INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.o.

, ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK - SAVA

TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ŽELJEZNIČKOG MOSTA „SAVA JAKUŠEVAC“ NA PRUZI SESVETE – VELIKA GORICA M 401

Tender dokumentacija

Zagreb, travanj 2010.

SADRŽAJ 0. NASLOVNI LIST 0.1. KAZALO SADRŽAJA 1. OPĆI DIO 1.1. PREDMET RADA I LOKACIJA 1.2. 1.3.
- OPĆENITO - UVODNI DIO DETALJAN OPIS OŠTEĆENJA KRONOLOGIJA DOGAĐANJA I PODUZETIH AKTIVNOSTI

2. OPIS RADOVA, DINAMIKA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA
2.1. VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA 2.2. DINAMIKA I FAZE IZVOĐENJA RADOVA 2.3. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA 2.4. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI A) Posebni tehnički uvjeti građenja za beton B) Posebni tehnički uvjeti građenja za čeličnu konstrukciju 2.4.1. Općenito 2.4.2. Izrada konstrukcija 2.4.3. Montaža 2.4.4. Specifikacija materijala 2.4.5. Uvjeti na radionicu i dokazi gotove konstrukcije 2.4.6. Radionička izrada 2.5. POPIS RADOVA

3. OBVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA
3.1. 3.2. OBVEZE INVESTITORA OBVEZE IZVODITELJA

4. REFERENCE, STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA
4.1. REFERENCE, STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA

5. PREDMJER RADOVA
5.1. PREDMJER RADOVA ZA GEOTEHNIČKI DIO PROJEKTA 5.2. PREDMJER RADOVA ZA KONSTRUKTORSKI DIO RADOVA

INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o.o., ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK - SAVA

1. OPĆI DIO

Zagreb, travanj 2010.

Prema geološkom elaboratu iz doba građenja mosta. u njegovoj neposrednoj blizini.5 m.o.267=134.50 mnm. zakrenuti u smjeru rijeke. Nosači su na razmaku od B=1. Najniže kote tla su utvrđene u prostoru uzvodno od temelja.401 m. u poprečnom presjeku upuštena konstrukcija.10 m. 1.0 m. u km 9+872 pruge: Sesvete – V. Provedenim istražnim radnjama utvrđeno je da je došlo do popuštanja temeljnog tla u prostoru stupa. Došlo je do potonuća rasponskog sklopa u prostoru stupa S6. a prema izvornoj projektnoj dokumentaciji temeljenje je ostvareno na koti +94. godine. upušteni u poprečne nosače 200 mm.. s pojasevima od paketa lamela širine 690 mm. Mjerenjima je utvrđeno da je sadašnje dno korita u okolini stupa na najnižoj razini na koti +94.1. glavni dio na kojemu je došlo do havarije je kontinuirani most od tri otvora L=34. OPĆENITO UVODNI DIO Željeznički most preko rijeke Save.SAVA TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA SANACIJE ŽELJEZNIČKOG MOSTA „SAVA JAKUŠEVAC“ NA PRUZI SESVETE – VELIKA GORICA M 401 1.50+1.00 mnm. godine. s kontinuitetnim lamelama.2. Izvedena su četiri sekundarna uzdužna nosača visine 620 mm.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. Most se sastoji od više dilatacija različitog koncepta. sa dva punostjena glavna nosača na razmaku od 9.o.Gorica.80+1. Stupovi su masivni. kojima je visina hrpta 3.50+2.00 mnm. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . betonski.00 mnm. Poprečni nosači su okomiti na os. u koritu rijeke uz desnu obalu. kota korita je +103. most „Sava Jakuševac“.50 . tlocrta 17. a postoje i nepotvrđene izmjere da je u uskom prostoru kota tla bila +93. PREDMET RADA I LOKACIJA Radovi na sanaciji željezničkog mosta „Sava Jakuševac“ izvoditi će se na dionici pruge: SESVETE – VELIKA GORICA M 401.867+34. Stup je temeljen na bunaru. Most je zakovana čelična konstrukcija. izgrađen 1968. a širina korita u osi mosta je 112.0*6.50+1. premošćuje rijeku pod kutem od 73. a središnji.267+65.10 m.1. debljine do 80 mm. Dvokolosječni most.SAVA 1.7°.80 m.80=9.95 m. PODIONICA : ZAGREB RESNIK . doživio je havariju u noći na 31. na međusobnom razmaku od 3. Današnja kota korita u sredini rijeke je najviše +99.ožujka 2009. s hrptom visine 1400 mm i pojasevima #365*20 (mjerno na proizvoljnoj poziciji).

Uslijed zakretanja konstrukcije nad stupom S5 došlo je do popuštanja vlačnih ležajeva na stupu S4. ing. te su popuštanjem veza izvan funkcije ostali elementi vjetrovnog sprega uz donji pojas glavnih nosača.3.2. Sukladno nastaloj deformaciji glavnih nosača. građ. Sukladno Ugovoru broj 90/09-2.mnm. Pukli su vezni vijci na obadva ležaja. Od izmjerenih veličina naglašavaju se: Pomaci uzvodnog ležajnog kvadra stupa S6 je: dX= 3. godine željeznički most „Sava Jakuševac“ preko Save. Plastifikacija se realizirala trećem polju sekundarnih uzdužnih nosača. utvrđeno je znatno spuštanje kote dna korita oko temelja stupa. dipl. utvrđeno je da je došlo do popuštanja temeljnog tla stupa S6 tj. sa „Institutom IGH“ Zagreb i njihovim kooperantom „Građevinskim fakultetom iz Zagreba“ izrađen je idejni projekt sanacije na koji su dobiveni vodopravni uvjeti i ishođeno pozitivno mišljenje Grupe za reviziju tehničke dokumentacije RK 72/10 od dana 05.03.2010.1. Φ X Y Z = 0. Ležajevi su ispali iz svojih položaja. KRONOLOGIJA DOGAĐANJA I PODUZETIH AKTIVNOSTI U noći na 31. deformirani su i sekundarni uzdužni nosači.ing.Temeljem istog Ugovora izrađen je i izvedbeni projekt sanacije temelja i izrada novog stupa S6 uz proširenje i ojačanje temelja i sanacije čelične konstrukcije. Sanacija objekta će se izvesti prema stavku 3. provedenim od strane Građevinskog fakulteta iz Zagreba. dZ= 1.78° . Za pridrženje i podizanje čelične konstrukcije do njene konačne sanacije potrebno je izraditi dvije privremene nosive konstrukcije Izvedbeni projekt revidiran je od strane dva ovlaštena revidenta i to za geotehnički dio od strane Prof. Provedenim istražnim radnjama i naručenim hidrografskim snimanjima. godine. a kao posljedica toga i do potonuća i naginjanja samog stupa. doživio je havariju u km 9+872 te je prekinut sav željeznički promet na toj pruzi. a najvjerojatnije kao posljedica nizvodne eksploatacije šljunka. pomični u uzdužnom smjeru mosta.694°. ožujak 2009. Posebni slučajevi građenja. sa „Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu i za konstruktorski dio od strane Zoran Lončarec. od stupa S6 prema stupu S5. U tijeku je revizija izvedbenog projekta od strane Grupe za reviziju tehničke dokumentacije te izrada tendera za nadmetanje.2. Oko stupova S5 (stup uz lijevu obalu) i S6 (stup uz desnu obalu) kota dna je znatno niže. Usljed pomaka st upa S6 došlo je do plastifikacije glavnih nosača čelične rasponske konstrukcije. Zakona o prostornom uređenju i gradnji za slučajeve hitne sanacije objekta zbog sprječavanja neposrednog ugrožavanja ljudi i dobara od oštećenja nastalih kao posljedica prirodnih nepogoda oštećenja te se neće ishoditi potvrda glavnog projekta ili građevinska dozvola . Predrag Kvasnička. 1. dY= 0.94 m. Plastifikacija je ostvarena gužvanjem gornjeg pojasa i izbočavanjem hrpta.4. DETALJAN OPIS OŠTEĆENJA Pri havariji mosta došlo je do potonuća i zakretanja masivnog stupa S6.građ. Na stupu S6 ugrađeni su valjkasti ležajevi. na pruzi Sesvete-Velika Gorica M 401. sa „Inžinjersko projektnog zavoda“ iz Zagreba. Φ = 11. dok je donji pojas naglašeno savijen. 1. Dr.10 m. Kutevi zaokreta uzvodnog ležajnog kvadra stupa S6 su: Φ = 4.61° . Kao hitna mjera održanja stupa S6 i rasponske konstrukcije poduzeto je nasipavanje područja oko temelja stupa S5 i S6 kao i pridrženje stupa S6 čeličnim sajlama za stup na obali. prema nacrtima. Došlo je do ulegnuća rasponskog sklopa u području stupa S6 koji se nalazi u koritu rijeke. dipl. članku 239.32 m.

SAVA 2. ..o. DINAMIKA I TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA Zagreb.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o. travanj 2010. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . OPIS RADOVA.

armaturu i čelik za prednapinjanje. NN br. . te ugradbu dilatacijske naprave treba izvršiti u pogodnim vremenskim prilikama neovisno o zadanom roku izvršenja radova. Za radove na sanaciji objekta planira se kontinuirani zatvor pruge.dobru pripremu i organizaciju radova.kvalitetno razrađenu dinamiku radova i . a završetak radova planira se optimalno do početka prosinca 2010.HRN EN 1997-1: 2008 . Prijedlog plana i organizacije gradilišta te potrebni dinamički plan izraditi će izvođač i dati na suglasnost investitoru.4. nadzoru i projektantu. 2. Geotehničko projektiranje – 1. Predvidivo trajanje izvođenja radova je cca 100 radnih dana. . godine tj.dobro usklađene faze radova. Gore nabrojane okolnosti zahtijevaju: . POSEBNI TEHNIČKI UVJETI A) Posebni tehnički uvjeti građenja za beton Navode posebni uvjeti za radove na betonu i armiranom betonu. a sve sukladno propisima i pravilima struke. 2.3.Eurokod 7. . neophodne su dopune ugovora. 14/10). . dio: Opća pravila Tehnički uvjeti mogu se nadopuniti ili izmijeniti u toku samih radova. VRIJEME IZVOĐENJA RADOVA Planirani početak radova je srpanj 2010. Obvezna je primjena ovog dokumenta i dokumenata kojise nastavljaju na . podvodnog betoniranja i izvedbi čeličnih pilota. Predizanje DTT-a. . 14/2010. .god. Pri izradi dinamičkog plana potrebno je voditi računa o dinamici i prioritetima izvedbe mlazno injektiranih stupnjaka.važećim normativima u Republici Hrvatskoj koji se odnose na ovu problematiku.visokokvalificiranog izvođača radova. Ukoliko iz bilo kojih razloga dođe do dužeg prekida radova potrebno je projektirati i obaviti konzerviranje radova u stabilnim uvjetima. ovisno o brzini ugovaranja i vremenskim prilikama prilikom izvođenja radova.kvalitetan i kontinuirani nadzor. Dinamiku i faze izvođenja radova obavezan je razraditi izvođač. ali u okvirima predviđenim ovim projektom i u suglasnosti s Projektantom i Investitorom. 2.1.odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji. 139/2009. . Osnovni zahtjev za faze radova je da se mora osigurati međusobno nesmetano i sigurno odvijanje svih radova u svim uvjetima izvođenja. zagata od čeličnog žmurja.Tehničkim propisom za betonske konstrukcije. Uvjeti za beton. Takve dopune tehničkih uvjeta obavezuju Izvođača radova te ako znače promjenu uvjeta određenih ugovorom. DINAMIKA I FAZE IZVOĐENJA RADOVA Izvođenje predmetnih radova zahtijeva dobru pripremu i organizaciju na pojedinim vrstama radova te koordinaciju svih učesnika u realizaciji. TEHNOLOGIJA IZVOĐENJA RADOVA Tehnički uvjeti se definiraju za izvedbu temeljenja privremenog pomoćnog stupišta za podizanje čelične konstrukcije mosta i za sanaciju i rekonstrukciju temelja stupa S6.2. godine. do novog voznog reda ili u nepovoljnijoj varijanti u prvom kvartalu 2011. Dati tehnički uvjeti izvedbe u skladu su sa: .uobičajenim principima projektiranja i izvođenja radova na temeljenju objekata.. kao i radovi s ovim materijalima definirani su u dokumentu: Tehnički propis za betonske konstrukcije (NN 139/09.2.

M1.Najmanja debljina zaštitnog sloja: cMIN= 40 mm -Nazivna debljina zaštitnog sloja: c NOM =45 mm Najveća debljina zaštitnog sloja: cMAX = 50 mm -Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 3. u pravilu se ne dopuštaju. te u skladu s odredbama posebnog propisa kao i zahtjevima iz ovog projekta.2. Opća napomena: Tehnički uvjeti su u skladu sa mjerodavnim propisom za čelične konstrukcije u Republici Hrvatskoj: Tehnički propis za čelične konstrukcije (N. svojstva. Posebni uvjeti su: -Tlačna čvrstoća betona nakon 28 dana C 50/60 .057 -otpornost agregata na drobljenje: LA < 30.Otpornost na cikluse smrzavanja i . 112/2008). a referentni su pri određivanju postupaka radova i kontrola. prema HRN EN 1097-2 Posebni uvjeti dokazuju se pojedinačnim dokumentom sa rezultatima za svaki uvjet.42 . Za betonske dijelove građevine tehnička svojstva i drugi zahtjevi. HRN U. ili C I .1.Uvjeti za beton za elemente temelja i stupa S6: . .Beton se nalazi u razredu agresivnog djelovanja okoliša na konstrukciju XF3. uz odobrenje projektanta prihvatiti i druge procedure.5 granulometrijski sastav agregata: uz krivulju 2.otapanja HRN CEN/TR 15177 28 ciklusa .Najmanja debljina zaštitnog sloja: c .cement: C II/A-S. Način izrade konstrukcija opisan je u Tehničkom opisu i nadopunjen je radioničkim nacrtima. NOM =55 mm Najveća debljina zaštitnog sloja: c = 60 mm -Uvjeti za beton za ležajne kvadere i ležajne grede: -Beton se nalazi u razredu agresivnog djelovanja okoliša na konstrukciju XF3. HRN U. Opise i nacrte treba zadovoljiti.D 32 mm .0 cm .N.057 otpornost agregata na drobljenje: LA < 30. ili općenito ostvaruje proizvod manje kvalitete. Posebni uvjeti su: . i norme na koje ta norma upućuje i odredbama Priloga A (TPBK). . razreda tlačne čvrstoće 42. Nadzorni inženjer može.granulometrijski sastav agregata: uz krivulju 2.Nazivna debljina zaštitnog sloja: c MAX MIN = 50 mm MAX Najmanja količina cementa za podvodno betoniranje kontraktorskim postupkom: 400.0 cm Otpornost na cikluse smrzavanja i otapanja HRN CEN/TR 15177 28 ciklusa v/c faktor ≤ 0. proizvodnja i sukladnost.Tlačna čvrstoća betona nakon 28 dana C 30/37 .0 kg/m3 Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 3.42 cement: C II/A-S. te potvrđivanje sukladnosti betona određuju se odnosno provode prema normi HRN EN 206-1:2000 Beton – 1 dio: Specifikacije. B) Posebni tehnički uvjeti građenja za čeličnu konstrukciju Navode posebni uvjeti za izradu i montažu čeličnih konstrukcija. prema HRN EN 1097-2 Posebni uvjeti dokazuju se pojedinačnim dokumentom sa rezultatima za svaki uvjet.M1. (TPBK) za predmetnu konstrukciju beton se proizvodi kao projektirani beton (beton sa specificiranim tehničkim svojstvima).v/c faktor ≤ 0.DMAX16 mm . Postupci kojima se dopuštaju manja zahtjevnost pri radovima. Sukladno Prilogu A.2.njega.

1. U tehničkoj dokumentaciji navedena je vrsta materijala za izradu.3.2.4. 2.3.3. izradu i montažu treba povjeriti samo tvrtki sa referencama za izradu sličnih konstrukcija.3.4. koji se moraju svesti na najmanju mjeru.1.2. 5. širina/duljina isporučenih limova. profile propisan je glavnim i izvedbenim projektom.4.4.6.8.1. uputa za vođenje dnevnika.4.2.4.3. certifikate zavarivača i detaljni tehnološki projekt izrade. Montaža Iz radioničke dokumentacije vidljiv je način montaže. Postupak zakivanja zakovicama 5. svi lokalni zarezi koji se mogu pojaviti kod rezanja. Označavanje varova 5.4. tehnolog zavarivačkih radova.3. Dnevnik zavarivanja 5. 2.6. Kutne varove treba brusiti jedino ako su kod zavarivanja dobili zareze.) 1.1. Tehnološki postupci zavarivanja (podloge za tehnološku razradu. Dokazna dokumentacija tehnologije i sudionika 5.3.3. Rješenje o upisu Izvoditelja u Sudski registar 5. Građevinski dnevnik 5.0 mm propisani su glavnim i izvedbenim projektom.2. U toku radova.2. Tehnološki postupak antikorozivne zaštite i obrade tarnih ploha za prednapete spojeve 5. svojstvo okomito na lim. i na kraju montaže provesti geodetsko snimanje konstrukcije. opće upute za zavarivanje. a izvoditelj mora predočiti dokaze primjenjivosti za sav osnovni i spojni materijal.4. tolerancija debljina. Postupak utezanja prednapetih vijaka 5.4.2. do kojih je došlo prilikom transporta i montaže konstrukcije popraviti sa premazima prema osnovnom sistemu zaštite. Popis materijala za AKZ i certifikati 5. Popis ugrađenog osnovnog materijala i certifikati osnovnog materijala 5.2. za limove debljine t> 20.7. Popis ugrađenog dodatnog materijala i certifikati dodatnog materijala 5.2. Dokazna dokumentacija materijala 5.3.4.1.5. 2.2. Izrada konstrukcija Izradu konstrukcije mora pratiti nadzorni inženjer. WPS-ovi.4. Uvjeti za radionicu i dokazi gotove konstrukcije U toku građenja izvoditelj osigurava postupke i dokumentaciju kako je to navedeno u nastavku.2. Popis vijčane robe i certifikati 5. moraju se izbrusiti ili dovariti i izbrusiti. obrazac za praćenje kvalitete) 5. svojstvo homogenosti lima.5. osoba za ne razorna ispitivanja . tolerancija ravnosti površine. Specifikacija materijala Način isporuke materijala za limove. 2.2. osiguranje kvalitete. Popis zakovica i certifikati 5. Općenito Da bi se osigurao primjeren kvalitet čeličnih konstrukcija.2. naročito kod vlačnih elemenata.1. Dnevnik antikorozivne zaštite .4.3. Materijal druge vrste može se upotrijebiti samo uz pismeno odobrenje projektanta. Dnevnik zakivanja 5..4. Dokumentacija o tijeku radova 5. Ravnost površine. Uvjerenje o osposobljenosti specijaliste za zavarivanje (tehnolog) 5. ovlaštenik zaštite na radu. Plan kontrole i ispitivanja 5. Lista ugrađenog osnovnog materijala 5..4. Tokom izrade konstrukcije nadzorni inženjer može tražiti dopunsko certificiranje zavarivača.3. Naročitu pažnju treba obratiti na žilavost spoja te koncentraciju napona kod zavarivanja u pojedinim spojevima.2.2. Sva oštećenja antikorozivne zaštite.2.1.0 mm.1. Popis zavarivača i certifikati zavarivača 5. Uvjerenje pogona za izvođenje zavarivačkih radova 5. Uvjerenje operatera za izvođenje ispitivanja bez razaranja 5.6.3. Također. Rješenja o imenovanju odgovornih osoba (inženjer gradilišta. Nakon izrade konstrukcije ugradnju odobrava nadzorni inženjer.5. Prije početka montaže u građevinski dnevnik se unosi geodetska izmjera postojećeg stanja. za limove debljine t>= 20. Dokazi pri uvođenju izvoditelja u posao 5.2.

2. a prije početka radova u radionici.4. Zavarivanje Zahtijevnost svih aktivnosti na radovima zavarivanja dane su glavnim i izvedbenim projektom. kroz postojeći temelj te kroz šljunak za potrebe mlaznog . 6.5. 2. nadzorni inženjer određuje dodatne kontrole. a određeni su u tehničkom opisu nacrtima i ostalim prilozima glavnog i izvedbenog projekta. Izvješće o ultrazvučnoj kontroli zavarenih spojeva 5. izvođenje zagata od čeličnog žmurja oko postojećeg nagnutog temelja stupa S6. gdje je Lk ukupna debljina paketa koji se zakiva. I ova dodatna kontrola spada u obvezu izvođača. 23 ili 25 mm. kako je to definirano u tehničkom opisu. i to na osam do dvanaest pozicija. Zapisnik o preuzimanju konstrukcije 2. prema EN ISO 12944-5. Ovo dodatno razvrstavanje provodi na oko 80% zakovica.6. Izvješće kontrole antikorozivne zaštite 5. potvrđuje ga nadzorna služba. tako da se obrusi jednakokraki pravokutni trokut s katetama od 0.3. Tolerancije geometrijskih mjera i oblika Obrada rubova (rezanje) propisana je glavnim i izvedbenim projektom. Ovo razvrstavanje utvrđuje se na gradilištu.5. 2. Radovi na zakivanju provode se u potpunosti prema normama. utvrdi odstupanje kvalitete veće od dopuštenog. Izvođač je obvezan za svaki spoj izračunati dužinu zakovice. Tarne plohe montažnih nastavaka pripremaju se metalizacijom legurom AlMg5. osim obveznog popravka na kontroliranoj poziciji. Kod zakivanja kod kojih se koriste već ranije probušene rupe nužno je na tim mjestima primijeniti zakovice za jedan red veličine veće.2.6. a izviješće je sastavni je dio kontrolnih postupaka izvoditelja.5 do 1.2. Izvješće o pritezanju i kontroli sile pritezanja VVvijaka 5.6. Nadzorni inženjer ima obvezu definirati dodatnu radiografsku kontrolu (RK) na odabranim pozicijama. Zakovice i zakivanje Radovi na sanaciji čelične konstrukcije provode se zakivanjem zakovica. definiranoj od strane nadzornog inženjera. postupke zavarivanja (WPS) i dokaze postupaka zavarivanja (WPQR). Izvješće o vizualnoj kontroli zavarivanja 5.5. a prvenstveni zahtjev je da su zakovice u trenutku zakivanja u stanju crvenog žara. U slučajevima da se na nekoj poziciji. propisima i tehničkim načelima za ovu vrstu radova.5. Antikorozivna zaštita Sustav treba zadovoljiti specifikaciju S3. osim spojeva koji se izvode zavarivanjem.5. izvođač radova mora od nadzora i investitora ishoditi odobrenje na planove zavarivanja.5. Opseg kontrole zavarenih spojeva iskazan je u tehničkom opisu i prenesen na nacrte. Postupci pri radovima AKZ trebaju biti u skladu sa serijom normi EN ISO 12944. podvodno betoniranje prostora između postojećeg temelja i zagatne stijene. 2. za kategoriju C3. Izvješće o ostvarenim stanjima pri zakivanju 5.6.4.3.16.4. Nakon brušenja rubovi moraju biti “glatki”. a za vrijeme deponiranja i prijevoza plohu treba osigurati folijama. a za ručno zakivanje početna dužina zakovice je: L = Lk+*7/4. Istovremeno s razradom radioničkih nacrta. a koje su za dva puta opsežnije od prethodno uvjetovanih. POPIS RADOVA U postupku sanacije provode se radovi za obnovu sljedećih elemenata: a) Obnova temeljenja stupa S6 (projekt Institut IGH) Rekonstrukcija i sanacija temelja stupa S6 1.6. Obvezno je da su kontaktne plohe najstrože ravne prije sastavljanja.0 mm. Ova kontrolu provodi izvoditeljeva kontrolna služba.4. Zakivanje se ostvaruje zakovicama promjera 21.4.1. Radionička izrada 2. Čišćenje je do stupnja čistoće Sa 3. Izvješće o radiografskoj kontroli zavarenih spojeva 5. a pojedina pozicija kontrole obuhvaća dio vara u duljini ne većoj od 400 mm. Dopuštenih odstupanja mjera i oblika propisani su glavnim i izvedbenim projektom.1.5.5. Svi bridovi moraju se obraditi brušenjem. bušenje kroz novi beton. ovisno o tehnici zakivanja: za strojno zakivanje dužina zakovice je: L = Lk+*4/3 . 3.5. Izvješća 5.4. a uvjeti čvrstoće dani su projektom.5.7.

l) Obnova poprečnih nosača u prostoru plastičnih zglobova glavnih nosača m) Obnova sekundarnih uzdužnih nosača u prostoru plastifikacije n) Obnova vjetrovnog sprega u prostoru plastifikacije o) Obnova staze revizionih kolica u prostoru plastifikacije p) Popravak lokalnih oštećenja na mostu r) Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije Radovi na sanaciji koje izvodi HŽ i nisu predmet nadmetanja : s) Demontaža kolosijeka. 4. b) Izvedba pomoćnog stupišta u sredini rijeke c) Izrada pomoćnog stupišta na proširenom temelju stupa S6 d) Uklanjanje nagnutog stupa S6 c) Izgradnja novog stupa S6 d) Dobava i ugradnja novih ležajeva na stupu S6 e) Obnova vlačnih ležajeva na stupu S4 f) Recentriranje i uređivanje ležajeva na stupu S4 g) Obnova ležajnih kvadera na stupu S4 h) Obnova ležajnih kvadera na stupu S5 i) Obnova zaštite temelja stupova S5 i S6 oblaganjem krupnim blokovima kamenja i) Recentriranje i uređivanje ležajeva na stupu S7 j) Obnova ležajnih kvadera na stupu S7 k) Obnova obadva glavna nosača za dovođenje plastificiranih presjeka u stanje pune krutosti. izvedba mlazno injektiranih stupnjaka u šljunku. .d. pragova i opreme na dionici sanacije t) Radovi na snimanju nivelete kolosijeka i ponovna montaža gornjeg ustroja pruge i opreme (SS i TK kabeli i KM mreža) nakon završetka sanacije čelične konstrukcije.injektiranja. Detaljan opis i tehnologija izvođenja svake od ove faze radova opisan u tri mape glavnog i izvedbenog projekta izrađenog od strane „instituta IGH“ d.

.SAVA 3..o. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . OBVEZE INVESTITORA I IZVOĐAČA Zagreb.INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.o. travanj 2010.

te o nastavljanju radova nakon prestanka smetnji zbog kojih su radovi obustavljeni. tehničkih propisa. normi. Pridržavati se Zakona o prostornom uređenju i gradnji. o obustavi izvođenja radova. Provoditi sigurnosne mjere kod izvođenja radova. Imenovati voditelja radova. Investitoru predavati tjedno izvješće izvedenih radova u pismenom obliku. Imenovati nadzor nad izvođenjem radova.). 3. Održavati put kojim će se privremeno odvijati cestovni promet za vrijeme izvođenja radova. te pratećeg osoblja za dopremu i otpremu potrebnog gradiva i opreme. Sekcije KM i SIT Zagreb.3. o mjerama koje poduzima za zaštitu izvedenih radova. • • • • OBVEZE INVESTITORA Nadležnim službama prijaviti početak gradnje u propisanom roku prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju (NN76/07). Uvesti izvoditelja u posao.3. s pripadajućim atestima. Imenovati odgovornu osobu za zatvaranje i otvaranje dionice za potrebe izvođenja radova. te voditi računa i o svim ostalim KM. Gradivo i opremu nabaviti sukladno projektom predviđenim tehničkim uvjetima. U ponudi obavezno priložiti plan rada i dinamiku radova. Program kontrole i osiguranja kvalitete.2. Izvijestiti Investitora odmah o smetnjama koje onemogućavaju izvođenje radova. Osigurati potrebne količine gradiva i opreme sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova. pravilnika i uputstva. Izmjene dinamike izvođenja radova u pismenom obliku predavati glavnom nadzornom inženjeru. • • • • • • • • • • • • • OBVEZE IZVOĐAČA • Osigurati dovoljan broj vučnih vozila i vagona. Provoditi koordinaciju s ostalim sudionicima u projektu rekonstrukcije mosta (ZOP Zagreb.TK i SS uređajima i opremi na objektu. Vuča vlakova itd. Provoditi sve mjere kontrole kvalitete radova i ugrađenog materijala sukladno poglavlju iz Izvedbenog projekta 16. Urediti gradilište po završetku radova . te propisa i akata HŽ-a.

REFERENCE.o. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK . travanj 2010.. STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA Zagreb.o.SAVA 4. .INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d.

Popis tehničkih stručnjaka s navedenom obrazovnom i stručnom kvalifikacijom koji će biti angažirani na izvođenju predmetnih radova Minimalni traženi broj tehničkih stručnjaka koji se zahtijeva za izvođenje predmetnih radova je: 1.4. stručno znanje i iskustvo potrebno za izvršenje radova. uz uvjet da ima minimalno 5 godina iskustva na radovima koji su predmet ove nabave – 1 osoba 2. Tehnički stručnjaci u rasponu od inženjera do poslovođe (tehničara) sa minimalno 5 godina radnog iskustva na izradi i sanaciji barem 3 objekta čeličnih zakovanih konstrukcija željezničkih mostova – 5 osoba Za osobe pod točkom 1 i 2 ove alineje. . članak 48. ponuditelj mora dostaviti presliku o upisu u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije. Za osobe pod točkom 4 ove alineje. Inženjer gradilišta – prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08).1.izvedba minimalno 2 objekta temeljena pomoću zabijenog čeličnog žmurja u tekućoj vodi Iz dostavljenog popisa i potvrda mora biti vidljivo da ponuditelj ima minimalno traženo iskustvo koje je potrebno za izvršenje radova koje su predmet ove nabave. s minimalno građevinskim strojevima i tehničkom opremom koja se zahtijeva za izvođenje radova.Izjavu da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost.. uz uvjet da ima minimalno 5 godina iskustva na radovima koji su predmet ove nabave – 5 osoba 3. članak 48.izvedba ili sanacija minimalno 1 mosta sa čeličnom zakovanom rasponskom konstrukcijom . ponuditelj mora dostaviti za svakog izvršitelja popis traženog iskustva na izgradnji i sanaciji sličnih objekata. ponuditelj mora dostaviti presliku potvrde o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva. REFERENCE. Ovlašteni inženjer geodezije – 1 osoba 4. STRUČNOST I OPREMLJENOST IZVOĐAČA Minimalno iskustvo koje ponuditelj mora imati u zadnjih 5 godina: . građevine iz skupine minimalno A. u svrhu izvršenja predmetnih radova. Glavni inženjer gradilišta – prema Zakonu o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (NN 152/08). građevine iz skupine A.. Iz traženih dokumenata mora biti vidljivo da ponuditelj raspolaže sa minimalno traženim tehničkim stručnjacima (koji imaju traženo obrazovanje). i to: Platforma (plivajuća ili sa osloncima) minimalne nosivosti 250 t – 1 kom Opremu za pobijanje čeličnog žmurja (vibro čekić) Autodizalica minimalne nosivosti 300 t – 1 kom Autodizalica minimalne nosivosti 70 t – 2 kom Autodizalica minimalne nosivosti 40 t – 2 kom Hidraulička oprema za podizanje mosta kapaciteta 800 t – 4 kom Oprema za zabijanje pilota (hidraulička ili diesel) Oprema za zakivanje čeličnih konstrukcija o o o o o o o o . Za osobu pod točkom 3 ove alineje. a koji su potrebni za izvršenje radova koji su predmet ove nabave. a koju daje ovlaštena osoba za zastupanje gospodarskog subjekta . Izjavu gospodarskog subjekta iz koje je vidljivo da raspolaže.

duljine 25 m – 6 kom o Teška cijevna skela .000.o Čelične nosače IPB 1.

o..SAVA 5. PREDMJER RADOVA Zagreb. .INVESTITOR: HŽ-INFRASTRUKTURA d. travanj 2010. ZAGREB GRAĐEVINA: PRUGA : PODDIONICA : ŽELJEZNIČKI MOST „SAVA JAKUŠEVAC“ SESVETE-VELIKA GORICA M 401 ZAGREB RESNIK .o.

Temeljenje pomoćnog stupa 0. Korištenje plovnog objekta 0. Obračun po broju zabijenog žmurja ili po m2 zagatne stijene. Najam plovnog objekta (platforme) za potrebe zabijanja žmurja (predvidivo trajanje 12 dana). Stavka uključuje troškove transporta. te primjenjivati sva pravila ponašanja u uvjetima rada na rijeci. KORIŠTENJE PLOVNOG OBJEKTA Izvođač je i za potrebe radova u rijeci i radove na rasponskom sklopu iznad rijeke obvezan dobaviti odgovarajuće plovilo (ponton). Plovilo se odgovarajuće mora sidriti. čelik S 270 GP. 1. PREDMJER RADOVA 5.0 m ovisno o otporu tla kod zabijanja.00 .5. PREDMJER RADOVA ZA GEOTEHNIČKI DIO PROJEKTA Stavka Vrsta i opis rada Jed. Ukupno se predviđa do 90 dana trajanja najma plovnog objekta za sve potrebe sanacije mosta. 116 676. pripreme i raspreme radilišta za zabijanje žmurja i ojačanje temeljnog tla injektiranjem. U cijenu najma je uključeno osoblje za upravljanje plovilima i sva potrebna sidrenja i premještanja plovila. Kol. TEMELJENJE POMOĆNOG STUPA Doprema i rad na zabijanju pilota od čeličnih cijevi ø 813/16. Obračun po danu najma plovila. mj. REKONSTRUKCIJA TEMELJA STUPA S6 Nabava. pripreme i raspreme radilišta za zabijanje pilota.00 C. čelik S 235.0 do 12. sa zabijanjem u šljunčano tlo predvidivo 10. Stavka uključuje troškove transporta. (nije razvijena površina) kom m 2 1.00 1. U cijenu je uračunato geodetsko određivanje položaja i praćenje vertikalnosti pilota. kom 8 0. Plovilo je obvezan održavati u funkcionalnom stanju cijelo vrijeme trajanja radova. Obračun po broju pilota. Ukupno A.2 0.00 Ukupno B. dan 90 0. Duljina žmurja je 10. izvedbe ojačanja temeljnog tla mlaznim injektiranjem (predvidivo trajanje 10 dana) i zabijanja pilota (predvidivo trajanje 16 dana) uz najam odgovarajućeg čamca za prijevoz opreme i djelatnika između platforme i obale.00 B. ili drugo odgovarajuće žmurje. Cijena Jedinična Ukupna A. Žmurje ostaje trajno ugrađeno u konstrukciju.00 0. doprema i rad na zabijanju žmurja predvidivo TIP LARSSEN 20 W.0 m.1. Obvezan je cijelo vrijeme rada održavati pristup i omogućiti transport materijala i ljudi.

00 Ukupno C.9 m ostaje kao anker za vezu viriti iznad kote donjeg ruba temeljne ploče.00 5.00 0. U cijenu su uključena i sva potrebna tekuća i kontrolna ispitivanja.0 do 7.2.15 m za kose stupnjake.Izvedba mlazno injektiranih stupnjaka.0 m zbog neujednačenosti razine dna korita i nepoznavanja stvarne dubine dna postojećeg temelja.1 PRIPREMNI RADOVI Izrada dokumentacije . min ø120 mm Predbušenje 215 stupnjaka kroz AB postojećeg temelja.0 do 8. Ukupna duljina bušenja jednog stupnjaka je 11. Temeljenje pomoćnog stupa Ukupno C. PREDMJER RADOVA ZA KONSTRUKTORSKI DIO RADOVA Redni broj Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena Opis stavke 1 1.0 2995. 80 cm za dvofluidni sustav mlaznog injektiranja uz tlak injektiranja 400 bara i sadržaj cementa 400 kg/m´ bušotine.0 0. Duljina mlazno injektiranog dijela bušotine je predvidivo od 5.0 1505. Ukupno je predvidivo ~455 kom stupnjaka.00 0.00 0. Očekivana čvrstoća mlazno injektiranog volumena tla je 12 MPa. Korištenje plovnog objekta Ukupno B.00 0. m m m m 960.00 0. Predbušenje 240 stupnjaka kroz novi beton.0 2995. Od toga je bušenje kroz novi beton i armirani beton postojećeg temelja od 4. 3.0 m a ostatak se buši kroz šljunak a u svemu prema projektu.00 4. Očekivani promjer injektiranog tijela je min. kg 7012 0. Stvarne količine će se odrediti i obračunati prema odobrenju projektanta i ovjeri nadzornog inženjera.00 0. Rekonstrukcija temelja stupa S6 SVEUKUPNO A+B+C 0.00 do 11.00 0. min ø120 mm Bušenje kroz šljunak Mlazno injektiranje Ugradnja armaturnih šipki ø 25 mm (B500B) utiskivanjem u osi stupnjaka kako bi se ostvarila veza armiranobetonske temeljne ploče sa stupnjacima . Rekonstrukcija temelja stupa S6 REKAPITULACIJA Ukupno A. Duljina šipki je 3.9 m od čega 0.

Geodetski radovi Obuhvaćaju sav rad na formiranju i održavanju točaka operativnog poligona i repera. sva mjerenja u vezi prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto.0 100.0 1. Aktivnosti na osiguranju od ekstremnih stanja izvođač obvezno ostvaruje u pripadnim aktivnostima.Izvođač radova preuzima obvezu izrade radioničkih nacrta za sve čelične konstrukcije i konstrukcije opreme (ležajevi i sanacija ležajnih betona). Izrada pristupa do rijeke Izvođač je obvezan načiniti plan aktivnosti u prostoru nasipa i unutar nasipa. vodoprivreda …) svakodnevno i kontrinuirano tokom cijelog vremena trajanja radova pribavlja podatke o vodostajima i protocima.00 kom 1. Obvezan je provoditi sve postupke za potpuno zadovoljenje radova prema projektu. Obrada dokumentacije u svemu prema tehničkom opisu. Obvezan je na načinjeni plan ishoditi suglasnost nadležnih službi (vodoprivreda. Izvođač radova preuzima obvezu potpune kontrole kvalitete svih radova. Obvezan je voditi kompletnu građevinsku dokumentaciju. Također je obveza kom 1. Čišćenje i priprema terena i priprema radnih ploha Uklanjanje grmlja i šiblja na postojećem prostoru. vodovod.00 1. elektroprivreda. 1.3 kom 1. Uređenje radnih platformi nasipavanje i zbijanje nastalih udubina u tlu. odvodnja …). te predviđanja za buduće vodostaje i protoke.00 1. postavljanje i održavanje iskolčenih oznaka i ploča s oznakama na terenu od početka radova do predaje svih radova investitoru te izrada snimka izvedenog stanja. Stavka obuhvaća dobavu i potrebnu obradu podataka. te tehnoloških projekata kojima se potvrđuju pretpostavke iz glavnog i izvedbenog projekta.2 Praćenje vodostaja Izvođač preuzima obvezu da od nadležnih službi (DHMZ. rad na iskolčenju građevine i instalacije. kao i kompletne izvedbene i prateće dokumentacije nužne za postupak građenja i pravni postupak dovršetka radova i primopredaja građevine investitoru. te da blagovremeno poduzima aktivnosti za ovladavanje stanjima s ekstremnim utjecajima.4 m2 m3 2000.5 .

1 Dodatno utezanje stupa S6 Podmetači za oslanjanje užadi . prema važećim propisima.1.0 1. pomomoćni čamci. stavka 1. ili su oni izmijenjeni usljed aktvnosti na gradilištu. te nakon završetka radova dovesti prostor u prvotno stanje. dobavu ispitnih vozila. skladištenje. m 300. Prema načinjenom planu obvezan je izvesti pristup do rijeke. stručni radnici. Za izvođača program ispitivanja i registracije događanja na mostu treba načiniti specijalizirana služba za provedbu specifičnih radova ispitivanja.8 izvođača od nadležnih službi ishoditi potvrdu da je prostor doveden u prvotno stanje. stručni radnici. održavati pristupe za cijelo vrijeme građenja. Dobava i održavanje sve opreme za potpuni dovršetak radova. geotehničkog dijela troškovnika. pomagala …). odlaganje. pomagala …) Dovođenje prostora u izvorno stanje Izvođač je obvezan prostor za pristupe. statički proračun za ispitna opterećenja. Obračun po dužnom metru puta. radne platforme …) Iznos za korištenje plovnog objekta objedinjen je u dijelu A.0 m2 2000. U stavku su uključeni svi troškovi (materijal. pristupe do rijeke i sve druge prostore koje je koristio .6 1. KORIŠTENJE PLOVNOG OBJEKTA. Obračun po m2 prostora Probno opterećenje mosta Izvođač je obvezan nakon završetka radova sanacije mosta provesti probno opterećenje mosta. dovesti u početno stanje.00 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena 2 2. izrada skela i platformi za pristupe pojedinim pozicijama U stavke su uključeni troškovi dobave ostale opreme potrebne za provedbu radova kao i svi troškovi (materijal. energija. provedbu ispitivanja s registracijom događanja. Stavka uključuje izradu programa. Redni broj Ukupno za pripremne radove Opis stavke Jedinica mjere 1. Dobava i održavanje plovila s radnim strojevima (dizalice.7 1. te izradu i predaju završnog izvještaja. energija.9 kom 1.

do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.3 kom 4.1 . Obračun po komadu izvedene obujmice Ukupno za dodatno utezanje stupa S6 m 3 2. Užad su u izvedenom stanju napeta na silu od 800 kN po struku (ukupna prednaponska sila je 400 kN). DIN 3064 . osiguranje i svi drugi radovi. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.40 2. Obračun po kilogramu užeta. te uklanjanje uaždi nakon završetka sanacije.28) Dobava i ugradnja napinjaljki s klemama Užad za priteže s napinjaljkama dopuštene sile Z=600 kN. rada. Ukupna duljina jednog užeta koje obujmljuje stupove je 115. 2.28 kg/m'. opreme. Užad se na napinjaljke spajaju sa skretnicama (njemački: Kausche). a ugrađuju se dva užeta. Masa po m' je 4. 3 Izrada pomoćnog stupišta u sredini rijeke i odizanje U opisu su skraćeni opisi stavki. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. Izvedba sukladno DIN 1142. a koje se učvršćuju s najmanje 6 klema M22. Obraču po kg (2*115*4. montažu.00 kg 984.Dobava i fiksiranje podmetača od tvrdog drva za oslanjanje užadi na betonske istake stupa S6 i na beton stupa S7.zn.00 2. Stavka obuhvaća dobavu užadi. Obračun po m3 tvrdog drva. energije. dobave materijala.izrada pristupa i skela. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Izvedba pilota/stupova od F 813*16 3.0 m. napinjanje i održavanje sustava u cijelom razdoblju sanacije. od tehnološke pripreme. pripremnih radova.2 Ukupno Dobava i napinjanje užadi za utezanje Užad za napinjanje su: Rundlitzenseil 6x36 WS+SE.

0 mm. u zavarenoj izvedbi.50 m. Čelika za poprečne sklopove Čelika za spregove. montažu i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta. radioničku pripremu.Svako stupno mjesto čine četiri čelične cijevi F 813*16. S235. platforme i pristupe Čelika za ukrućenja hrpta.2 a) b) c) Čelika za pilote/stupove Čelika za spregove Izvedba poprečnog sklopa od 2*3 HEB1000 Iznad pilota ugrađuje se čelični roštilj. Tlocrtno su u rasporedu 2. Obadva sklopa se oslanjaju u osima stupova. Cijevi su istovremeno piloti za predaju opterećnja u tlo. tako da je osni razmak poprečnih sklopova 2. svi radovi Odizanje rasponskog sklopa kg kg 60. Svaki sklop načinjen je od tri međusobno spojena profila HEB1000.3 . a duljina je najmanje 23.900. tako da čine četveropojasnu rešetku. duljine 24. Pobijanje je do kote +88.0 3. Stavka buhvaća dobavu materijala. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima iz ovoga projekta. od čelika S235 J2+N. Poprečni sklopovi se za osiguranje zajedničkog rada međusobno povezuju spregovima.0 12. u svemu prema tehničkom opisu i drugim prilozima projekta. Za oslanjanje poprečnih sklopova izvode se odgovarajuće ležajne ukrute (u zavarenoj izvedbi).0 kg kg kg 47. Obračun je prema ugrađenim količinama za pojedine elemente. a vrh stupa je na koti +112. Stavka uključuje dobavu materijala.058. radioničku pripremu i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta.5*2.200. Piloti se u tlo pobijaju u dubinu od 10. U prostoru iznad vodnog lica piloti/stupovi se dograđuju spregovima.665. Poprijeko na most ugrađuju se dva sklopa željezničkog provizorija.0 2.0 m.5 m. Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. Spregovi i oslonci poprečnog sklopa se izvode na montaži. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta.0 m. Visina sklopa je 1000 mm.200.0 12.0 m.288.001. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta. a) b) 3. Pobijanje pilota je sadržano u geotehničkom projektu.

Izvedba u svemu prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. podizanje konstrukcije na projektnu visinu. Ispod svakog nosača su najmanje dvije preše. pozicioniran prema nacrtu.8*5. a sadrže dobavu kompletne opreme.30 m. a isto tako i uklanjanje nakon završetka sanacije mosta. poprijeko na most. Ukrućenja su prema projektu. dobave materijala.0 4 Izrada pomoćnog stupišta uz stup S6 U opisu su skraćeni opisi stavki. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Pomoćno stupište od TC500 Ispod svakog glavnog nosača ugrađuje se četveropojasni toranj teške cjevne skele TC500. Visina dizanja na mjestu pomoćnog stupišta je 1. Za ovu aktivnost provodi se dodatno ukrućenje hrptova glavnih nosača. Pojedini stup je od cijevi F177. Radovi se provode u skladu s pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. energije. sinkroniziranog djelovanja. Povezivanje se ostvaruje sustavom ukriženih dijagonala i horizontala od cjevne skele F48.50 m uzduž mosta. opreme.00.0 od čelika S355. Drvenih podmetača Čelika za oslonce preša i vitla Elastomerni ležaji F500*69 m3 kg 9. Svaki rubni stup je od dvije cijevi F177. sidrenje. na koti +100.0. osiguranje i svi drugi radovi.0 m. Razmak rubnih cijevi je 2. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.7 m 4. montažu stupa i sve druge radove za potpuno funkcioniranje stupišta.a) b) c) d) 3.0 4.0 8. Obračun po komadu tornja visine 13. od pripremnih radova. kom Dobava i rad sa prešama kom Ukupno za pomoćno stupište u sredini rijeke Odizanje se ostvaruje setom preša. Stavka uključuje dobavu materijala.3*4.000. a kapacitet preša ispod svakog glavnog nosača je 2*200. odnosno 1.0.0 5 Oblaganje kamenom temelja stupova S6 i S5 .7 m Kompletnih tornjeva visine 13. Stupovi se sidre u beton temelja. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. rada. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.8*5.0 tona.6 6.1 kom 2.izrada pristupa i skela. održavanje stanja do završetka sanacije i uklanjanje sustava.

osiguranje i svi drugi radovi.0 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 5. Obloga se provodi od kote +99. Oblaganje kamenom temelja stupa S6 Obloga zagata izvodi se kombinacijom krupnog šljunka i lomljenog kamena krupnoće 16-40 cm. opreme.0 m je od lomljenog kamena krupnoće 16-40 cm. od tehnološke pripreme. pripremnih radova. Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog materijala.0 5. dobava lomljnenog kamena i oblaganje. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. jednolike raspodjele (prema izračunu).0 m od zagata obloga je horizontalna. a donji dio je od jednoliko granuliranog šljunka krupnoće zrna do 10.2 m3 Jedinica mjere 450. Rad obuhvaća početno hidrografsko snimanje dna u okolici stupa S5. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. te završno hidrografsko snimanje koje potvrđuje projektne kote. dobavu i oblaganje lomljenim kamenom. Redni broj .0 m od zagata obloga je horizontalna. Pokrivni sloj debljine 1.0 cm.0 732.00 do kote + 99. jednolike raspodjele (prema izračunu).1 5. te hidrografskim snimanjima dokazanog oblaganja. a dalje je nagib 2:1.izrada pristupa i skela. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju zasipa od šljunka. Obloga se provodi od kote +96. Nasip od šljunka sa zrnom do 10 cm Obloga od lomljenog kamena 16-40 cm Oblaganje kamenom temelja stupa S5 Obloga temelja stupa S5 izvodi se lomljenim kamenom krupnoće 16-40 cm.00 do kote + 100. U širini od 4. hidrografsko snimanje izvedenog zasipa po fazama. dobave materijala. Obloga od lomljenog kamena 16-40 cm Ukupno za oblaganje kamenom Opis stavke m3 m3 827.U opisu su skraćeni opisi stavki. rada. te završno hidrografsko snimanje koje potvrđuje projektne kote. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Kameni materijal koji se koristi za izvedbu nabačaja mora biti čvrsta. a dalje je nagib 2:1. otporan na upijanje vode i na smrzavanje. te hidrografskim snimanjima dokazanog oblaganja. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.00 mnm.00 mnm. U širini od 4. kompaktna zrna. energije. Obračun po m3 dobavljenog i ugrađenog materijala.

do kote +100. uz potpuno crpljenje vode. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama.00 mnm popunjava se podvodnim betoniranjem. s dodatnim uvjetima. Rad obuhvaća dobavu. rada. Gornja zona. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.00 mnm. kontraktorskim postupkom. C30/37 Aramtura B500B za bazu stupa S6 Uklanjanje nagnutog stupa S6 od betona C30/37 m3 tona 621. opreme.0 50. energije. Armira se armaturom B500B. Radovi su prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. Betonom se popunjava prostor između novog zagata i postojećeg betonskog temelja stupa S6. ugradnju armature i betoniranje. Ukupno betona baze. od pripremnih radova.izrada pristupa i skela. Beton je klase čvrstoće C30/37.1 Popunjavanje prostora između talpi i bunara stupa S6 betonom C30/37 Istodobno s injektiranjem temeljnog tla provodi se betoniranje. Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature. dobavu.0 m. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Napomena: Radovi sanacije temelja iskazani su u projektu IGH i nadopunjuju se na ovdje iskazane radove 6. Beton se izvodi od kote +96.6 Zamjena stupa S6 U opisu su skraćeni opisi stavki. ugradnju i održavanje certificiranog betona. do kote +98.00 mnm popunjava se po načelu armiranog betona. Donja zona u debljini od 2. dobave materijala. osiguranje i svi drugi radovi. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.2 .0 6. interakciju s ugradnjom armature.00 do kote +100.

Radovi obuhvaćaju rezanje armiranobetonskog stupa po dijelovima veličine pogodne za preuzimanje. ugradnja sidra duljine 3. dok se na ravnom dijelu stupa ugrađuje jedan red sidara na razmaku od 20. rezanje i uklanjanje obuhvaća sve betonske elemente do kote +100. uklanjanje i zbrinjavanje. Načelno se u prostoru zaokruženog kraja stupa ugrađuju dva reda sidara na razmaku 20. na udaljenosti ne većoj od 50. dubine 1.0 m. Ukupno je 250 sidara.0 cm. U slučaju izvedbe ovog zahtjeva. Rad obuhvaća poravnanje betonske plohe. Obračun je po m3 izrezanog.0 m3. oko 1. Uklanjanje armiranog betona stupa S6 Izvedba sidara za novi armiranobetonski stup S6 Na prostoru stupa izvode se sidra u postojeći beton stupa/bunara. svi radovi su u ugovornoj cijeni.4 . Očekuje se rezanje ostvariti dijamantnim užadima.0 6. Radovi se izvode prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta.0 6. Obračun po komadu ugrađenog sidra.0 m. tako da se zadrži sigurnost i omogući uklanjanje dijelova stupa.0 cm.5 m. a strojno razbijanje nije dopušteno. Napomena: Izvođač je u toku uklanjanja stupa obvezan izvršiti premještanje sigurnosne užadi promjera 32 mm. Za sidra promjera 28 mm krunskim bušilicama buše se rupe promjera 36 mm. bušenje rupa promjera 36 mm.00 mnm. U očišćenu rupu ugradjuje se certificirano sidreno vezivo na cementnoj bazi i sidra duljine 3.3 kom 250.5 m. ugradnja certificiranog sidrenog veziva na cementnoj bazi. uklonjenog i zbrinutog armiranog betona. Napomena: Investitor uz suglasnost vodoprivrede može izvođaču naložiti da uklonjene betonske elemente rasporedi u okolini stupa S6. na koti +100. tako da sidra postaju vezna armatura stupa. dobava opreme za bušenje. Izvedba sidara od čelika B500B Izvedba vezne ploče stupa S6 m3 700.0 mnm.

00 mnm. dobavu. Ukupno betona vezne ploče.6 m.81 Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 6. prema definiciji betona. što uključuje potpuno crpljenje vode. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama.5 mnm. Radovi su prema pisnaim prilozima i nacrtima ovoga projekta. Armatura se obračunava posebno. Vezna ploča izvodi se u suhome.70 0.5 m3 tona 596.0 mnm do kote (ukupno9) +114. Rad obuhvaća dobavu. Obračun po m3 ugrađenog betona i kg ugrađene armature. Obračun po m3 ugrađenog betona. Armatura se obračunava posebno. Rad obuhvaća dobavu. Izvodi se od betona klase C30/37. dobavu certificiranog betona. Armira se armaturom B500B.00 do +101. s posebnim dodatnim uvjetima. duljine 15.00 mnm.6 Izvedba ležajnih kvadera stupa S6 Ležajni kvaderi izvode se od betona klase C50/60. ugradnju i održavanje certificiranog betona. Stup je uz temelj širine 3. ugradnju armature i betoniranje ploče betonom klase čvrstoće C30/37. između kota +100. Beton C50/60 za ležajne kvadere stupa S6 Armatura B500B za kvadere stupa S6 Ukupno za zamjenu stupa S6 Opis stavke m3 tona Jedinica mjere 2. C30/37 Aramtura B500B za veznu ploču stupa S6 Izrada novog betonskog stupa S6 Radovi su prema pisanim prilozima i nacrtima ovoga projekta. Redni broj . Vezna ploča izvodi se tako da se na gornjoj plohi ostvari poprečni pad od 4%. a u vrhu je širine 2. interakciju s ugradnjom armature. Obračun po m3 ugrađenog betona. ugradnju i održavanje certificiranog betona.0 6.Nakon uklanjanja postojećeg stupa S6 i poravnanja betona na koti +100. interakciju s ugradnjom armature. betoniranje i održavanje betona. Rad obuhvaća dobavu oplate s pripadnim skelama.6 m3 tona 240. s posebnim dodatnim uvjetima. Ukupno betona C30/37 za stup S6 Aramtura B500B za stup S6 6. izvodi se vezna betonska ploča. od stupa prema zagatu. interakciju s ugradnjom armature. Armiraju se armaturom B500B.0 36. duljine 14. montažu (i naknadnu demontažu) oplate s pripadnim skelama.0 m.0 m. prosječne debljine 1.3 m. Izvodi se od kote +101. dobavu.0 106.3 m.

7 Ležajevi na stupu S6 i sanacija vlačnih ležajeva na stupu S4 U opisu su skraćeni opisi stavki. jednosmjerno pokretni ležajevi. opreme.2 Sanacija vlačnih ležajeva na stupu S4 Obnova ležaja sastoji se u odrezivanju postojeće vlačne šipke u spoju na poprečni nosač.č. Ležajevi se izrađuju. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Dobava i montaža ležajeva na stupu S6 Stavka obuhvaća dobavu. brušenju i popravku površine na poprečnom nosaču.50. te podlijevanje podljevnim mortom za ležaje. Obnova obuhvaća pregled i popravljanje zavarenih spojeva.0 kN Horizontalna sila: H = 1. Čelika S355J2+N za sanaciju Navrtke M80 k. .0 7. Prema originalnom rješnju mosta. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. uključujući kompletan AKZ. sukladno normi HRN P. Pri sanaciji vlačne šipke pojedini ležaj se demontira i obnavlja. rada. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta.0 7.1 kom 2. Materijal za nove elemente je S355J2+N.izrada pristupa i skela. od pripremnih radova. na razini eksploatacije su: Vertikalna sila: R = 9.011. energije. dobave materijala.000. S7 i S5 U opisu su skraćeni opisi stavki. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. Akcije na ležajeve. AKZ i montažu dva ležaja na stupu S6. osiguranje i svi drugi radovi. ugrađuju se čelični valjkasti. 5 kg kom 150. Obračun po kg ugrađenog čelika obuhvaća sve radove na sanaciji ležaja. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. potrebna brušenja (poliranja) i antikorozivnu zaštitu.500.0 mm Obračun po komadu dobavljenog i ugrađenog ležaja specificiranih karakteristika: 7.0 kN Pomak: dx = +/. te zavarivanju nove vlačne šipke šipke F80*760/M80*190 i pripadnih ukrućenja.B9. Ukupno za ležajeve 8 Obnova ležajnih kvadera i greda na stupovima S4.0 4.

Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja. ugradnju i centriranje ležaja. a) b) c) d) e) f) Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Obnova ležajnih kvadera stupa S4 Obnavljaju se sva četiri ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S4.0 1.2 8. kom kom kom m3 tona m3 1. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer.0 6. energije. ugradnju vezne armature. nakon što izvođač načini pristupne skele.2 . Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja.0 7. od pripremnih radova. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem.0 7.0 1. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Obnova ležajnih kvadera stupa S5 kom kom kom m3 tona m3 1. nakon što izvođač načini pristupne skele. montažu oplate.2 2.izrada pristupa i skela. ugradnju vezne armature.8. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. osiguranje i svi drugi radovi.2 7. dobave materijala.2 a) b) c) d) e) f) 8.0 6. rada.2 2.2 7. opreme. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje.3 Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60. servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Obnova ležajnih kvadera stupa S7 Obnavljaju se sva četiri ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S7. ugradnju i centriranje ležaja. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta. montažu oplate. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta.1 Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove.

optički kabeli i KM mreža) izvodi HŽ. Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena 10 Sanacija čeličnih elemenata rasponskog sklopa . servisiranje i montaža ležaja Uklanjanje beton C50/60 hidrodemoliranjem Vezna aramtura B500B Beton C50/60 Ukupno za obnovu ležajnih kvadera Opis stavke kom kom kom m3 tona m3 1. Redni broj Montaža i odžavanje radne skele Odizanje i podupiranje konstrukcije Demontaža. Radovi prema opisu i nacrtima ovoga projekta. izbočavanjem hrpta i istezanjem (svijanjem) donjeg pojasa. gledano od ležaja na stupu S6 . HŽ Ukupna cijena kn Redni broj Opis stavke U opisu su skraćeni opisi stavki. energije. propisima i tehničkim načelima za ovu vrstu radova. Obnova se izvodi prema skicama i opisima koje definira projektant a odobrava nadzorni inženjer. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Sve nove lamele su od materijala S355J2+N. Do plastifikacije je došlo gužvanjem gornjeg pojasa. te betoniranje novog ležajnog kvadera i grede betonom C50/60. dobave materijala.95 m. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. uklanjanje raspucalog betona C40/50 hidrodemoliranjem. od pripremnih radova. opreme. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. TK. a) b) c) d) e) f) 8. rada. montažu oplate. Radovi na zakivanju provode se u potpunosti prema normama. nakon što izvođač načini pristupne skele.Obnavljaju se dva ležajna kvadera i okolni prostor na stupu S5.0 1. ugradnju vezne armature. Razmaci poprečnih nosača je 3.0 2.0 Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 9 Kolosijek i oprema mosta Radove na demontaži i ponovnoj montaži kolosijeka i opreme (SS.2 4.0 1. ugradnju i centriranje ležaja.0 4. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. Obnova obuhvaća: demontažu i servisiranje ležaja. osiguranje i svi drugi radovi. Obadva glavna nosača doživjela su plastifikaciju u prostoru trećeg polja SUN.izrada pristupa i skela. a kutnici su od materijala S355J2. prema stupu S5.

0 kg kom 43.4 10.400.0 390. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacija staze revizionih kolica Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. Saniraju se spregovi u pet polja. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Čelika za spregove.0 kg kom 4. potvrđuje ga nadzorna služba. Dodatno razvrtavanje provodi se na 80% zakovica.000.1 Sanacija glavnih nosača mosta na mjestu plastifikacije Provedba radovu u svemu prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. Saniraju se nosači u duljini od 28. 10. kg kom 5. te obnovu staza prema postojećem stanju. Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacija poprečnih nosača i sekundarnih uzdužnih nosača Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.0 430. Saniraju se dva poprečna nosača i tri grupe od po četiri sekundarna uzdužna nosača.0 12.200.3 10.000.0 10.300.000.450.0 3. platforme i pristupe Sanacija vjetrovnih spregova Sanacija se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.0 m Obračun je prema pojedinoj aktivnosti: Ukupno čelika: Ukupno zakovica: Sanacije revizionih (pješačkih staza) Sanacija obuhvaća demontažu dijela postojećih revizionih staza na mjestu plastifikacije glavnih nosača i na mjestima pomoćnih stupova.0 kg kom kg 15.2 10.Kod zakivanja kod kojih se koriste već ranije probušene rupe nužno je na tim mjestima primijeniti zakovice za jedan red veličine veće. Ovo razvrtavanje utvrđuje se na gradilištu.5 .0 1.

Sanacija oštećenja provodi se po sljedećem postupku: a) Izrezuje se puknuti var. došlo je do pucanja zavarenog nastavka pojasnice.0 10. ugrađuje se umetak od profila. premošćuje se spoj dodatnim vertikalnim ukrućenjem debljine 20 mm. Obračun je po m2 izvedene zaštite. zaštitu u projektiranom sustavu i dokazivanje kvalitete izvedenih radova. Sve aktivnosti provode se u skladu s tehničkim opisom i ostalim prilozima projekta. c) Obnavlja se zavareni spoj. dobave materijala. do potpune gotovosti posla i dovođenja prostora u prvotno stanje. Sanacija vertikalnog ukrućenja hrpta na mjestu loma Na mjestu svijanja pojasnice (#170*10) vertikalnog ukrućenja hrpta glavnog nosača.10.0 m2 2. Sva rješenja i količine ovjeravaju projektant i nadzorna služba Materijal je S355J2+N.6 Ukupno čelika: Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije Zaštita se u potpunosti provodi prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta.0 UKUPNO ZA SANACIJU KONSTRUKCIJE . Radovi uključuju dobavu mateijala. te se izvodi dvostruki var. b) Utvrđuje se stanje izrezanih ploha.000. pjeskarenje. prema nacrtu. od pripremnih radova. u slučaju da je pri izrezivanju i brušenju spoja došlo do zazora većeg od 10 mm. sa unutarnje strane glavnog nosača. rada. opreme.000.izrada pristupa i skela. Provedba radovu u svemu prema tehničkom opisu i ostalim prilozima projekta. Ukupna površina za AKZ Ukupno čelične konstrukcije Opis stavke kg 5. Redni broj Jedinica mjere Količina radova Jedinična cijena Ukupna cijena kn 11 Sanacija lokalnih oštećenja U opisu su skraćeni opisi stavki. d) Nakon obnove zavarenog spoja.1 11. zaštitu vode od zagađenja. Izvođač u cijenu pojedine stavke uključuje sve svoje troškove. Obračun prema komadu saniranog spoja: Ukupno saniranih spojeva: Ukupno za lokalna oštećenja kom 50. osiguranje i svi drugi radovi. 11. energije.

ing.građ.30 h na adresi Građevinski poslovi Trg kralja Tomislava 11.1. 30. Ukupno za pripremne radove Ukupno za dodatno utezanje stupa S6 Ukupno za pomoćno stupište u sredini rijeke Ukupno za pomoćno stupište uz stup S6 Ukupno za oblaganje kamenom Ukupno za zamjenu stupa S6 Ukupno za ležajeve Ukupno za obnovu ležajnih kvadera Ukupno za radove na kolosijeku i opremi Ukupno čelične konstrukcije Ukupno za lokalna oštećenja UKUPNO (bez PDV-a) PDV SVEUKUPNO : NAPOMENA : Prateći dio ovog tendera je Izvedbeni projekt sanacije mosta Sava Jakuševac sa svim pripadajućim tekstualnim dijelovima. 8. Uvid u glavni i izvedbeni projekt moguć je svaki radni dan od 7. 7. Osoba za kontakt je Dean Matović. Zagreb. Investitor predlaže obilazak lokacije i objekta potencijalnih izvođača prije izrade ponuda kako bi se sagledali svi aspekti i problematika sanacije. 6.30 do 15. mob 098 499 845. nacrtima i specifikacijama materijala. 10. 3. 4. 11. godine IZRADIO : Šef Službe za pružne građevine Dean Matović. dipl. 3.ing. 5. . 2. travnja 2010.građ. dipl. U Zagrebu. 9. 2. POSEBNE NAPOMENE : 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful