icijativa~atriotske n. lige Kan to na Sara Ieve da de.

Mus ta fa ef Ceric bude imenovan za dozivotnog reisu-I-ulemu Islamske zajednice u BiH jucee je

I

o:vorila s~a.re.di!em. eo [.ome kol~.. ki treba b It! man dat d u hoy no g h dera Bosnjaka, To ukljucuje i pitanie iesu Ii neopbodne korienite izrnjene Usrava IZBiH.

Pre.~~jed!lik S?bor.a IZB.i:! Sa .. fer Softie kaze da Ie reis Ceri c irn enovan na dva mandata i da bez pro ornjena Ustava on nece modi nastaviti obnasati tu dUZllOSI. 3. Sir.

Bihae: Kadrovski skandal u reziji SOP-a

OTAC PREMIJERA L POUACE ponouo DIREHIOR

2. slrana

l_________jll

Umrla niepa ~ Sebina iz ! NOVOg Travnika

Penelopa snimat Cell. c__na_B_as_ca_·
stralla

--=------...L__

__

Ko su dobitnici 'Avazovih' poklon paketa

64. strana

2
REAKCIJE Ziatko l.aqurndfila za nAvaz"

Dnel'lli avaz, petak, 12. avgusVkolovOl 201 1.

aktuelno
. ... .. .. . ...

Upo vaca: Rodbinska po/ifika

Otac Dremiiera LiDuuaee Da eelD 'EleHtrudlstribDcile'
Nurko llpovaca kao penzloner docekao novo imenovanje
Novi v, d. direk rora "Elektrodisrribucije" Bihac je Nurija Lipovaca Nurko, otac krajiskog premijera Hamdiie Lipovace, To i ne bi bilo golerno cudo da Nurko Lipo vaea nije p roslog m jeseca napunio 65 godina Ie da nerna ozbiljnih zdravsrvenih Krajina bruje zbog eve skandalozne rodbiusko-stranacke norninacije u, kako izgleda, refiji Hamdije Lipovace i organa SDP-a. N urko Li povaca vee j e direk rorovao bihackom .Elekrrodistribuciiorn" do 2008. godine, kada ga j e 31. a"gus ra

Kadrovski skandal u USK

8n

188__ 10 ..

0

navodima medija

Zadnji put sam se s gospodom Tnieern i Covicem, kako zajedno tako i poledinacno, sreo prlle dvije sedmice u Parlamentu BiH

Ice I COUICem

rudu

Predsjednik Sccijaldemokratske partije (SPD) Zlatko Lagumdfiia iucer [e cdlucno odbacio informadiu BHT-a da ie u srijedu u Prudu odrzan taini sastanak izrnedu njega, predsjednika SDA i HDZ-a BiH Sl.Ilejmana Tihica i Dragana Covica. Prema Lagumdziii, \l pitanju j e Cisw. laZ i to govori same o kredibiliteru rnedija koji ie donie rakvu in formacij u. - Zadnji put saI.t1 se s gospodom Tihicern i Covicern, kako za] edn 0 tako i poj edinacno, sreo prije dviie se-

Odlulla HadrouSlle IIOmiSUe
Od prerniiera USK Harndije Lipovace z3n:azili smo komentar 0 imenovaniu njegovog oca, - Magismr Nurija Lipovaca bio [e generalni direktor "Elektrodilitribucije" c dosarn deserih go dina do 1993. gcdine, kada je smijenien kao nepodeban. Ponovo je imenovan u vrijerne Ali j anse za prom j ene i sve poteskoca, On je roden 6. iula 1946. u Velikoj Kladus! i vee gal i pen zionerske da n e. Posljednjih dana Bihac i do prije godinu i nesto je obavljao ru funkciju, 'Iada [e to rn j esto pripalo S rranci za BiH i imenovan ie coviek iz Maglaja .. Prornjenom vlasd "Elektrodistribucija~ pripada SDP-u i Kadrovska kornisi]a stranke na ro mjes to p redlaze Ilj ega. To je sve sro mogu reci 0 lorn imenovanju "hie Harndija Lipovaea, srni jenio Upravni odbor "Elektroprivrede BiH", a Ill! njegeve miesto imenovao Nurfeta Badnjevica, M. D.

MIIUCnih POziCiJa
- SDP je savrseno jasan i prec izan. Kao stranka pobjednica zna se ~ta >\eli SDP - da napravi funkcionalnu vladu na iednorn jasnom programu .. Mi smatramo da niie moguce Viieca ministara BiH sastaviti ukoliko nekoliko kliucnih pozicija ne pripada nama - jasau ie bio Lagurndzi j 2.

SDP-U DaMoliMo

TiMe i t~!lumdiiia

u Parlamel!/u BiH: Ko iii: mediiima plasirao illiormaciju nil Da li ie bilo nekog sastanka, ne znarn, ali sastanak 112 kojern slim ja bio s bilo kojim od njih dvoj ice, iii s njirna dvoiicom skupa, nije S~ desio u zadn jih 15 dana - kazao j e Lagumdzi ja za HAvaz", F. VELE

drnice u Parlamentu BiH. Uopce mi nije iasno kome su potrebne takve spekulaciie, ier se radi 0 po rpuno j n ei sti-

Zbrka na Javnom RTV servisu

SuspenzUa SnSD-a zauriena Ie prica
Forum mladih Sociialdemokrarske partiie (SDP) BiH smatra da je suspenzija mladih Saveza nezavisnih socii ald emokrata (SNSD) u svjetskoj asocijaciji socijaldemokratske oml.dine ruSY zavrSena priea o kojoj vi.e nem a pOITebe za polemiziranjem. U saopceniu za j.VDOSI Forum mladih SOP"" imosi tinjenice zbog kojih su mladi SNSD-a suspeudirani iz ove asocijacije. Oejenjuje se da je nakon suspenzije SNSD·a iz Sociialisticke internacionale (Sl) bilo logieno ocekivati da ce i IUSY, kao podrnladak SI, raspravljati 0 statusu mladih SNSD,a u ovoi ornladinskoj asociiaciji.sto se i desilo na nedavno oddanom svjetskom Vijeeu IUSY"a u Austriji. - Bimo je napomenmi da su 0 dl uk u 0 s uspenziji te organi2aci ie po drZale sve so" cijaldemokratske omladine iz regiona, osim Demokratske ornladine iz Srbije, " navodi se u saopceniu.

Mladi SDP-a porueuiu

Ha BHT-U 'DluiU)URedaHCI)U ele eHsta
Niko ne zeli odgovornost • lntormacilu poslao dopisnikiz
on i nis u objavili, pita] ue; nas "jeste li vi to vigjeli iii yam je neko rekao"!? Stavise, posumnjali su da je sve plasirano s Federalne televizij e (FTV). Urednik Inforrnativnog programa BHT-a Benjamin Butkovic upu tio nas je na Redakciju teleteksta i urednicu Muameru Dulic, jer se i Hrani je z:naJ0 desa va li da na teleleksru stave nepro"i eren u illformaciju, pa smo mi mo·

Orasia Tihomir Bijelic

(:irava zbrka nastala je jurer na Iavnom RTV servisu zbog infcrrnacije BHT-a da su se Zlarko Lagumdzija, ~ulejman Tihie i Dragan Covic susreli na irnaniu predsjednika SDA u Prudu, Vii es L se, naime, u sri jedu navecer poiavila na teleteksru i inrernet-stranici BHTa, ali jucer ujulro iza nje niko nije klio statio Na BHTu so. nam najprije kaz:lli da je

Buelie: Hazali mi mJeitani
Bijdi6 nam je ispricao kako je nastalaspo~na i~formac,] a 0 ",0usreru trO) lc.e lidem u Prudu. Navodno Sll ga za vrijeme snimanj. priloga ujivama kod Pruda midtllni odveli na savski nasip i pokazali mu cetiei do pet vozi!a s diploma· tskim tablicama na imanju z.a koie tvrde da je v!asrul'icvo Sulejmana Tihiea. - Nis:un uspio korisoti kameru iJ i fo [oa para t, jer smo brzo proSti. Odsjeli smo u jedan katie .. PoCela Ie priea. Mieiitani su mi rekli da SU Pl'irnijerili 1I jutarnjirn satima u srijedu da dolaze vorila s diploI1I3rskin;!tabli=. KazaLi su mi i da 5U primije&na i tri lidera, ma.da niko nije Zelio po !\Tdi ti da lise raj sastanak dogodio. J a ih ni5am vidio, ali sam vidio vO".ma. Viiest sam poslao uz ogradu cia su mi sve kazali mjeiitani kazao je B ii elic. Dulic: Preuzefavijesl cali interven.irati". JUCeraSniu spornu informaciju llije vi" dio, jer je nll odmoru. Kako su iz; Redakcije teJeteksta informirali generalnog direktora BHRT-a Mehmed. Agovita, koji se, takoder, ukljucio u eijeh slueaj, ddumi urOOnik Ferid Husic informaciju 0 saSlanku u Prudu preuzeo je s web-SIT" 3nice BHT·a i objavio je na Bulka vic: Raniji propusll teletekstu prije poeetka Onevnika BHT:a ..To nam ie porvrdi1a i urednica teleteksta Muamera Dulie, dodajuCi kako je moguce da su sa BHT'a posliie povukli informacij u, a da je olla oSlala na te1etekscu. PredoCila nam je i originalnu vijest dopisnika BHT-a iz Orasja Tihomira Bijelica, koji je 0 s3stanku prvi izvijestio. F. V.

PORTAL - komentar "Frankfiuter AllgemWlc

Zeiumg"o Nibel(J[)()j pasjeti Sarajeou: Njemac1m ambasadorica izblamiraw svog ministra

_

........ .L,_-----'L.---',____j Boli njih briga za Bosnu ljudi. Nismo c~tar svijeta nego zadnja rupa na sviraIi. Ovo je jos sarno jedan dom toga. (Flash Dance)

aktuelno
. . '. '.

D~ev~; avaz, petak. 12. avgusVkolovo, 2011.

3

KDmentar dana
Pi.k Almasa HADZIC (almusahadzic@avaz.ba)

ISTRAZUJEMO

Sta se krije iza inicijative Patriotske lige KS

Gradanin.

BL
1]

Obaveza HAK~ajeste i da sankcionira svaki Qovor rnrznie u medijskom prostoru ko] kontrollra
Rediteli Suleiman Kupusovic za traiiaie od ReguIarorne agencije za kornunikacije (RAK) da "najozbiljnije problematizira" govor mrzn je koji karakterizira film 0 navodnirn zlocinirna nad Srbirna nedavno prikazan na privatnoj BN televiziji iz Biieliine. N akon sto j e 0 dgled ao film, Kupusovic je presavio rabak i za sve nebuloze, lali izrecene u tom filmu, kao i evidentnu mrzniu ko]a izvire iz rijeCi njegovih aktera, zatrazio od RAK-a, kao meritornog drzavnog organa, da se, shodno svojoj zakonskoj obavezi, pozabavi televizijom koia ie ovaka v film em itirala, Sporni film nije ni prvi ni posliednii pamflet sliCnog sadullj a koji su gledaoci, nakon rata, imali priliku vidieti na poiedinirn TV stanicarna u zeml ji, a riCese rragicne historiie BiB, u kojoi su pocinjeni nait.,.;tirami zlocini i koje niko nema pravo negirati, ali ni izmisljal;. - Nikada nesto uzasniie, politikantskije, ksenofobicnije, uz gomile Iazi, falsifikara i pomahn itale mrznie prema svemu stQ nije srpskc, nisam vidio u svorn zivotu - napisao j'e u prijavi RAK·u reditel] Kupu sovic, n avodeci da rakYO nesto niie vidio ni u najgrozomornijim gebelsovskirn pogromaskim uracima, niti u dokurnentarcima iz kuhinje Crvenih Sla god nakon njegove priiave uradila Regulatorn a agenci ia za kern unikacije, Sulejrnan Kupusovic i kao gradanin i kao int dektualac rnofe biti miran, J er, za razliku od nezainteresiranih institucija za provedbu zakona ispred ko j ih ne kazn ien 0 "s n jiraj u" lazov; j falsi fika tori h isrorijskih Cinjenica, za rozliku od indolentnosti "mcrhaba carilijo« politickih lidera koji historijske fakte mjere brojern mandata provedeni h u v Jasti, za razl iku 0 d [Q bo~n jill uevladinih boraca za "istinu j prsvdu" od <"iiihse nebuloznih analiza godinarna crvaju ekrani ovdasnjih TV stariica, Kupusovic je ucin io [edi n u ispravnu srvar, Zatrazio je reakciiu institucija i zakona, . Obaveza RAK·a jeste i d a san kcionira svak i govo r
mrznje u medijskorn pro-

HUP:USOU'IC

Kmera.

Inicijativa Patriotske Iige Kanrona Sarajevo da dr, Mustafa ef eerie bude imenovan za d azi vomag reisu-lulemu Islamske zajednice (IZ) u BiH jucer ie otvorila stare dileme 0 tome koliki treba biri mandar duhovnog lid era Bosn [aka. To ukljucuje i pitanje jesu Ii neophodne korjenite izmiene Usrava IZBiH.

Duzina mandata
Predsiednik Sabora rZBiH Safet Softie kafu da je reis Ceo ric imenovan na dva mandata i da bez promjena Us· tava on lleee moei nastaviti ob nasa ti tu dUln oSt. - Unutar IZBiH poslOji

odreden a rasp ra va 0 poziciji i dufini mandala reisu-Iulerne, Postoje, n airne, vr 10 ozbilina rnisljenja da bi tu pozicij u trebalo pozicionirari II U sravu take da reisu-I-ulema irna dOlivotni rnandat. To piranj e nadilazijednog pojedinca, Ono se tice sudbine, fazvoja i uspona ci iele za]ednice - kazao je Softie. Naiavio je da ce vrlo brzo nakon rarnazana biti crvorena rasprava 0 Ustavu IZBiH. Ako, nastavio je, ustavne pro omjene dovedu do rcga -da pozicija re.is.a bude dozivoma, reis Ceri c imao b i p ril iku da bude izabran na dozivomi mandat. - Moje misljenje je da bi

dstavnickog i zakonodavnog organa te zaiednice, obiaSnjava da ce sve prijedloge za izmienu Ustava, pa i pitanie doli:;votnog reisa, razrnatrati usravnopravna kornisija, koja se tek treba konsti ruirati.

Uslavna rjesenja
. TeSko je reci koje ee lJlisijenje biti preovladuiuce, Seriiatska pravila su [asna i ona idu u pravcu da izbor reo isu-l-uleme bude doflvotan, Medutim, sadasnja ustavna rjeilenja m ne omogueavaju. Sab~r ce doniieti odluku u demokratskoj proceduri misljenja je Bieak.:i". Oni koi i zastupaju doti vo· mi man dat reisa IVrde da je USlav IZBiH s mandmima za vrhovnog poglavara bio sa· mo igmnje demokratijom. BiMCi" podsjeea da su CeIVoriC3haLifa nakon smrti posl a· nih Muhammeda, a. s" bira" na u demokra~koi proceduri, ali su oSlaiali na dufnosti dozivomo. E VELE

storu koi i ko n trolira Da li i kako RAK ispunjava svoje obaveze, zavisi i od toga koliko SIDO kao gradani spremi javno uprijeti prstern u one koji promoviraju govor mrznie. Kupuscvic je napravio odlucan korak. Sta ce uraditi RAK?

Sia 18 ranilaoouorio Carie
BiMi':ie j e podsjetio da je reis eerie raniie bio na stanovi~!u da ne rreba posezati za promienama USlllva koje bi funkcij u kOI'Uovaj 0 bnalla ucinile dozivomom. Ali, naglaS3vada ce se to pitanie jo~ jednom razmorrin.

Softie: Olvorena raspra 'fa to za Zaiedn ieu bio korok unazad. Mislim da bi rcis tfcbao bill izabran na iedan mandaI kaj; bi bio duzi od postojeeeg. Taj covjek mogao bi uradili one sto plan ira za Zajednicu • smalra Softie. Edhem BicakCic, po lJIredsjednik Sahara IZBiH i biv;;; celnik najviseg pre'

poueCanle, Hamata u BiH Zbog: Hrize u SAD
Pitanje: Otekujete li da ce se zbog krize koja ce se iz SAD preliti u EU smanjili dotok kapirala u bankama i pooecali kamate u BiH!

Frofdor na Fakulletu islams ki h na uka u Sara j evu prof. dr, Dzemaludin Latic IV cdi da on i koj i predlaiu doZivomi mandaI za reisu-I· uIemu IZBiH nemaiu pojma 0 islamu, Prema njemu, taka v priiedlog u suprotno~ti ie sa Serijatom, a "svesto je prod vno principi· rna islarnske demokratiie je n3zadno i opasno". - To je apso!utno neuko i. protivno ie, da ga tako nazovem, islamskom izbornom zakonu. Protivno je i peaks i prvih (pra vedn ih) halifa. A ono S(Oje supromo

Ho to predlaZe nema POjma 0 iSlamu
vjeri ie gridno i kao takvo ne vodi ni u kakvo dobro. Dok sam bio clan Sabora, zalagaa sam se za :leriia(;zaciju IZ, m jest seriializaciiu n jezin e pra Vile stru,k tu reo Svako ko m isli da dobije v last bez n eogran icenog akt; vnog prava glasa svi h Nancya IZ i pasivnog prava glasa koje ie ogranieeno uvjetima za obnaS!lnje vlasli, koje su fiksirali Kur'an i sunnet poslanih Muhamm eda, $, a. v. 5-, on je na pogrel:nom puru. To sarno moZe da upropasti Zaiednicu - Slav je Diemaludina LatiCa.

Sta 0 "doz[votnom relsu" kaze prof. dr. Dzemaludin Latic

o a.kluelnlm
lucer Ie

pilanjima u B/H .1 svljelu mDtele glasali svakog dana nawww,dnevniavaz.ba . .Naparlalu"Dnevnagavaza··' "Google Ana/ylles" zabll/etla 198.728 postelilaca.

Ukratko

4

Dn~VIli vaz.pe~. a 12. avgust!kolovoz 2011.

aktuelno
.. .

Vlada 10K: Svima isplaie

DanaSregres Od 400 KM
.11'>

Budzet ZDK

vnom i srednjem obrazovanju, organima uprave, policiji, kao i drugirna koji svoie place primaju iz budzera Zenicko-dobojskog kantona (ZDK), danas Ce biri isplacen regres u iznosu od 400 KM, saopcio je!Cantonalni odbor Saveza samostalnih sindikara BiH.

Radnicirna

UCS!lO"

Nekoliko stotina rnajki Srebrenice i j ucer j e, kako [0 ~i.ne svakog 11. u mjesecu, odrzalo mime proteste na ulicama Tuzle kako bi skren ule pazn iu na zloel n ko j i se p ri j e 16 godina doge dio u S rebrenici, Majkarna se pridruzilo i nekoIiko desetina aanova mirovnih .01'ganizacii a iz 'Irsra i studenara iz B~louie, kao i znatan broj gradana Tuzle,

POdrSlia tuzb- protiu Harle del Ponta
Ucesnice proresta lUCer su iavno pcdrzale podncsenje tuzbe protiv bi v~e haske ruZi teliice Karle del Ponte (Caris), he i angaaman brimnskih ad voka ta koji ce ih us tupati pred nadleznim sudorn u Holandii i.Takoder, osudile su ponasanje odgovornih u Ministarstvu vanjskih poslova (MVP) BiH koji su od b ili da se s usretn u s tanom njihovih advokata, A. H.

Protest Srebrencanki u TuzH

U agu unisteno uise od hilJadu dollaza
Advokarski tim koji ee zastupati Srebren ieaoke u slucaju uriistenih predmeta koji su pripadali njihovim najmi-

Advokatski tim sokiran

lijima pozvat ce Tuzilastvo i Ar hiv Hailkog tribunals na odgovornost re traziti objasnjenje zasro su dokazi unistavani i po cijern nalogu, Tim koj i Cine advokati iz Velike Britanije Hju Mcrser (Hugh Mercer) i DZesika Ve1s0=ica. Wells) te bh, advokat Damir Ali" kazao je na j~ojoj pr-

es-konlerenciji u Sarajevu cia se radi 0 viSe o 1.000 dokaza koji n isu koristeni u samom sudskom procesu, a koji su unistavani tokom posliedniih deset godina, - Bili smo sokirani kao ad vokati kacia smo iz medijskih napisa saznali da su u Hagu unisravani Iitni predmeti koji su pripadali ubiienirn Srebrenicanirna. To su rijetke rnaterijalne uspomene i v.aZne prezivjelirn clanovima perodica- rekao ie Merser_ M. A..

Protesti

II'> Ispred zgrade

GIamOCani ziue u slrahu

Opcine Il Glamocu okupilo se pedeseiak mjestana, a razlog ie, prema informacnama iz Civilne zasrite te opcine, nezadovol j s tvo, za brin u rost i strah nakon s to ie prife desetak dana pao projektil u selo Petrovo Vrelo s poIlgona"Barbara", na kojem pripadnici Ortl.~anih snaga BiH unisravaiu neeksplodirana uboina sreds tva, ia v ila je Fen a.

Laz i Og :8 DUBiC dO 1 94. S ObOdOOZi i i radiO u HrSO-Ci
Mjestani se sjecaju da Ie Branislav Dukic podcevao nezavisnu BiH, imao svoju kancelarij.u,primao pornoc • Uhapsen zbog dezerterstva
sija i clanova SGV-a, Dukic sc u septembru 1994. godine
dao U bijeg preko Igmana, muskaraca,

TRAGOM OPTUZBI Uk i nedjelo predsjednika loqorasa RS

Dilkie: Bio komandir Rildne jedinice Civilne las/ile

Sanacija

PreMO Komara slobodno
~II'> N a magis tralnom
putu M-S Travnik - Donji Vakuf zavrsena je sanacija masta na prijevoju Komar, kaja je pacela kr.ajern maja, javila je Onasa. Tokom izvoltenja radova b ;10 je po vrern enih iii palpunih obusla· va saebra6aja, pa je ka.o altemaIi vn i prava.c kori!lte1l magistralni put M-16 Bugojno - Novi Travnik. Vrijednos! radava iln asila je b lizu 320.000 KM, a finans.ir" al a ib je DiIekcij a za ceste Federacije BiH.

Branislav Dukic, autor brojnih Iista za odstrel bran ilaca B iH, 7.<1 pravo je esc ba koja je 1992. godine podrzala neza visnu i samostalnu drzavu Bosnu i Hercegovinu! Uz to, prijeratni, ali i dobrim dijelom rami stanovnik sarajevskog naselja Hrasnica, danasnii predsjednik Saveza logorasa RS, zapravo i nije bio logorasl?

Pro

ema sviedocenju iednog od kornsiia iz Hrasnice, tome ie
prethodila dojava koju ie Du-

Osujecen plan
OLkriIl su to vet uoiie mjeSrnni Hrnsnice irnrni Clanovi 5 rpskeg gra da Ilskog vi jeea (SGy) BiH, koji dobra pO:maju Dukita i njegov rnmipul. Na to evorn prilikom podsjeea ,,Dnevni avaz", 3 povodom najnovijih Dukieevih op ruibi na faoon pOZllarog cedi telia SuJe' jmana Kupuroviea i os ralib bh. patriorn. Dukic je, nairne, u Hrasnici mkom rata ~ivio sa suprugam Mirjanom i sinom Dejanom bez problema. Oik je bie komandir multie· lnicke Radne jedinice CiviIne zasrile i vrlo aktivan u rndu Mjesne zajednice, zbog cega je imao ; svoju kancela· ri ju u tom nasel ju. Redovno je primao humanita.rDu po· moc, koris ti 0 op ski lei efOil i bio pos!eden !eskih po,lov3, a mnegi u njegovoj jed inici Cesto s u govorili i da je Dukie kandidat .:a "Zla mog Iiiljan a". Bio je akrivisra SGV-a, cijoj je konsli miraj Utoj Skupslini prisustvovao u opkeljenom Sarajevu, zahvaIjujuCi cemu je dobio i prop usn ieu za p rolazak kro ~ ra· mi Tunel spasa D·B. No, na iznenadenje kom-

kic dobio od SDS-a s okupiranog dijela Ilidze, da treba organizira ti b iieg voi no sposob nih muskaraca preko Igmana, Plan irn je osujecen re su bezbjednjaci Armije RBiH tI rejonu Osmica uhapsili vise od 100 vojno sposoboih

Dio ih je 23· drzan u vojnom prirvoru 4. vi teske motorizovane brigade u Hrasnici, a dio je zbcg nedosta tka prostora prebacen u za tvor ,,\liktor B u bani" uSarajevu. Medu ovim drugima bio [e i Dukic,

Imali advokate
Svi tada uhapseui dobili su advokate po sluzbenoj d uinosti i izvedeni su pred Vojni sud pod optuzbom za dezenersrvo. Ipak, niko ni-

LlgaO 0 732 dana u logoru
U pro~logodisnjem ime-- NISIIlQ UIo'£OfU 7S2donA rvjuu laini logeras Dukic W b io je vidno iwenaden kada mu je novinar magazina "Global" Nerrnin Mahrnutovic postavio pimaje zaSto je :'~b~ ,a~"--:",lo lamo tvrdio da je 732 dana ..:... :::..-:: --=::..-::::proveo u logori.ma. SmuSeno _ --:.-:.:...- - -_ -je D ukic lada sve pakuSao svali ti na Ilovinare_ ::.?~.• _ " - Novinari.m.a se potkra:"'~'__MII!IIi_ t-.,_ .__ _ la greSka. Znare, ja pOfum ie' . --. ---_ dno, oni. pisu ndto sas vim drugo. Reho sam da sam 732 dana proveo u Radnom vodu, kopajuti rovove - izjavio je Dilkie. F-ak$/mil pfQ$logDdi§/Ijeg On ie u ovom inlervjuu intervjua u "Globa/u" negirao i izjave mjdtana Hrasnice da je 1993. drZao gavor kada im je u posjeru do!lao predsjednik PredsiedniSrva RBiH Aliia lzetbegavic, priwavili lek da je nj~gova jedinica za tu priliku uredivala plato ispred ki.llodvorane FAMOS,a" Nemusto je Dilkic demamira.o i da je njegova supruga radila u Ramoj boln.iei u Hrasnici. Jednakc jebio zbunjen i konst1Jrncijom da bi rnjesro predsjednika Saveza.logoraSa RS trebao prepustiti pravom logorailu, jet je 00 bio slobotlan eovjek kojem ie kasnije sudena zbog dezener· SM, a uz to je irnao i advokarn te je osuden ruJ civije godine l'atvora, a odlciao eetiri mjeseca.

blo

~~ -_ ~-= ... -:._ Ie odsluZIO kaznu, nego SU otisli u ra~rojen.~,. DuklC]e raw zrnijenjen 20. ,a!!uar.a 1995., ce tiIi mjeseca nakon hapsenja. Taj pedatak na" jbol)e otkriva koliko je Dukie lagao kada je me" dijima lvedio da je "u cetiIi kaza.mala odleiao 732 dana", a pogotovo kad a je 2005. za be-ogro ds ke "Vecern" je novosti" izjavio da je uhapsen 18. avgu SEa 1992.

JaCallie IO~ame demo~ralue
II'> P redS\3Vnici 7.vornicke opCine i civilnog sektora pOlpisali su jucer u Zvorniku realizacij U celi ri pro jek ta ukupne vrijednosti oko 80.000 KM,. keji se provode u okviru UNDP p rojek La pod nazi vom "Jacanje [ohlne demokratije", javila je Swa. N aadresu OpCine Zvornik sliglo je 17 projektnih prijedloga, a lub rana su celiri.

UNDP u Zvorniku

=-::....~-.=;.~~ .. ~

.

.

==:=-'......_

em

MKUKAN

pogJedi

Dnevni avaz: pstak, 12. avgus1/kotovDZ 2011.

5

Licnost dana

"ieljeZniCe

FBiH": Blokada preslala u pono(;

ZELJEZN1CEFBiH Pokrenut saobracai u Federaciji BiH

Patent koji se koristi kod prllelorna kuka bit ce plasiran na svjetsko trziste, a rnocuca je i.njegova proizvodnja u BiH
Speciialista opce hirurgije - traurnatologije prim. dr. Adnan Dizdar, zaposlenik Klinickog centra Univerzirera u Saraievu, izumitelj je inovarivncg dijela irnplantata za prijelorn kuka, koii je regisrriran kao evropski patent, Nevi prcizvod, koji ce biti plasiran na svjetsko trnste, samo je joil iedan dokaz cia se i BiH moze pohvaliti vrhuDS kim strucnjacim a koi i u savremenoj medicini biljere odlicne rezuhare. Implantati IX se za pceetak
proizvoditi u H rvatskoj, jer

Dolltorlnouator

Adnan Dizdar

U zoui iD II r Uli,

sma a it: IDrez-u- 0
Uprava provodi donesene zakljucke • Izvrsili su prifisak na radnike, kazao Buljugija .Ako bude otkaza, bit ee i novih protesta, kazao Kuric
Kuric: Napravil cerna bUilt ja Buljugiji, Ako Uprava kazn i 0 tkazi rna ili s usp en zijarna bile kcga od ucesnika

1

BiH nema proizvcdnog cercificiranog pogona. Patent ce biti plasiran kao proizvcd BiH i Hrva tske, a u slucai u povecane potraznie, izumitel] ce, prerna ugovoru, dirigirati sve uvjere proizvodnje, Dizdar je tako planirao da se 1I skorijoj buducnosti die implantata proizvodi i tl naso] drzavi,

Adnan Dizdar roden je 1949. gcdine u Sarajevu, gdje je zavrsio skolovanie i speciializaciju, U KCUS"u tad; od 1979. N iegova supruga takoder ie liekar, a kcerka je arhitekta, E. Ha.

Ze Ijezni ck; sao bracaj na prugarna Federacije BiH od iucer ujurrc odvija se nesrnetano, saopcili SlJ iz U prave "Zeljeznica FBiH" (ZFBiH) te ponovili da ie jedna grupa mas in ovcda nelegal obustavila saobraca],

no

Preporuke Vlade
- Up-cava ZFEiH duzna ie zakljucke sa zaiednick og sas tonka s predstavnicirna Nadzornog odbora i Federalnog min istarstva prorneta i kornunikacij a, a uz p repo ruke i 0 do brenje Vlade FBiH - kratko su kazali u Upravi kompani]e. Radnici su saobracaj pokrenuli oko ponoci u Raj lovell Il Saraievu. Sekretar Sindikata rnasinovoda-s rroiovoda II FBiH Jasmin Kuric kaze cia su se na lokomoti ve prvi popeli rad nici koieje vrbovala Uprava za ovakve prilike, - Nama su obecali da nece biti nikakvih sankcija i cia ce biti ukinuta suspenziirnplementirati

Buljugija: U skJadu sa zakofIQm direktori ZFBiH zvali mailinovode i tako sakupili grupu radnika oprerecenih hipotekama, opste, Svakako da cemo odma h reagira ti II ski ad u sa zakonorn . kale Buljugija, Hoce Ii i koji radnici bni suspendirani iii orpusteni, do zakljucenja ovog broja nije bilo poznato, jer se Uprava nakon sastanka nije cglasila, Radnici porucuju da je sigurno samo jedno: ako bude otkaza, bid ce i novih protesta i blokada. F. J(ARALlt

Podaci

blokade, masinovode ce s ostalim radnicirna napraviti jos veci bunt - kaze Kuri c. Predsjednik Sindikata Vern es B ul j ugija tv rd i da j e sramota 'EO radnike niko iz Vlade nije kontaktirao, On kaie da je izvrsen pri tisak D a Ijude te da su cak privatno

8igurno jedno
- Prodalo nas je pet ljudi,

U ovo] drzavi ako prices posteno, Iopov si, J os nista zvanicno ne znamo 0 sankcijama. Necemo nista prejudicirati dok narn ne sa-

POd internOmluDOm i 2.400 Dorezniita 010
i krivicnom OdgovOfIlOSCU
predasvih 2.400 zaposlenih

S8

dostavljaju do 15. avgusta

Sla je naoraulieno
Federalni ministar saobra6a.ia i komun il<acijs En ver B j j ed ie kazan je za ~Avaz" da Ce se rjeSet)je za problem u ZFBiH ~iti nakon sto se naprnvi strutna analiza. • Zaustavljanje saobraeaja pravi vel ike Biie~i~.:Veliki gubitke. Nakol! §to sagledamo stanje i vi- gublci dimo sia je napravljeno, odlu:citcemo sta ce se poduzeli a vezi S ovim pitanjem - kaie Bijedic.

Bijedic: sag led ali

POdrslla radnilla ,ieliezniCaRS"
Samostalru sindikat ~ov<X1a ,,leIjeznica RS", sa SimOlJl Cvjetkovieem na Celu, jum je k.oIeg:una u "Zcljeznicama FEiH" ciao Pll.nu podclku ioiltro osudio suspenziju predsje. .. d.nika Sindikarn. Vernesa BulLugije. CVlelka VIC: - mekujemo da Vprava ZFBiH presta- Os vela mora ne s osvewm radnicimil- kak se u saopCenju prestali S indikaw, kaje je porpisao predsjednik Cvjetkovic. H. C.

Svi zaposleni II Upravi za indirektno oporezivanje CillO) BiH imaiu rok da do ponedjelj ka, 15. avgusta, pod punom materiialnom i krivicnorn cdgovornoscu ispune i dostave imovinske kartone i iziave jesu Ii bili u sukobu in teresa i vodi Ii se protiv njih krivieni posnipak, javila je Fena Radi se 0 ukupno pel izjava, koje se poplLnjene i potpisane moraju dostaviti na osnovu zabtjeva v. d. direklOra VIO Mire Dl::akule, a zaIim ce uslijedid provje· ra SVll podataka. - Najkasnije do 15. augtl" sra pod punom materijalom

j u po rp isane izj ave 0 sukobu inreresa, 0 riespcji vosti s duznostima u VIa, 0 imovini i djelatncstima koje obavljaju ~Ianovi ale porodice, o pokrenutom krivicnom iii prekrsainorn postupku i 0 izrecenim krivicnim snkcijarna - pise u Dzakulinorn lalujevu. Predvideno je da Z3 one koji dostave netacne inform3c:ije uslijede i sa:nkcije, ali se j os sa s i~'1.lrnosctl ne mo~e predvidjeti podrazumijevaj u Ji one i mje,u O!pus[anja s posla.

Sta drugi pisu

6

Dnevni~vatpetak, t 2 avg ustikolovOI 20 t 1 ,

m ozaik

Jasm·n Erou·C pronasao I a110 6.000 K
Novcanik s noveem i dokumentima pronasao vlasnik saraievskoqDrvenoo taksiia"
to

Gracanlija Edin Husejnovlc imao srece u nesreci

srusio se avion s doniranim organom

D irek

r pera darske fi-

IlUUMIi IBtruisDasiliDacilBnta
U bolnici u Birmingem u Iez.ao je tesko be les ta n pacijent, kojern su hitno ITebali presaditi ierru, Manji avion, u kojern su bila samo dva elana posade, krenuo je iz Belfasta s doniranom jetrom prema Birmingemu. Ali, do k se avian sp ustao n a aerodrom, zbog guste magle,

~Dal1u!.....llUil

1

udario je antenu, srusio se na tra vu pored piste i zapaIio, Pry i spasioci dosli su do aviona ,.-1 sarno tri minute. Odmah su prcnasli jetru i odnijeli je u bolnicu, Ljekari kazu kako organ same elldom nije ostecen, [etra je odrnah transplantirana padjen ttl, Pilot j e u 1] esreci tesko povrijeden, a kopilot lakse.

rrne "HA kompani" iz Skahovice ked Gracanice Edin Huseinovic dugo ce pamtiti 22. juii ove godine, kada je, dok je ljetovao 1I Neurnu, izgubio novcanik, bankovnu karticu, vozacku j saobracajnu dozvolu i 6.000 rnaraka.

Husejnovic: Jasminnije lelia nagradu

Pamtit ce Edin i peste-

Ramiz i pitao gdje mi je novcanik .. Nista mi nije bilo iasao, otkud crac iz Gracanlce da zove u to doba i pita za moj novcanik, Tek kada sam prerovio dzepove, vidio sam da ga nema. Kazao mi je da nazovern rodaka Senada Husejnovica, sve ce mi

biti iasnije. Tako je i bile,

Njemacko drustvo za pravila ponasanla

Traie ZabranU IjUbliema U obraz
(!;'l'ltgnt 1II1
Njernacko drustvo "Knigge", koje se bavi pravilirna poriasanja, ::leli zabrani ti obica] uveden iz Francuske, prema kojem se kolege u uredu pozdravljaiu poljupcern
u obraz, -

nje jednog Sarajlije, Jasmina Erovica, vlasnika "Crvenog taksija" iz Sarajeva. - Te veceri sa suprugem i diecorn setao sam u Neuruu. Iz automobila sam uzeo neke stvarcice i prilikcm izlaska pored autornobila mi ie ispao nov" canik, a da to nisam ni pr-

Smatraju da ie II posliednjih nekoliko godina liubljenje u uredu naraslo do mjere da postaje uvredljivo, Za Nijemce je francuski obica] ljubljenja kolega u obraz kulturcloski sok, ier oni rnogu cijeli radni vijek provesti oslovljavajuci se s vi.

imiierio. Vratili smo se u
apartman i zaspali, da bi mi tacno u 23.40 sati zazvonio telefon, Na opce iznenadenje, zvao me otac

rodak me spojio s vlasnikom MCrvenog taksija" iz Sarajeva, koji u Neurnu ima kucu - prica Edin, On kaze da je jasminu nudio novcanu nagradu za vraceni novcanik, ali ovaj nije htio ni da cu]e, " Sarno je kazao: "Hate me ta sreca da pronalazirn tude novcanike i da ih vracam ljudirna. Naci cemo

se u Saraievu i popiti kafu"

- bilo je sve stO je Edinu kazao jasmin, H. C.

Gradani Ijuti na ministra
Krajina: Na udaru kri/ika

Revolucionarno otkrice

DRACOIueci sue uirusne bolestW
Naucnici su mozda pronasli Iiiek za prehladu, gripu, HIV i svaki drugi virus koji pos [oji. N a ovoj lis Ii nala7..ese Ijudski rinovirusi, uzrocnici vise od polovine prehJada kod odraslih i svih kod djece- gripe, smmacnih problema, 1<30 i smrtonosne denga groznice. d Iij eka pomatag pod akro" nimom DRACO, oeekuje se i brisanje bcginja, herpesa, bi esnila, pa cak i HIV -a, a trebao bi se naci u apotekama do kraia ove decenije. - J 00 nisrno pronasli ni iedan virus koii je ostao otporan 030vaj Jijek - rekao je istraZivac Majk Raider (.Mike Rider). N a ucnici se nadaju da c.e, popu t revol ucionarnog otkri" Caafllibiotika u borbi prmiv bakterija, ovo biti podjednako ;i:n3cajno za borbu protiv virusa. Novi lijek smjeilm se u ee1ije s duplim lancem RNK, zaustavlja iofekciju i uni~[ava Celiju kako bi se defini ti vno rijeSio virusa. S EO je oajvamije, zdrave celiie ostaju netaknUle. U labora IQrijskim ,estovima DRACO je uniSLio 15 virusa j spasio zivo! misu zaraZello m smnon05nom d07.(lm gripe. On djeluje wliko brw da, ako se primijeni na vrijeme, spreca va s ve s imp to me bolesti. NauCnici naporuinju cia. ee morao proti ville godi.n a lesOrani a dok se ne bude uIVrdi10 da je lijek djelotvoran i siguran za upotrebu.

"franaM traii da se Krmina izuini
N dorm alna gru pa gra-

Il

dana "Franak"

oglasila saopcenjem za rnedije u koiem zahti-

[ucer se

zbog, kako se kaze, skandalozne i sramotne iziave u Dnevniku BHT"a cia treba tri puta pregledati ponudu kada banka nudi nesto povoljno. - Pitarno rninistra Kraiinu da ti [0 zna':i da je moralno ispravno i legal no aka vas banka pokusa prevari ti i u lome uspije - naglasavaju gradani u saopcenju. Neprimierenim drze j Ilovinarski izvjesraj u Dnevniku BHT-a 0 problemu kredita vezaIDh lIZ ilv:icarski franak.. " S 0bzir'O m na to da predstavnici gradana koji su

nansija FBiH Ante Krajine

o

uzeli kredite vezane uz svicarski franak jos nemaju priliku da kazu svoi e sta vove II prograrnu J avnog RTV servisa BiH, kao ni predstavnici pravosuda, nego iskl jucivo predstavnik Udruzenja banaka BiH i uposlenici Hypo banke, smalra.IDO da bi bilo ispravno i profesionalno da jeBHT oznacio prilog kao m arke tinski, jer je tako i izgledao. Stoga pozivamo BHT da se vrati ns. pUt nepristrasnog novinarstva i da budejavni servis u slu2bi gradana, prnvde i istine, a ne m arketinSka age.n cija - po" rucuiu iz grupe "Franak".

Ujek djeluje

j

Tla H/V

Spec
• J edna zena u Austriji odbila je dati 400 eUI'll koje je podi,gla izbankomala, p!ja.';k~u koji joj je prijetio nozem, ali mll je, kada je spusrio oruzje, skinuo masku i rekao joj da je bez doma i para, dala 90 eurn. Kako prenasi agencija AP, Zenin $uprl\g nije imao loliko razumijevanja i 0 incidentu je ob:ivijesrio policiju. Pljackall. je uhapsell u gradicu Nojnkirhellu iuZno od Beea.

T ri korn panij e dOSlavile su pisma zaiI![eresinmosri za ucdce u proiektu ~Hidroenerger:ski sistem. Gomja Drina", tij a j e ukupna vrijednost 450 miliona eurn i u kojem Vlada RS rraZi s tra!eSkog parmera, kojem ce pripasti 51 p0Sta .log sistema, javiJa je Fena. Do iSleka roka, iuter n 12 sati, prijavile su se i dostavile dokumemaciju grCka kom.pa" nija "Public Power Corporation",. zatim njemacki RWE i »China Inremational Water and Electric Corporation". Ponude je jueer otvorila

nuamCi, Hinezi i Brei bi da grade HEna Drini
Komisija za provodenje po" s!Up ka za izbor stnueSkog parmera, koja ce u nar·ednom period provj efi 0 jes u Ii isp u" njeni svi uvjeti iz poziva, dok se u decembru moZe oeeki vada VI ada RS dos tavi N arodnoj skllPsrini prijedlog lIgovora 0 sualeskom pannerSNll. S mueliki parmer koj i sada bude izabrnn bit ce veelnski vlasnik i.I buduCcm konce" sioDom drustvu, au ponudi su pOlencijalna celiri kapacirera, HE Buk·Bijela, Sutjeska, Paunci i FoCa, ukupne snage 240 megava ta.

Jucer u Banjoj Luci otvorene ponude

u

mozaik

Onevo; avaz, pelak, 12 avgustlkolovol 2011.

7

81a kazu pozna1i
Zeljko Hohatinski

UPOZORENJA Podizanje sviiesti a HIV/AIDS-u u BiH

Rleieniu pristupili na raCionalan nacln

- Riesenie postoii ako mu pristupimo na racionalan nacin, a 10, prije svega, znaci cia na sve ovo sto se zbiva, ne smiiemo gledati iskliucivo kao na socijalni problem, a pOg010VO kao ne na politicki problem. S ekonomske strane gledista, pi duznicima ni bankarna ne odgovara aprecijacija kursa, koja iedne dovcdi u poziciiu da ne mogu otplaci vati kredite, a druge cia ne rnogu naplacivaIi svoja porraiivanja. (G!roerner HNB.a za "Nov.i lisr")

Hajan Hejnolds

BID sam nePDdnOSQiu i asocualan

Emir Spahic

Obuke ce biti odrtane i za predstavnike 20 nevladinih organizacija i 10 strucniaka iz medija
Migr.ln6 i mobilne populacije medu najrizicnijim su gruparna podlozni m zarazi HIV virusom i AIDS-om. Medunarodna organizacija za migracije (10M) organizirat ce projekt "Aktivnosti na izgradnji drzavnih kapaciteta i podizanju svijesti 0 HIV/AIDS·u u BiH: Mobilne populacije" kako bi smanjila njihovu raniivost na

HIV/AIDS i seksualno nosive infekcije (SPI).

pre-

Finansijsku pcdrsku dobit ce od "Globalnog fonda za borbu protiv AIDS"a, tuberkuloze i rnalarije za BiH", kojim upravlja UNDP. Projekt

ce

glasak na vozace kamiona, i provcdit ee se na glavnim tackama granicnih prijelaza. Karnpanja ee se fokusirari na promoeiju dobrovoljnog povjerljivog savjetovanja i tesriranja (VCCT). Obuke Ce biti odrzaae i za
predstavnike 20 nevladinih

podrzati

izradu

ka-

mpanje
mobilnih

podizanja
populacija,

svijesti
uz na-

organizaci j ail 0 strucn j aka iz medija, uz jednosedrni-

cno putovanje U Italiiu, kako bi se uspostavile mreze za saradniu NVO i medi]a 1<0 j j rade n a prevenci j i HIV-a u BiH i Italiji, Preda vael su stru en j aci ital ijanskog Drzavnog insritura za zdravlje, infektivnih klinika Banie Luke i Sarajeva, rOM-ov" Rima, Zeneve i Sa rajeva. S. Sa.

- U septembru nas ocekuje dvomec protiv Bjelorusije i to su kljucne utakmice u ovim kvalifikacijama, Zato se molim za zdravlje nasih igraca, Vazno mi je da svi zdraL::----."---"..".- vi dodemo na okuplianie uodi narednih susrera, Moram jos naglasiri cia ce narn rnncgo nedostaiati Vedad Ibisevic. On je ire' Ibisevi{; kako vazan kotacic u nasem timu, Takoder, volio bib da Zlatan M uslirnovic stO prije nade klub, Znarn kako rnu ie i da ga "ubija« neizviesnost. (Kapiten bIJ. reprezentacije za "AvlJ2!(nl' Span"}

uaznole da smo

SUi ldraU!

~ S1a kazu u naro d u k::::::-:J
v v

fiI: 033/281·393 redakcija@avaz.ba

Prvi rae uni za elek tricn u energiju, nakcn odluke 0 poskupljenju, u firmama koje snab di jeva "Elek tropri vee" da BiH" izazvali su sok i nevieri cu. Um j esro za pet, kako je i objavljeno odlukorn Regulatorne agencije za dektricnu energiju FBiH (FERK), konkretnc za rnostarske firme "Maoles" i "Zinkreknik Bosnia" srruja je poskup jela za cak 25 posto, Osman Macic, vlasnik fi[me ,,Maoles", koja se bavi proizvodniom namiestaia, pckazao nam je racun od iuna, kada je cijena srruje po visckoi tarif iznosila 0,1995 KM, a po niskoj 0,097 KM.

Um)eslo za pel, racuni za SlrU)U ueCi za 25 PostO!
Po novom
struje

Mucke EPBiH i FERK-a nanose statu malo] privredi

- Vriieme ie da se prestane s nepostivaniem dostojansrva i elementarnih prava radnika "Zeljeznica FBiH". [edan ad primjera su neuplaceni doprinosi radnicirna, koji zbog toga ne rnogu otici u penziju, a direktor se fu]j WI srarnotno niske place u upravi - oko 4.000 KM!? (C.irala.c .iz Sarajeua}

neoostiuanJe oraua radnilla

Vremenska prognoza

racunu,

eijena

po visokoj

tarifi iznc-

si 0,2449 KM, a po nisko] 0,1225 KM. - Sarno poskupljenje elektricneenergii e u tiece na cijenu proizvoda, ami, P!Cl" vredn ici, c iien u pro izvoda lie mozemo povecad ni za jedan fening, To je snalan udar na rnalu privredu - kornentar je Macica,

12.8.2011 .

~ ~9 BANJ.A

LUKA

Tomislav Majie, predsiednik Udruzenja za poduzetnisrvo j posac LINK, kaze d a se cadi 0 klasicn 0 j rn ucki "Elektroprivrede BiH« i FERK-a, "jer SlJ povecali zimsku tarifu za 12,5 posto, a Ijetnu ukipuli". A. DUCIC

BiHodobrna dodalno iSpillUanle parau-nle
Minislarsrvo pravosuua BiH dalo je saglasllost za dodamo ispiLivanje Dragana Paravinje 0 okolnostima smTli ;,rbijanske novinarke Radislave Vujasinovic, potvrdila je JUGer Hini Marina Eakie, ponparol ovog ministarstva. - U srijedll (10. avgus.!) do b iIi smo taka v zah rjev 0 d Mill j starS tva pm vosu da Hr" vatsl<e i dan as (cetvnak) je data saglasnost da se Paravinja dodamo ispim- pojasnila je Bakie. Dragan Paravinja bit ce ispi tan u zatvoru u Sibeniku, gd j.e se n alazi 0tkako g;l j e, 22. jula, BiH privremeno izrucila Hrvarskoj kako bi omogllcila provedbu is!rage o okoillostima nestanka All roni je Bili" iz D rn i~a. Po" Iicija Srbije u moouvremenu je odlueii,a poduzeli korake da bi utvrdila jesu Ii meni navodi koji su se pojavili u hI-

Uvazen zahtjev Ministarstva susJedne Hrvatske

P revlad. va t ce suucano vrijeme uz rnjestirnicno malu obl acnosr, V j etar s lab u Bosni, sjeverni i sjeveroistocni, a u Hereegovini sjeveroUipadni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugudo 22, a dnevIla od 24 do 28, na ju· gu zemlje do 31 s!epen. PETAK

,ZENI.CA 29

,

ruZLA
~9'

SARAJEVO

~9

NEUM

32

va[skim medijima da Paravinja, navoc1no, .Z!!a do sada lIepomace demlje vezane za smrt novinarke "Duge" RadisJave Dade Vujasinovic, koja je 1994. godine pronadena mrtva u svom stanu u Beogradu. SIuzb en a istraga tada ie «akljucena konstatacijom kako je Vu jasinovic pocinila samoubistvo, ali [Ijena porodica 10 nikada nije prihvalila kao istinu_

U_il.:z1l.11_ ~~~J-U~

BIOMETEOROlOSKA PROGNOZA-------djelovati na OPCUsliku, a tegobe kod hronicnih bolesnika i meteoropata trebaJe bi S8 U potpunosti umanj~i. Grad Sarajevo
111;m~ 5,46 lalazak 19_56

--00 15'C 00 .2D'C 00 .25'C do 32'C

SUBOTA
1:J.,iI,n,~. JUTAAlNJETEMPERiil1JBE

NEDJEUA
HI.II;.Z(l11.

JiJI'AMiE. 'IEM~TLfE

00 15'C do2l1'C
~TEMI'EAATIIlE

D1117'C do 22'C
IINMElrMPEAAILfIE:

00 25'C do 33'C

D1121'C do 34'C

Stabilne vremensKe prilike. uz vise sunca, pozitivno te

1'2.8_2011_
Izlmk lal""" 18,5a 4.18

8
"Avaz" otkriva

Dnev~i avaz, petak, 12, a~g~sVkolovoz 2011,

teme

Oak nlsta ne radi i prima placu u tehnlckorn mandatu

Ouuarnar KozariC sa bOiistranaHa
Pa i dijete more razumieti da ee.
ako padne eoro, pasti i marka
Uprkos izricitorn stavu guvernera Centralne banke BiH (CBBm Kemala Kozarica cia ie konvertibilna marka stabilna, ekonomski ekspert i nekadasnji ill;nistar finansija FBiH prof. dr. Nikola Grahovac ponovio je iucer svoi stav da Ce, aka padne euro, neminovno pasti i mach.
stsbilnost iii da imamo porpunu nezaposlenost, Radije bih izabrao vecu zaposlenost, a malo nestabilniiu marku, Stabilan kurs u ekonomiji znaei visoku nezaposlenost, Konrroliranirn padorn vri jednos ti rnarke stimulirao bi se izvoz, To ie iedan opel perez gdje bi se IB sredstva usrnjerila iskljucivo u zaposljavanje Ijudi i pokretanj e proizvodn ie objasnjava Grabovac, Buduci da drzava ne pravi kcntroliranu inflaciju o d deset p OSlO"U radi li s u to bankari i trgovci koji dizu ci[ene svojih usluga, Budalasra

Nikola Grabovac odgovara

ce cvrsla va/ula co vjeku kojl uopce Ilema p/ac/J

SPiriC za lesee pOled-neima iz budzeta daD 53.500 m
Dok n~ta ne radi i prima placu visu od 4.590 KM mjesecno, Nikola Spiric, predsjedavajuci Vijeca ministara BiH, koje se vee deseti miesec nalazi u tehnickorn mandaru, po licnom nahadenju dodatno rrosi novae iz b udzeta dda ve BiH. Tacnije, dijeli ga sakom i kapom, potpisuiuci odluke 0 "i!!!efVentnOm koristeriju sredstava rekuce budzetske rezerve". Kako "Dnevni avaz" otkriva, sarno u proslom rn j esecu po tp isao je deve t odluka 0 isplatama ukupno 5~jOO KM, a na irne pornoci za lijOCe!lja, !lkolovanja, izgradnju kuca pojedincirna. Medu njima, ocekivano, nelila niiednog bosnjackog
irnena,

Fudbalskom klubu Siavija odobrio 30.000 KM, Nezavi.snom univerzitetu Banja Luka 4.000, a po 3.. 00 diieli za lijecenje i popravkukuca 0

Zrtva napada
Zarnara ga !O lito se uvij ek mara suko b Ij a vat; S 050bama ko je su, kada se obisrine njegova predvidania, daIeko od BiH. Ocekivati je, kale, da se dio drzava EU ne

nasa Centralna banHa Ubicna ie lllieruacnica
- Nasa Centralna banka obicna je mieniacnica, Ona nerna funkcij u kreatora. Sa v svo] kap ital ta b anka ddi deponiran u bankama u inostransrvu, To j e kao da bi maj ili vas otac irnao 50 miltona eura;a vi ste nezaposleni, Kakva je koris t od ponasa u s k lad u s k val itetnim programirna i cia ce cijela situaci] a vodi ti padu eura, " S ta ako padne eu ro? Ako imamo stopostotnu povezanost eura i KM, pa i dijete moze razurnjeti da ce, ako padne euro, pasri i mar ka Rij eC ie 0 funkcionalno] povezanosti. Medunarodna agenciias.Standard & Poor's" nedavno je izmije!lila oejen u kredirnog rejtinga BiH sa smbilnog na negativni. Zar se i to ne uklapa u moje rvrdnje? Uost:a.lom, zar i 01'0 S to se ddava 5 rns tom franks ne p redsta v 1j a pa d KM? Gradanin je uzeo kredit i kupio stan od 100.000 KM. Vrijedi Ii taj SIan sada 100.000 iIi on mora plaliti 150,000 KM raz.1ike? Zar tu n ije u pit3nj,u srrahovi[a inflaci j a - pi La se G rabavae .. Insistim n3 tome da !laSs zemija, po uzoru na SAD, bLago obara konvertibilnu marku do nivos inilacijeod deset pc>Slo. Pita se kakvu korist gradani imaj u od slabilne va" lute ako m ide na njihov (erel. a Ii til n eke logike? N ema. S ta Ce cvrs 13 val u La ~(lvjeku koji uopce nema pia':u? Pitanje ie ho6emo Ii tih para? Znam da Centraina banka ne moze plasirati kredite. Ali, moZe usloviti strane hanke .. Ako ce drzati svoi novae u Njemackoj, moraju tra2iti da njihove banke daju povoljnije uviete u BiH - kaze Grabovac. drzava, tvrdi ugledn i p rofesor, umjesto da uzrne sebi, kajmak prepusta bankarim a i trgovci lila.

Nisk.i udarci
Odbija Grabovac bilo ka-

Ahmelouic za BOligU poezue daU 3.000HM

Najvecu sumu od 30.000 KJI1,.novcaporeznih obveznika BiH, Spirit je izdvoiio za obiljezavanie lOS godina postojanja Fudbalskog kluba Slavija iz Istocnog Saraieva, Nezavisnom univerzitetu Bania Luka za odrzavanje Prvog medunarodnog savjetovania .Evropska uniia uslovi i uslovljavanja" dao je 4.000KM. Radi obnove P9fadicne kuce u Mosraru, Spiric je Milevi (Lazara) Susi odobrio 3.000 KM, dok je 1.500

lIiIt •.~mlrru."'"

","111".:1'"

- rm

kvu rnogucnost da priziva nestabilnost, Pita se kome nestabiln os t odgovara S to se rice optuzbi guvernera Kozarica da prili va !leslabiInosl, jer Zcli pravi[i sanaciane programe koje ce napla[iii, Grabovac istice da !!ije profiler i d.1 se pravlienjem pragrama nikada nije baVIO, III U n3m]erava. Vods tvO nase Cen lral ne banke, prema Graboveu, mon se vise ponasati po modelu hrvatskog gLlvernera Z el ika Ro ha tins kog, "pa da lupi sakom 0 sm". - A ovaj nas (Kozari';) nere. Jer ako ga napadnu ove iii one politiCke srranke, moze bili smije!ljen. Robatinskj se !le boji ni Kosorke, nije se bojao ni Sanadera ra!lije. On stiti imere15 ddave: ,,Pricaj te, gospodo, ali ja branim interes ekollomije" Ovo sto meni fade jesu S3mo niski udarci lIaglasava Grabovac. F. VELE

Isplata novca iz bu dzetskih rezervi !1ije strana ni Spiricevom zamjeniku i ministru sigurnosti BiH Sadiku Ahmetovicu. Tako otkrivarno cia je on, izmedu. OSlalog, u proillom mjeseeu 3.000 KM dao kao finansijsku pomoc IzdavaCkoj kuCi BMG (Bosanska medijska grupa) za Stampanje knji· ge poezije aurorlce Sem\de CVrk-PaIgan.

Al1metovil!: Pomoc la ~tampanje

Faksimil jedlle ad Spiricevih od/uka otJjav/jelle u "Slui.benam Illasniku 8iH" KM dao kao pornoc za Banje Luke, kao i Tatjani i Mileni (Vi lOmira) Gajie. likolovanje Bojani (Velika) BodIozi iz svog rodnog DrAka se uzme II. obzir da Spiric ovakve odluke do!!ovara. 5i redovn 0 I.eako u p resj ek u Po 3.000 KM za lijecenje mjesocno podijeli oko 50.000 Spiri': je isplatio Slavici KM, nije [ellko izracunati da Ohde) Nikolic iz Banje Luje sarno za prvih sedam mjeke, zatim RuZi (Ante) Kliaseci ove godi!le podijelio jie i2 Dervente, Duhnu oko 350.000 KM iz hudiera (Save) Galaricu iz Banje Ludrzave BiH. M. KUKAN ke, Saii (Mice) Kajtezu iz

Zabrinutast sefa Misije OSCE-a zbog izjava

0

drzavi BiH

SeIMisije OSCE.a u Bosm i Hercegavirli, ambasador Geri Robins (Gary D. Robbins) izrazio je jucer duboku zabrinutos! povodom nedavnih izjava javnih slllZbenika da ie BiH "drZa vna.llIIija" Ciji suveren i.1.elproizlazi iz emi !eta,

Honcept unlle nema praunl osnou
- Takve jednostrane rvcdn ie nemaju pravm OSIIOV i ujedno su amidejtonske i pr'O'ruustavlle. Takoder, i=ivaju rizjk podizanja temiia u vriieme kada bi se poE tiCari treba· Ii fokusirati lIa ispunienje $1'0iih demokratskih abaveZll u d-

Iju furmiranja vlade u BiH - kazaa je Robbins. N.glasio je da svi pokuSaji z1oupotrebe karakrerizacije dda v n ih v las Ii iii priro de dr'ave BiH podrivaju OSIIOV Dej [onskog rriirovnog spornzurna i nisu prihvatljivi.

Robins: Podrlvanje DejlDna

teme
. . •.• .,

Dnevniav~,petak, 2 avgustikolov(I1 2011.

9

Ukratko

BEOGRAD

Nakon petoqodlsnle borbe s Ieukemijom

-

IZ

Sebini Cakit od 2007. godine na VMA uracene dvije transpJantacije kostane sui. u strasnm mukarna, kaze Almir Cehaiic
la je d vije transplan tacije kostane srzi u Beogradu, Sebini je prvi put kostanu srz dcnirao njen brat, a drug; put sestra Fatima Sarajlic,

lileoa Seb- a g rau
Otisla je
mi je da je umrla. Posliedn j ih dana trpjela ie uzasne belove. Medl.ltim, u isto vrijerne, ljekari sa V MA tvrdiIi su mi da je ona u stabilnorn staniu. Cak sam ie i snirnio, a snimku cu pustiti u svojoj ernisiji, neka se vidi kakve je belove trpjela nasa Sebina. Ne kazern da su ljekari VMA krivi za njen u srnrt, al i nisu ire b ali dozvoliri da prcde kroz takav pakao. Sve se desilo iznenada i u kratkom vrernenu istak 30 j e Cehaj ie.

Prirodnf priraslaj266

liea

Statistika

1.830 bebB

U FBiH rodeno

Nakcn petogodisnje borbe s Ieukemijorn jucer je na Vcinornedicinskoi akademiji (VMA) u Beogradu bitku za zivot izgjibila 30-godisnja Sebina Cakic iz Novog Travnika, Ova hrabra djevojka, 0 koio j je "Dnevni avaz" pisao u vise navrata, od 2007. irna-

TUlna vijest
Oba puta prikuplian [e novae za lijecenje lijepe Novorravnicanke. Humani Ijudi, posebno Sebinini sugradani, ni SU )'..ali no vac da li joj pomognu nadajuci se da 6: cna na kraiu izaCi kao pobjednica ..Zbog toga je vijest 0 Sebininoi smrti jucer u Novom Travniku docekana S velikom rugom, U kuci porodice Cakic niko se nije javljao na telefon. Sebinini prijatelji kazaIi su nam da je porodica otisla u Beograd te da je sa Sebinom posljednjih dana na VMA hila njena majka, - Sebina ie nakcn druge transplantaciie obavljene u martu eve god ine hila dobra. Medutim, priie petnaestak dana stanje ioi se izne-

Ii> Prirodni prirasta] na podrucju Federacije BiH (FBiH) u iunu ie iznosio .266 osoba, saopcen 0 je iz Federalnog zavodaza statistiku. U tom miesecu rodeno je J. 8 30 beba, a umrle su 1.564 oso be, navode u Zavodu, U junu le na podrucju ovog en titela umrlo 16 doiencadl, U
su 1.154 b raka, dok ih je 68 razvedeno,

tom mjesecu zakliucena

Sudske klupe

PDturdena
oDtuinica
rna

Bolovi

U

stom.aku

DrOliU MaCiea
• Sud BiH potvrdio [e optuznicu protiv Mimle" Macicaza krivicno djelo ratnog zlocina protil' civilnog stanov nistva, j a vila ie Fena. U op !11~n ici se, izrned u os talog, navodi da j e M acit, kao pripadni k rezerI'D og sas tava tadasn jeg CSB-a MOSlar - SJB Koniic MUP"a REiH, neutvrdenog datums, u drugoj polovini rnaja 1992. go dine, u rnjestu Bradina, lisio iivota dva civil a srpske nacionalnosti,

Ponouo zamao nas ztlrauSlueni siSlem
Cehaiic je na kraju istakao da osjeca uzasan bijes sto sui ko d Sebine zakazaIi ddava BiH, cjelokupni zdra vs tye ni sist em, druslvll, zdravstye.ni Eo· ndovi .. - Transplanrocije kostanas, Mnogo je takvih paciienata, a u pitanju su OgIarone sume novea. S dmge strane,. fondovi i zavod; ne pornazu previse la kv im pa~ cijentima, a ljudi nam umiIII - ogoTeen je Cehajic.

Caklc: Nile uspJela pobijedili

opaku balest s m rti, po go to vo zb og toga 1iw je, kako tvr di, urnrla u strav'icnim mukama. - U posliednjih nekoliko dana bio sam s njom " konl:al:[u. Pos\jednji put smo se cuI i u u torak, j u tros (jucer ujul.ro, op .•. ) receno

ne sdi mora ju se tad iti kod

nada pogorsalo pa je opet rnorala ie; u Beograd, gdje [e i umrla - kazao !lam je jedan Sebin;1I prijateli" Uz Sebi.nu su od pocerka bili i Almir Cehaji(Balko i "Orvorena m.reia". Cehajica je po rresla vijes t 0 Sebin ino j

a

On krie da posljednje muke kroz koje je prosla Sebina nisu svojstvene zaleukemiju, jer se u takvim si ruacijama ciaj e morfii IIi nesto drugo, - To su mi rekli i u Tibingenu, Njernacki ljekari kazu da se ked Sebine ocito radilo 0 necemu drugorn. Ona se zalila na uzasne bolove u stomaku, Vidjet cern 0 is ta ee Iiekari nap isati, ali sve ukazuje na zataienie jetre, Inace, Sebina je nakon nedavne operaciie biLa odlicno, a svi nalazi bili su uredni. Doktorica kola ju j e vodila u B eogra du, pro pisala joj je lijek koii nile potpuno ispi(an. Sebina se na" kon te terapije osjecala lose pa je doktorica prekinula upOtrebll lijeka. Moguce ie da je on izazvao probleme tvrdi Cehajic. E. HIlLAC

Banja Luka

i eLom r~

MUrSa

CUl)aooUiC

TrDiDiC tUZi zaUD .,DaD De da . are
Nema uplate novca za juli • Uz blokiran racun, radnici bi dobih samo 51 posto place, kaze Bapo
ni polozaj u ovom slueaju". . Vec mje.sec i po radi[[1Q bez place. Dok mi radimo, svi oni koj e p rozi varno su iii u Turskoj, na Jadranu iii Dubajju. Vezivanje mog odlaska s isplatom placa je neprimjereno. Neka je Slid sve one koji su oSlavili ra.d.nj ke i njihove porodice bez plata - isriee T min it, ne precizirajuci na koje osohe konkremo mi5li. Na Trniniceve opmzbe dopisom je odgovorio Ma· hrnl.lt £lape, direkror Zzoa. On je potvrdio spremnost da po stjecanju uviela bu" de u placena rransa :za j uli. • Uz zadd3vanje 1,2 miliona KM z.a od!item "Bayem", iznos preostabh sreAgonija radnik. Javne u51anove OU) "Dom zdravlja" Sarajevo se nasravlja. Prema jucerasniern saopeeniu iz ove USI3I!OVe, ko" je je potpisao direktor Slobodan Tminic, Zavod z,dra· vsrvenog osiguranja (ZZO) Kamona Sarajevo jos nije uplOlljo novae julske place, Cime je p rekrsi 0 ugovor 0 finans ira n iu. Trninic navodi da ZZO nije imao pravo da blokira jsp 1.tu tran !ie, l bog cega je advokarski rim "Doma zdra"lja" pokrenuo POSlUpakpodilanja tuibe proliv ZZO"3. Takoder, bit te podnesene i k rivicn e prija ve p roti v »svih osa ba za koje Upra va sm atra da. su.zloupo triieb ile sluzbe-

Produbljava se agonija radnikaJU "Dam zdravlja"

z..

Tmini(;: PUSI!YUIIO za prifrJvama

fJapo:' Ne krsimo IIgovor

dSlava bio bi usmjeren, prema izjavi menadimellta, na isplam dijel" placa. Uplato-m [ranse ZlI ;uli, liZ blo.kiran racun, POIlOVO bi doslo do nenamjenskog Iro~enja, '3. istovrerneno bi bilo moguee OSigUtali sarno 78 posto prosjecne bmto place bez. toplog obroka, prijevoza, platanja marerijalnih troskova, dobavljaca ... Uz strogo namjensko trosenie, radnici bi mogJi dobit; sarno 51 posto place, sto je i Sindika I odbio " naveo je, izmedll ostalog, £Japo. On ie ustvrdio cia ZZO ne mdi.esam donosiriodlukeo Trnini&vom jUCmSnjem zahtje-vu da mu se osigurapQlO3jmica ad milion KM. E. HALAC

MUl: PridruiiviJnje

EU

,. Ministrica ..za ekonofiske odnose i ree;iona" Inu saradnju RS Zeljka Cvij3novic i zamjenik americkog .ambasadora u BiH Dzonalan Mur onathan Moore) ra;;go" varali su j"cer u Banjo; Luci 0 aktuelnoj politickoj i ekonornskoj shuaci j i u B lH, pro cesu eVIopskih integracija i mog:ucnostima ulaganja, iavila ie Fe1l3. Bilo ie Ii ieei i 0 isp un javan ju obaveza BiR u procesu pridruiivanja EU:

a

Klub poznatih Asmir Suljic

na)UeCi umJetniM
Ime

LlonBI eSlle
i prezime: Asmir

10

Dnevnl.avaz. petak, I'2 _avgusVkolovoz 2 DI I .

ramazan

Suliic,

Datum i miesto rodenia: 1 L septembar 1991. u Srebrenici, Gdje zivite- 5 roditeljirna, podstanar iIi imate vlastiti dom: S roditeljirna,

Bracno stanje: Neozenjen, Bitni datumi u Vdem zivotu: 12.. juli 2010, Koji automobil vozite: Ne vozim. Kako se odmarate: Kafa s prijateljirna. Omilien] muzicar: Sergei Cetkovic, Tony Cetinski, Volite u kuhati; Pa, i ne

bas,

NajdraZa

ava".

knjiga: "Tvrd-

Omiljeni pisac: Mesa Selimovic, Umjetnik kojeg cijenite: Lionel Mesi (Messi) naiveci je umjetnik u svom poslu, Zakoji klub navijate: Za Barcelona i Sarajevo, Koga biste poveli na pusti otok: Nikoga. leste Ijubomorni: Ne, Sta najprije primjecujete kod osoba suprotnog spola: Oci i osrnijeh. Bisle li ika da oprostili nevieru: Da, Bavite Ii se sportom: Da,

u fad

u

fudbalom,

Omiljena hrana i pice: Piletina s rizom, Ko se brine 0 Vasem imidzu: Sam, Volite Ii iei II soping; Da. Jeste Ii sujevjerni: Ne.

Ii kucnog Ijubimea: Ne. Koji je Vas Zivotnl mota: Rad, rad i samo rad. Vas najbolji prijatel] [e: Irna ih vise. Pra ti te li poll tic ku si tuaciju: Koliko mi vrijeme dozvoli, Da lmate 15 minuta vlasti, stabiste prvo uradiIi: Petnaest rninura ie rna" lo, ali bih, prije svega, uradio nesto u vezi sportom. Hisle Ii ucestvovali u

Imate

Isposro sam 80 ra
Mubarek rarnazanski dani duboko su se uselili i u Ii[epo uredenu kucu 87-go" disnjeg hadz; Sule] mana Omerovica i ujegove supruge ZJ ate, mlade same pet godina, koji zivorni vijek kao 1e7..aci provode u graean.ickom naseliu Lukavica, Dosao rarnazan, naidrafi gosr, ali dolaze i dj eca. kcerka Meira stigla ie iz Italije na godisnii odrnor kako bi S fa di teIjima bila i postila, iz Babiea stigla druga kcer ka Ifera, da ro ditel j irna bud u pri ruei, da n aprave iftar po starim receptima nane Zlate, Iz Gracanice svake nedjelje nj ima stignu i vrata orvore sinovi Zijad,

Roditelji su me tome nautili davno, u mojoj sedmoj godini
gracanicki advokar, i Nijaz, akadernski slikar, a onda za njirna sedrnero unucadi i isto toliko praunucadi, Sjeca se hadfija Sule[man, POSOt; je poceo use" dmoj godini zivoea, pa izra cllna da ie pos ti 0 80 ramazana, tako su ga roditelji naucili, Zna kako je bilo obradivati 100 dunuma zemlie i postiti, Moglo se, ier ie din, hie, jaci od svega, .. 01'0 je rreci ram azan u rnoiih 87 godina da se posti Ijeri, Mnogi kazu dug dan, a ja kazem nije bas, Ako je nijet, sve se moze - kaze Sulejman Ornerovic,

sa

H,CALle

Organiziran tradicionalni iftar u zenickorn .Preporocu"

SOllll

realnosti: Ne,

Dneuni 8UHZ
08'-142-016
SIROTINJAI GAZDE-Daje zakcn samo za sirotinju i sirnu buraniju, rnnogi nasi gt.adani mogli su se: llvjeriti prije nekoliko dana na pijaci Cigiane karla su inspek[ori uz velika obezbjedenje polidje opkolili nekoliko prodavaca. voca. To nerna nl u flImovima. Jedna nana irnala je dvadesetak jaja i svercer, Stotine boksova, vagoni robe, niko ne daje racune, nerna nigdje na[pisa fi.rme, pravi Divlji zap ad, Ovi Ile sme-raju, a smeta sirolinja koja sjedi Ila gajbi i jede suh hljeb, TeSko nama dok vi i krofite i provodite zakon, Sarajevo PIO SARAJEVO· Predala sam za.h[jev za p enzio nisan je s urednim papirim3 prije vj~e ad dva mjesec3. los tekam na rjelienje, M.islim da obr.aCuna.vaju s pisaljkom na tabB kao u davna. vremena., Ako nije to razlog tolikog cekauja, onda je sto se u PIO guraja zbog prevelike admini· stracije i !lto su pre-vilie placeni. ZELJEZNICE FBiH· Treba. Osmanagicll keerh kupiri igrackll u Londonu,. i [0 10komotivu Tomasa, pa neb se jgr.a s Ilj jm u svom restoranu na Ciglanama i neka je plati dionicama Nove razvojlle banke. Nije zeljeznica kafana ili propala baIlki, olla je krvotok svake drZave. PODRSl<A

U mubareM danima uziua - IndilMa G]a TaneJa
do sada najvise ~ena, II j ih 47, medu koiirna su bile i indijska magis mea sociologi je i urn jernosri Gita T anej a, dokto rica Nermina Kapemnol'ic, glllmica Sabina Kulenovic .., - Gospoda Taneja nije islamske vjeroisp ovijesti, ali

uecer Hur'ana
Kiseljaka

DuM kod Kiseljaka
U dzemaru Duhri kod

Svaka od 47iena danese po jedno slatko iii slana jelD, kate Amna Sofie
POStUj uci nasu tradici j u i fa" mazanske obieaje, i ovcg je pura dosla na nas iftar i donij ala j edno jelo i sokove, N alii 51l iflari, lIstvari, i zamiilljeni da swka Zena koja do<!esa soborn ponese barem po jedno jelo, slatko iii sIano, potpuno je svejedno. Na taj naem promoviramo i bosansku rradiciju Il pripremanjll jela, koja, zbog preza uze tosli n a svojim redovnim poslovima, nismo bas u prilici tako CeSIO praviti. kod svojih kuca. Rarnazan je ideaJna prilika da pokaiemo da drlimo do tradiciie j n.sih obieaja - We predsiedn.ica zenickog "Pre" poro da" Am n a Sofi(:, Dna istice i da svaki put ostane viilka jela, koja, u skladu S Lradicijom rarnaZ3n a, on d a po dijele porodi ca" rna slabiieg imovnog stania iii tlanieama sekcija "Preporoda", za koje rakeder Olga n iz ira j u. iftare. V.E,

Vise ad deset godina duga tradicija zajednickog iftara 7-"1 zene iz kulrurnog i javnog zivom Zeniee i Zenickodobojskog kamona, u pro· SlOru zenickog "Preporo da", koj i je od pocelka i organ iza· tor ovog drllzenja, okllpjla ie

odrzana je tradicionalna man i festacija V cl:er Kur'ana, Svake godine za vrijeme ramazana ova] dzemars Muswfom ef Pasicem na celu priredi i orga nizira iftar te ugosti mucge Ilcace i vjernike s pcdrucja opcina Kiseljak i Kresevo, M anifestacij a j e otvorena obraeanjem d, Pas;"", nakon (:ega. je uslijerula ciranje imena svih llebida iz ovog dzemara, Prl'! je s ucenjem Kur'ana paCeD hali2 Salem Aleric, a zatim su redom IIaStupali Nijaz AganhodZiic, profesor Il Medres i ~Osman cr. Re~ovicl<, Meb,(llcd d, Delic,. Saban ef Sljivar, Mustafa ef Pasi,: i dvoj ica u~aca iz Turske Kerub KarabadZak (KaralJacak) i Sa· lih Doa.!! (Dog~I1). D, F.

ona kcli zakon

jer nerna domolu za rad. A sarno dVl metra da! je ne gl edaj u drage, jer sa ani zasticenL A tih drugih ('i [ava je pijaea, sve goli

RADNICIMA

I Gila. !ivijet dDflDSihranu

Medu utllc/rna Kllr'afla i gosti it TI!~ske

ramazan

D~8vni ava", uetak, 12. avguSVkolovo, 2011.

11

Ramazanslla ualllUa
petak - iftar 20.,02 20.,0.9 20.,14 20.,0.1 20.,0.3 20..0.6 20.,15 20.,0.1 20.,0.0. subola - sehu r

HUMANOST NA DJELU Posredstvom prijedorskog .Merharneta"

pa eti z cetir- soc--a no ugrozene porod-c
Akciju ,inicirao bracm par Kararic, Husein i Zinurka, koji zive u Svedskoj

3.48 3,51' 3,56 3.43 3,51

3.44 3,55 3.46

20.0.6 20.,0.6
20.,0.5 20.,0.5 20..11 20.,11 19,59 20..0.5 20.,0.6 20.,07 20.,0.6 20.,0.5 20.,16 19.59 20.,0.5 20..0.5 20.,0.1

3.45 3,51 3.49
3A8 3,52 3,53 3.44

3,49

3.48
3.48 3,53

20...0.3

3,50.
3.45 3.46 3,55 3.44 3.48 3.49 3.44

20..,0.4

3,48

POUliCari, priuredniCi i nOuinari za solrom

Mubarek veceri u gradu Zvorniku

Posredstvorn "Merhameta" iz Priiedora cetiri sccijaluo ugrozene porcdice s podrucja grada dobile su rarnazanske pakete s najosnovnijirn prehrambenirn i higijeriskim potrepstinarna, Mesudija Selman, predsjedn ica "Me.rhamela", kaze da je hurnanu akciju inicirao bracni par Kararic, Husein i Zinurka, koii five 1I.Svedskoj, a dcnirali su sredstva za kupovinu rarnazanskih pake ta ko j e su do bile

Selmall: 06ekujIJ 200 pakefa

porcdice Sulejrnana Habibovi ca, Ali ie Dizdara, Esada Hadzalica i Seniie i Hasirna Dura IOV ica iz Pri j edora. - Po naso] procieni, pakere smo dab onirna kojima zaista rrebaju, To nije prva humana rnisi]a bracnog para Kararic ' kazal a je Selman i dodala da se "Merhametu" u Prj j edoru u pros] eku obraca oko 700 porodica s podrucja Prijedora sa zahtjevorn za bilo kakvom pomoci. Broj onih kojirna bi do-

nacija paketa s namirnicarna bila nuzna za zivot, po njenji m ri iet! rna, dal eko ie veci, - Odlaskom na teren nerijetko upoznamo i rnnogo t:eze socijalne slucajeve, one koji n ikad n isu dosli u "Merhamet", liude koiih ie, i pored bijede u kojoj iive, srarnota rraziti bilo kakvu donaciiu • kazala ie Selman i dodala da i ove gcdine od svedskog "Merbarnel'a." ocekuie oko 200 paketa koji ce biti podijeljeni pred Bajram, M, Z.

Na iflam IJKarakaju vise ad 200 lVanica

U iednom restoranu u Karakaju ked Zvornika odd';an je zajednicki iftar na kojern su se druzili politicari, pri vredn ici, novin ari, kao iostali pozvani iz ove, ali i opcina MiliCi, Bratunac, Srebrenica, Tuzla, niih vise od 200,

Medu zvanicama su bili i odbornici u Skupiitini opcine Zvornik, kao i narodni poslanici, J edan od organiza tora iftara bio je direktor Crvenog pclurnjeseca Ujedinjenih Arapskih ernirata Mahmut Ali., M.M_

U avliji Kulrurnog centra Bunur u Mostaru aktivisti Info-servisa Medzlisa Is lamske za j edn ice Mostar preksinoc su organizirali veliki zajednicki if tar za rnlade, Posebnost ovog dogadaja je u cinienici da su iftarsku sofru rnla eli V j ern ici p ri premili svojirn pri jarel j ima, Svrha if tara, kako kazu, i ies te dijeljenje osjecaja radosti i ukazivanje paznje [ednih prerna drugima, Akti vista Info-servisa Haris Sabanovie uputio je svim prisu mirna fijeei zahvale za postignute rezulrate,

Mladi priPremir ueli illar suoiim priJalelrma
Moslar: Dijelje/lje os/et:aja radosli

U organizaciji lnfo-servisa Medzlisa IZ Mostar

-

IIlar Za155 slanara
Doma Denzionera

Akcija Aktiva zena penzionerki u Tuzli

- Kada vidirno eve slike, moramo zakljuciti da okupljanje mladih u ideii humanizma nema alternative - zakljutio je Sabanovic, Glavni imam MedzHsa IZ MOSClr Salem ef Dedovic u svorn govoru je naglasio opredijeljenost IZ da kreativnim prograrnskirn sadrzajirna doprinese ideii okuplianja rnladih. - Cilj ramazana i nase podrske vasirn prcgramima ie da se izgradi re ucvrs te i S rabilne lienosti, koje nece nlsra pokolebati . porucio je mladirna ef Deciovic, A. Du.

Oam penzianera: OaTli/ele i prigQdne poklone U povodu ramazana, Clanice Aktiva ie.na penzionerki posjetile su Dom penzionera Tuzla te za njegove slicenike pripremile iftar i prehrarnbene pakete za ISS penzionera, Ovu aktivnost tri godine zaredorn Aktiv lena provodi u Domu penzionera, • mar iIi vecera su za sve stanare Doma penzionera bez obzira na naciju, Inace, naS aktiv upravo ovdje odrzava sastanke, tako da smo se iedni s drugima zblizili, ana ovai !Jacm Zelimo im pokazati cia nisu zaboravljeni, Priprernili smo skromne pakete i vei'eru za sve stanovnike Doma - kaze Sabina Pirie, predsjednica Aktiva lena penzionerkj, A .. Mu_

vee

12
PreMinuti gOdiSnn odmOri
.,. Ministrica unutrasnjih poslova Velike Britaniie Teresa Mej (Theresa May) naredila je svirn pclicajcima da se vrate s godisniih odrnora kako bi se spriiecilo siren]e nereds, napcrniniuci da "priorilet mora biti maksirnalna prisumcst policije na ulicama", Nagada se da su upravo broine policijske snage, \IZ jaku kisu, tokorn protekla dva dana sprijecile ponavljanje nasilja. Skorland jard objavio je da je 888 ljudi uhapseno samo u Londonu, od cega je 371 osoba dobila prijavu,

Dn~vni avilZ, etek, p l' 2. avgustlkolovo, 2011.

teme
.

Totenhem i Euerton ne (gralU
.,. Mec prvog kola engleske Premier Iige izmedu TOlenherna i Evertona odgoden je. Razlog odgode su nerniri na ulicama Londcna koji se ne stisavaiu, a stadion Vajt hart lein na kome igraju "Pijello.vi" u kraju je gdie su zapravo sukobi i pcceli. Me<: se rrebao igrati surra u 16 sa ti, a sada se trazi nov i rennin. Inace, u Londonu su na prograrnu ios dva susreta u prvom kohl. Fuiem je domacin Aston Viii, a novajlija u ligi K vias park rendzers docekuje Bolton.

Gradiliste .Drivusa" kod Zenice

RadniCi "HidrOgradnje obuslauili rad na autoDutu
66

LONDON Britanski premijer oorzao vanrednu sjednicu parlamenta

lako su mjeseeima bez plata, trazili samo novae da magu dati na posao
Storinjak radnika sarajevske "Hidrogradnie" obustavilo je jucer rad na gradilistu "Drivusa." autoputa Al kod Zen ice. Radnici kazu da irn ie prekipjelo kad ie U prava selek ti vno pocel a dijeliti minorne naknade, a nako n §to su zapri j etili da Ce ob US ta vi ti rad. ci U otOCnoj drzsvi Malu, a dobili smo jednu placu, Ljudi iz Libiie su ios gore prosli, jer ill vecina uopce nije vidjela ni rnarke zasav UTa den i posao . kase radnik Zoran DeE':' Njegove riiec; porvrduje Medin Husovic, isticuci da svaki radnik koji se pobuni ill trazi novae b iva pozvan na odgovornos!. T ufekCic iSlii.'i:da ie, kad su se radnici pobunili, on poslat "na eekanje", ier .iele da se sakrije istina 0 kriminalu u firmi,

AhOse Deredi ODOU , UO)S a izlazi Da urce
Netemo dopustiti da nas porazi nekolieina divljaka, rekao je Kameron
=---:;00---'-:::-'

Novae iz Libije
- Liudi bukvalno nemaju ilia jesri, a rade na suncu, kiSi. Trazili smo placu VI je-

Sestric cuua malMu i uodl se da radi
Direktor i !lei gradilista Safer Borovina i Alija Liukovac nisu j ucer hrieli razgovarad s nasom ekipom, sto prvog nije sprij OCi.loda lias napadne "zbog nelegalnog ulaska" u mare veoma slabo obiljezeno i ogradeno gradiliste, Kazao ie da se "nje.rnu pitanja moraju upuriri 24 sa ta ran ije, i 10 pismen 0 preko Direkciie". Medu lopovlucirna 1'lanova Uprave radnici isticu dailef gradilista"Drivusa" na poilu vodi i svog sestrica koji dane provodi c:uvaju6 njegovu staru rna-

jku 1.l Sarajevu, Radnici rvrde da imai u dokaze da je beron za ovo radilis te prvo Z3" vrsavao u privatnoj kuci na Kobilioi Glavi kod Sarajeva, a da su radnici do pon06 cekali "reprimu" tUIU.

Kameroll: Vlada poslupa odlu6no Briranski premijer Dejvid Kameron (David Cameron) obeca 0 je j licer na v anredno j sjednici parlamenta da na britanskim ulicama nece prevladati "kulwra straha", 011 j e rekao da ce ucesniei najgorih nereda u Engle" skoj u posljednjih vise decenija biti uhvaceni i kainjeni. - Ako se nered i po nove, na uEte bi mogla izad i vo· jsh - echo ie Kameron. rekao da vlada HPostupa cdlucno" kako bi povratila red nakon SIO su uli ce po harale horde huligana u divljackom pohodu koji je sokirae Veliku Bri tan ij u i svi [er, - Necemo dopustiti kuImru straha na nasim uHearna. Ne~emo dopuSlir.i da nas porazi nekolidna divljaka • dodao ie on. Kameron je obecao uvodcnje SlJogilt mjera protiv nasiln ika, pri cemu nije iskljueena primjena vodenih topova i plasticnih metaka. Bri(anska vlada razma-

D'bustaua I u lUZIi
Kako saznaie .,Awd', ill, ideserak radnika "Hidrogradnje" na radilisru ,,Pedja Sicki Brod" kod Tuzle obusmvilo je juCer rod iz ist:ih razloga. - Duguju nam u prosje· ku osam do trinaest pJaca i dall mjesec i dvi je naknade za pume karte. U prosjeku, svaki radnik irna pet do de:>el hiljada KM neis:placenog, a zaradenog noVCB. Plus devel godina neuplaeenog Stai:a, socijalnog, zdravstvenog kaZe Redzep Tufekcic., predstavnik Sindikata (lve fume. Radnici [vrde da irn je p Olvrd ell 0 da je fi [rna do b.i· la dva miliona KM avansa 7..3 01'0 radi.lisle te oko 1,6 miliona KM za radiliste kod ttl· nela Vijenac, ali da njima iz Uprave ne isplacuju niSl3. los ih vise bole milioni isplaceni prnrekHh gndina za radove u inozemstvu, od ko.jih oni nisu vidjeli !Ii marke. - Radili smo deve! mjesenakn ada za priievoz, [ednostavno, osirn iela n a rsdilistu, mi sebi i porodicarna vise nemamo ni odakle poza· jmiti ni uze·ti - ka7..e nam Mirsad Sabanovic,. radnik "H.i.drogradnje" u Tum. Radnici i Sindikat pisali s U PI> emijeru Federacije Nenninu Niksicl.l, relnicima SDP·a, reo sornorn minislJUErdalu T [hu" Iju, koji je radio u •.Hidro· , gra.dnji", ali uzal ud ...

Pomoc AmeriMe
Kameron je najavio da ee vlasnici rrgovina koje su ostecene iii unistene primiti firiansiisku pornoc kao i da ce se vlada u borbi protiv u!icno.g nasilja. obr· atiti 7.3 pomoc Sjedinjenim Americ.kim Driavama. u koristenju drusrvenih mrel:a pOp!l! Twinera i Facebooka, koje na.silnicima sluze kao instrurn ell! za siren je nereda.
tra i ogranicenia

Iuspiracii u 1AI taka v potez Kameron vidi u arnerickirn gradovima poput Bostona, a spomenuo ie Ida ce porno c za tr.dili 0 d B ila Bntona (Bill Branon), bi v~eg sefa policije Los Andelesa i Njujorka. Odgovaraju6 na zahtiev parlamen raraca da izvede veCi broj policajaca na ulice, rekao. je da i>e prvenstveno treba fokusirali na to [reba Ii "policiji dati tehnolugiiu da ude II trag l.judima preko Twittera iii BlackBerryja iii ih (mreze) zatvo.riti". - KJjucno je EO !ito se polio ciia suOCilas novom okolnoSCu - nasil!lici su korist:ili BlackBertyjev za.lVOreni sisrem, pa su maE gdje Ce it! pljaCkati. MOTamo 10 ispirati i dr~ti korak s njima - rekao je Kameron, dodavsi da Velika Brilanija morn pokazati novo lice svijetu, jer i.'i:u Londonll naredne gudine bili od.dalle Olimpijske (gre.

Kultura straha
Premiier je u o.bracanju p arlamen tard ma i javnos ri

Pisalipremijeru
lako ih je prlie nekolilm dana posj etio rurektor Semin Masic, s njiro Ilisu uspjeli ra" zgovaraIi. Radnici su najavili da bi da· MS trebali pre:! Direkcijom uSa" rajevu tr:iliri 5"nj novae, ali Ce, nakon SIOih je Uprava prevari· la i nije ispo§lQvala minim urn dogovora, oni sada, vjerovatno, traZiti prvo isplaru svih zaosm" lih plaea, pa onda prisratida 113" stave rad. A. DioNLIC

POliCilsMi pretresi
Dok se Kameron obraeao no.vinarima u Londonu, britanska )Xllicija ie islOvremeno vriila prerrese kuea i stanova u potrazi VI osumnjirenima VI pliaeku i paid. Od .izbijanja l!erecia privedena ie viSe od 1.400 050 ba u brl tans.kirn gradovima, a mnogi od niih su vee uhvaCeni ill narednim danima Ce biti izvedeni peed lice pravde.

Nove okolnosti
- Slobodan prorok informaciia moze posluziti l3 nesto dobro, ali, iSID rako, i Z<I. nelho InSe. Saradujemo s policijom, obavje5tajnim s]u.ibama i industrijom kako bismo utvrdili je Ii u re· du da zaus[avimo [altvu nstu komunikacije - rekao je Kameron, pozivajuci drustvene m reze da u kl one p 0ruke koie pozivaju na nasilje i ra;::misle 0 vlasti!Oj odgovornosri.

Policija upadala u s/anove

· sarajevs ki k t on kan
' '. '

[)nevni avaz, pelak.

12,avgusW;olovoz2011.

13

SUDBINE Tezak je zivot u kolektivnom centru u Hrasnici

DZamila SliCna
mostarsIlO,)lell-)i
samo nekih desetak

U Hadzicrna novi vjerski objekt

Opcina uz zemljiste usiqurala i 10.000 KM
U Kasaticirna kod Had:1:ica sagradena je d7~mija koja lici na rekiju na Buni u Mostaru, N alazi se na kraj u sela u prirodi, a s j edne mane opasana je srijenorn, Interesanmo ie istaci da se iza ugrozene po dva obrcka, a da se drugi stanari za hran u snalaze kako znaiu iumi iu. ier su, kako kafu, zaboravlieni od svih, Osim praznih obecanja koia godinama sluSaju,nisra visenisu dobili, Muhamed Hrbeljic, izbjeglica iz Foce, eeka obecani stan da se vrari na svoie, . Sam sam, bez igdjeikoga. Imacsarn kcerku, ali su je Srbi docekala da se vrati na svoje, iako joj je 10 bila Zivoma zelja, Ova soba mi je dnevni boravak, kuhinia, spavaca ... Patim se i mucim, gore ne rnoze od ovoga, Priman ja potrosim na lijekove i liekara - kai:e Hrbeliic. Reso CamovlclzSendgaka
dzamiie,

Kolektivni centar u Hrasnici privrerneni je dom za 56 00000, odnosno 28 porodica. Uglavnom su 10 interne raseljene osobe, pretezno iz iswene Bosne, koje su tckom rata izgu bile sve sto su irnale i to irn ie iedini krov nad glaVOm. Osratak cine socijalno ugrozene 000 be s podrucja cij ele BiB. Porodi ce borave u jednoj sobi, a uvjeti u kojima zi ve su ispod svakognivoa,

Dug zavodu
• Irnaju besplatnu srruiu i griianje, Veliki problem je sto mokricvor niie odvoien, pa su uvjeri u kupatilu i vi!e nego losi, Iedina obaveza im je da plate vcdu, mada malo ko placa, Preduzecu "Vodovod i kan aliza ci la" d ugujemo 84,000 KM. Cerveroclana porodica za rnjesec mora izd vo j iti 14 maraka po (;lanu. Trazili smo da im se smanie racuni, jer irna icnih koiisu bez ikakvih primanja • kaie Dervisevic, Almas Dedovic, jedan od stanara, pripada socijalnoj kategoriji, Ovdje :!:i vi od 200 1. godine. SIul:OO za socijalni rad opcine Ilidza angazirala se za njega i suprugu da ih smjesti \l staracki dam jer nernaiu gdje cia se vrare, a nemaj u ni porodioe daimpomogneiliodvedesebi Mnogi od niih 5\1 bez nade da ee konacno imati svoi dorn

metara, nalazi izvor, Kao i na Buni, i ovd je voda izvire ispod s uj ene, Kapaci let vode lieti je veoma mali, ali najesen, posh je kisa, ru b ude velikiporok. oko 120.000 KM i naivecirn diielorn dzarnija ie sagradena sredsrvirna mjestana i dobrovolinirn prilozirna vjernika, Madallasima70 do-

u su

- Dosadasnji

radovi kosta-

macinstava, s oko 300 clanova, ovo j e slozn 0 IIIjesto. Objekt je izgraden dobrovoljDim radom miestana. Os talo je jos vall jsko ureden je, ograda, a planiramo i izgradniu rnunare, Uz dodielu zemljisra Opcina HadZiCi nas je pornogla i sa 10.000 KM, a isti iznos dobili smood Ministarslva za izbjegla i raseljena lies Kanrona. Mnogi kazu da je na, vjerski objekt slican tekiji na Buni \l Mosraru, Tokorn rarnazana pun a j e v jernika i to
nas raduje - k~ Zairn Ka-

lem, predsj ednik gradevinskog odbora za izgradniu dZ;amije. R.BALIC

Hrbelji6: Palim se i mur:im Upravnik Sakib Dervisevickazedacenrar prufa usluge javne kuhinje za socijalno

Hodnici kao aslave odveli. J os ne znarn sta se desi10 s niom, Supruga Fahra umrla je ovdje prij e dvije godine, Motio S!ilII Boga da iia umrern sedmi dan, jer ovakav zivot nema smisla Fahra nije

u sobi iivi s resko bolesnom suprugorn idvoiicom sinova

Prepustenl sebi
- Sinovi su zavrsili ;kol\l, ali nema posla, Ovdje zivimo cetiri go dine, Ovo nam je jedini dam. Borio sam se u fa ru, lruhnuo u CDvovima, na lini· jama. Dallas me Iliko ne poznaje, Od 290 KM plaCam ram za dek tricru .sporet ilijekove_ J edini spas nllIll je ~!o hrall u dobivamo iz kuhinje., U drug.im driaV3l!!3 bolje iive zivotinje. Prepus!cni smo sam isebi • is rice Cal!!ov if A.NUHANO V!C

Voda izvlre ispod slijeRe

M uSa Bulatovic prlje rata zi vjela je u Viilegradu.,. a vec eetin gocline korisnik j e cen tt"~. - Ovdje Zivim s muZcm. Zadovoljllasam, jer nemam bolje. Godinanna i5ekamo da nam Ilaprave ku6\1. Svake gocline obeCaiu da Ce dati donaciju, ali od mgJl ne hude rusta. Dohro nam je ovdje, jer, koliko mi je Zelja da se vratirn, loliko i nije. S[3 cerno lamo sami. Kako da se vratimo kad nemamo nikakve uvjete? Ovdje imllIllO sve - kai:e Bulatovi6.

HaKOse Ura.ill u UISegrad

U HUnoi POmOC:iza dua dana 800 paCijenata
Nakon visokib lemperatura pad od 15 'Stepeni izazva.o ie prQbleme kod gmdana. Ljekari k~u da je proteklih dana najvist primljeno hrorucnih bolcsnika Ie daCe se pad tem~ralUfil odrazj ri i Ua cirkulacii u ipri tisak. - U ova dva danaprimilismo viseod 800paciienata kojisu zatraZili Ilasu pomoc_ Javiose i jedall pacijelll zbog vnoglavi· ce, ali sveje sada \l granicama Ilo-nnale, jerse remper.arura zraka stabilizirala - navodeiz Hi tne porn oCi.. A. Nil.

Zbog vremenskih prornlena

U ciJj\l promociie odgoja i Ob('3l-ovanja !lajmlanih sra· novnika i Z 0 bIas!i ekologi je, Opc.ina Nov; Grad i ove godin e real izira pro jek t zas ti!e okoliila u saradnji s JU ,.Djeell Sarajeva'" i dva privama vnica pod nazivom "Ekologija u vnicu" u vrijednosli od 4.400 KM, javljaju iz Pres·sluzbe Opcille Novi Grad. Pro j ek t ce b iIi realiziran \l vid\l iednodnevnih izleta za djecu i pedagosko osoblje 113 lokalitetu Park·sume

Prallticna nastaua prirOdi DOdUeUeno PO pet Moza
Dvojici bivsih boraca u Vogosci
Mal/sanl na brdu Mojmilo Mojmilo u lOku seplemhra, a bit ce zabavno·edukativnog ka.rak tera_ Plallirallo je izvodenje prakticne nastave u prirodi koja je prilagodena najmladem UZTasru, gdje ce maliiiani u~ nadzor svojih odgajalelja sadi!; razne vrste sadllog m aterija.la. Dvoj iea demobilisanih boraca Sakib BIekjc i Vahid Cukojev ie iueer su od vogoseallskog Udruienja "Bos· naeZelene bererke"dobila po pel koza. Kako kaZe Hasan Dolovac, pr-edsjednik Udmienj a, radi se 0 provo den ju tradicioualllog projekta ,,Po· moe borcima", u okviru koj eg olli svojim clanovima dodie10m krupnei sirnesmke,plastenika ili neeeg drugog pomai:u da lakSe prehralle svoje porodice_ . Vrijednost 2.000 maraka. pomoCi iznosi E:i. M.

Edukacija najmladih iz ekologije

14

12. lVllUSVklJlovo.z 2011.

Onevni avaz, petrul.

pan 0 ram a
, ..

SUDBINE Gorazdanka osvojila srce Holandanina Dejza

Bivsa medresa u Bosanskoj Gradiscl

U planu ntvaranie bibIioteke i sale za sastanke
Zgradu rnedrese u Bosans koj Grad isci, ko j a j e vracena Medllisu IZ, potrebno je renovirari, kako bi pcnovo bila a funkciji, Senad Rekic, sekretar Medzlisa 1Z Bosan ska Gradisk a, kaze da su za renoviranje ovog historijski vazncgobjekta po treb n a pozamasna sreds tva te da SUB pel i za pomoe upuceni nasvestrane, - Obratili srnoseientitetskim i drzavnim vlastima da nam pomcgnu u obnovi medrese, Ova] objekat U bu-

Poslal CBS)BdiSIB MBdzlisalZ
ducncsti vise nece biti me' dresa, vee sjediste Med~Lisa IZ nase opstine. Planiramo u !OJ prelijepoj zgradi OlVOrid i biblioteku, salu za sastan ke i druge drus t VeU e prostorije- rekao je Rekic, Neophodnu pomoc za obuovu zgradebivse medrese 0 becao j e i n acelni k 0 pstine Bosanska Gradiska Nikola Kragulj, a ocekuje se i pornoc broinih Bosniaka iz Bos anske Grad ilike ko j i trenutno zive sirom Evrope,

U zaselak Krta pod planinorn Trovrh. Ijeti dolaze vee petu godinu • Nakon prvog dolaska u Bosnu osvojili su ga prijatni Ijudi
Nakon sto jenjegovosrce osvojila Gorazdanka Rabija, Holandanin Dejz Frankevil (Dees Frankevyle) zaljubio se i a njenu domovinu Bosnu i Hercegovinu. U zaselak Krca pod planinom Trovrh kod Gorazda zajedno ljeti dolaze vee petu godinu i Dejz kaze kako hi zemlju tuIi pana rado m ij en jao za zelena bosaus ka b rda, polazio sa sarai evske s tanice .. ~ Moj mui je imao prijatelja Srbina koji mu [e rekao sts se sprerna. Dosao ies posIa i rekao mi da imam rok od 20 rninuta da se sprernim i idem. Na stanici guzva, uglavnom Srbi napustaiu Sara jevo . kaze Rabi ja. Tokom sesr rnjeseci ;2bj egliS tva u Puli rodi la je drugo dijere, sina Jasmina. A onda ie bosanskim izbjeglicarna ponudenc da izaberu u ko j u zemlj u zele idi. Izmedu SAD, Australije, Ka· nade, Niemacke izabrala je Holandiju jer jo] je, kaie,. biill blizu Bosne, U grupi od 12.000 nasih drzavliana stigla je u Enkauzen gdje sa, a nedostatku smjestainih kapac iteta, p odign uti sa tori. U vecernjoj skQli zavrSila ie tezak holaridski jezik, a 1995. godine prihvatila ponudu za posao uzmogucnost skolovanja, koja je ponudena izbjeglicama, Naiprije je radila kao njegovateliica u ustanovi za stare, a porom i naodjelu zapsihicki obol iele, stare ipacii en t e koii su nesposobni brinuti 0 se-

B.G.

PrUi braR
Tokom izbjeglistva okoncan [e Rabijin prvi brak, Sa vee bivsim suprugom udaljila se, kaie, i zbog razlicitih mislienia 0 povra rk u u Bosnu bez koi e ne bi mogla, Ipak.cstali su u dobrim odnosima, za[edno ~kolova.li kcerku i sina, priiatelji su i danas. da mi ierekla da je sa sela i ;o.lleudilome otkud snaga jedno] zeni da radi, brine 0 dieci i u Bosni obnav Ija kudu . kaie Dejz, Osam m j eseci b orio s e za njenu naklcnost, Nakon prVQgdolaska u Bosnu osvojili su ga prijatni ljudi, srdaenost kQja nije odglumljena. A pO!Qm se zaljubio i u prirod· neljepole. . - Volim setali, gledari zvijezde, nebo, prirodu. Ov· dje se osjeeamo rako da i ne pozeJimo da odemo !la mo· reo Zemlju mlipana rado bih zamijenio .za ova bosans.ka brda ~kaze Dei Z. Namjeravaju imati dvije adrese i zivjeti na relaciji Zandam (Zmmdam) - Go; razde. A.BA.JRAMOVIC

Sta mi se (ne)svida u Brezi
- Imamo sjajan gradski olimpiiski bazen koii u ljemim rnjesecima, uz cstalc pratece objekte, nudi lijepu priliku za kupanje i ugodan odmor. Svidaiu mi se a kTl vnos ti Cen Ira za zene, ier daju priliku velikom broiu zena da kroz projekte poboljsaju us love zivota. Dobrih srvarise u Brezi mo2e naci, rnedutirn, prednjace loSe. Nesvida misekad vidjm da se k ultW1l tretira kao troilak i da su proracuni za sport sve manji. Uvodenje "Bazenijade~ u sas!avni dio "ku!rurnog" Zivola jasno govori 0 namler; da se grad

Skola uz posao
Zaselak Krca, selo Bogda nici, adresa je na koj oj je rodcna Rabiia Karo, iedno od liestero djece u porodici, U Saraievu je zavrsila skolovan j e, otvorila frize rsk i saIon, udsla se, a zadnje dane illira provela j e u posjeti [0. di tel j irna, potom je u zurb i napusLila BiH vozom koji je

En/sa Herco, radnica Breza,. ko j i se ne.kada POliOsio znamenimsrima ivelikirna ijudima, prelvori u pro· vincija - k~ Enisa Herco, radnica. E.A.i!.

nooac praUilnO POdilelili

bi ..Tu radi vee 10 godina, a njen prvi sefbio je Dejz.

Peemijer Zapa. r--.---__ dnobercegova~kog kamona Zdenko Cosic sveeano je Qtyorio prve "Po· Sll~ke Kame!ldane". Cosie je IIa otvoren ju man ifesladje naglasio kako je kamen "posrao jedna od osnov·nih identifikacijskih oznaka cOV' jeka u Hercegovini i stoga je opravdano ovak- L. . . -='------J yom manifesJaci .. Illalem radl)vl na frgll jQmaIirmirali ipIikazali ka· da je kamen jedan od najplemen i njegovu uloga, bilo u menitijih malerijala kQje jc gradevinskQID iii !Uris· Bog podario covjeku. tickom smislu". lzlozeneradove zainteresirao vrsnim izlozenim ka- ni rnogu pogledati na Trgu menim djeJima govorio je hrvarskib branitelja a Poprofesor Ante Brki':, aka· susju,.besplatno lokom [:rajademskikipar,koji jenaglasiQ oja "Kame,ndaoa". Arl. K.

DIUareni "Hamendani"

Manifestacija u Posusju

Sarno pet puta Dejz je do!.ao u Bosou, a vee je shvatio osnovni problem ove z~m lie i razlog zbog kojeg ona jos uvijek decenijamll zaostaje za HoLandijcm. - Korupcija je leska rijee, ali novae koji stiie iz

inostran stva i IIQvac· koji irna ova zemlja polilicari bi rrebali pravUllO podije1iti, usmieriti ga gdje je pouebnc. U Holandiji imamo 12 provinciia i novae koji imamo jednako se di jeli na svaku ops [i n u pojasnjav3.

Dvije adrese
Devet godin3 bila je sarna prije prvog sasrern sa Holandaninom kojeg ieprivukla arrak tivna Bosanka i koj eg je zanimalo sveoralU u BiH. - Prvo smo priCaii 0 rarn, zanim.alo me !ita se dciava u Booni. Onda j e doillo vrijeme

Omerouici dodD da se "nadahnu rodnog MraJa"
Mnogobrojni danovi porQdiceOmerovic iz Kameni~ ce kod Z VQrniIta iove godine su se, shod no dugogodiilnioj rradiciji,okupiIi u svom rodnom selu_ Njib vise od 100 sriglo je izraznih krajevasvijeta gdje ih ie, uglavnom,pll[ odveo 90-ih godina proillog swljee3 kako bj se, karu, bar jed nom u godini «nadahnu.li rodnog kraja··. Naisremiii medu Qkupljenim, svakako, bio je Hu~ ef. Omcrovic (81) koji okupljanje familije dozivlja kao "naj I ieps! lIaciu 0': uva· nja bosnjacke porodice" kao ga.ranta ocuvanja [radicije i obicaja !:raja iz kogapotieu. Porodica Omerovi': iz Kamenice jedoa je od !llIj· starijih iz tog kraja, pozna!a po skolQvauim i vrijednirn Ijudima.. Medu onima koji su sligli na druzenje u Kamen i ell nasi 0 se i profesor~, pravnika, sudija, inZinjera, imama ird, ali i m!logobroi~ n j h s eudena ta i skolaraea. Druzenje Omerovi';a u Kamenici dogadaj je na ko-

Tradicionalno okupljanje u Kamenici

sem

me se nadu iclanovi drugih kamenickih porodica. To ie pr ilika, kazu, da se neka-

dasnje komsije nakon dugo vremena vide i njihova djeca upoznaju. A.H.

~anorama

o nevn i avaz,

12. avguS\lkolovoz2011.

petsk,

15

INFORMACIJE: lelefon 033 752 91:6,0 mall:

aVa.il~IW.,OIV.<IZ

ZANIMLJI,VOSTI Na ideju celnika "Boksita" napravljen park

Biste napravili najpoznatiji beagradski vajari • Prica se da su kostalikcliko tri stana u Banjaj l.uci
Paznju putnika narnjernika u Milicima privlace b is te po ZD a tih licnosti izlivene u bronzi, koie su posravljene na vise lokacija u gradu i kojesu, kako pisena prarecim rablama.podiieljene u tri temarske cjeline: park ED, par k srp ski h i pat k ruskihvelikana, Take se u prvom mogu vidjeti biste Aristorela, Alberta Ajnstaina, De Vinciia, Mocarta, Pikasa, Seksipa, Njurna. U drugom s~ figure Petra Kocica, Save Sumanovica,

-0 - mOSlalo

MiliCima
Malorisii
II

deli/ell griJds/(im ulicama

Odrzana 10. livanjska motorijada

UCaSniMa iDoS)aliiaCa uisa naDO iMad
Say prihad ad tornbole namijenjen livaniskorn porodnlstu
Par/( padiie/jeRlllri lemals/(e cje/ine beogra dski vail ri. N. s vako j se, osim pocetnog slova imeD. (!?) i punog prezirnena, !lalazi tek st sa OS novnirn biografskim podacima i po cemu su pozriati. N ismo uspjeli saznari koliko [e kostala njihova izrada, al i se n ezvan ieno II M.i· licima prica da kostaiu koliko najveci STan u Beogradu, ili rriu Banjoj Luci, M .. . M Mokranjca, Desanke Maksirnovic, Ive Andrica, Nikole Tesle, Vuka Karadfida, a rnedu Rusima ru su Petar Ydiki" Kutuzov, Saljapin, Cajkovski i naravno Purin, pored koieg je plocica sa naikracim rekstorn: "Tvorac mcderrie i mocne Rusiie", Biste SU, niih oko tridesetak, na idej u celnika " Boksira" napravili naipoznatiji U organ izacii i livan jskog Mow kluba "Vuknvi" u Livnu ie odrzanaIu. motorijada koja je II trcdnevnom druzenju okupila brojne mowriste iz BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Austrije i Njemacke. Centralna rnanifesracija pocela je defileom motorista kroz gr a d, a potom rnoro susretirna i igrarna II Bosran una riieci Srurb i, UZ rok koncert i rornbolu od koje je say prihcd namijenjen livanjskorn p oro diEs ru. Glavne aagrade III tomboli bile su motor "honda" i skuter. Defile gradom bio ie jedan od masovnijih po broju ucesnika i sa najvise pub like od svi h dosadasn j ih, Liiepo vrijerne pogodovalo j e man ifes lad ii, pa ie i tokom vecern j e i n 0 ~ne zabave u Bostanu bilo dosta posjetiIaca, prernda mororista 10kom manifestacije u BOSIanu nije nedostajalo ni po livanjskirn kafieima u cenrru grada. A.K.

16

Dnevni aeaz, pelak, 12. avgustlkolovo< 201l ,

bIeZ niS
. ..

GRADACAC U toku pripreme za tradicionalnu manifestaciju

za Sala- il-IU
OtJjekl SatJixa u Goraidu

1 ren orogam
Ocekuje se oko 250 izl.agaca iz zemlie i inozemstva

SabiH prestaJe
Firma je u kolansu, izlaza nije bi.lo
Kornpaniia Sabix s proizvodnirn pcgonom u Gorazdu i salonima u nekoliko bh. gradova pres taje s radom, a djelatnost proizvodnie i prodaje narnjestaja pocinje pod novirn imenom BNMS. evidenciju Sluzbe III zaposl javan j e, dok ce !I novo] firmi nastaviti raditi 12 uposlenika. . Firmajeu kolapsu.izlaza nile bilo, racuni su blokirani. Ponudili su nam ugovor koiim smo trebali potpisati cia samovoljno napustamo Sabix i da prelazimo u BNMS na odredeno vriieme od tri mjeseca, To ni dijete ne bi potpisalo, ier kada sam nap us tall, odrices se orprernnine, a nakon tri rnjeseca niko [; ne garantuje da ce pro duzi ti ugovor - kazac nam ie Muamer Culov, predsjednik Sindikalne organ izacije,

Bez posla ostalo 26 racnika

sradom

Pripreme za odrzavanie 38. m ed unarod n og sa j ma sljivc u puncm S1.1 jeku, Organizarori ocekuju da ce ovogodisnja najstarija sa[arnska rnanifesracija u BiH biti na nivou Ianjske, kada se pred sta vi 10 oko 2 SO izlagaca izzemlje i inozernsrva. Kako istice dirck tor Sairna Husein Topcl\gic, program [e vee utvrden, Osim susreta izlagaea s premii erom Federacije BiH Nerminom Niksicem i resornim federalnim ministrom, ove godine

SlaDJ'e na IniSlH
Prerna riiecima Ferida Hadzov ica, ~efa proizvodnje u BNMS-u, problemi 1,1 Sabixu kulrninirali su u posljednje dvije godine zbog stan] a na ttiillrn, a ponaj vi lle zbog ruzbe iz 1998. godine i presude Opcinskog' suda u joj Sabix za zemljisre na kojem se nalaze njegovi pogoni treba platiti vise od 2S0.DOOKM. Iz pcgona u Gorazdu bez pcsla [e ostalo 26 radnika i ovih dana se prijavljuju na

S lanjskag Sa/rna slj"ive

bit ce upriliceni i poslovni susreti poduzetnika Vukovars ko -sri iemske zupani ie i regij e sieveroistocna Bosna, - Ocekujemo da ce izla-

Praslizna priznaDJa
Prestizna priznania i medalie za kvali ret Sajma sijive bit ce dodijelieni i ove godine, a rok za dosta vu proizvoda za ocienjivanje je
odrzan 1,1 Gradaccu od 1. do 4. septembra na oko 13.000 metara kvadratnih OIVO reneg i zatvorenog prostora,

20. avgust, Sajarn ce biti

Gorazdu i_z2008. prerns ko-

gaCi i posjetioci im ari priliku uiivati u priprernljenim sawfuj ima. Osim promocije ueesnih 38. saj rna, u Gradaccu fe bid odrzani razgovori 0 zadrugarstvu, a cut ce se i rij eC Strum [aka i nauenih radnika sa savjetovanja AgroTECHrekao je direkror Topeagic. On oceku jed a ce posebnu paznju poljoprivrednih proizvodaca, zbog izuzerno teske s ezcn e i prob le m a u vel; S otkuporn iplasrnanom trznih viskova, pobuditi tra-

dicionalni susreti sa SLruCnjacima i predstavnicima vlasti, . Zahvaljujuci brojnim kolektivnim nastupirna, koje organiziraju privredne kcrnore, udruzenja i resorne kan tonaln e i op ci!l sk e sluzbe, izlagaci imaju priliku da se predsrave sa svojirn proizvodnim programirna i na raj nacin dopru do .to veceg broja porenciialnih kupaca, Dt.DELlt

Hadiavic: Kobnetuibe Dodao j e da de zaos tale pi" ace biti otplacivane II dese] rata. A.BAJRAMOVIC

Nakon

sto je Evropska unija uvela prelevmane

... Na Sarajevskoj berzi jucer je U okviru 53 transakcije osrvaren promet od 312 ..80.5 KNI. Najveci porastvrijednosri zabiliezile su obveznice za ratna pctrafivanja serije B (2,36 posto), dok je najveci pad registrirao sarajevski Energop errol (5,84 p cs to) i dos tigao ciienu od 12, I 0. KM. Na primarnorn slobodnorn trzi~tu oajveCi prome! osrv ..ren je dionicama sarajevskog BH Telecoma, 1.1 iznosu od 7.0.35 KM, s kursom od 20,.10. KM., ana sekundamom slo· bo dnom lrzis rn di oni cama Energoperrol a iz S arajeva.

Rasle Dbueznlceza ratna DOlrailuarua

UDitan otltUD ouogOdismeg roda
Zbog susnog perioca, voeka nema potrebnu veHcinu i tezlnu
Predsjednik Udrufenja pclioprivrednih proizvodaca Repu blike Srpske Vladimir Usorac izjavio je jucer /;3 Srnu da [e u ovom trenurku upi tan otkup ovogodisnjeg roda sljive u oba bh.en titeta. - To je zato SIO je EU uveJ a prel evma.n e na 1;1ivu s j prostora Srbije i BiH, pa se ona. tarno ne moze izvozili,a jo~ niko ne vdi orkup ovog voea-pojasnioje Usorac. Prema njegovim rijeci rna, SIj iva je vee sazrel a i proizvooacima, koii su prerrpjeli gubi rke zbog su~e koja je umanjila rod, sad" prije!i opasnost da nema ko o:I.ae oLkupi. j Usorae je !laglasio da je jedina moguc!lOS! da se bar d onek Ie sp ase p roi zvo oa ci ~Ijjve da Direkcija za lobne

... NaBanjaluckoj beni jucerje kroz94 rransakcije os IVarell prome[ od 362.229 KM_ Na sluzbenom berzallskom n:ii!m, Jista B, najve':i promet OSIV3ren je akcija!ua Telekoma. Srpske, od 16.090 KM, po prosjeCnoj cijeni od 1,58 KM (ras! za 0.,64 poSto). Kod zalVore!lih i.nvesticiOIli.b fondova najveCi ra-st imale su akci;e ZIF-a Polara invest fond Bania Luka (2,41 posto), a gubimik dana je ZIF Zep· ler fond Banja Luka (-2,39posm).

Gubilnill dana zePler lond

re;:erve RS ot.kupi odredenu koliCinu sljive i proslijedi je prehra.mbenoj indusrriji na daljnju preradu . On hze da je sada teSko reCi koliki je ovogodihji prinos sljive. Zbog snsnog pe.rioda,. voch nema po[r·ebnu velieinu i rezinu i lek posliie berbe 6: se .ZIlali koliku je !'irem Ilacin.ila susa.

oglasi

ll nevn i avaz _

I~ ,"'"~,_.,

""I.

1,1

"""bou""'.'

ICptuI

18

_lu • .,,,,,_,,,,,_Dnevni

avaz

I ograsi·

HILL
,Prodajniinz:njer
• odjelgrijanja, •

H ,ILL,
Direktor naplate potrafivanla
K....IiftIlac!Jt: > uM'fm'.:etsIT.oobrazD\'ill1[a elwncrnsl:og iIj prilVllOQ ~ >rrltumum 3godine narul:QV(ldebmpo~ >' USIVO II kredl1nlXn~ iii ptOOI$U 1tIs!.ru;,tur.I!1la iii napialB i~ II upravtjanjuposlom 1 poslovMn~ >potelpolS-kust«l U ~I pregovo!~ >b:SahM organrzacijSkai~.spcsot:.losb iproaldr.>M ~radlJ
>WNI1O.lI'WIje·~JII.

>=
ClpIs ,pasla:
>.~

- i~ma

p:DMna 1l3d:J:.irGIZ~ I Izrada pu.-a ~

~

rada.ld1iai I~

1:3

Ij1:MI !\lolIzaq.l. ~ IO:la.n:I

:=~::~~=::=~!sa~·
prooe53

~~.a~l~njeoeJ!thonoslj )- defrisanJeciiallihWd!ela ZilFIP'I' 1~ > upm vqa nje Ina.:Im pr&"Ylhlg1 sigumog OdviiaIll3 posIovnog
~.vband

!Uateg1J8i.pnx:edwe poMtanj,aJedm:e

OIQiJIZ8tOMm
lIZ JMlU

N!JIomO Yin YIIo di:Itre IIdIe I,I5I(we u ~ pNI ~ u!l<.laduu:va.ilnrm&J:trIiI.

~

U'~i~'~1

NU Kliplt Yam nudI imaMll.I

~."'17M0WI)Ql.il OI'U~~i~4a~~daflImral¥Qju~ IOItalnfIIIII.IMIcId Uno Va!. CIa S>qIl ~>'U I bIlgiJ 1IiI~~'pm!je\!~IIII~ I"IIMg~D~IlL~a~ b"'n~OI'lAl'l1l._b!lWi,",""o:n HIIJ. FttIr11ttk1n1~ s.a~ fl. 7100DSnje¥o, E--IIIIII:h - Ab!IuttUriI 1Il'IU:.1I-1 33512180

~·l

~pakElI1iJ9l<11fJYal1a.

~

u reNl(JJIl1fIOj

~'rIq

kOOll"I

bioJrafiJu

o smalra'.eda ~ odp:iwnii izam'j\J awpJZldje. mch'J \fascia ~ prijaw I riCIru p:dal)tte na naiu amesu, u:t mpanloval'liJ.d&fetvu.. HILli nem.Uonal~S,8.BIN ·6a&7. 71000 Sa-l1Ijevo, tdII"ilX:.387 $$ 572 1St!
,E.rnail: hillu@blh..nelba

---------

YfflW.fUi.inlell'"labonaLcom

.i'

---------

YMW.hill-inlemational.com

.i'

L

1
IGEZEI

jAVNIPOZIV ZA DOSTAVLjANjE PONUDA
nabavka namjdtaj
it

-.

S.ll.......

ChIklrm

• Kralnii datum za prij em ponu da pc J a vnom pozivu [e l6,OIUOll. " 16:00h.
• PO:(]''!.Ide
$1;

doatavljaju

'!,J

zatvcrenoj

kcverti

putem

iestaia

ea vrtice

poole iH Ilenc sa n aznakom .Ponuda Z;,1 nabnvku nam:111cprenmnie 37 [edi l1_icalu~j on lea za sproved bu p rcdtkol:s kog p rog·ra m ~ ~a SV'!,J di ecu !,J god in i pred pclazak u 05nOVnu: ~kollJl~ na SiI"'C 'he C.Mld.ren No,rwaYJ Regionalna kancetarj]a za j·ugQIstocnu Europu, Lju bl[anska 16~71 OOD Saraievo. • Detaljna $pc(:'ifib~1j;;l neopbodncg n:J(l1id~j:i!" lckaci[e nil koie [e potrebao u\l'r5i d lsporuku kac 1sve dcdame form e i 0 brazci se mogu d ob id u pros rorf BmJ uredu Save- I h~' ell i IciT!::11 N OTway SEE il i il~ wt'b S rran ici www.SCO-5.OC_b03_

obrB,;W1,ja_!lj~!,l

Technical Consultant
CltionI; ~~~n!~nl!dYu:almustry ~~ ...~...,..cvIdlbe ~ knI;M~aIxI.rt~~iDI~!~ ~ ~~IIl!UJg""'en~5pIIlt
Qu,
:>

tnic:ijmiva aa peavlznc ~ kvatlrcmo DO$t1i i Hc=.-.cegovini~ o:rg8n[l-iicjja Save the Children Norway, Rcgtonalne kancetarll .. zn [ugclsioenu Ell ropu, ~ vr!i rl opre manle nam ~d ralcm 37 [e.. din. i t: to n i~ za ptedlkolski odgo.' 0 n 1.1 tar pOi;;rc iece obrazovne lnfrasuukture'pcdrufne Ikcle, ua podrcciu cijele ho.~ne i' Her'ct'gO'l,l'j ne s ci ljern pru ':atl ja pod rlik~ unapredcnie pcvecania pnstapa prcdskolskog prograrna za svu diecu u godlnl prcd potazak u osu ovnu s kclu, §10 je u akja d u i S:ll. 0 k vi rn im zakonom CI p re-di:lkols kcm odgcic i obceeove oju !.I Hi H_
l"irojelue

U ukviru

caru

Sam ,hiiu:njdtaj l.rtba aa je u skl'adu sa curupsklm srand ardtma p roiz .... odn]e (pos] eo ova n je Certifikata ISO
901} 1:2001}) kao i u skladu
SB

eb ra zo ... li m stands rdima. f

IIIlGVarQgO

S Q'Vi m II veal, poslvamo sve za Imereslran e prcievedade (di1i(Tibuu~['e) ~:B.rtJje~l.Bja. vrl.iWptedlikoJ!$ke-l,ista_MV~ ~ u BiH da dosrave 5"'O~C: pouude :slijed~j delle nevedene paraml1:lrc:

• Sv a eveutualna pitanja vezane 2::3 nabavku, u pericdu orvorencg peziva od 12.08. do 26.08.2011. gcdlue, mogu s.e dostavi rl na e-mail adreeu D,Dinek@scn=§ee,btl ua D:a.2· n aku .. J a v t;! i pogi ...~ nabav ku nam jfi~a ja za cpremanje 3.7 j cd inicalu~ion LC';3, sp roved bu p,rcd~olskog zn progremil aa SYIJ dlecu u gcdini prcd pclaeak U osnovnu Illkolu.1lI

~mtIg~boon55k15 ~ ~ dynivnic. seIi.molMlb!l:l,en:I: .
llul!ncyi'l

&9Sh Is IInmL

"

s k.erJIe

RuponIlIJIiliH: ~ supoMsocrIlWlCllno1IMICt 10 01pIInntI1 > ~nI~oI'llIIisr.W.~ :> OCII"IdIb:lnSW ~''''~b ~objedrtQul'tll'O'lts ~ ~bOnoltJJllOel!~ » Iloo..menIItioIINd ~ oI..-.eallle'4nlnotml.IegII'.t for lie_of GEZE~. gudaInIHl bGElEolimlrla and~ ~ reine'l'llol"reIeYanI~on1l'e~of.,oI¥d_ • dI! oIl~II'IU5CIDMJdCRlllalionkllXWl:JllIln1IduguaY'il SAP.sj'Rm :> ~b'~~Icr_,bW\mardI1t5UJmer$lllJ¢aao:1

dt5ntd..,

B os na i Hercegovin a F ederaci ia Bosne i He rcego vi ne Kanton Sarajevo

IU PETA GIMNAZII
U1. Sen ada Porurka

A

-w..~

SenCija bb - Sarajevo (SL nov ine Kantona Sarajevo broi od 05. 07, lOll. godine, Peta gimnazija

N a osuovu clana 81. Zakona
23/10) i Odluke objavljuje SkolskogodboTl!

0

sredniem

obrazovaniu

brei: 1l·2418/2011

we

ofI~ )lOY , I'O!TUICr.IlJon~

~

i~ end ,dwoce 1n)'IU~llIdraa

II)

furOIef dMIGp p!l' ~ fuI'~ 5eft:I
j'DLl'

eanl(II

~

'\OCll ItIe

za up; s va nrednih

KONKURS
uc enika
1.1

skolskoi

2011/2 0 12. god; n i

r tw,~
EI"I';I

e~~lDour'HRCo"IIIII"'fudct"'.
HIIJ.lntlmltional,

'fIlU _

tftnemoI:"

goaklnerla:l ,~,

CV Ind ~

1eIMr.,

ty.

$.B.&~ 81, llDOO$nj.t'l'll,Ift'ID::.3117 33m E.mail: iluttlbl

no

Upis vanrednih ucenika u I, II, III i TVrazred gimnazi]e, opsti smjer VISit Ce se od 0 l. septembra 2011, do 26, seprembra 201l.godine. Uz pri iavu kandida ti treba da priluze : l. Svj edOOlQS tvo a pre t bo dno za vr!ienoj skol i (origin all 2, hvod i z rna titne kn jige roden i h (origi naIl
Prijave sa putpullom dokumentacijom dostaviti na adre-su: Peta gimna;o;ija - Sarajevo; VJ. Senada Pmurka Sencija bb_ lnformacije na telefon: 23SA13; 768·880.

www.hiU-intomalional.com

crna hronika

Dnevni avaz, oetak,

12. avgusVkolDvoz 2011.

19

OBRACUN Pucnjava na putu Sarajevo - Pale

Izreselani "audi" do vezen prert PU Cenlar u Sarajevu

Croogo Ci Dresree Dazas r al lima
Pogolfen u nogu
Tom prilikom Nazif Heldic ie u "audiju" pogoden u noguo Napadnuti Crnogorci uspjeli su okrenuri aurornobile i pobjeci prema Saraievu, Napad su prijavili u PS Stari Grad, a jednorn povrijedenorn je pruzena pomocu bolnici «Dr. Abdulah Na-

-

Automobile ukojima su bili folk pjEl_vacSaladin Dino Heldic te Nazif Heldic, Goran Getkovic i Ernard Trubarac u Geljigovicima presrela sestonca napadaca
Isrocnom Sarajevu koji je nalozio uvidaj za ovo krivicno dielo koie je okarakterizirano kao pokusaj reskog ubistva,

U p ucn javi koja se desila u sriiedu oko 23.45 sati u blitin; ·t\.)oela Celjigovi6 u Istocnom Sarai evu ran iena j e iedna osoba, saopcavaju iz CJB Istocno Sarajevo. Drzavljane Crne Gore iz Bijelog Polja koji su i~!i prerna Palama Gorana Cetkoviea i folk pjevaca Saladina Dinu Heldica u antomobilu "skoda octavia" re Nazifa Heldiea iErnarda Trubarca, koji su se nalazili u "audiiu A8", pretekla su dva autornobila u blizini prcdavnice RMG i preprijecila im pUle Iz 0 vih au torno bi1.aizaslo je§esl nepozna[ih osoba i automatskim puilkarna osulo paljbu po "skodi" i "audij"".

U sarno nekoliko sari prekiucer u periodu od osam ujutro do 14 sari na meti dvoiice Iopova naslo se ca.k ~eSI stanova u Prijedoru, Prema saznanjirna policije, cbijeua su dva stana u naselju Pecani, II vlasnistvu Biliane Bukva i Avdije Campara, koja se nalazi uNo rvesko j ici ji je stan treuutnc prazan, Lopovi su provalili i II dva Slana u ulici Vuka Karadzica eiji su vlasnici Dario Macura i Radornir Radinovic re u dva Slana U zgradi zvanoj "karingtonka", ci j e 51! vlasnik e N a casu Kevic i Vladimira Vl.ljieica Iopovi ojadili za novae, zlato i tehnicku robu u vrijednosti cd oko 5.000 maraka, Mira Vu.jicic, VI .. dimirova sup ruga, kaze u relefonskorn razgcvoru da je ta] dan kada jnj je opljackan stan provela n a s elu, - Oliilla sam uj utro u Brezicane, jer ramo imam ornanju kucu i irnanje, Suprug [e hio na poslu, N edugo nakcn mog dolaska na selo zvala me policiia da mi saopci da mi je Sian pro" val jen. Lop ov i S u ukrali moj pore dicn izla tn i n aki t, meni vrlo drage uspomene, i zato sam posebno ogorcen a. U v·jerena sam da ie neko morae upratiti mo[ecdlaske naselo ida je stan pokrao neko ko je mao da je on u to vrijerne prazan. Zanimljivoje da lopcvi ni-

DUollea proua na u seststanoua

Prijavljeno u Prijedoru

PDlicija pfQVQdi islragu

(Fol'o: D. 51'Oi"ii;)

su mnogo prerurali po stanu, kao da su znali da je zlato u nocnorn ormaricu- ka-

zala je iucer VujiCic, koia [e sreru nastalu ovorn pljackorn procijenila na oko 1.500 maraka, Drasko Papak, nacelnik OKP Priiedor, porvrdio je jucer da policiia iz Prijedora intenzivno rraga za dvoiicorn IIIuskaraca koji SU u ovim zgradam a p rimiieceni u periodu kada su se dogodile provale USia" nove. - Privedeno [e i saslusanc nekoliko osoba i is[raga 0 ovirn pi jack.ama je u toku - kazao je Papak i dodao da su provale u stanove obav ljene na kl asi ca!l n acin, lomljenjem cilindra na bravi. M.Z.

Udes u Zivinicama

llhvacena dvojica
Dvije csobe koie se sumnjice da su pucale uhvacene su u saradnji s Granicnom policijom BiH i CJBTrebinie, Rijec je 0 Milenku Krsmanovicu (54) i M.ilanu Kovacevicu (26), obojica sa Sokoca koji su uhapseni na granicnorn pojasu prema Herceg N ovorn. U CJB Trebinje je u toku kriminalisucka obrada nad osumnjicenim, nakon cega ce bi[i preda[i poLieiji Is[Ocno Sarajevo Din 0 He/die bio
II

kas" u Sara j evu,

. Pacijent Nazif Heldic (28) primljen je u 1.10 sari s prostrijelnom ranom zadnjeg dijela Iijevog koljena Nakon sto ie zbrinut, pOSlO se nije radilo 0 opasnirn povredarna, otpusten ie iz bolnice - kazao nam je jucer ddurni Ijekar Eldina Beslagic. Napad je prijavljen i PS Pal e, 0 ba vi j eSte!! j e ruL.ilac u

"skorti"

A.J.-B.C.

Ouija zane ozilledene u lanCanom sUdaro
Mirjana Mitrovi': (33) iz Kamicana kod PIijedora zadobila je [eze ljelesne povrede u lanc.anom slldaru tri automobila "audija", Z3 cijim se volanom nalazila povrijedena, "skode fab;je", kojomje upravljala Danijela Knezevic (33) iz Banje Luke, i BMW-a, koji je vozio Elvis Selimovic (25) iz Doboja. N esreca se dagodila prekjucer oko 17.IOs3ti na magistIalnom PUIU Prijedor· Banja Luka" priiedorskom naselju Svale. Mitrovic je, nakon ukazane Ijekarske pomoCi u Opstoj bolnici Prijedor i saniranja povreda u predjell.l grudnog kosa i fraklUre prstij1.l na nozi, od jucer na kucnom lijete.nju, kao i Dan.ijela Kndevic, koja je u sudaru zadobila pov·rede geudnogkosa. VO;?;acBMW-aEJvis Selimovi': OS laO je nepovrijeden. Lancani s"du na S valama izazvao je pravi saobracajni koJaps, tako da je na ovoj pumoj dioniei, uz vete prisustvo saobracajne policije, promeI bio obustavljen cak nekoliko sa[i. Vozaci skupocjenih amomobila koji u sudaru znat!l 0 ostecen i jucer n isu procijen iii marerij aln U sle tu na vozilim 3. Is lIaga o nesreei jell toku. M.Z.

Udes na putu Prijedor - Banja Luka

Mjeslo obaranja pjesaka

U saobracajnoj nesreCi koj a se dogn elila prekjucer oko 13.30 sa Ii u u Iiei Ali;e lu,tbegovica ldko je povrijeden pidak A. (60) iz Zivinica. Njega je udario automobil "skoda fabia", kojorn je uprayljao S. K. (53), takoder i2 Zivinica. Nakon ukazane prve pomoti u Do-

Taillo pourUadan BiaSaH
t.
mu zdravlja 60-godiilnjak je prevezen" UKCTuzla, gdje je zadIzan na dalinjem lijecenj'1.I. S dogadajem je upozna[ defurni k.amonalni tuzi!ac, a "vi daj S1.l0 b avi Ii pripadniei Odjeljenja krilJIinalisticke policije PU Zivinice.

(FIJI.:

S. Mumi,;)

Sa.M.

spec
Nepoznate osobe provalile su u proi.zvodne pogQlle ornske firme za proi.zvodnju plovila "B2·-Marine" vias. nislv055-godisnjegAnteR ipricinilemll mal.erijalnu stem u visini od oko 3.000 maraka. Lopovisu ufirmu provaliIi u proleklih 20-tal< dana, a vlasnik ie to uocio tek pr·ekjueer. Pol icija je uradila tI vi daj i traga za provalnicima.
{F.fo:

su

O. SI'inic!

To.B.

Sl.IdBiH il.lCerjeprihvario sporazum 0 priznaniu krivnie koji ie s Tuzilastvom BiH potpisao Zajirn Islamovic (38), optuien za krijurncarenje osoba, Prih vaceno je da se Islamovieu izrekne uvjetna osuda, odnosno dvije gcdine ZlIIvera koje nece izdrzavati ukoliko za pet godina ne pocini novo krivicno dielo.
platiti
1I0VCanU 1l0SU ad

Uu)elna osuda za Hriiumcareme IiUdAhmerom Salkicem rokom decembra 2004. godine, zaiedno s vise drugih njirna pozna tih osoba, sudielovao u ilegalnorn prevodenju grupeod 16 drzavljana BiH

Sud Basne i Hercegavine

20

1'2. ~vgusVkolovoz 2011'.

Onevni~val.petak,

erna hronika
'

preko drzavn ih granica Bosne i Hercegovine, Hrvat-

Optuzeni, rakoder, mora
kaznu u iz5;000 KM. Islamovic se tereri da je s

ske i Slovenije, s ciljern njihovog daljnjeg ilegalnag prebacivanja u Francusku, Prebacivanje su Vr5 iii za novcan u naknaduo Optuzenl su zateceni i otkriveni ria teritoriju Slovenije. B.C.

T ridesetdevetogodisni i K., rami vcjni invalid iz Durdevaca u Hrvatskoj, jucer je izazvao incident u kuci svog brata Ive K. (31) 1I selu Os tra Luk a. Polici ia nije saopcila razloge koji su kumovali bratskorn obraeunu, ali je receno da je Pavo u naleru bijesa polupao stakla na prozorima kuce u kojoj je donedavno zivio s bratom.
Pave

POIUDaobraiD Drozor8· i sallsii8

Ostra Lu.kakod Orasja

Dr. HaUlTule (59) poginuo u BMW~u ko] se sudario s kombijem • Osoblje RMC-a nevjericom prmilo tuznu vijest
Pogibija dr. Halila Tule (59), vrsnog mostarskog urologa, liekara RMC-a «Dr. Safer Muji':", sokirala je jucer mnoge Mos tarce, a najvi~e njegove kolege u ovo] bolnici, Dr. Tule smrtno ie stradao preksinoc na magistralnorn puru M-6 Mos(ar Nevesin]e u Gnoinicama, gdje se svojim autcmobilom BMW frontalno sudario s kombiiem "fiat", koji je dolazio iz suprotnog pravca, Kantorialni tuzilac Adis N uspah iC kazao narn je juter cia je nalozin obdukciju rijela nasrradalog kao i saobracajna, rnasinska te vjesracenia tehnicke ispravnostivozila, Takoder, zatrazio ie od policije i skice s m iesta nesrece. Zbog svega nave de nag, kako narn je rekao, 0 detaljirna udesa ie rano govoriti. Dr. Isrner Zahirovic, hirurg u RMC-u, kazao Dam je da je osoblie ove bolnice s nevjericom primilo tuznu

Osim prozorskih stakala, pclupao je i saksije s cvi[ecern. Policajci su intervenirali po pozivu ujegovog brata Ive, nakon cega ie invalid prestao s daljnjim izgredima, Iz oraske Policijske stanice kaZi.l da & Paw K. krivienoprija:vin Kantonalnom tuwaStvU zbog pocin ienog nasilja u porodici, TIl.B.

Vozac motokultivalOra Zaim Kovaccv ie pogin uo je u s~obra~ai noj nesfe6 koia se dogo-dila na lokulitelu Tjelllislc - selo Mrkalji u op~ini Foca, saopceno je iz Centra javne bczbjednosti IstOCll0 Sarajevo. Do n es reee j 1.' dos.lo prekjlleer oko 16 sati, kada se mOlOkultivalOr kojim je upravljao K[)-

poginuo uozae mOIOliulliualOra
vaceviC je prvo

Mrkalji kod Face

neevi': kreran uzbrdicom i iz neu tvrd'eni h razloga skrcnuo s pUla Ie udarin 1I :lkarpll. Kopao s mo-

Zahifovlc: Nismo ga mog/i spasili vijesto pogibiji dr. Tule, ·Prije deser godina imao sam i ja saobracaj nu nesrecu, a rada me [e zbrinuo upravo dr. Tule, koii je bio na dezuri. Ovcg puta ja sam bio defurni, ali mu,

nazalost,

nisarn

mcgao

po-

moci. B io ie dovezen u za ista teskom stanju, Morali smo ga reanimira rio Vee ria Od j eIu intenzivne niege njegovo srce je prestalo kuca ti . kazao nam [edr, Zahirovic,

Dr. Tulu, svoga priiatelia koieg poznaje od1988. godine.opisujekao mirnog irihog c.:.vjeka, uvijek spremnog da pornogne. Bolnica u Mostaru je, isrice, na velikom gubi t!tu, A.DUCIC

lokultivatora, nakon ~ega se na njega prevrn 1.1la prik[)l iea. On je od zadobivellih povreda podlegao na lieu mjesta. D zenaza n as lrad alorn ':1.' hitiobavljenallsubotu u 14 sali u Vlakovu.

Maloljerni o. r. (17) udarioieprekiuceroko 18.30 sari u ulici Ma.dala Tila u Saraj evu s vo jim m 0 pedom "falcoo» (M03-K-Z96) u "la· dnji dio kombija ~merce· des" (M95-J-208), koji je prethodno zauslltvio vozac

malOl)etniM se mODedOm zabiO UMombi
J. E. (36). U ovo]

Titava ulica u Sarajevu

sacbradajnoj nezgodi 0 I. ie slomio desnu nog'll, a Ijekarska pomoe mu je ukazanlt u KUM·u KCUS·a, gdje je na Klinici za of[opediju i lraumalologiju ;.;adrlan na daljnjem lijecenju.

U Krpica ulici na broju 4 u mostarskorn naseliu Cernica prekjucer je oko 11.50 sati izbio pour u ad vokatskoi kancelariji Niiaza Dulimana, Odmah po dojavi gradana 11" lice miesra su iiasli pripadniei Vatrogasnejedinice koji su ugasili pozar, Kako smo saznali na mjesru dogadaja, u vrijeme izbijanja pozara u kancelariji nije bilo Ilikoga., a, pre. rna prvim informacijama, na objeklu je naSlala veea rna terijalll as teta. U Openn:ivnom centru

Goriela adUollalSlla lIancelarUa

Krpica ulica u Mostaru

UMradena Masasa
4.000 H
Nepoznata osoba, iii vise niih, provalila ie u kucu U rcsa Popovica koja se nalazi u miesru Dragcca] kodBanje Luke. Kako saznajemo iz izvora u banialuckoj policiji, provala se dogodila. u utonlk izmedu 21 i 22.30 sari, a iz kuce je ukra dena metaln3 kasa u kojoj je bilo oko 4.000 KM. B.S.

Bania tuka

Vairogascl ugasili poiar MUP·aHNK rei-eno oam jeda & uzroci paZara bili uM"deni

(FoIO: M.

Sm./kit)

nakon obavljenoguvidaja te neophodnih vjeltaCenja. M. Sm.

crna hronika

Doev"; avaz p€tak. 12. avgu5t!kolovoz 2011.

21
"'_u
ulici Kotromanica u opcini Centar u Sarajevu opljackan je P. H. iz Saraieva. Incidenrse desio u utorakoko 19 sati, kada su nepcznati rszboinici, U~ upotrebu sile, ukrali torbicu u kojoj SlJ hili novae i lieni dokumenti, Razboj nici su za lim pobjegli u nepozna tom pra VCU, a pol ici j a traga za nj: rna.

upad U prodaunicU UHonzum" Dian mu torblCu Da uncI
~ ulici Muhameda Hadzijahica u opcini Centar Saralevo prek] ucer oko 20.45 sati dvojica razbojriika opljackala su radnice prndavnice "Konzum". Uz prijetnju pismljern ukrali su odredenu sumu novca, a zatim pobjegli, dina rasvi etliava n iuovog k rivicnog d j el a_
Obavijesten je kantonalni tuzilac u Sarajevu.a policija ra-

Hajdarevit: Bill l1erazdllOjni

DUDO poznanstuo
Dr. Brace Hajdarevic isprieao nam je da
je svoga kolegu poz-

aCiDDilen le- mu Ie za Delama b-Ia raz)arena ulasnlea

Nakon krade u banlalucke] zlatari

navao ios odsrudentskih dana te da su, prakticno, do kobne nesrece kada je poginUO bili nerazdvojni, - Bio je vrlo posten cov]ek,ali i os j etlj iv kao li cn OSl, U vi jek se Coviek rncgao osloniti nan j ega _ Ovo je veliki gubirak za mene, ali i
za

" Dr. Safet Mujic" S

dan vrstan urolog, koji ie sa vi esno obav Iiao
s vo j posao • rekao

R.J\1C,

jer [e bio [e-

je dr, Hajdarev

ie.

narn

(For.; M_ Lng!o)

Aleksan dar La pcevi c (31) uhapsen je preksinoc oko 19 sa ti, nakon sto je ukrao nakit iz zlatare "Royal" vlasnistvo Antonete Panda, koia se nalazi u ulici Kralja Petra 1 Karadordevi ca u Banjoj Luci,

i naoruzan, a nakon sm ie s p u I ukrao 0 dreden u kora I ie,i n u zla 1!I ih lanaca, istrcao je iz objekta i poceo
bjezati. Vlasnica radrije koja je u tom trenutku bila u zlatari potrcala je za njirn, pckusavaiuci gasustici. - Upokusaju biiega on ie

bacio

sav nakit

koii je pre-

lucko] policiji,

Kako "Avaz" saznaie, Lapcevic niie bio maskiran

thodno ukrao i nastavio bjezati. Nakcn prijavljenog diela policija je odmah iz."13 na Lice rnjesta i uhapsila ga u ulici Cara Dusana. Lancice koie je bacio dok ie bjeZao vlasnica je pokupila i zatim ih vratila u zlataru porvrdeno nam ie u banja-

Lapcevic je senja saslusan jarna CJB Bania ce proriv njega tuzi lastvu biti
krivicna

nakcn hapu prcstoriLuka, dok riadleznom podnesena
Policija

prijava.

je 0 slucaju obavijestila dezurnog luzioca i obavila uvidaj. B. S.

,-----------~

Zapallena uOdenlea Ullra.o Ol'lIl1ucani aulomobU na eel unl
-------------~ Siljdedi(;: Polar podmetnut Pclicija iz Laktasa uhapsila je J ovicu Staniea (28), koii se surnniici za kradu auromobila i nedozvoljeno pes j edovan ie oruij a i eksplozivnih mareriia, On ie u u torak oko 21 Sat u Kosierevu kod Lakrasa iz dvorista kuce Gojka Bogdanovica ukrao auromobil "renault kangoo", a koji [e vlasnik ostavio otkljucanog s kljucevima 1.1 bravi,

Brekovica kod Bihaca

Kosjerevo kod taktasa

U Hrastovima ked Bilalovca pri je neko Iiko dana ps i IU tal ice za kl al i su ~es t kokosi ci j i ie v lasn ik En ver Music,

Psi lutalice UDall U ;MOMOSiDiac
- Radi se O dornaco] kvali-

Hrastovi kod Bilalovca

Music: Oslao bez peradi

retaoi peradi, Nije neki problem prieinjena ~teta, strah mejedami ne napadnu dijete. Ove opasne zlvotinje haraju nasim selom, a niko nista ne pcduzima, Mozda bi lovacka udruzenja u dogovoru s nadlel:nom slu~bom Opcine Kiseljak trebala napraviLi akciju i odstrijelili pse lmaliee. Bilo bi jos bolje da ave pse pohv.taj u preds t.avn iei Drustva za zahi ttl zi vo[in j. i da ih smieste u hotel z.a pse koji se nala~i u Rakovici kod Sarajeva ...kazao nam je Bnver Music. Di.S.

Nakon
Sluzbenicima MUP-a USK prekjuceI je Adnan S. (28) iz Bihac;a prij.vio poiar na vodenici smjdtenoi na rijed U ni u Brekovici kod Bibaca. U po~.ru je vodenica u potpunosti izgorjela, a uvidaj su obavili pripadnici MUP-a USK i kanto!lalni
miilac. Vjestak za prariv· po;;;arnu zaillitu ustvrdio je da je pozar na vodenici podmemur, ka7..ao nam je Ale Sil ided ic, p Q rtparoJ MUP-a USK, Ie dodao da [renumo nema osumnjicenih za ovu paljevinu. B. C.

hapseriia

Sta-

nica policiia

je prondla

ukradeno vozilo u selu Kriskovci kod Laktasa, nakcn cega je vracen 0 vlasniku. - Prema nalogu suda, izvrsen je pret res kuce Mile S. u Kosjerevu, a koju koristi osurnnjiceni St· anic i lorn prilikorn nadene su automatska puska, dvije bombe i vise municije, Proti v njega je podnesen izvjestaj rufilastvu - istakli S1.l u CJB Banja Luka. B.S.

Spec
Muskamc i.nicijala S. S. (25) iz Tuzle uhaplien je i priveden ns. krimrnalisticKU obrndu zbog krade automobiJa "citroen", kazu iz MUP-a Tuzlanskog kamona. Automobil je ukraden u Tuzli u noCi izmedu 9. i 10. avgusta, a policija je automobil pronasia i vratila vlasniku,

22 .... " ......."",,,",,. Onevni avaz -------------------------

oslasi ~ . >3'.
\ll., fQR."lD\lISMO!'o.
1 'fII>I.ro ... UIIlJ!,f 2I,'m~, r,fl f"""" u pol a~bD»

~I;,b Dd~, I"1Irrtl :L'rod.:! TI 00_' ,lOd.., "/J.h'~ 1"' Ij..jf ' OI'I~ FODd., zapn(l~:lO.u JI~nJI1 ,.. III J'Ul.... ~ , ru." 1l.OllO.... D 1"""'''11''<''' r",""" ...."J~ Ir: 1Il""k..m r,.t_ U'\~lrfi I d,ruI.t\rntnt .._r~rl'llu",,,, I .Ira-~i.tii \"""'~ odinj b'

OF PROP

\
I... ""'h"l1 P .nJ ... 1

n.

"'' ' ' ' 'j. ~""",,

rna""

.11>..

,,«......

"",,,,,,,,',

uti .. 'Ih",ulih the OO1oe 01 rub te ,r,n.JJ It pi 11 "Ul!r!On\\()"'en"'"'I"I'''~",,~1I1 "P'·IaSSO~ '''JIO'Il' I~_ Ir I",""" """ lIer,"II'" 'III

... r '''"Itt.. Fud

M_",..,

"'.,,,""""',""'"caI...., """...

dIo
• DI'!!!"!.nIl!! I "",lnh, Pr<~~11 \<111 f'I..srJ~' _I" 'IIKI/,"n, .. 'Jll"'llllt~O'

:f.Jfg.U" h

""""II r-"'r:-

flPP9nu!Ul'

Itn~.

1~11Cn"

,.,,~

'" c:can..

..... : ~JIIIIIE'fIn~

<.~lliolJ

.. _

,,",,~. '" rn·R<b

oholWLO11<1,,<, "OW"ml "I' p'.dd~~.,.. "'r __ ..... e, ,I"~ P r "l 'Inun. k"d la\a ,J.1'oi IIC' 1".. ..,;..1, nll~"'"o>l: e j, .1.

I""

"'''''lor.l .... 'a )",e' LJAJ<"!I.. 1,"1

'ri(IfITIO"1

(,<1111<,..".,<11 \ 1<>1<!I{t; ~r»ja:l
, .,;Mn",f

6<>i1~u"

... ."

l,oM

,"""",..btw.! ,,,jlt

•• ,,1

"'''''""

J",

,I..""" IUd,.,. '"1" h -.;,r nil [tit rC1'unn IL11.II 1Il0:0,.. """ 1TJ1f~ 'n' .... <:o, Q1Q 1O."T..... ".1I (conal.

N",(!;!" It ,'ft' !!!!!!1.,..lt .. _It'll!, ... "~!!;lINI, "9c • d_ I ~I je ............. ~, ""l'I""odIblo

..,...r..a...

'''t

"11"1<»".1' ''''m110'
!;I"u

,,_

"" .. lie. zd .. '.\ .........

r"bhr 4;M,Ir'Dt"') ump'tau i.IIlI" •••• JU*"" td, .""'"~ IqIi.!.II!9' rd.,"", 1116om.'OI.-e >ia!"," f&"lIo:lpolldl, .nd,om... "",,~ro .. " 1*'I'~~0Il

~'"c.!_""

cI_""

''01'"

""'""" P'1"" "l<avI ee Ij:wi... ~fIZl'j.
" .... ml' likon .... ~ ltbolno tlu.n....u

,>kyo"", i <!rule .oJII< ai, , ...1 b", 1,,""bora, larnIid.ulil'l,lalll

n, ca <><In. ""

Onl1 "c;;o. lb •• ,,,",_ .. d 1irp'T n:t!1.trrnJ .. 0..... .. , ~ 11.... ., ....... ~ dl, dr ... 10,.~pI , 11•• ..s... dh". f'" ~""pM&1 ... 1M .... ' .. 'l."lI'" 1~.l:IIll, \U .JIflI..... ." oil be rn',w"",td~ hi.Iud..1Id r....dft;I r. onJ,,..rmmL.

I""Lj. "'1>1:,0>' ''''I..-ij;nlli 'JNI,tlr ,,8m1l1 ,1I."[1'I1n ini. (vi a ..... 1. 20 It, IOdl1lc. l. ~e nlaJJe

,. ''''''i

"YO ,lID,. .... ilD'",ki ,~p:P!"",."•• , WII i tjj~ je , .""l .. rj.~j.Il"ij,N1IOf.'ar.~~, j. dal 'f. .

JIIl'i""'"

mrllmloriJ., r""",uI.I' .... pt,k ... ~Ili>. 01<11"00 l""Ift"c

,JU'
""t.I'''' ... ....,."........ .

'~lH"19

"O>Illf'. l)rlJ('dJ~ ... Prvlrla .. nL1:lmo"'IUlh p.lfm.1II I :

d.

~.I,j"'f".

........ ' ulllClJUJ .Ll! a

{

" .... ,Caode.it

J·tI..r 0"; ~ J&'I J] 70J • OOCI

Prodaj ekskuzivnih st nova strogom centru Sarajeva
I

(ogr nicen bran

USAID
Ui' •• ~1II:

Proctc1Mn, n SouII.IlIIdHtrze;orin

In

~IPrcpetty

.lVQ:hU(1!!R1
I

Soliciting Offers forPufchasing Info.rmati'onTechnology Equipment
The U$Al0 Intetedual Properly R
So

(lPRI Pl'Otecboo Pro,ect
IS

111

BoSIR afKI IJCEnSeS

HeJ2legovm3, mplemented by Oelotle Cmsultlng LlP.

see 1'19 oIfers f« the

d.o.o.
SkenderpaSintl lb, Sarajevo

~
~

or Irioonal!c:H:1
eqUlpmenl and

Tedlnolog)'

equpm. - serw~ ~sottware
pi" bato

startaboll and amligtlraboo SIlMt:eS lor the eqllpme!'ll receive a more dela eel

+38'7 33 563 250/253
Fax: +38 229 555 e-mail: lehel(lliehel.ba W\~~'.t h 1.b.1

Inleresled firms should send an emaoi to InfM;usa
Request for Proposal

as

11e1.~ ira nm a Rok otpllll(' do 25 god infl Kamntnu stopn od '6. 5 %*
U~e15%'30%
'f_K,S-~, ft " .... " ":'.' Il0l>,1,,,

Fmal Offers sI'ooId be sutmlled by dose of ~ss.
eJI1alllO~
"-".('<ritod

WeOOesday August 17. 201'110 and Her.?:egovma«by

USAID rPR PrOJeCt HBIl(! e Cemedca 2R Sarajevo ~
ba

'"1m1.iI "'~JI",

,""I.rm .......

<.du·.<l'; ...

Purecl batak
• rinfuza

junece meso sa kostima
. od prednjeg

Maslinovo ulje Pomace
Pietro Coricelli,

11

Breskva

Paprika

Caj
voce ·voCnl Hipp. 200 g
. 5LJ rnsko

(((~(A1I~ . . e4"\'tf.'
Tu~, 500 g

Pasirani paradajz

Pavlaka
·18%m.m. Zelene doline,

900g

f?\
~ t.edeni caj
. breskva Fructal, 1,5 'I

Datula suha
EuroCompany,

200g

Pice Sky
. cola

Kokoslja
supa vumts, 65 g

. narandza
-Ilmun

21

24
PAKISTAN Pesavar na meti bornbasa

Onevni aV82, petak. 12 avg ustl\wlovol 2011.

globus

Grupal)Udi upala U libi)SHU ambasadU
Djelovalo je kao da ie to neka vrsta demonstracija, kaze svadska policija
nanapuhavanje,

Drama u glavnom gradu Svedske

Grupa Ijudi upala je JUGer oko II sati u libijsku ambasadu u Stokhclrnu, Dok se j sp red zgrade am bas ade odvijala prava drama jedan od

ba visilo na prozoru spasiIacki rim postavio je dusek - Djelovalo ie kilo da je
[Q

PrOUerani diPIOmali
jos se ne zna sttl je
na rieral 0 m uskarce da zauzmu libiiskuambasadu, a Svedska je u rnaju protjerala dvojicu Iibiiskih diplomata pod optuzbom da su vrsi!.i neprikladne aktivnosri. njih je prijerio da ce iskociti krozprozor, javljaAFP. - Grupa m llskaraca IIpala je u ambasadu, u kojoj nije bilo osoblia arnbasade - rekao je portparol policije Lenart Lefgren (Lennart Loefgren). U vrijerne dok je viseosoSvedski ministar vaniskih poslova Karl Bilt (Carl Bildt) iziavio je pocetkom marta, priie NATO udara 11 Libiji, da on viSe ne smatra
u kholmu legitirnnim predstlihijsku ambassdu

Sm-

"
Zena sarnoublca aktivirala eksplozlv u
svorn prsluku
AFGANISTAN
Najmanje sedarn osoba ubijeno je jucer u dva napada, na policiisko vozilo i na policijsku sranicu u Pesavaru, na sjeverozapadu Pakistana.javlja Af'P. U bombaskom napadu na pol ici j sko vozil 0 u Pa kistanu ubiieno je pel osoba eet iri po licajca i j eda n ucen i k, precizirao iej eda n polici j ski man ;cuik.
• Najrnanjeceriri skolu, ubiieni policaj-

avnikom libijskog naroda.

neka vrsra demonstracija.. Bila su celvorica-pelorica napol j u sa zas ta varna - dodao j e Lefgren, Petnaestak policajaca stiglo je na mjesto dogadaja i blokiralo ulaz u ambasadu, opkolivsi podrucje,

pored ceste, a policijsko vozilo prevozilo je 20 policajaca i potpu no je unisteno, N ekoliko metara dalje, zena sarnoubica je bacila granaru na policijsku sranicu,a zatim aktiviralaeksplozivusvorn prsluku, la je sakrivena

Mojo (Moyo, 29), jedan od najtrazenijih kriminalaca u Iuznoi Africi,
ponovo je pobjegao

najlraieniji Mriminalac POblegaonailaMama
Bongani
ra-

U Juznoj Africi zaspala policija

ca i iedno diiete, koie ie islo u
su u napadu-

ARAPSKO

MOR

izjavio je Muhamad Faisal, vi soki poli ci j s ki zvan iell ik, dodavsi da je ranjeno 18 po-

licaiaca.

Eksplozi vna naprava bi-

splodirao, Ona je umrla, a jns [edna zena je ubijena, dok su tri policajcaranjena . - Nije poznato je li druga zeDasauce~Dica iii prolaznica. U prsluku je bilo osam kilcgrama eksploziva - kazao jeFaisal, Zelle samoubice su riietke u Paki Sian u,

Prsl uk j e djel imicno ek-

mosnio] policiji, i [Q na pomalo bizaran nacin - doslovno je odsetao s vlasritog saslusania nasudu, N airne, Mojo [e uhapsen ove godine.i to nakon potjere koia je dobila veliku
paznju oblijepljene
LIZ

medija

1

cijele

drzave. Niegove slike bile su
po cijelo] zernlji

F_I unualiO bandu
oruzane pljacke 35 bariaka ..

Potjera u amerlckorn Koloradu

rti

na tpis "Opasan krirn in alac",a uhapsen je kcd granice sa Zimbabveorn nakon sro je prethodno pobjegao iz za rvora Bo ks burg, pis e "The Telegraph". Taj bijeg nije bio dovoljno upozorenje policiii, koia je u prilicno komotnirn uvjetima dopratila Moiu na sudsko saslusanje zbog

- Nije bio zakljucan u celi] i niti zavezan. Sjedio je izmedusudnica l6i 17ipobjegao juoz prvi prolaz u sudnici, Cak je bio na stakama priznao je glasnogovornik pclicije Katlego MogaJe.

Hili upozoreni
Odie! za zatvorske sisteme, koji je Moju stavio pod policijsku pasku za vrijeme sasluilanja, le§ko je pronalazio rije':i 2a niegov novi bijeg. - Policija ga je pokupila u zatvor ute. ga dopratila do suda da bi im za,im pobiegao ispred nosa - kazao je glasnogovomik Pumlani Ksimija (Phumlani X.imiya) [e je dodao: - Upozorili smo p oliciju da je vee bjeiao iz zarvora i da rrebaju biti na oprezu i povecati osiguran je, ali nis usiusali. T{olka je uh vaceaa aakon S/(J Ie slupala au/omQbil
U arnerickom Koloradu

ub vatena j e banda Do erti. Bandu SI.1 cinil; dva brat. i sesrra, a lrojac je prmeklib m j eseci pIjac kao ba nke po Americi. N ajstariji Clan bande ie 29"godisnja striptizeta Li

Greis Dcerti (Lee Grace Dougheny), koja je uhapsena zajedno sasvo, jorn bracam Rajanom (Ryan, 21) i Dilanom (Dylan) nakOD kratke pOtjere automobi.lima u Koloradu.

Poriera je zavrseua uakon 510se [wjka slupala aulomobi!om, a vodio iu je

FBI.

su kako se sada svi I!alaze u
zatvofU. Troika ie sa sobom nosila mnogo vatrenog

Iz ureda serifa po tvrdili

oruzia pa je policiia u Sjedinjenim Americkim Drbvamas talno upozorll val a na !1jih. FBI im je usao u lrag nakO!l sw sU wkom dana vi de n.i u proda vn ici sponskeopreme.

oglasi
'lffiifJ'f.Wl!~.#l
raspisuje Na osnovu Odluke Federalnog ministarsrva zdravsrva br. 06-34-4505111 od 07. 07. 2011. godine

Dnevni avaz _",,,,,,,,..,,,,,,,,,,25
~""",IIt..oI.:a

@§JW.M

n.tAY'~

\~',A.1 W,a1.:L,d.,.:Ln Gaz;'a:;,.:a;'''·

SARAJEVO

__

No 0,"'"

Pra~la 0,"0."'

na s'I'ojoj 63_ Sjednici, odlii3n!Ji dana 10'.8..2011. godille dcno

_

.All'laid~n Gm" _SiI*". Sl«>toki odb" O,""n, lkol' .At "lid,in- Gazw _ S,rai'.o. w ie odrrtu do se raspjse:

" .pl"e,"I~. , IIpnllJ"""j,,,IIJl!.O!!'loi

,br",,,,,I,1 p.~I"I.,eonlk,, til1re.de za ii:IJl:sku 2tl11/12. !J [J[UI1Il[aulIlls!Il'lslii uplsnl ttl~J

KONKUHS
go,,,,,

-"

----- ..~~-:c: :

.-................~ ~~- -=:.:-~...
vi!,

Konkurs za priiern i izbor ljekara na specijalizaciju za ZOllo godinu
I. A nestezija i reanirnacija . . . •. .,.......... . .. ,.. . .•... ' . ' .3 2,.Opca hirurgija .,., , ,., , , 1 3. Interna medicina . , . . . . . . . . .. . ......•...•..........•...•..•..... ,.,.2 4. Pulmologija . ' . , . , . , , , . , .•.•...•.. '" •. , . • . • . . . • . . . . • . .. . .1 S" Fizikaln a medici na i rehab iiilac; ja , , , 3 ~: ~:;~iij~::ij~nosu.ka.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~
8, Neurologija , , '.. , ., '.. , .. , .. ' ' 1

0,"0.00 Ikel, _Al1'I.IId,in-G od 1~~. 0!Mr. Skol'l«>i "",110 .G",,,·' koii" p<o"re"" 2fj QQO m2. n.di usluge DSnO\lnog Mgaja i Ob.r'1iD'I.anjill-'i u~eIlike uo prvoe d'o Dsmog raaeea. 'Ie pored oba'leZHOg NiiS-1avoog ptana ! pmgrama, nastaea j. obooaeena I ,odalnlm aktivnosUm,. kim \10 su 1"", SIt.nlh ~" si!Iiol;o, ,pot~ 'ieronaul"."'n, kull.ra, Takod"l:r. upripr.eml iiC' r IKIkrelartje 'proc:edU:re.za o:sni~ilInle pre£kolske USliillnOVe:, cji~ee UShJQIIJ'biti besll']~tne. pod usl_ovom da rCldtelystaratEtj drugiJI dilete vee !l:k-Dlule- 1.1 na~DfSkoli. Nasi'''' I' org'nl ....... l~o " ~J>IIllI'''' oWb. dj~ I ",<wII' , to I' "premlj,"' p n,,~no<lnlm nast... nlm "ed'i.'m, ! "",mil[)~l· rna kola s;u u :slo:ladu sa Pe(klg~~~im Slandardima i tlOfmaDvirna. Od unsetmostl nase ilmle [e 1:0da smo ml jetfmii prwama ~kl;l!.aU 'kojDj je skoJov;mje za ~jBCUbez oca iii. bez oba rodilel~ besptafna • .run 010Q'nl,at·~. '"IIliISIIOst Za lIPiS; ostale- djeoo u I razrsd i U s'I'ecstaJe: razrede plata se OOrtl4wa namada _ Redi}\lRa nastaca trlife u pedodu cd 1.JO d'{] 15,{I0 satl, a ta uceene nsje ~ktJ[eje lJ,'bE!2bjBl1enpmdldBni bcravak . kao j ru~i3k u j .,.Ioran.!iol •.

azz,,·' ,or*"

",m.

SPfCI,'CNOIm NASf SKOft 1, prllWJjo dodalJ1lh.kIMlosU

9. Pediiarriia _'

...•..••..••..•.•.•...•...•..•.•

_•...•...•..•.•

_•...

3

Uslovi: Pored Zakonorn propisanih uslova 7.<1 zasnivanje radnog cdnosa, kandidat treba d. isp unjava i s Iijedece uslove: - v iso ka srrucna sprerna VI1 S I epen, za v rsen Medicinsk i fak ul ret - polozen strucni ispir i iedna gcdina radnog iskusrva nakou polozenog strucncg ispita - da ie kandidat U radnom odnosu u zdravsrvenoi ustanovi iii ima privatnu praksu iii radi kod zdravsrvenog radnika visoke sirucne spreme privarne prakse - pozn a vall je jed neg stranog jezika
Prijave se dosravljaju u roku

~. 5igr.!mc ~kQlsko d~cr1~te: i \lid'.eO'-nad~tIf 6. O1.",oreno, ~ol:si({J i"(luiMe 7, Mod,,,,,, op<ornlj ""'r~~. ,,,rana .... 8. O""",i,,no sIObod,. VIii,mo(lIO~ere.I~'jo. l!!elJl 9. Pliv"jo 1 C. SkolSlol. ambUlant; 11_ Moguencst nalJrBdl~iW1jau~enil(a 1rIo~ ra:die~ takmlCenja 12_lnJJj"jdualiii".3D pt'istup uceniCima. sa eaan ...lrna Iltenja, por:lavijilnja i vje~tJarija. 13. UG.njoarapsl<og I .nilo;kog 0<1 P"OO !a,red, (tJ"OO~ u ",,",m, , pOOJm 14. Moo.tnost " Oilr.lran~.lIOred..... Ioie<.1ri ieliia, I ",oslOra ,. bilo '.jl Oflllji~1i1r al<o so ,populliml'''''m cd IIovet,t",iIOl.SlO besptaim. 1 S. PrMm.IISlamsJol kullura cd III <10 VI ""e& 16 •. Nadzor n!Jd radom uOe:llika j nastaynlka 17 _N<3l«lnta'l'~e1til usnovnou obrazevanla U OO,··AI1Nalfdefn.GmilZ ' Saralevo naSi llc.enN:i do'bijaju lk.viIlit-elnD obrazovanle •

oc.lIiciina t.kom n"la" ( se "il'. kIIr""'.11IeII.Ikno'anj~.,) 2. Produlotli bo""k Ide 17,00 3. Pi~u~eniki3:s:a ml;ld'illmlmi'uOOtJriiin~~m aeteurslma 4, Rul,k. !O~. rednvn. oasla'l/. Iobrol<za dleo.'o.~ .~al' " prO<lo! .. om

''"'I

!W"'~

1,,11;,

'''''''''II''"~1

I'

Klin icki cen tar Univerzrteta u Sarajevu Bolnicka br, 25 Strucne slutbe nernedicinskih poslova (protokol)
Priiave se dcstavljaju u roku od 8 (osarn) dana od dana objavlji vanja Konkursa,

od 8 dana cd dana objavljivania

Konkursa

na adresu:

5, C.rur~'1 0 "",no~a'I' OD.... ""'Il ~mg"m. p""!I«lI'1«>il 0Il001'iob", .... nl' I ,ko g' mdiletj Irna)
t::OIl~Urso;s.1ajeotmren 15 denaod dam: IIJOj:a"1I l1De~nim ~ 'U Prija" ''''lovJjilti kod "kul,ra 11<01 u e cd 9-12 sal. n.a e-mail Osnl'l.l!ta : amana@rnc orp';:H]

4. E1i3~ku knji:tiw [za djeclll«lja

2, Lj.1<arSMuvj<renjolsamo za epls ul ""001 3,O<ilJinolnl.nw1i"~ za ",~I~i' 1,1«> (. dij.W 00'."

DOKUMENl'A CJJ~ POTREBNA UPJS 1. Ori9ini)lni izvod lz :nmti.tne knjige mi1ellih lit dij~.13(nl;t.,stan"jl od H mjE'.seci} se pnlpisuiu u os.:'ale r:amld'~l

u

~ ob"'odll~lal

W_

,,~ "dill 'M. Ji<IOO' od dana OOjavljivanj. :kMlm,,", ru

Napomena: Dckumeuracija koiorn se dokazuje ispuniavanje origi!lalu iii ovjeren3 fotokop;ja Nep 0 rp [me i neb lagovTemen e pri jave neee se ra1.m" Irati.

uslova Konkursa

mora bili u

alii. inl,rmacij. 0 ,pisa mog. ;, '~i~ II!n." OS"AIwall,.'n-B,,,,,r SiIIaj",o, ,HI as,... pUlOm ,"mall, ,m,no@"""Of\I." ~ no lel~"".: Q33I2:J.5<i18,QMJ5-507, 0:W235-400 iQM35-4SS;
• NAfOM ENA: SkolS~ obv",nll«lm redovn. """"""' rtayrtil'o S. i PQ~cd"""'i;IIliv(Jta !~ol. ,m.tro "dii'I'l«lj'

","",m.

uram;"", 2., HIM Grad,S,ral''', ~o''''

jo do 1. marla Wk,Oe

~ INTES4S~OIO
Bosna I Hercegovina

BANKA
Ila osnovu OdJuke broj

O.m:ovnaJ~

'J;tlWalUkitt .. ljazzaz"
S01fljlrJO

INTESA SANPAOLO Banko d.d. Bosna i Hercegovina, MB_31.07.2008_6 od 31.07.2008. i broj PKS_ 46{11 objavJjtije

....
.~ _
'rl.n1.,":a..IiIr 'WH~ .... I':' ..

o javnoj prodaji nekremina 1. P red!!!,,! javn og ogtasa Pred mel prodaj. j!. nekretn i Da u v lasnis!" u I NTESA SANPAOLO Hercegovin. i 10: Red, br.
1.

OGLAS

.....

<:W.,J.. I~_

KONK
...

"'I1n<o.•~ 1~

»11 1:1..-

I..... I'UI.M

Banke d, d, Bosna. i

"',.t~FJi""""IJ""..,..c,(w

'ill'"

I"

...t..Iat

NEKRETMNA Posl ovno -sram ben i obi ekal ukup n" povrsine 51,88 m I i zerolj i;;te ukupne povrSine 200m', Z K izvad.k Opiinsk og sud" u Konjicu, ZK u",dll Nor i RZ broi 1491/10, ZK uloz.k bmj 437, z. Opcinu Prozor"Rama i K'lasla"ku o pc; nu Rum booi, Ru mboci do broja 25

POCETNA CIJENA U KM

"' ...... l4Il ,,1'1

)5.660,72

~I

I].,.........,.',.~~
,., II. ""'nl:n_~ ~~
~1~

-_
"'1

n~a,_~.~,_""_'\'"'''''''' _I...- ....... __ ..a._ ••
..,&M
,.ii,

........ ..,..

.w.,h.,..,..,.1

_ ... "".jJ~

tw;cw.1

Ithhj.-

...._.,

.... __ llilUt.

~

ntj~/a,...,

...
"'IkI~ ~1..1~.

jlr-: ....t~~.l
""I ..

I\''''I.._.
,'

V.

U oavedenll cijenll nije ukljucen po.rez D. promer nekreroilla i kup"c ce SDo.siLiis,i bo. i ostale [roskov~ oa,ml" I'd prijeno.slIp[av" vl>l.\oiStvaso Banke na kupC',). II PraVO HeeSe" Pravo ul'eSca o.ajavoom nadmela.oju im"ill ,va pnlVn" i fizitko lica. III Sadriaj ponude Pismcna ponuda Ireba da s.ddi predm., kupoviQe sa na?_JIakombroj~ jz o.gl"s", ponlldcnu dje. nll, puno ime iii lIaziv ponut:laca sa a,dresom i kOlllakL lele.fonom, Uz pODudu potrebno je doslaviti ko.piju regi,uacije za pravoe oso.oe, o.dnosno, !iCDUkarttl za fizicko lice. Do.smvljeoe po Dude v.zc 15 dana o.d po,J jednj eg dana oared enog za prih v.!an je Po.nud.o.
IV N aern plaeani a

..... Ifo'il

".. ji:"U
...
i~ ,

r""''''
l*--::ll~1

~

....
~t

.&..

141~W

,,'I.

~j"
000

~I'\.J~',)fI"':llLJ:!"j

IIIIr.Iu

iii

"w.ij

tIIII~fiE IrIfiIIWI'jII. .... , .....

IMi

"1MMj~1J}L"'-"L

1I'I;..u~

II

.aa.-iI

N;\'fi'iiJ\11

l .. Pl''''

_r..i ........

Il.......

_IIIW .......... " ..

1Il)CIJD.Z

NakOD 1m se dobij" obavijes( 0 pr;hvalanju Po.nude kup"c je obavezan II roku od 8 dana PO!piS"I; kupopro<iajni ugovor, au roku Qd 10 dana od potpislva.aja 'kupopro<iajnog ugovo,~ plaliti kupoprodajou cijenu. Ukoli.ko to kup.c ne uCini "matral Ce se d" je oduslao od kupovine. V Ro.k "'" dostavljanje pODuda Rok za dostavljanje ponuda je 31. OS. 2011, godine, be, obzira d. naCin dos(avljanja, PODud. sl.ti u zalvo.reno.j !coveni na adresli JNTESA SANPAOLO Banko d,d. SOSD. i Hercegovina, Dire.kcija adminisu"cije i oapl"le potf"J2ivallj', ul. Ob"la Kuhn. ban. br. 9A, 71 000 Sarajevo s. namakom ,;Ogl.s 0 j"Vlloj prod.ji· NE OTVARAJ", VI Ban.ka ,.dd.va pravo da odbije bilo koju ponudu iii sve ponllde bez daJjih obr.zlo'""nj •. vn Nckrernin.a se prodojc u "ideno", stanju i moZe se pogledati H dOgOVOfU ",dni~im" Banke. sa
V111 Sve troskove prenosOi vJasoHitva :snosi kupac.

~I .... nIa., ...

.1IIIo,I*'.I-.:Irm-..::I .-...I&. ...... MJ

4~'lt.ln....

....

~.DI~"

rlllllillRI1.:..-.. ~

'dI-.t~. ".....,_.".
I~P~_

.......

~~.I1111:"

...

IX Sve do dame informaoije mogu ge dobiti DO lelefon 033 497 852, a fOlogr.fije se mogu pogJedati no internet Sll.nici: '''',"w.intesasanpaolobanka.ba

,;-_

26
......;;....._

12."....;....vgus_lIkOIG_vOZ2_Dtt.

U~ev~iavaz.petak.

olobus
~ .• .

.,. U plinovcdu u amerieko] Oklahorni pronadena je bomb a i uspjesno ie otklonjen a, bel: incidenta, javio ]eCNN. " Za sada nernamo nikakav trag ili aekoga Ito je preuzeo odgovornost za postavlianje naprave u plinovodu - rekao je porrparol FBI-a Klej Simonds (Clay Simmonds). Nakon SIO ie bomba poslata na testiranje, ispostavilo se da je b ila ak u vna eksploziv na naprava, a Simonds je dodao da ne uta ko 1ika bi 51ela b ila prii' in iena d a ie doslo do eksplozij e u plinovodu,

Bomba U DUnouodu

je uhapseno, a 23 policaica povrliedena su u Cileu tokom sukoba srudenata I policije, U Meanskom glavnom gradu Santiiagu sukobili au ee srudenti i policija to" kom protes ta u ko j ima su uces tvo vale hil jade studena ta, koj j [raze reforme u obrazovno m si stemu,

,.,. Vise od 270 demonstraneta

U CileU UhaDseno 270 osoba

. Studenti u Cileu zele da drzava preuzme kontrolu nad iavnim skolskim sisremorn, u okviru kojeg se obrazu j e skoro 3,5 miliona studena tao Protesti su zabiliezeni i u Urugvaiu ispred ~ileanskeambasade.

Italijanski premijer odrzao sastanak

ENGLESKA BIrmingem se oprostio od trojice mladi6a ko] su

zaSlo m m 18 dru
CHjsastanka [e da se ubrzaiu rnlere stednle
Italijanski premijer Silvio Berluskoni (Berlusconi) ka tego ri tki j e od baci 0 mogu cnost sazi van j a p rijevrem eni h iz bora 20 12. godi ne. " Sazivanje prijevremenih izbora nikada nije bila opcija - izjavio je Berluskoni, koji je dodao da hi opci iz-

bori trebali biti cdrzani tek 2013.godine. Bed u skon i je, ipak, o becao da ce do n ije li vanredni dekret 0 provodenju rniera s!ednie, koje su dcgovorene s Evrcpskorn centralnom bankom (ECB), ali je istovrern en 0 s uocen sa protivlieniern opozicije, koja srrahuje da ce te mjere pogodiri obicne gradane Italije,

Trojca britanskih Pakistanaca nalazila su se kod benzinske pumpe kada je na njih u velikoj .brzini naletio automobil • Policija zabrinuta zbog velikog broja mladih u uloz: najokrutnijih kriminalaca
Birmingem je proteklih dana izgledao tuzno. Gradani ovog engleskcg grada oprostili su se od trojice muskaraca koji su nastradali dok su svoj u imovinu stitiliod p]jackaSa.

Kako

je

Berluskorii

obecso, debet hi trebao biti usvoien na vanredno] sjed-

nici vlade, koja ce biti odrzana do 18. avgusta, jav Ij a Reu ters, Prema vi j es tim a iz I talije, cilj sastanka bio je da se ubrza provoden j e rn j era stednje, kao i da se nade nacin za smanjivanje budzetskog defici ta od 20 mil ijard ieu ra,

Povratak iz diamije
S ranovn ici su se oku pili kako bi odali pcsljednju pocast 3Q-godisnjoj bradi Sazadu (Shazad) i Mu.niru Huscinu, koji su, zaiedno 5

Liderka naiveeeg itali] anskog sindikata Suzana Kamuse (Susanna Camusso) izi avila je da vlada niie iznijela adekvatne prijedloge,

KamUSini zahUaUi
za smanji vanje

o na ie is rovremen 0 zarrazi la da zah Iievj ECB·a
italijan-

Uhapien ubica
Birmingemska policiia javila je cia su uhapsilieov jeka ~~ kojeg 8 u m njaiu da j e povezan sa smrtnim slucajevima, [avljeno je da ce biti optuzen za ubis tvo, ali 01j e pozna [0 kada ee izadi pred sud. Polici]a jos prikuplja dokaze .. Harunom Dzahanom (Harocn jahan, 21), doslovno pregazeni dok $U pravili plan organizaciie cuvanja svo j ih k uca od nasi lnika, ko] i pro tek 1ih dan a haraj u Muskarci, britanski Pakistanci, nalazili su se ked benzinske pu mpe kada j e na

skog deli ci ta bud u javn 0 objavlieni,

Velikorn Briraniiom.

www.suman.ba

globus

Dnevn; avaz, pel.k, 12, avguSVkolovoz 201 1.

27
zla tnim proizvodima b il a je primorana da 19 pura povecava [edinsrvene cijene zlata zbcg njihovcg skoka na berzarn a, Cij en a zla ra D a berzama zemalj a jugois rocne Azije iucer je dosrigla rekordan nivo od I.SOO dolara za finu IUICU (31,1 gramj.podstaknuta strahovan] ima zbog nes tabilnosti americke privrede. N eza drzi vi rast poceo je od petka, kada j e obi avljeno snizavanje kreditnog rejtinga Sjedinjenih Arnerickih Drzava, da bi samo povecanie na zaklj u&n j u berzi iznosilo viseod tri pOSIO.

... Za vri jernesus reta sa predstavn icirna nekoliko i":lanicaViieca sigurnosri Ujedinjenih naroda na sasranku u Damasku predsjednik Sirije Basar el-Asad priznao je da su njegove suagenacinile "malegreske'tusukobirnas demcnstrantirna. Siriis ki preds j ednik "priznao je da su s nage sigu rncsti naprav ile n eke gres ke u pocetnim fazama nereda i da se ~in e napori kako bi se sp rijeeil 0 nj ihovo pona vl] an j e", saopcila j e misija Indiie u UN-u, - Ustavne reforme bitce zavrsenedo februaraili mana- kazao je El-Asadjdok je Valid Mualem, ~efdiplomarije, istakao dace Sirija biti "slobodna pluralisticka i vikpartijska demokra Iij a pri j e kraja godine". . .

EI-Asad DrlZoao da Ie "maiD" DreQerao HeNDraoa clleoa zlala U AZiJi
II> Tailandska Asociiaci]a za trgovinu zlatom i

nasnadall u neredrna
Otac ubljenog Diamilla pOlVao je stanavnlke da Qslanu mimi

Arnerlckl predsjednik nastavio tradiciju staru 200 godina

Dba aS80,braliO mus lmanima oa illaru
U SAD nema nas i njih, ima samo nas, rekao je Obama
D rZa va Barak

Predsjednik Sjedinienih
Ameri Cki h

njih u velikoj brzini naletio automobil. Prema infcrrnacijama, nastradali su na putu kuci iz dzamije, Njihova srnrt je U Birmingernu.ali i u osralim gradovirna u Engleskoj, izazvala strah da se sve mo~e pretvori ti u u (I ku s nered irna. - Crnci, Azijati, bijelci, Mi svi zivimo u istoj zajednici. ZaSlO moramo ubi ti je d n i druge? - pitao se Tarik Dzahan (Tariq), otac na]m lade htve.

GraUani su aslavili cvijece kad benzinske pumpe gdje su naslradali mufkarci

Obama (Barack) bio je, u povodu muslimanskog svetog rnjeseca rarnazana, dornacin na iftaru koii se tradicionalnoorganizira u Biielo] kuci, Obama je, kao i njegov pre thodn ik D lord~ Bu~ (George Bush) u Vasingtonu, nastavio tradiciju koju je prije 200 godina pokrenuo radasn]] predsjednik SAD Tomas Dzeferson (Thomas j effers O!!}. Am eri cki predsjednik podsietio je na rnuslimane koj i sup rezi vieli reroristieke napade 11, septembra 200 I. godin e j za h valio im nasluzenju zernlji.

Shajahan), 6ji je rnuz Muharned (Mohammed) nas-

Obama: laflvallo muslimanima

Il'iJlo:~fPI

Medu pozvanima bila je i Mensura Sajahan {Mansura

tradao u spomenutom reroristickom napadu, Obarna je ccijenio da je priblizavanie lO"godisnjice teroristickih napada na Njujork i Vasington debar trenutak Z" podsiecanie !!a to da su u napadirna poginuIi ljudi razlicircg porijekla i da je rnedu Zr[varna bilo i Arnerikanaca koii su muslimani. Dodao je da $U oni, lakoder.odgovorili na napade i branili svoiu zernlju u vojsci, - U SAD nerna nas i ajih, irna samo nas - istakao je americki predsjednik,

Traiese suledOci ubislua
Osim ui smrri u Birrningemu, policija je identificirala muskarca ubijenog u juZnom Londonu he Trevora Elise (Ellis). Elis j e prva zrtva koja je povezana s nasiljem u Engleskoj, a urnro j e nakon sto m u je p ucano u glllvU. Istraga je u tvrdila da je izmed u n ereda i smni (ro j ice m us karaca, aLi je dodala Elis bio sa prijareljima kada je izbio sukob sa devet osoba. N akon toga j e kren ula potjera u autornobilima, u kojoi ie Elis u pu can, Londonska policija zamolila je svjedoke incidenta da se jave U najbliZu stanicu. ugradovima, Anali ticari kazu da je u Velikoj Britaniji do !lssilja d oslo zbog slabe ekonomske i socij:;lIne si IUacij (0, ali su zabri!!uti zbog velikog broja mladih u ulozi najokrurnijih kriminalaca.

Povisena napetost
Izbezumlieni orae po>.vao je stanov!!ike da OSlauu mimi, a dodao je da je otajnicki pokusavao da ozivi sina, ali b ez u spjeha. - A.ko ne zelite izgubiti svoje'sinove, moramo iei ko· rak naprijed - rekao je Dzahan, Bri tans ka poli cija ni j e najav ila da je pos to jala veza

de je povisena napetos! rnedu slanovuicima nakon inddenta. ODi su, lakoder, zabri.nuri da bi pojedini huIigan i m og! iiskoristi Ii pri liku d a po\' ise ras n u nap etos I

Spanska policija saop61a je da je u h apsila 20 evrop· skih (urisra posIije sukoba koj i su izbi Ii isp re<i jedn og noc!)og kluba u Ljoret de Maru, Pri vedeno je 13 F ram:uza, tri Nijemca, dva HolandaniDa,Svicaraci SloveDa.c, Uhapseni, star; izmedu 20 i 22 godioe, [okom dana cese pojaviti p.redsudom ..

UhaDleno 20lurista, DOUriJeden012
T uris!i su se SU kob iii s policijom, bacal.i su kamenice i zapalili kO!l(ejner pO~1O policajci su !!ared iIi zatva,. n je kl uba, jer je .nekolicini gosliju pozlilo zbog mga sm siSlem za ras h ladi van je ni je radio. U meduvremenu je javljeno da je najmanje 12 Jjudi jucer povrijede!!o kada je aUlObus, koji je prevozio lU-

Ludi nocni proved u Ljoret de Maru

riste, udario u zid i prevrnuo se na spanskom otoku Majorki. U des se dogodio kod grada Ma!!akora, n. istoku 001ka, a u autobusu su bili uglavnom !!jemacki, spanski, bri [anski i italijanski toristi,javljaAFP. j etlan italijan je zadobio prijelom kosti, dok su OSlali lakse p ovrijedeni.

2.8 ""'- "_""",,,,

",,,. Dnevni avaz

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FED ERA CIj A BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSru KANTON OPCINSKI SUD GRACANICA Broi: 27 0 Ip 000926 07 I I' (srari broj: 027·0·1p·07·000094) GraeaniC'a, IS 07.201 L gcdine Opcinski sud u Gracanici, strucni guradnik Selma Salkie, U izvrsnoro posrupku Ira1!oca i2Vr!enia NLB Tuzlanska banka DO TUllo, proriv i.vdeniko PZ nKokovila" Graeanic", Sa(3[evska 10, zasrupana po punomocniku Nal.m Cehajicu advekaru i. G(a~an joe, radi naplate
dug" u izncsu ad 4)3.066,21 KM, prorlajom nekremina, na osnovu ~1an. 82. Z.I<O(l. ;~"r!oom posrupku ("SI. novlne FBiH" 32/03), dana 15.07.2011. godine, donas, sliedeci 0
v

ulBlMru.li

nfh(!'HllI \l:rl1t1jklt.!I oII)e UI) I.cjtWi rud.....: ~ l:Iijll.u. trGlaciJ.l bilk!! Dnrillli .tI~n,.t ,IISliIlaI:iJc I .lrIlI.dje \Ill: djl 1f'J~·.rmd 1.~0l11 fiJl!lOlll ~ oLcmWI po>!l.IP'~ lrl,,,lba)e) NN~ lH:~rcmfDe w ,lll1111ib'll .2:dju.JR ,DiJ"" lid U'JlIi, ut:W1'< til II zl ulo.Wi'l1mJ In KO'.tJ~·'l'\' _ olol.:dl _ 8m; .~",r)ilu. 'Bnoj ..... rjllll
pili

I fmllM prod~le 'n 'I¥' " .....q dQl.ulW'

~rcd.w.

IH

I_Ie)
<tIInp ....

j<t"

b •• ~... ...0. I'_Dlm,.,
"OJ_olb

lL..kiid.

I". rule) j..f'O'Ijrio.,,,i lUI

'a...-' .......

bl',ISS K-ll. IUj.U7)

ZAKLJUCAK
1. ODRE£lUJE SE PRVA prodaja nekrernina izvrsenika PZ nKokovita
U

G,aeaDiea i [0:

- stambeno-poslovni objekat koji se sasroii od poslovncg diiela-podrum povrsine 65,33 m2, prizemli.povrsi"el40,63 m2, prvi sprat povrsine 182,36 m2 i starnbenog dijela-zajednicko stepeniste povrsine 20,15 m2, stan hr. I povrsine 95,16 m2, stan br. 2., povrsine 59,80 mZ i stan br. 3. povrsine 59,80 m2, sa pripadaiucim zemljistern sve oznaceno kao ke. hr. 23/66, upisano u Zk.ul.br, 563 k.o. Gracanica, ukupne procijeniene vrijednosti na iznos od 669.871,20 KM puiem usmenog i javnog nadmetanja na dan PONEDJELJ sud. - sob. broj 13 sa p oce lkorn u 11,00 g. ti, II. Vrijednost

AK, 22. 08. 20 II. godine
izvrsene

U

zgradi

2004. go dille u iznosu od 669.871,20 KM.

navedenih

nekretnina

utvrdena

ie na OSIlOVU prociene

.

dana 19.04.

Ill. No prvnm rocisru za javno nadrneianje ne mcse se nepokrernosr prodati ispcd 1/2 urvrden e vrijed nosti, Pocetn 0 pon ude za prvo roeis to II" iZII ose moo j e od 1/2 u tvrd 0 ne vri [ednosri uece bit; razmatrane,

IV. N. iavnoi prodaii mogu ucesrvovati sva fi.zick. i pravna lie. osim lica navedenih
88. Zakona
0

iznos cd 10% 0 d u tvrdene vrijednosti nekretnina,
Jemstvo se polsze na racun - Depozit Opcinskog

izvrsnorn

posrupku

u clanu uz uslov da priie rocista za prodaju na irne jernstva polozi ali 0 e vise 0 d·10 ;OOO,(){) KM. sudaGracaniea broj 132-1800-3095036-88.

V. Ku poe jed W..a.npo loli ti c ijen u u coku od 30 dan a 0 akcn od ,hoe javne prodaj e uz 0 ba yew pJaca.oi" pereza no prcmet nepokrerucsei, osirn ako se srrankc drugacije dogovore. Ako kupac u odredenom roku ne polo1i ciieau, sud ce rjeseniern prodaju og)as;,; nev a 7.erom ; cdrcditi novu prcda]u. I>. polozenog iemstva namir-it ce se troskovi nove prcdaje i naknadui rlL7.lib izrnedu cijene postiguute na p,ijas!ljoj i ncvcj prodaji.
VI. Ponudacima proda]e, 70000,00 ' KM eija ponuda niie prihvacena vratit ce jemstvo odrnah nakon zakljucenia tabl i sud a, javne

VII. Ova] zakljucak objavic

c. se na oglasnoj

POUKA 0 PRA VU .ZALBE: Protiv ovog zakliucka ,alba nile dozvoliena. STRUCNI SARADNIK Selma Sal kic

• polak ~O". dcfiMlI od ro-=~ uij .. :ltulll,u nd.tetllHIII 1W111j.0jenl!! ..... prod.:tju l1li '~ d~!JlI fItutIlJru 11:\1 ""Jdtl J e du I ~ JO fIO'lJ aillJt:!!· datil , tknJ~ O!!I .. , ,t. • OlIjdlljcdo 14 3Dposljcdnjc, lur_njlogWl poilllC'Sll ~.alidll~bml.=1u ~i\l 11& 1~1I<l'011:(~ .1:Id' paMne cij1:nc rrNmN ... ~'JC. H roI..<Jm.U~I' od \II din. 1 n~. 1'Qn~, ·C.c dn!Nt, U ll"il\' IdjClllll' UijaJ:" d ,d IT,j h<Qj p»dor1C19"';'"08 rol)u"'l1di up'!.!c r'ro"~ dl1'W". I"old,,"'''' ,.... pra:l'lll""'m I ..L..,!I"II .._ IICII 'm.Ij~ ,nug<rbl<»l >llam. rr.'oI .1_ .... .._ n~L'OI(MW'lI~!.ojC I<Ir,a:I""", pr.wjt -PIIJIIILl .~~ DllIII.ciji am.. ell salItb .11 '~o~l II'~ lUlu L1rou. onut.:J ,!d.roo rrilMII. liCl:. OO-.me 1 !prrnmc Iiril~Qjj: 1;1:11 podKimlo jrnml {Q i NDG !oil b I t>I1lIlL~"j ~
tl ~
'1)1!.(j

d'lIi'illl:

DlJbn lih~ ••

il!llll'l'IllI

II,

_,1I:'l'dIh:la'l!l 'j.'t:nOJ' ,in:ror:ol.inab

L.:lljlll:

Mi.!ovira srednia tehnfcka skola Travnik na osnovu odluke Skal'kog odbora bro] 181/201 I od 27. 07.2011. god., a u skladu sa clanom 10 l. Zakona 0 srednlo] skoli i clana 19S. Pravila Ik"I e, raspisu]e

KONKURS
za izbor i irnenovanie direkrora skole
Pored opcih uslova propisanih Zakonom, kandidst treba da ispunjava i sliedece uslove: - da ima visoku strucnu spremu VII stepen, da ispuniava uslove za nast a vuika ili pedagoga u !OJ vrsu odgoi no-obrszovne us ranove · da ima mini malnn S godin a radnog is kusrva u nasta vi u ".d.nj 0 i !kol.; · d. so isri~e ,vojim r.dom u organizaciii odgojno.obrazovoog rad. u ,,,,dojoi ~koli, pcdagoSkoj loor· iji i praksi • dOlne pcsloji zakonska smetrtja Z3 hneno'Vaoje: rl3 funkciju diTe,ktorn U~ pri.javu n3 kopkurs S3 biografski-m pod;)cim::J kand_idat treba dOlpri_loi[ sljedece: - diploma 0 .. v "enom fakuJ telY ~ tLvjerenjc Q polozcnom struc_ilorn ispitu za tad u srcd.njoj skol_i • i.wod i7. rna ricl1 ~ kp j ige rodel1 j h • u\rje.re:nje 0 drZavlja!lst:.,u
• u\rjerellje 0 r.sdllOJn iskl,lst.vlJ· lJ'tjere.nje
Q

~ Je poacta>o -I'I~I 1\' R~JI

;i'TCdmcu~~(lJ~.1".I "-<,1 If rnJ~',iJllJ~"" ~~

oolt'~9muIYp un. ~'~pOO.,W dulr. d
q>QI

U.... to)e "_'UI,w,.r,II utonil.ll ,-( iC: Ob.I,iti 1M Z~II,'rj)"I"'hri!t'd.l" lUll f!I!I'hi" d... . . II upi,..1IIj qrrtlf. lciluMc _1T1J~' dd rl'l,r u pnmiIIIIji n Sluec ......LClj" «' ~ <'drt..!11 i>.'( CIaNI '11.24" ,1.Q ll,nsl' u![n;l«!i I '. . <till .,m!ll rlU 'J
~'(Ij i-lknbm

d",,~\]~ n.' a;l,om I.dJ~I"" I~J~ l't1j ••·.• 1tdoa bitl ....... ~ \ rIi I'" ~nllCll"" • ,d........ l.u:pIj<':lO'1C~

1'''.".

_nA~...
d oj I[,j~

lk:Ioa,kJ

.... ~I ~ 11'}I'

llekalDjavan,ju

SlaV]

litl'>CP!llLRlOI1I i ~C1lI"'';

t...,

Il0l.11 0 Ur'IU

~ID

U 'nj~,

.., LorrW.l ,do.f.- 0)1-400-31(1. rJJ)..fOO.];O Il rJ1l\ ~ tl,!Qlla u~uar. IhJ _ d d Ihju..BowiJB 1 pili ~I~ n'jl:!) V TroII.o>t "0IlI1 rMl.",:. p!lft"~ I!oI ~ ~IC o:>mk ~O'>~ ~'(ijl mop! F""'",t, u I'O"I"I'Lu. rn:n0lil ,"~lI" .. "l'IllOO'~ nd.mnllTi <nO'lkgpoc \,1 l1li oJoo-nkql OJIu e 0 Itlwu ~ 'Qh .. ", I""'lILiJt Cc _!\Ino 111>1"unIJ!Ijen;3 '~JI01llf'lotCOO!.l dcpotlltllfll.l.!o~ .. dJdooq, II..! traru.1lCJ. I r.tun [),uQI' lUjoL>ll~ " ,oW cd ~ r7I d.mo 00 J""_",,, Oollule 0 ,tbmI U ~,,1I(m Oe ~ WI1I11l'1ll dI Jf OOu..J..lO 00 upcr.1.Ilt. i!i ,nO! ~!;j pIa." JlO'l. UP!IIUllog &p.wu P_.wirn..., ..u.coJ'tlj C pl'l<wde 't..rw.. ~..w.I'iII'" ~rtlCCni, IIcpa.a I .;.: bib ~.... "" cc 1~ltr U po!j~ 1\011. .... ko rq OSIlCl\U Odlf 0 11\1 ponude Uphl' ~~ [DIm Q I.:lIpo\lno, lmnll.llltllllli QUII! 0gItu." !!IIlipl~~ DOilGIIo@ ,m!l!Ol IQ III'ICL\If'O'I11'1rnclll:tnm ... 1 tilll\;ll D'lVIj.' gil.... (1m, G: '" l '11'« led 'rull

• !wi, U\,. U dol.um",lXljU a n..~ .... pltdmf'l p~ drlwJ..a .... ' cdcoi1l rdn,lnillll. "'", I..IIlIIaft.o.... pni'III' 'l~ m

• IC Ill! I",t' ukklI ""~';'I' III:~Io:no' 20". rei pob:Ine (II) JIIi!dmoulul.cJjC

<'II :ll". "" p<oonc g!~C ""o;Imrll ,dn.~IIn.kc }lIIWle,J'C '''P(OI ""
1'.

I'Q\O nI

'[i na a.dres IJ ; Mie5o,,.im Srcdnia IChnicka sKola Tnrvnik, Skol.ko bb, 72270 Tnrvnik N epo'~pu []e i ncb lagovrern~l1e p ri j3V'(::!icie se razm3'trati,

KOllkurs os,"je o[voren 3 <I.na od dan. obj.vlj;v.nj •. Pr;jave sa komplelnom dokmnem.cijom

<10·

WI'-'"

Uo! 'oe-m1w1n"'ll

lIu muMu,., obwrll

SOSNA IHERCEGOVINA FEDERACUABOSNEIHERCEGO~
SREDNJOBOSANSKI

z~naje iii ospo r:ilViI

KANT 'ON

""I' ,

OPCINSKI SOD TRA VNIK Bmj: 51 0 M.l 013105 04 Ma.1 Tnrvnik, 28.07.2011. god;ne

TUZITELJ:

HYPO-ALPE-ADR1A·BAN K d.d. FiJii.l. Vi Ie" Po, lovn i cen mr 96, Vi,., TUZEN!, Slipo Ceko, Nov, B;la bb, Travnik RAUl: i,pJOle dug. v.s. 2.460,32 KM

I..ur»'

OGLAS
DOSlaV".;!uibe tuienom: Stipo Ceko~ Nova Bd<l t bb, T •• vuik O ....m oglasom, do:s.tavlja :se tu.iba na odgovor i ,uienom, koji je duz.n d•. u roku od. 30 dotl. do· 5(3 II i sudu pi sme.ni oclgovo rna 'lU:lbu u dVil p ri ~ m jerka s pozi \10 rti D a broj gom ii. U odgovo ru na LUzbu. ,,"eo; je dU"'''D ;stae; mo· ( guce p rocesn e pd govore, izjasni [i se da 1i pti-

Il~ \"I_IT ,j II III I 08.=0I1.",J11'C

pos. ta. vIi en i tuiben i z:lI.h [j ev (el. 70. ; 7 L ZPP·.) . Nav.Jenom ruibom w,;telj HYPO·ALPE,· !lDRIA·BANK d.d. Filii.'" Vi,oz,tr.'i d •• ud doncse 'presudL.l; !!Usvaja se tu~bcni ~ahlje'\I] lC ,e ebavezuje luzen; d. mz;ocu ;splati dug u izno8u od 2-46'0 ~32 KM, i to no. im e gla In] og au· ga iz:no$ od 776!73· KM~ dospide ObvE:iz,e ~7.110$ od 1.522,62 KM i kamare i,nQ, oJ 160,97 KM uvecano ~a: ?...a{eZllll za:konsku kam3lU, po~evSi od <I'.n" 01. 04. 2004. god;ne pa do I<on.coe ;.pl"le, he i ,roikove pa",; cnog post" pka, ,ve u roku od ] 5 dana pod p-rijel:l1jom pri.rmdnog iz:vdic-nj a.!! Nakon obja,'e ru2be i mzbcnog zahljev3, obzirom da je mibool predlozen 0 dono!en ie presude zbog propust.nj. "" osoevu c.1. 182. ZPP·a, sud ceo don ije ri pre:s.ud tl 7.bog prop IIsrall j::J~ koj ~ 'Cf::::;e ob fa vi U LU dnevni m novin ama. Po prmeku roka od 15 d.n. od dO.D. obi avIiii'.· nia -ovog oglasa. u Dnevnom !lVazu sman::rat ce se d.a.Vam je dostavijena tl,lwa na odgovor.
Sedill.9

SlTucni sa.r:adnik Om<lnovic

KCIJAod 12.08. do 21.08.20

230L 350 L 500 L 750 [ 1000 L

26,60 KM 46.85 KMIII
7.S0K 6>-10 KM

125.25 KM

SKAF

ZA VOCE
7.30 t(M 11,45 KM

55 L 6Sl

RuCol150 L
P.e. AUP~IN MOST - arOKA OTVORENO RADNIMDANOM

RuCni220 L 288.85 KM ElektrlCm220 l 684,25 KM

"HtJAI\IQ,

,I

09-19 NEDJ:EUOM09-1G

RADNIMDANOM

I SVBOIOMO&-19

'NEDIEUOMOS-16

LU I n« t:JJ:?D
5potbb I modllol obue.

......k~rt.~om

UvJerorrd u prodanost

ibadotu I

Firmi "WINK SPORT" 0.0.0. i veleprodaiom obuce potrebni:

Igrnanska bb - Vogo""a, kola se bavi rnaloprodaiom sa sliiedecim uslovirna:

Is,krenlm duhovnlm vr'lJedn.ostima love godlne rosto .n Ellto 31 I rastoran PhtvaPr:lz:ma. 1:10tO[1I Radon :Plaza. 5cupripremlllrfiarske menlJe u&kladu sa, nlJetom

I) uposlenik na poslovima OPERA TERA PROOAJE, - VSS .vss ili SSS- ekoncrnskogsmiera, -aktivno poznavanje engleskog [ezika, - vozackom B kategorije, - radnirn iskustvorn od najrnanje 3 godine - izrazene sposobnosti planiranja i koordiniranja komunikativnost, odgovornost i sl. 2) saradni k na poslo virna reklame mar ketinga ; sl.

prodaie,

samosralnog

i tirnskog rada,

posta u mJ.esecu Rama:zanu_

IFTARSKlfENI

Pozivaju se svi zainteresovani da svoie prijeve (CV) saJju putem postern iii E-maila:winha@bib.net.b. .
Oglas ostaje orvoren do IS. 09 ..2011. godine.

U

moguC:lI1osll

s me
adek ...alno cbavlJanje

obe.zbjodltll prostorlJe

namaza_

:r:a,

Tr. vn ik, 08. 07. 20 II. godine Tuzi\elj: JP ELEKTROPRIVREDA

OPCINSKI SUD U TRA VNlKU Broi: 51 0 Ps02416S 11 Ps

HZ HB D.O. MOSTAR ORGANIZACUSKI DIO OPSKRBA ELEKTRlCNOM ENERGIJOM, OPSKRBNO POORUCJE CENTAR POSLOVNICA VITEZ
'Iuzenik: "SENTlS" 0.0.0. VITEZ, Divjak bb . Rlldi: isplare dug. v.s, 5.523,03 KM

.r< ..__

Restoren

Elite 31:

Navedenom w~bom "IP ELEKTROPRIVREDA HZ HB D.D. MOSTAR ORGANIZACIJSKI 010 OPSKRBA ELEKTRICNOM ENERGI]OM, OPSKRBNO PODRUCIE CENTAR POSLOVNICA VIT EZ, trazi da sud don ese presu du kojom ee cbavezati lU:ienika "SENTlS" 0.0.0. VlTEZ,. Divjak bb, d. isplati dug tuzitelju u izno5u od 5.523,03 KM, sa zakonskom zateznom kamatom, pocev od dana podnosenja lu~be pa do kona~ne isplare, kae i da mu naknadi rroskove parnicnog postupka, sve u roku od 30 dana, pod prijernjom prinudncg izvr!cnja.

re duga v.g. 5.52.3,03 KM.

lei: 033· 281 496 mall: ugostltOJjstvo@avaz..ba
HotGI Radon Plaza: tel: 033752 900 mall: booklng@radonplll'Zahotel.ba

OGLAS
TIS" 0.0.0. VITEZ, Diviak bb.
Dcstava tuzbe na odgovor ruzeniku: "SENOvim oglasom dostavlja se tuzba na odgovor tuzeniku, koji j. dUZan d. u roku od 30 dana dostavi sudu pismeni odgovor na ruzbu u dva prirnjerka s pozivom na broj gornji, U odgo voru na tuzb u d ui n i st. israel rnoguce procesne prigovore, izjasniti se da Ii priznajere il i osporava te pos ta v1[en i tuzbeni zah riev, (cl. 70. i 71. ZPP-.j. Dana 20. 08.2009. godine tuzitel] ie kod ovog suds podnio tuzbu protiv tuzenika, radi ispla-

~

...

a, sud. cedcniieri presudu zbog propustanja, koia ce se objaviti u dnevnim novinama. Po proreku 15 dan. cd dana obiavl] ivanja ovog cglasa u uOoevllom avazu", srnatrat t. se
d. Vam j e dosta vlieu. tuiba aa odgovor,

Nakon obiave tuzbe i !Uzbenog zahiieva, obzirom da je IUzb Om p redlozcno don oseni e presud. zbog propustanja na OSnoVU 01. 182. Zpp-

SUDIIA Aganovic Ifera

30
..... Za vrijernerurinske kontrolesacbracajaslovenska IJIII"'" policija [e u okolici Novog Mesta zaustavila 41-go· disnjaka s konjskirn dvopregorn. Alkotestorn je urvrdeno cia ima nesto manie od 1,5 prornila alkohola u krvi, tri puta vise ad dopusrenog, Zaro muje odmjerena kazna od 1,200 eura.koliko placaiu ivozaci motornih vozila, Poput pijanih vo.,aca autornobila, i vozac zaprege morao ie prespa va ti u pros torijam a za tri ieznjen ie. .

Dnevnl avaz. pelak, 1 Z, avgustlkolovol 201 L

ki0sk
,

HalDien uozae Z80rege UUdSHI SHelet U SHOll
..... Cas ana tomije u jednoj osnovnoi

posravilo cia model skelera nije plasticni riego pravi, ljudsk i. D irek to ri ca skole 0 dm ah j e prek in ula nas ta vu i pozvala policiju.koja je uzela skelet, Zvanicnici iz Fonda za poviiesna mjesta vjeruje da su kosti stare storiujak godina i da porje~u iz vrernena kada je praksa trgovine I j udskim skeleti rna b ila u obica jen a.

IJIII"'" Zelan d u zam ale ie p ostao p rev ise a u tenti can ka da se is~

skcli na Novorn

ARHITEKTURA Indijci grade ekoloskl neboder
Njemica se odrekla novca

Sua 810 D08)adu)a

SoeldaM lame Imetne bliZanMe
Neboder ie dizajniran tako da sam. more proizvoditi struju, vodu, hranu i energiju
"Eco Skyscraper", nevjerovatni ekoloski neboder, visok 24sprata ipovrsineod 54. COO kvadrarn ill metara, osmisllo je arhitekra iz Indiie Vikas Pavar, Prema njegovim rijeeima, ova pamema zgrada ne proizvodi ugljendioksid, a dizajnirana je tako da se u potpunosti moZe prilagodi ti i i.zdr';:ati sve klirnatske prom iene koje 6: usli iediti. N eboder je dlzaj n iran tako da sam moze proizvodi ti stru j u, vodu, hran u i energiju, U niemu ce biti smiestene hidroponske fanne u spiralarna oko kula blizanki, Hrana ce biti uzgajana na ku Lam a, a vje tar ce pokreta Ii turbine, koi e ee generira (i en ergi j u, p otre bn u za normalno funkcioniranjezgrade, - Radio sam na tome cia razviiem novu formu arhirekrure, koja bi ne samo hiIa 0 dri.i va nego bi prefi viela klimatskeprornjene take sto bi odrzi V051 otisla jedan korak ispred - objasnio je Pavar, -

slana Ullolar
11

Haiderrnari Svermer (Heidermarie Schwermer) vee godinarna iiv i bez ikakvih prihoda te nema ni novcica usredevine. Sve sto ima, stane u kofer, Njemica, koja je bila srednjoskolska profesori ca, pres tala je vj erovau U novae re je pokazala svijetu da se moze i bez njega, Kaze kako, nikada se ne

bi rnogla vratiti na stari nacin zivotate je tek poslije promjene koju je napravila, sh va lila kako jo] ie nezadovoljstvo pcslorn, koji je obavliala, uzrokovalo i brojne zdravsrveneprobleme, Ovako zivi godinarna, a poeela ie nakon razvoda, koji panni kao yrlo nesretan zivorni period. Zena stan u je u kuci u njemackom Vilhelmshavenu koiu.zauzvrat.cisri i, kada je to po trebno, eu va,

--:::.0"111="" .. " ..• _.'

PUI OHOSUii81a za
iednuminUlu
'-4:

Djelo Hika Merekija

Reditel] Rik Mereki (Rick) snirnio je film zahvaljujuci koiern mozere "obici cijeli svijer' Z" sarno
jednu minutu,

Mereki ie sa priiareliima obisao 11 zemalja zasamo ac dana i u svakoj zernli isnimao s vag p ri ja tel ja, aus tral-

skcg glurnca Eridrjua Lisa (Andrew Lees) kako sera gradovirna .. Od snimlienog rna terij ala napra vio je jednominutni video koii se zove Move, eat, learn 'J. - Tri priiarelja, 44 dana, 11 zemalja, 18le!Ova, 38.000 milia, iedan vulkan, dvije karnere ... putovanje livot.a rekao jeMereki.

UeliMi bllesaM na Suncu

Kamere NASA-e zabiljezile

Dj8Cail S8 ODOraUiO iallO j8

Medicinsko cudo u Long Bitu

20 minutabiO DO uOdOm
Prognoze su bile erne, ali je djecak pcceo samostalno disati" a ubrzo i komunicirati

Eksplvlije mOlJUi18l1!8Ii velike problema .A telite i kornunikacionu rnr....,; ezu. Eru pcii u j e zabilj dila Sunee je nedavno oslokernera NASA-ine opservabodilo neobicno mocan sawrij" '''Solar Dynamics". lami bljesak, kojim je olujni N aucnici predvid,aj.ll da je oblak, tdak de5el miliiardi S UII 0" Iren u to () u ta.kvoj fazi rona, posla! u ,vern;r br~ida se mogu oeekivati slicne nom od dva millona metam eksplozije i u narednom peu seku,ndi. To je najveei doriodu" i,~medu tri i,pel godigadaj Ie vrste u posljednjih na, pet godina. Nauenici kaZu Ovi dogadaji mogli bi osda se ovaj dogadaj odigrao sa t.avi Ii katastI-ofalne posljedistrane 5uprotne Zemlji tako ce na globaini komunikada nece bi ti poslje dica po sacion.i sistem.

~9

lliiif'

Carl, Dei I Os rrander (Charles Dale), 12-godisnjj djecak kojeg je morska struja u. Long Bieu povukla pod vodu, gd je je OSlao d u Z.e od 20 mi.nuta, zapanjio je ljekare, Oni SU strahovali od najgoreg nakon sto je Dejl pri· mljen u bolnicu poslije nesreee koja 5e dogod ila dok je 5 clanovima ; voje crkve bo ravio na. sjeveru Long Bica, na obali Ti.bogoke3113 u saVelnoj dr13vi Vasington. Spa-

Deil zapanjio

Ijekare

sioci i slufbenici hitne pomoe; poceli su jo~ na putu u bolnicu s reanirnaciiorn i uspjeli rnu vratiri puls, Po dolasku u bolnicu.Iiekari su ga stavili II sranie in" ducirane kome, ali su admah izrazili pesimi.zam s obzirom na to cia je djecaku mOlak vise od 20 miliuta bio bez kisika. Pr{lgn07.esU bilecme. No, na i.znenadenje svih, d jecak SeQ, vi j es ti~ i poceo sarnostalno d1&ati., a ubrzo na.ko!l toga ikomunidrati, Lj ekari su oei j en iIi cia se ra ill o cudesnom oporavku.

kultura

Dnfvni avaz, pflta~, 1:2. avguWkolovoz 2011.

31

OTKR'IVAMO Lokacije snimanja filrna "Venuto al rnondo'

Gotovo sve lokacije nalaze se u starom dijelu grada, a odradene scene bit ce snimane na Aerodromu Sarajevo. Holivudska diva u Sarajevu ostaje najmanje dviie sedmice
Ileradrom Sarajevo: Jedna orJ lakacija 8ascarsija: Mjes/o slIimanja bit ce blakirana

nOaH na

z
Dogovara snimanje s Mirsadom Purivatrom, vlasnikom producentske kuce "2006"
BOSHnac, grobar II Njemacko] kojeg je zla sudbina izbacila u neke druge sisteme i svjerove da se uklopi u nesto u cemu nikada niie bio, pric. je koju nail istaknuti glurnac Enis Beslagic planira prervoriti u filrnsko os rvaren j e. Isrice da je uz pcbi trebao biti zavrsen tokorn naredne godine - kazao narn jeBdIagic. U filmu koji govori 0 zivom izbieglica, ne sarno bosanskih, bit ce mnogo deralja iz Beslagicevcg z"ivota, pa ie iz rib razloga prica i aurobiografska, Glumacka

DOI:raZi za g mCima
Oibonni radi mUziRu

Enis Beslagic priprema prvl film

Holivudska diva Penelopa Kruz (penelope Cruz),kako doznajerno, u Sarajevo ¢e stic! IIpNOj polovim septem bra, kada poCinje snimanie filrna "Venutoal mondo" ("Twice Born") Serda Kastelita (Sergio Castelli rro), Penelopa re igra ti Italijanku

Bit Ce iOS
Iako j e prvobimo bilo naiavlienc da ce kasting za statiste u filrnu "Venuto al rnondo" u Saraievu bi ti orvoren od 3. do 7.. avgusta, kako doznaiemo, ka,tillgaee bin jos. Kao i poeerkom mjeseca, bit ce uprili Cen u glavnom gradu BiH. Gernu, inaCe sarajevsku udovieu, koja nakon rata slife u naS glavui grad kako bi sinu pokazala mjesto u koiern [erodeo ipoginuo njegov otac,

RaSlinga

Amerieki i bri ranski fiImski portali posljednjih dana su inrenzivirali potragu za informacijama koie se tieu drame Serda Kasrelira "Venuto al mondo", Tako je poznata internet-stranica IMDb_com obi avila vi j est cia ceo. pored Penelope Kruz, ufilmu glumiti i velika holivudska nada Emil Hirs (Emile Hirsch), Mladi glumac, poznat po rolarna u bloksu defi nirane.ali sigurn 0 je da ce iedno od mjesta sniman]a biti Bascariija, koja ce za til priliku, vjerova mo, bi Ii blokirana. Kakotvrdi na!l i_zvor,99 POSIO "bh.lokacijaza film" "Venuto aI mondo" nalazi OJ! U starom dijelu bh. priiestonice, a odredene scene bit Ce snimliene i na Aerodromu Sarajevo" Uglav!10m se radi 0 lokaelj ama auten ticnim za grad Sarajevo, dok Ce scene enteriiera biti srumaneu Rimll. Prvobimo je u planll bilo cak 60 lokacija Z..9. snim anj ellS arajevll, ali je u meduvremenu broj prepolovljen. Razlog j~ j ecl.nostava II - nep os!ojanje logiscike (filmski stu-

Olumi i EmilHil'i
basterirna "Djevojka iz susiedstva" i "Milk", navodno ce tumaciti ulogu Diiega, fotcgrsfa koji gubi i'.!VOt u ratnom Sarajevu, Takcder, I.! filrnu bi trebao glumiti i Fernando Lara, arnericki glumac meksickog porijekla koii ie saradivao sa suprugom Penelope Kruz Havijerom Bardemom (javier) u ostvareniima "Nerna zemlje za starce" i "Biuliful". H. P. dio, kamere, tehnika __ u .) Sarajevu i srcga nam novci s pricom 0 lIasoj zemlji ispred nosa odlaze u inozems tvo. U sl ucaju filma "Venutoal rnondo", tojeRirn. novae za film ski studio u Saraievu, a. treba Ii napominiari da su u tom segmen tu kornsije II velik 0 is p red nas? ,

- J os nisrno nasli redi tel i al i suzili smo iza, bor, Volio bih cia film bude zavde,[] do narednog, 18. Sara ievo Film Festimot prijatelja Ernira 1m3" movica napisao svoj prvi scenarij, a ovih dan. treba razgovara ti s M.irsado m Purivatrom, vlasnikom producenrske kuce "2006" 0 snimaniufilma. ' - tilj narn [e ckupiti kvaIitetnu ekipu kako bismo definitivno napravili neki dobar regionalni film. Ako sve b u de prerna plan u, fil m

vala, Sigurno je da ee muziku radiii popularni hrvarski kan tau tor Zlatan Stipi~ic Gibonni - kazao narn je Beslagic, jo~ nije napravljena, Film ce biti niskobudzetni i snimat CC se na relaciji Bosna i Hercegovina - Njemacka, - Prednost uvijek imaju bh, glumci. Medutim, bit 6e 10 neki njemacko-bosanski miks, Vrlo je moguce da cu se i ja pojaviti u filmu - kazao je BeS lagic,
pcdjela

L. SARA.JLIC-RAMOVIC

M. CII.

FinSMasauna naKaSlalD

U sklopu festivala "Kratkofil plus"

Odlaze novci
PCema nasim inform'cijama, Penelop. ce u gJavnom gradl.! BiH snimati najmanje dvije sedmice, sve 10kaci je j os !l i-

FUmsRa e,Ripa
Na ovogodiSnjem filmskom festivalu predstavlje!l je i zvanieni kalalog Iilma "Venuto al mondo" .. Zanimljivo je da se u katalogu kao koproducenti ne spominju bh. producems ke kuce "Debl okada ri i ''pro. b a", ko je organiziraj u kasticge u Sarajevu za ova.i film. • Reziser: Serdo Kas reliw. • Scena.ri.sti: Margaret Macantini i Serdo Kasrelito. • Uloge: Penelopa KnlZ, Emil Hirs, Fernando Lara.' • Kostimografija: Sonu Misra, • Umjetnicki direktor: Fran6esko Frideri. • Producenti: Roberto Sesa i Serda KaslelilO. • Koproducenti: "Telec.inco» (Spanija), "Mod Producdones" (Spanija) i "Produkcija Ziva" (Hrva tska),

Razgovor

Ii

/VOID Plemil;'Divjak

Drugi dan Medunarodnog films kog fcsti vala "Kratkofil plus" u Banjoj LlIci obiIjciili s u dj eCij iprcgram"Pll" lovanje jedne komjaCe~ i prikazi vanje dokumentarnog [11ma "Nanking" ameritkog oskarovca Dana Smnnana, cern 1l SU prisusrvovali i predsJavnici Americkeam basade U Muzickom pavilj.onu parka Petar Kocie oba vii en j e razgovor s prod ucen Doom i Clanioom zirija I vorn Plemit-Oivjak. Prvi film!z njene

uBiH.

Kfuz: Gema s;na davodi u Sarajevo

produkdje je dokumenlarac "Cinema Komunisto", prvjenac redileJj ke Mile TlIrnjlic. U dijel u veCeri koj i je b io posvocen F Insko) u N arodnom pozorism RS prikazan ie film "Pam a VOla", dok je na tvrdavi Kaslel man tirana fin· ska sauna kao jedan od naCina promociie finske kulrure. Na tvrdavi Kastel predsta vIjen j e joil jedan blok mkmiearskih fi!mova te dugometrafui film ~Suma. summarum" reditelja Ivana Gorana Vileza,

B.S.

Hari je 2006. ostvario historijski uspjeh za nasu zemlju i definiiivno
Vrsn a interpreta tor ica "Coloseupublici

sevdalinki Amira Medunjanin su era ce odrza ti ko n ceo

u saraievskorn mu",
Ovom prilikorn

ce predstavi ti n umere sa svcg posljednjeg albums "Amulette", ali i mnoge d ru ge trad idonal ne pj esrn e. Kako sama umjetnica istice,
irnatde i kvalitetnu mm:icku

Dejan Kukrie, urednik Za bavno- m l!Zickog prograrna BHT 1,. koja organizira BH Eurosong, i viSegodirnji Sef naSe evrovizijske delegacije, kako ekskluzivno doznaj emo, pozvao je priie pernaestak dana Harija Varesanovica da se sastanu i rom pril ikorn razgovarao jes nasomzvijezdom

100 miliona
Marla do Burosonga 2012. ima ios devet rnjeseci (ako bude, kao do sada, odrzan u maju), zemlja dornacin Azerbejdian vee ie na jav ila da priprema najvecu muzicku manifestaciju svih vremena, Oni planiraju a organizaci iu spek ta kl a uloziti naimanie 100 miliona eura, dok je, recirao, Eurosong 2006. u Grckoi kostao "svega" 5,5 milion a eura,

narednu godinu -kazao je Kukric te je dodao cia gl! raduie cia je nacionalni izbor za Piesmu Evrovizije dos ligan veoma visoknivo, NaSa pouzdana saznania Hari nije Zelio komentirati, ali je jasno kao dan da bi Direkciia BH Eurosonga trebala
ucin iti sve da po stigne dogo-

aura

o mogu cnosri da 2012. u azerbejdzanskom Baku u predstavlja Bosnu ; Hercegovinu
naf'jesrni Evrovizije!

vor sa jednom cd nasih naivecih zvijezda ; definitivno najboljim interpretatorcm.

pratniu. . Scenu u "Coloseumu" sa rnnorn ce dijeli ti i trojica sjajnih !!!uzieara Edvin Hadzic, Bosko J ovic i Anes Begierbegovic ..Vieruiern da cemo svim prisurnima pri u~ti ti ugo d ue tren utke uz nase nailiepse sevdalinke i tradicionalne makedonske piesrne - porucuje Medunjanino Sutrasnji koncert u Saraj eVLL b iI ce posl [edn j i Amir in nastup u oci njen e jesen je tLL rneju po Skandinaviji, na kojoj ee, uz Cu venog dze,z pijanistu Bojana Z ulfikarpasica,

Visok nivo
Kukric naSa saznanie nije ZeLiokornentirari nego je same usrvrdio cia se Han i on eesto vidaiu . Ali, 0 Bakuu nismo razgovarali, Rano j e. J os nisu donesena ni pravila takrnicenja za

Veliko takmicenje
Hari je 2006, godine na Eurosongu u Atini pcstigao
historijski uspjeh za nasu "Lejla", a

zemlju, osvojivsi trece rnjesto s kompozicijorn

PI'Opali dOgOUOri 2009.
Kako doznajemo, Kukric je 2009. go di ne skoro postigao dcgovor s Harijem da s fantasricnom kompoziciiom "Ne rnogu Ii reci sea [e ruga" po drugi PUI predsravlja BiH na Evroviziji, ali je onda donesena od! uka da (0 ipak bude grupa=Regina''. Potom [e Hari nesudeau evrovozijsku kompoziciiu snirnio u dueIII s Ninom Badric i oaa je stekla status m egahi tao

rnoralnim pobiednikom, On idauas veorna visoko kc tira u evroviziiskim krugovima Han je Ie godine bio nepri kosnoven, I1j egova izvedba i interpretaciia bile su vrhunske i zato ga ciiela zemlja zeli ponovo vi djeti na ovom velikom muzickom takmiceniu. Za ocekivati ie da ce Direkcija BH Eurosonga poslusari L. SARAJUC-RAMOIlIC
gl a.snaroela.,

veci dio Evropesmarraga

prornovira ti "Amulene", H.P.

jet set

Dne"n; avaz, pe1ak.
, 2, avguSl/kolovoz 2011,

33

MIss GI,obe International

Smajlovic: Uskoro IrBba predali
krlJfllJ

te, ak tuelna

N akon povra rka sa s vjetskog izbora I j epoM iss Globe In ternational Mirsa· da Smailovic poslovno se odselila u Liublianju, Nakon sto je direkcija Izbora usposraviia saradriju sa modnorn agencijorn "Bronz Models" iz Sloveniie, preporucili su Min;adu za njihove rnodne angazmane,

titi u prvoi polovici septembra kako bi ovcgodisnjoj pobjedici predala krunu, Zanimljivo je [0 da je u isro] agenciji radila i Sarah Cerkez, iedna odnauspjesnijih bh.Ijepotica, Ad.K.

ceka nizobaveza,

Trenutno

I';;vi i radi u Ljubljani, gdje ie a u Sarajevo bi se trebala vra-

oaE

na razqovor

-

bi bio nalbolliizbor za Baku.

Koga zele Ijudi u Bosni i Hsrceqovini

---, ZIJ •
sia ,Ie Hari naprauio
2008.
• 3. od ukupno 24 ucesnika u superfinalu Evrovizije.

SpeCualni gOSl TBF
U klubu «Flamingo" u Sirokom Brijegu u petak, 26. avgus ta, b iI oe odrzan prvi p ol ufinale prcgrama "Jaeger Music Night» U sklopu muziekog duela rakmieir ce se bendovi "Polaroid Trip" i "N aksut Vesert", Kao specijalni gosti nastupit ce pcpularni splitski bend TBF, koji je nedavno nasrupio i u Sarajevuza vrijeme"Bdcadijskih noci", Iako su poeele kruziti glasine kako je upiran nasrup frontmena Mladena Badovinca zbcg nesrece koju je dcfivio u Zadru, gdje je pao sa pozornice, to ipak nije istina. Badovinac se vratio II Split is bendom nastavio promorivnu turneju albuma "Pistaccio Metallie". Program "Jaeger Music Night" poci!lje U 22sala,.a ulazje besplal3D_ A.d.K.

"Jaeger Music Night"

• U BiH i regionu izazvac velik u eufori] u, • U Mini dobio glasove iz zernalia koje tradicionalgo ne glasaiu UI BiB, "Leilu" dobio prestiznu nagradu za najbolieg kompozrtora, • "Lejla" je posrala megahit u region u i do danas je [edna od naislusanijih pjesarna na ovim prostorim a. • Bh, delegacija u Atini je bila u "izi inreresiranja medija iz cijelog svijeta. • Hari i niegov tim imaIi SU sjaj an s taj ling, a koreogra fi j u 5 U izvrs no odradili,
• Zeljko joksimovic za

Urban: Naslupi na Jadranu

Snimaa~bum u inOZemsluu
Darnir Urban iskoristio ie ljeto za rad i
na jadranu, Popularni riklubovirna

gazepo

jeck; roker cdrzao je preksinoc koncert sa svojim bendom 4 u prepunorn baru na oroku Rabu. Muzitar se, kao i cbicno, porpuno uzivio u svoi nasrup, 3 publika je uzivala u njegovirn starim inovim hitovima. Inace, radi se 0 jednorn od posljednjih Urbanovih koncerata prije odlaska u inozernsrvo, gd je ee, kako sam otkri va, S [lima ri nevi album. Osim na J adranskom, Urban i 4 nastupali su ovog ljera po cijclom region U, uklj u~ujuCi i nekoliko koncerata unasoj zernlji,

TBF: .OoJazi i Mladen Badovinac

34
LONDON Ophackan dam preminule zvijezde

Dnevni av~, pelak, 12 avgu stlk~lovoz 2011.

show' b' 1·.Z

Pievacleln otac Mit nada S8 da ce kradljivac imati dovollno srca da vrati ukradene stvari
Porodica Ejrni Vajnhaus (Amy Winehouse) u soku je naken stO je otkriveno da [e dorn

Mradenene lau lene Elmine -esmei DiS a
tragicno preminule pjevacice
opliackan, a navodno su nestale cak i njene neobjavljene pjesme, Nakon sto je pjevacicasredinorn jula prerninula pod jos nerazjasnjenim okolnostima, niena pore dica upu tila se na krad odmor kako bi se izborila s velikim gubitkom, a po povratku ih ie sacekalo neprijatno iznen adenje kada su sh va ti1i cia j e Ejmin dom u londonskom naseliu Kemdencpljackan, Kako je iziavio pjevaeiein orac Mil: Vajnhaus (MiTCh), iz kuce su aestale pjevacicine Iicne stvari, ukliucuiuci i niena pisrna, omiljenu gitaru, knjigu s tekstovima pjesama, kaoi neobjavljeni mllzitki rnarerijal. Za sada nijepoznatoj e Ii ova plj acka povezana s nemirirna koii su se prethodnih dana odvijali sirom Londona, rnada porodica Vainhaussumnjau takvo nelito. - Svi su veoma potreseni zbog ovog dogada]a, a Mic se nada da ee, ko god je uzeo Ejrnine srvari, imati dovolino srca i da ih vrati. SVI su u !ioku, ukljucujuci i menadzment pjevacice, koji je ovih dana sa poro dicom trebao posti6 dogovor 0 izdavaniu Ejmineg posthumnog alburna - izjavio je izvor blizak porcdici prerninulepievacice. Mic Vajnhaus uvjeren je, navodno, da je neko od poznanika uzeo kopije do sada neobjavljenih pjesarna.knjiga ipisama pjevacice, Nakon stO je prerninula, prisrup njeno] kuci imalo je dvadesera k 1judi, sve redom poli caici.ali i familija reprijatelji,

Mark i Dienifer s djecom

Vajnhaus: Umrla pod neri:l,jasnjenim aka/nasl/ma

Iako su prije nekoliko sedmica pcdnijeli zahtiev za rastavu, Dzenifer Lopez (Jennifer) i Mark Entoni (Marc Anthony) videni su skupa u crvenorn kabrioletu kako idu prema plazi Seg Mein u Sau ternpronu. -Izasli su iz njega i uputiIi se prema plazi u drustvu pr ijatelja, Oboje je bile veorna dobro raspclozeno i nasrnijeseno. Mark je pro" vodio vrijeme s djecorn, a arnericki mediji vee neko

pred POmiremem?

LoPez i Entoni

Zajedna na plazi

vriieme tvrde da se pjevac ~eli pomiriti s Dzem fer. - Niegovo raspclozenje naglo se mijenja, U jedan tren krivi Dzenifer, a zalim [e moli da ga prim! nazad .. rekao je izvor blizak paru. Kraiern jula par ie u zajednickoj izjavi obiavio da se rastaj e nakon sedarn godina braka. Prije tri godine postali su rcditelji blizanaca Maksa (Max) i Erne (Emma).

ISKORlSTITE JEDINSTVENU PRlUKU

TRG.DJECESARAJEVA I, DB! C 'AR. 11 SPRAT.

oglasi
Na lemelju Odluke
0

Dnevni. avaz _. 1,_"",_>0,,_ 35

usvajanju programa

utroska srecstava

sa krilefijjma

raspodjele .Transfer za

ra'~voj turtama u Federaciji' ;SiH", V.broj 60JI11- oo 29.6.2011. godine" ulvnlenih lzmjenama i doponama Proracuna Pederaclje Bosne i Heroeqovlne za 2011. godinu, ("Slu.i:bene novine Federacije BiH·, bro] 50111)1 Odluke 0 rasplslvanju Javnog oozlva federalne rnlnlstrloe ekoli",". I tunzrna ,broj: 0611·22-594111·2 00', 10.8.2011. godine, Federalna minislrica okousa ,i tunzrna, rasplsuje JAVNI POZIV U31 cdabrr kmls-nika sredstave ..Trensfer za razvo] mriama u Federadji

BiHY za 2011. godinu

Predmet Javnog: poziva prikupljanje proqrarna - projekal.a za raspodj'alu eredstave ",TransFer za razvc] lunzrna u Pederacill BiH~ utvrdeni h Ui r,i3!zdjelu 61, na pozfcl] i 6 t 4l 00 Proracu na Pederacqe Bi H '" 2011.godl nu Federalnom mlnlstarstvu okol i';a i tu rlzrna. Program uLroSka srecstava sa !kriterijima raspodjele srecstava nTransfer za ra:ZllOj turtzrna u Federadjil B i H usvojila [e vlada Fe:deradjs Bi H. Oo luka V .bro]: 603111 00 .29.: _2011. godin e 6 (.Slutbene novine F ederacije 8 i H", bro] 4 1ft 11_
Y

Direktor JP "KomuD.lllo Ditko" d.o.o. Ditko distrikt Bili, na osnovu 23. Slav (2) Zakona iavnlrnpreduzeclma u Bltko disrrikru BiH (.$Iu~heni glasnik Brcko distrlkra BiH" broj: 15/06,0'1/07,191117, 24IOS),tl'n' 34. tacka u) SIl"UIaJP ~KomunalQo Bltko" d.o.o, Bltko distrikta BiH • u vezi Odluke 0 provodenju postupka prodaj e orpada pogodnog za reci klazu 'sa gradke deponiie u Bltko dlstrikru BiH broj: 02,01-12055/11 (02.07/1·03-.KCO I) od 10,08.2011. godine, obiavliuie

a"",

°

JAVNIPOZIV
za prikupljanje pismenih ponuda za orkup crpada pogodnog za reciklazu Brckn distrikru BiH Predmet Iavnog poziva je otkup otpada pogodneg k ru BiH po LOT - ovlma i !O; LOT· b) LOT· c) LOT. d) LOT·
a)
58

gradske deponije u

II. Nazlv programs:

za reciklazu sa gradske deponije u Breko distri-

1,Sufi na nciranje izgradnje iii reko nstrukcije tu risli~ko-ugosliteljsl<ih razvilka l:urizma, t.e i;::;gr~dnje osnovne turfsllc;ke inrrastrukture
I

kapaclteta

u svrh u od

rti"og

2. Suflnanclranje :novih ruristlcklh prolzvcda, lzrade turlstlcke ncrtzontatne f vertlkerne turistlcxe sig nalizacije i, tematskih cesta U' katil:Ot:lima gra.dovr rna l opcl na ma (panol, putokazl, vin:ske i ceste sira,poucne staze, Seloice, puma odmorista. info punktovi. vidiS<"ovci} 3. Sulimmdranje organiziranja. i sUdjelovanja na manlfestecjjama i proqrarnhna od zfla~ja za :rMvilak i prornoclju lun2ma: i ugostileljstva (sajmovl, lestlvall, kongresi. konrerenc:ije struene rsctonlce, tradicionalne 'lJjerske manifestacjje, izlozbe, obrazovnl programi, :ka'zatiSne predstalJe, 4r1anslvenOA:istrazivac'ki projek:li i si.) kojjm~ ee unaprieduje lriisna iii druqa konkurenlncst btl. turirma r uqostlterjstva i sl, 4, Sufinanciranle tzrade original nih lurisiickih suvenlra u svrnu ja~anja turlslj~l<e ponude. 5. Su6nanciral'lJe brendir;anja pojedlnlh mjesla, dogadaja i :proi:z.vod~' u svenu ja¢af'ija turisticke po nude. 6. Sufinandmnje promocije. edukaclje i uvodenja upravlja~kih sustava prerna ISO standard'rna u oblasti turizrna j ugosliteljstv.a (kvalitE>le prema ISO 9001';2000; i sigumostl hrane prema sp",dlikaciji HACCP·a i I-IAlAL "~rtifik,,ta) . 7. Suffnanchanje izgradnje i jacanja lnfrastrukture u ski ,i rekraacfjsklm centrlma, u avrhu Ia&!rtj,a i kon korenincstl 8 H sk~jafi~ta na medunarcdncm lur,ist[ckom lrZr~lu. teorazvl tak planinsk09 rurizme. S, Su~nanciranje iiskanja, publikacija, slruooih essoplsa i prom"~"nog malerljala, publikaciia iz obtastl turtzrna i u goslile Ijstva. petpora prornoc] i tu rrzrna i ugostileljslva, u elektronickim i ~Iam,p.a nlm rnediji rna, 9" sunnanciranj e projeka!a lz podru~alurizma ko]! su kaodid irani ne rnedunarodne konku rse, a nedostaju. im flnanciJska :sredstva za obve.zno sU'd}ei'lovaf'lje-ko ntrfbuciju, teo projekata koji zag:Dvaraju prekogranicnu i region.alnu surad'nju.
j

3 PET ambalaza .
4 najlnn i ,~",Holij"

1 papir 2 plastika

I. Pravo uleSca no konknrsu imaiu SO" pravna lica i lizitkalic. koja su registorovana za obavlianje poslova reciklnge ctp ada i koj~ u roku urvrdenom u javnom pczivu dcstnv ... pismene penude koje tre eba d a sadrle; b) Nazi v i Ij odi! l:e P"'Vn.og lira, c) Kopiju rijeSeDj a 0 registraciii (ne starije od 3 mj"".",,)'JIB i PDV broi, d) Cerdfikarllkencu/uviercnjc izdat 00 nadlezne instirucije'organa 0 ispunjenosti rehnicko-iehnoloo,kih uslova za prikupl janje, Pl"Ojzvndnj u i promet sekun damih sirovi ria, e) Poncdu za otkup za soak; LOT posebno 58 ciienom po iedno] coni otpada Ciiena treba da sa drzi uracunar PDV. 1, Ponudac moze dostavi ri ponudu za sve iii samo za pojedine LOT - eve.
1,1

2_ Izbor n ajpo volinijeg ponudaca i~vlii6e se za svaki LOT poiedinacnc nudenom ci lenom ]lQ [edno] toni 0'1"00.

skladu

5:iI

najvijcm po-

III [nrOm1aciI e
0

3. Orvaranje prispjelih ponud. i,vrlii:e Komi,ij. ZO ""ienu pri.pjelih ponud, dan. 25_08.2011. godi· ne u 14;00 .. Ii u pms.mrijama Upravoe' zgrade IP ,.Kornunalno Breko" d,o_o. Brtko disrrikla BiH na ad""i S mdeoo;ka b,. 13, Breko di"rik, BiH, Preds IOvnici ponud.bt mogu. pri,us",,,vati nju poJ'Juda.
p.a olI d<ili<1dOl1ose:Qja kontlen¢

01"""'-

neophodnoj

pravu s.udiefovanja, n a. Ja ..... POZI\.' po prog ramima. c:irjevi mao program.s, krUetijima, ni do~umen !aciji' za su d jelovanje, vred nov,anju projeka!a iosia Ie ""loe napomene i minisl.arstva okolisa i: tu Ii2;ma,

4, Sa llee.nikom

koji bu de ;""bran kao n oi]lQvoli liiii ponudac zaldjutic.
odiUM
(3

izboru

najpo\'Qlj

nijeg pon udaCfi n<l peri.od

se ugovo, u roku od 30 da· olI 1 gOd.l [lei.

opee odmdbe nalaz.e se na sl'ur!benoj web stranid Federalnog www:fmoitgov_ba j u "S luzhe nlm novinama Federadje B iH'<

Broj; 06/1·n·594/11·2 Sarajevo, 11.8.2011_ god ine
MINIST RICA Branka :Dune, dipl_ecc_

5, U slubtiu odus lOiani. naj]lQvolj niieg ]lQnud.ea od za!ili ueenia ugovora, ugoVOt 0 otku pu oIpada pogodoog ,.:1 recikl.zu'''' so 1>I1<Ii "Ciri .. d"lgi m n"ipoool inii i m ponud"i'tm. Aka s" 2lI ietlan LOT do,{ave dviie iIi "ik pOIlUoo .. i.wm c.ijenom koje.u ujedno i D.joiie, najpovoljnijirn ponud"",m ce "" sm.{rari ponuda~ koii ie raniie dO'ffiVio ponudu po dammu; vrernenu p,ijemnog !rernbilia Sluzbe". prolokol i .drnin",,,,,oiiu. 6., Ponude koie prisrignu pa,l. """II.cenog hrijc'rIane J nvnim. pO:zivo ITI.) neee UZCle

biu

Na lemelju Odluke a usvajanju prQgl1lma ulro~ka sredsla,a sa kriterijima raspodjele .Translersanacije mlinica·, V, broj 602/11 od 29,6,2011, godine ulvrdenih IWljenama i dopunama Pm raeuna feoeracij e Bosn s i Herceg ovi ~e za 201 1, gotlinu, j"Slulbene novine Federacije BiH", bm i 50/1 1) i Otll ~ke 0 rasp isivani~ Javnog poziva letleralne minist~ice okoli~3 1MiWl3, broj: 06-2N53111·2 ad 1 082011.godine ,Iedera[na minlsliica okoli~a i lulizma, 11l. spisuje

7. Javoi pooi v Ce bi d punovllZan i u sJubtju !l3llJ.O jedan ponud.c"" bilo koii LOT. 8. Tro!kove urO\Tlll1l i 0000'" orpada .nosi pravno iii fi.i~ko lice sa koiin,,,,, zaldiuci ugovor <> OIku· pu 0 'Pad, ]lQg<>dnogza reei kl.i!J. 9. JP "Komunalno Br<ko~ d,o_o_Bltko dis{rikta Bili zadnav. p...vo d. ne odabere nijedIlu ponudll, Ii. ]lQni~ci Ial'ni ]lQ",uv b"" obrazloUDio,

u rszmarranje. w. ]lQnudu doslOvi

roka; kao i one pooude kaie ne sadrle sve .lememe ,.a"

w.

za odabir kl)rjsnika sredslava "Transler sanacije mlinica" za 2011. godinu
I. Pl1ldmet Javnog ,pozivo_ prikupljanje programa - p'lIjekata '0. ra,podjel~ sr,edSlavo".TranSle' sanacije mlinico." je utvrdenih u razdjelu 61, na puzlclii 61410'0 Proracuna Federacije 6iH za 2011.gooinu Federalnom ministarslvu (fkoll~a I liJlizma_ Program lIlJ'Oskas,edstava sa I;riterijimo" I1lspodjele snedstava .TranSfersanacije mlinica' usvojila/'e lIIada. F€dera· elje HiH, Odluka V.broj; 60'2/1 1 od 29,6,2011,godinB (,Sluzbene novine F€dBraelje8iH", broj 41;';. ). Naziv programa • SulTnanciranjc sanaCiJe I obnov8 starlh mlinica u i1'lornoj, tradlcllskoj' I ambljenlal"ojarhlteklQrl kole doprl· nose razvilku i promo cijllurizma, Ie preduj u lrl:isn u iii d ru gu leo nkurentnosl DiH tu rizma'. III InfolTllacije Qpravu sudjelovanja na Javni p,niv po navedenom ,programu, c~jevima programa, kritelijima, neophodnai dOlrumentaoijl ,a sudjelovanie, vrednovanju projekala i oslale valns mpomene i op6e odred be name se na slilZbenol Wfrbs~anici Federa[nogmjnislarsil'a akoliSll Irurilma, www.f[!)plt.!IOI\ba I u • Slu!benrm novinama Federac~eBIW.

JAVNI POZIV

10. Krajnji rok "" podoo!enjeponud. je do 25.08.2011- gQdine do ]3,30 •• (i. II. Pon ude ,reb. do,,,," i ,i u ",uvoren im koven.rna sa naznakom; .Po nuda po J av.com pozivu "OTKUP OTPADA POGODNOG ZA RECIKLAZU. NE OTVARAj"· . a) Ponude la Javll i poziv dostavitilicoo il i poSlo,m ria adresu: • IP ,.KemUIlaJuo Bocko" d.o,o, Brcko dislrikr. BiH, Ul. Smdenw hr, 13, Broko dislrih. BiH b) N. kovenu 0 bavczno onpisati n:l2.i V ]lQl1ud"ca. 12. KQTI{._kl ",ab. I.me!. Osma!lovic, 101_b",j: 0491216·713,0661712497.

Mr Admir N ukovic, dipl.

DIR.EKTOR
<Ie<

II"

U".

Mjesovh,a srednjil sko!a "Travnik" u Tuvniku, na osnovu odluke Upravoog odbora broj 222/11 od 11. OK 2011., au skla.du sa clan om 101. Zakona. 0 srednjoj skoli i odredbama Pravila skole, raspisuje

B'oj: 06·22·733/11·3 Sarajevo, 11.8. 201 1. godine

KONKURS
MiNISTRICA Branka flu lie, dipl.e~c

za izbor i imenovanje di.reklOraskole na period od ceLiri godine Pored opCih uslova propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i s!jedece uslove: - da ima.visoku strucnu spremu VII slepen, da ispunjava uvjete za nastavnika iii pedagoga u wj vIS!.iodgojno·obrazovne ustanove • da ima najmanje 5 godina radoog islmstva u naslavi u sr~dnjoj sloli · da se istice svojim radom u organizaciji odgojno·obrazovuog rada u srednjoj skoli, pedagoskoj teoriji i praksi · da ne postoji zakonska smetnia za imenovanje u funkciiu direklora Uz prijavu na konkurs sa biograJskim podacima kandidati lreba cia priJoze sljedece: · diploma 0 zavrilenom fa.kultetu (original iii ovjerenu kopiju) " uvjerenje 0 polozenom strucnorn ispitu za fad u sreci.ojojskoli · i.zvori maticne kniige rodenih · uvjerenje 0 drzavljaostvu · uvjerenje 0 radnorn iskuSIVI! · uvjerenje 0 nekaznjavanju Konkurs osraje otvoren 8 dana od dilna obja.vljivanja. Prijave sa komplelnorn dokumelllacijom dostavili na adresu: Mjesovita srednja skola "Travnik", Skolska 3, 72270 Travnik Nepotpune i neblagovremene prijave nece se razmalra[i

Na tem~Ju Odlu~.o us~ajanlu programa utro!ka sfe!'stava sa ,~Ilerllima ras~odiEll~srooslava "Me{]unarOOn~,simpozij: saintO''' IlIm,am , V.blOl 00111'1ad 296_2011_ godme lItIIrOelllh IWljenama I dopunama Proracuna l'edel1lc'leBosoe I Hemeqovine za 20 11.godinu, (,SILlZbsnenol'ine F€deraGijeBiH", braj 50 1/11) i Odluke 0 raspisivantu Ja~nog poziva Ie· dera[neministrice okllll1>aiturizma bmi: Ofi..22~49!1 1·2 od 10.8,2011. (IOdine,lederalna ministriCl! oko~Sai turi1ll1a,ra· spisuje za odabir kOI.~ni~a"redslava "M e~unamd"i simpozij,sajmovii

JAVNI POZIV

lurizam" za 2011. godinu

I. P~dm~t Javno~ po~va i.ep~lrupljanlB p. f9~ratrul. pmjekala za rasp!Hl(elusrMstwa .MBd.unaTtlllnislmpozii; sajmovll . tunlllm utvrdemh uraldJelu 61, n~ pO«C'j!614100 PrOllltuna F€del1l"c'je IHZll 2011. godmu Fede,,_lnommmlSiarstw B o~olisil i turiZrTJa, rogram ulmSka srlidslava sa kriteriJlmaraspodjele sroosta~a ,Medunarodni srmpo.zij,sojmovi itUli· P zam" " usvoDlaje Vlada Fed~rac~eBiH, Odluka V,broj 601/11 ad 29.6.2011. gadine (.Slu!bene novine FooBracijBBiH", bmj41/11)_ II. ~tlfn~:~~j e crg~ nizrranjai su·org~ n!/:iranj e me~u"~ rodni h simpozij~, .~jmova i m~n ~eslaciia 0d Inacaja liI mzvilak I promociil! lurizma 'i ug~sUteljs'lva, '!cojimase unapre~uie tr:Zl!na ili dru~a konkurentnosl BiH:turizma j ugosmeTjsi1Ia, III IntOfma~ijB0 praVIJsudj€lowmia no Javni pollY po navedenom programu. ciljevima JlfOIllllma, krilllriiima, neophO!lnDi d.()kUmenla~lilz.asUdjelrwanje, vrednovanjupmjekatll OStll~ vatne norr:omene) op~e odr~dll~ nalaze se.na zll~~ol SIU. web sira",c! Fedelalnog mmlSiarstvaoko[,Sa1tU'lZflla, www.fmQilgov.bolu.SllIZllemm no""ama F€derac1le BIW. Broi:06·22·549/11-3 Saraj€vo, 11..8..2011. godine

MIN I,STRICA Branka Durlt, dipLocc

oglasi

Vikend ponuda!
12. 8... 14. 8. 2011.

070
,

...kW

z,akorpu VISE...
Pllet! batllk sa kara.bata'kom.
I,ami! lkg

peru '

-" .'.
*..
~
,

.

...

v

;','

Pile lacna

Y,rbnje za
1;)

svjde lkg

Peru.tnlna PtuJ
Toaletnl papl(!f 24J) ,2sloJa spedel H;rrtno

kuhanJe

2009 Dukat

1,35

Del ze yej
lkg M.S.
Ariel

®

IIIIIA{ t-..l) 11110

VREM EPLOV T

12. avgust 2011.

DOGOD,ILO SE
1851. - Isak Merit Singer (Isaac Merri tt Singer) usavrsio ie prvu ilivacu masinu koja je usia u siroku upotrebu, 1877. - Tomas Edison (Thomas Edison) izumio je edisonfon (sprava za sni man je zvukova). 11144. - Pro radio je prvi naftovod pod morem kojim ie ispod Lamansa nafta isporucivana saveznickirn snagama u Francuskoj, Kroz naftovod je dnevno prolazilo 700 rona nafte, 11153. - Sovjetsk isa vez taj no [e tes rirao hidrogenske bombe. 11160. Sjedinjene Amer icke

38
REVOLUCIONARNO Terapija co biti dostupna tokom godine

B loMsomproru .r-nare i Monin Cile
Klinicki testovi pokazali SU da ootoks zaista dovodi do ozbiljnog smanjivanja neugodnih epizoda, uzmkovanih inkontinenci.jom
kicrne, ali i svima drugirna koii pa te 0 d inkon tin en ci j e. Klinicki resrovi pokazali su da botoks zaista dovodi do ozbilinog smanjivanja neugodnih epizoda, uzrokovanih inkoutinencijorn, Srrucnjaci predvidaju da ce prirnjena novog tretmana poceri vee tokom ove gcdine, i to u Veliko] Britanijij _ ............... 13 dru gi h ev ropsk ib zemalja,

Drzave lansirale su prvi telekomuni kacioni satelit «Echo 1". 11176. - Pripadnici libanske desnice, poslije jednomj esecne opsade i zestokih borbi, osvojil i su palestinski logor Tal el-Zatar. Za vrij erne napada poginuo je veliki broj Palestinaca, medu ko] ima i mnogo zena i djeceo Desnicari su se krvavo obracuriali s golorukirn narodorn. Tal el-Zatar postao je simbol patnje i otpora palestinskog narnda. 2000. - U havariji ruske nuklearne podmornice "Kursk" u Barentsovom moru poginulo je svih 118 clanova posade.

Uvjereni ste kako botoks sluzi i smanjivanje pretieranog znojen j a? Pored toga, naucni ci su otkriIi da popul arni preparat usp] esno li jeei urinarn u inkon tinenci ju, Dobra jevijest da suevropski regulatori dali zeleno svjetlo za ubrizgavanje botoksa u preaktivni rnjehur pacijenata, ProizvcdaCi rvrde kako sarno [edna inj ekcij a bo toksa moze p rornijen iti iii vot pad j entima sa m u ltisklerozorn iii povredorn
isklj uti 1'0 za "peglan ie" bora

ORDINACI.JA

- Danas je Medunarodni dan mladi b. Obit jci:a vase 0 d 1999. go dine, ka da ga je Gen eral na skups rina U j edin [enih naroda u vrstil a u zvanicni kalendar rnedunarodnih daturna UN,a. Danas je i Medunarodni dan I j evorukih osoba, 2002. ' Ambasada SAD u Sarajevii . objavila [e da ce ova drzava donirati rnilion dolara za gradnju Memor;jalnng centra i rnezarja u Potocarirna kod Srebren ice. S reds tva su namiienjena proiektiranj u i gradnji Mernorijalnog centra i rnezaria za hiljade Bosnjaka ubijenih nakon pada Srebrenice II julu 1995. godine.

cijenta uraditi podiza nje g rudi i zauzanje trbuha, pita Urateljka izVisokog. Trend danasnje doktrine u plastieno-rekonstruktivno] hirurgiji je dase u jednorn aktu uradi vise operarivnih zah vara. Dakl e, za vri jerne jedne anes tezi je.

DJelimogllce u jednom oper-arivnol7l zahoatu hod istog pa-

KOmbinaCila zahuala
Prim. dr. Arne/a Karabeg, specijallsla plaslicne hirurgije Podizanje grudi, sa i.li bez implantata (rnastopeksija) i zatezanje rrbuha i uklanjanje srriia (abdominoplastika) rade se vrlo cesto zajedno, za vrijerne jedncg uspavljivania, Podraz u m ije va se da j e uredno opce zdravstveno stanje (posebno kardiovaskularnog i respiratorn og s istema) p redu vjer za operativni zahvat, Sw je pacijent boljeg zdravstvenog stanja, operativ!li .,ahval moze trajati du~e, o cemu prvenstveno odlucuju internista i a!!estezio]og \l dogovorushirurgom.

• Sastojci: 500 g vecih . listova rastike, I kg mlje-

1s..",.m:o;KI

.\"1"lIIHRI 'R,; KE 1 ,1.\1iIf.Ol.o. OPhR.I(:rJh

xn

vene teletine od buta, 100 g ...... I uka, 100 g rize, so, 1 kasikal'" vegete,2 kasike ulja, biber, I kasi cica n asjec kane na - • ne, • Za poslu1.ivanje: 400 . ml kiselogmlijeka, .Priprema I. Lisrove rastike pO[Qpili u vrelu posoljenu vc- ' du, izvadiri, a zatirn staviti u hladnu vodu te ocijediti. 2. Mlievenom rnesu dodati sitno narezan luk, riiu, so, vegem, ul je, bib er te sve zajedno do bra izm iiesa t i. 3. Listove rastike filovati priprernljenim filom i saviti ih
usarmrce,

HercegOUaClli laprall ~&~~~ ...

Prijedlog za iftar

HlRI·IWI:J.i.l

4. U siru posudu poslofiti sarmice u jednom redu.podli ti sa malo vode i POSUI; narezanomnanom_ 5. Posudi.l poklopiri i ki.lhari ua jaga!loi valri oko sat. Posudu povremeno pro[re.sli, a prema potrebi poillili.sa malo vode. 6. Posluzitiskiselim mlijekom.

RODENI
1866. - Rode.o je spanski drama tu rg Jacinto Benevente Ma.rtinez, dobimik Nobelove nagrade 1922. godine. 1925. - Roden; su britanski blizanci Noris (Norris) i Ros Mekv.aj ner (Ross McWhirter), koji su osoovali Ginisovu (Gllinniss) knjigu re.korda.

UMRU
1684. - U Kremoni je UIDrO iedan od na jpozna!i jih sv iets kih grad irei j a violina, Italijan Nikola Amari (Nicola). 1848. - U mro je engleski inzinjer i p ronalazac Diord;,: S Li venso n (George Stephenson). 1900. - Ul31ro je ausrrijski velemajstof Vilhelm Stajnic (Wilhel.m Steinitz), pevi zvanieni $vjerski prvak U sahu. 1955. - U Cirihu je umro njemacki knjizevnik Tomas Man (Thomas Mann). 1981. - U Sarajevu je umro istaknuti bosanskohercegovacki umjemik, akademski slikar Vojo Dimicrijevic_

Dobimik sam Z/atne poIicij3ke znacke iu vezi s tim, lmsljednjim izmjrmamaZaho"a° pose/mini pravima dobirn ika rat"ih prizna "ja j odlikO"l!atrja i c/a"O"I!a"jihO"l!ilt porodica iz 2010. godirut, "kiil"ta s" mi otketkna malerij.alna pr~a, koja sam ranijeosrvari'IJaQ. Suz je prilwduvni cenzus i kako se odredlfie, pi/a rednv" ialalnc_ Prema Uredbi 0 prihodovI)om cenzusu za koriswke prava po oonovu ra!nih priznanj a i odlikovanja, pod prihodovnim cenwsom podrazumijeva Sf lIkupan mi eseeni novCani prihod, os tvareu po aa_uu domaCinstva podnosioca zah ljeva, uklLucujuCi i podn.osiocaza. h tjeV"d. Clanom domaCinsrva II smislu ove Uredbe podrazumiieva.se braeni drug, djeca rodena \I bra,

Prihodouni cenzus o
m

ku i van braka, u~vojilac i usvo jenil:, pastoral: u koli ko s korisnikokm prava izove Uredbezive u zajednickom domac;nstvu. Raostvarivan ja prava korisn ika, naknada izove Uredb e, IItvrclu je se visina prih odovnog cenZllsa u izuosu od 400 KM po clanu domaeinsrva, s tim cia za domacinstvo koje broj; &tiri ili vise claI)ova, ukJjuCuju';i i kO!:isnike prava, prihodovni prag iznosi 1.600 KM_ Pod ukupnim mjesecnirn novtanim prihodom, u smis[u ove Uredbe, podrazumiievajuse: - Place i druga primanja iz r.adl)og od!losa - sve pel)zije ostvarene po bilo koj em osn QVU, kao i naknade ostvarene za filOicku onesposo b Ijellost prema propisima 0 penzijs.ko.invalidSkoIDosigurauju.

rim au ja ostvuena po osnovu propisa i1: oblasti branlcko-invalidske .zastite i iz oblasti socij aln e zasti te, izu zev mjeseeoog novcanog dodarka po osnovu ratnog priznan ja i odlikovanja koje je predmel ovog cenzusa. - Drug.i mjeseeni I)ovcan.i prihodi koji podlijezLl ohavez! placanj a poreza na dohodak, a premaeviden~iji Porezne uprave FBiH. Pod ukupnim prihodoro domatinsrva podrazumi" jevaju se ukupna primanja svih puuoljetnih c!auova domai;instva po dn os ioca zah [jeva, ukljufujuCi i. podnosioca lahrjeva. M jesecna novcana primanja
0$ tvare,na

se uku pnim prihodo m iz clana 4. ove U redb e,. be~ obzira n a to prema kojem popisu se koriste. Korisniku p rava iz ove Uredbe prestaje isplara na m jesecn u novCanu naknadu ukoliko njegovi prib 0 di i prihodi clan ova njegove ule porodice, s kojima ziv; u. zajednickom domaCi!ls rvu, prelaze p ri hodovan i cenZllS, odnosno prihodovni prag iz ove Uredb e.

-- - - - - - - - - - ~,
Ob.IIV~:'JlQ

Kupon 13 Ddgo,v,o.re
~uPGn
Q ....l:!nJ

s....
.. ,~ l'IIilllnjil

pril-oti t. I:J n~lIov~t.. .
+

nJllr..luL~hu.:.
"'f'lDn'Ult-~.
.....

k'll'tlll;t;l.,
nl~.tC"11II!
Crln ...

li i n.a

po osno.vu priznato

g

ll~

praVll na dodatak za niegu i pomoe od drugog lica ne smatraj u

...Jmlo.cij,,®.YaLbll

sveznadar

D nevni avaz, petak,

12. avgusVkolovOl 20 j 1.

39
noui geni pouezani sa MS-'om
...... M.edU!larod!li kO. ZOf .•cii na 'uc, uikaObjaviO, ie da je udvostrucio H .. II""" broj gena koji se dovode u vezu sarnultiple sklerozorn(MS). MS ie onesposobljavaiuca bolest nerava, koia pogada jednu od 1.000 osobau svijetu,a kako se zasada smatra, pcsljedica je mjesavine faktora okoline i nesliieda, Karakterizira ie to da sam imunolcski sistern oboljelog napada mijelin, zastitni rnasnislcj koji cbavija nervna vlakna, Posljedica toga je da se nervai signal; gube, kasne iii se prekidaju, ilto izaziva problerne koordinacije, ravnoteze, govora ivida.

Taeno Nelacno
nagrada1 Najslarije do sana pronatJenopismo poi[ece iz Egipla? Engl e SM:iva Ie e r m.nog ina. zivaj ui kraljem, bolje receno kraljicom plesova?

Crueno mesoi di)abetes
...... Svakodnevno konzurniranie preradevinac. rvenog mesawat.Il..o II""" povecava rink od dijabetesa tipa 2, porucuju amerieki strucniaci iz Harvardske skole za javno zdravlie, Oni su utvrdili da konzumiranje 50 grarna preradenog crvenog mesa dnevno povecava rizik od secerne bolesti za SI posto, dok svakcdnevno [edenje 100 grarna nepreradencg crvenog mesa povecava rizik cd te bolesti ZH 19pos[o. Do ovakvih zakljucaka doslose analizom upitnika iedne velike srudije, u kojoj je ucesrvovalo viseed 200.000 ljudi,

1Premda Ie najpowalija, NObelova . nagrada nije i jedina vellka svjetska

2 3

1. TACNO

NAJNOVIJE Njemacki strucnlacl tvrde

Teslosleron Slili musMarce od alergra
Analiza su pokazale da celije meskaraca i zena reagiraju drugacije na upalne podraiaje
Rezultati najnovijeg njernackog istrazivania pokazali su da se 11) uskarc i, u odn osu n a fune, uspjesnije bore protiv u pal nih bol est i i alergi ja, i to zahvaljujuci spclnom bormonu (lOS tosteron ll. U pals ie pocetni odgovor naseg tiiela nastetnepodrazaje II koje se ubrajaju bakterije i drugi mikroorganizmi. . Bolesti poput alergiia, reurna toi dn og artri usa, psorijaze iii astme, uglavnom pogadaiu z~ne.Iako je ova Cinjenic.a PO;!;nata vee neko vrijeme, razlozi za OVlJ poiavu j05 nisu poznati. An alize sup okazale cia celi ie m us karaca i zen a reagira j u drugaelje na upalne podrasaje - pciasnjava Oliver Verc (Werz), profesor farmaciie njeniackog Univerzi reta J ena,

spec
to AnalizeDNK
iz krvi trudnice mogle bi biri pouzdane II cdredivaniu spoia fetusa, Radi se 0 analizi celija fetusa uzetih iz krvi majke nakon sedam sedrnica trudnoce, koja bi rnogla biti alrernariva amniocentezi, pcstupku za utvrdivanie spola i genetskih anornalija fetusa, N aucnici suns vel i da u cdredenim slucaievima pouzdanost tib testova dostize 95 do 99posto,i to u prvih per do sedam mjeseci trudnoee. Te analize DNK vee se klinicki koriste iako nedostaju zvanicne procjene njihovih perforrnansi. To je sluea] \I Francuskoj, Holandiji, Velikoj Britaniji i Spaniii, a testove DNK moguceje kupiti iputem internera,

Poznate nagrade za dostignuca u sviietu
nat~~m;~b~~o~~P~!: • grad. u sviietu U Sie-. lib a n.ije i jedin. ave. -. dinjenirn Americkim Drzavama veorna je poznata Pulicerova (Pulitzerova) nagrada, koja se, isto kao i Nobelova, dodjeljuje u vise karegorija, No, is to tako postoie i nagrade koie SlJ specificne za poi edi ne drus tvene ili znansrvene kategorije, Take se, naprimjer, \I matematici dodjeljuje Fildsova (Fields) medalja i Abelova nagrada (dodjeljuje je krali Norveske), Arhirekti se mogu nadari nagradi Pricker (Pritzker) ... U raeunarsrvu se dodjeljuie Turingova nagrada, Volastonova (Woll_aston) rnedalja ide za geolcgiju, dok se Sukova (Schoeck) nagrada dodjeljuje za logiku, filozofiju, materna tik u, urn je most i m uzik u, No, posroji i humoristicua strana svijeta naucnih nagrada, Takva je nagrada Ig Nobel, koji se dodjeljuje za "dostignuca koja naipriie natieraiu liude na smijeh, a zatirn na razrnisljanje",

2. NETACNO

"'ROJIllI saJJ\CKIH OOI'JELA pmpAONIK SEKTEU SJEVER. AMoRlCI VF!STA PQSLO.S· 1ICE

PAROLA. GESlO

AORE;SIIRI

S.B.

POSPAN. SANJIV

BlG

AMPEI1

GlUMJ\C NOI.TI

HEM~SKl

ELEMENT

STRAGA, POZADI

Najstarije do ucla r--------, pronadeno pismo na svijetu ne potjece iz Egipra, Znakovi pronadeni na kornadu loncariie stare vise od 5.500 god ina, iskopane na arheoloskom nalaZiSlU u Pakistanu, mo- "'-------' gli bi biti najStarije po;mato pismo. Dijelovi loncarije pronadeni su na podrucju gdje je prije cetiri i po hiljade go din a cvala hata pska, odn 0 sno hi nduska civilizacija. Strucnjaci vjerujl.l da wakovi opisuju sadrzaj posuda iii imaju neke veze- s reJigijom. Voda projekta ~.rheoloskih istraiivanja u Harapi Ricard Medoll (Richard Meadow) ;p·ak upozorava: - Veliko je pita.nje mozemo Ii to sto smo pronasli, nazvali pravim pismom, ali nas!i smo simbole koii irnaiu slienosti s onim :ito je postalo hindusko pismo.

Najstarije pronadeno pismo potjece iz Pakistana

-a
I 801lB~O

~~rek
A~D. POIlEOAK NIT

3. TACNO

Engleski valcer kralj pIes ova
LAlJTAN S1l\1ill\ ~l.UMICA MONIKA

otEVI

{~ov·1

I
I I

C1re~~~K
LA~\lMfG
I

PJEVAG NA SUcq

RJESENJE IZ PROSLOG BROJA
ITJlLIJA

I INOSAVA OOMIWA KN[N

GRUSO SUKNO

Zi:rEW OIl~VNE AONlJE AlUMINIJ

DANAK, TON, M, EK, NAKAPATI, MTV, POTAMAN, A, IZOlATORI, RAOE, ERITEM, SERBEOZIJA, U, IREAL, NAJAM -----2612

MLADUNCE

OOZE

~

Mltt!f°
ITilLlJA

OOBACIVA· !!.II; f'OJEDNIH MOGUe· NOSTII Sl.

Engleski vaker' plese se kao prvi pies !l3 naljec<lni'ima., rnn ogi ga nazi vaju i kraljem, bolje reeeno kmljicom plesova. Svoie irne dobio L_ _j je prema zemlji porije.kla. Plesali SlJ ga vee na S vj e [skorn prvens [vu 1922. godine, ali sarno ime koristi se lek od 1929. go dine. Pies se poceo formirati od boslOna i sIO\lfoksa. Prije je bio dosta progresi van pIes - zvali su ga "dance of passing feel", ali se s vremenom, zbog povecanog bIoja okreta na krajll rakra, poceo koristi[l prikljucak slOpala. Ovu. novu plesnu formu iuadili su engleski uti tel j i p lesa, koju je 1927. godine priznao i "Imperial Society".

4 O__ '"_~_"1_2,~~,_~_,"_,~_,_,,_D_n_e_v_n_ia_v_a_z _

---------------------------------------------------------------------------()~I~Si

I

Uhvotli 'n~lnlf. c::IJen.', n.ajvl!e bonus.'

F

,,,.,!oO lilt' """I ,'""""'"

1

1_

~ .. t "" _

",

,~

,.,.....r~j

rr.l~

IOlJtlI 2lI! ~ I lib.- ~ '.... toum bO"IIoII ... """"" 0::I! 11M' 'lI1Uo1 ~"""'_, r» ..._... ''''oaIMll!oOlI''''~

BOSNfI. I HERCEGOVINA FEDERACIJ fI. BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKIKfl.NTON OPCINSKI SUD U GRADfI.C:CU
Brei: 28 0 Mal 000427 03 Mal

sa

ka kuhinja,Sta je t01

Gradacac, 02. 02. 20 II. god in e Op605ki sud u Gradaecu, strucni saradnik Tina Jusufba~it, u pravnoi srvari ruzioca D.O. BH Telecom Sarajevo - Direkciie Tuzla, protiv ruzene Mclelov.ic Eminc iz Srebrenika, ul. Muslimallskih brigada broi 156, radi isplate duga v.s.p, 274,00 KM,. gore oznacenog dana denio je sljiedecu

pn:lJcri'-.-anjn. pol~gPno I 58 u1MmJ<:m. Sp«'ij.lloo 7.11 na..... 1m prij.1ti:lje I rodlIinll., Ilom~nulti ~ 1A'"l1lrid 'Ii ~bllimrn7'o~m..:l 111.WDJI: da 13o:;ansb. kuhmJo. nerna ~ SC!;U'U bl i711nku~. U 1 joi It, arlll!dulll\L, WlljeLn~l, tkD.nje i \"C'7_ ... BOI!OIIll.~1wkuhin)Jl:jl:' dio IlI1.~1: .kullum08 na..~IJcda koje i)l' dana u dan p~1i"'~1I\'lI1f10 i'i(I'W l1~h ~TJOI'I:m i {I koj(:m WJI:dl'Io!I mo IU~ im
nqo;:nnl1.I1QSC'\'1ITU

VJcro"UI!10 po>il~l bl;tbroJ dcl'i~i~lll1~, bezbfu] vrije-dtuh do~C:IGJ tll,?1lH:~tajc til IJOSM~ h~m)a I 1Jl(lgub: JC Dill )ednll ,un.vcr.r.ruDfL II, Ja..,-no JC k·,:, d;ut. ~ kulllnJl!I)1: 000 ~ JOOcmo 11T1J1~lldJ,eoo o,-dJt I d.lna.'i. Qd lUl!ill t,l1Joomh IIllIJ i, 'lIplllgll I 116cri:i. B ~ e fc'.tc 1 mu~kli:r.JaI, 5.Il (IUIlO IJl!oo"i. cmociJc I bc7

PRESUDU
zbog propustanja

Boo;:l.n, OJ, >:uhlnji.- "10iako, ~~ I 1 •oj ku hinJi je po1idlan ntJ'o', m~. odnasno sa' jl'OlIr~ Ie I'n'illJp cllJcm l'Illo:MJ~ nJcoog lutoh1cmo&. koollnenmlno • mcdrleron {IjJ. III i i. olc<;:idt'llUlLno· orijenl~ln()g OC3ji i 'l1cw Ali S\ nl(-o,I bee1 7IInem:trMlnj i n ;'1.1'11.1 njroog. Imdi~iOft!loogkulin rstog ;n. dijctl rro1(1oi InO<Ieml'll1l I 1.dn1\ om low rood IiIOl0rlj m T'ko i n[l.~~ mn()gC>llroj.ni')'l'!i'lc 7.Il. pol'i1',ll~ spec;:lj~h"!li l!od ~ojih pn. fikom pulog IJ:IbRlJ 11Janekirl 011 nJlb ktcte HHW nus! . Kao ~tO UCOfbe (bcgOHI tolh1, ~jC\o 1<..1 toroa, tarh.1J1.1.,b n'lijl). doll'fl<: (pulljen~ l"lpru.e, ~ d bl1a,p3II~ dol~. IlbiCl: willi ).M upi. (htld2.ij~1:.1 ~\·I1p.. :;J~ ~vap. wr~i ee....p). j~jcLm.3 lID: ~ju. leletlllll ~pod ~ _"wiVil (bo!OlIlS1ci [ !laC, S!IJ1:IU, <hi\l.'t. ~~. cn-pulJiI), ky~~ klJ~ r..w)t"\'USa.. uru,pci s kaJmakom. pile, pogo&. !;QfDlUl, p:fl la1l.;0 (bak.la~e. hWTll:ilic:e. sutUjaS,tuI.DhijeJ, pi!!e (krbe. boL.n. !oOtlo...., I 11.1 mjubfa. Idutib ~'1oIk KWnil;:ll priCtl1 tcmo 0 10!1IdlV!I(Im¢Udu 8os:IIm.ke kl!hlnje kojll nam !.e \ crt ~1olJetimadSuVD v:Ui dim. IJ~ kuhinjaje In)llludja koju totinama godi.rui ~l!-Ile iunJp~uju .bo~ ~1lI:LlHni j oomaci c. Mo1.d~ Dcdo\('lj~ b11ll2.cna., 11.11 zw,lgUJllOjC:d.:D.o.! 01l:])I:1I1o ..'IJI'1I. Adl.~ I tusakOVl

~"'UII~h

I lomaclm4 kullUm. oblt:lJ!lI. 5tilo~.lLm

nl[!dje niJe 1.11111.:00 IZrW~

u

Obavezuie se tuzena Mclerovi" Emina iz Srebrenika da tuziocu 0.0, BH Telecom Sarajevo - Direkcija TUlia, na irne duga isplati iznos od 274,00 KM, sa zakonskom zateznom kamarom poecv od dana dospijC'Cli obaveza, pa do dana isplare, kako slijedi: - na iznos od 170,00 KM poeev od 08. 09. 2,002. godine do dana opiate -lla iznos od 51,40 KM pccev od 08. 10, 2002. godine do dana uplate - na iznos od 34,60 KM pccev od 08. I]. 2002. godine do dana uplate - na iznos od 18,00 KM pccev od 08. 12. 2002. godine do dana uplate kao i cia tuziocu naknadi troskove parnicnog postupka u iznosu od 50,00 KM, 5Ve u roku od 30 dana od dan" prijerna presude pod prijetnjcirn prinudnog izvrsenja,

Obrazlozenje
Tuzilac je dana 03, 04. 2003. godine pcdnio ovorn sudu tuzbu proriv tuzene

Mdetovic ruzenoi

Emine iz Srebrenika, radi isplate duga u iznosu ad 274,00 KM. Sud je posrupaiuci po tuzbi tufioca shodno ~L 69 Zakona 0 pamienom

posrupku

prerna odredbarna clana 348. st. 3. ZPP-a, objavljivanjern ujednirn dnevnirn novinama i ua oglasno] ploci sud", dostavio uredenu ruzbu n" odgovor sa upozorenjem da je ruzena duzna u roku od 30 dana dostaviti odgovor na tuzbu shodno cl. 70 ZPP-a. Tuzena, iako je uredno primila ruzbu, u kojaj je tu~ilac predlozio donosenje presude zbog propustanja, nije dostavila pisrneni odgovor na tuzbu u zakonskorn roku, Buduci da tuzbeni zahuev niie prouvan ~injenicama navedenim u ruzbi,a re 6njenice nisu u ociglednoi protivnosti sa dckazirna ko]e ie sam tuzilac predlozio iii s cinienicama soie su opcepoznare, prema clanu 182. ZPP-a ("SI. novine FBiH" br. 53/03,73/05 i 19/06 . u daljem rekstu ZPP), valjalo je cdluciri kao u izreci presude, Prema clanu 386_ st, 1. i 396. SI. I ZPP-a mzena ie obavezna da tuziocu plati i parnicne rroskove, a koii se sasroie ad takse na tuzbu u iznosu od 40,00 KM i takse na prcsudu u iznosu od 10,00 KM, !ito daje ukupne [roskove, postupb navedene u izrec.i pre-sude.

Strucni suradnik, Tina Jusufba~ic
POUKA: PrOliv presude zbog propustanja oije dopuslena ialba, ali se moie podnijeli jedlog>:il pOVf'31u prija"nje stanje u skladu sa odredbama "lana 328 i 329 ZPP-a. pri.

eg1asi

111It .. 1JrtIIIl•• ~
WlIllU

III: "1"'1Il~

., ..... ..."..

,a!flllIIII JIJIlr. I,! IU In .~~. IIISH III UI m 110. C1IlUBiI: .•• nnu ... -.. " UUlnl II! m nU:'1 -(file l~lIJJ;l1D U.IUI. uun It•. ... 118an m·CIiIItlIIa ... UlIII .. ·t.IIwIIht at II1I11f11D CUI IlU 11110" -1lJIlaI1Il_1II m WlII '" m "'101 .ft1SllO all111H2 ..

m

Dnevni

aV31

,~1l.~!1,;\Dkr-..m

:!'OIL 4:1

oglasi

Mercator
vidimo se opel

12 AVGUST
'P£lAI(

do

14 AVGUST
HEDJEUA

1!1"

Pita krornplrusa
cca 871$, J ami
Red. {ijen",: 0.55 UI

classic


1!1" 5tr
-

,kg

Povrce pecene gastro
Red. djena: 7,.00. KM

Mileram MU 2o%m.m.
soog.

PPM

Red. djena: 4,20 KM

n.

3,25

III

jabuka Gala ,kg
Red. cljena: 1.90!l(M

5tr

Deterdient za rublje SuperAktiv
lkg. Faks Red. djen~: 9~80 KM

3,40

1,50 8-40 .,
5tr
ParadaJz
,kg Red, {ije na: '.00 KM

:

0,65

-I aI- 91aSI vabmo1ttOQlournWctGI I0 m
?n~a::a"CI
ell SMS.om

DnBvni aV3Z_

". •

""""" "',,_ ,45

adruu

11000 SuraJovo maJlogloll«'!Ova:r..ba
• Dvo

lQiunjsku 24(1

061 142015
oglas.1
• Povolin IJo iadaiem aparrm (me ~ purkingom u BRlSTU xed GRI\DCA_ Tel_ 0038, 91 766 6124, 9371·IN<il • TIU'ANJ-PEl]ESAC, trokrevemi apanmaa, bl izu: mora, ZiI:stbn:rikuhinja, realer, TV, rerssa, poseban ula a, T.I. 061 534 261. 9376·INdf
• Iadajem stan ea Brecl, u zgradi,
ILl

~

V07.i1a i dijelovi
Prodaja

001 lenom stan [u, reg. do krala 4. mies.

2012, ToI.06115·6l(l')_

86HOO_
j,

• Kombi T-2, 87_ .&tu:j"_~ dizel, regisITOV1Ul, cijena pc dogovoru, Tel. Old

• vrslrn izradu i ugradn]u, mas!n~ku ebr .. u oglecala za retrc .... izore, ~ovulj no. Tel. 061 3.81478.

c

Til ~o~~~~t~j~~,~~ili:r9~ne
j J

• Laguna grandtour exped ilion 1.9 dCi 131 PS, t.ck avezcna, rcgisucvaepreme.

• Zigull-cldtaimer 1971, gcd., reo ~i$l_ ] S. 7- 2.Q l 1_n"Bjn(lo~ m.Ol~ i1imarilr .. p fabrlckl, Te.l. ()66 JUS 365) S a saleve.

scbama i sparrmanima, vclinc. T<I_003S5 98

• Lietovaaie u PODACAMA u

811 104_ 8716·INd.

'leoma pc-

SREBRENOM sod DUIlROV· NlKA, I"'rl<;,&, klima, TV_ TeI_ +385 20485·~l9i.li mob. +385 98 856 102_ 'lll-l Mo • 0.01< KORCULA LUMBAR· DA~ eparunani zasebni ulnxi, sa T,!. 00385 20 712-114_
rerasc m, cd mora eke :3.00 mCI.

i rrokrevcme

anarrm

nne

Kupovina
• Kupujem ..... ozila svih

• Prodajem Pe!,JJjeot 10)j 1989. gcdina, L1 voanom 5:1.010 i U regis ..revan do kraja g. mjeseca. :Konl::i~ r:

~I m 114,

10956·11,

• M B-] 51(1. D r-es- S_20 12-l ~ibcr, 1;C"J1[1. brave, servo, el, reuoviaor, 1,800 KM.i Audi 80 ec diz., 1.900 Kl\1_TeI_ 062270l66_
• Mercedes
res-

,u. Tel. 061 848254.

vrsta. Dolnzirn na adrcl!t7·1Z<

rabljena i havsr.i.::ia!1:ii

• NEU M - ,par1ID:ULi ked pi"" hotels Zeni t, TV -sar, kf rna, gao rafa, LC'.r:J5oa, ianaimfiuieroo. Tel. 030 88, S5S. Mob. ~3 436 333.
wW\v.!i~cum~parlm'8!l.i_LOm PTT

100>13·1[L
tmsoban + vel i ki bal ken, 11 sprat, T,t 061 916 2Q,1. 9382·lNdz

• :S:kod:ti. Ok tav i 8 200;).1 met. erne, 1.9 TDl, muhllok, reglsuuvnnn, I J.l00 KM, T ei, ~2 8~9 156_

zamjenuzamanje.Tet.us!
l

4_ 2Q!2_!

1317,91.
cijena

S-SOO K_l\t~ mo~.;;
1650 1SO.

god, ccradn,

• Kupuicm bwartsann voel til: GelIcve i'p;;ilstre. Tc: 1.·1}61504 19(1_ • Kupulcrn lspravna i havarisaaa vozila, rn.la.d~ godiste. Tci. 001 507

• PODAC.A!
ni,
j~

mini

• Merced es 190 DJ 198'~. gcd., vrlc dobm sta ...je .3i_&OO KA'L Tel. 1}61lOO

pcgled

10970·l1t

lOl

9&<1.

• Bora di7.ellQO l. gcd., 74 K W cma mcrlik, sva oprem II. MeN~· de£ dizel C-kli1sa 1001. gcd., Ckl;u;;a 200 D~ 85 KW~ limuzina, lc:k uveaena aura kn jige pla&:llil carina i PDV~povcllno. Tel 061
J

• /I.'1ero;d~ C-!{ lase, 200 CDl diu-I, gnd. 1001.] ci lena 2.0.500 KM, rek regisucvan, Hamzc Orlo\,I.b.5. Tel- 062

• Vrsbnc cikup rabljenlh, ha v arisai1 Lh i tkH_rnj(IJih 'n)~.i12l_Tel 002 5(677)-

20. Rezervacilenaa +385917&44319. g970·INd~

kl;.lhj.oj:i._.. TV, p!I(kiog! nil more. Poseban ])OpUSI ,y"gu$r:ll i L1 septembru.

komforni

apanma-

• Izdeiem PQ:5h:;n'Il.C prostcce. o roka, G",,",~,cka 29 B, 40 ml .
JtovQg:r:!ld-nj:a. - Pan):rnlitlsks :H~ 35 rn2 ncvogradnia ea parkingnm. Tel_ Ol3 4IIl->56. Moo_ ~I l'i9

715,

8470-1 Nd;! komfbrne

j

IB9711,

241 61S.

9361,INdl

114. • Mero:de5 E 220 q:>Ii a '0'0111 LS~Id, all tcrm., triptron i,it! C.D~radio, iel.,
kozJ ::r.:enoni al. fclge, no v egume, \' isne knjigR. TI:1. 006 364 8ii18_
1 1

• Mercedes ClOO, CD l, .1007.g., <I.,. ganc;:e cprema, met. aivi, T~ .. 1)61 8'04

BH

• Oikupljujem

kljuiS v e is.pod H1j ~nih ci j ens, is]lola[a odmah, Tcl.06131S 798, • Kcpuiern baverisece i rashedo ... a n a vcztfa, ; apaece ios tal a. Tel. 063 459

tablama,

mlada

lspravna

gcdista,

voalla na

.L5-

• NEUM . ked 1'.1i3.Zehcreln Zeni L] pcvol j nO ill'J\:!!ij ju jemo noc~'o~ml gmdene sobc i apartmane (klima, kuhinja, batkon, TV! ,g;n.-aZe}, Tel.

.l:;.:dajtlll d~os~b:;l.Ii5tartj studenrlcama Hi zaposlee bn dlevolkama, [)rt".kl;!' putu Mt·d:arQ ra, NQ'r.'ou SlIT.:'TeI.~] 551 909, I0993·ltt

;,vo,
aparrmane i sobe, pogled na more, balkon, vlastui parking. Tel.

• TRPANJ - ,I?,woljno

03GJ885-16.1il.i063 894 7; I. PTT

se r-

893.

00385 20 743-420. Mob. 00385 98 '193 8666. 916~·INdt.
• Izdajcm dvosoban komforaa crijan je, I i(I.) -4, sprat,

44"1.

• A._ polje PO! pu 11.0 nam j esree eta... percdici iii srudemima. Tel.l}(j.] 033
J

• Prodalem Ford Eaken, J995. BI 16V. Hi miienjam ZB Me.rce-des.a 124 D iii Opela dizel. Predajcrn Ope] KO,r$tJ t 988_ B i M:ri.tdtl 1.21! 1m. 1.3 B. Tel. ~I 36S In

061101410.

• Mercedes E220! CD1, 2004., ern .. mctalic, automatic, extra nanic. Tel.
L<

• Kupujem "·o?.~Ij)j ni'e vrijednoati, hnvarlaana nil nasim i srranim ublemai.sl.Tel. ~17>82]7_ • U aim .. n1 hav .... is.an.a i oseala aura zaautu {I ije.lov.e. Tel_ IJ.6124·9467.

• h:dajem r.3}11n ill loll Brgo;.nT~ dzamiie, pevclino, 6 m dufinc

,493

PQ$. SUi"

• Apartmane i sobe l.t Neumu, odmab pored obele, lzdalem pc}Vo"tj0.0 sa park i"g» m. Tel, 061 Ill8ll,Oll ,41 Acrcdrom 5kQ n usclic,
40

;'Iog. Te). 061 341 8ll, 10771-1 n • Neu m - $(I be, apartmani, od morn. 5 m, l1!I'ii.'Si1: ]J~~ kamin, ~ II ma, TV! parking, hladovina,
1

:!;i191'J - L

9369-INdl

• MenQr A"\~tocc:dcs"190,-.200di~l! sianieodlleno. T .1.~1152S05. • Nosa~ prtl r~Sttil [u,)to alutni ntiskit pog.od no za stnri je ti pove v-ozi Ig~ t:ipa Z~stOl va, GQtf T~CiiCILii 1.5 KM. Tel. 06,HI'61S6_ • O~el ASlra I ,] DTI,2rKH.go~::L)k;]r13....a.D klima, meal ik S-~V;;Ii cLjcn:a. do
1

(,ngic vita. 400 Kl>1 + rciij" T<I_061120 780_ 9179-1 Nd:!
• lzdaiem U srregom cen [1'l1 Sarajc'llli modc'rno oprem ljeD .L p<I tpuno namj~Ien komforan rlvosobnn Staf.l u :it;;unbe:noj 19ra.di~ m~ duzi

• Kupulem ha ... risana.l ostaln aura. a T.I.~1614887_ pci<,VWVcoto.T<I.~1
• K u pu i em spoj ler za pcklopac ge-

T.I.~18j70J2.

ni~ LV9!k911L~].a sa pa pi tiJ:...e. r ije~

prosier

m2;~aa .... gencije.pred-

im~jC"m

1371 31.

• GoU 4, TOI! karavnDJ b. boja SOd. Z001_! u odlii!:!1Q,m :§;Uiflj~, Tel_
l

O4l, 036 800 S8l.

Iclaljkc,

sU.[1:COb~imi, Tel, 06.1. 488

TcI.Ol3546-824.

• A.L Polje,. jednckrevernu scbe namjesreaa muskarcima 120 K.i\1.

S961.·1Nd1

~] 199 98{1,

1100]·1[[

• Al fa Rom"" ]46, 1996. CO~- T "I. 061S(1l5l6, • Ast:riJ !>1M"2008. g,., ~edilJ] .5 vr.} J .6 11S KS~pteUa 45.000 k.m! 1.vL! g.a1

"'8.7-'00 KM. Tel. 0612'i~ 1&6. • 0]>01 l,fi.m 1.8' B, 2007. god.,

St.:U 1 Cn--.t

raZirana max, opr~m~1 odl ten-o njC"~nij(: I..!,vQ.l_Te.I.·1)61.l7351'47_
1

Sta-

210.000 km, Iilim" ESP, dv:l, kl iu~ Z<de:r, Qt.!ill,jitti ~'servisit rt"g. tI.o 111l1.~ ·Lij_ 16.500KM.T,I.06119S938. • All toogledtl3 l21rt"I;.Ti)vi:oore 2;B svc=
'I,;'fSLeaulill:s. KM.Tel,
061 ~4919{1.

• A.LLm A4"j.lOO2. gOO.., ka:ti!Jvan, pre!3o

Td,061161355. • Ope.l Z~ fi r~ "l. _(I DTI! 1000_ god_! regi:s.Lro~Il.n<4 i sjcdffim" fu.1 01' rern~~ II->OOKM_TeI_066663232. • Opoel Zafira B, 20()6, god' el-egall.s] I. 9 ~urbo dizcl, 74_0{I() krnl D.Lie Ul,l0Z;.
J

~ht!~ m~g~g

;~~j:::,llf;~o~orai~

1ii

prue;Iori
Izdavanje

Iu.l~C

Ttl. OOl85 20 486 592,00385 98
954 1083, zlalKobari·

• Dubroyni.k - Srchrcno, po.... O]j7 no Zg lje-IOv!llnj~ :SObe--:ap"f[man i,

period. Teleroo: 06l(l52.n8. 10854-1"

• Al.ii?a vila - NeL1m~ [:ui.aje:m apfli'lmanlC 1 sobe u blizinj mora. Toel. t}61 J3.19Q0_

"oZd "_t-<"Om. or
• Du bfO'~'lii Ie: 1]0 l3 lictovimic
-

6967 -lit

• CO) Rod Barn Pi:iivotino IjelOVOi.~ o.je:: j)Qred pl:r!!lc i. b:ilztn~ sp«ij:alni POOPUSl 25%, ,vww.roY'lI ..~zur.C"C!m
m

;l0648, • AFrtmaIu=

• Apanm ...n na Bje.J .. ~nici. Tel. 062

imi!l $~n'·Ls:.t'itl, T

e-]. 00

l201l203_

• Pass.al l.9 TD11 2-00.6. goo'l ku"Ijen 1.1 AS.A.-inl tQ~~C:t"\'i$D Ii kn j i~~ tel-::

• N EUM - inbjemo p{iovoljAo npanmallc i :sobe TIii samoj pJa.zi po n:aff.li~im Lii~:Mj'i19_ KlimB~ TV i p"kins. T<I. 063 311 434.

Tol. OOlSS20 486 44S, 00385 98 91275020. malQ.b:jj"isic-2td'll, r-rom.hr

Srebre:no! povol,SObe-8p.Htrnani. 696g~ 1[[

+332(0)30 J64-386,. +381(0)69 211·680. 10689·1 rL

iII ","00. Tel. 062 214 9~ 066 7&<1 089. • Ap:a.nmilni It.:! CG prirnorj L.l1 pliJ1:a

II N~umu i"tdajemo flovolJ no Vila Lami j~l kli rna, ga.ra:b,

~!~t~
• ,'\panrnan • AparrmaDi
J l

~jei.a~.~~:B7~~~~~\~.~i;~~ llI!:iUlifit_CQIJi

• A tllO filcHo "'o.ia,,;'cc" i:s:prnVtUl, C-Lr j.en:aS KM_ T.e:1.062:3.S6 286_

~~~i~~aKi.1.~:,~ C.i.j~~ o~6i'5~~ ~o.'
2 "di.LTeI_061108085.

741·IMo

• lzd:;l i-em. 3--sob:liJl n::uIJj~hen. Stall u p rivamoj kUC~1 Novo Sarnrl!vo pOgtlci!"!o i za .3. Scrud~l)ticc:_ Ci j.ella
J

320 KM. TcI.063 193216. • Izdaiem :::Ip~.nml)lle u DUBOKOj pored KLEKA, 10 EUR·. po
o:;.Qbi! 6 dll~];'''''1 dan graLis_ Kon"kl Lei. Leila: ~2 133436-

kod Du I>rovnika. Tel. 00385 .20 gIl l38,O99 , Il611J.S_
rooo za noc.ell ~~sa par~ 6065 Kot Btdo.

i od.rna.n

llZ

more, Slano

109-19-ln

kiogoro 00 1>-15 KM. Tel. 06l 216 20, 25., 3.0gars!-e po

be iboCLt!l :5[alkb sa 1..I~.dnjom_

• AU[orndio k"""ofon MU·UKW ",. mo<kl7100"r:J to",. 21<.om_ """" ika4KW,l{t](M,Tel,tI523S62Sb. • nutostJ.k.la ~c'!} original r.ofeclai
n:o,
7

ml~ krim~~ ~5/!SRfj81V :rg:hei:::!~S~t]~~~ le'~jfl, ikubinj::lJ TV! scCi.jom ~crn;s.. 24 rn.2 sa tcndom i
fi

• OREBlC· dvosooon mn 60
plata

ja,godin~ Srup,Bojni~lffi109.Tel, 063 8517>9,061413311_
• Dijelovi god.~.rcgistro •

~.oul;ci-

~l.~r 1~~i'46~Od

• Proda~em ili ml;e:nf~m Z9 aum ford (:xplorer 9:>. sodinill 4.0 Inil i b n:mic:i!, f Iill.
1 1

m,all~e

00385 lQ 713856 i 061 938463_ 114·1",

[00 m, -p-arking u hladu, Tel.

l

7861-·1Nd~

•. Izcla j ~m dvoi pos:ob~1l ne.lla.m~ j~~el\ $[i)n II VogoUi (pOd.rl.ll'i1! cen lJ'ill.DO ~rij:j],Dj~ 2 b.u kOfiil). Tel. o~s 0% 83l. I 0%>·1 [L

• Aparrmans.ko prcnil'CiSt~ K.M - po i!:Ioobit:5\I"Q,b.rl i;elltST! pouebi, T d, 061 j.l9 750. • A.p.i:rrrman:skQ K.aledr.Ble p-a~].::
l

061106689.
Diielo'O'i

od Paosa HI 1.6 dizel! 86. ...an do 12. rnje:sccn, Tel. Opel Froll!.efe d.i:1..el,

mom","., T,I, OJ3 531·9'16, 062693 470.
• Pu[nil!:ka vozit~ - Reno 200J ,god_ Saabt.ip93.&;od.pmizv,

• Prod:aj-cm om Gol fa. ii] 1l:a.5c:r a.ltc: o.ii~ ro-r! 2""33! 4 i za OSlBla VOy.ihl!! mCl~ i

2009. gvd'12.2 DTI~ Ii.marii~~ m'Chan.L~ 1<._Tel,~217974l.
t."I)~.t [:.1

I9'19,Tel. 061121 I 19.

I

Twingo It.

[man i (kub.inje) kUj}aCloD LC"i3,We, TV bal.k.on}j bli.limt ~1a.Ze.ll1formadj" OJ6 880·SIl. PTI
j

• NEUM· vil.l>HORTUS, 'par·

• PODAC.A - iznaImJjuju s.e ;]pa.... lm.~n i 1 5(1b-ci$:pod rrulE is!.r;;'!-I: - 100 mod pllLZ<. Tel. +385989897

KMpoowbi. Tol.061339647,
• J.zdajem dvowlJ.iln smn], I s;pnH, Luia [li -ll id~! !:t:.t1\:iiilIfi.Qgfij~ nie~ PQlu.n;amjdt~iIlJ dub period. Tct.

.:n,~

pr(:n.t1CL~t:e .LZlJ3d k.abICl... . Sik!!i~2-.0

'1911_

74ZS-INd!

• Apartrn.(lns.ko pre(loC:i~lt u .:;to lru gtilda sa exn .. op r~m.s.obam~, TV,S,H) ~.g'"jI pilrkin;lh IS KM po o::iQbi. Tci.

"lIfu"

061 160 Ul6, • NEUM
1

9l4l·1 Ndt.

~l>lO6!l1.

::Jpammmi

S&!biIl1L:!.paiJ,."1.l'
•. lzd;aj(:m praz,m r.ros'IJoon :SIi.llL~ ft'O'S~b:a!1 bhO':! [\$1.;:0 Sl"ij:il.nje~ U pJi

• D .... je Dze:lI: dijlgl! 85, :I!ltld, i 86. L rt~i.s\ro~'~ ne do j U(UI 20 12_ ~rna rlOll .. god., u dobrDm Tel. 061 >09272.

:iil.allju.

!lii.l. Tel.061 ,SH47, 000,.

• Rac1.im anti korozivlllJ ZilSdtu :automob ~II!..'L'3re[Jje~ farbil,n jt! poolir1!l je_

(Kuhinj,a,

• NEUM - komforni
kUJl:!.Ol'lil!

dmla Ln~ Cip-reme. Tel. 062 3 76 3S4, KWt br.9i\"aI'J') rek

42.<:100 km, h.irno! T<I. 061 130649, 033719-135_ • Fi~1 FioIirn) Kedy .lO:OO-J sa dClMIl. • Fiat Mond ..... l,O, l003. god., 85
:re~istrevi!lti~

• Fiil\ Doblo C'ar'b"O tU rgoo 8.12.{1(17_~

• RCI10llil t Mcg~n I ,61, 20(4). C,t ful oprema., tt;S- ~ pr"iI2{11"1_s- Tel 062690 • Reno S, iSlckl~ reg·lo 500 KM_ Tel_ • Reno 5·, kompJel
ZliI

>on), Bli.i", p.lole. Td. 062444 757. PIT
• NBlJM ~ Apa.nmllni [ik 1..10( mor~! a h [ildovj I'la ·od priro-dllo;g

np,utm.an~ We, TV! bal~

li!1~lMmrlel or.-c:m]jen~ I~ TV! 5{) m do morn;. lilLca Mimo:zalAga'lla.!

io.Tel.033'i3J·Il3,
• Ih~Cariij
ii,

• BilM.arii iii, l'Nml~d03.ire" pos.. pro· Stor op reml,ielJt "ogod:;l,n ~ bllo.;la riI

fan1_Me:ltmedcwic_ Tcl_061 223 100 i OOJ.2S4.lMl. IIH10-1tt

dvos.

fmo oprelIl.ljen [k~~j 400

T"b<viCk. 4. Tel. 21).828,

kAl.,T~gt~':i~!ltj8nj~

109g8-ln

002971512_

Kbl. Td_06l972512, 00 19S8001.

dj ielovel'

2 SO Tel_

",Icnil., T 01.036 884·548,063314 1'i3_ PIT
• Makarskiil Ri vij"era - Milli Drv-eoi N_ lz:(l.:!iijt.ln :II ptirt m::Ule i s~bt sa UIKl rn::bom kuhinje. Pilrl-"dng oboE· ~bi T 00 385 91 954 2000;

• Apli.run~ni Z:l.i~n,ajmljivanje.) 10 i ~nm 00 morn, P"ogledni na www.chOtwt:Sko-ubyll)van.i.~j. M ilJ.::.arska ri 'fijera] POO;]C"a, app' Pjer i N ikQ'_ K Oil !X~a l~].: 0038S 98

• lzc::liJiem kapaciuH

n.(I"ogradnj9) SO in od mQra~
3+
1,

apanm~.D

u Klekul

• Bjel:;"'C::1 iW:;!Ijem d 'o'okn:'v!:'Lnu :sobtl s m del'llllcam a, za8~ban L1iiaz, ~iil~ bJ.ovsk.a TV in lI:mel , T-I:I,

Ol11203-ti66,Q6159'i 103.

I

1850402,

10465·111

70,0331243-)54_
www.k:lek,9k.oom

Tel. [)6l 5633 109-80-1 [l

• nj~.l:lv.~! I'ta mjofi;ten SI:lI'I 40 mZ~ p.o.s.ehBD ul:ilz! s.rudemicama Hi Llposle·

"im_TeI.01l20l-46J,062547

III.

odlicnomnio. T.1.06IZ4] 176. ""Po "to lTcl.~.1 144162.

• Reno KafLgolOO5.~li!lt""o.-eLti_

• Fi~l Pu n~O t _3! di~l! rn ul t i j tl! 2004. gOO., bijet .. Doja] moZe ~:a.mjell.a • 1~.:jnPUfLl,o.lOOl_S.(Idi"M! 'o't:(Ima li-

;d,~~~~.s;~~f:~ {);!.::.(:.~r~~~~ jede".
b,gx6 itd,l, povoljno. Tel. 061 102 S8S
• Renoviz~Jrsb

jepog i2&I,,",, klima, d.ljin,ko, 5,200 K.M_Td_~I77 3636• Fiat Punlll multi je[ 1.. d t ....el! 3 2005. god.] biicla boi~1 ·ciI~nil 6,900

00385 II 628 3~.,

e].

1015S·1n

• lyJ~jcm lro:;ub.om n,amicslen nan + d'VOSoban nami~ [e:n br(i~nolIl paru i dj~ojk~m.(ij ~ I:dizLni Koled~ S. KDlonir~. Tel.
1)62

•. NEUM -lu:ks'U.lni aputm:a.ni 81}b~ uz. more, Ilarkin~ kl imil, kuhi,nia~ TV, b;:iLko!'l.T~t

j

• Bjeb'Ve~ 'i zd.aiem d'VOSoba n nam· jdlel] :5.I:an 1.1. bliz.Lni filkulte{;l STu deJ"lli rna. T ~l. 64 t -S3 I, 062 272 269.

Moo.

","uto,>

KM,T,I.061 >12199_
1

oglc-dala

Zil

sve ........ • NEUM - l:u!(ljc...m :lLp::["rl:m~ne i sobc sa g<l;rnlom LiZ. plaZlJ hOl~1 ~ZE.NIT"! "il9 "'MINA"_ T~I_

7ll349.

g977-1Nd~

036/&84.391, mob, 0611511·)8Z . 11l8-IMo • N"EU M - r zd.:aiem i3.:J)"arlman

Tel. ~2439319,0664JO;74.

• Bl iZIJ KRmpl..l5.a i dV-rn:ioban il.fljjl jei;r.en s[a.n! ptedti-oo\ $~UdefLli-ce-., • Cem.ar ~ Pap ..gajkB [mdim l"loC.en~e u J uk$utno upremlj-e!1otIJ 'PI'-rllll'"U. Td.06l1l4725,
J

rns.,

KM_Td.~1144162_
• f{",j"KA"

CD,ciicna4,650Kl\i Td,(l61 (l6774ll. TcI.061149467,
U
!

1m. god" 1\Bs, klima,

• Rove:r 2~ t.4 be:J.'I!zin~ p~o 98,()t))1 bordoi tel-:. rq;:isII"QvilIl seJ'!Q1 ABSlklirn~~~rnllE1a. T~I-OO] S509I41_

06192633),

·o~ti~~:~~ :~~fu~-'sl,~oe~.fTcl:

• Pard 1.8 d i:ii'_"et, regin ... 1991. goo.

85.000 kLlL Tel. 061 IlO 649, Oll 7'9-13'i_
• :So.fc:riajbe nove i polo~lle.lil p:ovevQ.~il9_ Tet061749462_
l

• Sm.a.n far lWO dizel,

12J200j.]

062·1.13·761,063·219·041. 7l3<j.INdl_

• Iz.diljem frizcrsk t salon opr·~'" rnljc!lt SlJk,;;dQ'~'i~ KCllotrrtit;l_-Td_ ~l 123 349. 8977·1 Ndl

]:iQ,~,tllj!1Q nil rldi!

g,raia. T.I. 033 612·892, ~2 663 >41. 9364--1Ndt.
• Lzd;i]jem s~.an nOl Grbavici u pri ~tnfJj kuci :illld:en l'i~m:Q: j li ZIlposhmi}j ieni, Tel. 0,6] 365191

klim:3~ TV i

~1)45a'l_

• Cem~r si.rogi, troLpO::':. lux. opremlje.n 81Bft II zgtadi~ cenlrgl ...o_ Tel.

S,IC

t:i~

•. Fotd Mond~ 1.9 TDI, 1(1Lill.:l1:~ e.lek tronskL podiza.ci, 3.500 KMI

20020l.

• Vram! sI:!kla,) lareLe) Itmarija, bl,.l{!br.mi molon c11All Opel. Tel. 001

ORl\DCA u H"""koj. Tel. OOl85 9' 'i71 'iSm. 7Ml-IN@

• Povoljno i."ldaj.cm ~partm~nc paTki ngQi'it t1 BRISTU kotI

sa

IlO

• A]lILrlm'nc " NEUM U ]JO,'olji?..d!!je 'Vila LA.Ml1A) klima,
interIl.I:(_ WW1.v.~'LII~la:-

• Ccm[Jr~ giiTSonjcrII 30 m.2.~ J. Va.ncil~al namie~[en:a, renQVi.rilnil, 400

KM_TeI.061 111516_

s:~raiaj

mia,rom T.l 033 515·lll,OG2114 940,036881J-427. 10010-1"

9J69-INdJ:

• Ce:l1t~ r! Illimj cltetl dvosob:;l 0 StaJi~ i7.diijemsruden1"im.l]:, Tc:l.06361ri13,5 03,3lll·76 7.
J

19%_go<i.ToI.06190i749_ • GuIf2, 1.30e",., 19I18. ood., 4 "",. g Lo"bijd.boi,- TcI.061210026,

; • - ._4 - - - - - - ••
t

-------•--------

t<i

T.1.061'04208, • Golf 4, SDI, 1998,god., biiele boie, 4 .... t.. cij<l,.8,7OOKM.Tcl, (l61205J32,
• Golf dj~l~ 91), g~d.~re.gi:urevau ~ gLirazlJ"i1.n! 4 'H8 [13') Illje udill'an) n.ije r"riJ.;lI.I];j e...u-a H:l nje. TeL 00 1 504190.

• Gl}lf 4~ 194)8. god_, TDI! rt ....ILl el.~ L mulli lo~ alarm, s.ibcr1 dvoi~ vr.:Ua.

Va~o malo og'la50'mot.ole s'lolii pu'om
web portola WW"W.dn8vniavoz.ba, toko!lo tele klikom no %-ookruieno formulorakoji trebatt! popuniti i pos:lol1 no moil:
molioglos:~ ovoz-,bo

I 1 1
I t

polio ntl slid ispod doCI do

,,
I t

Teks't

eLlaGi~~!~}~!

MI,Oll47l-928_

~;0\1~~~!~! ~;s627
00,

,---------------------------------------1

:Tel efonlaclresa,
1 '..;upon ,~iJ~tJ "01 NtHU; 'DMvrlll'o'il.l" rl"ilMlI~ ,eglilsel.· '. : TeL!~"k.,+" JlOOO w~Je'IO :

• Golftl dljeJ.o~Imii 1.3 ajnspric, god.,.4 vn!JlII_Tel-M I 206689.
I

• Kia Rio RS lim l.t:ii'j na~ m·fHhks.i. va, C'CntTal.niii;tldi.ma 2002·, il!!C!(L~.4 n~ 1 u

• Cemar, namiestcn, 56;598.
~ emil

ul. Pru~Cako'V<lo, 100 mz, rcnoviran, 1 sp. TeL 061 Gora, Dcnovlei, epnrrmani DQIl-$lOP_

• Izdajern 1ijepo namiesren "odBo5m.b. T<I.062 138905.

U

sobu

~~f.o03~i;t6;l~~.vod8
j

• Izdajem lijepo seeden LI: rna n.ju £Q~ bu}. sa~cu, suogi ccn., ]JoOOc-OOnujaz, ~ro,"nJ" TV.TeI.061217897. .l_zd;aj~m matu kucu na Yramtku,

Prodaja
FELJESAC; OREBIC • PRODA· JA APART MANA - VEL. SZ.Q2.

• C_ Vila 2 jed ncsoben SUtH270 m2 + "~ij,. Tel.06J 106410,061 072 J06.

T~f~~Jt~:j5~3~p.nn~,3 scbc, avlija.
• !zdIlj,mnomi<S""'tIIl75 ~~~!~~!t.~:4hlaz~f:7~~jem~~ ml,2ku·

• Prcdejem porpu no rcnovlran rrosaban sean, 9_ sprat, 76 kvadra(Ill prckc pu te Ekonomske skolc IJ Pefalleima, 157 hiljada KM. Tel. 06, 377 01"). '0982·1!!

C~r~yt!_,~~~f_ f~g;~~_om ¥~4~&o stan~80 m.2J Germe Ci~_l~i u • Prcdelem ~{:t:l. ~:;J~~2. sreden, ._ Deoi peso-ban stan na prodalu, Par
~O!lllipsh. br. 1S,6~ m2_ Tel. 06] 789 345. .'DliOS_ :l tau na Grbavici ked g a. T.I.06Z 117637.
SOP~IJ-

~:j~~~ T~~o~i~~~:;,n~
• C. vila,
dvos. prazan stna u: zgradi 300 KM ~i~n na mjeien stan Oiildu2:~ pertoet, prcdnosi - SIud~mia:~ T,1,033654-359. 003379906,0>3

• C. Vi ls, jed ncsoba • C. Vil a~sobu

sarncu nepll~l!etJ. Tel. 6S7·282.

• J edaiem na m iesten stan na Baltart.iji zapesl. bjj'9~oom paru ill srrancima bcz. dleee. Tel. 033 240"0Il.
• lzdalem namicsten stun srudea d ~makod Fabrike duhana, ccn, grijarue, knblcvska, internet, Tel. 033 6)5·398.
r

KONTAKT, NEKRIITNINE PLIITER. Gsm +385 91 243 0228. TEL + l85 16 171 l22. FA KS,
+38, 16 17112l. toplerer.hr. ,.u'091.,,,,2,""

S2.03, 52.7., ;6.50,59.24,68.&9, 68.94 M1· USaLJ:lVO ODAIAH. VISE NA www .a utopl<[<r.hr:. . .

SUlfa 79 ml + 1 bantO'M~ t 14.000 KM,l><, poseednlka, Tel. 066 OJI 770. 9381.·1Nd!

• Mojrnilo·

Olimpijska

J

reosoban

• Dvos. :5tar.!,jI u t Famusa, Hrasn lee. P Tol.69&·Z76. • Bkstra stan 241 umle mike, 2 balkone. TeI.06lI029,7. e· EKLr.a stan 8S m.2/l sp., sa mo:!;ut!1o!cu i d rugih nam j~n~ u::i;lfoggm cell tru, 1 m_2~2.500 KA1. el. 0:61 214-

• Prcdaiem ~t::m94 m2! N{I v a B rl:k~ L M ujealaovica, l bnnje, 3 balkona drugtsprat. T,1. 0336 1Z·007. ' .. Prodaiem stan H rasn i ea, jednui ~ poscbae 37 m11 renoviran, oprcgwdl5s~5"~o~lthi!m]_ Tet 001303 634~

i~oobKM~:f.~f1
• proaaje.rn 83 T ,I.

• Prod~jem

stao

Il:!!.

M.ej t:flSu 83: ;rn~ 56261.alazomJ

N. • Prcdalcm kocu ~ prleeml]e, j !>t'nu 70 ml t 1.750 ml nkuenlce, Gledno polj C Zelcnih ..rlsa Rakovlca. T,I. 061 320618. 10991-)(,
r

On.

·r

mz

on

stan u S[togom eennu 203·494, 06149& 188.

r:s~.~~i~~~~~;rJl'4~13ij.mj~,~u,!
suden ucama. TeL 002 357 536.
• DO]:;II;

MalIa-.. izdeiesnstsn d.... jema

PRODAJEM GIIRSONJIiRU Nil rUDt!, T-OP IIDAPTrRANiI
NAMJESTiiNA, VELlKA Ta: RA5A. POVOLINO. TEL 066/854-161. 931., lNd!

• ~ojnL.cg~~-~.iLOV-OJ kll~~ i'+s.+ps.a garazom l. 4.200 m2 7..em.tjLsm" letrlno. T<1.061260598. • Frfz, salon prcdajem cprernlien rnodc;rm)jB:J~clii:._Tcl.062052:s.B.
! I

• Pradajern suuhNoV(!. Sarajevo, 86 ml + ]:S ml vcrande, sredcn.austrou8ar.ki,J 90.000 Klt-t ToJ.OOl489542.

.• Drvenlk.od 1.3. ilvgust.3)poluPilrIS~9!'i 20 eu ra po cscbi da n. Tel. 003&59554115&i. .• Dvij I: sobe :5\ucl-cn rima kod .Hl id.;tr mea, prve gndi ne srudla, preko puta Kampusa Tol. 0038762 279·-128. jcvo, dugorceni nalaro, moguC:o. procloi" ..Tot 00) 70 I 128.
• Dvcs. li jep, novogl'illd.nj:a~ N. S'ara-

~3.fu~~8"1"" Kosecskcbrdo,
:nt~~jri~ • lzdajem Mmj~l~t.i u prlvamolkuci.Tcl.

• Iznaiern na.mjditetu.I

,g._ar$Onjeru II T,L

k~::l~~~#2~,~njeru, 002560784.
dvesoban
!i;UI;n

• !"dajem na.mjclilf!.llli so.bu studeng3;~lz_ilS5.leooj ~nskoJ oscbl. Tel. • Izdaiem nam r eneeu sobu, ku pati ~ lo, posebnn ulaz, studcrulma, Gcrnia Breka. Tel. 00, ,1l20S,031440-460 e Izdajcm cprcmlien [eduosobae stan 40 m.l DobTinja {'9:~:lI C5_ Ttl. 066 304688.
j

._ MIJI5.t:;u - Luckl most, novogrudilia l-s.obni 6:} mZ j,2 ml_ Gralis ~:;IIralnO m iestc i ugradene k uh in]e. 2.400 KM sa PDV -om. Tel. 06J 49\1 U9. 90'·IMo

oe

• Dves. nam reS[e.n Sian blteu karnpU$a i FDS, p rcdaost stu dcnu -0::_ T'''002B9129,{)~M10"514. namicsten stan sa njcm. T<I. 033 6,3-831.
• DVC!5.

gr]

la-

• Dvos.s ran sod Sccllal j>OrLod. d.062n:1 728. T
• Dvos... stan I'l_B Dobrinj

DOg nil

du!i

• 12:daJ em p. pro~nor I ~0 m2. j!I;3 ~vc:
~:11S~~t;lr:i~J~~f5~S~~;.nL1 ces• I~d.aji!m PT{i!'.2n irtl:r;I~gb:fl"t1 $tiil!t~ LopeIlltk. 45, S'"I'·Hid2>. Tel. 031 69P27,00'3S7&1'. • JOi;dajemsobei ::Ipar1i1}!m.eu bli;;irti plm, Ma~."ka. Tel. 00185 .1 6)6·~14,OOJ8)9817875l2. _. h:dajem s.pr.u kufu I1ili'.a, komple! ll1llDic5.ten} str3.Jlcim~) zaposlenim 050· _ T<l.0336:.l7-494,001151>6i. • lzd_ajl:m .stan-k:ance.larij.ski pros· Wr (pQ.llln:;!mi~ltn) 72 m2! ,k-od Katedrnl"IlI,p",. T.!.066 1>4118.
SIO!'e:;.:a ta'~ne

• Prodslem u Vogotci gmccvlrrske parcele UI l.lgnalhl f u poredlenc smmbeelh oblckara. VlestI i~t·vo tiSto 1/1.~gradn ja dorvoljena, i.I ciicnc po dogovcru. T d. 061 132 J63. 10417·1"

.' AI. Polje ~ ul, Gereova "e" faza jed!lQipmob~_~ (47 fIll) + belkon/lX, ·68.500 KM. Aerodromsko naselje - ul, F. Prelerna, 11'9(:1soban (54 m2) + 2 vclika balkof.l9/I I) adapdran, 78.[){](} KM + g.a1;j_(l8 m2)· 10.000 Kbl (po felji). C. Vii, . D!. Biledlca 9S m1 "'" 2- baU::onafl I, pOlrthQ:il ,:Jda,puella, 143.000 KM. T<I. 001 510 964,001 1698lS. 109\14-1"

~~t Koscvo, 2~(Ji:6~~
• Grbavlce, ~;~.Oi]kollom~

• Ga~du:pleks(m~..ej p. nrcsrorj prodniem, TeL

T'll ZIIVNOBtI-I." N. Grad, bjindc vra"' i "'",.10,55-000 KM. T<l.OJ38090J"
valu rani m park i~~m! uz m:ag:~:m~ 1~ ni PU[ Sii~j1!vo.MClstar) nil 17. kilometra, i li ~'r!,i,1J] aarn jenu za u Saralevu. Tel.

.P",.;ai<rnsulan40ml,IV!!'>Cr.:..,

t_OOOm2"

• Prcdajem-Izdnlem

4_0CIQm2 okurni,iIX! ~ as-

.pool. objekat

dvoi pes, stan od 64 m2. prodajem. Tel. 061260

06li~9~49~. prostcr
29 kvadrata,
062248830

., I~'lr'Odl!je.m edaptlranu
sUtCTCIl1

re~.~:i::~~el~06r'4;33ii
• GrbavJ.ciil prodaicm

42000 KM.Tcl
TC].

garsonieru

m2, J

S.P'I

i kod okre~

• Prodajem Iljep plac na Grdonju 1/1J 40 m2! up'i!lll: Cefitar. D-CJ.Z'o'ol~~'llj)_gradnj;a~dev1!dem~ vOOiI. Tel 061 514471. 11014·1"

• Grbavlca, prodaiem 3-soban stan 74 ml1 dva b:.l.ko.n~dqbod_ll_Lk:a;od ...a 1;[", UIOOKM/ml. THOOl 0801.57. g:undu ztd<3i'
j

• Prcdekm kucu na Polllnama. 061 856 I79,00, l49 146

~Lbrb~~itk~.u~cl~~~:~~1~i~5) rn • Prod:avn~i
• Grt)J)""1~"\~iJ1& lrQiPQ:sCiO::;IIn :5t:;llJ] 85 mlll.100 KM (""'''''il'llll) sa ga.
rn;1;om.

• Prod1.ljemlmi jenjam manju kucu II centro Treblnla za od:govaruiU.CL stan u a=.ritnl ,SHraje\-"Y_Tel_ D61467 137_

tnlj"e,kirij.2S0 KM+rciii<. 470·~6, 06112S 07l.
l

Tol.033

~ Dvos:_:stiln tl bJ.iz:LlJi oClvog A'iI~ZilII pnv. kuca po:!ie·biln ulaz, snJ.d(mtica~ rna.:. t:ij~M pc dogo'o'orll_ Tel. 06l142261. • G. KQ"':jI,tj~Lj f r;d [mw~_f! $Win u pri'V. kufi) p,ose-b.an ulll.Z. T~I. 002 712. 991 ,03322&-.193. • Gornje Cigl:iln~ vee; It·M_ fin!) {ipf~l iC.n sran I..Ii :lgradl CIaZn0 700 KM"d·t"m.ToJ.00114Sa'3. ~ G'rad:ac - kod J eli~_s(lbe..:j)panm_:j];~
J 1

• Pr-odsjcm: Ncum ~ Ti.niil. hlkill ik U ~ sa ga ra~omJ 300 m2 (I kuc-n.i· Td. 061 S<I.I36S, 0)6 884-.297. IOj,20-I[l

proiZ\wllja42 m~ Swi GRId-Logo,""" 18. sa lih"""'i", "",10';· ... mprornjrna. T,I.061 ~5781. • RakCl'l,l'ica} Kakrinjc, prodiijcm d'U~~S.4~9~1Ij~_.Tel. 061 304 599, 03~

'0.

g~13g~~~~~k2~3~~~rnoIPoVQ[jno.

Tel.

_ .Grndme;,povol[-noiznajrnljuicmsobe i ::iIp~_rIJtr:fl!nt. TeL OOlSS,91S8(} 21.34_

• [~d.ai~rn-prod~j'Cm~ p05.tovne pr-o~ n:ilmj-en,e~li II...._~ 10"kat::ij j•. Tel.001156262.

• Dobo!1 IJIcdo'llrlcI1.iI kUCii 91.:915 It'L! n:a U"! rt~aZe, sa So1o'; m p.-j kl ju&im~J mcgue-nost pdkliu . ekil na gr:ads:ku rn-plaL'1lu) og;rndena i;lk ue[l io:;a od 2_250 m-2_ Svc l/l. Mo,gtlCnos[ ZI.Imjene :l;il s[an u &:t~ taje-Y\.l. Telefon: 062943 :5&0. 917J·INd!
J

• II ~rodr.~ n(]ov supe.~ !;Ir-eden s tiilrll 81 m2 1:1, sobat. velika .s-a"riI~iI. Vdred.i vidjeri. Cij'ena 1.)00 KMf", 1. Tel. 00) 61.0 093. 9392·INdl
(j\'ott_j
j

1'01.0136 1].741,OOl 96<1 797. d.e~l_ objek:u
i1:ii

;i!j~,~~.~:,~ 061\~f96g~~u,
stamb.

• Hadlitit

p.lacu ocl voca,

s;ra~.{I~~J3A514~ir.MP!

70 ml! l_

.llid!~3! h,fstldsuregp~[itlt-sa483 rnl prosmra i 676 m2 o'kucni"'. T,L005871 MS. e· 1Hd1a) s:[ao II ni.zovimill] Luz:mi95 m2 '" g,rn'om. T,!. 62S·M2. • lIid'-fi-LlI'-ani, 3-soban :SIan 78 rn1, ls"", ',c.s. Tcl.0662763H
• ~l idb-9sjek! 6;~I~~~oll"o. ria ptodaj u tI1ld- plaTol. 066 018 430,033

• R:akovic:.t, ,prodOljem ~'ikC"m:l. n;t sp:nll dva abiekII!! POgodilOSt 8lllfl_o.· vanja, nO\1ogradlJ jm.Ted. 061213 2' 3.
J

. • Rakl"w'i~ S_ S::ij . prud.ajem d I,!.f.!. ,po ,.emlj,. Tel. ii6'2 194 S56 . 033 404-'1$8. ' •. Sar:a~evoJ Bosans.kil Me;rkatof3 proo!'lje:m Tel.OO6874001_
1

r:~i~~!Ki~::.~:i86~~4~j~13~lnt • A.d~p t.i~ J1 Stan 1. 09 m2/U Y MTIJg;cmce.lHfll! 1m2 ~ 1.700 KM. Tel.061 2)4071.
j

13/II, kod j-cd.no5{lbalJ

S[lIli.

~~j~~8l_'""' Tel.

• GrbilviCil

I

dvosobn.n

CJl:Lra

nam·

Tel. 036/i80· 719,06l788

• It-ti;;ll JJ!_lju i em ap:lll"Bliaoe

933.

1,3:;:;

mOre.

003 379 900,

m

• Grba ... cii,. I;h'o5(lball fiilmicl:l-l:1J i :S'l~n!,pf~". kUCa I S,p!ii.L Tel. 063 639 2n. .
J

.Itni.lj rnl jujcm cl ~'o5Qb:m :5tall~ OlOklllJ Gni dl!~~Icai~ kud M~rk Un!: - 400 KM.Tel. 001905 212. • _r~n;iijmliujem_ na dul~ vri lerne ~~I~g~~

~3g268~8n36~.
j

~ H- Novi Ku

IJ]

'boor iz.d~it:m sobc ~ ITLQra1fMlvoljno. Tej.
j

f5~~~-p.nri()tskc

l

n.C'_"amjdi~el'L SI:9:t.! "7 S m~ .2 ku piI(i.ta, 2 lkse 46.

• A pelts- - 40 rn2_ NO\'i!;J S_ - 32 ml_ H""no·'9 i)8 m2. Grbavic>: 67 ln2. Dob ~i_nj:il. :s.s.) 68! 88 m2. 0:0"'" 39 m2. Ali ~,!ino P. - 53, 64, ml. Is [ocno Sa.r. ~ 47 rnL:. Tel. 061 375 i87. 10849.1 II

• Aerocir(trnSKO na-selj~, SI..!IIn36 t.n2! ~6f~~_di-ClJ.1l po dogQvoru. Tel. 061 [ ~p~t~:dm~k~~clij~t.jl~L'M,~ B8.

• ~braje... ccm:ar) proditjem d\'os 'C!, sun 52' m2" zn ·64.000 .KJ\1.~ .lJovog~d: nja.TeI.0019l5649. • ~arnjc-.ro,. ut S. H:a.d1i.ciJ ",2. TeLOOlI1784' . • SIiI.rajcvo-Misevi.ci)
1

• .1Ii d:&i.-O [e:!i, ~ro<lale:m Slan 4.5 m.2. prvi s-p,~tj POVOljIlO. T~I. 061 748943.
1

s.t:m 49

n

81 3
m2,

i

• ' rlid2a-Pejmt'l! Ilrociaje.m ku~u i~!SJi: ~,5, luiz~mlie + 2 :Sp'rnt;a~ sa g<l.. 1 ~~;~~. ~t8J~~6~7.(ijtna g~~.s~9~l,BOSat1d:j po doPO[ 187_TeL

L~03kki~1'_'¥:l~~;rOlI;S~
• AHp:ai;:ina uJic:n, KUC;a 9x8 P+S.+ PI~cb_ u[glz:.ij;S:3r~7.il8x4.5 m: d'V1)r1.~[eo7-40 .ml, sve sa dozvol.! au-akavno.T<I.061 l8 I 909. • A l%a~inO Ctl_061.:il:I[;r~60.smo~ • Ali~j no oon".n,64m2.

;~$B~Odir72 J\1l~~~~O~lj~o~~ 10~~006
EUR-,. To!. 033649316,033 690-059.
J

prooliljcm no·

• II ij;d1 kuCa !Ill] 80 rn2 i pmlovo.i
pr,?da ~'t;;!n:ti.bC:Mpt:l;),[Ovm obleka( dlm.llxS ffiJokucolce 422 rn2,II I;wog:nd.nj:jl ..Tr:1.061 SS2 547. •. lslotno Sat8j~vo, pr,odajt:m zt=ml ju u oi3.S~lju DOll je Mhdtce. Tel. OoHJ7 'S~,00120110).
• IS[OCllO Sal"iije-.ro·Lukavica, pro::H,OI 38 .m2 i :s\:;m O:;! ~]J'rOl Lv

.llid'-:a! d\l-()iS.nam~te:n) I SP'I c:urn niunjcSt-coilc Tt"l. 061 .. 93 32';"

nom i~Ecn :stilll snul.en dd, Ci"IHT.grijaJije_ Te1-03~61 )-~S:;t

• Jcdnos.

h..I(Q~

k:~_!f~l~8:h _Trgu h~rojil. 53'~91]3~
nilm j~ten dvCls,. stilnsn [af.ljeDljpCls. yJ_'.lil_ Tcl_U61617731_ • Kod .Kampus;a ~·~rb~~~~9~~~:~~~~,\_Slud£nti. • Komama- K lekJ ilpanm.:mc ~9~i~~~1:~mb!u.kuh_injt-

IV
gri-

• llid~2H;CTIl~T~ filiCi ~premljc:n dvoo. sum U "lgradi] ceo ualno! 300 KM i.,daj,m.T,I.(6) ,22190. • llid~~P'e,j['on! t:ldajem pos. prosm~ 40. m2 _P:O~~l.ino ~ S1,1C- namj'Cnc
1 l

-1e2e_ml

• ProdBjem 2emljBlte 1.0{I0 ml sa dozvollJlm l:J sradni'UjI k:;HJ i svim prikljuccirn.iI (pliill sl.ru'm~ knoa.lir ~"'iia ... l,eltft.)ll)~.,.L Posa ... h bT. s 100, 5,mj,,,o. Mob. 062 397 448. 10867·1 LI

.Stan 38 kv.~o~nlar; ..._prizemije K. Brdo, prodajom. Tol. 002 j 10722 .

~ n~ i:i~

r-em.

r~

'prtu1aj~m tl'OSuvi-s,. l1riz~mlje.

T:I~~~'S~ ~iicn~.~ f~~:~

n~J~~~O~?KAf.~T~.~~3~:8Sj.gra_dOQgOVOrlJ

i FDS) dvosoban

fXlJ je! prodaje.m 2,5 ·soToJ.Ml697034.

~g'-t'

1

s.~l:li:dij lll:'~ tTla 'nrkin&, I

p ~~'lOt

It,g~:I«I.n.

To!. 0 3 62J.064, 062

za 3·6 Tel_062 T e].
stiiD.

• Hhno prod:aje_m d'l,1oiposobao .-adi .':ididb.t.. H to.lS rtu :5.9 m2) Dz.mij,ka 7. KonUlkt «1.00) 47) 276. PTT
SUm

• A lipa!Ln-o~ ~a I":SOlljen 27 It'll2, 3 S"-J us.cljival renOVlrtmill HK" 50.000 KM. Tol. 06! 507960.

lefdl'lo..

~rL 06S. 87] e

62

po:;. m~

• St.rQgi ccntar} stiin.57 m2!IU spr.) IIl.as.nliitvo lll, cijena 150_000 KM. Tol.061549268. • Stu ~h Bcjnick:;3 I OO~ kuQ. :58 pClS. -pros!.O'wm -od 80 ml i 8lanom iznl!d. :a.LLtoprao.n.ic;a. i parkirl~. UliIz. 503glavne oes:u~. Sve rei".lO\' i ratio! kOJllUiL:l1 ije un:<ino, vl»nik iii. To!. 062735 60&.
1

(0),.

• h!:rl. m:il.nji jffln(]s. L g.a.toonjeru nii.rnj~tcno u pri .... kuci, strogj C"cntar: T<1.061'11)o146). ~ lzdillje:sc: d .... oooban ~~:~eJv8rh~vi~~ji~I~~f~t~ • Iu:l:ilje 50!! P'Ot:olt~Adema
pohlI1.iimjcltl:l]

• KortLLIa.. ~zdnicrn ~par1milnc. 003&,9B8182',OOl8763185l9l. • Ko§. Bf(l~ Td.06nl8.'71. i7.diljem d'VQ~.

5mo~ grijaoje. ¥3 ;~':ii:n le
j

• Prodiljem d1,,'osoDiin S{·ilfi :S:;1 al~ b Jco[]'om, Hrgsno, Aleja Iipg ·64. Telofon, 006 821 287. 9301-INd;

~~j~~_~:rJ~~' .~~
• Ba~Ca~ija, sron :5.0rnZ u ~~:drumai
I

-pr:t". kuci,
pro~

i!,:

• Iv.mi ~ kod Dubrmfn ika, pille 340 Oft:S:jjg~la~ pu~led !1 [I more_

• BlagGviiil,C [U kucil 53 okuclJ icom i ga.r>lwITt_Tet(}66·727979_

-1 ",n",. ""n 39 III 2, II. Polie,lJ. Z<:· nu.rula.) kVlldr:al l.75-0 K.t\1.. Tel. 063 867S2S.
• JedJ'i.osobafll si't'de!:l! W m1J Dvm] cenmr. Tel. 0061 132327. M.

slall Bu~ Bu~('-_ Tel- 06 1 124742.

K~f.l!rr;i~cUC,S~~ 1~~dij
~tti:O.
• K~evOI

• Kru;c:vo k:odbolnicclg[ll'S-onjerii

fl• Bielovc, prodilje_m jed_noS<')ban :!:Olant4(l11i2 ... b~~k.Qlj.j kod Stu~e.n [skog doma., renovi ra:n~ nam· ldi~en! us~] i i.... cij.e:oal IT!2 ;;;;;;2.3 50 KM. T<I. 00.!M61·l91. PTT
!

rJ k:i\j 300

!l~W~t~~h5~~'~6~
• Brek:l mll\'ltj troipO.stlbii!;D T<I.061 SJ9,n
1,

• Bos ~rupa, Donje Krt:a.ne,.it par. i9:l~ ~ fl~cijtna

~~~~ij~:h~~i:~~l3 ~v~~~.dtcl~6i
493.

jCk1:;1,S._00{I

• Stop,. kod a!,j[(I' p'ijal;:e ~.OOO ml Z3 izgF.ldnJu sl3mb. ops. ..oh· rn2 ncto.koTi-!inc:: povdiin.<.;

loJ;:ac:ij:a

II: _K:H'''li6-H,(ldti.ci
1.7{iO

J

• Izdilje se rcmovirnn jcdnos.:s L,HIon AI. Poljll~namjclte:tt_ Tel_0:618112fi.6_ • IZd_aI em "9fiatlrnan ·sprat kuce u Sres~Tu-Pe,ljcSile, od 20" 8. ll.~ 35 ~1~~S~:,""nuTol.03.3m6-IOO,061 .Izdi.licm ;3J;!!Utmane na moru,) cxtro ptl''I''cdjJ:l.o. TetOO385 2-0743689'.

izdaj ern dv-os-oOOn stlln Prgudc 13. T~L l08'-17'7~

• 80S. Krup-a. DOl] i~Kr¢llllJoe, 2. piilrcele-730 m2 I 6"30 m2:~ ''IIlfls~d['9o Vl1 ciion, 50 KMfml. T 01.00 1 j 56 886.stan.

m2~

uz

asv3l[,
OJ;

pl)lrc¢lll :sa pri~

~~I"m~;.Odc.

To!.

546-.232,

~v~:"~ ~l~c.dnos.~0 tck~ e1_~~~c:3

• Smp]. novog'rtldllja,

dvos,. 56 m2, 5

• M. Dv-orl TCSanjs~ opremljenu slom.a.IO!C!:tkd OrtiiMcijlL Tel. 033442·9\18,0011390&5. .

._ Kl.nd:ani~ prOOiljcm 2,5 dun. $iI za· ~lirn QDjektorn i d,U:itVtlJ.Qrn~ 1.5.000 EUR-,. ToI.001140448. Bool?illa prodajcm kucu 9xg~ P'lillrJ urednl. TItJ. ·1)61778081_ • Kod MuziCke ~klll~ d...-owban :scm 44 m2. Tel. 0,3 442m3 i 062]39 OS5. • K~. D!"dO, ul. A. H:ang:ij~, dvoso· wn """' l. T,1. 031 442-998 i 06'll9035.

~~~T~r.r:6i SO~nna Bjcla~" 160: ;O~~ ilt.Tcl.l&6,2299 ~2i.1I! u~[Jr~~~,~6~i • Tros .. tan 88 m2,·ccntar~ i!,;86\ 3;le99~~
.5 kon(orafLJ lru

• S~mn

32 hekul.l1l

u Crlloj

God, Lt:.i 4{)

• Ai_ D ~''!J:r tros- .[l:llmj(:~(ell StaTI 76
I

8l~~9.g2l]erije!
• M.il:k~k9 -

pI. grijani~. Tej. 061

smll 1if.tOe~~Jt{~l~oJ:8 lbd7.i~ ~:-Safc(a

• ]z.d;jJ..::m g<U".s(iI1.jcru nm Sedrco.iku. Tel. 06H98 007 _ Izdajem a:r'!'ewS{lrnm :j]; moZe

• Stup ~ d vosoom 56 m2 5_ spnn flilvograd.nja. Mo2e zi3.mjeoa. za """ do 40 ",2 O'oko. Tol. 001493 3.23. 1094)·1"
1

1

pwdajc:m kuCu} 2 S'-:il· T~I~ri~jl~:~~b~taj p"J"kjns 3 ~\lta.
[O~

• Buca ~

• ~?rl

• Tmcill

l

KUb!. 8x8 m} oa sprat i
djen~
J

upoucbom 704,.

8r1arLill.futi i sobe sa kubinjo. Tol. 0038 59 j ,83 • Prod~jcm g.u~QIJ[.r;ru 3'0 m.2 Pa'pagajka mo2e i k:Jo posll1\"~i prlls Lu;r,~ :spr~n! 1if~! Lijena pO IV d.,govoru. Tel'. 001 533003,061 101 972. 10948·1 fl
l

l,:!~f:~i~!~i~ ~~~:~~.o -ret st~~~4~i~oo~4~li:.
033203-494,001498388. ~luI1amjeh~1J

• ,lld8 [I:m dje~{Ij ~iim~ j-cdo.okr'CV-cln~SClb-eJ baUl:,OL'1I! We. ptinsko grija~ 1 "1<.T <1.00600, 9l7, Pof,l ici..

• Ml!karska - i7.dajem sobe- 1 :ilpar~ 'm'n, " blizi"L pla«. Tel. 00385 21 616,6 14,OOJ8H~ 1707822. MJ'njeii1tn

~~]j:. ~1J. ~19h43.4~3~,LjeM

• Ccn13r t<miid pia;rLic "Gali j;J'~ is(>Od Uanti1a, ula:.:: u pal"Ceill odm_ah ~ Cl".ilrJ.zi[3., toka~ij:j], I .jOO m_2,ZiI izgrad· n}:u :SIamb_ objek~::'j mo~u dviie lok.avrll1 po.

• Tr:Il.·~'.Ilik (.'"tQtar,_ );;u~~ 160 n:tZ okuoniaZ40ml. TeW6148H58. .
s~::SNi.W[Jj"WloSii'C)~

'P"'''

• M [cdenicil 1;5.1izdaic:m l.;sobalJ s;ra.p_ Tel. 033444-843,_

• CeiH.art A\'de J9bl:..l~_ice!fli'Qdaje.m S~ilrI 61 ~21 po~rc:bna :ad~]l~~dja, u: ob·

• Na CighUlam3 p.p. 170 m~ idealan fJ~.~;'arijc i d-r:. niimjenc_ Tel. 06J • N amjcltcn !SUm nil P·ofnhcim:;] kod nU\elllo Palas (sllldenL;.-il.a). T,et 061 263824,033972·1(19.

• Pr"{i(iiljcm d vmobim st:ao H~~ o.J Alej21 [ipII! 5-3 m.2~ LreeS s~r.al. TeI.OS?/3)6-6J6. 10966.11,
J

j:J

~~~l~& maQlll1~ dopla- SlI·187. u Ned?..an~il'i'i:a., .P i8)~,~67:1! • Kula 06t2a3i6~~S~irt I~~;5~~~ ~u ~~:.~I~~l~:r':f5~f3~i-uredni! 1)O\,01jno.
• een~ic Vitli l~jc<l:nosoba.1l t _S"pra~~ hf[. Tel_ 61 :2.-499_

~:~~I:~t:~~T~I~~~~~~~';~1~~ei .. U cen p r-oda i-cm k cLi dvou -5-

• .•K_uca

III

!::Iiidzi~imil

8,5::;:9,

:sa

BoJ n Leu pt)Y(].linQ~

rihem ~l.

i baslOm ..T-el.. 06162.8 168.

+:!I ~~

T:I.~6~C3IJS~~ii~-aom2 pmd",jcllJ. 27
• Ul. Diam.ij:ska IIdaptir:m 54 m.2 11. kl1.l'~ 2 b:!lkOI'iB. Te-1. 00 156S' 598_ '
l

3-6 m2,

~lrlf:~.g(!nl:;(1.!,I'"'"P'''pag8j(:i''. Tel. l
B~e.trn_

• IjI.;daje.m d'VoS(Jbanstan K~vsko brdo. T <1.002387571.

.l7.OOi<:rnglll>Oni=u~'koo

Tel CI5 &6408b. I Si~ [linn
r

• Izdiljem Hi prodajemradnjufl!J ra.nu_ TeI.062917009. _. h:d.uicm joonoilKlsoban

• Nilmj~lcll:U: &a~ellicrn u :Svreld'[];om, zapos- r.n lIlk:lr'i:u i~i lLtdennJ. s T<I.OGI398380. •. N tim j~ilC!1
Ll

sob.j]~ kUPiidto. n~.~~;:~~I~~;'~I:~~2~&~ kuhinjilml. Namjdu~:n terasil 1 ~rij:t~~. ~Iima, 27 ~u..seljl

• 0 REB I C.

AI~lII]'ttn:il n ~ :!ilu.... a~;a
t

• D.lo5an.ici:1~Vog,o~, s."jj ui Staml i 700 T 01.061 ZM 598.

Rt.I~

m2 oku~1l i.ce.

nerlovrlena

za odmor sa bazerLom i 1.400 m2 oku"n ice (LJ ub in.. 25 km od ~~OS:8.nje)! mO~e ~mieru'_ TeL 061
• KU~iI

Od[i1aD_ c'ijcni ~e 35.000 EUR· •. Tel. 0{))~5 2011 )·793. )0969·,,,
l~

• Dcv. vike[ldica s.a 9.000 rn2 ~m] ,l!\a! D. Vla_Kovo. Tel. 065- 871 06:5-.

:Il.u-a.kti,'t]Q, !:S'u !"1II~fL!1_0j ·10~lii~3~~:"'in. + g:<ru:t, b.,",. Tel.
.' K 11 cu nil

• Useijiw duplex kUCa IIlJoo 240m2 -t plac ~ pij:;lcc Vnl~~i MoslaTt iii ~i~naTrebinj'c. TeLOb13{11'772.

d "Q("tnl.

kotu
J

~7.crt:;lld

ikM~~cl~jOif3rf:is~rij.m

jC vr[,

~~~~~~TeL~~~OJ::fi! Tn; hernja
• Ildajcm jc-4inIJsobOiIl:
5-taD

Soo

~i!'~~~~6~ ~~~1~~.r-cd ~i l:t~~]~~i6
• Dobdni!l 1, Tr.g idatnib tjlljan3. :5,38128.
j

• D~vils.dr.iln:a

ku61 u VogoUt, 350

~rt~~ T~1."~~4379i39~ ~~~!~
.]zdajem k'3ilC. ,proSlor nog pozori:;:rn 400 KM.. 536
l

zn 2

• N!.Imje:hellll s(]bu Sil u~otrebom kuhinic. ku potih. Tel. 0331205·07 ). • Ne.dlatiti: - f.I'O\'oJ jilQ i~dRj~rtt :S(Jbe ~S(ud-cn dmil i Zilposl~nim. Tel. 0613048,4. • Nell m - povo1jno t"rnOliLC 5mjdtcml: uz. 3271)98,0361884-169. iz-dajern :ap:!r· more. T~1. 063

• Pr-odaje.m jedoosoD;m S[:j],J} U ~e._rUru. m2! bez p<lSi"i!dniks_ TeI_ 3.4 062 869 .I 56. 1097,," I"

:prod. :adl!priran] s-~efL dvo:robBr.I S(iJn SS m.2]o.saIlovom kuhinjorn ~PVC

z::t~

slola.rijn.m_Tel.061
• Dobrioja97m2, 061288939. • Dohtinfa

• Ku~u pWdai-em k-od FojDLce 2.ka· iv•. TeW62 ,59963. ~ Mokro, ~u~u -sa 3 5 (11:.11 uma 7..c~ ~ I ie ~,?d ~1oroD:a: ".M:a.g"is-", p.rodajem!m!jefllmm.:!',1i$.lilng u KS. TeL 061 11404 L

'..""'Ii
l

J

mr
J-C 5e

• Yikendica 300 m2. Z(:m.lj 15m na Vll!btu:! (ij,_00{1 K.M~ ku t::! u !"Ll~.'lJ ,\0 ml, u 50k. kolo"iji. T eJ. 061

J

8fij~-

I00.001) 1<M. Tel.

S!S:Il

W",,,,, i podrulllJlm. TcI.06l 288%4.

• M",,,,,,, 01. M. Till< 168. 6'7 m~ 'vl~i~Tvo~ I!da~llron! sa 2:

J?I<I<l"j,,,,

_ • Vlakovobf. 3:B(Si!raje.vo},:procj_a~ u.krovl il:lJ it kuc~. 220 rn2! s.a ~ ...i.m .prikl julciml! . i 16 :ali I i V!!Lde~ cijen:a 1.70.000 EUR· .. Tel. +381 64 408·1840, Hl(0)676 65913S4. • IJ"ogost.a, povotj nQ firodaje:m ~sl. proM.or 38 m2~v!it:50nL~NCllfl. Tcl.061 1491 SJ. • Vo~ prodaic se pos.Il[(lS'lor 72 m21o.2t'l;a'-e~ bli2-i.fiB Doma ~di-aV'ljll~ Branih" bb. TeL 06J 175535. • Vra-ci:!"j D_ NurniCajku~S'Soiid"'O'I.:50I;\ne s,'e reno"iranot prdoaja) B moguCc ~~L~66opdj<. Tel. 061.431954,033

Te.I. 06J

kod N:9ir(J:;(l77:9

• Izdajem kom for:n 11 nBi'itieil:ilen dvosob:n.n -S [aD :Sil gilrnrom bIilcnom ~~l~~_samcl.i- T~l. 033, 66'-OO8. 062
J J

• P'rodsjcrn kUCLJ1.1 S:Il.rajc\"u D{igJ.orli, prb:cmlje, ~tkrovlje, 140 ml + b.ll.~[a_5-\1'[ papiri llr«Jnt Ill. Tel. 062 727 61.2. 9360-)Nd,

g~~"dt~eQ~_b-il1l stnn~l
• Dobri~jil, • Dobri

C·.5! ul. R. Demlr'd~iCa, ~pr:i11 pli n. Tel. l·LPO:iObilIl 650 rnZ 5ililn~ ~~.lj
t

18!-..,~I.m

• Neum,ap:ilr[mani ~:sobc :POvoljno. 843,061 m m, 036

• I~Jf..'"m kL~-CtJj:53 ba1.tQrn~~!T.I i manp po;slovn Lm pI"OSE.O_fOm, ;_ernala D Bii<dic.. ToI.OOlI49441,0011319>l8.

• NCt.lITh apartmiiln i Silbi.IJ=l! vooma :PQvclljno, u? mote) ra m. Meh mool)-. viC. TcI.0012l3100 iOOJ284248.

VClgoki prod_ilIje'm grndev i nsku piuccl u 879 m.2!, Sit grndevillskorn d!lzvolom. Tel. 061 548431. 10976· I\(
•U

~I~t~J~:. ~s i o'ri.~~mt. !f~~_.r~3~;1~~;~.r:~~~~~ {·~~.~o~~ iV
36S,OJ688~·297.

• N.. -i1lt:akli....-n.L)j lokl!(:Lji~ :S\J11~n:a polil. e131:ir:me kuCe, ut Ret_inil;. StillJ 90 1J]2+&~rab:2O m2+ ter~$;;I+b~~t3. ToI.06117J941.

*""""

~~I~~](S0s77

nj8.j, (.b'O] ~~Bjem!

pes . .:;.tlln 65 m 2,

S(].

\'js_ pri~.t=mlje_

• N tUm! K~li:e Tomi slav,(I b-b pmdiljcrn i!!:i!r.sonje-ru 31 m ~ Sil Ier:sOffi 25 m2, <Lio", 46.500 lOUR",. Tel. 062 911 704.
J

.• Zbog .odhska vilniJ hitllo pfoda· jCm nd.oru. 0:3 I1idli ,11- VI,~ papi,ri u,«Io i. Tol. 238·.283, 006 842 W4.
j

DnBvni avaz "'" ,~...,"""''''''' dun. ToI.062877929. 002214519.
• Zemlja

,.,,_ 47

3. dun.,

Beranija,

Sred:n.je-.5

ma.lkorn.·1 KM.TeI.062Il78B.

• Pr-od. 8'.000 kom. ;.:::n.:l;~k~ I.! Rib urn i• Za rad 'U, ilUOCI-SCrvlS'!Jpocebaa mchaniear sa iskusrvurn, plata 1.000 KM .... ogli cbrok. Tol_ 001

066177183. 522239.

sionalno,

[u'Jvuljno i kvalitcmo.

TeL

• Zcmlji~te:s.1Qro2 :S:amLfIg:3j,)prc]i~~p pogled! djen:a po dcgcvoru, Tel,

(Mo$l .ra,~[U<). Tel. 00 I 260598_

• 7....emlji'te 910 m 2 S9 fern i svlm pri k.lju~dJll3

grad.
na

dOlVOIJ'ilTCL':H

ClOIOS2033. • TA p<.-< iI!.iG-,', KM); ui ulfna radljerora (II 0 KJ\I~ Tel.()62 Z> 7466.

• .Mcdi~'cn, njcmacke I!o.rapc za VI;ne, ~enske, ul"~gi_naJ, pevcljnc. Tel.

• Rain bow dub inako US.tS4liVaJ] r I;j pranje tep i ha i f.I.amje~lai!!J. Tel. 061

mo

170 526.

92&7·1Nd1
pcucban

ELEKTRJ¢AROM sve vrsse opravki stnrjh i ugrndnja no .... ih bojlera, peci, sanharl]a, kU,lliUilm et i vado. i !1S~_j osigl.,!.nLb! ino ilullturn. Tel. 061 <22228.
J

• VODOlNSTALATER"

• Prores(JriCl hernije ciBjt' i nstru kci[e. T ,I..M7.8 80.
lllel1_ike

• Dajem instru keiie i;;o: l:i.I:mJje za istudeme. ru. [)6.6.E91 3.'] is,

• Vcdoinstalncr - svi "odo~nstillillC"ski radcvi Jc.vali[e[fio,bl7;Q~::::t'!:~ Cisro,

• Zeml ju 65Z 1m2] vednlak, sve j e dcbro cgrudcno, pi t.kil veda buear, manj:lk:u.f,:I!S'~e Ill. Tel.03.3i)43-477.

ost iaa 184,061Il4551.

• DomiiC:J ;:;vi..-201 H-ck'ovJ~ prcpelicij!l jaja, 30 kom. = 9 KAt uA" j 10 K.M "'SH klase, besplarnadosravn, T<cI,

• Restoranu kuhar/ica,

Tel. 033/654-98&. IQ88(Hn .1:: upujem sraru devlznu S[OOnju, ratnu OdSI,f.':t'U!Qb~'~J1il;cJ(hQnice, Isplntn i dol azak n it adresu od man u FE iH i RS_ N ajpOY(lljni[e. Prodeicm povotinc ccrdfikatc za utkup seana. Mob, 061 175. 1:17_ 1.0666-11'
• K upujem stare lljemocke markc L ausuilskcslllngc. Tcl.0613.B9~, • K up ujem u mjetni ck:e:!iil i ke, filarell i u, star! naklt, saiove zl da djcpn n.i<:nC'ioC1rde.l1jc~ z:na~ke i csialo. Tel.
~1 ~1

no. Groovici

n]3-INdx

T,I.Dol PI9442,031/611·733.

• Gradevi nskc postcve izvcd i mo b rae j kval iremo, grupa ozbil]n i_n rna]etora, TcI.061'096723.

Potrainja
• Kupujcm S.t;3JI il i ku.cu 1;1 Saraicvu do 8:0,000 KM. Ispls ta Q~_m:ahi u gotovin L! U slovi: povof 11;;! ciicnn i dobar poloZ:l.j. Telefon: 061 -

• Eks tra frai der aa ugosrltcjlereo, stakleaa vrata, vcljkl, clieaa pc dogevCJ.nl.Tet0615019'7:50_ • P Had domaeih koka nesll]a, extra k vel itete, pirg~ gra he i cstele. Tel.

• VODOlNSTALATER·ELEK· TRICAR pep ravka i ugradn ,a insralaclla, sanlrarlla, bollcra, el. peCi~ aUL osigtJraG;a~ uumfca, ptekid., a, T,!. 061 100 120,061 Il2

zi~~(~:~ ~~i~~it~::'::oOpis),S~.~~~~:
!"i~m

• Potrebn.a ".ena za euvanie S Ls.riie lcns.k-c osobe 1.1. S urcm Gradu. T.]. Ol31513·852. I 097~·1n • Cu..... b~h""clijcu:: U svcm s'[::U:U,i.!1!:!' :;ti:(I GrbnviC"_~ :kod Ze:lj inog srad [on a, Tel,

061152950.
• Dalemc

diplQms:ke

i mSI;i"S't3rs.k-c_ Ttl.
Z8:

149.

10)59·1 II

02 ,8 5,_

9l46-1 N d,

0012(16l4<;. • Povol i 110 ccnifika te za otkup s tana TeI.06126~39l_
• H lmo prodajem kompka namjd!:3j d vosobnr'!g sre na, mQt.c sc pogledati cd J8·20ta""",," Tol.0J35ZI·187. • K{lfe apereti ASTORJA!j:il :)VI(I-m prareeom cprcmom. l kom. Mo::!:e zamle na za razno. Auto, kern bi i dru-

t~%~~r.~;:f~~ri.t~ro~~e f2i~r6e~~ 06.12.56213
• Iskusna prof engl eskog, nicmilckQJ i Irancuskog dejccasove i prevcdi. Tol. 061702813,033100-616. "skidanic"
• Prekucavam

las uukcile

prljem nl 15-

641.458.

(Ageneiia~ T el. 062677 41l8.
• Potrecnc
i:r.1i_~jmlij~'anje

• Zaposlceoi ~enskoj oscb i porreban stan do, 50 mJ .. nat duzi period vi~c muniib stanova za i prod_ajll (Agent:ij9)_

• E:n"glcski-pjem.lI;c!ltt! p raved l, di pI. mcovi,

i!1S1Tdkl"ije, dissenaciic,

Pr~~~6~r~~ ,S~mjc'ic-SkelldCl:ij~ 405
Tel.061530658. • J znuirnlji .... nje a
• "Sclavy" ",ni usluie kucnog lijrlc:n ja i ti.j~e- srari b i belesn ih oooba. l~l ijMSk ih 201 0.,120 11.! vee-

• Povol jlJO vnnjskc rolemc, alnmi njjske y_.al L1zine, rrakas te zaviese i hnrmonika .... rata, Tel. 061 2:14 301. 91J9·1 N dt
I

T,I. 062 671 383.

gu_ Tel. 0661>6)

,,2_

033456-<;05,001214405.

• KANALIZilCljA cLje(_ilo,
I)r-ocq,llje.nje

• Ageo.;;iji pcncban manji s.t~!l iii gsrsomcra za prod aj u (iJ1OZnad kl~lent), ToI.0626?7488.

• POIOVilIL Sony P'L·,2 + t_ip, + dz.ojsuk + igricc. TcJ.061 157571.

viencan i ca, modetl
run

• Rupuien suvcnirc Seraicvske ohmpijade. TelIl334S6-50j. ... 0612 [44!l5. • Kupulem lomlleno zlaro, du kate, :d~tn~:5at(lvei OSUlaoci;.;t2l1:3_ TeL 00 1

150 bari). - P',,~lcd

i lspiran]e

• SU!lA51C kanalfza-

141611.

IOll.:;ikLh zcpisa.

svcvrsteradcva

Tel,

kau

i 06,2

(l

VOiflicko, ilJi]>alino, Dobrini •. Tel. 061237l44_
za izgrildnj!J
• Klll:)ujem

• Ku puj eft! sme do 50 in 2;~ relacii i on

dioi,u.b'"

• Pclcva n Son}' PL-4

5 i.gnco.T<I.06! 2;96'S.

ugraden

~LPl.l

]>OVOUflO. 00 1243%9. T,1.

• PI""(Hi:i;~[JI i :Kupu cc:-rl"ifi kalet s [aru devi;m u sled.nj u, dioILioc:, is"pla~

r~m

• A~urrta S-eodt'!Sk::l si tuaciju, geodciskn snlmau lc, dioba p-orcclil, Dbi· ]i-ei:;l,vanje. mtdae.,'I:_f!;l7..iIlLDje_ Td. 061

96511~ • K IJPuj~m tom.ljen,Q i ZUbii.T5,k,o zlilt,Q! d1J,k~le! ~or~ne

03312l_3-<;60,001100078_ 10011·lu
• Lux. kl i rt.uui~ir.9t.J im ~(I mb i '!Ozilom Dudim uslugc pr-i;:VQZ3 plJ.lr ni ka n:il more! !:ierod wm ~ i druge d:cst-Lnilciic. Profesiollal.ni VQZU~1 dolazak o.a adresu besptiU.all, Mob,

kBnaliz:3cije kanal-kamcrom itocjranje kvaruva. tiro! imervencije, popravke, cdraavanie.; T<cI,

7+ 1,]X'",Uflo.ToI.0017139S6

.' Dugogodisnii utnika ria mere

vozae vrli pre .... oa i po Bi H! kom bi

• Profcsorica I:ns;h:::5kv!; iesika daic insrrukcije i prevcdi ave vrste tekstova, Tel. 062739341. • Dajem ¢a:lOQ'~!('i:t m~Le_rna[i!i:t' i SH1dk~ dadma I :s.rudemima, u5pj~no, Tel_Oll 526-945_ .' I)mfestlr [J,je:ma~tog jezik.. us· pjclino d:ai-c imarukC'ijc 1I.l,IIX:Il.icLmii i 011ros:lim OSQb:am:a. Tel. 06 t 244 561 __ .' Insrru.kdj'e iz rna[cmadke i en· glcd::(Ilh i~~novcc_ TI;L 1)61 877 704_ • N udi,mo del.ekri '!'ske us-luge biJo ktlje Vr!i1C; di!;krc:cLia ztliG::;mmto"'1iDI'I.

VogolI,-!lI"u;_ TeI.061160044.
j

3~6 dL.m.grad, zemljii:ita po:s, obiekl3 nil rel~clj i

",odm'D_ TcJ_0611910>6.

207148,033261·555.

• Nat: il i acvasl. vike.ndicu oko S_il_ mje ....,. Ah :no\' ~c:i Dob rQ~tv'i ~i"P-olj La ne,., ~pujc:m. Tel, 061160044, • i\g<OOji pom:bao Iro>. nllIllie5ta:I_ ""i<"'<li 0' C",""i<i_TeI.ll6!92>649_

• Hal kOJ1 kB 'l,l'1'a [iii: "vc! l:Io,",a.11 o.x95 S ~ 7 'kom:j],d!il~ prozm-f P""C ]35,,110 - 9 kom_ilIdft~ 11:5-)0;110 - 2 ko ma.da ~ al. 1"(1le-rni!n1i1, tlVOZ iz Njem ..c.ke. Tel,.J)6.1

• Agcndi:il ;f'~Mckalil ~ kucn~, njega i po-.moe-s;!arim i bo1esnim~ U h sa *lo-

pl.rnm. T 01.033 65S·598,0015536010.
• K u:ru ~I!:mSl:l_:I"U dt\l'j~!l u ~\ed nj u:! ob\'ezmre, rnn .. or:llle La.]diOfd~, i.s-

i OSlall;J! n:a.,[vik

m,. ToI.06123764L
• Potrebna Iv-om pla[a
I

121441

Zamjena
• M.ije_njam LfOsobilfi S'1_an od Be m2 n:il Moimi tu ~ icdn'!:lipcsoi;;.;m 'lJdi50

lSI8W. • Ptel. L R" <O'fl;'<' j«fan ; dv' 0029300)010, Tuzlo.
...:a=na~lc_fi~ eijen.ll
j:lQ

• Fiskaln.e kase rJa kredil.

·Tel. 06~

D'oI.TeI.06281333·3.

k04mC"Ii~;;I rka sa is kY$na proce_na[ j,00/i.. M,

plat.odm,h. Tol.06I 517 S97.

dilgo .... oru_ M.ob_

HEM. T.I.061177944. • Pm:r~bni o:mil jlJ i samdn.ie-i Si.rom
Bili ~ kalalolikl.l kozmedke akdja
J

• POlre~f.I frizet u s;a]onll .n.a OU:K:.i-

<;2I.06600l691.
(Ib~'Cim

• K U(l'Ll ~e:rnSl9tl1 dev _~led nj L1:! r1I\n.f: S(~tc i dlonice iz FBiH j RS, pmdajem [I(:1,J loh;::oe -c,crtifiRiilf;_ Tel_ 061 140

06VlI4-6'1O. I'r_ rooo_ +385911 700 486. 10860·1tt • ELE KTRI¢AR .r!i opr:.. ku

mLTel.061366249.

070·2Ql-32J,062-ISO-957_ mat::! 9<;9,061865175.
lSS·loo.

• "K-ucl: 5"-',[),O'lf::l"ht~ll)g proj.::.k:n:;l na.jljeps-ih k:uC:n na 1 &5 s.U'imiCil. C ije-lUi. 18 KM + p'!:Islarinil_ Tel.

ni,n;a. T,1.061 316 160_
.' Hti:n.u

prod:ij!,! ~ved-sk(" bespl-iUnCig ue:la·

• K u;pu~cm :sliUU dcvizn u s\cdnj LL] ir;"';t- rttm.l odSti:tu;to dioll.Li;~ isJ)19 [a OthnBl\, T e-1, 063 j,95 64(]_ • ,.\g~r1 !:ifil ZiI kuP'O .... nu de .... ZIJ I: ~t-l:~ t i dn f~! :r,~tne od~.):te! d:ionic;;i Gnn i~ (0 dow, Dajbolje plBCa.m, ispliHa i doJ.iI[1-

Tol.062 J7881 3.

• I:sloclJO S:araj I;::Vo,Dobrlll iil4'~ dvosoba n SllIt.!.. [V s:pral~ mije_njsm "ty sHean u Sarnjevu iii prod<'l i~rn, Tel.

• JaI iI j:o.PiiILSkc

prcpc:_1 i-cc: KM, do~ I;Je:splatn_a. dO$I,!!iva_ T-cl. U62 ,1)94 22.0 KW - 500

to

kn,koi ",obi. Td. 611-436. • R:!d im p_o$b;,lv{! ~~ m.'inom .. el. OJ 3/239·498. T tilVar. Tel. 061 546291.
• i\U~d pcn..lioner}

1:1 bih 0 1"01\remoj s[i)i"ijoj

boFle~! kk.l6aflsk.ib -ele&a.-it::i1i.h apanna i i_nsrnladja" Pov-olj no ~ k:V'alilelr.lO, Te1. 001213103.

.' E:n.gleski, njecm:alt.:l, in!itru~cije, pr-cvodil diplomski r-d-c:rad sc_m.inilr-.. s-kitdi-se:rl~~ijf: (prtJfes.orjc;_~)_ TeL 063 9:17 40:), Sarajcvo.
l l

...kodm.h. T,1.061 264 3M.

IW52-lu

.l?rQf~o:rm-QlCl1"Qtiked3ie: ilJ.sLrukeiie :lS Qs.nm,·ee i srednjCl~kolcc.

Hiho!1

001210 17~_

:r#d i IJI b Lib. k:ll;o

• Kllpujem I (JO% lll:lljbolje "laCBJ" :strwr!J dcvizllLL ~l~-d_nj!..l:}l'3tllU OdSletl.l 'I.lbve''''!l.iLe"~diotl i L~! LSopia[:a od:rti.a h_
1

061244251.
• Salon.:ita m.llisa~u Yam nudi vrbulJske miiSoazc .i fizikalml tcr;a~ pij u. ZaWi U~ s,'oj [e'rmi n na:

,--~J.

• Mije.njllm kucu uZvornikll ;;':~Sll!lil ili kucu U SiII'iljC"olll.Tel.. (1.6181' %0.

KM, <;0 KW - 450 KA!. Tel. 057
• N O'll'Umltll0.-gu pi h.l S li 111200 KM i 110 rvclku gusanu ~ Jo.-u1 300 'KAt • A,p9 ['in ~a I:'IiO\dog! tiOv) c:ijena 20

• KoHm ,cvrSl-o gorivo

Tel.0613756l4.
j

52 rn2 mijc:nlam 0335-4"1-668
1

• Za mjena-pnldfllia~
Z<l.

B'.:mJil Luku. Tel.

s' an

II

Sarajc'L'u

TeI.033644-178,061 224424.
.'Cuvale
f.lill

• POlre.bn.l .s.umdn.Lci IZ:didc BiH Zll P roda ru kQ:"lmeli:k.e~ ~;:inl:da m L!lirna 1no ~ + k~d.itiranje -t s(imulacija, bill dijereslBro!ili 3.~7 g-odiT~l, 611 ~1j.36.
I

• Kupujem dr.;viz:nu ~1e-dnj IJ raln u: ocl~ [e-I'U d ion ice firm_. i rondov9 fBi H [ RS, 100% niljholjc: pl:a6im, i:splllm i
j

065171,-726

9354-1Nd;l

• MQI~.-s.ko fa.r'ba:tski I..tdoV~: molc~r... glmoYllnje ridG~ edeIpuc lijepljenje .::iotiropow i rnLvlitCcntr; rnrtiLcc, "'fIg povtl!jooi sa i.s;kusl,,'O'm.Tel.()61672 741
l

• El1glesk~
s..r~dpj~ltolLim~t

~ol'''''k

• Bte_lc!l~5 l mol S1911:sa b.a~mmJ m t~ ~cn filmrprod~jcm :7Jl manj i d(i 30 m2, u~dogo'i,lo.-.Tel..OOl183,43.3i_

Td.002474657.

0" m.h. Ttl. 063 099987_

I rlslrukC'ijc OSI1{ivcilJ11l T~J. 062 381987_ i II ntl mrnje he·

i

Grbavica,

• Stan 38, m1J na K. Brrlu) ~is.,priz.] ~ :5li1!:;m od, 1'1 idlC" do H~dji~1! Ul: dog;ovor,Tel,0621IU711. cen[ru.T,1.061375995.
• Mi ~cniilm tlOs, :stiln 8.8 m2;. C'en rar Botti i ~bj X l Sv'" ~am:a.nj iQk~4Q m2 u
1

obucLI! po] K..J\'l. Veta tolio_n:l! iz-gf-NI.. kao nOV{i; pogodno,m di11ju prodilju, svc i~ it'_Nj~m~ke. Tel. 06123711 0:. • Prod~jem m.3nju ku.ninj-. s.eEiju ~n:s"ub.;n u zclc[JJi m ~!;!Ijc:mj' :skQru nCIV::L Tel. 061 381802,

KAI.Tol.061 815631• Fasad!1'U pliJ'iSku 1# Em.i ri;a 64 KW! uoolitnom'""'ilL T,L06.l682I&S. • Prod'i'''' Ill'rOl:roo •. ]X'0,50 KJ\I i

• Olb iii Il(l, i! ped2lIi LIlO linimQ ~I"Rpos1ovne pr-os[ofe, Slt!flOVC !cure, u S, ... ;<,u. T. I. 44(]-747,065 ~94022.
de,

• Kupuje.m dl1:vizntl slednj U] I':illDU 'lJd] t(.'[1,JJj di.OIl il;e r~rro.i i rODdoll;:' FB iH i ItS) dDbro plat.am) is:pI:aLa i dul .. ..::ak

• PQ:S{!lvlj-am s\"e vt"S:[:e Ilark('[a) l!!m i11:;1::3 bJ1.l::.ii m. [::lkir:~m i vrlii.m t svc: vrs(~ oprovJ.::.t fit! 'pmrk:-em, T-el.
1o j

mo.ru;do_ToI_061533 146.
I

• Lijetim

vanjske'

odmah. Tel. 063 034 6SS.

061 813:104_

93>6-1N~-"

• Pe:t"o1l;smk.ala(na (gr.ad.,nn~ USlllilll· virna, ku6J~ pos, prostorim,,\ Itd'A u Sanl;ie~'u_ Tt1A40-747 ~06S~94022_ • Zil servis IXilf,~bno~ aulo·elek· l.-ic":iI.r i B.uto.lim:a.r_ TeI_ 061 149442,.

odlrnlh.T,1.061526918.

.' Kupujem devi~nu ~ l(.'ti.n jl,i J ~.c:o' i_ Pri vredne bm:nke u l-'"BiH iRS. [spl..:ua

210-,91.
• Br.ilV:ilr) p,oprav[jam i u,gnadujem b~-.,;'c..I:;:~l_r;3iD:3, "Tat II), ogndc i o:)Wilo, Dolllzim Ilil aruesu. Tel.

ll'Mlo· v-c bn:o} CiSlO i pov,olj nO radno j.skLLSrvopr-etCl.20g.od.Te1.0:61174 J92.033
.' Rl:lldim mole:rs_kQ~rarbJl.rste

• VK kcnuTI i~f!.r i'1os.ul....lja k(.'Ii;!!wi h najjerli n.Ljeu gredu_ TeL 033 444-63-0)

061511249.
s.tl

061m l-073. • BUSTill·

9363-1N0<

03l463-~9l.
fi Ow

· .:. razllo

Prodaia
l

100KM_T.I.06151~'J4_ 061,lOl90.
• P-clene • Prodai~rn ';'~ ca_'5.l.litLli~j pOtpu.,'!}
7;[];

• Kompj

LLt~r isprn \r.:m :sve kGm]Jt~'l
1

• Profl:SLOlJ"aJno Ct~lljckUCa st:ai ptlS--prosIOr8_ Tel_ 062 4S S. 930.
I

aUsluge
NAJPOVOLJN!JE, NAjKVtlLl-

• Klima k.omb ij i m pre\'or-"M m o.-e s_m~est.:J.jcml sporlSke ckipe, s~mj· ll'Iui} .i'f.kfi 1:'0 BiH n;;gl1Jl1l1J i EU_ Tel-

m:ilAilH.I; perilii:sp,r:,vll~_ Tell

• Pravim svc ... s.m zubnih prole'".l<l., r IQl~1 tie i p:::l ei js11le.. cijena 150 KM .. r

Tol. 06172; 107.
• Hotcl rl_~d!e.-!,
lL!

su bukov~ dj-cpaniil drva;. mctIicc

• VEUKA AKClJA!!! U Ilwdaji

eoko'i, "gali (Krol<a)9{l KM. (Ba· TIlJlvi~i) l--':'!X',i.t::J! O:rBI'l 160- KM_ Bu1<o.i brikeci 200 KM. Tel. 06J 247 186, IJIi I 785 5J5_ g984-1 Ndl_
• Prodajcm veCu kollCirm HU· M USA (pJo-dflog ~emlj i~ta)1 f;_

ToI.061911 106_
• Pod]oge •

Qdr.os-t~ o50bc
l

jeftino. cijcn,B, po ki!lr"J1U!

.micr. T,I. 05725 S·I06.
s:ra~i~l:I!'~~nt~~~;t

"'o.ti.mp,iku" po [r~bii.11 me· ri:sti~ki i1i eJton(lmski

r~lm!~~\~~,~tl?~l),Ls. TE ZAVJESE, VANJSKE ROLE1".NE, HA RMONI KA VRi\· TA, BLlNDO VRiI TA, PVC PROZORT. TEL 061 SOl 401. 8989-INdf

u V:icle,rn Sl;;if.llJ dubins.~i usiuvamo i pererno cHi me, [epibc, eris-ot'l:e i sjeilete- g:amiL:(ut nait'ij1a1i[e-~ni iim kirb Lie-..m :;ampon ~mil. .i Mol>.002 liS 2Ol. 9370-INd;l

KIRBYap.ra,im,

(l6J 899 88J i 033 5 II 492.

• P<r.il!lvlhmi~1 bruiK'!Iljc svib VHta pa.rtt:!~ rUJdQ~'n i l.amirt::l~a :!;i:ab~prastnskom ma~i nom kval [(emo i uz

E;lI","e;;u Tel_ 06.2667515.

• Dnjem i_LlSll'Ukdie sre;jnj1:J&.Krnti rna i 5.Hldl:ntimahl:miJc. Te:I.0611i1-'10S. • PToL frdt!,Cu.$%o-~'I:!IiilCtL~ sudsk:i U.lm-"lc - p_re",odi re_Ksmve i d(J.lrumeru~ sa frnJ,OJs.kog i ool1uno, s..'1 o'~<:=rUm_ TeL

dO~O''''"_ T<I_546-4.56_
KompJer

i k'ese za :iTOrnu

4

Ba!c.rtii .. T,1.0618:>'8180. jozik,. T,I.062895 J74.
G~O~~'T~~~~llwi·~~.O

op're-l't'IIll za

D'or.TcI.061863332.

~i~,l itt

• Ri j e~1'iike nje:m:atkog L:p.etzij:!ikog kom_! po

• Pere.mo :s;;e ~'TS!e e i Ii ma, i l;iSOQ:a~ H:pthil, mokro pr..mjc ,2·3 KM/m.2,

Do.!0<'"'0 po 61 iro,_TeI_033 659-250, 001l137E.
• I.nstruktor
<0,"-0.

I.SOIlm3, S.rai"'" (Railo,",,). Moh_ 061 160 896_ 9l4S-JNd~
• Prodgje:m :pla.sli~ne kBce:r.n ta.ki-

T,]_06133~Qi5_

"'oZnj-c oblJCava

kV;3jj-

iu od. 1.000 kg, kom.d, 10. Tel. 062178400. 181·ITr A~K LA SA" ~Buko'Lf'8dj cpii_m~

Tel..001753155,Tcl.ni.

• PrDd~jcm P'Oicc1imi~l1o VUlkallb::, mA~ inc m9d~e Horman sa Blarom] ~c!i!lpres:m -rmd be:n.ik~Dob(lj 350 I. • rl"LbOt z!!Jfli;;;Jl:etiju! p-etJ m:a~ine i • No ... kaue
io

• OzlJiljnm '-:~lJa PilZiJ8 bi smriju g,o:;· p'lJdu mQgu6: i aOliv{]tno iui.rhna-

ni'- Tci.061915649. Tel.06J 190nl.

1,

.>181ipribor.Tel.ClOI ngS61. 1,]30,,,,el50

• A.ko tre-b.uc bi 1I,) koiu Vf8m prevne l!:(Jmo~i jli 5:IIIvjct} j::il ....iu:::iil:" prav.nik'IJ,

I'ROFESIONALNO RJHAViINJE KQMPJUTE:RSKIH PROBL.l'QVO!.JNO. UGRADNjA 1 ZilMJENA KOMl'ONENTI, ANTIVIRUSNA ZilST!TiI. IN· STAL. \V1NDOWSA. UMREZAVANJE. DOLilZilK 1'111 ADRESU. TEL_ 061 170 08.,_ 11006·111
• Si:rvis.: ...d miiS:itl:.l {Gori:Djct EI N i~ Konei3r, Obodin K.:m eli, Za· iiu$i,. rb(,'-mili)...~PQ.ret3,. bQj I~.ra_ Do.In.zak bes:placm! Gariimcijil r Mob,
l

broi: ... 38591 1823175, +3~5 91 182J IS,. 911l1·INd2 • KOMBI PRBVOZ n'mici"ia,

• PNVOZ putn.ika niil ml}fC j drugc des:rt:nacije'Ll :£emlji i i.t'iOs!rans;!YLI. V07.il .. su kl tillaltizir.:ma iii VQ.ZLL~1 5i;I; ts;ku8l'VOm. "el, 061 123 310. Hr.

0014,'l01l6'J.

• V~jillowrvisir.rnie ibatdiID:nit: 5vih m!a lfJl.komj~ uz gantnLiju. TeI_ 061

unili[9\f91"O se1idbe, OOVO:7. s( ..rih sHaN i od YO'".l kiibaswg otp(id~ (I'iJ.elb iiodep;;;i ..,dna sn:3ga~ ]lOytiJ jf) D, Mob, '1Xi-l :SSt;

1&8901 • Zob~:>t;cn.L~Z:U[-c
s:3

03l2l4-805.

100'%-

rnra'l't

~.mi5c'L't,'"
TeL

gii.t9.l1cijam.

• Vtii.tn ~c!l'lill ::;''lfihvrtw JXItltt1.a sa bru~~ i lakirnnje:m, lam.inaIi!, rigip~ .. ,!;poda; kmm'M:. Td.Ol36S9-S71 • S~& \rtiii u.gr:3.dnjcu S'n'ih vI$ta .s103k.l. i oglednia, dol>zim na adre>u. TeL 003145090. • V'KV br.a'1IiUtrad.i ugmdr.Jju bmvB, PTf SIlIIduCarn, OITIlaI"!3, k:ani.S.1i rurng..
1

366.

9374-1 NdZ

KM.Tel.001745)42.

.:abufC kJ'U~k~j tilim

41

dLY'B! sJo~.na U amu. Mjere_nje odmaD n:a Ii-cu mjoc5-t:a.h:mjc;r.i~ pliltj~. II cije_nu ura~unn prijevoz, Kolitina ~C<ln\ovin,j_ K(ln_lel-

pani. T<I.062316 354.

• PrDd:aJem opr-cmll.l3meslliCIJ: k{ltmO~ll.) k!imu:s~ daljinskim radn_i ~!~ • Fri!idcr n:d:: 11;na v~ t:iI;,J. 300 K M.~ veS m ..~i!ll~140~150 KMJ!:POre[es[ru~ jii-P.li III IriiLderc 80~ ]50 KJ\'!1 dOS1~"iI bes-pl:a!n:a.T~]. S33-631.

.' Nas.taVnlcii ellgj, jezikil daje in~ S.W.iKLi i~u~E1i tilml. (I$f.I(J.~' nih ~kl;1la. Tel. UlJ 642·704.

STALATERpov, i i;UiamOVailO z:a v. ma.Mne,~es:me, peti! sl:IIni[.ari~ jtjCls.lgurt.l!c i dr_ DtI'l. bc:i.pJ:a tan.

• ElEKTRJOIR

VODOIN·

06264,1561.
u ~:~~ 14h" pi",

• V r1.~mo 5"~ "n;tc kll 'i,gCl'·oiJ:stv. flCls:h,)Vg i kC.ruHlf{B:luski l1 us.tug~_ T~].

Tel.061{.!71·181.

9378·1Nd2

061 171 666.

10310·1II

T<I.001507683.
• Ob-.a:vtj:a.m svc vrs1c :G;riId,e'!"~n~ sk_ib Li!do-va (z_idanjc ma[larl i~f:o:~ :Siildoelljj;d'IJgrnd.nj:a~ kIT!',.')) radim vrlo ]l'Ovoljno i kvalhemo. Tel.
l j

Icmi

""'I">'-oIi"o.1'ol.06I5076&>. • M(]I~I ZIl: Vid dDm) 'kam:-elariju
proSt(lf
j

pos;. lJred.ntt:, pwfesiopahnJ.
l

061 S64660.

93SS·JNd7.

• Byko ...a d~ c:i jcr,m na.. CU Lr:,ii rnmi"" 64J KM. Kreka 80 KM. I(:Ut.l ell i Ban"viti ~:)o KM..Dn's mog!J i suha i pukovnml u vrcCe..

ToI.UO-I'Il-

• Dvos.,

nO\1 §a(Or~ cije_na povoljm~.

600 KM. Tel. 061 ,218 071 • J taHjaoskom resroranu u Surn[C'O'll
~lre~fI K.uh~r.Tet 061 7g~ ,6,50_ • Aml1:rtcko
pfimjc

1~~~:~t~~b6b ::ie;it ~:t~~
dubinsk,o
n!lmjcltaj:J_

Ljudi"'. Tel. 062/5)2·158. 9366-INdi

~
f-'
806.

Posao
9125·1NdZ

>21139.

tili.m~

us:ismvan je' i

Tel. 061

Firma "GLANZ". Tel ..061 35ll 688. 8883-1N d,
• "HtGIjENA" ~ njc t.Cpiha~ I m2 -

u_:sisa"'~njt-, praoje i i$pi ra.oje S\!i h \,:rSUl t~pihilJ f.I illII jeSl:aj!JJ aU1;), pranje fI<I rl,!lla~ gene_t"a.l f:i~eenja SLanClna V;J i fi [mi. hjsolJ il .m2l! KM_

• ...KJRBYIo! ~ Dubin5ko

.' PostrwaliilOj.:: :wih 'OTj,tl lilIllwm:. rarte!1l, pQdQ\-~ ~r) j b~njc be::pliBinskom m~inom u.z g:a.Ti1.1ldjll. Toel

001311189
• Prevoz

061/516-03,.
• Popravljam
ri!$hl;,!Jd!iLb

9388-1Ndz

j,m "."",<k>tiruicijo. Td_061.100 546i 033511,7,.
• Kornbi pn:\70Z nam~[ilA, selidbe, od~'o"l ku~1.Qg otpacln;_ povoljnQ} obe"l_ I"a_cnasr.t.mga. Tel.06ll39453. • PrijC'7ili:': klimilltizirnnirn kombLJcm ti_:9i:svede8titi:ae.itc. 062 502·j, Tel. 770. • VrSimp:ri.jevozpumika ro.:ali"i!:i~J1im kombiic:m

]}tl

mika luksuZDlm komhi ~

n,

Bukovn div-o U s,vim obi Lcim.:J;, UgBlj BBrlo""tci (kOCK-a, orah). Dr~ \Cclli u~o.l. Kre~lI. Pcn;ricll,-crim iI

• "RASI'RODAJA OCREVA"_

Ponuda'polrainja
• f ... "GUST", I"'.rol>.n-' roUilj'd:1iil3 j fildnicil n.:J; poo.:sl!JiiV<lir Ojll: s;a i~kuSN(lm_ Tel. 061 5".g

Tel.06J 12H61.
• Matemalika
l

• pQ[~bn;] rndIliiC3 u=liskoP"l_ obit-klU Vii

.liI

rad u U,go:su1\.'1.-1Cighlhe.

s.",.

Tel. 061 6)006B. 9l80-INd!

TeI.D6J 4.11056.
CcfW~.f

cij~]egotlin:e,doli)~im

Lf.l5Lrul!;~dJe to ko,m na kll(-, adl"tS\J.

j~{ilja:

061 141 94-1.To'I"

ugao

Du.binS:,Kc. rJ'rBt KM i D.itm- 20 KM, Sarajevo:

Dola",k !>o:;platan.Tel. 061 IS6 3W. '9390·1Ndl'

S~ Vl'Stl1: frt:1.idera] I.1redajoa sa gararttijom ..
J

001 587 nl_ 8980·INdz

• Prodaj c:m ledom;:H e[. ros[ilj) e.L, fr.Lt-cza;t- belJ, m;UlrL ~ lopla jcJ.:LI! r.os hladnu I-':orn o:m, Tel. ll61 156
J

l08·175. • MQlor,.1 KA! .!Wofl ;" 2 KM glopro""," Td. 06J 709956.
HlWl:lfe Z9 v~

• O?bi lja.n. sre[h:rvj~n t:ovje-,k~ (laz.io bi oboljelu smru o:sobu, opci na ili N_ S:iilni.it'vo_ Td_ 033-

dom] k.anee!griju!

flO:!i;,

lO9.

9l90-INdl:

grod•. 1fifo. 00 I 203684_
• ProdajemBrounovc mrezke za b.-ii::Hlje id_ a~rat,c.. T~]. OO-l32,3.9{16_ • Pele.ne za odr:as!11: svtl1 veli~tDt!, ne .. ~ropusnc podrnl:t:;3Cc 9OJ.:OO cm~ I korn I KM_ Tol_033644-,31, ClO197017_ 8 • Nove origina.!nc dij.c:love"za Lndus .. trij:S,kc ma~ine-~iv$~ P,ovo,[jno_ TeI_

• Potr'eb:an kOl"lob;;ir ~a. p01.f1 :3\'91nje_m -C1Jg,1(Skog jez.Lkoi, !J ~n t:ru

• M I KA DO - A I. !a 111~incJ !l'-akllS-tCI, p.:mcln~ j DUAL Z:il ....~~ VANJSKE PVC i AL. ROlETNEI plat:ncne r-olcInc i harm'IJnik:J vnu_:Q.T-e]. U62} 170-24,s]

033·412·486. Mob. 062-432·192. 10760-1"

• Radi.m mo1ersko ft!rbars,ke pOSr IO'L'C po prisrupac,nim cijef.!.!lrjlB $:I! is.ku:stvom~ CiSlO i uroi!dno. Tc.t.

" .. <lrugede<unocije. Tel.Il6I800191.
"" klIbas,O!l OIpaola,
oi)e?

uoobnim ik1i· T-S VWt mQ~ i

• Kornbip"""""""icltuio,>didbo ioiI",dna .lJ:$it;m [ns.Lruk.ciic i2 njem:atkug jetl-

P'J''Olino. Td.ClO1552366,06Z400094. kli.T<I.Il6ISS8626.

snag>,

I0804-1tl

• J tLS'[alironje wiJi_do",~! ,prog-!'8 1'021 j igriC04 internet i Bntivi.rusnil lil~dUl:, ptJVlllj.[L1;IIpol;l:td:uno. Td, 00 1. 700 346i • :proresor daje i Ilslrukcije iz lad:n.· skog i f:r.ulcu-5kog je-..:.:lk:a(llIJspjdno,

0331613-584. """.mi',dobb.«>rn 9020·JNdZ • 11.1.l;alu';.n< lfl KM/rn2. T,..·
20

411-486. Mob. 002 4S1! 92.10760. T,1.06191.2991. 615-90)1

• R.adirn mot~rsko farllill'Ske po:slCJn VIC pg'p'r.i!j.t np;;l,e.nim cijcnilm" Sii! i:y, ktj_s\Vom~ tisw i 'Lltedno. ,~ el. 113~
l

• bk~1J, profC5(lr d~jc ins'Ill,I.kcLic jz: mmetn Buk-e?9 (")SmolkcJlre! a rad~ llpis.a

u""dJJFuH",llL T<l.06Z4672l7.

• Daje:m i !ls"ruk.:;:-ije ~z.J ~m ije l..iI ~st novnu j sred.nju sko~u, l 11= 10 Kh'1.

• F'aSl fOQdu u ecrnru ,c.rada) pocrdme dvije kull.a.rlcc_ Kontl.kl [{'_terol~ ~ Obi 22:0 04~ "'-"1:11 Li Cia 8~16

TeI.061566<;'IO.
.'

002876691.

,,,i.

10810·1"

In:uru kdje iz. m.uemadke p;e! 00 i po"olj no. TeI_063 0213
• Molets

n

us·

xaSle zavjese PVC roletne,. leme. Cijena

ki rndovi svl.l1 Vrsl!!J Ilro~·

03l 211-484, 447.

Kt\lJm.2. Altl j tendc) p t:nllef.le rosa ugl'iildnjom" T eJ, fl3176 7-9'}.5,0< I IJ I

• !n.S'l.ruxeije i.~ hemij~slUd~T'i[im~ i !Je.:r.dcirn~ doTazim na ildres:u. Tel. • PwflCS.Oric:a ll.emi i~ daje ~nstru.kdjc lz h~mij-c studcnti ma i IJ.c~nlcimii.

... 10."01. ClO I>4<493.

• ,Svc \'l;"iti! ,iJdup'UM;iia k!,J~ :5U,m~ postovnib proSIOrn;, Lig.!'i:ldnja blind YT.il. llitsoohuijl; rcgi.ps;.lilminat! lIL{Ilcni i05-

• Povoljno, Vl!llj>kc roletne. alw:nin~· sJ;;e bilu:.tirtl:,. U"'.i~~t,;_ ~vje$t i liarrn_t1nikavmUl. Tcl.061214j()1,

9028·JNdi

1'el..06H31174.

Tel.061 Z3J1113.

• n~'miki

~dovi~ dolazim

11:;! Wcsu, a

48 ""~,,.,,'.""_"'".

Onevni avaz
SJECANJE

na naseg dragog i plernenitog

ZAHVALNICA

HUSNIJA-

ZLATKO CISIC2
Ovim putem zelimo izraziti posebnu zahvalnost svim prijateljima i rodbini koji su u ovim teskim trenucima bili uz nas, te pomogli nam da naseg Zlatka ispratimo s ponosom i dostojanstveno kako je on i zasluzio, Porodica
1141.-Lrnl;]o

Proslo je sedam dana ... I kako dalje bez tebe? Bolna je svaka pomisao na tvoie odsustvo, ali Ijubav koju si nesebieno pruzao, nosit cemo u sebi zauvijek kao snagu za nove dane. Zivjet ces viecno u srcima onih koji te vole. Neka je viecni rahmet tvojoj plernenitoj dusi,

Hatma dova ce se pokloniti u subotu, 13. 8. ZOllo u 18 sati u kuci zalosti (Hadzica br. 1) u Mostaru. Tvoji: supruga sa djecorn, zetom i unukom

TUZNO Navrsava se pol. godine ova] svijet him

SJECANJE prerano napustila

POSLJEDNJI

SELAM

je nasa sugradanka

dragorn prijatelju

AMRA (DiAPER) MUSANOVIC
17.6.1990·12.2.
Sarajevo Zivot nestane u trenutku,

lOU.
prema tebi ostaiu zauvijek.

dr. HAUL TULE
Koliko god neko kaze "Bio je dobar", nije dovoljno rekao, Bio si tov'jek velikog srca, Nazalost, one niie kucalo onoliko

ali Iiubav i postovanie
cuvat cemo uspcmenu

koliko

srno mi htieli,

S postovanjern
00

i poncsorn

na tvoju plernenitost i dobrotu. Tvoji
srn-OOOll14

SBB BiH Breza

prijatelji:

Mustafa

Neziric

s porcdicorn
pn

Dana 14 _8 _ 2011_ godine navrsa va se 7 tumi h d ana 0 tka da j e na ahiret preselila nasa draga

AMRA (DiAPER) MUSANOVIC ASIM RATKOVJC
12.8. 1999· 12.8,2011.
Po dobrom cemo vas parmi d, s ponosc m spomi njari, u srcima DOS iu, Neb vam drag; Allah dz.i. pndari viecni rahmet. V.!i: sin Reuf i kcerka Dfen.na sa porcdicama Dana 12_ 8 _201 1. n avrsava nama nas dragi i vol ieni

Danas se navrsava pola go di ne orkako nisi sa nama.
Zauvijek Neb

coos

MEJRA RATKOVIC, rod. KALJACA

BULA (HAMDIjA) BUREK, rod. TAUt
Neka ti dragi Allah

ostati

u nasim podari

srcima. Dzennet.

28. 1l.199i ·12, 8. zan.

dots.

podari

liiepi Dzennet,

ti Allah

dots.

Tevhid godine

ce se prouciti istog dana, u nedjelju, 14. 8. 2011. u 17.30 sati u kuci hlosti u ulici Baruthana hr. 9. porodica
Ol!lll

Porodica

Zaimovic-

Camil, Fata, Dino i Haris

O:laloseena

549·,.,

se 9 godin a od ka ko nij e sa
POSLJEDNJI SELAM SJ£CANJ£ Dan. !G. av~u.," 2011. godine navrsilo se 6 godina od kada ie ria ahiret preselila o.i. draga majka

HUSO AVDlBASIC

morn starorn

ZIJAD (ATIF) KULO
Vrijeme prolazi, a ruga i bel ostaiu. S liubavliu
njern CUV"mO uspomenu tvojoj dusi, na tebe. Neb

RASEMATANOVIC, rod. SARIC
iz Gacka Draga nasa maiko, Tvoj odlazak ostaviio je iaku bol koiu niko ne moze ialiieciri, a ljubav sjecanje koj e niko ne mole uzeti. Poncsni srno sto S,I]10 te imali, i viecni
N eka m eleci pren es u te hi do ve Llp uce ne iz n ::lsi b srca, a drag i AUah obaspe svoiom miloscu i podari Iijepi Dzennet. U spcm toe ria tebe cuvai
1Ii

i postova-

je vjecni rahrnet

Sta ri m oj, svas ta sm 0 p laniral i da uradimo, a ti ode. J a cu sve za vrsi ti, obeca vam ti. Neka ti dragi Allah d.z.s_ podari lijepi Dzennet rahmet,

Tvoia supruga Aj!a, kcerke Munevera, Amira i Amela, unucad i zetovi

Nada, Mubera,
962·1",

Tvoji Dana 19_ 8 _2011. god ine na "ria va se 40 tuzn ih dana od srnrti naseg dragog

Emir i Amela

tLOl_2:-11t

tvoj a dieea

.317-17'~

POSLJEDNJI

SELAM

STANKO (OSTOjA) flUKANOVIC
Svak i spom en nate be ; porn isao da nisi s nama budi suzu u oku, tugu u SrCU. Teske je rijedirna iskazati bol i tugu, Tvoi dragi lik, plemeniro srce i dobrcta zauvijek ce ostati u nasim

nasem drsgom

Dana 12. 8. 2011. god ine na vrsa va se 40 dana 0 tkako je preselio na ahiret na~ dragi suprug, otac, dedo, brat, amidza, d j ever i svekar

ZIJAD (ATIF) KULO Z ivot nestaje u tren u t k u, ali sj ecan je ostaj e za u vi j ek, Cov j ek srnrcu ne urn ire, urn ire On da Ita da ga za bora ve, a ti ceS zi v je ti dok zi ve 0 ni koii te vole.
tvoi e Tvoja supruga Amela Hidajeta, ainovi Emir i Semir i snaha
t LOl2:,-ln

EjUB (MUjO) CIRIC

srci ma, M ir tvoioi d usi.
Tvoji najrniliji

Neb ti je vjeeni rahmet i neb ti Allah di.". podari Iijepi Dzennet,

Dana 13_ 8. 2011. godine u 11 sari posieti rcemo viecno pocivaliste na grobliu Trnovac u Tuzli.

Supruga

sa diecom

Dnevni avaz ",",,,.,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,.49
POSLJEDNJI Nasern prijatelju SELAM saradniku

Dana 12. 8. 2011. godine navrsava se7mznih dana ad kako ie preselila na ahiret nasa draga sup ruga, majka, nana i pranana

i dugcgodisnjern

HALILU dr. TULI
Neb mu Allah

hadzi RABUA TRNKA, rod. LEPARA
Neka te Allah dz.!:. nagradi plemenitoi dusi,
Tvoji najrniliji: Tevhid suprug dzenuetskim liepotama

i neka je vjecni rahmer i Fikreta
sa porodicarna
U

tvoioi

dz.s. pcdari

liiepi Dzenner i viecni rahmet,

Zahir, u petak,

djeca Fikret,

Hikrnet

Zaposlenici

Dorna zdra vlj a Jab Ian ica

ce biri proucen dzamiii u Koniicu.

12, 8. 2011. poslije dzuma namaza,

Vardaeko]
PTT

Dana 12. 8. 2011. navrsava sa nam a nas dragi

se 6 godina

otkako

nije

nas j e napu stio nail d ragi

Dana 12. 8. 2011. godine navrsava se tuzna godina kako

ahiret

Danas

se navrsava

7 tuzn ib dan a od kako j e presel ila D'

.

MIRKO (BONE) SARAC AHMEDDEVIC
1965.2005. H vala ti za beskra inu Ii uba v i pamju koiu si nam poklaniao.
Nek" ti Allah di.;;, podari Supruga Iijepi Dzennet

Prosla j e go dina duga kao vjccnos

t,

hadzi RABIJA TRNKA, rod. LEPARA

zauvijek. i vjecni rahmet,
llGl3-1Lt

N edostaj eS riam pun 0 i svak i dan si u nasim rnislirna a u nasim srcirna

N eka ti dragi Allah po dari Iijepi Dzenner, Tvoji: Ibrahim, Azra i Emir
PIT

Dina i kcerka Samra

Tvoji: sup ruga Luja, kcerka Goga, sin Zlatko, zet Nlirija, snaha Sanja, unuka Mirna i unuci Armin i Dario
[[OL2:·.111

POSLJEONll

POZORAV

SJECANJE

uvazenorn kolegi i clanu Udruzenia urologa Federaciie BiH

NURKO (HAUL) BORACIC
dipl. ecc. iz Face 14. 8. 1987 . 14. 8. 20ll. Danas ie dan kada si preselio na bolji sviiet, te s ljubavlju, ponosom i dragirn uspomenama na tebe,

AIDA (MUHAMEDA) ZUHRIC
Ne postoji utjeha

HAUL (OSMANA) TULE
zelimc

sjecanje
Neb

!!3

tebe,

i zaborav, sarno praznina,

tuga i vjecno

UDRUZ.ENJE FEDERACljE

S postovanjem,

UROLOGA BOSNE I HERCEGOVINE
llGI:S-lLt

zj v is u nils im src ima.

podsjetiti

sve one koji re se sjecsju

da uvijek ti Allab

Tvoj sin Ferid, supruga Dzemila i jasrn illa sa pore dicarna

i kcerke Sevala, Sabina

dz.s,

podari

Ii j ep i Olen net,
Sa

Tvoji: Jama,

Mustafa

i Mer~ita

porodicama
9".389-1Ild;!:

Navrsilo

se 7 dana od preseljenia

na ahiret

nase rnajke i nane

POSLJEDNJI dobrom

SELAM prijatelju

i plernenitom

ULFETE (SALKO) HADZIC, rod. SADOVIC
iz Trebinia

DZEMALU DUBICI
Drags majko, neb

ti je vjeeni rahmet

i lijepi Dzennet, Saran Midhar sa sinovima
]lIJI/-lL, llOUi_Lu

Tvoji: Maida, Orner, Irem, Darnir, Taner

SJECANJE
!!3

nase drage

POSLJEDNJI supruzi

POZDRAV velikana

naseg fudbalskog

VAHIDA FERHATOVIC SULlO (OMER) MILIC
lL8.1991·11.&2011.
Ostat cere uviiek voljeni

VEZIRA MILlC, rod. KARIC
31. 1.2009· 11.8.2011.
FK Sarajevo
11 OlG- l u 548-lgo

i nikad zaboravljeni, Vaile: sesrra i svasti ka Dzeva hi ra i ses tricna In dim sa porod icc rn

50 ""~,,.,,'.""_"'".

Onevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

nasem

nasem

prim. dr. HALIL TULE
Kantonalno
Stranke

prim. dr. HALIL TULE
Gradski say j er

viiece
u
113!f-lmo

za Bosn u i Hercegoviu

S tran ke

ZlI

BoS!) u i H ercegov in u
Mostar
lUS-lm

HNK

SJECANJE n a nase drage

ZIHNIJA HABIBOVIC
15. 5. 1932· II. 8.2010.
Cuvat cemo svaku uspomenu

D.ZENANA HABIBOVIC
2. 4. 1966. 2. 10. 1991.

na vas duboko u srcirna gdje zaborav nikad ne dopire, tarno gdje cere vi zivjeti dok zivimo rni koji vas volimo, Tevhid ce se obaviti 14. 8. 2011. godine u dzamiji u Kladnju u 13 casova.

Porodica Ha b ibovi
Dana

c

18. 7. 2011. u 19 sui preselio je na ahiret nas dragi

RAFAEL - RAFO MURATOVIC
It. 8. 2010.11. 8.2011.
D ragi nas rata, _oriSao si kada si bio pun ZivQ(3 j kada se n i nadao n isi ~[a hi moglo de se des i. Kre n uo si nogama $VQjj m ne ZJ1:ij uti ~ta te cek a! d a se s.a.stajd Sa du 'm • nom svo jim, ni slu rio nisi izdaleka. Zapalio si svo ju za dni u ciga retu misleci d. si dosao no razgovor, all so pred robom pomami zlorvor, Tebi se tek tad otvorise oci, ali uzalud, nije bilo pomoci kad se dufman na rebe zaskoci. Sekuode su odl uti vale, tvoj e ruke su se b orile, b ranio si se i mclio, 01; d ui III an n ii e dozvolio. U darcem u Jed. ti izgubi snagu i pade na kuenom pragu, Sa nailjepsim uspomenama t viecnom ljubavi cuvat cemc te u naiSjm srcirna. N edostaj es nam neizm ierno l

RAMIZ (SEJFE) PINJIC
7.5.1932.18.7.2011. a tvoioi plemenitoi
Molimo dragog Allaha da ti pcdari Iiiepi Dunne
I,

dusi viecni rahmet

Tvoji najrniliji: supruga Hanka, sin Kemal, kcerka Meliba, zet Sejdalija, snaha Suada, unuci Anis, MeJika, Merim,a, Amila i Fatima, te porodice Pinjic, Irnamovic, Corhodzic, Fazlic, Macak, Ihtiiarevic, Sakrak, Avdagic, Dzelmic, Beslija, Ornerovic i osrala familija

priiatelii

i

Tvoia supruga Selma. kcerka Melisa i sincvi Arne! i Dine
9'53-1[;::

%1·)[,

TUZNO SJECANjE na voljenog i nikad prezalienog

POSLJEDNJI

SELAM

Dana

12. 8. 201 J_ godine navrsa va se seda m dana seljenia na ahiret naseg dragog

0d

pre-

supruga i oca

IBRAHIM (MEHMED) BERBIC
Svakodnevna siecan]a na Tebe su naibolnija i najruzniia. N eka T; je vieeni rahmet i Iii epi Dzennet. EI·F.tihal Rado Te se .jee.i u i pu DO vo le, Supruga Fadila i kcerka Mediha

Dr. HAUL TULE
B ila "am je cast i zadovol jstvo Iito
srno dijelili jedan lijep die zivota sa

dr, FUADA . DELETA PASICA
Neizrnjerno smo tuzni sro nisi s nama i ponosn i na tvoj plernen i t i lik, S Ijubavlju i postovanjern, Tvo] brat Ekrem s porodicom

2. 8.2003 - 12.8.2011.

lMi88-1LI

reborn. Pamtit cemo te kao odanog, vedrcg i iskrencg cr.vjeb. Tvoji: instrumentarke i tehnieari Op. sale RMC "Dr. Safer Mujic~
1131-lmo

TUZNO SJECANJE
Dan. 14. 8. 2011. navrsavaiu se 4 ruzne god j n c ad kada n as ie pre-ran o II ap ustio [las vol j e11i m UZ) 0(3C i zet

SJECAN"JE na naseg' dragcg

Dana 12. 8. 20 11. navrjeva se S godina od smrti meg priiatelia i druga

Dana

13. 8. 2011. navrsava

se 5 godina

kako nije sa nama n";; dragi

IZET (MUSTAFE) AHMETASEVIC iz Graeanice
Zauvijek

cd ostari u nasirn srcirna, voljen i cuvan od zaborava, S liubavlju i postovaniern Porodica

MIRZA (BAHRIJA) ZOLOTIC
Tuzan ie ova] dan, jer nas pods jee. no bolan rasra nak s IQ. hom. Ne postoii utjeha ni zaborav, Tvo] Iik i tvoia dobrota z~uvii;~~e O![~d.ll~na~im .srCI rna, Zi vre r ces vrecno \1'0 Iren i nikad za bora vl ien, ViecDo ozalo!ceni: tvoia supruga Verica, kcerkica Lana] punica Cviieta j svastika Vesna Neka Ii dragi Bog p odar i vje~n i m if i J iiepi rahme r dufi tvojoj _ 966_ ] ,~~

18.9. 1977 • 14. 8. 2011.

ESADA CERICA
12. 8. 1996. 12. 8.2011.

SULEJMANASULETA MUSICA
Sjecanje na tvoi lik, vedrinu, nase prijatelistvo i drugarsrvo nikada nede biri zahnravljeno. Neka ri Allah dU-podati lijepi Dgennet i vj ecn i rail met. Tvo] Senad Kustura so porodiccm

SJEC~NjE
Il~

roditef

e ~b.rat.a

VLADOVIC

Porodica

NEFA - BURINA
12.8. 1981 ·2011.

ISMET
198!J·2011. FAID

OSMAN
1999·2011.

Dnevni avaz "'",,,.,,,""""""""',,_ 51
Dana 11. 8.201 L navrsila se tuzna godina od kada nije Sa nama nasa kcerka, sestra, tetka i svastika

SALIHA - GARA PASOVH:
Nisi sa nama,

Sjecanie na tebe ie die naseg zivota u koiem ceil narn uvijek nedostajati. ali si u nama kroz sve one cI.me si rias za zivota podarila
Advija, teta Fahira, sestrici, sestricne i braticne
9l81-lm:lz

S ljubavlju i POSlOV"!!jem cuvamo uspomene na sve nase zajednicke trenutke, Tvoji: maika Mina, sestre Rapka i Kiza, brat Almir, zetovi Mido i Fahro, snaha

Danas,

12. 8. 20 II. go dine navrsava se tuzna godina od kada j e preselila na ahiret naS. na j draza mama

FAHlRA SELIMOVIC, rod. SILJAK
Ne prode niti jedan jedini dan, ada ne pomislimo na tebe ida ne zamolimo Allaha dt.s. da ti podari lijepi Dzennet i rahmet rvoioi dusi, Ova bol i ruga bole jednako jake kao i prvog dana i to ce tako da traje, a kako vrijerne prolazi, nedostaies narn sve vise. Nema rijeei da opise ovu prazninu SlO ie os tala, iedina nasa maikoS ljubavlju, tvoja diem Aida i Alen Tevhid ce se prouciti U subotu, 13. 8.2011. godine u 14,00 sari u ul. Trg ZAVNOBiH·a br, 31!X.

L09&9-ht

SJECANjE

I'OSLjEDN)lI'OlDl'IAV
majci naseg radnog kolege

SjECANJE

EMA(MUNIB) HADZIHASANOVIC, rod. HANDZAR
12. 8. 2002 . 12. 8. 2011. Vjecn 0 ces :ti vj eti u nasim srci rna. Ozalosecni: suprug Nusret, kcerka Nusreta, sill Mirza sa
porodicarna
llOO3-lL~

RAMIZKILIC DZEMILA (MUJO) SAHBAZ
Kolektiv TEMAX
L0974-111

13.8.1988

-13.8.2011.

S ijubavlju i postovanjem, Supruga Hasmina, sin Adis, snaha Dzana, unuka Taira i unuk Taner

Dana 12, 8. 2011, godine navrsava se iO godina kako je preselio na ahirer na, dragi su prug, orac, svekar, punac i dedo

Dana 12. 8. 20 II. godine n a'TS"Va se 9 godina od preseljenja no ahirer naseg

Dana 12. 8. 2011, godine navrsava se 6 rnjeseci od preseljenja na ahiret naseg dragog i voljenog

IBRO (ALIjA) TIRO
S ljubavlju i postovanjem uvijek cemo se sjecati tvcg lib, plemenitosti i ocinske pamie koju si nama ti darivao, Neka ti Allah podari Iiiepi Dzennet, a dusi viecni

OMER (HILMO) HASANOVIC
i neizmjernorn ljubavlju zauvijek ceil zivjeti u nasim srcirna.
S ponosom

HUSEINA KANTARDZICA
S liubavliu i postovanjem dobrotu i plemenirost, Porodica euvamo uspornenu na tvoiu

rahmet.

dz.s_

N eka ti dragi Allah dz.!L podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet.
Suprugs Vahida

Tvoji najdrazi: supruga Fata sa djecorn
10991-1H

i kcerka Dzemila
9"365-lod;:

L098]-ln

Dana

12. avgusta

2011.

godine navrsavaju

se cetiri

godine od s rnrti nase drage naue

SlECANjE

Dan" 12.8.2011. navrsava se 19 godina od pcgibije

Dan. 12,8.2011. godine na '1rrs.a se godina ad kada '1,13 nije sa nama nasa voljena

FUAD (ESREFA) SEHIC
12. 8. 1985 • 12. 8. 2011. S Iiubavliu i ponosorn, Porodica

MULIJE JAZIC, rod. HASANBEGOVIC
S ponosorn cuvarno USPOrne!!U na tebe,

DZEMAL (MUSTAFA) DUBICA
Posliednii pozdrav od restorana LIGHTS I
OSOBLJA
l09a6-tu

Dana deverog avgusra 20 I!. navrsilo se 10 godina od smrti nakg QC::l" punca, svekra i dede

SJECANJE na supruga i OCa

DAMIR (MAGBULEi RAMIZA) DIZDAREVIC
Tvoi lik, plernenitost i dobra ta vj eto 0 ce zivj eti u
nasirn srci rna. N eka ti Allah dz, S. po dari lijepi Dzennet.

SAMlRA BURIC, rod. OMEROVIC
Bol nije u suzama niti u rijecirna, bol je u nasirn srcima gdje ceo! uvijek

cstati. Tvoji najrniliji: otac Za.

[asmina, Senka i Aldin
lm8-1H

Tvoii mama i daidia Fazlagic Hamza sa
porodicom
!0984.1
H

hir, rna j ka Duls urna, seSIre Sabina, Saliha, Zahira, Dzeila, kcerke Sabina i

Ermina

i muz Munever
:.H8- ~!:-.:

POSLJEDNJI SELAM
5U pruzi

n ajieg rah metli Asi ma

VAHIDA (FAZLIJA) FERHATOVIC, rod. FAZLINOVIC
FK "Vramik" osraje bez dugogodisnieg prijarelia, no koieg smo se uvijek mogli 0.10· niti i dobiri podrsku. Molimo dragcg Allah. d"s, da joj pod a ri lijepi Dzenner rahmet, UPRA VA, IGRACll NA VijACI FK "VRATNIK"
JJOO?·lL!

ZIJAHA (FEHIMA) NUHANOVICA
Tuga i bol u sr cu nlkada nece p restari, a sjeean ie na tebe viecno ce traj ari, Neb ri All. h d;:.,. podari Iiiepi Dilen net i vj ecn i ra h met. i viecni Tvoii: kderka Indi ra , sin [asmi n, zet Senad, snaha Sanela, un urad Nermin, Nedim, Alen i Deni
i09iS·11t

Dana 9_ 8. 20 I J. god ine ll.vrsilo se 6 m j eseci od kada j e

na ahiret preselio

AHMED (MUSTAFE) ALAGIC
12.8. 2007 • 12.8. 2011. Supruga Add. sa diecom
10m-It!

ZEJNIL (ADEM) MUJIC
Tvoji: sinovi Izudin i Hairudin, snahe Sen ada i Mevlida unuci Ernad, Eima, Amila i Amra Tevhid ce se prouciti 12, 8. 20 II, petak, prije dzurna
narnaza u dzarniii Grivici,
9-.32!:1-1odl

S Ijubavlju i postovanjern nasirn rnislima i srcima,

uvijek u

52 ""~,,.,,'.""_"'".

Onevni avaz
navrsavaiu se tri godine od kada ie umrla Dana 12. 3. 201 L godine ahiret (lase drage tete navrsava se sedam dana od preseljenia na

Dana 12. 8. 2011. godine nasa plem en; ta

SENKA - SERA KAZAZIC
Sieeanje Pamticemo te po dobroti, sa liubavliu i duznim njati, a uspornenu na tebe vjecno cuvati, Uviiek tvoji Kazazici: Igor i Vedran Emir, Dado, postovaniem spomi-

ULFETE HADZIC
na tebe, tvoi plemeniti lik i dobrota ostat & vjecno u nasim

srcima
Neb ri dragi Allah

dots,

podari

sve dzenetske

Ijepore

i viecni rahrnet,

Ines, Emir, Arif, Azra, Vesna, Zoran,

Verica, Od porodica
lI15--lmo

Bilalovic

i Muikanovic
10031-1L1

POSLjEDNJI ciienienom

POZDRAV kolegi

Dana 12. g, 2011. godine navrsava nase drage i nikad zaboravliene

se godina

od preseljenja

na ahiret

i postovanorn

FATIME SEHOVIC, rod. KLINCAR prim. dr, HALIL TULE
Ha tm a dova ce se prou ci ti u petak, 12. 8. 2011. godi ne prij e dzum a namaza u 12 sari u Lubinoi dzarniii (Vratnik). N eka ti dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet,
Tvoji: suprug Rifet, sin Jasmin, i ostala rcdbina i prijatelii kci Jasmina, unuead Mirna, Ivana, Darnir, Timur 12. 8. 2010 - 12. 8.2011.

Kolektiv Sluie za uroloske bolesti Kantonalne bolnice Zenica
N

Dana 7,8. lOll, godine navrsilo mog sup ruga

se sest mjeseci od srnrti

Dana 12. 8. 20 II, navrsava ah iret presel ila nasa draga

se pola godine

otkako

[e na

na naseg elana

EjUB AHMEDSPAHIC
rnedicinskog rehnicara iz Doma

KASIM (HASANA) COSOVIC
Neb ti je vjecni rahrnet Dzennet,

zdravlja Breza

i lijepi

FADILA TALjANOVIC, rod. HAROVIC

Supruga Adviia i ostala familija Kornora zdra vs rvenih tehnicara Ze- do kanton a
Harms dova je u petak, 12. 8. 2011. prije dzume namaza,
L0942:-ln

Ozaloscena

porod ica
l~'''!·lt~

Dana 11. avgusta 2011. navrsile su se dviie go dine ad kako nas ie na pus tila nasa draga

D. no i3. a vgusta

no v ria va se 40 dan. od kako j e p reselie ria ahiret n.s drag; bab 0

Dana 12, 8. 2011, navrsa vase 14 gcdina od kad. je presclio na ahiret voljeni ,uprug i otac

20. 7. 1!1!12 20. 7. 2011. otkako je p reselio sehid

presel io tragicnom smrcu

Dana 13. 8. 20 II. godine novrsavaju se 2 godine orkako ie

SEMSA HASIC, rod. VUjlCIC

~
~,

S ljubavlju Porodica

i postovanjern,

BECIR (OSMAN) MUHIC
N eka ri drag; Allah di, ri lijepi Dzennet. SJECANJE

s. poda-

MEHO (OMERA) KUNIC
Vriieme koje prclazi nikada nece izbrisati sjecanje na tebe, niri donijeri zaborav onima koji re vole. N eka ri Allah d,U, podari Iii epi Dz'ennel. Tvoia supruga Mej", sa diecom
93:i.9.lnd:!

SENAD (MUHAREMA) MISTRIC
N eka u dragi
Allah dz.s. po dari lijepi Dzeun et i vjecn i rah met.

AMAR(FUAD) MISTRIC
Na ovom svijetu nema doveIino rijf.'Ci koje bi iskazale nasu boL To l03JDO samo mi i dragi Allah dUo koj; gleda u nasa srca. Niemu upueujemc dovu da ti otvori dzennetske kapije, a mi eemo te zauvijek po dobroti pam ti ri j spomin jari, TVQia nana hadzi Advija (maika) ''''' ..Ind'

Dana 12, 8. 2011. navrsava se pun ih 12 godi na otkako ie p reselio OIOC, ahiret nas drag••i 'U· prug, na puna", dedo .

.~.

Hanna dova ce se prouciri u subo tu, )3 _avgusta u Begovoj d.i!~rn ij i sa pocer kom u 13-20 san, TVQji najmiliii
916L.lndf

Majka hadzi Advija
9'34G-lod;:

"'"
,

,

Dana 9, 8. 20 11, n avrsavaj u se 2 go dine od smrti naseg dragcg supruga, oca, dede i svekra

,

, MUHAREM NADAREVIC
Drag; na!, sa Ijubavlju i !><lSIO. vanjem uviiek ,ce;S biti u nasim srcima. N eka j e vi do i rah mel IVO lo j pi emen itQj dusi. Tvoii: supruga Sabiha, kderka Sena da, ze ( Dzev de I, un uk Adnan i unuka Dzenana Tanevi C sa porodicom 1090~-1 ~t

HAMID LjUBOVIC
12. 8. 2007 - 12. 8.2011.

EMINA OMEROVIC REFIK (ISLAM) DELIC
Vri j erne pro lazi, a s] ecan [e na dragi lik, plerneni test i dobrotu tra] no su u nasem sjecanju, Neka ti Allah d,H. pcdari Dzennet i vjecni rahmet, lijepi

Emir i Edin

S Iiubavlju i postovaniem, Supruga N evzeta, sinovi

Navrsava se ,esr tuznih kada nisi s nama.

mjeseci

ad

Tvoji naimiliji: sup ruga Safeta, sinovi Sabahudin, Admir sa porodicama

Tahir i
9Hl·lnd'

Tvoji najmilij i rnama, brat i sestra sa porodicarna
]092~-lLf

Danas

se navrsava

sest godina

otkako

nije sa nama nas voljeni

sup rug i orac

Dana

10. 8, 2011. navrsilo

se 40 dana od preseljenja

na shiret

naseg

HALID (HAMED) ALjOVIC
Neka ti Allah dB.

RAMIZ SEjDIC
podari lijepi Dzennet

i vieeni rahmer.
u L ubi noj diam iji. sa pomdicama
10912-1LI

S Jjubavlju i poslovanjem,
Supruga Bi5era, 5io Armin i kcerka Almira
9H9-Lndz

Tev hi d Ce se PIOuc; Sup ruga Pemba,

ti 13. 8, i.za podne !!am aza
i kcerka Mensuda

sin Mensud

Dnevnj avaz ",",,,.,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,.53
Navrsilo se 40 tuznih dana ad srnrti naseg dragcg oca POSLJEDNJIPOZDRAV

HAMEDA KURSPAHICA
Molimo dragcg Allaha dz.;. d. ti podari lijepi Dzennet,

Prim. dr. TULE (OSMANA) HALIL
Tvoju dobrotu i plernenitost nikada ne mozerno zaboraviti, Vole te Afa, Ada, Sernir i Mirsada
11002-][[

Tvoje kcerke Kanita i Aroda sa porodicorn
Tevhid

ce se prouciti

13. S. 2011. u 14.00 sari, dzamiia Hrasno,

111S-lmo

POSLJBDNJI nasern drsgom

SELAM didu

POSLJEDNJI

POZDRAV

gospodi VAHIDI FERHATOVIC ABDULAHU AVDI RAMICU
S postovaniem Od unucadi: Nadine, Armina, Dzenane, Ajle, Dalile, Darija

m aj ci nase prim. dr Merdine

Fer hatov

it

i Damerisa

KOLEKTIV KLiNIKE ZA INFEKTIVNE BOLESTI
lWW ... u r

i sierom

POSLJEDNJI POSLJEDNJI POZDRAV

POZDRAV POSLjEDN]I SELAM

nasem tetku, zetu i ba dzi

nasem zetu i te tk u

HARIJU DZEMI DUBICI DZEMI DUBICI

Sa velikom Mirza,

ljubavlju,

postovanjem

j tugom

Mirna,

Sanka i Miran
513S3-1mll!

Sa velikom Ijubavlju, postovaniern i rugom Selveta, Nermina, Amra, Hans, Rubina, Berina, Hana,
Milan

U nasim srcirna cd ostati zauviiek.
Od brata Seje, Fazile i Amine

i Adrian

.].S>. i"",

SJECANJE na nase najmilije

MEHO (ZAHIR) TUTUNDZIC
1912 - 1996.

ISMET (MEHO) TUTUNDZIC
1947 - 2010.

SUHRA (ARIF) TUTUNDZIC
1923 - 2011.

SAMIR (ALIJA) TUTUNDZIC
19811994.

Od porndice
93,!:J-lnd!

Dana

12. 8. 20 11. god ine na vrsa va se sedarn dana 0 d kada j e preselio

n a ahi ret n

as dragi

Dana

12. 8. 201!. navrsavaju se 3 tuzne godine kako nas je napustio na ahiret preselio nas dragi suprug, otac, svekar i dedo

i

SABRIJA (MEHMED) CORHODZIC
iz Brekog
Zauviiek

AZEM (BAJRA) KOVAC
2. 6. 1950 - 12. 8. 2008.

ces ostati

u nasirn srcirnal

02alosceni: supruga Zurnra, sin Selver, kcerke Meliha i Bahra, snaha Amela, zetovi Zijad i Husejin, unucad Aladin, Alvin, Mirza, Irma i Laila, te porodice Corhodiic, Buliubasic, Trurnic, Spahic, Terzic i ostala rodbina i prijatelji -

N eka ti ie vj ecni rahme ( i h vala Tvoji najmiliji: supruga Alrnasa, sinovi Adrnir i Saud in, snahe Mersiha Selvedina, Dzeneta, Dzenis i Sarah od kada nas je napusrio
i Mirsada, unuci
O"'·i,d'

SJECANJE n a nase drage rod itel je

Dana

17. 8. 201!. navrsava

se tuzna godina

na, volieni suprug i orac

GACANOVIC

PREDRAG (SAVE) MIKIC
U znak sjecania okupit Mihovil Arhangel, cemo se u suborn, 13. 8. 2011. na grobliu

Sv,

hadzi SALKO

hadzi SEJDA
p-I'IIOI

Tuzno i tesko vriieme prolazi, ali ti zauvijek
Vje;;n a tva j i s upruga Mari] a i si n Dorde

zivis

u nasim srcima.

rna] 2002. avgust 2007. N e ka vam d ragi All ah d ~.s. od ari j ij epi Dienl1 et i sve njegove I[epote. p Va!. djeca sa svojim porodicama

JOO'9-5-1H

54 ""~,,.,,'.""_"'".

Onevni avaz

U srijedu, 10. avgusta 2011. navrsilo se sedam godina od preseljenja na ahiret nase drage kcerke i sestre

AIDE ZU.HRIC
Ni protok ovih sedarn godina, rna koliko brz bio, nije izbrisao iz nasih srca i dusa ni djelic od uspornena na plerneniti lik i djeJo nase Aide. Ponosni na svu njenu dobrotu koju je podarila ne same nama, vee i svirna koii su je poznavali, vieruiemo da se niena dusa vratila Gospodaru zadovoljna i sretna uz sabur koji nam preostaje, nosit cemo vieciti ponos u sebi sto je bila i ostala nasa Aida. Neka Svevisnji bude milostiv prema njenoj plemenitoj dusi, a nama neka podari jos puno sabura, Amin. Otae Muhamed, majka Vahida, braca Orhan i Adnan, te neviesta Velida

Dana 12. 8. 2011. godine navrsavaju se 4 godine od kada nije sa nama nasa draga

TUZNO SJECANJE na nase roditelie

PASA SEJDIC, rod. ZULFIC
1947 - 2007.
Tvo] plerneniti lik i dobrota vjecno ce livjeti u srcirna onih koii
SU

ESMA ZECU:, rod, BAJRAMOVIC
12. 8. 2010 - 12. 8. 2011.
te voljeli,

HAUL
ZECIC
19.2. 2001- 12.8.

zou.

S liubavliu i postovaniem.
Ozaloscena djeca Tevhid ce se prouciti u petak, 12. 8. 201 J. godine u 16 sad u ulici Azize SaCirbegovic 124, kada ce se i pokloniti hatma-dova za duse nasih rcditelja.
P1T 932~-lndJ

Llvijek bmw se pouositi SIOsmo te imali i viecno zaHti sto srno te izgubili. Neka ti Allah

dz.s.

podari lijepi Dzennet,

Tvoii naimilijil

Dana 12.8.2011. godine navrsava se godina od smrti mog voljencg i nikad prezali enog su pruga

POSLJEDNJI

SELAM

naso j dragoj m a]ki

SEFKOAJVAZ
Vjecno ce'szivjeti u mom srcu i mojirn mislima, Previse bolis i nedostaies. Voli te tvoja Zaklina
ll.3~-ll'ilo

ALIJI SELIMAGIC
Dok zivimo mi zivjel ces i ti u nasirn srcirna. Tvoie kcerke jasmina i Nermina- Mina sa porodicama
10979·lu

Dana 12. 8. 2011. navrsava se 8 godina otkako je preselio na ahiret nas dragi

POM.EN Dan. 14. avgusra navrsava se ""rdese, prestalc da kuca Sn::C nakeg iedi rica sina

SjECANJE mznib dana od kada je

na moje drage roditelje

ILIJAZ (SULEJMANA) HADZIC
Uvii ek cd Zivj eli u n asirn srcima i bit; dio nasib nailjepsib uspomena. Neb ri dragi Allah d:H. podari lijepi Dzennet. Supruga Refika, sinovi Nijaz i Adrnir, snaha Ermina, unucad Tahir i Kenan .m-'n<

ALEKSANDAR (UGLJESE) ELEZ
1989 - 2011.
Togadana u 11.30h riagrcblju Bareu Palama odrzar ce se pomen. Sudbina se So nama poigrala. Prvo nam te dala pa 0 nda uzela. Sada, dusc, placerno nocima, dok na m IVO je an delsk 0 lice ti cr. p red ocima. Z. tobom eemo pl.kalj dok suze ne presuse. Zauv iiek ce! b iu d io nase JuS<:. Ponosni sro smo te imali,

MEMIC AHMED ROCKO
13.8.2006.

MEMICHAFA
13.6.1992.

C-{)vj k srn rcu ne urn ire, urn ire onda ka d ga zab Ora ve, ali e vi cete hvieti sve dok hvimo mi koii "as volimo,
913.1-!n-d~

Otac Uglicia imam' Kovi Iika

Vasa kci Nafa, zet Kerim

j

unuci Edin i Mirza

93:<6· !"<iZ

Dnevni avaz "",,,,_,,,"_"",_
U ovim mubarek danima siecamo se nasih roditelja

55

FEHIM (DERVIS) KUKIC
1993· ZOllo

RABIJA (IBRAHIM)

KUKlC, rod. BUKVA

Dragi nasi, molimo se dragom Allahu dz.s_ da vas nagradi liiepirn Dzennetom. EL~FATIHA Sinovi Fuad i Sead sa porodicama
SJECAN]E S tugom, Ijubavlju i postovaniem na vrsenih 52 dan. od ra stanka sa dragorn rna mom i 35 godina bez dragog "am oca

2010·2011.

I019l·1u

povodom

FATIMA SULJAGIC, rod. BEJTIC
iz Rogatice 18.6. 20U .. U. 8. 20U.
Ucenje i poklanianje

RAMIZ SULJAGIC
iz Rogatice 22.7. 19"76 22.7. 20U. .•
u 13,40 sa ti_
l05.3c.-Lu

Pamrimo vas po dobru i s postovanjem 'Vaspominjerno. Uvliek Me [U aka nas.u nasim srcima i mislima, Molimo rlragog Allaha da vam podari hjepi Dzennet i vjeeni rahmet. halma-dove ce bit; u petak, 12_ 8. 201 J_ godine u Gazi Husref-begnvo] diarn.iji, posliie dzume nama" Vj~no zahvalna vasa dieca Azra Avciic, Adrian i Adrnlr Suliagic sa porodicama

SjECANJE

na

hadzi FEJZU i hadzi AZEMINU SKALONJA hadfi OMERA SKALONJA hadzi HAJRUDINA i hadzi AISU SKALONJA
Porodica

Hatrne dove ce se pckloniti 13. 8. 2011. godine u 12 sari u Lubinoj dzamiji,
L09l1-111

SjECANJE

na nase rcditelie

MUSTAFA BM;uS 1992-2011.

SEVLETA

BM;uS,

rod. KOLDZO 2004-2011.

DZEMAL KURTOVIC 1963-2011.

Mol imo Allaha di. s. da yam po dari lijep i Dzenn et i vj ecni ra hm er. Basic Asim i Mediha rod. Kurtovic sa porodicom

MUNlRA KURTOVIC, rod. DEVERDEK 1996-2011.

Dana I L 8. 2011 . navrsila se godina otkad nije sa nama nasa sup ruga i maika

SALIHA - GARA PASOVIC
Nedostaies nam kao prvog dana, vriieme prolazi, a ruga ostaje. San postaie java, kao da cujemo korake rvoje i tvoi glas, zoves nas, ali nakratko vracas nas u stvarnost,
moramo dalje bez tebe, ali znamo da bi ti tako htjela, U spornene i ljubav prerna tebi zauvijek ce ostati u nasirn srcima, Vole te tvoji: Eso, Venesa i Vedad Tevhid ce se prouciti u nedjelju, Odlazimo na mjesta nama znana,

suze u ocima . briserno ih, jet

14. 8. 20 II. u 14.30 sari u dzarniji

J ezero
Lf.r91U-111

SJECAN]E

SJECANjE

na nase drage roditelie

RODlTELjE

NA

DOl

Dana 12 .• vgusra 2011. !",noes! ie gcdiod kada njje sa nama !lasa draga

CAMILA (SABITA) KAJMOVIC
MIDHAT ABDICEVIC HAJRA ABDICEVIC
12.8.2009· 12.8.2011.

I. 8. 1990-1. 8. 2011.

Voljeni nnsi, vriieme neumiruo prclazi, :i3ti ne mo~¢ de ublah bo,I,~ tugu k-oja:se uvukla u na~j) srca t hi [ ee eauvliek '-:i vern i prs tlfac. Suze U ocima i tuga u srcima osmlu zauvijck sa onhna kcilsu vas. vclieli. Nedcstaie nam vala ogromna ljubav i pa!nja kojom $l~"as uvijek :!].;;ijis.,krenl]e darivali. veliko hvala za SVII fiubnv koju ste nam poklonili. V(lli me VA S _

ll"~

BEJDA (HAMDr·bega) KAROVIC, rod. BAKOVIC, udova KRVAVAC
1920· 1988.

FEHIM (ZAHIDA) KRVAVAC
1912 - april 1942.

J o~ uvij ek ista bol,
Nedostaies, U nasim srcima vljena. Molimo Allaha

ism ruga, jo~ uvij ek is ta prazni

03

bcz tebe.

tako nam nedostajes. OS-ladeSzauvijek voljena,
11

nosilac Sporn. All rifas, NOR·a

misfima nikad zabora-

~:jI

dieca: kcerke ~Sabina! Jasmina

LEdina,

sine v i -Heris, M:di.k ~'Iarik
IOOJ;S·!u

Hatma dov~cc: se poklQni.li prijc dz~mc ~!imaz.a II pelilk~ 12. 8. 20J~. u 12_~ h u d2amiii fale~i,fi, njim:a ~nii.hovim rodireljima: .H,amdi-begll D~kovidu, dugcgodisnlera m uhraru, Daehvl Bakevid, rod. Kaperancwk, Arifi Bakcvic, rod. A"djc~ priie lOS:jI, udcvi MlJhamcd~bclia 1i1!i4a1 rc rctki h~d~i Di~9-b lULU mi 0 merbegov j~! tOd. Bakovic~ (laid'i Z ija hu Bakovieu i ceuh u J usufu Karovicu .. Od sine prim. dr. IJJ ed .. Krvavac S1,l kriie sa pored icom I ~-hl

dz.s.

da ri podari dzen nerske lj epore,

Tvoii: suprug Feizo, kcerke Mirsada, Suada, Senada, Dzenana, unucad Haris, N eira, N edirn, Vedad, Zenna, zerovi Harndo i Hamdija
lOO11,3-Lu

56 ""~,,.,,'.""_"'".

Onevni avaz

SjECANjE

na drage roditelje

SULEJMAN-beg (SMAILA) POLIMAC
1900 -1974.

FATIMA-hanuma POLIMAC, rod. HADZIHASANOVIC
1919 - 1973.

Po dobroti cemo vas pamtiti, s ponosom sporninjati i nikada zaboraviti. Molimo Svevisnjeg Allaha dz.s. da vas nagradi za sva dobra djela koja sre ucinili i da vas podari Iijepim dzennetom, Neka je vjecni rahmet vasim plemenitim dusama. Sin Mehmed, unuka Berina i snaha Mirsada
TUZNO SJECANJE

na nase nai draze Dana 12. 8. 20 I L uavrsava se 18 dugih godina od kako niste sa nama nasi dragi i nikad prezaljeni

Dana

12. 8, 20 II. navrsava

se 6 m j eseci od prerane

sm rti nase drage

SALKO SABANOVI(~
1932 -1993.

MUHD]M - PUP] SABANOVIC
1968 -1993.

AMRA (DZAFER) MUSANOVIC
tuga vjecna

Nista ne moze ispuniti prazninu ni umaniiti bol, jer rane su duboke, istina preteska, a
. -

Neka ti dragi Allah

dots.

podari

Dzennet

i viecni rahmet,
SJn·ooolI06

Vasi najdrafi - porodica Sabanovic

o zalosceni:

alae Dzafer, maj ka N adza i ses Ira Aida

Navrsilo se 6 rnieseci od kada je na ahiret preselila nasa draga rnajka, supruga i nana

MUNEVERA (KADRIJA) BITEVIJA, rod. PILAVDZIC
Neka ti Allah dB. podari liiepi Dzennet i vieeni rahmet,
Tevhid ce se prouciti 13. 8. 2011. (subora) u 17 sad (iza ikindije) u dzamiji Hrasno.

Tvoji: Hasan, Azra, Asaf - Ako sa porodicama

Dana 12. 8. 20 I L navrsava nama nas

se 17 godina

ad kada nije s

SJECANJE Dana 13_ 8. 2011_ navrsavaiu se tri godine od preseljenia
na ahiret rnog dragog brata

Dana 12, 8. 20 l l. navrsava drage majke i supruge

se 7 godina

od s mrti nase

NEZIR (MEHMEDA) BECA ISMET HALJEVAC
ti Allah Dzennet, Supruga

CERIME ABAZI
Po nom i smo S10 smo te j mali, beskrajn 0 tuzni !ito s roo te izgu b iI; i zauvijek cd biti u nasirn mislima i srcima, Neka ti dragi Allah pcdari lijepi
suprug Smaio, sinovi Amir i Arnel
934:S-1Ild;:;

N eka

di.s,

podari

vj eei ti

Dzennet i viecni rahmet. i ljubavlju S es ua Sam ija Tufek - Sana
S ponosorn
9146-lnoz

Suhrn, kcerka Amra s porodicom, sin Mehmed (Mesa) s porodicorn

Tvoji najdrazi:

sa suprugcm i kcerka Amra

Dana 1S. 8. 2011, navrsava se 6 mieseci od kako niie sa nama nasa draga, vol iena

BOLNO SJECANJE na volienog sina

Dana 13. 8. 2011, god ine na vrsa va se 40 dana na ahiret preselio na~ suprug, otac i declo

0 tkako

je

EMINA OMEROVIC
cuvarno uspomenu na Tvoju plernenirost, dobrotu i ljubav koju si narn nesebieno i neogra-

S ponosorn

OMARA KADICA
12. 8. 2002 - 12. 8. 2011.
Dever godina, p repunih b ala, tuge i sjecanja _
Neutjesna
u

FERID (SALIH) HAZNADAREVIC
Zauvijek

niceno pru~ala. Zan vii ek ces osta u u nasim srcima i mislima, ier voliesve dzennetske Ijepote i viecni rahmet Tvojo] dusi, Tvoii: mnl< Suad, sin Emir, kcerke Amra i Irma Tevhid ce se prouciti Tepebas in a b r, 16.
dana 14. 8. 2011. u 11.00 sari, ul. """-, ni nikad ne urniru. N eka ti dragi Allah dz.s. podari

dusu i z;vie! cima.

cerno parnriti

ces viecno

tvcju dobru
11

nasirn sr-

Neb ti drag; Allah dt.s. podari [ijepi Dzennet i neb je vjecni rahrnet tvojoj plemenitoj dusi, Tevhid ce se prouciti u SUb01U, 13.

8_ 201 L godine u 14_00 sati u kuci . Miscina 31, Sarajevo
- mama Azra
l04I}4-ln

Supruga

Selma sa djecorn

10909-1Lf

Dnevni avaz "'",,,.,,,""""""""',,_ 57
Dana 12. 8. 2011. navrsava nas jed in i zet se sedarn dana otkako je preselio na ahiret POSLJEDNJI POZDRAV dragom [a ti

HUSNIjA . ZLATKO CISn':
Dani prolaze ali ni jedan nije i nece biti bez sjecanja na tebe, Parntit cerno -te po dobroti, u srcu zauvijek nositi i s ponosorn spominjati,

HUSNIjA.

ZLATKO elSIC
odlazak jednako

Danas si rrebao proslaviri svo] 63. rodendan. Tdka ie riieeima iskazati bol i rugu, a jo' [eZenaviknutise
bez tebe, Dani prolaze ali sjecanje Dragi i najdrazi tala, volim te najvise, Tvoia kcerka Aida na tebe ostaje zauvijek,

Danas kao i oncg dana tvoj iznenadui dan j e tufa n i bolan b ez tebe.

boll. Svaki
zivje[i

Neb ri dragi Allah dlULpodari vjecni rahmer, Punac i sura sa porod ico m

TUZNO
SJECANJE

SJECANJE

POSLJEDNJI

SELAM

nasem dragorn sinu i bratu

ZIjAD (ATIF) KULO
Neb ti dragi Allah dB. podari liiepi Dzennet i viecni rahmet rvoioi plemeRAZlJA SIRBUBALO, rod. SMAjOVIC
12. 8. 2008 - 12. 8. 201 L S Ij ubavl j u, ponosc m i pcstovan jem viecno u nasi m srcima.

HAMED SIRBUBALO
22. L 1977 -12. 8. 2011.

nitoj dusi,

HAMID (HASlMA) HRELJA
12.8.2003· 12.8.

zou.

NURA (HASIBA) HREI..JA, rod. BORISIC
23. 12.2003 -12. 8. 2011.

Tvoji vjecno neutjesni: Majka Aiia, brat Akif, sestre Safiia, Kadira i Razija sa porodicama 9l91·lO.u

vaSe kcerke

Maida, MevIida i Au.

sa porodlcame

11000-ltL

Ozaloscen i: kceri Mevze (a i Enesa, s inovi El vedin i Nermin sa porodicama
9.3.94-1 nd~

POSLJEDNJI mom dragom

SELAM bratu

SJECANJE na rn og dragog zeta

I'OSLJ£DNJlI'OlDRAV

UZElRA MUHAREMOVICA
10. 8.2010 - 10.8.2011. Neb ri dragi Allah dz.s. podari vjecn i Dzen net,
Tebe, tvoju dobrotu zaboraviti,

ZIjAD (ATIF) KULO
bratu nase radne kolegice Neb ti dragi Allah dz.s. podari li j epi D zennet i vje!:ni rahrnet tvo] oj pl ernen itoi d us i. Tvoia sestra Kadira Selimovic Sa porodicom
939i·10&

i plemenitost

nikada

necemo

ELMIR (EKR.EM) KUKlC-ELA

Tvo] sura Aziz Lokvanci

c sa pore dicorn
Radne kolege Robot Mostar
SJECANJE na n aseg dragog b rata Dana 12_ 8. 201 J_ navrs ava se godina i dobre marne marnlce od smrti moje voljene
114tJ-lmo

POSLJEDNJI rncrn dragom

SELAM bra tu

SlECANTE

na rnog iedinog,
ljubljenog sina

ZIJAD (ATIF) KULO
Neh ti dragi Allah dt.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet rvojoj plemenitoj dusi,

MEVLjUDE
jASAVIt,

- MELjE
rod.

Tvoi brat Akif Kulo sa porodicom

BEKTESEVIt

MIRZA (BAHRIJE) ZOLOTIC
D!agi moi jedini sine, n i svjesna j os n learn s(a sum tvo] im preseljcnicm i~ub LI:a.Stalno $1: [I adam da 6e~ mi. se poievi ti [;!3 vratima i (1.,[1:;1~C! vesee i razdragan pi LiU i irna Ii sta da ee jede?! Onda ,cd me lzllubiti (um.rljati) i hlati de ue ami[em da se betsem. Bot.e milcsrlvl obradu] mega slna avo jim blagcdee ima, a meni dai snage i aab uta da ave to laUe podnesem. Am in, Tvoja o~;:dos&:n~ (uensi, nendas) mama Sadera 9'1'8-.~~ ]

1'177 - 2007 - 20ll. iz Tuzle

MIRZA (BAHRIJE) ZOLOTIC
1977 - 2007 - 2011. iz Tuzle Vole te i ne daiu zaboravu,
Tvoje sestre BUe" i Amira
97;S-t[~

iz Plava 2010 - 2011.
Bilo sra d. kazem malo je. Bilo sra d. napisem, nedovohnc [e. Nerna re, a 'I,I'idim te svuda. U tin i mise eesro da me zoves, a nakon toga prazn ina i ruga, Kada bi se bar nil sekund poja vila. Melie- MeJjkice, nisam mzn. dmas, ruzna sam uvliek, Ne mogu te zagrliri i reei - EVQ me rnamice, [a ti dosla iz skore, Zar si morala otici? Mam ice, tako ml nedos [OJ el i d. m i svo] u ruku dol, d. Ii Z03S. da Ii 2.naS. Tvoja kcerka Nella 940t-lnoz

POSLJEDNJI rncrn dragom

SELAM bra tu

ZIJAD (ATIF) KULO
Neb ti dragi Allah dz_s_ podari liiepi Dzennet i viecni rahmet tvoioi plemenitoj dusi,

Tvoia sestra Raziia Babic sa porodicorn
93~I-IDdt

POSLJEDN]I

POZDRAV

Da na 12. 8. 20 11. n a vr5avaj u se 2 godi ne od ka d" je presel io na ah iret n as dragi

velikorn cov iek u

profesor HAMID (ED HEM) KOLAKOVIC RATKU BASKARADI - J ARI
Mrleta, f)oleta, joce, Pede, Mikija,Suse, Fare, Davora, Stije, Leke, Struje, Vuje, Cerija, Rake, Beska, Mirka Trninica, Biliane, janje, Lige, Buje, Bradare, Lale, Bude, Cere, Zare, Cede, Necka, Deje, MiSe, Fafe, Deke, Ranka, Cileta Od: Bogdana, Mirka [anjica, Uviiek cd ~ivjeli u nasim srcima i biti die nas i nasih Iiiepih uspornena provedenih s
tobom.

Neb ti dragi Allah dz.i. podari sve dzennetske Doze Sakib, Ermina, Amer i Fuad Halma dova bit ce poklonjena u dzamiji Butmir,

Ijepote.

N

Da na 10. S. 2011. godine

no vrsila se godina od kako n i[e vise sa nama nas dragi ba bo, dedo, punac

Dana

10. S. 20 11, godine

navrsila

se godina od kako vise nije sa nama o."S dragi otac, dedo, punac

UZEIR MUHAREMOVIC
Tesko je vierovati da nisi vise sa nama, ali si u nasern srcu, srcirna koja te vole i koia re nih d nece zaboravi ti,
Tvoji: Besima, Ibrahim, Berina,

UZEIR MUHAREMOVIC
Tesko ie prihvauti istinu da zivot nesraie u trenu, ali posroji liubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lijeci, Po dobru cemo te pamtiti, sa ljubavlju i postovanjem sporninjari i euvati u sjecanju. Neka ie vjecni rahmet tvojoi plemenitoi
Tvoji:

Emina, Safet, Eldin

dusi.

Mirsada, Mujo, Selma

Dana

10. 8. 2011. godine

napusrio moj dobri i plerneniti DEDILI

navrsila

se ruzna godina od kako nas je tiho kao sto je i zivio

Dana 10. 8,.2011. godine

navrsila

se godina

od kako je preselio

na ahiret

nas dragi babe

UZEIR (MUjKANA) MUHAREMOVIC UZEIR MUHAREMOVIC
Dragi moj dedili, Neka je vjecni rahrnet rvojoj plernenitoi Uviiek ce re se sleCali
tvoia unuka A.RCl (Arijana) duli. Ne postoji utjeha ni zaborav samo beskraina praznina, tuga i sjecanje Neka ti dragi Allah M.s. da lijepi Dzennet i viecni rahmet, n. rebe, Tev hid ce se p rouci u u subo tu, 13. 8. 20 I 1. u 11.00 sa ti u porod icno j kuci u Kovaci rna, Stari drum Ill, Hrasnica,

Ozalosceni: kcerke Besima, Dzevada i Mirsada, unucad Ibrahim, Selma, praunuka Emina, zetovi Safer, Dzevad, Mujo i Eldin

Berima, Ariiana i
9398"n<ll

POSIJEDNJI n asem dragorn

POZDRA V

POSLJEDNjISELAJK

kolegi i u vazenorn

clan u

nasem prijatelju

prim. dr, HALIL TULE
1952 - 2011. LIJECNICKAlLJEKARSKA HERCEGOVACKO-NERETVANSKOG KOMORA KANTONNZUPANIJE
1141-1rno-

ZUAD (ATIF) KULO
Uprava

i uposlenici

"ALUFINAe

d.o.o, Sarajevo
II015.]u

DEVETNAEST IE
POStjEONll SEtAM

GODINA KAKO NISU SA NAMA NASI DRAGI

SJECANJE na naseg d ragog brata

SJECANJE na nasu dragu

SJECANJE na nasu voljenu rnamu i

SJECANJE ua naseg dragog daidzu

nanu

AD EMU ROZICU

MEMIDZAN EMIR iJADRANKA IZKONJICA
S TUGOM I LJUBAVtjU UVIJEK STE U NASIM MISLlMA VASE MlRSADA BANDA I ALMACOKOJASA PORODlCAMA

SLOBODAN KARNA
2000 - 2011. Pamtirno te po vedrini i dobroti, Brae. Zoran i Branko i sestra Gordana sa porodica-

SENU PASOVIC
Neka ie viecn! rahmet rvoioi plemenitoj dusi.
Melisa sa porodicorn
1 10.2'9-1
rt

ALA - AISA KARACIC
S ljubavliu i tugom SlO nisi vise s nama i ponosorn
sto srno dio Tebe.

MIRZA (BAHRIJE)

ZOLOTIC
1977 - 2007 - 2011. iz Tuzle S tugom koiu vrijeme ne !ijeCi i ljubavlju koiu smrt srcima,
ne prekida, zivis u nasirn

o d sure

Ali j e Sara j kica sa porodicom

Tvoja Alma, Kerim i
Nidara E)-Fatha

rna

ucn-ru

Nejra, Omar i Kenan

Dnevni avaz
S liubavliu koiu smrt ne prekida

",,>< " ... ,"""""""

"'".

59

i rugom koju vriierne ne Iiieci, uviiek ee! Ziv'jeti u nasirn srcirna

MIRSADA SECae, rod. BAJRIC
iz, Z. ZOII . IZ. 8. 2011. Vrijeme prolazi,
Volimo

a ljubav prerna tebi je sve veca i sve vise: narn nedostaies, Mikice nasa.

te beskrajno,

Zauvijek tvoji Bajrici i SeCiCi
lL010-1[(

D ana 12. 8. 20 II. na vrsava se ,ufna godina od prerane smrti nase vcliene i nikad prezsliene kcerke.ses ere, a: rke

MEVLjUDE (ETEM) jASAVIC, rod. BEKTESEVIC
2010· ZOllo
S tugom koju vriieme ne Lijeti i liubavliu ko j u smrr ne preklda, fi viS i >.i vj et ces. U nafim srcima i misljrna, gdie l:d ostati zauviiek voljena i nikad zaboravliena.

,

POSLJEDNjl volienorn

SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

babi i dedi

nasem badzi, zeru i tetku

RAGIBU (IBRISIM) KASAPOVICU
1934· ZOIl.

DZEMAL DUBICA

Tvoii najmiliji. majka BL11suma) brat Rasim, snaha Bahia S3 diecom Aldijana, Anela, Amela, jasmina i Ragib, brat Almir, sestra Senada, zer Alija sa djecom Sanela i Sanel, sestra Esma, zer Mirsad
940I-lndl

Viecno ozalosceni: kcerka Hida, unuke Medina let Darnir i praunucad Ami! i Ammar

i Edina,

Dino, Arnila, Smail, Samra, Sam ira, Zdenko, Igor i Mia
9"404-lod;:

POSLJEDNJI SjECANjE

SELAM

D.Da 12. 8. 20 I 1- navrsava se godina od prerane smrd mole voljene supruge

nasern drsgom

na naseg dragog zeta

ADEMU KOZICU

MEVLjUDE • MELjE jASAVIC, rod. BEKTESEVIC
iz Plava 2010.2011.

HALID ALJOVIC
iz. 8. 2005· iz, 8. 2011. N eka t i dragi All ah dl:. s. po dari li jepi Dzenn et i vj ecni
rahrnet,

Porodice: Doze, Z voni

c i Vrazalica
51406-1ml!!

Tvoji:

Bjelica

Almasa,

Muhamed, Sedina, Sabina, Minda

Senid, Zlata i Arnina; i Ajnur

Pandza
tLOZ8·ln

Danes kao i onog dana, Tvo] odlazak iednako boll, Niiesmo te mogli zadrzari niti spasiri, jer smn nije pitala koliko re vo I.i In i kol iko ·feS m i uedostajati. Teske se navicl na zivot, na ZlVOI bez tebe, jer vise nije, a nece ni biti kao Am je bilo s robom pri]e. Isr in a je teska ~bo 1na, tu ga vj ecna, a p raz nina i 001 u mom srcu neizmierna.
Tvcj sup rug Gan

jja

POSLJEDNJI

SELAM

Dan. 14. 8. 20 II. aavrsava] u se ,e(iri godine kako se d usica naseg sina Mirze vrarlla svome Gospodaru

POSLjEDN]I

SELAM

morn dragom bratu

MIRZA (BAHRIJE) ZOLOTIC
Godina godinom prolazi, a mi se sve nadame da Cci. nam se odnekud pciav irio A ond. sh vatirno d. ie to puka misao i da od toga nema nlsta. Mnogo nam nedosrajes i s(81.110 si prisutan u nafim pricarna, s,jeeanjirna i razmisfianiu. Osrale su mnoge ""Ij. neispunjene, ali (.10 ie Allah dU. odredio. Neb te Allah nagradl Svojim blagodetima, Amin.
23

nasem dragom

AVDI MULACU . RUMU
Ti si dokaz da do bri Ijudi kra tko

ZIJAD (ATIF) KULO

1977 • Z007 • ZOllo iz Tuzle

five_. Po nosni smo na teb e, dragi na! Rume. N eka ti A llah sabu r,

dz.s.

podari D z.e!1net, a tvoj oi porod ici

N eka ti dragi Allah dz.s. podari Ii j ep i D zen net i viecn i rahmet tvoioi plemenitoi dusi.
Tvoja sestra Safija Muratov!;: sa porodicom

U subotu, dzamiji,

13. 8.201 L u 14.00 sati proucit

ce se tevhid

u V;blj,koj
973·112;

Tvoja raja: Dino, Dzeri, Giie Veliki, Gile Mali, Hamdiia, Becir, Esad, Emir, Suad, Zulfo, Omer, Ale, Rasirn, Me·

nso, Ibro, Kemo, Dervo, Tasa, Maistor i Adem

Otac B ahrija, mama Sadera i rerka Azre

SjECANJE

na naseg dragog, dobrcg i plemenitcg supruga i oca

Dana 12. 8. 2011. godine preselila nasa voljena

navrsava

se cetrdeset

dana kako je na ahiret

dr, ZIJADA (IMSlRA) LAGUMDZIJU
»Oko suzi, srce ruguie, ali mi govorirno samo ono cime ie zadovoljan n.as Gospodar". Molimo Allaha dU. da nasem rahrnetliji, !!asoj ljubavi, podari lijepi Dzenn e t i vj ecni ra hrn e t n jegovo j p lerneni toj d usi, Tvoji: Lejla, Irfan, Haris

ALA· AISA KARACIC
S ljuhavlju, rugorn i ponosorn u srcima ito smo dio tebe, Molimo Allaha dB. da ti podari Iijepi Dzennet, Tvoii: sin Salih, kcerke Amela i Alma, unuk Kerirn, unuke Nidara

i

Emela, zet Dino. El· Fati ha

Obaviestavamo rodbinu hanna dova 1I Tabackom

i prijatelje
rnesdzidu

da ce se u nedieliu, 14. 8. 201 J. prouciti iza ikindije narnaza u 17.00 sari,

i predati
.
llQ3..:1-tu

Tevhid

ee se

proueiti

u suboru,

13. 8. 2011. u 14.00 sati u kuci merhurne,

Trebevicka

151.
9"399-lod;:

Dana 12. 8. 20 11. n avrs av" ,e 6 m jeseci od p r-<:rane smrti uase drage i najljepse

SjECANJE na nasu dragu

AMRA MUSANOVIC
17.6.1990
Danas, kao i onog kobnog

·12. 2. 2011.
odlazak jednako boli.

ZUHRA TIKVESA
13. 8.2009·
Z au vi jek u !!asi m srcima, 13.• vgust. 20 II. godine u
srn-OOOl16

dana, rvoj iznenadni

13. 8.2011.

Tvoji najmiliji:

tewk, telka, Alen i Emil

Obavjdtavamo rodbinu i prijatelje da ce tim povodom, d.na por-odicnoj kuCi biti proueen tevhid u 11.00 sati.

Tvoj i, siu Arnad

• o,la,

uevjes Ie Mila da i Svjetlaua
1144-tmG

60 " ..

".,,,,,,_,"11.

Dnevni avaz

Sa dubokim bolom i tugom obavjestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da je nas dragi

SEN AD- SENCI (HAMDIJA) HANAS
preselio na ahiret u cetvrtak, 11. avgusta ZOll. godine u 45. godini. Dzenaza i ukop obavit ce se u subotu, 13. avgusta 2011. u 18.00 sati na starom mezariu Faletici, OZALOSCENI: maika Ganima, otac Hamdija, brat Haris, braticna Hana, nevjesta Nora, tetka Azra, teticne Elma i Amra, daidza Muamer, Munib, Muhamed, Adem, daidzinice Nura, Zanifa, Zineta, daidzici Mirza i Munib, te porodice Musinovic, Husic, Kucuk, Handzic, Olovcic i ostala rodbina, prijatelji i kornsije Tevhid ce se proueiti istog dana u 18.00 sati u kuci zalosti u Faleticima,
1I03l·llL

Beskrajno tuzn! i sokirani obaviestavamo

rodbinu i priiatelie da ie o.as dragi

RAGIB (IBRISIM) KASAPOVIC
preselio na ahiret 8. 8. 201 L u 77 godini. Dzenaza ce se obaviti u ponedieljak, 15_ 8. 201 L u 12_00 sat; na islamskom mezariu u Motali, Svedska_

OZALOSCENI: supruga Fata, kceri Advija, Hida i Nermina, zetovi Semir Ziga i Fikret Fejzic, unucad Medina, Edina, Ilhan, Taida, Nerirnan, Kerim i Nermin, zet Darnir Fazlic, snaha Inesa Fejzic, praunucad Amir i Amrnar, amidzic Ferhat, d~jdZiCi, bratici, bratiene, sestrici, sestricne, svastika Sarnija i badzo Idriz sa diecom, sure Avdo i Hamo sa porcdicama, Ie familiie Kasapovic, Tvrtkovic, Ziga, Feizic, Fazlic, Makora, Hod~ic, Solak, Korae, Ganiiun, Salic, Pru tina, Su bas ic, U stam u j ic

11030-1 u

Obavjestavamo

i komsi je da je nas dragi

rodbinu,

prijatelje

Obavjestavamo rodbinu, komsi] e d. je n.! dragi

prijatelje

i

Duboko 02td{l~ceni obevjestavamo rodbinu, komsije i prijatelje d. je nas dragi

SMAIL (SERIF) KAROVIC
preselio na ahiret u eetvrtak, 11. 2011. godine u 77. godini. Dzenaza ce se obaviti u suboru, 13. avgusta 2011. godine u 14.00 sari na bakiiskom rnezarju Faletici 2_ OZALO~CEN1: brat Hilmo, snaha Murat", bratici Murat, Edhern, Miralem, En ver, bra tien a Fatima sa svoj im porodicama, te porodice Dedovie, Korjenic, P3Salic.>Hodzic, Spahovic, Memic, komsiia Abdulah Goro, kao i ostala mnogobroina rodbina i prijatelii III
avgusta

ZIJ AD (ATIF) KULO
preselio no ahiret u srijedu, 10. avgusta 20 I 1. godin e u SS. godin i. Dzenaza ce se obaviti u petak, 12_::l!vguSI. 2011. godine u 14.30 sari no bobj.~omm.~rju Fole!iCi 2. OZALOSCENI: majka Ai,., supruga H ida] e U~, 5 inovi Emi r i S em ir~ snail a Amela, bI1H Akif'sa porodiccrn, se stre Sonja i Raza sa porcdicam a, re pcrodi ce: K ulc Ta ba k ovic, Ibrah irn ovic, KQ1.i ca, Ba b ie, .M.ul'atovic~ Durak, Pita) Mirvic, Salihspahic, Ibisevic, Subasic, Sapcanln, Husejnovic i osrala brojna rcdbina, priiatel]i i kornsl]e Tevhid ce se proucitiisrog Gorn]a Breka br, 55. do". u 14_30sati u kuci 'aIO'li u ulici
III

ABDULAH - AVDO (OMER) RAMIC
presefio na ah iret dana 10_ S. 20 11_ godine u 6S. gndini. Dz,enaza ee Sf obaviri u petak, 12. 8. 201], godine u 14_00SOli na gradskom groblju u Bcsanskom Brodu. EL·FATlHA

RAHME-TULLAHI ALEJHI RAHMETE-N VASIAH.

no i Emina, unucad Nadlna, Dzenana, Armin, Dalila, AjI., Darlo i Dameris.snaha, zetovi, SC;S[raAliia, te porodice Ramie, Mli"..i6 i osraI. mnogobroina rodbina, kOln,ije i prijatelii 9<00·1,;,

OZALOSCENI:,uPI1!!l3 Zejna- Mema, sin Nedzad, kcerke [asmi-

Obaviestavamc rcdbinu, kom!ij. do ie no!o draga

priiatelje

i

POSLIEONJI SELAM

Duboko oialoSCe.nl obaviestavamc rodbinu, pr ijatelje i susjede da je

035

dragi

DEVLA (ARIF) SREBROVIC
preselila na ah irer u ee(vrl"I:., 1 J_ a vgusts 20 II. godine u 80. godini. Dienaza ceose obaviri u petal) 12. avgusta 201 J_ godine u 14_30 sari na gradskorn grJl~lju Vlakovo. OZALOSCENl: bratici i braticne, sesrrici i sestricne, IC porodice Srebrovic, Becirovic, Hrncic i ostala rcdbina, prijatelji i kornsije Tevhid ce se proueiti istog dana u 14.30 sari u kuei zalosti u ulici N ovopazarska br. 8fL III

RATKO OAKOV) BASKARADA
EDIS SEBO
"MUTVAK"
II033-ltL

8. 20II. godine u 67. godini, Sahrana dragcg narn pokojnika obavit ce se u subotu, 13. 8. 20II. godine, u 16.00 sati, na rimokatoliekom grobliu Stup,
preminuo dana 9.

Dana 12. 8. 2011. navrsa va se 6 m jeseci ad smrti rna j ~ e, neue i svekrve

0 ase

02:ALO~CENI: supruga Miri"na, kcer Vedrana, sinovi Vedran, jakov i Dario, sestre Marie", Veronih i [elena sa obiteljirna, te obitelji Baskarada, Babic, J ozinovi'k Su"a, Beno, Todorovic, Filipovic, Tarasic, C.kal, Andric, Radeta, Konjicija, Grgic, Colo, Posavliak, Liubas, PUsic, Bairarnovic, Dzeba, Perrcniievic, Veron, Radicevic, Rebo i os (ala rod b ina, prij a teli i i sus iedi

ZUUJE BULJUBASIC
Hvala ti za svu rvoiu dobrotu koju si narn podaril a. Neb ri d ragi Allah dots. po dari Iijepi Dzennet. Dzemal sa porodicom
~lOlL·ln

Plem eni to j teti

SJECANJE na rodi reli e l'OSLJEDNJI SELAM
kolege

VAHIDI FERHATOVIC
Vo!jeti Vas bilo je lake, A i pamtit jos lakse Hrabro sre ISli kroz zivot pun boli Dar je to Boziji A nem" .ga svako

1979 - 2011.

maici naseg radnog

lFETA (ALOE) KURSPAHIC AUJA ZIUC
Sin Mehmedalija

AISA ZILIC
sa porodicom

N 'Ok" ti Allah dU. po dari Iijep i Dienll e t ; vj e{;oi ra b mel.
ASA RENT d..o.o.
tLOl50-11(

Volimo V.s Riad i Biba

Dnevni avaz _ " ...",.._""".

61

Obaviestavamo prijatelje i poznanike da je nas zaposlenik

prim, dr. HALIL (OSMANA) TULE 1952 - 2011.
dana 10. 8. 2011. godine, nesretnim slucaiem, u 59. godini preselio na ahiret. Dzenaza rahmetliji polazi u petak, 12. 8. 2011. godine u 17.00 sati, iz Sutine, a klanjat ce se u haremu Veliki Banjdol- Podvelezje, u 18.00 sati, gdje ce se rahmetlija i ukopati.

Prevoz obezbijeden ispred RMC "Dr. Safet Mujic" Mostar (bivsi [uzni logor) sa polaskom u 16.15 sati sa relacijom Sutina - Podvelezje,

SINDIKAT RMC "Dr. SAFET MUJIC" MOSTAR
N

Prim. dr. HALIL TULE
1952 - 2011.

Komemoracija

ce se odrzati u sali Narodnog pozorista Mostar dana 12. 8.2011. godine (petak) u 12,00 sati.

KOLEKTrv RMC "Dr. SAFET MUJrC" MOSTAR

N

Obaviestavamo

prijatelje i poznanike da je nas zaposlenik

prim. dr. HALIL (OSMANA) TULE
1952- 20ll.
dana 10. 8. 2011. go dine, nesretnim slucajern, u 59. godini preselio na ahiret.

Dzenaza rahmetliji polazi u petak, 12. 8. 2011. godine u 17.00 sati iz Sutine, a klanjat ce se u haremu Veliki Banidol - Podvelezie u 18.00 sati gdje ce se rahmetlija i ukopati. Prevoz obezbijeden ispred RMC "Dr. Safet Mujic" Mostar (bivsi juzni logor) sa polaskom u 16.15 sati sa relacijom Sutina - Podvelezje.

KOLEKTIV RMC "Dr. SAFET MUJIC" MOSTAR
N

Dnevniavaz _".""",,,,,,,,,,,,,.63
Obaviesravamo rcdbinu, kcrnjije d. je nO, dragi priiatel]e i Duboko ozalosceni obaviesravame da je no," draga rodbinu, prijatel]« i komsijc ... :la. ova] trcnutak - pripremajte se (hadia) Duboko o •• lole.oi obavj •• ravamo rodbinu, prijatelje i kom!ije do je na, dragi

AVDO (ADEM) MULAC
1961- 20U. iznenada presclio no ahirer dana 10. 8. lOI [. u 50. godini. D tenoz. polazi ispre d Careve dfumi ie u S,OCU dana 12. S. 2011. godine u 17.15 sati, Dzenaza ce se klanjati Ll haremu Dulaci u 18.00 sari, gdje ce se rahmetll] a iukopari, OZALOSCENT: supruga M irzcta, kccrke M.rima i Leila, sin Mjrza, otac Adem, sestre M irsa da j N erm ina, n ev jesta 1feta, bra[ici am ar i Dina, sestricne Den isa, Medisa i Irma, sesrrici AIm edln i.Armin) .pu.nica Emin3,.SLJr-a Zukan~ badzanak Senad, adze Meho i $evko~ zerovi Orner i Emir, tetka Saciru i Emi na-J. 3.id;:ici, d am idzicile i strine, te porodice Mulae, Bala vac, Sadzak, Kovacic, Ger in, Do kara, Rudie, Spahic, Zil it, Dur [an, Pelak, Dlzdarev it, Brio! Crncmerovic, CQlakovi6 Dulmee, Maric) Grfievic, Zukic, 'vegar I oatala mncgobrojna rodbina, tom~iie i prijatelji Tevhid & se p rouclti iscoga dana II kuCi rahmeillje u 17.15 sari.
J

VAHIDA (FAZLIJA) FERHATOVIC, rod. FAZLINOVIC
preselils a •• hire, u srijedu, 20_l1. god!"e, u 73, godini,
Dzena:?:;] ce se klaujati st. 201 J_ god ine posl u petak,

10_ av gust.
12. avgu-

ZA[M (ISMET) KOVACEVIC
preselio no ahiret u srijedu, I Q. 8_ 20 1 Igodine y 45, godinl, Dzensaa ce se obavitl u subotu, 13. 8. 10 1l._£odiI)o u 14.00 sari na gradskom mezarju Vlakovo. OiALOSCENI: sin Enis, majka Hankiia, brat Ziio, braticna Errna, snaha jasmine, amidfa Pehem, strine Hajra, amidii¢ Enver i arnidziene Raza i Zubejda 50. porcdicarna, tetke Hadzira, Mu,niba i Iza.tetak Osman, reuci Diem a l, Himzo, Ziiad, Alem, Nusret, Eso i Azem i terlcne Aida, Nerm ina i Sabina sa porodl cama, te po rodlce Kovacevic, Krso, Demo, Nezirovic, Kova~, Klapuh, Caio, Paco, Hatic, Dzamaliia, My,liC, Rizvanovic, Tahirovic Heco, Made!ko, Besovic, Bi~Q) Vrcva, Hajdarevic, Becirovic, Co]o~ Smailovic, Ozegovic, Colpa, Vt:::io~airic, Kalesic, Karovie, Sefer, Residovic, B Bajllovic, kao i cs tala broi na rodb ina, kom.sije i pri [atelj i Tevhid c. se proucit] istog dona u 14_00 sati u d'.mi;; Osiek . lIi.dza. RAHMETULLAHI ALEJHl RAHMETEN VASIAH '"

JJ"S-lrnD

ije dkumc namaza U haremu Begove dza.mije, a ukop ce se obavi,i u 14.30 sati DO gradskom grobliu Bar". Prijevoz obezbijeden ispred Careve dia.mije sa pclaskom Ll. 14.00 san, do Jl1:0~ Ija i nazad. OZA LOSCENI: kcerke Merdin. i Senada, sestra Suada sa dieco Ill, zaova Sam i[a sa po rodico m, ze l ;\ d nan Red:i'ic, un uci Ademir, Nina i Am.ar, djevericne i dieverici, te porodice Ferhatovic, Fazlin"vi.": Sirb~balo.'.R.i'~liicJl:i,uho"it, Drlna, Muji~ic, TukU, Ham 1dQ_V1C!.GllllJa.Se'l,ll~ Zlga) Zeljc, Ahmagic, Kofrc, Dfuvo, Begovic, Cengic, jarnekosrnanovic, Muzurovic, Karalija, Lojo i ostala mncgobrojna rcdbina, prjjatel]] i komsiie Tevhid ee se prouciti iSlOg danau ]4,30 sari u B.kiiskoi dzamiji. Kuca ~alosti: vratnik Mejd~Ul br. 1. III

Sa d ubok im bolorn 0 ba vi.:l ta yarn 0 rodb in u, pr i iatelj e i ko msi ie da je na' dragi

Obavies ra va m o rodbi n u, korn.sij e i prij ale] j e da ie

Illl~

dragi

ELMIR (EKREM) KUKIC . ELA
preselio na ahiret u sriiedu, 10. 8. 2011. godine u 20, godini, Dzenaza ee se klanjari u pemk,12. 8.20! 1. gcdine u 17,00 sati ispred dzamiie u [ablanici, a ukop LHl, haremu "Ja·serl'~- jahlanica. RAHMETULLAHl ALEJHI RAHMETEN VASIAH OZALO~CENl: maika Bahrija, otac Ekrem, sestra Semira" neua Zulka zet Nijaz, amidze ho~tl$~afaJ' &'re.f..i Sen."d, 8l~ine Zineta i ,~ndi.r.,.~.idl!.e saf.e)..i Zaim, lelk.~.K.di.r •. i E.'.mij~, d.ajdihnce Sen:'" i Sehada, retak Sejdo, re porcdice KLlbc;o Skeho, Skarn po) Grcic, Rados, Memlct Ibrahc, Arfadzan, Tasie, Fale, Avdic, Malanovic, Karahodzic, P·iri.c, Ovnovic, Seferovic, Numanovie, Brajkovie, Begic, Falan, Zetevic, Kladusak, te 0".1. rodbina, prija,eiji i kom*iie

iz jablanice

,H

SEAD (ED HEM) ABADZIC
iz Brekog
preselio na ahiret u sriiedu, 10.• vgusta 2011. godine u 82. godini. D~enaza ce se obavi[i u petak,. 12. avgusla 2011. godine u 17 sari ispIed dzamije lvlei, a ukop na. mez:arju "Meraje" u Brtkom_ OZALO~CEN1: supruga Sebija, kcerke Amra i Leila, sestra Sadeta, braea Enes i Muharned sa porodicnma, zel Safet, svaslike !zeta, Rabija i Zumreta, sure Osmal! i Medo '" porodicam., t. porod ice Abad'ic, R.mie, Tursic, Mul.halilovic" Leilic, te ostala rodbina i pIijarelji ".16''''

Obaviestavarno rodbinu, priiatelje i poznanike da ie nas drag;

prim. dr. TULE (OSMANA) HALIL
1952 - 2011. dana 10_8, 2011. godine nesremim slu~ajem preselio na a h i.rel. u S9 god.ini

Dana

10. 8, 201L u 6S. godini preselio je na .hirer n~~ dragi

Ol~C

Dzenaza rahmedije polazi dana 12. 8. 20 ll, u 17.00 sari iz Suo line, a. klanial ce se u haremu Veiiki BanjdolPodveldje u 18"00 sari, gdic se !.hmellija i pokopari.

cc

ABDULAH AVDO (OM ERA) RAMIC
Dzenaza Brodu. ce se obavili u pelak,

Prevoz obezbii.den Sa Tekiie u 16.45 sati Sa st.jaliillim.: S.rica dZamija, Luc.ki mos" Pozorisle, Ra.2Virak, Aumbuska sranica, Zalik, Pm za Podvelel:je, Mil1:oljice, ~ehovina., Opine, Gnojnice, Dracevice, Veliki Banidol. OZALOSCENI: brat Sead, se:stre Rahima i Medina, neviesle DZev.da i Fazi1a, braliCj Nihad i Mirza, br.,icna Amina, s.striCi Amel i Amir, sesnicne Diamna i Selma, ,elGvi Junuz i Micbal, amid"a Camil, retka Hat3, strine Emina" Zejn. i Tid"a." te pomdice Tule,. Dedic, Dl\ibo, Glavovic, Fazlic, ZlomuliC'a, Feriz, Novalic, Husnic, Tanovic, Cokoja, Cenan, Golos, Corie, Curie, Merdan, Mehremic, kao i ostab mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsij. IB'-Im.

12. 8, 201 I. u 14_00 sali u Bosanskom
Emioa, snaha,

OZALO~CENI: zerovi, uny~ad,

sup ruga Z.jn. - Mema, sin Nedz.d, kcerke Jasmin., sema Alija i ostala mnogobrojna rodbina i prijarelji

o Davje:;;taVamo
Duboko oZlIlosceni obavjeslavamo rodbinu, prija[elje i kom~ije da. ie na~ dragi
p'.~e.lio ml. aoiret

rodbinu)

prij;;:ue.lje. i k.om~jje da fe n~ dra.,gi

ADEM zv. MEHM.ED (HALlL) KOZIC
D~e:na~.te. se L')ba"'i~i I,!i ~!:iI;L 12_ 8_ 20ll. goditlc= n:a m~r:ilJ Sl.avlje'L'"[~i- T'ni.LWO 'pi)Sliie
dl';![1:t1 l.O_ 8. 201 t_ g"Ocii.ne- u ·l.2. godini. 17.00 sni. Li is.tL d;m :u. klJ~i hlo5tL ul.

PASAN (HALIL) SUBA~Ht
(exhumacija lragicno preselio na ahire! od zlocinacke 1917.1992.) ruke dana 17 7_ 1992_ g-odine u 75. godini. po,lije podo.

!:d~~~i[l~~j~~:N~S~~'ti~~~lk~~Sr~'cp'~;:~~' na Kobilio.i .polaskotn u 15_00
gJ.BVj

TC'I,lhid Cc

ikindije

n.amllZI3
S{'!

IJ

prouti

:s tara

ccsta ] b r. .;j 8 u 17.00 slili.
$a

O-ZA LOSCENl

Dteo"z" ce se khnj",j i ukQP obaviti u n.djdiu, 14. 8, 201). godine, maZa U 13. 00 ~ari, n. me,,,rj u "B ika vac", Vi segrad. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

n"-

i~~~ ~ idl:ici i amJ.dz.Lcne l d;ticne;. i porodj cc kiC;. Dokar.il P<J.ndZic Plo~ sk it~ Oeml r~ Ca",:d{'jo Jbri.~i.t:l! Krll'p~1 ij:tL!M izdrak, )\1 ti laos_~aT!O""'i~! Seho ...i.c~Cc:rke-~h r m a rt:i:Ov;~! Ko] :;.... . HOTl:;!l.(U;l! p.!I! nd:t2l] Mi11mvic:) Adro\'tc-, Todooilevit, Nll.bi:1novic., Dedic, Lokvantic, G11J~i:J MusiC:, Dudo, RaJelja~, me.rbegovtC Zukoi Harnz:ic SiSic! Drini;d:;~ Softie, Dcliill ~ Mdit\ kao 1 o:Sllll:n: mnQgobroj[l:a rodbin:a, prlilltl:lji i kmosije 10996·lu
l 1 1 l

g~~!~ ::~~Wg~~~~~~~~1~~~,~;!!s~iC:e~~!:n~~]1f~e:r :~J~:stJae S~rni ~~S~:t~~c~~!' ~ s]:~~~:Ji~a~!~ ~~tr~~~~~ am d:ajdttc:i d~i teliC:L l-e:ti~nCJ, c ~ Kod.c Bic:l.iC'a,
1 J

R,(lHME:TULLJlHl ilLELHl RAHMETEN VASlilH - EL-filTlHA ~ :!ii~rJol'u.ca Fl:ua, si n Dei'J~'I)~unu~i!ld Nejra i F9rl..l.k~n~"iesle' Ne-v~!:a, F:H.II:, Ameb, Rl3mLz:D. Vlrak bn:uicna Nliza sa porodicom, br~tic~ E:sed! Abid i Hsrnid) SeslN:

o

J

l

OZALOSCENI: sinovi Kasjm, Reso i Garib, snahe H.,n., Advija, Sadzida, Mag-bula i S.mil., unucad Azmir, Emil, Samir, Dzemal, Mirnada, Aj,a, Edin, Samra, Tilhi .. , Damir i Tahir, [e porndjce Subasic, Ferbarovic, Hajdarevic i osrala rodbina, prijarelji i kom~iie AUlObus UI prii.vo~ (kod hOlela "Sun".") je obezbiiede,1) j polaz-i i7. Olov" U 6.30 s.ri, S.mizovca u 7.30 sati, Kobilje Giav. j Bemba,e u 8,00 sati"

i Vogose.
i096l-lil

SARAJEVO
.__ Z3

ova j tr-eou lak -

Du bako oZalosceni

0 ba vies [!Ivarno radb

pripr-emaj te se - (h adi:s) inu, pri j"ooljc i kornsi je da je n.Sa draga

OSNOVANO 1923
Pokopno drustvo "BAKIJE" vrsi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima organizuje dZenaze na teritoriji BiI-I.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062
mobitcl za Inosu-anstvo

'Preseli!a n•• hirer u &,v".J<, II. H. 2011, godine u 83, godini. D~-" n "zaCc so 0 ba v i,i u pCLak, 12. 8. 20 II.godi ne u 17.30 sa.i na m"'''riu Bra· disi . VO&'*,,_ . OZALOSCENl: sin Sen.d., brat Mu".f., se,tr. Munever., Jasmink. i Sena.d3 unucad Amar) Ammio Lana, Atijana i Merima, braIic Faciil, brm..icna Fadit3~ seMric' EI,med.in iC porod.ice: KarSpahic! LC'r~ Beci'lJ H<ltnzovif! Bci.if, Suko, Sm.jie, k.o i <>s'ol. brajn. rodbin., kom"je j prijalelji Tevhid & ,. proucili iSlog do.n. ,Poolijoikindije narnaza (1730 ,a,i) u "PJavoj" d"amiji u Vogo!Ci. RAHMETULLAHT ALEJHA RAHMETEN VASIAH

IFETA (ALUA) KURSPAHIC, rod. LETO

,,,.he

J

mobltcl 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122
0049(0)16093427808

j

"'

www.baklje.c~!n

osvn; avaz, petak 12_ avgusVkolovoz 201'_

o

Nisrno pobijedi!i Grke, ali ususret Bjelorusiji ipak mozerno iei S optirnizmom. To ie, ukratko, epilog priiareljske urakmice koju smo u srijedu igrali na stadioriu Kosevo, u koioi smo desetkovani iu, takoreci, eksperimen talnom sasta vu Ireb al i pob ijed iti Grc.k u.

Bez zamjerki
Odgovor na pitanie zasto nisrno (reba pronaci u cinje· nicama da i jaa ad nas Grcirna tesko daju golove, all; da su narn nedos ta iala d va najvazniia kreativca Miralern Pjanic ; Zvjezdan Misimo· vic re napadac Vedad Ibisevic, Iako nisrno pobiiedili, u

nasern ta born svi su pr ilicno zadovoljni ishodom. Selektor Safer Susickaze da ne voli kada se odigra 0:0, ali nikomeniie imao nistazamieriri, - S obzirom na to da nisam irnao osam j grata, n iSU se ni mogli oeekivati bol]a igra i bolji rezultat. MogJi SmO i pobijediti, ali i izgubiti. Moramo biti zadovolini. Grke treba respektirati, Nije im lake doc ido gol a istvori ti sansu, narocito kada srnc ovoli ko os la bljen i . rekao narnjejucer Susic, Osirn sto [e igracima kojim allis u pocele lige zelio dati j edn u j aku u tak rnicu, selek tor j e u susre lU s Grcko m mogao da ti prili ku fu db alerima koji, inace, ne konku-

mUSlimOUiC trenirali sa ZeljUm iii Sarajeuum?
Susicu je ostala dilema kako rijesiti problem S 03padacirna, S obzirorn na povredu Ibisevica, uz Dzeku mngu igrari same Muslimovic, koii nerna klub, iIi Zec, koji u srijedu navecer i nije pruzio irnp resiv 0 u pre dstavu, K ak vo ce ri den ie Sus;e izab rati za Bjelorusij u? Ni]e imao zamjerku ni za koga, ali ie, za [0, iz d vo ii0 Adriana Zahirovica, Ako izuzmemo nastup u Antaliii proriv Poljske, koiu je, od A·rep rezenta ti vaca, igrao samo Zvjezdan Misimovic, ovo mu je, prakticno, bio deda mi igraiu najbolji. Nasroiim biti postea, prije svega prema sebi. i gledarn kako ko igra j kol1.ko igra. Zah irov ie je j e· dan od ri j elk ih igraea koj i su
bi 7..3 nas najjaci tim. . Menijeu interesu

ce

. Z~l.Ije nedostaialo prostora, On je zbcg brzine fudbaler za kornranapad i utakmica u Bjelorusiji vise ce m u odgovara ti, i oCekuer j em da ce nas tame napasti. Bit ce u kombinaeiji, mada rnislim ozbiljnije racunati i na MusLi.movica. a dlucio sam ga pozv au, cak i pod uvjerorn da do
u pcsljednje vrijerne otisli II iaku ligu i koji dobro igraiu. I ranije mise svidao, Momak irna sve kvalitete, a osirn toga ieizuzemo fini kulturan.

tada ne pronade kl ub, ali 6e mora ti doci 0 dmah i rrenirati sa Zelieznicarom ili Sarajevorn. On mi treba, ali irna problem u [orne ~[O trenira sam, Nisarn zaboravio sta ie sve ucinio za reprezentaciju, Pozitivan ie rnomak, au toriteti zna zagalamiti kada treba kaze Susie. re dodaje da ce svi oni biti i na spisku za Bielorusiiu. Do naredne utakmice ostale SII jos tri sed mice, "10 zllaci d. sel ek tor spisak treba objaviti vee narednog petka .. - Sada mi samo ostaie da se nadam da vise n ece b iri povreda AVO sto nam se
desava s ozljedarna, zaisra mi

risu take ozbiljnoza sastav,

fte cudi me PObjeda BjielOrusue
Pobj eda Bjelorusi j e nad Bugarskorn Susiea nije nimalo iznenadila, - Sca tu ima za cudenje? Pa oni ~u pr-otiv Fmncuza osvojili cetiri boda, zasto bi, onda, cudilo ako su ked kuce autogolom pobiiedili Bugarsku? Niie to bas rako slucaino - kaze Su~ie.

Svi na spisku
Isto rncgu reci i za Ermina Zeca i Semira Stilica_ Iako je u utakmici koja se zavrsila sa 0:0, tesko izdvojiti ofanzi vne igrace, illislim d a su u ovom rrenutku dali rnaksimurn, jer vecina liga j os .nije pocela i igraCim" Ile· dostaje ci[ma - govori Susie

nije iasno, Pratit cu igrace i vee za osam dana objaviri spisak, ali na njernu nebi trebalo bili izuenadenja - rebo jeSusi':. M. TANOJI1C

Sasa Papac je gledao utakmicu

Sedam dana necu trenirati, aU C:U biti spreman za Bjelorusiju
Sasa Papac nije wogao igrari protiv Grcke. Upala pluea sprijeCila ga je da se vrati u repre:;:en!lIeiju,ali ni· je i da.bude Ill! klupiza rezervneigrace. • Zao mi jeSlO nisam mogao igrati,a l.i moj os ranak s timom dovoljan ie dohz da zelilll biti dio ave ekipe. Mislio sam da ie riiee sarno 0 prehladi pa rome nisam pridavao veliku p"znju nego sam igrao i treniraos upa.10m pluca ..Sada, kada znam dijagnozu i kada s am poceo s tern pij om, 1:>rzo Use opora.C viti. Mazda ov·ihsedam dana

m-01 OS··I.·nHdurn-·dH Ie 0, az aao ola
necu tTenirati . reba je Papac .. Lijev! bek skotskih Rendzersa zadovoljan je onimsto jegledaosklupe. - Mernci su odigrali vrlo dobro, naroe; to oni mlad! . J a ib, kaostariji fudbaler, dosta i ne znam> ali mislim

s klupe

sport

Dnevni avaz, petak. 12. avgusVl<olO'loz 2011_

65

za "' OUie D olio a"'Uise, Zee na"'manje
Stili(; jeinteligentan igrac lucidnih poteza, koji moze pornoet ekipi
Ermin lee, Semir Stili': iAdnan Zahiro vic kod Pape ta SU ostavi li do bar doiam, al i na pitan je jes u 1.1to igr"t.! na Selek tor reprezentaci ie Bosn e i Hercegovine Safer Susie isprobaoje n ekoli ko novi h igraca p roti v Grcke, kciese, zaista, mozeozbiljnije racunati, odgovor srno zarrazili icd ITi nasa drugastratega. M. T.

Sta je ponudlla testirana troika

Amar OSim
- Teske je to vi djeti u j ednoi neozbil]noj urakmici, tv rda, za lila j e zasluzan stil igre grcke reprezenraci]e, ipak nije bilo rakrni tarskog naboia. Cini mi se da je Zahirovi c vrlo sol idan igra.c. Ostavio ie mozda i najbolii doiam kao igra~ na kojeg se rreba racunari, Tu nernamo drugcg igraca. osim Rahimica. Stilica nisam dugo gledao i lijepo ga je vidjeti u tirnu, To je igra'; koii maksimalno koristi svoie sposobaosti, Lukav [e, opasnc razmislja i dobro zna s!a radi, ali se postavlja pitanje kako ga uklopiti u sisrem, jer imamo jos takvih igraea. Realno, moze biri prva zamjenaza Pjanica ; Misiw.oviC". Kada ie riiec 0 Zecu, on ima interesantn ih po reza, Zi v je, P r-ob Iernj e to s to j e igrao pored Dieke, a tu svako dieluje mncgo slabiie, Ipak, mislim da pored Ibisevica nema mnogo sans;.
Bez obzira to 510 ie

bil a

na

Zal:tirovic je !!ajpozi ti vnii e iznenadenie, Malo je bio pla!iljiv, previse j e lopti dao nazad, moida zbog nekog straha, ali ako se rmz; al rernati va za Rahimica, on bi mozda mogao bit! cai tip igraca. Z a prvi n as tu p bin j e debar i prilicno agresi van, ali bi tre b ao malo popraviti pas prema naprijed,

Husrel Musemic

001 sve tro[ice, naiupeeatljivijl dojam ostavio je Zahirovic. Odigrao je kao ruriner, kao da j e vee duze vrijeme standardan, Oeito je da mu [e odlazak u jedan do bar ruski kl ub pojacao sa"
mopcuzdanje.

I'bro Zullanouic

Zec niie napravic ui5ta konkretno. NeS[() se otvarao pa po ulask u M u slirnov ic" presao na desnu S tran u, ali kod - n j ega n isam vidio ne!:to poseb no. Vi erovarno mornak irna kvaliter, ali [e bio previse nekonkretan zaiednog napa~ca. Stilic je nakcn dugo vrernena dobio malo vise rninutaze, To je fudbaler koji ima potez i koji je lucidan, More dobiti prolaznu 0(:[enu. Moida U ovom rrenutku pored Pjanica i Misimoviea nije prvi izbor, ali bolje je da rakvih igraea imamo vise nego sto ih treba,

To se, pak, kod Zeea nije rnoglo prirni j eti ti. I on i Stili" bil i SlI rnozda Jlrevi!le irnpresionirani i suzdrzani, s to se n aroci to odnosi na Zeca, koj ije izgubio dosta lopti, U ovorn treIIUtkU, rnislirn da nije spreman za vazne utakmice protiv Bjelorusije, ali u bud ucnosti, sigurno da j e igrac na kojeg se moze racunati, ier ce s vremenom bid sve bolii, SdUc je svojim waskom povezao redove, Vidi se da je inteligentan igrac plemenitog kova, kojisvakoi ekipi more doniieti dobro, Igrao je previse uz liniju, 510 rnu nije optimalna pozicija, jer moze ville dati u sredini i blille golu, Moze se iskoristiti kao igrac koji ee uei ked loseg rezultata i nekim lucidnim potezom preokrenuti siruaciiu,

Zahlrovle: Pokrlo ve/iki dio lerena proliv Grka
IFf}r;":f_~O)

Susie: Moramo lJiti z:ado va/In;

da Z8nm bili diD lima
da medlJ njima ima !:valitera. N arot.! to je do bar bio A.dnan Z a.hirovi c, n d koj e ce nasa selekcija dosta profi lira Ii-LVrd iPapac. Povramik u reprezentadju BiH gOl'o(i da ce bi a sremn da seodazove na Sus ieev pozi v uoci meeeva s Bj elom si j om ..
- Tu sam ~ reprezel!taciju. Do tada ell ozdraviti_ Ovaj am ima perspektivu i vje{ujem da pro til' Bjelorusa mozemo napraviti dva dobra re-zulmra - ka~e Papac. M.T.

Adnan Zabirovic, zadnji vezni ruskog Spartaka iz Nalicika, usao je u A-reprezenwciju Bome i Hercegovi!lenamala vrora,a1i jeve~ u svom debiju nagovijestio da bi u buduCnosti mogao bili dobra zamjena za nei:zosravnog Elvira Rahimiea. Protiv Grcke je!lll KoSevu pokupio mlIOOLVO lopti i skoro uvijek

bio napravom miesru, - Bilo ie dobro, Prije svega, oduilevlje!l sam kako su me oslali reprezenrulivci prih vatili. Prvi pu t sam po"van u A-tim, ~pravo, rrebao sam igrati za miadu reprezentaciju prOliv erne Gor-e pa sam prebseen, ali bilo mi jerako div!lo. Osjeeaosamse kaodasammgodinama-ka-

zao je Zahirovic, koji ie na svoia pleea prihvatio te7.aK zadatak. - Svi mamo koliko naSoj reprezemaciji znaei Elvir Rahimictakodanije bilo lako nac; se u njegovoj u1ozi. Ipak, i on mi je davao podr!iku uoci ovoga duela, redovoo se tujemo telefonom uRusiji.

je selek!or traZio od rnerte. Zadovoljau sam debijem i nadam se da ell bili u planu i za dvadeserak dana, !<.ada Selekciju oeekuju kvalifikacioDC Ulakmice s Bjelorusiiom govori Zahirovic. A. C.

U "Sporlun od P8IMa, 12. augusta

66

Dnevniava<:,petak. t2. avgust/kolovol 2011.

snort
..~ . .

MLADI U-21 reprezentacija BiB porazena u Niksicu

JagOdiC iDaM zadOuOlJan
Ovo je hila prva jaca provjera i, nakon nje, mnoge stvari su mi jasnije
Selektor mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine Via" do [agodic zadovolian je provierom protiv Cme Gore iako je n jegov tim izgu bio sa l : 3. - Ne volim poraze, ali kada sve sagledamo, veoma sam zadovoljan, Ovo je bila, prakricno, prva jaca provjera i, nako 0 0 j e, mnoge s IVari SI! III i rnnogo j ami je, prvensrveno to na koga se moze racunati. PIVO poluvrijerne igrala je pcstava iz San Ma· dna j b ilo ie 0 dlicno. Imali smo igru i bili opasni, iako smo se borili i pro ti v vje rra, koii ie puhao 100 na sat- kazao je [agodic te [e dodao: • Zamijenio sam skoro kompletan tim na poluvremen I! i pokazalo se da ti igraci n is u u igran i, gol 0 ve smo primili iz gresaka nase odbrane, Irnali srno problem i zato sto nije bilo Zahirovica, bez kojeg ie, moram priznati, nas vezni red mnogo slab iji, te D ura ka pa sa rn Markiea stavio de igra zadnjeg veznog, ali je pokazao da ie ipak klasicai stoper, No, i tai drugi tim imao j e svoje prilike, Bekic j e pogcdio stativu ... Nakon ove provj ere, fokusirat cemo se na uigravanje ovcga SlO imamo, a to je d vadeserak igraca, j er j e premalo vrernena do meta s Bielorusijom cia bismo isprobavali i dodali neke nove igrace sma Ira J agodic, A. C.

Diello naucio u
EngIesllol

Sia Ie fain

SF 2000 DOraZen OdHIUZa
Dusa postigla dva gola za qostuiucu ekipu
Stadion Grbavica, Gledalaca: 100. Sudija: Ester Azopardi (Malta). Pomocnici: Angela Kirjak u (Kipar), Inka Miler (N jemacka), Srrijelci: 0: I - Dusa (4), 0:2 D uSa (53), I: 2 - Hamzic (61), I: 3 • Durdi]u (78). Zuti karrcni: Harnzic (BiH). Rezultar: SFK 2000 (BiH) - OLimpija KluZ (Rumunija) I: 3. SFK 2000: Pasalic, Hrsurn, Ivanovic, Am. Spahie, Meed';, AI. Spahic (82. Vlajic), D!emidzic, Vrcetj (24. Harnzic), Salkariovic (45. Crnjak), KrSo, Had"ic. Trenerka: Samira Hurem. rija Gaits, Korduneanu, Fikzaj, Bortan, Oprea (90+ 2 Mihali), Durdiju, Kosma (70. Gurz), Varafu, Sarge, Batea (46. Lunka), Dusa, Trenerka: Mirel Danijel AIbon,

KvalifikaGije za Ligu prvakinja

Hoee n:Salel SUSiC

zuali Adnana Zahiroulca za
Blelorusilu

i

sa upaom I PluGa za IIOga se Odie odlazi Sia JB zaboll~lo mislau Harlsa Emir spahi': TO.~ - . . MedUllIanlna
mOIi BOgU Sla ce uradlll Sabil HadZic nallon lurnira
u Riminiiu PloUea .. . .

HOGell Sasa Papae igrali

OLIMPIJA KLUl:: Ma-

I

SFK 2000 startovao je porazom na kvalifikacionorn rurniru za Ligu evropskih p rvakini a, ko j i se odrzava u

Alraklivan pakusai Duse Sarajevu, Nase fudbalerke izgubile su od rumunske Olimpije KIuba 1:3. Kosmina Dusa (Cosmina Dusa) postigla ie golove u 4. i 53. minu ti, a nase su smanjile preko Azre Hamzic, ali nisu stigle do poravnanja,

(FiJI""

frjloJ

U drugo j u takm ici nase grupe Dintra (Litvanija) j Aresir (Turska) su remiziralisa I:], Danas igraju: SFK 2000 " Atdir (Grbavica, 16.30 sau), Olimpija Kluz - Dintra

(Kosevo, II).

Trener Celika suspendiran za Zrinjski

Gaurana ce na HIUBimiienjati BeganOuiC
Nakon nes(p)retnogpormeni trebalo izreci kaznu ka~e Ga v ran pa dodaje: aza od Velda u Vrapcicirna (1: 2), drug; mostarski klub

SUi

nude neSIO. sarno

d - sue•. .ale I

Zrin j ski trebap b i pla ti ti cijenu, tvrde U Celiku, U subornjoj utakmici drugog kola Zenicane nece vcdi ri teener Boris Gavran, kcji [e za iskljucenje suspendiran na iednu utakmicu i novCanO kaznjen sa 200 KM. - Brzo su reagirali kada ie

- Elvedin Beganovic ce voditi ekipu, a ja cu gledati da budern sto bliie i da pokusam dati koji savjet, .. Govoreci 0 susretu sa Zrinjskirn, tvrdi da uopce ne sumnja u konacni ishod, - Zbog telev izi] skog prijenosa, utakmica ima posebnu VaZnOSL Zrinjski je u pr-

vorn kolu, kada je do posljednie minute vodio u Travnik u, pokazao da IO ni j e proslogcdisnji tim, koii se borio za opstanak. Bi t 6e resko, ali ne surnn jam u 5VOju ekipu. Ocekuiem da ponovirno dobru igru iz Mo· stara i da upisemo pobjedu - kaie Gavran, uz napomenu da ce igrati u sas(avu iz p raslog kola. V. B.

sp 0 rt
. ..•.

Dnevni avaz, petlk, 12. avglls\lkolovoz 2011.

67
S8

TRANSFERI Arsenal prihvatio ponudu, nazire

F regS i .eu I-reel
Katalonci ce platiti 34 miHona eura i jos sest u ratama

kraj visegndisnje sage

Odlazi i nasri
Arsenal bi u samo 48 sad
m ogao ostati bex j

Elt).: Obe§lecenje 40 milit)fla eum

vaznog kreati vca, jer se Samir Nasri, prerna pisaniu engleskih novina, seli u Mancester siti, "Gradani" za Francuza nude 2S rniliona eura, Ako Nasri prijede, bit 6:: cervrti igrBe Arsenala ko jeg j e u posljednje vrijeme doveo Sin.

os

jednog

E1U u Anziiu 15

mmona eura
gOdiSnie

N apadac I n tera Samuel Eto(Eto'o) dogovoriojeuvjeteprelaska u An2i inapragu jeporpisivaniaza bogaturusku eki p 11. E ki pa iz DagestalIa,ciji su cianoviRoberto Karlos (Carlos) il uri
Zirkov,platitcelnlcru40

millonaeura 0 dStete, dok te Karnerunaczaradivari 15 milio D a eura godi!; 11j e.

UEFAjejuccrpolYr" dila da je izbacila Olimpiiakos VolosizEvropske lige, ~[Q m u p redstav 1j a kaznuza uce.ilce 11 skandalu snarnjestanjern rezul-

onmDiiaHos UOIDS iZbacen

rata, Olimpijakos ieu plej-ofu trebaoigrati pro" tiv Pari Sen Zermena:

remizirao
Spanac se odlucio bmw protiv nejednakosti

Kunsman

u debnu

Poues Da ustio
truhli ludbal
vratio kliueeveod automobile. " Kakav je smisao zaradivati 800 ili 1.000 eura ako zuas cia je zbog 109 novca patilo toliko ljudi? N e ;relim da me slave kao ikonu, jer ia samsame [edan od onih koii se bore protiv nej ednakosti i pokusavaju spri jee; ti svi jet od unisrenia rekao je Poves. Dodao ie cia medu fudbalerima postoje oni koj i rnogu uciniti mnogo vise za dobrobit
njega.ali daoni 10 ne

Defanzivac Sportinga iz Hihona Havi Poves Gayi) napustio je fudbal, navodeci cia je ovaj span postao "truho". Dvadesetcetverogodisn ji Spanac kaZe cia se fudbal sveo na novae, koii ubija entuzijazarn fudbalera Span&kj mew ji tvrde cia se Poves odlucio na ovai perez, ier ga ie Sporting Zelio isplatiti preko bankovnog meum, ali j e on to odbio, ier niie zelio cia banka ~-pekuljra S njegovirn novcern, Potom je Sporringu

KJiflsmafl: Ohrabrlljllci.debi

sviietaod

rade,

(M. T.)

Fudbaleri iz dva najjaea ranga takmicen ja u Spanii i najavili su .ilt.rajk za poeetak sezone pa ce na riecan j a poceti sa d¥ijesedmicezakasnjenja. Celn ik Asocijaci j e ~pan" skin fudbalera Luis RubijaJ es (Rubi ales) izjavio je da su se ;gruei odl uCili IIckollsm sa Profesionalnorn fudbalskom ligom nijepmpisan kolektivni llgovor. Predm e( spora ie

Sezona Doende sa dUlle sedmice zallasnienia
bovi neplacaju.

Spanski igraci najavili strajk

zahtjev Asocijacije za vecirn fondom za pornoc igracirna koie finansiiski srozani klu-

- To neznaci daodbacuiemo mogucnost dijaloga, Nasta vi rcemo ga za dobrobi t fudbaiera i fudbala, ali liga neee poceti doknepotpisemo novi ugovor, reka9 je Rllbijales. S ezon a u Span ij irrebala je poceo 20. avgusta. (M. T.)

Mulu: Oylu§ili se na upulstva i IIpolorenja Adriian Mutu (Adrian) doE vo tno je izbacen iz reprezenraciie Rurnunije nakon sto je uoCi priiateljske utakIskliucenie iz reprezenmice pro ri v San Marina cij elu racije kruna je Mutuovih nee pio. Osim njega, dozivotskandala Kao SIO ie poznato, n a suspenzij a izrecena je i de2004. je bio suspendiran fanzivcu Vest Brornvica Gazbog koristenia kokaina brijelu Tamasu (Gabriel Tazbog Cega Celli)u daguie mas), koji ie bio uz Mutua ci17,2 milioua cum odstete,
jelunod,

TDee, BoBain i dugOUi
U ianuaru 2010, Florentina ga je, zbog pada na anti-doping tesru, kamila sa dever mieseci suspenziie, Tu nije kraj, [er je, eim se vratio na ieren, UCCS[VOV30 II kafanskoi ruei. cijom Bosne i Hercegovine u ciklusu za EP 20 12. godine i 11 ,ep[embm i okmbru je oeekuju eeori OdillClljUCa, !I!eea u borb iza j edn (> od prva dvamjesta. (M. T.)

Prva urakmica] irgena Klinsrn ana 0 urgen Klillsmannjnaklupi reprezentacije Sjedini enih Arne" rickih Drzava zavrsila je ohrabruiucirn rerniiem proriv Meksikaod 1:1. Meksikancisll poveli u 17. minu u preko Ori be Peral te, a Robi Rodze rs (RobbieRodgersjjeu 73. izjednacio na 1: I.

SuonSI)Ugolman H olandski
Majkl Vorm (Michael) no,
vijeclanengleskogprerni-

uorm

U

- S[ela,ali pravila se moraj u postova 0 i su to morali ZIIaD . rekao j e selektor VikIOf Pi lllrks (Victor Pi rurca). MUlu i Tamas i ranije Sll biliredovni posjeooci noenih

am

klubova, Na novu posjeru kafani cdlucili su se i pored srrikrnih PinJlrkinih llplll'SClva'; llPozorenja. Rll!I!Ullija je II istoj kyalifikacionoj grupi s reprezellta-

jerligasaSvonsija. Dosada~n j ieu var mreze Urrehta je s novim prvoligasern potpisao trogodisnii ugo\our, a vrijedriost rransfera procjen j uje se na 1,5 mil iolIa fumi. (M. T.)

68

12 a,gusllkolo,o< 2011

One,ni

avaz, petak,

Sp ort

EKSKLUZIVNO Ratko Varda za "Dnevnl avaz' nakon 5tO je napustIo reprezentacliu

Sve sam radio srcem, ali se moje ideje nisu podudarale sa selektorovim, kate i,grac ko] je trebao biti nas prvi, centar na EP-u
Ovakav rasplet ni 11 !lOC" nim morama nismo mogli ocekivati, Nakon silnih peripetija zbog dolaska-nedolaska, osigurania, zabrana, k I up ski h i menadzerski h, najava sankciia.. Ratko Varda stigao j e na p rip rem e kosar kask e reprezen taci j e Bosne i Hercegovin e, ali j e i nakon 14 dana nap ustio selekciju eiji je rrebao biti

a sa biS 0 ras rau lar, _alboua I -10 da sa azid __ 0
Varda iu~er 1/8 S8rajevskom aeradromu: Neol:ekivallodlazak die srcem, ali neka ideja koju sam irnao, nije se podudarajas idejorn selekrora Sabifa Hadziea, Niegovi su planovi da se igra bazira nesto drugacije,"wpo~rujem. U takvoj siruaciji, ada ne bisrno ulazili 0 neke rasprave islicno, najpostenije jebi10 da se razi demo - rekao j e Varda za "Dnevni avaz", jucer poslije podne na Sara-

Poureda UaSillaUiCa
Na rurniru u Italiji str u en i 5Ia b nece m oei racunari ni na pleimejkera Sas u Vasiljev ica. Kak 0 nam je prenio generalni glavni oslonac pod kosem na predstojecern Evropskorn prvenstvu u Lirvaniji. sekretar Kosarkaskcg saveza BiH Harun Mabmutovic, Vasiljevic je povri[edio misit i predstoii mu sedam dana pauze, jevskom aerodromu, No, pitanje koje su to konkretnn srvari dovele do ovako neocekivanog rastanka, ostalc je jucer bez odgovora, "0 rome ne bih govorio, n eka LO os ran e pos tran i, jer nisam tip covjeka koji bi se prepucavao na tai nacin - rekao [e 32-godisnji igrae (213 cen rimetara),

Drugaciji planovi
Umiesro igraca za 10·15 poena i 7-8 skokova svake veceri, dob iii srn 0 sam 0 "sluca] Varda", eiji ce se repovi vuci sedmicama pa mofda i rnjesecirna te optereci va ti atmosferu u nasern ta boru uoci Eurobaske ta. I dok je ostatak ekipe jucer prevaliivao putod Ljubljane do Rirninija, gdje ce vee dan as igra ti pry i met D a turniru protiv domace Italije, Vardaseavionorn vratio u Sarajevo, odak!ece produziri kuci, u Beograd. - U principu, postoji ro neko saopcenie u koiem je sve receno, Ono SIO mogll dodari jes te to da sam Sve fa-

Kako dalje?
Da je neko sudio same na OSDOVU turnira u Ljubljani i utakmica protiv Makedoniie.Srbi]e j Sloveniie, tesko bi odlazak Yarde shvatio previse dram a ti cno. Deset minuta, jedv.a po d va poena i skoka u p rosieku, nikoga nije irnpresioniralo (ovako slaba rninutaza vierovarno i jeste uzrok nes-

Raspored u RiminnU
PETAK: Poljska Grcka (i 8.15 sari), IralijaBiH (20.45). SUBOTA: BiH Grcka (18.15), Italija - Poljska (20.45). NEDJELJA: BiH Poliska (18.15), Italija Grcka (20..45). porazurna izmcdu Varde i Hadzica). Srvari se, ipak, mijenjaju kada se shvati da ie Varda nas jedini klasicni centar s odlicnom evropskom reputacijorn i, na koncu, drug; srrijelac (13,5); skakat (5,3) BiH u proslogodisnjernciklusu, iako se vekipi prikljucio tek tri dana prije starta kya1ifika ci j a i igrao, prakticno, nespreman, Odsu $IVO Yard e znae; d a ee u perorku, vjerovarno, uskocit; Elrnedin Kikanovic, da ce Edin Bav~ic., takoder dobiti znacajniju minutazu, a sansu bi, nakon sto je presjedio kornpletan turnir u Ljubljani, mogao dobiti i nas "Amerikanac" Ad na n Hodiic.

BrZai mlada palorlla
- Poslije duzib razgovora i trazenja naiboliih rj esen j a, strucni stab je, Z3jedno s Vardorn, denio tesku odluku da Varda nastavi pripreme za novu sezonu individualno, Uvazavajuci i cijeneci Say dosadasnii doprinos Rarka Yarde za nasu drZavu i reprezentaciju te n [egovu sja]nu igracku kariieru, sirucni stab odl ucio je vise pros tors dati bdoj: i mladoj petorci, Ovai nacin igre ni je se uklapao u Vardine Zelje i mogucnosti tako da smo se, na obcsnaao zadovoIi SIVO, dogovo rili da pustimo Vard u da n asta v i pripreme s licnlm rrenerom n avodi se u saop 6enju KSBiH_

E. JESENKOVIC

UODOSCaDrui DOsl Zau-douicana
Golman Rukometnog kluba Krivaja iz Zavidovi6a Jasmin HadZiha.sie i saigraCi, ko j i so startaJ.i I. avgus la, jUlarnjim treninzima 11 £Jurica gaju, a posl ij e pod n e u Gradskoj dvorani, odraduju prvu fazu priprema i .sadasolidno fizitki pripremljeni ocekuju prveprovjere. - Zasada ide dobro. Uko" liko bismo dobili pravo pojacan je !!a p o~id j idesn og be" ka, ne bih nimalo srrahovao za plasman u novoj sewn; izjavio ieiskusni golman. Inacc, trener Adnan Basic dogovorio j e pe! kon t:rolnih u takmica,a prva je u suborn, kada ce Krivaja u Zavido· vi6ma ugostid Vogoscu. SJijedi revans u Sarajevu z:a sedam dana, a tl meduvremenu dva susreta pronv Maglaja !e iduce sedmioe provjera pm· tiv federalnog prvoligasa iz Bihaca. 1.I.

Rukometasi Krivaje u subotu otvaraju novu sezonu

Rukometa:!ice Borca, akruelne hmpionke Bosne i Hercegovine, 081a!e su bez jedne od n.ajboljih igr a Cica. Ma j a PIusi na odlucila je da se vrati u Ljubu:!ki nakon nesporazurnas upravom.

MaiaPrUSina napustilaBoraC
- Njen 0 dlazak s vaka.ko nam umanjuie ;anse u borbi za odbranu ritule,jer je rij ec 0 n csiocu na:!e igre i, liZ Draganu KneZcvie, najefikasnijoj igracici. Pokusat cemo cia nadomjestimo nj en odlazak, al ibit 6e to ve-

Sampionke oslabljene

oma teSko - istakao je trener RadeUncanin. "Os ice" ce, mace., nastaviri pripreme na Vld;eu,. gdje6e -u narednih sedam dana ra d.iti prven stveno na stjeca n ju fizicke snage.

S,K,

s ort

'Dnevni avaz, pB!ak,

12. avgu.t!kolovoz

2011.

69
Vijest u brojci
Medu aaro dna fudbalska federacija donirat 6e milion dolara Metlunarodnom kornitetu Crvenog krsta za human! rarnu po moe n arodu Somalije. FlFA je novae narnijeniIa finansiran j u programa pornoei zernl ji u koioi vlada glad, izazvan a nezapamcenornsusom.

1.000.000

Izjava dana
-Nerazmisljam 0 prodai iHun relara .. me pirarezelim daprodam sradion,

Ofsajd

To iekaoda

Gazda Birnlingema

Ii

(Tn. er .njemalkog H Salkea Ralf holandskom J..dbaleru)

Rangnil:

0

Zanimljiv slajling .Diona Obuha, seleklora mlade fudbalsl!e reprezefltacije Nigerij6

Sudu Hong Kongu odbio jemolbu v lasnika Birrningema Karsona J anga da prisustvuje debiju svog kluba u novo] sezoni engleske Prve di vizij e. jangu je opruzen za pranje viiie od 92 miliona dolara, a Kinu ne srnije 113pustati do 30. avgusta, kada ee se poiaviti predsudom. Ponudu da plari kaucii U od 385.000 dolara sudj e odbio.

ne smUe na UlaMmlcu

TENISlvan Dodig odigrao rnec karijere u Montrea,lu

na)rBnili

Trebao sam zavrsitl met mnogo ranije, kada sam imao prednost od 6:1, 3:1, kazao je posrnuli spanskl teniser

18

108.

Sui alleticari na dOPIng'-Hontroli

IAAF

H rva tsk i teniser I van Dodig napravio je prvoklasg.o iznenadenje savladavsi Spanca Rafaela Nadala u drugorn kolu reniskog Rodzers kupa u MO!!lrel1Ju rezultatorn I; 6,7:6 (7:5),7:6 (7:5) nakon tri sata i devet minuta igre, Ovaj poraz je Nadalu najraniie ispadanie sa jed n og ru rn ira Masters serije l.000 u posljednje tri godine, Nadal je posljednji put izgubio u prvorn nastupu na jednorn ovakvom turniru U Rimu Z008. godine, kada ga je U drugorn kolu savladao sunarodnjak Huan Karlcs Ferero (Juan Carlos Ferrero). -Morao sam mec privesti kraju prj vodsrvu od 5: 3 u trecern setu. Cak sam ga merao okoncati i ranije u drugom seru, kada sam ked rezultata od 6: 1,3,1 igrao visok ni 1'0 tenisa - rekao j e N adal nakon meca.

Svaki atleticar koji bude ucestvovao na narednom Svjerskom prvenSlVU uJuznoj Koreii.proci ce doping-kontrolu, saopci 0 j e IAAF. SVj etska atletska federacija na vela ie da 6ese uzorci uzimati od 18. avgusta i analizirati u laboratoriju, a zatim jos jednorn nakon SP ,i IOU Lozani, To Ce biti prvi put da ee heterogena populacija od skoro 2.000 vrhunskih sportista biti restirana pod istim optimalni.m u vietirna II istom vremenskornperiodu SP pocinj e 27. avgusta

OIDaOi SujelsHi DruaHuulsU Jaroslau RlbaHOU

SP u atletici

Rodenl M&dUgOraC
Ivan Dodig trebao j e bi ri bh. teniska uzdanica da ie bilo malo zdrave parneti. Zs razliku od rodenih Bosanaca, odnosno Hercegovaca Ivana Ljubicica i Marina Ciliea,. Dodig ie cak bio i clan nase Dejvis ku pIe· prezen taci j e, ali j e zbog boljih uvieta trenirania u zoru svoje p rofesion alne karijere odabrao - Hrvatsku, Prema nekim informscijama, za same jednu godin u u n j ega je ulozeno pola milionaeura, ali se sa da s ve EO vises truko isplacuje, Dodig je vee odavno medu SO naiboliih tenisera svijeta, a trenurno je 37. Roden j e 2. ja IIuara 1985. U Medugoriu, Ribakov: Povreda sfopa/a Svjetski sarnpion u skoku u v is, Rus J arosla v Ri bakov nece ucestvovati na predstoiecem Svietskom prvensrvu ujuzno] Koreji, jer ima povredusropala. - Ribakov je zelio ucestvovati uprkos povredi, ali je shvatio da nije 1J stanju da skate na vrhunskom nivou, Obavijestio me je da nece purovati u Koreju - objasnio je selektor ruske atletske reprezentacije Valentin Maslakov. Dcdao je da reprezentacija Rusi ie nece moCi ima!i zamje!lu za Ribakova, koji je od domaCin3 SP-a dobio specijalnu pozivnicu. Pored Ribakova, sa planetarnog skupa najboljih adeIicara OdSllstvoval ce i oEmpijski sampion Andrej Silnov, dok ee ruski [im predstavljati, prvak Evrope Aleksander SustoV,. svjerski dvoranski prvak Ivan Uh9v teAleksej Dmi[,ik. (A. C.)

Dodig je kazao da se u drugorn setu nije klio pre· dad, cak i kada je protiv spanskcg tenisera imao zao-

starak od I: 3. - Mislim da sam se vise opustio, a i servis mi je poeeo funkcionirati. Narocito nakon

sro sam mu prvi put napravio breik. Bio sam dobar, narocito pri vaznim poenirna - kazap je.Dodig. A.C.

Damir Doki': nije jedini nasilni Olac na teniskim lerenima, jer se u posljednjem kolu kvalifikacija za teniski eel en dzer u njemackom gr;Jdu Versmondu desio inci· dent, koji mozda ni Olac JeleneDokicne bi napravio. Nairne, o!ae i menadzer dan sk e ren iserke Karen Ba.rbat napao je Holaudan-

Otac teniserlle oretuHao nauilaCiCU Dlene orotiuniCe

Pozavidio bi mu i Damir Dokic

Hukometasi Levena bez milosti
Njemacki Rajn-Nekar Leven, jedan od najbogatijih timova Evrope.pokazao ie kako se prisrupa rn ecu pa makar on bio prijatdjski, i [0 prodv eki pe koja proslavlj a 100 go" dinapo.tojanja. Nairne, lIa jubilej u Hermeskila,. nikligab sa zapada N j emacke, Leven j e sla vio s nevj erova mill 50: 9. Pred 4 SO gledalaca u ras· prodatoj dvorani HohvaJd nij e izgledalo n imalo dobro za doma6ne. Do odJaska na od· mOf uspjeli su zabi ti tek tri gola pa je Leven PIT; dio za· klj uCio vodstvom od 22: 3. U prkos rezul tam, raspO·

ku Elisu Tamaelu, jer je pre· glasno lIavijala za protivni· eu njegove keerke Ie j u je s nekoliko boks-poteza pos· Lao u boLnieu sa ponesom mozga. N asilniku je zabranjen prisrup svim objekrima, sli· jedi mu tuzba, a njegova k 6erb izbaeen a j e S I u rn im. (M. T.)

GreGki: Posligaodesel golo va 10Zenje u dl'orani bilo je odlicno, j e.r je ovaj rukometlli susre! mnogo :maGioovoj rna" loj zajednici od 6.000 Iiudi.

N ajefikasniji na mecu bio j e Parrik Grecki (patrick GIoetzki) sa desel golova. (A. C.)

PETAK 12. 8. 2011

22.40
RLM, TV ALFA-Mreia

BHn
07.00 001)[0 julro Proglam za djeGu i mTade, r. 09.10 frenderi u ,emli~ma E.rope: Esloniia 09.20 Aladl nove prife, 3Ilimirnna seriia, 24/26 OH.~0 Kako da na, ~kola ~ngle,~og ie,ika 10.00 BHhijesli 10.15 Pt ss ;ivola, igrana serija, 96/125 11.05 Moia mal, kuhinia 11.15 God Ine pralaza, igrana se,ija, 5!lJE6 12-00 BHTviiesli 12.15 Eu"Dimpuls pi U~,maqalin, f. 12.40 fig ure: En~DMe h m edba~ic, program i1 kullu re, r. 13.4 0 Pule'! ~dra.lia, magazin, r. 14.15 BHTvijesli 14.30 GOlko·slal,ko, igrana .srtja, 163/229, r, 15.00 Od Ilean, 5 +, edukalivn, serii. Program za dieGlJ:imlade 15.05 Mumij8vi, animirana serija, 30/11 1S.30 Vile, Valljanl, anlmlrani mm 15.35 Lama, dokumenlarni film 15.50 ~radl sam, uradl sama 15.55 S ~uIa Ii Ima. obro",vna serii" 16/2£ 16.30 Gorko -si al.!lo, Igrana s~rija, 164/229 17.00 BHgasl ro kulak, klJlinarski show BHTamiv. 17.So Grado.i I piesme: M ostar 1 1,4,5 Od pad aIiSl~. do .padal tsta, dokIJme~larni program 1B.15 Hodoljublja: Mad rid II 18.45 Pim i Pnrn, animirana serlia, I/2S 19.00 DnevDik 20.00 Gori v, lra, dornaca igrana seriia, 1/4 20,4.5 Josip Peja kovie: U im e n. rD· da 2t.l5 Dimanzija visa, program iz Iwnure 2,2.15 BHT vijesll 2.2.35 B us I ness Na Wi, r. 22.45 Savaaa, I~rana serija, 10/33 2.3.30 Kratkolil .plus, h ron ika 23.45 Ruzicas\a limunada, ameritki igrnnllIlm 07,0 a Dub '0 i ulro, itnarnii prugrom 09.00 Vljesll 09.1 a Beverly Htns, Igrana senj., 3S. epizoda 10.0 a S:pretno· sretno, tv igra 10.25 Artm 10.50 ,","n"lj"pGi 11.05 Sports'e igre mladih, 3. enuslia 11.20 Hayd" park 12-00 One.n i~ 1 12.15 Vila ,abudu t "011, Igrana sertja 13.45Rama,ans~1 ra,govorJ: Mustal a Spa hie 14.15 Atleceda zdra vlj a: Zdr.avlje zuhi djeGo, oilrazovni program. 30 Bmisija 14.45 Pi plinzi. crtana serija 15.10 Vijesli 15.15 Gospoda rbara, igrana sertia 16,0 o Nasa ,rnala klin i ka, igrana serlia 16.50 Ha.rv~Vloons, Cr1anir.tm 17.0 o Fede laGiia dan as 17.25 N. daj se, Nina, igran, .~rija 11.50 Dne."t k, naiava 18.50 One.n i., nlljava 19.10 Harveytoons, cr1anir.tm 19.1 B Rama,aos'a vaklija R nan,ii ske novosti 19.30 One." li 20.10 Tv Bingo show 21.19 Dne.o ik, najava 21.20 Slomjena ~<ila, igrarla S€rija, 10.epizod' 22.15 One'"" 3 Finansii·ske novo,li 22.45 Ezel, igrana .erii3 /12/ 00.35 Vrijeme ie za bebe, 20, emislja 01.05 Vln za budu c nos I, Igrana ~rtla 02.2 5 .Dne~nlk 3, r. 02.55Pr.gle d prDgram a za sub"tu 08.15 Bunny 'Maloney, cr1anililm 08.3 a lro n Man, cr1anililm OB.55 Top Shop 09.30 S krtve na kamera, humaristil,ni prnqrarn 09.40 Z"mlja sncva (12), nrrska serna 11.35 Ludo oro" (16), turska seriia 11.55 nBN Inlo, Inlormatl'lnl ~I~ram 12.10 tudo s ree (16), turska serila 13.15 Top shop 13.25E •.klu';1i, llIbavni program 14.45 Rile ka nade (12), ru 15k" te1~novela 15.35 Oejana Talk Show, rema, "KDlrka vriiedi diploma'" 16.45 Z"mija sacva (12), urrska serija 18.50 OSN. I nic, Inlomnativni prO!]ram 19.05 nBN Spo~, spoIlskl pregled 19.15 Pilalmo lajedno, tillkshow 20.00 Rijeka Had. (12), turska tel"noV€la 20.50 'Red Carp"ll1a), showbiz m,\t~1in 21.50 Ve Iiki laili iv~o (16), ig,anifilm 23.30 Red !:'arp el (16), showbiz mag'alin 00.25 Vellklla!nrvko (16), igra~lfllm 02.0 a Eko I o§ka pllanja, specijalizirnni program

TVALFA
jUlamii jlrogrnm le.OO Ostrvo komjaca, Cr1anlr.tm 10.35 Ma~ali; 'Mika, c~ani lilm 11.30 Vij esti 11.35 Ju~ebo~, mu,iClci progrnm 12 .35EJp 'esl club, ,aball11i program (r) 13.10 Zakon Ijuba.i, seriia (I) 14;05 The Game, soriia (r) 14.55 Za svo.k~ bolesl Irava raste, emisija 0 1oravl)" 1 G .00 Ukrad, nl livoti. seriia 11 ;00 Nai av" Onevni~a 17,15 Zak~n liubavi, serija 1a.40 Onevnlk 19,10 Inlervju dana '20.00 Ramalanski program 20.15 tJkrad,ni livoti. serij, 21.15 Th e Gam e. serija 22 .00 Jukebo~, muziW program 22.•30 Vlj estl 22.40 Olvlla p roslranslVa, film 00.35 Asl rol~g iia

PINKBH
06,00 t.o ta, teI6~ovel'a, r 07;00 tjuba. u lale~u, hrvalSka igrana serja oa,oo POlje lala, urska senja, r, 09.00 'Mahalast, labo,,"a senia 1 D ,00 Nasliied" ie lin. aame, serii~, r. 1040 ~upi.ba, emisii" 11.00 Zabranjena Ijubav, Wl'enovela 12.00 Inlo lop, Inlo ,program 12,20 City, 1abal'l1i program l3.00 Brze pa ra, kviz 14 :00 InlQ top, intO,proglam 14,20 Gund hitovi, muzitki. :program 15.00 Lola,IBlenovela 15,45 Kupl.b a, emisija 15.50 InlQ lop, inf_prugram 16.00 More liuDovi, telenovela '11,'00 Zumc'a Zu mba, ,abal'lli program 17,40 Kupl.b., emlsija la.OO A.genl Kodl a~nks, film 20,00 Trijumlljubavi, seriia 21.00 Nasliiede iean. aame, turska serij. 22.00 Gr. nd show, muzitki ,program 23.30 Cudnl mu~karcl, serija 00,05 City, ,abal'llil emls[ja 00,15 PusUniski ,1rijelao, firm

OB ,00 :Novo i utro.

22.30
FILM, HA.YA.T TV

a~

SATELITSKI PROGRAM
Euros ort
12.30 ,EvrOMI 12.35 .2IocinaCSci umDVi 13.20 Ljelni btoskop: '~N imino osnvo" 15.000voj. 06.30 09.30

Euros ort 2
11.S0 Blcikrtzam 12.30 Fudbal.

S orlklub
10.00 Telemarketing 11,.00, Hclandaka llqa: AZ • PSV 12.45 Champion.nip: WeslHam CardiflC11y 14.30' Carling Cup: Sheffield W.,.; -

Bicikllzam

S,bija

,22.550..0
23.26

15,.50 Povtatak otpisan.ih 17.25B""gradsk. hronika. 1 '25 Fila::zgl'ednir::8 19.00 Siagafica 19.30 Dnevnik 20'.05 Pov'alak otpisan.ih 21.00 'Roki 5, film

Fudbal: Kolumb;ja 10.45 Fudbel; Kolumbija 12.15 TenJ. 12 .. 5' rems4 Tumir 'reroruo AII<tlika

Bundesliga

Njemacka; Maim. . :Bajef Leverl<u:i::en 13.15

Fudbal: Bundesliga

Blackpool

WTA

a

13,45

14.15 Blcikllzam
16.30 AII<tlil<a 18.00 SI<; SKokovi 19.45 Tenis: WTA Tumir Toronto 22,45 Najjaa 23.45 Konjicke

Ziocina&i

00.10 :Dnevnik 00.25 ~vronel

'''lija

)IX

Nalional G.

,ih ne5reCi!iI

umovi.

o"'"'i""
Irke

Njemacka: VFB Sl,,~gart . SchaJke04 14.00 'rants: WTA 'rumrr Toronto 15.00 Roller skiJng 16.00 ROU8Jskiin 9 17.00 Tenls: 'NfA Tumlr Toronto 19.~5 Vije.ll 20.00 Fudbal no pijes~u; Portugal; MakSii~,o• Fnuu;;uska 20.45 Fudbal na pile.ktJ: PMugal: Por1ugal . Brazil 21.30 S1<1 skokov1 22.30 Mje,oovite boril"~ke vjeStine

16.115 Charnplonsfup: Southernpion .• Leeds Unil"'; 18~OO'Communi~ Shield: Mancha.Io,r Cily - Manche.ler united 20.00 Premjer League Magazin 20.30 Premier L..sague Classic:: Charllon - Crystal Palace l2004/'O5,) 21.00 Fudoal Mondijal Magazin 2,1:.45 UZNO: POClugalska lig": Gil
Vic:ente • 'Benlic:a

23.30 00.00

P'emi ... League Preview ATP Ma.!ers: Monke311/4 linale

r()J~I:5

MTV Adria
15.40, My liIe A. Liz 16.00 Paris Hlilon's Dubai BFF 16.50' Audrina 17.'1,0 TBell Mom 2 18.00 Brand New 10.30 Jukebox 19,00 V-'''.ography: Today 111 Mus", '20.00 Just SeB MTV 21:.00 M1V World Siage: Malaysia Higl1lighlS 21 ,50 The Hard TimosOf Rj Berge' 2 22~2Q Blue Mountain Stare 22.4Q Jersey Sho~e ;3 23.30' ,Jersey Shere :) 000,20 Skins

FOXllle
14,15 Ali M.kbil 15.05 Oa. Oraga
15.55 ;frvol tJ predgr~du 16.20 Z"rvol u pr"';g,a"u 16.45 Ra,jlijBv Z1VQt 17.35 Kako sam upoznao va!u majku 1 duh""a 18.50 Ko Ie Sarna"t.? 19.35 Oa Draga 20,25 Ali M .kbrt '2l.1' 0 Knji'"'ka 22.00 Houp; F.~ '22.55 Kako sam upoznao ""~u majku 23.20 Pea"" KJv 00.05 ~apal d UhCWE 00,50 AI; Mekbn

FOXCRIME
16.14 Pu' 17.00 D:Zord'an 17.45 N e~ujno 1a.30 BjBkstvo

14,:00 M"'IIagra~ •• in. 15.,00 Ul'ovljeni lovac 16:00 Ui>oj;li zmajevi 17.00 1,!Tago ,,""oplovn ih nesreea 18.00 ~.jllac

osvete

psirna

1.9.00 Egipal: ra,oll<rivanJe tajnlh kornora 20,00 Saplac 21.00 Saplac psima 22'.00 ISllago
zr!;l}t;oplovn

a,oo

S.P.'
P

iz 2:atvora 19,15 Od.kal 20.00 ·B"uns
20.45 Pul

eo;m"

noo
00.00

Saplac psima Sapla~ pslma

21.30 Kesl 22.20 Oojlov. rejlubljka 2:3,10 Zloein.CI<i umoYi 2.3..55 Oekster 00,40 Odsuel

osvete

PETAK 12. 8. 2011

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIC lII;iIlllllljubav:

bllli3a
HAYATlV
05.D0 HotizonU, dok:umemami prngram 07"00 Mlffy. ~rtOl1i111m.10" 11. i 12 epllotlil 07.20 rama, igran, seriia, 29. epi,(HJa 01,~5 Vit,fo, 07:55 A,robik OB,OO Mu,icki proBram OB.lO Hav,tovel. dieC~i pmgram OB,30 fill. ooa"i IiIm. 34. i 35. Bpi,oda 08,50 K,,"V ttt, shock,crtani film, 20. api20tlil 09,00 Bumb" Crtlni 111m, 20.i 21. epizotlil 09.10 Garfleld, crtanllilm. 7. epizotlil 09 25 lIJe nl grad. ortanl film. 7. epiro· da 09"50 J~go~lca Bobl~;" J,goslb1e pus1010'line', crtlni film, 7. epi,(HJa 10.15 Sirone, CI1,ni film. 22. e,piroda 1.0.45 PI',.i zma], crtanl film, 6. "pi,.. '11.10 11.32 11'.45 12;00 13.00 14.00 1~.50 15,00 15.15 15.25 16,55 lH·5 lB.20 18.48 1-8.53 19:00 I 9.30 20.20 20.30 21.30 22,30 DO,05 00.35 01.05
da

mots OdV8Sti i u nezeljenom

Bunl se zel.ja za avanturem. To vas smjeru. Budile

HRT1
11,13 12,00 12,11 12.,13 12,m 1,2,31 1~14 14.10 14,19 14,,20 14 ..24 15,-00 15,31 16,02 16,04 O,pl1lh show (1319.) (AI' Cnevnl~ SPDri Wijeme TV,~lendar (RI Go'podarica NOg. srca, tele· nov~laI114/142) • Capri 2, serija (6126) 111)' Vii esn Ul hlll.t, Ii 1nak.vni jeli! Vrijeme sutra Bl1Inllelli domDvlne, Inlorma· ti,no·&dukati,ni spat Vela Gospe na,Salima, emisi· ia puoke i predajne kultu re (R) Genets',o ,podrijetlo Hrvata. Ukraiinska v.,a, dok~m""lar. na serijl (3141 (R) Kuitu,"abaS1i n a. lzm e ~u ju c'e' i suI,. (AI ZA SA • 90 s.lund i, em isiia pod pokrollileljstvom (R) Ailsa" slusai ,vole sree . t!le· navela 138/240)' Vij esf H IlIa\s ka ulivo HAK· P,omel info Sve eebltl do b ro, TV .sriia 139/18D)[R) • Lielna slagallc3. Alrtivni cd· mor 11I11.le1avanle, Cnevni~ Sport Wijeme 2AaA. 90 se'kundl, ernisija pod pokroviteljstvum C.~ri~. serija (7/26)' M lesee zna nslvene ranlasll~e: D~'lel X, film (114'36·1' Cnevnlk a SPDrt Wijam" Vij,sti il kultur. Ril mski maral" n • ciklu" r: lin· I~ Easlwo od •. Isljer;va e pravd., !lim (12) (R)' FiTmski mar.Io n: Olvlja horda, mm (12) (R)' Bosionsko PI1lV~ 5, serlja (12/13) (R)*

HRT2
08.16 tuloklju",,, Bi•.IoQI.,i sup (R)' . 06.43 C~nnor na 1"lnom ,a~alku '3, seriia za die<:u 18113)' 09.~6 LiubilalH di.'iag "'i,ta (R)' 09.19 eoligl.v~. Planat Z,mlja (RI' D9.34 Obifna ~linka. seola ra dlecu (29/521' 09.59 AU,a, slu"oj ",oie SIC. " 1,1'"0· vet, (37124DI (A)' 10.41 I'u ns luea Raltera 1, s~rila (161~2)(R) • 11.26 Tr•• Hill 6, s.nj;l (2/~4) (R)T 1-2-0g l~e'onja 1, crtana serij, 11120) (RI' 12.31 ZulokJiUTIac: Bj,loglavi sup (R)' 12.56 C'rtanl!i 1m' 13.03 Lagodni livot 2acka; Codvi a 2, sonja za rmada (3t)f;l9) (Rl" 13.28 Film"vi Buda Spen c. ra: Gutva " Hong Kongu, film (R)' 15.19 R.!.a B,fly 4, s8nia (3Il'0)' lS.00 Dannv na morn 2" doklJmeni3I· na serij. (2110) (RI' 16.27 B,iljanleenIR)' 17.08 eosl"nsko pr~vo 5, sanja (12/131' 17.51 Sap taf psima 4 (9f,le I (AI' 1 B.42 K"",lisla u ku,i, TV ",nia (27128) (R)' 19.15 K~dkut'e je najljeple' 19.28 Garala. Oioniz (RI' zO.m e" ,a t: se stre 4, sarija (21/24)' 20.45 Puluim~ po,olino: London,. cok~mentama ~B,;ia (5/131' 21.15 Sllange i prine". 4, senja (12j (16124) (R)' 2i .56 Dii3m s n n. mlnl·seriia (12) (1/1)" 00.10 Lal:i mi 1, S"lija (12) (10m) (RI' 00.52 lovem se Ea,1 4. sarlia (18/27)' 01.13 R.ll"()vlw: llvol na Mars u• selila (12) 112/17)" 01.52. R.lrovi,OI: pni.t.lji 10 ,humo, nsti~n~ .. rli' (6/17) (R.)' 02.16 Rell"()vll,,· Sledge Hammer 2, humo~sljffia seriia (51191 (R)" 02.41 R.lrovil.O!: Tra'.rica 1, s,rri' (12) (15/18) (AI' 03.21 Noen I gla;be n I progr. m, Gla,benl spoto.I'
0

Nova lV
Neuslraslvi Scooby .oo~, crtana .serlia 4/14 -07,55 ,umanil, crtanl serljalD/13 08,20 Pubj"da Ilubavi. seriioR 10,10 Bljeg, serii' R 12,20 2allVIJek susjedi, 1.4.05 PDbjeda Ijubavi, serlja 136·137/172 16,00 Z~uvijek su~iedi, 07,35

oprezn! Pnsa 0: Sa vise in icij alive i en luzi j azm a pri hvatHe S e posla I n a taj nati n p red up rij edit ete pre pre ke Zdravlje: Ne iscrpljujle se,

c

lj u bav: Ako ste us a ml j eni, izadite na m lesta na kojima motets sresti novallea Takoidete ka novo] Ijubavi, Posao: Dan iskorisirte na najbolji. moguci naein Potrebno je da savladate letargiju illi nezainteresilanost. Zdravlje: Moguca je nervoza.

iDiiiIl.

s!riiaR 13,20 IN ma9"inR

BioCliTIica Viia.ti Naibolj, godino, iD)1masBnia, 133. ruJi20da Milj.nica, igrana s.nj'. 45. epi· zOO'. lspuni mi i,lju Bioclinic" To~Shop Vital~n Moie drage k~m'iie. igrl!lla senfa, 30. eplzotlil 5 U1e Boslora. igrana selifa. 94. epilOtlil ialnl, igronaseriia, 30. epllooa Sa'~I.· Ninja ratnlct, <atJov· n(K;~ski TV show Ko10 ,rec" Rama" n~ki~ro9ram, najasa Vijesti u 7, inloHnawma emisij' Ram." nsklprnqrarn S~ori 501" Buslera, igrana serija, 95. ap~oda 2l1ii.l<la mold bm U, audic1ja Top 100 5 eSlra Betti. i<jranllilm 5 elts i grad. Igran. sllllja. 98. ep~otlil 5 eles i grad, igrana sel1ja. 100. ep~otlil Mil,j.n ioa, i9rana senjl. 45. "pi· ,003

rama, igrana serii", '~9.,pimda

.erlia

17,53 1'7,56 18,41 19,30 19,55 20.01 20,04

l' G ,50 17.00

17,00 112~ 18,05

88·a9/180 VljBsti Nove TV IN magazin Kad asee pada,

.1Jl1l..

lIi.m~
IIIIXaQ

.aliia
19,15 20,00

44/174 Cnevnik N~veTV Biie g, serlj~

ljubav: Najbolje je da se potrudite i kazele parmeru sta zelite, Na taj nacin izbjeci tele nlz nesporazuma, Pnsa 0: Ze lite sto bolie rezultate, d okazati se. Najvi 58 va[fl 0 dg ovara da vas irenemo svi osta V8 n ami ru. Zd ravl j e: Sio zo ravije s e h rante Lj u b av: j pOled s vega, ad Iuc ni ste u na.kan ida, n a sve naejne, zadrtHe Ijubav osobe kojuistinski

~O OB 21.11 23,15

23,,40

23.43 23,50 23,.59 U1.:31 U3,50

21 ,00 Ili ~ra ne, iyr.mimm 22,30 Smrl pod merem, IQranifilm (12)' 00,20 Gigli, iqr,mifilm 02,20 E,D TV, larol show (18)' 0320 Z~'obliena, iyranimm (12)' 04.40 Dnevnlk !lave TV R

35170

bJ:.zm

Po sao: Zapravo, osiecate ~elju za prepustanjem poslu Take najbolj8 zaboravljate na svakodnevne brige, Zdravlj e: Mog u Cia j e gl avob olja.
Ljuhav: Najsretniji ste ako ste u stain oj , CYrsloj i v8zi. Pr.idite Ijubavi sa vise strasti, posveli"

volite,

1117;J!1IIII
!!I

~d~1II sigumoj

Ie jaj se. Pasaa: Buditelukaviji.

Ne pokazujle ambicije i ne otkliva~e planove. Budlte j realnlli, potraZRe savjet pnjalelja, Zd ravi j e: R eeep!: ure dan zivot. L[ubav: PodU2mHe nesto. Dobra znate gdje skripi i da !reba nesto mijenjati u relaciji sa parillerom. Posao: Vas angazman donosi zanimljive rezul· tale. Ak.o ocekujele priznanje, bit cele malo

PIW!II

~Emi
Zdravlje:

14 .00 Vije$o. s... ml~em gestovnog I",;ka 1. 4.05 V"""nslUr ~""za 11.10 Moe ¢O\I1ek,. oa'I",'~ lilma lUO Pr\sluSkival1je. seliia 15,50 Kratlolm pl"S 2011, . hmni~' Hi,OS T~b[, AOlTll!llijo9010. "PIlrtalJl 10,24 1z"latta) . banial"Ol«: s 10,30 SIP,k, d,,,,,, 1'J ,.05 Non" Slop. hUfDl]ri,U.tka sedla (l!OJ2,5j 12 H,45 1,1,",. ",I,na tea\fll, humcri"~ka s,nia 11.f.2a)1.2 15,20 I>a.tronomad (,am"" sa m~D Calnljem)
1 ~~5

RTRS

14,10 TI1e Game. sellj:l 15,00 J. sam lVIlia sudbi"" 16,00 lIJaaoonlllvot. (grana serila 17,15 Ni.lemlS'ljed"", Igra", seriia 1 a, 15 la,on I]oba,;, seril. 19,00 Dne,,"I, HlV Oscar·C 19,~O R"mltiranj. Do" .. 1ia HRT·, 20,0:; Ulriaoonillvul. Igran, seliia

seriia

22,00 He"" _In, "niral" infOO1laiMIaami'ii' 23.0..0 Pr~ram dljasporu

z.

16.00 O""",,lk 1 16.25 Sve 'IiIllu~av, sCrii' 18.00 O,nas" SIP,koj

~

""""

n:~~

fHilIH:

~I~~s~i:rrnnsi'la,

mm

20.1 0 f(a"Odra, "nil 21.00.. Vete S • .I"""om I'lanoyieem 22.30 Orrevnik 3

1::~~~~~I~i~~~2 19.30 O""",,ik

1s.15~1II.'<ici1a lM5~'lJtI!iII!IlIlr) 19.00 Ooovnlk 1 19.30 'MU1Ii)l;i PI<>gram 20.05 Aamaz,rrs\ri )lI"1lram 20.45 Nalooljo godine, igral1>l ",nj' 11.30 Ooovnlk2 12.00 ~"Pa",,,, Igra"" ,erilil '13.00 dol<umenlamO·ll"'ni

razocarani.

Prolazni osjecaj slabosli.

8011'''"''..,

23.30

r~u~~~a
"""i'

Ljubav: Moguce je da se zaljublte u jednu neo· b icn U osob u. 0 dmah cete zn ali od og ovo r na sva pitanja .. , • Posao: Najbolje rezultate imale ako se bavRe novi m, po malo pio nirs ki m poslo m ,. Izvrstan Sle organizalor. Zd'ravlje: Ne torsirajle se iznad mogucnostj_

~Jm~'

~amll'.

sOOa. !grana

~

11.30 S\riim Wlnl, r. 18.30 Hamazansl:i p'<>gram 20.40 Mlrlr;tting !lIOk

~::~ sa ",!ri. ~UJ~a. ~I'lili lou 14.0 0 Mu~tkl program + Prom""i", PI<>gram. 15.0 a Vi]es!f, informali'nl program 16.00 C"jfy ijghlz, muziCb 'mlsll' 17,00 R'p!lrtala, r, 18.00 VijesU, informaU,,"l 19.00

~~:i~I;<jnl,seLilsl<l ~~"!~~<>SU 21.30 Svi(eJ

1,9.10 Cika ilIlgoj,e U s'iie\u iw,taka, .program " dj"u t2.f.24) 19,30 1111,,,,,'1< 2 2M2 Sp!lrt 20.10 Pregov;,rae, film 22.,30 l1I1e'ni~3 n,42 Sp!lrt 22.50 Krn1lrofil,hmn;k, 23,00 51. SaIlor lrub'l~a. u (Juej

1m ~~:'~iOl"" 22.35 SjlVdah ~ S!CU, mu'I~1<l pro~ram 23.00 Akllieln<>SU.r. '23.15 TV strano

iE!illi:li

KISS
13,55 Okllto kol., ""'na emisila 1 UO Crls. Al11lel 'MIMlreak 15,QO ~.iogranl'. "'rii> 1600 Il\tot pile prite 16,30 R'p!lrtal, 17,50 Hrana i vjnc. ,mi,ij, 18,50 Ma,keling

HITTY
18.30 VJBm,piq' 19.00 Obfekliv I 19.25 Triumpll 19.30 ;Frame 20.00 T'I"' 11.00SOBna 22.00 OblekliV It '22.35 Ja ;;am i'loj. ""dbina. $Boja 23.00 GIa, Arn'nke

Ljuba.v: Pazile da ne ulelile u vezu sa po" greSnom osobom. Postaji 12131, razmislile, budi· Ie 0 prezn ij i. Posa I): Po kazite vi~e in ieij ali va. R azradne pi a n, posavjelujte se sa kolegama, ali i slijedite svoi plan, Zdravlje: Itbjegavajte hladna pica.

lihlllB:hlll
13,10 Z,koo ~ub.vi, igran. serija

d:~~n;~~:" .

20.00 Bo"n,k, doli... pirami<la. dol<ume:ntlmi 21,0 0

I!v"t~lty. ag",!", m Radlj' Siobodna [""po

R~;:u 1.;'010. ,Iul.bi nlliglji;ikiPI<>gram

16.30 M'lst"' lruhinjo. k<lham~M"wlr) 17 .00 Preporu~"lemo ... 17.10 Loa Pm"" "n1'

iElltDi Ijubav, Posao:

o baveza il i en i h interesovanja, nadite v.rem ena za

ljuba.v:

Ne zap.ostavlja~e parillera,

I pored svih

i~,,""

Poseb no Sle u sp j e ni ako yam ie p 0530 vezan 2a pomaganje Ijudima, podutavanje, pisanJe. Zdravlje.: OsjeUjiv vam je Slomak,

s

Dnevoi avaz
u~ II.<f:I~u~ .".." .... 28 IIC4
U1 Jill ,,",~11~ CUOO'll1i1
Q '11;15

.... _. I ~co:n: 1OO'l!I'-' R&IlIICQ~ ]:I 1 m:,ru p.<O'n

II!JJ

linocr

...

PANAGORIJA . Nakoo brojnih pod ub vata, rusk i prern iier Vladimir Putin okusao se i II ronjenju kao slavni istrazivac tak KUSlO (Jacques Cousteau), 12 pornorskog arheoloskog nalazista u Crnom rnoru izronio ie dvije starogrcke am [ore. Ruski premiier je, inace, sklon opasnirn poduhvatima, Odavuo je poznato da je Putin sportski tip i ljubitelj jahanja, ali niko nije oceki vao cia ce se upus u ti II a van ruru izv lacen j a s tarogrckih amfora, 1, naravnc, pcnovo je odusevio sveprisutne ...

lalt Huslo

Pulin lIao

UJZBAM R PUlA SE MIC 0
Ne jedem meso, piJem dosta vade i [edern velike kolicine ribe i rize, kaze glumica
im u vii ek kazem da pazirn sta j edem. Ne iedem meso, pijern dosta vode i jedern velike kol iCine ribe i rize - ispricala j e americk a glumica. Njene prijateljicu uvijek osranu iznenadene kada za vrijerne vecere vi deE vu kako j ede m n ogo hljeba, MAJAMI - Iako ima liniju na kojoi ioi zavide ;tene sirorn svijeta, americka glumica i model Eva Mendez (Mendes, 27) otkrila ie da dr~i dijetu, ali se ne odrice orniljene hrane, kola ie itekako kaloricna. " Prijateljice me pitaju na koii nacin odrzavam idealnu liniju, a ja - Ljudi se iznenade kada shvate da iedem hlieb, [er ga srrasno 1'0lim. Kada sumnjarn u svoju kilazu, klcnim sesvega bijelog, bijele rize, tjestenine i hljeba- dodala je Men" dez, Osi m sto ponek ada paz i sta j ede, Eva redovn 0 0 dJazi u reretan II i
najogu.

Eva Mendez, arnerlcka glumica i model
v

v

- U teretanu idem tri do ceriri puta sedrnicno i radirn lagane vjezbe, koie pogadaju ciielo tijelo. J ogu prakticiram dva pula used" mid - otkrila je glurnica, koja ie dodala da j e veoma po nosna nas vo j e riielo,

SamoublsluO

U laUDU
de izzgradei blckirala okclicu. N akon ulaska specii alne jedinice u zgradu, ponovo ie odjeknula pucn java, nakon cega i e stigla vii est da se napadac ubio, Prema inforrnaciiama lista "Postimees", napadac iebivsi ciao estonskevoiske, U trenutku pucnjave estonski ministarodbrane Marl Lar (Laar) ni j e bio u zgradi,

T ALIN - N apadac II estonskorn minis tars !VII 0 db rane, ko j ijed vije 0$0 bed va s ala dria 0 kao taoce, izvrsio jesamoubisrvo,a policija j e saop cila da s u taoci ziv iinepovriiedeni. U zgradi ministarstva cdbraIll' u Talinu posli]e podne je odjek n II 10 vise p ucn jeva i j edn a eksploziia. Policiia je evakuirala 1ill-

LOS ANEJELES - Za Majkla Dleksona(MichaelJ ackson) radio sam dok nisam saznao isrinu o zlostavljanju d iecaka ..To j e kazao bivsi holivudski privatni derek ti v Enroni Pelikano (Anthony Pellicano.e'Z), - Rekao sam mu:"Ne trebas se bo j a ti pol ici i iadvo ka tao Ako e saznam da si kriv, unistit cu te," Nakon SIO sam saznao neke stvari, dao sam otkaz, Diecacirna je "inio srvari koj e s u gore 0 d zlos tavl j an] a - kazao je Pelikano, koji niie 1:elio otkriti 0 cemu je tacno rijec,

leille oPluibe za Dietcsona

uesleruele lrail dODOUOr Srbije iHosoua
PRISTINA - Niernacki minister vanjskih poslova Gvido Vestervele (Guido Westerwelle) Z3rrazi 0 je j udero d Srbi je i Kosova da uskoro postign u dogovor re je istovremeno snafnc podrzao cielovi!ost Kosova. - Sve strane treba ju proveni srbiiansko-kosovski spOfawm s KFOR-om 0 rjesavanJII krize na s j everll Kosov.a, a di jalog Pristine iBeograda treba sesto pri j e aastaviti - rekao ie Vesrervele 1I Prisrini priLikom posiere KOSOI'll. N j emacki illinis lac Sus reo se s kosovskom predsjednicorn Alifetorn J ahiagom, predsjednikom Vlade Ha~imom Tal:ijem (Hashim Thad) te komandamom KFOR-a Erhardom Bilerom (Buhler), s kojim ie obisao priielazuJarinju.

SlIsrel Vesle,rveiea i predsjednice

Jahjage

(F,,,J;AFP)

BOSTON - Arnerikanka Bruk (Brook) umalo ie dozivjela in farkt kada ju [e njen dugogodisnji decko Dzo~ (Josh) zaprosio na krcvu jedne kuce u Bostonu, "Mladozenja" [e izgubio ravnotezu ipao s krova.a nesretna, umalo nesudena vjereniell pctrcala je da vidi ie li nien decko prezi vi 0 pad. K ada. se nagn u la da v idi ie Ii sve uredus njirn, vidjela ga je u ogrornnom vatrogasnom jastuku kako drfi tablu na kcio] pise: «U dai se za mene."

PrOSidbaza inlarllt

Iskosa

TaJacka kriza lrajala skoro dva sala