P. 1
Gradjansko Pravo.doc (i Kolokvijum

Gradjansko Pravo.doc (i Kolokvijum

|Views: 816|Likes:
Published by Radica Nedeljkovic

More info:

Published by: Radica Nedeljkovic on Aug 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

1

1. GRADJANSKO PRAVO
Termin “gradjansko pravo” je nastao kao prevod rimskopravnog izraza “ius civile”.U sirem smislu termin “ius civile” podrazumijeva pravo gradjana,tj.Rimljana.U uzem smislu “ius civile” je dio rimskog carstva koji obuhvata tradicionalne izvore:Zakon 12 tablica,zakone koje je donosila skupstina I njihova tumacenja. Umjesto termina “gradjansko pravo”u nekim zemljama su u upotrebi I termini civilno pravo,privatno pravo i imovinsko pravo.U nasoj zemlji cesto se gradjansko pravo naziva I privatno pravo. U 18 vijeku gradjansko pravo cine sledeci djelovi:opsti dio,stvarno pravo,obligaciono pravo,porodicno pravo i nasljedno pravo.Gradjansko pravo je porodica pravnih grana (stvarno pravo,obligaciono,nasljedno i pravo intelektualne svojine). Imovinsko pravo je dio privatnog prava koji uredjuje imovinska subjektivna prava.Termin imovinsko pravo cesto se koristio kao zamjena za termin gradjansko pravo.Posljednjih decenija gradjansko pravo karakterisu 3 procesa:socijalizacija,moralizacija i komercijalizacija. -Sustina socijalizacije gradjanskog prava je u tome sto se postepeno naglasak premjesta sa individualnih interesa na drustvene interese.Socijalizacija prava dovela je do znacajnih uticaja na zakonodavstvo a time i na pravnu praksu. -Moralizacija gradjanskog prava je process cija je sustina u prozimanju etickih I pravnih pravila pri stvaranju,primjeni I naucnom tumacenju gradjansko pravnih normi.Cilj ovog procesa je zastita slabijih I sankcionisanje bezobzirnog,malicioznog,skodljivog I sikanoznog vrsenja prava.Tako pravila morala u neku ruku postaju izvor gradjanskog prava. -Komercijalizacija gradjanskog prava podrazumijeva prodiranje principa trgovinskog prava u gradjansko pravo. Imovinsko pravni odnosi su:obligaciono pravo,stvarno pravo,stvarno pravni odnosi I nasledno pravni odnosi.

2. PREDMET GRADJANSKOG PRAVA
Gradjanskim pravom se uredjuju raznovrsni odnosi.Ti odnosi mogu biti imovinski ili neimovinski.Najbrojniji su imovinski odnosi.Takvi gradjansko pravni odnosi spadaju u gradjansko imovinsko pravo.Medjutim postoje gradjansko pravni odnosi koji imaju neimovinsku prirodu.Oni spadaju u neimovinsko gradjansko pravo. U gradjansko pravo ubrajamo: norme obligacionog prava,stvarnog prava,porodicnog prava,nasljednog prava I opste norme koje vaze za sve navedene norme-Opsti dio gradjanskog prava. Opsti dio gradjanskog prava je dio koji sadrzi pojmove,norme,institute koji su zajednicki za neke ili sve djelove gradjanskog prava (za stvarno,obligaciono I nasledno).Glavni sastojci opsteg dijela su:izvori prava,fizicka I pravna lica,subjektivna prava,imovina,pravne cinjenice,zastupnistvo,vrsenje I zastita prava. Obligaciono pravo je sastavni dio gradjanskog prava.Normama ovoga prava se uredjuju obligacioni odnosi.U sirem smislu ovaj pojam obuhvata I privredno pravo.Izvori obligacija su:ugovori,delikti,jednostrane izjave volja I poslovodstvo bez naloga.Za razliku od nasljenog prava normama obligacionog prava uredjuje se pravni promet inter vivos.Ove norme posebno uredjuju sledece odnose:osnovna nacela,nastanak,dejstvo,prestanak,opsta pravila pojednih izvora obligacija I pravila o pojedinim obligacionim ugovorima.

2 Stvarna prava su zakonom odredjena I zasticena prava njihovih imalaca da neposredno vrse pravnu vlast nad pojedninacno odredjenim stvarima uz mogucnost da je suprostave trecim licima.Stvarna prava se dijele na: -stvarna prava koriscenja.Tipicna prava koriscenja su:pravo svojine I stvarna prava na tudjim stvarima. -stvarna prava garancije.Prava garancije su:zalog,hipoteka I fiducijarna svojina. Nasljedno pravo je dio gradjanskog prava.Nasljedno pravo podrazumijeva ovlascenja odredjenog lica na osnovu normi objektivnog nasljednog prava,To su prava koja proizilaze iz zaostavstine ostavioca (pravo nasledja I pravo na nasledje). Porodicno pravo predstavlja sistem normi kojima se uredjuju licni I imovinski odnosi izmedju clanova porodice a koji pretezno proizilaze iz braka I srodstva.Licni odnosi predstavljaju primarni element porodicnopravnih odnosa a imovinski odnosi pretezno sluze ostvarenju licnih prava I interesa u tom odnosu.Porodicno pravo se dijeli na 3 dijela:bracno pravo,roditeljsko pravo I starateljsko pravo.

3.METOD GRADJANSKOG PRAVA
Metod gradjanskog prava je misaoni logicki postupak kojim se gradjansko pravne norme formulisu,saznaju,primenjuju ili naucno ispituju.Za najveci broj situacija vaze nacelau kojima se ovaj metod izrazava.To su nacelo ravnopravnosti,autonomije volje,prometljivosti I imovinske sankcije. Pravna tehnika je naziv za metod formulisanja normi,a metod saznanja naziv za tumacenje gradjanskopravne norme I popunjavanje pravnih praznina.Pravna tehnika podrazumijeva prethodna znanja o pojmu,definicijama,iskazu,strukturi propisa,pravnom I svakodnevnom jeziku,ciljevima propisa,drustvenih odnosa,pozitivnog prava itd. Tumacenjem se utvrdjuje sadrzina gradjanskopravnih normi.Postoje vise metoda tumacenja:jezicki (gramaticki,dogmatski),ciljni (teleoloski).sistematski,genetski,istorijsko-socioloski,uporednopravni,logicki,shodno ustavu itd.Postoje mnoge skole koje su davale prednost nekoj od ovih metoda.Najpoznatije skole su:gloastori,postglosatori,humanisticka jurisprodencija,usus modernus pandectarum,skola prirodnog prava,istorijska pravna skola,socioloska skola,psihologizam itd. Strane u gradjansko pravnom odnosu su stavljene u jednaki polozaj saglasno nacelu jednakosti stranaka I ravnopravnosti njihovih volja.Tako npr.kod ugovora o kupoprodaji prodavac I kupac su ravnopravni.Radi se o kordinirajucem polozaju stranaka,za razliku od administrativnog prava gdje vazi nacelo subordinacije. Autonomija volje je nacelo po kome je individualna volja osnov zasnivanja ili uredjenja pravnih odnosa u gradjanskom pravu.Pravni teoreticari koji tvrde da je volja pojedinca osnov prava zastupaju stanoviste da gradjansko pravo pociva na 4 stuba:sloboda licnosti,sloboda svojina,sloboda testamentarnog raspolaganja I sloboda zakljucivanja ugovora. Po zakonu I obligacionim odnosima strane u obligacionim odnosima su slobodne u granicama prinudnih propisa javnog poretka I dobrih obicaja da svoje odnose urede po svojoj volji.Ovo je osnovno nacelo zakona kojim se propisuje zabrana ugovaranja obligacionoh odnosa kojim bi se povrijedili imperativni propisi zakona kao I drugi propisi takvog karaktera. U ugovornom pravu svaka od strana je slobodna da zakljuci ili ne zakljuci odredjeni ugovor da ga zakljuci sa licem sa kojim hoce I pod uslovima koji su saglasno I slobodno odredjeni.U nasljednom pravu autonomija volje posebno se manifestuje preko namjere za sacinjavanje testamenta.Bez ove namjere zavjestavaoceva izjava volje ne moze stvoriti punovazan testament.U stvarnom pravu autonomija volje

3 posebno dolazi do izrzaja kod prava svojine: vlasnik moze u granicama zakona da svoju stvar drzi da je upotrebljava ili da njome raspolaze. Subjektivna gradjanska prava su po pravilu prenosiva prava.Podobnost gradjanskih prava je da su ona prometna.Medjutim nijesu sva subjektivna prava u pravnom prometu.Tako npr.neprenosiva gradjanska prava su ona koja su vezana za licnost imaoca. Sankcija je vid pravno organizovane prinude koja se vrsi nad licem kako bi se licna dobra ili imovina drugog lica doveli u ono stanje kakvo je bilo prije ugrozavanja ili povrede prava.Sankcije gradjanskog prava mogu biti razlicite.Neke se radi preventivnog djelovanja preduzimaju prije nastanka stete a drugima se ublazavajuili otklanjajustetne posledice.Neke se usmerene na zastitu materijalnih dobara I zastitu dobara licnosti.Neke obavezuju stetnika na povracaj oduzetog a druge na novcano obestecenje.Gradjansko pravne sankcije mogu biti izrecene samo odgovornom licu.Po tome se razlikuju od preventivnih mjera u gradjanskom pravu koje se preduzimaju nezavisno od odgovornosti.Sankcija u gradjanskom pravu je pretezno imovinske prirode.Najcesce podrazumijeva naknadu prouzrokovane stete.Naknada stete moze biti naknada imovinske ili naknada neimovinske stete.Pored naknadne stete sud moze izreci I druge sankcije kao sto su:povracaj u predjasnje stanje,zabrana povracaja u predjasnje stanje,oduzimanje predmeta u korist nadlezne opstine,stavljanje van pravne snage pravnog posla itd.

4.PRIVATNO I JAVNO PRAVO
Privatno pravo je oblast pravnog sistema koja se razlikuje od pravne oblasti javnog prava.Dioba prava na javno I privatno potice iz antike.Poznato je Ulpijanovo mjesto iz Justinijanove kodifikacije:javno pravo je ono pravo koje se tice rimske drzave a privatno koje se tice pojednih koristi.O odnosu javnog I privatnog prava postoje mnoge teorije. Po prvoj teoriji javno pravo stiti javni interes a privatno sluzi ostvarenju privatnih interesa. Po drugoj teoriji javno pravo podrazumijeva odnos u kome ucestvuje drzava a privatno pravo uredjuje odnose izmedju privatnih lica. Po trecoj teoriji javno pravo podrazumijeva ucesce imaoca vlasti sa subordinirajucim odnosom prema drugoj strani dok privatno pravo promovise odnose ravnopravnosti. Po cetvrtoj teoriji javno pravo podrazumijeva odnos u kome je nuzno ucesce javnopravnog subjekta a ostali odnosi su privatnopravni. Po petoj teoriji javno pravo cine imperativne a privatno pravo dispozitivne norme. Medjunarodno privatno pravo je grana unutrasnjeg prava koja uredjuje gradjanskopravne odnose sa elementom inostranosti.U sastav ove grane prava ulaze norme koje za predment imaju sukob zakona,sukob jurisdikcije,pravni polozaj stranaca I drzavljanstvo.Ove norme su specificne po svom predmetu,metodu I nacinu donosenja I sprovodjenja odluka.Ova pravila nijesu medjunarodna.

5.UPOREDNO GRADJANSKO PRAVO
Uporedno gradjansko pravo je uporedno pravno vazece gradjansko pravo raznih zemalja.Primjena uporednopravnog metoda je od izuzetnog znacaja.Primenjujuci ovaj metod neminovno dolazi do prodora socijalnih I kulturnih ustanova drugih zemalja u nacionalno zakonodavstvo sto je dobrodoslo I pozeljno.U zavisnosti od srodnosti svi pravni sistemi se dijele u odredjene pravne krugove kao sto su romanski,germanski,angloamericki,nordijski I islamski.Uobicajeno je da se govori o 4 funkcije uorednog gradjanskog prava. Prva funkcija je da pruzi material zakonodavcu za bolja resenja odredjenih problema.

Evropska komisija. Cetvrta funkcija je pomagnje u ostvarivanju I izjednacavanju prava na medjunarodnom nivou. U evropskom privatnom pravu preovladavaju norme obligacionog prava.Evropsko privatno pravo djeluje na privatno pravo pojedinih drzava na dva nacina: 1.Ova pravila su obavezna u svim drzavama clanicama.stavova I preporuka 5.EVROPSKO PRIVATNO PRAVO U sirem termin evropsko pravo podrazumijeva prava svih evropskih medjunarodnih organizacija.Pored prava evropske unije u evropsko pravo u sirem smislu spadaju I prava medjunarosnih evropskih organizacija kao sto su:Savjet Evrope.kao I norme trgovinskog prava I prava trzisne utakmice. Uredbe imaju slicnu ulogu zakona u pojedinim drzavama. Primarno evropsko pravo cine norme ugovora evropskih drzava kojima su one kreirale svoje zajednice a potom I evropsku uniju. Preporuke I rezolucije po pravilu nijesu pravno obavezujuci akti.Organizacija za Evropsku bezbjednost I saradnju.stvaranjem novog privatnog prava.Najveci dio normi evropskog privatnog prava izvire iz akata sekundarnog evropskog prava. Smjernice su takodje akti opsteg karaktera koji se donose radi uskladjivanj pravnih poredaka drzava clanica u pogledu onih pitanja koje smjernice uredjuju.4 Sustina druge funkcije je u tome sto je uporedno pravo instrument za bolje tumacenje prava. Sekundarno evropsko pravo cine norme koje donose organi EU (Savjet.odluka 4. .Evropski parlament).prava intelektualne svojine.Evropska zona slobodne trgovine itd.U okviruovog prava razlikuju se primarno I sekundarno evropsko pravo. Treca funkcija je sluzenje nastavi na univerzitetima I pravnim fakultetima.Norme evropskog prava imaju nadnacionalni karakter.izjednacavanjem prava drzava clanica i 2.smjernica 3.akata koji ne spadaju u navedene kategorije. Odluke su pojedinacni akti koji su upravljeni drzavama clanicama ili pojedincima. Stvaranje privatnog prava nastaje: 1. U uzem smislu termin evropsko pravo podrazumijeva pravo evropske unije.Zapadnoevropska unija. U okviru evropskog prava u uzem smislu mozemo govoriti I o evropskom privatnom pravu u uzem smislu.izjednacavanjem radi nastanka vazeceg privatnog prava na nivou zajednice. Ogranicavanje privatnog prava moze se vrsiti neposrednim ogranicavanjem subjektivnih prava ili neprimenjivoscu normiprivatnog prava odredjene drzave zbog prevage prava zajednice.Dalji razvoj privatnopravnih normi evropskog prava pospjesen je tumacenjem od strane evropskog suda.Evropsko pravo ubraja se I obicajno medjunarodno pravo I opsta pravna nacela koja su zajednicka drzavama clanicama kao I ona koje je evropski sud razvio na osnovu primjene propisa zajednice.To su akti opsteg karaktera koje su za drzave clanice obavezne u cjelosti.Ovo pravo cine privatno pravna pravila evropskog prava u uzem smislu.ogranicavanjem privatnog prava 2.Ono se radjana osnovu normi primarnog prava.uredbi 2. 6.Organi evropske unije donose sekundarne norme u obliku: 1.

Sadrzi 950 paragrafa.Poslije rata saglasno zakonu o nevaznosti pravnih propisa donijetih prije 6 aprila 1941 god I za vrijeme neprijateljske okupacije bila je moguca primjena pravnih pravila iz tog aborgiranog propisa.Njemacki.Predstavlja kodifikaciju gradjanskog ustavnog. Austrijski gradjanski zakonik je donijet 1811 god.5 7.porodicnog I nasljendog prava.Ovaj zakonik sadrzi samo stvarno I obligaciono pravo.Opsti imovinski zakonik za Crnu Goru.svojina kao sveto I zakonom zasticeno pravo.Sesti dioodnosi se na primjenu stranih zakona.Zakonik je podijeljen na 6 djelova:opsti dio.Odlikuje se sazetim I kratkim normama kao I elegantnim tekstom.ukljucujuci I porodicno. Opsti imovinski zakonik za Crnu Goru je donijet 1888 god.Obligacioni zakonik obuhvata:opsti I posebni dio obligacionog prava. Gradjanski zakonik je zakon kojim se u potpunosti uredjuje oblast gradjanskog prava.Njegovi djelovi su radjeni pod vidnim uticajem Gajeve institucione podjele.Norveski 1685.Srpski.obuhvata:opsti dio gradjanskog prava.porodicno pravo I nasljedno pravo.stvarno pravo.GRADJANSKI ZAKONIK Medju svim zakonima prepoznaje se poseban tip zakona koji se naziva kodeks.Pruski Landreht 1794. Srpski gradjanski zakonik je donijet 1884 god. Njemacki gradjanski zakonik je donijet 1896 god a stupio je na snagu 1900 god.profesor slovenskog prava na univerzitetu u Odesi.Austrija 1787.Gradjanski zakonik od 1907 god.Ovaj zakonik sadrzi 1502 paragrafa.Gotovo 70 % odredaba Austrijskog gradjanskog zakonika 1986 god imalo je sadrzinu teksta iz 1811 god.Kao glavni propis primenjivao se sve do 2 svjetskog rata.Radjen je pod velikim uticajem ideja Francuske revolucije kao sto su:licna sloboda.pomorski itd. Najpoznatiji medju svim tim kodifikacija je Francuski gradjanski zakonik od 1804 god.Sadrzi uvod I tri dijela:licno pravo.porodicno I nasljedno pravo.stvarno. U toku 17 I 18 vijeka uporedo sa stvaranjem homogenih I jakih drzava donose se prvi gradjanski zakonici:Danci 1683.obligaciono pravo.Pod uticajem pandeknog prava sadrzi jednu novinu u odnosu na ostale kodifikacije 19 vijeka a to je opsti dio.stvarna prava na pokretnostima I trgovinsko pravo.krivicni.Sardinija 1723.Njegov tvorac je Valtazar Bogisic poligota.Bavarski 1756.Terminom opsti Bogisic je htio potencirati primjenjivost zakonika na sve imovinsko pravne odnose za koje nijesu donijeta posebna pravila.Zancajan je po tome sto je uveo sistematiku pandeknog prava. Svajcarski gradjanski zakonik sastoji se od kodifikacije nazvane Gradjanski zakonik I obligacionog zakonika.stvarno pravo sa nasljednim pravom I jednim dijelom obligacionog prava:zajednicke odredbe licnog I stvarnog prava I dio koji obuhvata djelove obligacionog I stvarnog prava.Zato se naziva imovinski.Svajcarski gradjanski zakonik.Termin gradjanska kodifikacija se koristi kao sinonim za gradjanski zakonik ali I da bi se se njime oznacio process izrade gradjanskog zakonika.stvarnog.Svedski 1734.Ovaj dio sadrzi osnovne pravne institute obligacionog.obligaciono.Sadrzi 2385 paragrafa.Uporedna zakonodastva imaju brojne kodekse:gradjanski.Ovaj posljednji je najvazniji sadrzi cak 17 000 paragrafa.Ovaj zakonik predstavlja skraceni prevod Austrijskog gradjanskog zakonika.Italijanski gradjanski zakonik itd. Francuski gradjanski zakonik je donijet 1804 god.sloboda ugovaranja itd.Slijede Austrijski.Ovaj zakonik imao je veliki uticaj na kodifikacije u Turskoj I Linhestajnu .procedularni.administrativnog I kanonskog prava.pod snaznim uticajem teorije prirodnog prava.

njihove aktivnosti I uzajamni odnosi.Italijanski gradjanski zakonik ne sadrzi opsti dio.1942 god.Postoje brojne sistematike gradjanskog prava ali su tri glavne s obziromm na ucestalost njihove primjene. Peta knjiga sadrzi odredbe o radu.Izvrsila je snazan uticaj na Gradjanski zakonik Francuske I Austrije. Gradjansko procesno pravo podrazumijeva organizaciona I funkcionalna pravna pravila.polozaj procesnih subjekata.Sustina ove sistematike je u tome sto je pravo podijeljeno u 3 dijela I to na subjekte.PANDEKSISTIKA Pandektna sistematika predstavlja cjelinu ciji su tvorci pandektisti.U njemu su regulisani gradjanskopravni I trgovacki odnosi.a drugim se odredjuje polozaj suda.obligaciono.jusnaturalisticka i pandeksisticka. Prva knjiga zakonika sadrzi odredbe o fizickim I pravnim licima. Treca knjiga sadrzi stvarno pravo.Presuda se donosi uzimajuci u obzir cinjenicno stanje koje postoji u momentu zakljucenja glavne rasprave ili u momentu zakljucenja pripremnog rocista. U sestoj knjizi su zadrzane odredbe o zastiti prava.GRADJANSKO PROCESNO PRAVO Gradjansko procesno pravo je sistempravnih normi koje za predmet imaju gradjanske sudske postupke.Ova sistematika je u zakonodavstvu prvi put primenjena u Saskom gradjanskom zakoniku.tumacenje propisa.vremensko vazenje.Najznacajniji je parnicni postupak. Subjekti obuhvataju statusno I porodicno pravo.Njegovi najistaknutiji predstavnici bili su I pobornici . Tuzbe su u pocetku obuhvatale procesno a kasnije obligaciono pravo.To su:instituciona.stvari i tuzbe.stranaka I drugih ucesnika.Kada postoji nesaglasnost subjekata o postojanju ili o sadrzini elemenata njihovog pravog odnosa onda se govori o gradjanskopravnom sporu.analogiju I odredbe o medjunarodnom privatnom pravu.04. Cetvrta knjiga sadrzi odredbe o ugovorima po pristanku. Stvari obuhvataju stvarno.porodicno I nasljedno. Pandektistika je pravac koji je nastojao da u istorijskom I sistematskom obradom Justinijanove kodifikacije stvori neprotivrjecan sistem pozitivnog gradjanskog prava.Sporovi najcesce nastupaju kada jedna strana osporava navode druge strane da izmedju njih postoji materijalnopravni odnos.Pojavila se krajem 18 I pocetkom 19 vijeka.Po ovoj sistematici gradjansko pravo je podijeljeno u 5 cjelina:opsti dio.Uvodne odredbe ovog zakonika sadrze:pravne izvore.SISTEMATIKA GRADJANSKOG PRAVA Sistematika gradjanskog prava podrazumijeva nacin sredjivanja gradjanskopravnih normi u vece cjeline na osnovu zajednicikh karakteristika I razlika medju njima. 9.vanparnicni I stecajni.Pobornici ovog prava smatrali su da Justinijanovo I klasicno pravo predstavljaju dobru osnovu za savremeno pravo.Normama gradjanskog procesnog prava uredjuje se struktura gradjanskog sudskog postupka.Srediste ovog dominantnog pravca u 19 vijeku bila je Njemacka.Sporovi se resavaju sudski ili vansudski. U drugoj knjizi se uredjuje nasljedno pravo I odredbe o poklonima.izvrsni. 8. 11.U te postupke spadaju:parnicni.primjenu zakona.stvarno pravo.Zakonik ima 2999 clanova.Prvim se uredjuje organizacija.obligaciono i nasljedno pravo.sastav I nadleznost sudova.INSTITUCIONALNA SISTEMATIKA Prva sistematika vosi porijeklo iz Gajevih institucija. 10.Gradjanskopravni spor moze biti aktuelan I latentan.6 Italijanski gradjanski zakonik stupio je na snagu 21.

Predstavnici prirodnog prava isticu kao glavni izvor .Glavni predstavnici su bili Francuzi Cujaz I Doneau.Posebno mjesto medju ovim pristalicama zauzimaju:Holandjanin Grotius.Predstavnici ove skole shvataju pravo kao sredstvo za ostvarenje interesa cilja prava. NAUKA GRADJANSKOG PRAVA Poseban pecat razvoju gradjansko pravne nauke dali su rimski pravnici.Njome je cjelokupno pravo razvrstano u 2 dijela:pravo koje se tice covjeka kao individue I pravo koje se odnosi na covjeka kao drustveno bice. Nakon postglosatora u 16 vijeku javljaju se pobornici humanisticke jurisprudencije. 12.Najznacajniji predstavnici su:Kuias I Donelus.ELEGANTNA JURISPRUDENCIJA Elegantan jurisprudencija ili humana jurisprudencija je pravac ciji su pobornici zasluzni za utvrdjivanje izvornog teksta Corpus iuris civilisa.Nastala je kao reakcija na pojmovnu jurisprudenciju. Krajem 18 vijeka u Njemackoj se javlja istoriskopravna skola koja pravo odredjuje kao spontani izraz istorijskog duha svakog naroda.savremena primjena Pandekata I oznacava usmjerenja pravne nauke na pravicne pravne probleme.Nakon donosenja Francuskog gradjanskog zakonika javljaju se pobornici zakonskog pozitivizma. Krajem 21 vijeka javlja se ciljna jurisprudencija.Windsheis i Gierke.Predstavnici ove skole smatraju pravno misljenje kao topicko.Glavni predstavnici su bili italijani Bartolus i Baldus. U 17 vijeku javljaju se pobornici prirodno pravne skole. Izmedju 19 I 20 vijeka javljaju se pristalice skole slobodnog prava.Sustina ove skole je u tome sto se favorizuje tumacenje zakonodavaca. 15. Takodje u drugoj polovini 20 vijeka javlja se skola ekonomske analize prava.Pobornici ove skole favorizuju slobodu sudije od potcinjenosti slovu zakona I slobodu pravne nauke od nekriticnog tumacenja zakonskog teksta.USUS MODERNUS PANDECTARUS Usus modernus pandektarus je moderna.a neki od njih poput Vinsajda imali su posebne zasluge za stvaranje Njemackog gradjanskog zakonika.Najveci pobornici ove skole su:Savingy.Njemci Pufendorf. Od 13 do 16 vijeka pecat gradjanskopravnoj nauci dali su postglosatori.7 istorijsko-pravne skole.Glavni predstavnici su:Jering I Hek.Sustina predstavnika ove skole je u tome sto smatraju da pravo izrazava logiku ekonomije.Zastupaju stav po kome pravnu prazninu treba popunjavati na osnovu slobodne ocjene.Oni su stvorili niz pravnih pojmova.Wolf.Nakon njih javljaju se glosatori koji su pisali sazeta objasnenja odredjenih rijeci. 14.Prirodno pravna skola favorizuje vjerovanje u postojanje jednog prirodnog prava koje proizilazi iz ljudskog razuma. 13.Glavni predstavnici ove skole su:Njemac Kontrovic I Austrijanac Erlih.PRIRODNOPRAVNA SKOLA “JUSNATURALIZAM” Jusnaturalisticka sistematika potice od pobornika prirodnopravne skole.Glavni predstavnik je Njemac Viehveg.Glavna zasluga ove skole je u tome sto su pravno sistematizovali brojne tekstove I izvore sto su se kriticki odnosili prema nesistematicnosti corpus iuris civilisa.Prirodno pravo cine ustaljena pravila koja vaze u svakoj zajednici I koja su imanentna prirodi covjeka. U drugoj polovini 20 vijeka javlja se topicka jurisprudencija.Posebna zasluga pobornika ovog usmjerenja je u tome sto su svojim ucenjima o pojedinim institutima znatno doprinijeli bastini gradjanskopravne nauke.izraza I djelova teksta.Thomasius i Francuz Domat.

17.harmonican I spontan pravni razvoj.POJMOVNA JURISPRUDENCIJA Pojmovna jurisprudencija je pravac u pravnoj nauci u kome dominira misljenje da je pravni sistem zatvoren sistem pravila. Tumac ugovora treba da utvrdi cemu teze njihove volje.Po zakonu o obligacionim odnosima ugovor je zakljucen kad su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora. 20.Umjesto termina ugovor u upotrebi su I drugi termini a to su : sporazum.dogovor.shvatajuci ih kao prava urodjena covjekom.pogodba itd.pakt. 19.predmet ugovora 3.konvencija.Ova skola favorizuje istorijski I pravni kontinuitet.Ugovor nastaje tako sto jedna strana uputi ponudu drugoj strani a ovaj izjavi da ponudu prihvata.Testament je najaciosnov povezivanja na nasledje jer je slobodno testiranje privilegovano cak I u odnosu na zakon.naordni duh.da je zakljucen u odgovarajucoj formi.Njegovi predstavnici polaze od pravnickog misljenja kao problemskog misljenja.drzavu kao najvecu manifestaciju I organizaciju koju jedan narod moze stvoriti I koja postoji dok postoji narod. 18.Uslovi za postojanje ugovora su: 1. 16.OSNOVNE USTANOVE GRADJANSKOG PRAVA Tradicionalno se govori o 3 osnovne ustanove gradjanskog prava a to su:ugovor.osnov 5.izmjeni ili prestanku pravnog odnosa.Predstavnici ove skole odredjuju pravo kao izraz ljudske prirode I razuma.8 ljudske spoznaje covjeci razum.ustanovai pojmova uz mogucnost da se ovi hijerarhijski srede u piramidi.koje se krece iz nekog zatvorenog sistema iz kojih bi se dedukcijom izvlacila resenja za pravne probleme.Najveca zasluga predstavnika ove skole je u tome sto su promovisali ideju ljudskih prava. UGOVOR Ugovor je saglasnost izjavljenih volja dva ili vise lica kojom se postize neko pravno dejstvo.svojina I testament.ISTORIJSKO PRAVNA-SKOLA Istorijsko pravna skola je u 19 vijeku stupila na ono mjesto koje je u 17 vijeku imala prirodnopravna skola.Ovaj pravac je poseno afirmisan od sredine 20 vijeka.a to znaci utvrditi koje su njihove namjere.saglasnost volja ugovornih 4. Ugovor je osnovni izvor obligacija I akt slobodne volje koja dominira u pravnoposlovnim transakcijama. Zakljucenju ugovora moze prethoditi vodjenje pregovora ili sklapanje predugovora.To znaci da obaveze koje su preuzete njegovim zakljucenjem strane moraju izvrsiti. Ugovor je zakon za strane (pacta sunt servanda). .Svojina je u pravnom smislu jedino nezavisno stvarno pravo koje imaocu omogucuje vrsenje najpotpunije pravne vlasti na stvari.poslovna saglasnost 2.Za zakljucivanje ugovora potrebno je da se ostvare uslovi za njegovo postojanje.Predstavnici ove skole smatraju da jepravno resenje sadrzano u normi pa ga logickom operacijom treba izvesti iz nje.Dejstvo se moze sastojati u zasnivanju.TOPICKA JURISPRUDENCIJA Topicka jurisprudencija je pravac u pravnoj nauci cija je osnovna ideja topicka priroda pravnickog misljenja.

9 Pregovori koji prethode zakljucenju ugovora ne obavezuju I svaka ih strana moze prekinuti kad god hoce.Testamentom se po pravilu raspolaze imovinom za slucaj smrti. U zavisnosti od toga da li se izvrsenje obaveze sastoji iz vise akata cinjenja ili propustanja ili od jednog akta ugovori se dijele na:ugovore sa trajnim izvrsenjem ugovora I ugovore na trenutnim izvrsenjem ugovora. U zavisnosti od toga da li su licno svojstvo ili jedne ili objeo strana bili od odlucujuceg znacaja za njihovu saglasnost ugovori se dijele na:ugovore intuitu personae I ugovore zakljucene bez obzira na svojstva licnosti.dobricni pravi posao (bez obzira na to da li se nasljednicima nalazu tereti ili ne) 3.Vlasnik ima pravo da svoju stvar drzai.TESTAMENT Testament je zakonom propisani oblika jednostrane strogo licne I opozive izjave volje odredjenog lica kojom odredjuje raspodjelu svoje imovine u slucaju smrti.pravni posao mortis causa (njegova djela nastupaju poslije smrti zavjestaoca) 2. U objektivnom smislu testament je isprava koja sadrzi izjavu posljednje volje zavjestaoca. 21.pravni posao kod koga je iskljucivo svako zastupanje . U materijalnopravnom smislu testament je posljednja volja. U formalnom smislu testament je izjava volje data u zakonom propisanom obliku sa ciljem da izazove odredjene nasljednopravne posljedice.pravo koriscenja I pravo raspolaganja.da je koristi I da njome raspolaze u granicama odredjenim zakonom.SVOJINA Svojina je jedan od centralnih pravnih fenomena koji je povezan sa gotovo svim ustanovama gradjanskog prava:od porodice de nasljedjivanja.od preduzeca do rada I ugovora. U zavisnosti od toga da li su se strane obavezale d ace u odredjenom roku zakljuciti ugovor ili su zakljucile ugovor koji je predstavljao cilj njeogovog prethodnog ugovora ugovori se dijele na:predugovore I glavne ugovore. U zavisnosti od toga da li su ih zakljucila fizicka ili pravna lica ugovori se dijele na:individualne I komunitativne. Testament je : 1.slobodu odlucivanja u pogledu razlicitih mogucnosti koriscenja I raspolaganjaa I sticanje odredjenog drustvenog ugleda. Ugovori se dijele prema razlicitim kriterijumima I to: U zavisnosti od toga da li ugovor stvara obaveze samo za jednu ili obje ugovorne strane ugovori se dijele na :jednostranoobavezne I dvostranoobavezne.jednostrani (nastaje I proizvodi dejstvo izjavom volje zavjestaoca) 4. U zavisnosti od toga da li se u trenutku zakljucenju ugovora zna visina ugovornih obaveza obiju strana ugovori se dijele na.formalne I neformalne.Kao skup maksimalnih ovlascenja na jednoj stvari pravo svojine je pojam koji je imanentan svim drustvima. U zavisnosti od toga da li se mogu zakljuciti neformalno ili u odredjenoj formi ugovori se dijele na.Ali strana koja je vodila pregovore bez namjere da zakljuci ugovor odgovara za stetu nastalu vodjenjem pregovora. U zavisnosti od toga da li druga strana za ono sto dobija daje neku naknadu ili ne ugovori se dijele na:teretne I doborcine.Odgovara za stetu istrana koja je vodila pregovore u namjeri da zakljuci ugovor pa odustane od te namjere bez osnovnog razloga I time drugoj strani prouzrokuje stetu.aleatorne I komutativne. Pravo svojine nije nista drugo nego pravni izraz tog prisvajanja I pripadanja.U pravna ovlascenja spadaju:pravo drzanja. 22.Ostvarivanje prava svojine obezbedjuje svom titularu imovinsku sigurnost.

jednostrano opoziv posao II – Glava Izvori gradjanskog prava 23.Izmedju opstepravne norme I formalnih izvora prava stavljen je znak jednakosti.Razlikuju se dvije vrste dispozitivnih normi:prave dispozitivne I dopunsko dispozitivne norme.U materijalnom smislu-izvor prava podrazumijeva one drustvene cinioce koji uticu na stvaranje prava.Najvazniji podzakonski akti upravnih I izvrsnih organa su uredbe.Ponekad to radi I kada treba da zastiti pojedinacni interes.Kada se donosi jedinstveni zakonik unifikacija se najcesce poklapa sa kodifikacijom.UNIFIKACIJA I KODIFIKACIJA GRADJANSKOG PRAVA Unifikacija gradjanskog prava podrazumijeva donosenje jedinstvenih ormi gradjanskog prava u jednom zakonodavnom aktu koji bi vazio na odredjenoj teritoriji.formalni pravni posao 6.ZAKON Zakon je pravni akt koji u hijerarhijskoj ljestvici pravnih akata dolazi odmah ispod ustava. Ius cogens-je prinudno pravo odnosno propis koji se mora primijeniti u odredjenoj situaciji I koji se ne moze mijenjati voljom lica na koje se odnosi.odnosno pravna norma cija primjena zavisi od volje stranaka. 26.10 5.U hijerarhiji pravnih akata ustav se pojavljuje kao najvisi pravni akt a zakon se postavlja na vrhu hijerarhije izvora odmah iza ustava. Kodifikacija u sirem smislu podrazumijeva svako potpuno zakonsko uredjeivanje jedne pravne oblasti bez obzira na to da li je to ostvareno jednim ili sa vise zakonskih akata.Pravni akti cija je snaga manja od zakona nazivaju se podzakonski pravni akti.POJAM Izvori gradjanskog prava su opste pravne norme koje uredjuju gradjansko pravne odnose. Izvori prava se razlikuju prema razlicitim kriterijumima.Prava koja nastaju za subjekte opste norme su subjektivna gradjanska prava.Zakonodavac se opredeljuje za imperativne norme po pravilu onda kada treba zastititi siri kolektivni interes. 24. -Prave dispozitivne nastaju sporazumom stranaka.To je pravni akt koji donosi zakonodavno tijelo po odredjenom zakonodavnom postupku. Dispozitivna pravila uvjek sadrze klauzulu:”ako stranke nijesu drukcije odredile”. 25.dok dopunske podrazumijevaju propise koji se primenjuju kao dopuna volje stranaka.Zakon o obligacionim odnosima uglavnom zadrzi zakonske dispozitivne norme.U uzem smislu ovaj pojam podrazumijeva uredjivanje neke oblasti prava jednim sveobuhvatnim zakonom. .Stranka je pozvana da sama stvori normu pa ako ona ne iskoristi ovu malu zakonodavnu sansu onda automatski dolazi do primjene one dispozitivne norme koja je do tada sjedela u rezervi.Uredbe se mogu donositi po potrebi ili radi primjene zakona.IUS DISPOSITIVUM I IUS COGENS Ius dispositivum je dispozitivno pravo.Skup gradjanskopravnih normi predstavlja gradjansko pravo u objektivnom smislu.Zakonodavac propisuje odstupanje od dispozitivne norme eksplicitno ili implicite.Prema kriterijumu nastanka I oblika gradjansko pravo moze biti nepisano I pisano.

kao I sudskih odluka donijetih 6 aprila 1941 god. I propisa donijetih za vrijeme neprijateljske okupacije.pravo na nasljedjivanje. Materijalnopravne norme a dopustena za procesopravne norme.da nijesu u suprotnosti sa ustavom I ostalim vazecim propisima 3. U njemu je propisano das u sve pravne norme koje su bila na snazi 6 aprila 1941 god. Dozvolivsi primjenu ranijih pravnih pravila.Prakticni znacaj ovih pitanja dolazi do izrazaja narocito kod tzv.Ako zakonodavac ne odredi normi povratno dejstvo onda se primenjuje princip neretroaktivnosti zakona.pravo na sudsku zastitu.da postoji pravna praznina 2.Tu sudbinu su dozivjeli I opsti imovinski zakonik za knjazevinu crnu goru I srpski gradjnski zakonik.okoncanih pravnih situacija sto podrazumeva nastupanje svih pravnih cinjenica za sticanje odredjenog prava. Zakoni u nacelu imaju povratno dejstvo.11 27. ZAKON O NEVAZNOSTI Zakon o nevaznosti pravnih propisa donijetih prije 6 aprila 1941 god.Svaka druga norma moze imati to dejstvo ako je u skladu sa pravnim poretkom. -Po prvom znacenju steceno pravo je ono koje je nastalo voljom njegovog imaoca.STECENA PRAVA I RETROAKTIVNOST ZAKONA Stecena prava su subjektivna privatna prava za koja se u teoriji prava smatra da ne mogu biti derogiran ili ostavljena bez pravne zastite zbog privatnih promjena koje su nastupile poslije nastanka toga prava.subjektivna.retroaktivnosti zakona. 29.U sirem smislu ovaj pojam obuhvata sve presude I druge sudske odluke bez obzira na to da li se radi o .da nijesu u suprotnosti sa nacelima ustavnog poretka. -Trece znacenje uzima za obzir elemente prvog I drugog pa saglasno tome steceno pravo postoji kada je pravo nastalo voljom imaoca uz uslov da je pravna situacija okoncana. Princip retroaktivnosti zakona se smatra principom pravne civilizacije. 28.Povratno dejstvo odredbe zakona postoji samo kad se odnosi na svrsene cinjenice. -Po drugom znacenju steceno pravo postoji kod tzv.pravo na svojinu.Oni se primenjuju na one slucajeve koji su nastali nakon njihovog stupanja na snagu a ne na one koji su nastali prije toga. stavljene van snage.zakon ih nije izjednacio sa novim propisima:On im je dao znacaj materijala kojim sudovi treba da se posluze pri resavanju sporova.Njime je odredjena sudbina pravnih propisa donijetih prije 6 aprila 1941 god.SUDSKA PRAKSA U uzem smislu pod terminom “sudska praksa” podrazumijeva se istovjetno resavanje svih istovrsnih slucajeva od strane svih ili bar najvisih sudova.Pravilo je da je retroaktivnost zabranjena za tzv. Povratno dejstvo zakona (retroaktivnosti) podrazumijeva primjenu pravne norme na slucajeve koji su nastali prije njenog donosenja.prava vezana za brak I porodicu I nacelo pravne jednakosti. Preovladava stav da se stecenim pravima mogu smatrati.U teoriji I praksi se smatra da samo norma krivicnog prava ne moze imati retroaktivno dejstvo.Medjutim dozvoljena je mogucnost da se I dalje primenjuju pravna pravila pod sljedecim uslovima.Saglasno tome u stecena prava ubrajaju se. 1.imovinska. i za vrijeme neprijateljske okupacije je donijet 23 oktobra 1946 god. U pravnoj teoriji su se iskristalizovala 3 znacenja opsteg pojma stecenih prava.licna I porodicna prava.Ustavom Crne Gore je utvrdjen princip zabrane povratnog dejstva..pravo na drzavljanstvo.

-Treci je svrstavaju u fakticki. -Drugi to poricu. Po zakonu o sudovia Crne Gore vrhovni sud Crne Gore u opstoj sjednici: 1. Pravno shvatanje je jedinstven stav o tumacenju nekog propisa.Njegova sustina je u tome sto sud formira donju premise. 2.U kontientalnom pravu presedent nije izvor prava. Nacelni pravni stav je pravilo o pravnom pitanju od opsteg znacaja povodom postupka u pravnim stvarima o kojima odlucuje vrhovni sud I o pravnim pitanjima od kojih zavisi ravnopravnost pravnih subjekata pred zakonom I postovanje drugih prava. Sudski silogizam je logicna misaona operacija koji sud koristi u procesu odlucivanja.nacinu popunjavanja neke pravne praznine I drugim pravnim pitanjima o kojima postoji nesaglasnost.donosi poslovnik o radu sudskih odjeljenja I opste sjednice vrhovnog suda. Sudska praksa moze posluziti samo kao argument da odredjeni propis ima odredjeno znacenje I da je u tom znacenju primenjen u nizu istih ili slicnih slucajeva. Tesko je prihvatiti stanoviste o pravnoj obaveznosti konstantne sudske prakse I to iz najmanje 2 razloga: 1. . Sud je duzan dap o sluzbenoj duznosti pribavlja I izvodi dokaze da bi provjerio postojanje uzajamnosti ili da upotrijebi svoje znanje o pravu I sudskoj praksi strane drzave. 5.zancenju nekog privatnog standarda.Kad se sudska praksa upotrijebi kao propis onda je to razlog za ukidanje odluke I vracanje predmenta na ponovno sudjenje.sudska praksa ne moze biti protivna zakonu. -Po jednima sudska praksa je izvor prava.posredni ili supsidijarni izvor prava. 3.dok gornja predstavlja pravnu podlogu sudske odluke.Donja premisa predstavlja cinjenicnu podlogu. Sudska praksa nije izvor prava ali pomaze da se identifikuje znacenje propisa I uspostavi pravni poredak uprkos Manama sistemaSudovi sude na osnovu ustava I zakona.razmatra pitanja u vezi sa radom sudova primjenom zakona I drugih propisa I vrsenjem sudske vlasti o cemu kad ocijeni potrebnim obavjestava skupstinu.sudovi mogu promijeniti tu praksu 2.12 jednoobrazovanoj jedinstvenoj ili stvaralackoj sudskoj praksi. 4.Sudska praksa se moze posmatrati u objektivnom I subjektivnom smislu. Moze se zakljuciti da sudska praksa u nasem pravu nije izvor prava u smislu opste norme. -Sudska praksa u subjektivnom smislu predstavlja kompleks sudskog postupanja.dok sudska odluka predstavlja rezultat rada suda u primjeni propisa.utvrdjuje nacelne pravne stavove I nacelna pravna misljenja radi jedinstvene primjene ustava. -U objektivnom smislu sudska praksa predstavlja zajednistvo odluka koje donose sudovi.Medjutim ona jeste fakticki autoritet koji u znacajnoj mjeri uredjuje drustvene odnose.daje misljenje o kandidatima za predsjednika I sudije vrhovnog suda.zakona I drugih propisa. Postoje razlicita misljenja o tome kakva je uloga sudske prakse.ma koliko bila kreativna I stvaralacka. U anglosaksonskom pravu sudski presedent je izvor prava u smislu da jednom donijeta presuda obavezuje ne samo stranke u sporu vec I sud koji ga je donio odnosno nizi sud.pronalazi gornju premise I izrice odredjeni zakljucak.vrsi I druge poslove odredjene zakonom.

obicaj I zakon. Mozemo reci da kad je rijec o fizickim licima svojstvo licnosti u sferi prava pocinje sa rodjenjem I zavrsava se sa smrcu.MALOLJETSTVO Maloljetstvo je atribut pravnog statusa fizickog lica koji oznacava fizicko doba u kome se nema nikakva ili nema opsta ili posebna poslovna sposobnost.Termin lica u gradjanskopravnom smislu oznacava pravne subjekte. Obicaj je nepisano opste pravilo ponasanja nastalo dugotrajnim upraznjavanjem istog nacina ponasanja I prihvaceno od strane pripadnika odredjene drustvene grupe.prihvatanjem obicaja od strane sudova I izvrsnih organa bez izricite dozvole zakonodavca.Neko dijete zbog .Momenat rodjenja nastupa u trenutku potpunog odvajanja od zivog bica od majke.odricanja od sopstvene zemlje. Termin maloljetnik poistovjecuje se sa terminom dijete.S druge strane propisi takodje imaju 2 strane:imperativnu I eticku.To je tzv. Pocetak egzistencije fizicke licnosti u pravnoj sferi poklapa se sa momentum rodjenja.Imaoci prava I obaveza su fizicka I pravna lica.principa. Razvijeni korpus pravnih propisa cine 2 elementa:imperativni I tradicionalni.ulaska u religiju itd).Skup pravnih normi kojima se uredjuju sposobnosti I svojstva pravnih subjekata cine statusno pravo. 34.da li je usvojeno itd.Pojam Subjekt prava je lice koje je imalac prava I obaveza.To je period od sticanja punoljetstva.OBICAJ I OBICAJNO PRAVO U pravnoj tradiciji uporednih prava dominiraju 2 tipicna nacina nastanka prava. Do primjene obicaja moze doci u slucaju kad se zakon na njega poziva ili kad nema zakona.Pojam fizicko lice oznacava covjeka u ulozi imaoca prava I obaveza a pojam pravno lice oznacava organizaciju u toj ulozi.pravila.13 30.Maloljetnici su lica koja nijesu navrsila 18 god.koncepcija I standarda.Po italijanskom gradjanskom zakoniku pretpostavlja se da je dijete sposobno za zivot.Po njemackom I svajcarskom gradjanskom zakoniku dovoljno je da je dijete zivo rodjeno.Ovaj termin podrazumijeva svako lice koje nije navrsilo 18 god zivota.Imperativni element se sastoji od normi. zivota I kao takva nemaju punu I neogranicenu poslovnu sposobnost.U nekim sistemima bilo je propisano da svojstvo licnosti moze prestati jos za zivota.Fakticki obicaj po pravilu nema drzavnu sankciju. U svakom slucaju za pravni subjektivitet potrebno je da lice ima mogucnost da vrsi prava I obaveze.Po francuskom gradjanskom zakoniku potrebno je da se dijete zivo rodi I da je sposobno za zivot.dozvolom zakonodavca da jedan obicaj postane pravno priznat 2.Po spanskom gradjanskom zakoniku zahtijeva se da dijete zivi 24 sata da bi se ustanovilo da li je sposobno za zivot.bez obzira da li je domaci ili strani drzavljanin.Razlikuju se:fakticki I pravni obicaji. III-Glava Subjekti prava FIZICKO LICE 33.u slucaju progonstva. Gradjanska smrt (npr.Pravni podrazumijeva elemente objektivne prirode ali I elemente subjektivne prirode Obicajno pravo je skup pravnih obicaja nastalih dugotrajnim upraznjavanjem istog nacina ponasanja koji su prihvatili pripadnici odredjene drustvene grupe.Moderna prava favorizuju zakon u odnosu na obicaj.da li je rodjeno u braku ili van braka. Uobicajeno je da process sankcionisanja obicaja nastaje na 2 nacina: 1.

Punoljetstvo se najcesce stice sa navrsenih 18 god.Zakljucenjem braka na osnovu sudske odluke donijete u posebnom postupku.maloljetnik stice opstu I potpunu poslovnu sposobnost.Roditeljsko pravo prestaje kad dijete postane punoljetno ili kad prije punoljetstva zakljuci brak.Oni se odgovaraju ako je steta nastala dok je dijete bilo povjereno drugom licu I ako je to lice odgovorno za stetu.14 svoje psihicke nezrelosti I iskustva ne moze u svemu da vodi racuna. -U slucaju ponistenja ugovora zbog ogranicene poslovne sposobnosi jednog ugovornika saugovornika takvog lica moze zahtijevati vracanje samo onog dijela ispunjenja koji se nalazi u imovini ograniceno poslovno sposobnog lica. 35.Navescemo nekoliko tipicnih primjeraka. PUNOLJETSTVO Punoljtstvo je zakonom propisani uzrast fizickog lica u kome se po pravilu stice opsta I potpuna poslovna sposobnost.Redovni nacin sticanja potpune poslovne sposobnosti u nasem pravu moze biti ubrzan.Zakonodavac priznaje kao punovazne samo one akte fizickog lica koje je dostiglo adekvatnu psihicku zrelost I iskustvo u smislu da je sposoban da procijeni znacaj tih akata.PRAVNA SPOSOBNOST Pravna sposobnost je podobnost jednog pravnog subjekta da bude imalac prava I obaveza.odlozen ili ukinut. U nasem pravu fizicko lice sa navrsenih 18 god zivota ipso iure stice opstu I potpunu poslovnu sposobnost.Ostali ugovori tih lica ako su zakljuceni bez odobrenja zakonskog zastupnika rusljivi su.Ograniceno poslovno sposobno lice moze bez odobrenja svog zakonskog zastupnika zakljucivati samo one ugovore cije mu je zakljucivanje zakonom dozvoljeno. Maloljetstvo se u zakonu o obligacionim odnosima upotrebljava na mnogo mjesta. . 36. Saglasno imperativnim normama maloljetnik moze biti potpuno poslovno nesposoban ili opste I nepotpuno poslovno sposoban ili je specijalno I potpuno poslovno sposoban ili moze emancipacijom steci opstu I potpunu poslovnu sposobnost. -Roditelji odgovaraju za stetu koju prouzrokuje drugom njihovo dijete do navrsene 7 god bez obzira na svoju krivicu.U svedskom I svajcarskom pravu ono se stice sa navrsenih 21 godinu.Pravna sposobnost znaci imati svojstvo licnosti u pravu.Smatra se da u tom uzrastu ima zrelost I iskustvo da samostalno istupa u pravnom prometu.emancipacijom koja se u nasem pravu aktuelizuje nakon sto maloljetnik sa navrsenih 16 god podnese predlog za oslobodjenje bracne smetnje maloljetstva.Maloljetnik sa navrsenih 14 god odgovara prema opstim pravilima od odgovornosti za stetu.Pravna sposobnost razlikuje se od poslovne sposobnosti kao I od deliktne spsobnosti. -Maloljtnik do navrsene 7 god ne odgovara na stetu koju prouzrokuje. Potpuna poslovna sposobnost moze se steci tzv.imati konkretna prava I imati sposobnost sticanja I vrsenja prava.Odluku o produzenju roditeljskog prava donosi sud u vanparnicnom postupku na predlog roditelja ili organa starateljstva.Maloljetnik od navrsene 7 god do navrsene 14 god ne odgovara za stetu osim ako se dokaze da je pri prouzrokovanju stete bio sposoban za rasudjivanje.a negdje I sa cak navrsenih 25 god zivota.Poslovna sposobnost fizickog lica pretpostavlja psihicku zrelost I sposobnost tog lica da cuva I stiti sopstvene interese. Roditeljsko pravo moze se produziti poslije punoljetstva djeteta ako ono uslijed dusevne bolesti zaostalog dusevnog razvoja ili tjelesnih mana ili iz drugih razloga. -Za zakljucenje punovaznog ugovora potrebno je da ugovornik ima poslovnu sposobnost.

4.sud ce posto utvrdi njegovu istovjetnost sa licem koje je proglaseno za umrlo bez daljeg postupka ukinuti to resenje.Fizicka lica posjeduju opstu pravnu sposobnost.o cijem zivotu za posljednih pet godina nije bilo nikakvih vijesti.Drugacije je resenje sa zaostavstinom nestalog lica koje je proglaseno za umrlo a koja je podijeljena nasljednicima.saobracajnim nesrecama . 2. Prestanak pravne sposobnosti nastupa smrcu fizickog lica I sudskim proglasenjem nestalog lica umrlim.Bivsi bracni drugovi mogu sklopiti novi brak ako su ispunjeni zakonom propisani uslovi.Predlog treba da sadrzi:cinjenice koje su od znacaja za pokretanje postupka.pravni interes predlagaca za podnosenje predloga I druge podatke o nestalom. Predlog za proglasenje nestalog lica za umrlo moze podnijeti porodica nestalog lica.saobracajnoj nesreci.Opstw pravilo savremenih prava je da je fizicko lice stice potpunu pravnu sposobnost rodjenjem.pozaru.Tada se vodi racuna o nesavjesnosti nasljednika.Ako se lice proglaseno za umrlo licno javi sudu.Civilna smrt je prestanak pravne sposobnosti fizickog lica prije nastupanja fakticke smrti.a okolnosti pod kojima je nestalo cine vjerovatnim da vise nije u zivotu.To podrazumijeva njihovu mogucnost da budu imaoci svih prava I obaveza osim onih za koje je propisano da im ne mora pripadati. 38.Komorijenti se najcesce javljaju u ratu.koje je nestalo u toku rata ili u vezi sa oruzanim sukobima.koje je nestalo u brodolomu. Za proglasenje nestalog lica za umrlo nadlezan je sud na cijem je podrucju nestalo lice imalo posljednje prebivaliste.15 Trenutkom sticanja pravne sposobnosti fizicko ili pravno lice postaju subjekti prava.a od cijeg je rodjenja proteklo 60 god.Istina prestanak braka je konacan. -Polozaj savjasenog nasljenika je povoljniji u smislu da on vraca dio zaostavstine koja se kod njega zatekla -Nesavjesni nasljednik je u gorem polozaju upravo zbog toga sto je znao ili morao znati da je lice proglaseno za umrlo u zivotu.Zaceto dijete ima pravnu sposobnost u odredjenoj mjeri ako je to u njegovom interesu.Tzv.lice koje ima pravni interes itd.Ako su ukine resenje o proglasenju lica za umrlo to moze imati odredjene pravne posljedice.gradjanska smrt sbog krivicne sankcije ili stupanja u monaski red nije aktuelna u savremenom pravu.dokaze kojima se utvrdjuju te cinjenice ili cine vjerovatnim.On je duzan da vrati zateceni dio zaostavstine I da plati iznos na ime naknade za smanjenje vrijednosti stvari usljed njihove upotrebe.KOMORIJENTI Komorijenti su lica medju kojima postoji odredjena nasljednopravna veza a koja su umrla povodom istog dogadjaja s tim da se nije moglo utvrditi u kom trenutku je nastupila delacija. Sud moze proglasiti za umrlo lice: 1. 3.poplavi itd. 37.PROGLASENJE NESTALOG LICA ZA UMRLO I DOKAZIVANJE SMRTI Proglasenje nestalog lica za umrlo I dokazivanje smrti je jedan od posebnih vanparnicnih postupaka kojim se uredjuje status fizickog lica.a o cijem zivotu nije bili nikakvih vijesti u posljednih 5 god.o cijem zivotu za posljednih pet godina nije bilo nikakvih vijesti.

Saugovornik poslovno nesposobnog lica koji nije znao za njegovu poslovnu nesposobnost moze odustati od ugovora koji je zakljucio sa njim. Imovinom djeteta do njegovog punoljetstva upravljaju u korist djeteta njegovi roditelji.Prihode od imovine svog djeteta roditelji mogu upotrebiti prvenstveno za njegovo izdrzavanje.promjenu ili prestanak subjektivnih gradjanskih prava.Ako zakonski zastupnik nije dao trazeno odobrenje u tom roku onda je takav ugovor rusljiv.U nasem pravu potpuno poslovno nesposobna lica su do 14 god. Poslovno sposobno lice moze zahtijevati da se ponisti ugovor koji je bez potrebnog odobrenja zakljucilo za vrijeme svoje ogranicene poslovne sposobnosti samo ako je tuzbu podnijelo u roku od 3 mjeseca od dana sticanja potpune poslovne sposobnosti.Zakonski zastupnik moze se izjasniti da odobrava taj ugovor.Ograniceno poslovno sposobno lice moze bez odobrenja svog zakonskog zastupnika zakljucivati samo one ugovore cije mu je zakljucivanje zakonom dozvoljeno.vaspitanje I obrazovanje.razdoblje ogranicene poslovne sposobnosti 3.Ostali ugovori tih lica ako su zakljuceni bez odobrenja zakonskog zastupnika resljivi su.On moze odustati od ugovora jednostranom izjavom svoje volje.razdoblje potpune poslovne sposobnosti Do odredjenog uzrasta fizicka lica su potpuno poslovno nesposobna ili ograniceno poslovno sposobna.nastanak. .Maloljetno dijete koje je zasnovalo radni odnos moze raspolagati svojim licnim dohotkom I imovinom koju je steklo svojim radom ali je I obavezno da od tih prihoda za svoje izdrzavanje.Po pravilu radi se o srodnicima cija se nasljednopravna veza ogleda u tome sto cine krug zakonskih ili testamentalnih naslednika.Ova lica ne mogu zakljucivati pravne poslove cak ni uz saglasnost zakonskog zastupnika.Isto pravo ima I saugovornik poslovno nesposobnog lica koji je znao za njegovu poslovnu nesposobnost ali je bio prevaren od njega da ima odobrenje svog zakonskog zastupnika.razdoblje bez poslovne sposobnosti 2. Pozakonu o obligacionim odnosima za zakljucenje punovaznog ugovora potrebno je da ugovornik ima poslovnu sposobnost koja se trazi za zakljucenje tog ugovora.vaspitanje I obrazovanje.Ako se zakonski zastupnik ne izjasni u roku od 30 dana od ovog poziva da ugovor odobrava smatrace se da je odbio dad a odobrenje.POSLOVNA SPOSOBNOST Poslovna sposobnost je sposobnost zakljucivanja pravnih poslova odnosno izjavljivanja volje koja ima gradjanskopravna dejstva tj.De factio ova lica svakodnevno zakljucuju odredjene poslove koje pravni poredak ne osporava.Kada fizicko lice nije poslovno sposobno pravne poslove u njegovo ime zakljucuje njegov zakonski staralac. Saugovornik poslovno nesposobnog lica koji je zakljucio ugovor sa njim bez odobrenja njegovog zakonskog zastupnika moze pozvati zakonskog zastupnika da se izjasni da li odobrava taj ugovor.Ovo pravo se gasi po isteku 35 dana od saznanja za poslovnu nesposobnost druge strane odnosno za odsustvo odobrenja zakonskog zastupnika.16 itd. 39. Pravna teorija govori o tzv.Pravna teorija u tom smislu razlikuje: 1.konsultativnoj poslovnoj sposobnosti u slucajevima kada je posebnim propisima utvrdjena obaveza da djeca budu pitana o okolnostima koje se ticu njihovog statusa.Fizicka lica od 14-18 god imaju ogranicenu poslovnu sposobnost.Njima je dopusteno da zakljucuju sve pravne poslove ali je za njihovu punovaznost potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.Poslovno nesposobno lice ne moze zakljucivati ni one ugovore po kojima bi eventualno stekao samo korist.

Pri tom odlucuje o potpunom ili djelimicnom oduzimanju poslovne sposobnosti kad prestanu razlozi za potpuno odnosno djelimicno oduzimanje poslovne sposobnosti. .radna sposobnost).Testament je nistav ako u vrijeme njegovog pravljenja zavjestalac nije imao 15 god zivota ili nije bio sposoban za rasudjivanje.Duznost privremenog staraoca prestaje kad se postavi stalni staralac ili kad odluka suda nema mjesta lisenju poslovne sposobnosti postane pravosnazna.Odluku o lisenju poslovne sposobnosti donosi nadlezni sud u vanpranicnom postupku.sestre kao I unuka ako sa tim licem zivi u porodicnoj zajednici.dusevne zaostalosti ili kojeg drugog uzroka nije sposobno da se samo brine o svojim pravima I interesima potpuno se lisava poslovne sposobnosti.bracnog I vanbracnog duga djeteta ili roditeljalica kod koga su se stekli zakonski uslovi za oduzimanje odnosno ogrnicenje poslovne sposobnosti.Privremeni staralac ima ista prava I duznosti kao staralac nad maloljetnikom koji je navrsio 14 god zivota.Oborivo se pretpostavlja das u fizicka lica sa navrsenih 18 god potpuno poslovno sposobna.Taj postupak je hitan I mora se zavrsiti najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema predloga.Lica koja su odlukom suda djelimicno ili potpuno lisena poslovne sposobnosti organ starateljstva stavice pod starateljstvo. Ako staralac tvrdi das u se kod lica lisenog poslovne sposobnosti stekle okolnosti koje upucuju na potrebu vracanja poslovne sposobnosti odnosno izmjenu ranije odluke duzan je da bez odlaganja o tome obavijesti organ starateljstva. Punoljetno lice koje zbog dusevne bolesti.ODUZIMANJE I VRACANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI Oduzimanje poslovne sposobnosti je vanparnicni postupak koji se vodi prema punoljetnom licu sa nedostacima u dusevnom razvoju kojim se takvo lice potpuno ili djelimicno lisava poslovne sposobnosti. Staralac lica koje je delimicno liseno poslovne sposobnosti ima duznosti I prava staraoca maloljetnika koji je navrsio 14 god zivota ali organ starateljstva moze kad je to potrebno da odredi poslove koje lice djelimicno liseno poslovne sposobnosti moze da preuzme samostalno I bez odobrenja staraoca.Organ starateljstva moze ako je to potrebno prosiriti na privremenog staraoca prava I duznosti koja ima staralac nad maloljetnikom koji nije navrsio 14 god. 40.djeda.Umobolnici su osobe koje su zbog dusevne bolesti nesposobne da se same brinu o svojim pravima I interesima te se kao nesposobne za rasudjivanje potpuno ili delimicno lisavaju poslovne sposobnosti.brata.17 Testamnet moze napraviti svako lice sposobno za rasudjivanje koje je navrsilo 15 godina zivota. 3. Postupak za oduzimanje I vracanje poslovne sposobnosti pokrece se po predlogu: 1.Starateljstvo nad licima lisenim sposobnosti prestaje ka dim se odlukom suda vrati poslovna sposobnost ili smrcu takvih lica. Ugovor o radu moze da zakljuci lice koje je navrsilo 15 god zivota I ima opstu zdrastvenu sposobnost (tzv.smestaju I zdravlju.babe. Sud kod koga je pokrenut postupak da se neko lice lisi poslovne sposobnosti duzan je odmah da izvjesti o tome nadlezni organ starateljstva koji ce ako je potrebno postaviti tom licu privremenog staraoca.Staralac lica koje je potpuno liseno poslovne sposobnosti ili mu je poslovna sposobnost ogranicena duzan je da se stara narocito o njegovoj licnosti.Ova sposobnost de u pravnoj teoriji naziva opsta zato sto lica mogu zakljucivati sve pravne poslove koji su u okviru principa javnog poretka dozvoljeni.organa starateljstva 2. Po zakonu o vanpranicnom postupku u postupku oduzimanja I vracanja poslovne sposobnosti sud ispituje da li je punoljetno liceprema stepenu sposobnosti za normalno rasudjivanje u stanju da se samo brine o svojim pravima I interesima.

svijetlim trenucima ne proizvodi pravno dejstvo. 42.Ako je predlagac maloljetan predlog mora da sadrzi I podatke o njegovim roditeljima.EMANCIPACIJA Emancipacija je sticanje poslovne sposobnosti prije punoljetstva.pstupak se pokrece njihovim zajednickim predlogom.U nasem pravu potpuna emancipacija nastaje zakljucenjem braka maloljetnika sa navrsenih 16 god koji je dostigao tjelesnu I dusevnu zrelost potrebnu za vrsenje prava I duznosti u braku.Lice koje je do tada bilo pod ocinskom vlascu postojalo je lice sui iuris. Lucida intervala su stanja kod nekih vrsta dusevnih oboljenja u kojima su dusevni bolesnici svjesni svojih postupaka.djelovanje nekog spoljasnjeg cinioca itd. NESPOSOBNOST ZA RASUDJIVANJE Nesposobnost za rasudjivanje je takvo stanje fizickog lica u kome je njegova svijest suzena tako da ne moze donositi razumne odluke I upravljati svojim postupcima.Ovakvo stanoviste se opravdava razlozima pravne sigurnosti. Kad prestanu razlozi zbog kojih je licu oduzte poslovna sposobnost sud ce po sluzbenoj duznosti na predlog samog lica kao I po predlogu organa starateljstva I zainteresovanih lica sprovesti postupak I zavisno od njegovih rezultata donijeti resenje o potpunom ili djelimicnom vracanju poslovne sposobnosti. U postupku radi davanja dozvole za zakljucivanje braka sud odlucuje o dozvoli za zakljucenje braka izmedju odredjenih lica kad se zbog zakonom propisnih uslova punovazan brak izmedju njih moze zakljuciti samo na osnovu te dozvole.18 4.Vrsila se prividnom trostrukom prodajom lica alieni iuris da bi prestala vlast pater familijas-a.Predlog mora da sadrzi licne podatke o licima koja zele da zakljuce brak cinjenice na kojima se zasniva I dokaze o tim cinjenicama.Ako je u to stanje dospio tudjom krivicom za stetu ce odgovarati onaj ko ga je u to stanje doveo.Djelimicna emancipacija podrazumijeva I pravo maloljetnika koji je navrsio 15 god da zasnuje radni odnos da samostalno raspolaze sa svojom zaradom I imovinom.Dokaz o tome da je ovo lice u momentu zakljucenja pravnog posla bilo sposobno za rasudjivanje nije moguc.Postupak se pokrece predlogom lica koje ne ispunjava zakonom propisani uslov za zakljucenje punovaznog braka a kad nijedno od lica koja zele da zakljuce brak ne ispunjava propisani uslov. . Nistav je pravni posao koji je zakljucilo lice koje nije bilo sposobno za rasudjivanje u vrijeme zakljucenja posla bez obzira na to sto mu poslovna sposobnost nije oduzeta sudskom odlukom.ako moze da shvati znacenje I pravne posljedice ovog predloga.Ona potice iz rimskog prava. Po zakonu o obligacionim odnosima lice koje usled dusevne bolesti ili zaostalog umnog razvoja ili kojih drugih razloga nije sposobno za rasudjivanje ne odgovara za stetu koju drugome prouzrokuje.Za postupanje po predlogu mjesno nadlezan je sud na cijem podrucju predlagac ima prebivaliste ili boraviste.zaostalost u dusevnom razvoju.Od 1531 god taj postupak je pojednostavio na nacin sto pater familijas izjavljuje pred sudom uz pristanak emancipovanog da vrsi emancipaciju.Nesposobnost za rasudjivanje je element poslovne I delikne sposobnosti. Emancipacija moze biti potpuna I djelimicna. 41.lica koje se oduzima ili vraca poslovna sposobnost.Ko drugom prouzrokuje stetu u stanju prolazne nesposobnosti za rasudjivanje odgovoran je za nju izuzev ako dokaze da nije svojom krivicom dospio u to stanje.U pravnoj teoriji preovladava stav po kome se smatra da pravni posao koji zakljuci lice liseno poslovne sposobnosti u tzv. Djelimicnom emancipacijom se stice ogranicena poslovna sposobnost koju imaju stariji maloljetnici.Uzroci ove nesposobnosti su:dusevna bolest.

Ukoliko se to ne dokaze onda su odgovorna lica njihovi roditelji ili subjekti koji su vrsili nadzor. U slucaju stete koju je prouzrokovalo lice koje za nju nije odgovorno a naknada se ne moze dobiti od lica koje je bilo duzno da vodi nadzor nad njim sud moze kad to pravicnost zahtijeva a narocito s obzirom na materijalno stanje stetnika I otecenika osuditi stetnika da nadoknadi stetu potpuno ili djelimicno.Osteceni ima pravo izbora da naknadu prouzrokovane stete zahtijeva direktno od samog faktickog stetnika po pravilima subjektivne odgovornosti ili od njegovog staraoca odnosno nadzornika po pravilima odgovornostima za drugog.Roditelji se mogu osloboditi odgovornosti ako dokazu da je steta nastala bez njihove krivice.itd.a prezime za konkretizaciju vezanosti tog lica za porodicu ili siru srodnicku grupu.Oni ne odgovaraju ako je steta nastala dok je dijete bilo povjereno drugom licu I ako je to lice odgovorno za stetu.skola. .osim ako dokazu das u nadzor vrsili na nacin na koji su obavezni ili da bi steta nastala I pri brizljivom vrsenju nadzora.IME Ime je naziv koji sluzi za pisano I govorno oznacavanje odredjenog lica.DELIKTNA SPOSOBNOST Deliktna sposobnost je sposobnost lica da odgovara za stetne posljedice svojih postupaka.Fizicka lica sticu deliktnu sposobnost sa navrsenih 14 godina zivota.U zavisnosti od sadrzaja informacije I konteksta oznacavanja moze doci do povrede drugih prava licnosti kao sto su:pravo na cast I ugled. Kada je lice zaostalog dusevnog razvoja prouzrokovalo stetu u takozvanim svijetlim trenucima tj.Lice je obavezna da se sluzi svojim licnim imenom.Do 7 god su deliktno nesposobna a za stetne posljedice koje su prouzrokovali odgovaraju roditelji ili subjekti koji su vrsili nadzor nad njima u vrije prouzrokovane stete. Po zakonu o licnom imenu pravo I obaveza gradjanina je da ima licno ime.odnosno druga ustanova. Oborivo se tvrdi za su fizicka lica starija od 14 god deliktno odgovorna odnosno dovoljno psihofizicki zrela da mogu shvatiti smisao svojih postupaka. Pravo na ime se moze povrijediti osporavanjem upotrebe (poricanjem.itd).19 43.Licno ime sastoji se od imena I prezimena.oznacavanjem njegovim imenom trecih lica. Za stetu koju prouzrokuje dijete razvedenih roditelja pod nadzorom jednog roditelja gradjansko pravno solidarno odgovara I drugi roditelj ako se stetni postupci djeteta mogu pripisati opstem zanemarivanju duznog nadzora I staranja roditelja o djetetu.Licno ime stice se upisom u maticnu knjigu rodjenih.pravo na privatni zivot.identitet.Pri razmatranju pitanja da li je neki subjekt sposoban da gradjansko pravno odgovara za prourokovanu stetu potrebno je razlikovati deliktnu od poslovne sposobne jer se prva sastoji od sposobnosti za rasudjivanje ili o postojanju normalne psihicke dispozicije u vrieme izvrsenja nedopustenog djela koje omogucuje shvatanje znacaja konkretnog ucinjenog djela I njegovih posledica.izbjegavanjem ili oznacavanjem drugim a ne njegovim imenom) I neovlascenom upotrebom (prisvajanjem.Ime sluzi za identifikaciju I individualizaciju jednog lica u porodici.Vlasnik pistolja odgovara za stetu koju je prouzrokovalo njegovo maloljetno dijete upotrebom pistolja koji je bio odlozen na pristupacnom mjestu.u stanju u kome je ova bolesna osoba bila svjesna svih postupaka onda on odgovara za stetu jer je deiktno sposoban. 44. Za stetu koju drugom prouzrokuje maloljetnik dok je pod nadzorom staratelja skole ili druge ustanove odgovara staratelj.Takva status ima I lice izmedju 7 I 14 god ako se ne dokaze da je bilo uracunljivo odnosno svjesno stetnosti I posljedica deliktne radnje.

licno ime djetetu odredjuje usvojilac.Prema dostupnosti postoje 3 grupe prava koje mogu ostvarivati stranci: 1. -Prvi element je nastanjenje kao fakticko stanje. Znacaj prebivalista je mnogostruk : s jedne strane prebivaliste je element statusa.Odjavu prebivalista gradjanin je obavezan da izvrsi prije napustanja mjesta prebivalista.Pravni znacaj boravista dolazi do izrazaja narocito kod lica koja nemaju stalno prebivaliste.a s druge strane radi se o znacajnoj pravnoj cinjenici za mnoge grane prava.Korisnika podataka te evedencije 46.Prijavu I odjavu prebivalista odnosno boravistai prijavu promjenu adrese stana za lica koja nijesu u mogucnosti da se o sebi staraju podnosi staratelj.Opsta prava 2.ekonomskih. Po predlogu zakona o registrima prebivalista I boravista u registar boravista sacinjavaju evidencije: 1.Prijava prebivalista I promjena adrese stana moze se izvrsiti u roku od 8 dana od dana nastale promjene.Apsolutno nedostupna prava Prva su dostupna pod istim uslovima kao I domacim drzavljanima.Iz ove definicije proizilaze dva elementa za konstituisanje opsteg pojma prebivalista. Boraviste je mjesto u kojem lice privremeno boravi bez namjere da se u njemu nastani.socijalnih I drugih veza koje pokazuju da izmedju lica I mjesta u kojem se nastanilo postoji neposredna I trajna povezanost. -A sustina drugog elementa je u postojanju volje da se mjesto nastanjenja smatra stalnim(animus semper Vivendi).odnosno nadlezni organ starateljstva.Ako je dijete ciji su roditelji nepoznati usvojeno prije odredjivanja licnog imena.DRZAVLJANSTVO Drzavljastvo je odnos javno-pravnog karaktera a sastoji se u pripadnosti pojedinca drzavi. Druga su dostupna uz ostvarivanje dodatnog uslova.PREBIVALISTE I BORAVISTE Prebivaliste je mjesto u kojem se lice nastani da u njemu stalno zivi kao sredistu zivotnih interesa I profesionalnih. Maloljetnom licu licno ime ce se promijeniti na saglasan zahtjev oba roditelja ili usvojilaca a na zahtjev staraoca uz saglasnost nadleznog organa starateljstva.20 Licno ime djetetu odredjuju roditelji sporazumno. .O boravistu se moze govoriti ako su ostvarena dva uslova:fakticki I voljni. 45.gradjana druge drzave clanice I stranaca sa privremenim I stalnim boravkom ili boravkom od 90 dana.Dijete dobija prezime jednog ili oba roditelja. Po zakonu o prebivalistu I boravistu gradjana gradjani su obavezni da prijave I odjave prebivaliste odnosno boraviste I prijave promjenu adrese stana.Fizicka lica koja nemaju status domacih drzavljaana nazivaju se stranci.Ako se roditelji nijesu sporazumjeli o licnom imenu djeteta. 2. Treca su iskljucivo rezervisana za domace drzavljane.Relativno dostupna prava 3.Ako jedan roditelj nije u zivotu ili je u nemogucnosti da vrsi roditeljska prava licno ime djetetu odredjuje drugi roditelj.jer tada moze biti tacka vezivanja za izbor mirodavnog prava ili nadleznost suda.licno ime djetetu odredjuje nadlezni organ starateljstvo. Licno ime djeteta ciji su roditelji nepoznati odredjuje nadlezni organ starateljstvo.Ako se roditelji ne sporazumiju o promijeni licnog imena djeteta o zahtjevu odlucuje nadlezni organ starateljstva posto predhodno saslusa oba roditelja.Boravista gradjana.Licno ime djeteta odredice se u roku od 2 mjeseca od dana rodjenja.

MATICNE KNJIGE Maticne knjige su javne isprave o licnim stanjima gradjana. 47. JEDINSTVENI MATICNI BROJ GRADJANA Jedinstveni maticni broj gradjana je individualna I neponovljiva oznaka identifikacionih podataka o gradjaninu.U maticnu knjigu rodjenih upisuju se pored osnovnih podataka I datum.oruzni list.po medjunarodnim ugovorima I sporazumima. Po zakonu o maticnim knjigama o licnim stanjima gradjana vode se:maticna knjiga rodjenih.promjena licnog imena bracnih drugova I licno ime tumaca ako je njegovo prisustvo pri sklapanju braka bilo neophodno.prijemom. Drzavljanstvo se gubi:po zahtjevu crnogorskog drzavljanina. Cinjenica smrti prijavljuje se maticaru maticnog podrucja na kome je mjesto gdje je smrt nastupila radi upisa podataka propisanih zakonom I jedinstvenog maticnog broja umrlog gradjana.zasebno.I druge javne knjige.po sili zakona.smrcu fizickog lica prestaje njegov subjektivitet.druge dvije redni broj I to za muskarce od 000=499 a za zene od 500-999 VI grupa: kontrolni broj ( jedna cifra ) Maticni broj odredjuje ministarstvo unutrasnjih poslova.Numerus clausus je zatvoreni broj vrsta pravnih lica sto za posledicu ima konstataciju das u pravna lica samo one vrste organizacija za koje to propise zakonodavac.Imovina pravnog lica je razlicita od imovine ucesnika ili nekih trecih subjekata.On se upisuje u maticnu knjigu rodjenih.Maticne knjige vode se za svako naseljeno mjesto.Ako se umrli sahranjuje u inostranstvu cinjenica smri prijavljuje se maticaru maticnog podrucja na kome je mjesto gdje je utvrdjeno da je smrt nastupila.mjesto rodjenja I jedinstveni maticni broj roditelja djeteta.Rodjenjem fizickog lica nastupa njegova pravna sposobnost. PRAVNO LICE 49.zdrastvenu legitimaciju.maticnu knjigu vjencanih I umrlih.zakljucenjem braka nastaju brojna I raznovrsna prava supruznika.po medjunarodnim ugovorima I sporazumima.drzavljanstvo se stice:porijeklom.zakljucenje braka I smrt.rodjenjem na teritorije CG. Tipovi pravnih lica odredjeni su imperativnim pravnim normama.Posebno vazne cinjenice su:rodjenje.vozacku dozvolu. Treba razlikovati svojstvo organizacije kao subjekta prava od svojstva ucesnika organizacije.Maticni broj se sastoji od 13 cifara svrstanih u 6 grupa I to: I grupa : dan rodjenja ( dvije cifre) II grupa: mjesec rodjenja ( dvije cifre) III grupa: godina rodjenja ( tri cifre ) IV grupa: broj registra ( dvije cifre ) V grupa : kombinacija cifara kojima se oznacava pol I redni broj ( tri cifre ) od kojih prva oznacava pol.21 Po predlogu zakona o drzavljastvu. U maticnu knjigu vjencanih upisuje se jedinstveni maticni broj bracnih drugova.putnu ispravu.Pojam Pravno lice je organizacija koja ima svojstvo subjekata prava (imaoca prava I obaveza).Pravna lica su dakle samo one organizacije ciji je pravni subjektivitet priznat u pravnom poretku. 48.radnu knjizicu.Osnovna karakteristika pravnog lica je njegova imovinska autonomija.licnu kartu.Zato prava I obaveze organizacije pripadaju samo organizaciji a ne .maticna knjiga vjencanih I maticna knjiga umrlih.

Po ovim autorima samo ljudska bica mogu imati prava.organizacija mora da bude pravno priznata tj.ostvarivanju trajnih nadindividualnih ciljeva 2.Teorija koncesijeu saradni sa teorijom fikcije.Teorija organizma. 3.U tom smislu pravno lice sluzi: 1.Oblik teorije svojine.TEORIJE O PRAVNIM LICIMA Postoje brojne teorije o pravnim licima.To znaci da su radnje ucesnika ili organa pravnog lica izvrsene u obavljanju djelatnosti te organizacije ili u vezi s tom djelatnoscu u stvari radnje tog pravnog lica bez obzira na to da li su dopustene ili nedopustene. Svako pravno lice je istovremeno organizacija.obezbedjenju namirenja povjerilaca 4.Drzave I opstine inkorporisana udruzenja I korporacije jesu realna bica.Svojstvo licnosti predstavlja tehnicku personifikaciju jednog kompleksa normi.organizacija mora biti pravno urediva 2.Jedan oblike ove teorije smatra da je pravna sposobnost pravnim licima priznata posredstvom ciste fikcije.Prava I obaveze ucesnika se razlikuju od prava I obaveza koje imaju organizacije.22 njenim ucesnicima.Da bi organizacija imala to svojstvo potrebno je da ispunjava odredjene uslove.Isto pravilo koje vazi za ucesnike vazi I za organe pravnog lica.Ova teorija favorizuje misljenje po kome nema sustinske razlike izmedju pravne licnosti kompanije I takvog istog svojstva pojedinca.da stekne mogucnost da bude imalac prava I obaveza u gradjnaskopravnim obavezama. 4.Sedam teorija zasluzuje posebnu paznju: 1.teorija zagrade) posmatra clanove inkorporisanog udruzenja kao nosioce konkretnih prava I obaveza o kojima se govori kao o pravima I duznostima samo korporacije.Sustina teorije koncesije je u tome sto pravo odredjuje koja ce organizacija biti pravno lice.Zato je pravno lice realno lice. 5. Pravno lice je samostalni pravni subjekt u odnosu na ucesnike koji predstavljaju dio te organizacije.Kelzenova teorija. -Teorija fikcije razvila se iz teorije koncesije.Neke organizacije po samom zakonu sticu svojstvo pravnog lica ako se ispune uslovi iz pravne norme. 51.ogranicenju odgovornosti.Sustina normativnog sistema je u tome sto su pravnim normama odredjeni opsti uslovi za nastanak pravnog lica pa je drzavnim organima ostavljeno da ispitaju drzavnog organa datog nakon ispitivanja ne samo opstih uslova vec I svrsishodnosti I oportnuosti tog akta.Jeringova teorija (tzv. Uslovi I nacin pod kojima organizacije postoje pravna lica su razlicita za pojedine tipove organizacije.laksem odvijanju pravnog prometa 3.Teorija entiteta ili grupne licnosti.Po ovoj teoriji udruzivanje je drustvena realnost koja priznanjem od strane prava postaje pravna realnost. Funkcije pravnog lica su brojne I razlicite.Po cilju djelatnosti koju obavljaju pravna lica mogu biti . 6.Takozvano pravno lice nije lice vec nesubjektna imovina namijenjena posebnoj svrsi. 50. 2.Po ovoj teoriji imalac nekog interesa koji priznaje I obezbedjuje pravo ne mora da bude ljudsko bice.bica koja su ziva I koja imaju volju.Demelius I Beker.Ovaj oblik je razvio Planiol a osmislili Brinc.Ipak neke funkcije se mogu izdvojiti kao zajednicke za sva pravna lica.Ti uslovi su sledeci: 1.organizacija mora biti pravno dopustiva 3.VRSTE PRAVNIH LICA U zavisnosti od organizacione strukture pravna lica se tradicionalno dijele na udruzenje I ustanove.

tehnicke kulture.posebno maloljetnih lica.ciljevi.kamata na uloge. Po zakonu o drustveniim djelatnostima ustanova se moze baviti proizvodnjom I prodajom robe.ostavina.Statutom se mogu urediti I druga pitanja od znacaja za rad udruzenja.Ustanova moze u pravnom prometu sticati prava I preuzimati obaveze.Ciljevi I djelovanje udruzenja ne mogu biti usmjereni na nasilno mijenjanje ustavom utvrdjenog poretka I narusavanje teritorijalne cjelokupnosti drzave.krsenje ustavom zajamcenih sloboda I prava gradjanina.fizicke kulture.dividendi I na drugi zakonom dozvoljen nacin.23 komercijalna I nekomercijalna. Udruzenje moze sticati imovinu od clanarine.razlikuju se licna (personalna) I nelicna (korporativna)udruzenja. 52.Ustanova stice sredstva za ostvarenje djelatnosti:iz fondova drustvenih djelatnosti. Ustanova se osniva radi pruzanja usluga I stvaranja I promet materijalnih.UDRUZENJE I USTANOVE Udruzenje je dobrovoljna I nevladina organizacija zasnovana na slobodi udrzivanja vise fizickih ili pravnih lica osnovana u cilju ostvarivanja I unapredjenja odredjenog zajednickog ili opsteg cilja I interesa koji nisu zabranjeni ustvom ili zakonom. Ustanova prestavlja skup dobara (universitas bonorum) namijenjen ostvarivanju odredjenog cilja u korist drugih lica (korisnika.odnosno stranih pravnih I fizickih lica.zdravstva.intelektualnih I kulturnih dobara u oblasti vaspitanja I obrazovanja.unutrasnja organizacija.dobrovoljnih priloga.I pravnih lica.zastite invalida I drugih djelatnosti.Cilj ustanove ostvaruju njeni ucesnici (organi zaposleni) svojom djelatnoscu.uredjenje.obaveze I odgovornosti clanova.donacija I poklona.odnosno usluga na trzistu.Kod licnih udruzenja clanski status se stice na osnovu volje.destinatera).nacin ucestvovanja u radu udruzenja I donosenju odluka organa udruzenja od strane clana sa statusom pranog lica.prava.nauke.Clanovi svojom imovinom odgovaraju za pravne obaveze udruzenja.zakupnine.prodajom dobara I usluga na trzistu.Drugi opsti akti ako ih udruzenje donosi moraju biti u saglasnosti sa statutom.Statutom se obavezno uredjuje:naziv I sjediste udruzenja.njihova ovlascenja.nacin izbora I opozuva. U zavisnosti od inteziteta licne veze koja postoji izmedju clanova medjusobom I izmedju udruzenja I clanova.Ustanovi se zakonom moze povjeriti vrsenje javnih ovlascenja.javnog informisanja.oblik I sadrzaj pecata I druga pitanja utvrdjena zakonom.Razlikuje se od ustanove poorganizacionoj strukturi I vrsti ucesnika.iz sredstava zadruge I drugih oblika zadruznog organizovanja.sastav. U oblastima od javnom interesa osnivaju se javne ustanove.Prema vrsti svojinskog rezima na sredstvima organizacije razlikuju se jednosvojinska I visesvojinska pravna lica.postojanje I funkcionisanje.oblast I sadrzaj aktivnosti na ostvarivanju ciljeva. Imovina udruzenja moze da se koristi jedino za ostvarivanje njegovih statutarnih ciljeva. .iz sredstava domacih fizickih lica.sporta. Statut je osnovni opsti akt udruzenja.moze biti stranka u postupcima pred sudovim I drugim drzavnim organima.pod uslovom da se ne obavljaju radi sticanja dobiti.moze biti vlasnik pokretnih I nepokretnih stvari.trajanje mandata I nacin odlucivanja.kulture.finansijskih subvencija.uslovi I nacin uclanjvanja I prestanka clanstva.zastupanje udruzenja.iz sredstava drzave odnosno jedinice lokalne samouprave.organi.u skladu sa zakonom ili aktom o osnivanju.Osnivac takve organizacije odredjuje njen cilj. Udrzenje se osniva radi ostvarivanja intersa njegovih clanova.socijalne I djecije zastite.

po pravilu sredstvima iz drzavne svojine I sto ima kolrgijalni organ upravljanja. Postoji mnogo vrsta ustanova.Ustanova ima naziv koji odredjuje osnivac. Ustanova je duzna da obavljanjem svoje djelatnosti ostvari ciljeve radi kojih je osnovana na nacin da se sto bolje I potpunije zadovoljavaju potrebe gradjana I drugih korisnika.Javnu ustanovu mogu osnivati:drzava.ZADUZBINE I FONDACIJE Zaduzbina je dobrotvorna ustanova sa svojstvom pravnog lica koja nastaje na osnovu izjave osnivaca zaduzbine.JEDNOSVOJINSKA I VISESVOJINSKA PRAVNA LICA Jednosvojinska pravna lica su ona cija su sredstva u jednosvojinskim rezimu (privatnoj ili drzavnoj ili zadruznoj svojini).odobrenje nadleznog organa Testament je po pravilu akt kojim se zaduzbina osniva.Ako ustanovu osniva vise osnivaca. ustanova stice svojstvo pravnog lica.pravna I fizicka lica.obaveze I odgovornosti odredjuju se ugovorom.ali to je moguce uciniti izjavom volje za zivota datoj u formi pisane izjave ovjerene u sudu.Upisom ustanove u sudski registar. Odnos izmedju osnivaca I ustanove uredjuju se ugovorom. 53.Osnivaju se radi ostvarenja dozvoljenih svrha.Osnivackim aktom se prenosi dio sredstava ili cijela imovina na zaduzbinu radi postizanja jasno odredjenih korisnih ciljeva.zaduzbine itd. Fondacija je vrsta pravnog lica koja nastaje na osnovu izjave volje nekog lica.imovinska sredstva 4.srednjeg I visokog vaspitanja I obrazovanja.osnovnog.biblioteke.Najnacajniji statusni oblik za komercijalana pravna lica jeste privredno drustvo.svha zaduzbine 3. 55.ako ispunjavaju uslove propisane osnivackim aktom.formalna izjava volje 2.Sjediste ustanove je mjesto u kome se obavlja djelatnost ustanove.Ako se ta djelatnost obavlja u vise ustanova.u skladu sa zakonom I aktom o osnivanju.od kojih su najznacajnije:javne bolnice.KOMERCIJALNA I NEKOMERCIJALNA PRAVNA LICA Komercijalna pravna lica su organizacija sa svojstvom pravnog lica ciji je cilj ostvarivanje dobiti.ove organizacije to cine samo od slucaja do slucaja.Da bi se zaduzbina osnovala potrebno je da se ispune sledeci uslovi: 1.jedinica lokalne samouprave.sjedistem ustanovee smatra se mjesto koje je utvrdjeno statutom.a za nekomercijalna pravna lica jeste ustanova.zastite kulturnih dobara.Od zaduzbine se razlikuju po tome sto je osnivaju pravna lica (opstim pravnim aktom).Ove posljednje se tradicionalno regulisu gradjansko pravnim normama.zadruznoj.Javna ustanova se osniva radi pruzanja usluga koje su od javnog interesa u oblasti:predskolskog.po pravilu plemenitih I drustveno korisnih.njihova medjusobna prava.mjesovitoj I privatnoj svojini.Visesvojinska (mjesovita) pravna lica su pravna lica cija su sredstva u razlicitim svojinskim rezimima.Nekomercijalna pravna lica su organizacije sa svojstvom pravnog lica ciji glavni cilj nije ostvarivanje dobiti.Cak kada ostvaruju dobit.fondovi.Ustanovu mogu osnivati domaca pravna I fuzicka lica I strana pravna I fizicka lica u svim svojinski rezimima.Znacaj razlikovanja ovih lica u tome je sto su neki statusni oblici predvidjeni za neke tipove jednosvojinskih pravnih lica.Radi se o dobrovoljnoj ustanovi koja je slicna zaduzbini pa se zato pravila o zaduzbinama shodno primenjuju I na fondacije. .24 Ustanove se mogu osnivati u drzavnoj.ili je njima iskljucivo dopusteno obavljanje odredjenih vrsta djelatnosti. 54.Zaduzbina ima svoje organe upravljanja I distanetere koji koriste njenu imovinu.

ostavine.dividendi.boravista ili sjedista u Republici. Po zakonu o nevladinim organizacijama nevladine organizacije su nevladina udruzenja I nevladine fondacije.Nevladine organizacija moze obavljati djelatnost kojom se stice dobit pod uslovom da se cjelokupna ostvarena dobit upotrijebi za obavljanje osnovne djelatnosti.na podrucju republike.organizacije za prava hendikepiranih lica.finansijskih subvenicija.boravistem ili sjedistem u Republici.trecem sektoru drustava.Statutom nevladine organizacije uredjuje se:maziv I sjediste organizacije.One djeluju u lokalnom. Dobit nevladine organizacije koja se ne upotrijebi na takav nacin ne moze se iznijeti iz republike.Pored tih podataka osnivacki akt fondacije sadrzi I podatke o predsjednikom I clanovima odbora kao I podatke o pocetnoj imovini fondacije.ciljeve I djelatnost organizacije.25 56.organizacije za zastitu zivotinja.testament mora da zadrzi podatke potrebne za osivanje I upis fondacije u registar.Nevladina organizacija duzna je da organ nadlezan za upis obavijesti o svakoj promjeni cinjenica koje se upisuju u registar.Svojstvo pravnog lica stice se danom upisa u registar. Nevladino udruzenje je neprofitna organizacija sa clanstvom koju osnivaju domaca I strana pravna I fizicka lica.Fondaciju moze osnovati najmanje jedno lice nezavisno od prebivalista. Ako se fondacija osniva testamentom.One pripadaju tzv.Statutom udruzenja mogu se predvidjeti I drugi organi.studentske organizacije.radi ostvarivanja pojedinacnih ili zajednickih interesa. .naziv organzacije.svi clanoci vrse funkciju skupstine.ciljevi I djelatnost organizacije. Nevladina organizacija ima svojstvo pravnog lica.ili radi ostvarivanja ili afirmisanja javnog interesa.nacionalne I internacionalne nevladine organizacije.prestanak rada I raspolaganje imovinom.kamata na uloge. Formiraju se raznovrsne nevladine organizacije kao sto su:organizacije za zastitu ljudskih prava.nacin finansiranja.ili podatke o licu koje se ovlascuje da preduzme sve radnje potrebne za osnivanje I upis fondacije.trajanje organizacije I licno ime I adrsu lica ovlascenog za zastupanje I predstavljanje organizacije.za edukaciju.adresu I sjediste organizacije.Organi fondacije su upravni I nadzorni odbor.dijele na lokalne.organi upravljanja I kontrole.Upis u registar vrsi se na osnovu prijave za upis.nacionalnom I medjunarodnom okruzenju.pa se shodno tom kriterijumu.dobrovoljnih priloga.regionalne.regionalnom.Ona stice imovinu od clanarine. Udruzenje moze osnovati najmanje pet lica sa prebivalistem. Nevladina organizacija ima statut.zakupnine I na drugi zakonom dozvoljen nacin. Nevladina fondacija je neprofitna organizacija bez clanstva koju osnivaju domaca I strana fizicka I pravna lica radi udruzivanja sredstava I imovine u cilju ostvarivanja dobrotvorne I druge djelatnosti koja je od javnog interesa I znacaja.NEVLADINE ORGANIZACIJE Nevladine organizacije predstavljaju zakonom dozvoljene organizacije gradjana koje formulisu ciljeve zadatke I vrijednosti I u javnosti promovisu I zastupaju odredjene interese drustvenih grupa.ekoloske organizacije. Nevladina organizacija osniva se osnivackim aktom koji sadrzi:licno ime ili nacin osnivaca.Predsjednik I clanovi upravnog odbora imanuju se osnivackim aktom.poklona.unutrasnja organizacija. Organi udruzenja su skupstina I upravni odbor.Ukoliko udruzenje ima do 10 clanova.u roku od 30 dana od dana izvrsene promjene.

Komanditoru komanditori odgorvaraju za obaveze drustva do visine svojih uloga.Privredno drustvo moze obavljati sve zakonom dozvoljene djelatnosti.ortacko drustvo (ortakluk) “OD” 3.ukoliko je zabranjen rad.Sva drustva ciji clanovi nemaju ogranicenu odgovornost su ortakluci.akcionarsko drustvo “AD” 5.ukoliko je od strane ovlascenog organa donijeta odluka o prestanku rada.Akcionarsko drustvo odgovara za sve obaveze cjelokupnom svojom imovinom. Akcionarsko drustvo je drustvo fizickih ili pravnih lica koje se osniva u cilju obavljanja privredne djelatnosti. Sjediste privrednog drustva je mjesto iz koga se upravlja poslovima drustva.dostavljanjem odluke organu nadleznom za upis u registar od strane ovlascenog lica za zastupanje I predstavljanje organizacije. 3.njihove adrese I maticne brojeve (JMBG).PRIVREDNA DRUSTVA Privredno drustvo je pravno lice koje osnivaju osnivackim aktom pravna I-ili fizicka lica radi obavljanja djelatnosti u cilju sticanja dobiti.koja se brise iz registra dodjeljuje se drugim nevladinim ili humanitarnim org.26 Nevladine organizacija prestaje da postoji brisanjem iz registra.Akcionarsko drustvo je pravno lice koje je svojom imovinom I obavezama potpuno odvojeno od akcionara.djelovi stranih drustava Akcionarsko drustvo I drustvo sa ogranicenom odgovornoscu sticu svojstvo pravnog lica danom ragistacije. Imovina nevladine org.istekom poslednjeg dana tog perioda 2.preduzetnik 2. Po zakonu o privrednim drustvima privrednu djelatnost obavljaju privredna drustva I preduzetnici.saglasnosti ili drugog akta drzavnog organa.imena ortaka.Lica koja su stupila u ortacki odnos zovu se ortaci I kolektivno se nazivaju firma.danom zabrane rada nevladine organizacije.dozvole ili drugog akta drzavnog organa mogu se obavljati pa dobijaju te dozvole.a tu djelatnost ne obavlja za racun drugoga.komanditno drustvo “KD” 4.Brisanje iz registra vrsi se: 1.a ciji je capital podijeljen na akcije.Komplementari su neograniceno solidarno odgovorni za sve obaveze drustva. Komanditno drustvo je drustvo jednog ili vise lica koja se zovu komplementari I jednog ili vise liva koja se zovu komanditori I kolektivno se nazivaju:firma.Djelatnosti za koje je zakonom propisano da se mogu obavljati samo na osnovu saglasnosti.shodno odluci nadleznog organa nevladine organizacije. Preduzetnik je fizicko lice koje se bavi privrednom djelatnoscu radi sticanja profita.Oblici obavljanja privredne djelatnosti su privredna drustva I drugi oblici odredjeni zkonom I to: 1.Ortak moze biti fizicko ili pravno lice.drustvo sa ogranicenom odgovornoscu “DOO” 6.registrovanim u crnoj gori.ukoliko je istekao period za koji je osnovana.Registraciona prijava sadrzi naziv ortakluka. Ortakluk je odnos izmedju lica koje obavljaju djelatnost u cilju sticanja profita.Sjediste privrednog drustva odredjuje se osnivackim aktom I registruje se u skladu sa zakonom kojim se uredjuje registracija privrednih subjekata.Ulozi komanditora mogu biti u novcu ili u stvarima I pravima koja se procenjuju. .Ortak ima neogranicenu solidarnu neodgovornost. Poslovno ime je naziv pod kjim privredno drustvo posluje. 57.Akcionari nijesu svojom imovinom odgovorni za obaveze drustva.

Iz svega sto se dosada reklo mogu se definisati zajednicki elementi pravnog lica.Skupstina akcionara je najvisi organ drustva koji se obavezno osniva. 58.CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNOG SUDA-CRPS Centralni registar privrednog suda nalazi se u Podgorici I jedino on vrsi registraciju utvrdjenu zakonom.pravno lice je organizacija koja je osnovana radi ostvarenja dopustenog cilja 4.Centralni registar je dio Privrednog suda u Podgorici.Uplatom pocetnog uloga lice stice udio u drustvu.uz ogranicenje utvrdjeno ovim zakonom 5.vec pod drugim imenom ili nazivom.Odbor direktora je organ koji se obavezno bira u svkom akcionarskom drustvu. 2.srazmjerno vrijednosti svog uloga.da proda ili pokloni sve ili dio svojih akcija 6.ELEMENTI PRAVNOG LICA Kao sto smo vidjeli.Izvrsni direktor I sekretar drustva obavezno se biraju u svakom akcionarskom drustvu.Ti elementi su sledeci: 1.duzan je da to ime ili naziv registruje u skladu sa odredbama zakonna.uz ogranicenja utvrdjena ovim zakonom 4. Akcionar je fizicko ili pravno lice cija je odgovornost ogranicena do visine uloga I koje je vlasnik najmanje jedne akcije u akcionarskom drustvu.odnosno kada se donese odluka o podjeli dividende. Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu mogu osnovati fizicka ili pravna lica.27 Preduzetnik je odgovoran za sve obaveze u vezi sa privrednom djelatnoscu koju obavlja cjelokupnom svojom imovinom.pravnlo lice je pravom uredjena organizacije 2.preduzntnik je duzan da u roku od 30 dana od dana nastanka promjene. 59.a njegovi osnivaci odgovaraju za obaveze drustva do iznosa svojih uloga.na utvrdjeni nacin.ulganjem novcanih ili ne novcanih sredstav u drustvu radi ostvarivanja profita.Odbor direktora je organ upravljanja I rukovodjenja drustva cije odluke izvrsavaju sekretar drustva I izvrsni director.Ako preduzetnik ne obavlja djelatnost pod svojim.pravno lice je organizacija koja ima svoje sjediste tj.mejsto gdje se nalazi srediste djelatnosti I upravljanja organizacijom 7.Drugi sudovi u Republici nemaju pravo da vrse registraciju.pocetnu cijenu svih akcija koje su upisali.Ulozi osnovaca cine pocetni kapital drustva.pravno lice je organizacija koja ima svoju imovinu kojom odgovara za obaveze 5.pravno lije organizacija koja ima svoje ime (firma ili naziv) 6.Sticanjem udjela lice postaje clan drustva.pravno lice je pravno uredjena organizacija koja ima svoje organe I imovinu I koja je osnovana radi ostvarivanja zakona dozvoljenog cilja.pravno lice je organizacija koja ima svoje organe preko kojih stupa u ravne odnose 3.pravno lice je organizacija koja ima drzavljanstvo .Akcionari nemaju druge obaveze prema drustvu.da ucestvuje u profitu drustva u obliku dividende kada se objavi da se dividende dijele.da dobije dio preostale imovine drustva nakon likvidacije 3.osim obaveze da uplate. Akcionar ima sledeca imovinska prava: 1.vrsi druga imovinska prava u skladu sa statutom drustva Vlasnici drustva su nejgovi akcionari.U slucaju promjene imena.Ovlasceni sud ili ovlasceno lice za posredovanje u registraciji duzni su da dostave primljenu dokumentaciju CRPS u roku od 3 radna dana.priijavi izmjenu CRPS-a.prioritetno pravo isticanja nove emisije akcija I zamjenjivih obaveznica.da dobije besplatno akcije za slucaj povecanja kapitala utvrdjen statutom iz sredstava drustva.Registrator moze ovlastit drugi sud odnosno ovlascena lica za posredovanje u registraciji da primaju registracione prijave I druge dokumente.

Zastupani.a pravna.naziv drustva 2.Zastupnik je samostalni pravni subjekt u u odnosu na zastupanoga.odredbu da je drustvo akcionarsko drustvo 5.razlikuju se svojstvo organa I zastupnika.mijenja I gasi prava I obaveze 10.onda se kao sjediste uzima mjesto u kome se nalazi rukovodstvo organizacije.sjediste I drzavljanstvo su elementi identiteta. 62.pravno lice je organizcija koja ima poslovnu sposobnost tj.Kada postoji sumnja o tome.Medjutim. Sjediste pravnog lica je mjesto u kome se odvija sredisna djelatnost I upravljanje njime.ogranicenja prava drustva da emituje obaveznice ili da se zaduzuje po dugom osnovu 8. 61.U slucaju da se privredna djelatnost obavlja u vise mjesta.ovlascenje I postupak sazivanja I vodjenja skupstine akcionara I odredbe o nacinu glasanja 10.Ovaj odnos podrazumijeva pravnu vezu pravnog lica sa odredjenom drzavom. 60.sjedistem I drzavljanstvom pravnog lica.postupak zamjene jedne klase hartija od vrijednosti dugom 7. Drzavljanstvo je odnos koji postoji kod pravnih lica.postupak izdavanja I prijema isprava . Prva 4 elementa predstavljaju elemente organizacionog jedinstva.Ime.pravila za rad clanova odbora direktora 11.ORGAN PRAVNOG LICA Organ pravnog lica je jedno ili vise fizickih lica ovlascenih da izjavljuju volju.sposobnost da izjavama volje stice.posebne privilegije osnivaca 9.28 8.pravno lice je organizacija koja ima delikatnu sposobnost tj.rad I poslovanje pravnog lica po zakonu o privrednim drustvima statutom akcionarskog drustva uredjuje se upravljanje drustva.sjediste uprave drustva 3.preduzimaju pravne poslove pravnog lica.a organ kao stranka.Ime komercijalnog pravnog lica (privrednog drustv)naziva se firma.sjedistem se smatra sjediste uprave.IDENTITET PRAVNOG LICA Identitet pravnog lica odredjen je imenom u firmom ili nazivom.po pravilu sam izjavljuje volju dok u ime pravnog lica to cini njegov organ.Statut drustva sadrzi: 1.sposobnost da ima pravo ili obavezu da stetu nadoknadi.poslovna I deliktna sposobnost su elementi priznatog pravnog subjektiviteta. Pravno lice ima ime.postupak rotiranja direktora 12.pravila o upotrebi pecata drustva 13.STATUT PRAVNOG LICA Statut pravnog lica je pravni akt kojim se uredjuju pitanja od znacaja za obrazovanje.U sudskom postupku zastupnik se saslusava kao svjedok. Cesto se organ pravnog lica naziva zastupnikom pravnog lica.odredbe o promjeni osnovnog kapitala 6.sposobnost da bude imalac subjektivnih prava I obaveza 9. Sjediste akcionarskog drustva je mjesto u kome drustvo obavlja privrednu djelatnost.prenosi.pravno lice je organizacija kojai ma pravnu sposobnost tj.djelatnost drustva 4.a nekomercijalnog (ustanove)zove se naziv.

Statut drustva sa ogranicenom odgovornoscu sadrzi: 1.pravno lice moze biti imalac svih prava I obaveza dostupnih pravnim licima uopste.zavisno od vrste pravnih lica.To se odnosi na ona prava I obaveze vezane za licnost covjeka.osnovnu djelatnost drustva 4.29 14.Pravni poslovi koje preduzmu komercijalna pravna lica van njihove djelatnosti su punovazna.Po drugom sitemu pravno lice moze imati samo ona prava koja su u funkciji ostvarenja cilja pravnog lica.podatak da je drustvo osnovano kao drustvo sa ogranicenom odgovornoscu I iznos kapitala 5. Pravno lice istupa u pravnom prometu preko svojih zastupnika.POSLOVNA SPOSOBNOST Poslovna sposobnost pravnog lica je sposobnost preuzimanja pravnih poslova. Pravna sposobnost pravnih lica stice se na osnovu posebnih propisa:podnosenjem prijave ili upisom u odgovarajuci registar.ono je I istovremeno I opste poslovno sposobno.njihova pocetna cijena I prava koja daju vlasnicima 4.PRAVNA SPOSOBNOST Pravna sposobnost pravnog lica je sposobnost pravnog lica da stice prava I obaveze.naziv drustva 2.rok na koji se drustvo osniva 15.Tako npr.S pravne tacke gledista pravna lica su inpersonalna I transpersonalna.postupak izmjena I dopuna stauta 16. Pravna lica gube pravnu sposobnost prestankom pravnog subjektiviteta pravnog lica.zajedno sa vrstom imovine koja sacinjava ulog I imenom lica koje takav ulog daje. Sustina sistema opste pravne sposobnosti je u tome sto se svakom pravnom licu omogucuje da stice sva prava I obaveze osim nekih.U nasem pravu preovladava kombinovani sistem po kome komercijalna pravna lica imaju opstu pravnu sposobnost.sastav akcionarskog kapitala prema klasama akcija 3.a nekomercijalna imaju specijalnu pravnu I poslovnu sposobnost.Komercijalna pravna lica imaju opstu pravnu I polovnu sposobnost.pravila postupanja I postupak imenovanja clanova odbora direktora 6.Izjavama volje zastupnika pravnog lica nastaje prava I obaveze za pravno lice.kolektivno ili pojedinacno 63.od kojih su neka imovinska a neka neimovinska.u slucaju postojanja nekoliko klasa broj akcija prema pojedinoj klasi.broj akcija 2.Rezim ove sposobnosti prati rezim pravne sposobnosti.sjediste drustva I adresu 3. Po zakonu o obligacionim odnosima prana lica u zasnivanju obligacionog odnosa postupaju u skladu sa svojim opstim aktima.broj akcija koji je emitovan za nenovcane uloge.ako je pravno lice opste pravo sposobno.dok su takvi pravni poslovi nekomercijalnih pravnih lica nistavi. 64.odredbe o nacinu promjene iznosa kapitala 7.To moze biti u slucaju likvidacije ili drugog razloga.Po prvom uzem od opste sposobnosti fizickih lica.dok nekomrecijalna imaju pravnu sposobnost.lica ovlascena za zastupenje drustva. .druge odredbe u skladu sa ovim zakonom Sledeci podatci moraju biti sadrzani u statutu ili u posebnom aktu koji se dostavlja CRPS-a: 1. Poznata su dva sistema sposobnosti pravnih lica I to:sistem opste imovinske pravne sposobnosti I sistem specijalne pravne sposobnosti.

Po zakonu o obilgacionim odnosima za stetu koju zaposleni u radu prouzrokuje trecem licu odgovara preduzece u kome je zaposleni radio u trenutku prouzrkovanja stete.Tako npr.Do momenta predaje nije dozvoljeno da do stvari dodje nasilnim I prevarnim radnjama.prava intelektualne svojine. 65.Lice koje je osteceniku naknadilo stetu koju je zaposleni prouzrokovao namjerno ili krajnjom nepaznjom ima parvo da od tog zaposlenog zahijevati naknadu placenog iznosa.zahtjev radi naknade imovinske stete I zahtjev zbog tudjeg sticanja bez osnova.ako to ovaj ne ucini smatrace se das glasnost nije data.zahtjev za naknadu neimovinske stete.cast.koja za objekt imaju pokretne I nepokretne stvari 2. POJAM Objekti prava su pravna dobra na kojima imaoci apsolutnog prava vrse neposrednu vlast.Osteceni ima pravo zahtijevati naknadu stete I neposredno od radnika ako je stetu prouzrokovao namjerno.kvazigeneratorni zahtjev.dok je u prodavacevoj imovini.sloboda itd) Nas poznati civilista prof.Ako saglasnost nije data smatra se da ugovor nije ni zakljucen.koja za objekt imaju proizvode ljudskog duha 3.preduzme bilo kakve radnje.koje predstavljaju objekte obligacionih prava.osim ako se dokaze das u u konkretnom slucaju postupali onako kako je trebalo a to znaci sa konkretnom paznjom I pravilima struke.DELIKTNA SPOSOBNOST Deliktna sposobnost pravnog lica je sposobnost pravnog lica da odgovara za stetu koju ucesnici pravnog lica prouzrokuju svojim radnjama.radi vrsenja tih prava. IV-Glava Objekti Prava 66.Da bi ostvario neposredno uzivanje prodate stvari kupac mora sacekati dobrovoljnu predaju stvari.Jedino je ovlascen da zatrazi da prodavac u ugovoreno vrijeme izvrsi svoju obavezu predaje stvari.ako sta drugo nije upisano u registar.30 Po zakonu o obligacionim odnosima kad je opstim aktom pravnog lica odredjeno I u ragistar upisano da njegov zastupnik moze zakljuciti odredjeni ugovor samo uz saglasnost nekog organa.Treca lica ne smiju uzivati niti omogucivati ni ometati imaoca apsolutnog prava u uzivanju pravnog dobra. U zavisnosti od vrste pravnog dobra pravna teorija je izvrsila podjelu apsolutnih prava na: 1. Radnjom nekog lica moze biti umanjen drustveni ugled pravnog lica onako kao sto moze biti umanjen I ugled fizickih lica.pri cemu se trecim licima.namece pasivno ponasanje.niti da na njoj.Druga strana ima pravo da pozove pravno lice da se njgov ovalsteni organ u primjerenom roku izjasni dali daje sglasnost.istovreme ili naknadno.saglasnost se moze dati prethodno.Prema sirem stanovistu u objekte treba ubrojiti I ljudske radnje.Povrede casti I ugleda pravnih lica ne moze biti popravljeno da sudjenjem novcane naknade neimovinske stete. .Pri tom trazi se da je ucesnik stetu prouzrokovao obavljajuci djelatnost.prava licnosti koja za objekt imaju licna dobra (tjelesni integritet.Pravo lice moze postaviti tzv.Obren Stankovic smatra da relativna prava nemaju objekt shvacen kao pravno dobro koje se neposredno uziva.To pravo zastarijeva u roku od 6 mjeseci od dana isplacene naknadne stete.privredno drustvo odgovara za stetu koju njegovi zaposljeni prouzrokuju trecim licima na radu ili u vezi sa radom.stvarna prava.

U ova dobra obicno se ubrajaju:prirodna bogastva. U najsirem smislu dobra predstavljaju objekte subjektivnih gradjanskih prava.Upotreba ovih dobara se vrsi bez posebnih dozvola ili odobrenja nadleznih organa.U najuzem znacenju stvari predstavljaju tjelesna dobra.Cesto se ova dva termina poistovjecuju.mada se u teoriji pravi jasna razlika medju njima.licnim dobrima.itd.vazduhoplovna pristanista.neko licno dobro ili neka intelektualna tvorevina.Objekti ostaloh prava nijesu stvar vec neka cinidba.U ova dobra se ubrajaju:putevi.Ona se razlikuju od rugih subjektivnih gradjanskih prava upravo zbog toga sto podrazumijevaju prevni odnos izmedju aktivnih subjekata I pasivnih subjekata koji se ostvaruje neposredno povodom jedne odredjene stvari.bilo materijalne ili nematerijalne prirode.Otuda potice I podjela stvari na tjelesne I bestjelesne.Dobra u opstoj upotrebi Dobra u opstoj upotrebi predstavljaju dobra koja po svojoj prirodi ili namjeni sluze opstoj upotrebi. 70.Otuda objekat stvarnih prava moze biti samo aktuelna stvar.U zakonodavstvu I teoriji pored termina “stvar” u upotrebi je I termin “dobro”.Pravo svojine I ostala stvarna prava senazivaju I realna prava.sume I sumsko zemljiste itd. B.U teoriji preovladava stav da pojam dobra u pravnom smislu odrazava pojam dobra u ekonomskom smislu.moze predstavljati objekt prava.oni djelovi materijalne prirode koji se nalaze u ljudskoj vlasti I na kojima postoji pravo svojine ili neko drugo stvarno pravo.poljoprivredno I gradjevinskog zemljiste.intelektualnim dobrima itd. 71.Tako se govori o stvarima.Dakle stvar mora biti pojedinacno odredjena I stvarno postojeca za razliku od obligacionih prava kod kojih predmet obaveze moze biti genericka I buduca stvar.U tom smislu termin “stvar” je shvacen genericki I upotrebljava se kao verbalna sinteza za oznacavanje svega onoga sto.ENERGIJA U GRADJANSKOM PRAVU Energija u gradjanskom pravu najcesce podrazumijeva materijalni cinilac covjekovog okruzenja za koji se po pravilu shodno primenjuju norme koje se odnose na materiju.NEKI PRIMJERI DOBARA U NASEM PRAVU A.vode. Objekt stvarnih prava su materijalne stvari. Kao sto su lica termini pravnog odnosa (aktivan I pasivan)tako su I stvari (objakti) termini otg istog odnosa.luke I pristanista.S druge strane dobra cine svi entiteti. .ali dobra ne cine sve stvari nego samo one koje su podobne da budu objekt prava.znacaja imaju poseban pravni rezim upotrebe raspolaganja I zastite.Status dobara od opsteg interesa stice se zakonom ili odlukom organa ili ustanove pod uslovima propisanim zakonom.strategijskog.morske obale itd.fizicki ili idealni.STVARI Obicno se pod objektima stvarnih prava podrazumijevaju stvari tj.dobra u opstoj upotrebi.podobni da konstruisu objekt prava.kulturna dobra.upravo zbog res (stvari).istorijskog. U sirem znacenju termin”dobro” odnosi se na “stvar” I prava”prava”.Dobra od opsteg interesa Dobra od opsteg interesa su djelovi prirode zbog svog ekonomskog.Stvarna prava se ustanovljavaju samo na pojedinacno odredjenim stvarima.U gradjansko pravnoj nauci preovladava misljenje da energiju treba tretirati kao stvar ako ispunjava uslove koje vaze za materiju.a to znaci da ako se fakticki I virtuelno nalazi u ljudskoj vlasti I ako se moze staviti u promet.31 67. Cesto u zakonodavstvima nailazimo na siroko znacenje pojma stvari kao materijalnog ili idealnog objekta razlicitog po svom sadrzaju.

I prirodna bogastva (rude.U sirem smislu javna dobra cine dobra u uzem smislu I objekti javnopravnih ovlascenja I obaveza.U uzem smislu javna dobra cine stvari koje su u iskljucivom javnopravnom rezimu.one pokretne stvari koje su u funkciji pripatka nepokretnosti. U nasem pravu nije moguce pravnim poslovima inter vivos I mortis causa ustanoviti rezim dobara mrtve ruke.Drvece koje uspijeva na nekom zemljistu je sastavni dio tog zemljista.Za neke nepokretne stvari se vodi evidencija slicna onoj za nepokretne stvari:npr.Saglasno tome u nepokretne stvari se ne ubrajaju stvari koje su postavljene ili sakrivene u zemljistu.da su zidane kao trajni objekti.Ono obuhvata I podzemni sloj koji se moze koristiti. kao I gradjanskopravnih ovlascenja drzavnih organa.Takav status ova dobra su dobijala putem fideikomisarne supstitucije I porodicnog fideikomisa.kao I gornju povrsinu.Nepokretne stvari se ne mogu premijestati s jednog mjesta na drugo bez ostecenja njihove sustine.Termin “javno dobro” treba razlikovati od termina “objekt drzavne svojine”jer ovaj drugi je siri pojam jer pored javnih dobara obuhvata I stvari u gradjanskopravnom smislu.organizacija I sluzbi.vode.ali je ograniceno pravima drugih.Zemljiste je povrsina zemlje u njenoj prirodnoj konfiguraciji.parkovi. 72.izvori.Osnov za razlikovanje je materijalni kriterijum tj.zgrade I nepokretne vodene konstukcije.Da bi se jedna pokrenuta stvar smatrala za nepokretnost po namjeni potrebo je da se ispune 3 uslova: .I drugi ploveci objekti.vazduhoplovi.onaj o fiksiranosti ili pokretljivosti tjelesnih stvari.luke.trgovi itd). D.kao I one stvari koje su povezane sa nepokretnoscu.U ovom smislu javna dobra predstavljaju objekte javnopravnih ovlascenja I obaveza drzavnih organa. Da bi se zgrade smatrale za nepokretnosti potrebno je da se ispune 2 uslova: 1.da su inkorporisane u zemlji I 2.Vrsenje ovog prava nije uslovljeno dobijanjem posebnih dozvola ili odobrenja.brodovi.drvece.divljac itd).televizijski tornjevi itd.automobile itd.Dakle sve sto je izgradjeno na povrsini zemlje iznad ili ispod nje a namijenjeno je da tamo trajno ostane ili je u nepokretnost ugradjeno ili dogradjeno ili nadogradjeno ili na neki drukciji nacin s njim trajno spojeno predstavlja dio te nepokretnosti sve dok se od nje ne odvoji.Dobra mrtve ruke Dobra mrtve ruke su dio imovinske mase koji se privremeno ili trajno izuzima iz pravnog prometa.To sun pr.32 Fizicka I pravna lica imaju pravo opste upotrebe ovih dobara.Javna dobra Javna dobra se mogu posmatrati dvostruko-u uzem smislu I u sirem smislu.Pored zgrada u nepokretne stvari se ubrajaju I druge gradjevinske konstrukcije kao sto su:mostovi.U ove stvari ubrajaju se zemljista I stvari koje su u njemu inkorporisane.vodeni tokovi.hangari. C. Ako zgrade leze na zemlji ili su zidane za privremenu upotrebu onda se smatraju za pokretne stvari.Cine ih dobra u opstoj upotrebi (putevi.brane. U stvarnom rpavu poznat je I pojam nepokretnosti pa namjeni tj.Izvori I vodeni rokovi su nepokretnosti zato sto pripadaju zemljistu.Vegetacija se takodje smatra stvarima inkorporisanim u zemljistu.POKRETNE I NEPOKRETNE STVARI Osnovna podjela stvari je na pokretne I na nepokretne. Inkorporacija je sjedinjenje pokretne stvari sa nepokretnom na nacin da dodje do fiksiranja pokretne stvari za tijelo nepokretne.

By J. Pokretne stvari se one koje se mogu normalno premijestati sa jednog mjesta na drugo.da joj je ovu namjenu odredio vlasnik nepokretnosti I 3. Anticipirane pokretne stvari su djelovi nepokretnosti koji se jos u vrijeme zakljucenja ugovora smatraju za pokretne stvari.33 1.da je vlasnik nepokretnosti istovremeno I vlasnik pokretnosti kojoj je odredio ovakvu namjenu.Bitno je da se premjestanje moze izvrsiti bez ostecenja sustine stvari.Redzepagic .da je ta pokrenuta stvar namijenjena da sluzi nepokretnosti I da je stvarno dovedena u takav fizicki odnos da joj sluzi 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->