INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.o.

, ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK - SAVA

TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ŽELJEZNIČKOG MOSTA „SAVA JAKUŠEVAC“ NA PRUZI SESVETE – VELIKA GORICA M 401

Tender dokumentacija

Zagreb, travanj 2010.

SADRŽAJ 0. NASLOVNI LIST 0.1. KAZALO SADRŽAJA 1. OPĆI DIO 1.1. PREDMET RADA I LOKACIJA 1.2. 1.3.
- OPĆENITO - UVODNI DIO DETALJAN OPIS OŠTEĆENJA KRONOLOGIJA DOGAĐANJA I PODUZETIH AKTIVNOSTI

2. OPIS RADOVA, DINAMIKA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA
2.1. VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 2.2. DINAMIKA I FAZE IZVOĐENJA RADOVA 2.3. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA 2.4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI A) Posebni tehnički uvjeti građenja za beton B) Posebni tehnički uvjeti građenja za čeličnu konstrukciju 2.4.1. Općenito 2.4.2. Izrada konstrukcija 2.4.3. Montaža 2.4.4. Specifikacija materijala 2.4.5. Uvjeti na radionicu i dokazi gotove konstrukcije 2.4.6. Radionička izrada 2.5. POPIS RADOVA

3. OBVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA
3.1. 3.2. OBVEZE INVESTITORA OBVEZE IZVODITELJA

4. REFERENCE, STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA
4.1. REFERENCE, STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA

5. PREDMJER RADOVA
5.1. PREDMJER RADOVA ZA GEOTEHNIČKI DIO PROJEKTA 5.2. PREDMJER RADOVA ZA KONSTRUKTORSKI DIO RADOVA

INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.o., ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK - SAVA

1. OPĆI DIO

Zagreb, travanj 2010.

OPĆENITO UVODNI DIO Željeznički most preko rijeke Save.10 m. s kontinuitetnim lamelama. Izvedena su četiri sekundarna uzdužna nosača visine 620 mm. kojima je visina hrpta 3.867+34.o. godine.50+1. Došlo je do potonuća rasponskog sklopa u prostoru stupa S6.0*6.SAVA 1.267+65. godine. Nosači su na razmaku od B=1. Prema geološkom elaboratu iz doba građenja mosta. a središnji. sa dva punostjena glavna nosača na razmaku od 9. s pojasevima od paketa lamela širine 690 mm. most „Sava Jakuševac“.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.2.. debljine do 80 mm. doživio je havariju u noći na 31. u poprečnom presjeku upuštena konstrukcija.401 m. na međusobnom razmaku od 3.50+2. izgrađen 1968. Most se sastoji od više dilatacija različitog koncepta.00 mnm. u njegovoj neposrednoj blizini. a širina korita u osi mosta je 112.00 mnm.ožujka 2009. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK .10 m.80 m.267=134. PREDMET RADA I LOKACIJA Radovi na sanaciji željezničkog mosta „Sava Jakuševac“ izvoditi će se na dionici pruge: SESVETE – VELIKA GORICA M 401.50 mnm. Most je zakovana čelična konstrukcija.1. zakrenuti u smjeru rijeke. a prema izvornoj projektnoj dokumentaciji temeljenje je ostvareno na koti +94. Dvokolosječni most.o.7°. Provedenim istražnim radnjama utvrđeno je da je došlo do popuštanja temeljnog tla u prostoru stupa. Najniže kote tla su utvrđene u prostoru uzvodno od temelja. Današnja kota korita u sredini rijeke je najviše +99.SAVA TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ŽELJEZNIČKOG MOSTA „SAVA JAKUŠEVAC“ NA PRUZI SESVETE – VELIKA GORICA M 401 1. u km 9+872 pruge: Sesvete – V.50+1.80=9. premošćuje rijeku pod kutem od 73. glavni dio na kojemu je došlo do havarije je kontinuirani most od tri otvora L=34.00 mnm. 1. s hrptom visine 1400 mm i pojasevima #365*20 (mjerno na proizvoljnoj poziciji). kota korita je +103.Gorica. upušteni u poprečne nosače 200 mm. betonski.0 m. tlocrta 17. Poprečni nosači su okomiti na os. Stup je temeljen na bunaru. u koritu rijeke uz desnu obalu. Stupovi su masivni.50 .95 m.80+1. PODIONICA : ZAGREB RESNIK . a postoje i nepotvrđene izmjere da je u uskom prostoru kota tla bila +93.1.5 m. Mjerenjima je utvrđeno da je sadašnje dno korita u okolini stupa na najnižoj razini na koti +94.

Temeljem istog Ugovora izrađen je i izvedbeni projekt sanacije temelja i izrada novog stupa S6 uz proširenje i ojačanje temelja i sanacije čelične konstrukcije. Φ = 11. ožujak 2009. Provedenim istražnim radnjama i naručenim hidrografskim snimanjima. na pruzi Sesvete-Velika Gorica M 401. dZ= 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji za slučajeve hitne sanacije objekta zbog sprječavanja neposrednog ugrožavanja ljudi i dobara od oštećenja nastalih kao posljedica prirodnih nepogoda oštećenja te se neće ishoditi potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola .61° . građ. godine željeznički most „Sava Jakuševac“ preko Save.ing. Plastifikacija se realizirala trećem polju sekundarnih uzdužnih nosača. Sukladno Ugovoru broj 90/09-2. prema nacrtima.32 m. Φ X Y Z = 0. Uslijed zakretanja konstrukcije nad stupom S5 došlo je do popuštanja vlačnih ležajeva na stupu S4.78° . Ležajevi su ispali iz svojih položaja. te su popuštanjem veza izvan funkcije ostali elementi vjetrovnog sprega uz donji pojas glavnih nosača. Sanacija objekta će se izvesti prema stavku 3. sa „Institutom IGH“ Zagreb i njihovim kooperantom „Građevinskim fakultetom iz Zagreba“ izrađen je idejni projekt sanacije na koji su dobiveni vodopravni uvjeti i ishođeno pozitivno mišljenje Grupe za reviziju tehničke dokumentacije RK 72/10 od dana 05.mnm. provedenim od strane Građevinskog fakulteta iz Zagreba. ing. godine.94 m. Posebni slučajevi građenja. Pukli su vezni vijci na obadva ležaja. Predrag Kvasnička. sa „Inžinjersko projektnog zavoda“ iz Zagreba. Sukladno nastaloj deformaciji glavnih nosača. utvrđeno je da je došlo do popuštanja temeljnog tla stupa S6 tj.03. dok je donji pojas naglašeno savijen.2. Plastifikacija je ostvarena gužvanjem gornjeg pojasa i izbočavanjem hrpta. Na stupu S6 ugrađeni su valjkasti ležajevi.2. Od izmjerenih veličina naglašavaju se: Pomaci uzvodnog ležajnog kvadra stupa S6 je: dX= 3. Dr.4. Oko stupova S5 (stup uz lijevu obalu) i S6 (stup uz desnu obalu) kota dna je znatno niže. dipl.1. 1. dY= 0. Kutevi zaokreta uzvodnog ležajnog kvadra stupa S6 su: Φ = 4. dipl.694°. Došlo je do ulegnuća rasponskog sklopa u području stupa S6 koji se nalazi u koritu rijeke. a kao posljedica toga i do potonuća i naginjanja samog stupa. sa „Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu i za konstruktorski dio od strane Zoran Lončarec. DETALJAN OPIS OŠTEĆENJA Pri havariji mosta došlo je do potonuća i zakretanja masivnog stupa S6. U tijeku je revizija izvedbenog projekta od strane Grupe za reviziju tehničke dokumentacije te izrada tendera za nadmetanje. KRONOLOGIJA DOGAĐANJA I PODUZETIH AKTIVNOSTI U noći na 31. članku 239. a najvjerojatnije kao posljedica nizvodne eksploatacije šljunka. Za pridrženje i podizanje čelične konstrukcije do njene konačne sanacije potrebno je izraditi dvije privremene nosive konstrukcije Izvedbeni projekt revidiran je od strane dva ovlaštena revidenta i to za geotehnički dio od strane Prof. pomični u uzdužnom smjeru mosta.3. Kao hitna mjera održanja stupa S6 i rasponske konstrukcije poduzeto je nasipavanje područja oko temelja stupa S5 i S6 kao i pridrženje stupa S6 čeličnim sajlama za stup na obali. Usljed pomaka st upa S6 došlo je do plastifikacije glavnih nosača čelične rasponske konstrukcije. utvrđeno je znatno spuštanje kote dna korita oko temelja stupa. doživio je havariju u km 9+872 te je prekinut sav željeznički promet na toj pruzi. deformirani su i sekundarni uzdužni nosači.2010.građ. 1.10 m. od stupa S6 prema stupu S5.

.SAVA 2.o. DINAMIKA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA Zagreb. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . travanj 2010. .INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. OPIS RADOVA.o.

. a sve sukladno propisima i pravilima struke. Predvidivo trajanje izvođenja radova je cca 100 radnih dana. Prijedlog plana i organizacije gradilišta te potrebni dinamički plan izraditi će izvođač i dati na suglasnost investitoru. NN br.visokokvalificiranog izvođača radova.2. Takve dopune tehničkih uvjeta obavezuju Izvođača radova te ako znače promjenu uvjeta određenih ugovorom.uobičajenim principima projektiranja i izvođenja radova na temeljenju objekata. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI A) Posebni tehnički uvjeti građenja za beton Navode posebni uvjeti za radove na betonu i armiranom betonu.važećim normativima u Republici Hrvatskoj koji se odnose na ovu problematiku. Obvezna je primjena ovog dokumenta i dokumenata kojise nastavljaju na .4. do novog voznog reda ili u nepovoljnijoj varijanti u prvom kvartalu 2011. neophodne su dopune ugovora. . Gore nabrojane okolnosti zahtijevaju: . .HRN EN 1997-1: 2008 .2. Dati tehnički uvjeti izvedbe u skladu su sa: .kvalitetno razrađenu dinamiku radova i . Uvjeti za beton. . TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA Tehnički uvjeti se definiraju za izvedbu temeljenja privremenog pomoćnog stupišta za podizanje čelične konstrukcije mosta i za sanaciju i rekonstrukciju temelja stupa S6.Tehničkim propisom za betonske konstrukcije. Predizanje DTT-a. zagata od čeličnog žmurja. ali u okvirima predviđenim ovim projektom i u suglasnosti s Projektantom i Investitorom.dobro usklađene faze radova. godine. Pri izradi dinamičkog plana potrebno je voditi računa o dinamici i prioritetima izvedbe mlazno injektiranih stupnjaka. . nadzoru i projektantu. DINAMIKA I FAZE IZVOĐENJA RADOVA Izvođenje predmetnih radova zahtijeva dobru pripremu i organizaciju na pojedinim vrstama radova te koordinaciju svih učesnika u realizaciji. Osnovni zahtjev za faze radova je da se mora osigurati međusobno nesmetano i sigurno odvijanje svih radova u svim uvjetima izvođenja. ovisno o brzini ugovaranja i vremenskim prilikama prilikom izvođenja radova. a završetak radova planira se optimalno do početka prosinca 2010. 2. VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA Planirani početak radova je srpanj 2010.1. Geotehničko projektiranje – 1. 14/2010. Dinamiku i faze izvođenja radova obavezan je razraditi izvođač.god. armaturu i čelik za prednapinjanje.kvalitetan i kontinuirani nadzor. . godine tj. Za radove na sanaciji objekta planira se kontinuirani zatvor pruge. .dobru pripremu i organizaciju radova.3. Ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do dužeg prekida radova potrebno je projektirati i obaviti konzerviranje radova u stabilnim uvjetima. 14/10). kao i radovi s ovim materijalima definirani su u dokumentu: Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09. podvodnog betoniranja i izvedbi čeličnih pilota. .Eurokod 7.odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji. 139/2009. dio: Opća pravila Tehnički uvjeti mogu se nadopuniti ili izmijeniti u toku samih radova. te ugradbu dilatacijske naprave treba izvršiti u pogodnim vremenskim prilikama neovisno o zadanom roku izvršenja radova. 2. 2.

otapanja HRN CEN/TR 15177 28 ciklusa .42 .Nazivna debljina zaštitnog sloja: c MAX MIN = 50 mm MAX Najmanja količina cementa za podvodno betoniranje kontraktorskim postupkom: 400. uz odobrenje projektanta prihvatiti i druge procedure.Tlačna čvrstoća betona nakon 28 dana C 30/37 .2. Sukladno Prilogu A.42 cement: C II/A-S. svojstva. i norme na koje ta norma upućuje i odredbama Priloga A (TPBK). HRN U. . Opća napomena: Tehnički uvjeti su u skladu sa mjerodavnim propisom za čelične konstrukcije u Republici Hrvatskoj: Tehnički propis za čelične konstrukcije (N.granulometrijski sastav agregata: uz krivulju 2. Nadzorni inženjer može.2.M1.Najmanja debljina zaštitnog sloja: c . Opise i nacrte treba zadovoljiti.DMAX16 mm . proizvodnja i sukladnost. prema HRN EN 1097-2 Posebni uvjeti dokazuju se pojedinačnim dokumentom sa rezultatima za svaki uvjet.057 otpornost agregata na drobljenje: LA < 30.N. razreda tlačne čvrstoće 42.Otpornost na cikluse smrzavanja i .1. Posebni uvjeti su: . (TPBK) za predmetnu konstrukciju beton se proizvodi kao projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima). ili C I .Beton se nalazi u razredu agresivnog djelovanja okoliša na konstrukciju XF3. HRN U. B) Posebni tehnički uvjeti građenja za čeličnu konstrukciju Navode posebni uvjeti za izradu i montažu čeličnih konstrukcija.Najmanja debljina zaštitnog sloja: cMIN= 40 mm -Nazivna debljina zaštitnog sloja: c NOM =45 mm Najveća debljina zaštitnog sloja: cMAX = 50 mm -Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 3. te potvrđivanje sukladnosti betona određuju se odnosno provode prema normi HRN EN 206-1:2000 Beton – 1 dio: Specifikacije. Za betonske dijelove građevine tehnička svojstva i drugi zahtjevi. a referentni su pri određivanju postupaka radova i kontrola. Način izrade konstrukcija opisan je u Tehničkom opisu i nadopunjen je radioničkim nacrtima.0 kg/m3 Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 3.v/c faktor ≤ 0.057 -otpornost agregata na drobljenje: LA < 30. ili općenito ostvaruje proizvod manje kvalitete. 112/2008). .M1. u pravilu se ne dopuštaju.5 granulometrijski sastav agregata: uz krivulju 2.cement: C II/A-S.0 cm Otpornost na cikluse smrzavanja i otapanja HRN CEN/TR 15177 28 ciklusa v/c faktor ≤ 0.njega. Postupci kojima se dopuštaju manja zahtjevnost pri radovima. Posebni uvjeti su: -Tlačna čvrstoća betona nakon 28 dana C 50/60 . NOM =55 mm Najveća debljina zaštitnog sloja: c = 60 mm -Uvjeti za beton za ležajne kvadere i ležajne grede: -Beton se nalazi u razredu agresivnog djelovanja okoliša na konstrukciju XF3.Uvjeti za beton za elemente temelja i stupa S6: .0 cm . prema HRN EN 1097-2 Posebni uvjeti dokazuju se pojedinačnim dokumentom sa rezultatima za svaki uvjet. te u skladu s odredbama posebnog propisa kao i zahtjevima iz ovog projekta.D 32 mm .

uputa za vođenje dnevnika.4.1.2. Dokazna dokumentacija tehnologije i sudionika 5.0 mm.3.7. WPS-ovi. opće upute za zavarivanje.8.2. Montaža Iz radioničke dokumentacije vidljiv je način montaže.2. za limove debljine t>= 20.4. Tokom izrade konstrukcije nadzorni inženjer može tražiti dopunsko certificiranje zavarivača. Tehnološki postupci zavarivanja (podloge za tehnološku razradu. svojstvo okomito na lim. profile propisan je glavnim i izvedbenim projektom. naročito kod vlačnih elemenata.5. do kojih je došlo prilikom transporta i montaže konstrukcije popraviti sa premazima prema osnovnom sistemu zaštite.2. tehnolog zavarivačkih radova.4. Općenito Da bi se osigurao primjeren kvalitet čeličnih konstrukcija. 2. za limove debljine t> 20.2. osoba za ne razorna ispitivanja .2.4.3.5.3.4.1.1.2.2.6.6.3. moraju se izbrusiti ili dovariti i izbrusiti. Naročitu pažnju treba obratiti na žilavost spoja te koncentraciju napona kod zavarivanja u pojedinim spojevima. Popis zakovica i certifikati 5. Popis materijala za AKZ i certifikati 5. Nakon izrade konstrukcije ugradnju odobrava nadzorni inženjer.4.3. 2.2...5.4. Prije početka montaže u građevinski dnevnik se unosi geodetska izmjera postojećeg stanja.1.4. Dnevnik zavarivanja 5. U toku radova. izradu i montažu treba povjeriti samo tvrtki sa referencama za izradu sličnih konstrukcija. Ravnost površine.1. Uvjerenje pogona za izvođenje zavarivačkih radova 5.1.4. Kutne varove treba brusiti jedino ako su kod zavarivanja dobili zareze. svojstvo homogenosti lima. Materijal druge vrste može se upotrijebiti samo uz pismeno odobrenje projektanta. Dokumentacija o tijeku radova 5. Označavanje varova 5.2. tolerancija ravnosti površine.3. 2.3. 2.2.1.2. Plan kontrole i ispitivanja 5. certifikate zavarivača i detaljni tehnološki projekt izrade. Izrada konstrukcija Izradu konstrukcije mora pratiti nadzorni inženjer.3.4. Sva oštećenja antikorozivne zaštite.3.3.2. Popis vijčane robe i certifikati 5. U tehničkoj dokumentaciji navedena je vrsta materijala za izradu. a izvoditelj mora predočiti dokaze primjenjivosti za sav osnovni i spojni materijal. Popis zavarivača i certifikati zavarivača 5. osiguranje kvalitete.2. Specifikacija materijala Način isporuke materijala za limove. Rješenja o imenovanju odgovornih osoba (inženjer gradilišta.1.6. i na kraju montaže provesti geodetsko snimanje konstrukcije.4. svi lokalni zarezi koji se mogu pojaviti kod rezanja. Postupak utezanja prednapetih vijaka 5.0 mm propisani su glavnim i izvedbenim projektom. tolerancija debljina.2. Popis ugrađenog dodatnog materijala i certifikati dodatnog materijala 5. Dokazi pri uvođenju izvoditelja u posao 5. Uvjeti za radionicu i dokazi gotove konstrukcije U toku građenja izvoditelj osigurava postupke i dokumentaciju kako je to navedeno u nastavku. Također. Rješenje o upisu Izvoditelja u Sudski registar 5.3. Tehnološki postupak antikorozivne zaštite i obrade tarnih ploha za prednapete spojeve 5. Uvjerenje operatera za izvođenje ispitivanja bez razaranja 5. 5. koji se moraju svesti na najmanju mjeru. obrazac za praćenje kvalitete) 5.) 1. Dnevnik antikorozivne zaštite .3. Građevinski dnevnik 5. Dokazna dokumentacija materijala 5. Dnevnik zakivanja 5.2. Lista ugrađenog osnovnog materijala 5.4. Uvjerenje o osposobljenosti specijaliste za zavarivanje (tehnolog) 5.4. širina/duljina isporučenih limova. ovlaštenik zaštite na radu. Popis ugrađenog osnovnog materijala i certifikati osnovnog materijala 5.4. Postupak zakivanja zakovicama 5.

4. Izvješće o ostvarenim stanjima pri zakivanju 5.5. U slučajevima da se na nekoj poziciji. 2. a uvjeti čvrstoće dani su projektom. Opseg kontrole zavarenih spojeva iskazan je u tehničkom opisu i prenesen na nacrte.0 mm. a izviješće je sastavni je dio kontrolnih postupaka izvoditelja. POPIS RADOVA U postupku sanacije provode se radovi za obnovu sljedećih elemenata: a) Obnova temeljenja stupa S6 (projekt Institut IGH) Rekonstrukcija i sanacija temelja stupa S6 1. Istovremeno s razradom radioničkih nacrta. potvrđuje ga nadzorna služba.5. definiranoj od strane nadzornog inženjera. Ova kontrolu provodi izvoditeljeva kontrolna služba. izvođenje zagata od čeličnog žmurja oko postojećeg nagnutog temelja stupa S6.7. 2. Zapisnik o preuzimanju konstrukcije 2.2.4. osim spojeva koji se izvode zavarivanjem.4. Svi bridovi moraju se obraditi brušenjem. izvođač radova mora od nadzora i investitora ishoditi odobrenje na planove zavarivanja. Čišćenje je do stupnja čistoće Sa 3. kako je to definirano u tehničkom opisu. Ovo razvrstavanje utvrđuje se na gradilištu. a koje su za dva puta opsežnije od prethodno uvjetovanih. kroz postojeći temelj te kroz šljunak za potrebe mlaznog .4.5. 23 ili 25 mm. Antikorozivna zaštita Sustav treba zadovoljiti specifikaciju S3. Tolerancije geometrijskih mjera i oblika Obrada rubova (rezanje) propisana je glavnim i izvedbenim projektom. a prije početka radova u radionici.5. Nakon brušenja rubovi moraju biti “glatki”. gdje je Lk ukupna debljina paketa koji se zakiva. i to na osam do dvanaest pozicija.5. Dopuštenih odstupanja mjera i oblika propisani su glavnim i izvedbenim projektom. 2. Izvješće kontrole antikorozivne zaštite 5. Zakovice i zakivanje Radovi na sanaciji čelične konstrukcije provode se zakivanjem zakovica. Nadzorni inženjer ima obvezu definirati dodatnu radiografsku kontrolu (RK) na odabranim pozicijama. ovisno o tehnici zakivanja: za strojno zakivanje dužina zakovice je: L = Lk+*4/3 .6.16. za kategoriju C3.6. a prvenstveni zahtjev je da su zakovice u trenutku zakivanja u stanju crvenog žara. a pojedina pozicija kontrole obuhvaća dio vara u duljini ne većoj od 400 mm. Postupci pri radovima AKZ trebaju biti u skladu sa serijom normi EN ISO 12944. a za ručno zakivanje početna dužina zakovice je: L = Lk+*7/4. 2. a određeni su u tehničkom opisu nacrtima i ostalim prilozima glavnog i izvedbenog projekta. nadzorni inženjer određuje dodatne kontrole. Izvođač je obvezan za svaki spoj izračunati dužinu zakovice. Izvješća 5.6. Tarne plohe montažnih nastavaka pripremaju se metalizacijom legurom AlMg5. Radovi na zakivanju provode se u potpunosti prema normama.5. podvodno betoniranje prostora između postojećeg temelja i zagatne stijene. utvrdi odstupanje kvalitete veće od dopuštenog. Kod zakivanja kod kojih se koriste već ranije probušene rupe nužno je na tim mjestima primijeniti zakovice za jedan red veličine veće.3. 3. tako da se obrusi jednakokraki pravokutni trokut s katetama od 0. Izvješće o ultrazvučnoj kontroli zavarenih spojeva 5. Zakivanje se ostvaruje zakovicama promjera 21. postupke zavarivanja (WPS) i dokaze postupaka zavarivanja (WPQR). Izvješće o vizualnoj kontroli zavarivanja 5.5.2.3.6.5. a za vrijeme deponiranja i prijevoza plohu treba osigurati folijama.5 do 1.5. Izvješće o pritezanju i kontroli sile pritezanja VVvijaka 5.5. prema EN ISO 12944-5. 6. Zavarivanje Zahtijevnost svih aktivnosti na radovima zavarivanja dane su glavnim i izvedbenim projektom.4. bušenje kroz novi beton.4.6.1. Radionička izrada 2. osim obveznog popravka na kontroliranoj poziciji. Obvezno je da su kontaktne plohe najstrože ravne prije sastavljanja. Ovo dodatno razvrstavanje provodi na oko 80% zakovica.1. Izvješće o radiografskoj kontroli zavarenih spojeva 5. I ova dodatna kontrola spada u obvezu izvođača. propisima i tehničkim načelima za ovu vrstu radova.

izvedba mlazno injektiranih stupnjaka u šljunku. 4.injektiranja.d. pragova i opreme na dionici sanacije t) Radovi na snimanju nivelete kolosijeka i ponovna montaža gornjeg ustroja pruge i opreme (SS i TK kabeli i KM mreža) nakon završetka sanacije čelične konstrukcije. . Detaljan opis i tehnologija izvođenja svake od ove faze radova opisan u tri mape glavnog i izvedbenog projekta izrađenog od strane „instituta IGH“ d. l) Obnova poprečnih nosača u prostoru plastičnih zglobova glavnih nosača m) Obnova sekundarnih uzdužnih nosača u prostoru plastifikacije n) Obnova vjetrovnog sprega u prostoru plastifikacije o) Obnova staze revizionih kolica u prostoru plastifikacije p) Popravak lokalnih oštećenja na mostu r) Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije Radovi na sanaciji koje izvodi HŽ i nisu predmet nadmetanja : s) Demontaža kolosijeka. b) Izvedba pomoćnog stupišta u sredini rijeke c) Izrada pomoćnog stupišta na proširenom temelju stupa S6 d) Uklanjanje nagnutog stupa S6 c) Izgradnja novog stupa S6 d) Dobava i ugradnja novih ležajeva na stupu S6 e) Obnova vlačnih ležajeva na stupu S4 f) Recentriranje i uređivanje ležajeva na stupu S4 g) Obnova ležajnih kvadera na stupu S4 h) Obnova ležajnih kvadera na stupu S5 i) Obnova zaštite temelja stupova S5 i S6 oblaganjem krupnim blokovima kamenja i) Recentriranje i uređivanje ležajeva na stupu S7 j) Obnova ležajnih kvadera na stupu S7 k) Obnova obadva glavna nosača za dovođenje plastificiranih presjeka u stanje pune krutosti.

SAVA 3.o.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . travanj 2010.o. . OBVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA Zagreb..

te o nastavljanju radova nakon prestanka smetnji zbog kojih su radovi obustavljeni. Sekcije KM i SIT Zagreb. Vuča vlakova itd. s pripadajućim atestima. Urediti gradilište po završetku radova . o obustavi izvođenja radova. Provoditi sve mjere kontrole kvalitete radova i ugrađenog materijala sukladno poglavlju iz Izvedbenog projekta 16. Osigurati potrebne količine gradiva i opreme sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova. o mjerama koje poduzima za zaštitu izvedenih radova.3. • • • • • • • • • • • • • OBVEZE IZVOĐAČA • Osigurati dovoljan broj vučnih vozila i vagona. Provoditi sigurnosne mjere kod izvođenja radova. tehničkih propisa. Investitoru predavati tjedno izvješće izvedenih radova u pismenom obliku. Imenovati odgovornu osobu za zatvaranje i otvaranje dionice za potrebe izvođenja radova.3.). Pridržavati se Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Provoditi koordinaciju s ostalim sudionicima u projektu rekonstrukcije mosta (ZOP Zagreb. te voditi računa i o svim ostalim KM. U ponudi obavezno priložiti plan rada i dinamiku radova. te propisa i akata HŽ-a. Izmjene dinamike izvođenja radova u pismenom obliku predavati glavnom nadzornom inženjeru. Održavati put kojim će se privremeno odvijati cestovni promet za vrijeme izvođenja radova. Uvesti izvoditelja u posao. Gradivo i opremu nabaviti sukladno projektom predviđenim tehničkim uvjetima. pravilnika i uputstva. Imenovati nadzor nad izvođenjem radova.2. te pratećeg osoblja za dopremu i otpremu potrebnog gradiva i opreme. Izvijestiti Investitora odmah o smetnjama koje onemogućavaju izvođenje radova. Imenovati voditelja radova. Program kontrole i osiguranja kvalitete.TK i SS uređajima i opremi na objektu. 3. normi. • • • • OBVEZE INVESTITORA Nadležnim službama prijaviti početak gradnje u propisanom roku prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju (NN76/07).

INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA Zagreb. travanj 2010. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . . REFERENCE..o.SAVA 4.o.

u svrhu izvršenja predmetnih radova. Za osobu pod točkom 3 ove alineje. Ovlašteni inženjer geodezije – 1 osoba 4. Izjavu gospodarskog subjekta iz koje je vidljivo da raspolaže. uz uvjet da ima minimalno 5 godina iskustva na radovima koji su predmet ove nabave – 1 osoba 2.4. i to: Platforma (plivajuća ili sa osloncima) minimalne nosivosti 250 t – 1 kom Opremu za pobijanje čeličnog žmurja (vibro čekić) Autodizalica minimalne nosivosti 300 t – 1 kom Autodizalica minimalne nosivosti 70 t – 2 kom Autodizalica minimalne nosivosti 40 t – 2 kom Hidraulička oprema za podizanje mosta kapaciteta 800 t – 4 kom Oprema za zabijanje pilota (hidraulička ili diesel) Oprema za zakivanje čeličnih konstrukcija o o o o o o o o . Iz traženih dokumenata mora biti vidljivo da ponuditelj raspolaže sa minimalno traženim tehničkim stručnjacima (koji imaju traženo obrazovanje).1.Izjavu da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost.izvedba ili sanacija minimalno 1 mosta sa čeličnom zakovanom rasponskom konstrukcijom .. s minimalno građevinskim strojevima i tehničkom opremom koja se zahtijeva za izvođenje radova.Popis tehničkih stručnjaka s navedenom obrazovnom i stručnom kvalifikacijom koji će biti angažirani na izvođenju predmetnih radova Minimalni traženi broj tehničkih stručnjaka koji se zahtijeva za izvođenje predmetnih radova je: 1. Tehnički stručnjaci u rasponu od inženjera do poslovođe (tehničara) sa minimalno 5 godina radnog iskustva na izradi i sanaciji barem 3 objekta čeličnih zakovanih konstrukcija željezničkih mostova – 5 osoba Za osobe pod točkom 1 i 2 ove alineje. a koji su potrebni za izvršenje radova koji su predmet ove nabave. ponuditelj mora dostaviti za svakog izvršitelja popis traženog iskustva na izgradnji i sanaciji sličnih objekata. STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA Minimalno iskustvo koje ponuditelj mora imati u zadnjih 5 godina: . a koju daje ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta . . ponuditelj mora dostaviti presliku o upisu u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije.. uz uvjet da ima minimalno 5 godina iskustva na radovima koji su predmet ove nabave – 5 osoba 3. građevine iz skupine minimalno A. članak 48.izvedba minimalno 2 objekta temeljena pomoću zabijenog čeličnog žmurja u tekućoj vodi Iz dostavljenog popisa i potvrda mora biti vidljivo da ponuditelj ima minimalno traženo iskustvo koje je potrebno za izvršenje radova koje su predmet ove nabave. stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje radova. ponuditelj mora dostaviti presliku potvrde o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva. Inženjer gradilišta – prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08). Za osobe pod točkom 4 ove alineje. članak 48. građevine iz skupine A. Glavni inženjer gradilišta – prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08). REFERENCE.

o Čelične nosače IPB 1. duljine 25 m – 6 kom o Teška cijevna skela .000.

.o. .SAVA 5.o.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. travanj 2010. PREDMJER RADOVA Zagreb. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK .

Najam plovnog objekta (platforme) za potrebe zabijanja žmurja (predvidivo trajanje 12 dana). PREDMJER RADOVA ZA GEOTEHNIČKI DIO PROJEKTA Stavka Vrsta i opis rada Jed. Plovilo se odgovarajuće mora sidriti. Korištenje plovnog objekta 0. te primjenjivati sva pravila ponašanja u uvjetima rada na rijeci.0 do 12. izvedbe ojačanja temeljnog tla mlaznim injektiranjem (predvidivo trajanje 10 dana) i zabijanja pilota (predvidivo trajanje 16 dana) uz najam odgovarajućeg čamca za prijevoz opreme i djelatnika između platforme i obale. Obračun po danu najma plovila. Obračun po broju zabijenog žmurja ili po m2 zagatne stijene.1.0 m. pripreme i raspreme radilišta za zabijanje žmurja i ojačanje temeljnog tla injektiranjem. Duljina žmurja je 10.00 0. KORIŠTENJE PLOVNOG OBJEKTA Izvođač je i za potrebe radova u rijeci i radove na rasponskom sklopu iznad rijeke obvezan dobaviti odgovarajuće plovilo (ponton). TEMELJENJE POMOĆNOG STUPA Doprema i rad na zabijanju pilota od čeličnih cijevi ø 813/16. Kol. sa zabijanjem u šljunčano tlo predvidivo 10. Ukupno se predviđa do 90 dana trajanja najma plovnog objekta za sve potrebe sanacije mosta. Cijena Jedinična Ukupna A. U cijenu najma je uključeno osoblje za upravljanje plovilima i sva potrebna sidrenja i premještanja plovila. 1. Obračun po broju pilota. Temeljenje pomoćnog stupa 0.00 1. dan 90 0. Stavka uključuje troškove transporta. Stavka uključuje troškove transporta.2 0. REKONSTRUKCIJA TEMELJA STUPA S6 Nabava. Plovilo je obvezan održavati u funkcionalnom stanju cijelo vrijeme trajanja radova. PREDMJER RADOVA 5. mj. Žmurje ostaje trajno ugrađeno u konstrukciju. 116 676. (nije razvijena površina) kom m 2 1. pripreme i raspreme radilišta za zabijanje pilota. Obvezan je cijelo vrijeme rada održavati pristup i omogućiti transport materijala i ljudi.5.00 Ukupno B. kom 8 0.00 B. U cijenu je uračunato geodetsko određivanje položaja i praćenje vertikalnosti pilota.00 C.00 . čelik S 270 GP. čelik S 235. ili drugo odgovarajuće žmurje. Ukupno A. doprema i rad na zabijanju žmurja predvidivo TIP LARSSEN 20 W.0 m ovisno o otporu tla kod zabijanja.

0 2995. Ukupno je predvidivo ~455 kom stupnjaka. Duljina šipki je 3.0 0. U cijenu su uključena i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja. 3.00 5.0 do 7. Rekonstrukcija temelja stupa S6 SVEUKUPNO A+B+C 0.00 Ukupno C.00 do 11.00 0. 80 cm za dvofluidni sustav mlaznog injektiranja uz tlak injektiranja 400 bara i sadržaj cementa 400 kg/m´ bušotine. min ø120 mm Predbušenje 215 stupnjaka kroz AB postojećeg temelja. Duljina mlazno injektiranog dijela bušotine je predvidivo od 5. Temeljenje pomoćnog stupa Ukupno C.0 m zbog neujednačenosti razine dna korita i nepoznavanja stvarne dubine dna postojećeg temelja. Od toga je bušenje kroz novi beton i armirani beton postojećeg temelja od 4. Očekivana čvrstoća mlazno injektiranog volumena tla je 12 MPa. Očekivani promjer injektiranog tijela je min.00 0. min ø120 mm Bušenje kroz šljunak Mlazno injektiranje Ugradnja armaturnih šipki ø 25 mm (B500B) utiskivanjem u osi stupnjaka kako bi se ostvarila veza armiranobetonske temeljne ploče sa stupnjacima . Stvarne količine će se odrediti i obračunati prema odobrenju projektanta i ovjeri nadzornog inženjera.0 1505.00 0. kg 7012 0.Izvedba mlazno injektiranih stupnjaka. Ukupna duljina bušenja jednog stupnjaka je 11.9 m od čega 0.15 m za kose stupnjake.0 do 8.00 0. m m m m 960.00 0. Korištenje plovnog objekta Ukupno B.9 m ostaje kao anker za vezu viriti iznad kote donjeg ruba temeljne ploče.00 0. Predbušenje 240 stupnjaka kroz novi beton. Rekonstrukcija temelja stupa S6 REKAPITULACIJA Ukupno A.00 4.0 2995.1 PRIPREMNI RADOVI Izrada dokumentacije . PREDMJER RADOVA ZA KONSTRUKTORSKI DIO RADOVA Redni broj Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena Opis stavke 1 1.2.00 0.0 m a ostatak se buši kroz šljunak a u svemu prema projektu.

00 1. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na formiranju i održavanju točaka operativnog poligona i repera.00 kom 1.4 m2 m3 2000. vodoprivreda …) svakodnevno i kontrinuirano tokom cijelog vremena trajanja radova pribavlja podatke o vodostajima i protocima. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Uređenje radnih platformi nasipavanje i zbijanje nastalih udubina u tlu. Također je obveza kom 1.5 . kao i kompletne izvedbene i prateće dokumentacije nužne za postupak građenja i pravni postupak dovršetka radova i primopredaja građevine investitoru.0 100.Izvođač radova preuzima obvezu izrade radioničkih nacrta za sve čelične konstrukcije i konstrukcije opreme (ležajevi i sanacija ležajnih betona). 1.0 1.2 Praćenje vodostaja Izvođač preuzima obvezu da od nadležnih službi (DHMZ. odvodnja …). Izvođač radova preuzima obvezu potpune kontrole kvalitete svih radova.3 kom 1. vodovod. te da blagovremeno poduzima aktivnosti za ovladavanje stanjima s ekstremnim utjecajima. Obvezan je na načinjeni plan ishoditi suglasnost nadležnih službi (vodoprivreda. rad na iskolčenju građevine i instalacije. Obvezan je provoditi sve postupke za potpuno zadovoljenje radova prema projektu. elektroprivreda. te predviđanja za buduće vodostaje i protoke.00 1. Obvezan je voditi kompletnu građevinsku dokumentaciju. Čišćenje i priprema terena i priprema radnih ploha Uklanjanje grmlja i šiblja na postojećem prostoru. Izrada pristupa do rijeke Izvođač je obvezan načiniti plan aktivnosti u prostoru nasipa i unutar nasipa. Aktivnosti na osiguranju od ekstremnih stanja izvođač obvezno ostvaruje u pripadnim aktivnostima. Obrada dokumentacije u svemu prema tehničkom opisu. Stavka obuhvaća dobavu i potrebnu obradu podataka. te tehnoloških projekata kojima se potvrđuju pretpostavke iz glavnog i izvedbenog projekta. postavljanje i održavanje iskolčenih oznaka i ploča s oznakama na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru te izrada snimka izvedenog stanja.

Obračun po m2 prostora Probno opterećenje mosta Izvođač je obvezan nakon završetka radova sanacije mosta provesti probno opterećenje mosta. Redni broj Ukupno za pripremne radove Opis stavke Jedinica mjere 1. U stavku su uključeni svi troškovi (materijal. pomomoćni čamci. pristupe do rijeke i sve druge prostore koje je koristio . energija. ili su oni izmijenjeni usljed aktvnosti na gradilištu. skladištenje. odlaganje. pomagala …).0 1. te nakon završetka radova dovesti prostor u prvotno stanje. održavati pristupe za cijelo vrijeme građenja. dobavu ispitnih vozila.00 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena 2 2.6 1. energija. stručni radnici. Za izvođača program ispitivanja i registracije događanja na mostu treba načiniti specijalizirana služba za provedbu specifičnih radova ispitivanja. geotehničkog dijela troškovnika. KORIŠTENJE PLOVNOG OBJEKTA. Obračun po dužnom metru puta.7 1. radne platforme …) Iznos za korištenje plovnog objekta objedinjen je u dijelu A. Dobava i održavanje plovila s radnim strojevima (dizalice. Stavka uključuje izradu programa. Prema načinjenom planu obvezan je izvesti pristup do rijeke. statički proračun za ispitna opterećenja. pomagala …) Dovođenje prostora u izvorno stanje Izvođač je obvezan prostor za pristupe. stavka 1. dovesti u početno stanje.1 Dodatno utezanje stupa S6 Podmetači za oslanjanje užadi . prema važećim propisima.8 izvođača od nadležnih službi ishoditi potvrdu da je prostor doveden u prvotno stanje. m 300. provedbu ispitivanja s registracijom događanja. te izradu i predaju završnog izvještaja.0 m2 2000.9 kom 1. izrada skela i platformi za pristupe pojedinim pozicijama U stavke su uključeni troškovi dobave ostale opreme potrebne za provedbu radova kao i svi troškovi (materijal.1. stručni radnici. Dobava i održavanje sve opreme za potpuni dovršetak radova.

2.40 2. pripremnih radova. DIN 3064 .3 kom 4. Obračun po komadu izvedene obujmice Ukupno za dodatno utezanje stupa S6 m 3 2. dobave materijala. Masa po m' je 4. montažu. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. energije.2 Ukupno Dobava i napinjanje užadi za utezanje Užad za napinjanje su: Rundlitzenseil 6x36 WS+SE. osiguranje i svi drugi radovi. Užad su u izvedenom stanju napeta na silu od 800 kN po struku (ukupna prednaponska sila je 400 kN). rada.zn. 3 Izrada pomoćnog stupišta u sredini rijeke i odizanje U opisu su skraćeni opisi stavki. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.00 2. a ugrađuju se dva užeta.28 kg/m'. Užad se na napinjaljke spajaju sa skretnicama (njemački: Kausche).28) Dobava i ugradnja napinjaljki s klemama Užad za priteže s napinjaljkama dopuštene sile Z=600 kN. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Izvedba pilota/stupova od F 813*16 3.00 kg 984. Obraču po kg (2*115*4. Izvedba sukladno DIN 1142. a koje se učvršćuju s najmanje 6 klema M22. Stavka obuhvaća dobavu užadi.izrada pristupa i skela. Obračun po m3 tvrdog drva. Ukupna duljina jednog užeta koje obujmljuje stupove je 115.0 m. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. napinjanje i održavanje sustava u cijelom razdoblju sanacije. od tehnološke pripreme. opreme.Dobava i fiksiranje podmetača od tvrdog drva za oslanjanje užadi na betonske istake stupa S6 i na beton stupa S7. Obračun po kilogramu užeta.1 . te uklanjanje uaždi nakon završetka sanacije.

900.058. Svaki sklop načinjen je od tri međusobno spojena profila HEB1000. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta. Poprijeko na most ugrađuju se dva sklopa željezničkog provizorija. montažu i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta. Poprečni sklopovi se za osiguranje zajedničkog rada međusobno povezuju spregovima.5*2. S235. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta. od čelika S235 J2+N. u svemu prema tehničkom opisu i drugim prilozima projekta.0 m. Tlocrtno su u rasporedu 2.0 mm.5 m.001. tako da je osni razmak poprečnih sklopova 2. Obadva sklopa se oslanjaju u osima stupova. Visina sklopa je 1000 mm.200. Pobijanje je do kote +88.0 12. radioničku pripremu. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima iz ovoga projekta.3 .50 m.0 12. tako da čine četveropojasnu rešetku. Stavka uključuje dobavu materijala.665. Stavka buhvaća dobavu materijala. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta.0 3.Svako stupno mjesto čine četiri čelične cijevi F 813*16.2 a) b) c) Čelika za pilote/stupove Čelika za spregove Izvedba poprečnog sklopa od 2*3 HEB1000 Iznad pilota ugrađuje se čelični roštilj. U prostoru iznad vodnog lica piloti/stupovi se dograđuju spregovima. Za oslanjanje poprečnih sklopova izvode se odgovarajuće ležajne ukrute (u zavarenoj izvedbi).288. u zavarenoj izvedbi. svi radovi Odizanje rasponskog sklopa kg kg 60. a vrh stupa je na koti +112.200.0 kg kg kg 47. Pobijanje pilota je sadržano u geotehničkom projektu.0 m. Čelika za poprečne sklopove Čelika za spregove.0 2. Spregovi i oslonci poprečnog sklopa se izvode na montaži. a duljina je najmanje 23.0 m. a) b) 3. radioničku pripremu i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta. Piloti se u tlo pobijaju u dubinu od 10. Obračun je prema ugrađenim količinama za pojedine elemente. Cijevi su istovremeno piloti za predaju opterećnja u tlo. duljine 24. platforme i pristupe Čelika za ukrućenja hrpta.

Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.0.0 tona. sidrenje. dobave materijala. sinkroniziranog djelovanja.50 m uzduž mosta.a) b) c) d) 3.0 5 Oblaganje kamenom temelja stupova S6 i S5 . Povezivanje se ostvaruje sustavom ukriženih dijagonala i horizontala od cjevne skele F48.0 m.3*4. Razmak rubnih cijevi je 2. podizanje konstrukcije na projektnu visinu. Drvenih podmetača Čelika za oslonce preša i vitla Elastomerni ležaji F500*69 m3 kg 9.7 m 4. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. rada.8*5.0 od čelika S355. Stavka uključuje dobavu materijala. a sadrže dobavu kompletne opreme. Obračun po komadu tornja visine 13. odnosno 1. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.1 kom 2.0 4 Izrada pomoćnog stupišta uz stup S6 U opisu su skraćeni opisi stavki. održavanje stanja do završetka sanacije i uklanjanje sustava. a kapacitet preša ispod svakog glavnog nosača je 2*200. pozicioniran prema nacrtu.8*5. energije.0. poprijeko na most.0 8.izrada pristupa i skela. Ispod svakog nosača su najmanje dvije preše. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta. osiguranje i svi drugi radovi. kom Dobava i rad sa prešama kom Ukupno za pomoćno stupište u sredini rijeke Odizanje se ostvaruje setom preša.7 m Kompletnih tornjeva visine 13. Radovi se provode u skladu s pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. na koti +100. montažu stupa i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Pomoćno stupište od TC500 Ispod svakog glavnog nosača ugrađuje se četveropojasni toranj teške cjevne skele TC500. od pripremnih radova. Svaki rubni stup je od dvije cijevi F177. Za ovu aktivnost provodi se dodatno ukrućenje hrptova glavnih nosača.0 4.000. Pojedini stup je od cijevi F177. Ukrućenja su prema projektu. Stupovi se sidre u beton temelja. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta.30 m. opreme. Visina dizanja na mjestu pomoćnog stupišta je 1.6 6.00.

kompaktna zrna. U širini od 4.0 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 5. te završno hidrografsko snimanje koje potvrđuje projektne kote. te hidrografskim snimanjima dokazanog oblaganja. Redni broj .0 cm. od tehnološke pripreme. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.izrada pristupa i skela. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju zasipa od šljunka. te hidrografskim snimanjima dokazanog oblaganja. Rad obuhvaća početno hidrografsko snimanje dna u okolici stupa S5. jednolike raspodjele (prema izračunu). Obloga se provodi od kote +99. hidrografsko snimanje izvedenog zasipa po fazama. Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog materijala.0 m je od lomljenog kamena krupnoće 16-40 cm. a dalje je nagib 2:1. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. pripremnih radova. Obloga se provodi od kote +96. Nasip od šljunka sa zrnom do 10 cm Obloga od lomljenog kamena 16-40 cm Oblaganje kamenom temelja stupa S5 Obloga temelja stupa S5 izvodi se lomljenim kamenom krupnoće 16-40 cm.00 do kote + 99. Pokrivni sloj debljine 1. opreme.2 m3 Jedinica mjere 450. U širini od 4. a donji dio je od jednoliko granuliranog šljunka krupnoće zrna do 10.0 5. te završno hidrografsko snimanje koje potvrđuje projektne kote.0 m od zagata obloga je horizontalna.00 mnm.U opisu su skraćeni opisi stavki.00 mnm. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.00 do kote + 100. jednolike raspodjele (prema izračunu).0 m od zagata obloga je horizontalna. dobavu i oblaganje lomljenim kamenom. Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog materijala. Obloga od lomljenog kamena 16-40 cm Ukupno za oblaganje kamenom Opis stavke m3 m3 827.0 732. dobava lomljnenog kamena i oblaganje. osiguranje i svi drugi radovi. otporan na upijanje vode i na smrzavanje. a dalje je nagib 2:1. dobave materijala. rada. Oblaganje kamenom temelja stupa S6 Obloga zagata izvodi se kombinacijom krupnog šljunka i lomljenog kamena krupnoće 16-40 cm. energije.1 5. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Kameni materijal koji se koristi za izvedbu nabačaja mora biti čvrsta.

uz potpuno crpljenje vode. Ukupno betona baze.00 do kote +100. opreme. Beton se izvodi od kote +96. do kote +100.1 Popunjavanje prostora između talpi i bunara stupa S6 betonom C30/37 Istodobno s injektiranjem temeljnog tla provodi se betoniranje.00 mnm popunjava se podvodnim betoniranjem. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.2 . montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama.6 Zamjena stupa S6 U opisu su skraćeni opisi stavki.00 mnm popunjava se po načelu armiranog betona. s dodatnim uvjetima. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. Beton je klase čvrstoće C30/37.izrada pristupa i skela. Radovi su prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. Armira se armaturom B500B. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Napomena: Radovi sanacije temelja iskazani su u projektu IGH i nadopunjuju se na ovdje iskazane radove 6.0 m. interakciju s ugradnjom armature.0 6. dobave materijala. od pripremnih radova. do kote +98. ugradnju i održavanje certificiranog betona.0 50. osiguranje i svi drugi radovi. C30/37 Aramtura B500B za bazu stupa S6 Uklanjanje nagnutog stupa S6 od betona C30/37 m3 tona 621. kontraktorskim postupkom. ugradnju armature i betoniranje. Rad obuhvaća dobavu. dobavu. energije. rada. Gornja zona. Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature. Donja zona u debljini od 2.00 mnm. Betonom se popunjava prostor između novog zagata i postojećeg betonskog temelja stupa S6. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.

na udaljenosti ne većoj od 50. rezanje i uklanjanje obuhvaća sve betonske elemente do kote +100.Radovi obuhvaćaju rezanje armiranobetonskog stupa po dijelovima veličine pogodne za preuzimanje. tako da se zadrži sigurnost i omogući uklanjanje dijelova stupa. ugradnja certificiranog sidrenog veziva na cementnoj bazi. Napomena: Investitor uz suglasnost vodoprivrede može izvođaču naložiti da uklonjene betonske elemente rasporedi u okolini stupa S6. Izvedba sidara od čelika B500B Izvedba vezne ploče stupa S6 m3 700. Napomena: Izvođač je u toku uklanjanja stupa obvezan izvršiti premještanje sigurnosne užadi promjera 32 mm. dubine 1. Rad obuhvaća poravnanje betonske plohe. U slučaju izvedbe ovog zahtjeva.5 m. Ukupno je 250 sidara. dok se na ravnom dijelu stupa ugrađuje jedan red sidara na razmaku od 20. bušenje rupa promjera 36 mm.0 m.0 6. oko 1. na koti +100. a strojno razbijanje nije dopušteno. Obračun po komadu ugrađenog sidra. Obračun je po m3 izrezanog. U očišćenu rupu ugradjuje se certificirano sidreno vezivo na cementnoj bazi i sidra duljine 3.0 m.5 m.0 m3. uklonjenog i zbrinutog armiranog betona.0 mnm.0 cm. dobava opreme za bušenje.4 . ugradnja sidra duljine 3. Radovi se izvode prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta.0 6. tako da sidra postaju vezna armatura stupa. Uklanjanje armiranog betona stupa S6 Izvedba sidara za novi armiranobetonski stup S6 Na prostoru stupa izvode se sidra u postojeći beton stupa/bunara. Načelno se u prostoru zaokruženog kraja stupa ugrađuju dva reda sidara na razmaku 20. Očekuje se rezanje ostvariti dijamantnim užadima. Za sidra promjera 28 mm krunskim bušilicama buše se rupe promjera 36 mm. svi radovi su u ugovornoj cijeni.3 kom 250.00 mnm.0 cm. uklanjanje i zbrinjavanje.

ugradnju i održavanje certificiranog betona. interakciju s ugradnjom armature. od stupa prema zagatu. Radovi su prema pisnaim prilozima i nacrtima ovoga projekta. Rad obuhvaća dobavu oplate s pripadnim skelama. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama.81 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 6. ugradnju i održavanje certificiranog betona. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama. interakciju s ugradnjom armature.6 m3 tona 240. Ukupno betona vezne ploče. Armiraju se armaturom B500B. Armatura se obračunava posebno. Redni broj . Stup je uz temelj širine 3.0 36. dobavu certificiranog betona. Armatura se obračunava posebno. Obračun po m3 ugrađenog betona. Obračun po m3 ugrađenog betona. Rad obuhvaća dobavu. Rad obuhvaća dobavu.00 mnm.5 mnm. Beton C50/60 za ležajne kvadere stupa S6 Armatura B500B za kvadere stupa S6 Ukupno za zamjenu stupa S6 Opis stavke m3 tona Jedinica mjere 2.00 mnm. ugradnju armature i betoniranje ploče betonom klase čvrstoće C30/37. prema definiciji betona. Ukupno betona C30/37 za stup S6 Aramtura B500B za stup S6 6. što uključuje potpuno crpljenje vode. betoniranje i održavanje betona. Vezna ploča izvodi se tako da se na gornjoj plohi ostvari poprečni pad od 4%. s posebnim dodatnim uvjetima. duljine 14.3 m. Armira se armaturom B500B.6 Izvedba ležajnih kvadera stupa S6 Ležajni kvaderi izvode se od betona klase C50/60. Vezna ploča izvodi se u suhome. između kota +100.0 106.3 m.0 6.00 do +101. prosječne debljine 1. duljine 15.0 m.70 0. a u vrhu je širine 2. interakciju s ugradnjom armature. s posebnim dodatnim uvjetima. dobavu. Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature. C30/37 Aramtura B500B za veznu ploču stupa S6 Izrada novog betonskog stupa S6 Radovi su prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta.Nakon uklanjanja postojećeg stupa S6 i poravnanja betona na koti +100. Izvodi se od kote +101.5 m3 tona 596.0 m. Izvodi se od betona klase C30/37.6 m. dobavu. izvodi se vezna betonska ploča.0 mnm do kote (ukupno9) +114.

Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. Prema originalnom rješnju mosta. od pripremnih radova.0 kN Pomak: dx = +/. jednosmjerno pokretni ležajevi. S7 i S5 U opisu su skraćeni opisi stavki.0 4.000.0 7. Obračun po kg ugrađenog čelika obuhvaća sve radove na sanaciji ležaja. Materijal za nove elemente je S355J2+N.B9. te podlijevanje podljevnim mortom za ležaje. rada. Akcije na ležajeve. te zavarivanju nove vlačne šipke šipke F80*760/M80*190 i pripadnih ukrućenja. na razini eksploatacije su: Vertikalna sila: R = 9.izrada pristupa i skela. potrebna brušenja (poliranja) i antikorozivnu zaštitu. opreme. dobave materijala. AKZ i montažu dva ležaja na stupu S6.500. brušenju i popravku površine na poprečnom nosaču. sukladno normi HRN P. 5 kg kom 150. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.0 kN Horizontalna sila: H = 1. osiguranje i svi drugi radovi. Pri sanaciji vlačne šipke pojedini ležaj se demontira i obnavlja. Ukupno za ležajeve 8 Obnova ležajnih kvadera i greda na stupovima S4.011. Ležajevi se izrađuju.2 Sanacija vlačnih ležajeva na stupu S4 Obnova ležaja sastoji se u odrezivanju postojeće vlačne šipke u spoju na poprečni nosač.0 mm Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog ležaja specificiranih karakteristika: 7. energije. ugrađuju se čelični valjkasti. Obnova obuhvaća pregled i popravljanje zavarenih spojeva.50.č.0 7. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. uključujući kompletan AKZ. .1 kom 2. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Dobava i montaža ležajeva na stupu S6 Stavka obuhvaća dobavu. Čelika S355J2+N za sanaciju Navrtke M80 k.7 Ležajevi na stupu S6 i sanacija vlačnih ležajeva na stupu S4 U opisu su skraćeni opisi stavki. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.

Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Obnova ležajnih kvadera stupa S4 Obnavljaju se sva četiri ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S4.2 8. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta. montažu oplate. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem.1 Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.0 7.2 2. rada. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Obnova ležajnih kvadera stupa S5 kom kom kom m3 tona m3 1.0 6. opreme.2 7. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja.2 2.2 a) b) c) d) e) f) 8. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.2 7.2 . montažu oplate. ugradnju vezne armature.8. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60.3 Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža. ugradnju i centriranje ležaja.izrada pristupa i skela. nakon što izvođač načini pristupne skele.0 1. osiguranje i svi drugi radovi. energije. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. a) b) c) d) e) f) Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža. ugradnju vezne armature. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta.0 1. od pripremnih radova. nakon što izvođač načini pristupne skele.0 6. ugradnju i centriranje ležaja. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Obnova ležajnih kvadera stupa S7 Obnavljaju se sva četiri ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S7. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer.0 7. dobave materijala. kom kom kom m3 tona m3 1. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja.

izrada pristupa i skela. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Sve nove lamele su od materijala S355J2+N.0 1.Obnavljaju se dva ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S5. Redni broj Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža.0 1. ugradnju vezne armature.0 Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 9 Kolosijek i oprema mosta Radove na demontaži i ponovnoj montaži kolosijeka i opreme (SS. propisima i tehničkim načelima za ovu vrstu radova. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. optički kabeli i KM mreža) izvodi HŽ. dobave materijala. HŽ Ukupna cijena kn Redni broj Opis stavke U opisu su skraćeni opisi stavki. a) b) c) d) e) f) 8. prema stupu S5. nakon što izvođač načini pristupne skele. gledano od ležaja na stupu S6 . servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Ukupno za obnovu ležajnih kvadera Opis stavke kom kom kom m3 tona m3 1. osiguranje i svi drugi radovi. opreme. izbočavanjem hrpta i istezanjem (svijanjem) donjeg pojasa. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. TK.0 2. a kutnici su od materijala S355J2. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer. Radovi na zakivanju provode se u potpunosti prema normama. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja.95 m. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena 10 Sanacija čeličnih elemenata rasponskog sklopa . od pripremnih radova.2 4.0 4. ugradnju i centriranje ležaja. Do plastifikacije je došlo gužvanjem gornjeg pojasa. energije. Obadva glavna nosača doživjela su plastifikaciju u prostoru trećeg polja SUN. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta. Razmaci poprečnih nosača je 3. rada. montažu oplate.

0 3. Saniraju se nosači u duljini od 28.3 10. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacija staze revizionih kolica Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.200.0 430.2 10. kg kom 5. Ovo razvrtavanje utvrđuje se na gradilištu.400.Kod zakivanja kod kojih se koriste već ranije probušene rupe nužno je na tim mjestima primijeniti zakovice za jedan red veličine veće.000.4 10.0 12.0 390.1 Sanacija glavnih nosača mosta na mjestu plastifikacije Provedba radovu u svemu prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.0 10. Dodatno razvrtavanje provodi se na 80% zakovica.0 kg kom kg 15. Saniraju se spregovi u pet polja.0 1.5 .0 kg kom 4. potvrđuje ga nadzorna služba. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Čelika za spregove.300. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacija poprečnih nosača i sekundarnih uzdužnih nosača Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.0 m Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacije revizionih (pješačkih staza) Sanacija obuhvaća demontažu dijela postojećih revizionih staza na mjestu plastifikacije glavnih nosača i na mjestima pomoćnih stupova. Saniraju se dva poprečna nosača i tri grupe od po četiri sekundarna uzdužna nosača.0 kg kom 43.000.000.450. te obnovu staza prema postojećem stanju. platforme i pristupe Sanacija vjetrovnih spregova Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. 10.

0 m2 2. premošćuje se spoj dodatnim vertikalnim ukrućenjem debljine 20 mm. rada. u slučaju da je pri izrezivanju i brušenju spoja došlo do zazora većeg od 10 mm. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.0 10. Obračun prema komadu saniranog spoja: Ukupno saniranih spojeva: Ukupno za lokalna oštećenja kom 50. prema nacrtu. Radovi uključuju dobavu mateijala. od pripremnih radova. energije. dobave materijala. sa unutarnje strane glavnog nosača.6 Ukupno čelika: Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije Zaštita se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. Obračun je po m2 izvedene zaštite. Provedba radovu u svemu prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.izrada pristupa i skela. Sanacija oštećenja provodi se po sljedećem postupku: a) Izrezuje se puknuti var. te se izvodi dvostruki var. c) Obnavlja se zavareni spoj. zaštitu vode od zagađenja. Ukupna površina za AKZ Ukupno čelične konstrukcije Opis stavke kg 5. pjeskarenje. d) Nakon obnove zavarenog spoja. Redni broj Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 11 Sanacija lokalnih oštećenja U opisu su skraćeni opisi stavki.000.1 11. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Materijal je S355J2+N. zaštitu u projektiranom sustavu i dokazivanje kvalitete izvedenih radova. osiguranje i svi drugi radovi. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. Sanacija vertikalnog ukrućenja hrpta na mjestu loma Na mjestu svijanja pojasnice (#170*10) vertikalnog ukrućenja hrpta glavnog nosača. opreme. došlo je do pucanja zavarenog nastavka pojasnice. ugrađuje se umetak od profila.10.000. 11. b) Utvrđuje se stanje izrezanih ploha.0 UKUPNO ZA SANACIJU KONSTRUKCIJE .

POSEBNE NAPOMENE : 1. 8. 3. Uvid u glavni i izvedbeni projekt moguć je svaki radni dan od 7. 2. 3. 2. U Zagrebu. travnja 2010. Investitor predlaže obilazak lokacije i objekta potencijalnih izvođača prije izrade ponuda kako bi se sagledali svi aspekti i problematika sanacije. dipl. 7. .ing. 6. 5. godine IZRADIO : Šef Službe za pružne građevine Dean Matović. Ukupno za pripremne radove Ukupno za dodatno utezanje stupa S6 Ukupno za pomoćno stupište u sredini rijeke Ukupno za pomoćno stupište uz stup S6 Ukupno za oblaganje kamenom Ukupno za zamjenu stupa S6 Ukupno za ležajeve Ukupno za obnovu ležajnih kvadera Ukupno za radove na kolosijeku i opremi Ukupno čelične konstrukcije Ukupno za lokalna oštećenja UKUPNO (bez PDV-a) PDV SVEUKUPNO : NAPOMENA : Prateći dio ovog tendera je Izvedbeni projekt sanacije mosta Sava Jakuševac sa svim pripadajućim tekstualnim dijelovima. 4.1. 11. Osoba za kontakt je Dean Matović.30 h na adresi Građevinski poslovi Trg kralja Tomislava 11. 10. dipl. 9.građ.građ.30 do 15. 30. Zagreb.ing. nacrtima i specifikacijama materijala. mob 098 499 845.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful