P. 1
Branko Copic

Branko Copic

|Views: 309|Likes:
Published by Zarko Stankovic

More info:

Published by: Zarko Stankovic on Aug 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/26/2015

pdf

text

original

Branko Copic (1914-1984) je jedan od najpopularnijih i najplodnijih pisaca srpske knjizevnosti XX veka.

Njegovo delo je obimno i zanrovski raznoliko - pisao je pripovetke, romane, pesme, komedije, satire, filmske scenarije, price i pesme za decu. U toku svog dugog stvaralackog rada, koji je trajao vise od pola veka, stvorio je knjizevno delo koje vremenski i tematski obuhvata veliko razdoblje novije istorije srpskog naroda - od perioda izmedju dva svetska rata do osme decenije ovog veka. U prvom periodu stvaralastva Copic je pripovedao o ljudima svog zavicaja, o njegovom tegobnom zivotu pritisnutom siromastvom i svakojakim nepravdama. U drugom periodu u njegovom knjizevnom izrazu doslo je do sadrzajnog poistovecenja knjizevno-estetskih i idejno-revolucionarnih ciljeva, kada je Copic bio ovencan slavom najpopularnijeg partizanskog pisca, da bi u trecem periodu doslo do izrazaja razocarenje u stvarnost socijalistickog drustva, sto je potisnulo ideolosku tendenciju i inteziviralo emocionalne sadrzaje i lirski karakter njegove slike sveta. Pisanjem bajki o detinjstvu i ratu Copic je branio i samoga sebe od stvarnosti u kojoj mu je bivalo sve tesnije i tamnije, da bi njegova melanholija vremenom postajala sve izrazenija i da bi 24. marta 1984. izvrsio samoubistvo.

Branko opi ro en je 1. januara 1915. godine u selu Ha anima pod planinom Grme om. U isto vreme, njegov otac, kao vojnik austrougarske armije, borio se negde na frontu u Karpatima, a njegov stric Nid o, srpski dobrovoljac, borio se u srpskoj vojsci protiv Austro-Ugarske. Kad mu je bilo etiri godine, umro mu je otac. opi je, zajedno sa mla im bratom i sestrom, ostao da ivi pored majke, dede Radeta i strica Nid e. Prva pro itana knjiga bila mu je ÄMigel Servantes³ koju je, negde u tre em razredu, kupio od u iteljice. U toj knjizi bio je opisan ivot slavnog panskog pisca Servantesa, skupa sa nekoliko odlomaka iz njegovog romana ÄDon Kihot³. Slede e pro itane knjige bile su ÄDo ivljaji jednog vuka³, pa ÄDo ivljaji jedne kornja e³.[1] Prvo tampano delo objavio je sa etrnaest godina u omladinskom asopisu ÄVenac³ 1928. godine. opi je poha ao u iteljsku kolu u Banjaluci i Sarajevu, a zavr io u Karlovcu, a Filozofski fakultet u Beogradu. Ve kao student afirmisao se kao darovit pisac i skrenuo na sebe pa nju knji evne kritike; 1939. godine je dobio nagradu ÄMilan Raki ³. Uo i Drugog svetskog rata nalazio se u a kom bataljonu u Mariboru. U danima Aprilskog rata on je, sa grupom svojih drugova, poku ao da pru i otpor neprijatelju kod Mrkonji Grada. Posle toga je oti ao u svoj rodni kraj, a sa po etkom ustanka, stupio je u redove ustanika i me u njima ostao tokom cele narodnooslobodila ke borbe. Sve vreme rata bio je ratni dopisnik zajedno s nerazdvojnim prijateljem i kumom, knji evnikom Skenderom Kulenovi em. Posle rata neko vreme je bio urednik de ijih listova u Beogradu, a potom po eo profesionalno da se bavi knji evno u. Smatra se jednim od najve ih de ijih pisaca ro enih na jugoslovenskim prostorima. Okon ao je ivot samoubistvom, sko iv i 1984. godine sa Brankovog mosta. Dela su mu prevo ena na ruski, engleski, francuski, nema ki, ukrajinski, poljski, e ki, bugarski, rumunski, slovena ki i ma arski jezik. Bio je lan SANU i ANUBiH.

i on je o svima njima pri ao sa bri nim. Njegova prozna dela pro eta su lirikom i ivopisnim realisti kim slikanjem seoskog ivota. Za knji evni rad dobio je. sada kolonista. U lirski intoniranim ratnim pripovetkama opi je nadahnuto opisivao herojske podvige. novim uslovima ivota u Vojvodini. . za titni kim razumevanjem. ali je esto putovao po Jugoslaviji i drugim evropskim dr avama. Nagradu AVNOJ-a i Njego evu nagradu (obe 1972).Celi radni i ivotni vek nakon Drugog svetskog rata Branko opi je proveo u Beogradu. vedrinom i ivo u duha. Jedna od takvih pri a bila je i ÄJereti ka pri a³ objavljena u ÄJe u³ koja je pokrenula lavinu osuda sa vrha partije i vlasti. Kreirao je mno tvo upe atljivih i ivopisnih likova i doga aja nadahnutom pripoveda kom tehnikom koriste i sve . i drugih visokih odlikovanja. Knji evni opus [uredi] Spomenik Branku opi u ispred Banjalu kog muzeja. opi a su doratnim pripovetkama najvi e zanimali siroma ni seljaci. Nosilac je Partizanske spomenice 1941. deca. Po etkom 1950ih godina opi je po eo da pi e i satiri ne pri e u kojima je o tro kritikovao ru ne pojave u tada njici. mu eni tvo i samopregor svojih junaka. poznavanjem ivota i mentaliteta ljudi sa sela. a ÄNe tuguj bronzana stra o³ prilago avanje tih istih seljaka. Sa uspehom se ogledao i u pisanju romana iako su prirodi njegovog knji evnog talenta vi e odgovarale kra e forme ² pripovetke i novele. so an i slikovit jezik pri emu je inspiraciju nalazio u svom podgrme kom zavi aju. Romani ÄProlom³ i ÄGluvi barut³ slikaju u e e seljaka Bosanske Krajine u ustanku. Knji evni istori ar Ratko Pekovi napisao je knjigu ÄSudanije Branku opi u³ u kojoj je detaljno opisana cela hajka na pisca. sanjari i prosjaci. me u ostalim. skitnice i nadni ari.

Gorki med (1959). Sem toga. Ta opi eva poetska ica naro ito je vidljiva u njegovoj ratnoj lirici. Izabrane humoristi ke pri e (1952). Zbirke pesama [uredi] y y y Ognjeno ra anje domovine (1944). Gluvi barut (1957). Ljudi s repom (1949). . Ratnikovo prolje e (1947). Napisao je preko trideset knjiga za decu. a humor nalazi u prirodi i mentalitetu njegovih junaka koji i u najte im ivotnim trenucima znaju da sa uvaju vedrinu i da se nasmeju ak i vlastitoj nevolji. u njegovim delima vidljiva je i jedna lirska ica koja se nije pokazivala samo u opisima bosanskih pejza a ve i u portretisanju ljudskih likova koji su mu bili bliski i dragi. Romani [uredi] y y y y y Prolom (1952). Iako je opi bio pisac epske irine i zamaha sa uro enim pripoveda kim i humoristi kim darom. me u kojima su i dva romana. Ba ta sljezove boje (1970). Odabrane ratne pripovetke (1950). prvenstveno zahvaljuju i ivoj ma ti i daru za spretno uobli avanje svojih posmatranja ali i nesumnjivom humoristi kom talentu. opi je od onih pisaca koji su svoj posmatra ki talenat naro ito iskazivali kroz otkrivanje sitnih ljudskih mana i nedostataka.Glavnina opi evog proznog opusa humoristi ki je intonirana. Ljubav i smrt (1953). Branko opi je cenjen i kao de ji pisac. Planinci (1940). Rosa na bajonetima (1946). Zbirke pripovedaka [uredi] y y y y y y y y y y y y y y Pod Grme om (1938). Pjesme (1945). Borci i bjegunci (1939). Sveti magarac (1946). Delije na Biha u (1975). pre svega u zbirci ÄOgnjeno ra anje domovine³. Do ivljaji Nikoletine Bursa a (1955). Ne tuguj bronzana stra o (1958) Osma ofanziva (1964). Surova kola (1948). Dragi likovi (1953).

roman Bitka u Zlatnoj dolini (1963). Sabrana dela [uredi] y y y y y objavljena u 12 knjiga 1960. na njeno mjesto dolazi u itelj kojeg su dje aci prozvali ÄPaprika³. u enika etvrtog razreda osnovne kole u bosanskom selu Lipovu. pripovetke Pijetao i ma ka (1952). roman Partizanske tu ne bajke (1958). Na po etku romana. pripovetke Pjesme pionirke (1945). pripovetke Magare e godine (1960). (1958). pripovetke Lijan vodi karavane (1975). pesma Pri e ispod zmajevih krila (1950). pripovetke Lalaj Bao. proza Do ivljaji kuma Torbe (1946). pripovetke Vratolomne pri e (1947). Kada je u iteljica napustila kolu i oti la u varo . pesme Rudar i mjesec (1948). Prvi dio [uredi] y Glavne likove romana predstavlja grupa dje aka. objavljena u 14 knjiga 1978. zbirka pesama Pri e zanesenog dje aka (1960). Njihova u iteljica Lana je jako omiljena me u djecom. pesme Je eva ku ica (1949). roman Slavno vojevanje (1961).Komedije [uredi] y y Do ivljaji Vuka Bubala Odumiranje me eda Dela za decu [uredi] y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y y U svijetu medvjeda i leptirova (1940). Orlovi rano lete³ se sastoji od dva dijela. pesme Bojna lira pionira (1945). pripovetke Armija odbrana tvoja (1947). pesme Orlovi rano lete (1957). pesme Glava u klancu. arobna uma (1957). pesme Sun ana republika (1948). oni ive sre nim i bezbri nim dje ijim ivotom. pesme Dru ina junaka (1945). U itelj maltretira i tu e djecu tako da djeca po inju da bje e . pripovetke Ve ernje pri e. pri e u stihu Djeda Tri in mlin (1960). pripovetke Pri e partizanke (1944). pripovetke Do ivljaji ma ka To e (1954). roman Mala moja iz Bosanske Krupe (1971). pripovetke Bajka o sestri Koviljki (1946). pripovetke. noge na vrancu (1971).

Poma u partizanima i otkrivaju im tajnu pe inu. Zahvalju i tom oru ju. Stric. Tu bje e iz kole i dru e se po cijeli dan. Kada se u itelj ÄPaprika³ po ali knezu da djeca ne dolaze u kolu. koja su kasnije umesto u kolu i la u umu. U selo dolaze usta e a dje aci koriste jednu priliku i oduzimaju im oru je. Zahvaljuju i Nikoletini Bursa u oni ipak osloba aju djecu i odlu e da odu u varo da prona u u iteljicu Lanu. Drugi dio [uredi] y y Drugi dio po inje 6. kojima je ve bilo nestalo municije.y iz kole. oko Potrk. Nikolica sa prikolicom i djevoj ica Lunja. Jednog dana Lazar Ma ak i Jovan e otkrivaju prolaz u neku podzemnu pe inu. Na kraju odlaze u rat sa nadom da e se ponovo vratiti u Prokin gaj i u svoj logor Tepsiju. po etkom Drugog svjetskog rata u Jugoslaviji. U ÄProkinom gaju³ dru ina pravi svoj Älogor³ kojem daju ime ÄTepsija³. Vo a dje aka je Jovan e a osim njega tu su i Lazar Ma ak. Dje aci koji su se do ju e igrali postaju aktivni u esnici i svjedoci tog rata. a me u seljanima koji su hvatali odbegle ake bio je i opi ev stric Nikola opi . Njegova u iteljica je bila stroga i de avalo se da tu e nemirne i lo e ake. aprila 1941. y y Inspiracija [uredi] Prvi dio knjige je bio inspirisan stvarnim doga ajima koji su se dogodili tokom opi evog odrastanja i kolovanja. gdje su na inila logor. partizani su pobijedili i protjerali okupatore iz sela. . Uskoro po inje rat. Oru je su predali partizanima. zajedno sa poljarem Lijanom i roditeljima oni organizuju potjeru i pronalaze skrovi te djece. Za logor se saznalo. u estvuju u odbrani sela zajedno sa borcima i postaju partizanski kuriri. tj.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->