njegova ostvarenja. Skupno vje ta enje mo e biti a) kolektivno (multidisciplinarno) b) kompleksno (interdisciplinarno) 12. pojam traseologije. ukupnost disciplina koje se bave tragovima kao objektima znanstvenog ispitivanja. nekontradiktorna 16. Traseologija se bavi sustavnim istra ivanjem tragova to uklju uje djelatnosti: a) pronala enja b) osiguranja c) razja njavanja (tuma enja) tragova Klasifikacija tragova: Tragovi koji upu uju na : 1. osobu po initelja i njegovu odgovornost 4. klasifikacija tragova itd. a nalaz se sastoji od niza nalaza razl.nalaz (opisni dio) 3. postojanje kd 2.9. vje taka 14.ciljeve i uzroke djela 5. nepravo kolektivno vje ta enje vi e vje taka . Stadiji vje ta enja dijele se na : uvodni. prema predmetu vje ta enja. motive.ocjenjuju u postupku tj. individualno vje ta enje mo e biti a) cjelovito b) dinami no 11. traga. prema vrsti postupka vje ta enja se dijele na kriminalisti ka i sva ostala vje ta enja Uloga naloga za vje ta enje Vje ta enje se odre uje pisanim nalogom tijela koje vodi postupak.predmeti koji su bili objekt radnje kd. pravo kolektivno vje ta enje predmet vje ta enja ispituju vje taci koji mogu biti istih ili razli itih struka i koji na kraju vje ta enja sastavljaju zajedni ki nalaz i mi ljenje 13. prema vrsti injenica koje se otkrivaju.mi ljenje (zaklju ak) 9.la ni 9 .tragovi i predmeti kao nositelji tragova. O vje ta enju se sastavlja zapisnik koji ima 3 dijela: 1. tragova koji se zbog svojih malih dimenzija mogu te ko neposredno zapaziti pa se otkrivaju i istra uju pomo u posebnih pomagala Dijele se na mikrotragove nanose i mikrotragove unose y makrotragove y submikrotragove mogu se utvrditi samo rastvaranjem y trajni y promjenjivi y fingirani.uvodni dio zapisnika (podaci) 2. rtvu djela Podjela tragova na : y mikrotragove vrsta krim.

tragovi otrova . za vrijeme i nakon po injenja kd. tragovi opojnih droga .dijele se na tragove djela. temperaturu itd. S toga je pronala enje i osiguranje tragova na mjestu doga aja hitno i nu no. U okviru tog mehanizma obavezno se javlja: 1. nositelj traga (objekt koji prima trag.tragove ljudskih izlu evina. Za pravilno postavljanje misaone konstrukcije va no je to prije prona i tzv. Va no je utvrditi i dinamiku stvaranja tragova. na sredstva po injenja kd Prema prirodi traga imamo podjelu na biolo ke tragove (tragove krvi. tragovi na po initelju. energetsko i AGREGATNO stanje. 10 . alkohol 10. tragove tla . dimenzije. uzro nik traga (objekt koji stvara trag) 2. svojstva. starost.y y y y otisci trag koji ostaje na povr ini nositelja traga utisnu a prodire u strukturu nositelja traga materijalni nastaju promjenama tvari koje se ispituju kem.tragovi nokata. tragovi na rtvi i situacijski tragovi. tragovi po initelja. vode i trag ili trag jezgru. tragovi biljnog podrijetla) i mehani ke tragove. Prema informaciji koju sadr e tragovi se dijele na tragove koji upu uju na postojanje kd.tragovi dlaka i kose. na na in po injenja kd. tragove po initelja i tragove na po initelju Postoje takti ki tragovi. Prema vremenu nastanka tragovi se dijele na one nastale prije. tragove tekstilnih vlakana .kao i na in zapisivanja tragova procesima odr avanja i/ili separacije od ranije cjeline. tragove oru ja . Na ini otkrivanja tragova s obzirom na agregatno stanje i njihovo operativno-dokazno kori tenje Zbog postojanja kemijsko-fizikalnih procesa u materiji s jedne strane.tragovi ivotinjskog podrijetla. i zbog razli itih vanjskih utjecaja s druge strane.na identitet rtve. kontakt (dodir) kao rezultat me usobnog djelovanja uzro nika i nositelja traga -proces je specifi an kada se radi o zvu nim i mirisnim tragovima -trebamo imati na umu i stvaranje la nih tragova Situacija traga omogu ava izvo enje dokaza o mehanizmu nastanka traga U pronala enju tragova veliku ulogu igra i misaona rekonstrukcija kd koju mora ostvariti tijelo postupka. tragove stopala. tragovi rtve. To je sto erni trag oko kojeg se roje ostali tragovi. 11. tragovi mogu promijeniti svoju prirodu. tragove po ara i eksplozija . tragove krivotvorina . oblik. tragove stakla .na kojem se trag odra ava ili ostaje tvar koja ini trag) 3. Navedeni utjecaji su posebno tetni kad je rije o mikrotragovima. boju. protekom vremena (koje mo e biti vrlo kratko).med i dr. tragove prijevoznih sredstava u cestovnom prometu . egzaktnim metodama dinami ki. Tragovi koji su izrazito skloni navedenim promjenama zovu se PROLAZNI ili privremeni tragovi.fiz. Mehanizmi nastanka tragova i specifi nosti nastalih tragova Mehanizam nastanka tragova je proces ija je kona na faza nastanak traga.

sredstvo identifikacije 3. predmeti prikladni samo za utvr ivanje skupne pripadnosti 3. identifikacija pomo u rukopisa. Situacijska predstavljaju svestrano ispitivanje situacije kao skupa stvari i promjena okoline. Kriminalisti ka identifikacija strukturno uklju uje: 1. predmeta na kojima se mogu na i tragovi kd. predmeti koji su svojstvima ili sadr ajem va ni za utvr ivanje injeni nog stanja 13. dijagnosti ka. identifikacijska. metodu identifikacije Objekti identifikacije-osobe i stvari. To su npr. situacijska vje ta enja Identifikacijska . Pojam i vrste kriminalisti kih identifikacija Identifikacija je utvr ivanje istovjetnosti nepoznatoga s otprije poznatim. osobni opis. Kriterij odabira tih svojstava u njihovoj je prikladnosti da izraze posebnost. predmeta koji su (izravno ili posredno) pribavljeni kd. predmeta koji su stvoreni kd. Identifikacijska obilje ja su svojstva koja su izdvojena iz cjeline svojstava predmeta.individualnost. Imaju najve e dokazno zna enje. objekt identifikacije 2. Posebnu va nost za identifikaciju imaju zna ajke stabilnost-promjenljivost kao i izolacijska apstrakcija. 11 . predmeti prikladni za (individualnu) identifikaciju 2.12. Stvarna identifikacija. odontologijska identifikacija. Identifikacijska obilje ja mogu biti pravna (odre ena pravnim pravilima) ili stvarna (sva fakti na obilje ja). Njima se uz ostalo utvr uje struktura i stadij tijeka doga aja. antropometrijski opis. identifikacija pomo u tragova noktiju. Tako er imamo podjelu na osnovi kriterija prikladnosti za identifikaciju na: 1.pomo u njih se utvr uje konkretni identitet tra enog objekta. identifikacija pomo u morfologijskih obilje ja stopala. na in njegova po injenja i sl.ulaze prepoznavanje osoba.uklju uje prepoznavanje predmeta kojim je ostvareno kd ili koji su tome namijenjeni. identifikacija na osnovi mirisa i identifikacija na osnovi biologijskih tragova. Osobna identifikacija. U okviru dijagnosti kih ekspertizni zadaci se rje avaju dijagnosti ki. . identifikacija pomo u tragova usana. identifikacija pomo u glasa. crte papilarnih linija. utvr ivanje vremena po injenja kd.

na ini identifikacije osoba Pomo u: 1. daktiloskopija.nakon smrti. fotorobot crte nepoznate osobe izra en na osnovi osobnog opisa 12 . Daktiloskopiranje osoba uzimanje je otisaka prstiju ili dlanova pomo u boje na papirnu podlogu te elektroni ki pomo u tzv.uo ljiviji i prilago eni za fiksiranje. 15.posebni izvor svjetlosti) . skenera.krvavi otisci. formiranim u raznim oblicima na jagodicama prstiju. Nevidljivi tragovi papilarnih linija tretiraju se pomo u daktiloskopskih pra kova ime postaju djelomi no reljefni. daktiloskopija Daktiloskopija je u enje o papilarnim linijama. Daktiloskopske pretrage primjenjuje se kao opti ke (oko. U praksi ih nazivamo spornim tragovima papilarnih linija. Tako er ne postoje osobe s istim otiscima papilarnih linija. to zna i da nisu cjeloviti nego djelomi ni.u enje o papilarnim linijama 3.14. zamka i krug. fizikalne (pra ci) i kemijske (zaparivanje ). Ti tragovi s mjesta doga aja u vi e od 90% slu ajeva su fragmentalnog oblika. dlanovima i stopalima. Najra irenija je metoda utvr ivanja identiteta osoba i le eva Izgled papilarnih linija ostaje nepromijenjen od ro enja do raspada ko e. lancima prstiju. Najra irenija metoda fiksiranja otisaka je pomo u daktiloskopskih folija. fotografija 4. osobnog opisa y stas y polo aj tijela y glava y lice y usta i usnice y nos y o i y obrve y u i y kosa i elavost y brkovi i brada y nao ale y pokrivala za glavu y noge y hod 2. Imamo 3 osnovna uzorka: luk. Osnovna slika crte a ili osnovnog oblika papilarnih linija javlja se svega u nekoliko osnovnih oblika. Vidljivi tragovi papilarnih linija nazivaju se i reljefnim npr. Otisci papilarnih linija na mjestu doga aja mogu biti vidljivi (oko 20%) i nevidljivi (oko 80%).

op i pojmovi o kriminalistici Kriminalistika je disciplina koja sustavno istra uje i primjenjuje znanstvene metode i pravila iskustva u otkrivanju i razja njavanju pojava kaznenih djela i utvr ivanju njihovih po initelja. 3. identifikacija osoba na osnovi glasa 9. Podaci o djelu: a) radnja (sredstvo. rtve i prate ih okolnosti. identifikacija osobe analizom DNK Pavli ek Q&A 1. istra ivanje metodologije (koje mogu nosti otkrivanja i prikupljanja podataka stoje na raspolaganju) i razrada metodike njihova otkrivanja i razja njavanja (kako se u konkretnom predmetu ima postupati). 2. Za kriminalistiku je osnovno: 1. Ona se bavi pojavom kaznenoga djela kao objekta istra ivanja i razmatra proceduru istra ivanja kao stvarnu strukturu. obavijesti. modaliteti) b) uzro na veza c) posljedica d) protupravnost 2. Kriminalistika je prikupljanje i prerada podataka. Predmet kriminalisti ke procedure. 1. po initelja. odontologijska identifikacija utvr ivanje identiteta prema stanju zubala 10. informacija o pojavi kaznenoga djela. tjelesni mirisi. biometrijske metode identifikacije matemati ko-statisti ka metoda za istra ivanje ivih bi a s obzirom na njihove odnose mjera i broja y otisak prsta y crte lica y geometrija ruku i raspored vena y skeniranje oka y prepoznavanje glasa 6. Predmet kriminalistike. fotogrametrija 3D grafi ki prikazi 7. poznavanje pojava kaznenih djela (koji su podaci va ni za razja njenje kaznenog djela). Podaci o po initelju a) (su)po initelj(i) b) suu esnici c) udio u radnji d) krivnja e) okolnosti va ne za primjenu kaznenih sankcija 13 .5.psi. na in. plinska kromatografija i spektometar masa 8.

injenice . indiciji. podaci o djelu. Ako su sve takve pojave opovrgnute. vijesti . metodi nost. objektivnost. Kriminalisti ka taktika sustavno razmatra iskustva i saznanja o najprikladnijem djelovanju u kriminalisti kom postupanju Kriminalisti ka metodika. podatka .onoga to opisuje injenicu. informacije . prije svega na izostanku o ekivanih okolnosti. Kriminalisti ka taktika. indicijalne metode otkrivanja kd Metoda eliminacije. Izdvajanje jednoga indicija ne zna i nu no isklju enje sustava koji je predmet dokaza. verzija je dokazana djelomi no. 2. 2. dakle o uzastopnoj strukturi prednik-slijednik.ako za to postoje dr. nego o paralelnim. 5. zakonitost.sadr aja vijesti koji za primatelja ima vrijednost novosti koja pokre e djelovanje.spajanje podataka re enicama prema pravilima sintakse. 14 .temelji se na odnosu isklju enja. Kriminalisti ka tehnika sustavno prikuplja i istra uje metode razli itih prirodnih. operativnost i 5. Verzija je dokazana jednozna no ako se temelji na kona nom isklju enju. verzija je dokazana. podaci o po initelju i 3. 2. 4. opovrgavanju jedne ili vi e pojava drugom pojavom. ako nema osnove za takvo isklju enje. 2. Kriminalisti ka procedura je osobit informacijski i komunikacijski sustav. Negativna injenica stvara sumnju o tezi. obrade podataka .objekta promatranja. Kriminalisti ka tehnika. To su: 1. Kriminalisti ka metodika je sustavno razmatranje iskustava i saznanja o najprikladnijem postupanju u odnosu na pojedina kaznena djela ili pojedine skupine kaznenih djela. Indicijalna osnova verzije u odnosu na konkuriraju u je njoj suprotstavljena pojava. 3. 3. U protivnom. Drugi podaci va ni za postupak a) podaci va ni za primjenu propisa kaznenoga prava b) podaci va ni za primjenu postupovnih propisa Kriminalisti ka procedura se odnosi na tri osnovne skupine podataka.re enice u prostoru i vremenu dostavljene od strane po iljatelja primatelju. Ovdje se ne radi o lancu dokaza.3. Metoda difundiranja temelji se na negativnim injenicama. Kriminalisti ka na ela su: 1. drugi podaci va ni za kazneni postupak. neovisnim strukturama u kojima je pojedini indicij usmjeren na predmet dokaza. tehni kih i drugih znanosti i vje tina radi njihove uporabe u kriminalisti kom istra ivanju. Put do kriminalisti ke informacije sastoji se od: 1. srazmjernost. 4.

5. sre ivanja prikupljenih injenica. stanja i odnosa po initelja. nasumce. Verzija je sredstvo kojim se put dokazivanja umjesto spontano. Svaka hipoteza (dakle i verzija) je u logi kome smislu sud o nekoj okolnosti. Hipoteza je sud za koji se pretpostavlja daje istinit. Hipoteza je vjerojatan sud i temeljni moment logike otkri a. Za nju vrijede op i i posebni uvjeti stvaranja hipoteza. rtve te druge okolnosti u svezi s predmetom kriminalisti kog istra ivanja. zna ajki. 2. neovisnih indicija. pri emu je va no u kakvom su odnosu ti me usobno razli iti indiciji prema postojanju iste injenice. svrhovito. injenica je prema toj metodi dokazana ako su indiciji povezani u podsustav. Istodobno verzije postavljaju planiranje kriminalisti koga istra ivanja. 4. prolazi planski. U postavljanju verzija primjenjuju induktivne i deduktivne logi ke metode izvo enja i zasnivanja sudova. da su postavljene verzije ispitane s jednakom pozorno u. ra lambe klju nih sastojaka. provjerljivosti. Polazi te postavljanja verzije jesu prikupljeno saznanje (i intuicija). Verzije moraju ispunjavati op e logi ke uvjete valjanosti hipoteza tj. odnose i okolnosti pojave kaznenoga djela. Verzija je slo en. 4. 1. On je stvoren da bi se pomo u njega moglo tuma iti i obja njavati odre ene injenice. 5.: 6. vanjske provjere verzije te 7. usporedbe pojedinih sastojaka s drugim suprotstavljenim stajali tima. Sudska odluka mora po i od toga: 1. 3. Ona mora biti postavljena sukladno logi kim i metodologijskim uvjetima spoznaje. svojstva. verzije u kriminalisti kom istra ivanju Verzija je jedna od vi e hipoteza koja obja njava nastanak. da je jedina verzija koja je izdr ala provjeru utemeljenja na valjanim dokazima. ocjene stupnja prihvatljivosti verzije. 6. Racionalni kazneni postupak nu no uklju uje provjeravanje. 3. Struktura kriminalisti ke verzije sastoji se od: prikupljanja injenica na temelju poznavanja fenomenologijskih podataka o tipu vjerojatnoga kaznenoga djela. Za sud koji donosi odluku u kaznenom postupku verzija je nezaobilazno i najpouzdanije sredstvo pri dono enju i argumentiranju odluke. da su postavljene sve mogu e verzije. da provjerena verzija potpuno i sukladno tuma i predmet postupka te da je ta verzija jedini mogu i zaklju ak. (verifikaciju) svih valjanih verzija. uvjetovani. relevantnosti. 15 . usporedbe verzije i alternativnih verzija.Metoda akumulacije dokaza temelji se na dokaznom smjeru razli itih. implikativni sud. 2. 3. 7. Bez prikladne upotrebe verzija slaba je vjerojatnost otkrivanja i razja njenja slo enih slu ajeva kaznenih djela. me usobne veze.

izvori saznanja (dokazni kriterij) te 3. odvjetniku y slu bena kaz. Verzija je polazna pretpostavka u tom planiranju.a ne zna se je li to istina i od koga potje e vijest E) javna priop avanja-dvije skupine sadr aja koji se prenosi:autorski prilozi kao vijesti. st. prijava podnosi policija y privatna kaz.. du nosti. To su: 1. prijave anonimna nema potpisa a na pseudoanonimna ima la an potpis C) samoprijava po initelja-relativno rijedak slu aj D) javni pogovor preno enje vijesti o tome kako je po injeno neko kd ili da je odre ena osoba po initelj djela.temelje se na kriminiografiji tj. jednostavnosti. na in priop ena obavijest o kd za koje se progoni po slu .a ne policiji y anonimne i pseudoanonimne kaz. plodnosti (eksplanatorno . Planiranje rada odnosi se na krim. subjekti izravno d. Relevantnost hipoteze zna i prikladnost za rje avanje problema za koji je postavljena. dobrom poznavanju pojavnosti kd koje je budu i predmet istra ivanja. Provjera verzije se odnosi na glavni predmet kaznenoga postupka (kao predmet optu be). Kriminalisti ko profiliranje-temelji se na saznanjima bihevioristi kih i kriminalisti kih znanosti. planiranje u kriminalisti kom istra ivanju Planiranje je postupak svjesnog odabira i razrade ciljeva i metoda. Strate ki ciljevi planiranja za kriminalisti ko istra ivanje ure eni su postupovnim propisima:tra enje odgovora na temeljna postupovna pitanja.8. narav kaznenoga djela (morfologijski kriterij). U kriminalistici relevantnost verzije odre uju tri kriterija.o. prijava podnose pojedinci ili dru tv. postupovne radnje kojima se provjeravaju kakvo a i stupanj saznanja koja iz njih slijede (postupovni kriterij). redoslijed radnji. ili na pojedine njegove dijelove 4. ciljeve 2. predmet. ili na planiranje rada koje ima takti ki smisao. 2.prediktivne mo i). kompatibilnosti s ve prihva enim hipotezama i 10. vrste saznanja za kd A) operativni rad policijskog slu benika prikupljaju i obavijesti usmjerenim za odre eno kd ili o tome saznaje slu ajno B) kaznena prijava pisana ili na dr. 16 . prikupljanje podataka 3. a primjena te metode razvija se od po etka 50-ih godina 20. upu ena izravno ili posredno dr . Mo e se odnositi na programske cjeline.kolumne(izravno po injeno kd ili se mo e zaklju iti da je po injeno kd ili saznati o po initelju kd) i oglasi (sadr e usluge koje su kd) Me usaznanja. raspored poslova i 5. 5. i tada ima strate ki smisao. Ona je u sredi tu planiranja rada koje mora predvidjeti 1. 9. potrebne radne operacije 4.

prikupljanje obavijesti od gra ana -izvidna radnja Tra enje se predmetno odnosi na obavijest koju ovdje treba shvatiti kao priop enje odre enog sadr aja. Njihovi u estaliji pojavni oblici su obrasci. Pojava kd smatra se kao sustavno-strukturni model. psihologiji). razmjeran Sastavljanje slu bene zabilje ke u obavijesnom ispitivanju bitno se razlikuje od zapisnika. Sadr aj obavijesti bilje i se u slu benoj zabilje ki. To su osnove za planiranje oblikovane kao krim. Izjava koju daje vjerojatni okrivljenik pribavlja se na na in koji se u krim.operativna osnova djelovanja.jer u odnosu na prikupljene podatke omogu uje prethodnu provjeru. Izjava mora biti dana svojom voljom te se ne smije na nju utjecati primjenom fizi ke ili psihi ke sile. prijetnje.Planiranje se u krim. snimanjem) i sukcesivno (diktiranjem u zapisnik). informaciju tj. Cilj obavijesnog ispitivanje ne smije biti priznanje osumnji enika nego prikupljanje obavijesti. Izjava koju daje vjerojatni svjedok naziva se interview.promatrano u perspektivi budu eg vjerojatno kaz. Izjava o priznaju mo e biti istinita i neistinita. Ispituju se osnovna pitanja (izja njenje o injenici) te pojedinosti o injenici. a njihova je bitna zna ajka tipicitet. Priznanje-sadr aj izjave kojom osumnji enik priznaje djelo zbog kojega se ispituje. Kriminalisti ko. Metode planiranja su raznovrsne. Operativni modeli pojavljuju se kao jednostavni i slo eni.takti ki na in najsvrhovitiji je i najprikladniji na in obavljanja istra ivanja. naziva informativno ispitivanje (informativni razgovor-u sud. Kod sukcesivnog modela bilje enja zahtijeva se da zapis bude 1.otvoreno izlaganje . postupka. Izvidna radnja ima svoj najva niji vid u prikupljanju obavijesti od gra ana. koje ovaj daje usmenim ili pismenim priop avanjem odre enog sadr aja. okolnosti koje su poznate i izvori koje valja razjasniti ili pribaviti. procjenu. 3 komponente svakog ispitivanja su : okolnosti o kojima se ispituje. 6. sheme. Osumnji enik nije du an davati obavijesti.kao ni vjerojatni svjedok. Pri obavijesnom ispitivanju osumnji enika izjava mo e biti zabilje ena simultano (pisanjem.zavr etak. Prikupljanje obavijesti od gra ana. Na temelju prikupljenih saznanja i daljnjih istra ivanja stvaraju se modelske strukture tipske situacije.analiza pam enja revizija sadr aja . Takti ko rje enje je daljnja konkretizacija planskog postupanja. Polazi te planiranja istra ivanja u konkretnom predmetu je situacija pojave kd te se ona istra uje kao stvarna cjelina me usobno uvjetovanih sastojaka. uklu uje izjave 2 skupine j osoba: vjerojatne okrivljenike i vjerojatne svjedoke. iskaz o stvari. primjenom sredstava kojim se utje e na svijest i volju ispitanika. usporedbu 17 .. Prema strukturi: jednostavni i slo eni.-takti ni na in. svojstvu ili odnosu. Tako er su isklju ena kapciozna i sugestivna pitanja te uporaba obmane. Takti ka kombinacija je konkretni plan postupanja. jasan 2. Mo e biti op i (primjenjiv na sve situacije kd) i posebni. predmetu ostvaruje stvaranjem operativnih modela i razradom konkretnih planova. upitnici. odre en i 3. Za svjedoke za koje se o ekuje da e govoriti istinu vrlo je korisna primjena spoznajnog interviewa ( u praksi se taj oblik ispitivanja provodi u 5 stadija: uvod . kori tenjem odre enih vje tina).

osobama koje su s njim u vezi i polic. tjelesna iscrpljenost od fiz. rada. Isklju ena je primjena sile u bilo kojem obliku. testovi vrhunca napetosti-polazi od pretpostavke da e po initelj kd intenzivno emotivno reagirati nakon la nog odgovora na kriti ku injenicu koja je u testu uklopljena u dr.disanja i elektri ne provodljivosti ko e. Policijski slu benik se za razgovor mora pripremiti. Potrebno je prona i specifi nu reakciju ispitanika na pojedina pitanja. Poku aji suzdr avanja fiziolo kih reakcija uglavnom su neuspje ni i kontraproduktivni. Najva niji su slu ajevi : 1.i da je na osnovi toga mogu e utvrditi prokrvljenost odre enog dijela tijela. U praksi su rijetki slu ajevi kada gra ani samoinicijativno dojavljuju policiji obavijesti. Bolje je skupljati obavijesti od svjedoka o evidaca nego od ostalih. urnog postupanja. Tako er nije mogu e ili po eljno testirati ba svaku osobu jer postoje odre ene skupine ljudi koje zbog svojih fiziolo ko-psiholo kih karakteristika nisu podobne za testiranje. Cilj je da se utvrdi zna li ispitanik pojedinosti koje su poznate samo po initelju. Osim alkoholizma. od uhi enika. Poligrafsko testiranje Poligrafsko ispitivanje obavlja se na osnovi potpune dragovoljnosti osobe. Pri odabiru slu ajeva za poligrafsko testiranje najprimjereniji su oni slu ajevi kod kojih su glavni detalji poznati po initelju kd. Interpretacija poligrama zahtjeva stru nost-znanje i iskustvo. slu benicima. monitor sr anog ritma.na temelju poziva i 3. direktni testovi ili testovi s kontrolnim pitanjem . zabrinutost Prije testiranja. 7. injenice sli nog zna enja za nedu nu osobu. glavobolja i zubobolja. Mo e se koristiti i dodatnom opremom za preciznije o itavanje osnovnih parametara. Policija prikuplja obavijesti i od osumnji enika u razli itim situacijama. strah zbog la ne sumnje u nju. ispitanika se treba pitati je li spreman na ispitivanje. gdje i kada vodi razgovor.2.kontinuiteta provjere i 3.oftalmometrija i pupilometrija (prilikom ugodnih podra aja zjenica se iri.psihoze.-nalikuje tipaljci koja se stavlja na prst ispitaniku Analizalizator stresa u glasu.pomno prou iti prijavu. Mogu e je prikupljanje obavijesti i od osobe koja se nalazi u pritvoru ali ako za to postoji svrha i odobrenje suda na temelju pisanog prijedloga.nevinoj osobi ne kazuje ni ta o djelu koje je predmet ispitivanja. 18 .nu no je utvrditi osobe koje mogu dati obavijesti o kd i po initelju. bez poziva 2. a ne na samom krivcu i emocionalnom sadr aju pitanja 3. Poligrafi standardne konstrukcije baziraju se na bilje enju paremetara rada kardiovaskularnog sustava. testovi poznavanja kriti nih injenica.biti li en bilo kakve predrasude. Da bi se pristupilo tra enju obavijesti od gra ana. To su : 1. Sastavni dio poligrafskog ispitivanja je razgovor nakon zavr etka testiranja-poslijetestni razgovor. te on mo e to i odbiti.Posebno se ure uje provjera alibija koja se zasniva na na elima: 1. Neke od pomo nih poligrafski metoda su pletismografija ( zasniva se na injenici da je ljudska ko a prozirna. Operativni testovi su oni koje ispitiva sastavlja i primjenjuje u rje avanju konkretnog problema. konkretnosti podataka. npr.narkomanije na poligrafsko ispitivanje mo e utjecati i npr. O poligrafskom ispitivanju sastavlja se zapisnik.paziti kakva pitanja postavlja. 2.a u suprotnome se skuplja).ima te i te na spoznaji krivnje i signifikantnosti pitanja.

zabrana posje ivanja odre enih mjesta ili podru ja 3..cijele situacije. zabrana poduzimanja odre enih poslovnih aktivnosti 7. Prije oduzimanja slobode moraju se iscrpiti mogu nosti osiguravanja nazo nosti osobe bla om mjerom. sredstvima sastoji se u presretanju komunikacijskih poruka. zabrana uspostavljanja i odr avanja veze s odre enom osobom 6.ali mogu i dr.). Traju dok za njima postoji potreba ili do pravomo nosti presude (max. razgovora i komunikacija na daljinu dr. tijelu 4. Nadzor tel. Cilj: za tita tragova i predmeta kd. Mjera se mo e odrediti prema po initelju i prema osobama za koje postoje osnove sumnje da po initelju ili od po initelja iz kataloga kd prenose priop enja i poruke u svezi s djelom tj. privremeno oduzimanje voza ke dozvole Mjere opreza su vremenski ograni ene. Slijedi udaljavanje nepozvanih osoba i znati eljnika.Osiguravaju se tragovi i predmeti. obveza okrivljenika da se povremeno javlja odre enoj osobi/dr . U pravilu. privremeno oduzimanje putne i dr. Iz razloga humanosti dopu taju se izmjene injeni nog stanja na mjestu budu eg o evida npr. razdvajanje potencijalnih svjedoka i presumptivnih okrivljenika radi spre avanja bilo kojeg oblika komunikacije i stavljanje pod siguran i u inkovit nadzor. provjera uspostavljenih telefonskih poziva Izvid uklju uje 2 oblika: nadzor i tehni ko snimanje sadr aja komuniciranja.zadr avanje svjedoka o evidaca. privremeno ograni avanje slobode kretanja Sud prema okrivljeniku mo e odrediti mjere opreza kad postoje uvjeti za odre ivanje pritvora. zabrana napu tanja boravi ta 2. 10. Tijekom istrage o njima odlu uje istra ni sudac.a nakon podignute optu nice/optu nog prijedloga pa do pravomo nosti presude sudac pojedinac ili predsjednik vije a ili dr. osiguranje mjesta zlo ina Cjelina aktivnosti koja se provodi ve od stadija otkrivanja kd te se nastavlja po potrebi i tijekom i nakon zavr etka o evida.odnosno kad prijeti opasnost ljudima i okolini.prikupljanje obavijesti Posebni slu ajevi osiguranja mjesta doga aja jesu oni kad na mjestu doga aja ima mrtvih osoba ili su velike tete.osiguranje obavljaju policijski slu benici. 9.koje se sastoji u tajnom nadzoru razgovora to se vode sredstvima komunikacije na daljinu. 19 . da se po initelj slu i njihovim priklju cima na telekomunikacijski ure aj. isprave za prijelaz dr . tijelo suda.8. granice 8. zabrana pribli avanja odre enoj osobi 5. pru anje pomo i rtvama. Mjere opreza su: 1. ovla tene osobe ili gra ani. Radnje osiguranja mjesta doga aja uklju uju i urnu identifikaciju osoba.osumnji enika Zabranjuje se pristup i kretanje po mjestu doga aja nepozvanim osobama.

O evid 2. Provjera uspostavljenih tel. krivotvorenje i ra . dokazima : 1.Tehni ko snimanje je djelatnost tajnog bilje enja zvu nih ili opti kih signala.. kamere. prijevara Ra unalna tehnologija kao objekt napada i kao sredstvo po injenja kd Dig.bez posebnog naloga. Nadzor i tajno snimanje uklju uje razli ite situacije npr. be i ni router.identifikacijski broj SIM kartice FAZE postupanja s dig. mobiteli. podataka programa i sustava. poziva i lociranje mobilnih ure aja (kod traganja za nestalim osobama). dokaza : 1. -informacije koje se odnose na mre u -tko sve koristi ra . ra unala. zapisa Dig. Prezentacija na sudu Tijekom hitnih mjera i radnji prikupljaju se : -podaci o ra . dokazi se nalaze na nositeljima dig. elektroni ki tj. ra . kontakta Izvidna radnja . zapisi su memorijske jedinice (tvrdi disk/cd/dvd/usb.povreda tajnosti. op.. 11. Privremeno oduzimanje predmeta ZAPISNIK o o evidu : 1.. Stanje i lokaciju svakog ra unala 3. IMEI . switch).. dokaza su mre ni ure aji (be i na kartica. Obuhva a ispis tel.. digitalni dokaz Kod "pravih" ra unalnih kd . cjelovitosti i dostupnosti ra .. Identifikacija i prikupljanje 2. Pretraga stana/osoba/predmeta 3. sustav. printeri. Sto vise detalja o zate enoj opremi 2.. hardveru.) Ostali izvori dig. Analiza 4. uvanje 3.nadzor i tehni ko snimanje razgovora samo uz nalog suda. skeneri. Fotografirati i opisati stanje i stra nju stranu ra unala 4. Dokumentirati sve povezanosti ra unala 20 . sustavu. temeljem policijskog zakona/po starom ZKP -u. tko je odgovoran -koliko se o ekuje od izuzetne opreme -koliko podataka ce trebati snimiti/kopirati -podaci o backup-u 3 DOKAZNE RADNJE u svrhu prikupljanja dig. primanje i davanje mita itd. Treba razlikovati tu izvidnu radnju od posebne dokazne radnje .identifikacijski broj mobitela IMSI . softveru. gps.

odvjetniku. vlasti u vezi s obavljanjem poslova iz svoje nadle nosti ili e prijavu podnijela privatna osoba.a njihovo trajanje je vremenski ograni eno i podlo no nadzoru suda. prijave. tijelu odmah se dostavlja nadle nomdr avnom odvjetniku.o. odnosno sredstava za tehni ko komuniciranje na daljinu b) Ulazak u prostorije radi provo enja nadzora i tehni ko snimanje prostorija c) Tajno pra enje i tehni ko snimanje osoba i predmeta d) Uporaba prikrivenih istra itelja i pouzdanika e) Simulirani otkup predmeta te simulirano davanje potkupnine i simulirano primanje potkupnine f) Nadzirani prijevoz i isporuka predmeta kaznenog djela g) Sravnjivanje ra unalnih podataka h) Pru anje simuliranih poslovnih usluga ili sklapanje simuliranih pravnih poslova 13. Mogu se poduzeti za to no odre ena kd (katalog kd). slu bene osobe. a) Nadzor i tehni ko snimanje telefonskih razgovora. Zakon o kaznenom postupku ne propisuje formu kaznene prijave.. s prikrivenim identitetom ili nepoznat. O usmenoj prijavi sastavlja se zapisnik ili slu bena zabilje ka. kaznena prijava Kaznena prijava je pisana ili na dr. ali da bi dr avni odvjetnik mogao postupati. Podnositelj prijave mo e biti poznat. postupka. prijave obvezatno je u zakonu predvi enim slu ajevima. Mo e biti protiv poznatog ili nepoznatog po initelja. Fotografirati i popisati sve inf. Prva je supsidijarnost-poduzimaju se samo ako nema mogu nosti provo enja op ih izvida ili je poduzimanje op ih izvida povezano s nerazmjernim te ko ama. Predstavljaju ja i zahvat u ljudska prava te su ure eni na poseban na in-Okvirna pravila su u ZKP-u i Zakonu o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Kaznena prijava je usmena ili pismena. Glavni je povod za pokretanje kaz.5.upu ena izravno ili posredno dr . na in priop ena obavijest o kd za koje se progoni po slu benoj du nosti. Odre uje ih istra ni sudac na zahtjev d. knjige 12. Kaznena prijava podnesena dr. La no prijavljivanje je prema uvjetima iz KZ kazneno djelo. Dokumentirati zapise ili lozinke ako su negdje zapisane 6. posebne dokazne radnje Posebni izvidi razlikuju se od op ih izvida prema ve em broju zna ajki. Podno enje kaz. Razlikuju se privatne i slu bene kaz. prijava protiv poznate osobe trebala bi sadr avati: 21 . ovisno da li ih je podnijelo tijelo dr . To se osobito odnosi na policijske slu benike i dr.

Ako je kaznenu prijavu podnijela odre ena osoba. ali to nije nu no. f) Podatke o podnositelju kaznene prijave (ime i prezime adresa). Teme iz krim. imena osoba koje imaju saznanja o po injenom kaznenom djelu.to prije izvr iti tjelesni pregled rtve i medicinski pregled: op i. a ponekad provesti psiholo ko-psihijatrijska vje ta enja -hitno osigurati mjesto doga aja i prona i eventualne svjedoke -hitno pristupiti provo enju o evida -planiranje krim. organizirani kriminal) Kod seksualnih delikata je bitno da rtve ne prijavljuju zbog straha od sekundarne viktimizacije (osuda okoline. da li je bilo suu esnika. i ako raspola emo tim podacima. suo enje s po initeljem itd. Samo obja njenje silovanja nije lak posao jer da bi se dobili odgovori na postavljena pitanja potrebno je poduzeti sljede e: . metodika (seksualni delikti. prostitucija.). b) to detaljnije opisati doga aj (jasni opis) i obavezno navesti mjesto i vrijeme po injenja kao i druge okolnosti koje mogu pomo i policiji i dr avnom odvjetni tvu u daljnjem radu. ginekolo ki i sudsko-medicinski. dr avnog odvjetnika ne ve e kvalifikacija navedena u kaznenoj prijavi budu i da on odlu uje o kojem se kaznenom djelu radi na temelju utvr enih podataka i injenica. treba prilo iti sve dokaze kojima raspola emo. 22 . nasiljem itd. pismena koja mogu pomo i dr avnom odvjetniku i policiji u provo enju izvida. navesti godine starosti po initelja. i sl. pedofilija) je povezan s korupcijom. naravno ak raspola emo tim o podacima.a) Ime i prezime po initelja i adresu. Napominjemo kako dr avni odvjetnik i policija postupaju i na osnovu anonimne prijave. Kod obja njavanja kaznenih djela silovanja potrebno je dobiti odgovore na 9 pitanja kriminalistike te ih poduprijeti sa jo i drugim odgovorima sa kriminalisti ko takti kog stajali ta ili osnova kao npr. 14. e) Ime i prezime o te ene osobe i njegova adresa. Naime. Organizirani kriminal (droga. d) Nu no je navesti na osnovu kojih dokaza i injenica proizlazi da je prijava osnovana: 1. zanimanje i druge podatke na temelju kojih je lak e odrediti o kojoj se osobi radi. imena roditelja.obrade -obavljanje razgovora sa rtvom. trgovanje ljudima. 2. da li je djelo po inio pojedinac ili grupa. postoje li tragovi na odje i i obu i navodnog silovatelja. dr avni odvjetnik mora tu prijavu rije iti uz obavijest o te enoj osobi. c) Naziv i zakonski lanak odre enog kaznenog djela iz Kaznenog zakona mo emo navesti. sa svjedocima i sa osumnji enikom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful