INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.o.

, ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK - SAVA

TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ŽELJEZNIČKOG MOSTA „SAVA JAKUŠEVAC“ NA PRUZI SESVETE – VELIKA GORICA M 401

Tender dokumentacija

Zagreb, travanj 2010.

SADRŽAJ 0. NASLOVNI LIST 0.1. KAZALO SADRŽAJA 1. OPĆI DIO 1.1. PREDMET RADA I LOKACIJA 1.2. 1.3.
- OPĆENITO - UVODNI DIO DETALJAN OPIS OŠTEĆENJA KRONOLOGIJA DOGAĐANJA I PODUZETIH AKTIVNOSTI

2. OPIS RADOVA, DINAMIKA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA
2.1. VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 2.2. DINAMIKA I FAZE IZVOĐENJA RADOVA 2.3. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA 2.4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI A) Posebni tehnički uvjeti građenja za beton B) Posebni tehnički uvjeti građenja za čeličnu konstrukciju 2.4.1. Općenito 2.4.2. Izrada konstrukcija 2.4.3. Montaža 2.4.4. Specifikacija materijala 2.4.5. Uvjeti na radionicu i dokazi gotove konstrukcije 2.4.6. Radionička izrada 2.5. POPIS RADOVA

3. OBVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA
3.1. 3.2. OBVEZE INVESTITORA OBVEZE IZVODITELJA

4. REFERENCE, STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA
4.1. REFERENCE, STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA

5. PREDMJER RADOVA
5.1. PREDMJER RADOVA ZA GEOTEHNIČKI DIO PROJEKTA 5.2. PREDMJER RADOVA ZA KONSTRUKTORSKI DIO RADOVA

INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.o., ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK - SAVA

1. OPĆI DIO

Zagreb, travanj 2010.

zakrenuti u smjeru rijeke.50+1.SAVA 1. sa dva punostjena glavna nosača na razmaku od 9. na međusobnom razmaku od 3. PREDMET RADA I LOKACIJA Radovi na sanaciji željezničkog mosta „Sava Jakuševac“ izvoditi će se na dionici pruge: SESVETE – VELIKA GORICA M 401. Stup je temeljen na bunaru. u koritu rijeke uz desnu obalu. premošćuje rijeku pod kutem od 73.00 mnm. most „Sava Jakuševac“. a postoje i nepotvrđene izmjere da je u uskom prostoru kota tla bila +93.267+65. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . godine.2. Provedenim istražnim radnjama utvrđeno je da je došlo do popuštanja temeljnog tla u prostoru stupa.80=9.00 mnm. OPĆENITO UVODNI DIO Željeznički most preko rijeke Save.10 m. Dvokolosječni most.50 . u njegovoj neposrednoj blizini.5 m. s pojasevima od paketa lamela širine 690 mm. Današnja kota korita u sredini rijeke je najviše +99. Došlo je do potonuća rasponskog sklopa u prostoru stupa S6.10 m. a prema izvornoj projektnoj dokumentaciji temeljenje je ostvareno na koti +94. PODIONICA : ZAGREB RESNIK . kojima je visina hrpta 3. a središnji. u km 9+872 pruge: Sesvete – V. Stupovi su masivni.401 m.267=134.95 m. Prema geološkom elaboratu iz doba građenja mosta. Izvedena su četiri sekundarna uzdužna nosača visine 620 mm. kota korita je +103.50 mnm.1. 1. Najniže kote tla su utvrđene u prostoru uzvodno od temelja. a širina korita u osi mosta je 112.1. Mjerenjima je utvrđeno da je sadašnje dno korita u okolini stupa na najnižoj razini na koti +94. debljine do 80 mm.50+2.ožujka 2009.0*6. Most se sastoji od više dilatacija različitog koncepta.867+34.50+1. betonski.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. godine.80 m. tlocrta 17. doživio je havariju u noći na 31. s kontinuitetnim lamelama.SAVA TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ŽELJEZNIČKOG MOSTA „SAVA JAKUŠEVAC“ NA PRUZI SESVETE – VELIKA GORICA M 401 1.o.7°. u poprečnom presjeku upuštena konstrukcija..80+1.0 m. upušteni u poprečne nosače 200 mm.Gorica.00 mnm. izgrađen 1968. glavni dio na kojemu je došlo do havarije je kontinuirani most od tri otvora L=34. Nosači su na razmaku od B=1. s hrptom visine 1400 mm i pojasevima #365*20 (mjerno na proizvoljnoj poziciji). Poprečni nosači su okomiti na os.o. Most je zakovana čelična konstrukcija.

Dr. Pukli su vezni vijci na obadva ležaja. Oko stupova S5 (stup uz lijevu obalu) i S6 (stup uz desnu obalu) kota dna je znatno niže.3. Na stupu S6 ugrađeni su valjkasti ležajevi. sa „Inžinjersko projektnog zavoda“ iz Zagreba.32 m. na pruzi Sesvete-Velika Gorica M 401.građ. Uslijed zakretanja konstrukcije nad stupom S5 došlo je do popuštanja vlačnih ležajeva na stupu S4. Usljed pomaka st upa S6 došlo je do plastifikacije glavnih nosača čelične rasponske konstrukcije. U tijeku je revizija izvedbenog projekta od strane Grupe za reviziju tehničke dokumentacije te izrada tendera za nadmetanje. utvrđeno je da je došlo do popuštanja temeljnog tla stupa S6 tj. od stupa S6 prema stupu S5. Za pridrženje i podizanje čelične konstrukcije do njene konačne sanacije potrebno je izraditi dvije privremene nosive konstrukcije Izvedbeni projekt revidiran je od strane dva ovlaštena revidenta i to za geotehnički dio od strane Prof. godine.1.10 m. Plastifikacija je ostvarena gužvanjem gornjeg pojasa i izbočavanjem hrpta. dY= 0. te su popuštanjem veza izvan funkcije ostali elementi vjetrovnog sprega uz donji pojas glavnih nosača. sa „Institutom IGH“ Zagreb i njihovim kooperantom „Građevinskim fakultetom iz Zagreba“ izrađen je idejni projekt sanacije na koji su dobiveni vodopravni uvjeti i ishođeno pozitivno mišljenje Grupe za reviziju tehničke dokumentacije RK 72/10 od dana 05.78° .2. Sukladno Ugovoru broj 90/09-2. dipl. utvrđeno je znatno spuštanje kote dna korita oko temelja stupa. građ.2.2010. prema nacrtima. godine željeznički most „Sava Jakuševac“ preko Save. Kutevi zaokreta uzvodnog ležajnog kvadra stupa S6 su: Φ = 4. Φ X Y Z = 0. Sukladno nastaloj deformaciji glavnih nosača. Provedenim istražnim radnjama i naručenim hidrografskim snimanjima.61° . Kao hitna mjera održanja stupa S6 i rasponske konstrukcije poduzeto je nasipavanje područja oko temelja stupa S5 i S6 kao i pridrženje stupa S6 čeličnim sajlama za stup na obali. Od izmjerenih veličina naglašavaju se: Pomaci uzvodnog ležajnog kvadra stupa S6 je: dX= 3. Posebni slučajevi građenja. dipl.94 m. sa „Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu i za konstruktorski dio od strane Zoran Lončarec.694°. KRONOLOGIJA DOGAĐANJA I PODUZETIH AKTIVNOSTI U noći na 31. Došlo je do ulegnuća rasponskog sklopa u području stupa S6 koji se nalazi u koritu rijeke. doživio je havariju u km 9+872 te je prekinut sav željeznički promet na toj pruzi. ožujak 2009. ing. deformirani su i sekundarni uzdužni nosači. Sanacija objekta će se izvesti prema stavku 3.4. 1. provedenim od strane Građevinskog fakulteta iz Zagreba. dok je donji pojas naglašeno savijen. DETALJAN OPIS OŠTEĆENJA Pri havariji mosta došlo je do potonuća i zakretanja masivnog stupa S6. članku 239. Φ = 11. a najvjerojatnije kao posljedica nizvodne eksploatacije šljunka.Temeljem istog Ugovora izrađen je i izvedbeni projekt sanacije temelja i izrada novog stupa S6 uz proširenje i ojačanje temelja i sanacije čelične konstrukcije. Predrag Kvasnička.03.ing.mnm. Plastifikacija se realizirala trećem polju sekundarnih uzdužnih nosača. 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji za slučajeve hitne sanacije objekta zbog sprječavanja neposrednog ugrožavanja ljudi i dobara od oštećenja nastalih kao posljedica prirodnih nepogoda oštećenja te se neće ishoditi potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola . a kao posljedica toga i do potonuća i naginjanja samog stupa. Ležajevi su ispali iz svojih položaja. dZ= 1. pomični u uzdužnom smjeru mosta.

travanj 2010.o. OPIS RADOVA. .INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. DINAMIKA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA Zagreb..SAVA 2. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK .o.

Gore nabrojane okolnosti zahtijevaju: .uobičajenim principima projektiranja i izvođenja radova na temeljenju objekata.HRN EN 1997-1: 2008 .2.kvalitetan i kontinuirani nadzor. dio: Opća pravila Tehnički uvjeti mogu se nadopuniti ili izmijeniti u toku samih radova. . zagata od čeličnog žmurja.4.dobru pripremu i organizaciju radova.važećim normativima u Republici Hrvatskoj koji se odnose na ovu problematiku. a završetak radova planira se optimalno do početka prosinca 2010. do novog voznog reda ili u nepovoljnijoj varijanti u prvom kvartalu 2011.. Ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do dužeg prekida radova potrebno je projektirati i obaviti konzerviranje radova u stabilnim uvjetima. Dinamiku i faze izvođenja radova obavezan je razraditi izvođač. 2. . Geotehničko projektiranje – 1. 2. 14/10).3. a sve sukladno propisima i pravilima struke.2. DINAMIKA I FAZE IZVOĐENJA RADOVA Izvođenje predmetnih radova zahtijeva dobru pripremu i organizaciju na pojedinim vrstama radova te koordinaciju svih učesnika u realizaciji. . . Predizanje DTT-a.Tehničkim propisom za betonske konstrukcije. Pri izradi dinamičkog plana potrebno je voditi računa o dinamici i prioritetima izvedbe mlazno injektiranih stupnjaka. podvodnog betoniranja i izvedbi čeličnih pilota.kvalitetno razrađenu dinamiku radova i . godine tj. 14/2010. 2. te ugradbu dilatacijske naprave treba izvršiti u pogodnim vremenskim prilikama neovisno o zadanom roku izvršenja radova. . neophodne su dopune ugovora. ali u okvirima predviđenim ovim projektom i u suglasnosti s Projektantom i Investitorom. . VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA Planirani početak radova je srpanj 2010. armaturu i čelik za prednapinjanje. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI A) Posebni tehnički uvjeti građenja za beton Navode posebni uvjeti za radove na betonu i armiranom betonu.Eurokod 7. godine.odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.visokokvalificiranog izvođača radova.1. Obvezna je primjena ovog dokumenta i dokumenata kojise nastavljaju na . Dati tehnički uvjeti izvedbe u skladu su sa: . ovisno o brzini ugovaranja i vremenskim prilikama prilikom izvođenja radova. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA Tehnički uvjeti se definiraju za izvedbu temeljenja privremenog pomoćnog stupišta za podizanje čelične konstrukcije mosta i za sanaciju i rekonstrukciju temelja stupa S6. 139/2009. Za radove na sanaciji objekta planira se kontinuirani zatvor pruge. nadzoru i projektantu. NN br. Predvidivo trajanje izvođenja radova je cca 100 radnih dana.dobro usklađene faze radova. Prijedlog plana i organizacije gradilišta te potrebni dinamički plan izraditi će izvođač i dati na suglasnost investitoru. Uvjeti za beton. Takve dopune tehničkih uvjeta obavezuju Izvođača radova te ako znače promjenu uvjeta određenih ugovorom.god. . Osnovni zahtjev za faze radova je da se mora osigurati međusobno nesmetano i sigurno odvijanje svih radova u svim uvjetima izvođenja. kao i radovi s ovim materijalima definirani su u dokumentu: Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09.

Tlačna čvrstoća betona nakon 28 dana C 30/37 . (TPBK) za predmetnu konstrukciju beton se proizvodi kao projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima).42 cement: C II/A-S.M1.2.Beton se nalazi u razredu agresivnog djelovanja okoliša na konstrukciju XF3.0 cm Otpornost na cikluse smrzavanja i otapanja HRN CEN/TR 15177 28 ciklusa v/c faktor ≤ 0.057 -otpornost agregata na drobljenje: LA < 30.Nazivna debljina zaštitnog sloja: c MAX MIN = 50 mm MAX Najmanja količina cementa za podvodno betoniranje kontraktorskim postupkom: 400.granulometrijski sastav agregata: uz krivulju 2. Nadzorni inženjer može.cement: C II/A-S. te u skladu s odredbama posebnog propisa kao i zahtjevima iz ovog projekta. Postupci kojima se dopuštaju manja zahtjevnost pri radovima. i norme na koje ta norma upućuje i odredbama Priloga A (TPBK).D 32 mm . B) Posebni tehnički uvjeti građenja za čeličnu konstrukciju Navode posebni uvjeti za izradu i montažu čeličnih konstrukcija. Za betonske dijelove građevine tehnička svojstva i drugi zahtjevi. prema HRN EN 1097-2 Posebni uvjeti dokazuju se pojedinačnim dokumentom sa rezultatima za svaki uvjet. NOM =55 mm Najveća debljina zaštitnog sloja: c = 60 mm -Uvjeti za beton za ležajne kvadere i ležajne grede: -Beton se nalazi u razredu agresivnog djelovanja okoliša na konstrukciju XF3.42 .N. u pravilu se ne dopuštaju.DMAX16 mm .Otpornost na cikluse smrzavanja i . Sukladno Prilogu A. . proizvodnja i sukladnost.Najmanja debljina zaštitnog sloja: c .Uvjeti za beton za elemente temelja i stupa S6: . 112/2008).v/c faktor ≤ 0. razreda tlačne čvrstoće 42. Opise i nacrte treba zadovoljiti. a referentni su pri određivanju postupaka radova i kontrola. te potvrđivanje sukladnosti betona određuju se odnosno provode prema normi HRN EN 206-1:2000 Beton – 1 dio: Specifikacije. .2. ili C I . HRN U.1. prema HRN EN 1097-2 Posebni uvjeti dokazuju se pojedinačnim dokumentom sa rezultatima za svaki uvjet. Način izrade konstrukcija opisan je u Tehničkom opisu i nadopunjen je radioničkim nacrtima.0 kg/m3 Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 3.Najmanja debljina zaštitnog sloja: cMIN= 40 mm -Nazivna debljina zaštitnog sloja: c NOM =45 mm Najveća debljina zaštitnog sloja: cMAX = 50 mm -Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 3. svojstva.otapanja HRN CEN/TR 15177 28 ciklusa .057 otpornost agregata na drobljenje: LA < 30. HRN U. Posebni uvjeti su: .5 granulometrijski sastav agregata: uz krivulju 2. uz odobrenje projektanta prihvatiti i druge procedure.njega. Posebni uvjeti su: -Tlačna čvrstoća betona nakon 28 dana C 50/60 . Opća napomena: Tehnički uvjeti su u skladu sa mjerodavnim propisom za čelične konstrukcije u Republici Hrvatskoj: Tehnički propis za čelične konstrukcije (N.M1.0 cm . ili općenito ostvaruje proizvod manje kvalitete.

2. Rješenja o imenovanju odgovornih osoba (inženjer gradilišta. svi lokalni zarezi koji se mogu pojaviti kod rezanja. Naročitu pažnju treba obratiti na žilavost spoja te koncentraciju napona kod zavarivanja u pojedinim spojevima. osiguranje kvalitete.3.6. Tehnološki postupci zavarivanja (podloge za tehnološku razradu. uputa za vođenje dnevnika.1. Dnevnik zakivanja 5.5.2. koji se moraju svesti na najmanju mjeru.2. Popis zavarivača i certifikati zavarivača 5.6. Postupak utezanja prednapetih vijaka 5.2.2. a izvoditelj mora predočiti dokaze primjenjivosti za sav osnovni i spojni materijal.2. obrazac za praćenje kvalitete) 5.2.4. Popis vijčane robe i certifikati 5. Uvjerenje o osposobljenosti specijaliste za zavarivanje (tehnolog) 5. 2. WPS-ovi.3.4. osoba za ne razorna ispitivanja . Također. Rješenje o upisu Izvoditelja u Sudski registar 5. Postupak zakivanja zakovicama 5. Lista ugrađenog osnovnog materijala 5. Montaža Iz radioničke dokumentacije vidljiv je način montaže.8.6.3. Uvjerenje operatera za izvođenje ispitivanja bez razaranja 5. tolerancija debljina. Popis ugrađenog osnovnog materijala i certifikati osnovnog materijala 5. Sva oštećenja antikorozivne zaštite.4. i na kraju montaže provesti geodetsko snimanje konstrukcije.4. certifikate zavarivača i detaljni tehnološki projekt izrade. Popis materijala za AKZ i certifikati 5.1. Dokazna dokumentacija materijala 5. svojstvo homogenosti lima. Tokom izrade konstrukcije nadzorni inženjer može tražiti dopunsko certificiranje zavarivača. Specifikacija materijala Način isporuke materijala za limove.3. Izrada konstrukcija Izradu konstrukcije mora pratiti nadzorni inženjer.2. tehnolog zavarivačkih radova. Građevinski dnevnik 5.4.3. naročito kod vlačnih elemenata. Nakon izrade konstrukcije ugradnju odobrava nadzorni inženjer.4.4.3. Kutne varove treba brusiti jedino ako su kod zavarivanja dobili zareze. ovlaštenik zaštite na radu. moraju se izbrusiti ili dovariti i izbrusiti. Dokumentacija o tijeku radova 5.4.) 1. Prije početka montaže u građevinski dnevnik se unosi geodetska izmjera postojećeg stanja.2.2. U toku radova. Uvjerenje pogona za izvođenje zavarivačkih radova 5. Materijal druge vrste može se upotrijebiti samo uz pismeno odobrenje projektanta.2. Uvjeti za radionicu i dokazi gotove konstrukcije U toku građenja izvoditelj osigurava postupke i dokumentaciju kako je to navedeno u nastavku.1. Popis ugrađenog dodatnog materijala i certifikati dodatnog materijala 5. izradu i montažu treba povjeriti samo tvrtki sa referencama za izradu sličnih konstrukcija.2.0 mm.4.3.4. Dnevnik antikorozivne zaštite . Dnevnik zavarivanja 5. 2.3.1.4.3. Označavanje varova 5. profile propisan je glavnim i izvedbenim projektom. za limove debljine t>= 20.7. do kojih je došlo prilikom transporta i montaže konstrukcije popraviti sa premazima prema osnovnom sistemu zaštite.4. 2.4. 5.2. opće upute za zavarivanje. Popis zakovica i certifikati 5.5. U tehničkoj dokumentaciji navedena je vrsta materijala za izradu..2. tolerancija ravnosti površine. za limove debljine t> 20. 2. svojstvo okomito na lim.3.1. širina/duljina isporučenih limova.1.2.. Ravnost površine.1.3.4.2.3.5. Dokazi pri uvođenju izvoditelja u posao 5. Općenito Da bi se osigurao primjeren kvalitet čeličnih konstrukcija.0 mm propisani su glavnim i izvedbenim projektom. Plan kontrole i ispitivanja 5. Tehnološki postupak antikorozivne zaštite i obrade tarnih ploha za prednapete spojeve 5. Dokazna dokumentacija tehnologije i sudionika 5.1.

Nadzorni inženjer ima obvezu definirati dodatnu radiografsku kontrolu (RK) na odabranim pozicijama.6. Antikorozivna zaštita Sustav treba zadovoljiti specifikaciju S3. tako da se obrusi jednakokraki pravokutni trokut s katetama od 0. 2.5. 2. Opseg kontrole zavarenih spojeva iskazan je u tehničkom opisu i prenesen na nacrte.2. a pojedina pozicija kontrole obuhvaća dio vara u duljini ne većoj od 400 mm. Čišćenje je do stupnja čistoće Sa 3.16. nadzorni inženjer određuje dodatne kontrole.6.6. Radovi na zakivanju provode se u potpunosti prema normama. Ovo razvrstavanje utvrđuje se na gradilištu. Zapisnik o preuzimanju konstrukcije 2. a koje su za dva puta opsežnije od prethodno uvjetovanih. a za ručno zakivanje početna dužina zakovice je: L = Lk+*7/4. Postupci pri radovima AKZ trebaju biti u skladu sa serijom normi EN ISO 12944.5. i to na osam do dvanaest pozicija. osim spojeva koji se izvode zavarivanjem.5. Tolerancije geometrijskih mjera i oblika Obrada rubova (rezanje) propisana je glavnim i izvedbenim projektom. a za vrijeme deponiranja i prijevoza plohu treba osigurati folijama. Zakivanje se ostvaruje zakovicama promjera 21. Dopuštenih odstupanja mjera i oblika propisani su glavnim i izvedbenim projektom. a prvenstveni zahtjev je da su zakovice u trenutku zakivanja u stanju crvenog žara. propisima i tehničkim načelima za ovu vrstu radova.4. postupke zavarivanja (WPS) i dokaze postupaka zavarivanja (WPQR). Ova kontrolu provodi izvoditeljeva kontrolna služba. kroz postojeći temelj te kroz šljunak za potrebe mlaznog . podvodno betoniranje prostora između postojećeg temelja i zagatne stijene. I ova dodatna kontrola spada u obvezu izvođača. Izvođač je obvezan za svaki spoj izračunati dužinu zakovice.4.5. osim obveznog popravka na kontroliranoj poziciji. 3. Ovo dodatno razvrstavanje provodi na oko 80% zakovica. Zavarivanje Zahtijevnost svih aktivnosti na radovima zavarivanja dane su glavnim i izvedbenim projektom. Istovremeno s razradom radioničkih nacrta. ovisno o tehnici zakivanja: za strojno zakivanje dužina zakovice je: L = Lk+*4/3 .4. Izvješće kontrole antikorozivne zaštite 5.5. a određeni su u tehničkom opisu nacrtima i ostalim prilozima glavnog i izvedbenog projekta. 23 ili 25 mm.5.5.6. 6. Kod zakivanja kod kojih se koriste već ranije probušene rupe nužno je na tim mjestima primijeniti zakovice za jedan red veličine veće. izvođač radova mora od nadzora i investitora ishoditi odobrenje na planove zavarivanja.3. prema EN ISO 12944-5.0 mm. Obvezno je da su kontaktne plohe najstrože ravne prije sastavljanja. potvrđuje ga nadzorna služba. 2. a izviješće je sastavni je dio kontrolnih postupaka izvoditelja. Izvješće o pritezanju i kontroli sile pritezanja VVvijaka 5. utvrdi odstupanje kvalitete veće od dopuštenog. Izvješće o radiografskoj kontroli zavarenih spojeva 5. izvođenje zagata od čeličnog žmurja oko postojećeg nagnutog temelja stupa S6.6. Izvješća 5. Svi bridovi moraju se obraditi brušenjem.7.4.5. a uvjeti čvrstoće dani su projektom.2. POPIS RADOVA U postupku sanacije provode se radovi za obnovu sljedećih elemenata: a) Obnova temeljenja stupa S6 (projekt Institut IGH) Rekonstrukcija i sanacija temelja stupa S6 1.4. bušenje kroz novi beton.3. Nakon brušenja rubovi moraju biti “glatki”. Tarne plohe montažnih nastavaka pripremaju se metalizacijom legurom AlMg5.5 do 1. Izvješće o ultrazvučnoj kontroli zavarenih spojeva 5.5.4. kako je to definirano u tehničkom opisu. Izvješće o ostvarenim stanjima pri zakivanju 5.1. Zakovice i zakivanje Radovi na sanaciji čelične konstrukcije provode se zakivanjem zakovica. Izvješće o vizualnoj kontroli zavarivanja 5. za kategoriju C3. 2. U slučajevima da se na nekoj poziciji.5. definiranoj od strane nadzornog inženjera. a prije početka radova u radionici.1. Radionička izrada 2. gdje je Lk ukupna debljina paketa koji se zakiva.

izvedba mlazno injektiranih stupnjaka u šljunku. pragova i opreme na dionici sanacije t) Radovi na snimanju nivelete kolosijeka i ponovna montaža gornjeg ustroja pruge i opreme (SS i TK kabeli i KM mreža) nakon završetka sanacije čelične konstrukcije. b) Izvedba pomoćnog stupišta u sredini rijeke c) Izrada pomoćnog stupišta na proširenom temelju stupa S6 d) Uklanjanje nagnutog stupa S6 c) Izgradnja novog stupa S6 d) Dobava i ugradnja novih ležajeva na stupu S6 e) Obnova vlačnih ležajeva na stupu S4 f) Recentriranje i uređivanje ležajeva na stupu S4 g) Obnova ležajnih kvadera na stupu S4 h) Obnova ležajnih kvadera na stupu S5 i) Obnova zaštite temelja stupova S5 i S6 oblaganjem krupnim blokovima kamenja i) Recentriranje i uređivanje ležajeva na stupu S7 j) Obnova ležajnih kvadera na stupu S7 k) Obnova obadva glavna nosača za dovođenje plastificiranih presjeka u stanje pune krutosti. .injektiranja. Detaljan opis i tehnologija izvođenja svake od ove faze radova opisan u tri mape glavnog i izvedbenog projekta izrađenog od strane „instituta IGH“ d. l) Obnova poprečnih nosača u prostoru plastičnih zglobova glavnih nosača m) Obnova sekundarnih uzdužnih nosača u prostoru plastifikacije n) Obnova vjetrovnog sprega u prostoru plastifikacije o) Obnova staze revizionih kolica u prostoru plastifikacije p) Popravak lokalnih oštećenja na mostu r) Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije Radovi na sanaciji koje izvodi HŽ i nisu predmet nadmetanja : s) Demontaža kolosijeka.d. 4.

OBVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA Zagreb.o.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. travanj 2010.o. .. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK .SAVA 3.

o mjerama koje poduzima za zaštitu izvedenih radova. Imenovati nadzor nad izvođenjem radova.2. Sekcije KM i SIT Zagreb. U ponudi obavezno priložiti plan rada i dinamiku radova. te voditi računa i o svim ostalim KM. Uvesti izvoditelja u posao.). o obustavi izvođenja radova. Pridržavati se Zakona o prostornom uređenju i gradnji.3. te o nastavljanju radova nakon prestanka smetnji zbog kojih su radovi obustavljeni. • • • • OBVEZE INVESTITORA Nadležnim službama prijaviti početak gradnje u propisanom roku prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju (NN76/07). te propisa i akata HŽ-a. s pripadajućim atestima. Program kontrole i osiguranja kvalitete. Investitoru predavati tjedno izvješće izvedenih radova u pismenom obliku.3. Vuča vlakova itd. Provoditi sve mjere kontrole kvalitete radova i ugrađenog materijala sukladno poglavlju iz Izvedbenog projekta 16. Izvijestiti Investitora odmah o smetnjama koje onemogućavaju izvođenje radova. Osigurati potrebne količine gradiva i opreme sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova. 3. te pratećeg osoblja za dopremu i otpremu potrebnog gradiva i opreme. Imenovati voditelja radova. pravilnika i uputstva.TK i SS uređajima i opremi na objektu. normi. Provoditi koordinaciju s ostalim sudionicima u projektu rekonstrukcije mosta (ZOP Zagreb. tehničkih propisa. Provoditi sigurnosne mjere kod izvođenja radova. Imenovati odgovornu osobu za zatvaranje i otvaranje dionice za potrebe izvođenja radova. Gradivo i opremu nabaviti sukladno projektom predviđenim tehničkim uvjetima. Urediti gradilište po završetku radova . • • • • • • • • • • • • • OBVEZE IZVOĐAČA • Osigurati dovoljan broj vučnih vozila i vagona. Izmjene dinamike izvođenja radova u pismenom obliku predavati glavnom nadzornom inženjeru. Održavati put kojim će se privremeno odvijati cestovni promet za vrijeme izvođenja radova.

REFERENCE.o.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . .o.SAVA 4. travanj 2010. STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA Zagreb.

Glavni inženjer gradilišta – prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08). članak 48. uz uvjet da ima minimalno 5 godina iskustva na radovima koji su predmet ove nabave – 1 osoba 2. ponuditelj mora dostaviti za svakog izvršitelja popis traženog iskustva na izgradnji i sanaciji sličnih objekata. Inženjer gradilišta – prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08).Popis tehničkih stručnjaka s navedenom obrazovnom i stručnom kvalifikacijom koji će biti angažirani na izvođenju predmetnih radova Minimalni traženi broj tehničkih stručnjaka koji se zahtijeva za izvođenje predmetnih radova je: 1. STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA Minimalno iskustvo koje ponuditelj mora imati u zadnjih 5 godina: . Ovlašteni inženjer geodezije – 1 osoba 4. građevine iz skupine minimalno A. . REFERENCE..4. a koji su potrebni za izvršenje radova koji su predmet ove nabave. ponuditelj mora dostaviti presliku o upisu u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije. članak 48. u svrhu izvršenja predmetnih radova. Za osobe pod točkom 4 ove alineje. građevine iz skupine A. Izjavu gospodarskog subjekta iz koje je vidljivo da raspolaže. ponuditelj mora dostaviti presliku potvrde o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva. uz uvjet da ima minimalno 5 godina iskustva na radovima koji su predmet ove nabave – 5 osoba 3. i to: Platforma (plivajuća ili sa osloncima) minimalne nosivosti 250 t – 1 kom Opremu za pobijanje čeličnog žmurja (vibro čekić) Autodizalica minimalne nosivosti 300 t – 1 kom Autodizalica minimalne nosivosti 70 t – 2 kom Autodizalica minimalne nosivosti 40 t – 2 kom Hidraulička oprema za podizanje mosta kapaciteta 800 t – 4 kom Oprema za zabijanje pilota (hidraulička ili diesel) Oprema za zakivanje čeličnih konstrukcija o o o o o o o o . s minimalno građevinskim strojevima i tehničkom opremom koja se zahtijeva za izvođenje radova.Izjavu da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost.izvedba ili sanacija minimalno 1 mosta sa čeličnom zakovanom rasponskom konstrukcijom . Iz traženih dokumenata mora biti vidljivo da ponuditelj raspolaže sa minimalno traženim tehničkim stručnjacima (koji imaju traženo obrazovanje). Za osobu pod točkom 3 ove alineje. stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje radova.. a koju daje ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta .izvedba minimalno 2 objekta temeljena pomoću zabijenog čeličnog žmurja u tekućoj vodi Iz dostavljenog popisa i potvrda mora biti vidljivo da ponuditelj ima minimalno traženo iskustvo koje je potrebno za izvršenje radova koje su predmet ove nabave.1. Tehnički stručnjaci u rasponu od inženjera do poslovođe (tehničara) sa minimalno 5 godina radnog iskustva na izradi i sanaciji barem 3 objekta čeličnih zakovanih konstrukcija željezničkih mostova – 5 osoba Za osobe pod točkom 1 i 2 ove alineje.

000.o Čelične nosače IPB 1. duljine 25 m – 6 kom o Teška cijevna skela .

.o.SAVA 5.o. travanj 2010. PREDMJER RADOVA Zagreb. .INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK .

doprema i rad na zabijanju žmurja predvidivo TIP LARSSEN 20 W. Kol. Ukupno A.0 do 12. te primjenjivati sva pravila ponašanja u uvjetima rada na rijeci. Stavka uključuje troškove transporta. sa zabijanjem u šljunčano tlo predvidivo 10. U cijenu je uračunato geodetsko određivanje položaja i praćenje vertikalnosti pilota. čelik S 270 GP.00 Ukupno B.0 m. TEMELJENJE POMOĆNOG STUPA Doprema i rad na zabijanju pilota od čeličnih cijevi ø 813/16. PREDMJER RADOVA 5.00 C. REKONSTRUKCIJA TEMELJA STUPA S6 Nabava. Ukupno se predviđa do 90 dana trajanja najma plovnog objekta za sve potrebe sanacije mosta. Duljina žmurja je 10. 116 676.00 0.5. kom 8 0. dan 90 0.00 . Plovilo se odgovarajuće mora sidriti. Najam plovnog objekta (platforme) za potrebe zabijanja žmurja (predvidivo trajanje 12 dana). Stavka uključuje troškove transporta. Obračun po danu najma plovila. Temeljenje pomoćnog stupa 0.2 0.00 B. pripreme i raspreme radilišta za zabijanje pilota. Plovilo je obvezan održavati u funkcionalnom stanju cijelo vrijeme trajanja radova. pripreme i raspreme radilišta za zabijanje žmurja i ojačanje temeljnog tla injektiranjem. mj. Obračun po broju zabijenog žmurja ili po m2 zagatne stijene. PREDMJER RADOVA ZA GEOTEHNIČKI DIO PROJEKTA Stavka Vrsta i opis rada Jed. Cijena Jedinična Ukupna A. Obračun po broju pilota. KORIŠTENJE PLOVNOG OBJEKTA Izvođač je i za potrebe radova u rijeci i radove na rasponskom sklopu iznad rijeke obvezan dobaviti odgovarajuće plovilo (ponton). Obvezan je cijelo vrijeme rada održavati pristup i omogućiti transport materijala i ljudi. U cijenu najma je uključeno osoblje za upravljanje plovilima i sva potrebna sidrenja i premještanja plovila. Žmurje ostaje trajno ugrađeno u konstrukciju.00 1. ili drugo odgovarajuće žmurje.1. izvedbe ojačanja temeljnog tla mlaznim injektiranjem (predvidivo trajanje 10 dana) i zabijanja pilota (predvidivo trajanje 16 dana) uz najam odgovarajućeg čamca za prijevoz opreme i djelatnika između platforme i obale. čelik S 235. (nije razvijena površina) kom m 2 1. 1.0 m ovisno o otporu tla kod zabijanja. Korištenje plovnog objekta 0.

Očekivani promjer injektiranog tijela je min.0 2995. min ø120 mm Predbušenje 215 stupnjaka kroz AB postojećeg temelja.00 0.9 m ostaje kao anker za vezu viriti iznad kote donjeg ruba temeljne ploče.Izvedba mlazno injektiranih stupnjaka. m m m m 960.0 0. Stvarne količine će se odrediti i obračunati prema odobrenju projektanta i ovjeri nadzornog inženjera.9 m od čega 0. 80 cm za dvofluidni sustav mlaznog injektiranja uz tlak injektiranja 400 bara i sadržaj cementa 400 kg/m´ bušotine. Korištenje plovnog objekta Ukupno B.15 m za kose stupnjake. Duljina mlazno injektiranog dijela bušotine je predvidivo od 5. Rekonstrukcija temelja stupa S6 SVEUKUPNO A+B+C 0. Predbušenje 240 stupnjaka kroz novi beton.00 4. U cijenu su uključena i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja.00 5.0 1505. Očekivana čvrstoća mlazno injektiranog volumena tla je 12 MPa.0 m zbog neujednačenosti razine dna korita i nepoznavanja stvarne dubine dna postojećeg temelja. Ukupna duljina bušenja jednog stupnjaka je 11.00 0.1 PRIPREMNI RADOVI Izrada dokumentacije .00 do 11. kg 7012 0.0 2995.00 0.0 do 8.00 0. Ukupno je predvidivo ~455 kom stupnjaka.0 do 7.00 0. Duljina šipki je 3. PREDMJER RADOVA ZA KONSTRUKTORSKI DIO RADOVA Redni broj Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena Opis stavke 1 1. Rekonstrukcija temelja stupa S6 REKAPITULACIJA Ukupno A. 3.0 m a ostatak se buši kroz šljunak a u svemu prema projektu. Od toga je bušenje kroz novi beton i armirani beton postojećeg temelja od 4. min ø120 mm Bušenje kroz šljunak Mlazno injektiranje Ugradnja armaturnih šipki ø 25 mm (B500B) utiskivanjem u osi stupnjaka kako bi se ostvarila veza armiranobetonske temeljne ploče sa stupnjacima .00 0.00 Ukupno C.00 0.2. Temeljenje pomoćnog stupa Ukupno C.

kao i kompletne izvedbene i prateće dokumentacije nužne za postupak građenja i pravni postupak dovršetka radova i primopredaja građevine investitoru. vodoprivreda …) svakodnevno i kontrinuirano tokom cijelog vremena trajanja radova pribavlja podatke o vodostajima i protocima. Obvezan je na načinjeni plan ishoditi suglasnost nadležnih službi (vodoprivreda. vodovod.5 . te predviđanja za buduće vodostaje i protoke. te tehnoloških projekata kojima se potvrđuju pretpostavke iz glavnog i izvedbenog projekta. Izvođač radova preuzima obvezu potpune kontrole kvalitete svih radova. rad na iskolčenju građevine i instalacije. postavljanje i održavanje iskolčenih oznaka i ploča s oznakama na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru te izrada snimka izvedenog stanja.3 kom 1. Uređenje radnih platformi nasipavanje i zbijanje nastalih udubina u tlu. Obvezan je voditi kompletnu građevinsku dokumentaciju. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na formiranju i održavanju točaka operativnog poligona i repera.2 Praćenje vodostaja Izvođač preuzima obvezu da od nadležnih službi (DHMZ.4 m2 m3 2000. Obrada dokumentacije u svemu prema tehničkom opisu. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Stavka obuhvaća dobavu i potrebnu obradu podataka. 1.Izvođač radova preuzima obvezu izrade radioničkih nacrta za sve čelične konstrukcije i konstrukcije opreme (ležajevi i sanacija ležajnih betona). odvodnja …).00 1. te da blagovremeno poduzima aktivnosti za ovladavanje stanjima s ekstremnim utjecajima. Također je obveza kom 1.0 1. Aktivnosti na osiguranju od ekstremnih stanja izvođač obvezno ostvaruje u pripadnim aktivnostima. elektroprivreda.0 100. Čišćenje i priprema terena i priprema radnih ploha Uklanjanje grmlja i šiblja na postojećem prostoru.00 kom 1.00 1. Izrada pristupa do rijeke Izvođač je obvezan načiniti plan aktivnosti u prostoru nasipa i unutar nasipa. Obvezan je provoditi sve postupke za potpuno zadovoljenje radova prema projektu.

stručni radnici. Obračun po m2 prostora Probno opterećenje mosta Izvođač je obvezan nakon završetka radova sanacije mosta provesti probno opterećenje mosta. provedbu ispitivanja s registracijom događanja. pristupe do rijeke i sve druge prostore koje je koristio . Obračun po dužnom metru puta. stavka 1. stručni radnici. prema važećim propisima. Redni broj Ukupno za pripremne radove Opis stavke Jedinica mjere 1.1. ili su oni izmijenjeni usljed aktvnosti na gradilištu. pomomoćni čamci. Prema načinjenom planu obvezan je izvesti pristup do rijeke. održavati pristupe za cijelo vrijeme građenja.1 Dodatno utezanje stupa S6 Podmetači za oslanjanje užadi . pomagala …) Dovođenje prostora u izvorno stanje Izvođač je obvezan prostor za pristupe.0 1.9 kom 1. energija. dovesti u početno stanje. statički proračun za ispitna opterećenja. m 300. radne platforme …) Iznos za korištenje plovnog objekta objedinjen je u dijelu A. energija. Dobava i održavanje sve opreme za potpuni dovršetak radova. odlaganje.0 m2 2000.8 izvođača od nadležnih službi ishoditi potvrdu da je prostor doveden u prvotno stanje. te izradu i predaju završnog izvještaja. dobavu ispitnih vozila.6 1. te nakon završetka radova dovesti prostor u prvotno stanje. geotehničkog dijela troškovnika.00 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena 2 2. Za izvođača program ispitivanja i registracije događanja na mostu treba načiniti specijalizirana služba za provedbu specifičnih radova ispitivanja. Stavka uključuje izradu programa. U stavku su uključeni svi troškovi (materijal. KORIŠTENJE PLOVNOG OBJEKTA. skladištenje. pomagala …). izrada skela i platformi za pristupe pojedinim pozicijama U stavke su uključeni troškovi dobave ostale opreme potrebne za provedbu radova kao i svi troškovi (materijal. Dobava i održavanje plovila s radnim strojevima (dizalice.7 1.

Obračun po m3 tvrdog drva.00 kg 984. Užad se na napinjaljke spajaju sa skretnicama (njemački: Kausche).0 m.28) Dobava i ugradnja napinjaljki s klemama Užad za priteže s napinjaljkama dopuštene sile Z=600 kN.28 kg/m'.Dobava i fiksiranje podmetača od tvrdog drva za oslanjanje užadi na betonske istake stupa S6 i na beton stupa S7. napinjanje i održavanje sustava u cijelom razdoblju sanacije. Obraču po kg (2*115*4. a koje se učvršćuju s najmanje 6 klema M22. Ukupna duljina jednog užeta koje obujmljuje stupove je 115. dobave materijala.izrada pristupa i skela. DIN 3064 . Izvedba sukladno DIN 1142. montažu.00 2. Obračun po kilogramu užeta.2 Ukupno Dobava i napinjanje užadi za utezanje Užad za napinjanje su: Rundlitzenseil 6x36 WS+SE. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Izvedba pilota/stupova od F 813*16 3. a ugrađuju se dva užeta. te uklanjanje uaždi nakon završetka sanacije. 3 Izrada pomoćnog stupišta u sredini rijeke i odizanje U opisu su skraćeni opisi stavki. Užad su u izvedenom stanju napeta na silu od 800 kN po struku (ukupna prednaponska sila je 400 kN). energije.3 kom 4.zn. pripremnih radova. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. od tehnološke pripreme.40 2. Obračun po komadu izvedene obujmice Ukupno za dodatno utezanje stupa S6 m 3 2. Masa po m' je 4. opreme. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. rada. 2.1 . osiguranje i svi drugi radovi. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. Stavka obuhvaća dobavu užadi.

od čelika S235 J2+N. svi radovi Odizanje rasponskog sklopa kg kg 60. Svaki sklop načinjen je od tri međusobno spojena profila HEB1000.0 12. u zavarenoj izvedbi. S235.665. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima iz ovoga projekta.288.50 m. a) b) 3. platforme i pristupe Čelika za ukrućenja hrpta.0 m.0 m. a vrh stupa je na koti +112. tako da čine četveropojasnu rešetku.2 a) b) c) Čelika za pilote/stupove Čelika za spregove Izvedba poprečnog sklopa od 2*3 HEB1000 Iznad pilota ugrađuje se čelični roštilj. tako da je osni razmak poprečnih sklopova 2.200.0 2.200. Za oslanjanje poprečnih sklopova izvode se odgovarajuće ležajne ukrute (u zavarenoj izvedbi).058. Cijevi su istovremeno piloti za predaju opterećnja u tlo. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. Visina sklopa je 1000 mm. montažu i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta.5*2. Obračun je prema ugrađenim količinama za pojedine elemente. Poprijeko na most ugrađuju se dva sklopa željezničkog provizorija.3 . radioničku pripremu.900.0 3. duljine 24. Stavka buhvaća dobavu materijala. Spregovi i oslonci poprečnog sklopa se izvode na montaži. Stavka uključuje dobavu materijala.0 mm.5 m. Piloti se u tlo pobijaju u dubinu od 10. u svemu prema tehničkom opisu i drugim prilozima projekta.001. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta.0 12.0 kg kg kg 47.Svako stupno mjesto čine četiri čelične cijevi F 813*16. Pobijanje pilota je sadržano u geotehničkom projektu. Tlocrtno su u rasporedu 2. radioničku pripremu i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta. Pobijanje je do kote +88. Čelika za poprečne sklopove Čelika za spregove.0 m. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta. Obadva sklopa se oslanjaju u osima stupova. a duljina je najmanje 23. Poprečni sklopovi se za osiguranje zajedničkog rada međusobno povezuju spregovima. U prostoru iznad vodnog lica piloti/stupovi se dograđuju spregovima.

podizanje konstrukcije na projektnu visinu. montažu stupa i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta. sidrenje. Razmak rubnih cijevi je 2. Stavka uključuje dobavu materijala.8*5.0.0 m.000. od pripremnih radova.0 od čelika S355. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. Radovi se provode u skladu s pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta.0 8.a) b) c) d) 3. Ispod svakog nosača su najmanje dvije preše.0 5 Oblaganje kamenom temelja stupova S6 i S5 . Za ovu aktivnost provodi se dodatno ukrućenje hrptova glavnih nosača. Obračun po komadu tornja visine 13.00. osiguranje i svi drugi radovi. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. energije. održavanje stanja do završetka sanacije i uklanjanje sustava.0. a kapacitet preša ispod svakog glavnog nosača je 2*200.50 m uzduž mosta. Pojedini stup je od cijevi F177. Stupovi se sidre u beton temelja.1 kom 2. a sadrže dobavu kompletne opreme.0 4 Izrada pomoćnog stupišta uz stup S6 U opisu su skraćeni opisi stavki. Svaki rubni stup je od dvije cijevi F177. pozicioniran prema nacrtu. poprijeko na most. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta.7 m Kompletnih tornjeva visine 13. opreme.0 4. rada. Ukrućenja su prema projektu. Visina dizanja na mjestu pomoćnog stupišta je 1. dobave materijala. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta.6 6.30 m.7 m 4. na koti +100. kom Dobava i rad sa prešama kom Ukupno za pomoćno stupište u sredini rijeke Odizanje se ostvaruje setom preša. Drvenih podmetača Čelika za oslonce preša i vitla Elastomerni ležaji F500*69 m3 kg 9. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Pomoćno stupište od TC500 Ispod svakog glavnog nosača ugrađuje se četveropojasni toranj teške cjevne skele TC500. sinkroniziranog djelovanja.izrada pristupa i skela.3*4.0 tona. odnosno 1.8*5. Povezivanje se ostvaruje sustavom ukriženih dijagonala i horizontala od cjevne skele F48.

izrada pristupa i skela.0 5.0 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 5. te završno hidrografsko snimanje koje potvrđuje projektne kote.0 cm. jednolike raspodjele (prema izračunu). Pokrivni sloj debljine 1. Obloga od lomljenog kamena 16-40 cm Ukupno za oblaganje kamenom Opis stavke m3 m3 827. Nasip od šljunka sa zrnom do 10 cm Obloga od lomljenog kamena 16-40 cm Oblaganje kamenom temelja stupa S5 Obloga temelja stupa S5 izvodi se lomljenim kamenom krupnoće 16-40 cm. otporan na upijanje vode i na smrzavanje. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Kameni materijal koji se koristi za izvedbu nabačaja mora biti čvrsta. Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog materijala.0 m je od lomljenog kamena krupnoće 16-40 cm. jednolike raspodjele (prema izračunu). Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. a donji dio je od jednoliko granuliranog šljunka krupnoće zrna do 10. kompaktna zrna.00 do kote + 100. hidrografsko snimanje izvedenog zasipa po fazama.0 m od zagata obloga je horizontalna.U opisu su skraćeni opisi stavki. U širini od 4. te završno hidrografsko snimanje koje potvrđuje projektne kote. a dalje je nagib 2:1.00 mnm.2 m3 Jedinica mjere 450.0 732. opreme. Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog materijala.00 mnm. osiguranje i svi drugi radovi. dobavu i oblaganje lomljenim kamenom. dobave materijala. Obloga se provodi od kote +96. Oblaganje kamenom temelja stupa S6 Obloga zagata izvodi se kombinacijom krupnog šljunka i lomljenog kamena krupnoće 16-40 cm. od tehnološke pripreme. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju zasipa od šljunka. a dalje je nagib 2:1. te hidrografskim snimanjima dokazanog oblaganja. Obloga se provodi od kote +99. Redni broj . do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.1 5. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. te hidrografskim snimanjima dokazanog oblaganja. Rad obuhvaća početno hidrografsko snimanje dna u okolici stupa S5. dobava lomljnenog kamena i oblaganje.0 m od zagata obloga je horizontalna.00 do kote + 99. U širini od 4. rada. energije. pripremnih radova.

rada. Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature.00 mnm popunjava se podvodnim betoniranjem. do kote +100. Donja zona u debljini od 2. Armira se armaturom B500B.0 6. Betonom se popunjava prostor između novog zagata i postojećeg betonskog temelja stupa S6. energije. C30/37 Aramtura B500B za bazu stupa S6 Uklanjanje nagnutog stupa S6 od betona C30/37 m3 tona 621.00 mnm popunjava se po načelu armiranog betona. Ukupno betona baze. Gornja zona. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. dobave materijala.00 mnm. osiguranje i svi drugi radovi. s dodatnim uvjetima. ugradnju i održavanje certificiranog betona. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.1 Popunjavanje prostora između talpi i bunara stupa S6 betonom C30/37 Istodobno s injektiranjem temeljnog tla provodi se betoniranje. Beton se izvodi od kote +96. kontraktorskim postupkom. do kote +98. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama. ugradnju armature i betoniranje.0 m. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Napomena: Radovi sanacije temelja iskazani su u projektu IGH i nadopunjuju se na ovdje iskazane radove 6. uz potpuno crpljenje vode. Beton je klase čvrstoće C30/37. Rad obuhvaća dobavu.0 50. od pripremnih radova. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.2 . dobavu. opreme.00 do kote +100. Radovi su prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. interakciju s ugradnjom armature.6 Zamjena stupa S6 U opisu su skraćeni opisi stavki.izrada pristupa i skela.

3 kom 250. Obračun je po m3 izrezanog. na koti +100. Napomena: Izvođač je u toku uklanjanja stupa obvezan izvršiti premještanje sigurnosne užadi promjera 32 mm.Radovi obuhvaćaju rezanje armiranobetonskog stupa po dijelovima veličine pogodne za preuzimanje. U očišćenu rupu ugradjuje se certificirano sidreno vezivo na cementnoj bazi i sidra duljine 3.0 m. Rad obuhvaća poravnanje betonske plohe. Za sidra promjera 28 mm krunskim bušilicama buše se rupe promjera 36 mm. uklonjenog i zbrinutog armiranog betona. dobava opreme za bušenje.0 cm.0 mnm. Načelno se u prostoru zaokruženog kraja stupa ugrađuju dva reda sidara na razmaku 20. ugradnja sidra duljine 3. oko 1.5 m. rezanje i uklanjanje obuhvaća sve betonske elemente do kote +100. tako da se zadrži sigurnost i omogući uklanjanje dijelova stupa.0 6. Očekuje se rezanje ostvariti dijamantnim užadima. tako da sidra postaju vezna armatura stupa. Izvedba sidara od čelika B500B Izvedba vezne ploče stupa S6 m3 700. Uklanjanje armiranog betona stupa S6 Izvedba sidara za novi armiranobetonski stup S6 Na prostoru stupa izvode se sidra u postojeći beton stupa/bunara. ugradnja certificiranog sidrenog veziva na cementnoj bazi. Napomena: Investitor uz suglasnost vodoprivrede može izvođaču naložiti da uklonjene betonske elemente rasporedi u okolini stupa S6. uklanjanje i zbrinjavanje. U slučaju izvedbe ovog zahtjeva. bušenje rupa promjera 36 mm. Obračun po komadu ugrađenog sidra. dubine 1.0 m.0 6.00 mnm.0 cm.5 m. dok se na ravnom dijelu stupa ugrađuje jedan red sidara na razmaku od 20.4 .0 m3. Ukupno je 250 sidara. na udaljenosti ne većoj od 50. Radovi se izvode prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. svi radovi su u ugovornoj cijeni. a strojno razbijanje nije dopušteno.

prema definiciji betona.5 m3 tona 596. duljine 14. Obračun po m3 ugrađenog betona. Armiraju se armaturom B500B. s posebnim dodatnim uvjetima. dobavu. ugradnju armature i betoniranje ploče betonom klase čvrstoće C30/37. dobavu certificiranog betona. C30/37 Aramtura B500B za veznu ploču stupa S6 Izrada novog betonskog stupa S6 Radovi su prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. Izvodi se od betona klase C30/37.0 6. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama. Rad obuhvaća dobavu. interakciju s ugradnjom armature.0 m. interakciju s ugradnjom armature. Ukupno betona vezne ploče.0 36. duljine 15.0 106. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama. betoniranje i održavanje betona. Redni broj .5 mnm. ugradnju i održavanje certificiranog betona. ugradnju i održavanje certificiranog betona.6 m3 tona 240. izvodi se vezna betonska ploča. Vezna ploča izvodi se u suhome. između kota +100.00 mnm. Izvodi se od kote +101. Ukupno betona C30/37 za stup S6 Aramtura B500B za stup S6 6. Rad obuhvaća dobavu. Radovi su prema pisnaim prilozima i nacrtima ovoga projekta.Nakon uklanjanja postojećeg stupa S6 i poravnanja betona na koti +100. Armatura se obračunava posebno. s posebnim dodatnim uvjetima.81 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 6. Armatura se obračunava posebno.3 m. Stup je uz temelj širine 3.70 0. dobavu. što uključuje potpuno crpljenje vode. prosječne debljine 1. Obračun po m3 ugrađenog betona. a u vrhu je širine 2. Vezna ploča izvodi se tako da se na gornjoj plohi ostvari poprečni pad od 4%.0 m.6 Izvedba ležajnih kvadera stupa S6 Ležajni kvaderi izvode se od betona klase C50/60.0 mnm do kote (ukupno9) +114.3 m. Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature.00 do +101. Armira se armaturom B500B. interakciju s ugradnjom armature. Rad obuhvaća dobavu oplate s pripadnim skelama.6 m. Beton C50/60 za ležajne kvadere stupa S6 Armatura B500B za kvadere stupa S6 Ukupno za zamjenu stupa S6 Opis stavke m3 tona Jedinica mjere 2.00 mnm. od stupa prema zagatu.

0 kN Pomak: dx = +/. 5 kg kom 150. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. brušenju i popravku površine na poprečnom nosaču.500. AKZ i montažu dva ležaja na stupu S6.0 4. Ležajevi se izrađuju. jednosmjerno pokretni ležajevi.0 kN Horizontalna sila: H = 1. dobave materijala. uključujući kompletan AKZ. opreme. ugrađuju se čelični valjkasti. osiguranje i svi drugi radovi. sukladno normi HRN P.50. Prema originalnom rješnju mosta. od pripremnih radova.0 7. te podlijevanje podljevnim mortom za ležaje. Obnova obuhvaća pregled i popravljanje zavarenih spojeva.B9. Ukupno za ležajeve 8 Obnova ležajnih kvadera i greda na stupovima S4.izrada pristupa i skela. Čelika S355J2+N za sanaciju Navrtke M80 k. . rada. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. te zavarivanju nove vlačne šipke šipke F80*760/M80*190 i pripadnih ukrućenja.0 mm Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog ležaja specificiranih karakteristika: 7. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Dobava i montaža ležajeva na stupu S6 Stavka obuhvaća dobavu. Pri sanaciji vlačne šipke pojedini ležaj se demontira i obnavlja.2 Sanacija vlačnih ležajeva na stupu S4 Obnova ležaja sastoji se u odrezivanju postojeće vlačne šipke u spoju na poprečni nosač. energije. potrebna brušenja (poliranja) i antikorozivnu zaštitu.1 kom 2. Obračun po kg ugrađenog čelika obuhvaća sve radove na sanaciji ležaja. na razini eksploatacije su: Vertikalna sila: R = 9.011.000. Materijal za nove elemente je S355J2+N.0 7.č.7 Ležajevi na stupu S6 i sanacija vlačnih ležajeva na stupu S4 U opisu su skraćeni opisi stavki. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. Akcije na ležajeve. S7 i S5 U opisu su skraćeni opisi stavki.

Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja.izrada pristupa i skela.0 7. a) b) c) d) e) f) Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža.2 7. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Obnova ležajnih kvadera stupa S4 Obnavljaju se sva četiri ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S4. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Obnova ležajnih kvadera stupa S7 Obnavljaju se sva četiri ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S7. dobave materijala. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Obnova ležajnih kvadera stupa S5 kom kom kom m3 tona m3 1. montažu oplate. nakon što izvođač načini pristupne skele. ugradnju vezne armature. nakon što izvođač načini pristupne skele.0 1.0 6. opreme. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta.0 1.2 . uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem.8.3 Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža.0 6. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60. energije.2 a) b) c) d) e) f) 8. rada. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem.2 8.2 7. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer. ugradnju i centriranje ležaja. montažu oplate. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer.0 7. ugradnju vezne armature.2 2. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60.2 2.1 Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. ugradnju i centriranje ležaja. osiguranje i svi drugi radovi. kom kom kom m3 tona m3 1. od pripremnih radova.

optički kabeli i KM mreža) izvodi HŽ. osiguranje i svi drugi radovi. Razmaci poprečnih nosača je 3. energije. HŽ Ukupna cijena kn Redni broj Opis stavke U opisu su skraćeni opisi stavki.95 m. Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena 10 Sanacija čeličnih elemenata rasponskog sklopa . nakon što izvođač načini pristupne skele.2 4. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer.0 1.0 4. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. izbočavanjem hrpta i istezanjem (svijanjem) donjeg pojasa. ugradnju vezne armature. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60.izrada pristupa i skela. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja. Redni broj Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža.0 Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 9 Kolosijek i oprema mosta Radove na demontaži i ponovnoj montaži kolosijeka i opreme (SS. montažu oplate. propisima i tehničkim načelima za ovu vrstu radova. rada. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta. a) b) c) d) e) f) 8.0 1. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Sve nove lamele su od materijala S355J2+N. Do plastifikacije je došlo gužvanjem gornjeg pojasa.0 2.Obnavljaju se dva ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S5. gledano od ležaja na stupu S6 . opreme. prema stupu S5. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. a kutnici su od materijala S355J2. Obadva glavna nosača doživjela su plastifikaciju u prostoru trećeg polja SUN. od pripremnih radova. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. Radovi na zakivanju provode se u potpunosti prema normama. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Ukupno za obnovu ležajnih kvadera Opis stavke kom kom kom m3 tona m3 1. ugradnju i centriranje ležaja. TK. dobave materijala.

kg kom 5. te obnovu staza prema postojećem stanju. Saniraju se dva poprečna nosača i tri grupe od po četiri sekundarna uzdužna nosača.0 10.Kod zakivanja kod kojih se koriste već ranije probušene rupe nužno je na tim mjestima primijeniti zakovice za jedan red veličine veće.4 10. Ovo razvrtavanje utvrđuje se na gradilištu.0 kg kom kg 15.3 10.300. Saniraju se spregovi u pet polja.0 12. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacija poprečnih nosača i sekundarnih uzdužnih nosača Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.0 m Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacije revizionih (pješačkih staza) Sanacija obuhvaća demontažu dijela postojećih revizionih staza na mjestu plastifikacije glavnih nosača i na mjestima pomoćnih stupova.0 kg kom 43.0 430.200. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacija staze revizionih kolica Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.5 . 10.1 Sanacija glavnih nosača mosta na mjestu plastifikacije Provedba radovu u svemu prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.0 390.400. platforme i pristupe Sanacija vjetrovnih spregova Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.0 3. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Čelika za spregove.000.2 10. Dodatno razvrtavanje provodi se na 80% zakovica. potvrđuje ga nadzorna služba.0 1.000.0 kg kom 4. Saniraju se nosači u duljini od 28.450.000.

prema nacrtu. dobave materijala. Sanacija vertikalnog ukrućenja hrpta na mjestu loma Na mjestu svijanja pojasnice (#170*10) vertikalnog ukrućenja hrpta glavnog nosača. od pripremnih radova.000. Sanacija oštećenja provodi se po sljedećem postupku: a) Izrezuje se puknuti var. te se izvodi dvostruki var. d) Nakon obnove zavarenog spoja. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. u slučaju da je pri izrezivanju i brušenju spoja došlo do zazora većeg od 10 mm. Redni broj Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 11 Sanacija lokalnih oštećenja U opisu su skraćeni opisi stavki.0 UKUPNO ZA SANACIJU KONSTRUKCIJE . zaštitu u projektiranom sustavu i dokazivanje kvalitete izvedenih radova. opreme. Provedba radovu u svemu prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. pjeskarenje. osiguranje i svi drugi radovi. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Materijal je S355J2+N. energije.0 m2 2. Ukupna površina za AKZ Ukupno čelične konstrukcije Opis stavke kg 5. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. Radovi uključuju dobavu mateijala.000. Obračun prema komadu saniranog spoja: Ukupno saniranih spojeva: Ukupno za lokalna oštećenja kom 50. zaštitu vode od zagađenja.6 Ukupno čelika: Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije Zaštita se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. b) Utvrđuje se stanje izrezanih ploha.izrada pristupa i skela. rada. premošćuje se spoj dodatnim vertikalnim ukrućenjem debljine 20 mm. c) Obnavlja se zavareni spoj. Obračun je po m2 izvedene zaštite. došlo je do pucanja zavarenog nastavka pojasnice.0 10.10. sa unutarnje strane glavnog nosača.1 11. ugrađuje se umetak od profila. 11.

Osoba za kontakt je Dean Matović. POSEBNE NAPOMENE : 1. dipl. 5. 9. 4. 10. Zagreb.ing.građ.građ. travnja 2010. 2. dipl. 30. 7. nacrtima i specifikacijama materijala. 3. Uvid u glavni i izvedbeni projekt moguć je svaki radni dan od 7. 2.1. 8. 3.30 h na adresi Građevinski poslovi Trg kralja Tomislava 11. godine IZRADIO : Šef Službe za pružne građevine Dean Matović. Ukupno za pripremne radove Ukupno za dodatno utezanje stupa S6 Ukupno za pomoćno stupište u sredini rijeke Ukupno za pomoćno stupište uz stup S6 Ukupno za oblaganje kamenom Ukupno za zamjenu stupa S6 Ukupno za ležajeve Ukupno za obnovu ležajnih kvadera Ukupno za radove na kolosijeku i opremi Ukupno čelične konstrukcije Ukupno za lokalna oštećenja UKUPNO (bez PDV-a) PDV SVEUKUPNO : NAPOMENA : Prateći dio ovog tendera je Izvedbeni projekt sanacije mosta Sava Jakuševac sa svim pripadajućim tekstualnim dijelovima. mob 098 499 845. U Zagrebu.30 do 15.ing. 11. . Investitor predlaže obilazak lokacije i objekta potencijalnih izvođača prije izrade ponuda kako bi se sagledali svi aspekti i problematika sanacije. 6.