P. 1
Branko Copic

Branko Copic

|Views: 321|Likes:
Published by Zarko Stankovic

More info:

Published by: Zarko Stankovic on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2015

pdf

text

original

Branko Copic (1914-1984) je jedan od najpopularnijih i najplodnijih pisaca srpske knjizevnosti XX veka.

Njegovo delo je obimno i zanrovski raznoliko - pisao je pripovetke, romane, pesme, komedije, satire, filmske scenarije, price i pesme za decu. U toku svog dugog stvaralackog rada, koji je trajao vise od pola veka, stvorio je knjizevno delo koje vremenski i tematski obuhvata veliko razdoblje novije istorije srpskog naroda - od perioda izmedju dva svetska rata do osme decenije ovog veka. U prvom periodu stvaralastva Copic je pripovedao o ljudima svog zavicaja, o njegovom tegobnom zivotu pritisnutom siromastvom i svakojakim nepravdama. U drugom periodu u njegovom knjizevnom izrazu doslo je do sadrzajnog poistovecenja knjizevno-estetskih i idejno-revolucionarnih ciljeva, kada je Copic bio ovencan slavom najpopularnijeg partizanskog pisca, da bi u trecem periodu doslo do izrazaja razocarenje u stvarnost socijalistickog drustva, sto je potisnulo ideolosku tendenciju i inteziviralo emocionalne sadrzaje i lirski karakter njegove slike sveta. Pisanjem bajki o detinjstvu i ratu Copic je branio i samoga sebe od stvarnosti u kojoj mu je bivalo sve tesnije i tamnije, da bi njegova melanholija vremenom postajala sve izrazenija i da bi 24. marta 1984. izvrsio samoubistvo.

Branko opi ro en je 1. januara 1915. godine u selu Ha anima pod planinom Grme om. U isto vreme, njegov otac, kao vojnik austrougarske armije, borio se negde na frontu u Karpatima, a njegov stric Nid o, srpski dobrovoljac, borio se u srpskoj vojsci protiv Austro-Ugarske. Kad mu je bilo etiri godine, umro mu je otac. opi je, zajedno sa mla im bratom i sestrom, ostao da ivi pored majke, dede Radeta i strica Nid e. Prva pro itana knjiga bila mu je ÄMigel Servantes³ koju je, negde u tre em razredu, kupio od u iteljice. U toj knjizi bio je opisan ivot slavnog panskog pisca Servantesa, skupa sa nekoliko odlomaka iz njegovog romana ÄDon Kihot³. Slede e pro itane knjige bile su ÄDo ivljaji jednog vuka³, pa ÄDo ivljaji jedne kornja e³.[1] Prvo tampano delo objavio je sa etrnaest godina u omladinskom asopisu ÄVenac³ 1928. godine. opi je poha ao u iteljsku kolu u Banjaluci i Sarajevu, a zavr io u Karlovcu, a Filozofski fakultet u Beogradu. Ve kao student afirmisao se kao darovit pisac i skrenuo na sebe pa nju knji evne kritike; 1939. godine je dobio nagradu ÄMilan Raki ³. Uo i Drugog svetskog rata nalazio se u a kom bataljonu u Mariboru. U danima Aprilskog rata on je, sa grupom svojih drugova, poku ao da pru i otpor neprijatelju kod Mrkonji Grada. Posle toga je oti ao u svoj rodni kraj, a sa po etkom ustanka, stupio je u redove ustanika i me u njima ostao tokom cele narodnooslobodila ke borbe. Sve vreme rata bio je ratni dopisnik zajedno s nerazdvojnim prijateljem i kumom, knji evnikom Skenderom Kulenovi em. Posle rata neko vreme je bio urednik de ijih listova u Beogradu, a potom po eo profesionalno da se bavi knji evno u. Smatra se jednim od najve ih de ijih pisaca ro enih na jugoslovenskim prostorima. Okon ao je ivot samoubistvom, sko iv i 1984. godine sa Brankovog mosta. Dela su mu prevo ena na ruski, engleski, francuski, nema ki, ukrajinski, poljski, e ki, bugarski, rumunski, slovena ki i ma arski jezik. Bio je lan SANU i ANUBiH.

so an i slikovit jezik pri emu je inspiraciju nalazio u svom podgrme kom zavi aju. sada kolonista. i on je o svima njima pri ao sa bri nim. Nosilac je Partizanske spomenice 1941.Celi radni i ivotni vek nakon Drugog svetskog rata Branko opi je proveo u Beogradu. i drugih visokih odlikovanja. . Sa uspehom se ogledao i u pisanju romana iako su prirodi njegovog knji evnog talenta vi e odgovarale kra e forme ² pripovetke i novele. skitnice i nadni ari. a ÄNe tuguj bronzana stra o³ prilago avanje tih istih seljaka. Nagradu AVNOJ-a i Njego evu nagradu (obe 1972). Kreirao je mno tvo upe atljivih i ivopisnih likova i doga aja nadahnutom pripoveda kom tehnikom koriste i sve . U lirski intoniranim ratnim pripovetkama opi je nadahnuto opisivao herojske podvige. poznavanjem ivota i mentaliteta ljudi sa sela. Jedna od takvih pri a bila je i ÄJereti ka pri a³ objavljena u ÄJe u³ koja je pokrenula lavinu osuda sa vrha partije i vlasti. novim uslovima ivota u Vojvodini. Za knji evni rad dobio je. vedrinom i ivo u duha. mu eni tvo i samopregor svojih junaka. me u ostalim. za titni kim razumevanjem. opi a su doratnim pripovetkama najvi e zanimali siroma ni seljaci. Knji evni istori ar Ratko Pekovi napisao je knjigu ÄSudanije Branku opi u³ u kojoj je detaljno opisana cela hajka na pisca. sanjari i prosjaci. deca. Njegova prozna dela pro eta su lirikom i ivopisnim realisti kim slikanjem seoskog ivota. Po etkom 1950ih godina opi je po eo da pi e i satiri ne pri e u kojima je o tro kritikovao ru ne pojave u tada njici. ali je esto putovao po Jugoslaviji i drugim evropskim dr avama. Romani ÄProlom³ i ÄGluvi barut³ slikaju u e e seljaka Bosanske Krajine u ustanku. Knji evni opus [uredi] Spomenik Branku opi u ispred Banjalu kog muzeja.

me u kojima su i dva romana. Gluvi barut (1957). Zbirke pripovedaka [uredi] y y y y y y y y y y y y y y Pod Grme om (1938). Ne tuguj bronzana stra o (1958) Osma ofanziva (1964).Glavnina opi evog proznog opusa humoristi ki je intonirana. Pjesme (1945). Izabrane humoristi ke pri e (1952). Romani [uredi] y y y y y Prolom (1952). Do ivljaji Nikoletine Bursa a (1955). u njegovim delima vidljiva je i jedna lirska ica koja se nije pokazivala samo u opisima bosanskih pejza a ve i u portretisanju ljudskih likova koji su mu bili bliski i dragi. Planinci (1940). Borci i bjegunci (1939). Sveti magarac (1946). a humor nalazi u prirodi i mentalitetu njegovih junaka koji i u najte im ivotnim trenucima znaju da sa uvaju vedrinu i da se nasmeju ak i vlastitoj nevolji. Ljudi s repom (1949). . Odabrane ratne pripovetke (1950). prvenstveno zahvaljuju i ivoj ma ti i daru za spretno uobli avanje svojih posmatranja ali i nesumnjivom humoristi kom talentu. Surova kola (1948). opi je od onih pisaca koji su svoj posmatra ki talenat naro ito iskazivali kroz otkrivanje sitnih ljudskih mana i nedostataka. Iako je opi bio pisac epske irine i zamaha sa uro enim pripoveda kim i humoristi kim darom. pre svega u zbirci ÄOgnjeno ra anje domovine³. Gorki med (1959). Branko opi je cenjen i kao de ji pisac. Delije na Biha u (1975). Ta opi eva poetska ica naro ito je vidljiva u njegovoj ratnoj lirici. Ljubav i smrt (1953). Dragi likovi (1953). Napisao je preko trideset knjiga za decu. Rosa na bajonetima (1946). Ratnikovo prolje e (1947). Zbirke pesama [uredi] y y y Ognjeno ra anje domovine (1944). Ba ta sljezove boje (1970). Sem toga.

zbirka pesama Pri e zanesenog dje aka (1960). objavljena u 14 knjiga 1978. pesme Glava u klancu. pripovetke Pri e partizanke (1944). U itelj maltretira i tu e djecu tako da djeca po inju da bje e . oni ive sre nim i bezbri nim dje ijim ivotom. pri e u stihu Djeda Tri in mlin (1960). (1958). noge na vrancu (1971). pesme Rudar i mjesec (1948). Kada je u iteljica napustila kolu i oti la u varo .Komedije [uredi] y y Do ivljaji Vuka Bubala Odumiranje me eda Dela za decu [uredi] y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y U svijetu medvjeda i leptirova (1940). proza Do ivljaji kuma Torbe (1946). pripovetke Bajka o sestri Koviljki (1946). pesme Orlovi rano lete (1957). Prvi dio [uredi] y Glavne likove romana predstavlja grupa dje aka. pesme Sun ana republika (1948). pripovetke Lijan vodi karavane (1975). pesme Bojna lira pionira (1945). pripovetke Ve ernje pri e. arobna uma (1957). Na po etku romana. pripovetke Pijetao i ma ka (1952). pripovetke Lalaj Bao. Njihova u iteljica Lana je jako omiljena me u djecom. roman Slavno vojevanje (1961). na njeno mjesto dolazi u itelj kojeg su dje aci prozvali ÄPaprika³. roman Partizanske tu ne bajke (1958). pesma Pri e ispod zmajevih krila (1950). Sabrana dela [uredi] y y y y y objavljena u 12 knjiga 1960. pripovetke Do ivljaji ma ka To e (1954). roman Mala moja iz Bosanske Krupe (1971). pripovetke. pripovetke Vratolomne pri e (1947). u enika etvrtog razreda osnovne kole u bosanskom selu Lipovu. pesme Dru ina junaka (1945). roman Bitka u Zlatnoj dolini (1963). pripovetke Pjesme pionirke (1945). pripovetke Armija odbrana tvoja (1947). pesme Je eva ku ica (1949). Orlovi rano lete³ se sastoji od dva dijela. pripovetke Magare e godine (1960).

partizani su pobijedili i protjerali okupatore iz sela. Na kraju odlaze u rat sa nadom da e se ponovo vratiti u Prokin gaj i u svoj logor Tepsiju. Drugi dio [uredi] y y Drugi dio po inje 6. Zahvalju i tom oru ju. Kada se u itelj ÄPaprika³ po ali knezu da djeca ne dolaze u kolu.y iz kole. aprila 1941. Zahvaljuju i Nikoletini Bursa u oni ipak osloba aju djecu i odlu e da odu u varo da prona u u iteljicu Lanu. u estvuju u odbrani sela zajedno sa borcima i postaju partizanski kuriri. Oru je su predali partizanima. Dje aci koji su se do ju e igrali postaju aktivni u esnici i svjedoci tog rata. y y Inspiracija [uredi] Prvi dio knjige je bio inspirisan stvarnim doga ajima koji su se dogodili tokom opi evog odrastanja i kolovanja. gdje su na inila logor. Njegova u iteljica je bila stroga i de avalo se da tu e nemirne i lo e ake. Uskoro po inje rat. zajedno sa poljarem Lijanom i roditeljima oni organizuju potjeru i pronalaze skrovi te djece. kojima je ve bilo nestalo municije. Poma u partizanima i otkrivaju im tajnu pe inu. koja su kasnije umesto u kolu i la u umu. Stric. . a me u seljanima koji su hvatali odbegle ake bio je i opi ev stric Nikola opi . Za logor se saznalo. tj. U selo dolaze usta e a dje aci koriste jednu priliku i oduzimaju im oru je. U ÄProkinom gaju³ dru ina pravi svoj Älogor³ kojem daju ime ÄTepsija³. oko Potrk. Vo a dje aka je Jovan e a osim njega tu su i Lazar Ma ak. Tu bje e iz kole i dru e se po cijeli dan. po etkom Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji. Nikolica sa prikolicom i djevoj ica Lunja. Jednog dana Lazar Ma ak i Jovan e otkrivaju prolaz u neku podzemnu pe inu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->