www.matematiranje.

com LINEARNE JEDNAČINE I NEJEDNAČINE SA JEDNOM NEPOZNATOM LINEARNE JEDNAČINE Pod linearnom jednačinom ‘’po x’’ podrazumevamo svaku jednačinu sa nepoznatom x koja se ekvivalentnim transformacijama svodi na jednačinu oblika:
a⋅x = b

gde su a i b dati realni brojevi. Rešenje ove jednačine je svaki realan broj x0 za koji važi: ax0 = b Ako nam posle rešavanja ostane jednačina većeg stepena (drugog, trećeg …) onda nju probamo da rastavimo na činioce i koristimo:
A⋅ B = 0
A⋅ B ⋅C = 0

⇔ ⇔

A=0

ili

B=0

A = 0 ili B = 0 ili C = 0

Za svaku linearnu jednačinu važi:
ax = b

b a ako je a ≠ 0 jedinstveno rešenje Primer: 2 x = 10 10 x= 2 x=5 x=

a = 0, b ≠ 0
a=b=0

Nema rešenja Primer: 0⋅ x = 7 7 x= =? 0 Deljenje sa 0 nije dozvoljeno (za sad) 1

ima beskonačno mnogo rešenja Primer: 0⋅ x = 0 Svaki broj je rešenje

x2 Primer: Rešiti jednačinu: =0 x x⋅x Ako skratimo =0 ⇒ x=0 ? x Ne smemo skratiti jer je uslov x ≠ 0 . (PAZI: prilikom prelaska sa jedne na drugu stranu menja se znak) . Evo par primera : 1.‘’sredimo’’ obe strane (oduzmemo i saberemo) i dobijemo a ⋅ x = b . U suprotnom se može desiti apsurdna situacija. 9 − 2 x = 5x + 2 − 2 x − 5 x = +2 − 9 − 7 x = −7 −7 x= −7 x =1 2 . Rešiti jednačinu: 9 – 2x = 5x + 2 Rešenje: Nema razlomaka i zagrada tako da odmah ‘’prebacujemo’’ nepoznate na jednu a poznate na drugu stranu.www.matematiranje.Izrazimo nepoznatu x = b a VAŽNO: Ako negde vršimo skraćivanje moramo voditi računa da taj izraz koji kratimo mora biti različit od nule.Nepoznate prebacimo na jednu a poznate na drugu stranu znaka jednakosti ( =).com Kako rešavati jednačinu? .Prvo se oslobodimo razlomaka (ako ih ima) tako što celu jednačinu pomnožimo sa NZS .Onda se oslobodimo zagrada (ako ih ima) množeći ‘’svaki sa svakim’’. .

www. 2. 2 i 14 a to je očigledno 14. 14 2 7. 1 14 ⋅ 2y − 3 6y + 5 y −5 + 14 ⋅ 2 = 14 ⋅ − 14 ⋅ 7 2 14 Pazi : upiši i 1 zbog zagrade 2( y − 5) + 28 = 7(2 y − 3) − 1(6 y + 5) 3 . Rešiti jednačinu: y−5 2y − 3 6y + 5 +2= − 7 2 14 Rešenje: Ovde najpre moramo da se oslobodimo razlomaka a to ćemo uraditi tako što celu jednačinu pomnožimo sa najmanjim zajedničkim sadržaocem za 7. 1.com 2. 7 7 1.matematiranje. Kad niste sigurni koliki je NZS “napamet” nadjite ga “ na stranu” 7. Rešiti jednačinu: 3(2 − 3 x) + 4(6 x − 11) = 10 − x Rešenje: 3(2 − 3 x) + 4(6 x − 11) = 10 − x 6 − 9 x + 24 x − 44 = 10 − x − 9 x + 24 x + x = 10 − 6 + 44 16 x = 48 48 x= 16 x=3 najpre se oslobodimo zagrada ( “svaki sa svakim” množimo) nepoznate na levu a poznate na desnu stranu prebacimo… “sredimo obe strane” izrazimo nepoznatu 3.

nema rešenja ili ih pak ima beskonačno mnogo (u zavisnosti u kom skupu brojeva posmatramo datu nejednačinu) Evo još par primera: 1) Reši nejednačinu: 3( x − 2) + 9 x < 2( x + 3) + 8 4 .matematiranje. Primer: Posmatrajmo dve nejednačine : 2x<10 i -2x<10 2 x < 10 10 x< 2 x<5 − 2 x < 10 Pazi: Delimo sa (-2) 10 x> −2 x > −5 Naravno i ovde se može deliti da nejednačina ima rešenja.com 2 y − 10 + 28 = 14 y − 21 − 6 y − 5 2 y − 14 y + 6 y = −21 − 5 + 10 − 28 − 6 y = −44 − 44 y= −6 22 y=+ 3 LINEARNE NEJEDNAČINE Linearna nejednačina “ po x” je nejednačina koja se ekvivaletnim transformacijama može svesti na oblik: ax > b ax ≥ b ax < b ax ≤ b gde su a i b realni brojevi. Linearne nejednačine rešavamo slično kao i jednačine koristeći ekvivalentne transformacije. Važno je reći da se smer nejednakosti menja kada celu jednačinu množimo (ili delimo) negativnim brojem.www.

poznate na drugu stranu Uvek je ‘’problem’’ : kako zapisati skup rešenja? 2 x < 2 } a ako je potrebno to predstaviti i na brojevnoj Možemo zapisati {x ∈ R 9 pravoj: 2⎞ ⎛ x ∈ ⎜ − ∞.com Rešenje: 3( x − 2) + 9 x < 2( x + 3) + 8 3x − 6 + 9 x < 2 x + 6 + 8 2x + 9x − 2x < 6 + 8 + 6 9 x < 20 20 x< 9 2 x<2 9 → oslobodimo se zagrada → nepoznate na jednu. > idu srednje zagrade [ ] i pun kružić Male zagrade nam govore da ti brojevi nisu u skupu rešenja.2 ⎟ 9⎠ ⎝ Pazi: () Kod + ∞ i − ∞ uvek idu male zagrade Kod znakova < i > male zagrade i prazan kružić Kod < . dok [. 2. Reši nejednačinu: Rešenje: 2a + 1 3a − 2 − ≥ −1 3 2 2a + 1 3a − 2 − ≥ −1 → celu nejednačinu pomnožimo sa 6 (NZS za 3 i 2) 3 2 2(2a + 1) − 3(3a − 2) ≥ −6 4a + 2 − 9a + 6 ≥ −6 4 a − 9 a ≥ −6 − 2 − 6 − 5a ≥ −14 → pazi: delimo sa (-5) pa se znak okreće 5 .] govore da su i ti brojevi u rešenju.www.matematiranje.

∞) x ∈ (−∞. a) ( x − 1) ⋅ ( x − 4) > 0 13 1 3 2 2 A B ( x − 1 > 0.com − 14 a≤ −5 4 a ≤ +2 5 U skupu R su rešenja 4⎤ ⎛ a ∈ ⎜ − ∞. onda bi to bili samo brojevi {1. B < 0) ( A > 0. x < 4) Sada rešenje ‘’spakujemo’’ na brojevnoj pravoj!!! x ∈ (4. 2 ⎥ 5⎦ ⎝ PAZI: Dan nam recimo traže rešenja u skupu N (prirodni brojevi).2} 3) Rešiti nejednačine: a) ( x − 1) ⋅ ( x − 4) > 0 b) ( x + 3) ⋅ ( x − 5) ≤ 0 Kod ovog tipa nejednačina koristićemo da je: A⋅ B > 0 A⋅ B < 0 ⇔ ⇔ ( A > 0.matematiranje. B > 0) ili ( A < 0. x > 4) ili ( x − 1 < 0. B < 0) ili ( A < 0. a i za gde još vodimo računa da je B ≠ 0 . x − 4 > 0) ( x > 1.www. B > 0) A >0 i B A <0 B Naravno iste ‘’šablone’’ koristimo i za znakove > i < .1) 6 . x − 4 < 0) ili ( x < 1.

x − 5 ≥ 0) ( x ≤ −3. x − 5 ≤ 0) ili ( x ≥ −3.www.com Rešenje je x ∈ (−∞. x ≤ 5) ili ( x + 3 ≤ 0.1) ∪ (4. x ≥ 5) x ∈ [− 3. ∞) b) ( x + 3) ⋅ ( x − 5) ≤ 0 1 3 1 3 2 2 A B ( x + 3 ≥ 0.5] Dakle.5] prazan skup 7 . konačno rešenje je x ∈ [− 3.matematiranje.