P. 1
ETF Uni BL Plan i Program 2007

ETF Uni BL Plan i Program 2007

|Views: 2,036|Likes:
Published by Jovica Kesić

More info:

Published by: Jovica Kesić on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

Sections

 • Naziv predmeta Linearna algebra
 • Naziv predmeta Osnovi elektrotehnike I
 • Naziv predmeta Fizika
 • Naziv predmeta Sociologija
 • Naziv predmeta Filozofija
 • Naziv predmeta Vještine komuniciranja
 • Naziv predmeta Osnovi elektrotehnike II
 • Naziv predmeta Osnovi programiranja
 • Naziv predmeta Engleski jezik I
 • Naziv predmeta Diskretna matematika
 • Naziv predmeta Programski jezici I
 • Naziv predmeta Strukture podataka i algoritmi
 • Naziv predmeta Osnovi elektronike i digitalne tehnike
 • Naziv predmeta Engleski jezik II
 • Naziv predmeta Programski jezici II
 • Naziv predmeta Operativni sistemi I
 • Naziv predmeta Softversko inženjerstvo
 • Naziv predmeta Operativni sistemi II
 • Naziv predmeta Projektovanje digitalnih sistema
 • Naziv predmeta Teorija informacija
 • Naziv predmeta Baze podataka
 • Naziv predmeta Internet tehnologije
 • Naziv predmeta Osnovi digitalne obrade signala
 • Naziv predmeta Osnovi teorije sistema upravljanja
 • Naziv predmeta Elektronsko poslovanje
 • Naziv predmeta Informacioni sistemi
 • Naziv predmeta Mikroprocesorski sistemi I
 • Naziv predmeta Multimedijalni sistemi
 • Naziv predmeta Internet programiranje
 • Naziv predmeta Akvizicija podataka
 • Naziv predmeta Robotika
 • Naziv predmeta Menadžment
 • Naziv predmeta Konstrukcije kompajlera i interpretera
 • Naziv predmeta Objektno orijentisano projektovanje i programiranje
 • Naziv predmeta Projektovanje informacionih sistema u Internet okruženju
 • Naziv predmeta Kriptografija i kompjuterska zaštita
 • Naziv predmeta Digitalna obrada slike
 • Naziv predmeta Mikroprocesorski sistemi II

Univerzitet u Banjoj Luci Elektrotehnički fakultet

STUDIJSKI PROGRAMI

2007. godina

NASTAVNI PLAN I GODINE ZA SVE STUDIJSKE PROGRAME

Red. br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NAZIV PREDMETA Linearna algebra Osnovi elektrotehnike I Fizika Osnovi računarske tehnike I Sociologija Filozofija Vještine komuniciranja Ukupno I semestar Matematička analiza I Osnovi elektrotehnike II Osnovi programiranja Osnovi računarske tehnike II Ukupno II semestar

Sem. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Bodova 7 7 8 6 2 2 2 30 8 8 7 7 30

Časova 3+3 3+2+1 4+2+1 2+0+2 2+0 2+0 2+0 25 3+3 3+3+1 3+2+1 3+2+1 25

Tip A A A A B B B A A A A

2

NASTAVNI PLAN II, III i IV GODINE STUDIJSKI PROGRAM: RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
Red. br. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 NAZIV PREDMETA Engleski jezik I Diskretna matematika Programski jezici I Strukture podataka i algoritmi Osnove elektronike i digitalne tehnike Ukupno III semestar Engleski jezik II Programski jezici II Operativni sistemi I Teoretske osnove računarstva Osnovi komunikacija Vjerovatnoća i statistika Numerička matematika Ukupno IV semestar Softversko inženjerstvo Operativni sistemi II Arhitektura računara Računarske mreže Projektovanje digitalnih sistema Teorija informacija Ukupno V semestar Baze podataka Internet tehnologije Performanse računarskih sistema Osnovi digitalne obrade signala Osnovi teorije sistema upravljanja Elektronsko poslovanje Metodi vještačke inteligencije Ukupno VI semestar Sem. 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 Bodova 3 6 7 7 7 30 3 6 5 5 6 5 5 30 6 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 6 6 30 Časova 2+0 3+2 3+1+2 3+2+1 3+2+1 25 2+0 3+1+2 3+0+1 3+0+1 2+2+1 2+2 2+2 25 3+0+2 3+0+2 3+0+2 3+0+2 3+1+1 3+1+1 25 3+0+2 3+0+1 3+0+1 3+1+2 3+2+1 3+1+2 3+2+1 25 Tip A A A A A A A A A A B B A A A A B** B* A A A B B** B* B*

3

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 NAZIV PREDMETA Interakcija čovjeka – računar Informacioni sistemi Mikroprocesorski sistemi I Multimedijalni sistemi Internet programiranje Računarska grafika Upravljanje u realnom vremenu i ugrađeni računarski sistemi Akvizicija podataka Robotika Ukupno VII semestar Menadžment Vještačka inteligencija i računarska simulacija Konstrukcije kompajlera i interpretera Objektno orijentisano projektovanje i programiranje Projektovanje informacionih sistema u internet okruženju Kriptografija i kompjuterska zaštita Projektovanje računarskih sistema Računarski integrisana proizvodnja Digitalna obrada slike Mikroprocesorski sistemi II Diplomski rad Ukupno VIII semestar Sem.obavezan predmet B . LEGENDA Časova Tip U koloni je naveden sedmični fond časova: predavanja.izborni predmet za smjer računarski inžinjering 4 . respektivno. 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Bodova 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 30 Časova 3+0+2 3+0+2 2+2+1 3+0+2 3+0+2 3+1+1 2+2+1 3+0+2 3+1+1 25 3+0 3+1+1 3+1+1 3+1+1 3+1+1 3+1+1 3+1+1 3+1+1 3+0+2 2+2+1 4+0+3 25 Tip A A B B B* B* B** B** B** A B B B B B B B B B A NAPOMENE: Student jednog smjera može izabrati do 2 predmeta sa drugog smjera po izboru.izborni predmet za smjer informacionih tehnologija B** .izborni predmet B* . br. računskoih vježbi i laboratorijskih vježbi. A .Red.

USLOVI ZA IZBOR PREDMETA 5 .

6 .

PROGRAM I GODINE STUDIJA STUDIJSKI PROGRAM: RAČUNARSTVO I INFORMATIKA 7 .

funkcije 2. Vektorski prostori. Sopstvene vrijednosti i sopstveni vektori matrice 15. 9. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta 1. sedmica: Vektorski prostori. a stečena znanja će mu koristiti da shvati matematičke modele koje će sretati u mnogim stručnim predmetima.. Determinante. Poslije ovog kursa student će biti pripremljen da bolje razumije druge matematičke discipline. sedmica: Polinomi U skladu sa pravilima studiranja na I 8. sedmica: Kombinatorika ciklusu. funkcije. 6. dr Momir Ćelić. vanredni profesor D. Skalarni. Kolokvijumi se održavaju u 8.. vektorski i mješoviti proizvod Vježbe prate predavanja. Ovo je uvodni kurs u kome student treba da se navikne na apstraktne matematičke pojmove i da razvije sposobnosti za izvođenje dokaza. Stojaković. Linearni operatori 11. sedmica: Matrice. Linearni sistemi. vanredni profesor dr Momir Ćelić. 7. Algebarske strukture..D. Polinomi.12. Važno je da se student navikne na matematički način razmišljanja i da shvati da se primjenom odgovarajućih matematičkih metoda mogu rješavati konkretni zadaci u inženjerstvu. sedmica: Skup kompleksnih brojeva 5. Skalarni.10. operacije. i 15. vektorski i mješoviti proizvod osnovni Znanje elementarne matematike Znanja stečena u ovom predmetu će se koristiti u svim matematičkim i mnogim stručnim predmetima.Stojaković. vanredni profesor Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Matrice. sedmici Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja na tabli. sedmica: Skup realnih brojeva 4. teorije polinoma.. Relacije. Cvetković i drugi: Matematika I (Algebra) Z. vanredni profesor dr Momir Ćelić. Sistemi linearnih algebarskih jednačina.14.. Bošnjak: Zadaci iz linearne algebre 8 . I. Linearni operatori. iliustracije MATLAB-funkcija za rješavanje zadataka linearne algebre u elektronskoj formi nastavi (video bim) Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Momir Ćelić. Vasić i drugi: Zbirka zadataka iz algebre (prvi i drugi dio) Z. sedmica: Relacije. Kombinatorika. kombinatorike i linearne algebre. 45 časova auditornih vježbi.Herceg:Linearna algebra i analitička geometrija P. sedmica: Pozitivno definitne matrice.13.Naziv predmeta Šifra predmeta Z101 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar I Linearna algebra Tip predmeta Obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+3 Obrazovni ciljevi i ishodi učenja U ovom kursu student treba da savlada osnovne pojmove algebre. te 120 časova samostalnog rada. sedmica: Algebarske strukture 3. operacije.

kao i da Obrazovni ciljevi i ishodi posjeduju mogućnost procjene važnosti i razumijevanja teorija u daljim kursevima. Spasojević. sedmica: Drugi kolokvijum Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. Električni štit. svi stručni predmeti dr Tatjana Pešić-Brđanin. Intenzitet struje I. Intenzitet struje I 10. Električni fluks. osnovni Osnovno poznavanje matematike i fizike Osnovi elektrotehnike II. Energija i sile u elektrostatičkom polju. Kirhofova pavila 11. Dielektrici 7. Polarizacija. Vektor gustine struje J. Metodi i mediji korišćeni u Usmena predavanja i Power Point prezenacije. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Elektrostatička kola 15. sedmica: Kulonov zakon 2. docent dr Tatjana Pešić-Brđanin. sedmica: Električni fluks gustine vektora E. nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Tatjana Pešić-Brđanin. Stiče se sposobnost primjene stečenih učenja znanja iz oblasti matematike. sedmica: Teorema prilagođenja po snazi. studenti bi trebalo da posjeduju znanja i razumiju osnovnu teoriju i praktičan značaj elektrostatike i kola jednosmjernih struja. fizike i elektrotehike za primjenu prilikom rješavanja problema i analize elektrostatičkih polja i DC kola. viši asistent Aleksej Avramović. Granični uslovi.Naziv predmeta Šifra predmeta Z103 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar I Osnovi elektrotehnike I Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+2+1 Osnovni cilj ovog kursa je sticanje osnovnih znanja iz oblasti elektrotehnike. Energija i sile u elektrostatičkom polju 8. Potencijali čvorova 12. Dielektrici. Kondenzatori u DC kolima. sedmica: Elektrostatička indukcija. Gausov zakon. Savršeni provodnici. Plan realizacije 1. Tevenenova i Nortonova teorema 13. Osnovi Elektrotehnike. Materija u elektrostatičkom polju. Omov zakon. Kirhofova pravila. Odnos između vektora V i E 5. Metode za rješavanje DC kola. Elektrostatička kola. Električni potencijal V. sedmica: Polarizacija. Elektrostatička indukcija. sedmica: Metodi za rješavanje DC kola. Savršeni provodnici. adekvatna laboratorijska oprema za izvođenje praktičnih vježbi. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Osnovi Elektrotehnike I. viši asistent mr Milenko Srdić. te 120 časova samostalnog rada. Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Nakon savladavanja gradiva kursa. kao i mogućnosti identifikacije. sedmica: Električna zaštita. Kondenzatori. Tevenenova i Nortonova teorema. Specijalna kola 14. Specijalna kola. sedmica: Vektor gustine struje J. Elektrotehnički fakultet u Banjaluci Jovan Surutka. Teorema superpozicije. Granični uslovi. Naučna knjiga Beograd 9 . Teorema prilagođenja po snazi. Fluks gustine vektora E. formulacije i rješavanja problema od praktičnog značaja u ovim oblastima. docent mr Milorad Bajić. sedmica: Električni potencijal V. Gausov zakon 4. sedmica: Električno polje 3. Električni fluks. Kulonov zakon. Zaštita od električnog polja. Električno polje. Naučna knjiga Beograd Božilović. Zbirke zadataka iz Osnova elektrotehnike. Odnos između vektora V i E. Kondenzatori. sedmica: Prvi kolokvijum 9. sedmica: Teorema superpozicije. Zaštita od elektrostatičkog polja 6. sedmica: Kondenzatori u DC kolima. sedmica: Omov zakon. Materija u elektrostatičkom polju. docent Jelenko Vlajić. Analiza potencijala čvorova.

Elektroakustika I obrada audio signala. Laboratorijske vježbe iz fizike. Tomljenović. 2003. Cvetić. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. Rad. 1993. video bim. Fizika (zbirka zadataka). Principi i postulati kvantne mahanike. Kinematika. eksperimentalna laboratorija. Ljuboje. P. 2000. Marinković I J. osnovni Srednjoškolska matematika i fizika. Beograd. J. Mehanika I osnovi mašinstva dr Ivan Tomljenović. vanredni professor dr Ivan Tomljenović. Električna mjerenja. Plan realizacije Način ispitivanja 1 sedmica: Kinematika 2 sedmica: Njutnovi zakoni 3 sedmica: Inercijalne sile 4 sedmica: Rad. Inercijalne sile. Naučna knjiga. Cindro. N. Teorija relativnosti. 12. Naučna knjiga. i 15. Zvuk. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Zakon gravitacije. sedmici.2. Srpsko Sarajevo. Oscilacije. Opsti kurs fizike. Fizika. vanredni profesor 10 . snaga. Talasi. snaga. Fizička optika. U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Geometrijska optika. B. priručnik za eksperimentalne vježbe nastavi Z. Mehanika fluida. Stanojević. Elektronika 1 . Pavlović. energija 5 sedmica: Teorija relativnosti 6 sedmica: Zakon gravitacije 7 sedmica: Oscilacije 8 sedmica: Talasi 9 sedmica: Zvuk 10 sedmica: Mehanika fluida 11 sedmica: Termodinamika 12 sedmica: Geometrijska optika 13 sedmica: Fizička optika 14 sedmica: Principi kvantne mahanike 15 sedmica: Postulati kvantne mehanike Provjere znanja se održavaju u 6. knjiga. Nikolić. I.2. K. Osnovi telekomunikacija 1. DN Centar. Beograd. Janjić. pointer. Termodinamika. vanredni professor Danijela Bradić.. I. te 135 časova samostalnog rada. Stiče se sposobnost primjene stečenog znanja fizike u mnogim stručnim predmetima. 1990. Nikolic I D. ETF. Studenti treba da razviju mogućnost procjene važnosti i razumijevanja teorija na drugim kursevima. Njutnovi zakoni. ETF. Banja Luka. Beograd.Naziv predmeta Šifra predmeta Z105 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta svi Ciklus studija I Semestar I Fizika Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 8 Fond časova 4+2+1 Osnovni cilj ovog kursa je sticanje elementarnih znanja iz šire oblasti fizike. Bikit I N. energija. Nakon savladavanja gradiva kursa studenti treba da posjeduju znanja te razumiju osnovnu teoriju i praktičan značaj fizike. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 60 časova predavanja. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ivan Tomljenović. Fizika. 2001.

Simulator. redovni profesor mr Zdravko Kordić. Magistrala. Organizacija. osnovni elementi i karakteristike informacionog sistema. Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. sedmici. Ulazni i izlazni sklopovi. Razvoj računara i računarske tehnike. Predstavljanje podataka. Editor. Keš memorija. 11 . Binarni brojni sistem. Arhitektura procesora. Memorija računara. Razvoj računara i računarske tehnike. Softver računarskih sistema. U/I prenos pod upravljanjem programa. Operativni softver. Osnovi računarske tehnike II. Memorija ROM tipa.14. Aplikativni programi. 8. Softver za razvoj programa. asistent Dino Kosić. Arhitektura procesora. Teoretske osnove računarstva. student bi trebalo da razumije osnove primjene aplikacionog softvera i internet tehnologija. U/I sklopovi za posebne namjene. Obrazovni ciljevi i ishodi Nakon završenog predmeta student bi trebalo da posjeduje osnovna teorijska znanja iz oblasti računarske tehnike.9. Programi prevodioci. Jedinice procesora. rad na računaru. power point prezentacije.Naziv predmeta Šifra predmeta Z107 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar I Osnovi računarske tehnike I Tip predmeta Obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 2+0+2 Osnovni cilj je sticanje teorijskih znanja iz oblasti računarske tehnike i arhitekture računara. Memorija RAM tipa. osnovni Osnovno poznavanje rada na personalnim računarima. Binarno kodovani podaci. Registarske veze. Aplikativni programi. U/I sklopovi za serijski prenos. 11. Operativni sistem. Jedinice računara. Memorija RAM tipa. Organizacija računara sa magistralom. Numerički sistemi i kodovi. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi. i 15.12 sedmica: Ulazni i izlazni sklopovi. Osnove elektronike i digitalne tehnike. Sekundarna memorija. Alfanumerički kodovi 5. te 120 časova samostalnog rada. Takođe. Osnovi organizacije digitalnog računara. Memorija računara. Lazić: Logičko projektovanje računara. Laboratorijske vježbe obuhvataju korištenje i rad na PC računarima. Pojam i značaj računarske tehnike. U/I prenos pod upravljanjem prekida. Testovi za provjeru znanja održavaju se u 8. Sekundarna memorija. Obradović: Osnove računarstva. redovni profesor dr Zlatko Bundalo. Organizacija informacionog sistema. Plan realizacije Predavanja: 1. Načini U/I prenosa. Pojam. Asembler. Generacije i tipovi računara 3. Generacije i tipovi računara. Stručni kadrovi. Kordić: Praktikum za laboratorijske vježbe (web) Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Bundalo: Osnovi računarske tehnike I (materijali sa predavanja). Načini U/I prenosa. Metodi i mediji korišćeni u predavanja. Memorija ROM tipa. Z. Model digitalnog računara. Kompajler. U/I sklopovi za serijski prenos. Operativni softver. 13. Dibager. U/I sklopovi za paralelni prenos. Softver za dijagnostiku. Z. Dijagnostički programi. Mikroprocesorski sistemi I. Instrukcije procesora. teorijska učenja i praktična znanja iz oblasti predstavljanja podataka i organizacije memorije. U/I sklopovi za paralelni prenos.10 sedmica: Osnovi organizacije digitalnog računara. osnovni elementi i karakteristike informacionog sistema.2 sedmica: Pojam i značaj računarske tehnike.4 sedmica: Numerički sistemi i kodovi. Projektovanje digitalnih sistema.6. Elementi i organizacija informacionog sistema. D. Hardver. redovni profesor B. Operativni sistem. Digitalna elektronika. Softver za razvoj programa. viši asistent Dragan Đurđević. Načini predstavljanja podataka. U/I prenos direktnim pristupom memoriji. Hardver i softver informacionog sistema. Softver za dijagnostiku. U/I sklopovi za posebne namjene. Mikroprocesorski sistemi II. Organizacija računara sa magistralom. Operativna memorija. projektor nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zlatko Bundalo. Operativna memorija.15 sedmica: Softver računarskih sistema.7 sedmica: Pojam. Softver. Interpreter. Projektovanje računarskih sistema dr Zlatko Bundalo. Arhitektura računara.

2006. 12 . interesi i vrednosti 5. kultura. sedmica: moć u društvu. urbani i ruralni život. Savremeno društvo. Power Point preezentacije. U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu studija. sedmica: karakteristike i oblici savremenih društva. osnovne karakteristike socijalne ekologije 15. 14. 12. karakteristike i način raspodele moći 10. stanje i perspektive savremene porodice. predmet i metod. diskusije nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ivan Šijaković. javno mnenje. Sociologija. Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja i 30 časova samostalnog rada. užem i širem okruženju. sedmica: moral i društvo. način formiranja. obrazovanje i komunikacije u savremenom društvu Metodi i mediji korišćeni u lekcije. karakteristike savemene kulture.Naziv predmeta Šifra predmeta Z102 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Ivan Šijaković. uticaj i vrste manipulacije javnim mnjenjem u savremenim uslovima. Plan realizacije Način ispitivanja 1. upoznavanje sa kretanjima u savremenom društvu. 7. ekologija. karakteristike. posebno pitanje karakteristika i preduslova za razvoj pravne države. društveni konflikt4. sedmica: pojam društva. sedmica: ekologija. vanredni profesor dr Ivan Šijaković. sedmica: potrebe. Beograd. Ekonomski fakultet. vanredni profesor Giddens.. oblici. Sociologija. država. poslovna kultura. Banja Luka. sedmica: klasna i socijalna struktura savremenog društva. Ekonomski fakultet. sedmica: uvod u sociologiju. sedmica: javno mnjenje. sedmica: rad. I. Sijakovic. 9. karakteristike i problemi poslovnog morala 13. sedmica: sociološke karakteristike sela i grada. poslovna kultura i etika. konflikt. sedmica: država i oblici političke vlasti. vanredni profesor Ciklus studija I Semestar I Sociologija Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 2 Fond časova 2+0+0 Metodološko uvođenje studenata u izradu seminarskih radova i pisanje referata. 2005. 11. uočavanje i prepoznavanje društvenih pojava i odnosa u svojoj sredini. osnovni Posjedovanje elementarnog znanja iz sociologije i demokratije. A. sedmica: kultura. 8. odnosi među grupama. porodica. društvene grupe. poslovna etika. sedmica: porodica. opšte karakteristike društva i društvene strukture. karakteristike savremenih društvenih grupa 6. moć. 3. etika. sedmica: društvene grupe. razlozi zašto se danas uči sociologija na univerzitetima 2.

. 9. 8.. interaktivnost. 13. 12. 3. sedmica: tehnika i ljudska sloboda. docent Geneza i porijeklo fenomena tehnike. Veza između tehnike riječi i jezika. 15. Ljudsko postupanje unutar algoritmičkih logika. Karakter savremene tehnike i njena tumačenja. Odnos moći i odgovornosti. sedmica: odnos tehnike i hrišćanstva Tehnika kao odbacivanje reda koji je stvorio Bog. docent dr Miroslav Drinić. Odnos kapitala kao subjekta građanske epohe sa tehnikom.Informatičke tehnologije i njihov uticaj na čovjeka i prirodu. Objedinjenje tehnike i umjetnosti. sedmica: opšti pojam filozofije i filozofija tehnike kao posebna filozofska disciplina 2.Razlikovanje između tradicionalnog i savremenog pojma tehnike Vrijeme začinjanja moderne tehnike. interaktivno nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Miroslav Drinić. 1. Nove tehnologije i jezik. Antropološko. te posebno učenja analizira uticaj digitalno/informatičkih tehnologija na čovjeka i prirodu. sedmica: Savremene tehnologije i problem idetiteta. odstupanje od univerzal. Plan realizacije Način ispitivanja dr Miroslav Drinić. sedmica: komunikacija i interakcija. 14. obrtničke i strojne tehnike. Kiber/informatičke tehnologije i globalna društvena ciklusu studija. 7. sedmica: filozozofska određenja pojma tehnike.Preobražaj obrazovnih paradigmi. 5.Samovolja i supstitutivnost subjekta. docent 13 . Kraj tehničke neutralnosti.Procesi delokalizacije i dematerijalizacije. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja i 30 časova samostalnog rada. sedmica: tehnika i ljudska sloboda.Naziv predmeta Šifra predmeta Z104 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar I Filozofija Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 2 Fond časova 2+0+0 Obrazovni ciljevi i ishodi Cilj kolegija se sastoji u nastojanju da se propitaju porijeklo i priroda tradicionalnog i savremenog pojma tehnike. sedmica: Komunikacija i metaporuka. sedmica: geneza i periodizacija tehnike Tradicionalno razlikovanje alatne. oblikovanja indiv. 11. sedmica: poklapanje mase i usamljenosti. Tehnoka rad i kapital. 10. osnovni Posjedovanje elementarnog srednjoškolskog znanja iz filozofije i sociologije te znanja iz sfere informatičkih tehnologija. Metodi i mediji korišćeni u Predavanje. sedmica: Postindustrijsko društvo i informatičko doba. egzistencijalističko i određenje tehnike od strane filozofije života U skladu sa pravilima studiranja na I 6. sedmica: grčki pojam tehne.. 4.

sedmica: Pisanje profesionalnih radova za naučne konferencije. Kurs bi takođe trebao dati osnovne vještine tehnika "ubjeđivanja" sagovornika u cilju boljeg prezentovanja i prodaje proizvoda i usluga kao i obučiti studente za pisanje projektne dokumentacije. Vještine motivisanja i delegiranja: rukovođenje drugima. sedmica: Osnovne menadžerske vještine. sedmica: Vještine pregovaranja. Vještine upravljanja projektima: pripremaju studente za projekt-menadžere. te poslovni konsultanti koji pomažu kupcima i klijentima da riješe svoje poslovne probleme. vježbe. Watzlawick. C. bilješke. sedmica: Vještine predstavljanja. dinamičnost sastanaka. uče ih kako da vode projekte. Vještine komuniciranja: efektivnije komuniciranje u rješavanju problema u komunikaciji " jedan na jedan". Nicky (2004) Mastering Communication. trezvenosti i brzog razmišljanja u različitim situacijama predstavljanja.H. Palgrave Macmillan.S. Paul. struktuiranje i prezentovanje profesionalnih radova za stručne i naučne konferencije. Vještine upravljanja medijima: daju vještine za odgovore na bilo koju vrstu pitanja. Vještine intervjuisanja: kako da se vodi intervju u cilju što boljeg izbora saradnika i kako da se ostavi najbolji utisak na onoga ko vodi intervju. kako da sačine projektnu dokumentaciju i vremenski plan implementacije projekta te kako da urade finansijski plan projekta i odrede njegovu ispaltivost. izbjegavanje nekontrolisanih i frustrirajućih sastanaka. pravljenje vremenskog i "business" plana te upravljanja projektom. Pavao (1996) Umijeće razgovora. Osnovne vještine upravljanja: pripremaju studente kako da postanu uspješni menadžeri na budućim poslovima. organizovanje kratkih sastanaka i sastanaka orjentisanih na postizanje rezultata. vježbe. New York 4. osnovni srednješkolsko znanje iz maternjeg jezika i društvenih predmeta Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Željko Jungić. rješavanju konfliktnih sitacija i rješavanju zaključaka sa satanaka. ocjena se zaključuje na osnovu kontinualnih provjera ili se student upućuje na polaganje integralnog ispita.i 13. Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Željko Jungić. sedmica: Vještine upravljanja projektom i pisanja projektne dokumentacije. Pisanje. Brajša. Vještine održavanja dinamičnih sastanaka: uspješno vođenje sastanaka. Weakland John. 4. 7. 3. docent Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja i 15 časova auditornih vježbi. a preporučuju se i sljedeće knjige: 1. Fisch. nastavi Literatura slajdovi. sedmica: Vještine komuniciranja u cilju postizanja boljih rezultata. izgradnja radnog okruženja i inspiracija tima. sedmica: Organizovanje i vođenje efikasnih i dinamičnih sastanaka. Načela postavljanja i rješavanja problema. na svim nivoima. 3. i 15. "power point" prezentacije. od strane bilo koje vrste medija. 11. Pula. Richard (2003) Na drugi način. sedmica: Vještine motivisanja i delegiranja saradnika.A. Vještine predstavljanja: postizanje samopouzdanja. 5. 8.Naziv predmeta Šifra predmeta Z 106 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja svi Ciklus studija I Semestar I Vještine komuniciranja Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 2 Fond časova 2+0+0 U okviru ovog predmeta studenti bi trebali ovladati osnovnim vještinama komunikaciranja i rukovođenja u cilju što boljeg ličnog predstavljanja u svakodnevnim odnosima sa pojedincima ili grupama s kojima dolaze u kontakt. Schuly von Thun. uspostavljanje poslovne veze. 12. jezgrovito i jasno pisanje i izbjegavanje dvosmislenosti kod čitaoca. i 9. Vještine pisanja: brzo organizovanje misli. 14. docent dr Željko Jungić. sedmica: Vještine intervjuisanja i odnosa sa medijima. Fredemann i Ruppel. sedmica: Vještine uspješne prodaje i ubjeđivanja klijenata. docent 14 . 2. te 105 časova samostalnog rada. Predavanja i vježbe: 1. Johannes (2001) Kako međusobno razgovaramo: psihologija komunikacije za rukovodioce . i 2. Plan realizacije Način ispitivanja Ispit se polaže kroz 3 kontinualne provjere ili integralno: U skladu sa usvojenim preporukama za kontinualno praćenje i ocjenjivanje studenata. 6. odlučnosti. 10. Vještine pregovaranja: pripremaju studente kao buduće menadžere strategijama i taktikama za postizanje povjerenja kod klijenata i uspješno pregovaranje. Vještine prodaje: podučavaju studente da postanu uspješni prodajni menadžeri i poslovni partneri sa svojim kupcima i klijentima. sedmica: Vještine pisanja. Stanton. Metodi i mediji korišćeni u predavanja.

Naziv predmeta Šifra predmeta Z201 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar II Matematička analiza I Tip predmeta Obavezan Bodovi (ECTS) 8 Fond časova 3+3 Cilj ovog kursa je sticanje osnovnih znanja iz oblasti matematičke analize. 9. sedmica: Granična vrijednost funkcija. 5. Konvergenti nizovi. 2. srednji Znanje elementarne matematike Matematička analiza 2. 15 . Izvodi višeg reda. 11. Numerička matematika Dr Zoran Mitrović. 7. 13. Teorema o srednjoj vrijednosti. sedmica: Izvodi višeg reda. Osnovne osobine. sedmica: Podnizovi. Diferencijalne jednačine. 3. Metodi i mediji korišćeni u Klasična predavanja nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Dr Zoran Mitrović. Broj e. studenti bi trebalo da posjeduju znanja i razumiju osnovnu teoriju i praktičan značaj matematičke analize kao i da posjeduju mogućnost Obrazovni ciljevi i ishodi procjene važnosti i razumijevanja teorija u daljim kursevima kao što su: Vjerovatnoća i statistika. Nakon savladavanja gradiva kursa. Košijevi nizovi. Granična vrijednost funkcije. sedmica: Numerički nizovi. Metode integracije. Plan realizacije 1. sedmica: Diferencijalni račun. Osnovne osobine. Milan Merkle. Teoreme o srednjim vrijednostima. 6. Boris Marjanović Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 45 časova auditornih vježbi. 12. 8. 10. Matematička analiza . Stiče se sposobnost primjene stečenih znanja prilikom rješavanja problema učenja iz matematičke analize. Matematička analiza . vanredni profesor Milan Merkle. sedmica: Primjene određenog integrala. Neprekidnost.Zadaci. Diferencijalni račun. 15. sedmica: Teoreme o srednjim vrijednostima i primjene. Vjerovatnoća i statistika. 4. sedmica: Neprekidnost. Elementarne funkcije. sedmica: Numerički redovi. vanredni profesor Miroslav Treml. Tejlorova formula. 14. sedmica: Stepeni redovi. Integralni račun. Primjene integrala. Određeni integral. Neodređeni integral. Numerički i stepeni redovi. kao i mogućnost matematičke formulacije i rješavanja problema od praktičnog značaja u oblasti elektrotehnike. sedmica: Neodređeni integral. sedmica: Monotoni nizovi. Neke klase diferencijalnih jednačina prvog reda. Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. te 150 časova samostalnog rada. Podnizovi. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Numerički nizovi.Teorija. Diskretna matematika. Matematička analiza 2 . Beograd 1994. sedmica: Neke klase diferncijalnih jednačina višeg reda. sedmica: Diferencijalne jednačine. Numerička matematika. Osnovne osobine neprkidnih funkcija. Beograd 1996. vanredni profesor Dr Zoran Mitrović. sedmica: Integralni račun. Geometrijski smisao prvog izvoda.

Osnovi organizacije računara. Signali procesora.6 sedmica: Prekidačka algebra i prekidačke mreže. Memorijska kola-flipflopovi. Lazić: Logičko projektovanje računara D. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1.15 sedmica: Načini i sredstva za programiranje. Osnovni stavovi prekidačke algebre. Makroinstrukcije i makroasembler.14. Standardne sekvencijalne prekidačke mreže 10. Tipovi (klasifikacija) računara i računarskih sistema. Teoretske osnove računarstva. kao i korišćenja asemblerskog jezika za programiranje. Projektovanje digitalnih sistema. Prekidačke funkcije. Načini i sredstva za programiranje. Prekidačke mreže. Signali procesora 13. Mikroprocesorski sistemi II. Standardne kombinacione prekidačke mreže. Knežić: Osnovi računarske tehnike II (materijali sa vježbi) Z. projektor nastavi B. Laboratorijske vježbe obuhvataju korištenje i rad na PC računarima. sedmici. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Digitalna elektronika.8. Procesor sa jednom zajedničkom magistralom. Obradović: Osnove računarstva Z. redovni profesor Mladen Knežić. Memorijska kolaflipflopovi. Instrukcija procesora. Arhitektura računara. kao i znanja i vještina u oblasti projektovanja i primjene kombinacionih i sekvencijalnih digitalnih kola i asemblerskog programiranja. Prekidačke mreže. Potprogrami. rad na računaru. asistent mr Branko Blanuša.9 sedmica: Standardne kombinacione prekidačke mreže. Osnovni stavovi prekidačke algebre. Organizacija računara sa magistralom. Asemblerski jezik. 11. Potprogrami. Arhitektura digitalnog računara i računarskog sistema. Logičke operacije i logička kola. Prekidačka algebra i prekidačke mreže. Struktura procesora. Viši programski jezici.2. Programski model procesora. Načini adresiranja. Bundalo: Osnovi računarske tehnike II (materijali sa predavanja) M. Viši programski jezici Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. redovni profesor dr Zlatko Bundalo. Prekidačke funkcije. Minimizacija prekidačkih funkcija 7. osnovni Preporučeni predmeti: Osnovi računarske tehnike I Osnove elektronike i digitalne tehnike.Naziv predmeta Šifra predmeta Z207 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Svi odsjeci Semestar II Osnovi računarske tehnike II Tip predmeta Obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+2+1 Osnovni cilj je sticanje teorijskog znanja iz oblasti organizacije računara i asemblerskog programiranja. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja.3 sedmica: Arhitektura digitalnog računara i računarskog sistema. Projektovanje računarskih sistema dr Zlatko Bundalo. teorijska i praktična znanja iz analize i sinteze osnovnih kombinacionih i sekvencijalnih digitalnih kola. power pointu prezentacije. Minimizacija prekidačkih funkcija. Asemblerski jezik. Testovi za proveru znanja održavaju se u 8. Metodi i mediji korišćeni u predavanja. Nakon završenog predmeta student bi trebalo da posjeduje osnovna znanja o organizaciji računara.5. viši asistent mr Zdravko Kordić. redovni profesor 16 . Tipovi (klasifikacija) računara i računarskih sistema 4. Programski model procesora. Struktura procesora. i 15. Instrukcija procesora. Organizacija računara sa magistralom. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zlatko Bundalo. Logičke operacije i logička kola. Procesor sa jednom zajedničkom magistralom. Načini adresiranja. te 120 časova samostalnog rada. Makroinstrukcije i makroasembler. Kordić: Praktikum za laboratorijske vježbe (web) U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu.12 sedmica: Osnovi organizacije računara. Standardne sekvencijalne prekidačke mreže. Mikroprocesorski sistemi I.

Vrtložne struje i Džulovi gubici 7. Džulovi gubici. sedmica: Faradejev zakon. sedmica: Efekti skina i blizine. motori i transformatori. Principi elektromagnetne indukcije. HB karakteristika 4. osnovni Znanja koja se stiču kroz predmet Osnovi elektrotehnike I. motori i transformatori. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Tatjana Pešić-Brđanin. Vrtložne struje. Stiče se sposobnost primjene učenja stečenih znanja iz oblasti matematike. sedmica: Analiza u kompleksnom domenu 12. Indukcioni generatori. Magnetno uparena kola. sedmica: Prvi kolokvijum 9. Impedansa 11. Stalni magneti. fizike i elektrotehike prilikom rješavanja problema i analize elektromagnetskih polja i AC kola. Magnetni fluks. Vremenski promjenjivo magnetno polje. Metodi i mediji korišćeni u Usmena predavanja i Power Point prezenacije. sedmica: Kola vremenski promjenjivih struja 10. sedmica: Magnetni fluks gustine vektora B. Principi magnetne indukcije 6. Granični uslovi. docent Jovan Surutka: Osnovi elektrotehnike. Samoindukcija i međusobna indukcija. Feromagnetici. Magnetni fluks vektora B. Bio-Savarov zakon 2. Amperov zakon. sedmica: Kompleksna snaga. Magnetni fluks i teorema o konzervaciji fluksa 3. sedmica: Jednostavna rezonantna kola. Faradejev zakon. Magnetno uparena kola 14. Popravka faktora snage 13. docent dr Tatjana Pešić-Brđanin. sedmica: Balansirani trofazni sistemi 15 sedmica: Drugi kolokvijum Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. adekvatna laboratorijska oprema za izvođenje praktičnih vježbi.Naziv predmeta Šifra predmeta Z203 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar II Osnovi elektrotehnike II Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 8 Fond časova 3+3+1 Osnovni cilj ovog kursa je sticanje osnovnih znanja iz oblasti elektrotehnike. Materijali u magnetskom polju. sedmica: Magnetno polje. Kompleksni domen. Naučna knjiga Beograd 17 . sedmica: Granični uslovi. Magnetna kola. Energija i sile u magnetnom polju. formulišu i rješe problemi od praktičnog značaja u ovim oblastima. Naučna knjiga Beograd Branko Popović: Osnovi elektrotehnike. Stalni magneti 5. Popravka faktora snage. Kompleksna snaga. Gradjevinska knjiga Beograd Božilović. sedmica: Vremenski promjenjiva magnetna kola. Samoindukcija i međusobna indukcija. Balansirani trofazni sistemi. viši asistent Aleksej Avramović. docent mr Milorad Bajić. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Indukcioni generatori. viši asistent mr Milenko Srdić. Gubici histerezisa 8. Bio-Savarov zakon. Indukovano električno polje. Feromagnetici. Prosta rezonantna kola. Gubici histerezisa. kao i mogućnost da se indentifikuju. te 135 časova samostalnog rada. Spasojević: Zbirke zadataka iz Osnova elektrotehnike. Nakon savladavanja gradiva kursa. Materija u magnetnom polju. Magnetno polje. kao i Obrazovni ciljevi i ishodi da posjeduju mogućnost procjene važnosti i razumijevanja teorija u daljim kursevima. studenti bi trebalo da posjeduju znanja i razumiju osnovnu teoriju i praktičan značaj elektromagnetizma i kola naizmjeničnih struja. Indukovano električno polje. Energija i sile u magnetskom polju. Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. sedmica: Amperov zakon. osnovno poznavanje matematike i fizike Svi stručni predmeti dr Tatjana Pešić-Brđanin. Kola promjenljivih struja. sedmica: Sinusoidalne struje. Plan realizacije 1. efekti skina i blizine. Magnetna kola.

Iskazi. break. 1976 Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Slavko Marić. Principi programiranja (Principles of programming). Funkcijski parametri i povratne vrijednosti. Okruženje za razvoj programa: editori. kao i sticanje praktičnih znanja i vještina korištenjem i primjenom programskog jezika ‘C’. nedelja 11: Komponovanje programa. Osnovna struktura ‘C’ programa i elementi ‘C’ jezika. Projektovanje uslovnih iskaza U skladu sa pravilima studiranja na I nedelja 6. Prosti i složeni iskazi. Izvršenje programa. Studenti se osposobljavaju za rješavanje jednostavnijih problema korištenjem ‘C’ programskog jezika. Osnovna struktura ‘C’ programa i elementi ‘C’ jezika. an introduction. nedelja 4: Operatori i izrazi. Systematic programming. Pokazivači kao parametri u funkcijama. Strukture i unije podataka.Scripta. vanredni profesor mr Dražen Brđanin. Koncept fajlova i tokova podataka. Ispit / kolokvijum na kraju nastave je planiran u 15’oj nedelji. Petlje.Power Point slajdovi. continue i goto iskaz. ‘C’ programski jezik. Reprezentacija podataka u memoriji. U/I komunikacija. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta nedelja 1: Uvod. Prentice Hall. Iskazi. 1991 S. Kompozicija programa. nedelja 2: Programi I algoritmi. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja i auditorne vježbe . Kompleksnost algoritama. Funkcije. Bočni efekti. ‘C’ programski jezik. Prioriteti operatora i sekvenca izvršavanja operacija u izrazima. Pitman. povezioci.7: Petlje. Promjenljive. Strukture i unije. Istorija razvoja programskih jezika. 1973 Brian W. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Lab vježbe: razvoj i testiranje 'C' programa se realizuje u DEV C++ razvojnom okruženju. Dennis M. Rekurzije nedelja 12. vanredni profesor dr Slavko Marić. Kernighan. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja.10: Kompleksni tipovi podataka: Nizovi. definicije i prototipovi funkcija. Funkcijski parametri i povratne vrijednosti. Dinamička alokacija memorije. konstante i osnovni tipovi podataka. Prosti i složeni iskazi. Rješavanje problema i algoritmi. osnovni Osnovno poznavanje rada na personalnim računarima. Bočni efekti. viši asistent mr Zdravko Kordić. Pokazivači. viši asistent Dino Kosić. The C Programming Language. Osnovi algoritamskih sistema. Structured Programming into ANSI C. definicije i prototipovi funkcija. Alagić. Pokazivači na funkcije. prevodioci.Naziv predmeta Šifra predmeta Z205 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja svi Ciklus studija I Semestar II Osnovi programiranja Tip predmeta Obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+2+1 Osnovni ciljevi predmeta su sticanje osnovnih znanja o fundamentalnim konceptima i principima programiranja. Osnovni tipovi podataka i reprezentacija podataka u memoriji. Ispit / kolokvijum u toku nastave se planira u 7-oj nedelji. nedelja 3: Promjenljive. nedelja 9. Uslovni iskazi. Marić. Uvod. Prioriteti operatora i sekvenca izvršavanja operacija u izrazima. S. Kompleksni tipovi podataka: jedno-dimenzionalni i višedimenzionalni nizovi. Osnovni koncepti I principi. Svjetlost Sarajevo. Programiranje: osnovni koncepti i principi. konstante i osnovni tipovi podataka. te 120 časova samostalnog rada. Slajdovi Literatura Niklaus Wirth. Muray Hill. nedelja 5: Uslovni iskazi. ciklusu. Osnovi programiranja . nedelja 14: U/O system nedelja 15: Algoritamski sistemi i kompleksnost algoritama. Nastavni materijal je za studente raspoloživ u elektrosnkoj formi na nastavi srpskom jeziku. Ritchie. Deklaracija i inicijalizacija promjenljivih. Programski jezici II dr Slavko Marić. Različiti tipovi i nivoi programskih jezika.13: Pokazivači. Operatori i izrazi. Rekurzije i rekurzivne funkcije. Pokazivači i dinamička alokacija memorije. Projektovanje programskih petlji. Biblioteka U/I funkcija. Programski jezici I. 1988 Chris Carter. vanredni profesor 18 . Deklaracija i inicijalizacija promjenljivih. nedelja 8: Funkcije.

PROGRAM II. III i IV GODINE STUDIJSKI PROGRAM: RAČUNARSTVO I INFORMATIKA 19 .

9th week: Entertainment. Present Simple and Continous Tense. Plan realizacije Način ispitivanja 1st week: Work and rest. Swan. Oxford: OUP. Chris Redston and Gillie Cunningham (2005) Face2Face: Pre-intermediate. including future movements. Verb-noun collocations. osnovni elementarno znanje engleskog jezika Engleski jezik II Milica Bogdanović Milica Bogdanović Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja i 30 časova samostalnog rada. and C. possess systematic understanding of the key aspects and concepts of the study programme. Past Simple Tense. be able to demonstrate knowledge and skills of relevance for the study programme. reading. grammar.Tabla. Comparison of adjecives.Kasetofon. Adjectives. Beograd: Zavet. Prefixes and opposites of adjectives. 8th week: strange jobs.Naziv predmeta Šifra predmeta Z351 Studijski program Ciklus studija I Semestar III Engleski jezik I Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 3 Fond časova 2+0+0 Odsjek za računarstvo i informatiku (III semestar). M. speaking. 3rd week: Beginnings. Odsjek za elektroniku i telekomunikacije i Odsjek za elektroenergetske i industrijske sisteme (V semestar) Acquiring basic knowledge in English language. Linking words. be familiar with the wide spectrum of language skills. 4th week: Past Continuous Tense. (2000) How English Works. 15th week: Family business. communication situations. Ljubica Popović. Present perfect. auditory skills. 5th week: The 1001 Nights. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja.Knjiga nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Milica Bogdanović U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu studija. which are used in the study programmes. 20 . 2nd week: Free time activities. Review of verb forms and questions. (2000). Have to/had to. Future tenses. Walter. 12th week: Future tenses. Noun endings. writing. Vocabulary. pronunciation. translation of general and prefessional works from and into the foreign language. Cambridge: CUP. 10th week: The rhythm of life. As far as the basic knowledge of this study programme is concerned. Present Perfect. 14th week: Family and friends. Vera Mirić. a graduate should: posses the knowledge and understand basic principles of the fields that are learnt under that study programme.Verbs and prepositions. 13th week: Verb-noun collocations. 7th week: Job-hunting. Frequency prepositions and expressions. Gramatika engleskog jezika sa vježbanjima. 6th week: The world of work. 11th week: Nouns and verbs.

Rekeurzivne relacije. Graham. Metodi i mediji korišćeni u predavanja. Ojlerovi i Hamiltonovi grafovi. Teorija brojeva. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Kombinatorne metode. 6: Rekurzivne relacije. Beograd 1990. 10: Povezani grafovi.Naziv predmeta Šifra predmeta M350 Studijski program Ciklus studija I Semestar III Diskretna matematika Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+2+0 Odsjek za računarstvo i informatiku (III semestar. Zakoni velikih brojeva. Osnovni pojmovi. Stiče se sposobnost učenja primjene stečenih znanja prilikom rješavanja problema iz nekih oblasti matematike i fizike. Odsjek za elektroniku i telekomunikacije (V semestar. putevi. komponente povezanosti. Funkcije generatrise. Relacije kongruencije. Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu 21 . R. Concrete Mathematics. Djeljivost. ciklusi i povezani grafovi. 30 časova auditornih vježbi. Patashnik. Putevi. podgraf. Power Point prezentacije nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Dr Zoran Mitrović. O. J. Indukcija. vanredni profesor dr Zoran Mitrović. L. Srednji Poznavanje osnovnih pojmova linearne algebre i matematičke analize I Teoretske osnove računarstva. Springer. Kineska teorema o ostacima. Particije. Eksponencijalne funkcije generatrise. D. i 15. Relacije kongruencija. 13: Diskretna vjerovatnoća. Princip uključenja-isključenja 2: Teorija brojeva. Matematičko očekivanje i varijansa. 4:. kao i mogućnost matematičke formulacije i rješavanja problema od praktičnog značaja u nekim oblastima elektrotehnike. Grafovi. studenti bi trebalo da posjeduju znanja i razumiju osnovnu teoriju i praktičan značaj nekih oblasti diskretne matematike kao i da Obrazovni ciljevi i ishodi posjeduju mogućnost primjene metoda diskretne matematike u rješavanju nekih praktičnih problema . Knuth. 3: Faktorizacija. 7: Particije. vanredni profesor dr Zoran Mitrović. Euklidov algoritam. vanredni profesor Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Teorema o ostacima. 12: Stabla i neke osobine. Prosti brojevi. 11: Ojlerovi i Hamiltonovi grafovi. te 95 časova samostalnog rada. Izomorfizam. Lovasz. Discrete Mathematics. Teorija informacija dr Zoran Mitrović. sedmici. Kompozicijski inverz. Multiplikativne funkcije. 1994. Uslovna vjerovatnoća. Stabla. Specijalne funkcije generatrise. vanredni profesor Dragoš Cvetković. Uslovna vjerovatnoća. Diskretna vjerovatnoća. Termini provjere znanja su u 7. Plan realizacije 1: Kombinatorne metode. 14: Diskretne slučajne promjenljive. šetnje. Fermaova teorema. 5: Funkcije generatrise.izborni) Cilj ovog kursa je sticanje osnovnih znanja iz oblasti diskretne matematike. Osnovna teorema aritmetike. Vesztergombi. Pelikan. Fibonačijevi brojevi. 8: Konvolucije. 9: Teorija grafova. Metode prebrojavanja. a foundation for computer science. Primjene funkcija generatrisa. Kompozicijski inverz. Zakoni velikih brojeva kod binomne raspodjele. Sistemi rekurzija. Addison-Wesley. 15: Bernulijeva šema. K. Djeljivost i prosti brojevi. Euklidov algoritam. Slobodan Simić: Diskretna matematika. Nakon savladavanja gradiva kursa. ciklusi. 2003. Osnovne operacije.obavezan)..

Naziv predmeta Šifra predmeta M331 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Ciklus studija I Semestar III

Programski jezici I Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+1+2

Odsjek za računarstvo i informatiku Postizanje teorijskog znanja iz objektno-orijentisanog programiranja, kao i znanja i vještina u projektovanju, razvoju i implementaciji objektno-orijentisanog softvera korištenjem programskog jezika C++. Uvod. Koncept objektno-orijentisanog programiranja. Pregled programskog jezika C++. Klase i objekti. Konstruktori i destruktori. Preklapanje operatora. Nasljeđivanje. Polimorfizam. Izuzeci. Generičke klase i funkcije. Tokovi. srednji Programski jezik C. Programski jezici II i svi drugi predmeti vezani za programiranje. dr Dušan Malbaški, redovni profesor dr Dušan Malbaški, redovni profesor mr Dražen Brđanin, viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja, 15 časova auditornih i 30 časova laboratorijskih vježbi, te 120 časova samostalnog rada. Plan realizacije Način ispitivanja

Predavanja i vježbe: Sedmice 1 i 2: Osnovi objektno-orjientisane metodologije. Sedmica 3: Enkapsulacija i modularnost. Sedmica 4: Klasifikacija operacija. Konstruktori i destruktori. Sedmica 5: Uvod u polimorfizam. Klasifikacija polimorfizma. Sedmica 6: Preklapanje funkcija i operatora. Sedmica 7: Konverzija. Sedmica 8: Veze između klasa: asocijacija, agregacija, kompozicija. Sedmice 9 i 10: Nasljeđivanje. Sedmica 11: Inkluzioni polimorfizam. Sedmica 12: Apstraktne klase. Sedmica 13: Višestruko nasljeđivanje. Sedmica 14: Generičke klase i funkcije. Sedmica 15: Prevencija otkaza. Rukovanje izuzecima.

U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu.

Metodi i mediji korišćeni u predavanja, prezentacije, projektor, praktično C++ programiranje korištenjem DEVCPP razvojnog okruženja nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Dušan Malbaški, redovni profesor Dušan Malbaški: Objekti i objektno programiranje Laslo Kraus: Programski jezik C++ sa rešenim primerima Bjarne Stroustrup: Programski jezik C++

22

Naziv predmeta Šifra predmeta A301 Studijski program Ciklus studija I Semestar III

Strukture podataka i algoritmi Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+2+1

Računarski inženjering, Informacione tehnologije

Osnovni ciljevi predmeta su sticanje osnovnih znanja o fundamentalnim konceptima struktura podataka i algoritama koji se Obrazovni ciljevi i ishodi koriste u projektovanju i programiranju aplikacija, kao i sticanje praktičnih znanja i vještina korištenjem i primjenom nekog učenja programskog jezika (C++, Java). Stiče se sposobnost primjene stečenih znanja iz oblasti programiranja pri rješavanju problema kao i mogućnost da se indentifikuju, formulišu i rješe problemi od praktičnog značaja u ovim oblastima. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Uvod. Osnovni tipovi podataka. Jednostavne i složene strukture. Statičke i dinamičke strukture. Liste, jednostruko i dvostruko povezane, cirkularne. Red. Stek. Skup. Stabla. Definicija algoritma. Predstavljanje algoritma. Analiza složenosti. Sortiranje. Pretraživanje. Grafovi. Kompresija. Dinamičko programiranje. srednji Minimalno programersko iskustvo. Preporučeni predmeti: Osnove programiranja, Programski jezici I Svi predmeti koji se odnose na programiranje. prof. dr Ratko Dejanović prof. dr Ratko Dejanović Igor Timarac, dipl. ing. el. Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja, 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vežbi, te 120 časova samostalnog rada. Plan realizacije Predavanja i auditorne vježbe: 1.sedmica: Uvod. 2.sedmica: Osnovni tipovi podataka. 3. sedmica:Jednostavne i složene strukture. 4.sedmica: Statičke i dinamičke strukture. 5.sedmica: Liste, jednostruko i dvostruko povezane, cirkularne. 6.sedmica: Redovi. 7. sedmica:Stekovi. 8.sedmica: Skupovi. 9.sedmica: Stabla. 10. sedmica:Definicija algoritma. 11.sedmica: Predstavljanje algoritma. 12.sedmica: Analiza složenosti. 13.sedmica: Sortiranje. 14.sedmica: Pretraživanje. 15.sedmica:Grafovi. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja i auditorne vježbe nastavi "Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia : Data Structures and Algorithms in Java, hard copy, izdavac John Wiley & Sons, Inc. second edition, 2001 Miodrag Zivkovic : Algoritmi, Matematicki fakultet, Beograd 2000, Standard Template Library (STL) in C++ Bruno Preiss : Data Structures and Algorithms in C++, Lecture notes in Data Structures and algotihms in C++ Marius Joldos : Data Structures And Algorithms in C C Programming : Data Structures And Algorithms, Data Structures and Algorithms in C++ Način ispitivanja

U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu.

Literatura

Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Igor Timarac, dipl. ing. el.

23

Naziv predmeta Šifra predmeta A303 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I

Osnovi elektronike i digitalne tehnike Semestar III Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+2+1

Odsjek za računarstvo i informatiku Glavni cilj je sticanje teoretskog znanja iz oblasti elektronike i digitalne tehnike, kao i znanja i vještina u rješavanju i analizi osnovnih elektronskih i digitalnih kola. Nakon završenog predmeta student bi trebalo da posjeduje osnovna teorijska znanja iz elektronike i digitalne tehnike, teorijska i praktična znanja iz analize analognih i digitalnih elektronskih kola. Poluprovodničke komponente. Diode. Bipolarni tranzistor. Unipolarni tranzistori. Primjena tranzistora kao pojačavača. Osnovni sklopovi pojačavača sa bipolarnim tranzistorima. Osnovni sklopovi pojačavača sa unipolarnim tranzistorima. Operacioni pojačavač. Sklopovi sa operacionim pojačavačem. Prekidačke karakteristike tranzistora. Bipolarni tranzistor kao prekidački elemenat. Unipolarni tranzistor kao prekidački elemenat. Osnovne familije logičkih kola. TTL logička kola. Šotkijeva TTL logička kola. ECL logička kola. MOS logička kola. CMOS logička kola. Poluprovodničke memorije. Memorije ROM, PROM, EROM i EEPROM tipa. Memorija RAM tipa. Bipolarne memorije RAM tipa. Unipolarne memorije RAM tipa. Statičke i dinamičke unipolarne memorije RAM tipa. Memorije većeg kapaciteta. Programabilne logičke strukture. PROM, PAL, PLA, PLS. D/A konverzija. Tehnike D/A konverzije. A/D konverzija. Tehnike A/D konverzije. srednji Fizika materijala, analiza elektronskih kola, osnovni elementi računarskih sistema, osnovni digitalni sklopovi Preporučeni predmeti: Fizika, Osnovi elektrotehnike I, Osnovi elektrotehnike II, Osnovi računarske tehnike I, Osnovi računarske tehnike II Teoretske osnove računarstva, Arhitektura računara, Projektovanje digitalnih sistema, Mikroprocesorski sistemi I, Mikroprocesorski sistemi II, Energetska elektronika dr Zlatko Bundalo, redovni profesor dr Zlatko Bundalo, redovni profesor Mladen Knežić, asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja, 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi, te 120 časova samostalnog rada. Plan realizacije Način ispitivanja

Sadržaj predmeta

Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta

Predavanja: 1,2,3 sedmica: Poluprovodničke komponente. Diode. Bipolarni tranzistori. Unipolarni tranzistori. Primjena tranzistora kao pojačavača. Osnovni sklopovi pojačavača sa bipolarnim tranzistorima. Osnovni sklopovi pojačavača sa unipolarnim tranzistorima. 4,5,6 sedmica: Operacioni pojačavač. Sklopovi sa operacionim pojačavačem. Prekidačke karakteristike tranzistora. Bipolarni tranzistor kao prekidački elemenat. Unipolarni tranzistor kao prekidački elemenat. 7,8,9 sedmica: Osnovne familije logičkih kola. TTL logička kola. Šotkijeva TTL logička kola. ECL logička kola. MOS logička kola. CMOS logička kola. U skladu sa pravilima studiranja na I 10, 11,12 sedmica: Poluprovodničke memorije. Memorije ROM, PROM, EROM i EEPROM tipa. Memorija ciklusu. RAM tipa. Bipolarne memorije RAM tipa. Unipolarne memorije RAM tipa. Statičke i dinamičke unipolarne memorije RAM tipa. Memorije većeg kapaciteta. 13,14,15 sedmica: Programabilne logičke strukture. PROM, PAL, PLA, PLS. D/A konverzija. Tehnike D/A konverzije. A/D konverzija. Tehnike A/D konverzije. Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. Laboratorijske vježbe se održavaju tokom semestra. Studenti vrše različite tipove simulacija i analize elektronskih kola na računaru korišćenjem odgovarajućih programskih paketa. Testovi za provjeru znanja se održavaju u 8. i 15. sedmici. Metodi i mediji korišćeni u predavanja, power point prezentacije, analize i simulacije na računaru nastavi V. Litovski: Elektronika D. Živković, M. Popović: Impulsna i digitalna elektronika S. Tešić: Integrisana digitalna elektronika Z. Bundalo: Osnovi elektronike i digitalne tehnike (materijali sa predavanja) M. Knežić: Osnovi elektronike i digitalne tehnike (materijali sa vježbi) M. Knežić: Praktikum za laboratorijske vježbe (web)

Literatura

Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zlatko Bundalo, redovni profesor

24

Walter. IV razred elektrotehničke škole. Relative clauses.Kasetofon. translation of general and prefessional works from and into the foreign language. speaking. Odsjek za elektroniku i telekomunikacije i Odsjek za elektroenergetske i industrijske sisteme (VI semestar) Acquiring basic knowledge in English language. 12th week: Achieving goals. 3rd week: Possessive pronouns. Ljubica Popović. As far as the basic knowledge of this study programme is concerned. 10th week: Articles. 13th week: Second conditional. including future movements.Tabla. a graduate should: posses the knowledge and understand basic principles of the fields that are learnt under that study Obrazovni ciljevi i ishodi programme. (2000). Vera Mirić. Milinković Slobodan S. Cambridge: CUP. 14th week: Translation and writing of abstracts. possess systematic understanding of the key aspects and concepts of the study programme. be able to demonstrate knowledge and skills of relevance for the study programme. be familiar with the wide učenja spectrum of language skills. Indirect Speech. 8th week: Adjectives. First Conditional. communication situations. reading. i Brković I. (1991). II. III. (2000) How English Works. M. Phrasal verbs. and C. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. 7th week: Problems. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja i 30 časova samostalnog rada. pronunciation. auditory skills. Plan realizacije 1st week: CV i autobiography. Nedeljković Lj. grammar. Gramatika engleskog jezika sa vježbanjima. Ljerka (1990). Present Tenses for Future. 9th week: Passive. Metodi i mediji korišteni u Predavanja. srednji osnovno znanje engleskog jezika Engleski jezik II Milica Bogdanović Milica Bogdanović U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu studija.Knjiga nastavi Chris Redston and Gillie Cunningham (2005) Face2Face: Pre-intermediate. Technical English in Electronics and Electrical Engineering. 2nd week: Places. Engleski jezik: Tekstovi za I. Način ispitivanja Vocabulary. 4th week: Different cultures. Changing trends. 11th week: Media. 5th week: Modal verbs. Zagreb: Školska knjiga. Oxford: OUP.Naziv predmeta Šifra predmeta Z461 Studijski program Ciklus studija I Semestar IV Engleski jezik II Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 3 Fond časova 2+0+0 Odsjek za računarstvo i informatiku (IV semestar). Bartolić. Beograd: Zavet. Present Perfect. 15th week: Translation of professional works. which are used in the study programmes. Swan. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Milica Bogdanović 25 . writing. Phrases with go. 6th week: Business communication.

Klase i objekti. Sinhronizacija. praktično programiranje nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Dr Dušan Malbaški. kao i znanja i vještina u projektovanju. srednji Objektno-orijentisano programiranje i programski jezik C Svi predmeti koji zahtijevaju poznavanje konkurentnog i mrežnog programiranja dr Dušan Malbaški. Metodi i mediji korišćeni u predavanja. redovni profesor mr Zoran Đurić. Monitori. GUI. redovni profesor Dušan Malbaški: Programski jezik java B. Osnovne ideje i koncepti. 15 časova auditornih i 30 časova laboratorijskih vježbi. Manipulacija događajima. Plan realizacije Način ispitivanja Predavanja i vježbe: Sedmica 1: Osnovni koncepti Sedmice 2 i 3: Proceduralni dio programskog jezika Java Sedmica 4: Elementarna manipulacija Java objektima Sedmica 5: Nasljeđivanje Sedmice 6 i 7: Modularnost (paketi) i enkapsulacija Sedmica 8: Polimorfizam Sedmica 9: Apstraktne klase i interfejsi Sedmice 10 i 11: Pregled standardnih Java klasa Sedmica 12: Rukovanje izuzecima Sedmica 13: UI podsistem Sedmica 14: Konkurentno programiranje Sedmica 15: Mrežno programiranje. Apleti. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Tredovi. COM tehnologija. CORBA tehnologija. Eckel: Thinking in Java U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. 26 . te 90 časova samostalnog rada. prezentacije. Uvod u programski jezik Java. redovni profesor dr Dušan Malbaški. Udaljene procedure.Naziv predmeta Šifra predmeta A401 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Ciklus studija I Semestar IV Programski jezici II Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Postizanje teorijskog znanja iz objektno-orijentisane metodologije. Pregled programskog jezika Java. razvoju i implementaciji konkurentnog i mrežnog softvera i tehnologija korištenjem programskog jezika Java. projektor.

sedmica: upravljanje podacima 14. Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja na tabli. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 15 časova laboratorijskih vježbi. te 90 časova samostalnog rada. algoritmi za zamjenu stranice).. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Pregled hardvera sa aspekta operativnih sistema. laboratorijska oprema nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ratko Dejanović. njegovu instalaciju i da vrši njegovo dalje održavanje.Naziv predmeta Šifra predmeta A403 Studijski program Ciklus studija I Semestar IV Operativni sistemi I Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 5 Fond časova 3+0+1 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni ciljevi predmeta su sticanje osnovnih znanja o fundamentalnim konceptima operativnih sistema...CD-ROM i DVD fajl sistemi) srednji Osnovi računarske tehnike Operativni sistemi II. 8. Plan realizacije Predavanja: 1. Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. u/i uređaji.. sedmica: upravljanje u-i uređajima Provjere znanja se održavaju u 2 kolokvija u sredini i na kraju semestra. 2. Performanse računarskih sistema Dr Ratko Dejanović. sinhronizacija. sedmica: upravljanje memorijom 12. sedmica: upravljanje procesorom 9. Laboratorijske vježbe prate predavanja. prekidi. 4.15. 5. . iliustracije u elektronskoj formi (video beam). memorija. Upravljanje podacima-fajl sistemi (FAT32. sedmica: hardver sa aspekta OS 6.Nakon savlađivanja Obrazovni ciljevi i ishodi gradiva kursa student treba da bude sposoban da upravlja računarskim resursima (CPU. Upravljanje uređajima (načini izvođenja u/i operacija i softverska podrška). NTFS. vanredni profesor Dr Ratko Dejanović. Upravljanje procesorom (procesi i njihova stanja. 7. vanredni profesor S. 13.. Tonenbaum Modern Operating Systems Ratko Dejanović Informacione tehnologije Internet 27 .. fajlovi) kao i učenja da izvrši izbor operativnog sistema. totalni zastoj). sedmica unix priprema za vježbe 3.. 10. Upravljanje memorijom (tipovi upravljanja.. vanredni profesor Dragan Đurđević. 11.

vanredni profesor Timarac Igor. skripta J. Regularni izrazi. Microprocesorski sistemi I. 6. Uvod u formalne jezike... 12. 2. PDA automati i gramatika slobodnog konteksta I njene karakteristike. Projektovanje digitalnih sistema dr Dragan Ivetić. da bude sposoban da upotrebi regularne izraze u širokom rangu aplikacija i da prikupi dovoljno znanja za razumjevanje računarskih mašina. Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Plan rada po sedmicama 1. Poslije odslušanog predmeta student bi trebao da razumije problem i sintetetizuje rješenja zavisna od konačnih automata. Ne deterministička Turing-ova mašina. 8. 7. 10. Konačni automati 5. Automati sa memorijom i gramatikom 13. Regularni izrazi 9. 3. Teorija kompleksnosti. Teorija automata. Ullman: Introduction to automata theory. Turing-ova mašina. vanredni profesor dr Dragan Ivetić.. kao i njihove relacije sa formalnom gramatiokom i jezicima (Chomski hijerarhija i teorija kompleksnosti). 4. push-down automate i Tjuringovu mašinu. languages. Studenti uče da modeliraju i razumiju diskretne mašine. J. E. 28 ... sa naglaskom na: konačne automate..Naziv predmeta Šifra predmeta A405 Studijski program Ciklus studija I Semestar IV Teoretske osnove računarstva Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 5 Fond časova 3+0+1 Odsjek za računarstvo i informatiku U ovom predmetu se uvode apstraktni modeli kompjuterskih mašina da prikažu mogućnosti i ograničenja digitalnih računara. Teorija kompleksnosti Metodi i mediji korišćeni u Interaktivne lekcije podržane sa video beam-om nastavi Laboratorijske vježbe na računaru. Microprocesorski sistemi II. 11. Preporučeni predmeti: Osnovi programiranja. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Dragan Ivetić. asistent 45 časova predavanja. Addison-Wesley... and computation. Arhitektura računara. vanredni profesor Dragan Ivetić: Teoretske osnove računarstva. Hopcroft.. 15 časova lab.. Plan realizacije Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Diskretna matematika. 14. Deterministički i nedeterministički automati I njihova ekvivalencija. vježbi i 90 časova individualnog rada. Strukture podataka i algoritmi. srednji Elementarno znanje matematičke logike i neko programsko iskustvo. 15.. 2001.D. Bazna definicija i koncepti.

sedmica: Osnovni postupci obrade signala kod A/D odnosno D/A konverzije.. sedmica: Paralelni i serijski prenos podataka. vježba (2 časa) . analizator mreža). asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja. Osnovi elektrotehnike II. uvodni kurs Osnovi elektrotehnike I. vanredni profesor dr Đemal Kolonić. sedmici. Osnovni postupci A/D i D/A konverzije. 4. FM i PM signala (Matlab) 5. sedmica: Telematske usluge. Matematika Teorija informacija dr Đemal Kolonić.: Zbirka zadataka iz osnova telekomunikacija 29 . sedmica: Zavisnost odnosa ’’signal šum kvantovanja’’ od parametara A/D konvertora. ciklusu.Naziv predmeta Šifra predmeta N 441 Studijski program Ciklus studija I Semestar IV Osnovi komunikacija Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 2+2+1 Odsjek za računarstvo i informatiku. 15.Analiza u frekvenciji AM. vježba (2 časa) . 5. sedmica: Veličine i jedinice koje se koriste kod prenosa signala. laboratorijska oprema (generatori signala. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Model telekomunikacionog sistema.. Savladavanjem Obrazovni ciljevi i ishodi predmeta student je bliže upoznat sa širokim spektrom disciplina u komunikacijama i sposoban da korišćenjem teoretskih učenja znanja riješava praktične probleme. nastavi osciloskopi. sedmica: Računarske mreže i protokoli. 12. vježba (3 časa) . Višestruki pristup komunikacionim resursima. 6. Odsjek za elektroenergetske i industrijske sisteme Osnovni ciljevi su sticanje osnovnih znanja o komunikacijama i implementaciji komunikacionih sistema. te 105 časova samostalnog rada Plan realizacije Predavanja i auditorne vježbe: 1. sedmica: Pregled osnovnih parametara prenosnog sistema i analiza pojedinih vrsta izobličenja signala. lokalne i globalne mreže. 8. vanredni profesor Georgije Lukatela: Statisička teorija komunikacija Ilija Stojanović: Osnovi telekomunikacija Zorka Stojanović i dr. TDMA. Provjere znanja se održavaju u 7. Laboratorijske vježbe se održavaju u blokovima: 1. vježba (2 časa) . Računarske mreže i protokoli. sedmica: Višestruki pristup komunikacionim resursima (FDMA.Analiza periodičnih signala pomoću Furijeovog reda (Matlab) 2. 13. 9. analizator spektra. sedmica: Model telekomunikacionog sistema 3. simulacije na računaru Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Đemal Kolonić. 7. sedmica: Uvodna predavanja 2. 11. vanredni profesor Jovan Galić. FM i PM signala (analizator spektra) II kontinualna provjera (2 časa) Laboratorijske vježbe prate predavanja. Pregled osnovnih parametara prenosnog sistema. Paralelni i serijski prenos podataka. CDMA). Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja na tabli. sedmica: Nyquistovi kriterijumi kod prenosa podataka. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. sedmica: Pregled osnovnih modulacionih postupaka.Analiza neperiodičnih signala pomoću Furijeove transformacije 3. vježba (2 časa) . 14.Analiza u frekvenciji AM.Diskretizacija signala u vremenskom i amplitudskom domenu I kontinualna provjera (2 časa) 4. i 15. Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na 1. 10.. ilustracije u elektronskoj formi (video beam).

Numeričke karakteristike slučajnih promjenljivih. 8. Aksiome vjerovatnoće. vanredni profesor Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja. Milan Jovanović. 2. vanredni profesor U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Beograd 1995. Statistička definicija vjerovatnoće. Metod maksimalne vjerodostojnosti. 6. vanredni profesor dr Zoran Mitrović. sedmica: Slučajni vektori. 9. 11. Nakon savladavanja gradiva kursa. 30 . 4. 2006. 10. Stiče se sposobnost primjene stečenih znanja prilikom rješavanja problema iz matematičke statistike. Metodi i mediji korišćeni u Klasična predavanja na tabli nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zoran Mitrović. sedmica: Linearna regresija. studenti bi trebalo da posjeduju znanja i razumiju osnovnu teoriju i praktičan značaj vjerovatnoće kao i da posjeduju mogućnost primjene matematičke statistike u rješavanju nekih praktičnih problema .Naziv predmeta Šifra predmeta Z400 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja svi Ciklus studija I Semestar IV Vjerovatnoća i statistika Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 5 Fond časova 2+2+0 Cilj ovog kursa je sticanje osnovnih znanja iz oblasti vjerovatnoće i matematičke statistike. Karakteristične funkcije. 13. sedmica: Intervali povjerenja 15. sedmica: Uslovna vjerovatnoća i nezavisnost. sedmica: Karakteristične funkcije. sedmica: Formula potpune vjrovatnoće i Bajesova fomula 5. vanredni profesor dr Zoran Mitrović. Milan Merkle. Zoran Mitrović: Zbirka riješenih zadataka iz vjeovatnoće i statistike. sedmica: Osnovni pojmovi statistike. sedmica: Geometrijska vjerovatnoća. sedmica: Bernulijeva šema. sedmica: Numeričke karateristike slučajnih promjenljivih. Aksiome teorije vjerovatnoće. sedmica: Ocjene parametara. 30 časova auditornih vježbi. Ocjene parametara. Slučajne promjenljive i slučajni vektori. Uslovna vjerovatnoća. Milan Merkle. sedmica: Granične teoreme. Plan realizacije Način ispitivanja 1. Linearna regresija. sedmica: Uvod u teoriju vjeovatnoće. kao i mogućnost matematičke formulacije i rješavanja problema od praktičnog značaja u nekim oblastima elektrotehnike. sedmica: Slučajne promjenljive 7. Intervali povjerenja. Banja Luka. Petar Vasic: Verovatnoća i statistika. sedmica: Kovarijansa i korelacija . 3. te 90 časova samostalnog rada. Granične teoreme. 12. srednji Znanje osnovnih pojmova linearne algebra i matematičke analize Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Zoran Mitrović. Metod maksimalne vjerodostojnosti 14.

sedmica: Metodi za rješavanje običnih diferencijalnih jednačina Vježbe prate predavanja.. metodi za približno rješavanje običnih diferencijalnih jednačina. sedmica: Numeričko diferenciranje i numerička integracija 14. interpolacija polinomima. sedmica: Numerički metodi linearne algebre 9. 30 časova auditornih vježbi. Poslije ovog kursa studenti će biti u stanju da učenja vrše numerička izračunavanja sa kojima se budu sretali u stručnim predmetima. Ćelić. te 90 časova samostalnog rada. Jovanović:Matematika III (Uvod u numeričku matematiku. rad na računaru nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Momir Ćelić... pisanje programa u MATLAB –u. 31 . sedmica: Interpolacija polinomima 11. Numerička matematika.. sedmica: Metod najmanjih kvadrata 12. Ćelić. sedmici. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Momir Ćelić. sedmica: Elementi teorije grešaka 2. Osnove teorije vjerovatnoće i matematičke statistike) D. 4. Plan realizacije Predavanja i auditorne vježbe: 1.. vanredni profesor dr Momir Ćelić. kao i da pišu nove programe u ovom programskom jeziku. Provjere znanja se održavaju u 9. vanredni profesor Momir V. metod najmanjih kvadrata. 3. analizirati osnovna teoretska svojstva numeričkih metoda i demonstrirati njihove mogućnosti na konkretnim primjerima.15. 7. numerički metodi linearne algebre. 5.. 13. 10. vanredni profesor Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja. vanredni profesorzbirka zadataka I i II Način ispitivanja Elementi teorije grešaka. sedmica: Metodi za približno rješavanje nelinearnih jednačina i sistema 6. moći će da koriste sistem MATLAB. 8.. vanredni profesor dr Momir Ćelić. i 15.Krejić: Numerička analiza: dr Momir Ćelić. metodi za rješavanje nelinearnih jednačina i sistema nelinearnih jednačina. savladati osnove MATLAB-a kroz primjenu ugrađenih funkcija.Naziv predmeta Šifra predmeta Z404 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar IV Numerička matematika Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 5 Fond časova 2+2+0 Obezbijediti matematičke osnove numeričkih metoda.. prezentacija na video bimu. N. Momir V. Obrazovni ciljevi i ishodi a ukazati i na mogućnost pravljenja novih. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja.Herceg. Milan V.. numeričko diferenciranje i numerička integracija. srednji Znanje osnovnih pojmova linearne algebra i matematičke analize U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu.

32 .Faze razvoja (zahtjevi. Nakon odslušanog kursa studenti stiče sposobnost da uz primjenu stečenih znanja iz oblasti programiranja. baza podataka i operativnih sistema indentifikuju. resursi. brzo razvijanje aplikacija. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Nastavne jedinice: sedmica 1. Web inženjering. 6. 7: Faze razvoja sedmica 8. projektovanje. programiranje i održavanje). programiranje i održavanje). 11. 4: Kvalitet i troškovi sedmica 5. power point presentacije. Srednji Programski jezici.viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i i 30 časova laboratorijskih vježbi. Zdravko Kordić. Alati i okruženja. Agile pristup. analiza. Softverski procesi i njihovi modeli (klasični i iterativni) . Software Engineering R. formulišu i rješavaju probleme od praktičnog značaja u ooj oblasti. projektor nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ratko Dejanović. XP programmiranje. projektovanje. Baze podataka. Informacioni sistemi dr Ratko Dejanović. 12: WebE inženjering sedmica 13. Performanse kompjuterskih sistema. analiza. produkti). softverske metrike (procesi. 14. vanredni profesor dr Ratko Dejanović. vanredni profesor mr.ulazno izlazni dizajn. Operativni sistemi I Objektno-orijentisani programski jezici. Internet tehnologije. 15: Softverske metrike Metodi i mediji korišćeni u učionice. UID. Dejanovic Softversko inženjerstvo U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. programiranje u paru. 9: AGILE i XP pristupi sedmica 10. vanredni profesor Pressman R. te 105 časova samostalnog rada. Operativni sistemi II. 2: Softverski procesi i modeli sedmica 3.Naziv predmeta Šifra predmeta A501 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar V Softversko inženjerstvo Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni ciljevi predmeta su sticanje osnovnih znanja o fundamentalnim konceptima sistemskog inženjerstva u proizvodnji kvalitetnog softvera koja se koriste u svim fazama životnog ciklusa softvera (zahtjevi.

virusi i antivirusni programi sedmica 12. administriraju i održavaju moderne operativne sisteme uključujući Obrazovni ciljevi i ishodi distribuirane i virtuelizovane operativne sisteme). Nakon odslušanog kursa studenti stiče sposobnost da uz primjenu učenja stečenih znanja iz operativnih sistema I i računarskih mreža indentifikuju. Multimedijalni sistemi dr Ratko Dejanović. multiračunare i distribuirane sisteme. vanredni profesor dr Ratko Dejanović. vanredni profesor Mihajlo Savić. algoritmi emitovanja filmova. formulišu i rješavaju probleme od praktičnog značaja u ooj oblasti. 7. 3. napadi unutar i van sistema. 15: Multimedijalni OS Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. Niti (definicija ivrste nit)i. 6. multiračunari i distribuirani hardver i operativni sistemi sedmica 5. ciklusu 33 . 14. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi. 4: Multiprocesori. multimedijalni OS (CATV. raspored na filmova nadiskovima) srednji Operativni sistemi I Performanse računarskih sistema. Plan realizacije sedmica 1. projektor. 13.Naziv predmeta Šifra predmeta A503 Studijski program Ciklus studija I Semestar V Operativni sistemi II Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Osposobiti studente da izaberu. 11: Računarska sigurnost – autentifikacija korisnika. 10. te 105 časova samostalnog rada. vanredni profesor A: S: Tanenbaum Modern Operating Systems Internet Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na 1. instaliraju. sigurnost (napadi i pijetnje iznutra i izvana). 8: Niti – modeli i upotreba sedmica 9. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta OS za multiprocesore. PowerPoint prezentacije. 2. VCR funkcije. e-Learning nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ratko Dejanović.koriste . xDSL.

Laboratorijske vježbe prate predavanja. Protočni sistemi i zastoji. sedmica: Programiranje paralelnih sistema. Klasična organizacija računara: CPU. Lab vježbe: Programiranje na asemblerskom nivou koristeći MASM 80x86 makroasembler. 4. Klasifikacija računarskih arhitektura. 7. ciklusu. Baze podataka. Superskalarni i EPIC procesori. te 105 časova samostalnog rada. D. Hazardi.Hennessy. Mikroprocesorski sistemi I. Cilj je da se polaznici upoznaju sa principima paralelne obrade kao i sa razvojnim tehnikama i principima računarskih sistema visokih performansi. Studenti treba da steknu mogućnost da primijene stečena znanja iz oblasti računarskih arhitektura u procesu specifikacije zahtjeva za globalnu arhitekturu sistema.. 3. Mikroprocesorski sistemi II dr Slavko Marić.. sedmica: Sprežne mreže. srednji Osnovi računarske tehnike. sedmica: Napredne koncepti arhitekture računara.Power point slajdovi. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja i auditorne vježbe . MISD. SIMD. Patterson. Multiračunari.. Sprežne mreže. Performanse Računarskih sistema. Eksploatacija paralelizma na instrukcijskokm nivou.sedmica: Višeprocesorske arhitekture. Marić. Multiprocesori. slajdovi J. U skladu sa pravilima studiranja na I 8. skripta. 2.Naziv predmeta Šifra predmeta M505 Studijski program Ciklus studija I Semestar V Arhitektura računara Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Upoznavanje i razumijevanje principa organizacije i rada osnovnih komponenti računarskog sistema. Memorijski sistem. I/O sistem. sedmica: Klasična arhitektura računara.L. 5. sedmica: Hijerarhijska organizacija memorije.. Osnovi programiranja. Studenti treba da steknu osnovne vještine u oblasti projektovanja. Klasifikacije računarskih arhitektura. i za razumijevanje mogućnosti i pogodnosi primjene različitih arhitektura u različitim aplikativnim oblastima. Arhitektura aktuelnih procesora. Hijerarija i tipovi organizacije memorijskog podsistema. Ispit / kolokvijum u toku nastave se okvirno planira u 7-oj nedelji.. Programiranje paralelnih sistema. Osnove elektronike i digitalne tehnike. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi. istorijski razvoj arhitekture računara. Informacioni sistemi. Plan realizacije Način ispitivanja Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1. sedmica: Uvod. vanredni profesor dr Slavko Marić. Paralellizacija izvršenja. Istorija razvoja računarskih arhitektura. 12. MIMD arhitekture. programiranja i verifikacije korektnosti programa ‘niskog’ nivoa. Arhitektura procesora. A. 11. Trendovi razvoja. Arhitektura i organizacija računara. Ispit / kolokvijum na kraju nastave je okvirno planiran u 15’oj nedelji. 10. Arhitektura protočnih sistema i protočna obrada. 13. 14. 15. memorijski i I/O podsistem. Principi rada funkcionalnih jedinica. 6. Nastavni materijal je za studente raspoloživ u elektrosnkoj formi na nastavi srpskom jeziku. Computer architecture: A quantitative approach 34 . 9.. Superskalarne i VLIW arhitekture. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Slavko Marić. različitih projektnih opcija i koncepta. Studenti treba da budu osposobljeni za izlaganje i prezentaciju znanja o savremenim računarskim arhitekturama i tehnologijama na kojima su one bazirane... Višeprocesorske arhitekture. vanredni profesor S. Eksploatacija paralelizma i arhitekturni trendovi. Smanjenje negativnih efekata hazarda.. vanredni profesor Igor Timarac.

sedmica: bežične mreže Laboratorijske vježbe prate predavanja. 8. Osnovi komunikacija.11.. IP adrese. 2. OSI model. Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja na tabli. formulišu i rješe problemi od praktičnog značaja u ovoj oblasti. Stiče učenja se sposobnost primjene stečenih znanja iz osnova komunikacija . te 105 časova samostalnog rada. prsten). svi predmeti vezani za internet dr Ratko Dejanović. sedmica: fizički putevi.. .. vanredni profesor Dragan Đurđević. elemnti i topologije mreža 3. 10.. metode pristupa (CSMA/CD. 11. pristup internetu (modem. bežične mreže (IEEE 802. MAN). instalaciji. sedmica: OSI model i TCP/IP familije protokola 12. Informacione tehnologije Bigellow. sedmica: uvod. Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. vanredni profesor S. WDSL) srednji Osnovi računarske tehnike. kao i mogućnost da se indentifikuju. 802. laboratorijska oprema nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ratko Dejanović. Operativni sistemi I. 802. wan. Tonenbaum. hardver.16). 7. metode prenosa i mrežni hardver 9.. Token Ring). ADSL. topologija(magistrala. 13. vanredni profesor dr Ratko Dejanović. ISDN. korištenju. Plan realizacije Predavanja: 1. 15. 4. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta računarske mreže (LAN. Computer Networks Ratko Dejanović. Računarske mreže 35 . asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi. sedmica: struktura IP adrese i modeli mreža za pristup Internetu 14.Naziv predmeta Šifra predmeta A505 Studijski program Ciklus studija I Semestar V Računarske mreže Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni ciljevi predmeta su sticanje osnovnih znanja o fundamentalnim konceptima i principima računarskih mreža kao i Obrazovni ciljevi i ishodi sticanje praktičnih znanja i vještina u planiranju. održavanju mreža i primjeni raznih protokola. zvjezda.. sedmica: mrežne tehnologije i multimrežne strukture 6..15.TCP/IP mrežni protokoli. 5. iliustracije u elektronskoj formi (video beam)..

. projektor nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Branko Dokić. 14.. 11. PLD komponente. 3. sedmica: VHDL. 13.. PLD komponenata i mikrokontrolerskih sistema. Metodi i mediji korišćeni u predavanja.Naziv predmeta Šifra predmeta M572 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Ciklus studija I Semestar V Projektovanje digitalnih sistema Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Odsjek za elektroniku i telekomunikacije (smjer za elektroniku). 4. mikrokontroleri. 9. osnovnih elemenata asemblera i arhitekture računara. redovni profesor dr Branko Dokić. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Uticaj realnih parametara na rad kombinacionih i sekvencijalnih kola-gličevi. simulacije na računaru. 2.15. Plan realizacije Način ispitivanja Predavanja: 1. 10. sedmica: mikrokontroleri.. sedmica: Uticaj realnih parametara na rad kombinacionih i sekvencijalnih kola-gličevi. 36 .. 8. sedmica: Projektovanje mikrokontrolerskih sistema. Laboratorijske vježbe se sastoje iz rada studenata z laboratoriji na razvojnim pločama i simulacijama na PC računarima uz upotrebu odgovarajućeg softvera. te 105 časova samostalnog rada. projektovanje mikrokontrolerskih sistema. Osnove računarske tehnike 2 Mikroprocesorski sistemi 2 dr Branko Dokić. Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. redovni profesor Željko Ivanović.. sedmica:PLD komponente. VHDL. Preporučeni predmeti: Digitalna elektronika.. napredni Poznavanje osnovnih principa sinteze kombinacionih i sekvencijalnih mreža..12. 6. redovni profesor Branko Dokić: Analogna i digitalna integrisana kola Željko Ivanović: Skripte (web) Željko Ivanović: Praktikum za laboratorijske vježbe (web) U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. 5. Odsjek za računarstvo i informatiku (smjer za računarski inženjering) Analiza i sticanje osnovnog znanja pri korištenju i projektovanju: familija kombinacionih i sekvencijalnih integrisanih kola.. power point prezentacije. karakteristike familija kombinacionih sekvencijalnih i digitalnih integrisanih kola. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja.

5. 8. 3. BCH.. sedmica: Količina informacije.simulacije na računaru nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Đemal Kolonić..Određivanje vjerovatnoće greške u zavisnosti od odnosa signal šum (Matlab. Plan realizacije Predavanja i auditorne vježbe: 1. 10. LZ).Simulacija RSA algoritma (Matlab) Kolokvijum (1 čas) Laboratorijske vježbe prate predavanja. 7. Simulink) 3. Teorija informacija sa kodovanjem Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Provjere znanja u 7. Simulink) 5.Statističko kodovanje (Matlab) Kolokvijum (1 čas) 4. 12. vanredni profesor dr Đemal Kolonić. Osnovi komunikacija Kriptografija i kompjuterska zaštita dr Đemal Kolonić. srednji Diskretna matematika.. Simulink) 2.ilustracije u elektronskoj formi. sedmica: Uvodna predavanja. vježba (2 časa) .. sedmica: Osnovni elementi zaštitnog kodovanja. i 15. vježba (2 časa) . vježba (3 časa) .Generisanje slučajnih signala (Matlab. 37 . 13. sedmica: Konvolucioni kodovi. Metodi i mediji korišćeni u predavanja. Simulink) 6. sedmica: Primjena teorije informacija u kriptografiji. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. 6.Generisanje konvolucionih kodova (Matlab. te 105 časova samostalnog rada. 9. Osnovni elementi kriptografije. Entropija. 15 časova laboratorijskih. 4. 14. Laboratorijske vježbe se održavaju po blokovima od 2 časa u drugoj polovini semestra: 1. vanredni profesor Dušan Drajić. 15 časova auditornih.Generisanje linearnih blok kodova (Matlab. 15.. vježba (2 časa) . Konvolucioni kodovi. 11. RS).. vježba (2 časa) .Naziv predmeta Šifra predmeta F502 Studijski program Ciklus studija I Semestar V Teorija informacija Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Odsjek za računarstvo i informatiku (smjer informacionih tehnologija) Obrazovni ciljevi i ishodi Osnovni ciljevi su sticanje osnovnih znanja o teoriji informacija. vanredni profesor Dejan Đukić. Savladavanjem predmeta student je bliže upoznat sa učenja mogućnostima primjene stečenih znanja i sposoban da teoretska znanja iskoristi za riješavanje praktičnih problema. Linearni blok kodovi. vježba (2 časa) . Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Mjerenje količine informacije. Šenon-Fano. 2. sedmica: Analiza diskretnog i kontinualnog izvora. sedmici. sedmica: Linearni blok kodovi (Heming. sedmica: Entropija. sedmica: Statističko kodovanje (Hafman.

Optimizacija organizacije baza podataka. 10. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi.. tehnološki i arhitekturni trendovi. Baze podataka . Upitni jezici.13 Komercijalni upitni jezici . Laboratorijske vježbe prate predavanja. 13.Power point slajdovi. Ispit / kolokvijum na kraju nastave je okvirno planiran u 15’oj nedelji. razlozi razvoja sistema za upravljanje bazama podataka (SUBP). sedmica: Uvod. ciklusu. te 105 časova samostalnog rada. Slajdovi 2. srednji Programski jezici I. 12. Sudarshan 38 . 11. Relacioni račun n-torki/domena 12.. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Slavko Marić. 3. Silberschac. Informacioni sistemi. vanredni profesor mr Dražen Brđanin. Arhitektura računara. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1. osnovne komponente modelovanja. 9.SQL. razlozi razvoja sistema za upravljanje bazama podataka. S. i podataka korištenjem alata ERWIN. SQL. sedmica: Razvoj IS: strateški plan razvoja. 7. Komponente procesa izgradnje informacionih sistema. Principi organizacije baza podataka. E-R modelovanje organizacije podataka. 4. Uvod. Operativni sistemi I. Konverzija u relacioni model U skladu sa pravilima studiranja na I 8. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja i auditorne vježbe .. sedmica: Klasifikacija informacionih sistema (IS). sedmica: Modelovanje procesa. Očekukuje se da bi studenti nakon uspješnog polaganja ispita stekli praktična znanja dovoljna za projektovanje i izgradnju manje kompleksnih baza podataka... Normalne forme. Funkcionalne zavisnosti i normalizaicja organizacije baza podataka. Ispit / kolokvijum u toku nastave se okvirno planira u 7-oj nedelji. 15. vanredni profesor 1. sedmica: Modelovanje podataka. Strukturna sistem analiza 6. 14. E-R model podataka. Lab vježbe: Modelovanje procesa – korištenje alata BPWIN. Razvoj IS. Marić. Mehanizmi za očuvanje integriteta baza podataka.. 5. Projektovanje informacionih sistema u Internet okruženju dr Slavko Marić. Nastavni materijal je za studente raspoloživ u elektrosnkoj formi na nastavi srpskom jeziku. Klasifikacija informacionih sistema (IS). Projektovanje relacionih baza podataka. Korth. sedmica: Relaciona algebra.Skripta. tehnološki i arhitekturni trendovi. Database system concepts. 2.Naziv predmeta Šifra predmeta A601 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VI Baze podataka Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Cilj predmeta je da studenti razumiju značaj i ulogu baza podataka u savremenim računarski baziranim informacionim sistemima. Studenti treba takođe trebali da usvoje i osnovna znanja izgradnje funkcionalnog modela procesa. vanredni profesor dr Slavko Marić. Modelovanje procesa. te da steknu znanja o principima i teoretskim osnovama projektovanja baze podataka.

slojevi. Operativni sistemi 1 i 2.Naziv predmeta Šifra predmeta A603 Studijski program Ciklus studija I Semestar VI Internet tehnologije Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+1 Odsjek za računarstvo i informatiku Obrazovni ciljevi i ishodi Osposobiti studente da koriste i administriraju. prelaz Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. prednosti i mane. Tanenbaum: Computer Networks Materijali sa predavanja i vježbi Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Plan realizacije Predavanja i vježbe su organizovane po cjelinama: . IP mreže. LAN. arhitektura i protokoli Interneta. distribuirani sistemi srednji Računarske mreže. WAN. redovni profesor Mihajlo Savić. ICMP. te da razumiju arhitekturu i tehnologije vezane za Internet/Intranet servise i učenja relevantne mrežne protokole. IP. projektor. Osnove računarske tehnike 1 i 2 Internet programiranje. ARP.Računarske mreže i WAN – arhitektura. e-Learning nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Mihajlo Savić. Internetworking . TCP . OSI model. 39 .TCP/IP protokoli – referentni model. asistent Douglas E Comer: Internetworking with TCP/IP Andrew S. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Računarske mreže. Projektovanje informacionih sistema u Internet okruženju dr Zoran Jovanović. redovni profesor dr Zoran Jovanović.IPv4 i IPv6 – rhitektura. UDP. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 15 časova laboratorijskih vježbi. poređenje. PowerPoint prezentacije. te 120 časova samostalnog rada.

FPU Benchmark-ovi. Integer Benchmark-ovi. Karakteristike poslova (workload). Operativni sistemi I. selekcije i projektovanja. sedmica: Deterministički modeli. konstrukcija i verifikacija. Performanse i pouzdanost RAID diskova. Ciljevi vrednovanja performansi. pripremi plana. Interpretacija rezultata. Monitor performansi). Uvod. 2. ciklusu. Dizajn simulacionog ekspirimenta. Verifikacija modela. Verifikacija modela. Mjerenje performansi NT/2000/XP (Task manager. Pregled tehnika za vrednovanje. Interpretacija rezultata. Multimedija Benchmark-ovi. i prezentacije u elektronskoj formi . implementiranju i interpretaciji rezultata studije vrednovanja.. Klasifikacija studija vrednovanja. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1. Indeksi performansi.. sedmica: Simulacione tehnike. Analitičke tehnike. Dizajn mjernog instrumenta. Multimedija Benchmark-ovi. Probabilistički modeli. 14. Ciljevi vrednovanja performansi. Formulacija modela i njegova konstrukcija. Interpretacija rezultata. boljem izboru i boljem projektovanju računarskih sistema. Interpretacija rezultata. Michel : Computer Systems Performance Evaluation and Prediction. Deterministički modeli. sedmica: Uvod. Performanse i pouzdanost RAID diskova. Mjerenje performansi NT/2000/XP/Vista (Task manager. 6. 5..4. 13. Probabilistički modeli 10. Fortier and Howard E. 3. sedmica: Analitičke tehnike. Vrednovanje programskih performasi. Indeksi performansi.. U skladu sa pravilima studiranja na I 7. 8. Metodi i mediji korišćeni u Klasična predavanja na tabli.. Klasifikacija studija vrednovanja. 12.. Karakteristike poslova (workload). Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ratko Dejanović. hardverski i softverski uređaji i firmver. 11. te 120 časova samostalnog rada. Performanse računarskih mreža Laboratorijske vježbe prate predavanja. vanredni profesor dr Ratko Dejanović. vanredni profesor Dragan Đurđević. vanredni profesor Paul J.. Formulacija. Dizajn mjernog instrumenta. sedmica: Faze vrednovanja. Performanse računarskih mreža. analizi i simulaciji računarskih sistema radi postizanja boljih performansi (tuning). Faze vrednovanja. Formulacija modela i njegova konstrukcija. 9. hardverski i softverski uređaji i firmver.mjerenje performansi računarskih nastavi sistema korištenjem odgovarajućih alata. Integer Benchmark-ovi.Naziv predmeta Šifra predmeta A605 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Performanse računarskih sistema Semestar VI Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+1 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni ciljevi predmeta su sticanje osnovnih znanja o fundamentalnim konceptima i principima vrednovanja performansi računarskih sistema kao i sticanje praktičnih znanja i vještina u identifikaciji problema. Dizajn simulacionog ekspirimenta. Simulacione tehnike. Osnovi računarske tehnike -dr Ratko Dejanović. 15. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 15 časova laboratorijskih vježbi. Problem poboljšanja. formulišu i rješe problemi od praktičnog značaja u mjerenju. Digital Press 2003 40 . Formulacija. FPU Benchmark-ovi. konstrukcija i verifikacija. Verifikacija. Mjerne tehnike. Monitor performansi). sedmica: Mjerne tehnike. formulaciji ciljeva. 13. srednji Arhitektura računara. Stiče se sposobnost primjene stečenih znanja kao i mogućnost da se indentifikuju. rad u laboratoriji .

30 časova laboratorijskih vježbi i 90 časova samostalnog rada. Miodrag Popović. sedmica: Furijeov red i Furijeova transformacija kontinualnih signala. Obrazovni ciljevi i ishodi Kroz ovaj predmet studenti stiču osnovna teorijska znanja u oblasti digitalne obrade signala. sedmica: Rekapitulacija. Uslov za pristupanje završnom ispitu je više od 5 boda na laboratorijskim vježbama. 3. Uvod u MATLAB (web) Preporučena: Miodrag V. 12. Furijeov red i Furijeova transformacija. sedmica: Digitalna obrada kontinualnih signala. Akvizicija podataka. Način ispitivanja Kontinualno praćenje: 10 bodova laboratorijske vježbe. analiza linearnih vremenski nepromjenljivih sistema u vremenskom domenu. 8. Multimedijalni sistemi. Osnovni metodi obrade digitalnih signala u vremenskom i frekvencijskom domenu. 14. stabilnost. Spektralna analiza signala. 9. 15 časova auditornih vježbi. vanredni profesor mr Vladimir Risojević. Na vježbama studenti pišu programe kojima se implementiraju algoritmi za obradu signala i testiraju ih na karakterističnim primjerima. 6. vremenski invarijantni (LTI) diskretni sistemi. Blok konvolucija. Zoran Dobrosavljević: Uvod u digitalnu obradu signala 41 . konvolucija.Računarske vežbe i simulacije u MATLABu Ljiljana Milić. sedmica: Linearno filtriranje. sedmica: FFT algoritmi. 2. Robotika. 7. Nikvistov teorem. Analiza linearnih. Druga provjera znanja.5 bodova teorija – usmeni ispit). 5. Na laboratorijskim vježbama studenti se upoznaju sa sledećim konceptima: predstavljanje digitalnih signala. 4. teorijska i praktična znanja za učenja analizu sistema za digitalnu obradu signala u vremenskom i frekvencijskom domenu. Digitalna obrada kontinualnih signala. teorija) veći od 50% od planiranog. funkcije prenosa. Hardver i softver za digitalnu obradu signala. sedmica: Furijeova transformacija diskretnih signala. 2 provjere znanja sa po 20 bodova (10 bodova zadaci – pismeni ispit. Popović: Digitalna obrada signala. teorija). sedmica: Analiza LTI diskretnih sistema.. sedmica: Rekapitulacija. osnovni Osnovno znanje linearne algebre i matematičke analize koje se stiče kroz obavezne predmete na ovom studijskom programu. viši asistent 45 časova predavanja. Završni ispit nosi 50 bodova (30 bodova zadaci – pismeni ispit. 7. sedmica: Linearni. sedmica: DSP procesori. Furijeova transformacija diskretnih signala. sedmica: Digitalni filtri: osobine. 13. pregled osnovnih metoda projektovanja i realizacije. Frekvencijske karakteristike diskretnih sistema. Konačna ocjena se formira na osnovu zbira broja bodova osvarenih kroz kontinualne provjere i na završnom ispitu. Metodi i mediji korišćeni u Interaktivna predavanja i laboratorijske vježbe uz korištenje projektora. 15 bodova teorija – usmeni ispit). kao i znanja i vještina u projektovanju i implementaciji algoritama za digitalnu obradu signala sa odgovarajućim hardverom i softverom. Z-transformacija. te softversku i hardversku implementaciju algoritama za digitalnu obradu signala. Metodi vještačke inteligencije dr Zdenka Babić. 15. Digitalna obrada slike. Uslov za pozitivnu ocjenu na završnom ispitu je više od 50% od svake aktivnosti (zadaci. Diskretna Furijeova transformacija. Osobine. sedmica: Z-transformacija. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Diskretni signali i sistemi. Osobine. Plan realizacije 1.5 boda teorija – pismeni ispit.Naziv predmeta Šifra predmeta A602 Studijski program Ciklus studija I Semestar VI Osnovi digitalne obrade signala Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni cilj je sticanje teorijskih znanja iz digitalne obrade signala. Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. 2. sedmica: Diskretna Furijeova transformacija (DFT). te hardvera i softvera za digitalnu obradu signala. Prva provjera znanja. 10. 5 bodova teorija – pismeni ispit. Nikvistov teorem. vremenski invarijantnih diskretnih sistema. odmjeravanje i kodovanje. zadaci. frekvencijski odziv. Diskretna Furijeova transformacija. nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zdenka Babić. 11. Postignuti bodovi uvećani za 100% će se prihvatiti kao kumulativni ispit ako je postignuti broj bodova po svakoj aktivnosti (laboratorijske vježbe. konvolucija. Aleksandra Mojsilović: Digitalna obrada signala . Furijeova transformacija diskretnih signala. Digitalni filtri. sedmica: Odzivi LTI sistema. uputstvo za laboratorijske vježbe na webu. vanredni profesor dr Zdenka Babić. sedmica: Uvod: Diskretni signali i sistemi. vanredni profesor Osnovna: Skripta – elektronska i papirna verzija.

Konvencionalni PID zakoni upravljanja. Studenti trebaju steći osnovna znanja i vještine. te razumijevanje principa koji se koriste u oblasti automatskog upravljanja. PLC M. Upravljanje otvorenoj i zatvorenoj sprezi. sedmica: Stabilnost.Božić. 14. 6. 2. redovni profesor mr Igor Krčmar.Krčmar: Sistami automatskog upravljanja-Riješeni zadaci. Beograd.Božić. Uslov za pristupanje završnom ispitu je više od 3. Algebarski kriterijumi stabilnosti. teorija) veći od 50% od planiranog. 1985 Z. 11. sedmica: Analiza osnovne strukture sistema u zatvorenoj sprezi.. Kigen. Robotika. nazivom vježbe i brojem časova: 1 Odskočni odziv sistema 2 2 Frekvencijske karakteristike 2 3 Geometrijsko mjesto korijena sistema 2 4 Uticaj rasporeda polova i nula na odziv sistema 2 5 Tačnost rada sistema 2 6 Kaskadna kompenzacija sistema metodom GMK 1 7 PID regulator 2 8 Povratna sprega po stanju sistema 2 Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja i auditorne vježbe. zadaci. Postupci sinteze kompenzatora. Završni ispit se polaže pismeno i usmeno Kontinualno praćenje: 7 bodova laboratorijske vježbe. Analiza sistema u vremenskom i frekvencijskom području. 2005.net/automatika) Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) prof.). Spisak laboratorijskih vježbi sa rednim brojem. Kuljača: Automatsko upravljanje. . linearizacija i greške modelovanja. sedmica: Impulsni i odskočni odzivi kontinualnih sistema. sedmica: Metoda geometriskog mjesta korijena. (www. i 15. sistem dva rezervoara. Zagreb.etfbl. Računarski integrisana proizvodnja dr Milorad Božić.5 boda na laboratorijskim vježbama. 5 bodova teorija – pismeni dio.. 2 provjere znanja sa po 20 bodova. 13. Oni će moći da primijene ovo znanje u rješavanju problema i u komunikaciji unutar multidisciplinarnih timova koji rješavaju kompleksne probleme automatskog upravljanja. 15. I. P. Vukić. Plan realizacije Način ispitivanja Provjere znanja se održavaju pismeno u 8. verifikacije i održavanja računarski upravljanih sistema. sedmica: Koncepcija stanja i rje[enje linearnog modela 5. 12. Banja Luka. domaće zadaće. sedmica: Konvencionalni PID zakoni upravljanja. laboratorijska oprema (generatori nastavi signala. te 90 časova samostalnog rada. Završni ispit nosi 50 bodova (30 bodova zadaci – pismeni ispit. 8. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Stabilnost i performanse sistema automatskog upravljanja.R. Uslov za pozitivnu ocjenu na završnom ispitu je više od 50% od svake aktivnosti (zadaci. 1999. Kontrolabilnost i povratna sprega po stanju sistema.Radojičić. 9. sedmica: Opservabilnost i sinteza opservera stanja. 4. analiza linearnih sistema. Postignuti bodovi uvećani za 100% će se prihvatiti kao kumulativni ispit ako je postignuti broj bodova po svakoj aktivnosti (laboratorijske vježbe. osciloskopi. simulacije na računaru. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. uvodni Linearna algebra. 3 boda domaće zadaće. Sistemi automatskog upravljanja. Elektrotehnički fakultet. sedmica: Digitalno upravljanje sistemima. Robusnost sistema. Implementacija digitalnog upravljanja. M. sedmica: Frekvencijski postupci analize stabilnosti. 7. 3. sedmica: Funkcija prenosa i blok dijagrami sistema automatskog upravljanja.Marić. M. redovni profesor dr Milorad Božić. iliustracije u elektronskoj formi (video beam). 15 bodova teorija – usmeni dio). Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta 1. sedmica: Modelovanje.Naziv predmeta Šifra predmeta E602 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Osnovi teorije sistema upravljanja Semestar VI Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+2+1 Odsjek za računarstvo i informatiku Sticanje osnovnih znanja o teoretskim osnovama i praktičnim aspektima iz sistema automatskog upravljanja. sedmica: Upravljanje u otvorenoj i zatvorenoj sprezi. razvoja i implementacije. Lj. Naučna knjiga. Opservabilnost i sinteza opservera stanja. sedmica: Osnovni problemi implementacije sistema upravljanja sa radom u realnom vremenu. Primjeri primjene. Implementacija digitalnog upravljanja. sedmica: Postupci sinteze kompenzatora. Uvod u kompleksnu analizu. dr Milorad Božić 42 .. teorija). 10. sedmici. I.Stojić: Kontinualni sistemi automatskog upravljanja. sedmica: Kontrolabilnost i povratna sprega po stanju sistema. Upravljanje po poremećaju. Preporučeni predmeti: Teorija električnih kola I Upravljanje u realnom vremenu i ugrađeni računarski sistemi. Konačna ocjena se formira na osnovu sume broja bodova ostvarenih kroz kontinualne provjere i na završnom ispitu.

FON. lojaliti sistemi. E-business and e-commerce management. asistent dr Vojkan Vasković. Dave Chaffey. sedmica: Sistemi lojalnosti 10. Sistemi plaćanja u elektronskom poslovanju. poslovni modeli i Internet. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. Robinson. naprednim tehnologijama Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Moderni metodi poslovanja. sedmica: Platne kartice i poslovanje.0. PowerPoint prezentacije. sedmica: Tehnike Internet marketinga 12. sistemi za elektronski transfer novca.net) 6. Plan realizacije 1. sedmica: Gross money transfers (inter-bank) sistemi. 43 . sedmica: Modeli poslovanje. Čip kartice (smart kartice). E-čekovi. osnove e-Vlade. B2B. 2007 Materijali sa predavanja Kalakota. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. osnove Internet marketinga. sedmica: Osnove e-novca. mobilni sistemi i mobilno poslovanje. smart i RF kartice. 5. tehnologijama transfera novca. sedmica: Osiguranje u e-poslovanju Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. osnove berze. Prentice Hall Način ispitivanja Svaki student mora da izradi seminarski rad. RF kartice 7. sedmica: Mobilno poslovanje 14. bezbjednost. po 20% za dva kolokvijuma. projektor. E-poslovanje 2. 10% za učešće i rad u laboratoriji. sedmica: Aukcijski sistemi 11. Internet bankarstvo 4. Osnove informacionog društva 2. IKT i poslovanje. sedmica: Uvod u e-poslovanje. Projektovanje informacionih sistema u Internet okruženju dr Vojkan Vasković. sedmica: Tehnolgije Internet plaćanja 8.Naziv predmeta Šifra predmeta F602 Studijski program Ciklus studija I Semestar VI Elektronsko poslovanje Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Obrazovni ciljevi i ishodi Osposobiti studente da rade u poslovnom okruženju. B2C. vanredni profesor dr Vojkan Vasković. Addison Wesley. sedmica: Berza i Internet 13. Upoznavanje sa osnovama elektrosnkog poslovanja. Računarske mreže Internet Programiranje. sedmica: Osnove e-Vlade 15. 15 časova auditornih i 30 časova laboratorijskih vježbi. sistemi plaćanja i mikroplaćanja. vanredni profesor Mihajlo Savić. platne kartice. sedmica: Bezbjednost u e-poslovanju 9. poslovnim učenja modelima. e-Learning nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Mihajlo Savić. osiguranje u elektronskom poslovanju srednji Internet tehnolgije. te 90 časova samostalnog rada. SWOT analiza i biznis planovi 3. sedmica: B2B model (Case study Bolero. 50% na završnom testu.

10. Beograd. domaće zadaće. sedmica: Evaluacija fazi pravila. Računarska inteligencija. sistemi zasnovani na neuronskim mrežama i ekspertni sistemi). redovni profesor dr Milorad Božić. NJ. Algoritmi obučavanja sa nadgledanjem 11. 7. Algoritam propagacije greške unazad (Backpropagation). sedmica: Neuronske mreže. Z. Implikacija u fazi logici. Krug. Predavanja na ETF Banja Luka (pdf). koje se odnosi na osnovni genetički algoritam.Ognjanović. dr Milorad Božić. 14. zadaci. sedmica: Fazi sistemi kao univerzalni aproksimatori. Milosavljević. Genetički algoritmi. sedmica: NM sa različitim aktivacionim funkcijama.Stankovski: Vještačka inteligencija: Inteligentne mašine i sistemi. Arhitekture neuronskih mreža. vježbe prate predavanja.M. sedmica: Primjena fazi sistema u upravljanju Arhitektura i projektovanje ekspertnih sistema. Serijska i paralelna aktivacija pravila. 5 bodova teorija – pismeni dio. C. 3. programski jezici. Proceduralni. redovni profesor Dino Kosić. teorija) veći od 50% od planiranog. defazifikacija. sedmica: Kohonenove samoorganizujuće mape. Konačna ocjena se formira na osnovu sume broja bodova ostvarenih kroz kontinualne provjere i na završnom ispitu. 2007 M. 2 provjere znanja sa po 20 bodova. Osnove funkcionisanja mozga. Ekspertni sistemi zasnovani na NM. and Knowledge Engineering. Defazifikacija. Uslov za pristupanje završnom ispitu je više od 3. Biološki neuroni. Propagacija potencijala. fazi sisteme. Fuzzy Systems. Predavanja-prezentacije. Pregledanje rezultata fazi sistema kroz primjere. N. 4. sedmica: Proceduralni i produkcioni sistemi. 13. 2006 Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Prof.Naziv predmeta Šifra predmeta F604 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VI Metodi vještačke inteligencije Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+2+1 Odsijek za računarstvo i informatiku: Smjer: Informacione tehnologije Studenti će biti upoznati sa konceptima koji se koriste u projektovanju sistema vještačke inteligencije (produkcioni sistemi i sistemi vođeni podacima. London 1998 S. 8. Algoritmi obučavanja. Fiziologija neurona.K. Oni će savladati i biti sposobni da primijene gradivo. Uslov za pozitivnu ocjenu na završnom ispitu je više od 50% od svake aktivnosti (zadaci. 3 boda domaće zadaće. prezentacije i iliustracije u elektronskoj formi (video beam). Vještačka inteligencija i računarska simulacija. sedmica: Genetički algoritmi.5 boda na laboratorijskim vježbama. Alati fazi logike u MATLAB-u. sedmici) Kontinualno praćenje: 7 bodova laboratorijske vježbe. 15. FIS editor. sedmica: Rekurzivne mreže. Arhitektura i projektovanje ekspertnih sistema. srednji Diferencijalni račun. S. Arhitekture neuronskih mreža. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. 2006 M. sedmica: Fazi skupovi. Haykin. funkcije više promjenljivih. Postignuti bodovi uvećani za 100% će se prihvatiti kao kumulativni ispit ako je postignuti broj bodova po svakoj aktivnosti (laboratorijske vježbe. Plan realizacije Način ispitivanja Ispit se polaže kroz 2 kontinualne provjere ili integralno: I provjera se održava poslije 8. Algoritam propagacije greške unazad (Backpropagation). Sistemi vještačke inteligencije (VI). Algoritmi obučavanja. dr Milorad Božić 44 . sedmica: Fazifikacija. 1999.Jocković. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja i auditorne vježbe: 1. 12. 15 bodova teorija – usmeni dio). Auditorne i lab. Neural Networks a Comprehensive Foundation (2ed). 5. Hopfildova NM. sedmice predavanja i vježbi II provjera (u 15.M. Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja na tabli. 6. Ekspertni sistemi. Višeslojni perceptron. 9. Fazi relacije. teorija). te 90 časova samostalnog rada. Hebov algoritam. sedmica: Arhitektura i projektovanje ES zasnovanih na NM. simulacije na računaru nastavi M. Springer. Operacije nad fazi skupovima. sedmica: Vještački neuroni. fazi inferencija. Prentice-Hall.Kasabov: Foundations of Neural Networks. MIT Press.Božić. Preporučeni predmeti:Numerička matematika Upravljanje u realnom vremenu i ugrađeni računarski sistemi. sedmica: Uvod u vještačku inteligenciju (VI) i ekspertne sisteme (ES) 2. neuronske mreže i algoritme obučavanja. Rekurzivne neuronske mreže. Fazifikacija. Englewood Cliff. Višeslojni perceptron. ETF Banja Luka. u rješavanju praktičnih problema u svojoj struci. Fazi logički alati u MATLAB-u. Metodi fazi inferencije. sedmica: NM sa linearnim aktivacionim funkcijama: delta pravilo. Poboljšanja algoritma propagacije greške unazad. Fazi neuroni i fazi NM.Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning . sistemi zasnovani na fazi logici. Završni ispit nosi 50 bodova (30 bodova zadaci – pismeni ispit. 1997. produkcioni i sistemi zasnovani na podacima.

. HCI razvoj i problemi. kako bi se garantovao interfejs maksimalne utilitarnosti.. Don Norman. Programski jezici II Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Dragan Ivetić. Klase prototipova HCI i njihova evolucija u krajnje rešenje. Razvoj HCI zasnovan na zadatku.. sedmica: Grafički dizajn i vizuelizacija 14. vizuelizacije i grafičkog dizajna Obrazovni ciljevi i ishodi kao i karakteristikama interaktivnih uređaja..10. Metodi i mediji korišćeni u Laboratorijske vežbe na računarima i komercijalnom programskom jeziku.NET arhitektura. Elementi Design of Everyday things i njihova primena u HCI. na primer C# jezik. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vežbi. 8. MODEL-BASED DESIGN AND EVALUATION OF INTERACTIVE APPLICATION. Springer. 5. NY. Laboratorijske vežbe (2. i 15.. sedmica: Interaktivni uređaji 11. 45 . vanredni profesor dr Dragan Ivetić. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Dragan Ivetić.. definisanje završnog projekta 5. Smernice za razvoj HCI elemenata – forme i dijaloga. Preporučeni predmeti: Programski jezici I. 12. Direktna manipulacija i metafore – problemi. Reprezentacija i vizuelizacija. 13.. ConcurTastTree tehnika modelovanja HCI. Razvoj HCI zasnovan na modelima na primeru CTT. sedmica: Utilitarnost softvera Provere znanja se održavaju u 4. vanredni profesor Dragan Ivetić: INTERAKCIJA ČOVEK-RAČUNAR. sedmici. Plan realizacije Način ispitivanja Predavanja: 1. sedmica: Metodologije razvoja interaktivnih sistema 7. sedmica: Kognitivne sposobnosti čoveka 4. THE DESIGN OF EVERYDAY THINGS.. po 2 casa): 1: Upoznavanje sa C# programskim jezikom i Visual C# 2005 Express okruženjem 2: Razvoj Windows Forms aplikacija 3: Razvoj Windows Forms aplikacija (2) 4: ADO. za samostalan razvoj nastavi interaktivnih programa visoke utilitarnosti.Naziv predmeta Šifra predmeta A701 Studijski program Ciklus studija I Semestar VII Interakcija čovjek-računar Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Upoznavanje sa kognitivnim sposobnostima čoveka. Zašto je teško razviti dobar interfejs? Psihopatologija. osnovama psihologije svakodnevnice. te 105 časova samostalnog rada.. sedmica: Psihologija svakidašnjice 9. 2002. ciklusu Interaktivna predavanja podržana slajdovima na video bimu. User-centered & participated design. 15. 6. Forsiranje učenja disciplinovanog razvoja interfejsa računarskog sistema prema savremenoj HCI metodologiji. Basic Books. Grafički dizajn – CRAP okvir. 3. srednji Minimalno programersko iskustvo. vanredni profesor Igor Timarac. 2000. skripta Fabio Paterno. 9.6: Rad na završnom projektu 7: Evaluacija završnog projekta U skladu sa pravilima studiranja na 1. polovina semestra. 2. Alati za razvoj interfejsa..

SQL. sedmica: Karakteristike informacionih sistema i procesa razvoja.. 14. Telekomunikacije. vanredni profesor 1. Modelovanje procesa. 15. sedmica: Relaciona algebra. te 105 časova samostalnog rada. Baze podataka . sedmica: Komercijalni upitni jezici . Principi organizacije baza podataka. osnovne komponente modelovanja. Klasifikacija informacionih sistema (IS). Lab vježbe: Modelovanje procesa – korištenje alata BPWIN. Razlozi razvoja sistema za upravljanje bazama podataka. 13. Razlozi razvoja sistema za upravljanje bazama podataka (SUBP). Laboratorijske vježbe prate predavanja. Studenti treba takođe da steknu i usvoje i osnovna znanja o karakteristikama softverske komponente informacionog sistema. 7. Značaj i uloga Informacionih sistema (IS u poslovnim sistemima. sedmica: Relacioni račun n-torki/domena 12. sedmica: Modelovanje podataka. Silberschac. 13. 4. Značaj i uloga Informacionih sistema u poslovnim sistemima. 2. 5. Slajdovi 2. Elektroenergetika Cilj predmeta je da studenti razumiju značaj i ulogu informacionih sistema u dinamičnom tržišnom okruženju poslovnih sistema. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja i auditorne vježbe . Ispit / kolokvijum u toku nastave se okvirno planira u 7-oj nedelji. E-R modelovanje organizacije podataka. vanredni profesor dr Slavko Marić.. tehnološki i arhitekturni trendovi. 6. Normalne forme. Očekukuje se steknu i praktična znanja za projektovanje i izgradnju manje kompleksnih baza podataka.. te da steknu znanja o principima i teoretskim osnovama projektovanja baze podataka. Cilj je takođe da se steknu znanja o izgradnji modela informacionog sistema (funkcionalni. Nastavni materijal je za studente raspoloživ u elektrosnkoj formi na nastavi srpskom jeziku. sedmica: Razvoj IS: strateški plan razvoja. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Slavko Marić. te da steknu detaljnija znanja bazama podataka kao komponenti informacionog sistema. srednji Programski jezici I -dr Slavko Marić. Korth. Komponente procesa izgradnje informacionih sistema. model podataka). 10. sedmica: Uvod. E-R model podataka. 3. sedmica: Klijent-server obrada i arhitektura IS.Naziv predmeta Šifra predmeta A703 Studijski program Ciklus studija I Semestar VI Informacioni sistemi Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Elektronika. SQL. Upitni jezici. Upravljanje projektima. Uvod. Karakteristike informacionih sistema. Marić. Životni ciklus softvera. tehnološki i arhitekturni trendovi. Projektovanje relacionih baza podataka. 11. vanredni profesor mr Dražen Brđanin. Razvoj IS. o životnom ciklusu softvera i upravljanju projektom izgradnje informacionog sistema. sedmica: Modelovanje procesa. Uvod. Ispit / kolokvijum na kraju nastave je okvirno planiran u 15’oj nedelji. Database system concepts. Strukturna sistem analiza U skladu sa pravilima studiranja na 1. Sudarshan 46 . S. Plan realizacije Način ispitivanja Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1.Skripta.. Optimizacija organizacije baza podataka. 8. sedmica: Funkcionalne zavisnosti i normalizaicja organizacije baza podataka.. Klasifikacija informacionih sistema).Power point slajdovi. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi. i podataka korištenjem alata ERWIN. Konverzija u relacioni model ciklusu 9..

Procesni računari dr Zlatko Bundalo. Sistem prekida. Sklopovi za U/I prenose 10. karakteristike i oblasti primjene mikroprocesora i mikroprocesorskih sistema. 7. Registri mikroprocesora. 5. Jedinica sa povezivanje sa magistralom. Specijalizovani mikroprocesorski sistem.Naziv predmeta Šifra predmeta Z707 Studijski program Ciklus studija I Semestar VII Mikroprocesorski sistemi I Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 2+2+1 Obavezan na Odsjeku za elektroniku i telekomunikacije. Izradom seminarskih radova studenti će biti uključeni u timski rad. Povezivanje i upravljanje sa nekim ulaznim i izlaznim uređajima. Stojčev. 2. Skup instrukcija mikroprocesora. Preporučeni predmeti: Osnovi računarske tehnike I. BIOS i DOS prekidi. Testovi za provjeru znanja se održavaju u 8. Arhitektura računara. sedmica: Tipovi. Asemblerski jezik. Principi programiranja. 4.. Knežić: Mikroprocesorski sistemi I (materijali sa vježbi) Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na 1. Zaštićeni način rada. Arhitektura mikroprocesorskog sistema. projektor. redovni profesor Mladen Knežić. Projektovanje i realizacija mikroprocesorskog sistema. Pomoćni sklopovi. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Tipovi. Osnovi računarske tehnike II.. Izvršna jedinica.. redovni profesor M. Arhitektura mikroprocesora. Načini adresiranja. Red za instrukcije. Ulazni sklopovi. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Memorijski i U/I sklopovi.. Memorija ROM tipa.. Osnovi programiranja. Programabilni ulazno/izlazni sklopovi Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. programiranje i simulacije na računaru nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zlatko Bundalo. 9. sedmica: Projektovanje i realizacija mikroprocesorskog sistema. Memorija RAM tipa. Bundalo: Mikroprocesorski sistemi I (materijali sa predavanja) M. Sklopovi za U/I prenose. Digitalna elektronika Mikroprocesorski sistemi II. Procedure.. Signali mikroprocesora. Asemblerski jezik. 11. Postupak projektovanja mikroprocesorskog sistema. 12. Stojčev: Savremeni 16-bitni i 32-bitni mikroprocesori M. Vremenski oblici signala 6. Arhitektura procesora. 8.. sedmici. karakteristike i oblasti primjene mikroprocesora. ciklusu 47 . redovni profesor dr Zlatko Bundalo. Formati podataka. i 15. Načini adresiranja. Kombinaciona i sekvencijalna digitalna kola. Mikroprocesorski sistem opšte namjene. napredni Arhitektura računara. sedmica: Načini rada mikroprocesora. Upravljačka logika 13. Zajednička magistrala sistema. Laboratorijske vježbe se odvijaju tokom semestra i sastoje se od projektovanja. Petrović: Arhitekture i programiranje mikroračunarskih sistema zasnovanih na familiji procesora 80x86 Z. učenja teorijska i praktična znanja iz oblasti projektovanja sistema baziranih na korištenju mikroprocesora. 14. Metodi i mediji korišćeni u tabla. izborni na odsjeku za računarstvo i informatiku i odsjeku za elektroenergetske i industrijske sisteme Osnovni cilj je sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti projektovanja sistema baziranih na korištenju mikroprocesora.. power point prezentacije. Plan realizacije Predavanja: 1. sedmica: Povezivanje sa nekim ulaznim i izlaznim uređajima. 15. B. programiranja i simulacija rada mikroprocesorskog sistema na PC računaru. Arhitektura mikroprocesorskih sistema. te 105 časova samostalnog rada. Obrazovni ciljevi i ishodi Nakon završenog predmeta student bi trebalo da posjeduje osnovna teorijska znanja o mikroprocesorskim sistemima. Procedure i makroi. Izlazni sklopovi. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja.. 3. Načini U/I prenosa. sedmica: Arhitektura i organizacija mikroprocesora..

mirnim slikama i video signalima). 8 bodova teorija – pismeni ispit. Obrada i analiza slike. sedmica: Rekapitulacija. vanredni profesor Osnovna: elektronska i štampana skripta. U prvom studenti se upoznaju sa procesom projektovanja i realizacije multimedijalne aplikacije i korištenjem specijalizovanih alata za razvoj multimedijalnih aplikacija. 4. Digitalna televizija. sedmica: Spektralne osobine i obrada audio signala. Drugi kolokvij. video sistemi. multimedija i hipermedija. Preteraživanje multimedijalnog sadržaja. Drew: Fundamentals of Multimedia Mrinal Kr. Standardi za kompresiju slike. ulazno/izlaznim operacijama i programskom manipulacijom multimedijalnim signalima (audio signalima. sedmica: Projektovanje multimedije: sistemi i aplikacije. Prvi kolokvij. 6 bodova teorija – usmeni ispit). sedmica: Prezentacije projekata. sedmica: Digitalna slika – percepcija. Postignuti bodovi kroz provjere uvećani za 100% i sabrani sa bodovima ostvarenim na izradi projekta će se prihvatiti kao kumulativni ispit ako je postignuti broj bodova po svakoj aktivnosti (projekat. Hipertekst i hipermedija. teorija) veći od 50% od planiranog. Kroz projektne zadatake studenti će sticati iskustvo u timskom radu u projektovanju i implementaciji multimedijalnih sistema. Po završetku ovog kursa studenti će posjedovati teoretsko i praktično znanje o projektovanju multimedijalnih sistema i poznavati njihova savremena rješenja i primjene. sedmica: Uvod. sedmica: Rekapitulacija. sedmica: Osobine i percepcija audio signala. 12. Kompresija bez i sa gubicima. Metodi i mediji korišćeni u Interaktivna predavanja i laboratorijske vježbe uz korištenje projektora. Raspoloživi su nastavi materijali za eUčenje. Obrada i analiza audio signala. teorija). 30 časova laboratorijskih vježbi i 105 časova samostalnog rada Plan realizacije Način ispitivanja Kontinualno praćenje: 36 bodova projekat. standardni formati fajlova. Hardver i softver za projektovanje i implementaciju multimedije. digitalna televizija. Završni ispit nosi 32 boda (12 bodova praktični dio. 11. sedmica: Kompresija 2D slika. kolor modeli. praktični dio. Uslov za pristupanje završnom ispitu je više od 18 bodova na projektu. projekat i na završnom ispitu. vanredni profesor dr Zdenka Babić. 9. 2. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Dr Zdenka Babić. Projektovanje multimedijalnih aplikacija. sedmica: Video signal: osobine. sedmica: Digitalna obrada slike. obrada i kodovanje. standardi. Metodi vještačke inteligencije. 13. vanredni profesor mr Vladimir Risojević. Prenos i čuvanje multimedije. 5. 3. 12 bodova teorija – usmeni ispit). Studenti se kroz primjere upoznaju sa dodavanjem multimedijalnih objekata u aplikaciju. mirnih slika i video signala: osobine.Naziv predmeta Šifra predmeta A702 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VII Multimedijalni sistemi Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni cilj ovog predmeta je sticanje znanja o multimedijalnim sistemima kao i vještina u radu sa multimedijalnim hardverskim i softverskim alatima za dizajn i implementaciju multimedije. 8. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta 1. viši asistent 45 časova teorijske nastave. 7. materijali za vježbe i uputstva za projekat na webu Preporučena: Ze-Nian Li and Mark S. srednji Potrebno je osnovno znanje iz obrade signala. Multimedijalni operativni sistemi. Konačna ocjena se formira na osnovu zbira broja bodova osvarenih kroz kontinualne provjere. sedmica: Čuvanje i prenos multimedije. 4 boda teorija – test. Primjene multimedije. percepcija. Osnove multimedijalnih sistema. dodavanjem interakcije sa korisnikom. U drugom segmentu vježbi studenti se kroz pisanje programa i njihovo testiranje upoznaju sa reprezentacijom. 2 provjere znanja sa po 16 bodova (6 bodova praktični dio. Bežične multimedijalne komunikacije. programskom kontrolom multimedijalnih elemenata i dodavanjem Internet funkcionalnosti multimedijalnim aplikacijama. Osnove audio signala. Uslov za pozitivnu ocjenu na završnom ispitu je više od 50% od svake aktivnosti (praktičnio dio. 10. 14. osnovne definicije. akvizicija. multimedijalnog hardvera i softvera. Laboratorijske vježbe se sastoje iz dva segmenta. tipovi. Multimedijalne baze podataka. Pronalaženje znanja u skupovima podataka (Data mining) dr Zdenka Babić. Kreiranje multimedijalnog sadržaja. Mandal: Multimedia Signals and Systems 48 . Telemedicina i medicinska informatika. sedmica: Multirezoluciona analiza. sedmica: Multimedijalne baze podataka. sedmica: Kompresija video signala i standardi za kompresiju. 6. Moduli II ciklusa: Analiza i obrada multimedijalnih signala. Digitalna televizija. sinhronizacijom multimedijalnih elemenata. 15.

JavaScript. Objasniti upotrebu pozadinskih baza na serverskoj strain na web sajtovima i aplikacijama. rad sa bazama podataka. ciklusu Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Boško Nikolić i mr Zoran Đurić 49 . infrastruktura javnog ključa. JSP. Problem sigurnosti: sesije.STRUTS framework). EJB. Razvojne platforme za internet aplikacije. 4. enkripcija. Internet tehnologije. apleti... Core JavaServer Faces. Vidaković M. Java i Internet programiranje Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta U skladu sa pravilima studiranja na 1. srednji Znanje OOP. JavaServer Pages API Documentation WDG. basic concepts and methods semice 2. 12: STRUTS sedmice 13. 7: Servlets sedmice 8. 14: JSF sedmica 15: Web services. autentifikacija i autorizacija. vanredniprofesor dr Boško Nikolić.JDBC sedmice 11. Arhitektura višeslojnih klijent-server sistema. te 105 časova samostalnog rada. upotreba u web servisima. HTML 4. XML. 9: JSP sedmica 10: Database connetcion . Mastering Enterprise JavaBeans David Geary. rad sa XML dokumentima. 3: Client server architecture. Web servisi. HTTPS. Uvesti studenta u izgradnju bogatih web klijenata za zahtjeve poslovnih Obrazovni ciljevi i ishodi aplikacija.JSP. 2nd Edition A Tutorial on Java Servlets and JavaServer Pages Milosavljević B. XML sedmice 6. Računarske mreže Svi predmeti koji zahtjevaju poznavanje programiranja u Internet okruženju dr Boško Nikolić. structure of Internet application sedmice 4. DOM. 5: HTML. Karakteristike i struktura internet aplikacija. Plan realizacije sedmica 1: Internet. 2nd Edition Ed Roman. laboratorijska prezentacija nastavi SUN. Jezici za opis strane. CSS. Studenti razvijaju učenja internet aplikacije u Java tehnologiji (Java servlets. Security Metodi i mediji korišćeni u Power point prezentacija. DHTML. vanredni profesor mr Zoran Đurić. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi.Naziv predmeta Šifra predmeta F702 Studijski program Ciklus studija I Semestar VII Internet programiranje Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Sticanje znanja iz oblasti Internet programiranja. Rad sa web formularima i korisnička interakcija. XHTML. Special Edition Using HTML.0 Grupa autora. Java aplikacija. Cay Horstmann.0 Reference. Javascript. HTML. Server-side scripting. database sistemi. projektor.

Odsijecanje. sedmica: Psihofizika percepcije boje. Trodimenzionalno modeliranje i vizuelizacija. P opunjavanje uzorcima. docent Hearn. Power Point prezenacije. transformacije. CIE dijagram. 6. Usmeni ispit 40%. Tehnike za generisanjne krivih. Modeli osvjetljenja i sjenčenja. Ulazni uređaji. Slikarev algoritam. 8. Sintetička kamera. Popunjavanje uzorcima. Grafički protočni sistem. Kolor-modeli za rastersku grafiku. Uvod. Kolor-modeli za rastersku grafiku. Planarne geometrijske projekcije (matematika i implementacija). Algoritam linija skeniranja. Projekcije. sedmica: Matematička osnova geometrijskog dijela računarske grafike: homogene koordinate. sedmica: Određivanje vidljive površi. Grafički korisnički interfejsi. Primjene računarske grafike. Kompozicija dvodimenzionalnih transformacija. Modeli osvjetljenja i renderisanje površi. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta 1. Grafičko programiranje. Vektorska i rasterska grafika. Z-bafer algoritam. Boja. Algoritam podjele prostora. 3ed. Matrične reprezentacije dvodimenzionalnih transformacija. 50 . Planarne geometrijske projekcije (matematika i implementacija). Interakcija prozivanjem i upravljanjem događajima. Svi rzultati moraju biti ocenjeni pozitivno. Slikarev algoritam. Crtanje osnovnih dvodimenzionalnih primitiva. transformacije. Z-bafer algoritam. Algoritam linija skeniranja. Tehnike interakcije. Sintetička kamera. sedmica: Detalji površi. 4. Univerza v Ljubljani Ocjenjivanje se izvodi prema rezulatima koji se vrijednuju na slijedeći način: Laboratorijske vježbe 10%. prave. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. OpenGL. Osnovi programiranja dr Patricio Bulić. 13. Grafički korisnički interfejsi. Ljudski faktori. OpenGL. Patricio Bulić: Osnovni Postopki v Računalniški Grafiki. Ljudski faktori. Matematička osnova geometrijskog dijela računarske grafike: homogene koordinate. Određivanje vidljive površi. sedmica: Grafičko programiranje. docent Aleksej Avramović. Dvodimenzionalne geometrijske transformacije i vizuelizacija. 11. 10. 15. prave. Boja. usmena predavanja. Baker: Computer Graphics with OpenGL. sedmica: C/C++ programiranje u računarskoj grafici. Psihofizika percepcije boje. Transparentnost. sedmica: Algoritam praćenja zraka. 7. docent dr Patricio Bulić. sedmica: Uvod. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja na daljinu. Interakcija prozivanjem i upravljanjem događajima. CIE dijagram. Algoritam podjele prostora. Sjene. Projekcije. Dvodimenzionalne geometrijske transformacije i vizuelizacija. Transformacija prozor-uređaj za prikazivanje. sedmica: Odsijecanje. projekcije. Tehnike interakcije. Sjene. Tehnike za generisanjne krivih. 12. Popunjavanje pravougaonika i poligona. sedmica: Matrične reprezentacije dvodimenzionalnih transformacija. Popunjavanje pravougaonika i poligona. projekcije.Naziv predmeta Šifra predmeta F704 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VII Računarska grafika Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni cilj ovog kursa jeste upoznavanje sa osnovnim komponentama grafičkih računarskih sitema i konfigurisanje takvih sistema za rad sa grafičkim aplikacijama. Transformacija prozor-uređaj za prikazivanje. 14. 2. Efikasnost. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. 9. Primjene računarske grafike. sedmica: Hardver za računarsku grafiku. ravni. Transparentnost. Kompozicija dvodimenzionalnih transformacija. Matematička analiza. sedmica: Trodimenzionalno modeliranje i vizuelizacija. sedmica: Efikasnost. Algoritam praćenja zraka. Ulazni uređaji. nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Patricio Bulić. sedmica: Crtanje osnovnih dvodimenzionalnih primitiva. Standardizacija softverskih interfejsa za grafičke uređaje. sedmica: Modeli osvjetljenja i renderisanje površi. Grafički protočni sistem. C/C++ programiranje u računarskoj grafici. Standardizacija softverskih interfejsa za grafičke uređaje. Softverski interfejsi za grafičke uređaje. 3. Detalji površi. ravni. Vektorska i rasterska grafika. te 135 časova samostalnog rada. osnovni Linearna algebra. Softverski interfejsi za grafičke uređaje. Hardver za računarsku grafiku. Seminarski rad 50%. Modeli osvjetljenja i sjenčenja. tj cilj je sticanje vještina programiranja grafičkih aplikacija. 5.

40% 9. podele. operatorski interfejs. operativni sistem za rad u realnom vremenu. 5. razvojni sistem sa PIC877A. i 4.Naziv predmeta Šifra predmeta E702 Studijski program Ciklus studija I Upravljanje u realnom vremenu i ugrađeni računarski sistemi Semestar VII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 2+2+1 Odsjek za računarstvo i informatiku. sedmica: Diskretni algoritmi i problemi implementacije – formiranje algoritama. PLC Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) prof. Primjeri realizacije računarski upravljanih procesa – realizacija PID algoritma. projektuje upravljanje sistemom pomoću ugrađenog mikrokontrolera Uvod u probleme računarskog upravljanja – povezivanje računara i procesa. PowerPoint prezentacije 51 . prednosti. serijski U/I. sedmica: Upravljanje pomoću programabilnih logičkih kontrolera – struktura PLCa.pregled arhitekture. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. učenja razume prednosti korišćenja ugrađenih računarskih sistema. Plan realizacije Način ispitivanja 1. sistem prekida. centralna jedinica. i 10. sistem dva nastavi rezervoara. kontrolna tabla u automobilu. organizacija memorije. Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja i auditorne vježbe. računari. matrični davač signala. sedmica: Primeri realizacije računarski upravljanih procesa – realizacija PID algoritma Laboratorija . organizacija memorije. 7. Diskretni algoritmi i problemi implentacije – formiranje algoritama. sistem prekida. i 8. repertoar naredbi. parelniu U/I. smjer računarski inžinjering Po završetku kursa student će moći da: Objasni koncept upravljanja u realnom vremenu. implementacija. serijski U/I. vanredni profesor Darko Milinčić. određivanje periode odabiranja. i 13. rješavanje problema zasićenja aktuatora. 3. Primjeri korišćenja ugrađenih mikrokontrolera – kombinatorna logika (sekvencijalno upravljanje). specifičnosti softvera za rad u realnom vremenu. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja. observer. paralelni U/I. filtracija. osnovi leder programiranja. projektuje DDC upravljanje.40% programiranja. srednji Preporučeni predmet: Uvod u teoriju sistema upravljanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Srbijanka Turajlić. Ugrađeni računarski sistemi – Razlozi za formiranje. projektuje PLC koji upravlja sekvencijalnim procesom. filtracija.. prednosti. implementacija. časovnik i brojač.pregled arhitekture. operatorski interfejs. matrični davač signala. repertoar naredbi. rešavanje problema zasićenja aktuatora. opserver. sedmica: Ugrađeni računarski sistemi – Razlozi za formiranje. sedmica: Primeri korišćenja ugrađenih mikrokontrolera – kombinatorna logika (sekvencijalno upravljanje). razume ključne aspekte primene Obrazovni ciljevi i ishodi računara u upravljanju procesima. 14. powerpoint prezentacije. sedmica: Uvod u probleme računarskog upravljanja – povezivanje računara i procesa. kontrolna tabla u automobilu. i 15. promjena režima rada. specifičnosti softvera za rad u realnom vremenu. objasni kjučne elemente mikrokontrolera ugrađenog u neki sistem. Mikrokontroler MCS 51. određivanje periode odabiranja. sedmica: Mikrokontroler MCS 51. mogućnosti automatskog programiranja. dr Srbijanka Turajlić skripta.20% 6. 12. mogućnosti automatskog programiranja. vanredni profesor dr Srbijanka Turajlić. promena režima rada. te 105 časova samostalnog rada. časovnik i brojač. 11. i 2. osnovi leder Kolokvijum . Upravljanje pomoću programabilnih logičkih kontrolera – struktura PLCa. Završni . podjele. operativni sistem za rad u realnom vremenu.. centralna jedinica.

Digitalna obrada signala dr Petar Marić. (12) Virtuelna instrumentacija. 1. Kevin J. (13) Koncepcija i hardverska struktura virtuelne instrumentacije. Direktno povezivanje na zajedničku magistralu PC računara. te 105 časova samostalnog rada. Predavanja i auditorne vježbe se realizuju u učionici uz korišćenje PPT prezentacija (video beam). Serijska komunikacija (1) Za svaku vježbu je predviđena priprema studenata sa asistentom od 0.5 časa.. Povezivanje preko standardnih komunikacionih interfejsa. ocjena se zaključuje na osnovu kontinualnih provjera ili se student upućuje na polaganje integralnog ispita. Rukopis predmetnog nastavnika dostupan na serveru Fakulteta 52 . 5% nosi aktivno praćenje nastave. 2003 3. Interfejsna kola. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) prof. (9) Povezivanje preko standardnih komunikacionih interfejsa. Mjerenje protoka pomoću venturijeve cijevi i poluprovodničkog pretvarača diferencijalnog pritiska (1 čas) 6. Elsevier. Potenciometarski pretvarač ugaonog pomjeraja (1 čas) 2. pritiska. Institut za nuklearne nauke Vinča.2) Koncepcija savremenog mjerno-akvizicionog sistema. Oxford. vanredni profesor Darko Milinčić. Grafički korisnički interfejs. (8) Interfejsna kola. trebaju da ovladaju inžinjerskim znanjima potrebnih za povezivanje digitalnih mjerno akvizicionih sistema pomoću standardnih interfejsa. nose 70% bodova. Uspješnost izvođenja laboratorijskih vježbi se ocjenjuje. Akvizicija mernih podataka pomoću personalnog računara. Optoelektronski pretvarač ugaone brzine (1 čas) 4. PC Interfacing and Data Acquisition. vanredni profesor dr Petar Marić. 3 u toku semestra. Beograd. Snimanje statičke karakteristike motora jednosmjerne struje sa tahogeneratorom kao davačam ugaone brzine (1 čas) 7. nivoa. Laboratorijske vježbe se održavaju sinhrono sa predavanjima. Automatski se prate sve osnovne aktivnosti studenata. Povezivanje senzora fizičkih veličina. Preporučeni predmeti: Mikroprocesorski sistemi Računarski integrisana proizvodnja.6. Vujo Drndarević. nivoa.7) Princip rada senzora: pomjeraja. vlažnosti. Koncepcija i hardverska struktura virtuelne instrumentacije. (14) Softver virtuelne instrumentacije. Softver virtuelne instrumentacije. Studijski program Računarstvo i informatika: Smijer računarski inžinjering (izborni) Studenti treba da nauče osnovne principime rada senzora i direktnog povezivanja na digitalne regulatore. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi. (3.11) Direktno povezivanje na zajedničku magistralu PC računara. Mjerenje nivoa tečnosti poluprovodničkim pretvaračem diferencijalnog pritiska (1 čas) 5. Mikroprocesorski sistemi. pritiska. Na serveru Fakulteta Metodi i mediji korišćeni u postoji osnovna literatura i drugi prateći sadržaji za predmet. sile. Princip rada senzora: pomjeraja. Studijski program Elektronika i telekomunikacije: Smijer za elektroniku (izborni). 25% nose bodovi za sve urađene testove i laboratorijske vježbe Kontinualne provjere. 1999. Za nastavi laboratorijski rad se koriste senzori različitih mjerenih veličina i akvizicioni sistem za direktno povezivanje sa računarom. temperature. (10. Termootporni pretvarač temperature (2 časa) 3. 2. sile. U skladu sa usvojenim preporukama za kontinualno praćenje i ocjenjivanje studenata.Naziv predmeta Šifra predmeta Z770 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VII Akvizicija podataka Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Studijski program Elektroenergetski i industrijski sistemi (obavezan). osnovi arhitekture računara. Koncepcija savremenog mjerno-akvizicionog sistema. Srednji Osnovi elektronike i digitalne tehnike. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta (1.4) Povezivanje senzora fizičkih veličina. Poslije svake pređene oblasti provodi se testiranje svih studenata. Testiranje se provodi korišćenjem LEARNING CUBES softvera. dr Petar Marić 1. Virtuelna instrumentacija. vlažnosti. (15) Grafički korisnički interfejs. (5. temperature. Takođe.

Automatski se prate sve osnovne aktivnosti studenata. vanredni profesor dr Petar Marić. Robotika. Mc Graw-Hill Book. Upravljanje industrijskim robotima. Opšti preglad upravljanja robotima. Određivanje Jakobijeve matrice manipulatora ALPHA II i ROBIX 8. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. (13. Direktna kinematika 6. Pogonski sistemi. Odrešivanje parametara geometrije manipulatora ROBIX 5. Osnovni principi rada senzora koji se koriste u robotici. . B. dr Petar Marić 1. Industrijski roboti. Plan realizacije (1) Uvod. Osnovni pojmovi iz teorije mehanizama. (4. Beograd. Na serveru Fakulteta Metodi i mediji korišćeni u postoji osnovna literatura i drugi prateći sadržaji za predmet. srednji Osnove računarske tehnike.Sciacicco. Osnovni pojmovi iz teorije mehanizama. (8) Pregled sistema za pogon segmenata manipulatora. Opis i rješavanje problema kinematike robota. (3) Osnove fleksibilne proizvodnje. Poređenje rješenja inverznog problema kinematike za kretanje od tačke do tačke i kontinualno kretanje Za svaku vježbu je predviđena priprema studenata sa asistentom od 0. Određivanje položaja pokretnih tijela 2.Osnove fleksibilne proizvodnje. Obrazovni ciljevi i ishodi Opšte teoretske osnove analize i modelovanja geometrije manipulatora. Rješavanje inverznog problema kinematike za zadato kontinualno kretanje 10. Miroslav Rogić. 1996. učenja Pregled sistema za pogon segmenata manipulatora. Digitalna obrada slike dr Petar Marić. Geometrija manipulatora. Poslije svake pređene oblasti provodi se testiranje svih studenata. Uspješnost izvođenja laboratorijskih vježbi se ocjenjuje. (9.5) Opšte teoretske osnove analize i modelovanja geometrije manipulatora. Predavanja i auditorne vježbe se realizuju u učionici uz korišćenje PPT prezentacija (video beam). te 105 časova samostalnog rada.10) Osnovni principi rada senzora koji se koriste u robotici.Co. Vizuelni sistemi. Modeling and Control of Robot Manipulators. ocjena se zaključuje na osnovu kontinualnih provjera ili se student upućuje na polaganje integralnog ispita. (11. Naučna knjiga. Robotski programski jezici i programiranje robota. U skladu sa usvojenim preporukama za kontinualno praćenje i ocjenjivanje studenata. Osnovni pojmovi iz teorije mehanizama. Za nastavi laboratorijski rad se koristi edukaconi robot ROBIX i simulacije pomoću softverskih alata. Mašinski fakultet. Rješavanje inverznog problema kinematike za kretanje od tačke do tačke 9. Banjaluka.12) Vizuelni sistemi i prepoznavanje oblika. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. vanredni profesor Darko Milinčić. (2) Pregled osovnih oblasti primjene robota. (6. 1989. Radni prostor minimalne konfiguracije 3. praćenje stanja i obučavanje vođenjem ROBIX mnipulatora 4. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Uvod. matrični račun.Naziv predmeta Šifra predmeta E704 Studijski program Ciklus studija I Semestar VII Robotika Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Studujski program Računarstvo i informatika: Smijer računarski inžinjering Uvod. Tekstualno programiranje. Senzori.14) Opšti preglad upravljanja robotima.5 časa i rad u laboratoriji 1 čas Način ispitivanja 5% nosi aktivno praćenje nastave. Veljko Potkonjak. 53 . Pregled osovnih oblasti primjene robota.Siciliano. Određivanje orjentacije hvataljke 7. Testiranje se provodi korišćenjem LEARNING CUBES softvera. 1. Laboratorijske vježbe se održavaju sinhrono sa predavanjima i auditornim vježbama. 2. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) prof.Programiranje robota. L.7) Opis i rješavanje problema kinematike robota. Kinematika robota. Singapore. kompleksni račun. 25% nose bodovi za sve urađene testove i laboratorijske vježbe Svaki student je obavezan da uradi seminarski rad koji nosi 70% bodova. (15) Robotski programski jezici i programiranje robota. Osnove dinamike robota. osnove teorije upravljanja. 2001 3. senzori i akvizicija podataka Preporučeni predmeti: Uvod u teoriju sistema upravljanja Računarski integrisana proizvodnja.

organizacionih nauka i ekonomije. Korelacija. Faktori i procesi korištenja znanja menadžera. znanja i vještine menadžera. vanredni profesor dr Miroslav Bobrek.. 14. Plan realizacije Način ispitivanja 1.Microsoft Project i ostala softverska podrška za upravljanje projektima). Pert. Kontrolne karte. Pouzdanost i vremenski aspekt odluka. Uloga informacionog sistema.. nedelja: Ostale metode menadžmenta. 5. Metode kritičnog puta i PERT metode. Relevantni principi. 6. Planiranje rasta i razvoja preduzeća. softverska podrška). 7. IMS. srednji Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Miroslav Bobrek. 3.. vanredni profesor mr Platon Sovilj. Internet 54 . Planiranje procesa. Optimalna i sub-optimalna rješenja. Gantogram. ciklusu BPWin. 15. Karakteristike procesa upravljanja. ilustracije.. 9. Gray-Kiddov algoritam. 12. Naučne osnove (teorije) menadžmeta. 13. CPM. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Sistemski i situacioni pristupi. 10. 4. Karakteristike planiranja i upravljanja u IKT preduzećima. ISO 9001. Pojmovi u procesu odlučivanja. Sposobnost procesa. dizajn QMS. 11. Teorija motivacije. U skladu sa pravilima studiranja na 1.procesni modeli (QMS. nedelja: Integrisane poslovne aplikacije ERP Metodi i mediji korišćeni u predavanja. Osjetljivost rješenja. Kontrolne tačke i parametri. Metode i modeli odlučivanja. Pojam i modeli liderstva. Izrada biznis plana. Obilježja informacija od značaja za menadžment.. Izdvajanje i prikazivanje podataka. Uloge.Naziv predmeta Šifra predmeta Z881 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VIII Menadžment Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 3 Fond časova 3+0+0 Odsjek za računarstvo i informatiku Student treba da usvoji znanja i vještine iz oblasti koje se izučavaju u okviru predmeta. tipove. Upravljanje projektima.. Koordinacija i timovi. te 120 časova samostalnog rada. Pojam i značaj menadžmenta. marketinga. 8.. nedelja: Upravljanje projektima (Teorija upravljanja projektima. nedelja: Statističke metode u menadžmentu kvalitetom (Značaj statistike u QMS. softverska podrška za zahtjeve QMS). nedelja: Sistem menadžmenta kvalitetom . nedelja: Strateški menadžment – BSC. materijalnih i ljudskih resursa. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Upravljanje konfliktima. Organizacija i upravljanje procesima. 2. Karakteristike razvojne politike. Upravljanje kvalitetom.. video bem nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) prof dr Miroslav Bobrek Skripta. Nivoi upravljanja. nedelja: Uvod u metode menadžment.

prezentacije. Internet U skladu sa pravilima studiranja na 1. sedmica: Regularna gramatika i regularni izrazi. elektronska forma materijala. sedmica: Deterministički dijagram prevođenja (DFA). 4. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Skener generator. vanredni profesor Igor Timarac. Računarski inžinjering Obrazovni ciljevi i ishodi Upoznavanje sa strukturom i načinom funkcionisanja kompajlera i interpretera učenja Mašinski. rad na računaru nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) prof. 10. Kompajleri. Rezervisane riječi. Leksički analizator. sedmica: Pravila prevođenja. 12. Pravila prevođenja. 9. Poljska notacija. Regularna gramatika i regularni izrazi. sedmica: Faze prevođenja. ciklusu 55 . Implementacija leksičkog analizatora i prednjeg operatora. vanredni profesor dr Ratko Dejanović. 7. simbolički i viši programski jezici. Dijagram prevođenja (FA). Poljska notacija. sedmica: Potrebne tabele pri kompajliranju. srednji Programski jezici I. Potrebne tabele pri kompajliranju. Ulazno baferovanje. Faze prevođenja. Konstrukcija interpretera. Od regularnog izraza do FA. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. sedmica: Nedetermnistički dijagram prevođenja (NFA). sedmica: Dijagram prevođenja (FA). Ulazno baferovanje. Programski jezici II. sedmica: Konstrukcija interpretera. Nedetermnistički dijagram prevođenja (NFA). Kompajleri. Modularna građa kompajlera.Naziv predmeta Šifra predmeta A804 Studijski program Ciklus studija I Konstrukcije kompajlera i interpretera Semestar VIII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Informacione tehnologije. Prednji operator. dr Ratko Dejanović Skripta. sedmica: Minimizacija broja stanja. 5. Prolazi. sedmica: Algoritam za prevođenje NFA u DFA. Teoretske osnove računarstva Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Ratko Dejanović. Plan realizacije Način ispitivanja 1. 13. sedmica: Postupak prevođenja. Prednji operator. Minimizacija broja stanja. Mašinski. 3. sedmica: Implementacija leksičkog analizatora i prednjeg operatora. Postupak prevođenja. Algoritam za prevođenje NFA u DFA. Deterministički dijagram prevođenja (DFA). 6. Rezervisane riječi. Pomoćne defnicije. sedmica: Od regularnog izraza do FA. Modularna građa kompajlera. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. te 105 časova samostalnog rada. sedmica: Uvodna razmatranja. 2. Leksički analizator. simbolički i viši programski jezici. sedmica: Skener generator. 14. 8. Pomoćne defnicije. Prolazi. 11. 15.

Po završetku kursa. Plan realizacije Način ispitivanja Predavanja i vježbe: sedmica 1: Uvod u objektno-orijentisano softversko inženjerstvo. Implementacija. procesi. Validacija. sedmica 15: Projektni menadžment. Projekotvanje informacionih sistema u Internet okruženju Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Uvod u objektno-orijentisano softversko inženjerstvo. H. dijagrami. sedmica 5: Objektno-orijentisano poslovno modelovanje. te 105 časova samostalnog rada. modeli. Validacija. alati. Specifikacija interfejsa. Mapiranje modela u kod. Modelom vodjeno softversko inženjerstvo. Objektno-orijentisana analiza. Specifikacija interfejsa. koncepti. Projektovanje specijalizovanih softverskih sistema (realtime. sedmica 8: Objektno-orijentisano projektovanje. Informacioni sistemi. Programski jezik Java. prezentacije. web bazirani). procesi. Patterns and Java" Internet 56 . Osnov za evaluaciju predstavljaju: 1. sedmica 13: Modelom vodjeno softversko inženjerstvo. notacije. projektor. Jedinstveni jezik modelovanja – UML. završni usmeni ispit (50%) Metodi i mediji korišćeni u predavanja. samostalni projekat (50%) 2. sedmica 12: Projektovanje specijalizovanih softverskih sistema. sedmica 11: Komponentno-orijentisano projektovanje. Objektno-orijentisano poslovno modelovanje.. Komponentno-orijentisano projektovanje. Arhitektura.Naziv predmeta Šifra predmeta A806 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Objektno orijentisano projektovanje i programiranje Semestar VIII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni cilj predmeta je ovladavanje konceptima i metodologijama objektno-orijentisanog softverskog inženjerstva. napredni Objektno-orijentisano programiranje.: "Object-Oriented Software Engineering Using UML. sedmica 9: Sistemski dizajn. Projektni menadžment. Mapiranje modela u kod. student treba da posjeduje teorijska znanja i praktične vještine u objektno-orijentisanoj analizi. modeli. praktično implementacija u Rational Rose i Netbeans razvojnom okruženju nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Slavko Marić. klijent-server. pristupi. pristupi. vanredni profesor Bruegge B. modelovanju i projektovanju. Osnovi softverskog inženjerstva. sedmica 6: Specifikacija zahtjeva. Rad studenata se kontinualno prati i evaluira tokom semestra. Sistemski dizajn. Specifikacija zahtjeva. notacije. dijagrami. sedmica 3: Jedinstveni jezik modelovanja – UML. sedmica 4: Arhitektura. Objektno-orijentisano projektovanje. sedmica 10: Paterni. distribuirani. Paterni. sedmica 7: Objektno-orijentisana analiza. alati. koncepti. metodologije. metodologije. Osnovni koncepti. sedmica 2: Osnovni koncepti. sedmica 14: Implementacija. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Dutoit A.

arhitektura Internet IS. asistent Internet i savremeno poslovanje.Radenkovic. poslovne strategije. 2. Računarske mreže. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Upotreba i administracija distribuiranih sistema učenja (distribuirane baze podataka. Internet kao infrastruktura sedmica 5. klijent – server i SOA sedmica 9. 14. TF Mihajlo Pupin. 3. Eds. B. Metodologija razvoja softvera u distribuiranom okruženju. te 105 časova samostalnog rada. redovni profesor Mihajlo Savić. dizajn distribuiranih IIS. e-Learning nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Mihajlo Savić. redovni profesor dr Božidar Radenković. Plan realizacije Predavanja i vježbe: sedmica 1.Ivkovic. 4: Poslovni sistemi i isporuka informacija. 6. Zrenjanin. Paradigme razvoja softvera. planiranje za budućnost Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. bezbjednost. WWW bazirane aplikacija i sistemi. srednji Internet tehnolgije (paralelno). Distribuirani računarski sistemi. M. PowerPoint prezentacije. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. specifikacije i zahtjevi. 57 . web servisi i baze podataka sedmica 13. ciklus) dr Božidar Radenković. sistemska arhitekrura. ciklusu. Dodatni materijal sa prevanja i vježbi Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na 1. 7. projektor.Naziv predmeta Šifra predmeta A808 Studijski program Ciklus studija I Projektovanje informacionih sistema u Internet okruženju Semestar VIII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Računarstvo i informatika Osposobiti studente da dizajniraju i implementiraju IS u distribuiranom i umreženom okruženju i da se upoznaju sa Obrazovni ciljevi i ishodi bezbjednosnim aspektima distribuiranog i umreženog okruženja. fajl sistemi) Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Računarske mreže i Internet. 8: WWW. 10. Internet programiranje Informacioni sistemi (2. 11. monografija. 12: Dizajn i izrada. 15: Reinženjering postojećih sistema.

Kontrolna suma. hash funkcije)... docent dr Milan Marković. sedmici. Laboratorijske vežbe se održavaju u blokovima od po 5 časova u drugoj polovini semestra.35 x I kolokvijum + 0. sistemi zaštite u e-government sistemima. Povredivost i analiza rizika. Elementi projektovanja sistemske zaštite.35 x II kolokvijum + 0. 8. uspostava PKI sistema. 2. Heš funkcija. Simetrični i asimetrični algoritmi i šifarski sistemi.. Fizička zaštita. Integralni ispit se sastoji od Seminarskog rada i Usmenog ispita. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Mehanizmi zaštite računarskih sistema. Autentifikacija i integritet poruka. Kriptografija i kriptografska zaštita. Kriptofonija i kriptovizija. Generisanje i distribucija ključeva. antivirusna zaštita.. Kriptosistem javnog ključa. Dr Milan Marković Literatura se sastoji iz velike kolekcije power point prezentacija i dokumenata tipa skripti. web content filtering. U skladu sa usvojenim preporukama za kontinualno praćenje i ocjenjivanje studenata. Faze infekcije i napada. Kriptologija i kriptoanaliza. 5.15. ispit se polaže kroz tri provere ili integralno: 1. 58 . 4. sedmica: EMV migracija. 11. Takođe.. Osnovni izvori i simptomi inficiranja računarskim virusima. Digitalni potpis. bezbjednost i zaštita podataka. Šifarski sistemi sa generatorima slučajnih i pseudoslučajnih nizova. Tehničke i netehničke mjere prevencije. transportnom i mrežnom nivou.Naziv predmeta Šifra predmeta R51B Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Kriptografija i kompjuterska zaštita Semestar VIII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Računarski inžinjering. Privatni i javni ključevi. Hardverska sredstva. 3. softverska i hardverska rešenja zaštite 7. Neutralizacija i prevencija. te 105 časova samostalnog rada. Računarski virusi i zlonamjerni programi. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi.. Metodi i mediji korišćeni u predavanja power point prezentacije projektor nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Doc. Tri provere su: I i II kolokvijum i seminarski rad. Srednji kurs Nema posebnih preduslova. Zaštita koju obezbjeđuju operativni sistemi. kvalifikovani sertifikati i kvalifikovani elektronski potpis 10.3 x Seminarski rad. vremenska. Antivirusni programi. Sigurnosni servisi.. tehnologija digitalnog potpisa i digitalne envelope. Funkcionalne šeme zaštite. Integritet. Neporicanje poruka. 6. IDS/IPS sistemi..Information Security Management System) 13. docent Dragan Đurđević. sedmica: Višeslojna arhitektura zaštite..12. digitalni sertifikati. Organizacija kriptološkog sistema. kriptološka i logička separacija. transportnom i mrežnom nivou. DSA i RSA algoritmi. sedmica: Kriptografija i kriptografski algoritmi (simetrični i asimetrični kriptografski algoritmi.. Plan realizacije Način ispitivanja Predavanja i auditorne vježbe: 1. sedmica: Mehanizmi zaštite u računarskim mrežama. 3D Secure sistemi zaštite u sistemima plaćanja platnim karticama. 9. 14. patch management.. ocjena se zaključuje na osnovu kontinualnih provjera ili se student upućuje na polaganje integralnog ispita. Prostorna. Zaštita lokalnih mreža. Sva tri dela se ocenjuju do 100 poena a ocena se izračunava kao: 0. Informacione tehnologije Analiza računarskih mreža i informacionih sistema sa stanovišta bezbednosti. 2. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Milan Marković. Provjere znanja se održavaju u 6. projektovanje mehanizama zaštite na aplikativnom. sistem upravljanja informatičkom bezbednošću (ISMS . svim studentima je prosleđen CD sa 12 elektronskih kriptografskih knjiga. i 15. Polialfabetsko šifrovanje. Organizacioni nivo zaštite. U tom smislu. projektovanje politika bezbednosti u organizaciji Osnovni pojmovi i struktura kompjuterske zaštite podataka. Tajnost podataka. Algoritmi šifrovanja podataka. Politike bezbednosti. 12. Sigurnost i zaštita u računarskim mrežama. zaštita u sistemima elektronskog poslovanja i elektronske trgovine. Osnovni pojmovi i tehnike kriptološke zaštite. firewall. Kontrola pristupa. softverske tehnike i organizacione mjere. zaštita na aplikativnom.Public Key Infrastructure). sedmica: Infrastruktura sistema sa javnim ključevima (PKI .

VLSI strukture i sistemi dr Zlatko Bundalo. Mikroprocesorski sistemi 1 II ciklus: Specijalizovani mikroračunarski sistemi. te 105 časova samostalnog rada. Univerzitet u Novom Sadu V. 8. Simulacija. sedmica: Projektovanje ulazno-izlaznog podsistema. Računari koji tolerišu greške. Bundalo: Projektovanje računarskih sistema (materijali sa predavanja) 59 . Organizacija i projektovanje magistrale. U/I procesori. Red i interpretacija instrukcija. Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. sedmica: Projektovanje hardverske upravljačke jedinice. Direktan pristup memoriji. Projektovanje memorije RAM tipa. sedmica: Mreže računara. Projektovanje memorije ROM tipa. Obrazovni ciljevi i ishodi Nakon završenog predmeta student bi trebalo da posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o projektovanju računarskih učenja sistema. Keš memorije. 10. sedmica: Multiprocesorski sistemi. Projektovanje jedinice za povezivanje sa magistralom i jedinice za upravljanje memorijom. Multiračunarski sistemi. Studenti će biti uključeni u timski rad kroz izradu projektnih zadataka. Multiprocesorski sistemi. Projektovanje upravljačke jedinice. U/I kola i sklopovi. Načini komunikacije na malim i većim rastojanjima. sedmica: Metode i tehnike projektovanja. 7. U skladu sa pravilima studiranja na I 9. redovni profesor mr Branko Blanuša. Načini U/I prenosa. Projektovanje hardverske upravljačke jedinice. Nivoi projektovanja. Direktan pristup memoriji. 14. Osnovi. Mreže računara. 6. Projektovanje DMA sistema. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Hardversko upravljanje i načini realizacije hardverske upravljačke jedinice. U/I procesori.Naziv predmeta Šifra predmeta A812 Studijski program Ciklus studija I Projektovanje računarskih sistema Semestar VIII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Odsjek za računarstvo i informatiku (oba smjera) Upoznavanje studenata sa projektovanjem računarskih sistema. Projektovanje memorije RAM tipa. Registarski nivo. 4. Struktura magistrale. Projektovanje ALU. Načini U/I prenosa. Sredstva i načini za projektovanje. Projektovanje ALU. sedmica: Organizacija i projektovanje magistrale. 12. ciklusu. Modeliranje sistema. Organizacija i projektovanje procesora. 15. Projektovanje jedinice za povezivanje sa magistralom i jedinice za upravljanje memorijom. Standardizacija računarskih magistrala. Baferovanje magistrale. sedmica: Nivoi projektovanja. rad u laboratoriji Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zlatko Bundalo. Projektovanje bloka registara. Karakteristike memorijskih sklopova. Kovačević: Logičko projektovanje digitalnih sistema. Ciklusi i vremenski odnosi na magistrali. sedmica: Projektovanje mikroprogramske upravljačke jedinice. 2. Struktura magistrale. Multiračunarski sistemi. Projektovanje prekidnog sistema. Asocijativne memorije. Projektovanje DMA sistema. 3. Projektovanje sistema sa više procesora. Paralelno procesiranje. Modeliranje sistema. redovni profesor V. 11. Sistemi otporni na grešku. 5. Registarski nivo. Projektovanje prekidnog sistema. sedmica: Keš memorije. redovni profesor dr Zlatko Bundalo. sedmica:Projektovanje bloka registara. sedmica: Prekidi. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Prekidi. Univerzitet u Novom Sadu Z. Računari koji tolerišu greške. programiranja i simulacije računarskih sistema korištenjem odgovarajućih softverskih paketa. Arbitriranje pristupa. Asocijativne memorije. Tehnologije. Metode i tehnike projektovanja. Projektovanje ulazno-izlaznog podsistema. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1. Projektovanje mikroprogramske upravljačke jedinice. Simulacija. Metodi i mediji korišćeni u nastavi klasična predavanja. Jezici za opis. Metodologije projektovanja. U/I kola i sklopovi. Laboratorijske vježbe se sastoje od projektovanja. srednji Arhitektura računara. Kovačević: Logičko projektovanje računarskih sistema. sinteza i projektovanje korištenjem VHDL-a. sedmica: Projektovanje memorije ROM tipa. Organizacija i projektovanje memorije. klasične vježbe. 13. Paralelno procesiranje. Sredstva i načini za projektovanje. sedmica: Metodologije projektovanja. Jezici za opis. sedmica: Organizacija i projektovanje procesora.

4) Računarski podržano projektovanje (Eng. Alati i fiksatori za automatsku obradu. Problemi sigurnosti u računarski integrisanoj proizvodnji. vanredni profesor Darko Milinčić. Programiranje numerički upravljanih mašina. 1. 2006. Introduction to Robotics in CIM System. Richard A. ocjena se zaključuje na osnovu kontinualnih provjera ili se student upućuje na polaganje integralnog ispita. Osnovni principi brzog dobijanja prototipa. NJ: Prentice Hall. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. 2003. Predavanja i auditorne vježbe se realizuju u učionici uz korišćenje PPT prezentacija (video beam). Uvod u AutoCAD (2 časa) 2. NJ: Prentice Hall. Na serveru Fakulteta Metodi i mediji korišćeni u postoji osnovna literatura i drugi prateći sadržaji za predmet.Wang.CAD). (2) Računarsko modelovanje 3D prostora i objekata. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Upravljanje u realnom vremenu i ugrađeni računrski sistemi. Robotika. (12) Osnovni principi brzog dobijanja prototipa. Projektovanje i integracija automatizovanih proizvodnih ćelija. 5% nosi aktivno praćenje nastave. vanredni profesor 1. Testiranje se provodi korišćenjem LEARNING CUBES softvera. (13) Projektovanje i integracija automatizovanih proizvodnih ćelija. Computer aided design . 25% nose bodovi za sve urađene testove i laboratorijske vježbe Svaki student je obavezan da uradi seminarski rad koji nosi 70% bodova. (8) Akvizicija i razmjena podataka u lokalnoj mreži. (15)Problemi sigurnosti u računarski integrisanoj proizvodnji. Povezivanje i programiranje PLC (1 čas) Za svaku vježbu je predviđena priprema studenata sa asistentom od 0. Uvod u OrCAD (2 časa) 4.. Mikroprocesorski sistemi. vanredni profesor dr Petar Marić. dr Petar Marić. Programiranje robota. Tien-C. Laboratorijske vježbe se održavaju sinhrono sa predavanjima i auditornim vježbama. Crtanje elemenata proizvodne linije u AutoCAD-u (2 časa) 3. osnove teorije upravljanja. koji studenti dobiju u elektronskoj formi na početku nastave 60 . Modelovanje geometrije.Naziv predmeta Šifra predmeta A814 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Računarski integrisana proizvodnja Semestar VIII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Studijski program Računarstvo i informatika: Smijer računarski inžinjering Studenti trebaju da se upoznaju sa osnovnim principima računarske integracije proizvodnih procesa. (9) Industrijski roboti. (14) Integracija računarski podržane proizvodnje u računarski integrisanu proizvodnju. Postoji neautorizovan rukopis predmetnog nastavnika. (10) Kinematika robota. Industrijski roboti. U skladu sa usvojenim preporukama za kontinualno praćenje i ocjenjivanje studenata. Chang. pa predstavlja osnovu samo za predmeta na II i/ili III ciklusu studija. James A. Rehg. te 120 časova samostalnog rada. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja i auditorne vježbe po radnim sedmicama: (1) Uvod u automatizaciju proizvodnje. Uspješnost izvođenja laboratorijskih vježbi se ocjenjuje. Hsu P. Uvod u automatizaciju proizvodnje. Computer Aided Manufacturing. Z-transformacija (1 čas) 5.7) Numeričko upravljanje. Inžinjerska specifikacija proizvoda. Za nastavi laboratorijski rad se koriste PLC i edukaconi robot ROBIX i simulacije pomoću softverskih alata AutoCAD i OrCAD. Akviziciju podataka. Poslije svake pređene oblasti provodi se testiranje svih studenata. Funkcija diskretnog prenosa (1 čas) 6. (5) Osnove procesnog upravljanja. 2. matrični račun. (3. Diskretizacija signala. Numeričko upravljanje. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Petar Marić. Preporučeni predmeti: Uvod u teoriju sistema upravljanja. Programiranje proizvodnih ćelija. Stiču se inženjerska znanja iz analize i projektovanja kontinualnih i diskretnih procesa.Wysk. srednji Osnove računarske tehnike. Automatski se prate sve osnovne aktivnosti studenata. Računarski podržano projektovanje Osnove procesnog upravljanja. (6. Akvizicija i razmjena podataka u lokalnoj mreži.5 časa. Predmet se izvodi u poslednjem semestru studija I ciklusa. Nakon razumijevanja i osposobljavanja za programiranje numerički upravljanih mašina i industrijskih robota sposobn su da integrišu složene računarski upravljane sisteme. kompleksni račun. (11) Generisanje trajektorija.

histogram. planiranog. vanredni profesor 61 . Biomedicinski signali i sistemi. sedmica: Prezentacije projekata. sedmica: Geometrijske transformacije slike. Rafael C. sedmica: Filtriranje u prostornom domenu. Moduli II ciklusa: Obrada i analiza slike. Digitalna televizija. srednji Potrebno je osnovno poznavanje digitalne obrade signala i MATLAB-a. kosinusna transformacija. Transformacije slike: 2D Furijeova transformacija. eUčenje. Uslov za 15. Odmjeravanje i kvantizacija. Geometrijske transformacije slike. sedmica: Rekapitulacija. Gonzalez. Prvi kolokvij. bodova teorija – usmeni ispit). 100% i sabrani sa bodovima ostvarenim 5. dio. praktični dio. vanredni profesor dr Zdenka Babić. Kompresija 2D slika: kompresija bez i sa gubicima. algebarske operacije. filtriranje u prostornom domenu. bodova po svakoj aktivnosti (projekat. od 50% od svake aktivnosti (praktičnio dio. multirezolucioni pristupi. sedmica: Kompresija i obrada slika u boji. Gonzalez. Kroz rad na projektnim zadacima studenti će sticati iskustvo u timskom radu. sedmica: Rekapitulacija. sedmica: 2D sistemi. Matematička morfologija. pozitivnu ocjenu na završnom ispitu je više Na laboratorijskim vježbama studenti se upoznaju sa sledećim konceptima: transformacije intenziteta piksela. segmentacija slike. 12 14. analiza i interpretacija slika. Pronalaženje znanja u skupovima podataka (Data mining) dr Zdenka Babić. Popović: Digitalna obrada slike. matematička morfologija. Obrada i analiza multimedijalnih signala. dvodimenzionalna Furijeova transformacija i filtriranje u frekvencijskom teorija). Postignuti bodovi kroz provjere uvećani za 4. viši asistent 45 časova teorijske nastave. Reprezentacija i deskripcija. poboljšanje slike filtriranjem u frekvencijskom domenu. sedmica: Matematička morfologija. Steven L. Algoritmi za obradu slike u prostornom i frekvencijskom domenu. Metodi vještačke inteligencije. percepcija. na izradi projekta će se prihvatiti kao 6. Elementi vizuelne percepcije. Rafael C. Histogram sive slike. sedmica: Segmentacija slike. Richard E. Primjena neuronskih mreža u digitalnoj obradi slike. Završni 12. waveleti. sedmica: Metodi kompresije bez i sa gubicima. Pretraživanje multimedijalnih podataka. Materijali za eUčenje. vanredni profesor mr Vladimir Risojević. određivanje ivica Konačna ocjena se formira na osnovu objekata. 10. teorija) veći od 50% od 9. uklanjanje poremećaja pomoću inverznog i Wienerovog filtra. kumulativni ispit ako je postignuti broj 7. domenu. Houghova transformacija. Drugi kolokvij. Po završetku ovog kursa Obrazovni ciljevi i ishodi studenti će posjedovati teorijsko i praktično znanje iz digitalne obrade slike i biti upoznati sa savremenim rješenjima i učenja primjenama. 2. 3. sedmica: Transformacioni metodi i standardi za kompresiju slika. thresholding. 8 bodova teorija – pismeni ispit. operacije nad 2 provjere znanja sa po 16 bodova (6 bodova praktični dio. strukture podataka za digitalne slike. Uslov za pristupanje završnom ispitu je 11. Castleman: Digital Image Processing Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Dr Zdenka Babić. Prepoznavanje uzoraka. histogramom. 4 boda teorija – test. Kenetth R. Na vježbama studenti pišu programe kojima se zbira broja bodova osvarenih kroz kontinualne provjere i na završnom ispitu. filtriranje u prostornom i frekvencijskom domenu. sedmica: Transformacije slike. Restauracija i poboljšanje slike. 2D sistemi. Eddins: Digital Image Processing Using MATLAB. ostale separabilne transformacije slike. implementiraju algoritmi za obradu i analizu slike i testiraju ih na karakterističnim primjerima. više od 18 bodova na projektu. Metodi i mediji korišćeni u Interaktivna predavanja uz korištenje projektora i laboratorijske vježbe zasnovane na hardveru i softveru za digitalnu obradu nastavi slike. Kontinualno praćenje: 36 bodova projekat. ispit nosi 50 bodova (12 bodova praktični 13. Osnovne operacije u prostornom domenu: algebarske operacije. kao i mogućnostima primjene digitalne obrade slike. 6 bodova teorija – usmeni ispit). 8. sedmica: Uvod. korekcija sjenčenja. Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni cilj predmeta je sticanje teorijskog znanja i praktičnih vještina u digitalnoj obradi slike. Segmentacija slike: detekcija ivica. Imaging sistemi i softverska okruženja. Osnovna: Zdenka Babić: Digitalna obrada slike (elektronska i štampana skripta. Operacije u tački. sedmica: Analiza i interpretacija.Naziv predmeta Šifra predmeta M882 Studijski program Ciklus studija I Semestar VIII Digitalna obrada slike Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za elektroniku i telekomunikacije. uputstva za vježbe na webu) Preporučena: Miodrag V. Telemedicina i medicinska informatika. sedmica: Reprezentacija i deskripcija. 30 časova laboratorijskih vježbi i 105 časova samostalnog rada Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta 1. Richard Eugene Woods. Woods: Digital Image Processing.

Odredjivanje brzine. Upravljanje motorima. Arhitektura i organizacija mikrokontrolera. Formati podataka.. Blanuša: Upustvo za rad sa razvojnim okruženjem Easy8051a B. Tajmeri/brojači. položaja i smjera kretanja. Načini U/I prenosa. Osnovi računarske tehnike 2. Detektori položaja. Struktura U/I portova.. Prekidi. Signali. Registri i registarsko područje. teorijska i praktična znanja iz oblasti projektovanja sistema sa korištenjem mikrokontrolera. Prekidi. Skup instrukcija mikrokontrolera. Osnovi elektronike i digitalne tehnike. odsjek za računarstvo i informatiku (oba smjera) Osnovni cilj je sticanje teoretskog i praktičnog znanja iz oblasti projektovanja sistema baziranih na korištenju mikrokontrolera. Temperaturski senzori. 11. Projektovanje digitalnih sistema (viši kurs) dr Zlatko Bundalo. rad na razvojnom sistemu nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zlatko Bundalo. Programiranje u asemblerskom jeziku. Preporučeni predmeti: Osnovi računarske tehnike 1. Arhitektura računara II ciklus: Specijalizovani mikroračunarski sistemi. Stojčev: Savremeni 16-bitni i 32-bitni mikroprocesori Z. Optički enkoderi. programiranje i simulacije na računaru. Pojedinačni LED elementi. redovni profesor dr Zlatko Bundalo. Optički enkoderi. Struktura U/I portova... položaja i smjera kretanja. Asemblerski jezik. sedmica: Projektovanje i realizacija mikroprocesorskog sistema zasnovanog na mikrokontroleru. tasteri. tasteri. elementima i sklopovima. 5. Hardversko rješenje.. LCD displeji. Prekidači.Naziv predmeta Šifra predmeta M884 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VIII Mikroprocesorski sistemi II Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 2+2+1 Odsjek za elektroniku i telekomunikacije (smjer za elektroniku). 10. LCD displeji. Laboratorijske vježbe se odvijaju tokom semestra i sastoje se od praktičnog rada studenata u laboratoriji na projektovanju. 12. Serijski interfejs. redovni profesor mr Branko Blanuša. tastatura. Kroz izradu projektnih zadataka studenti će biti uključeni u timski rad. 13. Rješenja sa EPROM-om. 7. Organizacija memorije. Nakon završenog predmeta student bi trebalo da posjeduje osnovna teorijska znanja o mikrokontrolerskim sistemima. 3. Postupak projektovanja mikroprocesorskog sistema.. 15. Senzori svjetlosti. 14. sedam-segmentni i tačkasto-matrični LED displeji. tastatura. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja. Indikacioni elementi i displeji. Serijski interfejs.. programiranju i razvoju na razvojnim pločama za realizaciju prototipa. Skup instrukcija mikrokontrolera. Pojedinačni LED elementi. 6. te 90 časova samostalnog rada. 4. Upravljanje koračnim motorom. redovni profesor M. Senzori temperature i svjetlosti. Asemblerski jezik. Signali. 8. Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. U skladu sa pravilima studiranja na 1. Odredjivanje brzine. Principi programiranja. Bundalo: Mikroprocesorski sistemi II (materijali sa predavanja) B. Arhitektura mikroprocesorskih sistema. sedmica: Načini povezivanja i upravljanja ulaznim. ciklusu Indikacioni elementi i displeji. napredni Arhitektura računara. Blanuša: Skripta za laboratorijske vježbe (web) 62 . 2. senzorskim elementima i sklopovima. senzorskim i aktuatorskim. Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja na tabli.. Memorijski i U/I sklopovi. Tajmeri/brojači. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1. Smanjenje potrošnje.. Prekidači. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi.. 9. Osnovi programiranja. Upravljanje koračnim motorom. Asemblerski jezik. power point prezentacije. Povezivanje sa ulaznim i izlaznim. Postupak projektovanja mikroprocesorskog sistema. Kombinaciona i sekvencijalna digitalna kola. Upravljanje motorima. sedmica: Načini povezivanja i upravljanja izlaznim. Registri i registarsko područje. sedmica: Arhitektura i organizacija mikrokontrolera. aktuatorskim elementima i sklopovima. Detektori položaja. sedam-segmentni i tačkasto-matrični LED displeji. Organizacija memorije. sedmica: Arhitektura mikroprocesorskog sistema.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->