P. 1
On Line Tehnike-seminarski Rad

On Line Tehnike-seminarski Rad

|Views: 73|Likes:
Published by Sanja Šešlija

More info:

Published by: Sanja Šešlija on Aug 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2012

pdf

text

original

Naughty chick gets a double penetration Univerzitet u Beogradu Tehnolo ko-metalur ki fakultet

Seminarski rad iz predmeta Hemijske metode za kontrolu i pra enje procesa

ON LINE TEHNIKE

Student : Sanja e lija Broj indeksa 3066/2010

Profesor : Ljubinka Rajakovi

Ovi sitemi nazivaju se jo i ma ine za hemijsku analizu ( ili autoanalizatori na polju klini ke hemije). Svaka od osnovnih operacija trebalo bi da se 2 . Automatizacija je najpre kori ena za potrebe klini ko-hemijskih ispitivanja i bila je zasnovana na principima kontinualne proto ne analize (CFA.januar '11. u praksu je uvedena proto na injekciona analiza (FIA). 1957. Slede i stepen automatizacije analiti kih postupaka karakteri e se upotrebom analiti kih robota koji se nalaze pod kontrolom mo nih kompjutera. procenjeno je da se obradi nekoliko miliona uzoraka godi nje. UVOD Usled velikog broja uzoraka ili koraka u analiti kim postupcima neophodna je delimi na ili potpuna automatizacija procesa. automatizacija je iroko rasprostranjena usled prednosti koje pru a. 1975. Njihovom razvoju predhodio je veliki iskorak u tehnologiji sezora i mikroprocesora koji predstavljaju uslov funkcionalnosti automatizovanih sistema. Automatizovani analiti ki postupci obezbe uju: -istovremenu analizu velikog broja uzoraka -smanjenje tro kova -ska ivanje vremena proizvodnog ciklusa -ve u ta nost Prvi korak pri automatizaciji procesa jeste ra lanjivanje analiti kog protokola na osnovne operacije . godine.) Nakon toga. a koje se ogledaju u smanjenju tro kova i trajanja procesa. Samo u industrijskoj praksi Federalne Republike Nema ke za potrebe klini kih ispitivanja. pra enja procesa i za tite ivotne sredine. posebno prilikom rutinskih analiza. Posebno u poslednjih deset godina.

Na slici 1. 3 . U toku procesa prate se parametri dodeljeni razli itim analiti kim koracima koji su programirani.obavlja unutar ma ine . A dat je primer automatizovanog fotometrijskog odre ivanja fosfata rastvornih u vodi i u rastvorima soli limunske kiseline Slika 1.

y y y y y y Osnovne operaciije izvr avaju se pod kontrolom mikroprocesora . Osnovne operacije uklju uju: merenje doziranje rastvaranje razbla ivanje te no-te nu ekstrakciju vrsto-te nu ekstrakciju (uklju uju i i faznu separaciju) y titraciju y fotometrijsku analizu. 4 . Ulazni podaci i izlazni rezultati (input i output) predstavljaju vezu izme u itavog sistema i korisnika . Na slici 2. Centralna kontrola obezbe uje prenos podataka do ma ine u kojoj se obavljaju osnovne operacije . Centralna memorija sadr i sve informacije o analiti kom procesu u celini kao i podatke vezane za svaki korak u protokolu i svaki analizirani uzorak . ulaz podataka . mo emo zaklju iti da ideja automatizacije po iva na slede im elementima: osnovna operativna ma ina ( slika 1. B).Sa slike 1. transport uzorka . cenralna kontrola . izlaz rezultata. prikazan je autoanalizator noviije generacije koji se koristi u svrhe klini kog ispitivanja.

Transport reagenasa vr i se pomo u peristali ke pumpe. Broj uzoraka/h pomno en brojem istovremenih odre ivanja (jedne serije rezultata) daje broj analiza/h CFA analizatora. Tok fluida je segmentitan uvo enjem vazduha (u obliku mehuri a).Slika 2. Prednosti CFA tehnike: y veliki kapacitet analize koji se ostvaruje istovremenom primenom razli itih operacija y jedinstven kvalitet ostvarenih dijagnosti kih rezultata y visok intenzitet i stepen ponovljivosti me anja reakcionih rastvora u svakom stadijumu automatizzovane procedure y izuzetno mali tro kovi uz kori enje standardnih laboratorijskih reagenasa y komplikovana priprema pojedin nih uzoraka izbegnuta je primenom CFA analizatora y ska ivanje vremena proizvodnog ciklusa Princip rada CFA analizatora Svaki uzorak ili kalibraciona te nost preuzeta sa autosemplera podeljen je tako da uti e u razli ite usisne cev ice u kojima se istovremeno vr i odre ivanje. Kontinualna proto na analiza (CFA) Kontinualna proto na analiza je kao tehnika razvijena 1957. Uzorci za analizu uvode se 5 . Poznata je i pod nazivom Segmentirana proto na analiza (SFA). godine za potrebe klini kih ispitivanja.

6 . Definisana zapremina uzoraka odr ava se uranjanjem cevi u kojoj se nalaze uzorci u posudu koja je povezana sa automatskim injektorom uzorka. staklenu spiralu u kojoj se me aju.pomo u creva u reakcioni sistem. Kao rezultat ova dva efekta. na putu ka fotometru do lo bi do me anja uzoraka koji se unose jedan za drugim. Reakciono vreme definisano je du inom spirale kao i re imom strujanja te nosti. odnosno creva. Vazduh se uvodi u sistem da bi smanjili efekti difuzije u uzdu nom pravcu. Na slici 3. dat je ematski prikaz strukture analiti kog sistema Slika 3. Me utim. vazduh se uklanja. na zidovima cevi formira se film te nosti debljine d. Me anje i hemijska reakcija de avaju se u spirali. Pre nego to te na struja stigne do elije fotometra. kao i da bi se spre ili ili minimizirali rezultati difuzije usled razlika u re imu strujanja te nosti u osi toka i na zidovima staklenih cevi. i pored segmentacije toka te nosti vazduhom.

e e javljaju signali bez platoa ( slika 5.b) Slika 5. a Slika 5. izlazni signal ( zavisnost koncentracije uzorka od vremena trajanja reakcije) posedova e plato.ematski prikaz toka te nosti koji je segmentiran mehuri ima vazduha dat je na slici 4. kao posledica kra eg vremena usisavanja rastvora uzoraka i vode ili pufera u sistem. b CFA tehnika na la je primenu u automatizovanom fluorimetrijskom odre ivanju kateholamina. Tako e. mo emo zaklju iti da se uvo enjem mehuri a vazduha smanjuje difuzija du cevi i pospe uje me anje te nosti. do i e do pojave maksimuma. Slika 4. Prema tome. U praksi se. ipak. tj. Opisani proto ni sistemi omogu avaju precizno zapreminsko doziranje ( uzorka i reagenasa) u ta no odre enim vremenskim intervalima za svaki pojedina ni reakcioni korak. mehuri i pove avaju vreme analize i zahtevaju uvo enje. uklanjanje to uslovljava dodatne tro kove. a i ukazuje da je reakcija zavr ena. Ukoliko uzorak konstantne koncentracije proti e kroz sistem du i vremenski period. Ovakva forma signala prikazana je slici 5. tj. 7 .

koji nastaje kao intermedijer predhodne oksidacije. dat je ematski prikaz fluorimetrijskog odre ivanja kateholamina. adrenalin i noradrenalin.Kateholamini. Informacija o koli ini ovih amina u krvi i urinu veoma je va na u dijagnostici. Preduslov fluorimetrijskog ogre ivanja adrenalina i noradrenalina jeste njihova konverzija u fluorescentne derivate (trihidroskiindole). Svi navedeni me ukoraci moraju biti izvr eni u ta no odre enim vremenskim intervalima. dobija se adrenohrom. 1. Na slici 6. U drugom reakcionom koraku dodaje se redukciono sredstvo da bi se omogu ila izomerizacija u baznoj sredini do forme trihidroksiindola. Najpre se oksiduju pomo u kalijum-heksacijanoferata(III). naro ito prilikom dijagnoze tumora. Dobijene fluorofore stabilisane su sni avanjem pH vrednosti rastvora do 5.pufer 2-rastvor uzorka 3-vazduh 4-oksidaciono sredstvo 5-zamena redukcionom sredstvu (opciono) 6.redukciono sredstvo (NaOH) 8 . Ciklizacijom okvinona. Slika 6. pripadaju biogenetskim aminima koji se izlu uju prilikom izvesnih fiziolo kih reakcija u organizmu.

Kontrolisanje disperzije vr i se na osnovu parametra D. Ovo me anje predstavlja preduslov za konverziju analita u proizvod reakcije koji se mo e detektovati. dobija se kao odnos po etne koncentracije uzorka i maksimalne koncentracije koju uzorak mo e imati nakon me anja sa strujom reagensa. reproduktivna zapremina uzorka ubrizgava se u nose u kontinualnu struju te nosti. disperzija. rastvora reagensa . 9 . prikazana je zavisnost koncenracije uzorka od vremena trajanja procesa. Odre ena. Stoga. Sme a koja nastaje ovim me anjem ne mora nu no da bude ravnote na . tj. mo emo zaklju iti da parametar D predstavlja meru rastvorljivosti uzorka u FIA sistemu. Dolazi do me anja uzorka i rastvora reagensa konvekcijom i difuzijom. tj. godine u Nema koj.7-sir etna kiselina 8-izlaz iz fluorimetrijske elije Primena CFA tehnike -Odre -Odre -Odre -Odre ivanje organskih jedinjenja koje sadr e fosfor i azot ivanje fenola ivanje cijanida ivanje fluorida Proto na injekciona analiza (FIA) Razvijena je 1975. Na slici 7. Parametar D.

Odre ivanjem parametra D. ematski prikaz ovog procesa dat je na slici 8. mo emo predvideti reproduktivno vreme procesa. FIA tehnika na la je primenu u automatizovanom ode ivanju nitrata u otpadnim vodama. tj. 10 .Slika 7. vreme u kome mo emo izvr iti detekciju eljenog uzorka. Slika 8.

Pre ovoga. nitrat je u redukcionoj koloni redukovan do nitrita . Procesna analiza nosi ekonomski benefit kroz brze i pouzdane informacije dobijene kontinuirano ili u pravilnim vremenskim razmacima. tj. proizvod reakcije koji je pogodan za detekciju fotometrom.elija za dijalizu ovde ima funkciju on line i enja uzorka. 11 . Nitrit je zatim konvertovan u azo boju. tako da ne dospevaju u reakcioni sistem gde su pome ani reagensi R1 (sulfamid) i R2 (Nnaftiletilendiamin). Nitratni joni migriraju kroz membranu za dijalizu u nose u struju C2. Ve i molekuli zaostaju u nose oj struji C1. kontrole kvaliteta. vremena i sirovina. Primena FIA tehnike FIA tehnika na la je primenu u razli itim oblastima: -Biologija ( studije o ivoj eliji uptrebom fluorescentne mikroskopije) -Biotehnologija -Imunoanaliza koja uklju uje antitelo/antigen reakcije Za detekciju mogu se koristiti razli ite instrumentalne metode: -Fotometrija -UV-vis spektrofotometrija -Potenciometrija -Atomska spektroskopija Procesna dinami ka analiza Procesna dinami ka analiza defini e se kao postupak dobijanja kvantitativnih i kvalitativnih informacija o procesu u svrhu kontrole i optimizacije hemijsko-tehnolo kog procesa te u funkciji optimizacije utro ka energije. Nose e struje C1 i C2 imaju razli ite vrednosti pH. za tite okoline i sigurnosti.

Izlazni rezultati koji se dobijaju pri ovakvoj analizi. kao i parametri koji se prate tokom procesa vremenski su zavisni. y mogu nost visoke automatizacije ±instrumentalne metode koje to mogu posti i y automatska obrada podataka ± ra unari y mogu nost ostvarenja povratne sprege Procesna analiza ukljucuje : y y y y y uzorkovanje pripremu uzorka merenje u realnom vremenu optimizaciju i druge stupnjeve pracenja procesa interpretaciju i primenu dobijenih podataka za kontrolu procesa Na slici 9. ematski su prikazani koraci u procesnoj analizi. Slika 9. Procesnoj analizi prethodi: y odre eni stupanj automatizacije u svakom koraku y priprema uzoraka ± razne robotske ruke i sl. Procesna analiza mo e biti: 12 .

hemijska industrija . Procesna dinami ka analiza na la je primenu u: 1)industriji . Prednost je da nema praznog hoda od uzorkovanja do merenja ve je merenje limitirano varijacijama temperature i pritiska. procesna analiza u procesnom toku (in-line) Slika 10.metalurgija . Kod in-line analize merenje se sprovodi direktno u procesnoj liniji.farmaceutska industrija -elektronika 2) medicini 3) za titi ivotne sredine 13 . procesna analiza izvan toka (of-line ili at-line) 2. Prednost je odvojenost od glavnog procesnog toka te se temperatura i pritisak mogu kontrolisati. Pri on-line analizi uzorak se uzima kontinuirano i prenosi do analiti kog instrumenta. Mana je vremenski razmak izme u trenutka uzorkovanja i samog merenja.1. procesna analiza povezana uz protok (on-line) 3.

........................................... 9 Primena FIA tehnike ........... 2 Kontinualna proto na analiza (CFA) ..................................................................................... otpadne.... 11 14 .... 5 Princip rada CFA analizatora.. 5 Primena CFA tehnike ................................................................................. industrijske .analiza vazduha ......................................................................................................................................... 11 Procesna dinami ka analiza ..............................analiza vode ± za pi e................. 9 Proto na injekciona analiza (FIA) ..................................obrada vode ± za pice... otpadne Sadr aj Uvod...........................................

msu.alliance. 2004 3. K. Quality.instruments. John Wiley & Sons.pdf 4. Koch.Literatura 1.at/pdf/cfa_eng. Optimization. G. 2. The Essential Guide to Analytical Chemistry.pdf 15 .H. Internet stranica. Process Analytical Chemistry.Schwedt.Berlin 1999.edu/~cem333/Week13. www. Internet stranica. Economy. Springer Verlag. New York. www.cem. Control.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->