Postojanjejednog ovakvog zakona na nivou entiteta korak je ka preuzimanju nadleznosti drzave • Mogucl eilj je i .zastita kriminalaea,.

zlocinaea, utaj oreza
nosenja

N

em"."reakcije.zva.oic.!lib msutucna BIH na pro" slosedrnicni zakljucak VJade RS 0 naiavi dozakona 0 enri tetskoj

zastiti tajni~podataka. .. [a joe p.o.d.alke gradana zaprav.o. po"Avazov lZVOf, blizak slgumo-tT~ba da se zaustavi svaka provjera snim agencijarna BiA, otkriva da Iica za koja II RS smatraju cia bi [e osnovni razlog manjeg bh. enriona takvom provjerorn rnogla biti reta da vlastitim zakonorn zastiti kompromirirana, 3. strana

---

MUAMER ~ GADAFI ! POBJE.GAO U UEnECUELU?

IS::'::·"1iS.'~~~

.

~,

!i:~~'

'ALPlnEU' SUD ~ ZABRAnlO ~ EHSPLOATACIJU

~~~~~
PROGNOZE

!RACAnOUIC U SPOTU ~ BEGOUICA ~
FUOBALSKA AFERA

~~

l_________j

"",,=-,--,---___j

Ljetne Koje GOSK-ov /, vrucine ~I' lantomski ce potrajati, """"""_-------" igrac?

ENGLESKA

Dzeko ~ strUelae

ponovo~

Ukratko

2
....._ Prema dcstupnirn informacijama, ,..... "Alpine" je osnovana sredinom 2008. gcdine kao firma kcerka austrijske kompanije "Alpine Bau Gmbfl", a u okviru sirenja na balkanskom trzisllI. Trenutno je, zajedno s austrijskorn fir-=.:.-::. -- ---...._,._ mom "Swietclsky", angazirana na rekonstrukciii pruga u BiH. Bivsi direktor iablanickog preduzeca Muhamed Maric, koji je pod istragom STPA-e, porpisao je ugovor 0 kupoprodaii granitnog karnena s "Alpinom", i 10 na 30 godina! Ugovor po/pisao Maric

D~evri aVill. PO~edje.liak. 22. avgusVkQlovo, 201 L·

aktuelno
.

Ugouor 0 Mupoprodali Da 30 gOdinal TUzilac: Predmel Ie aMtiuan

I

Srehronica: Uredivilnje vado vodne mrete

za SrebreniCU
245.000 HM

Program UNDP~a

I_·................. ~-_~.II1!Io.._~_~._ ........ _._ ..... _.
...... _ .. ,_,_~ .. _-..

....._ GJavni kan_t.o,naJnit~:mac~iiaz ,..... MebJJ!edbas!c potvrdio nam Ie da je predmet u vezi s nezakcnirorn eksploaracijoru grani ta akti van a TUzila~tvu HNK. On je naveo da s Iuca] vow ruzi telj ica Irena Drin ovac, koi a je vee poduzela neke korake prerna Minisrarstvu privrede HNK. Tuziteliic3 Drinovac iueer se ni]e iavliala na nase pozive, bas kao ni niko iz preduzeca "Alpine", koii su danima nedostupni .

.. Razvojni program Ujedinienih naroda (UNDP) obezbiiedio je 245.000 K.M za obnovu primarne mreze gradskog vodovoda, javila je Fena, Izrnijenjena je primarna rnreza od centra Srebrenice do naseIja Perriea, a vrsi se i izmiene dotraialih ciievi od nasel j a Gosul i do centra Potocara. Uradir ce se i vodovo dna rnreza do naselja Vidikovac,

PLJACKA GRANITA Reakcije na nezakonito odnoserie prirodnog blaga BiH

Traie Slnienu

HDZ 1990

"AI ine" -rna s dSH zabran HS I atacile
Resorni ministar Harne, kojeg radnici "Granita" smatraju odgovornim, ne zeli ulaziti u vaHdnost ugovora s banialuckorn firmom
Podsietirno, javni pravobranilac op i':ineJab Ianica Sead Delalic obavijestio ie dna v ne insti tucije da ova firma vee d LL~eb ez kon ces iie odvozi prirodno blago nase zernlje, cime drzavi nanosi visemilionsku stetu, - Ta firma nema pravo na ekploaraciju. Pitanje je da li je ucpce va lidan ranij i IIgovor te firme s "Granimm". Nemam zakonska ovlastenja da ulazirn II posrupak va lidnosri tog ugovora, Stecajni upravnik je, na nasu inicijativu, isposlovao zabranu od suda, Sada je na stecainorn sudiji i upravniku da riiese jc pitanje . kaze Humo. Brutalna pljaeka granitnog ka mena odv iia se i preko leda obespravlienih radnika jablanickog "Granita", koii su u proslosti i sami ukazivali na nezakonitu eks ploa m<;;ij u. Vahid Sehic iz Sindikata radnika nam je porvrdio da postoii vise krivicnih prijava zbog ovog slucaja. On istice da radriici za "ovu prien oko Alpine", ipak odgovorniiim smarraju minima Humu. A. DUCIC

paSaliG LhDlall
.. Livaniski Kantonalni odbor HDZ-a 1990 oglasi 0 se saopcenj em za iavnost povo dom neforrniranja vlasti i stalne ops trukcije aktuelnog Predsjednis tva Skupstine LK koje je, kako se navodi, bez ikakvcg uporis ta u p osl 0vniku produzilo rok mandataru Stipi Pelivanu za sastavljanje Vlade, iavila ie Fena. ani traze i pokretan]e inicijative za smjenu clanice Pred sje dnis tva re skupstine iz reda hrvarskog naroda Ivice PaSalic Lhotak,

Minisrar privrede Hercegovacko-nerervanskog kan tona (HNK) Esad HUlDO potvrdie je za .Dnevni avaz" da 00njalucka firma "Alpine", koja nezakonito eksploatira milione kubika rnineralnih sirovina i granitncg kamencg otpada s Iokaliteta koii pripadaju jablanickorn preduzecu "Granit"" ima sudsku zabran u za oba vlianie ovih radova

M anifestacije

ObnoUliiui IZUOrlenergue
.. U Fojnici je za danas najavl jeno 0 tvara n ie dvosedmrcnih ."Dana karbonske redukciie" (DAKAR), za koje je najavljeno deset medunarodnih manifestacija 0 povecanju energi] ske efikasnos ti i koriilenju obnovljivih izvora energije, javila je Fena.

Samo za predstolecu skolsku godinu trazi se oko 1.500 nastavnika za rad na odredeno vrijeme., a posao dobivaju djeca rnccrrka
Kako su pokazali konkursi za prijem nastavnika u osnovne i sroonje skole II Tuzlanskom kamonu (TK), za predstojetu ilkolsku 2011/2012. gown" lTazi se oko 1.500 nastavnika i to na odreaellO vrijeme i, uglavnom, bez pune radne nOTme Casova.

KO masalari S Driiamom nastauniRa?
U okviru zakona
Jako je sve smje~teno \l okvir vaze6h zakonskih propisa i odJu!:a Vlade TK, konkursi ovakve vrste vee nekolik.o godina postali sa javru paravan Zl! kOl"opciiu u zapoilljavanju. Posao, ve6nom, dobivaju djeca Ciii su roditeIji u lallcn prosvjetno-poliEickih klanova koji u obrnzovanju vladaju godinama, odnosno djeca poj edi oi h moenika. Primjera za ove tvrdnje je bezbroj i 0 njima, prema svoi priiici, vise niko ne zeIi §uIieli. Saznajem <;) cia je iedna grupa n ezap 0 slen ih nas tavnih. iz Zivinlca odlucila aktere ove vrsle kriminala prijaviti MUP-u TKOni vee nekoliko godina uzaludno popunjavaju konkursne dokumente, odlaze n a za kazane imervj ue, da b i potom na posao bila primljena djeca pojedinih dire~ ktora ~kola illsupruge niihovih partij skih sefova ,,0 d kan!Onalnog znacaja".

Konkursi postali paravan za korupciju u TK

Istrazivanja FBiH

PraUllnlM o UDdama
.. N a osnovu Clana 34. Zakona 0 geoJo~kim istral:ivanjima Federacije BiH ("Sluzbene novine FBiH« broj: 9/10 i l4/1O), Federalno miDisrarstvo energije, rudarstva i industrije dODosi Pravilnik 0 kategorizaciji, klasifihciii, proraeunu rezervi po-dze" mnih voda i vodenju evidencije 0 njima, obiavilo je Mini.starStvo.

Ciji je interes
- Ne znam za prijave MUP·ll, ali znam da je nepodno~ljivo da 1.500 Ijudi u Kamonu svakih nekoliko mjeseci mora vaditi iedne Ie iSle dokumenre i za to trositi novac, !:ako bi se iaviIi na konkurs. Imam inform ad je da n ezaposl eni izdvaiaju i po nekoIiko stolina maraka da bi konkurisali ~a posao u vi se "kol a gd je se crazi njihova strub. Pa zar to Grupa ne.zaposlenih iz livinica adlutila sve prijavillpoliciji nije sramom. eiji ie 10 intePrema njegovim riieeima, res, pitam se. a mogucoi jos u [oku ove akademskego· korupciji ne zelim govorili, dine biree tltvrdene stvarne ali, II svakom slucaju, Vlada pmrebe skola za nasl3vnim TK ce uskoro poduzeti kohdrovom, gdje bi, potom, nkreme mjere kako bi se s Iiude koji se zapo~liavajtl na ovom praksom prekinulo - odredeno vrijeme trebalo pro stay je premiera TK Seada jm iti u sralni radni adnos, Call~eviCa. A. HADiI{;

ak tU·eln0

D~ev~; avaz, pone~jeljak. 22. avgusVkolovo, 2011.

3

Komentar dana
Pise: Vlastimir MIJOVlC

IS1RAZUJ.EMO Sta se krijeiza donosenla entitetskog zakona

Izazoui
(ne)U

Tretmanislama u medijskim i politicklrn istupima odavno je sazrio za ozbiljan drustvenl dijalog
U nezavisnol bh. drzavi religija ie dofiviela svoju renesansu, Vjerske zajednice osvoiile su prostor koii ob jektivno zasluzuju, premda ponekad nisu odolijevale ni iskuseniu da gurnu vieru tamo gdie joj nij e rnjesto, S optimaln om drusrvenom poziciiorn religiie joS nisrno pC!!]>U!lOnacisto, Do rada, bit cemo suoceni i s burnirn polemikarna, poput eve koja se razvila povodorn ob ja vliivani a Izvjcltaja Rijaseta. Islarnske zajednice (IZ) u BiH 0 islarnofobiji, Vrh IZ svakako je imao razloga da skrene paznju javnosti na tretman islema u nekim rnedijima ipolitickirn istupima Ova religija nerijerko je dolazila na udar netrpel iivosti koja se moze tretira ti i kao islarnofobija, Puno ruznog srucilo se u iavni prostor.od bestidneprovokaci[es "iftarenjem cvarciIna" do proslosedmicne rvrdnie da se "proizvoo.nja nepri iareli a na S!O strana sviieta potpuno ukorijenila u bosanski islam". Naravno da to vrijeda rnuslimanske vjernike i opravdava niihove iestoke reakcije,

Zakon na nivou BiH vee regu/irao ovo osjelljiVo pilanje

Onda kad entitet proglasi .povierliive". .taine" i "vrln talne" podatke, sigurnosni drzavni organi neee rnocl doci do krimnalaca, zloclnaca, utajivata poreza ...
N em a rea kci ie zvaaicni h instirucija BiH na pros losedmicni zakliucak Vlade RS o najavi donosenja zakcna o eruiterskci zastiti tajnih podataka.

Zvanicni odgovor
Osim [avnog isrupa porpredsj ednika N arodne skupstine RS (NSRS) Ramiza Salkica, za sada nijedan organ drzave BiH kao ni pojedinac nisu iznijeli stav 0 najavljenom donoSenju ovog zakona, a koji je po Ustavu

BiH iskliucivo u nadleznosti drzave BiH. - tim produ godisnii odrnori i s radom pocne NSRS, dobitcu vise -in formaciia 0 pckretanju izrade spornog zakona, a lime j mogucnosr cia kod zvanicnih organa pokrenern pi ranje
usrav nosti ajegovog do-

'------:::;0;;"";;:--'

kaZe za .,Avaz" Rarniz Salkic, Bolli poznavaoci stanja u oblasti
izgradnje
j

n ivoa Z3. lica za koja oni smatraju da bi takvorn provjerorn rnogla bit; kornpromitirana,

Politika i profesija
- Postoje rami nivoi pro· vj era koje regulira Zakon 0 zastiti tajnih podataka BiR. No, ro je mauji problem od onog kad dode do proviera podataka Z3 osumn] ii:ene za ein· jenje raznih krivicnih diela od rarnog zloema, do utaie poreza i velikog pri vrednog himina1a u kojima nerijelko

nosenia. Znam sta se sve moze dogoditi kada je u pitanju narnjera da se zakonorn iii bila kojirn drugirn ak· mm vlaSl RS zaslili ()d urjecaja drzavne regulalive ..

uozbiljavanja ....1iL!-".,.,..- sigurnosnog sistema BiH IIslav80sli [V r d e da je namjera RS cia vlastitirn zakonom odredi sra su ro ta] ni podad i na koji !Jacm se mogu kori sli ti. Paralelno s ti m, po· smjanje jednog ovakvog zako-

S dru ge strace, iako su njihova pera i jezik pocesto bili veorna zlocesti, prozvani "islamofobi" plase se inkvizitorskih metoda

po Kojima mirise spomen Ilti izvjestaj, ali i neke polemike koje su ked lias vodene 0 ovoj temi, Kada ie ova] problem u pitanju, zapravo su najvise zakazale drustvene, odnosno drzavne insti wei [e, One su u niz navrata propustile priliku (i obavezu) da verbalno osude iIi kazne govor mrznje kojeg je itekako bi10 u napadirna na Islamsku zajednicu i islam opcenito, Stoga je puno Iicemjerja u sadasniim reakcijarna stranab, naprimier SDA, ko]e akrere nemile polemike naknadno uce parneti, umjeSIO cia su nil vrijeme utjecale na kultiviranie [avnog' dijaloga 0 ovom osjetljiVO]]] pitanju, A rjesenje jeste upravo u tome: u demokratskim raspravama koje ee suptilno ocrtavati prostor vierskog ispoliavania, ali; pra va na drusrven u kri ti ku, i 10 takvu koja ce biri i argumentirana i odgovorna, Tretman islama u rnedijskim i politickim istupirna odavuo je sazrio za ozbiljan drusrveni dijalog. Pokeenemo Ii ga na pravi IIacin, bi[ee rnanje mrziteljskih ataka na islam, ali i neodmierenih odgovora n a nclw stu stvarno spada u domen legitimne drusrvene kri tike ..

nema ustaunOg osnoua
- Zakon 0 rutiti tajnih podataka BiH donesen je konsenzu,()m u Parlamemarnoj skupstini BiH. Taj zakon regulira oblast lajn.osti podalak.asvih gradana BiH i zaisla ne mam k()j j je to uSlavni osn.ov za izradu en Iite [skog, odnosno zakon a koj·j bi "'H--I"""]~.''"' c.-'--' u RS regulirao .oVU oblasl - kaza.o je za - aJa~1 . "A vat' J usuf H aiilagi c, se krelar Minis ta _ R~gu'.lrano rstva pravde BiH. . pilaf/Ie

meni ]e to ne]aSnO
Mii.o Kreili';,. zamienik ministra sigu· mosti BiH, u izjavi za "Dnevni avaz'" navodi da je "dosca nejasno" ilia bi se to emitetskim zakollorn 0 za!ltiti tajnih P.oda[aka mogio regulirati ako vee pOSIOj.i rakav zakon na nivou drzave,. posebno !ito ie drZa vn i zakoD proisleka.o iz bh. ()bave~a prema evropskim in[egracijarna. na na nivou. enti tela korak ie ka UP()\"JIunjenju emirelske regulative kojom bi se u .it'· dnom lren u tk u preuzele nadlel:nos ti dda ve. Lovor bliza.k sigurnosni.m agencijama BiH Ivrdiza na.l lis[ da Sil osnovni razlozi manjeg bh. emireta da vlastitim z.akonom zahiti tajne podatkc svojih gradana, po· rreba da se zausla vi svaka provjera po da taka s d da v n og ucestvuju dr',oavni i entitetski funkeioneri iIi nj ihoyi Ijudi od po vi erenja. 0nog lrenu tka kad entiter progiasi"povjerIjive",,,tajne" i "vrlo mjne" poda tke i oznaci .ih da su od "interesa za RS", picanje je ka" ko ce u tom slucaju proci craZioc.i lih P.odataka koji se budu pozivali na vazeti drZa v ni zaKon - navodi naS izvor, dobro upu';en u namjere RS. A. HADZIC

nadlezni moriu hilno spriieCili PUaCMUgranila

Ko POdlileZeprOU]erama
... sva profesionalna i ostala vojna lica u OSBiH, vojnici, podoficiri i oficiri il rezervnom sastavu ... svi zaposlenici u institucijama odbrane BiH ... policijski sluzbenici, ddavni sluzbenici i zaposienici u sigumosnim organima BiH

Pitanje: Trebaju Ii nadleine kantonalne, federalne i drirwne instilucije odmah reagirali kako bi nevittena pljalka mineralnih simvina i granita u]ablanici hila sprijecena?

Mladle U sudnicl26. aUgusta
...... Za cervnak., 25. avgusra, zaka~a!la je stamsfla ...... kOl1ferenCI)a u predmeru pronv nekadasl1)eg ko· mandama Glavnog staba Voiske Republike Srpske generala Ralka Mladica" iavila ie Fena. Mladicevi advokali prosle sedmice su sa.oPcili da je on operiran u haskoi. bolnici Bronovo, sto ie Tribunal demantira~, navodeCi da Mladic nije napuslao prilvorsku jedinieu.

Rociste

0 steCajnOm

DostUDMU

...... U Okruznom pdvredoolJJ sudu u Bani.oj Luci da...... nas ce bili odrhflo prvo izvje:ltajno rociSle povodom otvaranj~ std.'aja nad sleeainim duznikom Urbanisliekim ~avodom RepubJike Srpske, iavila je Sma. PresJsjednik Sindikalneorganizacije UrbanistiCkog zavoda Zivana Gojic rekla je da bi steeajni upravnik Urbanistickog zavQda RS DOSIa Barakovie na ovom f'oEisru IrebaD da se izjasni 0 svim prijavama povjerilaca nad steeajnim duzui1<:oIJJ koje su stigle do 4. jula ove godme.

o alduelnim

da"a na www.d"evniav~l.ba. N~ purt~Ju"One_nug a_ala"
mbilj~liu

pita"jima

u BiH i svije111mQie1e glasali svakog

juoor je "GUQgJ~ A"alylics"

183.554 PQsjelila~a.

4

Dnevniavaz,pon~oieliak, 22. avgust!kolovoz20 11'.

aktu eln 0

NEIMASTINA Opada braj paciienata ko] placaiu lijecenje

Prinosi samo dvije lone po heklaru

Zbog slabog prmosa kukuruza u RS

Cijena kukuruza svakodnevno raste • Stocari ce biti primorani da stoku hrane psenicom
lako je cijena psenice na svi erskorn i domacem crZistu s posliedniorn ;;;etvom konaeno p ocela da pada, sulia je desetkovala prinose kukuruza, te poljoprivrednike a BiH ocekuje »vmca jesen" kada ie riiec 0 ovo] zitarici. Berba kukuruza u naso] zemlji zapccet ce u septem bru, a vee s ada. njegova cijena svak 0 dnevn 0 ras te, dok se najveca poskupli enja ocekuju tek najesen, Kilogram kukuruza u RS rrenumo kosra oko 60 feninga, dok bi u septernbru mogao dostici ; 80 feninga po kilogramu .. - Zbog slabih prinosa kukuruza, srocari ce biti primerani da, urnjesto njirne, stoku hrane psenicom, jer Sa njena cijena i zalihe koje posjeduju isplativiji nego da ih hrane kukuruzom, To ce naivierovatniie utjecati i na rast cij erie mesa kod nas . kazao je predsjednik poljopri-

miliJardU maraMa

Sieia ueca od

-u-tniNa Sue zeli rzau seNtor
v
Nisu ukljuceni u finansiranie od zavoda zdravstvenog osiguranja pa se privatnici moraju sami snalaziti
zdravstve-

Do prij e nekol iko godina za ljekare je bio uspieh ako se
zaposle u privatnoj

no] ustanovi. Nazalos I, siruaciia se, uslied sveopce teske ekonomske situacije, prornijenila, tako da je sve rnanje pacii enata kod priva tnika, Sarnim tim, rnanja je i zarada privatnih ljekara, pa ne Cu.di inforrnaciia koju smc dobili iz zdravsrvenih kuloara da se sve vise Ijekara pokusava vrati ti u drla vni sektor,

Ugrozen p;rivalluk
je li i ovo pokazatelj da je privatluk u zdravstvu u FBiH ugrozen jer se niSle ne radi da se raj sektor izjednaci s iavnim zdravstvom, pi tali s mo preds j ednika Lj ekarske komore KS Fahru.di· na Kulenovica, • Sistern fina n siran j a zdravstva je : U.lasno nazadovao. Bio ie bolji prije 20 godina, Ta- IIL.:-"'""-=:-,.... ... da sa se pra- Kulellovic: viii plano vi NQvilc mOI4 rada i dob i- pralili pacljeula vao se preduiam. Sada cinovnici u zavodima zdravsrvenog osiguranja (ZZO) odlucuju 0 svernu, a niko ih ue kontrolira, Liekarski hli eb j e lela.k, a posebllo p ri vam ika . kw.e K ulenov·ic. On sma tra da je prava hr· abrost kada neko otvori pro ivatnu arnbula!llU. - Divim im se. Sarno IIji-

Usorac: Skuplje i meso vrednih proizvodaca i srocara RS Vladimir Usorac, Stete n a povrsinarna zasi[anirn kukuruzorn, koiih je u RS oko 90.000 hektara, iznose vise od rniliiardu maraka, a prinosi ove ~itarice urnanjeni su za oko 70 posro, Procj eniuie se da ce prinosi kukuruza po hektaru, umjesro planiranih deset, b iti svega dvije tone. B. SPASENIC

Sve

manie

posla u privalnimQrdinacijama Kulenovic, Feda Orneragic, predsjednik Asocijacije ljekara u privatnoi praksi FBiH, kaze da niie CUOza slucaieve povratka ljekara iz privatnog u drzavni sektor, ali se i to mofe oce.kivati.

r-~=----'

Ministar za Ijudska prava i izbjeglice Boone i Hercegovine Safel Halilovic, povodorn obilje:blvanja Dan.a 010'

pouralniCima u Olouo 1,9 miliona HM

Aktivnosti od 2008. do 2010.

va, posjetio je tu opcinu i s nacelnikom Alijom Hadziabdiccm razgovarao 0 projektima pomoCi povratnicima koje fin.ansira Mi.nisrars[vo z<I.ljudska prava i izbjeglice BiH, javila je Fena. - Ministarstvo je, nklju· 6\1iaCi CEB proj ek I, od 2008. do 20 10. godioe a programe pamoCi povra tIli ciina na po· dr-uci U op Cine OJovo ulo.l:ilo blizu 1,9 miliona KM. Ovim s redstv ima reko n s tru ira n 0 je viSe od 50 povratnickih domova, izgraden vodovod u sest naselja, asfaltira!lo nekoliko lokalnih puteva re elektrificirano jedno po· vTamicko naselje • kazao je minisrar Halilovit.

hovo znanie i ugled stvaraju irn pacijente i dohodak, Od ZZO··a riemaju nista, mada svi trube 0 tome ""O-m-er-a-g-Ic-; kako mora"'--N-a-' pos/iedniem j u ima ti iemieslu dnak sta IUS. I cni bi trebali konkurirati kod ZZO-a da dobiju novae, a sto bi povecalo konkurentnost i poboIj~alo zdravstvo. Zavodi zdr· avstvenog osigurallja su otuden.i centri moti koje [reba vratiti pod kontrolu. No· vae creba pra Ii Ii paci jema, pa gdje god on da ode, ZZO InU mora platiti - naglasio je

Obrtniclle

radnJe

Politic.ka volja
- Tamo gdje je potrebno doda tno placanje za oceki vati je manji broj pacijenata Znarn da su cijene nepromijeniene, sto je dokaz da arnbulante ipak rade, N azalosr, jos ne postoii nijedna privatna amhulauta koja je u§la u sist.em i2jednaeavanj a s javnim sektorom. Republika Srpska je nekoliko godina. ispred nas jer su oni zavrWi raj posao. Mi sma na posljednjem mjeslu

• Mi zelimo biri dio zdravsrvenog sistema, a ne dio obrtnickih radnji. Prethodna vl!lSt je situaciiu pogorsala S to se dee nove vJasti, ne mogu jos ruSIa reci ier ona tek treba profunkcionirari, Za sada nam niko n ij e dao naznaku da cerno 0 tome razgovarati istakao je Orneragic, na Balkanu. Tolika cromos! je. posljedica poliricke volie, ami sm 0 zi vo lIlO zain teres!" rani da uitemo u sistem kaze Omerngic. E. Ho.

e DlaCa
Posebsn problem,

Pod izgovorom da nemaju novca
v

Zbog ovog. problema obracali su mi se, ali samo usmeno, kaze Rozajac
U redakciiu "Dnevnog avaza" javila se specijaliza· ntkinja Klinickog centra Uni· venireta a Saraievu (KCUS) koja je, pod uvjerom anonimnosti, uSlvrdila da tao mo~njim ljekadma nll specijalizaciii nisu placelle dciure, !aka prema ruonu n3 (0 imaju pn.-vo. . Prema Zakonu 0 radu svaki rad mora b i ti plaCen, ali lito je i vainije, pro ema va:>;eCemkolektivnom ugovo· ru zaposlenih u zdrnVS(VU FBiH, Clan 39., defur· ..... _ stva spe.ciializanata moraju biri placena od us ianove gdje se Iieht nllIan na specijai izacij i - Ilavodi 11 as.. .sagovornica. Dodaje da (akvih Ijekara sarno na Pediiatriiskoi klini· ci ima desetak u prosi eku tokom ciiele godille, a ako se uzme u obzir i sveukupni broj specijalizanara na KCUSII, moze se zakl j uci ti da se radi 0 velikom novcu koji ne-ko ilegalno uzima sebi. Vclilac duznos ti preds jednika Sindikata rad ni ka KCUS-a, dr. Suad Ro~ajac navodi da suse i njemu zbog ovog problema obracali spec; jalizam;, ali sarno usmeno. - Radi se 0 specij alizantima ko ji su iz drugib ustano· va, odnos!lo nisu uposlenici KeUS-a i nisu na nasoj pia· moj lisli. No, njih bi po pra· vilniku za odradene dciure trebala placati usranova u koioj dd:uraj u. Poslodavci kazu da za 10 nemaj u novca, ali 10 nije opravdanje, jet ollda ne bi ni crebaii an¢irati te ljude da de-2uraju. Dezara je poseban oblik ra.da, koji se posebno i pI aea . obja5!l javll Ro~aj ac. . Do daj e da su posebna ka· tegorija specijalizanti "privatniei" koji sami sebi placaju specijalizaciju, ali da ni oni ne b i trebali ddu rati jer to nije njihova obavezu.

SDICi) iZaDlima

Roiaiac:

PORTAL- komentar dana

Predsjednik Veterinarske komore FBiH optuZuje: Lijanoviea ne zanima zakon, sve sam odlucuje

promjene

Da nije SDP-a"ovaj mesar nikada ne bi vidio minima, a s njirna on post:ade miniswT. GlasaIi za - mesue Z3 ministre. TuZno.(Skopljak 001)

___

~_....:.._

......... ..r;..

M.AJ-VIC

pogJedi

Dnevni oval, ponedjeliak, 22, avg uS(lkolovOl 201 1,

DRZAVNA VlAST Ove sedmice nastavak pregovora

Cinii osto e
U narednih sedam dana lideri v Iadaiucih poli ticki h stranaka u nasoi zemlii trebali bi ponovo sjesti za pregovaracki SIO kako bi konacno postigl i dogovor 0 [0" rmiran j u vlas ti na drzavn om nivou, zvanicni sastanak kako bi se razgovaralo 0 ovoj temi, -Ako iei

Hadzie: S
bilo razgovora, odgovor ne mozete dobi-

Ustavom strankamaiz RS ne pripadaju cetiri ministarske poziclie, kate potpredsjednik SDP-a • Nemamo orijentira za razgovore, vasic
ti iz SDP-a, [er u nj irna nije ucestvovao - govcri potpredsjednik SDP-a. Hadzic negira sve tesce tvrdnie da su prvi covjek SDP-a Zlatko Lagunag lasava da popustljivosti prema zahtjevima Milorada Dcdika nece biti, - Usravom slIankama iz RS lie pripadaju Eetiri mini-

Dteko: Tree; pogadak a islo lalika meceV8 u naval sezan;

starske poziciie, s

Konkretna lmena

Licnost dana

Ovo ie iucer za .Dnevni avaz' potvrdio i Damir Hadzie, potpredsiednik SDP·a, i naglasio da, ukoIiko se ne pos ti gn e zaiednicki dcgovor, na politicko] sceni BiH ie izvjesna i drugaci j a par I arnenrarna vecina, - Razlic. te meguCIIOSti se pruzaiu, ali o konkremim irnenima yam u ovom trenutku ne mogu govoriti, Davno smo rekl i da se bez nas rnoze konstituirati vlast - kaze Hadzic. On naglasava da niegova stranka U posljednjih """Ilt __ desetak dana s drugirn partiiama niie odrzala niiedan

mreZeUEngleSHO)
Bh. reprezentativac bio strijelac za Mancester siti protiv Boltona
Tri zvanicna meca u novo] sezoni u Engleskci, tri pogotka, ucinak je n aseg najbol] eg fudbalera Edina Dzeke u dresu Mancester siti ja, Nakon ~to je pccetkom rnjeseca \l Superkupu zatresao rnrezu najveceg rivala M ancester j unaj teda, a nesto kasnije ina otvorenju prvensrva Svonsiia, Diiamant ie jucer i na gostovanju kod BoIlona (3 :2) pokazao cia [e u golgeterskoi formi. 0 tresao je svog 'cu vara i onda zapucao lopru iza leda prodvnickog golmana .. Tako iednostavno, a take majstorski, Dzekina odlicna forma znac; dodatno ohrabrenie za selekrora reprezentacije :SiH Safeta Susica uoci, rnozda i odlueuiuceg, septernbarskog dvomeca 5 Bjelorusima u okviru kvalifikaciia za Evropsko prvenstvo 2012, godine u Poljskoj i Ilkrajini .. Dijamant je rcden 17. marta 1986. u Sarajevu, a prve fudbalske korake naucio ie u Zelieznicaru. Kao i8-godisnjak 0li530 je u Cesku, cdakle se, nakon dobrih nastupa za Teplice, preselio \l Vol fsb urg, s kojirn je 2009. osvojio naslov u Njemacko], U narednoi sezoni bio je golgerer Bundeslige, SIO ga je preporucilo za svjetski zvucan transfer u S iti, tezak 32 rnilicna eura, i selidbu na Otok ..Dzeko je od prosle godine arnbasador UNICEF·a. Za »Zmajeve" je odigrao 36 utakmica i posrigao 18 golova. A. Dr,

Dilamant trasa

Edin Dzeko

- ..

RalOla: HOZ-u. n11eSIO predS) adaua)U Ceg
U HDZ-I) naglasavaiu da se izborna volj a gradana mora postovau, - Prerna principu rotacije, miesro predsjedavajuceg Vijeca minisrara pripada HDZ-u.. Vriieme je da se ko na c.na po liricke partii e uozbilje i prestanu s politikantskim potezima, jer to ni~emu ne vodi - !!:aie za lias lis[ Mifu Relota, glasnogovornik HDZ,a BiR.

mdzija i HDZ BiH Dragan CoviC praktieno posrigli dogovor da poziciia predsjedavaj uceg Vijeca minis tara BiH pripadne HDZ-u.

Traienje rjesenja
- SDP u posliedniih nekoliko m [eseci cin i najvece usrupke, i sigurno leli razgcvarati na normalnirn osnovama, Ukoliko dode do ukupnih dcgovora, nece biti nikakvih problema da razgov3ramo i 0 takvoj mo· gucaj var-ijan!; - objaiJnjava Hadiic. Potpredsjednik SDP-3

Helala: Poslavati voIla graaana

druge strane, nema nikakvih ultirnarivnih zahtjeva, i ukoliko Dodik, odnosno stranke okupljenje oko njega, insistiraju na takvoi varijami, on da ce mora Ii trazi ti rjesenje bez SDP-R - govori Hadzic, Raiko Vasic iz SNSD-a kaze za "Avaz" da u ovorn trenutku nema orijentira za razgovore, osim sto ce SNSD i SDS 2. septembra razmatran sporazum 0 usaglasenorn djelovanil) u zajedniCkim or· ganima BiH i dugoroc[)Om p07.icioniranju RS. A. KESEROVIC

Danas sjednica stranackog predslednlsfva

"emam niSla prOliu prliea, ali direHtor mOla bili i neHo mladi
SUjedianaliza nacina i rezultata dosadasnjeg poslovanja
ell2me kOmJ.ilo jednog od ni bh,. teleko m opera [era. - Sam sigurno necu odI uciva ti 0 ;menovanju, vee zajedno s rimom lfucti koji Cebid formirnn racti slVarania fume koja ce su tra vrijed; ti svima. Moi prijedlog je da se obiavi naljetaj i ko bude najbolji kandidar, taj neka i obav[ja dufnosr. Ne ulazim u srrucnost IIi. ovih (Pr!· morae i Pdic, op. a.), ali zas to di rek tor lie bi bio nePredsjednik Nadwrnog odbora (NO) HT Erone[ Ante Krdli': za "Avaz" kaZe da Ceza direkwra ave kompanije biti izabran najbo!ji kand.idat koii se prijavi na konku.rs. Nag!~ava da iic!)o powaje sadaSnjeg d.irektori firme Vilirna Primorca, Ciju smjenu zah tii eva i Federal no minista· rstvo prometa i kom unikacija, ali i Stipu Prlifu, koii se odr· anije spominje kao kandidal S najvise izgleda. da ponovo prko m.ladi - izjavio je Kresi';. On je dodao i da je od akt\leme Uprave HT Erone· IS vet zatrazeno da novolza· brallom NO \l narednih deselak dana omoguci \lvid u papiee na osnovu kojih Ce se :malizira Ii naCin i rezul ta [i dosadasnjeg poslovanja. - U n3rednom periodu utinir Cerno sve da kapital firme bude povecan, napravi 510 vee; prihod i ostvari profi[ - iSlice Kresic. A:K.

Ante Kresic, predsjednik NO HT Eronet

HOCeIi HSP sebe i Uladu FBiH SpaSili od rasMola?
Ozbiljni raskol u dsjednika HSP-a BiH stranci i jos oz.biljnija Zvouka JuriSiea. prijemja 0 povlatenju KaoSIO jepoznaro, aktuelnog ministra fidopredsjednik HSP-a Dansija Ante Krajme iz. Josip Perie iznio je Federalne V lad e, hi t Ce leilke OptuZbe na raeun danas lema vanredne J urisi6i inajavio svojesjednice Predsjednistva v.rsni kIah Vwde FBiR HSP-a BiH I) p.ro~ire.,. povlateujem Krajine. nom s3stavu 5 Kan [0- ·JUrlSIl~:· Ima 1ueer se povodom naLnim odborom ove pamirel1ja ovih deilavania oglasistranke I) Tomislavgradu. 10 Kantonalno vijeee HSP-a II Tomislavgrad, kao mjesm Zapadnohercegovackom kaodr;;;avanja sjednice, nije monu, koie je zatrazilo od slu<':ajno izabran, b\lduCi da svih Clanova stranke cia dieluogranak stranke iz ovog grada j\l anutar organa HSP-a, a ne nije zadovoljan radom preistupima u medijima.A. Du.

Spec
• Ministar industri ie, energetike i rud.arsrva Repub like Srpske Zeljko Kovarevic odt7.:ot ce danasu Sipovu radni sastanak s predsrnvnicima ove opCine, MH"Elekaoprivrecia RS« i ZP »HE liS Vrbasu" 0 realizaciji projekta hidroe!ektrane ,Janjski omei", javila je Sma.

Kresic: Digl1uli firmu

118

/loge

8ta drugi pisu

22, avg~sVkQIQvQZ 2011,

Dnevni ,8Vaz, ponBdjeljak,

moza' I· k

Mars: Nije odreiJefl kOflkretafl datum

Svemirski planovl Rusije i Evrope

COu.jeM bi uShOrOmOgaO
Jedan od kljucnih faktora za taj zajednicki poduhvat je uspjesan program "Mars500"
vierovarno, biti i. presudan

proietati MarSOm
AlA.
preduvjer.

Rusija i ESA zajedno de poslati covjeka na M.rs. Tu je vijest obznanio glavni direktor Evropskesvetnirske agenciie Z.n-Zak Darden ean-jacques Dordain) 10kom posiete zracnom midngu "Maks 2011:', koji je odrzan u Moskvi. Derden nije, uaravno, obecao konkretan datum, ali je n aglasio kako ce za bi-

a

za lai zaj ednick; poduh va [ je uspjesan program ,.MarsSOO" ko ii provodi ruski Ins rim [ za biohemijske probleme u kojern uces rvu je i sarna ESA. "Mars500" je s irn ulaci ja rnisij e na Oven u planeru, koja prouca va psiholoske efekte na asrronau te koji b i se nasli u
520 dana dugoj izolaciji,

1roan od klj uCllih faktora

10 kakvu sansu uspjeha te misije biti potrebna medunarodna saradnia, ra vise, ioce,

S

U cesnici rnisije ,,M"rnSOO" u novembru bi se trebali "vratiti." na Zemliu nakon 18mjesecnog puta do Crvene planere i nazad,

HradUiUCapronaiao zahual)UjUCi FacebooMu II
nereda II London u je i strudnjak 7..8 raftmarsku sigu-

Kad strucniaci reagiraju


Mada se ljero pola ko blizi kraiu, jos ne [reba pakovati Ijetne srvari, Upravo o va sed mi ca, 1<. ko porucu j u rneteorolozi onirna koji joil

-

Moslarcise raahla(fuju u Nerelvi
"..,..._ a.<itJ

Ove sedmice bit ce suncanol vruce • Ziva na termometru u Mostaru
ru iii prirodi, prufit ceoblIje sunca i Jijepcg vrernena. - Svakog dana tokom

] edna od "rta va nedavni h

Toplo more
U najkracern, vremenska progn oza za t ek zapoce ru sedmicu glasi: suncano i

ove sedmice ccekujemo porasr rernperature za sre-

rnost i bivsi zaposlenik FBIj" ; NASA-e Greg Martin koii, srecorn, niie fizicki SlTadao, no pljac.kaSi su m u u paIi u sian i ukrali njegov MacBook Pro prijenosnik. On je na svorn blogu napisao cia pija~kaSi nisu racunali cia je on pripremlien za ovakve si ruacije te cia na raounaru una
instaliran sofrver za pradenje "Prey~ koji omogucava pradenje racunara i relefona, Kada ie lopov pokrenuo

n isu iskoristi Ii godisn [e edmore i ko]i slobodne trenutke zele iskoririti na mo-

vruce.

pen-dva, Na jugu je za vikend bilo 39 stepeni, a do kra ja rn jeseca n e ocek u je se pad temperature, U Saraievu i osralim gradovima sr-

sedrnice temperature ce bi ti, general no, izmed u 31 i 36 srepeni, Padavina neee biri nikako, edinom eventualno ce se Z" vikend

malo prorniieniti vrijerne, temperature ce biti nesro nize, ali kisa se ne oceku-

Lopov nije znao da je laptop pripremljen za laleve siluacije
oni s Facebock profila kradljivca pa je Martin ubrzo doznao n jegovo ime, p rezi me j a dresu te je adman 0 lome obavi-

POueCali SigUrnOSI
Auto-moto savez Republisigurnosni

Uezanlem Dolasa

Danas pocetak kampanje

priienosnik, Martin ie obaviiestio policiiu u Londonu. iesren 0 tome e-mailorn.p".jelnformllcije su bile taene poceo pratiri internetske SITre je policija upala U stan 18anice Kojima ie kradljivac sugociisnjeg Soheila Kalilfara rfao, Nakcn dva sara imao je (Khalilfar), gdje su pronasli sve b ime dokaze, uk rad ell i lap tOP i vra ti I i ga Najvazniji podaci bili su vlasniku,

Dogodilo se u Bugarskoj

SeMla prOSlaUna HDUO aDdinu
Na hiijade sljedbenika sekte "Eijdo brats",o" form irate je velike krugove aa planini Rih u Bugarskoj i 1lI1:.0 proslavilo zavrSemk Ijem i pocerak, prerna njihovom vjerovanju Nove godine, SI j edben ici su izveli svoj pies koji se zove "PaacurbYlhmy", a kojim se odaje pOCaSI planetama i zvije2dama. Pokrel izvodi ovaj neobican rirual jos od 1929, godine. "Bijelu sektu" omovao je Petar DeUIlOv iz Bugarske koji je premJ.vuo 1944. godinc. Sljedbenici su veliki PoSlQv".oci Ijuoo"i, zdrave ishrane i zivma u skladu s prirodom,

Prema posljednj inl pcdac:i. rn" Udru.Zenja pctroSaOl RS, fla gradskim Ct:micama RS cijene "oCa i pc"rc. u posljednjem mjesecu opale su za SOp<;lS1O u odnosu na isri period plclle godine, pa bi tako ?.nama manje nOvca trebalo planirali za kupovinu veee koliCine proizvod. i pravlje!!je zimnirn. Istovremeno je, prem"

napuacama u HS UPoia JeniniJe uocei pouree

polre/)fIQ

keSrpske(AMS RS) danas pokrece sedrnodnevnu preven 0vno-informativnu kampanju .J?roduiitc liniju zivora - Vcii[e po jas", eij i j e cili povecanie ni voa sigurnosti saobraeaja, smanjenie broia poginulih i povrijedenih Ilea medu aasuadalim u saobracainirn nezgodama u RS i pOVee3!lje procen m upctrebe sigumosnih pOjaseva. AMS RS napominje dll

pojasevi ne utiecu na broi saobraca j ni h n ezgoda, vee ka 0 pasivan elemen e sigurnosti v('zila mogu doprini j eti ublazavan j u p osli edica, odnosno smanienju pogia ulih i po vri j edeni h. S vie tska is tra;:; van j a pokazuju neupitnosr koristenja

sigurnosnib pojaseva, koji 7..8 oko 40 poStO smanjuju broj poginulib prilikom su dara vozila.

iSlim poda.cima, povecana potrazllj a .za istim proizvodima. N aj!!ize su ci jene mr kve i kUpltSa u odnosu. na raniii period, Najmanju koris! od loga imaju poljoprivIednici RS, Kojima ie susa unisrila p rinose i k vali [e t voca i p 0vrca" a u samoj predsezopi i sezon; po trainj" bil" zn" In 0 ispod pros jeb. V.S.

mozaik

Dnevn i avilZ, piJnedjeliak, 22. avouS\lkOIOVOl 2()1 t.

7
upozorenJe IrOnlcnlm bOlesnlClma
U Banjo] Luci iucer ie izrnjeren 31 stepen, Kako nam ie receno u Hitnoj pomoci u ovome gradu,
vedi broi pacijenata je zatrazio ljekarsku pomoc u

Sta kazu poznati

~.,"

Mihajlo Pantie

nema dobre Itrililte bez dObre umJelnOSII

suboiu

navecerzbog

01·

ezanog disania, aritmija, alergijskih reakciia, neuroloskih komplikaciia iii nesanice. Ljekari upozora vaju hronicne bolesnike da se pridriavaju prcpissnih terapija,

kritike bel dobre umjernosti, Istinska, krearivna kritika rnoze se pisati sarno iz ljubavi, da citiram M",u Selimoviea, ostalo je mriz Ijubavi zovolja koja za sebe uzurpira kritieki jezik i oblik. Nije mi do kraia jasno u cem\! se danas ogleda IllOC kritike, Ona se pcdijelila na dva oblika: jedan je marketinski, drug; akadernski. (Pisac za "Veeernje l!O'1)O$I;")

- Odavno sam se uv j eric da nema dobre

Renata Sopek

BrIDSe UZdlgnem i2 DeDela
, iz pepela, Ne treba mi plakanje na ramenu kad zagusti, trgnem se sama N"ucila sam se kroz zivo( nositi s nedaeama. Osirn toga, nikad ni- ,r..,..,&Io-..UM sam bila previse rastrosna da bi me, prirniera Sopek: Nisa.m radi, maniak novca bacio u oeaj. Ne rrosim pu- ras/raslla no na odiecu, torbe i cipele, Da se mene pita, ia bih sve novce r:roslla na pu!Ovanja. (Voditeljica, za llVeCerflji lisl")
ja ovog drustva irecesiia, ali brzose ia uzdigneru

, I rnene ie kao i rnnoge pogod ila depresi-

Oleksandr Levcenko

- U okviru "reser-polirike" Zapad odbija percipirari Ukrajinu kao instrument za sla__ bljenje ili jacanje Rusije, a Ukraiina rskoder Levcenko:. . odbiia cia je se rako percipira, Medutirn, i ne"ReSf!1 polllikB" ke politicke snage u Rusiji moraiu presrsti IT· etirati Ukrajinu kao instrument za slabljenje iii jacanje Zapada, (Ukrajin$ki ambasador u Hr1HJ.t$koj za "Vjesn;'k "')

slabuerne iii lacarne laDada

URrillina nile instrument za


S8

~ St a kazu u naro d U
v

R7l k::::::::.I

iii" 033/281-393 redakcija@avaz.ba

• Ako nemate srece, onda je vaS provaider "Telem"ch", ..MII10, malo pa nerna TV signala, konekcije za in temet Cas ima, Cas nema Dali su i neki broj 756·5 S5 kao vezu s korisnicima Ali od te veze nikakve koristi, jer na svaki upit s druge strane Zenski glas (doduse, vrlo prijatan) kale cia nemaju ili da eekaju informaciie s teren a. A informacija - nema pa nema, Zanirna nas imali neko ko bi ken trolirao rad svih provaj dera, (C;rIJlac jz S arajeua)

ueza bez ueze

ni u kasnim satima vee danima ne spustalspod 30. podioka
srepeni te da ne opada, Oni ko]! ne mogu do rnora, snalaze se na razlieite nacine rrazee; spa" od "parina u hladovinama, a pakleU gradu na Neretvi j:ueer je zvanicnc izrnjerena temperatura zraka od 37 stepeni, no u samorn cenrru grada bilo [e znatno roplije,
Pogorovo je resko tokorn trkasnirn satirna vet danirna ne spusta ispod 30, podioka, Skok u hladnu N eretvu za m noge je j ucer u Mostaru bio jedini spas od toplornog

Vremenska prognoza

22.

o.

2011_

[e - kazao narn je Damir Sanric, meteorolog Federalnog hidrorneteorclcskog
zavoda,

lropske noci
On je pojasnio i da [e rernperatura mora u Neumu 26

ne vrucine vet danima Mostarcima s rvarai u v eli ke poreskoce,

opskih noci, jer se ziva na termornerru u Mostaru pi u

udara,

B. T; -

v. S. - A. Du.
VRIJEME OA~S
3~
ElANJA

RAK a fiksnaj telefoniji

_,------,

OID'ad,cruena ruecna UOda. rane na ribama
Zastrasujuci prlektrane Bocac, koj i je posl jedn jih dana podsiecao na ekolosku ka tastrofu, s
obzirorn na crvenu izor gornjeg toka Vrbasa kod hidroe. '

Stravicne slike Vrbasa kad Bocca

LUKA lUlLA

34

U Bosni i Here,,~t:!'II!CA govinice preovla35 da va u suncano i S.ARILIEVO vruee vri j erne. Vi etar 33 slab sjevernog i sjeveroistocncg smjera. Nainih jutarnja temperatura zraka izmedu 14 i 19, na jugu od 20 do 25, a najvisa dnevna izrnedu 30 i 35, na [ugu od EUM 35 do 39 stepeni.

34

Usluga p renosi vosti telefonskih b raj eva za korisn ike fiksnih javnih telefoDskih u sluga, u 'okvim iSle mrezne grupe, bil ce u primjeni od 1. seplembra ove godine. U Regula tornoj .gencij i za ko· mpnik"cije (RAK) kazu da se izbor novog operatera

PriJenos bro1a od 1. septembra

vrsi n.a naCi n da p rerpla mik podnosi pism eni 7.a lnjev novoizabranom opemteru, koji u ism; mreinoj grupi Lma rnogucnost da prikljuCi pre· tplst.nika n.s svoju govornu telefonsku mrei\!. Cijella p relas k. nee., b iti veCa 0 d 30 [narah.

boiu rij eke irille koie su u skoro rasp., dnmom slani\! plivale povclinskim clijelom, ipak je sarno prirodn a promj ena bioloskog S Clllis!a. bel vdike opalnOSll GamJllok Vrbasa kaasmellJlsle m riblji svijel i ljude. Despotovic je napomePotvrcl:eno je ovo "Avazu" nuo da ~e, iako je prizor na na Veterin .rsko In instit\! ru ovom 1oka 1item strasa n, ne "Vaw Burman" u Banjoj Lumdi 0 bcmiiskom zagadenju._ d, • direktor ovog ins ti me. Apelovao j e lJa gra da.lJe da Darko DesPOIOVicobjasn.io je ~prijeCe nastanak tona plada ognmii'ene crveue le<:ijen" sticnog o!pada koji sc zakoz! rib., koj e su ri bari n. dda va n.a. e ko -m reZ i k 0 d ovom lokaliteru primijetili Bocca i ugrozava prirodni prije dva. dana, nisu zarazne. ambijen!. n, s.
n •• _

39

PO~EDJEUAK
:l2'.1.2t11.

: UJORAK
: ?3I."~II. ~ .R,ITAF&IfT'EJ.lFUlo~

SRI'JEOA
t.t: ..
2tII.

.lIHilINE1{lIPEA'JiUlIIE Dt£\I'tf lBJ.IftfVITlR

01114"C ~o 25'C 0113D'C ~om BIOMETEOROW5KA

: 011 15'1:: do 21'C
!DlE'ItEl~~

.AJiMz.Ue~TuRE

od15'C do2fi'C
D~l~

: 01121'C do 3!l'C PROGNOZA

od3O'C do39'C _

Velika vrucina i 'spanna kad osjeUjlvih osaba magli b i uzroko~atl sla· bost i malaksal DS!, kod ~ekih i oSjecaj ist rplje~o&1j. Zbog to ga j~ potrebno izbjegavati, dUli bmavak na olllorenom la ~rij~me naj~ece vflJtine te uzi mati mnogo 1ekutin e,

Grad Saraievo
IlIaz3Ii5,5S lalazilk 19.40

22. S. 2011,
1lla2ak lol"ak 23.43 14.33

Ramazanslla ualdoa
Sarajevo Banj~ ~_IJ_ka __ Bihat

~ejjLr!!_
Brtko Bugojno __ Cazin

pcnedjeljak· iN.a! 19.45 19.53 ---19.58 19.45 '9.47

utcrak· sehur

4.05
4.08 4.13 4.00 4,Q8 4.12 4.02 4.08

8

Onev"; ,IVaz, pon~dj~ljak,

22 ~vgu stlko lovoz 201 1.

teme

4.0-'-----;[0-3-

Fota

19.50 19.59

Goratde G iimji Vakuf Konjic

T9.45 19.44

Uvno Mag.!&_
Mosla! ~jedor_ Sanski Most Srebrenica Stolae .

19.50 19.48
19.52

4.06 4,05 4.06 4.09 ------4.01
4.10 4.11

19.49 19.49
19.55 19.55

--19.49
19.50 19.50 19.49 19.41

19."4-3-

TeSani
TO~'1lrad Trnvnik
Trebinje

4~
4.05 4.10 4.07

19.51

ZaVldoviti
Zenica Zvornik

TUlia V. Kladusa Vi~egJad

20.00
__ 19-±3__

4.03 4~02 4.12 .-----;[0-54.06 --4.01 4.05
Ve/iki broj /uri:>/a S !fake veGerido (fe n~ iu/u ./abiju 4.01

19.48 19.49 19.49

19.45--

Zepce

TBraUlh-namaZ uz sU-iecu Ileniere

Naselje Zarnrsten kod Tiemista

OBICAJI vlsestollema nalava if tara u glavnom bh. gradu

sa Z I abre niltada n-Ie zalt s
Zadesi te li se u pri jestoni-

Prvo se tuje pucanj na Tabiji, pa tek onda ezan i pale se kandiiii na dzamijama • Obicai bio zabranjen u vrijeme blvse Jugoslavije, ali je obnovljen 1992. godine
bosanski narnjesnik Gazi Ahmed-pass Rusrempasic Skopljak, a imala je fun.kciju odbrambenog zida na kojem su se nalazile topovske bateriie.Irne duguje :'cuckaslom kamenu od kojeg je napravljena Svoioi svrsi sluzila je do 1878._godine, kada su se ropovi sa Zure tabije posljednji pur oglasili u odbrani grada, sto ie oznacilo kraj otpora i pocetak ausrrougarske okupacije, Iako ju je austrougarska voiska nastavila koristi ti kao garnizon, muslimanima je bilo dozvoljeno da tokom ramazana toporn oglase vrijeme iftara 18i obiCaj

ci BiH u vriieme mjeseca ramazana, necete nioci a da ne ~ujele zvuktopa sa Zute tabije, koii vee stoljecima naiavliuie Sarai li iama vriierne iftara U ovom gradu vrijedi nepisano pea vilo: prvo se oglasi top na Tabiji, pa se tel: onda eujeezan i pale kandilji na dzamijama,

Namaz kJanjaTl na livadi u mraku Sal em Ba irovic, p reds iednik MZ Popov Mos! .. Tientis te svake go di ne tradicioualuo organ izi ra if tar u svom rodnorn Zamrsrenu za pcvratnike u dolinu Surieske, Prije nekoliko dana Salem je okupio viile od 70 pcsvojih prijatelja, rodbine i kornsija i za njih priredio boga t u dorn acu trpezu, Teravih-namaz klanjana je
SClCa,

na Iivadi u mraku, uz svijecu

i fenier, jer u Zarnrstenu jos nerna struje, J. B.

Fojnicki mujezin Muamer Oruc
Muamer Oruc (34) iz riaselja Gornia Mahala vet iedan aes I godi na m u jezin je ¢llrlijske dzamiie u Fojnici, Zivi sa suprugorn Mirsadom i petogcdisnjorn kcerkorn Lamiiom, U proteklih osamgodina svake -godin e u posl jedn jo j rredni rnubarek mieseca ramaUlna on je u itikafu u ovoi cllitmij i. Tako ie i ovoga mjeseca ramazaua S nj im smo T3Z8O" varali ncllO prije uJaska u itikaf. - Evo vee osam godina svakog illubarel: ru jeseca ra· mazana u posljednjih cleser dana. ramazana., u ime Allaha, dZ. i, sam u itikafu. Osim oba· vljanja re.dovnih dnevnih na· maza, tokom boravka u irika· fu proucim hatm u, uh val j uju6 Allahu, cli. it Za to vriie. me vee nel:oliko godina uspijevam pIQueiti i dvije hatr!le koje p-oklanjam pred du!ie

tabi ja, u svom danasnjem obliku, izgradena je za vriieme vladavine Osrnanlija, iako je na rnj lokaciii vee postoiala srednjoviekovna tvrdava, Njen u izgradnj u zapoceo ie

Z uta

Kraj otpora

U iliMalu sam sau u ibad8tu Bodlna IsMos'ua iZaSmalia
TobdZija koji je zasluzan SIO gradani Saraieva uvijek zaaju racno vrijeme if tara zove se Smajl Trivic .. Kako !:aile,ovo je veoma odgovoran zadatak, pa uvijek nastoji da prip rem am a iskljuci i

nairnaniu moguenost greske,

Svakog dana ramazana dolazi 20 minuta ranije, pripremi topovsku cijev, bar" umo punjenje, provjeri fioOsim redovnih namaza, u~i i halma dove svih rahmeuija koji su bili diematliie i onihrahmeuija koji su u njoj klanjali. Za mene je ro poseban don v Ij aj, na tom mjesm se viSe posveeuiem ibadetu, a manje mislim na dmljaluk, koji ie kratak i pro olaza.n - govoIi nam 0 svom dozivljaju itikafa Muamer. H.CUKLE

lje i upaljace, Onda stane, gleda na sal i ceka. Godine iskusrva naucilesu ga da savrseno odredi duzinu fitilja, da bi pucanj bio u sekundu cacan. 1 zaista, Smail nas upozorava da se sklo nimo na sigurnu udaljenost i prilazi finlju, Per sekundi kasnije cuje se pucanjva odmah zatim i ezan. Vrijeme j e za iftar.

Pripremu lopovske cijevi Smajlvrsi 20 minufa ranije
bio ie zabranien u vriieme bivile J ugoslaviie, ali je obnov lien 1992. godine i (raje do danas, tar, sve posravim na sto, pa izadem malo da prosetam da mi vrijerne bIie prode, NaiCci6e dodem ovamo, pogledam kako tobdzija puni top i malo prije ispaljivanja pOfurim kuCi cia iftarim. Koliko se siecam, top ni-

nuiem u blizini. Pripremim if-

- Cesto dodern

ovdje jer sta-

Setnja doiftara
Veliki broi Sarajliia, ali i ri sta, sva ke ramazansk e veceri okupi se na Zutoj tabiji kako bi prisustvovali cinu pucanja iz tapa. Prerna ujihovim rijei:ima, sve m02e zakazad, ali wp ne.
[1,1

kad niie zakasnio -rekla nam je iedna od prisu rnih, Melika
Kurspahic. M. GUSIC

lake ie finansijska situaeija u nailem drusrvu wakim danom sve tda, »Merharuelova" J a vna kuhill ia u Magla. ju, zallvaljujuci pomoCi do· na lOra, svakodnevno pri prerna 450 obrah 23 socijal!lo

za soclialnougroZene
ugroZeJ!e s podrucja magla· jske i zavidovicke opCine. Bolesnima i onima koji slanuju u udalienim miestima hrana se doprema sedmicno. Medu korisnicima najvise je pOVl1l ni!:a,. otpusrenih radnic

MI "Ovako" pomaz.eMaglaju i Zavidovlcima
ka, demobilisanih boraca ... -lmamo i onih gdje je faruilija digla kredite, pa ne mogu vracati rate, ili gdie su oni i:iranti. I l3Kvima nastojim porno'::i - !:aze AtifSpahie, direktoI RO »Mer-

doniran tonu hrane

ha.met" Maglai. Povodom mieseca rama· zana tonu pomoCi u prehn· mbe!lim. artikJima za socijalno ugrQzene u Maglaju i Zavido· viCirua ~onirala _iekompaniLa »Ovako )z Samleva. M. C.

tem e

Dnevni a."a.. ponedjeljak •. 22 ~"gustlkolo"o;: 2011_

9

ZloC-n a e I aile.
Irajat ce sve dok se budu sakrivaH i stitili svi oni ko] su naredili, izvrsi'li i podriavali ovaj straviGni
Gin masovnog ubistva, poruclo Edin Harnulic
ubistva nasih najrnilijih. Ni trecina cdgovornih za ovaj zlo ci n n ij e p rocesu irana, a DUSaIl Jankovic, koji je osudeu, 1I"I.zi se u biiegu i predstavlja opasnost za sve koji pckusavaju doci do is tine - izjavio je iucer Rarnulit. Masaki- na Koricanskim stijenama prezivielo je 12 Ijudi. [edan od onih koji su tog kobnog 21. avgusta .slucajno ostali uautobusu i Fancovit.: Doajellka bh.glumisla Devetnaesta gcdisnjica od srravicnog zlocina koj i su na Koricanskirn stijenama 21. avgusta 1992. godine nad vise od 200 neduznih civila nesrpske nacionalnosti iz Bosanske krajine izvrsili pripadnici policije iz Prijedofa, obiljezena je j weer na Vlasicu,

KORICANSKE STUENE Godisniica masakra nad neduznlm civillma Krajine

--

Sarajevo

Umrla glUmiCa Ines Fancouic
.... Doajenka bosanskohercegovackcg glumista Ines Fancovic preminula ie jUee, u Sarajevu u 86. godini zivora, Glumica koju mnoge generacije parnte i po ulozi u seriji ,;Velo misto", od 1960. go dine bila je d i]elorn aasamb la sara] evskog Kamernog teatra 55. Datum i mjesto komernoracije i sahrane bit ce naknadno objavljeni. A.K.

Bijeg Jankovica
Simbolicnirn bacaniem 250 ruza u provaliiu.citanjem imena zrtava, cIano vi porodica ubijenih i njihovi priiatelji cdali su pocasr, Za ova) zlocin opruzeno je 14 priiedorskih policaiaca, od koiih su cetvorica prizriala njegovo izvrsenje i nalaze se na izdrzavaniu kazni. No, porodice ubi ienih su nezadovoline, naglasio je Edin Ramuli" obracajuci se ispred Cetiri organizaci je za trazen je

Ramulic: Poradice nezada valjne

Garibavic: Jedan od preiivjelih

Aktivnosti

'Uloga naC81niBa HDel8Ua
• Danasnji nacelnik opcine Knezevo Cedo Vukovif priznao je da ie kao pripadnik civilne zasrire ucesrvovao u skrivall iu ce ti r i dj eia, a danas nam ne dozvoljava d. postav irno ni ovu spornen-plocu, a kamali da ovdie bude izgraden spomenik z:rtvama . rekao [e Ram ulic, je

Sarno dulJa MoSlI slna
N aila Bai ric iz prijedors kog naselja Carakovo, koja je ovdje izgubila sina, sup ruga i brata, ogorcena je ponasaniem danasniih vlasti, - Sro se tiCe vlasti, svi aas zaboravljajll i eva euiem da viSe niko ndeli ill da narn plati aurobuse za dolazak ovdie, ali mi cemo dolaziti 0 nasem rrosku - kazala ie Bairic, koia ie do sada pronasla samo dvije kosri svcga sina, oriccm ostari. Krenuli smo autobusima prerna Travniku, a ubrzo smo culi rafale, sm je bio znak da su svi kojisu izasli ubiieni - s tugom se pris j eca Ga ri bov ic. Go disn j ica 0 b il j eza van j a, koju su jucer osiguravali pripadnici policije RS, zavrsila [e u tisini, bas kao sto ie i pocel a, uz n ad u da de jedncga dana svi zlocinci biti izvedeni pred lice pravde, a kosti zrtava pronadene i dostoino ukopane.

Dzombic u uocmaHu

~_~IUJ~l-.'-I!a.",",,">lOJ"'..loI!!_~ Spamen-p/oca koja neroa svaje rojeslo nesralih Priiedorcana. . Zlocin koji se desio ovdje prije 19 gcdina nije zavrsen ion jos trai e i Era ia [ ce sve dok se budu sakrivaIi i hilili svi ani koji su naredili, izvrsili i pcdrzavali ova; stravlcni ein masovnog

(aka izbjegao strijeljanje Sabahudin Garibovic.

Potpuno osmislien
- Ova; zlocin je bio potpuno osmislienvier smo nakon izvodellja jz Jogora Trnopolje, gd;e je ulazio Cr-

ven i kriz, p ovezen i sa ze nama, starcima i djecorn prerna Vlasicu, N aredili su da izadu svi vojno sposobrii muskarci, da idu u razmienu, ali ja nisam vidio nigdje voinike za razrnjenu i odlucio sam S" jos eetv.

.... Predsiednik Vlade Republike Srpske Aleksaridar Dzombic posjetit ce danas vocnjak j specijaliziran u vocarsku zadrugu "Turjak" u rnieStu Turjak kod Bosanske Gradiske, j a vi 13 je Srna, Zajedno s premijerom Dzombicem zadrugu i vo ell iak u Turiaku p osietil ce minister poljoprivrede, su mars rva i vodoprivrede RS Miroslav Milovanovic.

Statistika FBiH

S.PINJO

Akcije SIPA-e

U 8DSenl_

za osam~h ..

Prnuor

Sud BiH odredio je pri[vor za osam uhapsenih u akciji SIPA-e u petak, dok je najmanje 30 osoba nakon saslusanja p u§ teno ne slob od u.. U pritvoru su zadrZani Ivica Cuk, Rasim Zigi';, Ne· bojSa Anronic, Milan Novakovic, Marija Cuk, Nenad Vulic, S en ad S vraka i Miroslav Cmcevic. Svi uhapleni osumnjiceni su za ut:aje pOfeza, fik tivn i prome t i lal!li povrat PDV·a, dok je stem od ovih kriminaIn ih akti vn os ti v isemilionska. U prvom redu uvozili su visokomrifnu robu i bavili se fiktivnim prometom. I': S.

n

'Trebinieoreuoz'u ruHama EleZOUOgSaradniHaUUbibratica
hrraga M U P·a RS u okviru provjere imovine i nezakonitih prihoda orgalliziralle hi minalne grupe Darka Eleza urvrdila je da Veso Ljubibutic posieduje 138,747 akcija iIi 30 pOSlO drZa.vllog kapitala u preduzecU "Trebinjeprevoz". - Ta imovina je u nesrazrnjeri sa zakoni tim prihodima, jer se njena l:rZisna vriiednost pr'· ocjenju je na n.ekoliko slOtina hiJjada maraka - kaZu u Mup· ~ RS "Dnevnom avazu", Tuiihs tvo za orga!lizinmi kriminal Srbij e desta vilo ;e Specijalnom luzilastvu RS molbu 0 pru7..anju pravne pC!-" moei na osnovu koje je

Slucaj pred istraziteljima BiH i regije

Posjeduje tak 138.747 akcija, koje su nesrazmjerne sa zakonitim prihodima
spolaga.nja svim pravima o'rudenja i prava glllsa na 138.747 akciia a. d. "Trebinjeprevod' Trebinje, koje se VC!-" de na ime Vase Ljubibrarita. Ova l'.abmna ce [raiati sve do konacne 0 til uke srbijanskog suda 0 zahljevu za trajno oduzima.llje navedenih akcija, ho imovini. proistekloj i1. kri vicnog djda. Ljubibratic je nepravosnaznom presudom Vi.seg suda u Beogradu osuden na j edi n siven u kaz nu za lvora od pet godina i jedan mjesec za krivicno dielo neovla~[eno sl3vljallje opojnih droga u promer. V.STEVANOVIC

.... junu 2011. godine u uku pan b roi zaposlenih u Federaciji BiH (FBiH) iznosio je 441. 184', 5[0 predstavlja poveeanje braj a zap oslenib 1.a0,2 POStO u odnosu lIa ma; 20 II. godin e, ob iav io j e Federalni za vo d ~a statistiku (FZS). U odnosu D a godisni L pros j ek b roj a ~.aposlenih u 2010. godini, doslo je do povecanja broj a zaposlenib za 0,5 posw.

Z8POSIenih ulse za 0.5 DOSIO

Takmitenja

Budimir POHrOuitell

Grupa se ranije dovodila i u vew s me pok~ia ubistvl! Elezovog kuma Don1a Zdra!e, a sumnja se da. su umijciani u ubistvl! Vla1ka Maearn, BOOsa Govedarice, Z~rana Golu-

PriuredDa banBa

ba Carlarne. .. Osim toga, Elez

je u BiH optuien i da je 2006. go dine uCeslvovao u pljaCki kombija Privreclne banke Sarajevo iz kojeg je Otero Cak dva milionaeurn.

EI~z: Im(lviIJu sl~ka(l n~l~giJln(l

Okruini sud Banja Luka naredio privremenu zabran u ra-

.... Predsil'dnik Federaeije BiH Zivko Budimir otvorio je u Livnu Treee medukamo.nalno ta· kmi~enie paraplegicara i oboljelih od djeCije para]i1.e, saop';eno ie i1. nje>govog urilda. Predsjednik Budimir, ujedno je i pokrovitelj ovog takmicenja.

Klubpoznatih

Alma Telibecirevlc

Odiluola hOeD suel
Litni profil bh.. slikarkei PR rnenadzera
lme i prezime: Alma Telibecirevic, Datum i mjesto rodenja: 8. avgust ]978., Sarajevo. Gdj eiiv ite, s roditelj ima, podstana r iJj ima te vlastiti dom: S mamorn u Saraievu, Bracno stanje: Neudata, Bitnl datumi u Vasem fiv0.(11: Svaki dan u ZiVOlUmi je biran, Koji automobil vozite: Trenutno nijedan, nekad davno "fijam". Kako se odmarate: Vikendom semjom, odlaskom u pozoriste, kino, izlozbu, Omiljeni muzicar: Svi u grupama ,,$kroz.", "Lem stuke" i "Zo-ster", i naraVIIO, Arnica Medunjacoin. Volite Ii kuhati: Ne uvijek, ali kada sam raspolozena, onda volirn probati i neob i~ne recep teo Najdraza knjiga: Ima ill ville, volirn Hernona, Kebu, Selimovica, Andries, Bulgakova, Dostojevskog, Umjetnik kojeg cijenite:

10

Onevni avaz, ponedjeljak, 22. avg us\llrolov01 2011.

te.me·

LlBIJA Oak traju borbe u Tripoliiu, britanski zvanicnik tvrdi

G dB - P legaD U uel ?
HeJg kazao da ima informaciju da ie libijski lider pobjegao prema Karakasu

Safer Zec,

Za koii klub navijate: FK Sarajevo, Koga biste poveli na pusti otok: Ulazem dzokera. jeste Ii Ijubomcrni: Uglavnom ne. Sta najprije prirnjeduiete kod osoba suprotnog spola: Pogled i osrniieh. Bi ste Ii ikada oprosti li nevjeru: N evjeru da, neiskrenost ne. Bavite Ii se sportom: Ne redovno. Omiljella hrana i pice: Cezar salara, voda iii neko dobro vino. c Ko se brine o Vasem imidzu: Ja.

Vollte Ii ici u soping: Da, ukcliko ie nesto neuebicajeno i ako sam rurisra J este li suj eviernirPomalo. Imate Ii kucnog liubimca: Sada ne. Koii je Vas iivotni malo: Od ~ivo ta h ocu sve, Vas najbolji prijatel]: Ne vjeruiem u opisne pridjeve najbolji. Pravi prijatelji su zbog necega posebni, Pratite li politicku situaciju:Da. Da imate IS minuta vlasd, sra biste prvo uradili: U vela obavezno glasanje, B iste li ucestvovali u souu realnosti: Nisarn iskljuciva, ali najvierovarnije ne bib.

Lider Libije Muamer Gadafi napustic je Tripoli i uputio se prerna Venecueli,

Ovo ie iziavio briranski sekretar vanjskih poslova Vilijern

Heig (William Hague), pozivai uci se na infcrmaci ie "koje Sl1 dosle" do njega,

Izvjestaji madiia
Poslije hitnog sastanka sefova diplornatiie EU u Briselu 0 situaciji u Libiji, britanski ministar je upitan

061-142-015
SVAKACAST - Cesritaru SBB BiH na tome SIO je iskljucio dvo[icukomprornimanill biznismena,odnosno Hasanoviea i Pro biCa~ iz. svo jill redova. Pevi pUL da jedna Slranka iskljucuje. Ij ude koj i se bave nezakoni tostj rna, kao sto je sluCaj di v J je izgradn je objekta ad 12.000 kvadratnih me[ara iIi narnj~tanje cendera. SBB BiH i treba 0 ~is ti Ii ad onih koji su mu, kao rnasovnom pokretu, prisli iz licnog inreresa. A taka v je, sigu[!l0, bio "seoska lola" i op Cl.ns,ka vara1ica -Enver ticari kazu da trebaiu pornoc MMF"3. Ma nek' riiese preble-

Dneunlauaz
proveo citav rat na linijama BiH i sad nemam eime hraniti s vo ja dva sina. Ali ja nemam brata na !akvoi flrnkeiji,. pa tvoi brat im3 provo da radi, a ja ne!! POHVALE SARAJEVU Em nesto lijepo za grad Sarajevo. Povodom s[pskog praznika Preobiazenja pred crkvorn u Novom Sarajevu teferii':. Osim Srba, bilo je dosta Bosnjaka i HIvala. Igrali su kolo koje na isti nac;n igraju i Srbi i Bosnjaci i Hevati. To ie za pohvalu, a alosno kad c ujd u Parlamentu BiH da troik·a izmedu sebe ne zlIaju iSI; jezik.

zna Ii Br; tanii a iii neka druga zapadna zernlia je Ii Gadafi napustio Tripoli. - Nemam informaci]e da je on tarno, mada su do mene dcsle neke informacije koje sugeriraju da je Gadafi na purn za Venecuelu, prerna Karakasu - rekao j e H ejg. B ri tans ki zvan ien ici naglasili su da je Hejg aludirao "ne na izvjestaie mediia, vet na inforrnacije iz drugih kanab", a pojedini svjetski

DzaludPobJegaO u naliJu
Italijanski ministar odbrane Ignjacio Ia Rusa (Ignazio La Rusa) porvrdio ie jueef navode mediia da je n ekad as n ja "desna ruka' Gadafija Abdel-Sam D!al ud s tigao u I tal iiu. mediji su javili da bi neke od mogucih destinacija mogle biti ios Iralija iii Al2ir. Dok su since u centru Tripolija odjekivale eksploziie, satelitska televizija »Al· jazeera" javila ie da NATO avioni bombardirai u rezidenciialui kompleks Gadafija, Bab al-Azizija i aerodrom. S druge strane, libiiski po· bunjenici su jurer oko podne uiili u Tripoli iz prnvca mora u okviru operacije po!.-renute iz njihove zapadne enklave MislJrate, iavio je AFP

zi,

To le La Rusa rekao novinarirna na Sicili]! i prva je zvanicna porvrda -da je Dzalud stigao u Italiju. La Rusa, medutirn, nije rekao gdje se Dhlud nala-

Eksplozije
....

I pucnjave u TripollJu <Y '" t4I<.o loknjo Ito;

pucaDo Da brod
Mediji su javili da je pucano na malteski bred koji j e rrebao ev ak ui fa ti strane drla.vljane iz Tripolija, pa je bio pdsiljen da se povu ce nap uCin u. U toku noci lrajali su razgovori s pobunjenicima ko ji treba da dozvole uJazak brada u luku j sigumu evakuaciju stranaca. Iz Velike Britaniie je saopcello da deve [ero Bri tanaca ceka ovaj isti brod kao i drugi sITani dria vljani_ Badru, !<ada su se muslimaIIi prvi PUt borili za sveli gr· ad Meku. ReutelS je jevin cia su pobu· ni enici opkolili vladine snage koje kontroliraju meduuarodni aerodrom Mitigu, ui"iioj Ie. blL" zini i vol ni kom picks. Visoki fU[lkeioner pobunjenickog Nacionaillog pri· jelaznog sa vj eta Ab del Hafiz Goga kaZ>lO ie da oeekuje brn slom Gadafijeve vojske. - Mnoge Gadafijeve brigade i njibovi koma.ndami su pobjegJi. Odbroiavanjeje pocelo - kazao je Goga.

me ",Krjvaie"[~

Betic.

POLITI CARl I MMF" Ovi nail,l £arnozni poli-

~tconiuh.a", "Zitoprorneta." ... Ja mislim da bi ove firrne kouacno proradile cim se rije~i pilanje jablanickog "Gmnita".Jerbi to bila injekcija za sve navedene· firme, ti·.najmanje bi bi10 uplaeeno osi" guranje za 1.000 radnika, a gdje su oSlali porezi ko ji idu u drlavnu kasuo Radnik "Granita'~i. PORUKA NIKSI<3U - Pa kako te niie slid Nikliicu! Imam li ja PI'JVO da [a" dim kao tvoj bra!? U Patriotskoj I igi sa 16 godina, u Armiji sa 17 godina i

Kontrola aerodroma
U podmCju TripoLija se na ITi fronta vode barbe izmedu snaga. Libiiskog lidera Gadrlija i pobunjenika, u koiima su pogin we desetine Ijudi, a po· slije [Iiza eksplozija i snazne palibe kaie su odjekivale gradorn, uglavnom se twa ·spo· radicna pucni ava.. "AI- J azeera" je ja vila d a su pobunienici ubiLi 31 Yo· jnika, a za,robili 42. Celnik pobunjenickog prijelaznog savjeta Mustafa Abdel D~lil I=..ao je pretbndno da je 0 dl uceno da napad na Tripoli poc.ne 20. daDa svelOg muslimanskag mjeseca rnmaz-ana, u subotu. Na tai dall 624. godine voden. je cuvena bilk. na

Tunis priznao pObunllniclli S8U.111
Tunis je iucer priznao pob un ieni cki savi e t kao Iegitimnog predstavnika libijsk og [Iaroda. Tuniska drZavlla ageneija TAP javib je, pozivaj uCi se na izvor iz vlad e, d.a ;e Tunis odluCio da prima pobunjenicki nacionailli prijeJa.zni savjet kao legitimnog predstavnika lib ijsko g [la.ro da. Tunis je do sada bio uzdrian i neucralan prema sukoblienim sll"lmarna. u susjerlnoi Libiii, prenio je AFP.

sarajevski kanton
~ U centru Ilidfe, izmedu mosrova pored rijeke Zetjeznice, 22, avgusta pacillje skala fudbala, U ovoi fudbalsko] igraoni uceslVovalce200 djeeaka idjevojcica cdsedam do IZgodina. Predvo eli t 6e ih I 5 lidera i trenera, a za sve ucesnike osigurani su send vic;, sokovi i pokloni u sporrskoj oprerni. Opcin a Ilidza ieza ovu ;graonuizdvojilaS,OOO KM E.M,

Dnevni av.z,ponetljeljak,

2.2 avgustikoiovol 2011.

11

SMOla ludbala Da ,lidZi UPiS pruacica u Cenlro

.... U osnovnim skolama na pcdrucju Centra poceo je drugi upisni rok za prvacice, kojice trajati do kraia mieseca, U prvom upisnorn rcku u aprilu u II csnovnih skola upisano je 527 malisane, od koiih 281 djecak i 246 dievoicica, Uiikol· ske klupe u septembru sjest ce rnalisani koj i su do 1, marla tekuce go dine navrsili 5 ipo gcdina. Bi/ (;e sanirane iii/alae pros/orije

TAKMICE.NJA I pored slabe prlpreme za Holandiju

Zbog ostecenla i proklsnlavania

USHOro ObDOUaduela Hroua DaHUel Dorodlce Talro
Novae osigurao nacelnik Starog Grada
Prije nekoliko dana pocela je sanaciia porodicne kuce Harndije Tafre u Nalinoj ulici II u srarogradskoi Mjesnoj zajednici Hrid " J arcedoli. Novae za sanaci j u dijela Tafrine kuce osigurao je Ib rah im Ha dzibaj ri c, nacelnikcpcine Stari Grad, - Prokisnjavao ie dio krova, i 10 na sarnom ulazu u kucu pa su u ovo] ulaznoj p rostori j i bil los teceni i xidovi. Prerna projekru, prvo ce se sanirati prostoriia te pcstaviti nov! crijep ramo gd je tre b a • kazali su iz Sluzbe za kornunalne poslove i investiciie Opcine Stari Grad, A,Nu,

U vecini trnovskih sela napravljena su sportska igralisra, koja su preko dana pusta. N akori napcrnog rada na poJj apr; vrednim irnanjirna, na njima se u vecernji m sa lima okupljaju mj e~ tan i, koji pod refl ektnrirna igraju fudbal. RB. predsla vnici BiH
Ii

FUdbal DOd rellelllorima

Na sportskim terenima u Trnovu

Holafldiji

Matematicari se uralir s lronzom
Prije polaska vjezbali samo 20 dana. U BiH ad 1993, godine . maternancan donijeli 32 medalje
mir Ivkovic iz Gimnaziie Nevesinje te Min!! Ferizbegovici Harun Hindija izTursko-bosanskog Sarajevo koledza, - Zbog nedostatka novca, ucenici se nisu rnoglibolie ni p ripremi n, P ri j e odlaska na Olimpiiadu viezbali su same 20 dana, ~IO je veorna malo, Veliki doprinos niihovom uspjehu dali su i prcfesori i asisreori Prirodno-marernatickog fakulteta, koii su ih besplatno poducavali - kazao ie za "Avaz" Sefker Arslanagic, koordina ror tak m icen j a, Prerna podacima Kojima raspo laze p co feso r Arsla nagic, od 1993. godine takmicari u maternatici donijeli su u BiH 32 medal]e, cetiri srebrenei 28 bronzanih, Na 52, matematickoi 01irnpijadi, koja je nedavno odrzana u Holandi j i, nasu zemlju predstavljalo je sese bh, srednjoskolaca, koji su osrvarili zavidne razultate, Ratko Darda iz prijedorske Gimnazije osvoi io j e bronzanu medalju, dok su pohvale dobili Zlatan Tucakovic iz saraievske Druge girnnazi j e, Vladi- To ie dobar pckazatelj da se treba vise racuna povesri 0 takmicarima. Ne Ireba cehti pel do 12 da im se novcano pomcgne, Taj prob lern treba rij e.si ti n a s v im nivoima vlasti kako bi se ucenici bez stresa pripremali za teske maternaticke zada tke ' israkao je A_rsJanagic, E, M UJCINO VIC Kada ce uslijedili sanacija?

Sahl smeta Dl'Olaznlclma
- Kad god prolazirn, moram sici na saobracajnicu da zaobidem daske Kojima su oznacili sa h r - rekla nam je jednaprolaznica. MG:

Otvoreni !lah! na trcloam u Kranjcevicevoi ulici, iak o [e adekvarno OZnaeen, opel smeta prolaznicirna,

NAJBOLJA POUDA GARNITURA U BIH
Sorajovo:
Mosl:ar:

Blraae:

,Sutlna bb, 036JS58~291 ,MId!lto M hlabb, 0371310.086 NINE)( VELEFAH SUDOLUKA 01;1 MARKETl

,:KLAS Contar, 0331660·940

B ugoj 00; t<onjre.
Cozln: VKladu~: S.Mosl:

KASMIR

Tuzia:, Jlllah.

ZUTEX 2rvlnice: lVEREX
BltKo'

OMEGA

B_LuM:
CoboJ;

ARDOR
LOKO

SLOBOPROM

www.kalea.ba

K1JOC:.

Dom:ailevae;M&J<: COMPANY

KAFERS

12
PLANINARI Uvnjaci i

O~ev~ievaz, ponoojeljak, 22. avgusV!;olOVOI 2011.

pan 0 ram a

lmoean na vrhovima Klekovace

Draganin(J dvarisle paM cvijeta

(FolO: O. SIDiRie)

nagrad8na naJII8PSa duorista i balMOni
Dragana Rodic.mjestanka Or! ovaca kod Pri jed ora, ima naj 1j epse uredeno d v 0riste u Prijedoru. Tako je odl uci 0 ziTi akcije "U redi svoi vrt" u koioi su ove godine u konkurenciji najljepsih dvorista, balkona ui prestora oko srambenih zgrada ucesrvoval a 3.3 kan dida ta. Drugo mjesto u konkurenciji najljepse uredenih dvorista pripalo je Mjlki Knezevic i Borislavu 10kicu. Priznanja i novcane nagrade 7,3 najljepsi balkon dobili su Bozana Lukic, Gina Bjelobrk i Ranko Zakula, dok ie nagradu za najbolje uredeno skolsko dvorijte pripala Osnovnoj noli "Branko Radicevic" izCele kod Prijedora, Drugo i trece

Akcija "Uredi svol vrt" u Prijedoru

Sa vrha Velike Klekovace, najve(;eg U ovom dijelu BiH, puca prekrasan pouled na diielove drvarske i kljucke kotline, petrovackog i bosanskograhovskog polja
rn j esto osvoi ile Su skol e iz Omarskei Kozarca, Priznania i novcane nagrade od 300, 200 i 100 KM urucio je nacelnik Marko Pavic, M.Z. Grupa planinara iz Irnotskog i Livna je u pohcdu na Klekovace, Veliku (1.962) i Malu (1.761) iznad Drvara irnala stan iz centra tog grada, od kafe-bara "Po propisu", Tu srno sreli Duru Pecanca, najpoznatijeg drvarskog prcizvodaca vee nu brvnaru za putare, planin are, levee iizletnike, Do eve des ti n ad iest; ze se asfaltnim putem od Drvara,a od putaprema Potocima dobrim makadarnskim putem kroz visoku cerinarsku sumu do raskrsnice: Veli ka Klekovaca lijevo i Mala Klekovaca desno. Staza je obiljezena, a posebno od raskrsnice za dvije Klekovace odaklese do vrha moze i vozilom, biciklorn, motociklom ili pjesice. Piesice se stigne za tridesetak minuta na Veliku, a na Malu Klekovacu za pedesetak rninura prolazeci kroz prekras lie pred jele 0 b rasl e eerinarima, bukvorn i klekern, ali i prosarane brojnim planinskirn proplancirna prepunirn raznobojnog cviieca, dubokim i travnarim vrtacarna, prosjecirna i kosarna. Posebnasu arrakciia str-

ObUjezena staza

Sta mi se (ne)svida u Prozoru

Grad bez zanalsll'ih i uSluznih seruisa
c u ve ne "dren
j e" koj i je rado bio vodic do obronaka Lunjevace i destinacije nekadasnieg skijalisra gdie je na Perica tavanu sagradio drve-

-Svi<la rni SeSlO jeovcga liera u gradn bilo nesto vi~e kulturnih dogadaja nego ranije, i [Q bi moglo znaciti da kultura i umjetnost konacno dobijaju ulogu koju zasluzuju, Posebno mi se s vida s to j e iz cen [fa gra da pijaca izmjestena na drugu lokaciju i rime j egrad rasterecen ed saobracainih
g:u~vj.

me litice idealne za peniace i eks trem n e plan inare,

Gomila betona
Za razliku od Male Klekovace, Velika je manje lijepa, pri vr h u dos fa strm a i sa ostacima rusevina naiveceg p redra tnog rele j n og ce n rra u bivsoj drzavi od koieg je os tala gomil a betona, zel j eza i tarnnih podzernnih presto-

rija. AE, UIO sa ovog vrha, naiveceg u ovorn diielu BiH, puca prekrasan pcgled na dijelove drvarske j kliueke kotline, petrovackog i bosanskograhovskcg pol]a, te na i udalieniie vrhove sve do Smora, Vitoroga, Raduse, Vrana, VlaSica, Cabulje, Cincara, Golije, Dinare, Grrneca, PI j esev ice ...

A_KAMBER

Ne svidaiu mi se nekultura i nepostivanje propisa od srrane ucesnika u saobracai u z bog cega su p j esad, jer rrotoar zauzimaju automobili, prisilieni da se krecu cestom, Takoder, nije dobro sto su uklonjeni "Ideei policajci" koji su vozace sprees vali da voze prebrzo. Gradu nedostaiu zana ts kj iu sl uZ n iservisi pa

Smajo HeljiG. profesor gradani zbog manjih pcpravaka cipela.satova, TV, kucansk iII apara ra i kernpjutera rnoraju odlaziti u sus j edne gra dove - kaze Smajo Heljic.profesor. H.M.

Za asm a rlD-amlll sast lIoraOgraliia
Clanovi Kulturno-urnjemickog drnsrv3 m1adih "Bosiljak" iz Dervente otplllovali su na XI Inrernacionalni festival rolklora "Kahaovo Ijero na Dnjepru." u Ukrajini, a u Derventu ce se vra ti Ii28. a v gus [a. Fes t.i val se odrZava od 20. do 25. avgusw u gradu Kornsomoljsk, oblasl Pol !ava, na o bali 0 njepra, po pIa vilima CIO FF (Svjelska asocijacija za organizovanje festivala foLklora i Lradicionaille kul· mre). Ucestvuie oko 20 KUD·ova iz Senegal a, Pormgalije, Latvije, Poljske, Siovacke, Ceske, Lirvanije, Ukrajine, Rusije, Sjeverne Oselije, BiH i drugih zemalja. -Za 11 godilla trajanja dervemski "Bosiljak" je prvi an sambI iz BiH koji uces[vuje na ovom rest! valu. Pripremili smo sest koreografija i ocekujemo da publika u Komsomoljsku prepozna na~ u zemlj 1.1, rrad icij u i k ull"UfU. Fest ivai ove go d iue ima i s veca.rsk i karak ter, po$vecen je 20. godisnjici Ilezavisnosti Ukraj ine - saopslcno jeiz KUDM "Bosiljak". N.S.

KUD "Bosillak" Derventa na festivalu folklora u Ukrajini

lnfrastrulctura u Tomis!avgradu

UonUUrl UrIJednl125.000 HM
Na~elnik opCine Tornislavgrad Ivan Vukadin i clirektor KTM-a ~Brina" Posu~je Torno Maric, porpisali su dva ugovorll ukupne vrije· dnast! oka 125.000 KM. Prvi ugovor vezan ie za izgradnju nogosrupa do naselja Blrluj" ~sfaltirai:tje ulice A. B. S imica, as ral tiran j e igra.l ista kod osnovne skole i cesre do groblja naBlamju,a vrijedan jeSO.863 KM,s rokom izvedbe rlIdova od 90 dana. Dmgim ugovorom KTM"Brina" dogo vod 13 je uredi ri nogostup II ulici Kralja Tvrtka za koji ce opci!JO izdvojiri 45.087 KM, a rok je;>;aizvedbUrlldova 60 dana. Sva. sreds tva su osi gumna iz opCinskogbuciZela. An.K.

Clanovi "Basi/jka" pM naslup imali u nedjelju

unsko-sanski kanton
RADOVI Cazin pretvaren u velika gradiliste

22. av~ustikolo'l(tz 2011.

Dnevn; avaz, ponedjeljak,

za tri cazinsMa [JlJ~ []JwOO~ ru~oo[]Jrn~rn~oo~
Od kada je p ocela rekonstrukcija i izgradnia novog Trga Alije Izetbegovica sa modernim kruznirn rokom, centar Cazina pretvoren ie u veli ko gradi lis te, N ako 0 sto je uklcnien gradski park, krenulo se sa zernljanim radov irn a na izgradn j i kruznog toka, a uporedo s tim radi se i na izgradnji kanalizacioncg sistema. Tako se Cai in po [Q k, koj i s e protde kroz center grada i koii je do sada sluzio i za odvodnju fekalnih voda, prosiruje i beronoru zatvara sa svih strana. Upo redo s rim, u toku su ra do vi n a ioil nekol i ko zna c.ajni h pro j eka ra. -Ovo su vrlo Lnaca in i projekti koii se realiziraiu u urbanom sredisru nase opcine i kojima zaokruzujerno dugogodisnji ciklus infrastrukturne izgradnje, U nekoliko proteklih godina realizirali smo veliki brei projekata u sve 23 miesne za[ednice, a kruna je uredenje Makelll novo g kruzl10g loka u grlldu Trga prvcg predsjednika Predsjednistva BiH Alijc Izetbegovica, Poceli smo isa izgradnjorn kanalizacicnog s is tern a, re kons trukci j am Doma kulrure, uredenjem parkinga i postavlianiern parkcrnata te uredenjem no" vog setalista, a radimo ina rekonstrukciji tribina Gradsk og s ra diona. Kroz ove projekte i sam grad ce imat i urban iji i kvaIi tetnii i sa drZlI i, Tako ee i oni koji su sada skepticni nil kraju mora Ii priznati da je Cazin sada ljep~i i fu.nkeio" nalniji - rekao je Nermin

Ugovori sa Fondacijom "Mozaik"

mz BB. B1Km
Projektom su obuhvacane mjesne zalednice Gnjilavac, Cizmi6i i Majeti6i

Q[]Jrn

Cajin potok bit ce prosiren i zatvoren betonom • U toku izgradnja kanalizacije, obnova Doma kulture, uredenje parkinga, rekonstrukcija tribina Gradskog stadiona ...

Izmieilanie SPOmeniMa
Ipak, bel: obzira na to ce sve izgledati liep~e i funkcionalniie, jedan dio grad an a Cui n a zalj §to je zbcg izgradnje krufnog to ka uklo n jen Grads ki park, a protive se inaja· vlienoru . izrnjestanju spomenika koji se nalaze u dvoris tu opcinske zgrade, u sarncrn centru grada .. -Spomenici ce uskoro bit! privremeao izmiesteni dok traje izgradnia trga, Niie rijec 0 trajnorn uklanjanju, vet 0 izmje~tanju na no vu lokacij'u - kazao je
810

SetaUSte 'SIa" grad'
Pored izgradnie Trga, kruZnog roka i ostalih radova, u Cazinu uskoro paCinj e i realizaeija prejekta gradskog ileraliSra "Stan grad" vrijednog 150.000 KM.

U kabinetu nacelnika Cazina potpisani su ugovori izrnedu predstavnika Fcndacije "Mozaik" iz Sarajeva i mjesnih zajednica Gnjilavac, eilrn;';; ; Maje" tici, koji se odnose na provedenie akciia u zaiednicarna koii- PI'" . k ... rna ce biti riies- 0 plslvllnle ugovora 0 a e'l' eni neki od goplaniraju prikupiti od rucih problema sa kojima se mjestana, preduzeca i lokalrniestani suocavaiu, Tako ce ne uprave, sesredsravirna dobi venih od Akciie koje ce biti proveove fondaci]e u MZ Maietici dene dio su projekta "Za akraditi finalizaciia obnove tivne mjesne zajednice" koF drustvenog doma, u MZ Fondacija "Moza.ik" i UZ Gnjilavac asfaltiranje skol"Priroda" provcde od januskog igralisra i uredenje proara 20ll. godine, uz finanstora za djecu imlade, dok ce sijsku podrsku Evropske u MZ CizmiCi oprerniti unije, Cil] proiekta jeunadrusrveni dom. prijediti red savjetaruralnih Ukupna vrijednost akciMZ u opcinarna Sekovici i ia ie 66.061 KM, od cega Cazin, s posebnirn naglassredstva granta koja su zajekern na razvoj kapacireta za dnicki osigurali Fondacija provodenje razvoinih aktiv"Molaik~iOpcinaCalinilnosti koje uvazavaju prava, nose 17.580 ·KM. Osratak potrebe i interese mladih i sredstava rniesne zaiednice ~ella. S.J.

Prijem u Bosanskom Petrovcu

naibOliim dacima DO1.000 HM

Privremeno na novoj lokaciji Ibrahim Tatarevic, direktor opCioskog Komunalno stambenog fonda.

nacel n ik ope ine, Rekonstrukciia i izgradn ia T r ga Ali j e I zetb egovica uveliko traie, a radovi u celltru grada izvode se s va kodnevno. Vrijednosl projckIa je dva miliona KM.

o gresevic,

S. JAPlG

U knJIzare na podrutJu USK vee stigla veeina knjIga

Rijetko koje godine se d e-silo da su ud~ben.ic i u knjizare poceli sdzmi rniesec prije skolskog zvon3. Premda ce lvono pocerak nove skolske godine oznaciti tek poretkorn seplembra, roditeljirua je vee lvonilo za nabav k u u dZben ika i svega os[3log ilto je neophodno za ~kolu. Pokusali smo istr3zi ti Imliko roditelji trosekadasu u piranju udzbenici,sveskc i ostaJe ~kolske pOlrepsrine. Rijetki su oni koji su na-

CeMajU se MOnaCni SDiSMOU-udzbeniMa
bavil.i sve udZbenike, a osim toga ceka ih i kupovina dodame skolske opreme koja kosta vise ad sarnih knjiga. Prerna rijecirna uposlenih u bihackirn knjizarama, od poce [ka rn jeseca sve su vece guzve. Dobavljaci su nabavili knjige za ovu skolsku godi!!u,. 31i se u k.n j izara rna j os eeka nu kO!!aen e spis kove va.zec i h ud.zben ib, jer se u skolama odlucuje koie ce se kllj ige k oris Iiti. Cijene udzbenika su ostal e iSle, pa je tak 0 ci jena komplem 'udzbenika i radnib sveski za peti i seSli razred osnOVne ,kole oka 160 KM.,a za sedmi i osmi rllzred do 180 KM. Pretpostavlja se kako ce, uz os tale izdmke za skolu, svakom roditelju biti potrebno od 300 do 400 KM ali se pi taju odakle osigurali novae pogotovo ako u skolu treba sprerniti dvoje .ili troje djece, a n egdj e i vi~e. S.T.

Aua i Admir; P·omoC 1/ dllljem skolova.llju Azri Jaganjac i Admiru jecnickib pausala, iSlakao je Dzanieu, uceuicima genera.Milosevic-i dodao da je velicije iz Bosanskog Petrovca, ka cast i zadovolistvo hda se u ka b inem 0 pci nskoga na lmd i rad ucenika neb nai'eI!!ika Ermina Hajder. naci n rn ogu nagradi ti. urucene su novl:ane nagrade Azra i Admir 0 isu krili zaod po 1.000 KM za uspjch davolj SIVO S\l bail oni prosto pos [ign U! u dosad a;n jem glaileni ui;enicima generacije skolovanju. Nagrade su im i istakli su kako ce im ovo poumcili Obrad Milosevic, moc; u daljem §koloYaI!ju. predsjedavai'uCi OpCinsko· Admir Dfunieje upisao Gimga vi j eea i sekretar Vi j e(':a nazij u u Bosankom Petrovcu, Siobodanka Kecman. s.matrajuci cia je ona [emelj za -Postujllci praksu od cadaljc skolovanje. A= Jaganijih godina, sredstva za na· niae planira upisari Medicingrade obezbijcdena su od vi· ski fakultet u Sarajevu. S. T.

osllOro salam pcelarstua STAVOVI Esad Begtesevic, generalni direktor Union banke Bee fest, 9. inrernacionalni sajam poehrstva i pcd.arske opre!ne • Dani pcelarsrva, bit ce cdrzan u Sarajevu od 7" do LL septernbra.pise Onasa, Na ovogodisnjem sajmu predstavit ce se viSe od 70 izlaga61 iz cijele Bosnei Hercegovine, Takmicenie za naikvaliretniji med i druge pc.:linje proizvode, edukativni saddaji, nagradae igre i degustacije ... samo su neki od saddaja ovogodisnieg sajma pcelars MI i pcelarske opreme.Saiam cebiri odrsan na sarajevskorn Trgn oslobodenia - Alii a Izerbegovic,

Sarajevo

14

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22, avgusVkolovoz 201 1.

blIZDIS ·

-

Privatizacija banke bi bila veleizdajai sramotno je ako se na taka nesto i pomislja
Union banka d. d Sarajevo, jed ina je preostala komercijalna banka II vecinskorn drzavnorn vlasnisrvu, No, biti drZavna banka u BiH ie daleko od toga da 10 znaci i pcdrsku drzavnih institucija, lito ie jedan u nizu apsurda II naso] drzavi. .

I

Vlrtue.ne arodaunlce
Microsoft je po rvrdio da ce U narednom operatlvnom sisrernu Windows 8 posro ia ti v irruelna prodavnica aplikacija. Nikakvi drugi detalji, rnedutirn, nisu obiavljeni. Rijec je, ipak, 0 vazno] informaciii kojom se.prije svega, potvrduje da ce Windows 8 biti sistem koj i ce funk ci onirati na viseplatformi, jer kada se kaze "aplikaciie", podrazurnijevaju se one za "tablet" uredaie i "pametne" relefone - "srnarrfone", pise Tanjug prenoseci pisanje francuskih elekrronskih medija,

Novine

Stednja gradana
- Za prvih sest rnjeseci ove godine ban ka ie ostvalila dobit od 427 hiljade KM, cirne je nastavljen konrinuiter stabil neg rada i uspiesnog poslovania. Bilansna suma banke uvecana

- Ministarsrvo finansija, koie ie vlasnik drzavnog kapitala, ni dan-dan as nema cak ni otvoren racun u banci, sro je sarnn iedan od primjera odncsa drzave prem a nama. Pri vatizacija banke bi bila veleizdaja i sramo In 0 je ako se na ta k 0 nesto i pornislja- is lice Begtesevic,

Bez rlesenla
Ova banka niie davala kredite u svicarskim francirna, bas kao 510 nije !Ii poveca v ala ka mate n a fan i [e dale kredite. - Zapaniu]e me, k30 bankara, odakle uopce 5vi· carski franak na trZis to [er on nije dio eurozone, a nasa KM je vezana za euro, Ocito se smisljeno i~lo s ovim i to je greska ljudi koji su vodili i vade finansije nase drzave, Sta je niz ministara firiansija godinama uradio da se to sprijeei te da se gradanirna ne nude lihvarski i divljacki ugovori, po kojima je danas dug pojedi ncirna u vecan i do SIO pOStO, a ponuderri reprogrami nista ne rjesavaj u • pitase Begtesevic, U.H.

je za 3,2 peste, sto je u najveco] m jeri rezultat povecan ja depozi tn sredstava, koii zakliucno sa 30. 6" 20 II. godine iznose 118 miliona KM. Sve to znaci cia smo opsrali i uspjel i na tr;'iistu gdie vlada velika kenk uren ci ja - istakao j e za n as lis r generalni direk tor Un ion ban ke Esad B egtesevic, Prerna njegovirn riiecima, U aion banku ne treba pri va ti-

in

zirati, sto dokazui u raul tati poslovanja i povecanje sled-

nie gradana za sto posto u pesIjednjih l Zmjeseci,

Firme lIao babouine
- NahIOSI, direktori ddavnih firmi kada preuzmu funkcije, ponasaju se kao da su to nilhove babovine i hrle po stranim bankarna da sklapaju kojekakve ugovoreo J edna od idejaj e da se

novae, ko j i drzav ne firm e dobiju kroz karnate na taj nacin, usrnjeri na Union banku, koia bi potorn davala superpovoljne kredi Ie privredi i gradanima - navodi BegleSeviO::.

~[[)ou~m([JITOD~([J~DD([Jm m[[]W~[[) rnD~rn w~rnITODrnrn

Kako se izboritl s rastom cIjena hlleba

Pouceno dosadasnlirn it· ku StV ima sa stanjem na trziiitu hI j eba i bras[[ a, Minis lars tvo pri vre de Bosanskopodrinjskogkantona Goraide oill ucilo j e popu n iti skladiSta Direkci j e rob nih re.zervi i raspisalo javni poziv za kupovinu 200 tona pseniceo Podsjet.imo, u martu ove godine cijena brasna nil trzisru je lldvostrucena, ali je lanae poskupljenja u BPK zaustavljen mljevenjem psenicr i plasm!U}orn jeftini· leg, posebno 1 hmacenog,

brasifa nalokalno tdiste.
- Nadamo se da u nared-

nom periodu oece doci do fas fa ci jena, II U sl uca j u dB se 10 desi, mi cemo imervenirati na isti n.ai':in - kaze minislar privrede BPK Demir Imarnovic. Osim kllpovine, Minislars !Yo ie osiguIalo i podstlcaie za Sjelvu pseniee, pa je u ovoj, sezoni Zasijano dvostrukovise lIego u prosloj g1Jdini, a u roku ie i javni poziv kojim ce se sufinansirllli sjelva p~enice nl! dodarna 33

Uz spremne kolicine za intervenciju na trzistu u slucaju novog rasta ape!iLa ko d proizvodaca b rasna i hljeba, na ovaj se naci!! pro~irujll i obradive po· vrsine, ajednom broju po· ljoprivrednika osiguravaju dodatni prihodi. Ovakav primjer, kale lmamovic, u siucaievima narusavanja zvotnog standarda gradana, trebale bi slijedir,e i vlade na svim n ivoim a v Iasti. AI_ BAJRAMOJllC

bek tara zernli ista,

erna hronika

Ilnevni avaz, pone~j~liak, 22. ,lVgu.st!kolovoz 2011.

Naselje Cenlaf 2

Smrt nastupila dva iii tri dana ranije, kazao dezurni tuzHac • Komsijeih posljednji put vidjele u cetvrtak • Sa svrna bin u dobrim odnosima
Pantelija (72) i Nasta(71l) Neskovic pronadeni su rnrtvi ju""r oko 7.45 sari u poredicno] kuci u zaseoku Ogcrei ica u se] u Vel ika Ob arska kod Bijeljine. Prema prvirn nalazima obdukciie koia [e u raden a j ucer posl ij e pod n e, utvrdeno ie da je Nasta Neskovic umrla od vise ubodnih rana nozem u predjelu grudi i trbuha, a Panteliia od prostrelne raneglave, no je da su ked Naste starije pet do sest sari u odnosu na one ked Panteliie, Sve ovo iskljucuje uedce trecih osoba u ovoi tragediji i ukazuje da se radilo 0 ubistvu, a zaisamoubisrvu. Pronasao ih je njihov sin Dragan Neskovic, vecinski vlasnik AD "Neskovic osiguranje" i vlasnik kornpanije "N eskovic" koia se bavi trgovinorn nafnih deri vata i odmah pczvao policiju, Komslje tvrde da su Neskovice posljednii put vidieli II cervrtak, 18. avgusta, uvecer.

U rnostarskorn naselju Cenrar 2 u noci sa subore na nedieliu u incidentu ie lekse ozlijeden 17-godisnji A. M. Kako nam je potvrdio ddurni kan to n ami tuz,il ac Predrag Tornic, prerna prvim informacijarna, njega su napale tri osobe, koje su mu u predjelu vrata nozem na-

nozem OZliJeden 17-g0diSnJaM
Pucnjava u Sarajevu

Incident u Mostaru

nijele tri zarezne rane, Mladi': [e zbrinut u Hitnoj pornoci, a nakcn toga je prevezen i na KUM Klinicke bolnice MoSta,. Kako je istakao Tornic, rnladie je iucer trebao biti saslusan, nakon cega ce tek biti utvrdene ckol nosti ovog napada. A.Du_

urn

Pronaden pistolj
Detaliniiorn - analizorn mrtvackih rnrlja ustanovlje-

KO .18 Dragan n8sll0UiC
Dragan Neiikovic i Branko Despotovic prije agresiie na BiH otvorilisu svoju p rvu pri vatnu benzinsku pumpu, a kasnije su se razdvoiili i postali poznati biznismeni, Dobro upuceni tvrde da to nisu mogli postiei bez podrske tadasnjeg politickog vrha RS. N eskovic ie danas vlasnilt iauca benzlnskih pum" pi, nafmih terminal:!, salona automobila iiedne od najia¢ihosiguravajucih kuca u BilI. "Ne:lkovic osiguranie" Biieljina proslu godinu zavrsilo je sa 5;3 miliona KM neto dobiti i po to me je, drugi put 211redom, naiuspiesniie osigufa vaiuce drustvo u Bosni i Hercegovini, Ne:lkovic zvanicno nije podrzavac nijedn u p ali titku apciju !ako ga povezujn sa SDS-om.

Emil Gorancic (24) primljen jeu suhotu 1119.1S sari u Klinicki centar bolnice Kosevo u Sarajevu s prosrrelnorn ranom Iijeve natkoljenice, nakcn tega je pre" bacen na Kliniku za ortopediju i traumatologiiu na daljnje lij ellen j e, kazali su nam iz bolnice. Gorancic ie u izjavi policajcirna MUP"a KS kazao da su ga nepozna te oso be rani le okc 19 sari u ulici Se-

Rarnen Eml GOrani:lc

mira Frasteu N ovom Gradu, Iako ie izvd.ila pregled ove lokacije, policija nije nasla nikak ve tragove p ucnjave, 0 ovorne je obavijesten kantonalni ruzilac, dolt pripadnici M.UP-a KS nastavljaiu potragu za 1'oCini 0 ci ma. Gorancic je odraniie poznat policiji, U julu prosle godine osurnnjicen je da je pucao na zastitara kluba "A tila" na Dolac-Malu, A.Y.

Uvi(/ai ispred k!lce nasfradalih Neskavica Ranke Kerovic, dezurni ruzilac Okruznog tuzi.!asrva Biieliina, nakon prvih nalaza istrage kazao je da su u kuci pronadene cahure_ Dodao je da je smrt nastupila d va iii tri da na rani je 0 d trenu tka pronalaska tijela, UI azna vra ta nisu b ilao b ijena, a na lieu mjesta pronaden je iPa.D relijin pistolj. nakcn toga nisu ni culi ni vidjeli, - Niie nam bile ni.sta cudno i mislili srno cia su otisli u Baniu Dvorovi, gdje eest.o idu, Nema se tu puno lira reel, slagal isu se fino isa s virna su bili dobri . rekao nam je Blagojevic. Komsinica stradalih Ne~kovica, ucileljica MiIjana Biagojevic rekla nam je da 51.1 n ast'ra daJ i bili cesti ti i radniljudi. Pan!elija Neskovic, poznal i pod nadimkorn Zijo, bio je viIalan i pomagao je u prikupljanju ipolaganju dll' evnih 1'azara sa "Ne,kavic" bell.zinskih pumpi. Osim pri j a te Ija i cIa nova uze i si.re po ro dice, j:ncer ie n3 lieu rnjesm bio i Ndkovicev ujak Branko Despo!Ovic, brat nastradale N aste Ndkovic, mkoder vlasnilt vi.!e be!!;:i· nskih pumpi i reSlOra.n3 u Semberiji. E.MUSLl

Dobre komsije
Na uEei pored poro· dicnog imanja NcSkovita jucer Sll se okupili midtani Ogorelice, koji' su zateceni ovom tragedijom. lz dvoris[:a su se culi jauei clanova per.odic;; Z.a b.racni ~ar N eskov,c s.v, kazu d. !l)SU imali neprija[elja i da sn sa ~vjma u se.!u bil.i u dobrim odnosima. Komsija Slavko Blagoje· vic hie da j e u cetvnak uvecer Nasta telefonom.zva· la !!jegovu sllprugu i da se

rUltlUZ"IIII.IOll

~6t"
---

JWPIIIA "7/'10IlA

HO.MI 'A .••••

'·'1..1'", """"-",,,·""0.5·1',·',0. """" .."" W; • •

I~RA"r'O,•• 'A"IKA .,

16
....

22. avgustlkolovo< 2011 ,

Dnevniav~.ponMje:ljak,

ern. a. hronika

Maloliemorn B. A. iz Saraieva u suboru oko 22.10 sati II""'" u ul iei Marsala T ita u Saraj evu n epoznari razbo j n ik Oleo je rnobitel uz prijetnju srafcigerom, Sluca] je priiavIje n P rvoj P U ko j a [raga za poci ni ocern, a obav ije~len je i kanronalni tuzilac,

Oleo maloUetnlltu mobilel

nesreci kojase jucer popodne dogodila puru M-17, u Liiesnici kod Maglaja, poginuo je biciklista B. M. (76). Njega ie udario autornobil, a saobracai na diielu ceste izmedu Zepca i Maglaja bio je potpuno obustavljen zbog uvidaja.

....

PoginUO blciltliSia
U saobracajnoj

II""'" na rnagistralnom

TBEBINJE Helikopteri gasili pozar na Klobuku

Policija ne uvirlaju

(Fofo:

J, Ha.iUi!

U blizini Srudentskog centra u Crkvicarna u Zenici u suboru oko 19 sari dogodila se saobracajna nezgoda u kojoj ie povrijeden 86·godisnji M" P iz Zenice, N iega je na piesackom prijelazu udaric "kadelt"(890·T· 757) kojim ie upravliao njegov sugradani n Derv is Al ic (57). N esretni srarac je bio u ku pov in i i vracao se kuci, a nakon udesa na rnjestu nesrece mogli su se vi dj eti kesa s hI je b om, ra zbacane k rus ke,

Da DJ&lacMomDI'iJ&lm

"Hadan" udarioSlarca

Saobracajna nezgoda u Zenici

uatra sa proSirlla· a UiSOMUsumu, uatrogaSCi na terenu 24 sata
snaga BiH, na zahtjev Civilne zastite RS, gasili su jucer po Za r 1l a 10 kal itetu Klob uk, koji se prosirio iz sela Araridelovo kod Trebinja. MiLimir Doder, direkror CZ RS, doputovao je iucer II Trebinje i obisao rnjesto pozara.

Uzrok pozara je najvjerovatnije Ijudski falctor • Bilo ugrozeno 15 kuca koje su spasene Helikopteri a ruzanih

naocale i li cn,i pled me u, Nakon nesrece M, P. ie kolima Hime pomoci prevezen na Urgentni odjel Kantonalne bolnice Zenica, koji se nalazi oko 300 metara od mjesta nesrece, Starcu ie kons ta tiran lorn noge i prerna rijecima portparola MUP-a ZDK AIdine Ahmie niie u zivornoi opasnosu. Dodala je da ce se tnziti krivicna odgovornost vozaca, a u vi dai j e traj ao dva sam. V.B.

Pod kontrolom
- Pozar ie za sada pod konrrolom. Helikopreri su letjeli osam puta, a letjet ce ponovo posliie podne. Vatra se ponovo pojavila i na drugoj stran i. Prvog dan a pozara b ilo je ugrozeno 15 kuca, na sreeus ve-su spasen e. U gasenju SU ucestvovali pripadnici vatrogasnih iedinica iz Trebinja, Lastve i Bi· Ieee, radnici Centra za gazdovanie krsorn i rnjestani. Trenurno nemamo pctrebe za dodamim snagama, jer

Goran Stanic (20) teze ie povrijeden u saobracajnoj nesreci koja se dogodila jllcer oko dva sara poponoci u mjestu Samin Gaj u blizi!Ii Sarajeva, On ie bio za volanom automobila "renault clio" kada je izgubio konrrolu nad vozilom i udario u stub elekrricnerasviete. Oko rri sara je prirnljen u Klinicki centar bolnice Kosevo,gdje rnu [e kcnstatiran a frak rura na rko 1jenice,

UozaClai8 DOUI'i)8d8R
kazala nam je Biliana [andric.portparol K CUS·a. Istog dana oko sedam sa.' Ii dogodi la se saobracajna nezgo da i na magis traln oj cesti M-17, U mjestu Binjezevo, kada su se sudarili "renault" i "golf'. Nije bile rde povrijedenih, a saobracaj je bio obusravljen vise od sat. Uvidai su u oba slucaja obavili policaici MUP·a KS. A.Y.

Udesi u blizini Sarajeva

PQi~f je la sad~ d~/ekQ ad na~elja

imamo u rezervi oko 80 pripadnika CZ koji u svakom momentu mogu intervenirati- kazao nam je Doder,

Jak vjetar
Uzrok pozara ie najvjerovatnije ljudski faktor. Pri visokim temperarurama ne srnije se spaliivati otpad, ier se pczar brzo prosiri, kazali su iz Ci Viln e zas Ii Ie RS. Od iueer ie na gasenju poiara an gahran 0 vi~e od 70 liudi koiiiade 24sata. Peema riiecima Mirka Gurica, ~efa pCinskog ~.!aba CZ Trebinje, i~gorjelo ie

HORMANN
.. Ill"'"

Indu.tr,

.l<J, ..... tlI

a

oko 100 hekrara sume, a rrenu tno gori visokasuma na Klobuku. Pozar za sada nije blizu naselja, a gasenje visoke sume mo~e pctrajati nekoliko dana, POlar [e izbio u blizini kuce J ovana Mitrovica koja ie b ila di rek til 0 ugrofena. • Bilo je uzasno, Covjek se bori prvo za svoi vlastiti Evot i imovinu. Vidio sam dim i odmah potreao prema pofuru. Vielar ie bio jak. Da sam imao vi~e vade, iiirenie poZaramoglo je bili sprijeee!lo • kaze Mit[ovic. P.M.

Policiiskoj uprllvi u Odzaku u petak je M. F. (24) izsela Prniavor prijavio policiiske sIu1bbenike zbog navodnogprimanja mita, saopceno je izKamonalnog M UP·!!, - OIl je prijavio polieajce d a su ga dan ranii e, dakle u cetvHak oko podneva, zaus· mvili u njegovom sell! ~bog kootrole ispravllosti vozila i do kumenam. PoliclIjeisu mu odluCili izre';i novclIuu kaznu UI ue; n ien i prekrsa j i pri wmesu, Ivrdi on,primili mi· to. Zna.mo 0 kojoj patroli ie Iijee i nad nienim clanovima je u toku krimioalisticka ob rada. S 1tleaj su p reuzeli is· ITlIzilelji Sektora kriminalisticke policije Kanlonalnog

pruaUiDpatrou

Pollcijska uprava Odzak

MUP·a jer ieza t.odjeJo pred· "iden a za [vorska kazna u [ra· jllnju od jed !Ie do deser godi. na. Oni su saslusali polic:ajce i 0 priiavi obavijestili deZur· nog kan to nal n og l1J >:ioea. Is· Iraga ios lrai e, a. lek po uje· nom zavrsleku im3! cerno viSe informacija - kaZe izvor iz KantonalnogM UP-a. U polieiji nisu zeljeJ.i Q[krili idemilcl policaiaca ko· je je M. F. prijavio za primanjemita,ali nam je receno da ce, u ko! i.ko se do kaz;e da su oni pocinili kri vicno djelo primanje. mira .ili drugih oblika korisli, proriv njih b ili 0 tvore na i pose bna iSlra.ga, ~bog cega ce discipJi nsk i odgovarati. Ta.B.

Sjedi§le Policijske upravB Odiak

erna hronika

Onevni avaz, panBdjeljak,

22, avgusl!kolovol 2011,

Velikaoslilcellja

lIa "kadetfu"

AutomobllOm UdarlO U DarHirani HamlOn
Pripadnici Interventnog veda Trece policiiske uprave M UP-a Kantona Sarajevo u noci s perka na suboru imali su pune ruke posla,

Sudar kod Srebrenika

Ekipa "Dnevnog
prisustvovala

avaza"

je sluCaj no je-

dnoj od intevencija u saraievskom naseliu Sokolje, gdje su policajci oko ponoci izrienada kontrolirali grupu

surnnjivih mladica koji su u mracnom dijelu ulice staiali pored "golfa 2" bez regis tarskih ozn aka. I policajci i osumnjiceni bili Sl1 iznenadeni nasim prisustvom, jedan ad
rnjestana koji je vidio kroz

prozor da pnlicijainrervenira izasao je da bi irn se pozalio ka ko se ti is ti m ladici i niihovi prijatelji svake
veeeri okupljaj u u njegovoj

ulici, gd]e narusavaiu [avni red i rnir. Komsija koji nije zelio otkriti svoje ime, kazao nam je da mladici svake noci piju idrogiraiu se ispcd njegovog prozora re pustaju glasnu muziku i divljai u automobilima.

Mlac:l.iCi su na haubu "golfa" izva dili srvari koje su imali u dZepovima., dok su ih policajci pretresali trazeci oruz]e i drogu. Ked j ednog 0 d pe to ri ce rn la dies iedan od policajaca pronasao j e marih uan u ko j u ie osumnjiceni sakrio u kutiji o d cigareta. MiadiC je uhapsen, policajci su ga ubacili u maricu te su ga odvezli u Policijsku stanicu, gc:lje je zadrzan do 16.30 sari, ka da j e I]akon sasl usa nja pus ten naslobodu, Nezvanicno saznajemo da je ri j ec 0 26-godi sn iem AdnanuZigi, koll je policiji poznat odranije po posiedovanju aarkorika. Ad.A.

Na magi srralnom pu ill Tuzla - Orasie, u Dubokorn Poroku kod Srebrenika, jucer oko 8.30 sati dogodila se saobracajna nezgoda karla je "opel -kadett" (919- T ·695) kojim je upravljao Alen Hodlie (21) iz Dragunje kod Tuzle udario u parkirani karnion "mercedes" (144- J.I 23). Prerna izjavama ccevidaca, vozae "kadetta" pretjecao je au [0mobil "passat' karla je izgubio kontrolu nad vozilom, nuo se na cesti i, u puno] brzini, lijevom stranom udario u

om-

clio karniona koji se nalazio na parkingu. Vozac kamiona Abdulah Causevic (40) iz Srebrenika u vrij erne sudara nalazio se pored kamiona Hodzic je prosao bez povreda, dok [e njegov automobil gorovo porpuno unisten. Sretna okolncst ie SIO se Ca u sevi c uspi 0 n a vrijerne skloniti kada je primijetio da "kadett" nekcntrolirano ide na njega ..Uvidaj na lieu mjesta obavili su srebrenickipolicajci, O.M.
prednji

Spec
N a parkingu u Parornlinskoj ulici u N OVOID Saraievu u subotu oko 23.20 sari gorio je automobil vhyundai" (A41-K·462), vlasnisrvo B. A..akoji koristi K. E. Pozar su , brzorn inrervencijorn ugasili sarajevski vatrogasci, a llvid:aj su ohavili pripadnici MUP-a KS. Vjciitacenjem vozila u rvrdeno je da ie do p olara doslo upotrebom zaps! iive tecnosti iorvorenog plamena.

Uhvati me ako mozes.
E-klasa Sport Edition.
Sol

r-kla spun ".!llton kornblnuj ,\ V \ ·l{;,\!U)f hnUu ClfH'l'm, Spor1 p.lk '{OID, ~\' po dJl:'nl \Q.tiIlJ. loCI1l kem opremom U~lut !III u I lED dn "'ji!LIA, IS" k6hlli u Itmkth nolln'l!dbl \.<I.. I "'rllkll~~. I\~D()~lInr mulrlmrollj:rln I" It III 1IIIIIIj CU\! d~lh dodl\aJw. \'1 • Inform<lrlllllloJ .... Ww.ml'~t"'" " bo.'ITl.tJil.

AUTOIIno d.o.o •• Sallljcvcr.
Autolru!a. JBJ~~clo.o

81avnj ZOIstUpn

Dalmler.! Ni za 805nu I Hem.gOYinu,llIL 033 95 JO 84/85
04921 60014

.• Sa.nJiI Luka,lel. OSl 31 D6 66,PSC BABlt c1.o.o..., BIttD.lel.

AUTO UJA' OVICI d.o.o .. MOSUlr, I I 036 51 44 44, iLaIva t:omerc cl.o.o" Ncwm8113, let 030 70 74 81
AlJlO..WaJ d.o_o., Ve.lika Kladuh, tal, 037

n 27

10, I.«iI.DTWlI 11,0,0 .. VDgOJt.a, tl1l. 03.347 55 70, AC STARd.o.o .• 1Mn.ice,·b!I. 03S 46 13 00

18

_"-",,,,,,,",,,,,,,,'011,

Dnevni avaz

$

oRf"NA 2JJ~C I
i ~R.CkO
i R.EPvbJ.J.kIJ SR.PsKll
DI6TRIKT UsP"JE.5t-JU

Si",aILfJ~ fl!.~

I FEOEA.~CIlUj

Bosn,o

II-iOrcogoylnQ
Here ego .... e n

FederocUo!losneI

UNIVERZITETU SARAJEVU GRADEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU obiavljuie

'Konlon Ste<lSn/oB:osnoIStedn/Qbo$QnsldKOFllon Vlsoka Jkola ..CenIQfJ,Q pOII,ovne srudQe"

KlseUal<
11>CV1'~,_
,,_""
11'uQ"·~ Ha ~

NAKNADNI KONKURS
za upis studenata n prvu godi nn P rvog ciklusa redovnog kunvt.
I

~~
.... ,_"""

\tl

"""",~.,

;J

U

;~

kl

,....,"""

.....

ftJ..'~r""'lI

Ilwus: Q.3.3S.1~11 \ .. ad W 116 2111.
..

lJfQI

,oinliul

.~2!lllnol)

_.<::_1.. ..,.... r-fPl!

~Il

studija uskolsko] 2011/12. godini
Studijsk.i program Stutl:ij. !;lI'l!u:le iti:ilrSlV!I 3 godilie .... Studij geed ezij e. :3 ga.d.illC 1S :!i! udenare lOs tudenata

,~ t~u..cq'II

=.... r;·:~ I='~A
'<1' ,,,ph ._n I

lin""""",,

... "'_tl*,

~ ...... ...,Q._, .
cwo ...

.1vde«>O!,,'

'u O~od
...

.. ",,,

,,2011

OCD_

-_
' ' ' Iib, -,

... 1""· _
<Ii,'

r

141

1~'IJ""""fIIII;Ifa

I"

,

/lIoQj

I

godin u Prvog cikl US" stud iia [Ia U niverz ite r u Sarai evu u skolskoi 2011/12, god in i. U Pravo prijave na Konkurs irnaju svi kandidati koji konkurisu prvi pUI na ova] fakultet, kao i kandidati koji su konkurisali II prvorn roku, a nisu ispunili uslove za prijem.

I Pravo uCeSca irnaiu kandidati

koii ispunjavaiu

uslove Konkursaza

upis studenata u prvu

7

'~l~=':'~
I ... ",H

A 'e...~.ud4lI'.,_I_'~_
S.""'ItIiI ....

ten_.,

I ..., nata ."""A>f<>I ......
"0

- __ ",
'_001 "u<!IIll><91~

2.

~O'o'k"

__
I

I.O>CI .....

lJr,r
;,nlG

""'" "' __
0
t'(J...,-

_.a'v.~....... _
ttliotv
Ie

lIIl.,..,..
aj I' .......

III Za priiave na Konkurs za upis u prvu godinu studiia kandidar [e duzan predati sliedece dokumeaie: • zahtjev za upis u kame ie tacno naznacen studii na koji se prijavljuje; originalna svjedocanstva o zavrsenirn razredirna srednje skole zavrsene u Bosni i Hercegovini i eerverogcdisnjern trajanju odnosno odgovarajuce nostrificirane dokurnente za kandidare koji srednju skolu nisu zavrsili u Bosni i Hercegovini (ukoliko su dokurnenri u posrupku nostrifikacije, prilazu se prevedni i ad sudskog rumaca oviereni dokumenti), - originalnu diplomu 0 zavrsenoi srednjo] skoli; - izvcd iz maticne knjige rodenih; • 1Ivjerenje 0 drzavljanstvu i - druge dokumente relevanrne za utvrdivanje broja bodova po utvrdenim kriteriiima, IV Rangiran]e kandidara i priiem studenata u prvu godinu studija vclil ce se u zavisnosti ad broia bcdova koie kandidat ostvari na osnovu sliedecih kriteri]a:
• 0 pceg

uspj eha

na

J

L t.-.~

"'1JoYIOoI_"_ , 1>010>' '9<'"
... I:J("~~ ... loP>

~._

",._

... ..a ~ '0<:'" ~ ..... '

VI.... " . I<......

lIoukoYoc ,~ 7'175O,~ • ,,...,_,. ...... ",1 IJ "'VA

,..1"4 .1 ""'IN .......O<I ~ •• on. <>', DtObno _ 1<111 Dt...rttror,· r'CfCkJl. e..nl.. to V. 'U"IS... """'

.._

~

I d:o~

"_

,!. 'QII"""'-"~.
'" ..............

...-.c

... _

J

"

- uspjeha iz marernieg jezika i pojedinih predrneta znacajn ih za odgovarajuci studij • (maternatika i fizika) - rezultata ostvarenih na rakmiceniirna iz predmera relevanrnih za odredeni studii, "Posebnog priznania minisrra obrazovania i nauke", a za ucenikc iz drugih kantona sa prosj eke 111

5,0.

po'''''_ .t!>dI.'~ .~(O~II<JI_;.nul blcoltl k"I\dldOlo.

- rezultata U okviru rakrnicenja pod nazivom "Smotra rehnickcg nizi ralo M; nista rs rvo 0 brazovauja ; na uke Kan ton" Sara ievo.
Prijave na Konkurs za upis podnose seod 23. OS. do 05. 09.

srvaralastva", koje je orga-

20ro.

godine

do 12 sat] Stu-

__

_ ••'l1oko-l.Icolo.cotn N~oJ OIl". OIvor.... ,dO,,po~

dentskoj sluzbi Gradevinskog fakulteta U Saraievu, ul. Patriotske Ese br. 30, Priiave podnesene nakon urvrdencg roka, kao i neporpune prijave aece biti uzete u razmarranie, Priiemn] 'spit ce se odrlati 07. 09.2010. godine sa pocetkom u 12,00 sati _ Z a sve doda me inforrnaci ie kan eli da ti se rnogu 0 brat iti ne telefon: 033/278-45 I.

"DC: "COl'

MDG:F' 'u ...,
t .. , .. ,

ll\vl1.11on to BId 'BIHJl'TUn, 1019

PRIVATNA INTERNISIICKA ORDINACIJA
Dr. Avdij'lBaSic U ulici A. B. Simica 23 TeL: 660~635, 716-200

Nudivam:
1Ijv..ll.

~"N

..If...,

• !III'IIU"mu~...."......."J"IIPl.r\P; ,1jII'lO"'lId 11 ODD!.or " II, po'''''' L ........ ,r,.. 'lClI:Il~lNl~'"L11r1

-kornpletan inte nisticki pregled -laboratoriiska dijagnostika -ultrazvucna dijagnostika -kucne posjete -holterEKG

D"~vnl avaz, ponedjeljalc. 22 avguSllkttlovoI 2011_

POSJEJE Zasto niernacka kancelarka ne

Jos jedan prigQdan Qprwlaj ad 77 Q8IJba

U Oslu oblllezeno siecanle na Brejvikove napade

Zbog DOlir
Uoci posjete njemacke kancelarke Angele Merkel Zagreb u (danas) i Beograd u (surra) u Berlinu je najavljeno da ce u fokusu razgovcra biti medunarodne, bilaremine iekonomske teme, N jernacka kancelarka i ovog pu ta ie zaobisla Boon u i Hercegovinu, Tosto se Sarajevo niie naslo na dnevnom redu Merkel prilikom naiavli enih posieta zapadnorn Balka-

Izaobllazi
v
nernogucnosti dase napokon formira Vlada Bosne iHercegovine .- kazao je za "Deursche Welle" berlinski poli EO, log Bodo Veber(Weber}. On ie jos utvrdio da sum n j a cia ce Bosn a iHercegovine biti jed [IS od tema razgovora danas u Zagreb u, ali ie pod v ukao da se u Beogradu 0 situaciji u BiB progovore tek rijec-dvije. - Ne ocekuiern da ce Bosna i Hercegovina biti jedna od terna razgovora Mer kel [0korn n [ene sl uzbene posiere regiji. MoZda Ce biti samo kratko spomen uta u Beogradu, ali situacija je toliko izrnakla kon troll tako da Niemacka u ovom trenu tku ne daje nikak ve znakove da bi bila spremna preuzeti vecu inicijativu u BiH - rvrdi Veber, Iz vladinog kabi neta u Bed inu obj. vljeno je da Ce Merkel srbijanskim dumosnicima prenijeli pomku da priwavanje Kosova nije uv-

oruesMa IDS u suzama
Prosao mjesec od masakra monstruma Brejvika • Grupa "A-ha" ponovo okupljena same za ovu priliku

Njema(;ka u ovum trenutku ne daje nikakve znakove da bi biia spremna preuzeti vecu inicijativu u BiH,.tvrdi vener
jet za dobivanie kandidatskog starusa i orvaranje prisrupnih pregovora s Evropskorn unijorn. Istovrerneno je receno ida Srbija.prije nego S[O postane clanica EU, mora primal; nove gran ice. • Ponovo postoie tenzije izmedu Kosova i Srbije, to je razlog zbog Cegll ce [edan od mojih zadaraka bin da uvjerim Srbiiu da obnovi dijalog s Kosovom, Ne moee biti evropske perspek rive za raj region ako se ne preduzmu svi napori, uprkos ranama iz proslos ti, koje s u jos duboke i bolne - rekla je Merkel uoci polaska u Zagreb; Beograd. Tokom redovne konferencije za novinare njernacke vlade kancelarkin glasnogo-

Mjesec oaken najtezih napada pocinjenih na [lie[lorn tlu u neramoj dobi Norveska je j ucer obili eli la u b is[\'077 osoba koiesu nasrradaIe u pucnjavi i bombaskom napad u ekstrern iste An dersa Behringa Breivika/Brei vik). Prezi vjeli, porodice znava, spasioci, hal j evs ka porodica i minisrri prisusrvovali su cerernoniji u koncermoj dvorani Arene Spektru m u Oslu, ko]a je okupila neke od najvecih umietnika u zemlji, medu koiirna pop grupu "A·ha", ponovo okupljenu ZllOVU priliku. IzmedlJ m LlZickih odlomaka, norveliki glumci procitali su imena 77 osoba; veeinom mladih, koje su smrmo stradale u napadima 22. jula. Nakon IOga,govore su odrZali i kralj Harald [e norveski prernijer Jens Stoltenberg. Brejvik, koji je u sVOrn

SUd&nJ'& POCinJe 2012. uOdine
Prema naiavarna iz Norveske, sudenie Breiviku pocer cerek naredne godine. N orvesk i lis I "Afrenposten" jucer ie javia da ce proces protiv rnonstrurna voditi sudije Sven Holden (Holden) i Inga Bejer-Eng (Engh) iz tu ~ia~ tva U Osl U,. SIO 6e l im bin naiveci izazov u "manifestu" izrazio mrznju i prerna bosanskim muslimanirna, aktivirao [e priie mjesec bornbu bJizu sjedisla vlade, a pOtom orvorio va[rU !la stotiue mladih laburisra, okupljenih u ljetnom kampll na 0 to k u Uto ji, Cetrcieselak k Home tara sjeveroza padnoodOsla. Sarno pukom srecom i snalazl iivose u n jegov oakariieri. - Ovaj 51u Caj nije kao ijedan drug; koji sam imala u kariieri. Trebat de mi vremena da ga dobra izanalizirarn - kazala] e Inga Beier-Eng.koia le paznju u N orvesko j izazvala prije ses t godi na kao sutki n j a koja je vodil a proces trovan]a metanom.pad preziviela je j rodena Sarajka Emma Martinovic, koia ie u vrijerne masakra bila na oroku Utoja. I ona je bila prisurna u Areai Spektru m kao jedna 0 d rijetkih p rel! ivj el ill. U :cnak odbacivanja njegovil:!Ieza, ceremoni ju je vodjJa Hedi Nji (Haddy Niie), umjemica eiji je olac iz Gambije, a maika Norvd8nka.

nu, moglo se predvidieti, srnatraju nj emacki s trucnjaci,

Nema kontrole
.. Nije ni bilo za ocekivati da Ce se Sarajevo naci na kancelarkinom prograrnu nakon SlO su propali razgovori 0 ustavnim reformarna s bosanskohercegovackim Celnjcima srranaka, koi i su kraiern prosle ipocetkorn ave godine pojedinaeno i i:z.azarvorenih vra [3 voaeni u uredu Angele Merkel u Berlinu, [e koi i su zavrliJi u poli oekom bansu i

Ovanaest I judi pogi n ulo je u padu aviona u ar· ktickom dijelu Kanade, dok je [roje prezivjelo pad, ukljucujuCi jednodijere.
A~jIJfl "First Aira"

Duete DreiiU)eIO Dad auiona
"Boing737-200" kompanije "Firs! Air" lerio ie iz Je· loun ifa preroa Rezol u I z.alievu kada se srusio dese [ minura nakon posljednjeg konnapravljen 1975. god/ne

"Boeing" se srusio u Kanadi

Merkel ·ce danas sjetitiHrvalsku. ToCe prv.a pos.jela jednog mackog ~efa ddave g:re b u od 2003. godine,

PrUa posleta od 2003.
pobili nje· Za· Rrva tska je 30. juna za· vrSila pnsrupne prego"o.re s EU, zapoCelf: 200S., i rreba da 1. jula 2013. postane 28. cla1l iea evropskog bloka.

vornik Stefan Zajbert (Steffen Seibert) nije htio detaljno komentirati sadr'taje predstojeCih razgovora s hrvatskim i srbijanskimduZnosnicima. • Kada kancelarka Merkel posjetuje jedn u zemlju, onda [0 nile razlog za S[rah nege je 10 i= naSeg imere· sa za pozitivan razvoj u toj zemlj i. To Ce se sigurno odraziIi i na razgevore kancelarke koje ce vod iti u Hrvats,koj i Srbiji - kazao je Zajbert. Predsjeda vaj u6 parJam· entarne grupe za jugoistoe-

Spec
U d va sam oub ilacka napada u juznomJ emenu poginulo je 11 ljudi, saopeili su j ucer hekari i pleinenski zvani enid u [OJ zemlji. Oui so za !!apade op' tuzili pripadnih EI-KaIde, koji imaju uporisre u IOjoblasri, prenosiAFP. Rijei; jeo jumojprovinciji Abdlan, gdje se, inaee, lokalna plem.ena zajedno s jemenskom vojskom ho.re prori v oooba koje su bUsko povezanesEI-Kaidcm.

hapseno 130 ClanOuaHamasa U Helmandu ubllen
Napad u Afganistanu
Ovojica napadaca n2 mororima ubila su jucer tuzioca u j u;'n 0 j .fga!l is Ian sko; provincij; Helmand. Tuzilac Mohamad Azam ubijen je dok je isao lIa po' sao, rekao je zvanicnik 10ka] ne vlade K usahai S apa, prenosiAFP. Iz k an celarije gu vernerll provincije Helmandsaop-

Iskra s komrolom leta ubi;· zi ni~erodIoma u Rezol u tu_ Uz 1I putnika hila su i Ce tin ['lana pasade, a od prezivjeli.b, jedna je osob. u kriritnom sr.1llju, ali je povrijedeno dijere van :<i vome opasnoo Ii. N a m jes tu nesrece p ronadene su obje crne kU[lje, a prezivjelima su prvi prirekli u porno'; vojoici, koji su ne· d:ileko ad mjesla pada aviana imali "ojnu vjezbu. Kako je javio interlletski portal Canada, avion ko ji je pao,puslen jeu promer 1975. godine i nije irnao veCih incidenata tokomlemva_

Izraelski vOjnici pokrenuli akciju
r.-;;;:::::::""",~_

istallnuti tUlliae
D apadac

Prekinuto primirje koje traje ad. aprHa
palesrinske rerirorije ispal jena rake Ie !l" Iz.raeJ. Hap~enje je pocelo jos prije zore nakon je voino

ceno je da su posLije ubiS[va i po b jegl i i da snage sigurnosti (ragaju z.anjima. Za sa da n iko nije preuzeo odgovornos[ z.anapad, a HeLrnand ie, inace, aemirlla pr' ovincija, gdje su cesti napadi taliban.l na Aigllnismnce, koji saraduju $.a medunarodll' irn snagama iIi su zvanicnici vlade.

Izraelsk i vOjn i ci u haps iIi su jucer 130 clanovaHamasa na j ugu Zap adne 0 b ale sarno Ilekoliko sali nakon ~Ioje sa

,[0

EsMalacUa suMoba
Nasilje je eskaliralo nako n Setije oruZ-ani b napa da krajem p.osle sed· mice u luckom gradu Ejla,a, u kojima je ubijet)o osmero Izraelaca. Od tada je IS Pales tinaca pogin ulo u izradskim zracnim udarima, a -u eksplozij i jedne rakete iz poj asa Gaze pogiJ! uo je jedan lzra.e.lac.

hilo Hamasa lzadin el-Kasam prekinuJo primirje, koje je.bilo nasnaiiodaprila. Qanovi Hamasa preuzeii su odgovornOOl za napade, na· vodeei da su ispalili cetiri roke[e na izraelski grad 0fskim, lakie povri jedivsi dvoje djeoe. To je prvi rakav napad za ko j i je ova organizacij a preulela odgovornos! poslije vise wj eseci, a dogod io se u rrenu[ku pojacane napelos[i u i oko pojasa Gaze.

globus

iOnevni avaz, po nedjeljak, 22. avgustikolovoz 201'_

21

dolazl u Sarajevo

Turska ima pravo d,ase brani ad terorista, kate Stejt department
Merkel: Njemac'ka nema inleres za siluaciju u .BiH nu Evropu i kancelarkin SITanacki kolega Peter Vajs (Weis) ocien juj e da je kanceJar kina posi eta Hrvatsko j i Srbiji u ovom rrenutku auzernovazna.
("'"',AfPI

Sjedinjene

Americke

Dr-

Vajs rvrdi da je govor prernijerke

Niemacka s Hrvarskom, kao buducom clanicom Evropske u ni je, mora usaglasi ti za] edn icku evropsku p ali tiku, ali istovremeno i upozori ri hrvatske d uzncsnike da slijede politicku liniju koja

vrij em e proslave" Olu je" (kada je javno pozdravila u Hagu osudene hrva rske generale Gotovinu i Markaea), u Njemackoi i Evropi izazvao uznemirenos Iizabrin utos t.

Jadranke

haske opruzenike za ratne
zlocine,

Koser

za

E,vropski put
On je jos napcrnenuoda je Njemacka akrivnc podrz.vala evropski put Srbij e te cia sl uzbeni Berli n ci j eni i to see je Srbija izrucila

No, EU, a rime i Niemach, ni u kojem slucaju nece dopustiti da se unutar !!jen ih gran ica po !!OVOdogod; jos iedan Kipar, - Za evropsk u perspektivu Srbije potreban je zadovoljavaiuci dogovor s Kosovom, Merkel ce ios jednom snazno ohrabriti i pozvati
srbijansku Vladu da razgo-

zavepodr:l.:avaju Tursku u borbi proti v terorizma i zalazu se za blisku saradnju Ankare i Bagdad" u borbi proriv pripadnika zabraniene Radnicke partije Kurdis tana (PKK). - SAD priznaju pravo Turske da se bran i od teroristickih n apad a. Tako tier

podrzavarno nju Turske

blisku sarad; Iraka u borbi

protiv PKK-a,koji

ie zaied-

mice aviomrna iarriljerijorn u c-eti.ri uzastopna napada gad ala vise polozaja PKK-a
u sieveraorn lraku, imaju baze iuporista. gdje

nicki neprijarelj dvije zeml j e - izja vi 1'1 je portpa ro lka

Steir departrnenta Vikrorija Nularidtvicmria). Poslije ubisrva vi1ie od 30 vcinika posliedniih sedmica turska armijaie krajern sed-

U generalstabu kazu da su te "operacij e bile usp jesne" i da su pogodena skladista naorusani a i kornandni cenrri kurdskih pobunjenika,

Benedikt XVI zavrsio posjetu Spaniji

ce voditi pornirenju sa susiednimdrzavama,

vore s Pristinom pozitivno pri vede kraju - kazao je Vaj s,

Zaluo 1'8no
Neredi u Hamburgu

Rusi ja je j ucer rasprostrla crven i tepih d ocekuiu Ci sievernokorejskog celnika Kim
[ong-ila u podruciu Amura

Crueni ePih ZI JOnO-ill
Ilgredni~i podmBlnuli svoju zemlju, zarvo-

Sjevernokorejski celnik u posletl Rusiji

300soba

(Daleki istok), karno je dosao da posieti hidraulicnu rvornicu prij e susreta sa predsjednikorn Dmitrijern Medvedevom toke msedrnice. Nakoa dugog putovanja, J ong-il je poceo svoju rajnovim posietu Rusiii, koja p redstav Iia ri j etku priliku da sjevernckoreiski ~elnik
napusri

renu za ostatak sralnom sukobu

sviieta ; u s Jju~nom Koreiorn. Po dolasku, ozbilincg lica i vidno urnoran, 69-godi;nji eel!!;k s uobicajenim tamn.im llaocalama i u odijdu vojnog kroja, nako n kra rke sveea oe do brodo~lice, posje" tio je h idraulicn a energe tska postrojellja, p okaza vs i veliko 7.animanje 1.3. razvijellu lehnologiju u tvornici. Kreml) je pOlvrdio da je predviden SUSIe, predsjedMedvedeva i Kim jong-ila, koji bi se, prema nekirn izvorirna, rrebao odrzati u Ulan U de u, b I iz u Bajhlskog jezera u Sibiru. Jong.il nije posjerio Ru· si ju od 2002. gocline, kada se u VladivOSIOku, u podrucju koje gr.anici sa Sjevernom Korejom, SUSteO s tadasnj·, im predsjednikom Vladimirom PUI!nOm, danasujim premijerom. nib

He vOIi avion
Oklopni voz cdnika koii ue vo!.i purovati avionom zbog sigurnosnih razloga., sligao je jllcer ujurro na malu sraDie!! Bureje, gdje su !l!U mlade Ru.skinje, odjevene u nosnje, ponudile kruh iso, prema ruskoj aadidji_ .

Za tvarai u Ci sestodnevni festival koji j e okup io skoro I,S rniliona rnladih iz 193 zeml [e, koi i s u dopu tovali II Spaniju na obiljezavanje Svjerskog dam mladih,papa Be· nedikt XVI porui":io je mladirna da sire svoju vjeru, lrazeCi bol je vri joonos[i nego ~to ih pruza modemo druhvo. N jegovoj .misi prisustvo" "ali su i spanski kral j H uan KarlosOuan Carlos) i kraljica Sofij" (Sofia).

na PaPinOI miSi

Krall - ral)ica

lIekolika paiara Njernacka policija saopc.i1. ie j ucer da j e uha psi la 30 Ijudi zbog nasilja koie ie
izbilo poslije godisnjeg festivala u Harnburgu. Na uli-

Obracaiuci se viernicima n a aerodro m u zracne b aze "Kvatro Vjentos", povrsine ad 48 n cgornetn i1:J igral iSla., poglavar Rimokarolicke crkve savjetovao je mladima da ne zadrz,"vaju Krist" l" sebe i da podijelesa drugima rados[ svojevjere'. Papa, koj i je u Madrid stigao- u srijedu, jucer je zaVISio posjem, kola je pte [hod ni h dan a izazva!.a prmesre uMadridu_

cama 109 grada bilo ie razmjesteno 2.100 pol icaj ac:a., jer je "Schanzenfes t" i proleklih godina bio pracen neredima, Policajci su upctrijebili vcdene topove kada je grupa maskiranih osoba karnenicama i flasama gadala banku, neuspjesno pokusavajuCi razvalit; ulazna. "rata i podmetnu[i poliar. Policija je saopCila da su jzgrednici podmetnuli ne" koliko manjih pOlara, zapalili jedan aummobil i 05reliIi cetiri policijska vozila .. U neredima su lakSc povrijedena dva policajca.

22

Onevn; avaz, ponedjeljak, :<2, avgusl/kolovo< 2011.

ki 0 sk ·
..

APOKALIPTIGNI SCENARIJ Naucnici upozoravaju

Na planini ce bili uredene s/{ijaske i bob·sla.ze, klizalisla, ..

ca Dlaninu UiSOMU 2.000 malara
Gradll
dayllfe
Holandski poluprofesionalni sporrski b iciklis t kojem je dosadila riepregledna ravnica u niegovo] domovini feU u sredistu zernlje izgradi ri urn j em u plan in u visoku 2.000 metara, s razlicitim sp 0 rtskim sadrza] j rna. - Zamisao nije nova, ali ie prvi purzaistashvacena ozbiIin 0 i za n j u se zagri jao veliki broi ljudi - rekao je Tijs Zoneveldt'ThijsZonneveld), Kako tvrdi Zoneveld, ville arh itek tonskih ureda, gradevinskih kornpanija, ul-

Holandski biciklista se dosjetio

Kako scenarij navodi, vanzemaljei kojima je stalo do harmonije u svernru ne bi imali razumijevanja za Ijude i,njihovu sposobnost razaranja jedine planete na kojoj zive
Globalno zatopljenje [e kontroverzna tema diljem p lanete, al ii u svemiru, rvrde naucnici Univerziteta "Penn Slate" u saradnji s NASA-inim naucnikom Savnom Dornagal-Goldmanorn (Shawn). Oni u svoioi studiji navode nekoliko scenarii a susreta s vanzemalicima, au jednom od niih pretpostavljaju kako bi upravozagrijavanje temperature planete moglo dovesti do vanzemaljske invazije, Kako scenarii navodi, vanzemaliska inteligenciia kojoj jestalo do harrnonije u svemiru mazda ne bi irnala p rev i~e razum ijevan ia za ljude i niihovu sposobnost razaran]a jedine planete na kojojzive, Kako b i sp ri j eeili na~ e porencijalno :lir"nje na ostaIe solarn e sisrern e, vanzemaljei bi, navodi studija, mogli problem rijesiti uda-

stauile glObal. 0 za ODDeDle iii ce n .s uanzemaDCilniltRi

agaca i struenjaka (geologa i klimatologa) vee raspravlia 0 izvedivosti ovcg projekta gradnje umjetne planine na kojoj ce biri uredeni skijaske SUlZe, ceste sa serpen tinama, s rue 7..:1 bob, kl izaliste na velikoj nadmorskoi visiai, umi erne s tii ene za penjan j e i planinarske gtaze. - Cini se da ie rnoja zamisao, ko j a je isprva bila shvace na kao sala, dielovala POPUf okidaca, U vrijeme drusrvene stagnaciie i srednje, ljudi se rado cdusevljavaju velikim prcjektom i kazu: napravimo to - krle Zoneveld ..

Spec
Tesko povrijedeni pI!Sostavlien je cia umre na tral:nicama u Poli$koj, ali tada museosmjehnulasreca PronaSaogajemailinovodaublizinigrada Lcdzucentralnoil'oIjskoj koji ga ie odveo u obliZnje sklonisre zazivorinje, Verennan su psa uspieli vratiti uiivol,aIi su muzadnje noge ostaleparalizirane, U prihvatiliStu su mu napravili posebna kolica pa se, zahvaliujud njIDm,pI!Smol:eslabodno.kremti,a dobro¢initelji.senadaju da ¢: uskoropronaci inovi dam.

rom i invazijorn na Zernliu, S10 bi, "rio vjerovatno, rezultiralo nasirn unisrenjem, 01'0 je same jedan od slicnih scenarija koji su navedeni u objavljenoj studiji

ko j a detal j no op isu ie p rednosri i negativne posljedice susre ta s vanzem al iskom inteligenci j om. Ni sami autori nisu sigurn i 11 vjerova tnost ovog see-

narija, ali upozoravaju kako je i najrnanja mogucnosr da se ostvari dovolina da na trenutak zasranerno iprccijenimo nase ekspanzionisticke tendencije.

~ .3117 (opoo.tIJ I 151 011"_",,_ ......

II'QjI' do .. t -38J [O~

~

100

ROf1
_
Fall

·»1 (O)51,'J65 lQI ·3111 C01511l:6 1110

GO"-_~

kiosk

O~ev~i avaz . po ~edi~liak. 22. avgus\lkolovoz 2011,

23
PErA sell SUD)e Internel SlraniCB U DOrnO domanu
se dobro prodaie, a kada ie riiec o interneru, pornoi dalje ostaje [edan od najprodavauijih sadrzaja, Irnajuci to u vidu.grupa za zastitupravazivotinia PET A, u IU svrhu, registrirat ce svoie postciece stranice na dom ellu .xxx, rezerv iran u za stranice porno sadrzai a pa ce njihova nova adresazapravo biti www.peta.xxx. Portparcl PETA·e EMi Bjurn (Ashley Byrne) rekao je, medurim, da sadrzaj stranica nede biti pornografski, vee uznemirujuci, jer ce prokazivati na koje sve nacine ljudi zlostavliaiu zivo.tinje.
grafija

se Ifapetan zaglauio uWC-u
~edan finski traiekt sa 54 putn ika udario ie punom brzmom ostijenu u bhzini obale, nakon sro sekaperan zaglavio.uWC·u. jedan ~Ian posade uspio je usporiti ovaj turisticki Iraiekt, ali se on ipak razbio 0. stiienu u blizini obale kod HeIsinkiia, Kapetan feribota zaglavio se u WC-u zbcg pckvarene brave iupornoje dozivao u pomoc, N ekoliko purnika "zaradilo" je rnodrice, a neki prozori na traiektu su razbijeni, Obalska straza ispituje spada li ponasanie kapetana u krivicno dielo dovoden ja lJ opasnost drugih osooa.

1l'ajellt Udario 0 stUeRUjer

~eks

LUIiSuzCurl Iz sualle pore aulona
lako je Tramp do sada vee cetiri pula proglasio bankrot, posljednji put 2009., uspio je skupiti cak 100 miliona dolara za novi "boeing 757"
Nevi avion arnerickog miliiardera Donalda Trampa(Trump)jeluksuzniapartman s krilima. Ia.koje Tramp do sada vefcetiri pula proglasio bankrot, posljednji pur 2009. godine, uspio

ZIVOT MILIJARD:ERA Najnovija Igracka Donalda Trampa

LiItOI ,ltDIIDeDa I

male'dJece
(Miller), pobjednica posljednie sezone Trampovog soua realnosri "The Apprentice" . Novi "boeing 757" preureden je rako da bi se i avion americkog pre ds iedn ika "Air Force I" mcgao posramiti, Trarnpova ljubav prema zla tu pozna ta je j05 iz 8 O·ih godina, kad a je stan na Menhetnu u potpunosri oprociozlarom. Ni novi avion nije posteden te plemenite kovine. Dnevn i bo ra vak, rrpezarija, VIP prostorije, soba za goste, gla vn a SP" vaca soba i kupatilo opremljeni su naiIuksuznijim mareriialima i

eruenl CV(fOUI ,oa ROZi Irudnlce

J

je skupiti 100 miliona dolara za nevi "boe,ing757".

Polpuno praureden
Tramp je avion kupio od suosnivaca Microsofta Pola Alena (Paul Allen) i potpuno ga preu redio, J a vnos ti ga j e predstavila Amanda Miler

LaUBllca Ima "Rolls HOUCBOUB" motore
Avion ima "Rolls Royceove" rnotore koj irna postife brzin u vecu od 800 kilometara fill sat. Bez problema leri na viSe od 16 sari dugim purovaniima, Obojen ie u parriotske boje, plavo-bijelo s crvenirn prugarna, poput americke zastave, Kako bi se malo ko je vlasnik novcg "bceinga", Tramp je ispisao svoje irne sa 23- karatnim zla In im
listicirna.

Uflulrasfljosl je opremljefla flajlubulflijim materijalima tehnologijorn. Sigurnost ie naivazniia, Tramp i niegova 42 gosta posebno kad vas ad mrbumogu UliV31i u lukauzno lenci]e spasavaiu poiasevi s uredenorn dnevnorn boravkopcama od Zd karatnog zlaku sa S7-incnim televizota, rom i naisavrerneniiim auU glavno] spavacoj sobi diovideo sistemorn koji zidovi su presvuceni luksuzmoze pchraniti vise od 1000 nom zlarnorn svilom, a na DVD-aiCD-a. svim [asrucima izvezen ie grb porodice Tramp. KupaZiatni pojasevi rilo je oblozeno najskupljim Svako siediste ima vias tidrvetorn, a ima rus-kabinu ; ti DVD sisrern na kojern puturnivaonik od 24-karatnog nik moze gleda ti sta zeE. zlata ..

MISlJ8, zuana daUDJe UI8Ma

Gri:eul- bez mH'e

Uhapiena 66razbD)niCas IDiom Irizurom"
koja je radila k30 zatvorska

Nakon 20 pljacki banaka

Agenri FBI-ja uhapsili su pljackasicu ko]u sumnjice za 20 pljaeki banaka, poznaru kao "razboinica s losom frizllrom", jer je u pohode isla s ieflinim i lIeodgovaraj uCim peri kama. Sintija van Holand (Cynrhia Van Holla!!d 47),

medicinska sestra, pu tovala [e S deckom i rnackorn po SAD te povremeno stajala Uhapsili su ie nakon pljacke u AuburllU u KalifOfniji u kojoj nije Ilosila pcriku. Svjedok je policiji dao broj regislracije njellog au· mmobila Ie su vrlo brzo pricia opljacka banku,

veli pliackasicu, nirnog m uZa K ristofera Ale n za (Christopher 26), koji je osurnnjicen kao pornagac u pljackama, dok su rnacu
nasli na zadnjern sjedistu

skupa s kutijom s piieskom i ;grackama .. Par su op mZili 2a p Iiack e i udnl~ivanie zbog pocinjen j a kri vi cn og djela. Policijs je ilj"viia da ih

surnnjice za niz pljacki u Vasingtonu, Monrani, Oregenu i Kaliforniji, U svakoj pljacki Sintija je zaposlenici barike davala poruku na kojoj je pisalo da zeli novae i da jell aoruza !la. - Perike su se llislinu isricale" rekla ie glasnogovorni. ca policije. U posljednjoj pljacki Sinlija je nosila samo sesir,

kultura

DnBvni aV3Z,. ponedjeljak. 22. avg u.t!koloVQZ 2011.

25

TBF U reUI)alnOm dllelU programa
Najstarija manifestacija dokumemarnog filma u regiji, Mediteran Film Festival, danas ee biti orvoren u Sirokom Brijegu .. U konkurenciji za nagrade zirija i publike ove godine bit ce prikazane projekcije 21 filma iz II zernalia ko]i ce se boriti za nagradu "Kristalni projektor" i novcane nagrade koje osiguravaju sponzori festivals. Clanovi zirija 12. izdanja MFF·a su reziseri Elena Oroz, Srdan Vuletic

Pocinje 12. Mediteran Film Festival

i Mladen Capin. Oni odlucuju 0 dviie nagrade, a to su Gran pri "Jack Daniel's" Ie specijalna nagradaziriia. Filrnovi ce se [ak 0 Gel" nadrn eta Ii za nagradupublike, U reviialnom diielu prcgrama ucestvovat ce splitska grupa TBF, koia ce nasrupiti u petak,26. avgusta, a organizatori su najavili i dobru zabavu nakon projekciia, Medileran Film Festival traiat ce do subore,27.avgusla. H.P. Vlllelic:

iiri;a

Clan

MANIFESTACIJE Koncert povodom Ramazanskog bajrama

'BaJram d e, I 3 • au Slau S
Imaiuci u vidu sveucestaliju praksu rnedu mladima, ali istarij ima da se u b lagdanskim danirna odaju porod" rna kao sto su alkohol, droga, nemoralno ponasanie, nasi- Koncert ie humanitarnog karaktera, a cijena ulaznice je pel KM. Prikupljena sredsrva ici ce u F ond za sti pendi ran ie ucenika i studenara imama sehi da sarajevskog m edzlisa, ci me ce se po m oei skolovanje naugrozenijih kategorija drustva, lje, organizacijorn ovog koncerta organ izatori zele ponuditi altemativu i omoguciti

Spec
• Prije nekoliko dana objavljena je nova, cetvrta po redu knjiga eseia profesora Habiba Mandzica iz Srebrenice, koii vee dvadesetak godina ;'!ivii radi U Australiji, pod neobicnim nazivom "Radar; ljudskih dusa", MandZic je knjigu prornovirao, uz nesebicnu podrsku knjiievnika Bajre Pervei MustafeSmajlov'iea. • Kako re6e jedan rno] kolega, eseii iz rnoie nove knjige "Radari Iiudskih dusa" su ljekoviti, a ja dodajern da imaju poruku i pouku te da ce u niirna svaki liubiteli pisane rijeci naci []e~1Ozasvoju dusu i srce- kazeMandZic. Dz. S.

Manifestacija ima za cilj ista6i i afirmirati pozitivne vrijednosti kOje u sebi nosi oval, za muslimane veliki blagdan • Najeminentniji izvodaei dunovne i popuarne muzike
da Ramazanski bairam provedu u svecanom ambiienru, Ucesce na ovom koncerIU potvrdili su najeminentniji izvodaci duhovne i popularne muzike u BiH. Mu·

MedZlis Islamske zajednice Sarajevo povodorn Rarnazanskcg bajrama 1432. hidzrerske godine organizira rradicionaln i kon cerrpod nazivom "Bajrarn dode, rnirisu avlije", koii ce hili odrzan u dvorani "Mirza DelibaSic" u utorak, 30. avgusta, u20.30sati. . Ovakulturna manifestacija ima za cilj istaci i afirmirati pozirivne vrijednosri koje u sebi nosi ovaj, za muslimane veliki blagdan, kao sto su upucivan je na medusobn u solidarnost iIiubav.ocuvanje rodbinske bliskosti, postovanje starijih, darivanje, jednom ri jeeju da nas potable na razvijanje moralnih i epeeprihvacenjh vrijednosti . kazeN urko Causevic.porrparol Medi.I isa Islamske Zaj ednice i voditeli programs.

Humanilarni ltaraMler

Ove go dine ocekujemo oko 8. 000 pos j etil aca, a kane se rnogu kupiti u Gazi Husrev-begovoi medresi u S arajev u, ko d dzematskih imama na podruciu Medilisa Islamske zajednice Sarajevo te kod \!licnih prodavaca - kaze Causevic, zicki producent je Emir N uhanovic, dok ie tehnicka organizacija povierena Arrni-

10u- ulIastiDz- za
nu Hodficu, Takoder, uce· snici manifestacije su, izrnedu ostglih, Elvira Rahic, Buchan Saban, Aziz Alili, EI" din Huseinbegovic Armin Muzaferiia, Mirza SOljanin, Lejla jusic, Erdern Alpsoj i brojnadruga irnena. Ad.K.

Aida Begi6 nastavlla potragu

lilm

,amae"

Smiilh DubliMIMaOnaibOia oCilna
Predstava je premijernoizvedena u tebruaru 1990. godine
nosuo puhlika koja je, sigur110, gledala i nekoliko puta, ali svaki put iznova otkriju njenu duhovitosI. va p reds ta v.a je do kaz jednog euda koje je napravJje!lO is.kljuCivo na pocirlei publike. lako se lica publike nisu mogla vidieti zbog mracnog prostora, njihova radost i smijeh u sat i po predsl3ve poka7.aJi EU cia su legendarni glumci jos jed!lorn; mali briljanmu i.nter" pretaciju, Predsrava ie do danas gostovala u nekoJiko b h. gra dova i zas i!,'llrn0 pOStala pozoIisni hit koji se [Ie propusla. Ad.K. od na iizvodeni j ih kornediia u historiji sarajevo skog teatra, "Urnri rnuski, ponovno je prikazana u .U· botu na pozoenici "Colo" senm" kh.i.ba. Peedsrava ie premijemo izveciena u fe· bruaru 1990. godine kao di· plomski rad glumice Taljane SOjie, a osim nje, uloge su os[Varili Admir Glamocak i S en ad B aiiic. Kada je prvi put prikaza· na, niko nile mogao ni za· rnislili da ce imati rakvu du· govi ecnosc PredSlava u reziji Admira Glamocaka ima uno s[Q joj je naj.poueb· Ilije, a to SU !ljeni funovi, od·

U saraievskom "Coloseurnu" izvedena komedija "Umri rnuski"

J edna

a

N akon fil ma"Snijeg" bh, rediteliica Aida Begic za vrijerne Sarajevo Fi 1m Festivala najavila je radlH svom !lOVOrnprojekru koji je vee uveliko u procesu nastajanja. Rijei': jeo dugo· merraznom filmn "Mamac", za kojije vee radila regionalni kasti ng, gdje je fokus biD na glumcima s rawih akademija. - TIenutno pravimo no· ve kas tinge, a k am p Iema glumacka pO.lava i autorski tim bit ce poznati pocetkom seprembra. On~ ~to se· 7.n3

jesteda ceMarijaPikies akademije u Banjo] Luci igrati dvaciesemogodisnju Rahi" mll· kazalajeAida. avo je film gdje se,. pre· rna rijeCima redi[eljice, ana dosietila svog "bosanskog sna", ali u izmijenjenom obliku u odnosu na period nakon Tata devedeset.ih. Ra" daja filma fokusirana je na sestru Rahimu i brata Ned;· ma koji su u ram o.lali bez rod; tel j a, a sa da z,i ve u p red· gradu Sarajeva, u vrijeme lranzicijskog druslva, i zele uspjeli ulivotu.. Ad.K.

26

_"-",,,,,,,",,,,,,,,'011,

Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVIl\'E KANTON SARAJEVO ELEKTROTEHNtCKA SKOLA ZA ENERGET!KU SARAJEVO ul, Zmaja od Bos ne br, 37 tel, 66J .003; fax, 655-285 • SKOLSKI ODBOR· Na osnovu clana112. Zakona 0 srednjern Skol' k i ad bar raspisuje za popunu 1, profesor suucnc-tecriiske/ pruk ti c:pe I1asta ve 2. profesor
0 iemackcg

Saopstenje za javnos
y,. •

t

obrazovanju

(SI. novice KarHOn:3 Sarajevo br. 23/2010. g.)~

KO

RSIZ

TR B,A,JUB_

ST 'PLATNl!
A

KONKURS
,lj cdc

eih radnih

mj esta

, . , . ...

.., .. ,., .. , .. ,., .. , .. ,., 2 izvrfioca ria odredeno vrijeme puna norma (do 15.8.2012. god.) .1 izvrsilac no. odredeno vrijeme - nepuna norma -6 nas La vnih casova (do 30. 06.2012. godine) , ~.. ~.. ~.. ~ ,.l izvrsilac na odredeno vnjeme • nepun a norrrta • 7 nest. tasova (do 30. 06. 2012. gcdi ne)

iezik a .

3,

prof es or fizi ke , ......

~.. ~.. ~

ISlrUi\~B~az:uju

dJ. jtdno prij!llji\ujt Cl.ja\ III Loo >lJl\ZiI. mjeslo.

UZdOSla\ljaqeljekarskoo Q,\'jerenjil i U\jmojl 0 nekarnjuV:tnjll landidJit ~ ~1k od 50 00 KW

1_ U:s lovi pr ij ave na Ken ku rs: • Z. poslove iz tacke l. 2. ; 3. potreb ua je 'ko!.ka sprerna prod video. Zakono rn 0 sredn iem obrazovaDjU i Nasta.vnim planom i program om za srednje, iehnicke i srrucne skole, · Uz prijavu na Konkurs dosravitl: a) za poslove iz raeke J.: I, original diplomu ili ovieren prepis diplomc (uvierenja 0 diplomiraniu) VSS, dipl. d. ; ng. sm jer elek rroenergcri ka (I i,,,rli lac) i VSS dipl. el. jO,g. smjer elekrronikn, rejekomunikaciie.eutomatika ili prof. elektrotehnike (drugi izvclihc:), 2. izvod iz maticne knjige rodenih; 3. uvjcrenie 0 drzavljansrvu, b 1za poslcvc il, me"" 2. Ken k u rsa: 1, origiual dipjcrnu ili cvjeren prijepi~ diplcme (uvjerenja 0 diplomiraniu) vS S, profesor oj "",.ckog jezi "a; 2. izvod iz maticne kniige rodenih: 3, uvjerenie o drzavljansrvu; 4 ..polozen Sir" en i ispir, c) za poslove iz tacke 3. Konkursa dostaviti:

./ ;1rkpo

oo.l'tdt 0 ndDG jtsln. ~ lliJe polpISI\ I 1rgO'I0I1 0 JJ:!u. 00 UEKARSKO l '·JERE\JE; L'\:JEJl.f.\JE0 \UIDJA\'.\_ 'JL' poslOlbIK Irlii IlIilxllim :1lIl1~1II cd ~leioe instilUcije u sklldu SJ mooom,,a ne cd kaOOidm limo
,ilbor:lI II

Lan

dJr.a tr3ie

l , original diplorm: ili prepis diplome (uvierenle 0 diplomlranju) diplomn VSS". profesor fizike, " 2. izvod iz marlene knj ige rodenih, 3. uvierenie Q drfavljansrvu, 4_ poloien strucni ispit. 11. Ken kurs os1JJje orvoren 7 dan. od dana ob javl iivania, TIL Neporpune i neblagovremene prijave nece se uzeri u razmatranie,
08

Prijave slau aa gornju adresu ill Iicno

protokol skole, PREDSJEDNlK S.O. Tomist av Griu:lj

Poolj«a:Do ~\ ct~n.(J j~lne US11n0l ja\na rceduz:6.'a I iM!lnrije,4a Ij J;o t, IDjMllJe h',e UE iJe\'a ad S'lib kandid.1u pnjalljer. h III J!\'Rj or.:U1) predlUlij~ foonalnu preprt:ll za~JII anjui hl1.lJjjij lu, ilislJim!nacjuspnm Wdidam Ioijeg rna lerij aJoog tar.· a

BOSNA I HERCEGOVIN A FEDERACIJ A BiH SBK· OpelNA DONJl VAKUF JU PRVA OSNOVNA SKOLA UPRAVNlODBOR BRO}; /11 DANA:-I9. OS. 2011, GODINE Na osnovu ~!ana 57 Zakona 0 osnovnoj Ikon (SI. novine SBK·a br, 11/2001 J i t!aoa 103 Pravila skolc (b r, 105/2002) na siednici od 19. 08. 20 II. godi De Upra v n i odbo r skole donosi: ODLUKU
o

Ttli.de. kmdiihti 00 k1:jih~. !UpTOIMlIblllu.lIlIIIJe~1!.U\jcm!ie 0 nekainjl\'IlIju ~ Ib Sf OOrnle ' ~enciJi 23 Wtlru Ii ·It,oidm[1) Pldatal.l u BiH i pcd\lrsu pOgol «Irel 033 1~6 250. t'&~ 01326 :Sl, e-mail azIpmfO."«.azIpelll.bal. ho iCmlnma c\.ilnih miojab\lI (lel 0'1 _L II .fa.~ 0 J 2.. I •• e maiJ obren?o:ibh 0I'~1

!. Nastavnik bosanskcg do 30. 06, 20! 2. godine. 2. N as tavni k engleskog jezika· ! izvrsilac na 10 "",ova nasta vne norme, no odredeno, do 30. 06. 20! 2. godine, 3. Nastavnik matemarike ~] izvrsilac na punu nasta vnu norm U, do povrarka radnika s fuukciie, a naiduze, do 31,01. 2012. godine, 4, Nasravnik Iikovne kulrure . I izvrsilac no 20 is.sova nasravne norm", na odrcdeno vriieme, do 30. 06. 2012, godine, 10. Nastavnik islamske vjeronauke - 1 izvrsilac na 4- casa nastavne norme, na odredeno, do 30. 06. 2012. godin e. II USLOVI J<.ONKURSk Pored QPcih uslova pred vi den ih Zakon ern, ka nd idati treba da i$P un java] U poseb ne uslcve u pogled u .s.trl:l_(:oe spreme, propisane Zakonorn 0 osnovnoi ~,kol.ii Pedagoskim standardima SBK. Kandidet rreba dostaviti kracu bicgrafiju, sa brujem kontakt telefona i obaveznc dokumente: • diploma 0 srecenoj strucnc] 'prom; • izvod iz maticne kniige rodenib • uvjeren ie 0 d ",av lia ns, vu • u vjereu ie d~ se p roti v kan dida ta ue vo di kriviCru. posui pak • uvjerenje 0 aekaznjavanju te dokumente za lxldOI'a,nje po P .... ilniku "" prij.", uposlen;ka i 1.0: - ,jcleoje () tenoo!oikom ";sku u ikobma SUI<. • potvrda 0 ,SIDoU'] jenoj norm i z:a Iu!.staVI] ike U 5tW 110m radno rn Od.n05U • uvjerenje -0' po~oienom Slmcnom i5pilu • :potvrda Zavoda::l,a z;aposljavan:je 0 pe.riodu ce:kanja r.m ~o nakon 5ticaIlja tr.Ji-ene stnJCTl~ 5preme ~ ov j ~(en prepis ot::jena s fa k IJ heta toko[Jl .st[J d ij:::J • ovj eren-<l kopi ja ra dlle kl1 iii ice j l i pOlvrda po:s.loda.,ea k30 dokal 0 r-adl1 om stliu u $l ru ci • rjdel) je 0 in valjdnosti l.a k.md,i date kod ko j L j ~ u tvrde.na ill 'l,l'aJ h idno:s.t - kandid.;ui koji iive u porodil:i u kojoj niko niie: ~apokn uli []~ma stal.n::. prinumja rrebaiu dostaviti ku.fnu lislU i z:il,osnde c]aIJovr:: uze porodice (:s.'Upnlzl1ik, dje:t::a,rodile:lii.) dok3~ 0 ll~z::lpo$[enO$ti. BOdo van it; po 0.""0 m Pra ,,...i iku vrl;i t ce se sarno til va_IjilT] i bl_il,gQvr-eme,Oo d osmvl iene: dok:ille. In e S p rija vi jen illl k;andi dal im a ob:ilver.n [) ce $e 0 ba vi t i j.nlen ju! Q rerm i.ni_rna k,an d id.ati C~ bi ti bl ~go Hem eno obavijclle:n i. Ukoliko prijilvlje:ut kil.ndjdari dOSl<tvlj:lju kopiie d{]kumc_natOi~ iSle rnor3ju biri ovjercnc:. Priia,," dosta"ili na adresu: JU PRVA OSNOVNA GENOCIDA U SREBRENICl BB, SKOLA· DON]1 VAKUF 70220· UL ZRTAVA

raspisi vanju konkursa 1 iezika i knji~vno,li· I lzvrsllac na 9 casova nasravne norme, na odredeno,

""O\'{'I\\~, ~A ZA ~!\ I\OJI OBRADLIE PODAlli 0 0 lOI\'.o\ ";"[0 rDl\',~\OSTl l' KO\1\lRS\"OJ PRQ('[Dl"R1 XPROT\O l-AKO";"l, OD"XOSXO .l..\UUJ \' \ I DOBIJE l,'JERt:NU: 0 f(.\b·JW\~l1N[KAi.~J'\V\'Jl OD

nil

osn

'tlKA l KO'Kl R ~OJPROC['olIRl. KRECE E lll\OSl' CD 50

I\.,\L LII.. ODGO\,OR:.\O UC£ l UBla. l,. IL\OSl' On II)· 00 15roo KM. DOK VI OS08.uV,POSID KOD lIBJEH L Il\OS OD -r 00 10.000 1\ \1 ~

n

00 IOO((K1

\liilW<Je Ayl!Dcijc r.a mU1U hfnib'OSCibnib pod.mka BiU {OJ·]" ·19~91·? 10. ~411 ~010 1

--1110, .. tIOUIIooI_

tt:t:tl

N eporpuI:I e i Deb lago'!,!remelle- pri jave neee se razmauull. v,.d. prodsj odnik odbora ColakKcma!

i r et set

Onevnl am, ponlHljBljak, 22. avgu st/llolovoz 2011 .

PROJEKTI Snirnanle videoklipa "liiepa le" na Vlasicu

Zelia sam vet neka vrijeme da ostvarimo saradnju na ovaj natin, drago ml je sto se to konacno desilo, kate popularni pjevac
Enes Begovic snimio je u petak spot za naslovnu nurneru svog novog alburna "Liiepa je", Glavnu ulogu a videoklipu, pored popularnag folk pjevaca, irnala je i bivsa .Miss BiHAna Miriana Racanovic, prerna misljenju rnnogih, nailjepsa koju ie n~a zernlja irnala posljedniihgodina. - Ana i [a sedugo poznajerno, zaista smo dobri prijatelii. Zelio sam vee neko vriierne da ostvari mo saradn j u na ova] nacin, drago mi je sto se to konacno desilo. Nasa misica je prije mjesec i po dopu tovala sa porodicom j z Njernacke na odmor u BiH tako da s rno spoiili ugo dno s korisnim, B ila je od usev I ien a

Ana Mirlana RacanouiC u sootu Enesa BegOUiCa
PrOmOCi)a albuma 10. SePlembra
Tuzlanski pop bend "Caroban sviiet", koii tine Vedrana Pejic i Azur J abie, uprilicit ce 10. septembra u sarajevskorn klubu "Coloseurn" koncertnu promociju debitantskog albuma "Me volim reslucajno". Duo je nasrac pocerkom 2008. godine nakon zajedniekog nasrupa s dzez gruporn "The Goa!". Ova] bend [e zbog nastupa na jednoi m ani festac ij i angal:i rao Ve" dranu i Azura kao dodatno poiacanie, a tada su njih dvoje cdlucili da se udruze i osnuiu duo. Bh, publici poznari su po hi. toy ima ~ Srce na dar", -"Toliko bar znarn", "Nevolirn reslucaino". Ad. K.

Tuzlanski duo "Caroban svijet"

inOZemSIUU
Enesa Begov iea n aredncg mjeseca ocekllje serij a ko ncera ta u in ozemstvu. Popularni pievac nastupir ce 2. i 1. sepremora u Danskoi, a sedmicu kasnije u Istanbulu, kada sam io] ponudio rolu u SP01U "Lijep-a ie", jer rvrdi da joi je to najbolja pjesrna namorn novorn albumu, Snimanie se odviialo na VlaW:t1 te u predivnorn am" bijentu hotela "Blanka", ko-

nas' ,I U .__ . l U,-0:·...

Bivsa Miss BiH u prekraS8am ambijenfu Vlasi~a

ji nam je izasao ususret i usru pia sve svoje resurse • kaze En es B egovic, P] evac naglasava kako ie tckorn cjelodnevnog suirnanj a aa se IU v I adala opus teo a atmosfera, a pohvalio je i angazrnan redirelja Anisa Muikica iekipe Hayat TV -a, koja real izi ra SPOt. Zanimljivo, Begovic i Racanovic 811 ovorn prilikom prvi pur u zivoru jahali kon ie, n ara vno, za po tre be videoklipa, H.P.

pea·lt

rust

skol pi., kojcl NI1i ¥1'f1t sua 6. stpttrilra2011. g:d . wi u , I nil

prortcr,

PM,

w1it, zo dj«u

CJd

12 mjt.su. do 6 god1na

DrZe -e s Edt m Galilem u s AndeleSu
Prlcall sma
Nakon ie Semira Hadzimehmedagid, M.iss Global International za

Semira Hadzlrnehmecaqic, Miss Global International za BiH

rtarustI.
'~Nlndi 'Ibia: ~ ..." rumd , Mje$4Wte stnw ~. (1~3 god) ,3-6 god · ~wcri ~"'LtodcII • Fiuof ~ • Pr nori prestor ( Ike Isvi dIt~. an tzm u, baitu, p-ostcrijt za ¢ulv ti.· & ',:trost. b Iottka, dJdlJa
J'

'(0

0

mom dolasku i pozelio mi je srecu na Jamajci, kaze Ijepotica
BiH, otpurovala prosle sedmice u Los Andeles kao ambasadorica dobre volje njuiorske foudacije "Un ited Colors of Fashion" (UC· OF), desilo jo] se nekoliko prijatnih iznenadenja, Na koncertu Almera Imamovic" i Nirvana Pisroljevica u poznala se s Edinom Galljem, Bosancern koji je OSrv3rio svoi holivudski san glumeci u seriji "Ljudi s Medisona" i u filmu "Hemingvej i Gelhorn" s Nikol Kidman (Nicole). • Tokom koncerta Almer i N irvan preds tavi 1i su me gosrima,a potom su me up(>znali s Edinom, keji je veama zgodan, lijep i ljllba· zatl decko. Impresiotlirao me je svoiim ponailaoiem, tao ko je iednostavan i d.ruze!jubjv. Pricali smo 0 mom do· lasku, cesti tao mi ie na uspje·

sima i pozelio rnisrecu na [arnajci • kazalaje Semira, kcia u septembru odlazi na svjetski Iz bor Miss Glo bal International najamajku, Drugog dana boravka a Los Andelesu do b ila j e au roo mobil na koristen]e kada ie napravila j fotcgrafije s krunom ilen tom. • Ovdje ie zivot mnogo ljepsi nego sto sam oceki vala, Moj stan je blizu okeana rake da vecinu vremena provedim na p laili. S vakcg j u tra vozim bicikli i vjezbam kako bih sesto bolje pripremila za Jamaiku. 00.0 SIO mi nedos· m j e je b OS3nska hruna, j er j e americka puna kalorija i nerna nikakvog okllsa • govori Semira. Ad.K.

• VIUl rmta

~ aktMmt~
I'QfI1lta

prlstup~~f • 8Iill.I wtro ~,pond

ZlIitt I do. mm:I Upis jI u talaJ,

t

'liSe' 5crl» K

~=~.g.~=
SIMOW
.~j!r;:Il:5;oo"

DUlDUanJa

1.£0 v 1

t'Wi11S.m:lilIli~ud]i)mu g).iVflIll Uk;cllil

YAillwtltntlonll'liJll!lllit·. Tl);ir" u~v.uI. rilnt'jk mmlil:l'5lf.4!i·I);IdIIl~~D'j1 ~~g,dmu~....e..1):;I., 11;11111'11100.11:1 ~ vdl~IIIU 11DID.1,III!3[1111.llIminill'
rumnm.

PJlllllu

~~~~~t
Dl~m., KaIlllfIUll Ca~n.t

~lII(Irnlt'gm

0._
KIIIIM~BnO&!I.

Cetlrt DarB Stilln
.:bi Itllllliirrt rripranljng,

~Ia~blo}rqtrl~n",. .....Gil,~[dliK~'l"''iIIft.
IJII!I bm!P¥"1lD1 ~lIIiIru

81100se laosirala nouu reHlamu
.1nJ.

za parfem 'Pulse"

;':~aI\'m!VllnIJ ('W".J'.II.ili.¥ljie~

n~«IIetw~~~1ItW
iik'ln:i!WlIi(.PtD.-bl<c)

=I=~;I~
Kim,
till

bill

iI

1111I11didooaln,1Ii

iI!"llII~billd> I!u po1l1l* ...l~

."""nb
5e tuljo
... ~ ..

bouliml. .. um:.ill~tanitz ~lodifam.llthtIHlJeifl'll;;.

PI! iii!

IDIP

Oiixnll i Rabu KArmiliijmu {KI:~llIn},1'I:1'r"en~ltlu 10; Kim f1"il~Fb 1 pwn'!I~ q~PlJll:IIiII!!iI;"'.tI R.obBu.Kardallii-1IL _\'~ljthblb,Ih~lIIQjfllac iiln;niJO'dl'tldilllkm(>k~ JlII1IlIlilll:!oCwiI-liIIld~ic.. til II'ilioli i.~r~W:lli
Ur.iUlii!l JoJ;,j!~U

no:m

Uiil!a",[!1qtllla)ir:lln]1fl"1.I1-iJl!cJrUI..I:m

f&r-n

fUri~

~p.,IIo:·_ Onl

.D

~1ti)~ln.Il"1.p. IlrlP oQi"" III: IWw .!IU:rnI Snrn:!.1~ Lhldzi Lohan fJ.hllhq), Cn LoBo
lI'-lI'IJlfl-Jln~'I,!ldirteVil~. IiIIftI,{W'iJIJ:ICfl1IlojL~nll II.lCLI!yipK')l[)cunLlllilM.

l.e1!on~r). Ku_II~$lJirll!l~ bIkIl;lXltJICKhJ!JII;)i)o.;ul1hl
fKoortnq.·), IIjrnll d'o'ijc lOr lre,.~\"ftII~nJhi~m~i! Kail.fK .... X.(f1i1.d(I':I;fi_ I~J. d..:ll) it F:.rL i1QlTI .. ~I. ~~S1.~ ~l~llIIliio~ iMflirir.IIII11·lXI()m f1'ipr~ii~l. I... (1'1~ ~ll&ILe~~ ~~-

Ir n.:llpHab
dilj(-

b~ljIJII[JDiiib:~ICf(no·~tJ

!l;;;:J:bDi~~~JlkidiJJI..

.~~ mD!illl'jem ....... Lib ~II!tIoaWhJ"J.I..u.I¥Im&

Ir

r-rrcfl'l,Jo!k.-Irm-h"~""'lrnltl

raniji.b ~il".lOblli.· pod n&l:iecm ~nnJl"'i"'FI~.l1 R"Ulhla,.
kbQ.;II-(IfII.un.""'r!r<dI.1ull-l

Ilbl~~t~~:

~i~oulIJIli.'Iptili.n.Kr.5oaudicm.jd.lJI! Zm~IC.'Jllh..-e1A
,rijnu..bl':llll\"~mmJlUJ'" !J~I!I;1i ... lr~~,~llItlIJJo~1

HOmOnOUa autoblOgrallla

RepBr objavljuje Irnjigu

Harl HoMs Mupule MUCUu DubrounlMu

Odusevljen hrvatskim gradom

D~J!J1l1!iJ" Lnpoe;!:ij.fllllli. rerlne ~upie lu.1;nlll nlDn_ ~u..:1 ,."tuu ~:n.(IJII>,(MnJ: '\n~lkIrI)"~ IItP K 'to!;:1., N.I;mt,l.klH'l'j.f'rm[;l~ slecb"l\"tbo.lit_.(ldlitnLl~ ;t;i1:lol~fJ.po!o.~~n~ btip;ri. lJ\)1!;icbib'll"~II.1I11Kbt l'riiem~p;n"'llIdlM'ipll!lol~

Dieniler SaradnlCI nosill na ramenlma
IiIlbr.klalll1jcri,;u il'bri~lIidl:;kk"'lieD!.en.i,"". "'I:" Ifl!kid!,;iirdlk"p:;rroro..... k.w.iot;:Mm~b.lili thllR..-i:k-..-remJC"IU.JlrDl-OO. IIll1flli\"i.ml ji!dIltllB IillHlr

......

f'n:k~'IIt.:r Lilli Ande115l1

k

~i!Jml II klko Jlliml

11saueza bIZ

Slranice

nammu para !M== za SujatsHo
'--=-------"-'------=-==..c=~

pruanstuo

suUatu ludbala izmaHao Hontroli ---.......... __

Pies nouca u

30

. 22. a.gu S\l1<o10'0z 201'1.

Dnevnl avaz, ponedjeljak.

S.

port

ANALIZA U kakvom su stanju internetske stranlce krovnlh sportsklh institucija

palaual ' : 11 saueza e reze t~-a s na m -ell
Kosarkaska federacija na svom sajtu oopee nema vijesti sa priprema reprezentacije za Evropsko prvenstvo, koje su u ieku
prilikom ocieniivania, ukupni dojarn je porazavajuei, Kosarkaskisavez, naprimjer, iako su u j ek u priprern e reprezenraciie za Evropsko pr-

Nakon sto smo nedavno, all al izi raj II Ci ka k ve su prezenracije bh. nogometnih premiierligasa na internetu, zakljucili da je stanje ba~ onakvo kakvi su nam, usrvari, isami klubovi - haoticno,

HaRosmo OCi)enill sportslle saue·ze
Atletski savez: Asbjh.orQ ""'Ba""d""ID""'iowt""on ..... ... ... -""sa :""B""ab""h"".b""a'-v""ez Bocarski savez: Bocanje-bib.cOID Elldbalski saver Nfsbih oet Hrvacki savez: Hrvackisavez.ba Karate-savez: Karatebih.ba Klizaeki savez: Ksbih,ba Kosarkaski savez: 8asket.ba Odbojkaski savez: Osbih.ba Rukometni savez: Rsbih.com Savezhokeja na ledu: Shlbih.com.ba Skijaski s avez Skibih.ba StonotenisKi savez S1sbih.com Slreljacki savez: Streljastvo.ba Sahovska unija: Bihchess.ba Teniskl savez: Tsbih.ba Plesnj sportskj savez: Pssbih,ba Tekvondo-savez Taekwondo.ba
-------

Sokauran podatak je da Sporrski savez BiR, koji biro najbolje sportiste drzave, nerna svoiu srranicu, Nevierovatnol 01impijski komiret (Okbib.ba) morae bi imati vise informaciia, premda se mora priznati da sajt Iijepo izgleda. baci li s m 0 se naocjen u zvanicnih internetskih stranica drza vnih sportskih saveza, A rek !U se irna (zapravo cesce nerna) sta vidietil Od priznatih saveza.Biciklisrieki, Bob, Bokserski, Gimnasticki, Dzudo, Kajakaski, Pli vacki, S ankas ki i je s ken rrolnih u taken ica, N a s trani Kara te-saveza, tiji predsravnici, u pravilu, zaniu uspjehe na znaeajnijim takmicenjima, nema profila osvajaca evropskih i svjetskih rnedalja Mensura Cakida, Denisa Muhovica, Arnela Kajusica, Olivera Mandarica ... Ociro je da, uz rnanjak novca, nasirn sporrskim radnieima
ponestajeientuzijazma,

SPortsllisauez nema straniCu

vensrvo, uopce nerna vijesti 0 stanj U urirn u, k ao ni izv]esta-

Triatlon uopce nernaiu svoie

inrernetske srraruce, Istovremeno su stranice dizaca tegova (S d tb h.ba) i zrakoplovaca (V zsbih .org) -nedos rupne, Iako 8m 0 Sll ili.! i hi leli j e

(AZudraju yjiestL ali su siaM ilustlirane slikama) 1 ... , 01.......,iie""sw,ti""'o""-d proSle godjne} 1 (Posliedoie vijesti iz 2009,) 4 (Dizajn bi mogao biti boyi, ali je sadr"7ajno najbolja stranica) 2,5 (Vrzuelno v~o skrorrna stranica, premaloinformacija) 2 (Stare vijesti, premalo informacija) (Skromna stranica. vizuelno veoma losa) 2 , (Nema vijesti 0 A-reprezentacijO 25 2,5 (Skromna str-anica, vizuelno losa) 35 (Poprilicno dobra i sadriajna strani.ca, rnoze biti bolja vizuelnoj ., 2,5 (Skromoo) (Skromna, vizuelno losa stranica) 2 (Premalo vijesti) 2,5 2,5 (Stare vijesti, mnogo vise se ocekuje od trofejnog sporta) 2,5 (Vizuelno veoma losa, aliima vijesti i najava dogadaja) 3,5 (Solidna stranica, vijesti aZuriranei potkrijepljene slikama) 1,5 (Tako atraktivan sport a taka laSa stranica) (Premalo vijesti) 2.5

3

~, I . savez' Otekivano najb alii sadrza/ Nogome tu .'

.-

'._-, -=-

,-

Karate-savez' Nem -.. . a f/Qwh if/formaci fa

I

Ko§arkaski savez: A gaje su i~vje§laji?

HOd nas 18 uaZnil8 18 Ii DZ8110 dObiO urilDU oeuo nelli dzUdiSla ~libOIlSBr OSUOJiozialo
Odlazak nasih noraca na SVjetsko prvenstvo upitan zbog nedostatka novca
si ruaci ju u nasern boksu. - Ako radis i srvaras borce reprezentati vnog formara, prakticno si osuden na p ropast, Kako? Fa rako SIO Sa vel, kojern niko ne p ruZa ni kakvu podrlku, ne moze finansirari odJaz.a.k reprezemadje fla Svjetsko prvensNo u AzerbejdZanu pa je odlucello da kllIbovi snose tro!kove boraca, Kako pUi za jednu ooobu koil\ll 5:000 KM,oo ;:nao dabih ja, !tao !rener Bokserskog klu ba llidfu sa dvoj icnm boraca, mo· l'Jopronaci 15,000 KMsamoza odlazak u Azerbejdzan, a 10 je u topija - istice Fetahovic, Zbog nedosta tka novca, bokseri se pri premai u po klubovima, a cak i ne znai u hoce li uopce putovati na SP, koje poeinjeza laenomjesec. Od Bokserskog save-a Biflsvisudigliruke ..[edanod rijetkih sportova koi i narn ie donosio velika medunarodna odlicia prezivljava zahvaliujuCi fanauenorn entuzijazmu poi OOinaca, ali i tome, prema svemll su deCi, dolazi kraj.

Said Colpai Alrnedln Fetahovtc a alarmantnoj situaciji u bh. boksu

PUlnici oa SP
Na SP rrebali bi purevati Velibor Vidic (k.lub: Radnik Bijeljina), D~emal Bosnjak (Ilidz.a) i Darnir Bello (Zrinjski). Za visne od fin ansi iske situacije, na put bi mogla krenuri jo§ dvojica od sljedeca ceriri borca: Mirza Aij'ic(Zivinice), Danijel Topalovic (Slavija), Steve 20lak (SJavija) i Dzemal Fetahovic (Ilidza), SF ce bid kvalifiksciie za Olirnpiiske igre 20U. u Londonu, rim, malo ko vodi racuna: - :Kakvu poruku iialjemo mladima koji godinama. naporno rade, dokaZu da posjeduju porencijal, a onda im zbog novca, koji je, ponavljam., za dda vu minoIan., uskracuiemo SanSLl da IOpOkaZU ina veliko) seen;? E. J.

Nemaju podrsku
Kako kaZe sel ektm seniorske repre7c.entacije Almedin Fet:lhovi6, "SfO bolie radi~ i stvaras reprezenta tivce, [0 ccl lla kraiu viile ispaSwti" i 0 bia!injava skorn pa rragj_komicn u

POfuka mladima
Predsjednik BSBiH Said Colpa apelira da se, prije svih, drZava ukl juCi u finansiranje, kako k;JJ_e, rnalih i ne !oliko arrnluivnih sportova, ali opel sportova koji mogu dooijeti vrhllnske rezul Me, a zauzvrat

Fetahovit:

Kako nac; n avac

!raZe mrvice, - Shva tam sve, postuiern da ie fudbal najpopularniji ; da je kod nas vazn iie je li Dzeko dobio gripu nego je li neki dzudista ili bokser osvoiio zlamu medalju. No, volio bili i da Iju di koj; vode ovu dr7..avu sh vale cia bismo mi i slicni saveri sa 50·60 hili ada maraka godi~ nje rijclili vee; dio potreba,dabez gri'.a ine.rvoze mOZemo poslati l!l.Omke na takmieenja - kaZe CoJpa te navo di jos jedan bitan aspekr, 0 kojem, medu-

Onevni avaz _dJd""",,..,,",_,,,,,.31

310.000,00 KM

OCEKIVANI JACK POT ZA 68, KOLO LOTO-a

65.000,00 KM
PRIVREMENIIZVJESTAJ 67. KOLA JOKERA 00 20.08.2011,godine

OCEKIVANI JACK POT ZA 68. KOLO JOKER-a

POLA sR:£(lJ. DIlUCIMA


OOBITNA KOMBINACIJA 67. KOLA lOTO·a:
u ~j, ~OL.u UPlA~ENOJE ." ••••• , •••••• , •••• UKUPNINAGRA,ONIFONOJESO% ••• " ...... " •• FOND OVI DOBIT AKA: FOND lA 006ITAK PRVE v~nE 25% I, 11.043.30 + 'fOND ZAOODITAK DRUGEVRSTE, 15% ••••••••••••••••• FOND ZAOODliAK TREtE VRSiE 20% " " •• FOND lA006ITAK CETVRTE VRSTHO% •• ....

PRIVREMENllZVJESTAJ 67. KOLA LOTO-a 00 2D..08..2011.godine

, •••••• " •••••••

, ." •• " •• "." •• ".""",, ••• 88,,46.40 KM , ••• , •• " ••• , ••• , ••• , ••• , ••• " •• , .44.173.20 KM , , ••• '••••• ' ••• , •••• •• " • " , ,290.114.80 KM , ••••• 6,626,00 KM 8.834.60 KM

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA. DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA:
U 1>7.ROW UPLACENO ·JE ., ,., , , , ....•• NABHAONI fOND JE50% .. , . , ,., ,., , , FOND ZA OOBITAK PRVE VAS!E (991,00 + J.P. 53.076,90) .. ,., FO NOlA OSTALEDOBITKE '........ . ,....
B ROJ 00

7 19226 956573
" ....•. , ....•. , ' ....•. " , , , ..•. ,.' .9.910,00 , . , .4.955,00 64.067,90 , 3.964,00 KM KM KM KM

J.P. 219,011.50,1 , ••• , •••••• , •••• " .•••• " ." •• "" ... ... ... .. ...

17,669.,0 KM

BROJ DOBITAKA IIZNOSI OOBITAKA
SA6 POGOOAKA 'OOBITAKA, SA5 POGOOAKA !OOOliAKA: SA4 POGO-TKA OOBITAKA: SA3POGOTKA OOBITAKA: LUTRIJA SIH.

5.555 .. ,

HE;MA •• , ••• , ••• , ••• " ••• " ••• , 3 ..• "."" •• " ... ,,"..... 291 •• , , ••• ,

". JACK POTSEPRENOSI , ••• "

, .. ", .. "

,

,

,

, ••• , •• , ••••

,

" .. , " .. ,

U IlARE'ONO :KOLO .. 2,,208.10 Kill , ••• , •• 30.40 KM 3.20 KM

BITAKA IIZNOSI OOBITAKA . JACK POT SEPREN OSI UNAAEDNO iKOLO .. 0.00 Kid . ....... __. . ,535,20 KM , .. , .•......•......•...... , 42,30 KM , ,. ,4,.10KM , . , .....• ' .....• ' , , .. 1,OORM . .. ...

SARAJEIIO 21.oo.2011.Qoo,
lIM.K.OLu~.1 I1IUIItN.JUlRil,(jffiJOOJE5n! fOHlXMOOiIIT~ f0r01A Dill'TMffi'-'£WiSte:iM.

HOMAtAN IVI JESTAJ 65. KDLALOTD·. 00 13,08.2 011.iO'i"' NA OSllIll'U PIWREMiNIIIlIII'JE~TILIA 11A1'ISNIKA OSIJDV~IM I NEOSIfOIIAIlM PRI~[M]RIMA 0 , U1 R I J Aa I H OBJAVWWE '.O .... CA.IIVJE$TAJ U, OJ, ><OWWTo.. OSNDVANIHI rfW~OVANIH PRIOO\UlRAN~, BlO
",. ~I,I!U,OO +J..P_:~-'.u:rifi,7Dl .M.~~.&II(M • .44.334,!C1KM fOND2:AOO8iTi9:I:ftOOE 'iJtSTE1.!.' FQNDlAOOBfl'AATREGE ~STE mi .FONDZA OORITiO: CiIvRli'I'JISTe"lJ:1,.. _. '"

,B.m.oo~
,17.1W.'9IJt:P.4'

~7,;r()t:M

6 BROJEVA 56ROJEVA 4 BAOJA 3 BAOJA 2 BROJA 1 BAOJ
LUffl~ABI~, SARAJEVO

OOBITAKk
'005ITAKA:

OOBITAKA: OOBITAKA: OOBIJAKA:
OOBITAKA:

NEMA NEMA 1 .. jg5 1.823 ,

19 . . .. ....•
,

"...... ".........

" ....•.
,

.s.112,tKJ IIH

IBDJ.DD linK!! IIIN OSI POIIIAKl\
SA Ii-~ Sll.5'POGOOIIIfJI OOIMMA' OOlliT~ f.iEIdA JACK Pm SE PfltN05l u I'UlAEM tdiLO iii", ••••• , '" •• m.JoIIitiM SA ~ POGDTM S!l.3fOODlt'J. OOBllMA. OOIllJM;A4~ ~ 5~
.... ....•. :!'1.1Iil[(M

21 ,08.2Ul1 ,goo.
., • .2.,70fCM

'O"At~" IlVJ!iT lJ 65, ~OI.A ,0'00 O~ 1l,~i.;ro11..O<I'"' NA O~1lI'U PRIIIREMEr;oo IlI'JESTIJA I ZAPIS~IKA0 OONOVAmMI "E~SrrovA~IM Pft[GOVORIMA L U TA I JAB I H OB.IAVWUJEKO~ INJE~lliJ U, 65. KOLO JIJl(6RA QSNDVANIHI N,lISrlIlVANIH PRIIlOVOOA 'NIJEaltO
"_. .... .•... g.~_'OOLi:M ..... 4.:m,!.(JL!:M FONDV.II08i'lAAPfI'iE~ FON02:uruAle ooarrx.e .... (9g~r31)+J.P.6IlB-'7.:so~ .... ..... •• lil.8J2,IOI(M .3.M7;tJKM

u65.t:Ol'lJuF'I.AC9i'GJE .•. __•• __ ~11ONO&tS ..... ....

U,ONU'VA. NAPLME 006ITAKA U, 65, ~OlO LOTO·, JE 00,09,,0" .GOD

BROl po BIIAKA IIZNO SI OPBIIAM
3BROJA """ ••• ,'lI,W~'"
,,:(I[IMDtJ.I

OBAVJESlENJE lA IGRAtE SMS PORUKE lA LOrn IIlRU IGRAC·GOST sun 00 SRIJEOE 00 UlORKA NA SLIJEOECE BAOJElJE lUEFONA: 8H TELECOM: Og1l412-60211T MOBllNE KOMUNUU\CIJE; 063/88-872 (cijen a pDru~e 0,50 KM + POV) Igre na srecu lulnle e,H i~rovJere dobllaka na wwwJullilabih.ba A"~ Z3 prigOV"'6 teliri dana od prvog iduteg dana pn oblavlli"anju pnvreme"og Izvje!l"I"

DIIHTAICA: OtJJIT~
OOM1IJ<A:

!6. 1~ ~G& __••.. GENI;RALHIi

....

....

.... ..•••• ...••••

IIEi..3Dt:M ,e.:lOt:M ,'OOKM

:l~
I BItOJ

1A0I<I1 DM NAPLATE006JTAKA 1A.5. KOLOJOKERAJE 20.O'J.2D".GOD-.

[]IFlEKi]JR

EOI-IEM PA$I.IKAM

s.r,

LUT R I JAB j H SA R AJ EVa 2108.2011. odjne

TE
.!t,)
"-'

'Uvjerei':llll predonost Ibadet.ul skr e nIm d!uhovn'l:m vrl] dnostlmal ova godlno rOSloran 'Elile J1 I rnl-o.ran 'Plav;! Pri21lU!' hotela Radon 'PIInO, 'u pripremIII lftar:sko monlJa uskladu s- nUotom posta umjeSCIcu Ram.azanu.
t

IfiARSKl

MENI

vee ad 15,00 KM
U mO.gucnosll smo obltzblodlll I ad!okv_ln'o prosloriJu za oba.vljanj.o namaza_ SV8 In[onnaclj8
i ,rezorvacIJo:

Poliklinika
...pnl dozdravlja nikad nije bio kracL
• Intemi.ticki pregle di • Holler EXG (24 saillo ",""ante EKG..a) • Holler krvnog 1I.h (,4 SolIDo snimanj81:TYnog ~akal 'Ehokardlo Irafija (ulIJaZl'lik srca) , Dobulilmin e enDi. rdio~rllija Illi ~ijellie sa koroJlamim i nekim y,lvul,mim • Elgomelrija. (EKG ~nopleretentul , P.rograml III srGana obnljenla !!I Komplillna oorada pel nilincijenilIllil L1 pacijenle 'kIlllse adluCe na &jeIokupan program (.ngina pedDris, srtana ariInija, ~ni!krJn inl.rkla. hi[J'.lrtllllija. 5rtanOpOp~liI!lje, ugladeni b,p8ss, ugrnaena umjellla vaMJla)

Atrijum
Avaz Business Cenler D.lemala Biied1ca 185, Sorajeva leVfax: + 387 33 467 444 \\IWW,poll.::lini~iiurn·ba

+387 33 768 768

.,,,,,-.->;1-,,,,,

RostoranElllo 31: tel: mil 2.81 49B mall: I.IQostlteljstvo@avu.bB Hole'l Radon Plaza: fol: 033 752 900

mal:

booking

oboljeniimll

, Ullmyok .ron ih Iud I'a {Doppler) 'l'Teglooi' spOlia!. i imlda progrol1lll III p'e~l1lnu I uporabu SIIplen!en,ltlli , .I'<upunktura • P,"op' ral;'n ii mi,lieki p",gl.di 'Ullr'l1/uk g",oj.g abdomen." jelra, Mn, kesa, ponhe. as,bubllw • Ullrazvuk m .Ie 'dj .Ii" • Ullrazvul! B ;l]j01d, .i vral 'ih &lru~tura • Ullrazvuk dojki • Ullrmuklestis1 , Labolalolilske pl.trage • Screl nlng ~reglldl za ml no ~!ere

,I,

1m,

i jos mnogo toga ...

32

g-"..:;:o~sport

33

ODJECI OERBIJA Jirii Plisek, trener Sarajeva, naken remija s Veleiom

Sami sma OdluCili lIalio
C8 S8 m8C zaurSili
N,iviS, nom ,n'd~stai' brz. 'rot'".i' s loplom, alt i bel pie,~,
re!ki

.lllJenia!<

U ,"RIIli'i" d,," Gaoollonipodm,lnuli ludb,I,r; ~ H"'tskf • S" pokut', "MS~a~

laolomslli IgraC? !(oz,"
tzrdlr:l~~ tn.1'E ~ ~Yih LVra\;:IQ Lft"Jr~~~ ~i iIo~.l11RII
~1~~~i:~~nLl1

Ho Ie GOSH-OU
Kcr.m~i ~t:....

~~~~~~=f::.
~lipI.I
I!ilij.:-:oo!l..-.I~~~iuIII fumiicr~ilill.mr<rkl'll Yii~kL~GiwtJl;:.Q.;IIkti.~iG" 1KI1'lIo.r!!nlbh,fuLINJ:a.

~1~""I~llP~ n;]ictillliHtu o.r.mb.~m.i.

iJob.

MNdjI!!IE i~i~

N,m,.,libij'
~};'GllJlIIlit1it;l,odipW QTli)I"'.J~[,S1mi IJiJI~iliklll«l~KU\riil.l .Llkmica.KotJI:{Jl1riif!,l;::
Im(I

S~~1J~u~iip L!ii'u i "'~~I:tIli.;3i

Td.~pt~~ 1rU~U(jr:;Y]j~k:U'mii:J. OOSI{I~!.I;!.;ic-~~~ H,~ic'GI~1Ji.!iI

~bi\~i1Ilrs.ali>ti"::",.
kD~ ....

se Dripn Dr..brU :u .. Smnn]f"i&~i
I[]

~~ EDdoq:!OIrrt:I:iIISm.~iILlo dJ ~'nr !Hide:po~ rrenru N~~~I.~~~Iq,J~~t-li.. NlilDC,Otl. ~ 1111LIDia u ~JKllLiiu.:em timu;

Haatlal8!llC Da

66. mi.

i:8Iu a..Uma

n1!i;\,bdI~~tl,p!" Ibmjrm L7aaikilim(ub) Tomjw.y Tlmlifj, [1;1 III IU

r~lI-!;lllUk*. 'lJ(q:~Ei!;I:tI~
hibililidjllll~t.

~ILlJi'lf.ikp!'I~rf.

11~'i~n.hnirih

323 2~S

:i~O:ii~~~:U~~:::!Jn~~I;
ulIpnfm'll~illl!!olI,ti9.QD;;1i1D~1:I:

,

~~~~
fuakti.hJ~~

kL1KL~bI.II_
dnib.'Z!!Indlll-l!rn~1 1tmJ.ImIlaftlIii-i1llilo;i~ 1ak..i:JIifu1b, d.iP"l
mllJ(].IIIIoII'mIo!7lllllIlK.l.

IIIkl;j-

1m¥wr-~"'~D~U~i~mUL

.l:50GuttnD,,_"JJ:ilIt,cj].I~tM.irvl'lll~

i i
I

140 MIIIII.lb~l~iili].l.J1m!1ic;§(UdiJlI

Inih~JIII(:If'\;lilll, 'Db.r.~r'lIJlli~ui!!b!' Ini!rum

n~:..ll~~=I_
""l,Iio~I"~jUI~1V1 pulll[1J[jy55u'l>uik}, 11i:~11I~11'1l1ll lnI.I!I[III"ii5eru, k.n[1 ~ f11'11[~~lilil

lIlIIkUhn'rLII.bJ~Di-

~-~t:~'=--::
... ~;IHl!tII:rJI"t'1"'§" • ..tlMl 5II1lmdili i(lnd~'1Il11Q"ru.i .UJ:nI!:i.~d.lI'llr-J[.. il:JU-.l:.iI'lJkt.(Ji.:riE'liKk.),

rf.!ni

-Du~~:iG'IIkIILilJ[n
... d.J~IIIU

lP'9"ill"""'l"IllWb.:Su~

=~. .

lli.ii kit.:illl;lro.:ii;lh ... Lilti :jc*t) j.rnjj}: !'i'ijr~Tr£1n ~f«I~iil!i~lWi'W;:1I1i1l'1li11 ~~Q® I~h Illil'¥lllt 1!Il~ - i1ollCt,; .,"\A~j oIru~~~

,,"~".,~, · ... yi~iMi~~

J~~~1IJIo ~bnifr;l:rpDlI.I.

ioru~IIIOJI;':lfiiII)tor.rro~D ....r:iDu~rg. bll1;lIIrl.L -t_~i)r~I'iIl_~t'rIIO

m..,:o.:q:!.u1;!.borLIDii,.

MIllE I-tUjIcr JLIIKT Dup;!1,OIC [Ionipl! i1!d'('lUiIIJo

~k['lU[lieIIDpOOru...lli ~*n.~irno:.illlrii,'zli. O!:II:bI~~1:rlLi a;ni. ;:{ji~tlD!itlliJm

....... ioo III

mu.lc;lmmoo[d.lo:iJ.~

~=T=t~~~ ~~'.
·1~rL:~ .. ~l¢r.!!1I!o .bt/illlltub,inupiJ.J..ij.J;ii:MI
1!itiI!JiiiIlfUJ.l~l'IilIit;1I ~iluJ~jlllllol.mo ... LII'''~ m!l:i~llIi~lj_ ~~I~I)IIllL!lIlY.ll

nagradeni zahrabrost i borbanos1
:\'o,W.,jfl!!~I:C__.I;,;:i1'1,i~:, nJllliJn.IiolilUh1ilhlit~n!l kgkiJolllnljll'ljinli.,.tilu ~·krm.11~VI.~IJ,.~1'I ulil:m.il:]l OiI.:miml.,

Mirza Varesanovic

ne p oraZen na kl up i Veleza

OOt~r.lll"'l'iib~~"'N.fj~.dIJ[IoIL"~lIIii~ ~'BHJ.,M.llill!ul'(ltlen~ tIftr>'iliI~II~Lilbi;l)(i'fi:nu,LBII.id1 .. l'"rimjcl"llo. d:i.. rwl:il;lligm-1111J=;1D..I1I ;t,ju DII~bJili, ~[iirum.igJ boJiJIII.OtI'l'!lj;eailllnIlK~'fU r!i;!I!l,. ~''''j:;rinlUR-'I SI!r;I~. ~ (I.l). ... ~UabDi«.,~.ir:DI ~I'Ir~IIICIv.if !:iino i~adol~ 1..,r;~IIIII~IIlIJ'l; ill!IDllll~[Io'(tJo'IJl'l"IIlJlIIo poI:'IInflll~u:'

l!DlltliJolTol.bic.dobo.:lill

dUofli

mtulHiY~ trlliifo!li;:rultl;; ~1B1'FlIipril:K"ClIllICliIoY'o ~1~"io&lIi~p(IIII~n.nIIlkhJ. "i'!~ Vgrd..:i~jEp[daJlI(If 1lI~lfUrNip!l'lukarij.e. rl h!lO!1I:1.lflin.:l~u~11II;I1

Y

d!:iItpLi,e.;.L">TIiWllQl,1a

r~~~'::':=·~
U Koun oil.lJ ~Iieli dl. ....l'ii!ill~ClQWlI~i,1 tI.l.IltInIil ~lru~I .. '-lIIi), ~ !t1~t:J..; 5m5;o.{}gjif i=b:; ~;:II AI'

~krfil"kIl,Ni~1!;1,'(i llii'<biltJbti.lansi • ..,ILlNu 1m.:!! i rDlli ie ili~dn~jli, ~,~~lI:i!l(i!I)""~Di11't'imi.iiIl~..]I .. _btI.IK~'"
IUllM'l[Iob.rir.(JWI~~ rn:II.11:1t.

~tX~ic~

"',IIIihfIoLlIll,II~biliJoL1 zy.lI.e!!I!nIll'!l"ftr ...mky... 'r{.trullol~~~LrDjc rmr.l;ml1iIIlI~DiIl..=.k iJ)llrur_iJ1i~I..b~n.i. "'lllIin1wf;!lllI'ilk"l),IIlI;irrkikuu~nijEm1S1l

:~i:;I
UJ

JeSlIhnKitl

'lJl3icni.

z..I'd]KrC

Y~~i[){ooml. ~lolQ, fll!l!!d. ~!!:i..kil!ilt:i lWJ~iiLemtulodug1iu-

~~~~~~/~t!

.. t.:!~!PWI11131kl~rll-'.IIIIIIiJ.Mifi.!l!illl(rt1'OII1~~

~HDI!lilli"tlbni ipou. lInh ilP-"i1Dll III g,. a'mlllodMiul'elikn.hnl..l ~Y~lII!i!ftll~iil.l~lIj il:tIH"iliIlUotln:jIllIPi'zh.Uhlrax"l"gR:odi!nth~,iDii.

.]5IIIIIJ!I1If"aiDliUl:iir flil.llmulbmHu..11Jll'l1aJII ~~~lIt.ult.!Jlm:I..mtrr-

..:Ii

~[.~~C:;~~~~i::
!Il- ... mb'I(II~fH)III;lIIo.:IIII~VEJdJ.oI'.Mt. F.IlIRVIJ

"::=~::;:::fl~~=::
,~l

34

_"",,",,"'_211\1.

Dnevni avaz

oglasi
INTERNISTICKA ORDINACIJA
Dr. Harun Bilalovic, spec. internista

BIOAKTIVNI PRIRODNI PREPARAT_----,
(prirodoj preparotkonll'Oli5~Ul ad strane liekara speciiaUst.a, pomazeboJesnicima. sa leikim obUcima. maligne bolesli)

BIOCIL - VISE OD NADE

BOLESTI SRCA I UNUTRASNJIH ORGANA
internisticki i kardioloski pregled Ultrazvuk, laboratoriia, EKG NOVO!

Ultrazvuk u
kucno] posjeti

Pozivi za kucne posjete i najave
llOC1L liida PaI~.Cnu Gun. .tauIkCile

t.juri~DOJ82~

47J IDOl 003a2 .. ~.llt
iiliCm~ ~~

na telefon 710-550; mobitel061177-630

V<mII! do t~vlj,m!' klldo!! IId.ruu direktno .

b: proiwodnjc

GRBAVICA, ul. B. Mutevelica 30
d.o.o.

UNIS PRETIS

Bill COKATEXHH4KA WKOAA t:TPYJ<ClBHHX CTYJU1JA
V ti08010llC&y

SARAJEVO·· VOGOSCA
Dana: 16.03. 20 II. godine Na osnovu clana 40. S,.!U,a UNIS PRETlS d.o.o, Sarajevo- Vogo!c., au skladu sa odredbama Pravilnika 0 unutrasnioj organizaciii isistematizaciji poslova, te odluke Nadzomog odbora UNIS PRETIS d.o.o. brei: 47/11 od 16.08. 2011. gcdine, raspisuie SO

VISOKA. TEHNICKASKOLA STRUKOVNIH STUD~'A. U NOVO. SA.DU
·1

za izbor i i III cno van je lzvdn ih dirck rora UNIS PRETIS d.o,o. Sarajevo Voga!c. OPSTI USLOVI: · da ie ddavlian,n mH, <hi niic rnladi od 18 godina a stariii od 65 godina ,i"0I8, • da sc 11 a: n iega ne odn osi chm IX, I. U sta va Bosne i He: rcegovi ne, • da ne vdi funkciju u politidkcj stranci, · d. niie osudiven za krivieno djeloi privredni prijestup, - da ae proriv niega ne vodi krivicni postupak, ~da nije izabrani zvanicnik, nosilac funkcije ili saviemik u smlslu Zakona 0 sukobu inreresa i insrirucija vlasti (.SluzbeDi glasnik BiH" br, 16/02) dokaz: iziava kandldara potpi sana i ovierena od nadleznog 0 rgana,
o

KONKURS

V1S~ Tal leKA
Ufica SIlo a 1

adaSrCa

1.

POZNA
Dipb1m JA) dvG'd . .
s1udeme k

susie
6njem j lrog.of
()JanlU

2. Pored op~rjh uslova kandidati

7.3

izbor i irneunvanje lzvrsnog direktora

moraju cia ispunjavaju za proizvodnlu,

i posebnc uslovc:

na S!3VfIOO1

2.1 Kandid .. za izbor i imenovanie ispunjava i posebne uslove:

pored opsuh uslova mora d.

RAni STlCAN"JA USlOVA lJ..DOBIJANfE :DIP. OME.PO .BOLONjl
I NOVOM ZAKONU 0 VlSOKOM OBRAZOVANjU

- da irna Vi:SOKll struenu spremu mesinske struke Sa najmanje pet gcdina rudnog iskusrve u struci, - da ima radno iskuatvo na rukovodnim dLJlIlOS~ima~ • reference iz prethodaog rada koie ukazu iu na strucne, orgamzacione i clruge odgovarai uce sposobnosti 2.2. Kandidat 7;1 izbor i irnenovanje i~vri;nog direktora us leva, mora da isp uu java i posebne uslove: komercijalno-tehnieke poslove, pored op:St.Lh

Z:i1

BACHELOR
*
POZNA
NA UPIS NA OSNOVNE I SPECIJAUSnCKE STUDIJENA 21 sruDIJSKJ PROGRAM izslede6lh oblasti: kbednost izdravlje naradu, asUta odpoia~ Zastita iivotne sredine, CivUna z:astita i~spasavanje u vanmdnjmsnuaciJa~ Mas·nstv0t E1eklroenergetikat Grafika, GraHeki d:1zajnl Veb dizajn. Primenjena fotogra~a Ele'k1ron.sko poslovanje.1lnformacione ehno O9ije
l ...

· da im a v lsoku sirucn u spremu masinske iii ckcnomske srruke sa najman] e pel godina radnog iskustva u srruci ~da ima radne is kus [\10 na m kovodn irn d uznos ri Ilia) - reference i;r.. prethodnog rada kcie uk azu [u n a srrucne, organ izacion e i druge ndgovaraj uce spesobncs ti lmeo

OV""i e .0

vii; na period od 4 (cet; ri) god; ne,

U z pri] a "U na konkurs kandidati su duzn i dostav iri: kraeu biografli u, adresu i kontakt te lefon, kao i sljedecu dokumentaciju: . ~uvj eren ie 0 drzavlians rvu (ne srari jc od 6 ttl ieseci), - laved iz maticne knjige rodenib (ne starije od 6 mieseci), - ovjerenu izjavu kandidata {tacka 1_alineia 3, 4 i 7}~ • uvierenie aadleenog sud. d, niie osudivan za krivicno djelo i privredni priiestup (De srariie ad 3 mieseca), · uvierenje d. se ne vodi krivicni postupak (ne stariie od 3 mjeseca), · ovjerenu kopiiu diplome 0 stepenu srrucne sprerne, ~uvierenic 0 radaom iskusrvu (uvieren]e 0 radaom Sl3ZU sa podacima 0 trazenom radnom iskusrvu) reference j z preth ad nog rada koje u kazu] II na strudnc, organizacicnc i druge odgovara] ucc sposobnosti.
r

Dokumenti koji se prilafu uz prijavu na konkurs moraju biti origir ..rlni iIi ovjerene kopije. Konkurs osrsje orvoren 14 (cerrneest) dan. od dana objavliivania. N eblagovremene i n eporpune priiave nece bi ti razmatrane. dostaviti na adresu prnizvodniu" poslovc'' ]iena il] preporucencm

Pr-ijave sa dokazirna 0 ispuniavan ju USlOV3 konkursa po:~iljkom u ~apeca6eno j koverri, sn naznakom: "Prijavs; na konkurs za izbor i irnenovanie

P~avai infoonacI]e na sajtu $kale WMII.vtsnsedu rs i nae~fooe: za Srbiju 38121 8 92 500, 500, 50

.izvrinog dlrektora .in'rinog

lao

~jPrii3Va 1:1:3 onkurs za lzbor i lmenovanje k iI13 adresu: UNIS PRETIS d.o.o. Saraievu-

direktora Z3 komerciialno-tehnieke

Vogosca, Igmanska broi I, Vogo.ca.

s ort

Dnevni avaz, DOfiBd[Bljak, 22, ~vgus\lllalovoz 2011 ,

35

SAH,OVSKI MOlA[K U Moskvi zavrsen supertinale prvenstva Rusije

Suidler p susta a lira) ,ali OSUO)i nasou
Priprema: Muhamed BORIC, medunarodni majstor

U pasljednjem kalu porazen ad drugaplasiranag Morozevica Ii su i bill si prvaksvi je ta VIa,
dimir Kramaik (2.781), zatim Aleksaadar Griseuk (2.746), Petar Svidler (2.739), Jan Nepom nji:lCij (2.711), Aleksandar Morozevic (2.794), ArtjomTimofejev (2.66S) i Aleksandar Galki n (2. S98). Odigrano je sedam kola po Bergerovom sisternu uz tempo igre od 90 rninura za prvih 40 poteza te 30 minuta do kraja partije i bonus od 30 sek und i za svak i p otez, pocevsi od prvog, Nagradni fond iznosio je90.000 eura, Pobjednik 64. izdanja prvensrva Rusije [e velemajstor iz Sankt Petersburga Perar Svidler, koiiie zaradio 24,000 eura, Iako ie u posliednjem koI pretrpio jed in i poraz, i to u o d Morozevica, Svidler je zasl uzen 0 osvoi i 0 naslov, osrvari vsieak ceri ri po b j ede, lito ie na ovom nivou takrnicenj a fan rastican rezul ta 1. Drugo mjesto za 34-go-

U Moskvi je zavrsen superfinale prvensrva Rusiie, najjaceg nacionalnog takmicenjana svijetu. N a ovom supertu rniru osmorice srednjeg rejtinga od 2,715 pcena.odnosno 19. ka tegori je FI DE, u ces tvovali su najja;;i igraci najja';e Sahovskesile.

Open "Zupanja 2011"

Cetiri pobjede
Pry i n osi Iac b io j e Serge] Karjakin (2.788), a nastupi-

00d8 Dizdal'8uiC iHUIJaS8UiC
Nastupa cak 20 bh. igraca
Svidler: .laradio 24.000 eura disnjeg Morozevica, povratnika uelimo sahovsko dru .. stvo, novi je vrhunski rezulrar nakon pobjede II tak OZII ana j rusko j vi soj Iigi i drugog mjesta na superturniru usvicarskorn Bilu. je U ovom obracunskorn perio d u zaradio nevjerova til a 43 rejting-boda, sto ce ga sa 71. dovesti na 17. mjesto u sviietu, Bivsi prvak svijeta Vladimir Kramnik na kraiu moze biti i zadovoljan trecim miestom, jcr je katasrrofalno srarrovao sa dva poraza,

2, Morazevil:
3, GriSl':uk 4, KaljiIkin

1.

SvkIler

Konacni PlaSman

5 4.5
4 4 4

5 KrarrtOO< 6, tkpomn~!cij
7, Gamdn g. TlI110lejav

3
2 1

Veliki skok
Sa perforrnansom igreiznad 2.800 poena, Morozevic

Izabrane part.le
Morozevic - Svidler (Grinfeldova indijka) l.d4 Sf6 2,c4 g6 3.Sc.3dS 4.SB Lg7 5.Db3 dxc4 6.Dxc4 0-0 7.e4 a6 g.eS b5 9.ob3 Sfd7 10.Le2 c5 1Le6 fxe6 12.Dxe6+ Kb8 13.dxeS Se5 14.DdS DxdS 15.Sxd5 Lb7 16.Sc7 SxI3+ 17.gxf3 Lxf3 18.LxB Ta7 19.5xbS axb5 20.Ke2 Ta6 21.Lb7 Te6+ 22.Le3 bb2 23.Tabl Ld4 24.TxbS Sa6 2S.c6 Se7 26.,Tb3 Tf4 27.Tdl Kg7 28.a4 Le5 29.Td7 Ld6 30.Td3 Se8 31.a5 1-0 Svidler - Nepomniisei] (Engleska) i.se ej 2.c4 S<:6 3.Sd Sf6 4.g3 d5 5.cxdS SxdS 6.LgZ Se7 7.0-0 e5 8.a3 fl'i 9.d D d3 10.Se1 Dg6 Il.d3 Le6 12.Da4 Ld? 13.SbS Sxb5 14.Dxb5 T08 15.Dc4 Ld6 16.b4 cxb4 17.axb4 Ke7 IS.b5 Sb4 19.Db3 Le6 20.Dbl DeS lJ.Txa7 Dxb5 22.Ld2 Db6 23.Ta3 Lc5 24,d4c,xd4 2S.exd4 Sa6 26.Dxb6 Lxbe 27,Lf4 Le7 28.Sd3 Lrl4 29.Sxf4 Le8 30.Tel + Kd6 31.Tae3 Sb4 32.Tbl Sc6 33:Tc3 Lf5 34.Tb6 Kc7 3S.TOS Ld7 36.dS TheB 37.h4 TeS 38.Tb2 Te8 39.Sd3 Tee8 40.dxc6 Lxc6 41.Sb4 1-0 Kariakin - Timofeiev (Francuska) 1.e4 e6 2.d4 dS 3, Se3 Sc6 4.e5 fl'i 5.LbS Ld7 6.Sf3 De7 7,0-0 DO S.Tel 0-0-0 9.. 4 a Sge7 JO.b4 Sxb4 II.TOI Sec6 12.Se2 Dg6 I3.Ld2 fxeS 14.Lxb4 Sxb4 IS.SxeS Dxc2 16.Lxd7+ Txd7 17.Sxd7 Kxd7 IS,Sf4 Dxdl 19.Tb"dl Ld6 20.Sxe6 Se2 21.Te2 Teg 22.ScS+ LxeS 23.Txe8 K~e8 24.dxe5 Sb4 25.a5 a6 26.Kfl Kd727.Td4 Sc6 28,TxdS+ Ke6 29.Tb5 h6 30.Ke2 SxaS 3l.Kd3 b6 32.cxb6 cxb6 33.Th3 Sb7 34.Tg3 SeS+ 3S.Kc4 Kfti 36.KdS as 37.TO+ KgS 38.Kc6 Se4 39.Kxb6 a4 4O.Kb5 Sd2 41.Tg3+ Kf6 42.KxlI4 g5 43.Kb4 1-0 Griilcuk - Galkin (Carro-Kan) 1.e4 c6 2.d4 as 3,e5 Lf5 4.S0 e6 S.Le2 Le7 6,0-0 Sh6 7.b3 0-0 8.e4 Lg6 9.Lxh6 gxb6 10.Sd Sd7 11.Dd2 Kg 7 12. Ld3 a6 13.Se2 as 14,De3 a4 IS.eS axb3 16.axb3 b6 17.b4 Dc7 18.Sf4 Db7 19.114 Txal 20.Txal Tag Zl.Del Sf8 22.Ta3 bxc5 23.bxcS 5 24.g3 LdS 25.Dal Txa3 26.oxa3 Le8 27.KgZ KgB 28.Sel LV 29.Le2 Sg6 :l0.Sed3 Sxf4+ 31.Sxf4 Kf8 32,LhS Lg8 33.Sd3 Lf7 34.LxO KxV 35.Sf4 Le7 36.Da4 LdS 37.Ddl Dd7 38.oa4 Db7 39.Ddl Dd7 4O.DhS+ Kg7 41.De2 K17 42.Da6 Ke7 43.Sd3 Dc7 44.Sb4 Kd7 45.Da8 Le7 46.S36 De8 47.Da7+ Ke8 48.Db8 Kd7 49.Db6 LdS SO.Sb8+ 1-0 Galkin - Kramnik (Pircevka) Le4 d6 2.d4 3,.8 cS 4.Se2 e6 5.Le3 dS 6,dxe5 Sbd7 7.Sbc3 dxe4 8.b4 b6 9,c6 Lxb4 10.cxd7+ LAd7 11.a3 LaS I2.Dd4 De7 13.fxe4 e5 14.od3 0,0 IS.LgS TaeS 16.Lxf6 Dxf6 17.0,0-0 Le6 18.SdS LAdS 19.exdS e4 20.Dd4 Dd6 2J.h4 Dxa3+ 22.Db2 De5 23.Th3 e3 24.Tg3 Ld2+ 25.Kbl g6 26.h5 Tfe8 27.hxg6 hl(g6 28.Th3 TeS 29.Scl Lc3 30.ob3 Te4 31.Sa2 DaS 32.La6 Tb4 33.Lxc8 Txb3+ 34.cxb3 e2 35.Sxd Dxc3 ().J

U organizaciji sahov.~kog kluba Sladorana, u Zupanji se igra 17. rnedunarodni festival Vukovars k o-srern ske ~upa n ije. Open "Zupanja 20 II" okupio [e 81 igraca i~ Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Sloveniie i Srbije, koii ce u devet kola po svicarskom sisremu igrati rapid i klasicni sah. N airne, u prva cetiri kola partije se igraju po rapid-rernpu od 15 minuta po igracu i 5 sekundi bon usa, au ostalih pel ua 90 m inuta plus 30 sekundi bonUS3.N agradni fond iznosi 2.800eura,

Nakcn sedam kola, u vodsrvu su velemajstori Emir Dizdarevic i Davorin Kuljasevie sa po 6 poena. Cak fO nasih igraca nastupa u Zupanji, a medu njima su, uz Dizdarevica, i medunarcdni rnajstori Zoran Runic i Bosko Tornic te majsrori FIDE Harnza Mujic, Boris Budimir, Igor Iveljic, Damir Bosniak, Slavko Rosie i Mirsad Kruskic. Poredak nakon 7. kola: L Dizdarevic 6, 2. KuIjasevie 6, 3. Leven tic 5,5, 4. Jovanovic 5,5, S. Rosie 5,5 .. ,

ss

najPODUlarniie laHmlCenje amale'ra
Sahovski klub Gorazde organizira I ce po cetvrri pu t rnedunarodni turnir, oa IS. do IS. septembra nastupit ce igraci do re j ti nga od 2.300 poena, S obzirom na [0 da je ucdce profesionalaca iskljuceno, ovaj turnir magnet je za amalere i igrace bez rej lin ga, koj i u grad u na Drini Irazesansu za napredovanje, dok je domaCim sahislima prilika za sljeea-

Uoci turnira "Gorazde .2011"

nje iskustva i rnedunarodnog rejtinga, Nagradni fond izncsi 2.700 KM, a bit ce podijeljeno 15 redo vnih i vise spedjalnih nagrada, Bit ce odigrano sedarn kola po svicarskom sistema uz tempo od 90 minuta po igracu i 30 sekundi bonifi· kacije zasvaki pOlez, Titulu bra!!.i zeni.::ki majstorski hndidat Sejfu· dinMiskic.

Obiljezavanje 100. godisnjice rodenja Mihaila Botvinika

Problem broj 528 F. Healey, 1898.

Studija broj 528 I. Birbgager 1954.

U povodu obilj.eiavanja 100.godiilnjice rodenj a ilestog prvaka svijeta Mihaila Mojsejeviea Bo fVmika(17, a.vgust 1911.. S. maj 1995.), Ruska !:ahovska federaci ja organizira broj ne!lab ovske priredbe. Najveea od njib bil ce mrn ir na koiem 6e uCeSlvovau akruelne !:ahovske veliCine Visvanaran Anand, Magnus Karlsen iV1adimir Kramnik. Veliku paznju izazvao je

OSamdBsBtOgOdiSnJi Uilltor HorCnO) na)bOIJi na turniru uBtarana
rum ir vererana, igraca koj i su svoju sahovsku mlados t l:i vjel i u Bot.vini kovo doba. Legende saha igrale su deve[ kola po Ber-gerovom sislemll uz tempo od 2S min lila po igracu i 10 sel; undi bonusa. Prvo mjeslO osvojio je osamd eset.ogod.isnji VikIOf Korcnoj. Neunislivi Viktor Strasni bio ie neugodan rival svim ~ampionima, od Botvinika do Karp ova, a nje-

Mat u trl DOleza

Biieli uuce
i dOblUa

gova sahovska dugovjecn ost vee jepresla u legendu. Poseban kuriozi!er rtlrnira nas IUp je sahovskih legendi Lajo,a POr!i~a, Volfganga Ulmana i MarkaTajmanova. Konaeni poredak: l. Korcnoj' 7,2. Vasjukov 6,3. Ponis 5, 4. Ivkov 4,5, s. Zajee 4,5, 6, Ulman 4,7. Nikili.n 4, 8. Cemov 4, 9. Bikovski 3,5,10. Tajmanov 2,5.

(l ... e7 2.Dg6 Kc4 3.Dd3#) L

Problem 527: I.Lh7 Kc3

2.Dg6 Ld6 3.Dd3#

Srudija 527: 1.Th2 Td2 2.Kb5 Te2 3.Ka6 b5 4.KaS Td2 S.Te2 Tb2 6.Te2 Te2 7.TcZh28.Tcll-0

36
Vijest u brojci
Ukolike se fudbaleri Crvene zvezde uspiju plasirati u grupnu ram Evropske lige, bit 6e nagradeni sa 30.000 eura, 0 dl uka j e rukovodstva kluba. Becgradani su u prvom mecu, odigranom na "Maraka n i", porafen i kao domaci n.i sa I: 2 od francusk og Ren 3. Revans-susret igra se u ('etvrla k.

Z2. avgusllkolovo<

Dnevni aV81. pone\ljaljak, 2011.

Sp ort

30.000

Izj'ava dana
-Sudijaje dosudio faulitome

jenaijuri/o ..Tada , samzapljeskao, ; alinisamposaeao ' srednii prs I.
(Holandanin Halid Bularuz, fudbaler njemackog Stutgarta)

Intonirana himna naciSliclte nlemaclte?1
Organiza tori Svjetskogprvensrva u kajaku i kanuuu rnadarskorn gradu Segedinu, nap ravili su veliki skandal karla su s razglasa pustili naeisticku verziiu himne Njemacke, Ma.dari su uputili izvinj enje.ali ono n ije prihvaceno, Niemacki predstavnik Tomas Konicko kafe da se ponudio organizatorima da preslusa himnu prj je inronirani a, alisu ga odbili reka vsi " daznaiu sto rade".

Ofsajd

Uli bazSP
... Atletska veteranka, 51-godis!] ia Mer lin Oti (Merlene Orrey) necese takmiciri na predstojecem Svjetskom prvenstvu u jUZuokorejskom
Teguu,

I to ie mocuce u Mekslku

ti, k oj a nastupa za Sloveni]u, nije se uspjela kvalificira ti n a SP u u trci :l tafeta 4 x 100 m etara,

o

nerediu UsijeMu
SPEKTAKLI Goran Todlczveo skokiznad Bjelasnice

PadObran oluorio 150 malara
iznad zemlle
Sutra planira izvesti slican skok iznad Mostara j doskociti pored Starog mosta
Babinom dolu. Skok ie, kako IqIZ.e, bio spoj sporlSk:ogpadobranstva iCikozvanog bejza. • Bile je siaino, vri jeme nas ie posluzilo, sve je proslo uredu- rekao nam [e Todic, koii se neda Vl!O vrario iz Italije i osnovao Udrnzenie modernogpadobranstva "Gaea". Su rra planira izvesti sliean skok iznad Mostara i doskociti na pJili pored Srarog mosta, a naiavljuje joil neke zanimljive proiekre, POPUI skokasvrhavodopadaSkakavac u blizini Sarai eva. O~L.

... NaviiaCi hrvatskog fud balskog prvoli ga~a Osijeka uoci i tokom utakrnice svog kluba s Dinamom (0 :4) divljali su po ulicarnagrada na Dravi. Huligani su, hodajuci ulicama Osiieka, bacali petarde i baklje, zapalivsi i aekeliko borov a zbog cega su mcrali intervenirari policija i varrogasci, Kasnije [e tokom veceri b al:en is uzavac,

Toreon: GlediJoci SII polriJiili SPiJS .(}liJklonu lIiJ befollu

Goran Todic, 44-goollinji Sarailija kol ise rnodernim padobransrvom ba vi skoro dvije i po decenije, do sada ie, kako kilZe, izveo vise od 12 hiljada skokova, a iucer j e dodao jos jedan, prvi PUt izveden u BosIIi i Hercegovini, na olimpi isko] Bjela§niei. Todic ie poletio "cesnom" koiom je upravliao Fahrudin Krestaliea, iskoein je na visini od 1200 rnetara, desetak sekundislobodnopadactepadobran orvorio 150 metarn iznad zemlie, Uspjesno je aterirao na

... [uzna Afrika, kola je prosle godin e b ila domacin Svierskog fudbalskog prvenstva, odlucila [e cia se ne kandidira za orgaaizaciju Ljetnih elirnpijskih igara 2020., kako jeprvobitno planirala .. Iiminis tars [V a spor ta i aacionalnog olimpijskcg kornirera potvrdili su da rakvu organizaciju jos ne mcgu priustiti, ali da razrnisljaju 0 kandidaturi za 2024. Olirnpijske igre do sada j os nikada ni(f""',F,FtJ .. )

AlriMa oduslala

Juina

Susret rneksickog fudba Iskog prvens tva izrnedu Santosa I MoreJije II gradu Toreonu prekinut je 1I 40. minuti zbog pucnjave, Policiia je pokusala zaustaviti kolonu kamioria u neposrednoi blizini stadiona, ali je iz karniona otvorena

PUcnlauaDrellinula ludbalslti mac

paljba, ko]a se cula i na stadionu, !ito je izazvalo opcu pan iku m ed II gled aoci m a i naviiacima, koii su odmah porrazili zaklon. Povri[edenih na stadionu niie bile, ali je jedan policijac fanjen u razrnjeni vatre s kriminalcirna, (A.Dr.)

su odrfane na Crnom
konrinenru.

Hla)Slers uIHaZala naslup na US Openu
Kim
TrOSlruka sampionka Klajsters (Clijsters) nece bran iti ti tUhl n. ovogodisnjem US Openu zbog po· vrede stomacnog misica. Belgijska teniserka povrijedila. se pro sIc sedmice u To· rnotu, a iucer ie obiavila da do pocetka mrnira u N jujor-

Zbog povred.e stornacnoc misica

ku 29. avguSta neee bir; spremna, Klaisters (28) osvajala je US Open 2005.,2009. i 2010. godine, a!l ja.nuaru ie uzela i svoj ~elvrti gren-slem" Aus· tralian Open. Trenutno zauzima treee mjesto n. WT A listi.

Utakmica belgiiskog fud· balskog prvensrv3 izmedu Lirsa i Bmora (I :1) preki nuta je na nekoliko millu ta lIakonsto ie j edan gestlljuci navijac provocirao japanskog gollmma domace ckipe Eiiija Kavasint u tlzvicima "Kava· sirna-Fu.kusima", Kavasima je naptlstio (eren U suza m a, govoreei da moze opros ti ti m no ge UVfe~ de,aline iovu. • Ismiiavati se ~nome SIO

Ismilaualde Iragediie u FUHusimi Ie neoDrosliuo

se dogodilo II Fukusimi, ni naimanie nije smiiesno. Neopeo,tivo je - rdao je ell var mrd:e Lirsa. Zemliotres, a !!akon njeg" i cunami, pogo dio j e japanski grad Fukusimu II martu ove godine. ViSe od 2(),ODO Ijudi smatra se mrtl'im il.i Ilestalim od posljedica vodene stihiie i havarije nuklearne etektrane, a skoro 100.000 moralo ie biti evakuirano zbog rndiiac-ije. (.4. Dr.)

~=~.g.~=
SIMOW
.~j!r;:Il:5;oo"

DUlDUanJa

1.£0 v 1

t'Wi11S.m:lilIli~ud]i)mu g).iVflIll Uk;cllil

YAillwtltntlonll'liJll!lllit·. Tl);ir" u~v.uI. rilnt'jk mmlil:l'5lf.4!i·I);IdIIl~~D'j1 ~~g,dmu~....e..1):;I., 11;11111'11100.11:1 ~ vdl~IIIU 11DID.1,III!3[1111.llIminill'
rumnm.

PJlllllu

~~~~~t
Dl~m., KaIlllfIUll Ca~n.t

~lII(Irnlt'gm

0._
KIIIIM~BnO&!I.

Cetlrt DarB Stilln
.:bi Itllllliirrt rripranljng,

~Ia~blo}rqtrl~n",. .....Gil,~[dliK~'l"''iIIft.
IJII!I bm!P¥"1lD1 ~lIIiIru

81100se laosirala nouu reHlamu
.1nJ.

za parfem 'Pulse"

;':~aI\'m!VllnIJ ('W".J'.II.ili.¥ljie~

n~«IIetw~~~1ItW
iik'ln:i!WlIi(.PtD.-bl<c)

=I=~;I~
Kim,
till

bill

iI

1111I11didooaln,1Ii

iI!"llII~billd> I!u po1l1l* ...l~

."""nb
5e tuljo
... ~ ..

bouliml. .. um:.ill~tanitz ~lodifam.llthtIHlJeifl'll;;.

PI! iii!

IDIP

Oiixnll i Rabu KArmiliijmu {KI:~llIn},1'I:1'r"en~ltlu 10; Kim f1"il~Fb 1 pwn'!I~ q~PlJll:IIiII!!iI;"'.tI R.obBu.Kardallii-1IL _\'~ljthblb,Ih~lIIQjfllac iiln;niJO'dl'tldilllkm(>k~ JlII1IlIlilll:!oCwiI-liIIld~ic.. til II'ilioli i.~r~W:lli
Ur.iUlii!l JoJ;,j!~U

no:m

Uiil!a",[!1qtllla)ir:lln]1fl"1.I1-iJl!cJrUI..I:m

f&r-n

fUri~

~p.,IIo:·_ Onl

.D

~1ti)~ln.Il"1.p. IlrlP oQi"" III: IWw .!IU:rnI Snrn:!.1~ Lhldzi Lohan fJ.hllhq), Cn LoBo
lI'-lI'IJlfl-Jln~'I,!ldirteVil~. IiIIftI,{W'iJIJ:ICfl1IlojL~nll II.lCLI!yipK')l[)cunLlllilM.

l.e1!on~r). Ku_II~$lJirll!l~ bIkIl;lXltJICKhJ!JII;)i)o.;ul1hl
fKoortnq.·), IIjrnll d'o'ijc lOr lre,.~\"ftII~nJhi~m~i! Kail.fK .... X.(f1i1.d(I':I;fi_ I~J. d..:ll) it F:.rL i1QlTI .. ~I. ~~S1.~ ~l~llIIliio~ iMflirir.IIII11·lXI()m f1'ipr~ii~l. I... (1'1~ ~ll&ILe~~ ~~-

Ir n.:llpHab
dilj(-

b~ljIJII[JDiiib:~ICf(no·~tJ

!l;;;:J:bDi~~~JlkidiJJI..

.~~ mD!illl'jem ....... Lib ~II!tIoaWhJ"J.I..u.I¥Im&

Ir

r-rrcfl'l,Jo!k.-Irm-h"~""'lrnltl

raniji.b ~il".lOblli.· pod n&l:iecm ~nnJl"'i"'FI~.l1 R"Ulhla,.
kbQ.;II-(IfII.un.""'r!r<dI.1ull-l

Ilbl~~t~~:

~i~oulIJIli.'Iptili.n.Kr.5oaudicm.jd.lJI! Zm~IC.'Jllh..-e1A
,rijnu..bl':llll\"~mmJlUJ'" !J~I!I;1i ... lr~~,~llItlIJJo~1

HOmOnOUa autoblOgrallla

RepBr objavljuje Irnjigu

Harl HoMs Mupule MUCUu DubrounlMu

Odusevljen hrvatskim gradom

D~J!J1l1!iJ" Lnpoe;!:ij.fllllli. rerlne ~upie lu.1;nlll nlDn_ ~u..:1 ,."tuu ~:n.(IJII>,(MnJ: '\n~lkIrI)"~ IItP K 'to!;:1., N.I;mt,l.klH'l'j.f'rm[;l~ slecb"l\"tbo.lit_.(ldlitnLl~ ;t;i1:lol~fJ.po!o.~~n~ btip;ri. lJ\)1!;icbib'll"~II.1I11Kbt l'riiem~p;n"'llIdlM'ipll!lol~

Dieniler SaradnlCI nosill na ramenlma
IiIlbr.klalll1jcri,;u il'bri~lIidl:;kk"'lieD!.en.i,"". "'I:" Ifl!kid!,;iirdlk"p:;rroro..... k.w.iot;:Mm~b.lili thllR..-i:k-..-remJC"IU.JlrDl-OO. IIll1flli\"i.ml ji!dIltllB IillHlr

......

f'n:k~'IIt.:r Lilli Ande115l1

k

~i!Jml II klko Jlliml

Tacno Netacno
zaslo? Deni Papen,konslrukl.or poznal.og tonca, umro je na tajansl.ven nacin? Kil-kel klu b! udruien je j e v 0 ~ a .vigovaca na pocetkIl16-17. slolJeca? Jedna vr~la nazvana 1Mololovl.jevi boca bombi se ne zna je kokleli, ali

38

One~ni evaz, ,pon~dielia 22. avgus\lkolovol 2011.

s·vezn ad ar

Holein oroliu raHa HDie
~pliciranje kofeina na kozu prilikom izlaganju suncu mom pcuziti zastitu od raka I:oie, sugerira istrazivanje americkih nautnil:a provedenonazivotinjama. CS50pis "Proceedings of the National Academy of Sciences" je obiavio kako kofein mole sprijeciu ostecenja koze do kojih dolazi zbog dielovania ulrraliubicastih zraka, IstrazivaCi vieruiu da se pozitivan ucinak kofeina temelji na utjecaju na funkciju ATR-a, prcteina ukliucenogu otkrivanieostecenia DNk.

Samciziue deset gOdina Brace:
......Lijepo jebiti single. Imati sve vrijeme nasvijetu za sebe, ~pavari na drugoj strani kreveta.ne cekati \I red u toalet.no ako spada re u on e man je sre rn e samce, mogl ibiste urn ri je u dese t godi na rani j e nego vasi prijatelji u braku, kaze nainoviie istrazivanie obiavlieno u "Americanjournal of Epidemiology". Porvrdeno je da muskarcisamci imaj\l32 posto vecu stopu smrmcsri u usporedbi s oienjenim mu!karcima,doksingle zene irnaj u 23 pesLOveci riziksmnnosti u uspcredbis udatimzenama,

2

3

J. NETACNO

Naredena proizvodnja Molotovljevih koktela
bornbi nazvana ie Molotovljevi kokteli, ali se ne moze reci d a se ne zna zasto. Vjeceslav Mihajlovif Molotov (Skrjabin) je za vri- L;-- .... ---.;=----,:-J ierne Drugog svietskog rata naredio prcizvodnju boca bombi, kasniie nazvanih MolO[Qvljevi kokteli, Bio je Staljinov postojani sljedbenik, tlan Politbiroa, premijer Vlade SSSR-a, a slufio je i kao minister inostranih poslova Sovje tskog sa veza u dva aa vrata. N eposredne je zasluzan za sklapanje saveza sa Siedinjenim Americkirn Drzavama i Velikom Britanijorn. Posto ga ie Nikita Hruscov smijenio sa funkcije sefa diplornatiie 1956. godine, Mololov se pridruzio neuspjesnom pokusaju da se Hruseov smijeni 1957. godine i izgubio sve funkcije u Komunisrickoi partiji iz koje je izbacen 1962. godin e.

PREPORUKE RUOITELJIMA Kvalitetna uzlna za daka

J edna

VIS fa

boca

Zanimljiv izbor slatkog obroka je sendvic sa maslacem koji rnozete posuti nasjeckanim bademom i suhim vocern
Skolsko zvono same SIQ se nile oglasilo. Osirn uceriickih briga, ono ce donijeri i novu organizaciju u vasem domu, Da biste uvijek imali spremnu ul.;nu za vaseg dab, ada [Q ne budu kupovne grickalice, izdvojiii smc pet recepata za ukusne i zdrave obroke koje rnozere pripremiti veoma brZOo

Ilbjegavajle II sendvic s/av/jali dimljeno meso

2. TACNO

Tajanstvena smrt Deni Papena
Francuz Deni Papen (Denis Papin), covjek koi i je 1670. konstruirao poznati specijalni 10nBc, a zatim i prvi rehnicki pravilao postavl [en pami SIIO j, nij e irnao srece sa svoi irn izumirna, a zavrsio je na
tajans tven nac.in. Potkraj zivota treci put nasao se u Londonu, siromasan i ogoreen na cimv svijel, i IU mu se u rami podzemlja izgubio svaki trag. Zadnj!i dokume.nt kojl je 0 niemu sacuvan nosi damm 17. juni 1712. godine. To jc Papenovo pismo prija!eJi u, koje zavrsava potre~l!O: ~u Illznom sam polobju. Cak i kada radim ono [)ajbolje sto umijem, stjecem neprijalelje. AI;,. ne bojim se nicega i u.zdam se u sudbinu". N iko ne zna kada je i kako zavrsio Papenov tragicni zivot, Ile zna mu se Ili za grob. Roden je 2L avgus!a 1647. godine. sasvirn neobican,

• PUree; sendvic .. Napravite purece pecen ie i isj eci te ga na ta l! ke sn iteo Izb j egavajte dirnljeno meso jer ima 200-300 gram a vise natrija po porciji, Piretinu stavite izrnedu kriski inregralnog hljeba i dodaite malo zelenesalate. • Pasta salata, Obarite dornace rezance, ohladite ih, dcdaite paradajz, brokulu, grasak iii neko drugo omiljeno povrce vaseg dieteta, dcdaite malo maslaca iii rnaslinovog ulja ipospiteparrnezanorn. • Vesele palacinke, Napravite palacinke sa nesto manje masnoce, au tijesto dodaiie prstohvar soli. Filuj te ih krem sirom, mozete nasjeckati kisele iIi svje~e krastavce ..Diietece dugo biti SiLO. • Badem i suho voce. Zanimlj iv izbor slatkog obroka je sendvic sa rnaslacem koji mozete posu,i nasieckanim bademom i suhimvocem. • Sendvicod tunjevine ijala. TUl!jevina i jaja su fenomenalan izbor namirnica. U mie5to majonezom, prelijte i.h jogu.rtom, kefirom iIi kiselim mljjekom. Kao dodatak pri premi Ie kill u 0 d mi jesanog bra !ina.

Potrebno [e: pola ~olje grubo isieckanih oraha, 4 ~olje ulja, 2,5solje vode, 1 solj a is j eckanog celera, 2So 1j e mesne supe (mo~e od kocke), pola kasicice soli, 1 !lolja rize, 2,.5so Ij e isjeckane kuh an e pi" letine, Nacinpripreme: 1. Orahe uz povrerneno mii esanie di nsta ti Ila uliu. 2. Poslije 5 minuta zaliti ih vodorn, dodati celer, mesnusupu iso, 3. Kad prokuha, sipati riiu i pcklopljeno dinsrati 15 rninuta. 4. Za tim dod a ti piletin u, ponovo poklopiti idinstati jos 10 minuta,

Dtelinom

Pilau s

Iftar

I

3. TACNO

Kit-ket klub nazvan pO piti od ovcetine
Kil-ket klub je bilo udmZenje vooa vigovacanapoceIku 16·17.slOIjea. koje se sastaialo u Londonu (na slici). Clan ovi 5\1 bili pisci RiCard Stili,DZozefAdison, Vilijam Kongtiv i takve politicke licnosti !<ao Roben Volpol. i vojvoda od Marlboroa. Oni BU se prvi put sasrali u kafuni Krismfero Kern, tije pi te ad ovoetine su se zvale "kir-ket". Golfri Neier, koji je zivio od 1646. do 1732. godine, naslikao je portrere 42 t1ana udruZenja, a specificna velicina plailla (9lx71 oentimernr) koiu je koristio.za slikanje porneta posrala je pom ata pod nmvom "ki[-ket" (partret poprsja).

SP1..ASuJAVA.Tl. AlAVG. PAoTAl<" 'MEZA.. SElAtl. PS tALlCA. IA. KEAA. iRl... 00Wt GATt KO. twI. N{A-

----;!622:

IlRAM

~

Vozila i

dana. T.eI.06233JO.l2. Tuda.
J

• Skoo, Fubln 1;9 SDI, 2001. ged., mctalik lhu na, n;g,Ls.tJo~fJ.(~cdine g • Skoo,F,bij.,1000.1.9TDI,diz<l"

0018.s98 1787522.
• N eum . sobc, apanmenl, 00 mora 5 m~ !t'r.3${;j Ii l;;i:f.at karrti n~ klima, TV parking, blndovtea, 1~ljke, sunccbrani. Tel. 061 48.3
I

dijelovi

Prodaja
• Au Loomklll "Rule, Llrigi:nal wrcOOjb.e i bccna srakla an ugradnjnm, G>"Itatlt:ij:j 5 gO{liii~. Sll.l.rl~Sojnii!k21 ll)l)_ T.L(I6l851 759,(16141J3J7, In11msrsn]u, T eU161 184 857. elk, res

2~5. • Toyo," ooroll"20(16, god. J.8 ben-

pll1'L".Il.met., Ii m uzi na, ul cprema, uvea N i~mmcknJ pladena carina i PDV, ciiena ~.200 KM. Td. 061 107

r

pnrkingnm. Tel, (l61111 .8)], Ol3 541 493
• Apanmani cdmah uamore.Stano kod Dubrovnika. Tel, ool85 .08n

• Ap:!!,nm3J](.': i eobe li Neumu, odman pored abate! iZ1iilje:m povcllnosa

li ci] s ke akademi]e, izdajem. Pcgcdan za srudenncc, zaposlene iti mladi bNl.cili part 290 KAt + reI:ije_ TeL 1161

169660.
• Ixnajm Ii uj(:'m iii psrtma or; blteu mora, kl i ma, scrase, pa.r}::lug. Tel. 016

156381,

043, 036 880 582,

5962·] Nd!

l38.
• tU[:jje.m 3-sob!iTi, ;n.!im.j~len ili prazan stan i.I PrL vamo] kuci n Sarajevu, novugradrtia, cijenu pc dogovoru. T,l, (163 193116.

zin! erne lim uzine, Ilreila 63.000 k m, pcvclino. T<I.06Inl5·746,

• BM.W RIlOO S 1004. god., " de9

910,(16131,978, • VW Touraa 2003 &'><I. 1,9 TDI,
I 58.00(1 km

2,;1i.~ij~~~~'oJ8~J.04~1~~-15213
prcseo, 03] u felge;,:s
iva bola

06211666S,

• Ap::mmmlli, scbc Zil nceenie sa paeki[\~otJi cd 15-25· K.MlK~_Brdu_TeL • .Aparlm1ul i, :SObCl~ oucenicsa parkifiCj)m~ od !5-2:5- KM xes. Brdo_
J

'd.,lif,.Tci.06.27578W. • G, Cigfane, [i"1)'S ..... et.i fino epeemlien stan u zgradi, etazno ladaiem, T,I.(I6)14'8'l. • Garscniera kod Mcd. Ibkulrera.l i-

• P'L"OSoba.L1 tJenIJ.mje~!en Slai'l u 1'10vogradni t kra] OHR':il, cemr. gri janie,

884676,063684488.
• bn.sjmljujcm

sean, Svr.aki no, 1\1 lbega Flrduaa m.,300KM. Tel. 033 768016, • Iznajmljuiem drela And.r,j"".i
8(BfI

j~dpO$_ cpremljen t:i k70 m2 ul,
Ant i ci

ea. Td. 033 ~50--6 79,

11169·1"
peslov-

soc KM. T el.0616 77,S).
• Garscakra,

iepo cpreml jeri a,

J[

kat, plin, bl ind,

.J.ed.MS. nam i,cl[cri S~;;i:r'!; sruden centr.grijan]e. Tol.Ol1615·581.

~

TcJ.06l2l6665,

d.o 06!:W 12_, ci jeti KJ\I. Tel.06Z6()O11I.

• Bora l.9 TDI2003. gcd., automa• D iiefovi za motor v e].i:trs-sstra,

12.500

ozeI2,(] tdi, Sl:a\-'"a otota, vodeu a pumm pill vakuum pura pill zamejac, kartcr i dr, 1'01.0614:;7 263.

di-

• Za R-CllO S 4 vrata, prodaiem, njadesnavrars. Tel. 45·7-.lS,9.

ne prosmre ulici (821~!r~~~~~l,!&~1!87.~;2~uv~11 atrakuu Ali~~iilQj iii sa vlasi SCrre), na vnci lokac • IMfiJjcm v ijeaamlenske Mob. prcdri ri m parkiegnm,

• A.pa.nm-llfli,sobe:{'21 Mtei:'iije~parkingcim,od J5r;2:5KM smnovi Z"8srudcruc, nam iestcno. Tel. 062 226 66;5._
1

tecl~OO1~:~
• Gredac,

8~1.e~150

fino opremllcna KJv\ i~
SII

nam icsten $l~:!]~ pc dogoVOn!, Al~je tlpa, U SOl'.Tel. 0611 09 076, .' Icdnos, namlesrcn s tan, ut. Brard ~ lac. S",d,. Tol. 06U! '2.,0. • [edeos. stan I SP.I Trg heroic, Hrasoc, T,1. 062 >48888.

• J ednos.

aiem.

IJ

00 II) JZ·7l7.

11361·llI

Kupovina
• DUBROVNIK, Lapad, I,d,j. BUR·a, od 35 m2 t1+ 1) pogndnlf
~f!I

• Fiat Chroma Z30, ~990, gcdlnn,
~la~i~~~~iCi~(Jj'

hi. Tcl.06Z5,)0601, • .Bjd:;n'c:, i~dijli em pes. prcsror
mz, pcgodan

• A penmaasko pee n.oci~Ie u cenrru grnda !SiI ex rrn opremljcre m sobamn, TV, SA tt cg_, lilll:rki tig, I S KM pn Q$O80 ze sve flam jene, Tel. 062

no m, kupaulom j WCom, upcrrcba kuhlnle. Td.0038H1691340:
• Grbltvica bod "',Suma rs..kog"" d"'O"5. Hlepe oprcmlice stan, ccn trnl no, 450 K1>I,.'<loi' m. i 06.2677 48 8.

izdaiem scbe

betkc-

trukOOBB1,prv.i,p. T,I.06114270~,
.' KQ{I

• Kancelari

je 50 m 2 U strcgum
ul>ala:!iL ixdajem

ccn-

rer,

zamlena, Td0611(]89·819. • Fiill p1J I'J ro u ("..Uta $!anj u,,4/,) vrata, ' cmubo] a, 1997god,T,]'061 81 1817,

,~d£k\c~~tt5!l4190,

• Kupuicm havariaana VQzi_b: P3;saL karavan ,3. i mlade g.olrl)W:, Te-.l. 1)61
Kupujem ispravna j ha .... arisana

sc ap-<\_rtro03Tti; od 50 m2 (2"" 2) - 60

~O~~~O:~'S~:;:iiri.4'• Ford Escort karavan
~cli ea
J

l_'6-16"j
no.

984.

voi.. lla, mladn e
• 01 ku ~ rah • Kupujcm

gOOj~IB. Tel. ~jeni h,

061 507
ih
j do-

m1.sde - 4-0 EVR-::J_ Bl i7-Ln:i pl.". Td. 0038510743·832. Mob. 0038, 9, 519 06%, 8809·1 II

747725. • Bjebve, i.~da i em pes. prcsrcr 80 747725.
mz, pcgodan zn sve numlene, Tel. 062

• ,G rbavlca

ked

v lren s tao, opremllcn,

Soptngaj dvcs.

reno-

jcllum sum srudendma. Tel. 033 972 I()'J,061<63814.
.' xcsevc kod "Lava" jedaui pes. stan lijepc oprcmljcl]~46 m.~cellr.rill~ f.Io'J450 KM izdnjem. "eJ. 061 j,2.:2 190_

hOlel:a

nam-

i><l'iem, T.!.06~~J7488.

eeano, bl lad,

Dovolj

,,.,j:II ih voella. Tel. (161506775. 893.

ha varisan

~t22~~~ 3_.(}OO It: M. C"Ljena

• Gol f2 1.6 di«l. I 986, god., '<k co·
Tel.. 061
j

h""i1ri:saf.lil i ra5hodo"'ii3~ OR VOOi;i.t9,j:apa.n.cei OSU!ll..Q_ TeL 063459

urcdcnu ku~u s~, 61rii!~iiJ (3 sobe}, klima] ZOO m od morn, 60 EUR-;iI. ToJ. OOl8520 743-83:). M.ob.

• PELjESAC, Trpani, ladakm

• Cenrar, ]00 ml, namiesten, ut. Pruieak-ov.3 strcgi ceo r.ru bl i7.LL a, LOOOKM. ol.061 ,61598. T

• H, Nevi, K umber, ladalem sobe sa klimom, ,5.0 m.2 od m.(l.C1I, pcvcli no. T, I.00382 6Sl48365. • Hrnsll~ dvcipcs. namjesten stan, na thJzi ()efLOd. TeL 062 21)4208_ • Hrasno, namiestena sobe, cemr, g;d fill] je] kuhi nj~ kUpalilo-, :tens kim <>sob""". Td. 521-618,06! 5)9838,

am·

1

~~~:r~!\f~,~~Sti;i1~~j. 4SQ
• Kovacic!
sransreden.

• Kosevo, ked bclnlce, lednoi pes.
i.imajrnljujem

• Center, d ... s, i Grbavlca rrosoban u stanr !SliIm b .... ;gratla, 45-0 KM.T<L 0ri675 I 360.
[li3mjdten

Tel_06133,)!j.91.

z-soban

• GQlf41.4 bcm~i!l, 2001. god_! full e.'I([.ro:iitar.li~.Te.I.061139610,

00385 95 529 0646.,

8S09·1"

1.,,"n,Td,06141!(1445. 536.

• Cenmr,

izdiljese

u bli:zini

K,lledn-

KM, J;:ij~i'i.9 29.000 KM ili "l.Ilimie:n.:i. Td, 061/7i4-79(], ~ Mcrccdt:$ 124 l bcJli!in 2.00 plill! 1985 [e.k regis. c.ijena. ])0 dllg{lVOTU.

• MB A ,,~o ~ I5 200-!. sod.,. S4.ooo

• Apartm I;IIni u Podllc.i~ poglc{hnj n<I: iD [e'!nclll - apilruo:iln ~Je.lena Pod,co. Tei. 00335 93 1813 038. Cijena. 8.10 l<Z:lj. 11298. III

• Cen !ai", pr08wr 20 mZ, po,god,U'l za advokat:uru'l kilncclarLiu, 1'-1:1. 061729 • Cem:ar) troS. s:mn u Sariljevu kompl. na.micltr.:f.I.! izdl;ljcmll 3: d uh period! Z'.'a[iiz916b., Te-l.H61692777_ • Ccn tar
1

SO rn2~ m:n'j rcnovi.r:ml Cli:l~.nOj 2,50 KM i,d'i''''. Tel.06l6774~S.
• lzdajcm 2-.:soban st.all u DZam ij:S);:Qj.,lid,.Hlii!5nCII_TI;:1.03..3643-51:50_

• I tid~a-Pej lon) pol uop:remljen SIan

d LLl:i vrc:rneuski 1l9-

• I( uCu i.~da~el'i.'l.~ut. A,

pedod.

Hail~i j9 na Tel. 002 954
$1:I]'1l

• Lijcpo na.mj~Ien dvos, Mall. kod M<rl<"oro. Tel, O)g.

061 233,

D,

OIl"

,koi.J iei· H ",,;no. 'd. 0336<3·S! 5.
• lzdajefll Illi~psilvilni~
(VQjn!~,k'O

• Lzd.ajem l·sob::J.rI SlaD u D~m

Lj-

• M. .Dvor ildiilj~m. exua 1l.am.~c5ten S.!:iU'!76 m2 + ga letija,.. ~I.!;lI~_ STija t'iiJ{'~

,rosob,n. Tel.0618.!9669. "BiH. Tel.O"1 8l6S21, T<!.061 m 190. 6l4. • NfL
pri$t~p'

Tel.062S6()7~4

IZNAJMLJUJEM APART Mil· NE U DRV~N,KU, GO!l.NJJ\ • Nisan Almer:il) 15 DCI, lOO3. VALA(MAU DRVENIK), ZA Z, god",fu]] ,T,l, (161 139610. 4,6 OSOBA, UZ SAblU O!lALU, • Peilo 200 H Dl1.4, god, 2004,OOi_ POGODNI Z-ASTARlJE OSO· rnC['l :sivi, rq;1s.t:roV,itll, T d. (}6J 10:3DE I OBITELJI SA MALOM 284. DJECO~l. ellENA APART· 10 EUR·a PO OSOBI. TEL. 00385 • ]1!eto lO6] 2001. bcm~i:l.'l., l.4~ ru.l op'Icma~k<to nQvlsh'ii mct.~ uvuz;Nje~ l) 62S·!J6. E·m.ik oi)ezidi· matlc9~ platena J:atina i PDV 'J:ij-c"iI".i.B n66@oot.hr rTf 6.900KJ,!.T.I.06! 2!l4169, • ri'ooi" B.,'.rly 1,,0 1E.:l006. !»d., e.xuaS"ta.ni~.·re.~.061 ]39610, IZNA/M.LjUJI>I>IO VEL!KI KAPACITEl" ZA SKLA· • ,Poto 1,9 diz(:l, 2004, gOO.jOCUVim, DltrENJE ZAMRZNU"fE RO· 8400 KM. Tel. BE ·1 ~ STEPENI, PO TON] 40 RM BEZ POREZA, SARAJEVO ~i~ ~5tT3I.";,l, u::kroCgisu-ovan_ Oll4!ll 110,0661147)4, N,
<Iogu,Wl>. Tol 002 560784.
1

~=~;~~~~':

Izdavanje
• A.J ipa!ii
J

faza__j i~ajcm jJ:dnoLpos.ob,m 5:ran" priz~mlje sa dv.a ulaza ideal:n.o za: nQtlltc 9d VOk8l~ i mcdicinske djclLltllosti, Ti;;:l. 062 800 60S, 9716-1 Ndl
!lOt B
J

Tel.062677488,

~~~l :~~Jb~~~~6:~~~~ (l6l/175·468, ~~;~ p~riod, tn~'ie;if::~ ~5G';;,2~:!;;~~~ 8obu, upoue:ba tu.binje ; ~~& o£~~~ .lzdsjem d ...t1jii:;i radnLka
.t
T,I,(I6] 689593.
'ZIJ

LI-Q':S.

stiim u Sarnj~"'ul

kom-

diu rriz~:rslc.og. SUIOilil Oi:ii nokliju LJ: SilTilj polj"u pO.lje1 SaraieV(l.. Tel_ d"'(Ikrt.v. ~llparjl'l!.

_~ N- Dvort izdaj-cm kane. p,WStor m3 I i lJs.:p,~(2:N:8ilmlhSO modPatlamenm~jc~';~V~~'~~'~3ifoK~i~~'~~ • Na AI tp~j nom iZl] ajml flljem jed· IJOS_ :sum, mole j P[~.D. Tel_ 0612l~

Vi t:!ll dv'Os... f,!r.Y:t2ItL Sl:9t1 58 m2, C'e.ncralno] kaI lifL, 300 K..At Te:l:. • lz:dmjc.m spr:1t klJ~c P.ofall.ci~
namjesLe.n

061 OJ· I 330.

vn

l

li·c,. Tel.06Z4J93Z9,(I66430574.
• [zdaje.m dWSClilan

• Izd3ljc:m dvos- M.rnje!itf:tL $Uin b1 ikilmJl"Us::Jit FDS, l'N!dnos L .s.rudenee.namjehecn

Hi

j.'I'OlunamjchenJ

S'\re

T,], 65)·601,

po:;ebll'o

-

U

1';J2'.,.

vCld~) 5otIuja} pl in.

11464·1n<l1

0,,227·071,062006768. • Dolnill jii 21 i.zdajcm po]
ie~t('-n jednoipoS(l-bliJl

• D. Vetdici, :stan dj.cvo'k:a.ma

r.lBmjellcn jednos. DCpusilcim.o. Tcl'.
tlfiLim-

t.. Vtlj

:SUUL~ LLI.Alcja l ipn, nilseljc H r.tSnolGr~ b2l"iea_N 91 d~.ij perio,cc!o c:i j I;ti a po do-

441·634, 814.
de.n

izdiljem DO!>, prosmr vQ:a:ilim~ i pRrkin.,g. Tel_ 033

o6iti~~{sf"""ii'

T:t6J~
J

• Ljelo"'i nj;J;u PCld:ill;am;a, u ",I:rioau od 01, 09. do 06. ()'J.(4 "oci • 5 don'), po,.ij'"i 00 J 10 KM. U ci r~nu joe U!j)CuIl.:il.l pr.cw,Z u oba P"'VO'. Tel. 062 173 60l,00 1 18~ 805. pH

456432.

SI.aI'l_

Tel_ 03.3-

govoru. TeJ.061{745·515. • lW;3jcm Grb;Lvic.a. S3 m2. 3650 KM, D. Mal<.411 TeL 00 1288939. ml.
1

• N:a.,Por~ic~m~ D:a.mj,cliten!i tan stu· LiI~.a. Te~. 033 971 I (]9 06] 1.6~
J

• Dobri.njn,d"'{Is, nilmjclum,S6 IVsp. Tel. 06. !49332J.

m2

1

"lax. Ttl. OJJ 221·077,002006768• Dvij.e
gar~:e

D

'!Ill

leiaiil

smdc.n dCi1mia]
:d:.l.:td.i~rlj

pos.

• Izdo:ljcm iii rmdaj em J:!'mi. prtl1sor Clin,}el9::;:n 40 m.2, Oubrinja Jilt Til :sai rajcvske olimpijade bb, vlasoiSrvo

53l·95.s,

• Nlli:mr,dt,e~

.stan iWiljtm_

Tel. 033

III. T,1.0627!.8737.

• Na:m i r;~tcn !i [~n nlll:K~_ B rd u. pogodg.n01Jl2osobe. T~1.(]61.lS3,3g1.
bli~il].i

• Proo'iem D;;ip TAT /I, Hod. 97., kli ITI.!li Oi'..adnii po,gon, c-ijepa S,gOO KM. T,1.(I611572l8,
• PrndJ,\jern FilH FiOr'LP o~ K(-dy 2000, U CX'[!iI ,sIanju: sa dmla apr~m.e.

Td.06HI6l54.
• Prodgjem
giuroV"..Ln~u

• N EUJ\<\ - iOi'iI.Bje.mo pt)' .... (Il,:nu upi1rtmanc i sob~ nil 5<lmoj pla1i p-o najnt~_im cjj~illailla. Klima, TV i ~"I;jJlG. el. 063 321 434. T

• ir_d~jt'1TI :sobe mora Sil klimom)

I,!

061106 g<!fj, 62 S, 1 001. 0

Nt=u rm:J;Jo bli~'!h povotjno" Te.l. I 149(]. Ilt

od S9 m2, AI;fa"o"",. Tel. 061 06S 973. • Dvokn:v, nn.mji:Stcnll 'SOOOI ul.
01Q\'ska 3486Z5.
l

Hi

pW!>LOrJ

• l:tdajem Hi pwd.ajem Sfl!lfl 90 ml, Li o:m~ ptlgodno, ;] pos" p'f05lDrc Qrr z di-riacije~ :3,(h,'O.k9~_ i b:;i:nkt=_ Td_ 062
l

608005.(161901644,066619 4!l1,
• hdaj c:m i c:dnos, pr.3X1lIl !i~;bE1im ub:!!:OJIi:_TtL4S9-:(i:1 bdajcm :st:;lTI 1,,1 pri"IJ Tel, OB 64, •

1V sp., povoljno_

Tel.

066

• lzdujem II idill_ -L~li:JJ] i 7 S. It! :8,5. m1, centar B j 5), m.2., Tel. 061 288939.
~j

colr

I~g,l god,) Iek r.e'~

741·1Mo

047.

S"LLpcrstilnju,

TctOG2923
l

• Prodajem GolJ 4 kilrturan .lOOl. gvdillill di~11 :sj\'a b{lju1 rcgistroV'"n de. 5" 2"0] 1_, l"Jum pB, dizn2lJ l 0.900 KM.

• NEUJ'<\ ~ ap:;IJtm:an ~kod pia;ic hmel.o Zen.iI, TV --:sa[Jkl.imBl gil036885 55S. Mob. 063 436 lB.
\..,rww_fI'el,ltTIa:p.!ir'[mal1i.O)iT!
ra~ ltlOl,Saj

iWilirnljujcmo

.. Tel. PIT

• Prim.olilt.n, 21p;a[i~mani, 1;5.0 m dL'; plall!, slooodnt 5i1t.) TV, klimil'j pcwoljflO_ TeI_ 062, 23~ 15l iii 00385 98 6<6279" 9839· JNd,
l

j~; ~i~i.1-tr'~.ret6:~ ~i ~ upa [i;7gn~~~
.' DVQh,e;,r,e~nl.l !lobI.!: irA!ijc!"!l itl,!,dc:n I iC"Ol.fDa:. kupadlo L kub'tn fa] <:as-e-

• Dvokr~v.

:mbasludenLil;iiffiiii1'=CJJ:7

slDn

2.

Sil po~

001263814,033911-1 ()'J, • N IImjcit.r;1l :still] IJ Ferhadij i,. SO mZ,T,L0615.43917. • Nam.ieSteD tros.snm iz.diljr;::m. Tr.:l. 06l184767.
nOlIl:ll :i".a~_ mu:~k;ttcu "[01.061J983S0.

• N iimj~ti;:f.1 S [an nil Pofil] iClmil u _hQleJ, P:l.las{s (:u.dt:o~i rna)_ Ttl.

.' N:nmjd.IC.na

jcdno:sob:ilD rlamjclIen ~nO'j k'Ut.i !!,l .PoTa I icim:J_ ()'J6i OJ.J 653 790. jcdnos{lb::m :sUm, Tel.

gtl.rsollj~r.il. u Svrnkir ili Slu.d,II;Dl'I,J. glln;onit:rot H, PolQmO\l'9 B jela .... _ l\!l e
j

• Namrdtena
'Ii t'le- kod

Tcl.061109 5]2. • l)rQtflljttr! Go If I i!!.i~~~ rc.g~st.rol.,I;ln,

KM:.Tef.(I6116%46"ii, "zdop)". 561 Ill.

u i,~:pr£I"':n (lim StJ:!Jfi ju.

ell

en,a I ,100

• Aerodroins:.k{:J fLiI!lelje, j:.·.dajem skl.1ldB n,i f.1TOOlorcca 50 m2, cijema 150 KM, T <I 061J')88·697. • 1\el"(ldrtlmd:o Ms;elic~ iJO$.I"J:t'OSor L 40 m2, za .j)~Il,dje, prcclstilvllistva, kaJlcelari u papi ri,rna. T!:]. 00 1 85-7 011,

oon "I... T,l (t62 59S 103, 033 203 666• Dvm. n:[).mI~ten.s.[;ln kodOHR·a
l

464614,

.lzdaJcm

on

0611600*",

s:rud., do

944,

ll.l~_ oprem

Ijen~,5.00 KJrl- Tel. 061 194

t~ 1 Sr:i j;3l].je, fH'U_de;rni rna iIi po,rod ci,No~'(JS!lfJl,jtvO_ TI';'J. 00 I 471200_

"Ii;)

b.diljem

kuCL.l niilTIicS(~1l a~ ceni-

ianie, Ohrid.k. 3 A, T ,1,0 JJ 44),·620, • NilmjcSloCll:j) kuC::!:lOO m2 ga~
l

• N:3 r:njdi\r;rU!l.s:U~Oll

je.r~! pl in.

g:n-

~_PrOdaje!pGolrnl" 1.9 D~kar2Viln! 19%,)6.000 KM) mo2e zl!mje.rla Zilno~

• NEUM - b,:d'aje;m ap91'tm:a.ne i :sobrii~~,pr!iwm uz. ptaZu hot.r;!:iI

do 2.000 KM. T,l, 061
1

• Prodiljc.m P;a;sn 2~ 19.86. g,c!dist-e: be!1~in, dobru oluv,(in rt'.g.. dlJl 21.l0,20ll, Cijena poovo11n.a, boja.~ ..
j

'1LZ.ENlT"', ",ila "M.INAn. Tel. 062·123·761,063·,19"04 I. 94G4·!Nd2 • CoG. Dobre Vodcl kod lJara,

rt;

061 491183. 033447733.

• D_yoo. n'ilm.il::~len Stirn IJ it Groovicl kad Sopi.!1t£l~ 400 KM. -f. re~i i~- TeL • Dvrn;_Il~mjd;tcll :Stan, BrckiJ_ Td_
1 1

iparking. Tol.061196S00, (161225 S)4.

• lzd:ilj~m nilmIcl.tc.n smn kod K(l:k:vobolll.it''C!,] :n~V(Ioi h.ti,::":;:;is.ljl':!~

srlj:3['!je,., S.lj;Iukbl.lmt.,

061 l5Hl.S, • N ilmje'St.r;ll:[J kuCa: laO m2 Pram..
1

500

KM.

Tt:J..

• Ap.artrnsIl; izda.icm. 20 rn2 c't:lIu:ir-Sa.rBje'\lO~ Dn'e.n ija) 400, KJ..\ :i've,
j

• lzdaj em Jm5. p;r~tClr 2:) m 2~ 200 KM ",..as\re na.mje.ne,u.I. Humska, Tel. ~ L;;:dajem po:).. pCtiMor u ~ u~l kQd plavoggranl!JX1· Pa(aliel) a mO:le i pro-

srijatlje:.T~:L0613~24.2g_

TeJ.061120433.

• Dvos, niimicdlen SE:a1J pri .... kUC:J is,,.e od"'oj.tng~ Ttit1a''L'lika-lir$sno_

• N eum) ccmar, 'po'lfOljno izdiijem sobei (ipar'~tn:i;ne_ TeL 063 33963ti.

),",m",lik,
1

T,L061891<M3.

Z.LIl

.IJirodaje.'ll'll Reno M~san"lOO3., ben~ L6 Hi V, ~. VC"iUiI, ordo boiil, Ul.:'IlZ h

~'~j~~~~¥:~~~~l~~V,,~ij~-

50 % .?OrL!l~t~! W1.v·w' _nJ~o.l.oz",.,om + 18l(O)30364J86, +38169 1)1630 ) I%4).)"
• Apanma.nl ~ i:maimliivanjl!J In [40:rn od mOra_ ,POl;Ic;da.!i nf!l w'i,,'"W.chor.'E[sko~ubfm~i,el Mak:9nika rivi reral Podar;9, a])"

PIlVCllj:llLl lj'-el Ll'va.n j e ko-d Agm1iciI,

• Apanrrv;m l'!a_mje~te:II ta d .... j¢"o$O~ be ~Iino smdem:i.ma 1.] ]lri'V<l;lDCij k",;, T cJ, (162560 784. jdteno,
• A

Tol.0611 n'W,Oll710-6l5.

ozmore. Td. 063313 061,Ol68840S;.
• NeiuttJ:.'o al"lflm,n"

• Neum~ '~Z{:l:ajemsobc i ap9nma.ne

• Dvus.. pra.lllln $wn nli Grb.(ivi~~ 1 Sp..! pLtn~ billkon, 53 m2,Tel Ofi] 5ll 190,

• Prodaj.r;m Skoel u [abia ")2. Proil:". v'Od nja 2(1()6, kli rna i o:s'[aJ Oflr.em 9. a CH,n, 9.000 KM.ToJ: 0668 13754, • Pr'Odajr;m VJ;;l:;;:j10Ci I-r(,e:n. BX d ijl';¢l! reg. d.o 23. 6.201 :2"" djena l ..OOO KM.

0615097<!fj. 0615526~l.

!;l91'lman ZB dvije ll'Sobe :n.ampOieJjl] 0 srudcml rna, T cJ, Injun· Tel. T cl,
u

• Dvoo. stall Il.a KoS. brdlJ nenLiffijd!~n_ TcI_06ll61 060.
• Dvoo. :S(E1fi ubi izini nov'Og A vn:zlI cijcnr-lplJ d~{),'orLL. TI;:J _1)6,1242 2'61_
l J

doj."ve Ill. TcJ.066 150762. • I~dajltj'n !i'Obu SB :re~iama, 12U j K1>I,<, eii,ni,. Td. 061914 54&, g
n:~~~~~~uu

676,063 68~4~8.
j

LO':.l.'I.tljml,lIjem4-kFeve-~r\i 40 KMlno". Td. 036 884, na 033-

• A pilTlman za dvije molle jclte.[Ll;)I, po:"'.cljno s:wdc:n1ima,

ToJ.03l659S95,06l943021,
biiILl1J

t~:!~e~Qs~i~~,~:
l J

.' NeL.lm, povDlj no iil,Pilrlman plilh kJimta" TV! !;ill:Ul3. Tcl. 6] 2-g92,~062663 S42, Sara.reV'o_

T':I.06124123L

• Prodajl1:m 'Vulk:m izers}::.c m B~.LTI e,: dvije bn.liil[J;sirke~ momi rklJ veHku d.~r ZQbclJ~ U'i'C7~flO i;;: Belgiic;_ Tel. 062
l

Pjer .iN.i Kon"k, lei.: OO38S n 18S 04!lZ. 10%1·1"

.0,

(l6Zll4 7!~.

• Apa.nmMc
.' Aparuna11~

i sobe iz-dillem. i sobe
u

• Dvos., na.n u p riv. kllc.i) bl tZ:LnanovogA~..:J,pd'r{. kuC:J p.o:s.uliil4dJen'il clogo ..... tJt_Tel_06l.l4Z261_

.l-..::diilj.emsl.an nil Ko:;;, Brdu] dvos,o,.. ellam jeSten, TI:l. 061161 060.

M,k""",koj, Tel. 00385 21 6 I6 814,

!)I.i.zin t I'J ~e

'"',<iion' 'iOO KM. T<L06190H5 J.

• D~'os, S(ilfl

L.L

S. Gfi3Ju~ s.ru demiCil-

• r~d:!!jcm {Ha n z.a I5:IlUlll;!'llLLe~.s2lI1iljcvo, "I. Vrazova, T,I, (l618ri6!l41.

• NCL.lm pClvol i1]0 aparlm.all.i :SLiP'O' ' sltdom tta mon; kL!hi oj(l IT!, kl,lp:j.\i10m], TV baJkOllom) parki ngom, Tel,

063488431.

.

• DvoS1)ban fl:l!J.mje:henSlQll k.od Po-

• lldujcm llamje~[II~.n1.]~

:S'tl,l enll:i.(:i d bl.izu Viiecrd~.

g:Jn;oll jen.l Te.l.lJ.6.l

r.:~~~:.r.Y~:.fr.:nT~)~oJ217 (163

888146.

~;~~~~~~~.~T~~,~~S607g~: J:ijc560784
• PLi Lt'iii-tki kom bi R.e:tJ:u .$SIe.rB M mK r~g" cije-ni! po dOgD\'orlJ.TeJ. .l{.et.l;£iull Th:'i.~ijal_,)

• P'utnj,tkl

kombi

Reno (M~~tCJ'~

+l
062:

vo~ mole oglcse mowle, sloliipulam

jon,povolina,T,I,(I611,67J7S.

DCItl004_,C"i~

• Reilio KliD2002_ d~2:eJ~ DCIJu] 1.5 o]1rema.] kao nov, pl.:ilO~D,iI,carina i PDV pl:ava met_, ,"Ljcn~ 6.900 KM_

Tel.061204169,

j

~:1LrYDv:~ii~~c9.~~aKKl~~L
l

• R~ni) Me,IDln 2:003'1 I. 9 DCI~ diz.cl

web portolo W'W'W.dnovn.ioVD%.ba. lako ftotele Iclilc.om no %ookruz.&no 'palie no sli,i ispod doti do fe rmu I~ro koji ,trebole. popuniti I posloh no moil:, molioglas'~ ovoz.be

I

I

I I I Tell!'fclM/.ildreu I

,

061 J07lS,.

Il:aopGft pred.rull"""'>

f:i.8llt5-~~~f'Jeria

• SI1)p S'i j<:t[a i ilI~:lla.se:r (lid V:lTI,bCl'rg9
])0 dl)8.~"'OtL.l_

: lNnpll

1",1.

71DOD»r.o.it-

fl. 0.<1.......

-0.. .......~·Ic.a

M.o'~ <>P....

],.

.
:

40 _"",

_".,,,.

Dnevni ava!
c.ijena pcvotlnaTet, 033 5 31 ~5Jl3l. svc novo, br. 33, • Tri aobc studcnticema Alle.ks:.T~1.0fI119{) 101_
• DVi) du n uma, ~u_me, liv a da pored eijcke, asialt, u Krupcu. Tel. 063 781

• Orebk, ap,mm.aol j aka 'POVCiJ [nn za pcnaicncre i ODC kcii h:lc istiaski odm Of. T~I. 063 SOB4] I , • Podaca apertmane. kr.aj mOTiI, lzdaiem sobc i Tel. {I038:S 21699-449.

598.

va<-Olo,,),T,t06I16661l, rn2. Tel.06192S~(I9.

300 m od eegionntuog

puta Semizo59! 6:s. 67
J j

• N O'li'o,c:rad nja NetI:;;:ariti

.. SWI'l dvos, '57 V._P.~Grbaviea-Zagrebacku, podcsan ZOi, invafide i :su!lrijcosobc. Td_ 00 15-2.519:)_ • Srnn ked S_oc.ijatnog 65 mll c. gri-

mz,

sl Lean u Saealevu

061110 179,

ill prodajem

.. 'T It] .

SlOp.T<L06l7S, 345_

• Trosobaa

stan,

Lmiekn

• Dva place po 400 mz llvndu, lIl, dOlVQ,ljcn:l grad nj::l;_.. Deb rollevi ~j" Tel.

• Pedaca, ledajem aparrman 4-kre· vetni uamorc. TcL00385-21699174.

• U eentru dvos. narnieften lux. scm bcediecc. Td_061. 156170.

065·33'i075,

• NO .... g.-adnja SlYp,. Tib ra 2 PtlVOQ Ilno. Tel,ll6ll7l571.

~~~. t!r.::'~9~1.~

m iicnium ze Za-

• SUI!'!.! I 025 .m211 Zag_rebu 11u Pcrja~icl mllenlam ZOl stan u centru Saealeva. Td.OO385983>4610_ • Zamicea-proda]a, stan u Sareievu 52 m2.) miienjam za Bania Luku. Tel.

vemi.uzmore.Tel. OO~8S2:1699174, .l)Q'S.pt'(lS!(l-r 1·6m.2)uA. SaCirb~goTeI.0623J>nl_ • Poe. prosier 32 mz, G rba vtea. Tel. 033811>-047,001861158_
• Pes. prcstcr 4U m :2_~ u KI!lSiindQI~ skoi ul.ici.TeI.06115719l. .l'li-oo_ :prQsror 60 m2 n:aQdlicnoj 10kuclli, pcgcdnc :;'AI: zdravsevene L1Sta~ VLCked tru lclbuskc, cijena 400 KM.

• Poduca, ledajcm apartman

e-kre-

• U cemru dvos. nsmicsren bezdjece Tol.0611 56170,

J ux. srna

tr::b~~~
.' D ... ip~:i. o
1Ui.-

• D ~'oet:ai. stan na Grbe
i~j:&~~~~a616.ki)~
:5:1;$r.!

-e icl,

neve-

100 ml~

• U Fcrhadij i na_mjdile,n: $t9f.1_ 5=0m2~ svc novo. Tol. 0043 650 6213062, Sa·
r31C~'Ci_

Tol.0334)1·379,06S%9l43, • DvoiPQS_ stan 73 m2 Grba v i818,
Vr-aClli! ltan1.·Ll IV 1<:9_\_ Tel.
j j,

65

~.:z,._Dobririje _
,1)66

1.

48'S

• U novo]

kl..l~i ked

Kosevc

800.

izdujc-m namicsten

stan. Tel.

061 1%

bolnice

• U Olovos kcl lsdaleru [!OS. pmzan SI,:in nov, pri ..., k~c(i+garah~ pc .... ' olj,j

TcI_061 14,85>,

[a~i~:Q$H~~~~!;t.' IT~~~!!~~~~
II
1 l I j

Jlov-c-ordiMc,Lje_ Tel.061304 23,-117_

339_

• Pes. prosror 80 in2:1 stru ja, veda, plln, telefou. Td. 001 loSS588, 033 • Pes. prosser ldcalan ioprcmllen za trgovilu,,_ Td_061183276.

~~~td,,~U1lM1:-e Ko~. B]'30 m2~
• Zenica - cffi~~rli:.;dajc$t:pos_ pres[Or pcgodan ZlI mi krckredl me banke, urcde, prcdstavudrva, apotckc, eubne, salone i sl. T et, 061 189 895-. www.nekremlne.ba

no. Te.I.061 <10SCi9. • Ze studeu tc namiehen st ..n:S;J bal-

.' Dvos. start 54 m2 ea Grbavici, odli<nom stanlu, T cl, 061 &42626.

• pvos. stan :54 mZ V kat, 1i(\ dou brom stanju, naselle MojmilG 88.000

I<M_ld_061 ,Q141 7.

ci;<nalOOKM,T<J.OOJ 147988. .1. T",binj,k,. Td.013610·1J.4. Tel.610·134. 865158.
• Pn;IIil:l!ln • ['r.a!:li)n

• Pes. pros [Or ria Dobrl joo:l1oo. san

nji 5, 4Q rnz,
b.
PClW~U~

• Dves. stan 60 mz, 4 spear, Kvadrunt C. Vila, ul. Fctaba DI.I><Ii."'<(;c"i6:i.2J_ Td.06284{1163_ j~~u..j p:r:-cJ.;:o• Foj nica
j

• Dvosoban stan 54 m2 u S L3Jom Ili~!.it:il 110\·e

U

Prodaja
• P'rodajem g:al'Sl1njeru 30 m:2) P:i.P;;I!j;;ijkill) IDIJI'te i k:;tO posJl:;lvpi pms.[Of, -5JuiaL] lift, cijemiJ])O dogovol"U_ Tel. MI 533003,061

061512069,

diam.Lje.

T~].

• Sum na Dtlbrinji 4, IV kat, • Opsuna Trncvc-Pcderaciia, prorob-ban, novcgrad rtja - nacogradnja. d9jem 4\50 d Uhlir! iii zeml it I lvada, kl'O'.'l; ToI.06! 50J 4J 7, Iman le u:ec 100m cute rllcke, izvori ri jekc su 50 m udaljcni od j QI:Fi ~i~~ • Stall u HrsSEl(lm!dvos_!:a:dapl:ir:;lnJo extra Ioksciia, pevcljno, 6(1 mlo Tel. SilCUvana prtroda, sve zagradeno 061724597, :1icorn icljan:a kap,ija.)"od glavne I;CStc k-oj!!i ide za Trncvc lld9]je;n,Q"]: km, do • Sum 'Veliti.ne 78 mz, na Iokaci ji scla G raenn LCiiI. fa] [1" 00 eela gOO mel. as Grbavka- V,.". Te.l.00164l6l0. makadama.sve 1/1_Ciie:Qa pO dogovo• SlUp' kod auto pijuce, loka,c:ij:a ru. T ,I.061686 09S. l.O{I(I, z:a izgrndnju sramb. i]i pes• Orebic, apartman: :sp:nvtt~ soba, 10vl101:; obiekta, ncto kcrisnc pc!1,I'n;i nc kuhinj:i.lJ, kuparilo, U!r"9S", kl tma, 27 5.t}{)i(]'m2! nbezblletene svesag lasnosrn2 nam[-c~tc:n i uselilv, clicnl ac u, ulax nn Iokacl]u 511 3 auaac, grad. 3'i_000ElIR-'_ T<I.OOJ$51071 l793_ dozvola u rcku, hjrno i ~~rlo:pOv(lljti-l)_ Tel. 062943 493. • Pe-lje~cl prcdajcm zemjistc 196 rn2 ,JJ.epguo:hJo u.z.:3i5f~_'UI.i put, Tc:L • Step, Boinjeh 109> 1mb sa IKlS03Hll·OOO, prostorom cd 80 m 2. i sranom laead, autopraonlca i parking. Uhz: 58 gluv• Petraki jina, dVOl:UllIJ i stan lIS ml. T<I. 061 >'i8932_ ne eeste. Sve rcnov i ra no! kom anal ij~ urednc, vjasnlk 1/1. Tot 062735 608. • Plac aa kucu il i vikend. l .200 m2: Rekcvice- vieovci (kod novcg reeer• Sip, no .... grad,oi::tj. 48 m2 drugj sp., a vcamzavodn), Tel. 06:2 840 163. !>al'on, 105.000 K>ll. Tel. 06l 649 l70,
j

jen jam -prcdsiem za rna nii dli:l uz dogovcr, Tel. 0611 8.34 33.

033541-668. • Breka, 52 m2 stan sa basrcm, ml 3-0 m2.~
r

• M iienjam S.Um: 3sobc, kuh ill ia, trpezarija, osrava, ~ dva ked ClI}.N. Grad. Td.06l3lO034,

mz

Prodaia ~... razno ~
• VELIKIl IIKCljll!!1 U prodail CLjepflilS I:J ukcva drva 70 KM_ Ugul] (K"IaI) 90 KM. Bukovl bri_k.f:tl 200 KM. Isporuka i:sti dan.
SU

1

j

Tel. 061 l47 .186,001 785 535. 9S49·INd! • PRODi\.l1l OGREVA_ Buko",. i

j-cdno:s.. S.U'i,.!l~pri .... _

kl,lCa_

'" lOm2.TeL061 6'19196_

proclaicm

hi tno ~_r5Qnjc-

• PTilecv!:" prodaicm u DogJ oodim.3) !iva inrr:aS-U'tI_K! Tel. 06.l92: I 718. ura. • Pas. prostor A. s.ocirwgovic 180 rnlll n[ eIa7.c~ pogo<t9fl ::;'YS-Vot na mie-

• SvI3k.ill~ i;an!oonierll 29 .rn2, druSi sp.! u (jodli~_tlCll-n s\artju~ grij:ilnj~ "91.

1/1.Tol.06Iil%69,
l

• P.riioaLD ~TO:S_nail .Alifak~vac.i pos:. proslO,r 32 m_:2)na Crba,rici. Tel. 061

rv

• FujI] ica, St.Ll-O'o'Q) [1;,1J,a _(II +:s + p sa 2:1t'"9'J)i"t'I;i 4 ..200 nt2 "len:! Ii ilra) ief[i:l'l.Ll. T<l. 00 I 260598.

• prti.~atl tro.-s_ ;SIM AI ~[Bkova("~ i PQS_ proS-lor, Gro.:rviCil ..Tel. 0fI1865 ] 58. • Pro~ ~o:rjWliljem i~pod ku6.;J blot. Smrai~'Vo-Lll_kBVic:a, kod :pijaoOO. Tel.

10l 972.

10948·1"

07,
• Prodajem s[a.n! t\ov,~ dw)s.ob-an 54 m2, I spratl Bu6a P,ol'Ok} obic· :k_:Ill T ibr.a~[JitclfL[k~ :t 100 Ki\'\Iml.

• G. Bijoca kod A IU\O\lil:a6.s. dun. 'I.J komndu, l.500po dUD. Td. 065 335 • G. Pofaliti, 3.g00 m2 zemlji~ta, imilju wi llrikliu.cd~ idoealan poglcd na ,g.tYd~'~'1-1fl. TeL 066 150761_ • Gill'Sonjem 28: m.2 + J 2- m_2 [c ras:e, Ihdh~ Booanskih ga~ija. T~J. 00152S

ne. Tel.06150l417, .. Po.5_ prono.r lia 8426l6. 009
dvije • IJoOS_P1'QStor

• Sv~:kiT1.0! SI:l;n 29 m2 2 sr.-! .:c-n\f. grij:anjc :ad;a]Jdr.il~ vi. c.lje.na do·

A,I_ Po_Ii u 280 rn2 !1:11; eraY.c., S"upe-r :POvolinll. Tet. 061

~ov",_ ToI_066 I ,0762. 'i2~080_

171,

• TiI!!v:l] T opl ill, prod~jem 2e'ml isre 1.492 rn~ a~fil1tt jav. r-3~jcla. Tel. 033

~o'- Tol. 003-5>3-)31, 06M9f>.657.

grabow dna II s.....m obltdm_a. i (U~lj koclta j ,oroah) BaILovi6. D~lJi Ug<l!i'. Bukovi i fc:lovi bri-

11371· It,

o ,,,,,.Iliilz.,

23.000 KM. Tol. 061100

~rlo

]101,'(lJ

jflo~~O m2J

01364].462,00 I M7960. • S_Gr.iltlt U$IOVB!i rn~1i.i i $1:Bn :ta dvij~ sHidendcc" pos. ula.z. Tet 033 440.073,00254724<5. • S_ Grad! u!klo\li)n m9f.i.ji $1.Bn Oi:adlli _ 440-073,002547<4<5_
fc 5mdende~,
porni.

""j i;-Tol. 033 ;",865_
• Tros.sti!n •U
j

u S. Grndu nadobroj

1-0-

Mob. 061 117 In.

113Sl-1 LI

• PovoljnD de'i{. k'll.ca 8:-:9 sa 900 m2 'p,lacn~ GriJb_ovi~lCj K- sla'ro;! op~i n~

195,

VogoU._ T,L 061 5(19 43>, 0:1> 460·511.
• Povoljl1o p~dQjtrn grttd_ ~~Iu M Jab. jezem Radcllt.l.f: ojXLna 1<:0·

O.iieku ked II idt.<, lil"d.. p<l. .... tilin.e 3.450 m2! ~.ijCJJ(! 350KWrn.l. 1'01.033,4;·252_
• U Pofaljeim~ .... ..e_mliilLe j,.Olj m.l, ~{)d.no za vikendi,cu moic ikt.lCa. ...... oa:ars[l"LJja, 15 KMJml. Te.I. 066lS0
~

bukovil drvl3 IJ svim ob licimil. Ugglj H.;ulQ~li6 (kQc}::.a~ Ilr-a.h)_Dr~ VCI] i ugaij, Krcb. P'cn!,;:j,Qncri rna krcd.h D:!!i mIiI. Mob. 061 670 06S.

• "Ri\S!,[l.ODIIJIl OGRJEVII"

.s

9816-INd!

ulaz.

Tel.

033

062148 5·m.

• :S"Brnj-e'VO:. dwip.osoban Siean [)I j zu K:m;ilrn~, korn fur ..n, Ii [1:1'0 [Iamid[e'l'h na .ch.l~i IkriQod. TeL

• RA KOVl CA prodajt'm k!,i~y kDja 1c: za,,~cna iz.nmra i sa 'r.lo11:il t d~~ duhlma zemlje sa mladim voC,em u blhin.i dlamiJc. Td.
j

• G;:msol1rern ~_2j pog-od:O_(i 5<;8931.

u: Trnmpi.noj ulid], 27 l:!!l kancelaTi jot_ TeJ. 061

nji,. T<1.061304 7'10.

1

76l,

06<,oo8·l31.

9740·1Nd!

• GJ:Qvatjteo.·CI~blilU RDfl:inga !.lZ ~:srah, 2_110 ml d-ev. kuta~8ve Komuila·

liJo.T<I.061829382.
• Gl<I.d_ If"Ifil ji~~~

01"'. Konii ,_T<l_00 I 304740_

• Povoljllo~rotI_yjem grnd_ parre_[u nil Jiiblilnit_kom je'".lC.ru Radclinc:,
l

,i(mn~ T.1.0026SI402. 169900.

.' Vi kEOid it-a t'la Oubro'Ll':ll!f:lwj ri.... ije·

• San:Lje"(h i2dajcQl dVQso-ban .-l.arnjet [e:[l sian) podrucje MejlEi~, k[rija p.I""~'; i.- Td. 062690 989. Sm,d_

nan
m.(I

• S..:raie... iOi:d:a~ei'ngarahl ·o, Br«i,Td,061191079,
• S:ar,!lje\r~ pros
[(It:dl:

ili)

NQvoj

140m.l,S .. ,i grad. T.I. 061M8·;I%,

:skladiht robt'

])OV'r:t:inc 6] ml, [Q!(adja As.iF'erh::1 ((I"vita preko pil tS s\;]d ioria Ko~o. PO[1'ebnil mIBJ)[acija. Zval:i !"l_LI Id_1)61249QOI iOO1489

• POVOLjNO PRODlljEM l,5

··Z"ka",360ml-,lS,OOO KM, Tel.061 501417. ",I" "",lii:iL;h p<lvriino, Tel. 061 842 626. ""Ik<o.nom prodoi,,,,- Td_ 06\ 260
598, • Grbavica] dvoi-pos. :s Lim 64 m 2) sa • Gr-ad. :remlj i~[e
tI

Il

0_ P(ltOk

Uj

kod

• ['ovnljno prodajem kamem..l kucu n~ S-plOl.t :Silok ..H::1l Lcom u SrC5iCI'U, n:a Peljdrn, P'O ....ii_ 1)0 ml. Tel. 03-3

.' \1~ke!ldir:::a U R:d::ovill;'i-,Kakri[loj~ rno'-e 2a·mje.n:azasHln-m ..niL Tel. 061

m-cni ugalj &rnovici (kockil Qrah) orLgi rIi~lsepe.radja 'po d fen i o(] 150 KM ~ dr~·t"n i u,!;,ali Krd;:;I-} buk(lov~ ci jepana drvil po ci icm.i od 70 KJI.'i1 b,ikori (I ,) )80 I<M_1',1. 061 265
1

• l'RODilJlI I DOSTII VII, K.-

Z!.l.bn1u! vi~e parA

6Sl·764.

• P-ovoljnQ pr,odaj4;m hm~!"!u ku~u na sprm u Sre:seru (Pelj~ilc"). Te.I. 03~

1.~L~inz~~~jrlt~:eTe~~O~ r9~~%3~.8a
.' Vikcl1 dieu pt(ld;l)Ije:t1I! Qkolina Pazari~.Tel.061107268, • Vistlko.~ PrLjckQ.~ kuca 200 rn2, 1l0vj~l1:gtadnje!88 g9mom i ba~rQm~ 400 m2,S"ipapi.d iprikljutt:i. T-cI.061153

811,.06l170 130.

11492·1"

395.

11441·1!!

652-764_

• Sob:il,..kubLnj::.sa2 td:lj~jpQS_ uJ3~ M. D~i)b L~, A ne.ks... "-el ..066 786 738.

Tol.033l15·1 17,061 165588,

• Sobc: ild:aj-cm. \J Orl:bi ~u ~ L[potrcboom kultinje, j"Jatking obezbijedcn.

GRlIII V! CiI - "1_G",,,,i".,, iednasob:ilD (37 rn_21.II spr;:u, vclikim
d ije_tom 9d_llpllLan. Tel. 061 510 9&<1, 061 l69 835. 114SH" • AdataifB:Il Stal'l) I {I9 ml! -In Sflr8l, u: 5t.rOgO.m o::n tru. Ci ~cnil l m2 . 1.100 KM_ TeLMll14071_

.' IsI{I tonij 7.000 m2 7..em li i5t!3t put... VOdAl,s Lruja. Tel. {!.CIS150762. <p_,oLOlo",h • LHdZa Boo. gii.:ltjil) (£,O!>. d'Voot~~ni Stan 8Q m 2.. 1,1 nill.1td"ij.e h.[!,['Lt;..garah gsra1n.D m ieslO. Te:J.. 061 139592.
l

• HmsnCl'~ d,'oj_pos.. :st:a_[l 59,S

o;J:Itg::~~~6~ ul&i._Ttl. ;:i5i'~5ir• S{lbu. dje~·t!jci" Trs herois "rei. 061 D47960. H l"a!Sno.

m2! n T<I_061:1152,0.
j

• l)relij.epa kUl::a: mode:mog srila, sa b~ torn na proditjru .. 1 zascbnil u.tilZa :!ii9 od\~jef!ilTl br'ojilim:a~ - bJiod.it:ana Vr:;:U~1 - 2: baJkona~ - korls.ni prosmr 260 .. 2_U, ku.<"2 go",;k" l gordo' mjcs{g. Vlgsl'l i:hYO I./l. KorH8_kl H:!l.

130,00) 1%744.
• Vog,o~,

na, eu lei);, drve:ni ugillj, Krcka, komad. Kame.n ~llga.tj ~ D~n.(jll'iC"t {OI1l_tl, .kock:J}. Do:stilV;;! nii adrcs.t bi.l-9 i [:3C:n:!. Tel. (l61 855 460.

• "'KC!J II , IM<ov. d,,", (,ii.p'-

9842-1Nd:~

061543234, du bliro m075_

rn2~ ~!ll.kcm~ Kl>Vml:,Tel, 061916208. Tol.0615711'19.

jednoo.

no'VOgndnja ,:1-8 uJ;,njikn~l_4SQ

• Pt(ldi1je-:m 10 d Uf,l .• li'ir'9de

'"0.1, Dob"'~vici.

tI

Tel. 065

koma-

• VOgo~Cil~ novogrndll ~iIt:m50.7 5 rn.2~ b2lkor-, Ii ([! LJkoj i7.1!'O!1 _4:!K) KM/m,2_ .' VOSIO:lS6.!j 1l0~·o~n!,rJnjaj. l25 m2 .... p.f:lOSoban stan prodi)ja ili za.mjeM za • Vrelo Bosne! k:u.t;a so 670 m:l
JI.:eo--

BiR !la j-cd 110m. disk U n:!'I_miene.T e.1.03.2:.2:-44-417.
[<1\:;1

• P",d.j. svih SOl mpografskih k:l.
j ~

run.::

""1«, •. T,L03.nO'

• Sobu izd~il:m

b'tizu med. igTmd, fa,

396_

I>.'<e. Tel. 005335 075_

• An BtoviCi,

kuCa

STIlI! til

~ 1.000 m2

• Uid:Ui" KilSI3J dobk:a, kuCa ::!iii dozr volorn~500 m2 ~-em "I. 1/1_Tel. 06S li~

547161.

Tclani,k.11

• Pr-odt!ljem tH izdaJem:POS. proS-lOr,

m2. TcI.03lm2-115.

• U Zcnid prnd:aj em nov Sony Eriess.on.J 108 i sa m tel k:~rLiC"O,m.i,ga:rand fom ..Ci lena iz ill.kci fl;;; m [d .....,8S KM_ Z~·tt i: 001302 25 2_

• Sobl.l:s:a cemr. grij:anjem,:nil Grba· .... :n~d~,n lu Ill:p 1,J,~a(:lJ! pr,'"d_ I i 2 i-ci,

god" 180Kl.I. Tot 061 91138"
• :iobu 5luden tici C. Vila ma19! H$,p_ Tt·_l_64Q-200_
J

• AHpdAino Cfaza]56 m2] ul. Bosmnsk~ baLk.:m} rcmll'l'kraD. Tel_ 063 ;5.;5.6BB6. • B. Powk m2 :3; etak!
j 1

.' 11id;;;;(!I! l,lt.:;ll kod SU'I,rt" IJp:UjlJ,~ S:{l k 483 ml smmb. p rosmTa i 676 m:2

• PLCldajem kUC1..1 od ilosmaJ,!)! 9,,:$ k mll:sa 370 m.2 7.em.tie) pttpiri uredni.

ku'u.T<l.06] 571199. mlj,.Tcl.0622]S250.
SYe

bcsJ>loLnu do,,",," ,T ,1,001/1 M-076, brij,njci<J"pa"u:.
._ Proti,;Jjem • Prod:ajem
Br-aUilO"\I'e

• Orasi) ruC'no oc_ilC'li:nil povolj no Ujl. mr,~:f.iu jill
ci

koo 805-

• S{lbu 5rudemid~ odlitnl u510vl, $l'r"(~8i ~e;n\9I:t~ tvaI.i l?rije ,i;loar;,t_ Tel.

03Hll·615.

ml, hi rno, 1/1'Tel, 00 1139 59l. • BIlliCatiij~~:50um 50m2 upriv. kuci~
50 n12 dro'ri~La i 10 ml
p,od.fUl'tli)!

Trebi_nj:ska kucil 14:;;10 ,3. Bar,lde! okl:.t6iil!'(1 81,.
l

oku'ni«.Td,065'877005. • n Ld2a, r,Jt(Iodajem s [:an LI: Lu~a.l1i m:a~
niwvi9Sm2-+gilraii1. Tel. 625·6:)2. • Jlidb! S. Ca'~ic;i- Kobre, UtiS. $1811 78 ml, SPfilt41.lXii\,oljn 0, b imOl vI.. lIl.

T<I_061178081.

"i,y_ Td.536-239_

• rlrodmjem kucu's.al:la~H)m

nil

Vr.ill·'

• Sobu sl'udcn L·L1(m uAkiUd) 5.11 upoLr-ebom Kuhi[lje i kllt'3ula, lV Li:ll'") blizi.nii fakult<:liI. T (:1.061244181, Sa· r::!je\·O_

d.j<m. ToI.06Il6()598,

~ro~

Td_06113959l,

• Prodajem 'kuru s;I) po8. !P'WS;[oj)iomi gi1ra;.'!:om u ~nrru Trnov-;a. Ted. 0&6 24\?]g_ • Pmdajcm lJ O'ifU kuCtJ u S;]rnjevu, n:;3Soclie,Bi qjde,'CI. Kub i.m~ ~ri lipr:a[8, sva'Ki SPO'LiII imi) zas.cDi)jl uJ;az. Okucnica pov..sine 1.000 m2, ~E~j~~~:o1~~:l.~~.~2~]{~!,~~e ., Prodaj-c1Yl povo~jnlJ k],J-~u~ ,"1£ml i Bite u Cmoj 8ari) ud:aljenoj od Bj~ j-cljine 40 kml BogaliCi ~ Srbiia.. Td

• ZI!:n1ljlt 652 t m,l $:t voifuiakOQ1, doom oI),grBdC:lJo, pt(ka roda, bu· n;u mIDi>l kUC:J :svc 1/1- Tel. 033

Tol.06131l906,
j' _

'i4~477. • Z<mljo 1.900 rnl lIid"'·O'iok. Tet06, l42258,677-189_ Td_0622151,0.
• Zcmlji~(oC 2.700 rn2
IJ

j

1

100Hz. T.1.061 709 Ill. 309, 630

TV

Son.y

Il,em~

• Prild:a_jtm dobrc ,O'CUV:;I riC ]X!'Jovnc fri'_ider~ i 2:B.mr1.iwr!l~. el. 061 lSb T

il[ th'jerna <1#917,

• ' Sonu u-smrnl

naM" D'VOn.Jljed.noj studentic;;.m;;IL T~].

«.TeL06II%I44,06115313O. KM. ToLOO22I'i2'0. 001l91104_
j

• Bie]a~,liiea! ilamjcl (~t1 .(I(la.rlm.1ll(l 57 m_Z) ka.min, ren[r. grijanje, TV!-S.il tcuwm i, di n::k ~lJii m p<I1;i,cdcm 11:;1 Sot;!!:• 81a1:uj~

kuea. u

i 1.000rn20ku"nj,o. T<l. 065 34225&, 677-189. • Uid2:a·OIe5 pro<imjem stan 450 m2:, I.'P" "p<lvolino- Tel. 00 I 74S!J43_
1

• Utd7...il·Osjek,

kut':a:sa priktjlllc:jma

D" Biosku_.

• Prudajt::m fleC~ rlinS-_Km il:ii d.imn j~k Maj.il8 iSpr.LVnil ,1)O KM. Tel.061/.J:70
1 1

• Zemlji!tc povr:;;irte,471 m.2) vi. III) !UZ p-ilnxlu pu L, "Od~1 struj ii, Pofuli.ci)

Mitrtcima,

40.000

0619293&7, 033"7·~62,
Ij

• SQbu 1cn:skojo:sooi<ll ncpus .. ctljl Hr;a,:si'\!)! 1'_ K;!lJl!lt. Tel. 033 S-:l'1~35,l) • Spnu ku~ I_SlotDO S;Jrajcvol L_u~ ka"'iea~ kod pii:lec. Tel. 1161047 961}~

• Boks ]Jwd.a1em, IlijO'lCilCiglane,s'U· !;l'I!I"IO_Mciiii ntiaplifB;!:!ao povolinQ_ Tel.

• ISlocno Saraje.'I,Io· u:k.a Vt~, "Os. L prostor ,38m2 i SUIlJ. n;J -spnHu 62 mll je(tLno. Tel.. OC5-B77 OC5-.

,k.·O 'oko, Tol. 06371'0>180. rubor, V k".T.I.0664888li.

• rOOD Dipoo. stiln 50 m2 u.l. Bd:an·
1

00l676122.(;64>.
• Prodajem

::'If:l~

• Eosanskil kUCiI, S. Grild~ Logavina sa urt'(lnorn dokurneruac:ijo;rn. T~t (}{.] 745982-,SarajC\'o. • C.cntlll
S'I;i)ti ]

• Jed nOS_S-[:EI 19 m2, Hr9:§;no, lli. P. n .' lednos..£~atl4(tm2)Atle,k'S~III_ Pri-

ml,povoljno. TcI.06ll94 J60, • Prodarem ~s[a.ri fU klJ~'u :sa. 500 pl'''''kod FDS. T.I.033464.Ql9.

stan u centru

g:rada 63
m2

vikend. Td,066 150762. • Ze[J1lj~t,t 920 m2 ::;.3 grad_

m2

",.105.000 KM.Tel.061819669 . • Z<mlji!r<,lbd~ic;, 1500ml i 750
£9

s-vim priklilll-c:ima~

pogodlllJl;oo..a
cll;ll:{.\'O-

• Prod.ajem [rmjed na IdZvt~re.nje'J dobro ~u V,illl~ modcl "Moi ~:(~ z-clcni ~O~~af~~de1.enom,l_}O KM. Tel. 062 • PnxI_ 8_{l(I{I kom_ tn:ao!1ti u :!Ibu rnima)3 kom.· i KM.Te.l.O,62 ]218:B. • Prodaj~ rn veCu koUt.inu nOlJogo· di'n jj t. ,u·Stilk i - t:ali kc lip - dopi8llica, Vilo ptl'l"(ll jno. T~]. 061 71l 771,

(j{io~~;~~~ r~;~~jc~t}~L O~a2E}59~.i

r~m

l

~1~s~1~~~~~teml
I,!

jeli~ pu¥oku,"i! AI if(!!-

-s-p., 72 m2+6~5 m2 lod~~ balobe:ro ijeden
l

l

A. Jilbuo¢i~

prod:ajcm

.,"",. Tel.OlJ8104!7.

• Star! 70 _ ro.2!, p.rn.a n

"M_TeI_0011375W_
1 j

kon~ parking

165.000

icdorsk., Tel.lI6U lS9 Sl2. • J e-dnos_ :Stan 40 m2; PofiLlici kod PD.s.Tel_06'l94&4~. 033647.851,061555949, • K OSEVO - ul. IJ.oln;C" (ked BoI.
l

• R:dtQ\' i t~! prod::ljem ];(I.,!.CU~vrSe-nll) }::omp,teUH.I i dva dU:Il. zemlje :SiJ .... ocem blizu diamii~. Tcl. 062 008 231.
j

• Zr;~ ku_{:a 5a diva {Iodvl;)je,[!'$s-'-3:!"la (motei I s:[an9,gi3ra~a]g'OSpod..obje_k~ til 'roCJ1i~k., ~ienil Upl~Ca.njoji: po dogoj ~'Cll"U_ el. 032. S96 j,] 6.. T

• SHUl cl,.....05. kod Katedrale i mu~ 2i~k-e ~kole)600 KM. T,~]. OC162 I 612_ Stil.n Grb;]viCll: H. C~merHCo~ n::trnj~len! dvos.ob1).!"l ... ~IlIda~ 450
I

• Centar Avde Jat:mtice) prodajem :Stliln67 m 2 potrtbn:iil :t!.d~pu"'~ij U ob"lir dol~:t:i ... .amje.na 7.01manji 117.dLlf.!la~j

• Kis:elja.k-P~leS.kLl cuprjjil~ \'[ke.[ld. s(!I2...200 m2okucl"!i~pod voce-.m_ Tel.

Potrainja
i)i)1'I S[i)n

• 11-1 ~d.ivenJ ojem.a~ke o!at'":'lpe Zi1 \It'ne Zcnske, origin iIl :poovoj iflO. T c]. " 06105203>.
1,

ru.Td,OOJ 838707.

KM.ToUI6114Ht>I·.

S,rai"'o. Tel. (}66 786 7lK
j

• Stan izd;]jcrn M. Di:Jbi~

.. AIJcks

• StiiIL j zdni~m nil Kos,. Brdu, d'mSobflJi nenilmjeh.t_t'li_ TeI_ 061 161 060_

• Ornat! izn.:!II:!Ipieerije uGalij;il" ispod tranzi(i)! ulilz. odm;ln s.a [ra.nzi t<li toh.::ija 1.300 m2, iii dvi.je 1'0 650 rn2 "lil ~2sr:adnjll individui)1. -S-l<imb.Qbje~ ~iI(il1 dViiIob j-ckm po 300·400 mll neto '-:orL::>_[)(! twlii [\I;!, 11ilno i VI"II) P(lVg] p

KO!evo) jednosob r;;mII~pnl1~8l.000 • Ko~evo!
IJ

..n (40 m2)~ KM.

~di)~d~

273

• RJ]kovie;]~ prod!3jcm vi.kcnd kucu 1l;;l5"'pJilt+]j:-ell1& ltub:.j~:od,"(I-:ta 51~[lownjc i nov-I)gradnju. Tel. 061ll3, .' RI!]w'" iea, flrodaj.e.m .... k~lHI kUCll i nil s:pnu + lictn:3: kUCa pog;od.DO za st:n· n.O\l',Yi'ije i I1O"ogradnju_ Tel. (]61 2] 3I j

(Agcncija~ Td. 061677 48&, ToI_06Z517383.
• Agendjj ;pr50.njcr;:~
,ita

• Z:jl_po:S]tl1o[ i1cn~kl;)i C!sobi, pC!Lp;~ do 50 ml! I'lJl: du~i Derio{l 'I'".i:l-e m 9njih :S1a1'1;0"'9 :?a j pmda~u (AgcmciJa).

• Til pet IIEG·5,(150 KAI) i Lriuli· n, ",diiotora (.110 I<M)_ T<l, 0622S1 466, • Polo,"," Sony P1,.2 +6p + dwi·
:!i;t:ik + ig;ri~ T~I.0611S") 571_ • Pwdaje:m i kuptljc.m oOOrtifiik:i1loC, !Sf,UIJ dl:vi:;t[l'U ~lerJ1].iu:!, ditm ItCi. i:spla[aoomi)h.TeJ.Q61192036.

no. T<J033464.-6H• SIan na Bred] • SIa.n na ijrt(:i!

• Sum i:uiajern

u priv. kUC1 povolr1

povolioo. Tel. 00·]916lV8. T,I,06603 I 770.

11

zgrsdi)

[ro:ii1li1il:ll,

no. Tel.06l94349l. • Cell ~r ~M. C. t(l(i,6t~ dvo:):.51 m2.! Sl=itlU 3] Doro!j no, n1lno] 1/1. TeJ. 06l I3959.l. 061159728.
• Cell
!.:ll"!

r-

7..e.m_ljis;3, pr~dvide_n hillel [ pump'_ ToI.06615076l. T<I_033810-Ml. 06,33,07,.

L AI ipaSii,n:a~ 12..000 m2 i ben?.

• Pou·ehn!) iz.:nlljrnljivanje

l73.

• K.uc:l2_50 m2J Al ifakov:3C') megara.
L.I

ToI.061139591,
.' Sem izovac,

• Rj,etica; 50dull.zcmJjl: d .... pril:aa ",..a~ pCIo[Ox,cijen!!i 5 K/I,Vm2, v!. If I . ,,1'\l'd9je:m kutu: S9 j.OO

i'o,)' Te1.06Z677488_
j

-potre-OOf.l man; t s [an j 11 prodilj1J (pm:;nl3li kli~

.' K:'i..lt9 kod lltole sm dozvolQrn] ciicnil

,65.00:0KM. Tel.
1>0-

DQb~I)~e\'iCima

u !_!;gradit t!"Osnb.9ti.

S,[an II cen ~rlJ 27 m2_ TeL

rnl okucnire 110.000 KM. Tol. 061 109217_ ".II'on.ToI.06101284>_
l

T,1.061~433.

• Kupujcm.s [an Milrij il] DvorrOmr k:J m.o.k de'o':l:S\iran do 5:50_00(i KM.

T<I_05Hl,40Z. • Fi,k:Lln, kose n, krulh. Tel. 061 2>\ a09_
• Pf:e1e L.R. k~,n.i~, .i-edan i dV:Il n;a;stavkiil~ CI;cn:a .PO dogovoru, M{lb. 062.9~O040) Tu~la_ • Io;KuCe snO'va" ~ !uuniC!g projekara ~:jli~ih~~a

• TV

PilIt~5Qn.ir:

6()

em,

140 KM.

B~I~~e~ 1.0. n!:::~~iC:~:Zjt~: n, ~~\1 l03.4<)3,06l 5471
j~tU tl S. Gt:ad'Ll.

• C. Vil~j

u 1. D1. Bi jrili64:~narL 54 m2 [.p. TeU161 558932.

• KuCa sm bi):;;iOm nm Vnnn.lku, "olino. Td, ,36-139_

.' Skendertja

43 m2 dvosoban,
1

4

5'prl

• -Snld.en [ic:i giltsOil Tel, 061169 660, gnrs.onjem

• S rt1l1erniei i::;.d:aiem n.tLm i~Ie.nu
Illlzu VijcCnice.
!1Iamjehenu

169660_

Tel. 061

451-772• D. Mill la, E. ~e_hm'iCa, SIan 1{1-ml, spnl hiuul p.rordaj;Jj v!. 1/1. Tel. 06J 139591.

• Cetvcr"OSohan st~.n 103 m2 + 2 d '0'11 veli lu b~l kon.R! na 9lta kti ... om dijdll n Dob,inje Il, Sarajevo. Tol. 033

.' Kllt.a II KasLnclols~(]j-J]i~..a~sa ure:dllirn pnpi.ri.rn:a. i 500 m2 ;remlje.

ToI_0~"47161.

• K UCii ZE! odmor

sa oo.zcnom 'i 1.400

"t

Stl~rt~~~~)!o~o)~!~::j~!_ 260598. 03.2663531.

leT o~~
Tel. i Z('-

m2,p<l,,0Ii"0. Td.061 02;499. • Stan 106 m2 Gthll'l"tea_ Tel. 033810417. 677-779_

• SLlk. koton ij:a prodi)jem

snm 9S

va. Himo! T.I.061 101124, • K.J..l u iem d \"0$. m:!l'Iiji. $lYf,I tJ_,a t~l_:ap
c.ij t Dobrinjii-JswCn!l

• TF.lzirn m:n .. mj~loClJ ~t:rn do 60 ml (do 100 KM) n!!i f.!odrulju Sa~aje-

"i."_ Td_0617780n

S:arilj-evo· Luka·

• S\a.!\ .54 m.2!, C. Vila I! vis_ prizemIje] bmlkol:l) c. grijanje.. Tel. 03.3J

• K:upuj-em pl9C "liI vikltnl:tLcll l.Ii dcv./~tu vik.endicli Ab3lQv~c-i, Poljil1e~ BI:3;~uj!,M i~vi6_ Tel. 06] lIS-I}
l

(144,

• Ku~ll

p.rud_:a.~m

u Dab(!ju_
kutll

bli,uVii«o.ice,TcI,061
l

• Sll!d~!llic.i

%4938.

garwnje.ru

KM_TeL06> 33507>_
• Dcv. vikend.

• De .... kU~iI 12x9

IJ

Raj lovcu

1

60.000 m2 7..e-

• Sl~ 11: 7 j, ml! 3 sp..)'t:.g., hfl, A.. PQlje C fmz:a~ Trj:!: nelavi:snosti prckil purn

• Smdenlima d .... okrev_ .sob-a~ c:en[t. grij:anje UPOtrcDii ku.binje i klJpndill k,b IQ,"," TV_T<I_061378867.
l

mliii", .D. VI.l<oVQ. o!. 005 81706;_ T Td.06389471S,
• Dobrinj:a, • DobLinjaC:s.,60

:sa 9.000

665,

• Sma.en limi) irnilj m] ~uj-em -opre· rnljen stall 70 rnl, g~nonjer'il 30 ro2 $t91'1 40 mL K~_ l1]'do. Tel. OfIl n,6
1 1

m2) 1 sp.! &4.0(1). p~s.. ptQSlO:r.

mlji~". Tol. 00<90l 5 &4. • Ma.hrnu t(jV!JC't dev. kuCo:! 17.000 KM"Tel. 0622151,,0_
• Nisici]

L2I~:h!,n ~C'a~

prod;;ije:m

!~okT<LOOI32049O_
1

03376,!·016,

~:i1.

• A:sr;.[!,~jji potrl:b:iui ve~L broj, sn!l:!J 1):7..:1 pradal t..I j h~I]::Limlj iVilnje. ~r el.

070·.202·3l3, 06l· I 8~-957. • Komo ~w gonvo 210 KW ~ SOO KM,SOKW.450KM. Td.057lS5·106. • NO\'u IT!:CH(IorfLlJ piJ u S ..i 11120QK M j no"e!~u gusanu pet j oml 300 KM, T<I_062474657. • M$~,Ln(i "Ui ~i ~-e 1.LJ3!1.fl;l" w role nove_ '. ,I 03 654-491,

n:I~oi~:j~~Cf~~

86~~4Mr8'"

• Scm 92 m2 renovinm ili mi· jenjaro;o::sdv:iiTIJ.Ill1i(3_ TeI.06l3,S8063.

Zamjena
• Mije.njarn [ros.oil:an s[an 00 80 m2 n:J Moimil!.Jjo:za icdnQLpOsobiln od;5.0 ml. Tot_I.OiSJ8662-49. • Istotno S:[lr~cvo, Dobrinja 4, dvo ~l;:Iba.tio ~Iar!t IV s,pral~ mije.njam :7,:il
r

• B r9~n~ krey'ele~ !i:lala.k ~ 4 kolni~4-~~eci~a) 2 !i:lol~! 4 '~[oj) r]e. l~ el. K • Prod_ ~r~V~t 200~~ wlo pOllolj-

1eli k,

nov \Iik..::nd obit::k.u

16m2,uzgr,dI. Td.061438<M6.
• D~bok:J-NeLrt1l!

p...-odajem

~~~~lb~~ ria~~~l ~~~u~k~~~~r.~~l

....e;];; 2 b;:mie 2 i k".Tol. Oll612-oo7_
l

• Sl9n 94ml,N.

Brel:::il~L Muje7.iflo· WG";]1 3- b.illkona:1 n

o"_Td_061068143_ TeU3&·034.

• Trg liervjaJ

iwajt'm

jedrtos... Sila!l~

vl.l/1,50,oooEUR·" Td.066031770.

1I;1,J,6I,0<I pJ~Jt-1 0 m.~

1>3130,061 1967<14.
•N

t~tci,prodajem

Z 1.000 ml !ume,

• Slan dvos. 52 m.21 Jli] Grbilvici~ vi· :soko pri~lJ]lje, adaplira!"l. Toel_ 061 8426l6,

• Pr-odeI-em ,8 m.l flarkeL<L 50 KM) ~Ii nsk j, ooi Icr 24 K W ibosanski. cilim.

riran, ToI.OGI"135750, • Hil;rrnoni"k~ vra ta M:3riey, akelon II 10 KMlm2. Td, 033,225·227, 061 516 910.
za ccnrealno grtj:;:mj.: "Topling" 2004& .....3S KW! gQrivo cvrS\O· ieeno. '"el. Q 1Z 736956. • USQ31.he 1iski elektrumctoscrn, 1lS750. razan i Z43 rvorcn l, sa 3:5.0 KM_ Tel. OCl predala i ugradn] a svih models, vecod

• Pwd:ajc=:m l=Iian inc. cal isia, resrau-

• Prodaj~m Sl:O ~.S;t:(llice !,;21 kompjutcr, kac novo. Te:I.061 311 349.

1'''.1.00174,741_

• vcs mg~illt! :5:poreu;. truia-plin, s 150~ J 6(} KM, rll'i~ide.r KM, rrittder 8.0 etakl. vrata Coca-Colo, lOOKM, T,I. 5l3-63I. Td.2:l0-17l.
• Dvcs. nuv surer, ciiena pcvoli na, l Hv.l

'U. TeI.061367

• Ka.2an

Zi:1

p~nre

103.

rakl]e

i ~rikori·

• K upulem stare niemaeke marke i ausrriiskesilingc. T<I_0613./3906. • Kupujem u mjetn i ~].;:.esl ike, fi latetiju1,:swi uakh, smnve zidne, dzcpnc, rCltne.. orde:nje,. tt1:3t.i;:t: i cstelo. Tel,

N ls, Koncae, Obodln, Kandl, Zn061 171 666. • "KIRBY'>
ncsi, Ibcrna), f];llote[a,i)ojleta. Dolnzak besplaranl Garanelial Mob.

• Sen,l,s:

;,tcl,

ma~i 0:;1 CGort.nj~ El

naekem, pedova i til rninara so 1:Jo~.
prasinskom tnesinozn kvalhcmo g9r.lnc:~juTei.(}6.26fJ7:}1 5. • Svc vrste adapmcila
1'0' "]0.

• POS\:l'rl J j:llI!,jl::! h l"1!~n je gvi h VTs.~a ~ Uot

• Pee

• Ci rkular PT1)(. motet (Eaga i nozeve za boblanie nil LS"tOj osovlnl ptod:)j.em ...TeLQ6l145 8B:)_

033456-,05,06111440.1. 40;.

10110·111

Td.001181436.
gage- i kjiili e glis L~ [ pasrrrukc. Tel.

.' V ~§ m.1l~ ina Gorenje,

kao nova.
2a 10

• KuplJjr;:m su v eni re Saraievske olimpijade.Tel, 0,B·4.56~505! 061 2[4 • K up ujern loml ieno ::-JaIO clltkfllt::~ zla me sarove i oerala od zb [01.T e~. 061
j r

~::~I'~~~fJ~,s~i~s.EJ~r;.~ ~~re~ rei ,)",1.001 542493_
kuea, stano ... , a • Povchno i kveli tetnn tislim sesncve lposlovneprosmrc, ToI.OOHOI619.

• Prodajem plin. ~ec fasadnu mal in u Bagnt Tel. 45,9·243,

To1.062610617.

• Malii!la za graviran je sra",'f),(;~ph 11M] S9 arlborom i 3 kcmpleta S;IOVB.

kapi r. 001206345_
zn jcv

• ;tive LIL u!Oljenc
smusa

• Znati predaiem 330 ku m. KM. Tol, 003454486,S".jovo., •

Pruo.lljem 4 fiOvC(!n ice kune i:a 194I. godlnc. Td.06345448r;,S,roje·
VQ.

96)126-

• Prodsjcm indusrr. i'M~in.e jukl, speciialke.novc. T,1.061714 597. • Harman i_ku ~',rl.!t:;.prodajem u,g,r;;!ldn]a, [cdnckrltna i dvokrilna sa dvije

001159507_

V(:

• Prodajcm rekereea srcnl ten is]. no:safti3S1: i nosacc SiJ mrcdcom. Tel.
l

no, T,1.0034544~6. 203·031.
• V.cli~u ceradu

• Zi msku kcsmi jnk

FUI]

m Us.KUje rli· Tel, O.B

pl'Com. ToL Ol3 6,5 -198. 061 ,,3640_

t,o,. dukatc,

• K upujem

tcmjieno i zubarsko zlaservanc i ostalo, najvlsc

Firm, "'GLANZ"", Tol. 061 3;0 688_ ~8gl-I N01\ zaluaiee .2.0KAVm2. Tra· k(l!'j.re l(!vj.:;se 20 K.Mfro2:. Al u i
• Alu PVC rcl'emc, ten de, plamene H). reiee. Cij.c:pa.s:1 t.lgf;ll:dr\;om_ Tel. Ol3 ,111..j84, 03.3 76H195, 061 j II

nie, ptan je i isp iranje :WLl1 'VMlI,9 tcpiha, r.amjdt~jll! nu ta.., pran if; ponala, gen eralna ~iSCcn jn sumova i firmi. Iriscni I m.2I1 KM.

Dublnsko ustseve-

• r nste laci ja \"Q' i t;ldOw$£Ixr p.wg.-arna, lgrlca i amivirusna sanlta,
j

KM. Tcl.061709l46_
• Rad im kompt,

to

• Komblnoval frH:ider s.krinja] el, §J1Q,r,et! valjak za pegJO:!!n~ m:l~i 0:;3 za i
'I,I~!

k2t1Onova.

• K upujern sraru devian u dtednju, obvezn icc, rarna cdstete, dlcnicc, ispI9[aodft'lah.Te-l.0615178'97. • KLIP\J lem st aru dcv. sU:dnj LtI ratnc ~~etei i..!.LOf:! i:l FBi I-I i RS~ prcdajern ice neulozcne cerrlflkare, Tel. 1)61 140

Mlllerllj~rig;ip!S, preside, kerem lku.lum inat, k~'ali leUI(l_ Tel_ 062: 226 904. •. Krclacke usloge, PD:'~''(I1 jno, s.kll!.ti~:;t_[lje pamelona 4 KJ!,l M. Dvcr. T,1. 06 I 86Hll.
j

9dal1 tacliu stana:

vodili«,T,1.001512l94.

mat za sude, 1'V. Tel. 033 451·n2.
• Yun ~11 ~il mcloegal, d cosjed, il r led.fbrel]a, Tol. 03H5 1·772.
J

B2.1",1.061198196.

• Prodaicm orser m ::.{~:n Robod u

002710l9,_ • 'Pee AJ Ia Rusrik, '2 SC7.0D e gtijaln, kana ova, T<I_OO 1701l85_ <I"mo,2x3 m. Tol.Ol3659·75o.
• DVI:! nova bosanska 6li rna, ruenc

• Harmoni Ita W·EI trnaia ter SO baseva, nova, donescna iz Nlcmacke. Tel.

[tOS-

• Prodaicm-pravim drvcni die za sudopcr. Tel. 6.5j.-2fH.

521,(16<5003691.

• D v ije dt::mi rHie l2(t i 9(1 elT.!;!! i uiv nU lampu, gU8. okrugju pee eusrecugarsk a, Td.061 159507,

ern, 11<om_80KM.T<L655-1-01_
• Drvcce

.' Drvcaa

balkouska

vrata 9x0240

003900 108.

• PIfilSiritrLi pruznr

60x60 nov. Tel.

""(>.m_60,140cm,II<(>m_ d.6)5'-,101_ T KM,T,1.65;-201.
• Ap:lrJ.1
!!:::!

pres» re BOK140 em) 3

• Kupuiem smru devieeu sl~dnju! obvcznlce, ramu odstctu, dlcnlce, isplataodrnuh. Te.l. 003595 64{L • Agendjil ZB kU'POVLflUdevbnesreen je, L"]J{J]f;odsretc, dicnica Unni ~fendcvs, najbcl je p[Bt;3 m, ispla [9 i dol a-

447_

00./8·INo£

Tel.(J61131 "11 • Bngtcski -niemack i insrrukciic,
1

• Stolar, kuh lnic, plnkari, ujaxna i sobna "'-r,;;i!.:3! puvcljnu i k val ircmo.

• 'Dj~cijg

kol lea za veee dijcte, 611 Wl;)i;dj'!ianjit;S Iuh
iI

• Putnpia " Atiid:: i k rug" :s_ Grbi;! oog;.:uo il L..ISUOViUlprodaj.em. Tel. Ol3 6,9"7 'i0 I066 897 8m • Mob. americki, bolo memli k, cvi· il;t p-.almu, i (JJijandcr. Tel. 03:3-

• Profcsionaln i :;iImor;rL~k i cte.klritn i ~:POrel ZI:! llgilsliteljS:[vC!! dieni) 300

",kodmab, T,1.0612114 lll4.
p'T~d.:i!:J

KM. T<I.061/98~-697,

227-077,062006768.
tnClVt::

150 KM.TeI.001/988·69?:

• D ~':afri zi deta! c:ijen:a

jem. Tol.061 );20420.
pit

k(imadu

• Om.I:J,dene dudovc~ crve o.c b{l~cLI n.al.am.a, pogodnL "lit nu~nle SVUdil i .s.ndJJjtl Sil ,zemljom. Tet. 03.3:)27-W7, 006 768.

• Nov f.[l;;tlli fIj~id(:r ... .af!Li!e$$s1.akl~ n tm VIOl [Lma! t:: Ljena 100 KM.

')"01_061/988-697_

po"oljno. Tol.061 015 137. • HntmOl"lik'9 gObawva Welnna.isIcr, donclefi:a

• Novu b~ p'u.tr.!pu Ills.[koe RLk:rird Ben~ic 7..<1. ve-l ike rild.ne ma~inel veorna

• Ku ['ujem 100% MjbQlje platam SlilTU d~viznlli ~(.ednj Ul ram tI oo:;:[em, (lb~'Clr.!L!;e~ dionit;:e~ ,LS.pI:H:l odm~_b:_

~T,~l;J_T(:I- 062Jl70-24St 0331613·5&4,www,m;k,dobh,oom OOlO-INdi

i DUAL zavjese, VANJSKE PVC i ilL. ROLETN~ plmuene rcleme i harmon lka

re, panelne

• MI KADO AI... alczlne, uakasz
r

T<,L06l~47405_

prevodi, dipl. prclesorlca,

radovi, dfsserraene, Sarajevc-Skcnderfja.

• Pcremc 8\'C: vra re Ci li ma, j t leona, tcpiba, mokro pranie 2-3 K~Vm.2.. Dclazi mo po Ci I im e. Tel. 0.3.3 659-250,

06.2213732,

1'01.061375614,

Q~,

• Ceti.ri kompT~t~.: d.n"Cni 5(o:sa 4 sml ic~ o;o.Ljoc:n:3_ korn plct'u 150 K.l\i_ ,I[)O

710393_ 2831440

iz Njem:ac.k-c.

T~l. 062

• Kupujem d(:viorn'U ~1cdll fIJI r.::U.nu O<l~W~'lJ!d ion ic:c firm.~ i f(in dov,1jFBiH i RS:. 100% niljbolje pl.aeam, isp lilm i

• NAJPOVOLJNIJE. Lux. kli·
mario:o:ir:1oi
I'll

• Ki rby 'i~6eni~ i'c:]'.c!'1lQ.~cis ~i t InO dubi nsko Dsi.sa ... ·8I1.je Ci Ii rna, nil it.i:;on:a~. ~i:sccn ~e L:J)J:J.ci ranc,g Il:amielilaja,. J.::.:al.t~ U"OSIe((B i oS-La.!o sa kirby u5i:siv:a~mJ povoljo.o.Tcl, 0,61

[epi i

dol,""~ ""mob. T,I. 063 0?!I?87_ (Jo,ul).pl.e,m 190.
• KU'Puje.m
norv~}::

di.m usluge prcvoz:a nil more, :u:.ro~
dro m~ i clru,ge desli nacije ~[tOm EV[(lpoc. Pro(csiomLl:ni lO'ozaf-t, sa :adrese na B~ teSu. Mob.

kumb

i

\Io:,.;itom

!l

u-

<14 579

• Leg,o kockke) 'ViSDko c'Vij~ ZD hi;!l:i.6.; i hotoCl~ pii.lmu l tdijandcr. Tc:l. o J3 217 -077,0620111>768_ • Kom ple[ C!poremu za slos.rieili'nl.l!] buregdtill.icu, apilnu ZIt dOller. Te.t.
1

TeL 061J'JS8-697. TeI,,00Iml-~04.
• Aumpriko.tica
l

• RII:k.tju domllcu, :protz'V. lOOS,.~ ja· kost4l stcPC::[J;, eije-:r.:a 7 KM. Td_ 061

L1 gusan u pee 200 KM. T,I. 001400

• Poomv 1janjc] bjU~1) Ie s:\' lb VfSm p;a.rkcta. pctdo",:jJ i l:.i.min:itil :ii:J, bc:·.t:;I'.lt::d.L:n..skom m3'inom K".BI~\e\:i"iO[liZ

dJ~lla

1:5:0 KAt

061311784.

,ko,Tel.0331649-611. 0021569-458.

• Ba:kamo

Sll

de- i dva til irn9 i Ii dZan~

• Prod.aicm 100 kom. koka nos-iliea od 8 mjcsc:;;;i, om.2 KM. Tel. 032782 k

948,063 ! 52,9,_

313116.

• Pro(liIjem gi [ere balkons..kc ogril· dc, k:tp ijc kJi .... v krilQ. sve pO n.;Jn rudi~bt, doyozim M adtcsu. Tel. 06]
1

• Dvosjcd! tll)$"jed i fCU:i!1i I,.I! dobro otuvBno, polovno i vrl il po"olj no. Td. • Fcnog..-afije ku] [ur!1oo-b iSililri.js:.k~ zll:o.me:n.LtOs.ti USK 2.000 koma(1iI i 1_000 ~pOrrii;kih fo\o,gra11 ja_ Tel.

545-409, >4)·40~.

• Prodaj e:m hekhn ismlnj:ak:za U"pC. ~:;trli5..ki :no~ ~'Ct_ l,,~9(I...l4Gi' bel boj:[l kk-o.nac, lle.k!~j'l. na bakl:a\'ic:e ... Tel. • K,ljliC" r:!.Il ~2'L"1:3a-ni.{! i:.ko kor.a:s:a 2. ja'Smkil maDj:a bola ~Ijive. Tcl.
1

• Kupujem dLOIl icc, renl flkme, Sta· ru de". stOOl] ju i ratllc cl:;vczoicc: i.l FBiH iRS! ispJ(ilUi o-dmah. Tel 062 J58344. • KuplIicm devizD\J stOOIl ju J tI.go i Pti ....ed ne olin ke-ll FBi H i RS_ ISr,Jl.a[a r

06ml4-6~O i + 3859 J 1 700 486. 11319·lu • VODOlN5TALilTER so ~LE KT RICi\I\OM "'. "",. opri.lvki :stldh i ugrad.nja novib
hoilc.ra~ ¢i~ [li!'iirLia, kli'Pllila, sa cl. i vodo" in:st'l osigunJ.CaI ir.dikn[ora! rotj:i! i sJ.. T e-l.. 061 222 2.2.8.

g,rnnoiju Tel. 062667 SIS,

• P(I\"(lljt,i.Q ~ k "3] i [e'~ itt,} li:nim nove l IXIslovne :proslO're. Tel. ~Ol 619.
p r:mje

~~:a062

Tep-illl1 cili.rna) ochro;z, i dDVOZ i bcsp]"'Jl Tel_ 061 S80063. povolino -dOOIiiVii 061109800
• R UL!;fiOI'tan ie' [("pi hI:! kv::.1 i(~U10 bespliJ(Ilj),T~l.
r

• Cisti.m

kuee i ,pos lQv[1('- prQSwrc~

oomob ..TeL061526918. ToI.066723731.

j

• Pmd:lj~'m pri bor ~ pizer! i u t aJ!il! poOCJ mdinil l os[alo. Tel. 061 138 S61 . • S t~.kle!1u vin-!:t;l.I,i~ kfl jig_<:: 8 pc$;;1 llea, vi:!iiina 2;)0 m .,~ irL:!'!." l meur. Tel.

• K l.rp:u ~cm Qb~~iol:njee,. dlt'Vi !':n'C ~tcdn [e i nnne OO~[me.. IsplaLa odma 11:.

037/351·057.

0l35ll·lgl,
>23

• ,Pti [I:sk:a p« m~ di.mnj:a.k Sllsl,er ;g_t'ije 60-,80 m2. 100 KA'L Tel.
l

061/311·245.

l~~:~ij~:C=b~o~~cki~~~.~I~oI5rn6~§ Td.061 ;112;73.
• LjeK1:iiV'tm jlllja PJl~pe:lica :p'wdaj~m.

-

p~I~O~O~O~~!:~:j.j: *~'l~n6~~0!~~ • S:POTrske
06150'1165. • Ca.re ..bar pwd.a~ern sa s.vim imlen·
tarom

i balkon5ka VI3I' 9Ox250 - 150 K~I. T ,I. 0611309·~43, • Prodajern rnHn za pr=lion.LCtl kilfc QI(l ooflll~Tl i. Tel. 06] 700 .293_

• PVC pJX.l:?;(lri Fisr.::her 180xl SO d\'okrilno-1S{I KM~90xlSO . tOOKM

~I

Posao
J •

n~ f:s~d~j~ ~SpI:3r:3 i dol.!i:t:ak od rpaJI_ Ttl. 001 264

~~~i~~~~i~~~i~l:~~~~
• TV VID EO SERV!S ",;; poo Jll11vklJ S"vLb TV ;Jparat8i i vidr.;:oror;~ KOrd.cr.a. Dol.:o.zak na ad res ... lJes:.. pl:ltat:'!_ GarlJJlt::ijll12: mj~,i. Tel. 033451 )78. Mob. 061 14S 042. ?843-INoz

mil-INd.

• FilS[ rudu·:picedH "Ar~i~, pOtfe ban .pic m~i:stQ.r!. ko,n(lb1!.r~ornotn:!l p tad I'UCB U kub inj i i "OZIle- ~ doo [avu. Tel.061 506081,zvotido] 1 h.

364,

Ponuda·pohaznja
• Mit~rbc:itcr g~\I,cbt Skyline Mar.ke(i.ng d.o.o. Sarajevo: • 20 MitarbeitcT) - FC51&chidt 9(M) .. 1.200 Gu tc DeulSchkc.n· l"L~'Se e.tfotti.ef!ich furs If!Jdooierc[l~ - Flc::rr:.ib tc A.rbci tszci l, - Ru.fcII: .si~ uns a.n ul1r:e~·~ 066 ()6.8 284.

• Kupujem lomljello .;d:ato i :svc p.reti:mel e od :;o:lBI:B! :ilfIljbo~je I'Jl;a69tn! l.pl"o; dolozak odro,h. T,I, tl62 188

Tei.0621200}Q,

POQ'.l.tLpl::l

b [11

~!;.:JriTti Oiiob:iiQ'JK. S:;t,ro.ci !(}OI:rebne i 1 n:aposjuiiv:a~
t3_d ~

• Sl.::t.~l.i.e~m b Dtlas 2 rgdnice) l u kuhlnji

73?

niu. T,I,OOI 511 544.

knjige, monogfilfiji3 Li· kovn ~ ~;i ot Bihac! ~i :set 1.iJ::.(Jnih v .... :5tlvenir.a. 1"~]_m713j,] -0:s.7.

• KupujelIl smru deY. ~(e:dnjuJ odlite-t'U} otl\'cznj~) dtoni~ i:sp.l.ala i dr,197.:i!.k m:ab. Tel. 063 35 I 572_ od

143611_

i baStom,

Dobrinj0l2.

Td, 061

T<I.'lII>ltIl09-7630

• Sti:uinc

proo!ije.m
l

Il:t

Alif.a.kovcu.

Qdii\!~w! ir..mjce fLnJlt i rOr:!dov:J F"BiH d
iRS,

• Kupujem

dcviz:nu

stednj

u, rnlnu

n:J, ....C-Om:i

• P!lodaJ~m ce-rdfi.kal-e z;a 0 Lkup' sla· po~''(ll jf.ln. Tt.l. 06 I 191 "935_

odmoh, Tol,0627gS1l9. T<I_0613l? 593I

Ilaibolieplatam,

ispl.ala idoQ lazak

005071.0.24• Mole:r

• Popravljarn S"'.!..~; VI'SIe ras.hl:o.dni.h ur,ed:l,a (i r.i,J.tI L!'1lfreon(l m)! kao iQ.Sl;aIe 'lfrsl~ bl f~lc [e.hnike ., Zcnica" Tel. krelit ,gl~mjc, k \I;Il.1j r.el:no i
!TIa~ !tiwU8!

Tol.061130 18)"
rna

• Po ~:reblJ Ii dje'lr'ojlol:(;3

piccn

ji.

• r l1:Struk(::ijc
z"i3

• USi5ivaCL Lsprnvni cLje:n~ to KAt T d. OJJ/544-194, O~1/;>:;J-341_ • HarmoD.~ka vraIil prodaja nj .. jcdno~ilD& i d ....okrillls votiHice_ Tel- ()61 S t 2 2"94_ i ugrad· ::..:s dviir.;:

• Djociji motm n.1l.:alcu mll 101or, ek· [ :stl1l. QCUViiIl:I pb~cr. 400 KM za l70

P1T
• PQlrt'blii) med.Lti.nskCl OSQblj~;;!9 I1ld u N jcmatkoj. Svc PQtrebne informt!dje na let 00381 63 658340 il i 00381 64 "1763494_

• Ku pujcm S[:i!.ru de-9. ~l.cd.nj u, r.:UIlU od{ Letu FBiH i RS isp]:lta odm~h. • Pllkl.:J.llj ilm p-Lwmo m il~e{nil u~eno

~o"olj"o. Tol.OGIE; I~,
priinje Dol~li mopo ~iIi me, Td. 0611 111 ll.

,;m ~"<i_Td.033%9-96S. • Pom~b iUI d ieYUii!:a.~9 r.tos;luziva nje u ~ic<riji. TeI.001130 181.
• tU'i,:'al~ I:t ii njtgaval:a s'[ari iu osilhu_ o:sobe

sigume

mat.:·ma Jj kc,. I,e p:ri,prcupise', popravl'lC, dola·

lepiha, mokm

Pt::rt"In~

$VoI; ... ir~ ~t liJi ·

KM_Tei_'061./43S91.

2.3 KM/m.2. 033 ,659-25G.r

"[01.061702270, :m77S.
p(lm. tadni.ca

• euVOIlabL djol!CUHi :st:lrijc
L!

te8(o..-antl.

Hi Tel. 061
l,

$l"VQ

m,.. ... Tei.061143S91.

• Prodoje m J 00 posIO efLJ::a'Sno sred· Z3 (raj ntt 'U n i~t,f;njc l.oh:ant LlU LLb

444.

pt:woljmJ_ TeL 032 :5-9751.7 • Prord.ajem m.c5li),rc;miclJ loW'~'olino.1'el.oti17()9293_

• rve burnd od 200, 150,2S, 50 I 5 I,
J

£~3-;~~:-r~~~~~~k~~!~~~~~
i'iI:3

Td_

ooJ ],84

03735IU57, 057,

. • P_~m'cm~nd~.lo~~~1; KUttUIIl.8 L$I(ln]"HBIH:Jo tl~'Utlle[nL, Z~,eb_ T~I_

Fi 300i, vr-

114.6·11<

041.

• llgUblje: [J. lclcfom ki IIlJ:cnik i.... ,ozkytra,slijedi !"J!9igr-aM. Tel. ()61 US

• Ncm.m~Zilosrmg, prevoz pumik!J 11.1:5ul.n.iIT! mtr-oedes k k.O'IT!bijcJ!1! povramakar[a30 KM. Tet06l566814. • P,rofesor i.6slruir03 [r:mcll,lski i 1:;3· lins!c,i jfJ:l :PODr.a\In i iSl,)i L Tel. 061 nS1

• Prcfcs i on:aln l;;o '::iiU'enjt:= vali h k!.l6i! SlanOV8, :pos. ])ros[Oril i mp:ac" Il.:am·

icl"i •. ToI.OOll>l4i~9 . 557-nO.

• KQ".,s.lli nOVa!; 120 kom_~ Sta.-i;i p.iipirn.i novai: !5 k:am,uh. Tel. 031 :!iSl • Prodaj em 100 sIan b kn ji,ga steriie izeianj.c ni3 scrilIJirn jez:icima. Tet. 037
1

351057_

• :Spoor[s.ldh knjiga 30 kom. ,oro f" dbol. Tel. 0313,; IOS1,

album luna-

loge, knjlge, T 01,OJ7 3S1 057.

• 1·ur'i.s d.f~e: $l.wef.i ireI

T,1.0J3452·018. • R~al!~!.<ri.nja~ rodi oa ;;:a ~[ri k'lin je i si ven]~, lrp~:zar. Slo, vunLm i ci ti m i fri:M.or ~rod';<m_ Td_ 033451-772.
• Ptodajen~

.-adcne original orijentiil tie nepal} petziis.ke j bos:an:slte cHime i Slllze.

nova_Tol. 061 134444,03;1 ,97 >17_ • Prodllje rn dobro o~u wne, ru!!:no

• Ci:stcrn;a, PVC za vodu od 1.000 lit.~ • P:elu!.nt, '-'A sn - Polrcbml .:1 .-adn i~ k~ :2 ku.nai9 ~ 2: za postuz~vBnie •

• KlJp uj"n:n S'\'C vn;1e d LOlli~ i'Obv-czn it:as.a b,Bj'i jal. t saraj. berooo..e 'proda~ i j~m ncu.lllzl1:nc a:n..ifikalC z;o3, Olkup $um.a iii fn-!Tle,~povoIjito_ TeL 06J 210

Sll,06341l0209, prevool,Td, 1-00·616.

• Ru~t'IIo II r':9nje' ci lima, pr~vl)zom do vaSe ildr,~. • Moler,farbaf
J

iti:so:n.a ,s:a

Td. 033
~.iSlO.

• l.sklJs!'!:a profe~(lriQ)l englesko.c~ nj~mockog i francuskog;di3.j~ rumle i

T 01.00 I 244 2~8'

9n4-.1 Nd,

994,001188488.

001 102 873,033
d:ajc Ln.5[rukd-

TtI.06.ll59438. rim 06149146,_

Lapelar,brm-i

• r=:,u,Pyjem znatkc ORA pru,s:c Dowi·H. L~I< Tel. 06 I I 6911 I. •. • Kupujem 01 i ijadt!

~i.k(wne

• Prodajcm 40 knjigll zbirki pjesnrna! :pro:>:e) kpjj~ltih pjesfii ka_ Tel. 037 3S1 057. • En!;ikl(l,l)Cdija .sJ"1 U1edLcil1sk~ CT.Leiklopedija 3l0ma. T e]. il3 7 31 l OS7.

"i];m. Tol. 03145 1·77.l.
• Valjnk za l'eglal1

dugrnani

l

m::.:;;in.u za presvJ.:ate:n je ITOS] ~d~ dvoojed i fmel fU

• z.apo~ni Le sops:rveni posao proi'i:· vod r.jorn eterirhLi h u lj~ miIi.:ii~l,p~rfoc. m~ i d.mgi b pwiz~rod il pomocL..l knjige .;{EmriCD!il lJlTiI~·. Tel. 0..32 2-I4~417. • Z~pol.tWil.c $Or.srveoi r~$fI:o idej.llma knji~e 'IVOdl~ m.ill~h bi'ln.is.a sa 2.500 ide,,", Koj igon, CD· u.Tel. 032

Gvineja. T,.!, 001169211.
• Kl,lpujtm

mr

m'ilrkicc sarnjcvske dr~.av~. Cad! D~nska! imai:ke ORA U d:arILi k

je tl hemij.e s[uderHimH i u~eJ1iotim:3_ Tol. OOB3 I 114. • pn:;tr- d:ljem s::n~sit:a:rc. Tf;1. 003 930078,
lerSl;. ~n!.d~,;i

• Profesoricahemii~

• n...... a ~t..f:il'i

mO~(lomm'i"i.m!.wilpar:a [Om, kIlO [ elr, pos.love. T d.

TeI_06.14886l6,

• Radi m mol... rarb. rodove! jen illO,.

I

1951·1957,Tel.,061169111. Td.061169221,
.' KUflUi~ ni.h khibovil

~rod,j.m. Tol,03345 1·772. T"I,06,ll7l57J.

r~, ;a~i na za sllde m

• Ku puJe.m zfI.ackc ORA 19:51-1968.

• VOdoLn.s.tal.:.tcr ~ :svi V(ldoi.[J;50ml~~ h:;.l i1Clti.O· btzQ~
1

do_ToI_0622l6665_
• R.adim

• Vd::i:m. pre'Yo,,-! :tel il:fbc! vel iki komb t sa ,rad:nom sn:agom iI t bcz. Ko~. Hr· g;t'1)d("~rLnll od leli.if:ljlll d,o

• Ljc::l.::uv'it:a j:aja j4;p:[m&ke prepeILC:f;"_

244-411. • Himo pmrl1:bM
• Ugosli[e.ljskom

fom ;j],p~.ratil neLsprn vml iz N J.c~ ma&~! I piS&~f!l m;:.tin!'_ T~l. 037 350 1 057, • M(lIlOgn3fij:3 Un i v.er:....\~ B i h1!,t~ i
• Tri

dj.c'Vorka 7..01 rad u ca.fc clubLL. n~ Dobrinji lV3ti iza~4h, pi,,, 1;00KM.ToI,06121 8071
l

0611.69221.

"rYe J".:r'li~~.K.cnoO-gornetbhl~ J L..Igo.s.l;:wijc. T c1.

0331621-733. 141611.

1=Irt.."Ci:lf'lo, lislO. Te.I. 061 199 442]

~Ijerneo.. TeI.061l42117,

• Prek UI;:3'ri:3.In s\'~ 'I,I'.-sl'.f:rtuiO~ lao i ,jskldaILje~ lonskib Zit~isa ... Tel. D61
G-rad~vi ['Ish'
1

.' Cisti JII kue~ [ pOSlovnc:- proslO~ pmnj~· (.epiha, til imt!] i}dvoz i dovO".l

KMprodoicm. Tof.061 547280, 547280

• HJ:ad.IJ.ovodne 2:lalnC ribia: 3 za 10 KM! l~sla i h nUl.9 gL"tni.s!B'nJari ~'p,o 20 • P:r:od3jem ~ne p'~il;e ~opr~m!,l 2;(! ~)1ia:,lC CD·ov~ pi.es.me j:uica. T-el ,,061 • K.1I.\'ez~ i lel,a] ice Z8 Inic.f:, razili.n

~~o~~t!~T~~(75r is.kusradnim
T<I.061800660,
W'Om

obicknl.

pOlrcban

.' K Uptl I~m znalke ORA S1Upa· ri·KI.d,nj_ Td_0611.69221. • KUlltljem vez sa srmOfn! suho ... J.a~ J.i.cc jOj!;iln, ,lIstukc oe srrne. T e:l. 06l

besplo"n Tel. 06 I 580063.

'[0"'.

br..ro i k''IlilHtcuJ0 gruP,i) oWLl ill.~h milj~ T <,I. 6.1 096 nl_ 0

()O'S love

jzvo.di.mo

• RufilQ ~:ran ie Lepihl:! kV,IlI.L~~lnQ i p<lvolj.no dostilvil bC5plollla.Te].

Td.OlB5

D~ev,lIcl H07~

I 057,

[rran

dr.

Ljubijal"lkic.
J

• Polrebll;!:l. .rlldnica

7.:a

rad u katfiC'U.

1'i9507_

l

1"<1.037,5 I 057_ • S~lad 5 knji,g<ll izdilJlje Svie UOSt :;''''i'vo, 1980.TeI_03B5! 057. 0373510,7.
• Goo;e;ri!llfs.k.i BIIa:s svi jela endklo~ pccHj;a, KultLL.ma b.islodjil BlH. Tel.
J

• MOi1og:rafije USA olago 19S0 :ivi· [e:t i:sl.ama bum or na :S;Jnskl nacin.
l

""I;ti "',Jl'Ovol jn 0, T.l. 061 ;47280.
C~ Pp~~~~~r\~I~~~;\~:'=t~I~~:

polju, T ,1,001/275 -468,

• Po C[-(:bnil frizerka.s<l radll im isklJs· ~a ~d u :S:31oonLlljqXlorc u Sa...-aj

li"'l,"mk;,T,I.OOI
.' Kupujem

• Kupuje.m

:serd.t:J.de i c.ilime so. dw

])9507.

Oll!llOO-514.

• F'ovolj DO rad im grijanje, mi· jcnia.m kmwek tOTe radi i:norim~! IJZ g;atanciju i drug,eu'Sluge grljaL'l.ja. 'reI. • D:ar~m (I ii'l$tru~C".Lie!':a ~jijcm,t'iii i r pi t j p<tpravne iz rn.il(emillik,e] fizi k~ i

ik Lilezile.mpjja,

001309aoo • Fh:io[erapelL(, doli3?ak na adrestl~
rebaei.lilaci
l

povolino_ T<I. 061 367 166, 03l 615·675.
• Profesor.i c:a. t:J1.,git;.'$kQg je?:ik:a dljjot;' fusCiive i pr~vodi cloku mente sa ovje·

i:l m:asiiia.

547280,

• Po~Itb ni oz.biJ jf.) i s:aHI.dn Lci.~irom Bi Ii ~ ka Lalll~ Kt..I JlotOdajll 'veds:ke kozmedke, akcija be:spl iltnog LL.cla·

iad~ dl-ZuVil [)ibu~ T<1_061169121.
• ' Kuplljem Sall],:;ic'-Sara.i.r;~

mi3L"J.::..Lce sl:!nj. Olimp'i~ Gi'! bon L Laos. znatke Iylitl ORA pruge V~f!duk. Tt:1.

• CD~CI\le i a ud.i:o kl:!set.f:sa pies.met m p'ica, T 01, 00 1547280.

ni,ni'- Td.OO 1326160_

T,I.03735 I 0'i7. 037151057.

• MOl]oog;rafij'il .se[ m;ajc.r, Blago no ~u Levi m:a J u(;os.l:[ivi i 1:) Hi haCt Zad:::t r_

• K:B._mm_!1«": m,Liii (Ike SQ~ l-ell ke 2.5 KM] kao i :pnpildiljucu opremu .. Tel. 061547<80.
• Prodajecms:m:sa Sesl srotiC9 j.luno dn'~ moguc[lC!5l rn.z ...lilcl£:[lj<l::. k:1O "(IV! t:ije:~:;t 500KM. Tel. 062 372 004_

• Hotel j'OHmpikL..l!ot IKIll"Cban me· n .. diert 1uds1i.cki iJi cko.nomski !lmi['r.T~I.0.572S5-l()6.

061169111.

bemij< - ~rof,~"r;_ TeI_ 033 514-560, 062256213 . • K vill Lt.f!mO L povotino prn;bm S.rai<'o. Td.061 lOI 124.

rom. ToI_033659- m i06115n~4.
{t6

rnluno'LI'ods.[ve:r'i,~ i ~ LgowdSI .... ;..nt:: oj e us.lug,e z:o. matil j s:rednj;! pr~d uzeC:iJ.! • Profe:sor m [Uem!llj.k~ sa islms.lV1J m d:ajc LIlS1I'ukdjc dild.rna .l stu~ denti.m:.:1 l:okom sodil'l,c. TeL 1)33 • Prcfcoori.ca Cllgl cskcos: jezi k:J c1~je: i.nsull k.c:i~~ [ l}~e"...odL S'lre 'YI'8Ie rei(s:[1[}-

• PWf.f:SCl n.je:malkog r pj~no daje insuukcij~ odr,asli m O!iObaJ!'ui. Te]. .' LijeCtm

jezi.kll LLS:' ueenidma i I 244 562_ be·

rnoro;dc. Tol.061 S33146. Td.06192633J.
• M(Jlerski :r.adovi bnu

'I,1'anjs:ke t unumrnje

• K.njig..:::: .50S 'Yirdka Bllzirnskil bdr pd:l! pO'.:iUir~ :!iipol'"!ilih Biha6a_ Tel. • Veei ~ ~un;ni rj turi:a::!J~ cijcl~ '!iV~je[, cijenal5{l KM, Td.,037 351057.

KM_ToI_06Z91J917,Ol3541-283. no. Td. 54>-170, 061451 056, • Proda.iem ma~ine :zn Ci!oeoj••T.L,062165 566.
I

• Prodiljern s.L'V. maitnu

B;aga[] -SO

~T' H.azJ1o
• Kup'J[em s-UU1J dtv.i.i::nq ~\cdnIu~ ramu odsteru, ObVlZznicc, dio· n t;;;:e"_ r splara i dOl:ii.2:a:S na .adre$U odmiih L..I Blli iRS. Najpovol F i· je 'Prod.ajem ct."rLi rtik.a Ie :l.~OlKUP 5 l.Omovii. Povol f IlQ.

aUsluge
NAJl'OVOLJNIJ~ NAJKVlILlTETN];JE lILUM1NljSKE ZlILUZlNE 20 K M, TRlI KJlSTil ZlIVjESE, VANJSKE RO· I...ETNE. HARMONIKA V!lJ\TA, BLINDO VRA TA, PVC PROZORL TEL 061 501 40 I, i98~·INdi TEf'SER S.O.D_ • PROI'IlSJONALNlM MA~lNAMA CISTI· MO: l-1AMjEil.TAj, UNU· TRASNjOST AUT A, TEl'lHE

i frioOV(ilino.

473·574,061182301. ,"",Td,062719J47.
ri~cm d iplClm~.kc

TeL06l378818_
.' 1"9~r.ll:i"
y

• N Lldi.mo de!c::kt.i vsJ::ot;' uS lLige bilo kojc vrsIe, di.skreciiiil Zi3garilfilov:ana.
dekor:il.!:er_

057,

• Ratnji izda:n i,it k.o.jigal S. KOrpU53 Armije BiB prod:3jem. Tel. 037 ~.5]
i

• l"loet: A no,.,::! A EG hi mo i povolj~ T ne.m_

• Roleui.r-[f!lptirar! ~i~~(~~~~[6kF~~~~i~1~~~~!~:

405,061 156728.

Tel

03:3

71,8

• D.... SlOUPf; ,k(l i i~a il S"i h obl.;;.s.t ,ije tivOla p'rodaj c:m. Tel ".LJj13:S.1 0.57.
J

0373510,7,

• MOl1ogrnl1 ja: USA isrod'iI, N femalka Bos.n~ Bibat,! B. LlIk9_ Tel. 60 :;i rig] f(J Ik i r«k tOO n09ib k:aseI.;il. Te.l.

• RabJ jeni.jo d'OcrO' ot~V;J n. niJm jdtai ikueanskeapuBle. ~re.l.033 54:50-2.39,. • Prodah:m c.1. '[poore: star '10 god_ L 1'oL 066 620%40 • Tfil~n u ~I.:aif:ilricu i rutile m ilsjn~ 'iz s\o!an;!.;:t:: radll~e pru(l,(Ijem_ Tel. 061

tn

06,/1>2910.

i m:agi:n:utkc.

Tel_

'Vljam SYC VfSIe rot~mi] pres\,l:tClm n.amjcSllI.ii 5.toli~ biJijarc. Tcl_ 061

i.;;:jii.(h,i~em j Opr.l-

T,!. 001 175231.

11159·1 "

• B r:tvilrskirildovLJ ,u. T,I.(H; 123,078_
VO;;.:; f.I:iil more s:.a e~ipe] se:rni.n.:ari,

d.{llilZl II] na :Jd.rc--

512444.

• K!imadz:irnnlm

037351057.

~ Prodaie:rn plo~ S[arijih

J

14>885,

9Ox150, 150KM_ Td_061309843_

• pvC 'Pt(I.,:)ti Fisher- I :SOx ISO! ].50 KM, 90x I 50 100 KM, ".lkon, vr:lla

• Dcsl::t ko\'::m.ica starng nOVI:::i, za 30 KM. Tel. 06H5448r;,S''''jel'\l.

rc-kr\l~h! cHim 2;:0;;] 3(l.t

KilU;f

kOZa

J

ki1mara.,
Wc

300 KM_

[abu·

Isplt:i!:l) udm:all_ T ,I. 061 836 G51.

• KlJpujern :sliU1J dev·.il:n u su;:o nj IJ Privred:n 9! J ugoba n].;:.a, dioD.L"f fi.rmi,~ rOlldov,::.;~tIJU od.~\I:n,'L Prodaja ceni ~ ka[il Zil mkup Sm::l1il.

iEU. Tel.06189988l iOll5,114~2.

ko mil tj im il :pre5.mjcl't~jtm~ s.port~kc izlm i po B i H l"egtontl

• R::idim molc:r5ko-fa.roorskc poo:slo. vot:br:ii;o!t!:i-s\O i pl;:;n,olj rw~! r.::.dno islcus-

,vopreko20god,Tel, 210-791_

0611 74192,033
10

9830-1 Nd!

(KESEl, ITlSON'E I KilMENE 1'0 ~OVE (ZASTIT AJ, TEL_ 001 524 461,01) 200·00), II H3·h<

612141

• MOk'TS.ko rorba rs.ki ratlo"i: Il),oleraj~ gleu)\'sJlje zidQvo, edel puc, lije-pI [ell i r.: sli:ropcrn i na ~'li.lccnjc mIciicc vrlo t'ov!llj no i SI:!isku:srVOll'1. T e-.l_Q61
l

nQvnu i srcdn ju lkolu, 1 b ~ ToI_061912991_

• Daien:! ins It'ukc:ije i.... [e za 0:;'· hem.i

KM.

• Kom bi pr~voz namjc::h;aja sci kl~ be,. od'rioz k:;3Jb::'S-LQl; Olp~~ PQ .... ljf.l.~ u L}b~_.adn:a.!.nl:!g!L Tel.06J J 394:}3. r
l

POSLJEDNJI SELAM volieuom sinu

jASMINU (MUjE) KEKICU
Neka ti Allah dB. pcdari lijepi Dzennet

i obraduje

dzenerskim

bascama.

N eut] esna m" j ka Biser"
11SJ3-1Ll

Nasem rati

JASMIN (MUjO) KEKIC
Hvala Ii sto srno te imali, nastavit cemo kako srno se dogovorili, te, Tata, volimo

Tvoii: Enca i Ismar
llSl4-lU

POSLJEDNjl SELAM
mom jedinorn

i najboljem

Amiju

jASMINU KEKICU
Bio si i bit

ces najbclji

i najveci.

Voli te tvoi Aner
ll51.3~lLl

POSLJEDNll

SELAM

POSLJEDNJI SELAM
dragorn tetku

POS1.j£ONJI POZORAV nasern najdrazem tetku

nasem voljenom

JASMIN (MUJO) KEKlC
Nema te rijeci sa kojom bi se mogla iskaza ti b 01 koj a nas za desi tvo] im cdlaskom dragi nas Jasko.

Bio si die nas die nasih zivota,

Kako da objasnimo nasim unucima gdje je njihov tetak, Uvijek voljen - nikad zaboravljen, Molim() dragog Allaha da ti pcdari lijepi Dzennet dragi

JASMIN (MUJO) KEKlC
Neka ti dragi Allah

JASMIN (MUJO) KEKlC
Iiiepi Dzennet. Uvijek cemo te voljeti, Emira i Edin
11:S11-lLi

nas,

dz.s.

pcdari

dragi !!as tetak,

Ozaloseeni za toborn: Emro, Munevera, Ernira, Amela, Edin, Samir, Alden, Sara, Nadin i Nada
11511-JL[

Jasmin

i Naida
ttSol2:-ln

Nadin,

Onevni avaz """""., "'._,"'".
POSLJEONJI nasem dragom, voljenorn POZOAAV

43

i uviiek nasmiianorn

[asku

JASMIN (MUjO) KEKIC
Ponosni smo sro smo re imali, a posebno nece nestau - daidzinca Nena i rodaci ponosni na tvoju dobroru, na tebe. uszzr« iskrenost, veselcst i uviiek nasmiiani lik. Posro]i nesro sto nikad Tvoji Buljugici a to ie sjecanje

Alen i Alden sa porodicarna

Dana 22. 8_ 2011 go dine navrsavase godina dana otkako nas najdrazi suprug i ctac

ie preselio -

na ahiret

Dana 22 8 _20 11. go dine navrsavase

7 tuznih nas drag';

dana 0 d kada ie preselio

na ahire t

REDZEP (ADILA) MUMINOVIC
Drag; nas dedo, evo godinu dana bez tebe, ali svakog (rena s tobom u mislima srcima. Tvo] lik i neizrnierna dobrota viecno ce zivjeti u nama. Tvoja sup ruga Maida,. sinovi Nedirn i Mirsad - Mika, snahe i unucad

MASO (RAMA) DRNDO
i N eka te Allah dz.s. nagradi dzenerskim Ijepa tama ; neka je vjecni rah mel tvojo] plemenitoi dusi, Tvoji: sinovi, kcerka, snahe, let i unuci
Tevhid

Tevhid ce se prouciti 23. 8. 20 II. u 17 sati ul, Grada Bakua 6, istcg dana na mezarju Iarcedoli u 17 sari hatma dova,
9834-1nd!

- Kovaci,

ce se prouciti

u ponedjeliak,

22.8.2011.

godine

u 11.00 sati u dzarniji

Hrasnica
!iilS35-lml.f

l'OSLJEONjll'OZOAAV mom drag-om suprugu

___ ova] trenutak za

. pripremite

se - (hadis)

POSLJEDNJI

POZDAAV

nasem volienom ccu i dedi

AHMETU SAHINPASICU
Neka ti Allah

AHMET (RIZE) SAHINPASIC
Tvoie Senada i Sara
11523·1 u IIS23·lu

dt.s,

podari

lijepi Dzennet

i vjecni rahrnet.

Tvoia supruga Hafiza

POSLJEONJI POSLJEDNJI SELAM

SELP.M

aasern drag-om

nasern dragcm

JASMINV (MUJO) KEKICU JASMINU (MUJO) KEKICU
Neka ie vjecni rahmer S ljubavlju i postovanjern, Tvoji: arnidza Hirnzo, amidzinica rvoioi plemenitoi duh

Fatima,

rodaci

Alen, Admin

i Majda
m7-Lndz

Tvoji:

Admin

i Majda
i}847-1nd~

SJECANIE

na na!e drage ro di tel j e i bra ta
POSLJEDNJI SELAM

JASMINU (MUJO) KEKICU

Bel nije u suzarna, nije
Tvoii:

U

riiecirna, Zineta

bol je u nasim

srcirna, gdie
Softie

ces ostati

zauviiek volien.

VASVIJA CANAjAS
1. 8.1987.

SAFET CANAjAS
21. 8.1987.
Zahvalna djeca, braca, sestre i unucad

FERID (SAFETA) CANAJAS
24.8.1999.
9334-1Ildl

tetka f>ula, rodice

i Dina sa porodicorn

SJECANJE

Dana 22. 8. 2011. godine navrsavaju
5.

se dvije godine

otkako

nije vise

nama nasa drags

KEMAL HRUSTANOVIC
22. 8. 2007 - 22. 8. 2011. N eizrnjerna S Ijubavlju i postovaniern, Njegovi najmiliji: Zumrera, Vedran i Dino

VERA ALIJAGIC, rod. BOSKOVIC
bol i ruga ostaju vjecno u nasim srcima,

Tvoii

naimiliii:

Ljiljo, Miki, Mama,

Brace,

Majka i ostala rodbina

i priiatelii
11"S5·~u

SJECANJE
Dana 22. 8. 20 I L godin e na vrsa va se 40 dana od s mrti

POSLJEDN:JI

SELAM

PETRA KAjICA
teskih ratnih saraievskih godina, narusencg zdravlia, dosli smo u Igrane, da ti morska klima pomogne u borbi Sa teskom beIescu, Bila sam s toborn i einila sve da ti olaksam bali i da narn prcduzirn zajednieki Patili smo skupa kroz cijelu rvoiu bolest, 510 nas je jos vise jacalo i vezalo, uvijek sa mnom u moiim mislima Nakon

livol.

HARISU SATROVICU
bratu nase drage radne kolegice Elme Catovic
Sektor razvo] i registracija Bosnalijek
114:81-tll LL4H-~[l

Dragi Bog i Bo~je odredenje,
Tvoja Vinka i sestra Finka

u koje SmO vierovali, zausravili su nasa nadanja, Ti si sada i molitvama da ti dragi Bog podari viecni pokoj.

POSLJEDNJI

SELAM.

Danas, 22_ avgusta 201 L godine navrsava se sedam dana ad preselienja na ahiret nase drage maike

nasoj najdrazoj

FATIME - VEDE PROLAZ, rod. CATO
"A Ti, 0 duso srnirena, vrati se Gospodaru svorne zadovoljna, a i on tobom zadovclian, pa udi rnedu robove moje, i udi u Dzennet mo]!" (AI- Fagr, 27, 28, 29, 30) Tvoii: suprug Rarniz - Dado, kcerka Senada sa suprugcm Muazom, sin Senad sa suprugorn Saimorn, unuke Melisa, Ida i Selma S" suprugom pro u n uka N adin

NURA (MURAT) VRANAC
Sva ljudska dobrota, pones i plernenitost Souza U ocirna i bol u nasirn dusarna, Neb ri Allah dB. pcdari lijepi Dzennet bila je u rebi, Uvijek cei biti (ana na srcirna,

Alenorn,

i viecni rahmet, Tvoii: suprug Enver, sinovi Suleiman i Jasmin, snaha Liuljana, unucad Haria i Faris
llo4&O-Lu

TEVHID CE SE PROUCITI ISTOG DANA U PONEDJELJAK 22_AVGUSTA U 15.30 SATl U RUCI U UL BUDAKOVrCI BR_ 15_

201L

WZNO

SJECANjE

SJECANJE na mog drugs

Sedam je bol nih i tu zn ih dana kako j e preselio na ahiret oaii teuc

Dana 22. 8. navrsava ae 7 tuznih i bolnih dan. kako vise nije sa nama nas drag; sestric i retic

Dana 22 _8_ 2Q I 1. na VIsa va
se pet godina kako je preselila na ahiret nasa

POSLJEONJl

SELAM

voliena

EDUARD RAMLJAK
22. 8. 2006 - 22. 8. 2011. Danes kao i prije 5 gcdina rvoj cdl azak nos isto boli, N edostajes narn. T"oji u.jmi[jji: supruga V;ki· ca, kcerka Zana, sin Drenc, zet Bob. n, un ucad, Vlado, B,,ja.n~Jan<l i Igor Misa ce se odraati 22. a 20 II. u 18 sari u crkvi Presvero Trojstvo u N ovom S arajevu.
971.1-lnd'

ELVIRA ZILICA ZILU
22. 8. 1992 - 22. 8.
2011.

SENAD PEKUSIC
Bolno je saznanje da vise nisi sa nama, Molimo Allah. dB. da ti podari lijepi Dzennet i

SENAD PEKUSIC
Ostala je duboka i tegka raua na nasirn srcima i n eizm lema hoi 11 nasim dusama. Neb ti Allah dB_ pudari dze nerske I iepore i vi eo:D i rahmcr rvoio] plemen itoi du! i, Tvcie oz.:dQ~Cene: tetke: Time, Fahra i Suada sa porodicama
II46S·lu

CAMILA (KUNIC) BEGANOVIC
Za u vi jek cd os tati u nasim srcima, mislima siecaniima. Tvoji: kcerka Rarniza, Am er i un uk Senad

NURIVRANAC
Od smrti te nismo mogli

Nek ti dragi Allah dUo podari lijepi Dzennet i
vjecni rahm et,

sacu va ti, ali od zabora va mozemo.
Porcdica Konopka

i
zet
P-7tt2()

Tvo] Dado Goj a k

S liubavliu i postovanjem,

vjecni rahmet. Almir i Adisa
!!46:>·!n

Nafa, Zeljko i Allen
p·m.1<)

POSLJEDNJI

POZDRAV

mojo] drago] prijateljici

POSLJEDNJI SELAM s u pruzi i mai ci nas ih clanova

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

NORI VRANAC
Od njene prijateljice Zdenke i obitelji Galle
11.:Jo80-Ju

NURIVRANAC
Neb joj Allah di.s. pcdari lijepi Dzennet,

MEHMED (AGO) OMERSPAHIC
Kcerka Medi.ha, zer Muhamed, unuk Kenan, uri uka Zeri na
'9S46-lndi

MEHMED (AGO) OM.ERSPAHIC
Kcerka Aida, zet Mimes,
unuk Alen

MEHMED (AGO) OM.ERSPAHIC

MEHMED (AGO) OMERSPAHIC
Sestra Behiia, sestric Armin sa porodicom, sestri cua Arrni us

V. trogasno dru srvo

Supruga

Ajnija
'9S4>6-lmlj:

"BJELAVE" SARAJEVO
114SD-ln

9S46-ln{lz

Onevni avaz """""., "'._,"'".
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO SAVEZ UDNRP "ZLATNI LJILJAN" I "ZLATNAPOLICUSKA

45

ZNACKA"

SjECANjE
na hereja Bosne i Hercegovine

RAMIZ (ALIJA) SALCIN
13.5.1954·22.8.1992.
Orden zlatnog grba sa macevirna Iskazuiemo duboku zahvalnost i siecanie SVIM SEHIDIMA I POGINULIM BORCIMA ARMIJE i MUP·a Republike BiH koii su dali svoje iivo!.e u odbrani suverenosti i nezavisnosti iedine nam domovine, Republike Bosne i Hercegovine,
Neka tm [e vjeciti Rahmet
j

ZLATNI LJILJAN

slava,

PREDSJEDNISTVO

SAVEZA

N

Vjecna zahvalnost najboljem drugu

JASMINU KEKICU
Neka te andeli cuvaiu. Minja, Olja, Tijana, Mladen
9-831-1odt

SJECANJE

na

Dana 22. 8. 2011. godine navrsavaiuse 3 godine otkad ie preselila na ahiret nasa draga

RAMIZA SALCINA
U povodu obiliezavania 19. gcdisnjice pogibije heroia oslcbodilackog rata i dobitnika naiveceg ratnog priznanja "Zlami ljiljan" u ponedjeljak, 22. AVGUSTA 201], u 11,00 sati kod spomen-obiljezja u ul. Teheranski trg do br. 14 naselje Sara] Polje izvrsit ce se polaganje cviieca zarim i na mezariu Kovaci, Udruzenje boraca "Patriotsloa Iiga" opcine Novi Grad Sarajevo Opcin a N ovi Grad Sarajevo
9773-1",d1

ESEFA CUSTOVIC, rod. SARIC
Tvoj odlazak ostavio je jaku bol koju vrijerne ne rnoze izlijetiti. Neka ti Allah

dz.s. podari

liiepi Dzennet i viecni rahmet,

Tvoji najrniliji: suprug Asim sa sinovirna, snaharna i unucadirna

SJECANjE

na nase drage ro di tel j e Dana 22. 8. 20 II. navrsava se 9 godina od kada je preselila na rnajka i nana

ahiret

SEFlKA UZUNOVIC, rod. KARAJLlC REMZIJA MEHANOVIC
Sa Ijubavlju zahvalni
sin Faruk Sa diecom i unucadi
110Ga-Lu

LATIFA MEHANOVIC,
rod.OGLECEVAC 7.3.2007· n. 8.2011.
9828·]n&

22.8. 1992 ·22.8. 2011.

Molimo dragog Allaha di.;:;. da vam podari liiepi Dzennet. Va!; sin N;jaz i kcerka Arnira sa porodicarna

na mise: drage rodi tel je i bra ta

SJECANl£

hadzi MUHAMED (MEHMEDA) VATRENJAK
3.1. 1973 ·22.8.2011.

hadfi ZEKlJA VATRENJAK, rod. SARIC
22.8.1989·22.8.2011.

MEHMED (MUHAMEDA) VATRENJAK
20.6.1996·22.8.2011.
P-711D4

Mo1imo Svevisnjeg Allah. dU, da vas nagradi za sva dobra diela ida vas podarl lijepim Dzenne!Om. Vrule kcer ke i sestre • Meliha i J asm ina sa porod icorn ..

Dana 22, S. 20 II. gcdine navrsavaju se 4 najtuznije naseg dragog

godine od prerane

smrti

Dana 22. 8. 2011. godine navrsavaju se 4 najtuznije smrti naseg dragog

go dine od prerane

ANTO (ANTE) SUCIC
Sa veliki rn p08!O Van jem cu va t cerno uspomen U na reb e. Djelatn iei po duzeca SAB d .0.0, Busovaca
N

ANTO (ANTE) SUCIC
Viecno ceil zivjeti u nasim srcirna i mislima. Tvoji: sinovi Ivan i Darko, supruga Arandiia, majka Zrinka
N

Dan. 22. 8. 2011. navrsava se sedam tuznih gcdina otkako nas je napustio dragi suprug i mac

03.

Dana 22. 8. 2011. navrsava se godina dana od
kada [e na ahiret preselio nas dragi bab 0, pu nac,

Dana 22. 8. 2011. navrsava se tuzna godina otkako je na a hi re I p reselio nas dragi babo i dedo

TUZNO SJECANJE 0" vol [enog supruga

djed

r-----::::----,

ZEMIR (UZEIR) SURO

ZEMIRSUBO
ne prekida i ruga koj u VIijeme ne liieci, Iza tebe su ostali oni koji ce te dok su iivi parntiti i voljeti. N eka ti dragi Allah dz.s. podari Dzen ne t i vjecni rahmet. Tvcji: kcerka Ernira, zet Alija, unuka Merisa, unuk Brajlovic Elvis, snaha Mi· rsada, prau n uc i Lej la i Adi
9f8'i-lmU:

Posroji

liubav

koju srnrt

ZEMIR (UZEIR) SURO
I danas rana ism boli. Ni dani, ni godine ne mcgu izbrisati IUgU i b 01 koj e si OSIaVio lza sebe: Za u v ijek cd ~ivie Ii u mom srcu i mislima. Tuga [e velika, nema te vise, ali ljubav [e 0"01. i sleeanje na rvo] dra-

IZET FAZLOVIC
1954 - 2004.
Beskraj no nam nedosra jes, ali l:ivis i dal j e u svim a nam a, S liubavlju i dubokim postovaniern:
SUp

Vriieme koie prolazi ne moze izbrisati tugu, s Iiubavlju te sporninjemo i
ponosno

ruga Suada, kcerke Anida i Adisa
I'1T

nu na tebe, Neka ti Allah dB. podari Iiiepi Dzenner. Tvoji: kcerka Indira, zet Redo, unuci Adin, Adis, snaha Samra i praunuk Benjamin
9SOO-lndJ

cuvamo

uspome-

gi lik Neka ri dragi Allah d~,!. podari lijepi Dfenner i vjeeni rahmet.

Tvoja vie~no oz:atosccnasupruga Zib. SUbo

WZNO

SJECANJE

SJECANJE Dana 22.8.2011. go dine navrsava se 6 gcdina ad smrti nase majke i nane

Dana 22. 8. 2011. navrsava se I godi na od kako je p reselio na ahire I

Dan. 22. 8. 2011. go dine navrsava j u se 4 godine od
kako nije sa nama

Dan. 22. 8. 2011. navrsavaiu se 4 go dine ad ka da n ije sa nam a

AVDO (ALljE) SALKUNIC
22. 8. 1992 - 22. 8. 2011. N iiu se godine od kada si nas napustio, Iako su rolike godine pros Ie, ue

ZEKRIJA (SELMAN) VEjSILOVIC
3. 10. 1969 - 21. 8. 1994. S j ecani e na tebe j e dio naseg ii vo ta u ko iem ceS
uvijek nedostajati, Neb ti Allah dz.s. podari Ii j ep i D zennet i vjecni ra-

KIMETA (RERBIC) jAHIC
limo Allaha di.s. da ti podari sve dzenetske ljepote, OSt. t uvi jek u nasi m

ZEMIR (UZEIR) SURO
Dani prolaze ali nijedan niie i nece biti bez sjecanja na tebe. Pamtit cemo te po dobroti i pl emen itos ti, a u srcu Z8uvijek nositi i s ponosorn spominjati, Tvoji: sin Elvir, snaha Me:rness, unuead Emir i
Nejla
982:4-lnd'

mozerno te zaboraviti, jos uvijek ~ivi~ u nasim srcirna. Pun 0 narn nedostaj es. Tvoja sestra Ferida sa suprugorn Nijazorn, supruga

U ove mubarek dane me-

NUSRET (SACIRA) BARLOV
Puno nam nedostajes. Supruga Suvada, sin Adin, kci Adna

NUS RET (iiAClRA) BARLOV

hmer. Tvoji: zer Ekrem, sestra
Nafija sa kcerkarna Fatirna, Ervina i Ramiza

srcima,

ces

Safija sa djecom
~737·lndi-

Bazdar ...
~S3l-lndf

Tvoja kcerka Nadirs sa djecom
9'791-lnd'-

Otac Sa.Cir, maj ka Dzehva, brat Semso
98:l2:·!ndt

On evn i avaz _.,~'"
POSLjEDNJI POZDRAV

ea ".',',

.. tsnz

"'"

47

nasem dragorn radnom kolegi

JASMIN (MVJO) KEKIC
UPOSLENICI FIRME
G3STUDIO

115OQ.-lu

POSLJEDNJI

POZDRAV

dragom prj j a tel j u i kolegi

JASMIN (MUJO) KEKIC
Mikula
L1495-·lll

POS.LJEDNJI

POZDRAV

dragom prj j a tel j u i kolegi

JASMIN (MUJO) KEKIC
Po dobrorn demo te parntiti, s ljubavlju i postovanjern spominjati, Neka ti dragi Allah dt.s. pcdari lijepi Dzennet. Nalo Adnan sa porodicorn

S}ECANJE na pri ja telja

JASMIN KEKIC ANTOSUCIC
Branislav, Alena, Marija, Ivan, An. i djelatnici poduzeca Eurotruck doc Kiseljak
98l7-1I'ldl

Izgubili smo iskrenog pnjatelja. Neka ie rahrnet tvo]o] dusi i neka Ii Allah dUo podari lijepi Dzennet, Porodice Ljurnic i Tosif sa kolektivorn slasticarne Palma
1!4'9!·!u

SJE£ANJE

na nase drage

POSLJEDNJI

POZDRAV

nasem drag-om priiatelju

FATIMA HASECU:, rod. HURIC
22. 8. 1999 • 22. 8. 2011. i postovanjem cuvamo uspornenu ri lijepi Dzennet. Poradica
S ljubavlju

ISMET (ALUE) HASECIC
21. 8. 2005 • 21. 8. 2011. na vas i molimo Allaha dZ.s. d. yam pods"l4O. lOt

JASMIN (MUJO) KEKIC

Branko Vasilj i osoblie Agencije za zastitu [judi i irnovine "DeS"

TUZNO SJECANJE
na na$e naj mil

He:

ADNAN - ADO HALUGIC
24.7.1982·22.8. 1988.
Trag li ubavi i dobrore ko ji s re (Ism vii i za 00 born vi ecno ie pris utan u nasim srci rna. N eka varu AUa h di.s_ pudari Iiiepi Dzen net j sve dzenetske ljepote. Valli: Semsudin, M ubera, Vedad, Ari] ana i Adria

EMlRA HALUGIC, rod. BANJANOVIC
20.4.1930·22.8.2009.

ABDURAHMAN

HALUGIC

10. 1. 1921 - 13. 8. 2000.

11486·IIL

Dana 22.8. 2011. godine navrsava se sedam ruznih dana ad kada nas ie
iznenada i zau vi jek napustio nas dragi Ovirn putern izrasavamo
U

ZAHVALNICA
koji su b ili uz nas ovim reskim tren ucirna,
veliku zahvalnost rodbini, kornsijama

i prijateljirna

MIROSLAV (IVAN) FIKAIS
Kad bi te nasa ljubav mcgla vratiti u zivot, zivio bi viecno.
Tvoji Tatiana

Posebno se zahvaliuiemo kolektivu OS .Hrasno", Ministarsrvu privrede Kantona Sarajevo i kolektivu preduzeca "Infosof!«. S upruga i sin
9InO:-lnd~

i Davor

Toga dana u II sari polozit cemo cviieee na niegov grob,

Dana 22. 8. 2011. navrsavaiu se 4 godine ad kako nije Sa llama

SJECANJE na naseg dragog ra ru

JUSUF (ALUA) DOZO OMER NIKSIC
22. 8. 2003 • 22. 8. 2011. Po dobru cemo te pamtiti, s ponosom spominjati, u srcu nositi, Sup ruga Emina, sin Ahmed, snaha Sanela, unukAidin
9SI3·]i)dl

Za bora v n e p os !OJ i, b 01 j e preveli ka, a ruga ZlI !Oborn viecna,
Volj eni nikad ne u miru!

SAFET-AGA POZEGIJA
22.8.1996 - 22. 8. 20U.

N eka Ii dragi Allah d Z,s. po dari Iijepi Dze no et i vj ecni rahrnet, Tvoji: sup ruga Ifeta, kcerke Sejka i Sabiha, sin Sulio sa
porodicom

S Ijubavlju i rugom, supruga Ekrerna, djeca Nino i jasna sa porodicarna
]001:8-1u

Dana 22, 8. 2011, godine navrsava se 10 tuznih godina smrti naSeg voljencg supruga, oca svekra i djeda

od

Dana 22. 8. 2011. godine navrsava se 6 m ieseci od kada ni j e sa nama nas dragi

Dana 22. 8_ 20ll. navrsavaiu
o arna nasa draga

se 2 godine od kako nije sa

FUAD (HALIL) DURBUZOVIC
S liubavi i ponosom cuvamo uspornen u na tvoj Iik, do b ro tu i plemenitost. Tvoji: supruga Drita, djeca Halil, Lejla i Alen, snahe Zana i Anna, unuk Din
982S-1ndl!

ASI.M (ALIJA) KATICA
22.2. 20llIlvijek

EMlRA HALUGIC, rod. BANJANOVIC
i ponosom. S Ijubavliu i ponosom euvamo uspomenu na tebe, Hajrudin, Aida, Dine i Leila

22. 8. 20ll.

cerno te se sjecati S ljubavlju

Supruga Suada, kcerka Mirela, zet Edin, unuead Haria i Haris
1191-lmo

D ana 22. 8. 2011. godine navrsava '" 40 mzo lh dana od smrri oca, punca i dede

OSMAN - DEDO (SALKE) KRCENDA
T.sk9 se porn iriti sa istinom d. re vi'e nemo. Cetrdeset dana ruge i bola je iza nas. Za mene, mega mula i djecu, nisi bin samo otac, punac i deda. Za nas si bio prijatel] i drug, spreman za pomoc i razumijevanje. Zi-vio si riho i skromno. U lome i [este snaga tvoje licnosti. Tuzoi Sto 5-mO te izgub ilj, a sretni 510 srno te imali. Neb ri A lla h drag; podari Diennel, a nama sabu r. H vala ri na :s.vem u ne jzmjerno. Tvoji koji su te voljeli j postovali: kcerka Ismera, zet Hazim, unuead Haris i Emira P-884oo

SJE-CANJE na nase drage roditelje

SJECANJE Dana 21. avgusta 2011. godine navrsilo se devetnaest godina kako j e p restalo kuca ti roplo srce nase drage svekrve i nane

12.7.2011-

22. 8.2011.

KAOIRA (RAGIBA) HASIBOVIC, rod. MANOV
21. 8. 1992 - 21. 8. 20ll.

HIBA KOZARIC
22. 8. 2001 - 22. 8.2011.

HAMID KOZARIC
14. 4. 2009 - 22. 8.2011.

Uvijek cemo cuvati uspcrnenu na nju, a nasa ljubav ce uciniti da se ni-

kad ne

ZlI bora

vi.

Sa veli ko m I j uba vi i pas tovan iem, Vasa djeca sa porodicarna

Snaha Vera, un ucad Zlatan, Ena i Sandin sa pore dica rna
9"SOSI·jtJ&

SJECANJE na nasu dragu

SJECANIE

smrri naseg

Dan as se navrsava

7 tu zn ih dana 0 d

IVONUJURIC
22. 8. 2007 • 22. 8. 2011.
Godine prolaze, a sjecan]e i Ijubav na rvo] dragi, nasmiiani lik ostaiu zauviiek. Poeiva] u miru Boiijem, S tugcm i Ijubavfju: djed Vtado, baka Mjja i stric Zdravko sa obitelii

HASIBA HASANOVIC
22. 8. 1995 - 22. 8. 2011.
S ljubavlju

NENADA CECE BIJEDICA
Tetka Fadila, Nerrnin i Alma sa porodicarna
L011-117.

Porodica

i postovanjem,

Onevnj avaz
TUZNO SJECANjE, SjECANjE

""""".,22. _,,.,,.
je

49

Dana 12. 8. 2011. godine navrsava se 40 dana otkako na ahiret preselio nas suprug, otac, dedo i pradedo

na volienu kcerku

OSMAN· DEDO (SALKE) KRCENDA SERIF (SERIFA) DEDOVIC
zvaniAGO

AMELU HADZIALIJAGIC
Danas ti je rcdendan 22. 8. 2011., urnjesto zagrljsja u mom srcu vlada bel i tuga jer nisrno skupa, Neb ri dragi Allah d>:.s. podari Ii j ep i D zen net i vjecn i

11.8.1994·21.8.2011.
Nedostajes

rahmet tvoioi plemenitoi
Voli te tvoj majkic

du.lli,

Tvo] plernenitiIik

mi puno, i dobrotu uvijek cu pamtiti,

Po dab roti ce mo te pam ti ti, s ponesorn sporninjati i nikad zaboraviti, Molimo Svevisnjeg Allaha df.s. cia te nagradi za sva dobra djela koja si ucinio i da te nagradi lij epirn Dzennetom.
Neb

plemenitoi dusi,

je vjecni rahrnet

tvojoj

Sin Semir sa farniliiom
11415-JL[

Supruga Hatidza, dieca, unuci ; praunuci

Dana 22. 8. 10 II. n avrsava

se 7 dana od smrti

naseg

dragog suprugs, oca, punca, svekra i djeda

Dana 21. 8. 2011. godine navrsavaju se dvije godine od kako je p reselio na ah iret nas drag i

Dana 22. 8. 20 11. go dine navrsa va se godina dana od kako je preselio na ahiret nas drsgi

SULEJMANA KANLICA
N ismo te mogli sacu va ti od smrti,
ali cemo te sacuvati od zaborava, voljeni nikad ne umiru, Molimo A llaha d".iL da ti podari Ii j epi ier

ENVER (RASIMA) ABLAKOVIC
Ove dvije godine koje su prosle ne umanuju tugu i bol zbog rvog odlaska, Dobri Ijudi kao Ti i nakon srnrti osrave trag koii se ne moze izbrisati, Postoi il ;

AVDOKLEPO
Kad smo se naimanje nadali otisao si sa ovog svi j eta. Iza rebe je os tala Iuga, bo I i sj ecan je na tvoju dobrotu i plerneniti lik: V vii ek cemo te se sjeca ti i po nosi t i reborn i tvoiim dielima.
N eka Ii drag; Allah dz.s" podari Iij epi Dzennet i vjecni rahmet, Hanna Ce se prcuciti 26. 8. 2011. godine u [ablanici u dZamiji u Podbreziu prije dzume, Tvoji: supruga Mirsada, sinovi Nihad i Nedzad, nevjeste Alisa i Melina, unucad Zana i Zanin PIT

Dzennet
Supruga

i sve njegove liepore,

Selima,

kcer ka Sefki j a, si-

nevi Sead i Sabriia, zet Agan, snahe
Merhila i Amra, unuke Ilda, Adna i Minea i unuci Amar i Riad Tevhid (sedmina) ce se prouciti u ponedieljak, sta 20 ll. u 16.00 sari II kuci rahrnetlije.

22. avguP-7]]41

podsjecaju na tebe, Ostali smo uskraceni za jedno veliko SICe, paznju, do broru i Iju bav, U 12 sari posjetit Cerna rvoj mezar, Tvoii: supruga Fiia, sin Hamo, keerke Refiia, Sarniia,

traies kroz nailiepse uspomene koje nas

Azernina, Sabaha, zetovi, snahe, unuead i praunucad
Li4iO-ln

Dana 22, 8. 20 II. n avrsava

se 7 preb oln ih dana od

preselienja na ahiret naseg oca

Dana 22. 8. 2011. navrsava se 7 prebolnih preselienia na ahiret nascg sup ruga i cca

dana ad

SJECAN)E

SENADA PEKUSE (AHMETA) PEKUSICA
i postovanjem uvijek cemo se sjecati tvoje Ijudske velici ne i snage za iivotorn k oj u si
S ljubavlju zapecatio svojirn osrnijehorn. Molimo Uzvisenog Allaha da ti podari lijepi Dzennet. Tvoii najmiliii: kcerka Ena i zet M;ralem
]1494-1u

SENADA • PEKUSE (AHMETA) PEKUSICA
Vri jerne pro lazi a bol za to born ne

DZENKA BESO, rod.ZIUC
22. 8. 1~85 - 22. 8. 1011.

prestaie.
Molimo Uzvisenog Gospodara da nas u pu ti ua istins ke vri j ednosti ovozernaljskog fivots a tebi podari lijepi Dzennet. Tvoji nairniliji: supruga Izedina, sin Edis i snaha Selma
LWJ4-ln

iz Stoca
Sve ove godine i plemenitost, fivi uspornena na tvoju dobrotu

Porodica

S Ijubavliu i postovaniem,
11,....)")-1~! '

POSLJEDNJI

SELAM Erne

SJECANJE

POSIJEDNjl

SELAM

ocu nase prijateljice

JASMIN KEKIC
Zauvijek cete ostati u nasirn srcirna i pam tit cemo Vas po Vasoj dobroti, Neka Vam ie viecni rahmet. Aila, Elma, Aida, Samra, Edina, Anesa, Anita, Tarik K., Adnan

BEHUA SOFIC, rod. NOVALUA 22. s. 20114 - 22. s, 2011.
S liubavliu i postovanjem euvamo uspornenu na tebe.

SABRIJA (IBRAHIM) TERZIC
Uz duboko postovanje,
Hitka, Svero, Damir i Iva
114:S:S-lLl

Oz.

Irfana,

Ornela,

jasmina,
11501·1 u

Porodica

SJECANJE POSLJEDNJI SELAM na dragog prijatelia i velikcg covjeka

Dvadeset drugog avgusta 201 J_ navrsava se osam tuznih
godina od kada ie preselio na ahiret n.as dragi otac

ASIM (OMER) ZVONIC HARISU SATROVICU
bratu moje drage kolegice Elme Catovic Parodka Dizdarevic Ehlimana, Muamer,. Aldin Porodiea

SEAD SARIC
HUSANOVIC

Uvi jek ces zi vjeti u u as im srci rna i biti dio nasih najljepsih uspomena, Molimo dragog Allaha dz_s _da ti podari Iij ep i Dien !leI i vjetn i rah IIIet.

p.mro

Tvoji: sio Orner, kcerke Safij., Fatima i Jasmina sa porodicama

11SiJi-lLl

SjECANjE na voljenog si.na

NEMIRA SENDEROVICA • M.EMU
22.8. 1995 . 22.8.2011.
Tuzan je ovaj avgustovski dan sto podsjeca na balan rastanak s !Obom. Zivo[ neslaie u trenutku, ali sjecanje na tvoju plemenirosl ; dobro!u osmje, dolo .live oni koji [e vole. Majka Hajra sa porodic{lm
11158-JL,

SJECANJE na voljenog sest:riea

SJECANJE na oaseg d{agog

SEFER (SABANA) MRKULIC
22.6. 200S - 22. 8. 2011. na tvoj svima
iil,H,

OMER (OMERA) LEKA
22.8.2004
S Ijubavlju, Porodica
11l2.t:-lLi

- 22. 8. 2011.

S Ijubavliu i p05!Ovanjem cuvat cemo uspomenu plemenili lik i dobrom koju si nesebicno pruzao koji su te Z!l.ali_ Tetka Hajra sa porodieom

POSLJEDNjl

SELAM

naso] voljeno]

SABRIJA (IBRAHIMA) TERZIC
Uvijek cerno te cuvati od zaborava Tvoji: Kadira, Emina, u nasirn srcima i mislima Naida, Irnan.jusuf, Darnir i Vedran

POSLJEDNJI

SELAM POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

nasoi dragoi

naso j dragoj

TAIBI KARTAL, rod, CENGIC

TAIBI KARTAL, rod.CENGIC
Stefan Aida, Adin i Avdo

hadziniei HAJRI

Adnan,

Ne,rk", Adela, Kernal,

od unuka Eldina, Edina, Alena i Anele

Dana 22. 8. 2011. navrsava

se 19 godina od srnrti naseg dragog

POSLjEDNJI dragom priiatelju

SELAM

RAMIZ (ALUA) SALCIN
Smrcu Covjek ne urnire, urnire onda kada ga zaborave, ali ti ceS Zi vj eri sve do k >':i vimo rni ko] i te

Dana 22, 8. 20 II, godine navrsava smrti moje drage sestre Dinke

se godina dana od

i komiiji

volimo.

dzenetske ljepote,
Tvoji najrniliji:

N eka ti Allah dz.s, podari supruga

sve

JASMIN KEKIC

TEMIMA • DINKA GABELA
Sa velikom liubavlju i ponosom cuvat cemo re u nasim srcima. Neb ti [e vjecni rahmet, Tvoja sestra Nura i sestricne Neira i Nirrna sa suprugorn
~IS2j1'·ln

Suada, sino vi Mirza i Adrian, un uci Tarik i Rarniz, snaha El vi ra i punac Saban

Porodica Feizovic: Harno, Zinera, Nedim

i Amar

Istog dana se poklania hatma-dova priie teravije namaza
u dfumijiSvfaki!!o selo, 0156·10':

Dinom

5f.3-18iJo

Dana 22 8. 20 II. go dine navrsava se 40 dana od kako niie sa nama naB voljeni

POSLJEDNJI

SELAM

hadzi HAJRI HASKOVIC
Od unuka Haskovic Adnana i Zerine
~!"9-1'l'ld~

ISAKOVIC HASAN· CINCO
Po dobru cerno ga parntiti, s liubavlju spominjati i u SrCU ga uviiek nositi, Neb rnu dragi Allah

SJECANJE

EKREM (ALIjA) TRAKO
Dragi ba bop roslo je 7 ruzn ih dana, kako nisi sa narn a. Vri jeme prclazi, ali nam sve vise nedos ta j es, Svaki trenutak bez tebe je beskraino bolan i dug.
liepore, Ali ljubav prerna tebi nom pomaze da zivimo dalje, dan po dan. Molimo dragog Allaha do;:.s, da ti podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmer,
9854-1rldll

dz.s. podari

lijep Dzennet

i sve dzenetske

Zahvslna porodica

Tvoiisupruga

Esma i kcerka Zineta
9-8ll'-lodt

POSLJEDNJI

SELAM POSLJEDNJI SELAM

ocu naseg' dragog priiatelja

JASMIN KEKIC
Ostavio si [rag na sve nas koii smo te poznavali.
Od njegovih prijatelja: Mngdim, Timur, Valida, Arijana, Dejan

JASMIN KEKIC
Od prijatelja i Amila
Topalovic Sabahudin, Fikreta

i dieca
11SII-lLl

Onevnjavaz """"".,,.._,,,,,,.51

ZAJKO (ARIF) DAPO
1929 -1985.

EMIR (ZAJKO) DAPO
1953·2002.
Sa liubavliu
j

SABlRA (SALKO) DAPO
1934 - 2005.

postovaniem,
11525-IH

Porodica Dapo

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

POSLjEDNJI

SELAM

NASOJ DRAGOJ MAJKI

NASO] DRAGO] MA]KI

FATIM·BULA CORHODZIC, rod. BORIC
(1920.2011.) iz Travnika P reselila na ahiret 21. 8. 2011.
godine u 91. godini,

FATIM·BULA CORHODZIC, rod. BORIC
(1920 • 2011.) iz Travnika godi ne u 91. god ini. Draga rnajka, Sve sra ie trebalo nauciti u zivotu, sabur, liubav, vieru, poslenje ad tebe smo naucili. Hvala u. Tvoi sin Sabahudin . Budo, snaha Nadira, unuka Nermina, zet Emir i praunuk Kerim 19'1·1"
Preselila na ahiret 21. 8. 20 II.

NASO] DRAGOJ VELIKO} MAMI

FATIMI CORHODZIC, rod. BORIC
Neka je rahmet rvoioi plemenito]
di.

Voljena majko,

ljubav koju si narn dala vodice nas kroz zivol do ponovnog susrera na boljem svijetu, Porodica Hadzic: kcer Nadfija, zet Sadik, unuk Mehmed s porod icorn i un uka Em," s p crodicom
195-hr

Tvoja nesebicna

s. podari

dusi, da ti drag; Allah

I; j epi Dzennet.

Porodica

Colo: Sead, Naila, Husein,

Lejla i Mirha
L95>-hT

POSLJEDNJI SELAM NASO] DRAGO] MA]KICI

POSLjEDNJI SELAM NAsaj DRAGOJ MAJKI

POSLJEDNJI

SELAM

FATIMI CORHODZIC, rod. BORIC
i,ivO[ se gubi u rrenutku ali Ijubav i sjecanie na tebe ostaie cia zivi L1 onima kuji te vo le. Bol ne ispunjava tragove na papiru vee je urezuie dubokc u na~im srcima, Vefiko Hvala za nesebicnu ljubav i paknju koju si nam svirna pruzala. Neka ti Allah M,s. podari lijepi Dzenner i vje~ni rahmer, Tvoia porodica Ismar Blagoie: unuka Emra, zet Biza, praunuead Tes sa i
196-ltr

FATIMI CORHODZIC, rod. BORIC
BULl iz Travnika
Nisra ne moze ispuniri prazninu ni umanj iti b 01 jer fane 5 u d u bo ke, isti na prereska a ruga viecna, Hvala ti za nesebicnu ljubav i sva dobroru koju si nam pruzala cijelog i;!VQt3. Moli m 0 dragog Allaha dB, d. ti poklo ni Iii ep i Dilen net i vjecn i rahmer, Tvoia porodica Podrug: kcerka Najla.zer nevlesra Alma i praunucad Esrna i Faris Salkc, unuk Mehrned,

ocu naseg druga

JASMIN KEKIC

Dzafo, Stole, Sanjo ; Brko
91I55-lod;:

POSL}EONlI POSLJEDNJI POZDRAV

POZORAV POSLJEDNJI SELAM prijateliu, nasern dragorn

nasern drugaru

mom bratu

braru, tetku

jASMINU KEKICU jASMINU KEKICU
Zas (0, zasto bail Ii? Muhamed
Falit Ce narn tvoj veseli dolazak, ;;ala ; do brota sa kojom si zracio,

jASMINU KEKICU (KEKI)
Po dobru eemo te parntiti, s ponosom spominiati u srcima nositi.
Od porod ice Leper: Muharem,

N eka ti j e v j een i rahmet. Raja i osoblje Autopraonice,MM" i HSlarog radia"
9851·1,;1

Vedo, D z.an a, Ena, Mirsada,
sa po rod icom

S aci ra

Ahmo,

Damir, Danis, i Camil Poskov;e
iHl51-1Ild;!:

POSLJEDNJI

POZDRAV

POSLJEDNJIPOZDRAV

OSMAN (DURAN) BANDA
22.8.1995·22.8.2011.
Dan as se navrsava punih 16 godina od kako nisi s nama dragi n$ tajo. Puno toga se izdesava ov ih posl] edni ih godina .., V nekim rrenucirna pomistim, makar da $1ti tu sve bi bile glat, ali diaba sudbina je [aka htjel .... Neka drsgi Allah podari Ii [epi D renne[ rvoio j plemenito] dusi jer to zaslusuj es. Tvoii: 'in Elvis kcerk" Elvisa i kompletna porodica Banda
gg::;3-] i~4l

jASMINU KEKICU jASMINU KEKICU
Kum Momo Blagoveanin
sa porodicorn
98S0-1ndl!

Pri ja tel j B rane B udov ie sa p orodicorn
9S50-lnd~

Dana 22. 8. 2011. navrsava se 6 tuznih godina ad kada niie sa nama
uas voljeni brat j daidza

Dana 22. 3.201 L navrsava se pet najtuznijih

godina za nasu porodicu

SAKIB (SALIH) KOPCIC
2005·2011. TU,2no ie i pomisliti da vise nisi sa nama. Praznina i ruga nisu u rijecirna nego u aasim srcima, gdie ces os tali zauvijek volien i nikad
zaboravljen, Ponosni srno ;;to srno Te imali, Neb 6 Allah dots, podari sve dzenerske Ijepore.

ADNAN . ADO (MUSTAFE) AVDIC
9. 1. 1982 ·22.8.2006.
Kada dusa i srce boli, ni vrijeme za to nije lijek, vee tiha patnja i vjeciti bol zbog tvog ranog odlaska, Zivote nas, neka ti Allah dU, podari Iijepi Dzennet i rahrnet tvoio] dobroi dusi, Z au vi j ek u b ol u i tuzi IVO) j na j drazi: rnam a Feh im ka, bah 0 M ustafa, brat Haris ; sna ha Selm a
il844-1nd;!:

Tvoii: sestra Susana, zet Nihad, sestrici Faruk i Ibrahim
187·["

52 _",,,,.,_2IJ,,Dnevni

avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJ£DNJI SELAM

nasern dragom

JASMIN KEKIC
Liiepo je bilo poznavati te, a kamoli biti tvo] prijatelj (brat). Paia, Dine, Eno, Fazila, Anes i osoblje »MAC:KA"

POSLJIlDNjl

SELAM

AHMETU SAHINPASICU

nasern dragorn

Tvoji: Iasna, Kenan, Danijal i Ema
!!5CH:-lu

JASMINU KEKICU
S liubavlju,

Emir, Sam ira, Lila, Borde,

Zijo i Ilda
11S09-1Ll

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEONJI

SELAM

nasern dragorn

nasern dragorn

JASMINU
Volirno te zauvijekl Njegovi Kekici: Meho, Mirso, Salko sa porodicarna

JASMINU KEKICU

Ina i Nesko
11S09-1u

POSLJEDNJI l'OSLj£ONjl l'OZORAV

SELAM POSLJEONjl
OCU

nasern prijatelju

SELAM

nasem viernorn navijacu i prj j areli u kl u ba

naseg kuma

JASMIN KEKIC JASMIN (MUJO) KEKIC
Neka Nerrnin ti dragi Allah

dz.s.

JASMIN KEKIC
podari Jijepi Dzennet. Ucinio
~15L6-ln

Sukic - Bela sa porcdicorn

si n3S dijelom

porodice,

FK SARAJEVO
llS:Z<l-lLI

Vasi Amila i Dejan
11519"-lL[

l'OSLJ£ONJI

SELAM

nasern dragom rodaku
l'OSLj£ONJI l'OZDRAV POSLJEONJI POZDRAV

ocu naseg druga

JASMIN (MUJO) KEKlC
MoJimo dragog Allaha
tvoioi plemenito] dusi vjecni rahrnet,

nasern dugcgodisnjern drugu, pri j ate! j u i poslov nom saradn ik u

JASMIN (MUJO) KEKlC
Neka Varn je vjecni rahrnet i neka Vam drsgi AUah d~.s. podari Iijep i Dzennet,

dz.s.

da Ii podari Iijep] Dzennet, a

JASMIN (MUJO) KEKlC
Pam tit cerno re po iskrenosti, vedrin i i drugarsrvu.

Porodice: Gerin, Osmanovie, Krnie, Prasovic i Helie
~IroS·ln

N eka m u j e vieci ri rah met.
Po rod ica Kad ric

Irma Barucija

; Ines MJadenovi6

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEONJI

SELAM

Uposlenici d.o.o. "PI-Consulting" "Tone i 10" BBI centar "Torte i 10" Importane centar

nsn-i«

l'OSLjEONJI

l'OZDRAV

POSLJEDNJI

POZORAV

JASMIN KEKlC
Po dobroti i plemenitosti cemo re pamtiti, s ljubavlju, ponosom i postovanjem zauvijek u S{Cu nositi,
Alija, Sonja, Saniin, Miroslav Lana, Damir,

sporniniati, -

a

MEHMED (AGO) OMERSPAHIC
Kcerka Mersida, zet Sead,

MEHMED (AGO) OMERSPAHIC

JASMIN KEKlC
Najdraz.: tetkino.

Sin Adin, snaha Nusmira,
unuk Amar Tetka Mersija

Ena, Mira, Dragan

i

unuke Arnela i Hana
9S46-lnd~

Kravic, Selirnovic

sa porodicorn
~36-1'l'ld~

11510·1"

Dnevni avaz _"_""
POSLJEDNJI SELAM

53

nasern suprugu

i tati

JASMIN (MUJO) KEKIC
Ponosni smo SIn smo te imali. Zauvijek ceil ostati u nasirn srcima, Tvoji: Pinka, Erna i Ismar
1151<l-ltl

POSLJEDN]I

SELAM

nasern vclienom

JASMINU (MUJE) KEKICU
N eka te Allah

dz.s

obra d u je svim dzenetskim

Ijepo tama _

Tvoii: Samir, Aida i Aner
11l14·1u

POSLJEDNJI POZDRA V
NASEM DRAGOM

JASMINU
CAFFE SLASTICARNA ,,vATRA"

POSLJEDNJI

SELAM

l'OSLJEONJI

SEt.AM POSLJEDNJI SELAM nasern bra tu, zetu i tetk u

nasem dragom
dragom tetku

JASMINU (MUJE) KEKICU

JASMIN (MUjO) KEKIC
N eka ti dragi Allah dz .s. po dari liiepi Dzennet kako si ti (0 samo

JASMIN (MUjO) KEKIC
N e ka
ti dragi All. h lijepi Dzennet.

zasluzio. Tvoji: Dzenana, Sanja i Jasmin
usiz-r«

dz"s.

po d a ri

Tvoii Kurtovici: Vehbi]a, Meira, Dada sa diecom
11Sl2.-L!l

Muharned, Mediha,

Bahra,

Edo i Faris
usrs.iu

POSLJEONjl POZORAV nase m dragom prija tel j u

POSLJEONjl

POZORA V

D3

SJECANJE naseg amidzica

POSLjEONjl

POZORAV

POSLJEON}1

POZORAV

Dana 22. 8, 201 L na v rsava se sesr mjeseci od smrti i1:3~_Cg dragog oca i dede

nasem

ADNANAADU AVmCA JASMINU
Pore dica Fe] zi begov ie usu-i«

jASMINU
SiflO i Eso
933S-lndi.

Cov je k smrcu ne urn ire, u mire kada ga zaborave, a ri6d_, dragi Ado, ;;ivjeti dok zive oni ko]i su te voljeli i jo, te vole. Am idli ena M,ev 1ida sa suprugom Kenanom i sinom Ajdinom
9S40-lndf

JASMIN (MUjE) KEKIC
Nino i Sanja
11506-hl

NURA VRANAC
Majci naseg Sulejrnana

MIRSAD RAHMANOVIC
Skromni i plemeniti [judi kao si bio ri odlaze riho i iznenada, ali se ...... je~no pamre,

Vrauca
Va trcgasni savez Kantona Sarajevo
114:)"9.111

.10

Tvoji kcerka Eldina 1 E1vedina sa porodicama
.I5oW-111

,..Za ova] rrenurak- pripremaite se- (hadis) Duboko o2::do~ceIii obar vjestavamu rodbinu, pr ijetelje i kemsije d. ie n.!. drag.

,..Z. ova] rrenurak- pripremaite se- (hadis) Duboko o2:ilo~'ceIii obar vjestavamu rodbinu, prijatelje d. je nasa draga

ij

kQrn~ije

,..Z. ova] trenurak- pripremaite se- (hadis) Duboko 02:ilo~'ceIii obar vjestavamu rodbinu, d. je n.s dragi

pr ijetelje

ij

kQrn~ije

hadii HAJRA (SALKO) HASKOVIC, rod. ADZAMIjA
preselila na ahiret u suborn, 20, 8. 20 II. go. dine u 82. godin i. Dzen aza ce se klaujati u ponedjeljak, 8. 2011. go dine posli]e iklndl]e namaza (17.00 sari) u baremu dzamiie Butmir, a ukop ee se obaviti ria mezariu Suhodo. . OZALOSCENI: sinovi Alija, Aziz i Hamed, snahe Zlnera, Ismeia i Sabahera, unuci Eldin, Edin, Adnan j Alen, unuke Anela i Zerjna, praunuke Aminn i Saira, brat hadgi Ml!;hamed~ sestra hadzi Mulija, snahe Dzernila i Ziza, ierrva Halima sa djecom, prija Dika, sestrici, sesrricne, bratic Muamer, braricne sa porodiearna, te porodice: Haskovie, Adl3mija" Pazalja, Ridgal, ~QgQlj, Merkez, Ibric, Kadric, Bmsc, Isakovie, Cviko, Alispahic, Basic, kao i 0".1. broina rodbina, kom!ije i priiatelii Tevhid & se prQuc.!li istog dana poslije ikindije namaza u dzamiji

DULSA (MAHO) S.PAGO, rod. MAKSUMIC
preselita 11<i ahiret u suboru, 20. 8. 2011. godine u 77. godini. Dun.za be se obavlri U utorak, 23, 8.2011, godine u 17.00 sari ria mezarju Gradska Ljubuski, o ZA LOSCENI: su prug hadzl J u nuz, si nevi Ramiz, Meho, Enes i Afi]a, kcerka Azernina, snahe Emira, Gema.Emina i Amela, zet Senaid, u 0 ucad Sam ira, E,Im., Selma, Ail." N aida, G uillem, Adna, Muamer, Neira} Erna, AmiD3 i Amar, braca Ibm, Mu!o, H3mdija i Meho] sesrre Huma iMina sa porodicama, te porodice: Spago, Maksurnic~ Imamovie, Ventura, Corie, Tudinovic, Maslesa, Rahimic, Husic, Srnaikic, Pintul, Isic, Dziho, Fsjic, Tiro, Beha, Dzinovic, Durkic, Dublievic, Mehicevjc] Salcin, GOS10, kao i 05 tala brei na rodbi na, pr ij atelj i j koms He RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH '"

MUHAMED (OMER) SPAHIjA
preselio na ahiret u nedjelju, 21. 8. 2011. godine u 69, godini, Dzenaza ce se obaviti u ponedjeljak, 22. 8. 2011. godine u 17.00 sari na mezariu Delijo'. Trnov9. OZALOSCENI: supruga Sevda, sino"; Me· ho, Amir i Dsemo, kcerka Fib, unuka Me· dina, snaha Elzina, braca M usrafa i J usuf, snahe Hasa i Mula, zet N isver, braricne Same] a, Jasmin a i Mersiha, .sura Redzo sa pcrodicom, badze ,Mu j 0 i Rasirn sa porod icama, svastike Halima i Fatima sa po. rodi~,ama) amidi:ici} d~jdziCi i [er.iei~ porodic~~a} l_e~c:r~di... ce: Spahiia, Dozo, Sebovu~:, Koso, Sod1la, R.a_mQ\,·',c,! ruseica, K Col<o~ Hubiiar, Pa.ndi.ic~ Sljivo, Bijelonja, Karovic, Kljunc, Agic, Dzsno, kao i osrala broina rodbina, komsile i prija,elji Prijevoz do mezarja i nazad obezbijeden sa Vijecnice sa polaskom u I 5_00 sari~;sa usputni m zaustavljanjern na autobuskim staj a listima: Marindvor, Pofalici, Otoka i Nedzarici. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH "'

n

Burrnir,

RAHMETULLAHI

ALEJHA

RAHMETEN

VASIAH

'"

Dubckc oialosceni da je nasa: draga

obavjesravamc

rodbinu, prijatefje i komsije ... Za ova] trenutakDuboko ozaloscen! d. ie dragi

Obavies tavamo rodbinu, priiatelie i kornsiie da je n.' dragi

MEHMED (AGO) OMERSPAHIC
preselio no ah iret u utorak, 9. avgusta 20 II. godlne, u 60. godin i, Dzenaza ce se obaviri u urorak, 23. avgusta 201 J. gcdine u 13.30 sati no mezarju Godenji Han Piiesak, Prevoz ce biri obezbijeden sa polaskom u S.30 sali preko p ura amobuske ,,"nice u 1Jj. jastl) sa zausmvljanjem na SIaoici Vogos6a,_F-eljevo ~ Dvor, Soko~ Ije ispred mjesne 13jed.nice~ 5taoic.i Stup i Vijecl1ici_ . . I.zZ.pe C!, prevoz biri obezbijeden sa poLaskom" 12,00 ,ou. O:lALOSCENl: suprugo Ai'nij'a, sin Adin" keerke MerSid., Me· diha i Aida~ snaha N U_Sm ira, zetovi Sea d~ Muharnrtl. i M iJ"'n ~ees~ stre Muiesira 1 Behija} brat.iei i brat.icne, sestrj,j 'i 5elrlcne, te porodic:' Ome.rsp.~i<, Hod~,\ Va"e!, ";'mic, J o'.revi<, K~:ie, Bogi. IOVIC~F.~.tI!t~ D.tanan{)VlC~ Z~ga" K:resr<l!llca~Ce$ko~ Avd!t:'-.,teooStala rodbin., komiije i prijate,lji "'

FATIMA (CAMILA) DEDIC, rod. KADIC
preselila ria ahiret u nedjeliu, 21. avgusta 20 II. godin e, u 83. godini. Dzen aza ce se obav i ti u poned] el [a k, 22. avgusra 20 II, godine u 14.00 sari na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz ce biti obezbijeden sa polaskorn u 13'0.0 sari i!pred. kuce >:alosri iz. u.li<. m.em.l. '. e Bijed. i6.. br.59, OZALOSCENI: ",!lOV, Zlatan i jasminko, bra' Muhamed· Hamo, sestre Fahrija i Igbala, snahe Meri i Suzaoa, unuei Vanja, Ma~ i Amar~ zelovi Z~ja.h i Mil(voje, bratiCi~ se5trici~ !ljena IIvana, te porodice Kadie, Dedic, Sulie, Hadzie, Krilie, Forie, S.,· I_mic) Rad.i:iic) ZVi2dic] [e osrala mnogobrojna rodbioa, kom:iije i prijatelji _ . _ _ Tevbid ee se proneiri ismga dana u 14.00 San u Kuvalrskol dfaffi.'· ji • tengit ViI., "'

n",

pripremaite se - (hadis) obavlest a vamo rcdblnu,

priiarelie

i kornsi]e

RIZVO (RASIM) RANICA
preselio nO ah ire, u petak, 19. 8, 2011, godine u 79. godini. Dunaza ce se obavlti U ponedjeljak, 22.8, 20 II. gndine u 16.00 sa ti na mezarj u Ravne b'lj<ije. . OZALO,SCENI: supruga Zejna, sinovi Nazif, Zihnij. i Mif, kderka Elmedina, snahe Murrem, Samka, Safija i Alma, zet Esad, unuci Ekrern, Edin, Samir i Arnir) U nuke Ed ina, Z ijada, El j fa i Melina) pr3un uci Omar i Em_ad! sestre N u.ro, Beh~ka, H.~ ka i Ai .. , telb Aii., so.ba J """,ina, ze( Ra· hm3n~ zeIOvi Adoan i Sefi k} setrici} sestricne bra dei) ~ure Orner i A tif i svaslika Zla13 sa parod.ic:ama] rc::_porodice ~~n ica, Topalovic! Pnstahija,. Grbo, JeleC~ Muje'"tinovic, Baldarevic, Diindo, Abc, Hrnj ie, Gredic, Bulbul, Marie, Ridevic, Hrvat, MuLah ... novic, Hu,o" viC, Karah_n, I<ao i o,ralo brojn. rodbina, kom!ije i prij,,"lji Te\lh~dCe $e prouciri isrog dana u kuc.i rahmerlije u 16_00 S3ri~ ul_ KankCina4. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH "'
j

... . ova j r ,en u r,k . p,ipremajle se • (h.•di,) Z Duboko o,aloseeai ob.vje'ravamo rodbinu, prij'arelj'e i kom!ije da je na" draga

POSLJEDNJI

SELAM

SAJIMA (SAFET) JASAREVIC, rod. DRKIC
preselila oa ahirer n perak, 19. 8. 20 II. godi· ne u 79,. god.ini, , Di:enaz .. 6e se ob .. "iti u ponedjeljak~ 22_ 8. 20; I. goc!.il).eu 14.00 sari na meza,rju Hambina .... OZALOSCENI: sinovi Dzemo, Ml"ad i !fer, ,nahe A,sa, AIda I E!"min., unucad Mu.mer, Ad.i., Selma, Arnel i Adela, ,estre Mej r. i Serifa, amjdzicl} da jdziCi, da jdzicne~ letici, te (icne~ dj ever, zao~ va, ~estricl, sestricne) te porodice: Jasarevic, Drkit~ A.ljovic~ Ber10, Comor~ Me.binovic~ Dzanko, Piodzo} Milisic) Arapovic, Valric, BaJldic~ Hebibovic~ Kadi.c~ Var~z, Karacic:) Hadzic, Tr~snjo, Maslesa, Fatic) Pam uk, Foto, Ve]jc, Sljivo, Dizdarevic, kao j ostala brojna rodb.ina, prijarelji i.kom!ije Tevbid ee se prouCili i,rog dan. U 14.00 sati u dibmiji no Anek,u, ulica Vrbov,b. Priievoz do mezaria i Dazad ob.zbijed ...n sa Aneksa· i'pred sarno· posluge, s. polaskom u ]3.00 soti. , RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VAS1AB '"

Tu1nim .rcem javljamo rodbjni) p ri ja relj ima i kom~ijama da j e na~ draga

nasem dragom prijatelju, velikom oovjeku

LJUBICA VLAHOVIC, rod. RISTIC
p rem in ul. 20. 8. 20 II , god i.ne. Sahra.oa ee se ob.v i ,i 22. 8, 20 11, god.i De u 13,30 sa ,i p. grodskom s:rob Iju .Bare". . " OZALOSCENI: kci Ljiliana, 0"" Neddiko,;<et M,jmod,. unuel Ne:n,d i Nevena, porodice Ristic i Marilovic, kao i ",tab rodbi.no i prijateli i 111

JASMINU KEKICU
Neka ti dragi Al.lah podari Dz"nnet, porodici sabur, zbog neoadoknadivog a tvojoj gubilka.

Zahid

i Fikrela

B esovic

sa poro dicom

SJECANJE

N avrsava se god ina da oa od kada je preselio na ahi· reI n as dragi

SIECANjE

NUSRET BARLOV
22.8.2007-22.8.2011.
Tvoji najmiiiji

NavrSava '" godina darta od kada je preselio na ahirel naS drsgi

ATIF (MURAT) KOMARICA
Molimo dragog Allaha di.s, da Ii po dari Iijepi Dzennel i Sve dzenelske ijepore, Tvoji: unuci Mersiha i Muamer i snaba Hedija
9860·ljl~

HARIS (ALIJE) ADZOVIC
22. 8. 1992 - 22. 8. 2011.

ALIJA ADZOVIC
1. 7. 2001 - 22. 8. 2011.

SABRIJA ADZOVIC, rod. REGIC
27. 11. 2001 - 22. 8. 2011.

ATIF (MURAT) KOMARICA
Zauvijek cemo cuvati uspomenu j sjeCanje na IvOj plemeniti lik i tvoju dobro!U. Tvoja k&rka Nezirasa porodicom

Hv'ala 'v'am za ya~u neizmjcrnu Ijubav] dobrom i plcmenimst' koju sre narn pruzali. Uvi.jek cerno vas. !105,ili u !)as.i.r.nsn:ima i mislima. $vaka uspomena oa vas ;'1:ivjelce vjecl10 n nam<l! i bil ce nak oajvOCe blago i nad.h.once. Volimo vas i vol jer eerno va, dok zi vimo. N ek. vam je vj een i ra hme,. S lj ubav J j n i postovanjern~ V.li: s.in Keoan, UDuo"d Berin i Anela m16·,u

N a vrsava !e go di oa dana od kada je presel.io 03 ah irel 03. dragi

Nasem

dragom

komsiji

i prijalelju

POSLJEDNJI nasem

SELAM dragom

ATIF (MURAT) KOMARICA
U vi jek eeS ~i vj eli u nasim srcima i b iIi dio nasih najljepsih uspomena. N eka t1 dragi Allah dU. po dari Diennet i vjecoi Tvoji: sin Hazim, Mensur snsha Sabina i unuci Mehmed

IZUDlN SKENDERAGIC - IZO
Neka rahm et. i Porodica Sahovic
9345-lm:Jz

JASMINU KEKIGU
Dzennel. Tvoja piemenirost i dobrom os!a[ Ce vjetno dz"netske u naSim srcima r>lhme~

ti dragi

Allah

dz.s. podari

lijepi

Neka ti Allah di.s. podari Porodice: Handrka,

Ijepole j vjetn!

9I1OO-'n.'

Bakija

i Curahija
ttS-U-ln

Dnevni avaz _
Tuznim srcern iavljamo rodbini, prijateljima

...., __

>0".55

i komsijama

da je nas dragi

Duboko

ozalcsceni

obaviesravamo

rodbinu,

priiatelie

i komsije

da je nasa voljena

VINKO (MIRKA) RAGUZ
blago u Gospodinu prerninuo u SUbOIU, 20. 8. 2011. godine nakon kratke i ~es.ke bolesti u 78. godini, Ispraca] i sahrana ce se obaviti u utorak, 23. 8. 2011. godine u
15.00 sati iz Komemorativncg centra na gradskom groblju "B.re". Dzenaza

SABRIJA (IBRAHIMA) TERZIC
preselila na ahiret u SUbOlU, 20. avgusta 2011. go dine, u 85. godini. gradskorn grobliu Vlakovo,
ce se obaviti u ponedjeljak, 22. avgusra 2011. godine u 14.00 sati na

OZALOSCENI: supruga Ana, sinovi Hrvoie i Mirko, brat Vlado sa obitelii, nevieste Sania i Slavics, unuke Mia, Anja, Sara i Ela, obitelji Raguz, Prsa, Andrun, Peric, Orlovic, J otic,. Ivankovic, Paskovan, Karnenjasevic, Murgie, te os tala mncgobrojna rodbina, prijarelji i kornsiie

OZALOSCENI: unuke Emina i Naida, praunuka Iman, scstre Kadira i Selma, zerovi Jusuf, Damir i Vedran, bratici i sestrici, porodice Terzic, C1lrsimamovic, Sporisevic, Vukotic, Hasecic i Hasagic

te

Tevhid

ce se prouciti

istoga dana u 14.00 sati u kuci zalosti u ulici Aleja Iipa br, 54111.
03&599

...Za ova] rrenurak - pripremajte se- (hadis) Duboko ozaIosceni obaviestavamc rodbinu, prijatelje i komfije da je n3:S3 drag-a

Obavjestavamo

rodbinu,

prijatelje

i poznanike

da je nasa draga

hadzi HAJRA (SALKO) HASKOVIC, rod. ADZAMIJA
preselila na ahiret u suboru, 20, 8,2011. godine u 82. godini. Dzenaza ce se klanjati u ponedieliak, 22.8.2011. gcdine poslije ikindije narnaza (17.00 'ali) u haremu dtamije Bljlm lr, a ukop ce se oba vhi na mezarlu Suhodo, OZALOSCENI: sinovi Alija, A>;izi Hamed, snahe Zinc ta , Isrne ra i Sabahe ta , unuci Eldin, Bdiu, Adual1 i Alen, unuke Anelai Zerina, praunuke Aminai Sajra, brat badzi ,Muh amed, sestra hadzi Mulija;~ snahe D~emHa i ZiZR) j e.r.rva Hal imao S3 dj ecol1'!-1 prij a D.ika~ ~esIr,icj~ ses~ricne) ,br:uic ~ u3.mer~. braticne sa porodicama, rc porodice: Haskovie, Adz.mlla, Pazalja, Ridzal, Sogol], Merkcz, Ibric, Kadrie, Emso, lsakovic, Cviko, Alispahid, Bas ic~ kao i ostala b rojna rodb ina, ko m;§jje i p ri [atelj i Tevhid ce se proueiri istog dan. posliie ikindije nama", u dzamiii Burmir, RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH .a..·],d'

FATIMA CORHODZIC,
Preselila na ahiret u nedjelja

(1920.2011.)

rod. BORIC
u 91. godini.

21. 8. 2011. gcdine

Dzenaza ce se 0 ba viti u poned j eli ak, 22. 8. 2011. godine poslii e ik indii e nam aza na mezarj u Ilovaca,
RiJ.HME,TpLLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! OZALOSCENI, sin. Sabahudin . Budo, kcerke Nad;;;ij. i Naila, snaha Nadira.zetovi Salko i Sadik, unucad Mehmed, Emra, Nerrnina i Mehmed, praunucad te porodice: Corhodzic, Boric, Hadzic, Podrug, Arnautovic, Blagoie, Hrniic, Keric, Colo, Balic, Resulovic, Zavlan, Ha sa nbasic, Fejzic, Seier, te ostala mnogobrojna rodbina, komsije i prijatelji
194-ll:f

Sa neizrnjernirn

bolorn i tugom obaviestavamo

rodbinu,

priiatelje

i kornsije da je nasa draga

Obs vi.'" vamo rodbinu,

priiatelie

i kornsij e da ie n.! dragi

JASMIN (MUJO) KEKIC
preselio na ahiret u SUbOlU,20. avgusta 2011. godine, u 52. godini. m.enoza ce so obaviri u poncdjeljak, 22. avgusta 2011. godine u 17.00 sari na gradjkom gr9blju Vlakovo. OZALOSCENI: maika Bisera, supruga Fink a, sin Ismar, kcerka Brna, brat Samit, snaha Aida, bratic Aner, sestra Ines, zet N esko, amidza Hi rnzo, amidzinlce Fatima j Ml1bera~ tetke Dub i MerSija~ dajd:i:_inic<l Senada, punica Mediha, sum Mubarnecl, svasrike Munevera i Dzenana, badzo Emro, prijatelii Emir Skender i Milenko Mlade.n, te porodice Kekic, Paslc, Buljugic, Salman, Krilic, Kravic, Selimovle, Vladavic, Zubovic, Krnle, Osmanovic, Hadzimuratovie, Alempiievic, Germ, Vol, Pace, Radovie, Kurtovie, Oruc, Hasanbegovic, Saric, ce.bajiC~Orneralovie, Selimic, Handrka, Leper, Softi¢, ~akija, Trebovic, Cntabija~ Spabie, Musemic, Delila, Hodzic, Lovric, Hrkac, Ljumic, Nolo, Biser, Cedic, te osrala rcdbina, komsiie i priiarelii Tevhid ee se prouciri istog dana u 17.00 sari u dzamii i Hrasno, III

TAIBA KARTAL, rod. CENGIC
Preselila Dzenaza na ahirer u subotu, ce se klanjari 20. avgusta 2011. godine u 79. godini, na poro-

u utorak

23. avgusta 2011. godine

dienom rnezariu u Trnovu.
OZALOSCENI, suprug Avdo, kcerka Aida, sin Adnan, snaha Munevera, u.nucad Adela, Kemal, Adin. i Avdo, bralicne Alma i Mirsada, daidziCi Dz.em.l, Kema!, Avdo, Dzevad, daidzicn. Aida, lericne Suad. i S.bahew, teliCi Suad, Sejo, Kernal, djeverovi Mehmed, Smail i Ibrahim, te porodice Kartal, Cengic, Redzepagic, Lagumdzija, MlIrga, Ferie, Werner, Ljuea, Bejdic, Hadziosmanovic i oSlala mnogobrojna rodbina, prijalelji i komsije

Duboko olmlo!ceni obaviestavamo rodbinu, priiatelie i komsiie da je u.sa drags.

SEJDA (ALUA) KUSES, rod. SEHOVIC
preseli.l. n. abirel u nedjeliu, 21. 8. 2011. godine u 90. godini. Diena.a cese ob.vili u morak, 23.8. 2011. godine u 17.00 ,ali na mjesnom me· za\i u S.h b.!i6 . Focan 'k> j .buk.. . OZ.ALOSCENI: sinovi Muhamed i Adil, kce<k. Adil.a, snahe Sejd., Mensura i Sejla, Z<[ M un ib, unuead Adn aD, M.ir.lem, Faruk M i.rela i A.. o, sema Zl.tka, zaova Z latka) brat iei, scs(ri6, (e porod ice: Kuses] Scho';,J'it, Sm iecan i n, M u jezin] Mekie, Sablja, Aljl!kic, Ramovic, Sofrad.lija, Budl1jo~ HodEie, BegaDovic~ kao i 0"01. brojoa rodbina, komsije i prijatelji Prii"vozdo meza,j •. i nazad obozbiieden isprod F.brika duh.n.· Pof.li6, sa polaskom u 14.30 s.,i. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH !!!

Tevhid

ce se proucici

iSlOg dana u 17 saci u dzamiji

Trnovo.

...Z. ovai "cnm.k· priprem'ilO so· (hadis) nbQ ko oza[osf,el1 i 0 ba viclta v arno r-odb i11 p rij <ltelj e i kom~ij e u~ d. ie n.sa draga

o

dine u 71. godin i. Dorena.. te so ohav iIi u ponedieljak, 22. 8. 20 It. godin e II 17.00 sari na. mer.arj u Grl i(~a BJ;.do. . OZALOSCENI: suprug Enver, sinovi Suo iejman i Jas.min! unucad Han3 i Faris! s.naha Ljulja:na! bra6a En· .,ref, Ham do i, Ekre,m i b rat.i c M i.rsa d 5.a porod i.cam.., se5,lre hOIdZi ZineIa) Hasna~ Sura iMina sa porodicarna, prjjaleljice Zdenka) Beba i N_afa) [C porod ice; Vranac, BCgOV3C) Hadzic) ~g3) Kozlo, Migic~ Imamovic, Delibasic~ Mesic~ Dasi" Dl,alttir~ Bipa, Duzelovic, Boj,...ktarevic, G.Jic, Kon"pka, kao i o,,,,la brojn. roo dbi no, komsiie i priia IOlii Tevhid & Se pr"ucilj iStog dan" poslij' ;kind;j. Dam''''' (17.00 "". ti) u dzamijj Provare_ RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH II I

NURA (MURAT) VRANAC, rod. BEGOVAC pn:seliJa na ahiret u perak~ 19. s. 201 L go~

IZUDlN (HASAN) SKENDERAGIC
pre,elio na a h ir. I U pe,".k, 19. avgusta 2011. godino, u 57. god'ni. Dienala ce se obaviri u poned.jelja~, 22. ."gust. 2011. godine u 17.30 s.,i o. B.k.i· iskom mezarj tl Falelic; 2. Pre'V(Iz ct biri Obezbiieden sa polaskom u 17000sa '(ispred Careve diami ie, do me,,,,ria in.", d. OZALOSCENI: majka Nura, !Upruga Dzehva, sinovi Samir i Emir) braca Hajrud.in i Mesud, smibe Elmedina i Sladana! bnuiCi Mirza, Al1el i Ad.mir~ br.aticl1e Minka~ ADe,sa i Mi;nela, dajdla hadzi Medo sa porodicorn, ,.,h Rami.z. ,a porod.ieom, strina had~i Mirsada sa porod.icom, sUra Ramiz sa. porodicom) svaslika Mevla Sa pOl"od.icom~ u~ti ~i i te-ricne\:, dOldiic:i i daj d1:,icl1 te poroj e, dice Skend"ragic, Hadi!ic, Kadric, Kapo, Kola!in.e, Ramovic, Selak, Tab~kovic, Ko,ovac, Hasovio, Svraka, Mrzic, PeljlO, D,-:ihanic) Cat{)vic! BeYrnja~ Ha-sanagic~ Hr(Jmic~ Be:zdrQb, Pita! Razall.iC"a~ Ba:!ic~ te os:tala rodbi,lla~ komsij'e i prijatelji Tevhid ce se proueili i,mga dan. u 17.00 sad u dtamiji Hilri Su· Ie,jrnan-Paje) Mah.i1lllimvac. III

HATIDZA (SALIM) ALIBEGOVIC
udova hadzi MEHM~DA,
rod. BILANOVIC, ucileljica u penziji pre,elil. n•• hirel u n.did iu, 21. 8. 2011.u 84. god;ni. Duna.a ce se klanj.,i u ponedjeljak, 22.8, 2011. poslije podno nam .... (13.00 h) i'prod Permcke d~.miie,. ukopat & $e l1a grads;kom groblju u Visokom, T.vhid ("enski) ce bili proucen poslije podne nama.a u. kuci hlo"i (ul. Br.ailac. br. 12) u Visokom. VASIAH OZALO,CENI: kcerk. Edina, dr. Vasvija i NedZda, «mvi Ned.:cad] Vehid i dr. Mujo] unuk Mirza, unukt': Alma, Azra, Ajda i Ajh, prat.m.uci Mu harned i Fa.rnk~~aova Tai ba~bratic:na N afa~sesrriena En i,a, Ie porodic<: AI ibegov it, Bilanovic, Kri vd.it, Sah i· novi", AhmelSpahic, C.baravdit, Smajlovic, Neimarlij., lbrahi· movie., Tafro, Buljub<isic~ J<ikupovic, Kahriman, K<ilafef{)\ilC i oSlal. mnogobrojn. rodbina, komiije i prijate.1ji PTT

~~M:Er{?~L~Htkr~l~~AA'J~iIf'EN

Duboko o~alo~ceni obaviestavamo rodbinu, prijatelje i susiede d. ie oa~ dragi

iznenada

RAjKO (MARIJANA) KRAMAR
preminuo

dan. 21. S. 20 II godine u 73. godini,

Sahrana dragog nam poko j n ika ab a vi r ce se u poned ieliak, 22. 8. 20Ii. gcdine, u 16 30 sau, aa nmokatolickom grobliu Stup
OZALOSCENI· supruga Aneta, kcerke Ornela i Sanda, brat Perc sa obitelji, brat Iliia Sa obitelji, sestra Mara Sa obitelji, sestra Ljubica sa

IJ
AHMET (RIlO) SAHINPASIC

Obaviesravamo rodbinu, priiarelie i komsi]e da je nasa drag.

IlETA (HAJDARA) BIRNO
preselila na ahiret u petak, 19. avgusta 2011. godine, u 67. godini,

Dzenaza ce se obaviti u pcnedjeljak,

u 14.00 sati na gradskorn groblju Vlskovo. OZALOSCENI: sesrre Sadija, Zumreta i Isrneta, brae. Osman i Ramiz, zet 0 mer, sn aha Maj da i Naja, sesrrici Derv iila, Lejl a, Selma,

22. avgusta

2011. godine

obitelii, sestra [anja sa obirelii, te ozaloscene obitelii: Kramar, Lasic, Lukic, Cabadai, Trogr lie, Lov ric, Bosn j ak, Pi anic, Kapetanov ie, Kulis, Ka tava, Ma ti c i osrala mnogobrcjna rodbina, prijatelji i susjedi

Mutapcic, Kahrimanovic, Hajvazovic, Selimovic, Katalinic, .Pasif, Agic, Bula Dika, te ostala mnogobrojna rodbina, komsije i priiatelji Tevhid ce se proueiti istoga dana u 14.00 sari II kuci zalosti u ulici Azize SaCirbegovic br,

Alma, Sabim j Nermin, bratjci Esad, Emin, Rijadi Azur, te porodice Beganovic,

128/11.

"'

Obavies ta vam

0

rodbin

U,

priiatelie

i pozn an ike d. ic nag dragi

DZAFO (MESANA) COPELJ
dan a .2I . 8 . .20 I I. god; ne u 01,00 sui, nako n krace bolos" u 8 I . godini p rescl io ria ah irer. Dkenaza rahmerlije ce se klanjati u ponedjeliak, 22.8.2011. godine u 17.00 sari u harem u Presieka - Nevesini 0, gd ie eese rahrnetlijn i pokopari. Prevoz obezbijeden u 15.30 sa ti sa Tekije, sa srajali~[ima: Seriea d~a.mijaJ Lucki most, Pozorisre, RaZViUlk Autcbueke stanica, Zal ik, Ma_Zo!jice) Fabrike duhana, Opine! KQ(:j I1e, G I}oj II j ceo)Dracevice, N evesin]e, Presieka. OZAlOSCENl: sin Seld, kcerke Nusreta i Sabina, sestre Zejna i Mcjnl! nevjesre S:efika i Samka, ZCIOVj Ramo! Menso, Ekrern i Endin, unudad Elvira, Elvir, Mincla~ Allela, Haria, Adis i Nejre, praun uead, svastike Behka i Sej da, l1.ad:!oEsed, braric Menso, brat i~n a, se~uiti~ ses tricne, porod ice. Cope) i, Leri C:! Pa] evl¢, Tipura, Holian, Colakhodzic, Trnka, J\gic,. Zukanovic, Turulja, Corie, Klino, Memie, Lulie, Brkan, Golos, Hamzie, Imamovlc, Jabie, Pan]era, Adrovic te ostala mn ogobrojna rodbina ~prijarelii ~19.2- J me
J

Obaviestavamo rodbinu, pr ijatelje i kcmsije da je l1a~ dragi

Sa neizmjernim bolorn obavjestavamo da ie nasa draga

ANA MALTARIC
1'123 - 2011. preminula 19. avgusta 2011. godine.
22. Sahrana ce se oba viti 22. av gusta 20 II. godi ne
U

prescfio na ahiret u petak, 2011. godine, u 75. godini.

19. avgusta

D~ena>3 ee sc obaviri U ponedieljak, avgusta 201 I. godme u 17.30 sari na Bakiiskom mezariu Faletici 2.

14.15

02AlOSCENJ: supruga Haf za, keerke jasna i Senada, zet Kenan, unucad Danijal, Sara. i Ema, brara Osman j Ism et ,. sestra S.,· ida, te porodlce Sah in PaS;e, Imamovic, S kegre, Mehle, Ra~iC, Burekovie, Hadzovic, Zliliric~ Begic, Thrzi6: Hadzihajdic i oseala rodbins, priiatelii i kornsije
J

sari na gradskorn grobliu "Hare".
OZALOSCENI: sup rug Nikola, kcerke Lidija i Korneliia, unuci Renata i Dario, zet Marijan, sestra Viktorija, brat Vjekoslav sa suprugorn, porod ice Milosevic, Lipanovic, Hrkas i ostala rcdbina "'

Tevhid ce se pfQucili istog dana u 17.30 5~Hi u kuci ialosti U ulici Behdzeta M. urevel ica br, 109/1. "t

1. p~grohne"Slug~,IrgQvi"" iprQilJlQd"i"S.r.i~vQ MWZLIS
71000 Sarajevo, Bist,ik do broja 8

d.o.c.
SARAJEVO

L~LA.M.sKE ZAJEDNICE SARAJEVO

Pokopno drustvo "JediIBIi-· Sarajevo. prula pogrebne usluge po najpovoljnijim ciienama, omogutava brzu, kvalilelIlu i jelinostaVll u organ i,aciju dlenazB na podrucju Kanton<l Sarajevo i BGsne i He roegovi ne, te najpo.oljnije uslo.e za priievol umrJ]h il lnozemsrea Cielokupna orqanlzaclla czenaae (posljB~njeg ispracaia umrlogl obavlla se na lednom rniesfu, atraklivnoj i U Gradu prepoznatljlvoj lokacijl - Tu.be sedam brace, U neposredno] blilini trolejbuske okl1!lni~a na A.usllijskom lrliu. ul, Bistri k.do ;br.8. Svakim danom od 0·24 sala, Varna d~tupan telelon: 033 712-1100, tax: 033 712 801.

OSNOVANO 1923
Pokopno drustvo "BAKIJE" rsi prevoz umrlih iz v Zapadne Europe specijalnlm pokopnim vozilima organizuje dzenaze na teritoriji BiB.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobtre] 00387 (0)61 131-788
fux 00387

(0)33 447-122

mobttel za Inostransevo 0049(0)16093427808
www.ba.kije.com Javite se na nasa telefone: 033/.281-364, 033/281·36111118)(: 0331281-435

AKO SIE ZAINTERESOVANIZA OW JEDINSMNU PONUDU,
molimo vas da bitko popunlemr narudibenicu dostavite na nasu adresu:

aOSNA I HERCEGOV!NA FEDERACljA BOSNE 1 HERCEGOVINE UNSKO·SANSKl Ki\NTON OPCINSKI SUD U VEtlKOJ KtADU~1
Broi: 23 0 Mal 00334409 Mal Velika Kladu"'. 10. 08. 20 II. gIld., ne

avaz-roto press, Tesanjska 24A, 71000 SARAJEVO

SANAZNAKOM
r- __ ._c

"'%4 KUC,NUDOSTAVU" iii
~_

OGLAS
TllZi .. li: }P HRVATSKE TELEKOM UNIKi\CIJE d.o.Q. Mos"'r, dir"kciio ,,, Btanimira bb, 88000 Mo''''r Tu Zen.: 0 m 'no,,;'; Rascrno, Mcko<o Ia m 01.0, Vel ik. KI.duia Radi: ;'pla," v'p. 1.445,14 KM '" pokrornu mTeZu K"e-

U Oglasnu sluzbu ·'Twist Tower' Tesanjska 24A, "'avaz-ro!o press" (AvazBussinescentar)· Dzemala Bijedica 185

nARUDIBEnICA
IZDANJE: • DNEVNI AVAZ
.S~ORT

kom.
kom. kom. _ _

_

TUZBENI ZAHTJEV
Tuiieooi se o.loze dR tuziteliu pl .. i dug u iznoso od 1.445,1.4 KM s. zakonskom kom.lOm, pocev od dana dosp~jeca obaveze, do daDa ,i~pl,ateJ kako slijedj: · n.• two. 0 d 165,93 K M POCo" od 16. 11. 2008. god i De p. do daD. is plate · n. ;"no, 0 d :;71,91 KM poCev od 16. 12. 2008. god.; ne p. do dan. ispl •.t. · na ,,,no, od 346,57 KM poCov oct 16. 01. 2009. god.;u. p. do dan' ;spl.t. · na i;eno. 0 d 46,80 KM pocev od 16. 02. 2009. god;~e po do dan a i.pl,!" · no ;z.nOI 0 d 46,80 KM po"e" od 16. 03. 2009. godin" p. do dOn" isplo'" · na imo. od 46,80 KM poce" od 16. 04. 2009. god;~e po dQ d.n. ;splo'" · n. i>;no' od 46,8Q KM po~e" od 16. OS. 2009. godine po do dan. i'plot.., · n a i>:no, od 173,53 K M poU" od 16. 06. 2009. god ine p. do dan, is pl,,,o kao i dil ~uz~u~.lju nadokn:adi parnicne lTo[knvc) Sv(': tl roku od 30 dan.3. Ovim pmem se ruzcIloj o.m:fmovicR.a.semi) Me.kou:: larnd.3 Velika Kladu~a, dos:mvlja t:uzba D:J odg()YO, po j 0 mzcna dulin' da II .kl.du 'a odre<lbom tI. 70. i 1 I. Za kObO 0 parn iloom po,rupku noi kosniio " roku ud 30 daDa od dona pr;i""" do,,",,; sudu p;,meni odgo.or no tuzbu u p,,,,;,,nom sud &: donii"Li presudu koiom so usv.ia ru~b"ni "ab'iov (pTesuda zbog propu!moial u 'kladu odrodbo cJ. 182 Za.Kooa 0 parn;cnom posrupku. NAPOMENA: ObavicS[ava so !'U~ena da ,. do,m.a pismena ,nlarra obavljenom pro,ekom rob od 15 da"a od d."a obja.ljivania ovog oglasa (clan 348 smv 4 Zakona 0 parnicllom po,rupku).
J

.AZRA
• EXPRESS

kom.
:kom.

_
_

• ZDAAVWE U KtlCI _BESE tMAME

kom.

_

Ime i prezime

_ ulica,_ _ _ sati _ _

~

Op6ina

,

I I I

8roi telefonalmobitela Vriiemedostave do Bmi'licne:karte: Svojeru~nl pO'pi$

._----------------------------

Stru~ni sarad" ik: Ali baSic Isme [

sport

Onevni avaz, pon~dj~ljak,

22. avgusVkolovOl ~O11

57

PREMIJER UGA Olimpic deklasirao Mostarce

Sarajevski tim nakon prvog poluvremena vodio sa 3:0 u g.Dstima protiv Zrinjskog
U ovosezons ko j domacoj premijeri Zrinjski je razocarao svoie navijade zasluxenirn porazom od sarajevskog Olimpica (2:4). Mostarske nogometase skupo je kosralo karasrrofalno prvo poluvrijeme, u kojem su gosti poveli sa 3:0 i tako napravili ogroman korak prema pobjedi, Nakon propustene prilike Vlade Zadre u 20. minuri za Zrinjski, same rninutu poslije Adrnir Vladavic [e

a a ie i-sa duoslruH-sriKatastrofalno prvo poluvrijeme za dornace zakljuceno je greskom Marina Anicjca, koji je 1I 4\. minuti u svorn kaznenom proSIOru igrao ru kom i dozvolio Vladavicu da svojirn drugim pogotkom dovede Olimpic do velike prednosti.

Trener po drugi put iskljllcen u tri. utakmice
Tri utakrnice i tri poraza, posljednji u Lukavici od Slaviie (0:2), Cine naislabiii stan Celika od kada se igra Iiga u sam ostaln oj drza vi B iH. - Dcgovorili smo se da cerno se naci II ponedjeljak, Nama predstoji da se okrenerno Olirnpicu i pok uilamo nesro uraditi, Bit ce tesko -

Gauran: Zauladala lemOnOIOnlla
IbraliOUiC sam sebi POdDiO oslaullu
Norninalno prvi coviek kluba, predsjednik Skupstine i Odbora za hitnost Mirsad Ibrakovic rekao narn je da nije bio pozvan na sastanak, • OeilO [e da Predsjednistvo u ovakvorn sas tavu lie funkcionira, a ni moje relacije s direktorom Nerminom Sabj~em nisu onakve kakve bi rrebale biti,

Najslabiji start Celika

Smanjio Kufalija
Zriniski se u nastav ku pokusao vra ti ti i ci ni10 se cia bi mogao uspjeti u tome. Prvo je Levani Kutalija u 53.

Zl'lnJSH12 (0:3) 4 OUmPIC
Stadion Pod Bijelim brijegorn, Gledalaca 2.000. Sudija: Vladimir Bjelica (Lukavica) 6,5. S trijelci: 0:.1 - Vladavic (21, Hiros),.0:2· Pliska (32), 0:3 - Vladavic (41,.penal), 1:3 - Kuraliia (53, penal), 2:3 - Marjanovic (73), 2:4 - Pliska (86). 2yti kartoni: Suniic, Diidic, Mili1'-evic, Kutaliia, AniCic,.Zivko (Zriniski), Rizvanovic, Suba5ic (Olimpic), Crven i karto a: Suba!;i': (0Iimpic, 80.) - drug; ZU ti..r grac utakrnice: Almir Pliska (Olimpic) 7,5, ~ ZRINjSKI: Had;::i" 5, Popovic 5 (60 ..Zivko -) Sunjic 5,5, Dzidic 5,5, Susie 5 (71. Pehar -), Stojkic 5, AniCic 5, Milicevic 5,5, Kutaliia 5, Zadro 5 (66. Marianovic 5,5), Be· kic 5,5. Treuer: Slaven Musa, OLIMPIC: Fejzic 6, Rizvanovic 6, Subasic 6, Regoje 6,5, Sulievic 6,5, Vidovic 6, Pliska 7,5, [ugo 6,5,. Hires 7 (75. Rasch: -), Durie 6,5 (64. Kreser -), Vladavic 7 (52. Kapic -). Trener: Nedim J usufbegovic, izbjegao ofsajd-zamku godio za 0.: I. i pominuti iz penala srnanjio na 1:3, a onda je Lazar Marjanovic u 73. pogodio za 2:3. Ipak, gosti nisu dozvoliIi preokret te su ce rvrtim pogntkorn porvrdili pobjedu, Pliska je sv-ojim drugim pogotkom hznio neodlucnosl Pere Stojkica i opet golmaoa Hadziea. M.PANDiA

Odlucio sam se na ostavku. Odmah nakon Bairarna sazvatvcu sjednicu Skupstine kluba, kada bi rrebalo biti izabrano novo vodstvo -kafe Ibrakovic te naglasava da ostav ka vri j edi sarno za miesto predsjednika Odbora za hitnost, a da ie na clanovima Skupstine da odluee hoce li ostati p redsiednik 109 tij cia. kaze Gavran te se Wi da [e u klubu zavladala monotoniia. Trener Celika za drugo iskljucenje u ovoi sezoni nakon sto je i u Mostaru protiv Velda poslat na IIi b ine, kaze da ne zna razlog. V.B.

Tabela
Rezultati 3. kola: Slavija - ¢elik 2:0, Kozara GOSK 0:0, Lemar - Sloboda 2:0, R udar - Z,:ijezda ] :0, Travnik . ZeIieznicar 2; I, Sarajevo Velez l :I, Siroki Brijeg - Borac 1.1, Zrinjski Olimpic2A Parovi 4. kola (24.aWl· st): Cel.ik·Olimpic, Zelieznicar . Zrin jski, Zviiezda . Travnik, Borae Rudar, Slo~oda ~Siroki Brijcg, GOSK - uotar, Velei . Kozara, Slavija Sarajevo.
1. Sarajevo 3 2. Velel 3 3. Borne 3 4. Siroki 3 5. Travnik 3 6. Siavija 3 7. Olimpic 3 B. Zrinjski 3 9. Leatar 3 10. Rudar 3 11. lBljeznicar 3 21 21 21 21 21 201 11 11 11 11 10

0
0 0

7~3 7 6.2 7
5:.2 52 6;4 7

0
0 1 1

7
7

Svjestan teske situacije u kojo] se nalazi ekipa, ali i k Iub u c j el in i, rrener Boris Ga vran inici rao je za jucer ujutro sastanak s klupskim vodsrvom, koji, medutim, nije cdrzan. Niko se, nairne, nije pojavio na stadionu,

3:3 65
7:7 3:3 24 5:4 2:4

6
4 4 4 4 3

Greska Hadzica
Domaci se nisu ni oporavili od ~oka a vee u 32. minmi primili su i drugi gol. Ovog pUla je Almir Pliska kaw i0 sla b u reakd j u goIman3 Adnana Hadzica i po· godio nebranjeni dio mrde.

1
1 2

Bod pomjeri Audullica
Iako je stra reg Barca Zvezdan Cve!kovic najavio da ga u Sirokom Brijegu inreresir~ sarno pobjeda, Banialueani su se lokom veeeg dijeLalltllkmi· ce na Pecari branili i, na kraju, i odbrnnili (I: I). Kuo nose bod velik kao kuea, a najviSel~lu· ga za 10 ima reprezemali vni cuvar mrde Asmir Avdukic" - U svemu je najvaznije da smo os.vojili bod koji nas oSlavlja u samom vrhu tabe· Ie - is!abo je A vd ukic. Utakmica na Pecari protekla je u grani(ama fer·ple· ia, ali je incident po zavrSetku susrela bac.iosve u drugi plan. N aime, rezervn i igrac Ba· njalucana Nebojsa Runic krenUO je p,ema svlaCionici kada ga je u lice pogodila pu· na kOl1zerva, bacena s uibina. Defimzi vac Borca pro~ao je bez lezih posljedica. No, IU nije bio kraj. Incident je snimio kamerman BHT I, ko· ji se i sam nasao na meti na· pada jednog navijaca, koji je pokusao da mu otme sn.i· rnljeni materija!. S. K.

Banjalucani neporazeni na Pecari

12. Sloboda 3 13 KOlara 3 14. ZVLjezda3 15. GOSK 3
16 eelik

10 2

3
1 1 1 0

01 2 01 2 01 2 3 00 3

0:2
0:3

1:5
27

OSlmJe DOUIHaO:"PUSlile ga neHa DUCal
Postao Zeljina nocna mora
Nogomewsi Travnika nadma~ iii su sebe i u uzb udljivoj urakmici zaslilZeno sa 2: 1 savladali favorizirani tim Zeljezni~ara na Pirori. U glavnim ulogama bili su str· ijelci za »Vezire" Nermin i Elvedin Yampa. Kapiren Travn.ika Elv". di.n Varupa svojim projehi10m sa viSe od 30 merara po· godio je za pobjedu. Zeljina sada vee "nocna mora~ neko· Iiko je pura na sliean naCi.n presudivllJa u dvobojima Tf· avnika i Zeljeznicara. - Mada smo dobro O[vo· ri]j ... akrnicu i ,aDO poveli, t kasnije smo nakon nekoliko promaseoih prilikll morali spasa vali rez ulla t. N ako n primljel!og gola, dugq nismo doni sebi, ~lOje Zelja isi::oristio i preuzeo inicij ativu. U tim mornentLma slalno su rni kroz glavu prolazile nase prop u&tene p rilike. Ipak, polako smo us:poslavljali ritam i dosli do mog slobodnog udan;a. Dok sam namje~tao lopm, CLIOsam crenera Zelje Amara Osima, koj i je, valjda zbog daljine, povikao: "Pusti[e ga neka puca!" Nisam se dvoumio, odlucio sam se 23 dir-ekran Sll! i, srecorn, uspio sam po· god iti za p obj ed u • isp rieao nam je Elvedin Varupa.

Elvedin Varupa je "projektilom" srusio Zeljeznicar

66

Saopcenje SiJOkog Brijega

JaliUPOUiC preuidio penal
Siroki B,ijegoglasio se saop cenj em la javnos t u ko· jern "sa zaljenjem konstalira da je, nakon sarno [r(kola i dva velika derbija (Zelje;:nicar i Borac), na krajnje drzak i nesponski naCin onemogucen u pokusaju ostvarivanja sportskog ll.spjeha". - Ako se nekome mogJo rnozda i utini ti da su 1.1 U tawe.i 1. kola sa ZeliemiCaroID ueesraJi previdi pornocnog ~udije Draskovica na stem Sirokog Brijega bili sarno slucajnost, onda je Jakllpo· viceva predsta va u makmici protiv Borca o!klonila svaku SlIml!ju 0 slllt-.1jnosti- navodi se u saopcenjll [e se doclaje: - Sudija]akupovic je u 45. minuti zatvorio oc.!U siluaciji kada je Roskama u izgIeclnoj pozidji za posri~nje gola hr· vackim zah vaw m na navu oOOrioSavic. Umie;to crvenog kartona za goslUjuee"Sigraea i .ka7.nenogudarca III Siroki, J3kupovic je samo pokazao da se - igra nasta vi!?

S.p.

U PRODAJI JE

58
PRVA LlGA .FBiH Odigrani mecevl drugog kola

22. avgust/kolovoz 2011.

UneYl1i avaz, ponedleljak,

sn,l1r" o .r::...:::::'

t

U Srebreniku posnqnuto cak sedarn pogodaka • Kraj!isniki UNlS i dalje bez postignutog gola
Drugo kolo Prve lige Federaciie BiH u fudbalu parnti t ce se po sedarn golova na u rakmici u Sreb reniku, ali pro ije svega po neredima nakon za vrs etka s usreta u Vi rezu, Nairne, nezadovoljna doRezultati drugog kola: Gradina - Orasie 4:3, Virez - Krajina 1:1, Capljina - Farnes SASK Napredak I :0, Jedinstvo - Gorazde 3:0, Buducnosr - Krajisnik 1:0, UNIS - Branitelj 0:3, Rudar Omladinac 3: 2, Iskra . Bratstvo 2: 1. Parovi tre6eg kola ("1,7, i 28. avgust): Bra tstvo . Rudar, Krajisnik Capljina, Fames SASK . UNlS, Gorazde - Virez, Krajina - Gradina, Orasje- - BuduCD.OSl, Ornladinac - [edinstvo, Branitelj - Iskra. maca publika htjela se fizicki obracunati sa.sudiiama, koje su do stadionskog til neIa dosle II pol ici js korn au ru, odakle su, uz buru protesta s tr ibi na, jedva utrcale U svlacionice,

Sudija u Ullazu Od OgOrCana PUbiiNaspasauala POre]a
Tabela
1. Gradina
2. Rudar 3. Bran~elj 4. Kratlna 5. Capliina Jedlnstvo

U ovom b

0
220

a

73 5:3

6 6
4 4 4 3

2110 211a

4:1
4:2

s.

2 1 1 0 2:1

~a
2

7.0raSis B. Omladinac 9. Budutnosl 10. Brats1vo

2 2

0

a

42 4:4
t 3:3

3
3

11.li~fa

Mahanieko

2 1 a 1 2;2 2 1 0 1: 2:2 12. Fornos SA~ K. 2 1 a 1 2:2 13, Vile, 2 1 t 1:2 14. Kraiisnlk 2 a 0 2 0:4 2 0 0 2 04 15.UNIS

0 1 2:2

3

a

16. Gmaide

20

a

2

1:.6

a

nK Ullez - Hrajina 1:1
ozen se iZ IJeGltl iJ3-:etes

KaROdOzdraue guilerace mallene CelUebuducl :Izuor Inzullna, leci upalU,POlraUlncer
Ilpasna veze

'DepresQa leiRO

Gradski stadion II Virezu, Gledalaca: 350. Sudija: Read Mehmedovic (Bukinie) 5. Strijelci: 0: I - Mirvie (38), I: I - Smrike (60). Igrac utakrnice: Almin Abdihodl:ic (Kraiina) 7,5. V1TEZ: Zivkovic 6, San ric 6,.} ure<!vie 6 (61. Grbavac 6), Hasanovic 6, Lovrinovic 6,5, J uric 6,5, Rezdausek 6, Safradin 6,5,. Pranjkovic 6,5 (81. Vujica -), Smriko 7, Vidovic 6 (46. Dedic 6,5). T rener : Val enri n Plavcie. • KRAJINA: Abdihodzie 7,5, Huilic 6 (88. RaCic .), Sahinovic 6, Palic 7, Muzgonja 6, Brkic 6, (:aht3revit 6, Selimovic 6 (51. Dizdarevic 6), Nuhanovic 6, Mirvic 7, SisiC 7 (76. Husidic -), Trener: Nurdin Nozi';. S. P,

POdasrcu melD lespremno za bueg III .borbU

Rudar - Omladinac 3:2
Stadion Rudara 1I Kaknju, Gledalaca: 500. Sudiia: Admir S ehovic (Sarajevo) 6. S tri j elci: 0: I • Rad ulo vic (2), 1: 1 - Gafurovie (25 penal), 1:2 - Suljic (27),2;2 - Ktlliljic (60), 3:2 - Gafurovid (64). Crveni karton: Ibrahim Skahic (Omladinac), Igrac utakmice: Z1a_tan Gafurovic (Rudar) 7, RUDAR: Sabic 6, Arner Hrustanovic 5,5 (31. Topalovic 6), Arnel Hrustanovic 6, Admir Kubat 6, Imarnovic 6, Duvnjak 5,5 (31, MaSic 6), Semir Kubat 5,5 (57. Sadikovic 5,5), Gafurovic 7, Celikovic 5,5, Kuiljic 6,5, Mucic 6. Trener: S]avi&a Bozici';. OMLADINAC: Bilajac 7, Skahic -, £lolie 6, Keserovic 5,5'(46. Sehic -, 68. Huseinbasic -), Cejvanovic 6, BrchEc 6, Siranovic 5,5, Radulovic 6,5, Suljic 6,5 (76. Halilkancvic -), Lukic 6, Omeragic 6, Trener: Smajil Karic, M. Ko. FAMOS/SASKNAPREDAK: Kadic 7, Mirvi': 5,5, Ko· zica 6,5, Terzic 5,5, Sabotic 6, Sarajkic 5,5, Avdic 5,5, Orlas 6, Hero 7, Mahovic 5,5 (46, Bozalija 5,5), Salkovic5,5 (28. Fejzic 5,5, 57. Kuno 5,5). Trener: Damir Beca, Er. B.

BUdUCnOSl- Hra)isniH 1:0
Gradski stadion \l Banovicima, Gledalaca: 250. Sudija: Senad Hadfimejlic (Zenica) 7, Strijelac: 1:0 - Slisko (90). Igrac utakmice: Igor Sliilko (Buducnost) 6,5. BUDUCNOST: Husic 6, (:amrkovic 6, (:.olic 6, Cergie 6, Kovacevic 5,5, SUsko 6,5, Imamovic 5,5 (46. Pirie 5,5), Sarajlic 6, SalibaiiiC 5,5 (75. Kavazovic -), Mujic 5,5 (86. Mil" minhodzic-), Ikanovic 6. Trener: Nijaz Sahbazovic .• KRAJISNIK: Hodii': 6, Lazic 5,5, (78. Bajric -), Sneler' 6, Sarajlija 5,5, Trejic 6, RUlic 5,5, Halilovic 5,5, Do Nasimento 6, Carie 5,5 (71. Ed. Sabie -), Er. Sabie 5,5 (83. Dizdarevic -), PehiI 5,5. Trener: Mirsad Hodzi':. N. M.

Gradski stadion J aklic u Bugojn u. Gledalaca 300. Sudi ja: Irfan Pelim (Sarajevo) 7. Strijelei: 0:.l-Mujkic(33), 1:I-Pejic(47), 2: I • 1. Smaiic (85). Crveni karton: H usein Sak usi': (Bra tsrvo). 19rnc utakrnice: Edin Srnaiic (Iskra) 7,5. . ISKRA: Perkovic 7, Matisic 7 (75. ACic -), Oidanic 7, E. Smaji': 7,5, Medin, Nebic7, Pejic 7, Kolienovic 6,5 (46. Suei': 6,5), Kmetas 7,5, (:osovic 7 (80. Gurbeta -), I. Smaiic 7. Trener: Zdravko Gajic. BRATSTVO: N ikitivic 6,5, Pantie 7, Susa 6,5, Tirnkov 6,5, Kadie 7, Delic6,S (46. Huseinbasic 6,5), Mevkie6,5, Kadric 7, Karaduz 6,.5 (53. Sakusi(6), Dijabang 6,5 (75. Karic -), Mujkic 7. Trener: Nusret Muslirnovic. K.B.

ISkra - Bratstuo 2.1

Gradlna - Orasie 4:3
Stadion u Srebreniku ..Gledalaca: 200. Sudi]a: josip Kozul (Siroki Brijeg) 5. Strjjelci: 1:0 - Turbic (18), 2:0 - G. Zivkovic (25 autcgol), 3;0 - Turbic (31),3: I - Kobas (38), 3:2" Kobas (61), 4:2 - Mumlnovic(88), 4;3 - Krpic (90.). Igrac urakmice. Alen Turbic (Gradina) 7,5. GRADINA: D. Zukie 6, Hod~ic 7, Alie 6,5, Dzananovic 6, A. Zukic 6, Muminovic 6,5, Srnajlovic 6 (90. Murntovic), Sali.hbasic 6, Huseinbasic 6 (89. Muslimovic -), Turudi· ia 6 (52. Popara 6), Turbic 7,5. Trener: Samir Adanalic, ORASJE: Iliiikovic 5, Ristankic 5, Maskaljevic 5, G. Zivkovic 5, Gosto 5, p, Zivkovic 5,5, Gajcevic 5,5 (74. Durie -) Mikic 5,5, Kobas 6,5, Leti': 6, Krpic6.. Tnmer: Smmenko Coskovi';. o. M.

CaDlJina- FamOS/SASHto

Sabina Hujic, prof dr. Edin Suljagii, prof dr. Naima An-/allagii, dr. Jem/ina Kapelanl)'lJic, prim. dr. Umid Sa/aha, dr. Nedjimija Suljii, dr. Mima Sijartit, dr. Ante Bogw i dr. MeW/a Mellie

ZA VAS PISU: Prim. dr. Mirsad D/(gum, do•. dr. Sanja Sejii-K=ltl1l)'1J;i, mr. ph. S"ieiatlaJonjii, mr. ph.

S tadion B j elave u Capl] ini. Gledalaca 150, S udij a: 0 Ii ve r Ko~uJ (Livno) 7. Strijelac: 1:0 - J uSlIfbaSic (90 + 2). Igrac utakmice: Sabahudin JusuibaSic (Capljina) 7. CAPLjINA: Bacak 7, Markovic 6 (66. Be6rovie 5,5),. Mioi;evit 5,5, Grbavac S,5 (77. Ragui -), Diana!) I) vit 6,5, Be" nic 6,5, RlIji~ 6, Obad 6,5, Menalo 5,5 (46. Vila 5,5), Kukic 6, Jusufbaiiic 7. Trener: ZLatko Krizanovic.

sport

O~el'lli avaz, po~edjel]ak. 22, avgustil<olovoz2011_

59

Tabela
l.M.... iIi 2,Vh~plOn H 1ia .. a,Colli
¢,li1.~ ~, If~!".l~ 9,QPR 10,'1rorviC

2 0 0 1:2 2 0 0 4:1 1 1 0 3:1 1 1 a 3:1 1 1 0 2:1 1 1 1 0 0 20 20 20 20 a0 10 20 20
1 1 0

e

8M ... l
11,Viga_n

?,:Bolton

m,BIel:lioJm

16S<on~ 17,T01eohem 18. , • ..-ron 19,W8A

15,IirSoIlal

11 SlOOk 13Sillld~2 14. flEm

a

0 1 6:3 0 a 2:1 0 1 1:4 a 0 2:2 2 0 1:1 2 a 1:1 1 1 1:1 1 1 0:2 1 1 0:2 1 I 0:4 0 0 0:0 0 1 0:1 0 2 2:4 0 2 2:5

1:0'

£ 4 4 4 3 3 J 2 2 2 1
1 1 1 4

0 0 0 0

LlSla Slrllelaca
Nas reprezentativac nastavio golgeterski niz • Bemi Begovicevog Stouka
Edin Dzeko nastavio je
j ucer golgeterski f'i2 u dresu Mances te r s iti j a, koj i je go-

2· Dzeko,. Aguero, SiIva (Mancester siti), KIa· SIlIC (Bolton), Long (WBA), Suarez (Liverpul)
SIO

stuiucirn triiumforn [lad Boltonom (3:2) istaknuo sampionske ambiciie, Nail reprezenrativni napadac pogodio ]e i u drugom kolu engleske Premijer Jige nakon SIO je bio precizan i na otvorenju, u pobjedi nad Svonsiiem (4:0} U 47_minuti se, na asis tencij u Dzejmsa Milne,ra (lames), oslobcdio cuvara i projektilorn pocijepac rnrezu golmana Boltona jusija jaskelainena (jussi Jaas kela inen), Bio je ro gol za nedoSlilnih 3: I nakon sto su za Siti pogodili David Silva i Geret Bed (Gareth Barry). Treba israci da je Dieki ovo treci ovosezonski pogodak u isto toliko zvanicnih U takmica S 0 bzircm na ro cia ie bio strijelac i u Superkupu protiv Mancester [unajteda (2:3), Za Si ti j e zaigrao i Karlos Tevez (Carlos), Argentinac koji se nada odlasku prije kraja pri ielaznog rob 31, av gusm. On je usao s kl upe urn je-

sunarodnjaka Serh ija Aguera (Sergio), koj i j e sol idno odigrao i drugi mec u novom klubu nakon dolaska iz Atletiko Madrid a, Dzeko je na terenu bio do 80. minute, kada ga je zarniienio

Oleko pro/azl Najla: Jos jedna odlicna predslava

naseg asa

{Folld,PI

J ucer je igrao i nail drugi reprezentativac u Engleskoj, golrnan Stopka Asrnir Begovi<'- em je kod Norviea prirnio prvi gol (1:1) naken sto je saeuV30 mrezu 1I premijeri protiv Celzija Rezul tali i stri j elci 2. kolao Bolton - Mancester siti 2: 3 (Klasnic 39, Dejvis 63 Silva 26, Beri 37, Dzekc 47), Norvic- Stouk 1:1 (De Laet37 - Dzons 90+4),. Volverhempton- Fulem 2:.0 (Doil 42, Dzarvis 45+1), Arsenal - Liverpul 0:2 (Remzi 78 autcgol, Suarez 90, Sanderlend - Njukasl 0: I (Tejlor 62), Aston vila· Blekburn 3: I (Agbonlahor 12, Heski 25, Bent 68 - Pedersen 52), Everton - QPR 0:1 (Smit 31), Svonsi- Vigan O:O,Celzi - WBA 2: I (Anelka 53, MaIuda 83· Long 4)., Veteras: Mancester junajted Totenhem (21 sat).

Adam Dzcnson (Iohnson).

NJEMACKA Sokantan poraz Majnca

Salke j e p ostigao celi,i gola u posljednje 33 minute za veliki preokret proriv Ma· incavkoji ie priredio sok svojim navijacirna, jer je u trecem kolu niemacke fudbalske Bundeslige vodio sa 2 :0, a na kraju je izgubio
sa

Celi i g011 SIIMel ZI 33 minute BaZdareUiCeU Soio ObilediO u nans--u
2:4. U drugoj jucerasnjo] uta(Van Buiten 13, Riberi 17, Roberi 34, Gomez 56,. oue 80), Borusija Dortmund Nirnberg 2: 0 (Levandovski 50, Groskrojc 80), Srutgart Bajer 0:1 (Kisling 28), Augsburg- Hofenhajrn 0:2 (Ba· bel S, Salihovic 75 penal), Keln - Kaizerslautern I: 1 Gajalo 19, Ilicevic 17), Borusiia Menhengladbah - Volfsburg-l-I (Rojs 15,67, De· ms 32 penal, Bobadilja 4S H aseb e 12), M a inc - Salke 2:4 (Ivansic 7, SOlO 12 - Huntelar 57, Hovedes 64, Madp 81, Fah 90), Hanover - Herta 1:1 (Pinto 33 - Lasoga 83). (E.J.) lll!i""
j,!.1!I:o

FRANC

reea sreca za bh. snucniaka

~tll<m;jjljMI J 2 32
I Hoi. l

Tabela

10

ll'ontr 61m$11Jj

~I 01 ~I
1

61 !~ ,:1
9~ H

51 C!
6:5

kmici, koiorn je kompletirano trece kclo, Hanover i Herta su remizirali (I: I). Rezultati i striielci 3. kola: Verder • Frajburg 5: 3 (Frie 30, Pizaro 34, Amautovic 65, Hunt 87 penal, Vesli 90 + 3 - Sise 7,48, Rajzinger 84), Baiern - Hamburg 5:0

U~.PlC !1Ilii<
I~SiuliifI

1 2 0
I

1I\111lbuig 12,_~
Il~rIl IUlIg!!uJ

1-,~iWlirnJ
I. II,_~

FIlM

l~i!Io

J 3 J102 J021 J a 1I 11 3 12 3a12 Ja12

21 l1 4:5
z:l

3:1 3~ 1~ 3:1~ 2S

N a1l istaknuti fudbalski strucn j ak i tren er Sosoa Meh me d Bazdarev ie u trecem kolu prvenstva Francuske dosao j e do prve pobje de u sewn i. S 0:50 je na gostovan j u u Nansiju savladao domacina sa 2: 1B h. reprezen tati vac Miralem Pianic u potpunosti se oporavio ad povrede, odigravsi kompletan met za Lion

ss

Tabela
I.M"""" 2. T,I" 3, Sant E1jen Uaen
5.UO/l

Fu dbals ka rep rezentacija Brazila do 20 godi na osvo, jila ie naslov svjetskog prva· ka nakon SIO je u final nom susretu SP-a u Kolumbiji n akon prod uzetah savlada[a Ponugal sa 3;2.

OSNar donlo naslou Brazilcima
Junak utakmice bio je Osk ar (Oscar), koj i je pos dgao sva tri gola z.a Brazil Posljednjim, u Ill, rninmi su· sre la, Brazil cima j e don.i 0 pe tu ti luI u svjetsk ill prvaka u IOj konimrenciii. Oskar je

Svjetsko prvenstvo u fudbalu do 20 godina

33 J2 2t 3<
3

o

6.EIija" 1.A.. &Solo
9.lJI

31 31 31 3 3 3 3
3 1 I.

1

5:1 G 3:1 1 ~;1
G

G

3:1

·9

n
1 1

5~3 4;3

1 6 6
5 5 4

bio strijelac jos u 5. i 78. rninmi, dok je oba gola za PoHugal postigao Nelson Oliveira (10, 59). U susretu za uete mjesto Meksiko je savladao Francusku sa 3: 1.
(A. Dr.)

10.PSG I' !.lonjl!ll 12.8,,~ 13.D~on

1

:~=J i ~
19. v.~nsl[en 1II.Nlca

0 1

1 1 1 G 2 G
1

&:6 5:5 :t3 3:3 2:3 :t3 3:1 4,4
3:4

~ 4 4 4 3 :) 2
2

1'6.,0"" 17. Alaksio l8NaJISi

30 30 J0
3 3 0 0

1 t6 1 2:~ 2 2:4 l 1:3 ~ 2:5

2
l' t

t
,:

Pianic uskoku s .Kulmom (Brest) ked Bresta (I: I). Pjanic je asistencijom za iziednacuiuci pogodak Liona najavio povrarak u formu, Rezultati i srriielci 3. koIs: Aza ksio - Evijan J: J (Sarnarirano 7 . Berigo 75), Bordo - Okser 1:1 (Gufran 22 • Traore 66), Nica· TuJuz 1: I (Munije 31- Regatin 90), Dizon - Loriien 2: 0 (Til 3, Zov'ijal 88), Kaen - Lil 1:2
03 gostovanju

(F<JI., AlP)

(Nivet 90 + 1 penal - Pedreti 68, Debusi 88), Brest - Lion 1:1 (Lezorniie 12 - Gomis 69), Nansi • Sese 1:2 (Hadi 67 penal - Pejberne 53, Privat 64), Monpelie - Ren 4.:0 (Belhanda 31 penal, Derni 53, Kama,ra 72, 86), PSG· Valensijen 2: 1 (Gameiro 39, Nene 64 penal - Gomis 45), Marsei - Sent Erjen (sinot).
(A. Dr.)

60

Z2. avgusllkolovo<

Dnevni 3V81. pone\ljaljak, 2011.

Sp ort

RUKOMET Nakon 43. medunarodnog TV turnira sampiona

Barca ODraudala oceBiuanla
Sergej Rutenka najbolji igrat turnira,. a Danijel Saric golman

golmana i lehaiko kluha

uee duile decenue lrener u PiMSeoedu
Zivomi put odveo ga iz Krivaje u novosadsku Vojvodinu
Pi k Seged, viceprvak Madarske u rukometu, pobri n uo se za na]vece iznenadenje43. izdanja TV turnirasampicna u Dobo]u. Pobiedom nad Gurnersbahom Seada Hasanefendica (31 :29), Madari su izb orili finale pro-

HariS purobie Ie

Zavidovicanin u Maaarskoj

Evropski prvak u rukometu, ekipa spanske Barcelone, prema ocekivaniima, osvojila je43. rnedunarodni TV turnir sampicna u Doboju, Ka talonski gigan I, klu b koji je osarn pu ta bio prvak S larog kon linen ra, dekl asirao j e u finalu rimPikSegedaiz.Madarske sa 37:25. U redovirna Barcelone nije bilo slabog pojedinca, a predvcdio ih je Debojlija I2anij el Sari'; sa 16 odbrana, Spanskorn predstavniku pri "ala je noveana nagrada u iznosu od 15.000 eura U mecu za rreee mjesto njemacki Gurnersbah, koji s kl u pe vodi S ead Hasanefenc}i6, lako je say ladao fran cuski Samberi sa 30: 2 8. Meml urg, sampio!) Makedoniie, zauzeo je pew rn jes EO ispred Ta rrana, Domaca Sloga ie sedma nakon §ro je na sedmerce sa vladala prvaka Grtke AEK.

Ek1paBarcelrme s lrolejima: U tlnalu dQhili Pik Seyed Najbolii igrac je Bjelorus I dealan tim, koj isu sas taiz Barcelone Serge] Rutenviii tren eri eki pa i akredi rika, Pri zna n ie za go lrnana rani uovinari, izgleda ovarurnira pripalo ie Saricu, a za ko: Danijel Saric (golman, prvo g stri jelca Cmo gore u iz Barcelona), Gregoar Detre Metalurga Zarku Marko· (pivot, Sarnberi), Huanin vicu, kciije dao 32 gola. Garsija (lijevo krilo, Barce-

(F... ,G. SIIIfa",,'It.)

lena), Serge] Rutenka (Iijevi bek.Barcelona), Kentin Mae (srednji bek, Gumersbah), Laslo Nad (desni bek, Barcelona) i Raiko Prodanovic (desno krilo, Pik Seged). G. STOJANOVIC

lila IlrenUla, oceUim stoDama
Porobic [e izrazio zadovolistvo sto [e doboiski rumit iz go dine u go dinu sve bolji. Pohvalio je ambijenr u ovom gradu, kao i u Teslicu, odnosno u Banji Vrucici, gdj e j e pro teklih ses I dana bora vil a ek ipa Plk Segeda, • Lijepa je cijela l1a~a Bosna i Hercegovina. Sarno mi je zao stosvih ovih godina nisam imao vreme .. na da odem do Zavidovica, gdje imam rodbinu - kazao je Porobic, koji je ozenien voivodanskorn Madarieom Melindom, s kojorn ima dvije keerke. Ocevima stopama krenula je Zita (13), koja je rukomemi golman, dok je 7-godisnja Zoe, We, buduca koliarkailica.

rio je Kriva] u i 11 ta vio skoloas vanje u Novom Sadu, 3 rukometnu kariieru u Voivodini. - Branio sam tri godine 7<1 Voi vodin u te istovremeno studirao, Uz diplornu profesora fizicke kulture, stekao sam i zvan je trenera rukorne-

Pill segad
Barcelooa 25:37
u Do boi u. GI edalaca: 5.000. Sudije: Branka Marie i Zorica Malic (Srbija). Sedmerei: Pik Seged 5 (4), Barcelona 2 (I). IskljuCeoja; Pik Seged 8,. Barcelona 4 minuta, Rezultat: Pik seged - Barcelona 25: 37
Stadlon sportskih igara

Finale:

Sambert
ra u Doboiu.
2..000 .. Sudiie:

la 3. lI1)estO: Gumel'Sbah 30:28
S radio a sporrsk ih iga-

la5. lI1)estO:
Metalurg Tall'an'll2J.
D vorana uTes lieu_ Gledalaca: 100. Sudiie: Goran IIi" i V edra n Pal eksid (Doboj). Sedmerci: Metalurg 2 (2), Tarran 1 (I). Iskliucenja: Metalurg 8, Tatran 10 minura, Rezultat: Meralurg - Tatran 27;22 (16:9). METALURG: Stani': (lO odbrana), Rakcevic <I, Levov 3, Dimovski I,. MIa· denovski, Markovic 5 (2), Georgijevski, Manaskov I, Mirkul.ovski 3, MarkOiSki, Mojsoski 4, Mojsovski 5, Sto ilov, Sloj ~evski I, J 0oovski, Angelov (2 odhmne). Trener: Lino O:rvar'. TATRAN: Krupa (II odbrana), Hrsrka 2, Marosak 3" Mdar, Urban 1, Kuhika I, Krok <I, Kxis· mpans 2, Guzi,. Tumidalski, tip 4, Kopco 1, Pekar 4, Anrl, Radcenko, Bohac (2 odbrane). Trener: fl aIde Ralii".

la7. ooestO:
SIOga AEH 2921
Dvorana u Tcslitu. Gle-

tiv sbvneBarcelone. I dok s u igraci bum 0 slaviii pobjedu nad Jakim njemackim rivalom, primijetili smo elaie jedan covjek sklupe Pik Segeda skromno po dije~ Iio radost sa dvojieom golmana Mihaljom TOEOm(Mihaly TOlh)i Pelerom Tataiiem. To je Haris Porob ie, lrener gol· mana i tehniko kluba, lavi· dovi6l!!.i11 koii se pri je d vij e decenij e preselio uS egedin. Kako nam prica, po ;>;avrSe!ku sredn je skole napus-

la. POlOm sam zivio u Subolici, a pocerkom devedese ti.h proslog smljeea pre.l30 sam u Segedin. U meduvremenu sam bio rrener u rri zenska kluba, a pOlom sam dosao za trenera mladih u Pik S egeuu. U ovom klubll vee sam desemk godina lrener svih gol· mana i~istovremeno, rukovodilac skole plivan ja Ie profe· soc u gimnaziji u Segedinu . ispri6to nam je Pombie, ko· jeg je u svijel rnkomem uveg FranjoMerer. I. ISO VIC

PlK SEGED: Tot (4 odbrane), Budai 2 (2), Ba· iorhedi, Lekai 8, Vadkerti 2, Nad, Tarai (7 odbrana), Priba!}i'; 1, Fekete I,. Zubai I, Toro 2, Velki, tin., Prodanovic, SUIe3, Antin 5 (2.). Trener.-: .La. S10. S. al.jCk~ k BARCELONA: Saric (16 odbrana), Nodeibo 3, Garsija 5, Tomas 2, Entrerios 6, Soraindo I, Ugalde 3,. Nad 4, Agvirezab.Jaga 3, RUlenka 4, Rohs 1, Viran, Onje<o 2, Jgrop ulo 2, Konljes (3 odbrane, I sedmcrae). Tomer: HlIviier Paskva!.

(13:20).

Gledalaca: Slave Nikolov i Dordi Nacevski (Makcdonija). Sedrnerci: Gu mers bah 3 (I),. Sam beri:6 (3). IskJjucenia: o«. mersbah 8, Samberi s rniauta, Rezultat: Gumersbah - Sambe.ri 30 :28 (IS:l3). GUMERSBAH, Somi~ (12- cdbrana, 1 sedmcrae), Or lovsk i, An ic 5, Krauze, PUll;; 7, Rote,r, Licelberger 2, Rezar, Hajrne 2, Tepib, Mae 5, Fal 5, Gauba.c I, Zmic 3 (I). Treuer c Sead Hasanefendic. SAMBERl: Grahovac (11 odb rana, I seclrnerac), Bise:!ije, B 0 [i, Bara.k 4, NOCar2, Padre:!, Zill, Pad 2 (1), Basic 5 (2), Dimbilan (8 odbrana), Majajo, Maro, Masopele I, Derre 3, 11 ieanic 10. T rener: Filip Zardan.

dalaca: 200. Sudi] e: Amar i Dino Konjifunin (Visoko), Sedmerci: Sloga 2 (I), AEK 7 (7). Iskljucen]a: Sloga 10,

AEK 2 minuta Rezultat: Slog •• AEK 29:27 (sedmerci rna, 26: 26,. 12: 12). SLOGA: Deiauovic (6 odbrana), Memisevi'; I,. Pijetlov iC2 (I), Mi trov i6,Bosic, Anronov ic 3, lli c, Mak· sirnovic, Pavlov 6, VlIkic~vi(, 3, Durie (6 odbrana), Pau;e 2, Slanojevic 1, BeljiC 8, lovie, Manjie 3. Trener: Aleksandar Dugie. AEK: KafalOiS (8 od. brana, I sedmerac), Bakaukas 9 (7), Aivazis, Goorgija.di.~ 4, f)anopulOiS, Vakalis 4, Kokolodimill:akis 3, Komis 2, Markos, Cauzis 4, Tucis, Zakaris, Papado· pulos I, Koloris, Maksimovic. T reo er: J oanis Aruanitis.

Reprezenr3 ti vac Bosne i iJercegovine U oelbo jei Amir C uran (31), koj i je proiHe sezone igrao za ausrrijski Amslelen,. pos tao ie n ovi iSlan N apre rka i2 Odzaka. - Sretan sam 8to sam po· novo u meni p oma!oj i vrlo dragoj sredin i i SIO CU im a Ii

Amir curao se uralio U olliaa

Zenicki odbojkas u stamm jatu

priEku da pokubmo vratiri kl u b na stare s raz.e :slave, ka .. da sma bili i prvaci driave. ka1e libero, koji je, osim za malicn u Zenicu, igrao i za sarajevske klubove Sinpos i Bosnu, Kakanj, Kastele u Hrvatskoj ...

V.B.

SDee
• Perapektivna teniserka Katarina Jokie osvojilaje dvostl"Uku krunu na rurnil"u druge kalegorije iz kalendata "TennisEurope~ u njemac~om Rureshajrnll. Kao rl"eCanositeljica., Katal"ina je u singlu nanizala sest pobjeda be>:izgubijenog seta, au fiuaiu je savladala Ukraj· inku Katerinu Sliusal" sa 7:6 (4), 6: I. U parovima. je igrala upravo sa Slil.lsar,a u finalusu sa6:4,.7:5 dobileMoldavku Detjuk iRuskinju ~Npakinu.

Nasljednik Vojis.1ava Rade na klupi ru.komelUe reprezentacjje Bosue iHer· ccgovine jos nije imeno· van, ali ce ekipu,. prema najavama, ubuduce voditi §enj'ani.n Maglajlija i Bila! Suman. Njih su elvojica pralila zavrsnieu lurnira u Doboj u i susrela se s neko· liko nasih igraca. Razgovara.li su s Daniie· 10m Saricem, golmanom Barcelone i, nadamo se, po· novo jedinieom reprezen [a· dje, te s Edinom Basicem, koji je, kao i vrala.r Neboj;;;a Grabol'ae, clan francuskog viceprvaka Samherija. - Kralko smo ra.zgovataIi, jer se zUIilo i nj ima i meni. Koliko sam ih shvatio, mazda bi vee u morak mo·

Sulra imenouanle seleMlora?

Maglajlija i Suman u Doboju

("'/0:1.1,,,,1<)

glo doti do imenovanja. N e, 0 imenima nije bilo go·

'lora . bilo ie sve culi od Basica.

"(0 sma

I. I:

Nakon imenovanja Zorana.Trivana za novog trenera, Celi_!<je paCe<) skJapati ekipu za naredn u se-.ronu. Kako isliCe predsjednik Se· nad Husej n:lb>ic,eilj ce biti plasman na finalni rurnir Regionalneiigeza kdSar kaSice. ..EkipucepojatatiTamara Bajie izsarajevskog Zel jeznieara re Monika Veselovski, koiaje, izmeduostalih, igrala i za Sibenik i za. Vojvodin u rekao je Husein~gic. Zaklj ucena je i LiSla ucesnika 2. medunarodnog memorijalnog tu.rnira "Arona Fazlie" (17. i 18. septem~ar), na. kojem ee, pored Celika, uCeStvOVa proil o· ti godisnji osv.ajac Hemofarm, Medveilfuk i Miskovac iz Madarske. V.B.

Yamalll Bane

CeUit dOUOdi

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 22. avglls\lkolovoz 2011.

61

KOSARKA Reprezentacija BiH danas putuie u Njema6ku

H IIlic U It'd en uOdi 131ri.a

Nesovic Sarajevu, a selektor ce o 12 imena za 1!f) ..1fmtlftlH!"""""-I nakon posljednje tri provjere
Hariji{;: Dslaje Ii
II redQvima

"S/uriellala"?

SligaO AliSpahiC, uralio S8 Sma)llagiC
Sarajevski klub doveo i cmogorskog beka Armina Kalica
SII U

Bosna nastavlja pripreme na Bjelasnici

Sa sinocnjeg Ireninga /la .lliriti: Duel.bh. reprelenlafivaca Bh, kosarkaski reprezentativci sinoc su posljednji pur trenirali 1I Sportskoj d vorani na IlidZ iuoci nas tupa na Evropskom prvenstvu

Tuljkovica i Domerkanla je zajednickirn carrer-Ierom otputovati na Evropsko prvenS1VO U Litvaniju, koje ce poce ti 31. avgusta, Do (ada je i Sabit Hadzid odlucio prolcngirati odluku o tome koiih ce 12 igraca braniti bole Bi H na EP-u. - Na put vodim 13 igraca, dok ce Aleksej Nesovic zbog povrede ostati u Saraievu i n aredni h 5-7 dana iCi na terapije kako bi bio spreman za Prvensrvo. 0 tome koiih ce 12 kosark asa igra ti u Li 1vaniii, odlucit cu posli]e tri utakrnice koje su pred nama - kaze bh. selektor. Hadzic dodajece prot! v

(F."" F.

"roi

trolni mec s Njernackorn u Brernenu (utorak, 19.15 satil· Posljednje dvije provjere na rasporedu su 25. i 26. avgusta protiv koj.odakle dornacih repre-

U Lirvaniii, Vec d an as, nasa sel ekci ja puruje iz Sarajeva na kon-

zentaci]a u Belgiii iFrancusce sve tri selekci-

SPisall reprezenlaliUaCa
U Njemacku Ce putova ti sliedeci kosar hili: Nernanja Gordie, Sasa Vasiliev ic, Di jego Kapelan, N ihad Dedovie, Henri Domerkant (Henry Domercanr), Goran Ikonic (bekovi), Mir7;a Teletovic, Milan Mlljo Tulikovic, Edin Eavei':: (krila), Kenan Bajramovic, Elmedin Kikanovic, Ermi n J azvi II (cenrri), Aleksej Nesovic zbog povrede ostat oe u Sarajevu. Milo§evic,.

Njemacke, Belgije i Francuske pokusati pobolisati, prije svega, organizaciju igre idefanzi v ni sko k. - Cilj je popraviti greske, zadrzati prilicno dobru 31mosferu u ekipi i,!ito ie najvamiie, izbieci povrede - islice Hadzie i naporninje da n as sutra o&ku j e veorna
tezak zada tak,

Iako ie doskora bilo upitno hoce Ii Bosna ASA BH Telecom uopce imati igrace s koj ima bi pocela pripreme, sada se vee n aziru konture lima koii bi, ako nista drugo, mogao garantirati mirnu pi ovi dbu kroz prvensrvene vode, dok uprava rjesava dramaticnu finansiisku situaciju, Dzenan Rahirnic, Esmir Guzonjie, Edin Alispahic, Nemania Sladoje (centri), Ali Demic, Nermin Buza (krila), Eldin CamdZic, Sin-

fazi pregovora sa klupskim rukovodstvorn, Svjesni smo da je stanje tesko za sve pa tako iza nas, ali nasto[at cerno izvuci maksimum iz ovog igrack og k adra - isri ce B asovi c, kojern ce urad u pomagari kondicioni trener Emir Zametica, Uekipi sarajevskih "SIIldenata" ponovo ie Sven Srnajlagic, nekadasnji [uniorski reprezentativac Hr. vatske isin trenera Bosninih rukomerasa Irfana Smailagica,

- Njernacka, pojacana dvojicom NBA igraca Dirkorn Novickirn (Nowitzki) i Krisom Kamanorn (Chris), ima vrhunsku ekipu, ali vierujem da cemo i mi izgledati mnogo bolje rekao je Hadzic. E.J.

HUlduroUiC na callarou
Na probu u Bosnu stigao je krilni Demar Nermin Huidurovic, koji dolazi s americkog Sent Dzons univerziteta u Minesoti (3.. NCAA diviziia), ali ce se strucni stab naknadno izjasniti 0 niegovom statusu, dis Demic, Armin Kalic, Amin Hot, Sven Srnajlagic, Marko Vukovie, Srdan Darnianovic i Edin Resrdovic (bekovi) kosarkasi su koie ee trener Sabahudin Basovi;: sutra povesli na 12-dnevne pripreme na Bje!asnicu. - Doveli smo Edina Alispahica, povratnika iz Siovenije, re 19·9odisnjeg beka Armina Kalka, ko)i je igrao za mlade seJekciie Crne Gore. !mamo nagovjdtaieda bi u klubu mogli ostali Dino Hodii'; i Marko Balina, ko;i - Huidurovic je dosao povrijeden pa zbog toga nece purovati s nama na Bielasnicu. Sacekar cemo da se Hujdurovic oporavi, a posljedn j \I rijec 0 niegovorn mogucem angazmanu dat ce sef struke - kak Basovic, S tru cn i stab racun a i na bh. kadetske reprezentativce Sanina Ornerovica, Edija Sipku i Adiia Zahiragica, koji su dobili dodatni odmor riakon naslupa na Evropskom prve.nsrvu. . -U zavisnosti od bndzera j procjene sefa srrucnog sta· ba S ab i (3 Hadzi ca, koj i ce nam se prikljucili nakon Evropskog prvensrv3 u Li!vani;i, odredene pozicije u rima vjerol'amo cerno popuniri s igracima iz bh.-Iige rekao je Ba£ovic.

Hoce II prvi bh..rival u LitvaniJi dobiti pojacanje

SpanUliS i Sllorca.niliS igral CBna EP-U?
Kosa.rkas ka reprezentacija Grcke, koja ce biti nas prvi rival na predstoiecem Evropskom prvens!vu u Lirvaniji, mel;e sve pred so· born u pripremnom perio· dn, a uoci EP-a rnogla bi do· b iIi neoceki va no pojacan je. Naibolji grcki bek Vas ilis Spanulis i vodeCi cenrar Sofoklis Skorcani(.is obavije;<;tili su selektora Ilijasa Zurosa da su spremni prikljneili se ekipi. Ovaj Ian· dem p rethodno je 0 tkazao nasrup na EP-u, Spanulis, in ace clan Olim pl j akOS3, zbog povrede,. dok ie Centar MakabiiaizTel Aviva naveo pri vatne p robleme. Iako je rije~o sjajnirn igracima, pitanje je hoce Ii Z UfOS h rieli reme ri ri a [lnosferu u podrnladenoj ekipi, koja je tokom priprema pobjedivala nasu selekciju, I taIiju, Poljsku, Tursku, Njemacku ... Ie u Lirvaniju puIU ie kao gla VIIi fa vori t u nasojgrupiC. (E.J.)

5.korcanilis; Zeli igrali 18 Griiku u Ulvaniji

ldeja 0 gasenju Kosar· kaskog kl u ba Sloboda i po· heran; u oovog k Iu ba tcsko je pal a tllzlao skim kosar kas· kim zaljubljenicima. No, u situacija u kojo; klub prids· ce dug od ceari miliona maraka, n e 0 udi 5e p rev ise drug; h izla.U!.. Odgol'or na pimnjdface se zai Sla desi ti s KK Sloboda

o sud.bini Mluba 6. Seplembra
uebao bi se zoati 6. septem· bra, za !<ada je za Kaza.na d ugo najavljivana sjednica klups.ke SkupslilIe. I dok se klupski celnici pripremaju za sjednku koja bi treba.la pos!uzi Ii da se isd· nj pogleda n lice i objasni sta i kako d al je, igracki kad ar se IOpi. Ekipu Sil do sada napus!.ili Drasko Albijanic,

Zakazana sjednica Skupstine KK Sloboda

Zlar3n Halilbegovic, Mirza Bulie, Bogdan Jovanovic, Dejan Markovi;: i Dino Muminovit, a sIicne ambicije imaju iostali prvotimci. Zbog haoticoog stanja u klubu, i rrener AZUl Sakie je prije vise od miescc i po prekinuo pripreme, bez nagovjdtaja kada bi ponovo mogao oknpiti ekipu. E. M.

Albijallic: Igraci ari/ale

Na sastanku u Beogr.adu zriiebani su parovi za narednu, I L SezOD\l regioualne lige za kosarkasice. Od nasih klnbova, slldjeJoval Ce prvak Mladi Krniisnik iz Banje Luke,zeniclci Celik Ie Sloboda iz Bosans kog Novog, koja je usk06la nakon odustajania sarnjevskogZeJjeznieara. Uligi nemaklubova iz Hrvatske, koji su dosadaosvoiili najvise trofeja, dok Ce uCesLVOvati pel ekipa iz SIbi je

Sloboda ulldeSlozene

Regionalna liga kosarkasica

E.J.

(Partizan, Vojvod.ina, Hemofarm, Vozdovac,"Radi vOl Korn.';») I.epo jedan iz Slovenije (Celie) i Crne Gore OedinsLVOB ijelo Polje). Regularna seZOU3 igrar ce se izmedu 8. oktobra 2011. i 25. febru3.ra 2012., a fl!1 aln i!Urn ir ;e 3. i4. mana. Parovi I. kola: Partizan Hernofarm, VoMovac· Mladi Kraj isnik, Vgjvodina - Celie, JedinSlvo - Celik i "Radivoj Komc"-Sloboda. r-:B..

PONEDJEUAK 22. 8. 2011.

23.00
SERIJA, BHTl

BHn
07.00 Dobro juLIo PIlIll",m za djocu i ml.~e U9.10 Be Ha Ta bebe 09.15 Zahlm,.i zen animi",ni film 09.25 Uradi sam. uradi sama 09.30 S and aka n, animirana serija, B/45, r. 10.00 BHT .ijellJ 1 0.15 PI", li.ol a. igr~n" ,enja, 1021125 11.05 Moja mala kuhinja 11'.15 Godine 'proi,ue. fgran, serlj a, SSIES 12-00 BHT .ijesli 12.15 TYJibertV,. r, . 12.45 Vml"t" '.'I"ta, st",", doku· menillmi ,progrlllll 13,00 Ka,fa sa .,. u".sniei, S FF ~rojek. ta .Sarajevo. grad mma .r, 13.30 Ide mo naput sa G ora 0 om Mil item, dokumen\l.lmi program. 313. r. 14.15 BHTvije,li 14.30 GoIko-ll alko, igra~a ,elija, 169/229, r. 15.00 OdlT~an, 5+, edukallvna sfrlija Prog ram za dioc~ i ml.de 15.05 Mumljevl, antmlrana serlla, 15.30 CUde,ni svilet, Iltlralllv~a 07.00 Dobro iulro, jUlllmji program 09.00 ~Jjesll 09.10 Beverll HIII~, igrana seriia, 43, B,pizoda 10.00 Spralne· srema, tv igra 10.25 A.~~r, crtana serija 10.50 Tomlca i prii.telji 11.00 HranoljuPGi 11 .15 MaJi spasio,i 11.25H, "'evtoo n s lUO Tomica i prij,lelji 12.00 Dnevnik 1 12.15 ~Iza za.budu tno~l, Igra~a serija 13.50 Ramna n I'kl razgovo 1.1. Mi rsa d Spahic 14.15 A.tleGcda.zdra"ija. OSlilHl perora, obrewvni program 14.45 Piplin.i, crtana serija 15.1 0 ~ijesti 15.15 Gospo ~a 8, rb, ra, igra"a ,~rija /12/ 16.05 .Nasa ma 13klini ka, igrana serlia 17.00 :Fed.,3cija. danas 17.20 :N" daj se, Nina, igrana senja 17.50 One,nik, naiava 18.1,;0 .Dnevnlk, naiava 19.00 P.iplinli, ertana .erija 19.20 Hamazan.ka vaktlja Rnansijske "avosti 19.30 DnevnTk 2 20.10 Lud, ztlunjen, norrnaan, Igra· na sellia, 3. i 4. epizoda /12/ 21.09 :Dn""nl', "ajava 21.10 510mli"n3. irila, igran, ~e';ja. 16epiwda 22.00 Dnevn II 3 ,Flnansijske n~vo,ti 22.3QEzel, igrana ,erija /12/ 00.2U \J.'ije me je Z3 .bebe, 26,emisija 00.50 ~Jla za buducnDsl, Igrana. serf]a 02.15 Dn"~nik 3, r. 02 .45P ,egls.d programa, za ulDra.k 06.25 [;,Iper, crt.1nimm 06.45 Co,smlc Qua n lu m 'ReI, crt.1nililm 07.10 A.lomska BBlly, c~ani lilm 07.35 :Roni, Oily, rnnl, ertani film OS,5 Bunny Maloney, crtanl fiJm OS.05 trnn M.n, ~rt.1ni film 08.3U T~p snop 09.05 5krivena kamera, humoris· lieni program 09'.15 '8ilo jednom u Turskoj (161, tursk, serlja 11.55 O'BN I n Ie ,.I nforma.~vni pro~ram 12.10 Top shop 12.20 Cudo srce (16), terska sarija 13.05 Doli na VUkDV. (16), lurska knmillalis~tka s.rija 14.25 Dsvet, (12), nnska tele~ovela 15.20 Oejan3 Talk Show, Iema, 'Vatroga.ci!". IlIlkshow 16.30 Bilo jednom u Turskoj 1161, turska sariia lS.50 OBN,lolo, informalivni program 19.05 OaN Spurt, ,poItSki pregleo 19.15 Lonci i poklopci, kulinarski show 20.0U osveta (121. tu rska telenovel, 21.00 Zakan blace 1161, krimlnalls~tka serija 22.00 :Doli n a vuko.a (16), rurska ",iminalistioka serija 23.30 Ugledn~ zena (161, film 01.2U Zako n ~ lace 116). kriminalis~e ka selii" 02.10 DBN Inle, i~formativni program 02.25 DBN Spe~, spoItSki preglBdi 02.350011 na vuko~a (16), lurska kriminalisU~ka s~rila 03.50 OBN.lnlo, inlormativni proglllm

TV ALFA
os ,00
10.00 10.20 10.35 11.00 11,10 11.30 1L35 12.30 13.10 14.05 15.00 15.10 15,40 16.00 17 .DO 11.15 1 S .40 19.10 20,00 20.05
21.15

PINKBH
06,00 Mofni rend!erl 07.00 More Ilubavl, selija I, oa .00 Ses[,e,serlja r. 09,00 Mahala~i, zabaVlla serija 10.00 Ttijumf Ij"Da.I, ,erij:a" r m.40 Ku ptba, emisija 11.00 2~bra "jen a II" bav. tel~nllvela 12.00 I "fa 10 P. in10"program 12.,20 Cltv, zabavrl pro~ram j 3.00 Bile pare, 101;1 ROO lnlo lop, imO,'prQgram 14,20 Gr.n~ Hil~"i, mUlitki program '15,00 sestre, sBlija 15,45 Kupi.ba, emlsila 15,50 Info top, ,"tprogram 16,00 More Ijub •• i, telenovela 1100 1.10 Top, inlormativ~i program 17,15 CIII', labaina emisija 17.4C Kup I.ba, emlsija 18,.00 Na Pc",i pogled, film 20.00 Trijumf Ijutl.vl, serli~ 21 ,00 Oran~ speci,l, mllZitkaemi,ij' 22.lU Kod' G'Iinevlh, :;elij. 23,DO Aalnlk olule" mm D1.OC Na p",1 peg led, 02.,50 City, zsbaena emis;ja r,

o

36f11

.B-

15.45 W:in~2/~ btema 1 'D.05 Dob roiD!1I U r,egio n, Nil"JiI~, dokilmenlam, "erija, 4/E 16.30 Gerko.! I alko. ,igra~a ,enja. 170/229 17.00 B H ~aslro leul, k,killinJrSki show 1U 0 Pleoda~. 301 \flele, nokumenlamll~rogram 18.U 0 I.an hl~,"a, mali koncert 1 B.15 Hedollublje, Celinle 1 B.45Pim i Porn, anlmirana senja. 19.00 Dnmit 20.0U DokLm 21"ago, igra~a seriia, 7/11 20.50 Glum", ... je glumaG ... I" glumac, monodrama 22.00 BHhij.Sli 22.2U Business News. r. 22.3 OPremlle r IIg a BIH U Rage metu, sports ki program 23.00 S avanil" ig rana s~lij" 16/33 23.45 .Ra,ma,en" Pafilanke, fran· cU5ko·iWlgijski igrani film 01.30 Do~lor Zlvago, igrana serija, 7/11, r.

7/26

2UO 22.00 22,.30 22 .40 00.30

Novo iutro, iular~ji pro~ram Dstl'lekorn]afa, enanl mm Top shop Jukebox, mu,itki program Top shop Jukebox, muzi~ki program Vlj e,1I Helle Kilty, ert.1~llilm 810 da na, labavri magazin (~ Z.ako" IjuDavi, S"rija (r) Oob~, Ilutl.vi, senj, (rl TlIp shop Jukebox, muzitl", program Top shop U krad' nl ;ivd1i, serija, (r) N"java Onevnika Z"k.on Ijubavl, selija 0 nevnlk Inlel'llu dana Ram aZ3nski program Ukradeni livoti, s,rija The Game, senj. Th e G'ame, senja J ukebex, muzitlli progrlllll Vii estl Skorosaw~en oo'lor, firm Asl.rolog ija

mmr.

SATELITSKI PROGRAM
Euros ort
12.25 V~Jeme 12.3il Odboj Ita .p.ja 13.00 "vronel 13.35 Ljetni bioskOP: 15.10 Ovo Ie S,biJa
Divlji ~jeC:aci 16.00 Povralak otplaarnn 17.00 Dnevnik 17'.20 Najava prog.rama 17.25 ,Soogradska I1ron;"" 1S.25 :Aa.zgl'ednit::i3

_

Euros ort 2
07.30 Fud~al: 8u"desllga
Njemaoka: MaJnz: • Schal ke

_8 ortklub
10.00 Fulmlt Poker 11.01.1 Premler League: Asian Vilta 12.4-5 Kosa,ka Supercup: Garma_ny • Turkey 14.30 P,em;.( League; Bollon . Manchester City 16.15 ATP Mas!ers Clncinlla!i 18.15, Viiesti
18 ..45
r

08.30 Moto,spo~ovf
10..00 Kanu 11.00 Ski skokovi 12.30 Tenls:

08.45 Blcikllzem; Trka 'Kroz

Spaniju

OA 08.00 .iltletika: 10.00 Ten]s: wrA Tumir Sinsfnatl
11.30 I\osarl::i3: Univerzijada 12.30 Surfing 12.45 Fudbal: Dortmund· Nuremberg Odl>ojka, UniverzijMa Ko •• ,ka: Univerijada Uni'llElrzijada

Blac'kburn

WTA Turnir Sinsinati 14.00 Kanu . Span;iu .
16.00 Bidklizam:

15.00 BicikUzam: Trka Kroz

19.00 Slag"'i""

19.30 Dnevnlk :?1.00

~O.05 Povr"lak 23.00 Vlje,U

olpisanlh :FilTS ikaravan

Spaniju 17.4-5 Fudbal: Eurogolovi 18.00 Fudbal: Kolumbija 19.15 Fudbal: 20,45 20.55 Wwe 21.3.5 Ww. 22.:>0 Fudbal: ~urc-golovl
Kolumbija Svl sponovl

Trka Kroz

Bwndesllga Njem"~ka,

FINilLE

23.050ko 23.35 Zioeina¢l<i umovl. serija 00.20 Dnevnik

1a.ao 15.30 17.15 Fwdbal: Urtive''''j"da 18.30 Fudbal: Poljska: Lechia Gdansk· 20.15 Fwdbal: S\ Pauli·
22.15 Duisnbourg Bicik:lJz,am LKS Lodz

19.00 Pmgled P'.rni or 12agwe 20.30 STUOIO 21.00 u:!ivo, Premie, League:
Manche:s.ter Uniti!:d Master.; _-

fremjef

L'eague

NBWS

STUDIO· off Najava derbij"

00.00 VOje'ti 00.30 Premier Lea,gue News 00,45, P'''9'ed holandskelig.e

23.00

TlI!!enham PregIed AT?

Ciocinnali

National G.
15.00 Ulovlienl 1'6,00 P'edaton
lovac u opasnosli

MTV Adria
15.10 I U",~ToSe Fat 16.00 Real Wo~d, Las Vegas: 17.00' True Ufe: I'm In A Love 17.50 3 F,rom 1 la.OO Br"M New
18.30· Jukebox 20.00 Tr,iang!B Specfal,2

FOXlile
14.1'5 illi Mekbil 16.05 Da, d'"ll"
15.30 Oa, draga

FOXCRIME
14.40 Nasl.,i 15.30 80uns
16.'1:4 Red

1'7',00 Istrage aVlonskihnesree.a lB.OO ~aptac pelma
19'.00 Na,jlezi popra\l'ci 20,00 Droge: Me'ti3mfetam[r:!

15.55 Knil~alka 16.45 Houp; F'8,t 17.35 Kako.am upoznao vaw
majku 18.0,0 18.S0 19.35

11.00 DZordan 19.1'5 O~sl,el
20.00 BounSi

i z·akon

17.45, frikovi 18.30 6j.kSl\ro i••awor.

19.00' Vldeography: Hip Hop 19.40 J ... t See M1V 20.10 Just See M1V 20.30 R<>ekCh.~ 21.20 3 F'rom 1 21.30 The Hard TIm" Of Ri Be'9"22.00 Je<oey Sho'e 3 23.3C Reno 911 Music Vfd'eo Premiere

~'P.,uhO'Ja d

21.00 Gran;ca
n~

'2'1.10

20.25 Ali Makbrl 0.. Haus 22.00 N i n. karti

Ko je Samanta? na, dnllga

20.4'1 Red I :aleon 22.20 An~eline oei
23.l0 21.30 ZaAtilnica svjedoki3 u.rnovi ZloC:ina~i Oakste'

22,QO l.t"'ge avionskin

~3.00 Droge:
Melamiet"m[n

00.00 Oom •.ca Z.d •.""

22.55 Kako sam upoznao va~u majku 23.20 Prava Krv 00.05 Sapat d UhOVE '00.50 Ali Makbil

23.55 00.40 Od,!rel

01.25 Bj.kSl\ro, i. zatvora 02.10 Oojlov, ' ..publik.

•......
()Vaa

C;.I!">

• ..
BUM8A

PONEDJEUAK 22. 8. 2011.

SAPAT ZVIJEZDA
P.riprema; Hedija MEHMED.IC

IIIjpl:-' Ljubav:

bI:!II:tj
HRT1
j 0.12

Sretanlluaavnl zivot sve je !ito, barern !renutn 0, zelite. Pre puste S8, neka vas partner

HAYAT1V
06,00 H~riz~nti,dDlrumootami pm·
qram

HRT2
0816 Z~lo~ljunac. OIka, (A)' 08,4U Clj ere no Ie, senj. za djeGu (1/13) {R)O 09,05 Brlog (RI' 09,19 Sporlska Ig re mladih IRI" 09,35 Obio"a kllnka, s~liia La djecv (35/52)' 10,00 Ali sa , slusaj ,voie srca- tel.· novel. (43/240) (R)O 1.0,4Z Puna kullaRaHe'a 1, seri), 121.122)(R)11 ,2~ Tree Hillo. serij. (7124) [R)O 12,06 Zd emn ja 1. crtana sefija 16l20)IR)' 12 ..2a Zulo~llunac. Olkal (RI' 12,51 Crl3nllilm' 13,02 John n V Bravo, ertana serljl (44152) (RJ * j 3.23 Lagodni nvot Za~ka ICDdvja, 2, ,elija La mlade 135/39) (Rl' 13.48 l.jelna liub.v, mini·serij" 1212) (R)1~18 AUlha Belt\' 4, senla (8120)' 1.6 ,Ul KS, ulom, gali". (R)16,32 Mllenjam svijeL Jedn3, dvije kave manie (R)' 17,00 Kojak3, serija (5124)' 11,51 S.pl,Gpsim. 4 (15136)I.R)" 18,41 Silveslrov. i ~i Giieve tain., crtana seriia (5/47) (RJ' 1 9 -U1 Mali ro~o li, Crtana serja (R) * 19,12 Ked kIi e e jenajlj epse • Splil" , 9,26 H iro min Lib um ija Jazz Specl· C ol:1or WI1 D 4, .erija (2/13) (RJ' 20,52 Pro '" la, "m~ri~~ fttm (1' 2)' 22.,50 LaIi mi 2, seri]a (12) (3122) (A)' 23,33 Zove m saE .. 14, humorstiCna serija (24127)n54 Ael'QvilOl. Specijalna :pos· lroj ba 4, se lija (12)(1/22)' 00,37 A e IrQvilOr .Prij.lelji 1'O,humoris1iCno selija II 2117) 20,00

Nova 1V
Na! i n~jbolj i do ni, .8rija241/2!iO D6,15 N euslra§lv i Scooby dOD, ertana sellia 10114 06,40 J umanj i, crtana serija3/13 07,05 Pohjed.liuMvi, serijaR 0900 a!i~g, .enjdl 1: 0,00 Lju bav rxem a, serila R n,5U TV IzlDg 12,05 ZlI~iijek sOljedi, serija B j J.20 IN mag azinR j 4,00 PDbj ed. liu b.vi, serlja 148·149/172 1600 Za"vijek sosled;, selija 100/100 16,3U l~~vijek mjedi, senjal/S0 17,00 Vij Bsti Nove TV 17 ,.25 I N mag azin j 8,05 K.d li'''e pada, serlja5 01174 19,1~ Dnevnik No"e IV 20,00 Ljubav I kazna, serlja2/62 21,50 Vefernle vllesl! 22,10 Pobje, "iel i Max 2, Iyrani mm (12)' .23.55 0 p.ki ig raGi, i~rani him (12)' U1.5U Neslali, .erija (12)1·2/1 B 03,2~ EI.o TV. laml show II 8)' 04,25 Medii. seIija (12) 8/1 9 05,10 Bra ~navode, seIija23·24/28 06,00 Kraj 05,30

Posa 0: Unosite en erg iju, src e i du S U U sve sto radite. Sve to, budite sigurni, vratit ce yam S8 dvostruko. Zdravlje: Energija nslemo raste:

vodt.,

01,00 Fel;. b,be, orllln; film. 6. epilo· da ~,20 Mali ~rvani Irnl:1or, 1711:8,epiro· d. 07,45 Vi','on OJ 5:5 Aerablc 08,00 M,zi~1ii proiram OS,10 ,H.y.t~voi,dj,Ciji poogram OB,,30 I'm, mani min, 51 i 52. ~pilod~ OB,,50Ken ny ltle S:h~tl(, crtanlli m 13,,,pizolfa 00.00 Bumlla"rIlIni flIl, 42.i 43epiroda 09,10 Garfield, ertani mm, , 2, epirodi D9,2,5 UlenJ grad, trtani film, 1'3,epiro· da 09,50 J'90di," Bobi,", Jago siIrl, pustulol'ine. crtani mm, , 3. ep~ooa 10,,15 Sirene. ettai"l mm. 28. eplzoda 1 0,45 Plavi mai. CrIlIni film 12. Ol1l~O' 11,10 Win .. igranaserija, 9, epizodil 11 ,30 ,Beslseller 11"328i""lini",, 11 ,45 Vil,,,li l1.5SBiameleoralollill prGQMza 12.00N,l,bolj' god i"",igrana "nla. 1300 Millenlca, igll"" serija, igran. serija 51.epi2od3 1'4.00 o.l.m810m 1'4.4B ,Be.lsell" 14,50 BladlnlCll 15,00 Top Shop 1.5,.15 V~aloo 1.5,20 Moje drag. komlij., iglll'" sertla, 36. epi,(lda 15.47 Suze BDsla Ill, Illrana serija, 10Q. .piw<la 17.4:3 Smilesn,. vi~ea lB,20 Salute· Ninja ralnlel. zaOOv· no,sr>Ms~ TV show , 80.5:3:Hamaza ns~ki::prog:ram, najaY:3 19,00 Vilesl; u:7, inlurmatillna ~misij, 19.,2.0 F\am~.an~kl program 2D,05 Sp"~ ~O,l 0 SU'" Boslor", ItJrnna "riia, llH. epilo<la 21.1 OStvarikale 'bl trebat~ da lnamo • oOkom.nt.mi pr"1lram 22,10 Red ROlI.r, ignmi lilm 00.00 Oosje Drwlen, ig:ran, 5elija,. 9 epizo<la 01'..00 MiJi"nica" ignma serija • igrana selija 51.epimda
140, epizQ<Ia da

Pr;rodni ~viiel3. Mo"sunl~e p.fanine, [Jl)kGmemtama sarija
(9114) (R)-

!II!~~

11.03 Kad Ana, emislja pod pokro,;· leljstvom ~R) 1l.15 Opra~ shOw (1324.)IR)* 12.00 Dne<ni k 12.15 IVkalendar (H I 1.2.30 GOlpod~ric~ Woga, srCa,le]e,· nuval. (12D114 2)13.15 ~ 'P ri 2, serij, II 4/26) (R)14.1 Ol'lj esu "I h rilal,skl lnaka."1 Ie· zik 1.4.19 If rijome sui ra 14.20 "riI"sko podmo rj~ '5 • P·,ioe il du blna. J a d ,ans~oc"llet,e 11nJ(RI 14.51 HriI.,i ikr,o.hslvn,. ~okumen· tama serija (5/6) (R) 1'5.19 Kullurna balti" a No,e cr,va u lstrl (R) 1·5.49 HAZUpn~"'U, Andr. Mohoro, viele (R) 1'6.00 ZAM ·9Dsekundl, emlsrja pod pilkrovitelislvom(R) 15.03 ~Ii sa, stus,j s'oje srce . teleno· vela [44/2~Or . ,., 1.5.47 Paslal, omrsr]" pM pokrovo"I]· lfije.11 Hrv.lska "liva HAK· Prom.li nlO Konleren'ij" 13 novln.". U pa'od" posjela A.Merkel 16.40 Lial"a slagalita.Zi,ot "a do. .ol .• t. 19.30 Dne"" ik 20.03 ZABA· 90sekundl, emi,lja pod 20.09 'f1I Hi ngo :m.3~ ca p ri 2. seri]. (15125)' 21' .34 U k'"pnom pia n U 22.50 Cne"j k 3 23.23 lfii'~li i, ·kulluro ,,3.29 Detka liIharmon ij" i Daniel :B.· reobolm u Salzbul1lu 2010. 11/2) OO.JO Mie." 'Kom"nG', mini·s8fij' (12)1113) (RI' 0.2.02 Ko]ak 3.,serill (5/24) (R)" .02.49 Ski., •• po~rel (R) 03.04 Kullurn. ba,tina. N" •• r'v, U Islri (RI 'D3.34 Hrvalsko podmo'ja 5· Prife ·'z dub'n •. J,dranskoovii"o. (117) (HI 15.50 17.00 11.49 17.50

Ljubav: Oovodite mnogo loga u vezJ na pravo m Jesto. To ne znac i da es vam postan i dosaono, Posao: Rasporedite vrijeme za rad na bolji naciD. Take ce dan biti dinamicniji, (jep~i. Novae nije zanemadv. Zd'ra.vlje: Nema razlooa za ncIVOZU.

IGmiilD:I

.........

.. Posao: POlako pocinjete shvatatl neke snuacije kole su se zbivale raniie. Dvo je dan za planiranje novog. Zdravlje: Neslo sic opustenill,

...... ,~u ..·pusUti da zbog nBeag prolaznog, 1PaliI:mI p artne r,

,.".., Ljubav: Dobro preispita~e emocije. Nemojte dopalile i vi i

sl\rom

~!tlt;m

lal'

pokrov~elisl\rom

lj.ubav: Vasa Ijubav ie pod veorna [akirn uueoajima. Emocije S8 razbuktavalu, sve BU snazm• je. -- - POSae: Sve je veoma dob m. I pa k, pazlte da vas ne emetaju smocionalna frepsrsnia Ne gubite kcncentraciju. Zdravlje: Vise se krecite,
Ljubav: Kao da poslajete sve v.ise ovisni 0 Ijubavi. Prilitno sle osjetljivi na sve ~(o partner kafeili ueini. Po sao: Po ku sajle ko nli nu ira n 0 radi(i, N e p rav~e velike pauze, jer 5e poslije jos !eie prilagodavatekolegama, Zdravlje: Psiho-tizi.cki s(e stabilni. .- Ljuba.v: Uzalud bjezHe od Ijubavi,.lKoliko god mislili su prom 0,. za vas ipak nj j e avantura bez emo eija. -Posa.o: Kako bisle ostvarili svoje ambicije, polrebno je puno rada, ali i hrabrosli. Ni~ta za 10, vi puno

Dlltal~

m ,06
01,31

Relrovllor. Sledge Hammer 2, humorlsUCna serfja [11119) (R)* RBlmvizm. SinD.1 .an.rhije 1, s,nja (12) (3/13) (R)'

IRI'

pmgram.
21.0D

~tlZ!iI.
••

MREZA
Oot>a ijut>a,1, irlr.Lna selli' - ep~oOa 13/24 ("p<iza) 1;~,OO Ul\I3aeni li,oti. ilJtanl "lija . 37.• plwd~ I"p<izal lJ,15 lakon Uub"l, Igran. "rija - 46. ,piwd, 2005 Ul<radenlliVllII.~rana "iii' - 38 .• plz"d~ ~1 ,15Igra. ii,.na.serija· 5. ep~oda ~1A0 ~u~.~!"na "liia . 6.
14,05

21.10 Purpumo ~ree, film 1: 2 ~2,50 Onevnlk 3

~m ~1:.~siISke
23.25
15, O~ ~~~':'~:~~,.

KISS
11.50 Tj,dnil<, ijedfia Jnlo ,mlsli',r, 19.20 M;m,li"~ 19,,0 Ono""ii<~FlT 1 20,00 Pre"I,,", talk. show 21.00 R'pmta:!. 21-35 lilesi)'le TV 22.15 DnovnikKISS, f. 2U~ t!lran;lllm 00.00 Natnl program

n<MlSU [)o~. ",,,mil "'. rastavi. senJa (9}13)12 23,50 GI""" ,laruGa, film 15,00 JI sam \VOJa sudolns, senj. n.151al<qnllubavl,lgra •• selliJa 18.15 Km 19,00 Onol'llik HTVOsc,,-<: 19.JO Reemllira_nit d"e,"Ura HRl·, 20,05 Ukra""nl li",,~. iIlr,n" se~ia fljran.

lskre I("Jllure.emlsii' 0 uml,lno,ti I rruttum1m <o;,an~ma 21.00 Na~lllIZgo'.Ii.lnlervju
20.00

Ci!aj BiH: Doma~a I,ktira; H'am" Humo 11-30 Onevnl'<2 .21.50 lea p.rI<,r, Ign",. senl.
12-4D !!,UM. diJk.em'ntilmi

I:i1111b1:f!! illl

lU~ ~~~~kn~ISS

22.00 ~~~:~~'Ivna
23.00 8Il1isjja Pr~ram~;

"rfi~1

dipsporu

~
20.05

~

18.25 M'rlreling 18,30 Olpi•• nI

22,40 F~m. SklllO samen d'oktor/U" diJHo.nl quasi

~

l:j~ M.rkoting
21.00 TV poster 22 •• 0

2QJ 0 K.lsaoOra, se~la
.

perfetto

~
16,24 Il'Ije!tll sa barlialuclre , 6,30 Srpsk, d,,,,,, I J ,05 ~~~;'\~ij~sjl~"li!l;a n,35 1,1,"" ,.1, ... 11:1.. , humoriStiC!;a "rijl (13./28) 12 1~,05 (;a,lmnoITl<lO (,kou",i I (421501 18,20 fI.leI<stwl ,a", ..., !kowlo. o, rijaJio ;0" n (:33J46 " S,50 ;;Ims~ .'I~o U H'IGI!U No,om, 'ePO~a 19,10 ~OOd!t~~na "liia 1;9·,30 [}fl,vn;. ~

'Of"

~i:~; ~,~~g~:~~:riJ~klOr. mm
~'

22.~0 S1! Krajisni~i"'! "" Kra~nl o."nik 3 22.55 Markotlng 23.00 M.mbo lliila"o, igrani liim

~=~~ lU~~;;;~;r.:.,s:~~
19.10 SMS oglasl 19.30 f'llrtal 19.4D Game,011e 20.05 Ukrade"1 ~'"tl, [gr.",. .. rIj,
film injDrma~'IIrta emisija

1a.30 Dan, cOIllraina

.-:c::r;r. Ljubav:.

Ig,.ni

~
18.15 Aamazons!<i prOgram 10.35 Marl>!ting Illok

~D.
~l:!tlDi' u red. .. Pasaa:
l'IL'lmV1~ Ljubav:
EuO:lllvi.

..... ..... ....,. Ljuba.v: Emocije su stabilne, Ijubav dozivljava fe nesans u. To je de daln i D otica j d a zive! dove dete

ZaiRe uspjeh, ali j moralnu i materijalnu salislakciju. Zadrtite tempo, ma kako bilo napomo. Zdravlje: ViSe pazHe na prehranu.

!n~~~~:;:S1i.
21.15 ~~'~~nl. ~rogram s'rilskl

Vase emocije su sve jace .. Gini S8 da sic zaljubljenl, viSe oego ikada,. pa 10 zelRe svima !I pokazati. Po sao; Odlicno vrijeme za pocetak neceg novog. Ambicije su, uo stal am, va1an dio vaseg b i ca, Zdravlje: Manje sle napeti, Sve ozbiljnije shvatale slo yam veza i partner znate. Znate da sle oboje dostojni Ijuba-

Informa ...

1

1),15 ProWam za di"'" 11.55 TV I~~ 18,01 frej,..-, humorisllcka 1MO 19:00 "niGa d",,", 19400t>avle!\e"ja R,m.,.,,,kl program ~O,JO TV iZI"1l.rmliioglasi Ie spM plus 20,40 KIil1il:a,Ig,rana "rila

~~:~~QI~"

lm A~~~~~~de
HITTY

Posao: Previ5e ste zaokupljeni poslom i zbivanji· rna u rad no j sre dj n i. Ova je jas jed an u sp ie an period. Zdra.vlje: Vraca yam se optimizam,

s

1

lm~~:fv~' 19.25 Triumpli

~~:~~ erefka lemlia,
(4J1l)

seni.

~t~~.reprii' ~·~~~O~:~'Ill"" raste,
22..30 ObaVi'!lsni' 23.00 2,niC~d .... s. reprila

19.35 frame 20.00 '[lana, "nl' 11.00 Cudo lMlr. 21.30 Vrel~ ~ume 12.00 Obj,klrv II no5 Ja sam tval, sudbll't3,

"rr",

_I'"IT"'--_ Ljubav:. ProZivljavale ponovo vrijeme DIVe zalju· . bljenosli. Svakako, sve je jo~ zrelije,. uz puna razumijevanja, • Posao: Amb iciozni ste na spec iIi can nati n. Imatl! za cilj da slo bolje obavite posao, ali i da napredujete. Zdfa.vlje: Vt'ijeme je da 58 opustite,

Illite••.

Dncvni avaz

....1IIDl.1.'_ ~. _to.!.
~I[lIu'--

bo.p._",":.fll .. ,1 II,

0.. ..,.~ '"uu.

.....

U'fBrlln.

Bam/haler: Novi rekard

LJUBLJANA" Austrijanka Gerti Barnthaler (Baernthaler) obcrila ie vlastiti svjetski rekord II rucno] kosnji trave na Drugorn evropskorn prvensrvu, koje j e iucer zavrseno u miestu Cerklje nedaleko od Ljubljane, Parcel u trave pov til in e 0 d 3S kvadratnih metara pokosila je za 43 sekuude te rako za 15 sekundi nadrnasila svoi ranijirekord, Na rakrnicenju, jednom od riietkih u Kojima muskarci i zene n astupa j u u isti m ka regori iama, cgledalo se 60 kosaca i 30 kosacica iz Sloveniie, Austrije, Svicars.ke, Njernacke, Italijei Spanije.

Gel'li iamPionlia

Menadzeri. su govorili da mol nos nije dovolino liJep, kaze americka glumica i pievaeica
LOS ANDELES " Mlada arnericka glurnica i pjevacica Lea Misel Sarfati (Michele, 25), naipoznetiia po 1I10zi Rejcel Bed u relevizijskoj seriji "Glee", za koiu je bila norninirana za nagradu Emi i Zlatni globus, snirnila je nevi zavodlji vi edirorijal,

_II

Kampus: Dakopala

Ovog puta lijepa 2S"godi~njakin ia po zi rala je za sep [em b arsko izdanje casopisa "Harper's Bazaar", a u intervjuu je govorila 0 svojoi karijeri i tome kako joj maogi govore da mora usporiti, ali je ona po p rirodi veoma amb icio zn 3. • U stvarnosti ne izigrava di vu

kakva je Rejcel, Cak S1.I od meriepoj edin i mena dzeri zah rij eval i . da

odem na plasticnu operaciiu isrnanjirn nos, jer prema njihovom misljenju, nije dovoljno Iijep, To sam 0 db ila - kaza la je Lea. Osvrnula se i na svoiu vezu s Teorn Stokmanorn (Thea Stock-

man). • Kao i veciria parol' a, najvise volimo provoditi mime zajednicke vecere uz dcrnacu hranu i vino. Zaista se prepustimo uzivanju, iako su ri trenuci zbog nasih obaveza veorna riietki - kazala [e Sarfati.

BEC - J !lee[ [e proslo pet gcdina od kada je Austriianka Natalia Kampus (Natascha Kampusch) pobjegla svorn otmiearu Volfgangu Prikopilu (Wolfgang) i n akon vise 0 d osam go dina zatoceni1i tva d omogl a se sl obo de. Kampus (23) oteta je na PUIU za skolu I) maiu 1998., kada je irnala deset godina, Ukupno je kod Prikopila provela 3.@6dana, uvjerena da nikada nece bit; pro nil dena,

natasinih pelgOdina

se

slobode

s astank u u Kairu osu d 1.1 izraela

KAIRO"

Zlocin sa Dredumislialem
Arapska Iiga jucer je na

Iskosa

ske zracne napade na Gazu, okarakteriziravsi ih kao "zlocin sa predurnisljajem' te je od Ujedinienih naroda zatrazeno da poduzmu akcije kako bi se napadi zaus fa vili, . Arapska liga je, takoder, osudila izrae Isko nasil j e na gran ici s

Egiptorn, gdje je ubiieno pet egipatskih policajaca. D va desetd vcclana organizaci j a 0 dl u ci.la j e da 0 drzi hi tan sastanak na nivou stalnih predstavnib nakon zahrieva palesrinskog predsjednika Mahmuda Abu" (Mahmoud Abbas) da se promskutiraju aktuelni izraelski napadi na Gazu,

10.000

Za IIrauu

MINHEN - Helikopteri i karnere s infracrvenim svjetlom mobilizirani su u pronalazeniu austriiske krave Ivone, koja je potkraj rnaja nestala u bavarskoj surni, na iugu Njemacke. Zivotinja je postala tolika zvijezda u njemackim iaustrijskirn medijirna da je dnevnik "Bild'tponudio nagradu od 10.000 eura za njeno hvatanje, Austrijsko skloniste za !ivotinje "Aiderbichl" ponudilo je da otkupi Ivon u u slucaj u da je uh vale.

eura

SarkQzi: U cfJiVrtak Kina, a ta/illl Nova Kaledooija

Sarllozi ide uPellillll
PARIZ - Francuski predsjednik Nikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) neplanirano ce se u cetvrtak u Peki ngu sas tali sa predsjedni kern Kine Huom £I in taom, s kojim ee, kako se pretpos ravi j a, razgovarati o nedavnim-potresima naglobal!lim finansijskim fdisrima.

Sarkozi, eija zemlia ove god ine predsjedava Grupom 20, pos[etit ce i Kinupriie planiraneposjete Nove] Kaledonij], francuskoj juznopacifickoj teritoriji, gdje ce boraviti prvi put otkako je 2007. godine postao p redsjednik, javiojeAFP.

ma' IiI!J

lkl:nW!lJjt u Jmk I kullllN UI!II"'bU

Kun: I!DglH'koaIQlIG! Boanllm (or forelgnen