PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora

|

Palate Boke Kotorske
Uvod 2 Palate 3 Karakteristike palata 4 Boka Kotorska 5 Istorijski tokovi u Boki 8 Palate u Boki Kotorskoj 10 Vlasnici i graditelji palata 12 Barokne palate u Boki 13 Kotor 15 Providurova palata 16 Palata Bizanti 17 Palata Beskuća 18 Palata Buća 19 Palata Pima 20 Palata Vrakijen 21 Palata Drago 22 Palata Grgurina 23 Palata Lombardić 24 Palata Grubonja 25 Dobrota 27 Tri palate bratstva Radoničić 28 Palata Radoničić 28 Ostale palate porodice Radoničić 28 Palata Milošević 31 Palata „Vida Lušina”- Centralna komisija 32 Palata Kamenarović 33 „Krivi palac” 34 Palata Dabinović - „Kokotova kula” 35 Palata Ivanović 36 Palata Tripković 37 Palata Ivanović na lokalitetu Marović 38 Perast 39 Palata Bronza 40
Palata Šestokrilović 41

Palata Mazarović 42 Palata Balović 43 Palata Visković 44 Palate Martinović i Brajković-Martinović 45 Palata Smekja 47 Palata Zmajević 48 Palata Lučić - Kolović - Matikola 50 Palata Bujović 51 Risan 52 Palata Ivelić 52 Herceg Novi 53 Palata Ivana Burovića - „Burovina” 54 Zadužbina Mirka Komnenovića 55 Zadužbina Duković 56 Palata Milašinovića 57 Bijela 58 Palata Zmajević-Burović-Zloković 58 Baošići 59 Kuća na posjedu Smekja 59 Kapetanski palac u Baošićima 60 Prčanj 61 Palata Tre Sorelle 62 Palata Luković 63 Palata Beskuća 64 Palata Florio-Luković 65 Palata Verona 66 Tivat 67 Kompleks Buća-Luković 68 Kompleks Bizanti u Župi 69 Kuća Verona u Račici 70 Dančulovina 71 Grgurevina 72 Literatura 73

PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora |

PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora |

Uvod
Publikacija „Palate Boke Kotorske” nastala je kao jedan od rezultata projekta „Kulturna maršruta - palate Boke Kotorske“. Cilj ovog projekta bio je prezentovanje i ukjučivanje palata Boke Kotorske, kao moguće kulturne maršrute, u postojeću turističku ponudu Crne Gore. Smatrali smo da se time doprinosi valorizaciji bogatog nasljeđa i unaprijeđuje kulturni turizam. Kulturne maršrute predstavljaju jedan od mogućih vidova valorizacije kulturnog nasljeđa kao resursa za kulturni turizam. One mogu da doprinesu zaštiti nasljeđa, ali i da podstaknu društveni i ekonomski razvoj. S obzirom na potrebe razvoja kulturnog turizma u Crnoj Gori, kulturne maršrute su prepoznate kao mogući značajan činilac turističke ponude, ali do sada nisu realizovane. Projektom „Kulturna maršruta - palate Boke Kotorske“ EXPEDITIO je odlučio da pokrene afirmaciju kulturnih maršruta, počev od palata Boke Kotorske. Ideja je bila da ovaj projekat posluži i kao model za izradu kulturnih maršruta sa drugim temama (npr. arheološka nalazišta, sredjovjekovni gradovi, austrougarske tvrđave, romaničke crkve, manastiri, ruralne cjeline, itd.) Boke Kotorske, crnogorskog primorja ili Crne Core. Ove maršrute kasnije bi mogle da posluže i za povezivanje sa kulturnim maršrutama zemalja u regionu. Na području Boke Kotorske nalazi se veliki broj palata i drugih reprezentativnih kuća sa izrazitim kulturno-istorijskim, umjetničkim i arhitektonskim vrijednostima koje predstavljaju jedan od značajnih segmenata naše kulturne baštine. Te reprezentativne kuće na najbolji način svjedoče o stepenu društvenog, ekonomskog i kulturnog razvoja i govore o kulturi stanovanja i stilu života čitave jedne sredine. 2

Palate
Palata je, po definiciji, „velika i lijepa kuća” ili „građevina koja se u sklopu naselja ističe svojim omjerima i raskoši”. Riječ palatium na latinskom znači carski dvor, a potiče od naziva Palatina, brijega u starom Rimu, gdje je bio dvor cara Avgusta i gdje su njegovi nasljednici gradili svoja raskošna prebivališta - palate. U osnovnom značenju, palata je gradska rezidencija suverena, feudalca, patricija, i u tom smislu predstavlja sinonim za dvor. U širem značenju, naziv palata upotrebljava se u novije doba kao oznaka za građevine velikih razmjera, u kojima se nalaze sjedišta ministarstava, banaka, koncerna, organizacija, ustanova i dr. „Palate ogromnih dimenzija kao rezidencije vladara poznavali su već stari Egipat, Krit, Persija, Rimsko carstvo (Dioklecijanova palata u Splitu). U Rimu se carska palata nalazila na jednom od sedam brežuljaka (Palatinum), čije je ime zatim preuzeto kao opšti naziv za palatu. U srednjem vijeku

Međutim, ovi objekti još uvijek nijesu u dovoljnoj mjeri prezentovani i valorizovani. Istraživanja i podaci o pojedinim palatama postoje, ali su najčešće dostupni samo stučnoj javnosti. Postoji veoma malo publikovanog materijala koji bi široj javnosti pružio uvid u njihov značaj. Cilj ovog projekta bio je da se na jednom mjestu prezentuju sve palate i druge značajne reprezentativne stambene kuće u Boki koje bi mogle da budu jedna od zanimljivih kulturnih maršruta. Kao osnova za publikaciju korišćen je obiman materijal koji postoji o pojedinačnim palatama i istraživanja koja su rađena. Spisak literature dat je na kraju publikacije. U publikaciji su predstavljene, prije svega, sve one kuće koje nose naziv „PALATA” ili „PALAC” (ital. palazzo) u onom smislu kako se to u Boki danas podrazumijeva. Uz njih su još predstavljene i neke manje palate tipa „PALACIN”, kao i izabrani LJETNIKOVCI, VILE i drugi REPREZENTATIVNI STAMBENI KOMPLEKSI na području Boke, koji, iako se ne nazivaju palatama, zbog svojih karakteristika svakako zaslužuju da budu na kulturnoj maršruti reprezentativnih bokeljskih kuća. EXPEDITIO

rezidencije feudalaca su utvrđeni gradovi, burgovi (Papinska palata u Avinjonu). Stambena zgrada unutar tih utvrđenih gradova dobija naziv palais, pales, palas, palast. Iz njih se, od renesanse dalje, razvija tip palate, koja se od burga razlikuje po tome što nije utvrđena, a od dvorca po tome što je izgrađena unutar urbanističkog kompleksa i nije povezana u jedinstveni skup sa nizom privrednih zgrada, karakterističnih za dvorac kao centar feudalnog posjeda. Renesansni tip feudalne palate u Italiji (palazzo) razvija se od XV vijeka u prvom redu u Firenci, Rimu i Veneciji; krila palate sa tremovima na stubovima zatvaraju četvorougaono otmeno dvorište (Palzzo Strozzi i Palzzo Pitti u Firenci). Po istom tipu se grade i palate koje služe javnoj svrsi (Palazzo della Cancellaria u Rimu). Osobit razvoj doživljava palata u Italiji u doba baroka, a naziv palazzo dobija veoma široku primjenu. Od latinskog izvedeni su i slovenski nazivi za palatu (srpsko-hrvatski palata, palača, polača, palac; češki palac i poljski palac). Kod nas danas palata nije naziv samo za raskošnu, reprezentativnu gospodsku kuću, nego za svaku bogatiju i ugledniju zgradu.” 

1 Milan Vujaklija, Leksikon stranih reči i izraza 2 Enciklopedija likovnih umjetnosti

3

PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora |

PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora |

Karakteristike palata
Pod palatama se podrazumijevaju kako privatne zgrade za porodično stanovanje tako i objekti sa javnom namjenom - najvažnije državne građevine, neke crkvene, administrativne i ekonomske zgrade. Nezavisno od toga da li imaju javni ili stambeni karakter palate uvjek izražavaju neki simbol - „simbol vlasti i moći kod jednih ili simbol društvenog položaja i bogatstva kod drugih. Sve te građevine po svom prostranstvu, umetničkom izrazu, kvalitetnoj izradi i povesnom značaju pokazuju izuzetna ostvarenja u oblasti arhitektonskog stvaralaštva.”1 Uobičajeno je da se veća i bolja kuća, pažljivije građena i sa bogatijim arhitektonskim detaljima, nazove palata, za razliku od ostalih, skromnijih gradskih kuća za porodično stanovanje. Palata predstavlja, na prvom mjestu, pogodan i zaštićen prostor za sve manifestacije porodičnog života, ali, osim toga, ima i određenu ulogu u društvenim odnosima. „Ona kao i nakit treba da stvori ugled i naglasi značaj posednika pred drugima, bilo da se radi o pojedincu bilo o društvu i cijeloj gradskoj i državnoj zajednici. Uopšte, palata služi da zadovolji potrebu za lijepim i da pruži

okvir boljem i kulturnijem životu. Za vlastelina palata predstavlja očigledan, vidljiv, znak njegovog socijalnog, ekonomskog i političkog položaja.” Osim toga, palata je imala i značajnu ulogu u graditeljstvu, služila je kao primjer i za ugled drugim građevinama. U palatama, vilama i ljetnikovcima ostvarivala su se najkvalitetnija djela profane arhitekture. Oblici novih umjetničkih pravaca prvo su se primjenjivali na značajnim vjerskim objektima, ali i na palatama, a kasnije prenošeni i na druge građevine. Elementi po kojima se palate izdvajaju od ostalih kuća mogu biti: • njihova veličina, gabarit i visina • koncept organizacije prostora • bolja obrada zidnog platna na fasadama • „skladnije” proporcije, raspored otvora • arhitektonski elementi i ukrasi • broj prozorskih osa (obično više nego na običnim kućama, tri, četiri ili pet) • grb porodice na fasadi (mada su i neke skromnije građanske porodice imale i isticale svoje grbove) • postojanje nekih prostorija sa posebnim namjenama (velika dvorana - salon, radna soba, biblioteka, izdvojena kuhinja, vrt ...) Bogatstvo i raskoš palata može se, najzad, odrediti upoređujući površine prostora koje su neophodne za stanovanje sa onima koje služe za reprezentaciju.

Boka Kotorska
„Zovu Bokom onaj čarobni zalijev u koji se spuštaju i tonu kršovita i skoro nepristupna brda južne Hercegovine i Crne Gore. Kažu ljudi, koji svijet obađu, da je taj jedan od najljepših položaja zemlje; i zbilja bi rekao da se je ovdje priroda igrala kad je svoje čudesno djelo na mahove stvarala” (S. M. Ljubiša) Boka Kotorska je jedinstven zaliv Mediterana – izuzetan kulturni pejzaž koji čini harmonična simbioza prirodnih fenomena i graditeljskog nasljeđa. Izuzetno povoljni i specifični prirodni i klimatski uslovi Zaliva bili su presudni za nastanjivanje ovog područja još od najranijih vremena i izgradnju gradova i naselja na svojstven način, čime je došlo do jedinstvenog sklada

tvorevina prirode i ljudskog duha. Morfološki, geološki i hidrološki fenomeni učinili su ovo područje izuzetnom tvorevinom prirode visokih kvaliteta na području Mediterana, a sa svojom sveukupnošću i antropogenom komponenetom i u svijetu. Područje zaliva okružuju vertikale dinarsko-primorskog krečnjaka, dostižuči najveću visinu od 1895 m (Orjen) i dubinu u zalivu (52 m), čime područje pripada rijetkim oblastima holokarsta u svijetu, sa osobito izraženom kraškom morfologijom i hidrologijom. U tako izuzetnim prirodnim uslovima, dodajući geografski položaj i istorijske tokove, ljudska ruka je, u svom neprekinutom kontinuitetu, stvarala svojevrsna kulturna dobra primajući uticaje kultura Sredozemlja, Zapada i djelimično Istoka, transformišući ih u okvire svog načina življenja i poimanja života i emitujući ih na šira područja bivše Jugoslavije, Balkana, pa i područja Istočne Evrope, uklapajući ih sa izuzetnim senzibilitetom u prirodu rubom zaliva, 5

4

1. Duško Živanović, „Dubrovačke kuće i palače”

a naselja na njegovoj rivijeri se razvijaju naročito nakon oslobađanja tog dijela zaliva od Turaka. Takav ugledan položaj političkog. puno prvenstvo je pripadalao Risnu.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | čineći sa njome jedinstvenu prirodnu i kulturnu – čovjekovu sredinu na najhumaniji način. suverena ili dinasta. Tokom austrougarskog perioda Tivat postaje glavna vojna baza. Ništa manje nego petnaest puta smjenjivale su se. „Istorijski tokovi na području Zaliva”) 6 7 . koje se nadovezuju u skoro neprekinutom nizu. dok profana stvara oblike bokeške kuće. Ali. Zbog svojih izuzetnih univerzalnih kulturnih i prirodnih vrijednosti dio Zaliva. predstavljaju raznovrsne karakteristične cjeline. Svako naselje stiče sopstvene urbane i kulturne karakteristike. Dobrota. koji se odražava i u nazivu Boke Kotorske. postižući jedinstvo i kontinuitet kulturne baštine ukupnog područja. samo tokom nekoliko dugotrajnijih vladavina nastajale su dublje promjene u istorijskoj sudbini ovog područja. U periodu od XVI-XVIII vijeka. za vrijeme Ilira i Rimljana. nalazi se od 1979. posebno romanike i baroka. Zapada i Istoka. za razvijenim drevnim gradovima. Prčanj i Stoliv. Gradovi. Herceg Novi se osniva u XIV vijeku. za ovom važnom strateškom tačkom na jugoistoku Jadrana. Ranije. transponujući kroz narodno graditeljstvo uticaje Mediterana. Tokom istorije Kotor nije uvijek bio središte Zaliva. područje Kotora koje obuhvata kotorski i risanski dio zaliva. Boka Kotorska nalazi se na listi Kluba najljepših zaliva svijeta. grad je stekao naročito za vrijeme svog svestranog uspona u srednjem vijeku. za vrijeme vladavine Mletačke republike. za duži ili kraći period. (izvori: Nominacioni dosije za upis Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora na UNESCO-vu Listu svjetskog nasljeđa i Milošević Miloš. kao i veća i manja naselja na području Zaliva. gdje mogu da se sklanjaju čitave flotile brodova pred razbješnjenim morem ili piratima. Pored toga. U naseljima se razvija sakralna arhitektura sa prožimanjem različitih stilova. pomjerale se granice. a i poslije toga. privrednog i kulturnog centra. razvijaju se i poseban uspon doživljavaju i stiču status pomorskih naselja Perast. godine na UNESCO-voj Listi svjetskog naljeđa. u Boki se nalaze bogati fondovi i riznice pokretnog kulturnog blaga. Elitna profana arhitektura palata zauzima značajno mjesto. težili su za Bokom Kotorskom. Prije dolaska Slovena. razne strane ili domaće vladavine. brojnim pomorskim naseljima i pitomim selima. za njenim smirenim zalivskim morem. tako da se čitava Boka nazivala „Risanski zaliv” (Sinus Rhisonicus). veliki broj država.

grad ima svoju upravu sa priorom • Kotor sjedište jednog od tri vizantijska „dukata”.Vojislavljevića. a Stoliv 1721. Stefan Crnojević dobija solane.n. Srpska srednjovjekovna država 797-806.Crna Gora XIX • Boka je u početku tretirana kao posebna pokrajina.E. Vladavina ugarsko-hrvatskog kralja 382. episkop Pavle • Naseljavanje Slovena i Avara • Vizantijska uprava u gradovima. Dobrota dobija status pomorskog naselja. Privremena vladavina dviju ujedinjenih pokrajina Crne Gore i Boke Kotorske . .prvi tragovi materijalne kulture pećina Spila iznad Perasta • crteži na pećini u Lipcima III v.Prvi kotorski biskup.Rhisinium i Acruvium • Risan glavni grad zaliva Sinus Risonicus • VI v.SFRJ 992. p. sa svojim statutom i zakonodavnim. napad Hajrudina Barbarose na Kotor • 1585. .e. ilirska kraljica Teuta sklanja se u Risan da se odbrani od Rimljana • Risan .SRJ. Prčanj stiče status pomorskog naselja • 1654. Risan se oslobađa od turske vlasti • 1687. . .68. Francuska vladavina 83-84. razorni zemljotres • 1684. p. . Vizantijska vladavina Od 482. okolina pripada zetskim vladarima • Kotor uživa naklonost raških vladara i povlašćen položaj. podložna neposredno Beču • Ruski konzul u Kotoru XIV 37-384. oslobođenje Herceg Novog od turske vlasti • 1717. na Kotor • 1667.e.car Samuilo ruši Kotor • Poslije smrti cara Vasilija (1025) opada moć Vizantije a snaži organizacija dukljanske države • Kralj Mihailo ima dvor u Kotoru • U Kotoru se smjenjuje suverenitet Vizantije i zetskih vladara . Bosanski period 39-420. sa sjeverozapadne strane.e Ilirski period 68. Samostalnost Kotora 8 XX • Težnja Balšića za Kotorom XV XXI • 1979. .Bosanski kralj Tvrtko osniva Herceg Novi 384-39.e. sa sjevernim dijelom Boke. Bokokotorski zaliv.ilirska kovnica • Nastaju gradovi i naseobine rimskih građana . Vladavina Mletačke republike • Kotor i Boka Kotorska se stavljaju pod zaštitu Mletačke republike • Kotor nominalno zadržava autonomiju i gradsku samoupravu.Istorijski tokovi u Boki Kotorskoj • 3000 p. morskom linijom Oštra-Verige-Perast.476. Prva austrijska valadavina 806-807. pod turskom vlašću XVI XVII 476-85. n. Srbija i Crna Gora 2006. postiže najveću nezavisnost i samoupravu XV 420-797. V VII 482-687. u njemu je Nemanja imao svoj dvor • Kotor dobija veliki značaj tranzitne luke.predstavnik upravnog aparata iz Venecije • 1451. Hrvata i Slovenaca 929. .e .n. Španci osvajaju Herceg Novi • 1539. a 1657. . .Kraljevina Jugoslavija 945. . Ruska vladavina 807-83.Kraljevina Srba. p. . postaje samostalna opština • 1625. carinu i kuću u Kotoru • 1538.„Centralna komisija” 84-98. providur . Druga austrijska vladavina 98. Apeninskog poluostrva i Sredozemlja • Gradska komuna Kotora. okolina i zaleđe pripadaju Slovenima • Kraj X v. sudskim i upravnim tijelima. između Balkana.katastrofalni zemljotres • područje Kotora na UNESCO-voj Listi svjetskog nasljeđa 9 . N. Herceg Novi. Perast se odvaja od Kotora. za više od 200 godina bio prepolovljen između Mlečana i Turaka XI Duklja Zeta 687-797.n. Herceg Novi pod mletačkom vlašću XVIII XII 85-37. glavna luka države.n. napad Turaka na Perast. Rimska vladavina • 228.

Pod specifičnim tipom bokeljske palate podrazumijevaju se. barokne palate nastale u periodu XVII i XVIII vijeka. a pomalo i kasnije. posljednjem spratu .bila je smještena.. u pogledu unutrašnje organizacije i načina života. nikle potkraj srednjega vijeka i kroz šesnaesti. najbolje govore o kulturi stanovanja i stilu života čitave jedne sredine. koji je unaprijeđen proširenjem središnje dvorane. nastaju i reprezentativne kuće i palate u hercegnovskom dijelu zaliva. Vrt je spoljni nerazdvojni dio bokeljske kuće. Prijemne prostorije prvog sprata otvarale su se prilikom velikih praznika. iako je proistekao iz sličnog gotičkog koncepta. izuzimajući one u Kotoru koje se odlikuju specifičnim gradskim karakterom. Tipični raspored prostorija u bokeljskoj palati sastoji se od centralne dvorane . jasno govore o izmjenama sudbine u ovome kraju i zorno predočuju krivulju ekonomsko-socijalnog i kulturnog razvoja najvažnijih mjesta u Boki. Nastala je po ugledu na organizaciju građanske kuće. podižu „dvorovi” i palate. a naročito za vrijeme njegovog najvećeg procvata. One su nekada na tri. Prčanj. U istom tom periodu.. osobito doba blagostanja. krštenja. društvenim. pretežno u tivatskom dijelu zaliva.u dijelu potkrovlja . ekonomskim i kulturnim razvojem ovog područja. ali i pod uticajima reprezentativnih palata u Italiji. pored ostalih pomoćnih prostorija. Tipična organizacija prostora u bokeljskoj palati do krajnosti je uprošćena. U tom periodu. U rimskom periodu u Risnu nastaju prve građevine tipa „villa rustica”. Osa simetrije naglašena je. quatrro stanze un salon”). Prvi sprat je služio reprezentaciji. koja u tom periodu stiču statuse pomorskih naselja. Dobrota. tj. i poznat je kao koncept „četiri sobe i salon” („La casa di un padron. pa tako. prije svega. 11 10 . i posebno palate. nastaju i ljetnikovci kotorskih plemićkih porodica.„belvedera”. i s onima dobrotskim i ponešto prčanjskim iz XVIII st. sa strogo simetričnim pročeljem. u palatama koje se nalaze uz obalu. sa većim brojem prostorija za reprezentaciju. Ovaj tip osnove javlja se na primorju počev od XVI vijeka. Razlika između palate i građanske kuće u Boki ne ispoljava se toliko u obradi detalja koliko u opštoj koncepciji. prva polovina XX vijeka/ Razvoj graditeljske djelatnosti uopšte. prije svega u naseljima Perast.salona sa po dvije prostorije s obje strane. a češće na četiri etaže (prizemlje.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PERAST Palate u Boki Kotorskoj „Palače su danas skoro nijemi svjedoci nekadašnje veličine.. Organizacija prostora same palate. kao i za individualno stanovanje. svadbi i smrtnih slučajeva u kući.. Palate. prevashodno Veneciji. posebno u periodu baroka. suženim posljednjim spratom u vidu proširene vidionice . One kotorske. uvijek okrenut moru. i reprezentativnih kuća i palata u Boki usko je povezan sa istorijskim tokovima. Živo se na njima odrazuje sva prošlost. drugi užem domaćinstvu. u kome se grade gradske plemićke palate. nameću se svojom veličinom. Na trećem. prostrana kuhinja kao glavni svakodnevni prostor. predstavlja proširen tip građanske kuće. Bokeljska palata. i obaveznim balkonskim motivom. Salon je. s ovima peraškima iz XVII i XVIII st. dva sprata i potkrovlje).. kako ju je savijalo vrijeme. sjaja i bogatstva. U Kotoru se u periodu srednjeg vijeka. prema funkcionalnim zahtjevima renesansnog i baroknog načina života. U XVII i XVIII vijeku razvija se karakterističan tip bokeljske barokne palate. ali i u Kotoru.” /Pavao Butorac. Građanska kuća u Boki Kotorskoj bila je pretežno sa tri etaže i namijenjena jednom domaćinstvu. Prizemlje je služilo određenim privrednim potrebama. dvorišta i svih pomoćnih prostora. naročito nakon oslobađanja od Turaka.

Razlog uvozu „korčulanskog” kamena treba tražiti u paradoksalnoj činjenici da u krševitim masivima Boke Kotorske zaista nema podesne vrste kamena koji bi dopuštao laku i preciznu obradu. Bujović i Smekja u Perastu. da služe kao neki odušak za kućni život. Za jednu dobrotsku manju palatu . svi elementi drugostepene plastike .. imamo i indirektan dokaz o zamisli arhitekte. Na uglovima dvorane po jedna soba. jedan vrh drugoga. tumač je ličnog stava i materijalnih mogućnosti njenog osnivača. Uz kuću se nalazi dvorište. . Sve kuće i palate u Boki zidane su od kamena. Ovakvih dragocjenih okvira naći je i oko portreta i oko drugih slika. Pod krovom je kuhinja sa sprednim prostorijama. a ujedno i izraz bogatstva njenog vlasnika. „Ima puno znakova koji govore u prilog primamljivoj pretpostavci da su nekadašnji bokeljski moreplovci kao brodovlasnici i trgovci bili u isto vrijeme i odgovorni arhitekti svojih kuća. U kućama se naših pomoraca nalazilo i tzv. što izjeda bez sućuti. Kuće i palate su uvijek nastajale zajedničkim djelovanjem naručioca-vlasnika i graditelja. U nekim su palačama u prizemlju toliki prostori. koji je sada izgubljen. da su mogli poslužiti. tako karakteristične za stari kućni i društveni život Boke. Uz mandrać je obično i povlačište („triadur” po talijansku od „trirare”=vući) za barke. Cvijeće osobito dobro uspijeva radi neobično blage klime. Kulturna povijest grada Perasta Vlasnici i graditelji palata Iako se i kuće i palate u Boki Kotorskoj odlikuju svedenošću i određenom jednoobraznošću. prvenstveno za obradu glavnog lica. kad ustreba izvući za zimski drijemež ili opremiti za more. a i za drugu trgovačku robu.3 12 Za građenje palata uzimali su se uvijek najbolji majstori. 13 . Susreće se oleandar. od kamena obzidan prema moru. i nasad cvijeća ili grmečak divlje ruže. bili odgovorni arhitekti.. Od domaćeg kamena izrađivani su zidovi i. redovito limun.cisterna i cvjetni nasadi. Zna se da su neke od najznačajnijih baroknih cjelina u Boki Kotorskoj projektovali mletački arhitekti. osobito ljeti. Vrtovi imaju i po više dolaca obzidanih i podržavanih kamenim međama. razumije se ulazom redovito navezana na nju. imajući jasne ideje šta im je potrebno za stanovanje. koji je morskim putem dovožen iz nadaleko čuvenih kamenoloma na otoku Vrniku kraj Korčule u Hrvatskoj. a tako i za druge slične kućne potrepštine. To je zapravo gat ili pristan. kojima imena ne poznajemo. koji su se već istakli na javnim. služila je ne samo za obične posjete. što se tamo zgrtala s trgovačkih pomorskih putovanja. što je ovio kućna vrata i prozore.Kokotovu Kulu. Najobičnije su voćke naranča i limun. nego i pri razdiobi unutrašnjeg prostora. može se pretpostaviti da su njihovi vlasnici. a projektanti-graditelji su bili ili arhitekti (strani ili domaći) ili sami vlasnici. Dabinović i Tripković u Dobroti. Što je boljega pokućstva. Vlasnici palata bili su predstavnici uticajnih bokeljskih porodica. Na ponti ima i po koje stabalce. i za hambare žita. velika i prostrana. ali čiji ukus prepoznajemo. krečnjaka iz lokalnih kamenoloma. Na ponti je i „mandrać”. za većinu arhitektonskih cjelina. jer je bio sačuvan njen drveni model.„pragovi” oko vrata i prozora. U izuzetnim slučajevima . Mjestimice ga more oblijeva s triju strana. osim ako nije uz kuću ili daleko od nje. jasno izdvojena kao jedinka. na primjer palate Pima i Grgurina u Kotoru. „ponta”. svaka od njih. ili Beskuća i Verona na Prčanju projektovali arhitekti. što je predstavljalo vrhunac arhitektonske ljepote neke zgrade toga vremena. koji su bili pomorci i trgovci. „mornarskih škrinja” koje su inače služile obično za prćiju nevjestama. jedna dvorana (quattro stanze. obor ili avlija. U sredini dvorana. a jednom se drži kuće. uvijek popločanu.. Mletački se način gradnje oponašao ne samo pri ustroju i stilizaciji kućne spoljašnjosti. obično je korišćen kamen iz Strpa. gdje su se primali prijatelji i gosti. Trezvenog i praktičnog duha. Beskuća na Prčanju. pa podrumi za bačve i badnje i za uljana pila. vlasnik imao još i poseban magazin ili spremište. spoljna stepeništa i njihove ograde. sastavni djelovi balkona. Međutim. Neka su dvorišta tako prostrana i lijepo uređena. oni su pokazivali razvijen smisao za raspored pojedinih prostorija u kući i njen pravilan urbanistički položaj.kada su to dopuštale imovinske prilike i kada je lična sujeta bila u pitanju . pa ga ima usred zime. gdje je ponajčešće sprema za kućne potrepštine.uvijek izrađivani od „korčulanskog” kamena. dok su. zaklon za barku. kada je zahtijevana bolja i ljepša struktura zida. i brisala ih gotovo sasvim.”1 1 Pavao Butorac. i druge. Tripković u Dobroti. Osobita odlika dvorana bila su velika zrcala. obično se pribralo u dvoranu. Na spratu je prostor bio podijeljen po onoj mletačkoj: četiri sobe.domaći kamen zamjenjivan je tesanicima sa Korčule. s baroknim okvirima znatne umjetničke vrijednosti od pozlaćena drva. To su veliki sanduci od tvrda drveta.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PERAST „U prizemlju je bilo spremište za barku i za opremu broda. Osobitost je kuća pri moru tzv. čiji su tvorci arhitekati iz obližnjih trgovačkih i kulturnih centara Dalmacije. un salon). Za gradnju palata uvijek se upotrebljava i najkvalitetniji materijal. da im u proljetni cvat prida neobičan čar. bor i čempres . Ima na ponti i kamenih sjedala ili „pižula” jer je ovakav prostor s dva krila ograđen zidom. crkvenim i privatnim građevinama. kamo su mornari spremali svoje potrebe. bez izuzetka. sa kojima je Boka imala prisne veze. Uz dvorište je obično vrt za povrće ili voćnjak. nego i za zabavu i za svečanije kućne zgode. dovezena obično na vlastitim brodovima. itd. Takav su primjer palate Smekja u Perastu. pa i većih i manjih palata. Takođe. kostilja. paoma. postoje i izvjesne crkve i uspješne ambijentalne cjeline. Nova je kolna cesta porazila starinske „ponte”..”2 Sa dosta razloga možemo pretpostaviti da su. . Ovo pogotovu vrijedi za donji sprat. da se kućna sloboda i osjeti i naužije pri punoj mjeri pri suncu i morskome zraku i ljeti i zimi.

iako još uvijek pod jakim uticajem tradicionalne arhitekture. sa naglašenom središnjom osom na kojoj se.. zahvaljujući ekonomskom procvatu. KOTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Providurova palata Palata Bizanti Palata Beskuća Palata Buća Palata Pima Palata Vrakijen Palata Drago Palata Grgurina Palata Lombardić Palata Grubonja Pečat baroka na palačama. u pojavi dugih balkona s kamenom ogradicom. u ovom slučaju poprima drugi karakter. u naglašavanju središnje osovine s portalom.“4 U XVIII vijeku formiran je u Boki i specifičan tip baroknih palata sa belvederom. sa tri ili četiri etaže. djelo domaćih majstora. u raskošnijoj i bogatijoj plastičnoj ornamentici .PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Barokne palate u Boki U Boki se krajem XVII i tokom XVIII vijeka. Barok se na Jadranskoj obali javlja početkom XVII vijeka „i to ne u svojim bitnim elementima. volumena i svjetla. i od sekundarnog elementa u potkrovlju kuće prerasta u novu etažu i dobija karakter belvedera.. Često se. oblik prozora ili sklonost gomilanju ukrasa) da bi tek u XVIII st. Vidionica. koja se poklapa sa središnjom vertikalom. na posljednjoj etaži. Palate dobijaju izdužene pravougaone osnove. to jest novom koncepcijom prostora. Umjetnost XVII i XVIII stoljeća u Dalmaciji 14 15 . ali još uvijek uz prisutnost mnogih elemenata iz prošlosti. razvija kako na sakralnim tako i na profanim građevinama. javljaju mali elipsasti prozori. po venecijanskom uzoru. prodro i u oblikovanje pročelja i rješenja unutrašnjeg prostora. glavnim prozorima i vidionicom. naročito stambene arhitekture. sa obje strane portala. čija je osnovna koncepcija renesansna. ali i dalje je najveći broj građevina. nego u nekim površnim vanjskim pojavama (ornamentika. Barokni stil se. koja je elemenat iz tradicionalne arhitekture. nalazi suženi belveder. iz Italije i obližnjih gradova Dalmacije. a posebno u arhitekturi. vidljiv je u: raščlanjenosti fasade. a na kojoj se nalazi centralni salon sa po dvije sobe bočno postavljene. U unutrašnjoj organizaciji prostora naglašena je poprečna osa simetrije. okviri od voluta i kartuša. Arhitekti koji projektuju neke od najznačajnijih sakralnih spomenika dolaze se strane. stvaraju uslovi za razvoj baroka u umjetnosti. sa baroknim ukrasima karakterističnim za ovo podneblje. nastalom razvojem pomorske trgovine i udaljavanjem opasnosti od Turaka iz zaliva. 4 Kruno Prijatelj. vidionicom ili „viđenicom”.

16 17 . bilo sjedište gradskih kneževa . dužine 55 metara. mada posjeduje značajne. naslonjen na renesansne kamene konzole. ali je srušena u zemljotresu 1667. kao i izrezbareni drveni plafon sačuvani su u enterijeru. godine. Balkon se protezao cijelom dužinom zgrade. koji danas više ne postoji. uglavnom barokne. ali je već 1788. Građevina koja se danas naziva Providurovom palatom imala je tu funkciju od 1667. i fotografijama s kraja istog vijeka. pripadao porodici Bizanti. Nikola Bizanti najviše je doprinio sanaciji i dogradnji porodične palate nakon velikog zemljotresa 1667. godine 1691. U tom periodu on je vršio funkciju sudije i bio jedan od najuticajnijih stanovnika Kotora. zadržala je taj naziv zato što je u njoj. sa centralnim salonom i četiri bočne sobe. i trospratnice s kraja XIX vijeka podignute dijelom na mjestu crkve Sv. u dijelu ulice između palate Bizanti i crkve Sv.providura. i kada su se u prizemlju nalazili prostorije za stražare i magacini za javnu upotrebu. je dugačka građevina koja gotovo sama čini zapadnu fasadu glavnog gradskog Trga od oružja.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Providurova palata Providurova ili Kneževa palata u Kotoru. palata Bizanti služila je izvjesno vrijeme kao providurova rezidencija. Palata Bizanti jedna je od onih koje se ne odlikuju reprezentativnom spoljašnjom obradom. elemente drugostepene plastike. čije je formiranje završeno oko 1690. godine bila pretvorena u kasarnu. terasom i balustradom. Kotorska plemićka porodica Bizanti u istorijskim izvorima poznata je od XI vijeka. Nikole mornara. gotovo u cjelini. godine. Portali sa baroknim kamenim okvirima na salonima. pisce. prislonjena uz gradske bedeme. Providurova palata u Kotoru nalazila se prvobitno na trgu pred katedralom Sv. Iako je osnova palate nepravilna. Tripuna. najznačajnija etaža -„piano nobile” reprezentativno je organizovana na način uobičajen za bokeljske palate. bio je podignut spomenik mletačkom providuru Petru Duodo. Providurova palata. Kompleks palate Bizanti sastoji se od: starije palate. Više podataka o palati nalazimo u opisu iz perioda kada je ona već pretvorena u kasarnu. sveštena lica. a na prvom i drugom spratu prostorije za smještaj vojnika. neposredno uz glavni ulaz u grad. Na nekim crtežima iz XIX vijeka. jedno vrijeme. profesore. Nakon rušenja Providurove palate na Trgu Sv. Nikole mornara. njenog aneksa koji je izgradio Nikola Bizanti 1674. Tripuna. vidi se da je na drugom spratu Providurova palata imala drveni balkon sa nadstrešnicom. U njoj je tada stradao providur Alvize Foskarini sa čitavom porodicom. unutrašnjeg dvorišta sa stepeništem. i koji je ranije. Iz tog razloga. Dala je mnoge znamenite pomorske kapetane. godine. godine poslije velikog zemljotresa. Sada je na tim konzolama balkon obnovljen u armiranom betonu. iako skromne i jednostavne arhitekture. Palata Bizanti Palalata Bizanti dio je gradskog bloka koji se nalazi između Trg od oružja i Trg od brašna. najvjerovatnije s početka XVII vijeka. Providure je postavljala Mletačka republika za vrijeme svoje vladavine.

u dubokom reljefu. koja u ustima drži dijete. pa da je već konte Jozo Beskuća imao 99 kuća. godine. kasnije protovestijara (ministra finansija) i kneza komornika na Dušanovom dvoru i njegovog poslanika u Veneciju. koji je tada dobio pravo da u porodični grb stavi ljiljanov cvijet – znak francuskih kraljeva. kroz brojne prepravke. U porodičnom grbu je zmija omotana oko stabla. Ekonomska moć porodice Buća u to doba nije bila toliko velika da bi mogli da obnove čitavu palatu. Porodica je tada dobila i plemstvo. godine. poslanika kralja Milutina u Dubrovniku i cara Dušana u Veneciji. 1330. Palata je.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Buća Palata Buća nalazi se na zapadnoj strani Trga od brašna. jedne od najdragocjenijih zbirki Istorijskog arhiva u Kotoru. 19 . prenesen sa neke od kuća porodice Bizanti. ali i u Mlecima i Carigradu. sa koje je prenesen portal na postojeću palatu. su novi vlasnici prepravljali po svom ukusu i mogućnostima. Najznačajniji elemenat na palati je gotički portal. koja je već na početku XIV vijeka dala tri velike istorijske ličnosti: Trifuna. zatim Nikolu. ali da su se brzo obogatili. a u prizemlju su se nalazili otvori sa prelomljenim gotičkim lukovima. u Boki i Italiji. koji predstavlja pravo remek-djelo cvjetne gotike na čitavoj istočnoj obali Jadrana. U gradu Veroni imala je svoj feud. ali mu to nije uspjelo. bez puno dekoratinih elemenata. kao beskućnici. preko puta palate Bizanti. Nakon nestanka porodice Beskuća početkom XIX vijeka. najvjerovatnije. takođe. a nad portalom je grb izumrle porodice Paskvali. Porodična legenda kaže da su Beskuće došle na Prčanj iz Strpa. Palata je pripadala porodici Beskuća sa Prčanja. Okviri vrata i prozora u tom dijelu. quis contra nos“. godine. Nastala je 1776. znatno oštećena u razornom zemljotresu 1667. jednog od najbogatijih Kotorana svoga doba. zapovjednika kotorskih oklopnika u vojsci cara Dušana u bici kod Velbužda. To je bila izuzetno velika i reprezentativna palata porodice Buća. Srednji dio je porodica Paskavali prepravila i nadvisila još jednim spratom. kao i gotički grbovi porodice Buća sa ljiljanovim cvijetom. koja se posebno izdigla krajem XVIII 18 vijeka. Kasnije. u čijem su se arhivu čuvale knjige kotorskih notara od XIV do XVIII vijeka. sa natpisom: „Si deus com nobis. poznat kao „Stara pošta”. obnovljen je skromno. pa da promijeni prezime u „Stokuća“. konačno. palata je izgubila svoju autentičnu monumentalnost. Tokom najnovije obnove. urađen je bogato ukrašeni grb porodice Bizanti. sagrađena najvjerovatnije već početkom XIV vijeka. U tom dijelu okviri prozora imaju baroknu profilaciju. palata je postala vlasništvo opštine Kotor. na istočnoj fasadi prema trgu i na zapadnoj prema moru otkriveni su tragovi i ostaci prezidanih romano-gotičkih prozora i vrata. Kamenarima i Tivtu. vlasnika brojnih imanja i kuća u Kotoru i okolini. naglo se obogativši kroz pomorsku trgovinu. Južni dio. u stilu građanske arhitekture XIX vijeka. U luneti portala prelomljenog gotičkog luka. Palata je pripadala čuvenoj kotorskoj vlastelinskoj porodici Buća. posebno na Prčanju. imaju baroknu profilaciju. na čijem je štitu predstavljen lav na horozontalnoj gredi sa tri kose grede u donjem polju. zvan Quaderni. Tadašnja austrijska vlast smjestila je u nju kotorski Sreski sud. njegovog brata Mihaila. pa je ruševina podijeljena u tri dijela. Sjeverni dio ostao je dvospratan i najviše je zadržao obilježja ranije gradnje. poslije zemljotresa 1979. poslanika srpskog kralja Milutina na dvoru pape u Avinjonu i kod brata francuskog kralja Karla de Valoa. On je htio da postane vlasnik ravno stotinu kuća. naknadno prošireni. koje Palata Beskuća Palata Beskuća nalazi se u ulici koja od Trga od oružja vodi ka Trgu od brašna. Palata Beskuća je jednostavne arhitektonske forme i svednih linija. i imala brojne posjede i kuće u Boki Kotorskoj. Pretpostavlja se da je jedan od tih objekata bila i kuća znamenite porodice Bizanti. godine. Na Prčanju je imala lijepu baroknu palatu. na mjestu starijih objekata koji su tu postojali.

sa otvorima prozora iz romaničkog i gotičkog perioda. Na sprat se ulazi razvijenim dvokrakim stepeništem. godine. rađena u tehnici intarzije od nekoliko vrsta drveta. Takođe su barokno profilisani kameni okviri prozora i vrata. Pored reprezentativnog istočnog dijela palate. kakve je u drugoj polovini XIX vijeka izvodio u Kotoru i Perastu italijanski majstor-soboslikar Napoleon d’Este. najvjerovatnije poslije velikog zemljotresa 1667. jedina u Kotoru koncipirana na ovaj način. i da se u tom zadnjem traktu palate nalaze ostaci starijih faza. ovjenčan lovorovim vijencem na rimskom Kapitolu. ukrašenim zidnim slikarijama i marmorizacijom u tehnici „al secco“. sa dominantnom terasom sa dvije arhivolte oko glavnog portala. bila su dozidana još dva sprata.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Pima Palata Pima nalazi se na istočnoj strani Trga od brašna. sa zidovima obrađenim crvenim malterom od mljevene opeke i imitacijama kordonskih vijenaca. Tripuna. koji je pored latinskog i italijanskog pisao i na narodnom jeziku. U holu na prvom spratu još stoji podni mozaik i „teraco“. ima renesansni karakter. godine. Palata je pripadala kotorskoj plemićkoj porodici Vrakijen. u zapadnom dijelu je dograđeno još jedno stepenište i sprat za poslugu. sredinom XV vijeka. zna se da se na približno istoj lokaciji nalazila kuća udovice Miha Vrakjena. Na grbu porodice Vrakijen. profesor i prorektor univerziteta u Padovi. Palata Vrakijen Palata Vrakijen nalazi se na pjaceti poznatoj pod imenom Pjaca od salate. istraživačkim radovima je ustanovljeno da je uz zadnju fasadu palate prolazila trasa kasnije pregrađene srednjovjekovne ulice. 20 21 . gdje anđeli rađeni u štuko malteru nose raskošni kameni barokni okvir sa porodičnim grbom. na osnovu dokumenata iz I notarske knjige iz XIV vijeka. koja su uklonjena nakon 1979. a nad glavnim portalom je kompozicija. Iako je poznato da je palata Pima građena u XVII vijeku. Iako je u sadašnjem obliku palata nastala u kasnom baroknom perodu. Katene i njihovog sina Marina. ali izuzetno skladna palata Vrakijen primjer je zrele barokne arhitekture druge polovine XVIII vijeka. kada žive Rusin Pima i njegovi sinovi Petar i Vita. u unutrašnjem dvorištu. Palata Vrakijen u potpunosti je sačuvala autentičan enterijer iz vremena nastanka. osnovane u XIII vijeku. u gornjem polju. koji ima samo prizemlje i sprat. naročito dugačkog balkona na dvanaest konzola na drugom spratu. Na glavnom portalu nalazi sa grb porodice Pima. Iznad zasvedenog uličnog prolaza bila je postavljena kućna kapela. pjesnik-humanista. a iz hola u bočne prostorije vode originalna vrata sa sačuvanim bravama i okvirima. predstavljena je vrana. Početkom XX vijeka. nad srednjim traktom. Vlastelinska porodica Pima pominje se već u prvoj polovini XIV vijeka. sredinom XVII vijeka. Bernard Pima. Ljudevit Pima. Građena je krajem XVII vijeka. južno od katedrale Sv. Mala. doktor prava. na kome su studirali mnogi Kotorani nakon završetka Gramatikalne škole u Kotoru. Elementi baroka vidljivi su u oblikovanju arhitektonskih detalja na glavnoj fasadi. Osnovna koncepcija palate. humanistički pjesnik sa početka XVII vijeka. koja je nažalost kasnije pretvorena u kuhinju. Palata Pima nosi obilježja renesansnog i baroknog stila. Porodica je dala nekoliko značajnih ličnosti: Jeronim Pima. i unutrašnjim dvorištem iz kojeg sistem stepeništa i galerija vodi na spratove. za potrebe otvaranja i rada Nautičke škole u palati Pima.

godine. sjevernog koji ima odlike zrelog gotičkog stila XIV-XV vijeka. godine u palatu je smješten Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. i barokno koncipirani vrt na nivou I sprata. na dijelu I sprata bio uspostavljen prvobitni Muzej Bokeljske mornarice. a rađeni su od korčulanskig kamena. nalazi se podatak da je Jelena. 23 22 . u kojoj je rekonstruisana i drvena tavanica po uzoru na originalnu. Palata Grgurina nastala je baš u doba kada je u Kotoru radio Francesco Cabianca. a neposredno pred zemljotres 1979. Palatu je gradio konte i kavalijer Marko Grgurina. kćerka velikog privrednika Medoša Tomina Draga. i raskošna bifora u stilu cvjetne gotike na drugom spratu. Posebno je dragocjena obrada enterijera palate sa rekonstruisanim (poslije zemljoteresa 1979) drvenim tavanicama. te ekonomskog i političkog života Kotora. U svom testamentu on ostavlja palatu siromasima grada Kotora. koji ima na štitu kozu – simbol grada Kopra. kotorski biskup. na kojoj dominiraju balkoni i centralno grupisani portali i prozori sa baroknim karakteristikama. tim što je 1938. kao začetak današnjeg Pomorskog muzeja. kakav je vjerovatno postojao u svim prostorijama oko centralnih sala. naročito velikoj „gotičkoj“ sali na drugom spratu. Pripadala je plemićkoj porodici Grgurina. U jednoj bočnoj prostoriji na I spratu sačuvan je originalni parketni pod od raznih vrsta intarziranog drveta. Grb porodice Drago. Nakon obnove poslije zemljotresa 1979. i južnog. Palata je pripadala znamenitoj vlastelinskoj porodici Drago koja je od XIII do XVIII vijeka dala puno značajnih ličnosti na polju kulture i umjetnosti. Na toj sjevernoj strani palate nalazi se prostrana terasa sa pergolom nad zasvođenim magacinom. propeti zmaj. kao stambena zgrada. sjeverna fasada potpuno je restaurirana tokom obnove poslije 1979. jedan od rijetkih u Kotoru. Tripuna. Današnji Pomorski muzej Crne Gore otvoren je 1952. Dugi niz godina služila je kao obdanište. sa dosljedno sprovedenim principom gradnje bokeljskih palta „četiri sobe i salon”. bio posrednik u pregovorima između crnogorskog vladike Petra I Petrovića i francuskog maršala Marmona i generala Gotijea. okrenutog trgu pred katedralom. Poslije nestanka porodice Drago početkom XIX vijeka. „Pjaca Grgurina” ili „Pjaca od muzeja”. do 1337. Prilikom revitalzacije palate posebna pažnja je posvećena enterijeru. pregrađenog u renesansno-baroknom stilu krajem XVII vijeka. u I knjizi kotorskih notara. Pored ove palate nalazila se još jedna prema katedrali (današnja Biskupija). Naime. palata je pripala opštini i imala je javnu namjenu. Originalni raspored prostorija oko centralnih sala na I i II spratu palate dosljedno je sproveden u njenom prednjem dijelu koji izlazi na trg. Nakon pregradnji u XIX vijeku. godine izveo vrijedne vajarske radove na unutrašnjosti relikvijara katedrale Sv. dok je zadnji dio palate sa tri sprata ostatak neke starije građevine koja je bila na tom mjestu. Na terasi su uzidani umivaonik i grb porodice Grgurina.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Drago Palata Drago nalazi se na trgu pred katedralom Sv. koja se u XVII vijeku doselila iz Kopra u Istri i bila uključena u kotorski gradski patricijat. Na fasadi okrenutoj prema trgu. On je u periodu ujedinjenja Boke i Crne Gore u jesen 1813. iznad uličnog prolaza. mada tačna godina gradnje nije nigdje zabilježena. testamentom poklonila kotorskom biskupu Rajmundu veliku porodičnu zgradu blizu katedrale. te monofora i ulazni portal sa stepeništem na prvom spratu. Kroz čitav XIX vijek i do kraja I svjetskog rata. Druga značajna ličnost iz porodice Grgurina je kanonik Marko Antonije Grgurina. godine. s prvom. kao i na kapitelima koji nose svod iznad uličnog prolaza koji vodi sa trga do ulaznog stepeništa na sjevernoj fasadi. palata Grgurina služila je kao sjedište Gradskog poglavarstva ili raznih vojnih instanci. značajni trgovac i posrednik. Palata Drago sastoji se iz dva dijela. On je posredovao prilikom dolaska u Kotor poznatog mletačkog vajara Francesca Cabiancae. Ova sala je sada najznačajniji ambijent sa gotičkim karakteristikama u gradu. koja obuhvata vrijeme od 1326. Palata Grgurina građena je u stilu zrelog baroka. kao i čitava glavna fasada. kao uspomenu na porijeklo porodice iz tog grada. uklesan je na više mjesta nad portalima i prozorima palate. posebno velika trifora i monofore na drugom sparatu. a između dva rata kao sjedište Sreskog načelstva. Svi unutrašnji portali su bogato barokno profilisani. koji je tokom 1704-1708. Tripuna. nalazi se renesansno koncipirani prozor sa anđelom raširenih krila na Palata Grgurina Palata Grgurina nalazi se na trgu poznatim pod imenima „Pjaca od cirkula”. sa podovima od dijagnoalno slaganih kamenih ploča bijele i crvene boje u centralnim dvoranama i ulaznom holu.

palata je pripadala značajnoj plemićkoj porodici Grubonja. na sjevernoj. a sa južne na malu pjacetu na kojoj se nalazi česma Karampana. Iznad tog prolaza. godine palata je rekonstruisana. budući da se tamo javlja u XII-XIII vijeku. kojoj se kroz oči provlače zmije. koja se pominje u notarskim spisima XV vijeka. U ovoj zgradi često su boravili Petar I i Petar II Petrović Njegoš. Na njemu je postavljen medaljon sa likom krilatog lava Svetog Marka. i već po tome spada među najstarije gradske apoteke u Evropi poslije Italije. Palata obuhvata cijeli jedan gradski blok. ima karakteristične barokne volute na spoju sa krovom. kod svojih prijatelja Palata Grubonja Palata Grubonja nalazi se u blizini Sjevernih gradskih vrata. Palata se sastoji od tri jedinice sa posebnim ulazima. oslonjen jednom stranom na palatu. profilisane prozorske okvire. čije pragove nose konzole sa fino modelovanim lavljim glavama na prvom spratu. ugrađena je reljefna ploča sa gotičkim Hristovim monogramom: IHS. gušter i kornjača. Mala vidionica. tako da u zemljotresu 1979. U periodu 1804-1806. Palata ima fino obrađene barokne elemente: portal u bunjatu. U današnjem obliku palata Grubonja potiče sa kraja XVI vijeka i sačuvala je sve odlike renesanse u obradi profilacije prozora. nalazi se barokni luk od opeka sa volutama. godine. koja se kao institucija prvi put pominje u spisima notarske knjige 1326. Smatra se da je to amblem stare protojereja Ilije Lombardića i kapetana Toma Lipovca. u palati Lombardić nalazio se Ruski konzulat. između prozora prvog sprata. zapadnoj i istočnoj strani. Na glavnoj fasadi. kasnije dugogodišnjeg gradonačelnika Kotora. a možda se doselila iz Zadra. nije pretrpjela oštećenja. a ispod nje reljef sa prekrštenim mrtvačkim kostima i lobanjom. i predstavlja tipični barokni stambeni blok. Palata Lombardić nastala je sredinom XVIII vijeka. koji sa sjeverne strane izlazi na trg kod crkve Sv. godinom izgradnje 1760. gradske apoteke. Luke. i latinskim natpisom: Regia munitae rupis via (Glavni put za tvrđavu u brdu). a glavna fasada je okrenuta ka Trgu Sv. Marije od rijeke. iza crkve Sv. koja se nalazi na glavnoj fasadi. a okolo puze miš.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Lombardić Palata Lombardić nalazi se u sjevernom dijelu urbanog jezgra Kotora. Sa sjeverne strane plate Grubonja nalazi se ulaz u gornji dio tvrđave. Po tradiciji. kao i balkone sa kamenim balustradama na sjevernoj i južnoj fasadi. Oko 1955. 24 25 . Luke.

Naziv „palac“ nosili su uvijek. Najuočljiviji primjer vezan je za kuće bratstva Radoničić na Plagentima. i samo. u upotrebi je naziv „palac“.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | U Dobroti.„Centralna komisija” Palata Kamenarović „Krivi palac” Palata Dabinović . koji je korišten isključivo za mali broj određenih objekata. Palac Radoničić na Plagentima Međutim. Palac Milošević 7. tj. 3. „Krivi palac“ – na lokalitetu Radimiri 6. 2. kasnije su i druge reprezentativne kuće počele da dobijaju epitet palata.„Kokotova kula” Palata Ivanović Palata Tripković Palata Ivanović na lokalitetu Marović 26 27 . 4. među lokalnim stanovništvom. PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | DOBROTA 1 2/3 4 5 6 7 8 9 10 11 Palata Radoničić Ostale palate porodice Radoničić Palata Milošević Kuća „Vida Lušina” . sljedeći objekti: 1. njih sedam. Palac Ivanovića na lokalitetu Marović Palac Tripković Drugi palac Ivanović „Kokotova kula“ ili Palac Dabinovića 5. sada se navode „tri palate bratstva Radoničić“. Iako je izvorno samo jedna od njih nazivana palatom.

danas je podijeljeno na dva dijela. a čiji su djelovi kasnije prešli u vlasništvo porodica Dabinović i Radimir. Poslije II svjetskog rata palata je služila kao dom Srednje pomorske škole u Kotoru. Crkva Sv. iako nije isključeno da potiče čak iz preromaničkog perioda X-XI vijeka. Godine 1937. U pomorskom razvoju Dobrote predstavljali su ekonomski veoma značajno bratstvo. Ostale palate bratstva Radoničić U neposrednoj blizini palate Radoničić nalazi se i druga palata koja je pripadala ovom bratstvu. Oko palate se nalazi dvorište. dva sprata i posljednjom etažom u vidu belvedera. Tada je. godine. na 1. pripadala je kotorskoj opštini. od kojih je posljednja u obliku vidionice . Radoničići su bili kapetanska porodica koja je sagradila nekoliko reprezentativnih građevina na području Dobrote. ograđeno visokim kamenim zidom sa polukružnom kulom u zadnjem dijelu. Porodica Radoničić kupila je. Petar II Petrović Njegoš kod svog prijatelja. cijelo poluostrvo od Opštine 1808. na samom kraju poluostva. Palata je građena. To je mala jednobrodna građevina pokrivena kamenim pločama. Izgrađena je početkom XIX vijeka. Izgrađena je na blagom uzvišenju. radi očuvanja i zaštite istočne obale Jadrana). Ima četiri etaže. za svoje potrebe.belvedera. kapetana Krsta Jozovog Radoničića. podignuta velika terasa na 16 stubova. oformljena 1922. vjerovatno. Palata je rađena od fino klesanog kamena. Na drugom spratu sjeverne fasade nalazi se balkon sa kamenom balustradom. uz sjevernu glavnu fasadu. za vrijeme francuske vladavine. zasađeno ukrasnom vegetacijom. dok je danas u njoj smješten Institut za biologiju mora.5 km od Kotora. koji je palatu i sagradio. prilikom adaptacije. Palata ima karakterističnu baroknu koncepciju sa prizemljem. nalazi se romanička crkva Sv. Ilije. Uz palatu Radoničić. koje je do kraja XVIII vijeka posjedovalo deset brodova i dvanaest kuća. koja se ponavlja oko otvora na svim spratovima. u nivou prizemlja. Palata Radoničić Palata Radoničić nalazi se na samom poluostrvu Plagenti. u kojima su dozidani pomoćni objekti. koja se datuje u XIII vijek. u XVIII ili krajem XVII vijeka. koja je fasadu potpuno presjekla i izmjenila izgled tipične bokeljske palate. Ilije. U palati je 1847. zajedno sa poluostrvom Plagenti. palatu je otkupila „Jadranska straža” (pomorska organizacija. Dvorište.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Tri palate bratstva Radoničić Tri palate bratstva Radoničić nalaze se na lokalitetu Plagenti. U prizemlju se nalazi centralno postavljen pravougaoni portal sa skromnom kamenom profilacijom. za 500 talira. boravio 28 29 .

koja počiva na kamenim konzolama. tako da ima dva ulazna portala. Ono što izdvaja ovu palatu od ostalih baroknih palata sa belvederom u Boki jeste specifična linija krova. 1828. Miloševići su bili dvanaesta porodica u Dobroti po bogatstvu. vjerovatno. porodice Milošević. pomorski kapetani i brodovlasnici. broju pomoraca i pomorskih kapetana koje su dali. baš kao i jedrenjak „Nemirna” posljednji bokeljski jedrenjak. 31 . Unutrašnji raspored 30 je. Prostrane konobe i velike sobe sa izrazito visokim plafonom sačuvale su svoj originalni izgled. Palata se nalazi uz obalu. sa monogramima graditelja NM i VM. zidao kapetan Božo Ilijin Radoničić (1758-1822). Palatu su zidali. braća Božan (Natale) i Vido Milošević. podignuta u prvoj četvrtini XIX vijeka. i ima prizemlje. Palata Milošević. Palata je zidana od fino klesanog kamena. a u XIX vijeku devet brodova. ipak. Matije. S obzirom da je građena za potrebe dva vlasnika. sa dvorištem prema obali koje je na dva nivoa i ograđeno kamenim zidom. kao četvrtu etažu. uvučena među starije zgrade. Svi otvori na fasadama imaju pragove sa skromnom uobičajenom profilacijom natprozornika. i jedino su u južnom dijelu zgrade sačuvani autentična „konoba“ i oslikani salon na spratu. palata Milošević. Palata je zidana od kamena. izduženog oblika i ima prizemlje. Palata ima dva ulazna portala i dva pergula (mali balkon) sa metalnim balustradama na drugom spratu. jedna od najvećih palata u Boki. Ispred palate nalazi se popločano dvorište i vrt. Stepeništa se nalaze na krajnjim krilima. Treća palata bratstva Radoničić podignuta je krajem XVIII vijeka. Dvorište je podijeljeno na dva dijela. Palatu je. glavnu prema zalivu. ali je naknadnim intervencijama prekrivena malterom. U ogradnom zidu nalaze se dva ulazna portala. urađenu od korčulanskog kamena i drugu prema brdu. ima klasicistički karakter. koju oblikuju čak tri viđenice – jedna postavljena na samom belvederu i dvije bočne. Najveća je i najmlađa palata u Dobroti. Palata je pravougaonog. Jedina u Dobroti ima dvije reprezentativne fasade.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Milošević Palata Milošević nalazi se u neposrednoj blizini pristaništa Dobrote. funkcionalno je podijeljena na dvije jednake i simetrične cjeline. Na spratovima se nalaze po dva salona sa ulazima u simetrične prostorije. kao četvrtu etažu. Pred kraj XVIII vijeka posjedovali su sedam brodova i šest skromnijih kuća u Dobroti. palata Milošević je dvojna. godine. tj. sa južne strane crkve Sv. Na jugoistočnom uglu palate nalazi se jedna od rijetkih sačuvanih ugaonih kulapuškarnica. koji su od obalnog puta odvojeni visokim kamenim zidom. tj. dva sprata i. takođe vlasništvo ove porodice. centralno postavljen belveder. Sagrađena je na uzvišenju. posljednji je svjedok velike ekonomske i kulturne ere bokokotorskog pomorstva. Iako je rađena po uzoru na karakteristične barokne palate sa belvederom i sadrži i određene kasnobarokne elemente. promjenama vlasnika i pregradnjama mijenjan. Palata je funkcionalno podijeljenja na dvije cjeline. dva sprata i široki belveder. Dio palate danas se nalazi u vlasništvu još jedne značajne dobrotske porodice.

godine. Uz ogradni zid prema moru smješten je prizemni pomoćni objekat. Ispred gupacije nalazi se veliko pristanište – ponta i mandrać. prvobitno. Na njemu se nalazi centralno postavljen balkon. a iza su terasasti vrtovi. vjerovatno. Za razliku od baroknih palata.„auricolae” (lat. starija kuća. tzv. u katastarskom uredu Splita. Već 1839. 33 32 . Tridesetih godina XX vijeka kuća je ostala bez krova. bio je crnogorski vladika Petar I Petrović Njegoš. Matije. prije pojave drvenih kapaka. jedini sačuvani grb ovog tipa u Boki. prema moru. smještena sa sjeverne strane. u središnjem dijelu Dobrote. vjerovatno dograđen naknadno. i početkom 1814. kao i otvori sa baroknim karakteristikama i grb porodice Kamenarović Vila Kamenarović je dvojna kuća. godine. godine. sa četvorovodnim krovom. Da je ova porodica bila jedna od uticajnijih u Dobroti svjedoči i kompleks kuća koje su im pripadale. po kome se još uvijek u narodu naziva kuća „Vida Lušina”. Ivana. Prozori na vili imaju prošupljene kamene konzole . Kapetan Vido Božov Kamenarović (1827-1911) bio je jedan od osnivača i prvi predsjednik „Slavjanske čitaonice“ u Dobroti. na oko 3 km od Kotora. Kao prvi poznati Kamenarović pominje se Pavo Đurov (1696-1787). sa manjom vidionicom. godine. Neposredno uz ovu grupaciju nalazi se i crkva Sv. od poznate porodice Krasojević. sastavljene od devet Bokelja i devet crnogorskih glavara.„volta“ u prizemlju. da bi zamijenila stariju i manju crkvu Sv. kao i na fasadi vile. zbog nepovoljnih ekonomskih okolnosti nakon pada Mletačke republike. nalazi se popločano dvorište. Pretpostavlja se da su palata i dio kuća grupacije sagrađene u drugoj polovini XVII vijeka. na lokalitetu „Kamenari“. zadužbina Kamenarovića. ali. a nakon preseljenja u Veneciju. u obnovljenu palatu smještena je Pomorska biblioteka Fakulteta za pomorstvo u Kotoru. kada je restaurirana zahvaljujući sredstvima brodovlasnika Boža Dabinovića. nikad nije završena. od kojih je posljednja beveder. od kojih je veći dio bio na lokalitetu Kamenari. prizemljem i dva sprata. Grb porodice Kamenarović sačuvan je iznad ulaznog portala u dvorište palate. kada je pripadala kapetanu Vicku Ivanoviću. Palata Kamenarović Palata Kamenarović nalazi se u sklopu grupacije kuća bratstva Kamenarović. Po njegovoj želji. Kamenarovići vode porijeklo iz Hercegovine. Kamenarovići su jedno od najpoznatijih pomorskih bratstava Dobrote. Ivana u brdu. i predsjednik (guardian) Bratovštine bokeljskih pomoraca Sv. pored palate. U grupaciji Kamenarović. od kojih 68 kapetana. koja se spominje još 1480. Đorđa i Tripuna. godine. uši) u dijelu natprozornika. Kamenarovići su posjedovali 9 objekata. Kuća je. godine. Prvi put se pominje 1809. u periodu od XVIII do XX vijeka.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Kuća „Vida Lušina” /zgrada „Centralne komisije”/ Kuća „Vida Lušina” nalazi se u Dobroti. nalaze se još i vila. Ispred kuće. dok je Kotor još bio pod vlašću francuskog generala Gotjea. prema brdu. Po popisu zgrada iz 1808. pripadala porodici Ivanović. u palati je održana Skupština o ujedinjenju Crne Gore i Boke Kotorske i formirana privremena zajednička vlada. iznad zasvedenih prolaza. a zatim je prešla u vlasništvo Tripkovića. sa južne. Ona je započeta krajem XVIII vijeka. vodi se na ime Vida Lukina Tripkovića. služile za zaštitu od sunca – kao nosač za drvenu šipku o koju se kačio zastor. dok se iza. Palata Kamenarović ima četiri etaže. Na glavnoj fasadi vile nalaze se dva balkona sa balusterima kasnorenesansnog karaktera. tako da je bila u ruševnom stanju sve do 1988. osnivač crkve Sv. Na čelu Komisije. kuća „Vida Lušina” ima veoma jednostavnu formu. koja ima specifično rješenje sa dva simetrična zasvedena prolaza . dalo 109 pomoraca. Centralna komisija. nalazio vrt. U to vrijeme. godine u popisu kuća kotorskog područja. i jedna. ograđeno visokim kamenim zidom sa ulaznim portalom. U salonu kuće smještene sa južne strane palate. na tavanici je naslikan stari grb porodice Kosojević. koje je. koje su. pred konačni pad Napoleonove vladavine. Do promjene prezimena u Kamenarović došlo je 1560. Ime Centralna komisija dobila je jer su se u njoj odvijali glavni događaji krajem 1813.

dala pozajmicu ruskom admiralu Senjavinu. Na drugom spratu. godine. Iza palaca nalazi se veliko dvorište ograđeno visokim kamenim zidom. Đuro je bio jedan od najaktivnijih zalagača za tu privilegiju. „A znate li. Na visoku Kokotovu kulu. Početkom XVII vijeka posjedovala je imanje u Dobroti. nosilac Legije časti stečene u doba Napoleona i Filip Tripov (1828-1901). Dobrotski pomorci izvojevali su 1717. Lom na fasadi „Krivog palaca” nije nastao iz estetskih razloga. Stepenište se nalazi u srednjem dijelu.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | „Krivi palac” „Krivi palac” nalazi se u središnjem dijelu Dobrote. Ovo je posebno naglašeno simetričnim postavljanjem otvora i balkona na fasadama. a bočno četiri sobe. U XVIII i XIX vijeku najistaknutiji predstavnici bratstva bili su: vitez Božo Radimir (1738-66). sa kojom je Dobrota imala političke. dok je južno dograđeno kasnije. nosilac Palata Dabinović /„Kokotova kula”/ Palata Dabinović. Svojim prednjim. na spoju dva dijela. U zadnjem dijelu su kuhinja i pomoćne prostorije. danas. centralno. iza koga su se prostirali terasasti vrtovi. Palac je. Tek je proširenjem palaca bilo moguće ostvariti baroknu koncepciju prostora „četiri sobe . Palata je sagrađena uz samu morsku obalu i nema ograđeno dvorište. godine. podignuta je polovinom XVIII vijeka. Ka se skoro u vino hvaljaste Nakraj mora u Dobrotu malu. nalazi se po jedan balkon na kamenim konzolama sa ornamentima – akantusovim lišćem. ona je jedna od najljepših. godine prava pomorske opštine za Dobrotu. belveder sa barokno oblikovanim završetkom. za vrijeme Krimskog rata 1854. 35 diplome Ruske crnomorske komande. Palata je izgrađena od fino klesanog kamena. ali su. a za vrijeme francuske vladavine u Boki davao je pozajmice francuskoj upravi za nabavku soli. gdje se terasasto pružao. trgovačke i umjetničke veze. Krsto Radov (1766-1832). kasnije. postoji podatak da je palac bio u vlasništvu Luke Markova Radimira i da je procijenjen na 3 000 forinti. Vrt se nalazio sa strane i iza palate. Palata je teško oštećena u zemljotresu 1979. Porodica Dabinović jedna je od značajnijih dobrotskih porodica. pozajmicu za otkup crnogorskog vladike Danila Petrovića kada su ga bili zarobili Turci. Imali su 44 broda i 24 kuće na raznim mjestima od Ljute do Kotora. Pisani podaci iz XVI vijeka govore da je porodica tada živjela na Ljutoj. On i njegovi sinovi pominju se kao trgovci iz „Kokotove kule”. Đuro Dabinović (1661-1731) imao je nadimak Kokot. U popisu kuća iz 1808. Palac ima prizemlje. Na spratu. od nje odvojeni. nalazi se reprezentativni centralni salon. postavljena manja vidionica. zahvaljujući kapetanu Antonu Božovu Radimiru. jedino za ovu palatu u Boki postojao je i drveni model-maketa. dva sptara i potkovlje u kome je. po ženskoj liniji. Ideja da se dogradnjom postigne utisak jedinstvenog izgleda ostvarena je u potpunosti. i ima prizemlje. Da nijeste gori za junaštvo Od kosovske do tri pobratima?” (Petar II Petrović Njegoš. Ogledalo srpsko. Iako je „Kokotova kula” mnogo manja u odnosu na ostale barokne palate Boke. takođe. koji nije sačuvan. U prizemlju palaca nalazi se konoba sa dva ulaza. već kao posljedica potrebe proširenja građevine. godine. na oba krila. i. i predstavlja jednu od najljepših baroknih palata u Dobroti. Porodica Dabinović dala je. U „Kokotovoj kuli“ je crnogorski junak Nikac od Rovina (Tomanović) liječio rane zadobijene u borbi sa Turcima. „Krivi palac” dobio je današnji oblik na prelazu XVIII i XIX vijeka. izgradnjom obalskog puta početkom XX vijeka. otvorenim dvorištem „Krivi palac” je odvojen od obalnog puta. Unutrašnji raspored je trodjelan. kao treću etažu. Koliko je poznato. Ponta i mandrać nekada su pripadali palati. njegovi vlasnici nasljednici brodovlasnika Boža Dabinovića. Na prvom spratu nalazi se salon. a već početkom XVIII vijeka raspolaže ogromnim kapitalom. Posjedovao je nekoliko brodova. zajedno sa porodicama Ivanović i Tripković. sa prednje strane. prešao u vlasništvo porodice Dabinović. sprat. Porodica Radimiri zauzima prvo mjesto u Dobroti po bogatstvu i broju kapetana koje je dala (110). tako da su. poznata i kao „Kokotova kula”. Porodica je.jedan salon”. U prvoj fazi nastojalo je sadašnje sjeverno krilo palate. kao i centralnim postavljanjem vidionice. koji je u to vrijeme bio jedan od najbogatijih kapetana u Boki. 34 . i još uvijek je u ruševnom stanju. za vrijeme boravka Ruske flote u Boki 1806. Dobio je naziv „Krivi palac” po glavnoj fasadi koja ima karakterističan blagi lom u osnovi. na oko 4 km od Kotora. a može se pretpostaviti i da je poslužila kao uzor kasnijim baroknim palatama. pjesma „Sinovi Obilića”) Projekat za palatu Dabinović vjerovatno je uradio neki arhitekta iz Venecije. tri sokola sivi. Pretpostavlja se da je Đuro podigao ovu palatu u vrijeme svoje najveće aktivnosti. Na središnjem dijelu prvog sprata nalazi se balkon sa kamenom baroknom balustradom.

Fasada palate rađena je od fino klesanog kamena. Palata je oštećena za vrijeme II svjetskog rata. koji se oslanja na pet profilisanih konzola. a tokom XVIII i XIX vijeka pominje se čak 86 pomoraca iz ove porodice. izdignuta i povučena u odnosu na obalu. centralno je postavljen veliki balkon. Na samom vrhu belvedera nalazi se ukras u obliku kule. Palata je bila bogato opremljena umjetničkim djelima. godine ponovo je oštetio palatu. zidovi sa baroknom malternom dekoracijom i stepenište sa balustradom. Iza palate pružaju se terasasti vrtovi. Josip Stadler. kao i „pozadina” ovog sklopa. bio jedan od devet Bokelja u Centralnoj komisiji. Uz ogradni zid prema moru. Zabilježeno je da je dao pozajmicu generalu Marmonu u iznosu od 3000 zlatnih mletačkih cekina. 37 36 . Poslije rata. U ogradnom zidu nalazi se portal sa porodičnim grbom. na kome se nalazi „đardin”. koju čine surove i gole Dobrotske strane koje dosežu do 1000 m. tako da je prilikom popisa kuća 1808. sa zabatom baroknih linija. Na prvom spratu nalazi se centralni salon iz koga portali vode u susjedne sobe i na stepenište. Toj monumentalnosti doprinosi postament palate. Palata je izgrađena od fino klesanog korčulanskog kamena. trgovačke mornarice. Ima konobu. godine glavni fasadni zid belvedera u potpunosti je srušen. godine procijenjena na 7000 austrijskih forinti. monsinjor Gracija Ivanović. i časne sestre su se uselile u palatu 1957. Isti raspored zastupljen je i na drugom spratu. kao najskuplja palata u Dobroti. Iako su Tripkovići imali još šest kuća. Unutrašnjost palate karakterisali su podovi od dvobojne terakote. Na drugom spratu. koje su prije toga boravile u samostanu Sv. Nakon obnove. Pripadala je porodici Ivanović. Palata je povučena od obale i izdignuta na plato. kao predsjednik Dobrotske opštine. U zemljotresu iz 1979. U popisu kuća iz 1808. Tokom XVIII vijeka porodica Tripković odigrala je značajnu ulogu u razvoju trgovine. godine i same nabavile sredstva za obnovu palate. Iznad portala na prvom i drugom spratu nalazi se dekorisani profil u obliku stilizovanog akantusovog lista. sarajevski biskup. Zemljotres iz 1979. kotorski biskup. sa ograđenim i podignutim dvorištem. čije su potporne konzole ukrašene ornamentima sa motivima akantusovog lišća. a danas je u vlasništvu Katoličke crkve.belvederom. kupio je ovu palatu sa željom da se ona preuredi u ljetnje odmaralište za djecu iz sarajevskih sirotišta. Do dvorišta. podzidan ogradnim kamenim zidom sa dugačkom balustradom. podsticao je dolazak časnih sestara u Dobrotu. prema brdu. Imali su 18 brodova. Antuna u Perastu. Godine 1909. itd. terasa sa baroknom balustradom. Palata Tripković jedna je od najmonumentalnijih palata u Boki. na drugom spratu. Sa zadnje strane palate. Građena je krajem XVIII vijeka i predstavlja jednu od najimpozantnijih baroknih kapetanskih palata Boke Kotorske. jasna barokna koncepcija i bogato obrađeni arhitektonski detalji. stiže se kamenim stepeništem. godine postoji podatak da se palata nalazila u vlasništvu Mata Ivanovića i njegove braće. Terase krasi raznovrsno bilje. knjigama. Svi otvori na fasadi imaju baroknu profilaciju. ispod terase. Podignuta je u XVIII vijeku. Palatu Tripković podigao je kapetan Andrija Jozov Tripković. palata je useljena 1989. U dvorište se ulazi kroz profilisani kameni portal na kome se nalazi isklesani grb porodice Ivanović. ova palata bila je najistaknutija. dva sprata i četvrtu etažu u obliku belvedera. nalaze se pomoćne prostorije. stilskim namještajem. građevinske djelatnosti i kulturnog života Dobrote. nalazi se aneks u kome je bila kuhinja. Ispred palate nalazi se pristanište . Palata Tripković Palata Tripković nalazi se u neposrednoj blizini palate Ivanović. Obova je počela 1955.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Ivanović Palata Ivanović nalazi se južno od crkve Sv. drvene gredne tavanice. od kojih 63 kapetana. ali je nedavno rekonstruisan. Palata Ivanović je tipična barokna palata sa tri etaže i vidionicom . Fasadom dominira balkon. i da je bila procijenjena na 6400 forinti.ponta sa velikim mandraćem. Belveder ima specifičnu baroknu liniju krova. uzdignutog na terase. Časne sestre prešle su u Dobrotu 1954. koji je 1813. koje je pripadalo palati. Eustahija u Dobroti.

ova palata ima mirnije i svedenije rješenje. kao i elipsastim prozorom na viđenici. (Pjesme. U odnosu na drugu palatu Ivanović. zbog čega su dobili pohvale od mletačkog generalnog providura Alviza Moćeniga. Početkom XIX vijeka Ivanovići imaju 11 kuća u Dobroti. Bratstvo Ivanović bilo je jedno od ekonomski najjačih bratstava u Dobroti. godine ugostio Njegoša. U ovoj palati je konte Josif ( Jozo) Ivanović 1833. Eustahija.738 forinti.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Ivanović na lokalitetu Marović Palata se nalazi na samom kraju Dobrote. najčešće. godine. a sa unutrašnje strane su pomoćne prostorije. Njegoš je Ivanovićima posvetio spjev „Glas Kamenštaka” i napisao pjesmu „Srbin Srbima na časti zahvaljuje”.14o forinti. Nakon te bitke Ivanovići su dobili titulu viteza. Prosveta. sa italijanskim i albanskim lukama. U mletačko-turskom ratu (1714-1718) Ivanovići su. Beograd. dok najbrojinije bratstvo Radimir ima 24 kuće sa manjom vrijednošću . Podignuta je u drugoj polovini XVIII vijeka. Tokom XVIII vijeka Ivanovići posjeduju 28 brodova kojima su trgovali. U znak zahvalnosti. godine postoji podatak da se palata nalazila u vlasništvu Luke Ivanovića i da je bila procijenjena na 6. Najveći podvig naših ljudi na moru u XVIII vijeku bila je borba braće Marka i Joza Ivanovića protiv Turaka u luci Pirej 1756. U spisku dobrotskih kuća iz 1808. 1981) Palata Ivanović je tipična barokna palata sa tri etaže i belvederom ili viđenicom. Belveder ima klasično završenu liniju krova. PERAST učestvovali u pokušaju osvajanja Ulcinja. procijenjenih na 23. U ogradnom zidu nalazi se portal sa grbom porodice. sa svojim brodovima. sjeverno od crkve Sv. Svi otvori na fasadi imaju jednostavnu baroknu profilaciju.400 forinti. sa pratnjom od 30 osoba. Izdignuta je i povučena u odnosu na obalu. koji imaju balustrade od kovanog gvožđa. Centralna osa simetrije palate je naglašena portalima i balkonima na prvom i drugom spratu. prilikom njegovog putovanja za Petrograd.21. sa ograđenim i podignutim dvorištem. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Palata Bronza Palata Šestokrilović Palata Mazarović Palata Balović Palata Visković Palata Martinović Palata Brajković-Martinović Palata Smekja Palata Zmajević Palata Lučić-Kolović-Matikola Palata Bujović 38 39 .

sa prizemljem. ima dva sprata. u jugoistočnom dijelu Perasta. Sagrađena je sredinom XVIII vijeka. o čemu svjedoči natpis na vijencu ispod krova u kome se pominje 1691.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Šestokrilović Palata Šestokrilović nalazi se na području zvanom Luka. koje se nalazi na vrhu brda. 40 Palata Bronza je tipična barokna palata. Kapetani Ivan i Josip Bronza dobili su. Porodica Bronza doselila se. do belvedera nad kojim se nalazi kamena kugla. a pripadali su kazadi (bratstvo) Šilopi. od portala „u bunjatu” u prizemlju. Nad balkonom. preko balkona na prvom spratu i mermernog reljefa „Navještenja”. oko 1150. služila je kao Carinarnica (otuda u narodu ime Dogana). Dubrovčana i Ulcinjana. spratom i trećom etažom u obliku belvedera. Krov je četvorovodan. podsjeća na renesansno oblikovanje. bez vidionice. U XIX vijeku. U ovoj palati sačuvan je originalni raspored prostorija. Tavanica ima profilisane drvene grede . Na portalu u prizemlju je grb kazade Šilopi. a na strani Kotorana. Miloša Šestokrilovića pominje Mavro Orbin kao vođu 150 Peraštana u borbi protiv bosanskog bana Borića. iz Skadra. godina. Šestokrilovići su bili jedno od najstarijih peraških bratstava – kazada. mletačko odlikovanje kavalijera (vitezova) Sv. na vijencu ispod krova. uz samu obalu. Belveder ima karakteristične barokne volute. U prizemlju su dva barokna elipsasta prozora. Na drugom spratu je balkon sa renesansno profilisanom kamenom balustradom. godine. za uspješnu borbu protiv gusara. Njihov prvi brod Santa Maria di Scarpello pominje se u arhivskim spisima još 1591. Palata je veoma skladnih proporcija.nosače. Na palati se nalaze i puškarnice. 41 . U unutrašnjosti palate svi pragovi vrata od korčulanskog kamena su bogato obrađeni. za vrijeme austrougarske vladavine. Na glavnoj fasadi naglašena je srednja vertikala. Vjerovatno je sagrađena krajem XVII vijeka. a danas je u njoj Župni ured. Na grbu je predstavljena ptica na stablu. sa karakterističnim prelomom (kod strehe) . Uz fasadu se nalazi spoljašnje stepenište koje vodi do prvog sprata. godine. nalazi se grb Šestokrilovića (krilo ptice) i oštećeni natpis: SESTO 1691 CR / ILO / VI / CH / Palata Bronza Palata se nalazi u istočnom dijelu Perasta. Bili su vrsni pomorci i trgovci. Prozori imaju tipičnu baroknu profilaciju. u predjelu zvanom Luka. Marka. vjerovatno.

u kojoj hronološkim redom iznosi događaje iz istorije Perasta. Palata Balović je tipična barokna palata XVIII vijeka . bilo u ratnoj mornarici. Istakao se na dužnosti kapetana peraških zastavnika na mletačkom admiralskom brodu. ali harmonična i monumentalna. četiri sobe i salon. Poznat je i po književnoistorijskoj djelatnosti. kao i autentični enterijer sa malternom dekoracijom na zidovima. izvor slatke vode. (postoji sačuvan njegov nacrt sa proračunom za rekonstrukciju crkve Sv. čiji su se tragovi sačuvali uprkos dugotrajnoj izloženosti atmosferskim uticajima. U ovoj palati je ljetovao Njegoš 1846. simbol besmrtnosti. U palati su se nalazili izuzetno bogati porodični arhiv i biblioteka. izveo demonstraciju leta balonom u Zagrebu. koji su pripadali kazadi Dentali. Balovići. Građena sredinom XVIII vijeka. i ugostio Petra Zrinskog prilikom njegove posjete Perastu. Jedan dio ovog rukopisa nalazi se u Župnom arhivu u Perastu.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Mazarović Palata Mazarović nalazi se u jugoistočnom dijelu Perasta zvanom Luka. Palata Balović Palata Balović nalazi se u istočnom dijelu Perasta. sa velikim centralnim salonom u sredini. hirurg i diplomata. započeta krajem 1714. a na prvom spratu veliki portal sa kamenom balustradom u donjem dijelu. kao poslanik i ministar cara Aleksandra I i odlikovan ordenom persijskog šaha i Karlo prvi aeronautičar na južnoslovenskim prostorima koji je 1789. predstavlja jedan od karakterističnih primjera kasnobaroknih palata sa belvederom. Palata se nalazi u ruševnom stanju već više od jednog vijeka. Fasadu palate Mazarović djelimično zaklanja niz kuća koje se nalaze ispred nje i izlaze direktno na stari put. zvan Bizetina . Vicko (1613-1683) četiri puta biran za opštinskog kapetana Perasta. Posljednji potomak porodice u Perastu bila je Teodolina Mazarović čijom se smrću 1919. godine gasi porodica Mazarović u Perastu. Krsto (16801725) pomorac i pisac baroknog perioda. 43 Na porodičnom grbu nalazi se smilje. tj. Do restauracije 1981. dva sprata i belvederom. iz kazade Smilojević. Ispred palate se nalazi „boljun”. sakupljač narodnih pjesama. bilo privatnom pomorskom trgovinom. napisao i pomorski priručnik „Pratiche scrivanesche”. godine). godine i poslije II svjetskog rata odneseni iz Perasta. U prizemlju se nalazi portal u bunjatu sa po dva barokna eliptična prozora. koji je učestvovao u Peraškom boju 1654. iznad starog puta. pored Tripa Kokolje najpoznatiji peraški slikar koji je učio slikarstvo u Veneciji a radio u Beču. koji je bio u Persiji u ruskoj diplomatskoj službi. među kojima i cara Josipa I i Mariju Tereziju. godine. za šta je sticao javna pismena priznanja. dr Šimun. na kojem se nalazi grb Mazarovića. godine. bavili su se pomorstvom. Uz palatu se nalazi i starija kuća Mazarovića sa renesansnim karakteristikama. Nikole u Perastu iz 1711. obrađen u bunjatu. Mazarovići su bili jedna od najuticajnijih peraških porodica. Antun (1658-1705) vitez cara Leopolda. nalazi kuhinja na dvije etaže. gdje je portretisao mnoge Habzburgovce. U palati je sačuvan originalni raspored prostorija. gdje se ističe njegova „Peraška hronika”. Intenzivno se bavio sakupljanjem narodnih pjesama i zauzima značajno mjesto među predvukovskim sakupljačima narodnih pjesama. i autor Biografije Mazarovića. u predjelu zvanom Luka. Među značajnim predstavnicima porodice Mazarović su: Luka (1618-1705) sudija i opštinski kapetan Perasta. samo šest godina nakon prvog uzletanja francuskih balonista. u vidu ankesa. U prizemlju je portal. godine. cijenjeni pomorski kapetan kome je Mletačka republika povjerila komandu na jedrenjaku „Giove Fulminante”. godine i tu napisao pjesmu „Paris i Helena” ili „Noć skuplja vijeka”. Palata je sagrađena polovinom XVIII vijeka. godine. U zadnjem dijelu palate se. koji je u dva maha obavljao dužnost sudije u opštinskoj službi. bio je sačuvan enterijer sa originalnim rasporedom prostorija. sa prizemljem. sa po dva ovalna barokna prozora sa strane. Drugim spratom dominira balkon na šest konzola. 42 . Jedan od najznačajnijih predstavnika porodice je Julije Balović (1672-1727).sa terasom sa polukružnim svodom iznad izvora . Palata ima dva sprata i belveder sa volutama.jednostavna. kada je zgrada preuređena za stanovanje. U kotorskim spisima porodica se spominje još 1334. prvi na ovim prostorima.koji je ranije pripadao palati. koji su oko 1933. a drugi je u Naučnoj knjižnici u Splitu. a u Perastu se javljaju od XV vijeka. Julije Balović je 1693.

trgovačkoj. Frano Antonov Visković (1836 -1905) je najistaknutiji član porodice. Zaslužan je za sistematizaciju Arhiva peraške opštine. Đorđa. Bavio se proučavanjem porodičnog arhiva. kroz više od pet vijekova. Na njemu je raskošni grb. prema moru. političkoj i kulturnoj prošlosti Perasta. proslavio se kao jedan od posljednjih branitelja Venecije. palate. Vjekoslav (Luiđi) Antonov Visković (1828. Poznat je po izumima nautičkih sprava i kao autor udžbenika za pomorske škole. na dvorišnom zidu. nalazi se portal u prizemlju lođe. Eubiji. Nikola Visković (XVI v) je kao kapetan Perasta predvodio Peraštane prilikom opsade Kotora od turske flote Hajrudina Barbarose 1539.1891) kapetan duge plovidbe. godine. godine. generalni konzul Austrougarske u Brindiziju. Najstariji dio palate je kula. Na posljednjoj etaži kule sačuvan je top. Bio je vicekonzul Švedske i Norveške u Konstanci. u priobalnom dijelu Perasta. udata Radimir su bili posljednji izdanci ove stare peraške plemićke porodice. 45 . Krsto Vickov Visković (1612-1676). u čijem gornjem dijelu je zubatac. Prvi je među sedam Peraštana dobio najveće mletačko odlikovanje. Značajan je njegov angažman početkom XX v. Kompleks Viskovića sastoji se od četiri dijela: kule (čardaka). koja je bila jedan od centara sistema odbrane grada. Viskovići su pripadali kazadi (bratstvu) Zubaci (Dentali). Marka i titulu kavalijera 1703. vojnoj. Kapetan duge plovidbe je postao 1856. na razvoju turizma u Boki. Dali su veliki doprinos pomorskoj. Uz kulu su dograđeni palata na dva sprata sa lođom i novi dio. godine. uz stari put. a iznad nje zubatac. Krsto Josipov Visković (Perast. je organizovao odbranu grada prilikom turskog napada koji je predvodio Mehmed aga Rizvanagić 1654. simbol kazade kojoj su Viskovići pripadali. je glavni ulaz u palatu. Josip Visković i njegova sestra Anka. Na palati se nalaze tri portala. proslavljeni kapetan Perasta. Moreji i Hercegovini. Frano Marjanov Visković (1665-1720) 44 („collonello’’) pukovnik istakao se u borbama protiv gusara i Turaka u Grčkoj. 1856-1913) pomorski kapetan. Na sjeverozapadnoj strani. i trideset sedam godina je bio kapetan na jedrenjacima i parobrodima Austrijskog Lojda. Josip Alvize Josipov Visković (1760-1824) pomorski kapetan. Na portalu je izrađena riba zubatac iz grba Viskovića i uklesani inicijali F C C V (Francesco Conte Colonello Viscovich). i na njemu je uklesana godina 1718. lođe sa đardinom i novog dijela palate. glavni agent Austrijskog Lojda u Kotoru.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Visković Palata Visković nalazi se na području zvanom Luka. bio je jedan od potpisnika Deklaracije o ujedinjenju Crne Gore i Boke. od XV do druge polovine XX v. a u donjem lav . krst Sv. izgrađena oko 1500.kao posebni znak ove porodice. što se vidi po uklesanom natpisu na nadvratniku kule – pet slova „P”: Parvum Propugnaculum Pro Praesidio Perasti (mali odred za odbranu Perasta). kada su Peraštani izvojevali najslavniju pobjedu u svojoj istoriji. što je rezultiralo objavljivanjem knjige ‘’Storia di Perasto’’ i monografijom o ostrvu Sv. Sa iste strane. Godine 1813. na Peloponezu. Prvi portal se nalazi na južnoj strani. sva tri rađena u bunjatu. sa donje strane starog puta.

dva sprata i belveder. Krsta. Podignuta je. koji se nekada pružao duž cijele Palata Smekja Palata Smekja nalazi se u središnjem. Nikole. priobalnom dijelu Perasta. Već 1748. koji se nalazi između obalnog i starog puta i mlađeg dijela koji je započet 1764. Palata ima dva sprata. Na jednom od njih. a sada su od livenog gvožđa. u prvoj polovini XVII vijeka. Ispred fasade. on postaje „konte”. Ograde balkona i terase su nekada bile od kamenih balustera. pedagog i pisac. u istom stilu i od istog materijala. godine. godine. kao pomorci sreću se vrlo rano. Palata je danas u ruševnom stanju. Smekje. jedna od najznačajnijih ličnosti u istoriji Perasta. sa originalnom dekoracijom i namještajem. po uzoru na postojeće prizemlje i sprat. već u drugoj polovini XVI vijeka. koje je ruski car Petar Veliki poslao u Veneciju. Osnovno obrazovanje sa elementima iz pomorstva Marko Martinović stekao je u Franjevačkom samostanu u Perastu. 1697. Građena je u potpunosti od korčulanskog kamena. O godini gradnje svjedoči natpis iznad ulaza u gornji dio palate: D. godine. u visini prvog sprata. Palata se sastoji iz dva dijela . O. a završen 30-ih godina XX vijeka. gdje je obavljena dopunska nastava. poslije čuvenog trgovačkog poduhvata. Na drugom spratu je balkon. godine Mletački senat ga je izabrao da poučava pomorskim vještinama grupu ruskih kneževa i boljara. M. U novou prvog sprata je prostrana terasa. Petar Smekja dovodi svoju porodicu do ekonomskog uspona. U dnu terase su dva jednostavna portala i prozor. kada je brodom „Leon Coronato” doprinio privrednom povezivanju baltičkih zemalja sa Venecijom 1746. U palati je sačuvan originalan raspored prostorija. neposredno uz crkvu Sv. On je u Veneciji ruskim pitomcima predavao nautiku i izveo sa njima tri praktična putovanja. Novi dio palate završen je 1936. Među najistaknutijim predstavnicima porodice Martinović bio je Marko Martinović (1663-1716) pomorski trgovac. na kome se navodi da su palatu podigli Vicko i njegova braća. fasade. porodica je pripojena kotorskom plemstvu. cijelom dužinom fasade. 46 47 . izgrađenog 1764. Palata ima prizemlje. sa tvrđavom Sv. na mjestu stare kuće Markovića. o čemu svjedoči natpis sa 1623. Palata Brajković-Martinović nalazi se zapadno od glavnog trga. porodica koja je pripadala kazadi Čizmai. godine. ispred crkve Sv. Nalazi se uz „Velju” ulicu koja povezuje glavni trg u Perastu. Boravak Marka Martinovića sa ruskim plemićima u Perastu 1698. Zahvaljujući pomorskom iskustvu i vještini. nalazi se terasa. obilježava početak pomorskog pedagoškog djelovanja kod nas. To je ujedno i početak uspostavljanja veza Boke i Crne Gore sa Rusijom Petra Velikog.ruka koja drži stabljiku („čičimak”) sa zvijezdama koje su znak porodice Smekja. sinovi Tripa Markovića (kasnije zvanih Martinovići) – iz kazade Čizmai. a na drugom i trećem spratu su balkoni sa balustradom. vjerovatno. zaustavili su se u Perastu.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palate Martinović i Brajković-Martinović Palata Martinović jedna je od najstarijih peraških palata. a 1779. On je jedini još uvjek u potpunosti sačuvani salon u Perastu. 1698. Ova dva dijela su spojena zasvedenim prolazom iznad starog puta. PETRUS COMES SMECCHIA DOMUM DE SUO AERE ERREXIT PRIDE NONAS AVGUSTI MDCCLXIV Palata Smekja je najveća palata u Perastu.starijeg. Na palati se nalazi grb kazade Čizmai (ruka koja drži granu) kojoj su pripadali Martinovići. Salon na prvom spratu palate je dekorisan krajem XIX vijeka. godinom. U oba dijela palate je od 1936. Nad desnim portalom je natpis iznad koga je grb kazade Čizmai. u stilu Napoleona II. godine. godine bila smještena fabrika konfekcije „Jadran Perast”. uz stari put. Na ulaznom dijelu palate je grb kazade Čizmai . Marka.

Biblioteka je bila prenesena u palatu Burović u Herceg Novom. Izgrađena na stijeni i od lokalnog kamena. Studije teologije i filozofije završio je u Rimu. gdje se ističe u borbi protiv Šveđana i dobija zvanje kontraadmirala. Umro je 1745. Matija Zmajević (1680-1735) jedan od najpoznatijih predstavnika porodice Zmajević. Godine 1712. Zatim jedno vrijeme provodi u Finskoj. Međutim. daje utisak gradnje u jednom dahu. porijeklom iz sela Vrba sa Njeguša. a 1701. papa Klement XI ga imenuje za nadbiskupa barskog. Na grbu porodice je krilati zmaj i zvijezda. dobija doktorat iz oblasti filozofije i teologije. Andrija Zmajević (1624-1694) je osnovno obrazovanje stekao kod franjevaca u Perastu. godine u Tavrovu. Palata je građena u više faza. dubrovačku poeziju. koja danas čini centralni dio palate. Već sa osamnaest godina Matija zapovijeda brodom. Napisao je i „Specchio della Verita” (Ogledalo istine). U svom „Crkvenom ljetopisu” iznio je porodično predanje. Sa palate je 1876. do izgradnje sjevernog i južnog krila. papa Klement X postavio ga je za nadbiskupa barskog i primasa srpskog. u Petrovgrad. Godine 1671. Oslikavanje palate freskama uradio je poznati barokni slikar Tripo Kokolja. gdje je i izgorela 1806. među prvima. predstavlja najsnažniji detalj peraškog pejzaža i njegovu najvrijedniju ambijentalnu cjelinu.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Zmajević Palata Zmajević nalazi se u zapadnom dijelu Perasta. kome je Andrija Zmajević bio mecena. godinom. Makedoniju i Srbiju. godine i sahranjen u crkvi Gospa od Kaštela u Zadru. a sin poznatog pomorca Krsta (Krila) Zmajevića. 48 49 . a sahranjen u katoličkoj crkvi u Moskvi. bugarštice. sa istaknutim centralnim dijelom iznad pećine u stijeni. palata predstavlja izuzetno građevinsko rješenje. godine. po nekim podacima najveća u Dalmaciji. iznad dva prekrštena pera koja su simbol kazade Perojevića. U palati se nalazila Zmajevićeva biblioteka. Povjeren mu je i zadatak apostolskog posjetioca za Albaniju. narodne pjesme svoga kraja. Podržava književnike i sakuplja narodne pjesme. preko proširenja kule prema brdu. Zmajevići su dali neke od najznačajnijih Peraštana. gdje je i sahranjen u kapeli Gospa od Rozarija koju je sam podigao. Sakupljao je. krilima na snažnim nosećim zidovima i impozantnim spoljašnjim stepeništem. Umro je 1694. odlazi u Rusiju. a konačni barokni izgled dobija u vrijema Andrije Zmajevića. godine u Perastu. pa viceadmirala. Zmajevići su jedna od najznačajnijih peraških porodica. Pripadali su kazadi Perojevića. Godine 1685. sa porodičnom kapelom posvećenoj Gospi od Rozarija i osmougaonim zvonikom. gradnja se odvijala u nekoliko faza: od prvobitne odbrambene kule. Umro je 1735. gdje je i doktorirao. Palata. o čemu svjedoči natpis na pročelju sa navedenom 1664. sinovac nadbiskupa barskog i primasa srpskog Andrije Zmajevića. štampa zbirku latinskih pjesama „Musarum Chorus in Laudem Antonii Zeni”. gdje je kao prvorazredni pomorski stručnjak stupio u službu Petra Velikog. godine skinut krov i od tada počinje njeno propadanje. Vicko Zmajević (1670-1745) je nećak Andrije Zmajevića. Godine 1694. Palata je poznata kao „Biskupija” jer su u njoj stolovala dva biskupa. Simetrična dispozicija. I sam je izuzetno talentovan pjesnik. Andrija i Vicko Zmajević.

balustera. Na spratu je mali balkon. nalazi se grb kazade Stojšića (dva krunisana lava koja drže stolicu). a sa lijeve strane je vuk koji se propinje prema suncu. Vicko ga je bacio sa terase. Palata Bujović Palata Bujović nalazi se na zapadnom kraju Perasta. na tri etaže. U prizemlju su jednostavna vrata. Bogatstvo fasada još snažnije dolazi do izražaja u grupacijama sa dvostrukim kamenim portalima na svim balkonima. u novije vrijeme. Vicko Bujović upitao arhitektu može li sagraditi ljepšu palatu. Postoji predanje da je izgrađena tesanicima sa porušenih hercegnovskih zidina. a sa obje strane su prozori. Palatu su podigli braća Vicko i Ivan Bujović. godine. 51 . Palata Bujović je jednostavne forme. jedan centralno postavljen na drugom spratu glavne fasade i po dva na bočnim fasadama. Jedna je od najljepših baroknih građevina na cijelom Jadranskom primorju. skladnih proporcija. a sa strana po jedan prozor profilisanog natprozornika. Palata je. i nije nikada stupio u dovršenu palatu. u gornjem dijelu sa desne strane je vatra koja gori pod usijanim suncem. Iznad natpisa na vidionici glavne fasade prema moru nalazi se grb. Na tri kamene ploče na fasadama. o čemu svjedoči natpis na glavnoj fasadi sa godinom 1779. Grb predstavlja varijantu grba kazade Studeni. barokni pečat je prisutan u bogato obrađenoj kamenoj plastici arkada. Nikola Kolović – Matikola i sinovi iz kazade Studeni. dva sprata i četvorovodnim krovom. Iznad ovog trijema je terasa sa kamenom balustradom. vjerovatno. itd. Polje grba je podijeljeno na tri dijela. Palata je relativno malih dimenzija (tipa „palacin”). poslije oslobađanja Herceg Novog od Turaka 1687. pošto je ovaj odgovorio potvrdno. Specifična je jer u nivou posljednje etaže ima vidionice na sve četiri strane. U sredini balustrade na terasi. Uz prizemlje palate prema moru nalazi se monumentalni trijem sa pet arkada u bunjatu. Na palati se nalazi pet balkona.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PERAST Palata Lučić-Kolović-Matikola Palata Lučić-Kolović-Matikola nalazi se uz samu obalu. pri moru. naknadno preuređena. i imenima vlasnika. po završetku zidanja. Ubijen je 1709. sa prizemljem. dozidan je aneks – za potrebe Muzeja grada Perasta koji je smješten u palati. Finansijska moć Vicka Bujovića (1660 . Na zadnjem dijelu palate. Dok u osnovnim linijama palate preovlađuje renesansna harmonija. 50 godine. kao godini početka radova na palati. visokog čina guvernera flote u Morejskom ratu i velike trgovačke aktivnosti. Sačuvano je predanje da je. nastala u drugoj polovini XVIII vijeka. Porodica Bujović je pripadala kazadi Stojšić. sa malim ograđenim dvorištem prema moru. u zapadnom dijelu Perasta. dati su podaci o 1694.1709) proizilazila je iz njegove značajne uloge u borbi protiv gusara. i djelo je arhitekte Giovanni Battista Fontane iz Venecije.

HERCEG NOVI 1 2 3 4 Palata Ivana Burovića . Između njih se nalazila drvena šetnica. Prvo je izgrađen centralni dio na kojem dominira barokni balkon sa dvoje vrata na prvom spratu. Unaprijeđen je u čin general-lajtanta ruske vojske 1800. Godine 1814. istovremeno je izgrađen i odbrambeni sistem oko zgrade. M. drugi sprat za stanovanje i potkrovlje sa dvije viđenice koje je služilo kao kuhinja. prvi reprezentativni sprat „piano nobile”. Senjavina pri zauzeću Boke Kotorske 21. Crnoj Gori i Hercegovini digne ustanak protiv Turaka za vrijeme rusko-turskog rata. godine. Krajem XVIII i početkom XIX vijeka palata Ivelić služila je kao sabirno mjesto za Trebješane i druge Crnogorce koji su se iseljavali u Rusiju. Orlova.PERAST | CrnaKOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | RISAN Palata Ivelić Palata Ivelić nalazi se u centralnoj zoni Risna. Glavna fasada je rađena od fino klesanih kvadera. Palata ima prizemlje sa konobama. Pomagao je eskadri ruskog generala D. Sa ruskim savjetnikom Stefanom Sankovskim. stupio je u službu ruskog admirala. Jedan od najznačajnijih predstavnika porodice je grof Marko Ivelić (1740-1825). proizveden je za člana državnog savjeta-senatora. Dvorište je bilo popločano kamenim pločama. Dva bočna krila i spoljašnje stepenište su kasnije dograđeni. 1806. godine. 02. Ruska vlada mu je povjerila misiju da u Boki Kotorskoj.„Burovina” Zadužbina Mirka Komnenovića Zadužbina Duković Palata Milašinović 52 53 . sa istočne strane glavne ulice Gabela. grofa Alekseja F. Dvorište je kvadratno i ograđeno zidom visokim 3 m. Godine 1770. Palata je sagrađena u XVIII vijeku i pripadala je porodici Ivelić. prisustvovao je sastanku sa vladikom Petrom I Petrovićem Njegošem u manastiru Savina. Na ogradnom zidu postoje dvije kule kružne osnove uz kapije prema ulici i prema dvorištu. Zidana je u dvije faze. dok su ostale izvedene nepreciznije i sa manje prozorskih otvora.

Crnogoraca i Bokelja protiv Francuza. „Burovina” je srušena nakon zemljotresa 1979. Po podacima iz Župskog arhiva u Herceg Novom. preci Mirka Komnenovića. agava. sa knjigama iz oblasti teologije. Palatu su sagradili pomorci iz porodice Komnenović. možda.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Ivana Burovića /„Burovina”/ Impozantna građevina koja se nalazila na istaknutom položaju na sjeverozapadnom kraju Herceg Novog. Mirko Komnenović zavještao je svoju kuću narodu. koja je formirana u parkovskom stilu. koji je kasnije preimenovan u Zavičajni muzej Herceg Novog. Zadužbina Mirka Komnenovića Zadužbina Mirka Komnenovića je palata građena u kasnobaroknom stilu krajem XVIII vijeka. izgorela je. a da od prihoda tog muzeja zadužbinska uprava daje „pripomoći hercegnovskoj siročadi bez razlike vjere”. zajedno sa palatom 1806. Mletačka republika poklonila mu je kuću turskog dizdara Mahmuta Bašića. nazivala se „Burovina” zato što je u njoj bio „dvorac” Ivana Burovića. otvoren u kući Mirka Komnenovića 1953. dok se u sačuvanoj zgradi koja je pripadala kompleksu Burovića danas nalazi Hercegnovsko gradsko pozorište. duži period.000 m2. kamelija. koje svojim oblicima. preuredio u palatu. Ivan Burović bio je Peraštanin koji se proslavio hrabrošću predvodeći grupu od 360 Peraštana prilikom mletačke opsade Herceg Novoga 1687. Tu je kuću Ivan Burović. Zgradu je obnovio i preuredio u „Zavod za vaspitanje djevojaka” kotorski biskup FranoUčelini Tice oko 1910. Na originalnim vratima u prizemlju postoje bajonetom urezana imena ruskih vojnika iz 1807. godine. Bogatstvo biljnog svijeta. pored ostalih. ruski vojnici zapalili su Burovinu. tada u ruskim rukama. nažalost. kada su u Perastu izumrli Zmajevići po muškoj lozi. 55 54 . Diplomirao je na Školi stranih jezika u Chateu de Luceus u Švajcarskoj. godine u Herceg Novom. U znak priznanja. Nakon toga. pitosporuma. gradonačelnik Herceg Novog i poslanik u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije. osnovan je Narodni muzej. sa željom da ta zadužbina bude „Gradski muzej”. mimoza. u palati je. Izgled zgrade je mijenjan u XIX vijeku pseudobaroknim dogradnjama i proširenjima. godine. bila je udata za konta Burovića). godine. Mirko Komnenović rođen je 1870. ljepotom i raznolikošću boja cvjetova oživljavaju ambijent tokom cijele godine. Bilioteka. da se na njoj postavi spomen ploča sa natpisom „MIRKO I OLGA KOMNENOVIĆ . prilikom borbi Rusa. koji su pod vođstvom Marmona pokušali da zauzmu Herceg Novi. kaktusa i aloja. Na njenom mjestu sagrađena je sala dvorane „Park“. U XVIII vijeku. primorskih borova. godine. U okviru Zavičajnog muzeja nalazi se i botanička bašta sa više od 100 odabranih vrsta mediteranskog i suptropskog bilja. u ovu palatu prenesena je znamenita biblioteka Andrije Zmajevića. literature i istorije. Godine 1949. čuvenog pomorca i ruskog admirala. uz samostan Sv. Testamentom iz 1940. da se tu ne bi stacionirali Francuzi. na površini od oko 1. Ovaj muzej je. sa čitavim njegovim imanjem u okolini Herceg Novog. po nekima najveća u Dalmaciji. sa kojima su Burovići bili u rodbinskim vezama (jedna od tri kćerke Matije Zmajevića. nadbiskupa barskog i primasa srpskog. Hrvata i Slovenaca. krajem XVII vijeka. magnolija i ljekovitih mediteranskih trava. godine. Bio je poslanik Boke Kotorske u Narodnoj skupštini Kraljevine Srba. čine brojne vrste palmi. bila smještena osnovna škola. iz vremena Napoleonovih ratova. Antuna.NARODU”. svečano.

000 m2. uz pristanište. za vrijeme pape Jovana Pavla II. iako je sačuvala dosta elementa drugostepene plastike. godine. 57 . Zadužbina Duković je reprezentativan primjer profane arhitekture XIX vijeka. maja. a zadnji dio parcele čine ostaci velikog posjeda . poznata je kao kuća Milašinovića.terasasti vrtovi sa kamenim podzidom. a umro u Padovi. pomorsko-trgovačke porodice Duković. Eliza Lombardić ostavlja Zadužbini cijelo svoje imanje. godine. Ova palata. godine. kuću je podigao otac Sv. Leopolda Mandića slavi se 12. sa naglašenim ugaonim pilastrima i horizontalnim kordon vijencima. Kuća u kojoj je smještena Zadužbina Dukovića nastala je 1888. Leopolda Mandića. Palata je.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Milašinović Na graviri Pierra Eugèna Grandsirea (1825-1905). sa prizemljem. preoblikovana. u donjoj zoni Herceg Novog. Ispred kuće nalazi se popločano dvorište sa palmama. godine. karakteristične barokne kamene pragove. kao i suvlasničke djelove u dvije stare palate porodice Duković u Trstu. dva sprata i četvorovodnim krovom. sa drvećem i zelenilom. Poslije Velimirove smrti 1907. Ostale kuće koje su se nalazile na posjedu srušene su i na njihovom mjestu sagrađene stambene zgrade. uključujući: četiri kuće na Toploj. U svrhu školovanja mladih talenata iz Herceg Novog. Kuća je malterisana. Kuća je pripadala Velimiru Lombardiću i njegovoj supruzi Elizi. Dan Sv. balkon i stepenište. 56 sačinjenim u Firenci. Sveti Leopold Bogdan Mandić rođen je u Herceg Novim 1866. na području zvanom Dukovina. dajući joj ime svog pokojnog oca Aleksandra Dukovića. Velimir Lombardić je. igrale su značajnu ulogu u oslobodilačkim ratovima protiv Turaka u XIX vijeku. koje spadaju među najstarije i najuglednije porodice Herceg Novog i koje su bile vezane za Trst. Zadužbina Duković Zadužbina Aleksandra Dukovića nalazi se u jugoistočnom dijelu Tople. Krajem XVIII vijeka javlja se dosta pomoraca iz porodice Milašinovića. Porodice Duković i Lombardić. Nakon doseljenja iz Trsta. Proglašen je za sveca 1983. Velimir i Eliza Lombardić provode dio života u svojoj kući u Herceg Novom. naknadnim intervencijama. na kome se nalazilo veliko imanje nekadašnje istaknute. znatnim finansijskim sredstvima. Od Zadužbine Dukovića u Herceg Novom danas je ostala samo jedna kuća i dio posjeda. rođenoj Duković. Eliza naslijeđuje kuću i testamentom. osniva Zadužbinu. vidljiva je barokna palata sa belvederom. Italija 1942. iako se u Herceg Novom vezuje i za ime porodice Mandić. Veći dio života proveo je u Padovi. godine. pomagao ustanike u Bosni i Hercegovini. jednostavne kubiče forme. Po jednoj verziji lokalnog predanja. i podržavao ideju ujedinjenja Južnih Slovena. sa vrtovima od 45.

Ispred palate. obično vinograde. Na mjestu crkve i posjede u srednjem vijeku nalazio se benediktinski manastir kojeg su Mongoli srušili 1242. s ljetnikovcima pored mora. Uprava Udruženja prepravila je palatu. koja je oštećena u zemljotresu 1979. koji je počivao na svodu od opeka. koja je zatim bila iznajmljena Udruženju rezervnih i penzionisanih oficira iz Beograda. Tu su peraška gospoda imala svoje posjede. Polovinom XIX vijeka palatu su kupili braća Bogdan i Jovo Zloković. Nakon oslobađanja Herceg Novog od Turaka (1687. kada je 1838. mermera. U ovoj kući je boravio francuski pisac Pjer Loti 1880. Pripadala je sinu konta Stanislava Burovića (sin Ivana Burovića iz Perasta) i Marije Zmajević. lišivši je svih onih karakteristika koje su je činile jednom od ljepših palata u Boki. koja je danas u ruševnom stanju. Nakon zemljotresa palata je srušena i na istom mjestu izgrađena je nova osnovna škola. smatrali smo da je ipak značajno da je spomenemo među bokeljskim palatama. U I svjetskom ratu austrijska vojska je oštetila palatu. preko prostranih monumentalnih stepenica sa baroknom balustradom. Petra u Bijeloj. koja je danas jedina sačuvana. a odatle u ostale sobe na spratu. koji je sada u crkvi Sv. U to vrijeme Loti je bio pomorski oficir na francuskoj ratnoj lađi koja je učestovovala u demonstraciji međunarodne flote protiv Turske za ustupanje Ulcinja Crnoj Gori. maslinike i voćnjake. godine kapetan Vicko Smekja s braćom. 59 . za koju imamo podatke da ju je sagradio 1735.ruka koja drži stabljiku („čičimak”)-simbolj kazade Čizmai kojoj su Smekje pripadale. Nakon II svjetskog rata u njoj je bila smještena osnovna škola. Na ogradnom zidu postavljena je i spomen-ploča sa natpisom na francuskom jeziku koji kaže da je u njoj boravio Pjer Loti. dvije prema moru. godine) veći dio hercegnovske rivijere je došao u peraški posjed. Petra. već su ih koristili i okolni vjernici. Godine 1928. kako je bio običaj u ondašnjim većim kućama 58 BAOŠIĆI Kuća na posjedu Smekja Kuća danas poznata kao kuća Raškovića je nekada priradala porodici Smekja iz Perasta. njegova udovica Ana zavještala je palatu u dobrotvorne svrhe. kćerke ruskog admirala Matije Zmajevića. U njoj je dva puta ljetovao crnogorski knjaz Nikola I Petrović sa porodicom. sprat i belveder. pomorski kapetani i brodovlasnici. Vinka i Lovra. Na ključnom kamenu portala nalazi se grb porodice Smekja . prema moru nalazi se ogradni zid sa ulaznim portalom. bila je u sredini velika dvorana. ulazilo se preko terase direktno u veliku salu. posjetio Njegoša na Cetinju. a naslijedio je Bogdanov sin Milivoj. Godine 1729. Na spratu. u čast mučenika Sv. a dvije prema brdu. tj. Ane u Đurićima. generalni mletački providur Pietro Vendramin ustupio je Ivanu Buroviću iz Perasta dio zemljišta sa crkvicom Sv. U kapeli se nalazio oltar od kararskog i palatama. U okviru posjeda palate nalazila se i crkva Sv.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | BIJELA Palata Zmajević-BurovićZloković Iako palata Zmajević-Burović-Zloković u Bijeloj više ne postoji. Palata Zmajević-Burović-Zloković bila je prvobitno izgrađena kao ljetnikovac porodice Zmajević iz Perasta. Tu su obično sa porodicama provodili dva do tri mjeseca u vrijeme berbe. za zasluge u oslobađanju sjeverozapadnog dijela Boke od Turaka i njegovo stavljanje pod vlast Mletačke republike. godine. godine. Plafoni u sali i sobama su bili naslonjeni na drvene grede. Na belvederu se nalazio kameni grb porodice Burović-Zmajević. Palata je imala prizemlje. Na kućnom posjedu u Baošićima porodica Smekja je imala i kapelu. Uglednije porodice su na svojim posjedima imale i kapelice. godine. Pjer Loti govori o ovom kraju u priči „Paskvala Ivanović“. porodični dodatak Smekija. koje nisu služile samo porodične potrebe. U palati je boravio saksonski kralj Fridrih Avgust. sa po dvije sobe sa strana. Kroz vrata na spratu. kao „Zadužbinu Mila Zlokovića i njegove supruge Ane rođene Mihanović”. Palata je bila izgrađena u prvoj polovini XVIII vijeka. porodice Burović-Zmajević. a kasnije prelazi u vasništvo Burovića. i zvijezde.

1 2 3 4 5 Palata Tre Sorelle Palata Luković Palata Beskuća PalataVerona Palata Florio-Luković 60 61 . Iako se navodi da je palatu sagradio Špiro Danilović veća je vjerovatnoća da je. kao što je slučaj sa kompleksom Smekja u neposrednoj blizini. Svi otvori imaju karakterističnu baroknu profilaciju. Kapetan Špiro Danilović je u periodu od 1862-1865. On se pominje još 1826. i da se taj palac i danas naziva po porodici Danilović koja je inače bila iz Đenovića. Kapetan Špiro Danilović je bio značajan pomorski kapetan. U sastavu kompleksa postoji i prostrani park sa starim i velikim stablima. Kasnijim intervencijama autentični izgled i vrijednosti palate su narušene. s obzirom na barokne karakteristike palate.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Kapetanski palac u Baošićima U Baošićima postoji kompleks u čijem sklopu se nalazi jedna barokna kapetanska palata i druga zgrada koja potiče vjerovatno iz XIX vijeka. PRČANJ Palata je izvorno imala prizemlje i dva sprata. godine bio gradonačelnik Herceg Novog. U izvorima se navodi da je „palac u Baošiću” sagradio pomorski kapetan Špiro Danilović. aktivan u prvoj polovini XIX vijeka. ona izgrađena ranije i to možda od strane neke Peraške porodice. Cijeli kompleks je ograđen kamenom ogradom u kojoj se nalaze portali kao i tri polukružne kule. četvorovodni krov i na prvom spratu centralno postavljen balkon sa kamenom balustradom. godine kao zapovjednik brigatina „Cupido”.

(izvor: Don Niko Luković. zapovjednik savezničke vojske u Boki protiv Francuza. baronu Tomi Bradyu. Za vrijeme opsade Kotora 1814. To je među sestrama izazvalo zavist i ljubomoru. nad kojom je kasnije dograđen treći dio građevine. posljednja sestra je zazidala i njen prozor. kada je i ona umrla. čiji se grb nalazi na nekoliko mjesta na zgradi. godine bilo priređeno zabavno veče u počast austrijskom guverneru Boke. Onda je došla starost. poznate kao „ulica Lukovića”. godine palata je ostala bez funkcije. zatim. Unutrašnju dekoraciju salona izveo je sredinom XVIII vijeka Švajcarac Karlo de Nedrocis. Za palatu je vezana legenda o tri sestre. Tavanica je bila posebno dekorisana baroknim motivima-štuko dekoracijom. Sestre su na to pristale. Jeronimu. izvan Kotora. odluči da žrtvuje ljubav svoga srca. neposredno uz obalu. Na Prčanju se sačuvalo predanje o velikom bogatstvu porodice Luković. a nakon zemljotresa 1979. osjećajući bol svojih sestara. U pisanim izvorima palata se prvi put pominje u XVI vijeku kao Villa trium sororum. 62 63 . poput brojnih kotorskih plemićkih porodica. njen prozor nije imao ko zazidati. koji su bili zelene boje i ukrašeni bijelom štuko dekoracijom. Početkom XX vijeka još je bila sačuvana unutrašnjost palate sa originalnim rasporedom prostorija. Prčanj i Tomislav Grgurević. Salon Lukovića rado su posjećivali mletački providuri iz Kotora. imali svoje ljetnikovce u Prčanju. preko maštovitih legendi i dobila ime. čime je došlo do promjene njenog autentičnog izgleda. Palata Luković Palata Luković dio je jedne od najznačajnijih cjelina na Prčanju. kćerke kotorske plemićke porodice (najvjerovatnije Buća). On je samo jednu od njih volio i njoj obećao ljubav do groba. nastavlja niz od jedanaest baroknih građanskih kuća sa karakterističnim balkonima. Artemida. Nije više postojao nikakav razlog da gleda prema moru.Gospa od Karmena. kao i predstavama anđela i korpi sa cvijećem i voćem. a u njemu je 1797. a istovremeno i jedina u cjelini sačuvana gotička palata u Boki. ali o kome je ostao zapis. Kada je umrla prva sestra. Kada je mladić doznao za odluku svoje odabranice otplovio je na daleko putovanje sa koga se više nikada nije vratio. koje su pripadale bratstvu Lukovića. o mnoštvu srebrnog posuđa i kandelabara. jedne nastale u XVII vijeku i druge sredinom XVIII vijeka. ukrašavali balkon i sve prozore. na čijem ulazu je grb ove porodice. Dva krajnja trakta su nastala istovremeno. Gospe od Karmena. ali sestre nisu gubile nadu u njegov povratak. druge dvije sestre su zazidale njen prozor. ali sa posebnim krovovima. U palatu se ulazilo spoljašnjim stepenicama na prvi sprat. Odjeci slavnih vremena) tavanice nalazio se veliki bareljef na kome su prikazana antička božanstva povezana sa morem i pomorstvom: Posejdon. Oni su. zaljubljene u istog mornara. o čemu je postojao natpis na nadvratniku salona. Međutim. kao i drugi radovi na kompleksu palate. Pod salona bio je popločan crvenim i žutim pločicama od pečene gline .PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Tre Sorelle Palata Tre Sorelle (tri sestre) smještena je u jugoistočnom dijelu Prčanja. nalazi se u neposrednoj blizini palate. Na zidovima salona. a ulazni hol je bio ukrašen slikama i pozlaćenom štuko dekoracijom na plafonu. obradom enterijera i namještajem.tavelama. čekajući da ugledaju njegov jedrenjak sa prozora. Tritoni i Delfini. Palata se sastoji iz tri skoro identična dijela međusobo spojena. Nakon smrti druge sestre. Palata je pripadala istaknutoj porodici Luković sa Prčanja. koji više ne postoji. U palatu se ulazilo impozantnim stepenicama od korčulanskog kamena. kojima su na dan slave porodične crkve. gdje će do smrti živjeti. u palati Luković je imao svoj stan engleski pomorski pukovnik (komodor) Hoste. To je bio ljetnikovac kotorske plemićke porodice Buća. Kompleks palate Luković nastao je povezivanjem u jedinstvenu cjelinu dvije zgrade. pa je i smrt zakucala na njihova vrata. Sredinom XX vijeka palata Luković je pretvorena u školu. Može se datirati u XV vijek. o slagalištima zlatnih dukata. Andrije i Joza Lukovića. Porodična kapela Lukovića . Ta dva dijela su bila spojena terasom sa centralnim odbrambenim balkonom. Prolazile su godine. Tivtu i drugim mjestima na području Kotora. Predloži im da nesuđenoj ljubavi zajednički žrtvuju svoj mladi život. Na prvom spratu palate nalazio se reprezentativni salon. Nad vratima salona su se nalazili inicijali AL i JL. najčešće u ljetnim mjesecima. Zbog toga je. nalazile su se umjetničke slike i venecijanska ogledala u pozlaćenom drvorezu. Ova palata neobičnog izgleda i skromnih dimenzija je najstarija građevina u Prčanju. u čije vrijeme je uređen salon. Na njima su tipični gotički prozori s prelomljenim lukom. Galatea. Sazidale su dom sa tri odjeljenja na osami u veličanstvenoj prirodi. te je taj naziv do danas zadržan. Uz sjevernu stranu podignuta je kapela posvećena Sv. Ljubljena sestra. Na nju se. Na sredini U svojoj palati Buće su boravili samo povremeno.

Na prvom spratu je balkon sa kamenom balustradom. Porodice Verona i Florio su imale trgovačke kuće u Korintu i Tebi. Palata ima prizemlje. Zahvaljujući tome. igre i noćne zabave. koja je osiguravala da Turska ustupi Bar i Ulcinj Crnoj Gori. da se sa prozora palate bacaju na cestu dukati. Porodica Verona doselila se u Boku 1478. Veoma vrijedan je bio enterijer palate. koga nose tri profilisane konzole. Na balkon izlaze dva portala. Svi otvori imaju karakteritične kamene pragove sa baroknom profilacijom. Kada je 1878. Podignuta je krajem XVIII vijeka. Perastu i Prčanju sa morem. U palati su se nalazila i druga vrijedna umjetnička djela. u Boki boravila međunarodna flota. Na belvederu se nalaze barokno profilisani ukrasivolute. Palata Beskuća jedna je od rijetkih palata koja se nalazi neposredno uz obalu. a koja je sačuvala direktan i autentičan kontakt sa morem. a kasnije je prešla na Prčanj. Trgovačka kuća Verona bila je jedna od ekonomski najmoćnijih u Boki. Palatu su posjećivale i austrijske nadvojvode. sa četiri sobe sa strane. U palati je 1844. Palata ima prizemlje. Put koji je početkom XX vijeka. izgrađena po uzoru na barokne palate u drugim mjestima Boke. i građena je od fino klesanog korčulanskog kamena. godine. Beskuće su i u Kotoru imali palatu u kojoj se za vrijeme austrijske vladavine Bokom nalazio Okružni i Sreski sud. braća Beskuća su u palati priređivali komadantima lađa raznih narodnosti gala-večere.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Beskuća Palata Beskuća nalazi se u centru Prčanja. Građena je od fino klesanog kamena. Porodica Verona imala je na Prčanju oko 10 kuća i veliku palatu koju je sagradio kapetan Anton Verona između 1780. Palata Verona Palata Verona nalazi se u sklopu grupacije kuća koje su pripadale bratstvu Verona. a Luković na Krfu. danas na njenom primjeru možemo da vidimo kako je izgledala većina palata sa direktnim izlazom na more. prošao je iza palate Beskuća. godine iz Skadra. kada je ovaj grad bio predat Turcima od strane Venecije. smještene na lokalitetu „Grasovo” sa sjeverne strane Župne crkve na Prčanju. dva sprata i belveder na četvrtoj etaži. i presjekao vezu većine kuća u Dobroti. Palata Beskuća predstavlja tipičan primjer bokeljske barokne palate. oko 1760. U prizemlju se nalazi veliki portal i dva mala prozora sa karatkerističnom baroknom profilacijom. 65 64 . Palata Verona je bila najveća palata na Prčanju. u znak veselja. pontom i mandraćem. Kapetan Anton Andrijin Verona je U drugoj polovini XIX vijeka palata je bila stjecište uglednih gostiju sa kojima su Beskuće imale veze. godine kupio cijelo imanje kotorske plemićke porodice Bizanti u Tivtu. uspostavljen uz obalu zaliva. da bi već njegovi nasljednici dobili titulu mletačkog „konta”. i 1790. godine jedno od svojih ljetovanja na Prčanju proveo vladika Petar II Petrović Njegoš. Sačuvana je priča da je domaćin. sa popločanim dvorištima ispred. kada je porodica Beskuća bila veoma imućna. na kojoj još postoji grb porodice Bizanti. U salonu se nalazio drveni oltar sa renesansnim karakteristikama. Porodica Verona se prvo nastanila u Kotoru. ispod Bogorodičinog hrama. Prvi predstavnik porodice dolazi na Prčanj iz Strpa oko 1660. Ispod lijevog prozora su dva grba u vidu reljefa. Palata je građena u drugoj polovini XVIII vijeka. kada je dobio titulu „konte” naredio. za vrijeme austrougarske vladavine. brodovi koji su bili u vlasništvu prčanjskih porodica plove cijelim Mediteranom. dva sprata i na posljednjoj etaži belveder. Na prvom i drugom spratu se nalazio po jedan veliki salon. godine. Porodica Beskuća doživjela je uspon u vrlo kratkom periodu. sa lučnim nadsvjetlima ukrašena metalnom mrežom. U XVIII vijeku pomorstvo na Prčanju dostiže najveći uspon. Salon i sobe prvog sprata bile su ukrašene malternom štuko dekoracijom. na kome su se nalazili njihova palata u Župi i današnja kuća Verona. Na drugom spratu ima centralno postavljen balkon sa baroknim balusterima.

Uz palatu je u vrtu krajem XVIII vijeka podignuta porodična kapela Gospa od Anđela.50 m) na kojima su predstavljene dvije rijetke starozavjetne scene: Zavjet i Žrtva izrailjskog sudije Jeftea. ali je nakon nestanka ove porodice prešla u posjed konta Lukovića. etnološki predmeti iz Boke i više vrijednih slika. slika broda kojim je zapovijedao (korveta Erzherzog Fridrich) i slike ostalih ratnih brodova koji su učestvovali u bici. kojom dominira barokni balkon na prvom spratu. prčanjski župnik. u palati se čuvala i velika zbirka oružja. u duhu tada vladajućeg „empire“ ukusa. rad mletačkog slikara Francesca Potenze. koji je radio u Boki krajem XVIII i početkom XIX vijeka. oslikanom geometrijskim oblicima i cvijećem. okrenuta je prema moru.0 x 1. U zgradu se ulazi kroz profilisani portal i preko stepenica od korčulanskog kamena. U palati se nalazila zbirka predmeta iz Viške bitke (pomorska bitka kod ostrva Visa –20. Sagrađena je u XVIII vijeku. Glavna fasada. završila pobjedom austrijske flote). 1866. Pod je bio popločan mletačkom keramikom. Palata je pripadala poznatoj bokeljskoj plemićkoj porodici Florio sa Prčanja. Najljepši ukras u salonu su bile dvije velike slike na platnu (2. numizmatička zbirka. a dva u donjem). revolver. Pored stilskog namještaja. koji su pripadali kontradmiralu Marku Eugenu Florio: oficirski pojas koji je nosio na dan bitke. Na prvom spratu se nalazio salon koji je početkom XIX vijeka uredio don Marko Florio. Plafon je bio ukrašen pozlaćenim štukaturama plitkog reljefa. TIVAT 1 2 3 4 5 66 Kompleks Buća-Luković Kompleks Bizanti u Župi Kuća Verona u Račici Dančulovina Grgurevina 67 . u kojoj su se sukobile mornarice Habsburške monarhije i Kraljevine Italije radi prevlasti na istočnoj obali Jadranskog mora. dok su okolo lišće i cvijeće. koje su u sredini prikazivale grb porodice Florio (dva ljiljana u gornjem polju. 07.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Florio-Luković Palata Florio-Luković nalazi se u središnjem dijelu Prčanja.

pomorski kapetan iz Prčanja. Silueta stambene zgrade i kule u okviru ljetnikovca poznata je sa jedne od fotografija snimljenih prije njihove pregradnje za potrebe austrougarske vojne komande. Najstariji dio predstavlja kula sa bočnim krilima. najbogatije obrađenu cjelinu ovog karaktera na cijelom prostoru zaliva. Izgradanjom ljetne pozornice sredinom XX vijeka u središnjem dijelu uređenog vrta. U okviru ljetnikovca stajala je i porodična kapela. Crkvica posvećena Sv. U arhitekturi ljetnikovca porodice Buća zapaža se nekoliko različitih faza gradnje. prekinuta je prirodna veza između sačuvanog originalnog portala u bunjatu. godine majstor Vicencije. postavljena sa južne strane kule. planimetrijom sačuvanih staza i šetnica. Nasljednici porodice Luković su dio svog imanja krajem XIX vijeka ustupili za gradnju Arsenala u Tivtu čime su po prvi put izazvane krupne promjene izgleda prvobitne cjeline. karakterističnom vegetacijom i ambijentom pristaništa sa zgradom i molom na obali. Po svojoj dispoziciji na širokom prostoru obale. Položaj ljetnikovca svojom izolovanošću. nalazio se u središnjem dijelu Tivta. kao i po veličini i arhitekturi odbrambene kule. izgrađena je u baroknom maniru. stambenom zgradom. po uzoru na slična rješenja mletačke odbrambene arhitekture. ljetnikovac porodice Buća je predstavljao najveću i. Stambena zgrada. na čijem vrhu je lođa sa odbrambenim hodnikom na konzolama. ostacima vrtne arhitekture i ogradnog zida sa monumentalnom ulaznom kapijom. koja predstavlja završni motiv pristupne staze od mora. arhitektonskom smislu. duž centralne staze koja je od mora vodila prema stambeno-ekonomskim zgradama i kuli. u velikoj mjeri odražava način života iz vremena porodice Bizanti. Prema sačuvanom natpisu. u Kompleks Bizanti u Župi Na uzvišenju nad morem poznatom pod imenom Župa nalazio se renesansni ljetnikovac kotorske plemićke porodice Bizanti. Utvrđeni ljetnikovac pripadao je poznatoj kotorskoj plemićkoj porodici Buća od koje je imanje i ljetnikovac krajem XVIII vijeka otkupio Marko Luković. iako danas lišen originalne arhitekture ljetnikovca. koji su činili utvrđeni ljetnikovac sa kulom.Luković Kompleks Buća-Luković. sa 130 kamenih stubova i pergolom. i prostransvu koje je zauzimao.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Kompleks Buća . Mihailu. kulu je dogradio 1548. porodičnom kapelom. na ogradnom zidu imanja prema moru i reprezentativne cjeline kojoj je pripadao. sin majstora Mihaila iz Lastve. Danas su u okviru postojeće kule vidljivi ostaci starije kule ljetnikovca porodice Bizanti. 69 68 . zadržala je svoj položaj i približno iste dimenzije tokom radikalne pregradnje koju je pretrpjela krajem XIX vijeka nakon izgradnje Arsenala u Tivtu.

Tek u trećoj fazi građenja nastala je stambena zgrada dograđivanjem nad sjevernim dijelom zatečene prizemne zgrade. mandraćima. Svi dijelovi imaju samo prizemlje i sprat. godine novim baroknim portalom izrađenim u bunjatu. Centralno postavljeni portal gotičkog prelomljenog luka zamijenjen je vjerovatno poslije 1760. zajedno sa svim posjedima porodice Bizanti u Tivtu. Dančulovina se sastoji od trospratne kule pokrivene dvovodnim krovom. sačuvale su se i danas bez većih promjena. na strani prema ograđenom vrtu. oko 1760. stambene zgrade sa dvije etaže i karakterističnom viđenicom. U prilog ove pretpostavke. kao i zabilježeno svjedočanstvo o fresci sa predstavom cara Dušana koja je u kuli postojala do kraja XIX vijeka. uz samu morsku obalu i izolovana u odnosu na susjede. Obnovio ju je kotorski biskup Marko Grgurina (1801-1815). Ona svojim mirnim a razuđenim volumenom. U isto vrijeme oformljeno je i unutrašnje dvorište ukomponovano u Lučni dio portala kasnije je zazidan i zamijenjen arhitravnim rješenjem sa upotrebom ravnog neprofilisanog kamenog bloka za nadvratnik. u uvali sa njene jugoistočne strane. pravougaonu osnovu zidom ograđenog kompleksa. Tek u poznim etapama gradnje i nakon gašenja manastirskog života na Prevlaci. a krajem XIX vijeka porodici Radoničić iz Dobrote. pored karakterističnog položaja kule koji podsjeća na položaj pirga u blizini srednjovjekovnih manastira. proporcijama i arhitektonskim rječnikom. godine otkupio kapetan Anton Andrijin Verona iz Prčanja. Kuća je zidana kamenom u nijansama sivkasto-zelene boje. Kuća Verona sastoji se iz tri dijela: naglašenog centralnog. gumnom i bunarima. govore i romaničke stilske karakteristike ulaznog portala prizemne zgrade iz druge etape građenja. 70 71 . Zgrada je pripadala kotorskoj plemićkoj porodici Bizanti od koje je. Gotičke karakteristike dvorišnog portala središnjeg dijela zgrade. pokrivenih dvovodnim krovom.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Kuća Verona u Račici Kuća Verona nalazi se u zoni zvanoj Račica. Dančulovina je ime je dobila po Dančulu koji je u Brdima živio oko polovine XVI vijeka. odražava bitna svojstva gotičkorenesansnog vremena u kome je nastala. pokrivenog četvorovodnim krovom i bočnih nižih krila nejednake dužine. Ova zgrada sa ograđenim prostranim vrtom. iako decenijama većim dijelom napuštena. godine pripadala je porodici Beskuća. iako danas sa veoma osiromašenim repertoarom svoje prvobitne arhitekture. Razvoj ovog kompleksa je tekao tako što je uz prvobitnu slobodnostojeću kulu u sljedećoj etapi sagrađena prizemna zgrada izdužene osnove. Mihaila na Prevlaci mogao bi ukazivati na njegovu prvobitnu povezanost sa manastirom. prostrane terase sa vidicima na more i stambene zgrade sagrađene u duhu tradicionalne stambene arhitekture. kao i popločanog dvorišta koje objedinjuje ove prostore. u najvjećoj mjeri reprezentuje način života i kulturu stanovanja srednjovjekovnih plemićkih porodica iz Kotora koje su imale svoja imanja na obalama Tivatskog zaliva. tokom XVI ili u XVII vijeku mogla je nastati utvrđena stambena cjelina sa razvijenim sadržajima unutar zatvorenih prizemnih prostora. Dančulovina Utvrđeni stambeni kompleks Dančulovina nalazi se u neposrednoj blizini Prevlake. Položaj samostalne odbrambene kule u blizini manastira Sv. zasvedene prizemne zgrade sa ravnom terasom nad njom. popločanog prostora sa bistijernom i zasvedenom peći za pečenje hljeba. od 1815.

2004. Jugoslavenski leksikografski zavod. Equilibrium. • Herceg Novi (monografija). Boka Kotorska. kulture i umjetnosti br. • Lalošević Ilija. Herceg Novi. Palata Bizanti u Kotoru. • Csaba Magyar. Razvitak i ustroj Peraške općine. Jovica Martinović. Beograd. Beograd. Centar za planiranje urbanog razvoja CEP. Godišnjak Pomorskog Muzeja u Kotoru XXXV-XXXVI. Perast. Istorijski tokovi na području Zaliva. Pomorski trgovci. 24. Trista godina samoće. Kotor. Jugoslavenski leksikografski zavod. Zagreb. Sto kotorskih dragulja. Milenko Pasinović) 72 73 . na periferiji uvale kojom dominira skladna silueta utvrđenog kompleksa Dančulovina. 2003. 1953.Legende iz Boke Kotorske. 1969. Boka . a zatim je bila u vlasništvu „kneževa Ivanovića”. • Kapetanović Aleksandra. ratnici i mecene. • Butorac Pavao. 1991-1992 • Lazarević Jelena. 2003. Spasa. Naselja. 1987-1988 • Butorac Pavao. Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru. 1981. Neke stilske odlike baroka u Boki Kotorskoj. Naselja i kuće tivatskog zaliva – urbanološka studija. • Enciklopedija Leksikografskog zavoda. Varšava. Boka–zbornik radova iz nauke. 2004. XXXIX-XI. Pomorski trgovci. Kotor. 2003. društveni život i običaji Boke Kotorske za vrijeme mletačke vladavine. Godišnjak Pomorskog Muzeja u Kotoru XXXVII-XXXVIII. Neki manje proučavani primjeri građanske i crkvene arhitekture spomeničkog karaktera u Kotorskoj opštini. Viskovići.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Grgurevina Sa jugoistočne strane prilaza poluostrvu Prevlaci. • Enciklopedija likovnih umjetnosti. • Katalog izložbe radova koje su izvršili restauratori iz Državnog preduzeća Zavod za restauraciju iz Varšave u Dobroti (Crna Gora). Kotor. Herceg Novi. 25. Palata Zmajević u Perastu. a danas Kovačevića i Ivoševića. Herceg Novi. Godišnjak Pomorskog Muzeja u Kotoru L. Barokne palate u Kotoru.. 1991-1992 • Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru LII. Kotor. Rijeka Crnojevića. • Milošević Miloš. • Božović Goran i grupa autora. 2004. Palata Mazarović u Perastu. Spomenik CIII. 1991-92 • Nominacioni dosije za upis Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora na UNESCO-vu Listu svjetskog nasljeđa (autori: Miloš Milošević. Spomenik SAN. Boka–zbornik radova iz nauke. Prčanj. Kotor. nalazi se stambena cjelina poznata pod imenom Grgurevina. kultura stanovanja. 2006. • Kordić Stevan. 1989-1990 • Lisavac Katarina. Na prvi sprat zgrade dolazilo se spoljašnjim stepeništem kasnije obuhvaćenim unutrašnjošću stambene zgrade sa jednim spratom podignute na sjeveroistočnoj strani. Kotor. Na tu pretpostavku upućuje njen položaj u neposrednoj blizini ulaza u manastirsko okruženje i drevnost oblika pregrađenih tokom više etapa gradnje. O konstrukcijama kuća od XVI do konca XIX vijeka u Kotorskom zalivu i njihovim graditeljima. Kotor. Equilibrium. Boka–zbornik radova iz nauke. Kotor –Vodič kroz grad. ratnici i mecene. • Marija Mihaliček. 1953. 2006. kulture i umjetnosti br. u knjizi EXPEDITIO. i na kraju porodica Marinovića i Maričevića. Stambena arhitektura na srednjovjekovnim imanjima kotorske vlastele u Tivatskom zalivu. u Monografiji Kotor. 1937. Cetinje. Beograd. Literatura • Božović Goran. • Marković Čedomir. • EXPEDITIO. Beograd. Adorjan Magyar iz Zelenike kao saradnik Narodnog muzeja Herceg-Novi. Vujičić Rajko. Kulturna povijest grada Perasta. Herceg Novi. 1982. Ka poznavanju urbanističkog razvoja Perasta. 24. Projekat oživljavanja seoskih naselja Tivatskog zaliva. Kotor. 2004. Odjeci slavnih vremena . CID Podgorica. Kotor. 2002. Obrada enterijera u sakralnoj i stambenoj arhitekturi Perasta. dakle u trećoj fazi gradnje kada je ova cjelina zaokružena i formirana u duhu utvrđenih stambeno-ekonomskih zgrada na imanjima imućnih porodica duž obale Tivatskog zaliva. Spomenici kulture Crne Gore. 1953. 23. Herceg Novi. Kotor. Godišnjak Pomorskog Muzeja u Kotoru XXXIX-XL. 103. • Grgurević Tomislav. 1999. 2005 • Čubrović Zorica.Studije o Boki Kotorskoj XV-XIX stoljeća. • Fisković Cvito. kulture i umjetnosti br. O umjetničkim spomenicima grada Kotora. Uz dvospratnu kulu kavadratne osnove dozidana je stambena zgrada na jedan sprat. Mihaila na Prevlaci. • Milošević Miloš. Beograd. kulture i umjetnosti br. Zagreb. 1964.Studije o Boki Kotorskoj XV-XIX stoljeća. Herceg Novi. CID Podgorica. 1997. Kotor 2004. Don Niko. • Đurović Vinko. 23. Boka–zbornik radova iz nauke. • Luković. 1998. • Grgurević Jasminka. Kotor 1987-1988 • Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru XXXIX-XL. • Brajković Gracija i grupa autora. 1980. 1995. 1986. Don Niko. 1970. 2003. Doprinos savremenog privrednika Boža Dabinovića restauraciji dviju kapetanskih palata u Dobroti kao primjer kontinuiteta pomorstva i graditeljstva. iste širine sa kulom. Kao i za kulu u Dančulovini moglo bi se pretpostaviti da je kula u Grgurevini prvobitno pripadala odbrambenom sistemu manastira Sv.zbornk radova iz nauke. Cetinje. kulture i umjetnosti br. Kotor. Beograd. • Milošević Miloš. • Martinović Jovan J. Prema izvorima ona je podignuta na ostacima crkve Sv. Beograd. Zagreb. Perast. • Luković. • Čubrović Zorica. • Milošević Zorana. Trista godina samoće. SANU. Novi Sad. • Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru XXXV-XXXVI. Centar za planiranje urbanog razvoja.

com/palata%20ivelic. Herceg Novi. • Zloković Milan. 2007 • Popović Tomo. 2002. Boka–zbornik radova iz nauke. kulture i umjetnosti br.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | • Odalović Gligo. 1990. 1959. Kotor. Kotor. Pomorski muzej Crne Gore.htm . kulture i umjetnosti br. Istraživanja i zaštita starog grada u Herceg-Novom. Jedna znamenita stara kapetanska palata u Bijeloj u Boki Kotorskoj. godine. Građanska kuća i palata u Boki Kotorskoj. 1988. Barok u Hrvatskoj. Kotor. 1952.idejni projekat. Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru VIII. • Zaštita graditeljskog nasljeđa Prčanja. Popis kuća Dobrote iz 1808. 1976. Podgorica. • Prijatelj Kruno. kulture i umjetnosti 13-14. Građanska arhitektura u Boki Kotorskoj u doba mletačke vlasti. sveska VIII. Beograd. 1924. Matica Hrvatska.yu/rastko-bo/. Boka–zbornik radova iz nauke. Beograd. SANU. Dobrota i njene ključne historijske i kulturne karakteristike. R. • Šerović Petar. Matejčić i K. 8. • Zloković Ignjatije. Internet • http://www. Herceg Novi.org. • Prijatelj Kruno. Leksikon stranih reči i izraza. 20. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber et al. Đenović kroz vrijeme. Elektronska biblioteka kulture i tradicije Boke Kotorske „Projekat Rastko-Boka” • http://www. Stvaranje 1-2. • Vučenović Svetislav. Kotor. • Zdravković Ivan. 1954.Ilustrovani časopis. Pomorci bratstva Radimir iz Dobrote u XVII i XVIII stoljeću. • Radimir Z. Herceg Novi. Herceg Novi. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Kotor. • Tomić Antun. Dubrovačke kuće i palače. • Živanović Duško. Umjetničko blago Herceg Novog. Prijatelj.rastko. Herceg Novi . . Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru LII. Barok u Dalmaciji. XXXIX-XI. autor Zorica Čubrović. Palata Tri sestre. 1954. Herceg-Novi 1982. Opštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Kotor. Umjetnost XVII i XVIII stoljeća u Dalmaciji. • Vujaklija Milan. 2004. 1991-92 • Seferović Lazar. Beograd. 1982. • Tomić Antun. 2000. OSTALI IZVORI • Katalog izložbe „Pomorstvo Prčanja od XVII do kraja XIX vijeka”. u A. Studija zaštite graditeljskog nasleđa Herceg Novog • Revitalizacija palate Ivelić .. 1953. Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru. Boka–zbornik radova iz nauke. Studije. 1956. • Zloković Milan. Horvat. obradio Svetislav Vučenović. Jugoslavija. Cetinje. 1984. Kotor.0catch.mzrisan. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Kotor • Studija zaštite graditeljskog nasljeđa Perasta. 2007. Zagreb. Kotor. projekti • Vučenović Svetislav.istorijske bilješke. Beograd. Spomenik CIII.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful