PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora

|

Palate Boke Kotorske
Uvod 2 Palate 3 Karakteristike palata 4 Boka Kotorska 5 Istorijski tokovi u Boki 8 Palate u Boki Kotorskoj 10 Vlasnici i graditelji palata 12 Barokne palate u Boki 13 Kotor 15 Providurova palata 16 Palata Bizanti 17 Palata Beskuća 18 Palata Buća 19 Palata Pima 20 Palata Vrakijen 21 Palata Drago 22 Palata Grgurina 23 Palata Lombardić 24 Palata Grubonja 25 Dobrota 27 Tri palate bratstva Radoničić 28 Palata Radoničić 28 Ostale palate porodice Radoničić 28 Palata Milošević 31 Palata „Vida Lušina”- Centralna komisija 32 Palata Kamenarović 33 „Krivi palac” 34 Palata Dabinović - „Kokotova kula” 35 Palata Ivanović 36 Palata Tripković 37 Palata Ivanović na lokalitetu Marović 38 Perast 39 Palata Bronza 40
Palata Šestokrilović 41

Palata Mazarović 42 Palata Balović 43 Palata Visković 44 Palate Martinović i Brajković-Martinović 45 Palata Smekja 47 Palata Zmajević 48 Palata Lučić - Kolović - Matikola 50 Palata Bujović 51 Risan 52 Palata Ivelić 52 Herceg Novi 53 Palata Ivana Burovića - „Burovina” 54 Zadužbina Mirka Komnenovića 55 Zadužbina Duković 56 Palata Milašinovića 57 Bijela 58 Palata Zmajević-Burović-Zloković 58 Baošići 59 Kuća na posjedu Smekja 59 Kapetanski palac u Baošićima 60 Prčanj 61 Palata Tre Sorelle 62 Palata Luković 63 Palata Beskuća 64 Palata Florio-Luković 65 Palata Verona 66 Tivat 67 Kompleks Buća-Luković 68 Kompleks Bizanti u Župi 69 Kuća Verona u Račici 70 Dančulovina 71 Grgurevina 72 Literatura 73

PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora |

PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora |

Uvod
Publikacija „Palate Boke Kotorske” nastala je kao jedan od rezultata projekta „Kulturna maršruta - palate Boke Kotorske“. Cilj ovog projekta bio je prezentovanje i ukjučivanje palata Boke Kotorske, kao moguće kulturne maršrute, u postojeću turističku ponudu Crne Gore. Smatrali smo da se time doprinosi valorizaciji bogatog nasljeđa i unaprijeđuje kulturni turizam. Kulturne maršrute predstavljaju jedan od mogućih vidova valorizacije kulturnog nasljeđa kao resursa za kulturni turizam. One mogu da doprinesu zaštiti nasljeđa, ali i da podstaknu društveni i ekonomski razvoj. S obzirom na potrebe razvoja kulturnog turizma u Crnoj Gori, kulturne maršrute su prepoznate kao mogući značajan činilac turističke ponude, ali do sada nisu realizovane. Projektom „Kulturna maršruta - palate Boke Kotorske“ EXPEDITIO je odlučio da pokrene afirmaciju kulturnih maršruta, počev od palata Boke Kotorske. Ideja je bila da ovaj projekat posluži i kao model za izradu kulturnih maršruta sa drugim temama (npr. arheološka nalazišta, sredjovjekovni gradovi, austrougarske tvrđave, romaničke crkve, manastiri, ruralne cjeline, itd.) Boke Kotorske, crnogorskog primorja ili Crne Core. Ove maršrute kasnije bi mogle da posluže i za povezivanje sa kulturnim maršrutama zemalja u regionu. Na području Boke Kotorske nalazi se veliki broj palata i drugih reprezentativnih kuća sa izrazitim kulturno-istorijskim, umjetničkim i arhitektonskim vrijednostima koje predstavljaju jedan od značajnih segmenata naše kulturne baštine. Te reprezentativne kuće na najbolji način svjedoče o stepenu društvenog, ekonomskog i kulturnog razvoja i govore o kulturi stanovanja i stilu života čitave jedne sredine. 2

Palate
Palata je, po definiciji, „velika i lijepa kuća” ili „građevina koja se u sklopu naselja ističe svojim omjerima i raskoši”. Riječ palatium na latinskom znači carski dvor, a potiče od naziva Palatina, brijega u starom Rimu, gdje je bio dvor cara Avgusta i gdje su njegovi nasljednici gradili svoja raskošna prebivališta - palate. U osnovnom značenju, palata je gradska rezidencija suverena, feudalca, patricija, i u tom smislu predstavlja sinonim za dvor. U širem značenju, naziv palata upotrebljava se u novije doba kao oznaka za građevine velikih razmjera, u kojima se nalaze sjedišta ministarstava, banaka, koncerna, organizacija, ustanova i dr. „Palate ogromnih dimenzija kao rezidencije vladara poznavali su već stari Egipat, Krit, Persija, Rimsko carstvo (Dioklecijanova palata u Splitu). U Rimu se carska palata nalazila na jednom od sedam brežuljaka (Palatinum), čije je ime zatim preuzeto kao opšti naziv za palatu. U srednjem vijeku

Međutim, ovi objekti još uvijek nijesu u dovoljnoj mjeri prezentovani i valorizovani. Istraživanja i podaci o pojedinim palatama postoje, ali su najčešće dostupni samo stučnoj javnosti. Postoji veoma malo publikovanog materijala koji bi široj javnosti pružio uvid u njihov značaj. Cilj ovog projekta bio je da se na jednom mjestu prezentuju sve palate i druge značajne reprezentativne stambene kuće u Boki koje bi mogle da budu jedna od zanimljivih kulturnih maršruta. Kao osnova za publikaciju korišćen je obiman materijal koji postoji o pojedinačnim palatama i istraživanja koja su rađena. Spisak literature dat je na kraju publikacije. U publikaciji su predstavljene, prije svega, sve one kuće koje nose naziv „PALATA” ili „PALAC” (ital. palazzo) u onom smislu kako se to u Boki danas podrazumijeva. Uz njih su još predstavljene i neke manje palate tipa „PALACIN”, kao i izabrani LJETNIKOVCI, VILE i drugi REPREZENTATIVNI STAMBENI KOMPLEKSI na području Boke, koji, iako se ne nazivaju palatama, zbog svojih karakteristika svakako zaslužuju da budu na kulturnoj maršruti reprezentativnih bokeljskih kuća. EXPEDITIO

rezidencije feudalaca su utvrđeni gradovi, burgovi (Papinska palata u Avinjonu). Stambena zgrada unutar tih utvrđenih gradova dobija naziv palais, pales, palas, palast. Iz njih se, od renesanse dalje, razvija tip palate, koja se od burga razlikuje po tome što nije utvrđena, a od dvorca po tome što je izgrađena unutar urbanističkog kompleksa i nije povezana u jedinstveni skup sa nizom privrednih zgrada, karakterističnih za dvorac kao centar feudalnog posjeda. Renesansni tip feudalne palate u Italiji (palazzo) razvija se od XV vijeka u prvom redu u Firenci, Rimu i Veneciji; krila palate sa tremovima na stubovima zatvaraju četvorougaono otmeno dvorište (Palzzo Strozzi i Palzzo Pitti u Firenci). Po istom tipu se grade i palate koje služe javnoj svrsi (Palazzo della Cancellaria u Rimu). Osobit razvoj doživljava palata u Italiji u doba baroka, a naziv palazzo dobija veoma široku primjenu. Od latinskog izvedeni su i slovenski nazivi za palatu (srpsko-hrvatski palata, palača, polača, palac; češki palac i poljski palac). Kod nas danas palata nije naziv samo za raskošnu, reprezentativnu gospodsku kuću, nego za svaku bogatiju i ugledniju zgradu.” 

1 Milan Vujaklija, Leksikon stranih reči i izraza 2 Enciklopedija likovnih umjetnosti

3

PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora |

PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora |

Karakteristike palata
Pod palatama se podrazumijevaju kako privatne zgrade za porodično stanovanje tako i objekti sa javnom namjenom - najvažnije državne građevine, neke crkvene, administrativne i ekonomske zgrade. Nezavisno od toga da li imaju javni ili stambeni karakter palate uvjek izražavaju neki simbol - „simbol vlasti i moći kod jednih ili simbol društvenog položaja i bogatstva kod drugih. Sve te građevine po svom prostranstvu, umetničkom izrazu, kvalitetnoj izradi i povesnom značaju pokazuju izuzetna ostvarenja u oblasti arhitektonskog stvaralaštva.”1 Uobičajeno je da se veća i bolja kuća, pažljivije građena i sa bogatijim arhitektonskim detaljima, nazove palata, za razliku od ostalih, skromnijih gradskih kuća za porodično stanovanje. Palata predstavlja, na prvom mjestu, pogodan i zaštićen prostor za sve manifestacije porodičnog života, ali, osim toga, ima i određenu ulogu u društvenim odnosima. „Ona kao i nakit treba da stvori ugled i naglasi značaj posednika pred drugima, bilo da se radi o pojedincu bilo o društvu i cijeloj gradskoj i državnoj zajednici. Uopšte, palata služi da zadovolji potrebu za lijepim i da pruži

okvir boljem i kulturnijem životu. Za vlastelina palata predstavlja očigledan, vidljiv, znak njegovog socijalnog, ekonomskog i političkog položaja.” Osim toga, palata je imala i značajnu ulogu u graditeljstvu, služila je kao primjer i za ugled drugim građevinama. U palatama, vilama i ljetnikovcima ostvarivala su se najkvalitetnija djela profane arhitekture. Oblici novih umjetničkih pravaca prvo su se primjenjivali na značajnim vjerskim objektima, ali i na palatama, a kasnije prenošeni i na druge građevine. Elementi po kojima se palate izdvajaju od ostalih kuća mogu biti: • njihova veličina, gabarit i visina • koncept organizacije prostora • bolja obrada zidnog platna na fasadama • „skladnije” proporcije, raspored otvora • arhitektonski elementi i ukrasi • broj prozorskih osa (obično više nego na običnim kućama, tri, četiri ili pet) • grb porodice na fasadi (mada su i neke skromnije građanske porodice imale i isticale svoje grbove) • postojanje nekih prostorija sa posebnim namjenama (velika dvorana - salon, radna soba, biblioteka, izdvojena kuhinja, vrt ...) Bogatstvo i raskoš palata može se, najzad, odrediti upoređujući površine prostora koje su neophodne za stanovanje sa onima koje služe za reprezentaciju.

Boka Kotorska
„Zovu Bokom onaj čarobni zalijev u koji se spuštaju i tonu kršovita i skoro nepristupna brda južne Hercegovine i Crne Gore. Kažu ljudi, koji svijet obađu, da je taj jedan od najljepših položaja zemlje; i zbilja bi rekao da se je ovdje priroda igrala kad je svoje čudesno djelo na mahove stvarala” (S. M. Ljubiša) Boka Kotorska je jedinstven zaliv Mediterana – izuzetan kulturni pejzaž koji čini harmonična simbioza prirodnih fenomena i graditeljskog nasljeđa. Izuzetno povoljni i specifični prirodni i klimatski uslovi Zaliva bili su presudni za nastanjivanje ovog područja još od najranijih vremena i izgradnju gradova i naselja na svojstven način, čime je došlo do jedinstvenog sklada

tvorevina prirode i ljudskog duha. Morfološki, geološki i hidrološki fenomeni učinili su ovo područje izuzetnom tvorevinom prirode visokih kvaliteta na području Mediterana, a sa svojom sveukupnošću i antropogenom komponenetom i u svijetu. Područje zaliva okružuju vertikale dinarsko-primorskog krečnjaka, dostižuči najveću visinu od 1895 m (Orjen) i dubinu u zalivu (52 m), čime područje pripada rijetkim oblastima holokarsta u svijetu, sa osobito izraženom kraškom morfologijom i hidrologijom. U tako izuzetnim prirodnim uslovima, dodajući geografski položaj i istorijske tokove, ljudska ruka je, u svom neprekinutom kontinuitetu, stvarala svojevrsna kulturna dobra primajući uticaje kultura Sredozemlja, Zapada i djelimično Istoka, transformišući ih u okvire svog načina življenja i poimanja života i emitujući ih na šira područja bivše Jugoslavije, Balkana, pa i područja Istočne Evrope, uklapajući ih sa izuzetnim senzibilitetom u prirodu rubom zaliva, 5

4

1. Duško Živanović, „Dubrovačke kuće i palače”

težili su za Bokom Kotorskom. za duži ili kraći period. posebno romanike i baroka. a naselja na njegovoj rivijeri se razvijaju naročito nakon oslobađanja tog dijela zaliva od Turaka. nalazi se od 1979. za vrijeme Ilira i Rimljana. godine na UNESCO-voj Listi svjetskog naljeđa. razvijaju se i poseban uspon doživljavaju i stiču status pomorskih naselja Perast. samo tokom nekoliko dugotrajnijih vladavina nastajale su dublje promjene u istorijskoj sudbini ovog područja. a i poslije toga. (izvori: Nominacioni dosije za upis Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora na UNESCO-vu Listu svjetskog nasljeđa i Milošević Miloš. veliki broj država. grad je stekao naročito za vrijeme svog svestranog uspona u srednjem vijeku. predstavljaju raznovrsne karakteristične cjeline. Gradovi. Tokom istorije Kotor nije uvijek bio središte Zaliva. gdje mogu da se sklanjaju čitave flotile brodova pred razbješnjenim morem ili piratima.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | čineći sa njome jedinstvenu prirodnu i kulturnu – čovjekovu sredinu na najhumaniji način. Ali. Takav ugledan položaj političkog. brojnim pomorskim naseljima i pitomim selima. Dobrota. Zapada i Istoka. suverena ili dinasta. transponujući kroz narodno graditeljstvo uticaje Mediterana. Prčanj i Stoliv. Elitna profana arhitektura palata zauzima značajno mjesto. Prije dolaska Slovena. područje Kotora koje obuhvata kotorski i risanski dio zaliva. koji se odražava i u nazivu Boke Kotorske. privrednog i kulturnog centra. dok profana stvara oblike bokeške kuće. pomjerale se granice. tako da se čitava Boka nazivala „Risanski zaliv” (Sinus Rhisonicus). koje se nadovezuju u skoro neprekinutom nizu. Herceg Novi se osniva u XIV vijeku. za njenim smirenim zalivskim morem. za ovom važnom strateškom tačkom na jugoistoku Jadrana. kao i veća i manja naselja na području Zaliva. puno prvenstvo je pripadalao Risnu. U naseljima se razvija sakralna arhitektura sa prožimanjem različitih stilova. za vrijeme vladavine Mletačke republike. U periodu od XVI-XVIII vijeka. „Istorijski tokovi na području Zaliva”) 6 7 . za razvijenim drevnim gradovima. Zbog svojih izuzetnih univerzalnih kulturnih i prirodnih vrijednosti dio Zaliva. Ranije. Pored toga. Ništa manje nego petnaest puta smjenjivale su se. postižući jedinstvo i kontinuitet kulturne baštine ukupnog područja. u Boki se nalaze bogati fondovi i riznice pokretnog kulturnog blaga. Boka Kotorska nalazi se na listi Kluba najljepših zaliva svijeta. Tokom austrougarskog perioda Tivat postaje glavna vojna baza. razne strane ili domaće vladavine. Svako naselje stiče sopstvene urbane i kulturne karakteristike.

sa sjevernim dijelom Boke. . napad Hajrudina Barbarose na Kotor • 1585.SRJ. Prva austrijska valadavina 806-807. između Balkana. Bokokotorski zaliv. Španci osvajaju Herceg Novi • 1539. . Vladavina ugarsko-hrvatskog kralja 382. Hrvata i Slovenaca 929. a Stoliv 1721. . Bosanski period 39-420.Bosanski kralj Tvrtko osniva Herceg Novi 384-39. Privremena vladavina dviju ujedinjenih pokrajina Crne Gore i Boke Kotorske .e.n.e .n. Risan se oslobađa od turske vlasti • 1687. sudskim i upravnim tijelima.e Ilirski period 68.Crna Gora XIX • Boka je u početku tretirana kao posebna pokrajina.n. . glavna luka države. a 1657. na Kotor • 1667.Prvi kotorski biskup.„Centralna komisija” 84-98. za više od 200 godina bio prepolovljen između Mlečana i Turaka XI Duklja Zeta 687-797. Prčanj stiče status pomorskog naselja • 1654. okolina pripada zetskim vladarima • Kotor uživa naklonost raških vladara i povlašćen položaj. Ruska vladavina 807-83. ilirska kraljica Teuta sklanja se u Risan da se odbrani od Rimljana • Risan . napad Turaka na Perast. oslobođenje Herceg Novog od turske vlasti • 1717.e. Dobrota dobija status pomorskog naselja. . razorni zemljotres • 1684. okolina i zaleđe pripadaju Slovenima • Kraj X v. sa sjeverozapadne strane.Kraljevina Srba.SFRJ 992. p. . p.car Samuilo ruši Kotor • Poslije smrti cara Vasilija (1025) opada moć Vizantije a snaži organizacija dukljanske države • Kralj Mihailo ima dvor u Kotoru • U Kotoru se smjenjuje suverenitet Vizantije i zetskih vladara . pod turskom vlašću XVI XVII 476-85. episkop Pavle • Naseljavanje Slovena i Avara • Vizantijska uprava u gradovima. . Samostalnost Kotora 8 XX • Težnja Balšića za Kotorom XV XXI • 1979. p. Srbija i Crna Gora 2006. Apeninskog poluostrva i Sredozemlja • Gradska komuna Kotora.e.ilirska kovnica • Nastaju gradovi i naseobine rimskih građana . Francuska vladavina 83-84.Rhisinium i Acruvium • Risan glavni grad zaliva Sinus Risonicus • VI v. . postiže najveću nezavisnost i samoupravu XV 420-797. n. providur .476. N. Herceg Novi. Perast se odvaja od Kotora.Kraljevina Jugoslavija 945. V VII 482-687. sa svojim statutom i zakonodavnim. podložna neposredno Beču • Ruski konzul u Kotoru XIV 37-384.prvi tragovi materijalne kulture pećina Spila iznad Perasta • crteži na pećini u Lipcima III v.katastrofalni zemljotres • područje Kotora na UNESCO-voj Listi svjetskog nasljeđa 9 . . grad ima svoju upravu sa priorom • Kotor sjedište jednog od tri vizantijska „dukata”.n. Vladavina Mletačke republike • Kotor i Boka Kotorska se stavljaju pod zaštitu Mletačke republike • Kotor nominalno zadržava autonomiju i gradsku samoupravu.Istorijski tokovi u Boki Kotorskoj • 3000 p. Vizantijska vladavina Od 482. Rimska vladavina • 228.predstavnik upravnog aparata iz Venecije • 1451. Herceg Novi pod mletačkom vlašću XVIII XII 85-37. Srpska srednjovjekovna država 797-806. carinu i kuću u Kotoru • 1538.E. morskom linijom Oštra-Verige-Perast. postaje samostalna opština • 1625. u njemu je Nemanja imao svoj dvor • Kotor dobija veliki značaj tranzitne luke. .Vojislavljevića. Stefan Crnojević dobija solane.68. . Druga austrijska vladavina 98.

One kotorske. nastaju i ljetnikovci kotorskih plemićkih porodica. koja u tom periodu stiču statuse pomorskih naselja. ali i pod uticajima reprezentativnih palata u Italiji. prije svega u naseljima Perast. Salon je. nameću se svojom veličinom. U istom tom periodu. Prizemlje je služilo određenim privrednim potrebama. prevashodno Veneciji. Razlika između palate i građanske kuće u Boki ne ispoljava se toliko u obradi detalja koliko u opštoj koncepciji. sa strogo simetričnim pročeljem. barokne palate nastale u periodu XVII i XVIII vijeka. pored ostalih pomoćnih prostorija. suženim posljednjim spratom u vidu proširene vidionice . Građanska kuća u Boki Kotorskoj bila je pretežno sa tri etaže i namijenjena jednom domaćinstvu.u dijelu potkrovlja . Prčanj. Živo se na njima odrazuje sva prošlost.„belvedera”. drugi užem domaćinstvu.” /Pavao Butorac. Tipična organizacija prostora u bokeljskoj palati do krajnosti je uprošćena. jasno govore o izmjenama sudbine u ovome kraju i zorno predočuju krivulju ekonomsko-socijalnog i kulturnog razvoja najvažnijih mjesta u Boki. Prvi sprat je služio reprezentaciji. U XVII i XVIII vijeku razvija se karakterističan tip bokeljske barokne palate. osobito doba blagostanja. Vrt je spoljni nerazdvojni dio bokeljske kuće. ekonomskim i kulturnim razvojem ovog područja. kao i za individualno stanovanje.. One su nekada na tri. i reprezentativnih kuća i palata u Boki usko je povezan sa istorijskim tokovima. Dobrota. i posebno palate. u pogledu unutrašnje organizacije i načina života. s ovima peraškima iz XVII i XVIII st. Ovaj tip osnove javlja se na primorju počev od XVI vijeka. dvorišta i svih pomoćnih prostora. 11 10 . prema funkcionalnim zahtjevima renesansnog i baroknog načina života. sjaja i bogatstva. Nastala je po ugledu na organizaciju građanske kuće. koji je unaprijeđen proširenjem središnje dvorane. podižu „dvorovi” i palate. predstavlja proširen tip građanske kuće. Tipični raspored prostorija u bokeljskoj palati sastoji se od centralne dvorane .salona sa po dvije prostorije s obje strane. u palatama koje se nalaze uz obalu. posebno u periodu baroka. dva sprata i potkrovlje). U rimskom periodu u Risnu nastaju prve građevine tipa „villa rustica”. najbolje govore o kulturi stanovanja i stilu života čitave jedne sredine.. tj. a češće na četiri etaže (prizemlje.bila je smještena. i obaveznim balkonskim motivom. quatrro stanze un salon”). naročito nakon oslobađanja od Turaka. i poznat je kao koncept „četiri sobe i salon” („La casa di un padron. posljednjem spratu . U tom periodu. svadbi i smrtnih slučajeva u kući. Prijemne prostorije prvog sprata otvarale su se prilikom velikih praznika. U Kotoru se u periodu srednjeg vijeka. u kome se grade gradske plemićke palate. i s onima dobrotskim i ponešto prčanjskim iz XVIII st. ali i u Kotoru. nikle potkraj srednjega vijeka i kroz šesnaesti.. a naročito za vrijeme njegovog najvećeg procvata. prva polovina XX vijeka/ Razvoj graditeljske djelatnosti uopšte. Osa simetrije naglašena je. prije svega.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PERAST Palate u Boki Kotorskoj „Palače su danas skoro nijemi svjedoci nekadašnje veličine.. a pomalo i kasnije. izuzimajući one u Kotoru koje se odlikuju specifičnim gradskim karakterom. pretežno u tivatskom dijelu zaliva. Palate. sa većim brojem prostorija za reprezentaciju. uvijek okrenut moru. pa tako. Bokeljska palata. društvenim. iako je proistekao iz sličnog gotičkog koncepta. krštenja. Organizacija prostora same palate. nastaju i reprezentativne kuće i palate u hercegnovskom dijelu zaliva. Na trećem. kako ju je savijalo vrijeme. prostrana kuhinja kao glavni svakodnevni prostor. Pod specifičnim tipom bokeljske palate podrazumijevaju se..

„mornarskih škrinja” koje su inače služile obično za prćiju nevjestama. Uz kuću se nalazi dvorište. Takav su primjer palate Smekja u Perastu. ali čiji ukus prepoznajemo. Ima na ponti i kamenih sjedala ili „pižula” jer je ovakav prostor s dva krila ograđen zidom.kada su to dopuštale imovinske prilike i kada je lična sujeta bila u pitanju . a jednom se drži kuće.”2 Sa dosta razloga možemo pretpostaviti da su. razumije se ulazom redovito navezana na nju. Na ponti je i „mandrać”. Ovo pogotovu vrijedi za donji sprat.. bor i čempres . obično je korišćen kamen iz Strpa. Što je boljega pokućstva. koji je morskim putem dovožen iz nadaleko čuvenih kamenoloma na otoku Vrniku kraj Korčule u Hrvatskoj. Osobitost je kuća pri moru tzv. s baroknim okvirima znatne umjetničke vrijednosti od pozlaćena drva. da su mogli poslužiti. zaklon za barku. ili Beskuća i Verona na Prčanju projektovali arhitekti. gdje su se primali prijatelji i gosti. obor ili avlija. Uz mandrać je obično i povlačište („triadur” po talijansku od „trirare”=vući) za barke. od kamena obzidan prema moru. a ujedno i izraz bogatstva njenog vlasnika. i brisala ih gotovo sasvim. redovito limun. U nekim su palačama u prizemlju toliki prostori. pa ga ima usred zime. da im u proljetni cvat prida neobičan čar. Za jednu dobrotsku manju palatu . što izjeda bez sućuti. osobito ljeti. postoje i izvjesne crkve i uspješne ambijentalne cjeline. U kućama se naših pomoraca nalazilo i tzv. Od domaćeg kamena izrađivani su zidovi i. Susreće se oleandar. tako karakteristične za stari kućni i društveni život Boke. prvenstveno za obradu glavnog lica. Takođe. kostilja. Razlog uvozu „korčulanskog” kamena treba tražiti u paradoksalnoj činjenici da u krševitim masivima Boke Kotorske zaista nema podesne vrste kamena koji bi dopuštao laku i preciznu obradu. krečnjaka iz lokalnih kamenoloma. kad ustreba izvući za zimski drijemež ili opremiti za more. za većinu arhitektonskih cjelina. Pod krovom je kuhinja sa sprednim prostorijama. tumač je ličnog stava i materijalnih mogućnosti njenog osnivača. gdje je ponajčešće sprema za kućne potrepštine. Kuće i palate su uvijek nastajale zajedničkim djelovanjem naručioca-vlasnika i graditelja. Uz dvorište je obično vrt za povrće ili voćnjak. služila je ne samo za obične posjete. Mjestimice ga more oblijeva s triju strana. bili odgovorni arhitekti. jedna dvorana (quattro stanze. nego i za zabavu i za svečanije kućne zgode. dovezena obično na vlastitim brodovima. „Ima puno znakova koji govore u prilog primamljivoj pretpostavci da su nekadašnji bokeljski moreplovci kao brodovlasnici i trgovci bili u isto vrijeme i odgovorni arhitekti svojih kuća. sastavni djelovi balkona. jasno izdvojena kao jedinka. To je zapravo gat ili pristan. spoljna stepeništa i njihove ograde. kojima imena ne poznajemo. koji su se već istakli na javnim. Bujović i Smekja u Perastu.. Na uglovima dvorane po jedna soba.„pragovi” oko vrata i prozora. imajući jasne ideje šta im je potrebno za stanovanje. što je predstavljalo vrhunac arhitektonske ljepote neke zgrade toga vremena. koji je sada izgubljen. Trezvenog i praktičnog duha. svi elementi drugostepene plastike . da služe kao neki odušak za kućni život. što je ovio kućna vrata i prozore.. Kulturna povijest grada Perasta Vlasnici i graditelji palata Iako se i kuće i palate u Boki Kotorskoj odlikuju svedenošću i određenom jednoobraznošću. Ovakvih dragocjenih okvira naći je i oko portreta i oko drugih slika. i druge. čiji su tvorci arhitekati iz obližnjih trgovačkih i kulturnih centara Dalmacije. pa i većih i manjih palata.3 12 Za građenje palata uzimali su se uvijek najbolji majstori. jedan vrh drugoga. Na ponti ima i po koje stabalce.cisterna i cvjetni nasadi. Međutim. Na spratu je prostor bio podijeljen po onoj mletačkoj: četiri sobe. osim ako nije uz kuću ili daleko od nje. velika i prostrana. oni su pokazivali razvijen smisao za raspored pojedinih prostorija u kući i njen pravilan urbanistički položaj. . Sve kuće i palate u Boki zidane su od kamena. Vlasnici palata bili su predstavnici uticajnih bokeljskih porodica. pa podrumi za bačve i badnje i za uljana pila. U izuzetnim slučajevima .”1 1 Pavao Butorac. crkvenim i privatnim građevinama. Mletački se način gradnje oponašao ne samo pri ustroju i stilizaciji kućne spoljašnjosti. da se kućna sloboda i osjeti i naužije pri punoj mjeri pri suncu i morskome zraku i ljeti i zimi.domaći kamen zamjenjivan je tesanicima sa Korčule.Kokotovu Kulu. Zna se da su neke od najznačajnijih baroknih cjelina u Boki Kotorskoj projektovali mletački arhitekti. a projektanti-graditelji su bili ili arhitekti (strani ili domaći) ili sami vlasnici. i za hambare žita. Nova je kolna cesta porazila starinske „ponte”. bez izuzetka. jer je bio sačuvan njen drveni model. Dabinović i Tripković u Dobroti. na primjer palate Pima i Grgurina u Kotoru. Za gradnju palata uvijek se upotrebljava i najkvalitetniji materijal. a i za drugu trgovačku robu. može se pretpostaviti da su njihovi vlasnici. Cvijeće osobito dobro uspijeva radi neobično blage klime. i nasad cvijeća ili grmečak divlje ruže. Najobičnije su voćke naranča i limun. U sredini dvorana. što se tamo zgrtala s trgovačkih pomorskih putovanja. „ponta”. Tripković u Dobroti. a tako i za druge slične kućne potrepštine. Osobita odlika dvorana bila su velika zrcala. vlasnik imao još i poseban magazin ili spremište. .uvijek izrađivani od „korčulanskog” kamena. To su veliki sanduci od tvrda drveta. Vrtovi imaju i po više dolaca obzidanih i podržavanih kamenim međama. nego i pri razdiobi unutrašnjeg prostora. Neka su dvorišta tako prostrana i lijepo uređena. paoma. kamo su mornari spremali svoje potrebe. Beskuća na Prčanju. 13 . svaka od njih. kada je zahtijevana bolja i ljepša struktura zida.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PERAST „U prizemlju je bilo spremište za barku i za opremu broda. itd. uvijek popločanu. imamo i indirektan dokaz o zamisli arhitekte.. obično se pribralo u dvoranu. koji su bili pomorci i trgovci. sa kojima je Boka imala prisne veze. un salon). dok su.

koja se poklapa sa središnjom vertikalom. Barokni stil se. a posebno u arhitekturi.. KOTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Providurova palata Palata Bizanti Palata Beskuća Palata Buća Palata Pima Palata Vrakijen Palata Drago Palata Grgurina Palata Lombardić Palata Grubonja Pečat baroka na palačama. prodro i u oblikovanje pročelja i rješenja unutrašnjeg prostora. a na kojoj se nalazi centralni salon sa po dvije sobe bočno postavljene. sa tri ili četiri etaže. javljaju mali elipsasti prozori. Arhitekti koji projektuju neke od najznačajnijih sakralnih spomenika dolaze se strane. i od sekundarnog elementa u potkrovlju kuće prerasta u novu etažu i dobija karakter belvedera. 4 Kruno Prijatelj. nastalom razvojem pomorske trgovine i udaljavanjem opasnosti od Turaka iz zaliva. U unutrašnjoj organizaciji prostora naglašena je poprečna osa simetrije. Često se. sa naglašenom središnjom osom na kojoj se. sa obje strane portala. oblik prozora ili sklonost gomilanju ukrasa) da bi tek u XVIII st. Barok se na Jadranskoj obali javlja početkom XVII vijeka „i to ne u svojim bitnim elementima. razvija kako na sakralnim tako i na profanim građevinama. volumena i svjetla. Umjetnost XVII i XVIII stoljeća u Dalmaciji 14 15 .PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Barokne palate u Boki U Boki se krajem XVII i tokom XVIII vijeka. čija je osnovna koncepcija renesansna. po venecijanskom uzoru. koja je elemenat iz tradicionalne arhitekture. ali i dalje je najveći broj građevina. vidljiv je u: raščlanjenosti fasade. djelo domaćih majstora. Palate dobijaju izdužene pravougaone osnove.“4 U XVIII vijeku formiran je u Boki i specifičan tip baroknih palata sa belvederom. iako još uvijek pod jakim uticajem tradicionalne arhitekture. u ovom slučaju poprima drugi karakter. sa baroknim ukrasima karakterističnim za ovo podneblje. u raskošnijoj i bogatijoj plastičnoj ornamentici . naročito stambene arhitekture. ali još uvijek uz prisutnost mnogih elemenata iz prošlosti. u naglašavanju središnje osovine s portalom. Vidionica. na posljednjoj etaži. iz Italije i obližnjih gradova Dalmacije.. to jest novom koncepcijom prostora. nego u nekim površnim vanjskim pojavama (ornamentika. u pojavi dugih balkona s kamenom ogradicom. stvaraju uslovi za razvoj baroka u umjetnosti. okviri od voluta i kartuša. zahvaljujući ekonomskom procvatu. vidionicom ili „viđenicom”. glavnim prozorima i vidionicom. nalazi suženi belveder.

a na prvom i drugom spratu prostorije za smještaj vojnika. njenog aneksa koji je izgradio Nikola Bizanti 1674. dužine 55 metara. sa centralnim salonom i četiri bočne sobe. Nikola Bizanti najviše je doprinio sanaciji i dogradnji porodične palate nakon velikog zemljotresa 1667. Građevina koja se danas naziva Providurovom palatom imala je tu funkciju od 1667. i fotografijama s kraja istog vijeka. godine. Tripuna. vidi se da je na drugom spratu Providurova palata imala drveni balkon sa nadstrešnicom.providura. godine.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Providurova palata Providurova ili Kneževa palata u Kotoru. Iz tog razloga. U tom periodu on je vršio funkciju sudije i bio jedan od najuticajnijih stanovnika Kotora. 16 17 . prislonjena uz gradske bedeme. Dala je mnoge znamenite pomorske kapetane. godine poslije velikog zemljotresa. i kada su se u prizemlju nalazili prostorije za stražare i magacini za javnu upotrebu. mada posjeduje značajne. i trospratnice s kraja XIX vijeka podignute dijelom na mjestu crkve Sv. neposredno uz glavni ulaz u grad. kao i izrezbareni drveni plafon sačuvani su u enterijeru. Nakon rušenja Providurove palate na Trgu Sv. pisce. najznačajnija etaža -„piano nobile” reprezentativno je organizovana na način uobičajen za bokeljske palate. Providure je postavljala Mletačka republika za vrijeme svoje vladavine. Više podataka o palati nalazimo u opisu iz perioda kada je ona već pretvorena u kasarnu. elemente drugostepene plastike. Palata Bizanti jedna je od onih koje se ne odlikuju reprezentativnom spoljašnjom obradom. Providurova palata u Kotoru nalazila se prvobitno na trgu pred katedralom Sv. uglavnom barokne. Nikole mornara. Na nekim crtežima iz XIX vijeka. Kompleks palate Bizanti sastoji se od: starije palate. sveštena lica. bio je podignut spomenik mletačkom providuru Petru Duodo. iako skromne i jednostavne arhitekture. i koji je ranije. je dugačka građevina koja gotovo sama čini zapadnu fasadu glavnog gradskog Trga od oružja. bilo sjedište gradskih kneževa . zadržala je taj naziv zato što je u njoj. U njoj je tada stradao providur Alvize Foskarini sa čitavom porodicom. Nikole mornara. Sada je na tim konzolama balkon obnovljen u armiranom betonu. jedno vrijeme. ali je srušena u zemljotresu 1667. Providurova palata. Palata Bizanti Palalata Bizanti dio je gradskog bloka koji se nalazi između Trg od oružja i Trg od brašna. čije je formiranje završeno oko 1690. profesore. godine. palata Bizanti služila je izvjesno vrijeme kao providurova rezidencija. pripadao porodici Bizanti. ali je već 1788. terasom i balustradom. najvjerovatnije s početka XVII vijeka. unutrašnjeg dvorišta sa stepeništem. u dijelu ulice između palate Bizanti i crkve Sv. koji danas više ne postoji. Kotorska plemićka porodica Bizanti u istorijskim izvorima poznata je od XI vijeka. Tripuna. naslonjen na renesansne kamene konzole. Iako je osnova palate nepravilna. Portali sa baroknim kamenim okvirima na salonima. godine 1691. godine bila pretvorena u kasarnu. Balkon se protezao cijelom dužinom zgrade. gotovo u cjelini.

U luneti portala prelomljenog gotičkog luka. naknadno prošireni. zvan Quaderni. pa da je već konte Jozo Beskuća imao 99 kuća. palata je izgubila svoju autentičnu monumentalnost. Palata je pripadala čuvenoj kotorskoj vlastelinskoj porodici Buća. naglo se obogativši kroz pomorsku trgovinu. kao i gotički grbovi porodice Buća sa ljiljanovim cvijetom. urađen je bogato ukrašeni grb porodice Bizanti. sagrađena najvjerovatnije već početkom XIV vijeka. quis contra nos“. Kasnije. godine. na čijem je štitu predstavljen lav na horozontalnoj gredi sa tri kose grede u donjem polju. prenesen sa neke od kuća porodice Bizanti. godine. poslije zemljotresa 1979. Tadašnja austrijska vlast smjestila je u nju kotorski Sreski sud. sa natpisom: „Si deus com nobis. ali i u Mlecima i Carigradu. u čijem su se arhivu čuvale knjige kotorskih notara od XIV do XVIII vijeka. Palata je pripadala porodici Beskuća sa Prčanja. Ekonomska moć porodice Buća u to doba nije bila toliko velika da bi mogli da obnove čitavu palatu. takođe. Palata je. jedne od najdragocjenijih zbirki Istorijskog arhiva u Kotoru. U porodičnom grbu je zmija omotana oko stabla. vlasnika brojnih imanja i kuća u Kotoru i okolini. najvjerovatnije. ali mu to nije uspjelo. njegovog brata Mihaila. a nad portalom je grb izumrle porodice Paskvali. godine. Nakon nestanka porodice Beskuća početkom XIX vijeka. U tom dijelu okviri prozora imaju baroknu profilaciju. imaju baroknu profilaciju. preko puta palate Bizanti. koji predstavlja pravo remek-djelo cvjetne gotike na čitavoj istočnoj obali Jadrana. kao beskućnici. koja se posebno izdigla krajem XVIII 18 vijeka. 1330. su novi vlasnici prepravljali po svom ukusu i mogućnostima. poznat kao „Stara pošta”. Pretpostavlja se da je jedan od tih objekata bila i kuća znamenite porodice Bizanti. Najznačajniji elemenat na palati je gotički portal. pa je ruševina podijeljena u tri dijela. Porodična legenda kaže da su Beskuće došle na Prčanj iz Strpa. U gradu Veroni imala je svoj feud. ali da su se brzo obogatili. znatno oštećena u razornom zemljotresu 1667. 19 . na mjestu starijih objekata koji su tu postojali. kasnije protovestijara (ministra finansija) i kneza komornika na Dušanovom dvoru i njegovog poslanika u Veneciju. koja je već na početku XIV vijeka dala tri velike istorijske ličnosti: Trifuna. Tokom najnovije obnove. koje Palata Beskuća Palata Beskuća nalazi se u ulici koja od Trga od oružja vodi ka Trgu od brašna. koji je tada dobio pravo da u porodični grb stavi ljiljanov cvijet – znak francuskih kraljeva. i imala brojne posjede i kuće u Boki Kotorskoj. Srednji dio je porodica Paskavali prepravila i nadvisila još jednim spratom. koja u ustima drži dijete. Porodica je tada dobila i plemstvo. Kamenarima i Tivtu. palata je postala vlasništvo opštine Kotor. Sjeverni dio ostao je dvospratan i najviše je zadržao obilježja ranije gradnje. godine. na istočnoj fasadi prema trgu i na zapadnoj prema moru otkriveni su tragovi i ostaci prezidanih romano-gotičkih prozora i vrata. Južni dio. u stilu građanske arhitekture XIX vijeka. kroz brojne prepravke. obnovljen je skromno. a u prizemlju su se nalazili otvori sa prelomljenim gotičkim lukovima. bez puno dekoratinih elemenata. Nastala je 1776. pa da promijeni prezime u „Stokuća“. poslanika srpskog kralja Milutina na dvoru pape u Avinjonu i kod brata francuskog kralja Karla de Valoa. Palata Beskuća je jednostavne arhitektonske forme i svednih linija. On je htio da postane vlasnik ravno stotinu kuća. Okviri vrata i prozora u tom dijelu. u dubokom reljefu. zatim Nikolu. Na Prčanju je imala lijepu baroknu palatu.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Buća Palata Buća nalazi se na zapadnoj strani Trga od brašna. zapovjednika kotorskih oklopnika u vojsci cara Dušana u bici kod Velbužda. To je bila izuzetno velika i reprezentativna palata porodice Buća. sa koje je prenesen portal na postojeću palatu. konačno. jednog od najbogatijih Kotorana svoga doba. u Boki i Italiji. poslanika kralja Milutina u Dubrovniku i cara Dušana u Veneciji. posebno na Prčanju.

i da se u tom zadnjem traktu palate nalaze ostaci starijih faza. kada žive Rusin Pima i njegovi sinovi Petar i Vita. Tripuna. koja su uklonjena nakon 1979. koja je nažalost kasnije pretvorena u kuhinju. Takođe su barokno profilisani kameni okviri prozora i vrata. jedina u Kotoru koncipirana na ovaj način. Na grbu porodice Vrakijen. sa dominantnom terasom sa dvije arhivolte oko glavnog portala. u gornjem polju. koji ima samo prizemlje i sprat. na kome su studirali mnogi Kotorani nakon završetka Gramatikalne škole u Kotoru. na osnovu dokumenata iz I notarske knjige iz XIV vijeka. sredinom XVII vijeka. ovjenčan lovorovim vijencem na rimskom Kapitolu. Iako je poznato da je palata Pima građena u XVII vijeku. a nad glavnim portalom je kompozicija. Palata Vrakijen Palata Vrakijen nalazi se na pjaceti poznatoj pod imenom Pjaca od salate. zna se da se na približno istoj lokaciji nalazila kuća udovice Miha Vrakjena. Katene i njihovog sina Marina. koji je pored latinskog i italijanskog pisao i na narodnom jeziku. u zapadnom dijelu je dograđeno još jedno stepenište i sprat za poslugu. ali izuzetno skladna palata Vrakijen primjer je zrele barokne arhitekture druge polovine XVIII vijeka. naročito dugačkog balkona na dvanaest konzola na drugom spratu. Osnovna koncepcija palate. godine. Bernard Pima. Palata Pima nosi obilježja renesansnog i baroknog stila. južno od katedrale Sv. kakve je u drugoj polovini XIX vijeka izvodio u Kotoru i Perastu italijanski majstor-soboslikar Napoleon d’Este. Početkom XX vijeka. pjesnik-humanista. Na sprat se ulazi razvijenim dvokrakim stepeništem. Palata Vrakijen u potpunosti je sačuvala autentičan enterijer iz vremena nastanka. Palata je pripadala kotorskoj plemićkoj porodici Vrakijen. a iz hola u bočne prostorije vode originalna vrata sa sačuvanim bravama i okvirima. U holu na prvom spratu još stoji podni mozaik i „teraco“. Ljudevit Pima. predstavljena je vrana. Građena je krajem XVII vijeka. sredinom XV vijeka. najvjerovatnije poslije velikog zemljotresa 1667. doktor prava. Mala. ima renesansni karakter. godine. Iznad zasvedenog uličnog prolaza bila je postavljena kućna kapela. Na glavnom portalu nalazi sa grb porodice Pima. i unutrašnjim dvorištem iz kojeg sistem stepeništa i galerija vodi na spratove. Elementi baroka vidljivi su u oblikovanju arhitektonskih detalja na glavnoj fasadi. sa otvorima prozora iz romaničkog i gotičkog perioda. Iako je u sadašnjem obliku palata nastala u kasnom baroknom perodu. istraživačkim radovima je ustanovljeno da je uz zadnju fasadu palate prolazila trasa kasnije pregrađene srednjovjekovne ulice. rađena u tehnici intarzije od nekoliko vrsta drveta. u unutrašnjem dvorištu. ukrašenim zidnim slikarijama i marmorizacijom u tehnici „al secco“. Porodica je dala nekoliko značajnih ličnosti: Jeronim Pima. za potrebe otvaranja i rada Nautičke škole u palati Pima. Vlastelinska porodica Pima pominje se već u prvoj polovini XIV vijeka. humanistički pjesnik sa početka XVII vijeka. gdje anđeli rađeni u štuko malteru nose raskošni kameni barokni okvir sa porodičnim grbom. profesor i prorektor univerziteta u Padovi.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Pima Palata Pima nalazi se na istočnoj strani Trga od brašna. osnovane u XIII vijeku. bila su dozidana još dva sprata. sa zidovima obrađenim crvenim malterom od mljevene opeke i imitacijama kordonskih vijenaca. 20 21 . nad srednjim traktom. Pored reprezentativnog istočnog dijela palate.

Grb porodice Drago. tim što je 1938. On je u periodu ujedinjenja Boke i Crne Gore u jesen 1813. Naime. Posebno je dragocjena obrada enterijera palate sa rekonstruisanim (poslije zemljoteresa 1979) drvenim tavanicama. a između dva rata kao sjedište Sreskog načelstva. Originalni raspored prostorija oko centralnih sala na I i II spratu palate dosljedno je sproveden u njenom prednjem dijelu koji izlazi na trg. Tripuna. Nakon pregradnji u XIX vijeku. koja obuhvata vrijeme od 1326. koja se u XVII vijeku doselila iz Kopra u Istri i bila uključena u kotorski gradski patricijat. okrenutog trgu pred katedralom. te ekonomskog i političkog života Kotora. U svom testamentu on ostavlja palatu siromasima grada Kotora. Palata Drago sastoji se iz dva dijela. mada tačna godina gradnje nije nigdje zabilježena. Na fasadi okrenutoj prema trgu. pregrađenog u renesansno-baroknom stilu krajem XVII vijeka. Na toj sjevernoj strani palate nalazi se prostrana terasa sa pergolom nad zasvođenim magacinom. palata je pripala opštini i imala je javnu namjenu. godine. Palata je pripadala znamenitoj vlastelinskoj porodici Drago koja je od XIII do XVIII vijeka dala puno značajnih ličnosti na polju kulture i umjetnosti. Svi unutrašnji portali su bogato barokno profilisani. Dugi niz godina služila je kao obdanište. kao stambena zgrada. kao i na kapitelima koji nose svod iznad uličnog prolaza koji vodi sa trga do ulaznog stepeništa na sjevernoj fasadi. kao začetak današnjeg Pomorskog muzeja. testamentom poklonila kotorskom biskupu Rajmundu veliku porodičnu zgradu blizu katedrale. koji ima na štitu kozu – simbol grada Kopra. kakav je vjerovatno postojao u svim prostorijama oko centralnih sala. do 1337. 23 22 . sa dosljedno sprovedenim principom gradnje bokeljskih palta „četiri sobe i salon”. sa podovima od dijagnoalno slaganih kamenih ploča bijele i crvene boje u centralnim dvoranama i ulaznom holu. Nakon obnove poslije zemljotresa 1979. sjevernog koji ima odlike zrelog gotičkog stila XIV-XV vijeka. propeti zmaj. Ova sala je sada najznačajniji ambijent sa gotičkim karakteristikama u gradu. Palata Grgurina nastala je baš u doba kada je u Kotoru radio Francesco Cabianca. u kojoj je rekonstruisana i drvena tavanica po uzoru na originalnu. kćerka velikog privrednika Medoša Tomina Draga. godine u palatu je smješten Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. posebno velika trifora i monofore na drugom sparatu. a rađeni su od korčulanskig kamena. Poslije nestanka porodice Drago početkom XIX vijeka. uklesan je na više mjesta nad portalima i prozorima palate.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Drago Palata Drago nalazi se na trgu pred katedralom Sv. značajni trgovac i posrednik. te monofora i ulazni portal sa stepeništem na prvom spratu. Kroz čitav XIX vijek i do kraja I svjetskog rata. „Pjaca Grgurina” ili „Pjaca od muzeja”. jedan od rijetkih u Kotoru. s prvom. i barokno koncipirani vrt na nivou I sprata. nalazi se podatak da je Jelena. Na terasi su uzidani umivaonik i grb porodice Grgurina. Palatu je gradio konte i kavalijer Marko Grgurina. a neposredno pred zemljotres 1979. Prilikom revitalzacije palate posebna pažnja je posvećena enterijeru. i raskošna bifora u stilu cvjetne gotike na drugom spratu. nalazi se renesansno koncipirani prozor sa anđelom raširenih krila na Palata Grgurina Palata Grgurina nalazi se na trgu poznatim pod imenima „Pjaca od cirkula”. Tripuna. Palata Grgurina građena je u stilu zrelog baroka. Druga značajna ličnost iz porodice Grgurina je kanonik Marko Antonije Grgurina. bio posrednik u pregovorima između crnogorskog vladike Petra I Petrovića i francuskog maršala Marmona i generala Gotijea. kao i čitava glavna fasada. na dijelu I sprata bio uspostavljen prvobitni Muzej Bokeljske mornarice. Pripadala je plemićkoj porodici Grgurina. godine. palata Grgurina služila je kao sjedište Gradskog poglavarstva ili raznih vojnih instanci. kotorski biskup. On je posredovao prilikom dolaska u Kotor poznatog mletačkog vajara Francesca Cabiancae. sjeverna fasada potpuno je restaurirana tokom obnove poslije 1979. naročito velikoj „gotičkoj“ sali na drugom spratu. kao uspomenu na porijeklo porodice iz tog grada. koji je tokom 1704-1708. godine izveo vrijedne vajarske radove na unutrašnjosti relikvijara katedrale Sv. dok je zadnji dio palate sa tri sprata ostatak neke starije građevine koja je bila na tom mjestu. i južnog. Pored ove palate nalazila se još jedna prema katedrali (današnja Biskupija). u I knjizi kotorskih notara. U jednoj bočnoj prostoriji na I spratu sačuvan je originalni parketni pod od raznih vrsta intarziranog drveta. iznad uličnog prolaza. na kojoj dominiraju balkoni i centralno grupisani portali i prozori sa baroknim karakteristikama. Današnji Pomorski muzej Crne Gore otvoren je 1952.

24 25 . kasnije dugogodišnjeg gradonačelnika Kotora. zapadnoj i istočnoj strani. godinom izgradnje 1760. koja se nalazi na glavnoj fasadi. a okolo puze miš. kao i balkone sa kamenim balustradama na sjevernoj i južnoj fasadi. Palata obuhvata cijeli jedan gradski blok.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Lombardić Palata Lombardić nalazi se u sjevernom dijelu urbanog jezgra Kotora. palata je pripadala značajnoj plemićkoj porodici Grubonja. Po tradiciji. čije pragove nose konzole sa fino modelovanim lavljim glavama na prvom spratu. budući da se tamo javlja u XII-XIII vijeku. i predstavlja tipični barokni stambeni blok. a možda se doselila iz Zadra. a ispod nje reljef sa prekrštenim mrtvačkim kostima i lobanjom. profilisane prozorske okvire. u palati Lombardić nalazio se Ruski konzulat. a sa južne na malu pjacetu na kojoj se nalazi česma Karampana. U ovoj zgradi često su boravili Petar I i Petar II Petrović Njegoš. i latinskim natpisom: Regia munitae rupis via (Glavni put za tvrđavu u brdu). kod svojih prijatelja Palata Grubonja Palata Grubonja nalazi se u blizini Sjevernih gradskih vrata. Oko 1955. U današnjem obliku palata Grubonja potiče sa kraja XVI vijeka i sačuvala je sve odlike renesanse u obradi profilacije prozora. oslonjen jednom stranom na palatu. na sjevernoj. Na njemu je postavljen medaljon sa likom krilatog lava Svetog Marka. ima karakteristične barokne volute na spoju sa krovom. Palata Lombardić nastala je sredinom XVIII vijeka. Marije od rijeke. U periodu 1804-1806. godine palata je rekonstruisana. Iznad tog prolaza. tako da u zemljotresu 1979. koja se kao institucija prvi put pominje u spisima notarske knjige 1326. godine. gušter i kornjača. Palata se sastoji od tri jedinice sa posebnim ulazima. Palata ima fino obrađene barokne elemente: portal u bunjatu. koji sa sjeverne strane izlazi na trg kod crkve Sv. Na glavnoj fasadi. Luke. ugrađena je reljefna ploča sa gotičkim Hristovim monogramom: IHS. između prozora prvog sprata. Smatra se da je to amblem stare protojereja Ilije Lombardića i kapetana Toma Lipovca. gradske apoteke. kojoj se kroz oči provlače zmije. Luke. iza crkve Sv. nije pretrpjela oštećenja. Mala vidionica. koja se pominje u notarskim spisima XV vijeka. i već po tome spada među najstarije gradske apoteke u Evropi poslije Italije. a glavna fasada je okrenuta ka Trgu Sv. nalazi se barokni luk od opeka sa volutama. Sa sjeverne strane plate Grubonja nalazi se ulaz u gornji dio tvrđave.

sada se navode „tri palate bratstva Radoničić“. tj. Palac Radoničić na Plagentima Međutim. Naziv „palac“ nosili su uvijek. i samo. sljedeći objekti: 1. kasnije su i druge reprezentativne kuće počele da dobijaju epitet palata. u upotrebi je naziv „palac“. 2. koji je korišten isključivo za mali broj određenih objekata.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | U Dobroti.„Centralna komisija” Palata Kamenarović „Krivi palac” Palata Dabinović . Iako je izvorno samo jedna od njih nazivana palatom. Palac Milošević 7. „Krivi palac“ – na lokalitetu Radimiri 6. 3. njih sedam. PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | DOBROTA 1 2/3 4 5 6 7 8 9 10 11 Palata Radoničić Ostale palate porodice Radoničić Palata Milošević Kuća „Vida Lušina” . Najuočljiviji primjer vezan je za kuće bratstva Radoničić na Plagentima. Palac Ivanovića na lokalitetu Marović Palac Tripković Drugi palac Ivanović „Kokotova kula“ ili Palac Dabinovića 5. 4. među lokalnim stanovništvom.„Kokotova kula” Palata Ivanović Palata Tripković Palata Ivanović na lokalitetu Marović 26 27 .

nalazi se romanička crkva Sv. koje je do kraja XVIII vijeka posjedovalo deset brodova i dvanaest kuća. Na drugom spratu sjeverne fasade nalazi se balkon sa kamenom balustradom. kapetana Krsta Jozovog Radoničića. Porodica Radoničić kupila je. podignuta velika terasa na 16 stubova. Ostale palate bratstva Radoničić U neposrednoj blizini palate Radoničić nalazi se i druga palata koja je pripadala ovom bratstvu. a čiji su djelovi kasnije prešli u vlasništvo porodica Dabinović i Radimir. u kojima su dozidani pomoćni objekti. za 500 talira. Petar II Petrović Njegoš kod svog prijatelja. od kojih je posljednja u obliku vidionice . Izgrađena je početkom XIX vijeka. za vrijeme francuske vladavine. U prizemlju se nalazi centralno postavljen pravougaoni portal sa skromnom kamenom profilacijom. iako nije isključeno da potiče čak iz preromaničkog perioda X-XI vijeka.belvedera. koji je palatu i sagradio. Ilije. boravio 28 29 . na 1. palatu je otkupila „Jadranska straža” (pomorska organizacija. u nivou prizemlja. na samom kraju poluostva. Palata Radoničić Palata Radoničić nalazi se na samom poluostrvu Plagenti. u XVIII ili krajem XVII vijeka. Tada je. uz sjevernu glavnu fasadu. zajedno sa poluostrvom Plagenti. za svoje potrebe. danas je podijeljeno na dva dijela. Ilije. cijelo poluostrvo od Opštine 1808. Radoničići su bili kapetanska porodica koja je sagradila nekoliko reprezentativnih građevina na području Dobrote. To je mala jednobrodna građevina pokrivena kamenim pločama. dva sprata i posljednjom etažom u vidu belvedera. Ima četiri etaže. Oko palate se nalazi dvorište. Palata je rađena od fino klesanog kamena. Palata ima karakterističnu baroknu koncepciju sa prizemljem. zasađeno ukrasnom vegetacijom. Dvorište. Crkva Sv. koja se datuje u XIII vijek. Uz palatu Radoničić. U palati je 1847. koja se ponavlja oko otvora na svim spratovima. oformljena 1922. dok je danas u njoj smješten Institut za biologiju mora.5 km od Kotora. pripadala je kotorskoj opštini. Palata je građena.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Tri palate bratstva Radoničić Tri palate bratstva Radoničić nalaze se na lokalitetu Plagenti. U pomorskom razvoju Dobrote predstavljali su ekonomski veoma značajno bratstvo. Izgrađena je na blagom uzvišenju. vjerovatno. ograđeno visokim kamenim zidom sa polukružnom kulom u zadnjem dijelu. Poslije II svjetskog rata palata je služila kao dom Srednje pomorske škole u Kotoru. Godine 1937. radi očuvanja i zaštite istočne obale Jadrana). koja je fasadu potpuno presjekla i izmjenila izgled tipične bokeljske palate. godine. prilikom adaptacije.

Na jugoistočnom uglu palate nalazi se jedna od rijetkih sačuvanih ugaonih kulapuškarnica. Pred kraj XVIII vijeka posjedovali su sedam brodova i šest skromnijih kuća u Dobroti. sa južne strane crkve Sv. promjenama vlasnika i pregradnjama mijenjan. tako da ima dva ulazna portala. ali je naknadnim intervencijama prekrivena malterom. Iako je rađena po uzoru na karakteristične barokne palate sa belvederom i sadrži i određene kasnobarokne elemente. U ogradnom zidu nalaze se dva ulazna portala. vjerovatno. ima klasicistički karakter. izduženog oblika i ima prizemlje. tj. Ono što izdvaja ovu palatu od ostalih baroknih palata sa belvederom u Boki jeste specifična linija krova. zidao kapetan Božo Ilijin Radoničić (1758-1822). godine. koju oblikuju čak tri viđenice – jedna postavljena na samom belvederu i dvije bočne. sa monogramima graditelja NM i VM. Jedina u Dobroti ima dvije reprezentativne fasade. 1828.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Milošević Palata Milošević nalazi se u neposrednoj blizini pristaništa Dobrote. Palatu je. Na spratovima se nalaze po dva salona sa ulazima u simetrične prostorije. palata Milošević je dvojna. 31 . Unutrašnji raspored 30 je. posljednji je svjedok velike ekonomske i kulturne ere bokokotorskog pomorstva. podignuta u prvoj četvrtini XIX vijeka. pomorski kapetani i brodovlasnici. Najveća je i najmlađa palata u Dobroti. Dio palate danas se nalazi u vlasništvu još jedne značajne dobrotske porodice. dva sprata i široki belveder. Palata Milošević. palata Milošević. Dvorište je podijeljeno na dva dijela. centralno postavljen belveder. a u XIX vijeku devet brodova. i jedino su u južnom dijelu zgrade sačuvani autentična „konoba“ i oslikani salon na spratu. broju pomoraca i pomorskih kapetana koje su dali. Prostrane konobe i velike sobe sa izrazito visokim plafonom sačuvale su svoj originalni izgled. S obzirom da je građena za potrebe dva vlasnika. Palatu su zidali. sa dvorištem prema obali koje je na dva nivoa i ograđeno kamenim zidom. Palata je funkcionalno podijeljenja na dvije cjeline. ipak. Palata je zidana od kamena. koji su od obalnog puta odvojeni visokim kamenim zidom. Palata ima dva ulazna portala i dva pergula (mali balkon) sa metalnim balustradama na drugom spratu. tj. Matije. urađenu od korčulanskog kamena i drugu prema brdu. kao četvrtu etažu. baš kao i jedrenjak „Nemirna” posljednji bokeljski jedrenjak. i ima prizemlje. takođe vlasništvo ove porodice. Palata se nalazi uz obalu. Ispred palate nalazi se popločano dvorište i vrt. jedna od najvećih palata u Boki. kao četvrtu etažu. braća Božan (Natale) i Vido Milošević. Palata je pravougaonog. porodice Milošević. dva sprata i. Stepeništa se nalaze na krajnjim krilima. Palata je zidana od fino klesanog kamena. glavnu prema zalivu. Miloševići su bili dvanaesta porodica u Dobroti po bogatstvu. Sagrađena je na uzvišenju. funkcionalno je podijeljena na dvije jednake i simetrične cjeline. Treća palata bratstva Radoničić podignuta je krajem XVIII vijeka. Svi otvori na fasadama imaju pragove sa skromnom uobičajenom profilacijom natprozornika. koja počiva na kamenim konzolama. uvučena među starije zgrade.

„volta“ u prizemlju. Ivana. Na čelu Komisije. ograđeno visokim kamenim zidom sa ulaznim portalom. Na glavnoj fasadi vile nalaze se dva balkona sa balusterima kasnorenesansnog karaktera. zbog nepovoljnih ekonomskih okolnosti nakon pada Mletačke republike. sa četvorovodnim krovom. koja se spominje još 1480. kada je restaurirana zahvaljujući sredstvima brodovlasnika Boža Dabinovića. Za razliku od baroknih palata. Već 1839. a zatim je prešla u vlasništvo Tripkovića. nalaze se još i vila. osnivač crkve Sv. bio je crnogorski vladika Petar I Petrović Njegoš. jedini sačuvani grb ovog tipa u Boki. Kamenarovići su jedno od najpoznatijih pomorskih bratstava Dobrote. sa manjom vidionicom. Do promjene prezimena u Kamenarović došlo je 1560. godine. kuća „Vida Lušina” ima veoma jednostavnu formu. prije pojave drvenih kapaka. i predsjednik (guardian) Bratovštine bokeljskih pomoraca Sv. pripadala porodici Ivanović. zadužbina Kamenarovića. Po njegovoj želji. koje je. vjerovatno dograđen naknadno. Pretpostavlja se da su palata i dio kuća grupacije sagrađene u drugoj polovini XVII vijeka. u katastarskom uredu Splita. a iza su terasasti vrtovi. U salonu kuće smještene sa južne strane palate.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Kuća „Vida Lušina” /zgrada „Centralne komisije”/ Kuća „Vida Lušina” nalazi se u Dobroti. i jedna. godine. Palata Kamenarović Palata Kamenarović nalazi se u sklopu grupacije kuća bratstva Kamenarović. dalo 109 pomoraca. Kamenarovići su posjedovali 9 objekata. u palati je održana Skupština o ujedinjenju Crne Gore i Boke Kotorske i formirana privremena zajednička vlada. ali. Kuća je. Na njemu se nalazi centralno postavljen balkon. starija kuća. Matije. dok je Kotor još bio pod vlašću francuskog generala Gotjea. kao i na fasadi vile. Kao prvi poznati Kamenarović pominje se Pavo Đurov (1696-1787). na lokalitetu „Kamenari“. 33 32 . U to vrijeme. u obnovljenu palatu smještena je Pomorska biblioteka Fakulteta za pomorstvo u Kotoru. kada je pripadala kapetanu Vicku Ivanoviću. u središnjem dijelu Dobrote. godine. pored palate. prema brdu. nalazio vrt. sastavljene od devet Bokelja i devet crnogorskih glavara. Da je ova porodica bila jedna od uticajnijih u Dobroti svjedoči i kompleks kuća koje su im pripadale. Ona je započeta krajem XVIII vijeka. koje su. koja ima specifično rješenje sa dva simetrična zasvedena prolaza . od kojih 68 kapetana. u periodu od XVIII do XX vijeka. po kome se još uvijek u narodu naziva kuća „Vida Lušina”. i početkom 1814. Po popisu zgrada iz 1808. Neposredno uz ovu grupaciju nalazi se i crkva Sv. a nakon preseljenja u Veneciju. smještena sa sjeverne strane. Uz ogradni zid prema moru smješten je prizemni pomoćni objekat. U grupaciji Kamenarović. Đorđa i Tripuna. prizemljem i dva sprata. godine u popisu kuća kotorskog područja. Tridesetih godina XX vijeka kuća je ostala bez krova. Grb porodice Kamenarović sačuvan je iznad ulaznog portala u dvorište palate. godine. godine. prvobitno. vodi se na ime Vida Lukina Tripkovića. uši) u dijelu natprozornika. prema moru. od kojih je veći dio bio na lokalitetu Kamenari. Ispred gupacije nalazi se veliko pristanište – ponta i mandrać. Kapetan Vido Božov Kamenarović (1827-1911) bio je jedan od osnivača i prvi predsjednik „Slavjanske čitaonice“ u Dobroti. na oko 3 km od Kotora. Prvi put se pominje 1809.„auricolae” (lat. godine. služile za zaštitu od sunca – kao nosač za drvenu šipku o koju se kačio zastor. iznad zasvedenih prolaza. od kojih je posljednja beveder. tzv. Kamenarovići vode porijeklo iz Hercegovine. da bi zamijenila stariju i manju crkvu Sv. Palata Kamenarović ima četiri etaže. vjerovatno. Ivana u brdu. Ispred kuće. nikad nije završena. Ime Centralna komisija dobila je jer su se u njoj odvijali glavni događaji krajem 1813. dok se iza. na tavanici je naslikan stari grb porodice Kosojević. tako da je bila u ruševnom stanju sve do 1988. pred konačni pad Napoleonove vladavine. Centralna komisija. kao i otvori sa baroknim karakteristikama i grb porodice Kamenarović Vila Kamenarović je dvojna kuća. od poznate porodice Krasojević. Prozori na vili imaju prošupljene kamene konzole . sa južne. nalazi se popločano dvorište.

On i njegovi sinovi pominju se kao trgovci iz „Kokotove kule”. godine. Iza palaca nalazi se veliko dvorište ograđeno visokim kamenim zidom. kasnije. Porodica Dabinović dala je. dva sptara i potkovlje u kome je. Ovo je posebno naglašeno simetričnim postavljanjem otvora i balkona na fasadama. U zadnjem dijelu su kuhinja i pomoćne prostorije. Na prvom spratu nalazi se salon. Ponta i mandrać nekada su pripadali palati. godine. Palac ima prizemlje. podignuta je polovinom XVIII vijeka. Lom na fasadi „Krivog palaca” nije nastao iz estetskih razloga. na oko 4 km od Kotora. Koliko je poznato. kao i centralnim postavljanjem vidionice. U popisu kuća iz 1808. Da nijeste gori za junaštvo Od kosovske do tri pobratima?” (Petar II Petrović Njegoš. Pisani podaci iz XVI vijeka govore da je porodica tada živjela na Ljutoj. za vrijeme boravka Ruske flote u Boki 1806. koji nije sačuvan. Palac je. Na središnjem dijelu prvog sprata nalazi se balkon sa kamenom baroknom balustradom. Stepenište se nalazi u srednjem dijelu. Iako je „Kokotova kula” mnogo manja u odnosu na ostale barokne palate Boke. belveder sa barokno oblikovanim završetkom. danas. koji je u to vrijeme bio jedan od najbogatijih kapetana u Boki. Tek je proširenjem palaca bilo moguće ostvariti baroknu koncepciju prostora „četiri sobe . sa kojom je Dobrota imala političke. kao treću etažu. od nje odvojeni. iza koga su se prostirali terasasti vrtovi. Na visoku Kokotovu kulu. Porodica Dabinović jedna je od značajnijih dobrotskih porodica. U prvoj fazi nastojalo je sadašnje sjeverno krilo palate. gdje se terasasto pružao. a bočno četiri sobe. Početkom XVII vijeka posjedovala je imanje u Dobroti. a već početkom XVIII vijeka raspolaže ogromnim kapitalom. Palata je izgrađena od fino klesanog kamena. i. Pretpostavlja se da je Đuro podigao ovu palatu u vrijeme svoje najveće aktivnosti. tri sokola sivi.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | „Krivi palac” „Krivi palac” nalazi se u središnjem dijelu Dobrote. postoji podatak da je palac bio u vlasništvu Luke Markova Radimira i da je procijenjen na 3 000 forinti. 34 . takođe. Unutrašnji raspored je trodjelan. godine prava pomorske opštine za Dobrotu. pozajmicu za otkup crnogorskog vladike Danila Petrovića kada su ga bili zarobili Turci. zahvaljujući kapetanu Antonu Božovu Radimiru. Na spratu. pjesma „Sinovi Obilića”) Projekat za palatu Dabinović vjerovatno je uradio neki arhitekta iz Venecije. nosilac Legije časti stečene u doba Napoleona i Filip Tripov (1828-1901). nosilac Palata Dabinović /„Kokotova kula”/ Palata Dabinović. po ženskoj liniji. njegovi vlasnici nasljednici brodovlasnika Boža Dabinovića. a može se pretpostaviti i da je poslužila kao uzor kasnijim baroknim palatama. „A znate li. U XVIII i XIX vijeku najistaknutiji predstavnici bratstva bili su: vitez Božo Radimir (1738-66). dala pozajmicu ruskom admiralu Senjavinu. Imali su 44 broda i 24 kuće na raznim mjestima od Ljute do Kotora. U prizemlju palaca nalazi se konoba sa dva ulaza. već kao posljedica potrebe proširenja građevine. Svojim prednjim. Porodica je. jedino za ovu palatu u Boki postojao je i drveni model-maketa. postavljena manja vidionica. a za vrijeme francuske vladavine u Boki davao je pozajmice francuskoj upravi za nabavku soli. Dobrotski pomorci izvojevali su 1717. ali su. i predstavlja jednu od najljepših baroknih palata u Dobroti. prešao u vlasništvo porodice Dabinović. Na drugom spratu. Vrt se nalazio sa strane i iza palate. zajedno sa porodicama Ivanović i Tripković. i još uvijek je u ruševnom stanju. „Krivi palac” dobio je današnji oblik na prelazu XVIII i XIX vijeka.jedan salon”. dok je južno dograđeno kasnije. ona je jedna od najljepših. Dobio je naziv „Krivi palac” po glavnoj fasadi koja ima karakterističan blagi lom u osnovi. otvorenim dvorištem „Krivi palac” je odvojen od obalnog puta. Ogledalo srpsko. na oba krila. godine. Đuro Dabinović (1661-1731) imao je nadimak Kokot. sprat. Palata je sagrađena uz samu morsku obalu i nema ograđeno dvorište. 35 diplome Ruske crnomorske komande. sa prednje strane. i ima prizemlje. Krsto Radov (1766-1832). nalazi se reprezentativni centralni salon. trgovačke i umjetničke veze. izgradnjom obalskog puta početkom XX vijeka. U „Kokotovoj kuli“ je crnogorski junak Nikac od Rovina (Tomanović) liječio rane zadobijene u borbi sa Turcima. na spoju dva dijela. Ka se skoro u vino hvaljaste Nakraj mora u Dobrotu malu. tako da su. Porodica Radimiri zauzima prvo mjesto u Dobroti po bogatstvu i broju kapetana koje je dala (110). Đuro je bio jedan od najaktivnijih zalagača za tu privilegiju. Posjedovao je nekoliko brodova. centralno. Ideja da se dogradnjom postigne utisak jedinstvenog izgleda ostvarena je u potpunosti. poznata i kao „Kokotova kula”. nalazi se po jedan balkon na kamenim konzolama sa ornamentima – akantusovim lišćem. za vrijeme Krimskog rata 1854. Palata je teško oštećena u zemljotresu 1979.

ova palata bila je najistaknutija. prema brdu. Palata Tripković jedna je od najmonumentalnijih palata u Boki. terasa sa baroknom balustradom. nalaze se pomoćne prostorije. monsinjor Gracija Ivanović. koji se oslanja na pet profilisanih konzola. Fasadom dominira balkon.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Ivanović Palata Ivanović nalazi se južno od crkve Sv. Ima konobu. Eustahija u Dobroti. ispod terase. centralno je postavljen veliki balkon. Godine 1909. građevinske djelatnosti i kulturnog života Dobrote. Na samom vrhu belvedera nalazi se ukras u obliku kule. Svi otvori na fasadi imaju baroknu profilaciju. Palata Tripković Palata Tripković nalazi se u neposrednoj blizini palate Ivanović. i da je bila procijenjena na 6400 forinti. kupio je ovu palatu sa željom da se ona preuredi u ljetnje odmaralište za djecu iz sarajevskih sirotišta. Tokom XVIII vijeka porodica Tripković odigrala je značajnu ulogu u razvoju trgovine. Zabilježeno je da je dao pozajmicu generalu Marmonu u iznosu od 3000 zlatnih mletačkih cekina. koje su prije toga boravile u samostanu Sv. U popisu kuća iz 1808.ponta sa velikim mandraćem. kao najskuplja palata u Dobroti. nalazi se aneks u kome je bila kuhinja. koje je pripadalo palati. Poslije rata. zidovi sa baroknom malternom dekoracijom i stepenište sa balustradom. Iza palate pružaju se terasasti vrtovi. Terase krasi raznovrsno bilje. godine procijenjena na 7000 austrijskih forinti. ali je nedavno rekonstruisan. stilskim namještajem. Građena je krajem XVIII vijeka i predstavlja jednu od najimpozantnijih baroknih kapetanskih palata Boke Kotorske. kao i „pozadina” ovog sklopa. bio jedan od devet Bokelja u Centralnoj komisiji. Obova je počela 1955. U zemljotresu iz 1979. kotorski biskup. Palata je povučena od obale i izdignuta na plato. Antuna u Perastu. Podignuta je u XVIII vijeku. od kojih 63 kapetana. a danas je u vlasništvu Katoličke crkve. a tokom XVIII i XIX vijeka pominje se čak 86 pomoraca iz ove porodice. sa ograđenim i podignutim dvorištem. Palata je bila bogato opremljena umjetničkim djelima. Nakon obnove. palata je useljena 1989. Unutrašnjost palate karakterisali su podovi od dvobojne terakote. godine glavni fasadni zid belvedera u potpunosti je srušen. godine i same nabavile sredstva za obnovu palate. itd.belvederom. Fasada palate rađena je od fino klesanog kamena. godine postoji podatak da se palata nalazila u vlasništvu Mata Ivanovića i njegove braće. kao predsjednik Dobrotske opštine. sarajevski biskup. na kome se nalazi „đardin”. Josip Stadler. izdignuta i povučena u odnosu na obalu. 37 36 . sa zabatom baroknih linija. Do dvorišta. Zemljotres iz 1979. Toj monumentalnosti doprinosi postament palate. Imali su 18 brodova. Isti raspored zastupljen je i na drugom spratu. čije su potporne konzole ukrašene ornamentima sa motivima akantusovog lišća. Iznad portala na prvom i drugom spratu nalazi se dekorisani profil u obliku stilizovanog akantusovog lista. Na drugom spratu. Sa zadnje strane palate. Na prvom spratu nalazi se centralni salon iz koga portali vode u susjedne sobe i na stepenište. Palata je oštećena za vrijeme II svjetskog rata. i časne sestre su se uselile u palatu 1957. stiže se kamenim stepeništem. na drugom spratu. Palata je izgrađena od fino klesanog korčulanskog kamena. knjigama. drvene gredne tavanice. Palatu Tripković podigao je kapetan Andrija Jozov Tripković. Belveder ima specifičnu baroknu liniju krova. dva sprata i četvrtu etažu u obliku belvedera. koji je 1813. podzidan ogradnim kamenim zidom sa dugačkom balustradom. U ogradnom zidu nalazi se portal sa porodičnim grbom. koju čine surove i gole Dobrotske strane koje dosežu do 1000 m. jasna barokna koncepcija i bogato obrađeni arhitektonski detalji. Uz ogradni zid prema moru. Iako su Tripkovići imali još šest kuća. Palata Ivanović je tipična barokna palata sa tri etaže i vidionicom . Časne sestre prešle su u Dobrotu 1954. godine ponovo je oštetio palatu. U dvorište se ulazi kroz profilisani kameni portal na kome se nalazi isklesani grb porodice Ivanović. Ispred palate nalazi se pristanište . podsticao je dolazak časnih sestara u Dobrotu. tako da je prilikom popisa kuća 1808. uzdignutog na terase. trgovačke mornarice. Pripadala je porodici Ivanović.

Početkom XIX vijeka Ivanovići imaju 11 kuća u Dobroti. sa pratnjom od 30 osoba. Beograd. U odnosu na drugu palatu Ivanović. Tokom XVIII vijeka Ivanovići posjeduju 28 brodova kojima su trgovali. Centralna osa simetrije palate je naglašena portalima i balkonima na prvom i drugom spratu. U znak zahvalnosti. zbog čega su dobili pohvale od mletačkog generalnog providura Alviza Moćeniga. ova palata ima mirnije i svedenije rješenje. Bratstvo Ivanović bilo je jedno od ekonomski najjačih bratstava u Dobroti. Podignuta je u drugoj polovini XVIII vijeka. sjeverno od crkve Sv. U ogradnom zidu nalazi se portal sa grbom porodice.738 forinti. prilikom njegovog putovanja za Petrograd. a sa unutrašnje strane su pomoćne prostorije. sa italijanskim i albanskim lukama. Izdignuta je i povučena u odnosu na obalu. U mletačko-turskom ratu (1714-1718) Ivanovići su. koji imaju balustrade od kovanog gvožđa.400 forinti. Svi otvori na fasadi imaju jednostavnu baroknu profilaciju. sa svojim brodovima. godine. Najveći podvig naših ljudi na moru u XVIII vijeku bila je borba braće Marka i Joza Ivanovića protiv Turaka u luci Pirej 1756. Belveder ima klasično završenu liniju krova. godine postoji podatak da se palata nalazila u vlasništvu Luke Ivanovića i da je bila procijenjena na 6. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Palata Bronza Palata Šestokrilović Palata Mazarović Palata Balović Palata Visković Palata Martinović Palata Brajković-Martinović Palata Smekja Palata Zmajević Palata Lučić-Kolović-Matikola Palata Bujović 38 39 . kao i elipsastim prozorom na viđenici. Nakon te bitke Ivanovići su dobili titulu viteza. U ovoj palati je konte Josif ( Jozo) Ivanović 1833. U spisku dobrotskih kuća iz 1808. PERAST učestvovali u pokušaju osvajanja Ulcinja.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Ivanović na lokalitetu Marović Palata se nalazi na samom kraju Dobrote. (Pjesme. 1981) Palata Ivanović je tipična barokna palata sa tri etaže i belvederom ili viđenicom. sa ograđenim i podignutim dvorištem. procijenjenih na 23. najčešće.14o forinti. Eustahija. dok najbrojinije bratstvo Radimir ima 24 kuće sa manjom vrijednošću .21. Njegoš je Ivanovićima posvetio spjev „Glas Kamenštaka” i napisao pjesmu „Srbin Srbima na časti zahvaljuje”. Prosveta. godine ugostio Njegoša.

bez vidionice. Nad balkonom. 41 . oko 1150. godina. iz Skadra. uz samu obalu. Sagrađena je sredinom XVIII vijeka. Dubrovčana i Ulcinjana. U unutrašnjosti palate svi pragovi vrata od korčulanskog kamena su bogato obrađeni. godine. Prozori imaju tipičnu baroknu profilaciju. spratom i trećom etažom u obliku belvedera. služila je kao Carinarnica (otuda u narodu ime Dogana). U ovoj palati sačuvan je originalni raspored prostorija. preko balkona na prvom spratu i mermernog reljefa „Navještenja”. koje se nalazi na vrhu brda. ima dva sprata. a danas je u njoj Župni ured. Belveder ima karakteristične barokne volute. Miloša Šestokrilovića pominje Mavro Orbin kao vođu 150 Peraštana u borbi protiv bosanskog bana Borića. Vjerovatno je sagrađena krajem XVII vijeka. U XIX vijeku. nalazi se grb Šestokrilovića (krilo ptice) i oštećeni natpis: SESTO 1691 CR / ILO / VI / CH / Palata Bronza Palata se nalazi u istočnom dijelu Perasta. Porodica Bronza doselila se. o čemu svjedoči natpis na vijencu ispod krova u kome se pominje 1691. Šestokrilovići su bili jedno od najstarijih peraških bratstava – kazada. u predjelu zvanom Luka. Na palati se nalaze i puškarnice. podsjeća na renesansno oblikovanje. Bili su vrsni pomorci i trgovci. Kapetani Ivan i Josip Bronza dobili su. a na strani Kotorana.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Šestokrilović Palata Šestokrilović nalazi se na području zvanom Luka. Na portalu u prizemlju je grb kazade Šilopi. Krov je četvorovodan. Uz fasadu se nalazi spoljašnje stepenište koje vodi do prvog sprata. 40 Palata Bronza je tipična barokna palata. na vijencu ispod krova. Marka. vjerovatno. za vrijeme austrougarske vladavine. Tavanica ima profilisane drvene grede . Na grbu je predstavljena ptica na stablu. sa karakterističnim prelomom (kod strehe) . U prizemlju su dva barokna elipsasta prozora.nosače. od portala „u bunjatu” u prizemlju. Palata je veoma skladnih proporcija. u jugoistočnom dijelu Perasta. Njihov prvi brod Santa Maria di Scarpello pominje se u arhivskim spisima još 1591. do belvedera nad kojim se nalazi kamena kugla. Na drugom spratu je balkon sa renesansno profilisanom kamenom balustradom. za uspješnu borbu protiv gusara. a pripadali su kazadi (bratstvo) Šilopi. Na glavnoj fasadi naglašena je srednja vertikala. sa prizemljem. mletačko odlikovanje kavalijera (vitezova) Sv. godine.

za šta je sticao javna pismena priznanja. godine i poslije II svjetskog rata odneseni iz Perasta. kada je zgrada preuređena za stanovanje. Antun (1658-1705) vitez cara Leopolda.sa terasom sa polukružnim svodom iznad izvora . godine. Poznat je i po književnoistorijskoj djelatnosti. Palata je sagrađena polovinom XVIII vijeka. bilo u ratnoj mornarici. sakupljač narodnih pjesama. iz kazade Smilojević. Među značajnim predstavnicima porodice Mazarović su: Luka (1618-1705) sudija i opštinski kapetan Perasta. godine. samo šest godina nakon prvog uzletanja francuskih balonista. Drugim spratom dominira balkon na šest konzola. tj. zvan Bizetina . 43 Na porodičnom grbu nalazi se smilje. U palati su se nalazili izuzetno bogati porodični arhiv i biblioteka. hirurg i diplomata. u kojoj hronološkim redom iznosi događaje iz istorije Perasta. čiji su se tragovi sačuvali uprkos dugotrajnoj izloženosti atmosferskim uticajima. Mazarovići su bili jedna od najuticajnijih peraških porodica. Jedan od najznačajnijih predstavnika porodice je Julije Balović (1672-1727).jednostavna. koji su oko 1933. izvor slatke vode. cijenjeni pomorski kapetan kome je Mletačka republika povjerila komandu na jedrenjaku „Giove Fulminante”. u predjelu zvanom Luka. u vidu ankesa. koji je u dva maha obavljao dužnost sudije u opštinskoj službi. (postoji sačuvan njegov nacrt sa proračunom za rekonstrukciju crkve Sv. Jedan dio ovog rukopisa nalazi se u Župnom arhivu u Perastu. dva sprata i belvederom. U kotorskim spisima porodica se spominje još 1334. i autor Biografije Mazarovića. Palata ima dva sprata i belveder sa volutama. Građena sredinom XVIII vijeka. a drugi je u Naučnoj knjižnici u Splitu. obrađen u bunjatu. Uz palatu se nalazi i starija kuća Mazarovića sa renesansnim karakteristikama. godine). iznad starog puta. prvi na ovim prostorima.koji je ranije pripadao palati. a u Perastu se javljaju od XV vijeka. a na prvom spratu veliki portal sa kamenom balustradom u donjem dijelu. Intenzivno se bavio sakupljanjem narodnih pjesama i zauzima značajno mjesto među predvukovskim sakupljačima narodnih pjesama. ali harmonična i monumentalna. Fasadu palate Mazarović djelimično zaklanja niz kuća koje se nalaze ispred nje i izlaze direktno na stari put. godine i tu napisao pjesmu „Paris i Helena” ili „Noć skuplja vijeka”. koji je učestvovao u Peraškom boju 1654. bavili su se pomorstvom. bilo privatnom pomorskom trgovinom. Istakao se na dužnosti kapetana peraških zastavnika na mletačkom admiralskom brodu. Ispred palate se nalazi „boljun”. U prizemlju je portal. Nikole u Perastu iz 1711. napisao i pomorski priručnik „Pratiche scrivanesche”. kao poslanik i ministar cara Aleksandra I i odlikovan ordenom persijskog šaha i Karlo prvi aeronautičar na južnoslovenskim prostorima koji je 1789. nalazi kuhinja na dvije etaže. godine. bio je sačuvan enterijer sa originalnim rasporedom prostorija. dr Šimun. četiri sobe i salon. U palati je sačuvan originalni raspored prostorija. Palata Balović Palata Balović nalazi se u istočnom dijelu Perasta. simbol besmrtnosti. predstavlja jedan od karakterističnih primjera kasnobaroknih palata sa belvederom. sa po dva ovalna barokna prozora sa strane. na kojem se nalazi grb Mazarovića. Julije Balović je 1693. Balovići. Vicko (1613-1683) četiri puta biran za opštinskog kapetana Perasta.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Mazarović Palata Mazarović nalazi se u jugoistočnom dijelu Perasta zvanom Luka. izveo demonstraciju leta balonom u Zagrebu. U ovoj palati je ljetovao Njegoš 1846. sa prizemljem. među kojima i cara Josipa I i Mariju Tereziju. pored Tripa Kokolje najpoznatiji peraški slikar koji je učio slikarstvo u Veneciji a radio u Beču. Posljednji potomak porodice u Perastu bila je Teodolina Mazarović čijom se smrću 1919. godine gasi porodica Mazarović u Perastu. sa velikim centralnim salonom u sredini. Palata se nalazi u ruševnom stanju već više od jednog vijeka. koji je bio u Persiji u ruskoj diplomatskoj službi. započeta krajem 1714. Palata Balović je tipična barokna palata XVIII vijeka . kao i autentični enterijer sa malternom dekoracijom na zidovima. U prizemlju se nalazi portal u bunjatu sa po dva barokna eliptična prozora. i ugostio Petra Zrinskog prilikom njegove posjete Perastu. godine. gdje je portretisao mnoge Habzburgovce. U zadnjem dijelu palate se. 42 . koji su pripadali kazadi Dentali. Do restauracije 1981. Krsto (16801725) pomorac i pisac baroknog perioda. gdje se ističe njegova „Peraška hronika”.

Frano Antonov Visković (1836 -1905) je najistaknutiji član porodice. Josip Visković i njegova sestra Anka. godine. izgrađena oko 1500. je organizovao odbranu grada prilikom turskog napada koji je predvodio Mehmed aga Rizvanagić 1654. Bio je vicekonzul Švedske i Norveške u Konstanci. simbol kazade kojoj su Viskovići pripadali. Na posljednjoj etaži kule sačuvan je top. Dali su veliki doprinos pomorskoj.1891) kapetan duge plovidbe. Vjekoslav (Luiđi) Antonov Visković (1828. Kompleks Viskovića sastoji se od četiri dijela: kule (čardaka). bio je jedan od potpisnika Deklaracije o ujedinjenju Crne Gore i Boke. u priobalnom dijelu Perasta.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Visković Palata Visković nalazi se na području zvanom Luka. uz stari put. godine. Na sjeverozapadnoj strani. kroz više od pet vijekova. a u donjem lav . generalni konzul Austrougarske u Brindiziju. Na portalu je izrađena riba zubatac iz grba Viskovića i uklesani inicijali F C C V (Francesco Conte Colonello Viscovich).kao posebni znak ove porodice. Najstariji dio palate je kula. od XV do druge polovine XX v. 1856-1913) pomorski kapetan. krst Sv. Viskovići su pripadali kazadi (bratstvu) Zubaci (Dentali). vojnoj. Kapetan duge plovidbe je postao 1856. lođe sa đardinom i novog dijela palate. sva tri rađena u bunjatu. Prvi je među sedam Peraštana dobio najveće mletačko odlikovanje. i trideset sedam godina je bio kapetan na jedrenjacima i parobrodima Austrijskog Lojda. Đorđa. na Peloponezu. Sa iste strane. Krsto Josipov Visković (Perast. a iznad nje zubatac. Uz kulu su dograđeni palata na dva sprata sa lođom i novi dio. palate. Značajan je njegov angažman početkom XX v. Zaslužan je za sistematizaciju Arhiva peraške opštine. Nikola Visković (XVI v) je kao kapetan Perasta predvodio Peraštane prilikom opsade Kotora od turske flote Hajrudina Barbarose 1539. kada su Peraštani izvojevali najslavniju pobjedu u svojoj istoriji. Bavio se proučavanjem porodičnog arhiva. prema moru. sa donje strane starog puta. godine. i na njemu je uklesana godina 1718. Godine 1813. nalazi se portal u prizemlju lođe. proslavljeni kapetan Perasta. koja je bila jedan od centara sistema odbrane grada. na razvoju turizma u Boki. Na njemu je raskošni grb. je glavni ulaz u palatu. Josip Alvize Josipov Visković (1760-1824) pomorski kapetan. Frano Marjanov Visković (1665-1720) 44 („collonello’’) pukovnik istakao se u borbama protiv gusara i Turaka u Grčkoj. na dvorišnom zidu. Moreji i Hercegovini. 45 . Na palati se nalaze tri portala. političkoj i kulturnoj prošlosti Perasta. proslavio se kao jedan od posljednjih branitelja Venecije. Marka i titulu kavalijera 1703. Eubiji. Poznat je po izumima nautičkih sprava i kao autor udžbenika za pomorske škole. udata Radimir su bili posljednji izdanci ove stare peraške plemićke porodice. glavni agent Austrijskog Lojda u Kotoru. trgovačkoj. u čijem gornjem dijelu je zubatac. Prvi portal se nalazi na južnoj strani. što je rezultiralo objavljivanjem knjige ‘’Storia di Perasto’’ i monografijom o ostrvu Sv. Krsto Vickov Visković (1612-1676). što se vidi po uklesanom natpisu na nadvratniku kule – pet slova „P”: Parvum Propugnaculum Pro Praesidio Perasti (mali odred za odbranu Perasta).

PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palate Martinović i Brajković-Martinović Palata Martinović jedna je od najstarijih peraških palata. vjerovatno. na mjestu stare kuće Markovića. pedagog i pisac. O. Novi dio palate završen je 1936. 46 47 . o čemu svjedoči natpis sa 1623. zaustavili su se u Perastu. sinovi Tripa Markovića (kasnije zvanih Martinovići) – iz kazade Čizmai. Na palati se nalazi grb kazade Čizmai (ruka koja drži granu) kojoj su pripadali Martinovići. U dnu terase su dva jednostavna portala i prozor. Na ulaznom dijelu palate je grb kazade Čizmai . godine bila smještena fabrika konfekcije „Jadran Perast”. neposredno uz crkvu Sv. već u drugoj polovini XVI vijeka. Krsta. 1698. a završen 30-ih godina XX vijeka. sa tvrđavom Sv. priobalnom dijelu Perasta. godine. Među najistaknutijim predstavnicima porodice Martinović bio je Marko Martinović (1663-1716) pomorski trgovac. Ova dva dijela su spojena zasvedenim prolazom iznad starog puta. godine. Već 1748.starijeg. PETRUS COMES SMECCHIA DOMUM DE SUO AERE ERREXIT PRIDE NONAS AVGUSTI MDCCLXIV Palata Smekja je najveća palata u Perastu. u prvoj polovini XVII vijeka. O godini gradnje svjedoči natpis iznad ulaza u gornji dio palate: D. godinom. u istom stilu i od istog materijala. Boravak Marka Martinovića sa ruskim plemićima u Perastu 1698. u stilu Napoleona II. uz stari put. koji se nekada pružao duž cijele Palata Smekja Palata Smekja nalazi se u središnjem. Nalazi se uz „Velju” ulicu koja povezuje glavni trg u Perastu. U palati je sačuvan originalan raspored prostorija. izgrađenog 1764. a 1779. dva sprata i belveder. po uzoru na postojeće prizemlje i sprat. porodica je pripojena kotorskom plemstvu. godine. Marka. godine. a na drugom i trećem spratu su balkoni sa balustradom. Nikole. Ograde balkona i terase su nekada bile od kamenih balustera. jedna od najznačajnijih ličnosti u istoriji Perasta. Građena je u potpunosti od korčulanskog kamena. kao pomorci sreću se vrlo rano. On je u Veneciji ruskim pitomcima predavao nautiku i izveo sa njima tri praktična putovanja. U novou prvog sprata je prostrana terasa. Na drugom spratu je balkon. Palata se sastoji iz dva dijela . Palata ima dva sprata. Palata Brajković-Martinović nalazi se zapadno od glavnog trga. Palata ima prizemlje. M. Smekje. sa originalnom dekoracijom i namještajem. Zahvaljujući pomorskom iskustvu i vještini. gdje je obavljena dopunska nastava. Ispred fasade. na kome se navodi da su palatu podigli Vicko i njegova braća. Petar Smekja dovodi svoju porodicu do ekonomskog uspona. 1697. U oba dijela palate je od 1936. Palata je danas u ruševnom stanju. godine Mletački senat ga je izabrao da poučava pomorskim vještinama grupu ruskih kneževa i boljara. Osnovno obrazovanje sa elementima iz pomorstva Marko Martinović stekao je u Franjevačkom samostanu u Perastu. u visini prvog sprata. ispred crkve Sv.ruka koja drži stabljiku („čičimak”) sa zvijezdama koje su znak porodice Smekja. nalazi se terasa. obilježava početak pomorskog pedagoškog djelovanja kod nas. Podignuta je. On je jedini još uvjek u potpunosti sačuvani salon u Perastu. Salon na prvom spratu palate je dekorisan krajem XIX vijeka. Na jednom od njih. kada je brodom „Leon Coronato” doprinio privrednom povezivanju baltičkih zemalja sa Venecijom 1746. koji se nalazi između obalnog i starog puta i mlađeg dijela koji je započet 1764. on postaje „konte”. Nad desnim portalom je natpis iznad koga je grb kazade Čizmai. koje je ruski car Petar Veliki poslao u Veneciju. To je ujedno i početak uspostavljanja veza Boke i Crne Gore sa Rusijom Petra Velikog. poslije čuvenog trgovačkog poduhvata. a sada su od livenog gvožđa. godine. porodica koja je pripadala kazadi Čizmai. fasade. cijelom dužinom fasade.

Povjeren mu je i zadatak apostolskog posjetioca za Albaniju. Biblioteka je bila prenesena u palatu Burović u Herceg Novom. o čemu svjedoči natpis na pročelju sa navedenom 1664. sinovac nadbiskupa barskog i primasa srpskog Andrije Zmajevića. Umro je 1735. Andrija i Vicko Zmajević. Zmajevići su dali neke od najznačajnijih Peraštana. porijeklom iz sela Vrba sa Njeguša. Palata je poznata kao „Biskupija” jer su u njoj stolovala dva biskupa. gdje je i izgorela 1806. krilima na snažnim nosećim zidovima i impozantnim spoljašnjim stepeništem. 48 49 . Oslikavanje palate freskama uradio je poznati barokni slikar Tripo Kokolja. godine. koja danas čini centralni dio palate. Na grbu porodice je krilati zmaj i zvijezda. Simetrična dispozicija. gradnja se odvijala u nekoliko faza: od prvobitne odbrambene kule. Andrija Zmajević (1624-1694) je osnovno obrazovanje stekao kod franjevaca u Perastu. godine u Tavrovu. među prvima. sa porodičnom kapelom posvećenoj Gospi od Rozarija i osmougaonim zvonikom.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Zmajević Palata Zmajević nalazi se u zapadnom dijelu Perasta. u Petrovgrad. Pripadali su kazadi Perojevića. Vicko Zmajević (1670-1745) je nećak Andrije Zmajevića. Palata je građena u više faza. iznad dva prekrštena pera koja su simbol kazade Perojevića. godine u Perastu. gdje je i sahranjen u kapeli Gospa od Rozarija koju je sam podigao. dobija doktorat iz oblasti filozofije i teologije. sa istaknutim centralnim dijelom iznad pećine u stijeni. Godine 1712. Izgrađena na stijeni i od lokalnog kamena. gdje se ističe u borbi protiv Šveđana i dobija zvanje kontraadmirala. a sahranjen u katoličkoj crkvi u Moskvi. Palata. Godine 1685. Podržava književnike i sakuplja narodne pjesme. Godine 1694. papa Klement XI ga imenuje za nadbiskupa barskog. kome je Andrija Zmajević bio mecena. Zatim jedno vrijeme provodi u Finskoj. Međutim. Makedoniju i Srbiju. Već sa osamnaest godina Matija zapovijeda brodom. Sa palate je 1876. Sakupljao je. godine skinut krov i od tada počinje njeno propadanje. Matija Zmajević (1680-1735) jedan od najpoznatijih predstavnika porodice Zmajević. godinom. bugarštice. Napisao je i „Specchio della Verita” (Ogledalo istine). Umro je 1745. Godine 1671. Umro je 1694. narodne pjesme svoga kraja. I sam je izuzetno talentovan pjesnik. preko proširenja kule prema brdu. do izgradnje sjevernog i južnog krila. po nekim podacima najveća u Dalmaciji. odlazi u Rusiju. pa viceadmirala. predstavlja najsnažniji detalj peraškog pejzaža i njegovu najvrijedniju ambijentalnu cjelinu. U palati se nalazila Zmajevićeva biblioteka. gdje je kao prvorazredni pomorski stručnjak stupio u službu Petra Velikog. papa Klement X postavio ga je za nadbiskupa barskog i primasa srpskog. a sin poznatog pomorca Krsta (Krila) Zmajevića. Zmajevići su jedna od najznačajnijih peraških porodica. štampa zbirku latinskih pjesama „Musarum Chorus in Laudem Antonii Zeni”. gdje je i doktorirao. palata predstavlja izuzetno građevinsko rješenje. godine i sahranjen u crkvi Gospa od Kaštela u Zadru. Studije teologije i filozofije završio je u Rimu. daje utisak gradnje u jednom dahu. dubrovačku poeziju. U svom „Crkvenom ljetopisu” iznio je porodično predanje. a 1701. a konačni barokni izgled dobija u vrijema Andrije Zmajevića.

Jedna je od najljepših baroknih građevina na cijelom Jadranskom primorju.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PERAST Palata Lučić-Kolović-Matikola Palata Lučić-Kolović-Matikola nalazi se uz samu obalu. Postoji predanje da je izgrađena tesanicima sa porušenih hercegnovskih zidina. Na spratu je mali balkon. jedan centralno postavljen na drugom spratu glavne fasade i po dva na bočnim fasadama. Dok u osnovnim linijama palate preovlađuje renesansna harmonija. Iznad natpisa na vidionici glavne fasade prema moru nalazi se grb. Iznad ovog trijema je terasa sa kamenom balustradom. na tri etaže. Nikola Kolović – Matikola i sinovi iz kazade Studeni. Na palati se nalazi pet balkona. Palata je. Sačuvano je predanje da je. u zapadnom dijelu Perasta. u gornjem dijelu sa desne strane je vatra koja gori pod usijanim suncem. u novije vrijeme. balustera. sa prizemljem. vjerovatno. Vicko ga je bacio sa terase. Palata Bujović je jednostavne forme. i imenima vlasnika. Bogatstvo fasada još snažnije dolazi do izražaja u grupacijama sa dvostrukim kamenim portalima na svim balkonima. naknadno preuređena. Polje grba je podijeljeno na tri dijela. a sa strana po jedan prozor profilisanog natprozornika. Uz prizemlje palate prema moru nalazi se monumentalni trijem sa pet arkada u bunjatu. pri moru. dva sprata i četvorovodnim krovom. a sa obje strane su prozori. nastala u drugoj polovini XVIII vijeka. Porodica Bujović je pripadala kazadi Stojšić. poslije oslobađanja Herceg Novog od Turaka 1687. nalazi se grb kazade Stojšića (dva krunisana lava koja drže stolicu). barokni pečat je prisutan u bogato obrađenoj kamenoj plastici arkada. 51 . Ubijen je 1709. Palata je relativno malih dimenzija (tipa „palacin”). i nije nikada stupio u dovršenu palatu. Na zadnjem dijelu palate. dati su podaci o 1694. kao godini početka radova na palati. godine. Vicko Bujović upitao arhitektu može li sagraditi ljepšu palatu. sa malim ograđenim dvorištem prema moru. Specifična je jer u nivou posljednje etaže ima vidionice na sve četiri strane.1709) proizilazila je iz njegove značajne uloge u borbi protiv gusara. U sredini balustrade na terasi. Finansijska moć Vicka Bujovića (1660 . U prizemlju su jednostavna vrata. pošto je ovaj odgovorio potvrdno. i djelo je arhitekte Giovanni Battista Fontane iz Venecije. dozidan je aneks – za potrebe Muzeja grada Perasta koji je smješten u palati. visokog čina guvernera flote u Morejskom ratu i velike trgovačke aktivnosti. Palata Bujović Palata Bujović nalazi se na zapadnom kraju Perasta. skladnih proporcija. po završetku zidanja. a sa lijeve strane je vuk koji se propinje prema suncu. 50 godine. Na tri kamene ploče na fasadama. Palatu su podigli braća Vicko i Ivan Bujović. itd. o čemu svjedoči natpis na glavnoj fasadi sa godinom 1779. Grb predstavlja varijantu grba kazade Studeni.

Pomagao je eskadri ruskog generala D.PERAST | CrnaKOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | RISAN Palata Ivelić Palata Ivelić nalazi se u centralnoj zoni Risna. proizveden je za člana državnog savjeta-senatora. M. Dva bočna krila i spoljašnje stepenište su kasnije dograđeni. godine. Na ogradnom zidu postoje dvije kule kružne osnove uz kapije prema ulici i prema dvorištu. Crnoj Gori i Hercegovini digne ustanak protiv Turaka za vrijeme rusko-turskog rata. Senjavina pri zauzeću Boke Kotorske 21. 02. sa istočne strane glavne ulice Gabela. Jedan od najznačajnijih predstavnika porodice je grof Marko Ivelić (1740-1825).„Burovina” Zadužbina Mirka Komnenovića Zadužbina Duković Palata Milašinović 52 53 . godine. Krajem XVIII i početkom XIX vijeka palata Ivelić služila je kao sabirno mjesto za Trebješane i druge Crnogorce koji su se iseljavali u Rusiju. Prvo je izgrađen centralni dio na kojem dominira barokni balkon sa dvoje vrata na prvom spratu. drugi sprat za stanovanje i potkrovlje sa dvije viđenice koje je služilo kao kuhinja. prvi reprezentativni sprat „piano nobile”. Dvorište je kvadratno i ograđeno zidom visokim 3 m. Glavna fasada je rađena od fino klesanih kvadera. Sa ruskim savjetnikom Stefanom Sankovskim. istovremeno je izgrađen i odbrambeni sistem oko zgrade. Orlova. Zidana je u dvije faze. Ruska vlada mu je povjerila misiju da u Boki Kotorskoj. prisustvovao je sastanku sa vladikom Petrom I Petrovićem Njegošem u manastiru Savina. Palata je sagrađena u XVIII vijeku i pripadala je porodici Ivelić. Unaprijeđen je u čin general-lajtanta ruske vojske 1800. dok su ostale izvedene nepreciznije i sa manje prozorskih otvora. grofa Alekseja F. Između njih se nalazila drvena šetnica. Godine 1814. 1806. HERCEG NOVI 1 2 3 4 Palata Ivana Burovića . Dvorište je bilo popločano kamenim pločama. Palata ima prizemlje sa konobama. stupio je u službu ruskog admirala. Godine 1770.

a da od prihoda tog muzeja zadužbinska uprava daje „pripomoći hercegnovskoj siročadi bez razlike vjere”. Na originalnim vratima u prizemlju postoje bajonetom urezana imena ruskih vojnika iz 1807. godine. bila je udata za konta Burovića). mimoza. Mletačka republika poklonila mu je kuću turskog dizdara Mahmuta Bašića. Antuna. izgorela je. Izgled zgrade je mijenjan u XIX vijeku pseudobaroknim dogradnjama i proširenjima. Bilioteka. godine. Ivan Burović bio je Peraštanin koji se proslavio hrabrošću predvodeći grupu od 360 Peraštana prilikom mletačke opsade Herceg Novoga 1687. primorskih borova.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Ivana Burovića /„Burovina”/ Impozantna građevina koja se nalazila na istaknutom položaju na sjeverozapadnom kraju Herceg Novog. kaktusa i aloja. da se tu ne bi stacionirali Francuzi. koji je kasnije preimenovan u Zavičajni muzej Herceg Novog. U okviru Zavičajnog muzeja nalazi se i botanička bašta sa više od 100 odabranih vrsta mediteranskog i suptropskog bilja. pitosporuma. pored ostalih. sa knjigama iz oblasti teologije. nazivala se „Burovina” zato što je u njoj bio „dvorac” Ivana Burovića. po nekima najveća u Dalmaciji. dok se u sačuvanoj zgradi koja je pripadala kompleksu Burovića danas nalazi Hercegnovsko gradsko pozorište. „Burovina” je srušena nakon zemljotresa 1979. uz samostan Sv. u palati je. nadbiskupa barskog i primasa srpskog. preci Mirka Komnenovića. U XVIII vijeku. nažalost. literature i istorije. zajedno sa palatom 1806. otvoren u kući Mirka Komnenovića 1953. Tu je kuću Ivan Burović. koji su pod vođstvom Marmona pokušali da zauzmu Herceg Novi. Nakon toga. čuvenog pomorca i ruskog admirala. bila smještena osnovna škola. agava. preuredio u palatu. ruski vojnici zapalili su Burovinu. krajem XVII vijeka. gradonačelnik Herceg Novog i poslanik u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije. sa kojima su Burovići bili u rodbinskim vezama (jedna od tri kćerke Matije Zmajevića. ljepotom i raznolikošću boja cvjetova oživljavaju ambijent tokom cijele godine. Zgradu je obnovio i preuredio u „Zavod za vaspitanje djevojaka” kotorski biskup FranoUčelini Tice oko 1910. koje svojim oblicima. Hrvata i Slovenaca. kamelija. Testamentom iz 1940. osnovan je Narodni muzej. Mirko Komnenović zavještao je svoju kuću narodu. magnolija i ljekovitih mediteranskih trava. godine u Herceg Novom. sa željom da ta zadužbina bude „Gradski muzej”. Ovaj muzej je. čine brojne vrste palmi. Bogatstvo biljnog svijeta. U znak priznanja. Crnogoraca i Bokelja protiv Francuza. tada u ruskim rukama. u ovu palatu prenesena je znamenita biblioteka Andrije Zmajevića. svečano. Na njenom mjestu sagrađena je sala dvorane „Park“. Mirko Komnenović rođen je 1870.000 m2. Diplomirao je na Školi stranih jezika u Chateu de Luceus u Švajcarskoj. godine. Po podacima iz Župskog arhiva u Herceg Novom. kada su u Perastu izumrli Zmajevići po muškoj lozi. duži period. Bio je poslanik Boke Kotorske u Narodnoj skupštini Kraljevine Srba. Godine 1949. godine.NARODU”. koja je formirana u parkovskom stilu. prilikom borbi Rusa. da se na njoj postavi spomen ploča sa natpisom „MIRKO I OLGA KOMNENOVIĆ . Zadužbina Mirka Komnenovića Zadužbina Mirka Komnenovića je palata građena u kasnobaroknom stilu krajem XVIII vijeka. možda. godine. Palatu su sagradili pomorci iz porodice Komnenović. 55 54 . iz vremena Napoleonovih ratova. na površini od oko 1. sa čitavim njegovim imanjem u okolini Herceg Novog.

na području zvanom Dukovina.000 m2. Zadužbina Duković je reprezentativan primjer profane arhitekture XIX vijeka. osniva Zadužbinu. Zadužbina Duković Zadužbina Aleksandra Dukovića nalazi se u jugoistočnom dijelu Tople. Veći dio života proveo je u Padovi. iako se u Herceg Novom vezuje i za ime porodice Mandić. kao i suvlasničke djelove u dvije stare palate porodice Duković u Trstu. iako je sačuvala dosta elementa drugostepene plastike. uključujući: četiri kuće na Toploj. godine. Poslije Velimirove smrti 1907. 57 . koje spadaju među najstarije i najuglednije porodice Herceg Novog i koje su bile vezane za Trst. jednostavne kubiče forme. Leopolda Mandića slavi se 12. a zadnji dio parcele čine ostaci velikog posjeda . naknadnim intervencijama. sa naglašenim ugaonim pilastrima i horizontalnim kordon vijencima. godine. Eliza Lombardić ostavlja Zadužbini cijelo svoje imanje. rođenoj Duković. pomagao ustanike u Bosni i Hercegovini. vidljiva je barokna palata sa belvederom.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Milašinović Na graviri Pierra Eugèna Grandsirea (1825-1905). znatnim finansijskim sredstvima. godine. Od Zadužbine Dukovića u Herceg Novom danas je ostala samo jedna kuća i dio posjeda. Velimir i Eliza Lombardić provode dio života u svojoj kući u Herceg Novom. igrale su značajnu ulogu u oslobodilačkim ratovima protiv Turaka u XIX vijeku. Kuća je malterisana.terasasti vrtovi sa kamenim podzidom. sa drvećem i zelenilom. Eliza naslijeđuje kuću i testamentom. sa vrtovima od 45. Nakon doseljenja iz Trsta. maja. za vrijeme pape Jovana Pavla II. dajući joj ime svog pokojnog oca Aleksandra Dukovića. Palata je. preoblikovana. Leopolda Mandića. sa prizemljem. 56 sačinjenim u Firenci. godine. Velimir Lombardić je. na kome se nalazilo veliko imanje nekadašnje istaknute. karakteristične barokne kamene pragove. U svrhu školovanja mladih talenata iz Herceg Novog. pomorsko-trgovačke porodice Duković. Porodice Duković i Lombardić. Ostale kuće koje su se nalazile na posjedu srušene su i na njihovom mjestu sagrađene stambene zgrade. Proglašen je za sveca 1983. Sveti Leopold Bogdan Mandić rođen je u Herceg Novim 1866. Ispred kuće nalazi se popločano dvorište sa palmama. Dan Sv. Kuća u kojoj je smještena Zadužbina Dukovića nastala je 1888. kuću je podigao otac Sv. poznata je kao kuća Milašinovića. Po jednoj verziji lokalnog predanja. Kuća je pripadala Velimiru Lombardiću i njegovoj supruzi Elizi. Krajem XVIII vijeka javlja se dosta pomoraca iz porodice Milašinovića. godine. Ova palata. Italija 1942. dva sprata i četvorovodnim krovom. balkon i stepenište. a umro u Padovi. i podržavao ideju ujedinjenja Južnih Slovena. uz pristanište. u donjoj zoni Herceg Novog.

preko prostranih monumentalnih stepenica sa baroknom balustradom. Uprava Udruženja prepravila je palatu. U okviru posjeda palate nalazila se i crkva Sv. koja je zatim bila iznajmljena Udruženju rezervnih i penzionisanih oficira iz Beograda. Petra. Polovinom XIX vijeka palatu su kupili braća Bogdan i Jovo Zloković. Pripadala je sinu konta Stanislava Burovića (sin Ivana Burovića iz Perasta) i Marije Zmajević. U kapeli se nalazio oltar od kararskog i palatama. Godine 1729. Na spratu. kćerke ruskog admirala Matije Zmajevića. smatrali smo da je ipak značajno da je spomenemo među bokeljskim palatama. Nakon oslobađanja Herceg Novog od Turaka (1687. godine) veći dio hercegnovske rivijere je došao u peraški posjed. godine. Uglednije porodice su na svojim posjedima imale i kapelice. Plafoni u sali i sobama su bili naslonjeni na drvene grede. 59 . godine kapetan Vicko Smekja s braćom. Na mjestu crkve i posjede u srednjem vijeku nalazio se benediktinski manastir kojeg su Mongoli srušili 1242. Tu su obično sa porodicama provodili dva do tri mjeseca u vrijeme berbe. godine. pomorski kapetani i brodovlasnici. Nakon zemljotresa palata je srušena i na istom mjestu izgrađena je nova osnovna škola. Na belvederu se nalazio kameni grb porodice Burović-Zmajević. U to vrijeme Loti je bio pomorski oficir na francuskoj ratnoj lađi koja je učestovovala u demonstraciji međunarodne flote protiv Turske za ustupanje Ulcinja Crnoj Gori. U njoj je dva puta ljetovao crnogorski knjaz Nikola I Petrović sa porodicom. koja je oštećena u zemljotresu 1979. s ljetnikovcima pored mora. koja je danas jedina sačuvana. kako je bio običaj u ondašnjim većim kućama 58 BAOŠIĆI Kuća na posjedu Smekja Kuća danas poznata kao kuća Raškovića je nekada priradala porodici Smekja iz Perasta. njegova udovica Ana zavještala je palatu u dobrotvorne svrhe. tj. Palata je imala prizemlje. Na ključnom kamenu portala nalazi se grb porodice Smekja . obično vinograde. Petra u Bijeloj. prema moru nalazi se ogradni zid sa ulaznim portalom. a naslijedio je Bogdanov sin Milivoj. koja je danas u ruševnom stanju. i zvijezde. Palata je bila izgrađena u prvoj polovini XVIII vijeka. Tu su peraška gospoda imala svoje posjede. U palati je boravio saksonski kralj Fridrih Avgust. Godine 1928. sprat i belveder. U I svjetskom ratu austrijska vojska je oštetila palatu. Na ogradnom zidu postavljena je i spomen-ploča sa natpisom na francuskom jeziku koji kaže da je u njoj boravio Pjer Loti. za koju imamo podatke da ju je sagradio 1735. U ovoj kući je boravio francuski pisac Pjer Loti 1880. koje nisu služile samo porodične potrebe. Ispred palate. godine. a dvije prema brdu. koji je sada u crkvi Sv. u čast mučenika Sv. maslinike i voćnjake. porodični dodatak Smekija. Vinka i Lovra. Ane u Đurićima. porodice Burović-Zmajević. kada je 1838. bila je u sredini velika dvorana. sa po dvije sobe sa strana. za zasluge u oslobađanju sjeverozapadnog dijela Boke od Turaka i njegovo stavljanje pod vlast Mletačke republike.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | BIJELA Palata Zmajević-BurovićZloković Iako palata Zmajević-Burović-Zloković u Bijeloj više ne postoji. Kroz vrata na spratu. koji je počivao na svodu od opeka. Pjer Loti govori o ovom kraju u priči „Paskvala Ivanović“. a odatle u ostale sobe na spratu. mermera. kao „Zadužbinu Mila Zlokovića i njegove supruge Ane rođene Mihanović”. Nakon II svjetskog rata u njoj je bila smještena osnovna škola.ruka koja drži stabljiku („čičimak”)-simbolj kazade Čizmai kojoj su Smekje pripadale. a kasnije prelazi u vasništvo Burovića. već su ih koristili i okolni vjernici. lišivši je svih onih karakteristika koje su je činile jednom od ljepših palata u Boki. generalni mletački providur Pietro Vendramin ustupio je Ivanu Buroviću iz Perasta dio zemljišta sa crkvicom Sv. ulazilo se preko terase direktno u veliku salu. posjetio Njegoša na Cetinju. Palata Zmajević-Burović-Zloković bila je prvobitno izgrađena kao ljetnikovac porodice Zmajević iz Perasta. dvije prema moru. Na kućnom posjedu u Baošićima porodica Smekja je imala i kapelu.

Svi otvori imaju karakterističnu baroknu profilaciju. godine bio gradonačelnik Herceg Novog. 1 2 3 4 5 Palata Tre Sorelle Palata Luković Palata Beskuća PalataVerona Palata Florio-Luković 60 61 . U izvorima se navodi da je „palac u Baošiću” sagradio pomorski kapetan Špiro Danilović. ona izgrađena ranije i to možda od strane neke Peraške porodice. godine kao zapovjednik brigatina „Cupido”.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Kapetanski palac u Baošićima U Baošićima postoji kompleks u čijem sklopu se nalazi jedna barokna kapetanska palata i druga zgrada koja potiče vjerovatno iz XIX vijeka. Kapetan Špiro Danilović je u periodu od 1862-1865. On se pominje još 1826. Cijeli kompleks je ograđen kamenom ogradom u kojoj se nalaze portali kao i tri polukružne kule. kao što je slučaj sa kompleksom Smekja u neposrednoj blizini. PRČANJ Palata je izvorno imala prizemlje i dva sprata. četvorovodni krov i na prvom spratu centralno postavljen balkon sa kamenom balustradom. aktivan u prvoj polovini XIX vijeka. s obzirom na barokne karakteristike palate. Kasnijim intervencijama autentični izgled i vrijednosti palate su narušene. U sastavu kompleksa postoji i prostrani park sa starim i velikim stablima. i da se taj palac i danas naziva po porodici Danilović koja je inače bila iz Đenovića. Iako se navodi da je palatu sagradio Špiro Danilović veća je vjerovatnoća da je. Kapetan Špiro Danilović je bio značajan pomorski kapetan.

kojima su na dan slave porodične crkve. Na Prčanju se sačuvalo predanje o velikom bogatstvu porodice Luković. ukrašavali balkon i sve prozore. Nije više postojao nikakav razlog da gleda prema moru. nalazile su se umjetničke slike i venecijanska ogledala u pozlaćenom drvorezu. godine bilo priređeno zabavno veče u počast austrijskom guverneru Boke. On je samo jednu od njih volio i njoj obećao ljubav do groba. preko maštovitih legendi i dobila ime. druge dvije sestre su zazidale njen prozor. Tivtu i drugim mjestima na području Kotora. Početkom XX vijeka još je bila sačuvana unutrašnjost palate sa originalnim rasporedom prostorija. Sredinom XX vijeka palata Luković je pretvorena u školu. a ulazni hol je bio ukrašen slikama i pozlaćenom štuko dekoracijom na plafonu. Može se datirati u XV vijek. najčešće u ljetnim mjesecima. Oni su. Sestre su na to pristale. poznate kao „ulica Lukovića”. a u njemu je 1797. Nakon smrti druge sestre. U pisanim izvorima palata se prvi put pominje u XVI vijeku kao Villa trium sororum. Kada je umrla prva sestra. Artemida. Na njima su tipični gotički prozori s prelomljenim lukom. a istovremeno i jedina u cjelini sačuvana gotička palata u Boki. nastavlja niz od jedanaest baroknih građanskih kuća sa karakterističnim balkonima. Andrije i Joza Lukovića. nalazi se u neposrednoj blizini palate. pa je i smrt zakucala na njihova vrata. kćerke kotorske plemićke porodice (najvjerovatnije Buća). Ta dva dijela su bila spojena terasom sa centralnim odbrambenim balkonom. Onda je došla starost. u čije vrijeme je uređen salon. zapovjednik savezničke vojske u Boki protiv Francuza. obradom enterijera i namještajem. izvan Kotora. Palata se sastoji iz tri skoro identična dijela međusobo spojena. kao i predstavama anđela i korpi sa cvijećem i voćem. Uz sjevernu stranu podignuta je kapela posvećena Sv. Na zidovima salona. u palati Luković je imao svoj stan engleski pomorski pukovnik (komodor) Hoste. na čijem ulazu je grb ove porodice. Na sredini U svojoj palati Buće su boravili samo povremeno. Kompleks palate Luković nastao je povezivanjem u jedinstvenu cjelinu dvije zgrade. U palatu se ulazilo impozantnim stepenicama od korčulanskog kamena. Međutim. koji su bili zelene boje i ukrašeni bijelom štuko dekoracijom. imali svoje ljetnikovce u Prčanju. ali sestre nisu gubile nadu u njegov povratak. To je bio ljetnikovac kotorske plemićke porodice Buća. zatim. Prolazile su godine. Ova palata neobičnog izgleda i skromnih dimenzija je najstarija građevina u Prčanju. odluči da žrtvuje ljubav svoga srca. Galatea. te je taj naziv do danas zadržan. zaljubljene u istog mornara. Predloži im da nesuđenoj ljubavi zajednički žrtvuju svoj mladi život. nad kojom je kasnije dograđen treći dio građevine. Jeronimu. Odjeci slavnih vremena) tavanice nalazio se veliki bareljef na kome su prikazana antička božanstva povezana sa morem i pomorstvom: Posejdon. Porodična kapela Lukovića . jedne nastale u XVII vijeku i druge sredinom XVIII vijeka. njen prozor nije imao ko zazidati. Tritoni i Delfini. Prčanj i Tomislav Grgurević. neposredno uz obalu. čime je došlo do promjene njenog autentičnog izgleda. čiji se grb nalazi na nekoliko mjesta na zgradi. Za vrijeme opsade Kotora 1814. Na nju se. koje su pripadale bratstvu Lukovića. Na prvom spratu palate nalazio se reprezentativni salon. o čemu je postojao natpis na nadvratniku salona.Gospa od Karmena. Salon Lukovića rado su posjećivali mletački providuri iz Kotora. Kada je mladić doznao za odluku svoje odabranice otplovio je na daleko putovanje sa koga se više nikada nije vratio. Sazidale su dom sa tri odjeljenja na osami u veličanstvenoj prirodi. Pod salona bio je popločan crvenim i žutim pločicama od pečene gline . baronu Tomi Bradyu.tavelama. 62 63 . Gospe od Karmena. Za palatu je vezana legenda o tri sestre. Ljubljena sestra. Unutrašnju dekoraciju salona izveo je sredinom XVIII vijeka Švajcarac Karlo de Nedrocis. Palata Luković Palata Luković dio je jedne od najznačajnijih cjelina na Prčanju. godine palata je ostala bez funkcije. poput brojnih kotorskih plemićkih porodica. osjećajući bol svojih sestara. kada je i ona umrla. o slagalištima zlatnih dukata. (izvor: Don Niko Luković. Zbog toga je. čekajući da ugledaju njegov jedrenjak sa prozora. a nakon zemljotresa 1979. ali o kome je ostao zapis.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Tre Sorelle Palata Tre Sorelle (tri sestre) smještena je u jugoistočnom dijelu Prčanja. o mnoštvu srebrnog posuđa i kandelabara. Tavanica je bila posebno dekorisana baroknim motivima-štuko dekoracijom. ali sa posebnim krovovima. Nad vratima salona su se nalazili inicijali AL i JL. kao i drugi radovi na kompleksu palate. U palatu se ulazilo spoljašnjim stepenicama na prvi sprat. Palata je pripadala istaknutoj porodici Luković sa Prčanja. gdje će do smrti živjeti. koji više ne postoji. posljednja sestra je zazidala i njen prozor. To je među sestrama izazvalo zavist i ljubomoru. Dva krajnja trakta su nastala istovremeno.

koja je osiguravala da Turska ustupi Bar i Ulcinj Crnoj Gori. igre i noćne zabave. za vrijeme austrougarske vladavine. godine kupio cijelo imanje kotorske plemićke porodice Bizanti u Tivtu. sa četiri sobe sa strane. i građena je od fino klesanog korčulanskog kamena. kada je porodica Beskuća bila veoma imućna. U salonu se nalazio drveni oltar sa renesansnim karakteristikama. Na balkon izlaze dva portala. a Luković na Krfu. pontom i mandraćem. Kada je 1878. danas na njenom primjeru možemo da vidimo kako je izgledala većina palata sa direktnim izlazom na more. i presjekao vezu većine kuća u Dobroti. Porodica Verona imala je na Prčanju oko 10 kuća i veliku palatu koju je sagradio kapetan Anton Verona između 1780. Veoma vrijedan je bio enterijer palate. Put koji je početkom XX vijeka. kada je dobio titulu „konte” naredio. Perastu i Prčanju sa morem. Porodice Verona i Florio su imale trgovačke kuće u Korintu i Tebi. U palati su se nalazila i druga vrijedna umjetnička djela. Zahvaljujući tome. i 1790. na kome su se nalazili njihova palata u Župi i današnja kuća Verona. U prizemlju se nalazi veliki portal i dva mala prozora sa karatkerističnom baroknom profilacijom. uspostavljen uz obalu zaliva. Sačuvana je priča da je domaćin. godine iz Skadra. oko 1760. Na belvederu se nalaze barokno profilisani ukrasivolute. sa lučnim nadsvjetlima ukrašena metalnom mrežom. godine. Svi otvori imaju karakteritične kamene pragove sa baroknom profilacijom. Palata ima prizemlje. Palata Beskuća predstavlja tipičan primjer bokeljske barokne palate. da bi već njegovi nasljednici dobili titulu mletačkog „konta”. Palata ima prizemlje. 65 64 . koga nose tri profilisane konzole. Porodica Beskuća doživjela je uspon u vrlo kratkom periodu. Kapetan Anton Andrijin Verona je U drugoj polovini XIX vijeka palata je bila stjecište uglednih gostiju sa kojima su Beskuće imale veze. prošao je iza palate Beskuća. Na drugom spratu ima centralno postavljen balkon sa baroknim balusterima. Prvi predstavnik porodice dolazi na Prčanj iz Strpa oko 1660. dva sprata i belveder na četvrtoj etaži. Na prvom i drugom spratu se nalazio po jedan veliki salon. U XVIII vijeku pomorstvo na Prčanju dostiže najveći uspon. Porodica Verona se prvo nastanila u Kotoru. Palatu su posjećivale i austrijske nadvojvode. godine jedno od svojih ljetovanja na Prčanju proveo vladika Petar II Petrović Njegoš. Podignuta je krajem XVIII vijeka. Trgovačka kuća Verona bila je jedna od ekonomski najmoćnijih u Boki. smještene na lokalitetu „Grasovo” sa sjeverne strane Župne crkve na Prčanju. braća Beskuća su u palati priređivali komadantima lađa raznih narodnosti gala-večere. brodovi koji su bili u vlasništvu prčanjskih porodica plove cijelim Mediteranom. Ispod lijevog prozora su dva grba u vidu reljefa. Na prvom spratu je balkon sa kamenom balustradom. u znak veselja. ispod Bogorodičinog hrama. Palata je građena u drugoj polovini XVIII vijeka. Palata Beskuća jedna je od rijetkih palata koja se nalazi neposredno uz obalu. Porodica Verona doselila se u Boku 1478. kada je ovaj grad bio predat Turcima od strane Venecije. u Boki boravila međunarodna flota. Salon i sobe prvog sprata bile su ukrašene malternom štuko dekoracijom. a koja je sačuvala direktan i autentičan kontakt sa morem. na kojoj još postoji grb porodice Bizanti. Palata Verona Palata Verona nalazi se u sklopu grupacije kuća koje su pripadale bratstvu Verona. godine. dva sprata i na posljednjoj etaži belveder. Građena je od fino klesanog kamena. a kasnije je prešla na Prčanj. sa popločanim dvorištima ispred. da se sa prozora palate bacaju na cestu dukati. U palati je 1844.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Beskuća Palata Beskuća nalazi se u centru Prčanja. Beskuće su i u Kotoru imali palatu u kojoj se za vrijeme austrijske vladavine Bokom nalazio Okružni i Sreski sud. izgrađena po uzoru na barokne palate u drugim mjestima Boke. Palata Verona je bila najveća palata na Prčanju.

kojom dominira barokni balkon na prvom spratu. okrenuta je prema moru. a dva u donjem).50 m) na kojima su predstavljene dvije rijetke starozavjetne scene: Zavjet i Žrtva izrailjskog sudije Jeftea. oslikanom geometrijskim oblicima i cvijećem. Sagrađena je u XVIII vijeku. koje su u sredini prikazivale grb porodice Florio (dva ljiljana u gornjem polju. u duhu tada vladajućeg „empire“ ukusa. Plafon je bio ukrašen pozlaćenim štukaturama plitkog reljefa. prčanjski župnik. Glavna fasada.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Florio-Luković Palata Florio-Luković nalazi se u središnjem dijelu Prčanja. Pod je bio popločan mletačkom keramikom. U palati se nalazila zbirka predmeta iz Viške bitke (pomorska bitka kod ostrva Visa –20. etnološki predmeti iz Boke i više vrijednih slika. u palati se čuvala i velika zbirka oružja. 1866. koji su pripadali kontradmiralu Marku Eugenu Florio: oficirski pojas koji je nosio na dan bitke. dok su okolo lišće i cvijeće. Uz palatu je u vrtu krajem XVIII vijeka podignuta porodična kapela Gospa od Anđela. koji je radio u Boki krajem XVIII i početkom XIX vijeka. Na prvom spratu se nalazio salon koji je početkom XIX vijeka uredio don Marko Florio. slika broda kojim je zapovijedao (korveta Erzherzog Fridrich) i slike ostalih ratnih brodova koji su učestvovali u bici. Palata je pripadala poznatoj bokeljskoj plemićkoj porodici Florio sa Prčanja. Najljepši ukras u salonu su bile dvije velike slike na platnu (2. ali je nakon nestanka ove porodice prešla u posjed konta Lukovića. TIVAT 1 2 3 4 5 66 Kompleks Buća-Luković Kompleks Bizanti u Župi Kuća Verona u Račici Dančulovina Grgurevina 67 .0 x 1. u kojoj su se sukobile mornarice Habsburške monarhije i Kraljevine Italije radi prevlasti na istočnoj obali Jadranskog mora. 07. Pored stilskog namještaja. numizmatička zbirka. rad mletačkog slikara Francesca Potenze. završila pobjedom austrijske flote). U zgradu se ulazi kroz profilisani portal i preko stepenica od korčulanskog kamena. revolver.

Danas su u okviru postojeće kule vidljivi ostaci starije kule ljetnikovca porodice Bizanti.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Kompleks Buća . Izgradanjom ljetne pozornice sredinom XX vijeka u središnjem dijelu uređenog vrta. zadržala je svoj položaj i približno iste dimenzije tokom radikalne pregradnje koju je pretrpjela krajem XIX vijeka nakon izgradnje Arsenala u Tivtu. na čijem vrhu je lođa sa odbrambenim hodnikom na konzolama. izgrađena je u baroknom maniru. Položaj ljetnikovca svojom izolovanošću.Luković Kompleks Buća-Luković. sa 130 kamenih stubova i pergolom. planimetrijom sačuvanih staza i šetnica. po uzoru na slična rješenja mletačke odbrambene arhitekture. nalazio se u središnjem dijelu Tivta. stambenom zgradom. U okviru ljetnikovca stajala je i porodična kapela. koji su činili utvrđeni ljetnikovac sa kulom. prekinuta je prirodna veza između sačuvanog originalnog portala u bunjatu. najbogatije obrađenu cjelinu ovog karaktera na cijelom prostoru zaliva. Stambena zgrada. Silueta stambene zgrade i kule u okviru ljetnikovca poznata je sa jedne od fotografija snimljenih prije njihove pregradnje za potrebe austrougarske vojne komande. ljetnikovac porodice Buća je predstavljao najveću i. karakterističnom vegetacijom i ambijentom pristaništa sa zgradom i molom na obali. godine majstor Vicencije. porodičnom kapelom. na ogradnom zidu imanja prema moru i reprezentativne cjeline kojoj je pripadao. koja predstavlja završni motiv pristupne staze od mora. Prema sačuvanom natpisu. 69 68 . Mihailu. Po svojoj dispoziciji na širokom prostoru obale. sin majstora Mihaila iz Lastve. u Kompleks Bizanti u Župi Na uzvišenju nad morem poznatom pod imenom Župa nalazio se renesansni ljetnikovac kotorske plemićke porodice Bizanti. Nasljednici porodice Luković su dio svog imanja krajem XIX vijeka ustupili za gradnju Arsenala u Tivtu čime su po prvi put izazvane krupne promjene izgleda prvobitne cjeline. U arhitekturi ljetnikovca porodice Buća zapaža se nekoliko različitih faza gradnje. kulu je dogradio 1548. ostacima vrtne arhitekture i ogradnog zida sa monumentalnom ulaznom kapijom. pomorski kapetan iz Prčanja. arhitektonskom smislu. Utvrđeni ljetnikovac pripadao je poznatoj kotorskoj plemićkoj porodici Buća od koje je imanje i ljetnikovac krajem XVIII vijeka otkupio Marko Luković. iako danas lišen originalne arhitekture ljetnikovca. kao i po veličini i arhitekturi odbrambene kule. u velikoj mjeri odražava način života iz vremena porodice Bizanti. postavljena sa južne strane kule. Crkvica posvećena Sv. i prostransvu koje je zauzimao. Najstariji dio predstavlja kula sa bočnim krilima. duž centralne staze koja je od mora vodila prema stambeno-ekonomskim zgradama i kuli.

U prilog ove pretpostavke. na strani prema ograđenom vrtu. pored karakterističnog položaja kule koji podsjeća na položaj pirga u blizini srednjovjekovnih manastira. sačuvale su se i danas bez većih promjena. Dančulovina je ime je dobila po Dančulu koji je u Brdima živio oko polovine XVI vijeka. Obnovio ju je kotorski biskup Marko Grgurina (1801-1815). proporcijama i arhitektonskim rječnikom. Tek u poznim etapama gradnje i nakon gašenja manastirskog života na Prevlaci. stambene zgrade sa dvije etaže i karakterističnom viđenicom. Razvoj ovog kompleksa je tekao tako što je uz prvobitnu slobodnostojeću kulu u sljedećoj etapi sagrađena prizemna zgrada izdužene osnove.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Kuća Verona u Račici Kuća Verona nalazi se u zoni zvanoj Račica. u uvali sa njene jugoistočne strane. Centralno postavljeni portal gotičkog prelomljenog luka zamijenjen je vjerovatno poslije 1760. 70 71 . Dančulovina se sastoji od trospratne kule pokrivene dvovodnim krovom. odražava bitna svojstva gotičkorenesansnog vremena u kome je nastala. Kuća je zidana kamenom u nijansama sivkasto-zelene boje. uz samu morsku obalu i izolovana u odnosu na susjede. godine otkupio kapetan Anton Andrijin Verona iz Prčanja. zasvedene prizemne zgrade sa ravnom terasom nad njom. prostrane terase sa vidicima na more i stambene zgrade sagrađene u duhu tradicionalne stambene arhitekture. Tek u trećoj fazi građenja nastala je stambena zgrada dograđivanjem nad sjevernim dijelom zatečene prizemne zgrade. kao i popločanog dvorišta koje objedinjuje ove prostore. pokrivenih dvovodnim krovom. Položaj samostalne odbrambene kule u blizini manastira Sv. govore i romaničke stilske karakteristike ulaznog portala prizemne zgrade iz druge etape građenja. kao i zabilježeno svjedočanstvo o fresci sa predstavom cara Dušana koja je u kuli postojala do kraja XIX vijeka. od 1815. iako danas sa veoma osiromašenim repertoarom svoje prvobitne arhitekture. Kuća Verona sastoji se iz tri dijela: naglašenog centralnog. godine pripadala je porodici Beskuća. popločanog prostora sa bistijernom i zasvedenom peći za pečenje hljeba. u najvjećoj mjeri reprezentuje način života i kulturu stanovanja srednjovjekovnih plemićkih porodica iz Kotora koje su imale svoja imanja na obalama Tivatskog zaliva. pravougaonu osnovu zidom ograđenog kompleksa. Ova zgrada sa ograđenim prostranim vrtom. tokom XVI ili u XVII vijeku mogla je nastati utvrđena stambena cjelina sa razvijenim sadržajima unutar zatvorenih prizemnih prostora. pokrivenog četvorovodnim krovom i bočnih nižih krila nejednake dužine. a krajem XIX vijeka porodici Radoničić iz Dobrote. zajedno sa svim posjedima porodice Bizanti u Tivtu. mandraćima. gumnom i bunarima. Dančulovina Utvrđeni stambeni kompleks Dančulovina nalazi se u neposrednoj blizini Prevlake. Zgrada je pripadala kotorskoj plemićkoj porodici Bizanti od koje je. Mihaila na Prevlaci mogao bi ukazivati na njegovu prvobitnu povezanost sa manastirom. Svi dijelovi imaju samo prizemlje i sprat. godine novim baroknim portalom izrađenim u bunjatu. oko 1760. Gotičke karakteristike dvorišnog portala središnjeg dijela zgrade. iako decenijama većim dijelom napuštena. Ona svojim mirnim a razuđenim volumenom. U isto vrijeme oformljeno je i unutrašnje dvorište ukomponovano u Lučni dio portala kasnije je zazidan i zamijenjen arhitravnim rješenjem sa upotrebom ravnog neprofilisanog kamenog bloka za nadvratnik.

kulture i umjetnosti br. 2006. Na tu pretpostavku upućuje njen položaj u neposrednoj blizini ulaza u manastirsko okruženje i drevnost oblika pregrađenih tokom više etapa gradnje. Boka . Godišnjak Pomorskog Muzeja u Kotoru XXXVII-XXXVIII. Na prvi sprat zgrade dolazilo se spoljašnjim stepeništem kasnije obuhvaćenim unutrašnjošću stambene zgrade sa jednim spratom podignute na sjeveroistočnoj strani. 1937. Jugoslavenski leksikografski zavod.Studije o Boki Kotorskoj XV-XIX stoljeća. • Enciklopedija likovnih umjetnosti. 1953. 2005 • Čubrović Zorica. Kotor. Prčanj. Zagreb. Beograd. Kotor. 1986. Kotor. Beograd. nalazi se stambena cjelina poznata pod imenom Grgurevina. 2004. Kotor. a danas Kovačevića i Ivoševića. • Herceg Novi (monografija). 1980. O konstrukcijama kuća od XVI do konca XIX vijeka u Kotorskom zalivu i njihovim graditeljima. Obrada enterijera u sakralnoj i stambenoj arhitekturi Perasta. • Čubrović Zorica. Jugoslavenski leksikografski zavod. 2003. iste širine sa kulom. Kotor. 1991-1992 • Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru LII. kulture i umjetnosti br. Kotor. 2004. Stambena arhitektura na srednjovjekovnim imanjima kotorske vlastele u Tivatskom zalivu. • Luković. Godišnjak Pomorskog Muzeja u Kotoru XXXIX-XL. Kao i za kulu u Dančulovini moglo bi se pretpostaviti da je kula u Grgurevini prvobitno pripadala odbrambenom sistemu manastira Sv. Kotor. Palata Mazarović u Perastu. ratnici i mecene. Uz dvospratnu kulu kavadratne osnove dozidana je stambena zgrada na jedan sprat.. 2004. Centar za planiranje urbanog razvoja. Kotor 1987-1988 • Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru XXXIX-XL. Neki manje proučavani primjeri građanske i crkvene arhitekture spomeničkog karaktera u Kotorskoj opštini. Mihaila na Prevlaci. Kotor. Don Niko. • Milošević Miloš. Kotor 2004. Spomenici kulture Crne Gore. • Martinović Jovan J. • Marković Čedomir. • Lalošević Ilija. Beograd. • Kordić Stevan. 23. društveni život i običaji Boke Kotorske za vrijeme mletačke vladavine. kulture i umjetnosti br. Kotor. 1982. Doprinos savremenog privrednika Boža Dabinovića restauraciji dviju kapetanskih palata u Dobroti kao primjer kontinuiteta pomorstva i graditeljstva. Neke stilske odlike baroka u Boki Kotorskoj. • Luković. Pomorski trgovci. Beograd. CID Podgorica. Boka–zbornik radova iz nauke. O umjetničkim spomenicima grada Kotora. Sto kotorskih dragulja. • Enciklopedija Leksikografskog zavoda. Ka poznavanju urbanističkog razvoja Perasta. 1964. Palata Zmajević u Perastu. Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru. Barokne palate u Kotoru. Varšava. Perast. Projekat oživljavanja seoskih naselja Tivatskog zaliva.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Grgurevina Sa jugoistočne strane prilaza poluostrvu Prevlaci. • Marija Mihaliček. • Csaba Magyar. 1998. 2003. dakle u trećoj fazi gradnje kada je ova cjelina zaokružena i formirana u duhu utvrđenih stambeno-ekonomskih zgrada na imanjima imućnih porodica duž obale Tivatskog zaliva. 24. Jovica Martinović. 2003. Cetinje. Herceg Novi. kultura stanovanja. Trista godina samoće. 1969. 24. 1995. Centar za planiranje urbanog razvoja CEP. Herceg Novi. 2004. Naselja i kuće tivatskog zaliva – urbanološka studija. Trista godina samoće. 1970. 1991-92 • Nominacioni dosije za upis Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora na UNESCO-vu Listu svjetskog nasljeđa (autori: Miloš Milošević. • Grgurević Tomislav. 23. • Grgurević Jasminka.Studije o Boki Kotorskoj XV-XIX stoljeća. • Kapetanović Aleksandra. SANU. Godišnjak Pomorskog Muzeja u Kotoru L. Equilibrium. Cetinje. Beograd. Kotor –Vodič kroz grad. • Butorac Pavao. Naselja. Spomenik SAN. Literatura • Božović Goran.Legende iz Boke Kotorske. • Katalog izložbe radova koje su izvršili restauratori iz Državnog preduzeća Zavod za restauraciju iz Varšave u Dobroti (Crna Gora). 25. • Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru XXXV-XXXVI. 1953. Boka–zbornik radova iz nauke. na periferiji uvale kojom dominira skladna silueta utvrđenog kompleksa Dančulovina. Prema izvorima ona je podignuta na ostacima crkve Sv. 1997. • Milošević Miloš. Novi Sad. Herceg Novi. Beograd. 1987-1988 • Butorac Pavao. kulture i umjetnosti br. Vujičić Rajko. a zatim je bila u vlasništvu „kneževa Ivanovića”. Kotor. Zagreb. Kulturna povijest grada Perasta. ratnici i mecene. i na kraju porodica Marinovića i Maričevića. 2006. Herceg Novi. Boka–zbornik radova iz nauke. Pomorski trgovci. CID Podgorica. kulture i umjetnosti br. Rijeka Crnojevića. Istorijski tokovi na području Zaliva. Godišnjak Pomorskog Muzeja u Kotoru XXXV-XXXVI. Boka–zbornik radova iz nauke. • Božović Goran i grupa autora. Beograd. • Fisković Cvito. Odjeci slavnih vremena . Milenko Pasinović) 72 73 . Don Niko. • Brajković Gracija i grupa autora. Razvitak i ustroj Peraške općine. Spomenik CIII. 1953. Boka Kotorska. Spasa. • Đurović Vinko. 103.zbornk radova iz nauke. Herceg Novi. 1999. Zagreb. • Milošević Miloš. u knjizi EXPEDITIO. • Milošević Zorana. 1989-1990 • Lisavac Katarina. Perast. Viskovići. XXXIX-XI. Palata Bizanti u Kotoru. • EXPEDITIO. 1991-1992 • Lazarević Jelena. 1981. 2003. u Monografiji Kotor. 2002. Adorjan Magyar iz Zelenike kao saradnik Narodnog muzeja Herceg-Novi. Kotor. Equilibrium. Herceg Novi.

• Radimir Z. Kotor. projekti • Vučenović Svetislav. Popis kuća Dobrote iz 1808. • Tomić Antun. Kotor. Studije. 1976. 20. . Jedna znamenita stara kapetanska palata u Bijeloj u Boki Kotorskoj. Kotor. Horvat. 8.yu/rastko-bo/. • Živanović Duško. Barok u Dalmaciji.0catch. sveska VIII. 1990. 1982. Istraživanja i zaštita starog grada u Herceg-Novom. Umjetnost XVII i XVIII stoljeća u Dalmaciji. Spomenik CIII.. R. Beograd. Podgorica. OSTALI IZVORI • Katalog izložbe „Pomorstvo Prčanja od XVII do kraja XIX vijeka”. 1956. XXXIX-XI. Pomorci bratstva Radimir iz Dobrote u XVII i XVIII stoljeću. Internet • http://www. Pomorski muzej Crne Gore. 1991-92 • Seferović Lazar. Prijatelj. Građanska arhitektura u Boki Kotorskoj u doba mletačke vlasti. • Zloković Ignjatije. Beograd. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Kotor • Studija zaštite graditeljskog nasljeđa Perasta. Stvaranje 1-2. Elektronska biblioteka kulture i tradicije Boke Kotorske „Projekat Rastko-Boka” • http://www.org. u A.com/palata%20ivelic. 1984. Herceg-Novi 1982. • Zaštita graditeljskog nasljeđa Prčanja. 1953. 2007. Beograd. Dubrovačke kuće i palače. 2004. • Tomić Antun. kulture i umjetnosti 13-14. • Zloković Milan. Opštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Kotor. Građanska kuća i palata u Boki Kotorskoj. 1924. obradio Svetislav Vučenović. 2000. Matejčić i K. • Šerović Petar.Ilustrovani časopis. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Kotor.rastko. 1959. SANU.mzrisan. Zagreb. 2002. • Prijatelj Kruno. Beograd. Đenović kroz vrijeme. • Vučenović Svetislav. Jugoslavija. Herceg Novi . Barok u Hrvatskoj. Boka–zbornik radova iz nauke. • Zdravković Ivan. Herceg Novi. Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru VIII. Dobrota i njene ključne historijske i kulturne karakteristike. • Zloković Milan. 1954. godine. 1988.istorijske bilješke. Kotor.idejni projekat. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber et al. Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru LII. Umjetničko blago Herceg Novog. Kotor. Boka–zbornik radova iz nauke. Kotor. Herceg Novi. kulture i umjetnosti br. 2007 • Popović Tomo. Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru. Palata Tri sestre. Matica Hrvatska. • Prijatelj Kruno. Boka–zbornik radova iz nauke. 1952. 1954. autor Zorica Čubrović. Leksikon stranih reči i izraza. kulture i umjetnosti br. Herceg Novi. Herceg Novi.htm . Studija zaštite graditeljskog nasleđa Herceg Novog • Revitalizacija palate Ivelić . Cetinje. • Vujaklija Milan.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | • Odalović Gligo.