INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.o.

, ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK - SAVA

TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ŽELJEZNIČKOG MOSTA „SAVA JAKUŠEVAC“ NA PRUZI SESVETE – VELIKA GORICA M 401

Tender dokumentacija

Zagreb, travanj 2010.

SADRŽAJ 0. NASLOVNI LIST 0.1. KAZALO SADRŽAJA 1. OPĆI DIO 1.1. PREDMET RADA I LOKACIJA 1.2. 1.3.
- OPĆENITO - UVODNI DIO DETALJAN OPIS OŠTEĆENJA KRONOLOGIJA DOGAĐANJA I PODUZETIH AKTIVNOSTI

2. OPIS RADOVA, DINAMIKA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA
2.1. VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 2.2. DINAMIKA I FAZE IZVOĐENJA RADOVA 2.3. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA 2.4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI A) Posebni tehnički uvjeti građenja za beton B) Posebni tehnički uvjeti građenja za čeličnu konstrukciju 2.4.1. Općenito 2.4.2. Izrada konstrukcija 2.4.3. Montaža 2.4.4. Specifikacija materijala 2.4.5. Uvjeti na radionicu i dokazi gotove konstrukcije 2.4.6. Radionička izrada 2.5. POPIS RADOVA

3. OBVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA
3.1. 3.2. OBVEZE INVESTITORA OBVEZE IZVODITELJA

4. REFERENCE, STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA
4.1. REFERENCE, STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA

5. PREDMJER RADOVA
5.1. PREDMJER RADOVA ZA GEOTEHNIČKI DIO PROJEKTA 5.2. PREDMJER RADOVA ZA KONSTRUKTORSKI DIO RADOVA

INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.o., ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK - SAVA

1. OPĆI DIO

Zagreb, travanj 2010.

Izvedena su četiri sekundarna uzdužna nosača visine 620 mm.50+2. Most je zakovana čelična konstrukcija. u njegovoj neposrednoj blizini.. kota korita je +103. a širina korita u osi mosta je 112.0*6. Stup je temeljen na bunaru. Provedenim istražnim radnjama utvrđeno je da je došlo do popuštanja temeljnog tla u prostoru stupa.1. OPĆENITO UVODNI DIO Željeznički most preko rijeke Save.401 m. doživio je havariju u noći na 31.50 mnm. glavni dio na kojemu je došlo do havarije je kontinuirani most od tri otvora L=34.o.Gorica. Današnja kota korita u sredini rijeke je najviše +99.10 m.50 . zakrenuti u smjeru rijeke. debljine do 80 mm. a postoje i nepotvrđene izmjere da je u uskom prostoru kota tla bila +93. 1.o.50+1. Stupovi su masivni. kojima je visina hrpta 3.1. s hrptom visine 1400 mm i pojasevima #365*20 (mjerno na proizvoljnoj poziciji).267=134. betonski.00 mnm. u km 9+872 pruge: Sesvete – V.10 m. sa dva punostjena glavna nosača na razmaku od 9. a središnji. s kontinuitetnim lamelama.ožujka 2009.80 m. Most se sastoji od više dilatacija različitog koncepta.00 mnm. Prema geološkom elaboratu iz doba građenja mosta.SAVA 1. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . PREDMET RADA I LOKACIJA Radovi na sanaciji željezničkog mosta „Sava Jakuševac“ izvoditi će se na dionici pruge: SESVETE – VELIKA GORICA M 401.SAVA TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ŽELJEZNIČKOG MOSTA „SAVA JAKUŠEVAC“ NA PRUZI SESVETE – VELIKA GORICA M 401 1.5 m. izgrađen 1968.2. tlocrta 17. most „Sava Jakuševac“. godine. Najniže kote tla su utvrđene u prostoru uzvodno od temelja. u koritu rijeke uz desnu obalu. u poprečnom presjeku upuštena konstrukcija. premošćuje rijeku pod kutem od 73.867+34. s pojasevima od paketa lamela širine 690 mm. na međusobnom razmaku od 3. PODIONICA : ZAGREB RESNIK . Mjerenjima je utvrđeno da je sadašnje dno korita u okolini stupa na najnižoj razini na koti +94. upušteni u poprečne nosače 200 mm.95 m. Došlo je do potonuća rasponskog sklopa u prostoru stupa S6.7°. Dvokolosječni most.80+1.80=9. Poprečni nosači su okomiti na os.00 mnm.50+1.267+65.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.0 m. a prema izvornoj projektnoj dokumentaciji temeljenje je ostvareno na koti +94. Nosači su na razmaku od B=1. godine.

godine željeznički most „Sava Jakuševac“ preko Save. sa „Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu i za konstruktorski dio od strane Zoran Lončarec. Ležajevi su ispali iz svojih položaja.1. dZ= 1. a kao posljedica toga i do potonuća i naginjanja samog stupa.4. Sukladno Ugovoru broj 90/09-2. građ.10 m.94 m.2. Predrag Kvasnička. pomični u uzdužnom smjeru mosta. dok je donji pojas naglašeno savijen. U tijeku je revizija izvedbenog projekta od strane Grupe za reviziju tehničke dokumentacije te izrada tendera za nadmetanje. Sanacija objekta će se izvesti prema stavku 3. Provedenim istražnim radnjama i naručenim hidrografskim snimanjima. godine. na pruzi Sesvete-Velika Gorica M 401.Temeljem istog Ugovora izrađen je i izvedbeni projekt sanacije temelja i izrada novog stupa S6 uz proširenje i ojačanje temelja i sanacije čelične konstrukcije. Od izmjerenih veličina naglašavaju se: Pomaci uzvodnog ležajnog kvadra stupa S6 je: dX= 3. provedenim od strane Građevinskog fakulteta iz Zagreba. Plastifikacija se realizirala trećem polju sekundarnih uzdužnih nosača. dipl. a najvjerojatnije kao posljedica nizvodne eksploatacije šljunka. ožujak 2009. deformirani su i sekundarni uzdužni nosači. Sukladno nastaloj deformaciji glavnih nosača. utvrđeno je znatno spuštanje kote dna korita oko temelja stupa. Na stupu S6 ugrađeni su valjkasti ležajevi. Usljed pomaka st upa S6 došlo je do plastifikacije glavnih nosača čelične rasponske konstrukcije. sa „Institutom IGH“ Zagreb i njihovim kooperantom „Građevinskim fakultetom iz Zagreba“ izrađen je idejni projekt sanacije na koji su dobiveni vodopravni uvjeti i ishođeno pozitivno mišljenje Grupe za reviziju tehničke dokumentacije RK 72/10 od dana 05. 1. Uslijed zakretanja konstrukcije nad stupom S5 došlo je do popuštanja vlačnih ležajeva na stupu S4. DETALJAN OPIS OŠTEĆENJA Pri havariji mosta došlo je do potonuća i zakretanja masivnog stupa S6.ing.građ.2010. Φ = 11. utvrđeno je da je došlo do popuštanja temeljnog tla stupa S6 tj. Kutevi zaokreta uzvodnog ležajnog kvadra stupa S6 su: Φ = 4. te su popuštanjem veza izvan funkcije ostali elementi vjetrovnog sprega uz donji pojas glavnih nosača. Pukli su vezni vijci na obadva ležaja. Φ X Y Z = 0. 1. Došlo je do ulegnuća rasponskog sklopa u području stupa S6 koji se nalazi u koritu rijeke.mnm. Plastifikacija je ostvarena gužvanjem gornjeg pojasa i izbočavanjem hrpta.78° . Dr. dipl. KRONOLOGIJA DOGAĐANJA I PODUZETIH AKTIVNOSTI U noći na 31.694°.03.61° . od stupa S6 prema stupu S5. sa „Inžinjersko projektnog zavoda“ iz Zagreba.2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji za slučajeve hitne sanacije objekta zbog sprječavanja neposrednog ugrožavanja ljudi i dobara od oštećenja nastalih kao posljedica prirodnih nepogoda oštećenja te se neće ishoditi potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola .3. Posebni slučajevi građenja. doživio je havariju u km 9+872 te je prekinut sav željeznički promet na toj pruzi. ing. Oko stupova S5 (stup uz lijevu obalu) i S6 (stup uz desnu obalu) kota dna je znatno niže. Za pridrženje i podizanje čelične konstrukcije do njene konačne sanacije potrebno je izraditi dvije privremene nosive konstrukcije Izvedbeni projekt revidiran je od strane dva ovlaštena revidenta i to za geotehnički dio od strane Prof. članku 239. prema nacrtima.32 m. dY= 0. Kao hitna mjera održanja stupa S6 i rasponske konstrukcije poduzeto je nasipavanje područja oko temelja stupa S5 i S6 kao i pridrženje stupa S6 čeličnim sajlama za stup na obali.

travanj 2010. OPIS RADOVA.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. DINAMIKA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA Zagreb.o.. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . .SAVA 2.o.

Predvidivo trajanje izvođenja radova je cca 100 radnih dana.visokokvalificiranog izvođača radova. DINAMIKA I FAZE IZVOĐENJA RADOVA Izvođenje predmetnih radova zahtijeva dobru pripremu i organizaciju na pojedinim vrstama radova te koordinaciju svih učesnika u realizaciji. Takve dopune tehničkih uvjeta obavezuju Izvođača radova te ako znače promjenu uvjeta određenih ugovorom. Ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do dužeg prekida radova potrebno je projektirati i obaviti konzerviranje radova u stabilnim uvjetima. . godine tj.kvalitetno razrađenu dinamiku radova i . . Predizanje DTT-a. 14/2010. a sve sukladno propisima i pravilima struke. podvodnog betoniranja i izvedbi čeličnih pilota.Tehničkim propisom za betonske konstrukcije. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA Tehnički uvjeti se definiraju za izvedbu temeljenja privremenog pomoćnog stupišta za podizanje čelične konstrukcije mosta i za sanaciju i rekonstrukciju temelja stupa S6.3. dio: Opća pravila Tehnički uvjeti mogu se nadopuniti ili izmijeniti u toku samih radova. Prijedlog plana i organizacije gradilišta te potrebni dinamički plan izraditi će izvođač i dati na suglasnost investitoru. Za radove na sanaciji objekta planira se kontinuirani zatvor pruge. neophodne su dopune ugovora.1. ovisno o brzini ugovaranja i vremenskim prilikama prilikom izvođenja radova.važećim normativima u Republici Hrvatskoj koji se odnose na ovu problematiku. Geotehničko projektiranje – 1. . 2. . ali u okvirima predviđenim ovim projektom i u suglasnosti s Projektantom i Investitorom.Eurokod 7. Uvjeti za beton.2.dobru pripremu i organizaciju radova. do novog voznog reda ili u nepovoljnijoj varijanti u prvom kvartalu 2011. zagata od čeličnog žmurja. a završetak radova planira se optimalno do početka prosinca 2010. . POSEBNI TEHNIČKI UVJETI A) Posebni tehnički uvjeti građenja za beton Navode posebni uvjeti za radove na betonu i armiranom betonu. Dati tehnički uvjeti izvedbe u skladu su sa: .odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji. nadzoru i projektantu. Dinamiku i faze izvođenja radova obavezan je razraditi izvođač.god. 2.uobičajenim principima projektiranja i izvođenja radova na temeljenju objekata. 14/10). Obvezna je primjena ovog dokumenta i dokumenata kojise nastavljaju na . VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA Planirani početak radova je srpanj 2010.kvalitetan i kontinuirani nadzor. NN br. kao i radovi s ovim materijalima definirani su u dokumentu: Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09. 139/2009. te ugradbu dilatacijske naprave treba izvršiti u pogodnim vremenskim prilikama neovisno o zadanom roku izvršenja radova. godine. Gore nabrojane okolnosti zahtijevaju: .2. Osnovni zahtjev za faze radova je da se mora osigurati međusobno nesmetano i sigurno odvijanje svih radova u svim uvjetima izvođenja. . armaturu i čelik za prednapinjanje. 2.dobro usklađene faze radova.HRN EN 1997-1: 2008 . Pri izradi dinamičkog plana potrebno je voditi računa o dinamici i prioritetima izvedbe mlazno injektiranih stupnjaka. .4..

42 cement: C II/A-S.M1.Najmanja debljina zaštitnog sloja: cMIN= 40 mm -Nazivna debljina zaštitnog sloja: c NOM =45 mm Najveća debljina zaštitnog sloja: cMAX = 50 mm -Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 3. 112/2008).0 cm Otpornost na cikluse smrzavanja i otapanja HRN CEN/TR 15177 28 ciklusa v/c faktor ≤ 0.njega. Postupci kojima se dopuštaju manja zahtjevnost pri radovima.Beton se nalazi u razredu agresivnog djelovanja okoliša na konstrukciju XF3.DMAX16 mm .0 kg/m3 Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 3. . Posebni uvjeti su: -Tlačna čvrstoća betona nakon 28 dana C 50/60 . (TPBK) za predmetnu konstrukciju beton se proizvodi kao projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima). prema HRN EN 1097-2 Posebni uvjeti dokazuju se pojedinačnim dokumentom sa rezultatima za svaki uvjet.D 32 mm .057 -otpornost agregata na drobljenje: LA < 30. Način izrade konstrukcija opisan je u Tehničkom opisu i nadopunjen je radioničkim nacrtima.Tlačna čvrstoća betona nakon 28 dana C 30/37 . Opise i nacrte treba zadovoljiti. Sukladno Prilogu A.057 otpornost agregata na drobljenje: LA < 30.0 cm . Opća napomena: Tehnički uvjeti su u skladu sa mjerodavnim propisom za čelične konstrukcije u Republici Hrvatskoj: Tehnički propis za čelične konstrukcije (N.2. ili općenito ostvaruje proizvod manje kvalitete.2.cement: C II/A-S.otapanja HRN CEN/TR 15177 28 ciklusa . Za betonske dijelove građevine tehnička svojstva i drugi zahtjevi. HRN U. uz odobrenje projektanta prihvatiti i druge procedure. Nadzorni inženjer može.granulometrijski sastav agregata: uz krivulju 2. te potvrđivanje sukladnosti betona određuju se odnosno provode prema normi HRN EN 206-1:2000 Beton – 1 dio: Specifikacije.Najmanja debljina zaštitnog sloja: c . i norme na koje ta norma upućuje i odredbama Priloga A (TPBK).5 granulometrijski sastav agregata: uz krivulju 2. u pravilu se ne dopuštaju.42 .Nazivna debljina zaštitnog sloja: c MAX MIN = 50 mm MAX Najmanja količina cementa za podvodno betoniranje kontraktorskim postupkom: 400. NOM =55 mm Najveća debljina zaštitnog sloja: c = 60 mm -Uvjeti za beton za ležajne kvadere i ležajne grede: -Beton se nalazi u razredu agresivnog djelovanja okoliša na konstrukciju XF3. ili C I .M1. razreda tlačne čvrstoće 42. B) Posebni tehnički uvjeti građenja za čeličnu konstrukciju Navode posebni uvjeti za izradu i montažu čeličnih konstrukcija.1.N.Otpornost na cikluse smrzavanja i . . proizvodnja i sukladnost. te u skladu s odredbama posebnog propisa kao i zahtjevima iz ovog projekta. HRN U. Posebni uvjeti su: . svojstva. prema HRN EN 1097-2 Posebni uvjeti dokazuju se pojedinačnim dokumentom sa rezultatima za svaki uvjet. a referentni su pri određivanju postupaka radova i kontrola.Uvjeti za beton za elemente temelja i stupa S6: .v/c faktor ≤ 0.

za limove debljine t> 20. osiguranje kvalitete. Montaža Iz radioničke dokumentacije vidljiv je način montaže.2.4. profile propisan je glavnim i izvedbenim projektom. tolerancija ravnosti površine.5.2. certifikate zavarivača i detaljni tehnološki projekt izrade. a izvoditelj mora predočiti dokaze primjenjivosti za sav osnovni i spojni materijal. Izrada konstrukcija Izradu konstrukcije mora pratiti nadzorni inženjer. 5.3.1. Uvjeti za radionicu i dokazi gotove konstrukcije U toku građenja izvoditelj osigurava postupke i dokumentaciju kako je to navedeno u nastavku. Uvjerenje pogona za izvođenje zavarivačkih radova 5. Materijal druge vrste može se upotrijebiti samo uz pismeno odobrenje projektanta..) 1.3. Dnevnik zavarivanja 5.0 mm. Označavanje varova 5. Popis ugrađenog osnovnog materijala i certifikati osnovnog materijala 5.4. obrazac za praćenje kvalitete) 5. moraju se izbrusiti ili dovariti i izbrusiti. WPS-ovi.2. svojstvo okomito na lim.3.0 mm propisani su glavnim i izvedbenim projektom.3.1. Uvjerenje o osposobljenosti specijaliste za zavarivanje (tehnolog) 5.2. 2.8. Lista ugrađenog osnovnog materijala 5. Sva oštećenja antikorozivne zaštite.5. 2. Rješenja o imenovanju odgovornih osoba (inženjer gradilišta. i na kraju montaže provesti geodetsko snimanje konstrukcije. Plan kontrole i ispitivanja 5. Rješenje o upisu Izvoditelja u Sudski registar 5. Popis zakovica i certifikati 5.3. 2.2. uputa za vođenje dnevnika.3.6. Popis ugrađenog dodatnog materijala i certifikati dodatnog materijala 5. Dnevnik zakivanja 5.7. Ravnost površine. tolerancija debljina. svi lokalni zarezi koji se mogu pojaviti kod rezanja.2.2.2. izradu i montažu treba povjeriti samo tvrtki sa referencama za izradu sličnih konstrukcija. Dnevnik antikorozivne zaštite .2.6. Tehnološki postupci zavarivanja (podloge za tehnološku razradu.4. Dokazna dokumentacija tehnologije i sudionika 5. Postupak zakivanja zakovicama 5.4. Postupak utezanja prednapetih vijaka 5. Dokazi pri uvođenju izvoditelja u posao 5.3.2. Općenito Da bi se osigurao primjeren kvalitet čeličnih konstrukcija.1. Nakon izrade konstrukcije ugradnju odobrava nadzorni inženjer.2.3. naročito kod vlačnih elemenata.4.1.2.4. širina/duljina isporučenih limova.4. Popis materijala za AKZ i certifikati 5.1. Prije početka montaže u građevinski dnevnik se unosi geodetska izmjera postojećeg stanja.3.1.3. Popis vijčane robe i certifikati 5.4. Također. ovlaštenik zaštite na radu.1. tehnolog zavarivačkih radova. koji se moraju svesti na najmanju mjeru.4. za limove debljine t>= 20.4.2. svojstvo homogenosti lima. Specifikacija materijala Način isporuke materijala za limove.3. 2.3. Uvjerenje operatera za izvođenje ispitivanja bez razaranja 5. U toku radova.4.2. Dokazna dokumentacija materijala 5. opće upute za zavarivanje. do kojih je došlo prilikom transporta i montaže konstrukcije popraviti sa premazima prema osnovnom sistemu zaštite.5. Popis zavarivača i certifikati zavarivača 5. U tehničkoj dokumentaciji navedena je vrsta materijala za izradu. Građevinski dnevnik 5.. osoba za ne razorna ispitivanja . Tokom izrade konstrukcije nadzorni inženjer može tražiti dopunsko certificiranje zavarivača. Tehnološki postupak antikorozivne zaštite i obrade tarnih ploha za prednapete spojeve 5.2.4.2. Naročitu pažnju treba obratiti na žilavost spoja te koncentraciju napona kod zavarivanja u pojedinim spojevima. Kutne varove treba brusiti jedino ako su kod zavarivanja dobili zareze.1.4.4. Dokumentacija o tijeku radova 5.6.

Izvješće o radiografskoj kontroli zavarenih spojeva 5. za kategoriju C3.5. nadzorni inženjer određuje dodatne kontrole. Istovremeno s razradom radioničkih nacrta.4. Nakon brušenja rubovi moraju biti “glatki”.6. potvrđuje ga nadzorna služba. Izvješće o vizualnoj kontroli zavarivanja 5. postupke zavarivanja (WPS) i dokaze postupaka zavarivanja (WPQR). a određeni su u tehničkom opisu nacrtima i ostalim prilozima glavnog i izvedbenog projekta.4.5. kako je to definirano u tehničkom opisu.5. propisima i tehničkim načelima za ovu vrstu radova.5. a prije početka radova u radionici. 6. a izviješće je sastavni je dio kontrolnih postupaka izvoditelja. 2.1. bušenje kroz novi beton. Dopuštenih odstupanja mjera i oblika propisani su glavnim i izvedbenim projektom. podvodno betoniranje prostora između postojećeg temelja i zagatne stijene. tako da se obrusi jednakokraki pravokutni trokut s katetama od 0.5.5 do 1.4. Izvješća 5.2. Zakovice i zakivanje Radovi na sanaciji čelične konstrukcije provode se zakivanjem zakovica.5. i to na osam do dvanaest pozicija.5. Opseg kontrole zavarenih spojeva iskazan je u tehničkom opisu i prenesen na nacrte. Izvješće kontrole antikorozivne zaštite 5.5. Zavarivanje Zahtijevnost svih aktivnosti na radovima zavarivanja dane su glavnim i izvedbenim projektom. Izvješće o pritezanju i kontroli sile pritezanja VVvijaka 5.4.0 mm. Kod zakivanja kod kojih se koriste već ranije probušene rupe nužno je na tim mjestima primijeniti zakovice za jedan red veličine veće.16. POPIS RADOVA U postupku sanacije provode se radovi za obnovu sljedećih elemenata: a) Obnova temeljenja stupa S6 (projekt Institut IGH) Rekonstrukcija i sanacija temelja stupa S6 1. izvođenje zagata od čeličnog žmurja oko postojećeg nagnutog temelja stupa S6.4. Postupci pri radovima AKZ trebaju biti u skladu sa serijom normi EN ISO 12944. kroz postojeći temelj te kroz šljunak za potrebe mlaznog . Čišćenje je do stupnja čistoće Sa 3. Svi bridovi moraju se obraditi brušenjem. Tarne plohe montažnih nastavaka pripremaju se metalizacijom legurom AlMg5. definiranoj od strane nadzornog inženjera. 23 ili 25 mm. Izvješće o ultrazvučnoj kontroli zavarenih spojeva 5.6.4. Zapisnik o preuzimanju konstrukcije 2. ovisno o tehnici zakivanja: za strojno zakivanje dužina zakovice je: L = Lk+*4/3 . Ovo dodatno razvrstavanje provodi na oko 80% zakovica. Radovi na zakivanju provode se u potpunosti prema normama. 2.6. a prvenstveni zahtjev je da su zakovice u trenutku zakivanja u stanju crvenog žara. Zakivanje se ostvaruje zakovicama promjera 21. Izvođač je obvezan za svaki spoj izračunati dužinu zakovice. prema EN ISO 12944-5. a koje su za dva puta opsežnije od prethodno uvjetovanih. Ova kontrolu provodi izvoditeljeva kontrolna služba. utvrdi odstupanje kvalitete veće od dopuštenog. I ova dodatna kontrola spada u obvezu izvođača.5. Izvješće o ostvarenim stanjima pri zakivanju 5.3.5.3. Tolerancije geometrijskih mjera i oblika Obrada rubova (rezanje) propisana je glavnim i izvedbenim projektom. gdje je Lk ukupna debljina paketa koji se zakiva.2. a za vrijeme deponiranja i prijevoza plohu treba osigurati folijama. Radionička izrada 2.6.1. osim spojeva koji se izvode zavarivanjem.6. 2.7. osim obveznog popravka na kontroliranoj poziciji. 2. izvođač radova mora od nadzora i investitora ishoditi odobrenje na planove zavarivanja. Obvezno je da su kontaktne plohe najstrože ravne prije sastavljanja. U slučajevima da se na nekoj poziciji. 3. a za ručno zakivanje početna dužina zakovice je: L = Lk+*7/4. a pojedina pozicija kontrole obuhvaća dio vara u duljini ne većoj od 400 mm. Antikorozivna zaštita Sustav treba zadovoljiti specifikaciju S3. Nadzorni inženjer ima obvezu definirati dodatnu radiografsku kontrolu (RK) na odabranim pozicijama. Ovo razvrstavanje utvrđuje se na gradilištu. a uvjeti čvrstoće dani su projektom.

. izvedba mlazno injektiranih stupnjaka u šljunku. Detaljan opis i tehnologija izvođenja svake od ove faze radova opisan u tri mape glavnog i izvedbenog projekta izrađenog od strane „instituta IGH“ d.d. b) Izvedba pomoćnog stupišta u sredini rijeke c) Izrada pomoćnog stupišta na proširenom temelju stupa S6 d) Uklanjanje nagnutog stupa S6 c) Izgradnja novog stupa S6 d) Dobava i ugradnja novih ležajeva na stupu S6 e) Obnova vlačnih ležajeva na stupu S4 f) Recentriranje i uređivanje ležajeva na stupu S4 g) Obnova ležajnih kvadera na stupu S4 h) Obnova ležajnih kvadera na stupu S5 i) Obnova zaštite temelja stupova S5 i S6 oblaganjem krupnim blokovima kamenja i) Recentriranje i uređivanje ležajeva na stupu S7 j) Obnova ležajnih kvadera na stupu S7 k) Obnova obadva glavna nosača za dovođenje plastificiranih presjeka u stanje pune krutosti. pragova i opreme na dionici sanacije t) Radovi na snimanju nivelete kolosijeka i ponovna montaža gornjeg ustroja pruge i opreme (SS i TK kabeli i KM mreža) nakon završetka sanacije čelične konstrukcije.injektiranja. l) Obnova poprečnih nosača u prostoru plastičnih zglobova glavnih nosača m) Obnova sekundarnih uzdužnih nosača u prostoru plastifikacije n) Obnova vjetrovnog sprega u prostoru plastifikacije o) Obnova staze revizionih kolica u prostoru plastifikacije p) Popravak lokalnih oštećenja na mostu r) Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije Radovi na sanaciji koje izvodi HŽ i nisu predmet nadmetanja : s) Demontaža kolosijeka. 4.

INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.SAVA 3. OBVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA Zagreb. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . travanj 2010. ..o.

3.2. pravilnika i uputstva. U ponudi obavezno priložiti plan rada i dinamiku radova. Investitoru predavati tjedno izvješće izvedenih radova u pismenom obliku. Imenovati voditelja radova. Osigurati potrebne količine gradiva i opreme sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova. • • • • • • • • • • • • • OBVEZE IZVOĐAČA • Osigurati dovoljan broj vučnih vozila i vagona. • • • • OBVEZE INVESTITORA Nadležnim službama prijaviti početak gradnje u propisanom roku prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju (NN76/07). te voditi računa i o svim ostalim KM. Uvesti izvoditelja u posao. o mjerama koje poduzima za zaštitu izvedenih radova. te pratećeg osoblja za dopremu i otpremu potrebnog gradiva i opreme. tehničkih propisa. Izmjene dinamike izvođenja radova u pismenom obliku predavati glavnom nadzornom inženjeru. Gradivo i opremu nabaviti sukladno projektom predviđenim tehničkim uvjetima. Provoditi sigurnosne mjere kod izvođenja radova. Program kontrole i osiguranja kvalitete. Izvijestiti Investitora odmah o smetnjama koje onemogućavaju izvođenje radova. Vuča vlakova itd. Provoditi sve mjere kontrole kvalitete radova i ugrađenog materijala sukladno poglavlju iz Izvedbenog projekta 16. Urediti gradilište po završetku radova . te propisa i akata HŽ-a.). Imenovati odgovornu osobu za zatvaranje i otvaranje dionice za potrebe izvođenja radova. s pripadajućim atestima. 3. Održavati put kojim će se privremeno odvijati cestovni promet za vrijeme izvođenja radova. Provoditi koordinaciju s ostalim sudionicima u projektu rekonstrukcije mosta (ZOP Zagreb.TK i SS uređajima i opremi na objektu. normi.3. Pridržavati se Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Imenovati nadzor nad izvođenjem radova. o obustavi izvođenja radova. te o nastavljanju radova nakon prestanka smetnji zbog kojih su radovi obustavljeni. Sekcije KM i SIT Zagreb.

o. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . REFERENCE.. STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA Zagreb.o. travanj 2010.SAVA 4. .INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.

. Iz traženih dokumenata mora biti vidljivo da ponuditelj raspolaže sa minimalno traženim tehničkim stručnjacima (koji imaju traženo obrazovanje). Za osobe pod točkom 4 ove alineje.4. ponuditelj mora dostaviti za svakog izvršitelja popis traženog iskustva na izgradnji i sanaciji sličnih objekata.Popis tehničkih stručnjaka s navedenom obrazovnom i stručnom kvalifikacijom koji će biti angažirani na izvođenju predmetnih radova Minimalni traženi broj tehničkih stručnjaka koji se zahtijeva za izvođenje predmetnih radova je: 1.1.izvedba minimalno 2 objekta temeljena pomoću zabijenog čeličnog žmurja u tekućoj vodi Iz dostavljenog popisa i potvrda mora biti vidljivo da ponuditelj ima minimalno traženo iskustvo koje je potrebno za izvršenje radova koje su predmet ove nabave. Izjavu gospodarskog subjekta iz koje je vidljivo da raspolaže. s minimalno građevinskim strojevima i tehničkom opremom koja se zahtijeva za izvođenje radova. stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje radova. a koju daje ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta . ..izvedba ili sanacija minimalno 1 mosta sa čeličnom zakovanom rasponskom konstrukcijom . građevine iz skupine A. ponuditelj mora dostaviti presliku o upisu u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije. ponuditelj mora dostaviti presliku potvrde o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva. Za osobu pod točkom 3 ove alineje. Ovlašteni inženjer geodezije – 1 osoba 4. Inženjer gradilišta – prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08). uz uvjet da ima minimalno 5 godina iskustva na radovima koji su predmet ove nabave – 5 osoba 3. građevine iz skupine minimalno A. članak 48. a koji su potrebni za izvršenje radova koji su predmet ove nabave.Izjavu da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost. Tehnički stručnjaci u rasponu od inženjera do poslovođe (tehničara) sa minimalno 5 godina radnog iskustva na izradi i sanaciji barem 3 objekta čeličnih zakovanih konstrukcija željezničkih mostova – 5 osoba Za osobe pod točkom 1 i 2 ove alineje. u svrhu izvršenja predmetnih radova. i to: Platforma (plivajuća ili sa osloncima) minimalne nosivosti 250 t – 1 kom Opremu za pobijanje čeličnog žmurja (vibro čekić) Autodizalica minimalne nosivosti 300 t – 1 kom Autodizalica minimalne nosivosti 70 t – 2 kom Autodizalica minimalne nosivosti 40 t – 2 kom Hidraulička oprema za podizanje mosta kapaciteta 800 t – 4 kom Oprema za zabijanje pilota (hidraulička ili diesel) Oprema za zakivanje čeličnih konstrukcija o o o o o o o o . STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA Minimalno iskustvo koje ponuditelj mora imati u zadnjih 5 godina: . članak 48. uz uvjet da ima minimalno 5 godina iskustva na radovima koji su predmet ove nabave – 1 osoba 2. Glavni inženjer gradilišta – prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08). REFERENCE.

000. duljine 25 m – 6 kom o Teška cijevna skela .o Čelične nosače IPB 1.

INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d..o. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . PREDMJER RADOVA Zagreb. travanj 2010.o.SAVA 5. .

pripreme i raspreme radilišta za zabijanje žmurja i ojačanje temeljnog tla injektiranjem. Stavka uključuje troškove transporta.2 0.0 m. PREDMJER RADOVA ZA GEOTEHNIČKI DIO PROJEKTA Stavka Vrsta i opis rada Jed. (nije razvijena površina) kom m 2 1. doprema i rad na zabijanju žmurja predvidivo TIP LARSSEN 20 W. REKONSTRUKCIJA TEMELJA STUPA S6 Nabava. Najam plovnog objekta (platforme) za potrebe zabijanja žmurja (predvidivo trajanje 12 dana).00 1. Korištenje plovnog objekta 0. dan 90 0.00 C. Ukupno A.0 m ovisno o otporu tla kod zabijanja. Ukupno se predviđa do 90 dana trajanja najma plovnog objekta za sve potrebe sanacije mosta. KORIŠTENJE PLOVNOG OBJEKTA Izvođač je i za potrebe radova u rijeci i radove na rasponskom sklopu iznad rijeke obvezan dobaviti odgovarajuće plovilo (ponton). Obračun po broju zabijenog žmurja ili po m2 zagatne stijene. te primjenjivati sva pravila ponašanja u uvjetima rada na rijeci.00 0. Kol. sa zabijanjem u šljunčano tlo predvidivo 10. Duljina žmurja je 10.1.00 B. čelik S 270 GP. 1. PREDMJER RADOVA 5. Obračun po danu najma plovila.5. Obračun po broju pilota. U cijenu je uračunato geodetsko određivanje položaja i praćenje vertikalnosti pilota. ili drugo odgovarajuće žmurje.00 Ukupno B.00 . Cijena Jedinična Ukupna A. mj. Žmurje ostaje trajno ugrađeno u konstrukciju.0 do 12. U cijenu najma je uključeno osoblje za upravljanje plovilima i sva potrebna sidrenja i premještanja plovila. izvedbe ojačanja temeljnog tla mlaznim injektiranjem (predvidivo trajanje 10 dana) i zabijanja pilota (predvidivo trajanje 16 dana) uz najam odgovarajućeg čamca za prijevoz opreme i djelatnika između platforme i obale. Stavka uključuje troškove transporta. Obvezan je cijelo vrijeme rada održavati pristup i omogućiti transport materijala i ljudi. čelik S 235. Plovilo je obvezan održavati u funkcionalnom stanju cijelo vrijeme trajanja radova. Temeljenje pomoćnog stupa 0. pripreme i raspreme radilišta za zabijanje pilota. Plovilo se odgovarajuće mora sidriti. 116 676. kom 8 0. TEMELJENJE POMOĆNOG STUPA Doprema i rad na zabijanju pilota od čeličnih cijevi ø 813/16.

0 1505.00 0.0 m zbog neujednačenosti razine dna korita i nepoznavanja stvarne dubine dna postojećeg temelja.00 do 11. Ukupna duljina bušenja jednog stupnjaka je 11. kg 7012 0.15 m za kose stupnjake. min ø120 mm Bušenje kroz šljunak Mlazno injektiranje Ugradnja armaturnih šipki ø 25 mm (B500B) utiskivanjem u osi stupnjaka kako bi se ostvarila veza armiranobetonske temeljne ploče sa stupnjacima .9 m ostaje kao anker za vezu viriti iznad kote donjeg ruba temeljne ploče.00 4.00 0.0 2995.Izvedba mlazno injektiranih stupnjaka. Očekivani promjer injektiranog tijela je min.2. Stvarne količine će se odrediti i obračunati prema odobrenju projektanta i ovjeri nadzornog inženjera.00 5. Korištenje plovnog objekta Ukupno B.0 2995.00 0. PREDMJER RADOVA ZA KONSTRUKTORSKI DIO RADOVA Redni broj Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena Opis stavke 1 1.0 do 7. m m m m 960.0 do 8.0 0.00 0.1 PRIPREMNI RADOVI Izrada dokumentacije . Temeljenje pomoćnog stupa Ukupno C. U cijenu su uključena i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja. min ø120 mm Predbušenje 215 stupnjaka kroz AB postojećeg temelja.9 m od čega 0. Očekivana čvrstoća mlazno injektiranog volumena tla je 12 MPa.00 0. Ukupno je predvidivo ~455 kom stupnjaka.00 0.00 0. 80 cm za dvofluidni sustav mlaznog injektiranja uz tlak injektiranja 400 bara i sadržaj cementa 400 kg/m´ bušotine. 3.0 m a ostatak se buši kroz šljunak a u svemu prema projektu. Duljina šipki je 3. Od toga je bušenje kroz novi beton i armirani beton postojećeg temelja od 4. Rekonstrukcija temelja stupa S6 REKAPITULACIJA Ukupno A. Duljina mlazno injektiranog dijela bušotine je predvidivo od 5. Predbušenje 240 stupnjaka kroz novi beton. Rekonstrukcija temelja stupa S6 SVEUKUPNO A+B+C 0.00 Ukupno C.

5 . Stavka obuhvaća dobavu i potrebnu obradu podataka. Izrada pristupa do rijeke Izvođač je obvezan načiniti plan aktivnosti u prostoru nasipa i unutar nasipa. Čišćenje i priprema terena i priprema radnih ploha Uklanjanje grmlja i šiblja na postojećem prostoru. Izvođač radova preuzima obvezu potpune kontrole kvalitete svih radova.4 m2 m3 2000.2 Praćenje vodostaja Izvođač preuzima obvezu da od nadležnih službi (DHMZ. Aktivnosti na osiguranju od ekstremnih stanja izvođač obvezno ostvaruje u pripadnim aktivnostima. 1. vodovod. Obrada dokumentacije u svemu prema tehničkom opisu.00 1.00 kom 1.00 1. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na formiranju i održavanju točaka operativnog poligona i repera.3 kom 1. rad na iskolčenju građevine i instalacije. te da blagovremeno poduzima aktivnosti za ovladavanje stanjima s ekstremnim utjecajima. Obvezan je voditi kompletnu građevinsku dokumentaciju. kao i kompletne izvedbene i prateće dokumentacije nužne za postupak građenja i pravni postupak dovršetka radova i primopredaja građevine investitoru. Također je obveza kom 1. te tehnoloških projekata kojima se potvrđuju pretpostavke iz glavnog i izvedbenog projekta. elektroprivreda. vodoprivreda …) svakodnevno i kontrinuirano tokom cijelog vremena trajanja radova pribavlja podatke o vodostajima i protocima. Obvezan je na načinjeni plan ishoditi suglasnost nadležnih službi (vodoprivreda.0 100. postavljanje i održavanje iskolčenih oznaka i ploča s oznakama na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru te izrada snimka izvedenog stanja. Obvezan je provoditi sve postupke za potpuno zadovoljenje radova prema projektu. odvodnja …). sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Uređenje radnih platformi nasipavanje i zbijanje nastalih udubina u tlu.Izvođač radova preuzima obvezu izrade radioničkih nacrta za sve čelične konstrukcije i konstrukcije opreme (ležajevi i sanacija ležajnih betona).0 1. te predviđanja za buduće vodostaje i protoke.

1 Dodatno utezanje stupa S6 Podmetači za oslanjanje užadi .1. Dobava i održavanje sve opreme za potpuni dovršetak radova. Prema načinjenom planu obvezan je izvesti pristup do rijeke. te izradu i predaju završnog izvještaja. provedbu ispitivanja s registracijom događanja. stručni radnici. Obračun po m2 prostora Probno opterećenje mosta Izvođač je obvezan nakon završetka radova sanacije mosta provesti probno opterećenje mosta. statički proračun za ispitna opterećenja.8 izvođača od nadležnih službi ishoditi potvrdu da je prostor doveden u prvotno stanje. pomagala …) Dovođenje prostora u izvorno stanje Izvođač je obvezan prostor za pristupe. Za izvođača program ispitivanja i registracije događanja na mostu treba načiniti specijalizirana služba za provedbu specifičnih radova ispitivanja. energija. pristupe do rijeke i sve druge prostore koje je koristio . geotehničkog dijela troškovnika. pomomoćni čamci. stručni radnici.9 kom 1. te nakon završetka radova dovesti prostor u prvotno stanje.0 1. izrada skela i platformi za pristupe pojedinim pozicijama U stavke su uključeni troškovi dobave ostale opreme potrebne za provedbu radova kao i svi troškovi (materijal. stavka 1. održavati pristupe za cijelo vrijeme građenja. U stavku su uključeni svi troškovi (materijal. odlaganje.6 1. Redni broj Ukupno za pripremne radove Opis stavke Jedinica mjere 1. radne platforme …) Iznos za korištenje plovnog objekta objedinjen je u dijelu A.7 1. Dobava i održavanje plovila s radnim strojevima (dizalice. Obračun po dužnom metru puta. KORIŠTENJE PLOVNOG OBJEKTA.0 m2 2000. ili su oni izmijenjeni usljed aktvnosti na gradilištu. dovesti u početno stanje. Stavka uključuje izradu programa. energija. dobavu ispitnih vozila.00 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena 2 2. m 300. pomagala …). skladištenje. prema važećim propisima.

od tehnološke pripreme.2 Ukupno Dobava i napinjanje užadi za utezanje Užad za napinjanje su: Rundlitzenseil 6x36 WS+SE. Obraču po kg (2*115*4. Obračun po komadu izvedene obujmice Ukupno za dodatno utezanje stupa S6 m 3 2.00 kg 984. 3 Izrada pomoćnog stupišta u sredini rijeke i odizanje U opisu su skraćeni opisi stavki. opreme.28 kg/m'.Dobava i fiksiranje podmetača od tvrdog drva za oslanjanje užadi na betonske istake stupa S6 i na beton stupa S7.28) Dobava i ugradnja napinjaljki s klemama Užad za priteže s napinjaljkama dopuštene sile Z=600 kN.1 .3 kom 4. a koje se učvršćuju s najmanje 6 klema M22. Obračun po kilogramu užeta. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Izvedba pilota/stupova od F 813*16 3. Obračun po m3 tvrdog drva. Stavka obuhvaća dobavu užadi.0 m.00 2. DIN 3064 . Masa po m' je 4. Izvedba sukladno DIN 1142. energije. te uklanjanje uaždi nakon završetka sanacije. rada. a ugrađuju se dva užeta. osiguranje i svi drugi radovi. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. pripremnih radova. Užad su u izvedenom stanju napeta na silu od 800 kN po struku (ukupna prednaponska sila je 400 kN). dobave materijala. montažu.40 2.zn. 2. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. Ukupna duljina jednog užeta koje obujmljuje stupove je 115.izrada pristupa i skela. Užad se na napinjaljke spajaju sa skretnicama (njemački: Kausche). napinjanje i održavanje sustava u cijelom razdoblju sanacije.

Visina sklopa je 1000 mm.5*2.0 kg kg kg 47. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima iz ovoga projekta. platforme i pristupe Čelika za ukrućenja hrpta.0 12. a vrh stupa je na koti +112. Poprijeko na most ugrađuju se dva sklopa željezničkog provizorija. Tlocrtno su u rasporedu 2. Stavka buhvaća dobavu materijala. Svaki sklop načinjen je od tri međusobno spojena profila HEB1000.2 a) b) c) Čelika za pilote/stupove Čelika za spregove Izvedba poprečnog sklopa od 2*3 HEB1000 Iznad pilota ugrađuje se čelični roštilj. u zavarenoj izvedbi.900. a) b) 3. a duljina je najmanje 23.Svako stupno mjesto čine četiri čelične cijevi F 813*16. Obračun je prema ugrađenim količinama za pojedine elemente.0 12. svi radovi Odizanje rasponskog sklopa kg kg 60. Pobijanje pilota je sadržano u geotehničkom projektu. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. tako da je osni razmak poprečnih sklopova 2. duljine 24. Obadva sklopa se oslanjaju u osima stupova. u svemu prema tehničkom opisu i drugim prilozima projekta.5 m. od čelika S235 J2+N.665. Za oslanjanje poprečnih sklopova izvode se odgovarajuće ležajne ukrute (u zavarenoj izvedbi). Stavka uključuje dobavu materijala. S235.3 . Čelika za poprečne sklopove Čelika za spregove.058.001. montažu i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta.0 mm.0 2.200.0 m. U prostoru iznad vodnog lica piloti/stupovi se dograđuju spregovima. radioničku pripremu i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta. Pobijanje je do kote +88. Poprečni sklopovi se za osiguranje zajedničkog rada međusobno povezuju spregovima. Spregovi i oslonci poprečnog sklopa se izvode na montaži. tako da čine četveropojasnu rešetku.0 m. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta. Cijevi su istovremeno piloti za predaju opterećnja u tlo. radioničku pripremu.0 m.0 3.50 m.288. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta. Piloti se u tlo pobijaju u dubinu od 10.200.

0 5 Oblaganje kamenom temelja stupova S6 i S5 . Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. rada.0 4. a kapacitet preša ispod svakog glavnog nosača je 2*200. podizanje konstrukcije na projektnu visinu. Za ovu aktivnost provodi se dodatno ukrućenje hrptova glavnih nosača. Povezivanje se ostvaruje sustavom ukriženih dijagonala i horizontala od cjevne skele F48.6 6. Ukrućenja su prema projektu. Pojedini stup je od cijevi F177. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta.50 m uzduž mosta. Drvenih podmetača Čelika za oslonce preša i vitla Elastomerni ležaji F500*69 m3 kg 9. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Pomoćno stupište od TC500 Ispod svakog glavnog nosača ugrađuje se četveropojasni toranj teške cjevne skele TC500.0 m.7 m Kompletnih tornjeva visine 13.3*4. Radovi se provode u skladu s pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. na koti +100.a) b) c) d) 3.0 8.0.8*5. Stavka uključuje dobavu materijala. Razmak rubnih cijevi je 2. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. osiguranje i svi drugi radovi. kom Dobava i rad sa prešama kom Ukupno za pomoćno stupište u sredini rijeke Odizanje se ostvaruje setom preša.izrada pristupa i skela.0 od čelika S355.0.000. pozicioniran prema nacrtu. sinkroniziranog djelovanja.7 m 4. Obračun po komadu tornja visine 13. od pripremnih radova.00. montažu stupa i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta. Svaki rubni stup je od dvije cijevi F177. Visina dizanja na mjestu pomoćnog stupišta je 1.0 4 Izrada pomoćnog stupišta uz stup S6 U opisu su skraćeni opisi stavki. a sadrže dobavu kompletne opreme. opreme. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. poprijeko na most.30 m.8*5.1 kom 2. dobave materijala. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.0 tona. odnosno 1. Stupovi se sidre u beton temelja. održavanje stanja do završetka sanacije i uklanjanje sustava. sidrenje. energije. Ispod svakog nosača su najmanje dvije preše.

kompaktna zrna.0 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 5. energije.0 5.00 do kote + 99.0 732. rada. te završno hidrografsko snimanje koje potvrđuje projektne kote. Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog materijala. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Kameni materijal koji se koristi za izvedbu nabačaja mora biti čvrsta. Obloga od lomljenog kamena 16-40 cm Ukupno za oblaganje kamenom Opis stavke m3 m3 827. U širini od 4. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. osiguranje i svi drugi radovi. te završno hidrografsko snimanje koje potvrđuje projektne kote. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. dobave materijala. a dalje je nagib 2:1.0 m od zagata obloga je horizontalna. Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog materijala. od tehnološke pripreme. opreme. pripremnih radova. jednolike raspodjele (prema izračunu). Nasip od šljunka sa zrnom do 10 cm Obloga od lomljenog kamena 16-40 cm Oblaganje kamenom temelja stupa S5 Obloga temelja stupa S5 izvodi se lomljenim kamenom krupnoće 16-40 cm. Oblaganje kamenom temelja stupa S6 Obloga zagata izvodi se kombinacijom krupnog šljunka i lomljenog kamena krupnoće 16-40 cm. jednolike raspodjele (prema izračunu). a dalje je nagib 2:1. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. te hidrografskim snimanjima dokazanog oblaganja. U širini od 4. dobava lomljnenog kamena i oblaganje.0 m je od lomljenog kamena krupnoće 16-40 cm. Rad obuhvaća početno hidrografsko snimanje dna u okolici stupa S5. hidrografsko snimanje izvedenog zasipa po fazama. otporan na upijanje vode i na smrzavanje. Redni broj .0 m od zagata obloga je horizontalna.1 5. Obloga se provodi od kote +96.00 mnm. dobavu i oblaganje lomljenim kamenom. Pokrivni sloj debljine 1. Obloga se provodi od kote +99.2 m3 Jedinica mjere 450. a donji dio je od jednoliko granuliranog šljunka krupnoće zrna do 10. te hidrografskim snimanjima dokazanog oblaganja.U opisu su skraćeni opisi stavki.00 mnm.0 cm.izrada pristupa i skela.00 do kote + 100. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju zasipa od šljunka.

ugradnju armature i betoniranje. opreme.2 .0 50. s dodatnim uvjetima. Beton se izvodi od kote +96. Ukupno betona baze.1 Popunjavanje prostora između talpi i bunara stupa S6 betonom C30/37 Istodobno s injektiranjem temeljnog tla provodi se betoniranje. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama. interakciju s ugradnjom armature. Radovi su prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature. C30/37 Aramtura B500B za bazu stupa S6 Uklanjanje nagnutog stupa S6 od betona C30/37 m3 tona 621.00 mnm popunjava se podvodnim betoniranjem.00 mnm. ugradnju i održavanje certificiranog betona. energije. do kote +100. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.0 m. Armira se armaturom B500B. Beton je klase čvrstoće C30/37.00 do kote +100. dobavu. rada. kontraktorskim postupkom. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Napomena: Radovi sanacije temelja iskazani su u projektu IGH i nadopunjuju se na ovdje iskazane radove 6.izrada pristupa i skela. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. uz potpuno crpljenje vode. Rad obuhvaća dobavu. Donja zona u debljini od 2.0 6. do kote +98. od pripremnih radova. Gornja zona. dobave materijala.00 mnm popunjava se po načelu armiranog betona. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.6 Zamjena stupa S6 U opisu su skraćeni opisi stavki. Betonom se popunjava prostor između novog zagata i postojećeg betonskog temelja stupa S6. osiguranje i svi drugi radovi.

dok se na ravnom dijelu stupa ugrađuje jedan red sidara na razmaku od 20. a strojno razbijanje nije dopušteno. tako da sidra postaju vezna armatura stupa. Napomena: Izvođač je u toku uklanjanja stupa obvezan izvršiti premještanje sigurnosne užadi promjera 32 mm. dobava opreme za bušenje. U očišćenu rupu ugradjuje se certificirano sidreno vezivo na cementnoj bazi i sidra duljine 3.0 m. ugradnja certificiranog sidrenog veziva na cementnoj bazi.5 m. Načelno se u prostoru zaokruženog kraja stupa ugrađuju dva reda sidara na razmaku 20. uklanjanje i zbrinjavanje.5 m.0 6.00 mnm. Očekuje se rezanje ostvariti dijamantnim užadima. Ukupno je 250 sidara. bušenje rupa promjera 36 mm.0 cm.0 cm. Uklanjanje armiranog betona stupa S6 Izvedba sidara za novi armiranobetonski stup S6 Na prostoru stupa izvode se sidra u postojeći beton stupa/bunara. Izvedba sidara od čelika B500B Izvedba vezne ploče stupa S6 m3 700. ugradnja sidra duljine 3. uklonjenog i zbrinutog armiranog betona. Rad obuhvaća poravnanje betonske plohe. oko 1.0 6.0 mnm. Za sidra promjera 28 mm krunskim bušilicama buše se rupe promjera 36 mm. Napomena: Investitor uz suglasnost vodoprivrede može izvođaču naložiti da uklonjene betonske elemente rasporedi u okolini stupa S6.3 kom 250. Obračun po komadu ugrađenog sidra. Obračun je po m3 izrezanog.0 m3. U slučaju izvedbe ovog zahtjeva. na koti +100. na udaljenosti ne većoj od 50. dubine 1. tako da se zadrži sigurnost i omogući uklanjanje dijelova stupa. Radovi se izvode prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. rezanje i uklanjanje obuhvaća sve betonske elemente do kote +100.4 .0 m.Radovi obuhvaćaju rezanje armiranobetonskog stupa po dijelovima veličine pogodne za preuzimanje. svi radovi su u ugovornoj cijeni.

Redni broj . prema definiciji betona. dobavu. interakciju s ugradnjom armature. interakciju s ugradnjom armature. betoniranje i održavanje betona. Ukupno betona C30/37 za stup S6 Aramtura B500B za stup S6 6. izvodi se vezna betonska ploča. dobavu certificiranog betona. od stupa prema zagatu. interakciju s ugradnjom armature. ugradnju armature i betoniranje ploče betonom klase čvrstoće C30/37. ugradnju i održavanje certificiranog betona.00 do +101. Radovi su prema pisnaim prilozima i nacrtima ovoga projekta. C30/37 Aramtura B500B za veznu ploču stupa S6 Izrada novog betonskog stupa S6 Radovi su prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta.0 m. duljine 14.Nakon uklanjanja postojećeg stupa S6 i poravnanja betona na koti +100. s posebnim dodatnim uvjetima. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama.70 0. Rad obuhvaća dobavu. prosječne debljine 1. a u vrhu je širine 2.0 36. Rad obuhvaća dobavu.6 m3 tona 240. Armatura se obračunava posebno. Rad obuhvaća dobavu oplate s pripadnim skelama. duljine 15. ugradnju i održavanje certificiranog betona. Obračun po m3 ugrađenog betona. Armatura se obračunava posebno.81 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 6. Beton C50/60 za ležajne kvadere stupa S6 Armatura B500B za kvadere stupa S6 Ukupno za zamjenu stupa S6 Opis stavke m3 tona Jedinica mjere 2. Armiraju se armaturom B500B.6 Izvedba ležajnih kvadera stupa S6 Ležajni kvaderi izvode se od betona klase C50/60. dobavu. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama. što uključuje potpuno crpljenje vode. Armira se armaturom B500B. Vezna ploča izvodi se tako da se na gornjoj plohi ostvari poprečni pad od 4%.0 6. Obračun po m3 ugrađenog betona. Vezna ploča izvodi se u suhome. Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature.3 m. Izvodi se od betona klase C30/37.0 mnm do kote (ukupno9) +114. Izvodi se od kote +101. Stup je uz temelj širine 3. s posebnim dodatnim uvjetima.00 mnm. između kota +100. Ukupno betona vezne ploče.3 m.5 mnm.5 m3 tona 596.0 m.0 106.00 mnm.6 m.

brušenju i popravku površine na poprečnom nosaču.0 7. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Dobava i montaža ležajeva na stupu S6 Stavka obuhvaća dobavu.izrada pristupa i skela. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. . jednosmjerno pokretni ležajevi. osiguranje i svi drugi radovi. Akcije na ležajeve. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. Obnova obuhvaća pregled i popravljanje zavarenih spojeva. te zavarivanju nove vlačne šipke šipke F80*760/M80*190 i pripadnih ukrućenja. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.011. dobave materijala.0 kN Horizontalna sila: H = 1. uključujući kompletan AKZ. energije. ugrađuju se čelični valjkasti.0 kN Pomak: dx = +/. od pripremnih radova.0 mm Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog ležaja specificiranih karakteristika: 7. Prema originalnom rješnju mosta.0 4.č. S7 i S5 U opisu su skraćeni opisi stavki. rada. opreme. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. Ležajevi se izrađuju. te podlijevanje podljevnim mortom za ležaje. Ukupno za ležajeve 8 Obnova ležajnih kvadera i greda na stupovima S4. na razini eksploatacije su: Vertikalna sila: R = 9. Materijal za nove elemente je S355J2+N. AKZ i montažu dva ležaja na stupu S6.B9.0 7. Pri sanaciji vlačne šipke pojedini ležaj se demontira i obnavlja. sukladno normi HRN P.2 Sanacija vlačnih ležajeva na stupu S4 Obnova ležaja sastoji se u odrezivanju postojeće vlačne šipke u spoju na poprečni nosač.500.000. 5 kg kom 150.1 kom 2.50. potrebna brušenja (poliranja) i antikorozivnu zaštitu. Obračun po kg ugrađenog čelika obuhvaća sve radove na sanaciji ležaja. Čelika S355J2+N za sanaciju Navrtke M80 k.7 Ležajevi na stupu S6 i sanacija vlačnih ležajeva na stupu S4 U opisu su skraćeni opisi stavki.

0 7. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem.2 8. ugradnju i centriranje ležaja.0 1. montažu oplate.0 6.0 7. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Obnova ležajnih kvadera stupa S7 Obnavljaju se sva četiri ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S7.izrada pristupa i skela. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60.3 Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža.2 2.2 2. nakon što izvođač načini pristupne skele. ugradnju vezne armature.2 .2 7.1 Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.0 6. ugradnju vezne armature. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta. dobave materijala.0 1. od pripremnih radova.2 7. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60. ugradnju i centriranje ležaja. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer.2 a) b) c) d) e) f) 8.8. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Obnova ležajnih kvadera stupa S5 kom kom kom m3 tona m3 1. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer. rada. osiguranje i svi drugi radovi. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Obnova ležajnih kvadera stupa S4 Obnavljaju se sva četiri ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S4. montažu oplate. a) b) c) d) e) f) Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža. kom kom kom m3 tona m3 1. nakon što izvođač načini pristupne skele. opreme. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. energije.

Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer. energije. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Ukupno za obnovu ležajnih kvadera Opis stavke kom kom kom m3 tona m3 1. Do plastifikacije je došlo gužvanjem gornjeg pojasa.0 1. a kutnici su od materijala S355J2. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. opreme. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja. montažu oplate.0 2. gledano od ležaja na stupu S6 . Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. TK. Redni broj Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža. HŽ Ukupna cijena kn Redni broj Opis stavke U opisu su skraćeni opisi stavki. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Sve nove lamele su od materijala S355J2+N. izbočavanjem hrpta i istezanjem (svijanjem) donjeg pojasa.95 m. nakon što izvođač načini pristupne skele. rada. ugradnju i centriranje ležaja.0 4. ugradnju vezne armature. dobave materijala. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta. osiguranje i svi drugi radovi. Obadva glavna nosača doživjela su plastifikaciju u prostoru trećeg polja SUN.Obnavljaju se dva ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S5. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.2 4. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60.0 1.izrada pristupa i skela. propisima i tehničkim načelima za ovu vrstu radova. prema stupu S5. Radovi na zakivanju provode se u potpunosti prema normama. a) b) c) d) e) f) 8. Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena 10 Sanacija čeličnih elemenata rasponskog sklopa .0 Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 9 Kolosijek i oprema mosta Radove na demontaži i ponovnoj montaži kolosijeka i opreme (SS. optički kabeli i KM mreža) izvodi HŽ. od pripremnih radova. Razmaci poprečnih nosača je 3.

1 Sanacija glavnih nosača mosta na mjestu plastifikacije Provedba radovu u svemu prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.000. platforme i pristupe Sanacija vjetrovnih spregova Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.000.300.0 kg kom 4. Saniraju se dva poprečna nosača i tri grupe od po četiri sekundarna uzdužna nosača. kg kom 5.0 430.450.4 10. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Čelika za spregove. te obnovu staza prema postojećem stanju. Saniraju se spregovi u pet polja.200.0 kg kom 43. Ovo razvrtavanje utvrđuje se na gradilištu. potvrđuje ga nadzorna služba.0 1.0 390.3 10.0 m Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacije revizionih (pješačkih staza) Sanacija obuhvaća demontažu dijela postojećih revizionih staza na mjestu plastifikacije glavnih nosača i na mjestima pomoćnih stupova.0 kg kom kg 15.2 10. Saniraju se nosači u duljini od 28.0 3.5 .400. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacija poprečnih nosača i sekundarnih uzdužnih nosača Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. Dodatno razvrtavanje provodi se na 80% zakovica.Kod zakivanja kod kojih se koriste već ranije probušene rupe nužno je na tim mjestima primijeniti zakovice za jedan red veličine veće. 10.0 10.000. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacija staze revizionih kolica Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.0 12.

0 10. opreme. osiguranje i svi drugi radovi.10. u slučaju da je pri izrezivanju i brušenju spoja došlo do zazora većeg od 10 mm. došlo je do pucanja zavarenog nastavka pojasnice. od pripremnih radova. Redni broj Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 11 Sanacija lokalnih oštećenja U opisu su skraćeni opisi stavki. Obračun je po m2 izvedene zaštite.izrada pristupa i skela.0 UKUPNO ZA SANACIJU KONSTRUKCIJE . ugrađuje se umetak od profila. energije. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. pjeskarenje. dobave materijala. premošćuje se spoj dodatnim vertikalnim ukrućenjem debljine 20 mm. d) Nakon obnove zavarenog spoja. prema nacrtu. Sanacija vertikalnog ukrućenja hrpta na mjestu loma Na mjestu svijanja pojasnice (#170*10) vertikalnog ukrućenja hrpta glavnog nosača.000. Sanacija oštećenja provodi se po sljedećem postupku: a) Izrezuje se puknuti var. sa unutarnje strane glavnog nosača. rada. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Materijal je S355J2+N.0 m2 2.000. b) Utvrđuje se stanje izrezanih ploha. Provedba radovu u svemu prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. zaštitu vode od zagađenja. te se izvodi dvostruki var. Obračun prema komadu saniranog spoja: Ukupno saniranih spojeva: Ukupno za lokalna oštećenja kom 50.1 11.6 Ukupno čelika: Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije Zaštita se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. Radovi uključuju dobavu mateijala. zaštitu u projektiranom sustavu i dokazivanje kvalitete izvedenih radova. c) Obnavlja se zavareni spoj. 11. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. Ukupna površina za AKZ Ukupno čelične konstrukcije Opis stavke kg 5.

travnja 2010. 8.30 h na adresi Građevinski poslovi Trg kralja Tomislava 11.1. 9.30 do 15. 7. 4. Zagreb. 3. 2. dipl. POSEBNE NAPOMENE : 1. Investitor predlaže obilazak lokacije i objekta potencijalnih izvođača prije izrade ponuda kako bi se sagledali svi aspekti i problematika sanacije.ing. 10.građ. 5. 6. Ukupno za pripremne radove Ukupno za dodatno utezanje stupa S6 Ukupno za pomoćno stupište u sredini rijeke Ukupno za pomoćno stupište uz stup S6 Ukupno za oblaganje kamenom Ukupno za zamjenu stupa S6 Ukupno za ležajeve Ukupno za obnovu ležajnih kvadera Ukupno za radove na kolosijeku i opremi Ukupno čelične konstrukcije Ukupno za lokalna oštećenja UKUPNO (bez PDV-a) PDV SVEUKUPNO : NAPOMENA : Prateći dio ovog tendera je Izvedbeni projekt sanacije mosta Sava Jakuševac sa svim pripadajućim tekstualnim dijelovima. Uvid u glavni i izvedbeni projekt moguć je svaki radni dan od 7. mob 098 499 845.ing. 30.građ. dipl. 11. U Zagrebu. godine IZRADIO : Šef Službe za pružne građevine Dean Matović. Osoba za kontakt je Dean Matović. nacrtima i specifikacijama materijala. 3. . 2.