P. 1
Ozretic Dosen, Djurdjana - Osnove Marketing A Usluga

Ozretic Dosen, Djurdjana - Osnove Marketing A Usluga

|Views: 965|Likes:
Published by Neno No

More info:

Published by: Neno No on Aug 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/13/2012

pdf

text

original

OSNOVE.

MARKETINGA USLUGA
. DurdanaOzretic Dosen

EFZ - KID

IIIII1II

ICNJlGE

.'

.

Zagreb, 2002.

. .••.... -::.:' ..... ..: ': .. ': . :.:.>
. .~,; . . - .. ~••. ' -. "'. i , rr

....;. .; ..·:··-:·:,··;)t<:.<,~,~;:.

Copyright © Durdana Ozretic Dosen

SADRZAJ
POPIS PRlKAZA POPISSLIKA

IZDAVAC: mikrorad d.o.o., Remete 30, Zagreb, tel.lfax.: 0112445-935, http://www.mikrorad.hr. e-mail;mikrorad@zg.tel.hr ZA IZDAVACA: Gvido Prister RECENZENT: Prof.dr.se. Jozo Previsic RJESENJE NASLOVNE STRANICE: Andrija Previsic

vn
VIII IX 1

POPIS TABLICA

PREDGOVOR 1. UVOD
1.1. Obrazovanje u podruqu

5 marketinga i 6 9
10 11

upravljanja uslugama 2. ZNACENJE USLUGA U TRZISNOM GOSPODARSTVU 2.1. Razvoj usluZnog sektora

KOMP JUTORSKI SLOG I TISAK: mikrorad d.o.o.

2.1.1. Promjene koje su pogodovale razvoju usluga
2.2. Skriveni sektor usluga 2.3. Problemi pracenja b:,~videntirmja usluga 3. DEFINlRANJE USLUG~~i ~i<:L\S:Ifl:KACIJA USLUGA 4. SPECIFICNA OBILJEZJAUS"tUGE 4.1. Neopipljivost 4.2. Nedjeljivost proizvodnje (pruzania) od koriStenja 4.3. Neuskladistivost 4.4. Heterogenost 4.5. Odsutnost vlasnistva 4.6. Obiljezja usluge, problemi marketinga i strategije za njihovo rjesavanje 5. GDNGS USLUZNOG PODUZECA I KORISNIKA USLUGE 5. 1. Specificnosti trzista usluga

13 14 19 25 25 26

o r-------------.--~--~--------~~"1.sCIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveucilisna knjiZniea - Zagreb UDK 339.138:338.46>(075.8) OZRETIC-Dosen,

6§l1P OZA:

27 28
29 29 33 33

Durdana Osnove marketinga usluga I Durdana Ozretic Dosen, - Zagreb: Mikrorad, 2002.

-

Bibliografija. ISBN 953-6286-59-9 I Marketing - - U dZbenik 421112021

5.1.1. Razumijevanje korisnika usluga 5.1.1.1. OdluCivanje 0 koriitenju usluga 5.1.1.2. Korisnik - sudionik u procesu pruianja usluga 5.1.1.3. Razumijevanje kontakta usluinog poduzeca s korisnikom
5.2. Servuction 5.3. Blueprinting 5.4. Subjektivna sustav koncept vrijednost usluge I

33 33
34 35 38 40 43

11. INTERAKTIVNI

MARKETING

95

12. EKSTERNI MARKETING U USLUZNOM PODUZECU - SPECIFICNOSTI ELEMENATA MARKETINSKOG MIKSA 12.1. Oblikovanje usluge

99
100 103 108 116 118 120 120 125 129 131 133

6. ISTRAZIV ANJEt IDENTIFlKACIJA IZBOR CILJNIH TRZIST A 6.1. Tehnike istrazivanja 7. SEGMENTACIJA 8. POZICIONIRANIE 9. KVALITETA

45 usluga 48 51 57 61

trzista u marketingu USLUGA

12.1.1. Procesi 12.1.2. Fiziiko okruienje 12.1.2.1. Utjecaj boja na okruienje u kojem se pruia usluga 12.1.2.2. Utjecaj glazbe na okruienje u kojem se pruia usluga 12.1.3. Ljudski Cimbenik (osobe) 12.1.3.1. Zaposlenici 12.1.3.2. Karisnici
12.2. Prodaja i distribucija 12.3. Promocija 12.4. Cijena 12.5. Primjeri marketinskog profesionalnih usluga miksa u nekim vrstama

TRZISTA USLUGE

USLUGE kvalitete usluge korisnika usluge

9.1. Subjektivnost 9.2. Zadovoljstvo 9.3. Garandja

65 65
69
73 i naknade za

9.2.1. Mjerenje zadovoljstva karisnika usluge
kvalitete usluge 9.4. Zalbe nezadovoljnih korisnika neadekvatno pruzenu uslugu 9.5. Lojalnost korisnika usluge

135

13. OBLIKOVANIE I UPRA VLI ANJE PONUDOM USLUGA 13.1. Planiranje i razvoj novih usluga

139 141 143 SEKTORU 145 146 marke usluge 147 151 157

76
80 81 85

13.2. Strategija usluge 14. ZNACENJE MARKE U USLUZNOM
0

9.6. Kvaliteta us luge i profitabilnost 10. INTERNI MARKETING

14.1. Odlucivanje

marki usluge vrijednost

10.1. Pojam internog marketinga 10.2. Uloga i znacenje intemoga marketinga za

86
87 91

14.2. Elementi koji stvaraju NAPOMENE LITERATURA

usluzna poduzeca 10.2.1. Komunikacija u internom marketingu
IV

v

paPIS PRIKAZA
Prikaz 1: Specificnosti marketinga usluga Prikaz 2: Susreti s uslugom - trenuci istine (usluga prijevoza zrakoplovorn) Prikaz 3: Dimenzije zivotnog stila vazne za segmentaciju trzista u sektoru usluga Prikaz 4: Primjer koristenja internih novina u svrhu izvjestavania izvjestavanja zaposlenika
0

32 37 53 90

znacajnim dostignucima pojedinacnim uspjesima

Prikaz 5: Primjer koristenja internih novina u svrhu
0

91 136 138

Prikaz 6: Marketinski miks za veterinarske usluge Prikaz 7: Marketinski rniks poduzeca za racunovodstvene i revizorske usluge (1996.)

VII

Tablica 10: Oblici sudjelovanja korisnika i mogucnosti primjene I 15 16 20 21 30 Slika 5: Moguci pristupi prikupljanju informacija od korisnika 31 47 117 119 127 140 144 149 150 VIII IX .ciljni segment: poslovni ~ili Slika 12: Pozicioniranje kroz strukturnu promjenu Slika 13.paPIS SLIKA Slika 1: Model servuction sustava Slika 2: Blueprint usluge poliklinike Slika 3: Alternativne definicije zadovoljstva uslugom Slika 4: Obrasci za prikupljanje informacija korisnika Slika 6: Garancija kvalitete usluge Slika 7: Karike u lancu usluga .: Model psiholoskog utjecaja fizickog okruzenja Stika 14: Irne i znak marke tematskog coffee bara "Tolkien's House" Slika 15: Planiranje i oblikovanje ponude usluga Slika 16: Razvoj strategije usluge Slika 17: Ime i znak marke Atlas osiguranja Slika 18: Slogan agencije za istrazivan]e trzista Accent 1~ 107 109 115 0 paPIS TABLICA I 39 42 66 70 71 74 82 92 94 97 zadovoljstvu Tablica 1: Udio usluga u DBP-u nekih zemalja Tablica 2: Usporedni pokazatelji znacenja usluga u 10 najznacajnijih usluznih gospedarstava svijeta Tablica 3: Povijesni pregled nekoliko definicija usluga Tablica 4: Klasifikacija usluga Tablica 5: Obiljezja usluge i problemi marketinga Tablica 6: Prijedlog marketinskih strategija za rjesavan]e problema koji nastaju zbog jedinstvenih obiljezja usluge Tablica 7: Specificna obiljezja usluge i njihov odraz na istrazivanje trzista Tablica 8: Percepcije boja Tablica 9: ObiljeZja glazbe u funkciji razlicitih emocionalnih stanja .profit (operativna strategija i sustav pruzanja usluge) Slika 8: Tradicionalni instrumenti komunikacije sa zaposlenicima Slika 9: Zadovoljstvo intemih i eksternih potroseca/konsnika Slika 10: Ciklus zadovoljstva u usluZnim poduzecima Slika 11: Koncept usluge Total travel.

Sto stoji iza jedne dobre usluge? 2. Levitt' izjavio je kako nasoj generaciji pripada povijesna uloga da uvede i ostvari promjene u podruqu usluga. Kako ad dobre usluge uciniti argument zbog kojeg ce nas korisnici preferirati u odnosu na kankurenciju? Izneseni kratki prikaz najvaZnijih aspekata marketinga u podrugu pruzanja usluga niposto ne maze biti dovoljan za iznalazenie odgo- Prof. Marketing usluga je relativno novo podruqe proucavanja i jos uvijek brojni manageri oklijevaju u svezi njegove prirnjene. u fokusu razmatranja usluznih poduzeca nalazi se problem kako stvoriti. Istovremeno. dr. Stovise. Ourdana Ozretid Dosen . razvijati i odrzavati konkurentsku prednost poduzeca. Usluga je postala temeljern za stjecanje prednosti u trzisnoj utakmici. Kako kapitalizirati elemente za postizanje konkurentske prednosti? 4.PREDGOVOR U modernom sustavu trzisnog gospodarstva usluge imaju dominantnu ulogu. sc. Praksa svakodnevno pokazuje kako gospodarstvo u kojern dominiraju usluge zasluzuje bolje modele upravljanja marketingom. proizvodnim operacijama i ljudskim potencijalima od onih koji su naslijedeni iz razdoblja dominacije industrijske proizvodnje. Koji elementi najvise utjecu na zadovoljstvo korisnika? 3. Prije nesto vise od cetvrt stoljeca T. i to takvog intenziteta poput onih koje su se dogodile u industrijskom sektoru pocetkom devetnaestog stoljeca. granica izrnedu proizvodnih i usluznih aktivnosti sve je manje izrazena jer je usluga sve znacajnija komponenta finalnog proizvoda i u onim poduzecima koja proizvode materijalne proizvode. Rjesenja leze u odgovorima na pitanja poput: 1.

[ozi Previsicu. marketinSkim programom i svime onim sto kulturu poduzeca.hr / -ozretic cini Tekst je strukturiran na nacin da predstavlja okvir za razumijevanje kljuCnih elemenata marketinga usluga. o oblikovanje usluge i sustava njezina pruzanja. oec.. Tihani. te polaznicirna poslijediplomskih studija iz podrucja marketinga na ekonomskim fakultetirna u Splitu i Osijeku. Njegov je osnovni cilj potaci na analiticko razmisljanje 0 postojecem stanju i potrebi intenzivnije primjene marketinga usluga u hrvatskom gospodarstvu. Takoder. Durdana Ozretic Dosen Prof. tekst je namijenjen svirna cijije profesionalni interes usmjeren na marketing usluga. dr. Durdana Ozretic Dosen e-mail: dozretic@efzg. ing. Glavni ciljevi u pisanju bili su identificirati i pojasniti aktivnosti koje su bitne i izuzetno karakteristicne za organizacije koje pruzaju usluge.Ekonornsld falmltet L. Ove aktivnosti ukljucuju: • Integriranje marketinga. i dizajneru clipl. z Prof. o mjesto pruzanja usluge gdje se paralelno odvija aktivnost usluinog poduzeca i kretanje korisnika kroz proces usluge. Andriji Previsicu. koje je od presudnog znacenja za uspjesnost poslovanja usluznog poduzeca. o upravljanje ljudskirn potencijalima koji obavljaju aktivnosti simultano i cesto interaktivno na razlicitim lokacijama. Takcder. Za inicijativu i poticaj hvala mojem profesoru i mentoru dr. Vatroslavu Skare i apsolventici Tihani Mindek zahvaljujem sto su me hrabrili stavom da im se svida to sto pisern.hr http://oliver. Namijenjen je u prvom redu polaznicima poslijediplomskog studija «Teorija i politika marketinga» na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u okviru kojeg se izvodi kolegij Marketing usluga. Durdana Ozretic Dosen 3 . sc.gmb PDSTeorija i politika marketinga vora na postavljena pitanja. Vatroslavu. dr. Mojirn visegodisnjim studentirna i demonstratorirna.efzg . Svojim akadernskim iskustvom i kreativnim idejama 0 marketinsko] edukaciji pruzio mi je nesebicnu podrsku i pornoc kako bi tekst bio napisan i objavljen unatoc i paralelno s brojnim drugirn svakodnevnirn akademskirn obvezama i pritiscima. motivaciju i nagractivanje djelatnika. a povezani su kornunikacijskim sustavima. • Istovremenost pruzanja i koristenja usluga koje ima duboke implikacije na: o obrazovanje. upravljanja proizvodnjom i upravljanja ljudskirn potencijalima. sc. dipl. hvala sto su pomogli moje rijeci uciniti vizualno dopadljivirn materijalom . o kontrolu kvalitete i proizvodnosti. se.

odrzavanje. Turizam. ne postoji neopipljivost. pogodnost. odnosno. staklenih i cIrugih elemenata i sklopova koji se zove automobil. bankarstvo.. za razliku od iluzionista koji je izucio 5 Prof. izvedbe. obrazovanje. Nairne. materijalne proizvode odnosno u ciste usluge.. sarno su neki od brojnih prirnjera usluga. prijevoz. tocnost. trgovina. SC. materijalnih proizvoda. U modernirn trzisnim gospodarstvima tesko je ili gotovo nernoguce pronaci poduzece u cijoj ponudi. banke. odsustvo problema. odnosno usluga. vrlo je malo proizvoda koje se moze klasificirati u ciste opipliive. proizvodac automobiIa ne proizvodi sarno spoj celicnih. ill. napori. nacionalne ijili lokalne jayne sluzbe itd. iako se na prvi pogled mozda ne cini take. Usluge se obicno definiraju kao djela. preclmeti iii stvari. policija. tijela lokalne vlasti. javne skole. zeljeznica. UVOD Razgraniciti usluge od opipljivih. Neopipljive komponente kao sto su pokretljivost. zastita Ijudi i imovine. prilicno je tesko i nezahvalno. U svrhu slikovita objasnjenja srzi usluge moguce je posluziti se prirnjerom iluzionista. popravci. opipljivim proizvodima smatraju se dobra. itd. Na primjer. medicinske usluge. razonoda. na primier: hoteli. u rnanjoj ili veco] mjeri. integralni su dio proizvoda koji se proda]e kao automobiI. plasticnih. status. Proizvod cine sigurnost.1. zadaca zrakoplovnog poduzeca nije sarno prijevoz putnika iz jedne destinacije u drugu. dr. Durdana Ozretic Dosen . Neke od njih pruza]u profitno orijentirana poduzeca. Opcenito. Medutim. Tako na primjer-. udobnost. zadovoljstvo putnika i brojni drugi elementi koje je puno teze i zahtjevnije reahzirati u odnosu prerna sarnom cinu prijevoza. dominantno opipljivim proizvodom mozemo srnatrati kuhinjsku sot dok je predavanje na fakultetu dorninantno neopipljivo. odnosno usluga. neke pruZaju neprofitne organizacije kao sto su na primjer: sveucilisne bolnice. privatne klinike i skole.

• 1.ElmliGriisld f"kultr:t l. • Analize su pokazale kako su brojni strucnjaci s nastavnih i znanstvenih institucija skloni vjerovanju da su dobra marketinska i upravljacka znanja i vjestine univerzalnog karaktera. Takoder. znanja i usvojio vjestine kako uciniti da vidljivi i opipljivi predmeti nestanu. Aktualna kretanja u mikro i makro okruZenju usluznih poduzeca upucuju na suprotno..rkr:tiligr. Medutim. znanja 0 marketingu i upravIjanju uslugama nisu toliko razvijena kako bi se ocekivalo.. te se tako mogu i primjenjivati. neodvojivost pruzanja od koristenja. pa shodno tome ne~ju potrebu razvijati i usavrsavati marketinSke aktivnosti. Medutim. neuskladistivost."gml. Te specificnosti su upravo rezultat osnovnih obiljezja po kojima se usluge razlikuju od fizickih ili materijalnih proizvoda: neopipljivost. te segmentima potrosaca i korisnika postoje brojne i bitne razlike. poput plinara ili onih za snabdijevanje elektricnom energijom. pruzatelji usluga djeluju u potpuno suprotnom praveu. usluga je postala neophodno potrebna svakoj organizaciji . specificnim situacijama u okruzenjima trzista. dr.. automehanicarskih radioniea i s1. To bi znacilo da se znanja usvojena izucavanjem proizvodnog sektora mogu uspjesno koristiti i u usluznom sektoru. tradicionalno monopolisticka. i predstavljaju odlucujuce cinitelje za sve brzi i neprekidni razvoj znanja i vjestina kojima ce se odgovoriti izazovima mar- SC. Medu djelatnostima. i to ne malobrojni problemi sasvim specificni i na njih se ne nailazi u proizvodnji materijalnih proizvoda. . heterogenost i odsutnost vlasnistva. koja imaju stalne i lojalne korisnike Cijezahtjeve i potrebe u potpunosti razumiju i dobro zadovoljavaju. nerijetko se misli kako su javna usluzna poduzeca. sve brojnija istrazivanja posljednjeg ukazuju na cinjenice da su pojedini. PD5 Tr:Gri. i potitika rii. neprofitnim organizacijama i institucijama javnog sektora. Situaeija u Republici Hrvatskoj kako u proslosti. a 0 kojima je neizostavno voditi brigu u cilju promjena nabolje jesu sljedeCi: 6 Prof.Najvazniji razlozi kojima se poblize pokusava objasniti ovakvo stanje. tako jos uvijek i u sadasnjosti. zemljopisno odredenim trzistirna.usluznim poduzecima. SC. Primjerena kvaliteta i stvaranje vrijednosti za korisnika temelji su za uspjeh bilo koje usluge. jos uvijek je uvrijezeno misljenje da usluzni sektor najvecim dijelom cine takva poduzeca cija velicina i opseg poslovnih aktivnosti nisu dovoljno kompleksni da bi ill bilo potrebno zasebno izucavati.1. dr. proizvodacima opipljivih proizvoda. Obrazovanje u podrueju marketinga i upravljanja uslugama" Svojevrstan je paradoks da unatoc znacenju koje usluge imaju u suvremenim trzisnim gospodarstvima. Oni nastoje neopipljivost uciniti sto je moguce vise opipljivom. odgovara opisanom stanju. Rezultati istrazivanja obrazovanja u podruqu marketinga i managementa u vodecim ekonomijama svijeta pokazuju da se do devedesetih godina dvadesetog stoljeca u edukaciji strucnjaka znatno manje pozornosti posvecivalo problematici usluga u odnosu prema problematici proizvodnje opipljivih iIi rnaterijalnih proizvoda. Durdana Ozretic Dosen Prof. Nadalje. Na primjer. bez obzira na njih. (cesto kolokvijalno zvanih "poduzecima iz susjedstva"). obicno se navodi kako se radi 0 malim poduzecima poput frizerskih ili kozmetickih salona. Durdana Ozretic Dosen 7 . kako bi je potencijalni korisnici usluge razumjeli i posljedicno tome bili voljni uloziti novae i vrijeme u kupovinu i koristenje necega sto smatraju potrebnim.

na primjer. ketinga • i managementa u razlicitim. sc. !)urdana Ozretic Dosen 9 . obrazovanju i prakticno] primjeni. Porast udjela usluga u ostvarenom drustvenom proizvodu neprekidno raste. kako u nacionalnim okvirima tako i na globalnom planu.. Stovise. nazovimo to. osamdesetih 48%. Tablici 3. podaci za americko gospodarstvo pokazuju 10-postotni rast u dvadesetogodisnjem razdoblju: sedamdesetih 44. strucnjaci usluznoga sektora postavljaju pitanje koliko takvih preklapanja postoji u izazovima marketinga i upravljanja. Statistike zaposljavania ovakve tvrdnje. ali svim vrstama usluznih poduzeca. Ne osporavajuci takve tvrdnje.sto su povecanie zaposlenosti. Razvoj i znacenje usluZnog sektora uzrokuju brojne pozitivne pojave kao. rast medunarodne razmjene. tvrde kako su za korisnika usluge skrivene operacije usluZnoga poduzeca (one koje se obavljaju. upravo od stavova istaknutih. u pozadini) slime brojnirn proizvodnirn operacijama. u Velikoj Britaniji svaki peti. (Definicije spomenutih teoreticara vidi u dijelu 3. tako i europskih strucnjaka. to jest. izmedu konzaltinga ili obrazovanja kao predstavnika usluga i nekog proizvodnog poduzeca. Uslugarna se dugi niz godina nije posvecivala potrebna pozornost. stoljece) ukazuje na jednakost neopipljivih i opipljivih proizvoda u odnosu prema sposobnosti generiranja novostvorene vrijednosti. na primjer proizvodaca namjestaja ill obuce? • Kao razlozi zanemarivanja usluZnog sektora u obrazovanju marketinskih strucnjaka pojavili su se i stavovi da obrazovanje usmjereno proizvodnom sektoru bolje odgovara budutim zaposlenjima polaznika. Znacenje sektora usluga odrazava se i kroz proporciju prihoda kako proizvodne organizacije ukljucuju komponente usluge. stoljece). U literaturi. posebice u najrazvijenijim svjetskim gospodarstvima poput ameriCkog iIi najrazvijenijih zemalja EU-a. sve je prisutnije i uoCljivije povecanje istraZivanja u okviru ovog podruqa.r:lwlioli'i~lti f. 8 Prof.. Durdana Ozretic Dosen Prof. ZNACENJE USLUGA U TRZISNOM GOSPODARSTVU Zasebno proucavanie sektora usluga je novijeg datuma.). U razvijenim trzisnim gospodarstvima dominiraju usluge. odvijaju najdinamiCnija kretanja i dogada najvise promjena. tehnoloske i ekonomske promjene. rani ekonomisti. poput Adama Smitha (18. Jos daleke 1900. Jednako take. Stoga se Polazeci u buducnosti ocekuje puno veta zastupljenost marketinga i managementa usluga u znanosti. sc. godine. u 20. a devedesetih cak 55% prihoda ameriCkog domacinstva se trosi za koristenje razlicitih vrsta usluga=. a u Niemackoj i Japanu svaki treci zaposleni radi u proizvodnom sektoru+. Tek Alfred Marshall (prijelaz iz 19. a transformacija gospodarstava iz poljoprivrednih. dr. gospodarstva SAD-a i Velike Britanije su imala vise zaposlenih u usluznom u usporedbi s proizvodnim sektorom. kako americkih. zastupali su stay da aktivnost ciji je rezultat neopipljiv ne stvara nikakvu dodatnu vrijednost.3%. Danas se u sektoru usluga. da jos uvijek nerna potpunog razumijevanja usluga u brojnim elementima mikro i makro kategorija. domacinstva koja se trosi na usluge. u potpunosti opovrgavaju. preko industrijskih do usluznih dogada se diljem svijeta.:kultet Zagreb PD5 Teorija i polltika li'i. Na primjer. autori isticu 2. dr. u velikom broju knjiga i strucnih publikacija iz razdoblja 80-tih i pocetka 90-tih godina proslog stoljeca. Danas u SAD-u tek svaki sesti.:rketiJi!i"r.

kako bi se odrzale pozicije na trzistu. rekreacijskim. b) ubrzane urbanizacije - mom stalnim promjenama. ekonornske te politicko·zakonodavne. Takoder. 10 Prof. SC. dr. Francuske. u odnosu prema proizvodnom individualnog promjenom zivotnog rast sektora. u usluzna gospodarstva. ne zahtijeva omogucava ulaganje zadrzava- sredstava nje veceg stupnja fleksibilnosti. Kasnije je ova] argument jucih instrumenata usluznih • djelatnosti.. Ourdana Ozretic Dosen 11 .. naprotiv. Sporiji rast produktivnosti zaposljavanjem u usluZnim napretkorn. vecaniem promjenom vremena.. i potreba za infrastrukturnim i ostalim pratecim uslugarna .glavni problem je nepostojanje produzivanjern vijeka i opcenito povecatehnoloski specijalisticke i tehnika za rnjerenje prornjena u outputu nom kompleksnosti odrzavanja. Sve veci broj poduzeca prestaje samopodataka. Razvoj sektora usluga moguce je • svjetskog rata. i pnlltika rnarketinga 2.nog sektora Intenzivni gospodarstava. . Kanade. Durdana Ozrettc Dosen Prof. u okruzen]u podlo- stvenim uslugama. stila. Porast je uvjetovan bogatstva zivotnog drustva kucanstva. fesionalne outsourcing). tehnicki slozeniji proizvodi usluga narnijenjenih poput navedene poznata obrade poslovPovecanje tom sve oskudnijih vrsnih usluga. Utjecaj DEMOGRAFSKlli a) produljenja zivotnog se potraznja promjena vijeka postoji zbog: . koje su narnijenjene ekonornskim u cjelini i porastom potrosackih krajnjem pobudzeta navika.PDS 'Emij.1.najveci rast biljezi dio tome zdrav- koriStenja usluga organizacije i zbog zelje da se u sto je moguce veco] mjeri iskoriste ekonornije razmjera iz podjele rada. kroz tri temeljna kretanjas: zabiljezen u proslosti u usluznom sektoru povecao je potrebu za djelatnostima i time uvjetovao odgovaraodbacen jer su uocene Raste potraznja za uslugarna korisniku. o iz razloga sto nedostatak poticu poduzeca vremena i unutarnjih resursa na koristenje usluga specijalista. Razvoj uslui. povecanjem zivota. Velike Britanije. Promjene koje su pogodovale razvoju usluga Brojni i raznovrsni razlozi koji su doveli do izrazito dinamicnog razvoja usluga u posljednja 4 desetljeca mogu se svrstati u cetiri velike skupine promjena/: demografske. duzeca raste: o uslijed sve vece slozenosti kojeproizlaze o jer tehnoloske zahtijevaju aktivnosti promocije usluge Stupanj svijesti te potreba raste. po- res ursa uvjetuju razvoj razno- itd. drustvene. povijesno promatrati • o zato sto takav vlastitih nacin poslovanja vee.1. prornjene i sve jaca konkurencija usluga specijaliziranih naprosto poduzeca stanovnistva povecava starije dobi (umirovljenici). razvoj i rast sektora usluga zapocinju nakon Drugog razvijenih industrijskih trzisnih na primjerSAD-a. zahtijevaju ekoloske kolicine slobodnog napredniji usluge za zastii njegove slabosti . posljedicno koristenje za turistiCkim. Posljedica je preobrazba Italije itd.1. dr. prirodnih PotraZnja za razliCitim vrstama nirn subjektima stalno obavljati racunovodstva. a nastaju specijalizirana pod duzeca koja iskIjuCivo pruzaju (pojava ili neke druge pronazivom pospecijaliziranih 2. SC..

bankarskirn. ske. promocije.revizorskirnitd. kao na prirnjer. promjenarna podlozno okruzenje. posljedica cega je povecanie potraZnje za uslugama poput ci. gotovo svi proizvodi sadrze u manjoj ill vecoj mjeri kornponente usluge. Najvazniji razlozi za trazenje konkurentske prednosti putem sve veceg udjela usluge u poslovanju proizvodnih poduzeca jesu: smanjenje potraznie za tradicionalnim rnaterijaJrtim proizvodima. Durdana Ozretic Dosen 13 . zenost poslovnih transakcija stvaraju novu potraZnju za brojnirn profesionalnirn uslugarna . dr. b) zemalja prerna razlicitim osnovama (ekonom- zaposljavanjem zena rastu obiteljski prihodi. a njihov se utjecaj oCituje kroz: a) sionalnirn uslugarna. SC. Usluga je vazno oruzje u konkurentskoj borbi u gotovo svim proizvodnim djelatnostirna. fUnancijskirn. uslugama istrazivanja trzista. a koje su snazno utjecale na razvoj sektora usluga jesu: a) S jedne strane globalizacija kao osnovni generator povecane potraznje za uslugarna komuniciranja. odgovorima na izazove koje postavlja stalnirn. politiCke grupacije i integracije). brige 0 djeci i posebice za uslugarna koje nudi industrija brze hrane. koja potice potrebe za specijaliziranim profe- inforrnacij a.Elwnom~ld fakul!:r:!: Zagreb P'DS Tl?orijr. ulaganja u nekretnine i sve veca-potraZrtja za uslugarna osiguranja. Glavne EKONOMSKE prornjene do kojih je doslo u poslijeratnom razdoblju.usporedbom usluga na nacionalnom i na medunarodnom planu rastu zahtjevi za sto raznovrsnijom i kvalitetnijom ponudom. razlicitih savjetodavnih usluga itd. b) 12 Prof. povecava se dio sredstava raspolozivih za potrosnju .2. Skriveni sektor usluga U danasnje se vrijeme moze slobodno tvrditi da. rna~erijaJrtim proizvodima moguce je dodati niz usluznih komponenti poput pogodnosti odgodenih placania. obuke nuzne za pravilno koristenje proizvoda. SC. b) povecavanjem administrativnog aparata rastu potrebe za raznovrsnom pratecom infrastrukturom i uslugarna. povecana e) rastuca slozenost zivotnih uvjeta kreira potraznju za usluf) posljedica niza drustvenih promjena je potreba za novirn znanjirna i tehnikama. putovanja i dokolicu. c) proces internacionalizacije poslovanja i njemu svojstvena slo- c) poboljsanje kvalitete zivota . dr. Poduzeca koja se tradicionalno srnatraju proizvodnim uocavaju potrebu usvajanja i prirnjene znanja i vjestina specifiCnih za upravljanje i marketing usluga. POLITICKO-ZAKONODA VNE promjene uvjetovane su procesima: a) udruzivanja kontinuirano povecanje broja zaposlenih zena. itd. Opipljivim. Durdana Ozretic Dosen Prof. odrzavanja.na primjer.posljedica cega jesu snazan razvoj trgovine.moguce je sve vise i vise sredstava trositi na zabavu. i politika markl?tinga Vrlo su intenzivne DRU5TVENE prornjene. putovanja i prijenosa s druge strane povecana specijalizacija u sklopu nacionalnih gospodarstava.~cenjai vodenja kucanstva. 2. d) proces intemacionalizadje djeluje na povecanje istancanosti ukusa korisnika usluga . garna pravnih savjeta i osiguranja. uz doista rijetke iznirnke. koristenja na leasing.

Prema tome......rkr:tinga ~ ~~ maf~_ Wit*- medunarodna konkurencija. Na prirnjer. pa je upitno treba li takva poduzeca uopce klasificirati kao proizvodna poduzeca.... prehrarnbena.. '" ' ~O\c:i (]\o 0 or) 0 ."'N U "'... .0 l:!.. izdavacka i sl....E' ] gj ..I b ~ .. 0 0 \0 \0 CO'"> ... . <::l' ID . na primjer... ~ S Q) ~ .. ('1 m E-< or) E-< \0. ] 0 :l . I. Udio usluga u DBP-u nekih zernalja prikazan je u Tablici 19.. bb aJ Q. . usluga pravnih savjeta itd..... \0 ~ 0 0 Udio usluga u vrijednosti druStvenog bruto proizvoda (DBP) kontinuirano raste u nacionalnim ekonomijama i na globalnoj razini. U SAD-us...gml...r:J' '" aJ 0. kratki zivotni vijek tehnoloskih i tehnickih inovacija te snazni profitni potencijal usluge. - ~ ~ ("f) 3 ro '" ::... k.... PD5 Teorija i politika liiF.t:i I~~ aJU) .. 0 ~g.r .:: ~ ....) . 0 .. stvarni udio usluga i njihovo znacenie u gospodarstvu daleko su veci nego sto pokazuju podaci sluzbene statistike.. 0 V) 0 'D V) or) "0. .... . Durdana Ozretlc Dosen Prof. o 'p t:: '" .&E oj E-< .. V) 0 ~ ...r .0 ~ Q t' ~ '" ~ ro ... dr.... ~ '" :... JI1 < M ro >{J '" ~ 0 >U .. prevladavajuci broj djelatnika ne radi u proizvodnji... 8 0 ~ '" .. 0 r-- 0 \0 or) or) . brojna su proizvoclna poduzeca poput na primjer General Motors-a. ..~ N ....o o ...: 0\06 0\ OJ ~ .::.N § u ~ 0 ..... vee pruza usluge.><: :::l ~ ~ 00 c '" 0 '" ~~S Q.3. razliciti pristup prikazivanju podataka iz kojih se mogu dobiti velicine koje se odnose na sektor usluga daju izvori sluzbene statistike UN-a i ~EeD-a....:: . oci . 'B ~.!:2 > ~ 0 ... IBM-a. odrzavania.r::lmnolii~ki f"l!ull:Et 7...... Intel-a.. ] ~ 0.. Durdana Ozretic posen 15 .l OJ 0 .. C> ".. ~ .. sc. Znaci.. a posebice od sredine osamdesetih godina dvadesetog stoljeca. 0 ~ ~ 0. ~ ~ f: 14 Prof....'""'0 ...t..... u poduzecima kao sto su na primjer fannaceutska. Statisticko pracenje podataka vezanih uz sektor usluga u svijetu nije unificirano. 0 .. U protekla dva desetljeca.. savjetodavnih.. 0 \0 0 0 V) . '20 N ~ 0 N 0 'D 0 or) 0 "<t 0 "<t 2..". n:I 0() N ~ 0 .. ro '[.5 ::.. racunovodstvenih i financijskih...... dr.. 0 :b ~ 0\ 0\ rl <._:. pocetkom devedesetih 76% svih zaposlenih radi u sektoru usluga..!:It:l.... . Otis Elevators-a. ~.n u .. 0 0 \0 0 \0 t r-0 0 r-- ...a ... ~ ~~ (l) p:jp':.~ o ] § ..leasinga... razvoja proizvoda... 0 3 0 "<t 0 'D 0... odrzavanja. 0 .'l ro t....0 I=< ..j' ~ ~ ><..:: \0 ~ Z' ~ o tt:I < '2' Q..:0 h-8 0".=I ro ...c:t:l. >{/} 0 ro .: S:] ~g ~ ~ 0..::G:l "3 OJ 1::1 <::l '" .:= ._. u izvjescima o prihodima i dobiti iskazivala kako trecina ill cak veci udio ostvarenih financijskih rezultata dolazi od pruzanja usluga ....U) III '" ':d '" S~:a ~ 0:1 0 .. sc. a procjenjuie se da cak 65-75% od zaposlenih u proizvodnom sektoru obavlja usluzne aktivnosti poput istrazivanja..: ~ •• ::... Problemi pracenja i evidentiranja usluga r-i ~ ~ 0." ~ - ~ ~ ::s ~ ~ 111 ~'U ::s Jl '" :~ ro G) ""0 «i .. 0 C"l .!::l I Z .t.!!l s. ... . '"t1 ~ 0 .

~~!~ .582 756 486 1.49 1. nova tehnoloska dostignuca i brojne te neprekidne ekonornske promjene ukazuju na intenzivni razvoj i rast usluZnog sektora u buducnosti.703 3.~~ ~1!_7 ..30 1. Unatoc cinjenici da su SAD po apsolutnoj vrijednosti izvoza usluga na prvome rnjestu..65 17.sanx.a~a O.653 34.: "The internationalization of services: trends.92 5.43%. 1999.56 15.' .00 USD te Austrija s 3.520 60.01 38.257 762 1. 9r. tada dominiraju Spanjolska i Nizozemska s vrijednostima od 46.. S.40 34.34 38.01% vrijednosti DBP-a.27 7.a8)fl.~~~.78 6. adnasno 17. Journal of Services Marketing.. vol.45 Izvor: Prema Samiee._ro_f.zretic Dosen :. 323.1 !. odnosno 44.587 4.tililir.24 29. jacanje medunarodne konkurencije. br.v~3"'~H1L-fnr~I~l.703.032 29..582. procijenjeno je da ce u danasnje vrijeme.77%.36 46. obstacles and issues". vise od 50% svih medunarodnih poduzeca u svijetu biti ukljuceno u us~uZno poslovanjet". politika m?rlu._d'1r'f1srH-.59 31.275 70.l'l~~!LI~.:jlA1=~e.: :..77 14.~~.:L.76 3. medunarodni standard za mjerenje doprinosa usluz- nog sektora u vrijednosti drustvenog bruto proizvoda ne postoji.s~: Olj~d.40 22.508 59.104 61. pracenie i evidentiranje usluga.. cime je usporedba podataka medu zemljama otezana. Nazalost.76 44.515 91.594 38.043 60. a slijede ju Belgija- Luxembourg s 3. Tablica 2: Usporedni pokazatelji znacenja usluga u 10 najznacajnijih usluznih gospodarstava svijeta Podaci prikazani u Tablici 2 ilustriraju globalnu konkurentnost u sektoru usluga.: P"9f.: " .CBo.. Ako se promatra izvoz usluga kao proporcija ukupnog izvoza.865 862 3.76%. pad industrijske proizvodnje.043 1. SAD Francuska Nizozemska Njemacka Japan Velika Britanija Italija BelgijaLuxembourg Spanjolska Austrija 196. Stalni rast zaposljavanja u usluznim poduzecima. Unatoc ne malom broju problema vezanih uz prirodu.) :. Nizozemska je na prvome mjestu s vrijednascu od 4.~: . str. to jest pocetkom treceg milenija.865.t' i:.::}. 4/5.43 35. <:iji izvozi usluga cine 22. 13.:.00 USD (cak aka sest puta vise od SAD-a).00 USD. Prema per capita kriteriju.97 5.044 3. prema relativnirn pokazateljima najaktivniji su izvoznici usluga Nizozemska i Austrija. 16 :j .PD5 Teorijs .

ali jedinstvene nema. Njezina proizvodnja moze ali i ne mora biti povezana s opipljivim. DEFINIRANJE US LUGE I KLASIFIKACIJA USLUGA Pri pruZanju i koristenju usluga javlja se niz specificnosti vezanih za proizvodnju.3. bio je definirati uslugu. UdruZenje American Marketing Association odlucilo je 1960. Ourdana Ozretic Oosen 19 . koristi ili zadovoljstva koja se nude na prodaju ill se pruzaju vezano uz prodaju dobara'w. . distribuciju. kako teoreticarima tako i strucnjacirna iz prakse. fizickim proizvodom. godine prihvatiti sljedecu definiciju : ''Usluge jesu aktivnosti. Osim toga. Usluge su brojne i raznovrsne. u veco] ill manjoj rnjeri neopipljive prirode. dizajn. niti jedna ad postojecih definicija nije bez mana. komercijalizaciju. [edan od pocetnih izazova. Postoji niz manje ili vise sliCnih definicija usluge. Cronroos-" je pokusao objediniti definiciie veceg broja autora. uglavnom je neopipljiva i ne rezultira vlasnistvom bilo cega. Povijesni pregled definicija usluge naveden je u Tablici 3. Ni najeminentni]i strucnjaci nisu skloni prihvatiti ni jednu od njih kao opcu definiciju. sto se obicno ali ne i nuzno odvija u interakciji korisnika s osoborn koja pruza uslugu if ill s fiziCkim resursima odnosno Prof. Kotler i G. dr. Armstrong'e: "Usluga je aktivnost ili korist koju jedna strana moze ponuditi drugoj. [edna ad najcesce citiranih definicija je ona Cijisu autori P. kvaliteta i konkurentnost imaju sasvim drugaCije okruZenje od onoga karakteristienog za proizvodnju materijalnih proizvoda. SC. Stoga znanja i vjestine marketinga i managementa primjerena usluznom sektoru ne smiju i ne mogu biti preuzeta iz sektora proizvodnje materijalnih proizvoda. pa pise: "Usluga je aktivnost iIi niz aktivnosti." C. Proizvodnost.

\\\i~.'. 1995._ " '_. vodoinstalatera. L -Pride . Na primjer. London.. 1984.'. Slienosti rnedu uslugama su cesto maIobrojne'ill ih uopcs nema.!tul!". bankarske usluge pruzene putem bankomata.j ~.(tP"'Y{J'f1'.. Paralelno s razvojem i izucavanjem uslufuog sektora pojavljuju se brojni. O.M.f'.r::kGr. Poput traZenja jedinstvene definicije. usluge estetskog kirurga.. dr. dr. • " • . a koja se pruza kao rjesenje problema korisnika.: Marketing. medusobno su bitno razliCite.·\...'-_ . b S> Izvor: Dibby 5 Simkin . 700. L ' r Izvor: PriJagodeno prema CowelL D.W.c. europsko izdanje.' ". L ~.'-"'. SC.r'~!. - • T '.!: Z"greb ros TeGrija i PGlitika ffir. problem klasifikacije usluga jos je jedan veliki izazov teoriji i praksi. . medusobno razIiciti kriteriji koji trebaju biti temelj za kIasifikaciju usluga.: Marketing of Services. Zagreb. W. sc." Tablica 3: Povijesni pregled nekoliko definicija usluga Tablica 4: KIasifikacija usluga "...~Jd (. Durdana Ozretic Dosen Prof. '.' ~"". postansks. sustavima onog tko pruza uslugu. str 21.. Heinemann.. str. Mate.Gr..' '.!'ir. '. kemijskog Ciscenja odjevnih predmeta itd. r • " . usluge cuvanja djece.~ :..rlwtir..l.. 20 Prof. Durdana Ozretic Dosen 21 .-Ferrell.

) . sc.) . ugostiteljske. stupanj kontakta s korisnikorn. te • Autor: Lovelock (1980. • Autor: Cronrons (1979. dr. na primjer. Du rdana Ozretic Dosen a) pruZanje usluge na jednome mjestu. b) ucestalost kolebanja ponude i potraznje. 2) Sadrzaj usluge i koristi a) do koje mjere su u pruzanju usluge zastupljena fizicka dobra. nasuprot uslugama koje su kapitalno intenzivne. 23 Prof.) 1) Usluge u Cijempruzanju prevladava Ijudski faktor (radno-intenzivne). Koliko god da se pozomosti pridaje izboru kriterija za klasifikaciju. b) do koje mjere je u pruzanju usluge zastupljen Ijudski primjer. b) problematika uskladenosti kapaciteta i potraznje (rezervacije iIi sustav pruzanja usluga prema vremenu dolaska ~first come. kvalifikaciju subjekta koji pruza uslugu i cil] subjekta koji pruza uslugu. profitne i neprofitne usluge. • Autor: Kotler (1980. zdravstvene. 4) Usluge javnog sektora i usluge privatnog sektora. c) povremena veza nasuprot kontinuirano] vezi korisnika sa subjektom koji pruza uslugu. hotelijerske. na 2) Usluge prema potrebi nazocnosti korisnika pri pruzanju usluge.) . c) jedna usluga nasuprot paketu usluga. 3) Procedura pruzanja usluge 2) prema tipu korisnika: a) usluge namijenjene individualnom korisniku i b) usluge namijenjene organizadjama. a osnovni kriteriji na kojirna se ona temelji ukratko se mogu prikazati ovako: 1) Podjela na temelju osnovnih obiljezja potraznje: a) kome su namijenjene (osobama ili predmetima). dr. 3) Usluge koje zadovoljavaju osobne potrebe nasuprot onima koje su narnijenjene poslovnim subjektima. odnosno. postanske.kriterij: stupanj kontakta s korisnikom prijeko potreban za pruianje usluge. faktor. pruzanje usluga na vecem broju mjesta. Durdana Ozretic DDS-en . d) trajanje koristi od pruzene usluge. 2) Usluge s niskim stupnjem kontakta s korisnikom. 22 Prof. stupanj radne intenzivnosti. Slijedi kronoloski prikaz nekoliko kriterija (razlicitih autora) koji se najcesce navode kao llustracija mogucnosti za klasificiranje usluga:" • Autor: Chase (1978. kao i takve koje ce ostati izvan po kriteriju odredenih kategorija. U Tablici 414 prikazana je· jednostavna klasifikacija usluga koja ukljucuje pet kriterija: vrstu trzista. postoje usluge koje se mogu klasificirati u vise od jedne kategorije. sc. uvijek se javljaju usluge koje je izuzetno tesko svrstati u odredenu kategoriju.kriteriji: 1) Prema tipu usluge: a) b) profesionalne i ostale usluge. first served).Klasifikacija usluga je komplicirana.najslozenija klasifikacija usluga. 1) Usluge s visokirn stupnjem kontakta s korisnikom.

b) visok. Specificna obiljezja usSvojstva koja se moraju jesu: nazoCnosti korisnika za vrijeme pruzania (1986. i njihovu masovnu usluga nosu pr~~ onima kod kojih je oclreden zadatak transakcija mora obaviti. dotaknuta. e) neophodnost usluge. dr. ne moze je se kupiti pa ponijeti kuci. cjepiva itd. Na primjer16. sc. 2) Stupanj racine intenzivnosti: a) nizak. pa tako u potraznji. kojima se moze govoocekivanja riti tek nakon koristenia uslugom. d) usluge kod kojih je odredeno vrijeme transakcije u odkoji 4. veterinara. SPECIFICNA OBILJEZJA USLUGE Tradicionalna nju) ne zadovoljava luga zahtijevaju razmatrati orijentacija marketinga na opipljive proizvode proizvod(posebice na proizvode siroke potrosnje pristup.PD5 Teorija i politika r. . c) usluge koje su ukljucene iIi prate opipljive proizvode. su za korisnika bekojima se veterinar sluzi u obavljanju svoje djelatnosti.) . usluga se koristi. usluga ne moze biti videna. pruzena paznja. ali se fizicki ne posjeduje. Osim vrlo malog broja svojstava koja se mogu pregledati kupovine. pomagala nad zivefuim namirnicama itd. povjerenje. zastitom zdravlja ljudi od bolesti koje IIlOgu prenijeti zivotinje. c) individualno koristenje uslugom nasuprot istodob- nom koristenju veceg broja korisnika. Neopipljivost Neopipljivost i potraznju je najcesce isticano obiljezje usluga. ali i poza uslugama korisnika: a) nizak. dr.gf. • Autori: Wandemerwe 1) Stupanj uslugu: a) nizi. to jest bez ekspertize zvrijedni. a posebice u njezinu poticanju od onih koji pruzaju uslugu. Durdana Ozretic Dosen Prof..) .kriteriji: sa subjektom koji pruza nudu usluga je tesko razumjeti jer. 2) Relativna ukljucenost opipljivih proizvoda: a) "ciste" usluge. • Autor: Schmenner 1) Stupanj potrebe usluznog sektora. Dakle. takoder. isprobana. b) usluge s ponesto opipljivih proizvoda pruZaju putem opipljivih proizvoda. sve su to elementi korisnika 0 prije usluge obiluju svojstvima dozivlja]a.rkel:ir. napor strucnjaka problema korisnik veterinarskih i ozdravljenjem usluga kupuje ekspertizu. Usluge je tesko nuditi. sc. a cini ponudu specificnima. Iskustvo.lijecenjem nadzorom ill one koje se zdravlja zivotinie. kovi.. b) visok. a koji rezultira zivotinje. interakcije & Chadwick korisnika (1989. b) visi. rjesenjern zastitom bolesne koji pruza takve usluge.1. dio su usluge jer prate ill podupiru ali sami po sebi.. Razna tehnicka lijenjezino pruzanje. zadovoljstvo.. Durdana Ozretic DOSen 25 . veliku ulogu imaju brojne varijable psiholoskog tipa. Dozivlja]i su subjektivni.kriteriji: i prilagodavanja usluge potrebama drugaciji prilikom osmisljavanja i planiranja marketinga interakcije 4. 24 Prof.

Temeljem njih nastaju i 0 4. . prazna sjedala za let nakon usluge nestaje i potrebno posveuskoja ce se pojaviti u 16. na primjer u 16. ime poduzeca i logotip. za razliku od opipljivih pohraniti odredeni i upotrijebiti trenutak u odgodenom vremenu. Na primjer. iIi nizu cijenu usluge pregleda. Durdana Ozretic Doiien I 27 . razgledavanje grada itd. Ziti niti koristiti ako korisnik . Neobicno je take da opredijelilo. odluka 0 tome hoce li to uciniti i na koji nacin ovisi i 0 nizu drugih elemenata. Stoga je u marketingu pozornost luga. rucak u restoranu.. nocenja ne moze biti pohranjeno ill vrsne potraznje tijekom glavne turisticke sezopoduzece ciji zrakoplov leti na relaciji Zagreb-Split. Nasuprot potrosnje. istovremenost proizvodnje odi prethodi prodaji i potro- aviona. sljedeci je element koji marketing usluga cini posebnim. dr. usluge se. ~.) proces proizvodnje tome. ne moze prodati se ne moze pohraniti rjesavanju ponudu 4.prijevoz zrakoplovom ranjen za buducu potraznju. nika uz otezanu kontrolu postavljenih se pojavljuje i problem otezanog odrzavanja standard a u pruzanju usluge. cije se pruzanje i koristenje odvijaju istovremeno.2. treba razmatrati izmedu i u svjetlu rjesavanja spomeponude i potraznje. i neiskoristen proizvoda. Neuskladistivost Neuskladistivost traznje za uslugom razdoblju primjerice. fizickih proizvoda (pruianja) odkoriStenja (na primjer automobili. izgled i ponasanja zaposIenih. obuca.Znanje.3. prilagoditi oscilacija u potraznji potraZnji u usluZnoj je djelatnosti odnosno pruZanja i koristenja. Primjerice. IIi. usluge karakterizira titi posebnu kasnije. u paketu usluga koji zovemo turistickim proizvou turisticku destinaciju.00 sati. materijaI koji se urucuje korisniku. kontrolu odnosno iii poslovanja. Nedjeljivostproizvodnje Kod opipljivih.turist nije nazocan. odnosno istodobnost pruZanja i koristenja.05 sati. mora odvijati istovremeno Ovakva situacija otezava s pruzanjem. za zakazani Iijecnika koji nije na vrijeme iIi uopce otkazan. sc. itd. odabrati ih i kombinirati naglasavaju strategiju usluge za koju se poduzece raju i odrZavaju zeljeni image poduzeca. Oni su brojni: prostori (eksterijer i interijer). narnjestaj itd. Postoje if· Prof. Ponuda ne mogu vodnje od potrosnje. intenzivne ne. predstavljaju je vezana za kapacitet pruzania ne rnoze biti poh- dom . sudjeluje istovremeno korisnikom veci broj korisl ( Neuskladistivost nutog problema I~ u oscilacijama 26 Prof. zrakoplovno polijetanja usluga je Iogicna posljedica vee opisanih obiIjeZja. Ourdana Ozretic Dosen Kada u pruzanju usluge. usluge obicno naplacuju Zato strucnjaci koji pruzaju profesionalne tennin pregleda kod uslugu iako se korisnik nije pojavio. usluge One se ne mogu pruizlet. 0 razini potraZnje za uslugama. Ponuda za potrazniu uslugama i upravljanju problema visak kapaciteta jeca. nocenje u hotelu. snji. te stva- vazno uociti znacenje ovih elemenata. lijeCnik moze naplatiti uobicajenu Korisnik percipira sve vidljive operacije tijekom pruZanja usluge pa se zato marketing koristenjem ugostiteljske usluge. hova vrijeme "propalo''. jer je njia pacijent nije dosao. dr. Upravo ta nedjeljivost proiz- gotovo "umjetnost". sc. oprema koja se koristi u prnZanju usluge. Odnosno. Znaci. Na primjerv. 0 odnosu s usluge. vjestine i iskustvo subjekata koji pruzaju uslugu su neopipljivi i upravo zbog toga korisnici obracaju posebnu pozomost na vidljiv~ i opipljive elemente koji sudjeluju u procesu pruzanja usluge. kao na primjer usluge prijevoza autobusom usluge u restoranu. Dakako. na primjer. neiskoristeno nocenje u hotelu iz vremena niske poza koriStenje u oblikuju se percepcije korisnika prirodi i kvaliteti usluge.

te paZljivo odluciti 0 izboru usluZnog poduzeca. Durdana Ozretic DOSen . To su: pozornost koja se pridaje met~d~ ~bora~ edukacije. druge strane omogucava personalizaciju usluga i njihovo p~agodavanje potrebama konkretnog korisnika. itd. Vazno je razviti efikasni sustav pruzanja usluge koji udovoljava potraznii obzirom na njezinu dinamiku. r-lULaJ. Jedna te ista usluga varira ovisno 0 tome koji ju zaposlenik pruza. Nastojanja za kontro~om kvalitete i smanjenjem heterogenosti usluge prvenstveno su usrrqerena na dva podruqa. Iako heterogenost onemogucava potpunu standardizaciju i otezava kontrolu kvaIitete.6.visak kapaciteta nasuprot gIavne sezone kada se trazi "krevet vise"). Durdana Ozretic Dosen Prof. Sto je stupanj radne intenzivnosti usluge visi. Heterogenost Heterogenost usluga posljedica je ukljucenosti Ijudskog cinitelja.subjekt koji pruza uslugu nuzno ciI1i taj odnos jedinstvenim u svakom njegovu nastanku i trajanju.). hotelske sobe. sc. hoteIske usluge u turistickim destinacijama (predsezona . ona s 4. vremena 0d YJeUlll-. usluga koju pruza jedna te ista osoba se moze razlikovati iz dana u dan (na primjer: frizer u frizerskom salonu konobar u restoranu). 4. Odnosno. javni grad ski prijevoz (guzve u vremenu odlaska na posao i u skole. motivacije_i kontrole rada zaposlenika te pracenje 1mJerenJe stupnja zadovoljstva korisnika. ista osoba moze razliCito pruzati istu uslugu razlicitim korisnicima. komuniciranjem s poduzecem. problemi m~ketinga i strategije za njihovo rjesavanJe Tablica 5 prikazuje obiljeZjausluge i najcesce probleme marketinga koji se javljaju zbog njihove specificne prirode. 1-.l} . ne zavrsava prijenosom vlasnistva s prodavaca na kupca.a1 . kada i gdje ju pruza. sc.:1.4.5. Neopipljivost i neuskladistivost razlog su nemoguenosti vlasnistva nad uslugom. mJest~ na par. odredene racunovodstvene usluge (zakonski propisi 0 pripremi i predaji odredenih izvjesca 0 poslovanju onemogucavaju preseljeruepotraznje za uslugom u neko drugo vrijeme).. Odsutnost vlasnistva 4. proucavanjem promotivnih materijala itd. rnarketinga usluge vezane uz vremenske rokove na primjer. ne dozvoIjava pogorsanje kvalitete usluge u vrsnirn razdobljirna. IIi. Zbog toga nastoji prikupiti sto je moguce vise informacija od prethodnih korisnika i iz drugih izvora (na primjer. Kupnjom opipljivog proizvoda kupac/potrosac postaje vlasnikom i moze s proizvodom ciniti sto god zeli. Znaci. 29 28 Prof. Obiljezja usluge. Fizicko i mentalno stanje onoga tko pruza uslugu uljecu na rezultat i na zadovoljstvo korisnika. usluga je heterogena jer ovisi 0 tome tko. usluzna poduzeca ne mogu izvrsiti inspekciju prije prozarua usluge i odbaciti uslugu ako ona ne odgovara standardima i odredenoj razini kvalitete. heterogenost je izrazenija. te u doba povratka s posial odnosno iz skola). Za razliku od proizvodnih.PD5 Teonja i politil(r. K~pnja usluge predstavlja kupnju prava koriStenja (npr. dr. dr. Heterogenost stvara poteskoce u standardizaciji i kontr~li kY~~ litete. Intenzivan OCIDOS korisnik usluge .) Pruzanie usluge kiralistu. kreditne kartice. ali ni ne ostavlja neiskoristen kapacitet pruzanja usluge u ostalim razdobljima. Korisnik je svjestan obiljezja heterogenosti.

. L. A . sc. sc. .Parasuraman. kako je vee istaknuto.L. 33-46. A. V.L.:"Problems and Strategies in Services Marketing". Durdana Ozretic Dosen Prof. Problemi marketinga usluga. 33-46.A. .grr:b PD5 Teorija i poliur~r.kultr:1: 7. markr:tingr.A. dr. r isto djelo. dr. Tablica 6 daje pregled mogucih strategija za rjesavanje specificnih problema marketinga usluga. proljee€ 1985.Berry. zahtijevaju razvoj strategija razlicitih od onih karakteristicnih za marketing opipIjivih proizvoda. V. . [oumal of Marketing.Berry L..Elmnormlri fr..Parasuraman. Our"dana Ozretic Dosen . SIT. Izvor: Zeithaml. Tablica 5: Obiljezja usluge i problemi rnarketinga Tablica 6: Prijedlog marketins"kih strat~gija ~~r!~savanje problema koji nastaju zbog jedinstvenih obilJeZJa usluge Izvor: Prema Zeithaml. . 31 30 Prof. SIT.

John Wiley Chichester. Broj modela eija je svrha omoguCiti razumijevanje lucivanja nomskim.1. sc.interakciji pruzatelja i korisnika ".stvar (predmet) <temeljna vrijednost stvara se ."18 Izvor: Gronroos... je za oblikovanje usluge i njezine marketinske 5.gmb P[iS Teorija i politil(r. kada. ODNOS USLUZNOG PODUZECA I KORISNIKA USLUGE 5~1. tako i na odnos korisnika modeli nastoje objasniti koji korisnici. OdluCivanje relativno eni izbor. str.1. koristenju usluge. 5.nema prijenosa vlasnistva elementima utjecu kako na odluku usluZnog poduzeca). pruzanje i koristenje odvijaju se istovremeno <aktivnosui). 2000. dr..1. gdje. u proizvodnji (tvornici) <potrcsaci ne sudjeluju u procesu proizvodnje <mogu se skladistiti <dolazi do prijenosa vlasnistva <proizvodnja. korisnik prolazi kroz jos uvijek U interesu je usluznog pokazuju poduu Birajuci medu mnostvom proces odlucivanja. "Usluzno poduzece cena pruzanju mora odluciti kome zeli uslugu pruzati.Eklirilimdd falwltr. usluznorn nepoznati 0 koristenju usluga usluga. sc.korisnici sudjeluju u procesu proizvodnje (pruzanja) <ne mogu se skladistiti ". dr. Ltd. koja su njegova ocekivanja.. TemeljeCi se na ekosocioloskim i antropoloskim 0 <proizvodnja. Razumijevanje korisnika usluga Poduzece treba znati tko je korisnik usluge. 47. C: Service Management and Marketing. i shvacanje postupaka korisnika tijekom od(koji i i procesa koriStenja usluge nije malen. potrebe i zelje te kako se on ponasa.. svojstava opipljivih proizvoda i usluga pri- 5.1.rnarkettnga Usporedni pregled kazan je u Prikazu 1. psiholoskim. proces(i) <temeljna vrijednost se stvara u odnosu .t I.-1 OPIPLJIVI . Durdal1a Ozretic Dosel1 Prof. Istrazivanja'? zeta saznati na koji nacin stavovi i ponasanje korisnika utjecu na konaDosadasnja da je odluCivanje sektoru bitno drugaCije od procesa kroz koji petrosae prolazi 32 Prof.opipljivost <homogenost usluznog poduzeca i korisnika stra- :VJ PROIZVODI (FIZICKn ~USLUGE <rieoplpljivost <heterogenost usluge neophodno tegije . & Sons. Durdana Ozretic Dosel1 33 . Specificnosti trzista usluga Razumijevanje odnosa izmedu Prikaz 1: Specificnosti marketinga usluga . kako i zasto koriste koje usluge...1. ot- kriti zelje korisnika usluge i odrediti strategiju koja je iskljucivo posvebas takve usluge. prodaja i distribucija odvojeni su od koristenja i potrosnje ".

ostalih korisnika i unutrasnje 5. organizacije.a.1. Korisnik procjenjuje uslugu usporedujuci njima. L.3. • Cijena usluge i izgled fiziCkog okruzenja (prostorija. Ijenju V.rns Tenrlja pri odlucivanju 0 kupnji opipljivih proizvoda. Cilj marketinskih uslugu u potpunosti korisnika.op. Osim oblikovanjem moze i treba doprinositi njem i uskladenim ge: zaposlenika koncepta usluge. odrzavanje usluge jest samostalno presudna je bas percipi- cuvanja djece i sl. Korisnik . dr.2. susret s uslugom je "vrijeme tijekom kojeg izmedu korisnika usluge. strucnjaka je shvatiti zapoduzece. Durdana Ozretic Dosen . susret korisnika s uslugom. dr. sc.) cesto al- koja se razlikuje uspjesnim korisnika do korisnika. subjektivna vrijednost zadovoljstvu usluge korisnika percepcije s ocekivaod usluga (one cije pruzanje na primjer. L. usluge. kucanstva. NorKontakt usluznog poduzeca s korisnikom man22 ga naziva "trenutkom i definira kao interakciju zeca.1. zaposlenih) jesu najcesce gIavne odrednice kvalitete usluge. okruZenja. Obzirom na interakciju i osnovna neodvojivost proizvodnje od koristenja). • Procesi prikupljanja infonnacija zane uz odludvarue 0 kupnji 0 ce vee tijekom ove faze poceti procjenjivati uslugu. neprofesionalnih ne zahtijeva specificno obrazovanje. poduzece upravljausluprocesa pruzanja djeiovanjem svih elemenata usluzi i procjene usluge na- koji dolaze u kontakt s korisnicirna. predvidjeti Naravno. • U procesu procjene koji prethodi kupnji opipljivog. fi- zmisljanja i odlucivania pojedinacnog Korisnik pristupa procesu koristenja usluge s unaprijed odnosno formi- koristenju usluge vece ranim ocekivaniima. traZenje inforrnacija iz internih i eksternih izvora. je korisnik kuu neposrednoj Hart24 istine" (izvorno "moment of truth" . E. sto prethode Shostack23 c) procjena zadovoljstva Prva faza obuhvaca povini usluge: svijest 0 interakciji s uslugorn. Zeitham12o. MarketinSki strucnjaci nastoje shvatiti reakcije korisnika do kojih dolazi tijekom procesa pruZanja. 34 Prof. Prema G. • Za veliki broj tzv. R. pruzenom uslugom to jest. korisnik koristenja (posebice obiljezja usluge znacenje imaju infonnacije prikupljene od osoba koje imaju iskustvo s uslugom. opremom. proces ra- izabire odredenu i usluzno veci rizik kada 0 odlucuie 0 podrazurnijeva se da je nemoguce koristenju usluge nego kada odlucuje zickog proizvoda. Razumijevanje kontakta usluinog poduzeca s korisnikom ill drugim rijecima." J. nakon koriStenja usluge. opreme i fiziCkog kon kOriStenja traju puno duze u odnosu na takve procese vei upotrebi opipljivog proizvoda.) i razlicitih resursa poduW. odabir medu kontakt sa subjektom koji pruza uslugu. DlJrdana Ozretic Dosen Prof. L. sve elemente i aktivnosti Sasser i C. susret s uslugom. W. s njegovim ljudima. P? rnis- ponudenirn sto korisnik mogucnostima.1.sudionik u procesu pruianja usluga Razmisljanja i ponasanla korisnika usluge razliciti su u svakoj od tri faze21: a) faza koja prethodi koristenju.1. sc. Za zadovoljstvo rana. kao i sa sarnom uslugom koja 35 ljenjem. nego one koje dolaze iz drugih izvora. b) koristenjs 5. osnovni je element svake usluge. usluge povremenog temativno rjesenje kupnje/koristenja zadovoljavanje potrebe. su sljedece: • [edna te ista osoba percipira i politik? rnarkettnga Glavne razlike. Heskett. komunikacijama jos su detaljniji: "U srzi svake usluge se nalazi postojanju potrebe i zelja za njezinim zadovo- Susret s uslugom je dogadaj kada korisnik dolazi u i drugom tehnologijom.

liir. Durc1ana Ozretic Dosen Prof. 6) Djelatnik za salterom izda~e k." Moze se pretpostaviti da je usluzno poduzecs svjesno postojanja i vaznosti opisanog odnosa.u. generalni direktor SAS-a (Scandinavian Airlines System. To je onaj trenutak u kojem se posebice marketing. proizvodnosti. SASje 'kreirao' 50 milijuna puta na godinu 15 sekundi vremena. osoba koja je od posmule zrakoplovne kompanije uspjela stvoriti dugogodisnjeg lidera u pruzanju usluga zraenog prijevoza segmentu poslovnfu putnika. a svaki put takav je kontakt prosjecno trajao 15 sekundi.PD5 lrolirijr. K· At America's Service. op.~r. . str. 2) Rezervacija mjesta na izabra~om let. dr. izdavanje racuna. pozornost koja se ukazuje pri pruzanju usluge i sl. sc. Durdana Ozretic Dosen 37 . 1988. Jan Carlzon.obavlja 7) .rkr:tir. Dakle.. Nairne. Prikaz 2: Susreti s uslugom . i pfllitiJ(r. To su trenuci kada morarno dokazati nasim korisnicima da je SAS njihoy najbolji izbor. a. na check-m djelatniku 8) itd. slikoviro je opisao trenutke istine i njihovo znacenje na sIijedeCinacin: "Prosle godine svaki od nasih deset milijuna korisnika kontaktirao je s aproksimativno pet SAS-ovih djelatnika. proizvodne operacije i uprav~anje ljudskirn potencijalima primjenjuju u procesu stvaranja i pruzania usluge koja udovoljava potrebarna. 3) Odlazak na salter zracnog prijevoznika. Kontakti poduzeca i korisnika su brojni (vim Prikaz 2). uspjeh usluge i poslovanja poduzeca ovise 0 upravljanju mjestima susreta s uslugom. Homewood.trenuci istine (usluga prijevoza zrakoplovom) 1) Telefonski poziv korisnika poduzecu za usluge informacije. zad voljstvu korisnika i zadovoljstvu zaposlenih. se pruza. 5) Korisnik kontaktira s djelatnikom na saltern. U svakorn kontaktu (na primjer."25 Razlog tome je cinjenica da se kroz sumu percepcija koje korisnik stjece svaki put kada dolazi u kontakt s necim ili s nekim iz usluznog poduzeca oblikuje i odreduje proizvod poduzeca. vee djelo poduzece. 4) Korisnik ceka u redu.26-27.. k~o i za o~edivanJe ~ o~~ talih elemenata koji pridonose razini kvalitete. susretima s uslugom postoje najvece prilike za povec~je s~bje~tivne vrijednosti koju usluga ima za korisnika. urucenje propagandnog materijala. percipiranim rizicima i ccektvanjima korisnika. tijekom svakog susreta s uslugom korisruk povecava iIi smanjuje percepciju kvalitete.) stvaraju se percepcije 0 usluzi.artu i. Prema tome.) tijekom osamdesetih. Odnosno. dr. SC. proizvod uslufuog poduzeca nije sarno skup elemenata koji cine uslugu vee su to (sto je jednako vazno) i rezultati koji se postizu. Dow Jones-Irwin. Zbog toga upravo u 36 Prof. Iz vor: P rema Albrecht . Koristenjem usluge ne todozivljava sell samo usluga. Tih 50 milijuna 'trenutaka istine' jesu trenud koji konacno odreduju hoce Ii ce SAS uspjeti kao poduzecs.

. sc. Primarni odnosi predstavljaju interakciju usluZnog poduzeca i trzista (korisnika A u modelu. Intemi odnosi predstavljaju interakciju elemenata usluznog poduzeca i spajaju vidIjivi (za korisnika) i nevidljivi dio poduzeca Odnosi koji nastaju zbog istovremenog koristenja usluge od strane dva ili vise korisnika pred- 38 Prof.greb PIiS Teorija i politika rnarkettnga Upravljanje rnjestima susreta s uslugorn obuhvaca: • • • • • nuzno identificiranje takvih rnjesta opis sarnog susreta i njegove uloge u odnosu prerna oblikovanju usluge i procesu njezina pruzanja ustanovljavanje mogucih iznenadnih i neocekivanih situacija te detaljni opisi akcija za njihovo prevladavanje. Servuction sustav usluznog poduzeca se de£inira kao "sustavna i koherentna organizacija svih fizickih i ljudskih elemenata odnosa korisnik .G. ako bismo prikazali i odnose s korisnikom B. The Dryden Press. 9.. dr. Korisnici A i B su takoder dijelovi modela. Durdana Ozretic Dosen Prof. Servuction sustav Model servuction= sustava opisuje specifican nacin stvaranja koristi kroz interaktivni proces. oni bi bili identiCni).Jiom~ld Iakultet 7. Slika 1: Model servuction sustava 5. intenzivno osposobljavanje zaposlenih koji kontaktiraju s korisnicima usluge delegiranje odgovornosti. Orlando.Text and Readings.. dr.r:1((.za korisnika usluge vidljivi i nevidljivi dio. Osnovna poruka modela jest da skup koristi za korisnika A proizlazi iz interakcije s vidljivim fizickim okruzenjem. sc.poduzece potrebnog za realizadju pruzania usluge odredenih komercijalnih obiljezja i odredene razine kvalitete. Dijele se u tri skupine: primarne odnose.2. usluzno poduzece se dijeli na dva dijela . bankomati. interne odnose i odnose koji nastaju zbog istovremenog koristenja usluge od strane dva ili vise korisnika. dakIe proizlazi iz interaktivnog procesa iii iskustva. Odnosi medu elementima servuction sustava su reciprocni i djeluju u oba smjera. Durdana Ozretic Dosen 39 ."27 Prema modelu prikazanom na Slid I. Nevidljivi dio je nuzna podrska vidljivom dijelu. 1992.E. U nekim servuction sustavima kontaktno osoblje se ne pojavljuje pa interakcija postoji sarno izmedu korisnika i fiziCkog okruZenja . osobama koje SKUP KORISTl KOJE 00 USLUGA DOBIV A Izvor: Bateson.na primjer. Vidljivi dio se sastoji od fiziCkog okruZenja i kontaktnog osoblja poduzeca (zaposlenika koji dolaze u neposredni kontakt s korisnikom usluge tijekorn procesa njezina pruzanja).: Managing Services Marketing . str. odnosno kroz iskustvo korisnika usluge. pruzaju uslugu i korisnikom B. J.

r:lroliolii~lci falwlt:Et Zagmb PD5 Tenrija i politilt? Iiir. te odreduju posljedice koje takvi medusobni odnosi korisnika imaju na percipiranu uslugu od strane svakoga od njih. stavljaju interakciju izmedu korisnika A i B. s osobljem zemaljske operative koje se bavi prihvatom i otpremom putnika i prtljage. a prikaz se zove blueprint. crteza).. to jest. Blueprinting28 koncept Interaktivni proces u kojem sudjeluju korisnik.). Blueprinting koncept i tehnika nude . Ourdana Ozrettc Dosen 41 .rkEting. blueprinting omogucava strucnjacima za proizvodnju i onima za marketing zajednicku analizu procesa pruzanja usluge u ~ijem stvaranju i upravljanju sudjeluju. Flowcharting prilagoden potrebama usluznog poduzeca se zove blueprinting.trajanja kontakta korisnika s uslugom. dr.. Na primjer. Dakle. Marketinskim strucnjacima su za odlucivanje 0 interaktivnom procesu potrebna znanja i tehnike upravljanja procesorn proizvodnje.. usluznog poduzeca. sc. Opcenito. a ta je da u izradi sudjeluju korisnici usluge i to na nacin da opisuju proces kojLslijec}e. Interakcija koja se dogada s ostalim korisnicima koji se istovremeno nadu u procesu pruZanja usluge (s drugim putnicima u zrakoplovu). zaposlenicima koji u sluzbi cateringa (ukoliko kompanija posjeduje takvu sluZbu) pripremaju obroke i pica sto se nude za vrijeme koriStenja usluge zraenog prijevoza. Identifikacija koraka i njihovog vremenskog trajanja u procesu pruzanja usluge omogucava otkrivanje uskih grla. daje mogucnosti za strateSke opcije diferencijacije i diversifikacije usiuge itd . poznata pod naziyom flowcharting. treba napomenuti da marketinski strucniacl imaju jos jednu mogucnost izrade blueprinta. pogodnosti koristenia usluga vise zrakoplovnih kompanija kako bi se najlakSe doslo do destinacije itd. Svi ti zaposlenici. mehanicarl itd. Primjer blueprinta dan je na Slid 2. dio u okviru kojeg se odvija interaktivni proces izmedu korisnika i usluZnog poduzeca. zaposlenicima u sluzbi za medudrzavns i medukompanijske odnose (koji ugovaraju mogucnosti letenja medu drZavama. procesu pruzanja usluge se zove blueprinting (izrada tehnickog plana. prilikom koristenja usluga zrakoplovne kompanije putnik ne dolazi u kontakt sa zaposlenicima sektora za odrZavanje zrakoplova (inZenjeri.osobljem u zrakoplovu. Konfliktne situacije izmedu spomenutih strucniaka u usluznom sektoru su brojne i ceste (opcenito ih semoze odrediti kao nedostatak kompromisa izmedu efikasnosti .3. Zajedno s opremom koju koriste i prostorima u kojima obavljaju svoje aktivnosti. blueprint predstavlja potreban i vrijedan element marketinskim. svi oni cine za korisnika vidljivi dio servuction sustava. sc.odncsno ulogu koju imaju tijekom procesa pru.).blueprint ne ukljucuje nevidljivi diD·servuctionsustava. polazna su mu osnova elementiunurrasnje organizacije poduzeca. Njegova se vrijednost sastoji u mogucnostima i prilikama ko]e nudi za sto bolje razurnijevanje rnjesta i vremenskog. fiziCkookruZenje i zaposlenici neizostavni je dio usluge i predstavlja proizvod uslumog poduzeca. U skladu s ranije iznesenim. ali i strucniacima za proizvodnju. 5. Du'r"ana Ozretit Dosen Prof.proizvodnje i uspjesnosti marketinga). izrada dijagrama toka ill blok sheme je jedna od najcesce koristenih tehnika upravljanja proizvodnjom.. takoder predstavlja dio iskustva s uslugorn. Ovakav prikaz procesa pruZanja usluge obiljezava "pogled iznutra". Takav. Putnici dolaze u kontakt sa zaposlerucima koji obavljaju poslove rezervacije i prodaje karata. administracijom i upravom.l~e.zanja/koristenja u~b. identifikaciju mjesta kontakta korisnika s uslugom kao i promjena u ponasaniu korisnika koje su potrebne za djelovanje sustava. Izrada detaljnog grafiCkog prikaza logiCkog slijeda Operacija it 40 Prof. oprema kojom se sluze i prostori u kojima rade cine nevidljivi dio servuction sustava.zajedniCki jezik za njihovo rjesavanje. dr. Medutim. kabinskim i letaCkim.

5.....Ill '-. utroseno vrijeme. III W..2) usluge ima presudnu vaZnost.anja.. Durdana ozrettc Dosen 43 .rkp.0 .~.r.-111 L 0-0 s. sc..sld Iakultet. 0 1 1 I I :.-.4. oblikujuci cjelovit proizvod usluznog poduzeca. sc.. Nairne usluzno poduzece moze i treba raditi na smanjivanju dijelova nazivnika u prikazanoj jednadZbi.. Za subjektivnu vrijednost odlueujucu vaznost imaju rezultati ostvareni uslugom i procesom njezina pruZanja. Subjektivna vrijednost usluge U dosadaSnjim razmatranjima ukazano je na specificna obiljeZja ~ = I~ s: -= a. Dozivljaj usluge razlikuje se od korisnika do korisruka.gmb PIiS Teorija i politika mr. 0 12 to w -. daleko su vece i za s*canje konkurentske prednosti vaZnije mogufuosti za pozitivne promjene u okviru rezultata koji se postiZu uslugom i procesom njezina pruz. Durdana Ozretic Dosen Prof.0. 1 I I I.: o ~ . .f:ir.." g" '" O * =. zadovoljstvo korisnika (detalje vidi u dijelu 9.?: r I I 1 I I I I I I Cilj poduzeca treba biti stvaranje vece subjektivne vrijednosti usluge za korisnika u odnosu prema onoj koju stvara konkurencija..Elmnr. Medutim.. Subjektivna vrijednost usluge za pojedinog korisnika moze se definirati jednaclZbom rezuItati ostvareni uslugom i tijekom procesa njezina pruzanja Subjektivna = cijena + nenOVCanl trcskovi (npr. Takoder je istaknuto znacenje mjesta susreta s uslugom kao kljuCnog dogadaja tijekom kojeg se svi elementi usluge aktiviraju u procesu njezina pruzania i ujedinjuju s nastalim rezultatima. dr.) vrijednost usluge gc Ul OlO ::!. usluga i njihov utjecaj na marketing i upravljanje u usluZnim poduzecima.C tfj to IS: a. strah i 51. ·Ill IlIn . dr. Drugim rijeeima. I I I 42 Prof.

Primjena koncepcije marketinga je u odredenim usluznim poduzecima (posebice onima koja pruZaju profesionalne usluge. Unatoc slicnostima u odnosu na proces. Stovise. Usluzna poduzeca se cesto opiru uvodenju i prirnjeni istrazivanja zbog nekoliko razloga: • EtiCki . odvjetniCkih i s1. kvalitete izvora sekundamih podataka te posebnih obiljezja usluga. Iako ucestalost i razina primjene kontinuirano rastu. IDENTIFlKACIJ A I IZBOR· CILJNIH TRZIST A29 Vecina teoreticara i strufujaka iz prakse se slaze u ocjeni da ne postoje bitne razlike izmedu procesa istrazivanja trzista za potrebe proizvodnih i usluznih djelatnosti. jos uvijek se smatra kako se istrazivanju trzista ne posvecuje dovoljna pozomost."30 Pouzdanih podataka 0 primjeni istraZivanja u usluznom sektoru nema. Specificnosti u okviru usluZnog sektora su nastale uslijed utjecaja i djelovanja stavova usluznih poduzeca prema istraZivanju trzista. dr. U sektoru usluga istraZivanje trzista se najcesce definira kao: "Sustavni proces prikupljanja. prevladava misljenie da znanja i tehnike istraZivanja te intenzitet njihove primjene u proizvodnim poduzecima daleko nadilaze postojece stanje i nap ore ulozene u usluznim pcduzecima.) donedavno bila gotovo nezamisliva. poput lijecnickih. Durdana Ozretlc Dosen 45 . analiziranja i interpretiranja informacija relevantnih za odlucivanje. ISTRAZrv ANJE. Prof. svrhu i korisnost prikupljenih inforrnacija za odlucivanie. izmedu istraZivanja za potrebe proizvodnih i usluznih poduzeca postoje odredene razlike.6. SC. Stoga nije neobicno da jos uvijek postoje stavovi kako su primjena marketing a i svega vezanog uz marketing neeticki.

: '-.: The Marketing of Services... . sc... ankete) vrlo skupe. razina znanja iz podruqa marke- • Nazalost. sc.Elmlir. _ . 'nl0f~~&~Lfi.' -..np(f. jedinstvene podataka u usluznom sektoru jako oscilira i opcenito nije zadovoljavajuca. dr.':.. ..W.:' .. .' • . . Heinemann. ~ • Financijski razlozi su nerijetko ogranicavajuCi faktor i u srednjim i velikim poduzecima jer su potrebne i adekvatne tehnike istraZivanja (na primjer.:~jlD._. • . Kvaliteta izvora sekundarnih zultat nepostojanja klasifikaciju. posebnih karakteristika Razlozi su i u ovom slucaju reusluga te problema koji uslijed definicije usluga. . . Clanovi uprave i koristiti prikupljene koji ne znaju interpretirati podatke koce uvodenje i primjenu istraZivanja..:~ '. I _. '~ ~"" ~I •~ '.~~: ".....- -.. str. dr.:. .:-' .~~. ~ '.. London. .... Ourdana Ozretic Dosen 47 . njih nastaju. • Monopolisticka konkurencije usluzna poduzeca smatraju kako odsustvo cini istraZivanje trzista nepotrebnirn.'rI~\.~.'.. Durdana Ozretic Dosen Prof. . . (uin~'~ir[%~h ~tt~s1~t~i(L~M.. teskoca vezanih uz Utjecaj specificnih Tablici 7. . 46 Prof. Tablica 7: Specificna obiljezja usluge i njihov odraz na istrazivanje trzista ~-. _' c". {WJ3fllL~n_]il-4M~ •- W&"il.:'~~ltn·~.. obiljezja usluge na istraZivanje je prikazan u Izvor: Izrada prema Cowell.. 1984.' ~ '.~4)~~~Y:.Gl Z. >-.. poduzeca neodgovarajuca tinga takoder je cest ogranicavajuci faktor.:gmb • Lokalno znacenje i velicina poduzeca cistionica u starnbenom kove provodenja (na prirnjer. D. 90-91. . .~ '.'~.m~ld f. kemijska tros\ naselju) cesto ne opravdavaju istrazivanja na potrebnoj razini.:kull. .Ji t~R~)Ni1~~Ji~~:. " .

istrazivanja i specifican.Podaci se prikupljaju direktno od Velicina. a troskovi mogu varirati od nikakvih do visokih. moze se izvesti relativno brzo.prodaju skorn razdoblju nika. Izabire se i istrazivacka u izvodenju projekta. iz ciljne trzisne sku pine. opci tijek najvaZnijih koraka. dr.Podaci se ne prikupljaju direktno iz- Konacno se prilazi prikupljanju a nalazi.Prikupljanje grupa podataka (fokus je direktno 0 6. opis trZisnih testirati.r:I(I)nom~ki ff. Razumijevanje rake i aktivnosti Koju potrebu lako kopirati?. razlog izvomogucnosti. grupe. pno ciljno trziste. Zatim slijede izbor uzorka i priagencija/ institucija koja i interpretiraju. i njihovi nositelji u akciju . vora. brojne i raznovrsne projekta. vee iz sekundarnih kom projektu. Istrazivacu Sto treba ocekivati u neposrednoj. Tko je korisnik usmoguce daljoj buodnosnoj uz relativno prihvatljive istraZivanje .1. jest finalizacija izracunavanja bnih sredstava ce sudjelovati podataka. Troskovi variraju ovisno o odabranoj tehnici i metodi. ducnosti? itd. Tehnike istraZivanja trzista u marketingu usluga Svaki projekt istraZivanja trzista je jedinstven zivaCi primjenjuju tjevima konkretnog realizacije. Istraa u cilju uspjesne slijediti jedan tehnike kako bi udovoljili zahje potrebno od korisnika rum rnetode. i pribavljanje potre- mogu biti razliciti. ciljevi. Durdana Ozretic Dosen Prof. rezultati Tako dobiveni raz- tehnikama osobni delphi se ne krat- mogu generalizirati cine uzorka). opis metodologije istrazivanja. Obicno je dio svakog projekta istraZivanja. Prikupljeni podaci se analiziraju provesti primjenom obicno uvjetovan prednosti jednog ili kombinacije raspolozivim tj. budZeta istraZivanja. IstraZivanje je moguce nekoliko pristupa. ukupni raspolozivi Pristupi istraZivanju jednog ili kombinacije prethodno opisanih pristupa. ima svoje Sljedeci korak.Najcesce se spominie u kontekstu proizvoda. Tko je konkurencija?. reprezentativnost dobivenih je na raspolaganju i VIsta veci broj projekdju rezultata na uku- sto ce uslijediti. Vazni su odgovori na pitanja poput: [e li uslugu ill njezinu strategiju ciljnog trzisnog segmenta. Durdana Ozretic Dosen 49 . 48 Prof. tehnika istrazivanja. Svaki pristup Izbor je sredstvima. u izvjescu 0 i nedostatke. istrazivac- 1) Sekundamo od korisnika i zakljucci istraZivanja se sumiraju iz ciljne trzisne skupine. a slijedi i pruzanie i odredenoj nakon ogranicenoj grupi ciljnih koris- istrazivanja svakoj fazi istrazivanja. Potrebno je izraditi plan projekta istrazivanja razlicite faze i pristupe denja. 4) Pokusni procesa (test) marketing razvoja novog . velicini uzorka itd. Najcesce se radi istrazivania intervjui). Cetiri glavna pristupa jesu: istrazivanje . korn vremenu 3) Kvantitativno na cijeli trzisni segment (problem veli- u svakom projektu IstraZivanje se moze obaviti u relativno troskove. sc. opis koncepta troskovi budZet. Unatoc posebnostima.J(Ultet Zagreb PD5 Teorija i polttika marketing". 2) Kvalitativno istrazivanje . preporuke prema plana analize. uzorka omogucavaju kvantitativnih ce usluga poduzeca luge?. usluge U planu mokoji se treba raju biti ukljuceni sljedeci elementi: opis projekta. sc. usluge Podrazumijeva u odredenom izvrsenog stvarnu vremenprirnjenom za rjesenje problema. neophodne koji ce ukazati na problema koji se zeli istraziti je kljuCno za sve kozadovoljavati?. dr.

Takav stay "biti sve za svakoga" je pogresan. te koliko je i kakvih napora spreman uloziti u traZenje i pronalaZenje odgovarajuceg pruzatel]a usluge. Segmentacijoro se trziste dijeli na grupe korisnika koje zahtijevaju specifiene usluge. nacionalnosti. 51 . pojedinaCnih ikombiniranih varijabli. zivotnim stilom if ill osobnim 0biljeZjima.kakve rezultate zeli tijekoro i nakon pruzanja usluge. gradovi. Subjektivna vrijednost usluge implicira da je neophodno dobro poznavati sve one sto korisnik trazi i ocekuje od usluge .n~'S\{' fAKUlTET ~ IAUREB KNJltN1CA 1 DOKUMENTACIJA . naZalost. Univerzalni obrazac za segmentaciju ne postoji. U svojstvu varijabli za segmentaciju. dr. financijske mogucnosti itd.). Psihografskoro segmentacijom. U cilju dobrog upoznavanja i razuroijevanja strukture trzista preporuCljivo je vrsiti segmentaciju primjenom razlicitih. zemlje. regije. a vrlo rijetko vodi uspjesnom poslovanju. prihodima domacinstva. cija je primjena manje ucestala. Durdana Ozretic DoS-en :-.. zelje. klimi i drugiro geografskim karakteristikaroa. ponasanja. sc. obrazovanju. EK01. SEGMENTACIJA TRZISTA USLUGA Velik broj usluznih poduzeca. trziste se dijeli na grupe korisnika s istim ill slicnim statusom u drustvu. itd. odnosno korobinacije eleroenata marketinSkog miksa. U prvom slucaju podjela trzista se vrsi prema geografskim jedinicama (kontinenti. itd. gustoci naseljenosti. polazi od perspektive da usluga koju pruZaju treba zadovoljiti potrebe svih korisnika. trziste se dijeli prema starosnoj strukturi stanovniStva. najcesce se koriste geografska i deroografska obiljezja. spolovima. Trziste cine korisnici koji se medusobno manje ili vise razlikuju u odnosu na jedno iIi vise obiljezja: potrebe. Prof. velicini obitelji. religiji. U slucaju demografskih obiljeZja. stavove.7.

Ova teskoca niposto ne smije biti razlog da se segmentacija provodi. njezina osnova prednost uslugom.kultr:1: 7. segmentacija uobicajenih geografskih mentaciju koju je potrebno snici koji pripadaju segmentacije. Primjena sarno Nairne. stavovirna. dr. Durdana Ozretlc Dosen . znacajnije za uspjesnu segmentaciju tni stil korisnika segmentaciju trzista za usluge jesu psihografske provesti dobru jer varijable koje se odnose na nadn misljenja. 170. kvalitetu)..grr:b PD5 Tr:orij.Korisnici se grupiraju ovisno 0 tome ko(na prim- riste Ii uslugu redovito ili u specijalnim prilikama jer.r:1cr:mom~ld f. Zagreb. T. 1999.. obiljezja. Unatoc postoiecim telmikama. dr. • Koristi koje se traze od usluge . SC..Pojedini korisnici traze jedno. i pnlttika m. ljudi resto ne znaju ill irn je vrlo tesko verbalno izraziti odgovarajuca stanja.: Ponasanje potrosaca. hovo nosti grupiranja psihografske usluznom temeljem psihografskih varijabli zanemaruje ill cak ne Sport Kupovina Javnirad Mediji Dostignuca buducnosti kulturi Nairne. str. Adeco. usvojene vrijednosti i zivousluga.. dominantno obiIjeZje (na primjer. U Prikazu je u tome sto nudi moguc3 iznesene su najvazniie korisnika prema elernentirna koji najvise utjecu na nji- zadovoljstvo poduzecu. poduzecu. Durdana Ozretic Dosen Prof.. hoteli. drugirna je 53 52 Prof. koristeniu terne- i/iIi reakcijama usluzi i njezinim obiljez- jirna. Neki od najcesce primjenjivanih ljem bihevioristickih • Kupovne varijabli kriterija za segmentaciju navike . kori- i demografskih varijabli nije dostatna za segi/ili demografske ali puno Prikaz 3: Dimenzije segmentaciju AKTlVNOSTI Posao Hobi Drustvena zivotnog stila vazne za uciniti u usluznom trzista u sektoru usluga MISLJENJAISTA sebi VOVI 0 istoj grupi temeljem geografske i demografske ~NTERESI Obitelj mogu se bitno razlikovati u odnosu na bihevioristiCka varijable nisu nebitne.rl~ro1:iIi!l'G Prema tome. Psihografske. svrhovitu primjenom blhevioristicke varijable se srnatraju najboljirna za sektoru. sc.). restorani itd. Geografske trzista je neophodna. varijable koje se koriste za potrebu segmentacije trzista u Izvor: prilagodeno prema Kesic. psihografskih koristenjem varijabli nije jednostavno.. Njihovom se 0 segmentaciju u odnosu trziSta u usluznom ovisno prema odredenoj jesu:31 korisnici grupiraju znanju. misljenja i stavove.

negativni prijateljski stay prema usluzi i njezinim obiljeZjima.korisnici koji slabo.nisu IojaIni niti jednom poduzecu.rkr:tifi~. b) bivsi korisnici usluge. najcesce a) tvrde lojaliste . c) prijelazni lojalisti . • Status korisnika ..PUS Tr:(jrij. kvaliteta. i polltika m.. vazan skup koristi koje usluga pruza (primjerice.postepeno mijenjaju svoje preferen- cije od jednog do drugog poduzeca. se moze promocij- Faze u procesu odluCivanja .Korisnike je moguce grupirati nosu na entuzijasticki. pozitivni.Trziste je cesto moguce podijeliti na nekoliko grupa: a) oni koji ne koriste uslugu. u odnosu poticaji vazni korisnicima koji vee posjeduju kreditnu karticu 54 Prof.Korisnici se. Cesto se ovakva segmentacija zove i segmentacijom • u odnosu na volumen koristenja usluge. dostupnost).iskljuCivo su odani jednom poduzecu. srednje iIi intenzivno koriste uslugu. • Marketinski nomsku cimbenici . 0 prema onima koji tek trebaju prihvatiti moguce sredstvo bezgotovinskog • kreditnu karticu kao placanja. Durcfana Ozretic Dosen 55 .Stavovi korisnika u odnosu na ekoosobnu prodaju. • Ucestalost koristenja . Dur<1ana Ozretic Dosen Prof. b) meke lojaliste -lojalni su prema dva ill tri poduzeca. ovisno grupiraju u: stupnju Iojalnosti. cijenu i sl.Na primjer. d) prebacivaci • . dr. 5C. mogu predstavljati stickih varijabli. c) potencijalni korisnici. poduzece obratiti pojedinirn gruparna korisnika razlicitim skim programima. sc. takoder putem bihevioriosnovu za segmentaciju propagandu.. i zele prosirenje Tako su primjerice. cijena. d) oni koji prvi puta koriste uslugu.U ovom slucaju se trziste dijeli ovisno o frekvenciji na tri grupe . u odi ne- Stavovi prema usluzi . razliCite informacije i mogucnosti njezine upotrebe. indiferentni. Lojalnost . dr.. e) redoviti korisnici.

Proces pozicioniranja je iterativan i zahtijeva promisljeni i proaktivni pristup marketinskog strucnjaka. utjecu na promjene zivotnog stila korisnika usluga. identificirati i prilagodavati im asortiman usluga koje nudi. dr. Predvidjeti kako ce korisnici reagirati na promjene vrlo je zahtjevan i teZak zadatak. mjerenje lokacije predmeta pozicioniranja u tom prostoru i modificiranje aktualnih obiljeZja percepcije primjenom strategije marketinske komunikacije. Skracerqe radnog tjedna. strateski i prakticno predstavlja jedan od temeljnih koncepata marketinga. Ovakvo stanje se najcesce pripisuje nedostatku jasne teorijske osnove s jedne.. manji broj clanova obitelji. ali upravo u tome nastaju i Ieze mogucnosti za oblikovanje drugacijih . ali ijednostavnosti koja se obicno dodjeljuje znacenju pozicioniranja s druge strane. jedinstvene definicije pozicioniranja nema.novih i poboljsanih usluga koje ce odgovarati potrebama korisnika i njihovim ocekivanjima. SC:. Iako medu znanstvenicima postoji konsenzus 0 tome da pozicioniranje konceptualno. promjene uvjetovane razvojem informacijske tehnologije itd. Usluzno ih poduzece mora pratiti. sve vise zaposlenih zena. Prema Amottuv. fell zauzeti u svijesti korisnika usluge. Durdana Qzretic Doren 57 .8. vise slobodnog vremena. samacka domacinstva. u razmisljanjima ko- Prof. Navedena definicija upucuje na zakljucak da se ucinkovita strategija pozicionirania moze postici ukollko strucnjaci za marketing uvazavaju potrebu diferenciranja. u usporedbi s konkurencijom. pozicioniranje ukljucuje odredivanje dimenzija posebnog percepcijskog prostora koji na odgovarajuCi nacin predstavlja percepciju ciljnog trzisnog segmenta. POZICIONlRANJE USLUGE Promjene potreba korisnika usluga brze su i kontinuirane. ili jos preciznije. Pojam pozicioniranja usluznog poduzeca podrazumijeva prostor koji usluzno poduzece.

posebice na cijenu osjetljivom segmentu korisnika. jer predstavlja ohmanu korisnika. Do odbacivanja moze doci i uslijed nekonzistentnosti s imageom poduzeca. Medutim. kombinacija niska cijena i niska kvaliteta hit ce odrziva u slucaju obracanja siromasnijem. Durdana Ozretlc Dosen 59 . Pozicioniranje u podruqu usluga drugacije je od onog u proizvodnji materijaInih. lakse c: . Tako na primjer.s~aku detaljno analizirati i odbaciti one koje bi se u konacnici odnosile na ekonomski neisplativ.odluci u poduzece uti na ovo novo ~zls. Na primjer. pa ce tako sigurno drugacije biti pozicionirani 58 restoran u kojem poslovni ljudi dolaze rucati za vrije. Ona se odreduje kombinacijom kljuCnih obiljezja usluge. sc. Takoder. iii bi bile preskupe za razvej i odrzavanie. poduzece koje se nalazi u POZICIJ1 odredenoj visokom cijenom i visokom kvalitetom. dr. pozicioniranie restorana moze se vrsiti prema brzini pruzanja usluge i razloga zbog kojih se doticni restoran posjecujs. IIi. i stvarati jedinstvenu razlikovnu prednost na trzistu. poduzece koje uziva du~ogodi~nju reputaciju pruzatelja kvalitetnih usluga. te paralelno izgradivati vrijednost nove.me :au~~ radnog vremena i restoran u koji se odlazi na svecani rucak III veceru. Paralelno se moze pojaviti veci broj pote~clJaJnih i pozeljnih rnogucnosti pozicioniranja. Dakako. dodatne koristi us~uge plate visu cijenu.PD5 Teorija i pnlitiJc? m.te ~os. sc. dr. Ta su razmisljanja korisnika temelj za odluCivanje 0 izhoru usluge i njezina pruzatelja. Konacni izbor izmedu suzenog broja mogucnosti.e~ bice mora voditi racuna 0 vrijednosti marke 1 pnmnerun sve strategije kojima ce se ocuvati vrijednost postojece marke. IIU uslugama je koncept pozicioniranja prosiren i ne ukljucuje sarno uslugu (koncept usluge). Odnosno. Odnosno.~~llii1rati novu uslugu. treba se temeljiti na potencijalu koji odredeno pozicioniranje ima za stvaranje najvece konkurentskeprednosti u onim elemen- Prof. opipljivih proizvoda. Osim kvalitete i cijene. Pozicioniranje usluge. kao i samog korisnika koji sudjeluje u procesu pruzanja usluge. potrehe odabrane ciljne grupe korisnika i obiljeZja usluge kojom se postize zadovoljenje identificiranih potreba vazni su za pozicioniranje usluZnog poduzeca na trzistu. usluge). i druge brojne varijable mogu biti . odvija se u tri temeljna koraka=: • Identifikacija snaga usluznog poduzeca i prilika koje postoje na trzistu. Na primjer. najcesce kombinacijom kvalitete i cijene. Durdana Ozretic Dosen Prof. te suhjekte koji pruzaju uslugu. mjesto na kojem i opremu kojom se usluga pruza (sustav pruzanja . kriterij za pozicioniranje.~e je pozeljno i potrebno razviti novu uslugu bitno ~uga6Jih obiljezja . lakse ce uvjeriti korisnike da za nove. Potrebno Je ."33 Strategijom pozicioniranja usluzno se poduzece nastoji izdvojiti od konkurencije. Ute je svrhe potrebno pomno prouciti i ispitati vlastite mogucnosti te zauzeti odgovarajucu pocetnu poziciju. kombinacija niske cijene i visoke kvalitete dugorocno nije odrzrva jer za poduzecc nastaje problem ravnopravne razmjene vrijednosti. • Procjena moguenosti pozicioniranja i izbor one koja ~~jvi~e odgovara. komhinacija visoke cijene i visoke kvalitete predstavlja odrzivu poziciju za uslugu koja je privlacna imuCnijem trzisnom segmentu koji trazi visoku razinu kvalitete. po kljucnim obiljezjima drugaCije marke. Kombinadja visoke cijene i niske kvalitete dugorocno je neodrziva. poduzece moze spoznati da su vece mogucnosti u dijelu trzista koje do sada nije opsluzival~. premali trzisni segment. analizirajuci trziste s namJerom ponude nove usluge. vee i pravila i praksu kojima se usluga pruza (operativnu strategiju).:ri(e[jli!1c risnika 0 diferenciranju na osnovi toga tko nudi sto i tko je holji iIi Iosiji.

usluga bave opisati i izmjekvalitete ustanoviti. sc. teskocama visedimenzionalan. njihova Ona je apstraktan. Poduzece redotoceno kvalitetna na razmislianja kojemu je ellj pruZanje kvalitetne i stavove zaposlenika i up rave 0 usluge mora biti usa ne iskljuCivo poduzetome sto je dobra i na one sto korisnik odreduje usluga. kao kvalitetu. u vecini slucajeva radi neznanja. dr. PDS Teorija i politika riir. motivaeiju biti u stanju potrebno ge. potrebe i zelje te odlaze konkurenciji. Nazalost. ~matraju dobrim i uspjesnim niz 60 Prof. sc. KVALITETA USLUGE Vee je duzi niz godina kvaliteta usluge posebni izazov teoreticarima i strucnjacima i u praksi. kontrolirati miksa po elementima. jedinstveno .EI((jliom~ld fakultet Zr. tijekorn vremena • Razvoj usluzno marketinskog poduzece program rniksa koji ce podrzavati izabranu poziciju. nezadovoljavajuCu brzo napustaju cija usluga ne ispunjava je razviti kreativnu osnovu za sam koncept uslu- ocekivanja. Znacenie kvalitete kao konkurentske jem se usluzno poduzece vece. nije rijetkost da se u usluznim cima. Suprotno Korisnici koji se marketingom i rnanagementom tesko definirati.rlwtiligr. Takav program kaciju. restoran. distancira i diferencira od konkurencije omoguciti prodaju usluge utjecati na postizanje zadovoljstva gomi korisnika pruzenom uslu- • izgradivati i odrzavati lojalnost korisnika. Durdana Ozretic Dosen Prof.primjerice. operativnu pruzati strategiju i mjerenju primjerene lako i jednostavno i zadrzavanje usluge. skola stranih jezika. Prije razvoja marketinskog mora oblikovati. edukoji ce htjeti i Konacno. promjenljiv riti. obiljezja.greb tima koje korisnici usluge smatraju najvaznijim. poceti primjenjivati pozicioniplan za izbor. fitnes klub i 51. pa ce stoga poduzece koje ju pruza u ocima i svijesti korisnika biti doZivljeno kao drugacije. ove cetiri temeljne zadace korisuslugu. Kvalite- Poduzece nik ce percipirati Cija usluga ispunjava kao poduzece koje pruza kvalitetnu tnu uslugu je izuzetno tesko kopirati ili imitirati. posebno. "najbolji" frizerski salon. iz eiljnog trzisnog segmenta 9. Kvaliteta ce: • • • zainteresirati korisnika prednosti i obiljeZja po kosve je i sustav njezina pruzanja. dr. koji ce pocirZavati izahrano treba ukljucivati uslugu zeljenih zaposlenika koncept kojeg je izuzetno u odredivanju je kvalitetu poduzece ranje. Du rdana Ozretic DoS-en 61 .

[kr;li(m"j~ki f;;I!lJltet

I.;;greb

PDS leonj;; i pclitika lii;;rlmUng;;

operacija i aktivnosti koje korisnik dozivljava i ocjenjuje upravo suprotno. Kvalitetna usluga je ona u cijem se sredistu stalno nalaze ocekivanja, potrebe i zelje korisnika, prema kojima se kontinuirano prilagodavaju upravljanje i koordinacija unutrasnjih snaga, potencijala i procesa u poduzecu, Poteskoce do kojih dolazi u mjerenju kvalitete usluge su brojne, a univerzalni, opceprihvaceni model i metoda za mjerenje ne postoje. Uobicajeni, najcesce primjenjivani kriterij za procjenu kvalitete usluge od strane korisnika= ukljucuje sljedecih deset glavnih obiljezja: I} Pouzdanost u prui.anju usluge (ispunjavanje obecanja danog korisniku, dobra pruzanje usluge vee u prvom pokusaju, konzistentnost u pruzanju usluge). 2) Poslovnost i odgovomost (pravodobna akcija, spremnost i raspolozivost zaposlenika da prui.e trazenu uslugu). 3) Kompetentnost (razina znanja i vjestina potrebnih za pruzanje usluge, strucnost kontaktnog osoblja), 4) Pristupacnost (dostupnost usluge - prikladno racino vrijeme poduzeca, Iokacija, vrijeme cekanja). 5) Susretljivost (ljubaznost, postivanje, razumijevanje, srdacnost zaposlenika koji dolaze u kontakt 5 korisnikom). 6) Komunikacija s korisnikom (informiranje korisnika na njemu razumljiv nacin, prikupljanje i uvazavanje misljenja, primjedbi i prijedloga korisnika). 7) Kredibilitet (postenje, profesionalnost, ugled i povjerenje koje uziva poduzece), 8) Sigumost (otklanjanje mogucnosti nastanka opasnosti, smanjenje rizika, fizicka i financijska sigurnost, garancije).

9) Razumijevanje za korisnika (napori koji se ulazu u cilju razurnijevanja potreba korisnika, personalizadja usluge). 10) Opipljivi elementi (eksterijer i interijer, izgled zaposlenika, oprema, promotivni materijali). Prodavati uslugu ne znaci sarno obecati da ce se nesto uciniti. Prodavati uslugu znaci prodavati obvezu da ce se nesto uciniti i prodavati nacin na koji se to cirri. Zbog toga kvaliteta mora biti totalna i imati dimenzije kvalitete dizajna usluge i kvalitete sustava pruZanja usluge. Najvazruji aspekti koji odreduju totalnu kvalitetu usluge [esu: a. Kvaliteta usluge je subjektivna kategorija. Ona je razlika izmedu primljene (koju pruza poduzece) i ocekivane kvalitete. b. U svakom trenutku susreta s uslugom korisnik povecava iIi smanjuje percepciju kvalitete. Razlika izmedu percepcija (koje nastaju tijekom pruZanja usluge) i ocekivanja (koja su postojala prije koristenja usluge) odreduje, kako je vee istaknuto, zadovoljstvo korisnika pruzenom uslugom. Prema tome, kvaliteta usluge i zadovoljstvo korisnika uslugom su proporcionaJne velicine. c. Posljedieno navedenorn, kljuCni cimbenik kvalitete jest udovoljiti, odnosno u pruZanju usluge nadmasiti ocekivania korisnika. iznenaditi ga pruZanjem usluge koja nadilazi njegova ocekivania ill zelje. d. Vaznost kvalitete je razlicita za razlicite korisnike. Osim toga, i u ovom slucaju (bas kao i kod segmentacije), postoje pojave. kada korisnici nisu u stanju rijecima opisati kvalitetu onako kako ju dozivliavaju i kako bi to zeljeli. Kvalitetu usluge je vrlo tesko izrnjeriti. Odnosno, za brojna obiljezja usluge kvaliteta ne sarno da je tesko mierljiva, vee ju je nemoguce izmjeriti cak i nakon pruzanja usluge. 63

62

Prof. dr. sc. Durdana Ozretic Dosen

Prof. dr. sc. Durdana Ozretft Dosen

Elmr;om~j(i faJwll:r:1: 7.a[irr:b

PJ)S Teorija i pGlitil(a rnarkntlnga

e. Pri razrnatranjima kvalitete usluge se ne smije zanemariti vaina psiholoska dimenzija ~. cinjeruca, da su korisnici usluga cesto voljni platiti visoku ili najvisu djenu za one sto smatraju vrhunskom ill iznimnom kvalitetom.
f.

9.1. subjektivnost

kvalitete us luge

Znacenje kvalitete razlicito je za razlicite korisnike. Prema tome,
izrazita subjektivnost dorninantno je obiljezje kvalitete usluge. Per~epblik . k ulativno cija kvalitete usluge ne nastaje odjedn0rr:' ~na se 0 ,uJe urn: . . tijekom niza susreta s uslugom i usluzrum poduzecem. (n~ pnmJ.~r, kada se telefonski informira 0 usluzi, proucava poduzeca. koristi usluga u prostorima poduzeca.

"Kvaliteta usluge i proizvodnost direktno variraju jedna s drugom. Kvaliteta se ne poetize po cijenu gubitka proizvodnosti; povecania proizvodnosti ne smiju negativno utjecati na kvalitetu. "36

promoti~

materijal

g. Kvaliteta i troskovi, suprotno uvrijezenom misljenju, niposto nisu velicine koje moraju ustupati .mjesto jedna drugoj. Ciljevi poboljsanja kvalitete, odnosno smanjenja troskova, mogu se istodobno postizati pravilnim izborom strategija, metoda i tehnika marketinga i upravljanja uslugama. h. Vrhunska ili iznimna kvaliteta usluge temeljni je element izgradnje konkurentske prednosti poduzeca, Njome se poduzece distancira, diferencira i diversificira u odnosu prema konkurenciji. Ono postaje posebno u ocima i u svijesti korisnika, sljece jedinstveni i od svih ostalih poduzeca drugaciji status.
i. Poduzeca Iideri u usluznom sektoru shvacaju i primjenjuju

placa racun za pruzenu uslugu, ispunjava upitnik 0 zadovoljstvu pruz.enom u~lugom, Ius iu iskustva druzih korisnika i s1.).Iako subjektivna, kvaliteta uss usaJ 0"" .' ik luge je integralna, ona predstavlja stav, miSljenje 1 odnos ko~ru a prerna usluzi, a koji nastaju te~eljem ~ikao rezulta~ dugoroene 1 opseme procjene ponude i ponasanja usluznog poduzeca.

9.2. Zadovoljstvo korisnika usluge
Nema surnnje da su kvaliteta usluge i zadovoljstvo k~risnika usko povezane, medusobno isprepletene velicine ..~pak".pravl odnos . edu ova dva koncepta nije moguce jasno odrediti. Vecina eksperata ~ .e u misl]enju kako iadovoljstvo korisnika predstavlja vrijednost s oznaJ . nika . d koju se moze odrediti za svaku transakciju ~d~ koris . 1 po u, te da J' kratkoroeno u odnosu prema kvaliteti usluge koja predse zeca l' . 1 it tavlja stav korlsnika koji nastaje i oblikuje se teme Jell qe OVI e, dugotrajne procjene usluge i poduzeca koj~ [u p~a. Nasuprot t~me, . dii 1· ni u stavovima - jedni smatraju da zadovoIJstvo eksperti su po IJe Je .. .d korisnika u~eCe na percepciju kvalitete usluge, dok drugi VJeTUJu a. kvaliteta usluge vodi zadovoljstvu korisnika. Postoji veci broj definicija zadovoljstva pruz.enom uslugom. Nekoliko njih, prikazano je na Slici 3.

strategiju garancije kvalitete kao sredstv~ za postizanje potpunog zadovoljstva korisnika, j. Vrhunska ill izninma kvaliteta je stupanj kvalitete u Cijemse sredistu stalno nalaze potrebe vanjskih korisnika usluge prema kojima se kontinuirano prilagodavaju procesi djelovanja poduzeca, Drugim rijedma, poduzece moze postici vrhunsku kvalitetu sarno ako su mu u fokusu istodobno i neprekidno pruzanie usluga korisnicima koji ih kupuju na trzistu i uspjesno upravljanje i koordinacija unutrasnjirn snagama poduzeca,
64

65
Prof. dr. sc. Durdana Ozretic Dosen Prof. dr. sc. Durdana o;z:retic Dosen

EI(Ijr.Ijr.;~ldf alrultst Z;;gmb

PDS Tcorij;; i politikil liiarlu:tilil"iil

Slika 3: Altemativne

definicije

zadovoljstva

uslugom

Najcesce

spominjana

primjenjivana

definidja

u rnarketingu

usluga je ona kojom se usporeduju nadzbom;
ALTERNATIVNE DEFINICUE ZADOVOLJSTV A

ocekivanja i percepcije korisnika pri

svakorn susretu s uslugorn. Zato se zlatno pravilo usluga izrazava jed-

------------------------

Normativna deficitna
definicija

ZADOVOLJSTVO

= PERCEPCIJE

- OCEKIV ANJA

Definicija izjednacavanja

Norrnativna

standardna

( PERCEPCIJE;::

OCEKIV ANJA )

c1efinicija

~rocedurahw dcfinicija
ISpnW!log postupanja .

Izvor: Hunt, ~: "Consumer Satisfaction, Dissatisfaction and Complaining Behavior" Jou~al of ~oCUllIssu~ 47, I, 19~1., sir. 109-110. Preuzeto 12 Hoffman, KD. _ Bateson: JE .. Essentials of Seroices Markehng, The Dryden Press, Orlando, FI, 1997., sir. 272.

Korisnici neprekidno usluga. Pozitivna dovoljstvom dirna Nezadovoljstvo tira prenosenjem korisnika,

(iako nesvjesno) primjenjuju zlatno pravilo i ocekivanja rezultira iskustava zadrZavanjem zapozitivnih drugim Ijukorisnika. putem,

razlika izrnedu percepcija prenosenjem korisnicima) iskustava

. (potencijalnirn

postoji kada su ocekivanja veca od percepcija, a rezulnegativnih i informacija usmenim image usluge i poduzeca,

cime se stvara negativni

66

Prof. dr. sc, Durc7ana Ozretic Dosen

Prof. dr,

SC.

Durdana Ozretlc Dosen

67

PDSTeorija i potitika r;;;;rketilig?

Zakonitost na tri nacina:

sadrzana u zIatnom pravilu usluga moze se turnaciti

Ponasanje

poput poduzeca

iz skupine

2) upozorava

na najbolji

pristup. Temeljno je obiljezje tih poduzeca koja korisnicima ne obecavaju pre(ocekivania korisnicirna,
5

da raspolazu

takvim proce-

1) Postoje usluzna poduzeca nastaju na temelju

som pruZanja usluge koji ornogucava

izvrsenje obecanog,

vise. Na taj nacin ne stvaraju velika ocekivanja komunikacije poduzeca prenosenjem pruzajuci iskustava

Na temelju iznesenog moze se zakljuciti da je uspjesno upravljanje ocekivanjima stvaranje standard i percepdjama korisnika one kod kojeg poduzece uslugu one ispunjava prilikom utjece na ocekivanja, ocekivanja na nacin da obeca one sto doista jest

onih koji su koristili uslugu, kao i na iskustava s uslugom). Medutim, daju mnogo, ocekivanja. koja radi postizanja postupa taka

temelju vlastitih prethodrrlh uslugu

usluge. Takoder, pruzajuci Odnosno,

ta ista poduzeca

ali ide i korak dalje, stvarajuci percepcije koje su barem jednake ili vece od ocekivanja. kako je to jednom
1137

stvaraju percepcije koje nadmasuju 2) Nasuprot

slikovito rekao

primjeru 1., postoje poduzeca

generalni direktor American Expressa: "Obecajte sarno one sto mozete pruZiti, a pruzite vise nego sto ste obecali,

veceg utjecaja na trzistu obecavaiu mnogo. Identicno njima korisnika. 3) Nazalost, postoje i takva poduzeca zadovoljstvo korisnika usluge.

paju u pruZanju usluga, kako bi one bilo u skladu s ocekiva-

9.2.1.Mjerenje zadovoljstva korisnika usluge
koja obecavaiu mnogo, a Poduzece treba teziti cilju rnaksirnizadje troskove zaposlene ad onih koje ima konkurencija. Stoga u procesu koji dolaze oblikovanja u kontakt zadovoljstva korisnika. Cilj je vazno ostvariti uz najniZe moguce troskove, kreativnost. a svakako uz nize sve

pruze manje od obecanog, Rezultat njihova ponasanja je ne-

Realizacija zahtijeva golemu usluge valja angaZirati a posebice najbolje korisnika

Poduzeca navedena

pod 3) niposto nisu ona u koja se valja uglekorisnika usluge. 1) relativno su uspjenjihove strategije Nairne, ne obecavata i

dati. Njiliov nacin poslovanja je nepozeljan, Obecati puno, a pruziti malo znaci prevariti, razocarati i stvoriti nezadovoljnog Poduzeca koja se mogu svrstati u skupinu sna u upravljanju i marketingu usluga. Rezultat taktike trebao bi biti zadovoljstvo juci rnnogo, odnosno, poduzeca korisnika

s korisnicima,

umove poduzeca, stajanja.

Sarno se tako moze postici da percepcije

budu rnnogo vece od stvarnih troskova vezanih uz proces njihova na-

(percepcije nadilaze oceki-

Mjerenje zadovoljstva metoda i instrumenata Indirektne analiziranje metode ukljucuju

korisnika potrebno je obavljati primjenom i direktne. nezadovoljintervjuiranje, Slika 4 . pracenie prodaje i profita, prikupljanje,. te naknade

vanja). Ipak, ovakvo se ponasanje ne preporucuje, ne obecavajuci

koji se mogu podijeliti u indirektne na zalbe korisnika istraZivanja.

ono sto zaista mogu pruziti

dolaze u opasnu situaciju da se za njiliovu uslugu odluci trNerijetko je niti ce trzisni segment nece

zisni segment inferiornijili zahtjeva i plateznih sposobnosti. takva greska kobna za obje strane. Neadekvatan uslugu razumjeti ni dozivljavati poduzece ostvariti zeljene ciljeve poslovanja.

rum korisnicima.

i odgovaranie

Direktne meta de ukljucuiu anketiranje,
0 zadovoljstvu

fokus grupe i druga kvalitativna kupljanje informacija

Prirnjer obrasca za pri-

onako kako je to zarnisljeno,

korisnika prikazuje

68

Prof. dr. sc. Durc:lana Ozretic Dosen

Prof. dr. sc. Durdana Ozretlc DoS-en

69

.. stil : upravlj anja..... izbor zaposlenih ...... . I ·1 i jI I II eli II f I I i -I l 1 Izvor: Prema Huete... : od zaposlenlh : koji konlaktiraju s : korisoicima. str ..Dakako.r: : ~ ...Dakako...•.. .... Durdana Ozretic Dosen njihovo bolje upoznavanje ... : : : : • I II j J i....•••...... Ediclones Folio.. ... n... .•.': fa~:::c 0 a:.. u •••••••••••••••••••••••••••••••• :0 Informacije . ..44. : Kvalitativna istrafivanja......•. MBW A .... Revitalizando los seroicios.. ..):....•...•... ! til fll ! ~ooo 0 Prof .i : ~o i znacenje pojedinih -l"""......•••.. intenzitet 0 usluzi govore njihovi i razine prikupljanja ele- ......... Informacije od korisnika: komentari....... 1996. o~ : (management by walking :_ around) .. dr ... Slika 5: Moguci pristupi prikupljanju informadja od korisnika o c....! lJ.. ...... Durdana Ozretic Dosen 71 .. menata varirat ce od poduzeca do poduzeca .... i ako je prikupljanje 70 Prof.•.•.. ..••••. •• ...•. j -I I' J I ! _I Kvantitativno obradene ocjenjivanje putem upitnika predstavlja najjednoi i !. Barcelona.g • Ii I[t r~l si1. .....•. definiranj a trfBnog segmenta. dr .... SC. L.. : intervjui.. ovakav pristup je vrijedan jedino ako se inforrnacije interpretiraju poduzece treba poduzeti.. "'u .... fokus grupe.. a: 0........ Slika 5 prikazuje razlicite mogucnosti informacija od korisnika ...... .•••... Uklju~ivanje korisnika u ° strategije: razvoja proizvoda....... I-w >N-j::-!::::OW. : • ...•......M... blbe... ir [ t -! stavniji oblik mjerenja i pracenja zadovoljstva korisnika .. g 3.... ~..r::kOriOriisld fakultr:t Zagmb PDS TEOri)? i polittka rnarketinna Slika 4: Obrazac za prikupljanje informacija 0 zadovoljstvu korisnika Poduzeca koja zele poboljsati usluge nuzno moraju usvojiti sto je moguce vise razlicitih nacina slusanja onoga sto korisnici ...rLi....Prikupljene ! I informacije pruzaju uvid u obiljeZja korisnika i omogucavaju u svjetlu pravih strateskih koraka koje kontinuirano . pohvale .. """" >-z «<[ ~3.. ............... . SC.................... prijedlozi.•... Biblioteca IESE Gestion de : Empresas....

instrumenti prijekoje dovoljstvo je uzrokovano razlozima. a gubi vrlo brzo. odakle dolaze novi korisnici i kamo odlaze oni koji su prestali s koristenjem vih kretanja omogucava bolje razumijevanje kriterija i logike sto ih ko- ima na raspolaganju. dobiKoliko cesto dobivate gas vjencanja ill usluge vate garanciju da ce proizvod pripremanja znaciti. Pracenje i mjerenje zadovoljstva korisnika otkrivaju citav niz vausluge. Poznavanje takznih aspekata poslovanja. organizadju i provodenje su kvalitativni rano da ih sazna. Durdana Ozretic Dosen Prof. Zaposleni ponasanju. U Prikupljanje poduzece U informacija od korisnika svojevrsni obliku komentara. sc. ziti kompenzaciju. desa. koja ce svaku komunikaciju od strane potencijalnog nezadovoljstvu pruzenom uslugorn pozdraviti kao dobrodoslu i u njoj vidjeti priliku da sazna sto nije dobro. jer tko moze bolje od samog korisnika identificirati rati s korisnicima. funkcionirati. sc.. luciti koje i u kojem trenutku primjenjivati. iskljucivi. automobila. ali nije niti neophotreba odTako na primjer. fotografsku Iotografije kameru ill toster.3. Treca je razina metodoloski drugacija. dr. zapazania 0 risnik primjenjuje u usporedbi i izboru ponuda.u proces razvoja novih usluga. definiranje trzisnog seosobine pozeljne za zaposlenog koji ce kontaktiSingapur gmenta if ill sudjeluje u izboru zaposlenih. ting potpuno je beskorisno.greb PD5 Teorija i politika Tii.Ekonomsld fallUltr:1: . Neza73 72 Prof. poslenih kovati i u funkdju u usluznom poduzecu su vazan izvor informacija i zadovoljstvu staviti sustav prikupljanja s korisnicima. Vazan korak jest stvaranje kulture poduzeca snika 0 u korist korisnika usluge u slucaju propusta ske u pruZanju usluge. poduzece Ako je korisnik nezadovoljan. dr. mogu dati zaposlenici koji rade na saltern u band. te ce to ispraviti.-. a bez potrebe iznimno velikih ulaganja da se na njih akcija te poticanje korisnika odazovu. strazado- Airlines angazira svoje lojalne korisnike u procesu izbora novih stjuar- koja korisnici Vodeca poduzeca u sektoru usluga shvacaju i primjenjuju kao sredstvo za postizanje tegiju garancije kvalitete voljstva korisnika usluge. delphi metode itd. reakcijama korisnika. kao na primjer.. zrakoplovno poduzece i serviranja hrane? Rijetko ill gotovo nikada. Najvisa razina je ona kada je korisnik ukljucen u strateska pitanja poduzeca . Prema tome. Garancija kvalitete usluge "Kada kupujete ranciju za popravak automobil.rlcr:ting. u koristenju usluga.1: kontakt primjer. Opisani pristupi nisu medusobno dno da se svi primjenjuju istodobno. A bas u ovom podruqu. Primjer garancije kvalitete usluge pokazuje Slika 6. 9. postupiti Poduzece sve ulozeno i utroseno forrnalno u marke- Nezadovoljnom se garancijom je korisniku potrebno pruobvezuje da ce ili pocinjene grena Zadovoljiti i zadrzati korisnika je moguce ukoliko postoji povjerenje na relaciji poduzece . Dlirdalla Ozretic Dosen . koji dolaze 1. obecanje u obliku garancije moze puno Dna poduzecu u identifikaciji -lideri i orijentaciji na sva ona obiljeZja i za kvalitetu potpunog usluge.."38 Garancija pomaze elemente kvalitete usluge odreduju vazan je element kao presudna marketinga. a poduzece mora biti zainteresi- dloga. Garancija kvalitete usluge privlaci pozomost trzistu i uljece na smanjenje rizika percipiranog korisnika.korisnik. Stoga je pozeljno oblii iskustava zana Vazne informacije. zalbi if ill pohvala. prijemnim uredima u javnim sluzbama i s1. tehnike istrazivanja poput dubinskih intervjua. Uprava i zaposlenici moraju biti korisvjesni cinjenice da se povjerenje sqece polako.

neke robne kuce ill ekskluzivne prodavaonice odjece bez objasnjenja prihvacaju povrat kod njih kupljenog proizvoda i osiguravaju zamjenu proizvoda ili povrat novca.. Durdana Ozretic Dosen 75 . Herts. Just ask any member of staff. Najbolje garandje su one koje se rjesavaju odmah.korisnicima treba precizno dati do znanja sto mogu ocekivati od garancije i to u realnim.r::1!r. stvarati realna ocekivanja korisnika.uk THANK YOU FOR SHOPPING WITH US • Imati smisla (znacenje) za korisnika i ujedno predstavljati odgovarajucu naknadu za neispunjenu obvezu ill pocinjenu gresku. u svrhu realizacije garancije. Nacin na koji se poziva na garanciju ne smije biti kompliciran . Na primjer. TESCO Official Education Sponsor • TESCO QUALITY GUARANTEED We are happy to refund or replace any Tesco product which falls below the high standard you aspect. Sasseru i Hartu-? mora imati sljedeca obiljezja: • • Treba biti bezuvjetna . gostu se garantira besplatan obrok".tesco.)nije dostavljena u roku od 30 rninuta. Sadrzavati jasne i objektivne standarde .zeli li se postici zadovoljstvo korisnika. dr.na primjer. odbija se odredeni iznos od cijene.garancija mora biti srocena nedvosmisleno.omsld Iakultet 7. potrebom da se obracaju na nekoliko adresa i sl.. This does not affect your statutory rights. Biti razumljiva i jednostavna za komunikaciju . ako narudzba hrane (pizze i s1.rrmb PDS Tr. sc.korisnike se ne smije opteretiti dugotrajnirn i zamornirn ispunjavanjem formulara. Delamare Road Chreshunt. te djelovati kao instrument koji ce omoguCiti zadrzavanje i onog korisnika kojem se dogodi da ne bude zadovoljan uslugom kompenzacija za lose pruzenu ili nepruZenu uslugu mora sprijeciti odlazak konkurenciji. ENS 9SL www. garancija ne smije sadrZavatiuvjete. dr. i politika rii?rk~l:ir. • Izvor: prijepis s pole dine racuna britanskog trgova&og Ianca TESCO Dobra garancija prema Heskettu.nacin na koji je srocena mora ulijevati povjerenje korisniku. mjerljivim velicinama . Treba biti uvjerljiva . Pror.r.r. sc. TESCO Tesco stores Ltd Registered Office Tesco House.co.rijr. poduzece za brzu dostavu posiljaka garantira dostavu "iskljucivo do 11:00 prije podne". Na primjer. Znacenje za korisnika mora se definirati u usluznom i financijskom smislu. Durdana Ozretic Dosen 74 Prof. Garancija treba biti u funkciji reduciranja rizika. "ako rucak u restoranu nije posluzen u roku od 20 rninuta od narudzbe.. Na primjer.!1a Slika 6: Garancija kvalitete usluge • • Usredotocena na potrebe korisnika.

I(lJltet l.[1(liliom~ld f. Maksimalna pruZanju uzrokovati pozomost sektora.4: Zalbe nezadovoljnih korisnika i naknade za neadekvatno pruzenu uslugus? Zeli Ii poduzece odlazak konkurenciji. Garancija nema preuzima obvezu • izostanka koordinacije medu odgovornim vremena osobama. dr. koje treba dobro prouciti u koji odreduju usluge. stoji spremnost Zbog toga uvjeti. neophodni tizanje lojalnosti korisnika. Durdana Ozretic Dosen 77 . a u Zalbe korisnika informacije Svi ovi napori su usmjereni i zadrzavanju pruZanju usluge. 76 Prof. njihova pojava i sustava kojim ce se ustanoviti odrediti priroda: 3) odredivanje naknadu i kvantifieiranje resursa za njihova otklanjanje i Zbog toga su izuzetna usluZna poduzeca nezadovoljnim sadrze korisnieima. U ovim poduzecima razlog tome nije taj sto daju najvise motiva (lose sto na raspolaganje prevladavaju koje ce oni rado koristiti-za komunicirastay i uvjerenje da zadovoljstvo s trzista. aka je trosak same garancije u funkciji zadonikakvog smisla aka element i aka ne po- uzrokuje propuste zina pruZanja. koje je rezultat zalbe sadrze vazne informacije svrhu razumijevanja korisnika i njihovu lojalnost. dr. jesu greske poput: • neadekvatnog cine potraznie usluznom • neprilicnog napetosti vremena provedenog dogada u cekanju na pruzanje veliu kapacitetom poduzeca koja pruzaju najbolje usluge proporcionalno za zaljenje. dok se koja najviSe pousluzna postaju najboljim usluda bas ana primaju i naikorisniku Poduzeca zali se preostalih osoblju u usluZnom poduzeeu se mora pridati upravo onim greskama u takav stupanj nezadovoljstva koristenja koji ce usluge. sto usluge. u pruzanju usluge kako u smislu samog i rokova nje- potreba sadrzaja usluge taka i u nepostivaniu sarno jedan novi. ali se ne Zali. To objasnjava daje na znanje manjoj mjeri u pravcu poticanja interesa poteneijalnih Prema studiji TARP' s White House Stud y41. prednosti) zadovoljnim izdvojila iz osrednjosti kovala sasvim odredene korisnicima. obiteljskih i slic- kljuCnih elemenata nih problema. poslovanje) usluge koje izazivaju odustajanje zomosti pridaju zalbama korisnika posljedicno cinjenicu od ponovnog sne.. zadrzati postojece korisnike i sprijeciti njihov (ona koja su se konkurentske mora saznati koji su razlozi zbog kojih ga korisposlovanja procedure i grade kontinuirane i analiziranja 1) definiranje svih gresaka koje se mogu pojaviti u pruzaniu usluge iz perspektive 2) oblikovanje korisnika. usluZnog poduzeca. nici napustaju.. Posebiee opasvega 5% zali upravi znim poduzecima. vise zalbi. sc. a greskama pocinjenim i statistikama usluznog u uvela sustav prikupljanja zalbi korisnika. sto se ugIavnom i opcenito poduzecu: ponasanja uslijed nepredvidene loseg upravljanja stavljaju sustave i mehanizme nje s poduzecem. Dakako. vrlo mali broj korisnika se zali te tako poduzecu 50% korisnika usluga nailazi na probleme. prema pracenjima informaciju 0 propustu. sc. djelatnika poduzeca. posebice prema zadovoljavanju daje usluga njima. a vrio ceste.. Durdana Ozretic Dosen Prof. NaZalost. obliu prvom redu i korisnika i pro- i politike za pruZanje naknade nepostojecih korisnika. vee naprotiv.grr:1i roDS T eorija i polil:ika rnarketinga Garancija prema korisniku voljavanja predstavlja irna smisla jedino kada poduzece korisnika. i neraspolozenja uslijed osobnih. dodatni promotivni poduzeca da ispuni dana obecanje. Kontaktnom 45% korisnika. ukljufuju: za svaku strategiju kojoj je eilj pos- 9.

zalbe je potrebno prikupljati i analizirati na promisljeni nacin. prema rezultatirna brojnih istrazivanja mogu nezadovoljne preobraziti cak u Iojalne korisnike. S etiekog aspekta poslovanja. niti ce dati zeljene rezultate.tale jer njihova ocekivanja nisu ispunjena. Pravilo je da se negativnaiskustva sire brze i u vecem opsegu od pozitivnih. kao i za izgradnju emocionalne povezanosti korisnika s poduzecsm. zalbe nisu same sebi svrha. ali iskljucivo ako pravovremeno i ucinkovito odgovore na upucenu zalbu. Nikada ne ulaziti u diskusije je Ii korisnik u pravu. Ourdana Ozretic Dosen Prof. Korisnici usluga i potrosaci koji se ne zale poduzecu. stavova. Odgovori hi obavezno trebali ukljuciti elemente: • • zahvala korisniku sto je ulozio vrijeme i trud da uputi zalbu poduzecu: dati za pravo korisniku. Osim toga. pozitivno djelovati na ponovno koristenje usluge i utjeeati na izgradnju pozitivnog imagea temeljem pruzanja zadovoljavajuce naknade za ucinjene propuste u pruZanju usluge. sasvim se pouzdano moze tvrditi. Ne postoji poduzece cija je usluga savrsena. a njihove zalbe smatraju vrijednim oblikom povratne informacije. zale se drugim ljudima. korisniku nadoknaditi. Durdana Ozretic Dosen 79 . te ga izvijestiti 0 koracirna koji ce se moci poduzeti zahvaljujuci takvirn infonnacijarna. Dakako. Poticanje korisnika da poduzecu iznose svoja iskustva (posebice ona negativna) nema smisla. Zalbi i pohvala korisnika nije samo saznati kako korisnici ocjenjuju kvalitetu pruzenih usluga. To je ujedno jedan vrlo suptilan nacin pozivanja na ponovno koristenje usluge. nije li bolje i s aspekta poslovanja mudrije da za iskustvo nezadovoljstva u prvom redu sazna poduzece koje ga je prouzrocilo. i politikr. Medutim. tesko ce uistinu provesti njihovo sustavno otklanjanje. u razumno] i mogucoj mjeri. ukoliko u poduzecu ne postoji stvarna pojedinacna i zajedniCka predanost u odnosu prema otklanjanju uzroka gresaka i propusta koji izazivaju nezadovoljstvo. dr.PI)5 Tl!orij. poduzece nikada ne smije zaboraviti zastititi interese svojih djelatnika kada se pojavi situacija u kojoj je jasno da korisnik nije u pravu. sc. ali neizbjezna pojava. Dakle. poduzece koje nece osjetiti financijske posljedice pocinjenih gresaka i propusta. au svrhu otklanjanja nezadovoljstva korisnika. dr. Nezadovoljan korisnik ce svoje negativno iskustvo prenijeti najmanje dvanaestoriciv drugih ljudi. onima koji bi rnogIi biti potencijalni korisnici i potrosaci. prouzroeenu stetu. negativna iskustva imaju veci utjeeaj od pozitivnih i rnogu u velikoj mjeri smanjiti uspjesnost poslovanja poduzeca. ali uvijek uz dozu maksirnalne objektivnosti. Cak i kada je ocito da nije. • • 78 Prof. Korisnici se . naplatiti neadekvatno pruZenu uslugu nije u redu.. dok ce 0 pozitivnom iskustvu pricati svega nekoIicini. te da ga pokusa otkloniti ill barem ublaziti? Poduzeca koja poticu korisnike na komunikaciju. Na zalbe treba odgovarati. korisniku dati do znanja da je informacija koju je pruzio poduzecu dragocjena. fi'ir. Stoga.rkethi!l"? Cilj dobro oblikovanog sustava prikupljanja misljenia. Dakako. Prema tome. mazda zbog toga sto ukljueuje financijske komponente. Operacionalizacija nije jednostavna: Tko odlucuje 0 stupnju ozbiljnosti propusta? Je li vracanje novca dovoljna naknada za nezadovoljstvo? Tko vraca novae i kako? Treba li inieijativa doci od poduzeca ill valja cekati da korisnik izvijesti 0 propustu? Zalbe su neugodna. Pravi ciljevi su otkloniti sirenje negativnog imagea poduzeca putem usmene predaje nezadovoljnih korisnika. sc. pozeljno u pisrnenom obliku. ova je najdelikatniji element. uputiti mu poruku pozitivnog sadrzaja. Multiplikativni efekt infonnacija koje se prenose usmeno varira od djelatnosti do djelatnosti.

ali ne i napori za izgradnju i vrednovanja hova odlaska konkurenciji je smanjen. Lojalnost korisnika usluge Lojalni korisnici promicu ugled poduzeca risnika pociva na zadovoljstvu.razvija se su motivirani i u odnosu prema korisnicima i uvjeti rada u poduzecu jedini elementi na koje se usmjeravaju korisnika usluga. sc. speclficna organizacijska kultura. iz jos jednog razloga: oni poznaju uslugu.posebice u podruplatiti vise i ostati potrebama. neobicno su vazni. Kvaliteta usluge iprofitabilnost Strukturne ekonomija rentabilnost potvrduju upravo prednost varijable kao sto su trziSni udjel. prenose lojalnim korisni- i druge vrste istraZivanja cima poruku 0 tome da poduzece brine 0 njima kao i a vrijednosti koju usluga poduzeca ima za njih. Lojalnost kokoje se je opredijese za cilj jesu43: ponasati u procesu pruzanja usluge.5. zaposlenici nagradeni za ulozene nap ore. ne nje potreba korisnika odabranog. evidentiranje i primjena oblikovanje i olaksano i potencijalnih i mjera za njihovo otklanjanje. e) Ankete i druge vrste istraZivanja cine fonnalna i sredstva 9. rizika koje percipiraju. Najocitije prednosti sarno jos jednom potvrduju postojece korisnike nego privuci nove. usluzna poduzeca vanje procesa odlucivanja identificiranje provodi ravljanje njihovim da je trosak zadrZavanja korisnika jednak svega jednoj petini troska pridobivanja a) Lojalnost postojecih i privlacenje veceg broja novih korisnika (pozitivni publicitet se ostvaruje kroz usmenu komunikaciju zadovoljnih korisnika).6. opredijelilo koji ce donijeti visestruke koristi.r::r((jnnm~r(ifakulr:r:t Zagrr:h PD5 Tr:Grija i polltika markr:1:inria 9. razumijekroz koje korisnici prolaze. Forum Corporationse. U trazenju odgovora lojalnim. koje udovoljava njihovim te edukacija koju usluzno Zele riskirati odlaskom poduzecu d) Atmosfera tija je ponuda jeftinija. neposredno Suvremeni sektora. i usluge. za korisnika konkurendje. Lojalni korisnici vjerni poduzecu prednosti su spremni . 0 prikupljanja dnostavljeno postoiecih instrumenata f) Ankete povratnih informacija od korisnika Cime je pojeidentificiranje problema. c) Poduzece stjece konkurentske gu cijena. ocekivaniima. Durdana Ozretic Dosen 81 . sc. Durdana Ozretic Dosen Prof. njihova ocekioni znaju koja je njihova uloga ikako 80 Prof. dr. izradila je studiju koja pokazuje nika usluge. a svi spomenuti smanjenje troskova koje usluzno poduzeca latnosti. jer. ne treba zaboraviti profitabilnosti vanja su ustanovljena. struktura poduzeca. a rizik nji- novog koris- na pitanje kako postojece korisnike uciniti ulazu znatne i brojne napore. Prema tome. Takoder. vodeca usluzna lojaInih korisnika poduzeca elementi utjecu na brojem na primlojalnog ima u obavljanju svoje djesa zavidnim kako je jeftinije zadrzati Usluzno poduzece lilo za izgradnju i odrZavanje lojalnosti korisnika. su bolji .. b) Zadovoljni korisnici uslugu koriste cesce i vise. poduzece lojalnosti mjerenje i na izvjestan nacin upitd. niposto nisu najvazniji cimbenici sto utjecu na i rast usluznog vrijednosti poduzeca uvjeti poslovanja poslovanja koja nadilazi konkurentska kako je pravi temelj rentabilnosti stvaranje usluznog koju stvara usluga i profitabilnosti i zaposlenog Odnosno. dr. razmjera itd. da su lojalni korisnid usluga tvorci se trebaju vrijednost ovisi kvaliteti i vrijednosti usluga koje ono pruza. Razumijevaciljnog trZisnog segmenta.

kratkorocna perspektiva nikada ne smije biti vedic strateskim managerskirn odlukarna. Ukazuje na potrebu: veceg ulaganja u ljude a rnanjeg u strojeve. @ ~ . N. Model predstavlja novu paradigrnu u upravljanju u usluznom poduzecu. Zadovoljstvo korisnika kao temelj za izgradnju lojalnosti prerna usluzi poduzeca je uvjetovano postojanjern pravilnog povezivanja i dobrog sustava pruzanja usluge.Ekoroom~l(i fakultet Zagreb Pli5 Teorija i politil[r. 5C. rast prihoda i profitabilno poslovanje. Durdana Ozretlc Dosen Prof..::]~ :::J:::JDI n tb ti:i rn ".medutirn. rnarketmga Model prikazan na Slid 7 polazi od znacenja Ijudskog cinitelja u sektoru usluga. Kratkorocno. dr.":::J ~~N ----------------- "m ~ c:~ 82 Prof. Durdana Ozrettc DoS-en 83 . dr. a njegova bit se sastoji u upravljanju zadovoljstvorn i zadrzavan]u zaposlenih i korisnika usluge. razvoja tehnologije koji ce pratiti i poticati zaposlene. verifikacije i pozicioniranja rezultata rada i zadovoljstva zaposlenih s konceptom i operativnom strategijorn pruZanja usluge. to jest u prvih 12 do 36 rnjeseci45 takva ulaganja mogu povecati troskove vise nego 8tOce generirati nove prihode . radikalnog zaokreta u izboru i edukaciji zaposlenih. sc. Rezultati takvog ponasanja jesu veca kvaliteta usluge.C -c :t>o -c- ~Ci mo Gl~ ON 22 00 '" 5" 8' 9 ~o'" ii'::Ja.

postoji unutar poduzeca. Takoder."47 Iz razrnatranja 0 temeljnim obiljeZjima usluga i posebice iz onih o odnosu usluznog poduzeca i korisnika. Znacajni rezultati primjene intemog marketinga se postizu na podruqu motivacije zaposlenika. pozitivno utjece na inovacije. kako sam naziv govori. to jest usluge. Interno trziste. Interni marketing je posebice znacajan za diferencijaciju poduzeca i stjecanie konkurentske prednosti. uspjesnu strategiju za interne trziSte. Prof. Zbog simultanog odvijanja nabrojenih procesa (uz pojavu niza pratecih problema). kao sto se to moze kod proizvocInje materijalnih proizvoda. te u smanjenju odlaska zaposlenika iz poduzeca. njihoy razvoj. dr.10. jasno proizlazi da je u sektoru usluga nemoguce odvajati proces proizvodnje od marketinga if ill upravljanja ljudskim potencijalima. sc. prirnjenu i sirenie u poduzecu. ponasanje zaposlenih u usluznom poduzecu puno vise utjece na kvalitetu proizvoda. educiralo i motiviralo zaposlene da pruzaju dobru uslugu. a ~ine ga svi zaposleni. osim odgovarajuce strategije nastupa prema korisnicima na 'eksternom trzistu. one mora imati. Intemi marketing razumijeva sve one sto poduzece poduzima kako bi izabralo. INTERNI MARKETING46 Ako poduzece tell stvarati vecu subjektivnu vrijednost za korisnika od one koju ostvaruje usluga konkurencije. odnosno: "Interni marketing jest sredstvo za primjenu filozofije i prakse marketinga na osobe koje opsluZuju eksteme korisnike s ciljevima da: a) se zaposle i na poslu zadrze najbolje osobe i b) da te osobe rade na najbolji moguci nacin. Durdana Ozretic DDS-en 85 . On je u funkciji otklanjanja konflikata izmedu funkcijskih podruqa u poduzecu (narocito izmedu marketinga i proizvocInje).

funkcionirati Premisa internog marketinga i grupa njegovih zaposlenika trzista. Kva- trzistu odraz je napora svakog zapos- lenika i svakog odjela u poduzecu. a 1. Znacenje interaktivnog usluge na ekstemom trzistu praksi.a. strategijom i ciljevima poduzeca. kontekstu osigurava da intema okruzenja "Interni marketing djeluje kao praces holina dva u ukljucujuci Drugo. Durdana Ozretic Dosen . Uloga i znacenje internoga marketinga za usluzna poduzeca Interni marketing niz medusobno poslenika. poslove i radne zadatke kao interne proizvode. Koncept intemoga mnoga poduzeca poimanje intemog cava ucinkovitije oblikovanje programa. na ponaje stickog (cjelovitog) upravljanja shvate i dozivljavaiu da svi zaposlenici razmjena izmedu brojnim funkcijama u poduzecu na svim razinama. Prove dena istrai. (konzalting sto su primjerice Delta Airlines.) itd. Prema tome. dr. ciji je cilj razvija-. i planiranje provode cjelovitog i jedinstvenog Intemi marketing. da su primjeri europsmarketinga jos uvijek relativno malobrojni.op. na prvom da primjena u Euprograme intemog Prema C. menti koji danas cine dio programa primjenjuju marketinga upravljanje intemoga rnarketinga dugi niz godina. a."49 10. Durdana Ozretic Dosen Prof. Ono sto jest novina jest kao jedinstvenog medufunkcijskim u okviru koncepta koji omoguaktivnostirna. Dun Bradstreet (lanac hotela Airlines. ako se usvoji i primjenjuje vodi dugoroCnom pjehu bez obzira na djelatnost kojom se poduzece bavi. U usluznim procesa izmedu zaposlenika isticu brojni teoreticari zaposlenici od presudne i korisnika u vaznosti 87 u usluznim poduzecima je krovni koncept za razlicitih aktivnosti unutar poduzeca.ivanja pokazuju kih poduzeca koja imaju formalno izradene da zaposlenici poslovanje i sve aktivnosti ropi nije tako ucestala kao u Americi.Koncept intemog posebice vodeca usluzna marketing marketing i valorizaciji natije poduzece marketinga poduzeca. da ponudi interne proizvode potrosaca poduzece koji zadovoljavaju se pridrzava ciljeva organizacije'w. The Marriott Corporation . Pojam intemoga marketinga Intemi marketing usrnjerene prema podrazumijeva marketinske zaposlenicima s ciljem izbora. marketinga nije potpuno i aktivnosti nov. Cronroosu: nacina.). poput ekstemog. poduzeca 0 mjestu treba istaci British Airways.1. primjenjuju uspjesna poduzeca.2. sc. zatim SAS . rastu i us- nje orijentacije na uslugu i orijentacije na korisnika usluge kod svih za- a koji je u skladu s ciljevima poduzeca. slovna filozofija.op. eije se 10. iIi toCnije. . i strucnjaci su poduzecima 86 Prof. Berry definira interni marketing marketing je zamisljen tako da promatra na slijedeci nacin: "Interni kao interne potau nastojanjima Po izrazitoj orijentaciji na interni najpozInterni kao zaposlenike njegova utjecaja na uspjeh poslovanja rosace. svijeta svakako je The Walt Disney Company. U Europi.Scandinavian Marks & Spencer. dr. osigurava upravu. motiviranja i interni je marketing prije nego sto poduzece moze biti uspje- ciljeva koji su ticu ekstemog Definicije podrazumijevaju zaposlenika liteta marketinga na eksternom potrebu zajednickog djelovanja svih vanja najboljih Ijudi koji ce obavljati svoje poslove na najbolji moguci nacin. i rnotivirani budu pripremljeni poduzeca sanje orijentirano mora ucinkovito nap ore poduzeca i zadrzakljucna posno u ostvarivanju prema potrosacima. 1. potrebe i zelje internih izvrsno funkciortira i u drugim americkim poduzecima. koje potice svijest znacenju potrosaca. u poduzecu. sc. Odredeni ele- u skladu s misijom. Prvo.

d) Izgled i uredenje prostora u kojem se poslovanje odvija. te odjeca zaposlenika (uniforrne). Zaposlenici ne smiju imati nikakve dvojbe u svezi s njezinim sadrzajem. jer ih je moguce na odgovaraiuci nacin zadovoljiti tek nakon sto su zadovoljene potrebe zaposlenika. uredenje eksterijera i odijevanje zaposlenih u uniforme kako bi se promicala "osobnost" poduzeca itd. Njima se izgraduje povjerenje u poduzece. bez obzira na medij u kojem se pojavljuju. rugu. jer je usluga u velikoj mjeri odredena njihovim ponasanjem i radom. Na primjer. Stovise. motivacije.. sc. b) Interne novine koriste se kao medij putem kojega se razvija osjeca] aktivne ukljucenosti zaposlenika u poslovanje. Medu njima. cesto se koriste kako bi se zaposlenici izvijestili 0 pojedinacrum uspjesima (vidi Prikaz 5). dr. Interaktivni proces s korisnicima na ekstemom trzistu je kljucan za izgradnju lojalnosti korisnika i dugorocni poslovni uspjeh. Takoder. najcesce koristene tehnike intemog marketinga u usluznim poduzecima jesu50: a) Misija poslovanja mora biti jasno odredena i kornunicirana zaposlenicima. Durdana Ozrettc Dosen Prof..r. i pclitika Iiiai(r. prema nekim ekspertima. poticanje povjerenja u upravu poduzeca.grEb rns Tr. posebice prostora u kojima se pruza usluga. Durdana Ozretic Dosen 89 .tili!i. rnisija sadrzi jasno odredenje da je cilj poduzeca postati lider u pruZanju usluge u odredenoj djelatnosti ill na odredenom geografskom pod- c) Pri kreiranju kampania oglasavanja namijenjenih eksternom trzistu potrebno je promatrati zaposlenike poduzeca kao sekundamo ciljno trziste. dr. svojim sadrzajem i profesionalnoscu trebaju poticati povjerenje zaposlenika u upravu poduzeca. potrebe korisnika s ekstemog trzista tek su na drugom mjestu. Oglasi. Zadovoljstvo zaposlenika (internih korisnika) preduvjet je za dobro poslovanje usluznog poduzeca. nakon potreba zaposlenika. Ciljevi koji se zele ostvariti ucinkovitim internim marketingom jesu povecanje razine sudjelovanja u timskom radu. U tu svrhu se koriste razlicite tehnike i sredstva: interni pisani materijali i informacije. predanosti radu i etickog ponasanja zaposlenih.Elmliormld fakultet l. takoder imaju veliko znacenje u poticanju povjerenja zaposlenika i prenosenju vrijednosti koje karakteriziraju osobnost poduzeca.. posebice kada se izvjestava 0 znacajnim dostignucima (vidi Prikaz 4). sc.rij. 88 Prof.

2..Bratko. "Intemi marketing". J. D.. sc. dr.. Sinergija. Durdana Cl<:retic Dosen Prof. r. Izvor: . 2001. str.~zretit D~!len. SU.rkr:1:ingr. poglavlje u Previsic. Prikaz 4: Primjer koristenja intemih novina u svrhu izvjestavanja 0 Prikaz 5: Primjer koristenja internih novina u svrhu izvjestavanja 0 znacajnim dostignuCima pojedinacnim uspjesima zaposlenika Izvor: Ozretic Dosen. sc. poglavlje u PreviSic.. 463. 2001.. ' 10._ Bratko (uredruci): Marketing. (urednici): Marketing...1. D. Sinergija. 90 Prof.Komunikacija u internom marketingu Ponekad se intemi marketing promatra u ogranicenijem obliku pa se kaze da on predstavlja u prvom redu komuniciranie poduzeca sa zaposlenicima.: "Intemi marketing"..PD5 Teortja i polil:ik. Durdana Ozretic Dosen 91 . dr.. 464 . ]. S. s. Tradicionalni instrumenti komunikacije sa zaposlenicima prikazani su na Slid 8.

3. internog rnarketinga moraju 0 Prema tome. Taj ciIj je: uspjesni interaktivni potrosadma/korlsnlcima lenika. sc.GIii~ki (. konacni ci1j internog marketinga koji je rezultat djelovanja te usluznom i eksternog struCnih. Durdana Ozretlc Dosen 93 . DurClana Ozretic Dosen Prof. od zaposlenika. Svi koji upravljaju poduzecem punosti prihvatiti Eksterni intemog. njihova ce predanost znatno bolja. dr. uvodenje zaposlenici i primjena imati interni i eksterni fokus'".r:1(tJr. Program (programima) procesu dolaze nakon primjenjuju da svi zaposlenici budu prema korisnicima mora biti marketinga i da se principi marketinga orijentirano intemoga i rnotivirani na ponasanje eksternog marketinga. Intemi fokus podrazurnijeva ce osjetiti da ih uprava poduzeca i uvjeta za rad. sc. odvojeno ad po- fokus ne maze se.1(1]1tet Zagreb 10. Odnos internog zadovoljstva zaposlenika i eksterni marketing profesionalnih. odredivanja povratnih njima (ili suprotno) ranja prostora zaposlenici boljsanju ranja te prikupIjanja slijedece i planiUkoliko u poposlu biti smatra vaznima i brine komunici- kroz sve aktivnosti koje se tieu oblikovanja radnih zadataka.Uskladenost intemog i eksternog marketinga U srzi internog marketinga njih kao potrosace/korisnike unutar organizacije. informacija uoce i shvate kako i sami smiju i moraju sudjelovati onaga sto je njima vazno. pripremijeni uskladen usluga na ekstemom s programom nalazi se ideja da zaposlenici u poduzecu tretiraju svoje kolege koji u poslovnom Na taj se nacin osigurava trzistu. niti smije promatrati Naime. dr.. orijentiranih poslovanju kao kljuenih Cinitelja i korisnika prikazan je na Slid 9. (:l 92 I Prof. marketinga verificira se na eksprema zapos- temom trzistu. duzeca moraju razumjeti i u pot- ovakvo odredenje fokusa internog marketinga.

i nerijetko postaje snaznijom. Nadalje. od veze korisnik . lzvor: ~iercy. 1. je Ii pokazao razumijevanje i suosjecanje s problemom pacijenta).. 1995.I ~Cti ~] o~ . raznih usluga konzultanata i dr. 1. 94 Prof. Pruzanje ovih usluga obicno se odvija u izrazito intenzivnom kontaktu s korisnicima. sc.. 5C. INTERAKTIVNI MARKETING Zadovoljs~o eksternih potrosaca/korisnika visoko nisko Kvaliteta materijalnog proizvoda je uglavnom tehnickog karaktera i za nju nisu presudni odnos kupca/potrosaca s prodavacem i/ili proizvodacem.F. onaj tko pruza uslugu ne moze ocekivati zadovoljstvo korisnika sarno ako pruza tehnicki dobru uslugu. :5 ~ '" 05 0i: ::-)c. Takoder. Nije rijedak sluca] da korisnici profesionalnih usluga slijede profesionalce.ElmliolTosln Iakultnt I. U interakciji korisnika i profesionalca stvara se dodatna vrijednost usluge i tu nastaju pretpostavke za izgradnju lojalnosti korisnika. a tek u manjoj mjeri anonimni skup usluga. N. KvaIiteta usluge ovisi a kvaliteti onag tko pruza uslugu i 0 kvaliteti nacina na koji se ana pruza. Durdana Ozretic Dosen 95 . Prijeko je potrebno dobro poznavah i vladati tehnikarna za postizanje funkcionalnog aspekta kvalitete usluge. te ukoliko za njih najbolji pruzatelj usluge mijenja poduzeca. kvaliteta usluge irna dvije kornponente: tehnicku i funkcionalnu. Journal of Marketzng Practice. Na primjer. pravnih savjeta.. Veza izmedu korisnika i profesionalca jaca.poduzece. pacijent ce kvalitetu intervencije stomatologa procijeniti s dva stajalista: tehnickog (uspjesno popravljen zub) ali i funkcionalnog (je li stornatolog ulijevao povjerenje.: "Customer Satisfaction and the Internal Marketing".poduzece. odnosno profesionalac . 0 o l. Njima je potrebno posvetiti iznimnu pozornost pri pruzanju profesionalnih usluga (lijecnickih. dr. 22-44. ni nacin na koji je kupac/ petrosae proizvod nabavio. "proizvod" takvog poduzeca jesu znanja i aktivnosti profesionalaca. no. odnosno teze lomljivom. i oni ce otici za njirn i postati korisnikom usluge konkurencije.gmli Slika 9: Zadovoljstvo internih i eksternih potrosacajkorisnika 11. Dakle. vol. dr. stomatoloskih. Durdana Ozretlc Dosen Prof. 0 C':I =~ ~ oS visoko INTERNA SINERGIJA EUFORIJA nisko PRINUDA ALIENACIJA "0- NC. str. U poduzecima koja pruZaju profesionalne usluge moze se bez ograda tvrditi da "aktivu poduzeca cine njegovi djelatnici''..)..

postupke itd. Slika 10 prikazuje kako motivirani zaposlenici nude uslugu koja rezultira zadovoljstvom korisnika. ciji je cilj realizacija odgovarajuce razine funkcionalne kvalitete usluga. dr. Durdana Ozretic Dosen Prof. SC.L. 96 Prof.[1(CjnGm~ki f "Iml tr: I: i. sc. Slika 10: Ciklus zadovoljstva u usluznim poduzecima Izvor: Prema Bovee. . . a ne kao prodavaca usluge if ili proizvoda..Zadovoljstvo zaposlenika preduvjet je za dobra poslovanje usluZnog poduzeca. kako sam naziv govori. Pod uslugom se.708. meta de.Thill. McGrawhill Inc. Interakcija zaposlenika s korisnicirna na ekstemom trzistu kljurna je za izgradnju lojalnosti korisnika prema poduzecu i dugorocno uspjesno poslovanje. tehnike. sto za uzvrat povecava i zadovoljstvo zaposlenika. dr.. Interaktivni marketing ukljucu]e sva znanja i vjestine. vee stay i ponasanie u odnosu prema potrebama korisnika. J. Durdana Ozretic Dosen 97 . str.: Marketing.V. 1992. bavi interaktivni marketing.. dakle. C. Tako se gradi mentalitet i osobnost poduzeca koje sebe vidi ponajprije kao pruZatelja rjesenja za probleme korisnika. U izvrsnirn usluznim poduzecima korisnik je najvaZniji element u poslovanju. New York. "grr:1:i PD5 Teorija i politika marketmga Interakcija korisnika i subjekta koji pruZa uslugu je podruqe kojim se. ne podrazumijeva sarno tehnicki korektna realizacija posla.

12. U nastavku se spomenute varijable razmatraju u okviru varijable proizvod. promociju. u usluznom sektoru vrlo cesto dozivljava modifikacije. to jest usluga. potreba i zelja izabranog trzisnog segmenta korisnika. to jest usluga. to jest opipljivi. ponajprije povecanie broja varijabli. Kombinacija elemenata miksa odredu]e marketinsku strategiju usluznog poduzeca. Prof. prodaju/ distribuciju. U kontekst marketinSkog miksa usluge neophodno je ukljuciti procese. fizicko okruZenje i ljude. Svrha ce biti ispunjena ukoliko marketinski miks predstavlja kombinaciju elemenata koja omogucava zadovoljavanje ocekivanja. Ipak. sc. a osobna je odluka svakog teoreticara i/ ill strucnjaka iz prakse hoce li dodatne elemente uvrstiti kao zasebne elernente miksa ili ce ih razrnatrati kao dijelove komponente proizvod. Jedinstvenog stava 0 broju varijabli nema. Poduzece oblikuje. dr. kontrolira i prilagodava marketinski miks usluge u svrhu postizanja zeljene reakcije korisnika i ostvarenja planom utvrdenih ciljeva poslovanja. Durdana Ozretic Dosen 99 . EKSTERNI MARKETING U USLUZNOM PODUZECU SPECIFICNOSTI ELEMENATA MARKETINSKOG MIKSA Koncept marketinSkog miksa jedan je od najpoznatijih marketinskih koncepata. cijenu. Razmatranja najcesce ukljucuiu cetiri glavne komponente: proizvod. takav tradicionalni koncept koji je razvijen u skladu s potrebama poduzeca ciji su proizvodi dominantno materijalni.

sc. racunala. kompanije. Durdana Ozretic Dosen 101 . "frequent poduzima povezivanja sirenje dosadasnjih (poput takozvanih prirnjer zrakoplovne Na primjer. pod nazivom Total Travel. Zbog toga se cesto proma- novih korisnika i/ili proto su akdje koje korisnika (na cozrakoplovnih izdavanje lojalnosti tra u odnosu prema sljedecirn razinamav: a) Cenericki proizvod . na primodnosno prijevoz iz jednog mjesta u cilju izgradnje flyer" programa s hotelima).Oblikovanje usluge Ponuda usluga prva je varijabla pri odlucivanju rniksu. razina usIuge se odnosi na ponudu itd. kvalitetni uvjetirna koji moraju biti ispunjeni da korisnid usluge ocekuju uz mjesto u prostore. zrakoplovu: nost leta. jer. drugaCija usluga za vrijeme leta (obrok. nje reda letenja .tocnost.npr. proizvod ukljucuje sve dodatne elemente i pred0 rijetko nude sarno jednu uslugu. jedne usluge od druge.). koristenje odredenih uredaja . b) Ocekivani proizvod. elemenata koje korisnik ne ocekuje ill na koje nije navikao (pozitivna iznenadenja) 100 Prof. drugirn rijecima radi se potencijalu poduzece poduzeca). nekoliko ill vise usluga. branded jima usluge za pridobivanje primjena.litii~ldf?kultr:1: I. postovabi doslo do njezina koristenja. odnosno nocenje. Ocekivanu uslugu cini genericka usluga zajedno s minimalnim prijevoz zrakoplovom. To moze biti.1. posIovni Ijudi u u ekousluga zracnog prijevoza imaju moguci s aerodroova njegovih korisnika problema). Na primjer.rkr:tir. (u srnislu sprernnosti nost koristenja pogodnosti nomskoj klasi: mogucnost koje se ne nude putnicima transfera na aerodrom rna. Durdan a Ozretic Dosen Prof. kupujuCi kartu za udobne prostore cekaonica u zracnoj Iuci. sigurobrok. c) Dodatni proizvod gradnjom pruzanja savaniu svojstvu . dr. SC.osnovna usluga. ciste sanitame s drugirn usluznim kompanije poduzecima kompanija kartica (na primjer zrakoplovna pogodnosti i kartiuvjetirna ena kuca. teIefona. sjedalo u zrakoplovu.podruqe koje omogucava se vrijednost diferencijaciju postize nad(u smislu Slika 11 prikazuje rnijenjene korisnicima koja ukljucuje prethodno koncept usluge zrakoplovne opisane razine ponude usluga. kao u Hrvatskoj Diners Oub i Croatia Airlines) kose ostvaruju u novonastalim poslovanja. ako putnik iz poslovne klase bude bez naknade 12. na- koji putuju poslovno. Takoder. Dodatna osnovne usluge elementima pouzdanosti usluge bas onako kako je obecano) i razumijevanja i volje da se pOffiogne korisniku pri rjeNa primjer. nosti koje jesu ill mogu biti korisne.g? na primjer. dr.?grr:b PD5 Teorija i politika tiir.r::1(or. Usluzna najcesce obuhvaca poduzeca 0 premjesten marketinskom Ponuda d) Potencijalni u prvu klasu uslijed slobodnih kapaciteta. u drugo ili postelja u hotelskoj sobi.

metode. olaksan check-in Znacenje odluke 0 usluzi(uslugarna) koju(e) ce poduzece nuditi je veliko. koraci.~----~ Kupovina potpunog paketa: a) u poslovnici zrakoplovne kompanije b) u turistieko] agenciji (agent) c) putem Interneta I "j. vee su to i rezultati koji se postizu pruzanjem usluge. 12.. Izabrani asortiman usluga trebao bi omogucavati stjecanje konkurentske prednosti.--------. dr. eekaonice (tel. aktivnosti. PC). Prijevoz na aerodrom. perifemom (obogaCivanje koncepta usluge). kao i raspored njihova odvijanja i realizacije moraju biti osmisljeni i organizirani na odgovarajuCi nacin. Istrazivanja u okviru kojih su se analizirale ponude usluga pokazala su da. Zbog toga svi elementi koji ga cine . Na primjer. Sustav pruzanja usluge (infrastruktura . posluzivanje hrane u sobu. potreba i zelja korisnika.razmjestaj opreme i instalacija. novca i dragocjenosti. a pravilno upravljanje asortimanom njezino odrzavanie i poboljsanie. a poduzecu vrati u gradu odredistu putovanja cini dodatni ili ekstra element koji obogacuje koncept usluge .PDS Teorija i pr. Prof.ciljni segment: poslovni Ijudi ~. ekstra.po-· stupci. a ne iskljucivo na intemu efikasnost. paket iii skupina elemenata dijele se u dvije temeljne kategorije53: glavnu koju nazivamo srz usluge (koncept usluge) i sekundarnu koju nazivamo dodatnom.r: ------------------·~-------------------e /~~. Rezultati uvelike ovise 0 utjecaju sto ga ima onaj dio procesa proizvodnje usluge koji je transparentan za korisnika. mogucnost da se vozilo uzme u gradu polazisru putovanja. iznajrnljivanje vozila u svrhu rjesavanja problema prijevoza (putovanja) cini srz to jest koncept us luge rent-acar poduzeca dok na primjer. rutinske radnje itd. rent-a-car - cine totalni proizvod to jest uslugu.1. Durdana Ozretic Dosen Durdana Ozretic Dosen 103 . sc. dr. prodaja tijekom leta -- . pranje i glacanje odjece. srz hotelske usluge cini smjestaj dok su mogucnost koristenja hotelskog sefa za odlaganje dokumenata.. proces pruzanja usluge za korisnika predstavlja dio same usluge. usluga predstavlja paket ili skupinu razlicitih neopipljivih i opipljivih elemenata koji zajedno 102 Naglaseno je kako proizvod usluznog poduzeca nije sarno skup elemenata koji Cine uslugu. mehanizmi.1. konzumiranje hrane i pica u restoranu i/ili baru hotela itd. Konacni izbor ovisi 0 velicini i raspolozivosti resursa poduzeca (materijalrrih i Ijudskih). ponasanje osoba koje dolaze u kontakt s korisnicima i sarna interakcija zajedniCki oblikuju za korisnika vidljive operacije pruzanja usluge. CHjkompleksnog reinZenjeringa je povezati Prof. ciljevima koji se zele ostvariti. zadaci. prodavaonice luksuznih Let: ekskluzivni catering. Prijevoz do hotela. elementi koji obogacuju koncept usluge. ill. logicki slijed postupaka). To znaci da trebaju biti orijentirani na zadovoljavanje ocekivanja. faks. Unatoc ranije navedenoj kategorizaciji. Procesi Hotel: Business Service Center.1i1:il(" marketing" Slika 11: Koncept usluge Total travel. olaksan check-in Aerodrom: restauracije.-J . obiljezjima korisnika i stanju konkurencije. U skladu s iznesenim. kao specificna vrsta proizvoda. 5C.

temeljni koncepti su zajednicki i ukljucuju: 104 Svaka usluga se moze analizirati. i to na nacin da u fokusu bude dodatna vrijednost koju doticni proces proizvodi za korisnika. odvjetniCke ali i sve druge savjetodavne usluge) jesu jako slozene i jako razgranate. Negativnost se ocituje u nefleksibilnosti. to jest. proizvodnih proce- Prof. b) guce odrediti temelje za preoblikovanje svakog procesa u pruzaniu usluge. Procese je vazno promatrati kao struktume elemente citavog sustava pruzania usluge's. • Opisati i razmatrati proces moguce je na dva nacina: a) U odnosu na slozenost. Promjene se mogu kretati. paZnja i akcije zaposlenika bez obzira na intenzitet i razinu profesionalnosti ne mogu biti dovoljni za prevladavanje slabosti koje postoje u lose osmisljenom i oblikovanom procesu pruZanja usluge. ovisno 0 koracima i sekvencama koji cine proces i 0 njihovoj prirodi. Time se postize ujednacenost kvalitete i veca raspolozivost usluge. Tako je moguce racionalnijim. Na primjer. lijeCniCkausluga je jako slozena i jako razgranata (svaki pacijent zahtijeva drugaCiji tretman). upravljanju proizvodnjom.. Svaki proces ukliucuje standarde tolerancije kao potvrdu da su procesi takvi fenomeni koji se ne mogu izvoditi s perfekmom preciznoscu u odnosu na neki model ili opis. napori. Puno vise pozornosti mu je posveceno u teoriji odlucivanja. SC. dr. specificne posljedice u odnosu na upravljanje i rizike u odnosu na trziste. Durdana Ozretlc Dosen Prof. u vecoj mjeri znanstvenim pristupom osmisliti i realizirati pruzanje usluge koje ce doprinositi. bilo zbog prosudbe.Elmliolii~ld f . ili slucajno. Ourdana Ozretic Dosen 105 . poboljsati proizvodnost i olaksati distribuciju. ne mogu prevladati poteskoce izazivane zastarjelom opremom koja cesto zataji u funkcioniranju. usluge koje obiljezava potreba za prosudivanjem i prilagodavanjem situaciji (primjerice. a u cilju olaksanja njegove kontrole i analize.. Uslijed veceg broja varijabli moze doci do razlika u rezultatima.. izbora. Odluke 0 stupnju ukljucenosti korisnika u proces pruzanja usluge.I(IJ Itr:1: 7.11reb PI)S Tsorija i polittlra rnarketinga upravljanje proizvodnjom s marketinskim aktivnostima u poduzecu. Kompleksnost i razgranatost procesa se mogu mijenjati u cilju jacanja postojece pozicije usluge ili u cilju novog pozicioniranja. prema ukupnoj slozenosti i razgranatosti procesa. postizanju zeljenog pozicioniranja poduzeca. kao i 0 pravima i odgovornosti zaposlenika da samostalno odlucuju 0 koracima koje ce poduzeti tijekom pruZanja usluge moraju biti ukljucene u odlucivanje 0 procesu pruzanja usluge. Postupkom prozvanim benclunarking (analiza izvrsnih i izuzetnih postupaka i prakse drugih poduzeca) je mo- • • Razbijanje procesa u logicke korake i sekvence. industri]skom inZenjeringu. Naravno. Razrnatranje procesa u kojima se javlja veci broj varijabli. U odnosu na razgranatost pod kojom se podrazumijeva stupanj promjenljivosti koraka odnosno sekvenci u procesu. Ovakav pristup do sada nije naisao na znacajnija razmatranja u disciplini marketinga. kompjutorskom programiranju. Proces pruZanja usluge je element temeljem kojeg poduzece postize Zeljenu poziciju na trzistu i koji je u funkciji stjecanja prednosti u odnosu na konkurenciju. SC. neodgovarajucom organizacijom rada po kojoj se na istom saltern mogu obavljati jednostavne operacije poput uplata i isplata i komplicirane poput zakljucivanja ugovora 0 kreditiranju itd. Opcenito. Pravci jesu: a) REDUCIRANA RAZGRANATOST . nedovoljnim brojem saltera te stvaranjem redova korisnika. Na primjer.Cilj je smanjiti troskove. Svaki pravac ima prednosti i nedostatke. u jednom od cetiri strateska pravca. ljubaznost i brzina iskusnog zaposlenika koji u banci radi za salterom. Bez obzira na razliCitost disciplina. dr.

... a razgranatost eliminacijom administrativnih poslova (rezultat . 1. Medutim. povecana slozenost moze zbuniti korisrtika i izazvati pad u kvaliteti usluge. nego na mogucem dobitku. Ipak. Odnosno. kontrolu i distribuciju usluge tezim. procesi su komponenta kojom se moze upravljati u cilju ostvarenja zeljenog pozicioniranja usluge na trzistu. postoji opasnost da cijena (koju prornjena zahtijeva) bude previsoka. a veca fleksibilnost moze zahtijevati vise cijene. SMANJENA SLOZENOST . dr. Dcdati savjetodavne usluge lijecnika ~-~--- Lije~nik opce prakse Sarno specijalisticki tretman • Sarno dijagnosticke usluge Razgranatost c) Izvor: Shostack. 1987. pa se stoga oba elementa tretiraju kao sastavni dijelovi proizvoda u marketinskom miksu. Prornjene u procesima mogu zahtijevati promjenu ljudi. Izbacivanje (adrninistrativni poslovil_---~ znacajnih operacija . i to putem dodavanja novih usluga iIi pojacanjem postojeCih. cime se olaksava]u distribucija i kontrola. Slozenost se moze mijenjati. Povecana razgranatost cini upravljanje.manja razgranatost). Supermarketi i trgovacki lanci. Trziste ce vjerojatno prihvatiti promjenu ako subjekt koji pruza uslugu ima reputaciju eksperta. sijecanj 1987. a korisnik usluge poduzeca moze dozivjeti promjenu kao ogranicavanje mogucnosti izbora. b) Slika 12: Pozicioniranje kroz strukturnu prornjenu Slozenost • Bolnicke usluge (kirurski zahvati) o POVECANA RAZGRANATOST .Ovakvom promjenom se usluga u vecoj mjeri prilagodava potrebi korisnika. GL. Opasnost moze biti u tome da specijalizacija u dovoljnoj mjeri ne kornpenzira cijenu iIi neprikladnost pribavljanja usluge. SC. odnosno moze odustati od koristenja jako standardizirane (iako jeftinije) usluge. br. Dakle. AMA Chicago.: "Service Positioning Through Structural Change". d) Slika 12 prikazuje moguce pomake u pozicioniranju na primjeru lijecnicke prakse. radi 0 usluzi koja rnu osigurava presm. Pojedini koraci i aktivnosti se izbacuju iz procesa pruzanja usluge. Procesi i zaposleni su tijesno povezani. banke su skloni slijediti ovaj pristup. . Durdana Ozretic Dosen . 107 106 Durdana Ozretlc Dosen Prof. str. farmaceutske -ljekama u okviru poliklinike.Strategija se provodi u svrhu realizacije jace penetracije na trziste.Obicno znaci strategiju specijalizacije. POVECANA SLOZENOST . posebice kada ostala poduzeca nastave nuditi siru i potpuniju altemativu usluge. Korisnik moze pozitivno odgovoriti na promjenu .dura.. 40. na primjer. veca slozenost se moze postici uvodenjem nove usluge. . Strategija je rizicna u odnosu prema konkurentskom polozaju usluge na trzistu. I Dodati usluge ljekarne . Vol. na primjer. a veca razgranatost dodavanjem usluga savjetodavnog karaktera. na primjer. Strategija pozicioniranja se ne bazira na volumenu.. 51. Il.. pa ce u tom slucaju korisnik uslugu odbaciti. Journal of Marketing. Pozitivna strana stra tegije je da povecanjem slozenosti moze doci do povecanja efikasnosti kroz maksimiziranje prihoda ostvarenog od svakog korisnika. Polazeci od cinjenice da proces predstavlja dio usluge.. Prof.ako se. dr. SC. poliklinike. eliminacijom kirurskih zahvata (rezultat .manja slozenost). promjene u slozenosti i razgranatosti procesa se trebaju promatrati analogno elementima oblikovanja proizvoda. rnanje b---~--• !: ~_---~ ~~~.

uniformama Ono je vizualna poduzeca metafora za cjelokupnu ponudu usluga i (elementi fizickog okruZenja kod usluga su zamopipljivog proizvoda). Fl. 12. tako nastalo unutraSnje stanje utjece na namjere ponasarqa u ambi- uglavnom neke. proslava usluge neopipljivog u sto je moguce vecoj mjeri opip- znakovlje itd. FiziCko okruzenje Elementima neopipljivost ta zapazanja Odlukama 0 Fizicko okruzenje poduzece nastoji kompenzirati procesu.E. The Dryden Press. Ourdana Ozretic Dosen Prof. Ono postaje dijelom usluge. koji nude a Cije se uz vezanih IIi.1.. financijske institucije se gradevine odavale sigurkoji nude usluge dnevnih u impozantne Slika 13. odabiru Na primjer. sc. predstavlja "sirovinu'' za proizvodnju usluge. imagea i pretpostav- jena za trziSno obiljeZje ambalaze Ijene kvalitete usluge.G. utjecaja okruZenja na unutrasnjeg zece na trzistu. Orlando.obraca se uslugu i podu- Psiliologija okruZenja se bavi izucavanjem ljude.rkr:tin!!. Korisnici zapazaju elemente fizickog ok. znakovlju.. Ono je u funkciji diferencijacije od konkurencije odredenom trzisnom segmentu.!!mb PD5 Tenrija i r:mlitikr. a utjecu na njihovo uredenju interijera. dr. 108 Prof.2.: Model psiholoskog utjecaja fiziCkog okruZenja dima u pauzi racInog vremena.Text and Readings.slikovito receno "scena i dekor" u kojem ce se odvijati proces pruzania. pozicionira prednosti. ponasanje u interaktivnom osvjetljenju. razmjesta]. 1992. Prema tome.r:1((jnGm~ld f. odreduje se ambijent . istice konkurentske . prigodom kvalitete i kulinarske usluzpodrsku zicka obiljezja okruzenja stvaraju iIi utjecu na stvaranje nog poduzeca ocekivarqima hranu vrhunske usluge stanja koje se zatim manifestira jentu. odluke 0 kao takvo je u funkciji komuniciranja fizickom okruZenju one treba biti u funkciji korisnika i dio oblikovanja usluge. stilova) kako hi i samim izgledom Izvor: Bateson. a samim time i sastavni element kompou marketinskorn spletu. obicno smjestaju tektonskih nost i pouzdanost.: Managing Services Marketing . kroz ponasanje u doticnom ambijentu. SC. 209. ozvucenju. J. se vanjskim izgledom i unutrasnjim restorana uredenjem (izmedu ostalog) razlikuju od obroka zaposlenim (razlicitih ljuarhiill. dr. managementu • usluga55: moze imati tri strateske uloge u marketingu i fizickog okruzenja usluge. str. korisniku vazne i svecane dogadaje.).::kultet I.r. odnosno koristenja cine integralni usluge. mr. dizajn i izgled opreme. • Upravljanje elementi percepcijama i ocekivanjima korisnika opipljivu restorani specijalitete. • Svojim oblikom i obiljezjima djelatnika. znace- olaksavanja zaposlenika obavljanja odgovarajucih aktivnosti Fizicko okruzenie nente proizvod (na primjer.ruZenja. Pojednostavljeni mode156 prikazan na Slid 13 pokazuje kako fi- fizickog okruzenja pomazu pozicioniranju na trzistu i predstavljaju korisnika. kucnim bojama itd. Ourdana Ozretic Dosen 109 . Temeljno marketinsko • nje fizickog okruzenja proizlazi iz sljedecih funkcija: • Pretvaranje Ijivo.

crveno. Eurodisney te onaj u [apanu gdje se pa. Obzirom na psiholoski aspekt. Poticaj . dizu itd. spustaju se. natpisi. pokretne trake itd. sc. prema izvomoj verziji Pleasure . stimulaciju.obiluju uputama za kretanje . parkiraliste nedavno otvorenog zagrebackog trgovaCkog centra King Cross Jankomir podijeljeno je u zone prema bojama (zuto. iz filmova Disney produkcije i sl. sc. Dorninacija . stanju na racunu i sarn. Arousal .). Novotel. Na prirnjer. Familijarnost s uslugom .podcinjenost pokazuje do kojeg raspona se pojedinac osjeca slobodnim da djeluje. glazbom (tematskom. dr.) cime je znatno olaksano traienje automobila po zavrsetku posjeta. Pizza Hut. vijesti naizrnjenee s propagandnirn porukama poduzeca) koje se mogu pratiti tijekom cekanja smanjuju percepciju vremena provedenog u cekanju.tijekom interaktivnog procesa fizicki elementi i obiljezja daju korisnieirna informacije potrebne za kretanje po okruZenju. "Od ovog mjesta do ulaska cekat cete jos 15 minuta"). {lurdana Ozretic Dosen 111 . Durd'ana Ozretlc Dosen Prof. kao i obavijestima 0 tome koliko jos vremena treba provesti u redu s odredenih tocaka do ulaska u sarnu atrakciju (na prirnjer. Ta emotivna stanja jesu: zadovoljstvo .) i video projekdjama (zabavnog ili edukativnog sadrzaja) koje se mogu pratiti tijekom boravka u redu.rnarkaeije.Mehrabian-Russelov model'" definira ponasanje prema okruzenju i unutar njega kao tri moguca emotivna stanja koja izazivaju prihvacanje iii odbojnost prema situaciji u arnbijentu. dominacija podcinjenost (akronim PAD. istovremeno povecavaju razinu zainteresiranosti i mogu pozitivno utjecati na zadovoljstvo korisnika usluge. dr. Zadovoljstvo .Razliciti elementi fizickog okruzenja. Holliday Inn. Disneyland. Body Shop itd. • • 110 Prof.). Zadatak irn je osigurati prepoznatljivost i . svojevrsnu uniforrniranost ambijenta tako da korisnik unaprijed zna sto moze ocekivati bez obzira na lokadju koristenja usluge (na primjer. sretno ili zadovoljno u situaciji u kojoj se nalazi.nezadovoljstvo. posebice znacajne funkcije elemenata fiziCkog okruZenja jesu: • Orijentacija .znja posjetitelja koji cekaju u redu za neku atrakciju nastoji zaokupiti samim kretanjern (ne stoji se vee se stalno krece redovi vijugaju. postaja podzemnih zeljeznica i s1. radosno.ne poticaj. zabavni parkovi Disney World. Na prirnjer.oj • Uljecaj na percepciju vremena provedenog cekajuCi na red za koristenje usluge .nezadovoljstvo pokazuje do kojeg stupnja se osoba osjeca dobro. Me Donald's. ljubicasto itd. Po iznimnim rezultatirna upravo u ovom segmentu upravljanja marketingom usluga poznata je The Walt Disney Company odnosno. kao sto su elektronski panoi s informacijama (na primjer.funkcija koju elementi fizickog okruzenja imaju kod usluga koje se pruZaju uz primjenu sustava franchise.osjecaj kontrole nad situacijom u kojoj se nalazi je pozeljan za svakog korisnika. Dominance -Submissiveness). linija privatnosti u band korisniku koji obavlja transakciju na saltern jamci da korisnici koji stoje iza u redu i cekaju na uslugu nece doci do povjerljivih podataka transakciji. IIi. Ako se korisnik nade u situaciji da ne prima iii prestaje prirnati inforrnacije dolazi do dezorijentadje. elektronsld panoi.ne poticaj se odnosi na stupanj do kojeg osoba osjeca uzbudenje.Displeasure. poticaj . rnjesta poput zracnih luka. odnosno pod kontrolom u odredenoj situaciji. napetu budnost ill zelju za akcijom. Kontrola . 0 racunu.Nonarausal.

Upahu i J. D. te djelatnosti koje se u njirna obavIjaju. temeljene na definiranom konceptu.I(lJltr:t 7. stil. te omogucava jednostavno Ciscenjei odrzavanje. Presudni elementi oblikovanja vanjskog fizickog okruZenja jesu arhitektura. boja.sto one zeli biti. namjestaj. dr. njihova neposredna okolina kao i javni prostori mogu u znacajnoj mjeri odredivati razinu do koje su dojmovi i iskustva korisnika s usluznirn poduzecem pozitivni. SC. Dobar temelj za ideju 0 oblikovanju fizickog okruZenja takoder moze biti odluka 0 pozicioniranju u odnosu na konkurenciju. Definirati koncept koji opisuje situaciju koju je poduzece odlucilo stvoriti. U procesu odlucivania 0 fizickom okruZenju strategije i taktike nuzno moraju proizlaziti iz marketinskih ciljeva poduzeca. odgovara standardima kategorije smjestajnog objekta. Na primjer. umjetnicka djela. W. 0 temeljnirn potrebama zbog kojih je poduzece osnovano i koje zeli svojim djelovanjem zadovoljavati. Vazni principi za uspjesno oblikovanje fizickog okruZenja usluznog poduzeca jesu:59 DurClana Ozretic Cosen Prof. Uspjesno upravljanje fizickim okruzenjem je ono koje istovremeno oblikuje zeljeni ambijent i osigurava funkcionalnost u poslovanju. U tu je svrhu marketinSke ciljeve pozeljno odrediti sa sljedecih aspekata: • • • • • Opisati koja i kakva uloga fizickog okruZenja je pozeljna za ispunjavanje ciljeva poduzeca.agrr:b Dobro upravljanje elementima fizickog okruzenja je preduvjet uspjesnog poslovanja usluZnog poduzeca. Na prirnjer.r:lcoIiOIi1~ld fr. to jest. oprema. glazba. banke i poduzeca kojapruZaju usluge osiguranja posebno su poznata po briZljivom razmatranju arhitektonskih rjesenja zgrada u kojima pruzaju svoje usluge. namjestaj u hotelskoj sobi mora biti odabran tako da izgledom. Ne srnije se zaboraviti da fizicko okruzenje osim marketinske ima i vaznu ulogu u sarnom procesu proizvodnje usluge. Razviti taktike za realizaciju situacije. a takoder i na nacin kako obavljaju poslove koji su im dodijeljeni. Elementi unutrasnieg uredenja trebaju podrzavati opredjeljenje poduzeca . zvukovi i mirisi. Prema G. Brojna poduzeca smatraju oba elementa 112 Prof. Durdana Ozretic Cosen 113 . koji image zeli komunicirati. Jednako vazan je njegov utjecaj na zapazarqa koja zaposleni imaju 0 svojoj ulozi u poduzecu. vrstom. Oblikovanju elemenata fizi&og okruzenja nuzno je posvetiti puno paznje. dr. zgrade. bojom i razmjestajem stvara ugodnu atmosferu za boravak gosta. Vanjsko znakovlje pojacava zeljeni image poduzeca i vjerojatnost da dode do koristenja usluga. Impresivne poslovne pros torije. Ideja 0 dizajnu fizickog okruZenja treba proizlaziti iz izjave 0 misiji poduzeca. Procijeniti sve takticke odluke u odnosu na postavljeni koncept. Opisati pozelino ponasanje i reakciju korisnika koja se zeli izazvati. Treba imati na umu da je ono u funkciji stvaranja dojrnova 0 poduzecu u cjelini. Unutrasnje oblikovanje i atmosferu Cine dekor. kljucnim marketinskim instrumentima. vanjsko znakovlje te neposredna okolina koju Cine druga poduzeca. sc. zbog toga sto fizicko okruZenje te upravljanje njirne utjefu na nacin pruzania usluge i na ocekivanja i percepcije korisnika. Arhitektura je vazan rnarketinski instrument kojirn se rnoze povecati atraktivnost fizickog okruzenja. Fultonu'" cil] koji se zeli postici oblikovaniemfizickog okruZenja jest povecati vjerojatnost da ce doci do susreta s uslugom te uciniti taj susret pozitivnim i uspjesnim za korisnika i za poduzece.

dr. mogu konzumirati jedinstvena pica i napitci mastovitih naziva koji su popraceni zanimljivim opisima sadrzaja. Paznju usredotoCiti na detalje . Durdana Ozretic Dosen tog britanskog pisca proslavljenog trilogijom "Gospodar prstenova". Durdana Ozretic Dosen 115 . Jednako vazne jesu odluke sto ukljuCiti. pri vrhu Mesnicke ulice u Zagrebu. Brojni primjeri pokazuju da paznja pridana detaljima cesto predstavlja glavnu snagu fizickog okruzenja. Prostor ukrasavaju motivi povezani s knjizevnirn djelovanjem J. zahtjev je koji mora biti ispunjen u cilju maksimiziranja utjecaja koji ce proizvesti okraZenje. nalazi se tematski coffee bar "Cvjecarnica". znakova. Elementi poput oblika i velicine svjetiljki. te se pored uobicajenih. moraju biti uskladeni s konceptom 0 obliku fizickog okruzenja u cijelosti. Ponuda coffee bara takoder je tematski uskladena. Broj Jedan . dr. 114 Prof. poznaProf. itd.. Odrzavati holisticku perspektivu. R.. U cilju stvaranja cjelokupnog dojma i izazivanja pozeljnog ponasanja korisnika vazno je postici sinergiju . Tolkiena. Image "Tolkien's House-a" posebno je pod utjecajem pazljivog izbora glazbe.vidi Slika 14. Logo je ispisan karakteristicnim slovima . prepoznati one vanjske i unutrasnje elemente koji imaju glavnu ulogu u stvaranju situacije. Slika 14: Ime i znak marke tematskog coffee bara "Tolkien's House" Izvor: promotivni materijal • MarketinSki strucnjaci trebaju poznavati i koristiti tehnike oblikovanja koje ce pojacati sposobnost poduzeca da proizvede zeljene stavove i akcije korisnika. odnosno sto iskljuCiti. Opredijeliti se za dobar dizajn nije dovoljno (cest sluca] u usluznim poduzecima}. sc.oblikovanje je uspjesno ovisno 0 tome koliko je uspjesan njegov najslabiji element.medu mnostvom razlicitih.• UoCiti kljucne Cimbenike oblikovanja . sc. srnjesten na Gornjem gradu u Zagrebu. Time je zaokruzen dojam "Tolkien's House-a" kao pravog tematskog coffee bara. R. Prostor je oslikan prizorima iz stripa. Rijec je 0 nazivu tajnog sjedista populame grupe TNT iz legendarnog stripa "Alan Ford".. Fokus mora biti na dobrom dizajnu koji proizlazi iz koncepta imagea koji poduzece pokusava stvoriti i ciljeva koje poslovanjem zeli realizirati. a na polici se nalaze mnoga izdanja iz serije "Alan Ford" koje posjetitelji mogu Citati dok piju neki od koktela iz bogate ponude koji nose imena protagonista (Bob Rock. • • Osigurati konzistentnost svih elemenata medusobno te s konceptom dizajna fizickog okruzenja. Na primjer. "Tolkien's House" jos je jedan tematski ugostiteljski objekt. cijim je Clanovima posvecen ovaj ugostiteljski objekt. kvaka.). sto ga diferencira od konkurencije i cini omiljenim okupljalistern posebice mladih Zagrepcana.u kreiranju situacije cjelina znaci vise od samog zbroja sastavnih dijelova. Na primjer. natpisa. koja je po misljenju zaposlenih u skladu s temom.

zagasitiji tonovi itd. sc. Durdana Ozretic Dosen Prof. Psiholoski utjecaj boje na pojedinca rezultat je njezina tri obiljezja: tonal vrijednosti i intenziteta. playa). lakse je postici uklapanje opreme svijetlih tonova u ambijent. boje se dijele na svijetle i tarnne. te se kao takve preporucuju u usluznim djelatnostima kao sto je na primjer. Tople boje lako privlace korisnike. djeca pozitivnije reagiraju u ambijentu sjajnih. U odnosu prema vrijednosti. Durdana Qzretic DoS-en 117 . Iako hladne boje ne privlace korisnike na jednako lak nacin kao tople. odnosno hladne boje (plava. u bankarstvu. narancasta).2. posebice crvena i zuta. proces odlucivania slozen i vremenski zahtjevan (na primjer. Rezultati istrazivanja pokazuju da topIe boje. poticu njihovo brzo odlucivanje i najbolje su rjesenje za usluge s relativno niskim stupnjem ukljucenosti korisnika.. i razvrstava ih kao tople (na primjer. Na prirnjer. Intenzitet definira stupanj sjaja. trgovina na malo. sc. zuta. crvena. osiguranju. Odnosno. Vrijednost i intenzitet boje posebice utjecu na percepcije atmosfere u usluznom poduzecu. Percepcije boja iznesene su u Tablici 8. dr. Utjecaj boja na okruzenje u kojem se pruia usluga Kucna boja cesto stvara prvi dojam 0 usluznom pcduzecu. interijeri svijetlih i sjajnih tonova djeluju veci.nr.m~ld Iakultet 7. crvena. ljubicasta). vrijednosti i intenzitetu imaju razlicito znacenje za razlicite korisnike. IIi. dok odrasli preferiraju atmosferu u kojoj prevladavaju njezniji. odjece zaposlenih. Boje.N g Prof. 12. komunikacijskih materijala poduzeca. jarkih boja. Ton odreduje boju (na primjer. 116 .agrr:b PDSTeorita i polltika mr. daleke. izazivaju osjecaje ugode i neforrnalnosti.1. ovisno 0 tonu. zuta. neovisno 0 tome je li zapazena kao obiljezje unutrasnjeg if iIi vanjskog uredenja. uslugarna savjetovanja razlicite prirode).1.rl(r:tingr. Suprotno vrijedi za hladne boje koje se percipiraju kao formalne.r::h. dr. one se srnatraju daleko primjerenijim za sve one usluge gdje je stupanj ukljucenosti korisnika visok. suzdrzane. zelena.

sto ce kupiti. Iz mnostva stimulansa iz okruzenja. Na primjer. ffir.greb PDS Teorija i politikr.[(ultel: I. jos uvijek malobrojnih istraZivanja. dr. Takoder. Rezultati dosad provedenih. Durdana Ozretic Dosen 119 . Utjecaj gZazbe na okruienje u kojem se pruia usluga Korisnici rnogu biti izlozeni brojnirn stirnulansirna U okruzenju u kojem se pruza usluga. ukoliko im se svida.1. Ona utjece na duljinu vremena provedenog u uslumom poduzecu. jos uvijek nije u potpunosti objasnjena. korisnici usluga uglavnom imaju pozitivniji stay prema poduzecima u kojima se tijekom procesa pruzanja usluge moze slusati glazba. a svaki od njih moze znacajno utjecati na to kako ce se korisnik ponasati. sto utjece na ponasanje korisnika usluga. Priroda odnosa izmedu preferencija prema glazbi i odgovarajuceg ponasanja u okruZenju u kojern se pruza usluga. Durdana O~retic Dosen Prof. dr.2. nazalost.. odnosno ne svida glazba koja cini dio atmosfere usluznog poduzeca. 118 Prof.. sc. glazba koja se koristi kao pozadina u procesu pruzanja usluge smatra se jednim od najutjecajnijih i najmanipulativnijih elemenataw. 12.g.2. i kakvo ce biti njegovo zadovoljstvo pruzenom uslugom. Glazba pojacava percepcije atmosfere.r.E[mnOffisld f.rkr:1:ir. sugeriraju da korisnici usluga reagiraju vise ill manje pozitivno na uslugu. jedan od razloga omiljenosti ranije spomenutog tematskog coffee bara "Tolkien's House" upravo je i paZljivo birana glazba u funkciji oblikovanja ugodaja. smatrajuci da takva poduzeca iskazuju vecu brigu 0 njima. sc.

glazbi prilikom koristenja usluga s relativno niskim stupnjem ukljuce(trgovina na malo. Glazba neposredno nika u okruzenju nosti korisnika pojedinim ukljucenosti utjece na ponasanje.3. niti izgled . ali glazba nije pozeljna za vrijeme lijeCniCkog pregleda . vee za kupca nezainteresirani kvaliteta. dok glazba u visokim stupnjem Na primjer. Durdana Ozretic Dosen Prof.. oni moraju znati sto se od njih oceku]e i biti u stanju odgovorno u okviru dodijeljenili im prava i odgovomosti.s vanjskim okruzenjem te s unutarnjom or- Oni predstavljaju vazan izvor diferencijacije usluge lijeCnika pozitivno ce ocijeniti glazbu kao element atmosfere u postav- Zbog toga je neobicno vazno razumijevanje ali i njihovih osobnih stavova i vrina zaposlenike kao cekaonici iIi dok mu traje primjerice fizikalna terapija. slucajevima korisnika tora i najvecim dijelom u svojstvu onih koji opsluzuju korisnike. ugled i image i sl. treba upoznati s njihovom ulogom u pruzanju us- Glazba utjece i na zaposlenike raspolozenje poslovati. partner u 61 nasanju s kojim ce korisnici usluga biti zadovoljniji. biroi).:. odvjetnika. Durdana Ozretic Dosen . upravo i grade svoju konkurentsku zaposlenika (na primjer... 12.. polagani uljece na dulje zadrzavanje usluZnog koji dolaze u kontakt s korisnicima usluga. arhitektonski dio ponude jer njihovo ponasanje utjece na stvaranje percepcija koris- Vazan zadatak uprave usluznog skolovati i kontinuirano motivirati konzultantskoj kuci McKinsey izjavio je zaposlene. A u pitanju nije kolicina. Kod profearhitekata Takva klinike. Djelomicno u poduzeca.1.I(I1II:r:1: Z. ugostiteljske usluga s relativno rnoze cak biti nepozeljna.1.morate pokuSati i otkriti pristupaju U osobi if ili ne znaju pruziti traZenu infonnaciju svakako odre- duju razinu (ne)zadovoljstva u kojoj rade.grr:h . Morate pronaci najbolje moguce ljude. zaposlenici usluznih poduzeca interakcija je dvostruka ganizacijom i strukturom. usluZnog poduzeca. dr. u proces pruzanja i koristenia usluge vazan su prednost. korisnik u procesu proizvodnje. : 12. usluge od konkurencije. neljubazni. primjerice brzi tempo koris- Sliku svakog usluznog zaposlenici ulozi radnika poduzeca u javnosti djelomicno ponajvise stvaraju u ulozi administra- glazbe ubrzava transakcije. Svi ovi elementi trebaju sluziti kao temelj na kojem ce se razkoje se odnose cjelovite ponude usluZnog poduzeca. Ljudski Cimbenik (osobe) Ljudi ukljuceni nika. i polttika markr:ting. a srz je u razumijevanju onoga sto najbolje znaci. kao rezultat izlozenosti odgovarajucoj glazbi. dr. poduzeca je pravilno odabrati. koji ne zele igra se dobiva ill gubi pri izboru djelat- vrlo ozbiljno. povrsno a ne sarno gledati one sto je osoba trenutaCno. Utjecaj glazbe na izazi- njihove uloge i mjesta u poduzecu vijati marketinSke kljucnu komponentu Zaposlenike se ponasati sionalnih poduzeca implikacije jednosti.uzimanja anamneze. Na nika: mi mu pristupamo prodavaci. prema ponasaniu 0 "U nasem poslovanju zaposlenika. Cije dobro bolje procesa Iijecenia. obavljaju cesto slozen i tezak posao. Na primjer. proizvodu.EI(ljIiGm~l!i f.3. usluga.. na ekspertizi poznate i priznate odvjetnicke kuce.1. oslaniajuci se na sustav 'napredovanje ill od121 120 Prof. znanje koje struCnjak posjeduje cini temelj usluge poduzeca. ljanja dijagnoze i odredivanja vanje razliCitih emocionalnih stanja prikazan je u Tablici 9. sc. vodi poa poduzece luge. To nije sarno pamet. Neka poduzeca zaposljavanju. sc. kupca i (ne)kvalitete usluge prodavaonice potencijal za razvoj potpunog profesionalca. Korisnici su posebice skloni usluge). usluga lijeCnika. Zaposlenici Uslugu cesto procjenjujemo primjer. Njihova . na primjer. PD5 Tr:Grij.

komunikaciji sklone. simpaticne. vrijednostima. uz stavove. • Obrazovanje zaposlenika . u The Walt Disney Company takvo obrazovanje traje dva dana i zove se "Traditions"). Ourdana Ozretic Dosen 123 . SC. Zainteresirani zaposlenici po- 122 Prof. Ulaganje u obrazovanje zaposlenika pornaze razvoju i poboljsanju rneduljudskih odnosa jer se kornunikacijom tijekom zajednickog procesa obrazovanja cesto mogu ukloniti barijere koje su se pojavile kao posljedica formalnih i neformalnih struktura u poduzecu. dr. vjestina. Nacin na koji poduzece vee pri samorn izboru moze utjecati na buduce zadovoljstvo zaposlenika jest da u procesu izbora nastoji uskladiti psihografski profil zaposlenika (kakvim se doZivljava. To je posebice slucaj kada se postize multiplikativni ucinak obrazovanja. kako zivi) s radnim zadacirna koje ce obavljati. mastovits.u dolarima. Takoder.). Zbog toga se u usluZnirn poduzecima u sve veco] mjeri za ona radna mjesta koja ukljucuju kontakte s korisnicima traze strpljive. poduzetne i nadasve odgovome osobe. Prirnjerice. poduzece koje izabere odgovarajuce zaposienike i uspije izgraditi i odrzati njihovu lojalnost bit ce suoceno s manjom fluktuacojim. zadovoljstvo i izgradnju lojalnosti zaposlenika • Izbor zaposlenika . odnosno kada zaposlenici koji su prosli kroz proces edukacije imaju ulogu svojevrsnih promotora novih znanja. u tim se poduzecima cesto neposredno nakon zavrsenog procesa izbora novih zaposlenika isti upucuju na tecajeve 0 kulturi.stoviSe takvo se obrazovanje smatra nedovrsenim. U vodecim usluznim poduzecima. moralu i usluzi koja se pruza korisniku. sklonost delegiranju prava i odgovornosti kao i sklonosti koje su od znacenja za ocInose s korisnicima usluga (vodenje uljudnih razgovora. koja se isticu po kvaliteti usluga. ulaze se u osobnost zaposlenika. Nadalje. te ce tako dugorocno imati nize troskove po radnom mjestu (manje puta ce birati zaposlenika za isti posao). Durdana Ozretic Dosen Prof. vrijednosti i orijentacije poduzeca te tako doprinose formiranju ostalih zaposlenika u svojoj grupi.g03 lazak iz poduzeca'. Svrha obrazovanja nije samo u usvajanju tehnickih if iIi tehnoloskih znanja . s rnanje staza u poduzecu ili su na radnim mjestima koja nisu neposredno zahvacena procesom obrazovanja).r::lmliolii~ki f03klJltr:t Z03gmb PD5 Tecrija i politil(03 markc=l:ir.praksa brojnih usluznih poduzeca pokazuje kako ulaganje u obrazovanje zaposlenika donosi pozitivne rezultate vee u sredrqorocnim razdobljima. ali ne u svrhu zamjene za dobru praksu u izboru djelatnika. radnoj jedinici (onih koji su obicno mladi. Drzimo da su troskovi greske pri izboru djelatnika previsoki . sc. I rni primjenjujemo sustav 'napredovanje ili odlazak iz poduzeca'. sposobnost za rad u stresnim situacijarna itd." Elementi kljuCni za privlacenje. Medutim. odjelu. kako razmislja. Zainteresiranost utjece na ponasanje i stavove zaposlenika. vrijednosti i karakter pojedinca razmatraju se afiniteti prerna odredenim vrstama poslova i odlucnost u traZenju bas takvih poslova koji ce omoguCiti realizaciju osobnih ci1jevapojedinca. dr. U slucaju izbora radi se 0 troskovima koji nastaju prije nego sto je zaposlenik u situaciji da pocne doprinositi rezultatu poslovanja poduzeca. cime se odmah stvara emodonalna veza izmedu zaposlenika i poduzeca (na primjer.poduzeca cesto isticu problem znacajnih troskova zaposliavanja. obrazovanjem se potice interes zaposlenika za zadace koje trebaju obavljati. u izgradnju odnosa povjerenja i uvazavanja izrnedu poduzeca i zaposlenika. kako bise na taj nacin rijesila onih koji im ne odgovaraju. tradiciji i orijentaciji poduzeca. a da bismo ih zanemarill.

To je univerzalna motivacija i temelji se na brojnim ljudskim potrebama. sc.2.1. nadmasi sarnoga sebe i na taj nacin zadovolji odredene afektivne potrebe. vee potreba za samotranscendetacijom=). Programi internog rnarketinga posebno su pogodni za razvoj profesionalne motivacije i motivacije dobrovoljca. integritet poduzeca te upravljacka znanja i sposohnosti koje posjeduje poduzece. orijentirani su na zadovoljavanje potreba korisnika.novae. zelju i odlucnost da se korektno obavi dodijeljeni posao. Iiepsi i veci ured itd.mjerenje. lako kod nekih usluga do toga dolazi spontano. Korisnici Konacno. Praksa lidera u sektoru usluga pokazuje da su ucinkoviti sustavi u kojima se razlicitim metodama mjere i ocjenjuju brojne varijable na individualnoj i grupnoj razini. lako je znacenje prve vrste motivacije dominantno. ali ni na profesionalnom ponasanju. Motivacija se moze promatrati iz tri aspekta62: a) Motivacija koja proizlazi iz svega onoga sto se dobiva za uzvrat za ulozeni rad . 124 njezin monopol niposto nije pozeljan. i jedan je od kljuCnih cimbenika koji odreduju lojalnost i sprjecava odlazak najboljih zaposlenika konkurenciji. ocjenjivanje i nagradivanje za postignute rezultate cine integralni dio strategije internog marketinga i trebaju biti oblikovani ovisno 0 vrsti i specificnostima usluge poduzeca. u manjoj iIi vecoj mjeri ima ulogu "proizvodaca" u procesu pruZanja usluge. • Motivacija zaposlenika . • Nagradivanje zaposlenika . dr. ne iskljucnju jedna drugu I njihovo kombiniranje i uskladivanje ima sinergijski ucinak. Povjerenje se ne moze nametnuti. njihovo zadovoljstvo i Iojalnost poduzecu neposredno ovise o razlicitim vrstama motivacije. (Polaziste je u najnovijoj Maslowljevoj hijerarhiji potreba gdje se na sarnom vrhu piramide vise ne nalazi potreba za samopotvrdivanjern. korisnik usluge u vecini slucajeva. b) Profesionalna motivacija . a elementi koji najvise pogoduju razvoju jesu integritet zap oslenika. 12. sc.predstavlja element koji stvara dodatnu vrijednost u odnosu izmedu zaposlenika i poduzeca.ponasanje i rezultati rada zaposlenika.izrazena kod ljudi koji vrijednost vide u tome da rade posao koji vole i koji im se svida. c) Motivacija koja se ne temelji na naknadama ekonomske prirode. a nagradivanjem takva ponasan]a i postupke poticati. one se razvija tijekom vremena.agml) PD5 Tr:orija i politilla rnarketmga kazuju inicijativu za rad. Sve tri vrste motivacije su komplementarne. • Povjerenje zaposlenika . Durdana Ozretic Dosen Prof.3. Durdana Ozretk Dosen 125 . cime se stvara il ill odrzava konkurentska prednost poduzeca. uz strufuost. cesca je situacija da poduzece primjenom razlicitih metoda i sredstava potice korisnika na takvo po- Prof. "motivacija dobrovoljca" koja se veze na ljudsku potrebu da se za sobom ostavi dobro djelo. Mjerenjem i ocjenjivanjem je potrebno obuhvatiti sva ponasanja i postupke koji su od kriticnog znacenia za pruzanje izvrsne usluge. To je tzv.EimnOlii5ki falwltr:1: 7. voljni su i sprernni ucinkovito rjesavati nepredvidene dogadaje i situacije. Na taj se nacin povecavaju zadovoljstvo i lojalnost zaposlenika. nagradno putovanje. cr. napredovanje u poslu. Moze se vezati uz pojam profesionalnog ponasania.

netko je uvjeren da sam moze obaviti dio radnji koje mu se ne cine kompliciranirn. razina lojalnosti korisnika prema marki usluge. SC. E. bankomati itd. Medutim.. i politilra m"ri("Uligi. koncept sarnoposluZivanja korisnika je dobro prihvacen i ubrzano se sirio te se jos uvijek siri iz jedne u drugu usluznu djelatnost. U razmatranjima marketinskih strucnjaka cesto se nailazi na predbacivanja kako uvodenje intenzivnijeg sudjelovanja korisnika u procesu proizvodnje ipruzanja usluge vodi smanjenju kvalitete samog procesa. Durdana Ozretic Dosen Fizicko sudjelovanje Prikupljanje podataka SamoposluZivanje Pojednostav Ijena i vodena samokontrola Umno sudjelovanje Procesu iranje podataka i stvaranje infonnacija Spontanost Rukovanje sofisticiranorn tehnologijom Primjena postupaka zbog prihvacanja njihova legitimiteta Povratna sprega Osjecajno sudjelovanje Permanentna sarnokontrola temeljena na osjecaju pripadnosti Izvor: Eiglier.).. Uslijed ucesca troskova zaposlenih u proporciji od 50% i vise u ukupnim troskovima usluznog poduzeca. samoposluzivanje na benzinskoj crpki. Durdana Ozretic Dosen . ucestalost koristenja usluge. Razlozi mogu biti razliciti .veci utjecaj). ovakav oblik pruzanja usluge moze povecati zadovoljstvo korisnika.A. kultuma obiljezja vanjskog okruzenja na domacem if ili inozerrmom trzistu. Znacenje uloge ovisi 0 tome u kojoj je mjeri za pruzanie usluge nuzna nazocnost korisnika (veca nazocnost . Interamericana de Espana. zdrav126 Prof. P. Madrid. te kako je korisnik ukljucen u obavljanje operacija (fizicki ijili intelektualno i/ili osjecajno). dr. netko ima lose iskustvo s nemotiviranim zaposlenicima poduzeca. sc.el marketing de seroicios. U pojedinim slucajevima je moguce trenutacno ostvarenje ekonomskih koristi. Ponekad treba proci duze vremensko razdoblje da bi uvedena promjena u procesu pruZanja usluge rezultirala rentabilnoscu. dr. Posebice su takve kritike usmjerene prema konceptu sarnoposluzivanja. Uspjesnost sudjelovanja korisnika u ulozi proizvodaca usluge ovisi 0 nizu cimbenika medu kojima posebno znacenje imaju kultura same usluzne djelatnosti (koja je razlicita na primjer.. odvjetnistvu .. trajanje procesa pruzanja usluge. stvu. Nairne. . nasanje (na primjer. utjecaj kulture djelatnosti na zaposlene i korisnike. 41. bas temeljem tog istog koncepta se razvio i marketinski interes za ukljucenost korisnika u proces proizvodnje usluge. U skladu s izlozenim u Tablici 10. McGraw-Hill. S. Tablica 10: Oblici sudjelovanja korisnika i mogucnosti primjene Temeljno ekonomsko opravdanje za !ito intenzivnije sudjelovanje korisnika u procesu pruzanja usluge je mogucnost ostvarenja znacajnog povecanja proizvodnosti.).: Servuccion . 1989. str. u turizmu. stay korisnika u odnosu na inovacije itd. kada lijecnik ispituje pacijenta 0 sirnptornima 127 Prof. netko vise voli obavljati odredenu aktivnost nego cekati da dode na red pa da je drugi obavi za njega.Langeard.PD5 T"lirij':.. korisnik moze tijekorn tri faze sudjelovati u procesu proizvodnje i pruzanja usluge: u pripremnoj fazi za vrijeme koje se na izvjestan nacin vrsi specifikacija usluge koja ce biti pruzena (na primjer.

Obicno su to manualne i jednostavne radnje poput tocenja benzina ili ispunjavanja formulara i/ili obrazaca. Tipican primjer jest uvodenje kompjutorske i telekomunikacijske tehnologije u pruzanie usluga . Sarna usluga prijevoza zrakoplovom jest iskustvo koje ce nastati interakcijom korisnika i . Korisnik mora doci u kontakt s usluznim poduzecem. dr. Primjerice. a do njega dolazi kada poduzece zeli prenijeti odredene kompliciranije operacije na korisnika. u marketinSkoj su literaturi razmatranja ideje i koncepta kanala distribudje usluge konfliktna i spoma.. osnovni aspekti 0 kojima marketinski strucnjaci moraju voditi brigu pri prodaji i distribuiranju usluga jesu odluke 0 lokaciji i kanalima distribucije. odnosno utjecaj jednih korisnika na percepdje drugih.2. mogu povoljno utjecati na proces pruZanja usluge. intelektualno ili afektivno . pohvale iIi zalbe na pruzenu uslugu). ignoriraju ponudu usluga. ali iskljucivo u smislu prodaje prava koristenja zracnog prijevoza.). sc. propustaju ponasati se u skladu s procedurom poduzeca i imaju pretjerane zahtjeve". u fazi akcije. Prodaja i distribucija 5 obzirom na istodobnost u pruzaniu i koristenju. Takoder.litiliidd fal!ult:r:t 7.) i u fazi kontrole rezultata i/iIi sarnog procesa (na primjer. na primjer. izazivaju probleme koji u konacnici utjecu na pogorsanje kvalitete usluge. Medutim. odnosno 0 prodaji tih karata na veliko iii malo.benzinske crpke. bankomati itd. a klasicnu ulogu kanala distribucije moze se promatrati kao prodaju prava koriStenja usluge. tada na percepcije korisnika pojedinca bitno utjece i ponasanje svih ostalih korisnika ukljucenih u proces pruzanja usluge. Priroda usluge. korisnici koji ne znaju kako sudjelovati ili to ne zele unatoc narnjeri poduzeca da ih ukljuci u proces pruzanja usluge. Kada se usluga pruza istodobno vecem broju korisnika (na primjer.na primjer. [edino oni korisnici koji su obavijesteni i znaju kako sudjelovati. predavanje na fakultetu. DurClana Ozretid Dosen 129 . Osjecajno sudjelovanje korisnika je tesko definirati.~rr:b bolesti). to jest realizacije same usluge (na primjer. razne usluge po principu samoposluzivanja . te cinjenica da pruzanje i koristenje predstavljaju cjeloviti proces cine odlucivanje 0 mjestu i nacinu pruzanja usluge specifiCnim unutar razvijenog podruCja marketinga koje se bavi prodajom i kanalima distribucije. Odnosno.Eltr. Takve operacije zahtijevaju sposobnost brzog ucenja u cilju prilagodbe novom sustavu i u svrhu sto profesionalnijeg ponasanja korisnika.. Ono se ocituje kada postoji trajna i specificna komunikacija izmedu poduzeca i korisnika. dr. Fizicko sudjelovanje postoji kada korisnik obavlja odredene aktivnosti umjesto zaposlenih u poduzecu. Intelektualno sudjelovanje je cesto vezano uz fizicko. raznolikost usluga otezava generalizaciju pristupa ovom elementu marketinSkog miksa. Kako bi na stanovit nacin kontrolirala ponasanje. FiziCko kretanje usiuge kroz kanal distribucije nije moguce uslijed obiljeZja neopipljivosti. predstava u kazalistu itd.64 Korisnike je potrebno savjetovati 0 sudjelovanju u procesu pruzanja usluge. Internet bankarstvo. Durdana Ozretic posen Prof. 12. moguce govoriti 0 direktnoj iIi prodaji karata za prijevoz zrakoplovom uz posredovanje. na primjer. ekskluzivni diskoklub iii restoran mogu propisati vrstu odjece koju gosti moraju irnati . sc. Tako je. temeIjena na razlicitim oblicima pripadnosti i povezanosti.na primjer sako i kravata i sl. prijevoz autobusom. kada u svojstvu lojalnog korisnika uvijek biramo odredeno usluzno poduzece. 128 Prof. pojedina usluzna poduzeca primjenjuju razliCite metode. Aka se sudjelovanje razmatra u odnosu na oblik tada ana maze biti fizicko..Sudjelovanje korisnika cesto se smatra izvorom problema za usluzno poduzece jer korisnici "prekidaju rutinske radnje. kao i na neuskladistivost usluga.

raspolozivost dovoljnog broja parkiralisnih mjesta. odredene revizorske usluge se pruzaiu tako da djelatnici poduzeca koje obavlja reviziju odlaze kod klijenta).g. 12. lli. Mjesto i nacin pruZanja usluge djeluju na percepcije korisnika i cine dio percipirane vrijednosti usluge. Poduzecu stoje na raspolaganju brajne tehnike. Internet bankarstvo. zracnog prijevoznika. U porukama se treba usredotoCiti na opipljive elemente povezane s uslugom . frizerskog salona. Odgovarajuci izbor i kombinacija elemenata promodjskog miksa mogu ostvariti izuzetne rezultate. usluge kozmeticarke najcesce se pruzaju tako da korisnik odlazi u kozmeticki salon) ali i obrnuto.na primjer. utjecati na stvaranje i odrZavanje potraznje za njima. U prvom slucaju Iokacija am vazni element koji odreduje dostupnost i raspolozivost usluge i ona uz nacin na koji je pruzena usluga. hotela). dr. bez obzira na to 0 kojem je obliku promocije rije~.Ur. 5C. hotelijera. ugostiteljska ponuda i sl. lokacija iIi slicno mogu biti elementi na koje ce se pri oglasavaniu usredotoCiti hotel narnijenjen poslovnim ljudima. U slucaju 130 Prof. Medutim. banke. lokacija. na primjer. Promocija Promocija usluga svojevrstan je izazov za marketinske strucnjake. Specificna obiIjeZja usluga postavljaju svoje zahtjeve i pri odlucivanju 0 ovom elementu marketinSkog rniksa. Osnovna je zadaca promodje upoznati korisnike s asortimanorn usluga i njihovim svojstvima. restorana. prodavaonice. dr. Durdana Ozretic Dosen 131 . Uredenje prastora i atmosfera u njemu Cineelemente kojima se kompenzira neopipljivost. dakle da subjekt koji pruza uslugu posjecuje korisnika (primjerice. nece biti koristena ako potencijalne korisnike ne obavijestimo 0 njezinu postojanju. ponovno valja istaknuti znacenje njihova odabira. Lokadja moze biti jedan od kljuenih elemenata uspjeha poslovanja. raspolozivost komunikacija (telefona. Ta je uloga posebice naglasena kada se usluga pruza kod korisnika.PD5 Teortja i polil:ikr. Na primjer. Najcesce se tvrdi kako su usluzne djelatnosti ogranicene na neposredne kanale distribucije. Oglasavanje je dominantni oblik promocije usluznih poduzeca. izbor kanala distribucije ovisi 0 prirodi usluga i 0 zahtjevima korisnika. telefaksa. radnoj intenzivnosti usluge i intenzitetu sudjelovanja korisnika u procesu pruzanja usluge. pa su kanali distribucije djelatnici koji sudjeluju u pruzanju usluge. Prema tome. rent-a-car poduzeca. djeni i mjestu na kojem se pruza. SC. obiljeZjima i prednostirna koje nudi. igraonice u kojima roditelji mogu ostaviti djecu dok kupuju.3.. restorana. Durdana Ouetie Dosen Prof. cini vazni dio u vrijednosti koju percipira korisnik. funkcionalni prostori za odrzavanje sastanaka.rl(r. Usluga se distribuira tijekom pruzanja. u turistickom se p~sIovanju cesto pojavljuju posrednici . lako dostupna i cjenovno prihvatljiva. intenzitetu odnosa korisnika i subjekta koji pruza uslugu.na primjer.turisticke agencije koje posreduju u distribuciji usluga zracnih prijevoznika. Vrhunska usluga. Veliki braj usluga dan as se pruza koristenjem modeme in- formaticke tehnologije . Uloga osobne prodaje ovisi 0 vrsti usluge. razlicite usluzne djelatnosti razvijaju razliCite nadne distribucije usluga. Dakako. ITir. radno vrijeme. Pruzanje usluga je moguce na naCin da korisnik odlazi subjektu koji pruza uslugu (na primjer. mogu biti glavne prednosti na koje ce se u oglasavanju usmjeriti i koje ce isticati veliki trgovaCki centar. Odabiru lokacije posebnu paznju pridaju usIuzna poduzeca koja primjenjuju strategiju franchise i posluju u vecem broju objekata (land robnih kuca. Ulogu kanala distribucije imaju zaposlenici. strucnosti i motivacije kao vaznih elementa koji odreduju kvalitetu i postojanost usluge. pa predstavljaju onaj aspekt usluge kojeg je mogucs prodjeniti prije samog koristenja. brzina posluZivanja gosta u sobu od trenutka narudzbe. Internet).

sc.. sezoni ili sl. konferendje za tisak. Prenosenja informacija usmenim komuniciranjem korisnika s okolinom (izvomo "word of mouth" . radio i televiziju. cijena odreduje prihode i dobit usluznog poduzeca. to jest. mjesecu. novcane i nenovcane stimulacije najboljega zaposlenog (na primjer. Uzimajuci u obzir navedene aspekte.. Direktni marketing se najcesce javlja u dva oblika. ona je pokazatelj kvalitete i ima vaznu ulogu pri stvaranju i odrzavanju imagea poduzeca. negativna iskustva teze brzoj i cescoj multiplikaciji od pozitivnih iskustava. mogu imati uspjeha u odnosu prema zaposlenima. Cij ena Cijenu je potrebno promatrati s ekonomskoga i psiholoskog stajalista. nosti koju usluga ima za korisnika. cijena usluge djeluje na Prof. seminare. Takoder. recimo.. dr. Realizacija je moguca putem brojnih elemenata medu kojima vrijedi istaknuti raznovrsne publikacije (godisnja izvjesca a poslovanju. osiguranie). Zbog toga je to skupa metoda za trazenje potencijalnih korisnika usluge. posrednika izmedu korisnika i subjekta koji pruza uslugu (cesti u pruzanju raznih usluga prijevoza.Ucestalostprimjenekontinuiranoraste.a. potrebno je irnati na umu moguca ogranicenia.). Ipak. i treba ga stimulirati.prije svega kao posljedica razvoja novih tehnologija koje omogucavaju precizan doseg odabranog ciljnog trzista. TipiCni oblici poput nagradnih natjecaja.na prirnjer. Najvise se primjenjuje u sektoru financijskih usluga (bankarske. razgledavanja grada i sliCnih usluga za vrijeme boravka korisnika u turistickoj destinaciji. poklona. sponzoriranje razlicitih rnanifestacija itd. ucestali su u odnosu prerna korisnicirna i posrednicima. osobna prodaja pruza priliku da se promice poznatost i image poduzeca. brosure). Pri tom valja znati da: "Efekt multiplikatora usmenom komunikacijom znatno varira ovisno 0 djelatnostima i situacijama . cijena usluge je element koji utjece na odredivanje vrijed. markl?!:inllc usluga kod kojih postoji intenzivan odnos korisnik .4.. pa se njezino koristenje u tu svrhu ne preporuca. Ekonomski. Va132 zno obiljezje direktnog marketinga (bez obzira na oblik) jest moguce cesto pouzdano mjerenje njegove uspjesnosti . Nagrada. i sl. "65 12.. turizmu i trgovini na malo. Prornicanje prodaje maze biti usrnjereno na korisnika usluge. u turistickom poslovanju prodaja izleta. u interesu poduzeca je prenosenje pozitivnih iskustava s uslugam. Du rdana Ozretic Dosen 133 . konobara. Dakako. popusta. Psiholoski. dr. losa iskustva priopcavaju se harem dvanaestorici. hotelijerskih itd.) osobna prodaja moze biti snazan oblik prornocije.) kao i na zaposlene koji pruZaju uslugu (posebice na one koji kontaktiraju s korisnikom). izuzetno je vazno. tri i trideset.Ja i politil!. utjecaj na odredeni segment korisnika i sl. odnosno kod kojih je nuzna nazocnost korisnika pri pruzanju usluge (ugostiteljske.subjekt koji pruza uslugu (na primjer.PD!: Tr:ori. kod raznih vrsta konzaltinga). dobra iskustva daleko manjem broju. Neopipljivost usluga cini cijenu posebno vaznim strateskim elementom u nastojanju poduzeca da ostvari konkurentsku prednost na trzistu. turisticke itd.usporedivanje troskova s generirartim potencijalom prodaje. Problerni koji se u usluZnim poduzecima pojavljuju uz ovaj oblik promocijskih aktivnosti jesu nemogucnost izlaganja usluga na prodajnom mjestu i nemogucnost podjele besplatnih uzoraka. Troskovi osobne prodaje po posjetu opcenita su visoki. Cilj odnosa s javnoscu maze biti izgradnja imagea poduzeca. Durdana Ozretic Dosen Prof. kao telemarketing (telefonski marketing) i kao direktna posta (sto ukljucuje i direktni e-mailing). Cesto spontinjani multiplikator u kontekstu usluga je dvanaest. vracanja novca .op. Medusobni kontakt korisnika i subjekta koji pruza uslugu cesto je prilika za stvaranje dodatnih prihoda .. pojacanje pozicioniranja usluge. Multiplikator moze biti bilo koji broj izrnedu. prodavaca) u tjednu. sc.

jeturistiCke lokalitete ovisi 0 posjecenosti objekata. U sporninjanom primjeru turistickih usluga to znaci da potraZnja za izletima u obliZn.nje djene usluge su maksirnalne.anja i tehnika. odvjetnicke. Posebice je vazno razmatrati cijenu sa stajalista vrijednosti koju ona ima za korisnika. bez obzira na objavljene tarife. Ovo je obiljeZjeprisutno kod vecine profesionalnih usluga.ljetovanja. zimovanja i s1. Turisti se cesto ponudom puno jeftinijih tarifa prijevoza poticu na let zrakoplovom nocu. u avionskom prijevozu najskuplje su tarife dnevnih letova kojima su prisiljeni koristiti se poslovni ljudi.. cak i u najrazvijenijim trzisnim gospodarstvima. potraznja za odredenim uslugama moze biti medusobno ovisna. pa tu ovisnost valja imati na umu pri odredivanju djene. dr. Postoje usluge Cija se djena ne moze unaprijed tocno odrediti. a cilj je destirnulirati potrazniu. ill. Ipak. konacnu djenu usluge koju ce nam pruziti odvjetnik. ukljucuju putovanje. SniZenjem djena i nekim drugim poticajima u razdobljima niske potraZnje za uslugom zeli se potraZnju "preseliti" u cilju izravnanja postojecih kolebanja. stomatoloske. Durdana Ozretic Dosen zonske lipanjske i postsezonske rujanske cijene redovito su nize od onih u srpnju i kolovozu). Na primjer. istraZivanja pokazuju da je konzervativan stay u odnosu prema marketingu profesionalnih usluga jos uvijek zastupljen . Na primjer. Rijec je 0 uslugama cija je cijena odredena specificnom situacijom. sve donedavno i u najrazvijenijim trzisnim gospodarstvima zakon je zabranjivao oglasavanje usluga spomenutih strucniaka. Cijena usluge ima vaznu ulogu i najcesce se rabi kao instrument ukIanjanja kolebanja u potraznji (u istu svrhu se mogu koristiti i drugi elementi marketinSkog miksa. Na primjer. Ukidanje ogranicenia. kao i 0 troSkovima. dr. ugostiteljske usluge. veterinarske i druge usluge konzaltinga) dugi niz godina bile su ogranicene zakonom. ona ga "obavjestava'' 0 tome sto moze ocekivati od usluge u smislu razine kvalitete. provedbi i organizaciji marketinskih aktivnosti strucnjaka koji pruzaju profesionalne usluge. boravak. stomatolog. Iijecnik. racunovodstvene. ali i razlicite nernarketinSke strategije u sferi politike zaposljavania u usluznom poduzecu). Takoder. 12. marketinske. vrlo je tesko znati. usluge hotelskog smjestaja u destinacijama za provodenje Ijetnog odmora razlikuju se ovisno 0 dijelu sezone (predse134 Prof. Durdana Ozretic Dorien 135 . sc. Primjeri marketinskog miksa u nekim vrstama profesionalnih usluga= Marketing profesionalnih usluga novijeg je datuma i intenzivnije se proucava i istrazuje tek posljednjih desetak godina. naselja itd. Prof. turisticki proizvodi .njegov intenzitet odreduju interni faktori poduzeca (stavovi uprave i djelatnika kao najznacajniji) te eksteme snage u okruzenju na koje poduzece ne moze kratkorocno ili cak uopce utjecati (kultura i vrijednosti kultumog polja samih korisnika usluga). Marketinske aktivnosti subjekata koji pruzaju profesionalne usluge (Iijecnicke. Ovakvo znacenje djene naglasava potrebu uocavanja da odredivanje djena usluga iskljuCivo na temelju troskova njihovih pruZanja nije primjereno.5. izlete. arhitektonske. kodeksom profesionalnih udruzenja i s1.Na primjer. kontinuirano povecarqe konkurencije i sve vece znacenje koje se opcenito pridaje usluzi kao kategoriji proizvoda potakli su subjekte koji pruzaju profesionalne usluge na intenzivniju primjenu marketinSkih zn. U razdobljima vrsne potraZ. koji se nalaze uz te lokalitete. sc. jer poduzeca cesto prodaju manji ili veci broj objedinjenili usluga za jedinstvenu djenu. rekreadju i zabavu.PD5 Teorija i potitika markr:l:iliga percepcije korisnika. Spoznaje i rezultati provedenih istrazivanja ukazuju na brojne specificnosti u primjeni.

SC."'" __ lokacija program odrzavanja ukljucenost u javni :i':ivot JIJY~.'.~tfl~~)~tf~~~~~~ kontakta s korisnicima pregledi gotovina oglasavanje cijepljenja odgodeno placanje kreditne kartice popusti brosure prostori . te se marketinska tehnike u podruqu zarnah se tek ocekuje. . cijena. faks.. alternative profesionalaca. lako poduzeca operativni zahvati telefon. prodajal distribucija. (veoma ostra konkurencija.@©§~q[t8:~i9T$tM~)r : ...JJi!~~~~~![~\i~~ :~~~J]!fi~Jl~J. Porec. i cesto dozivliava dodatna usluga prikladnom povecanja broja varijabli. 49-57. rniksa za veterinarske usluge prikazani ~UtJ.za korisnike i zivotinje parkiralista ankete ~lanstvo u udrugama veza sa strukovnim komorama Prikaz 7 pokazuje elemente marketinskog stvene i revizorske vedena je struktura revizorskih s re1ativnim pokazateljem u Hrvatskoj rniksa za racunovodmiksa nai orielementu usluge. ljudski cimbenik (osobe) i korisnike). farmaceutika) 0--24 h usluga koja pruZaju racunovodstvene i revizorske poput usluge u Hrvatskoj jos nisu suocena s obiljeZjima u okruzenju onih u vodecim trzisnim gospodarstvima suficit skolovanih i visokostrucnih moraju razmatrati prednosti.. Hrvatska veterinarska komora. ~~ . I. a koja su 1996.:• . naznake recesije itd. __ Jr. 11 >. formulari. Za potrebe se smatra kombinacija od 6 elemenata..) u kojoj konkurentske sve vise i vise su izlozena situacijama lokalne trzisne utakmice za postizanje i odrzavanje bolnicke usluge cijene paketa usluga materijali poduzeca: memorandum. Durcl"ana Ozretld Dosen Prof.t~}~{. sudjelovala u istraZivanju jentaciji67. ___ . .~ljilf~'JI)!k~~rQ©"_!I)'!\l. . dr. zalan. seminarl kontakti i suradnjas gospodarstvenicima (poljoprivreda. 1999. Zagreb. prehrana. posjetnice savjetodavne usluge kontrola konIrurentne cijene atmosfera i uredenje prostora nagradivanje djelatnika ZiveZilih namimica Izvor: Ozretic Dosen.@!~li-~(.. ~_. ___ ...____ f._ ._!_. Durcl"ana Ozretic Dosen 137 .: !. pohvale korisnika reputacija poduzeca znacenje.. Elementi marketinSkog su na Prikazu 6.' . dr.._.jL. odlazak korisniku upoznavanje javnosti s misijom poduzeca raeunl..~~~~~(l~~~{b~. Prikaz 6: Marketinski miks za veterinarske usluge profesionalnih usluga uspjesno znania i veci Prethodno profesionalnih navedeni koncept marketinSkog rniksa nije univer- primjenjuju. promocija. rad objavljen u: Zbornik radova (Proceedings) Veterinarski dani 1999. _ _. a to su proizvod (ukliucuje fiziCko okruzenje. zalbe. sc.~f. 136 Prof. javno mnijenje i politicka pitanja.~. Uz svaki element marketinskog koja pridaju doticnom 0 broja racunovodstvenih marketinSkoj Jijefenje direktni marketing osobni kontakti: misljenja.~ _ _ ..Iako su brojne barijere vee otklonjene. D: "Marketing veterinarskih usluga". str.~._ _ .

dr.1 Bilteni. cetiri su temeljna aspekta upravljanja ponudom usluga:68 1) Razvijanje koncepta usluge u smislu odredivanja osnovnog pristupa. 3) Razvijanje dodatne ponude u smislu unapredenja i obogacivanja interaktivnog procesa.0 64. I.. 4) Upravljanje imageom i komunikacijom u svrhu podrske i pojacanja dodatne ponude.om~ld f akultet Zagreb PD!) Teonj. Kljucni elementi u planiranju i oblikovanju ponude usluga prikazani su na Slid 15. te one dodatne elemente (opipljive i neopipljive) koji obogacuju i pruzaju podrsku jezgri usluge.Spajic. sir.: "MarketinSka orijentacija poduzeca za pruzanje racunovodstvenih i revizorskih usluga u Republici Hrvatskoj".7 u polltlcke 17. 8-14.telefaksom PaJ'kirallite na raspolaganju korisnicima usluga 30. Durdana Ozretic Dosen 1. Prof. to jest. Odluke 0 ponudi usluga se trebaju temeljiti na odabranoj strategiji pozicioniranja poduzeca i razmatranju ponuda konkurencije. usluga. . .3 27.9 44. T. 2) Razvijanje temeljnog paketa usluge koji ukljucuje jezgru usluge.Spremic. to jest. Ovaj aspekt ukljucuje razmatranja dostupnosti usluge.9 25. D. sc. Crcnroosu. Prema C. 1997. D. Kroz ova] aspekt dolazi do uplitanja elemenata promocije u element proizvod u marketinskom miksu (ekonomska propaganda. moraju biti uskladene s mogucnostima poduzeca. brosure Prisutnost u adresarirna 12. i politika marketing" Prikaz 7: MarketinSki miks poduzeca za racunovodstvene i revizorske 96. dok usmeno prenosenje poruka ima izrazenije trenutacno djelovanje na percepcije korisnika).lO. SC. Nakon odredenja svih spomenutih aspekata p01:1udeusluga moze se prici razmatranjima ostalih elemenata marketinSkog miksa. . br. .r:l(Qr. OBLIKOVANJE I UPRA VLJANJE PONUDOM USLUGA Ponudu vecine usluznih poduzeca cine linije proizvoda.7 Izvor: Ozretic Dosen. namjera onog tko uslugu pruza.Vranesevic.1 69. F. Durdana Ozretic Dosen 139 .4 7. odnosi s javnoscu i osobna prodaja imaju dugoroCni upliv i efekte na image poduzeca. poduzece moze preispitati i promijeniti skup usluga koje nudi. Takoder. One mogu biti medusobno bitno razlicite. same interakcije korisnika s onim tko uslugu pruza kao i stupnja sudjelovanja korisnika u procesu pruZanja usluge.. Rneunauodswo i financije.) 13.1 Usluge se prufaju na daljinu . dr. Zagreb. Ovisno 0 promjenama na trzistu.Gulin. 138 Prof. Koncept je temelj za razvoj ponude.

---~- :. kada se postojece usluge nude na razliciti nacin. dr.~"I Cll. Novi proizvodi za trziSta koja se trenutaeno opskrbljuju kada se korisnicima usluga poduzeca nude usluge koje poduzece do tada nije irnalo u svojoj ponudi. Inc.JEVI I RESURSI PODUZECA ~t4""f----"~ I ANALIZA TRZISNIH MOGUC:NOSTI I I ANALIZA LOKACHE RESURSA oeITOV ANJE 0 POZICIONlRANJU • Koji proizvodi? • S kojim razlikovnim obiljefjima? • Kojim trZi~nim segmentima? OCITOVANJE 0 SREDSTVIMA ZA PROIZVODNJU • Koji objekti i instalacije? • Koja oprema? • Kakve informaticke i komunikaeijske tehnologije? • Koji ljudski resursi (broj i zvanja)7 • KONCEPT MARKETIN'GA USLUGA • Koristi za korisnike usluga o jezgre usluge a dodatne usluge a razina pouzdanosti usluge a dostupnost (gdje i kada) • Uz koje troskove a novae a vrijeme a mentalni sukob a fizicki napor KONCEPT PROIZVODNJE USLUGE . 225. Startup ill "uskrsle" inovacije .u ovu kategoriju spadaju nove usluge kojirna se zadovoljavaju potrebe korisnika na nekom trzistu na kojem vee postoje usluge koje zadovoljavaju iste generiCke potrebe. kada se u prodavaonici pisacih potrepstina i papime galanterije nude usluge ispisa. Prentice-Hail Int. I lzvor: Lovelock. osnivac prvog takvog poduzeca. Ili. planiranje i razvoj novih proizvoda tj.. Lovelock=' predlaze sest razlicitih kategorija inovacija u uslugama: • Glavne inovacije . (PRUZANJA) • • Zemljopisno podrucje djelovanja ozone a jedan ili vise objekata a lokacija objekta a telekornunikacijska povezanost • Raspored o sati (sarni) sezone usluge o kontinuirano nasuprot isprekidano o ako je isprekidano. jos nedefinirana trzista nepoznatih dimenzija. proizvodnje i ljudskih potencijala u usluznom poduzecu.ovim se inovacijama korisnicirna nudi veci izbor unutar postojecih linija usluga. ali mogle su se koristiti jer ih pruZaju druga poduzeca ..nove usluge za nova. Na prirnjer. umnozavania i s1. danas takoreci globalno prisutnog Federal Express-a) .. kao i na medusobnu povezanost rnarketinga. _ Prosirenja linije proizvoda . Durdana Ozretic Dosen Prof. C. CH: Seroices Marketing. H.Ekoliom51d farmif:r:!: Zagreb PD5 Teorija i politika m.1. ill. 1991. takva je inovacija bila uvodenje koncepta prijevoza posiljaka preko noci i sljedece jutro dostava primatelju (autor je Frederich W.. str.. 5C. kada banke nude uslugu osiguranja ill ako muzej otvori restoran.. Na primjer. Du rdan a Ozretic Dosen 141 . Planiranje i razvoj novih usluga Obzirom na temeljna obiljeZja usluge.. koja frekvencija • Oblik i izgled prostora • Razrnjestaj sredstava za proizvodnju o koji zadatak o gdje o kada • Utjecaj usJijed operacije posrednika • Utjecaj uslijed sudjelovanja korisnika (partnerstvo i self-service) • specificni zadaci dodijeljeni "pozomici" odnosno onima "iza kulisa" • • '__-~"ItoI~: 140 SUSTAV PRUZANJA USLUGE :. usluga su specifiCni.. kada Centar za zastitu zdravlja nudi uz klasicne medicinske usluge. London.. Na primjer.rl(r:!:iliga Slika 15:Planiranje i oblikovanje ponude usluga 13. Prof. nove zracne linije koje u ponudu ukljuci neko zrakoplovno podu- .prirnjerice.. Smith Jr. dr. uslugu homeopatske medicine. sc.

trgovacki Ianac "plati pa nosi" Getro). Strategija usluge predstavlja okvir za svako ulaganje u poboljsanje usluge. i poliUk.. da su iznirnne strategije usluga. 13. Promjene stila . njezine operativne strategije i sustav pruzania. radioaktivnog otpada. uvodenje unifermi zaposlenika. odnosno uvodenje bankomata i/ili Internet bankarstva kao novi nacini za pruzanje bankovnih usluga. to jest promjene opipljivih komponenti usluge. ucestale su modifikacije i osuvremenjivanja. dr. na primjer. Tijekom vremena neki proizvodi zastarijevaju. promjene dizajna kreditne kartice. znaci naci podudarnosti izmedu onoga sto treba uciniti i onoga sto poduzece moze uciniti iznimno dobro. 5C..I(lJltr:t . Praksa vodecih usluznihpoduzeca pokazuje.najucestaliji oblik inovadje kojom se mijenjaju trenutacno postojeca obiljeZja usluge. Sasvim specifican izvor predstavljaju trajna potrosna dobra i to na sljedece nadine: • Usluga moze biti supstitut za vlasnistvo trajnog dobra (renta-car) if ili za njegovo koristenje (prijevoz taksijem umjesto voznje vlastitog automobila). Durdana Ozretic Dosen Prof. • U okviru planiranja i razvoja novih usluga zanimIjivo je razmotriti fazu prikupljanja ideja za razvoj novih usluga. Ono ih • 142 Pror. Concorde ili sl. zece. ljekarna koja radi 24 sata.) ili. Berry-ja'v. Odnosno. itd.-. Usluge poput instaliranja.. dr.ri(r:1:ing.Ekonornskl f.2. • onda pruza za odredene vrste i tipove proizvoda. edukacije. Dakako. trajne. Strategija usluge Odrediti strategiju usluge. Sve vise je slucajeva da.najskromniji tip inovacije. iako vrlo cesto primjenjiv. 5C.. kupnja nove opreme za pruzanje usluge. Tako se specijalizirana usluzna poduzeca bave uklanjanjem i odlaganjem materijaJa koji se mogu reciklirati. odnosno neki postaju opasni i pogibeljni te ih je potrebno ukloniti. odrzavanja. uvodenje nove kucne boje poduzeca. To su "kozmeticke" promjene. 1. postoje poduzeca koja se bave prikupljanjem i deponiranjem na primjer.. bez ·obzira na proizvodaca. • Poboljsanje proizvoda . m. prema rijecima 1. u pravilu. odnosno brojem lokacija na kojima se moze usluga koristiti.. Na primjer.uvodenje poboljsania kojirna se ubrzava pruzanje usluge (vlakovi velike brzine. ali je temeljna strategija nepromjenjiva. kada se dostupnost usluge povecava novim radnim vremenom (na primjer bankomat. popravaka cesto su dodatne aktivnosti kojima se obogacuje vrijednost jezgre proizvoda. proizvodac opreme koji je nudio spomenute usluge osnuje vlastito poduzece specijalizirano za pruZanje tih usluga.rm:'- PDSTr:orij. Primjeri su brojni i razliciti . Durdana Ozretid DoS-en 143 .

mogu se. . 72.. znacenie marke u sektoru usluga izuzetno.d Izvor: Berry.\~Jillf_'~K~. a posebice neopipljivost.:. a posebice pri odlucivanju 0 potrebama revitalizacije postojece iIi uvodenju nove marke.~~Wf~0j. uz odredene t~:. Ona dosad provedena. Marka informira korisnika 0 ujednacenosti kvalitete.'-'~' '.· r.k~)1'~ d i?Jjui0:r0J$milli~~ 'j~~~oi~~~~~1'1f..lh~~. ~:i:~ . Utvrdivanje konkurentske sposobnosti rnarke preduvjet je za oblikovanje uspjesne marketinske strategije. Unatoc brojnim. '. ~1ti:)$'p}I~11li~9f. a stvaranjem jake i prepoznatljive marke uvecava se dodatna vrijednost usluge.. \'§l¥~~~~~_"J·f~~l~JJp.i~l!:-j'i~l~!.'. izboru i koristenju marke znacajna su pomoc managerima koji odlucuju 0 strategijama nastupa na trZistu tijekom razlicitih faza u zivotnom ciklusu usluge.~.!'~P)~t~t95}~ !bJ"~~~~~h '>l.§.L.~ .t.).'.: Croatia osiguranje. The Free Press. Diners Club International itd.J. st.~i~N~!·. Croatia Airlines.~f.r:1(()nom~](i fal(IJltr:!: Zagrr:fj PD5 Teorija i potitika markr:t:inga Slika 16: Razvoj strategije usluge 14. Zbog toga je. ': f~. : . New York.I(!.~~~·:!?J")'~Ol~)o._9. l[~'. Durdana Ozretic Dosen 145 . AnalitiCke metode koje se uobicajeno koriste u empirijskim istrazivanjima 0 markama proizvoda siroke potrosnje.~·~~·. Percepcije korisnika 0 marki usluge. sc.< ~~:o~CJ~~. 1995. dr. izmedu ostalog pokazala su da glavnu marku u usluznom sektoru cine ime i zastitni znak poduzeca (npr.~Ll~.. te njihov izbor marke neposredno utjecu na rezultate poslovanja. vrio mali broj njih eksplicitno se bavi markom u usluznom sektoru.. Ekonomski fakultet Zagreb. ZNACENJE MARKE U USLUZNOM SEKTORU Razlikovna obiljezja usluge opcenito. u posljednjem desetljecu izrazito intenzivnim istrazivanjima koja su posvecena problematici marke.'~~~~~~" ~i~~a~. cr. razine koristenja usluge i post-kupovnog zadovoljstva.. Konkurentnost marke rnoze se odrediti u kontekstu dopadljivosti.: On Great Seroice A Framework for ActiDn. a u svakom slucaju jedan je od temeljnih Cinitelja diferencijacije i diversifikacije usluge i njezina pruZatelja.W~~~~"ij:~?~~~'~:. Durdana Ozretic Dosen Prof.~~. str.olJ~:$i·: ~ . .. Infonnacije 0 percepcijama.[~~I~~~~~ ".. L.t~<. Zagrebacka banka.~_~~~~ ~:_.: ::~~ . izmedu ostalog.~1!h~c. 1. 144 Prof.~' .t~jltni )«4. Marka moze predstavljati glavni element kod odlucivanja 0 koristeniu usluge.i![ll. cesto predstav ljaju osnovnu prepreku s kojom se korisnik susrece pri pokusaju objektivne procjene usluge prije njezina koristenja.

Odlucivanje 0 marki usluge [aka marka usluge je ona koja posjeduje vecinu ill sva cetiri obi- IjeZja74. hoteli. Na taj nacin pomaze identificiranju i pozicioniranju pruZatelja usluge u svijesti korisnika.. Testiranje sposobnosti elemenata marke za izgradnju njezine vrijednosti provodi se Prof. restorani. a neposredno se vrsi primjenom razlicitih kvantitativnih istrazivanja . SC. a u manjoj mjeri na pojedinacnu uslugu u asortimanu poduzeca.1.2. simboli.trenutno identificira pruzateIja usluge i istice ga u odnosu prema konkurenciji. SC.moze se lako pamtiti. dr. imagea. Vrijednost marke moze se mjeriti posredno i neposredno.rD5 Teorija i politika merketinna prilagodbe. odnosno odgovoriti na sljedeca pitanja73: • • • • • • • • 146 Je li poduzece aktivno u prezentiranju jake marke korisnicima svojih usluga? Kako ime poduzeca kotira na testovima razlikovnosti. podsjecania i fleksibilnosti marke? Koriste li se. 3) Pamtljivost (Memorability) . banke itd. dr. Njih [e potrebno izabrati tako da pojacavaiu svjesnost 0 marki i olaksavaju oblikovanje jakih. likovi. obicno se diferenciraju prema sveukupnom i sinergijskorn dojmu usluge. koristiti i prisjecati. pozitivnih i jedinstvenih asocijacija vezanih uz marku. Posredno mjerenje temelji se na istrazivanju subjektivnih stavova potrosaca ilf korisnika. u potpunosti i prednosti ostalih elernenata rnarke? Ie li prezentirana marka kohezivna? Upotrebljava li se rnarka konzistentno u svim rnedijima? Koriste li se svi moguci mediji za prezentaciju marke? Primjecuje li se utjecaj ponude usluge na znacenje marke? Temelje Ii se odluke 0 markama 4) Fleksibilnost (Flexibility) . Ourdana Ozretic Dosen 147 . Odlucivanje 0 marki pretezno je usredotoceno na izgradnju imagea pruZatelja usluge. Ourdana Ozretic DOSeIl na rezultatima istraZivanja? Pror. slogani. Na primjer.mjerenja ucinaka?? • Uvazava Ii se i sve one sto vee postoji u ft~nutkli·kad se ukaze potreba za promjenom rnarke ill dodavanjem nove marke? Provodi li se politika rnarke i prema zaposlenima u poduzeeu? • 14.dovoljno je slroka da pokrije ne same trenutno poslovanje pruZatelja usluge vee i predvidene buduce promjene i ekspanzije. Prilikom odluCivanja 0 marki usluge potrebno je razmatrati niz razlicitih elernenata. 2) Primjerenost (Relevance) . znakovi. Ti elementi jesu: imena. 1) Osebujnost (Distinctiveness) .Elementi koji stvaraju vrijednost marke usluge'" Elementi koji stvaraju vrijednost marke usluge imaju za cilj identificirati marku i diferencirati uslugu od konkurencije. reputacije. konzultantske knee. 14. prenosi te pobuduje predodzbu 0 koristima usluge. uspjesno primijeniti i u odredivanju trzisnog udjela marke te napustanju jedne i izboru marke konkurencije i u usluznorn sektoru/l.priopcava prirodu usluge. relevantnosti. osim imena poduzeca. a ne prema pojedinacno] usluzi koju nude.

zbog njihove neopipljivosti i ap- elementi marke predoce pojedinacno slogan. predstavljanje 148 imena i porijekla . Ime marke moze biti vrlo ucinkovito u svega nekoliko sekundi J.na primjer. dr. od imitiranja od • . simboli i likovi kao dio marke izrazito vazni. Vizualni elementi marke .®t\ ~ i osuvremenjivanja.fleksibilnost. Prilagodljivost (Adaptability) . je.i(ultet Zr. kompanije Lufthansa primjeri su dobrih asocijacija uvjerljivost. mogucnost . VizuaIni elementi imaju dugacku primjene u svojstvu sredstva koje oznacava porijeklo. obitelji i zemlje stoljecima su koristile znakove za orao u Austrougar- Prof.[Imfiom~ki f. . Izvor: dokumentacija poduzeca druga trzista . 0 ispitivanjem korisnika njihovim stavovirna 0 usluzi.:rl(el:ififi. Na primjer. sc. Miroa. izvrsno vizualno i verbalno prika- Zasticivanje (Protectability) strane konkurencije.deskriptivnost. • Prenosivost (Transferability) . posebice stoga sto povijest aso- marki.Hapsburgovski cijaciju. Oni . lik starijeg covjeka s brkovima po kojem je prepoznatljiv Fried Chicken koji pruza usluge brze hrane.. dr. na zemljopisno.jednostavno prepoznavanje i ponudacu u oblik~ slova "A" za Atlas osiguranje znaku zrakoplovne upravo na vrstu usluge koju spomenuta prisiecarqe.one se moze uodti. Slika 17: Ime i znak marke Atlas osiguranja i zabavnost. a njegovo znacenje registrirati iIi aku siecaruu .znakovi.greb PD5Teorija i rmlitikr. • . samo ime. mi. asocira na brzu dostavu posiljaka na teritoriju grada. znacen]e i asocijacije koje oblikuju i rnijenjaju percepcije korii samoj usluzi.unutar kategorije usluge. zagrebaCkog poduzeca City Express.kulturoloski. Durdana Ozretlc Dosen 149 . • Smisao (Meaningfulness) zanirnljivost zivanje. Otvorena igla sigurnosnica okrenuta (vidi Sliku 17t ili lik ptice u poduzeca nude. simbol krovne IIi. U uslugama SU. simboli. tako da irn se skorn Carstvu straktnosti. iako na engleskom jeziku.. takoder su u stvaranju 0 kljuCni cimbenici djeluju na svijest vrijednosti rnarke. Izbor imena marke presudan predstavlja ekonomican tivirati Primjeri takoder mogu biti stilizirano sunce spanjolskog sredisnju temu i/ili kliucnu asocijaciju na vrlo kompaktan nacin. vlasnistvo. Durdana Ozretic Dosen Prof. sc. lanac restorana Kentucky sko sredstvo . posjeduju snika 0 ili s1.zakonsko.na prirnjer. Temeljnim kriterijirna za izbor elernenata marke smatraju se76: • Pamtljivost (Memorability) . likovi. znak iIi znakovi. jer ime marke cesto obuhvaca i komunikacijime ATLAS OSIGURANJE slikara marke spanjolskog turizrna.

John Wiley & Sons. Prentice Hall International (UK) Ltd. Dibb. 77. C: Marketing. Harvard Business Review. str.: "Beyond Products: Services Based Strategy". 83-84. 1995. Th~ Dryden Press. E. San Rafael. Triiiie. Harvard Business Review..De Vries.: Essentials of Seroices Marketing. ozujak-travanj 1990. NJ.Simkin. . The Journal of Marketing. sloganom koje poduzece nudi (Slika 18). 6 Prema Cowel. M. T. str.. W. W. . M.. str. dr. 12- 17.: "The Production Line Approach to Service". 32-35. . 16 Ozretic Dosen D. str.o. H . Zbomik radova Veterinarski dan! 1999.. P. World Trade Press. Zagrebacka istraZivanje trzista Accent d. str.. 1972.ting" Slogani su kratke uvjerljivu ucinkovito informaciju sredstvo 0 recenice koje komuniciraju roku omogucava deskriptivnu korisnicima ili da NAPOMENE 1 Vidi Levitt. A. London. S usluzi i marki. G. cit. 1997. 1991. 1996.): World Trade Almanac R 1996-1997. G. S. a.Doorley. str. D.pristupi potrebni u hrvatskim uvjetima". 11 12 Kotler. Heinemann. rujan-listopad. i "The Industrialization of Services". . 8 Prema Quinn.: "Breaking Free from Product Marketing".. 4/5 1999. str. . Lexington Books. rujan-listopad. L. c. 11. 63-74. L. Editions.. J. C: Seroice Management and Milrketing . 7 Prema Payne. sc.Bateson. New York. (ur. oni su agencija za koje u kratkom shvate marku i koristi koje im usluga pruza. J.. O. Fl.. C: op. str. 150 Prof. 603.. sc. op. Zagreb. eif. str. W.Paquette. K. .::.Managing the Moments of Truth in Service Competition.Armstrong. C'Naglasak je na kvaliteti". 1993. T. br. 1990. P. 1993.. G. str. 10 Knight...: Principles of Marketing. 2-6. NY. 1980-1998". Vol. Durdana Ozretic Dosen 151 . Englewood Cliffs. 1984. Europsko izdanje.Ferrell. travanj 1977. Zagreb. 4 Prema Hoffman. Poput imena marke. 13 Gronroos. 5.. 1/2. str. . 2 Prema Shostack. Hrvatska veterinarska komora Zagreb. 1999. J. Journal of Services Marketing. D.Van Helsdingen.: "Marketing i management usluga . Harvard Business Review.. 15 Prilagodeno prema Gronroos. 1999. 700. Maxwell Macmillan International Editions. Vol. 26.: The Essence of the Services Marketing. str.o. Orlando.. L.PD5Teorija i politika 'rii"rkr. E.Pride.: Services Marketing Managementan International Perspective. 14 Prentice-Hall International C: isto djelo. br. G: "International services marketing: a review of research.. B. P. dr.: "Marketing veterinarskih usluga".) komunicira "The Accent is on Quality" kljuCno obiljeZje usluga Slika 18: Slogan agencije za istraZivanje trziSita Accent The Accent is on Quality Izvor: promotivni materijal Kasper. Lexington. 9 Izracun prema podacima iz: Thurmond. str.. 13. Durdana Ozretic Dosen Prof. 347. 41-52. str. 13. str. 1976. Mate.Jr. 3 Prema Ozretic Dosen. 27. Mass. Gronroos. D. 58-67.: The Mnrketing of Services.

1993. SIT. P. str. br.A Customer Relationship 2000. 331-332. objavljeno u Czepiel. Inc. F. 216-225. 34-43. St. fakultet. str. VoL 7. 1987. D.: isto djelo. W. Inc.106-I16. 105. (urednici): Ozretic Dosen..: "Quality Comes in Services. E. L. D. str.L. Vidi u Heskett. S. VoL 9. str. The Free Press. sir. . 1984. Prentice-Hall. D. Arnott. 24-29. 47 internom u Prevlsic.Sasser. E. Heskett. 8.. W. str.: Marketing Professional Services. Englewood Cliffs. 13. .451-468. L. .Bratko marketingu r u poglavlju S. 200C 30 31 Cowel. L. McGraw- Ozretic Dosen.: Services Marketing.. 158-160.. ~1 Bateson. str.: isto djelo. V. 1. C: Services Marketing . str. 1990. J. The [ournal of Services Marketing. H. P. 133-139. D.. . Madrid. R. W.: Service Management.. Durdana Ozretic Dosen Prof.ljeto 19 the Customer 1987. Jr. 66-70. str. John Wiley.: "Planning the Service Encounter". sijecan]. J. br. J. W. C: Service Management Approach. . Harvard Business Review. Principles and Practice. C. 1990. Englewood Cliffs. Business 3D. Prentice-Hall.slusaju pcduzeca u Hrvatskoj glas trzffita? (3 slucaja)". str. A. L.: Moments of Truth. Chichester. br. W. svibanj-lipanj 1980. Prema Kotler.Hart. Solomon. 62.Znost u hrvatskom Acta Turisiica..2. L. 1984. No. 1990. str. doktorska disertacija. c. First: the Key Service Strategy ". W. . Paris. Jr. J. L..PreviSic. 85-89.Hart.: "An Exploratory Investigation of Consumer Decision Making in the Service Sector".: isto djelo. 11-19. L. Lexington.. E. 1987. C. W. L.. Shostack. G. 37-38.. i Zeithaml.E. 1.8. SC.: "Putting Quarterly.. A.Previsic.Berry. str. i "Service Postioning Through Structural Change". Englewood Cliffs. str.redifining the concept". A.: "Zadovoljstvo korisnika usluge .: isto djelo. J. Hart.. Vol. 1995.Parasuraman. Journal of Product and Brand Management. C. 32 Palmer. "Services Marketing is Different".. J.Kalafatis. C. 99-102. Jr. . R . Ekonomski fakultet Zagreb. 22 23 J. 28 de seroicios.: isto djelo. 33 Prilagodeno prema Heskett.: isto djelo. Wanvick Business School Research Papers.Sasser.. D. 81. str. J.. str. . J. . str..N. I. and Marketing & Sons. Model su razvili francuski autori Pierre Eiglier i Eric Langeard.Leblanc.. New York. str. str. Business R~iew. Detaljni opis modela vidi u njihovoj knjizi Servuction .: Delivering Quality Seroice . 87-111. sijecanjveljaca 1984. (urednici): The Service Encounter. . FI. 39 40 srpanj-kolovoz 1988. W. ~J Ii 2S ~6 Ozretic Dosen.Hart. 609..: "Positioning.: Marketing usluga uftmkciji suuremenog triisnog gospodarstva.: isto djelo. Durdana OzretiC Dosen 153 . 309-316.. br. 17 Prema 18 Carlzon. 1-2.. E: Seruuccion .Hart. L. Books. 158.: Marketing usluga u junkciji suvremenog triisnog gospodarstva 1996. McGraw-Hill. 3. 49 Gronroos.Zeithaml.: isto djelo. E. 42 43 44 45 c. Billinger Publishing Co. Zagreb. turizmu". str. Sinergija. 2. C.Sasser.: Managing Seruice Marketing. str..1999. SIT. New York. Ltd. A. Prilagodeno prema Berry. 1. W. NJ. of Unconditional Service Guarantees". J. 1995. doktorska disertacija. str 218. Inc. . navod iz Blankson. str. RP. V. 1. 1984. W. 113.Cole. Autor koncepta je G. str. 222. C. Heinemann. Shostack.Cole. c. objavljeno u Lovelock C. . Mass. Carlzon. 38. str.: "The Power Harvard A. London. 36 Orlando. L. NY.: The Marketing of Services. New York. Heskett. L. L. 152 Prof.: Service Management and Marketing -Managing the Moments ofTTuth in Service Competition. dr. 8.Sasser. Operations and Human Resources. L. L..Sasser.. A..G..Sasser.E. 1996. Mass. ~o Heskett. W. Zagreb. Triiiie. C. Ekonomski fakultet Zagreb. str. D.Principles and Practice. Ekonomski djelo.: "The Employee as Customer" pretisak u Bateson.Bloom. 1989. .. . 48 Berry.1997 str. str. G. C. .Balancing Customer Perceptions and Expectations. 243-254. . str. Prentice-Hall. E. 4.. . 24 J. L. NJ. 51.W. Management 46 Gronroos. A. New York.1987. E. Gronroos. Prema Ozretic Dosen.. 1992. Prentice-Hall International. P. 2.Armstrong. br. too".el marketing Hill/Interamericana de Espana. Lexington Lexington. A. L. isto Eiglier. S. 189.Hart. 27 D. Journal of Marketing.EI!Gnoms[ti fa[tultl?f: Zagrl?b PD5 Tenrija i politjka mar[(l?tinga Ozretic Dosen D. . M.Hart. str 54. Changing the Rules of the Game.. Iscrpno objaSnjenje sadrze sljedeCi radovi autorice: "Designing Services That Deliver".Suprenant. G. J. 31. . Vidi u Norman. W. br. 38 C. . Maxwell Macmillan International Editions. 54.Le marketing des Services.nu.: Managing Services Marketing: Text and Readings. 34 35 J. Berry.. br. . Englewood Cliffs. str.: "Marketing usluga . 1988. NJ. McKinsr. 1993.Parasuraman. Vol. Vidi u Heskett. The Free Press. str. 153. str. P. Jr.. Prema Palmer. a prema L.y Vidi u Turley. W. W. 29 Prema Ozretic Dosen. Lexington Books.: Service Breakthroughs. [ohn Wiley 0 . The Dryden Press. 3. C.: "Interni Marketing..Langeard. . str. J. . 20-21. Detaljnije marketing". L. 1. 37 Kotler. dr. 1993.: "Issues and challenges in the positioning of service brands: a review".. 1985. NJ.

Principles and Practice. . D. . . 131. 232-233. D. G. Spajic.: Services Marketing. str.. 78-85. 1995..: Seroice MIlnagement and Marketing. sc. Eunsa. travanj 1992. D. Prema Bitner.. New Jersey. Berry. Penguin. 228.Gm~l(ifalmltet Zagreli PD!. 76 Vidi u Maslow. str. R .AM.34-43. E. Zagreb..Clark. uz primjer pozicioniranja krovnih nacionalnih turistiCkih marki vidi u Vranesevlc T. jesen 1985. Rarnnovodstvo i financije. str. Spremic. 1971. New York. c. 209. 1997.: Strategic Brand Management. Journal of Marketing. 51 so Prema Palmer. Lexington Nass. 10.. str. L. . 261: 74 Herrington. Orlando. 1986. Hrvatska veterinarska komora. 10. objavljeno J. 72 58 Upah. 55 56 Lovelock.Parasuraman. 67 i Vidi detaljnije u Gronroos. H. . 53 54. NY. M. sviban]. 8-14. 89-96.. D. C. 7.: "Situation Creation in Service Marketing".Text and Readings The Dryden Press.: isto djelo. 2/1994. Marketing.Rossiter. 10. 75 61 Prema Maister. str.. New York. Keller. M. 28-32. Managing Seroices Marketing . str. 255-263. F.. isto djelo. c. 64 Mudie. Psychology u 71 S! Vidi u Morgan M. "Mark a kao trzi§ni aspekt proizvoda: Istrazivanje stavova 0 markama nekih hrvatskih proizvoda".Vranesevic. 1995. Lexington Books..Dev. 69 Razmatranje prema Shostack. Porec. 1. 26. Inc. L. 190.: "In Services.: "Marketinska orijentacija poduzeca za pruZanje 154 Prof. str..: isto djelo.Cottam. London. F. br. 1990. dr. J. 59 60 J. S. . I. E. D. 1992.. str. Gronroos. Journal of Hospitality and Leisure Marketing. str. L. 1991. 1999. G. str. Pamplona. str. . 72-73. 13. W.. 65 66 Temeljeno na Ozretic Dosen. br. An Environmental Approach". 8-14.Vranesevic. T..: "MarketinSka orijentacija poduzeca za pruzanje racunovcdstvenih i revizorskih usluga u Republici Hrvatskoj". sc. Opsimiie. c. G. br. Berry. Donovan.. H. New York. 1991. 57-91. isto djelo. br. A. F. 1986.. T. 8. A . 58. J.Fulton. What's in a Name?". 2001. L. 1998.. J. D. Durdana Ozretlc Dosen Prof. Raiunooodstoo financije.: The Marketing Imagination . W.: The Farther Reaches of Human Nature. 73-82. str. F1. br. The Free Press. The Management and Marketing of Services.r::kGr. L. pogl.71-72.. str. . .. The Journal of Services Marketing.l Berry. I. Zagreb. Vidi u Ozretic Dosen. Surprenant: The Seroice Encounter . Butterworth Heinemann. 159-160.Fulton. 2. K. str. 7. A: Fundamentos de la direcci6n de empresa. 1999. str. 49-57.: "Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees".: Marketing Seruices: Competing Through Quality.Cole.. ljeto 1982. str. 62 63 J. str. T. str. Prentice-Hall. str.: "Effects of music in service environments: a field study". str. 67. Upah. c. Gronroos. TI. Lexington Books. str. Oxford. .. D.. J. D. 51. s.: "Tourist Country Brand Positioning in the Eyes of Croatian Students".. rujan-listopad. br.. .R Solomon.Ozretic Dosen. dr. 1988.. C.. Prentice Hall International. F. A. New York. Vol. D. Akademija MM. . G. str. D.. T. NY.Capella. i Ozretic Dosen.Spremic. The Free Press.: "The One-Firm Firm: What Makes It Successful".. J. 68 Gronoroos. Sloan Management Review. L. Harvard Business Review. Vidi detaljno u Ozretic Dosen.Vranesevic. sije~anj 1987. . 1997.. Inc. AMA. I. rad objavljen u: Zbornik radoua (Proceedings) Veterinarski dani 1999. Vol. The Free Press. ..Spajic.. C. A. .. "Store Atmosphere. L. 34-47. PrenticeHall. str.Lefkowith.L. . 55-60. Englewood Cliffs..Managing EmployeeCustomer Interaction in Service Businesses. Prema Perez-Lopez. Vol. Teorija i politika marketing. 17. [ournal of Retailing. 1993. 56.Gulin. Durdana Ozretid DoS-en 155 .New Expanded Edition. 52 Prilagodeno prema Levitt. str. Vol. L.. Raiuncoodstoo i ftnancije 4/1997. Journal of Marketing.: On Great Service A Framework for Action.: "Defining Competitive Sets of Hotel Brands Through Analysis of Customer Brand Switching". C. Chicago. Services racunovodstvenih i revizorskih usluga u Republici Hrvatskoj". str. D: "Marketing veterinarskih usluga''.Gulin. P.: "Service Positioning Through Structural Change". T. 1987. 70 Bateson. Zagreb.

24-29 Berry.Zeithaml. J.redifining School Research Papers. J.E. objavljeno u Lovelock eH. Inc. A.Text and Readings. V. NY. 1.Clark..: On Great Seroice: a FrameuJork for Action. 1988.C. New York.LITERA TURA: Albrecht.: Managing Service Marketing. The Dryden Press. str. L.1. 1995. .Lefkowith. The Free Press.1. 28-32. 216-225 • Berry. Prentice-Hall International. dr. Prof. The Dryden Press.. Orlando.: "Services Marketing is Different". FL. Seroice. New York. K: At America's 1988.G.A.G. br. 1991.: "In Services. No. rujan-listopad 1988. 1993.. L. Berry. .L .Parasuraman.Text and Readings.F.Parasuraman.: Marketing Services: Competing Through Quality. The Dryden Press. Warwick Business Arnott. The Free Press.Hoffman. .: Managing Seroices Marketing ..L. str.: Managing Services Marketing: Text and Readings. the concept". Operations and Human Resources. Durdana Ozretid Dosen 157 . svibanjlipanj1980.: Managing Seroices Marketing . L.E. str. .E.: "Positioning.Irwin. What's in a Name?". 3. Harvard Business Review. Homewood. sc. 1. too".: "The Employee as Customer" pretisak u Bateson. 1992. 1992. .8. Berry.G. Dow Jones . Berry. J. Fort Worth.L. T. E. Business. Bateson.: "Quality Comes in Services. Orlando.. 1999 Berry.L. 1. Bateson. KD. A. FL. Englewood Cliffs. D..

: Serouccion . 1989.Ferrel. E.r. McGrawhill and Marketing". 57-71.A: «Putting the Service-Profit Chain to Work». Mate.' Service Management and Marketing .c. str. 56. ...G.M: Revitalizando los Seroicios.E. Eiglier..L. Maxwell Macmillan International Hart. 34-47.: Strategic Brand Management. 1987. Journal of Product and Brand Management.m~ki rr. Kesic.Lovenan. G. Vol. C. S. London.ljeto 1982. Sasser. Biblioteca Empresas.: "The Power Harvard Business Review.Langeard. Relationship c.Bateson J. Inc.L. br. listopad 1990. Kalafatis. K. .: Moments of Truth.. . Schlasinger. .1999. P. 1998. Bruner. 109-110.W. The Free Press. Hoffman. . . . Kasper. W. New Management . br. K. 1990. europsko de Donovan. 1992. New York.W. S. 1995. W.. br.A. Vol. . E. 347.: Ponasanie Knight. Dibb. dr.Rossiter. Jr. Journal of Marketing. lESE Gestion The McKinsey Quarterly.L.1: 7.: Services Marketing .: "Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees". Chichester. Gronroos. John Wiley poiroiaia. 1987. J: "Store Atmosphere: An Environmental Psychology Approach". Ediciones Folio.. Vol.Paris. John Wiley & Sons. Hunt. Vol.E. o. D. str. Huete. Heinemann.M. str.Carlzon.. Durdana Ozretic Dosen 159 . Dryden Press. Barcelona.. Heskett J.. S. .13.. J. 2/1996.: "Music.: Marketing. Mood. 1990.r. J. srpanj-kolovoz of Unconditional Service 1988.360. York.Simkin. KD.1999. 1. & Sons. 8..L.W. L. C. . izdanje. Herrington Duncan. Cronroos.: Essentials of Services Marketing.Van Helsdingen.De Vries. Vol. 4/5. SC. Blankson. P. J.. c. 158 Prof. Dissatisfaction and Complaining Behavior".: The Marketing of Services. travanj 1992. Journal of Retailing. G. H. 10. . Durdana Ozretic DoS-en Prof. Journal of Services Milrketing. Editions.Pride.Capella. Adeco. 1996. 58. Lexington. T. the Customer First: the Key Service Strategy".I~IJI[. W. Journal of Social Issues.Ekorir.T.ljeto 1987. N. str. . services marketing: a review of research. P. Carlzon.grr:b Bitner. Madrid..v. 47. Changing the Rules of the Game. .:Consumer Satisfaction.- C. Mass.: Servuction McGraw-HilI. Harvard Business Review.2. McGrawHill/Interamericana de Espana. Keller.E.: "Effects of music in service environments: a field study". Marketing. FL.c. . 1984. str 54. Guarantees".: "Issues and challenges in the positioning of service brands: a review". j. Cowel. Billinger Publishing Co. ozujak-travanj 1994.Jones. New York. sc. Heskett. 2000.Le marketing des Services. 1999. 94-104.r..M. str. Thill.Hart.Jr. 26-41.. M. L. Inc. J. Prentice-Hall. dr.el marketing de Seruicios.Langeard.NY. -A Customer Ltd. str. R.106-116 Bovee. c. 1991.Sasser.: Service Management and Marketing Maanagement Approach. Journal of Services Marketing.. Lexington Books. Orlando. G: "International 1980-1998".: Service Breakthroughs. Zagreb.1999. Zagreb.J.an International Perspective. L.1997. L.W. New York. O..L. EigIier.Managing the Moments of Truth in Service Competition. str.: "Putting Journal of Marketing.

L.. A: The Farther Reaches of Human York. Prentice Hall International Lovelock. str.: "The One-Firm Firm: What Makes It Successful". 1991. Hrvatska veterinarska Ozretic II usluga". Marketing. Prof. Penguin. Prof. 57-91 Mudie. 111-127.Bratko r S. (ur. Racunovodstvo i financije.. M. Levitt. Acta Turisiica. str. str. Maister. 1984. J. S. John Wiley. . D. 1993. Principles and Practice. J. Prentice Hall R.Mathur.: "Zadovoljstvo korisnika usluge glas trzista? (3 slucaja)" Triiste.. K. . u Previsic.nuznost u hrvatskorn turizmu". A: The Farther Reaches of Human Nature. D..: The Management Butterworth Heinemarm. Kotler. Englewood Cliffs. Prentice Dosen D.A. New Morgan. Acta Turistica.Ekonornski fakultet Lr. Prentice-Hall. The Essence of Services Marketing. str. Durdana Ozretic Posen 161 . Inc.:"Defining Competitive Sets of Hotel Brands Through Analysis of Customer Brand Switching". Operations and Human Limited.. 1993. . D. . str. T. str. Prentice-Hall. 2/1993..: Fundamentos Pamplona. D. eH. . Palmer. 4/1997. D. 1-2/1997. 2/1998. Hall International. A. Sinergija.: Principles of Marketing.:"Marketing i management usluga .: Service Management.: Services Marketing. London. London. Ozretic Dosen.S. C: Services Marketing..Bloom.. Journal of Hospitality and Leisure Marketing. . 451-468. str.Spajic.: "Znacaj politike marke u razvoju marketinske strategije hrvatske kao turisticke destinacije". 1999.)994. str. 8-9/1995. Hertfordshire.1971. 28-33.rl~etiligr.: "Services advertising and providing services on the Internet". .5/1998.: Marketing racunovodstvenih Raiunaoodstoo ifinancije. New Jersey. 334-347 Maslow. and Marketing of Services. P. str.J.. Ozretic Dosen.: "Marka kao trzisni aspekt proizvoda: Istrazivanje stavova 0 markama nekih hrvatskih proizvoda''. Inc.Vranesevic. . Maslow. Lovelock c.: The Marketing Imagination.Dev. A: International.. Norman. 1988.: . P. Nature. T.Gleason. Sloan Management Review.Armstrong. 155171..c. Ozretic Dosen. D. A.Vranesevic. 89-96. C. Resources.Cole. 1. .): Perez -L6pez. 1.: "Marketinska orijentacija poduzeca za pruzanje racunovodstvenih i revizorskih usluga u Republici Hrvatskoj". 82-93 Ozretic Dosen.K. Vol. Racunovodstvo i financije. 10/1997. T. P. D. 1999. PN. Englewood Cliffs. 2.Spremic. 1984. sc. 2001. . usluga". dr. Ozretic Dosen D. New York.: "Intemi marketing". D.Previsic. 8-14. D.. T. Durdana Ozretic Dosen de la direccion de empresa. 1995.: "Marketing veterinarskih Veterinarski dani 1999. . Ozretic Dosen. Penguin.Gulin. slusaju Ii poduzeca u Hrvatskoj 9.: Marketing Professional Services. Zbornik radova kornora Zagreb. New York. dr.Cottam.: "Marketing usluga .greb PD5 Teorija j potttika m?. New York. Oxford. broj 1-2/1993. Eunsa. F.Prebezac.pristupi potrebni u hrvatskirn uvjetima". Triiste. Ozretic Dosen. 12. The Free Press. SC. Englewood Cliffs. Zagreb. 1991. D. Journal of Services Marketing..H. 1986. Kotler. jesen 1985. Ekonomski fakultet Zagreb. N. Prentice-Hall International G.Vranesevic. Mathur... peto Editions. VoL Ozretic Dosen. br. 1971. izdanje.. NY. Managing Services Marketing./ br. . Payne. 160 J.

1995. str. V. V. B.): World Trade Almanac 1996-1997.LeBlanc.Moore. Shostack.Ozretic Dosen.: "Minimizing internal communications gaps -by using business television".. str.e. travanj 1977. Sinergija. str.A. . J.: "Planning the Service Encounter". .R.: "Breaking Free from Product Marketing. Zeithaml. (urednici): Marketing. Vol. . 290-297. Vol.4/1993. r. dr.243-254. Durdana Qzretic Dosen Prof. .sc. str. Harvard Business Review. R. D: Osnove medunarodnog Turley.: "Customer J. B.Fulton.(urednici): Internal Routledge. 7..e. M. str. GL.M. Marketing. P.B. 22-44 Previsic Piercy. P. Zagreb.1. Vol 1. L. F. - Bratko S. CP. Upah.: "Problems in Services Marketing". Lexington Books. objavljeno u Czepiel.. 55-60. L.L. obstacles and issues". Marketing". NY.Berry. Turley. marketinga. Journal cf Consumer Marketing. G. str..: "Brand Name Strategies in: the Service Sector". Solomon. Shostack. J. Directions for Management.W.D. 58-67. Spring 1985. Routledge. Zagreb. Balancing Press..F. .89. br.A. San Rafael. R. Lexington.: "Beyond Products: Services Based Strategy".Doorley. G. . .. Quinn. str. 1. str. objavljeno u J.4-5/1999.W. 12/1995. objavljeno u Varey. Samiee. Vranesevic. J.. (ur.Parasuraman. (ur.E. I. Directions for Management. . 2000.: "Service Positioning Through Structural Change". 33-46. 11-19. .T. F. Journal of Services Marketing. .R.EkGnormki falml!:e!: Zagreb rDS Teorija i politika liiiHi!etinr. .Parasuraman. 162 Prof.. str. A.Reif. 2000. Surprenant: The Service EncounterManaging Employee-Customer Interaction in Service Businesses... str. 13.. Ou rdana Ozretlc Dosen 163 . Previsic J. London. RP.Paquette.): The Service Encounter. 34-43. Varey. Vol. 42-50. Journal of Stauss. hr. L.Hoffman. Thurmond.L.a satisfaction and the Internal Marketing". 2000. .Lewis. Vol.: "Situation Creation in Service Marketing". The Journal of Services Marketing.: Delivering Quality Customer Perceptions and Expectations.A. dr.Berry.Ozretic Dosen. ozujak-travanj 1990. Journal of Marketing.: "Designing Services That Deliver".W. 1985. Journal of Marketing Practice. GL.: "An Exploratory Investigation of Consumer Decision Making in the Service Sector".(urednici): Internal Marketing. Shostack. str. siiecani-veljaca 1984. Shostack. Mass. sc.: "The internationalization of services: trends. 51. New York.. The Free Service. 133-139.L. London... G. 2001.Lewis. Vol. World Trade Press. svibanj 2001. . Lexington Books. 4. Journal of Marketing. Harvard Business Review. T. .Solomon. br.L. A. Akademija MM 8. Zeithaml. . Masmedia. 49. S.A. 1990. 1986. M.Suprenant. N.. B. . 1996. 1. D: "Tourist Country Brand Positioning in the Eyes of Croatian Students". 77. sijecan] 1987.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->