P. 1
Kriminalistika 29 Q&A

Kriminalistika 29 Q&A

1.0

|Views: 301|Likes:
Published by Martina Golub

More info:

Published by: Martina Golub on Aug 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2014

pdf

text

original

KRIMINALISTIKA 29 PITANJA I ODGOVORA

Modly Q&A 1. pojam verzije, podjela i na in kori tenja u postupku (formalnom i neformalnom) Verzija-kriminalisti ka hipoteza, jedna je od vi e hipoteza koja obja njava nastanak, svojstva, me usobne veze, odnose i okolnosti pojave kd, zna ajki, stanja i odnosa po initelja, rtve te druge okolnosti u vezi s predmetom kriminalisti kog istra ivanja. Verzija je sredstvo kojim se put dokazivanja umjesto spontano,nasumice,prolazi planski. Za sud koji donosi odluku verzija je nezaobilazno i najpouzdanije sredstvo pri dono enju i argumentiranju odluke. Spoznajna osnova sudske odluke mora po i od toga: a) da su postavljene sve mogu e verzije b) da su postavljene verzije ispitane s jednakom pozorno u c) da je jedina verzija koja je izdr ala provjeru utemeljena na valjanim dokazima d) da provjerena verzija potpuno i sukladno tuma i predmet postupka e) da je ta verzija jedini mogu i zaklju ak Polazi te postavljanja verzije su prikupljeno saznanje (i intuicija) Podjela verzija: Prema logi kometodolo ki m kriterijima prema dosegu Prema vremenu Prema me usobni m odnosima Kategorijalna podjela Prema modelu dokazne strukture

preliminarne

glavneverzija o predmetu istra ivanj a

retrospektivne

podudarne

kriminalisti k e

Jednostavne i slo ene

radne

pomo neverzija o pojedinim sastojcima kojima se provjerava gl. verzija

prognozne,sukcesivn e ili simultane

isklju ive

postupovne

Konvergentn e i divergentne

kona ne

neutralne

Verzije s izravnim i neizravnim dokazima Koje se odnose na odlu ne ili dr. injenice 1

Polazi te kriminalisti kih verzija su indiciji. Otuda se i nazivaju indicijalnim kriminalisti kim, heuristi kim, otkriva kim verzijama. Verzije su naj e e retrospektivne, a kada slute kao temelj planiranja i poduzimanja odre ene radnje ili radnji, imaju prognosti ko zna enje. Postupovne verzije po ivaju na dokazima. To su postupovne, silogisti ke, dokazne verzije. Istra ne verzije-umjesto indicija ovdje su elementi verzije dokazi ili indiciji(u postupovnom smislu dokaznih injenica) Verzije raspravnog suda-temelje se na dokazima ili indicijama,ali u postupovnom smislu kao dokaznim injenicama. Verzije glavnih pitanja kriminalistike 1. TO kazneno djelo 2. TKO - po initelj 3. GDJE mjesto kd 4. KADA - vrijeme 5. KAKO modus operandi 6. IME instrumenta sceleris 7. ZA TO - motiv 8. S KIM - sudionici 9. KOGA ILI TO - rtva

Provjera verzija. Racionalni kazneni postupak nu no uklju uje provjeravanje, (verifikaciju) svih valjanih verzija. Verzije moraju ispunjavati op e logi ke uvjete valjanosti hipoteza tj.: 1. relevantnosti, 2. provjerljivosti, 3. plodnosti (eksplanatorno - prediktivne mo i), 4. kompatibilnosti s ve prihva enim hipotezama i 5. jednostavnosti. Provjera verzije se odnosi na glavni predmet kaznenoga postupka (kao predmet optu be), ili na pojedine njegove dijelove. Verzija mo e biti provjerljiva konkluzivno (kad se istinitost verzije utvr uje sigurno), ili parcijalno (kad je njena istinitost tek vjerojatna). Verzije koje sadr e indicije po naravi stvari samo su parcijalno provjerljive. Na osnovi toga da li se hipoteza mo e potvrditi ili opovrgnuti opa anjem, razlikuje se izravna (direktna) i posredna (indirektna) provjerljivost. 2. Pretraga stana i dr. prostorija takti ko-tehni ki aspekti Na in pretrage stana uvjetuju cilj pretrage i predmet,veli ina stana,vremenski i prostorni uvjeti u kojima se ona poduzima,raspolo iva tehni ka sredstva i broj slu benika koji su na raspolaganju. Pristup zgradi temelji se na pribavljenom nacrtu objekta i okoline. Najprije se izvr i blokada u cilju onemogu avanja bijega osoba. izno enja predmeta i sl. 2

ure ena me unarodnim izvorima. Pretraga stana uklju uje i pretragu stvari koje su u stanu npr.naj e e se koriste sredstva uobi ajene namjene:odvija i. pogoni.ind. koji su smje teni u poseban kov e i za obavljanje pretrage.sklonostima i eljama okrivljenika. Ako se otpor ne o ekuje.ali i oni koji nisu. dr avni odvjetnik. Kod pravilne procjene predvi eni su i policijski slu benici za blokadu zgrade.ugostiteljski objekti. prostora koji se pretra uje. Pristup ispitivanju okrivljenika odre uje: 1.katkad izostavimo pogled prema stvarima koje su nam ispred nosa . Uz to mogu a je upotreba specifi nih ure aja i alata. u suprotnom se najprije poduzimaju mjere za suzbijanje otpora. eki .sloboda obrane . -dokaz je samo ako je provedeno prema odre enim postupovnim pravilima Klju na jamstvena pravila.ru na prijenosna blagajna. raspravni sudac i lanovi vije a te branitelj i o te enik. istra ni sudac.pravo na tuma a -bitna je presumpcija nevinosti i sklop prava na javni postupak odre ene kakvo e pred zakonom ustanovljenim.no mo e se pretraga provesti i bez njegove nazo nosti (uz pridr avanje zakonskih propisa) ak i protiv njihove volje (prema pravilima o sredstvima prisile).predmet) Ispitivanje okrivljenika je postupovna radnja kojom se dolazi do iskaza okrivljenika kao dokaza.kako bi se temeljem njenih nesvjesnih reakcija formirali odre eni zaklju ci.pravo na branitelja .obavijest o optu bi .detektori metala Iz vida se ne smije ispu tati osoba protiv koje je pretraga usmjerena. Prilikom pretrage zgrade. trezor. Ispitivanje okrivljenika obuhva a ispitivanje : osumnji enika. Pretra uju se prostori koji su u neposrednoj uporabi. skup okolnosti koji se mo e ozna iti kao postupovna situacija -prvo ispitivanje treba biti rezervirano za najiskusnije ispitiva e.obrtni ke i druge servisne radionice. okru enju. Ne smiju se pri pretrazi izgubiti iz vida i drugi psiholo ki elementi koji se temelje na slijede em: tra e i tajna skrovi ta.Kad policija izvr ava naredbu suda o pretrazi.klije ta i dr.nalog za pretragu predaje se osobi kod koje se pretraga obavlja. kole. Prije ispitivanja treba se informirati o osobnim prilikama.trgovine. stadij u kojem se radnja provodi 2.sloboda i ravnopravnost u predlaganju i izvo enju dokaza . Ispitivanje je radnja u kojoj okrivljenik aktivno sudjeluje. Vlasnik ili korisnik stana ima pravo biti nazo an pretrazi. Mogu e je koristiti za titne pse zbog blokade prostora oko zgrade. Pretraga mora imati sustavni raspored.vjerski objekti 3.bolnice.nepovredivost osobe . svojstva okrivljenika 3.soc. Nakon toga se odre uju svjedoci pretrage (punoljetne osobe).neovisnim i nepristranim sudom u razumnom roku Ispitivanje provode: policijski slu benik. U pretragu drugog prostora spadaju uredi.spre avanja bijega osoba te pse traga e. okrivljenika u u em smislu i optu enika.vrijeme.ponekad uz pomo stru njaka.potrebno je pridr avati se propisanog redoslijeda radnji. su: . ispitivanje okrivljenika s naglaskom na stvarne elemente (mjesto.stana i dr.pravo na utnju . 3 .

la nih obe anja. Ako ispitiva utvrdi da ispitanik la e.po initelju i dr. va nim okolnostima.tipologija svjedoka.iskaz svjedoka. Posebne kategorije pri ispitivanju okrivljenika su maloljetnici i osobe s du evnim smetnjama.potvrdna i odre na npr. Ispitivanjem svjedoka u postupku dobiva se poseban dokaz. Dokaze treba predo avati postupno. svjedok o evidac 2. Zabranjena je upotreba varki. sredstva npr. a odgovaraju a pitanja valja postaviti poslije toga. Svjedok nije stranka nego sudionik postupka.specifi nost ispitivanja s obzirom na spol i dob Svjedok je osoba razli ita od okrivljenika. svjedok po uvenju kao iskaz iznosi sadr aj koji mu je priop en od 3. teh.a pitanja moraju biti kratka. 4. Ispitiva mora povremeno pokazivati da se naljutio a ponekad i znakove prijateljstva. osim da ili ne npr.daju pouke o pravima ispitanika tijekom ispitivanja Ispitiva i koriste taktiku itanja misli u kojima se stavljaju u polo aj ispitanika.prijetnju ili obmanu prema ispitaniku.zar ne? y odlu na na pogre an na in poti u prisje anje npr.sile. progon. ispitivanje svjedoka. o kojem nema vl. Ispitiva ne treba stvarati utisak da razja njenje slu aja ovisi od priznanja okrivljenika. Jeste li vidjeli nalet automobila na pje aka? y nepotpuna disjunktivna ne isklju uje i druge mogu nosti osim onih koje su u pitanju npr. Tijek ispitivanja: U po etnoj fazi uspostavlja se komunikacijski odnos izme u ispitiva a i ispitanika. svjedoci koji imaju izravna opa anja injenica tzv. Nedopu teno je primjenjivati silu. Sugestivna pitanja mogu biti: y potpuna disjunktivna-ne dopu ta se drugi odg.prijetnje. Je li automobil bio crvene ili tamne boje? y ekspektativna.. za koju je vjerojatno da e mo i dati obavijest o kd.Potrebno je odbaciti predrasude o ljudima te se s ispitanikom treba uspostaviti kontakt i nalaziti se u njegovoj neposrednoj blizini. Za tehni ku izvedbu ispitivanja va ne su neke stvarne okolnosti kao to su kabinetska atmosfera Posebnu va nost ima jezik i ton ispitivanja. Vi ste vidjeli crveni auto.medicinska sredstva npr.precizna i jasno oblikovana. -ne smije se dovesti do iscrpljivanja ispitanika U sredi njem stadiju imamo poseban odnos izme u ispitiva a i ispitanika. Je li crveni automobil jurio velikom brzinom? Priznanje-mora biti dovoljno opse no da obuhvati one elementekoji su potrebni da se pokrene kaz. Je li automobil bio crven? Kapciozna pitanja Ispitiva smjera brzom odgovoru na pitanje koje ima pogre nu ili neprovjerenu premisu npr.treba ga pustiti da la e. lobotomija. strujni udar Tako er se ne smiju postavljati sugestivna pitanja koja bi navela ispitanika na neto ne odgovore.od slabijih prema ja ima.postavljaju se pitanja ad personam.ali iskaz mora detaljno bilje iti. Ispitaniku treba omogu iti da u neometanom neprekidnom izlaganju iznese sve to zna o kd. izravnih opa anja Svjedoci se tako er dijele na: y dobronamjerne y neprijateljske i prijateljske y zainteresirane i nezainteresirane 4 . 1. osobe .

posebne skupine svjedoka: y ranjivi svjedoci su osobe koje uslijed posebnih svojstava ili posljedica kd ne mogu bez opasnosti za vlastita prava i slobode sudjelovati u kp na na in koji je op enito propisan za svjedoke. inteligentan tip svjedoka . svjedoci dobri govornici Ispitivanje svjedoka je sli no kao i ispitivanje okrivljenika. svjedok o vladanju .uloga stadija i dr. tvrdoglavi svjedok . ambiciozne opisiva e i tuma e Imamo i podjelu na svjedoke koji opisuju i svjedoke koji obja njavaju (deskriptivni i interpretativni).osoba za koju postoji vjerojatnost da davanjem iskaza ili davanjem odgovora na pojedina pitanja mo e izlo iti sebe ili bliske osobe ozbiljnoj opasnosti po ivot. Naj e e se poduzima radi: a) utvr enja radi li se u konkretnom slu aju o kd b) razja njenja o kojem se kd radi c) prikupljanja tragova d) pronala enja i utvr ivanja identiteta rtve e) utvr ivanje vrste i razmjera tete f) ispitivanja vjerodostojnosti tragova 5 . Trebaju se postavljati op a pitanja. stra ljivi svjedoci .zdravlje. pitanja ad personam te priop avanja svjedoku za to se poziva i u vezi s kojim slu ajem.slobodu ili imovinu ve eg opsega 5.kd obiteljskog nasilja ili kd u kojima spolnost ima klju nu/zna ajnu ulogu 2. nespretni svjedoci. O evid je postupovna radnja koju poduzimaju tijela postupka. nervozni svjedoci .kratka. Postoje jo i indiferencirani svjedoci koji nastoje izbje i ili im prije zavr iti ispitivanje. harmoni ne opisiva e . U drugom stadiju poziva se svjedok da u slobodnom izlaganju iznese sve to zna o slu aju dok je ispitiva prividno pasivan. ispitivanje ena kao ranjivih svjedoka. posrednim postavljanjem pitanja 4. 1. utljivi svjedok.oprezan svjedok. svjedoka y ugro eni svjedoci.jasna. a u propisanim slu ajevima i policija. svjedok u esnik .ena je ranjivi svjedok ako se radi o rtvi seksualnog kd. ispitivanje mlade i i djece kao ranjivih svjedoka: 1. snimanjem teh. suvi e subjektivni svjedoci.Prema zna ajkama iskaza dijele se na: y povr ne . svjedok homo duplex. ispitivanje starijih.tjelesnu nepovredivost.bolesnih osoba ili osoba s tjelesnim manama kao ranj.siguran i nesiguran svjedok . Na kraju ispitivanja provjerava se istinitost sadr aja iskaza osobe ili provjerom ostalih raspolo ivih dokaza ili provjerom prikladnosti osobe za davanje istinitog iskaza. instrumentalni svjedoci .konkretna Treba se misliti o metakomunikacijskim klju evima-kako svjedok eli da njegovo svjedo enje bude protuma eno. Prvi stadij po inje utvr ivanjem identiteta i dr. neobrazovan ali prirodno inteligentan tip svjedoka-ne razlikuje bitno od nebitnog . Tre i stadij predstavlja postavljanje pitanja nakon stadija spontanog iskaza. ure ajima 3. ta ti svjedok. o evid. bez nazo nosti suca i stranaka u prostoriji gdje je dijete 3. uz pomo stru ne osobe 2.

Na elno.obuhva a prve poduzete policijsko-takti ne radnje radi obrane od opasnosti i/ili rasvjetljavanja kd -policija mora utvrditi mjesto gdje se ne to zbilo i prikupiti informacije koje su nu ne za preliminarnu kriminalisti ku diferencijalnu dijagnozu. Nakon dolaska na mjesto doga aja. utvr ivanje osoba koje mogu dati informacije o doga aju 3. Stati ki i dinami ki dio o evida ne smiju se.a naj e e i ne mogu.kad to zahtijeva stanje na licu mjesta. Ovaj stadij ima nagla en istra iva ki karakter.na elo racionalizacije djelovanja.na elo temeljitosti i upornosti. tehni ke usluge 3.bez obzira gdje se nalazi. radnje pru anja pomo i i otklanjanja daljnje opasnosti 2. na elo to nosti tijekom o evida. doga aja.ili obavlja razgovor s drugim osobama koje su osiguravale mjesto doga aja ili imaju neka saznanja o samom kd.treba obi i mjesto doga aja bez ula enja u njegov prostor. istra iva ke usluge Prvi zahvat.potrebne radnje razvijaju se u vi e smjerova (3 skupine) : 1. Obavlja se pregled ire okoline.na elo objektivnosti. 6 .na elo najboljeg dokaza. koordinacija i integracija napora 2.pod uvjetom da je u relevantnoj vezi s kaz.mijenjanja polo aja Te i se sintetiziranju saznanja prikupljenim u ranijim stadijima:izlazak na mjesto doga aja.donosi se odluka o tome kako e se izvr iti o evid.u praksi mehani ki odvajati jer se esto u prirodi stvari u hodu o evida izmjenjuju. Prikupljaju se podaci o atmosferskim prilikama.raznih prostorija i sl.osiguranje mjesta doga aja i orijentacijsko-informacijski stadij. djelom. Orijentacijsko-informacijski stadij o evida zapo inje dolaskom o evidnog tijela i tima na mjesto doga aja. Ekipa je aktivnija.micanja.ako je dostupan. utvr ivanje prostora na kojem se nalaze tragovi kako bi ih se za titilo od propadanja ili o te enja Mjesto o evida-prostor koji je u svezi s kim djelom Predmet o evida je svaki objekt.na elo kriti nog prila enja postupanju Organizacija istra ivanja mjesta doga aja kod o evida pojam je koji obuhva a 3 gl.osobito njegovim diskontinuitetom i disperzijom njegovih elemenata.tra i.Na ela: na elo metodi nosti i dosljednosti kod provo enja dokaza.na elo sustavnosti provo enja o evida.na elo takti ko-tehni ke slobode. Tijelo prima izvje e od policijskih djelatnika.ako su oni osigurali mjesto doga aja.na elo programiranja o evida.na elo lojalnog prikupljanja dokaza. Stati ki stadij o evida svodi se na pregled lica mjesta i utvr ivanje op ih uvjeta u kojima se doga aj zbio. Utvr uje se to no mjesto kaznenog doga aja.vremenskim prilikama u vrijeme zapo injanja doga aja.otkriva i fiksira pojedine predmete i tragove i njihov me usobni odnos. Na in njegova provo enja diktiran je konfiguracijom terena i dimenzijama prostora kaz. -plan rada za dinami ki stadij o evida Dinami ki stadij o evida sredi nji je dio istra ivanja mjesta doga aja.dinami nija.na elo pravodobnosti.prikupljaju se tragovi i predmeti vezani sa kd bez dodirivanja.na elo potpunosti. funkcije koje se moraju ostvariti na mjestu o evida: 1.

Zapisnik o o evidu je s dokaznog gledi ta dokaz ispravom. sheme.specifi ni dokaz ispravom. aserviranje predmeta i tragova i njihovo prilaganje u zapisnik. katalogiziranje predmeta o evida.mehani ki zapisnici (magnetofon. ako ispunjava sve procesne zahtjeve glede forme i krim.prostorije i prostori. na ini fiksiranja injeni nog nalaza kod o evida i dokazni zna aj fiksiranog nalaza Sve prona ene injenice i okolnosti o evida treba trajno i u potpunosti sa uvati od uni tenja ili zaborava. objekti. Finalni stadij sastavljanje zapisnika o o evidu.. zatvoreni TV sustavi. filmske kamere. Sav dokazni materijal mora se registrirati u njegovom izvornom obliku. Grafi ki prikazi i drugi prilozi zapisnika o o evidu (crte i i skice) su posebna vrsta dokaza .fotografija i izrada fotoelaborata 5. nacrti. U odnosu na osobe...on je svojevrstan neoborivi dokaz ispravom glede injenica koje su u njemu sadr ane.grafi ki na ini (skice.maketom i sl.fotografije. Prepoznaju se osobe. Snimci mjesta doga aja (vizualne i auditivne tehni ke snimke).crte i. estice baruta.ostali posebni na ini fiksiranja tragova i predmeta kao to su mula iranje (odljevci).uvjet za prepoznavanje je primjena metode osobnog opisa prema kojoj svjedok prvo opisuje osobu koju e prepoznati. 6. Osnovni na ini fiksiranja injeni nog stanja su: 1. Tragovi i predmeti kaznenog djela moraju biti osigurani i fiksirani u onom stanju u kojem su zate eni.Tako er se u ovoj fazi obra uju tragovi. 7. razgledanje objekata prepoznavanja i davanje suda o identitetu i neidentitetu. Dolazi do va nog takti kog na ela kontrolnog provjeravanja u injenih mjera i radnji i eventualnog ponavljanja nekih od njih. pakiranje corpora delicti... samostalan s nagla enim tehni kim karakteristikama. Kontrolni stadij o evida o evidno tijelo i lanovi o evidnog tima rezimiraju rezultate o evida i tra e eventualne propuste.. izazivanje i "skidanje" otisaka papilarnih linija folijama.) 4.opisivanje rije ima i sastavljanje zapisnika o o evidu 2. zahtjeve glede sadr aja . po mogu nosti s nositeljem traga.kad se ustanovi da je to potrebno. Radnju ine: opisivanje objekata prepoznavanja. prije svega fotografija su samostalan procesni dokaz sui generis.) 3. To se ini adekvatnim fiksiranjem. 7 . to ote ava prepoznavanje.U dinami kom stadiju se pogotovo mora izvr iti tzv. Prepoznavanje osoba (takti ni aspekt. 6.uloga vremena ) Prepoznavanje je identifikacijska metoda i posebna vrsta iskaza osoba.le evi i dr.

osoba ili stvari 2. obligatorna . U liniji prepoznavanja treba se nalaziti najmanje 3.op i re im + posebne dopunske odredbe fakultativna op i re im individualna     timska osnovna    dopunska postupovna (formalna) provode se sukladno postup. 5.a ne da je u liniji za prepoznavanje. Treba izbjegavati ponovno prepoznavanje.Svjedoci: sinteti ki tip-prima op i dojam. Tako er se na svjedoka ne smije vr iti pritisak niti sugestija.osje a li strah od osvete ili svjedo enja na sudu. Preporu uje se kori tenje jednosmjernog zrcala. Tako er da li kod svjedoka postoji osobna zainteresiranost ili nezainteresiranost za prepoznavanje.ali ne uo ava detalje analiti ki tip-ne prima op i dojam. normama tijekom postup. obja njavanje na temelju kojih diferencijalnih karakteristika su osoba ili stvar prepoznati Protek vremena Ako protekne du e vrijeme izme u doga aja kojem je svjedok bio prisutan i dosje anja tog doga aja. Vje ta enje je postupovna radnja kojom se utvr uju ili razja njavaju injenice na osnovi posebnog izvanparni nog znanja.iskustva ili umije a.iznimno 12 osoba to ujedna enijeg izgleda tj.koju primjenjuje vje tak ovisno o stru nom profilu u postupku vje ta enja te ona nije predmet pravnog reguliranja. 3.Stoga je nu no to prije ispitati svjedoka.uloga naloga za vje ta enje i dr.a unutra nja strana vje ta enja odnosi se na sadr aj. stadij .davanje detaljnog opisa osobe ili stvari u smislu navo enja karakteristika prema kojima se razlikuju od dr. to sli nijih. 2. Treba se pona ati kao da se sumnjivac jo tra i. rasprave odmah dati iskaz. postupka 8 . stadij ocjena rezultata prepoznavanja tj. Vje ta enje u u em smislu-inokosni vje tak ili tim vje taka su u mogu nosti odmah na ro i tu na kojem preuzimaju vje ta enje ili tijekom gl. Postupak prepoznavanja ima stadije: 1. radnji izvanpostupovna (neformalna) provode se prije pokrenutog kaz.postupak prepoznavanja 3.a najvi e 7. stadij . Neki svjedoci osje aju strah zbog moralne osude okoline i sl. 7. 8.ali uo ava detalje analiti ko-sinteti ki tip-kombinacija gornja dva Trebamo doznati da li se svjedok o evidac nekoga ili ne ega boji.a izbor treba biti slobodan i spontan. -oblik utvr ivanja injenica pomo u vje taka Vanjska strana vje ta enja-sam postupak vje ta enja. 8. Vrste: 1.to nost dosje anja kao i cjelovitost dosje anja dramati no se smanjuje. vje ta enje.odvija se prema pravilima odre enje znanosti i tehnike ili struke.vrste. 4. 6.

uvodni dio zapisnika (podaci) 2. vje taka 14.ciljeve i uzroke djela 5. prema predmetu vje ta enja. prema vrsti injenica koje se otkrivaju. U nalogu se treba navesti u vezi s kojim injenicama se vje ta enje obavlja i kome se povjerava. analiti ki i sinteti ki. traga.mi ljenje (zaklju ak) 9. Traseologija se bavi sustavnim istra ivanjem tragova to uklju uje djelatnosti: a) pronala enja b) osiguranja c) razja njavanja (tuma enja) tragova Klasifikacija tragova: Tragovi koji upu uju na : 1.tragovi i predmeti kao nositelji tragova. kontradiktorna uz tijelo postupka imenovanje vje taka vr e i stranke ili samo one 15.utvr uju. Trag materijalna promjena u svezi s ostvarivanjem kd Traseologija.prethodna i naknadna zbivanja 3.predmeti nastali po injenjem kd 10.la ni 9 . Nalog se mo e i dopuniti na zahtjev vje taka.predmeti koji su bili objekt radnje kd.ocjenjuju u postupku tj. klasifikacija tragova itd.nalaz (opisni dio) 3. nekontradiktorna 16. motive.sredstva po injenja kd.9.u enje o tragovima. prema vrsti postupka vje ta enja se dijele na kriminalisti ka i sva ostala vje ta enja Uloga naloga za vje ta enje Vje ta enje se odre uje pisanim nalogom tijela koje vodi postupak. rtvu djela Podjela tragova na : y mikrotragove vrsta krim. tragova koji se zbog svojih malih dimenzija mogu te ko neposredno zapaziti pa se otkrivaju i istra uju pomo u posebnih pomagala Dijele se na mikrotragove nanose i mikrotragove unose y makrotragove y submikrotragove mogu se utvrditi samo rastvaranjem y trajni y promjenjivi y fingirani. ukupnost disciplina koje se bave tragovima kao objektima znanstvenog ispitivanja. Stadiji vje ta enja dijele se na : uvodni. Nalog se dostavlja i strankama. pravo kolektivno vje ta enje predmet vje ta enja ispituju vje taci koji mogu biti istih ili razli itih struka i koji na kraju vje ta enja sastavljaju zajedni ki nalaz i mi ljenje 13. pojam traseologije. tijek njegova ostvarenja. a nalaz se sastoji od niza nalaza razl. O vje ta enju se sastavlja zapisnik koji ima 3 dijela: 1. postojanje kd 2. individualno vje ta enje mo e biti a) cjelovito b) dinami no 11. osobu po initelja i njegovu odgovornost 4. Skupno vje ta enje mo e biti a) kolektivno (multidisciplinarno) b) kompleksno (interdisciplinarno) 12. nepravo kolektivno vje ta enje vi e vje taka .

tragove tla . 10 . S toga je pronala enje i osiguranje tragova na mjestu doga aja hitno i nu no. na sredstva po injenja kd Prema prirodi traga imamo podjelu na biolo ke tragove (tragove krvi.fiz.na identitet rtve. svojstva. Tragovi koji su izrazito skloni navedenim promjenama zovu se PROLAZNI ili privremeni tragovi. tragove stakla . Prema vremenu nastanka tragovi se dijele na one nastale prije. tragovi na rtvi i situacijski tragovi. tragovi otrova . energetsko i AGREGATNO stanje. tragove po ara i eksplozija . Za pravilno postavljanje misaone konstrukcije va no je to prije prona i tzv. tragove oru ja . Mehanizmi nastanka tragova i specifi nosti nastalih tragova Mehanizam nastanka tragova je proces ija je kona na faza nastanak traga. starost. U okviru tog mehanizma obavezno se javlja: 1. Navedeni utjecaji su posebno tetni kad je rije o mikrotragovima. tragovi na po initelju. za vrijeme i nakon po injenja kd. egzaktnim metodama dinami ki.tragovi nokata.na kojem se trag odra ava ili ostaje tvar koja ini trag) 3. tragovi mogu promijeniti svoju prirodu. tragovi biljnog podrijetla) i mehani ke tragove. oblik. protekom vremena (koje mo e biti vrlo kratko).tragovi dlaka i kose. temperaturu itd. Prema informaciji koju sadr e tragovi se dijele na tragove koji upu uju na postojanje kd. tragovi rtve. vode i trag ili trag jezgru. tragove stopala. nositelj traga (objekt koji prima trag. tragove tekstilnih vlakana .tragove ljudskih izlu evina. 11. alkohol 10. tragovi po initelja.y y y y otisci trag koji ostaje na povr ini nositelja traga utisnu a prodire u strukturu nositelja traga materijalni nastaju promjenama tvari koje se ispituju kem. dimenzije.dijele se na tragove djela. Va no je utvrditi i dinamiku stvaranja tragova. na na in po injenja kd.kao i na in zapisivanja tragova procesima odr avanja i/ili separacije od ranije cjeline. To je sto erni trag oko kojeg se roje ostali tragovi. tragovi opojnih droga . Na ini otkrivanja tragova s obzirom na agregatno stanje i njihovo operativno-dokazno kori tenje Zbog postojanja kemijsko-fizikalnih procesa u materiji s jedne strane. boju. uzro nik traga (objekt koji stvara trag) 2. kontakt (dodir) kao rezultat me usobnog djelovanja uzro nika i nositelja traga -proces je specifi an kada se radi o zvu nim i mirisnim tragovima -trebamo imati na umu i stvaranje la nih tragova Situacija traga omogu ava izvo enje dokaza o mehanizmu nastanka traga U pronala enju tragova veliku ulogu igra i misaona rekonstrukcija kd koju mora ostvariti tijelo postupka.tragovi ivotinjskog podrijetla. tragove po initelja i tragove na po initelju Postoje takti ki tragovi.med i dr. i zbog razli itih vanjskih utjecaja s druge strane. tragove krivotvorina . tragove prijevoznih sredstava u cestovnom prometu .

identifikacija pomo u rukopisa. predmeta na kojima se mogu na i tragovi kd. Identifikacijska obilje ja su svojstva koja su izdvojena iz cjeline svojstava predmeta.uklju uje prepoznavanje predmeta kojim je ostvareno kd ili koji su tome namijenjeni. Njima se uz ostalo utvr uje struktura i stadij tijeka doga aja. identifikacija na osnovi mirisa i identifikacija na osnovi biologijskih tragova. crte papilarnih linija. predmeti prikladni za (individualnu) identifikaciju 2.pomo u njih se utvr uje konkretni identitet tra enog objekta. Tako er imamo podjelu na osnovi kriterija prikladnosti za identifikaciju na: 1.12.individualnost. U okviru dijagnosti kih ekspertizni zadaci se rje avaju dijagnosti ki. osobni opis. Imaju najve e dokazno zna enje.ulaze prepoznavanje osoba. Identifikacijska obilje ja mogu biti pravna (odre ena pravnim pravilima) ili stvarna (sva fakti na obilje ja). Kriterij odabira tih svojstava u njihovoj je prikladnosti da izraze posebnost. utvr ivanje vremena po injenja kd. na in njegova po injenja i sl. objekt identifikacije 2. predmeta koji su stvoreni kd. metodu identifikacije Objekti identifikacije-osobe i stvari. sredstvo identifikacije 3. predmeti prikladni samo za utvr ivanje skupne pripadnosti 3. Osobna identifikacija. dijagnosti ka. To su npr. identifikacija pomo u glasa. Situacijska predstavljaju svestrano ispitivanje situacije kao skupa stvari i promjena okoline. identifikacija pomo u tragova usana. identifikacijska. antropometrijski opis. predmeti koji su svojstvima ili sadr ajem va ni za utvr ivanje injeni nog stanja 13. Kriminalisti ka identifikacija strukturno uklju uje: 1. situacijska vje ta enja Identifikacijska . Posebnu va nost za identifikaciju imaju zna ajke stabilnost-promjenljivost kao i izolacijska apstrakcija. Pojam i vrste kriminalisti kih identifikacija Identifikacija je utvr ivanje istovjetnosti nepoznatoga s otprije poznatim. . identifikacija pomo u morfologijskih obilje ja stopala. predmeta koji su (izravno ili posredno) pribavljeni kd. odontologijska identifikacija. 11 . Stvarna identifikacija. identifikacija pomo u tragova noktiju.

krvavi otisci. Imamo 3 osnovna uzorka: luk. Najra irenija metoda fiksiranja otisaka je pomo u daktiloskopskih folija. Daktiloskopiranje osoba uzimanje je otisaka prstiju ili dlanova pomo u boje na papirnu podlogu te elektroni ki pomo u tzv.posebni izvor svjetlosti) .u enje o papilarnim linijama 3. U praksi ih nazivamo spornim tragovima papilarnih linija. formiranim u raznim oblicima na jagodicama prstiju. Otisci papilarnih linija na mjestu doga aja mogu biti vidljivi (oko 20%) i nevidljivi (oko 80%). fotorobot crte nepoznate osobe izra en na osnovi osobnog opisa 12 . to zna i da nisu cjeloviti nego djelomi ni.14. lancima prstiju. zamka i krug. daktiloskopija Daktiloskopija je u enje o papilarnim linijama. 15. dlanovima i stopalima. Ti tragovi s mjesta doga aja u vi e od 90% slu ajeva su fragmentalnog oblika. Daktiloskopske pretrage primjenjuje se kao opti ke (oko. na ini identifikacije osoba Pomo u: 1. Tako er ne postoje osobe s istim otiscima papilarnih linija. Najra irenija je metoda utvr ivanja identiteta osoba i le eva Izgled papilarnih linija ostaje nepromijenjen od ro enja do raspada ko e.uo ljiviji i prilago eni za fiksiranje. skenera.nakon smrti. daktiloskopija. Nevidljivi tragovi papilarnih linija tretiraju se pomo u daktiloskopskih pra kova ime postaju djelomi no reljefni. fizikalne (pra ci) i kemijske (zaparivanje ). Osnovna slika crte a ili osnovnog oblika papilarnih linija javlja se svega u nekoliko osnovnih oblika. osobnog opisa y stas y polo aj tijela y glava y lice y usta i usnice y nos y o i y obrve y u i y kosa i elavost y brkovi i brada y nao ale y pokrivala za glavu y noge y hod 2. Vidljivi tragovi papilarnih linija nazivaju se i reljefnim npr. fotografija 4.

Kriminalistika je prikupljanje i prerada podataka. na in. Ona se bavi pojavom kaznenoga djela kao objekta istra ivanja i razmatra proceduru istra ivanja kao stvarnu strukturu.psi. poznavanje pojava kaznenih djela (koji su podaci va ni za razja njenje kaznenog djela). biometrijske metode identifikacije matemati ko-statisti ka metoda za istra ivanje ivih bi a s obzirom na njihove odnose mjera i broja y otisak prsta y crte lica y geometrija ruku i raspored vena y skeniranje oka y prepoznavanje glasa 6. 3. po initelja. Za kriminalistiku je osnovno: 1. rtve i prate ih okolnosti. odontologijska identifikacija utvr ivanje identiteta prema stanju zubala 10. plinska kromatografija i spektometar masa 8. 2. fotogrametrija 3D grafi ki prikazi 7. identifikacija osoba na osnovi glasa 9. istra ivanje metodologije (koje mogu nosti otkrivanja i prikupljanja podataka stoje na raspolaganju) i razrada metodike njihova otkrivanja i razja njavanja (kako se u konkretnom predmetu ima postupati). Podaci o po initelju a) (su)po initelj(i) b) suu esnici c) udio u radnji d) krivnja e) okolnosti va ne za primjenu kaznenih sankcija 13 . 1. obavijesti. informacija o pojavi kaznenoga djela. modaliteti) b) uzro na veza c) posljedica d) protupravnost 2. Predmet kriminalisti ke procedure. Podaci o djelu: a) radnja (sredstvo. Predmet kriminalistike. tjelesni mirisi. op i pojmovi o kriminalistici Kriminalistika je disciplina koja sustavno istra uje i primjenjuje znanstvene metode i pravila iskustva u otkrivanju i razja njavanju pojava kaznenih djela i utvr ivanju njihovih po initelja. identifikacija osobe analizom DNK Pavli ek Q&A 1.5.

re enice u prostoru i vremenu dostavljene od strane po iljatelja primatelju. prije svega na izostanku o ekivanih okolnosti. dakle o uzastopnoj strukturi prednik-slijednik. Kriminalisti ka taktika. drugi podaci va ni za kazneni postupak. 2. nego o paralelnim. indicijalne metode otkrivanja kd Metoda eliminacije.onoga to opisuje injenicu. vijesti . verzija je dokazana djelomi no. Ovdje se ne radi o lancu dokaza. zakonitost.3. informacije .temelji se na odnosu isklju enja. Metoda difundiranja temelji se na negativnim injenicama. podatka . podaci o djelu. Ako su sve takve pojave opovrgnute. podaci o po initelju i 3. tehni kih i drugih znanosti i vje tina radi njihove uporabe u kriminalisti kom istra ivanju. Izdvajanje jednoga indicija ne zna i nu no isklju enje sustava koji je predmet dokaza. Kriminalisti ka metodika je sustavno razmatranje iskustava i saznanja o najprikladnijem postupanju u odnosu na pojedina kaznena djela ili pojedine skupine kaznenih djela. 14 .spajanje podataka re enicama prema pravilima sintakse. 3. srazmjernost. indiciji.objekta promatranja. Drugi podaci va ni za postupak a) podaci va ni za primjenu propisa kaznenoga prava b) podaci va ni za primjenu postupovnih propisa Kriminalisti ka procedura se odnosi na tri osnovne skupine podataka. verzija je dokazana. obrade podataka . Kriminalisti ka taktika sustavno razmatra iskustva i saznanja o najprikladnijem djelovanju u kriminalisti kom postupanju Kriminalisti ka metodika. To su: 1. 2. 2. Put do kriminalisti ke informacije sastoji se od: 1. metodi nost. ako nema osnove za takvo isklju enje. Indicijalna osnova verzije u odnosu na konkuriraju u je njoj suprotstavljena pojava. Kriminalisti ka tehnika. Kriminalisti ka tehnika sustavno prikuplja i istra uje metode razli itih prirodnih. operativnost i 5.ako za to postoje dr. neovisnim strukturama u kojima je pojedini indicij usmjeren na predmet dokaza. U protivnom. Kriminalisti ka na ela su: 1. Verzija je dokazana jednozna no ako se temelji na kona nom isklju enju. Negativna injenica stvara sumnju o tezi. 2. 4. 4. Kriminalisti ka procedura je osobit informacijski i komunikacijski sustav. objektivnost. 3. 5.sadr aja vijesti koji za primatelja ima vrijednost novosti koja pokre e djelovanje. injenice . opovrgavanju jedne ili vi e pojava drugom pojavom.

Sudska odluka mora po i od toga: 1.: 6. odnose i okolnosti pojave kaznenoga djela. Svaka hipoteza (dakle i verzija) je u logi kome smislu sud o nekoj okolnosti. injenica je prema toj metodi dokazana ako su indiciji povezani u podsustav. (verifikaciju) svih valjanih verzija. usporedbe pojedinih sastojaka s drugim suprotstavljenim stajali tima. uvjetovani. 3. U postavljanju verzija primjenjuju induktivne i deduktivne logi ke metode izvo enja i zasnivanja sudova. 6. Za sud koji donosi odluku u kaznenom postupku verzija je nezaobilazno i najpouzdanije sredstvo pri dono enju i argumentiranju odluke. Racionalni kazneni postupak nu no uklju uje provjeravanje. ra lambe klju nih sastojaka. provjerljivosti. 3. sre ivanja prikupljenih injenica. Verzija je slo en. Bez prikladne upotrebe verzija slaba je vjerojatnost otkrivanja i razja njenja slo enih slu ajeva kaznenih djela. prolazi planski. 2. me usobne veze. Istodobno verzije postavljaju planiranje kriminalisti koga istra ivanja. vanjske provjere verzije te 7. da su postavljene sve mogu e verzije. ocjene stupnja prihvatljivosti verzije. Hipoteza je vjerojatan sud i temeljni moment logike otkri a. Za nju vrijede op i i posebni uvjeti stvaranja hipoteza. da su postavljene verzije ispitane s jednakom pozorno u. verzije u kriminalisti kom istra ivanju Verzija je jedna od vi e hipoteza koja obja njava nastanak. 5. Ona mora biti postavljena sukladno logi kim i metodologijskim uvjetima spoznaje. relevantnosti. 5. 3. 2. da provjerena verzija potpuno i sukladno tuma i predmet postupka te da je ta verzija jedini mogu i zaklju ak. Polazi te postavljanja verzije jesu prikupljeno saznanje (i intuicija). On je stvoren da bi se pomo u njega moglo tuma iti i obja njavati odre ene injenice. Hipoteza je sud za koji se pretpostavlja daje istinit. svojstva. 7. 1. stanja i odnosa po initelja. implikativni sud. pri emu je va no u kakvom su odnosu ti me usobno razli iti indiciji prema postojanju iste injenice. nasumce. da je jedina verzija koja je izdr ala provjeru utemeljenja na valjanim dokazima. rtve te druge okolnosti u svezi s predmetom kriminalisti kog istra ivanja. 4. 4. zna ajki. Verzije moraju ispunjavati op e logi ke uvjete valjanosti hipoteza tj. usporedbe verzije i alternativnih verzija. neovisnih indicija. Struktura kriminalisti ke verzije sastoji se od: prikupljanja injenica na temelju poznavanja fenomenologijskih podataka o tipu vjerojatnoga kaznenoga djela. 15 . svrhovito. Verzija je sredstvo kojim se put dokazivanja umjesto spontano.Metoda akumulacije dokaza temelji se na dokaznom smjeru razli itih.

predmet. 5. raspored poslova i 5.o. izvori saznanja (dokazni kriterij) te 3. Ona je u sredi tu planiranja rada koje mora predvidjeti 1. prijave anonimna nema potpisa a na pseudoanonimna ima la an potpis C) samoprijava po initelja-relativno rijedak slu aj D) javni pogovor preno enje vijesti o tome kako je po injeno neko kd ili da je odre ena osoba po initelj djela.a ne zna se je li to istina i od koga potje e vijest E) javna priop avanja-dvije skupine sadr aja koji se prenosi:autorski prilozi kao vijesti. subjekti izravno d. Mo e se odnositi na programske cjeline. potrebne radne operacije 4. postupovne radnje kojima se provjeravaju kakvo a i stupanj saznanja koja iz njih slijede (postupovni kriterij). na in priop ena obavijest o kd za koje se progoni po slu .kolumne(izravno po injeno kd ili se mo e zaklju iti da je po injeno kd ili saznati o po initelju kd) i oglasi (sadr e usluge koje su kd) Me usaznanja. vrste saznanja za kd A) operativni rad policijskog slu benika prikupljaju i obavijesti usmjerenim za odre eno kd ili o tome saznaje slu ajno B) kaznena prijava pisana ili na dr.8. st.prediktivne mo i). ili na planiranje rada koje ima takti ki smisao. odvjetniku y slu bena kaz. Verzija je polazna pretpostavka u tom planiranju. 16 . dobrom poznavanju pojavnosti kd koje je budu i predmet istra ivanja.a ne policiji y anonimne i pseudoanonimne kaz. prikupljanje podataka 3.temelje se na kriminiografiji tj. 9. ili na pojedine njegove dijelove 4. Provjera verzije se odnosi na glavni predmet kaznenoga postupka (kao predmet optu be). Relevantnost hipoteze zna i prikladnost za rje avanje problema za koji je postavljena. To su: 1. prijava podnose pojedinci ili dru tv.. redoslijed radnji. planiranje u kriminalisti kom istra ivanju Planiranje je postupak svjesnog odabira i razrade ciljeva i metoda. U kriminalistici relevantnost verzije odre uju tri kriterija. plodnosti (eksplanatorno . 2. Kriminalisti ko profiliranje-temelji se na saznanjima bihevioristi kih i kriminalisti kih znanosti. i tada ima strate ki smisao. kompatibilnosti s ve prihva enim hipotezama i 10. ciljeve 2. upu ena izravno ili posredno dr . du nosti. jednostavnosti. prijava podnosi policija y privatna kaz. Strate ki ciljevi planiranja za kriminalisti ko istra ivanje ure eni su postupovnim propisima:tra enje odgovora na temeljna postupovna pitanja. Planiranje rada odnosi se na krim. narav kaznenoga djela (morfologijski kriterij). a primjena te metode razvija se od po etka 50-ih godina 20.

zavr etak. psihologiji).operativna osnova djelovanja. Metode planiranja su raznovrsne.takti ki na in najsvrhovitiji je i najprikladniji na in obavljanja istra ivanja. prikupljanje obavijesti od gra ana -izvidna radnja Tra enje se predmetno odnosi na obavijest koju ovdje treba shvatiti kao priop enje odre enog sadr aja. Cilj obavijesnog ispitivanje ne smije biti priznanje osumnji enika nego prikupljanje obavijesti.-takti ni na in. Pojava kd smatra se kao sustavno-strukturni model. Izvidna radnja ima svoj najva niji vid u prikupljanju obavijesti od gra ana. okolnosti koje su poznate i izvori koje valja razjasniti ili pribaviti.analiza pam enja revizija sadr aja . informaciju tj.otvoreno izlaganje . uklu uje izjave 2 skupine j osoba: vjerojatne okrivljenike i vjerojatne svjedoke. Njihovi u estaliji pojavni oblici su obrasci. usporedbu 17 . svojstvu ili odnosu. postupka.promatrano u perspektivi budu eg vjerojatno kaz. Na temelju prikupljenih saznanja i daljnjih istra ivanja stvaraju se modelske strukture tipske situacije. Mo e biti op i (primjenjiv na sve situacije kd) i posebni. Priznanje-sadr aj izjave kojom osumnji enik priznaje djelo zbog kojega se ispituje.Planiranje se u krim. koje ovaj daje usmenim ili pismenim priop avanjem odre enog sadr aja. Tako er su isklju ena kapciozna i sugestivna pitanja te uporaba obmane. Prema strukturi: jednostavni i slo eni. Takti ko rje enje je daljnja konkretizacija planskog postupanja. Kod sukcesivnog modela bilje enja zahtijeva se da zapis bude 1. Izjava mora biti dana svojom voljom te se ne smije na nju utjecati primjenom fizi ke ili psihi ke sile. odre en i 3. predmetu ostvaruje stvaranjem operativnih modela i razradom konkretnih planova. To su osnove za planiranje oblikovane kao krim. Operativni modeli pojavljuju se kao jednostavni i slo eni. Sadr aj obavijesti bilje i se u slu benoj zabilje ki.jer u odnosu na prikupljene podatke omogu uje prethodnu provjeru. a njihova je bitna zna ajka tipicitet. procjenu.kao ni vjerojatni svjedok. jasan 2. Pri obavijesnom ispitivanju osumnji enika izjava mo e biti zabilje ena simultano (pisanjem. Takti ka kombinacija je konkretni plan postupanja. naziva informativno ispitivanje (informativni razgovor-u sud. Izjava o priznaju mo e biti istinita i neistinita. Izjava koju daje vjerojatni okrivljenik pribavlja se na na in koji se u krim. kori tenjem odre enih vje tina). iskaz o stvari. prijetnje. sheme. Izjava koju daje vjerojatni svjedok naziva se interview. Za svjedoke za koje se o ekuje da e govoriti istinu vrlo je korisna primjena spoznajnog interviewa ( u praksi se taj oblik ispitivanja provodi u 5 stadija: uvod . Polazi te planiranja istra ivanja u konkretnom predmetu je situacija pojave kd te se ona istra uje kao stvarna cjelina me usobno uvjetovanih sastojaka.. primjenom sredstava kojim se utje e na svijest i volju ispitanika. upitnici. 3 komponente svakog ispitivanja su : okolnosti o kojima se ispituje. Osumnji enik nije du an davati obavijesti. razmjeran Sastavljanje slu bene zabilje ke u obavijesnom ispitivanju bitno se razlikuje od zapisnika. Prikupljanje obavijesti od gra ana. snimanjem) i sukcesivno (diktiranjem u zapisnik). 6. Kriminalisti ko. Ispituju se osnovna pitanja (izja njenje o injenici) te pojedinosti o injenici.

slu benicima. glavobolja i zubobolja. urnog postupanja. Da bi se pristupilo tra enju obavijesti od gra ana.narkomanije na poligrafsko ispitivanje mo e utjecati i npr. tjelesna iscrpljenost od fiz. Isklju ena je primjena sile u bilo kojem obliku. zabrinutost Prije testiranja.i da je na osnovi toga mogu e utvrditi prokrvljenost odre enog dijela tijela. Policijski slu benik se za razgovor mora pripremiti. rada. bez poziva 2.na temelju poziva i 3. 2.Posebno se ure uje provjera alibija koja se zasniva na na elima: 1. 7. testovi vrhunca napetosti-polazi od pretpostavke da e po initelj kd intenzivno emotivno reagirati nakon la nog odgovora na kriti ku injenicu koja je u testu uklopljena u dr. direktni testovi ili testovi s kontrolnim pitanjem .2.kontinuiteta provjere i 3. Policija prikuplja obavijesti i od osumnji enika u razli itim situacijama. Najva niji su slu ajevi : 1. O poligrafskom ispitivanju sastavlja se zapisnik. od uhi enika. 18 . injenice sli nog zna enja za nedu nu osobu. Operativni testovi su oni koje ispitiva sastavlja i primjenjuje u rje avanju konkretnog problema.pomno prou iti prijavu.paziti kakva pitanja postavlja. Pri odabiru slu ajeva za poligrafsko testiranje najprimjereniji su oni slu ajevi kod kojih su glavni detalji poznati po initelju kd. gdje i kada vodi razgovor. To su : 1. Poligrafsko testiranje Poligrafsko ispitivanje obavlja se na osnovi potpune dragovoljnosti osobe. Poligrafi standardne konstrukcije baziraju se na bilje enju paremetara rada kardiovaskularnog sustava. Sastavni dio poligrafskog ispitivanja je razgovor nakon zavr etka testiranja-poslijetestni razgovor. Cilj je da se utvrdi zna li ispitanik pojedinosti koje su poznate samo po initelju.nevinoj osobi ne kazuje ni ta o djelu koje je predmet ispitivanja. ispitanika se treba pitati je li spreman na ispitivanje. Potrebno je prona i specifi nu reakciju ispitanika na pojedina pitanja. Tako er nije mogu e ili po eljno testirati ba svaku osobu jer postoje odre ene skupine ljudi koje zbog svojih fiziolo ko-psiholo kih karakteristika nisu podobne za testiranje.ima te i te na spoznaji krivnje i signifikantnosti pitanja. strah zbog la ne sumnje u nju. npr. konkretnosti podataka. monitor sr anog ritma.osobama koje su s njim u vezi i polic.a u suprotnome se skuplja). Bolje je skupljati obavijesti od svjedoka o evidaca nego od ostalih. Mogu e je prikupljanje obavijesti i od osobe koja se nalazi u pritvoru ali ako za to postoji svrha i odobrenje suda na temelju pisanog prijedloga. te on mo e to i odbiti.disanja i elektri ne provodljivosti ko e.biti li en bilo kakve predrasude.psihoze. Neke od pomo nih poligrafski metoda su pletismografija ( zasniva se na injenici da je ljudska ko a prozirna. Osim alkoholizma. Poku aji suzdr avanja fiziolo kih reakcija uglavnom su neuspje ni i kontraproduktivni.nu no je utvrditi osobe koje mogu dati obavijesti o kd i po initelju.oftalmometrija i pupilometrija (prilikom ugodnih podra aja zjenica se iri.-nalikuje tipaljci koja se stavlja na prst ispitaniku Analizalizator stresa u glasu. testovi poznavanja kriti nih injenica. a ne na samom krivcu i emocionalnom sadr aju pitanja 3. Interpretacija poligrama zahtjeva stru nost-znanje i iskustvo. U praksi su rijetki slu ajevi kada gra ani samoinicijativno dojavljuju policiji obavijesti. Mo e se koristiti i dodatnom opremom za preciznije o itavanje osnovnih parametara.

Mjere opreza su: 1.. Nadzor tel. granice 8. zabrana uspostavljanja i odr avanja veze s odre enom osobom 6. provjera uspostavljenih telefonskih poziva Izvid uklju uje 2 oblika: nadzor i tehni ko snimanje sadr aja komuniciranja. Tijekom istrage o njima odlu uje istra ni sudac. zabrana napu tanja boravi ta 2.Osiguravaju se tragovi i predmeti. osiguranje mjesta zlo ina Cjelina aktivnosti koja se provodi ve od stadija otkrivanja kd te se nastavlja po potrebi i tijekom i nakon zavr etka o evida. zabrana poduzimanja odre enih poslovnih aktivnosti 7.zadr avanje svjedoka o evidaca. da se po initelj slu i njihovim priklju cima na telekomunikacijski ure aj.).koje se sastoji u tajnom nadzoru razgovora to se vode sredstvima komunikacije na daljinu. zabrana pribli avanja odre enoj osobi 5. Slijedi udaljavanje nepozvanih osoba i znati eljnika. Radnje osiguranja mjesta doga aja uklju uju i urnu identifikaciju osoba.prikupljanje obavijesti Posebni slu ajevi osiguranja mjesta doga aja jesu oni kad na mjestu doga aja ima mrtvih osoba ili su velike tete. Prije oduzimanja slobode moraju se iscrpiti mogu nosti osiguravanja nazo nosti osobe bla om mjerom. Cilj: za tita tragova i predmeta kd. isprave za prijelaz dr . razdvajanje potencijalnih svjedoka i presumptivnih okrivljenika radi spre avanja bilo kojeg oblika komunikacije i stavljanje pod siguran i u inkovit nadzor. sredstvima sastoji se u presretanju komunikacijskih poruka. 9. ovla tene osobe ili gra ani. privremeno oduzimanje voza ke dozvole Mjere opreza su vremenski ograni ene. Mjera se mo e odrediti prema po initelju i prema osobama za koje postoje osnove sumnje da po initelju ili od po initelja iz kataloga kd prenose priop enja i poruke u svezi s djelom tj. Iz razloga humanosti dopu taju se izmjene injeni nog stanja na mjestu budu eg o evida npr. zabrana posje ivanja odre enih mjesta ili podru ja 3. privremeno ograni avanje slobode kretanja Sud prema okrivljeniku mo e odrediti mjere opreza kad postoje uvjeti za odre ivanje pritvora.8.ali mogu i dr.a nakon podignute optu nice/optu nog prijedloga pa do pravomo nosti presude sudac pojedinac ili predsjednik vije a ili dr. U pravilu. tijelo suda.osumnji enika Zabranjuje se pristup i kretanje po mjestu doga aja nepozvanim osobama. pru anje pomo i rtvama.cijele situacije. 19 . obveza okrivljenika da se povremeno javlja odre enoj osobi/dr .odnosno kad prijeti opasnost ljudima i okolini.osiguranje obavljaju policijski slu benici. Traju dok za njima postoji potreba ili do pravomo nosti presude (max. 10. razgovora i komunikacija na daljinu dr. tijelu 4. privremeno oduzimanje putne i dr.

kontakta Izvidna radnja .identifikacijski broj SIM kartice FAZE postupanja s dig.bez posebnog naloga. Nadzor i tajno snimanje uklju uje razli ite situacije npr. poziva i lociranje mobilnih ure aja (kod traganja za nestalim osobama). podataka programa i sustava. Identifikacija i prikupljanje 2. Provjera uspostavljenih tel. Prezentacija na sudu Tijekom hitnih mjera i radnji prikupljaju se : -podaci o ra .) Ostali izvori dig. Dokumentirati sve povezanosti ra unala 20 . printeri. dokaza : 1. Sto vise detalja o zate enoj opremi 2. cjelovitosti i dostupnosti ra .Tehni ko snimanje je djelatnost tajnog bilje enja zvu nih ili opti kih signala. Privremeno oduzimanje predmeta ZAPISNIK o o evidu : 1. Treba razlikovati tu izvidnu radnju od posebne dokazne radnje .. temeljem policijskog zakona/po starom ZKP -u. sustavu.. op.. krivotvorenje i ra . dokazi se nalaze na nositeljima dig.nadzor i tehni ko snimanje razgovora samo uz nalog suda. prijevara Ra unalna tehnologija kao objekt napada i kao sredstvo po injenja kd Dig. kamere. ra unala.. Analiza 4. Obuhva a ispis tel. hardveru. elektroni ki tj. be i ni router. Fotografirati i opisati stanje i stra nju stranu ra unala 4.identifikacijski broj mobitela IMSI . softveru.povreda tajnosti. O evid 2. zapisi su memorijske jedinice (tvrdi disk/cd/dvd/usb.. mobiteli. 11. IMEI . switch).. dokazima : 1. sustav. zapisa Dig. Stanje i lokaciju svakog ra unala 3. digitalni dokaz Kod "pravih" ra unalnih kd . primanje i davanje mita itd. skeneri. dokaza su mre ni ure aji (be i na kartica.. Pretraga stana/osoba/predmeta 3. gps. -informacije koje se odnose na mre u -tko sve koristi ra . ra . tko je odgovoran -koliko se o ekuje od izuzetne opreme -koliko podataka ce trebati snimiti/kopirati -podaci o backup-u 3 DOKAZNE RADNJE u svrhu prikupljanja dig. uvanje 3.

upu ena izravno ili posredno dr . odnosno sredstava za tehni ko komuniciranje na daljinu b) Ulazak u prostorije radi provo enja nadzora i tehni ko snimanje prostorija c) Tajno pra enje i tehni ko snimanje osoba i predmeta d) Uporaba prikrivenih istra itelja i pouzdanika e) Simulirani otkup predmeta te simulirano davanje potkupnine i simulirano primanje potkupnine f) Nadzirani prijevoz i isporuka predmeta kaznenog djela g) Sravnjivanje ra unalnih podataka h) Pru anje simuliranih poslovnih usluga ili sklapanje simuliranih pravnih poslova 13. Odre uje ih istra ni sudac na zahtjev d. ali da bi dr avni odvjetnik mogao postupati. Kaznena prijava je usmena ili pismena. kaznena prijava Kaznena prijava je pisana ili na dr. postupka. odvjetniku.. Zakon o kaznenom postupku ne propisuje formu kaznene prijave. vlasti u vezi s obavljanjem poslova iz svoje nadle nosti ili e prijavu podnijela privatna osoba. s prikrivenim identitetom ili nepoznat. prijave.5. Prva je supsidijarnost-poduzimaju se samo ako nema mogu nosti provo enja op ih izvida ili je poduzimanje op ih izvida povezano s nerazmjernim te ko ama. O usmenoj prijavi sastavlja se zapisnik ili slu bena zabilje ka.a njihovo trajanje je vremenski ograni eno i podlo no nadzoru suda. Razlikuju se privatne i slu bene kaz. Predstavljaju ja i zahvat u ljudska prava te su ure eni na poseban na in-Okvirna pravila su u ZKP-u i Zakonu o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. prijava protiv poznate osobe trebala bi sadr avati: 21 . tijelu odmah se dostavlja nadle nomdr avnom odvjetniku. Podno enje kaz. Kaznena prijava podnesena dr. knjige 12. Dokumentirati zapise ili lozinke ako su negdje zapisane 6. posebne dokazne radnje Posebni izvidi razlikuju se od op ih izvida prema ve em broju zna ajki. prijave obvezatno je u zakonu predvi enim slu ajevima. Fotografirati i popisati sve inf. ovisno da li ih je podnijelo tijelo dr . Mogu se poduzeti za to no odre ena kd (katalog kd). a) Nadzor i tehni ko snimanje telefonskih razgovora. Mo e biti protiv poznatog ili nepoznatog po initelja. na in priop ena obavijest o kd za koje se progoni po slu benoj du nosti.o. slu bene osobe. Glavni je povod za pokretanje kaz. Podnositelj prijave mo e biti poznat. To se osobito odnosi na policijske slu benike i dr. La no prijavljivanje je prema uvjetima iz KZ kazneno djelo.

c) Naziv i zakonski lanak odre enog kaznenog djela iz Kaznenog zakona mo emo navesti. da li je djelo po inio pojedinac ili grupa. Teme iz krim. trgovanje ljudima. Napominjemo kako dr avni odvjetnik i policija postupaju i na osnovu anonimne prijave. 14. suo enje s po initeljem itd. d) Nu no je navesti na osnovu kojih dokaza i injenica proizlazi da je prijava osnovana: 1. b) to detaljnije opisati doga aj (jasni opis) i obavezno navesti mjesto i vrijeme po injenja kao i druge okolnosti koje mogu pomo i policiji i dr avnom odvjetni tvu u daljnjem radu. Samo obja njenje silovanja nije lak posao jer da bi se dobili odgovori na postavljena pitanja potrebno je poduzeti sljede e: . treba prilo iti sve dokaze kojima raspola emo. prostitucija. imena roditelja. Kod obja njavanja kaznenih djela silovanja potrebno je dobiti odgovore na 9 pitanja kriminalistike te ih poduprijeti sa jo i drugim odgovorima sa kriminalisti ko takti kog stajali ta ili osnova kao npr. e) Ime i prezime o te ene osobe i njegova adresa. 2. pedofilija) je povezan s korupcijom.). 22 .a) Ime i prezime po initelja i adresu. pismena koja mogu pomo i dr avnom odvjetniku i policiji u provo enju izvida. i sl. dr avnog odvjetnika ne ve e kvalifikacija navedena u kaznenoj prijavi budu i da on odlu uje o kojem se kaznenom djelu radi na temelju utvr enih podataka i injenica. nasiljem itd. ginekolo ki i sudsko-medicinski. organizirani kriminal) Kod seksualnih delikata je bitno da rtve ne prijavljuju zbog straha od sekundarne viktimizacije (osuda okoline. imena osoba koje imaju saznanja o po injenom kaznenom djelu. metodika (seksualni delikti. zanimanje i druge podatke na temelju kojih je lak e odrediti o kojoj se osobi radi. f) Podatke o podnositelju kaznene prijave (ime i prezime adresa). navesti godine starosti po initelja.obrade -obavljanje razgovora sa rtvom. i ako raspola emo tim podacima. naravno ak raspola emo tim o podacima. sa svjedocima i sa osumnji enikom. a ponekad provesti psiholo ko-psihijatrijska vje ta enja -hitno osigurati mjesto doga aja i prona i eventualne svjedoke -hitno pristupiti provo enju o evida -planiranje krim. Naime. ali to nije nu no. postoje li tragovi na odje i i obu i navodnog silovatelja. Ako je kaznenu prijavu podnijela odre ena osoba.to prije izvr iti tjelesni pregled rtve i medicinski pregled: op i. dr avni odvjetnik mora tu prijavu rije iti uz obavijest o te enoj osobi. da li je bilo suu esnika. Organizirani kriminal (droga.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->