INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.o.

, ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK - SAVA

TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ŽELJEZNIČKOG MOSTA „SAVA JAKUŠEVAC“ NA PRUZI SESVETE – VELIKA GORICA M 401

Tender dokumentacija

Zagreb, travanj 2010.

SADRŽAJ 0. NASLOVNI LIST 0.1. KAZALO SADRŽAJA 1. OPĆI DIO 1.1. PREDMET RADA I LOKACIJA 1.2. 1.3.
- OPĆENITO - UVODNI DIO DETALJAN OPIS OŠTEĆENJA KRONOLOGIJA DOGAĐANJA I PODUZETIH AKTIVNOSTI

2. OPIS RADOVA, DINAMIKA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA
2.1. VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 2.2. DINAMIKA I FAZE IZVOĐENJA RADOVA 2.3. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA 2.4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI A) Posebni tehnički uvjeti građenja za beton B) Posebni tehnički uvjeti građenja za čeličnu konstrukciju 2.4.1. Općenito 2.4.2. Izrada konstrukcija 2.4.3. Montaža 2.4.4. Specifikacija materijala 2.4.5. Uvjeti na radionicu i dokazi gotove konstrukcije 2.4.6. Radionička izrada 2.5. POPIS RADOVA

3. OBVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA
3.1. 3.2. OBVEZE INVESTITORA OBVEZE IZVODITELJA

4. REFERENCE, STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA
4.1. REFERENCE, STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA

5. PREDMJER RADOVA
5.1. PREDMJER RADOVA ZA GEOTEHNIČKI DIO PROJEKTA 5.2. PREDMJER RADOVA ZA KONSTRUKTORSKI DIO RADOVA

INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.o., ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK - SAVA

1. OPĆI DIO

Zagreb, travanj 2010.

u njegovoj neposrednoj blizini.867+34. a središnji.1.2.7°. most „Sava Jakuševac“. Most se sastoji od više dilatacija različitog koncepta. Izvedena su četiri sekundarna uzdužna nosača visine 620 mm. Stup je temeljen na bunaru. izgrađen 1968.95 m. PREDMET RADA I LOKACIJA Radovi na sanaciji željezničkog mosta „Sava Jakuševac“ izvoditi će se na dionici pruge: SESVETE – VELIKA GORICA M 401. a prema izvornoj projektnoj dokumentaciji temeljenje je ostvareno na koti +94. godine. s hrptom visine 1400 mm i pojasevima #365*20 (mjerno na proizvoljnoj poziciji). u koritu rijeke uz desnu obalu.80 m. u poprečnom presjeku upuštena konstrukcija.267=134. Nosači su na razmaku od B=1. Mjerenjima je utvrđeno da je sadašnje dno korita u okolini stupa na najnižoj razini na koti +94.80=9. Dvokolosječni most.00 mnm.0 m. PODIONICA : ZAGREB RESNIK . 1. s kontinuitetnim lamelama.SAVA TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ŽELJEZNIČKOG MOSTA „SAVA JAKUŠEVAC“ NA PRUZI SESVETE – VELIKA GORICA M 401 1.5 m. tlocrta 17.80+1. betonski. doživio je havariju u noći na 31. Most je zakovana čelična konstrukcija.SAVA 1.00 mnm.50+1.ožujka 2009.50+2.1. debljine do 80 mm.401 m. a postoje i nepotvrđene izmjere da je u uskom prostoru kota tla bila +93. kojima je visina hrpta 3.10 m. s pojasevima od paketa lamela širine 690 mm. u km 9+872 pruge: Sesvete – V. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . premošćuje rijeku pod kutem od 73. sa dva punostjena glavna nosača na razmaku od 9.50 . Došlo je do potonuća rasponskog sklopa u prostoru stupa S6. glavni dio na kojemu je došlo do havarije je kontinuirani most od tri otvora L=34.50 mnm. Prema geološkom elaboratu iz doba građenja mosta. kota korita je +103.267+65. na međusobnom razmaku od 3.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.00 mnm.50+1.0*6. upušteni u poprečne nosače 200 mm. zakrenuti u smjeru rijeke. Poprečni nosači su okomiti na os.Gorica. godine.o. Provedenim istražnim radnjama utvrđeno je da je došlo do popuštanja temeljnog tla u prostoru stupa. a širina korita u osi mosta je 112. Najniže kote tla su utvrđene u prostoru uzvodno od temelja.10 m.o.. Današnja kota korita u sredini rijeke je najviše +99. Stupovi su masivni. OPĆENITO UVODNI DIO Željeznički most preko rijeke Save.

2. prema nacrtima. Pukli su vezni vijci na obadva ležaja. Oko stupova S5 (stup uz lijevu obalu) i S6 (stup uz desnu obalu) kota dna je znatno niže. Na stupu S6 ugrađeni su valjkasti ležajevi.građ.mnm. sa „Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu i za konstruktorski dio od strane Zoran Lončarec. Posebni slučajevi građenja.94 m.Temeljem istog Ugovora izrađen je i izvedbeni projekt sanacije temelja i izrada novog stupa S6 uz proširenje i ojačanje temelja i sanacije čelične konstrukcije. 1.03. Plastifikacija se realizirala trećem polju sekundarnih uzdužnih nosača.1. Usljed pomaka st upa S6 došlo je do plastifikacije glavnih nosača čelične rasponske konstrukcije. godine željeznički most „Sava Jakuševac“ preko Save.32 m. Ležajevi su ispali iz svojih položaja.2010. dok je donji pojas naglašeno savijen. KRONOLOGIJA DOGAĐANJA I PODUZETIH AKTIVNOSTI U noći na 31.10 m. Φ X Y Z = 0. te su popuštanjem veza izvan funkcije ostali elementi vjetrovnog sprega uz donji pojas glavnih nosača.3. Kutevi zaokreta uzvodnog ležajnog kvadra stupa S6 su: Φ = 4. Predrag Kvasnička. članku 239. deformirani su i sekundarni uzdužni nosači. Dr. Φ = 11. dZ= 1. pomični u uzdužnom smjeru mosta. dipl. Sukladno Ugovoru broj 90/09-2. utvrđeno je znatno spuštanje kote dna korita oko temelja stupa. a najvjerojatnije kao posljedica nizvodne eksploatacije šljunka. od stupa S6 prema stupu S5.ing.4.694°. na pruzi Sesvete-Velika Gorica M 401.78° . utvrđeno je da je došlo do popuštanja temeljnog tla stupa S6 tj. Uslijed zakretanja konstrukcije nad stupom S5 došlo je do popuštanja vlačnih ležajeva na stupu S4. dipl. Kao hitna mjera održanja stupa S6 i rasponske konstrukcije poduzeto je nasipavanje područja oko temelja stupa S5 i S6 kao i pridrženje stupa S6 čeličnim sajlama za stup na obali.2. sa „Institutom IGH“ Zagreb i njihovim kooperantom „Građevinskim fakultetom iz Zagreba“ izrađen je idejni projekt sanacije na koji su dobiveni vodopravni uvjeti i ishođeno pozitivno mišljenje Grupe za reviziju tehničke dokumentacije RK 72/10 od dana 05. U tijeku je revizija izvedbenog projekta od strane Grupe za reviziju tehničke dokumentacije te izrada tendera za nadmetanje. Sukladno nastaloj deformaciji glavnih nosača. dY= 0. godine. Zakona o prostornom uređenju i gradnji za slučajeve hitne sanacije objekta zbog sprječavanja neposrednog ugrožavanja ljudi i dobara od oštećenja nastalih kao posljedica prirodnih nepogoda oštećenja te se neće ishoditi potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola . građ. Plastifikacija je ostvarena gužvanjem gornjeg pojasa i izbočavanjem hrpta. Provedenim istražnim radnjama i naručenim hidrografskim snimanjima. Za pridrženje i podizanje čelične konstrukcije do njene konačne sanacije potrebno je izraditi dvije privremene nosive konstrukcije Izvedbeni projekt revidiran je od strane dva ovlaštena revidenta i to za geotehnički dio od strane Prof. a kao posljedica toga i do potonuća i naginjanja samog stupa. doživio je havariju u km 9+872 te je prekinut sav željeznički promet na toj pruzi. ing. ožujak 2009. Sanacija objekta će se izvesti prema stavku 3. sa „Inžinjersko projektnog zavoda“ iz Zagreba. Došlo je do ulegnuća rasponskog sklopa u području stupa S6 koji se nalazi u koritu rijeke. DETALJAN OPIS OŠTEĆENJA Pri havariji mosta došlo je do potonuća i zakretanja masivnog stupa S6. provedenim od strane Građevinskog fakulteta iz Zagreba. 1. Od izmjerenih veličina naglašavaju se: Pomaci uzvodnog ležajnog kvadra stupa S6 je: dX= 3.61° .

OPIS RADOVA. travanj 2010.o..o. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . DINAMIKA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA Zagreb.SAVA 2. .INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.

.Eurokod 7.kvalitetan i kontinuirani nadzor. . DINAMIKA I FAZE IZVOĐENJA RADOVA Izvođenje predmetnih radova zahtijeva dobru pripremu i organizaciju na pojedinim vrstama radova te koordinaciju svih učesnika u realizaciji. Dinamiku i faze izvođenja radova obavezan je razraditi izvođač. 14/10). a završetak radova planira se optimalno do početka prosinca 2010. Za radove na sanaciji objekta planira se kontinuirani zatvor pruge. ovisno o brzini ugovaranja i vremenskim prilikama prilikom izvođenja radova. .važećim normativima u Republici Hrvatskoj koji se odnose na ovu problematiku. kao i radovi s ovim materijalima definirani su u dokumentu: Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09. Gore nabrojane okolnosti zahtijevaju: . VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA Planirani početak radova je srpanj 2010.god. podvodnog betoniranja i izvedbi čeličnih pilota.Tehničkim propisom za betonske konstrukcije. 2. godine.kvalitetno razrađenu dinamiku radova i . Takve dopune tehničkih uvjeta obavezuju Izvođača radova te ako znače promjenu uvjeta određenih ugovorom.3.dobro usklađene faze radova. dio: Opća pravila Tehnički uvjeti mogu se nadopuniti ili izmijeniti u toku samih radova. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI A) Posebni tehnički uvjeti građenja za beton Navode posebni uvjeti za radove na betonu i armiranom betonu.HRN EN 1997-1: 2008 . 2. Uvjeti za beton.uobičajenim principima projektiranja i izvođenja radova na temeljenju objekata. . a sve sukladno propisima i pravilima struke. Dati tehnički uvjeti izvedbe u skladu su sa: . Pri izradi dinamičkog plana potrebno je voditi računa o dinamici i prioritetima izvedbe mlazno injektiranih stupnjaka.dobru pripremu i organizaciju radova. armaturu i čelik za prednapinjanje. Geotehničko projektiranje – 1. Obvezna je primjena ovog dokumenta i dokumenata kojise nastavljaju na . Ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do dužeg prekida radova potrebno je projektirati i obaviti konzerviranje radova u stabilnim uvjetima. 2. .. 139/2009.2.visokokvalificiranog izvođača radova. zagata od čeličnog žmurja. te ugradbu dilatacijske naprave treba izvršiti u pogodnim vremenskim prilikama neovisno o zadanom roku izvršenja radova. nadzoru i projektantu. ali u okvirima predviđenim ovim projektom i u suglasnosti s Projektantom i Investitorom. . Predvidivo trajanje izvođenja radova je cca 100 radnih dana. godine tj. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA Tehnički uvjeti se definiraju za izvedbu temeljenja privremenog pomoćnog stupišta za podizanje čelične konstrukcije mosta i za sanaciju i rekonstrukciju temelja stupa S6. NN br.4.1. 14/2010. do novog voznog reda ili u nepovoljnijoj varijanti u prvom kvartalu 2011. neophodne su dopune ugovora. Predizanje DTT-a. Prijedlog plana i organizacije gradilišta te potrebni dinamički plan izraditi će izvođač i dati na suglasnost investitoru.odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Osnovni zahtjev za faze radova je da se mora osigurati međusobno nesmetano i sigurno odvijanje svih radova u svim uvjetima izvođenja.2. .

otapanja HRN CEN/TR 15177 28 ciklusa .granulometrijski sastav agregata: uz krivulju 2. prema HRN EN 1097-2 Posebni uvjeti dokazuju se pojedinačnim dokumentom sa rezultatima za svaki uvjet.2.cement: C II/A-S.0 cm . prema HRN EN 1097-2 Posebni uvjeti dokazuju se pojedinačnim dokumentom sa rezultatima za svaki uvjet.v/c faktor ≤ 0.0 kg/m3 Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 3.Otpornost na cikluse smrzavanja i .Najmanja debljina zaštitnog sloja: c .Nazivna debljina zaštitnog sloja: c MAX MIN = 50 mm MAX Najmanja količina cementa za podvodno betoniranje kontraktorskim postupkom: 400.057 -otpornost agregata na drobljenje: LA < 30. Postupci kojima se dopuštaju manja zahtjevnost pri radovima. B) Posebni tehnički uvjeti građenja za čeličnu konstrukciju Navode posebni uvjeti za izradu i montažu čeličnih konstrukcija. (TPBK) za predmetnu konstrukciju beton se proizvodi kao projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima). .1. uz odobrenje projektanta prihvatiti i druge procedure. HRN U.N. Nadzorni inženjer može. i norme na koje ta norma upućuje i odredbama Priloga A (TPBK).Uvjeti za beton za elemente temelja i stupa S6: . u pravilu se ne dopuštaju.42 .D 32 mm .Najmanja debljina zaštitnog sloja: cMIN= 40 mm -Nazivna debljina zaštitnog sloja: c NOM =45 mm Najveća debljina zaštitnog sloja: cMAX = 50 mm -Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 3. NOM =55 mm Najveća debljina zaštitnog sloja: c = 60 mm -Uvjeti za beton za ležajne kvadere i ležajne grede: -Beton se nalazi u razredu agresivnog djelovanja okoliša na konstrukciju XF3. Posebni uvjeti su: . .njega.M1.42 cement: C II/A-S.Beton se nalazi u razredu agresivnog djelovanja okoliša na konstrukciju XF3. HRN U. te u skladu s odredbama posebnog propisa kao i zahtjevima iz ovog projekta. Za betonske dijelove građevine tehnička svojstva i drugi zahtjevi.057 otpornost agregata na drobljenje: LA < 30. razreda tlačne čvrstoće 42. Opise i nacrte treba zadovoljiti.5 granulometrijski sastav agregata: uz krivulju 2.2. 112/2008).M1.DMAX16 mm . ili C I .Tlačna čvrstoća betona nakon 28 dana C 30/37 . svojstva. Sukladno Prilogu A. a referentni su pri određivanju postupaka radova i kontrola. Opća napomena: Tehnički uvjeti su u skladu sa mjerodavnim propisom za čelične konstrukcije u Republici Hrvatskoj: Tehnički propis za čelične konstrukcije (N. Posebni uvjeti su: -Tlačna čvrstoća betona nakon 28 dana C 50/60 . ili općenito ostvaruje proizvod manje kvalitete.0 cm Otpornost na cikluse smrzavanja i otapanja HRN CEN/TR 15177 28 ciklusa v/c faktor ≤ 0. te potvrđivanje sukladnosti betona određuju se odnosno provode prema normi HRN EN 206-1:2000 Beton – 1 dio: Specifikacije. proizvodnja i sukladnost. Način izrade konstrukcija opisan je u Tehničkom opisu i nadopunjen je radioničkim nacrtima.

5.3.3. Uvjerenje operatera za izvođenje ispitivanja bez razaranja 5. Lista ugrađenog osnovnog materijala 5.1. moraju se izbrusiti ili dovariti i izbrusiti. za limove debljine t>= 20. certifikate zavarivača i detaljni tehnološki projekt izrade.2. WPS-ovi.4.4. U tehničkoj dokumentaciji navedena je vrsta materijala za izradu.4. Popis ugrađenog osnovnog materijala i certifikati osnovnog materijala 5. svojstvo homogenosti lima. Uvjerenje o osposobljenosti specijaliste za zavarivanje (tehnolog) 5. Dnevnik zavarivanja 5. Općenito Da bi se osigurao primjeren kvalitet čeličnih konstrukcija. Postupak utezanja prednapetih vijaka 5.2.1. Uvjerenje pogona za izvođenje zavarivačkih radova 5.2. profile propisan je glavnim i izvedbenim projektom. Popis ugrađenog dodatnog materijala i certifikati dodatnog materijala 5.4.8. tehnolog zavarivačkih radova. Prije početka montaže u građevinski dnevnik se unosi geodetska izmjera postojećeg stanja.0 mm.1.1.3. Plan kontrole i ispitivanja 5.3. Popis zavarivača i certifikati zavarivača 5.2. Nakon izrade konstrukcije ugradnju odobrava nadzorni inženjer. koji se moraju svesti na najmanju mjeru.4.4.2. Dokazna dokumentacija tehnologije i sudionika 5. svojstvo okomito na lim. izradu i montažu treba povjeriti samo tvrtki sa referencama za izradu sličnih konstrukcija.1.2.2. ovlaštenik zaštite na radu. 5.2. 2. Popis vijčane robe i certifikati 5. širina/duljina isporučenih limova. Dnevnik antikorozivne zaštite . Građevinski dnevnik 5. uputa za vođenje dnevnika. 2..4.4.2. Dokazna dokumentacija materijala 5. Tehnološki postupci zavarivanja (podloge za tehnološku razradu. za limove debljine t> 20. Izrada konstrukcija Izradu konstrukcije mora pratiti nadzorni inženjer. Specifikacija materijala Način isporuke materijala za limove.2.3. Ravnost površine.4. osiguranje kvalitete. Dnevnik zakivanja 5.1. Označavanje varova 5.1. Materijal druge vrste može se upotrijebiti samo uz pismeno odobrenje projektanta.6. Dokumentacija o tijeku radova 5.2. Dokazi pri uvođenju izvoditelja u posao 5.2.) 1.4.6. tolerancija debljina. naročito kod vlačnih elemenata.3. Tehnološki postupak antikorozivne zaštite i obrade tarnih ploha za prednapete spojeve 5.3.. Montaža Iz radioničke dokumentacije vidljiv je način montaže.4.5.2.5.3. 2. Također. Naročitu pažnju treba obratiti na žilavost spoja te koncentraciju napona kod zavarivanja u pojedinim spojevima. Sva oštećenja antikorozivne zaštite.2. opće upute za zavarivanje. Popis materijala za AKZ i certifikati 5.4. osoba za ne razorna ispitivanja .0 mm propisani su glavnim i izvedbenim projektom.2. i na kraju montaže provesti geodetsko snimanje konstrukcije.6. a izvoditelj mora predočiti dokaze primjenjivosti za sav osnovni i spojni materijal.7.3. 2. Tokom izrade konstrukcije nadzorni inženjer može tražiti dopunsko certificiranje zavarivača. Rješenje o upisu Izvoditelja u Sudski registar 5. Postupak zakivanja zakovicama 5. tolerancija ravnosti površine.3.4.2. U toku radova. obrazac za praćenje kvalitete) 5. Uvjeti za radionicu i dokazi gotove konstrukcije U toku građenja izvoditelj osigurava postupke i dokumentaciju kako je to navedeno u nastavku. Rješenja o imenovanju odgovornih osoba (inženjer gradilišta.4. do kojih je došlo prilikom transporta i montaže konstrukcije popraviti sa premazima prema osnovnom sistemu zaštite.1. Popis zakovica i certifikati 5. Kutne varove treba brusiti jedino ako su kod zavarivanja dobili zareze.3.3. svi lokalni zarezi koji se mogu pojaviti kod rezanja.

1. Opseg kontrole zavarenih spojeva iskazan je u tehničkom opisu i prenesen na nacrte. Izvješće o ostvarenim stanjima pri zakivanju 5. Ovo dodatno razvrstavanje provodi na oko 80% zakovica. a pojedina pozicija kontrole obuhvaća dio vara u duljini ne većoj od 400 mm. kroz postojeći temelj te kroz šljunak za potrebe mlaznog . Ovo razvrstavanje utvrđuje se na gradilištu.5. Tolerancije geometrijskih mjera i oblika Obrada rubova (rezanje) propisana je glavnim i izvedbenim projektom.0 mm. postupke zavarivanja (WPS) i dokaze postupaka zavarivanja (WPQR).6. Izvješća 5. izvođenje zagata od čeličnog žmurja oko postojećeg nagnutog temelja stupa S6. 2. Radionička izrada 2. 23 ili 25 mm. Zavarivanje Zahtijevnost svih aktivnosti na radovima zavarivanja dane su glavnim i izvedbenim projektom. podvodno betoniranje prostora između postojećeg temelja i zagatne stijene. a izviješće je sastavni je dio kontrolnih postupaka izvoditelja. Radovi na zakivanju provode se u potpunosti prema normama. Izvješće o vizualnoj kontroli zavarivanja 5. POPIS RADOVA U postupku sanacije provode se radovi za obnovu sljedećih elemenata: a) Obnova temeljenja stupa S6 (projekt Institut IGH) Rekonstrukcija i sanacija temelja stupa S6 1. Zakovice i zakivanje Radovi na sanaciji čelične konstrukcije provode se zakivanjem zakovica.5.1. a za ručno zakivanje početna dužina zakovice je: L = Lk+*7/4. Svi bridovi moraju se obraditi brušenjem. kako je to definirano u tehničkom opisu. Tarne plohe montažnih nastavaka pripremaju se metalizacijom legurom AlMg5.4.6. gdje je Lk ukupna debljina paketa koji se zakiva.6.3.5. nadzorni inženjer određuje dodatne kontrole. tako da se obrusi jednakokraki pravokutni trokut s katetama od 0. i to na osam do dvanaest pozicija. Ova kontrolu provodi izvoditeljeva kontrolna služba.4. potvrđuje ga nadzorna služba. Nakon brušenja rubovi moraju biti “glatki”. Izvješće o radiografskoj kontroli zavarenih spojeva 5. a određeni su u tehničkom opisu nacrtima i ostalim prilozima glavnog i izvedbenog projekta. a za vrijeme deponiranja i prijevoza plohu treba osigurati folijama.2. osim obveznog popravka na kontroliranoj poziciji. Istovremeno s razradom radioničkih nacrta. propisima i tehničkim načelima za ovu vrstu radova.5.2.5 do 1. bušenje kroz novi beton.5. Obvezno je da su kontaktne plohe najstrože ravne prije sastavljanja.6.3. Antikorozivna zaštita Sustav treba zadovoljiti specifikaciju S3. a prvenstveni zahtjev je da su zakovice u trenutku zakivanja u stanju crvenog žara.4. Izvješće o ultrazvučnoj kontroli zavarenih spojeva 5.5.7. 2. 3. Kod zakivanja kod kojih se koriste već ranije probušene rupe nužno je na tim mjestima primijeniti zakovice za jedan red veličine veće. definiranoj od strane nadzornog inženjera.5. Izvješće o pritezanju i kontroli sile pritezanja VVvijaka 5. U slučajevima da se na nekoj poziciji. osim spojeva koji se izvode zavarivanjem. 6. a uvjeti čvrstoće dani su projektom. ovisno o tehnici zakivanja: za strojno zakivanje dužina zakovice je: L = Lk+*4/3 . 2. Zakivanje se ostvaruje zakovicama promjera 21.4. Postupci pri radovima AKZ trebaju biti u skladu sa serijom normi EN ISO 12944. a koje su za dva puta opsežnije od prethodno uvjetovanih. a prije početka radova u radionici. Nadzorni inženjer ima obvezu definirati dodatnu radiografsku kontrolu (RK) na odabranim pozicijama.5.4. prema EN ISO 12944-5. Izvješće kontrole antikorozivne zaštite 5.4.5.5. 2. Izvođač je obvezan za svaki spoj izračunati dužinu zakovice. utvrdi odstupanje kvalitete veće od dopuštenog. Dopuštenih odstupanja mjera i oblika propisani su glavnim i izvedbenim projektom. za kategoriju C3.16. izvođač radova mora od nadzora i investitora ishoditi odobrenje na planove zavarivanja. Čišćenje je do stupnja čistoće Sa 3. I ova dodatna kontrola spada u obvezu izvođača.6. Zapisnik o preuzimanju konstrukcije 2.

pragova i opreme na dionici sanacije t) Radovi na snimanju nivelete kolosijeka i ponovna montaža gornjeg ustroja pruge i opreme (SS i TK kabeli i KM mreža) nakon završetka sanacije čelične konstrukcije. b) Izvedba pomoćnog stupišta u sredini rijeke c) Izrada pomoćnog stupišta na proširenom temelju stupa S6 d) Uklanjanje nagnutog stupa S6 c) Izgradnja novog stupa S6 d) Dobava i ugradnja novih ležajeva na stupu S6 e) Obnova vlačnih ležajeva na stupu S4 f) Recentriranje i uređivanje ležajeva na stupu S4 g) Obnova ležajnih kvadera na stupu S4 h) Obnova ležajnih kvadera na stupu S5 i) Obnova zaštite temelja stupova S5 i S6 oblaganjem krupnim blokovima kamenja i) Recentriranje i uređivanje ležajeva na stupu S7 j) Obnova ležajnih kvadera na stupu S7 k) Obnova obadva glavna nosača za dovođenje plastificiranih presjeka u stanje pune krutosti. l) Obnova poprečnih nosača u prostoru plastičnih zglobova glavnih nosača m) Obnova sekundarnih uzdužnih nosača u prostoru plastifikacije n) Obnova vjetrovnog sprega u prostoru plastifikacije o) Obnova staze revizionih kolica u prostoru plastifikacije p) Popravak lokalnih oštećenja na mostu r) Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije Radovi na sanaciji koje izvodi HŽ i nisu predmet nadmetanja : s) Demontaža kolosijeka. 4. izvedba mlazno injektiranih stupnjaka u šljunku.d. Detaljan opis i tehnologija izvođenja svake od ove faze radova opisan u tri mape glavnog i izvedbenog projekta izrađenog od strane „instituta IGH“ d.injektiranja. .

INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. OBVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA Zagreb. travanj 2010. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK .o.SAVA 3.o.. .

Pridržavati se Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Održavati put kojim će se privremeno odvijati cestovni promet za vrijeme izvođenja radova.3. 3. Provoditi sve mjere kontrole kvalitete radova i ugrađenog materijala sukladno poglavlju iz Izvedbenog projekta 16. Provoditi koordinaciju s ostalim sudionicima u projektu rekonstrukcije mosta (ZOP Zagreb. • • • • OBVEZE INVESTITORA Nadležnim službama prijaviti početak gradnje u propisanom roku prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju (NN76/07). Izvijestiti Investitora odmah o smetnjama koje onemogućavaju izvođenje radova. Izmjene dinamike izvođenja radova u pismenom obliku predavati glavnom nadzornom inženjeru. te o nastavljanju radova nakon prestanka smetnji zbog kojih su radovi obustavljeni. Investitoru predavati tjedno izvješće izvedenih radova u pismenom obliku. Imenovati odgovornu osobu za zatvaranje i otvaranje dionice za potrebe izvođenja radova. Program kontrole i osiguranja kvalitete. te pratećeg osoblja za dopremu i otpremu potrebnog gradiva i opreme. o obustavi izvođenja radova. U ponudi obavezno priložiti plan rada i dinamiku radova.2. s pripadajućim atestima. Gradivo i opremu nabaviti sukladno projektom predviđenim tehničkim uvjetima. te propisa i akata HŽ-a.TK i SS uređajima i opremi na objektu. Uvesti izvoditelja u posao. Sekcije KM i SIT Zagreb. Urediti gradilište po završetku radova . Vuča vlakova itd. te voditi računa i o svim ostalim KM. • • • • • • • • • • • • • OBVEZE IZVOĐAČA • Osigurati dovoljan broj vučnih vozila i vagona. Provoditi sigurnosne mjere kod izvođenja radova.). pravilnika i uputstva. o mjerama koje poduzima za zaštitu izvedenih radova. Osigurati potrebne količine gradiva i opreme sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova. Imenovati nadzor nad izvođenjem radova.3. normi. tehničkih propisa. Imenovati voditelja radova.

SAVA 4. REFERENCE.o. travanj 2010.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . . STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA Zagreb..

ponuditelj mora dostaviti za svakog izvršitelja popis traženog iskustva na izgradnji i sanaciji sličnih objekata. a koji su potrebni za izvršenje radova koji su predmet ove nabave. a koju daje ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta . stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje radova. uz uvjet da ima minimalno 5 godina iskustva na radovima koji su predmet ove nabave – 1 osoba 2.Popis tehničkih stručnjaka s navedenom obrazovnom i stručnom kvalifikacijom koji će biti angažirani na izvođenju predmetnih radova Minimalni traženi broj tehničkih stručnjaka koji se zahtijeva za izvođenje predmetnih radova je: 1.1. Tehnički stručnjaci u rasponu od inženjera do poslovođe (tehničara) sa minimalno 5 godina radnog iskustva na izradi i sanaciji barem 3 objekta čeličnih zakovanih konstrukcija željezničkih mostova – 5 osoba Za osobe pod točkom 1 i 2 ove alineje. i to: Platforma (plivajuća ili sa osloncima) minimalne nosivosti 250 t – 1 kom Opremu za pobijanje čeličnog žmurja (vibro čekić) Autodizalica minimalne nosivosti 300 t – 1 kom Autodizalica minimalne nosivosti 70 t – 2 kom Autodizalica minimalne nosivosti 40 t – 2 kom Hidraulička oprema za podizanje mosta kapaciteta 800 t – 4 kom Oprema za zabijanje pilota (hidraulička ili diesel) Oprema za zakivanje čeličnih konstrukcija o o o o o o o o . građevine iz skupine minimalno A. članak 48..izvedba minimalno 2 objekta temeljena pomoću zabijenog čeličnog žmurja u tekućoj vodi Iz dostavljenog popisa i potvrda mora biti vidljivo da ponuditelj ima minimalno traženo iskustvo koje je potrebno za izvršenje radova koje su predmet ove nabave. članak 48. ponuditelj mora dostaviti presliku o upisu u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije. REFERENCE. Ovlašteni inženjer geodezije – 1 osoba 4.izvedba ili sanacija minimalno 1 mosta sa čeličnom zakovanom rasponskom konstrukcijom . Iz traženih dokumenata mora biti vidljivo da ponuditelj raspolaže sa minimalno traženim tehničkim stručnjacima (koji imaju traženo obrazovanje). Inženjer gradilišta – prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08).. građevine iz skupine A. . Glavni inženjer gradilišta – prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08). ponuditelj mora dostaviti presliku potvrde o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva.Izjavu da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost. u svrhu izvršenja predmetnih radova. uz uvjet da ima minimalno 5 godina iskustva na radovima koji su predmet ove nabave – 5 osoba 3. s minimalno građevinskim strojevima i tehničkom opremom koja se zahtijeva za izvođenje radova. STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA Minimalno iskustvo koje ponuditelj mora imati u zadnjih 5 godina: . Za osobu pod točkom 3 ove alineje. Za osobe pod točkom 4 ove alineje. Izjavu gospodarskog subjekta iz koje je vidljivo da raspolaže.4.

duljine 25 m – 6 kom o Teška cijevna skela .o Čelične nosače IPB 1.000.

. travanj 2010. PREDMJER RADOVA Zagreb. .SAVA 5.o.o.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK .

2 0. Ukupno se predviđa do 90 dana trajanja najma plovnog objekta za sve potrebe sanacije mosta. Najam plovnog objekta (platforme) za potrebe zabijanja žmurja (predvidivo trajanje 12 dana). (nije razvijena površina) kom m 2 1. Stavka uključuje troškove transporta. U cijenu je uračunato geodetsko određivanje položaja i praćenje vertikalnosti pilota.00 0. Korištenje plovnog objekta 0. Obračun po broju zabijenog žmurja ili po m2 zagatne stijene. PREDMJER RADOVA ZA GEOTEHNIČKI DIO PROJEKTA Stavka Vrsta i opis rada Jed. dan 90 0. Plovilo se odgovarajuće mora sidriti. KORIŠTENJE PLOVNOG OBJEKTA Izvođač je i za potrebe radova u rijeci i radove na rasponskom sklopu iznad rijeke obvezan dobaviti odgovarajuće plovilo (ponton). doprema i rad na zabijanju žmurja predvidivo TIP LARSSEN 20 W. TEMELJENJE POMOĆNOG STUPA Doprema i rad na zabijanju pilota od čeličnih cijevi ø 813/16. Ukupno A.0 m. ili drugo odgovarajuće žmurje. Plovilo je obvezan održavati u funkcionalnom stanju cijelo vrijeme trajanja radova. Obračun po broju pilota. 116 676. čelik S 235. Cijena Jedinična Ukupna A. Obračun po danu najma plovila.00 C. Žmurje ostaje trajno ugrađeno u konstrukciju.0 do 12. čelik S 270 GP.0 m ovisno o otporu tla kod zabijanja.5. sa zabijanjem u šljunčano tlo predvidivo 10. kom 8 0. U cijenu najma je uključeno osoblje za upravljanje plovilima i sva potrebna sidrenja i premještanja plovila. Kol. REKONSTRUKCIJA TEMELJA STUPA S6 Nabava. Duljina žmurja je 10. pripreme i raspreme radilišta za zabijanje žmurja i ojačanje temeljnog tla injektiranjem.00 B. Temeljenje pomoćnog stupa 0. te primjenjivati sva pravila ponašanja u uvjetima rada na rijeci. PREDMJER RADOVA 5.1. Obvezan je cijelo vrijeme rada održavati pristup i omogućiti transport materijala i ljudi. 1.00 .00 1.00 Ukupno B. mj. izvedbe ojačanja temeljnog tla mlaznim injektiranjem (predvidivo trajanje 10 dana) i zabijanja pilota (predvidivo trajanje 16 dana) uz najam odgovarajućeg čamca za prijevoz opreme i djelatnika između platforme i obale. pripreme i raspreme radilišta za zabijanje pilota. Stavka uključuje troškove transporta.

00 0.Izvedba mlazno injektiranih stupnjaka. Predbušenje 240 stupnjaka kroz novi beton.0 2995. Temeljenje pomoćnog stupa Ukupno C.00 0. min ø120 mm Predbušenje 215 stupnjaka kroz AB postojećeg temelja. Rekonstrukcija temelja stupa S6 REKAPITULACIJA Ukupno A. 80 cm za dvofluidni sustav mlaznog injektiranja uz tlak injektiranja 400 bara i sadržaj cementa 400 kg/m´ bušotine.1 PRIPREMNI RADOVI Izrada dokumentacije . Od toga je bušenje kroz novi beton i armirani beton postojećeg temelja od 4.00 0. Stvarne količine će se odrediti i obračunati prema odobrenju projektanta i ovjeri nadzornog inženjera.00 5. Očekivani promjer injektiranog tijela je min. Duljina mlazno injektiranog dijela bušotine je predvidivo od 5.0 1505.0 do 8.9 m ostaje kao anker za vezu viriti iznad kote donjeg ruba temeljne ploče.0 2995.9 m od čega 0. min ø120 mm Bušenje kroz šljunak Mlazno injektiranje Ugradnja armaturnih šipki ø 25 mm (B500B) utiskivanjem u osi stupnjaka kako bi se ostvarila veza armiranobetonske temeljne ploče sa stupnjacima . Korištenje plovnog objekta Ukupno B.2.00 do 11. 3.00 0. Ukupno je predvidivo ~455 kom stupnjaka.0 0.0 do 7.15 m za kose stupnjake.0 m zbog neujednačenosti razine dna korita i nepoznavanja stvarne dubine dna postojećeg temelja. m m m m 960. PREDMJER RADOVA ZA KONSTRUKTORSKI DIO RADOVA Redni broj Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena Opis stavke 1 1. Očekivana čvrstoća mlazno injektiranog volumena tla je 12 MPa.00 0.00 4. Duljina šipki je 3.0 m a ostatak se buši kroz šljunak a u svemu prema projektu.00 Ukupno C. kg 7012 0. U cijenu su uključena i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja. Ukupna duljina bušenja jednog stupnjaka je 11. Rekonstrukcija temelja stupa S6 SVEUKUPNO A+B+C 0.00 0.00 0.

3 kom 1. Izvođač radova preuzima obvezu potpune kontrole kvalitete svih radova. Također je obveza kom 1. rad na iskolčenju građevine i instalacije. vodovod.2 Praćenje vodostaja Izvođač preuzima obvezu da od nadležnih službi (DHMZ. 1. odvodnja …). Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na formiranju i održavanju točaka operativnog poligona i repera.00 kom 1.00 1. Obvezan je voditi kompletnu građevinsku dokumentaciju.00 1. te tehnoloških projekata kojima se potvrđuju pretpostavke iz glavnog i izvedbenog projekta. Stavka obuhvaća dobavu i potrebnu obradu podataka. Izrada pristupa do rijeke Izvođač je obvezan načiniti plan aktivnosti u prostoru nasipa i unutar nasipa. Čišćenje i priprema terena i priprema radnih ploha Uklanjanje grmlja i šiblja na postojećem prostoru. Uređenje radnih platformi nasipavanje i zbijanje nastalih udubina u tlu. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.Izvođač radova preuzima obvezu izrade radioničkih nacrta za sve čelične konstrukcije i konstrukcije opreme (ležajevi i sanacija ležajnih betona). postavljanje i održavanje iskolčenih oznaka i ploča s oznakama na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru te izrada snimka izvedenog stanja. Obvezan je na načinjeni plan ishoditi suglasnost nadležnih službi (vodoprivreda. vodoprivreda …) svakodnevno i kontrinuirano tokom cijelog vremena trajanja radova pribavlja podatke o vodostajima i protocima.5 . elektroprivreda. Obrada dokumentacije u svemu prema tehničkom opisu. te predviđanja za buduće vodostaje i protoke. kao i kompletne izvedbene i prateće dokumentacije nužne za postupak građenja i pravni postupak dovršetka radova i primopredaja građevine investitoru.0 1. te da blagovremeno poduzima aktivnosti za ovladavanje stanjima s ekstremnim utjecajima. Aktivnosti na osiguranju od ekstremnih stanja izvođač obvezno ostvaruje u pripadnim aktivnostima. Obvezan je provoditi sve postupke za potpuno zadovoljenje radova prema projektu.4 m2 m3 2000.0 100.

statički proračun za ispitna opterećenja.00 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena 2 2.6 1. te nakon završetka radova dovesti prostor u prvotno stanje. pomomoćni čamci. KORIŠTENJE PLOVNOG OBJEKTA. Prema načinjenom planu obvezan je izvesti pristup do rijeke.0 1.1 Dodatno utezanje stupa S6 Podmetači za oslanjanje užadi . Obračun po dužnom metru puta. radne platforme …) Iznos za korištenje plovnog objekta objedinjen je u dijelu A. stavka 1.0 m2 2000. Redni broj Ukupno za pripremne radove Opis stavke Jedinica mjere 1. energija. dovesti u početno stanje. izrada skela i platformi za pristupe pojedinim pozicijama U stavke su uključeni troškovi dobave ostale opreme potrebne za provedbu radova kao i svi troškovi (materijal. prema važećim propisima. Stavka uključuje izradu programa. pristupe do rijeke i sve druge prostore koje je koristio . geotehničkog dijela troškovnika. provedbu ispitivanja s registracijom događanja. pomagala …) Dovođenje prostora u izvorno stanje Izvođač je obvezan prostor za pristupe. Za izvođača program ispitivanja i registracije događanja na mostu treba načiniti specijalizirana služba za provedbu specifičnih radova ispitivanja.7 1. energija. U stavku su uključeni svi troškovi (materijal. pomagala …). održavati pristupe za cijelo vrijeme građenja. Dobava i održavanje sve opreme za potpuni dovršetak radova.1.9 kom 1. m 300. odlaganje. stručni radnici. Obračun po m2 prostora Probno opterećenje mosta Izvođač je obvezan nakon završetka radova sanacije mosta provesti probno opterećenje mosta. stručni radnici.8 izvođača od nadležnih službi ishoditi potvrdu da je prostor doveden u prvotno stanje. skladištenje. ili su oni izmijenjeni usljed aktvnosti na gradilištu. Dobava i održavanje plovila s radnim strojevima (dizalice. te izradu i predaju završnog izvještaja. dobavu ispitnih vozila.

opreme. rada. pripremnih radova. Ukupna duljina jednog užeta koje obujmljuje stupove je 115. a koje se učvršćuju s najmanje 6 klema M22. Obračun po kilogramu užeta.40 2.28 kg/m'. osiguranje i svi drugi radovi. 3 Izrada pomoćnog stupišta u sredini rijeke i odizanje U opisu su skraćeni opisi stavki. Izvedba sukladno DIN 1142. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. te uklanjanje uaždi nakon završetka sanacije. Obračun po komadu izvedene obujmice Ukupno za dodatno utezanje stupa S6 m 3 2. montažu. Stavka obuhvaća dobavu užadi.2 Ukupno Dobava i napinjanje užadi za utezanje Užad za napinjanje su: Rundlitzenseil 6x36 WS+SE.1 . napinjanje i održavanje sustava u cijelom razdoblju sanacije. Masa po m' je 4.0 m. od tehnološke pripreme. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.28) Dobava i ugradnja napinjaljki s klemama Užad za priteže s napinjaljkama dopuštene sile Z=600 kN. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. Užad su u izvedenom stanju napeta na silu od 800 kN po struku (ukupna prednaponska sila je 400 kN). Užad se na napinjaljke spajaju sa skretnicama (njemački: Kausche). dobave materijala.Dobava i fiksiranje podmetača od tvrdog drva za oslanjanje užadi na betonske istake stupa S6 i na beton stupa S7.izrada pristupa i skela. a ugrađuju se dva užeta. Obračun po m3 tvrdog drva.00 kg 984. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Izvedba pilota/stupova od F 813*16 3. energije.3 kom 4.zn. DIN 3064 .00 2. 2. Obraču po kg (2*115*4.

svi radovi Odizanje rasponskog sklopa kg kg 60.665. u zavarenoj izvedbi. tako da je osni razmak poprečnih sklopova 2. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta. Pobijanje pilota je sadržano u geotehničkom projektu.0 3. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima iz ovoga projekta. platforme i pristupe Čelika za ukrućenja hrpta.900. U prostoru iznad vodnog lica piloti/stupovi se dograđuju spregovima. Stavka buhvaća dobavu materijala. Čelika za poprečne sklopove Čelika za spregove. radioničku pripremu. montažu i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta. S235. Obadva sklopa se oslanjaju u osima stupova. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta.200. Piloti se u tlo pobijaju u dubinu od 10. Za oslanjanje poprečnih sklopova izvode se odgovarajuće ležajne ukrute (u zavarenoj izvedbi).5*2. Tlocrtno su u rasporedu 2.0 12.001.50 m. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. Obračun je prema ugrađenim količinama za pojedine elemente. a duljina je najmanje 23.0 12. Stavka uključuje dobavu materijala. Visina sklopa je 1000 mm.0 m. Spregovi i oslonci poprečnog sklopa se izvode na montaži. Poprijeko na most ugrađuju se dva sklopa željezničkog provizorija.288. tako da čine četveropojasnu rešetku. Pobijanje je do kote +88. a vrh stupa je na koti +112. a) b) 3.Svako stupno mjesto čine četiri čelične cijevi F 813*16.2 a) b) c) Čelika za pilote/stupove Čelika za spregove Izvedba poprečnog sklopa od 2*3 HEB1000 Iznad pilota ugrađuje se čelični roštilj.0 2.0 kg kg kg 47.0 m.3 . u svemu prema tehničkom opisu i drugim prilozima projekta. radioničku pripremu i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta.0 mm. od čelika S235 J2+N. duljine 24. Cijevi su istovremeno piloti za predaju opterećnja u tlo. Poprečni sklopovi se za osiguranje zajedničkog rada međusobno povezuju spregovima.058. Svaki sklop načinjen je od tri međusobno spojena profila HEB1000.0 m.200.5 m.

Razmak rubnih cijevi je 2.0 od čelika S355. Ispod svakog nosača su najmanje dvije preše. Povezivanje se ostvaruje sustavom ukriženih dijagonala i horizontala od cjevne skele F48. održavanje stanja do završetka sanacije i uklanjanje sustava. Za ovu aktivnost provodi se dodatno ukrućenje hrptova glavnih nosača. Stavka uključuje dobavu materijala.30 m.0 4.izrada pristupa i skela.0 4 Izrada pomoćnog stupišta uz stup S6 U opisu su skraćeni opisi stavki. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta.0 tona.8*5.0. sidrenje.a) b) c) d) 3.000.50 m uzduž mosta.0 5 Oblaganje kamenom temelja stupova S6 i S5 . a kapacitet preša ispod svakog glavnog nosača je 2*200. Visina dizanja na mjestu pomoćnog stupišta je 1. Svaki rubni stup je od dvije cijevi F177. dobave materijala.00. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta. kom Dobava i rad sa prešama kom Ukupno za pomoćno stupište u sredini rijeke Odizanje se ostvaruje setom preša. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Pomoćno stupište od TC500 Ispod svakog glavnog nosača ugrađuje se četveropojasni toranj teške cjevne skele TC500.8*5.0. od pripremnih radova. na koti +100.3*4.0 8. Ukrućenja su prema projektu. energije.7 m Kompletnih tornjeva visine 13. Obračun po komadu tornja visine 13. poprijeko na most. a sadrže dobavu kompletne opreme. rada. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. odnosno 1. podizanje konstrukcije na projektnu visinu.6 6.7 m 4. Pojedini stup je od cijevi F177. Drvenih podmetača Čelika za oslonce preša i vitla Elastomerni ležaji F500*69 m3 kg 9. pozicioniran prema nacrtu.0 m. montažu stupa i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. osiguranje i svi drugi radovi. opreme. Radovi se provode u skladu s pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta.1 kom 2. sinkroniziranog djelovanja. Stupovi se sidre u beton temelja.

Obloga se provodi od kote +99. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. te hidrografskim snimanjima dokazanog oblaganja. dobave materijala. te završno hidrografsko snimanje koje potvrđuje projektne kote. pripremnih radova. te hidrografskim snimanjima dokazanog oblaganja. te završno hidrografsko snimanje koje potvrđuje projektne kote.0 m od zagata obloga je horizontalna.0 5. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju zasipa od šljunka.00 do kote + 99. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.00 do kote + 100.2 m3 Jedinica mjere 450. a dalje je nagib 2:1.U opisu su skraćeni opisi stavki. U širini od 4. jednolike raspodjele (prema izračunu). Obloga od lomljenog kamena 16-40 cm Ukupno za oblaganje kamenom Opis stavke m3 m3 827. Pokrivni sloj debljine 1. energije.00 mnm. dobavu i oblaganje lomljenim kamenom. Redni broj . od tehnološke pripreme. rada.0 cm. a dalje je nagib 2:1.0 m je od lomljenog kamena krupnoće 16-40 cm. Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog materijala. Oblaganje kamenom temelja stupa S6 Obloga zagata izvodi se kombinacijom krupnog šljunka i lomljenog kamena krupnoće 16-40 cm. otporan na upijanje vode i na smrzavanje. Nasip od šljunka sa zrnom do 10 cm Obloga od lomljenog kamena 16-40 cm Oblaganje kamenom temelja stupa S5 Obloga temelja stupa S5 izvodi se lomljenim kamenom krupnoće 16-40 cm.0 732. U širini od 4. jednolike raspodjele (prema izračunu).0 m od zagata obloga je horizontalna. hidrografsko snimanje izvedenog zasipa po fazama. Obloga se provodi od kote +96. a donji dio je od jednoliko granuliranog šljunka krupnoće zrna do 10. Rad obuhvaća početno hidrografsko snimanje dna u okolici stupa S5. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Kameni materijal koji se koristi za izvedbu nabačaja mora biti čvrsta.00 mnm. Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog materijala. opreme. kompaktna zrna. osiguranje i svi drugi radovi.izrada pristupa i skela.0 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 5. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. dobava lomljnenog kamena i oblaganje.1 5.

Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. energije. uz potpuno crpljenje vode.izrada pristupa i skela. ugradnju i održavanje certificiranog betona. do kote +100. C30/37 Aramtura B500B za bazu stupa S6 Uklanjanje nagnutog stupa S6 od betona C30/37 m3 tona 621. Rad obuhvaća dobavu.00 mnm popunjava se podvodnim betoniranjem. osiguranje i svi drugi radovi. interakciju s ugradnjom armature. od pripremnih radova.0 6. Radovi su prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta.2 .6 Zamjena stupa S6 U opisu su skraćeni opisi stavki. Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature. rada. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. dobave materijala. opreme.00 mnm. Gornja zona.0 50. kontraktorskim postupkom. Betonom se popunjava prostor između novog zagata i postojećeg betonskog temelja stupa S6.00 mnm popunjava se po načelu armiranog betona. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama. Beton je klase čvrstoće C30/37. dobavu.1 Popunjavanje prostora između talpi i bunara stupa S6 betonom C30/37 Istodobno s injektiranjem temeljnog tla provodi se betoniranje.0 m.00 do kote +100. do kote +98. Donja zona u debljini od 2. Armira se armaturom B500B. Ukupno betona baze. ugradnju armature i betoniranje. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. s dodatnim uvjetima. Beton se izvodi od kote +96. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Napomena: Radovi sanacije temelja iskazani su u projektu IGH i nadopunjuju se na ovdje iskazane radove 6.

Obračun po komadu ugrađenog sidra. Napomena: Izvođač je u toku uklanjanja stupa obvezan izvršiti premještanje sigurnosne užadi promjera 32 mm. tako da se zadrži sigurnost i omogući uklanjanje dijelova stupa. Načelno se u prostoru zaokruženog kraja stupa ugrađuju dva reda sidara na razmaku 20.0 6.3 kom 250.5 m. Ukupno je 250 sidara. dobava opreme za bušenje. uklonjenog i zbrinutog armiranog betona. U slučaju izvedbe ovog zahtjeva. dok se na ravnom dijelu stupa ugrađuje jedan red sidara na razmaku od 20.4 .0 cm.00 mnm. a strojno razbijanje nije dopušteno. U očišćenu rupu ugradjuje se certificirano sidreno vezivo na cementnoj bazi i sidra duljine 3. Napomena: Investitor uz suglasnost vodoprivrede može izvođaču naložiti da uklonjene betonske elemente rasporedi u okolini stupa S6.0 m. Očekuje se rezanje ostvariti dijamantnim užadima.0 m. Rad obuhvaća poravnanje betonske plohe.0 mnm. oko 1.0 cm. rezanje i uklanjanje obuhvaća sve betonske elemente do kote +100. Radovi se izvode prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. na koti +100.0 6. Izvedba sidara od čelika B500B Izvedba vezne ploče stupa S6 m3 700. Uklanjanje armiranog betona stupa S6 Izvedba sidara za novi armiranobetonski stup S6 Na prostoru stupa izvode se sidra u postojeći beton stupa/bunara. na udaljenosti ne većoj od 50. Obračun je po m3 izrezanog. Za sidra promjera 28 mm krunskim bušilicama buše se rupe promjera 36 mm. uklanjanje i zbrinjavanje. dubine 1. ugradnja certificiranog sidrenog veziva na cementnoj bazi.0 m3.Radovi obuhvaćaju rezanje armiranobetonskog stupa po dijelovima veličine pogodne za preuzimanje. svi radovi su u ugovornoj cijeni. bušenje rupa promjera 36 mm. tako da sidra postaju vezna armatura stupa.5 m. ugradnja sidra duljine 3.

dobavu certificiranog betona. Radovi su prema pisnaim prilozima i nacrtima ovoga projekta. Stup je uz temelj širine 3.0 m. interakciju s ugradnjom armature.00 mnm. što uključuje potpuno crpljenje vode. Vezna ploča izvodi se u suhome. Ukupno betona C30/37 za stup S6 Aramtura B500B za stup S6 6. prosječne debljine 1. ugradnju i održavanje certificiranog betona. Vezna ploča izvodi se tako da se na gornjoj plohi ostvari poprečni pad od 4%.0 mnm do kote (ukupno9) +114. Rad obuhvaća dobavu. izvodi se vezna betonska ploča.5 m3 tona 596.00 mnm. betoniranje i održavanje betona.81 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 6.6 Izvedba ležajnih kvadera stupa S6 Ležajni kvaderi izvode se od betona klase C50/60. Armira se armaturom B500B. Izvodi se od betona klase C30/37. Obračun po m3 ugrađenog betona. duljine 14.Nakon uklanjanja postojećeg stupa S6 i poravnanja betona na koti +100.00 do +101.6 m3 tona 240. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama. interakciju s ugradnjom armature. interakciju s ugradnjom armature. Izvodi se od kote +101. Armatura se obračunava posebno. Rad obuhvaća dobavu oplate s pripadnim skelama. Ukupno betona vezne ploče. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama. dobavu.5 mnm. Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature.70 0. ugradnju armature i betoniranje ploče betonom klase čvrstoće C30/37. Rad obuhvaća dobavu. Beton C50/60 za ležajne kvadere stupa S6 Armatura B500B za kvadere stupa S6 Ukupno za zamjenu stupa S6 Opis stavke m3 tona Jedinica mjere 2. od stupa prema zagatu. između kota +100. s posebnim dodatnim uvjetima.0 106. dobavu. prema definiciji betona. C30/37 Aramtura B500B za veznu ploču stupa S6 Izrada novog betonskog stupa S6 Radovi su prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. s posebnim dodatnim uvjetima. ugradnju i održavanje certificiranog betona.0 m.6 m.3 m. Armatura se obračunava posebno.0 36.0 6. Redni broj . a u vrhu je širine 2. Armiraju se armaturom B500B. Obračun po m3 ugrađenog betona. duljine 15.3 m.

Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Dobava i montaža ležajeva na stupu S6 Stavka obuhvaća dobavu. te zavarivanju nove vlačne šipke šipke F80*760/M80*190 i pripadnih ukrućenja. potrebna brušenja (poliranja) i antikorozivnu zaštitu.50. Obnova obuhvaća pregled i popravljanje zavarenih spojeva. opreme. ugrađuju se čelični valjkasti.000.7 Ležajevi na stupu S6 i sanacija vlačnih ležajeva na stupu S4 U opisu su skraćeni opisi stavki.0 kN Horizontalna sila: H = 1. Akcije na ležajeve. Obračun po kg ugrađenog čelika obuhvaća sve radove na sanaciji ležaja.011. uključujući kompletan AKZ. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. od pripremnih radova.0 kN Pomak: dx = +/. Ležajevi se izrađuju. 5 kg kom 150. sukladno normi HRN P.0 7. Materijal za nove elemente je S355J2+N. . Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. Čelika S355J2+N za sanaciju Navrtke M80 k. brušenju i popravku površine na poprečnom nosaču. AKZ i montažu dva ležaja na stupu S6. te podlijevanje podljevnim mortom za ležaje.0 7. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. dobave materijala.0 4. Ukupno za ležajeve 8 Obnova ležajnih kvadera i greda na stupovima S4.B9.500. S7 i S5 U opisu su skraćeni opisi stavki.2 Sanacija vlačnih ležajeva na stupu S4 Obnova ležaja sastoji se u odrezivanju postojeće vlačne šipke u spoju na poprečni nosač. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. Prema originalnom rješnju mosta. rada.č. jednosmjerno pokretni ležajevi.izrada pristupa i skela.1 kom 2. osiguranje i svi drugi radovi. na razini eksploatacije su: Vertikalna sila: R = 9.0 mm Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog ležaja specificiranih karakteristika: 7. Pri sanaciji vlačne šipke pojedini ležaj se demontira i obnavlja. energije.

uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. nakon što izvođač načini pristupne skele.3 Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Obnova ležajnih kvadera stupa S5 kom kom kom m3 tona m3 1. ugradnju vezne armature.2 a) b) c) d) e) f) 8. a) b) c) d) e) f) Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža.izrada pristupa i skela.2 7. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Obnova ležajnih kvadera stupa S7 Obnavljaju se sva četiri ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S7.0 7.0 7. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja.2 2.2 2. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. nakon što izvođač načini pristupne skele.0 6. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60.1 Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Obnova ležajnih kvadera stupa S4 Obnavljaju se sva četiri ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S4.0 1. rada.0 1.2 7. montažu oplate. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer.2 8.8.0 6. ugradnju i centriranje ležaja. osiguranje i svi drugi radovi. ugradnju i centriranje ležaja. opreme. montažu oplate.2 . ugradnju vezne armature. kom kom kom m3 tona m3 1. dobave materijala. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja. od pripremnih radova. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta. energije.

Razmaci poprečnih nosača je 3. prema stupu S5. Redni broj Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Sve nove lamele su od materijala S355J2+N. nakon što izvođač načini pristupne skele.Obnavljaju se dva ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S5. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60. TK. a kutnici su od materijala S355J2. osiguranje i svi drugi radovi. dobave materijala. HŽ Ukupna cijena kn Redni broj Opis stavke U opisu su skraćeni opisi stavki. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. a) b) c) d) e) f) 8. opreme. propisima i tehničkim načelima za ovu vrstu radova. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja. Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena 10 Sanacija čeličnih elemenata rasponskog sklopa . energije.izrada pristupa i skela.0 4. ugradnju vezne armature. optički kabeli i KM mreža) izvodi HŽ.2 4. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. ugradnju i centriranje ležaja.0 2. Do plastifikacije je došlo gužvanjem gornjeg pojasa. gledano od ležaja na stupu S6 .0 1. Radovi na zakivanju provode se u potpunosti prema normama. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer.0 1. montažu oplate. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.0 Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 9 Kolosijek i oprema mosta Radove na demontaži i ponovnoj montaži kolosijeka i opreme (SS. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. izbočavanjem hrpta i istezanjem (svijanjem) donjeg pojasa. Obadva glavna nosača doživjela su plastifikaciju u prostoru trećeg polja SUN. rada. od pripremnih radova. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Ukupno za obnovu ležajnih kvadera Opis stavke kom kom kom m3 tona m3 1.95 m. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta.

200. kg kom 5.0 m Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacije revizionih (pješačkih staza) Sanacija obuhvaća demontažu dijela postojećih revizionih staza na mjestu plastifikacije glavnih nosača i na mjestima pomoćnih stupova.2 10.0 3.1 Sanacija glavnih nosača mosta na mjestu plastifikacije Provedba radovu u svemu prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. Saniraju se nosači u duljini od 28. 10.0 kg kom 43.0 10.400. Saniraju se dva poprečna nosača i tri grupe od po četiri sekundarna uzdužna nosača.000.0 kg kom 4. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Čelika za spregove. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacija staze revizionih kolica Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. te obnovu staza prema postojećem stanju. platforme i pristupe Sanacija vjetrovnih spregova Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.450.0 12. Dodatno razvrtavanje provodi se na 80% zakovica.5 .0 1.300.3 10.4 10. Ovo razvrtavanje utvrđuje se na gradilištu.0 390. Saniraju se spregovi u pet polja. potvrđuje ga nadzorna služba.0 kg kom kg 15.000. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacija poprečnih nosača i sekundarnih uzdužnih nosača Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.Kod zakivanja kod kojih se koriste već ranije probušene rupe nužno je na tim mjestima primijeniti zakovice za jedan red veličine veće.000.0 430.

0 10. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. prema nacrtu. 11.0 m2 2. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. u slučaju da je pri izrezivanju i brušenju spoja došlo do zazora većeg od 10 mm.izrada pristupa i skela. Obračun prema komadu saniranog spoja: Ukupno saniranih spojeva: Ukupno za lokalna oštećenja kom 50. sa unutarnje strane glavnog nosača.6 Ukupno čelika: Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije Zaštita se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. zaštitu u projektiranom sustavu i dokazivanje kvalitete izvedenih radova. osiguranje i svi drugi radovi. zaštitu vode od zagađenja. energije. Obračun je po m2 izvedene zaštite.000. došlo je do pucanja zavarenog nastavka pojasnice. Sanacija oštećenja provodi se po sljedećem postupku: a) Izrezuje se puknuti var. c) Obnavlja se zavareni spoj. Sanacija vertikalnog ukrućenja hrpta na mjestu loma Na mjestu svijanja pojasnice (#170*10) vertikalnog ukrućenja hrpta glavnog nosača.1 11. te se izvodi dvostruki var. Provedba radovu u svemu prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. d) Nakon obnove zavarenog spoja. b) Utvrđuje se stanje izrezanih ploha. ugrađuje se umetak od profila. dobave materijala. opreme. Redni broj Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 11 Sanacija lokalnih oštećenja U opisu su skraćeni opisi stavki. Radovi uključuju dobavu mateijala. pjeskarenje. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Materijal je S355J2+N.000. rada. premošćuje se spoj dodatnim vertikalnim ukrućenjem debljine 20 mm. Ukupna površina za AKZ Ukupno čelične konstrukcije Opis stavke kg 5. od pripremnih radova.0 UKUPNO ZA SANACIJU KONSTRUKCIJE .10.

10. .građ. 3. Ukupno za pripremne radove Ukupno za dodatno utezanje stupa S6 Ukupno za pomoćno stupište u sredini rijeke Ukupno za pomoćno stupište uz stup S6 Ukupno za oblaganje kamenom Ukupno za zamjenu stupa S6 Ukupno za ležajeve Ukupno za obnovu ležajnih kvadera Ukupno za radove na kolosijeku i opremi Ukupno čelične konstrukcije Ukupno za lokalna oštećenja UKUPNO (bez PDV-a) PDV SVEUKUPNO : NAPOMENA : Prateći dio ovog tendera je Izvedbeni projekt sanacije mosta Sava Jakuševac sa svim pripadajućim tekstualnim dijelovima.ing. 4. mob 098 499 845. 9. 30. godine IZRADIO : Šef Službe za pružne građevine Dean Matović. 11. U Zagrebu. 5. dipl. Osoba za kontakt je Dean Matović. dipl. 8. Uvid u glavni i izvedbeni projekt moguć je svaki radni dan od 7.30 do 15.ing. POSEBNE NAPOMENE : 1. 2. travnja 2010. 7. nacrtima i specifikacijama materijala.1. Zagreb.građ. 3.30 h na adresi Građevinski poslovi Trg kralja Tomislava 11. Investitor predlaže obilazak lokacije i objekta potencijalnih izvođača prije izrade ponuda kako bi se sagledali svi aspekti i problematika sanacije. 2. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful