INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.o.

, ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK - SAVA

TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ŽELJEZNIČKOG MOSTA „SAVA JAKUŠEVAC“ NA PRUZI SESVETE – VELIKA GORICA M 401

Tender dokumentacija

Zagreb, travanj 2010.

SADRŽAJ 0. NASLOVNI LIST 0.1. KAZALO SADRŽAJA 1. OPĆI DIO 1.1. PREDMET RADA I LOKACIJA 1.2. 1.3.
- OPĆENITO - UVODNI DIO DETALJAN OPIS OŠTEĆENJA KRONOLOGIJA DOGAĐANJA I PODUZETIH AKTIVNOSTI

2. OPIS RADOVA, DINAMIKA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA
2.1. VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 2.2. DINAMIKA I FAZE IZVOĐENJA RADOVA 2.3. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA 2.4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI A) Posebni tehnički uvjeti građenja za beton B) Posebni tehnički uvjeti građenja za čeličnu konstrukciju 2.4.1. Općenito 2.4.2. Izrada konstrukcija 2.4.3. Montaža 2.4.4. Specifikacija materijala 2.4.5. Uvjeti na radionicu i dokazi gotove konstrukcije 2.4.6. Radionička izrada 2.5. POPIS RADOVA

3. OBVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA
3.1. 3.2. OBVEZE INVESTITORA OBVEZE IZVODITELJA

4. REFERENCE, STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA
4.1. REFERENCE, STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA

5. PREDMJER RADOVA
5.1. PREDMJER RADOVA ZA GEOTEHNIČKI DIO PROJEKTA 5.2. PREDMJER RADOVA ZA KONSTRUKTORSKI DIO RADOVA

INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.o., ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK - SAVA

1. OPĆI DIO

Zagreb, travanj 2010.

godine. premošćuje rijeku pod kutem od 73.o. Stup je temeljen na bunaru. u njegovoj neposrednoj blizini.50+1. Most je zakovana čelična konstrukcija.0*6.SAVA TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ŽELJEZNIČKOG MOSTA „SAVA JAKUŠEVAC“ NA PRUZI SESVETE – VELIKA GORICA M 401 1. godine. Današnja kota korita u sredini rijeke je najviše +99. doživio je havariju u noći na 31.10 m. u poprečnom presjeku upuštena konstrukcija. zakrenuti u smjeru rijeke. debljine do 80 mm. Najniže kote tla su utvrđene u prostoru uzvodno od temelja. Provedenim istražnim radnjama utvrđeno je da je došlo do popuštanja temeljnog tla u prostoru stupa.0 m.o. a postoje i nepotvrđene izmjere da je u uskom prostoru kota tla bila +93.95 m. glavni dio na kojemu je došlo do havarije je kontinuirani most od tri otvora L=34.SAVA 1. Stupovi su masivni. Poprečni nosači su okomiti na os.401 m. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . kojima je visina hrpta 3. na međusobnom razmaku od 3.80=9. Dvokolosječni most.50 mnm. Došlo je do potonuća rasponskog sklopa u prostoru stupa S6. izgrađen 1968.80+1. tlocrta 17.50 . Most se sastoji od više dilatacija različitog koncepta.5 m.00 mnm. a prema izvornoj projektnoj dokumentaciji temeljenje je ostvareno na koti +94.267=134.7°..00 mnm. Izvedena su četiri sekundarna uzdužna nosača visine 620 mm.Gorica. Mjerenjima je utvrđeno da je sadašnje dno korita u okolini stupa na najnižoj razini na koti +94.1. s kontinuitetnim lamelama.50+2. Nosači su na razmaku od B=1. Prema geološkom elaboratu iz doba građenja mosta. u km 9+872 pruge: Sesvete – V. most „Sava Jakuševac“. u koritu rijeke uz desnu obalu. betonski. PODIONICA : ZAGREB RESNIK . sa dva punostjena glavna nosača na razmaku od 9. upušteni u poprečne nosače 200 mm.10 m.00 mnm. s hrptom visine 1400 mm i pojasevima #365*20 (mjerno na proizvoljnoj poziciji).50+1. kota korita je +103. a širina korita u osi mosta je 112.2.867+34. a središnji. 1. PREDMET RADA I LOKACIJA Radovi na sanaciji željezničkog mosta „Sava Jakuševac“ izvoditi će se na dionici pruge: SESVETE – VELIKA GORICA M 401. OPĆENITO UVODNI DIO Željeznički most preko rijeke Save.80 m.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.ožujka 2009. s pojasevima od paketa lamela širine 690 mm.267+65.1.

ožujak 2009. Sanacija objekta će se izvesti prema stavku 3. Uslijed zakretanja konstrukcije nad stupom S5 došlo je do popuštanja vlačnih ležajeva na stupu S4.2. ing. 1. deformirani su i sekundarni uzdužni nosači.694°. provedenim od strane Građevinskog fakulteta iz Zagreba. građ. Za pridrženje i podizanje čelične konstrukcije do njene konačne sanacije potrebno je izraditi dvije privremene nosive konstrukcije Izvedbeni projekt revidiran je od strane dva ovlaštena revidenta i to za geotehnički dio od strane Prof. a najvjerojatnije kao posljedica nizvodne eksploatacije šljunka. dok je donji pojas naglašeno savijen.03. godine željeznički most „Sava Jakuševac“ preko Save. doživio je havariju u km 9+872 te je prekinut sav željeznički promet na toj pruzi. prema nacrtima.61° .2010.78° . na pruzi Sesvete-Velika Gorica M 401. godine.ing. Pukli su vezni vijci na obadva ležaja.32 m. Od izmjerenih veličina naglašavaju se: Pomaci uzvodnog ležajnog kvadra stupa S6 je: dX= 3. 1. dZ= 1. sa „Inžinjersko projektnog zavoda“ iz Zagreba. sa „Institutom IGH“ Zagreb i njihovim kooperantom „Građevinskim fakultetom iz Zagreba“ izrađen je idejni projekt sanacije na koji su dobiveni vodopravni uvjeti i ishođeno pozitivno mišljenje Grupe za reviziju tehničke dokumentacije RK 72/10 od dana 05. Zakona o prostornom uređenju i gradnji za slučajeve hitne sanacije objekta zbog sprječavanja neposrednog ugrožavanja ljudi i dobara od oštećenja nastalih kao posljedica prirodnih nepogoda oštećenja te se neće ishoditi potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola . Usljed pomaka st upa S6 došlo je do plastifikacije glavnih nosača čelične rasponske konstrukcije.Temeljem istog Ugovora izrađen je i izvedbeni projekt sanacije temelja i izrada novog stupa S6 uz proširenje i ojačanje temelja i sanacije čelične konstrukcije. Provedenim istražnim radnjama i naručenim hidrografskim snimanjima. sa „Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu i za konstruktorski dio od strane Zoran Lončarec. Dr. utvrđeno je da je došlo do popuštanja temeljnog tla stupa S6 tj. U tijeku je revizija izvedbenog projekta od strane Grupe za reviziju tehničke dokumentacije te izrada tendera za nadmetanje. utvrđeno je znatno spuštanje kote dna korita oko temelja stupa. Oko stupova S5 (stup uz lijevu obalu) i S6 (stup uz desnu obalu) kota dna je znatno niže.10 m. Sukladno Ugovoru broj 90/09-2. dipl.1. od stupa S6 prema stupu S5. Došlo je do ulegnuća rasponskog sklopa u području stupa S6 koji se nalazi u koritu rijeke. te su popuštanjem veza izvan funkcije ostali elementi vjetrovnog sprega uz donji pojas glavnih nosača. Φ = 11. Plastifikacija se realizirala trećem polju sekundarnih uzdužnih nosača.4. Φ X Y Z = 0.mnm. Kutevi zaokreta uzvodnog ležajnog kvadra stupa S6 su: Φ = 4. Kao hitna mjera održanja stupa S6 i rasponske konstrukcije poduzeto je nasipavanje područja oko temelja stupa S5 i S6 kao i pridrženje stupa S6 čeličnim sajlama za stup na obali.građ.94 m. KRONOLOGIJA DOGAĐANJA I PODUZETIH AKTIVNOSTI U noći na 31. Posebni slučajevi građenja. DETALJAN OPIS OŠTEĆENJA Pri havariji mosta došlo je do potonuća i zakretanja masivnog stupa S6.3.2. Sukladno nastaloj deformaciji glavnih nosača. dY= 0. članku 239. Predrag Kvasnička. Plastifikacija je ostvarena gužvanjem gornjeg pojasa i izbočavanjem hrpta. pomični u uzdužnom smjeru mosta. Ležajevi su ispali iz svojih položaja. a kao posljedica toga i do potonuća i naginjanja samog stupa. Na stupu S6 ugrađeni su valjkasti ležajevi. dipl.

INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.. . ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . travanj 2010. OPIS RADOVA. DINAMIKA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA Zagreb.o.SAVA 2.o.

VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA Planirani početak radova je srpanj 2010.visokokvalificiranog izvođača radova.važećim normativima u Republici Hrvatskoj koji se odnose na ovu problematiku. Pri izradi dinamičkog plana potrebno je voditi računa o dinamici i prioritetima izvedbe mlazno injektiranih stupnjaka. .. Dati tehnički uvjeti izvedbe u skladu su sa: . Takve dopune tehničkih uvjeta obavezuju Izvođača radova te ako znače promjenu uvjeta određenih ugovorom.1.2. armaturu i čelik za prednapinjanje.god. . Ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do dužeg prekida radova potrebno je projektirati i obaviti konzerviranje radova u stabilnim uvjetima. godine. . TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA Tehnički uvjeti se definiraju za izvedbu temeljenja privremenog pomoćnog stupišta za podizanje čelične konstrukcije mosta i za sanaciju i rekonstrukciju temelja stupa S6. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI A) Posebni tehnički uvjeti građenja za beton Navode posebni uvjeti za radove na betonu i armiranom betonu. a završetak radova planira se optimalno do početka prosinca 2010. 2. . dio: Opća pravila Tehnički uvjeti mogu se nadopuniti ili izmijeniti u toku samih radova. do novog voznog reda ili u nepovoljnijoj varijanti u prvom kvartalu 2011. Geotehničko projektiranje – 1. te ugradbu dilatacijske naprave treba izvršiti u pogodnim vremenskim prilikama neovisno o zadanom roku izvršenja radova. 2.4. zagata od čeličnog žmurja.kvalitetno razrađenu dinamiku radova i . 2.Tehničkim propisom za betonske konstrukcije.HRN EN 1997-1: 2008 . 14/2010. ovisno o brzini ugovaranja i vremenskim prilikama prilikom izvođenja radova. Gore nabrojane okolnosti zahtijevaju: .dobro usklađene faze radova.3. Predizanje DTT-a. godine tj. Osnovni zahtjev za faze radova je da se mora osigurati međusobno nesmetano i sigurno odvijanje svih radova u svim uvjetima izvođenja. neophodne su dopune ugovora. kao i radovi s ovim materijalima definirani su u dokumentu: Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09. .kvalitetan i kontinuirani nadzor. nadzoru i projektantu. a sve sukladno propisima i pravilima struke. podvodnog betoniranja i izvedbi čeličnih pilota.2. Uvjeti za beton. DINAMIKA I FAZE IZVOĐENJA RADOVA Izvođenje predmetnih radova zahtijeva dobru pripremu i organizaciju na pojedinim vrstama radova te koordinaciju svih učesnika u realizaciji. . Dinamiku i faze izvođenja radova obavezan je razraditi izvođač. Predvidivo trajanje izvođenja radova je cca 100 radnih dana.uobičajenim principima projektiranja i izvođenja radova na temeljenju objekata. .Eurokod 7. Obvezna je primjena ovog dokumenta i dokumenata kojise nastavljaju na .odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji. 14/10). 139/2009. ali u okvirima predviđenim ovim projektom i u suglasnosti s Projektantom i Investitorom. Za radove na sanaciji objekta planira se kontinuirani zatvor pruge. Prijedlog plana i organizacije gradilišta te potrebni dinamički plan izraditi će izvođač i dati na suglasnost investitoru.dobru pripremu i organizaciju radova. NN br.

42 cement: C II/A-S.granulometrijski sastav agregata: uz krivulju 2.Najmanja debljina zaštitnog sloja: c .Beton se nalazi u razredu agresivnog djelovanja okoliša na konstrukciju XF3. .0 cm Otpornost na cikluse smrzavanja i otapanja HRN CEN/TR 15177 28 ciklusa v/c faktor ≤ 0.2.otapanja HRN CEN/TR 15177 28 ciklusa . a referentni su pri određivanju postupaka radova i kontrola.D 32 mm .42 .M1. HRN U.0 cm . Nadzorni inženjer može.057 -otpornost agregata na drobljenje: LA < 30.N. .DMAX16 mm .057 otpornost agregata na drobljenje: LA < 30. 112/2008). Opise i nacrte treba zadovoljiti. te potvrđivanje sukladnosti betona određuju se odnosno provode prema normi HRN EN 206-1:2000 Beton – 1 dio: Specifikacije. Posebni uvjeti su: . Opća napomena: Tehnički uvjeti su u skladu sa mjerodavnim propisom za čelične konstrukcije u Republici Hrvatskoj: Tehnički propis za čelične konstrukcije (N.njega.5 granulometrijski sastav agregata: uz krivulju 2. Za betonske dijelove građevine tehnička svojstva i drugi zahtjevi. ili općenito ostvaruje proizvod manje kvalitete. Sukladno Prilogu A. HRN U. razreda tlačne čvrstoće 42.1. (TPBK) za predmetnu konstrukciju beton se proizvodi kao projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima). te u skladu s odredbama posebnog propisa kao i zahtjevima iz ovog projekta. uz odobrenje projektanta prihvatiti i druge procedure.Uvjeti za beton za elemente temelja i stupa S6: . B) Posebni tehnički uvjeti građenja za čeličnu konstrukciju Navode posebni uvjeti za izradu i montažu čeličnih konstrukcija. svojstva.Nazivna debljina zaštitnog sloja: c MAX MIN = 50 mm MAX Najmanja količina cementa za podvodno betoniranje kontraktorskim postupkom: 400. prema HRN EN 1097-2 Posebni uvjeti dokazuju se pojedinačnim dokumentom sa rezultatima za svaki uvjet. NOM =55 mm Najveća debljina zaštitnog sloja: c = 60 mm -Uvjeti za beton za ležajne kvadere i ležajne grede: -Beton se nalazi u razredu agresivnog djelovanja okoliša na konstrukciju XF3. prema HRN EN 1097-2 Posebni uvjeti dokazuju se pojedinačnim dokumentom sa rezultatima za svaki uvjet.Najmanja debljina zaštitnog sloja: cMIN= 40 mm -Nazivna debljina zaštitnog sloja: c NOM =45 mm Najveća debljina zaštitnog sloja: cMAX = 50 mm -Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 3. Način izrade konstrukcija opisan je u Tehničkom opisu i nadopunjen je radioničkim nacrtima.cement: C II/A-S.0 kg/m3 Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 3.v/c faktor ≤ 0. Posebni uvjeti su: -Tlačna čvrstoća betona nakon 28 dana C 50/60 . ili C I .Tlačna čvrstoća betona nakon 28 dana C 30/37 . u pravilu se ne dopuštaju.M1. i norme na koje ta norma upućuje i odredbama Priloga A (TPBK). proizvodnja i sukladnost. Postupci kojima se dopuštaju manja zahtjevnost pri radovima.Otpornost na cikluse smrzavanja i .2.

Lista ugrađenog osnovnog materijala 5. Uvjerenje o osposobljenosti specijaliste za zavarivanje (tehnolog) 5.2.2.. tehnolog zavarivačkih radova.3. WPS-ovi. Popis zakovica i certifikati 5. Materijal druge vrste može se upotrijebiti samo uz pismeno odobrenje projektanta.5. tolerancija ravnosti površine. profile propisan je glavnim i izvedbenim projektom.3. za limove debljine t> 20.3. koji se moraju svesti na najmanju mjeru. širina/duljina isporučenih limova. Uvjerenje pogona za izvođenje zavarivačkih radova 5.3. i na kraju montaže provesti geodetsko snimanje konstrukcije.2.. Uvjeti za radionicu i dokazi gotove konstrukcije U toku građenja izvoditelj osigurava postupke i dokumentaciju kako je to navedeno u nastavku.4.2. Uvjerenje operatera za izvođenje ispitivanja bez razaranja 5.1.2. moraju se izbrusiti ili dovariti i izbrusiti. Također. uputa za vođenje dnevnika. Tokom izrade konstrukcije nadzorni inženjer može tražiti dopunsko certificiranje zavarivača. Općenito Da bi se osigurao primjeren kvalitet čeličnih konstrukcija. naročito kod vlačnih elemenata.3. Dokazna dokumentacija tehnologije i sudionika 5.2. Postupak zakivanja zakovicama 5. Nakon izrade konstrukcije ugradnju odobrava nadzorni inženjer.2.1.6.5. a izvoditelj mora predočiti dokaze primjenjivosti za sav osnovni i spojni materijal. svi lokalni zarezi koji se mogu pojaviti kod rezanja. Postupak utezanja prednapetih vijaka 5.4.4. Popis ugrađenog dodatnog materijala i certifikati dodatnog materijala 5. osiguranje kvalitete.4. Dokazi pri uvođenju izvoditelja u posao 5. za limove debljine t>= 20. Popis ugrađenog osnovnog materijala i certifikati osnovnog materijala 5.2.2. Dnevnik zakivanja 5.3.3. Dnevnik antikorozivne zaštite .7.2.2.3. Dokumentacija o tijeku radova 5. Sva oštećenja antikorozivne zaštite. Rješenja o imenovanju odgovornih osoba (inženjer gradilišta.4. Tehnološki postupci zavarivanja (podloge za tehnološku razradu. Plan kontrole i ispitivanja 5.2. 2. Prije početka montaže u građevinski dnevnik se unosi geodetska izmjera postojećeg stanja. svojstvo homogenosti lima. osoba za ne razorna ispitivanja .1.0 mm propisani su glavnim i izvedbenim projektom. Rješenje o upisu Izvoditelja u Sudski registar 5. Popis materijala za AKZ i certifikati 5. do kojih je došlo prilikom transporta i montaže konstrukcije popraviti sa premazima prema osnovnom sistemu zaštite. obrazac za praćenje kvalitete) 5.4. Montaža Iz radioničke dokumentacije vidljiv je način montaže.4.6.) 1.1.1.2.8. Specifikacija materijala Način isporuke materijala za limove. 2. U tehničkoj dokumentaciji navedena je vrsta materijala za izradu.1.4. certifikate zavarivača i detaljni tehnološki projekt izrade. ovlaštenik zaštite na radu.4. Ravnost površine.4. Popis zavarivača i certifikati zavarivača 5. 5.6.3.5.4.3. 2. tolerancija debljina.3. svojstvo okomito na lim. Tehnološki postupak antikorozivne zaštite i obrade tarnih ploha za prednapete spojeve 5.1. Popis vijčane robe i certifikati 5. Označavanje varova 5. Izrada konstrukcija Izradu konstrukcije mora pratiti nadzorni inženjer.4.4.2. Kutne varove treba brusiti jedino ako su kod zavarivanja dobili zareze.2. izradu i montažu treba povjeriti samo tvrtki sa referencama za izradu sličnih konstrukcija.1.4.2. Građevinski dnevnik 5. 2. opće upute za zavarivanje. U toku radova.3. Dokazna dokumentacija materijala 5.0 mm. Naročitu pažnju treba obratiti na žilavost spoja te koncentraciju napona kod zavarivanja u pojedinim spojevima. Dnevnik zavarivanja 5.

podvodno betoniranje prostora između postojećeg temelja i zagatne stijene. Ovo dodatno razvrstavanje provodi na oko 80% zakovica. Istovremeno s razradom radioničkih nacrta. kako je to definirano u tehničkom opisu. Zavarivanje Zahtijevnost svih aktivnosti na radovima zavarivanja dane su glavnim i izvedbenim projektom. 2. Svi bridovi moraju se obraditi brušenjem.5.2. osim spojeva koji se izvode zavarivanjem.4. ovisno o tehnici zakivanja: za strojno zakivanje dužina zakovice je: L = Lk+*4/3 .5.2. postupke zavarivanja (WPS) i dokaze postupaka zavarivanja (WPQR).1. Izvođač je obvezan za svaki spoj izračunati dužinu zakovice. za kategoriju C3. 6. 2. Obvezno je da su kontaktne plohe najstrože ravne prije sastavljanja.1. prema EN ISO 12944-5.4.5.5. a izviješće je sastavni je dio kontrolnih postupaka izvoditelja.3. Antikorozivna zaštita Sustav treba zadovoljiti specifikaciju S3. gdje je Lk ukupna debljina paketa koji se zakiva.16. Čišćenje je do stupnja čistoće Sa 3. Radionička izrada 2. definiranoj od strane nadzornog inženjera.6. a određeni su u tehničkom opisu nacrtima i ostalim prilozima glavnog i izvedbenog projekta.4. a pojedina pozicija kontrole obuhvaća dio vara u duljini ne većoj od 400 mm. osim obveznog popravka na kontroliranoj poziciji.6.5.5. Izvješće o radiografskoj kontroli zavarenih spojeva 5. Zapisnik o preuzimanju konstrukcije 2.3.5. Izvješće o pritezanju i kontroli sile pritezanja VVvijaka 5. a za ručno zakivanje početna dužina zakovice je: L = Lk+*7/4. utvrdi odstupanje kvalitete veće od dopuštenog. tako da se obrusi jednakokraki pravokutni trokut s katetama od 0. nadzorni inženjer određuje dodatne kontrole. Izvješće o vizualnoj kontroli zavarivanja 5. POPIS RADOVA U postupku sanacije provode se radovi za obnovu sljedećih elemenata: a) Obnova temeljenja stupa S6 (projekt Institut IGH) Rekonstrukcija i sanacija temelja stupa S6 1. a prije početka radova u radionici.6. Izvješće o ultrazvučnoj kontroli zavarenih spojeva 5. 23 ili 25 mm. izvođač radova mora od nadzora i investitora ishoditi odobrenje na planove zavarivanja. 3.5 do 1. 2.6. Postupci pri radovima AKZ trebaju biti u skladu sa serijom normi EN ISO 12944. Ovo razvrstavanje utvrđuje se na gradilištu. a uvjeti čvrstoće dani su projektom. Nakon brušenja rubovi moraju biti “glatki”. i to na osam do dvanaest pozicija.4. bušenje kroz novi beton. Tarne plohe montažnih nastavaka pripremaju se metalizacijom legurom AlMg5. 2.5. Izvješća 5. a koje su za dva puta opsežnije od prethodno uvjetovanih. potvrđuje ga nadzorna služba. Izvješće o ostvarenim stanjima pri zakivanju 5. Zakovice i zakivanje Radovi na sanaciji čelične konstrukcije provode se zakivanjem zakovica. Kod zakivanja kod kojih se koriste već ranije probušene rupe nužno je na tim mjestima primijeniti zakovice za jedan red veličine veće. Dopuštenih odstupanja mjera i oblika propisani su glavnim i izvedbenim projektom. Izvješće kontrole antikorozivne zaštite 5.6. propisima i tehničkim načelima za ovu vrstu radova. U slučajevima da se na nekoj poziciji. Tolerancije geometrijskih mjera i oblika Obrada rubova (rezanje) propisana je glavnim i izvedbenim projektom.5.0 mm.4. Opseg kontrole zavarenih spojeva iskazan je u tehničkom opisu i prenesen na nacrte. Ova kontrolu provodi izvoditeljeva kontrolna služba. Nadzorni inženjer ima obvezu definirati dodatnu radiografsku kontrolu (RK) na odabranim pozicijama.4. Radovi na zakivanju provode se u potpunosti prema normama.5. kroz postojeći temelj te kroz šljunak za potrebe mlaznog . a za vrijeme deponiranja i prijevoza plohu treba osigurati folijama. I ova dodatna kontrola spada u obvezu izvođača. a prvenstveni zahtjev je da su zakovice u trenutku zakivanja u stanju crvenog žara. izvođenje zagata od čeličnog žmurja oko postojećeg nagnutog temelja stupa S6. Zakivanje se ostvaruje zakovicama promjera 21.7.

4.d. Detaljan opis i tehnologija izvođenja svake od ove faze radova opisan u tri mape glavnog i izvedbenog projekta izrađenog od strane „instituta IGH“ d. pragova i opreme na dionici sanacije t) Radovi na snimanju nivelete kolosijeka i ponovna montaža gornjeg ustroja pruge i opreme (SS i TK kabeli i KM mreža) nakon završetka sanacije čelične konstrukcije. b) Izvedba pomoćnog stupišta u sredini rijeke c) Izrada pomoćnog stupišta na proširenom temelju stupa S6 d) Uklanjanje nagnutog stupa S6 c) Izgradnja novog stupa S6 d) Dobava i ugradnja novih ležajeva na stupu S6 e) Obnova vlačnih ležajeva na stupu S4 f) Recentriranje i uređivanje ležajeva na stupu S4 g) Obnova ležajnih kvadera na stupu S4 h) Obnova ležajnih kvadera na stupu S5 i) Obnova zaštite temelja stupova S5 i S6 oblaganjem krupnim blokovima kamenja i) Recentriranje i uređivanje ležajeva na stupu S7 j) Obnova ležajnih kvadera na stupu S7 k) Obnova obadva glavna nosača za dovođenje plastificiranih presjeka u stanje pune krutosti.injektiranja. l) Obnova poprečnih nosača u prostoru plastičnih zglobova glavnih nosača m) Obnova sekundarnih uzdužnih nosača u prostoru plastifikacije n) Obnova vjetrovnog sprega u prostoru plastifikacije o) Obnova staze revizionih kolica u prostoru plastifikacije p) Popravak lokalnih oštećenja na mostu r) Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije Radovi na sanaciji koje izvodi HŽ i nisu predmet nadmetanja : s) Demontaža kolosijeka. izvedba mlazno injektiranih stupnjaka u šljunku. .

INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK .o. OBVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA Zagreb. ..SAVA 3.o. travanj 2010.

). • • • • OBVEZE INVESTITORA Nadležnim službama prijaviti početak gradnje u propisanom roku prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju (NN76/07). o mjerama koje poduzima za zaštitu izvedenih radova. Provoditi sigurnosne mjere kod izvođenja radova. Uvesti izvoditelja u posao. Izvijestiti Investitora odmah o smetnjama koje onemogućavaju izvođenje radova. Pridržavati se Zakona o prostornom uređenju i gradnji. U ponudi obavezno priložiti plan rada i dinamiku radova. te o nastavljanju radova nakon prestanka smetnji zbog kojih su radovi obustavljeni. te voditi računa i o svim ostalim KM. Imenovati odgovornu osobu za zatvaranje i otvaranje dionice za potrebe izvođenja radova. pravilnika i uputstva. 3. Urediti gradilište po završetku radova . Provoditi sve mjere kontrole kvalitete radova i ugrađenog materijala sukladno poglavlju iz Izvedbenog projekta 16. Investitoru predavati tjedno izvješće izvedenih radova u pismenom obliku. Imenovati nadzor nad izvođenjem radova. Program kontrole i osiguranja kvalitete. Održavati put kojim će se privremeno odvijati cestovni promet za vrijeme izvođenja radova. o obustavi izvođenja radova. Sekcije KM i SIT Zagreb.2. • • • • • • • • • • • • • OBVEZE IZVOĐAČA • Osigurati dovoljan broj vučnih vozila i vagona.3. Osigurati potrebne količine gradiva i opreme sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova. Izmjene dinamike izvođenja radova u pismenom obliku predavati glavnom nadzornom inženjeru. tehničkih propisa. Gradivo i opremu nabaviti sukladno projektom predviđenim tehničkim uvjetima. Imenovati voditelja radova. te propisa i akata HŽ-a. s pripadajućim atestima. Vuča vlakova itd.3.TK i SS uređajima i opremi na objektu. Provoditi koordinaciju s ostalim sudionicima u projektu rekonstrukcije mosta (ZOP Zagreb. te pratećeg osoblja za dopremu i otpremu potrebnog gradiva i opreme. normi.

INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA Zagreb.o. . travanj 2010. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . REFERENCE.o.SAVA 4..

. ponuditelj mora dostaviti presliku potvrde o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva.Izjavu da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost. REFERENCE. uz uvjet da ima minimalno 5 godina iskustva na radovima koji su predmet ove nabave – 1 osoba 2. Iz traženih dokumenata mora biti vidljivo da ponuditelj raspolaže sa minimalno traženim tehničkim stručnjacima (koji imaju traženo obrazovanje)..Popis tehničkih stručnjaka s navedenom obrazovnom i stručnom kvalifikacijom koji će biti angažirani na izvođenju predmetnih radova Minimalni traženi broj tehničkih stručnjaka koji se zahtijeva za izvođenje predmetnih radova je: 1. građevine iz skupine minimalno A. članak 48. a koji su potrebni za izvršenje radova koji su predmet ove nabave. ponuditelj mora dostaviti presliku o upisu u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije. stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje radova. Ovlašteni inženjer geodezije – 1 osoba 4. STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA Minimalno iskustvo koje ponuditelj mora imati u zadnjih 5 godina: . a koju daje ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta .izvedba minimalno 2 objekta temeljena pomoću zabijenog čeličnog žmurja u tekućoj vodi Iz dostavljenog popisa i potvrda mora biti vidljivo da ponuditelj ima minimalno traženo iskustvo koje je potrebno za izvršenje radova koje su predmet ove nabave. i to: Platforma (plivajuća ili sa osloncima) minimalne nosivosti 250 t – 1 kom Opremu za pobijanje čeličnog žmurja (vibro čekić) Autodizalica minimalne nosivosti 300 t – 1 kom Autodizalica minimalne nosivosti 70 t – 2 kom Autodizalica minimalne nosivosti 40 t – 2 kom Hidraulička oprema za podizanje mosta kapaciteta 800 t – 4 kom Oprema za zabijanje pilota (hidraulička ili diesel) Oprema za zakivanje čeličnih konstrukcija o o o o o o o o . u svrhu izvršenja predmetnih radova. uz uvjet da ima minimalno 5 godina iskustva na radovima koji su predmet ove nabave – 5 osoba 3. članak 48. građevine iz skupine A. Tehnički stručnjaci u rasponu od inženjera do poslovođe (tehničara) sa minimalno 5 godina radnog iskustva na izradi i sanaciji barem 3 objekta čeličnih zakovanih konstrukcija željezničkih mostova – 5 osoba Za osobe pod točkom 1 i 2 ove alineje. .izvedba ili sanacija minimalno 1 mosta sa čeličnom zakovanom rasponskom konstrukcijom .1. Za osobe pod točkom 4 ove alineje.4. ponuditelj mora dostaviti za svakog izvršitelja popis traženog iskustva na izgradnji i sanaciji sličnih objekata. Inženjer gradilišta – prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08). s minimalno građevinskim strojevima i tehničkom opremom koja se zahtijeva za izvođenje radova. Za osobu pod točkom 3 ove alineje. Izjavu gospodarskog subjekta iz koje je vidljivo da raspolaže. Glavni inženjer gradilišta – prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08).

duljine 25 m – 6 kom o Teška cijevna skela .o Čelične nosače IPB 1.000.

SAVA 5. .INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. travanj 2010. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK .o. PREDMJER RADOVA Zagreb..o.

Obračun po danu najma plovila.0 m.5. PREDMJER RADOVA ZA GEOTEHNIČKI DIO PROJEKTA Stavka Vrsta i opis rada Jed.00 0. Stavka uključuje troškove transporta. Obračun po broju zabijenog žmurja ili po m2 zagatne stijene. čelik S 235. ili drugo odgovarajuće žmurje. Plovilo se odgovarajuće mora sidriti. Obračun po broju pilota. PREDMJER RADOVA 5.2 0. U cijenu najma je uključeno osoblje za upravljanje plovilima i sva potrebna sidrenja i premještanja plovila.00 . U cijenu je uračunato geodetsko određivanje položaja i praćenje vertikalnosti pilota. (nije razvijena površina) kom m 2 1. doprema i rad na zabijanju žmurja predvidivo TIP LARSSEN 20 W. pripreme i raspreme radilišta za zabijanje žmurja i ojačanje temeljnog tla injektiranjem. pripreme i raspreme radilišta za zabijanje pilota. 116 676. Duljina žmurja je 10. Ukupno A.00 C. mj. REKONSTRUKCIJA TEMELJA STUPA S6 Nabava.0 m ovisno o otporu tla kod zabijanja. kom 8 0.0 do 12.1. Ukupno se predviđa do 90 dana trajanja najma plovnog objekta za sve potrebe sanacije mosta. čelik S 270 GP. te primjenjivati sva pravila ponašanja u uvjetima rada na rijeci. Temeljenje pomoćnog stupa 0.00 Ukupno B. Plovilo je obvezan održavati u funkcionalnom stanju cijelo vrijeme trajanja radova. 1. TEMELJENJE POMOĆNOG STUPA Doprema i rad na zabijanju pilota od čeličnih cijevi ø 813/16. Cijena Jedinična Ukupna A.00 1. Žmurje ostaje trajno ugrađeno u konstrukciju. KORIŠTENJE PLOVNOG OBJEKTA Izvođač je i za potrebe radova u rijeci i radove na rasponskom sklopu iznad rijeke obvezan dobaviti odgovarajuće plovilo (ponton). sa zabijanjem u šljunčano tlo predvidivo 10. izvedbe ojačanja temeljnog tla mlaznim injektiranjem (predvidivo trajanje 10 dana) i zabijanja pilota (predvidivo trajanje 16 dana) uz najam odgovarajućeg čamca za prijevoz opreme i djelatnika između platforme i obale.00 B. Kol. Stavka uključuje troškove transporta. Obvezan je cijelo vrijeme rada održavati pristup i omogućiti transport materijala i ljudi. Najam plovnog objekta (platforme) za potrebe zabijanja žmurja (predvidivo trajanje 12 dana). Korištenje plovnog objekta 0. dan 90 0.

Duljina mlazno injektiranog dijela bušotine je predvidivo od 5.15 m za kose stupnjake.2.0 1505. Ukupno je predvidivo ~455 kom stupnjaka.0 2995. min ø120 mm Bušenje kroz šljunak Mlazno injektiranje Ugradnja armaturnih šipki ø 25 mm (B500B) utiskivanjem u osi stupnjaka kako bi se ostvarila veza armiranobetonske temeljne ploče sa stupnjacima .0 do 7. Temeljenje pomoćnog stupa Ukupno C.00 0.9 m ostaje kao anker za vezu viriti iznad kote donjeg ruba temeljne ploče.Izvedba mlazno injektiranih stupnjaka. Očekivana čvrstoća mlazno injektiranog volumena tla je 12 MPa.9 m od čega 0.1 PRIPREMNI RADOVI Izrada dokumentacije . Duljina šipki je 3. min ø120 mm Predbušenje 215 stupnjaka kroz AB postojećeg temelja. U cijenu su uključena i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja.00 4. 80 cm za dvofluidni sustav mlaznog injektiranja uz tlak injektiranja 400 bara i sadržaj cementa 400 kg/m´ bušotine.00 0.0 do 8.00 0. Predbušenje 240 stupnjaka kroz novi beton. Očekivani promjer injektiranog tijela je min.00 0. Od toga je bušenje kroz novi beton i armirani beton postojećeg temelja od 4. 3.00 0. kg 7012 0.0 m zbog neujednačenosti razine dna korita i nepoznavanja stvarne dubine dna postojećeg temelja. m m m m 960.0 m a ostatak se buši kroz šljunak a u svemu prema projektu.00 0. Rekonstrukcija temelja stupa S6 SVEUKUPNO A+B+C 0. PREDMJER RADOVA ZA KONSTRUKTORSKI DIO RADOVA Redni broj Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena Opis stavke 1 1.0 2995.00 Ukupno C. Korištenje plovnog objekta Ukupno B.00 do 11.0 0.00 5. Stvarne količine će se odrediti i obračunati prema odobrenju projektanta i ovjeri nadzornog inženjera. Ukupna duljina bušenja jednog stupnjaka je 11.00 0. Rekonstrukcija temelja stupa S6 REKAPITULACIJA Ukupno A.

Obrada dokumentacije u svemu prema tehničkom opisu. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Izvođač radova preuzima obvezu potpune kontrole kvalitete svih radova. Aktivnosti na osiguranju od ekstremnih stanja izvođač obvezno ostvaruje u pripadnim aktivnostima. Obvezan je na načinjeni plan ishoditi suglasnost nadležnih službi (vodoprivreda. Obvezan je provoditi sve postupke za potpuno zadovoljenje radova prema projektu. Stavka obuhvaća dobavu i potrebnu obradu podataka. kao i kompletne izvedbene i prateće dokumentacije nužne za postupak građenja i pravni postupak dovršetka radova i primopredaja građevine investitoru. Također je obveza kom 1. vodoprivreda …) svakodnevno i kontrinuirano tokom cijelog vremena trajanja radova pribavlja podatke o vodostajima i protocima. rad na iskolčenju građevine i instalacije. te tehnoloških projekata kojima se potvrđuju pretpostavke iz glavnog i izvedbenog projekta. Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na formiranju i održavanju točaka operativnog poligona i repera. Čišćenje i priprema terena i priprema radnih ploha Uklanjanje grmlja i šiblja na postojećem prostoru.3 kom 1.0 100.2 Praćenje vodostaja Izvođač preuzima obvezu da od nadležnih službi (DHMZ.00 1. Izrada pristupa do rijeke Izvođač je obvezan načiniti plan aktivnosti u prostoru nasipa i unutar nasipa.5 . te predviđanja za buduće vodostaje i protoke. te da blagovremeno poduzima aktivnosti za ovladavanje stanjima s ekstremnim utjecajima. vodovod. Uređenje radnih platformi nasipavanje i zbijanje nastalih udubina u tlu.00 kom 1.4 m2 m3 2000.Izvođač radova preuzima obvezu izrade radioničkih nacrta za sve čelične konstrukcije i konstrukcije opreme (ležajevi i sanacija ležajnih betona). Obvezan je voditi kompletnu građevinsku dokumentaciju. odvodnja …).00 1. 1.0 1. elektroprivreda. postavljanje i održavanje iskolčenih oznaka i ploča s oznakama na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru te izrada snimka izvedenog stanja.

U stavku su uključeni svi troškovi (materijal.1. stavka 1. Obračun po dužnom metru puta. izrada skela i platformi za pristupe pojedinim pozicijama U stavke su uključeni troškovi dobave ostale opreme potrebne za provedbu radova kao i svi troškovi (materijal. Stavka uključuje izradu programa. te nakon završetka radova dovesti prostor u prvotno stanje. skladištenje.0 1. te izradu i predaju završnog izvještaja. KORIŠTENJE PLOVNOG OBJEKTA.9 kom 1. ili su oni izmijenjeni usljed aktvnosti na gradilištu. provedbu ispitivanja s registracijom događanja. pomagala …) Dovođenje prostora u izvorno stanje Izvođač je obvezan prostor za pristupe.6 1. pomagala …). stručni radnici.0 m2 2000. pomomoćni čamci. Obračun po m2 prostora Probno opterećenje mosta Izvođač je obvezan nakon završetka radova sanacije mosta provesti probno opterećenje mosta. radne platforme …) Iznos za korištenje plovnog objekta objedinjen je u dijelu A. energija.00 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena 2 2.7 1. energija.1 Dodatno utezanje stupa S6 Podmetači za oslanjanje užadi . m 300.8 izvođača od nadležnih službi ishoditi potvrdu da je prostor doveden u prvotno stanje. dobavu ispitnih vozila. Dobava i održavanje sve opreme za potpuni dovršetak radova. dovesti u početno stanje. prema važećim propisima. stručni radnici. Redni broj Ukupno za pripremne radove Opis stavke Jedinica mjere 1. održavati pristupe za cijelo vrijeme građenja. Za izvođača program ispitivanja i registracije događanja na mostu treba načiniti specijalizirana služba za provedbu specifičnih radova ispitivanja. Dobava i održavanje plovila s radnim strojevima (dizalice. statički proračun za ispitna opterećenja. odlaganje. geotehničkog dijela troškovnika. pristupe do rijeke i sve druge prostore koje je koristio . Prema načinjenom planu obvezan je izvesti pristup do rijeke.

Masa po m' je 4. osiguranje i svi drugi radovi. energije.28) Dobava i ugradnja napinjaljki s klemama Užad za priteže s napinjaljkama dopuštene sile Z=600 kN.2 Ukupno Dobava i napinjanje užadi za utezanje Užad za napinjanje su: Rundlitzenseil 6x36 WS+SE. a koje se učvršćuju s najmanje 6 klema M22. a ugrađuju se dva užeta.00 kg 984. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.40 2. Obračun po m3 tvrdog drva. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. rada. 2. Ukupna duljina jednog užeta koje obujmljuje stupove je 115.Dobava i fiksiranje podmetača od tvrdog drva za oslanjanje užadi na betonske istake stupa S6 i na beton stupa S7. napinjanje i održavanje sustava u cijelom razdoblju sanacije. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Izvedba pilota/stupova od F 813*16 3. Užad se na napinjaljke spajaju sa skretnicama (njemački: Kausche). dobave materijala. Obračun po kilogramu užeta. Obraču po kg (2*115*4. DIN 3064 . pripremnih radova. te uklanjanje uaždi nakon završetka sanacije. montažu.28 kg/m'.izrada pristupa i skela. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. Obračun po komadu izvedene obujmice Ukupno za dodatno utezanje stupa S6 m 3 2. opreme. od tehnološke pripreme.1 .3 kom 4. Užad su u izvedenom stanju napeta na silu od 800 kN po struku (ukupna prednaponska sila je 400 kN).00 2. Stavka obuhvaća dobavu užadi. Izvedba sukladno DIN 1142.zn. 3 Izrada pomoćnog stupišta u sredini rijeke i odizanje U opisu su skraćeni opisi stavki.0 m.

0 m. Stavka uključuje dobavu materijala. Obračun je prema ugrađenim količinama za pojedine elemente.5 m.0 12.0 2. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. Obadva sklopa se oslanjaju u osima stupova. platforme i pristupe Čelika za ukrućenja hrpta. u svemu prema tehničkom opisu i drugim prilozima projekta.200. Pobijanje je do kote +88.2 a) b) c) Čelika za pilote/stupove Čelika za spregove Izvedba poprečnog sklopa od 2*3 HEB1000 Iznad pilota ugrađuje se čelični roštilj.288. U prostoru iznad vodnog lica piloti/stupovi se dograđuju spregovima. Svaki sklop načinjen je od tri međusobno spojena profila HEB1000.0 3.5*2. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima iz ovoga projekta. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta. radioničku pripremu i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta.Svako stupno mjesto čine četiri čelične cijevi F 813*16. Stavka buhvaća dobavu materijala. a duljina je najmanje 23.0 m. Spregovi i oslonci poprečnog sklopa se izvode na montaži. tako da čine četveropojasnu rešetku.001. a) b) 3. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta. montažu i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta. Tlocrtno su u rasporedu 2. Poprijeko na most ugrađuju se dva sklopa željezničkog provizorija. Cijevi su istovremeno piloti za predaju opterećnja u tlo. Pobijanje pilota je sadržano u geotehničkom projektu. S235.900.0 12.3 . tako da je osni razmak poprečnih sklopova 2. svi radovi Odizanje rasponskog sklopa kg kg 60.0 m.058.0 mm. od čelika S235 J2+N. Visina sklopa je 1000 mm.50 m. Poprečni sklopovi se za osiguranje zajedničkog rada međusobno povezuju spregovima. Čelika za poprečne sklopove Čelika za spregove. duljine 24. a vrh stupa je na koti +112.0 kg kg kg 47. radioničku pripremu. Za oslanjanje poprečnih sklopova izvode se odgovarajuće ležajne ukrute (u zavarenoj izvedbi). Piloti se u tlo pobijaju u dubinu od 10.665. u zavarenoj izvedbi.200.

održavanje stanja do završetka sanacije i uklanjanje sustava. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. montažu stupa i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta.0 m.8*5. Pojedini stup je od cijevi F177. odnosno 1. od pripremnih radova. energije.0. Drvenih podmetača Čelika za oslonce preša i vitla Elastomerni ležaji F500*69 m3 kg 9.50 m uzduž mosta.00. Svaki rubni stup je od dvije cijevi F177.30 m.0 od čelika S355.0 tona.0 4.izrada pristupa i skela. Za ovu aktivnost provodi se dodatno ukrućenje hrptova glavnih nosača. Ukrućenja su prema projektu. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. sinkroniziranog djelovanja. sidrenje.0 5 Oblaganje kamenom temelja stupova S6 i S5 .a) b) c) d) 3.000. Stavka uključuje dobavu materijala. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta. Povezivanje se ostvaruje sustavom ukriženih dijagonala i horizontala od cjevne skele F48. Ispod svakog nosača su najmanje dvije preše. na koti +100. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Pomoćno stupište od TC500 Ispod svakog glavnog nosača ugrađuje se četveropojasni toranj teške cjevne skele TC500. rada. Stupovi se sidre u beton temelja. Radovi se provode u skladu s pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. a kapacitet preša ispod svakog glavnog nosača je 2*200.8*5.1 kom 2. podizanje konstrukcije na projektnu visinu. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.7 m 4. Visina dizanja na mjestu pomoćnog stupišta je 1. a sadrže dobavu kompletne opreme. osiguranje i svi drugi radovi.0. dobave materijala.3*4.7 m Kompletnih tornjeva visine 13. pozicioniran prema nacrtu. kom Dobava i rad sa prešama kom Ukupno za pomoćno stupište u sredini rijeke Odizanje se ostvaruje setom preša. opreme. Obračun po komadu tornja visine 13. poprijeko na most.6 6. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. Razmak rubnih cijevi je 2.0 4 Izrada pomoćnog stupišta uz stup S6 U opisu su skraćeni opisi stavki.0 8.

otporan na upijanje vode i na smrzavanje. Redni broj .2 m3 Jedinica mjere 450. od tehnološke pripreme.0 m je od lomljenog kamena krupnoće 16-40 cm.00 do kote + 99. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. energije. rada. jednolike raspodjele (prema izračunu).0 732. U širini od 4. hidrografsko snimanje izvedenog zasipa po fazama. Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog materijala.00 do kote + 100.00 mnm. a dalje je nagib 2:1. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. dobavu i oblaganje lomljenim kamenom. U širini od 4. dobave materijala. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju zasipa od šljunka. opreme. Nasip od šljunka sa zrnom do 10 cm Obloga od lomljenog kamena 16-40 cm Oblaganje kamenom temelja stupa S5 Obloga temelja stupa S5 izvodi se lomljenim kamenom krupnoće 16-40 cm. Obloga od lomljenog kamena 16-40 cm Ukupno za oblaganje kamenom Opis stavke m3 m3 827.1 5.00 mnm. Rad obuhvaća početno hidrografsko snimanje dna u okolici stupa S5. Pokrivni sloj debljine 1. Obloga se provodi od kote +96.U opisu su skraćeni opisi stavki. osiguranje i svi drugi radovi. Obloga se provodi od kote +99. jednolike raspodjele (prema izračunu). a donji dio je od jednoliko granuliranog šljunka krupnoće zrna do 10. pripremnih radova. te završno hidrografsko snimanje koje potvrđuje projektne kote.0 cm. Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog materijala.0 m od zagata obloga je horizontalna. a dalje je nagib 2:1.0 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 5. te završno hidrografsko snimanje koje potvrđuje projektne kote. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Kameni materijal koji se koristi za izvedbu nabačaja mora biti čvrsta. dobava lomljnenog kamena i oblaganje. Oblaganje kamenom temelja stupa S6 Obloga zagata izvodi se kombinacijom krupnog šljunka i lomljenog kamena krupnoće 16-40 cm. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. te hidrografskim snimanjima dokazanog oblaganja. kompaktna zrna.izrada pristupa i skela.0 5.0 m od zagata obloga je horizontalna. te hidrografskim snimanjima dokazanog oblaganja.

0 50. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. dobave materijala. Armira se armaturom B500B. Rad obuhvaća dobavu. opreme. interakciju s ugradnjom armature.2 . uz potpuno crpljenje vode. dobavu. od pripremnih radova.0 m.izrada pristupa i skela. rada.1 Popunjavanje prostora između talpi i bunara stupa S6 betonom C30/37 Istodobno s injektiranjem temeljnog tla provodi se betoniranje. ugradnju armature i betoniranje. Beton je klase čvrstoće C30/37. s dodatnim uvjetima. Betonom se popunjava prostor između novog zagata i postojećeg betonskog temelja stupa S6. Radovi su prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. osiguranje i svi drugi radovi. kontraktorskim postupkom. Beton se izvodi od kote +96. energije.00 mnm.00 mnm popunjava se po načelu armiranog betona. Ukupno betona baze. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.6 Zamjena stupa S6 U opisu su skraćeni opisi stavki. Donja zona u debljini od 2. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama.0 6. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Napomena: Radovi sanacije temelja iskazani su u projektu IGH i nadopunjuju se na ovdje iskazane radove 6.00 do kote +100. do kote +98. ugradnju i održavanje certificiranog betona. Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature.00 mnm popunjava se podvodnim betoniranjem. do kote +100. Gornja zona. C30/37 Aramtura B500B za bazu stupa S6 Uklanjanje nagnutog stupa S6 od betona C30/37 m3 tona 621.

oko 1.0 m3. dubine 1. na koti +100. Obračun je po m3 izrezanog. Načelno se u prostoru zaokruženog kraja stupa ugrađuju dva reda sidara na razmaku 20. Ukupno je 250 sidara. tako da sidra postaju vezna armatura stupa.00 mnm.0 m.3 kom 250. Za sidra promjera 28 mm krunskim bušilicama buše se rupe promjera 36 mm. Napomena: Investitor uz suglasnost vodoprivrede može izvođaču naložiti da uklonjene betonske elemente rasporedi u okolini stupa S6. Rad obuhvaća poravnanje betonske plohe. Uklanjanje armiranog betona stupa S6 Izvedba sidara za novi armiranobetonski stup S6 Na prostoru stupa izvode se sidra u postojeći beton stupa/bunara.0 cm. a strojno razbijanje nije dopušteno.5 m.0 m. bušenje rupa promjera 36 mm. tako da se zadrži sigurnost i omogući uklanjanje dijelova stupa. Napomena: Izvođač je u toku uklanjanja stupa obvezan izvršiti premještanje sigurnosne užadi promjera 32 mm. svi radovi su u ugovornoj cijeni. U očišćenu rupu ugradjuje se certificirano sidreno vezivo na cementnoj bazi i sidra duljine 3. rezanje i uklanjanje obuhvaća sve betonske elemente do kote +100. na udaljenosti ne većoj od 50. ugradnja certificiranog sidrenog veziva na cementnoj bazi.0 cm. Radovi se izvode prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. ugradnja sidra duljine 3.4 .5 m. Očekuje se rezanje ostvariti dijamantnim užadima. Izvedba sidara od čelika B500B Izvedba vezne ploče stupa S6 m3 700. dok se na ravnom dijelu stupa ugrađuje jedan red sidara na razmaku od 20. uklanjanje i zbrinjavanje. Obračun po komadu ugrađenog sidra.0 6. U slučaju izvedbe ovog zahtjeva.0 6. dobava opreme za bušenje. uklonjenog i zbrinutog armiranog betona.Radovi obuhvaćaju rezanje armiranobetonskog stupa po dijelovima veličine pogodne za preuzimanje.0 mnm.

što uključuje potpuno crpljenje vode. ugradnju i održavanje certificiranog betona. Armiraju se armaturom B500B. Radovi su prema pisnaim prilozima i nacrtima ovoga projekta.3 m. Beton C50/60 za ležajne kvadere stupa S6 Armatura B500B za kvadere stupa S6 Ukupno za zamjenu stupa S6 Opis stavke m3 tona Jedinica mjere 2.0 6. ugradnju armature i betoniranje ploče betonom klase čvrstoće C30/37.6 m.0 m.0 36. Rad obuhvaća dobavu oplate s pripadnim skelama. Stup je uz temelj širine 3. od stupa prema zagatu. Armatura se obračunava posebno.81 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 6. prosječne debljine 1. Rad obuhvaća dobavu. duljine 15. prema definiciji betona. dobavu certificiranog betona.00 mnm. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama. Izvodi se od kote +101.0 106. interakciju s ugradnjom armature. između kota +100. ugradnju i održavanje certificiranog betona. Vezna ploča izvodi se u suhome. Redni broj . Obračun po m3 ugrađenog betona.0 mnm do kote (ukupno9) +114. interakciju s ugradnjom armature.3 m.00 do +101. Ukupno betona vezne ploče. Armatura se obračunava posebno. interakciju s ugradnjom armature. Vezna ploča izvodi se tako da se na gornjoj plohi ostvari poprečni pad od 4%. Izvodi se od betona klase C30/37. Armira se armaturom B500B. Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature. duljine 14. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama. s posebnim dodatnim uvjetima.6 m3 tona 240.0 m.5 mnm.70 0. a u vrhu je širine 2.Nakon uklanjanja postojećeg stupa S6 i poravnanja betona na koti +100. Rad obuhvaća dobavu. C30/37 Aramtura B500B za veznu ploču stupa S6 Izrada novog betonskog stupa S6 Radovi su prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. s posebnim dodatnim uvjetima.5 m3 tona 596. dobavu. izvodi se vezna betonska ploča.6 Izvedba ležajnih kvadera stupa S6 Ležajni kvaderi izvode se od betona klase C50/60. dobavu. Ukupno betona C30/37 za stup S6 Aramtura B500B za stup S6 6. betoniranje i održavanje betona.00 mnm. Obračun po m3 ugrađenog betona.

0 mm Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog ležaja specificiranih karakteristika: 7. opreme. Materijal za nove elemente je S355J2+N. brušenju i popravku površine na poprečnom nosaču. AKZ i montažu dva ležaja na stupu S6.011.0 kN Horizontalna sila: H = 1. jednosmjerno pokretni ležajevi.0 4. Obnova obuhvaća pregled i popravljanje zavarenih spojeva. Prema originalnom rješnju mosta. potrebna brušenja (poliranja) i antikorozivnu zaštitu.0 7. ugrađuju se čelični valjkasti. Akcije na ležajeve.50. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.0 7. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. Ležajevi se izrađuju. energije.7 Ležajevi na stupu S6 i sanacija vlačnih ležajeva na stupu S4 U opisu su skraćeni opisi stavki. Ukupno za ležajeve 8 Obnova ležajnih kvadera i greda na stupovima S4. osiguranje i svi drugi radovi.2 Sanacija vlačnih ležajeva na stupu S4 Obnova ležaja sastoji se u odrezivanju postojeće vlačne šipke u spoju na poprečni nosač.1 kom 2. Čelika S355J2+N za sanaciju Navrtke M80 k. rada. uključujući kompletan AKZ. . Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Dobava i montaža ležajeva na stupu S6 Stavka obuhvaća dobavu. te zavarivanju nove vlačne šipke šipke F80*760/M80*190 i pripadnih ukrućenja. na razini eksploatacije su: Vertikalna sila: R = 9. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.0 kN Pomak: dx = +/. Obračun po kg ugrađenog čelika obuhvaća sve radove na sanaciji ležaja.izrada pristupa i skela. od pripremnih radova. Pri sanaciji vlačne šipke pojedini ležaj se demontira i obnavlja. dobave materijala. sukladno normi HRN P.B9. S7 i S5 U opisu su skraćeni opisi stavki. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. 5 kg kom 150.500.000.č. te podlijevanje podljevnim mortom za ležaje.

1 Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Obnova ležajnih kvadera stupa S5 kom kom kom m3 tona m3 1. osiguranje i svi drugi radovi. ugradnju vezne armature. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60. nakon što izvođač načini pristupne skele. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja.8. montažu oplate.0 6. ugradnju i centriranje ležaja. opreme.0 1.0 1.2 7.izrada pristupa i skela.2 2. montažu oplate. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta.0 7.3 Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža.2 8.2 . od pripremnih radova. energije.2 2. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer. ugradnju vezne armature. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.2 a) b) c) d) e) f) 8. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Obnova ležajnih kvadera stupa S7 Obnavljaju se sva četiri ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S7. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja. ugradnju i centriranje ležaja.0 7. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta. dobave materijala. kom kom kom m3 tona m3 1. a) b) c) d) e) f) Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža. nakon što izvođač načini pristupne skele. rada.0 6.2 7. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Obnova ležajnih kvadera stupa S4 Obnavljaju se sva četiri ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S4.

rada. Razmaci poprečnih nosača je 3. opreme. montažu oplate. Radovi na zakivanju provode se u potpunosti prema normama. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60. od pripremnih radova. nakon što izvođač načini pristupne skele. propisima i tehničkim načelima za ovu vrstu radova.0 4.2 4. gledano od ležaja na stupu S6 . dobave materijala.95 m.0 1. energije. izbočavanjem hrpta i istezanjem (svijanjem) donjeg pojasa. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.0 1. Do plastifikacije je došlo gužvanjem gornjeg pojasa. ugradnju i centriranje ležaja. ugradnju vezne armature. a) b) c) d) e) f) 8. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. a kutnici su od materijala S355J2.Obnavljaju se dva ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S5. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta.izrada pristupa i skela. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer. Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena 10 Sanacija čeličnih elemenata rasponskog sklopa . Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Sve nove lamele su od materijala S355J2+N.0 2. HŽ Ukupna cijena kn Redni broj Opis stavke U opisu su skraćeni opisi stavki. TK. Redni broj Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža. Obadva glavna nosača doživjela su plastifikaciju u prostoru trećeg polja SUN. prema stupu S5.0 Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 9 Kolosijek i oprema mosta Radove na demontaži i ponovnoj montaži kolosijeka i opreme (SS. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja. osiguranje i svi drugi radovi. optički kabeli i KM mreža) izvodi HŽ. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Ukupno za obnovu ležajnih kvadera Opis stavke kom kom kom m3 tona m3 1.

0 m Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacije revizionih (pješačkih staza) Sanacija obuhvaća demontažu dijela postojećih revizionih staza na mjestu plastifikacije glavnih nosača i na mjestima pomoćnih stupova.000.0 12. Saniraju se nosači u duljini od 28. Saniraju se dva poprečna nosača i tri grupe od po četiri sekundarna uzdužna nosača.200. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacija staze revizionih kolica Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. Ovo razvrtavanje utvrđuje se na gradilištu.300.0 390.4 10.0 kg kom 4. te obnovu staza prema postojećem stanju.000. 10.0 430. kg kom 5.000. Saniraju se spregovi u pet polja.Kod zakivanja kod kojih se koriste već ranije probušene rupe nužno je na tim mjestima primijeniti zakovice za jedan red veličine veće.3 10. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Čelika za spregove. potvrđuje ga nadzorna služba. platforme i pristupe Sanacija vjetrovnih spregova Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.0 kg kom kg 15.1 Sanacija glavnih nosača mosta na mjestu plastifikacije Provedba radovu u svemu prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.400. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacija poprečnih nosača i sekundarnih uzdužnih nosača Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.0 kg kom 43. Dodatno razvrtavanje provodi se na 80% zakovica.0 10.0 1.0 3.5 .2 10.450.

c) Obnavlja se zavareni spoj. Provedba radovu u svemu prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. dobave materijala. u slučaju da je pri izrezivanju i brušenju spoja došlo do zazora većeg od 10 mm. Obračun je po m2 izvedene zaštite. Redni broj Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 11 Sanacija lokalnih oštećenja U opisu su skraćeni opisi stavki. premošćuje se spoj dodatnim vertikalnim ukrućenjem debljine 20 mm.000.1 11. energije. prema nacrtu. 11.0 m2 2. od pripremnih radova. došlo je do pucanja zavarenog nastavka pojasnice. Sanacija oštećenja provodi se po sljedećem postupku: a) Izrezuje se puknuti var. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Materijal je S355J2+N. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. sa unutarnje strane glavnog nosača. rada. d) Nakon obnove zavarenog spoja. b) Utvrđuje se stanje izrezanih ploha.10.000. zaštitu vode od zagađenja. opreme. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. pjeskarenje.izrada pristupa i skela. Obračun prema komadu saniranog spoja: Ukupno saniranih spojeva: Ukupno za lokalna oštećenja kom 50. ugrađuje se umetak od profila. te se izvodi dvostruki var.0 10. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. Radovi uključuju dobavu mateijala.0 UKUPNO ZA SANACIJU KONSTRUKCIJE . zaštitu u projektiranom sustavu i dokazivanje kvalitete izvedenih radova. Ukupna površina za AKZ Ukupno čelične konstrukcije Opis stavke kg 5.6 Ukupno čelika: Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije Zaštita se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. Sanacija vertikalnog ukrućenja hrpta na mjestu loma Na mjestu svijanja pojasnice (#170*10) vertikalnog ukrućenja hrpta glavnog nosača. osiguranje i svi drugi radovi.

2. Zagreb. Uvid u glavni i izvedbeni projekt moguć je svaki radni dan od 7. 2. 30. 6. 5.ing.ing. 10. Osoba za kontakt je Dean Matović. . 7. nacrtima i specifikacijama materijala. 3.1. 9. dipl. POSEBNE NAPOMENE : 1.30 do 15. Ukupno za pripremne radove Ukupno za dodatno utezanje stupa S6 Ukupno za pomoćno stupište u sredini rijeke Ukupno za pomoćno stupište uz stup S6 Ukupno za oblaganje kamenom Ukupno za zamjenu stupa S6 Ukupno za ležajeve Ukupno za obnovu ležajnih kvadera Ukupno za radove na kolosijeku i opremi Ukupno čelične konstrukcije Ukupno za lokalna oštećenja UKUPNO (bez PDV-a) PDV SVEUKUPNO : NAPOMENA : Prateći dio ovog tendera je Izvedbeni projekt sanacije mosta Sava Jakuševac sa svim pripadajućim tekstualnim dijelovima.građ.građ. dipl. travnja 2010. mob 098 499 845. 4. 8. Investitor predlaže obilazak lokacije i objekta potencijalnih izvođača prije izrade ponuda kako bi se sagledali svi aspekti i problematika sanacije. 3. 11. U Zagrebu.30 h na adresi Građevinski poslovi Trg kralja Tomislava 11. godine IZRADIO : Šef Službe za pružne građevine Dean Matović.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful