P. 1
ETF Uni BL Plan i Program 2007

ETF Uni BL Plan i Program 2007

|Views: 2,035|Likes:
Published by Jovica Kesić

More info:

Published by: Jovica Kesić on Jul 27, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

Sections

 • Naziv predmeta Linearna algebra
 • Naziv predmeta Osnovi elektrotehnike I
 • Naziv predmeta Fizika
 • Naziv predmeta Sociologija
 • Naziv predmeta Filozofija
 • Naziv predmeta Vještine komuniciranja
 • Naziv predmeta Osnovi elektrotehnike II
 • Naziv predmeta Osnovi programiranja
 • Naziv predmeta Engleski jezik I
 • Naziv predmeta Diskretna matematika
 • Naziv predmeta Programski jezici I
 • Naziv predmeta Strukture podataka i algoritmi
 • Naziv predmeta Osnovi elektronike i digitalne tehnike
 • Naziv predmeta Engleski jezik II
 • Naziv predmeta Programski jezici II
 • Naziv predmeta Operativni sistemi I
 • Naziv predmeta Softversko inženjerstvo
 • Naziv predmeta Operativni sistemi II
 • Naziv predmeta Projektovanje digitalnih sistema
 • Naziv predmeta Teorija informacija
 • Naziv predmeta Baze podataka
 • Naziv predmeta Internet tehnologije
 • Naziv predmeta Osnovi digitalne obrade signala
 • Naziv predmeta Osnovi teorije sistema upravljanja
 • Naziv predmeta Elektronsko poslovanje
 • Naziv predmeta Informacioni sistemi
 • Naziv predmeta Mikroprocesorski sistemi I
 • Naziv predmeta Multimedijalni sistemi
 • Naziv predmeta Internet programiranje
 • Naziv predmeta Akvizicija podataka
 • Naziv predmeta Robotika
 • Naziv predmeta Menadžment
 • Naziv predmeta Konstrukcije kompajlera i interpretera
 • Naziv predmeta Objektno orijentisano projektovanje i programiranje
 • Naziv predmeta Projektovanje informacionih sistema u Internet okruženju
 • Naziv predmeta Kriptografija i kompjuterska zaštita
 • Naziv predmeta Digitalna obrada slike
 • Naziv predmeta Mikroprocesorski sistemi II

Univerzitet u Banjoj Luci Elektrotehnički fakultet

STUDIJSKI PROGRAMI

2007. godina

NASTAVNI PLAN I GODINE ZA SVE STUDIJSKE PROGRAME

Red. br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

NAZIV PREDMETA Linearna algebra Osnovi elektrotehnike I Fizika Osnovi računarske tehnike I Sociologija Filozofija Vještine komuniciranja Ukupno I semestar Matematička analiza I Osnovi elektrotehnike II Osnovi programiranja Osnovi računarske tehnike II Ukupno II semestar

Sem. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Bodova 7 7 8 6 2 2 2 30 8 8 7 7 30

Časova 3+3 3+2+1 4+2+1 2+0+2 2+0 2+0 2+0 25 3+3 3+3+1 3+2+1 3+2+1 25

Tip A A A A B B B A A A A

2

NASTAVNI PLAN II, III i IV GODINE STUDIJSKI PROGRAM: RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
Red. br. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 NAZIV PREDMETA Engleski jezik I Diskretna matematika Programski jezici I Strukture podataka i algoritmi Osnove elektronike i digitalne tehnike Ukupno III semestar Engleski jezik II Programski jezici II Operativni sistemi I Teoretske osnove računarstva Osnovi komunikacija Vjerovatnoća i statistika Numerička matematika Ukupno IV semestar Softversko inženjerstvo Operativni sistemi II Arhitektura računara Računarske mreže Projektovanje digitalnih sistema Teorija informacija Ukupno V semestar Baze podataka Internet tehnologije Performanse računarskih sistema Osnovi digitalne obrade signala Osnovi teorije sistema upravljanja Elektronsko poslovanje Metodi vještačke inteligencije Ukupno VI semestar Sem. 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 Bodova 3 6 7 7 7 30 3 6 5 5 6 5 5 30 6 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 6 6 30 Časova 2+0 3+2 3+1+2 3+2+1 3+2+1 25 2+0 3+1+2 3+0+1 3+0+1 2+2+1 2+2 2+2 25 3+0+2 3+0+2 3+0+2 3+0+2 3+1+1 3+1+1 25 3+0+2 3+0+1 3+0+1 3+1+2 3+2+1 3+1+2 3+2+1 25 Tip A A A A A A A A A A B B A A A A B** B* A A A B B** B* B*

3

7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Bodova 6 6 6 6 6 6 6 6 6 30 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 9 30 Časova 3+0+2 3+0+2 2+2+1 3+0+2 3+0+2 3+1+1 2+2+1 3+0+2 3+1+1 25 3+0 3+1+1 3+1+1 3+1+1 3+1+1 3+1+1 3+1+1 3+1+1 3+0+2 2+2+1 4+0+3 25 Tip A A B B B* B* B** B** B** A B B B B B B B B B A NAPOMENE: Student jednog smjera može izabrati do 2 predmeta sa drugog smjera po izboru.izborni predmet za smjer informacionih tehnologija B** .Red.obavezan predmet B .izborni predmet za smjer računarski inžinjering 4 . A . LEGENDA Časova Tip U koloni je naveden sedmični fond časova: predavanja. respektivno. računskoih vježbi i laboratorijskih vježbi. 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 NAZIV PREDMETA Interakcija čovjeka – računar Informacioni sistemi Mikroprocesorski sistemi I Multimedijalni sistemi Internet programiranje Računarska grafika Upravljanje u realnom vremenu i ugrađeni računarski sistemi Akvizicija podataka Robotika Ukupno VII semestar Menadžment Vještačka inteligencija i računarska simulacija Konstrukcije kompajlera i interpretera Objektno orijentisano projektovanje i programiranje Projektovanje informacionih sistema u internet okruženju Kriptografija i kompjuterska zaštita Projektovanje računarskih sistema Računarski integrisana proizvodnja Digitalna obrada slike Mikroprocesorski sistemi II Diplomski rad Ukupno VIII semestar Sem. br.izborni predmet B* .

USLOVI ZA IZBOR PREDMETA 5 .

6 .

PROGRAM I GODINE STUDIJA STUDIJSKI PROGRAM: RAČUNARSTVO I INFORMATIKA 7 .

operacije. Kombinatorika. Matrice. Sopstvene vrijednosti i sopstveni vektori matrice 15.10. Bošnjak: Zadaci iz linearne algebre 8 . teorije polinoma. 9. Važno je da se student navikne na matematički način razmišljanja i da shvati da se primjenom odgovarajućih matematičkih metoda mogu rješavati konkretni zadaci u inženjerstvu.13. te 120 časova samostalnog rada. sedmica: Skup kompleksnih brojeva 5. Poslije ovog kursa student će biti pripremljen da bolje razumije druge matematičke discipline. i 15. vanredni profesor dr Momir Ćelić. Linearni operatori. Stojaković. iliustracije MATLAB-funkcija za rješavanje zadataka linearne algebre u elektronskoj formi nastavi (video bim) Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Momir Ćelić. Vektorski prostori. 6. funkcije 2. vektorski i mješoviti proizvod Vježbe prate predavanja. vektorski i mješoviti proizvod osnovni Znanje elementarne matematike Znanja stečena u ovom predmetu će se koristiti u svim matematičkim i mnogim stručnim predmetima. Relacije.Naziv predmeta Šifra predmeta Z101 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar I Linearna algebra Tip predmeta Obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+3 Obrazovni ciljevi i ishodi učenja U ovom kursu student treba da savlada osnovne pojmove algebre. Ovo je uvodni kurs u kome student treba da se navikne na apstraktne matematičke pojmove i da razvije sposobnosti za izvođenje dokaza.. a stečena znanja će mu koristiti da shvati matematičke modele koje će sretati u mnogim stručnim predmetima. kombinatorike i linearne algebre.. 45 časova auditornih vježbi. vanredni profesor D. Kolokvijumi se održavaju u 8. Vasić i drugi: Zbirka zadataka iz algebre (prvi i drugi dio) Z. Skalarni. operacije. sedmica: Polinomi U skladu sa pravilima studiranja na I 8.D. sedmici Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja na tabli. Polinomi.. funkcije. vanredni profesor Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja.Herceg:Linearna algebra i analitička geometrija P. dr Momir Ćelić. Sistemi linearnih algebarskih jednačina. sedmica: Kombinatorika ciklusu.12. Linearni sistemi. Linearni operatori 11.. sedmica: Pozitivno definitne matrice.14. 7. sedmica: Vektorski prostori. vanredni profesor dr Momir Ćelić. sedmica: Skup realnih brojeva 4. sedmica: Matrice. Skalarni. sedmica: Algebarske strukture 3. Determinante. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta 1. sedmica: Relacije. Algebarske strukture. Cvetković i drugi: Matematika I (Algebra) Z.Stojaković. I..

30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. sedmica: Električni potencijal V. Teorema prilagođenja po snazi. Fluks gustine vektora E. Kirhofova pavila 11. Omov zakon. Spasojević. Granični uslovi. adekvatna laboratorijska oprema za izvođenje praktičnih vježbi. osnovni Osnovno poznavanje matematike i fizike Osnovi elektrotehnike II. Gausov zakon 4. sedmica: Polarizacija. Elektrotehnički fakultet u Banjaluci Jovan Surutka. Osnovi Elektrotehnike I. Električni fluks. Materija u elektrostatičkom polju. Energija i sile u elektrostatičkom polju. Kondenzatori. Specijalna kola. Materija u elektrostatičkom polju. sedmica: Omov zakon. Granični uslovi. Intenzitet struje I. sedmica: Vektor gustine struje J. viši asistent mr Milenko Srdić. Električni štit. fizike i elektrotehike za primjenu prilikom rješavanja problema i analize elektrostatičkih polja i DC kola. docent mr Milorad Bajić. Kondenzatori. Odnos između vektora V i E 5. viši asistent Aleksej Avramović. kao i mogućnosti identifikacije. Specijalna kola 14. Kirhofova pravila. Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu.Naziv predmeta Šifra predmeta Z103 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar I Osnovi elektrotehnike I Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+2+1 Osnovni cilj ovog kursa je sticanje osnovnih znanja iz oblasti elektrotehnike. Savršeni provodnici. Nakon savladavanja gradiva kursa. Intenzitet struje I 10. Vektor gustine struje J. Zaštita od električnog polja. Električni fluks. studenti bi trebalo da posjeduju znanja i razumiju osnovnu teoriju i praktičan značaj elektrostatike i kola jednosmjernih struja. kao i da Obrazovni ciljevi i ishodi posjeduju mogućnost procjene važnosti i razumijevanja teorija u daljim kursevima. Analiza potencijala čvorova. te 120 časova samostalnog rada. Savršeni provodnici. sedmica: Elektrostatička indukcija. sedmica: Električna zaštita. sedmica: Prvi kolokvijum 9. Gausov zakon. Metode za rješavanje DC kola. sedmica: Kulonov zakon 2. sedmica: Teorema prilagođenja po snazi. formulacije i rješavanja problema od praktičnog značaja u ovim oblastima. Kulonov zakon. Naučna knjiga Beograd Božilović. Naučna knjiga Beograd 9 . Dielektrici. Tevenenova i Nortonova teorema 13. Dielektrici 7. Elektrostatička kola. Električno polje. docent Jelenko Vlajić. svi stručni predmeti dr Tatjana Pešić-Brđanin. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Energija i sile u elektrostatičkom polju 8. Osnovi Elektrotehnike. sedmica: Teorema superpozicije. sedmica: Električno polje 3. Plan realizacije 1. Elektrostatička indukcija. sedmica: Metodi za rješavanje DC kola. sedmica: Električni fluks gustine vektora E. sedmica: Drugi kolokvijum Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. Metodi i mediji korišćeni u Usmena predavanja i Power Point prezenacije. nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Tatjana Pešić-Brđanin. Teorema superpozicije. Odnos između vektora V i E. Polarizacija. Elektrostatička kola 15. Električni potencijal V. sedmica: Kondenzatori u DC kolima. Zaštita od elektrostatičkog polja 6. Tevenenova i Nortonova teorema. docent dr Tatjana Pešić-Brđanin. Stiče se sposobnost primjene stečenih učenja znanja iz oblasti matematike. Potencijali čvorova 12. Zbirke zadataka iz Osnova elektrotehnike. Kondenzatori u DC kolima.

Nikolić. Njutnovi zakoni. Bikit I N.Naziv predmeta Šifra predmeta Z105 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta svi Ciklus studija I Semestar I Fizika Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 8 Fond časova 4+2+1 Osnovni cilj ovog kursa je sticanje elementarnih znanja iz šire oblasti fizike. Principi i postulati kvantne mahanike. pointer. Beograd. osnovni Srednjoškolska matematika i fizika. 1993. 2000. K. Nakon savladavanja gradiva kursa studenti treba da posjeduju znanja te razumiju osnovnu teoriju i praktičan značaj fizike. Banja Luka. snaga. Plan realizacije Način ispitivanja 1 sedmica: Kinematika 2 sedmica: Njutnovi zakoni 3 sedmica: Inercijalne sile 4 sedmica: Rad. Marinković I J. N. ETF. Cvetić.2. B. vanredni profesor 10 . eksperimentalna laboratorija. Laboratorijske vježbe iz fizike. priručnik za eksperimentalne vježbe nastavi Z. Beograd. Fizika. Inercijalne sile. sedmici. Stiče se sposobnost primjene stečenog znanja fizike u mnogim stručnim predmetima. Električna mjerenja. i 15. energija. video bim. Elektroakustika I obrada audio signala. Fizika. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. Mehanika I osnovi mašinstva dr Ivan Tomljenović. Fizička optika. Fizika (zbirka zadataka). J. ETF. snaga. Oscilacije. te 135 časova samostalnog rada. Naučna knjiga. Zakon gravitacije. Cindro. DN Centar. Pavlović. 12. Nikolic I D. Geometrijska optika. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi.2.. U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Janjić. Ljuboje. Kinematika. Elektronika 1 . P. knjiga. 2001. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 60 časova predavanja. Teorija relativnosti. Mehanika fluida. Studenti treba da razviju mogućnost procjene važnosti i razumijevanja teorija na drugim kursevima. Opsti kurs fizike. Zvuk. I. vanredni professor dr Ivan Tomljenović. Srpsko Sarajevo. Rad. Talasi. Naučna knjiga. Stanojević. Termodinamika. Tomljenović. 2003. energija 5 sedmica: Teorija relativnosti 6 sedmica: Zakon gravitacije 7 sedmica: Oscilacije 8 sedmica: Talasi 9 sedmica: Zvuk 10 sedmica: Mehanika fluida 11 sedmica: Termodinamika 12 sedmica: Geometrijska optika 13 sedmica: Fizička optika 14 sedmica: Principi kvantne mahanike 15 sedmica: Postulati kvantne mehanike Provjere znanja se održavaju u 6. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ivan Tomljenović. Beograd. 1990. Osnovi telekomunikacija 1. vanredni professor Danijela Bradić. I.

Ulazni i izlazni sklopovi. 8. osnovni elementi i karakteristike informacionog sistema. Organizacija informacionog sistema. Generacije i tipovi računara 3. Predstavljanje podataka. Editor. Bundalo: Osnovi računarske tehnike I (materijali sa predavanja). U/I sklopovi za serijski prenos. asistent Dino Kosić.15 sedmica: Softver računarskih sistema. Arhitektura procesora. Asembler. Aplikativni programi. Simulator. Arhitektura procesora. Razvoj računara i računarske tehnike.9. Keš memorija. Jedinice računara. Binarni brojni sistem. viši asistent Dragan Đurđević. Teoretske osnove računarstva. Z. Dijagnostički programi. Laboratorijske vježbe obuhvataju korištenje i rad na PC računarima. Operativni sistem. redovni profesor dr Zlatko Bundalo. Osnovi računarske tehnike II. osnovni elementi i karakteristike informacionog sistema. Lazić: Logičko projektovanje računara. Digitalna elektronika. Projektovanje računarskih sistema dr Zlatko Bundalo. Operativna memorija. Stručni kadrovi. student bi trebalo da razumije osnove primjene aplikacionog softvera i internet tehnologija. Načini U/I prenosa. Kordić: Praktikum za laboratorijske vježbe (web) Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Operativna memorija. Sekundarna memorija. Softver za razvoj programa. Metodi i mediji korišćeni u predavanja. 11. Pojam i značaj računarske tehnike.10 sedmica: Osnovi organizacije digitalnog računara.7 sedmica: Pojam. Arhitektura računara. Alfanumerički kodovi 5. 11 . Instrukcije procesora. Softver. Osnovi organizacije digitalnog računara. Organizacija računara sa magistralom. U/I sklopovi za posebne namjene. Operativni softver. Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. Takođe. Organizacija računara sa magistralom. D. Memorija RAM tipa. teorijska učenja i praktična znanja iz oblasti predstavljanja podataka i organizacije memorije. Softver za dijagnostiku. Projektovanje digitalnih sistema. Memorija ROM tipa.Naziv predmeta Šifra predmeta Z107 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar I Osnovi računarske tehnike I Tip predmeta Obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 2+0+2 Osnovni cilj je sticanje teorijskih znanja iz oblasti računarske tehnike i arhitekture računara. Programi prevodioci. U/I prenos pod upravljanjem programa. Model digitalnog računara. Softver za dijagnostiku. redovni profesor B.14.12 sedmica: Ulazni i izlazni sklopovi. Plan realizacije Predavanja: 1. Jedinice procesora. Obrazovni ciljevi i ishodi Nakon završenog predmeta student bi trebalo da posjeduje osnovna teorijska znanja iz oblasti računarske tehnike. Sekundarna memorija. Operativni softver. Dibager. U/I prenos direktnim pristupom memoriji. Softver računarskih sistema. power point prezentacije.4 sedmica: Numerički sistemi i kodovi. projektor nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zlatko Bundalo. te 120 časova samostalnog rada. i 15. Numerički sistemi i kodovi. Memorija računara. Memorija ROM tipa. Hardver i softver informacionog sistema. redovni profesor mr Zdravko Kordić. Testovi za provjeru znanja održavaju se u 8. rad na računaru. U/I sklopovi za paralelni prenos. sedmici. Aplikativni programi. U/I sklopovi za serijski prenos. Interpreter. Mikroprocesorski sistemi II. U/I sklopovi za posebne namjene. Operativni sistem. Načini U/I prenosa. 13. Načini predstavljanja podataka.6. Hardver. Osnove elektronike i digitalne tehnike. Pojam. U/I prenos pod upravljanjem prekida. Registarske veze. Binarno kodovani podaci. Softver za razvoj programa. Razvoj računara i računarske tehnike.2 sedmica: Pojam i značaj računarske tehnike. Generacije i tipovi računara. osnovni Osnovno poznavanje rada na personalnim računarima. Mikroprocesorski sistemi I. Memorija računara. Elementi i organizacija informacionog sistema. U/I sklopovi za paralelni prenos. Memorija RAM tipa. Magistrala. Obradović: Osnove računarstva. Kompajler. Organizacija. Z. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi.

karakteristike. urbani i ruralni život. sedmica: javno mnjenje. sedmica: uvod u sociologiju. konflikt. diskusije nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ivan Šijaković. sedmica: rad. sedmica: ekologija. porodica. Power Point preezentacije. 2006. U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu studija. kultura. sedmica: društvene grupe. sedmica: moć u društvu. 12. 12 . sedmica: država i oblici političke vlasti. sedmica: sociološke karakteristike sela i grada. 3. 2005. ekologija. opšte karakteristike društva i društvene strukture. uticaj i vrste manipulacije javnim mnjenjem u savremenim uslovima. sedmica: potrebe. javno mnenje.. Ekonomski fakultet. Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja i 30 časova samostalnog rada. sedmica: pojam društva. osnovne karakteristike socijalne ekologije 15. upoznavanje sa kretanjima u savremenom društvu. razlozi zašto se danas uči sociologija na univerzitetima 2. društveni konflikt4. sedmica: porodica. karakteristike i način raspodele moći 10. sedmica: klasna i socijalna struktura savremenog društva. karakteristike savemene kulture. vanredni profesor Ciklus studija I Semestar I Sociologija Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 2 Fond časova 2+0+0 Metodološko uvođenje studenata u izradu seminarskih radova i pisanje referata. Sociologija. moć. užem i širem okruženju. sedmica: kultura. država. 9. predmet i metod. 7. Savremeno društvo. I. vanredni profesor dr Ivan Šijaković. etika. stanje i perspektive savremene porodice. Sociologija. društvene grupe. posebno pitanje karakteristika i preduslova za razvoj pravne države. obrazovanje i komunikacije u savremenom društvu Metodi i mediji korišćeni u lekcije. Ekonomski fakultet. sedmica: karakteristike i oblici savremenih društva. poslovna kultura. sedmica: moral i društvo. A. interesi i vrednosti 5. Banja Luka. Beograd.Naziv predmeta Šifra predmeta Z102 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Ivan Šijaković. osnovni Posjedovanje elementarnog znanja iz sociologije i demokratije. 11. karakteristike savremenih društvenih grupa 6. karakteristike i problemi poslovnog morala 13. vanredni profesor Giddens. način formiranja. odnosi među grupama. 14. oblici. uočavanje i prepoznavanje društvenih pojava i odnosa u svojoj sredini. Plan realizacije Način ispitivanja 1. poslovna kultura i etika. 8. Sijakovic. poslovna etika.

sedmica: opšti pojam filozofije i filozofija tehnike kao posebna filozofska disciplina 2. 8. 15. odstupanje od univerzal. egzistencijalističko i određenje tehnike od strane filozofije života U skladu sa pravilima studiranja na I 6. Antropološko. 3. Plan realizacije Način ispitivanja dr Miroslav Drinić. docent dr Miroslav Drinić. 14. 12. sedmica: komunikacija i interakcija. sedmica: poklapanje mase i usamljenosti. oblikovanja indiv. Odnos kapitala kao subjekta građanske epohe sa tehnikom. osnovni Posjedovanje elementarnog srednjoškolskog znanja iz filozofije i sociologije te znanja iz sfere informatičkih tehnologija..Samovolja i supstitutivnost subjekta. Veza između tehnike riječi i jezika. docent 13 . interaktivno nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Miroslav Drinić. 9. 10. Metodi i mediji korišćeni u Predavanje. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja i 30 časova samostalnog rada. Ljudsko postupanje unutar algoritmičkih logika. Karakter savremene tehnike i njena tumačenja. Kraj tehničke neutralnosti. sedmica: filozozofska određenja pojma tehnike.Procesi delokalizacije i dematerijalizacije.Informatičke tehnologije i njihov uticaj na čovjeka i prirodu.Preobražaj obrazovnih paradigmi. obrtničke i strojne tehnike. Odnos moći i odgovornosti. 5. sedmica: grčki pojam tehne. sedmica: geneza i periodizacija tehnike Tradicionalno razlikovanje alatne. sedmica: tehnika i ljudska sloboda. docent Geneza i porijeklo fenomena tehnike. Tehnoka rad i kapital. Nove tehnologije i jezik. sedmica: odnos tehnike i hrišćanstva Tehnika kao odbacivanje reda koji je stvorio Bog. sedmica: tehnika i ljudska sloboda.Naziv predmeta Šifra predmeta Z104 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar I Filozofija Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 2 Fond časova 2+0+0 Obrazovni ciljevi i ishodi Cilj kolegija se sastoji u nastojanju da se propitaju porijeklo i priroda tradicionalnog i savremenog pojma tehnike. sedmica: Postindustrijsko društvo i informatičko doba. sedmica: Komunikacija i metaporuka. 4. sedmica: Savremene tehnologije i problem idetiteta. 7. interaktivnost. 11. Objedinjenje tehnike i umjetnosti.Razlikovanje između tradicionalnog i savremenog pojma tehnike Vrijeme začinjanja moderne tehnike.. Kiber/informatičke tehnologije i globalna društvena ciklusu studija. 13. 1. te posebno učenja analizira uticaj digitalno/informatičkih tehnologija na čovjeka i prirodu..

sedmica: Vještine predstavljanja. uče ih kako da vode projekte. pravljenje vremenskog i "business" plana te upravljanja projektom.S. sedmica: Vještine intervjuisanja i odnosa sa medijima. sedmica: Vještine upravljanja projektom i pisanja projektne dokumentacije. dinamičnost sastanaka. 4. Vještine motivisanja i delegiranja: rukovođenje drugima. Predavanja i vježbe: 1. Fredemann i Ruppel. 7. 10. 5. na svim nivoima. jezgrovito i jasno pisanje i izbjegavanje dvosmislenosti kod čitaoca. docent 14 . Vještine intervjuisanja: kako da se vodi intervju u cilju što boljeg izbora saradnika i kako da se ostavi najbolji utisak na onoga ko vodi intervju. Johannes (2001) Kako međusobno razgovaramo: psihologija komunikacije za rukovodioce . i 9. Stanton. organizovanje kratkih sastanaka i sastanaka orjentisanih na postizanje rezultata. Pavao (1996) Umijeće razgovora. Vještine upravljanja projektima: pripremaju studente za projekt-menadžere. 3. struktuiranje i prezentovanje profesionalnih radova za stručne i naučne konferencije. 3. Vještine pisanja: brzo organizovanje misli.A. 14. Schuly von Thun. 8. vježbe. 2. "power point" prezentacije. bilješke. nastavi Literatura slajdovi. te 105 časova samostalnog rada. Nicky (2004) Mastering Communication. ocjena se zaključuje na osnovu kontinualnih provjera ili se student upućuje na polaganje integralnog ispita. uspostavljanje poslovne veze. Načela postavljanja i rješavanja problema. Weakland John. i 2. sedmica: Pisanje profesionalnih radova za naučne konferencije. Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Željko Jungić. Fisch. izbjegavanje nekontrolisanih i frustrirajućih sastanaka. Richard (2003) Na drugi način. C.H. 11. Paul. sedmica: Organizovanje i vođenje efikasnih i dinamičnih sastanaka. sedmica: Vještine pisanja. 6. Pisanje. vježbe. od strane bilo koje vrste medija. sedmica: Osnovne menadžerske vještine. i 15. kako da sačine projektnu dokumentaciju i vremenski plan implementacije projekta te kako da urade finansijski plan projekta i odrede njegovu ispaltivost. Palgrave Macmillan. sedmica: Vještine komuniciranja u cilju postizanja boljih rezultata. Vještine upravljanja medijima: daju vještine za odgovore na bilo koju vrstu pitanja. Vještine komuniciranja: efektivnije komuniciranje u rješavanju problema u komunikaciji " jedan na jedan". 12. docent dr Željko Jungić. sedmica: Vještine pregovaranja. trezvenosti i brzog razmišljanja u različitim situacijama predstavljanja. sedmica: Vještine uspješne prodaje i ubjeđivanja klijenata.Naziv predmeta Šifra predmeta Z 106 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja svi Ciklus studija I Semestar I Vještine komuniciranja Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 2 Fond časova 2+0+0 U okviru ovog predmeta studenti bi trebali ovladati osnovnim vještinama komunikaciranja i rukovođenja u cilju što boljeg ličnog predstavljanja u svakodnevnim odnosima sa pojedincima ili grupama s kojima dolaze u kontakt. Vještine održavanja dinamičnih sastanaka: uspješno vođenje sastanaka. rješavanju konfliktnih sitacija i rješavanju zaključaka sa satanaka. Metodi i mediji korišćeni u predavanja. Kurs bi takođe trebao dati osnovne vještine tehnika "ubjeđivanja" sagovornika u cilju boljeg prezentovanja i prodaje proizvoda i usluga kao i obučiti studente za pisanje projektne dokumentacije. te poslovni konsultanti koji pomažu kupcima i klijentima da riješe svoje poslovne probleme. a preporučuju se i sljedeće knjige: 1. Vještine prodaje: podučavaju studente da postanu uspješni prodajni menadžeri i poslovni partneri sa svojim kupcima i klijentima. Osnovne vještine upravljanja: pripremaju studente kako da postanu uspješni menadžeri na budućim poslovima. docent Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja i 15 časova auditornih vježbi.i 13. sedmica: Vještine motivisanja i delegiranja saradnika. osnovni srednješkolsko znanje iz maternjeg jezika i društvenih predmeta Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Željko Jungić. izgradnja radnog okruženja i inspiracija tima. Plan realizacije Način ispitivanja Ispit se polaže kroz 3 kontinualne provjere ili integralno: U skladu sa usvojenim preporukama za kontinualno praćenje i ocjenjivanje studenata. Vještine predstavljanja: postizanje samopouzdanja. Vještine pregovaranja: pripremaju studente kao buduće menadžere strategijama i taktikama za postizanje povjerenja kod klijenata i uspješno pregovaranje. Watzlawick. Pula. New York 4. odlučnosti. Brajša.

Neodređeni integral. 3.Zadaci. Numerička matematika. Vjerovatnoća i statistika. sedmica: Numerički redovi. sedmica: Monotoni nizovi. Geometrijski smisao prvog izvoda. 8. Numerička matematika Dr Zoran Mitrović. Granična vrijednost funkcije. sedmica: Izvodi višeg reda. srednji Znanje elementarne matematike Matematička analiza 2. Određeni integral. Nakon savladavanja gradiva kursa. Matematička analiza 2 . 11. vanredni profesor Miroslav Treml. Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. sedmica: Primjene određenog integrala. 12. 7. 9. sedmica: Neprekidnost. sedmica: Neke klase diferncijalnih jednačina višeg reda. Neprekidnost. kao i mogućnost matematičke formulacije i rješavanja problema od praktičnog značaja u oblasti elektrotehnike. Košijevi nizovi. sedmica: Teoreme o srednjim vrijednostima i primjene. te 150 časova samostalnog rada. Teoreme o srednjim vrijednostima. vanredni profesor Dr Zoran Mitrović. Osnovne osobine neprkidnih funkcija. Diferencijalne jednačine. studenti bi trebalo da posjeduju znanja i razumiju osnovnu teoriju i praktičan značaj matematičke analize kao i da posjeduju mogućnost Obrazovni ciljevi i ishodi procjene važnosti i razumijevanja teorija u daljim kursevima kao što su: Vjerovatnoća i statistika. sedmica: Integralni račun. sedmica: Neodređeni integral. Metodi i mediji korišćeni u Klasična predavanja nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Dr Zoran Mitrović. Diferencijalni račun. sedmica: Diferencijalni račun. Teorema o srednjoj vrijednosti. 6. Diskretna matematika.Teorija.Naziv predmeta Šifra predmeta Z201 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar II Matematička analiza I Tip predmeta Obavezan Bodovi (ECTS) 8 Fond časova 3+3 Cilj ovog kursa je sticanje osnovnih znanja iz oblasti matematičke analize. sedmica: Stepeni redovi. sedmica: Numerički nizovi. Izvodi višeg reda. 2. Matematička analiza . Osnovne osobine. Broj e. 10. 5. Beograd 1994. 13. sedmica: Granična vrijednost funkcija. 4. 14. Primjene integrala. Plan realizacije 1. Tejlorova formula. Beograd 1996. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Numerički nizovi. Podnizovi. Osnovne osobine. 15. Boris Marjanović Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 45 časova auditornih vježbi. Integralni račun. vanredni profesor Milan Merkle. Elementarne funkcije. 15 . sedmica: Diferencijalne jednačine. Metode integracije. Numerički i stepeni redovi. Stiče se sposobnost primjene stečenih znanja prilikom rješavanja problema učenja iz matematičke analize. Neke klase diferencijalnih jednačina prvog reda. Matematička analiza . Milan Merkle. sedmica: Podnizovi. Konvergenti nizovi.

Standardne kombinacione prekidačke mreže.9 sedmica: Standardne kombinacione prekidačke mreže. Projektovanje računarskih sistema dr Zlatko Bundalo. i 15. Minimizacija prekidačkih funkcija 7. Načini adresiranja. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. redovni profesor Mladen Knežić. Procesor sa jednom zajedničkom magistralom. Projektovanje digitalnih sistema. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1. Osnovni stavovi prekidačke algebre. Prekidačke funkcije. kao i znanja i vještina u oblasti projektovanja i primjene kombinacionih i sekvencijalnih digitalnih kola i asemblerskog programiranja. Standardne sekvencijalne prekidačke mreže 10. Instrukcija procesora. Kordić: Praktikum za laboratorijske vježbe (web) U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Teoretske osnove računarstva.5. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zlatko Bundalo. Struktura procesora. Makroinstrukcije i makroasembler. Tipovi (klasifikacija) računara i računarskih sistema 4. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. viši asistent mr Zdravko Kordić. Načini i sredstva za programiranje.6 sedmica: Prekidačka algebra i prekidačke mreže. Prekidačka algebra i prekidačke mreže. Makroinstrukcije i makroasembler. Struktura procesora. Organizacija računara sa magistralom. Laboratorijske vježbe obuhvataju korištenje i rad na PC računarima.15 sedmica: Načini i sredstva za programiranje. 11. osnovni Preporučeni predmeti: Osnovi računarske tehnike I Osnove elektronike i digitalne tehnike. projektor nastavi B. power pointu prezentacije. Procesor sa jednom zajedničkom magistralom. Signali procesora 13. Metodi i mediji korišćeni u predavanja. Memorijska kola-flipflopovi. Mikroprocesorski sistemi II. Obradović: Osnove računarstva Z. redovni profesor 16 . kao i korišćenja asemblerskog jezika za programiranje. Logičke operacije i logička kola.Naziv predmeta Šifra predmeta Z207 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Svi odsjeci Semestar II Osnovi računarske tehnike II Tip predmeta Obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+2+1 Osnovni cilj je sticanje teorijskog znanja iz oblasti organizacije računara i asemblerskog programiranja. Načini adresiranja. Minimizacija prekidačkih funkcija. Standardne sekvencijalne prekidačke mreže. Asemblerski jezik. Viši programski jezici Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. Programski model procesora.14. Potprogrami. Potprogrami. Logičke operacije i logička kola. sedmici. rad na računaru. Signali procesora. te 120 časova samostalnog rada. Tipovi (klasifikacija) računara i računarskih sistema. Arhitektura računara.3 sedmica: Arhitektura digitalnog računara i računarskog sistema. Osnovni stavovi prekidačke algebre.2. Instrukcija procesora. Digitalna elektronika. Nakon završenog predmeta student bi trebalo da posjeduje osnovna znanja o organizaciji računara. Organizacija računara sa magistralom. Knežić: Osnovi računarske tehnike II (materijali sa vježbi) Z. Osnovi organizacije računara. Mikroprocesorski sistemi I. Viši programski jezici. Prekidačke funkcije. Lazić: Logičko projektovanje računara D. Asemblerski jezik. Testovi za proveru znanja održavaju se u 8. redovni profesor dr Zlatko Bundalo.12 sedmica: Osnovi organizacije računara. Prekidačke mreže. Bundalo: Osnovi računarske tehnike II (materijali sa predavanja) M. teorijska i praktična znanja iz analize i sinteze osnovnih kombinacionih i sekvencijalnih digitalnih kola. Memorijska kolaflipflopovi. Prekidačke mreže. Programski model procesora.8. Arhitektura digitalnog računara i računarskog sistema. asistent mr Branko Blanuša.

motori i transformatori. Stalni magneti 5. Kompleksni domen. Indukcioni generatori. nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Tatjana Pešić-Brđanin. Vrtložne struje. Bio-Savarov zakon 2. fizike i elektrotehike prilikom rješavanja problema i analize elektromagnetskih polja i AC kola. viši asistent Aleksej Avramović. efekti skina i blizine. Magnetni fluks vektora B. docent mr Milorad Bajić. sedmica: Granični uslovi. Prosta rezonantna kola. formulišu i rješe problemi od praktičnog značaja u ovim oblastima. Magnetno polje. studenti bi trebalo da posjeduju znanja i razumiju osnovnu teoriju i praktičan značaj elektromagnetizma i kola naizmjeničnih struja. Feromagnetici. te 135 časova samostalnog rada. Granični uslovi. Faradejev zakon. Samoindukcija i međusobna indukcija. sedmica: Balansirani trofazni sistemi 15 sedmica: Drugi kolokvijum Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. Kompleksna snaga. sedmica: Sinusoidalne struje. Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. sedmica: Vremenski promjenjiva magnetna kola. Popravka faktora snage 13. Gubici histerezisa 8. Magnetno uparena kola 14. Naučna knjiga Beograd 17 . Samoindukcija i međusobna indukcija. Popravka faktora snage. osnovni Znanja koja se stiču kroz predmet Osnovi elektrotehnike I. sedmica: Amperov zakon. sedmica: Analiza u kompleksnom domenu 12.Naziv predmeta Šifra predmeta Z203 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar II Osnovi elektrotehnike II Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 8 Fond časova 3+3+1 Osnovni cilj ovog kursa je sticanje osnovnih znanja iz oblasti elektrotehnike. Magnetni fluks. Nakon savladavanja gradiva kursa. Balansirani trofazni sistemi. sedmica: Kompleksna snaga. Energija i sile u magnetnom polju. Stalni magneti. Stiče se sposobnost primjene učenja stečenih znanja iz oblasti matematike. Naučna knjiga Beograd Branko Popović: Osnovi elektrotehnike. osnovno poznavanje matematike i fizike Svi stručni predmeti dr Tatjana Pešić-Brđanin. Materijali u magnetskom polju. Gradjevinska knjiga Beograd Božilović. viši asistent mr Milenko Srdić. sedmica: Magnetni fluks gustine vektora B. docent Jovan Surutka: Osnovi elektrotehnike. Džulovi gubici. kao i Obrazovni ciljevi i ishodi da posjeduju mogućnost procjene važnosti i razumijevanja teorija u daljim kursevima. HB karakteristika 4. Plan realizacije 1. Bio-Savarov zakon. Indukovano električno polje. motori i transformatori. sedmica: Jednostavna rezonantna kola. Energija i sile u magnetskom polju. Principi magnetne indukcije 6. Materija u magnetnom polju. Magnetna kola. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. adekvatna laboratorijska oprema za izvođenje praktičnih vježbi. Indukcioni generatori. Metodi i mediji korišćeni u Usmena predavanja i Power Point prezenacije. sedmica: Efekti skina i blizine. Kola promjenljivih struja. Principi elektromagnetne indukcije. Magnetno uparena kola. Gubici histerezisa. docent dr Tatjana Pešić-Brđanin. Magnetna kola. sedmica: Prvi kolokvijum 9. Impedansa 11. sedmica: Kola vremenski promjenjivih struja 10. Amperov zakon. Vrtložne struje i Džulovi gubici 7. sedmica: Faradejev zakon. sedmica: Magnetno polje. Feromagnetici. Spasojević: Zbirke zadataka iz Osnova elektrotehnike. Indukovano električno polje. Vremenski promjenjivo magnetno polje. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. kao i mogućnost da se indentifikuju. Magnetni fluks i teorema o konzervaciji fluksa 3.

Deklaracija i inicijalizacija promjenljivih. 1973 Brian W. Ispit / kolokvijum na kraju nastave je planiran u 15’oj nedelji. Biblioteka U/I funkcija. Kernighan. kao i sticanje praktičnih znanja i vještina korištenjem i primjenom programskog jezika ‘C’. ciklusu. Uslovni iskazi. Bočni efekti. Ispit / kolokvijum u toku nastave se planira u 7-oj nedelji. nedelja 2: Programi I algoritmi.7: Petlje. Dennis M. konstante i osnovni tipovi podataka. Osnovna struktura ‘C’ programa i elementi ‘C’ jezika. nedelja 3: Promjenljive. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta nedelja 1: Uvod. Bočni efekti. Prioriteti operatora i sekvenca izvršavanja operacija u izrazima. Uvod. Programski jezici I. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja i auditorne vježbe . ‘C’ programski jezik. Istorija razvoja programskih jezika. Operatori i izrazi. povezioci. Programski jezici II dr Slavko Marić. continue i goto iskaz. Pokazivači na funkcije. Petlje. Kompleksnost algoritama. prevodioci. viši asistent Dino Kosić. 1991 S. Systematic programming. nedelja 9. Pokazivači kao parametri u funkcijama. Osnovi programiranja . Pitman. nedelja 4: Operatori i izrazi. Koncept fajlova i tokova podataka. osnovni Osnovno poznavanje rada na personalnim računarima. Nastavni materijal je za studente raspoloživ u elektrosnkoj formi na nastavi srpskom jeziku. Studenti se osposobljavaju za rješavanje jednostavnijih problema korištenjem ‘C’ programskog jezika. Promjenljive. Funkcijski parametri i povratne vrijednosti.Scripta. Pokazivači i dinamička alokacija memorije. Osnovni koncepti I principi. Deklaracija i inicijalizacija promjenljivih. Lab vježbe: razvoj i testiranje 'C' programa se realizuje u DEV C++ razvojnom okruženju. U/I komunikacija. Kompleksni tipovi podataka: jedno-dimenzionalni i višedimenzionalni nizovi. nedelja 5: Uslovni iskazi. Strukture i unije podataka.13: Pokazivači. 1976 Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Slavko Marić. Projektovanje programskih petlji. Alagić. Prioriteti operatora i sekvenca izvršavanja operacija u izrazima. Iskazi. vanredni profesor mr Dražen Brđanin. Osnovna struktura ‘C’ programa i elementi ‘C’ jezika. definicije i prototipovi funkcija. Structured Programming into ANSI C.10: Kompleksni tipovi podataka: Nizovi. Osnovi algoritamskih sistema. ‘C’ programski jezik. Rješavanje problema i algoritmi. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. nedelja 8: Funkcije. Pokazivači. Funkcije. Prosti i složeni iskazi. Različiti tipovi i nivoi programskih jezika. Strukture i unije. konstante i osnovni tipovi podataka. The C Programming Language.Naziv predmeta Šifra predmeta Z205 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja svi Ciklus studija I Semestar II Osnovi programiranja Tip predmeta Obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+2+1 Osnovni ciljevi predmeta su sticanje osnovnih znanja o fundamentalnim konceptima i principima programiranja.Power Point slajdovi. viši asistent mr Zdravko Kordić. Muray Hill. Slajdovi Literatura Niklaus Wirth. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. vanredni profesor dr Slavko Marić. nedelja 11: Komponovanje programa. an introduction. vanredni profesor 18 . Reprezentacija podataka u memoriji. Dinamička alokacija memorije. Iskazi. nedelja 14: U/O system nedelja 15: Algoritamski sistemi i kompleksnost algoritama. Prosti i složeni iskazi. Principi programiranja (Principles of programming). Projektovanje uslovnih iskaza U skladu sa pravilima studiranja na I nedelja 6. Funkcijski parametri i povratne vrijednosti. break. definicije i prototipovi funkcija. Programiranje: osnovni koncepti i principi. Okruženje za razvoj programa: editori. Rekurzije nedelja 12. te 120 časova samostalnog rada. S. Ritchie. Izvršenje programa. Rekurzije i rekurzivne funkcije. Kompozicija programa. Osnovni tipovi podataka i reprezentacija podataka u memoriji. Prentice Hall. Svjetlost Sarajevo. 1988 Chris Carter. Marić.

III i IV GODINE STUDIJSKI PROGRAM: RAČUNARSTVO I INFORMATIKA 19 .PROGRAM II.

and C. M. 2nd week: Free time activities. Frequency prepositions and expressions. Present Perfect. including future movements. Linking words. Noun endings. possess systematic understanding of the key aspects and concepts of the study programme.Naziv predmeta Šifra predmeta Z351 Studijski program Ciklus studija I Semestar III Engleski jezik I Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 3 Fond časova 2+0+0 Odsjek za računarstvo i informatiku (III semestar). be familiar with the wide spectrum of language skills. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. 6th week: The world of work. 13th week: Verb-noun collocations. Vocabulary. Swan. 7th week: Job-hunting. 14th week: Family and friends. 9th week: Entertainment. Prefixes and opposites of adjectives. Vera Mirić. Oxford: OUP. be able to demonstrate knowledge and skills of relevance for the study programme. Have to/had to. Present perfect. Odsjek za elektroniku i telekomunikacije i Odsjek za elektroenergetske i industrijske sisteme (V semestar) Acquiring basic knowledge in English language.Kasetofon. osnovni elementarno znanje engleskog jezika Engleski jezik II Milica Bogdanović Milica Bogdanović Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja i 30 časova samostalnog rada. Ljubica Popović. 3rd week: Beginnings. As far as the basic knowledge of this study programme is concerned. 12th week: Future tenses. 8th week: strange jobs. Cambridge: CUP. 11th week: Nouns and verbs. 4th week: Past Continuous Tense. Plan realizacije Način ispitivanja 1st week: Work and rest. Beograd: Zavet. which are used in the study programmes. 15th week: Family business. Past Simple Tense. grammar. Review of verb forms and questions. (2000) How English Works. Gramatika engleskog jezika sa vježbanjima. a graduate should: posses the knowledge and understand basic principles of the fields that are learnt under that study programme. Verb-noun collocations.Knjiga nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Milica Bogdanović U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu studija. Comparison of adjecives. Chris Redston and Gillie Cunningham (2005) Face2Face: Pre-intermediate. writing. 5th week: The 1001 Nights. (2000). Future tenses. communication situations. 20 .Tabla. reading. auditory skills.Verbs and prepositions. Present Simple and Continous Tense. Walter. translation of general and prefessional works from and into the foreign language. Adjectives. 10th week: The rhythm of life. pronunciation. speaking.

sedmici. R. Srednji Poznavanje osnovnih pojmova linearne algebre i matematičke analize I Teoretske osnove računarstva. 3: Faktorizacija. Kompozicijski inverz. Osnovni pojmovi. ciklusi i povezani grafovi. D. Springer. Discrete Mathematics. Teorija informacija dr Zoran Mitrović. 5: Funkcije generatrise. Specijalne funkcije generatrise. Vesztergombi. 7: Particije. Stiče se sposobnost učenja primjene stečenih znanja prilikom rješavanja problema iz nekih oblasti matematike i fizike. Multiplikativne funkcije. Primjene funkcija generatrisa. Pelikan. Beograd 1990. vanredni profesor Dragoš Cvetković. a foundation for computer science. 30 časova auditornih vježbi. Osnovne operacije. Teorema o ostacima. Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu 21 . Kompozicijski inverz. studenti bi trebalo da posjeduju znanja i razumiju osnovnu teoriju i praktičan značaj nekih oblasti diskretne matematike kao i da Obrazovni ciljevi i ishodi posjeduju mogućnost primjene metoda diskretne matematike u rješavanju nekih praktičnih problema . Patashnik. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Kombinatorne metode. Osnovna teorema aritmetike.obavezan). Metode prebrojavanja. 2003. 14: Diskretne slučajne promjenljive. Funkcije generatrise. vanredni profesor Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. vanredni profesor dr Zoran Mitrović. Zakoni velikih brojeva. Power Point prezentacije nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Dr Zoran Mitrović. Metodi i mediji korišćeni u predavanja. Rekeurzivne relacije. L. 10: Povezani grafovi. 12: Stabla i neke osobine. Diskretna vjerovatnoća. Knuth. podgraf. Odsjek za elektroniku i telekomunikacije (V semestar. Indukcija. Zakoni velikih brojeva kod binomne raspodjele. Izomorfizam. Sistemi rekurzija. Graham. Eksponencijalne funkcije generatrise. Matematičko očekivanje i varijansa. vanredni profesor dr Zoran Mitrović. Uslovna vjerovatnoća. Ojlerovi i Hamiltonovi grafovi. Djeljivost. 8: Konvolucije. Plan realizacije 1: Kombinatorne metode. Addison-Wesley. 1994. Teorija brojeva. 6: Rekurzivne relacije. Putevi. kao i mogućnost matematičke formulacije i rješavanja problema od praktičnog značaja u nekim oblastima elektrotehnike. 13: Diskretna vjerovatnoća. Relacije kongruencija. Particije. 9: Teorija grafova. Lovasz. komponente povezanosti. Euklidov algoritam. ciklusi. Princip uključenja-isključenja 2: Teorija brojeva. O. Slobodan Simić: Diskretna matematika. Prosti brojevi. i 15. 15: Bernulijeva šema. Djeljivost i prosti brojevi. Fermaova teorema. Grafovi. šetnje. Relacije kongruencije. J. Concrete Mathematics. putevi. te 95 časova samostalnog rada. 11: Ojlerovi i Hamiltonovi grafovi. Stabla. Fibonačijevi brojevi. K. Termini provjere znanja su u 7. Uslovna vjerovatnoća.izborni) Cilj ovog kursa je sticanje osnovnih znanja iz oblasti diskretne matematike.. Euklidov algoritam. 4:. Kineska teorema o ostacima.Naziv predmeta Šifra predmeta M350 Studijski program Ciklus studija I Semestar III Diskretna matematika Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+2+0 Odsjek za računarstvo i informatiku (III semestar. Nakon savladavanja gradiva kursa.

Naziv predmeta Šifra predmeta M331 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Ciklus studija I Semestar III

Programski jezici I Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+1+2

Odsjek za računarstvo i informatiku Postizanje teorijskog znanja iz objektno-orijentisanog programiranja, kao i znanja i vještina u projektovanju, razvoju i implementaciji objektno-orijentisanog softvera korištenjem programskog jezika C++. Uvod. Koncept objektno-orijentisanog programiranja. Pregled programskog jezika C++. Klase i objekti. Konstruktori i destruktori. Preklapanje operatora. Nasljeđivanje. Polimorfizam. Izuzeci. Generičke klase i funkcije. Tokovi. srednji Programski jezik C. Programski jezici II i svi drugi predmeti vezani za programiranje. dr Dušan Malbaški, redovni profesor dr Dušan Malbaški, redovni profesor mr Dražen Brđanin, viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja, 15 časova auditornih i 30 časova laboratorijskih vježbi, te 120 časova samostalnog rada. Plan realizacije Način ispitivanja

Predavanja i vježbe: Sedmice 1 i 2: Osnovi objektno-orjientisane metodologije. Sedmica 3: Enkapsulacija i modularnost. Sedmica 4: Klasifikacija operacija. Konstruktori i destruktori. Sedmica 5: Uvod u polimorfizam. Klasifikacija polimorfizma. Sedmica 6: Preklapanje funkcija i operatora. Sedmica 7: Konverzija. Sedmica 8: Veze između klasa: asocijacija, agregacija, kompozicija. Sedmice 9 i 10: Nasljeđivanje. Sedmica 11: Inkluzioni polimorfizam. Sedmica 12: Apstraktne klase. Sedmica 13: Višestruko nasljeđivanje. Sedmica 14: Generičke klase i funkcije. Sedmica 15: Prevencija otkaza. Rukovanje izuzecima.

U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu.

Metodi i mediji korišćeni u predavanja, prezentacije, projektor, praktično C++ programiranje korištenjem DEVCPP razvojnog okruženja nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Dušan Malbaški, redovni profesor Dušan Malbaški: Objekti i objektno programiranje Laslo Kraus: Programski jezik C++ sa rešenim primerima Bjarne Stroustrup: Programski jezik C++

22

Naziv predmeta Šifra predmeta A301 Studijski program Ciklus studija I Semestar III

Strukture podataka i algoritmi Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+2+1

Računarski inženjering, Informacione tehnologije

Osnovni ciljevi predmeta su sticanje osnovnih znanja o fundamentalnim konceptima struktura podataka i algoritama koji se Obrazovni ciljevi i ishodi koriste u projektovanju i programiranju aplikacija, kao i sticanje praktičnih znanja i vještina korištenjem i primjenom nekog učenja programskog jezika (C++, Java). Stiče se sposobnost primjene stečenih znanja iz oblasti programiranja pri rješavanju problema kao i mogućnost da se indentifikuju, formulišu i rješe problemi od praktičnog značaja u ovim oblastima. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Uvod. Osnovni tipovi podataka. Jednostavne i složene strukture. Statičke i dinamičke strukture. Liste, jednostruko i dvostruko povezane, cirkularne. Red. Stek. Skup. Stabla. Definicija algoritma. Predstavljanje algoritma. Analiza složenosti. Sortiranje. Pretraživanje. Grafovi. Kompresija. Dinamičko programiranje. srednji Minimalno programersko iskustvo. Preporučeni predmeti: Osnove programiranja, Programski jezici I Svi predmeti koji se odnose na programiranje. prof. dr Ratko Dejanović prof. dr Ratko Dejanović Igor Timarac, dipl. ing. el. Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja, 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vežbi, te 120 časova samostalnog rada. Plan realizacije Predavanja i auditorne vježbe: 1.sedmica: Uvod. 2.sedmica: Osnovni tipovi podataka. 3. sedmica:Jednostavne i složene strukture. 4.sedmica: Statičke i dinamičke strukture. 5.sedmica: Liste, jednostruko i dvostruko povezane, cirkularne. 6.sedmica: Redovi. 7. sedmica:Stekovi. 8.sedmica: Skupovi. 9.sedmica: Stabla. 10. sedmica:Definicija algoritma. 11.sedmica: Predstavljanje algoritma. 12.sedmica: Analiza složenosti. 13.sedmica: Sortiranje. 14.sedmica: Pretraživanje. 15.sedmica:Grafovi. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja i auditorne vježbe nastavi "Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia : Data Structures and Algorithms in Java, hard copy, izdavac John Wiley & Sons, Inc. second edition, 2001 Miodrag Zivkovic : Algoritmi, Matematicki fakultet, Beograd 2000, Standard Template Library (STL) in C++ Bruno Preiss : Data Structures and Algorithms in C++, Lecture notes in Data Structures and algotihms in C++ Marius Joldos : Data Structures And Algorithms in C C Programming : Data Structures And Algorithms, Data Structures and Algorithms in C++ Način ispitivanja

U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu.

Literatura

Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Igor Timarac, dipl. ing. el.

23

Naziv predmeta Šifra predmeta A303 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I

Osnovi elektronike i digitalne tehnike Semestar III Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 7 Fond časova 3+2+1

Odsjek za računarstvo i informatiku Glavni cilj je sticanje teoretskog znanja iz oblasti elektronike i digitalne tehnike, kao i znanja i vještina u rješavanju i analizi osnovnih elektronskih i digitalnih kola. Nakon završenog predmeta student bi trebalo da posjeduje osnovna teorijska znanja iz elektronike i digitalne tehnike, teorijska i praktična znanja iz analize analognih i digitalnih elektronskih kola. Poluprovodničke komponente. Diode. Bipolarni tranzistor. Unipolarni tranzistori. Primjena tranzistora kao pojačavača. Osnovni sklopovi pojačavača sa bipolarnim tranzistorima. Osnovni sklopovi pojačavača sa unipolarnim tranzistorima. Operacioni pojačavač. Sklopovi sa operacionim pojačavačem. Prekidačke karakteristike tranzistora. Bipolarni tranzistor kao prekidački elemenat. Unipolarni tranzistor kao prekidački elemenat. Osnovne familije logičkih kola. TTL logička kola. Šotkijeva TTL logička kola. ECL logička kola. MOS logička kola. CMOS logička kola. Poluprovodničke memorije. Memorije ROM, PROM, EROM i EEPROM tipa. Memorija RAM tipa. Bipolarne memorije RAM tipa. Unipolarne memorije RAM tipa. Statičke i dinamičke unipolarne memorije RAM tipa. Memorije većeg kapaciteta. Programabilne logičke strukture. PROM, PAL, PLA, PLS. D/A konverzija. Tehnike D/A konverzije. A/D konverzija. Tehnike A/D konverzije. srednji Fizika materijala, analiza elektronskih kola, osnovni elementi računarskih sistema, osnovni digitalni sklopovi Preporučeni predmeti: Fizika, Osnovi elektrotehnike I, Osnovi elektrotehnike II, Osnovi računarske tehnike I, Osnovi računarske tehnike II Teoretske osnove računarstva, Arhitektura računara, Projektovanje digitalnih sistema, Mikroprocesorski sistemi I, Mikroprocesorski sistemi II, Energetska elektronika dr Zlatko Bundalo, redovni profesor dr Zlatko Bundalo, redovni profesor Mladen Knežić, asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja, 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi, te 120 časova samostalnog rada. Plan realizacije Način ispitivanja

Sadržaj predmeta

Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta

Predavanja: 1,2,3 sedmica: Poluprovodničke komponente. Diode. Bipolarni tranzistori. Unipolarni tranzistori. Primjena tranzistora kao pojačavača. Osnovni sklopovi pojačavača sa bipolarnim tranzistorima. Osnovni sklopovi pojačavača sa unipolarnim tranzistorima. 4,5,6 sedmica: Operacioni pojačavač. Sklopovi sa operacionim pojačavačem. Prekidačke karakteristike tranzistora. Bipolarni tranzistor kao prekidački elemenat. Unipolarni tranzistor kao prekidački elemenat. 7,8,9 sedmica: Osnovne familije logičkih kola. TTL logička kola. Šotkijeva TTL logička kola. ECL logička kola. MOS logička kola. CMOS logička kola. U skladu sa pravilima studiranja na I 10, 11,12 sedmica: Poluprovodničke memorije. Memorije ROM, PROM, EROM i EEPROM tipa. Memorija ciklusu. RAM tipa. Bipolarne memorije RAM tipa. Unipolarne memorije RAM tipa. Statičke i dinamičke unipolarne memorije RAM tipa. Memorije većeg kapaciteta. 13,14,15 sedmica: Programabilne logičke strukture. PROM, PAL, PLA, PLS. D/A konverzija. Tehnike D/A konverzije. A/D konverzija. Tehnike A/D konverzije. Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. Laboratorijske vježbe se održavaju tokom semestra. Studenti vrše različite tipove simulacija i analize elektronskih kola na računaru korišćenjem odgovarajućih programskih paketa. Testovi za provjeru znanja se održavaju u 8. i 15. sedmici. Metodi i mediji korišćeni u predavanja, power point prezentacije, analize i simulacije na računaru nastavi V. Litovski: Elektronika D. Živković, M. Popović: Impulsna i digitalna elektronika S. Tešić: Integrisana digitalna elektronika Z. Bundalo: Osnovi elektronike i digitalne tehnike (materijali sa predavanja) M. Knežić: Osnovi elektronike i digitalne tehnike (materijali sa vježbi) M. Knežić: Praktikum za laboratorijske vježbe (web)

Literatura

Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zlatko Bundalo, redovni profesor

24

Beograd: Zavet. 7th week: Problems.Kasetofon. Swan. 4th week: Different cultures. Odsjek za elektroniku i telekomunikacije i Odsjek za elektroenergetske i industrijske sisteme (VI semestar) Acquiring basic knowledge in English language. 12th week: Achieving goals. a graduate should: posses the knowledge and understand basic principles of the fields that are learnt under that study Obrazovni ciljevi i ishodi programme. communication situations. Walter. Changing trends. Engleski jezik: Tekstovi za I. Nedeljković Lj. 9th week: Passive. 2nd week: Places. reading. Phrases with go.Knjiga nastavi Chris Redston and Gillie Cunningham (2005) Face2Face: Pre-intermediate. pronunciation. Milinković Slobodan S.Naziv predmeta Šifra predmeta Z461 Studijski program Ciklus studija I Semestar IV Engleski jezik II Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 3 Fond časova 2+0+0 Odsjek za računarstvo i informatiku (IV semestar). Present Tenses for Future. Phrasal verbs. M. (2000) How English Works. Gramatika engleskog jezika sa vježbanjima. 3rd week: Possessive pronouns. (1991). be familiar with the wide učenja spectrum of language skills. Present Perfect. grammar. III. 6th week: Business communication. writing. Oxford: OUP. Plan realizacije 1st week: CV i autobiography. 8th week: Adjectives. (2000). 11th week: Media. 13th week: Second conditional. Cambridge: CUP. Bartolić. possess systematic understanding of the key aspects and concepts of the study programme. Ljerka (1990). 14th week: Translation and writing of abstracts. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja i 30 časova samostalnog rada. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Relative clauses. As far as the basic knowledge of this study programme is concerned. First Conditional. be able to demonstrate knowledge and skills of relevance for the study programme. Zagreb: Školska knjiga. Način ispitivanja Vocabulary. Ljubica Popović. which are used in the study programmes. Metodi i mediji korišteni u Predavanja. speaking. 10th week: Articles. Technical English in Electronics and Electrical Engineering. translation of general and prefessional works from and into the foreign language.Tabla. i Brković I. including future movements. II. srednji osnovno znanje engleskog jezika Engleski jezik II Milica Bogdanović Milica Bogdanović U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu studija. IV razred elektrotehničke škole. 15th week: Translation of professional works. Vera Mirić. and C. 5th week: Modal verbs. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Milica Bogdanović 25 . Indirect Speech. auditory skills.

projektor. Udaljene procedure. CORBA tehnologija. Plan realizacije Način ispitivanja Predavanja i vježbe: Sedmica 1: Osnovni koncepti Sedmice 2 i 3: Proceduralni dio programskog jezika Java Sedmica 4: Elementarna manipulacija Java objektima Sedmica 5: Nasljeđivanje Sedmice 6 i 7: Modularnost (paketi) i enkapsulacija Sedmica 8: Polimorfizam Sedmica 9: Apstraktne klase i interfejsi Sedmice 10 i 11: Pregled standardnih Java klasa Sedmica 12: Rukovanje izuzecima Sedmica 13: UI podsistem Sedmica 14: Konkurentno programiranje Sedmica 15: Mrežno programiranje. COM tehnologija. razvoju i implementaciji konkurentnog i mrežnog softvera i tehnologija korištenjem programskog jezika Java. redovni profesor mr Zoran Đurić. Tredovi. GUI. Sinhronizacija. redovni profesor Dušan Malbaški: Programski jezik java B. Manipulacija događajima. praktično programiranje nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Dr Dušan Malbaški. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Uvod u programski jezik Java. Apleti. 26 . Monitori. Eckel: Thinking in Java U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Klase i objekti. prezentacije.Naziv predmeta Šifra predmeta A401 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Ciklus studija I Semestar IV Programski jezici II Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Postizanje teorijskog znanja iz objektno-orijentisane metodologije. redovni profesor dr Dušan Malbaški. Metodi i mediji korišćeni u predavanja. Osnovne ideje i koncepti. srednji Objektno-orijentisano programiranje i programski jezik C Svi predmeti koji zahtijevaju poznavanje konkurentnog i mrežnog programiranja dr Dušan Malbaški. Pregled programskog jezika Java. kao i znanja i vještina u projektovanju. te 90 časova samostalnog rada. 15 časova auditornih i 30 časova laboratorijskih vježbi.

vanredni profesor Dragan Đurđević. Upravljanje podacima-fajl sistemi (FAT32. 2. Tonenbaum Modern Operating Systems Ratko Dejanović Informacione tehnologije Internet 27 . njegovu instalaciju i da vrši njegovo dalje održavanje. sedmica unix priprema za vježbe 3. u/i uređaji. Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. algoritmi za zamjenu stranice).. fajlovi) kao i učenja da izvrši izbor operativnog sistema.. 11. Laboratorijske vježbe prate predavanja.Naziv predmeta Šifra predmeta A403 Studijski program Ciklus studija I Semestar IV Operativni sistemi I Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 5 Fond časova 3+0+1 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni ciljevi predmeta su sticanje osnovnih znanja o fundamentalnim konceptima operativnih sistema. .15. 10.CD-ROM i DVD fajl sistemi) srednji Osnovi računarske tehnike Operativni sistemi II. 4. 13. Upravljanje memorijom (tipovi upravljanja. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 15 časova laboratorijskih vježbi.. iliustracije u elektronskoj formi (video beam). 5. Performanse računarskih sistema Dr Ratko Dejanović. 8. te 90 časova samostalnog rada. Upravljanje uređajima (načini izvođenja u/i operacija i softverska podrška).Nakon savlađivanja Obrazovni ciljevi i ishodi gradiva kursa student treba da bude sposoban da upravlja računarskim resursima (CPU.... Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Pregled hardvera sa aspekta operativnih sistema.. Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja na tabli. NTFS. sedmica: hardver sa aspekta OS 6. sedmica: upravljanje memorijom 12. memorija. Upravljanje procesorom (procesi i njihova stanja.. 7. sedmica: upravljanje u-i uređajima Provjere znanja se održavaju u 2 kolokvija u sredini i na kraju semestra. vanredni profesor Dr Ratko Dejanović. sinhronizacija. Plan realizacije Predavanja: 1. sedmica: upravljanje procesorom 9. sedmica: upravljanje podacima 14. laboratorijska oprema nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ratko Dejanović. totalni zastoj). vanredni profesor S. prekidi.

.. Plan realizacije Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu.. Uvod u formalne jezike. 10. Arhitektura računara. 12. Hopcroft. Turing-ova mašina. Teorija kompleksnosti. vanredni profesor dr Dragan Ivetić. 7. push-down automate i Tjuringovu mašinu. srednji Elementarno znanje matematičke logike i neko programsko iskustvo. Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Plan rada po sedmicama 1. Deterministički i nedeterministički automati I njihova ekvivalencija.. 6. 2. J. da bude sposoban da upotrebi regularne izraze u širokom rangu aplikacija i da prikupi dovoljno znanja za razumjevanje računarskih mašina. Automati sa memorijom i gramatikom 13. 28 . Regularni izrazi. Strukture podataka i algoritmi.. vanredni profesor Timarac Igor. Studenti uče da modeliraju i razumiju diskretne mašine.. 8. languages..Naziv predmeta Šifra predmeta A405 Studijski program Ciklus studija I Semestar IV Teoretske osnove računarstva Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 5 Fond časova 3+0+1 Odsjek za računarstvo i informatiku U ovom predmetu se uvode apstraktni modeli kompjuterskih mašina da prikažu mogućnosti i ograničenja digitalnih računara. 3. and computation. Microprocesorski sistemi II. Projektovanje digitalnih sistema dr Dragan Ivetić. Konačni automati 5.. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Dragan Ivetić.. 15 časova lab. 11. PDA automati i gramatika slobodnog konteksta I njene karakteristike. Regularni izrazi 9. Bazna definicija i koncepti.. E. Addison-Wesley. 14. vanredni profesor Dragan Ivetić: Teoretske osnove računarstva. vježbi i 90 časova individualnog rada. kao i njihove relacije sa formalnom gramatiokom i jezicima (Chomski hijerarhija i teorija kompleksnosti).. Poslije odslušanog predmeta student bi trebao da razumije problem i sintetetizuje rješenja zavisna od konačnih automata. sa naglaskom na: konačne automate. 15. Ne deterministička Turing-ova mašina. Ullman: Introduction to automata theory. skripta J. 4. asistent 45 časova predavanja. Preporučeni predmeti: Osnovi programiranja. 2001. Microprocesorski sistemi I. Teorija automata. Diskretna matematika.D. Teorija kompleksnosti Metodi i mediji korišćeni u Interaktivne lekcije podržane sa video beam-om nastavi Laboratorijske vježbe na računaru.

vježba (2 časa) . uvodni kurs Osnovi elektrotehnike I. 12. vježba (2 časa) . FM i PM signala (analizator spektra) II kontinualna provjera (2 časa) Laboratorijske vježbe prate predavanja. sedmica: Višestruki pristup komunikacionim resursima (FDMA. 15. 14.Naziv predmeta Šifra predmeta N 441 Studijski program Ciklus studija I Semestar IV Osnovi komunikacija Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 2+2+1 Odsjek za računarstvo i informatiku. CDMA).Analiza periodičnih signala pomoću Furijeovog reda (Matlab) 2.Diskretizacija signala u vremenskom i amplitudskom domenu I kontinualna provjera (2 časa) 4. 8. sedmica: Telematske usluge. lokalne i globalne mreže. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja. 6. simulacije na računaru Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Đemal Kolonić. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Model telekomunikacionog sistema. 5. 13. ciklusu.Analiza neperiodičnih signala pomoću Furijeove transformacije 3. sedmica: Nyquistovi kriterijumi kod prenosa podataka. 9. Računarske mreže i protokoli. 7. 4. laboratorijska oprema (generatori signala. Savladavanjem Obrazovni ciljevi i ishodi predmeta student je bliže upoznat sa širokim spektrom disciplina u komunikacijama i sposoban da korišćenjem teoretskih učenja znanja riješava praktične probleme. nastavi osciloskopi. Osnovi elektrotehnike II..Analiza u frekvenciji AM. sedmica: Veličine i jedinice koje se koriste kod prenosa signala. sedmica: Zavisnost odnosa ’’signal šum kvantovanja’’ od parametara A/D konvertora. Provjere znanja se održavaju u 7. vježba (2 časa) . sedmica: Računarske mreže i protokoli. Osnovni postupci A/D i D/A konverzije. Paralelni i serijski prenos podataka. Višestruki pristup komunikacionim resursima. Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na 1. vježba (2 časa) . 11. TDMA. vanredni profesor Georgije Lukatela: Statisička teorija komunikacija Ilija Stojanović: Osnovi telekomunikacija Zorka Stojanović i dr. analizator mreža). 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. sedmica: Pregled osnovnih parametara prenosnog sistema i analiza pojedinih vrsta izobličenja signala. Odsjek za elektroenergetske i industrijske sisteme Osnovni ciljevi su sticanje osnovnih znanja o komunikacijama i implementaciji komunikacionih sistema. sedmica: Paralelni i serijski prenos podataka.. sedmica: Uvodna predavanja 2. sedmica: Model telekomunikacionog sistema 3. Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja na tabli. FM i PM signala (Matlab) 5. sedmici. i 15. vježba (3 časa) . analizator spektra. Matematika Teorija informacija dr Đemal Kolonić.Analiza u frekvenciji AM. Pregled osnovnih parametara prenosnog sistema. te 105 časova samostalnog rada Plan realizacije Predavanja i auditorne vježbe: 1. sedmica: Osnovni postupci obrade signala kod A/D odnosno D/A konverzije.: Zbirka zadataka iz osnova telekomunikacija 29 . Laboratorijske vježbe se održavaju u blokovima: 1. 10. sedmica: Pregled osnovnih modulacionih postupaka. vanredni profesor dr Đemal Kolonić. ilustracije u elektronskoj formi (video beam).. vanredni profesor Jovan Galić.

Stiče se sposobnost primjene stečenih znanja prilikom rješavanja problema iz matematičke statistike. sedmica: Linearna regresija. kao i mogućnost matematičke formulacije i rješavanja problema od praktičnog značaja u nekim oblastima elektrotehnike. 4. vanredni profesor U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Aksiome vjerovatnoće. studenti bi trebalo da posjeduju znanja i razumiju osnovnu teoriju i praktičan značaj vjerovatnoće kao i da posjeduju mogućnost primjene matematičke statistike u rješavanju nekih praktičnih problema . sedmica: Formula potpune vjrovatnoće i Bajesova fomula 5. Linearna regresija. sedmica: Uvod u teoriju vjeovatnoće. sedmica: Intervali povjerenja 15. 30 . Numeričke karakteristike slučajnih promjenljivih. sedmica: Ocjene parametara. 11. Banja Luka. 3. Plan realizacije Način ispitivanja 1. Beograd 1995. Petar Vasic: Verovatnoća i statistika. Nakon savladavanja gradiva kursa. Statistička definicija vjerovatnoće. Milan Jovanović.Naziv predmeta Šifra predmeta Z400 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja svi Ciklus studija I Semestar IV Vjerovatnoća i statistika Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 5 Fond časova 2+2+0 Cilj ovog kursa je sticanje osnovnih znanja iz oblasti vjerovatnoće i matematičke statistike. 10. Milan Merkle. Milan Merkle. 8. sedmica: Kovarijansa i korelacija . sedmica: Numeričke karateristike slučajnih promjenljivih. Karakteristične funkcije. 6. Metod maksimalne vjerodostojnosti. 13. 2006. sedmica: Slučajne promjenljive 7. sedmica: Geometrijska vjerovatnoća. srednji Znanje osnovnih pojmova linearne algebra i matematičke analize Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Zoran Mitrović. te 90 časova samostalnog rada. Uslovna vjerovatnoća. vanredni profesor dr Zoran Mitrović. 30 časova auditornih vježbi. 9. Metod maksimalne vjerodostojnosti 14. vanredni profesor Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja. Intervali povjerenja. Zoran Mitrović: Zbirka riješenih zadataka iz vjeovatnoće i statistike. Aksiome teorije vjerovatnoće. sedmica: Uslovna vjerovatnoća i nezavisnost. Ocjene parametara. 2. sedmica: Osnovni pojmovi statistike. Granične teoreme. vanredni profesor dr Zoran Mitrović. sedmica: Slučajni vektori. sedmica: Bernulijeva šema. Slučajne promjenljive i slučajni vektori. sedmica: Karakteristične funkcije. sedmica: Granične teoreme. Metodi i mediji korišćeni u Klasična predavanja na tabli nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zoran Mitrović. 12.

. moći će da koriste sistem MATLAB. sedmica: Numerički metodi linearne algebre 9.. sedmica: Elementi teorije grešaka 2. pisanje programa u MATLAB –u.. sedmica: Metodi za rješavanje običnih diferencijalnih jednačina Vježbe prate predavanja.Herceg.Naziv predmeta Šifra predmeta Z404 Studijski program svi Ciklus studija I Semestar IV Numerička matematika Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 5 Fond časova 2+2+0 Obezbijediti matematičke osnove numeričkih metoda. kao i da pišu nove programe u ovom programskom jeziku.. interpolacija polinomima. 31 . sedmica: Metod najmanjih kvadrata 12. 30 časova auditornih vježbi. numeričko diferenciranje i numerička integracija. metod najmanjih kvadrata. metodi za rješavanje nelinearnih jednačina i sistema nelinearnih jednačina. sedmica: Numeričko diferenciranje i numerička integracija 14. vanredni profesorzbirka zadataka I i II Način ispitivanja Elementi teorije grešaka.. srednji Znanje osnovnih pojmova linearne algebra i matematičke analize U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. N... Ćelić. vanredni profesor dr Momir Ćelić.15.. 10. Jovanović:Matematika III (Uvod u numeričku matematiku. vanredni profesor dr Momir Ćelić. vanredni profesor Momir V. te 90 časova samostalnog rada. Ćelić. Numerička matematika. sedmica: Metodi za približno rješavanje nelinearnih jednačina i sistema 6. analizirati osnovna teoretska svojstva numeričkih metoda i demonstrirati njihove mogućnosti na konkretnim primjerima. metodi za približno rješavanje običnih diferencijalnih jednačina. sedmici. vanredni profesor Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja. savladati osnove MATLAB-a kroz primjenu ugrađenih funkcija. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Momir Ćelić. 4. numerički metodi linearne algebre. Provjere znanja se održavaju u 9. Osnove teorije vjerovatnoće i matematičke statistike) D. i 15. 7. 8. 5. Momir V. Milan V. rad na računaru nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Momir Ćelić. 13. Obrazovni ciljevi i ishodi a ukazati i na mogućnost pravljenja novih. Plan realizacije Predavanja i auditorne vježbe: 1. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja.Krejić: Numerička analiza: dr Momir Ćelić. prezentacija na video bimu. sedmica: Interpolacija polinomima 11. 3.. Poslije ovog kursa studenti će biti u stanju da učenja vrše numerička izračunavanja sa kojima se budu sretali u stručnim predmetima.

9: AGILE i XP pristupi sedmica 10. Baze podataka. produkti). programiranje u paru. vanredni profesor mr. Performanse kompjuterskih sistema. vanredni profesor dr Ratko Dejanović. softverske metrike (procesi. Zdravko Kordić.Faze razvoja (zahtjevi. 15: Softverske metrike Metodi i mediji korišćeni u učionice. power point presentacije. 7: Faze razvoja sedmica 8. vanredni profesor Pressman R. Dejanovic Softversko inženjerstvo U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. 4: Kvalitet i troškovi sedmica 5.viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i i 30 časova laboratorijskih vježbi. te 105 časova samostalnog rada. analiza. Agile pristup. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Nastavne jedinice: sedmica 1. Web inženjering. UID. resursi. analiza. projektor nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ratko Dejanović. Srednji Programski jezici. projektovanje. Alati i okruženja. 12: WebE inženjering sedmica 13. Softverski procesi i njihovi modeli (klasični i iterativni) . programiranje i održavanje). Nakon odslušanog kursa studenti stiče sposobnost da uz primjenu stečenih znanja iz oblasti programiranja. XP programmiranje. Operativni sistemi II. Informacioni sistemi dr Ratko Dejanović. projektovanje. 6. Internet tehnologije. 2: Softverski procesi i modeli sedmica 3. 14. Operativni sistemi I Objektno-orijentisani programski jezici. 11. brzo razvijanje aplikacija. programiranje i održavanje). formulišu i rješavaju probleme od praktičnog značaja u ooj oblasti. Software Engineering R.ulazno izlazni dizajn. 32 . baza podataka i operativnih sistema indentifikuju.Naziv predmeta Šifra predmeta A501 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar V Softversko inženjerstvo Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni ciljevi predmeta su sticanje osnovnih znanja o fundamentalnim konceptima sistemskog inženjerstva u proizvodnji kvalitetnog softvera koja se koriste u svim fazama životnog ciklusa softvera (zahtjevi.

11: Računarska sigurnost – autentifikacija korisnika. VCR funkcije. 7. napadi unutar i van sistema.koriste . Multimedijalni sistemi dr Ratko Dejanović. e-Learning nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ratko Dejanović. multiračunari i distribuirani hardver i operativni sistemi sedmica 5. raspored na filmova nadiskovima) srednji Operativni sistemi I Performanse računarskih sistema. formulišu i rješavaju probleme od praktičnog značaja u ooj oblasti. 6. projektor. 2. administriraju i održavaju moderne operativne sisteme uključujući Obrazovni ciljevi i ishodi distribuirane i virtuelizovane operativne sisteme). 8: Niti – modeli i upotreba sedmica 9. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi. virusi i antivirusni programi sedmica 12. 4: Multiprocesori. Plan realizacije sedmica 1. ciklusu 33 . instaliraju. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta OS za multiprocesore. sigurnost (napadi i pijetnje iznutra i izvana). vanredni profesor Mihajlo Savić. algoritmi emitovanja filmova. Nakon odslušanog kursa studenti stiče sposobnost da uz primjenu učenja stečenih znanja iz operativnih sistema I i računarskih mreža indentifikuju. te 105 časova samostalnog rada. vanredni profesor A: S: Tanenbaum Modern Operating Systems Internet Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na 1. xDSL. PowerPoint prezentacije. 10. 15: Multimedijalni OS Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. 14. 13. multiračunare i distribuirane sisteme. multimedijalni OS (CATV. vanredni profesor dr Ratko Dejanović.Naziv predmeta Šifra predmeta A503 Studijski program Ciklus studija I Semestar V Operativni sistemi II Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Osposobiti studente da izaberu. Niti (definicija ivrste nit)i. 3.

Ispit / kolokvijum u toku nastave se okvirno planira u 7-oj nedelji. 15. Informacioni sistemi. različitih projektnih opcija i koncepta. MISD. vanredni profesor dr Slavko Marić.. Hazardi. Trendovi razvoja. Cilj je da se polaznici upoznaju sa principima paralelne obrade kao i sa razvojnim tehnikama i principima računarskih sistema visokih performansi. ciklusu. sedmica: Klasična arhitektura računara. Osnove elektronike i digitalne tehnike. A. Nastavni materijal je za studente raspoloživ u elektrosnkoj formi na nastavi srpskom jeziku. Protočni sistemi i zastoji. D. memorijski i I/O podsistem. Multiprocesori. Arhitektura procesora. Eksploatacija paralelizma i arhitekturni trendovi. slajdovi J. Paralellizacija izvršenja. Performanse Računarskih sistema. vanredni profesor S. 2. I/O sistem. Laboratorijske vježbe prate predavanja. sedmica: Uvod. U skladu sa pravilima studiranja na I 8. Plan realizacije Način ispitivanja Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1. Ispit / kolokvijum na kraju nastave je okvirno planiran u 15’oj nedelji. SIMD. Smanjenje negativnih efekata hazarda. Multiračunari. 6. Programiranje paralelnih sistema. 12. Mikroprocesorski sistemi II dr Slavko Marić. Studenti treba da steknu osnovne vještine u oblasti projektovanja. Lab vježbe: Programiranje na asemblerskom nivou koristeći MASM 80x86 makroasembler. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja i auditorne vježbe . skripta. vanredni profesor Igor Timarac. sedmica: Hijerarhijska organizacija memorije. Computer architecture: A quantitative approach 34 . sedmica: Programiranje paralelnih sistema. Baze podataka. Arhitektura protočnih sistema i protočna obrada..L. Klasična organizacija računara: CPU. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Slavko Marić. sedmica: Sprežne mreže.. Memorijski sistem. Patterson. Principi rada funkcionalnih jedinica. programiranja i verifikacije korektnosti programa ‘niskog’ nivoa.. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi. Sprežne mreže. Eksploatacija paralelizma na instrukcijskokm nivou.Naziv predmeta Šifra predmeta M505 Studijski program Ciklus studija I Semestar V Arhitektura računara Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Upoznavanje i razumijevanje principa organizacije i rada osnovnih komponenti računarskog sistema. 14. 10. 7. sedmica: Napredne koncepti arhitekture računara. Marić.sedmica: Višeprocesorske arhitekture. MIMD arhitekture. 13. 5. Mikroprocesorski sistemi I. 3.Power point slajdovi. Istorija razvoja računarskih arhitektura.. Arhitektura aktuelnih procesora. istorijski razvoj arhitekture računara. 9. Osnovi programiranja. srednji Osnovi računarske tehnike. Hijerarija i tipovi organizacije memorijskog podsistema. Klasifikacija računarskih arhitektura. Studenti treba da steknu mogućnost da primijene stečena znanja iz oblasti računarskih arhitektura u procesu specifikacije zahtjeva za globalnu arhitekturu sistema... Klasifikacije računarskih arhitektura. Višeprocesorske arhitekture.. Superskalarne i VLIW arhitekture. Superskalarni i EPIC procesori. te 105 časova samostalnog rada. Studenti treba da budu osposobljeni za izlaganje i prezentaciju znanja o savremenim računarskim arhitekturama i tehnologijama na kojima su one bazirane.Hennessy. 11. 4.. Arhitektura i organizacija računara. i za razumijevanje mogućnosti i pogodnosi primjene različitih arhitektura u različitim aplikativnim oblastima.

Stiče učenja se sposobnost primjene stečenih znanja iz osnova komunikacija . OSI model. zvjezda. laboratorijska oprema nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ratko Dejanović.. Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja na tabli. vanredni profesor S. 802. sedmica: OSI model i TCP/IP familije protokola 12. Plan realizacije Predavanja: 1. 15.. bežične mreže (IEEE 802. sedmica: bežične mreže Laboratorijske vježbe prate predavanja..11. 7.15. 802. ISDN. kao i mogućnost da se indentifikuju.. Računarske mreže 35 . te 105 časova samostalnog rada.Naziv predmeta Šifra predmeta A505 Studijski program Ciklus studija I Semestar V Računarske mreže Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni ciljevi predmeta su sticanje osnovnih znanja o fundamentalnim konceptima i principima računarskih mreža kao i Obrazovni ciljevi i ishodi sticanje praktičnih znanja i vještina u planiranju.. hardver. vanredni profesor dr Ratko Dejanović. 4. instalaciji. prsten). Tonenbaum. sedmica: fizički putevi.. MAN). metode pristupa (CSMA/CD. 2. 11. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi. Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu.. 13. wan. sedmica: mrežne tehnologije i multimrežne strukture 6. topologija(magistrala.16). održavanju mreža i primjeni raznih protokola. . Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta računarske mreže (LAN.. vanredni profesor Dragan Đurđević. 10. pristup internetu (modem. svi predmeti vezani za internet dr Ratko Dejanović. Computer Networks Ratko Dejanović. korištenju.TCP/IP mrežni protokoli. Informacione tehnologije Bigellow. metode prenosa i mrežni hardver 9. sedmica: struktura IP adrese i modeli mreža za pristup Internetu 14. WDSL) srednji Osnovi računarske tehnike. Osnovi komunikacija. 8. ADSL. sedmica: uvod. Operativni sistemi I. 5. Token Ring). elemnti i topologije mreža 3. iliustracije u elektronskoj formi (video beam). formulišu i rješe problemi od praktičnog značaja u ovoj oblasti. IP adrese.

11. 3. redovni profesor dr Branko Dokić. Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. mikrokontroleri. 10. sedmica:PLD komponente. 2. sedmica: Uticaj realnih parametara na rad kombinacionih i sekvencijalnih kola-gličevi.. projektovanje mikrokontrolerskih sistema. 6. Preporučeni predmeti: Digitalna elektronika. Laboratorijske vježbe se sastoje iz rada studenata z laboratoriji na razvojnim pločama i simulacijama na PC računarima uz upotrebu odgovarajućeg softvera. 36 .12. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. napredni Poznavanje osnovnih principa sinteze kombinacionih i sekvencijalnih mreža. PLD komponenata i mikrokontrolerskih sistema. redovni profesor Željko Ivanović. Metodi i mediji korišćeni u predavanja. sedmica: Projektovanje mikrokontrolerskih sistema. PLD komponente. simulacije na računaru.. 5. 9.15. osnovnih elemenata asemblera i arhitekture računara. 8. sedmica: mikrokontroleri. Plan realizacije Način ispitivanja Predavanja: 1... 13. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja.. power point prezentacije. Osnove računarske tehnike 2 Mikroprocesorski sistemi 2 dr Branko Dokić. 4. projektor nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Branko Dokić. sedmica: VHDL. karakteristike familija kombinacionih sekvencijalnih i digitalnih integrisanih kola. 14. Uticaj realnih parametara na rad kombinacionih i sekvencijalnih kola-gličevi.Naziv predmeta Šifra predmeta M572 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Ciklus studija I Semestar V Projektovanje digitalnih sistema Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Odsjek za elektroniku i telekomunikacije (smjer za elektroniku).... te 105 časova samostalnog rada.. redovni profesor Branko Dokić: Analogna i digitalna integrisana kola Željko Ivanović: Skripte (web) Željko Ivanović: Praktikum za laboratorijske vježbe (web) U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Odsjek za računarstvo i informatiku (smjer za računarski inženjering) Analiza i sticanje osnovnog znanja pri korištenju i projektovanju: familija kombinacionih i sekvencijalnih integrisanih kola. VHDL.

. 14. Provjere znanja u 7. 8. 10. 5..Naziv predmeta Šifra predmeta F502 Studijski program Ciklus studija I Semestar V Teorija informacija Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Odsjek za računarstvo i informatiku (smjer informacionih tehnologija) Obrazovni ciljevi i ishodi Osnovni ciljevi su sticanje osnovnih znanja o teoriji informacija. Entropija. Simulink) 2. BCH. i 15. Teorija informacija sa kodovanjem Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. sedmica: Osnovni elementi zaštitnog kodovanja. 15 časova laboratorijskih. 11. sedmica: Analiza diskretnog i kontinualnog izvora.. te 105 časova samostalnog rada. 12. vježba (3 časa) . Simulink) 6. sedmica: Konvolucioni kodovi. vježba (2 časa) . vježba (2 časa) . Konvolucioni kodovi.Generisanje slučajnih signala (Matlab. 13. vježba (2 časa) . 6. vježba (2 časa) . sedmica: Količina informacije. Simulink) 5.ilustracije u elektronskoj formi.Određivanje vjerovatnoće greške u zavisnosti od odnosa signal šum (Matlab. vanredni profesor dr Đemal Kolonić. sedmica: Primjena teorije informacija u kriptografiji.Simulacija RSA algoritma (Matlab) Kolokvijum (1 čas) Laboratorijske vježbe prate predavanja.Statističko kodovanje (Matlab) Kolokvijum (1 čas) 4. sedmica: Statističko kodovanje (Hafman. 3. 4..Generisanje linearnih blok kodova (Matlab. Šenon-Fano. sedmici. 15. sedmica: Linearni blok kodovi (Heming.. Simulink) 3. Laboratorijske vježbe se održavaju po blokovima od 2 časa u drugoj polovini semestra: 1. 37 .Generisanje konvolucionih kodova (Matlab. sedmica: Uvodna predavanja. 9. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Mjerenje količine informacije. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Plan realizacije Predavanja i auditorne vježbe: 1. Savladavanjem predmeta student je bliže upoznat sa učenja mogućnostima primjene stečenih znanja i sposoban da teoretska znanja iskoristi za riješavanje praktičnih problema.simulacije na računaru nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Đemal Kolonić. sedmica: Entropija. Metodi i mediji korišćeni u predavanja. Osnovni elementi kriptografije. 15 časova auditornih. RS).. vanredni profesor Dejan Đukić. Osnovi komunikacija Kriptografija i kompjuterska zaštita dr Đemal Kolonić. vježba (2 časa) . LZ). srednji Diskretna matematika. Linearni blok kodovi. vanredni profesor Dušan Drajić. 7. 2.

Upitni jezici.. Database system concepts. vanredni profesor mr Dražen Brđanin. E-R model podataka. Projektovanje relacionih baza podataka. Studenti treba takođe trebali da usvoje i osnovna znanja izgradnje funkcionalnog modela procesa. sedmica: Uvod. sedmica: Modelovanje procesa. Ispit / kolokvijum u toku nastave se okvirno planira u 7-oj nedelji.. tehnološki i arhitekturni trendovi. vanredni profesor dr Slavko Marić. 3. srednji Programski jezici I. tehnološki i arhitekturni trendovi. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1.Power point slajdovi. osnovne komponente modelovanja. ciklusu. 9. Uvod. Silberschac. Arhitektura računara.Naziv predmeta Šifra predmeta A601 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VI Baze podataka Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Cilj predmeta je da studenti razumiju značaj i ulogu baza podataka u savremenim računarski baziranim informacionim sistemima. Optimizacija organizacije baza podataka. Funkcionalne zavisnosti i normalizaicja organizacije baza podataka. Slajdovi 2. Normalne forme. te 105 časova samostalnog rada. 15. Lab vježbe: Modelovanje procesa – korištenje alata BPWIN. Marić. Strukturna sistem analiza 6. vanredni profesor 1. sedmica: Modelovanje podataka. Korth. sedmica: Klasifikacija informacionih sistema (IS). 12. te da steknu znanja o principima i teoretskim osnovama projektovanja baze podataka. 14. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi. Principi organizacije baza podataka. 4. Operativni sistemi I. sedmica: Razvoj IS: strateški plan razvoja. razlozi razvoja sistema za upravljanje bazama podataka. Konverzija u relacioni model U skladu sa pravilima studiranja na I 8.Skripta. Relacioni račun n-torki/domena 12. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja i auditorne vježbe . i podataka korištenjem alata ERWIN.. Ispit / kolokvijum na kraju nastave je okvirno planiran u 15’oj nedelji. 5.. 10. Klasifikacija informacionih sistema (IS). Nastavni materijal je za studente raspoloživ u elektrosnkoj formi na nastavi srpskom jeziku. Baze podataka . E-R modelovanje organizacije podataka. Razvoj IS. Očekukuje se da bi studenti nakon uspješnog polaganja ispita stekli praktična znanja dovoljna za projektovanje i izgradnju manje kompleksnih baza podataka.SQL... Komponente procesa izgradnje informacionih sistema. 2. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Slavko Marić.13 Komercijalni upitni jezici . Informacioni sistemi. SQL. sedmica: Relaciona algebra. Mehanizmi za očuvanje integriteta baza podataka. S. Sudarshan 38 . 7. 11. Modelovanje procesa. 13. Projektovanje informacionih sistema u Internet okruženju dr Slavko Marić. Laboratorijske vježbe prate predavanja. razlozi razvoja sistema za upravljanje bazama podataka (SUBP).

UDP. te da razumiju arhitekturu i tehnologije vezane za Internet/Intranet servise i učenja relevantne mrežne protokole. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 15 časova laboratorijskih vježbi. Osnove računarske tehnike 1 i 2 Internet programiranje. arhitektura i protokoli Interneta. WAN. redovni profesor dr Zoran Jovanović. slojevi. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Računarske mreže. poređenje. OSI model. TCP . ARP.Naziv predmeta Šifra predmeta A603 Studijski program Ciklus studija I Semestar VI Internet tehnologije Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+1 Odsjek za računarstvo i informatiku Obrazovni ciljevi i ishodi Osposobiti studente da koriste i administriraju. ICMP. e-Learning nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Mihajlo Savić. 39 . IP mreže. prelaz Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. projektor. prednosti i mane.Računarske mreže i WAN – arhitektura. Internetworking . Tanenbaum: Computer Networks Materijali sa predavanja i vježbi Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na I ciklusu. Plan realizacije Predavanja i vježbe su organizovane po cjelinama: . asistent Douglas E Comer: Internetworking with TCP/IP Andrew S. redovni profesor Mihajlo Savić. te 120 časova samostalnog rada.IPv4 i IPv6 – rhitektura. Operativni sistemi 1 i 2. LAN. distribuirani sistemi srednji Računarske mreže. IP. PowerPoint prezentacije. Projektovanje informacionih sistema u Internet okruženju dr Zoran Jovanović.TCP/IP protokoli – referentni model.

. Monitor performansi). sedmica: Mjerne tehnike.. Mjerenje performansi NT/2000/XP (Task manager. Stiče se sposobnost primjene stečenih znanja kao i mogućnost da se indentifikuju. formulaciji ciljeva. Dizajn simulacionog ekspirimenta. 13. 14. Deterministički modeli... Indeksi performansi. analizi i simulaciji računarskih sistema radi postizanja boljih performansi (tuning). Dizajn mjernog instrumenta. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Ratko Dejanović. Mjerne tehnike. sedmica: Simulacione tehnike. Interpretacija rezultata. Analitičke tehnike. Formulacija. 13. konstrukcija i verifikacija. Problem poboljšanja. rad u laboratoriji . selekcije i projektovanja. Integer Benchmark-ovi. Ciljevi vrednovanja performansi. implementiranju i interpretaciji rezultata studije vrednovanja. Vrednovanje programskih performasi. ciklusu. Verifikacija. Interpretacija rezultata. 12. Osnovi računarske tehnike -dr Ratko Dejanović. Ciljevi vrednovanja performansi. Verifikacija modela. Formulacija modela i njegova konstrukcija. Uvod. Multimedija Benchmark-ovi. Formulacija modela i njegova konstrukcija. boljem izboru i boljem projektovanju računarskih sistema. Operativni sistemi I. Interpretacija rezultata. Interpretacija rezultata. vanredni profesor Paul J. Fortier and Howard E. Klasifikacija studija vrednovanja. 2. Performanse i pouzdanost RAID diskova. Karakteristike poslova (workload). Mjerenje performansi NT/2000/XP/Vista (Task manager. 9. FPU Benchmark-ovi. FPU Benchmark-ovi. 15.mjerenje performansi računarskih nastavi sistema korištenjem odgovarajućih alata. vanredni profesor Dragan Đurđević. hardverski i softverski uređaji i firmver. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1. formulišu i rješe problemi od praktičnog značaja u mjerenju. Pregled tehnika za vrednovanje. Simulacione tehnike. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 15 časova laboratorijskih vježbi. Klasifikacija studija vrednovanja. Metodi i mediji korišćeni u Klasična predavanja na tabli. vanredni profesor dr Ratko Dejanović. Performanse računarskih mreža Laboratorijske vježbe prate predavanja. Verifikacija modela. hardverski i softverski uređaji i firmver. sedmica: Deterministički modeli. Faze vrednovanja. 5. Performanse računarskih mreža. Karakteristike poslova (workload). U skladu sa pravilima studiranja na I 7. sedmica: Analitičke tehnike. 8. 6. 11. Dizajn mjernog instrumenta. Performanse i pouzdanost RAID diskova. i prezentacije u elektronskoj formi . Probabilistički modeli. 3. Indeksi performansi.4. Formulacija. Michel : Computer Systems Performance Evaluation and Prediction. sedmica: Uvod. Dizajn simulacionog ekspirimenta. konstrukcija i verifikacija. Multimedija Benchmark-ovi. pripremi plana.Naziv predmeta Šifra predmeta A605 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Performanse računarskih sistema Semestar VI Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+1 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni ciljevi predmeta su sticanje osnovnih znanja o fundamentalnim konceptima i principima vrednovanja performansi računarskih sistema kao i sticanje praktičnih znanja i vještina u identifikaciji problema. Monitor performansi). Probabilistički modeli 10.. Digital Press 2003 40 . sedmica: Faze vrednovanja. Integer Benchmark-ovi. te 120 časova samostalnog rada... srednji Arhitektura računara.

10. Aleksandra Mojsilović: Digitalna obrada signala . Digitalna obrada kontinualnih signala. pregled osnovnih metoda projektovanja i realizacije. Diskretna Furijeova transformacija. Završni ispit nosi 50 bodova (30 bodova zadaci – pismeni ispit. 2. Obrazovni ciljevi i ishodi Kroz ovaj predmet studenti stiču osnovna teorijska znanja u oblasti digitalne obrade signala. nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zdenka Babić. 2. Furijeova transformacija diskretnih signala. Metodi i mediji korišćeni u Interaktivna predavanja i laboratorijske vježbe uz korištenje projektora. Robotika. 15 časova auditornih vježbi. Osobine. viši asistent 45 časova predavanja. konvolucija. te softversku i hardversku implementaciju algoritama za digitalnu obradu signala. Analiza linearnih. Nikvistov teorem. Metodi vještačke inteligencije dr Zdenka Babić. uputstvo za laboratorijske vježbe na webu. vanredni profesor Osnovna: Skripta – elektronska i papirna verzija. zadaci. sedmica: Linearno filtriranje. sedmica: Furijeova transformacija diskretnih signala. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Diskretni signali i sistemi. Multimedijalni sistemi. Digitalni filtri. Uslov za pristupanje završnom ispitu je više od 5 boda na laboratorijskim vježbama. Prva provjera znanja. Furijeova transformacija diskretnih signala. Digitalna obrada slike.Naziv predmeta Šifra predmeta A602 Studijski program Ciklus studija I Semestar VI Osnovi digitalne obrade signala Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni cilj je sticanje teorijskih znanja iz digitalne obrade signala. Z-transformacija. funkcije prenosa. 7. konvolucija. sedmica: Digitalna obrada kontinualnih signala. vremenski invarijantni (LTI) diskretni sistemi. Osnovni metodi obrade digitalnih signala u vremenskom i frekvencijskom domenu. teorija) veći od 50% od planiranog. te hardvera i softvera za digitalnu obradu signala. Osobine. sedmica: FFT algoritmi. 15 bodova teorija – usmeni ispit). 2 provjere znanja sa po 20 bodova (10 bodova zadaci – pismeni ispit. sedmica: DSP procesori. sedmica: Z-transformacija.5 bodova teorija – usmeni ispit). Na vježbama studenti pišu programe kojima se implementiraju algoritmi za obradu signala i testiraju ih na karakterističnim primjerima. Spektralna analiza signala. sedmica: Rekapitulacija. 11. kao i znanja i vještina u projektovanju i implementaciji algoritama za digitalnu obradu signala sa odgovarajućim hardverom i softverom. analiza linearnih vremenski nepromjenljivih sistema u vremenskom domenu.Računarske vežbe i simulacije u MATLABu Ljiljana Milić. Uvod u MATLAB (web) Preporučena: Miodrag V. sedmica: Furijeov red i Furijeova transformacija kontinualnih signala. 7. Frekvencijske karakteristike diskretnih sistema. vanredni profesor mr Vladimir Risojević. sedmica: Digitalni filtri: osobine. odmjeravanje i kodovanje. Popović: Digitalna obrada signala. Furijeov red i Furijeova transformacija. 12. sedmica: Uvod: Diskretni signali i sistemi. 3. osnovni Osnovno znanje linearne algebre i matematičke analize koje se stiče kroz obavezne predmete na ovom studijskom programu. vremenski invarijantnih diskretnih sistema. Blok konvolucija. sedmica: Analiza LTI diskretnih sistema. sedmica: Linearni. teorija). sedmica: Diskretna Furijeova transformacija (DFT). Uslov za pozitivnu ocjenu na završnom ispitu je više od 50% od svake aktivnosti (zadaci. Miodrag Popović. Konačna ocjena se formira na osnovu zbira broja bodova osvarenih kroz kontinualne provjere i na završnom ispitu. Druga provjera znanja. teorijska i praktična znanja za učenja analizu sistema za digitalnu obradu signala u vremenskom i frekvencijskom domenu. Plan realizacije 1. Način ispitivanja Kontinualno praćenje: 10 bodova laboratorijske vježbe. vanredni profesor dr Zdenka Babić. Na laboratorijskim vježbama studenti se upoznaju sa sledećim konceptima: predstavljanje digitalnih signala. frekvencijski odziv. 4. Zoran Dobrosavljević: Uvod u digitalnu obradu signala 41 . 9. 15. 8. 13.5 boda teorija – pismeni ispit.. 6. stabilnost. Hardver i softver za digitalnu obradu signala. Akvizicija podataka. sedmica: Odzivi LTI sistema. 30 časova laboratorijskih vježbi i 90 časova samostalnog rada. 5 bodova teorija – pismeni ispit. Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. Diskretna Furijeova transformacija. Nikvistov teorem. sedmica: Rekapitulacija. 5. Postignuti bodovi uvećani za 100% će se prihvatiti kao kumulativni ispit ako je postignuti broj bodova po svakoj aktivnosti (laboratorijske vježbe. 14.

teorija) veći od 50% od planiranog. laboratorijska oprema (generatori nastavi signala. te 90 časova samostalnog rada. Oni će moći da primijene ovo znanje u rješavanju problema i u komunikaciji unutar multidisciplinarnih timova koji rješavaju kompleksne probleme automatskog upravljanja. razvoja i implementacije. M. i 15. sedmica: Analiza osnovne strukture sistema u zatvorenoj sprezi. 11. 6. 1985 Z. 2. Studenti trebaju steći osnovna znanja i vještine. sedmica: Digitalno upravljanje sistemima. simulacije na računaru.Radojičić. Algebarski kriterijumi stabilnosti. sedmica: Upravljanje u otvorenoj i zatvorenoj sprezi. 13.. Računarski integrisana proizvodnja dr Milorad Božić.Božić. Naučna knjiga. sedmica: Opservabilnost i sinteza opservera stanja. Robusnost sistema. te razumijevanje principa koji se koriste u oblasti automatskog upravljanja. Implementacija digitalnog upravljanja. iliustracije u elektronskoj formi (video beam). I. 14. 15 bodova teorija – usmeni dio). sedmica: Metoda geometriskog mjesta korijena. I. sedmica: Konvencionalni PID zakoni upravljanja. Uslov za pozitivnu ocjenu na završnom ispitu je više od 50% od svake aktivnosti (zadaci. P. Postupci sinteze kompenzatora. 4.R. sedmica: Postupci sinteze kompenzatora. Završni ispit nosi 50 bodova (30 bodova zadaci – pismeni ispit.5 boda na laboratorijskim vježbama. Kuljača: Automatsko upravljanje. Završni ispit se polaže pismeno i usmeno Kontinualno praćenje: 7 bodova laboratorijske vježbe. sedmica: Kontrolabilnost i povratna sprega po stanju sistema.Stojić: Kontinualni sistemi automatskog upravljanja. sedmica: Koncepcija stanja i rje[enje linearnog modela 5. sedmica: Impulsni i odskočni odzivi kontinualnih sistema. sedmica: Modelovanje. nazivom vježbe i brojem časova: 1 Odskočni odziv sistema 2 2 Frekvencijske karakteristike 2 3 Geometrijsko mjesto korijena sistema 2 4 Uticaj rasporeda polova i nula na odziv sistema 2 5 Tačnost rada sistema 2 6 Kaskadna kompenzacija sistema metodom GMK 1 7 PID regulator 2 8 Povratna sprega po stanju sistema 2 Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja i auditorne vježbe. 15. dr Milorad Božić 42 . Konvencionalni PID zakoni upravljanja. sistem dva rezervoara. verifikacije i održavanja računarski upravljanih sistema. Beograd. Zagreb. teorija). Kontrolabilnost i povratna sprega po stanju sistema. Upravljanje po poremećaju. Robotika. Uvod u kompleksnu analizu. sedmica: Stabilnost. sedmica: Funkcija prenosa i blok dijagrami sistema automatskog upravljanja. 8. (www.net/automatika) Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) prof. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. redovni profesor dr Milorad Božić. PLC M. sedmici. Kigen. redovni profesor mr Igor Krčmar. domaće zadaće.Krčmar: Sistami automatskog upravljanja-Riješeni zadaci.etfbl. Postignuti bodovi uvećani za 100% će se prihvatiti kao kumulativni ispit ako je postignuti broj bodova po svakoj aktivnosti (laboratorijske vježbe. sedmica: Osnovni problemi implementacije sistema upravljanja sa radom u realnom vremenu. Sistemi automatskog upravljanja. 3. sedmica: Frekvencijski postupci analize stabilnosti. Preporučeni predmeti: Teorija električnih kola I Upravljanje u realnom vremenu i ugrađeni računarski sistemi. 7. Analiza sistema u vremenskom i frekvencijskom području. Plan realizacije Način ispitivanja Provjere znanja se održavaju pismeno u 8. M. 1999. Vukić. . Uslov za pristupanje završnom ispitu je više od 3. 2005. Stabilnost i performanse sistema automatskog upravljanja.. Upravljanje otvorenoj i zatvorenoj sprezi.Marić.Božić.Naziv predmeta Šifra predmeta E602 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Osnovi teorije sistema upravljanja Semestar VI Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+2+1 Odsjek za računarstvo i informatiku Sticanje osnovnih znanja o teoretskim osnovama i praktičnim aspektima iz sistema automatskog upravljanja. uvodni Linearna algebra. zadaci.). Elektrotehnički fakultet. osciloskopi. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta 1.. 12. Spisak laboratorijskih vježbi sa rednim brojem. 5 bodova teorija – pismeni dio. Banja Luka. linearizacija i greške modelovanja. Opservabilnost i sinteza opservera stanja. Primjeri primjene. Lj. 3 boda domaće zadaće. Implementacija digitalnog upravljanja. Konačna ocjena se formira na osnovu sume broja bodova ostvarenih kroz kontinualne provjere i na završnom ispitu. 10. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. 2 provjere znanja sa po 20 bodova. analiza linearnih sistema. 9.

vanredni profesor Mihajlo Savić. 10% za učešće i rad u laboratoriji. osnove e-Vlade. sistemi za elektronski transfer novca. sedmica: Gross money transfers (inter-bank) sistemi. RF kartice 7. IKT i poslovanje. sedmica: Tehnolgije Internet plaćanja 8. Plan realizacije 1. B2C. 2007 Materijali sa predavanja Kalakota. sedmica: Osnove e-Vlade 15. sedmica: Berza i Internet 13. 15 časova auditornih i 30 časova laboratorijskih vježbi. Dave Chaffey. osnove Internet marketinga. Računarske mreže Internet Programiranje. 43 . platne kartice. Osnove informacionog društva 2. 5. E-čekovi.0. sedmica: Bezbjednost u e-poslovanju 9. te 90 časova samostalnog rada. Addison Wesley. Sistemi plaćanja u elektronskom poslovanju. sedmica: Platne kartice i poslovanje. tehnologijama transfera novca. naprednim tehnologijama Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Moderni metodi poslovanja.Naziv predmeta Šifra predmeta F602 Studijski program Ciklus studija I Semestar VI Elektronsko poslovanje Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Obrazovni ciljevi i ishodi Osposobiti studente da rade u poslovnom okruženju. Projektovanje informacionih sistema u Internet okruženju dr Vojkan Vasković. Čip kartice (smart kartice). vanredni profesor dr Vojkan Vasković. sedmica: B2B model (Case study Bolero. PowerPoint prezentacije. poslovni modeli i Internet. sedmica: Osiguranje u e-poslovanju Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. smart i RF kartice. sedmica: Sistemi lojalnosti 10. poslovnim učenja modelima. Prentice Hall Način ispitivanja Svaki student mora da izradi seminarski rad. B2B. sedmica: Tehnike Internet marketinga 12. bezbjednost. lojaliti sistemi. po 20% za dva kolokvijuma. FON. 50% na završnom testu. osiguranje u elektronskom poslovanju srednji Internet tehnolgije. sedmica: Mobilno poslovanje 14. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. sedmica: Osnove e-novca. E-business and e-commerce management. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Internet bankarstvo 4. e-Learning nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Mihajlo Savić. sedmica: Modeli poslovanje. Upoznavanje sa osnovama elektrosnkog poslovanja. sistemi plaćanja i mikroplaćanja. SWOT analiza i biznis planovi 3. asistent dr Vojkan Vasković. E-poslovanje 2.net) 6. projektor. osnove berze. sedmica: Aukcijski sistemi 11. sedmica: Uvod u e-poslovanje. mobilni sistemi i mobilno poslovanje. Robinson.

sedmica: Evaluacija fazi pravila. Algoritmi obučavanja. Algoritmi obučavanja sa nadgledanjem 11. srednji Diferencijalni račun. sedmica: Vještački neuroni. Konačna ocjena se formira na osnovu sume broja bodova ostvarenih kroz kontinualne provjere i na završnom ispitu. London 1998 S. Ekspertni sistemi zasnovani na NM. ETF Banja Luka. 3. 5. Implikacija u fazi logici.Stankovski: Vještačka inteligencija: Inteligentne mašine i sistemi. produkcioni i sistemi zasnovani na podacima. sedmica: Neuronske mreže. Oni će savladati i biti sposobni da primijene gradivo. neuronske mreže i algoritme obučavanja. Završni ispit nosi 50 bodova (30 bodova zadaci – pismeni ispit. 6. Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja na tabli. prezentacije i iliustracije u elektronskoj formi (video beam). Serijska i paralelna aktivacija pravila. 8. Postignuti bodovi uvećani za 100% će se prihvatiti kao kumulativni ispit ako je postignuti broj bodova po svakoj aktivnosti (laboratorijske vježbe.Ognjanović.M. vježbe prate predavanja. dr Milorad Božić. 9. 5 bodova teorija – pismeni dio. Predavanja-prezentacije. and Knowledge Engineering. defazifikacija. Algoritmi obučavanja. C. u rješavanju praktičnih problema u svojoj struci. Fazi relacije. 1999. sedmici) Kontinualno praćenje: 7 bodova laboratorijske vježbe. Z. sedmica: Fazi skupovi. Hopfildova NM. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi.Jocković. Hebov algoritam. funkcije više promjenljivih.Bishop: Pattern Recognition and Machine Learning .M. Rekurzivne neuronske mreže. sedmica: NM sa linearnim aktivacionim funkcijama: delta pravilo.Kasabov: Foundations of Neural Networks. Haykin. 7. 4. fazi sisteme. 12. Arhitekture neuronskih mreža. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. 2006 Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Prof. Uslov za pristupanje završnom ispitu je više od 3. Predavanja na ETF Banja Luka (pdf). Propagacija potencijala. Neural Networks a Comprehensive Foundation (2ed). MIT Press. Fazifikacija. Višeslojni perceptron. Genetički algoritmi. sedmica: Rekurzivne mreže. sedmica: Proceduralni i produkcioni sistemi. FIS editor. 2 provjere znanja sa po 20 bodova. Uslov za pozitivnu ocjenu na završnom ispitu je više od 50% od svake aktivnosti (zadaci. Pregledanje rezultata fazi sistema kroz primjere. sistemi zasnovani na neuronskim mrežama i ekspertni sistemi). Fazi neuroni i fazi NM. sedmica: NM sa različitim aktivacionim funkcijama. Fazi logički alati u MATLAB-u. teorija) veći od 50% od planiranog. sedmice predavanja i vježbi II provjera (u 15. S. domaće zadaće. Krug. 15. NJ. Fuzzy Systems. sedmica: Primjena fazi sistema u upravljanju Arhitektura i projektovanje ekspertnih sistema. Springer. Proceduralni. Alati fazi logike u MATLAB-u. Englewood Cliff. te 90 časova samostalnog rada. teorija). redovni profesor Dino Kosić. 15 bodova teorija – usmeni dio). sedmica: Uvod u vještačku inteligenciju (VI) i ekspertne sisteme (ES) 2. 1997. sedmica: Fazifikacija. Vještačka inteligencija i računarska simulacija. Auditorne i lab. 3 boda domaće zadaće. zadaci.Božić. Arhitekture neuronskih mreža. Defazifikacija. Arhitektura i projektovanje ekspertnih sistema. sedmica: Kohonenove samoorganizujuće mape. koje se odnosi na osnovni genetički algoritam. dr Milorad Božić 44 . sedmica: Genetički algoritmi. Plan realizacije Način ispitivanja Ispit se polaže kroz 2 kontinualne provjere ili integralno: I provjera se održava poslije 8. Višeslojni perceptron. Ekspertni sistemi. sedmica: Arhitektura i projektovanje ES zasnovanih na NM. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja i auditorne vježbe: 1. Sistemi vještačke inteligencije (VI). Računarska inteligencija. 14. Preporučeni predmeti:Numerička matematika Upravljanje u realnom vremenu i ugrađeni računarski sistemi. N. Metodi fazi inferencije.Naziv predmeta Šifra predmeta F604 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VI Metodi vještačke inteligencije Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+2+1 Odsijek za računarstvo i informatiku: Smjer: Informacione tehnologije Studenti će biti upoznati sa konceptima koji se koriste u projektovanju sistema vještačke inteligencije (produkcioni sistemi i sistemi vođeni podacima. Milosavljević. redovni profesor dr Milorad Božić.5 boda na laboratorijskim vježbama. 2006 M. 10. Biološki neuroni.K. Beograd. Algoritam propagacije greške unazad (Backpropagation). fazi inferencija. Algoritam propagacije greške unazad (Backpropagation). sistemi zasnovani na fazi logici. programski jezici. sedmica: Fazi sistemi kao univerzalni aproksimatori. 2007 M. simulacije na računaru nastavi M. Fiziologija neurona. Poboljšanja algoritma propagacije greške unazad. Operacije nad fazi skupovima. 13. Osnove funkcionisanja mozga. Prentice-Hall.

skripta Fabio Paterno. i 15. User-centered & participated design. 12. Don Norman. 3.. ciklusu Interaktivna predavanja podržana slajdovima na video bimu. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vežbi. za samostalan razvoj nastavi interaktivnih programa visoke utilitarnosti. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Dragan Ivetić. 6.. na primer C# jezik. sedmica: Kognitivne sposobnosti čoveka 4. srednji Minimalno programersko iskustvo. sedmici. Plan realizacije Način ispitivanja Predavanja: 1. Elementi Design of Everyday things i njihova primena u HCI. Smernice za razvoj HCI elemenata – forme i dijaloga.. Forsiranje učenja disciplinovanog razvoja interfejsa računarskog sistema prema savremenoj HCI metodologiji. po 2 casa): 1: Upoznavanje sa C# programskim jezikom i Visual C# 2005 Express okruženjem 2: Razvoj Windows Forms aplikacija 3: Razvoj Windows Forms aplikacija (2) 4: ADO. vanredni profesor Dragan Ivetić: INTERAKCIJA ČOVEK-RAČUNAR. sedmica: Psihologija svakidašnjice 9. sedmica: Grafički dizajn i vizuelizacija 14. vanredni profesor dr Dragan Ivetić. sedmica: Utilitarnost softvera Provere znanja se održavaju u 4... Razvoj HCI zasnovan na modelima na primeru CTT. ConcurTastTree tehnika modelovanja HCI.10.. polovina semestra. 2. HCI razvoj i problemi. 2000. Preporučeni predmeti: Programski jezici I.. 5. te 105 časova samostalnog rada. 13. Basic Books.. Klase prototipova HCI i njihova evolucija u krajnje rešenje. Alati za razvoj interfejsa. Springer. sedmica: Interaktivni uređaji 11. NY. vizuelizacije i grafičkog dizajna Obrazovni ciljevi i ishodi kao i karakteristikama interaktivnih uređaja. osnovama psihologije svakodnevnice. Zašto je teško razviti dobar interfejs? Psihopatologija.NET arhitektura. 15.. Razvoj HCI zasnovan na zadatku.6: Rad na završnom projektu 7: Evaluacija završnog projekta U skladu sa pravilima studiranja na 1. sedmica: Metodologije razvoja interaktivnih sistema 7. Direktna manipulacija i metafore – problemi. THE DESIGN OF EVERYDAY THINGS. Grafički dizajn – CRAP okvir. Metodi i mediji korišćeni u Laboratorijske vežbe na računarima i komercijalnom programskom jeziku. Laboratorijske vežbe (2. vanredni profesor Igor Timarac.. Reprezentacija i vizuelizacija. 2002.Naziv predmeta Šifra predmeta A701 Studijski program Ciklus studija I Semestar VII Interakcija čovjek-računar Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Upoznavanje sa kognitivnim sposobnostima čoveka. kako bi se garantovao interfejs maksimalne utilitarnosti. 8. 45 . definisanje završnog projekta 5. 9. MODEL-BASED DESIGN AND EVALUATION OF INTERACTIVE APPLICATION. Programski jezici II Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Dragan Ivetić.

2. Životni ciklus softvera. vanredni profesor 1.. sedmica: Modelovanje procesa. 15. sedmica: Karakteristike informacionih sistema i procesa razvoja. 11. sedmica: Funkcionalne zavisnosti i normalizaicja organizacije baza podataka. 4.Skripta.. 7. Sudarshan 46 . 13. Razlozi razvoja sistema za upravljanje bazama podataka. E-R modelovanje organizacije podataka. Konverzija u relacioni model ciklusu 9. Silberschac. Telekomunikacije. Komponente procesa izgradnje informacionih sistema. 5. Očekukuje se steknu i praktična znanja za projektovanje i izgradnju manje kompleksnih baza podataka. 14. Korth.Naziv predmeta Šifra predmeta A703 Studijski program Ciklus studija I Semestar VI Informacioni sistemi Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Elektronika. Cilj je takođe da se steknu znanja o izgradnji modela informacionog sistema (funkcionalni. Ispit / kolokvijum na kraju nastave je okvirno planiran u 15’oj nedelji. Uvod.. Uvod. Baze podataka . te da steknu detaljnija znanja bazama podataka kao komponenti informacionog sistema. Nastavni materijal je za studente raspoloživ u elektrosnkoj formi na nastavi srpskom jeziku. S. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja i auditorne vježbe . osnovne komponente modelovanja. SQL. Klasifikacija informacionih sistema). srednji Programski jezici I -dr Slavko Marić. sedmica: Relacioni račun n-torki/domena 12. tehnološki i arhitekturni trendovi. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Slavko Marić. sedmica: Razvoj IS: strateški plan razvoja. sedmica: Uvod. E-R model podataka. Elektroenergetika Cilj predmeta je da studenti razumiju značaj i ulogu informacionih sistema u dinamičnom tržišnom okruženju poslovnih sistema. te 105 časova samostalnog rada. 6. i podataka korištenjem alata ERWIN. 8. Slajdovi 2. te da steknu znanja o principima i teoretskim osnovama projektovanja baze podataka.. o životnom ciklusu softvera i upravljanju projektom izgradnje informacionog sistema. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi.. Razvoj IS. Normalne forme. Značaj i uloga Informacionih sistema u poslovnim sistemima.. Razlozi razvoja sistema za upravljanje bazama podataka (SUBP).Power point slajdovi. vanredni profesor dr Slavko Marić. Karakteristike informacionih sistema. Modelovanje procesa. sedmica: Relaciona algebra. 3. Ispit / kolokvijum u toku nastave se okvirno planira u 7-oj nedelji. Upitni jezici. Database system concepts. 13. Klasifikacija informacionih sistema (IS). vanredni profesor mr Dražen Brđanin. tehnološki i arhitekturni trendovi.SQL. Strukturna sistem analiza U skladu sa pravilima studiranja na 1. 10. sedmica: Klijent-server obrada i arhitektura IS. Studenti treba takođe da steknu i usvoje i osnovna znanja o karakteristikama softverske komponente informacionog sistema. sedmica: Modelovanje podataka. Projektovanje relacionih baza podataka. Upravljanje projektima. Plan realizacije Način ispitivanja Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1. Laboratorijske vježbe prate predavanja. Značaj i uloga Informacionih sistema (IS u poslovnim sistemima. Optimizacija organizacije baza podataka. model podataka). Marić. Lab vježbe: Modelovanje procesa – korištenje alata BPWIN. sedmica: Komercijalni upitni jezici . Principi organizacije baza podataka.

15. 7.. Asemblerski jezik. Principi programiranja. Upravljačka logika 13.. Bundalo: Mikroprocesorski sistemi I (materijali sa predavanja) M. Arhitektura mikroprocesorskog sistema. 8. Procedure. Stojčev. sedmica: Projektovanje i realizacija mikroprocesorskog sistema. Skup instrukcija mikroprocesora. Izvršna jedinica. i 15. sedmica: Povezivanje sa nekim ulaznim i izlaznim uređajima. Preporučeni predmeti: Osnovi računarske tehnike I. Jedinica sa povezivanje sa magistralom. Sistem prekida. Postupak projektovanja mikroprocesorskog sistema. Laboratorijske vježbe se odvijaju tokom semestra i sastoje se od projektovanja. Načini adresiranja. 14. Memorijski i U/I sklopovi.. Pomoćni sklopovi. Metodi i mediji korišćeni u tabla. 11. Plan realizacije Predavanja: 1. Obrazovni ciljevi i ishodi Nakon završenog predmeta student bi trebalo da posjeduje osnovna teorijska znanja o mikroprocesorskim sistemima. BIOS i DOS prekidi. Memorija ROM tipa.Naziv predmeta Šifra predmeta Z707 Studijski program Ciklus studija I Semestar VII Mikroprocesorski sistemi I Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 2+2+1 Obavezan na Odsjeku za elektroniku i telekomunikacije. Memorija RAM tipa. Arhitektura mikroprocesora. redovni profesor dr Zlatko Bundalo. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Tipovi. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja. 2. karakteristike i oblasti primjene mikroprocesora i mikroprocesorskih sistema. Zajednička magistrala sistema. Asemblerski jezik. 12. Osnovi programiranja. Signali mikroprocesora. Povezivanje i upravljanje sa nekim ulaznim i izlaznim uređajima. Sklopovi za U/I prenose 10.. te 105 časova samostalnog rada. ciklusu 47 . Procesni računari dr Zlatko Bundalo. sedmica: Arhitektura i organizacija mikroprocesora.. Arhitektura procesora. Vremenski oblici signala 6. Programabilni ulazno/izlazni sklopovi Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. Projektovanje i realizacija mikroprocesorskog sistema. programiranje i simulacije na računaru nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zlatko Bundalo... Procedure i makroi. sedmica: Načini rada mikroprocesora. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. 4. projektor. Mikroprocesorski sistem opšte namjene. programiranja i simulacija rada mikroprocesorskog sistema na PC računaru. redovni profesor Mladen Knežić.. Arhitektura računara. 9. Red za instrukcije. Arhitektura mikroprocesorskih sistema. 3. Osnovi računarske tehnike II. izborni na odsjeku za računarstvo i informatiku i odsjeku za elektroenergetske i industrijske sisteme Osnovni cilj je sticanje teorijskih i praktičnih znanja iz oblasti projektovanja sistema baziranih na korištenju mikroprocesora. učenja teorijska i praktična znanja iz oblasti projektovanja sistema baziranih na korištenju mikroprocesora. Načini U/I prenosa. Izradom seminarskih radova studenti će biti uključeni u timski rad. Formati podataka. Testovi za provjeru znanja se održavaju u 8. Specijalizovani mikroprocesorski sistem. Stojčev: Savremeni 16-bitni i 32-bitni mikroprocesori M. Kombinaciona i sekvencijalna digitalna kola. B. karakteristike i oblasti primjene mikroprocesora. Ulazni sklopovi.. redovni profesor M. napredni Arhitektura računara. Registri mikroprocesora. power point prezentacije. Načini adresiranja. Petrović: Arhitekture i programiranje mikroračunarskih sistema zasnovanih na familiji procesora 80x86 Z.. Izlazni sklopovi. Sklopovi za U/I prenose. Zaštićeni način rada. Knežić: Mikroprocesorski sistemi I (materijali sa vježbi) Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na 1. sedmici. Digitalna elektronika Mikroprocesorski sistemi II. 5. sedmica: Tipovi.

sedmica: Kompresija 2D slika. sedmica: Čuvanje i prenos multimedije. 4. sedmica: Kompresija video signala i standardi za kompresiju. Digitalna televizija. 3. 6 bodova teorija – usmeni ispit). Bežične multimedijalne komunikacije. Telemedicina i medicinska informatika. obrada i kodovanje. Primjene multimedije. 6. sedmica: Projektovanje multimedije: sistemi i aplikacije. 4 boda teorija – test. 12 bodova teorija – usmeni ispit). Laboratorijske vježbe se sastoje iz dva segmenta. standardni formati fajlova. dodavanjem interakcije sa korisnikom. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta 1. osnovne definicije. U drugom segmentu vježbi studenti se kroz pisanje programa i njihovo testiranje upoznaju sa reprezentacijom. projekat i na završnom ispitu. Završni ispit nosi 32 boda (12 bodova praktični dio. Metodi i mediji korišćeni u Interaktivna predavanja i laboratorijske vježbe uz korištenje projektora. Kroz projektne zadatake studenti će sticati iskustvo u timskom radu u projektovanju i implementaciji multimedijalnih sistema. Postignuti bodovi kroz provjere uvećani za 100% i sabrani sa bodovima ostvarenim na izradi projekta će se prihvatiti kao kumulativni ispit ako je postignuti broj bodova po svakoj aktivnosti (projekat. sedmica: Digitalna slika – percepcija. 14. Uslov za pozitivnu ocjenu na završnom ispitu je više od 50% od svake aktivnosti (praktičnio dio. Konačna ocjena se formira na osnovu zbira broja bodova osvarenih kroz kontinualne provjere. srednji Potrebno je osnovno znanje iz obrade signala. sedmica: Rekapitulacija. Mandal: Multimedia Signals and Systems 48 . mirnim slikama i video signalima). sedmica: Multirezoluciona analiza. kolor modeli. Metodi vještačke inteligencije. akvizicija. multimedijalnog hardvera i softvera. digitalna televizija. sedmica: Video signal: osobine. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Dr Zdenka Babić. Multimedijalni operativni sistemi. Prvi kolokvij. teorija). 12. Studenti se kroz primjere upoznaju sa dodavanjem multimedijalnih objekata u aplikaciju. Uslov za pristupanje završnom ispitu je više od 18 bodova na projektu. Preteraživanje multimedijalnog sadržaja. 10. 9. sedmica: Digitalna obrada slike. Kreiranje multimedijalnog sadržaja. praktični dio.Naziv predmeta Šifra predmeta A702 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VII Multimedijalni sistemi Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni cilj ovog predmeta je sticanje znanja o multimedijalnim sistemima kao i vještina u radu sa multimedijalnim hardverskim i softverskim alatima za dizajn i implementaciju multimedije. Projektovanje multimedijalnih aplikacija. materijali za vježbe i uputstva za projekat na webu Preporučena: Ze-Nian Li and Mark S. sedmica: Prezentacije projekata. Standardi za kompresiju slike. vanredni profesor Osnovna: elektronska i štampana skripta. Drugi kolokvij. 2 provjere znanja sa po 16 bodova (6 bodova praktični dio. vanredni profesor mr Vladimir Risojević. Prenos i čuvanje multimedije. sedmica: Rekapitulacija. U prvom studenti se upoznaju sa procesom projektovanja i realizacije multimedijalne aplikacije i korištenjem specijalizovanih alata za razvoj multimedijalnih aplikacija. Hardver i softver za projektovanje i implementaciju multimedije. percepcija. 30 časova laboratorijskih vježbi i 105 časova samostalnog rada Plan realizacije Način ispitivanja Kontinualno praćenje: 36 bodova projekat. Po završetku ovog kursa studenti će posjedovati teoretsko i praktično znanje o projektovanju multimedijalnih sistema i poznavati njihova savremena rješenja i primjene. Drew: Fundamentals of Multimedia Mrinal Kr. ulazno/izlaznim operacijama i programskom manipulacijom multimedijalnim signalima (audio signalima. teorija) veći od 50% od planiranog. Raspoloživi su nastavi materijali za eUčenje. Kompresija bez i sa gubicima. vanredni profesor dr Zdenka Babić. standardi. Multimedijalne baze podataka. 7. Obrada i analiza audio signala. mirnih slika i video signala: osobine. 11. Obrada i analiza slike. sedmica: Multimedijalne baze podataka. Moduli II ciklusa: Analiza i obrada multimedijalnih signala. Osnove audio signala. 15. 8 bodova teorija – pismeni ispit. sedmica: Osobine i percepcija audio signala. 8. sinhronizacijom multimedijalnih elemenata. sedmica: Spektralne osobine i obrada audio signala. 5. programskom kontrolom multimedijalnih elemenata i dodavanjem Internet funkcionalnosti multimedijalnim aplikacijama. viši asistent 45 časova teorijske nastave. multimedija i hipermedija. tipovi. Osnove multimedijalnih sistema. Digitalna televizija. Pronalaženje znanja u skupovima podataka (Data mining) dr Zdenka Babić. sedmica: Uvod. Hipertekst i hipermedija. 13. 2. video sistemi.

laboratorijska prezentacija nastavi SUN. 14: JSF sedmica 15: Web services. infrastruktura javnog ključa. Karakteristike i struktura internet aplikacija. 12: STRUTS sedmice 13. JavaServer Pages API Documentation WDG. XML sedmice 6.. Javascript. 4. XHTML. vanredni profesor mr Zoran Đurić. srednji Znanje OOP. Studenti razvijaju učenja internet aplikacije u Java tehnologiji (Java servlets. JSP. autentifikacija i autorizacija. ciklusu Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Boško Nikolić i mr Zoran Đurić 49 . 5: HTML. Special Edition Using HTML. Računarske mreže Svi predmeti koji zahtjevaju poznavanje programiranja u Internet okruženju dr Boško Nikolić. Java aplikacija. DOM. CSS. Mastering Enterprise JavaBeans David Geary. rad sa XML dokumentima. projektor. Java i Internet programiranje Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta U skladu sa pravilima studiranja na 1. upotreba u web servisima. 7: Servlets sedmice 8. Plan realizacije sedmica 1: Internet.0 Reference. rad sa bazama podataka..Naziv predmeta Šifra predmeta F702 Studijski program Ciklus studija I Semestar VII Internet programiranje Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za računarstvo i informatiku Sticanje znanja iz oblasti Internet programiranja. Server-side scripting. database sistemi. XML. Cay Horstmann. Razvojne platforme za internet aplikacije. Internet tehnologije. Vidaković M. apleti. Problem sigurnosti: sesije.JSP. 2nd Edition Ed Roman. Arhitektura višeslojnih klijent-server sistema.JDBC sedmice 11. Objasniti upotrebu pozadinskih baza na serverskoj strain na web sajtovima i aplikacijama. te 105 časova samostalnog rada. JavaScript. Core JavaServer Faces. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi. Security Metodi i mediji korišćeni u Power point prezentacija. enkripcija. vanredniprofesor dr Boško Nikolić. structure of Internet application sedmice 4. HTML 4. 2nd Edition A Tutorial on Java Servlets and JavaServer Pages Milosavljević B. HTTPS. Jezici za opis strane. Rad sa web formularima i korisnička interakcija. basic concepts and methods semice 2. Uvesti studenta u izgradnju bogatih web klijenata za zahtjeve poslovnih Obrazovni ciljevi i ishodi aplikacija. 9: JSP sedmica 10: Database connetcion . EJB. DHTML. Web servisi.STRUTS framework). HTML. 3: Client server architecture.0 Grupa autora.

Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta 1. Ljudski faktori. Hardver za računarsku grafiku. sedmica: Uvod. 2. Slikarev algoritam. Svi rzultati moraju biti ocenjeni pozitivno. osnovni Linearna algebra. 3ed. Tehnike za generisanjne krivih. Transparentnost. prave. Kolor-modeli za rastersku grafiku. Tehnike interakcije. Projekcije. Grafički korisnički interfejsi. sedmica: Algoritam praćenja zraka. sedmica: Matrične reprezentacije dvodimenzionalnih transformacija. Matematička osnova geometrijskog dijela računarske grafike: homogene koordinate. Uvod. Z-bafer algoritam. Popunjavanje pravougaonika i poligona. Projekcije. Matematička analiza. 6. Algoritam podjele prostora. Softverski interfejsi za grafičke uređaje. Transparentnost. ravni. 14. Sintetička kamera. sedmica: Efikasnost. Odsijecanje. P opunjavanje uzorcima. Boja. transformacije. OpenGL. 13. tj cilj je sticanje vještina programiranja grafičkih aplikacija. CIE dijagram. Primjene računarske grafike. Standardizacija softverskih interfejsa za grafičke uređaje. Algoritam podjele prostora. Planarne geometrijske projekcije (matematika i implementacija). Vektorska i rasterska grafika. transformacije. Patricio Bulić: Osnovni Postopki v Računalniški Grafiki. Kompozicija dvodimenzionalnih transformacija. sedmica: Matematička osnova geometrijskog dijela računarske grafike: homogene koordinate. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Određivanje vidljive površi. Crtanje osnovnih dvodimenzionalnih primitiva. Planarne geometrijske projekcije (matematika i implementacija). sedmica: Određivanje vidljive površi. sedmica: Psihofizika percepcije boje. Modeli osvjetljenja i renderisanje površi. Grafički korisnički interfejsi. Seminarski rad 50%. Power Point prezenacije. Tehnike interakcije. Popunjavanje pravougaonika i poligona. C/C++ programiranje u računarskoj grafici. 7. Algoritam linija skeniranja. Dvodimenzionalne geometrijske transformacije i vizuelizacija. Sjene. Grafičko programiranje. Transformacija prozor-uređaj za prikazivanje. Osnovi programiranja dr Patricio Bulić. Standardizacija softverskih interfejsa za grafičke uređaje. sedmica: Hardver za računarsku grafiku. 8. usmena predavanja. te 135 časova samostalnog rada. Tehnike za generisanjne krivih. Trodimenzionalno modeliranje i vizuelizacija. Interakcija prozivanjem i upravljanjem događajima. sedmica: C/C++ programiranje u računarskoj grafici. Vektorska i rasterska grafika. sedmica: Trodimenzionalno modeliranje i vizuelizacija. Kolor-modeli za rastersku grafiku. 9. nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Patricio Bulić. 12. docent Hearn. projekcije. sedmica: Crtanje osnovnih dvodimenzionalnih primitiva. 15. docent Aleksej Avramović. Ulazni uređaji. Ljudski faktori. Baker: Computer Graphics with OpenGL. Primjene računarske grafike. 5. Dvodimenzionalne geometrijske transformacije i vizuelizacija. Sjene. sedmica: Detalji površi. Univerza v Ljubljani Ocjenjivanje se izvodi prema rezulatima koji se vrijednuju na slijedeći način: Laboratorijske vježbe 10%. Modeli osvjetljenja i sjenčenja. Slikarev algoritam. CIE dijagram. Softverski interfejsi za grafičke uređaje. 11. Boja. OpenGL.Naziv predmeta Šifra predmeta F704 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VII Računarska grafika Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni cilj ovog kursa jeste upoznavanje sa osnovnim komponentama grafičkih računarskih sitema i konfigurisanje takvih sistema za rad sa grafičkim aplikacijama. Usmeni ispit 40%. Matrične reprezentacije dvodimenzionalnih transformacija. Interakcija prozivanjem i upravljanjem događajima. Algoritam praćenja zraka. Z-bafer algoritam. Transformacija prozor-uređaj za prikazivanje. Modeli osvjetljenja i sjenčenja. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja na daljinu. Efikasnost. 4. sedmica: Modeli osvjetljenja i renderisanje površi. sedmica: Odsijecanje. 3. Ulazni uređaji. ravni. sedmica: Grafičko programiranje. Kompozicija dvodimenzionalnih transformacija. Grafički protočni sistem. 50 . Algoritam linija skeniranja. Sintetička kamera. Detalji površi. 10. Psihofizika percepcije boje. Popunjavanje uzorcima. prave. Grafički protočni sistem. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. projekcije. docent dr Patricio Bulić.

sedmica: Mikrokontroler MCS 51. podele.. implementacija. parelniu U/I. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. sedmica: Diskretni algoritmi i problemi implementacije – formiranje algoritama.40% 9. serijski U/I.40% programiranja. organizacija memorije. operativni sistem za rad u realnom vremenu. mogućnosti automatskog programiranja. Upravljanje pomoću programabilnih logičkih kontrolera – struktura PLCa. te 105 časova samostalnog rada. sedmica: Uvod u probleme računarskog upravljanja – povezivanje računara i procesa. Ugrađeni računarski sistemi – Razlozi za formiranje. Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja i auditorne vježbe. i 10. implementacija. promena režima rada. Primjeri korišćenja ugrađenih mikrokontrolera – kombinatorna logika (sekvencijalno upravljanje). sedmica: Primeri korišćenja ugrađenih mikrokontrolera – kombinatorna logika (sekvencijalno upravljanje). i 8. promjena režima rada. repertoar naredbi. i 4. operativni sistem za rad u realnom vremenu. i 2. specifičnosti softvera za rad u realnom vremenu. powerpoint prezentacije. matrični davač signala. organizacija memorije. centralna jedinica. smjer računarski inžinjering Po završetku kursa student će moći da: Objasni koncept upravljanja u realnom vremenu. matrični davač signala. sedmica: Primeri realizacije računarski upravljanih procesa – realizacija PID algoritma Laboratorija . sistem prekida. operatorski interfejs. razvojni sistem sa PIC877A. 12. kontrolna tabla u automobilu. PLC Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) prof. i 13. PowerPoint prezentacije 51 . prednosti. serijski U/I. operatorski interfejs. srednji Preporučeni predmet: Uvod u teoriju sistema upravljanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Srbijanka Turajlić. rješavanje problema zasićenja aktuatora. sistem dva nastavi rezervoara. dr Srbijanka Turajlić skripta. sedmica: Ugrađeni računarski sistemi – Razlozi za formiranje. projektuje upravljanje sistemom pomoću ugrađenog mikrokontrolera Uvod u probleme računarskog upravljanja – povezivanje računara i procesa. sedmica: Upravljanje pomoću programabilnih logičkih kontrolera – struktura PLCa. opserver. podjele. 14. osnovi leder Kolokvijum . vanredni profesor dr Srbijanka Turajlić.pregled arhitekture. sistem prekida.pregled arhitekture. observer. kontrolna tabla u automobilu. filtracija. vanredni profesor Darko Milinčić. prednosti. učenja razume prednosti korišćenja ugrađenih računarskih sistema.Naziv predmeta Šifra predmeta E702 Studijski program Ciklus studija I Upravljanje u realnom vremenu i ugrađeni računarski sistemi Semestar VII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 2+2+1 Odsjek za računarstvo i informatiku. određivanje periode odabiranja. Mikrokontroler MCS 51. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja. objasni kjučne elemente mikrokontrolera ugrađenog u neki sistem.20% 6. 7. centralna jedinica. Završni . časovnik i brojač. projektuje PLC koji upravlja sekvencijalnim procesom. 11. Primjeri realizacije računarski upravljanih procesa – realizacija PID algoritma. razume ključne aspekte primene Obrazovni ciljevi i ishodi računara u upravljanju procesima. mogućnosti automatskog programiranja. i 15. određivanje periode odabiranja. filtracija. časovnik i brojač. 3. repertoar naredbi. 5. Diskretni algoritmi i problemi implentacije – formiranje algoritama. Plan realizacije Način ispitivanja 1. osnovi leder programiranja. specifičnosti softvera za rad u realnom vremenu. projektuje DDC upravljanje.. računari. rešavanje problema zasićenja aktuatora. paralelni U/I.

vlažnosti. pritiska.. Mikroprocesorski sistemi. te 105 časova samostalnog rada. Srednji Osnovi elektronike i digitalne tehnike. Termootporni pretvarač temperature (2 časa) 3. PC Interfacing and Data Acquisition. sile. 5% nosi aktivno praćenje nastave. Vujo Drndarević. Testiranje se provodi korišćenjem LEARNING CUBES softvera. Povezivanje preko standardnih komunikacionih interfejsa.11) Direktno povezivanje na zajedničku magistralu PC računara. 1. Virtuelna instrumentacija. Studijski program Računarstvo i informatika: Smijer računarski inžinjering (izborni) Studenti treba da nauče osnovne principime rada senzora i direktnog povezivanja na digitalne regulatore. Princip rada senzora: pomjeraja. 25% nose bodovi za sve urađene testove i laboratorijske vježbe Kontinualne provjere. (15) Grafički korisnički interfejs. Grafički korisnički interfejs. Povezivanje senzora fizičkih veličina.2) Koncepcija savremenog mjerno-akvizicionog sistema. Softver virtuelne instrumentacije. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijskih vježbi. (5. Mjerenje nivoa tečnosti poluprovodničkim pretvaračem diferencijalnog pritiska (1 čas) 5. temperature. temperature. ocjena se zaključuje na osnovu kontinualnih provjera ili se student upućuje na polaganje integralnog ispita. vanredni profesor dr Petar Marić. 1999. U skladu sa usvojenim preporukama za kontinualno praćenje i ocjenjivanje studenata. Beograd. vanredni profesor Darko Milinčić. Automatski se prate sve osnovne aktivnosti studenata. Institut za nuklearne nauke Vinča. Oxford. Akvizicija mernih podataka pomoću personalnog računara. sile. (3. Na serveru Fakulteta Metodi i mediji korišćeni u postoji osnovna literatura i drugi prateći sadržaji za predmet.Naziv predmeta Šifra predmeta Z770 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VII Akvizicija podataka Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Studijski program Elektroenergetski i industrijski sistemi (obavezan). Digitalna obrada signala dr Petar Marić. Studijski program Elektronika i telekomunikacije: Smijer za elektroniku (izborni). (13) Koncepcija i hardverska struktura virtuelne instrumentacije. 2003 3. vlažnosti. Optoelektronski pretvarač ugaone brzine (1 čas) 4. Predavanja i auditorne vježbe se realizuju u učionici uz korišćenje PPT prezentacija (video beam). Serijska komunikacija (1) Za svaku vježbu je predviđena priprema studenata sa asistentom od 0. Rukopis predmetnog nastavnika dostupan na serveru Fakulteta 52 . osnovi arhitekture računara. Takođe. Za nastavi laboratorijski rad se koriste senzori različitih mjerenih veličina i akvizicioni sistem za direktno povezivanje sa računarom. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) prof. (12) Virtuelna instrumentacija. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta (1. nose 70% bodova. Direktno povezivanje na zajedničku magistralu PC računara.6. Preporučeni predmeti: Mikroprocesorski sistemi Računarski integrisana proizvodnja. (8) Interfejsna kola. Koncepcija i hardverska struktura virtuelne instrumentacije. Laboratorijske vježbe se održavaju sinhrono sa predavanjima. Koncepcija savremenog mjerno-akvizicionog sistema. (9) Povezivanje preko standardnih komunikacionih interfejsa.7) Princip rada senzora: pomjeraja.4) Povezivanje senzora fizičkih veličina. Elsevier.5 časa. Mjerenje protoka pomoću venturijeve cijevi i poluprovodničkog pretvarača diferencijalnog pritiska (1 čas) 6. nivoa. pritiska. (14) Softver virtuelne instrumentacije. nivoa. Kevin J. dr Petar Marić 1. 2. Snimanje statičke karakteristike motora jednosmjerne struje sa tahogeneratorom kao davačam ugaone brzine (1 čas) 7. Poslije svake pređene oblasti provodi se testiranje svih studenata. trebaju da ovladaju inžinjerskim znanjima potrebnih za povezivanje digitalnih mjerno akvizicionih sistema pomoću standardnih interfejsa. (10. Potenciometarski pretvarač ugaonog pomjeraja (1 čas) 2. Interfejsna kola. Uspješnost izvođenja laboratorijskih vježbi se ocjenjuje. 3 u toku semestra.

14) Opšti preglad upravljanja robotima. Predavanja i auditorne vježbe se realizuju u učionici uz korišćenje PPT prezentacija (video beam). 1. Opšti preglad upravljanja robotima. Robotski programski jezici i programiranje robota. (4. Senzori. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Osnovni pojmovi iz teorije mehanizama. Tekstualno programiranje. Direktna kinematika 6.Osnove fleksibilne proizvodnje.Siciliano. Plan realizacije (1) Uvod. Osnovni pojmovi iz teorije mehanizama.10) Osnovni principi rada senzora koji se koriste u robotici. 53 . 25% nose bodovi za sve urađene testove i laboratorijske vježbe Svaki student je obavezan da uradi seminarski rad koji nosi 70% bodova. Za nastavi laboratorijski rad se koristi edukaconi robot ROBIX i simulacije pomoću softverskih alata.12) Vizuelni sistemi i prepoznavanje oblika. Automatski se prate sve osnovne aktivnosti studenata. Mašinski fakultet. Vizuelni sistemi.5 časa i rad u laboratoriji 1 čas Način ispitivanja 5% nosi aktivno praćenje nastave.Programiranje robota. B. Industrijski roboti. Određivanje orjentacije hvataljke 7. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Uvod. Veljko Potkonjak. (6. 2. osnove teorije upravljanja. kompleksni račun. Određivanje Jakobijeve matrice manipulatora ALPHA II i ROBIX 8. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) prof. Osnove dinamike robota. (15) Robotski programski jezici i programiranje robota. Opis i rješavanje problema kinematike robota. Odrešivanje parametara geometrije manipulatora ROBIX 5. Kinematika robota. Robotika. Geometrija manipulatora. 1996. Banjaluka.Sciacicco. . senzori i akvizicija podataka Preporučeni predmeti: Uvod u teoriju sistema upravljanja Računarski integrisana proizvodnja. Testiranje se provodi korišćenjem LEARNING CUBES softvera. Singapore.Naziv predmeta Šifra predmeta E704 Studijski program Ciklus studija I Semestar VII Robotika Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Studujski program Računarstvo i informatika: Smijer računarski inžinjering Uvod. Upravljanje industrijskim robotima. vanredni profesor dr Petar Marić. (2) Pregled osovnih oblasti primjene robota. praćenje stanja i obučavanje vođenjem ROBIX mnipulatora 4. (9. 2001 3. Uspješnost izvođenja laboratorijskih vježbi se ocjenjuje. Određivanje položaja pokretnih tijela 2. srednji Osnove računarske tehnike. (3) Osnove fleksibilne proizvodnje. Mc Graw-Hill Book. U skladu sa usvojenim preporukama za kontinualno praćenje i ocjenjivanje studenata. Poslije svake pređene oblasti provodi se testiranje svih studenata. Pregled osovnih oblasti primjene robota. Laboratorijske vježbe se održavaju sinhrono sa predavanjima i auditornim vježbama. Modeling and Control of Robot Manipulators.7) Opis i rješavanje problema kinematike robota. (11. Digitalna obrada slike dr Petar Marić. Radni prostor minimalne konfiguracije 3. L. Poređenje rješenja inverznog problema kinematike za kretanje od tačke do tačke i kontinualno kretanje Za svaku vježbu je predviđena priprema studenata sa asistentom od 0. Beograd.Co. vanredni profesor Darko Milinčić. Osnovni pojmovi iz teorije mehanizama. Osnovni principi rada senzora koji se koriste u robotici. Pogonski sistemi. Na serveru Fakulteta Metodi i mediji korišćeni u postoji osnovna literatura i drugi prateći sadržaji za predmet. (8) Pregled sistema za pogon segmenata manipulatora. Rješavanje inverznog problema kinematike za kretanje od tačke do tačke 9. Rješavanje inverznog problema kinematike za zadato kontinualno kretanje 10. ocjena se zaključuje na osnovu kontinualnih provjera ili se student upućuje na polaganje integralnog ispita. Obrazovni ciljevi i ishodi Opšte teoretske osnove analize i modelovanja geometrije manipulatora. Naučna knjiga.5) Opšte teoretske osnove analize i modelovanja geometrije manipulatora. (13. 1989. te 105 časova samostalnog rada. matrični račun. dr Petar Marić 1. Miroslav Rogić. učenja Pregled sistema za pogon segmenata manipulatora.

Pojam i modeli liderstva. 8. Koordinacija i timovi. vanredni profesor dr Miroslav Bobrek. 15. Faktori i procesi korištenja znanja menadžera. Gray-Kiddov algoritam. Karakteristike procesa upravljanja. Izdvajanje i prikazivanje podataka.Microsoft Project i ostala softverska podrška za upravljanje projektima). IMS. Korelacija. Pojam i značaj menadžmenta.procesni modeli (QMS. tipove.. Nivoi upravljanja. nedelja: Sistem menadžmenta kvalitetom . dizajn QMS. Karakteristike planiranja i upravljanja u IKT preduzećima. 7. softverska podrška). Kontrolne tačke i parametri. Teorija motivacije. Osjetljivost rješenja. Plan realizacije Način ispitivanja 1. Metode i modeli odlučivanja. Planiranje rasta i razvoja preduzeća.. 6. Organizacija i upravljanje procesima. Naučne osnove (teorije) menadžmeta. Relevantni principi.. Uloga informacionog sistema. te 120 časova samostalnog rada. nedelja: Statističke metode u menadžmentu kvalitetom (Značaj statistike u QMS.. nedelja: Integrisane poslovne aplikacije ERP Metodi i mediji korišćeni u predavanja. 5. Planiranje procesa. 9. 10. Gantogram. CPM. 14. ciklusu BPWin. Karakteristike razvojne politike. vanredni profesor mr Platon Sovilj. srednji Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Miroslav Bobrek. 3. Upravljanje kvalitetom. Sposobnost procesa. nedelja: Uvod u metode menadžment. Pouzdanost i vremenski aspekt odluka. nedelja: Upravljanje projektima (Teorija upravljanja projektima.. marketinga. materijalnih i ljudskih resursa. Upravljanje projektima. Pojmovi u procesu odlučivanja. Metode kritičnog puta i PERT metode. softverska podrška za zahtjeve QMS). Pert. znanja i vještine menadžera. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. ISO 9001. U skladu sa pravilima studiranja na 1. ilustracije. Internet 54 . 2... Optimalna i sub-optimalna rješenja. 13. Obilježja informacija od značaja za menadžment. organizacionih nauka i ekonomije. video bem nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) prof dr Miroslav Bobrek Skripta. 11. Izrada biznis plana. nedelja: Ostale metode menadžmenta. 12. Sistemski i situacioni pristupi. Uloge. Upravljanje konfliktima.Naziv predmeta Šifra predmeta Z881 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VIII Menadžment Tip predmeta obavezan Bodovi (ECTS) 3 Fond časova 3+0+0 Odsjek za računarstvo i informatiku Student treba da usvoji znanja i vještine iz oblasti koje se izučavaju u okviru predmeta. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Kontrolne karte.. 4. nedelja: Strateški menadžment – BSC.

Prednji operator. Potrebne tabele pri kompajliranju. 11. sedmica: Potrebne tabele pri kompajliranju. 12. Poljska notacija. sedmica: Regularna gramatika i regularni izrazi. Pravila prevođenja. Prednji operator. Konstrukcija interpretera. 8. elektronska forma materijala. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Modularna građa kompajlera. sedmica: Minimizacija broja stanja.Naziv predmeta Šifra predmeta A804 Studijski program Ciklus studija I Konstrukcije kompajlera i interpretera Semestar VIII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Informacione tehnologije. ciklusu 55 . sedmica: Faze prevođenja. 9. Algoritam za prevođenje NFA u DFA. sedmica: Postupak prevođenja. Prolazi. vanredni profesor dr Ratko Dejanović. Od regularnog izraza do FA. dr Ratko Dejanović Skripta. Nedetermnistički dijagram prevođenja (NFA). vanredni profesor Igor Timarac. sedmica: Dijagram prevođenja (FA). 3. Regularna gramatika i regularni izrazi. Pomoćne defnicije. 6. prezentacije. Programski jezici II. sedmica: Skener generator. sedmica: Implementacija leksičkog analizatora i prednjeg operatora. Prolazi. sedmica: Deterministički dijagram prevođenja (DFA). Modularna građa kompajlera. sedmica: Konstrukcija interpretera. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. te 105 časova samostalnog rada. 7. Pomoćne defnicije. 10. Leksički analizator. Kompajleri. 4. Deterministički dijagram prevođenja (DFA). Ulazno baferovanje. simbolički i viši programski jezici. Internet U skladu sa pravilima studiranja na 1. Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. sedmica: Nedetermnistički dijagram prevođenja (NFA). Računarski inžinjering Obrazovni ciljevi i ishodi Upoznavanje sa strukturom i načinom funkcionisanja kompajlera i interpretera učenja Mašinski. Poljska notacija. Mašinski. Leksički analizator. Minimizacija broja stanja. sedmica: Od regularnog izraza do FA. simbolički i viši programski jezici. sedmica: Algoritam za prevođenje NFA u DFA. 5. sedmica: Uvodna razmatranja. 14. Teoretske osnove računarstva Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Ratko Dejanović. Rezervisane riječi. srednji Programski jezici I. Implementacija leksičkog analizatora i prednjeg operatora. Kompajleri. Skener generator. rad na računaru nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) prof. Dijagram prevođenja (FA). 2. 13. Ulazno baferovanje. Postupak prevođenja. Faze prevođenja. Plan realizacije Način ispitivanja 1. Rezervisane riječi. 15. sedmica: Pravila prevođenja.

15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. praktično implementacija u Rational Rose i Netbeans razvojnom okruženju nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Slavko Marić. Objektno-orijentisano projektovanje. Specifikacija interfejsa. sedmica 11: Komponentno-orijentisano projektovanje. sedmica 4: Arhitektura. sedmica 6: Specifikacija zahtjeva. sedmica 10: Paterni. notacije. alati. Implementacija. sedmica 7: Objektno-orijentisana analiza. sedmica 2: Osnovni koncepti. Osnov za evaluaciju predstavljaju: 1. Objektno-orijentisano poslovno modelovanje. Sistemski dizajn. Komponentno-orijentisano projektovanje.: "Object-Oriented Software Engineering Using UML. dijagrami. Uvod u objektno-orijentisano softversko inženjerstvo. modeli. Jedinstveni jezik modelovanja – UML. Validacija. Patterns and Java" Internet 56 . sedmica 9: Sistemski dizajn. Projektni menadžment. Programski jezik Java.Naziv predmeta Šifra predmeta A806 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Objektno orijentisano projektovanje i programiranje Semestar VIII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni cilj predmeta je ovladavanje konceptima i metodologijama objektno-orijentisanog softverskog inženjerstva. završni usmeni ispit (50%) Metodi i mediji korišćeni u predavanja. koncepti. sedmica 12: Projektovanje specijalizovanih softverskih sistema. sedmica 14: Implementacija. Po završetku kursa. procesi. Specifikacija interfejsa. Paterni. alati. metodologije. Arhitektura. Osnovi softverskog inženjerstva. Mapiranje modela u kod. sedmica 8: Objektno-orijentisano projektovanje. napredni Objektno-orijentisano programiranje. projektor. distribuirani. klijent-server. metodologije. Objektno-orijentisana analiza. pristupi. Projekotvanje informacionih sistema u Internet okruženju Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. web bazirani). Plan realizacije Način ispitivanja Predavanja i vježbe: sedmica 1: Uvod u objektno-orijentisano softversko inženjerstvo. modelovanju i projektovanju. Rad studenata se kontinualno prati i evaluira tokom semestra. Mapiranje modela u kod. Projektovanje specijalizovanih softverskih sistema (realtime. samostalni projekat (50%) 2. Osnovni koncepti. Specifikacija zahtjeva. sedmica 3: Jedinstveni jezik modelovanja – UML. sedmica 13: Modelom vodjeno softversko inženjerstvo. H. notacije.. Dutoit A. Modelom vodjeno softversko inženjerstvo. pristupi. prezentacije. koncepti. Informacioni sistemi. modeli. te 105 časova samostalnog rada. sedmica 5: Objektno-orijentisano poslovno modelovanje. vanredni profesor Bruegge B. Validacija. dijagrami. procesi. sedmica 15: Projektni menadžment. student treba da posjeduje teorijska znanja i praktične vještine u objektno-orijentisanoj analizi.

te 105 časova samostalnog rada. ciklus) dr Božidar Radenković. e-Learning nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Mihajlo Savić. poslovne strategije. Internet programiranje Informacioni sistemi (2. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. WWW bazirane aplikacija i sistemi. 15: Reinženjering postojećih sistema. PowerPoint prezentacije. Dodatni materijal sa prevanja i vježbi Način ispitivanja U skladu sa pravilima studiranja na 1. Računarske mreže. Upotreba i administracija distribuiranih sistema učenja (distribuirane baze podataka. 6. redovni profesor Mihajlo Savić. Internet kao infrastruktura sedmica 5. 14. sistemska arhitekrura. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Zrenjanin. Paradigme razvoja softvera. fajl sistemi) Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Računarske mreže i Internet. asistent Internet i savremeno poslovanje.Ivkovic.Naziv predmeta Šifra predmeta A808 Studijski program Ciklus studija I Projektovanje informacionih sistema u Internet okruženju Semestar VIII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Računarstvo i informatika Osposobiti studente da dizajniraju i implementiraju IS u distribuiranom i umreženom okruženju i da se upoznaju sa Obrazovni ciljevi i ishodi bezbjednosnim aspektima distribuiranog i umreženog okruženja. M. Distribuirani računarski sistemi. arhitektura Internet IS. planiranje za budućnost Metodi i mediji korišćeni u Predavanja. B. specifikacije i zahtjevi. redovni profesor dr Božidar Radenković. srednji Internet tehnolgije (paralelno). 11. TF Mihajlo Pupin. 4: Poslovni sistemi i isporuka informacija. 8: WWW. projektor.Radenkovic. 57 . dizajn distribuiranih IIS. 10. 7. klijent – server i SOA sedmica 9. Eds. 3. monografija. Metodologija razvoja softvera u distribuiranom okruženju. web servisi i baze podataka sedmica 13. 12: Dizajn i izrada. ciklusu. bezbjednost. 2. Plan realizacije Predavanja i vježbe: sedmica 1.

. Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta dr Milan Marković. projektovanje politika bezbednosti u organizaciji Osnovni pojmovi i struktura kompjuterske zaštite podataka. sedmica: Infrastruktura sistema sa javnim ključevima (PKI . Prostorna. transportnom i mrežnom nivou. Integralni ispit se sastoji od Seminarskog rada i Usmenog ispita. softverska i hardverska rešenja zaštite 7. Privatni i javni ključevi. digitalni sertifikati. 2. docent dr Milan Marković. 3. 3D Secure sistemi zaštite u sistemima plaćanja platnim karticama. hash funkcije). kvalifikovani sertifikati i kvalifikovani elektronski potpis 10. 6. sistem upravljanja informatičkom bezbednošću (ISMS . sedmica: EMV migracija..35 x I kolokvijum + 0. Tehničke i netehničke mjere prevencije. Kriptofonija i kriptovizija. Organizacioni nivo zaštite. Neporicanje poruka.. sistemi zaštite u e-government sistemima. U skladu sa usvojenim preporukama za kontinualno praćenje i ocjenjivanje studenata. sedmica: Kriptografija i kriptografski algoritmi (simetrični i asimetrični kriptografski algoritmi. bezbjednost i zaštita podataka. Fizička zaštita. zaštita u sistemima elektronskog poslovanja i elektronske trgovine. 2. Sigurnosni servisi. Kriptosistem javnog ključa. ocjena se zaključuje na osnovu kontinualnih provjera ili se student upućuje na polaganje integralnog ispita. Kontrola pristupa.35 x II kolokvijum + 0. Integritet. Funkcionalne šeme zaštite. Hardverska sredstva. Simetrični i asimetrični algoritmi i šifarski sistemi. sedmica: Višeslojna arhitektura zaštite. Organizacija kriptološkog sistema.. vremenska. 12. sedmica: Mehanizmi zaštite u računarskim mrežama. Polialfabetsko šifrovanje. Tajnost podataka. Sva tri dela se ocenjuju do 100 poena a ocena se izračunava kao: 0. Heš funkcija.. Provjere znanja se održavaju u 6. Takođe.. Osnovni pojmovi i tehnike kriptološke zaštite. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Laboratorijske vežbe se održavaju u blokovima od po 5 časova u drugoj polovini semestra.12.3 x Seminarski rad. Srednji kurs Nema posebnih preduslova. Autentifikacija i integritet poruka. Kontrolna suma. 58 . 4. DSA i RSA algoritmi. Kriptografija i kriptografska zaštita. Antivirusni programi. Sigurnost i zaštita u računarskim mrežama. 9. Metodi i mediji korišćeni u predavanja power point prezentacije projektor nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Doc. sedmici. i 15. transportnom i mrežnom nivou.Naziv predmeta Šifra predmeta R51B Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Kriptografija i kompjuterska zaštita Semestar VIII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Računarski inžinjering. projektovanje mehanizama zaštite na aplikativnom. Faze infekcije i napada. docent Dragan Đurđević.. web content filtering. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi.Information Security Management System) 13. Algoritmi šifrovanja podataka. Zaštita lokalnih mreža. Tri provere su: I i II kolokvijum i seminarski rad. Neutralizacija i prevencija. Informacione tehnologije Analiza računarskih mreža i informacionih sistema sa stanovišta bezbednosti.. 11. 14.Public Key Infrastructure). Povredivost i analiza rizika. 8. svim studentima je prosleđen CD sa 12 elektronskih kriptografskih knjiga. Zaštita koju obezbjeđuju operativni sistemi. ispit se polaže kroz tri provere ili integralno: 1. Mehanizmi zaštite računarskih sistema. patch management. Digitalni potpis. Elementi projektovanja sistemske zaštite. antivirusna zaštita. Kriptologija i kriptoanaliza. te 105 časova samostalnog rada. U tom smislu. tehnologija digitalnog potpisa i digitalne envelope.... softverske tehnike i organizacione mjere. kriptološka i logička separacija. Računarski virusi i zlonamjerni programi.15. uspostava PKI sistema. zaštita na aplikativnom. 5. Generisanje i distribucija ključeva. firewall. Šifarski sistemi sa generatorima slučajnih i pseudoslučajnih nizova. Politike bezbednosti. Plan realizacije Način ispitivanja Predavanja i auditorne vježbe: 1. Dr Milan Marković Literatura se sastoji iz velike kolekcije power point prezentacija i dokumenata tipa skripti. IDS/IPS sistemi. Osnovni izvori i simptomi inficiranja računarskim virusima.

Projektovanje mikroprogramske upravljačke jedinice. sedmica: Organizacija i projektovanje magistrale. Projektovanje DMA sistema. U skladu sa pravilima studiranja na I 9. Struktura magistrale. Paralelno procesiranje. Projektovanje prekidnog sistema. Projektovanje memorije RAM tipa. 13. ciklusu. sinteza i projektovanje korištenjem VHDL-a. redovni profesor V. U/I procesori. 3. Načini U/I prenosa. Metodi i mediji korišćeni u nastavi klasična predavanja. Nivoi projektovanja. Keš memorije. Arbitriranje pristupa. 8. sedmica: Projektovanje ulazno-izlaznog podsistema. Struktura magistrale. Registarski nivo. Mreže računara. Projektovanje DMA sistema. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. Asocijativne memorije. Sistemi otporni na grešku. Simulacija. Sredstva i načini za projektovanje.Naziv predmeta Šifra predmeta A812 Studijski program Ciklus studija I Projektovanje računarskih sistema Semestar VIII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Odsjek za računarstvo i informatiku (oba smjera) Upoznavanje studenata sa projektovanjem računarskih sistema. Asocijativne memorije. Projektovanje ALU. Projektovanje jedinice za povezivanje sa magistralom i jedinice za upravljanje memorijom. Računari koji tolerišu greške. Projektovanje upravljačke jedinice. Načini U/I prenosa. sedmica: Projektovanje memorije ROM tipa. Simulacija. sedmica: Projektovanje hardverske upravljačke jedinice. Organizacija i projektovanje magistrale. 15 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. sedmica: Organizacija i projektovanje procesora. 7. Projektovanje hardverske upravljačke jedinice. Paralelno procesiranje. 4. Sredstva i načini za projektovanje. Osnovi. Laboratorijske vježbe se sastoje od projektovanja. sedmica: Nivoi projektovanja. 2. Kovačević: Logičko projektovanje digitalnih sistema. sedmica:Projektovanje bloka registara. Baferovanje magistrale. Računari koji tolerišu greške. Modeliranje sistema. rad u laboratoriji Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zlatko Bundalo. redovni profesor mr Branko Blanuša. Organizacija i projektovanje memorije. Projektovanje memorije RAM tipa. Registarski nivo. 5. 6. Bundalo: Projektovanje računarskih sistema (materijali sa predavanja) 59 . Jezici za opis. sedmica: Multiprocesorski sistemi. Kovačević: Logičko projektovanje računarskih sistema. U/I kola i sklopovi. sedmica: Mreže računara. Standardizacija računarskih magistrala. Direktan pristup memoriji. VLSI strukture i sistemi dr Zlatko Bundalo. Prekidi. Direktan pristup memoriji. Projektovanje ALU. Organizacija i projektovanje procesora. sedmica: Metodologije projektovanja. U/I procesori. srednji Arhitektura računara. Studenti će biti uključeni u timski rad kroz izradu projektnih zadataka. 14. sedmica: Projektovanje mikroprogramske upravljačke jedinice. Metode i tehnike projektovanja. sedmica: Metode i tehnike projektovanja. Modeliranje sistema. Projektovanje jedinice za povezivanje sa magistralom i jedinice za upravljanje memorijom. Projektovanje ulazno-izlaznog podsistema. 12. Metodologije projektovanja. Univerzitet u Novom Sadu V. Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. Obrazovni ciljevi i ishodi Nakon završenog predmeta student bi trebalo da posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o projektovanju računarskih učenja sistema. Karakteristike memorijskih sklopova. Multiračunarski sistemi. Multiprocesorski sistemi. Jezici za opis. programiranja i simulacije računarskih sistema korištenjem odgovarajućih softverskih paketa. Mikroprocesorski sistemi 1 II ciklus: Specijalizovani mikroračunarski sistemi. U/I kola i sklopovi. 10. redovni profesor dr Zlatko Bundalo. Univerzitet u Novom Sadu Z. Načini komunikacije na malim i većim rastojanjima. Projektovanje prekidnog sistema. 11. 15. Tehnologije. Hardversko upravljanje i načini realizacije hardverske upravljačke jedinice. Multiračunarski sistemi. sedmica: Keš memorije. Projektovanje sistema sa više procesora. Projektovanje bloka registara. te 105 časova samostalnog rada. Red i interpretacija instrukcija. Projektovanje memorije ROM tipa. Ciklusi i vremenski odnosi na magistrali. sedmica: Prekidi. klasične vježbe.

30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi. Funkcija diskretnog prenosa (1 čas) 6. Preporučeni predmeti: Uvod u teoriju sistema upravljanja. Testiranje se provodi korišćenjem LEARNING CUBES softvera. (6. Modelovanje geometrije. Postoji neautorizovan rukopis predmetnog nastavnika. 2. vanredni profesor 1. Computer Aided Manufacturing. (11) Generisanje trajektorija. Predavanja i auditorne vježbe se realizuju u učionici uz korišćenje PPT prezentacija (video beam). Upravljanje u realnom vremenu i ugrađeni računrski sistemi. Osnovni principi brzog dobijanja prototipa.5 časa. Computer aided design . (14) Integracija računarski podržane proizvodnje u računarski integrisanu proizvodnju. Povezivanje i programiranje PLC (1 čas) Za svaku vježbu je predviđena priprema studenata sa asistentom od 0. kompleksni račun. Programiranje numerički upravljanih mašina. Z-transformacija (1 čas) 5. Crtanje elemenata proizvodne linije u AutoCAD-u (2 časa) 3. 2006. Robotika. (3. matrični račun. Rehg. Uvod u OrCAD (2 časa) 4. NJ: Prentice Hall. Uvod u automatizaciju proizvodnje. (8) Akvizicija i razmjena podataka u lokalnoj mreži. Hsu P. osnove teorije upravljanja. Tien-C. (5) Osnove procesnog upravljanja. 1. U skladu sa usvojenim preporukama za kontinualno praćenje i ocjenjivanje studenata. Mikroprocesorski sistemi. pa predstavlja osnovu samo za predmeta na II i/ili III ciklusu studija. Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Petar Marić. NJ: Prentice Hall.4) Računarski podržano projektovanje (Eng. Računarski podržano projektovanje Osnove procesnog upravljanja. Akviziciju podataka. Richard A. asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 45 časova predavanja. vanredni profesor dr Petar Marić. 2003. koji studenti dobiju u elektronskoj formi na početku nastave 60 . Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja i auditorne vježbe po radnim sedmicama: (1) Uvod u automatizaciju proizvodnje. Chang. Programiranje robota. Na serveru Fakulteta Metodi i mediji korišćeni u postoji osnovna literatura i drugi prateći sadržaji za predmet..Wysk. (12) Osnovni principi brzog dobijanja prototipa.7) Numeričko upravljanje. Uspješnost izvođenja laboratorijskih vježbi se ocjenjuje. Diskretizacija signala. vanredni profesor Darko Milinčić. Introduction to Robotics in CIM System. Laboratorijske vježbe se održavaju sinhrono sa predavanjima i auditornim vježbama. (13) Projektovanje i integracija automatizovanih proizvodnih ćelija. (9) Industrijski roboti. Numeričko upravljanje. Uvod u AutoCAD (2 časa) 2. Predmet se izvodi u poslednjem semestru studija I ciklusa. dr Petar Marić. Nakon razumijevanja i osposobljavanja za programiranje numerički upravljanih mašina i industrijskih robota sposobn su da integrišu složene računarski upravljane sisteme.CAD). (2) Računarsko modelovanje 3D prostora i objekata. srednji Osnove računarske tehnike. Programiranje proizvodnih ćelija. Poslije svake pređene oblasti provodi se testiranje svih studenata. (15)Problemi sigurnosti u računarski integrisanoj proizvodnji.Wang. te 120 časova samostalnog rada. Stiču se inženjerska znanja iz analize i projektovanja kontinualnih i diskretnih procesa. Akvizicija i razmjena podataka u lokalnoj mreži. Problemi sigurnosti u računarski integrisanoj proizvodnji. Za nastavi laboratorijski rad se koriste PLC i edukaconi robot ROBIX i simulacije pomoću softverskih alata AutoCAD i OrCAD. Inžinjerska specifikacija proizvoda. 5% nosi aktivno praćenje nastave. ocjena se zaključuje na osnovu kontinualnih provjera ili se student upućuje na polaganje integralnog ispita. James A. Industrijski roboti. (10) Kinematika robota. 25% nose bodovi za sve urađene testove i laboratorijske vježbe Svaki student je obavezan da uradi seminarski rad koji nosi 70% bodova. Automatski se prate sve osnovne aktivnosti studenata. Alati i fiksatori za automatsku obradu. Projektovanje i integracija automatizovanih proizvodnih ćelija.Naziv predmeta Šifra predmeta A814 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Računarski integrisana proizvodnja Semestar VIII Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+1+1 Studijski program Računarstvo i informatika: Smijer računarski inžinjering Studenti trebaju da se upoznaju sa osnovnim principima računarske integracije proizvodnih procesa.

teorija) veći od 50% od 9. eUčenje. Operacije u tački. Uslov za pristupanje završnom ispitu je 11. Woods: Digital Image Processing. Algoritmi za obradu slike u prostornom i frekvencijskom domenu. više od 18 bodova na projektu. Obrada i analiza multimedijalnih signala. Richard Eugene Woods. Gonzalez. 2. Kompresija 2D slika: kompresija bez i sa gubicima. algebarske operacije. kosinusna transformacija. 30 časova laboratorijskih vježbi i 105 časova samostalnog rada Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta 1. waveleti. praktični dio. domenu. Popović: Digitalna obrada slike. Prvi kolokvij. sedmica: 2D sistemi. Rafael C. ispit nosi 50 bodova (12 bodova praktični 13. 10. Castleman: Digital Image Processing Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) Dr Zdenka Babić. Kontinualno praćenje: 36 bodova projekat. 2D sistemi. percepcija. kumulativni ispit ako je postignuti broj 7. strukture podataka za digitalne slike. Pronalaženje znanja u skupovima podataka (Data mining) dr Zdenka Babić. kao i mogućnostima primjene digitalne obrade slike. sedmica: Matematička morfologija. Steven L. Rafael C. analiza i interpretacija slika. sedmica: Rekapitulacija. Matematička morfologija. filtriranje u prostornom i frekvencijskom domenu. Po završetku ovog kursa Obrazovni ciljevi i ishodi studenti će posjedovati teorijsko i praktično znanje iz digitalne obrade slike i biti upoznati sa savremenim rješenjima i učenja primjenama. sedmica: Analiza i interpretacija. 12 14. 4 boda teorija – test. vanredni profesor dr Zdenka Babić. multirezolucioni pristupi. Materijali za eUčenje. implementiraju algoritmi za obradu i analizu slike i testiraju ih na karakterističnim primjerima. Histogram sive slike. Osnovna: Zdenka Babić: Digitalna obrada slike (elektronska i štampana skripta. Odmjeravanje i kvantizacija. određivanje ivica Konačna ocjena se formira na osnovu objekata. Transformacije slike: 2D Furijeova transformacija. pozitivnu ocjenu na završnom ispitu je više Na laboratorijskim vježbama studenti se upoznaju sa sledećim konceptima: transformacije intenziteta piksela. Imaging sistemi i softverska okruženja. sedmica: Transformacioni metodi i standardi za kompresiju slika. Osnovne operacije u prostornom domenu: algebarske operacije. viši asistent 45 časova teorijske nastave. matematička morfologija. Primjena neuronskih mreža u digitalnoj obradi slike. Eddins: Digital Image Processing Using MATLAB. sedmica: Segmentacija slike. dvodimenzionalna Furijeova transformacija i filtriranje u frekvencijskom teorija). Moduli II ciklusa: Obrada i analiza slike. Uslov za 15. sedmica: Transformacije slike. Kenetth R. Metodi i mediji korišćeni u Interaktivna predavanja uz korištenje projektora i laboratorijske vježbe zasnovane na hardveru i softveru za digitalnu obradu nastavi slike. Kroz rad na projektnim zadacima studenti će sticati iskustvo u timskom radu. Richard E. Segmentacija slike: detekcija ivica. 8 bodova teorija – pismeni ispit. dio. Biomedicinski signali i sistemi. thresholding. Gonzalez. segmentacija slike. histogramom. sedmica: Uvod. od 50% od svake aktivnosti (praktičnio dio. Digitalna televizija. poboljšanje slike filtriranjem u frekvencijskom domenu. Reprezentacija i deskripcija. sedmica: Filtriranje u prostornom domenu. planiranog. srednji Potrebno je osnovno poznavanje digitalne obrade signala i MATLAB-a. Postignuti bodovi kroz provjere uvećani za 4. operacije nad 2 provjere znanja sa po 16 bodova (6 bodova praktični dio. Geometrijske transformacije slike. sedmica: Rekapitulacija. 100% i sabrani sa bodovima ostvarenim 5. 6 bodova teorija – usmeni ispit). Prepoznavanje uzoraka. sedmica: Prezentacije projekata. sedmica: Reprezentacija i deskripcija. na izradi projekta će se prihvatiti kao 6. uputstva za vježbe na webu) Preporučena: Miodrag V. sedmica: Geometrijske transformacije slike. filtriranje u prostornom domenu. Telemedicina i medicinska informatika. Elementi vizuelne percepcije. bodova teorija – usmeni ispit). Drugi kolokvij. vanredni profesor mr Vladimir Risojević. ostale separabilne transformacije slike. histogram.Naziv predmeta Šifra predmeta M882 Studijski program Ciklus studija I Semestar VIII Digitalna obrada slike Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 3+0+2 Odsjek za elektroniku i telekomunikacije. Pretraživanje multimedijalnih podataka. Završni 12. uklanjanje poremećaja pomoću inverznog i Wienerovog filtra. Na vježbama studenti pišu programe kojima se zbira broja bodova osvarenih kroz kontinualne provjere i na završnom ispitu. Houghova transformacija. Restauracija i poboljšanje slike. bodova po svakoj aktivnosti (projekat. Odsjek za računarstvo i informatiku Osnovni cilj predmeta je sticanje teorijskog znanja i praktičnih vještina u digitalnoj obradi slike. korekcija sjenčenja. 3. 8. Metodi vještačke inteligencije. vanredni profesor 61 . sedmica: Kompresija i obrada slika u boji. sedmica: Metodi kompresije bez i sa gubicima.

. U skladu sa pravilima studiranja na 1.. te 90 časova samostalnog rada. Povezivanje sa ulaznim i izlaznim. Pojedinačni LED elementi. Tajmeri/brojači. Serijski interfejs. Struktura U/I portova. tastatura. Upravljanje koračnim motorom. Načini U/I prenosa. 2. Laboratorijske vježbe se odvijaju tokom semestra i sastoje se od praktičnog rada studenata u laboratoriji na projektovanju. Optički enkoderi. 10. 15.Naziv predmeta Šifra predmeta M884 Studijski program Obrazovni ciljevi i ishodi učenja Ciklus studija I Semestar VIII Mikroprocesorski sistemi II Tip predmeta izborni Bodovi (ECTS) 6 Fond časova 2+2+1 Odsjek za elektroniku i telekomunikacije (smjer za elektroniku). Signali. tastatura. Registri i registarsko područje. Smanjenje potrošnje. redovni profesor M. redovni profesor dr Zlatko Bundalo. Stojčev: Savremeni 16-bitni i 32-bitni mikroprocesori Z.. Prekidači. Kroz izradu projektnih zadataka studenti će biti uključeni u timski rad. 14. Registri i registarsko područje. Osnovi računarske tehnike 2. Skup instrukcija mikrokontrolera. teorijska i praktična znanja iz oblasti projektovanja sistema sa korištenjem mikrokontrolera. Metodi i mediji korišćeni u klasična predavanja na tabli. 4. Optički enkoderi. aktuatorskim elementima i sklopovima. Formati podataka. programiranju i razvoju na razvojnim pločama za realizaciju prototipa. Skup instrukcija mikrokontrolera. odsjek za računarstvo i informatiku (oba smjera) Osnovni cilj je sticanje teoretskog i praktičnog znanja iz oblasti projektovanja sistema baziranih na korištenju mikrokontrolera. Rješenja sa EPROM-om. Signali. Blanuša: Skripta za laboratorijske vježbe (web) 62 ... napredni Arhitektura računara. Nakon završenog predmeta student bi trebalo da posjeduje osnovna teorijska znanja o mikrokontrolerskim sistemima. 11. Hardversko rješenje. sedmica: Načini povezivanja i upravljanja izlaznim. Prekidači. senzorskim elementima i sklopovima. Bundalo: Mikroprocesorski sistemi II (materijali sa predavanja) B. redovni profesor mr Branko Blanuša. Tajmeri/brojači. Prekidi. Struktura U/I portova. Kombinaciona i sekvencijalna digitalna kola. ciklusu Indikacioni elementi i displeji. Senzori svjetlosti.. 30 časova auditornih i 15 časova laboratorijskih vježbi.. Temperaturski senzori. Upravljanje motorima.. položaja i smjera kretanja. Organizacija memorije. Postupak projektovanja mikroprocesorskog sistema. Pojedinačni LED elementi. 5. sedmica: Projektovanje i realizacija mikroprocesorskog sistema zasnovanog na mikrokontroleru. Osnovi elektronike i digitalne tehnike. Detektori položaja. sedmica: Arhitektura i organizacija mikrokontrolera. Postupak projektovanja mikroprocesorskog sistema. Senzori temperature i svjetlosti. 13. Detektori položaja. viši asistent Za savladavanje gradiva potrebno je 30 časova predavanja. Odredjivanje brzine. 6. tasteri. Prekidi. Preporučeni predmeti: Osnovi računarske tehnike 1. sedam-segmentni i tačkasto-matrični LED displeji. Projektovanje digitalnih sistema (viši kurs) dr Zlatko Bundalo. sedmica: Arhitektura mikroprocesorskog sistema. programiranje i simulacije na računaru. 9. 12. Memorijski i U/I sklopovi. Asemblerski jezik. 3. elementima i sklopovima. Upravljanje koračnim motorom. Programiranje u asemblerskom jeziku. Organizacija memorije. Arhitektura i organizacija mikrokontrolera. 8. Indikacioni elementi i displeji.. senzorskim i aktuatorskim. sedmica: Načini povezivanja i upravljanja ulaznim. položaja i smjera kretanja. Blanuša: Upustvo za rad sa razvojnim okruženjem Easy8051a B. Odredjivanje brzine. Osnovi programiranja. Arhitektura računara II ciklus: Specijalizovani mikroračunarski sistemi. Auditorne i laboratorijske vježbe prate predavanja. sedam-segmentni i tačkasto-matrični LED displeji. Upravljanje motorima. Plan realizacije Način ispitivanja Sadržaj predmeta Nivo predmeta Preduslovi Preporučeni predmeti u toku daljeg studija Odgovorni nastavnik Nastavnici na predmetu Saradnici na predmetu Opterećenje studenta Predavanja: 1. power point prezentacije. Principi programiranja.. tasteri. rad na razvojnom sistemu nastavi Literatura Posebna naznaka za predmet Podatke dostavio(la) dr Zlatko Bundalo. Arhitektura mikroprocesorskih sistema. LCD displeji. Asemblerski jezik. 7. Asemblerski jezik. Serijski interfejs. LCD displeji.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->