P. 1
Dekubitus

Dekubitus

|Views: 700|Likes:
Published by Sandra Selman

More info:

Published by: Sandra Selman on Aug 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2013

pdf

text

original

Dekubitus

Decubitus (lat.)
Klasifikacija prema MKB-10 Dekubitalni ulkus

Dekubitus Dekubitus (lat. decumbere = le ati) bolest je koja nastaje pritiskom na odre eni dio tijela le anjem ili sjedenjem, to nije, prilikom jakog i du eg pritiska na odre eni dio tkiva na tijelu, ime se prekida cirkulacija krvi i kisika u tome dijelu tijela te ko a na tome dijelu postaje vrsta i crvena ili mekana i ljubi astoplave boje.Kako se prekida protok krvi u tom odre enom dijelu tijela, tako er se smanjuje i protok krvi kroz neke organe zbog stezanja ili za epljenja krvne ile (ishemija), a tamo gdje krv ne cirkulira, dolazi do nakupljanja bakterija jer takvo podru je bez potrebne cirkulacije krvi uvijek je povoljno mjesto za razmno avanje bakterija. Jedne od bakterija koje se razvijaju u takvome podru ju jesuStaphylococcus aureus i Proteus.

Epidemiologija Po ev i od nastanka ovjekove vrste dekubitusi su prisutni kod ve ine bolesnika s ograni enom pokretljivo u. Tragovi dekubitusa uo eni su na egipatskim mumijama i prvi put opisani u medicinskoj literaturi u 19. stolje u.
Osobe koje nisu sposobne sprije iti neprekidni pritisak vrste podloge na tkiva, stalno su pod pove anim rizikom od dekubitusa. To se doga a kod pacijenata koji su u odmakloj ivotnoj dobi, kod osoba s neurolo kim problemima i kod onih koji su zbog akutnebolesti primljeni u bolnicu. Ovakve osobe ne mogu se tititi od pojave dekubitusa bilo zbog toga to same ne mogu mijenjati polo aj tijela ili zato to neredovito i napravilno primaju tu u pomo koja im je nu na za obavljanje odre enih pokreta ili promjenu polo aja tijela.Dekubitusi su najzastupljeniji u bolnicama (oko 60%), zatim slijede po u estalosti ustanove socijalne skrbi (gerontolo ki centri). U ku nim uvjetima dekubitus se ne to rje e javlja; vjerojatno zbog bolje brige i njege uku ana (oko 9-20%).
Od svih pacijenata u bolnici, [1] kod njih 9% do 30% razvije se dekubitus. U estalost pojave dekubitusa varira od odjela do odjela, tako da ortopedski odjeli i jedinice intenzivne njege imaju najve i postotak pacijenata s dekubitusima. Ukoliko se pojava dekubitusa promatra kao indikator

Sile smicanja dovode do prelamanja. Pojava dekubitusa u jedinicama intenzivne njege zbog imunokompromituju ih faktora. Smicanje. i pove ava vrijeme koje tim (medicinske sestre) provode oko danog pacijenta. cijena jednog dana lije enja na specijalnom antidekubitnom madracu u cilju prevencije dekubitusa se procjenjuje od 40 do 85 dolara Tro kovi kao i du ina bolni kog lije enja zna ajno su vi i kod pacijenata koji dobiju dekubitus tijekom hospitalizacije. Unutar akutne faze lije enja nepokretnih bolesnika. naro ito kada se on javlja iznad ko tanih dijelova. y Smi anje nastaje ako pacijent klizi nani e u krevetu ili stolici. Kapilara se zatvaraju ako tlak poraste preko 32 mmHg. Vanjski pritisak na tkiva izaziva kompresiju i distoriziju najmanjih krvnih sudova. dekubitus se javlja u 0. u sklopu dugoro nog lije enja u 2. Trenje. nastaje tromboza i dolazi do smrti stanica. [2] £  £ £ £  ¨ ¤ £     © £  ¦ £ ¨ § £ ¢ ¦ £  ¥ £ ¤¡ £ ¨  ¤ £ £ £   Mehanizam nastanka U nastanku dekubitusa domini aju t i glavna mehani ma.000 S druge strane. i 0% do 29% u ku noj njezi. ona izaziva endotelijalna o te enja. okluzija (za epljenje) mikrocirkulacije izazivaju i ishemiju (nedovoljnog dotok krvi u tkiva). 2. £ ¢£ ¢¡   Pritisak. [1] y Pritisak je najva niji faktor u razvoju dekubitusa. y Trenje se opisuje kao sila koja se stvara kada dvije povr ine klize jedna preko druge.. invalidska kolica itd.3% do 28% u hroni noj fazi njege. . U prevalenciji ova bolest ima iroku varijaciju: 10% do 18% u akutnoj fazi. inflamaciju i hipoksiju tkiva (nedostatka kisika u tkiva). Dekubitusi dovode do produ enja bolni kog lije enja i tro kova lije enja.000 do $40. postelju. i ku noj njezi. Bilo koji od navedenih mehanizama dovodi do. istezanje ili kidanje malih krvnih sudova.4% do 38% slu ajeva. 0% do 17%. kao posljedi a nastaje okluzija krvnih sudova. to ima za posljedicu prekid dotok krvi i pojavu ishemije. raste na 40% le enih bolesnika. Ukoliko je tlak vi i od kapilarnog tlaka. to za posljedicu ima smrt stanica pojavu nekroze i kroni nih rana (ulceracija).kva nj g u do ov a a a vaki strukturirani progra za borbu protiv d kubitusa morao bi smanjiti pojavu d kubitusa za 5-10 U bo ni kim uvj tima gdj j zadr avanj bo snika znatno kra smanj nj broja d kubitusa bi treba o biti od 20 do 30 posto Cijena lije enja jednog dekubitusa u SAD se pro jenjuje na $4.2% do 23/9%. u ovom slu aju ko e o ar af. Ako je ishemija produ ena. vim mehanizmom nastaje povr na ozljeda kao to je oguljotina epidermisa.

ali tlak koji dovodi do ishemije je osnovni mehanizam. na izbo enim dijelovima tijela. Gubitak osje aja doprinosi pojavi dekubitusa jer isklju uje jedan od najva nijih upozoravaju ih signala: bol. a crvenilo ne nestaje kada se pritisne. sa potpuno razoreno mi i ima i vidljivim dijelovima kosti. To stanje obi no nastaje nakon dva do tri sata pritiska na istom mjestu. kolena ili laktovi. y    Eti l ia y y y y Smanjena pokretljivost kao vrlo va an faktor. Kao najzna ajniji uzro nici navode se: y Stadijumi u razvoju dekubitusa U klini koj slici dekubitusa dominira lokalizacija promjena na regijama tijela koje su izlo ene pritisku o tvrdu.Pojava crvenila sa edemom. Temperatura ko e se razlikuje od okolne ko e. Kod ovih bolesnika. U ovom stadiju promjene su jo reverzibilne. IV stadij. sa ili bez okolnog tkiva i zna ajna o te enja tkiva koja su ireverzibilna.. Postoji i alteracija elija u epidermu (vanjski sloj ko e). O te enja jo nisu kona na. paraliza mi i a dovodi do smanjenje njihove mase.Pojava sme e boje i nekroze tkiva u zahva enim podru ju sa vidljivim mi i ima. ovaj stadiju karakterizira pojava krater.karakteriziraju duboki irevi. i ovaj stadij karakterizira obvezana infekcija. pojava upljina u vidu sinusa i ireverzibilne promjene. tj. Nema ranu. u razli itim stadijima razvoja. ali produ eni tlak neznatno iznad kapilarnog zapo inje procese koji vode ka ulceraciji. zbog stalne izlo enosti istih dijelova tijela pritisku. to ima za posljedicu gubitak za titnog sloja izme u kostiju i ko e. V stadijum-stadijum umno avanja ireva (ulceracija). Pothranjenost.Na zahva enim dijelu ko e a djelomi no i potko nom tkivu. svrab ili toplinu u podru ju tlaka. kao i na podru jima na kojima je slabije razvijeno masno tkivo U svom nastanku i razvoju klini ke slike razlikujemo stadijuma dekubitusa. Bakterijska zaga enja zbog neadekvatne njege ko e (izme u ostalog i zbog inkontinencije) i pad obrambenih (imunolo kih) mehanizama na indirektan na in doprinosi razvoju i ote ano zarastanju dekubitusa. lanak. Bolesnik osje a bol. sedirani. Tkiva su sposobna da izdr e veliki pritisak ako traje kratko. sedalna kost. [3] I stadijum. Ko a dobiva purpurne plavu boju. koje stvara slabinski dio kralje nice. Kontraktura i spasticitet esto doprinose razvoju dekubitusa. y y y y . III stadijum. ili dementi bolesnici su nesposobni da sami mijenjaju polo aj tijela i sami smanje pritisaka. II stadijum. Ko a poprima sve vi e crnu boju i postaje vrlo suha. zglob kuka. hipoproteinemija i anemije pove avaju vulnerabilnost ko e i produ avaju vrijeme zarastanja rana. Neurolo ki pacijenti. Klini ki. ovaj stadijum prati obavezna pojava infekcija. mokru i / ili neravno podlogu.Mnogi imbenici utje u na pojavu dekubitusa. javljaju se mehuri i.

uporaba specijalnih antidekubitalnih le ajeva i promjenu polo aja bolesnika svaka dva sata. o esta preraspodela tlaka na kriti nim podru jima podmetanjem jastu i a. . blizu 95% bolesnika imalo je dekubituse na donjem dijelu tijela. urologa. o primjena razli itih obloga i lokalnih lijekova. samo 62% u IV stadijuma dekubitusa mogu se ikada izlije iti. Zato lije enje dekubitusa spada me u najskuplja lije enja u medicini. o stalna kontrola infekcije. kao i op e mjere (redovita upotreba lijekova i antibiotika prema antibiogramu). koja bolesnika pru a svu potrebnu njegu. Posebno va nu ulogu u lije enju oboljelih od dekubitusa ima medicinska sestra. i jedno je od dugotrajnijih. oboljelih od dekubitalnih ulkusa III i IV stadijuma. Me u hirur ki le eni bolesnicima na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. fizijatra. uz unos dovoljne koli ine bjelan evina.Oko 75% dekubitusa u II stadiju. neurolog. y Konzervativno lije enje . redovita Dezinfekcija rane antiseptikom. UZV terapija. [5] Komplikaci e Kao naj e e komplikacije kod dekubitalnih ulceracija navode se sljede i poreme aji. Klini ka slika dekubitusa. hirurga.obuhva a sljede e mjere i postupke. ( etrdesetogodi nja studija). neurolo kih. a 20 % na donjim ekstremiteta. i ujedno provodi sve mjere prevencije.. dijabeti are. 75% u karli noj regiji. mogu se izlije iti u roku od osam nedjelja. srednjemedicinskog kadar i pomo nog medicinsko osoblja.. elemenata koji sudjeluju u transportu kisika (cinka. gvo e. Vac terapija (lije enje negativnim tlakom) itd. y y y y y y y y   Infekcija Dehidracija Anemije Hidroelktrolitski dizbalans Obilan gubitak proteina Sepsa (u stadiju III i IV ulceracija) Osteomielitis Malignizacija ulceracija (karcinomatoza) Li e enje Lije enje dekubitusa je veoma slo en i dug proces koji zahtijeva multidisciplinaran pristup i anga iranje lije nika razli itih specijalnosti: dermatologiju. endokrinologa). redovito mijenjanje posteljine i briga o naborima na posteljina i osobnom rublju. elektromagnetna terapija. bakar). o redovita i pravilna prehrana. primjena zavoja na ugro enim mjestima. pothranjenih osoba. vitamina (posebno vitamina A i C). internisti (kardiologa. psihijatrijskih i onkolo kih bolesnika. a samo kod 52 posto bolesnik izlje enje nastaje u roku od jedne godine. o svakodnevnu higijenu tijela. je naju estalija me u bolesnicima sa povredom ki me ali se sre e i kod komatoznih bolesnika. Lije enje dekubita mo e biti konzervativno i kirur ko.

(uklanjanja upalno promenjenih dijelova kosti) zatvaranja defekta lokalnim ko nim ili mi i nim re njevima.1. tako da ortopedska odeljenja i jedinice intenzivne nege imaju najve i procenat pacijenata sa dekubitusima. nema opasnosti od dekubitusa. 1.000$. Dekubitusi se javljaju rano kod hospitalizovanih pacijenata. Dekubitusi su u istorijskom smislu prisutni od samih osvita ljudske vrste. Tro kovi kao i du ina bolni kog le enja zna ajno su vi i kod pacijenata koji dobiju dekubitus tokom hospitalizacije. 1. U estalost pojave dekubitusa varira od odeljenja do odeljenja. Dekubitusi dovode do produ enja bolni kog le enja i tro kova le enja. tako da i na izraz koji se esto koristi "rane od le anja" tako e nije odgovaraju e.000$ do 40. U bolni kim uslovima. "Rane od pritiska" bi bio prikladniji izraz.. na drugom mestu su stara ki domovi i druge ustanove za dugoro nu negu. tkriveni su kod Egipatskih mumija a u medicinskoj javnosti opisi se pojavljuju po etkom XIX veka. ali se zato u slu aju ozljede le ne mo dine gubi taj osje aj automatizma mijenjanja polo aja te tada mo e do i do dekubitusa. Prevencija Sve dok postoji nekakav automatizam za mijenjanjem polo aja kada se po ne osje ati prekid cirkulacije te umrtvljenje tkiva. osteotomije. ali bi uneo dodatnu konfuznost i ne bi doprineo boljem razumevanju. S druge strane. Statistika Dekubitusi se naj e e javljaju u bolnicama (oko 60%). .Mjesta na koja posebno treba paziti prilikom sjedenja i le anja jesu izbo eni dijelovi tijela. d svih pacijenata u bolnici. cena jednog dana le enja na specijalnom antidekubitnom du eku u cilju prevencije dekubitusa se procenjuje od 40 do 85 dolara. gde je zadr avanje pacijenata znatno kra e. U medicinskom smislu dekubitus se odnosi na o te enje tkiva koje je na neki na in vezano za produ eni pritisak. Ukoliko se pojava dekubitusa posmatra kao indikator kvaliteta nege u domovima za stare..Ki o li y o o o n . dok se 9% do 20% dekubitusa javlja kod pacijenata koji su na ku noj nezi. kukovi i pete.Dekubitus se mo e sprije iti i zalije iti prehranom koja se mora sastojati od kalcija. kao to su sjeda e kosti odnosno tuber. ali i bilo kakav drugi produ eni pritisak mo e dovesti do dekubitusa.2.). albumina i vitamina C. Definicija Re dekubitus je nastala od latinske re i decumbre to zna i "le ati dole". i pove ava vreme koje tim (medicinske sestre) provode oko datog pacijenta. kod njih 9% do 30% razvije se dekubitus. vakvo o te enje nije vezano samo za le anje (jer se javlja i kod sedenja. bi no je to pritisak samog tela na podlogu. te emo u ovom kursu koristi izraz dekubitus. svaki strukturisani program za borbu protiv dekubita morao bi da smanji pojavu dekubitusa za 5-10%. Cena le enja jednog dekubitusa u SAD se procenjuje na 4. smanjenje broja dekubitusa bi trebao da bude od 20 do 30%. radikalnog obrezivanje odumrlog tkiva.sastoji se od. obi no u prve 2 nedelje.

dovodi do endotelijalnog o te enja. to dovodi do prekida dotoka krvi i sledstvene ishemije. okluzija (za epljenje) mikrocirkulacije dovodi do ishemije (nedovoljnog dotoka krvi u tkiva). paraliza mi i a dovodi do smanjenje njihove mase te se gubi za titni sloj izme u kostiju i ko e. istezanja ili kidanja malih krvnih sudova. Gubitak ose aja doprinosi pojavi dekubitusa jer isklju uje jedan od najva nijih upozoravaju ih signala: bol. Kapilari budu zatvoreni ako pritisak poraste preko 32 mmHg. 3. dovode do svesne ili nesvesne promene polo aja tela. ak tavi e. Bilo kojim mehanizmom nastala. nastaje tromboza i dolazi do smrti elija. Trenje: Trenje se opisuje kao sila koja se stvara kada dve povr ine klize jedna preko druge. Spolja nji pritisak na tkiva izaziva kompresiju i distoriziju najmanjih krvnih sudova. sobe koje nisu sposobne da spre e produ eni i neprekidni pritisak. sedirani. Bakterijska kontaminacija zbog neadekvatne nege ko e (izme u ostalog i zbog inkontinencije) iako ne direktan etiolo ki faktor. Ovim mehanizmom nastaje povr na povreda kao to je guljenje epidermisa. u ovom slu aju ko e o ar av. Ako je ishemija produ ena. Informacije koje sti u iz delova tela pod pritiskom. Kod osoba sa normalnim ose ajem.3. bi no se to de ava kod pacijenata koji su u odmakloj ivotnoj dobi. to je dovoljno za prevenciju o te enja tkiva. 2. Smicanje: Smicanje se de ava ako pacijent klizi nani e u krevetu ili stolici. Mehanizam nastanka dekubitusa (patofiziologija) Pritisak koji te ina tela vr i o podlogu esto je ve i od pritiska krvi u najmanjim krvnim sudovima (kapilarima) koji iznosi oko 32 mmHg. ishemija do inflamacije i anoksije tkiva (nedostatka kiseonika u tkivima) a anoksija do smrti elija nekroze i ulceracije. Pothranjenost. dekubitusi ne nastaju. koji imaju neurolo ki problem i kod onih koji su zbog akutne bolesti primljeni u bolnicu. Smanjena pokretljivost je va an faktor. Kontrakture i spastricitet esto doprinose razvoju dekubitusa.1. 1. hipoproteinemija i anemija pove avaju vulnerabilnost ko e i produ avaju vreme zarastanja rana. vakve osobe ne mogu sebe da tite od pojave dekubitusa bilo zbog toga to same ne mogu da menjaju polo aj tela ili zato to izostaje tu a pomo pri promeni polo aja. jesu pod pove anim rizikom da dobiju dekubitus.4. Tri glavna mehanizma nastajanja dekubitusa su: 1. Pritisak: Najva niji faktor u razvoju dekubitusa je pritisak. Tkiva su sposobna da izdr e veliki pritisak ako traje kratko. naro ito iznad ko tanih delova. pokretljivo u i mentalnim funkcijama. ali produ eni pritisak neznatno iznad kapilarnog zapo inje sled spiralnih doga aja koji vode ka ulceraciji. . Neurolo ki pacijenti. doprinosi razvoju i ote anom zarastanju dekubitusa. ali pritisak koji dovodi do ishemije je osnovni mehanizam. ili dementi pacijenti su nesposobni da sami jednostavnim pomeranjem smanje pritisak. Ukoliko je pritisak vi i od kapilarnog pritiska rezultat je okluzija krvnih sudova. Sile smicanja dovode do prelamanja. zbog stalne izlo enosti istih delova tela pritisku. Etiologija Mnogi faktori uti u na pojavu dekubitusa.

kroni ne i terminalne bolesti. Uzimanje nekih lijekova iz grupe sedativa. koji usporavaju protok krvi. s tim da . gubitak senzibiliteta ko e. Pseudomonas aeruginosa. zatim sme a. sjedna kost. kao to su starija dob bolesnika i dugotrajna nepokretnost (vezanost bolesnika uz krevet ili invalidska kolica) mogu ubrzati razvoj dekubitusa. kao i na podru jima na kojima je slabije razvijeno masno tkivo. tvrda i bezbolna (nekroti na). Nepokretnim bolesnicima potrebno je mijenjati polo aj barem svaka dva sata. tako er se svrstavaju me u ozbiljne rizi ne imbenike. to zna i le ati. Naj e e su Staphylococcus aureus. kao to su inkontinencija. na podru jima izbo enja koje stvara slabinski dio kralje nice. pa ko a postaje najprije izrazito blijeda ili ljubi asto-plava. Zbog pritiska dolazi do slabljenja cirkulacije i posljedi no slabijeg dotoka kisika i hranjivih tvari. ortopedski problemi. Actinobacter i Proteus. stupanj fizi ke aktivnosti. Prema definiciji EPUAP-a (European Pressure Ulcer Advisory Panel). trenje i sile vlaka). Uzro no-posljedi ne veze Rizi ni imbenici. tj. ve em riziku za razvoj dekubitusa mogu pogodovati razli iti vanjski i unutarnji imbenici. koljena ili laktovi. d vanjskih imbenika najva niji su: y y y y y neudoban krevet ne ista i vla na ko a sredstva za imobilizaciju nabori na posteljnom i osobnom rublju mjesto pritiska proteze. kriti ni su uz dob vezani problemi. Iako rana na ko i mo e biti mala. Rabi se jo i izraz dekubitalni vrijed (ulcus decubitalis). a na kraju se razvija i ulkus. Prekid cirkulacije stvara povoljno okru enje za razmno avanje bakterija. pa je potreban dodatni oprez kod rizi nih skupina. Iako dob bolesnika nije sama po sebi rizi ni imbenik. Odre ivanje stupnja rizika razvoja dekubitusa dio je cjelovita pristupa svakom bolesniku. prehrana. Unutarnji imbenici su poreme aji metabolizma i prehrane (pothranjenost i pretilost). Naj e e se stvara na regijama tijela izlo enima pritisku na tvrdu. Danas se u klini koj praksi koristi nekoliko podjela prema kojima se odre uje cjelokupni rizik za bolesnika. analgetika ili antihipertenziva. pa tkivo postupno odumire Izraz dekubitus potje e od latinske rije i decumbere. p enito. cirkulatorni poreme aji. mokru i/ili neravnu podlogu.Dekubitus se mo e izbje i Zbog priti a dolazi do slabljenja cirkulacije i slabijeg dotoka kisika i hranjivih tvari. U praksi se naj e e koristi stupnjevanje po Bradenu. zglob kuka. koje procjenjuje stanje est imbenika rizika (osjetna percepcija. Velika Britanija) kao bitan imbenik nastanka navedena je i vla nost ko e. vla nost. ispod ko e mo e biti razvijen opse an proces. U definiciji NICE-a (National Institute for Health and Clinical Exellence. mobilnost. odnosno njihovom kombinacijom. a me usobno se razlikuju u pojedina nim imbenicima rizika. dekubitus je lokalno o te enje ko e ili potko nog tkiva nastalo zbog sile pritiska. gle anj. prijelom kuka i sli no. trahealne kanile ili trajnog katetera. sile vlaka ili trenja.

Zahtjevno. pak. ctenisept otopina). endokrinologa). treba obaviti klasifikaciju dekubitusa. . masa a. Uzglavlje kreveta mora se odr avati na razini ni oj od 30º. neurologa.ko a je sme e boje. provodi i mjere prevencije (edukacija bolesnika o higijeni. vaj vid lije enja podrazumijeva i svakodnevnu higijenu tijela. Konzervativno lije enje . bakar). Zbog svega toga lije enje dekubitusa spada me u najskuplja lije enja u medicini. uz unos dovoljne koli ine bjelan evina. djelomi no i potko no tkivo. Lije enje dekubitusa podrazumijeva multidisciplinaran pristup.u estalost promjene ovisi o tipu podloge na kojoj le i i stupnju rizika. fizijatra (s posebnim naglaskom na fizioterapeuta) i medicinsku sestru. savjetuje se promjena polo aja svakih 15 do 30 minuta. Dekubitalna rana lokalno je ari te koje mo e dovesti do sepse jer produkti odumrlog tkiva djeluju toksi no. jer su opasnosti vi estruke.A.zahva ena je ko a. Va na je i pravilna prehrana. U terapiju dekubitalnih ulceracija svakako spada i primjena razli itih obloga i lokalnih pripravaka. a uz to je vrlo zahtjevno i dugotrajno. s naglaskom na njegu i visoke higijenske mjere. a uklju uje lokalnu terapiju. kirurga (op i. higijena). S obzirom na izgled i dubinu dekubitalne rane. primjenu sadrenog zavoja na ugro enim mjestima. koji obuhva a cijeli tim lije nika razli itih specijalnosti: dermatologa. prakti ki je uvijek prisutna infekcija IV stupanj . elektromagnetska terapija. vitamina (posebno vitamina A i C) te elemenata koji sudjeluju u transportu kisika (cink. koja uz to to bolesnika njeguje. Lije enje mo e biti konzervativno i kirur ko. plasti ni). terapija (lije enje negativnim tlakom). njezi.Svakako treba spomenuti preraspodjelu pritiska na kriti nim podru jima podlaganjem jastu i a. a zbog vla enja iz rane gube se bjelan evine. mi i je potpuno razoren i vidljiva je kost. samokontroli). UZV terapija te V. lije enje infekcije i borbu s predisponiraju im imbenicima. Kontrola in ekcije obuhva a redovitu dezinfekciju rane antiseptikom (primjerice. vidljiv je mi i . pra eno stvaranjem mjehura III stupanj . kao i op e mjere (uzimanje antibiotika prema antibiogramu i preporuci lije nika). Posebno va nu ulogu ima medicinska sestra. redovito mijenjanje posteljine i brigu o naborima na posteljnom i osobnom rublju. Stupnjevanje promjena Radi identifikacije opsega i veli ine dekubitalne rane te planiranja lije enja. Konzervativno lije enje ujedno je potpora kirur kom lije enju. upotrebu specijalnih antidekubitalnih le ajeva i promjenu polo aja bolesnika svakih dva sata. eljezo. internista (kardiologa. d iznimne va nosti su i redoviti pregledi ko e bolesnika s pove anim rizikom.stvara se duboki ulkus. Pokretnim bolesnicima. a ako se razvije.pojavljuje se crvenilo ko e koje traje dulje od sat vremena nakon prestanka pritiska II stupanj . treba ga ozbiljno shvatiti. tkivo nekroti no.C. dugotrajno i skupo lije enje Punu pozornost treba posvetiti prevenciji dekubitusa (promjena polo aja. razlikujemo etiri stupnja dekubitusa: I stupanj . prakti ki je uvijek prisutna infekcija. urologa.

posteljinom. za titimo ga udobnom mekanom podlogom(antidekubitalni jastuk ili podloga). Preporu a se prehrana bogata bjelan evinama. s mentalnim o te enjima i iznemogli od dugotrajne bolesti. ni radi gubitka osjeta boli i iscrpljenosti ne pomi u tijelo pa se pritisak ko tanih izbo enja pove ava na oslabljeno ko no. masa a te poticanje na aktivnu ili provo enje pasivne tjelovje be. tetive. te enje se iz povr inskog sloja ko e iri u dublje slojeve ko e. U poslijeoperativnom razdoblju najve i je naglasak na promjeni pona anja bolesnika i prevenciji nastanka novih dekubitalnih rana (njega. este infekcije. sim gore navedenih higijensko dijetetskih mjera nu na je kirur ka obrada rane. lo e postavljena imobilizacija) tako er dovodi do dekubitusa: od po etnog crvenila ko e do dubokih o te enja ko e. Prehrana. III stupanj . Lo a njega le e eg bolesnika (rijetko okretanje. ostektomije. . to je dekubitus? Dekubitus je rana koja nastaje na mjestu stalnog pritiska izbo enih dijelova tijela i podloge. Najugro eniji su bolesnici s o te enim iv anim sustavom. Brzim higijenskodijetetskim postupcima (vidi gore) mo emo sprije iti razvoj dekubitusa.na crvenoj podlozi vidi se mjehuri (koji se mo e razliti-puknuti). koje e spontano pro i ako taj dio rasteretimo pritiska o podlogu. neudobna postelja.Kirur ka terapija sastoji se od radikalnog izrezivanja odumrlog tkiva. Prijeti opasnost od infekcije. lopaticama ± dijelovima tijela koji su u direktnom dodiru s podlogom (krevetom. mi i i. Cilj u zbrinjavanju je to prije otkriti -uo iti oboljelo mjesto. slaba cirkulacija. okolinu dr ati istom i suhom. II stupanj . udlagom. Tjelesna neaktivnost.osim ko e zahva eno je i potko no tkivo. Posteljina mora biti ista. pogor avaju op e stanje bolesnika i ubrzavaju pojavu i razvoj dekubitusa. pove ani unos teku ine i vitamina C.Kirur ko lije enje . neredovito odr avanje higijene. prehrana). suha. Redovita higijena bolesnika (primjena kvalitetne medicinske kozmetike i pomagala za inkontinenciju). mi i nog i ko tanog tkiva. slabokrvnost. ravnanja izlo enih dijelova kosti i zatvaranja defekta lokalnim ko nim ili mi i nim re njevima. Naj e e se javljaju u slabinskom dijelu. Prijete te ke infekcije. zatiljku. antidekubitalni jastuci. nabori osobnog i posteljnog rublja. mekom i udobnom. Stanje se procjenjuje ovisno o dubini o te enja. potko no i mi i no tkivo. I stupanj ± karakteristi no je povr insko crvenilo ko e.zahva eni su svi slojevi ko e. tj. osloboditi ga pritiska. promjena polo aja bolesnika svaka dva sata je nu nost u prevenciji i zbrinjavanju dekubitusa. meka i zategnuta. petama. uklanjanja upalno promijenjenih dijelova kosti. potko nog. laktovima. teku ina i C vitamin kao u I stupnju. invalidskim kolicima). kosti. IV stupanj . nepokretni. neuhranjenost. na bokovima.

popraviti cirkulaciju s aktivnim ili pasivnim vje bama. pove ati unos teku ine i C vitamina. mekana. . presvlaka le aja mora biti dobro zategnuta. prehranu obogatiti bjelan evinama. masa a. redovita higijena bolesnika (medicinska kozmetika. pa ljivo brisanje tijela. dijabeti ara. svaka dva sata mijenjati polo aj bolesnika (le ni-lijevi ±desni bo ni polo aj). njega ko e s medicinskim balzamom). inkontinentnih«.ZAKLJU AK: y y y y y y y y y y na dekubitus treba misliti (barem jednom dnevno pa ljivo prekontrolirati mjesta koja su najizlo enija pritisku). podloga na kojoj bolesnik le i mora biti meka kako bi se umanjio pritisak tijela (anatomske podloge). suha. dekubitus se naj e e javlja u nepokretnih bolesnika. ista. inkontinenciju moramo zbrinuti kvalitetnim jednokratnim pomagalom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->