P. 1
Palate Boke Kotorsk

Palate Boke Kotorsk

|Views: 794|Likes:
Published by Ivan Kostić

More info:

Published by: Ivan Kostić on Jul 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora

|

Palate Boke Kotorske
Uvod 2 Palate 3 Karakteristike palata 4 Boka Kotorska 5 Istorijski tokovi u Boki 8 Palate u Boki Kotorskoj 10 Vlasnici i graditelji palata 12 Barokne palate u Boki 13 Kotor 15 Providurova palata 16 Palata Bizanti 17 Palata Beskuća 18 Palata Buća 19 Palata Pima 20 Palata Vrakijen 21 Palata Drago 22 Palata Grgurina 23 Palata Lombardić 24 Palata Grubonja 25 Dobrota 27 Tri palate bratstva Radoničić 28 Palata Radoničić 28 Ostale palate porodice Radoničić 28 Palata Milošević 31 Palata „Vida Lušina”- Centralna komisija 32 Palata Kamenarović 33 „Krivi palac” 34 Palata Dabinović - „Kokotova kula” 35 Palata Ivanović 36 Palata Tripković 37 Palata Ivanović na lokalitetu Marović 38 Perast 39 Palata Bronza 40
Palata Šestokrilović 41

Palata Mazarović 42 Palata Balović 43 Palata Visković 44 Palate Martinović i Brajković-Martinović 45 Palata Smekja 47 Palata Zmajević 48 Palata Lučić - Kolović - Matikola 50 Palata Bujović 51 Risan 52 Palata Ivelić 52 Herceg Novi 53 Palata Ivana Burovića - „Burovina” 54 Zadužbina Mirka Komnenovića 55 Zadužbina Duković 56 Palata Milašinovića 57 Bijela 58 Palata Zmajević-Burović-Zloković 58 Baošići 59 Kuća na posjedu Smekja 59 Kapetanski palac u Baošićima 60 Prčanj 61 Palata Tre Sorelle 62 Palata Luković 63 Palata Beskuća 64 Palata Florio-Luković 65 Palata Verona 66 Tivat 67 Kompleks Buća-Luković 68 Kompleks Bizanti u Župi 69 Kuća Verona u Račici 70 Dančulovina 71 Grgurevina 72 Literatura 73

PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora |

PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora |

Uvod
Publikacija „Palate Boke Kotorske” nastala je kao jedan od rezultata projekta „Kulturna maršruta - palate Boke Kotorske“. Cilj ovog projekta bio je prezentovanje i ukjučivanje palata Boke Kotorske, kao moguće kulturne maršrute, u postojeću turističku ponudu Crne Gore. Smatrali smo da se time doprinosi valorizaciji bogatog nasljeđa i unaprijeđuje kulturni turizam. Kulturne maršrute predstavljaju jedan od mogućih vidova valorizacije kulturnog nasljeđa kao resursa za kulturni turizam. One mogu da doprinesu zaštiti nasljeđa, ali i da podstaknu društveni i ekonomski razvoj. S obzirom na potrebe razvoja kulturnog turizma u Crnoj Gori, kulturne maršrute su prepoznate kao mogući značajan činilac turističke ponude, ali do sada nisu realizovane. Projektom „Kulturna maršruta - palate Boke Kotorske“ EXPEDITIO je odlučio da pokrene afirmaciju kulturnih maršruta, počev od palata Boke Kotorske. Ideja je bila da ovaj projekat posluži i kao model za izradu kulturnih maršruta sa drugim temama (npr. arheološka nalazišta, sredjovjekovni gradovi, austrougarske tvrđave, romaničke crkve, manastiri, ruralne cjeline, itd.) Boke Kotorske, crnogorskog primorja ili Crne Core. Ove maršrute kasnije bi mogle da posluže i za povezivanje sa kulturnim maršrutama zemalja u regionu. Na području Boke Kotorske nalazi se veliki broj palata i drugih reprezentativnih kuća sa izrazitim kulturno-istorijskim, umjetničkim i arhitektonskim vrijednostima koje predstavljaju jedan od značajnih segmenata naše kulturne baštine. Te reprezentativne kuće na najbolji način svjedoče o stepenu društvenog, ekonomskog i kulturnog razvoja i govore o kulturi stanovanja i stilu života čitave jedne sredine. 2

Palate
Palata je, po definiciji, „velika i lijepa kuća” ili „građevina koja se u sklopu naselja ističe svojim omjerima i raskoši”. Riječ palatium na latinskom znači carski dvor, a potiče od naziva Palatina, brijega u starom Rimu, gdje je bio dvor cara Avgusta i gdje su njegovi nasljednici gradili svoja raskošna prebivališta - palate. U osnovnom značenju, palata je gradska rezidencija suverena, feudalca, patricija, i u tom smislu predstavlja sinonim za dvor. U širem značenju, naziv palata upotrebljava se u novije doba kao oznaka za građevine velikih razmjera, u kojima se nalaze sjedišta ministarstava, banaka, koncerna, organizacija, ustanova i dr. „Palate ogromnih dimenzija kao rezidencije vladara poznavali su već stari Egipat, Krit, Persija, Rimsko carstvo (Dioklecijanova palata u Splitu). U Rimu se carska palata nalazila na jednom od sedam brežuljaka (Palatinum), čije je ime zatim preuzeto kao opšti naziv za palatu. U srednjem vijeku

Međutim, ovi objekti još uvijek nijesu u dovoljnoj mjeri prezentovani i valorizovani. Istraživanja i podaci o pojedinim palatama postoje, ali su najčešće dostupni samo stučnoj javnosti. Postoji veoma malo publikovanog materijala koji bi široj javnosti pružio uvid u njihov značaj. Cilj ovog projekta bio je da se na jednom mjestu prezentuju sve palate i druge značajne reprezentativne stambene kuće u Boki koje bi mogle da budu jedna od zanimljivih kulturnih maršruta. Kao osnova za publikaciju korišćen je obiman materijal koji postoji o pojedinačnim palatama i istraživanja koja su rađena. Spisak literature dat je na kraju publikacije. U publikaciji su predstavljene, prije svega, sve one kuće koje nose naziv „PALATA” ili „PALAC” (ital. palazzo) u onom smislu kako se to u Boki danas podrazumijeva. Uz njih su još predstavljene i neke manje palate tipa „PALACIN”, kao i izabrani LJETNIKOVCI, VILE i drugi REPREZENTATIVNI STAMBENI KOMPLEKSI na području Boke, koji, iako se ne nazivaju palatama, zbog svojih karakteristika svakako zaslužuju da budu na kulturnoj maršruti reprezentativnih bokeljskih kuća. EXPEDITIO

rezidencije feudalaca su utvrđeni gradovi, burgovi (Papinska palata u Avinjonu). Stambena zgrada unutar tih utvrđenih gradova dobija naziv palais, pales, palas, palast. Iz njih se, od renesanse dalje, razvija tip palate, koja se od burga razlikuje po tome što nije utvrđena, a od dvorca po tome što je izgrađena unutar urbanističkog kompleksa i nije povezana u jedinstveni skup sa nizom privrednih zgrada, karakterističnih za dvorac kao centar feudalnog posjeda. Renesansni tip feudalne palate u Italiji (palazzo) razvija se od XV vijeka u prvom redu u Firenci, Rimu i Veneciji; krila palate sa tremovima na stubovima zatvaraju četvorougaono otmeno dvorište (Palzzo Strozzi i Palzzo Pitti u Firenci). Po istom tipu se grade i palate koje služe javnoj svrsi (Palazzo della Cancellaria u Rimu). Osobit razvoj doživljava palata u Italiji u doba baroka, a naziv palazzo dobija veoma široku primjenu. Od latinskog izvedeni su i slovenski nazivi za palatu (srpsko-hrvatski palata, palača, polača, palac; češki palac i poljski palac). Kod nas danas palata nije naziv samo za raskošnu, reprezentativnu gospodsku kuću, nego za svaku bogatiju i ugledniju zgradu.” 

1 Milan Vujaklija, Leksikon stranih reči i izraza 2 Enciklopedija likovnih umjetnosti

3

PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora |

PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora |

Karakteristike palata
Pod palatama se podrazumijevaju kako privatne zgrade za porodično stanovanje tako i objekti sa javnom namjenom - najvažnije državne građevine, neke crkvene, administrativne i ekonomske zgrade. Nezavisno od toga da li imaju javni ili stambeni karakter palate uvjek izražavaju neki simbol - „simbol vlasti i moći kod jednih ili simbol društvenog položaja i bogatstva kod drugih. Sve te građevine po svom prostranstvu, umetničkom izrazu, kvalitetnoj izradi i povesnom značaju pokazuju izuzetna ostvarenja u oblasti arhitektonskog stvaralaštva.”1 Uobičajeno je da se veća i bolja kuća, pažljivije građena i sa bogatijim arhitektonskim detaljima, nazove palata, za razliku od ostalih, skromnijih gradskih kuća za porodično stanovanje. Palata predstavlja, na prvom mjestu, pogodan i zaštićen prostor za sve manifestacije porodičnog života, ali, osim toga, ima i određenu ulogu u društvenim odnosima. „Ona kao i nakit treba da stvori ugled i naglasi značaj posednika pred drugima, bilo da se radi o pojedincu bilo o društvu i cijeloj gradskoj i državnoj zajednici. Uopšte, palata služi da zadovolji potrebu za lijepim i da pruži

okvir boljem i kulturnijem životu. Za vlastelina palata predstavlja očigledan, vidljiv, znak njegovog socijalnog, ekonomskog i političkog položaja.” Osim toga, palata je imala i značajnu ulogu u graditeljstvu, služila je kao primjer i za ugled drugim građevinama. U palatama, vilama i ljetnikovcima ostvarivala su se najkvalitetnija djela profane arhitekture. Oblici novih umjetničkih pravaca prvo su se primjenjivali na značajnim vjerskim objektima, ali i na palatama, a kasnije prenošeni i na druge građevine. Elementi po kojima se palate izdvajaju od ostalih kuća mogu biti: • njihova veličina, gabarit i visina • koncept organizacije prostora • bolja obrada zidnog platna na fasadama • „skladnije” proporcije, raspored otvora • arhitektonski elementi i ukrasi • broj prozorskih osa (obično više nego na običnim kućama, tri, četiri ili pet) • grb porodice na fasadi (mada su i neke skromnije građanske porodice imale i isticale svoje grbove) • postojanje nekih prostorija sa posebnim namjenama (velika dvorana - salon, radna soba, biblioteka, izdvojena kuhinja, vrt ...) Bogatstvo i raskoš palata može se, najzad, odrediti upoređujući površine prostora koje su neophodne za stanovanje sa onima koje služe za reprezentaciju.

Boka Kotorska
„Zovu Bokom onaj čarobni zalijev u koji se spuštaju i tonu kršovita i skoro nepristupna brda južne Hercegovine i Crne Gore. Kažu ljudi, koji svijet obađu, da je taj jedan od najljepših položaja zemlje; i zbilja bi rekao da se je ovdje priroda igrala kad je svoje čudesno djelo na mahove stvarala” (S. M. Ljubiša) Boka Kotorska je jedinstven zaliv Mediterana – izuzetan kulturni pejzaž koji čini harmonična simbioza prirodnih fenomena i graditeljskog nasljeđa. Izuzetno povoljni i specifični prirodni i klimatski uslovi Zaliva bili su presudni za nastanjivanje ovog područja još od najranijih vremena i izgradnju gradova i naselja na svojstven način, čime je došlo do jedinstvenog sklada

tvorevina prirode i ljudskog duha. Morfološki, geološki i hidrološki fenomeni učinili su ovo područje izuzetnom tvorevinom prirode visokih kvaliteta na području Mediterana, a sa svojom sveukupnošću i antropogenom komponenetom i u svijetu. Područje zaliva okružuju vertikale dinarsko-primorskog krečnjaka, dostižuči najveću visinu od 1895 m (Orjen) i dubinu u zalivu (52 m), čime područje pripada rijetkim oblastima holokarsta u svijetu, sa osobito izraženom kraškom morfologijom i hidrologijom. U tako izuzetnim prirodnim uslovima, dodajući geografski položaj i istorijske tokove, ljudska ruka je, u svom neprekinutom kontinuitetu, stvarala svojevrsna kulturna dobra primajući uticaje kultura Sredozemlja, Zapada i djelimično Istoka, transformišući ih u okvire svog načina življenja i poimanja života i emitujući ih na šira područja bivše Jugoslavije, Balkana, pa i područja Istočne Evrope, uklapajući ih sa izuzetnim senzibilitetom u prirodu rubom zaliva, 5

4

1. Duško Živanović, „Dubrovačke kuće i palače”

dok profana stvara oblike bokeške kuće. posebno romanike i baroka. koji se odražava i u nazivu Boke Kotorske. Tokom austrougarskog perioda Tivat postaje glavna vojna baza. za vrijeme vladavine Mletačke republike. u Boki se nalaze bogati fondovi i riznice pokretnog kulturnog blaga. Svako naselje stiče sopstvene urbane i kulturne karakteristike. Zbog svojih izuzetnih univerzalnih kulturnih i prirodnih vrijednosti dio Zaliva. Dobrota. a naselja na njegovoj rivijeri se razvijaju naročito nakon oslobađanja tog dijela zaliva od Turaka. nalazi se od 1979. „Istorijski tokovi na području Zaliva”) 6 7 . Takav ugledan položaj političkog. Prije dolaska Slovena. privrednog i kulturnog centra.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | čineći sa njome jedinstvenu prirodnu i kulturnu – čovjekovu sredinu na najhumaniji način. predstavljaju raznovrsne karakteristične cjeline. brojnim pomorskim naseljima i pitomim selima. područje Kotora koje obuhvata kotorski i risanski dio zaliva. za duži ili kraći period. postižući jedinstvo i kontinuitet kulturne baštine ukupnog područja. Ali. (izvori: Nominacioni dosije za upis Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora na UNESCO-vu Listu svjetskog nasljeđa i Milošević Miloš. težili su za Bokom Kotorskom. transponujući kroz narodno graditeljstvo uticaje Mediterana. Pored toga. Prčanj i Stoliv. a i poslije toga. samo tokom nekoliko dugotrajnijih vladavina nastajale su dublje promjene u istorijskoj sudbini ovog područja. Boka Kotorska nalazi se na listi Kluba najljepših zaliva svijeta. razne strane ili domaće vladavine. U periodu od XVI-XVIII vijeka. pomjerale se granice. Zapada i Istoka. veliki broj država. za razvijenim drevnim gradovima. U naseljima se razvija sakralna arhitektura sa prožimanjem različitih stilova. za vrijeme Ilira i Rimljana. Tokom istorije Kotor nije uvijek bio središte Zaliva. razvijaju se i poseban uspon doživljavaju i stiču status pomorskih naselja Perast. Gradovi. Herceg Novi se osniva u XIV vijeku. puno prvenstvo je pripadalao Risnu. godine na UNESCO-voj Listi svjetskog naljeđa. Elitna profana arhitektura palata zauzima značajno mjesto. Ništa manje nego petnaest puta smjenjivale su se. kao i veća i manja naselja na području Zaliva. Ranije. gdje mogu da se sklanjaju čitave flotile brodova pred razbješnjenim morem ili piratima. tako da se čitava Boka nazivala „Risanski zaliv” (Sinus Rhisonicus). za ovom važnom strateškom tačkom na jugoistoku Jadrana. grad je stekao naročito za vrijeme svog svestranog uspona u srednjem vijeku. suverena ili dinasta. za njenim smirenim zalivskim morem. koje se nadovezuju u skoro neprekinutom nizu.

za više od 200 godina bio prepolovljen između Mlečana i Turaka XI Duklja Zeta 687-797. Hrvata i Slovenaca 929. V VII 482-687. pod turskom vlašću XVI XVII 476-85.e. .e . postaje samostalna opština • 1625. p. Bokokotorski zaliv. podložna neposredno Beču • Ruski konzul u Kotoru XIV 37-384. sudskim i upravnim tijelima.Istorijski tokovi u Boki Kotorskoj • 3000 p. p. sa sjeverozapadne strane.Prvi kotorski biskup.e. p.SFRJ 992. napad Turaka na Perast. . episkop Pavle • Naseljavanje Slovena i Avara • Vizantijska uprava u gradovima.n. grad ima svoju upravu sa priorom • Kotor sjedište jednog od tri vizantijska „dukata”.e. Vizantijska vladavina Od 482. Stefan Crnojević dobija solane. . n.n. postiže najveću nezavisnost i samoupravu XV 420-797. Francuska vladavina 83-84. Vladavina ugarsko-hrvatskog kralja 382. . Dobrota dobija status pomorskog naselja. glavna luka države. . oslobođenje Herceg Novog od turske vlasti • 1717.predstavnik upravnog aparata iz Venecije • 1451. Apeninskog poluostrva i Sredozemlja • Gradska komuna Kotora. ilirska kraljica Teuta sklanja se u Risan da se odbrani od Rimljana • Risan .e Ilirski period 68. Samostalnost Kotora 8 XX • Težnja Balšića za Kotorom XV XXI • 1979. Ruska vladavina 807-83. Vladavina Mletačke republike • Kotor i Boka Kotorska se stavljaju pod zaštitu Mletačke republike • Kotor nominalno zadržava autonomiju i gradsku samoupravu. Perast se odvaja od Kotora.476.68.Bosanski kralj Tvrtko osniva Herceg Novi 384-39. sa svojim statutom i zakonodavnim.Kraljevina Jugoslavija 945. Herceg Novi pod mletačkom vlašću XVIII XII 85-37. na Kotor • 1667. .Kraljevina Srba.E. . N. okolina i zaleđe pripadaju Slovenima • Kraj X v. Španci osvajaju Herceg Novi • 1539. Bosanski period 39-420. između Balkana. Srbija i Crna Gora 2006.„Centralna komisija” 84-98. providur . morskom linijom Oštra-Verige-Perast. Prva austrijska valadavina 806-807. . Privremena vladavina dviju ujedinjenih pokrajina Crne Gore i Boke Kotorske .SRJ.katastrofalni zemljotres • područje Kotora na UNESCO-voj Listi svjetskog nasljeđa 9 . . u njemu je Nemanja imao svoj dvor • Kotor dobija veliki značaj tranzitne luke.prvi tragovi materijalne kulture pećina Spila iznad Perasta • crteži na pećini u Lipcima III v.Crna Gora XIX • Boka je u početku tretirana kao posebna pokrajina. Risan se oslobađa od turske vlasti • 1687. . Rimska vladavina • 228. carinu i kuću u Kotoru • 1538.Rhisinium i Acruvium • Risan glavni grad zaliva Sinus Risonicus • VI v.car Samuilo ruši Kotor • Poslije smrti cara Vasilija (1025) opada moć Vizantije a snaži organizacija dukljanske države • Kralj Mihailo ima dvor u Kotoru • U Kotoru se smjenjuje suverenitet Vizantije i zetskih vladara .n. Srpska srednjovjekovna država 797-806. a 1657. sa sjevernim dijelom Boke.ilirska kovnica • Nastaju gradovi i naseobine rimskih građana . napad Hajrudina Barbarose na Kotor • 1585. razorni zemljotres • 1684. Prčanj stiče status pomorskog naselja • 1654. . Herceg Novi. Druga austrijska vladavina 98.n.Vojislavljevića. okolina pripada zetskim vladarima • Kotor uživa naklonost raških vladara i povlašćen položaj. a Stoliv 1721.

nastaju i ljetnikovci kotorskih plemićkih porodica. i reprezentativnih kuća i palata u Boki usko je povezan sa istorijskim tokovima. Tipični raspored prostorija u bokeljskoj palati sastoji se od centralne dvorane . i posebno palate. a češće na četiri etaže (prizemlje. nastaju i reprezentativne kuće i palate u hercegnovskom dijelu zaliva. Građanska kuća u Boki Kotorskoj bila je pretežno sa tri etaže i namijenjena jednom domaćinstvu. društvenim. Prijemne prostorije prvog sprata otvarale su se prilikom velikih praznika.„belvedera”. 11 10 . Živo se na njima odrazuje sva prošlost.salona sa po dvije prostorije s obje strane. svadbi i smrtnih slučajeva u kući. Razlika između palate i građanske kuće u Boki ne ispoljava se toliko u obradi detalja koliko u opštoj koncepciji. Vrt je spoljni nerazdvojni dio bokeljske kuće..bila je smještena. najbolje govore o kulturi stanovanja i stilu života čitave jedne sredine. Dobrota.” /Pavao Butorac. Osa simetrije naglašena je. Nastala je po ugledu na organizaciju građanske kuće. U XVII i XVIII vijeku razvija se karakterističan tip bokeljske barokne palate. sjaja i bogatstva. jasno govore o izmjenama sudbine u ovome kraju i zorno predočuju krivulju ekonomsko-socijalnog i kulturnog razvoja najvažnijih mjesta u Boki. ekonomskim i kulturnim razvojem ovog područja. naročito nakon oslobađanja od Turaka. sa strogo simetričnim pročeljem. One kotorske. sa većim brojem prostorija za reprezentaciju. u pogledu unutrašnje organizacije i načina života. posljednjem spratu . uvijek okrenut moru. Organizacija prostora same palate. krštenja. Salon je. Bokeljska palata. barokne palate nastale u periodu XVII i XVIII vijeka. a naročito za vrijeme njegovog najvećeg procvata. ali i pod uticajima reprezentativnih palata u Italiji. Pod specifičnim tipom bokeljske palate podrazumijevaju se. tj. quatrro stanze un salon”). prostrana kuhinja kao glavni svakodnevni prostor. pa tako. iako je proistekao iz sličnog gotičkog koncepta. Prčanj. s ovima peraškima iz XVII i XVIII st.u dijelu potkrovlja . predstavlja proširen tip građanske kuće. Na trećem. i obaveznim balkonskim motivom. prevashodno Veneciji. posebno u periodu baroka. izuzimajući one u Kotoru koje se odlikuju specifičnim gradskim karakterom. U tom periodu. ali i u Kotoru.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PERAST Palate u Boki Kotorskoj „Palače su danas skoro nijemi svjedoci nekadašnje veličine. suženim posljednjim spratom u vidu proširene vidionice . koji je unaprijeđen proširenjem središnje dvorane. Prizemlje je služilo određenim privrednim potrebama. kao i za individualno stanovanje. i s onima dobrotskim i ponešto prčanjskim iz XVIII st. podižu „dvorovi” i palate. prva polovina XX vijeka/ Razvoj graditeljske djelatnosti uopšte. kako ju je savijalo vrijeme. koja u tom periodu stiču statuse pomorskih naselja. Palate. pored ostalih pomoćnih prostorija.. i poznat je kao koncept „četiri sobe i salon” („La casa di un padron. U rimskom periodu u Risnu nastaju prve građevine tipa „villa rustica”. U Kotoru se u periodu srednjeg vijeka. osobito doba blagostanja. prije svega. Ovaj tip osnove javlja se na primorju počev od XVI vijeka.. nikle potkraj srednjega vijeka i kroz šesnaesti. u kome se grade gradske plemićke palate. prema funkcionalnim zahtjevima renesansnog i baroknog načina života. a pomalo i kasnije.. u palatama koje se nalaze uz obalu. pretežno u tivatskom dijelu zaliva. dva sprata i potkrovlje). Tipična organizacija prostora u bokeljskoj palati do krajnosti je uprošćena. nameću se svojom veličinom. drugi užem domaćinstvu.. Prvi sprat je služio reprezentaciji. One su nekada na tri. prije svega u naseljima Perast. U istom tom periodu. dvorišta i svih pomoćnih prostora.

Trezvenog i praktičnog duha. krečnjaka iz lokalnih kamenoloma. Uz mandrać je obično i povlačište („triadur” po talijansku od „trirare”=vući) za barke.kada su to dopuštale imovinske prilike i kada je lična sujeta bila u pitanju .cisterna i cvjetni nasadi. Mjestimice ga more oblijeva s triju strana. „Ima puno znakova koji govore u prilog primamljivoj pretpostavci da su nekadašnji bokeljski moreplovci kao brodovlasnici i trgovci bili u isto vrijeme i odgovorni arhitekti svojih kuća. velika i prostrana. spoljna stepeništa i njihove ograde. Susreće se oleandar. „ponta”.. prvenstveno za obradu glavnog lica. Kuće i palate su uvijek nastajale zajedničkim djelovanjem naručioca-vlasnika i graditelja. Uz kuću se nalazi dvorište. Takođe. koji su se već istakli na javnim. što se tamo zgrtala s trgovačkih pomorskih putovanja. što je ovio kućna vrata i prozore.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PERAST „U prizemlju je bilo spremište za barku i za opremu broda. nego i pri razdiobi unutrašnjeg prostora. Sve kuće i palate u Boki zidane su od kamena. koji je morskim putem dovožen iz nadaleko čuvenih kamenoloma na otoku Vrniku kraj Korčule u Hrvatskoj. služila je ne samo za obične posjete.”2 Sa dosta razloga možemo pretpostaviti da su. Na ponti je i „mandrać”. U nekim su palačama u prizemlju toliki prostori. gdje su se primali prijatelji i gosti. obično je korišćen kamen iz Strpa.domaći kamen zamjenjivan je tesanicima sa Korčule. 13 . Mletački se način gradnje oponašao ne samo pri ustroju i stilizaciji kućne spoljašnjosti. koji su bili pomorci i trgovci. i za hambare žita. Što je boljega pokućstva. pa ga ima usred zime. za većinu arhitektonskih cjelina. Osobita odlika dvorana bila su velika zrcala. oni su pokazivali razvijen smisao za raspored pojedinih prostorija u kući i njen pravilan urbanistički položaj. uvijek popločanu. To su veliki sanduci od tvrda drveta. crkvenim i privatnim građevinama. paoma. a tako i za druge slične kućne potrepštine. osobito ljeti. bor i čempres .Kokotovu Kulu. dovezena obično na vlastitim brodovima. Kulturna povijest grada Perasta Vlasnici i graditelji palata Iako se i kuće i palate u Boki Kotorskoj odlikuju svedenošću i određenom jednoobraznošću. kamo su mornari spremali svoje potrebe. i brisala ih gotovo sasvim. što je predstavljalo vrhunac arhitektonske ljepote neke zgrade toga vremena. tako karakteristične za stari kućni i društveni život Boke. Za gradnju palata uvijek se upotrebljava i najkvalitetniji materijal.. a jednom se drži kuće. jedan vrh drugoga. pa podrumi za bačve i badnje i za uljana pila. Osobitost je kuća pri moru tzv. Zna se da su neke od najznačajnijih baroknih cjelina u Boki Kotorskoj projektovali mletački arhitekti. s baroknim okvirima znatne umjetničke vrijednosti od pozlaćena drva. Na ponti ima i po koje stabalce. i nasad cvijeća ili grmečak divlje ruže. Dabinović i Tripković u Dobroti. postoje i izvjesne crkve i uspješne ambijentalne cjeline. da su mogli poslužiti. da služe kao neki odušak za kućni život. što izjeda bez sućuti. Takav su primjer palate Smekja u Perastu. a projektanti-graditelji su bili ili arhitekti (strani ili domaći) ili sami vlasnici. ili Beskuća i Verona na Prčanju projektovali arhitekti. zaklon za barku.„pragovi” oko vrata i prozora. i druge. kostilja. itd. Međutim.. Za jednu dobrotsku manju palatu . kada je zahtijevana bolja i ljepša struktura zida. jer je bio sačuvan njen drveni model. redovito limun. osim ako nije uz kuću ili daleko od nje. jasno izdvojena kao jedinka. gdje je ponajčešće sprema za kućne potrepštine.3 12 Za građenje palata uzimali su se uvijek najbolji majstori.uvijek izrađivani od „korčulanskog” kamena. jedna dvorana (quattro stanze. Ovo pogotovu vrijedi za donji sprat. sastavni djelovi balkona. Na uglovima dvorane po jedna soba. Tripković u Dobroti. U izuzetnim slučajevima . da se kućna sloboda i osjeti i naužije pri punoj mjeri pri suncu i morskome zraku i ljeti i zimi. Od domaćeg kamena izrađivani su zidovi i. svi elementi drugostepene plastike . razumije se ulazom redovito navezana na nju. Nova je kolna cesta porazila starinske „ponte”. svaka od njih. U sredini dvorana. imajući jasne ideje šta im je potrebno za stanovanje. može se pretpostaviti da su njihovi vlasnici. Ima na ponti i kamenih sjedala ili „pižula” jer je ovakav prostor s dva krila ograđen zidom. bili odgovorni arhitekti. Neka su dvorišta tako prostrana i lijepo uređena. tumač je ličnog stava i materijalnih mogućnosti njenog osnivača. na primjer palate Pima i Grgurina u Kotoru. da im u proljetni cvat prida neobičan čar.. obor ili avlija. Cvijeće osobito dobro uspijeva radi neobično blage klime. Na spratu je prostor bio podijeljen po onoj mletačkoj: četiri sobe. Uz dvorište je obično vrt za povrće ili voćnjak. U kućama se naših pomoraca nalazilo i tzv. kojima imena ne poznajemo. un salon). Beskuća na Prčanju. . a i za drugu trgovačku robu. pa i većih i manjih palata. vlasnik imao još i poseban magazin ili spremište. Pod krovom je kuhinja sa sprednim prostorijama. nego i za zabavu i za svečanije kućne zgode. „mornarskih škrinja” koje su inače služile obično za prćiju nevjestama. Najobičnije su voćke naranča i limun. dok su. To je zapravo gat ili pristan. bez izuzetka. imamo i indirektan dokaz o zamisli arhitekte. Vrtovi imaju i po više dolaca obzidanih i podržavanih kamenim međama. koji je sada izgubljen. kad ustreba izvući za zimski drijemež ili opremiti za more. ali čiji ukus prepoznajemo. Razlog uvozu „korčulanskog” kamena treba tražiti u paradoksalnoj činjenici da u krševitim masivima Boke Kotorske zaista nema podesne vrste kamena koji bi dopuštao laku i preciznu obradu.”1 1 Pavao Butorac. obično se pribralo u dvoranu. Ovakvih dragocjenih okvira naći je i oko portreta i oko drugih slika. sa kojima je Boka imala prisne veze. . od kamena obzidan prema moru. Bujović i Smekja u Perastu. Vlasnici palata bili su predstavnici uticajnih bokeljskih porodica. čiji su tvorci arhitekati iz obližnjih trgovačkih i kulturnih centara Dalmacije. a ujedno i izraz bogatstva njenog vlasnika.

iz Italije i obližnjih gradova Dalmacije. sa naglašenom središnjom osom na kojoj se. javljaju mali elipsasti prozori.. u ovom slučaju poprima drugi karakter. Vidionica. a posebno u arhitekturi. sa tri ili četiri etaže. koja je elemenat iz tradicionalne arhitekture. Arhitekti koji projektuju neke od najznačajnijih sakralnih spomenika dolaze se strane.“4 U XVIII vijeku formiran je u Boki i specifičan tip baroknih palata sa belvederom. stvaraju uslovi za razvoj baroka u umjetnosti. KOTOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Providurova palata Palata Bizanti Palata Beskuća Palata Buća Palata Pima Palata Vrakijen Palata Drago Palata Grgurina Palata Lombardić Palata Grubonja Pečat baroka na palačama. 4 Kruno Prijatelj. vidionicom ili „viđenicom”. Umjetnost XVII i XVIII stoljeća u Dalmaciji 14 15 . razvija kako na sakralnim tako i na profanim građevinama. u naglašavanju središnje osovine s portalom. Barokni stil se. volumena i svjetla. sa obje strane portala. U unutrašnjoj organizaciji prostora naglašena je poprečna osa simetrije. na posljednjoj etaži. to jest novom koncepcijom prostora. djelo domaćih majstora. vidljiv je u: raščlanjenosti fasade. i od sekundarnog elementa u potkrovlju kuće prerasta u novu etažu i dobija karakter belvedera. Često se. iako još uvijek pod jakim uticajem tradicionalne arhitekture.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Barokne palate u Boki U Boki se krajem XVII i tokom XVIII vijeka. okviri od voluta i kartuša. naročito stambene arhitekture. prodro i u oblikovanje pročelja i rješenja unutrašnjeg prostora. ali još uvijek uz prisutnost mnogih elemenata iz prošlosti. Palate dobijaju izdužene pravougaone osnove. nastalom razvojem pomorske trgovine i udaljavanjem opasnosti od Turaka iz zaliva. u pojavi dugih balkona s kamenom ogradicom. nalazi suženi belveder. a na kojoj se nalazi centralni salon sa po dvije sobe bočno postavljene. zahvaljujući ekonomskom procvatu. čija je osnovna koncepcija renesansna. oblik prozora ili sklonost gomilanju ukrasa) da bi tek u XVIII st.. po venecijanskom uzoru. u raskošnijoj i bogatijoj plastičnoj ornamentici . ali i dalje je najveći broj građevina. nego u nekim površnim vanjskim pojavama (ornamentika. sa baroknim ukrasima karakterističnim za ovo podneblje. koja se poklapa sa središnjom vertikalom. glavnim prozorima i vidionicom. Barok se na Jadranskoj obali javlja početkom XVII vijeka „i to ne u svojim bitnim elementima.

ali je srušena u zemljotresu 1667. Providurova palata. Nikole mornara. i koji je ranije.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Providurova palata Providurova ili Kneževa palata u Kotoru. bio je podignut spomenik mletačkom providuru Petru Duodo. neposredno uz glavni ulaz u grad. godine. u dijelu ulice između palate Bizanti i crkve Sv. gotovo u cjelini. najznačajnija etaža -„piano nobile” reprezentativno je organizovana na način uobičajen za bokeljske palate. sveštena lica. Palata Bizanti Palalata Bizanti dio je gradskog bloka koji se nalazi između Trg od oružja i Trg od brašna. U njoj je tada stradao providur Alvize Foskarini sa čitavom porodicom. jedno vrijeme. profesore. U tom periodu on je vršio funkciju sudije i bio jedan od najuticajnijih stanovnika Kotora. godine. mada posjeduje značajne. dužine 55 metara. Portali sa baroknim kamenim okvirima na salonima. sa centralnim salonom i četiri bočne sobe. Nakon rušenja Providurove palate na Trgu Sv. i trospratnice s kraja XIX vijeka podignute dijelom na mjestu crkve Sv. bilo sjedište gradskih kneževa . Providurova palata u Kotoru nalazila se prvobitno na trgu pred katedralom Sv. najvjerovatnije s početka XVII vijeka. terasom i balustradom. vidi se da je na drugom spratu Providurova palata imala drveni balkon sa nadstrešnicom. čije je formiranje završeno oko 1690. Kotorska plemićka porodica Bizanti u istorijskim izvorima poznata je od XI vijeka. koji danas više ne postoji. ali je već 1788. i kada su se u prizemlju nalazili prostorije za stražare i magacini za javnu upotrebu. unutrašnjeg dvorišta sa stepeništem. Balkon se protezao cijelom dužinom zgrade. Dala je mnoge znamenite pomorske kapetane. njenog aneksa koji je izgradio Nikola Bizanti 1674.providura. godine poslije velikog zemljotresa. palata Bizanti služila je izvjesno vrijeme kao providurova rezidencija. i fotografijama s kraja istog vijeka. uglavnom barokne. Više podataka o palati nalazimo u opisu iz perioda kada je ona već pretvorena u kasarnu. Nikole mornara. Iako je osnova palate nepravilna. Palata Bizanti jedna je od onih koje se ne odlikuju reprezentativnom spoljašnjom obradom. 16 17 . pripadao porodici Bizanti. elemente drugostepene plastike. Kompleks palate Bizanti sastoji se od: starije palate. naslonjen na renesansne kamene konzole. Sada je na tim konzolama balkon obnovljen u armiranom betonu. Tripuna. Na nekim crtežima iz XIX vijeka. pisce. prislonjena uz gradske bedeme. Tripuna. a na prvom i drugom spratu prostorije za smještaj vojnika. iako skromne i jednostavne arhitekture. Nikola Bizanti najviše je doprinio sanaciji i dogradnji porodične palate nakon velikog zemljotresa 1667. Građevina koja se danas naziva Providurovom palatom imala je tu funkciju od 1667. Iz tog razloga. kao i izrezbareni drveni plafon sačuvani su u enterijeru. godine 1691. zadržala je taj naziv zato što je u njoj. godine bila pretvorena u kasarnu. godine. Providure je postavljala Mletačka republika za vrijeme svoje vladavine. je dugačka građevina koja gotovo sama čini zapadnu fasadu glavnog gradskog Trga od oružja.

u dubokom reljefu. Palata Beskuća je jednostavne arhitektonske forme i svednih linija. zatim Nikolu. koje Palata Beskuća Palata Beskuća nalazi se u ulici koja od Trga od oružja vodi ka Trgu od brašna. urađen je bogato ukrašeni grb porodice Bizanti.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Buća Palata Buća nalazi se na zapadnoj strani Trga od brašna. poslije zemljotresa 1979. obnovljen je skromno. Palata je pripadala porodici Beskuća sa Prčanja. kroz brojne prepravke. a u prizemlju su se nalazili otvori sa prelomljenim gotičkim lukovima. su novi vlasnici prepravljali po svom ukusu i mogućnostima. Palata je. Pretpostavlja se da je jedan od tih objekata bila i kuća znamenite porodice Bizanti. vlasnika brojnih imanja i kuća u Kotoru i okolini. na mjestu starijih objekata koji su tu postojali. na istočnoj fasadi prema trgu i na zapadnoj prema moru otkriveni su tragovi i ostaci prezidanih romano-gotičkih prozora i vrata. na čijem je štitu predstavljen lav na horozontalnoj gredi sa tri kose grede u donjem polju. koji predstavlja pravo remek-djelo cvjetne gotike na čitavoj istočnoj obali Jadrana. Sjeverni dio ostao je dvospratan i najviše je zadržao obilježja ranije gradnje. Kasnije. ali mu to nije uspjelo. prenesen sa neke od kuća porodice Bizanti. U gradu Veroni imala je svoj feud. poznat kao „Stara pošta”. posebno na Prčanju. Južni dio. koji je tada dobio pravo da u porodični grb stavi ljiljanov cvijet – znak francuskih kraljeva. Okviri vrata i prozora u tom dijelu. sagrađena najvjerovatnije već početkom XIV vijeka. u stilu građanske arhitekture XIX vijeka. jednog od najbogatijih Kotorana svoga doba. Nastala je 1776. jedne od najdragocjenijih zbirki Istorijskog arhiva u Kotoru. a nad portalom je grb izumrle porodice Paskvali. On je htio da postane vlasnik ravno stotinu kuća. Porodična legenda kaže da su Beskuće došle na Prčanj iz Strpa. 19 . U luneti portala prelomljenog gotičkog luka. godine. ali da su se brzo obogatili. godine. 1330. Najznačajniji elemenat na palati je gotički portal. imaju baroknu profilaciju. palata je izgubila svoju autentičnu monumentalnost. bez puno dekoratinih elemenata. preko puta palate Bizanti. kao i gotički grbovi porodice Buća sa ljiljanovim cvijetom. takođe. koja u ustima drži dijete. koja se posebno izdigla krajem XVIII 18 vijeka. Srednji dio je porodica Paskavali prepravila i nadvisila još jednim spratom. kasnije protovestijara (ministra finansija) i kneza komornika na Dušanovom dvoru i njegovog poslanika u Veneciju. pa da promijeni prezime u „Stokuća“. sa koje je prenesen portal na postojeću palatu. zvan Quaderni. Tadašnja austrijska vlast smjestila je u nju kotorski Sreski sud. u čijem su se arhivu čuvale knjige kotorskih notara od XIV do XVIII vijeka. U tom dijelu okviri prozora imaju baroknu profilaciju. u Boki i Italiji. Tokom najnovije obnove. ali i u Mlecima i Carigradu. naglo se obogativši kroz pomorsku trgovinu. znatno oštećena u razornom zemljotresu 1667. i imala brojne posjede i kuće u Boki Kotorskoj. njegovog brata Mihaila. najvjerovatnije. quis contra nos“. poslanika kralja Milutina u Dubrovniku i cara Dušana u Veneciji. palata je postala vlasništvo opštine Kotor. sa natpisom: „Si deus com nobis. To je bila izuzetno velika i reprezentativna palata porodice Buća. Palata je pripadala čuvenoj kotorskoj vlastelinskoj porodici Buća. pa je ruševina podijeljena u tri dijela. godine. Na Prčanju je imala lijepu baroknu palatu. Nakon nestanka porodice Beskuća početkom XIX vijeka. Kamenarima i Tivtu. Porodica je tada dobila i plemstvo. koja je već na početku XIV vijeka dala tri velike istorijske ličnosti: Trifuna. godine. pa da je već konte Jozo Beskuća imao 99 kuća. zapovjednika kotorskih oklopnika u vojsci cara Dušana u bici kod Velbužda. poslanika srpskog kralja Milutina na dvoru pape u Avinjonu i kod brata francuskog kralja Karla de Valoa. U porodičnom grbu je zmija omotana oko stabla. kao beskućnici. naknadno prošireni. konačno. Ekonomska moć porodice Buća u to doba nije bila toliko velika da bi mogli da obnove čitavu palatu.

Iznad zasvedenog uličnog prolaza bila je postavljena kućna kapela. nad srednjim traktom.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Pima Palata Pima nalazi se na istočnoj strani Trga od brašna. Palata Pima nosi obilježja renesansnog i baroknog stila. sredinom XV vijeka. doktor prava. Iako je u sadašnjem obliku palata nastala u kasnom baroknom perodu. Građena je krajem XVII vijeka. ovjenčan lovorovim vijencem na rimskom Kapitolu. humanistički pjesnik sa početka XVII vijeka. ukrašenim zidnim slikarijama i marmorizacijom u tehnici „al secco“. koji je pored latinskog i italijanskog pisao i na narodnom jeziku. koja je nažalost kasnije pretvorena u kuhinju. a nad glavnim portalom je kompozicija. za potrebe otvaranja i rada Nautičke škole u palati Pima. Katene i njihovog sina Marina. jedina u Kotoru koncipirana na ovaj način. Vlastelinska porodica Pima pominje se već u prvoj polovini XIV vijeka. gdje anđeli rađeni u štuko malteru nose raskošni kameni barokni okvir sa porodičnim grbom. Ljudevit Pima. i unutrašnjim dvorištem iz kojeg sistem stepeništa i galerija vodi na spratove. zna se da se na približno istoj lokaciji nalazila kuća udovice Miha Vrakjena. U holu na prvom spratu još stoji podni mozaik i „teraco“. Pored reprezentativnog istočnog dijela palate. pjesnik-humanista. naročito dugačkog balkona na dvanaest konzola na drugom spratu. u zapadnom dijelu je dograđeno još jedno stepenište i sprat za poslugu. 20 21 . predstavljena je vrana. na kome su studirali mnogi Kotorani nakon završetka Gramatikalne škole u Kotoru. Bernard Pima. sa zidovima obrađenim crvenim malterom od mljevene opeke i imitacijama kordonskih vijenaca. istraživačkim radovima je ustanovljeno da je uz zadnju fasadu palate prolazila trasa kasnije pregrađene srednjovjekovne ulice. južno od katedrale Sv. na osnovu dokumenata iz I notarske knjige iz XIV vijeka. u gornjem polju. Palata Vrakijen u potpunosti je sačuvala autentičan enterijer iz vremena nastanka. Palata Vrakijen Palata Vrakijen nalazi se na pjaceti poznatoj pod imenom Pjaca od salate. Na grbu porodice Vrakijen. sredinom XVII vijeka. Na glavnom portalu nalazi sa grb porodice Pima. Na sprat se ulazi razvijenim dvokrakim stepeništem. Palata je pripadala kotorskoj plemićkoj porodici Vrakijen. koja su uklonjena nakon 1979. Osnovna koncepcija palate. kakve je u drugoj polovini XIX vijeka izvodio u Kotoru i Perastu italijanski majstor-soboslikar Napoleon d’Este. godine. Porodica je dala nekoliko značajnih ličnosti: Jeronim Pima. sa dominantnom terasom sa dvije arhivolte oko glavnog portala. Takođe su barokno profilisani kameni okviri prozora i vrata. sa otvorima prozora iz romaničkog i gotičkog perioda. kada žive Rusin Pima i njegovi sinovi Petar i Vita. osnovane u XIII vijeku. godine. ima renesansni karakter. Mala. bila su dozidana još dva sprata. ali izuzetno skladna palata Vrakijen primjer je zrele barokne arhitekture druge polovine XVIII vijeka. Elementi baroka vidljivi su u oblikovanju arhitektonskih detalja na glavnoj fasadi. koji ima samo prizemlje i sprat. rađena u tehnici intarzije od nekoliko vrsta drveta. profesor i prorektor univerziteta u Padovi. Tripuna. i da se u tom zadnjem traktu palate nalaze ostaci starijih faza. a iz hola u bočne prostorije vode originalna vrata sa sačuvanim bravama i okvirima. u unutrašnjem dvorištu. Iako je poznato da je palata Pima građena u XVII vijeku. najvjerovatnije poslije velikog zemljotresa 1667. Početkom XX vijeka.

propeti zmaj. koja se u XVII vijeku doselila iz Kopra u Istri i bila uključena u kotorski gradski patricijat. tim što je 1938. pregrađenog u renesansno-baroknom stilu krajem XVII vijeka. U svom testamentu on ostavlja palatu siromasima grada Kotora. nalazi se podatak da je Jelena. palata je pripala opštini i imala je javnu namjenu. a između dva rata kao sjedište Sreskog načelstva. Svi unutrašnji portali su bogato barokno profilisani. godine. Palatu je gradio konte i kavalijer Marko Grgurina. te monofora i ulazni portal sa stepeništem na prvom spratu. godine u palatu je smješten Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture. sjeverna fasada potpuno je restaurirana tokom obnove poslije 1979. uklesan je na više mjesta nad portalima i prozorima palate. a rađeni su od korčulanskig kamena. kakav je vjerovatno postojao u svim prostorijama oko centralnih sala. značajni trgovac i posrednik. na dijelu I sprata bio uspostavljen prvobitni Muzej Bokeljske mornarice. Poslije nestanka porodice Drago početkom XIX vijeka. „Pjaca Grgurina” ili „Pjaca od muzeja”. mada tačna godina gradnje nije nigdje zabilježena. jedan od rijetkih u Kotoru. kotorski biskup. Na toj sjevernoj strani palate nalazi se prostrana terasa sa pergolom nad zasvođenim magacinom. Prilikom revitalzacije palate posebna pažnja je posvećena enterijeru. koja obuhvata vrijeme od 1326. On je u periodu ujedinjenja Boke i Crne Gore u jesen 1813. kćerka velikog privrednika Medoša Tomina Draga. 23 22 . godine. u I knjizi kotorskih notara. Tripuna. Palata Grgurina nastala je baš u doba kada je u Kotoru radio Francesco Cabianca. palata Grgurina služila je kao sjedište Gradskog poglavarstva ili raznih vojnih instanci. Na fasadi okrenutoj prema trgu. U jednoj bočnoj prostoriji na I spratu sačuvan je originalni parketni pod od raznih vrsta intarziranog drveta.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Drago Palata Drago nalazi se na trgu pred katedralom Sv. iznad uličnog prolaza. sjevernog koji ima odlike zrelog gotičkog stila XIV-XV vijeka. godine izveo vrijedne vajarske radove na unutrašnjosti relikvijara katedrale Sv. Na terasi su uzidani umivaonik i grb porodice Grgurina. do 1337. testamentom poklonila kotorskom biskupu Rajmundu veliku porodičnu zgradu blizu katedrale. Druga značajna ličnost iz porodice Grgurina je kanonik Marko Antonije Grgurina. Palata je pripadala znamenitoj vlastelinskoj porodici Drago koja je od XIII do XVIII vijeka dala puno značajnih ličnosti na polju kulture i umjetnosti. s prvom. Grb porodice Drago. Nakon pregradnji u XIX vijeku. u kojoj je rekonstruisana i drvena tavanica po uzoru na originalnu. Naime. i barokno koncipirani vrt na nivou I sprata. Posebno je dragocjena obrada enterijera palate sa rekonstruisanim (poslije zemljoteresa 1979) drvenim tavanicama. Palata Drago sastoji se iz dva dijela. Nakon obnove poslije zemljotresa 1979. nalazi se renesansno koncipirani prozor sa anđelom raširenih krila na Palata Grgurina Palata Grgurina nalazi se na trgu poznatim pod imenima „Pjaca od cirkula”. bio posrednik u pregovorima između crnogorskog vladike Petra I Petrovića i francuskog maršala Marmona i generala Gotijea. dok je zadnji dio palate sa tri sprata ostatak neke starije građevine koja je bila na tom mjestu. na kojoj dominiraju balkoni i centralno grupisani portali i prozori sa baroknim karakteristikama. Dugi niz godina služila je kao obdanište. Današnji Pomorski muzej Crne Gore otvoren je 1952. kao uspomenu na porijeklo porodice iz tog grada. i južnog. sa podovima od dijagnoalno slaganih kamenih ploča bijele i crvene boje u centralnim dvoranama i ulaznom holu. i raskošna bifora u stilu cvjetne gotike na drugom spratu. koji ima na štitu kozu – simbol grada Kopra. Palata Grgurina građena je u stilu zrelog baroka. Pored ove palate nalazila se još jedna prema katedrali (današnja Biskupija). a neposredno pred zemljotres 1979. kao i na kapitelima koji nose svod iznad uličnog prolaza koji vodi sa trga do ulaznog stepeništa na sjevernoj fasadi. Originalni raspored prostorija oko centralnih sala na I i II spratu palate dosljedno je sproveden u njenom prednjem dijelu koji izlazi na trg. posebno velika trifora i monofore na drugom sparatu. Tripuna. On je posredovao prilikom dolaska u Kotor poznatog mletačkog vajara Francesca Cabiancae. kao stambena zgrada. kao i čitava glavna fasada. naročito velikoj „gotičkoj“ sali na drugom spratu. Ova sala je sada najznačajniji ambijent sa gotičkim karakteristikama u gradu. sa dosljedno sprovedenim principom gradnje bokeljskih palta „četiri sobe i salon”. kao začetak današnjeg Pomorskog muzeja. okrenutog trgu pred katedralom. te ekonomskog i političkog života Kotora. koji je tokom 1704-1708. Kroz čitav XIX vijek i do kraja I svjetskog rata. Pripadala je plemićkoj porodici Grgurina.

PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Lombardić Palata Lombardić nalazi se u sjevernom dijelu urbanog jezgra Kotora. U periodu 1804-1806. ima karakteristične barokne volute na spoju sa krovom. godine. godinom izgradnje 1760. a okolo puze miš. Palata obuhvata cijeli jedan gradski blok. U današnjem obliku palata Grubonja potiče sa kraja XVI vijeka i sačuvala je sve odlike renesanse u obradi profilacije prozora. Palata se sastoji od tri jedinice sa posebnim ulazima. oslonjen jednom stranom na palatu. Mala vidionica. Palata Lombardić nastala je sredinom XVIII vijeka. Na glavnoj fasadi. profilisane prozorske okvire. Palata ima fino obrađene barokne elemente: portal u bunjatu. godine palata je rekonstruisana. koja se kao institucija prvi put pominje u spisima notarske knjige 1326. koja se nalazi na glavnoj fasadi. između prozora prvog sprata. u palati Lombardić nalazio se Ruski konzulat. Iznad tog prolaza. kod svojih prijatelja Palata Grubonja Palata Grubonja nalazi se u blizini Sjevernih gradskih vrata. Oko 1955. Luke. kasnije dugogodišnjeg gradonačelnika Kotora. Marije od rijeke. gušter i kornjača. a glavna fasada je okrenuta ka Trgu Sv. čije pragove nose konzole sa fino modelovanim lavljim glavama na prvom spratu. palata je pripadala značajnoj plemićkoj porodici Grubonja. kojoj se kroz oči provlače zmije. i predstavlja tipični barokni stambeni blok. Na njemu je postavljen medaljon sa likom krilatog lava Svetog Marka. na sjevernoj. budući da se tamo javlja u XII-XIII vijeku. a možda se doselila iz Zadra. U ovoj zgradi često su boravili Petar I i Petar II Petrović Njegoš. i latinskim natpisom: Regia munitae rupis via (Glavni put za tvrđavu u brdu). koja se pominje u notarskim spisima XV vijeka. a ispod nje reljef sa prekrštenim mrtvačkim kostima i lobanjom. koji sa sjeverne strane izlazi na trg kod crkve Sv. zapadnoj i istočnoj strani. Luke. Smatra se da je to amblem stare protojereja Ilije Lombardića i kapetana Toma Lipovca. 24 25 . nalazi se barokni luk od opeka sa volutama. kao i balkone sa kamenim balustradama na sjevernoj i južnoj fasadi. i već po tome spada među najstarije gradske apoteke u Evropi poslije Italije. a sa južne na malu pjacetu na kojoj se nalazi česma Karampana. tako da u zemljotresu 1979. gradske apoteke. iza crkve Sv. Po tradiciji. ugrađena je reljefna ploča sa gotičkim Hristovim monogramom: IHS. nije pretrpjela oštećenja. Sa sjeverne strane plate Grubonja nalazi se ulaz u gornji dio tvrđave.

Palac Milošević 7. Naziv „palac“ nosili su uvijek. tj. među lokalnim stanovništvom. kasnije su i druge reprezentativne kuće počele da dobijaju epitet palata. 4. 3. i samo. Palac Ivanovića na lokalitetu Marović Palac Tripković Drugi palac Ivanović „Kokotova kula“ ili Palac Dabinovića 5. njih sedam. PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | DOBROTA 1 2/3 4 5 6 7 8 9 10 11 Palata Radoničić Ostale palate porodice Radoničić Palata Milošević Kuća „Vida Lušina” .„Kokotova kula” Palata Ivanović Palata Tripković Palata Ivanović na lokalitetu Marović 26 27 . Palac Radoničić na Plagentima Međutim. sljedeći objekti: 1. Iako je izvorno samo jedna od njih nazivana palatom. koji je korišten isključivo za mali broj određenih objekata. 2. sada se navode „tri palate bratstva Radoničić“. u upotrebi je naziv „palac“.„Centralna komisija” Palata Kamenarović „Krivi palac” Palata Dabinović . „Krivi palac“ – na lokalitetu Radimiri 6.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | U Dobroti. Najuočljiviji primjer vezan je za kuće bratstva Radoničić na Plagentima.

palatu je otkupila „Jadranska straža” (pomorska organizacija. u kojima su dozidani pomoćni objekti. zasađeno ukrasnom vegetacijom. na samom kraju poluostva. Tada je. Ilije. Palata ima karakterističnu baroknu koncepciju sa prizemljem. To je mala jednobrodna građevina pokrivena kamenim pločama.belvedera. Porodica Radoničić kupila je. Ima četiri etaže. Ostale palate bratstva Radoničić U neposrednoj blizini palate Radoničić nalazi se i druga palata koja je pripadala ovom bratstvu. nalazi se romanička crkva Sv. Palata je rađena od fino klesanog kamena. za svoje potrebe. ograđeno visokim kamenim zidom sa polukružnom kulom u zadnjem dijelu. Izgrađena je početkom XIX vijeka. pripadala je kotorskoj opštini. radi očuvanja i zaštite istočne obale Jadrana). vjerovatno.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Tri palate bratstva Radoničić Tri palate bratstva Radoničić nalaze se na lokalitetu Plagenti.5 km od Kotora. U pomorskom razvoju Dobrote predstavljali su ekonomski veoma značajno bratstvo. koja se ponavlja oko otvora na svim spratovima. za vrijeme francuske vladavine. Dvorište. na 1. dva sprata i posljednjom etažom u vidu belvedera. iako nije isključeno da potiče čak iz preromaničkog perioda X-XI vijeka. Na drugom spratu sjeverne fasade nalazi se balkon sa kamenom balustradom. Petar II Petrović Njegoš kod svog prijatelja. cijelo poluostrvo od Opštine 1808. Palata Radoničić Palata Radoničić nalazi se na samom poluostrvu Plagenti. Poslije II svjetskog rata palata je služila kao dom Srednje pomorske škole u Kotoru. danas je podijeljeno na dva dijela. Godine 1937. Crkva Sv. prilikom adaptacije. godine. od kojih je posljednja u obliku vidionice . zajedno sa poluostrvom Plagenti. kapetana Krsta Jozovog Radoničića. za 500 talira. Radoničići su bili kapetanska porodica koja je sagradila nekoliko reprezentativnih građevina na području Dobrote. Oko palate se nalazi dvorište. koja je fasadu potpuno presjekla i izmjenila izgled tipične bokeljske palate. podignuta velika terasa na 16 stubova. koja se datuje u XIII vijek. Izgrađena je na blagom uzvišenju. u nivou prizemlja. koji je palatu i sagradio. Ilije. koje je do kraja XVIII vijeka posjedovalo deset brodova i dvanaest kuća. u XVIII ili krajem XVII vijeka. a čiji su djelovi kasnije prešli u vlasništvo porodica Dabinović i Radimir. boravio 28 29 . uz sjevernu glavnu fasadu. Palata je građena. Uz palatu Radoničić. dok je danas u njoj smješten Institut za biologiju mora. oformljena 1922. U prizemlju se nalazi centralno postavljen pravougaoni portal sa skromnom kamenom profilacijom. U palati je 1847.

baš kao i jedrenjak „Nemirna” posljednji bokeljski jedrenjak. Jedina u Dobroti ima dvije reprezentativne fasade. kao četvrtu etažu. Matije. Na jugoistočnom uglu palate nalazi se jedna od rijetkih sačuvanih ugaonih kulapuškarnica. dva sprata i široki belveder. izduženog oblika i ima prizemlje. palata Milošević. uvučena među starije zgrade. Treća palata bratstva Radoničić podignuta je krajem XVIII vijeka. palata Milošević je dvojna. koji su od obalnog puta odvojeni visokim kamenim zidom. Palatu su zidali. glavnu prema zalivu. podignuta u prvoj četvrtini XIX vijeka. sa monogramima graditelja NM i VM. posljednji je svjedok velike ekonomske i kulturne ere bokokotorskog pomorstva. ali je naknadnim intervencijama prekrivena malterom. Iako je rađena po uzoru na karakteristične barokne palate sa belvederom i sadrži i određene kasnobarokne elemente. centralno postavljen belveder. Stepeništa se nalaze na krajnjim krilima. zidao kapetan Božo Ilijin Radoničić (1758-1822). Ono što izdvaja ovu palatu od ostalih baroknih palata sa belvederom u Boki jeste specifična linija krova. Najveća je i najmlađa palata u Dobroti. jedna od najvećih palata u Boki. koja počiva na kamenim konzolama. promjenama vlasnika i pregradnjama mijenjan. Na spratovima se nalaze po dva salona sa ulazima u simetrične prostorije. tj. sa južne strane crkve Sv. S obzirom da je građena za potrebe dva vlasnika. Palata ima dva ulazna portala i dva pergula (mali balkon) sa metalnim balustradama na drugom spratu. Ispred palate nalazi se popločano dvorište i vrt. tj. urađenu od korčulanskog kamena i drugu prema brdu. tako da ima dva ulazna portala.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Milošević Palata Milošević nalazi se u neposrednoj blizini pristaništa Dobrote. ipak. broju pomoraca i pomorskih kapetana koje su dali. sa dvorištem prema obali koje je na dva nivoa i ograđeno kamenim zidom. Palatu je. Palata je zidana od fino klesanog kamena. braća Božan (Natale) i Vido Milošević. Palata je funkcionalno podijeljenja na dvije cjeline. Palata se nalazi uz obalu. Unutrašnji raspored 30 je. Palata Milošević. Dvorište je podijeljeno na dva dijela. pomorski kapetani i brodovlasnici. dva sprata i. Palata je pravougaonog. Sagrađena je na uzvišenju. 1828. i ima prizemlje. a u XIX vijeku devet brodova. i jedino su u južnom dijelu zgrade sačuvani autentična „konoba“ i oslikani salon na spratu. Miloševići su bili dvanaesta porodica u Dobroti po bogatstvu. ima klasicistički karakter. kao četvrtu etažu. takođe vlasništvo ove porodice. Svi otvori na fasadama imaju pragove sa skromnom uobičajenom profilacijom natprozornika. 31 . Dio palate danas se nalazi u vlasništvu još jedne značajne dobrotske porodice. vjerovatno. Palata je zidana od kamena. koju oblikuju čak tri viđenice – jedna postavljena na samom belvederu i dvije bočne. funkcionalno je podijeljena na dvije jednake i simetrične cjeline. U ogradnom zidu nalaze se dva ulazna portala. porodice Milošević. godine. Pred kraj XVIII vijeka posjedovali su sedam brodova i šest skromnijih kuća u Dobroti. Prostrane konobe i velike sobe sa izrazito visokim plafonom sačuvale su svoj originalni izgled.

Već 1839. Matije. koje je. nikad nije završena. Kamenarovići vode porijeklo iz Hercegovine. godine. na oko 3 km od Kotora. od kojih je veći dio bio na lokalitetu Kamenari. tako da je bila u ruševnom stanju sve do 1988. Da je ova porodica bila jedna od uticajnijih u Dobroti svjedoči i kompleks kuća koje su im pripadale. Kao prvi poznati Kamenarović pominje se Pavo Đurov (1696-1787). i jedna. Ispred kuće. da bi zamijenila stariju i manju crkvu Sv. Tridesetih godina XX vijeka kuća je ostala bez krova. a zatim je prešla u vlasništvo Tripkovića. na lokalitetu „Kamenari“. Kapetan Vido Božov Kamenarović (1827-1911) bio je jedan od osnivača i prvi predsjednik „Slavjanske čitaonice“ u Dobroti. dalo 109 pomoraca. U to vrijeme. godine. godine. pripadala porodici Ivanović. Kamenarovići su posjedovali 9 objekata. zadužbina Kamenarovića. u periodu od XVIII do XX vijeka. od kojih 68 kapetana. koja ima specifično rješenje sa dva simetrična zasvedena prolaza . Na čelu Komisije. godine. Kuća je. zbog nepovoljnih ekonomskih okolnosti nakon pada Mletačke republike. U grupaciji Kamenarović. kada je restaurirana zahvaljujući sredstvima brodovlasnika Boža Dabinovića. prizemljem i dva sprata. godine. godine u popisu kuća kotorskog područja. nalazio vrt. prema moru. Ime Centralna komisija dobila je jer su se u njoj odvijali glavni događaji krajem 1813. iznad zasvedenih prolaza. Kamenarovići su jedno od najpoznatijih pomorskih bratstava Dobrote. Po popisu zgrada iz 1808. Pretpostavlja se da su palata i dio kuća grupacije sagrađene u drugoj polovini XVII vijeka. ograđeno visokim kamenim zidom sa ulaznim portalom. Do promjene prezimena u Kamenarović došlo je 1560. Neposredno uz ovu grupaciju nalazi se i crkva Sv. Ivana u brdu. koje su. prema brdu. Po njegovoj želji. Centralna komisija. kuća „Vida Lušina” ima veoma jednostavnu formu. prvobitno. Na njemu se nalazi centralno postavljen balkon.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Kuća „Vida Lušina” /zgrada „Centralne komisije”/ Kuća „Vida Lušina” nalazi se u Dobroti. i početkom 1814. osnivač crkve Sv. Ispred gupacije nalazi se veliko pristanište – ponta i mandrać. Na glavnoj fasadi vile nalaze se dva balkona sa balusterima kasnorenesansnog karaktera. od poznate porodice Krasojević. Palata Kamenarović Palata Kamenarović nalazi se u sklopu grupacije kuća bratstva Kamenarović. nalazi se popločano dvorište. sastavljene od devet Bokelja i devet crnogorskih glavara. jedini sačuvani grb ovog tipa u Boki. Ivana. a iza su terasasti vrtovi. uši) u dijelu natprozornika. ali. po kome se još uvijek u narodu naziva kuća „Vida Lušina”. bio je crnogorski vladika Petar I Petrović Njegoš. i predsjednik (guardian) Bratovštine bokeljskih pomoraca Sv. Za razliku od baroknih palata. u palati je održana Skupština o ujedinjenju Crne Gore i Boke Kotorske i formirana privremena zajednička vlada. Grb porodice Kamenarović sačuvan je iznad ulaznog portala u dvorište palate. vodi se na ime Vida Lukina Tripkovića. Prozori na vili imaju prošupljene kamene konzole . Palata Kamenarović ima četiri etaže. služile za zaštitu od sunca – kao nosač za drvenu šipku o koju se kačio zastor. u katastarskom uredu Splita. pred konačni pad Napoleonove vladavine.„auricolae” (lat. u središnjem dijelu Dobrote. pored palate. na tavanici je naslikan stari grb porodice Kosojević. vjerovatno. od kojih je posljednja beveder. vjerovatno dograđen naknadno. 33 32 . kao i otvori sa baroknim karakteristikama i grb porodice Kamenarović Vila Kamenarović je dvojna kuća. a nakon preseljenja u Veneciju. Ona je započeta krajem XVIII vijeka. Đorđa i Tripuna. Uz ogradni zid prema moru smješten je prizemni pomoćni objekat. starija kuća.„volta“ u prizemlju. u obnovljenu palatu smještena je Pomorska biblioteka Fakulteta za pomorstvo u Kotoru. prije pojave drvenih kapaka. U salonu kuće smještene sa južne strane palate. kao i na fasadi vile. Prvi put se pominje 1809. koja se spominje još 1480. sa četvorovodnim krovom. sa južne. godine. dok je Kotor još bio pod vlašću francuskog generala Gotjea. nalaze se još i vila. smještena sa sjeverne strane. dok se iza. sa manjom vidionicom. kada je pripadala kapetanu Vicku Ivanoviću. tzv.

Na drugom spratu. pozajmicu za otkup crnogorskog vladike Danila Petrovića kada su ga bili zarobili Turci. dok je južno dograđeno kasnije. jedino za ovu palatu u Boki postojao je i drveni model-maketa. i predstavlja jednu od najljepših baroknih palata u Dobroti. 34 . i ima prizemlje. U „Kokotovoj kuli“ je crnogorski junak Nikac od Rovina (Tomanović) liječio rane zadobijene u borbi sa Turcima. podignuta je polovinom XVIII vijeka. dva sptara i potkovlje u kome je. Dobrotski pomorci izvojevali su 1717. ali su. po ženskoj liniji. Pretpostavlja se da je Đuro podigao ovu palatu u vrijeme svoje najveće aktivnosti. takođe. Unutrašnji raspored je trodjelan. prešao u vlasništvo porodice Dabinović. Ponta i mandrać nekada su pripadali palati. Palata je sagrađena uz samu morsku obalu i nema ograđeno dvorište. na spoju dva dijela. za vrijeme Krimskog rata 1854. 35 diplome Ruske crnomorske komande. Stepenište se nalazi u srednjem dijelu. nalazi se po jedan balkon na kamenim konzolama sa ornamentima – akantusovim lišćem. Na spratu. Posjedovao je nekoliko brodova. belveder sa barokno oblikovanim završetkom. nosilac Palata Dabinović /„Kokotova kula”/ Palata Dabinović. ona je jedna od najljepših. Palac ima prizemlje. On i njegovi sinovi pominju se kao trgovci iz „Kokotove kule”. a već početkom XVIII vijeka raspolaže ogromnim kapitalom. Da nijeste gori za junaštvo Od kosovske do tri pobratima?” (Petar II Petrović Njegoš. godine. Koliko je poznato. godine. nalazi se reprezentativni centralni salon. Iako je „Kokotova kula” mnogo manja u odnosu na ostale barokne palate Boke. Đuro je bio jedan od najaktivnijih zalagača za tu privilegiju. tako da su. centralno. koji nije sačuvan. koji je u to vrijeme bio jedan od najbogatijih kapetana u Boki. kao i centralnim postavljanjem vidionice. U XVIII i XIX vijeku najistaknutiji predstavnici bratstva bili su: vitez Božo Radimir (1738-66). već kao posljedica potrebe proširenja građevine. kao treću etažu. Na prvom spratu nalazi se salon. U zadnjem dijelu su kuhinja i pomoćne prostorije. na oko 4 km od Kotora. otvorenim dvorištem „Krivi palac” je odvojen od obalnog puta. Porodica Radimiri zauzima prvo mjesto u Dobroti po bogatstvu i broju kapetana koje je dala (110). Imali su 44 broda i 24 kuće na raznim mjestima od Ljute do Kotora. Đuro Dabinović (1661-1731) imao je nadimak Kokot. njegovi vlasnici nasljednici brodovlasnika Boža Dabinovića. Porodica Dabinović jedna je od značajnijih dobrotskih porodica. danas. Krsto Radov (1766-1832). Dobio je naziv „Krivi palac” po glavnoj fasadi koja ima karakterističan blagi lom u osnovi. a bočno četiri sobe. a za vrijeme francuske vladavine u Boki davao je pozajmice francuskoj upravi za nabavku soli. nosilac Legije časti stečene u doba Napoleona i Filip Tripov (1828-1901). Palata je izgrađena od fino klesanog kamena. trgovačke i umjetničke veze. Ideja da se dogradnjom postigne utisak jedinstvenog izgleda ostvarena je u potpunosti. a može se pretpostaviti i da je poslužila kao uzor kasnijim baroknim palatama. Ka se skoro u vino hvaljaste Nakraj mora u Dobrotu malu. Palac je. Tek je proširenjem palaca bilo moguće ostvariti baroknu koncepciju prostora „četiri sobe . i još uvijek je u ruševnom stanju. U prizemlju palaca nalazi se konoba sa dva ulaza. sa kojom je Dobrota imala političke. „Krivi palac” dobio je današnji oblik na prelazu XVIII i XIX vijeka. dala pozajmicu ruskom admiralu Senjavinu. Ovo je posebno naglašeno simetričnim postavljanjem otvora i balkona na fasadama. godine prava pomorske opštine za Dobrotu. postoji podatak da je palac bio u vlasništvu Luke Markova Radimira i da je procijenjen na 3 000 forinti.jedan salon”. zajedno sa porodicama Ivanović i Tripković. zahvaljujući kapetanu Antonu Božovu Radimiru. izgradnjom obalskog puta početkom XX vijeka. „A znate li. sa prednje strane. na oba krila. U prvoj fazi nastojalo je sadašnje sjeverno krilo palate. Na središnjem dijelu prvog sprata nalazi se balkon sa kamenom baroknom balustradom. Svojim prednjim. od nje odvojeni. tri sokola sivi. pjesma „Sinovi Obilića”) Projekat za palatu Dabinović vjerovatno je uradio neki arhitekta iz Venecije. Na visoku Kokotovu kulu. U popisu kuća iz 1808. Pisani podaci iz XVI vijeka govore da je porodica tada živjela na Ljutoj. gdje se terasasto pružao. Lom na fasadi „Krivog palaca” nije nastao iz estetskih razloga. Porodica je. za vrijeme boravka Ruske flote u Boki 1806. Vrt se nalazio sa strane i iza palate. sprat. Palata je teško oštećena u zemljotresu 1979. godine.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | „Krivi palac” „Krivi palac” nalazi se u središnjem dijelu Dobrote. kasnije. Ogledalo srpsko. Iza palaca nalazi se veliko dvorište ograđeno visokim kamenim zidom. i. iza koga su se prostirali terasasti vrtovi. Početkom XVII vijeka posjedovala je imanje u Dobroti. postavljena manja vidionica. poznata i kao „Kokotova kula”. Porodica Dabinović dala je.

zidovi sa baroknom malternom dekoracijom i stepenište sa balustradom. ispod terase. godine procijenjena na 7000 austrijskih forinti. uzdignutog na terase. koji je 1813. izdignuta i povučena u odnosu na obalu. Palata je bila bogato opremljena umjetničkim djelima. kao najskuplja palata u Dobroti. Isti raspored zastupljen je i na drugom spratu. Zabilježeno je da je dao pozajmicu generalu Marmonu u iznosu od 3000 zlatnih mletačkih cekina. dva sprata i četvrtu etažu u obliku belvedera. monsinjor Gracija Ivanović. Fasada palate rađena je od fino klesanog kamena. itd. koje je pripadalo palati. 37 36 . koji se oslanja na pet profilisanih konzola. Unutrašnjost palate karakterisali su podovi od dvobojne terakote. Palata Ivanović je tipična barokna palata sa tri etaže i vidionicom . Ima konobu. U zemljotresu iz 1979. Građena je krajem XVIII vijeka i predstavlja jednu od najimpozantnijih baroknih kapetanskih palata Boke Kotorske. Obova je počela 1955. Na prvom spratu nalazi se centralni salon iz koga portali vode u susjedne sobe i na stepenište. Na drugom spratu. Iako su Tripkovići imali još šest kuća. prema brdu. Poslije rata. Eustahija u Dobroti. podzidan ogradnim kamenim zidom sa dugačkom balustradom. Zemljotres iz 1979. Uz ogradni zid prema moru.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Ivanović Palata Ivanović nalazi se južno od crkve Sv. Palatu Tripković podigao je kapetan Andrija Jozov Tripković. Fasadom dominira balkon. Ispred palate nalazi se pristanište . terasa sa baroknom balustradom. na kome se nalazi „đardin”. sa ograđenim i podignutim dvorištem. Antuna u Perastu. drvene gredne tavanice. od kojih 63 kapetana. sa zabatom baroknih linija. i časne sestre su se uselile u palatu 1957. godine glavni fasadni zid belvedera u potpunosti je srušen. godine i same nabavile sredstva za obnovu palate. Na samom vrhu belvedera nalazi se ukras u obliku kule. U popisu kuća iz 1808. ova palata bila je najistaknutija. kotorski biskup. jasna barokna koncepcija i bogato obrađeni arhitektonski detalji. tako da je prilikom popisa kuća 1808. Iza palate pružaju se terasasti vrtovi. palata je useljena 1989. a tokom XVIII i XIX vijeka pominje se čak 86 pomoraca iz ove porodice. Palata Tripković Palata Tripković nalazi se u neposrednoj blizini palate Ivanović. ali je nedavno rekonstruisan. Palata Tripković jedna je od najmonumentalnijih palata u Boki. centralno je postavljen veliki balkon. sarajevski biskup. trgovačke mornarice. nalazi se aneks u kome je bila kuhinja. godine ponovo je oštetio palatu. godine postoji podatak da se palata nalazila u vlasništvu Mata Ivanovića i njegove braće. kao i „pozadina” ovog sklopa. Godine 1909. Toj monumentalnosti doprinosi postament palate. Podignuta je u XVIII vijeku. Časne sestre prešle su u Dobrotu 1954. Pripadala je porodici Ivanović. Palata je oštećena za vrijeme II svjetskog rata. Palata je povučena od obale i izdignuta na plato. Svi otvori na fasadi imaju baroknu profilaciju. podsticao je dolazak časnih sestara u Dobrotu. U ogradnom zidu nalazi se portal sa porodičnim grbom. knjigama. i da je bila procijenjena na 6400 forinti. čije su potporne konzole ukrašene ornamentima sa motivima akantusovog lišća.belvederom. nalaze se pomoćne prostorije. kao predsjednik Dobrotske opštine. Terase krasi raznovrsno bilje. bio jedan od devet Bokelja u Centralnoj komisiji. Tokom XVIII vijeka porodica Tripković odigrala je značajnu ulogu u razvoju trgovine. Josip Stadler. Nakon obnove. Iznad portala na prvom i drugom spratu nalazi se dekorisani profil u obliku stilizovanog akantusovog lista. stiže se kamenim stepeništem. a danas je u vlasništvu Katoličke crkve. stilskim namještajem. Belveder ima specifičnu baroknu liniju krova. kupio je ovu palatu sa željom da se ona preuredi u ljetnje odmaralište za djecu iz sarajevskih sirotišta. koju čine surove i gole Dobrotske strane koje dosežu do 1000 m. Sa zadnje strane palate.ponta sa velikim mandraćem. U dvorište se ulazi kroz profilisani kameni portal na kome se nalazi isklesani grb porodice Ivanović. na drugom spratu. koje su prije toga boravile u samostanu Sv. Palata je izgrađena od fino klesanog korčulanskog kamena. Imali su 18 brodova. građevinske djelatnosti i kulturnog života Dobrote. Do dvorišta.

Eustahija. PERAST učestvovali u pokušaju osvajanja Ulcinja.738 forinti. godine postoji podatak da se palata nalazila u vlasništvu Luke Ivanovića i da je bila procijenjena na 6. Izdignuta je i povučena u odnosu na obalu. U ogradnom zidu nalazi se portal sa grbom porodice. Bratstvo Ivanović bilo je jedno od ekonomski najjačih bratstava u Dobroti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Palata Bronza Palata Šestokrilović Palata Mazarović Palata Balović Palata Visković Palata Martinović Palata Brajković-Martinović Palata Smekja Palata Zmajević Palata Lučić-Kolović-Matikola Palata Bujović 38 39 . Beograd. 1981) Palata Ivanović je tipična barokna palata sa tri etaže i belvederom ili viđenicom. ova palata ima mirnije i svedenije rješenje. U mletačko-turskom ratu (1714-1718) Ivanovići su.21.400 forinti. U spisku dobrotskih kuća iz 1808. najčešće. kao i elipsastim prozorom na viđenici. procijenjenih na 23. sa pratnjom od 30 osoba. sa ograđenim i podignutim dvorištem. Svi otvori na fasadi imaju jednostavnu baroknu profilaciju. Prosveta. sa svojim brodovima. a sa unutrašnje strane su pomoćne prostorije. sa italijanskim i albanskim lukama. koji imaju balustrade od kovanog gvožđa. Centralna osa simetrije palate je naglašena portalima i balkonima na prvom i drugom spratu. sjeverno od crkve Sv. U znak zahvalnosti. prilikom njegovog putovanja za Petrograd. U odnosu na drugu palatu Ivanović. Nakon te bitke Ivanovići su dobili titulu viteza. Belveder ima klasično završenu liniju krova. Tokom XVIII vijeka Ivanovići posjeduju 28 brodova kojima su trgovali.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Ivanović na lokalitetu Marović Palata se nalazi na samom kraju Dobrote. godine. Početkom XIX vijeka Ivanovići imaju 11 kuća u Dobroti. U ovoj palati je konte Josif ( Jozo) Ivanović 1833. godine ugostio Njegoša. zbog čega su dobili pohvale od mletačkog generalnog providura Alviza Moćeniga. Najveći podvig naših ljudi na moru u XVIII vijeku bila je borba braće Marka i Joza Ivanovića protiv Turaka u luci Pirej 1756. (Pjesme. Podignuta je u drugoj polovini XVIII vijeka. Njegoš je Ivanovićima posvetio spjev „Glas Kamenštaka” i napisao pjesmu „Srbin Srbima na časti zahvaljuje”.14o forinti. dok najbrojinije bratstvo Radimir ima 24 kuće sa manjom vrijednošću .

mletačko odlikovanje kavalijera (vitezova) Sv.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Šestokrilović Palata Šestokrilović nalazi se na području zvanom Luka. a na strani Kotorana. Porodica Bronza doselila se. Na portalu u prizemlju je grb kazade Šilopi. 40 Palata Bronza je tipična barokna palata. Na drugom spratu je balkon sa renesansno profilisanom kamenom balustradom. U ovoj palati sačuvan je originalni raspored prostorija. Na grbu je predstavljena ptica na stablu. sa prizemljem. Prozori imaju tipičnu baroknu profilaciju. Belveder ima karakteristične barokne volute. Sagrađena je sredinom XVIII vijeka. Krov je četvorovodan. za uspješnu borbu protiv gusara. uz samu obalu. vjerovatno. sa karakterističnim prelomom (kod strehe) . Palata je veoma skladnih proporcija. Kapetani Ivan i Josip Bronza dobili su. koje se nalazi na vrhu brda. iz Skadra.nosače. Marka. u predjelu zvanom Luka. Uz fasadu se nalazi spoljašnje stepenište koje vodi do prvog sprata. za vrijeme austrougarske vladavine. godina. spratom i trećom etažom u obliku belvedera. godine. od portala „u bunjatu” u prizemlju. preko balkona na prvom spratu i mermernog reljefa „Navještenja”. 41 . Na glavnoj fasadi naglašena je srednja vertikala. godine. Šestokrilovići su bili jedno od najstarijih peraških bratstava – kazada. a pripadali su kazadi (bratstvo) Šilopi. Njihov prvi brod Santa Maria di Scarpello pominje se u arhivskim spisima još 1591. Bili su vrsni pomorci i trgovci. o čemu svjedoči natpis na vijencu ispod krova u kome se pominje 1691. bez vidionice. a danas je u njoj Župni ured. Na palati se nalaze i puškarnice. Dubrovčana i Ulcinjana. u jugoistočnom dijelu Perasta. Vjerovatno je sagrađena krajem XVII vijeka. nalazi se grb Šestokrilovića (krilo ptice) i oštećeni natpis: SESTO 1691 CR / ILO / VI / CH / Palata Bronza Palata se nalazi u istočnom dijelu Perasta. ima dva sprata. Miloša Šestokrilovića pominje Mavro Orbin kao vođu 150 Peraštana u borbi protiv bosanskog bana Borića. oko 1150. na vijencu ispod krova. U XIX vijeku. Tavanica ima profilisane drvene grede . služila je kao Carinarnica (otuda u narodu ime Dogana). U unutrašnjosti palate svi pragovi vrata od korčulanskog kamena su bogato obrađeni. do belvedera nad kojim se nalazi kamena kugla. podsjeća na renesansno oblikovanje. U prizemlju su dva barokna elipsasta prozora. Nad balkonom.

zvan Bizetina . Poznat je i po književnoistorijskoj djelatnosti. ali harmonična i monumentalna. u predjelu zvanom Luka. hirurg i diplomata. godine. pored Tripa Kokolje najpoznatiji peraški slikar koji je učio slikarstvo u Veneciji a radio u Beču. i autor Biografije Mazarovića. godine i poslije II svjetskog rata odneseni iz Perasta. Krsto (16801725) pomorac i pisac baroknog perioda. Posljednji potomak porodice u Perastu bila je Teodolina Mazarović čijom se smrću 1919. koji je bio u Persiji u ruskoj diplomatskoj službi.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Mazarović Palata Mazarović nalazi se u jugoistočnom dijelu Perasta zvanom Luka. Antun (1658-1705) vitez cara Leopolda. dva sprata i belvederom. Jedan od najznačajnijih predstavnika porodice je Julije Balović (1672-1727). godine i tu napisao pjesmu „Paris i Helena” ili „Noć skuplja vijeka”. u vidu ankesa. i ugostio Petra Zrinskog prilikom njegove posjete Perastu. U kotorskim spisima porodica se spominje još 1334. sakupljač narodnih pjesama. u kojoj hronološkim redom iznosi događaje iz istorije Perasta. koji su pripadali kazadi Dentali. Jedan dio ovog rukopisa nalazi se u Župnom arhivu u Perastu. U palati je sačuvan originalni raspored prostorija. sa po dva ovalna barokna prozora sa strane. cijenjeni pomorski kapetan kome je Mletačka republika povjerila komandu na jedrenjaku „Giove Fulminante”. iznad starog puta. U palati su se nalazili izuzetno bogati porodični arhiv i biblioteka. U prizemlju se nalazi portal u bunjatu sa po dva barokna eliptična prozora. Istakao se na dužnosti kapetana peraških zastavnika na mletačkom admiralskom brodu. a na prvom spratu veliki portal sa kamenom balustradom u donjem dijelu. Do restauracije 1981. samo šest godina nakon prvog uzletanja francuskih balonista. među kojima i cara Josipa I i Mariju Tereziju. bilo privatnom pomorskom trgovinom. godine. godine). U zadnjem dijelu palate se. bilo u ratnoj mornarici. četiri sobe i salon. Fasadu palate Mazarović djelimično zaklanja niz kuća koje se nalaze ispred nje i izlaze direktno na stari put. Palata ima dva sprata i belveder sa volutama. kao i autentični enterijer sa malternom dekoracijom na zidovima. simbol besmrtnosti. Među značajnim predstavnicima porodice Mazarović su: Luka (1618-1705) sudija i opštinski kapetan Perasta. U prizemlju je portal. sa prizemljem. obrađen u bunjatu. započeta krajem 1714. kada je zgrada preuređena za stanovanje. na kojem se nalazi grb Mazarovića. koji je u dva maha obavljao dužnost sudije u opštinskoj službi. Palata Balović je tipična barokna palata XVIII vijeka .koji je ranije pripadao palati.sa terasom sa polukružnim svodom iznad izvora . nalazi kuhinja na dvije etaže. iz kazade Smilojević. izveo demonstraciju leta balonom u Zagrebu. Mazarovići su bili jedna od najuticajnijih peraških porodica. za šta je sticao javna pismena priznanja. godine. predstavlja jedan od karakterističnih primjera kasnobaroknih palata sa belvederom. koji je učestvovao u Peraškom boju 1654. gdje je portretisao mnoge Habzburgovce. Vicko (1613-1683) četiri puta biran za opštinskog kapetana Perasta. a u Perastu se javljaju od XV vijeka. Drugim spratom dominira balkon na šest konzola. (postoji sačuvan njegov nacrt sa proračunom za rekonstrukciju crkve Sv. gdje se ističe njegova „Peraška hronika”. koji su oko 1933. godine gasi porodica Mazarović u Perastu. Intenzivno se bavio sakupljanjem narodnih pjesama i zauzima značajno mjesto među predvukovskim sakupljačima narodnih pjesama. Ispred palate se nalazi „boljun”. izvor slatke vode. tj. 42 . kao poslanik i ministar cara Aleksandra I i odlikovan ordenom persijskog šaha i Karlo prvi aeronautičar na južnoslovenskim prostorima koji je 1789. Palata Balović Palata Balović nalazi se u istočnom dijelu Perasta. dr Šimun. prvi na ovim prostorima. sa velikim centralnim salonom u sredini. 43 Na porodičnom grbu nalazi se smilje. godine. Palata se nalazi u ruševnom stanju već više od jednog vijeka. Julije Balović je 1693. čiji su se tragovi sačuvali uprkos dugotrajnoj izloženosti atmosferskim uticajima. a drugi je u Naučnoj knjižnici u Splitu. bavili su se pomorstvom. U ovoj palati je ljetovao Njegoš 1846. bio je sačuvan enterijer sa originalnim rasporedom prostorija. Građena sredinom XVIII vijeka. napisao i pomorski priručnik „Pratiche scrivanesche”. Palata je sagrađena polovinom XVIII vijeka. Balovići.jednostavna. Uz palatu se nalazi i starija kuća Mazarovića sa renesansnim karakteristikama. Nikole u Perastu iz 1711.

Krsto Josipov Visković (Perast. lođe sa đardinom i novog dijela palate. i trideset sedam godina je bio kapetan na jedrenjacima i parobrodima Austrijskog Lojda. a iznad nje zubatac. proslavio se kao jedan od posljednjih branitelja Venecije. i na njemu je uklesana godina 1718. u čijem gornjem dijelu je zubatac. je organizovao odbranu grada prilikom turskog napada koji je predvodio Mehmed aga Rizvanagić 1654. Na posljednjoj etaži kule sačuvan je top. a u donjem lav . Na palati se nalaze tri portala. bio je jedan od potpisnika Deklaracije o ujedinjenju Crne Gore i Boke. što je rezultiralo objavljivanjem knjige ‘’Storia di Perasto’’ i monografijom o ostrvu Sv. Najstariji dio palate je kula. prema moru.kao posebni znak ove porodice. Josip Visković i njegova sestra Anka. Na njemu je raskošni grb. na dvorišnom zidu. Kapetan duge plovidbe je postao 1856. na razvoju turizma u Boki. kroz više od pet vijekova. Godine 1813. Moreji i Hercegovini. Značajan je njegov angažman početkom XX v. političkoj i kulturnoj prošlosti Perasta.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Visković Palata Visković nalazi se na području zvanom Luka. Dali su veliki doprinos pomorskoj. od XV do druge polovine XX v. 45 . u priobalnom dijelu Perasta. sa donje strane starog puta. Bio je vicekonzul Švedske i Norveške u Konstanci. Frano Marjanov Visković (1665-1720) 44 („collonello’’) pukovnik istakao se u borbama protiv gusara i Turaka u Grčkoj. proslavljeni kapetan Perasta. glavni agent Austrijskog Lojda u Kotoru. Krsto Vickov Visković (1612-1676). Poznat je po izumima nautičkih sprava i kao autor udžbenika za pomorske škole. je glavni ulaz u palatu. izgrađena oko 1500. udata Radimir su bili posljednji izdanci ove stare peraške plemićke porodice. Uz kulu su dograđeni palata na dva sprata sa lođom i novi dio. Marka i titulu kavalijera 1703. krst Sv. sva tri rađena u bunjatu. godine. generalni konzul Austrougarske u Brindiziju. koja je bila jedan od centara sistema odbrane grada. Eubiji. 1856-1913) pomorski kapetan. palate. Vjekoslav (Luiđi) Antonov Visković (1828. na Peloponezu. što se vidi po uklesanom natpisu na nadvratniku kule – pet slova „P”: Parvum Propugnaculum Pro Praesidio Perasti (mali odred za odbranu Perasta). Sa iste strane. vojnoj. Prvi je među sedam Peraštana dobio najveće mletačko odlikovanje. nalazi se portal u prizemlju lođe. Prvi portal se nalazi na južnoj strani. trgovačkoj. Đorđa. godine. Viskovići su pripadali kazadi (bratstvu) Zubaci (Dentali). kada su Peraštani izvojevali najslavniju pobjedu u svojoj istoriji. godine. uz stari put. Frano Antonov Visković (1836 -1905) je najistaknutiji član porodice. Nikola Visković (XVI v) je kao kapetan Perasta predvodio Peraštane prilikom opsade Kotora od turske flote Hajrudina Barbarose 1539. Na portalu je izrađena riba zubatac iz grba Viskovića i uklesani inicijali F C C V (Francesco Conte Colonello Viscovich). simbol kazade kojoj su Viskovići pripadali. Zaslužan je za sistematizaciju Arhiva peraške opštine. Na sjeverozapadnoj strani. Josip Alvize Josipov Visković (1760-1824) pomorski kapetan. Kompleks Viskovića sastoji se od četiri dijela: kule (čardaka).1891) kapetan duge plovidbe. Bavio se proučavanjem porodičnog arhiva.

sa tvrđavom Sv. Salon na prvom spratu palate je dekorisan krajem XIX vijeka. Na ulaznom dijelu palate je grb kazade Čizmai . O godini gradnje svjedoči natpis iznad ulaza u gornji dio palate: D. Već 1748. cijelom dužinom fasade. već u drugoj polovini XVI vijeka. Palata se sastoji iz dva dijela . PETRUS COMES SMECCHIA DOMUM DE SUO AERE ERREXIT PRIDE NONAS AVGUSTI MDCCLXIV Palata Smekja je najveća palata u Perastu. Petar Smekja dovodi svoju porodicu do ekonomskog uspona. Novi dio palate završen je 1936. O. kao pomorci sreću se vrlo rano. Na jednom od njih. zaustavili su se u Perastu. Smekje. porodica koja je pripadala kazadi Čizmai. Krsta. Nikole. godinom. Marka. poslije čuvenog trgovačkog poduhvata. godine. gdje je obavljena dopunska nastava. 1697. izgrađenog 1764. U dnu terase su dva jednostavna portala i prozor. godine Mletački senat ga je izabrao da poučava pomorskim vještinama grupu ruskih kneževa i boljara. Na palati se nalazi grb kazade Čizmai (ruka koja drži granu) kojoj su pripadali Martinovići. godine bila smještena fabrika konfekcije „Jadran Perast”. On je jedini još uvjek u potpunosti sačuvani salon u Perastu. godine. na kome se navodi da su palatu podigli Vicko i njegova braća. u visini prvog sprata. On je u Veneciji ruskim pitomcima predavao nautiku i izveo sa njima tri praktična putovanja. Palata ima prizemlje. Palata Brajković-Martinović nalazi se zapadno od glavnog trga. ispred crkve Sv. u stilu Napoleona II. U novou prvog sprata je prostrana terasa. godine. godine. Zahvaljujući pomorskom iskustvu i vještini. priobalnom dijelu Perasta. Među najistaknutijim predstavnicima porodice Martinović bio je Marko Martinović (1663-1716) pomorski trgovac. koji se nekada pružao duž cijele Palata Smekja Palata Smekja nalazi se u središnjem. neposredno uz crkvu Sv. nalazi se terasa. Ova dva dijela su spojena zasvedenim prolazom iznad starog puta. uz stari put.ruka koja drži stabljiku („čičimak”) sa zvijezdama koje su znak porodice Smekja. a na drugom i trećem spratu su balkoni sa balustradom. Podignuta je. dva sprata i belveder. godine. Osnovno obrazovanje sa elementima iz pomorstva Marko Martinović stekao je u Franjevačkom samostanu u Perastu. sinovi Tripa Markovića (kasnije zvanih Martinovići) – iz kazade Čizmai. on postaje „konte”. Boravak Marka Martinovića sa ruskim plemićima u Perastu 1698. u prvoj polovini XVII vijeka. Nad desnim portalom je natpis iznad koga je grb kazade Čizmai. U oba dijela palate je od 1936. vjerovatno. Ograde balkona i terase su nekada bile od kamenih balustera. 1698. kada je brodom „Leon Coronato” doprinio privrednom povezivanju baltičkih zemalja sa Venecijom 1746. a sada su od livenog gvožđa. Ispred fasade. a završen 30-ih godina XX vijeka. Nalazi se uz „Velju” ulicu koja povezuje glavni trg u Perastu. na mjestu stare kuće Markovića. a 1779. koje je ruski car Petar Veliki poslao u Veneciju. Palata je danas u ruševnom stanju. Palata ima dva sprata. fasade. To je ujedno i početak uspostavljanja veza Boke i Crne Gore sa Rusijom Petra Velikog. Građena je u potpunosti od korčulanskog kamena. o čemu svjedoči natpis sa 1623. jedna od najznačajnijih ličnosti u istoriji Perasta. sa originalnom dekoracijom i namještajem. obilježava početak pomorskog pedagoškog djelovanja kod nas. porodica je pripojena kotorskom plemstvu.starijeg. U palati je sačuvan originalan raspored prostorija. 46 47 . M.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palate Martinović i Brajković-Martinović Palata Martinović jedna je od najstarijih peraških palata. koji se nalazi između obalnog i starog puta i mlađeg dijela koji je započet 1764. po uzoru na postojeće prizemlje i sprat. u istom stilu i od istog materijala. pedagog i pisac. Na drugom spratu je balkon.

papa Klement X postavio ga je za nadbiskupa barskog i primasa srpskog. Izgrađena na stijeni i od lokalnog kamena. Vicko Zmajević (1670-1745) je nećak Andrije Zmajevića. odlazi u Rusiju. gdje se ističe u borbi protiv Šveđana i dobija zvanje kontraadmirala. gdje je i doktorirao. gdje je i sahranjen u kapeli Gospa od Rozarija koju je sam podigao. Sa palate je 1876. Makedoniju i Srbiju. iznad dva prekrštena pera koja su simbol kazade Perojevića. dubrovačku poeziju. Andrija i Vicko Zmajević. o čemu svjedoči natpis na pročelju sa navedenom 1664. godine i sahranjen u crkvi Gospa od Kaštela u Zadru. Palata je poznata kao „Biskupija” jer su u njoj stolovala dva biskupa. Povjeren mu je i zadatak apostolskog posjetioca za Albaniju. sa porodičnom kapelom posvećenoj Gospi od Rozarija i osmougaonim zvonikom. sa istaknutim centralnim dijelom iznad pećine u stijeni. Zmajevići su jedna od najznačajnijih peraških porodica. a konačni barokni izgled dobija u vrijema Andrije Zmajevića. koja danas čini centralni dio palate. Palata. a sin poznatog pomorca Krsta (Krila) Zmajevića. papa Klement XI ga imenuje za nadbiskupa barskog. U svom „Crkvenom ljetopisu” iznio je porodično predanje. Zmajevići su dali neke od najznačajnijih Peraštana. kome je Andrija Zmajević bio mecena. Godine 1694. gradnja se odvijala u nekoliko faza: od prvobitne odbrambene kule. Matija Zmajević (1680-1735) jedan od najpoznatijih predstavnika porodice Zmajević. Biblioteka je bila prenesena u palatu Burović u Herceg Novom.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Zmajević Palata Zmajević nalazi se u zapadnom dijelu Perasta. Podržava književnike i sakuplja narodne pjesme. Godine 1671. među prvima. bugarštice. štampa zbirku latinskih pjesama „Musarum Chorus in Laudem Antonii Zeni”. u Petrovgrad. palata predstavlja izuzetno građevinsko rješenje. gdje je i izgorela 1806. porijeklom iz sela Vrba sa Njeguša. Godine 1712. krilima na snažnim nosećim zidovima i impozantnim spoljašnjim stepeništem. a sahranjen u katoličkoj crkvi u Moskvi. Na grbu porodice je krilati zmaj i zvijezda. U palati se nalazila Zmajevićeva biblioteka. godine skinut krov i od tada počinje njeno propadanje. godine u Perastu. Pripadali su kazadi Perojevića. Sakupljao je. godine u Tavrovu. Umro je 1735. Oslikavanje palate freskama uradio je poznati barokni slikar Tripo Kokolja. do izgradnje sjevernog i južnog krila. Andrija Zmajević (1624-1694) je osnovno obrazovanje stekao kod franjevaca u Perastu. Studije teologije i filozofije završio je u Rimu. narodne pjesme svoga kraja. po nekim podacima najveća u Dalmaciji. Napisao je i „Specchio della Verita” (Ogledalo istine). dobija doktorat iz oblasti filozofije i teologije. preko proširenja kule prema brdu. Već sa osamnaest godina Matija zapovijeda brodom. godine. Umro je 1745. gdje je kao prvorazredni pomorski stručnjak stupio u službu Petra Velikog. predstavlja najsnažniji detalj peraškog pejzaža i njegovu najvrijedniju ambijentalnu cjelinu. Simetrična dispozicija. Međutim. 48 49 . godinom. I sam je izuzetno talentovan pjesnik. Godine 1685. pa viceadmirala. sinovac nadbiskupa barskog i primasa srpskog Andrije Zmajevića. Palata je građena u više faza. Umro je 1694. Zatim jedno vrijeme provodi u Finskoj. daje utisak gradnje u jednom dahu. a 1701.

u novije vrijeme. dati su podaci o 1694. po završetku zidanja. 50 godine. o čemu svjedoči natpis na glavnoj fasadi sa godinom 1779. Nikola Kolović – Matikola i sinovi iz kazade Studeni. jedan centralno postavljen na drugom spratu glavne fasade i po dva na bočnim fasadama. u zapadnom dijelu Perasta. Porodica Bujović je pripadala kazadi Stojšić. visokog čina guvernera flote u Morejskom ratu i velike trgovačke aktivnosti. balustera. Na tri kamene ploče na fasadama. i imenima vlasnika. Na zadnjem dijelu palate. a sa lijeve strane je vuk koji se propinje prema suncu. Finansijska moć Vicka Bujovića (1660 . Grb predstavlja varijantu grba kazade Studeni. Palatu su podigli braća Vicko i Ivan Bujović. naknadno preuređena. pošto je ovaj odgovorio potvrdno.1709) proizilazila je iz njegove značajne uloge u borbi protiv gusara. Palata Bujović Palata Bujović nalazi se na zapadnom kraju Perasta. na tri etaže. pri moru. a sa strana po jedan prozor profilisanog natprozornika. sa prizemljem. Palata je. Iznad natpisa na vidionici glavne fasade prema moru nalazi se grb. nastala u drugoj polovini XVIII vijeka. U sredini balustrade na terasi. a sa obje strane su prozori. Polje grba je podijeljeno na tri dijela. Na palati se nalazi pet balkona. barokni pečat je prisutan u bogato obrađenoj kamenoj plastici arkada. sa malim ograđenim dvorištem prema moru. Specifična je jer u nivou posljednje etaže ima vidionice na sve četiri strane. Postoji predanje da je izgrađena tesanicima sa porušenih hercegnovskih zidina. u gornjem dijelu sa desne strane je vatra koja gori pod usijanim suncem. dozidan je aneks – za potrebe Muzeja grada Perasta koji je smješten u palati. Sačuvano je predanje da je. Palata je relativno malih dimenzija (tipa „palacin”). Ubijen je 1709. godine. itd. U prizemlju su jednostavna vrata. dva sprata i četvorovodnim krovom. Dok u osnovnim linijama palate preovlađuje renesansna harmonija. Vicko Bujović upitao arhitektu može li sagraditi ljepšu palatu. nalazi se grb kazade Stojšića (dva krunisana lava koja drže stolicu). Uz prizemlje palate prema moru nalazi se monumentalni trijem sa pet arkada u bunjatu. vjerovatno. Na spratu je mali balkon. i nije nikada stupio u dovršenu palatu. Iznad ovog trijema je terasa sa kamenom balustradom. 51 . skladnih proporcija.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PERAST Palata Lučić-Kolović-Matikola Palata Lučić-Kolović-Matikola nalazi se uz samu obalu. Bogatstvo fasada još snažnije dolazi do izražaja u grupacijama sa dvostrukim kamenim portalima na svim balkonima. kao godini početka radova na palati. i djelo je arhitekte Giovanni Battista Fontane iz Venecije. poslije oslobađanja Herceg Novog od Turaka 1687. Jedna je od najljepših baroknih građevina na cijelom Jadranskom primorju. Vicko ga je bacio sa terase. Palata Bujović je jednostavne forme.

„Burovina” Zadužbina Mirka Komnenovića Zadužbina Duković Palata Milašinović 52 53 . HERCEG NOVI 1 2 3 4 Palata Ivana Burovića . Ruska vlada mu je povjerila misiju da u Boki Kotorskoj. Pomagao je eskadri ruskog generala D. Krajem XVIII i početkom XIX vijeka palata Ivelić služila je kao sabirno mjesto za Trebješane i druge Crnogorce koji su se iseljavali u Rusiju. Palata je sagrađena u XVIII vijeku i pripadala je porodici Ivelić. Dvorište je bilo popločano kamenim pločama. Godine 1814. Godine 1770. prisustvovao je sastanku sa vladikom Petrom I Petrovićem Njegošem u manastiru Savina. Palata ima prizemlje sa konobama. Na ogradnom zidu postoje dvije kule kružne osnove uz kapije prema ulici i prema dvorištu.PERAST | CrnaKOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | RISAN Palata Ivelić Palata Ivelić nalazi se u centralnoj zoni Risna. Sa ruskim savjetnikom Stefanom Sankovskim. Jedan od najznačajnijih predstavnika porodice je grof Marko Ivelić (1740-1825). 1806. istovremeno je izgrađen i odbrambeni sistem oko zgrade. grofa Alekseja F. dok su ostale izvedene nepreciznije i sa manje prozorskih otvora. proizveden je za člana državnog savjeta-senatora. Unaprijeđen je u čin general-lajtanta ruske vojske 1800. 02. prvi reprezentativni sprat „piano nobile”. Crnoj Gori i Hercegovini digne ustanak protiv Turaka za vrijeme rusko-turskog rata. sa istočne strane glavne ulice Gabela. M. Zidana je u dvije faze. stupio je u službu ruskog admirala. Glavna fasada je rađena od fino klesanih kvadera. Senjavina pri zauzeću Boke Kotorske 21. Orlova. Dva bočna krila i spoljašnje stepenište su kasnije dograđeni. godine. Dvorište je kvadratno i ograđeno zidom visokim 3 m. drugi sprat za stanovanje i potkrovlje sa dvije viđenice koje je služilo kao kuhinja. Između njih se nalazila drvena šetnica. Prvo je izgrađen centralni dio na kojem dominira barokni balkon sa dvoje vrata na prvom spratu. godine.

magnolija i ljekovitih mediteranskih trava. Bilioteka. gradonačelnik Herceg Novog i poslanik u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije. Diplomirao je na Školi stranih jezika u Chateu de Luceus u Švajcarskoj. godine. kamelija. godine. Mletačka republika poklonila mu je kuću turskog dizdara Mahmuta Bašića. sa knjigama iz oblasti teologije. Bogatstvo biljnog svijeta. Bio je poslanik Boke Kotorske u Narodnoj skupštini Kraljevine Srba. Na originalnim vratima u prizemlju postoje bajonetom urezana imena ruskih vojnika iz 1807. Ovaj muzej je. Tu je kuću Ivan Burović. sa čitavim njegovim imanjem u okolini Herceg Novog. osnovan je Narodni muzej. čine brojne vrste palmi. koje svojim oblicima. bila smještena osnovna škola. koji su pod vođstvom Marmona pokušali da zauzmu Herceg Novi. primorskih borova. Testamentom iz 1940. pitosporuma. svečano. u palati je. iz vremena Napoleonovih ratova. ljepotom i raznolikošću boja cvjetova oživljavaju ambijent tokom cijele godine.NARODU”. dok se u sačuvanoj zgradi koja je pripadala kompleksu Burovića danas nalazi Hercegnovsko gradsko pozorište. literature i istorije. Hrvata i Slovenaca. Godine 1949. Zadužbina Mirka Komnenovića Zadužbina Mirka Komnenovića je palata građena u kasnobaroknom stilu krajem XVIII vijeka. krajem XVII vijeka. Palatu su sagradili pomorci iz porodice Komnenović. prilikom borbi Rusa. nažalost. „Burovina” je srušena nakon zemljotresa 1979. Na njenom mjestu sagrađena je sala dvorane „Park“. 55 54 . U znak priznanja. zajedno sa palatom 1806. čuvenog pomorca i ruskog admirala. kada su u Perastu izumrli Zmajevići po muškoj lozi. u ovu palatu prenesena je znamenita biblioteka Andrije Zmajevića. nazivala se „Burovina” zato što je u njoj bio „dvorac” Ivana Burovića. uz samostan Sv. U XVIII vijeku. bila je udata za konta Burovića).000 m2. Crnogoraca i Bokelja protiv Francuza. godine. da se tu ne bi stacionirali Francuzi. Izgled zgrade je mijenjan u XIX vijeku pseudobaroknim dogradnjama i proširenjima. koji je kasnije preimenovan u Zavičajni muzej Herceg Novog. koja je formirana u parkovskom stilu. duži period. izgorela je. preuredio u palatu. Mirko Komnenović zavještao je svoju kuću narodu.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Ivana Burovića /„Burovina”/ Impozantna građevina koja se nalazila na istaknutom položaju na sjeverozapadnom kraju Herceg Novog. godine. agava. godine u Herceg Novom. pored ostalih. Mirko Komnenović rođen je 1870. godine. na površini od oko 1. po nekima najveća u Dalmaciji. Zgradu je obnovio i preuredio u „Zavod za vaspitanje djevojaka” kotorski biskup FranoUčelini Tice oko 1910. tada u ruskim rukama. sa kojima su Burovići bili u rodbinskim vezama (jedna od tri kćerke Matije Zmajevića. Ivan Burović bio je Peraštanin koji se proslavio hrabrošću predvodeći grupu od 360 Peraštana prilikom mletačke opsade Herceg Novoga 1687. da se na njoj postavi spomen ploča sa natpisom „MIRKO I OLGA KOMNENOVIĆ . kaktusa i aloja. nadbiskupa barskog i primasa srpskog. mimoza. otvoren u kući Mirka Komnenovića 1953. Nakon toga. Po podacima iz Župskog arhiva u Herceg Novom. preci Mirka Komnenovića. a da od prihoda tog muzeja zadužbinska uprava daje „pripomoći hercegnovskoj siročadi bez razlike vjere”. možda. ruski vojnici zapalili su Burovinu. U okviru Zavičajnog muzeja nalazi se i botanička bašta sa više od 100 odabranih vrsta mediteranskog i suptropskog bilja. Antuna. sa željom da ta zadužbina bude „Gradski muzej”.

Leopolda Mandića slavi se 12. Eliza naslijeđuje kuću i testamentom. Italija 1942. U svrhu školovanja mladih talenata iz Herceg Novog. Zadužbina Duković Zadužbina Aleksandra Dukovića nalazi se u jugoistočnom dijelu Tople. osniva Zadužbinu. sa naglašenim ugaonim pilastrima i horizontalnim kordon vijencima. godine. Zadužbina Duković je reprezentativan primjer profane arhitekture XIX vijeka. maja. Poslije Velimirove smrti 1907. znatnim finansijskim sredstvima. Sveti Leopold Bogdan Mandić rođen je u Herceg Novim 1866. iako se u Herceg Novom vezuje i za ime porodice Mandić. Nakon doseljenja iz Trsta. dva sprata i četvorovodnim krovom. 56 sačinjenim u Firenci. sa drvećem i zelenilom. sa vrtovima od 45. vidljiva je barokna palata sa belvederom. sa prizemljem. uključujući: četiri kuće na Toploj. iako je sačuvala dosta elementa drugostepene plastike. poznata je kao kuća Milašinovića. Kuća je pripadala Velimiru Lombardiću i njegovoj supruzi Elizi. godine. Veći dio života proveo je u Padovi.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Milašinović Na graviri Pierra Eugèna Grandsirea (1825-1905). Palata je. naknadnim intervencijama. uz pristanište. na kome se nalazilo veliko imanje nekadašnje istaknute. karakteristične barokne kamene pragove. Velimir i Eliza Lombardić provode dio života u svojoj kući u Herceg Novom. 57 . godine.terasasti vrtovi sa kamenim podzidom. preoblikovana. a zadnji dio parcele čine ostaci velikog posjeda . dajući joj ime svog pokojnog oca Aleksandra Dukovića. a umro u Padovi. koje spadaju među najstarije i najuglednije porodice Herceg Novog i koje su bile vezane za Trst. u donjoj zoni Herceg Novog. Ispred kuće nalazi se popločano dvorište sa palmama. Leopolda Mandića. Porodice Duković i Lombardić. na području zvanom Dukovina. Kuća je malterisana. kao i suvlasničke djelove u dvije stare palate porodice Duković u Trstu. jednostavne kubiče forme. pomagao ustanike u Bosni i Hercegovini. i podržavao ideju ujedinjenja Južnih Slovena. Ova palata. Dan Sv. Krajem XVIII vijeka javlja se dosta pomoraca iz porodice Milašinovića. Po jednoj verziji lokalnog predanja. pomorsko-trgovačke porodice Duković. Proglašen je za sveca 1983. rođenoj Duković. balkon i stepenište. za vrijeme pape Jovana Pavla II. godine. Velimir Lombardić je. godine.000 m2. Od Zadužbine Dukovića u Herceg Novom danas je ostala samo jedna kuća i dio posjeda. igrale su značajnu ulogu u oslobodilačkim ratovima protiv Turaka u XIX vijeku. Kuća u kojoj je smještena Zadužbina Dukovića nastala je 1888. kuću je podigao otac Sv. Eliza Lombardić ostavlja Zadužbini cijelo svoje imanje. Ostale kuće koje su se nalazile na posjedu srušene su i na njihovom mjestu sagrađene stambene zgrade.

a naslijedio je Bogdanov sin Milivoj. kao „Zadužbinu Mila Zlokovića i njegove supruge Ane rođene Mihanović”. Kroz vrata na spratu. godine) veći dio hercegnovske rivijere je došao u peraški posjed. U I svjetskom ratu austrijska vojska je oštetila palatu. ulazilo se preko terase direktno u veliku salu. koji je sada u crkvi Sv. Pjer Loti govori o ovom kraju u priči „Paskvala Ivanović“. Uglednije porodice su na svojim posjedima imale i kapelice.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | BIJELA Palata Zmajević-BurovićZloković Iako palata Zmajević-Burović-Zloković u Bijeloj više ne postoji. Tu su peraška gospoda imala svoje posjede. kako je bio običaj u ondašnjim većim kućama 58 BAOŠIĆI Kuća na posjedu Smekja Kuća danas poznata kao kuća Raškovića je nekada priradala porodici Smekja iz Perasta. U njoj je dva puta ljetovao crnogorski knjaz Nikola I Petrović sa porodicom. Tu su obično sa porodicama provodili dva do tri mjeseca u vrijeme berbe. godine. Na mjestu crkve i posjede u srednjem vijeku nalazio se benediktinski manastir kojeg su Mongoli srušili 1242. Nakon oslobađanja Herceg Novog od Turaka (1687. koja je oštećena u zemljotresu 1979. porodični dodatak Smekija. U palati je boravio saksonski kralj Fridrih Avgust. sa po dvije sobe sa strana. Pripadala je sinu konta Stanislava Burovića (sin Ivana Burovića iz Perasta) i Marije Zmajević. bila je u sredini velika dvorana. s ljetnikovcima pored mora. već su ih koristili i okolni vjernici. koja je zatim bila iznajmljena Udruženju rezervnih i penzionisanih oficira iz Beograda. godine kapetan Vicko Smekja s braćom. Godine 1928. lišivši je svih onih karakteristika koje su je činile jednom od ljepših palata u Boki. Palata Zmajević-Burović-Zloković bila je prvobitno izgrađena kao ljetnikovac porodice Zmajević iz Perasta. generalni mletački providur Pietro Vendramin ustupio je Ivanu Buroviću iz Perasta dio zemljišta sa crkvicom Sv. maslinike i voćnjake. pomorski kapetani i brodovlasnici. a dvije prema brdu. Ispred palate. tj. a kasnije prelazi u vasništvo Burovića. za koju imamo podatke da ju je sagradio 1735. kćerke ruskog admirala Matije Zmajevića. U to vrijeme Loti je bio pomorski oficir na francuskoj ratnoj lađi koja je učestovovala u demonstraciji međunarodne flote protiv Turske za ustupanje Ulcinja Crnoj Gori. Vinka i Lovra. Godine 1729. Ane u Đurićima. u čast mučenika Sv. Nakon zemljotresa palata je srušena i na istom mjestu izgrađena je nova osnovna škola. kada je 1838. sprat i belveder. U kapeli se nalazio oltar od kararskog i palatama. Polovinom XIX vijeka palatu su kupili braća Bogdan i Jovo Zloković. i zvijezde. Na ključnom kamenu portala nalazi se grb porodice Smekja . prema moru nalazi se ogradni zid sa ulaznim portalom. 59 . godine. Na kućnom posjedu u Baošićima porodica Smekja je imala i kapelu. Na belvederu se nalazio kameni grb porodice Burović-Zmajević. Na spratu. Uprava Udruženja prepravila je palatu. porodice Burović-Zmajević. godine. Petra u Bijeloj. za zasluge u oslobađanju sjeverozapadnog dijela Boke od Turaka i njegovo stavljanje pod vlast Mletačke republike. mermera. Petra. koje nisu služile samo porodične potrebe. posjetio Njegoša na Cetinju. Nakon II svjetskog rata u njoj je bila smještena osnovna škola. koji je počivao na svodu od opeka. dvije prema moru. Palata je imala prizemlje. Na ogradnom zidu postavljena je i spomen-ploča sa natpisom na francuskom jeziku koji kaže da je u njoj boravio Pjer Loti. Plafoni u sali i sobama su bili naslonjeni na drvene grede. U ovoj kući je boravio francuski pisac Pjer Loti 1880. Palata je bila izgrađena u prvoj polovini XVIII vijeka.ruka koja drži stabljiku („čičimak”)-simbolj kazade Čizmai kojoj su Smekje pripadale. koja je danas jedina sačuvana. smatrali smo da je ipak značajno da je spomenemo među bokeljskim palatama. a odatle u ostale sobe na spratu. obično vinograde. njegova udovica Ana zavještala je palatu u dobrotvorne svrhe. preko prostranih monumentalnih stepenica sa baroknom balustradom. koja je danas u ruševnom stanju. U okviru posjeda palate nalazila se i crkva Sv.

četvorovodni krov i na prvom spratu centralno postavljen balkon sa kamenom balustradom. s obzirom na barokne karakteristike palate. Cijeli kompleks je ograđen kamenom ogradom u kojoj se nalaze portali kao i tri polukružne kule. 1 2 3 4 5 Palata Tre Sorelle Palata Luković Palata Beskuća PalataVerona Palata Florio-Luković 60 61 . Iako se navodi da je palatu sagradio Špiro Danilović veća je vjerovatnoća da je. godine kao zapovjednik brigatina „Cupido”. On se pominje još 1826. aktivan u prvoj polovini XIX vijeka.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Kapetanski palac u Baošićima U Baošićima postoji kompleks u čijem sklopu se nalazi jedna barokna kapetanska palata i druga zgrada koja potiče vjerovatno iz XIX vijeka. Kapetan Špiro Danilović je u periodu od 1862-1865. ona izgrađena ranije i to možda od strane neke Peraške porodice. godine bio gradonačelnik Herceg Novog. Kapetan Špiro Danilović je bio značajan pomorski kapetan. PRČANJ Palata je izvorno imala prizemlje i dva sprata. U sastavu kompleksa postoji i prostrani park sa starim i velikim stablima. U izvorima se navodi da je „palac u Baošiću” sagradio pomorski kapetan Špiro Danilović. kao što je slučaj sa kompleksom Smekja u neposrednoj blizini. Svi otvori imaju karakterističnu baroknu profilaciju. Kasnijim intervencijama autentični izgled i vrijednosti palate su narušene. i da se taj palac i danas naziva po porodici Danilović koja je inače bila iz Đenovića.

Nad vratima salona su se nalazili inicijali AL i JL. kao i predstavama anđela i korpi sa cvijećem i voćem. koji su bili zelene boje i ukrašeni bijelom štuko dekoracijom. ukrašavali balkon i sve prozore. ali sa posebnim krovovima. (izvor: Don Niko Luković. Nije više postojao nikakav razlog da gleda prema moru. zapovjednik savezničke vojske u Boki protiv Francuza. nastavlja niz od jedanaest baroknih građanskih kuća sa karakterističnim balkonima. u palati Luković je imao svoj stan engleski pomorski pukovnik (komodor) Hoste. ali sestre nisu gubile nadu u njegov povratak. Na Prčanju se sačuvalo predanje o velikom bogatstvu porodice Luković. Andrije i Joza Lukovića. posljednja sestra je zazidala i njen prozor. Tritoni i Delfini. nad kojom je kasnije dograđen treći dio građevine. Dva krajnja trakta su nastala istovremeno. Na njima su tipični gotički prozori s prelomljenim lukom.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Tre Sorelle Palata Tre Sorelle (tri sestre) smještena je u jugoistočnom dijelu Prčanja. Tavanica je bila posebno dekorisana baroknim motivima-štuko dekoracijom. poput brojnih kotorskih plemićkih porodica. Salon Lukovića rado su posjećivali mletački providuri iz Kotora. To je među sestrama izazvalo zavist i ljubomoru. Za palatu je vezana legenda o tri sestre. kćerke kotorske plemićke porodice (najvjerovatnije Buća). Kada je mladić doznao za odluku svoje odabranice otplovio je na daleko putovanje sa koga se više nikada nije vratio.tavelama. najčešće u ljetnim mjesecima. kao i drugi radovi na kompleksu palate. koji više ne postoji. Na zidovima salona. Pod salona bio je popločan crvenim i žutim pločicama od pečene gline . baronu Tomi Bradyu. Prčanj i Tomislav Grgurević. Palata se sastoji iz tri skoro identična dijela međusobo spojena. a nakon zemljotresa 1979. pa je i smrt zakucala na njihova vrata. a u njemu je 1797. o mnoštvu srebrnog posuđa i kandelabara. koje su pripadale bratstvu Lukovića. Ljubljena sestra. Artemida. Gospe od Karmena. Onda je došla starost. izvan Kotora. Uz sjevernu stranu podignuta je kapela posvećena Sv. neposredno uz obalu. jedne nastale u XVII vijeku i druge sredinom XVIII vijeka. Palata je pripadala istaknutoj porodici Luković sa Prčanja. kojima su na dan slave porodične crkve. Ta dva dijela su bila spojena terasom sa centralnim odbrambenim balkonom. a ulazni hol je bio ukrašen slikama i pozlaćenom štuko dekoracijom na plafonu.Gospa od Karmena. osjećajući bol svojih sestara. Na prvom spratu palate nalazio se reprezentativni salon. 62 63 . na čijem ulazu je grb ove porodice. Na nju se. Ova palata neobičnog izgleda i skromnih dimenzija je najstarija građevina u Prčanju. te je taj naziv do danas zadržan. nalazile su se umjetničke slike i venecijanska ogledala u pozlaćenom drvorezu. On je samo jednu od njih volio i njoj obećao ljubav do groba. Kompleks palate Luković nastao je povezivanjem u jedinstvenu cjelinu dvije zgrade. To je bio ljetnikovac kotorske plemićke porodice Buća. Sestre su na to pristale. Palata Luković Palata Luković dio je jedne od najznačajnijih cjelina na Prčanju. zatim. Za vrijeme opsade Kotora 1814. preko maštovitih legendi i dobila ime. Galatea. a istovremeno i jedina u cjelini sačuvana gotička palata u Boki. Jeronimu. Oni su. U palatu se ulazilo spoljašnjim stepenicama na prvi sprat. o slagalištima zlatnih dukata. Može se datirati u XV vijek. čiji se grb nalazi na nekoliko mjesta na zgradi. Kada je umrla prva sestra. Prolazile su godine. godine bilo priređeno zabavno veče u počast austrijskom guverneru Boke. gdje će do smrti živjeti. Početkom XX vijeka još je bila sačuvana unutrašnjost palate sa originalnim rasporedom prostorija. o čemu je postojao natpis na nadvratniku salona. Međutim. čekajući da ugledaju njegov jedrenjak sa prozora. Predloži im da nesuđenoj ljubavi zajednički žrtvuju svoj mladi život. obradom enterijera i namještajem. imali svoje ljetnikovce u Prčanju. U palatu se ulazilo impozantnim stepenicama od korčulanskog kamena. Nakon smrti druge sestre. Na sredini U svojoj palati Buće su boravili samo povremeno. ali o kome je ostao zapis. nalazi se u neposrednoj blizini palate. odluči da žrtvuje ljubav svoga srca. Tivtu i drugim mjestima na području Kotora. U pisanim izvorima palata se prvi put pominje u XVI vijeku kao Villa trium sororum. poznate kao „ulica Lukovića”. druge dvije sestre su zazidale njen prozor. u čije vrijeme je uređen salon. kada je i ona umrla. godine palata je ostala bez funkcije. Sredinom XX vijeka palata Luković je pretvorena u školu. Zbog toga je. Sazidale su dom sa tri odjeljenja na osami u veličanstvenoj prirodi. njen prozor nije imao ko zazidati. Unutrašnju dekoraciju salona izveo je sredinom XVIII vijeka Švajcarac Karlo de Nedrocis. čime je došlo do promjene njenog autentičnog izgleda. Odjeci slavnih vremena) tavanice nalazio se veliki bareljef na kome su prikazana antička božanstva povezana sa morem i pomorstvom: Posejdon. Porodična kapela Lukovića . zaljubljene u istog mornara.

U palati je 1844. Porodica Beskuća doživjela je uspon u vrlo kratkom periodu. u znak veselja. brodovi koji su bili u vlasništvu prčanjskih porodica plove cijelim Mediteranom. i 1790. godine. Put koji je početkom XX vijeka. godine. Porodica Verona doselila se u Boku 1478. sa popločanim dvorištima ispred. Zahvaljujući tome. ispod Bogorodičinog hrama. Na prvom i drugom spratu se nalazio po jedan veliki salon. Porodica Verona se prvo nastanila u Kotoru. godine iz Skadra. U prizemlju se nalazi veliki portal i dva mala prozora sa karatkerističnom baroknom profilacijom. koja je osiguravala da Turska ustupi Bar i Ulcinj Crnoj Gori. 65 64 . Na balkon izlaze dva portala. dva sprata i na posljednjoj etaži belveder. Salon i sobe prvog sprata bile su ukrašene malternom štuko dekoracijom. Palata je građena u drugoj polovini XVIII vijeka. kada je dobio titulu „konte” naredio. pontom i mandraćem. U palati su se nalazila i druga vrijedna umjetnička djela. u Boki boravila međunarodna flota. igre i noćne zabave. a Luković na Krfu. braća Beskuća su u palati priređivali komadantima lađa raznih narodnosti gala-večere. Palata Verona Palata Verona nalazi se u sklopu grupacije kuća koje su pripadale bratstvu Verona. Na belvederu se nalaze barokno profilisani ukrasivolute. Beskuće su i u Kotoru imali palatu u kojoj se za vrijeme austrijske vladavine Bokom nalazio Okružni i Sreski sud. Palata Beskuća predstavlja tipičan primjer bokeljske barokne palate. Na drugom spratu ima centralno postavljen balkon sa baroknim balusterima. Prvi predstavnik porodice dolazi na Prčanj iz Strpa oko 1660. danas na njenom primjeru možemo da vidimo kako je izgledala većina palata sa direktnim izlazom na more. Palata Verona je bila najveća palata na Prčanju. godine jedno od svojih ljetovanja na Prčanju proveo vladika Petar II Petrović Njegoš. Palata Beskuća jedna je od rijetkih palata koja se nalazi neposredno uz obalu. Podignuta je krajem XVIII vijeka. Ispod lijevog prozora su dva grba u vidu reljefa. Trgovačka kuća Verona bila je jedna od ekonomski najmoćnijih u Boki. Sačuvana je priča da je domaćin. Na prvom spratu je balkon sa kamenom balustradom. a kasnije je prešla na Prčanj. kada je ovaj grad bio predat Turcima od strane Venecije. U salonu se nalazio drveni oltar sa renesansnim karakteristikama. Građena je od fino klesanog kamena. za vrijeme austrougarske vladavine. koga nose tri profilisane konzole. Porodice Verona i Florio su imale trgovačke kuće u Korintu i Tebi.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Beskuća Palata Beskuća nalazi se u centru Prčanja. sa četiri sobe sa strane. sa lučnim nadsvjetlima ukrašena metalnom mrežom. Veoma vrijedan je bio enterijer palate. Palata ima prizemlje. da se sa prozora palate bacaju na cestu dukati. Kapetan Anton Andrijin Verona je U drugoj polovini XIX vijeka palata je bila stjecište uglednih gostiju sa kojima su Beskuće imale veze. uspostavljen uz obalu zaliva. prošao je iza palate Beskuća. kada je porodica Beskuća bila veoma imućna. Palatu su posjećivale i austrijske nadvojvode. Porodica Verona imala je na Prčanju oko 10 kuća i veliku palatu koju je sagradio kapetan Anton Verona između 1780. Perastu i Prčanju sa morem. na kome su se nalazili njihova palata u Župi i današnja kuća Verona. i građena je od fino klesanog korčulanskog kamena. Svi otvori imaju karakteritične kamene pragove sa baroknom profilacijom. a koja je sačuvala direktan i autentičan kontakt sa morem. Kada je 1878. izgrađena po uzoru na barokne palate u drugim mjestima Boke. i presjekao vezu većine kuća u Dobroti. na kojoj još postoji grb porodice Bizanti. smještene na lokalitetu „Grasovo” sa sjeverne strane Župne crkve na Prčanju. Palata ima prizemlje. da bi već njegovi nasljednici dobili titulu mletačkog „konta”. U XVIII vijeku pomorstvo na Prčanju dostiže najveći uspon. oko 1760. dva sprata i belveder na četvrtoj etaži. godine kupio cijelo imanje kotorske plemićke porodice Bizanti u Tivtu.

oslikanom geometrijskim oblicima i cvijećem. u duhu tada vladajućeg „empire“ ukusa. u palati se čuvala i velika zbirka oružja. 07. Na prvom spratu se nalazio salon koji je početkom XIX vijeka uredio don Marko Florio. etnološki predmeti iz Boke i više vrijednih slika. Uz palatu je u vrtu krajem XVIII vijeka podignuta porodična kapela Gospa od Anđela. kojom dominira barokni balkon na prvom spratu. koji je radio u Boki krajem XVIII i početkom XIX vijeka. prčanjski župnik. Plafon je bio ukrašen pozlaćenim štukaturama plitkog reljefa. ali je nakon nestanka ove porodice prešla u posjed konta Lukovića. U zgradu se ulazi kroz profilisani portal i preko stepenica od korčulanskog kamena. numizmatička zbirka.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Palata Florio-Luković Palata Florio-Luković nalazi se u središnjem dijelu Prčanja. 1866. u kojoj su se sukobile mornarice Habsburške monarhije i Kraljevine Italije radi prevlasti na istočnoj obali Jadranskog mora. dok su okolo lišće i cvijeće. Glavna fasada. koje su u sredini prikazivale grb porodice Florio (dva ljiljana u gornjem polju. okrenuta je prema moru. revolver. Palata je pripadala poznatoj bokeljskoj plemićkoj porodici Florio sa Prčanja. U palati se nalazila zbirka predmeta iz Viške bitke (pomorska bitka kod ostrva Visa –20. rad mletačkog slikara Francesca Potenze. a dva u donjem). slika broda kojim je zapovijedao (korveta Erzherzog Fridrich) i slike ostalih ratnih brodova koji su učestvovali u bici.0 x 1.50 m) na kojima su predstavljene dvije rijetke starozavjetne scene: Zavjet i Žrtva izrailjskog sudije Jeftea. završila pobjedom austrijske flote). Pored stilskog namještaja. koji su pripadali kontradmiralu Marku Eugenu Florio: oficirski pojas koji je nosio na dan bitke. Najljepši ukras u salonu su bile dvije velike slike na platnu (2. Sagrađena je u XVIII vijeku. TIVAT 1 2 3 4 5 66 Kompleks Buća-Luković Kompleks Bizanti u Župi Kuća Verona u Račici Dančulovina Grgurevina 67 . Pod je bio popločan mletačkom keramikom.

u velikoj mjeri odražava način života iz vremena porodice Bizanti. Crkvica posvećena Sv. Najstariji dio predstavlja kula sa bočnim krilima. Mihailu. najbogatije obrađenu cjelinu ovog karaktera na cijelom prostoru zaliva. kao i po veličini i arhitekturi odbrambene kule. 69 68 . prekinuta je prirodna veza između sačuvanog originalnog portala u bunjatu. U arhitekturi ljetnikovca porodice Buća zapaža se nekoliko različitih faza gradnje. Izgradanjom ljetne pozornice sredinom XX vijeka u središnjem dijelu uređenog vrta. pomorski kapetan iz Prčanja. kulu je dogradio 1548. koji su činili utvrđeni ljetnikovac sa kulom. na ogradnom zidu imanja prema moru i reprezentativne cjeline kojoj je pripadao. na čijem vrhu je lođa sa odbrambenim hodnikom na konzolama. koja predstavlja završni motiv pristupne staze od mora. planimetrijom sačuvanih staza i šetnica.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Kompleks Buća . i prostransvu koje je zauzimao. stambenom zgradom. po uzoru na slična rješenja mletačke odbrambene arhitekture. zadržala je svoj položaj i približno iste dimenzije tokom radikalne pregradnje koju je pretrpjela krajem XIX vijeka nakon izgradnje Arsenala u Tivtu. sa 130 kamenih stubova i pergolom. Silueta stambene zgrade i kule u okviru ljetnikovca poznata je sa jedne od fotografija snimljenih prije njihove pregradnje za potrebe austrougarske vojne komande. iako danas lišen originalne arhitekture ljetnikovca. duž centralne staze koja je od mora vodila prema stambeno-ekonomskim zgradama i kuli. Po svojoj dispoziciji na širokom prostoru obale. Danas su u okviru postojeće kule vidljivi ostaci starije kule ljetnikovca porodice Bizanti. izgrađena je u baroknom maniru. U okviru ljetnikovca stajala je i porodična kapela. nalazio se u središnjem dijelu Tivta. Nasljednici porodice Luković su dio svog imanja krajem XIX vijeka ustupili za gradnju Arsenala u Tivtu čime su po prvi put izazvane krupne promjene izgleda prvobitne cjeline. ljetnikovac porodice Buća je predstavljao najveću i. ostacima vrtne arhitekture i ogradnog zida sa monumentalnom ulaznom kapijom. Utvrđeni ljetnikovac pripadao je poznatoj kotorskoj plemićkoj porodici Buća od koje je imanje i ljetnikovac krajem XVIII vijeka otkupio Marko Luković. Stambena zgrada. u Kompleks Bizanti u Župi Na uzvišenju nad morem poznatom pod imenom Župa nalazio se renesansni ljetnikovac kotorske plemićke porodice Bizanti. postavljena sa južne strane kule. arhitektonskom smislu. Položaj ljetnikovca svojom izolovanošću. sin majstora Mihaila iz Lastve. godine majstor Vicencije. Prema sačuvanom natpisu. porodičnom kapelom. karakterističnom vegetacijom i ambijentom pristaništa sa zgradom i molom na obali.Luković Kompleks Buća-Luković.

kao i zabilježeno svjedočanstvo o fresci sa predstavom cara Dušana koja je u kuli postojala do kraja XIX vijeka. stambene zgrade sa dvije etaže i karakterističnom viđenicom. na strani prema ograđenom vrtu. a krajem XIX vijeka porodici Radoničić iz Dobrote. godine otkupio kapetan Anton Andrijin Verona iz Prčanja. U isto vrijeme oformljeno je i unutrašnje dvorište ukomponovano u Lučni dio portala kasnije je zazidan i zamijenjen arhitravnim rješenjem sa upotrebom ravnog neprofilisanog kamenog bloka za nadvratnik. mandraćima. iako danas sa veoma osiromašenim repertoarom svoje prvobitne arhitekture. Zgrada je pripadala kotorskoj plemićkoj porodici Bizanti od koje je. tokom XVI ili u XVII vijeku mogla je nastati utvrđena stambena cjelina sa razvijenim sadržajima unutar zatvorenih prizemnih prostora. godine pripadala je porodici Beskuća. Tek u trećoj fazi građenja nastala je stambena zgrada dograđivanjem nad sjevernim dijelom zatečene prizemne zgrade. Gotičke karakteristike dvorišnog portala središnjeg dijela zgrade. pokrivenih dvovodnim krovom. kao i popločanog dvorišta koje objedinjuje ove prostore. Dančulovina Utvrđeni stambeni kompleks Dančulovina nalazi se u neposrednoj blizini Prevlake. u uvali sa njene jugoistočne strane. Obnovio ju je kotorski biskup Marko Grgurina (1801-1815). sačuvale su se i danas bez većih promjena. Mihaila na Prevlaci mogao bi ukazivati na njegovu prvobitnu povezanost sa manastirom. Dančulovina je ime je dobila po Dančulu koji je u Brdima živio oko polovine XVI vijeka. pored karakterističnog položaja kule koji podsjeća na položaj pirga u blizini srednjovjekovnih manastira. u najvjećoj mjeri reprezentuje način života i kulturu stanovanja srednjovjekovnih plemićkih porodica iz Kotora koje su imale svoja imanja na obalama Tivatskog zaliva. Ona svojim mirnim a razuđenim volumenom. pravougaonu osnovu zidom ograđenog kompleksa. gumnom i bunarima. 70 71 . Svi dijelovi imaju samo prizemlje i sprat.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Kuća Verona u Račici Kuća Verona nalazi se u zoni zvanoj Račica. Dančulovina se sastoji od trospratne kule pokrivene dvovodnim krovom. govore i romaničke stilske karakteristike ulaznog portala prizemne zgrade iz druge etape građenja. U prilog ove pretpostavke. Položaj samostalne odbrambene kule u blizini manastira Sv. prostrane terase sa vidicima na more i stambene zgrade sagrađene u duhu tradicionalne stambene arhitekture. odražava bitna svojstva gotičkorenesansnog vremena u kome je nastala. zajedno sa svim posjedima porodice Bizanti u Tivtu. Tek u poznim etapama gradnje i nakon gašenja manastirskog života na Prevlaci. Razvoj ovog kompleksa je tekao tako što je uz prvobitnu slobodnostojeću kulu u sljedećoj etapi sagrađena prizemna zgrada izdužene osnove. Kuća je zidana kamenom u nijansama sivkasto-zelene boje. oko 1760. Ova zgrada sa ograđenim prostranim vrtom. iako decenijama većim dijelom napuštena. popločanog prostora sa bistijernom i zasvedenom peći za pečenje hljeba. uz samu morsku obalu i izolovana u odnosu na susjede. Kuća Verona sastoji se iz tri dijela: naglašenog centralnog. Centralno postavljeni portal gotičkog prelomljenog luka zamijenjen je vjerovatno poslije 1760. pokrivenog četvorovodnim krovom i bočnih nižih krila nejednake dužine. godine novim baroknim portalom izrađenim u bunjatu. od 1815. proporcijama i arhitektonskim rječnikom. zasvedene prizemne zgrade sa ravnom terasom nad njom.

O konstrukcijama kuća od XVI do konca XIX vijeka u Kotorskom zalivu i njihovim graditeljima. 2004. Boka–zbornik radova iz nauke. Beograd. Godišnjak Pomorskog Muzeja u Kotoru XXXIX-XL. Beograd. 1964. Spomenik CIII. Beograd. ratnici i mecene.Studije o Boki Kotorskoj XV-XIX stoljeća. • Luković. Kotor. Milenko Pasinović) 72 73 . Godišnjak Pomorskog Muzeja u Kotoru XXXV-XXXVI. • Grgurević Tomislav. • Kapetanović Aleksandra. Equilibrium. Spomenik SAN.Studije o Boki Kotorskoj XV-XIX stoljeća. 1995. Viskovići. Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru. 23. 1980. Equilibrium. 2003. a danas Kovačevića i Ivoševića. Kao i za kulu u Dančulovini moglo bi se pretpostaviti da je kula u Grgurevini prvobitno pripadala odbrambenom sistemu manastira Sv. 1987-1988 • Butorac Pavao. u Monografiji Kotor. Herceg Novi. Prčanj. a zatim je bila u vlasništvu „kneževa Ivanovića”. Perast. • Grgurević Jasminka. Projekat oživljavanja seoskih naselja Tivatskog zaliva. Istorijski tokovi na području Zaliva. dakle u trećoj fazi gradnje kada je ova cjelina zaokružena i formirana u duhu utvrđenih stambeno-ekonomskih zgrada na imanjima imućnih porodica duž obale Tivatskog zaliva. 1999. Jovica Martinović. kulture i umjetnosti br. Godišnjak Pomorskog Muzeja u Kotoru XXXVII-XXXVIII. Zagreb. Kotor. 2003. • Milošević Miloš. Na tu pretpostavku upućuje njen položaj u neposrednoj blizini ulaza u manastirsko okruženje i drevnost oblika pregrađenih tokom više etapa gradnje. 2006. • Čubrović Zorica. Trista godina samoće. • Kordić Stevan. • Milošević Miloš. društveni život i običaji Boke Kotorske za vrijeme mletačke vladavine. Kotor. SANU. Neke stilske odlike baroka u Boki Kotorskoj. 1997. Cetinje. • Fisković Cvito.Legende iz Boke Kotorske. Pomorski trgovci. i na kraju porodica Marinovića i Maričevića. • Milošević Miloš. ratnici i mecene. Herceg Novi. 1953. Zagreb. 1953. Obrada enterijera u sakralnoj i stambenoj arhitekturi Perasta. • Katalog izložbe radova koje su izvršili restauratori iz Državnog preduzeća Zavod za restauraciju iz Varšave u Dobroti (Crna Gora). Kotor. Kotor. Beograd. • Martinović Jovan J. Novi Sad. Perast. nalazi se stambena cjelina poznata pod imenom Grgurevina. Centar za planiranje urbanog razvoja. Spasa. 1969. Kotor –Vodič kroz grad. Cetinje. • Brajković Gracija i grupa autora. Uz dvospratnu kulu kavadratne osnove dozidana je stambena zgrada na jedan sprat. Jugoslavenski leksikografski zavod. Prema izvorima ona je podignuta na ostacima crkve Sv. u knjizi EXPEDITIO. • Milošević Zorana. 24. Trista godina samoće. Beograd. O umjetničkim spomenicima grada Kotora. 1981. Zagreb. 1991-92 • Nominacioni dosije za upis Prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora na UNESCO-vu Listu svjetskog nasljeđa (autori: Miloš Milošević. Spomenici kulture Crne Gore. Herceg Novi. Razvitak i ustroj Peraške općine. kulture i umjetnosti br. 24. 2005 • Čubrović Zorica. 1970. CID Podgorica. • Marković Čedomir. Kotor. Kotor. • Enciklopedija likovnih umjetnosti. kultura stanovanja. Rijeka Crnojevića. Adorjan Magyar iz Zelenike kao saradnik Narodnog muzeja Herceg-Novi. • Marija Mihaliček. Herceg Novi. iste širine sa kulom. 25. Kotor. • Lalošević Ilija. 1953.zbornk radova iz nauke. 23.. 1986. Kotor 1987-1988 • Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru XXXIX-XL. CID Podgorica. 2003. 2002. 1998. Palata Zmajević u Perastu. 2004. Centar za planiranje urbanog razvoja CEP. 2003. 1937. Herceg Novi. Boka Kotorska. Don Niko. • Herceg Novi (monografija). kulture i umjetnosti br. Kulturna povijest grada Perasta. Kotor 2004. Barokne palate u Kotoru. Literatura • Božović Goran. • Božović Goran i grupa autora. XXXIX-XI. Varšava. 2004. Herceg Novi. Ka poznavanju urbanističkog razvoja Perasta. Sto kotorskih dragulja. • Csaba Magyar. Palata Bizanti u Kotoru. Pomorski trgovci. Godišnjak Pomorskog Muzeja u Kotoru L. 1991-1992 • Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru LII. Jugoslavenski leksikografski zavod. Na prvi sprat zgrade dolazilo se spoljašnjim stepeništem kasnije obuhvaćenim unutrašnjošću stambene zgrade sa jednim spratom podignute na sjeveroistočnoj strani. 1991-1992 • Lazarević Jelena. Boka–zbornik radova iz nauke. Don Niko. Naselja. Beograd. 103. kulture i umjetnosti br. 2004. • Enciklopedija Leksikografskog zavoda. • EXPEDITIO. • Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru XXXV-XXXVI. Mihaila na Prevlaci. Boka–zbornik radova iz nauke. na periferiji uvale kojom dominira skladna silueta utvrđenog kompleksa Dančulovina. 1982. Odjeci slavnih vremena . • Luković. Beograd. Kotor. Kotor.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | Grgurevina Sa jugoistočne strane prilaza poluostrvu Prevlaci. Palata Mazarović u Perastu. • Đurović Vinko. 1989-1990 • Lisavac Katarina. Vujičić Rajko. Doprinos savremenog privrednika Boža Dabinovića restauraciji dviju kapetanskih palata u Dobroti kao primjer kontinuiteta pomorstva i graditeljstva. Boka–zbornik radova iz nauke. Naselja i kuće tivatskog zaliva – urbanološka studija. Kotor. Neki manje proučavani primjeri građanske i crkvene arhitekture spomeničkog karaktera u Kotorskoj opštini. 2006. kulture i umjetnosti br. • Butorac Pavao. Boka . Stambena arhitektura na srednjovjekovnim imanjima kotorske vlastele u Tivatskom zalivu.

Kotor. Studije. R. kulture i umjetnosti 13-14. kulture i umjetnosti br. u A. 1991-92 • Seferović Lazar. • Tomić Antun. Građanska kuća i palata u Boki Kotorskoj. Herceg Novi. • Zloković Milan. 2004. kulture i umjetnosti br. 20.yu/rastko-bo/. 1924. Matejčić i K.rastko. Matica Hrvatska.istorijske bilješke. 2000. . Barok u Hrvatskoj. Leksikon stranih reči i izraza. Kotor. Kotor. • Šerović Petar. Internet • http://www. Građanska arhitektura u Boki Kotorskoj u doba mletačke vlasti. • Vujaklija Milan. Umjetnost XVII i XVIII stoljeća u Dalmaciji. Kotor.org.idejni projekat. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Kotor • Studija zaštite graditeljskog nasljeđa Perasta. 1959. • Živanović Duško. Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru VIII. • Vučenović Svetislav. • Zloković Milan. • Zdravković Ivan. Studija zaštite graditeljskog nasleđa Herceg Novog • Revitalizacija palate Ivelić . Umjetničko blago Herceg Novog. Đenović kroz vrijeme.Ilustrovani časopis. Herceg Novi. Pomorci bratstva Radimir iz Dobrote u XVII i XVIII stoljeću. Horvat. 2007 • Popović Tomo. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber et al. 1956. projekti • Vučenović Svetislav. Jedna znamenita stara kapetanska palata u Bijeloj u Boki Kotorskoj. Popis kuća Dobrote iz 1808. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Kotor. Pomorski muzej Crne Gore. Herceg Novi. Beograd. XXXIX-XI. 1990. Boka–zbornik radova iz nauke. 1982. Herceg Novi . • Zaštita graditeljskog nasljeđa Prčanja. Spomenik CIII. Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru LII. Opštinski zavod za zaštitu spomenika kulture Kotor. 1988. obradio Svetislav Vučenović. 2007. Boka–zbornik radova iz nauke. Herceg-Novi 1982. Palata Tri sestre. autor Zorica Čubrović. sveska VIII. OSTALI IZVORI • Katalog izložbe „Pomorstvo Prčanja od XVII do kraja XIX vijeka”. Beograd. 8. Barok u Dalmaciji. 1953. • Radimir Z. Kotor. godine.htm . • Prijatelj Kruno.mzrisan.com/palata%20ivelic. Boka–zbornik radova iz nauke. • Tomić Antun. 1984. 1952. Cetinje. 2002.PALATE BOKE KOTORSKE | Crna Gora | • Odalović Gligo. • Prijatelj Kruno. Beograd. Istraživanja i zaštita starog grada u Herceg-Novom. Prijatelj.0catch. Dubrovačke kuće i palače.. Kotor. Dobrota i njene ključne historijske i kulturne karakteristike. Zagreb. • Zloković Ignjatije. Podgorica. 1976. Godišnjak pomorskog muzeja u Kotoru. Jugoslavija. Stvaranje 1-2. Elektronska biblioteka kulture i tradicije Boke Kotorske „Projekat Rastko-Boka” • http://www. 1954. Herceg Novi. SANU. Beograd. 1954.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->