PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora

|

Palate Boke Kotorske
Uvod 2 Palate 3 Karakteristike palata 4 Boka Kotorska 5 Istorijski tokovi u Boki 8 Palate u Boki Kotorskoj 10 Vlasnici i graditelji palata 12 Barokne palate u Boki 13 Kotor 15 Providurova palata 16 Palata Bizanti 17 Palata Beskuća 18 Palata Buća 19 Palata Pima 20 Palata Vrakijen 21 Palata Drago 22 Palata Grgurina 23 Palata Lombardić 24 Palata Grubonja 25 Dobrota 27 Tri palate bratstva Radoničić 28 Palata Radoničić 28 Ostale palate porodice Radoničić 28 Palata Milošević 31 Palata „Vida Lušina”- Centralna komisija 32 Palata Kamenarović 33 „Krivi palac” 34 Palata Dabinović - „Kokotova kula” 35 Palata Ivanović 36 Palata Tripković 37 Palata Ivanović na lokalitetu Marović 38 Perast 39 Palata Bronza 40
Palata Šestokrilović 41

Palata Mazarović 42 Palata Balović 43 Palata Visković 44 Palate Martinović i Brajković-Martinović 45 Palata Smekja 47 Palata Zmajević 48 Palata Lučić - Kolović - Matikola 50 Palata Bujović 51 Risan 52 Palata Ivelić 52 Herceg Novi 53 Palata Ivana Burovića - „Burovina” 54 Zadužbina Mirka Komnenovića 55 Zadužbina Duković 56 Palata Milašinovića 57 Bijela 58 Palata Zmajević-Burović-Zloković 58 Baošići 59 Kuća na posjedu Smekja 59 Kapetanski palac u Baošićima 60 Prčanj 61 Palata Tre Sorelle 62 Palata Luković 63 Palata Beskuća 64 Palata Florio-Luković 65 Palata Verona 66 Tivat 67 Kompleks Buća-Luković 68 Kompleks Bizanti u Župi 69 Kuća Verona u Račici 70 Dančulovina 71 Grgurevina 72 Literatura 73

PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora |

PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora |

Uvod
Publikacija „Palate Boke Kotorske” nastala je kao jedan od rezultata projekta „Kulturna maršruta - palate Boke Kotorske“. Cilj ovog projekta bio je prezentovanje i ukjučivanje palata Boke Kotorske, kao moguće kulturne maršrute, u postojeću turističku ponudu Crne Gore. Smatrali smo da se time doprinosi valorizaciji bogatog nasljeđa i unaprijeđuje kulturni turizam. Kulturne maršrute predstavljaju jedan od mogućih vidova valorizacije kulturnog nasljeđa kao resursa za kulturni turizam. One mogu da doprinesu zaštiti nasljeđa, ali i da podstaknu društveni i ekonomski razvoj. S obzirom na potrebe razvoja kulturnog turizma u Crnoj Gori, kulturne maršrute su prepoznate kao mogući značajan činilac turističke ponude, ali do sada nisu realizovane. Projektom „Kulturna maršruta - palate Boke Kotorske“ EXPEDITIO je odlučio da pokrene afirmaciju kulturnih maršruta, počev od palata Boke Kotorske. Ideja je bila da ovaj projekat posluži i kao model za izradu kulturnih maršruta sa drugim temama (npr. arheološka nalazišta, sredjovjekovni gradovi, austrougarske tvrđave, romaničke crkve, manastiri, ruralne cjeline, itd.) Boke Kotorske, crnogorskog primorja ili Crne Core. Ove maršrute kasnije bi mogle da posluže i za povezivanje sa kulturnim maršrutama zemalja u regionu. Na području Boke Kotorske nalazi se veliki broj palata i drugih reprezentativnih kuća sa izrazitim kulturno-istorijskim, umjetničkim i arhitektonskim vrijednostima koje predstavljaju jedan od značajnih segmenata naše kulturne baštine. Te reprezentativne kuće na najbolji način svjedoče o stepenu društvenog, ekonomskog i kulturnog razvoja i govore o kulturi stanovanja i stilu života čitave jedne sredine. 2

Palate
Palata je, po definiciji, „velika i lijepa kuća” ili „građevina koja se u sklopu naselja ističe svojim omjerima i raskoši”. Riječ palatium na latinskom znači carski dvor, a potiče od naziva Palatina, brijega u starom Rimu, gdje je bio dvor cara Avgusta i gdje su njegovi nasljednici gradili svoja raskošna prebivališta - palate. U osnovnom značenju, palata je gradska rezidencija suverena, feudalca, patricija, i u tom smislu predstavlja sinonim za dvor. U širem značenju, naziv palata upotrebljava se u novije doba kao oznaka za građevine velikih razmjera, u kojima se nalaze sjedišta ministarstava, banaka, koncerna, organizacija, ustanova i dr. „Palate ogromnih dimenzija kao rezidencije vladara poznavali su već stari Egipat, Krit, Persija, Rimsko carstvo (Dioklecijanova palata u Splitu). U Rimu se carska palata nalazila na jednom od sedam brežuljaka (Palatinum), čije je ime zatim preuzeto kao opšti naziv za palatu. U srednjem vijeku

Međutim, ovi objekti još uvijek nijesu u dovoljnoj mjeri prezentovani i valorizovani. Istraživanja i podaci o pojedinim palatama postoje, ali su najčešće dostupni samo stučnoj javnosti. Postoji veoma malo publikovanog materijala koji bi široj javnosti pružio uvid u njihov značaj. Cilj ovog projekta bio je da se na jednom mjestu prezentuju sve palate i druge značajne reprezentativne stambene kuće u Boki koje bi mogle da budu jedna od zanimljivih kulturnih maršruta. Kao osnova za publikaciju korišćen je obiman materijal koji postoji o pojedinačnim palatama i istraživanja koja su rađena. Spisak literature dat je na kraju publikacije. U publikaciji su predstavljene, prije svega, sve one kuće koje nose naziv „PALATA” ili „PALAC” (ital. palazzo) u onom smislu kako se to u Boki danas podrazumijeva. Uz njih su još predstavljene i neke manje palate tipa „PALACIN”, kao i izabrani LJETNIKOVCI, VILE i drugi REPREZENTATIVNI STAMBENI KOMPLEKSI na području Boke, koji, iako se ne nazivaju palatama, zbog svojih karakteristika svakako zaslužuju da budu na kulturnoj maršruti reprezentativnih bokeljskih kuća. EXPEDITIO

rezidencije feudalaca su utvrđeni gradovi, burgovi (Papinska palata u Avinjonu). Stambena zgrada unutar tih utvrđenih gradova dobija naziv palais, pales, palas, palast. Iz njih se, od renesanse dalje, razvija tip palate, koja se od burga razlikuje po tome što nije utvrđena, a od dvorca po tome što je izgrađena unutar urbanističkog kompleksa i nije povezana u jedinstveni skup sa nizom privrednih zgrada, karakterističnih za dvorac kao centar feudalnog posjeda. Renesansni tip feudalne palate u Italiji (palazzo) razvija se od XV vijeka u prvom redu u Firenci, Rimu i Veneciji; krila palate sa tremovima na stubovima zatvaraju četvorougaono otmeno dvorište (Palzzo Strozzi i Palzzo Pitti u Firenci). Po istom tipu se grade i palate koje služe javnoj svrsi (Palazzo della Cancellaria u Rimu). Osobit razvoj doživljava palata u Italiji u doba baroka, a naziv palazzo dobija veoma široku primjenu. Od latinskog izvedeni su i slovenski nazivi za palatu (srpsko-hrvatski palata, palača, polača, palac; češki palac i poljski palac). Kod nas danas palata nije naziv samo za raskošnu, reprezentativnu gospodsku kuću, nego za svaku bogatiju i ugledniju zgradu.” 

1 Milan Vujaklija, Leksikon stranih reči i izraza 2 Enciklopedija likovnih umjetnosti

3

PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora |

PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora |

Karakteristike palata
Pod palatama se podrazumijevaju kako privatne zgrade za porodično stanovanje tako i objekti sa javnom namjenom - najvažnije državne građevine, neke crkvene, administrativne i ekonomske zgrade. Nezavisno od toga da li imaju javni ili stambeni karakter palate uvjek izražavaju neki simbol - „simbol vlasti i moći kod jednih ili simbol društvenog položaja i bogatstva kod drugih. Sve te građevine po svom prostranstvu, umetničkom izrazu, kvalitetnoj izradi i povesnom značaju pokazuju izuzetna ostvarenja u oblasti arhitektonskog stvaralaštva.”1 Uobičajeno je da se veća i bolja kuća, pažljivije građena i sa bogatijim arhitektonskim detaljima, nazove palata, za razliku od ostalih, skromnijih gradskih kuća za porodično stanovanje. Palata predstavlja, na prvom mjestu, pogodan i zaštićen prostor za sve manifestacije porodičnog života, ali, osim toga, ima i određenu ulogu u društvenim odnosima. „Ona kao i nakit treba da stvori ugled i naglasi značaj posednika pred drugima, bilo da se radi o pojedincu bilo o društvu i cijeloj gradskoj i državnoj zajednici. Uopšte, palata služi da zadovolji potrebu za lijepim i da pruži

okvir boljem i kulturnijem životu. Za vlastelina palata predstavlja očigledan, vidljiv, znak njegovog socijalnog, ekonomskog i političkog položaja.” Osim toga, palata je imala i značajnu ulogu u graditeljstvu, služila je kao primjer i za ugled drugim građevinama. U palatama, vilama i ljetnikovcima ostvarivala su se najkvalitetnija djela profane arhitekture. Oblici novih umjetničkih pravaca prvo su se primjenjivali na značajnim vjerskim objektima, ali i na palatama, a kasnije prenošeni i na druge građevine. Elementi po kojima se palate izdvajaju od ostalih kuća mogu biti: • njihova veličina, gabarit i visina • koncept organizacije prostora • bolja obrada zidnog platna na fasadama • „skladnije” proporcije, raspored otvora • arhitektonski elementi i ukrasi • broj prozorskih osa (obično više nego na običnim kućama, tri, četiri ili pet) • grb porodice na fasadi (mada su i neke skromnije građanske porodice imale i isticale svoje grbove) • postojanje nekih prostorija sa posebnim namjenama (velika dvorana - salon, radna soba, biblioteka, izdvojena kuhinja, vrt ...) Bogatstvo i raskoš palata može se, najzad, odrediti upoređujući površine prostora koje su neophodne za stanovanje sa onima koje služe za reprezentaciju.

Boka Kotorska
„Zovu Bokom onaj čarobni zalijev u koji se spuštaju i tonu kršovita i skoro nepristupna brda južne Hercegovine i Crne Gore. Kažu ljudi, koji svijet obađu, da je taj jedan od najljepših položaja zemlje; i zbilja bi rekao da se je ovdje priroda igrala kad je svoje čudesno djelo na mahove stvarala” (S. M. Ljubiša) Boka Kotorska je jedinstven zaliv Mediterana – izuzetan kulturni pejzaž koji čini harmonična simbioza prirodnih fenomena i graditeljskog nasljeđa. Izuzetno povoljni i specifični prirodni i klimatski uslovi Zaliva bili su presudni za nastanjivanje ovog područja još od najranijih vremena i izgradnju gradova i naselja na svojstven način, čime je došlo do jedinstvenog sklada

tvorevina prirode i ljudskog duha. Morfološki, geološki i hidrološki fenomeni učinili su ovo područje izuzetnom tvorevinom prirode visokih kvaliteta na području Mediterana, a sa svojom sveukupnošću i antropogenom komponenetom i u svijetu. Područje zaliva okružuju vertikale dinarsko-primorskog krečnjaka, dostižuči najveću visinu od 1895 m (Orjen) i dubinu u zalivu (52 m), čime područje pripada rijetkim oblastima holokarsta u svijetu, sa osobito izraženom kraškom morfologijom i hidrologijom. U tako izuzetnim prirodnim uslovima, dodajući geografski položaj i istorijske tokove, ljudska ruka je, u svom neprekinutom kontinuitetu, stvarala svojevrsna kulturna dobra primajući uticaje kultura Sredozemlja, Zapada i djelimično Istoka, transformišući ih u okvire svog načina življenja i poimanja života i emitujući ih na šira područja bivše Jugoslavije, Balkana, pa i područja Istočne Evrope, uklapajući ih sa izuzetnim senzibilitetom u prirodu rubom zaliva, 5

4

1. Duško Živanović, „Dubrovačke kuće i palače”

u Boki se nalaze bogati fondovi i riznice pokretnog kulturnog blaga. privrednog i kulturnog centra. Takav ugledan položaj političkog. samo tokom nekoliko dugotrajnijih vladavina nastajale su dublje promjene u istorijskoj sudbini ovog područja. Tokom austrougarskog perioda Tivat postaje glavna vojna baza. Ranije. U naseljima se razvija sakralna arhitektura sa prožimanjem različitih stilova. za vrijeme Ilira i Rimljana. veliki broj država. grad je stekao naročito za vrijeme svog svestranog uspona u srednjem vijeku. Boka Kotorska nalazi se na listi Kluba najljepših zaliva svijeta. Ništa manje nego petnaest puta smjenjivale su se. brojnim pomorskim naseljima i pitomim selima. koje se nadovezuju u skoro neprekinutom nizu. nalazi se od 1979. Gradovi. tako da se čitava Boka nazivala „Risanski zaliv” (Sinus Rhisonicus). godine na UNESCO-voj Listi svjetskog naljeđa. dok profana stvara oblike bokeške kuće. Herceg Novi se osniva u XIV vijeku. kao i veća i manja naselja na području Zaliva. područje Kotora koje obuhvata kotorski i risanski dio zaliva. za vrijeme vladavine Mletačke republike. Svako naselje stiče sopstvene urbane i kulturne karakteristike. za njenim smirenim zalivskim morem. pomjerale se granice. Tokom istorije Kotor nije uvijek bio središte Zaliva. razvijaju se i poseban uspon doživljavaju i stiču status pomorskih naselja Perast. transponujući kroz narodno graditeljstvo uticaje Mediterana. (izvori: Nominacioni dosije za upis Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora na UNESCO-vu Listu svjetskog nasljeđa i Milošević Miloš. U periodu od XVI-XVIII vijeka. postižući jedinstvo i kontinuitet kulturne baštine ukupnog područja. Elitna profana arhitektura palata zauzima značajno mjesto. Zapada i Istoka. Zbog svojih izuzetnih univerzalnih kulturnih i prirodnih vrijednosti dio Zaliva. predstavljaju raznovrsne karakteristične cjeline. suverena ili dinasta. za razvijenim drevnim gradovima. za duži ili kraći period. Dobrota. puno prvenstvo je pripadalao Risnu. gdje mogu da se sklanjaju čitave flotile brodova pred razbješnjenim morem ili piratima. Prčanj i Stoliv. razne strane ili domaće vladavine. Pored toga. Ali. a i poslije toga. težili su za Bokom Kotorskom. posebno romanike i baroka. koji se odražava i u nazivu Boke Kotorske. Prije dolaska Slovena. za ovom važnom strateškom tačkom na jugoistoku Jadrana.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | čineći sa njome jedinstvenu prirodnu i kulturnu – čovjekovu sredinu na najhumaniji način. „Istorijski tokovi na području Zaliva”) 6 7 . a naselja na njegovoj rivijeri se razvijaju naročito nakon oslobađanja tog dijela zaliva od Turaka.

Vladavina ugarsko-hrvatskog kralja 382.Rhisinium i Acruvium • Risan glavni grad zaliva Sinus Risonicus • VI v. episkop Pavle • Naseljavanje Slovena i Avara • Vizantijska uprava u gradovima.e . Vladavina Mletačke republike • Kotor i Boka Kotorska se stavljaju pod zaštitu Mletačke republike • Kotor nominalno zadržava autonomiju i gradsku samoupravu.„Centralna komisija” 84-98. . Srpska srednjovjekovna država 797-806.prvi tragovi materijalne kulture pećina Spila iznad Perasta • crteži na pećini u Lipcima III v. . napad Hajrudina Barbarose na Kotor • 1585.476. sudskim i upravnim tijelima. Hrvata i Slovenaca 929. providur .car Samuilo ruši Kotor • Poslije smrti cara Vasilija (1025) opada moć Vizantije a snaži organizacija dukljanske države • Kralj Mihailo ima dvor u Kotoru • U Kotoru se smjenjuje suverenitet Vizantije i zetskih vladara .e.Kraljevina Jugoslavija 945. Apeninskog poluostrva i Sredozemlja • Gradska komuna Kotora. Francuska vladavina 83-84. a Stoliv 1721. Druga austrijska vladavina 98. grad ima svoju upravu sa priorom • Kotor sjedište jednog od tri vizantijska „dukata”. postiže najveću nezavisnost i samoupravu XV 420-797. okolina i zaleđe pripadaju Slovenima • Kraj X v. V VII 482-687.e. pod turskom vlašću XVI XVII 476-85. okolina pripada zetskim vladarima • Kotor uživa naklonost raških vladara i povlašćen položaj. Ruska vladavina 807-83. . . morskom linijom Oštra-Verige-Perast. Bosanski period 39-420. sa svojim statutom i zakonodavnim.Crna Gora XIX • Boka je u početku tretirana kao posebna pokrajina.n.n. Risan se oslobađa od turske vlasti • 1687. za više od 200 godina bio prepolovljen između Mlečana i Turaka XI Duklja Zeta 687-797. .e Ilirski period 68. n.Prvi kotorski biskup. . oslobođenje Herceg Novog od turske vlasti • 1717.ilirska kovnica • Nastaju gradovi i naseobine rimskih građana . Bokokotorski zaliv. Privremena vladavina dviju ujedinjenih pokrajina Crne Gore i Boke Kotorske . Vizantijska vladavina Od 482. Herceg Novi pod mletačkom vlašću XVIII XII 85-37. Prva austrijska valadavina 806-807.68. p. carinu i kuću u Kotoru • 1538. podložna neposredno Beču • Ruski konzul u Kotoru XIV 37-384. Španci osvajaju Herceg Novi • 1539.n.predstavnik upravnog aparata iz Venecije • 1451. sa sjeverozapadne strane. Rimska vladavina • 228. . sa sjevernim dijelom Boke.Kraljevina Srba. Dobrota dobija status pomorskog naselja.katastrofalni zemljotres • područje Kotora na UNESCO-voj Listi svjetskog nasljeđa 9 . . Srbija i Crna Gora 2006.E. Stefan Crnojević dobija solane. . . postaje samostalna opština • 1625. Perast se odvaja od Kotora.SRJ.n. napad Turaka na Perast. Prčanj stiče status pomorskog naselja • 1654. N.Vojislavljevića. p. u njemu je Nemanja imao svoj dvor • Kotor dobija veliki značaj tranzitne luke. p.e. ilirska kraljica Teuta sklanja se u Risan da se odbrani od Rimljana • Risan . Samostalnost Kotora 8 XX • Težnja Balšića za Kotorom XV XXI • 1979.SFRJ 992. a 1657.Istorijski tokovi u Boki Kotorskoj • 3000 p. na Kotor • 1667. glavna luka države. Herceg Novi.Bosanski kralj Tvrtko osniva Herceg Novi 384-39. između Balkana. . razorni zemljotres • 1684.

krštenja. Organizacija prostora same palate. nastaju i reprezentativne kuće i palate u hercegnovskom dijelu zaliva. jasno govore o izmjenama sudbine u ovome kraju i zorno predočuju krivulju ekonomsko-socijalnog i kulturnog razvoja najvažnijih mjesta u Boki. Tipični raspored prostorija u bokeljskoj palati sastoji se od centralne dvorane . a pomalo i kasnije. Na trećem. Salon je. dvorišta i svih pomoćnih prostora. s ovima peraškima iz XVII i XVIII st. Bokeljska palata.. i s onima dobrotskim i ponešto prčanjskim iz XVIII st. posljednjem spratu . Prijemne prostorije prvog sprata otvarale su se prilikom velikih praznika. sa većim brojem prostorija za reprezentaciju. Prvi sprat je služio reprezentaciji. U XVII i XVIII vijeku razvija se karakterističan tip bokeljske barokne palate. naročito nakon oslobađanja od Turaka.salona sa po dvije prostorije s obje strane. Pod specifičnim tipom bokeljske palate podrazumijevaju se. najbolje govore o kulturi stanovanja i stilu života čitave jedne sredine. sjaja i bogatstva. Prizemlje je služilo određenim privrednim potrebama.„belvedera”. drugi užem domaćinstvu. podižu „dvorovi” i palate. pored ostalih pomoćnih prostorija. pa tako. prva polovina XX vijeka/ Razvoj graditeljske djelatnosti uopšte. prije svega u naseljima Perast. pretežno u tivatskom dijelu zaliva. One su nekada na tri. i posebno palate. u pogledu unutrašnje organizacije i načina života. One kotorske.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PERAST Palate u Boki Kotorskoj „Palače su danas skoro nijemi svjedoci nekadašnje veličine. a naročito za vrijeme njegovog najvećeg procvata. kao i za individualno stanovanje... Razlika između palate i građanske kuće u Boki ne ispoljava se toliko u obradi detalja koliko u opštoj koncepciji. posebno u periodu baroka. Tipična organizacija prostora u bokeljskoj palati do krajnosti je uprošćena. u kome se grade gradske plemićke palate. društvenim. ekonomskim i kulturnim razvojem ovog područja. i obaveznim balkonskim motivom. koja u tom periodu stiču statuse pomorskih naselja. Nastala je po ugledu na organizaciju građanske kuće. i poznat je kao koncept „četiri sobe i salon” („La casa di un padron. izuzimajući one u Kotoru koje se odlikuju specifičnim gradskim karakterom. tj. ali i pod uticajima reprezentativnih palata u Italiji.u dijelu potkrovlja . osobito doba blagostanja. suženim posljednjim spratom u vidu proširene vidionice . Prčanj. koji je unaprijeđen proširenjem središnje dvorane. ali i u Kotoru. iako je proistekao iz sličnog gotičkog koncepta. sa strogo simetričnim pročeljem. Palate. Dobrota.” /Pavao Butorac. predstavlja proširen tip građanske kuće. nastaju i ljetnikovci kotorskih plemićkih porodica. quatrro stanze un salon”). Vrt je spoljni nerazdvojni dio bokeljske kuće. barokne palate nastale u periodu XVII i XVIII vijeka. u palatama koje se nalaze uz obalu. i reprezentativnih kuća i palata u Boki usko je povezan sa istorijskim tokovima. U rimskom periodu u Risnu nastaju prve građevine tipa „villa rustica”. dva sprata i potkrovlje). Živo se na njima odrazuje sva prošlost. prema funkcionalnim zahtjevima renesansnog i baroknog načina života. prije svega... Građanska kuća u Boki Kotorskoj bila je pretežno sa tri etaže i namijenjena jednom domaćinstvu. uvijek okrenut moru. prostrana kuhinja kao glavni svakodnevni prostor. 11 10 .bila je smještena. nameću se svojom veličinom. kako ju je savijalo vrijeme. a češće na četiri etaže (prizemlje. Ovaj tip osnove javlja se na primorju počev od XVI vijeka. svadbi i smrtnih slučajeva u kući. Osa simetrije naglašena je. U tom periodu. prevashodno Veneciji. U istom tom periodu. U Kotoru se u periodu srednjeg vijeka. nikle potkraj srednjega vijeka i kroz šesnaesti.

U sredini dvorana. Na uglovima dvorane po jedna soba. „Ima puno znakova koji govore u prilog primamljivoj pretpostavci da su nekadašnji bokeljski moreplovci kao brodovlasnici i trgovci bili u isto vrijeme i odgovorni arhitekti svojih kuća. Beskuća na Prčanju. U kućama se naših pomoraca nalazilo i tzv. Razlog uvozu „korčulanskog” kamena treba tražiti u paradoksalnoj činjenici da u krševitim masivima Boke Kotorske zaista nema podesne vrste kamena koji bi dopuštao laku i preciznu obradu. osim ako nije uz kuću ili daleko od nje. nego i pri razdiobi unutrašnjeg prostora. tako karakteristične za stari kućni i društveni život Boke. gdje su se primali prijatelji i gosti. i druge. prvenstveno za obradu glavnog lica. Osobitost je kuća pri moru tzv. Takođe. imajući jasne ideje šta im je potrebno za stanovanje. da im u proljetni cvat prida neobičan čar. Vrtovi imaju i po više dolaca obzidanih i podržavanih kamenim međama. Kulturna povijest grada Perasta Vlasnici i graditelji palata Iako se i kuće i palate u Boki Kotorskoj odlikuju svedenošću i određenom jednoobraznošću. na primjer palate Pima i Grgurina u Kotoru. kostilja. da služe kao neki odušak za kućni život. a jednom se drži kuće. služila je ne samo za obične posjete. jedan vrh drugoga. Na ponti ima i po koje stabalce. razumije se ulazom redovito navezana na nju. obično je korišćen kamen iz Strpa. spoljna stepeništa i njihove ograde. obor ili avlija. Bujović i Smekja u Perastu. Kuće i palate su uvijek nastajale zajedničkim djelovanjem naručioca-vlasnika i graditelja.. što je ovio kućna vrata i prozore. Neka su dvorišta tako prostrana i lijepo uređena. gdje je ponajčešće sprema za kućne potrepštine. svi elementi drugostepene plastike . dok su. Na spratu je prostor bio podijeljen po onoj mletačkoj: četiri sobe. nego i za zabavu i za svečanije kućne zgode. Vlasnici palata bili su predstavnici uticajnih bokeljskih porodica. . 13 . sa kojima je Boka imala prisne veze. imamo i indirektan dokaz o zamisli arhitekte. zaklon za barku. bor i čempres . što je predstavljalo vrhunac arhitektonske ljepote neke zgrade toga vremena. Ovo pogotovu vrijedi za donji sprat.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PERAST „U prizemlju je bilo spremište za barku i za opremu broda. crkvenim i privatnim građevinama. Međutim. dovezena obično na vlastitim brodovima. Tripković u Dobroti. koji su bili pomorci i trgovci. jasno izdvojena kao jedinka. To su veliki sanduci od tvrda drveta. Nova je kolna cesta porazila starinske „ponte”. Uz dvorište je obično vrt za povrće ili voćnjak. obično se pribralo u dvoranu. Ovakvih dragocjenih okvira naći je i oko portreta i oko drugih slika. što se tamo zgrtala s trgovačkih pomorskih putovanja.3 12 Za građenje palata uzimali su se uvijek najbolji majstori. redovito limun. Mjestimice ga more oblijeva s triju strana. . koji je sada izgubljen. Mletački se način gradnje oponašao ne samo pri ustroju i stilizaciji kućne spoljašnjosti. što izjeda bez sućuti. pa podrumi za bačve i badnje i za uljana pila..cisterna i cvjetni nasadi. Zna se da su neke od najznačajnijih baroknih cjelina u Boki Kotorskoj projektovali mletački arhitekti. Sve kuće i palate u Boki zidane su od kamena. i za hambare žita. bili odgovorni arhitekti. Na ponti je i „mandrać”. uvijek popločanu..domaći kamen zamjenjivan je tesanicima sa Korčule. Za jednu dobrotsku manju palatu . osobito ljeti. Cvijeće osobito dobro uspijeva radi neobično blage klime. Dabinović i Tripković u Dobroti.„pragovi” oko vrata i prozora. Trezvenog i praktičnog duha. Osobita odlika dvorana bila su velika zrcala. velika i prostrana. pa i većih i manjih palata. kada je zahtijevana bolja i ljepša struktura zida. Takav su primjer palate Smekja u Perastu. un salon). „ponta”. s baroknim okvirima znatne umjetničke vrijednosti od pozlaćena drva. Što je boljega pokućstva. Za gradnju palata uvijek se upotrebljava i najkvalitetniji materijal. jer je bio sačuvan njen drveni model. jedna dvorana (quattro stanze. svaka od njih. Susreće se oleandar. da su mogli poslužiti. tumač je ličnog stava i materijalnih mogućnosti njenog osnivača. „mornarskih škrinja” koje su inače služile obično za prćiju nevjestama. U nekim su palačama u prizemlju toliki prostori. bez izuzetka. a tako i za druge slične kućne potrepštine. koji su se već istakli na javnim. koji je morskim putem dovožen iz nadaleko čuvenih kamenoloma na otoku Vrniku kraj Korčule u Hrvatskoj. a projektanti-graditelji su bili ili arhitekti (strani ili domaći) ili sami vlasnici. a ujedno i izraz bogatstva njenog vlasnika.”2 Sa dosta razloga možemo pretpostaviti da su. Najobičnije su voćke naranča i limun. sastavni djelovi balkona. Uz kuću se nalazi dvorište.kada su to dopuštale imovinske prilike i kada je lična sujeta bila u pitanju . i nasad cvijeća ili grmečak divlje ruže. postoje i izvjesne crkve i uspješne ambijentalne cjeline. može se pretpostaviti da su njihovi vlasnici. kad ustreba izvući za zimski drijemež ili opremiti za more. vlasnik imao još i poseban magazin ili spremište. kamo su mornari spremali svoje potrebe. oni su pokazivali razvijen smisao za raspored pojedinih prostorija u kući i njen pravilan urbanistički položaj. i brisala ih gotovo sasvim. kojima imena ne poznajemo. paoma. čiji su tvorci arhitekati iz obližnjih trgovačkih i kulturnih centara Dalmacije. pa ga ima usred zime.”1 1 Pavao Butorac. za većinu arhitektonskih cjelina. Ima na ponti i kamenih sjedala ili „pižula” jer je ovakav prostor s dva krila ograđen zidom. krečnjaka iz lokalnih kamenoloma. Uz mandrać je obično i povlačište („triadur” po talijansku od „trirare”=vući) za barke.uvijek izrađivani od „korčulanskog” kamena. a i za drugu trgovačku robu. Od domaćeg kamena izrađivani su zidovi i. od kamena obzidan prema moru. itd. Pod krovom je kuhinja sa sprednim prostorijama. ali čiji ukus prepoznajemo. ili Beskuća i Verona na Prčanju projektovali arhitekti. da se kućna sloboda i osjeti i naužije pri punoj mjeri pri suncu i morskome zraku i ljeti i zimi.Kokotovu Kulu.. U izuzetnim slučajevima . To je zapravo gat ili pristan.

zahvaljujući ekonomskom procvatu. Umjetnost XVII i XVIII stoljeća u Dalmaciji 14 15 . ali i dalje je najveći broj građevina. iako još uvijek pod jakim uticajem tradicionalne arhitekture. nego u nekim površnim vanjskim pojavama (ornamentika. u naglašavanju središnje osovine s portalom. po venecijanskom uzoru. 4 Kruno Prijatelj. volumena i svjetla. koja je elemenat iz tradicionalne arhitekture. to jest novom koncepcijom prostora. javljaju mali elipsasti prozori. ali još uvijek uz prisutnost mnogih elemenata iz prošlosti. Palate dobijaju izdužene pravougaone osnove. okviri od voluta i kartuša. prodro i u oblikovanje pročelja i rješenja unutrašnjeg prostora. razvija kako na sakralnim tako i na profanim građevinama. Barok se na Jadranskoj obali javlja početkom XVII vijeka „i to ne u svojim bitnim elementima. vidionicom ili „viđenicom”.“4 U XVIII vijeku formiran je u Boki i specifičan tip baroknih palata sa belvederom. Vidionica. koja se poklapa sa središnjom vertikalom. iz Italije i obližnjih gradova Dalmacije.. sa baroknim ukrasima karakterističnim za ovo podneblje.. a posebno u arhitekturi. u pojavi dugih balkona s kamenom ogradicom. i od sekundarnog elementa u potkrovlju kuće prerasta u novu etažu i dobija karakter belvedera. nastalom razvojem pomorske trgovine i udaljavanjem opasnosti od Turaka iz zaliva. sa obje strane portala. KOTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Providurova palata Palata Bizanti Palata Beskuća Palata Buća Palata Pima Palata Vrakijen Palata Drago Palata Grgurina Palata Lombardić Palata Grubonja Pečat baroka na palačama. na posljednjoj etaži. sa tri ili četiri etaže. Barokni stil se. sa naglašenom središnjom osom na kojoj se. u raskošnijoj i bogatijoj plastičnoj ornamentici . djelo domaćih majstora. nalazi suženi belveder. stvaraju uslovi za razvoj baroka u umjetnosti. Često se. oblik prozora ili sklonost gomilanju ukrasa) da bi tek u XVIII st. vidljiv je u: raščlanjenosti fasade. U unutrašnjoj organizaciji prostora naglašena je poprečna osa simetrije. naročito stambene arhitekture. u ovom slučaju poprima drugi karakter. Arhitekti koji projektuju neke od najznačajnijih sakralnih spomenika dolaze se strane. čija je osnovna koncepcija renesansna.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Barokne palate u Boki U Boki se krajem XVII i tokom XVIII vijeka. a na kojoj se nalazi centralni salon sa po dvije sobe bočno postavljene. glavnim prozorima i vidionicom.

elemente drugostepene plastike. Providurova palata u Kotoru nalazila se prvobitno na trgu pred katedralom Sv. najznačajnija etaža -„piano nobile” reprezentativno je organizovana na način uobičajen za bokeljske palate. Portali sa baroknim kamenim okvirima na salonima. bilo sjedište gradskih kneževa . a na prvom i drugom spratu prostorije za smještaj vojnika. uglavnom barokne.providura. koji danas više ne postoji. i koji je ranije. vidi se da je na drugom spratu Providurova palata imala drveni balkon sa nadstrešnicom. 16 17 . Nikole mornara. U njoj je tada stradao providur Alvize Foskarini sa čitavom porodicom. terasom i balustradom. pisce. Na nekim crtežima iz XIX vijeka. kao i izrezbareni drveni plafon sačuvani su u enterijeru. je dugačka građevina koja gotovo sama čini zapadnu fasadu glavnog gradskog Trga od oružja. Nikola Bizanti najviše je doprinio sanaciji i dogradnji porodične palate nakon velikog zemljotresa 1667. najvjerovatnije s početka XVII vijeka. unutrašnjeg dvorišta sa stepeništem. Nikole mornara. i fotografijama s kraja istog vijeka. i trospratnice s kraja XIX vijeka podignute dijelom na mjestu crkve Sv. u dijelu ulice između palate Bizanti i crkve Sv. Palata Bizanti Palalata Bizanti dio je gradskog bloka koji se nalazi između Trg od oružja i Trg od brašna. jedno vrijeme. Nakon rušenja Providurove palate na Trgu Sv. godine bila pretvorena u kasarnu. godine 1691. zadržala je taj naziv zato što je u njoj. Providurova palata. sveštena lica. prislonjena uz gradske bedeme. godine. U tom periodu on je vršio funkciju sudije i bio jedan od najuticajnijih stanovnika Kotora. sa centralnim salonom i četiri bočne sobe. mada posjeduje značajne. palata Bizanti služila je izvjesno vrijeme kao providurova rezidencija. Tripuna. pripadao porodici Bizanti. ali je srušena u zemljotresu 1667. Providure je postavljala Mletačka republika za vrijeme svoje vladavine. profesore. bio je podignut spomenik mletačkom providuru Petru Duodo. neposredno uz glavni ulaz u grad. godine. godine. godine poslije velikog zemljotresa. iako skromne i jednostavne arhitekture. Kompleks palate Bizanti sastoji se od: starije palate. Dala je mnoge znamenite pomorske kapetane. Sada je na tim konzolama balkon obnovljen u armiranom betonu. čije je formiranje završeno oko 1690. Iz tog razloga. naslonjen na renesansne kamene konzole. Palata Bizanti jedna je od onih koje se ne odlikuju reprezentativnom spoljašnjom obradom. Balkon se protezao cijelom dužinom zgrade. Iako je osnova palate nepravilna. Građevina koja se danas naziva Providurovom palatom imala je tu funkciju od 1667. Više podataka o palati nalazimo u opisu iz perioda kada je ona već pretvorena u kasarnu. njenog aneksa koji je izgradio Nikola Bizanti 1674. ali je već 1788.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Providurova palata Providurova ili Kneževa palata u Kotoru. dužine 55 metara. Kotorska plemićka porodica Bizanti u istorijskim izvorima poznata je od XI vijeka. Tripuna. i kada su se u prizemlju nalazili prostorije za stražare i magacini za javnu upotrebu. gotovo u cjelini.

Pretpostavlja se da je jedan od tih objekata bila i kuća znamenite porodice Bizanti. koje Palata Beskuća Palata Beskuća nalazi se u ulici koja od Trga od oružja vodi ka Trgu od brašna. Nastala je 1776. U tom dijelu okviri prozora imaju baroknu profilaciju. kasnije protovestijara (ministra finansija) i kneza komornika na Dušanovom dvoru i njegovog poslanika u Veneciju. quis contra nos“. na istočnoj fasadi prema trgu i na zapadnoj prema moru otkriveni su tragovi i ostaci prezidanih romano-gotičkih prozora i vrata. poslije zemljotresa 1979. na čijem je štitu predstavljen lav na horozontalnoj gredi sa tri kose grede u donjem polju. na mjestu starijih objekata koji su tu postojali. koja se posebno izdigla krajem XVIII 18 vijeka. Palata Beskuća je jednostavne arhitektonske forme i svednih linija. Palata je. koji je tada dobio pravo da u porodični grb stavi ljiljanov cvijet – znak francuskih kraljeva. Srednji dio je porodica Paskavali prepravila i nadvisila još jednim spratom. pa da je već konte Jozo Beskuća imao 99 kuća. kroz brojne prepravke. prenesen sa neke od kuća porodice Bizanti. godine. ali da su se brzo obogatili. jednog od najbogatijih Kotorana svoga doba. bez puno dekoratinih elemenata. zatim Nikolu. i imala brojne posjede i kuće u Boki Kotorskoj. vlasnika brojnih imanja i kuća u Kotoru i okolini. posebno na Prčanju. Sjeverni dio ostao je dvospratan i najviše je zadržao obilježja ranije gradnje. Južni dio. ali i u Mlecima i Carigradu. Porodična legenda kaže da su Beskuće došle na Prčanj iz Strpa. a nad portalom je grb izumrle porodice Paskvali. Na Prčanju je imala lijepu baroknu palatu. kao i gotički grbovi porodice Buća sa ljiljanovim cvijetom. Kamenarima i Tivtu. a u prizemlju su se nalazili otvori sa prelomljenim gotičkim lukovima. palata je izgubila svoju autentičnu monumentalnost. u Boki i Italiji. pa da promijeni prezime u „Stokuća“. konačno. 1330. 19 . urađen je bogato ukrašeni grb porodice Bizanti. poslanika kralja Milutina u Dubrovniku i cara Dušana u Veneciji. palata je postala vlasništvo opštine Kotor. On je htio da postane vlasnik ravno stotinu kuća. u dubokom reljefu. imaju baroknu profilaciju. koja je već na početku XIV vijeka dala tri velike istorijske ličnosti: Trifuna. znatno oštećena u razornom zemljotresu 1667. U porodičnom grbu je zmija omotana oko stabla.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Buća Palata Buća nalazi se na zapadnoj strani Trga od brašna. Palata je pripadala čuvenoj kotorskoj vlastelinskoj porodici Buća. godine. koja u ustima drži dijete. U luneti portala prelomljenog gotičkog luka. pa je ruševina podijeljena u tri dijela. ali mu to nije uspjelo. poslanika srpskog kralja Milutina na dvoru pape u Avinjonu i kod brata francuskog kralja Karla de Valoa. zapovjednika kotorskih oklopnika u vojsci cara Dušana u bici kod Velbužda. Ekonomska moć porodice Buća u to doba nije bila toliko velika da bi mogli da obnove čitavu palatu. najvjerovatnije. To je bila izuzetno velika i reprezentativna palata porodice Buća. Najznačajniji elemenat na palati je gotički portal. obnovljen je skromno. u stilu građanske arhitekture XIX vijeka. naknadno prošireni. Okviri vrata i prozora u tom dijelu. Tokom najnovije obnove. takođe. sa natpisom: „Si deus com nobis. Tadašnja austrijska vlast smjestila je u nju kotorski Sreski sud. Palata je pripadala porodici Beskuća sa Prčanja. u čijem su se arhivu čuvale knjige kotorskih notara od XIV do XVIII vijeka. godine. sagrađena najvjerovatnije već početkom XIV vijeka. Porodica je tada dobila i plemstvo. koji predstavlja pravo remek-djelo cvjetne gotike na čitavoj istočnoj obali Jadrana. U gradu Veroni imala je svoj feud. njegovog brata Mihaila. poznat kao „Stara pošta”. Nakon nestanka porodice Beskuća početkom XIX vijeka. zvan Quaderni. jedne od najdragocjenijih zbirki Istorijskog arhiva u Kotoru. sa koje je prenesen portal na postojeću palatu. naglo se obogativši kroz pomorsku trgovinu. kao beskućnici. preko puta palate Bizanti. su novi vlasnici prepravljali po svom ukusu i mogućnostima. Kasnije. godine.

sredinom XV vijeka. Na sprat se ulazi razvijenim dvokrakim stepeništem. rađena u tehnici intarzije od nekoliko vrsta drveta. profesor i prorektor univerziteta u Padovi. Elementi baroka vidljivi su u oblikovanju arhitektonskih detalja na glavnoj fasadi. Takođe su barokno profilisani kameni okviri prozora i vrata. kada žive Rusin Pima i njegovi sinovi Petar i Vita. naročito dugačkog balkona na dvanaest konzola na drugom spratu. na kome su studirali mnogi Kotorani nakon završetka Gramatikalne škole u Kotoru. jedina u Kotoru koncipirana na ovaj način. Porodica je dala nekoliko značajnih ličnosti: Jeronim Pima. u unutrašnjem dvorištu. zna se da se na približno istoj lokaciji nalazila kuća udovice Miha Vrakjena. koji ima samo prizemlje i sprat. sredinom XVII vijeka. Iznad zasvedenog uličnog prolaza bila je postavljena kućna kapela. Pored reprezentativnog istočnog dijela palate. i unutrašnjim dvorištem iz kojeg sistem stepeništa i galerija vodi na spratove. sa zidovima obrađenim crvenim malterom od mljevene opeke i imitacijama kordonskih vijenaca. koji je pored latinskog i italijanskog pisao i na narodnom jeziku. koja su uklonjena nakon 1979. a iz hola u bočne prostorije vode originalna vrata sa sačuvanim bravama i okvirima. Na glavnom portalu nalazi sa grb porodice Pima. Vlastelinska porodica Pima pominje se već u prvoj polovini XIV vijeka. Palata Pima nosi obilježja renesansnog i baroknog stila. Iako je u sadašnjem obliku palata nastala u kasnom baroknom perodu. Početkom XX vijeka. doktor prava. Katene i njihovog sina Marina. ima renesansni karakter. Bernard Pima. Tripuna. u zapadnom dijelu je dograđeno još jedno stepenište i sprat za poslugu. Na grbu porodice Vrakijen. Palata Vrakijen u potpunosti je sačuvala autentičan enterijer iz vremena nastanka. pjesnik-humanista. istraživačkim radovima je ustanovljeno da je uz zadnju fasadu palate prolazila trasa kasnije pregrađene srednjovjekovne ulice. Palata Vrakijen Palata Vrakijen nalazi se na pjaceti poznatoj pod imenom Pjaca od salate. predstavljena je vrana. osnovane u XIII vijeku. koja je nažalost kasnije pretvorena u kuhinju. U holu na prvom spratu još stoji podni mozaik i „teraco“. najvjerovatnije poslije velikog zemljotresa 1667. u gornjem polju. Osnovna koncepcija palate. sa otvorima prozora iz romaničkog i gotičkog perioda. ukrašenim zidnim slikarijama i marmorizacijom u tehnici „al secco“. na osnovu dokumenata iz I notarske knjige iz XIV vijeka. i da se u tom zadnjem traktu palate nalaze ostaci starijih faza. humanistički pjesnik sa početka XVII vijeka. nad srednjim traktom. ali izuzetno skladna palata Vrakijen primjer je zrele barokne arhitekture druge polovine XVIII vijeka. gdje anđeli rađeni u štuko malteru nose raskošni kameni barokni okvir sa porodičnim grbom. Ljudevit Pima. Građena je krajem XVII vijeka. a nad glavnim portalom je kompozicija. kakve je u drugoj polovini XIX vijeka izvodio u Kotoru i Perastu italijanski majstor-soboslikar Napoleon d’Este. godine. 20 21 . Iako je poznato da je palata Pima građena u XVII vijeku. za potrebe otvaranja i rada Nautičke škole u palati Pima. sa dominantnom terasom sa dvije arhivolte oko glavnog portala. godine. južno od katedrale Sv. ovjenčan lovorovim vijencem na rimskom Kapitolu. Mala.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Pima Palata Pima nalazi se na istočnoj strani Trga od brašna. bila su dozidana još dva sprata. Palata je pripadala kotorskoj plemićkoj porodici Vrakijen.

kao i na kapitelima koji nose svod iznad uličnog prolaza koji vodi sa trga do ulaznog stepeništa na sjevernoj fasadi. kao stambena zgrada. Svi unutrašnji portali su bogato barokno profilisani. Na toj sjevernoj strani palate nalazi se prostrana terasa sa pergolom nad zasvođenim magacinom. Originalni raspored prostorija oko centralnih sala na I i II spratu palate dosljedno je sproveden u njenom prednjem dijelu koji izlazi na trg. U svom testamentu on ostavlja palatu siromasima grada Kotora. sjevernog koji ima odlike zrelog gotičkog stila XIV-XV vijeka. Pripadala je plemićkoj porodici Grgurina. iznad uličnog prolaza. godine. na dijelu I sprata bio uspostavljen prvobitni Muzej Bokeljske mornarice. On je u periodu ujedinjenja Boke i Crne Gore u jesen 1813. u kojoj je rekonstruisana i drvena tavanica po uzoru na originalnu. 23 22 . Palatu je gradio konte i kavalijer Marko Grgurina. godine izveo vrijedne vajarske radove na unutrašnjosti relikvijara katedrale Sv. kakav je vjerovatno postojao u svim prostorijama oko centralnih sala. „Pjaca Grgurina” ili „Pjaca od muzeja”. uklesan je na više mjesta nad portalima i prozorima palate. mada tačna godina gradnje nije nigdje zabilježena. Grb porodice Drago. Palata Drago sastoji se iz dva dijela. a rađeni su od korčulanskig kamena. Pored ove palate nalazila se još jedna prema katedrali (današnja Biskupija). propeti zmaj. kao uspomenu na porijeklo porodice iz tog grada. do 1337. Kroz čitav XIX vijek i do kraja I svjetskog rata.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Drago Palata Drago nalazi se na trgu pred katedralom Sv. okrenutog trgu pred katedralom. Današnji Pomorski muzej Crne Gore otvoren je 1952. i južnog. s prvom. U jednoj bočnoj prostoriji na I spratu sačuvan je originalni parketni pod od raznih vrsta intarziranog drveta. sjeverna fasada potpuno je restaurirana tokom obnove poslije 1979. i barokno koncipirani vrt na nivou I sprata. Poslije nestanka porodice Drago početkom XIX vijeka. a neposredno pred zemljotres 1979. Naime. Na terasi su uzidani umivaonik i grb porodice Grgurina. koja obuhvata vrijeme od 1326. godine u palatu je smješten Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. na kojoj dominiraju balkoni i centralno grupisani portali i prozori sa baroknim karakteristikama. kćerka velikog privrednika Medoša Tomina Draga. On je posredovao prilikom dolaska u Kotor poznatog mletačkog vajara Francesca Cabiancae. bio posrednik u pregovorima između crnogorskog vladike Petra I Petrovića i francuskog maršala Marmona i generala Gotijea. Druga značajna ličnost iz porodice Grgurina je kanonik Marko Antonije Grgurina. Tripuna. posebno velika trifora i monofore na drugom sparatu. Dugi niz godina služila je kao obdanište. Palata Grgurina nastala je baš u doba kada je u Kotoru radio Francesco Cabianca. te monofora i ulazni portal sa stepeništem na prvom spratu. naročito velikoj „gotičkoj“ sali na drugom spratu. Ova sala je sada najznačajniji ambijent sa gotičkim karakteristikama u gradu. kotorski biskup. Posebno je dragocjena obrada enterijera palate sa rekonstruisanim (poslije zemljoteresa 1979) drvenim tavanicama. Na fasadi okrenutoj prema trgu. nalazi se podatak da je Jelena. Palata je pripadala znamenitoj vlastelinskoj porodici Drago koja je od XIII do XVIII vijeka dala puno značajnih ličnosti na polju kulture i umjetnosti. te ekonomskog i političkog života Kotora. sa dosljedno sprovedenim principom gradnje bokeljskih palta „četiri sobe i salon”. koji ima na štitu kozu – simbol grada Kopra. tim što je 1938. koji je tokom 1704-1708. Palata Grgurina građena je u stilu zrelog baroka. testamentom poklonila kotorskom biskupu Rajmundu veliku porodičnu zgradu blizu katedrale. Tripuna. Nakon obnove poslije zemljotresa 1979. dok je zadnji dio palate sa tri sprata ostatak neke starije građevine koja je bila na tom mjestu. a između dva rata kao sjedište Sreskog načelstva. i raskošna bifora u stilu cvjetne gotike na drugom spratu. palata Grgurina služila je kao sjedište Gradskog poglavarstva ili raznih vojnih instanci. sa podovima od dijagnoalno slaganih kamenih ploča bijele i crvene boje u centralnim dvoranama i ulaznom holu. Nakon pregradnji u XIX vijeku. značajni trgovac i posrednik. jedan od rijetkih u Kotoru. kao i čitava glavna fasada. u I knjizi kotorskih notara. godine. pregrađenog u renesansno-baroknom stilu krajem XVII vijeka. palata je pripala opštini i imala je javnu namjenu. koja se u XVII vijeku doselila iz Kopra u Istri i bila uključena u kotorski gradski patricijat. nalazi se renesansno koncipirani prozor sa anđelom raširenih krila na Palata Grgurina Palata Grgurina nalazi se na trgu poznatim pod imenima „Pjaca od cirkula”. Prilikom revitalzacije palate posebna pažnja je posvećena enterijeru. kao začetak današnjeg Pomorskog muzeja.

Palata obuhvata cijeli jedan gradski blok. koja se kao institucija prvi put pominje u spisima notarske knjige 1326. ima karakteristične barokne volute na spoju sa krovom. Luke. Smatra se da je to amblem stare protojereja Ilije Lombardića i kapetana Toma Lipovca. a možda se doselila iz Zadra. budući da se tamo javlja u XII-XIII vijeku. i latinskim natpisom: Regia munitae rupis via (Glavni put za tvrđavu u brdu). kao i balkone sa kamenim balustradama na sjevernoj i južnoj fasadi. Iznad tog prolaza. Na glavnoj fasadi. iza crkve Sv. Po tradiciji. godine. kod svojih prijatelja Palata Grubonja Palata Grubonja nalazi se u blizini Sjevernih gradskih vrata. U periodu 1804-1806. profilisane prozorske okvire. gušter i kornjača. Na njemu je postavljen medaljon sa likom krilatog lava Svetog Marka. i već po tome spada među najstarije gradske apoteke u Evropi poslije Italije.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Lombardić Palata Lombardić nalazi se u sjevernom dijelu urbanog jezgra Kotora. na sjevernoj. Palata se sastoji od tri jedinice sa posebnim ulazima. i predstavlja tipični barokni stambeni blok. između prozora prvog sprata. koja se nalazi na glavnoj fasadi. nije pretrpjela oštećenja. koji sa sjeverne strane izlazi na trg kod crkve Sv. u palati Lombardić nalazio se Ruski konzulat. a okolo puze miš. palata je pripadala značajnoj plemićkoj porodici Grubonja. Palata ima fino obrađene barokne elemente: portal u bunjatu. tako da u zemljotresu 1979. Oko 1955. oslonjen jednom stranom na palatu. a ispod nje reljef sa prekrštenim mrtvačkim kostima i lobanjom. čije pragove nose konzole sa fino modelovanim lavljim glavama na prvom spratu. 24 25 . Luke. kasnije dugogodišnjeg gradonačelnika Kotora. Mala vidionica. zapadnoj i istočnoj strani. godinom izgradnje 1760. a glavna fasada je okrenuta ka Trgu Sv. Palata Lombardić nastala je sredinom XVIII vijeka. U današnjem obliku palata Grubonja potiče sa kraja XVI vijeka i sačuvala je sve odlike renesanse u obradi profilacije prozora. Marije od rijeke. nalazi se barokni luk od opeka sa volutama. ugrađena je reljefna ploča sa gotičkim Hristovim monogramom: IHS. a sa južne na malu pjacetu na kojoj se nalazi česma Karampana. gradske apoteke. U ovoj zgradi često su boravili Petar I i Petar II Petrović Njegoš. kojoj se kroz oči provlače zmije. godine palata je rekonstruisana. Sa sjeverne strane plate Grubonja nalazi se ulaz u gornji dio tvrđave. koja se pominje u notarskim spisima XV vijeka.

koji je korišten isključivo za mali broj određenih objekata. „Krivi palac“ – na lokalitetu Radimiri 6. Palac Radoničić na Plagentima Međutim. Palac Milošević 7. Palac Ivanovića na lokalitetu Marović Palac Tripković Drugi palac Ivanović „Kokotova kula“ ili Palac Dabinovića 5. PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | DOBROTA 1 2/3 4 5 6 7 8 9 10 11 Palata Radoničić Ostale palate porodice Radoničić Palata Milošević Kuća „Vida Lušina” . sada se navode „tri palate bratstva Radoničić“. tj. Iako je izvorno samo jedna od njih nazivana palatom. u upotrebi je naziv „palac“. njih sedam. Naziv „palac“ nosili su uvijek.„Kokotova kula” Palata Ivanović Palata Tripković Palata Ivanović na lokalitetu Marović 26 27 . Najuočljiviji primjer vezan je za kuće bratstva Radoničić na Plagentima. 2.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | U Dobroti. među lokalnim stanovništvom.„Centralna komisija” Palata Kamenarović „Krivi palac” Palata Dabinović . i samo. 4. kasnije su i druge reprezentativne kuće počele da dobijaju epitet palata. 3. sljedeći objekti: 1.

na samom kraju poluostva. To je mala jednobrodna građevina pokrivena kamenim pločama. koja se ponavlja oko otvora na svim spratovima. dva sprata i posljednjom etažom u vidu belvedera. Petar II Petrović Njegoš kod svog prijatelja. zajedno sa poluostrvom Plagenti. Palata ima karakterističnu baroknu koncepciju sa prizemljem. Godine 1937. Ilije. koje je do kraja XVIII vijeka posjedovalo deset brodova i dvanaest kuća. Dvorište. ograđeno visokim kamenim zidom sa polukružnom kulom u zadnjem dijelu. godine. zasađeno ukrasnom vegetacijom. koja je fasadu potpuno presjekla i izmjenila izgled tipične bokeljske palate. oformljena 1922. U pomorskom razvoju Dobrote predstavljali su ekonomski veoma značajno bratstvo.belvedera. Palata Radoničić Palata Radoničić nalazi se na samom poluostrvu Plagenti. podignuta velika terasa na 16 stubova. danas je podijeljeno na dva dijela. nalazi se romanička crkva Sv. Ilije. pripadala je kotorskoj opštini. od kojih je posljednja u obliku vidionice . Izgrađena je na blagom uzvišenju. Porodica Radoničić kupila je. Tada je. Palata je građena.5 km od Kotora. Na drugom spratu sjeverne fasade nalazi se balkon sa kamenom balustradom. U palati je 1847. boravio 28 29 . kapetana Krsta Jozovog Radoničića. U prizemlju se nalazi centralno postavljen pravougaoni portal sa skromnom kamenom profilacijom. iako nije isključeno da potiče čak iz preromaničkog perioda X-XI vijeka. za 500 talira. Ima četiri etaže. Crkva Sv. Uz palatu Radoničić. cijelo poluostrvo od Opštine 1808. na 1. palatu je otkupila „Jadranska straža” (pomorska organizacija.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Tri palate bratstva Radoničić Tri palate bratstva Radoničić nalaze se na lokalitetu Plagenti. koji je palatu i sagradio. za vrijeme francuske vladavine. koja se datuje u XIII vijek. radi očuvanja i zaštite istočne obale Jadrana). uz sjevernu glavnu fasadu. u kojima su dozidani pomoćni objekti. za svoje potrebe. Radoničići su bili kapetanska porodica koja je sagradila nekoliko reprezentativnih građevina na području Dobrote. Palata je rađena od fino klesanog kamena. prilikom adaptacije. Oko palate se nalazi dvorište. Ostale palate bratstva Radoničić U neposrednoj blizini palate Radoničić nalazi se i druga palata koja je pripadala ovom bratstvu. Poslije II svjetskog rata palata je služila kao dom Srednje pomorske škole u Kotoru. u nivou prizemlja. a čiji su djelovi kasnije prešli u vlasništvo porodica Dabinović i Radimir. Izgrađena je početkom XIX vijeka. dok je danas u njoj smješten Institut za biologiju mora. vjerovatno. u XVIII ili krajem XVII vijeka.

Palata se nalazi uz obalu. Palata je pravougaonog. S obzirom da je građena za potrebe dva vlasnika. Ispred palate nalazi se popločano dvorište i vrt. pomorski kapetani i brodovlasnici. podignuta u prvoj četvrtini XIX vijeka. palata Milošević. braća Božan (Natale) i Vido Milošević. godine. i ima prizemlje. jedna od najvećih palata u Boki. ima klasicistički karakter. Miloševići su bili dvanaesta porodica u Dobroti po bogatstvu. 1828. Stepeništa se nalaze na krajnjim krilima. vjerovatno. kao četvrtu etažu. ali je naknadnim intervencijama prekrivena malterom. Matije. funkcionalno je podijeljena na dvije jednake i simetrične cjeline. sa južne strane crkve Sv. sa dvorištem prema obali koje je na dva nivoa i ograđeno kamenim zidom. centralno postavljen belveder. glavnu prema zalivu. Palata Milošević. promjenama vlasnika i pregradnjama mijenjan. porodice Milošević. zidao kapetan Božo Ilijin Radoničić (1758-1822). kao četvrtu etažu. tj. ipak. dva sprata i. Na spratovima se nalaze po dva salona sa ulazima u simetrične prostorije. dva sprata i široki belveder. tako da ima dva ulazna portala. takođe vlasništvo ove porodice. Svi otvori na fasadama imaju pragove sa skromnom uobičajenom profilacijom natprozornika. Na jugoistočnom uglu palate nalazi se jedna od rijetkih sačuvanih ugaonih kulapuškarnica. Najveća je i najmlađa palata u Dobroti. Palata je zidana od fino klesanog kamena. 31 . Sagrađena je na uzvišenju. a u XIX vijeku devet brodova. Prostrane konobe i velike sobe sa izrazito visokim plafonom sačuvale su svoj originalni izgled. Palatu je. Pred kraj XVIII vijeka posjedovali su sedam brodova i šest skromnijih kuća u Dobroti. koja počiva na kamenim konzolama. koju oblikuju čak tri viđenice – jedna postavljena na samom belvederu i dvije bočne. uvučena među starije zgrade. Unutrašnji raspored 30 je. Ono što izdvaja ovu palatu od ostalih baroknih palata sa belvederom u Boki jeste specifična linija krova. posljednji je svjedok velike ekonomske i kulturne ere bokokotorskog pomorstva. Palata je funkcionalno podijeljenja na dvije cjeline.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Milošević Palata Milošević nalazi se u neposrednoj blizini pristaništa Dobrote. Palata ima dva ulazna portala i dva pergula (mali balkon) sa metalnim balustradama na drugom spratu. Palata je zidana od kamena. broju pomoraca i pomorskih kapetana koje su dali. i jedino su u južnom dijelu zgrade sačuvani autentična „konoba“ i oslikani salon na spratu. tj. urađenu od korčulanskog kamena i drugu prema brdu. Jedina u Dobroti ima dvije reprezentativne fasade. sa monogramima graditelja NM i VM. baš kao i jedrenjak „Nemirna” posljednji bokeljski jedrenjak. Palatu su zidali. izduženog oblika i ima prizemlje. Iako je rađena po uzoru na karakteristične barokne palate sa belvederom i sadrži i određene kasnobarokne elemente. Treća palata bratstva Radoničić podignuta je krajem XVIII vijeka. palata Milošević je dvojna. Dvorište je podijeljeno na dva dijela. U ogradnom zidu nalaze se dva ulazna portala. Dio palate danas se nalazi u vlasništvu još jedne značajne dobrotske porodice. koji su od obalnog puta odvojeni visokim kamenim zidom.

prije pojave drvenih kapaka. kuća „Vida Lušina” ima veoma jednostavnu formu. sa manjom vidionicom. U salonu kuće smještene sa južne strane palate. 33 32 . Ime Centralna komisija dobila je jer su se u njoj odvijali glavni događaji krajem 1813. Neposredno uz ovu grupaciju nalazi se i crkva Sv. vjerovatno dograđen naknadno. sa četvorovodnim krovom. godine. Kamenarovići su posjedovali 9 objekata. Prvi put se pominje 1809. služile za zaštitu od sunca – kao nosač za drvenu šipku o koju se kačio zastor. pred konačni pad Napoleonove vladavine. godine. i početkom 1814. dalo 109 pomoraca. Kamenarovići su jedno od najpoznatijih pomorskih bratstava Dobrote. a iza su terasasti vrtovi. od kojih 68 kapetana. nalaze se još i vila. smještena sa sjeverne strane.„volta“ u prizemlju. kada je restaurirana zahvaljujući sredstvima brodovlasnika Boža Dabinovića. Matije. Ispred gupacije nalazi se veliko pristanište – ponta i mandrać. starija kuća. Tridesetih godina XX vijeka kuća je ostala bez krova. zadužbina Kamenarovića. dok je Kotor još bio pod vlašću francuskog generala Gotjea. koja se spominje još 1480. ograđeno visokim kamenim zidom sa ulaznim portalom. Na čelu Komisije. nalazi se popločano dvorište. da bi zamijenila stariju i manju crkvu Sv. sa južne. Uz ogradni zid prema moru smješten je prizemni pomoćni objekat. uši) u dijelu natprozornika. U to vrijeme. koje je. prema brdu. na tavanici je naslikan stari grb porodice Kosojević.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Kuća „Vida Lušina” /zgrada „Centralne komisije”/ Kuća „Vida Lušina” nalazi se u Dobroti. Đorđa i Tripuna. tako da je bila u ruševnom stanju sve do 1988. Na glavnoj fasadi vile nalaze se dva balkona sa balusterima kasnorenesansnog karaktera. Pretpostavlja se da su palata i dio kuća grupacije sagrađene u drugoj polovini XVII vijeka. po kome se još uvijek u narodu naziva kuća „Vida Lušina”. Grb porodice Kamenarović sačuvan je iznad ulaznog portala u dvorište palate. Ispred kuće. Prozori na vili imaju prošupljene kamene konzole . Centralna komisija. i predsjednik (guardian) Bratovštine bokeljskih pomoraca Sv. Kamenarovići vode porijeklo iz Hercegovine. od kojih je veći dio bio na lokalitetu Kamenari. Na njemu se nalazi centralno postavljen balkon. zbog nepovoljnih ekonomskih okolnosti nakon pada Mletačke republike. ali. na oko 3 km od Kotora. nalazio vrt. u palati je održana Skupština o ujedinjenju Crne Gore i Boke Kotorske i formirana privremena zajednička vlada. bio je crnogorski vladika Petar I Petrović Njegoš. Već 1839. u periodu od XVIII do XX vijeka. tzv. jedini sačuvani grb ovog tipa u Boki. Da je ova porodica bila jedna od uticajnijih u Dobroti svjedoči i kompleks kuća koje su im pripadale. godine. pripadala porodici Ivanović. Kuća je. na lokalitetu „Kamenari“. prizemljem i dva sprata.„auricolae” (lat. od kojih je posljednja beveder. Ivana u brdu. Kapetan Vido Božov Kamenarović (1827-1911) bio je jedan od osnivača i prvi predsjednik „Slavjanske čitaonice“ u Dobroti. Do promjene prezimena u Kamenarović došlo je 1560. prvobitno. Ona je započeta krajem XVIII vijeka. Palata Kamenarović Palata Kamenarović nalazi se u sklopu grupacije kuća bratstva Kamenarović. Za razliku od baroknih palata. a zatim je prešla u vlasništvo Tripkovića. Kao prvi poznati Kamenarović pominje se Pavo Đurov (1696-1787). od poznate porodice Krasojević. sastavljene od devet Bokelja i devet crnogorskih glavara. u središnjem dijelu Dobrote. Po njegovoj želji. nikad nije završena. vodi se na ime Vida Lukina Tripkovića. Po popisu zgrada iz 1808. koja ima specifično rješenje sa dva simetrična zasvedena prolaza . osnivač crkve Sv. vjerovatno. Palata Kamenarović ima četiri etaže. godine. u katastarskom uredu Splita. pored palate. i jedna. kada je pripadala kapetanu Vicku Ivanoviću. dok se iza. godine u popisu kuća kotorskog područja. godine. Ivana. U grupaciji Kamenarović. a nakon preseljenja u Veneciju. kao i otvori sa baroknim karakteristikama i grb porodice Kamenarović Vila Kamenarović je dvojna kuća. koje su. iznad zasvedenih prolaza. u obnovljenu palatu smještena je Pomorska biblioteka Fakulteta za pomorstvo u Kotoru. kao i na fasadi vile. prema moru. godine.

i. Porodica Dabinović jedna je od značajnijih dobrotskih porodica. godine prava pomorske opštine za Dobrotu. 35 diplome Ruske crnomorske komande. Vrt se nalazio sa strane i iza palate. takođe. U prizemlju palaca nalazi se konoba sa dva ulaza. Na spratu. Pisani podaci iz XVI vijeka govore da je porodica tada živjela na Ljutoj. Palata je teško oštećena u zemljotresu 1979. na spoju dva dijela. Lom na fasadi „Krivog palaca” nije nastao iz estetskih razloga. Ogledalo srpsko. a bočno četiri sobe. zahvaljujući kapetanu Antonu Božovu Radimiru. U prvoj fazi nastojalo je sadašnje sjeverno krilo palate. a već početkom XVIII vijeka raspolaže ogromnim kapitalom. Palata je sagrađena uz samu morsku obalu i nema ograđeno dvorište. sa prednje strane. dva sptara i potkovlje u kome je. Svojim prednjim. Početkom XVII vijeka posjedovala je imanje u Dobroti. a može se pretpostaviti i da je poslužila kao uzor kasnijim baroknim palatama. 34 . On i njegovi sinovi pominju se kao trgovci iz „Kokotove kule”. U XVIII i XIX vijeku najistaknutiji predstavnici bratstva bili su: vitez Božo Radimir (1738-66). Palac je. sprat. trgovačke i umjetničke veze. nosilac Legije časti stečene u doba Napoleona i Filip Tripov (1828-1901).PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | „Krivi palac” „Krivi palac” nalazi se u središnjem dijelu Dobrote. belveder sa barokno oblikovanim završetkom. Koliko je poznato. U „Kokotovoj kuli“ je crnogorski junak Nikac od Rovina (Tomanović) liječio rane zadobijene u borbi sa Turcima. koji je u to vrijeme bio jedan od najbogatijih kapetana u Boki. „Krivi palac” dobio je današnji oblik na prelazu XVIII i XIX vijeka. kasnije. i ima prizemlje. gdje se terasasto pružao. Pretpostavlja se da je Đuro podigao ovu palatu u vrijeme svoje najveće aktivnosti. sa kojom je Dobrota imala političke. i predstavlja jednu od najljepših baroknih palata u Dobroti. tri sokola sivi. Da nijeste gori za junaštvo Od kosovske do tri pobratima?” (Petar II Petrović Njegoš. Ideja da se dogradnjom postigne utisak jedinstvenog izgleda ostvarena je u potpunosti. Đuro Dabinović (1661-1731) imao je nadimak Kokot. Porodica je. od nje odvojeni. godine. Stepenište se nalazi u srednjem dijelu. podignuta je polovinom XVIII vijeka. iza koga su se prostirali terasasti vrtovi. Ka se skoro u vino hvaljaste Nakraj mora u Dobrotu malu. na oba krila. po ženskoj liniji. dok je južno dograđeno kasnije. prešao u vlasništvo porodice Dabinović. Đuro je bio jedan od najaktivnijih zalagača za tu privilegiju. kao treću etažu. na oko 4 km od Kotora.jedan salon”. godine. ali su. Dobrotski pomorci izvojevali su 1717. već kao posljedica potrebe proširenja građevine. Porodica Radimiri zauzima prvo mjesto u Dobroti po bogatstvu i broju kapetana koje je dala (110). otvorenim dvorištem „Krivi palac” je odvojen od obalnog puta. poznata i kao „Kokotova kula”. a za vrijeme francuske vladavine u Boki davao je pozajmice francuskoj upravi za nabavku soli. Imali su 44 broda i 24 kuće na raznim mjestima od Ljute do Kotora. jedino za ovu palatu u Boki postojao je i drveni model-maketa. postoji podatak da je palac bio u vlasništvu Luke Markova Radimira i da je procijenjen na 3 000 forinti. Iza palaca nalazi se veliko dvorište ograđeno visokim kamenim zidom. dala pozajmicu ruskom admiralu Senjavinu. za vrijeme Krimskog rata 1854. Porodica Dabinović dala je. Iako je „Kokotova kula” mnogo manja u odnosu na ostale barokne palate Boke. Ponta i mandrać nekada su pripadali palati. Ovo je posebno naglašeno simetričnim postavljanjem otvora i balkona na fasadama. i još uvijek je u ruševnom stanju. godine. za vrijeme boravka Ruske flote u Boki 1806. koji nije sačuvan. nosilac Palata Dabinović /„Kokotova kula”/ Palata Dabinović. Posjedovao je nekoliko brodova. njegovi vlasnici nasljednici brodovlasnika Boža Dabinovića. Palac ima prizemlje. U popisu kuća iz 1808. danas. nalazi se po jedan balkon na kamenim konzolama sa ornamentima – akantusovim lišćem. Palata je izgrađena od fino klesanog kamena. Na središnjem dijelu prvog sprata nalazi se balkon sa kamenom baroknom balustradom. izgradnjom obalskog puta početkom XX vijeka. Krsto Radov (1766-1832). pozajmicu za otkup crnogorskog vladike Danila Petrovića kada su ga bili zarobili Turci. centralno. postavljena manja vidionica. kao i centralnim postavljanjem vidionice. Dobio je naziv „Krivi palac” po glavnoj fasadi koja ima karakterističan blagi lom u osnovi. Unutrašnji raspored je trodjelan. ona je jedna od najljepših. Na visoku Kokotovu kulu. tako da su. Tek je proširenjem palaca bilo moguće ostvariti baroknu koncepciju prostora „četiri sobe . zajedno sa porodicama Ivanović i Tripković. Na drugom spratu. U zadnjem dijelu su kuhinja i pomoćne prostorije. pjesma „Sinovi Obilića”) Projekat za palatu Dabinović vjerovatno je uradio neki arhitekta iz Venecije. „A znate li. Na prvom spratu nalazi se salon. nalazi se reprezentativni centralni salon.

a tokom XVIII i XIX vijeka pominje se čak 86 pomoraca iz ove porodice. Svi otvori na fasadi imaju baroknu profilaciju. ova palata bila je najistaknutija.ponta sa velikim mandraćem. sa ograđenim i podignutim dvorištem. kupio je ovu palatu sa željom da se ona preuredi u ljetnje odmaralište za djecu iz sarajevskih sirotišta. Godine 1909. nalazi se aneks u kome je bila kuhinja. Građena je krajem XVIII vijeka i predstavlja jednu od najimpozantnijih baroknih kapetanskih palata Boke Kotorske. trgovačke mornarice. ali je nedavno rekonstruisan. bio jedan od devet Bokelja u Centralnoj komisiji. U popisu kuća iz 1808. Antuna u Perastu. ispod terase. Na drugom spratu. Nakon obnove. Terase krasi raznovrsno bilje. nalaze se pomoćne prostorije. Belveder ima specifičnu baroknu liniju krova. Iako su Tripkovići imali još šest kuća. od kojih 63 kapetana. Iza palate pružaju se terasasti vrtovi. drvene gredne tavanice. godine i same nabavile sredstva za obnovu palate. Zemljotres iz 1979. Palata je povučena od obale i izdignuta na plato. na kome se nalazi „đardin”. kao predsjednik Dobrotske opštine. Podignuta je u XVIII vijeku. čije su potporne konzole ukrašene ornamentima sa motivima akantusovog lišća. U ogradnom zidu nalazi se portal sa porodičnim grbom. zidovi sa baroknom malternom dekoracijom i stepenište sa balustradom. i da je bila procijenjena na 6400 forinti. Do dvorišta. Sa zadnje strane palate. Palata je izgrađena od fino klesanog korčulanskog kamena. kotorski biskup. monsinjor Gracija Ivanović. Poslije rata. Isti raspored zastupljen je i na drugom spratu. kao i „pozadina” ovog sklopa. Fasada palate rađena je od fino klesanog kamena. Zabilježeno je da je dao pozajmicu generalu Marmonu u iznosu od 3000 zlatnih mletačkih cekina. podzidan ogradnim kamenim zidom sa dugačkom balustradom. Na prvom spratu nalazi se centralni salon iz koga portali vode u susjedne sobe i na stepenište. godine postoji podatak da se palata nalazila u vlasništvu Mata Ivanovića i njegove braće. Tokom XVIII vijeka porodica Tripković odigrala je značajnu ulogu u razvoju trgovine. izdignuta i povučena u odnosu na obalu. Toj monumentalnosti doprinosi postament palate. Uz ogradni zid prema moru. Palatu Tripković podigao je kapetan Andrija Jozov Tripković.belvederom. građevinske djelatnosti i kulturnog života Dobrote. Fasadom dominira balkon. knjigama. dva sprata i četvrtu etažu u obliku belvedera. i časne sestre su se uselile u palatu 1957. prema brdu. Obova je počela 1955. Palata Ivanović je tipična barokna palata sa tri etaže i vidionicom . Časne sestre prešle su u Dobrotu 1954. godine procijenjena na 7000 austrijskih forinti. godine ponovo je oštetio palatu. centralno je postavljen veliki balkon. jasna barokna koncepcija i bogato obrađeni arhitektonski detalji. stiže se kamenim stepeništem. Ima konobu. koje je pripadalo palati. Ispred palate nalazi se pristanište . U dvorište se ulazi kroz profilisani kameni portal na kome se nalazi isklesani grb porodice Ivanović. Palata je bila bogato opremljena umjetničkim djelima. kao najskuplja palata u Dobroti. U zemljotresu iz 1979. Unutrašnjost palate karakterisali su podovi od dvobojne terakote. stilskim namještajem. Palata je oštećena za vrijeme II svjetskog rata. godine glavni fasadni zid belvedera u potpunosti je srušen. Pripadala je porodici Ivanović. 37 36 . Palata Tripković Palata Tripković nalazi se u neposrednoj blizini palate Ivanović. koji se oslanja na pet profilisanih konzola. Na samom vrhu belvedera nalazi se ukras u obliku kule. Imali su 18 brodova. Palata Tripković jedna je od najmonumentalnijih palata u Boki. palata je useljena 1989. Josip Stadler. sarajevski biskup. sa zabatom baroknih linija. na drugom spratu. Eustahija u Dobroti. podsticao je dolazak časnih sestara u Dobrotu. itd. koju čine surove i gole Dobrotske strane koje dosežu do 1000 m.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Ivanović Palata Ivanović nalazi se južno od crkve Sv. a danas je u vlasništvu Katoličke crkve. terasa sa baroknom balustradom. koji je 1813. koje su prije toga boravile u samostanu Sv. Iznad portala na prvom i drugom spratu nalazi se dekorisani profil u obliku stilizovanog akantusovog lista. uzdignutog na terase. tako da je prilikom popisa kuća 1808.

Bratstvo Ivanović bilo je jedno od ekonomski najjačih bratstava u Dobroti. U ogradnom zidu nalazi se portal sa grbom porodice.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Ivanović na lokalitetu Marović Palata se nalazi na samom kraju Dobrote. kao i elipsastim prozorom na viđenici. godine ugostio Njegoša. a sa unutrašnje strane su pomoćne prostorije. Svi otvori na fasadi imaju jednostavnu baroknu profilaciju. koji imaju balustrade od kovanog gvožđa. Belveder ima klasično završenu liniju krova. sa pratnjom od 30 osoba. Najveći podvig naših ljudi na moru u XVIII vijeku bila je borba braće Marka i Joza Ivanovića protiv Turaka u luci Pirej 1756. godine. (Pjesme. U znak zahvalnosti. prilikom njegovog putovanja za Petrograd. zbog čega su dobili pohvale od mletačkog generalnog providura Alviza Moćeniga. PERAST učestvovali u pokušaju osvajanja Ulcinja. Eustahija. dok najbrojinije bratstvo Radimir ima 24 kuće sa manjom vrijednošću .400 forinti. Tokom XVIII vijeka Ivanovići posjeduju 28 brodova kojima su trgovali. 1981) Palata Ivanović je tipična barokna palata sa tri etaže i belvederom ili viđenicom. ova palata ima mirnije i svedenije rješenje. najčešće. Nakon te bitke Ivanovići su dobili titulu viteza. sa ograđenim i podignutim dvorištem. Podignuta je u drugoj polovini XVIII vijeka. U odnosu na drugu palatu Ivanović. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Palata Bronza Palata Šestokrilović Palata Mazarović Palata Balović Palata Visković Palata Martinović Palata Brajković-Martinović Palata Smekja Palata Zmajević Palata Lučić-Kolović-Matikola Palata Bujović 38 39 .14o forinti.21. U spisku dobrotskih kuća iz 1808. sa italijanskim i albanskim lukama. U ovoj palati je konte Josif ( Jozo) Ivanović 1833. Njegoš je Ivanovićima posvetio spjev „Glas Kamenštaka” i napisao pjesmu „Srbin Srbima na časti zahvaljuje”. Izdignuta je i povučena u odnosu na obalu. sjeverno od crkve Sv. godine postoji podatak da se palata nalazila u vlasništvu Luke Ivanovića i da je bila procijenjena na 6. U mletačko-turskom ratu (1714-1718) Ivanovići su.738 forinti. procijenjenih na 23. sa svojim brodovima. Početkom XIX vijeka Ivanovići imaju 11 kuća u Dobroti. Centralna osa simetrije palate je naglašena portalima i balkonima na prvom i drugom spratu. Prosveta. Beograd.

sa karakterističnim prelomom (kod strehe) . U ovoj palati sačuvan je originalni raspored prostorija. uz samu obalu. Dubrovčana i Ulcinjana. Miloša Šestokrilovića pominje Mavro Orbin kao vođu 150 Peraštana u borbi protiv bosanskog bana Borića. 41 . ima dva sprata. iz Skadra. U unutrašnjosti palate svi pragovi vrata od korčulanskog kamena su bogato obrađeni. godina. a pripadali su kazadi (bratstvo) Šilopi. vjerovatno. u jugoistočnom dijelu Perasta. U prizemlju su dva barokna elipsasta prozora. Uz fasadu se nalazi spoljašnje stepenište koje vodi do prvog sprata. za vrijeme austrougarske vladavine. Na glavnoj fasadi naglašena je srednja vertikala. Njihov prvi brod Santa Maria di Scarpello pominje se u arhivskim spisima još 1591. sa prizemljem. a danas je u njoj Župni ured. Bili su vrsni pomorci i trgovci. Na palati se nalaze i puškarnice. Šestokrilovići su bili jedno od najstarijih peraških bratstava – kazada. služila je kao Carinarnica (otuda u narodu ime Dogana). mletačko odlikovanje kavalijera (vitezova) Sv. spratom i trećom etažom u obliku belvedera. Tavanica ima profilisane drvene grede . oko 1150. nalazi se grb Šestokrilovića (krilo ptice) i oštećeni natpis: SESTO 1691 CR / ILO / VI / CH / Palata Bronza Palata se nalazi u istočnom dijelu Perasta. Sagrađena je sredinom XVIII vijeka. koje se nalazi na vrhu brda. Porodica Bronza doselila se. Vjerovatno je sagrađena krajem XVII vijeka. a na strani Kotorana. podsjeća na renesansno oblikovanje.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Šestokrilović Palata Šestokrilović nalazi se na području zvanom Luka. Na drugom spratu je balkon sa renesansno profilisanom kamenom balustradom. Belveder ima karakteristične barokne volute. godine. Na grbu je predstavljena ptica na stablu. Marka. 40 Palata Bronza je tipična barokna palata. bez vidionice. godine. u predjelu zvanom Luka. Na portalu u prizemlju je grb kazade Šilopi. Krov je četvorovodan. od portala „u bunjatu” u prizemlju. Kapetani Ivan i Josip Bronza dobili su.nosače. do belvedera nad kojim se nalazi kamena kugla. na vijencu ispod krova. o čemu svjedoči natpis na vijencu ispod krova u kome se pominje 1691. Prozori imaju tipičnu baroknu profilaciju. Palata je veoma skladnih proporcija. preko balkona na prvom spratu i mermernog reljefa „Navještenja”. Nad balkonom. U XIX vijeku. za uspješnu borbu protiv gusara.

koji je ranije pripadao palati. pored Tripa Kokolje najpoznatiji peraški slikar koji je učio slikarstvo u Veneciji a radio u Beču. U palati je sačuvan originalni raspored prostorija. koji je učestvovao u Peraškom boju 1654. godine). kao i autentični enterijer sa malternom dekoracijom na zidovima. prvi na ovim prostorima. Jedan dio ovog rukopisa nalazi se u Župnom arhivu u Perastu. bavili su se pomorstvom. cijenjeni pomorski kapetan kome je Mletačka republika povjerila komandu na jedrenjaku „Giove Fulminante”. u predjelu zvanom Luka. U palati su se nalazili izuzetno bogati porodični arhiv i biblioteka. dr Šimun. bilo u ratnoj mornarici. i ugostio Petra Zrinskog prilikom njegove posjete Perastu. U prizemlju je portal. (postoji sačuvan njegov nacrt sa proračunom za rekonstrukciju crkve Sv. sakupljač narodnih pjesama. Balovići. izveo demonstraciju leta balonom u Zagrebu. tj. koji je bio u Persiji u ruskoj diplomatskoj službi. godine gasi porodica Mazarović u Perastu. kao poslanik i ministar cara Aleksandra I i odlikovan ordenom persijskog šaha i Karlo prvi aeronautičar na južnoslovenskim prostorima koji je 1789. iznad starog puta. bio je sačuvan enterijer sa originalnim rasporedom prostorija.jednostavna. Palata ima dva sprata i belveder sa volutama. a na prvom spratu veliki portal sa kamenom balustradom u donjem dijelu. Jedan od najznačajnijih predstavnika porodice je Julije Balović (1672-1727). hirurg i diplomata. Palata Balović je tipična barokna palata XVIII vijeka . Julije Balović je 1693. Vicko (1613-1683) četiri puta biran za opštinskog kapetana Perasta. Poznat je i po književnoistorijskoj djelatnosti. 43 Na porodičnom grbu nalazi se smilje. Uz palatu se nalazi i starija kuća Mazarovića sa renesansnim karakteristikama. simbol besmrtnosti. predstavlja jedan od karakterističnih primjera kasnobaroknih palata sa belvederom. kada je zgrada preuređena za stanovanje. a u Perastu se javljaju od XV vijeka. dva sprata i belvederom. Ispred palate se nalazi „boljun”. četiri sobe i salon. nalazi kuhinja na dvije etaže. na kojem se nalazi grb Mazarovića. i autor Biografije Mazarovića. U zadnjem dijelu palate se. Intenzivno se bavio sakupljanjem narodnih pjesama i zauzima značajno mjesto među predvukovskim sakupljačima narodnih pjesama. bilo privatnom pomorskom trgovinom. Antun (1658-1705) vitez cara Leopolda. Palata je sagrađena polovinom XVIII vijeka. godine. zvan Bizetina . gdje je portretisao mnoge Habzburgovce. sa velikim centralnim salonom u sredini. ali harmonična i monumentalna.sa terasom sa polukružnim svodom iznad izvora . među kojima i cara Josipa I i Mariju Tereziju. Građena sredinom XVIII vijeka. započeta krajem 1714. samo šest godina nakon prvog uzletanja francuskih balonista. izvor slatke vode. Posljednji potomak porodice u Perastu bila je Teodolina Mazarović čijom se smrću 1919. u vidu ankesa. U prizemlju se nalazi portal u bunjatu sa po dva barokna eliptična prozora. Među značajnim predstavnicima porodice Mazarović su: Luka (1618-1705) sudija i opštinski kapetan Perasta. godine i poslije II svjetskog rata odneseni iz Perasta. Istakao se na dužnosti kapetana peraških zastavnika na mletačkom admiralskom brodu. obrađen u bunjatu. 42 . sa prizemljem. Palata se nalazi u ruševnom stanju već više od jednog vijeka. u kojoj hronološkim redom iznosi događaje iz istorije Perasta. godine. koji je u dva maha obavljao dužnost sudije u opštinskoj službi.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Mazarović Palata Mazarović nalazi se u jugoistočnom dijelu Perasta zvanom Luka. U ovoj palati je ljetovao Njegoš 1846. Nikole u Perastu iz 1711. Do restauracije 1981. gdje se ističe njegova „Peraška hronika”. Palata Balović Palata Balović nalazi se u istočnom dijelu Perasta. Krsto (16801725) pomorac i pisac baroknog perioda. iz kazade Smilojević. sa po dva ovalna barokna prozora sa strane. godine i tu napisao pjesmu „Paris i Helena” ili „Noć skuplja vijeka”. koji su pripadali kazadi Dentali. napisao i pomorski priručnik „Pratiche scrivanesche”. koji su oko 1933. godine. za šta je sticao javna pismena priznanja. godine. U kotorskim spisima porodica se spominje još 1334. čiji su se tragovi sačuvali uprkos dugotrajnoj izloženosti atmosferskim uticajima. Mazarovići su bili jedna od najuticajnijih peraških porodica. Drugim spratom dominira balkon na šest konzola. a drugi je u Naučnoj knjižnici u Splitu. Fasadu palate Mazarović djelimično zaklanja niz kuća koje se nalaze ispred nje i izlaze direktno na stari put.

nalazi se portal u prizemlju lođe. Na portalu je izrađena riba zubatac iz grba Viskovića i uklesani inicijali F C C V (Francesco Conte Colonello Viscovich). na Peloponezu. godine. je glavni ulaz u palatu. Kompleks Viskovića sastoji se od četiri dijela: kule (čardaka). Sa iste strane. uz stari put. Krsto Vickov Visković (1612-1676). i trideset sedam godina je bio kapetan na jedrenjacima i parobrodima Austrijskog Lojda. što je rezultiralo objavljivanjem knjige ‘’Storia di Perasto’’ i monografijom o ostrvu Sv. koja je bila jedan od centara sistema odbrane grada. Bavio se proučavanjem porodičnog arhiva. sva tri rađena u bunjatu. krst Sv. Bio je vicekonzul Švedske i Norveške u Konstanci. proslavljeni kapetan Perasta. Poznat je po izumima nautičkih sprava i kao autor udžbenika za pomorske škole. Josip Alvize Josipov Visković (1760-1824) pomorski kapetan. godine. glavni agent Austrijskog Lojda u Kotoru. Eubiji. je organizovao odbranu grada prilikom turskog napada koji je predvodio Mehmed aga Rizvanagić 1654. Uz kulu su dograđeni palata na dva sprata sa lođom i novi dio. Godine 1813. izgrađena oko 1500. proslavio se kao jedan od posljednjih branitelja Venecije. u priobalnom dijelu Perasta. od XV do druge polovine XX v. što se vidi po uklesanom natpisu na nadvratniku kule – pet slova „P”: Parvum Propugnaculum Pro Praesidio Perasti (mali odred za odbranu Perasta). Nikola Visković (XVI v) je kao kapetan Perasta predvodio Peraštane prilikom opsade Kotora od turske flote Hajrudina Barbarose 1539. lođe sa đardinom i novog dijela palate. Zaslužan je za sistematizaciju Arhiva peraške opštine. generalni konzul Austrougarske u Brindiziju. godine. Značajan je njegov angažman početkom XX v. a iznad nje zubatac. Vjekoslav (Luiđi) Antonov Visković (1828. u čijem gornjem dijelu je zubatac. Frano Marjanov Visković (1665-1720) 44 („collonello’’) pukovnik istakao se u borbama protiv gusara i Turaka u Grčkoj. Đorđa. Moreji i Hercegovini. simbol kazade kojoj su Viskovići pripadali.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Visković Palata Visković nalazi se na području zvanom Luka. 45 .1891) kapetan duge plovidbe. Marka i titulu kavalijera 1703. prema moru. Na njemu je raskošni grb. i na njemu je uklesana godina 1718.kao posebni znak ove porodice. Krsto Josipov Visković (Perast. Na palati se nalaze tri portala. Prvi portal se nalazi na južnoj strani. kroz više od pet vijekova. Kapetan duge plovidbe je postao 1856. na razvoju turizma u Boki. Frano Antonov Visković (1836 -1905) je najistaknutiji član porodice. sa donje strane starog puta. udata Radimir su bili posljednji izdanci ove stare peraške plemićke porodice. palate. Viskovići su pripadali kazadi (bratstvu) Zubaci (Dentali). 1856-1913) pomorski kapetan. vojnoj. bio je jedan od potpisnika Deklaracije o ujedinjenju Crne Gore i Boke. a u donjem lav . Prvi je među sedam Peraštana dobio najveće mletačko odlikovanje. Dali su veliki doprinos pomorskoj. Josip Visković i njegova sestra Anka. kada su Peraštani izvojevali najslavniju pobjedu u svojoj istoriji. na dvorišnom zidu. Na posljednjoj etaži kule sačuvan je top. Najstariji dio palate je kula. trgovačkoj. političkoj i kulturnoj prošlosti Perasta. Na sjeverozapadnoj strani.

ruka koja drži stabljiku („čičimak”) sa zvijezdama koje su znak porodice Smekja. U dnu terase su dva jednostavna portala i prozor. Na drugom spratu je balkon. M. fasade. Na jednom od njih. neposredno uz crkvu Sv. Palata ima dva sprata. Osnovno obrazovanje sa elementima iz pomorstva Marko Martinović stekao je u Franjevačkom samostanu u Perastu. Novi dio palate završen je 1936.starijeg. Palata ima prizemlje. U novou prvog sprata je prostrana terasa. koje je ruski car Petar Veliki poslao u Veneciju. Nikole. godine.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palate Martinović i Brajković-Martinović Palata Martinović jedna je od najstarijih peraških palata. sa tvrđavom Sv. obilježava početak pomorskog pedagoškog djelovanja kod nas. kada je brodom „Leon Coronato” doprinio privrednom povezivanju baltičkih zemalja sa Venecijom 1746. U palati je sačuvan originalan raspored prostorija. izgrađenog 1764. PETRUS COMES SMECCHIA DOMUM DE SUO AERE ERREXIT PRIDE NONAS AVGUSTI MDCCLXIV Palata Smekja je najveća palata u Perastu. cijelom dužinom fasade. 46 47 . pedagog i pisac. On je u Veneciji ruskim pitomcima predavao nautiku i izveo sa njima tri praktična putovanja. Na ulaznom dijelu palate je grb kazade Čizmai . priobalnom dijelu Perasta. dva sprata i belveder. uz stari put. Petar Smekja dovodi svoju porodicu do ekonomskog uspona. Palata Brajković-Martinović nalazi se zapadno od glavnog trga. Palata se sastoji iz dva dijela . porodica je pripojena kotorskom plemstvu. godine. a završen 30-ih godina XX vijeka. O godini gradnje svjedoči natpis iznad ulaza u gornji dio palate: D. Boravak Marka Martinovića sa ruskim plemićima u Perastu 1698. u prvoj polovini XVII vijeka. a sada su od livenog gvožđa. na mjestu stare kuće Markovića. godinom. Ova dva dijela su spojena zasvedenim prolazom iznad starog puta. a 1779. u istom stilu i od istog materijala. u visini prvog sprata. već u drugoj polovini XVI vijeka. po uzoru na postojeće prizemlje i sprat. Na palati se nalazi grb kazade Čizmai (ruka koja drži granu) kojoj su pripadali Martinovići. sa originalnom dekoracijom i namještajem. godine. godine bila smještena fabrika konfekcije „Jadran Perast”. kao pomorci sreću se vrlo rano. koji se nalazi između obalnog i starog puta i mlađeg dijela koji je započet 1764. porodica koja je pripadala kazadi Čizmai. gdje je obavljena dopunska nastava. On je jedini još uvjek u potpunosti sačuvani salon u Perastu. Nalazi se uz „Velju” ulicu koja povezuje glavni trg u Perastu. jedna od najznačajnijih ličnosti u istoriji Perasta. koji se nekada pružao duž cijele Palata Smekja Palata Smekja nalazi se u središnjem. Nad desnim portalom je natpis iznad koga je grb kazade Čizmai. na kome se navodi da su palatu podigli Vicko i njegova braća. Građena je u potpunosti od korčulanskog kamena. Ograde balkona i terase su nekada bile od kamenih balustera. Ispred fasade. vjerovatno. a na drugom i trećem spratu su balkoni sa balustradom. on postaje „konte”. Zahvaljujući pomorskom iskustvu i vještini. nalazi se terasa. poslije čuvenog trgovačkog poduhvata. ispred crkve Sv. zaustavili su se u Perastu. sinovi Tripa Markovića (kasnije zvanih Martinovići) – iz kazade Čizmai. o čemu svjedoči natpis sa 1623. 1697. Salon na prvom spratu palate je dekorisan krajem XIX vijeka. godine Mletački senat ga je izabrao da poučava pomorskim vještinama grupu ruskih kneževa i boljara. Smekje. u stilu Napoleona II. Podignuta je. O. Krsta. Palata je danas u ruševnom stanju. To je ujedno i početak uspostavljanja veza Boke i Crne Gore sa Rusijom Petra Velikog. Među najistaknutijim predstavnicima porodice Martinović bio je Marko Martinović (1663-1716) pomorski trgovac. U oba dijela palate je od 1936. Marka. 1698. godine. godine. Već 1748.

Godine 1712. Već sa osamnaest godina Matija zapovijeda brodom. do izgradnje sjevernog i južnog krila. Povjeren mu je i zadatak apostolskog posjetioca za Albaniju. Zatim jedno vrijeme provodi u Finskoj.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Zmajević Palata Zmajević nalazi se u zapadnom dijelu Perasta. a sahranjen u katoličkoj crkvi u Moskvi. godine skinut krov i od tada počinje njeno propadanje. U palati se nalazila Zmajevićeva biblioteka. Međutim. porijeklom iz sela Vrba sa Njeguša. koja danas čini centralni dio palate. sa porodičnom kapelom posvećenoj Gospi od Rozarija i osmougaonim zvonikom. godinom. Palata. Zmajevići su jedna od najznačajnijih peraških porodica. a 1701. 48 49 . Biblioteka je bila prenesena u palatu Burović u Herceg Novom. a konačni barokni izgled dobija u vrijema Andrije Zmajevića. Makedoniju i Srbiju. među prvima. godine. pa viceadmirala. Na grbu porodice je krilati zmaj i zvijezda. Podržava književnike i sakuplja narodne pjesme. U svom „Crkvenom ljetopisu” iznio je porodično predanje. Palata je građena u više faza. palata predstavlja izuzetno građevinsko rješenje. godine u Tavrovu. predstavlja najsnažniji detalj peraškog pejzaža i njegovu najvrijedniju ambijentalnu cjelinu. Umro je 1694. Umro je 1745. papa Klement XI ga imenuje za nadbiskupa barskog. Godine 1694. Zmajevići su dali neke od najznačajnijih Peraštana. papa Klement X postavio ga je za nadbiskupa barskog i primasa srpskog. Oslikavanje palate freskama uradio je poznati barokni slikar Tripo Kokolja. Godine 1685. Studije teologije i filozofije završio je u Rimu. Godine 1671. a sin poznatog pomorca Krsta (Krila) Zmajevića. daje utisak gradnje u jednom dahu. sa istaknutim centralnim dijelom iznad pećine u stijeni. odlazi u Rusiju. Vicko Zmajević (1670-1745) je nećak Andrije Zmajevića. u Petrovgrad. sinovac nadbiskupa barskog i primasa srpskog Andrije Zmajevića. Andrija i Vicko Zmajević. preko proširenja kule prema brdu. Matija Zmajević (1680-1735) jedan od najpoznatijih predstavnika porodice Zmajević. Napisao je i „Specchio della Verita” (Ogledalo istine). bugarštice. gdje je kao prvorazredni pomorski stručnjak stupio u službu Petra Velikog. Izgrađena na stijeni i od lokalnog kamena. gdje je i sahranjen u kapeli Gospa od Rozarija koju je sam podigao. po nekim podacima najveća u Dalmaciji. štampa zbirku latinskih pjesama „Musarum Chorus in Laudem Antonii Zeni”. gdje se ističe u borbi protiv Šveđana i dobija zvanje kontraadmirala. godine u Perastu. o čemu svjedoči natpis na pročelju sa navedenom 1664. Sakupljao je. Umro je 1735. Palata je poznata kao „Biskupija” jer su u njoj stolovala dva biskupa. narodne pjesme svoga kraja. gdje je i izgorela 1806. kome je Andrija Zmajević bio mecena. I sam je izuzetno talentovan pjesnik. Pripadali su kazadi Perojevića. godine i sahranjen u crkvi Gospa od Kaštela u Zadru. Simetrična dispozicija. dubrovačku poeziju. Sa palate je 1876. Andrija Zmajević (1624-1694) je osnovno obrazovanje stekao kod franjevaca u Perastu. gdje je i doktorirao. iznad dva prekrštena pera koja su simbol kazade Perojevića. gradnja se odvijala u nekoliko faza: od prvobitne odbrambene kule. dobija doktorat iz oblasti filozofije i teologije. krilima na snažnim nosećim zidovima i impozantnim spoljašnjim stepeništem.

U sredini balustrade na terasi. Palatu su podigli braća Vicko i Ivan Bujović. nastala u drugoj polovini XVIII vijeka.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PERAST Palata Lučić-Kolović-Matikola Palata Lučić-Kolović-Matikola nalazi se uz samu obalu. Sačuvano je predanje da je. Postoji predanje da je izgrađena tesanicima sa porušenih hercegnovskih zidina. visokog čina guvernera flote u Morejskom ratu i velike trgovačke aktivnosti. u novije vrijeme. Dok u osnovnim linijama palate preovlađuje renesansna harmonija. o čemu svjedoči natpis na glavnoj fasadi sa godinom 1779. Specifična je jer u nivou posljednje etaže ima vidionice na sve četiri strane. vjerovatno. balustera. sa prizemljem. 50 godine. itd.1709) proizilazila je iz njegove značajne uloge u borbi protiv gusara. i imenima vlasnika. U prizemlju su jednostavna vrata. na tri etaže. 51 . naknadno preuređena. dva sprata i četvorovodnim krovom. Uz prizemlje palate prema moru nalazi se monumentalni trijem sa pet arkada u bunjatu. po završetku zidanja. godine. i djelo je arhitekte Giovanni Battista Fontane iz Venecije. sa malim ograđenim dvorištem prema moru. pri moru. i nije nikada stupio u dovršenu palatu. Finansijska moć Vicka Bujovića (1660 . Grb predstavlja varijantu grba kazade Studeni. Iznad natpisa na vidionici glavne fasade prema moru nalazi se grb. Na palati se nalazi pet balkona. Vicko ga je bacio sa terase. u zapadnom dijelu Perasta. Na tri kamene ploče na fasadama. Vicko Bujović upitao arhitektu može li sagraditi ljepšu palatu. Ubijen je 1709. barokni pečat je prisutan u bogato obrađenoj kamenoj plastici arkada. pošto je ovaj odgovorio potvrdno. Palata Bujović Palata Bujović nalazi se na zapadnom kraju Perasta. kao godini početka radova na palati. Jedna je od najljepših baroknih građevina na cijelom Jadranskom primorju. Palata Bujović je jednostavne forme. nalazi se grb kazade Stojšića (dva krunisana lava koja drže stolicu). Na spratu je mali balkon. Iznad ovog trijema je terasa sa kamenom balustradom. Nikola Kolović – Matikola i sinovi iz kazade Studeni. a sa lijeve strane je vuk koji se propinje prema suncu. dati su podaci o 1694. Bogatstvo fasada još snažnije dolazi do izražaja u grupacijama sa dvostrukim kamenim portalima na svim balkonima. Palata je. jedan centralno postavljen na drugom spratu glavne fasade i po dva na bočnim fasadama. a sa obje strane su prozori. Polje grba je podijeljeno na tri dijela. Na zadnjem dijelu palate. Palata je relativno malih dimenzija (tipa „palacin”). u gornjem dijelu sa desne strane je vatra koja gori pod usijanim suncem. Porodica Bujović je pripadala kazadi Stojšić. skladnih proporcija. dozidan je aneks – za potrebe Muzeja grada Perasta koji je smješten u palati. poslije oslobađanja Herceg Novog od Turaka 1687. a sa strana po jedan prozor profilisanog natprozornika.

HERCEG NOVI 1 2 3 4 Palata Ivana Burovića . godine. Zidana je u dvije faze. 02. M. godine. Na ogradnom zidu postoje dvije kule kružne osnove uz kapije prema ulici i prema dvorištu. Godine 1770. proizveden je za člana državnog savjeta-senatora. Palata ima prizemlje sa konobama. Godine 1814. drugi sprat za stanovanje i potkrovlje sa dvije viđenice koje je služilo kao kuhinja. stupio je u službu ruskog admirala.PERAST | CrnaKOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | RISAN Palata Ivelić Palata Ivelić nalazi se u centralnoj zoni Risna. Sa ruskim savjetnikom Stefanom Sankovskim. Glavna fasada je rađena od fino klesanih kvadera. istovremeno je izgrađen i odbrambeni sistem oko zgrade. Ruska vlada mu je povjerila misiju da u Boki Kotorskoj. sa istočne strane glavne ulice Gabela. Dvorište je bilo popločano kamenim pločama. Dva bočna krila i spoljašnje stepenište su kasnije dograđeni. Palata je sagrađena u XVIII vijeku i pripadala je porodici Ivelić. Krajem XVIII i početkom XIX vijeka palata Ivelić služila je kao sabirno mjesto za Trebješane i druge Crnogorce koji su se iseljavali u Rusiju. Između njih se nalazila drvena šetnica. Crnoj Gori i Hercegovini digne ustanak protiv Turaka za vrijeme rusko-turskog rata. Jedan od najznačajnijih predstavnika porodice je grof Marko Ivelić (1740-1825). Dvorište je kvadratno i ograđeno zidom visokim 3 m. Pomagao je eskadri ruskog generala D. Unaprijeđen je u čin general-lajtanta ruske vojske 1800. Orlova. prisustvovao je sastanku sa vladikom Petrom I Petrovićem Njegošem u manastiru Savina. Senjavina pri zauzeću Boke Kotorske 21. dok su ostale izvedene nepreciznije i sa manje prozorskih otvora. grofa Alekseja F.„Burovina” Zadužbina Mirka Komnenovića Zadužbina Duković Palata Milašinović 52 53 . prvi reprezentativni sprat „piano nobile”. 1806. Prvo je izgrađen centralni dio na kojem dominira barokni balkon sa dvoje vrata na prvom spratu.

Bio je poslanik Boke Kotorske u Narodnoj skupštini Kraljevine Srba. duži period. koji su pod vođstvom Marmona pokušali da zauzmu Herceg Novi. magnolija i ljekovitih mediteranskih trava. Diplomirao je na Školi stranih jezika u Chateu de Luceus u Švajcarskoj. otvoren u kući Mirka Komnenovića 1953. Tu je kuću Ivan Burović. iz vremena Napoleonovih ratova. Bogatstvo biljnog svijeta. čine brojne vrste palmi. agava. čuvenog pomorca i ruskog admirala. na površini od oko 1. možda. bila je udata za konta Burovića). mimoza. Ovaj muzej je. Mirko Komnenović rođen je 1870. Zgradu je obnovio i preuredio u „Zavod za vaspitanje djevojaka” kotorski biskup FranoUčelini Tice oko 1910. Po podacima iz Župskog arhiva u Herceg Novom. osnovan je Narodni muzej. U znak priznanja. koja je formirana u parkovskom stilu. Antuna.000 m2. Palatu su sagradili pomorci iz porodice Komnenović. bila smještena osnovna škola. svečano. sa knjigama iz oblasti teologije. Zadužbina Mirka Komnenovića Zadužbina Mirka Komnenovića je palata građena u kasnobaroknom stilu krajem XVIII vijeka. u ovu palatu prenesena je znamenita biblioteka Andrije Zmajevića. pitosporuma. zajedno sa palatom 1806. kamelija. ljepotom i raznolikošću boja cvjetova oživljavaju ambijent tokom cijele godine. dok se u sačuvanoj zgradi koja je pripadala kompleksu Burovića danas nalazi Hercegnovsko gradsko pozorište. U okviru Zavičajnog muzeja nalazi se i botanička bašta sa više od 100 odabranih vrsta mediteranskog i suptropskog bilja. izgorela je. ruski vojnici zapalili su Burovinu. Na njenom mjestu sagrađena je sala dvorane „Park“. preuredio u palatu. Bilioteka. Na originalnim vratima u prizemlju postoje bajonetom urezana imena ruskih vojnika iz 1807. godine. 55 54 .NARODU”. Crnogoraca i Bokelja protiv Francuza. koji je kasnije preimenovan u Zavičajni muzej Herceg Novog. pored ostalih. Mirko Komnenović zavještao je svoju kuću narodu. godine. krajem XVII vijeka. da se na njoj postavi spomen ploča sa natpisom „MIRKO I OLGA KOMNENOVIĆ . koje svojim oblicima. godine. literature i istorije. Izgled zgrade je mijenjan u XIX vijeku pseudobaroknim dogradnjama i proširenjima. Mletačka republika poklonila mu je kuću turskog dizdara Mahmuta Bašića. da se tu ne bi stacionirali Francuzi. Godine 1949. kaktusa i aloja. Testamentom iz 1940. „Burovina” je srušena nakon zemljotresa 1979. nazivala se „Burovina” zato što je u njoj bio „dvorac” Ivana Burovića. godine u Herceg Novom. Hrvata i Slovenaca. po nekima najveća u Dalmaciji. prilikom borbi Rusa. kada su u Perastu izumrli Zmajevići po muškoj lozi. nažalost. sa kojima su Burovići bili u rodbinskim vezama (jedna od tri kćerke Matije Zmajevića. a da od prihoda tog muzeja zadužbinska uprava daje „pripomoći hercegnovskoj siročadi bez razlike vjere”. U XVIII vijeku. gradonačelnik Herceg Novog i poslanik u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije. primorskih borova.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Ivana Burovića /„Burovina”/ Impozantna građevina koja se nalazila na istaknutom položaju na sjeverozapadnom kraju Herceg Novog. godine. sa željom da ta zadužbina bude „Gradski muzej”. godine. tada u ruskim rukama. u palati je. preci Mirka Komnenovića. uz samostan Sv. sa čitavim njegovim imanjem u okolini Herceg Novog. Ivan Burović bio je Peraštanin koji se proslavio hrabrošću predvodeći grupu od 360 Peraštana prilikom mletačke opsade Herceg Novoga 1687. Nakon toga. nadbiskupa barskog i primasa srpskog.

Eliza Lombardić ostavlja Zadužbini cijelo svoje imanje. U svrhu školovanja mladih talenata iz Herceg Novog. Sveti Leopold Bogdan Mandić rođen je u Herceg Novim 1866. jednostavne kubiče forme. za vrijeme pape Jovana Pavla II. Nakon doseljenja iz Trsta. na kome se nalazilo veliko imanje nekadašnje istaknute. pomorsko-trgovačke porodice Duković. Dan Sv. godine. Poslije Velimirove smrti 1907. godine.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Milašinović Na graviri Pierra Eugèna Grandsirea (1825-1905). iako je sačuvala dosta elementa drugostepene plastike. maja.terasasti vrtovi sa kamenim podzidom. dva sprata i četvorovodnim krovom. naknadnim intervencijama. a umro u Padovi. Eliza naslijeđuje kuću i testamentom. igrale su značajnu ulogu u oslobodilačkim ratovima protiv Turaka u XIX vijeku. godine. u donjoj zoni Herceg Novog. Od Zadužbine Dukovića u Herceg Novom danas je ostala samo jedna kuća i dio posjeda. rođenoj Duković. Kuća je pripadala Velimiru Lombardiću i njegovoj supruzi Elizi. kao i suvlasničke djelove u dvije stare palate porodice Duković u Trstu. znatnim finansijskim sredstvima. koje spadaju među najstarije i najuglednije porodice Herceg Novog i koje su bile vezane za Trst. 57 .000 m2. dajući joj ime svog pokojnog oca Aleksandra Dukovića. na području zvanom Dukovina. uz pristanište. Italija 1942. sa prizemljem. Leopolda Mandića. Palata je. Po jednoj verziji lokalnog predanja. Ispred kuće nalazi se popločano dvorište sa palmama. Zadužbina Duković je reprezentativan primjer profane arhitekture XIX vijeka. godine. sa naglašenim ugaonim pilastrima i horizontalnim kordon vijencima. osniva Zadužbinu. Krajem XVIII vijeka javlja se dosta pomoraca iz porodice Milašinovića. Kuća je malterisana. godine. Ostale kuće koje su se nalazile na posjedu srušene su i na njihovom mjestu sagrađene stambene zgrade. pomagao ustanike u Bosni i Hercegovini. Zadužbina Duković Zadužbina Aleksandra Dukovića nalazi se u jugoistočnom dijelu Tople. Proglašen je za sveca 1983. preoblikovana. Ova palata. i podržavao ideju ujedinjenja Južnih Slovena. poznata je kao kuća Milašinovića. karakteristične barokne kamene pragove. Leopolda Mandića slavi se 12. a zadnji dio parcele čine ostaci velikog posjeda . sa drvećem i zelenilom. balkon i stepenište. iako se u Herceg Novom vezuje i za ime porodice Mandić. kuću je podigao otac Sv. uključujući: četiri kuće na Toploj. Kuća u kojoj je smještena Zadužbina Dukovića nastala je 1888. Velimir i Eliza Lombardić provode dio života u svojoj kući u Herceg Novom. sa vrtovima od 45. Velimir Lombardić je. 56 sačinjenim u Firenci. Veći dio života proveo je u Padovi. vidljiva je barokna palata sa belvederom. Porodice Duković i Lombardić.

obično vinograde. Pjer Loti govori o ovom kraju u priči „Paskvala Ivanović“. kao „Zadužbinu Mila Zlokovića i njegove supruge Ane rođene Mihanović”. a dvije prema brdu. godine kapetan Vicko Smekja s braćom. U palati je boravio saksonski kralj Fridrih Avgust. za koju imamo podatke da ju je sagradio 1735. Pripadala je sinu konta Stanislava Burovića (sin Ivana Burovića iz Perasta) i Marije Zmajević. u čast mučenika Sv. godine) veći dio hercegnovske rivijere je došao u peraški posjed. Petra. posjetio Njegoša na Cetinju. U to vrijeme Loti je bio pomorski oficir na francuskoj ratnoj lađi koja je učestovovala u demonstraciji međunarodne flote protiv Turske za ustupanje Ulcinja Crnoj Gori. kada je 1838. Uprava Udruženja prepravila je palatu. Godine 1928. njegova udovica Ana zavještala je palatu u dobrotvorne svrhe. ulazilo se preko terase direktno u veliku salu. U kapeli se nalazio oltar od kararskog i palatama. koji je počivao na svodu od opeka. Na ogradnom zidu postavljena je i spomen-ploča sa natpisom na francuskom jeziku koji kaže da je u njoj boravio Pjer Loti.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | BIJELA Palata Zmajević-BurovićZloković Iako palata Zmajević-Burović-Zloković u Bijeloj više ne postoji. Na belvederu se nalazio kameni grb porodice Burović-Zmajević. U I svjetskom ratu austrijska vojska je oštetila palatu. Tu su obično sa porodicama provodili dva do tri mjeseca u vrijeme berbe. Ispred palate. Ane u Đurićima. a naslijedio je Bogdanov sin Milivoj. Petra u Bijeloj. Kroz vrata na spratu. Uglednije porodice su na svojim posjedima imale i kapelice. sprat i belveder. mermera. Nakon zemljotresa palata je srušena i na istom mjestu izgrađena je nova osnovna škola. Godine 1729. koje nisu služile samo porodične potrebe. 59 . U okviru posjeda palate nalazila se i crkva Sv. pomorski kapetani i brodovlasnici. prema moru nalazi se ogradni zid sa ulaznim portalom. koja je danas jedina sačuvana. i zvijezde. koja je zatim bila iznajmljena Udruženju rezervnih i penzionisanih oficira iz Beograda. kako je bio običaj u ondašnjim većim kućama 58 BAOŠIĆI Kuća na posjedu Smekja Kuća danas poznata kao kuća Raškovića je nekada priradala porodici Smekja iz Perasta. smatrali smo da je ipak značajno da je spomenemo među bokeljskim palatama. Nakon II svjetskog rata u njoj je bila smještena osnovna škola.ruka koja drži stabljiku („čičimak”)-simbolj kazade Čizmai kojoj su Smekje pripadale. godine. Na ključnom kamenu portala nalazi se grb porodice Smekja . kćerke ruskog admirala Matije Zmajevića. Plafoni u sali i sobama su bili naslonjeni na drvene grede. Nakon oslobađanja Herceg Novog od Turaka (1687. a kasnije prelazi u vasništvo Burovića. već su ih koristili i okolni vjernici. dvije prema moru. koja je oštećena u zemljotresu 1979. Vinka i Lovra. godine. godine. s ljetnikovcima pored mora. generalni mletački providur Pietro Vendramin ustupio je Ivanu Buroviću iz Perasta dio zemljišta sa crkvicom Sv. za zasluge u oslobađanju sjeverozapadnog dijela Boke od Turaka i njegovo stavljanje pod vlast Mletačke republike. U ovoj kući je boravio francuski pisac Pjer Loti 1880. Palata je bila izgrađena u prvoj polovini XVIII vijeka. Na mjestu crkve i posjede u srednjem vijeku nalazio se benediktinski manastir kojeg su Mongoli srušili 1242. tj. preko prostranih monumentalnih stepenica sa baroknom balustradom. Tu su peraška gospoda imala svoje posjede. lišivši je svih onih karakteristika koje su je činile jednom od ljepših palata u Boki. U njoj je dva puta ljetovao crnogorski knjaz Nikola I Petrović sa porodicom. Palata je imala prizemlje. Na spratu. porodični dodatak Smekija. koji je sada u crkvi Sv. koja je danas u ruševnom stanju. a odatle u ostale sobe na spratu. maslinike i voćnjake. Polovinom XIX vijeka palatu su kupili braća Bogdan i Jovo Zloković. porodice Burović-Zmajević. sa po dvije sobe sa strana. bila je u sredini velika dvorana. Na kućnom posjedu u Baošićima porodica Smekja je imala i kapelu. Palata Zmajević-Burović-Zloković bila je prvobitno izgrađena kao ljetnikovac porodice Zmajević iz Perasta.

kao što je slučaj sa kompleksom Smekja u neposrednoj blizini. s obzirom na barokne karakteristike palate. U izvorima se navodi da je „palac u Baošiću” sagradio pomorski kapetan Špiro Danilović.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Kapetanski palac u Baošićima U Baošićima postoji kompleks u čijem sklopu se nalazi jedna barokna kapetanska palata i druga zgrada koja potiče vjerovatno iz XIX vijeka. i da se taj palac i danas naziva po porodici Danilović koja je inače bila iz Đenovića. ona izgrađena ranije i to možda od strane neke Peraške porodice. aktivan u prvoj polovini XIX vijeka. On se pominje još 1826. godine bio gradonačelnik Herceg Novog. PRČANJ Palata je izvorno imala prizemlje i dva sprata. Cijeli kompleks je ograđen kamenom ogradom u kojoj se nalaze portali kao i tri polukružne kule. Svi otvori imaju karakterističnu baroknu profilaciju. Kapetan Špiro Danilović je u periodu od 1862-1865. Kapetan Špiro Danilović je bio značajan pomorski kapetan. Kasnijim intervencijama autentični izgled i vrijednosti palate su narušene. četvorovodni krov i na prvom spratu centralno postavljen balkon sa kamenom balustradom. godine kao zapovjednik brigatina „Cupido”. 1 2 3 4 5 Palata Tre Sorelle Palata Luković Palata Beskuća PalataVerona Palata Florio-Luković 60 61 . Iako se navodi da je palatu sagradio Špiro Danilović veća je vjerovatnoća da je. U sastavu kompleksa postoji i prostrani park sa starim i velikim stablima.

Andrije i Joza Lukovića. Za palatu je vezana legenda o tri sestre. godine bilo priređeno zabavno veče u počast austrijskom guverneru Boke. To je među sestrama izazvalo zavist i ljubomoru. Nije više postojao nikakav razlog da gleda prema moru. kao i predstavama anđela i korpi sa cvijećem i voćem. Ta dva dijela su bila spojena terasom sa centralnim odbrambenim balkonom. Sestre su na to pristale. čime je došlo do promjene njenog autentičnog izgleda. osjećajući bol svojih sestara. koji više ne postoji. ali sa posebnim krovovima. Dva krajnja trakta su nastala istovremeno. Odjeci slavnih vremena) tavanice nalazio se veliki bareljef na kome su prikazana antička božanstva povezana sa morem i pomorstvom: Posejdon. Kada je mladić doznao za odluku svoje odabranice otplovio je na daleko putovanje sa koga se više nikada nije vratio. Artemida. odluči da žrtvuje ljubav svoga srca. Nad vratima salona su se nalazili inicijali AL i JL. kojima su na dan slave porodične crkve. Palata je pripadala istaknutoj porodici Luković sa Prčanja. Galatea. Na nju se. Oni su. 62 63 . a ulazni hol je bio ukrašen slikama i pozlaćenom štuko dekoracijom na plafonu. To je bio ljetnikovac kotorske plemićke porodice Buća. Onda je došla starost. Predloži im da nesuđenoj ljubavi zajednički žrtvuju svoj mladi život. posljednja sestra je zazidala i njen prozor. Ljubljena sestra. koji su bili zelene boje i ukrašeni bijelom štuko dekoracijom. imali svoje ljetnikovce u Prčanju. Jeronimu. Nakon smrti druge sestre.tavelama. ukrašavali balkon i sve prozore. zaljubljene u istog mornara. Kada je umrla prva sestra. koje su pripadale bratstvu Lukovića. poput brojnih kotorskih plemićkih porodica. Pod salona bio je popločan crvenim i žutim pločicama od pečene gline . nad kojom je kasnije dograđen treći dio građevine. o mnoštvu srebrnog posuđa i kandelabara. Prčanj i Tomislav Grgurević. Zbog toga je. Na njima su tipični gotički prozori s prelomljenim lukom. Tritoni i Delfini. a nakon zemljotresa 1979. Sazidale su dom sa tri odjeljenja na osami u veličanstvenoj prirodi.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Tre Sorelle Palata Tre Sorelle (tri sestre) smještena je u jugoistočnom dijelu Prčanja. Može se datirati u XV vijek. kćerke kotorske plemićke porodice (najvjerovatnije Buća). Na sredini U svojoj palati Buće su boravili samo povremeno. neposredno uz obalu. čekajući da ugledaju njegov jedrenjak sa prozora. Unutrašnju dekoraciju salona izveo je sredinom XVIII vijeka Švajcarac Karlo de Nedrocis. Palata se sastoji iz tri skoro identična dijela međusobo spojena. pa je i smrt zakucala na njihova vrata. zapovjednik savezničke vojske u Boki protiv Francuza. (izvor: Don Niko Luković. te je taj naziv do danas zadržan. Ova palata neobičnog izgleda i skromnih dimenzija je najstarija građevina u Prčanju. Početkom XX vijeka još je bila sačuvana unutrašnjost palate sa originalnim rasporedom prostorija. baronu Tomi Bradyu. čiji se grb nalazi na nekoliko mjesta na zgradi. izvan Kotora. u čije vrijeme je uređen salon. o slagalištima zlatnih dukata. Kompleks palate Luković nastao je povezivanjem u jedinstvenu cjelinu dvije zgrade. nalazi se u neposrednoj blizini palate. Na prvom spratu palate nalazio se reprezentativni salon. na čijem ulazu je grb ove porodice. Gospe od Karmena. ali o kome je ostao zapis. druge dvije sestre su zazidale njen prozor. ali sestre nisu gubile nadu u njegov povratak.Gospa od Karmena. Na zidovima salona. Međutim. nalazile su se umjetničke slike i venecijanska ogledala u pozlaćenom drvorezu. nastavlja niz od jedanaest baroknih građanskih kuća sa karakterističnim balkonima. a istovremeno i jedina u cjelini sačuvana gotička palata u Boki. poznate kao „ulica Lukovića”. a u njemu je 1797. u palati Luković je imao svoj stan engleski pomorski pukovnik (komodor) Hoste. godine palata je ostala bez funkcije. jedne nastale u XVII vijeku i druge sredinom XVIII vijeka. Tivtu i drugim mjestima na području Kotora. Na Prčanju se sačuvalo predanje o velikom bogatstvu porodice Luković. Uz sjevernu stranu podignuta je kapela posvećena Sv. zatim. preko maštovitih legendi i dobila ime. o čemu je postojao natpis na nadvratniku salona. gdje će do smrti živjeti. Tavanica je bila posebno dekorisana baroknim motivima-štuko dekoracijom. Sredinom XX vijeka palata Luković je pretvorena u školu. kao i drugi radovi na kompleksu palate. U palatu se ulazilo impozantnim stepenicama od korčulanskog kamena. On je samo jednu od njih volio i njoj obećao ljubav do groba. najčešće u ljetnim mjesecima. njen prozor nije imao ko zazidati. Salon Lukovića rado su posjećivali mletački providuri iz Kotora. Prolazile su godine. Za vrijeme opsade Kotora 1814. Porodična kapela Lukovića . U pisanim izvorima palata se prvi put pominje u XVI vijeku kao Villa trium sororum. Palata Luković Palata Luković dio je jedne od najznačajnijih cjelina na Prčanju. obradom enterijera i namještajem. U palatu se ulazilo spoljašnjim stepenicama na prvi sprat. kada je i ona umrla.

Sačuvana je priča da je domaćin. kada je ovaj grad bio predat Turcima od strane Venecije. U XVIII vijeku pomorstvo na Prčanju dostiže najveći uspon. Salon i sobe prvog sprata bile su ukrašene malternom štuko dekoracijom. Porodice Verona i Florio su imale trgovačke kuće u Korintu i Tebi. dva sprata i belveder na četvrtoj etaži. Porodica Verona se prvo nastanila u Kotoru. i građena je od fino klesanog korčulanskog kamena. Na drugom spratu ima centralno postavljen balkon sa baroknim balusterima. godine iz Skadra. uspostavljen uz obalu zaliva. kada je dobio titulu „konte” naredio. Građena je od fino klesanog kamena. a Luković na Krfu. Svi otvori imaju karakteritične kamene pragove sa baroknom profilacijom. a koja je sačuvala direktan i autentičan kontakt sa morem. godine. Palata Verona je bila najveća palata na Prčanju. Porodica Verona imala je na Prčanju oko 10 kuća i veliku palatu koju je sagradio kapetan Anton Verona između 1780. koga nose tri profilisane konzole. pontom i mandraćem. smještene na lokalitetu „Grasovo” sa sjeverne strane Župne crkve na Prčanju. za vrijeme austrougarske vladavine. Veoma vrijedan je bio enterijer palate. Kapetan Anton Andrijin Verona je U drugoj polovini XIX vijeka palata je bila stjecište uglednih gostiju sa kojima su Beskuće imale veze. Perastu i Prčanju sa morem. Put koji je početkom XX vijeka. koja je osiguravala da Turska ustupi Bar i Ulcinj Crnoj Gori. i presjekao vezu većine kuća u Dobroti. sa četiri sobe sa strane. prošao je iza palate Beskuća. U salonu se nalazio drveni oltar sa renesansnim karakteristikama. i 1790. kada je porodica Beskuća bila veoma imućna. Porodica Verona doselila se u Boku 1478. u znak veselja. 65 64 . Palata ima prizemlje. godine jedno od svojih ljetovanja na Prčanju proveo vladika Petar II Petrović Njegoš. Prvi predstavnik porodice dolazi na Prčanj iz Strpa oko 1660. oko 1760.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Beskuća Palata Beskuća nalazi se u centru Prčanja. Na balkon izlaze dva portala. Palata Beskuća jedna je od rijetkih palata koja se nalazi neposredno uz obalu. Zahvaljujući tome. U palati su se nalazila i druga vrijedna umjetnička djela. U palati je 1844. Palata ima prizemlje. brodovi koji su bili u vlasništvu prčanjskih porodica plove cijelim Mediteranom. Na prvom i drugom spratu se nalazio po jedan veliki salon. Palata je građena u drugoj polovini XVIII vijeka. na kojoj još postoji grb porodice Bizanti. U prizemlju se nalazi veliki portal i dva mala prozora sa karatkerističnom baroknom profilacijom. Palatu su posjećivale i austrijske nadvojvode. igre i noćne zabave. sa popločanim dvorištima ispred. izgrađena po uzoru na barokne palate u drugim mjestima Boke. da bi već njegovi nasljednici dobili titulu mletačkog „konta”. sa lučnim nadsvjetlima ukrašena metalnom mrežom. Porodica Beskuća doživjela je uspon u vrlo kratkom periodu. u Boki boravila međunarodna flota. dva sprata i na posljednjoj etaži belveder. Podignuta je krajem XVIII vijeka. Na belvederu se nalaze barokno profilisani ukrasivolute. na kome su se nalazili njihova palata u Župi i današnja kuća Verona. da se sa prozora palate bacaju na cestu dukati. Beskuće su i u Kotoru imali palatu u kojoj se za vrijeme austrijske vladavine Bokom nalazio Okružni i Sreski sud. Trgovačka kuća Verona bila je jedna od ekonomski najmoćnijih u Boki. braća Beskuća su u palati priređivali komadantima lađa raznih narodnosti gala-večere. Palata Beskuća predstavlja tipičan primjer bokeljske barokne palate. godine kupio cijelo imanje kotorske plemićke porodice Bizanti u Tivtu. Kada je 1878. a kasnije je prešla na Prčanj. Na prvom spratu je balkon sa kamenom balustradom. Palata Verona Palata Verona nalazi se u sklopu grupacije kuća koje su pripadale bratstvu Verona. ispod Bogorodičinog hrama. godine. danas na njenom primjeru možemo da vidimo kako je izgledala većina palata sa direktnim izlazom na more. Ispod lijevog prozora su dva grba u vidu reljefa.

u palati se čuvala i velika zbirka oružja. a dva u donjem). ali je nakon nestanka ove porodice prešla u posjed konta Lukovića. Pored stilskog namještaja. Glavna fasada. prčanjski župnik. Sagrađena je u XVIII vijeku. Palata je pripadala poznatoj bokeljskoj plemićkoj porodici Florio sa Prčanja. u kojoj su se sukobile mornarice Habsburške monarhije i Kraljevine Italije radi prevlasti na istočnoj obali Jadranskog mora. Pod je bio popločan mletačkom keramikom. okrenuta je prema moru. Na prvom spratu se nalazio salon koji je početkom XIX vijeka uredio don Marko Florio. Najljepši ukras u salonu su bile dvije velike slike na platnu (2.50 m) na kojima su predstavljene dvije rijetke starozavjetne scene: Zavjet i Žrtva izrailjskog sudije Jeftea. revolver.0 x 1. 1866. 07. oslikanom geometrijskim oblicima i cvijećem. rad mletačkog slikara Francesca Potenze. Plafon je bio ukrašen pozlaćenim štukaturama plitkog reljefa. U palati se nalazila zbirka predmeta iz Viške bitke (pomorska bitka kod ostrva Visa –20. koje su u sredini prikazivale grb porodice Florio (dva ljiljana u gornjem polju. kojom dominira barokni balkon na prvom spratu. dok su okolo lišće i cvijeće. U zgradu se ulazi kroz profilisani portal i preko stepenica od korčulanskog kamena. u duhu tada vladajućeg „empire“ ukusa. koji je radio u Boki krajem XVIII i početkom XIX vijeka. etnološki predmeti iz Boke i više vrijednih slika. slika broda kojim je zapovijedao (korveta Erzherzog Fridrich) i slike ostalih ratnih brodova koji su učestvovali u bici. Uz palatu je u vrtu krajem XVIII vijeka podignuta porodična kapela Gospa od Anđela. koji su pripadali kontradmiralu Marku Eugenu Florio: oficirski pojas koji je nosio na dan bitke. TIVAT 1 2 3 4 5 66 Kompleks Buća-Luković Kompleks Bizanti u Župi Kuća Verona u Račici Dančulovina Grgurevina 67 . završila pobjedom austrijske flote). numizmatička zbirka.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Florio-Luković Palata Florio-Luković nalazi se u središnjem dijelu Prčanja.

U arhitekturi ljetnikovca porodice Buća zapaža se nekoliko različitih faza gradnje. u Kompleks Bizanti u Župi Na uzvišenju nad morem poznatom pod imenom Župa nalazio se renesansni ljetnikovac kotorske plemićke porodice Bizanti. ljetnikovac porodice Buća je predstavljao najveću i. u velikoj mjeri odražava način života iz vremena porodice Bizanti. Danas su u okviru postojeće kule vidljivi ostaci starije kule ljetnikovca porodice Bizanti. Izgradanjom ljetne pozornice sredinom XX vijeka u središnjem dijelu uređenog vrta. sin majstora Mihaila iz Lastve.Luković Kompleks Buća-Luković. stambenom zgradom. Položaj ljetnikovca svojom izolovanošću. i prostransvu koje je zauzimao. Stambena zgrada. koja predstavlja završni motiv pristupne staze od mora. godine majstor Vicencije. najbogatije obrađenu cjelinu ovog karaktera na cijelom prostoru zaliva. sa 130 kamenih stubova i pergolom. Utvrđeni ljetnikovac pripadao je poznatoj kotorskoj plemićkoj porodici Buća od koje je imanje i ljetnikovac krajem XVIII vijeka otkupio Marko Luković. Nasljednici porodice Luković su dio svog imanja krajem XIX vijeka ustupili za gradnju Arsenala u Tivtu čime su po prvi put izazvane krupne promjene izgleda prvobitne cjeline. Silueta stambene zgrade i kule u okviru ljetnikovca poznata je sa jedne od fotografija snimljenih prije njihove pregradnje za potrebe austrougarske vojne komande. nalazio se u središnjem dijelu Tivta. karakterističnom vegetacijom i ambijentom pristaništa sa zgradom i molom na obali. porodičnom kapelom. iako danas lišen originalne arhitekture ljetnikovca. duž centralne staze koja je od mora vodila prema stambeno-ekonomskim zgradama i kuli. Po svojoj dispoziciji na širokom prostoru obale. 69 68 . pomorski kapetan iz Prčanja. na ogradnom zidu imanja prema moru i reprezentativne cjeline kojoj je pripadao.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Kompleks Buća . arhitektonskom smislu. Najstariji dio predstavlja kula sa bočnim krilima. ostacima vrtne arhitekture i ogradnog zida sa monumentalnom ulaznom kapijom. koji su činili utvrđeni ljetnikovac sa kulom. izgrađena je u baroknom maniru. Prema sačuvanom natpisu. U okviru ljetnikovca stajala je i porodična kapela. Mihailu. na čijem vrhu je lođa sa odbrambenim hodnikom na konzolama. zadržala je svoj položaj i približno iste dimenzije tokom radikalne pregradnje koju je pretrpjela krajem XIX vijeka nakon izgradnje Arsenala u Tivtu. Crkvica posvećena Sv. planimetrijom sačuvanih staza i šetnica. postavljena sa južne strane kule. prekinuta je prirodna veza između sačuvanog originalnog portala u bunjatu. kao i po veličini i arhitekturi odbrambene kule. kulu je dogradio 1548. po uzoru na slična rješenja mletačke odbrambene arhitekture.

Dančulovina Utvrđeni stambeni kompleks Dančulovina nalazi se u neposrednoj blizini Prevlake. Gotičke karakteristike dvorišnog portala središnjeg dijela zgrade. Tek u trećoj fazi građenja nastala je stambena zgrada dograđivanjem nad sjevernim dijelom zatečene prizemne zgrade. iako danas sa veoma osiromašenim repertoarom svoje prvobitne arhitekture. tokom XVI ili u XVII vijeku mogla je nastati utvrđena stambena cjelina sa razvijenim sadržajima unutar zatvorenih prizemnih prostora. Ova zgrada sa ograđenim prostranim vrtom. Tek u poznim etapama gradnje i nakon gašenja manastirskog života na Prevlaci. pokrivenih dvovodnim krovom. stambene zgrade sa dvije etaže i karakterističnom viđenicom. godine pripadala je porodici Beskuća.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Kuća Verona u Račici Kuća Verona nalazi se u zoni zvanoj Račica. popločanog prostora sa bistijernom i zasvedenom peći za pečenje hljeba. kao i zabilježeno svjedočanstvo o fresci sa predstavom cara Dušana koja je u kuli postojala do kraja XIX vijeka. Svi dijelovi imaju samo prizemlje i sprat. iako decenijama većim dijelom napuštena. gumnom i bunarima. u uvali sa njene jugoistočne strane. Razvoj ovog kompleksa je tekao tako što je uz prvobitnu slobodnostojeću kulu u sljedećoj etapi sagrađena prizemna zgrada izdužene osnove. U isto vrijeme oformljeno je i unutrašnje dvorište ukomponovano u Lučni dio portala kasnije je zazidan i zamijenjen arhitravnim rješenjem sa upotrebom ravnog neprofilisanog kamenog bloka za nadvratnik. govore i romaničke stilske karakteristike ulaznog portala prizemne zgrade iz druge etape građenja. a krajem XIX vijeka porodici Radoničić iz Dobrote. zasvedene prizemne zgrade sa ravnom terasom nad njom. Zgrada je pripadala kotorskoj plemićkoj porodici Bizanti od koje je. Obnovio ju je kotorski biskup Marko Grgurina (1801-1815). od 1815. prostrane terase sa vidicima na more i stambene zgrade sagrađene u duhu tradicionalne stambene arhitekture. Centralno postavljeni portal gotičkog prelomljenog luka zamijenjen je vjerovatno poslije 1760. na strani prema ograđenom vrtu. Kuća je zidana kamenom u nijansama sivkasto-zelene boje. mandraćima. sačuvale su se i danas bez većih promjena. oko 1760. uz samu morsku obalu i izolovana u odnosu na susjede. Mihaila na Prevlaci mogao bi ukazivati na njegovu prvobitnu povezanost sa manastirom. kao i popločanog dvorišta koje objedinjuje ove prostore. Dančulovina se sastoji od trospratne kule pokrivene dvovodnim krovom. 70 71 . Kuća Verona sastoji se iz tri dijela: naglašenog centralnog. u najvjećoj mjeri reprezentuje način života i kulturu stanovanja srednjovjekovnih plemićkih porodica iz Kotora koje su imale svoja imanja na obalama Tivatskog zaliva. godine otkupio kapetan Anton Andrijin Verona iz Prčanja. pokrivenog četvorovodnim krovom i bočnih nižih krila nejednake dužine. odražava bitna svojstva gotičkorenesansnog vremena u kome je nastala. pravougaonu osnovu zidom ograđenog kompleksa. Dančulovina je ime je dobila po Dančulu koji je u Brdima živio oko polovine XVI vijeka. Položaj samostalne odbrambene kule u blizini manastira Sv. zajedno sa svim posjedima porodice Bizanti u Tivtu. godine novim baroknim portalom izrađenim u bunjatu. U prilog ove pretpostavke. pored karakterističnog položaja kule koji podsjeća na položaj pirga u blizini srednjovjekovnih manastira. Ona svojim mirnim a razuđenim volumenom. proporcijama i arhitektonskim rječnikom.

1991-1992 • Lazarević Jelena. Naselja. Kotor. Jovica Martinović. Zagreb. Boka Kotorska. Naselja i kuće tivatskog zaliva – urbanološka studija. 2006. 1953. O konstrukcijama kuća od XVI do konca XIX vijeka u Kotorskom zalivu i njihovim graditeljima. • Grgurević Jasminka. Kotor. Odjeci slavnih vremena . 24.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Grgurevina Sa jugoistočne strane prilaza poluostrvu Prevlaci. 23. Kotor 1987-1988 • Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru XXXIX-XL. • Herceg Novi (monografija). 2004. • Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru XXXV-XXXVI. CID Podgorica. Na tu pretpostavku upućuje njen položaj u neposrednoj blizini ulaza u manastirsko okruženje i drevnost oblika pregrađenih tokom više etapa gradnje. Doprinos savremenog privrednika Boža Dabinovića restauraciji dviju kapetanskih palata u Dobroti kao primjer kontinuiteta pomorstva i graditeljstva. Kotor. 1953. Perast. Perast. 1964. Spomenik CIII. Pomorski trgovci. • Katalog izložbe radova koje su izvršili restauratori iz Državnog preduzeća Zavod za restauraciju iz Varšave u Dobroti (Crna Gora). Beograd. • Božović Goran i grupa autora. Beograd. Palata Mazarović u Perastu. 1991-92 • Nominacioni dosije za upis Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora na UNESCO-vu Listu svjetskog nasljeđa (autori: Miloš Milošević. 2006. Stambena arhitektura na srednjovjekovnim imanjima kotorske vlastele u Tivatskom zalivu. kulture i umjetnosti br. Prema izvorima ona je podignuta na ostacima crkve Sv. iste širine sa kulom. Varšava. • Enciklopedija likovnih umjetnosti. Palata Bizanti u Kotoru. 2004. Vujičić Rajko. Kotor. kultura stanovanja. Novi Sad. 1986. a danas Kovačevića i Ivoševića. • Čubrović Zorica. Kotor. • Fisković Cvito. 1981. Literatura • Božović Goran. Kotor –Vodič kroz grad. Milenko Pasinović) 72 73 . 1937. ratnici i mecene. u knjizi EXPEDITIO. Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru.. Kotor. Prčanj. u Monografiji Kotor. Spomenik SAN. • Milošević Miloš. • Marija Mihaliček. Rijeka Crnojevića. • Brajković Gracija i grupa autora. Kotor. • Milošević Miloš. Herceg Novi. Neki manje proučavani primjeri građanske i crkvene arhitekture spomeničkog karaktera u Kotorskoj opštini. 2003. Jugoslavenski leksikografski zavod. kulture i umjetnosti br. na periferiji uvale kojom dominira skladna silueta utvrđenog kompleksa Dančulovina. Beograd. XXXIX-XI. Kotor. Viskovići. 2002.Legende iz Boke Kotorske. 2003. • Luković. ratnici i mecene. Godišnjak Pomorskog Muzeja u Kotoru XXXIX-XL. Projekat oživljavanja seoskih naselja Tivatskog zaliva. dakle u trećoj fazi gradnje kada je ova cjelina zaokružena i formirana u duhu utvrđenih stambeno-ekonomskih zgrada na imanjima imućnih porodica duž obale Tivatskog zaliva. • Kordić Stevan. Herceg Novi. Istorijski tokovi na području Zaliva. Zagreb. Beograd. 1999. Equilibrium. 1995. • Martinović Jovan J. Spasa. Kao i za kulu u Dančulovini moglo bi se pretpostaviti da je kula u Grgurevini prvobitno pripadala odbrambenom sistemu manastira Sv. kulture i umjetnosti br. Cetinje. Kotor. 1969. 2005 • Čubrović Zorica. Boka–zbornik radova iz nauke. nalazi se stambena cjelina poznata pod imenom Grgurevina. • Csaba Magyar. 2003. • EXPEDITIO. 2004. • Butorac Pavao. 1982. Adorjan Magyar iz Zelenike kao saradnik Narodnog muzeja Herceg-Novi. • Milošević Miloš. kulture i umjetnosti br. CID Podgorica. Godišnjak Pomorskog Muzeja u Kotoru XXXV-XXXVI. Cetinje. 1987-1988 • Butorac Pavao. Centar za planiranje urbanog razvoja. Kotor 2004. Boka–zbornik radova iz nauke. Equilibrium. • Đurović Vinko. Boka . Beograd. • Lalošević Ilija. 2004. Herceg Novi. Jugoslavenski leksikografski zavod. 1989-1990 • Lisavac Katarina. Boka–zbornik radova iz nauke. Boka–zbornik radova iz nauke. Kotor.Studije o Boki Kotorskoj XV-XIX stoljeća. Herceg Novi. Centar za planiranje urbanog razvoja CEP. Don Niko. 1980. Herceg Novi. 2003. Palata Zmajević u Perastu. 24. 1997. • Marković Čedomir. Ka poznavanju urbanističkog razvoja Perasta. 25. Obrada enterijera u sakralnoj i stambenoj arhitekturi Perasta. Pomorski trgovci. kulture i umjetnosti br.zbornk radova iz nauke. • Enciklopedija Leksikografskog zavoda. O umjetničkim spomenicima grada Kotora. SANU. Na prvi sprat zgrade dolazilo se spoljašnjim stepeništem kasnije obuhvaćenim unutrašnjošću stambene zgrade sa jednim spratom podignute na sjeveroistočnoj strani. 103. • Grgurević Tomislav. Godišnjak Pomorskog Muzeja u Kotoru XXXVII-XXXVIII. društveni život i običaji Boke Kotorske za vrijeme mletačke vladavine. 1953. Trista godina samoće. • Milošević Zorana. Barokne palate u Kotoru. Uz dvospratnu kulu kavadratne osnove dozidana je stambena zgrada na jedan sprat. Mihaila na Prevlaci. Neke stilske odlike baroka u Boki Kotorskoj. Zagreb. Godišnjak Pomorskog Muzeja u Kotoru L. Don Niko. Beograd. Kotor. Sto kotorskih dragulja. 1991-1992 • Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru LII. Spomenici kulture Crne Gore. 1970. Herceg Novi. i na kraju porodica Marinovića i Maričevića. Razvitak i ustroj Peraške općine. Kulturna povijest grada Perasta.Studije o Boki Kotorskoj XV-XIX stoljeća. Beograd. 1998. a zatim je bila u vlasništvu „kneževa Ivanovića”. 23. Trista godina samoće. • Luković. • Kapetanović Aleksandra.

Palata Tri sestre. 2007 • Popović Tomo. Barok u Dalmaciji. OSTALI IZVORI • Katalog izložbe „Pomorstvo Prčanja od XVII do kraja XIX vijeka”. Istraživanja i zaštita starog grada u Herceg-Novom. • Prijatelj Kruno. Herceg Novi. Stvaranje 1-2. Herceg-Novi 1982.htm . Umjetnost XVII i XVIII stoljeća u Dalmaciji. 1990. XXXIX-XI. Beograd. Matejčić i K. 1988.rastko. • Vučenović Svetislav. autor Zorica Čubrović. godine. • Tomić Antun. • Tomić Antun.Ilustrovani časopis. • Zaštita graditeljskog nasljeđa Prčanja. 8. Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru LII. 1924. Herceg Novi. • Šerović Petar. kulture i umjetnosti br. Građanska arhitektura u Boki Kotorskoj u doba mletačke vlasti. Herceg Novi. • Prijatelj Kruno. • Zloković Ignjatije. 1982. 1984. 1959. Herceg Novi. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Kotor. 2007. 1991-92 • Seferović Lazar. Jedna znamenita stara kapetanska palata u Bijeloj u Boki Kotorskoj. • Zloković Milan. • Vujaklija Milan. • Zdravković Ivan. Kotor.istorijske bilješke. 20. Kotor. Cetinje. Barok u Hrvatskoj. sveska VIII. 1956.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | • Odalović Gligo. Spomenik CIII. Boka–zbornik radova iz nauke. Pomorski muzej Crne Gore. Opštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Kotor.idejni projekat.. Dubrovačke kuće i palače. projekti • Vučenović Svetislav. • Radimir Z. Đenović kroz vrijeme. Beograd. Kotor. Matica Hrvatska. Kotor. Beograd. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Kotor • Studija zaštite graditeljskog nasljeđa Perasta. 1954. Jugoslavija.com/palata%20ivelic. Beograd. Kotor. 1954. Studije. Leksikon stranih reči i izraza. Internet • http://www. 2004. Horvat. kulture i umjetnosti br. SANU. Kotor. . 1952.0catch. 1953. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber et al. Građanska kuća i palata u Boki Kotorskoj. 2000. Studija zaštite graditeljskog nasleđa Herceg Novog • Revitalizacija palate Ivelić . Elektronska biblioteka kulture i tradicije Boke Kotorske „Projekat Rastko-Boka” • http://www. Pomorci bratstva Radimir iz Dobrote u XVII i XVIII stoljeću.org. Zagreb. Herceg Novi . Prijatelj. kulture i umjetnosti 13-14. 2002. 1976. Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru VIII. Boka–zbornik radova iz nauke. Umjetničko blago Herceg Novog. u A. Boka–zbornik radova iz nauke. obradio Svetislav Vučenović. Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru. Podgorica.yu/rastko-bo/. Dobrota i njene ključne historijske i kulturne karakteristike. • Živanović Duško. • Zloković Milan. Popis kuća Dobrote iz 1808. R.mzrisan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful