P. 1
Seminarski rad iz strategijskog menadžmenta

Seminarski rad iz strategijskog menadžmenta

|Views: 661|Likes:
Published by ljubisacekic

More info:

Published by: ljubisacekic on Aug 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2013

pdf

text

original

Fakultet za menad ment

Novi Sad Vase Staji a 6

Seminarski rad iz strategijskog menad menta Studija slu aja fabrike ahmatik doo Stara Pazova

Predmetni nastavnik: prof. dr. Du an Risti Asistent: mr Tijana Savi

Student: Ivezi Tihomir Kecojevi Marko eki Ljubi a

Novi Sad, Mart 2010.

Sadr aj

1. 2. 3. 4. 5.

Istorijat preduze a Delatnost Proizvodni i uslu ni asortiman Organizaciona struktura Vizija, misija, strategija i ciljevi 5.1. Vizija 5.2. Misija 5.3. Strategija 5.4. Ciljevi 6. Downsizing 7. Kvalifikaciona struktura i benchmarking 7.1. Starosna struzktura 7.2. Benchmarking 8. Portfolio koncept BCG matrica 9. Analiza okru enja SWOT analiza 10. ivotni ciklus preduze a 11. Metod scenarija 12. Zaklju ak 13. Literatura

3 4 5 6 7 7 7 8 8 9 11 11 11 13 15 16 18 19 20

U periodu od osnivanja pa do dana njih dana bele i se kon stantan rast i razvoj. kao i po broju zaposlenih. PE i ostalih materijala iznose oko 2000 tona. Istorijat preduze a Preduze e ahmatik doo iz Stare Pazove je privatno preduze e osnovano 1977. Po proizvodnim kapacitetima. Dotada nji prostor je bio premali i osniva i vlasnik firme odlu uje da pro iri proizvodnju gradnjom dve velike hale i kupovinom novih ma ina. Na samom po etku rada preduze e je bilo malo. godine. Vlasnik firme je bio i jedini zaposleni. Vlasnik i osniva preduze a je gospodin ika Stoki . Danas ahmatik doo zapo ljava vi e od 80 ljudi. 47A.. kupovana je ma ina po ma ina. imao je nekoliko alata na kojima je proizvodio uglavnom manje proizvode.1. rastao je broj zaposlenih posebno u drugoj polovini devedesetih godina. ahmatik doo predstavlja jednu od najve ih firmi ove vrste na prostorima ovog dela Evrope. Pun naziv preduze a ahmatik doo je preduze e za proizvodnju. Godi nji kapaciteti prerade PP -granulata. Firma se nalazila u podrumu ku e u kojoj je vlasnik i iveo.O. brojem ma ina i alata. dosta su se tra ili proizvodi od plastike koji su bili jeftini i prodaja je i la odli no. a sa preko 300 vlastitih alata proizvodi lepezu od oko 230 proizvoda.trgovinu i usluge ahmatik D. a proizvodni procesi se obavljaju u tri smene. Poseduje oko 50 ma ina prvenstveno za brizganje kao i ekstrudiranje i duvanje.O. Tada je radna snaga bila jeftina. Proizvodne hale sa magacinskim prostorom obuhvataju oko 5 150m2. Vremenom je preduze e raslo. 3 . dru tvo sa ograni enom odgovorno u sa sedi tem u Staroj Pazovi u ulici Sama Halupke br.

Osim na doma e tr i te. Rusiju. kupatilo. Poseduje oko 50 ma ina prvenstveno za brizganje kao i ekstrudiranje i duvanje. Rumuniju. svoje proizvode izvozi u Hrvatsku.2. Bosnu i Hercegovinu. Makedoniju. a proizvodni procesi se obavljaju u tri smene. Svojom poslovno u. Danas ahmatik doo zapo ljava vi e od 8 0 ljudi. Sloveniju. Godi nji kapaciteti prerade PP granulata. Delatnost preduze a Osnovna delatnost firme ahmatik doo je proizvodnja i prodaja sopstvenih proizvoda od plastike namenjene irokoj potro nji. kvalitetom proizvoda i cenom. a sa preko 300 vlastitih alata proizvodi lepezu od oko 230 proizvoda. Ukrajinu. terase. ba te. Proizvodne hale sa magacinskim prostorom obuhvataju oko 5 150m2. ahmatik doo ima veliki ugled kod svojih poslovnih partnera. li nu i op tu higijenu i sl. Prevashodno su to proizvodi neophodni u svakom doma instvu: za kuhinju. Bugarsku. PE i ostalih materijala iznose oko 2000 tona. 4 . Nema ku itd.

korita.ambala a za hranu (kofa sa poklopcem. merdevine za cve e) . stolice velike. hranilice. ofingeri. Proizvodni i uslu ni asortiman Preduze e ahmatik doo proizvodi slede e vrste proizvoda: . kutije za hleb) . stolice na rasklapanje.kupatilo (ve korpe. de ije stolice.name taj od plastike (rafovi. etvrtaste. sto okrugli. djubrovnik. ardinjere. korpa za papir. kante sa poklopcem. kuvalo za kafu. muholovke. a e. lavori.program za zimnicu (burad sa poklopcem. hoklice) . korpe za vo e. modle. cegeri. etvrtaste police.ba tanska garnitura (sto etvrtasti. ugaone police) .proizvodi za kuhinju (bokali. zvono za torte.posudje (vangle okrugle.cvetni program (saksije sa podmeta em.ostalo ( ahovske garniture. podmeta za sapune) .sanitarni program (korpa za sme e. prostirke za kupatilo) . su ilnik itd) . mikserice. pritiskiva i) . nosa za fla e. sundjerasti) . tacne etvrtaste i okrugle. epovi) . vikleri vodeni. pojilice.3. kutije za CD -e. pepeljara. kantice.li na higijena ( e alj. tipaljke) 5 . etka za kosu.

odlu ivanje je programiran. On je orijentisan prema procesu rada i zasniva se na funkcionalnom grupisanju jedinica. koji se odlikuju slede im karakteristikama: 1. Osnovna karakteristika ovog modela jeste da se u okviru poslovnih funkcija okupljaju specijalisti za odredjene poslove to pove ava stru ni potencijal i kompetentnost funkcije. ciljevi su dobro definisani i trajni 3. 6 . kordiniran i kontrolisan proces Funkcionalni model polazi od sistema funkcionalne podele rada i organizacije funkcije rukovodjenja. okru enje je relativno stabilno i izvesno 2. Organizaciona struktura preduze a ahmatik doo Ovo je funkcionalna organizaciona struktura. tehnologija je relativno jednoobrazna i stabilna 4. Organizaciona struktura preduze a ahmatik doo Direktor Slu ba finansija Slu ba ljudskih resursa Proizvodno tehni ka slu ba Slu ba nabavke i planiranja Slu ba korporativnih poslova Slu ba marketinga Slu ba prodaje Finansijska operativa Zapo ljavanje i razvoj Proizvodnja Nabavka Korporativni poslovi Istra ivanje i razvoj Prodaja Ra unovodstvo Odr avanje Planiranje Pravni poslovi pedicija Slika 1. Funkcionalni model strukture odgovara uslovima. intenzivnost i produktivnost rada su ustaljene i objektivno ulovljene veli ine 5.4.

Misija se ponekad naziva i zvani an cilj. 5. razlog zbog koga organizacija postoji. Vizija mora da bude ostvariva.Vizija je lo a i trebalo bi da je promene u slede u viziju a to je da ahmatik proizvodi pro izvode od plastike koji ine ivot lak im. Vizija Kreiranje vizije kao slike eljene budu nosti je najva nija transformaciona aktivnost. strategija i ciljevi preduze a 5. slu be marketinga i prodaje. Otuda. Misija je putokaz preduze a koji pokazuje u kojim elementima e se ostvariti prednost u odnosu na konkurenciju. Nova vizija je osnov za redefinisanje misije i strategije preduze a. vrednosti i uverenja koja ona deli. Ma koliko bila dobra vizija ne e sama po sebi dovesti do oporavka preduze a ukoliko se ne u vrsti i ne postane okosnica pona anja svih lanova organizacije. misija. slu be nabavke i planiranja. Vizija preduze a ahmatik doo je da izraste iz lokalnog u regionalnog lidera u proizvodnji plastike. 5. proizvodno tehni ke slu be. Ovo je preglomazna organizaciona struktura preduze a i potrebno je uraditi downsizing. Zvani na misija preduze a a hmatik doo glasi da je ahmatik doo proizvodja proizvoda od plastike namenjenih irokoj potro nji. vodjstvo preduze a ima veliku odgovornost. znanja. 7 . to je bolje za firmu. Ova misija jasno pokazuje ime se preduze e bavi i veoma je dobro postavljena.Funkcionalna stuktura preduze a ahmatk doo se sastoji od slede ih slu bi finansija. a kreiranje vizije predstavlja delikatan i sofisticiran zadatak. a u drugom tim stru njaka se anga uje na bri ljivoj proceni ansi i prepreka. Ova vizija bli e odslikava ime se preduze e bavi i veoma je ostvariva. Vizija se mo e oblikovati individualno i timski. to se to bolje i jasnije vidi. U prvom slu aju vizija je rezultat promi ljanja. ljudskih resursa. njen razlog za postojanje. Vizija je sposobnost da se vidi vi e i dalje od drugih. Misija je sveobuhvatni cilj neke organizacije. boljim i lep im. slu be korporativnih poslova. intuicije i talenta lidera.2. Misija Kroz misiju menad ment odredjuje delokrug rada i aktivnosti.1. Misija opisuje viziju organizacije. Vizija.

U postavljanju.3. pobolj anje imid a i reputacije preduze a. Najvi i su ciljevi koji se odnose na opstanak preduze a. Ve a usmerenost na kupce: elimo da rastemo sa na im kupcima. Za njima dolaze rast i razvoj. predvidjanje i radnu dimenziju kakva se obi no ne nalazi u procesu planiranja.- 5. kao i da preduze e prodje mno ge promene u svim podru jima poslovanja. Ovo pravilo va i za svaki prirodni i poslovni sistem. Ostvarenje punog poslovnog potencijala: Zahvaljuju i modernizovanju na ih proizvoda. osvajanje novog tr i ta i uvodjenje novog proizvoda u prodaju. 5. Ostali ciljevi su ubrzanje rasta i razvoja. Ciljevi moraju biti postavljeni po odredjenim hijararhijskim principima. Ciljevi Ciljevi su stanja koje preduze e eli da ostvari u odredjenom vremenskom periodu. On postaje svrha. A to je mogu e samo ako ponudimo prava re enja za njihove probleme i dosledno zadovoljavamo njihove potrebe. Dobit je izvor sredstava za finansiranje rasta preduze a. Ostvarivanje to ve eg rasta predstavlja najbolu mogu u dugoro nu strategiju preduze a za stabilno postizanje to e ih profita. Pri tom se o ekuje da novo stanje bude efikasnije. Za preduze e ahmatik doo najva niji su slede i ciljevi: Dobit je nezaobilazan cilj svakog poslovnog sistema.4. opredeljivanju ve ih sredstava za ja anje na ih glavnih brendova. pa shodno tome i za na e preduze e. 8 . Formulisanje ciljeva zahteva precizno razmi ljanje. Pod razvojem preduze a podrazumeva se proces prelaska preduze a iz postoje eg u novo stanje. mo i emo da rastemo br e i profitabilnije u godinama koje slede. ali i u ostvarenju ciljeva preduze e mora da po tuje princip postupnosti. pa shodno tome i preduze a ahmatik doo. Strategija Strategija preduze a ahmatik doo je slede a: ostvarenje punog poslovnog potencijala ve a usmerenost na kupce definisanje i uvodjenje kvaliteta u sve poslovne funkcije preduze a odgovaraju a saradnja sa dr avnim i privrednim institucijama. odnosno osnovni smisao za formiranje preduze a.

bez izmene postoje e strukture. pre svega uvodjenjem novih proizvodnih kapaciteta. 6.Rast obuhvata kvantitativno pove anje obima proizvodnje. Downsizing Direktor Proizvodna slu ba Finansijsko pravna Komercijalna slu ba Marketing slu ba Proizvodnja Finansijska operativa Ra unovodstvo Nabavka Istra ivanje i razvoj Skladi te materijala Skladi te gotovih proizvoda Prodaja Pravni poslovi Transport Slika 2. Pobolj anje imid a i reputacije preduze a se ostvaruje boljim kvalitetom proizvoda (preduze e je nabavilo nove ma ine tako da e ovaj cilj mo i da ostvari. ve im ulaganjem u marketing do sada je to bilo minimalno. Nova organizaciona struktura preduze a primenjen downsizing 9 ahmatik doo na kojoj je .

Ovde je primenjena jedna od strategija downsizinga. Postoje dva pristupa smanjenju radne snage koji su na raspolaganju menad erima. spajanje jedinica i sli no. ali takodje pozivaju da se vrate na radna mesta kada posao o ivi. Finansijska slu ba i slu ba korporativnih poslova su postale jedna slu ba. Drugi pristup je reorjentacija i podrazumeva proaktivno delovanje menad menta. Nova struktura podrazumeva spajanje slu be prodaje i slu be nabavke i planiranja i nazvana je komercijalna slu ba. Prethodna organizaciona stuktura odgovara nekom ve em preduze u. Prvi je konvergencija i obi no podrazumeva kori enje downsizinga u fazi kada je organizacija ve u krizi. Kod otpu tanja. strategija organizacionog redizajna. smanjenje radne snage se vr i posredno. putem strukturnih promena i to primenom slede ih taktika: ukidanje funkcija. Du an Risti i saradnici). Za razliku od prethodnog pristupa smanjenje radne snage je planska aktivnost (Strategijski menad ment. koji ima za cilj smanjivanje veli ine preduze a.Downsizing je program promena organizacije. Ovde se smanjenje radne snage potpuno razlikuje od tradicionalnog otpu tanja. Nova organizaciona struktura se sastoji od etiri slu be umesto dosada njih sedam. a ne preduze u koje zapo ljava osamdesetak radnika. od radnika se zahteva da privremeno napuste organizaciju u periodima slabe tra nje. 10 . Postoje a organizaciona struktura je preglomazna i uradili smo downsizing. Kod downsiz inga odvajanje radnika od firme je trajno.

Radnici u proizvodnji poseduju srednju stru nu spremu i potpuno su kvalifikovani za poslove koje obavljaju. komercijalni direktor i pravnik. kao i zaposleni u sektoru finansije i marketing. Ben marking nije nego poredjenje rezultata poslovanja kompanije s rezultatima konkurenata. 7. 11 sopstvenog ni ta drugo poslovanja u iti se od . poseduju vi u stru nu spremu.7. Ovaj kadar poseduje vi egodi nje iskustvo u obavljanju istih/srodnih poslova i u dosada njem radu preduze a se ovim sektorima nije potkrala ve a gre ka. Zamenik generalnog menad era. Kvalifikaciona struktura i benchmarking Broj zaposlenih u preduze u ahmatik doo je 80 ljudi i ovde postoji slede a kvalifikaciona struktura zaposlenih: Kvalifikacija: Broj zaposlenih Magistar 4 Visoka stru na sprema 8 Vi a stru na sprema 10 Srednja stru na sprema 54 Nekvalifikovani radnici 2 Fakultetsko obrazovanje imaju generalni direktor.1 Starosna sturktura Uzrast U e e godina 20-30 27 30-40 33 40-50 20 7.2 Benchmarking Ben marking predstavlja tehniku komparativne analize poslovanja sa poslovanjem najbolje organizacije. pri emu oni obavljaju svoje poslove na vi e nego zadovoljavaju em nivou. naj e e direktnih konkurenata. On zna i meriti svoje rezultate prema drugima i drugih. Nekvalifikovane radnike ine radnik obezbe e nja i sprema ica. to je od izuzetne va nosti za preduze e (usled va nosti poslova koje oni obavljaju).

ali ahmatik doo je ne to ve e preduze e i ostvaruje ve u prodaju. mogu nost transportovanja materijala razli ite mase. prenos materijala od skladi ta materijala do proizvodnje re en je ugradnjom vise ih konvejera. Skladi te preduze a Jovanovi plast organizovano je po ugledu na vode e inostrane kompanije koje se bave proizvodnjom. y poredjenje proizvoda i usluga kompanije s proizvodima i uslugama konkurenata koji imaju vode e rezultate. Vi estruko pove avaju prostor predvidjen za skladi tenje i lako se prilagodjavaju paletama svih veli ina i te ina. y ispunjavanje i nadma ivanje potro a kih o ekivanja. Ova preduze a su veliki konkurenti. ne zauzimaju podne povr ine objekta. y poredjenje tehni kih re enja kompanije u cilju odabira najbolje opreme za specifi ne primene. jednostavna nose a konstrukcija i pogonski mehanizam. y primenu najbolje definisanog pravca razvoja i aktivno prilagodjavanje novim trendovima. Prednosti vise ih konvejera u odnosu na druge vrste transportnih sredstava su: omogu avaju transport materijala u objektima i izmedju objekata u sve tri prostorne dimenzije. Izvr i emo ben marking preduze a ahmatik doo Stara Pazova i preduze a Jovanovi plast Nova Pazova. Ono u emu je konkurentsko preduze e po na em mi ljenju bolje od na eg preduze a je organizovanost firme tj.Ovaj proces obuhvata: y poredjenje kompanija i njenih delova s najboljima ne ograni avaju i se na istu delatnost ni istu zemlju gde se delatnost obavlja.Konvencionalni paletni regali predstavljaju univerzalni sistem skladi tenja sa direktnim pristupom svakoj paleti. y poredjenje proizvodnih i drugih aktivnosti kompanije s ekvivalentnim aktivnostima drugih kompanija kako bi se definisali najbolji. veli ine i temperature. organizovanost skladi ta i ulaska u firmu kupaca. Takodje i skladi tenje gotovih proizvoda je veoma dobro uradjeno. Preduze e Jovanovi plast primenjuje konvencionalne paletne regale. 12 .

cegeri. Na ovaj na in se ne pravi gu va u preduze u. proizvodi iz kategorije posudje (vangle okrugle. merdevine za cve e). nosa za fla e. Posebna pa nja se mora posvetiti pronala enju novih korisnika i novih primena. Pristup BCG se bazira na matrici u kojoj se poslovi ili proizvodi klasifikuju sa stanovi ta relativnog tr i nog u e a i rasta tr i t a. epovi). jer su izra eni zahtevi za zna ajnim ulaganjima u marketing i izgradnju novih kapatiteta zbog potrebe o uvanja visokog tr i nog u e a na tr i tu. ide do skladi ta i preuzme robu i izlazi na drugi izlaz. Portfolio koncept BCG matrica Da bi uve ao izvore rasta (proizvod i tr i te). Sve ovo je u ahmatik-u doo lo ije uradjeno.Ulazak kupaca u preduze e Jovanovi plast je kru nog toka. kutije za hleb) i iz kategorije ambala a za hranu (kofa sa poklopcem. korpe za vo e. mikseric e. ardinjere. U preduze u ahmatik doo u ovu kategoriju proizvoda spadaju proizvodi iz cvetnog programa (saksije sa podmeta em. proizvodja mora da investira i u razvoj tr i ta. 13 . kantice. y zreli proizvodi ( krave muzare ) i y stagniraju i proizvod ( psi ). Mogli bi vi e robe da skladi te. ne bi bilo gu ve i svi bi bili zadovoljniji. zvono za torte. Postoje obi na skladi ta sa boksevima u kojima se uva roba na paletama i postoji samo jedan ulaz u preduze e na kojem je uvek gu va. Kada bi primenili navedena re anja kao kod najve eg konkurenta preduze e bi produktivnije i bolje poslovalo. tacne etvrtaste i okrugle. Doprinos ovih proizvoda prilivu gotovine je mali. y perspektivni proizvodi (proizvodi pod znakom pitanja ). etvrtaste. Poslovi ili proizvodi se kategorizuju po tome da li imaju nisko ili visoko relativno tr i no u e e na tr i tu koje ima visoku ili nisku stopu rasta. Mogu e je identifikovati etiri tipa posla (proizvoda): y tr i ni lideri (zvezde proizvodi). Poslovi koje karakteri e visoka stopa rasta tr i ta i visoko tr i no u e e se nazivaju tr i nim liderima ( zvezde proiz vodi). On je tako organizovan da kupac ulazi na jedan ulaz naru uje robu koja mu treba. 8.

de ije stolice. etka za kosu. Ovi proizvodi imaju inferiornu poriciju na tr i tu i po pravilu zahtevaju znatna ulaganja ukoliko se eli ja anje njihove tr i ne pozicije. su ilnik itd). sto okrugli. name taj od plastike (rafovi. ofingeri. U preduze u ahmatik doo u ovu kategoriju proizvoda spadaju proizvodi iz programa za zimnicu (burad sa poklopcem. odnosno pove anje tr i nog u e a. lavori. pojilice. a e. Stagniraju i proizvodi poslovanja ( psi ) imaju slabu konkurentsku poziciju na tr i tu koja pokazuje spor rast.Perspektivne proizvode ili poslove (proizvodi pod znakom pitanja ) karakteri e visok rast tr i ta i nisko tr i no u e e. ali ta tr i ta pokazuju relativno spor rast. stolice velike. sundjerasti) i proizvodi iz proizvodnog programa ostalo ( ahovske garniture. kuvalo za kafu. pepeljara. nego i osiguravaju sredstva za investicije u nove poslove od kojih zavisi opstanak i razvoj preduze a. Stoga je potrebno ve i deo prinosa ostvarenih na ovim proizvodima usmeriti na razvoj perspektivnih proizvoda i tr i nih lidera. ugaone police). hranilice. modle. U preduze u ahmatik doo u ovu kategoriju proizvoda spadaju proizvodi iz sanitarnog programa (korpa za sme e. kante sa poklopcem. Krave muzare ne otpla uju samo sebe. iz programa ba tanske garniture (sto etvrtasti. Zbog toga su mali stvaraoci i korisnici finansijskih sredstava. stolice na rasklapanje. Zreli proizvodi ( krave muzare ) poseduju dominantnu poziciju na tr i tu. Neto doprinos prilivu gotovine ovih prizvoda je jednak nuli ili je ak negativan. Visoke zarade koje se ostvaruju. tipaljke). prostirke za kupatilo). vikleri vodeni. djubrovnik. hoklice) i iz programa kupatilo (ve korpe. kutije za CD-e. 14 . korita. Kao rezultat toga potrebna su mala investiciona ulaganja. podmeta za sapune) i proizvodi iz proizvodnog programa za kuhinju (bokali. posledica su efekta iskustva . U preduze u ahmatik doo u ovu kategoriju proizvoda spadaju proizvodi iz programa li na higijena ( e alj. korpa za papir. etvrtaste police. muholovke. pritiskiva i).

osetljiva tr i na cena. SLABOSTI y y y y y y y ANSE y y y y y Dobra pozicija za obnovu aktivnosti u srpskoj industriji Smanjenje broja zaposlenih I gubitka. Trgovinski uslovi su lo i Nedostatak obrtnih sredstava Nedostatak investicionog kapitala Nedostatak povezanosti tehni ke I komercijalne funkcije Nepotpuni ISO 9001 sertifikati za fabriku Neke proizvodne linije su stare Fabrika ima previ e zaposlenih u odnosu na nivo proizvodnje.9. pove anje efikasnosti kroz rast obima proizvodnje Rastu i izvoz u zemlje isto ne Evrope Povoljni trgovinski re imi sa Rusijom Relativno male investicije u postoje e prizvodne linije mogle bi unaprediti kvalitet kvantitet proizvodnje. a strani kupci tra e sertifikat kvaliteta Nedovoljan socijalni program za smanjenje radne snage. Neusagla ene carinske stope tete srpskim proizvo a ima I favorizuju stranu konkurenciju (visoke carine na uvoz sirovine. SWOT analiza preduze a ³ ahmatik´ doo SNAGA y y y y y Reputacija dobrog kvaliteta Kvalifikovana/ve ta I jeftina radna snaga Dobar polo aj na doma em tr i tu Samodovoljni I razumno odr avani objekti Proizvodi su u skladu sa me unarodnim standardima. niske carine na uvoz gotovih proizvoda) Nelegalni (ispod standarda) proizvodi ulaze bez kontrole Zavisnost od oslabljenog srpskog tr i ta Nestabilna I te ko predvidiva cena inputa Jaka konkurencija. a neki se testiraju godi nje radi provere saglasnosti. PRETNJE y y y y y y 15 .

ve BOLJE JE VI E). adolescencija. U ovoj fazi su opasnosti za dalji razvoj preduze a slede e: . 16 . ve sa vi e mudrosti. Te faze su: udvaranje. i ta se povodom toga mo e uraditi. Najtipi nije pona anje organizacije u ovoj fazi je konflikt i nedoslednost. birokratija i smrt. ivotni ciklus preduze a (Adi es) Pomo u teorija ivotnog ciklusa preduze a i principa kako upravljati promenama u preduze u je mogu e napraviti razliku izme u prirodnih i patolo kih problema koji se javljaju u preduze u i primeniti odgovaraju e mere koje ga vode ka Top formi. aristokratija. drugi pojedinci dobro prolaze a preduze e kona no propadne dolazi do poreme aja poverenja. U ovoj fazi preduze e mora da zacrta jasan put u budu nost. uspostavi jasnu organizacionu strukturu. rana birokratija. ovaj put odvojeno od svog osniva a. Oni opisuju i analiziraju uobi ajen put kojim organizacije prolaze dok rastu i optimalan put kojim bi trebalo da idu.u slu aju da dolazi do poreme aja u kreiranju dalje poslovne politike mo e se desiti da preduzimljivi napu taju preduze e. profesionalizuje funkcije i na in rada. stare i umiru. Faza u kojoj se trenutno nalazi preduze e ahmatik doo je faza adolescencije. Proizvodnja ne mora da se obavlja sa puno muke. pogor anja medjuljudskih odnosa. go -go. Po Adi esu faza adolescencije je pravi po etak kretanja ka uspehu.10. doba povoja. Po Adi esu postoji deset faza ivotnog ciklusa jednog preduze a koje ono mora da prodje. U ovoj fazi javlja se potreba za anga ovanjem profesionalaca. zaposli n ove. da bi izbegle probleme ka rakteristi ne za rast i starenje. U ovoj fazi se vr i kvalitetno bolji izbor ciljeva. uvede sisteme kontrole i odgovornosti. stabilnost. top forma. n apu tanja najboljih kadrova itd. Ne VI E JE BOLJE . I teorija i principi daju obja njenje za to organizacije rastu. kompetentne ljude. Oni su sa irim horizontom i uklju uju elemente strate kog prognoziranja (Adi es ka e ovde se ide ka zameni ciljeva. U adolescenciji preduze e se radja po drugi put.

tako da je prosto nemogu e dr ati korak sa svim informacijama koje neprestano pristi u.Manifestacije ove faze mogu biti: y mentalitet tipa "mi protiv njih". politiku i administraciju. naglasak se mora prebaciti na sisteme. ako proizvede kriti an ni vo gubitka me usobnog po tovanja. Rezultat svega je konflikt koji. a to je oblast koja zahteva potpuno druga iju vrstu sposobnosti. Sada se tra i specijalizacija po to je posao prevazi ao li ne sposobnosti osniva a i osoba iz njegovog najbli eg okru enja. Stvaraju se klanovi i stvara se kultura "mi protiv njih". ona mora da uspori grozni avi tempo prodaje kako bi se omogu ilo da se sprovede sistematizacija. 17 . Ono to jo vi e komplikuje preno enje odgovornosti je nu nost da preduze e promeni svoje ciljeve. koja je u du i jo uvek Go-Go eli da se reorganizuje i da zadr i isti stepen rasta. starosedioci protiv do ljaka y nedoslednost u organizacionim ciljevima y nedoslednost u sistemima pla anja i nagradjivanja Delegiranje ovla enja osniva sa stilom usamljenog jaha a mora da promeni stil. sa tako mnogo specijalnih popusta koji se stalno menjaju . Menad eri su zatim primorani da anga uju ljude koji e ih podr ati. Ono mora prebaciti svoje ciljeve sa vi e je bolje na bolje je vi e. Me utim. dovodi do patologije zbog koje organizacija prerano stari jer je preduzimljivi pojedinci napu taju. Osniva mora da delegira ovla enja. U ovoj fazi je neophodno anga ovanje profesionalnih menad era. Organizacija Adolescent. Preduze e esto ima tako mnogo proizvoda na tako mnogo tr i ta. Promena u vo stvu je neophodnost. Osniva je po pravilu prva osoba koja e prekr iti upravnikove nove procedure i poslovnu politiku.

Koriste i set mogu ih alternativnih budu nosti preduze e mo e d stvori l n koji se zove scenario. Drugo. nisu korisne u situacijama strukturnih diskontinuiteta dnosno u situacijama bez istorije. scenario analiza obi no poku ava da identifikuje set mogu ih budi nosti od kojih se svaka mo e desiti. Scenario ni dn slika budu nosti ili vrlo precizno predvi anje rezultata odre enih poslovnih akcija.11. Pesimisti ki scenario je sve obrnuto od optimisti kog odnosno ako ni ta ne uradi od onoga to je navedeno u optimisti kom scenariju konkurenti e ga presti i. pesimisti ki i realni. Realni scenario je kombinacija prethodna dva pristupa on insistira da se kroz fleksibilan i adap tivan proces u enja na gre kama obezbedi racionalno formulisanje strategije odnosno da se ide korak po korak. On poma e d se sagleda momenat promene u uslovima poslovanja u sredini i na koji na in ta promena uticati n rezult ate poslovanja. vi e ulagao u proizvode koji se nazivaju zvezde proizvodi i u perspektivne proizvode kao i iza ao iz perioda adolescencije mogao bi da postane jo ve e preduze e sa brzim rastom i razvojem a sve e to doprineti i ve em profitu to je cilj svakog preduez e i sve to u veoma kratkom vremenskom roku. bez brzanja. Metod scenarija Metod scenarija se razlikuje od drugih predvidjanja po dva osnova. zaostaja e u rastu i razvoju. Prvo on obi no obezbedjuje vi e kvalitativnu i kontekstualnu deskripc iju evolucije sada njosti u budu nost. Postoje tri mogu a scenarija koja jedno preduze e mo e da primeni a to su optimisti ki. ako bude vi e pratio ta rade konkurenti. svaka budu nost reflektuje odre eni set varijabila. koje se baziraju na analizi pro lih d t ka. te da je zadatak menad menta da za date resurse i druge okolnosti pronadje strategiju koja e biti najbli a optimalnoj soluciji. U literaturi se obi no isti e d on k metod zna i odstupanje d prete nog oslanjanja n analiti ke metode predvi anja i stavljanje akcenta na pristupe zasnovane na pretpostavkama. 18 . Zapa eno d konvencionalne tehnike predvi anja. a manje insistira na numeri koj preciznosti. Scenario omogu ava d se smanji broj mogu ih budu nosti za preduze e n prihvatljiv broj. ali ni jedna nije osigurana. Ako ahmatik doo bude promenio svoju organizacionu strukturu odnosno smanjio je. bi e manji profit a kada je tako vremenom mo e do i i do zatvaranja preduze a. Predvi anje postaje kvalitetnije k d ima za rezultat nekoliko alternativnih budu nosti. promenio viziju i misiju a strategiju i ciljeve uskladio sa novom misijom i vizijom. Optimisti ki scenario bazira se na verovanju da postoji najbolje re enje.

ve i kontinuirani.ali u svakom slu aju mora na njih reagovati. internim i eksternim iniocima poslovanja u cilju razvoja konkurentske prednosti i dugoro nih performansi preduze a.12. Strategijski menad ment je proces upravljanja svim resursima. Zaklju ak Zajedni ka odrednica svih pristupa strategijskom menad mentu jeste da je strategijski menad ment proces oblikovanja poslovne strategije. s tim da odre eni broj autora podrazumijeva da strategijski menad ment nije samo proces koji ima za cilj poslovnu strategiju. Rezultat procesa oblikovanja poslovne strategije. oni iz temelja menjaju ne samo vlasni tvo. u smislu prepoznavanja klju nih aktera poslovno-strategijskog konteksta. interaktivni proces koji ima za cilj odr avati organizaciju kao celinu u stalnoj ravnote i sa sopstvenim okru enjem. izazvao burne promene u organizovanom delovanju ljudi i dru tvenoj svesti. Strategijski menad ment je sna no obele io 20 vek. Preduze e do ivljava promene kao pretnje i prilike. ono mora primenjivati strategijski menad ment. Na pragu novog milenijuma poslovni svet se suo ava sa veoma va nom zakonito u »promenama» koje su sve br e. odnosno klijent kojem se nudi odgovaraju a vrednost i konkurenti koji imaju istu nameru: zadovoljiti potrebe kategorije klienata na koje je upu ena i sama organizacija. kupac. 19 . ve i celokupnu dru tvenu scenu. Veoma va no mesto u menad mentu zauzima strategiski menad ment. neizvesnije i sna nije. Da bi se poslovna strategija na odgovaraju i na in razum ela potrebno je jasno identificirati klju ne dimenzije poslovne strategije. a to su: sama organizacija (kompanija) koja profilira sopstvenu poslovnu strategiju. Menad ment neprestano traga za novim iniocima uspe nosti pri tom se suo ava sa strategijskim izazovima. pa i celog procesa strategijskog menad menta je poslovna strategija. Da bi preduze e ahmatik doo moglo upravljati razvojem i obllikovi svoju budu nost u uslovima neizvesnosti..

www.com/lekcija. Menad ment. (2006)... Ekonomski fakultet. Vi a poslovna kola.org/. Trgovinski menad ment. Cekom Books... Radosavljevi .com 6. www.sahmatik. i saradnici. Literatura 1..htm 7. (2000). Strategijski menad ment.fps_4. www. CERK. Risti D. Organizaciono pona anje. Beograd 3.knowledge-bank1.13.. Petkovi M. (2008). Beograd 4... Milovanovi N. Tomi R.. Todosijevi R.link-elearning. Novi Sad 5./lekcija10.ivotni-ciklus-organizacije-po-Adi esu 20 . Novi Sad 2. (2003).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->