Okrugli sto ’’Zabrana zlostavljanja na radu – Zakon i praksa’’ Medija centar, 08.12.2010.

IZVEŠTAJ U okviru projekta podržanog od Swiss Labour Assistance ’’Dostojanstven rad’’ i 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, Sekcija žena UGS ’’Nezavisnost’’ je zajedno sa Sekcijom SSSS, organizovala Okrugli sto 08.12.2010.godine u Medija centru o primeni novog Zakona o zabrani zlostavljanja na radu. Učesnici ovog događaja bile su predstavnice, i po neki predstavnik iz Ministarstva rada i socijalne politike – Uprave za rodnu ravnopravnost, Uprave za bezbednost i zaštitu zdravlja zaposlenih, Inspektorata rada, Unije poslodavaca Srbije, Socijalno ekonomskog Saveta RS, Viktimološkog društva Srbije, predstavnica lokalnog Saveta za rodnu ravnopravnost iz Pančeva, aktiviskinje Sekcija žena UGS ’’Nezavisnost’’ i SSSS i dvadesetak studentkinja i studenata Master studija psihologije sa njihovom profesorkom sa Filozofskog fakulteta u Beogradu. U procesu privatizacije i godinama iza nas, prvi koji je prepoznao Mobing kao pojavu koja ima tendenciju da poprima društveno opasne razmere, bio je Sindikat ’’Nezavisnost’’, a Sekcija žena UGS ’’Nezavisnost’’ je organizovala prvu javnu prezentaciju rezulatata istraživanja prof. Dr Drenke Vuković o Mobingu, 2004.god. na seminaru u Novom Sadu. Takođe je doprinela zakonodavnoj inicijativi sa nivoa pokrajinske Vlade i Sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova – istakla je u uvodnom delu Dobrila Iličić, predsednica Sekcije žena UGS ’’Nezavisnost’’. Edukacijom zaposlenih kao i preko Programskih odbora UGS ’’Nezavisnost’’, posebno Programskog odbora za bezbednost i zaštitu zdravlja zaposlenih u čijem sastavu je posebno formirana radna grupa za Mobing i Programskog odbora za zakonodavnopravnu i radno-pravnu zaštitu, kroz instituciju SES-a i drugih oblika tripartitnog dijaloga aktivno učestvovao u procesu donošenja Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. O razlozima i postupku donošenja Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu govorila je Jesenka Čvoro iz Ministarstva rada i socijalne politike, naglašavajući njegov značaj i preventivnu funkciju. Ona je istakla najvažnija prava i obaveze poslodavaca i zaposlenih iz Zakona, načine i procedure kojima se rešavaju slučajevi mobinga i seksualnog uznemiravanja, takođe obuhvaćenog ovim Zakonom, kao i koje kaznene mere su propisane u slučaju nepoštovanja Zakona. U svom izlaganju, Vera Kondić, psihološkinja iz stručnih službi UGS ’’Nezavisnost’’ istakla je da ovaj Zakon ima mnogo šire dejstvo, jer se njime prvi put priznaju psihičke povrede ličnosti, čime čovek konačno postaje kompletno ljudsko biće u svom fizičkom i psihološkom postojanju. Naglasila je da Zakon, uvodeći „posredovanje“ kao prvi i najvažniji korak u postupku sprečavanja mobinga, u prvi plan stavlja „dijalog“ čime otvara vrata i za mogući širi uticaj na kretanja u društvu. U tom smislu, istakla je potrebu za pokretanjem višestrukih kanala komunikacije i dijaloga, između samih zaposlenih, i između zaposlenih i poslodavaca, paralelno sa rešenjima koje daje Zakon. Pošto je

1

o čemu postoje vrlo pozitivna iskustva Republičke agencije za mirno rešavanje radnih sporova. god. Dobrila Iličić. kolektivno pregovaranje.12. iako je ispred UGS ’’Nezavisnost’’ nekoliko tužbi podneto u slučajevima Mobinga. istakavši da sudske prakse nema. kao veoma bitnog faktora. na primer. zaposleni iskazuju zadovoljstvo zbog rešenja da u krajnjoj liniji bude kažnjen sam mober koji ugrožava lični integritet i dostojanstvo zaposlenog. istakao je advokat Đorđe Vojnović i da je potrebno edukovati sudije i inspektore rada u primeni novih Zakona. zbog čega lekari moraju da se edukuju za primenu ovog Zakona. diskriminaciji i novim Zakonima koji regulišu ovu oblast. posebno za područje dijagnostikovanja mobinga korišćenjem dijagnoza iz Međunarodne klasifikacije bolesti – revizija iz 1990. Dijalog. je primena ovih nenasilnih načina rešavanja sporova. od više oblika. minimalna. kao što su psiholozi. a bilo bi veoma važno istražiti s kojim problemima se u primeni ovog Zakona suočavaju poslodavci kao i mišljenje predstavnika zaposlenih – mišljenje je Jasne Vujačić.2010. Pored edukacije. humanističke orijentacije. a Zakon o zabrani zlostavljanja će posebno biti predmet edukacija – istakla je Svetlana Budimčević. Za samu tužbu je veoma važno da u Zakonu postoje tačno navedena pojedinačna ponašanja. stručne saradnice Uprave za rodnu ravnopravnost. svojom konkretnom ponudom da pomognu i budu deo mreže za istraživanja i monitoring primene Zakona o zabrani zlostavljanja na radu.mobing samo još jedan. savetnica za pravna pitanja Unije poslodavaca Srbije. kao i u svim važnim pitanjima iz rada – su najbolji mehanizmi na raspolaganju sindikatima i poslodavcima i zajedno treba graditi pozitivnu praksu – zaključeno je na ovom skupu. Studenti Master studija psihologije su dali poseban pečat Okruglom stolu. govorio je advokat Đorđe Vojnović. posredovanje i arbitraža u rešavanju radnih i drugih sporova. Unija poslodavaca Srbije je u saradnji sa Upravom za rodnu ravnopravnost u okviru projekta sa UNIFEM-om započela edukaciju poslodavaca o rodnoj ravnopravnosti. bi trebalo da nas postepeno uvode u kulturu nenasilja. 14. nasilja u kome živimo. važan segment koji nedostaje u Srbiji su istraživanja na reprezentativnom uzorku. U vezi sa primenom Zakona istakla je značaj Medicine rada. Izuzetno je bitan odabir posrednika koje za slučajeve mobinga treba tražiti u strukama društvene ili uže. O eksternom postupku u primeni ovog Zakona. kolektivni ugovori ili aneksi postojećih kolektivnih ugovora u oblasti zabrane zlostavljanja i uznemiravanja. ali za sada. Dana. Što se tiče kaznene politike propisane ovim Zakonom. predsednica Sekcije žena UGS ’’Nezavisnost’’ 2 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful