INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.o.

, ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK - SAVA

TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ŽELJEZNIČKOG MOSTA „SAVA JAKUŠEVAC“ NA PRUZI SESVETE – VELIKA GORICA M 401

Tender dokumentacija

Zagreb, travanj 2010.

SADRŽAJ 0. NASLOVNI LIST 0.1. KAZALO SADRŽAJA 1. OPĆI DIO 1.1. PREDMET RADA I LOKACIJA 1.2. 1.3.
- OPĆENITO - UVODNI DIO DETALJAN OPIS OŠTEĆENJA KRONOLOGIJA DOGAĐANJA I PODUZETIH AKTIVNOSTI

2. OPIS RADOVA, DINAMIKA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA
2.1. VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 2.2. DINAMIKA I FAZE IZVOĐENJA RADOVA 2.3. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA 2.4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI A) Posebni tehnički uvjeti građenja za beton B) Posebni tehnički uvjeti građenja za čeličnu konstrukciju 2.4.1. Općenito 2.4.2. Izrada konstrukcija 2.4.3. Montaža 2.4.4. Specifikacija materijala 2.4.5. Uvjeti na radionicu i dokazi gotove konstrukcije 2.4.6. Radionička izrada 2.5. POPIS RADOVA

3. OBVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA
3.1. 3.2. OBVEZE INVESTITORA OBVEZE IZVODITELJA

4. REFERENCE, STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA
4.1. REFERENCE, STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA

5. PREDMJER RADOVA
5.1. PREDMJER RADOVA ZA GEOTEHNIČKI DIO PROJEKTA 5.2. PREDMJER RADOVA ZA KONSTRUKTORSKI DIO RADOVA

INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.o., ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK - SAVA

1. OPĆI DIO

Zagreb, travanj 2010.

Izvedena su četiri sekundarna uzdužna nosača visine 620 mm.SAVA TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ŽELJEZNIČKOG MOSTA „SAVA JAKUŠEVAC“ NA PRUZI SESVETE – VELIKA GORICA M 401 1. Most je zakovana čelična konstrukcija. Poprečni nosači su okomiti na os.00 mnm. Nosači su na razmaku od B=1.00 mnm.2. Dvokolosječni most. s hrptom visine 1400 mm i pojasevima #365*20 (mjerno na proizvoljnoj poziciji). godine.7°.401 m. na međusobnom razmaku od 3.50+2. a središnji.80+1.1.0 m. s pojasevima od paketa lamela širine 690 mm. Provedenim istražnim radnjama utvrđeno je da je došlo do popuštanja temeljnog tla u prostoru stupa.867+34.267+65.0*6.ožujka 2009. s kontinuitetnim lamelama.95 m. a postoje i nepotvrđene izmjere da je u uskom prostoru kota tla bila +93. kota korita je +103.SAVA 1.5 m. u njegovoj neposrednoj blizini. Stup je temeljen na bunaru. Došlo je do potonuća rasponskog sklopa u prostoru stupa S6.50+1.50 mnm. Prema geološkom elaboratu iz doba građenja mosta.00 mnm. u km 9+872 pruge: Sesvete – V.o. Stupovi su masivni. Najniže kote tla su utvrđene u prostoru uzvodno od temelja.50 .80=9. premošćuje rijeku pod kutem od 73. PREDMET RADA I LOKACIJA Radovi na sanaciji željezničkog mosta „Sava Jakuševac“ izvoditi će se na dionici pruge: SESVETE – VELIKA GORICA M 401.o. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . 1. kojima je visina hrpta 3.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. most „Sava Jakuševac“. tlocrta 17.Gorica. Most se sastoji od više dilatacija različitog koncepta.10 m.10 m. PODIONICA : ZAGREB RESNIK . Današnja kota korita u sredini rijeke je najviše +99. zakrenuti u smjeru rijeke. upušteni u poprečne nosače 200 mm.1. izgrađen 1968. betonski.50+1. a prema izvornoj projektnoj dokumentaciji temeljenje je ostvareno na koti +94. a širina korita u osi mosta je 112.267=134. godine. debljine do 80 mm.80 m. sa dva punostjena glavna nosača na razmaku od 9. Mjerenjima je utvrđeno da je sadašnje dno korita u okolini stupa na najnižoj razini na koti +94. u koritu rijeke uz desnu obalu. OPĆENITO UVODNI DIO Željeznički most preko rijeke Save. u poprečnom presjeku upuštena konstrukcija. doživio je havariju u noći na 31.. glavni dio na kojemu je došlo do havarije je kontinuirani most od tri otvora L=34.

U tijeku je revizija izvedbenog projekta od strane Grupe za reviziju tehničke dokumentacije te izrada tendera za nadmetanje. Usljed pomaka st upa S6 došlo je do plastifikacije glavnih nosača čelične rasponske konstrukcije. a najvjerojatnije kao posljedica nizvodne eksploatacije šljunka. Sukladno nastaloj deformaciji glavnih nosača.78° . ing. utvrđeno je znatno spuštanje kote dna korita oko temelja stupa.61° .2. a kao posljedica toga i do potonuća i naginjanja samog stupa. sa „Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu i za konstruktorski dio od strane Zoran Lončarec. DETALJAN OPIS OŠTEĆENJA Pri havariji mosta došlo je do potonuća i zakretanja masivnog stupa S6. Za pridrženje i podizanje čelične konstrukcije do njene konačne sanacije potrebno je izraditi dvije privremene nosive konstrukcije Izvedbeni projekt revidiran je od strane dva ovlaštena revidenta i to za geotehnički dio od strane Prof.10 m. te su popuštanjem veza izvan funkcije ostali elementi vjetrovnog sprega uz donji pojas glavnih nosača. Dr. KRONOLOGIJA DOGAĐANJA I PODUZETIH AKTIVNOSTI U noći na 31.1. godine. na pruzi Sesvete-Velika Gorica M 401. ožujak 2009. deformirani su i sekundarni uzdužni nosači. Uslijed zakretanja konstrukcije nad stupom S5 došlo je do popuštanja vlačnih ležajeva na stupu S4.03. Kao hitna mjera održanja stupa S6 i rasponske konstrukcije poduzeto je nasipavanje područja oko temelja stupa S5 i S6 kao i pridrženje stupa S6 čeličnim sajlama za stup na obali. Sanacija objekta će se izvesti prema stavku 3.32 m. Zakona o prostornom uređenju i gradnji za slučajeve hitne sanacije objekta zbog sprječavanja neposrednog ugrožavanja ljudi i dobara od oštećenja nastalih kao posljedica prirodnih nepogoda oštećenja te se neće ishoditi potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola . pomični u uzdužnom smjeru mosta. sa „Institutom IGH“ Zagreb i njihovim kooperantom „Građevinskim fakultetom iz Zagreba“ izrađen je idejni projekt sanacije na koji su dobiveni vodopravni uvjeti i ishođeno pozitivno mišljenje Grupe za reviziju tehničke dokumentacije RK 72/10 od dana 05. dok je donji pojas naglašeno savijen. 1.694°. Provedenim istražnim radnjama i naručenim hidrografskim snimanjima. sa „Inžinjersko projektnog zavoda“ iz Zagreba.Temeljem istog Ugovora izrađen je i izvedbeni projekt sanacije temelja i izrada novog stupa S6 uz proširenje i ojačanje temelja i sanacije čelične konstrukcije. dipl.3. doživio je havariju u km 9+872 te je prekinut sav željeznički promet na toj pruzi. dY= 0. provedenim od strane Građevinskog fakulteta iz Zagreba.ing. građ.2. Plastifikacija je ostvarena gužvanjem gornjeg pojasa i izbočavanjem hrpta. Na stupu S6 ugrađeni su valjkasti ležajevi.2010.mnm. od stupa S6 prema stupu S5. Pukli su vezni vijci na obadva ležaja. Predrag Kvasnička.4. dZ= 1.građ.94 m. Došlo je do ulegnuća rasponskog sklopa u području stupa S6 koji se nalazi u koritu rijeke. Kutevi zaokreta uzvodnog ležajnog kvadra stupa S6 su: Φ = 4. prema nacrtima. članku 239. Od izmjerenih veličina naglašavaju se: Pomaci uzvodnog ležajnog kvadra stupa S6 je: dX= 3. dipl. 1. Φ = 11. Sukladno Ugovoru broj 90/09-2. Φ X Y Z = 0. Plastifikacija se realizirala trećem polju sekundarnih uzdužnih nosača. Posebni slučajevi građenja. godine željeznički most „Sava Jakuševac“ preko Save. Ležajevi su ispali iz svojih položaja. Oko stupova S5 (stup uz lijevu obalu) i S6 (stup uz desnu obalu) kota dna je znatno niže. utvrđeno je da je došlo do popuštanja temeljnog tla stupa S6 tj.

DINAMIKA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA Zagreb. .SAVA 2. travanj 2010.o.o. OPIS RADOVA. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK ..INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.

dobru pripremu i organizaciju radova.kvalitetno razrađenu dinamiku radova i . Takve dopune tehničkih uvjeta obavezuju Izvođača radova te ako znače promjenu uvjeta određenih ugovorom.4.HRN EN 1997-1: 2008 .god. .važećim normativima u Republici Hrvatskoj koji se odnose na ovu problematiku. a završetak radova planira se optimalno do početka prosinca 2010. . Uvjeti za beton.visokokvalificiranog izvođača radova. Obvezna je primjena ovog dokumenta i dokumenata kojise nastavljaju na . .odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji. do novog voznog reda ili u nepovoljnijoj varijanti u prvom kvartalu 2011. Dinamiku i faze izvođenja radova obavezan je razraditi izvođač. armaturu i čelik za prednapinjanje. NN br. . 14/2010. VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA Planirani početak radova je srpanj 2010.2. . Dati tehnički uvjeti izvedbe u skladu su sa: .Tehničkim propisom za betonske konstrukcije. Pri izradi dinamičkog plana potrebno je voditi računa o dinamici i prioritetima izvedbe mlazno injektiranih stupnjaka.kvalitetan i kontinuirani nadzor. Geotehničko projektiranje – 1. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI A) Posebni tehnički uvjeti građenja za beton Navode posebni uvjeti za radove na betonu i armiranom betonu. ali u okvirima predviđenim ovim projektom i u suglasnosti s Projektantom i Investitorom.dobro usklađene faze radova. Za radove na sanaciji objekta planira se kontinuirani zatvor pruge. Predizanje DTT-a.Eurokod 7. Ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do dužeg prekida radova potrebno je projektirati i obaviti konzerviranje radova u stabilnim uvjetima. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA Tehnički uvjeti se definiraju za izvedbu temeljenja privremenog pomoćnog stupišta za podizanje čelične konstrukcije mosta i za sanaciju i rekonstrukciju temelja stupa S6.uobičajenim principima projektiranja i izvođenja radova na temeljenju objekata. . Osnovni zahtjev za faze radova je da se mora osigurati međusobno nesmetano i sigurno odvijanje svih radova u svim uvjetima izvođenja. nadzoru i projektantu. 139/2009.2. dio: Opća pravila Tehnički uvjeti mogu se nadopuniti ili izmijeniti u toku samih radova. Prijedlog plana i organizacije gradilišta te potrebni dinamički plan izraditi će izvođač i dati na suglasnost investitoru. Predvidivo trajanje izvođenja radova je cca 100 radnih dana. godine. kao i radovi s ovim materijalima definirani su u dokumentu: Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09. . 14/10). zagata od čeličnog žmurja.1. neophodne su dopune ugovora. 2. te ugradbu dilatacijske naprave treba izvršiti u pogodnim vremenskim prilikama neovisno o zadanom roku izvršenja radova. 2. godine tj. a sve sukladno propisima i pravilima struke. 2. podvodnog betoniranja i izvedbi čeličnih pilota.. ovisno o brzini ugovaranja i vremenskim prilikama prilikom izvođenja radova. Gore nabrojane okolnosti zahtijevaju: . DINAMIKA I FAZE IZVOĐENJA RADOVA Izvođenje predmetnih radova zahtijeva dobru pripremu i organizaciju na pojedinim vrstama radova te koordinaciju svih učesnika u realizaciji.3.

Posebni uvjeti su: -Tlačna čvrstoća betona nakon 28 dana C 50/60 . proizvodnja i sukladnost. Za betonske dijelove građevine tehnička svojstva i drugi zahtjevi. HRN U.Najmanja debljina zaštitnog sloja: cMIN= 40 mm -Nazivna debljina zaštitnog sloja: c NOM =45 mm Najveća debljina zaštitnog sloja: cMAX = 50 mm -Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 3. Postupci kojima se dopuštaju manja zahtjevnost pri radovima. Način izrade konstrukcija opisan je u Tehničkom opisu i nadopunjen je radioničkim nacrtima.M1. prema HRN EN 1097-2 Posebni uvjeti dokazuju se pojedinačnim dokumentom sa rezultatima za svaki uvjet. HRN U.Beton se nalazi u razredu agresivnog djelovanja okoliša na konstrukciju XF3.DMAX16 mm .Uvjeti za beton za elemente temelja i stupa S6: . B) Posebni tehnički uvjeti građenja za čeličnu konstrukciju Navode posebni uvjeti za izradu i montažu čeličnih konstrukcija. i norme na koje ta norma upućuje i odredbama Priloga A (TPBK). . (TPBK) za predmetnu konstrukciju beton se proizvodi kao projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima).D 32 mm .v/c faktor ≤ 0.Otpornost na cikluse smrzavanja i . ili općenito ostvaruje proizvod manje kvalitete. Posebni uvjeti su: . Sukladno Prilogu A.2. Opća napomena: Tehnički uvjeti su u skladu sa mjerodavnim propisom za čelične konstrukcije u Republici Hrvatskoj: Tehnički propis za čelične konstrukcije (N. prema HRN EN 1097-2 Posebni uvjeti dokazuju se pojedinačnim dokumentom sa rezultatima za svaki uvjet. razreda tlačne čvrstoće 42. Nadzorni inženjer može.Tlačna čvrstoća betona nakon 28 dana C 30/37 .42 cement: C II/A-S.5 granulometrijski sastav agregata: uz krivulju 2.M1. te potvrđivanje sukladnosti betona određuju se odnosno provode prema normi HRN EN 206-1:2000 Beton – 1 dio: Specifikacije.0 cm Otpornost na cikluse smrzavanja i otapanja HRN CEN/TR 15177 28 ciklusa v/c faktor ≤ 0.N.42 . NOM =55 mm Najveća debljina zaštitnog sloja: c = 60 mm -Uvjeti za beton za ležajne kvadere i ležajne grede: -Beton se nalazi u razredu agresivnog djelovanja okoliša na konstrukciju XF3.cement: C II/A-S. ili C I .0 cm .057 otpornost agregata na drobljenje: LA < 30.2.Nazivna debljina zaštitnog sloja: c MAX MIN = 50 mm MAX Najmanja količina cementa za podvodno betoniranje kontraktorskim postupkom: 400.njega.0 kg/m3 Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 3.1. u pravilu se ne dopuštaju.otapanja HRN CEN/TR 15177 28 ciklusa .Najmanja debljina zaštitnog sloja: c . Opise i nacrte treba zadovoljiti. uz odobrenje projektanta prihvatiti i druge procedure. te u skladu s odredbama posebnog propisa kao i zahtjevima iz ovog projekta.057 -otpornost agregata na drobljenje: LA < 30. a referentni su pri određivanju postupaka radova i kontrola. svojstva. . 112/2008).granulometrijski sastav agregata: uz krivulju 2.

tolerancija ravnosti površine. Tokom izrade konstrukcije nadzorni inženjer može tražiti dopunsko certificiranje zavarivača. Kutne varove treba brusiti jedino ako su kod zavarivanja dobili zareze.2. U toku radova. Popis vijčane robe i certifikati 5. Plan kontrole i ispitivanja 5.3.1.. i na kraju montaže provesti geodetsko snimanje konstrukcije. certifikate zavarivača i detaljni tehnološki projekt izrade. širina/duljina isporučenih limova.2. Izrada konstrukcija Izradu konstrukcije mora pratiti nadzorni inženjer.4.2.2.3. tolerancija debljina.2.4. Dokazi pri uvođenju izvoditelja u posao 5. Dokazna dokumentacija materijala 5.2. 2. Specifikacija materijala Način isporuke materijala za limove. Popis materijala za AKZ i certifikati 5.2.4.4.3.2. profile propisan je glavnim i izvedbenim projektom. Materijal druge vrste može se upotrijebiti samo uz pismeno odobrenje projektanta. Naročitu pažnju treba obratiti na žilavost spoja te koncentraciju napona kod zavarivanja u pojedinim spojevima.8.5.4. Nakon izrade konstrukcije ugradnju odobrava nadzorni inženjer. Postupak zakivanja zakovicama 5. Prije početka montaže u građevinski dnevnik se unosi geodetska izmjera postojećeg stanja. za limove debljine t>= 20.2.1.2.4. U tehničkoj dokumentaciji navedena je vrsta materijala za izradu.4. Uvjerenje o osposobljenosti specijaliste za zavarivanje (tehnolog) 5. Rješenje o upisu Izvoditelja u Sudski registar 5.4. 2. uputa za vođenje dnevnika. Dnevnik antikorozivne zaštite .0 mm propisani su glavnim i izvedbenim projektom. Uvjerenje operatera za izvođenje ispitivanja bez razaranja 5.4. Popis ugrađenog osnovnog materijala i certifikati osnovnog materijala 5.0 mm.2.2.1.2.5. Dokazna dokumentacija tehnologije i sudionika 5.3. tehnolog zavarivačkih radova. Popis zakovica i certifikati 5.6. moraju se izbrusiti ili dovariti i izbrusiti. Lista ugrađenog osnovnog materijala 5. Popis zavarivača i certifikati zavarivača 5.3. Ravnost površine. 5. Rješenja o imenovanju odgovornih osoba (inženjer gradilišta. Općenito Da bi se osigurao primjeren kvalitet čeličnih konstrukcija.6. Sva oštećenja antikorozivne zaštite. Dnevnik zakivanja 5.3. svojstvo homogenosti lima. Uvjeti za radionicu i dokazi gotove konstrukcije U toku građenja izvoditelj osigurava postupke i dokumentaciju kako je to navedeno u nastavku.. 2.3. osiguranje kvalitete. WPS-ovi.6. naročito kod vlačnih elemenata. opće upute za zavarivanje. Dokumentacija o tijeku radova 5.1.3.2. a izvoditelj mora predočiti dokaze primjenjivosti za sav osnovni i spojni materijal. Dnevnik zavarivanja 5. do kojih je došlo prilikom transporta i montaže konstrukcije popraviti sa premazima prema osnovnom sistemu zaštite.7. osoba za ne razorna ispitivanja .) 1. svi lokalni zarezi koji se mogu pojaviti kod rezanja.5. Označavanje varova 5.3.3.4.2. Tehnološki postupak antikorozivne zaštite i obrade tarnih ploha za prednapete spojeve 5.4.3.1.1. ovlaštenik zaštite na radu. obrazac za praćenje kvalitete) 5. svojstvo okomito na lim.2.4. Montaža Iz radioničke dokumentacije vidljiv je način montaže. Tehnološki postupci zavarivanja (podloge za tehnološku razradu. Postupak utezanja prednapetih vijaka 5.1. Građevinski dnevnik 5. izradu i montažu treba povjeriti samo tvrtki sa referencama za izradu sličnih konstrukcija. Popis ugrađenog dodatnog materijala i certifikati dodatnog materijala 5. za limove debljine t> 20.1. koji se moraju svesti na najmanju mjeru.4.3. 2. Uvjerenje pogona za izvođenje zavarivačkih radova 5.4. Također.

16. Kod zakivanja kod kojih se koriste već ranije probušene rupe nužno je na tim mjestima primijeniti zakovice za jedan red veličine veće. a prvenstveni zahtjev je da su zakovice u trenutku zakivanja u stanju crvenog žara. Zakovice i zakivanje Radovi na sanaciji čelične konstrukcije provode se zakivanjem zakovica. 6. 3. izvođač radova mora od nadzora i investitora ishoditi odobrenje na planove zavarivanja.5 do 1. Izvješće o ultrazvučnoj kontroli zavarenih spojeva 5. Izvješće o pritezanju i kontroli sile pritezanja VVvijaka 5.6. propisima i tehničkim načelima za ovu vrstu radova. ovisno o tehnici zakivanja: za strojno zakivanje dužina zakovice je: L = Lk+*4/3 .2. prema EN ISO 12944-5.5.6.5. Zakivanje se ostvaruje zakovicama promjera 21. Obvezno je da su kontaktne plohe najstrože ravne prije sastavljanja. i to na osam do dvanaest pozicija. Ova kontrolu provodi izvoditeljeva kontrolna služba. za kategoriju C3.1. Dopuštenih odstupanja mjera i oblika propisani su glavnim i izvedbenim projektom. kako je to definirano u tehničkom opisu. Zapisnik o preuzimanju konstrukcije 2. Istovremeno s razradom radioničkih nacrta. Izvješće o radiografskoj kontroli zavarenih spojeva 5.2.0 mm.5. Nakon brušenja rubovi moraju biti “glatki”.3. nadzorni inženjer određuje dodatne kontrole. podvodno betoniranje prostora između postojećeg temelja i zagatne stijene.3. a pojedina pozicija kontrole obuhvaća dio vara u duljini ne većoj od 400 mm. kroz postojeći temelj te kroz šljunak za potrebe mlaznog . Izvješća 5.4.5.5. gdje je Lk ukupna debljina paketa koji se zakiva. definiranoj od strane nadzornog inženjera. Tarne plohe montažnih nastavaka pripremaju se metalizacijom legurom AlMg5.5. U slučajevima da se na nekoj poziciji. Ovo razvrstavanje utvrđuje se na gradilištu. a za vrijeme deponiranja i prijevoza plohu treba osigurati folijama. Radionička izrada 2. Radovi na zakivanju provode se u potpunosti prema normama. Izvješće o ostvarenim stanjima pri zakivanju 5. 2.5. 2.4. Ovo dodatno razvrstavanje provodi na oko 80% zakovica. a prije početka radova u radionici. Opseg kontrole zavarenih spojeva iskazan je u tehničkom opisu i prenesen na nacrte.4. Izvješće o vizualnoj kontroli zavarivanja 5.1. I ova dodatna kontrola spada u obvezu izvođača.7. izvođenje zagata od čeličnog žmurja oko postojećeg nagnutog temelja stupa S6. Čišćenje je do stupnja čistoće Sa 3.4. Tolerancije geometrijskih mjera i oblika Obrada rubova (rezanje) propisana je glavnim i izvedbenim projektom. Svi bridovi moraju se obraditi brušenjem. 2. Postupci pri radovima AKZ trebaju biti u skladu sa serijom normi EN ISO 12944.4. Nadzorni inženjer ima obvezu definirati dodatnu radiografsku kontrolu (RK) na odabranim pozicijama. 2. osim spojeva koji se izvode zavarivanjem. potvrđuje ga nadzorna služba. a uvjeti čvrstoće dani su projektom.5.4. tako da se obrusi jednakokraki pravokutni trokut s katetama od 0. osim obveznog popravka na kontroliranoj poziciji. POPIS RADOVA U postupku sanacije provode se radovi za obnovu sljedećih elemenata: a) Obnova temeljenja stupa S6 (projekt Institut IGH) Rekonstrukcija i sanacija temelja stupa S6 1. Antikorozivna zaštita Sustav treba zadovoljiti specifikaciju S3. utvrdi odstupanje kvalitete veće od dopuštenog.6. a za ručno zakivanje početna dužina zakovice je: L = Lk+*7/4.6. Izvođač je obvezan za svaki spoj izračunati dužinu zakovice. bušenje kroz novi beton. postupke zavarivanja (WPS) i dokaze postupaka zavarivanja (WPQR).5. a izviješće je sastavni je dio kontrolnih postupaka izvoditelja. Izvješće kontrole antikorozivne zaštite 5. a određeni su u tehničkom opisu nacrtima i ostalim prilozima glavnog i izvedbenog projekta. a koje su za dva puta opsežnije od prethodno uvjetovanih.6.5. Zavarivanje Zahtijevnost svih aktivnosti na radovima zavarivanja dane su glavnim i izvedbenim projektom. 23 ili 25 mm.

b) Izvedba pomoćnog stupišta u sredini rijeke c) Izrada pomoćnog stupišta na proširenom temelju stupa S6 d) Uklanjanje nagnutog stupa S6 c) Izgradnja novog stupa S6 d) Dobava i ugradnja novih ležajeva na stupu S6 e) Obnova vlačnih ležajeva na stupu S4 f) Recentriranje i uređivanje ležajeva na stupu S4 g) Obnova ležajnih kvadera na stupu S4 h) Obnova ležajnih kvadera na stupu S5 i) Obnova zaštite temelja stupova S5 i S6 oblaganjem krupnim blokovima kamenja i) Recentriranje i uređivanje ležajeva na stupu S7 j) Obnova ležajnih kvadera na stupu S7 k) Obnova obadva glavna nosača za dovođenje plastificiranih presjeka u stanje pune krutosti. 4. pragova i opreme na dionici sanacije t) Radovi na snimanju nivelete kolosijeka i ponovna montaža gornjeg ustroja pruge i opreme (SS i TK kabeli i KM mreža) nakon završetka sanacije čelične konstrukcije. . Detaljan opis i tehnologija izvođenja svake od ove faze radova opisan u tri mape glavnog i izvedbenog projekta izrađenog od strane „instituta IGH“ d. l) Obnova poprečnih nosača u prostoru plastičnih zglobova glavnih nosača m) Obnova sekundarnih uzdužnih nosača u prostoru plastifikacije n) Obnova vjetrovnog sprega u prostoru plastifikacije o) Obnova staze revizionih kolica u prostoru plastifikacije p) Popravak lokalnih oštećenja na mostu r) Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije Radovi na sanaciji koje izvodi HŽ i nisu predmet nadmetanja : s) Demontaža kolosijeka.d.injektiranja. izvedba mlazno injektiranih stupnjaka u šljunku.

o.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. travanj 2010. OBVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA Zagreb. . ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK .SAVA 3.o..

o mjerama koje poduzima za zaštitu izvedenih radova. te pratećeg osoblja za dopremu i otpremu potrebnog gradiva i opreme.3. o obustavi izvođenja radova. Urediti gradilište po završetku radova . te propisa i akata HŽ-a.).TK i SS uređajima i opremi na objektu. • • • • • • • • • • • • • OBVEZE IZVOĐAČA • Osigurati dovoljan broj vučnih vozila i vagona. Vuča vlakova itd. Osigurati potrebne količine gradiva i opreme sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova. Provoditi koordinaciju s ostalim sudionicima u projektu rekonstrukcije mosta (ZOP Zagreb. Izmjene dinamike izvođenja radova u pismenom obliku predavati glavnom nadzornom inženjeru. Imenovati nadzor nad izvođenjem radova. Imenovati voditelja radova. te voditi računa i o svim ostalim KM. te o nastavljanju radova nakon prestanka smetnji zbog kojih su radovi obustavljeni. • • • • OBVEZE INVESTITORA Nadležnim službama prijaviti početak gradnje u propisanom roku prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju (NN76/07). tehničkih propisa. s pripadajućim atestima.2. Gradivo i opremu nabaviti sukladno projektom predviđenim tehničkim uvjetima. Imenovati odgovornu osobu za zatvaranje i otvaranje dionice za potrebe izvođenja radova.3. Izvijestiti Investitora odmah o smetnjama koje onemogućavaju izvođenje radova. Investitoru predavati tjedno izvješće izvedenih radova u pismenom obliku. Provoditi sigurnosne mjere kod izvođenja radova. Uvesti izvoditelja u posao. U ponudi obavezno priložiti plan rada i dinamiku radova. normi. Održavati put kojim će se privremeno odvijati cestovni promet za vrijeme izvođenja radova. pravilnika i uputstva. Program kontrole i osiguranja kvalitete. Sekcije KM i SIT Zagreb. Provoditi sve mjere kontrole kvalitete radova i ugrađenog materijala sukladno poglavlju iz Izvedbenog projekta 16. 3. Pridržavati se Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

.SAVA 4. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . REFERENCE.o.o. STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA Zagreb. travanj 2010.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d..

Tehnički stručnjaci u rasponu od inženjera do poslovođe (tehničara) sa minimalno 5 godina radnog iskustva na izradi i sanaciji barem 3 objekta čeličnih zakovanih konstrukcija željezničkih mostova – 5 osoba Za osobe pod točkom 1 i 2 ove alineje.izvedba ili sanacija minimalno 1 mosta sa čeličnom zakovanom rasponskom konstrukcijom . REFERENCE. u svrhu izvršenja predmetnih radova.Popis tehničkih stručnjaka s navedenom obrazovnom i stručnom kvalifikacijom koji će biti angažirani na izvođenju predmetnih radova Minimalni traženi broj tehničkih stručnjaka koji se zahtijeva za izvođenje predmetnih radova je: 1. . Ovlašteni inženjer geodezije – 1 osoba 4. članak 48. ponuditelj mora dostaviti presliku o upisu u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije. uz uvjet da ima minimalno 5 godina iskustva na radovima koji su predmet ove nabave – 1 osoba 2. Za osobe pod točkom 4 ove alineje. Za osobu pod točkom 3 ove alineje. uz uvjet da ima minimalno 5 godina iskustva na radovima koji su predmet ove nabave – 5 osoba 3.izvedba minimalno 2 objekta temeljena pomoću zabijenog čeličnog žmurja u tekućoj vodi Iz dostavljenog popisa i potvrda mora biti vidljivo da ponuditelj ima minimalno traženo iskustvo koje je potrebno za izvršenje radova koje su predmet ove nabave. građevine iz skupine A. građevine iz skupine minimalno A. Iz traženih dokumenata mora biti vidljivo da ponuditelj raspolaže sa minimalno traženim tehničkim stručnjacima (koji imaju traženo obrazovanje). a koju daje ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta ..1. s minimalno građevinskim strojevima i tehničkom opremom koja se zahtijeva za izvođenje radova. stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje radova. Izjavu gospodarskog subjekta iz koje je vidljivo da raspolaže. ponuditelj mora dostaviti za svakog izvršitelja popis traženog iskustva na izgradnji i sanaciji sličnih objekata. članak 48. a koji su potrebni za izvršenje radova koji su predmet ove nabave.Izjavu da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost. STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA Minimalno iskustvo koje ponuditelj mora imati u zadnjih 5 godina: . i to: Platforma (plivajuća ili sa osloncima) minimalne nosivosti 250 t – 1 kom Opremu za pobijanje čeličnog žmurja (vibro čekić) Autodizalica minimalne nosivosti 300 t – 1 kom Autodizalica minimalne nosivosti 70 t – 2 kom Autodizalica minimalne nosivosti 40 t – 2 kom Hidraulička oprema za podizanje mosta kapaciteta 800 t – 4 kom Oprema za zabijanje pilota (hidraulička ili diesel) Oprema za zakivanje čeličnih konstrukcija o o o o o o o o . ponuditelj mora dostaviti presliku potvrde o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva. Inženjer gradilišta – prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08). Glavni inženjer gradilišta – prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08)..4.

000.o Čelične nosače IPB 1. duljine 25 m – 6 kom o Teška cijevna skela .

PREDMJER RADOVA Zagreb.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d..o. .SAVA 5.o. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . travanj 2010.

Obvezan je cijelo vrijeme rada održavati pristup i omogućiti transport materijala i ljudi. TEMELJENJE POMOĆNOG STUPA Doprema i rad na zabijanju pilota od čeličnih cijevi ø 813/16. Stavka uključuje troškove transporta.00 0. ili drugo odgovarajuće žmurje. Plovilo je obvezan održavati u funkcionalnom stanju cijelo vrijeme trajanja radova. sa zabijanjem u šljunčano tlo predvidivo 10.00 . Temeljenje pomoćnog stupa 0. doprema i rad na zabijanju žmurja predvidivo TIP LARSSEN 20 W. 116 676. Obračun po broju zabijenog žmurja ili po m2 zagatne stijene.1. Duljina žmurja je 10. dan 90 0. 1.0 m.5. Obračun po broju pilota. izvedbe ojačanja temeljnog tla mlaznim injektiranjem (predvidivo trajanje 10 dana) i zabijanja pilota (predvidivo trajanje 16 dana) uz najam odgovarajućeg čamca za prijevoz opreme i djelatnika između platforme i obale. (nije razvijena površina) kom m 2 1. Korištenje plovnog objekta 0. Žmurje ostaje trajno ugrađeno u konstrukciju. Ukupno A. PREDMJER RADOVA 5. čelik S 235. PREDMJER RADOVA ZA GEOTEHNIČKI DIO PROJEKTA Stavka Vrsta i opis rada Jed. U cijenu je uračunato geodetsko određivanje položaja i praćenje vertikalnosti pilota. Plovilo se odgovarajuće mora sidriti.2 0. REKONSTRUKCIJA TEMELJA STUPA S6 Nabava. Kol. U cijenu najma je uključeno osoblje za upravljanje plovilima i sva potrebna sidrenja i premještanja plovila. Ukupno se predviđa do 90 dana trajanja najma plovnog objekta za sve potrebe sanacije mosta. mj.00 C. pripreme i raspreme radilišta za zabijanje žmurja i ojačanje temeljnog tla injektiranjem.00 1. pripreme i raspreme radilišta za zabijanje pilota.0 m ovisno o otporu tla kod zabijanja.0 do 12. Obračun po danu najma plovila. Cijena Jedinična Ukupna A. Najam plovnog objekta (platforme) za potrebe zabijanja žmurja (predvidivo trajanje 12 dana). te primjenjivati sva pravila ponašanja u uvjetima rada na rijeci. čelik S 270 GP. kom 8 0.00 B. Stavka uključuje troškove transporta.00 Ukupno B. KORIŠTENJE PLOVNOG OBJEKTA Izvođač je i za potrebe radova u rijeci i radove na rasponskom sklopu iznad rijeke obvezan dobaviti odgovarajuće plovilo (ponton).

3. PREDMJER RADOVA ZA KONSTRUKTORSKI DIO RADOVA Redni broj Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena Opis stavke 1 1.00 0. 80 cm za dvofluidni sustav mlaznog injektiranja uz tlak injektiranja 400 bara i sadržaj cementa 400 kg/m´ bušotine. min ø120 mm Bušenje kroz šljunak Mlazno injektiranje Ugradnja armaturnih šipki ø 25 mm (B500B) utiskivanjem u osi stupnjaka kako bi se ostvarila veza armiranobetonske temeljne ploče sa stupnjacima . kg 7012 0.00 Ukupno C. U cijenu su uključena i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja.00 0. Ukupno je predvidivo ~455 kom stupnjaka.0 do 7. Očekivani promjer injektiranog tijela je min. Duljina šipki je 3.00 0.00 0.15 m za kose stupnjake.1 PRIPREMNI RADOVI Izrada dokumentacije . Temeljenje pomoćnog stupa Ukupno C.0 0. Od toga je bušenje kroz novi beton i armirani beton postojećeg temelja od 4. min ø120 mm Predbušenje 215 stupnjaka kroz AB postojećeg temelja. Ukupna duljina bušenja jednog stupnjaka je 11.0 2995.9 m od čega 0. Rekonstrukcija temelja stupa S6 SVEUKUPNO A+B+C 0. Predbušenje 240 stupnjaka kroz novi beton.2.0 1505.0 do 8.9 m ostaje kao anker za vezu viriti iznad kote donjeg ruba temeljne ploče.00 5.00 4.00 0. Očekivana čvrstoća mlazno injektiranog volumena tla je 12 MPa. Korištenje plovnog objekta Ukupno B.0 m zbog neujednačenosti razine dna korita i nepoznavanja stvarne dubine dna postojećeg temelja. Stvarne količine će se odrediti i obračunati prema odobrenju projektanta i ovjeri nadzornog inženjera.Izvedba mlazno injektiranih stupnjaka.0 2995. Duljina mlazno injektiranog dijela bušotine je predvidivo od 5.00 0. m m m m 960.0 m a ostatak se buši kroz šljunak a u svemu prema projektu.00 do 11.00 0. Rekonstrukcija temelja stupa S6 REKAPITULACIJA Ukupno A.

00 1.0 1.0 100. Obrada dokumentacije u svemu prema tehničkom opisu. Izrada pristupa do rijeke Izvođač je obvezan načiniti plan aktivnosti u prostoru nasipa i unutar nasipa. Uređenje radnih platformi nasipavanje i zbijanje nastalih udubina u tlu. rad na iskolčenju građevine i instalacije.Izvođač radova preuzima obvezu izrade radioničkih nacrta za sve čelične konstrukcije i konstrukcije opreme (ležajevi i sanacija ležajnih betona).4 m2 m3 2000. kao i kompletne izvedbene i prateće dokumentacije nužne za postupak građenja i pravni postupak dovršetka radova i primopredaja građevine investitoru. postavljanje i održavanje iskolčenih oznaka i ploča s oznakama na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru te izrada snimka izvedenog stanja. te da blagovremeno poduzima aktivnosti za ovladavanje stanjima s ekstremnim utjecajima. te predviđanja za buduće vodostaje i protoke. Obvezan je provoditi sve postupke za potpuno zadovoljenje radova prema projektu.00 1. Čišćenje i priprema terena i priprema radnih ploha Uklanjanje grmlja i šiblja na postojećem prostoru. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. te tehnoloških projekata kojima se potvrđuju pretpostavke iz glavnog i izvedbenog projekta. Obvezan je na načinjeni plan ishoditi suglasnost nadležnih službi (vodoprivreda. odvodnja …). Također je obveza kom 1. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na formiranju i održavanju točaka operativnog poligona i repera.2 Praćenje vodostaja Izvođač preuzima obvezu da od nadležnih službi (DHMZ. Izvođač radova preuzima obvezu potpune kontrole kvalitete svih radova. vodoprivreda …) svakodnevno i kontrinuirano tokom cijelog vremena trajanja radova pribavlja podatke o vodostajima i protocima.00 kom 1. vodovod. Stavka obuhvaća dobavu i potrebnu obradu podataka. Aktivnosti na osiguranju od ekstremnih stanja izvođač obvezno ostvaruje u pripadnim aktivnostima. Obvezan je voditi kompletnu građevinsku dokumentaciju. elektroprivreda. 1.3 kom 1.5 .

energija. geotehničkog dijela troškovnika. KORIŠTENJE PLOVNOG OBJEKTA. odlaganje.1. U stavku su uključeni svi troškovi (materijal. radne platforme …) Iznos za korištenje plovnog objekta objedinjen je u dijelu A. prema važećim propisima. Dobava i održavanje plovila s radnim strojevima (dizalice. dovesti u početno stanje.0 1. pomomoćni čamci. te izradu i predaju završnog izvještaja. Stavka uključuje izradu programa.0 m2 2000. te nakon završetka radova dovesti prostor u prvotno stanje. energija. ili su oni izmijenjeni usljed aktvnosti na gradilištu.6 1. pomagala …) Dovođenje prostora u izvorno stanje Izvođač je obvezan prostor za pristupe. Prema načinjenom planu obvezan je izvesti pristup do rijeke. Redni broj Ukupno za pripremne radove Opis stavke Jedinica mjere 1. pomagala …). Obračun po dužnom metru puta.1 Dodatno utezanje stupa S6 Podmetači za oslanjanje užadi . statički proračun za ispitna opterećenja. stavka 1.9 kom 1.00 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena 2 2. Za izvođača program ispitivanja i registracije događanja na mostu treba načiniti specijalizirana služba za provedbu specifičnih radova ispitivanja. održavati pristupe za cijelo vrijeme građenja. provedbu ispitivanja s registracijom događanja. dobavu ispitnih vozila.7 1.8 izvođača od nadležnih službi ishoditi potvrdu da je prostor doveden u prvotno stanje. skladištenje. stručni radnici. izrada skela i platformi za pristupe pojedinim pozicijama U stavke su uključeni troškovi dobave ostale opreme potrebne za provedbu radova kao i svi troškovi (materijal. Obračun po m2 prostora Probno opterećenje mosta Izvođač je obvezan nakon završetka radova sanacije mosta provesti probno opterećenje mosta. pristupe do rijeke i sve druge prostore koje je koristio . m 300. stručni radnici. Dobava i održavanje sve opreme za potpuni dovršetak radova.

Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Izvedba pilota/stupova od F 813*16 3. Izvedba sukladno DIN 1142. Obračun po kilogramu užeta. rada.izrada pristupa i skela. Obračun po komadu izvedene obujmice Ukupno za dodatno utezanje stupa S6 m 3 2. Stavka obuhvaća dobavu užadi. napinjanje i održavanje sustava u cijelom razdoblju sanacije.00 kg 984. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. 3 Izrada pomoćnog stupišta u sredini rijeke i odizanje U opisu su skraćeni opisi stavki. Ukupna duljina jednog užeta koje obujmljuje stupove je 115.2 Ukupno Dobava i napinjanje užadi za utezanje Užad za napinjanje su: Rundlitzenseil 6x36 WS+SE.1 .28) Dobava i ugradnja napinjaljki s klemama Užad za priteže s napinjaljkama dopuštene sile Z=600 kN. opreme.28 kg/m'. montažu. a ugrađuju se dva užeta. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. Obračun po m3 tvrdog drva.0 m. Masa po m' je 4.00 2. DIN 3064 . dobave materijala. te uklanjanje uaždi nakon završetka sanacije. energije.zn. 2. od tehnološke pripreme.40 2.3 kom 4. a koje se učvršćuju s najmanje 6 klema M22. Užad se na napinjaljke spajaju sa skretnicama (njemački: Kausche). Obraču po kg (2*115*4. osiguranje i svi drugi radovi.Dobava i fiksiranje podmetača od tvrdog drva za oslanjanje užadi na betonske istake stupa S6 i na beton stupa S7. Užad su u izvedenom stanju napeta na silu od 800 kN po struku (ukupna prednaponska sila je 400 kN). pripremnih radova.

200.0 m. Za oslanjanje poprečnih sklopova izvode se odgovarajuće ležajne ukrute (u zavarenoj izvedbi).001.0 3. Poprijeko na most ugrađuju se dva sklopa željezničkog provizorija. montažu i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta. a vrh stupa je na koti +112. a) b) 3. U prostoru iznad vodnog lica piloti/stupovi se dograđuju spregovima.0 12. Čelika za poprečne sklopove Čelika za spregove. Spregovi i oslonci poprečnog sklopa se izvode na montaži. duljine 24. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. Pobijanje pilota je sadržano u geotehničkom projektu.900. Obadva sklopa se oslanjaju u osima stupova. od čelika S235 J2+N. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta.3 .058. a duljina je najmanje 23. Poprečni sklopovi se za osiguranje zajedničkog rada međusobno povezuju spregovima.Svako stupno mjesto čine četiri čelične cijevi F 813*16.200. Visina sklopa je 1000 mm.288. Piloti se u tlo pobijaju u dubinu od 10. Obračun je prema ugrađenim količinama za pojedine elemente. u svemu prema tehničkom opisu i drugim prilozima projekta.5 m.50 m. svi radovi Odizanje rasponskog sklopa kg kg 60. Cijevi su istovremeno piloti za predaju opterećnja u tlo.0 m.0 kg kg kg 47. Tlocrtno su u rasporedu 2. radioničku pripremu i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta. Stavka uključuje dobavu materijala. u zavarenoj izvedbi. S235. platforme i pristupe Čelika za ukrućenja hrpta. Stavka buhvaća dobavu materijala. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima iz ovoga projekta. tako da čine četveropojasnu rešetku.665.0 mm. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta.0 2.0 12.2 a) b) c) Čelika za pilote/stupove Čelika za spregove Izvedba poprečnog sklopa od 2*3 HEB1000 Iznad pilota ugrađuje se čelični roštilj.0 m. Svaki sklop načinjen je od tri međusobno spojena profila HEB1000. radioničku pripremu. tako da je osni razmak poprečnih sklopova 2.5*2. Pobijanje je do kote +88.

0. na koti +100.30 m. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.3*4. Svaki rubni stup je od dvije cijevi F177. pozicioniran prema nacrtu.000.0 od čelika S355. Radovi se provode u skladu s pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta.0. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.0 4.0 m. Visina dizanja na mjestu pomoćnog stupišta je 1.0 5 Oblaganje kamenom temelja stupova S6 i S5 . Drvenih podmetača Čelika za oslonce preša i vitla Elastomerni ležaji F500*69 m3 kg 9. odnosno 1. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. montažu stupa i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta.izrada pristupa i skela.0 8. Obračun po komadu tornja visine 13.8*5.8*5. rada. Ukrućenja su prema projektu. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Pomoćno stupište od TC500 Ispod svakog glavnog nosača ugrađuje se četveropojasni toranj teške cjevne skele TC500.0 4 Izrada pomoćnog stupišta uz stup S6 U opisu su skraćeni opisi stavki. Za ovu aktivnost provodi se dodatno ukrućenje hrptova glavnih nosača. sinkroniziranog djelovanja. a sadrže dobavu kompletne opreme. Ispod svakog nosača su najmanje dvije preše.a) b) c) d) 3. opreme.6 6. poprijeko na most.7 m 4. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta.0 tona. a kapacitet preša ispod svakog glavnog nosača je 2*200. kom Dobava i rad sa prešama kom Ukupno za pomoćno stupište u sredini rijeke Odizanje se ostvaruje setom preša. Povezivanje se ostvaruje sustavom ukriženih dijagonala i horizontala od cjevne skele F48. Stavka uključuje dobavu materijala. dobave materijala. osiguranje i svi drugi radovi. podizanje konstrukcije na projektnu visinu. Pojedini stup je od cijevi F177.7 m Kompletnih tornjeva visine 13. održavanje stanja do završetka sanacije i uklanjanje sustava. od pripremnih radova. sidrenje.00. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. Stupovi se sidre u beton temelja. Razmak rubnih cijevi je 2.50 m uzduž mosta.1 kom 2. energije.

U širini od 4. a dalje je nagib 2:1. Obloga od lomljenog kamena 16-40 cm Ukupno za oblaganje kamenom Opis stavke m3 m3 827. od tehnološke pripreme.0 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 5. U širini od 4. osiguranje i svi drugi radovi. Obloga se provodi od kote +99. Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog materijala. Obloga se provodi od kote +96. dobava lomljnenog kamena i oblaganje. Rad obuhvaća početno hidrografsko snimanje dna u okolici stupa S5.U opisu su skraćeni opisi stavki.0 m od zagata obloga je horizontalna. otporan na upijanje vode i na smrzavanje.00 mnm. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. kompaktna zrna. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.0 cm.2 m3 Jedinica mjere 450.00 mnm. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. te završno hidrografsko snimanje koje potvrđuje projektne kote.0 732. te hidrografskim snimanjima dokazanog oblaganja. Redni broj . Rad obuhvaća dobavu i ugradnju zasipa od šljunka. dobavu i oblaganje lomljenim kamenom. a donji dio je od jednoliko granuliranog šljunka krupnoće zrna do 10.izrada pristupa i skela. Pokrivni sloj debljine 1. rada. Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog materijala. pripremnih radova. Oblaganje kamenom temelja stupa S6 Obloga zagata izvodi se kombinacijom krupnog šljunka i lomljenog kamena krupnoće 16-40 cm.00 do kote + 99. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Kameni materijal koji se koristi za izvedbu nabačaja mora biti čvrsta.0 5. jednolike raspodjele (prema izračunu). te hidrografskim snimanjima dokazanog oblaganja.00 do kote + 100. te završno hidrografsko snimanje koje potvrđuje projektne kote.0 m od zagata obloga je horizontalna. Nasip od šljunka sa zrnom do 10 cm Obloga od lomljenog kamena 16-40 cm Oblaganje kamenom temelja stupa S5 Obloga temelja stupa S5 izvodi se lomljenim kamenom krupnoće 16-40 cm. jednolike raspodjele (prema izračunu). dobave materijala. a dalje je nagib 2:1.0 m je od lomljenog kamena krupnoće 16-40 cm. energije. hidrografsko snimanje izvedenog zasipa po fazama. opreme.1 5.

Radovi su prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta.0 6. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama. Rad obuhvaća dobavu.00 do kote +100. ugradnju armature i betoniranje. osiguranje i svi drugi radovi. rada. do kote +98.2 . Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Napomena: Radovi sanacije temelja iskazani su u projektu IGH i nadopunjuju se na ovdje iskazane radove 6. do kote +100. uz potpuno crpljenje vode.0 m.6 Zamjena stupa S6 U opisu su skraćeni opisi stavki.1 Popunjavanje prostora između talpi i bunara stupa S6 betonom C30/37 Istodobno s injektiranjem temeljnog tla provodi se betoniranje. dobave materijala.00 mnm. Beton je klase čvrstoće C30/37.00 mnm popunjava se podvodnim betoniranjem. Ukupno betona baze. energije. od pripremnih radova. Betonom se popunjava prostor između novog zagata i postojećeg betonskog temelja stupa S6. Gornja zona. kontraktorskim postupkom.0 50. C30/37 Aramtura B500B za bazu stupa S6 Uklanjanje nagnutog stupa S6 od betona C30/37 m3 tona 621. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. ugradnju i održavanje certificiranog betona. dobavu. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. Armira se armaturom B500B. Beton se izvodi od kote +96. interakciju s ugradnjom armature. Donja zona u debljini od 2.00 mnm popunjava se po načelu armiranog betona. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. opreme.izrada pristupa i skela. s dodatnim uvjetima.

na koti +100.Radovi obuhvaćaju rezanje armiranobetonskog stupa po dijelovima veličine pogodne za preuzimanje. U očišćenu rupu ugradjuje se certificirano sidreno vezivo na cementnoj bazi i sidra duljine 3.0 6. Načelno se u prostoru zaokruženog kraja stupa ugrađuju dva reda sidara na razmaku 20. dobava opreme za bušenje. Napomena: Investitor uz suglasnost vodoprivrede može izvođaču naložiti da uklonjene betonske elemente rasporedi u okolini stupa S6. uklanjanje i zbrinjavanje.00 mnm. dok se na ravnom dijelu stupa ugrađuje jedan red sidara na razmaku od 20.5 m. Očekuje se rezanje ostvariti dijamantnim užadima. na udaljenosti ne većoj od 50.0 m.0 cm. tako da se zadrži sigurnost i omogući uklanjanje dijelova stupa. ugradnja certificiranog sidrenog veziva na cementnoj bazi. Napomena: Izvođač je u toku uklanjanja stupa obvezan izvršiti premještanje sigurnosne užadi promjera 32 mm. tako da sidra postaju vezna armatura stupa. Obračun je po m3 izrezanog.0 mnm. Uklanjanje armiranog betona stupa S6 Izvedba sidara za novi armiranobetonski stup S6 Na prostoru stupa izvode se sidra u postojeći beton stupa/bunara. svi radovi su u ugovornoj cijeni. ugradnja sidra duljine 3. Izvedba sidara od čelika B500B Izvedba vezne ploče stupa S6 m3 700.0 6. Radovi se izvode prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. U slučaju izvedbe ovog zahtjeva. Za sidra promjera 28 mm krunskim bušilicama buše se rupe promjera 36 mm. Ukupno je 250 sidara. rezanje i uklanjanje obuhvaća sve betonske elemente do kote +100.5 m. uklonjenog i zbrinutog armiranog betona. a strojno razbijanje nije dopušteno. Obračun po komadu ugrađenog sidra. dubine 1.4 .3 kom 250. oko 1.0 m.0 cm. bušenje rupa promjera 36 mm.0 m3. Rad obuhvaća poravnanje betonske plohe.

00 mnm. Armiraju se armaturom B500B. Ukupno betona vezne ploče.0 36.81 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 6. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama.5 mnm. Rad obuhvaća dobavu. Vezna ploča izvodi se u suhome. Radovi su prema pisnaim prilozima i nacrtima ovoga projekta. interakciju s ugradnjom armature.6 m.70 0. Armira se armaturom B500B. C30/37 Aramtura B500B za veznu ploču stupa S6 Izrada novog betonskog stupa S6 Radovi su prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. interakciju s ugradnjom armature. što uključuje potpuno crpljenje vode.6 Izvedba ležajnih kvadera stupa S6 Ležajni kvaderi izvode se od betona klase C50/60.3 m. Vezna ploča izvodi se tako da se na gornjoj plohi ostvari poprečni pad od 4%. između kota +100. ugradnju armature i betoniranje ploče betonom klase čvrstoće C30/37.Nakon uklanjanja postojećeg stupa S6 i poravnanja betona na koti +100.6 m3 tona 240.00 mnm. Armatura se obračunava posebno.0 6. Stup je uz temelj širine 3. Beton C50/60 za ležajne kvadere stupa S6 Armatura B500B za kvadere stupa S6 Ukupno za zamjenu stupa S6 Opis stavke m3 tona Jedinica mjere 2.0 106.3 m.00 do +101. interakciju s ugradnjom armature. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama. Obračun po m3 ugrađenog betona. od stupa prema zagatu. s posebnim dodatnim uvjetima. Rad obuhvaća dobavu. dobavu. Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature.0 m. Redni broj . prema definiciji betona. Armatura se obračunava posebno. betoniranje i održavanje betona. Izvodi se od betona klase C30/37. ugradnju i održavanje certificiranog betona.0 m. Obračun po m3 ugrađenog betona.5 m3 tona 596. izvodi se vezna betonska ploča. prosječne debljine 1. duljine 14. Rad obuhvaća dobavu oplate s pripadnim skelama. dobavu certificiranog betona. Izvodi se od kote +101. dobavu. ugradnju i održavanje certificiranog betona. Ukupno betona C30/37 za stup S6 Aramtura B500B za stup S6 6. s posebnim dodatnim uvjetima. a u vrhu je širine 2. duljine 15.0 mnm do kote (ukupno9) +114.

0 4.0 kN Horizontalna sila: H = 1. opreme. od pripremnih radova.B9.izrada pristupa i skela.0 7. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. 5 kg kom 150. osiguranje i svi drugi radovi. Ukupno za ležajeve 8 Obnova ležajnih kvadera i greda na stupovima S4. Pri sanaciji vlačne šipke pojedini ležaj se demontira i obnavlja. . te zavarivanju nove vlačne šipke šipke F80*760/M80*190 i pripadnih ukrućenja.7 Ležajevi na stupu S6 i sanacija vlačnih ležajeva na stupu S4 U opisu su skraćeni opisi stavki. Čelika S355J2+N za sanaciju Navrtke M80 k. dobave materijala. Prema originalnom rješnju mosta.500.000. Ležajevi se izrađuju. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. te podlijevanje podljevnim mortom za ležaje. Materijal za nove elemente je S355J2+N. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Dobava i montaža ležajeva na stupu S6 Stavka obuhvaća dobavu. uključujući kompletan AKZ. na razini eksploatacije su: Vertikalna sila: R = 9. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.2 Sanacija vlačnih ležajeva na stupu S4 Obnova ležaja sastoji se u odrezivanju postojeće vlačne šipke u spoju na poprečni nosač. rada. sukladno normi HRN P.1 kom 2. energije.0 mm Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog ležaja specificiranih karakteristika: 7. Obnova obuhvaća pregled i popravljanje zavarenih spojeva. potrebna brušenja (poliranja) i antikorozivnu zaštitu.011. AKZ i montažu dva ležaja na stupu S6. S7 i S5 U opisu su skraćeni opisi stavki. brušenju i popravku površine na poprečnom nosaču. Obračun po kg ugrađenog čelika obuhvaća sve radove na sanaciji ležaja.50. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.0 7.č. Akcije na ležajeve. ugrađuju se čelični valjkasti.0 kN Pomak: dx = +/. jednosmjerno pokretni ležajevi.

rada. energije. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. nakon što izvođač načini pristupne skele. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta. dobave materijala.0 7. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Obnova ležajnih kvadera stupa S5 kom kom kom m3 tona m3 1.0 6.2 2.8.2 7. opreme. montažu oplate. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. ugradnju i centriranje ležaja.2 7.izrada pristupa i skela. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja. ugradnju vezne armature.3 Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža.0 7. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Obnova ležajnih kvadera stupa S7 Obnavljaju se sva četiri ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S7. montažu oplate.0 1.2 2.0 1. od pripremnih radova. ugradnju i centriranje ležaja. kom kom kom m3 tona m3 1.2 a) b) c) d) e) f) 8.0 6. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60. ugradnju vezne armature. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer. a) b) c) d) e) f) Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer.2 . nakon što izvođač načini pristupne skele.1 Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Obnova ležajnih kvadera stupa S4 Obnavljaju se sva četiri ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S4.2 8. osiguranje i svi drugi radovi.

Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Sve nove lamele su od materijala S355J2+N. izbočavanjem hrpta i istezanjem (svijanjem) donjeg pojasa. Redni broj Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. rada. Obadva glavna nosača doživjela su plastifikaciju u prostoru trećeg polja SUN.izrada pristupa i skela. gledano od ležaja na stupu S6 . Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. TK.0 4. osiguranje i svi drugi radovi. ugradnju vezne armature. Razmaci poprečnih nosača je 3. Radovi na zakivanju provode se u potpunosti prema normama. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta. Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena 10 Sanacija čeličnih elemenata rasponskog sklopa . optički kabeli i KM mreža) izvodi HŽ. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Ukupno za obnovu ležajnih kvadera Opis stavke kom kom kom m3 tona m3 1. od pripremnih radova. montažu oplate. propisima i tehničkim načelima za ovu vrstu radova. energije. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60. dobave materijala. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. HŽ Ukupna cijena kn Redni broj Opis stavke U opisu su skraćeni opisi stavki.0 1.95 m. a) b) c) d) e) f) 8. a kutnici su od materijala S355J2. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer.Obnavljaju se dva ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S5. ugradnju i centriranje ležaja. opreme. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.0 Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 9 Kolosijek i oprema mosta Radove na demontaži i ponovnoj montaži kolosijeka i opreme (SS.2 4.0 1. nakon što izvođač načini pristupne skele. prema stupu S5. Do plastifikacije je došlo gužvanjem gornjeg pojasa.0 2.

kg kom 5.4 10. Dodatno razvrtavanje provodi se na 80% zakovica. potvrđuje ga nadzorna služba. Saniraju se spregovi u pet polja. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Čelika za spregove.0 1.0 10.0 3.200. te obnovu staza prema postojećem stanju.0 kg kom 43.400. Saniraju se nosači u duljini od 28.000.0 12. Saniraju se dva poprečna nosača i tri grupe od po četiri sekundarna uzdužna nosača.0 390.000.300.3 10.0 kg kom 4. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacija staze revizionih kolica Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.450. 10.0 kg kom kg 15.0 430. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacija poprečnih nosača i sekundarnih uzdužnih nosača Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. Ovo razvrtavanje utvrđuje se na gradilištu.000.2 10.Kod zakivanja kod kojih se koriste već ranije probušene rupe nužno je na tim mjestima primijeniti zakovice za jedan red veličine veće.5 .1 Sanacija glavnih nosača mosta na mjestu plastifikacije Provedba radovu u svemu prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.0 m Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacije revizionih (pješačkih staza) Sanacija obuhvaća demontažu dijela postojećih revizionih staza na mjestu plastifikacije glavnih nosača i na mjestima pomoćnih stupova. platforme i pristupe Sanacija vjetrovnih spregova Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.

u slučaju da je pri izrezivanju i brušenju spoja došlo do zazora većeg od 10 mm. zaštitu vode od zagađenja.6 Ukupno čelika: Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije Zaštita se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. rada. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.000. osiguranje i svi drugi radovi. opreme. Sanacija oštećenja provodi se po sljedećem postupku: a) Izrezuje se puknuti var. Obračun je po m2 izvedene zaštite. pjeskarenje. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. te se izvodi dvostruki var. premošćuje se spoj dodatnim vertikalnim ukrućenjem debljine 20 mm. Redni broj Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 11 Sanacija lokalnih oštećenja U opisu su skraćeni opisi stavki.10. dobave materijala. ugrađuje se umetak od profila.1 11. Radovi uključuju dobavu mateijala.izrada pristupa i skela. zaštitu u projektiranom sustavu i dokazivanje kvalitete izvedenih radova. b) Utvrđuje se stanje izrezanih ploha. energije. Provedba radovu u svemu prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. c) Obnavlja se zavareni spoj.0 10. Obračun prema komadu saniranog spoja: Ukupno saniranih spojeva: Ukupno za lokalna oštećenja kom 50. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Materijal je S355J2+N. došlo je do pucanja zavarenog nastavka pojasnice. sa unutarnje strane glavnog nosača. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.000.0 m2 2. od pripremnih radova. Sanacija vertikalnog ukrućenja hrpta na mjestu loma Na mjestu svijanja pojasnice (#170*10) vertikalnog ukrućenja hrpta glavnog nosača. Ukupna površina za AKZ Ukupno čelične konstrukcije Opis stavke kg 5. 11.0 UKUPNO ZA SANACIJU KONSTRUKCIJE . d) Nakon obnove zavarenog spoja. prema nacrtu.

Ukupno za pripremne radove Ukupno za dodatno utezanje stupa S6 Ukupno za pomoćno stupište u sredini rijeke Ukupno za pomoćno stupište uz stup S6 Ukupno za oblaganje kamenom Ukupno za zamjenu stupa S6 Ukupno za ležajeve Ukupno za obnovu ležajnih kvadera Ukupno za radove na kolosijeku i opremi Ukupno čelične konstrukcije Ukupno za lokalna oštećenja UKUPNO (bez PDV-a) PDV SVEUKUPNO : NAPOMENA : Prateći dio ovog tendera je Izvedbeni projekt sanacije mosta Sava Jakuševac sa svim pripadajućim tekstualnim dijelovima.građ.ing. 2.30 h na adresi Građevinski poslovi Trg kralja Tomislava 11. POSEBNE NAPOMENE : 1. dipl. Investitor predlaže obilazak lokacije i objekta potencijalnih izvođača prije izrade ponuda kako bi se sagledali svi aspekti i problematika sanacije. 11. Zagreb. 2. dipl. 9. godine IZRADIO : Šef Službe za pružne građevine Dean Matović. 8.ing. 6. 30. 3. U Zagrebu. 7. mob 098 499 845. Uvid u glavni i izvedbeni projekt moguć je svaki radni dan od 7.građ. 4. 5. nacrtima i specifikacijama materijala. travnja 2010.30 do 15. 10. Osoba za kontakt je Dean Matović. 3. .1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful