P. 1
Milicevic_Narodni običaji i vjerovanja u Sinjskoj krajini

Milicevic_Narodni običaji i vjerovanja u Sinjskoj krajini

|Views: 989|Likes:
Published by Milo Dijete

More info:

Published by: Milo Dijete on Jul 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/16/2013

pdf

text

original

JOSIP

MILICEVIC

NARODNI

OBICAJI U SINJSKOJ
UVOD

I VJEROVANJA

KRAHNI

obuhvacajuc; Ii Sinjsku krajrou, iako se tli podaoi eesto geografski ne razigra.ni6uju (npr, knjige A. Fortisa 'i 1. Lovrica ,0 koj'ima ce kasnije hili visegovora): b) li1.lataturom koja kabkada ne obiluje podsctme, ali obraduje Iisklju· Civo SinJsku krajmu. Grada. koju su zap:isaJ.i suradnioi Iilstituta za narodnu umjetnost i kojase Cuva medu rukopisnim zbti.flkama teustanove veoma je opsezna, a ,naroaito su na terersu bogaeo obradeni svadbeni ·i pokladnri obiCaji. S obzarom na opseg grade. svasa 00 tdh tema .mogla bi bitu predmeo posebnog p~iloga, pogotovo kad bi se dala opSimiJa analiza sliOJliOl'i!bi. till obicaja sa sliCnima u drugim krajevima Jugoslavije. Taka npr., us sve naptse u ~opasJlJim zbirkama 1966. godine $Ddmlden je i 16 nun f<ilrn '0 pok.ladnim Obiea]ima SiQjske krajine, a Mate .Liva-ja, sIuZ.ben:iJk muzeja u Sinju,s.nim!io je magnetofonski neke teksbove poklad, nih Sala ri igara, Opis pojed:i.nih ma8ka.'ra i igara kOje one Iavode, uz raZlicite dramske tekstove, toHko je opsezan da ga ne moZemo ovdje dondjeti u cjel!in:i. Iz istog x.az.log.a ne objavljujemo ni svugradu 0 ostalim obicajima i vjerovanjima, Objavljenugradu dijeUmo na tri poglavlja (2rl.votni, godiSnjri i ootali obieaji), a na kraju svaJoog poglavlja donosimo zakljuCno razmatranje s kratkom .anallaom till obicaja. Koliko to bude moguee nastoiat demo utvrditi da 11se neki o'bicaj i do danas odrzao ili Je nesnao u proSiosti (za ana sela u kojlima smo to mogU ispttata). Gospodarski su uvjehi na oijelom ovom podrueju prili6no uj ednaCeni , pa ne nataetmo neke bitnii:je razlike U obicajima i Zivotu stanovniStva sela na samom rubu Sinj,skog polja ri sela. neste udaljendjih od njega. JednaiIDo tako nema ve6ih ,razlilta ill 'll obiCa~
:m NlLl'Odna
1JJnjetnost.

Obi.caj'i i vjerovanje Sinjske ikTajiine opiSaaJdsu u ovom p:oilogu u prvom redu na osnovu grade i:z rukopisnih zbirki Instlituta za DB.rodnu umietnost u Zagrebu ..Uljedn.o sam sa !lror.istio 'i .literaturom: a) koja donosi opstrne opise obicajaSirega dalmatinSkog podrucja

433

sela. Nekoliko kazivaca posebno mi je istaklo da siromasni nssu mogU priredlivabi pir koji bi trajao vise dana mti odrsavatt druge obicaje

}irna katollckog i pravoslavnog stanovnistva.r Uccljd.vije su razliik..e u tome kalko isti obicaj slave bogati'j,i Hi siramaiSnijt stanovnict Jstoga

vezane uz vece matenjatns troskove. I sama otmtcadjevojeka, koja je u proslostd bila cesta u Sinjsko] kra:jini, odrzavala se u dosta slu-

cajeva zato da se {time izbjegne uobicajeno svadbeno slavlje itroskovi oko njegova odrzavanja Zbog toga, a Ii iz drugih raztoga (kulturni napredak, tndustrdjalisaeija i 51.) pojedine obitelji vee odavna naodriavaiju stare obleaje dok ih druge odrsavaju i dallas. Isto su tako u nekim selima obiCaj.i odavno smanjeni na najmanju mjeru, a negdje S'U se duze odrZavali, gdjegdjecak. i do danas .. Ne mosemo gotovo ni U jednom slucaju odrediti talmlU granieu do kada se koji obiea] odrzavao, PrY!, a pogotovo drugi svjeotski rat uvel:ike su utjecali na promjenu naeina zrvota i obicaja. Mnogi su obicaji nestali oko poeetka prvog i napose drugoga rata,ali, iako ih obicaje i pravlla, No i pored toga nestaju nekadaSnji obicaji, ali je teSko vjercvaot da i buduce genera.cije nece odrmti. neke obi6aje, doduse u veoma izrnijenjenu obliku i 5 novirn funkeijama. Slavljenje niosti, a vjerojatno

selo !ka'O c,jelina nije odrzalo , pojedine

5U

porodice

zadrzale

stare

Nove godine, karnevala

ce buduce

i

svadbe vieroiaeno

generacije izgraditi

ce se od.rZatii i u buduc·
i svoje nove obieaje.

A. ZIVOTNI OBICAJI

ZENIDBENI matinske

OBICAJI I VJEROVANJA

0 Morlacima (kojim nazrvom obuhvaca stanovnistvo Dalzagore, pa i smjsko podrucje) 1. Lovrie konstaeira da se Ijubavnaacuvstva Izmedu oba spola obja.snjuju potpuno slobodno i nitlk.o ne smatra uvredom ako ga draga nece, Oni 5U U ovoj, kao ~ u mnogim drugim stvartma, fataUsti« pa u nj,llOYoj sredini IjucM.neznaju za Ijubavnu ceznju, tjeskobu, grceve,UZdahe, ploo is-lJi.cJ;ledosadne gal'3J1lter;ije.Dalje kaze. da se od ljubavi. ne prelazli redovito na brak, stD zaV'isi ka:tk:ada »od njihove vlastite volje, a katikada od volje porodice, pa se u nekim wJestima sklapaju brakDvt, ada se buducisupruzt nisu ntk:ada hi vidjeli,osim u casu kad tzvrsavafu crkvene ceremontje«. rsto tako konstatira da se djeea iz postovanjaprema roditelj1ma oeste zene prema volji roditelja.2 Taj podatak iz 1776. mozemo dopuniti drugun iz pripovijet;ke D. simunovica M u I j i k a gdje se kaZe da »ZeIl'idbe u Orazl nijesu bile irlk.ad eudnovate ·ni zapletene: roditelji se
, Sta;nov-ni~tvo SIn,l5ke kTnjine, preteZnO je hrv>:l1.sko,ri.mokatoH~ke "jere. Godin" 1939. u ~oJ SirijskoJ I nUjskoJ op(linl od ukllllno 44.345 sw.n.ovnilm b)lp je 42.178 katQilk.a. a 2.ln pra.voSlavca.' (t<odiSrijak Banorin"ke vl""ti Bano\'inil Hrvat$ke, 1939 - 211.!tolovo~a - 194t1.I, Za.greb· 194(), ser. 318). Prilikom popisa stanovntstve 1953. utvrdeno J!l da od ukupno 69.1&2 stanOVnika t~jega kotata SlnJ (u koli je uklJutena. i Vrlika) im.2, 60.28~ Hn''atn i Q.!l45 .Seba. (P-op19 stanevniUva 195~, 1mJlga. vnr. tifl:rodnoSt Itnaterlnjl Jezik. Padsel ~ sre:zove prem..a.upra:vnoj podell u l~. godJ.nl, Beocra41.!I5lJ.

Govoreci.

srr.

JugoSlBVenske !lkad{lffiije, .Zagreb I94B,

226). • Ivan

Lov-ric,

. . I1ilje§ke.

0

Putu

pe

Dalmacijl opata str. 112. - 1l4.

. Albei"W

Fort·if;a,

<dIIll e :

LoVTIc),

Izd8.VlItld

zaVOd

434

jedne i druge strane dogovore, i mladi se vjencaju i1:i se i bez vlencania roddtelji dogovore - i to je glavnc.«! I ostah podaoi iz lli.teratallre, kao i ani kaziV1aca, zap!isani pnlje 2-3 godinre, govore da je na poeelilw ovoga stoljeoa, a dijelorll 'i dzmedu dva reta u selima Sinjsk.e ikraj1ine za d..zOOl'buduceg' braenog druga hila odluena Tlijee roditelja. Nesumnjivo je da postoje 1 slq.ea.jew. da mladenoi santi adluce 0 moore, a rodd.teljri: to odobre, i11 pak dase mladenei dogovore i stvore braenu vezu uz protivljenje rodttelja kioj,i sa s 1li.mepomite nalcen par godina ill se ne porrare nrikada. No takWhslucajevasklapanja braka protivno volji roditelja bilo je relatavno malo. Isto tako, premda se u Sinjskoj krajini veoma cesto euje rijoc umak (otmtoa) i premda Sa na prvt pogled cini. da [e to cest oblik sklapanja braka, iscrpna analizavjerojauno bi pokazala cia je postotak na talj na61n Sklopljendh braikova mnogo manjt, (Za tu svrhu urebalo hi st8Jt:istiCki anal:izirattd sve sklopljenebraikove u nekolilk!o sela u perlodu posljednjili 20-50 godina). Rezultati istraslvanja pomaza1i bi da suti slueajevt li nelcim selima Cascd. -i seljaci ill ne smatraju 210m, dok su u drugim selima rjedi i tu ih seoska sredina osu~je, pa 'izvrSioce donekle nastojt d.zlolirBlti d. kazmti. No, kaiko ortmica nije redovan ob11k sklapanja braka.,o njo] cemo dati vise podat:bak:a na kraju ovoga poglavlja. Djevojka i mladic upoznaju se na pasi i prli drugim gospodarsktrn poslovima ilt u trenucima odmora i razonode: ria sijelu, u kolu nakon mise ili na derneku (sajmu). Na sijelu mladic nastoji saznati raspolorepJe i sklcnost djevojrke prema sebi. Stoga on s ostaltm mlad:i6ima dade na sijelo u ku6u djevojke koju je zamirio - lk{)ja rnu je simpatiena. U jednom Casu on traZi da mu donese vade. Ako mu ona neee dollli(jeti iHako izh1e dz sobe pa po neleo] zend. posalje vodu, znak je da ne .zel1 s njan razgovarati. Ako mu donese vodu, znak je da rnu je sklona. U nek:im slucajevdma mladac elm vidi da djevojka ide po vodu (nekada je voda zapravo pred ku6nllm vrattma iLi u drugoj pros toriji , a nekad djevajka samo simbolicno ide po vodu jer je voda u sobi u ko)'oj je sijelo) mladic izlamiza njom i ora pred vratuma raagovaraju. Boslije toga mladsc poomje CesCe dolaziti na s-ijelo, cesto 1. sam, bez svojrih prijatelJa_ Kalko se vee vldi njegova simpatija prema tOj dJe· Vojoi djevojCini toditelji vee pomisljajl,l na brak i oni se zajedno s djevojokom i usom T{)dbinompooinjiU raspitivati 0 limoV'inskiOIn stanju .A1oo smatraju da mlaro6 mje dovoljno dobar te da nece moo osigura1Ji dobaT IDvot njmov'Oj keaI"i, romtelji je pokusav.aju. odgovoriti ad njega i kaZu; »sta ces za njega, nit je lovac, nit je kOS8c«. (Btna2/e)4 U vremenu do prvoga svjetskog f_aU\,u rnanjim izuzeeima i izmedu ratova, djevoj:ke su gotovo bes rprtgovora 1 fa.talisrtliclti rim~e odluke p

sastanu. Kakose

mJadiea..

~at1

• DlUoSlmunovM, b!lbrnne prlpovljetke, NaklMltil"'"-vod Hrva.tske. Zagreb 1947, str, 38. ''0:' poJOOinl poda.tak ~tavlt cerna 11 rogradu 1me seia u kome. Ie zilbilJ~. Ne6emo sv&.1d put u koJo) se rokol'i$.oJ '!;birel na\az! tajJXlctatak, nego ovdje dcnosnno pop1$ zbirki I kOja Mia obuhV!lCa poJedina zblrk.a: L Nlkol.. Boni.tal!IcitOtln, Fol kJol'lU!. gradll. Sinj ske krll.j ine, god, 1956, rkp. lNU br. 328, obrad:uje sela: Dlemo" Dug.o Pulje, Ha.n, Hrvace. Obrovac. . . 2. Nikola Bcinifatl<! ROI\in. POlklom!'! grads Sfnj!l i okolice, g6d. 1966. r!<p. INPbr. 157, obullv;L(!a rela: Biteli.':-, Elrnaaa .. Citlnk, Glavlee. Grab. Otok, RsdoMc iZelovo. 3. JoSip MUl~vj<l; F-olklor Sinjske I Vrlii:lire kmjine, god. 1967. rkp, INU br. 758. Qbnhvata. sela: Brnaz.e, GaUna, Dlcmo, Gala" Garjak" Glllvl<», Grab, Han, HrY&ee,Jabuka, Jellll!a, Kooule, Mam'Jce, .Modr~. Obrovac, Otok, Polal!a. PotravlJe,. TrtlJ, Turj e.cl, U{lovIMQI, Veil!!, VInBl16, Vojni6, Vrlika i Zelovo. Aka se navode podact lz osl:alibruJWplsa INU, to Je posebno ~.

435

hllj. Oval <::Ianak obJ!lvlje.ila«.smije ula21iti u kolo i ne smije se udavati. Krausa 4ailll'opop.provodadziju.. a u tom suga sIueaju sami traZili ill su nash posredneka . »A slutila. 2enldba. »Zcltehen \.J . Rijee sajam tu ne oznacava trgovar. da se od parntivijeka u Cettlni. i ud!ldba 1. S.G . Tom pri. . s!. Tek karl djevoj6ica odraste i postane djevojka..tikom ram medusobnog upoznavanja i odabiranja braenog druga sastajald su se u jednoj ku:6imladici i djevdjke ill dstog. a ponekad i iz drugih sela. Koliko su saimovt zaasta bm prilika da se pokaZu djevojke dozrele vee za udaju.cetka ovog stoljeea donosi Aleksandar Mi. autor tvrdi da S!U resti sl·ueajevlizenddbe i udaje s potpuno nepoznatim parmerom. Prije -svega.rod:itelja da ih udaju za nekog mladica kfrjega6esto nisu nl poznavale. udaju cure samo po zapovdljedi sV"Ojrih roditelja.. No Ii ·tu je kao i priLilkom udaje pravilo kojega . pa da rrmoge zeme ne Ijube svoje muzeve. da joj vee nadose mum i zeljno cerkaSe. pa rna imala i mladica. a u pripo. sto nije obica].za sijelo koje se odrzava neposredno pred Bozid.. simunovic u propDV'ijeol De r dan: . da ill mladiei uposnaju US da medu na Sv.531. makar kako bilo lijepa i odrasla. eta eura govori 0 ljubavi. je po ujasovu cescero dolazenju i. kn].. Kiol1ko je to djevojka shvaCala kao normalsn nacin sklapanja braka pokamlje nam D. GUrski sajam«. Autor razlikuje derdan • $lmunov16 rv. Beograd 1906. Neke osobitosti U svadbenim obicajima i obi~jima vezanim uz sajam u Dalmatinskoj zagort Iz po. Ii sto ne smije pokazati. BeLIV. A znald. dok se ne uda startja sestra. Savu.Norddaln. onda su joj roditelji vecim mirazom njima odaberu buduCu zen1u.alo je nekada vaznu mlogu kako za upoanavanje buduoih mladenaca tako i za pokazivanje da Je neka djevojka dozrela za kolo i brBik.. str.setka mise.00 djevojke strogo drze: mlada sestra. ne . 436 .a zato.rn4<. da joj je koji momak drag« . «. 524 . str.djeVojke pokaZu u drustvu.1:l. Dok djevojke s mladdoima igI'aju u 100lu djevojCice stoje oko kola:l pomalo sudjeluju u pjevanju. 37_ . da se cure i ne opiru za nedraga pool ..W¢4 190'7. a katloUoisu isli njima na sijelo nastojah naoibracnog druga. ToOje znalt da je vee dozrela za brak i to je prvo javno ulazenje u drustvo. I. 194 I 13L .IJe vee upoznavanje rnladica i dj evo1aka.n jepodnaslovQm:. materlnu vecem mil ovanjt. su 'i il. pocmje :igtati u kolu. Kolo. da Joj ga pokaZu . • AlekSaridar Mitrovl.6. im. Pravoslavni mladiei dolazrli su na to sjelo katoUka.l!yteliO.1 $jeverno! Da. Godisnji sajmovi i crkvene svecanostt bili su najpovoljnija pnlika da 00 . tadasu mladici eamirat: (~odabirali) djevojke.aU"JI. 3). A'~o se starija sestra nije rnogla udati zbog neke Hzioke mane. vidimo iz podatka da se za sajam u Vrliei u prvu nedjelju 1is'bopada (Gospa od rOZanja ili Ro2a· rica) govorilo: »Rooarica je zamiiras.ke. II nesto izmjjenjenoJ Iot:ml u knJhl P.l. Taj se sajam zove 'i »glavn. U VrUci je zabiljezen i naziv »godisnj! cul'skii kuent sajam. vijeci Al k a r isti autor govori: »Znali SU.trovic u prilogu:Z en i d b a i ud ad b a u sj eve rna j Da 1m ac i j iG odakle cemo kratko dO!l:tijetiMke podatke.lj1(dalje: MltrovlcL Arhi" za pravne I dru§tvene nfll.. Majka dovede na sajam odraslu kcerk'U koja na sebi ima aeraan (Mitrovic donosi naziv aendar). tj. koje se piesalo u b:l!m:i:ni crkve nakcn zavt.

r'RdaUdjecu. Takav sluca] sigurno nije bio izuzetan.nl np"" se poole HI ven1!BjI.· . a zadr2linljezin der<ian ..p-omenu hr. dolazi do crkvenog ill gradanskog' vjencanja. ".ljlirlWoiu«.ovna s rozirna j jabukwn uzublma. dok ne prikupe dovoljno novaea za [pr. U 'I'\1:rjacima jeu~ nose u torbi voea. od prcije. Tako sam god. S d.vO<JemI zovu je naldCi:na OM 229). ako more dOhvaUtl. Oi.Iad!ic na Itnlljevske ak(IdemJJe.l!.rjellta ». knj. sa obavlJ~ pcmedjeljkom ill srlJedom (str.KatJkada mve nevjenCani. Beograd 1930. dramski mo.~). . Autor u drugom prilogu8 donost dopunu opisu Zienidbe u sjevemoj Dalmaciji i izncsi podatke iz· sudskih spisa 0 siucajevima gdje mladie oduzme djevojci derdan i nakon stanovitoga vremena probnog braka otlera je 1. Kada m.cima pirdZija. Dovodenjem djevojke til vlastitu kuou tnl. 4 kale \II!. Sinobo. ·a:kotlo mladic. te ju je na kraju otjerao kuOi. koja je ovdje miraz u pokretnoj ili nepokretnoj imovini. U prvom redu mladic zeli vldjetd moze Ii mu djevojka . je jedan takav motiv usao i u umjetmclco narodno st:!varalastvo. Navjesta.. kola~. prvenectJelje po vJent8.sla. Novae. nego na debelojposmvd priSiven kova!ll!inovae k:oji nije probusen te joS uvij6k ima punu vnijedinast kad se skiine sa derdaaa. 493.. uz pucnjevu pusaka i uz veliko pjevanje idu na vjencanje a za njima tree njihova djscac. . 215 - 231)).a tome se ne protive ni njezini roditelji. Naprotiv. lJubl PIS.almatinskih. 1 jenpj..ipremanje svecanoga svadbenog' slavlja. 225 uz!!.U Turjpcima mladD. Erdeljanovie). po dolasku m1.) i pica. Sudionici svMbeOOVU'·5(> u Tw"j'a. Derdan ovdje nije ogrliea.c navodJ. u Turjacin\a fOd.o.da da je to l't'doV1UlOpo)ava 1 kO<l pra. koji doblje ·ne.. tj. .Srpsli:e ac . Qna je tsti dan posla s njim njegovoj kuci. iz Polace ~oji je na sajmu u Kninu upoznao djevojku Mandu s..stanovitoga vremena. Mitrovic kaZ€ da su mu poznati sIU¢ajevi »da mladenci. 228).? Drugi je razlog vojska. [e u pravoml!. 1966.11 (str. t gornji pracg (srr. na str.a. seta Turja.doZenje rodblna i prlJateijl &""Ilj\l pnnos ill ~ UI zaeblreu. cptse 437 .atka 0 2enldbl ·U SllIjskoj krnj1ni kOja doncst ErdeljMovie .... tebacajupUtem djeci (5tr." zove IS'! u 'I'\ujacJfD& dar na urniva. iz Vrbnika kod Knina i obmanuo je prieama 0 svom bogatstvu.oJ ku6i u TUt"jaeini.Sinjs)<e kra. str. LXXIX.a tive nevJenCli. Ne mozemo ovdje nabrajatt sve stucajeve.seca' nakoll vJeooanja. Djevojku dovodi kuci uz njezin pristanak i p:riSltanaik. duZe razgovaraju i dogovaraju ISB. J\4lt:r<)vic.. a vjerojatno je postajao Ii III Sinjskoj kmj-ini. 229).bna iulanja.toll:JQ1.. ali joj je Tanastje vee bio oduzeo derdan. - Jo~ o !lenidbi i ucladbi u sjeverno] Dalmac~ji. pose. Ovdje autor: is"bice raz·l!iku izmertu termina ooontti i vjencati se. ETdel. jestiva (pl'!lifuo po'gl!Cu i ~no 'brav~ . koJ.saljmu rugleda tako dkicenu djevo}k:u ide s njom pleSatJi. a derdan je miraz u gotovu noveu.1. u slueaju da je nerotkinja ili u .ci i :IDval:e i iz vlru.cuje preko mJadoiieruinll Iru. Bunj evaca (str.vo.njesvatoviroa. pollva. Jil.Jine Iz postOj€ee literatu:re. je to rljetko )rod Bunjev (katOli. str.Janovtc <lonruii.ma u potpunOJ vJen~anoj opremi (str . ali iznosimo sluca] Tanasija M.. Arhlv sa pravne I dru!\tvene 0 patekl .tu (!<jmo' 6p()menutlnel<a~ tvronje. (str.llsuj wi ~dbfme obi daje d. VjenCanje.vlIC8.telJi dol_ nevj'eStl u po'ode.. 'a ovdje IznoSlmosve potl. 8 podru6Ja. a dIi..nJu Ide u crkvu &a diverima.l. I ka.22:91. (:st r..a.e oki~ena . 228. gdje.1 • JovRn ErdelJ. a ·tek nako!f.a do dva mJe. 226).Za ptr kod mla. A.). Mladid se U ono vrijeme nije smio vjencati prije odsluzenja vojnog roka pa su mnogi mJadi6i doveli djevoJku ·a vjencaIi je rtek po povrntku . Bunjevacaldalje: 4S5. preba.adic je ozenjenti djevojka udata. Beograd 1907.ntge PIIk straae Erdeljanov:l.reilih SVadbenlh obreda d\de vreDlBll.JIIUTUtJacimll . u Knillsmoj9 i vrli6koj kIajIni.slucaju nesloge mladdc otiera djevojku. okQ1tci B'ankovca.11doZenjin. pr!lut I sJ. Tek nakon stanovita vremena ona je uvidjela prevaru. snimio i.a I dr.titihzap!sa.zelli. podatak D. Deset c:Iru:l.a. II ona I muiemlli dje:verom nakon toga. 528. Z!1l. a zs. Vee tu noc mladic odvodi djevojku svojoj kuai i otada . viaea 1m po'ode (str.vnog stanOvnl!tvll vrlo I"8Scproatranj en obi~aJ da mladenei ~on tzvr. smmajucl maskare iz Graba. U dalJnJem teks.229J.Rnovie u knjizl n.buka kOju uevieSta.)... 229). Postojt vise razloga za postojanje talrvog probnog braka. svojih rodi·telja..zive kao muz izena. Aleksandar Mitrovic" nat!ke.Z svoje kuce.

a U slueajevJma vjencanja bez spomenutog probnog bMlm mtadenei SU obiOno strupali n brnk bez predbraenog tslmlstva. Ali. timo Je osrarnoeua.a danas se ni to viSe ne dagad:a . kapu sama. II Lov1i(j. i pored strogih zabrana.:i!kTlitil udajorn. a 20-30 za muskarce.» Neb kaZli da djevojka mora biti sta:. kako Lovric naVlOdJi: »pokaeaja sklonostt za kakav nedopuste'ni uZitak i aka hi se obaznalo.zn!lk djevtl!anstvlI. djevoike su se nekad udavale sa 20-25 goddna. Dab za sklapa:nje braka u ovim kr. moZe ostati u drugom stanju: »Kad u njenom selu bogate dievojke zanesu.. djeYojka drugojpred crkvom skinula s gtave crvenu kapu. Zorn. U najvise slucajeva prosnja je formalna jer SiU se mladde i djevojka vee pl'ije 0 10 J.rija od 20 godina jer »kuca stojd jednu 60scu na zemlji a tri na remll a. str. da ill je . 1843.ako je Delta djevO'jka. Zanimljiv je pOdatak sto ga u romanu K urI a n oj navodi M. INU 'pr. Vanbraeno dijete zove se mule. (dalje: l'!ofi6).ko je 'kao 16-godiSnji mladrc prevario 13-godiffiju djevojku govorect joj da je bogat. I porttetl. vise Prosnja Kada se mladic odluoi zenitd.n betelto rcsso OSS.vitar nagrdio'. S druge strane u shnunoviceVlim djeldma nalaeimo podatke cia su se djevojke mlade udavale pa u pripovijeci M u I j Ii 'k a ka-Ze da su se djevojke udavale nkadbi im bilo cetJrnaestl. (Prema. B. i.JO bio je puk:i sdromah. pa to i fratar presuti s oltara«. . . U ve6ini sela.koji joj redovno nade muza«.je stanovruka I>il.3 . Ako je djevojka prije braka ostala u drugom stanju.: A.mc.da bi se U SIuooju. bill. Bw(W.." scene dena viti morr.idbiika. da u njega »dvi mlinice rnelju i st-anje sest krilometara u k:vaidTat«. stekta predbracna dskustva i.i6: r kp..13. zefisko dijate mulica a musko mulac.jma nije odredena i vartra u rasponu od 13-30 godina za Zene. Taj je govordo 0 svojQj oon. str. opj. koja ucini kakvu Ijubavnu pogresku.yet i obita.suje f.. a mladi6i se rene izmedu25-30 godina. •.. Petravi~.ul!ejo de Je Jedn. onda sa nekoc dogadalo .!l - 22. 75:8. najviSe petnaest goddna. ona pobozno okaje svoju pogresku j preporuul se samilosti zUpIlikovoj. treba da je pametna. str. Sada je i ovaj obiea] gotovo sasvim ukinut i svaka.cca.aljev. stovise. Zagreb 1937. oak se drums udaju ranije. Pete 1Itu4IJ.la znakove djevi6a. 23). a nijesu bili rijetki slueajevi da bi se i rnlade udomite«. Milfc!..nolog jedne maskare koja je predstavljala paruiuro. ali mi na terenu nismo nasli potvrde (djelomieno i zato sto su u pojedinim selima djevojke prestale nosrti kape). roditeljtsu to nastojah pr.8.nstva. kad ne bi 'Sarna skin.za nj. str _ 13.Ka!oti u rcmanu . Venezia. 103.~.» No i tu se opisuje ka!ko to pojediinci ne vjeruju. BoZiic k0Jk>o su nekada Ijudi vjer-oval!i da dje· vojka. skida.vkako dodaje Fortis.a. Zagreb 19&4.» Za obieaj skidanja kape djevojcit Lovric kaze da se nekoe vrslo. Se10 dnace ostro osut1uje djevojku koja prije udaje rodi dijete. sIozilo djevoJalka i da bi jo] stlom skinule kapu s glave. 3). a ne mora se uostalom brinutt ni da promijeni boraviste. 438 . Knjimvnik M. salje prosea koji ad djevojke i nje2imih roditelja treba dobiti privolu daona pode. ako mokti »kontra vitru«.. 29. kako kazivaci govore.Inultinske zagore 1 sl. onda svako mime duse vjeruje.• M1rko " Simunolii6 (v. Kutlani. str.y.

Obicno su se roditelji 'i rodbina vee unaprijed iscpno raspital. proscima se to kaze i oni se odmah vracaju kuci bez ikakve gozbe i razgovora. dolaze prosei djevojcinoj kuci. Nakon veeere nazdravljaju jedni drugima . pogaee. '. da Ii pije i da li ce on moct os. Negdje ponesu nepecena ovna pa ga peku kod djevojke. jer odanle imamo potpunije zapise 0 prosnj! i zarukama. Rijedak [esluca] da sasvtm nepoznati prosci dodu po djevojku. str. da Ii je imala dosta mlijeka za svoju djecu i druges:ilicIl.'B stvai'i . A kako misle. svoje rodluslje da se dogovore i s mjima. lsto taka nije na terenu potvrden Lovricev podatJa. Prosci donose sobom rakije. da se katkada raw majcinih pogresaka ne uda valjana djevojka..svemu dogovorili ili su (kalko je to bilo u proslostl) roditelji ugovorllri tU. str . dok se goste i razgovaraju. i dodite kojoi drug'! dan. i kojase nalazt u rukopisnoj zbtrci INU br. da cujete sto smo odlucHit< te da su prosci ponovo dclazili u dogovorenl dan u prosnju. kako kaze Lome. odrnah po dolasku u djevojcinu kucu zaprose djevojku a aka im je ne daju odlaze sa. nego su se u sali prepi.' Ibld. 115. Aka je djevojka promijenHa odluku.. Podatak iz Jabuke t Dicma govori da BU prosei nailazill na zatvorena vrata i roditelji im nisu dak u kueu. a da se uda druga. U nekim slucajevima mladic po djevojci javi kada ee doct prosci ili park sam dade u njenih roditelja prositi kcerku pa kad mu dadu pozdtivan odgovcr. odnosno zetu. Obieno dalazi desetak prosaoa i to uv:ijek muskarci. "Ibid. 758). 115. pa da. Prosei postave pedenje i ostalu hranu na stol (nekad na siniju) a tome domaci dodaju i nesto svoga jela. kojoj rnaterina svojstva pokrivaju pogreske«.su im lruena vrata (kako se to 'mace izvodi sa svatovima) a danas roditelji djevojke izlaze ususret proscima pred kucu. pozdrave ih i uvode ukucu U prosh!ju dolaz] mladic S ocem i. najceS6e subotom uvecs.igurati dobar zivot njihovoj k6el'i. u prvom redu iz olize mladiceve rodbine.» Ali isto taka raspituju se za mlaoiea. 439 .2erudbu. da 1i je rena kucsvna. jednim prijateljem ill rodakorn no Ima slueajeva da dolazi t 10-15 prosaca.. iliroditelji . da se djevojka mora vroi na majku. a onda je dolazila prosnj.a i dooooor. to jest. Kolik:o su ta raspitivanja bila sveobuhvanna viai se iz Lovriceva opisa da se roditeiji vjerenika »obavjestavaju 0 djevojcinoj oudi i a svojstvima njezine matere. U dogovoreni dan.k da su roditelji na trazenje prosaca odgovorili: ))Podite· kuoi.. dogovore se kad ce on dovestrl. svojim zalihama hrene.i 0 buducoj snahi. Vjerojatno je cin zaruka bio jednak u Sinjskoj i Vrlickojkrajini. vina. au usuima mu zataknuta jabuka. to se dogada.. dok raspitamo. .rali i tek nakon stenovitanadmudrtvanja o1. slatkisa i na razDju pecena OVIla koji je uk rasen . Mladi6ev otac Hi netko drugt kOjice u ime rnladica prositl djevojku u Vinalidu kaze: »Nit me ko pita "Lovri~.str 116.vol'ili. pa cemo ovdje spornenuti podatke iz vrlickih sela (gdje sam prikupljao gradu 1957. a naroeito da Ii je marljiv.!G Najv'ise zapisa s terena govori da su svi najprije vecerali.ne zele taj brak. Hi secak djevojka i umakla s drugirn mladicem.» Takva prosnja gotovo '[e unapl"ijed osudena na neuspjeh.

tj.: ))Ako je nje2iina volja 'I moja je« . no ima '5luCaijeva da mla. lili samogtavu ovns ~ojega.vIjaju se ist. Kad su prosol pJ1imilri. UI.o) . Dogovore se Dd de biro. a pones'll i prednj·i dio ovna su ga bili pekl!i na r. sve« (Diom. a ako kaie cia . ZarucniOki prsten daje joj mladie tada. djevojk:a Ii 'D.a.. ak!o dmruno. Kada mlad.Znju. a Iznos zaVoisi 0 bogatstvu mlsdtca. maw jo] prsten na i"U'kui ka2e: nEvo. Nalron toga se vesele. odgovor po:titd:van.sto ulrucani daruju rnJ. on kaie da je Idosao prostti njihovu keer za svoga sina i spominje njihova imena. SHene darove daju i ostalim prosoana li svi 'ih nose tailto da se more vidjetli.tj. a mi. rtarra. a uza Be ponesu i nesto hrane. novae !i. odgovor je negativan..i da bude sretno«: (Velie).81it'. U selima Vr· lioke krajine poslije prosnje prosci dolaze jOs jednom na rakiju. a ~ogod ce ga od prosaca upttati: »Kakvo je vanf VI1i:me?l{AkomJ. novae.je7linedrugaTice stave na zarucnikakoSulju. U seLu Moovice daje joj cetiri stJo ve6e jabuke i ~aze: >lEvo ti jh" ali mi nemo] sutra V'ratiti« . Poslije toga mladic daje djevojei [abuku. ZarucniCki prsten je najcesce od bakra sa »kamenoicem({ a vjencan. kaZu.6 ulazi u kucu. kada djevojoi daju JabU!kru. I prosci dlaju ukucarrima darove. Ujutro djevojka ide po komsiluku i . piju d Caste.vjencrunje i napo'wje<ianje u crkvi te ka:klo ee rmsporedli>titrookove pint. . Alto je paik. da je oblacno. aniti Ja govoran zaSto sam doso. Ukucani odgovaraju: »Vese je pi·taibi. U jabuct kojusedavajo djeV'ojci bio je . Mlad~c uz prsten daje djevojot skare i ltrunlicu. polaze kJu6i. Ne pitate me ali sam doso uzetd vatre ali vode«.!i:e zarueuJe djevojku. je od zlata i beakamenetca. a zato ne postoji odredeno praVlilo. to znaCi da jedjevojilm. U novtjo se vDijeme uz jabuku daje papirnat. cijelunoe.ze. pita je hoes Ii poci za njega. ponekad i kasnije.sugaman i rubac sto on sve nosi prebaceno preko ramena. Nakon prosnje obje su se knee prapremale za svadbu.a.daroce.adliCeVlim roditeljdma. .!i:bi reIdi:: nVidi.dlic mora joo u voj.casU susjede ra:klijom. mi cemo dati«..poji komsije . ja te zarucujem i dajem prsten .i dan. Kad i110 ne bi nosiH ljud.dlic odgovort da je vedro. a njoonm rOditeIjdma pice i nesto slatkiSa. se- stJ1i sapun. Roditeljd. Ako su se njih dvoje vee prrje dogovoru. prtstala na udaju.en i. da ne promijeni odJuku. nit me cime nudi.je sareno to Zllaei da se djevoJka jos nije potpuno odlu6ila. smatra se cia je bime do" vrsena prosnja. ako ka.). a ostale] djeoi bombona i voea.su donijeli.je se nastojd abaviti. novae.zataknut cekdnt7 ili drugt kovanli. SOO p['ije. MladoZenjin otac f majka idu u dogovoreni dan na rocinstvo (u Jabuci »idu ato " IbId. papojill.sto samdoso. U SinjSkoj krajini proSnja i zaruke oba. ondase Caste i vee nazdravljaju sa: »Zdrav zete« l »Zdrav kume{!! »Zdrava nevista« Itd. Onda. sto Sill dobdlri..prsten.1 time objav1}uje eta je ispToSena. jednu iIi nekoliko komada. bild gladni.) 440 .n(Se Ii ruugo voce. onleta 'je taj dogovor samo formalan i nakon djev:ojema odgovora mladri. duZe vremena.sku lili na kakav rad pa sa na vjenOainje eeka. U Gat}aJku (OVO je selo pouopljeno izgradnjom hd:dTOcentrale) izlaz'i tada m1adic s djevojkom pred xU. Kada prosoi polaze svojoj kluei. VjenC:ail.

Zer:OO se u ponedjelJaIk. slmunovic u pr:ipoV'ijeoi Derdan gOVioJli\kakose Ijedna djevojk:a »radovala svome buducem derdanu ponajvise zato. osobito akO' ~U g. TOm se prdlikom roditelji miadica i djevojke dogovore koliko ce biti svatova. a buducem ltiladoz. na Iivadd. u zezenj vincanja. sto ona zna. kosulju. komu i >koH!k()tl'eba datil. asvekar jOlJdaje nesto novaca.ih 100 godina ill jeLoVl'ic dao podatke koji se ne odnose na Sinjs:lru krajmu. odlaziUmpnHcu prijaviti vjencanje i on je to morae u 3 nedjelje objaviti S oitara i pi tati . je lijepo na . Najcesce je uprija. sastaju se u gostioniai m u k.k1ada.tJeljima. udaje najglavniji mirazll. ako je ranopa neki spavaju ona im nudi pice u postelji. SvekTva toga dana danese buduooi nevjesti na dar' kisobran i eipele.I8 Aka je dvoje mlad.vrijeme. sto ce ga ona jedina imam oct samih talijera. Svadba Vjencanje se obavlja ponaivrse u kasnu jesen. Nd u jednom selu nismo dobild podataik da se roba prevoztla na ·dan vjeneanja. utvrditi cia 1i je wj ol.u6i 'llekog prijaitelj:a ili. OIl!aj tko je bio bogatiji.~ivot go"LOn:K. darova i kada ce bibi vjencanje. Tamo donesu hranu i pica. probijale obicne cvanoike za taj ures. a ne u druge dane. u nedjelju). Navijestiti se moglo nedjeljom i blagdanom i to na veli.19 Ne moZe 58. Djevojka nikada ne prtsustvuje misi na kojoj se objavljuje njezino vjencanje. pa D. UVJ:IiJeme advents svadbe su po crkvenim prop:i&ima zabraniene.ka ill dattivak'OOi na pros. duk drugli. u-govor u kru6u njelZlitldhrodatelja. Nelti taj posjet zovu ici na ra'kiju. "Simunov16 (v. liM.wrnijenjen u posljednj. prenostla se mladenkma roba u ku6u mliadoZenje. 'I'o sunapDvidi i tek te poshje njih slijedilo vjencanje.nji earapama.ih zaruceno na ·Materice (pretposljednju nedjelju prije Bozdca) dola21i djevojoi u pohode mladorejna s prijl>. Od nakita svaka je djevojka uz nosnju morala nekad iiruati derdan.snja vrernena jnr 'trajao tri do pet dana i zavrsavao u petak kad se ne jede meso. zna Ii mazda bko kakve prepreke za sklapanje toga braka. 23. Virna i raz]dcitih lilkera.ku6i djevoj. Djevojkla je vee od rnalena pnipremala svoj miraz: kucne potrepstine i posteljmu uesvoju odjeou. U stare vniJjeme Zenil~su se najViiSe u ponedjeljak ili sriIedu Ct'lijede. djevojka obilazi sve susjede. donesu sa sobomrakije.en}i daje 1. pa je mogao drZ8Jtd'slavlje cijeli tjedan. Kad gosti OdU. rucntetma. susretnu se na polovloi puta negdje u stuni. I na susjednom podrucju Poljica (gdje su obicaji i . Nekd dolaze na taj 3). te ponekad u vrijeme po. sto im je kod. Dan uoci svadbe. str. 441 .koj rnrsi kada je hilo najv:ise puka u crkvi.~ijed'U. da!kle. biblj. te se Caste oijetu noc. Na polasla. a sve druge cure.roCiSte«) - na ugovor nevjesbinim rodlteljima. adro. kako torutmdd Lovric. ser.Z udaljenili sela. .>i6aj . Dodu nav ece . da svi piju rakije koju joj je donie mladic. a st· ro·masniji u s. Mladic i djevojka su poslije tioga.

a ana govori: I)OVO vridi puna novaca i ja yam ne dam«. sjekiru. mastele t velika drvena vedra). . kabanicu. Ovu je sktinju pred vjencanje izradio mladic i poklonto djevojci. IN U br.kJoJaje cuvala robu. Nekad se roba prevozila u jednoj ili dVijeskrinje. tim se pogada.ri od svakog mora djever ohkupljivati. !cajin (Iavor). !"rano 442 . a ona govort da je to premalo Ii da time ne moze kupiti ni najIDan'ji komadic sapuna. SUdan i torba ostaju na konjima do zavrsetka pira .ju za svaik. Malo sjede i razgovaraju a kada Zele tovamti. a kudjelja i vreteno ukraseno je na vrh nataknutom jabukom. a i ukucani njih caste jelom i pieem. ruianci i mutap« te ostali predmeti. naskrinju sa stave sukanci. poeesce djeveru i k06ijasu daje po ~edne Cail'ape. Oni sobom donesu vina i rakije te caste ukucane. Za.. K.posteljina.."4bIlJ.nMiJII (seksand~iJa). Kljuc sk. opanke i kisobran.j: komad robe dN joj daje odjednom otkupni: Iznos za svu robu. a ana njemu kosulju koju je sama izvesla.a on posldje mlado~d. a en nastavlja s otkupljivanjem ostale robe. Djever moll tu djevojku da side sa skrinje. na drugoga zivu kokos. srp. str.zahlmkolima. 7:58. ObiiljaJi. a na konje objesi sudari6e rupci6e i ujedno ih okiti brsljanom. a danas vee iautom. dok je rinace posrij. praklja6u. rll:p. Kad se Skrinja s mladenkinom odjeoom i ostalimsuknenim i platnenim predmetima postavi na kola. nazivsclf. jacermu. a. Uz to je mladenka priprernila pribor za rad: velik\\ i malu rnetlu.~(1 Najeesci [e naziv rotia. 4--08 oglavaca jastuka s navlakom. KWlwAt je potv:rdio Lovrieev :pociatak (bilj 2.ada je jedan komad ot1kupljen oni $:oji su s djeverom dosli po robu nose ga u kola. na l'obi sjedi nekodijete Hi djevojka i ne dopusta im da uzmu. a rijede se euje izraz mobilija (danas je to narnjesta] za sobu i kuhinju) i bjankarija . U setu Vinali6. 11. ZN~O.3). a oboje ukraseno jabukama.. Po robu dclazi najcesCe diveri kotijas. dasku peraeicu. au Potravlju se biljezi i izraz sesandZija ili komordzija:l1 za koeijasa koji ide s djeverom i jengijom..2~3 para sukanoca i biljaca(vtU1enih pokrlvaea) nekoliko inutapa (pokrivaca od kostrljeti). u nekim slucajevimakum. a vjencavalo u ponedjeljak. str. I.. 10 str. ON. Klatkada na razlii6itim komadima robe sjedi viSe djevoja:ka Hi djece . II nagtasto [e da lie p<JZllaje. On jaj nudi nesto sdtnog novca. da se ons] kojl pregoni roou Wge ~llo. druga djevoj'ka . diuerom. Govorilo se da nevjesta treba nositi say taj pribor da ne bi rnorala eim dade u novu kucu pitati da joj se daju te stvari ka~o bi mogla obavljati kucne poslove.r:inje predaje nevjesta djeveru.Po)jica. Nazlv sessan .tovo jednaki sinjsklma) isla se »po roou« nedj elj om. Ponekad [e vee una:prijed dcgovoren Iznos za otkup te robe jet tajnovac prdpada mladenki za priprernu pirra..edimanJa svota novca kaj. 158·.. ~CI . . Stamm svatu i djeveru djevojka daje k... uz prvi stup kola ucvrsta se kudje1ja s vunom i vretenom. svekar ill start svat i jengije. knJ. kudjelju s vretenom.san8. ito: 6-----3 lancuna (plahta).osulju. Marodni i'ivot i obt6aji. Ivsnj!levfc.obiva mladenkina sestra il:i.uo $8lll. . veliki i mali konopac. Roba se naked prenosila na k:onjima. robu i pooi kuci.i d. (dalje' IvaniSevi6). U Hrvacama na jednoga konja stavi zobnicu ili torbu.

: »Vddeeemo dalje da je Fortis u pravu«. 328.n Be'.tT. istom mjestu dobro pr. slatkiSe i pice. Kulisic tu nedokazanu pretpostavku uzdma !.ko je pogresno tvrdenje Fortisa cia je stal"i svae 1 kum iz vjerovnskove kuce. Dalm3tien in semen Yerschleden. koje hi izgubile pravi smisao kad bi bila .1 Takl'ljom . da prvinac nasi barjak. satkupljaju se susjedi i rodbina da Viide 'ko~i!ko 1i I~akve je robe poslala djevojka. a do ktaja opisa svadbenih obicaja dalmatinskih Bunjevaca (zakljucno sa str. Gotha.Si1l3JN svat ujatk . Fortis spominje jednog prvinca. a nekad su i pueali iz pusaka.ra.njeemo] a mladozenjina njegov:oj kuci prsute. kao i svi zapisi s terena= (njih oka 20) govore da je bio samo jedan barjaktar.jinoj kuct 1..Putem djever cast! vmom. tko iz sela. 2i2O I dIIlje. Kad se roba doveze mladozenjino] ku61. ili da je prvinac i barjaktar isto '1 tada je tosamo jedna osoba. 443 . 119. UoN vjencanja mladenrkdna mdbina donosd .ivac izjednacuje s causom. Pettera iz sreddne proSlog stoljeCaspoi1:l!inje samo jednog barjaktara.svakoga :koga sreunu. I koncizn. " Franz P<ltt"r. . 230) nigdje to ne dokazuje. . On je zapovjednik svatova. Nije Ii mozda zbog tog zamjenjivarrja dmena 1 Forbisustvrdiio da u svadbi ima nekOlikobarja. drugoga kwna. trojiica ill cetvorica vee prema odlicnosti pirova« Jj I ovdje imamo opet nesuglasicu dosadasnjih podataka. stari svat im octreduje fWlkcije. Djeca nastojs skIDuti s kudjelje }abukru.vaSe baxjak.11\1. Nekd donose to na sam dan vjeneanja ujutro. CauSe Ii druge. Predvodnrk svatova je proinac. 1857.. Prvinca III Hanu kaz.arna br. Dan uoci svadbe je nadivanje imena odredivanje svacovskilifunkoi'ja pojedin!im svatovima. a i poshje. 757 I 758 J. " Rije~ Je 0 rukopisntrn zblrk. MogIo je.. a Lovdc spominje da »mogu biti dvcjica. Skupe se u mladoz.26 Isti aurorna. str.iehungen (dalje: 220. • l'Stter. U 6 terenskih zapisa ls:azu kazivae.barjakta.22 MoZda je najblizi istini Franz Petter koji kaze da je start svat neki stanijri muska-rae iz mladooenjine ill nevjestine obitel}io!lt jer ako je mladoWnjIina rodbma malobrojna iIi nema pr. I mo.. Lovrl~. okad se rodbina skupi u 'Imei mladozenje. lz sakupljene grade iz seta Sinjske kraj'in'e vidi se da je .z EU'hiV8 lNU. :Potter). dok bogaoi:ji imaju starog svata.ktarll (a to su bili prvinci) . . a u nekirn selima izjednacuje se funkcija prvinca i barj'aktartl.ilti netko stavIji od mladozenj'ine rodbine.tr.. a samo jedan barjaktar.. nepecenu bravad i Ikokosi. U vrljeme prevozenja robe. .ep. pjeva se i vesea.jkladna Oovjeka za starog svata nonnalnije [e da to bude neko od nevjestina roda nego bilo StaTi SVM je mladozenjin ujak. pa djever mora nataknuti drugu. dakle. biti viSe prvtnaca. 1 ka.a i barJktara. str .imjeeuje da bro] svatova zavisi 0 begatstvu obitelji pa da Ije 11 siromaSnijIh samo vJencamikum i mladi djever. Postoian]e samo jednog' barJaktarn donekle je i logieno s obzirom na ulogu barjaka i barjaktara u svadbenim obieaJima Ii Salama.Erdeljanovic na 220 str. Lovrl~. dok Lovrtc. vee spomenutog djela iznosi kako Lovrt6 g<word 0 ~edriom a FoMris 0 vise barjaktara i 11 napomeni br.Ze. .i opis obieaja F. To dovodi u sumnju Lovrieev podatek ka.

a sto je opet priko toga. a ako su zene.lz putopir.• Jr. U9. Alto dh nemaju . Petter spominje vjen6a. kum.imije objas. str. U Gal1. obu- Glasnik Zem:aljskog muzeja u Sarajevu. 444 .i~eviC. I danas se nastoM d:a svatovi budu obucend u nsrocna nosnje. str. "Ibid.i u nakim drugim selima. U starn doba bio je barjaktarod svilenih sudara kao cinjeru.'!isvat. pa silaJ. .i oak pet djeverova . Sa.owic. Glavni se djeliz ver zove ideo eli diver. Ivanisevic ops. njegov zen.28 MedutJim.gija.isie eitil'a Ivanisevloa: » ••• tad se stavu po dva od iiSitroga dmen:au. U Jabuei alaj oaus javlja svatovlrna naredenja starog l' Spiro . Lovric. Kurnstvo se eijeni i odrzava do te mjere cia bi se. nije nikakva potvrda 1 pretpostavc. ruigdje dva barjaktara. zetov sin ili dnugi rod. enga. Ka4 se uputu po divojku.i u zapisi:ma s terena spominju se dva kuma. na. ta.nog i drugog kuma. Hi buklijas.ani ih posude. sa.stacenbasi' (to su svatovt bee -casti)(!2D Navedeni oi!taJtJ. st.IS·.jprvi je prvinac. Etnolo.ko v'idimo. Ako mladozenia nema brace..ra Alberta Fortisa. zabiljeoono je eta Ijudii kaZu kaJko sva:iJoVii 'izgledaju kao Ali aka nitko od svatova nema narodne nosnje. Ako li jd. ne . valja da jesedam svaee. obucene su u tamnu ilicrnu. pa i vise. a uz str. duvegija. pa u komentaru F1o~tioova»Puta po Dalmaciji« ~e: »Erdeljanovic na osnovi svojih ispitivanja smatra da je FO!l'tis u pravu«P Za PO':1VrdU posta. 75 Ivan.susrece se u svatovima svih sela Sin. no naj6esce je samo jedan glavnij'i djever.izjednacuju s prvincem. . cauS.30 nego to za:Vlisio brojnosti jedne ill druge obiteUt.Kulj$iC. K'um je takoder nebko od rodbine ill. i danas se nastoji da je ima barjaktar. Dioeroui su mladozenjina braca ili muskarct iz bIiieg roda. 119.1 ~uec. isprtd 'lljl' je barjaktar: trobojniea uzajme se i:z crkve. a najzadnji.1'ske lm'aJme. negdje Iga . Za barjaikoora sa bira mussarac iz mladOZeDljina roda. kojd pjeva i . 0 postojanju veC~ broja barjruktara.cu i redovnu pojavu u Sinj. On je iz mladosenjina roda. 3 I a . a ..iSevic sporninje dva kuma. mova htjela uzem. za njin barjaktar..d je pravi pir. 80 donosi futogratlju svatova iz Gornjih Poljiea s jednimbarjakom.etlko njegove bliZe rcdbine. Aka su jengiJe neudate (sto je gotovo redovno ). a u Otolru se spomdnju dva Cau. st" 72 . crvene boje a danas je trobojmca.janja vise maskare (u pejorativnom znaeenju) ako nisu u narodnim nosnjama.' je vise.. 220.barjaktara i na susjednom podrucju Poljie§." lvan.skoj krajdni. sv.njava: )BaS ka. RuI. K9Ikosmo spomenu1i. C a u S.M. no kazivaoi nisu nigdje izI'lic~tonaglasili da se ndkad ne bira izmedu vjerenikove rodbme kako to tvrdi l.32 Jengija. II . Nov.rajevo 1955. diver.Sa. str. jenga ili jenClusa nije obieno samo jedna nego dvije iIi cetiri. a u Hrvaeama se biljez.a jabuka ·i svileaa marama. a navr' koplj. onda se ·za djevera bira :iJ. Na str. . JengiJEl su iz mladoienjine blize rodbine. prdjatelj. '.staceli' iii . LovriC..razveseljujesvarove. kako navodi Lavne smatralo za incest kad bi Be djeca ku- eerie su u bijelu djevojacku opremu.·'erija. zovu se . tad Be stavu po dva od l!Stog imena.

.. svata. pucali iz puSaka zvanih d z epa ric e koje SIU se punile nabijarnjem balruta i pap-ira u eijev. I:pak k82liva6i tvrde da su u SinjskiOj krajini najceSce svatovi jaha1i na konjima.-.sti i pitt. U selima tsuocno od Graba (Velie. Za vrijeme nadivanja imena piju i nazdravljaju jedni drugima sa »Zdrav kume. Bezicu Nlkbla Siktrica.rizbaci zastavu kroz prozor automobila Hi autobusa jo~ mu s:J. Ali akose ii. 27. Vedrine..ide.ak'o su blrl!ru. on nece 161 sa svMoV1ima po nju jerto tamo nije obiCaj.l "mogu. nego ostaju ked lw6e i priptemaju sveza dooek svatova. a jedino se skida kad svatovi idu po rnladenku i u crkvu na vjencanje. da je dolibasa ona] tko se uvuee na pin i zeli besplatno je. no najcesoe se na piru nade pedesetak osoba. na konjima iIi !koHma.jaktar Je na eelrupOIVooke.Nekadasnje svatovske funkcije:stacilo. voze li Be u 'lroldma. s'VarCinakoIl!jlirna.r.8.. bez obeira ja. K-asnije su bile U 1llpotrebigotove patroneza ulaga. Uri.6u mLadQrenje i uvece karla mladenei polaze na spavarnje.dbenlmobi6.On ostaje kod kuee i tek kasnije u pratnji nekoga od rodbine ide U odredeno vrijeme do crkve gdje doceka svatove s rnladom. 445 . Rodiitelj1 mladoZenje obicno ne idu na vjencanje. I.sta<\i1a u sva.su 1i. Barjak stoji na krovu SVa tri dana pira. Trilj) mladic :. TscQmiJ'e je obradio M StoJkovi6 u ZN2Q. spominje Dolaza1c p-o nevjestu Na dan vjeneanja rano ujutro poenu se u mladosenjino] kuci skupljati svatovski uzvanicf. stojl nakrivljen kao za vrijeme nossnja tako i kada je postavljen na krov kuce. Najvdse se pucalo u vrijeme dolaska mladenke u kll. nego ce je Cekartll ilrod erkve. U selu Udovicicirna. Snimljeno na kolutu 202). rekao mi je kazivac. U svakom slucaju. Jabuka.enli. koie Loyrie. (Opis svadbe iz tog sela kaaivao J. caevina. ba.Jima $tt. Sva:tovd idu po mladenku bez mladoZenje. Lovril!. danas de. No Jasno je da se 0. a danas automobiltima:i autobusdma. ako barjak.51 u danasnjim se svatovima vise ne susreou.'!tl buklija i dolibasa. . s djevojkom iz Otoka. Danas se mladoZenje ne drii. zdrav divere!« itd.e tih pravile. palTlOOg'iidu sa svetovtma po nevjestu. a mladoj SiU davall najbrZeg"a kOnja i onda su se svalli utrlciv-aJj.j. Vjeruje se da nije dobro. Oko 8 sati svatovi iz mladozenjine kuce polaae nevjestino] kuci. . $V. k:q. Danas se V'idi kako barj3ik:ta. Vee prilfkom nadivanja imena postavi se na kucu mladoZenje barjak k20 znak da je u kuci vjeneanje. 120 I [21. Svatovi su nekad [§U pJes. u autornobilima ili u autobUSou.ice. da nece biti sretno. pjeSice na vjenCanje.sava dasiromamijl svatJovi i::1i oni koj'i s1laillujtU u brdQVlitl1l terenu gdje su uske staze. npr. Pri svadbtsn uproslosti muskarc.sa svatoWma po mladenku. a neki kazivaci tvrde da ni njihov] start nisu spominjali ta trnena. str.nje u oijev. Njihov broj ovisi 0 bogatstvu mladenaca i 0 brojnosti rodbine.

Svi UkiUCa. Negdje ga zovuvratar.na. a traZe izgubljenu ovcu. on im nece otvoflibi dok mu ne plMe.oko§. kosulja. koie je nekoc noSio barjak. umorni SU.tar.iz Hrvacd dove2/i na vjencanje u Sinj Foto: J. svatovi . (Institut za narodnu umjetnost) PLed vratima s kljucem III rukam. najcescenevjestm brat stoji Jak u vrijeme dok su jahali na konjima ili isH pjeSice (:&ivakakoS.) 446 . earape). Kada svatovi dodu pred mladenkinu kueu. svatovi pjevaju: Placaj. sada na prowrU autobusa u kOjemu su se BvatOm .. tJ:i.nl su u kuci. ko]e je barjaktat dobivao I yjesao 0 bar- Bariak. (Bite-lie. a jedan muskarac. ne zali novea. vrata 'SU zaikljUca. tu je nasa zatvorena ovca. ziva k. Dok djever pregovara s vraterom 0 iznosu koji treba platttd za »otkup«. Mllicevic 1966. brate. carn:pe i rucrdk. On pita svatove zasto su d(}sli ri sta traZe.zah:t:lijevajuda Im otvort vrata jer putuju iz daJeka.uViJek S omm predrneulma ruCnik.a.

gnjati? Zeleni se trava odotova (=otave) je ~i nasa neviSta gotova? OJ divere. svati. Nemojta nam propivo·ti niSta. il' o5U se oplle.u opremm? Vazda Isus. U jednoin casu \. ctaj para mladieu nek. cl. [a.r~Ia) tl'i je sala ne bi namazalaOJ ti jengo. Bolje b' ·bilo da 1:II11D' iSli spa-vat nl"gb 'vake svate prieekavat· N-ismo dosl:i ispiljatt CaSe.ltaJk loasnIije to su razliciiti salj. jes:u liWs zabolili .ivli dvostihovi na raeun izgleda ill bogatstva mladenaca. sada jenge lJubi. vel. OJ svatovi.) prate kakQ ovaj tako i ostale djelove svadbenog ceremon. Sto ste dosli ovdeprtipivav. .at. svekrve il!i ostalih sva. Ove cure nisu 'vake bile dakle niSu rakiju popJe. jeste Il nan nelt. smo doslt pratit seku nasu Jesu l' ovo neke kolegice sto reva.sreca rnladenoima a 'treU1l. dosta tnj 'Je tvojega .li tekstove sv:ih. ii' su lude.ie zarid:a:la. 44.1 mali. da ne moZe kupiti elgara.6itib dv:ostdhova djevojke (jedna grupa pjevacica je u mladoZenj:i!nim a drUrga.rtovskil1 uzvandka. Pjevanjem razld.iki. .e.!1j vrataru para. Faljen I sus . lQ"ava. bud. . cura :!ito .ju lrojno magariee. mjesto cure . Ove jenge sto 811 se uznile.ijala. OVa. nas narode milt. vee cdvesti onesto re nase. Sto mi ova prupivaje slda..7 vet uzeti onosto je nase.a kupi pstroletku sv1¢u DOSli su nam nsse sek.inan vesela kadti bjezis iz ovogasela.zenu smovam dala. u nevjest:i:nrim .goBtl oko kuce pokupiti kostL Nismo dosli kuplt kosti vase. otari tm pure oko zub'. vee. Je ne bi'ni za svoga dida. NJ5-mo dCsU pit rakiju vasu. U nastavku su dvostihovl koji se pjevaju pr-ilikom dolaeka svatova u mladozenjmu kueu i dr.prkosa. Ona tamo sto nam popivava sUds nema koino jedna. fij smo j enge iZ voresta rrdsta. Neko naSa-. (=os. OJ divere. pjesama koje se pjeval}u na piiru.D su stareobredne pjesme kojima se trazio blagoslovrodttelja i ZeljeLa kup. nase neke. Ajde neko. Ovdje ne mosemo doIllijel. niekakupi kutiju cigara.. Ni1jevratar ostao bez para. Evo kako sva:troVli (jengije) koji su dosti po nevjestu (= neku ) i nevtesnne prtjateljice pripijevaju jednd: drugtrna dtrhovito se podrugujuci.SV3ItQvima. dugatkoga nosa.ta.te se pa:ajdete spa-vat.

Stlrino nasa. evo tehl n.aSa \i115e ruse.vekruvu dava mt je usa .ovcu. IIi: (Velie. oprosti joj grlje. (Jabuka. (PQtra.jiw moja. iz ladJa.ti se v"l.il'ikl. ti Jo cina. mala.·kaZu: nValjaJa je ita ni'1ro doba. stara :m. ali ne zma. jadna. ti viSe valja . Zbogom. a na njemu nl.vlje) kana moja Wnica B3ll'jaktam.iko stars. nane moja stara.ju da li je njihova. Isus. DaSh su nam gosti i5PO(1. $t oemo im na pijatu pure. no ko-iutu203) . . ja je moram nac« (Gala). ODs :rtiCa mane Lstrn Yanks. INlJ .• al!i.Svektuva mt bolja nego majka. Zbogonostaj. Djever ( rjede netko drugt od svatova) UraZi mladenlru od »vratara« rijecima: »Izgubtld smo. IJJIijenasa«. ri. moja :m. kuea tvega milog zlata. nego drugi' trists- zelJimsrlcu. i u tebu_ maiko rasplw~ana. Jerko l:IezI6. neko nasa. Ui: Dobra jutro. viSe eura ni&i. a kosulja od osam stotina. Ii eigurno nju traZe te pdtaju: IIJe Ii ovo vasa ovca?« Svatd. gospodara. Uku6anisada iz k:uce izvedu neku stariju Zenu j kaZu cIa ova nije Jizltljiliova stade. VeselJ se. imas.a Polje) SInJ SlW ~ il!i. kule. vrata. Barjaktaru. poSalji nam koj-ega na silo. Cujo san da je ovdi i. neko. je. Nane moja.. dobatmi ko d:uSa. kupin. Imam svekra.a. eva ti nevista prvo jutro tiZeg]a tisvicu. 162 (Muz. Pita: nKakve je dlake vasa ovca?({Dje-vet ikaiie: II.. Ja Nane moja. izlazi.<!" neka.) Prva barjak .niko je ne place.. kriZaJa si. draganov'i dvori. NaSa seko.eV'jes. Ajd€.. dSI"'itno ti hilo. . od. Veset se.)35 to je. ti poljUQi evo ide jzminica tvoja. ruke ked oltaraProcvjetao jo:rgovanPa vdsi. aeko. t ova .nga debeJa u pasu U klasu. evo OOb! vodingospodara. »Vratar« k-aZeda tmaju neku OVOU.Moja ovea je malo Nlje nasa« (Dltg. vrata 'l11:i otvori. kuCo poclglana. vocUmo ti ku6nog gospodara.ttaste dlake« (VeLie). Sada ne valja. 11Dobra je \ekstO\l~.mlmak 448 . u s.al. n. god. svekruv:ice.ZOOgon ostaj.O i d~... rkp.kokooi nije. nji'QV'a je.tiCa mlBda. Faljen. $vekruvice.je-. FoWm Ine - 1M'1.

U nekim slueajevima pocne djever nuditi otkup 0.e da dm se to plati. ali je ukucan.ttli ema. . U Velicu ptilikom te goz:be netlro nastoji sOOu.idu u crkvu na vjencanje. Nevjesta Hi druga koja zena iz kuce donosi dar za barjaktara: na vrh barjaka stavt mu ja. Nasa mje« (Dugo Polje) . Kazu da je ta ovca kada je do njdh zalutala.tkuCa. Svati kuru: »Kioliko 1:>i dmas korlst. Barjak'talr. 449 . ne daju.ja:k(. I sama mlada katikada pomaze da joj uzmu cipelu s noge. ili pokusavajuI tom prHikom produaitt Salu pa im daju kakav start novae. djever il1 prvinac una cek!ie kojirn Iupe po vretdma elm doau kuci nevjeste ali poshje kad dh pozovu ukucani U 'ku(hl. Kad j"oj ugrabe oipelu pjevaJu: . koldko je ovoa potrosila lrod mene«. otkup daje da:rcije dosta i neee da prima dok djever.ju. u kOju je zatalcnut kovani novae.ne dada jo. \tidite da je sire ad vas. Iimala prebijemi ncgu i ani su ju rnorali lijeciti i njegovata te traz.!iJl:n ne daju dar.n:. kojemu dz usea viri venka crvena jabuka. nego odmah . ova 1lriba proSirttl(.5 rogovima. Stari svae daje mladenkinu oou pecena ovna JkaZe da daje »glavu za glavu« sto mu odvode kcerku. pa nudi sve vise dok ne dode do 100 iIi 500 n. Moirete uOi i VIi i bail.i. ad. dok . traZe drugu. Mladenikini ukucanri caste svstove rakijorn. Tada se pogadaju. mladenka prilazi svatovirna. ali ako BU roditelj.. Kartikad paJk udu u kueu pa onda po kuo1 pocnu razbija. »vrataru« 'jabuku.buku. onda se u rrjih ne zad'rZava.ti ~ lupati. IIi negdje ka2iu: »Dajte mi i()dste~jJ. GcvOTi:»Ne moze se uci. »Vratar« smaura )~O'tkupljena({. bicve. Ali i svatovi donesu sobom pica pa castle ukucane..ali sada prvinao. Akoim izvedu malu curieu svatovi kazu: »Valjat ce i ta komu.d. a kocijaSu daje zobnice za kooja. daju rim rucaa:t. Posta [e rnladenkin brat ieveo 2-3 djevojke ili :Zelle" kaze da se njemu Vlise ne isplati tra2i:i:ti. poljube je i kaiu: »Daj i tu!« (Otok).'On irna i drugoga posla.i wade opetJ drugu OODU tpa svatt opet kafu da niije njiliova .u da je to njihova i hoce je uzeti. zenamasudare. Ukueanri govore: »Ma nemojte. CauS mdjever uzme cekicpa i on lupa i ne prestaje dok mu ne dadu clair. Udara eeki6em u prag i dovratnike.. koja ne smije b. OalenO nevjesta daruje svirn muskaroima -iz svatovske druzbe earape. Djever obecaje da 6e mu plabiti samo neka dovede njihovu oveu.05 n. te neka mu nes1Joplate za trod. Ba'rjaJk. Ka.Zatlim n. do 20 n. U selu Jabuci djever za.ti mladenki eipelu s [loge da mose od djevera ta-aiiiti otlkup.tkad lisvatovi pruhvato djevojkiI.ovce?« i nece platiti (ZeJovo). !ito zavisi o bogatstvu svatova. ali prt ljubljenju nekoga ugrize pa [e ani gone da nije njihova (Zelova). Triba prosirit« (Otok ).d. Svt nastoje wodlm sto vise Sala pa se desi da i neka djevojka koju izvedu nastoji uvjeriti svatove da 'je ona ta uvea iko'ju traze pa Juub! svanove i nece ici od njih.. Kad je dobio dar barrjaktJar ulaza III '&.5 novaca. bijelu koSulju jlJi peiSkir i sveze mu na vrh jednu zlvu kokos.UCll. Umladenlcinoj ku6i se caste i nazdravljaljudo3 sata poslije podne kada polaze u crkvu. Negdje daju za otkup malo riovca. djevojke sil'()~.d. Sada dovode mladenku i svati kaz. Posllije toga sjedaju i jedu. Kad j-e sa svima se ljub!i i pozdravlja te uIaze u kueu. a -katkada stari svat danese peeena brava na raznju iHpolovieu pecena prednjeg di~jela ovna .tM Lapa i dalje i govord: »Ne maze ucl moja dru2lina.

uvl\ici I ~ (kuja podatke nemam II ruaopisnoj zbi. Jabuci i UdowOi6ima svat. 1903_ lz Graba.kuplj>ivati. r. menutim kaziva~'ma ~ahvaljUjem naovoj pomoct. nosila.. posebno oglavlje. a u. Mladenka se tada poljubi s l'odrite_ljdmaIi rodbinom. nairne. u G!lgovorlma It @a1lCitihkra~ slo'-~"skog juga (dalje: Bogi~ic). Ponasa] se dobra.~ da udate ·Zene. i TvanuK1.36 U ostalim selima taka provjeravaju mladu tek kada dade u mladozenjimr kueu. onda sVa/tovd poenu po kuci ImpiIti Ii odnesu sa sobom zlice. r . Kazlvatl su ml naglasillda je nevjesnn kovr)jak na dan vlen:~rmja \>iO' boga.6u. jim krovom i trasipamet drugu. ne-ld su g.ine rodome. mlada ti je bosa! (Velie) Sada djever mora otk!upit. da ne bi na vjencanjs odve1i SeVastu·. matere i u svih vas koj~ me slusate«. r 194. Ci. p. Dna je.Prij~telJu. ka1.zaJtljucaj gao Sa starijim se ponaSa:j uljudno. za suneem i u Hrvacama se kaze da je to rad:isreCe. okiceno srebrom izla. U podafkuIz Dugog Polja kaZe se da majka blagoslovi btagoslovljenom vodom k6erku i po:reli srecu.lednO·sam provjerto i ispravnO'st ostatih pod__atal<.case i viljuske. 14'1 j 161) SpOrulnje se kovrlJak·kao oglavlje udate ~. oi.i govor: nSvezlo ostavt pod mo3Ubi.i cipelu. To Je protiv uroka. Tom prilikom -sam Od njih dobto neke dopune .. a desi se da jojSkiinu cipelu i 2-3 puta ~ on mora o!J. pa onda u oca i..rcl).i Sinjsloo kra. Spo.wita. 19B1. ukuCani moraju dabi prije polaska u orkV!Ucasu od pola litre. divere...e.ahlm salama. On je baci preko sebe i razbije. T8Jk!oder protiv uroka u Dugom P01ju nevjesta nosi maopako okrenut jedan komad rodtie6e. BogJ~ic: Guda. Pravoslavci za naoposum . pa cesbiti ugodna svakome«. r.a nazlvi1J1 i kruoQm. 12Bl I u !mjlzlMarljane G~!c.ie ~n ad 0fIQIP ~to .pelu obiono uzme 1Jkogod. Odl·azak u crkvu U Hrvacama debelom diveru mladenla. Tumal! Idoierie . ad nj€$. a u posljednje vrijeme mlada irna veliku koprenu koja joj prekriva citavo ike. 1894. Aka mu ne dati'll. Ii satdm pr:ekrsti sebe Ii nevjestu. na redu za vjencanje. Svatovi s mladom idu u crkvu naoposum..o\'1 su tvrdili cia je mladasellasta i htjeli su da se to plesanjeru pJ:1ovjed. a u ZelO'vu lrum raz:bija casu. Ud.k pokriven okrugom« tV.sL. To se oglavlje zvalo ko» iIi kovrljak .ila svakcdnevno. .jio. U Dugom Polju prvinac pIli polasku mladenkeriz kuce razbija tanfur. ne pusta] jezik priko 450 .pala nam je rosa. Zaf(r~b 11'.2 sela Grab. ne nose kapn "n~go mjasto nje kovrljil. glade (Etnugmfskl muze]. Ptlisrutni odgovaraju mladenki: »Bog ti prostija grdhe«. u Grabu.1 Preko kovrljaka 3 mlada je dmala 'kratku koprenu Ikoja joj je prekrdvala oei. Ka?)vaCima Marku Co"'~u..p samovaj rad prHikom njihuva boravka u ZagJ:ebu N' SmOtri lulkulurll..74 srr. sir.a kasnijesve manjs.a.0. JAZU. Pl'i:je polaska Iz kuce mlada klekne pred roditelje :i traZi od njdh blagosl'Ovi oprost: »Ja p~b. u_ Udovii'lics i FiliP" ocit.t1. .amprostenje najrpnije u Baga. Zagreb 1955. Na dan svadbe mledenka je do prvog rata. Prama BO'gl§i6evu navodu s podruejn Cetine ..5\1 ga udaje ~eno. 1928. U listom se selu kaze cia nevjestina mlada sestra razbija pijat iIi caSu na stepenicama kada nevjesta ide iz kuce. a otac odri.tnlim -resama koje su joj padale preko ociju. Ostald kazu:))I Bog td prostdja!« U Hrvacama za sreeu svatovtma etave u dZep blagoslovljenu sol. Mi'rku Badalu. U nekim slu6ajevima jengija klekne Ii: uime mlade traZi oprost. i~CaCvine. Medu·os1.

jon Je rekla: »Slusaj. uz:iJ'naju smjer sUiprotaa1 kretanju SWlCa.. nakon vjencanja i oni se vracaju kuci. tudu majku majkon zovt. (i a te_hi maj. njezin rod. Svekrwce. oQ~O zabUJiom. 'svekrvu <i svekrvar« Robu moju neoe vozit kola. donit (Pjesmu u selu RadoSic snimto sao J.lsi ~~Q'I~~ @g WJ"'~ ~I~-:-I _bJ .WW~q4J!:#-'!~~ ~'iI~:If. Be~c) zapi- eeroe" moja. .r.kcu~spla _ ka _ na. ..!! u Rado· 1965). Odi zoogon. tud.IU. _ . djevojke pooinju pjesmu: RADOSIC 1965. Ostala mladenkina rodbina pratt nevjestu do crkve. pjeva(!. cerce* moja..sto eeree). " H sky. ku _10 po_ .". p. odi zbogon. '.. ceree" mO!:a! sicu (. ell ti robu. ()...pjevaju(\'J izgovorfla nia.ute jI"lbD li~~li&. 451 . zatim nevjesta.ca.176 Ii ~3' J. tudog brata braton zovt. a nevjestu preuzimaju mladoZenjini svatovi. Mladenkini rod!itelj'i ne idu U orkvu d isprate svatove samo jedan komad puta. II ~ )J\ )1 ~J---J ---. kderli. __ Kad je pOsla.jkownje. tudog cacu caeon zovi.. Kada svatovi polaze:iz mladenkine kuee. 0_ .. .' . Dok ida u crkvu Ebo _ gon 1.192 Podinje AndeJkd Gugic (1942). a onda mladoZenjrina svatovska druzba. Bez. .'.)_. majks. dabogda je derala u grobu.ateje: Drag/ca Radouic' (l9JS) i . ~&ilJ l~: . Odj zbogon. Paua 6ugic (1938)~ y CI _ glcL ne. ma}ka rasp/a _ Ka_ '(78/. Osamcle:llet$odl~ja (·Snimio na kolut 203 J.naprijed idu nevjestinrl pramoDi1 tj. sve hi stare u dva tavajola (ubrusa).-.u seku sekon zovt.

• te daje dm besplatno koliko god ill ima ikoliko mogu popibi. .goga.renu mladosenjtnoj kuoi prvinae !ili tklogod od svatova juri kuc. danas 10-15 n. Itad svatovi k. treba da prilikom vjeneanjau crkvi potajno zakljuea katanac. a mladozenjtna majka daje mubicve. Jenglije tmaju u to'rbi smokava i oraha pa ih kod orkve bacaju djeci.a3. Vj~ncanje u erkvi u orkvu na vjenCanje. a ne da ceka svatove kod. camparna. 'I'rilj i Kosute. a rnjestani drn cestitaju.:lS Kade. Po Izlasku lz. gostionicar dznese stolove. onda i on odlaz. aka je iz is·terupe. U Udovicicima.uce izlaze pred svatove. pogacom i vinorn sto je denio mtadozenja. Za vrijeme vjeneanja mladenka kleei mladosenji s desne strane.e cia je rnladenka davala svecereku maramu. Oct posltiednjeg rata sve se eesde desava da i mladozenja.r~ gostdontce. Po zavrsetku vjencanja mladenka daje sveceniku bic've koje je do tada nosila za pojasom.pregaoi da bi bUa cVTsea veza u braku. nece irnati mira ni sloge dok se taj katanac ne otkljuea. Kada svecenik blagoslovi prsten.jedan ad dru. crkve svatov:i su obavezno pueali liz puSa:k:a.i mladozenje. Ponekad svatovi njernu za uzvrat daju kokos. U Hrvaoama se vjeruje da u erk:vi mladozenja treba da kleei na nevjestinoj traversi . ako naidu k. a krajnjih kumovi. vjencenje je poslije podne iLl pos1ije velike mise. na njib postavi likere i vino . mladosenia ga stavija mladenki na desnu ruku.i 452 . crkve. najavljuje dolaza:k svatova i traZi mustutuk. poga6u i cetvrtpecena janjeta.stolja.Kod orkve se poeaste prsutom. aim su obavijestlili h • po mladu ti. Otoku i Diemu mladez granjem i kamenjem zagradi put. Dodu u kucu i traZe »nogu za nogu«.d. U selima Otok. a navece idu ku6i. ali ceSCe idu prije njih mladosenjinoj kuci »da vide gdje ce rim zivjetJi. a nekad su u nekdm selima sveceract vjeneavali jedino p~iJe mise kako bi prtsdlili svatove da ostanu u crkV'i na misi. bu6no pjevali i jujuskali. ako je nedjelja. kada svatovi idu u erkvu Ili iz crkve. a mladozenja mu da~e novae (za A:usill'ije 5 »vtorma«. uznose pice i Caste ih. Lome k. i grofJuljama sto on prebaoi prekorarnena i tako nasi ku6i CHrvace). a aka je'iz drugezupe. dde po mladu i da zajedno dolaze Kod orkve se svatovi susretnus rnladozenjom koji dh ondje Ceka. a mladoeenja bocu vina.). a otae mladozerije im daje prsut. U Olavicama je zabiljezerto nekadaSnje vjerovanje da ako netko Zeli neslogu mladenoima. Tu ostanu i piruju 5 ostaumsvatovtma. iziduIz crkve nevjestma obitelj i prrjatelji darivaju mladozenju sugamanama. pa se tu svatovi moraju zaustaviti i castiti vinorn iz buklije -drvene plosnate boce. a najbtii dobjjaria dar vezenu maramu. sestra«.Nevjesbina braca idu katJkact sa svatovtma. terluke ili prsut (Hrvace ): Lovric opisuje da su u njegovo vrijeme prvinoi jurili nakoniirna vjerenikovoj kuCi navtjestiti dolazak svatova pucanjem iz pi. i pistolja. zajedno dolaze u crkvu na vjeneanje. Grab. U Kosutarna 1Zsvake k. liz daleka. i rnladenci oe bjezati .

nu umjetno. Mladi (!ani. carape Hi maramu. Svatovtizsela 1968. - Zorn. U autobiografskom dJelu MIa did a nt D. a po davnom obtcaju svatovi 8U se ·imali natjeeati tko ce ga 'Prvi ugrabst. nego da nacine krug u smjeru sunceva kretanja. U VrliCkoj krajini zabiljeZili smo podanke 0 na:tjecanju u treanju onih ko}i idu n. Mili6ev:6.4<l Na temelju vise str. Tako 11 Vinalieu u bli2J. a onda on uzme bocu s vinom i izlaai pred avatove. a otac mladoZenje daje im vma 'koje odnesu ususret svatovima i caste In.. siinunovi..« i opisuje jednu nevjestu . Poto: J. poslije vjeneanja ddu kuoi ml. PoroCica Vinci':. da se ne vracaju putem kojim su dosli.lni mtadozenjlne knee skocl s kola kwn i djever i tree do kuce. PdpOvijest.39 I prilikom kretanja svatovske povorke oct crkve mladozenjmoj kuci pazi se da svatovi idu naoposwn. obieaju« pretekla sve svatove i ugrabila barjak. 121-12:1~ 453 . g svatovtma.ado2enjinoj. a negdje se kaze same toliko da se ne vracaju putem kojim $U dosll. • LOvrl<!i. pozdravl ih i pita kako 8U punovali.1. okltiga i daje mu kosulju.za:k svatova.. tj. Ko§ute pred crkvom uTT"Il1u (Instltut za narod. " Dinkn Slmunovi6. Lovriciznosi da mladenol ruceiJu prije vjencanja U nevjestinoj lruci.c opisuje svatove U selu POItiani ked Vrl!ike i 'kaze da je »na vratirna avlije leprsao svilen barjak s jabukom na vrhu.j-avtti Jola.st) Kad stigne pred kueu na pragu ga doeeka domacica. str. 314-315.koja je »prot. a~i uvrjek mora pobijediti kum.uku6ane prvinoi se vra6aju natn. Matica lu"vatska. Zagreb 1965. a.

Sara. Erno)o~ks I lolklori$t1¢ic-a Ispitivan.6i. odlaze sv. ~niil.tnologij a. VeseIi Sf'. poljubl gaill prekri~i rukom. orasima. GIasn iJ!. 1:. 454 .'1. Zemalj $kog muzeja u Sarajevu. srtavi ga preko ruke.ulaze u mladosenjino dvoriste. Valjen lsus·.. Ponekad.alllovic poziva na str. Poslije toga mladenlea uzdma prostrrae s praga.ime posdpa mladenku i ostale svatove. set.»Jest iz sveg srca sam zadovoljna« . 22'7. ia. pozdravlja je i pitla. str. stara rnajko moja.e joj svekrva i pozeli jooj sre6u u buducem z-ivotu (Venie). 0 tome nema ni 1'ijeca\. poslije vjenca:nja ucrkvi ponovno svrate rnladendenkinoj ku6i." serija SV.vunenom vreoom Hi bijelirn platnom. Erdeljanowc je. za:tim sa svekrom i ostahm uxucamma. G!:l.be. rrioja nano stars. KuluSi642 i R Kajmakov1C. m lad of? e n ji nu ku6u Karla svatovi .Nov. klekne na prag. svekrviee. »Jeste li mi zadovoljni.ovine i tIS 'mactj e. "Radmi:la KaJmakovie. ja sam yam dosla?« . 245 vee spomenutog Bogisi6eva Zbornika gdje. ulaZii u kueu. ·ji.Sarno u !jedn. svekrva mali i skropi nevjestu blagoslovljenorn vodom iM donese reseto Hi stto sa smokvarna. stoga drzlmo da je netacan Erdeljanovicev navod prema kojemu posebno baS na vencanje i posle toga se vrate u njenu kucu nagozbu.Snii{ ZemaJJskog rnuzsja u Saraje.ttnm c. dde dzminica tvoja.wtwi posldje vjenCanja takoder mladosenjino] k'L!. zatim Ijubi in pr8krlZU dovratnike sa strane. Saraj eve 1958. " Spiro Kuli~i6.Jau Liv!U. dovodin tli novog gospodara. dvord.4:J D 0 lq Z (l k s v a to va 'It. Mlada prilazi pragu koji je pokriven mutaporn.jeva 1961. i U cetroesetnaSih terenslmh zaptsa sa pod1'ucja Sihjske kraj1ne iz goo 1965.idu mladozenjmoj kuoi\{. II ErdelJ anovt 6. draganov. bademitria i drugim vocem. sla:bklisima i z. djevojke pjevaju dvostihove. na kucnom pragu ill doceka mladozenjina majka. I>rtilaZii svesrvl. 60. a nakraju prekriZi gornji dovratnik. eto. i 1966.Ja u narodnlm ob!CaJima Bosne. uosta1om. MladerJ!ka obrlcno otkl oni prosbttku s praga. a pone:kad i otac. vrata rim otvorr.od svatovirna usput. Veseli se."""16. tu . Dok mladenka prilaai kuoi i Ijubi se sa svekrvom.\. . str. Matrilok .lni brak i rnatertnska filijaci. Herc~.otn nasem zapisu (iz Maovica) kare se: »Ako je Sinjskoj krajini svatovi »obtcno najprije otidu zajedno s devojkorn izvodio veoma siroke zaklju6ke 0 ohicajdma Sinjske kraj. .• .ol ot>i~aJi.se malozadrza a onda ..kaz.«41 (Prl born se Erdelj. SadaSe mladenka ljoub!isa svekrvom.\iskom polJu. poslije su hekriti61ci preuzeli i poeivali se na njih S. Etnolagija. .Erdeljanoviceve tvrdnje o boj pojedinosbi svatovskih obiCaJa u Sinjsko] krajind. 200. N ova seJij a sv.rine a sluZio se jedrm:o podaclma Iz sela Hrvace i Turjaci. medutim.

nekim druglm liz svatovske -drusbe i ka.It LJ .se. a alko ne prebaei kueu da ce brzo umflijetd. To je kieena jabuka Hi kicenka .jej . a Illegdje Ibacaju svt svatovi.u jabuku je zaboden kovani novae. 'v e ...) . U 56. da je bila slaba eobaniea kad ne moZe daleko baoiti (Velie).F.rkom postupa se T3IZJrtcito pojeddndm svadbama. <iro:gdje kaZiu da I'nladen!ka nije vrijedna d.(-ft-. a nema odredena pravila.zat:tim s djeverom Ii. re_re (Pjesmu - .-. 455 . re. i mlada sjedne izmedu djevera !i jengjje.sepava ill govore da je dovedena cotava ovca. Kaze se da uzima muskodijete. ne 1.i~e karnada i da se djeca mogu jagmiti. I tom prm. U Dicmu barjaktM" sboji pred kucom i Surbi.-.Re __ re. Zaflfun mladenka liz torbe Hi sita baca <ijeal or abe. U Dugom Polju nevjesta shaw na ognjil%'e jabuku i bakru. sie.se_li 5e) (oe. .t dJ. Obieno jepose. prvinac. smokve i jabuke. sjedajuza stol. I tie IZ. Negdje se kaze da je sramota ako se jabuka ne prebaoi preko kuce. ne ulazi u kuru dok ne d&b:ije dar.f re.. najmlade dijete u kuci. negdje baca jedino ona. mlada ga poljubi i da:ruje bievama koje [e zatu pI"illilkunostla za pojasom. Zatim mlada izl~i pred kucu da bad jabuku preko kuee. Te_re} O. okrene dh naoposum dva puta. Mlada zaplese malo sa svekl"vOIlU. reo re. a 1llklucam joj pruz. Poslije toga svatovi 'PoCinju dovikivati da je nevjesta cotava . Dok SYi ulaze u kuou barjaktar.d:a vdde da Il!ije cotavakasu: »Vodi je u kucu. a u Zelovu kum..J (ve_. I: .. nlje cotavale Bada svaroovii!iJduu kueu.bna jabuka koju baca mlada.N..aju malo wjete (obieno musko).i ill i ona imala muSka. U Hrvacamase kaze da jabuke baca preko kuce za srecu. .] snimio i zapisao J .>.to. a katkad i razrese jabuke da bude v. Negdje na mlada baca samo jednu jabuku. negdje vise.re maiko e mo : ja. Bezic) U kuc! mladenka sjedne. _ mi _1 ni_ca- -+ d iuo.

U mnogim selima barjaktar se penje na krov kuce. Za rnladu se brine kum pa ako Jeij je ukradena oipela onda mu 1. UZetovu kuru. More ti se priladit.Uku6a. Sv3!tow nastoje da ga ptevare Va da netko 'prdje njega uskoci kroz prozor u kucu i onda prvinac ne dobiva dar. KuCa. rust. On viee: »sto ono diimi?Ti'iba ovo otvorrot. Barjo barj.2e: »Ja limam oipelu za prodas«. yam kapi. Kada ude . Napokon mu iznesu bijelu kosulju.)Dvi iljade«.citle 'sale.ktar raze prsut u komade dobacuje svatovima koji se tu skupe i gledaju. a . Konaeno. gdje je krov najni2li. Najvlse vrsna ri irna je u izobilju jer nmogo toga pr. trdba ovo popraViiti. uzme stap i torbu u koj1oj drzi eipelu. pa se znalo naci na okupu i do 100 osoba. bolji«.zakljuca vrata i ne otvara dok ga ne daruju. nose mu Jela i pica. U GaU caus u Im6i mladozenje poc.1 selu Bitelic prigovaraju: »Kako te nije sram da ti je nevista bosa.. Ipak muna kraju daje dar da prestane.mje ·:razbdjati sve oko sebe. on kaze da je bos jer su mu )~isk!idaIJ1eca. NajviSe se konzumira razli· oi:to meso i vine.»To je puno.To on stavt preko rarnena i 'ide. Tada mu iznesu raiki. a u Kosutama pirovcaca (otao mladozenje) daje loncini (kuharu) prsut i loncina dobaci prsut barjaktaru.i daje bieve. ja 6u napraviti drugt. da ne <iimi.i.a rodbina. u 'k!ueu. usvanict. Oni su hili dobri majstori«.i tu ga ostavrzaeve vrijeme svadbe. barjaktar uevrsn bCIJrjakna krovu.ni ga zorn u ku6u. MladoZenjma majka mu daje bicve ili rubac.ju ali ne prima ni to. to j'e dobra.jelo svatovl nazdravljaju jedan drugom i wade noge. On ka. to oSU stiari Ijudi sazadab.ulju. nakon dtlzeg nagovaranja. Kada svatovi udu u kucu doma6in iznosi vmo stare anima okoji nisu pozvani na ptr a skupili su se da vide svatove..rape« i 'lead rnu dadu nove. Malo se razld:kuje podatak iz Dugog Polja gdje prvinac nosi barjak i ne ulazi posljednjt u kuCu nego cak skoci s kola u Mi'Zlin.a.on sve odbija i :{rista fie govori. aonda poone rusiti dio dimnjaka iIi krova. udara po krovu raebija erepove iceka dar .taju: »Da l' to traz4S?« On to §tapom u:zme i baoi dalje: »Ja to ne trebam«.. je tom priloikorn razno- se razm.katkada 58 Ii nagarsvd po lieu. dimi Ii ti? RazOl"i' eu ttl dimnjatk neka te dim izJduSi!« Kueni domaetn odgovara: nRusi.j kuee i troi u mladoZenjinu kuru . on ulazi u kueu. a ukucani mu daju vina pagazalije da mu bolje raste .. celcicem razbtja crepove na dijelu krova Iznad ognjista. Ree de narn kako ne voddmo raeuna -o Zenama(L Onaj tko je ukraoc:i:pelu obi6no se preobuee u staru robu. Kad prirm dar. Pir Na pi'! se sakuplja sva rodbina i s'Usjedi s djecom. Hrana. terluke i kosulju govoreci: »Nemoj v~se razbijat.iJpremi mladozenj!ina obi· telja dosta donesu ~i svatovsk. Uz . Za salu mu najp·l1ijedonesu nesto robe I 'P.« Dok on lupa mladcsenjina majka donese mu . Kum: »Kolilko ·tra~m~ re cipelll?« . a presume ·kad mu dadu pijevca Hi kos. a danas su cesti pirovi sa 10-15 osoba na koje ne dode ni sva bIiz. . aM. Vice: }}Lonmna. Toliko td 456 svatovr nastoje ukrasti mladenki cipelu s . U Turjacima barjaktar se popne na krov mladozenjme kuce i zatakne ba:rjak uz dimr(jalk. pa to je sramota za nase cilo selo.

-Ima svega! A nevesta donosi move . slatkise i pice. Ima i' goli' . svatovski stfarjesina. 7&7. Lrm. i pri rtom.gazdu: ~ Ej.. za 'ranu i obueu svojoj druzi11'i. .. Za vrtjeme ~ih sala a i cijelo vrijeme pita nevtesta mirno sjedi zajstolom. Ovu jsalu svatovi ponekad izvodeI vjernijepa i opasni'je za Zlivot svekra. INU br. a to cine ca. azaabIrup daje Caraipe. radi otkupa.god 1966. 45'7 .sakrije barja:k.lik. obuce rnladu.Stvo propii3e.mlada ·i u slucajevirna kada svatovi doved. N9Jkon sto [e darovan on vraca vola u stalu. na taC:ke -i mpale pod njim malo slame. to najbolje od:govara . I okouce. kao da ce ga gurnuti u vatru.1aamuaO~ Ro!1n. U!jutro magare okite . pa se zato zaotudenu osobu i kaZe: »Sidi za stolom ko mlada nevesta«. barllaktar mora ·plati. 'Do stavlja na vola.barog svata 41i njegova vola. te i~U ukucani. patio Oine pojedinri. ·ali JlIije strogo odredeno vrijeme Izvodenja.. daga ubtjemo nema se Eloa jist na piru.IlVIlO prsute.i·terluke.i ku6i.da 00 s njega padaju usi u vatru i tzgaraju. pirov caca. str. Hi magarcakojlim ce mlada kasnije dpgoniti vodu za domacinstvo i za to mlada plaea otkup.o:!. ukradu i braversu iN pojas. sva..u . Bonifacio prema kaeivanru Mate Irivaje.o.radeiz stale magarca ili konja. za kaznu ga nagarave i poSa1ju rkuci. dapokaze koliko i:ma hrane. dok nevjesta ne plati otkup. Taka se nagadaju. U Brnazama pastavega na kola. ktuh..u vola iz stale i prijete cia 00 ga ubiti. U Grabu.spastti i 'iskupitL Najveei dio igara izVodi sed:rUgli. 47. osim cipele.da se obuju. U Hrvacama netko od mladenik:ine rodbinedode nocu za vrtjerne pira u kucu mladosenje i 1. Dat 6u ti illjadu{(.45 Ponekad svatovi zatvore svekra ili mladozenju u nzatVQT«. na strandce kola nataknu .. marame iIi voce.dok ih ne umi!ri smokvama i rakijom.mukurzown'U koju OOIpale i tako ga voze U ikoliima. pa treba i to kum otkupiti i vratitd nevjesti. Ali ako onome uspije »)ukrasoi« magare.ti otkup da ga dobije nazad.:tovi onaik:o Imko rim. On bi dosao s volom prid kucu. te kurn pIati za cipelu i. Triban se [a starat.« Qnda ih uk:u6ani row . Nemojte taso 6uvat<i i mladu. Otkup mora piaCaJlli.Evo. nego odredi da je 0engija pratt teuva . svatovi sakrtvaju -' »kradu« i s. str. sIuzbenika Muzeja u Sinju.rali smo mi vola. Lovric donost podatak da svatow stave kuma.ku6ui pooaste.. KaA1kad svatovl nastoje da s mladenke. Sad pirov caoa dokazuje da ima svega.zelenilom i papirom. obuku mu carape i vrate ga mladoZenjino. Svekrn silom dovedu do ognjista. FolltlOl'Tlll' . Nik. 128 gra& SlI:ija.ma: »Slabo . vmo. Osim toga. Zbog toga ktun neprestano ouva nevjestu. On donosi na g. Aka ga ukucani uhvate. kako je zabiljezio N. dan pita. ponegdje i mladoZenju koje je :mIadenika morala .ne vrida. Vo je otkupljen«. »vola 'je izvoddo start svat. baoe saku soli u vatru da pucketa govoreei da je svekar uSljiv.81:1e gaeuvaLi. Negdje »ukradu« kravu ilL vola i otjeraju u kucu mladenkinih roditelja i tek sutradan 'Cir'aZe otkup.. doti. pa je ne pusha samu ni na str anu .i bosi' i gladni'.u neku sobu i ne puStlaju ga dok on sam . A:lro tko od evatova ukrade .usu i svakom koji nepristaje na tJroSkove seo ih dru. Zvao bi .« Nek:i pak ne traze otkupa. rlr. eilj 'vola' je da start sv8ltl izvuce nesto od neviste. Na svatovirna se eestol~pali10« svekra ili svekrvu.p. .

Garavljenje 1iea u svadbi se cesto lzvodiradi opeeg smijeha. Pregledava i nevjestu i pita jesta je boll.avljaju i 00laze kucama..tll_jim kucama najave: l)Md dijel1mo dar.knjigu i olovku.jprijepita mladozenju da 1i gasto boh. a onda netko od svatovaizi.u staroga svata prze »jer im smeta«. vee su aemani dosli da idEl's spavat: c.acno. uzme seSiJr.stid!i. ukoliko domaci nisu predvidjeld.ill nevjesta za njega ne platt ot:kup unraru (prsut) i1Ji picu :i sl. Isto je i mlada sposobna i do godine imat ceeina Hi kcerc(. u tluk. ali do drugoga svjetskog rata u selima Sinjske krajine redovno su mtadenet jjrazili orp'rost i to pojeddn. on je stavJo novae na tanjur. znak je za polazak kuci. pa se s njom dugo ne Sali. Danas u b6ga. zatdm ga pregleda ligovori: )}Sposoban S1 za Zenidbu. To je zavisilo 458 .iu na uz:ttke prve braerte noel. Onaj tko to elni pomiluje rtoboze po Idcu postupajuCi kao prijatelj.pa tJa.i sutlek trenuci traZenja idavanja oprost-a pred po1&Za:k mlad. sutli i . U nekim je 'slucajevima za njega braaio oprost kum. lscrpari. Dobar ces bit.lC-u. onaj tko je nagaravljen 1 ne zna za rOO. opts xobuvanje magaracas i drtigili svadbenih igara donosi N. Bonifacic RoZin u prnogu: N arod n a d r am a i i g r e u Sin j s k 0 j k r a ji nod . Nekad se donosio jedan tanjur i kako [e mlada dala kome dar.enaca na spavanje.u da su do§li 5 putovanje i mole da prime njih i njihova druga ns konak.pa 'imitira pjevanje pijevca i lepetanjek11i. a za nju kuma Hi jenga. sretan«. Poslije toga opet prju i nazdravljaju. en· Gotavo je redovna pojava da se na svadbi pojavljuju maskare koje izvode razlici!te sale~ To su na. dva do tfii dana. U Zelovu.Snje vnjeme to se :viSe ne Cini. iIi barem diD svatova ostaje do polaska mladenaea na spavanje. Ustanovio sam da je sposoban daspava sa zenom. Tada se pjevaju pjesme ilJi govore sale slobodnlijeg sadrzaja koje aludira). aka prtpadTri. a sigurn! su da ce im biti obilato ponudeno jelo i pice i da ce ih rado primitl zbogsala koje izvods. sto prisrutnima slum za slniijeh ~ raz1icite komentare. Kasno u noci svatovi se razilaze kucama. Muskare su najeesCe obueene u stare krpetJine i nagaravljene po lieu.~. J~ -od svatova obuee 58 'kao l:ijoom. a ozbilJnij. Ako mladenka poone dijeHti darove svauovima.jceSce mladD.e pred kl. aU nevjesta. Na.ci mladenkma roda ne uspiju ullm'astd tz mlado2enjline kuoe magare.a onda mladenka. Nakon podjele dar ova svatovi se po-zdr.6i koj:i msu pozvani na svadbu. pristupi mladozenji i rnlado] i povede ih u sobu. da svadba tlraje. Tako se u Bitelricu obuee ub:ijjel0.ll. konja Hi vola. Kad se vrati stoIu »doktor« obavijesti svatove: »Pregledao sam mladozsnju. U vecini pak sela svatovi. onda se masklitaju. ali ne tTaZimO uzdarje«. se.ldm:a" SvatoV'1ivieu: »Nevista.ko i svaeovt garave jedni druge Hi nagarave mladosenju.ok!it11e ga crvenim i zelenirn vrpcama te dovedu u kueu. Irnat ces dice. naocale. nadu neoije magare. Ka. uglavnom. a mora ga 1skupiti rena prsutorn startm dV'iJe goctine.z. Prije polaska na spavanje mladenci traZe oprost. U dan-a. I tom prilikom se Izvode razlieite sale. Kazu tkako su putovaH pa je magarac »obosio: (1zato nevjesta stavi terluke na rnagarca. Prvo je na spavarjjei:Sao mladozenja.

r\q>. kako smoprije opisah. a onda u svegapuka koji je nate (ovdi) na svadbi«. onda ga svatovi dozivaju i pit13.. 27). U Citluku mladu vode na spavanje kum i jengija. lupaju im po vrabima i st. Mf)'ja BOiikoli!t-Stulli. go¥ori:»Prvo pitam u Boga prostenje paonda u tebe za moga kuma« i 81. . III dJo.ju kuma za mladenku. ne hi vas ni zapala« _..kada mladenci idu na spavanje.511. govore . pa se n:i u jednorn kaz:ivanjuza. oglavlje . str . Pri tome mladozenja klekne pred roditelje. utekla je. a svatovi nastoje provaliti u sobu vicuci: »Ubode bik Iunieu«.kroz pod ri. a svatevi ostali i dalje pirova. ako mladiei uspiju ·ukrasti kljl1c sobe u kojoj ce spavati mladenci.FolklorSinjske !:.najvrse 0 tome da li su mladoaenja ill nsvjesta sUtljiVli iIi BU kumovi.ju: »Di je.svojih starijih. Iz tmoesko i V'rhgorske krajme II Dalmaeijt. " KllI1M6 cv. Jengijla uzirna od mladenke ogtavlje !i vraca se u prostoriju gdje susvatov:i. stavlja je sebi. ajde. Ivan Ujevjc. Karla madenei legnu.a hi. pa u . (Otok).govaraju: »Bog 1Jt oprostto« .:2:enldbenitibi¢aji. mlada iill tkogod za nju tram oprost i onda ona u pratnj] kuma iIi ~jevera i jenge ide na spavanje. rnladrci zvone u zvona iii nastoje neprimjetno pod postelju postaviti zvonce.. Jedino se u vise sela potvrduje i u novile vrijeme d'a kurn odrijesi nevjesbi traversu. Prisutni 00. staroga svata . djever ili jenga poznati kao ucesniei na v1§e svadba koji svuda dt2e zdravice. U Otoku kazu da su se sale s posteljom mladenaca prdje vise lzvodile i da su nestale poslije prosloga rata.os. No i Fortis vee onda naeorrMje da se tID cinilo II pr 0 slosbi. 5f15--S96. posto su mladenci Iegli.. pa rnladosenja treba dobro pregledati postelju prtje spavanja. BiIo je slucajeva da su u postelju ubacili trnja i s1. Taqa uz isti 1J~kst. f'tr.. svatovi bt izisl! pred kucu i vikali: »Di [e.. a uzicu provuku . mladdci riz sela lupaju ili zvone oko kuce. 1.j traZe oprost.1i je postave kako drukcije d. ZN:2:0. nevjesta daje kumu kosulju Hi sugaman. bill. lNUbr. U vecint sela. U Bmazama jenga odnosi do vrata sobe u kojoj su mladenci pecenukok. 751. a mladenka mora od n1ili otkupiti kljuc. nema je!« A aka jetu nevjestu prije prosto neki mladic (kojeg ana nije htjela i. U tome katkad sudjeluju isvatovi. H kaikro to blljeZi. Svatovi pilia. a on pokazu]e jengiju i kaze: I>Evoje« Ona sjedaza stol i prrovanjase c. spomin. slatkisa 'i pice sto . Uz male varijaate oprost se trait najV'i$e ovim l'iijecima: »Molim oprost najprvo u Boga.:rajine (d. Ujevdea o Zeni. moglizvoni:ti kad mladenei Iegnu.89 . str. nema je. MLadozenja odlazi na spavanje i napomdnje da Je vrijeme za spavanje.je: Boliltevlc-StuHi)..dbi u Imotskoj ktaj-ini4G potvrduje da [e kuru skidao nevjestu.a. Forbis za ostalu Zagurru . rastave svu postelju. Ako za njega kuru pita oprosti.va jenga da skida. I.ti. 161.ko je neudata. U Hrvacama nakon lijeganja mlade. U Hrvacama kada joj odrijesi traversu.je l' dosla k tebi?( A on bi odgovorio: »Ajde. U GitJlulru. biljezenu posljednjih godina u Sinjskoj krajini ne spominje ta duznost kuma. Podatak I. 459 .ie Be da svatovi »pale. a u Hrvacama se bacaju jabukama ili kamenjem u prozor sobe mladenaoa. nastavlja.II' U Otoku. kao i mladoeenja. knj.aJ.krunu I. Stari svat mora im Zia otkup dati prsut. da bi bude valjala. di je.

Na odlasku nevjesta opet daruje svatove..1to smeee po podu da nevjesta i da V1ide 'kalko radi. Nakon toga rnladenka pr:irpremi vodu.o puta. neke :pIDije spomenute Igre iko'je se u neldm selima wode prvi dan pira pdje vecere. Kad tkogod dade malo novca.odmah kon. Najeesce BU to bile oetiri jabuke koje je postavila na Cetiri straU'a bunara. put platiti mladenkiza to. za nju Hi starog svata. Karl se mladenka vraet s vodom leuoi. te rakije i to stavl na "bI. IiI' ga VTaPi. te pjevaju razlicrte pj esme . tizvode se i se ne odriJavajunikakvi NaveeeS€ svatovi 460 . . pokupe darove . Tk:o god se umije. a nekad je Dna poliJijevaIa. Tekstove tih . baed ma jedan tooJur nesto novaca time placa trod mladenkin s110 je isla po vodu. Tada piju i vesele se. jabuke. iI' g<l plata. -a tkadl!kad . a uiutro rano opet se sakupe u mladozenjmo] kuci. U dru:Ze mesti ne'lm svatovt. Prvi dan po vjeneanju mlada ustaie ujutro prije izlaska sunca.govaraju da to rcije dosta ni za vodu. pjevaju: Mlada nasa. vise obieaji. UBma· zama susjedi daju nevjestaneseo novaoa kad ih poeasa rakijom.kasnije nade. upo-zma. Kad svatov.dna(( (Brnaze). Djeca rano ujutro dolaze pogledati Sto je rm:l. a prate je i djevojke koje pjevaju.i dde u susjedstvo. a zatim mete kucu. cesto ... pije d.. odlaze.i dan. pocisti pee (nekad je ocist.. najviSe »krada« stoke il~ m1adenkme odjece ili obuce.j. dobro za6epljenu bocu s rEhk~i-omubaci u izvar iii bunar da je tkogod . dok su se umiyali.1i 'koga posjetttt. a oiIj [e svth nih igara da se lIZ salu od mladenk. Bonifaei6 Rozirl U vee spomenutom prtlogu.dobije otkup . neviesta ih ispratJi di. svatovi mu pri. dar domla. nt2lilaze.ma.krajine ostavI.!ik:o puta i svakii. Svatovi »pregledavaju: mladozenju da Ii je zdrav poslije bracne noai.i ppije nesu dosli rut red.tim svatovi jedrU.ne kuce i kazuje joj kama treba iC. Katkada ubaci jednu jahuku u bunar. i drugog voca.jala ks. tPonekad djeVojka. druge nagarave eadem pa onca prigovaraju k~o more.ri.na bunaru Ili na rubu izvora. Djevojke kOje je tom pri1i:kom prate. sbo ana mora otkupljivati. Kad je uredila kucu. Poslije urnivanja sva>tovi JOOu. casbl susjede picem i smokvama.6ite[gre.a izvode se i druge ra. a ako svadba traje joii koj. sugaman i ervenu vunenu totbu jer je on njoj pred polazak na vjeneajne darovao eipele.nimira. a onda se nas1lavlja piti i veselrtt. Osrm toga. nosi na bunar slatldsa. ill za mladozenju !i sl. Izvode se razliCite Sale.vanje. Desava se da se pojedinae mora umiva:ti ponekol.a zensita iz mladozenj. a kamo Ii za sapun (Zelovo). tako p:rlja:v biti medu svatovima. Kako vee ustanu mora uzme "Doell S rakijom . Mora ici rano »da bi uvlk hila v.je nove sus] ede .· Za. casU one koj. U pratn}i jeng.se .i1a pepeo s ogIljista) ·i nalozi vatru.z1i.ada ostavua na vodi i oni.e. nego se samo jede.igara donasi N. mlada njezin:oj pratnjti dde koj'. sapun i rucnik da se svasovr umlju.1 opscenog sadrzaja. Tom prilikom mladenka je u svtm selima Sinjsike . Neki svatovt odlaze sV'Oj<im. a napose kuma kojemu daruje kosulju. ora bacaju razlic.r.kav dar na vodi . kucama na spa.ije Hi zaoveodlaz] s posudama po vodu. a ako tlko spava ona-ga probudi.

i prlje. U VinaM. dbine ide u ob:ilazak u mladozenjtnu kucu. u prvom redu svoju.1 slatkiSe za djecu. Za ovaj se obil~a.zR rodbina. mladenkina majka kupuje za nj svu opremu i besiku . a njih dvojica se medusobno ZOV1) badziCi. ovna neta}mum na raznju. nevjesta poljubi svekrvu. U Sinjskoj krajini cesua su i medusobna darivanja. donesu irazli6ita jela i pica. ali u vecim kolieinama. a majka suekrca. Uz mladence u pm pooje.e rnladenkin ouao s nekouko muskaraca iz UZe TO.da. Dna se oouce kao za svadbu. do kasno u no c. nairne. dolaze mladenkinan roditeljima na mir mladozenje. na mjesto 'koje joj po muzu pripa. Kada dodu u c:rtkvu.ete njihova u. narucak u njezin novi dom. Kailk!ada ih bude i dvadesetak. poslijemise idu.. djever i elanovt b14i. Zena mladozenjma brata je nevjesti jetrva. Mladozenjin brat je nevjestin dive:r a sestra zataroa. Otprilike rnjesec dana poslije svadbe je oouasos: Tada u kucu mladozenje dolaze majka i otae mladeIl!k.lada . obi1asci (naroc~to ako BU mladenai liz razli6ltdh sela) Imaju odredeni redoslijed i posebne nazive.00na oslovljavaju :Sesamo vlasbitim dmenima. Ugrugll subotu.snij. Nevjestin otac je mladozenji did. SvekrVa UVQdi nevjestu u otIkvu. rjede i kasnijih godina.oZenji sura.e rodbine.ne smije se pjevati i veseLiti. ugtavnom. 'I'reba ga. ali samo muskarcivDonesu '~ao i mladenci jela i pica. a sestra soaetika. obaviti pr. na prvi Bozac poshje vjencanja. svekrva 1. a prema dogovom. kko je mladenka !z daljeg sela. Mladoz. Kad se rodi prvo dijete.t ide dj ever . voca i razl!icitih slatkriSa.kolijevku.aoa. 461 . onda ona s mladozenjom ide u pohode svome rodu nakon 5-15d.k'Pl'ije dogovore. Ponese jelo i pice pa kod crkve casU svu rodbinu. Nevjestin brat je mlad. kum. Dones:u peoena ill nepecene. te ostaju na pretu. a u gubici mu crvena jabnka.U iduOu nedjelju ))Dzvode« mladu u orkvu.enjin otac je nevjestin sv~kar. Ako nj~i zele. Svekar i svekrva zovu mladu nevista. . Nose za dar pice . jaja. MuZ i . Muz nevjestine sestre je mladosenji badzo. vina. njegov otac.Prvo dotaze vee nakon pet dana samt mladenci njezi:nim rodd:teljima. Did· i baba zovu rnladosenju zeiom. Dva dana ka. Obieno mu to daje kodcflkve ito. Dolaze obieno u subotu i sobom donesu pogaeu. Neki i to zovu na mil' iIi na prelo. jos tkogod oct.. Medusobna pOf_\je6ivanja naikJon svadbe zavtse 0' udaljenosti dviju obttelji. Paikije.ijepo:k. Na Usk-s baba (nevjestina majka) daruje zetu 10-20 obojemh Na Bozic svastika(nevjestina sestra) daje zetu kicenu [abuku .neva ili snasa.grotutje od oraha s jednom velikom jabukom. a majka baba.6u ti. Ondje se to odrZalo i do danas i zato cernospornenutt sve te po~etle . roda.jer u vrijemelrorizme nama prela ~.

IT Citluku se ti rnladiei rnaskiraju u vrijeme svad. Prom a .tinskiln krajevima oct 5rOOine XVIII do poeetka XIX st.la. donosi Gerasim Zelie u djelu . Stvarna ill priV'idna otmica bila je.jse obiCaj Od'l"ZaiO dj~lomiCnQ d. Iscrpan opiSotmice u da. Fortti. 2). 32().34). Sirnunovi6 (v. Pettera koji -spominje otmicu. .i I. 462 .spomenutia djela A. bilj. kada trube u vmo ·i jeIo.tu u veome naroda. a uz to vooma dobar opis odnosa citava sela prema tasvu praku donosi 0. SKZ.sa (bHj. svatove i jnrove: ill kad moje Sinjske kra. knj. do danas pa oak i u samom Sinju. takav je obieaj!« a nisu mu mogli pomoei.Vjencanje u d o v ca ili udovice U svim selsma 8injske kTajdne 00'0 je do drugog rata rasrren obicaj da mladici trube i stvaraju buku prflikorn zenidbe udovca djevojkom ill udaje udowoe za mladica. 27) . Simunovicu »Mladim danima« . pa: je ooradufemo posebno bee obzira na ueestalost te pojave u Sinjskojkrajini.lmattnskoms isprositi djevojku i tro§iti na.KPnrtamlnov'C. Razlozi za otrniou mogu bitli raz1ic. Nekada sou znal~ toliko trubiti da udovae ne maze vise iz-o.iru_ Najcesce se tocini ako toditelji iz nekog rasloga ne dopusuaju kcerci da se uda za voljeul\ lradi<j<malni Beograd-Zagreb obUk ·pr'bavlj!l:n.pan bez vetikog slavlja. II: tt2-1l4. Lovrica (bilj.. st:r. Jedan udovac iz toga sela obracao se rniliciji Otmica Vee smo spomenuli da je otrmca izuzetan slucaj sklapanja braka.ju u klepe iIi stare posude. str. Ta.z it i j e. Olndc3 k"o kOd.rzati pa se rastavi.. trube neprestano dan i 11106. no nebt je dao rod zanjega«51l Za pod- vee di:jelove Dalmatinske zagore nego na Smj:sku krajinu. Tragican zavrSetak braka izmedu bogana udovice lisil"omaSnog mladica. no svi niegovt podact Vis·€! se odnose na ostale bl se zeniku smilila djevojka.wJeste li196. lupaju i ZVODe te Okiue razlicittrn blizini njegove kuee. uzjasu na magarce pa jure oko SV8JDOVai trube. III. 2:Wje. nM'Oda lu~osl"'v:lje. U Zelovu trube. ali oni premda prime cast. . i dalje trube.u tIUb~.49 otpacima kucna vrata . u blizoj iIi daljoj proslosti pozna. Disretacija (Gerasim Zelicl.!'8·du: VesPIt CUlinovic.. Naroei<to mtenztvno lupaju dck udovac ide i vraeaS€ B vjeneanja.lma.. a taj je brak obieno slt. Ako se Zenio udovac udovieom nisu trubUi. a to su .ja n.. Za obieaje Si!rJ.Rasporede se po razl·i6itim mjestima u selu i trube u volovski rog iIi ustaklenu broou te l'Upa.jskekrajine .ti. Jos neke autore i podatke 0 o:tmici ~iznovijeg vremena spornenut cemo uz 1znoSenje grade o ttom nactnu sklapanja braka. On navodf: nMnlogi: su po Dalmaciji i otimali djevojke. 1.be.Ilik stroma bio i ne hi mogao po obicajuda. kad hi 'koji re. ali su mu odgoV'(H-m:»sta. Neki udovct nastoje udobrovoljiti mIadiCe i nose za 'zaStitu. a od dana vjencanja. Cim mladlici saznaju da Je udovac isprQsio djevojku ili ugovorio vjeneanje pocinj.jme macajna su dva izvQra '0 otmic-i. 44. cemo. 39).i podatkeo otmict dzvor narn [e i knjiga F.

i defektna.materija1ne iZdatke«.inia kada postojizapreka za sklapanje braka i da se otmice ne poduzimaiu bez sporazuma ooadviju stira. Taj podat<ik trebalo hi provd je.. Mozemo konstamratli da se dogovorena otmioa provodi u vecini slueajeva iz ekonomskih razloga.niti su dva oblJ. pa makar .bilj. pfsmenest.iMmu se svidjela pa ju jeoteo bez prethodnog razgovora). Kao zapisivaC Ouo sam upravo u Sinjsko] krajini od prUieno mnogo kaarvaea da je siromasevo razlog neodrZavanja obica. Bo4. pa se pribjegava umicanju djevojke da se iza toga.mladi6a iIi je namjeravaju udati za drugoga .z.ka otmice: nasilna i dogovorena. U vecmi slucajeva mladicevi roditelji zna. vece blagostrunje udajom k6el"ke za bogata. U Smjskoj 'krajini zabiljezena takvu dotaricu«. a djevojka se tome prol:!ivi !i dogovara s mlacacem koga voli (a katkiada i s bilokim koji joj to predlozt) da je on umakne . 191. nego to uvjetujeop6j rwpredaik dru. <ianije troska: DanaSnje stanje tradicije otmice poka::ru. "LovrIIi. dnik ne zna natko ad djevoj6ina roda: Od starijJh pI'Iim'jera mozemo spomenuti Portisov prema kojemu seu Morlaka ljubavi 6esto zavrsavaju otmicama. :m. dok BogiSi6 spominje da je uzrok nasilne otmice »bio prC'ija ili drugi interest. Time se izbjegavaju sl. 463 .aca. prosvjeclvanje stanovntstva te jacanje vesa s graclskiim .j:e da ana polagano nestalje. S druge strane neki kazivaei smatraju da jre u selima istoeno ad Sinjsk!Og polja otmica sve oesea pojava. brzo nestali.53 Da otmlca us spora"I1ogll!~.mpe svecanosti koje se prema tradioiji i obicaJima provode prUJilkom svadbe pa se za:tJo i k:aZe u selu Cetint kod Vrlike: »Otisla iz Caska. !itr. Tako Isto je kaziV'ac iz Glaviea istaknuo da)katkada [rna odlucujueu ulogu imovinsso stanje mladen. ida ne pos-toji nasilna otmica»jerzene ov·ih krajeva po svojo1 snazi obicno malo zaostaju za musaarctma«. indirektno i sebi. danas.. Nasilna otmica danas gonovo ne postoJ~ a rijeuki pokuSaji strogo se kaZlIljavaju d pravovremeno sprecavaju..i vece . ali :se ne moZe reci da jedino ostre zalronske rnjere 'utjeCu ina nje~o nestajanje. ser. Oalje Forbis navodi da djevojka odredi vrijeme i mjesto otrnice te »da to radi da bi se oslobodJila mnogili prosaca kojima je mazda dala izvjesna obeeanja«.§tva. ali ua zajednicki sporazam. 113.» Dogovorena od:Jmicapostoji i. ne mora priredibi uobicajeno svadbeno elavlje koje t1ra. mladica. U proslosti se nasiJna otmica desavala u slucajeVlima kada bi djevojka odbila zaljubIjena mladica (.otme. eta nije bogatij!ih seliaka. i da su brojlIliji 1S11lcajev'i anas nego prije rata. sarno da se 'ne hi estvario plan roditelja.Zivowm.i realnije da se ljubavt zavrsavaju otmicama sarno u slufujev.:na. koje bi mladosenja prtsvojio. kad bi vjencao u vecem broju sela .Ja I da bi obi6aji.jru da ce on iZVTsitiotmicu.ima ekonomsleu podlogu i u sluCatievlma kada roditelji zele osigurati svojoj kceri. str.5'~ Lovric tumac. " K:ul!~i/i (v. Drugi razlog ima ekonomsku 'podlogu. Otmtca . Mladie se dogovori 5 djevoj!rom da ce [e otetd od njezinih roditelja protdv nj'ihoV'e volje a ponekad i protiv volje svojih roditelja.

ru.nov:l<! (v. kao sto bi bilo potrebno da se u selima .91mu.aJr. iIi kada d. jedan sluCaj biljeZi on Ii u sasnorngradu SplitU. ako je lijepa 1. .Skd. nerado govore 0 otmici i smatraju je sramotom kako za djevojku tako :i za njene l'C. osooito sta:rti.'Ovic u pripoviJeci R u die a: »Oteo je silom nekaki momak napovraeku s derneka u pjano doba. treoa jedino vrati.e.umicanje die»oike. da roditelji spreeavaju udaju za voljenoga mladica jer se me slazu s UjegoV1im rodi!f1eljtima.sta.~5 U pripO'Vlijeci De r dan djevojilm ne z.tu i. dok su u drugom otmice rjede. a. . 121 nek. Djevojka .ici jednog sela vise skloni otrmo. l'Odf. pa se na:jlaikse dobiju podaci 0 otmioi ako kaziv<lea pitamo za pojave otmice U susjednom selu. bllJ. «56 Podaci pl'i!J. 1. Oprruvdane lsu pak otmice u slucajevima.24 . U Sinjsko] krajini otmiea ima naziv umq. U'aiko ce. Modr~eh. joj brak .i do danaste da otmiea Illiije.inju. Mnogi kazva6i.. '1. PO' nelcim :kazivanjima. i usts- keem . Hi smatraju d:a je siromasan i slab gospcrd.zi ni tJo. uoci svadbe iliCak i na sam dan svadoe..m. kog istraZivanJa. potvrduje -i Petter (polovica pro.pak dosta odr1. Ii tesko ga je objasniti. dota joj je pripremljena. svadba vee dogovorena i pdpravljeno [eio i p~6e. no to hi b~o zadatak posebnoga statiStil!. na str. 355..eli bogwu3.K:..1 djelu: »La Dalmaz. str. 0 nasilnOj otmiei govori D. Q26_ 3).oi donoet i G. a.a i 51. u samom S. dok se u susjednoj Vrli6kojkrajini euje i ukrasii djevojku. dovrsila se ona buka s nekoli.z Lipica :ka.o i ()na«.. Jedan slucaj zabiljezen je 1966.51 Podabke 0 dogovorenoj otmi.jevojka ne .a'izgled. U vecmi slucajeva uzrok dogovorene otmiee wje ekonoIIl..telliri. lb'j d. a rest{) napu.aIa na ovom podrueju. a naposon P'I'ijateljstvOm . odlazi za drugoga mladrca kojega jedva poznaje i za kojega hi joj roditelji isto tiaik.Xiiteljei rodbinu. umaknuti -umaka je divojku. a u nekim slucajevima odrZail1a je . . Taik:ve dogovorene otmice desavaju ISe gotovo u svim selima.ji.siog stoljeca). i da su ondje otmice cesea pojava.zurn nije l'ijetka. rnladica nego lJjeZi s voljan:im. str.tj darove koje je primila... ali im ona bez ikarkva razloga 64"'1.Pupljeniu novije vrijeme pokaruju da je nsstlna otnnca postojala i pruje. a to je bilo cesto U srinJsk::im selima. toditelji djevojaka danas su ernanciplran! i sprelmli potpuno udovoljiti:ielji k6e:rk.zeli poei 'U neko zabaoeno selo u brdema pa iskol'ist1 '!lOVU povoIjniju pwiliiku za udaju u bog81tije selo.. Dobiva se dojam cia su stan<:lvn.ko psova:ka i prrjetnja.ROffia 1892. a pl'1ije par godina desila se i misilna otmtca. Petter. Wise i. a bijaSe i.i velike nelagodnosti umicaniem za mladica s kojim nije zarucena. 464 .iau Torino . djevojka odjednom.8 njime. Ne pruza lOgliooo opravdanje otmice podartatk Jz Brnaza da se djevojka. bog8lta urnakne i po nekoli:Llroputa im da se wnakne tek vjencana nevjesta.steni mladic ne tra.'ih kazivanja dobiva se dojam da je u rnnogim stucajevima otmioa pO'tpuno bezirazloma.]spii:la.o dali privoluza udaju da ill je pirtala. dopustah. ali je intervenci:jom milicije djevojka oslobodena. I>tr 142".ma rnladica. S:imlUl.. Ojevojka koja se umakla pred sarnu svadbu ne snost nikakve posljedice za svoj 00. »Pa kacko 'U onlim krajevima ne bijahu tarkvi dogadaji ni rijetki ni cudni.

vrata crkve do oltara. iei na golim koljenirna te od oltara moliti oprost od svih pmsutnih.zelje: grozd.nja (aooja u proljeee postaje izraz.. OBICAJ] I VJEROVANJA UZ RODENJE U Sinjskoj krajini postoji uz rodenje citav liz vjerovanja kojima je eilj oSigura:tli zdravlje i normalan izgled budueem dijete-tu . Ako trudna Zena pOZe1i neso jelo. zavreduje posebnu psz-nju i jos temelj:i. Zbog toga. pa IJaJt-oi sasvim nepoznatoj trudnoj Zero a:ko pTod(} mimo kiuce ponuditi vmo. balavo. PTsut. ukucanl ee jaj svakako nastojact udovoljiti 2:.Hdje crvena) . voca Hi piea. Aka trudnica osjeti 111ti:tiS nekog jela. kaze se u Glavicama. a irnat ce 6blik i boju pozeljena jela.zavati.jer ce se u njoj smotati dijete i tesko oe roditi. koja je jednom oteta. Zato je razumljlvo da je poneka djevojka s apatijom primila i nasilnu otmicu Ii javno potvrdila da je hila Idogovorena [er je ZlU'alasto je ceka aka se vrati u rodi·teljSku kucu. U uelQjm selima.. No i samatrudn:iJca moze biti nosilac zla. Ona ne smije nosite teSk.la onemogucitd otmicu.tije istrazivanje u Sdnjskoj krajini jer se ondje. ne maze se vratiti u rodi1Jeljsku lcucu jer bi je okolina ost. brakova u jednom Mnogi podaci govore da je otmica U ovim krajevima u proslosti hila brojmja.na budutern ce se djetetu javiti zelja iIi maca koja ce biti na onom dijelu tijeLa kojega sa majka primila. tres. aako pojede orahili badem blizanac (dva plods. Uz to djevojka. akose i pokaje sto je to uCiniIa. Otmicar >i. kao etnosocioloskt problem. zeeija usnica . voce ill kakvo god jelo. skupa spojena) vjerovalose u Velicu da ce roditi dvojke. odrsala bolje nego 'igdje na podrucju Hrvatske. . vjerojatno.kve majcme. postoje brojna pravila i zaorane kojlih sa trudnica mora pridr. Taka ana ne smije Iest: puZa jer ee joj dijete bit!i. a ne ostvari tu Zelju i prttome se dotakne rukom kOjeg dijela tijela.e ce jOj biti drecaoo . S obzirorn na sve te cinjenice otmica. Ako [ede zeca dijet.novi postotas. Onaj liko nije dao trudniel jelo dobit oe jecmak (je6mica:k) na aku. Postoje i jela koja se ne preporucujutrudnioi. Gledanje nek. je netko umro.ad pozeljena 'zeOijeg pecenja :ltd. oteta djevojka rnorali su se pred vjencanje ispovjecUti. Trudmca ne srnije gledati nikakvu nakaznu stvar (prosjaka. a uz to je i crkva (-nekada vassn faktor useoskomzi:votu )nastoja. grbavca) jer ce joj i dijete biE nakazno. kada je djevojka oteta ersveno je ZVOUQ brecalo kao da.elji.ih ruznib stvari maze bitd stetno za budnce dijete .e stvart i ne smije proci preko procipa . ill :sesjetli pa poreli Imkvo jelo. pa se u Velieu kaZe kako nije dobro da trudnica prade ispred volova dok oru iIi su upreg30 Narodna umletnost 465 . otmsca na uk:upan broj sklopljenih duzem vremenskom perfodu.'a da bi ill kazmo svecenik ill je slao na ispov:i(jed biskupu u Split i1i je djevojka TaW dobivanja oprosta rnorala od.5 velikim ocima . Tako se u Sinjskoj krajini tvrdi da dma dosta Ijudi koji imaju po sebi oznake ta. premda su zakonske odredbe bile stroze.I'o osudila.

Donesu jcij manestre s jajima. . jer stili <Xi metaka. Neko se dijete rodi u kosuljici i kaze se u Hrvacama za to dijete da ce bUli jako.rodi rnusko dijete. dok drugi podatak jz istog . Obicno su babine U nedJelju.. rodit de musko. ~tr_ 67. govori kako su se nekad zene malo brinule da izraeunaju datum kada ce rodrti pa irn se desavalo da su rodile i na putu. .i da Jaea misiena tJtiva. a zatim dolazi u posjete rodbina s darovima. ostale raalicite hrane. pa je kakva vicnija zena obavljala tu ulogu. Kurnovi mogu biti od vjencanja ili se uzmu za krstenje. praznovjerja nego liz uvjerenja da :de takva knpeljzdl'ava . Lovricev podatak da su Zene radale uspravno stoleoi i vezlici se 0 gredur. a ona njemu carape.Ak.ensko dijeva.{(· rodalja koja rodi I musko dijete na neki na6in je prtvilegirana. okrugla kupovna peciva nanlzana naspagu (neki donesu i do 100 komada). Lovric tvrdi da su zene prvih deset do pennaest dana svaki dan djeeu prale u hladnoj vodi. Kum uada dariva babicu noveern. prvo joj prilas.ctite.. Ako se . se daju frigana jaja i kruh . majka. nekolfko dana. rize i sapuna.ili idu kumovt i koja zena iz rodbine. ali ne iz.te malo. Radan kate da 311 prije ljudi bili siromasniji pa nisu Lome " Lov:r16. U svim selima poslije k:rstenja je slavlje i rucak za kuma.• . bez iCije pomoeiP NaS suvremeni podatak iz Glavica govorr da se zena spremala za porod joliko da Je cak izvrsila priprerne MO da de umrtjeti: ispovijedila se i prteestdla . junak i da ce brti »znanstven« (ucen). Mo trudnica ima vise izboeen trbuh. Na krstenje rnost babica iIi zena koja je pomogla pri porodu i kum ili kuma. malo pica..o je bio teZak porod na rodilju se stave mooi svetaca. a ako j:oj je cisto lice biti oe musko. !~5 . kaZe se da ee roditi . Po izgIedu trudnice nastOjise pogoditi spol buducega djeteta. U Sinjskoj se krajini kaze: »Rodilo 'se dite« a za zensko»Rodilo . Nekad u selu nije bilo babica. Ako ima pjege na Iicu.. kokos. a ako ima wok trbuh. 1~5. daje rodilji nesto novaca.se po (pola) . str.. peskir (ruenik) i kosul]u. poslije poroda .z. Kao prvo jelo rodilj. time se hran.str ..sela govori kako roditeljima nije dragoda se dijete rodl u kosul)jici jer ad njega postaje vjestlea.i.i oprostila. Kada kum sa krstenja donese dijete. U starije se vrijeme to manje slavilo nego danas Kazivacica iz Hrvaca A. a to slavlje zovu pir. Dijete se krsti 3-14 dana poslije poroda. Ti se posjeti zovu babine ill babinje. a govort se da su je nek:i. bill ce zensko d:ijete. Neki kosuljteu odmah zakopaju. oct ukucana. Ibfd. Ihid . euvali i nosili za vrijeme rata.!\ mje u nasem terenskom istrasivanju u Sinjskoj kra)jini nigdje potvrden. ZatfJ ima trudnica koje ESe duze vremena stan i priceka:ti da se volovi okrenu U oranju pa da prode iza njih.59 Kad zena rodi. a nastoja1:i su je pozvati na vtijeme.nuti u jaram. 466 . a napose slatkisa i tortu (u novije vrijeme). Slavi se obicno za prvo dij'2te. U pohode dolaze samo zenske. a za kasniju djecu rnanje.

Mrtvaca . Rodilju se pazilo nakon poroda. 'a trpaU su na nju toliko pokrrvaea da se nije jnogta ni okrenuti. ako ddjete dugo ne progovori. Preko noci se na narice. Djecji povoj i pelene nisu smjele ostati vani poslije mraka »jer ee se djetetlu desiti neko zlo«. moraju se opet oprati. Muz nije srnioprilaziti rodilji.a leti kraj vatre. traze prosjaka da ad njega dobiju malo kruha pa ga dadu djetetJu. U posljednje vrijeme i U selima SiDjske krajine stavljaju mrtvaca u sanduk i.00 rnjere da su rodilju postavljali d.slavili sve te prihke. Za ciielo vrijeme dok je mrtvac u kuci rodbina i prij'atelji dolaze. a te se prede stavi i na kriz. Otada ona smije opet iei u crkvu. Ako su o stale . zato sto je isao gledati renu i dijete. U Dugom Polju. a nekad nije bilo sanduka. pa tomprUikom rodilja daruje vjencanom kurnu terluke. U Glavicama se za slavlje uz krstenJe muskeg djeteta 'kaZe musk: pir ilivelik'i pij. ~ad' se djetetu osusi i otpane pupcana vrpca. Kada mrtvaca apr-erne.kaZ€ ova kazivacica.je ta pamja bila i pretjerana do . u kuci ostl3. Ako je mrtvac vjencan.je 24 sata. pir i po .dva dana i pozovu svu rodbmu i prijatelje. Karla se krsti Zensko dijete slavi se sasvim malo. je uz molitvu uvodi u crkvu. osusitt i onda upotrebljavati. jedna zena odrnah pocinje narieatt i kuJ~a sve do sunca zaqora . na prsa mu stave kriz a preko ruku Mrtvaca treba ohrijati.a uz zenskozenski pit ili mali Pir. »Lako je bogatom slavitJ i pirovat« . pa su se u stare vrijeme rugali da je neki muskarae kao baba.. upali se svijeca. . pa ka2Jhrac iz Gale navodi da . umire. a svijeca mu gori na glavom. bieve i kosulju. Ako covjek umre po danu. Danasmnogi ne nose dijete na krstenje pa se ne slavi ni spomenuti ptr. a on njoj novae. a za muSiko vise. mna ide prvi put u krunicu. 46'1 .su stavljali na neko postolje ili na postelju i pokrivaIi pokrovom. onda mu se prekrize ruke na prsima. u njemu ga pokopaju.zalaza sunca. ali se ipak slavt rodenje djeteta te rUuZ prvih dana nakon rodenja djeoota casti sve poznate pa i nepoznate. okupati i obuCi u novo. Zatim se mrtvaca pokrije pokrovom itaj se pokrov sveze sa tri uzree ad crvene prede. Umirucem pozovu svecenika za ispovijed i posljednju pomast. crkVlU i svecen:i!k. Neki slave musk. sest tjedana poslije poroda prvog djeteta. OBICAJI UZ POGREB Kada Nakon poroda muz nije smio spavabi sa Zenom40 dana. a nevjeneanu mladicu Hi djevojci ruke su polozene niz bokove. te kumove oct vjencanja. nenoseno svecano odijelo »da bi Gist i uredan usao u raj pred Isusa«. a ujutro se opet pocinje. To se drzalo dok dijete malo ne poraste. mati to uzme i zamota u krpicu te stavi djetetu u bestku ( kolijevku) pod glavu da bolje spava.

. k:oje se ne stide prrpovijedati Ka. a kako je on nije mogao konzumi-rarti.6L Rodbina i susjedi donesu prired'enu hranu jet Ulkueani ne prepremaju hranu dok je mrtvac u kuci. Vukodlak noeu dolazi da obide ukueane. macka. da morla. pa 'i dok se od groblja vracaju kuei. kad tmaju kod sebe sredstvo protiv vukOdlaka. 1&2-163.ju razlieita sredstva ·protivvukodlaka . nabrajati. Iako se oijelo vrijeme pomalo pilje.a Petter kaie da 'je nekada domaeica porbpuno predavala prijateljicama brigu oko kuce pa i kljuceve svega.Zu: zena koja narice. 468 .a zena koja bo narocito dobra zna. Narikace (njih 5-6) naricu ci~elo VTijetne dok je mrtvae u kud..az. .cke zene (narocito ako BU Ijepuska:ste) u isti dan. Ovo narioanje spommju Fortis. Razilaze se ujutro.posebno rodbine.trbuh. pa opet mole. Petter i Lovric. Za veceru se jede PTSU1J i pije vino do pola noel uz mezu islatkiSe. Primjeri naricanja donose se 11 ovorn ebornisu u radnji J. . marljiva. ~t( 22g..ko su ih vukodlaci prisilili da pr.rilJifemi jela i picaza prisu1:!ne. debar radnik itd..6 njegovim osobinama. ukucani i rodbina stalno narieu. budu ponovno silovane. Dok je mrtv:ac u kuel." IbId.. Lome kaze da vukodlak postaje od pokojnika »ispod kojih ad casa smrti do casa pogreba prede kaleva mala zivotinja kao pas. a zenu da je bila dobra.ivaCrekao da je to mana namijenjena pokojniku. Cine to oni koji ga euvaju . Obi611'o se nabraja kakav je pokojnik bio zazivotJa.. VUkiocUak je pun krv. Morla6ki zupnici ima. "~ter. sedmine za koje se kolju vol Hi' krava. No katkad.mis Itd«. Ako se neki pokojnik povukodlaoi i cesto pojavljuje treba na Ve1iki petak uzeti kolac.wrazuju sucut i provedu [edno vrdjeme uz mrtvaca. nego ka. a pos~e pola noei :pije se kava i rakija. . Beziea 0 muztckom folkloru (hr. ali se pi'icaju i druge price. potvrduju to Ii podaci s terena. Ejecte se cuje izraz naeikace. a drugi prihvacaju. Mali se jedan sat. a placernh narikaca nema. Prijateljice poenu odmah pripremati tzv. skupi se naveee i onl ostaju uz mrtvaca cijelu noc da ga cuvaju. Vjerujese da tteba euvati rrrrtvaca da ga ne preskoci maeka jerbi se onda povukodlacio. Sir. Cuvaju ga uz molitvu koju predvodi l){':hljaoi« nek.. Ti vukodlaci »siluju tude Zane.istlarru na njihove zelje . oak i saljive. da je bio dobar 6ovjek. a onda cine predah.. tek sto se smrkne. Eva samo [edan primjer naricanja iz Dugog POIJa: za . samo ako im nema blizu muzeva . otcorttf -grob i kolcem ubosti rpokojnika u misinu. ali ga ne moze svatko vidjeti. malo priCaju. a naroelto kada sprovod polazi iz kuce i dok idu s rnrtvacem dogroblja. Osobito mnogo ljudi. zaliti i oplakrvati. 16-19).. U nekim ku6ama daju veceru ontma kojt su se skupil! da cuvaju mrtvaca i tu veceru ZQVU sedmina ili popudbina.i koja iseurt kad se probode i tek tada je umrtvljen pa se vrse ne pojavljuje.. pazi se cia se nitko ne napije. Priea se najvise 0 Zivotu i do-zivljajima pokojnika. U ovim selima cUje se izraz narikati. se desava. koja place . U Glavicama mi je k. (60 Radice i prtjateljice u kuci preuzirnaju vecinu poslova domacice i tako zamjenjuju ukuCaihe u p.

a i danas se veotnom tsahranjuje bez sanduka iIi. Takva su poeivala brojnija u VrliekQj k:rajini i u nekirn brdskim selima u podno~ju Dinare. Zahlrn sprovod Ide dalje u Sinj gdje se prtdruze i svecsnici. Uz moatvu odlaze iz crkve u grbblje. a onda tzvadi i sahranl bez sanduka. Pred sprovodom jedan eovjek nosi kriZ s razapesim lsusom.Ajme mem. ko ce jl1 odgojJ bi. i sanduk. a pod glavu jastuk. narocito u pripadnika pojedinih bratovstma. ko li 6e llskolovati? Danas 58 mrtvac ukopa u obionom odijelu. te se pokrije bijelim prekrivacem ~ lancunom. votjno prostran da bi U. snco moja. u franjevaokoj odjeei.i mrtvace u Sinju. ajme mem k:tika:vieL Kome Sidicu ostav~ja. nj snao sanduk. izmedu kojih se preplete uze. aka je umro mladic Hi djevojka.a pratnju na sprovodu cinile su djevojke obucene u bijelo. a ne kopa se uzemlji pa nije do.nim slucajevirna sahranjuje u sanduku. Uz molitvu sanduk se dznosi 'iz kuee i posbavlja ria rrosila sto ih nose 'Cetvorica ljudi koji se izmjenjuju s drugima. 178'. Stanovnici sela GlavicesahrruQjuj1. a do prvoga 5vjetskog rata bio je obicaj. da 5U S8 ukopal. Unose mrtvaca u crkvu i tu se opet rnolr. Ante gdJe nosUa spuste na zemlju i prisutni se mole za dusu pokojnika. kumu Sf till pnip6ru-cija. Narocito veliku pratnju djevojaka u bijelom imale su clanice drustva »Kcert Marrjine« . Kazivac iz Glaviea spommje kako su zene znale porucrvati da pokojnik pozdravi neke koji su prijepl'eminuli. Aka se uopce ne upotrebIjava sanduk. Na to se stavi vuneni pokrivac ~ klas1Zja. usput se edmore na jednom mjestu i to S8 mjesto zove pbCivalo.0-:): Mrtvaca polazu na postelju ili na postolje. pred sprovodorn se nosto hijah barjak. Prlje zatvaranja sanduka pokojnika skrope blagoslovljenom vodom. se u sanduku nosi na groblje. u Gali i dr. Sprovnd se zaustavlja na putu kod kapeUce sv. Mrtvac se sarno u bogatijih i u izuzet. onda S8 mrtvae odku6edo groblja nosi na nosilima od dva kolca. 461» . u k:ojima su pokopani i da zato ani Izabiraju najsvetije: . str. Taj podatak donosi i Lovrid lIZ objasnjejne [ednog MotI8Ik:a »da ce se u dolini Jazafat svi morati pojavild u haljinama. Umrlu djevojku oNacili S'U kao za vjencanje. Nakon pokopa pokojntkova je " LovrJ<l. a pred polazak na pogreb stave ga u kapsel (mrtvacki sanduk) itada zene pocinju glasnije kukati i nabrajati. dak ih u selima uz plodno Sinjsko polje nema. ObiCno je grab saaidan od kamenih ploca. Poslije drugoga svjetskog rata :poi5ele su se od betonagraditi veoe prostranije grobnice. Kada mrtvaca nose iz udaljenog sela do groblja.) uperiodu do drugoga svjetskog rata. kt:i ce ih ooduCiti. pa u njih moze stat. U nekim selima (kao npr.

a onda prestaje zaljenje. . ked nogu podnosnioa. a sa strane bedrenica i sve to kamenje koje je iznad zemlje zove se sdnjal.'<L grob zauvori. spomenut cemo na kraju i opis pogrennih obicaja u pravoslavnog stanovntstva seta Velie. a na nju zemlja. Isto taka danas su u mnogtm sprovodima izostavljeni religiozni obredi te je time ohicaj pogreba nesto izmijenjen. a to je zato da se ne ide mrtvaou za njegovim tragom. pa se za to vrijeme u kuci ne smije pjevati 11i svirati. ne ukljucuje se ni muzrka sa radio-aparata. To se zove sedmina . kako ih je opisao Vlado Kozliea iz Veldca:' »Ukop je oko pednepa do dva sata po podne. Kad jse grob zs. a uz pjesmu i u vesel om raspolozenju vracaju se iz Sinja kuoi. U novije vrijeme mladi Ijudi iskortste takvu prrliku.IDoloi se vrate kuci. se: . u Sinju u kakvoj gostionlci one koji su nosili pokojnika. svi idu kuci poikojnika i to jedu i pijtt.. Kod glave je uzglavnioa. Ako sesin treba zeniti.:tvori. Spusti se u raku i svak ko se zateee na groblju baca po jedan grumen zemlje i kaze: . Kad se godina smrtl. svak opere rake cia se mrtvacevi grijesi ne nose sa sooom. jedan napravi k:rti. Tu. Ipak.rveta. Svri su grobovi katolika i pravoslavnih nogama prema istoku. nlt. Prijatelji daju saucesce: .i na godisnjicu smrti. Kod nas se molt ostojec. a Dna dva drveta ostanu ria groou. Preko rake dode jedna ploCa. a ne klecec kaa katoIioi.krecemo u drugom smjeru kUci nego smo dosli. dan . DuZa pauza se prav'i 'na pocivaliStu rnrtvih.Ja se zaJujem za vasim ukucani idu na grab pokojnika i narieu tn nedjelje poslije pogreba. stavi se mali kamen kod glave i na njemu samo naklese U Sin1jskoj krajini ' 470 . Tu se goste bez galame i pjesme. Na uzglavnicu se stavlja godina same ad onog mrtvaca koji je posljednji ukopan u taj grob. a onda se krene od .Od zemlje si i u zemlju ides'. okad'i se grob tamjanom.groblja kuci na rhstok. U nas se nosi sa zapada do groblja. Mrbvaca nose i u hodu se rnijenjaju. Kako postoje razlike. sesta slavr. pa se malo vise proves-ale i »otpivaju« (::ak i pokojniku razlicite pjesme. se mole" a kad idu dalje.na Mrtvd. poskropi vodtcom i mali se.obitelj duma poeastit. Mrtvaca se nosi na dva koca preko kojih su dva poprecna d. a glavom prema zapadu. No u novije vrijeme neki se ne pridl'zavaju snrogo tih odredaba. pokojnim N.z na kamenu kraj kojeg je bio mrtvac. u blizini pokojnikove knee ne pjevaju. B Tijarici godinu dana poslije smrti svake nedjelje idu na grob . Kad se dode kuci. samo se nevjesta dovede u kucu. ozenr se ali bez slavlja i veselja. Onda se donese pice i domacin je vee prije zaklao najboljeg brava pa svt om koji su bili u povorci. zalost za pokojnikom traje godinu dana. a za tu se priliku pripremala velika kolicina hrane i pica. ako je kome tesko.Za pokoj duse onega koji je otisa ad ove ku'ce'. makar koli:ko ih bilo. Nazdravlja.i narfcu. Nakon pogreba sudionici se vracaju pokojnikovoj kucigdjeih castle jelom i proem. kaiko se iskupi rodbina iz daljeg. Tu spuste nostla na zemlju i stave mrtvaca kao i na groblju: nogama prema Istoku. Na groblju se lskopa raka.i to je GaScenje bilo rastreno u svim selima Sinjske ktajine.

i u zaostalim selima Makedonjjei Bosne i Hercegovine). lako se voze autobusima ili au tomobilim a. ali ipak i danas nalazimo ostatke stare tradioije: L Gotovo u svim svatovima i danas se nastoji da barjaktar. jer su ga gotovo sVii zaboravih . kao i u tekstovima pojed:inih igara.tne. Kako tli opisi ne daju pouzdana regionalna razgranicenja. ato BU: kosulja. ali mosemo konstatirati da slicnosti postoje. a to je brak uz otmicu umicenie.njsko polje i 2. pojava maskara na piru. Iz proslosti nemamo mnogo literature n]ama . sto je sve pricvrsceno na vrhu zastave.Jmutli. u selima uza same Sd. Kao i drugdje u Jugoslavijri. ali ponekad ti:eba upitat!i i nekoliko Ijudi da hi se dobio [edan kompletan tekst. u nekim selima Sinjske krajine sve cegea pojava (kao sto se odrsava .koja obraduje 'Lskljucivo obieaje u Sinjsko] krajini. opisi 01):16aja U eitavoj Dalmaciji. ne obavlja se prosnja na nekadasnjt nacm. u selima smjesterum u brdovitu podrucju oko Sinjskog polja. 3. rucnik. krada mladenkine cipele. ne mozemo znati da li se koji podatak odnosi na Sinjsku krajinu Hi koje drugo podrucje. ne izvode se mnoge nekadasnje igre. i u Sinjskoj krajini svadbeni S8 obicaji sve vise reduciraju i gube nekadasnje.Barjaktar se vozi u prvom autobusu.. umivanje svatova i razlroita darivanja te nazrvi pojedinih clanova svatovske druzine imaju sU6rl'Osti ne sarno na podrucju Hrvatske nego i Jugoslavlje i drugih slavenskih drzava. razlicite igre s trazenjemotkupa. Nekadasnje tekstove i pjesme uz pojedini dio svadbenog obreda znaju samo stariji. obavezno se nosi zastava okicena tradicionalnim darovima za barjaktara. ko]'i jestran naprednom i razvtjenom drustvu. 471 . »provjeravanje: nije Ii mladenka sepava.. Ne euju se danas usvatovima stare svadbene pjesme. a zastava se istakne van krozprvi desni proeor. kazivaci tvrde da je taj oblik sklapanja braka. U ovom srno se prilogu u prvom redu Jcoristili zapisdma iz novije rukopisne grade.da se U Sinjskoj krajini odrzao oblik sklapanja braka koji je danas uglavnom nestao u drugim dijelovima Hrvatske. Ijubljenje kUCnog praga. 2. Mnogi elementu svadbenih obicaja.carape. lma razlika 11 tekstovima pjesama iIi dijaloga k:oji se goyore u pcjedinim momentima svadbenog obreda i ooicaja. [engije. djeverovi ·1 kurn. grancica zelenila i ziva bijela kakos. a katkada i rnladenci budu u narodniim nos- U poglavlju 0 Zivotnirn obic8{jirna iznijeli smo obicaje i vjerovanja uz zenidbu porod i pogreb. Jedino mozemo ista. pogottivozato sto su td podaei sistematskri zapisani i provjereni U obadva dijela Sinjske krajine: l.. a mz1:ike da su gotovo nezna. Nove pjesme(osobito stranoga porijekla) uz pratnju harmonike jOs uvijek nisu potpuno nadjacale tradicionalno pjevanje rete. kao pjesrne i tekstovi dijaloga prilikom »trazenja ovce« kada svatovi dodu po mladenku. nego SU to vecinom opeenit. Dapace. Opseg ovog pniloga ne dopusta analiziran]e sli enos tii i raalika svili dijelova pojedinog obioaja na samom podrueju Sinjske krajine. prvenstvo religiozne oznake.

Gava. fJj .znike kojima ispracaju zimu ocekujuci skoro proljece. Maskare u Sinjskoj krajini prrreduju se u pojeddnim selima u pocetku veljaee.i). I. U Sinjskoj krajiniza ovo maskiranje narod zna samo rme mackare. B. (dal.alni nacin pJevrujja.titn. rasireno je ne samo u Sinjsko] krajini nego i U ostalirn krajevima Jugoslavije pa i dalje u svijetu. stvaranie buke (napose zvoncima) sakupljanje darova.. do pocetka korizme. Danas je vecina stanovnistva zaposlena u gradu Ili naskolovanju.z. a ne pokladne maskare. npr. pa naijvise na pocetku tjedna.. nisu poznati i u ostalim krajevdma Dalmacije.dni ohiC.. gdje te maskare najvise idu selom »na pokladnu nedjelju i na ona tri dana« . a ne znaju nekadasnje znacenje pokladhih obieaja i vjerovanja kojih je uloga hila u prvom redu apotropejska63 odbijanje zlih sila ad ljudi. 12. ocemn ce kasnije biM jos govora. prema vremenu odrzavanja (a to je pokladni pertod oct 6.a. 1 (lio. Naijvise su se maskareodrzavale potkraj sijeenja i na 472 . kada sunce pocne jMe grijati plodno Sinjsko polje. tj. Sigurno je da ce obicaji uz svadbu.1. Nije se drzalo odredenog datuma. " Milo"!I!l 1939 .i uveseljivanja ljudi.n. Pokladno rnaskrranje.. U obilazak sela islo se radnim danom. Pepelnica je porrncan blagdan pa je tako poklactni period svake godine razlicite duzine (6-8 tjedana).ji Vee oko polovice mjeseca sijecnja. I u tun obica.zajedno s pr1Todompostajufu:vlji i stanovnici onaga kraja. U obi6ajima uz porod i pogreb nema nikakvih izuzetnih mome..jiroa doslo je do pojednostavljenja. III) mozemo ih nazvati i pokladnima suo potvrduje i podatak iz Dtema i drugih sela.]e: Gava. Bogojavljenje je uvijek 6. nego se iskorrscavalo suncano i lijepo vrijeme. a. izvodenje razlicitih sala. Zagreb razlioito vrijeme.:i:noradifzvodenia sala .zU. obilazak sela.a dana hn-atsklh narOdnih obil!ajll. I . koji se pripremaju da sto bucnije i veselije proslave pokladne pra. garavljenje. nata kojli.str . a neki dijelovi se potpuno gube pa se. danas na pogrebusve rjedecuje narieanje u nekadasnjem obliku. GODISN. porod i pogreb i dalje do~ivljavati stanovite promjene i reduciranja. ali ima podataka da su bile i na pocetku ozujka. ali naicesce zavrsava oko polovice mjeseca ozujka.!. da bi seza sudionike potkraj tjedna mogla prirediti gozba.pa se U svadb] uz njih obavezno cuje i ovaj tradicion. pase maskare odrzavaju subotom iIi nedjeljorn i nalvise u drugoj polovici sijecnja. izvodenje rnimiokih [ill scenskih igara itd. -. ali je gotovo [ednako sigurno da ce se oni i dalje odrzavati i mozda {iak sf'Jvarati nave oblike. Danas ucesnioi pokladnih rnaskara smatraju da se maskare prireduju jed. GOdI. Medu. U vrijeme zimskih skolskih praznika.JI OBIcAJI Pokla. stoke i stanova i time oSiguranje plodnosti i obilja Pokladno vrijeme traje od Bogojav· Ijenja (Sveta tn kralja) do Pepelniee..

pa onaj iz sela Graba. kao i drugi elementd pokladnih igara. 1958. Folklotna gra~1I !linjsk e krajine. rkp. s prvim danorn ltorizme.r. Tu su i utjecaji crkve koja odreduje vrijeme trajanja pa maskiranje mora prestati na kraju poklada. INU b. god. Krnjese iIi Krnjevala. a u Velicu sijeee kupusove glaviee sabljom dok mu ne daju dar.vsto je svakako direktJni utjeca] Sinja i Splita .vo. Turcin je obucen u dugu odje6u koja manje-vise uspjesno irnitrra tursku. nekada je bio naoruzan puskom i saoljorn ili macem.a dalje. vee i pedeset krlometara i jos toliko imamo.o je on dao najve6i poklon maskararna . Ponsgdje did vodi maskare. Zdra. Oko pojasa ima objesena zvona. 1'I1ko1'1 }lO. pokrett Posto nam je put dalek i ne more se ovde zadrzavat. u ruci nosi mac ih sablju.. Mesopust (Novi VinodoIskD. govori: »Vojsko. te su se kretale po strogo obucen u narodnu nosnju Sinjske krajine. te u sel'ima.a posltje Pepelnice »)VL'Se nema kamedijal(. Vojnic i Dicmo. a arambasa prenosi zapovijedi ostalim maskarama. Bani" facie Rozin. npr. odreduje pravac kretarija maskara.. akatkad i oko nogu. 'I'uropolje itd. did s.nitool~" :Rolin. U gotovo svim selima Sinjske krajme maskare imaju. a danas negdje nasi samo zracnu pusku. (Sultan) ili ammo basa. TurGin U rnaskarama sela Graba daje »potvrdu« da je osloboden od poreza domacin koji rnaskarama ponudi vino. a imale su i u proslosti odredenom Na celu rnaskara Isao je zapovjednik. str. a u neklm selima Turcin. Pokuui (Lastovo ) i Fa. Kao i u drugim krajevima Hrvatske. 328. lice mu je pokriveno obrazinorn Ili barern nagaravljeno iIi obojeno. ali najbucruje i najveselije BU na pokladni ponedjeljak i utorak.). Za pojasom ima pistol]. ako drugi domacin daruje ve6ikomad slanine Hi prsuta. Turcin zapovijeda. Arambasa je redoslijedu. Did je obueen u smedu narodnu nosnju ali staru i poderanu. zatirn su tu raalieite figure vezane uz religiju (biskup. jest figura Krnje.. Branze. vise obaveznih figura.l U gotovo svim selima Sinjske krajine te niaskare pocinju oko sredine pokladnog perioda tkohae sijecnja). Figura Krnje poznata je i u drugrrn krajevima Hrvatske kao Pust (Istra). Otok.sruk: (HTvatsko zagorje.0 sudenju Krnji vise podataka donijet ce u vee spornenutom prilogu N.a lice mu je pokriveno obrazinom. U ime maskara razgovara sa seljaeima. a veei komad na sablju. zastupa maskare pred organrma vlasti. tj. did. zivjeli svi koji ostajete« l U vecini sela did ide na celu povorke i domacin mu dade slaninn koju on do iduce kuce nosi nataknutu na sablji. Domacinu je cast ako se selom govort kaik. Ovdje oemo za:to donijeti samo opis tih rnaskara.6.kdda prijasnji I stavlja ga i idemo u torbu. . koji ce takoder donijeti i bekstove dramskih igara sto ih izvode maskare Sinjske krajtne. U Sinjskoj krajini Krnjo postoji u pokladnim maskararna u Sinju. pop i 81.). Turcin svuda trati harae. a to je najcesCe tzv. pazi da se tko od maskara ne napije i ne stvara nered. a utjecaj gradske sredine (prvenstveno mediteranske i srednjoevropske). Turcin nareduje polazak iz jednog sela u drugo. od njih primapoklone i pica. a to se nezn. Zapovjednik maskara ide na celu povorke. rnozda. . 18. 473 . i ove maskare u Sinjskoj krajini nisu Iskljucivo stara narodna tlra4icija maskirania. mi moramo 16 jet smo presli .

Ako je domaein darovao dida. Kao i u pravim svatovima ovoga kraja.a predstavlja svatove. bic"Ve i terluke. Neka bi~ 1.ju za posuje. OJ} joj to baci u glavu. Sa. Ovde 6enas darovatt. ruenike. didu bradu namazau (vuku brad. kako kazu u Zelovu »namazao lUU onda maSkarezahvaljuju i pjesmom: Hvala teb:. da S8 opet.mad mesa pseenoga. To je borovo drvo u selima Hrvace. did je uselu Otoku pocinjao pjevati. Ramljani i Bitelic. aka urnjesto barjaka nasi drvo) nabaee kosulju.og tereta. stari soat. lisee Hi iglica. Barjaktar skine jabuku s barjaka pa trai.. D selu Diemu zahvaljuju na daru rijecima: »Fala. Kad maskare dodu pred kucu. u maskarama iz Graba bio i mladosenja). Barjaktar ili br1frjoobuten je u narodnu nosnju ad smedeg sukna.a moze biti jablan ili drugo koje drvo. kako je zabtljezeno u iselima Han. 474 . diver. diver i kum. Ko.uvijek liJepo obucen i nije maskiran po lieu.u namazata). kao za vjencanje.. stable akacije u ZeIovu. nadsmo!« Povorka maskara obavezno ima jednu skupihukuja ide na celu povorke. Kao i prilikom svadbe barjaktar ide. putem mi je spala [abuka. sto Si 'didu danvao sabIju mil namazao.· a katkada je to kakva velilca marama ili nekoliko rubaca.U posljednje vrijeme maskare ne sakupljaju meso i slanmu [er ne zele omast1iti odjecu nj muciti se nosenjem velik. i u ovim su pokladnirn svatovima: bariaktar. Nevjestinu pratnju cine jengije. domaeine. jer om ne piju vmo. kum. Neka mu djevojka stavi TIa koplje krumpir ili crveni Ink. a uz to na barjak (iii na raslje. doore :'>'ene i Covika. a svi su za nijm prihvacali: Eva knee Ii odiaka. Aka ima prrlike. Obueen je u narodnu svecanu nosnju ill bijelu nevjestinsku nosnju. ako SH sakupljale slaninu. drugu: nEVQ. najcesce trobojnicu.IZ plantne. D selu CitIuku zavrsavaju piesmu: sablju«. taus. jedino nema mladozenje (izuzetno je It~66.jengije iIi cure. nast dobri prijatelji. daj mi okiti« (Otok). U nekim pak selima umjesto barjaka nosi drvo s rasljama kojemu se oguli kora. a ujedno rna celu citave pokladne povorke te na barjak skupIjadarove od djevojaka koje muna vrhkoplja nabodu veliku i rumenu januku. Citluk i Vojnic. nemsta. pa sakupljajusamo malo voca i primaju svekoli6ine ponudenog vina koje vecmorn odmah konzumiraju.kupljene jabuke barjaktar daje djeel koja S1. kornad mesa il' slanane. neprestano na celu te skupins. Casu vlna erljenoga. vidite.i od djevojaka da stave. te kakvih slatkisa. Nemsia ili miada je mladic koji se obuce 1 namaze lice kao djevojka. Nasi barjak. a ne sakuplja. da budete dogodine vi i mi ziV'i.1 u pokladnoj povorei.

ako ill ima vise. MOOu babama. Katkad je u pokladama samo jedna baba i jedan did. Iza skupine koja predstavlja svatove u pokladnoj povorei idu babe i did'i} te druge odrpane i ruzne figure. Kosice su iznunra ojaeane pruticima ili razenorn slamom da stole uspravno na glavi u visinu 50--80 em. Didi su obuceni u poderana odijela.. t lnsiiiu. a vidi se sa. Svi mladici obuceni u djevojke i jengije iskoriscuju jsvaku priIiku da poljube i zagrle djevojke koje dodu gledati maskare pa se zato djevojke cesto zakljucaju i samo s prozora gledaju igre maskara. 1966. Kako je ona jaka i krupna tome se odupire pa se poslije prica kao sramota zadida aka je nije uspio nijednom povaliti. Trek. U nekim maskarama baba se hoboze brani. za narodnu . a katkad ih ima na desetke.rno lice koje je nagaravljeno. tj. ali se ipak 475 . desetak parova u narodnim nosnjama gdje jedni pred.Foto: ))Ma§kare« iz seta Otok: dotaze u Udovici6e. na glavi imaju oveje kozice S runom okrenutim napolje. a obuceni su u svecanu narodnu nosnju. I sami su seljaoi nastojali povaliti babu pa je maskare brane. jedino 5 djeverorn zaplese kolo i zapjeva pjesmu. Nevjesta je skromna i sutljiva. U nekim pak maskarama baba je sarna. Pratnju svatovskoj skupini u selu Vojnic cine cure i banduri.stavljaju djevojke i skupa s mladicima idu iza nevjeste i djevera. a did juri za njam i nastoji [e na silu povaliti i imitirati nad njom spolni ctn. predvo(1eni barjaktarom Z. jedna se istice snagorn i krupnoCom pa u nekim maskararna ana predstavlja s jednim didom braeni par i liZ ljubavne izjave s njim izvodi opscene prtzore. Tom l-oziebm je glava potpuno pokrivena.tmjelno~t) kojima lica nisu maskirana.

Slicno je i 5 figurom kauboja s falusorn oct. Medo je zaogrnut volovskom kozom i jedan. Od nadzemalJ. (Otok) . U maSkarama je redovno I tioktor (ili dvojica doktora) obucenih u bijelu odjecu koji »Iijeee« pojedine ucesnike povorke. skih bica jedino dolazi figura aaoota s rogovima koji je obueen u telece krzno. pred njim je pop 1. nagaravljena ilea ill seaxapom preko liea pa do najraznovrsnjjtn. bio medu njima i trboiwsa ili trborws s bisagama. U nekim maskarama javljaju se i triruiuri eandari.jez. svi sk:upa »mole: zanjegovu dusu. U povorci je i »slijepi: guslar koji pjeva uzgusle. a bih SU. Nakon pregovaranja domaein im daje da jedu i piju 1 tima uizmiruje« stetu. dok su maskare vise skupljale darove.a iza sprovoda ide udovica pok. premda je hila ztrna. potpuno goli i ogrnuti jedino jednom plahtom koju su povremeno obkrivali radi pokazivanJa faIrusa Ili su imali glavu p1'ekritu. slanine u maskarama iz Graba. U selu Hanu zabiJ. Slrcnc isticanje falusa vidimo 'i u podatku 0 maskarama u Otoku i Udovicicima gdje su u maskare 'isli neki muskarct nagaravljena 1ica. a druga predstavlja trudnicu i molt pomoc od prrsutnih. Od zivotinjskih figura jos se u nekim selima javlja figura medvjeda. a preko tijela samo rnrezu.e posao.rmluje s didom dok je on ne povali i to na gnojiste ilismetiste da se prisutni vise smiju. U maskarama se redovito vidi i pop ili biskup obucen u dugacku odjecu koja imitira svecenieku. U nekim maskarama baba nasi balmce tj. obuceni u poderanu odjecu. doktor iIi pop ga ozivljuje na molbu nevjeste. ali ntsta ne govore i ne izvodesale.odi seenu s babom. lutku koju joj did nastoji oteti Ili je to bal!in<6e djeCak koji ide uza nju i brani je ad dida i seljaka. U pokladnirn maskarama ima joscitav niz razlicitihfigura. ga vow vezana na Iancu. a nosi ka:k:vu veliku knjigu iii sund-publikactju s golisavom Ijepoticorn na naslovnoj sttani i odatle »cita« molitve i drai ptopovijedi Hi rspovtjeda. neprestano lupaju i traz. stiti maskare fli ad do. te zahtijevaju da plati globu. zatnm starer i starice i niz maskara kojekako obucenih. U najveeem broju to su mali djecaei koji se razlicit. nasi lance oi juri za djecom te.o masktraju. maema tra~fnesa i prsuta za maSkare . bika ili krave i konja. cak :i suvremenih maski. Jedna skupina odraslijih djeeaka su Cigani. Jedna Oiganka gata iz karata. Izvode to u bliz:ini kuca gdje ima vise Ijudi. a nekada i rondari (poljski ouvari· i redari u selu i.. Nareduje mu da plese i kada je ot476 .eno je da did rma falus izraden od krpa. . Elaza koja kukaza njim. I uslueaju da se Turcin svada s diverorn pa ga »ubije«. tJ nekim maskararna je i brijac koji prtlikom brijanja »usmrti« neku maskaru pa je doktor ozlvljuje ili ozivljuje druge msskare koje putern padaju toboze od umbra. Ti su rondari nosili puske pa dodu u kuonog domacina i optuzuju ga za prekrsaj i nacinjenu stetu u surni. crveno oboien i njime izv. Blaza nose na no sllim a. (Han). »Pokojni Bl'az« je lutka od slame u muskom odijelu koju nose maskare iz Graba u posebnoj skupau maskara koja predstavlja sprovod. je U prijasnje v r-ij erne . nose uza se rnjesinu i cekic i izvode scene kovanja Hi krade.

. Bak stalno muce.U nekim rnaskarama bak nije vezan i juri za drugom riguromkoja predstavlja kravu i povremeno skace na nju. za banicu. maskare je prtredivalo gotovo svako selo Sinjske krajine. a gonic ga zadrzava i udara snapom.adom Hi kakvom bojom.ka se oblaer kakav snazniji mladic koji prebaci preko sebe volovsku kozu. Kako smo vee spomenuli. maramom Hi starom kapom. Gonic uzvikuje kako je to debar bak za rasplodi nudi ga na prodaju. kupit cu ti kabanicu. nos i usta . juri na zooe.plesao ljudinjegovu vodieu daju novea. I)Didil( Foto Z.Glava se nekad pokrivala kakvim krz. medo. Povorku maskara katkada je sacinjavalo i 100----'200 ljudi. (CitlUk) U bq. a brkove i bradu izradivali su od kukuruzove »svile«. otima se. maskare iz Graba :itl1e tcroz seio Owk (lnstitut za norodna umjetnost) vodi gonic. Vedic (obucen kao Ciganin) pjeva medvjedu: Balaj. a rusu nosils obrazine vza pokrivanje liea.. Sve su se ave maskare u starmi garavile ~. 1966. a u noge su utaknuti Kania predstavlja mladio Jogrnut konjskorn kozom koja je sva komadi drveta da budu krute. Jedino su neki imali od tikve (bundeve) izradene obrazme s prcrezima za oci..nom. U ophod BU polaziJi 477 ukocena. Trek. a vezan je konopom kojt drzi gonic.. a ponekad su se udruZila i dva sela. I konja .

kako kase Ana Radan r. dakle prekinuti posb.ljak S v i j e en i c a ( »Kalandnras ) prerna vremenu na odredeni dan ill blagdan nas:!Joji Proljetni i sjetveni radovi poeinju u Sinjskoj .:. Jabuku i Trrlj. sedam tjedana.lOO maskare izbjegavale susret s 5U d:rugom skupinom. a vracali se kuci uvecer. rodilja Hi teskibolesnik. MaSkare ne ulaze u kueu nego ih ukucani Caste: pred kucorn i iznose im jelo 1 pice. Vjerovale su da de vjestice popljuvati predivo ako je na pokladni utorak naveeer na preslici. Han. 'Grab. Posebno se pazilo da idu »naoposum«.... Galu.. Neke 5U maskare obicavale obic. u vruco] vodi oprale sve kuhinJsko posude pa cak i komostre s ognjista da bi odstranile 3VU masnoeu jer uada pocmje post. nece je iZlijeciti dok bude .. Maskare S11 obilazUe sve zaseoke i sve kuce u selu.ziv.. nego da .kretaujem nacme krug.one se pozcrave. tj.... ustipc! itd. osim kuca u Kojima je tkogod wnroprije kratkog vremena . tj. se na jedan Sve sto odimasne pra. Za. Kada se susretnu dvoje maskare iz razUeitih sela.. Pepeln1cu Zelle su »kuhale posude«. Glavice. Tada se gnoje vinogradi i vrse ostale priprerne za rad. Na oisbu srijeduEene su mogle opet presti jersu dan prije. Otok. Udovicice. jedino u cetvrtak i nedelju. sva sela oko Sinjskog polja: Turjake. tj ..krajini vee u sijecnju i veljaci.. . U selu Velie zabiljezeno je vjerovanje: ak{)se susretnu dvije skupine maskara 'i tom pril:iJkOrll potuku. Nekada se opcenito jelo malo mesa.maskare obilazak seta zavrsavale navece u gostionrci u svom selu.ujunro.za suncem. Do sada smo iznosih gradu 0 maskarama te cemo ukratko sparnenutd i ostale pokladne obicaje i vjerovanja.. vecere ostane ad pokladnog utorka stavilo bi prut na koji se sve to nanize (meso. Neke 3U . ako su vee potrosila zalihu. tu su priredili zajednicku veceru i onda se razilaztli kucarna. pa netko zadobije ozljedu.a katkad maskare jedu u gostionici sakupljenu hranu i tu se odmore i okrijepe . a kruh je bio. Stoga 5U izbjegavaU sus ret s drugim rnaskarama. katkada se i darivaju. na pokladni utorak morale skinuti 5 pres lice spredak predivo. tj. U kucu ulaze jedmo babe koje u torbu nakupe pepela s ognjista. no nekada su obilazili i VIse sela pa su u jednom rrocivali i sut:radan nastavih put. Jedmo je to rnogla jesti. Maskare ulaze i u gostlonicu te eesto ih gostiionicar besplatno casti V'inom. Cest [e slucaj da narod 478 . Brnaze. Na Cistu srijedu . Uvijek se pazilo da se ne vracaruIstim putem (kao i svatovi). Pokladno veselje zavrsava na pokladb:i uuorak i od srijede (Pepelnica) pocinje korizma i post kaji je nekada trajao do Uskrsa. ali 511 se ponekad znale i potuei jer se jedni drugtma nece sklonit! s puua. Baric iz Hrvaca.) i zatim zatakne uz gredu pod strehom i to ne smije nitko jestl do Uskrsa. »crn i tvrd da bis njime ubija vuka« .

s njima pocinje proljeee. tj. III).gatati kakvo de biti vnijeme za izvodenje till poslova i hoee Ii biti rodna go dina.9 . a ne srnije se unositi u kucu jer bi u kucu dolazile zmije. sunce sija narod Sinjske lcrajine kaze da jasavac pocinje graditi kucu jer de biti ruzno proljece. tjedan U periodu od poeetka korizme (na oistu sri:jedu) do Uskrsa nema buenih i veselih narodmh obicaja dijelom zbog crkvenih zabrana. Grgura (12. on rus. Narod povezuje ova dva blagdana i smatra da. Ul) sije se sjemenje za rasadivanje svih vrsta povrca. Josipa (19. Drugi kazu: Ako je na Svije6nicu vedra. 47. NaCvjetnicu se u se-lima Sinjske krajine nosi u crkvu na blagoslov grancica jele. 23. (Glaviee) Sveti Josip Prema narodnom vjerovanju. Za njom ·jde Blaz. Uoci Coimice. (Velie) Ta su [aja rado sakupljala djeca radi Igranja 5 njima. Imze da je JaZ". u prvom redu kupusa. sto sve tstice znaoenje Cvjetnice kao proljetnog blagdana. u subotu poslije podne u Sinjskbjkrajini djeca bern razlicito cvije6e i malo mladog zita.. tko prvi ustane na Cvjetnicu i umije se u tome cvijecu. a aka je oblacno. Na Svijeenicu sa u crkvi blagoslivlju svijece koje se pale u kUCI samo aka netko umre i na Mrtvr dan za duse pokojnika. bit ce dobra. To se stavi u umivaonik Hi II kakvu posudu i ostavi pred kucorn.iZd:UI11.lo se ria ce onaj.No prije toga narod je eesto gladovao u proljece do dozrijevanja mladih plodova i do prvog povrca i YOGa. o povratku kuci domaoin te graneiee zabija u svako polje i viP 5:i Gavazzt srr. tiea u ~.Vjerova.:a jos viSe zbog iscrpenosti seljacke ekonomije u to doba godine. o JOSjpu Jaja pOSiplju. 0 utjeoaju tog blagdana na vrijeme govori izreka Cu kojoj je naziv Kalandora nastao prema kantieiore): Kialando1:a timi ora rnut. ljetina de biti slaba.65 Danasnje Sinjsko polje nakon izvrsene kornasacije i regultranja toka Cetine veoma je plodno. masline ill lOVOTa. a ako je kisovtto i oblaeno. vodu do dnu mora. svoju kucu jerce uskoro biti Iijepo vrijeme. Inace su se i svi ukucani morali umiti u cvijecu prije ialaska sunca da budu marljivi i da rano ustaju preko citave godine. II). Uz Ijubice kdje 5U se najvise stavljale u tu vodu neki su stavljali i tresnjev cvijet. Cvjetna nedjelja (Cvitnica) je tjedan dana prije Uskrsa. oim se donesu iz crkve blagoslovljene svijeee domaciea ih zapald i nekoUko kapi sa zapaljene svijeee kapne u svaki kut kuhinje i sobe. proljece pocinje na dan Sv. Ako na Svijecnicu (2. pa kaZe: o GrguI11. Uskrs i Veliki. ali vee od sv. naci najvise jaja od ptica.

njs~oj ktajini. Na Bilu (VeUku) subotu u crkvu se nosi blagoslovtti jelo za Uskrs . suse i drugih nevolja. -Na Veliki eetvrtak u crkvi prestaju zvonitizV'ona. Kada zaevoni »Glorija« (Slava) onda se svi umivaju. nego se u crkvi na Ovijetnicu blagoslove prut1ici (najceSce drijenak. Poslije [pudne su se mogli radit! svi poslovi. bez obaira gdje sezateknu. N a Uskrs (iIi Veliku subotu) domacice nose sveoeniku po jednu Hi dvije duzine jaja (12 ili 24 kom. NaJviSe se nose [aja i pogaca negdje zvana posvecenica. Neki nose uza se bocicu s vodom pa se umtvaju u crkvi. a katkada je ukrasno izrezuckan. Vjerovalo se da Be dobije oaoltlee krvi.). (Glavice). Nekad se od svakog' -dima ~ od svake kuce .. Sa stoke su se skddala toga dana sva zvona ild su Be. V:mo BU davalinajvJ. odmah po izlasku 1Z crkve zatakne jednu graneicu u grob. Na taj se dan aa rucaa pripremao bakalar. a poznato je i na sit-em teritoriju Jugoslavije s vjerovanjern da se time osigurava zdravlje i da ce lice biti cisto i Iijepo.nograd. a ostatak se barabana nosi kuCi.davalo jsupniku po t1'l naviljka sijena (oko 150 kg). sijenom. mace . Zdravosnu ulogu vidimo i u pruticu sto ga u Sinjsko] krajini zovu baroban. stuca i onda :iskuhava da Be dobije trajna boja koja je sluzila za bojenje jaja i vunene prede. ali nije smio kod seoe. osus. raarezu joj uho i udarajupo njemu barabanom 1 tako 'Pu. Korijen te biljke se is kopa . On je mogao o'rati u drugoga.avanja procesije ndje se smjelo raditi rukakav posao. Tko ima koga ad roda pokO!p!lIl1a ugroolju. a ona] nko ima volove moze orati srromasnijima koji ih nemaju. a tom: prilikom iii u toku ljeta daju mu jOs pola litre masla i jedno pile. Ako se ra.zboli ovca. Nose ga na Veliki petak u crkvu na blagoslov i na poziv svecentka »Udri barabana«! njime udaraju po klupama.drvo vrbe i sl.vno urmvanje u subotu kada prvi pun zazvone zvona biljezi se u Si. pa su i oni koji nisuimali svoga vma za taj dan kupovali vecu Imlicinu c:moga vms. se nisu cesljali ni umiveli do subote kada zazvone zvona. -i to najvise u crvenoj bajt kOja Be dobivala od biljke broc.se slabokrvnirn . a uz to i skr_o. CHrvace). u jesen tIi.) i nose se kuci. Na Veliki petak pnje podne. a narocit-o ona] tko je imao svoju teglecu stoku. Napose peru tom vodom oei jer vjeruju cia to donosi zdravlje. Jedan se dio polomi. Bio je prrje obica] da se ljudi od Velikog cetvrbka do subote nisu umivali za seljaci ne dajuobjasnjenie. 'koldko se pOpi'je crnog vina. varicaka zita (oko 30 kg).staju krv.. a eobani i Ijudi koji rade u polju tiakoder imaju b06ice S vodom da se umiju. a neki su mjesto pileta sto 480 . Tog su se dana bojila jaja. zaoopljavala.pi blagoslovljenom vodom vjerujuei da de time sacuvati polje ad krupe. nije se jelo nista do mraka. Paztlo se da se tko ne ozlijedi jer se na Ve1iki petak ne smije krvartti. U drugim nasim krajevima ne udara se baraoanom po klupama. tj. U vrijeme oci"rz. aime narod cesto lijeei ovce. a u pravoslavaca se susilocitav dan. stavi iznad vrata kroz koja prolazi stoka i cuva preko cijele godine. Na Velilti petak. U Velidu se vjeruje da ne valja orati rra Veliku subotu.

Pa ipak i u Sinjskioj krajini nalazimo dosta podatakao znaeenju ovoga blagdana za seosko gospodarstvo. U selima Sinjske krajine vjeruje se Ida ee onaj tkorano ustane na Jurjevo. eva teb:i. Jurja treba leci. Djeei je bila radost dobini oboijeno jaje. U Dugom Polju. a danas to :n!eprtmaju kao vel:iJkuvrtjednost. 1 moot ce se uV'ijeik reno ustaJarti.o Be nekome U Hanu Aka rom SU. Ak.grancicu od jele nablagoslov a 'kasnije ju je ostavljao u polju i'add. Jurja dok spava preok:renUlti u postelji tako da joj noge dodu t. Stoga je i bila uobiCa{jena izreka: »Iza papa.Ijale na rosi da ·ih ne bi boljele KastL zeli provjeriti da mu je Zena vjerna u Dicmu vjeruju da je treba nocu uoet Sv. su se jaji:ma 124 odnos . i ona ce disprieati sve iito je uCinila nevaljalo od mladosti dotada. Djeca.Sitti rano 6itave godme.avanja da je j sam svetac dobto ime Zeleni Juraj. a kora od jaja koja se rastepu po podu I1Iije se smjela na Uskrs mesa. tueal.nJu.nego se tek sutradan izbacivala iz J~uce.. djeca se IjUjaju na drenovu drvetu prijeizlaska sunea. a prije svega staje. Grancice se zatasnu okovrata. U Dugom Polju ware se kitegranjem raseljke Jet se ona narjprije zazeleni. a ako n1je zazelenjela.i glavu tamo gdjesu obiCno noge. drtnJ.koji takodet slavia.amo gdje je glava. a zirna da odlaai. u pOsteljuobmruto nego inaCe. ljuljd sa4i. Culjr. Nedjelju dana poslije tJskrsa dolazi Mali Uskrs .ajatli kroz cijelu godinu. . zaStite oct nevremena. IV) u Sinjslooj ~aj1ni roje raslreno U tolikoj mjeri kao U sjevernimkrajevima Hrvatske gdje 58 taj dan uzima kao pocetak pro]jeea uz obilje magijsko·apotropejskih obleaja i tlol:hku rupolirebu zelerdla za razlicita ukms. a i odrasli. a tko ne ustane rano. da ne hi dnijetnala preko godine. se zenske va.St' ne ostaje«. Pasuirima se na Uskrsdavala bolja hrana da ponesu na pasu.ko se u svim selima obicavalo na Sv. SIU imu6niji (Jurjevdan ill Sveti Jure) Slavljenje Sv. U Bmazarna vleruju da 'Uocl Sv. a onda su se ai:tav dan ponajviSe jela jaja.d:aV'ali janje. uaima ga sebi.tko usptje drugome 'tazbiti jaje. Pravoslavei ne blagosUvlJaju jaja. Wu da je Jure dosao na zelenu kOn'ju. U Dicmu se kaZe da je zeleno granje znak da dclazi proljeee. Na Uskrs ujutro jede se prvo jelD blagoslovljeno ru crkvi. ustaj. Juraj se uvijek predstavlja kao konjanfk). Pri tome govore: o Iii: mo] drr. Ju r jev 0 . Jurja kitibi kuee. onda kaZiu da jedooao na emu Ikonju (sv. n!i. drijema kaZe se:»Ajd na diinj I« (drijen). Ta. . Jurja (23. U Glavieama je kucni gospodar na Uskrs nosio u ol'lkvu j eli e u . teSko ce ust. moj cirdm. stavit. 481 . Ako je gora zazelenjela. s mens driLn'l. zelenim graneicama. drmo <1r!inJ. .

na pasu ] vee u 8 satt dogoni kucL Pojedine obiteljtimaju na Durdevdan krsnu slavu.i vmom se poliju janjc! po glavi da bolje napreduju. p-a u Glavdcama 'pri6aju 0 eovjeku koji nlje ntio dotjera. preklao.ada su na Jurjevdan odrsavaae i procesije kroa polja sa molitvom za plodnosc.ul}ke oleo sela. »trojicu«. a pravoslavnom popu variCak..hlta i 10 d (u starojxlugcslavdji ). Kada zavrs! rucak svijeca se gasi kruhom umocenlm u vmo. Sveti Ma. ukucani zelenilom okite kucu. IV). dosa Durdevdant«. P.osi t drugo peCen.rko Blagoslov stoke i polja u kaboliekim selima vrsio se procesijom naSv. i rodbina dolaze cestrtati krsnu slaw. a tome se dada i »trava ad zuci«.11i. cesto dok je jos rnrak..Nek. . Marka nosili taj barjak i u procesiji je morae sudjelovatipo jedan clan iz svake kuoe. Ljudi su vjerovali da vuk nece napastd stoku koja je blagoslovljena. vodili.i proklinjanje vukava da ne dave . villa te oni na paSi caste ostale cobane. Dio vina iz case iz koje se gasila svijeca odnese se u tor . sarno je tu kobilu vuk. Upali se jedna svijeca. Domaein ill doeekuje i oni rnu cestitaju: »Na dobra ti. JUTjeVQ se srnatra Ncvom rgodinom za z. Iako je bila u sredint krda konja. 482 . Svako selo dmalo je prije barjak sa slikom sveca zal5titnik& (u Glavdcama je bila Gospa sinjska) pa su u procesiji na Sv. Za blagoslov stoke katoU6kom sve6eniku se davalo [anjs.stoku. Stoka se rano izgoni. a on odgovara. su ga gatarl da otkloni nevolju. a u pravoslavnih nijebto odreden dan jer je pop lz Diema morao obaviti blagoslov na velikom podrueju..ivotinje. do:macinga mora poeasUti. Od te hlsovrine stavljao se Ikoma:dJ6 volu uz bronzu (zvono) »pa se nece vol zblanut i neoe ga vistlcaevmut« . PriredJi. oasa ide txi puta naokolo i nazdravljaju: ))Zdtav. pa ako nesto ruje s volom u redu... Zatirrt izgone stoku iz staie. Katoli6ke procesije su bile za blagoslov stoke . Svi lco:n!ji su bill sutradan ztV!.. pia se prema tome danu racuna starost zivobinje. stavi malo blagoslovljene soli. ana kraju svr isli u crkvu gdje je btla zavrsna U Velieu je pop uz bIagoslov stoke blagoslovlo i granu tdsovtne.e da ce biti jak onajbko ga pojede. a poslije svi piju Iz caSe u koju se umakao kruh.je . s pase na blagoslov jednu kobilu. daju joj da Lire brasna i soli u koju se. Za rueak se na slavu pece janie. s a neki pale tr~ svijece. Na Durdevdan prij8Jteljli. na svakom se zaustavila i tu su rnolili. e ooljirucak 100jl sa odrZ:ava ako 10 sati. To je trava IjekovitJa za zuc i slezenu . Marka (25. Neki pak pojedu taj kruh jer se kaz. npr. da je vol irnao na Juru dvije godsne (Caevina i dr. kok.Neki su i do najskorijega molitva.sk:oditd volu.. Prooesija je obilazfla sve brez.). K&Ze se. Poslije . U pravoslavaca u Velicu na Durdevdan je uranak.rucka daje se cobanima pecenje i. vremena vjerovali d:a vjeStica moZe na.rije izlask:a sunca. na slaw Boga i Durdevdana!« Krull kojiru se gasila svijeca stavi se u sjeme kukuruza i vjeruje se da nece biti snijeti.: »Da Bog dOOJ1o s tobom zajednol« Ako nalde i kakav putnik ill prosjak.

stavi joj bilo kakvo drvo.smo istrazivali. i 1:10 je ujedno i pastirska svetkov1na. Te noei rnladiei idu po selu i sale radi kradu sve do cega mogu d061. dok je veoma rasirena u Zapadno] Evropi. Ali. kola i sl.e Sv . U Si. bar ilicempres. gdje se obavljao blagoslov polja . Ante U Glavicama i na brezuljcima oko toga sela palile su se vatre . ~L. Antu..u U Slnjskoj krajini to je drvo jabfan. a u ooadva podrucja ovaj blagdam lima.i u drugim krajevirna Hrvatske.Tak:o odnesu razldeibo orude. . . 483 . bitnu ulogu za plodnoot polja. ne Ga._r:[!:ZZi'~ str ~ 57' .fi~j su djevojci postavill na balaturu uginula konja. Takve podatkezabiIjezUi smo .U7 Sveti Ante U Sinjskoj krajin.l(Jn i kaze »postaviti curl jablan«.kapeUce sv. KriZi - Spasovo Na Krize (to je pomican blagdan. Filipa i Jakova.. krpe i posude.pa su se nekada djevojke obracals i sudu..l. VI) kao zasuit:n1k domacth zivotinja. i odnose od jedne kuce te postavljajt.njskoj krajmi ta je procesija obilaeila sva polja i zaustavljala Be na 4 mjesta. stare oipele i opanke. placaju misu i daju lemuzinu. Ako je koja dobila ruzne poklone.. nama dugru tradiciju slavljenja u nasim krajevima. da im oeuva doma6ezivotinJe. Ako se i.A!nte 03. kao . pO narodnom vjerovanju. Tko ima ovee nosi jedno runo vune popu. uz blagdane kasnog proljeea nema posebmh obicaja i vjerovanja.. Ibid" &. pred drugu. Na sam dan Sv. Aka je djevojka dobUa Jjje:pe poklone. nastoji ill sto prije skloniti. za zdravlje stoke. Ante. a jed. Znads postaviti i kisobtan i s1. V rano ujutra postavi jqjpred kuona vrata (kao da tu raste) Hi naslont na vrata ili prozor [edno drvo koje akioi slatkiSima.u svim selima koja . 40 dana poslije Uskrsa) u Dalmaciji SU. onda ih ostavi Cia stoje do podne Ciai drugi Vlidesto je dobila. da drugi lie vided nastoj! saznatd tko joj je to stavio. U aei Bv.Prvi svibanj Praznik Prvoga svibnja kao dana rada ovdje iskljucujemo izrazmatranja.. Tako se majsko drvou novije vrijeme prosirslo i U unutraSnJosti Balkana pa i do Male Azije. is11 u proslosf» mladici s kVizom U ophod selom. 4:06i 1. Naziv Krlzi za blagdan BpasovazajedhiCki je za Dalmaciju i dijelove Slavonije. Aka mladtc voli djevojku. prvi svibanj i svetkovina Sv. Zene SiU postile trinaest utoraka pred Sv. jabukama. I sva ostala sela koja pripadaju crkvi u Sinju palila su vatru uocl Sv.r. pa 'i les psa ili ma6k:e. Jedino se istic.z nekog razloga Zeli djevojoi osvetitd dli narugatd. a na njega razlici'ieotpatke. Ujutro na Prvog svibnja djevojke ustaju rano da vide stosu dobile. Ante Ijudi idu u crkvu.ali se u svim slueajevima zove jab. narancarna i evijecem. a u isto vrijeme biljezi se i proeesiJja:za blagoslov polja u svim katolicikim kralevima. Ante kod ..

Ivan Sviflnjark.jaka t kiitu senice zdrav i zivI( (Glavice) ili »Pomozi Boze i. Vjemvanje JU zd:l'avstvenu moe svitnjaka raSireno je u svim seltma te stanji Ijudi »griju kosti« da ih he hi boljele iduce goddne. . kI'is)koletia u vrijeme Ijetnog solsticija rasireno je na terttoriju cttave Hrvatske.semo nekii obtici. preskaeu. a Zane uzmu u narucje i dijete pa s nJjim.· .jenaCiOka ostJavi do jutra u posudi s vodom na prozoru i itojj C1eak ponovo procvjeta ka. Djeca. Na Bv.'e preskacu vatru .tnjak. Sasta· ViU hi se clanoV'i nekoliko porodica pa hiskupa loml1 vatru.. Gavazzi. str. pa se tamo 5V. VI) zove Sv.zuje de. U Veld6u vjeruju da ona] tlto se pospe tim pepelom nece iroati po sebi rana . Vjer-ovanja Ii obitaji U!Z ova] blagdan su br-ojna i raznolika u drugirn krajevima dok su u Sinjskoj krajind.. ad ove bolesta«. LoZri. Nasvitnjaku uoci Bv. ttl. m1adez poCinje preskakivati preko nje i to s jedne strane na drugn d. Ivana svaka djevojka obgori tIi cicka i porpds11 na trd :t:nlad1c. nego je same prekorace kad je vee prilieno izgorjeta. U Dicmu kaZu da je'to prZeino iklasje znatk prve hrane Ii da ee brzo bitd novog kruha. rjede odrasli. natrag' te pl1i tome govore: )1 dogodine docekao Sv .. 484 .l0se po svim breZuljcima oko sela i na raskrsci'i'na puteva i gledalo se oija ce vatra bi"ti veoa. prze ih na tJoj vatri i JOOu..tnjaka i bos ga:Zli1li o njemu vjeruju6i da nece imati p naboj na nogama i da ill nece boljeti noge.. Neki kazu da preska6u vatru da ne bi imali ZUljeve na nogama. naoeru mladih klasova zita. Osnovno je vjerovanie u lustratiW1JU (oeisnu) moe te vatre pomocu koje IjudiZele osigurati zdravlje seb. 88.Poslije mise se pjevalo. za srecu i obilje. Negdje te Iklasove spletu III pletemou i onda prie na vatJri.od ove bolesti«. piesalo.stio zarucnicu i njezinu rodbinu u gostdonic. It Ibid. zatpalili smo svitnjak novoga kruha«. Iva. krties (kres.a i svailrome namijeni po jedan ci6a:k. BS. i doma6im 2JlvobinJama.uoei Ivm. U tom setu govoT€~taikoder da se na tol vatrimora grWjati ona] koga eeS6e boli glava i reci: })Saettvaj me BoZe.. Ivana pride izlaska sunca Ijudi zure tleo ce prije ugaziti u pepeo od Isvi. . Sva trt opaJ.a dame podatke 0 svetsovanju tog prazmka nalazimo gotovo U oiiavoj Evropi. a U Bmazama kaZu: ))Evo.jjdana. i kupovao djevojci tresnje od prodavaea koci Ol"kve iili na derneknl. Boie. kako se spominje u svim selima. Pri tome 11 Hrvaeama kaZu: )}Sacuvaj me. ce mladie kojemu je namijenjen bitt djevojoi sudend mladie.nje Paljenje vatre pod imenom s'lJitnjak. a mladic je ca. Ivan Krstitelj (24. Kada se vatra razgorli. svetac dobio u Sihjskoj krajini ime po toj vatu zvanoj sVi.G9 U Sinjskoj kr-ajlni vaare se loZe »u osvite .13B Znacenje paljenja va<tfe vidimo ez podatka da je krscansk. Stariji Ijudi n. pa eese oslobodim glavobolje. zajednieka je tradioija svih SLavena. Ivana Svi:tm. U nekim sehma danas se vabre loZe u crkvenom dvortstu. pomaJol . sveti Ivane«.

i gleda kamo ce odletjeti jer ce odanle bit nien su<1eni mladtd. Na Sv. Obi6aj kupanja je rasiren u citavDj Dalmaciji.ije6i.senl.bubamaru i govori: »Prnbaka vistJiea.mj i bi. ukuCaiIla.zvan curiea. a maze vr. Na Ivanjdan djevojke nastavljaju Ijubavna gatanja. VII!) nama posebnih obic. U Hrvaeama kaZu da je Iumi. Ka:Z.aja. M. prije izlaska sunca.ia i kada mnogi iz blize i dalje okolice dolaze u Sinj na zavjet Gospi smjsko].to.naeaj. bit ce slaba psenica i ostal.VII) vrije6i svojezi.vstvenu moe. (15. nema mnogo blagdana i obieaja Najz. VI) bude magle.I voda na Bv.. I pravoslavci u Sinjsk!oj krajmi pale vatre uoOi Ivana Svimj'aka ali "i 13 dana kasnije uoci Jovandana. a liZ to je u Sinju bio dernek koji se i danas cdrzava. NajV'i. iz sela dalje od Cettine.niji cr:kveni blagdan Sinjs·ke krajine 'je Velika Gospa.Snje vrtjeme i p.lro su blld. a VOM se baoa na mjesto po kame se dnaCe ne hoda. VI.ima OOra.vanje toga dana dobro za zdravlie ociju. Anu (26. a u Dicmu su gonili Ii ·stok!u dase okupa u lokvi Ii vjerovalo se da ce nason lrupanja ozdraviti svaka zivotinja koja ima cesa1u .spe U okolnirn selima. djevojka uzme prnbaku . LJudd. a i u S1nju pal4. usjevi. trgaju lattce i gataju da Ii ih momei vole. pa i za zdravlje stoke. TIa Ivanjdan ujutro prije sunea svuce dijebe i njegovu odiecu bact nd.1isu se svitr njaci .ozuata . a u pravoslavaca 28. Ljudi iz daljih kra[eva dolazih su uoei tog blagdana u S. rastegnuga i povlaee preko polja vjerujuci da ce time osi<gurr8lti dobar urod usjeva . U Hrvacama. 485 . IHju i na Sv. Velika Gospa Gospa sinjska U vremenu od Sv. aka na Vidovdan (15.se su se zavjetova.li. Govort1i su da je to protivgrQ2nice.. Na Vidovdan uiutro. N a Svetog HUu su se iz planine dogonil!i kanji i v:olovi da u selu rade u vrijeme zetve .kaZe da je protiv svraba potrebno prije iz:laskasun.V1U tzvoru i lokvd a.iCica?{( . ako neka rena irna bolesno dij ete . BoZiic u dJelu K u r l 'an d dao je pt"ilkaz toga zav jetnog kretanja oko erkve na Jro.ca umHli se na tzvoru iId pred kucom.vatre. su se nekad lrupali doizlaska sunca iii u Cetini m u kaJk. Ivana. Dvojica uzmu jedan konop. Uom Velike Go. V id 0 v dan i S vet i II i Ja vezanih za njih .logdje no6ival i cak i na uldci prislonrvst se na kakvu ku6u da bi ujutro sto pl'ije paCem zavjehnu molitvu. a u Sinju je priredivan vatromet.z Getinu i ikare: »Ka.. zdravlje djece. VIn) uz lroju su vezani mnogi obicajri i vjerovan. VII. negdje u gnnlje. U Potravljru se . U negda.Sdnj&ka alka odrzavala . Jedino se u Glavicama vjeruje da onaj tko ima stoku ne smtje na Sv.§aj.Vjeruje se. po lieu. Toga dana. pa se o¥a:j svetaczove sveti Ivan Ku:pavac.leZeine i to za svoje zdravlje. isla se u Glavicama»trunit rosu«. di je moja sr. u pravoslavaca 2. IUju (20.se toga dana. taiko neka odnese bolest sa moga ditetau. Uzmu cvijet ivancice .a imace ljeti.ese da se kupaju zato da budu zdravi preko Citave godine i da nemaju Usajeva. u drugdh.ko je ovo odndla voda. Ivana db 'je.

i cesto je bila procesija. U Sinjskoj krajim stanovnici svih seta dsli su na Veliku Gospu na dernek U. smatrajudi ga blagoslovljenim. Toga dana dslo . Koja prj. koja je rijetko padala u kolcvozu. Mihovila (29. cudotvorrnm i zazdravlje kortsnirn. prijatel1ji i rodbma dolaze svojima u posjet ina rucak. str.dbu.ja uz gospodarske radove. kao balvani mutnim kanalima. Baillie u spomenutom romanu.ts . 486 . Sveti Mihovil . 238 J 260. Na Malu Gospu (8. otm se Gospina slika uklonl sa pastolja zene navale na cvijece koje je tu stajalo na postolju. pjeva . na sve cebiIi snrane svijeta ljudi su gledali Gospinu sliku i ocekivali da se Gospa nasmijesi. zaostaju. IX) islo se na dernea u Solin. plesalo se . XII) II Bajagicu Itd.. " Ibid . str. Sv. Svetog Mattina en.kolo.i veseld. na Sv.il Ali Godisnji o'bicaji na zavrsetku ljeta i u jesen 1. a onda se ide u gostionicu. No naivise BU se ljudi nadali da c:e pl'ocesija Gospi sinJskOj donijeti kisu.tu (25. srecu i obilje. XI) III GaB. IX) u Gljevu. xr i u Rudi. 224. Sve Svete O. X) u Otoku..koj8o. Sinj OS. Nikolu (6. a mladici eamiran: -zagledaju i paje . IX)..t: Na derneku je uVlijek bilo liivo.pije. zemaljsko tijelo«. svi su se skupili kod crkve i u dugaekoj koloni prat1liGospinu sliku rnoleci za zdravlje. nisu brojni i jedino Una nesto obica. 227~22'f!.. Kada je pocinjala procesija.cast"€!djevojke.aticu 'i kapljrima suzama one u prasim. "BoM!!. Dernek je nekad bio najbaljaprilika za sasbajanje prdjatelja I znanaca iz razli. procesiie. Mihovila moglr hi se po svom sadrzaju svrstati u posebno poglavlje drustvenih abitaJa. l{jg.se u crk:vu. 237.Dernek u Tr'ilju Obicajii vezani 'UZ Sv.vije. SIr.je. smalaksavaju i prase svojim haljinamakaio pretovarene gaete jedrima . "Ibid.se vrsro blagoslov IUrbi at orbi. Sv. momci su warnjerali djevojke i ugovarali zeni.godisnje ohicaje. A kad . sporije. kada se vjeruje da se Bog potpuno rasrdio na ljude i kamjava ill susom. one rnisle da je to necista krv koju su zrtvovale u mukama ne sarno da spasu dusu. a aka pl'o:pIae€ zna6i da narod nije debar pa ne maze oeeleivati pomoced Gospe i bit de nevolj§. a podabke 0 toone dat cemo u posebnom poglavlju ovog priloga.citih sela.. JeTohima (30. na Bv. U Tri1ju j€ demek na Sv...1 Sinjskoj krajini.. VIII}. Luku OS. mfmoilaze se. Nakapat ce te sagove prasine krvi dz svojih golih razranjavljenih koljena. igra se koio.ali cemo ih zbog veze uz jedan odredeni blagdan svrstaei u kalendarske . '* :+: .putem veliJke kolovozne ljenima p80 donosirno clio tog opisa: »Veo ranim jutrom velike zavjetmoe pocanaju puziti na koljernma od crkve p80 oko varosi poznatim brZe~. kao i uostaum ·kra:jevirha Jugosla. stariji sukupovali Hi prodavali robu i stoku. i nesreca. nego i da ozdrave svoje bolesno. prestisu. xn u Lucanima... koja kasnije - koja Sajarn koji se odrzava tom prilikom traje 2-3 dana a veoma zivu sliku toga sajma dao je takoder M.

MiliCevic. Grotulja je niz probusenih oraha. sajam.lrodnu umjetnost) 487 . »eerneku« 11 Otoku (Ins!!:tut ~ 1I/. zime. Nastoji se nizati orahe s mekanijom korom Grotulje mogu b~ti velriCine ogrlrce. IX) bude svecana misa na koJoj se zna vjencati i po desetak parova iz okolnih sela Vedrina. iz kojih jezgra nije izvadena. oaporica I Kosuta. su grotulje i darivanje grotuljama. Na sam dan Svetloga M:ihovila (29. Like. Time pocinje period svadbi koji traje preko citave jeseni 1. ali dolaze . Kupoprodaja atoke (a u Trilju je poznati stoen! sajam) vrsi se najvise na28.sve sbrane.27. Uz to se igralo kolo i pjevalo na . pjesmom i kada se upoenaje mladez i biraju buduci bracni drugovi. IX kada pos]jje podne dovrst steen. Strmodolea. Cakod Jajca. a pooinje dernek 5 plesom. a mogu biti i toliko velike da prebacene preko vrata donjim djelom dosesu do tla. Pjesme t muzike je nekada na demecima btlo u izobilju. Bosne.tou svijetu. Gorduna. Mnoge su od till pjesama lascivna sadrzaja paih necemo ovdje ni navoditi. Neki stiZu u 'I'rilj vee . Posebna oznaka Sinjskog podruejs. U Trilju seznalo skupiti 8-10 guslara koJi su pjevali jU:fiacke narodne pjesme iz prostostr. Prodavac 1965.i prodavaei i kupci sW.keiz dosta udaljenih krajevs: iz BukoV"ice. IX. IlgrotuljQ(( na.Dernek u TtJIJu je JOOan od poznatijih u Sinjskoj Krajini pa onamo dolaze ljudi iz svih bUzih sela. Pjesme pjevane u kolu suv:remenijeg su sadraata i cesto parodije na suvremene dogadaje ne samo u SinjS'koJ krajini nego op6eni. nanizanih na spagu. Jabuke. a takve boga- Foto: J.

mladi.ko grotulja 'll rukama . a sada dartvandem grotlulja prvi put jaWlo po:ka:zluje tu . X 1965. jednake sUlknje i bluze. na PosLije ruoka pocihjalo je kolo i· vese}. SimUll(>v:16 (v.711 SveH Luka -.pro<iavalo razliciti nakit ad rnetala. K'a. a ostataik nosi ku6i da i susjedstvo vidi sto Je dobila. a dODjise d:io gotovo vuce po zem1ji. najv<iSe Zena .k:otieprodaju grotulje.ca i djevojaJk:a l!. ne vadi ih va. ili prolazniclma.VII 1715.dnjje vrijeme pa se kaZe: )~Sveti Luka. a zatim SU ljudi odlwi.Ze se cia mladie pojii djevojku.Dernek u Otoku Od.vanje row. Oko 17 satt vee je tu stotinjaik. Stariji kasnije komenttraju kolmo joj je kupio grotulja. Pos1ije 16 sat. Simu· nOTIe k:aZe da eu demect redovno zavrsavalt tucom. rodbini ~ prij<ateljlma. Nesta od toga ona odmah pojede s prtjate1jicaffia. Prije podne je bila misa s procesijom.i . jahuke :i drugo voce. Demek u Otoku na SvebQga LUlku trajao je jedan dan. a kada se zavrsilo bez tuee smatrali BU da je bio slab dernek..pase. Zen. ser. pogjnuli U borbi protiv SaTasker Mahmed .i nekoga odnjene rodbine tko senace u pratnj. opet se lIZ crkvu sakupilo viSe mladezi. Dana 18. metnd. Najveoe grotulje prodaje ne1ci.a:d nelm djeV10jka dobije 1:loliko grotulje. GrQtJu!je daruje djevojci rnladic koji ju te.pak eini jednu now varija1Iltiu narodne dJevO!jacke niOsnje 'i sigurno hi iscpll'ije istJra2li.:ojei3etaju.d i do 80 grotulja..Dabije poneka. Z:arucnici iii oni. Manji dio je u gostionioi i jedino prema brojnim posjetiooima U obadVlije gostionice moglo se pl'!imjetiti da je u sew dernek.tiji kupuju i daruju svojoj djevojoi.je te tiajalo do zalaSk:as'Unca. Kolo se igralo kod ctkve 1 kra. u nidta ruk:e. D. da ne moze hodati od tereta.a obuCenih U stare narodne nosnje. Ovi . ~o su rnornci na demeku hili zagrijani vinom. Poslije mise ne bas brojni posjetiooi dzisli &11 iz crkve i otiS1i. prtsustvovao sem derneku u Otoku.k prvt put upozna i zamiri kao i zarucnik iIi onaj koji sa dUZe vremenapo2[laje s djevojkom. jedrtarke smede iIi Ijubieaste brokatne pregace.. 3&). tmzgoIi6enih Ijepotica. onda se is10 na groblje. Neao .o je potrosiona pojenje . lrojI suse zamirali fau u gostconrou 1 tu mladie Casti djevojku . No nekadasnja uloga derneka vee je gotovo nestala.i nud:i. ustakljene i uokvirene kie-slike Bogorodiee s djetetom i razlioitih.j lSpOmeruka podignUita. . 488 . Tamo je nekoliko prodavaCa kic·robepostavilo svoje »standove« j_ uz zaglusno vtkanje r. koUko drugog voca.s:ke n:ikada same ne kupurjll grotulje.seoskl proizvodt leze na arartma prostrtim po zemlji. a svaka rena drm po neko1i.silo d. rasgovaraju i povremeno razgledaju pojedin. prodaju. muskarac: preoaceo ill preko ramena. ali mnoge djevojke nose jednake marame na glavi. Nema djevojaik. nego 1m ih kupuju mlamoL KaUk.nka db svetoga Marka«. 313.dz l:ega se vim koliko je rnladie bogat.u robu jizlozenu na. tu su bili i prodava6i nektih teksbilnih predmeta i slatkisa kao i tridesetak seoskih prodsvaca. 1915. na rucak rodbini ·i prijatelj'Una. Svetoga Luke 08. ko1ilk. u Cast 140boraca koji su 17.tJ.svoju vezu. bilj. X) vee poCinje hla.

rana prohla. i s kravatama. Vlas1tik.· i voca 1'. pa mla:dicl pocinjupjevatl. Mili6evJC 1965. su lh dobiliod svojih tamo saposlenih. No i uz nova odijela stranoga porijeklaostala je u nj. dobiti tisucu. bluze i mararne za glavu. Dosta'ill kupuje i grotulje.vJj. pokresne mtete poeiva prisutne da okusaju sreeu a jedino se dje6uxlija skuplja oico njega i pokuSava za20 st. pojed:ine skupine djevojaka odla. se na rnjesto gdje Je i 469 .djevojke i dalje Setaju i nitkone prihvaea njegov poaiv. curace. pjevajusamo-stinove Ikoji ce svojom vulgamoscu bitt sto a-t'l'aktivnijL Jedan mlaQ.ce iIi kucama u susjed.i u NjemaOkoj ill.PrOdatmCtce ))9'iotulja~ Foto: J. a dosta je odjevnih predmeta njemaOkog porijekla jer flU mnogi bora. d. ieli zapoeeti kolo.zgodioifigure od glpsa. Dok prodava6i i dalje iUZv-iklljU i reklamtraju neorodanu robu. do mene« 1. Nesta viSe mladesi okuplJa se oko prod:avaeatombolekoje su ih dali voljenoj djevojci da dh nosi oko vrata. Da bi brz. aI:i. MIadi6i su u suvremeno] odj OOi u bijehm najlon-kosuljama . nego da razbi~aju i jedu glavn] .e svratnl pozornost i privll'kU druge.ja breZluljoima oko Otosa. aJi ne cia bi nanizane orahe s grotulja.0: ))dernelcu« (Jnstitut u OtQku za narodnu umjetnost) pokazalos:klonosti djevojakaboga ikraja za odredenu iboju i vrstu materJjala za odjeou i za odredene 'kombinacije bojesukI)je.dna jesenja noc spuSta.ic pocinje pjerva>ti: »Vaeajte se. mladi6i 11 gostioni.ze kucama.na sela i njihova pjevanje rera odzvan.ima sklonost za-staru domacu pjesmu reru.

pai Evrope.nje rnladog villa U ostaltm krajevima Dalmacije i Hrvatske obavlja se opcenito na dan Sv . XI) imaju uglavnom reI:igijski karakter . Darivanje -djece na Sv.i posveceni su stovanju pokojnika. .ta (25. carape i sl. U Hrvacama uoci Svih svetih paUli su se svitnjaci i pucalo iz maokuia. ajci da ce Je objesrti m aka se ne iskup]. II i raouna se da tada prestaje Sveta Katazatvara vrata. kako u Sinjskoj krajini. I)bbuhvatiti podzajednickim nazrvom boziCnih obicaja. sve ohicaje kojj se odrzavaju poslije toga »Prvog« do »Posljednjeg« BoziCa (kako u Sinjskoj krajini u nekim selima ZiOVU blagdan Svetih triju kraljeva) (6.. XI) i DuSni dan (2. a ne kao danas . Nikolu (6. pa cemo zbog' rnnogih slicnosti obicaja i vjerovanja ~i njihove medusobne povezanosti.c (npr aka je Bozic u utorak 25. kaiko to vidirno iz podataka u Zelovu gdje su r>oditieljiostavljali ututro djeei daroveLgovorili da im je donijela sveta Lucija. Toga dana djevojka ttaZi ot- 490 . XII. XII) rjede se spommje u seldma oko S:inja.saroo do prvoga sumraka.nekad bio dernek 1 ples. KuSa. pa se govort: Sveti Andre otvara. XII Ocici 3U U nedjelju 23.isima i vocem. 01. U citavo] se S:njSkoj krajin1 za Sve svete kusalo mlado vino Lorida zatvarale oaove te se taj dan uz obiInije go$oonje smatrao »prvirn Bozicern«. a Materice U nedjelju 16.fu. M aterice su u drugu ned[elju pred Bo. Sveta Kata zatvara. Majka im daje statkise i voce. Donosi jOj rakije. krupiti se moze jednim orahorn Hi jednom cigar etom. Ako ie djevojka zarueena mladic dolazi njenoj majei na Materice i 'trazi otkup.1:!i. zima). XII) Na Materioe ujutro djeca pripreme konop.. Martana (11. (Sveti AndTija je 4. Svi sveti i Dusni dan Svi sveti (1. bez njega prijeti. u nekim se selima Svi svetdzovu Prvi bozic.. ali mogu 1. Materice i Oliici ObiCaj poznat u cijelo] Dalmacij! odrsava se i u Sinjskoj krajini u drugu i prvu nsdjelju pred Bozic. ali koj'i je trajao dugo u noc. xn kdju smatraju po6etkom zime. XD. Pot~raj studenoga dolazi Sveta Ka. a ona nJega obilnije dariva O{Dsulja. Na Deice (nedjelja pred Bozic) djeca prijete da ee objesiti oca ion se otkupljuje slatk.h obicaja. Toga dana mladie dolazi sa svojtm prijateljima zarucmci na silo. talco i U ostaUm dijelovima Jugoslavije. Bozic-ni obicaji Kaiko srno vee prije spomenali. No zato je u Sinjskoj krajini bilo uobicajeno daridarivanje djece na Svetu Luciju.) lito smo spomenuli uz opis svadberui.

»a ako na ognjistu nema priklatia. Bo!icni blngdani.mr" 1«I1<>S' u vi+. I. sto suse tamo naSle..wandentngen Ellphmt Rh".s..i. Ta tri panja zovu se badnjaei.\(. (dalJe: LillngmOO1). BadnjaCi BU stajali prtslonjeni blizu kuenih ulaznih vrata do mraka kad su se unostli u kucu. II provjeravanjem u susJediloj ku<!:i u~"rc:Uo sam da su svi unosni ·jzuzev!H ukucana tog Imtiiva<1a. (Prj tom t.5 m. vrhgorsko-tmotska 'krajtna. 15-16. a jedlno su u Kosutama bili okiceni brsljanom i jezom (zelenilom). . Studien \III" Geschlcw: der "Ol)l.I. a samo u Brnazarna i Kosutama spominju se eetiri badnjaka. NaveCe mladio dolazi na prelo kuci zaruenrce dariva odjevnim predmetima i slatkisima. 1901. promjera25-30 em i volovtma ill dovukli kuci. Tail SOUnU(laiTte. S-useljflI): .!. Erdeljanovic u selu Hrvace spominje tri badnjaka. unese cetiri badnjaka« . ~\ . SinJske k:rajine. a -same u slucajevirna da domaem nije imao hrasta. Dinko s.!. Na Badnji dan vrse se sve pripreme za proslavu Bosica koji Je uz Novu godinu najveci blagdan ~{I'S6anskogstanovnistva.' IvanlSevlc. str. n.'nki 1938. <1ok I'"S.uche..ldna '.1 obl. Nisu bili nicim ukraSeni ni ok Icell'i . '.i ova] put on njuobHnije kup od zaruenikova Time se zavrsavaju oca.t{<\" . Tako mi Je Jed"" k~\>::ivv.sbrti.r :113. opisuje slavIjenje pravoslavnog Bozica u manastiru Dragovicu gdj"e je zabadnjake osam najboljih volova dovezlo dvije najvece bukve.iena dane.erena potvnruju kno redovnu poiavu.78 U Sirijskoj krajini badnjaci su najvise ad hrastova drveta." Cllvn \ ~ta. " Simimovic (v.1IJUa najcrtie unose badnjaci.: JOO). " Radrnila KaJmakovi".6'1.Jdl! U posjete veti prvo .(. 187..:-.CQJe.i:a_ Iz razliilitih railoga pojedincl iii pojedineobitelji unose !leks izmjene 1. ZNZO. 'Elnol<>Sku i folklorlstlcka 'isplt1v.t kako de u iznosenju podataka 0 bo~iCnim obioajima biti tesko u svim alucajevirna odvojiti te obicaje-od novogoc1iSnljih.pjsl S".la.~nik Zemaljskog" muaeja u Sarajevu. . a neki dovlaoe tek na dan Badnjaka.imunovie.1l~ sve 'b07. str. 'l'radilioru. 1. 161). kako [e to slueaj i u drugirn hrvatskim krajevima. str. kome je otao bto napredniJ i domadin l pril1cno je putovao po sv:ijetu. II .n Tiedeakatemi'l-. uzmiao je drugo drvo.) ujedno idatum pocetka nove godine sve do 10. koji je u svojtm djelima optsao zivotJ stanovnika Sinjske '1 Vrlicke krajine. dok to l1aJii "li. A!H . onda vldimo koliko 8U ta dva blagdana povezana . 222. !. Nov.c rvruto da seu. 4I3. BoW'.sattm slama (str. str. Badnja. sj. njegovu setu niknda nije unOS1Jn u !elleu slama ! barli)jak..k Datum pocetka Baziea bib je 11 krscanskoj eri Dionysiusa Exigusa (6 st. "Wo:ldem~r Liul'~"n.vlja u gnijezda u kOjin:ra 00 le~u pilicil I str. No svakaIko se nastojalo dOVluci deblje badnjake jer setime pokaetvalo i bogatstvo kuce. r-ovora dn se n:.Irvacama se Pof.'tJe& ·paJe se sarno prvog ·d&!Ia I30~j6l. U l. He:s. Erdeljanovic donost Jo~ neke pojedlnosU oobi~aJirna S-injske krnjine.) sertja :. Sarajevo 1961.rAko u tom svijetlu razmotrimo podabak da se u mnogim selrma Sin]ske krajine Nova godina zove Mali bozic (0 cemu ce jos biti govora). Ivan Ujevlc. -.oi objc>iii.3\lZlltak navodt da seu Hrvac.i·"Wl iznose koo radovan slue:>] 01)0 sto je samo u njegovoj ku6i \!obi~ajano. 186" 11 dnl.an. omsn bo~\cnih obicaja donost jo~ neke podatke .rall a imatl aa umu I subjektivnf -stav kazlva. pa i na Novu godinu.il~a rstr.kn. Neki su domaclm vee prije usjekli usumi Dri panja duga oko 1.in. stotjeca.tn (Ii'] .lem." U Ldvanjskom polju doma6in unosi obicno tri badnjaka.77 U Poljicima kao i u Imotskoj krajini unose se tri badnjaka. rstr. dana B0). G!.'1.75 No ovaj podatak 0 dva drveta badnjaka u Slnjskoj krajini lzuzetan je [er se u svim selima potvrduje prrpremanje triju badnj aka.a \\ Livanjskom poIju. ·34. 32L "Enleljanovic. stjeta i do Nove godine vise Sa ne Odrzavaju.). bili" 39). Dva su deblja. str.BoiiCnp.'':I1'ls. EtnolOlliJ>t. (u katolika u Velicu ani se oak zovu troistuo). a treci nesto tanji.).. PI' mnogi ka'.:drlt druglma . :.

! obitelji kioj.aik:. najeesce se najtrunji badnjak postavlja ozgor Ii popr:ijeko preko prva dva. a tree-I Izrnedu njih. Domacica pri tome skropi badnjake blagoslovljenorn vodom.va odredeno selo.klinjruCi Boga »da saeuve. drugo voce i bombone . domaoin izlazi CIa unesebadnjake. Kada unesedesni bdanjaa. PosUje toga (u nekih piri~e unosenja slame) prflaze badnjaotmai domaetca ill polijeva blagoslovljenom vodom.stavIja na l1jevu stranru. u dugome vfkul« Ukucan1 opet odgovore: »1 IS tobom zajednol« Prije prvoga svjewkog rata. taj urea stavi malo pSenice kad:a je badnjak na ognjiStu . a onda nazdravi svim ukuCaniima redom i . koji se . U Hanu domacin uzme Saku slame 1. TteCi badnjak Je najtanji. Badnjaot seunose u kuou navecer kad Be svi uku6ani skupe na veeeru. polijeva ih bukarom villa »na krlZ« . a d0ma6in vinom. nesto debljt i negdje se zove desnjak.i djeca se zato ottmaju. pa 00: zato zove desm badnjak. opet onaj tIro ga unosi pozdravlja na isti naein iukucaru mu jedna:ko odgoveraju.uCatniodgovore: »1 stobomza'jedno. mole »vjerovanje«. Ovaj badnjak postave negdje . I kada Je veeera pnipremljena i svi ulru6ani u kuci.: »U malome grthu. bademe.si desni badnjak. a uku6an1 odgovaraiu: »I s tobom zajedno«. negdje postave ozgor i poprijeko.k ureZe kriz. unosi se posljednji. dolazili su kuci da prisustvujuzajedn:iOkoj vecerrna Badnjak i rue-moo BoZic. kao sto se krsti dijete:. PootJo su postavljeni badnjact izla. a zatim .tek tada jednidrugima pozele sretan Badnj. Ako nema d u kuCi odrasla muSka~ca. melee. U Hanu.1pri tomegocori: )}tT ime Oea i Sina i Duba svetoga«. U Botravlju se kaZe da doma6in tada krsti badnjake.To se c1ni da bi bolje roddla ~ca. On se prvi unosi u kuou i stavlja na desnu snranu ognjiSta. mu.badnjalk: unos.1 su na.!«a domacin doda. Pri tome svi skinu kapu i stoje na nogama . njorne prekrizi badnjake .1a kojih se pri:drZa. uz isti pozdrav i odgovor. prostor oko lru. U slamu rediteljt bacaju smokve.izmedu dva.. onda tzlazi po drugi 1li ga unlOS:i rugi muskarac.skropi citavu kucu. valjajuci sa po stamt. a u najv:iSe slucajeva ga skrope blagoslovljenom vodorn I. ad vdStica.je i za. nego u svaik10j ku6i moZe biti drugi nacin postavljanie. domaein pozdravh »Faljen Isus! Na dobra Vam dosla Badnja veee. dusmantna 1 neprijatelja«. ove goddne pa 1. P~iHkom nosenja drugog' badnjaka. more. a aso je udovica s malom djeoom. No. Kad u Dugom Polju na Ogtijiste.ognjista..i kao prijekIad da bolje goo. Svi clanov. unosi goa ona esma. ToO111Su pravd.kao prijeklad.Kad domaein ulazi s badnjakomvdomactcaga na pragu posjpa Zitom. dje6Mk. kada je unosen badnj.ze po k'OSaru (sepet) iIi naramak vee pri:premljene slame.skarci su pucali iz kubura ipusaika.ee i stokn. dva U Potravlju i Bmazama se na desni badnja. domaoin ga stavi na ognjlste 5 desne strane 1. dogodine!« tJik.. pozdravi ukueane: »Fa)jen Isus! Na dobro vam dosla Badnja veee (ill »Na dobro vam doss BoZi-61 sveto porodenle«). unose je u ku6u i poslplju po podu. deblje postavljena paralelno. Desni badnjaik je Uvij$. kad unosi badnjake. Kad stupr izvana na kuCni prag. a u UdoviOi· 6ima se u. putu ild na radu daleko od kuce.ak. V'ljerovan. a negdje ozdo da se rna njega prva dva naslone te da im sluiZ. Prvo uno. U slueajru cia su unesena 4 badnjaka jedan je sluzio . doma6in ill doma6ica ~92 .

koja je s gornje strane bila ukrasena prugama.s0ltn iz sredine izvadi jedan kolut tijesm. :krugova dobivenrl. Zatim idu svi U kucu i domaein UZ. jednQlj ispred sebe. U Veli6u se cesmou na rubu Ukra. jednoj desno i jednoj lijevo. U Zelovu su p. a ovei 'koja se planirala za 'klanje iduce goddne. ~vlo!-Stu:lU. oesnica se ne Iede do Malog baroca...susreou i u drugan seldma.SO U Velieu je zabiljezeno da poslije postavljanja badnjaka DR ognjiste domacjin iIi domaetca u pratnji svm ukucana. Zatim uz iste rijeei dcmacin nUdi pogaeu svim i ooi otkinu po [edan komad stQ se jedeposlije uz veceru.izaj. Ta se pogaea daje OVC8JIIla na 'kriz.1o su uneseni badnjaci i slama. KaZu da Ie na. a ne mec.zaJtiane za ooZienu Pr. zatije se malo v4:na ·iza desnog uha.u. Zivotinjama. Na BadnjaJk: se posbi pa se Citavdan jela posna hraaa. pa i cobana i torova.ravo· slavei skropiLi badn~~e krvlju janieta Ui ovce. h " .jizdrzlj~vUi 'i najbolj'i ovan Hi ovca k..h pritl. Sa svije60m.jelog brasna zvana eesnica.ill do Nove goddne. Stal"iji BU pootili teko da nisu gotovo rusta jeli do veeere .r{) i kai.1uvolove. Ovaj opis lz· Veliea rima elemente kidji Be .IDe u ruke pogaeu koja se nosila medu ovce te kaie 6obanu: »Oees l!i srteu ill komad?« Oobarrl kaZe: )}Sa 6u ~ sricu i kornad« te odlomi komad pogaee. a kad se zawSi moUtva. a ako nema ondase mklala kuJa kokos.peCenicU. ottmajuci setko 6e dobibi rveci komad [er ce u 'idu60j gocbniimatli bolju sreeu.a6in obicavao U cekati na kucnim vratime da coban dode ku6i S ovcama. kUhali i pekli jel0 za Bozic.. kri~vima i ubodima viljuskom iIi BU oct tijesta na njo] bile dzradene figure janjaca. SM. tj.lZio eobanu i onda bi je lomili. vdnom i pogaoom ide Be samo medu ovce i magarad. 493 . te stoka nahrsnjena. pekla se posebna pogaca bez kvasa i jedna pogaca oct boljega bi. svijeca se ug:asi na uho najboljeg ovna. Za veeeru se spremdo bakalar i krumpir .suje :ni. au Hrvacarna kazu. polija ga i dogociineu.e da goveda pitaju jedno drugoga kak-o su ruoaU. Taj se k'Olut posebno pekao i nj1me je doma6in gasto svdjeee umasanjem u vdno i kalpa:njem na svijeoe prako svih boZi6n1h blagdana do ukucaruma Home Nove godine. Pogacu ne1lk:o dri.oji najviSe odgrtze te pogaCe. ukuCani veeeraju. Ovcama Be da:je ti malo vina iz bu:kare.Po danu se zakIao ovan iIi ovca siljegiea (koja se nije janjila pa je debela).Neki BU na Badnjak. i svt piju pa da i on bude >m. odlaze sa svije6orn.Ibld . Poslaje toga sva se stoka nahrand najboljom vrstorn sijena stoga goopodar ima.skanjem otrora CaSe.• str . Poo1. a onda Be rom ea.pijeIl«. U nekih je ta cesnica polivena uljem i vinom una kriZit.fje poeetka vecere obavlja se joS jedan dio obieaja vezaJ:i! UZ. 594. ali se to vise ciullo poslije veeere .Dclao je u J:lUltama pogacu i pl'l1.. dase vtno bacalo na badnjak zato sto je veselje. stl'.a.19 polijevaju badnj'ake vmom lkaZiu: ilKo ga pollva ove godfne.i..2Jom. U Dugom Polju daje se bolja hrana na uju1. Za veceru na Badnjak.00 u§t~pci na ulju. Zelol/U lie do drugoga svjetskog rata d0m. a ovoe odgr.. OVOOT8WO. Swda je uobteajeno da se prije veeere dade obilatija Ii bolj'a hrana doma6:ito. PM tome se moli. jednoj i:za sebe. pogaeom i bukarom V1na ru tor ovcama i daju im pogaou.

ko sa trneova svica da se u ovoj ku6i utrne svakozlo i napast davolska. vesele se i cekaju ponooku da rdu u crkvu. a cia bude mir b021ji i niegovo porodenje!« ili»Kako se utrne ova svica tako da se utrne svako zlo u mojoj obitelji. nego samo djeca vicu: »Eno moje svice. Za vrijeme vecere ukucaninazdravljaju [edan drugorne nazdravlja svak onome koji rnu je s desne strane. ostavlja seza ostale dane Bozi6a da se njime apet gase iste svtjece. U nekim obiteljima i nekim selima svijecese ne pale na Badnjak. domacin gasi svijeoe. U Zelovu je domaem patio svijecu taka da je imao jednu xglavnju« badnjaka i njome palio svije6u Hi puhanjem u komad vatre koji dr. koje rnoraju biU rauene ou voska. naime.zi. U to se zito. zataknu tri svijece. Svije6e se ne pale sibicom. JOB san ziv!« U Diemu pri gasenju svijece domadin kaze: »Ka. a. nego na vatri osdnjaka iIi posebnom svijecom napaljenom na badnjaku . Na cesniou sestlavi jedna casa ili veca posuda u kojoj je pomalo sjemena onih VI'8ta zita sto se namjerava sijati iduce godine. pa se kaze da ce polje na onoj strani bolje roditi. Nekad se paUla jedna svijeca.se i dogodine vidili svt skupa kraj ognjiSta!« a ukuearn odgovore: »15 tobom zajedno!« Poslije vecere roditelji daju djeci voce i slatkise. Amenl« U Pat:ravlju se kaze: )) U debar cas se QZegla i utrnula. umo6i je u bukaru ilicasu s vinorn i pusti da s kruha vino kaplje rut svijece. Amen!« U Hrvacamase gleda kama ide dim Icada se ugase svijece. zivio!« Kada veeera zavrsi. a u Hrvaoama se za[edno S ostacima svijeca daje dorna6im zivotinjama. piju. masicarna. Prije t pcslije vecere moHlo se za mrtve. ko1'ko ovdi iskara skocilo da bi toliko frn'o krava i teltca. pjevaju. U tme Oca. ne kupovne od . koliko ovdi iskara skocilotoliko rma kokoslju i pilica. AkO' se ugasi ria rije'c zIto. njime udara po badnjaku govorect: »Koliko ovdt Jskara vatre da bi toliko irn'o konja i Zidrebadi. Odreza krisku eesnice. koja bolje gori i kaZe se da ce polje natoj strani bolje rodlti.Dok nije bilo stolova i stoliea u kucama. nego same za vrijeme rucka na Bozic ujutro. a onda svi sjednu oko ognjista. KaZu: »Dobro ti dosa Bozic t sveto porodenje!« a drugi odgovori: }II s tobom zajedno. U Velicu se gleda kad svijece gore. 494 . domacin Hi tko stariji uzme vatralj (00 poticanje vatre). \I jeruje se da na to sjeme i plod neee dolaaiti nikakve nevolje t tuoa i sl. a ovoliko koza i jarica«. paUlase u kucama gdje je netko umro u toku protekle godine. bolje de u idueo] godini rodH1i Zito i onratno. Krub kojrm su se gasile svtjece. Da mili spasitel] prebiva medu namt i u dalje vrime. cesto domaci sami -rraprave te svijeee. Negdje pak samo kaze: »Rodi16 nan vmo. ukucant sa na slamu prostrli arar. Pri tom govori: »Rodi :<:lto. pa se ona u Dicmu zove svicaza mrtoe.).stearana. jos gort. U Veli6u se sjekirom otklne kornad badnjaka i namaze voskom pa se njime up ale svtjece.. Kad su se badnjaci dobro razgorjeli. a gdjegdje ga pojede domaein ili daje cobanu da ga ponese utor ovcama. rod:ila senica. Sma i Duha svetoga. rcdi vino« te gleda na koju de se tijec ugasitt svijeca. U vrijeme vecere u Dicmu domactea polije badnjake vinom i kaze: )IU zdravlje .svaki USlV sto se sije«: Negdje se pri tome mali »ocenas« a negdje se nista ne gOV01'i. 'I'o se zito stavi u sjeme za sijanje. negdje zvane trojica. i ta je bila namijenjena za mrtve. na njega postavili cesntcu i ostalu hranu te okolo posljectali i veC-erah..

Ui.adije 0 piru i.t:ila barem jedna jabuka od puske. Simunovi6 (v.i. Ponek'i. 28. vatra se dobro nalozila da se ne ugasi cijelu noc. Kao i uz veeeru na Badnjak. 3). Prije rucka jedni drugimaceseitaju Bozic "i ljube se.sugasene svijece! komadic kruha kojim . Kroz bozic:ne dane izgore dva badnj aka . godinu i Tri kralja. im malo vina ucasi iz k:O}e. a glava od peeenice pripada dornacinu ~ »glava glavd«. bilj. i na Bozic prosjaei i sirotinja obilazih su kuce pa su im ukucani davali obdlatiju rrulosttnju. SVl1unovi<l kaze da susa toga dana nastojalt O$\'etlti i J)unilita· mtI !mum dullmaninu.BU gasene. Nije se ohieavala peel svtnja na ramju. ·idu6i na ponocku. imao je barem ciZeparicU«.u6a. U fiekim pak kucama svijece pale i drug! i tree.t:I'l Na Badnjaik. Nekad se cijelo vecs na Badnjak i putem do crkve.i bozi6ni rucak. i dliZe ostaju u posjetu. najdebljega ostavi se Ii euva za N.c (kat:kada se stavi kiseli .Jr. Kada je jelo zavrseno. U Zelovu domaein poslije bozienog rueka. a kada su dolazill orkVii »svakorne iza pripaSnjace vi.se ponoCka..z. U nekim se kucama svijece ne pale na Badnjak. su ked kuee.se iSla pjesice ish su samo onrasli i zdravijL Struroi i djeoa ostajal. Kada jedni dodu kuei. 495 .m selima k-a:Zu da treoa Quvati. Ako su uk.ie oko 9 satt ujutro.. dan Bozi6a. U nekti. a na. Na ponocku su polazili nekt u 1 sat.Cesnica se skloni i skupa sa svijecama cuva za Mali bozi6 .k kao neka svettnja te se ne smije ugasi:ti. da bi osigurao adravlje ovcama ii jan} cima.se pece braoce (evan) na raznju. au Dlcrnu segovortlo Zatim se kuha hran.lgali mu pojatu iii kueu Dad glr. eko seugase badnjaci. Bosicni je rucak obilatiji i masniji nego mace. 317. Iza rueka stariji ljudi uzmu bukare "Slmnn(lvic tv 'bill 39).. na Badnju Ve&!T: Nekll mu prisjedne! .ni posH spavati.a za Bo. pucalo iZ pusaka.vom.'iJe -pr"v" os"eta"ko pojate ne planu u taj dan« • . Kako u pripovijeci M u 1 j i k a kaze Dinko SitnUlloviC cije. a dio trecega. ponajvise branu i pice.. Namassircane ne treba ni spominjati: cim je kame od njih bila osrne godina. pale se svljece uz say vee optsantobred. koji .Lu se bozicnu noc pucalo iz pusaka.M Badnje vece bHo najvise krada jer su lopovi tskO'ristlavali priliku dok su se uku6aW veselili i pjevaJi" pa Be moo poselJno Cuvala stoika i domaoln je cesto stramrio. Kada ustanu djeca i ostali ukuearu. ne idu ni poslije podne. Iz udaljenijth sela na ponoeku su dolazili na konjima 'iliako . ostajali su na dvije Hi tri mise i kuci se vracali tek u 6 sati ujutro.N ovu godinu. .da ce biti puna kuca vojske. daje.jedi dolaze cestitarti Badnjaik. Za rucak . str. Na Bozic pri..upus s mesom i peeenica.je podne svatko slavi u svojoj kuct i ne ide drugome ru pohode. neg:o sarno na BoZ:i6. vatru cijelu noo i da je 00- So zi c Prvi dan Bozica ujutro oko 3 ili 4 sata.S2 Ljud!i su uza se nosi1i rakiju i smokve pa se cast. str." dnja. odrzavala . na mtsu odlaze ani koji prdje nisu bill. Sus. Negdje je ostajao domacin. Nekad je .ili kad cnkve.se na Bozic jede klsell k. negdje domacica te su lozili vatru i kuhali nranu ctOk seorugt nisu vratili iz erkve.kupus i svinje1Jna u veliku POSiUdu da se skruha dovoljno hrane za sva trt dana) Ili .mnUahu. pocinje Zajednick. jef !.

U Haoo se taj pepeo Cuva za pos1pamje rana. badernirna i slaitkiSi!ina. Bo1licn. post pred njim je dug i strozi od katolitkoga. jedmo pravoslavnt BozicpocinJe kasnije (7.aSkooeooran~a i vjestice.30 em. drvo. tog se dana porrnre i rasgovaraju pa makar surra opet ne govorili. XII bia je dernek i velika slavlje u Grabu. Toga se dana vise ide je u posjete rodbini i prtjateljana. Cetvrtidan Bozi6a Sill Mladenoi Hi Nev:ina dje6ica. igra kola i pjeva. igra se kolo. XI!). rodn kao sveti Ivo BogUt(. dug 25 . Post pocinJe vee na Sv. an se isto taka na jednorn mjestu u se1Ju skupe muSkaroi :i svaki danese vina pa sa caste. U Hanu se kaZe: »EviQ. oeste se stavlja i u druge vrste sjemenja. da Im ne n.sa sumporom za sumporenje laze.joou da ne hi dQbila 6iJ'eve. U Potravlju i Dicmu slama stoji 'lIZ stozinu i kaze se da odgoni vjestice od kuce. u Dugom Polju se ostavi 1.ica . Toga dana IjuGi su nosi!>iZUipruku.. Dio desnog badnijaka.zu da je taj pepeo svet 1.rasadi.. osobitokod crkve poslije mise. Neki ostavljaju komad badi na Badnjak iducegodine. U Kos. dastitl od zla. U Hrvacama jedomaein 'toga dana Mbom »tJuka. au Hrvaoama sa sdpa po sjemenu kulkuruza. U Dicmu tiek poslije Tri Ikralja jedan sedio badnjark:a staV!l na prozor staje da »od blaga odbiije 'Sv.l'Ucark: pale svijece. a onda ill da. Oni koji SU u Hrvacama imaLi oveenosili su jed:an kcrnad badnjaka u proaor staje. a. U Hrvacama zene vjeruju da treba Ita vatriad badnjaka peoi dunje i davati djeci jer je to lije'k protiv grlice . da ovce manje ugibaju. To je treei dan Boz.grlobolje.Sveti Ivan. pa se na njemu njaka da njime laze . U Zelovu lovei su na Bozic izvodi1i razlicite igre. 'Placali su ulog pa je jedan postavio Zlva pijetla i svi SU ga gadaIi sa stanovete udaljenosti. miUeSa. pjevaju i razgovaraju. 'Negdje ka. tree'i dan Boziea. 1). Neki slamu bace ustaju pod stoku iIi je prvo odnesu nagurnno. takoder protiv stetoeina. a tek pasHje baee pod.svinom i slrupe se na jednom mjestu.rivaju orasima.i obicaji p r av os l a v a e a kuha novogodisnj! U bozi6n1m obieajima katlold!ka pravoslavaca (donosimo ovdje poi datke 0 pravoslaonim obicajl!ma iz 'Bela Velie) nerna bitnih razlika. insekti rli se njime pasipa prirana-k . Nikolu (19. U Hrvaeama slama se baci u vrt gdje se sije blitva. XII) itraje 496 . Ljudi su opet svecano obuceni. ugasi se pred kucom i6uva. izmeIi smo Bozic iz kuce«. a pripao hi onome koji bi ga pogodio. Roditeiji ujutro lagano udaraju djeou sibottn.aiku d:avolsklUSilu«. a mladez se skupi aka gurnna. napose alto se tko posijeee.njtvu ua kueu i tame postaviti U obliku krugs promjera 1 m. jer se vjeruje da je Ijekovit. Taj dan domacica pIVi put mete kuou i iznosi slamu iz kuce. peceniee i ostalih darova. U Dicmu se pepeo nosi na gwnno i sipa uza stozinu. U Velicu se slama nosl na pod vornicu..o« vo6ku da rou danese ploda pri OOmu govori: »Povrati se. Drugi dan BOZlica Sveti Stjepan (26. ouvaju ga u posebnoj posudi pa njtme u proljece posipajuvocke i loeu da ijett ne dodu steto cine .UItamase paik ka2e da 'rodtteIji toga dana ne smiju tuci d. Pepeo s badnjaka veeinom seskuplja s ognjista na. Ako su n€lki IU svarti. stoku. Dana 27.

do Boziea. I pred druge bla.gdane pravoslavci su imali duzi post pa su od 52 sedmice U godil1i imali ukupno 29 sedmica posta, dakle vise po-

tarica koje se ubace u vodu i kuhaju bezIkekvih dodataka, Kuha se bes mijesanja jer se govorllo da se u varlca ne smije zabosbl kasaka, Na Varu se tie jede vara, nego se priprema za sutradan, K;aze S8 cia ad Vare dan postaije duzi i cia se produziboliko »koliko pijevac sk06i. s pragau .. Drugi dan poslije Vate dolazi Svebi Says. i tada se jede variea ..Malo val'S daje se i domacim zivotinjama, a [edan dio se ostavl do Bozica i onda im se daje 1J.Z bo2ih5cnozitO. Dan kasnije je Sveti Nikola, kada pocinje spomenutr bozicni post. Uz ova tri dana postoji izreka: »Vara vat'i, Sava Iadi, a Nikola kusa«. Badil.i

sta nego mrs? Bozicni obicaji poeinju ad Bv. Nikole. Dva dana prije toga je Vara (17. XII). Tog S8 dana uveee txuri -- kuha uarica. To su sve vrste zi-

prunus Mahaleb ) i vjeruje se da se postavlja na ognjtste da ne bi vjeSt.i·C8 dosle popiti vino koje je domacin prrpremio za BoZii.c.. Uz to 58 odsijeku ozegi, i to 5-6 komada, kojima se ravraca i 10zi vatra, [er se icna ad badnjaka ne smije diratt zeljeznim vatraljem, nego tim

velika i [edan manji oadnjak,

n U pravoslavaea u VeliQu se no.lBadnjak na ognjiste stavljaJju dva
i da

Manji je od raseljkova

drveta (raseljka,

raseljkovim stapovima. Vatra cd badnjaka ne smije se gasibi svallri bozicna dana i domacin obtcno lezi uz vatru i cuva da. se ne ugasi. Uza nj je bukara vma -i bko god dade u kucu, sjedi s njime uz ognjiste, a domacin ga eastt vlnom. Komad badnjaka se otkine, namaze voskom I njime se pali bozicna svijeca, Badnjake unosi ill kucu domacin, njegov najstartji sin iIi drugi koji muskarac iz kuce. Dornacica ga na pragu posipa psenicom. Zatirn se po kuci posipa slama, Poslije postavljanja badnjaka na vatru domaci odlaze sa svijecom, pogaeom ivinom medu ovee, daju im pogaeu »u kriZiI, poliju vinom i ugase svijecu na uhu ovna, kako je vee prije spornenuto uz opis katoliokog badnjaka. Ostlatak pogace koja se nosila ovcama dljeli se ukueamma. Kada se badnjaci razgore, domaoin udara po njirna ozegom us zelju da napreduju domace .zivotinje. Poslije vecera dolazesnsjedt u pohode icestitaju: »Na dobra yam dosla Badnja veee!« a domaein odgovara: »Da Bog dobro i s tab am zajedno!« Nekad su ssljaoi imali vise konja, pasu konjima isli U orkvu u Dicmo na jutrenje - ranu misu. Domacin ili najstari]i sill ostajao je kodkuce,
B
0

zi c

Na Bozic u vrrjeme rucka gore trisvije6e zvane z;rojica, zapaljene vatrom od badnjaka, One 51.1 omotane crvenim koncem 'i zabodene u posudu u kojo] je psenica iIi kukuruz namijenlen za S:ijanje, lzmedu svijeca st.avi se na bD zito, oraha, smokava i badema. Svijece ostaju
12 Narodi1a umi.et.n05t

497

casuu koju je umooio kruh za.gasenje svijeea domacir, nadolije malo vina i nazdravi ukucanima, malo popije, a onda to cine i ostali. CaSa ide oko stola ~ stalno se dolijeva, Na prvi dan Boziea. prijatelji ·iz jednog susjedstva skupe se u Je· dno] kuci, tu se malo pocaste, a onda svi skupa prelaze u drugu kuCu .i tako obldu sve kuee,eastese i prj'll. Dnugog dana Bozica ujutro daje se kokoSima, a j drugim domacim 2llvotinjama, po saku zita Iz posude S bczicnim svijecama, Tome se
dodavalo
i malo variee od .Sv. Save.

godina, a aka ravno gori bit ce plodna. Kada dovrse lUcak svi ustanu, krste ise i mole, starjesina ugas! .svijeee kapajuCi vmo s kruha, Kruh koj,im su se gasile svijece stavi se u zito odredenoza sjeme da ne bi na zito dosla snitIjika - snijet, U

netko doct u kucu. Ako se svijeca slucajno ugasi, gata se eta bi netko iz porodtoernogao !uinrijeti. Prema svijecama. pogada se i kakvo ee biti vrijeme j plodncst godine; ako svijeca treperi, bit 6e vjetrova i siaba

u taj posudi do Nove godme, kada se opet pale,a naken toga 58 zito vrati u ostalo sjeme. Bozicni se kruh ZQvecesnicq. Ozgor je ukrasen figurama ovaca i torova od tijesta. Nacesn:i.ci se rezalo sve meso koje se Jede na Bozic. Za vrtjeme rucka gore svijece, pa se gleda koja bolje gori i kaka se dize plamen. Ako svijeca dobra gari, kaze se da je vesela, a tc znac! da ce

Na Malu Badnju veeer (uoei Nove godme) opet je obilabija vecera, ali sada od masnih i boljih jela. Tada se na vauru stavlja badnjak saeuvan ad Boziea .. KaO'1 u katolika pepeo se euva za posipanJe usj eva , a kornadici badnjaka stavljaju S8 u hambar da stite sjeme ad stetoetna. Nova
god.ina

BoZiea saCuvani komad badnja:ka i uz veceru palila bozicna svijeca na vatri od badnjaka, a pabila se i uz rueak na samu Now godinu, Na Novu godinu se reze cesniea sacuvana ad Boziea i jedan kortlad jedu ukuoani, a drugi se izmrvi i daje svirna dornacim 21ivotinjama, osim psa i maoke. U veclnt sela ill proslosti se vjerovalo da na Novu godinu treba malo zapoceti svakigospodarskiposao pa ce dobro uspijevani u iducoj godini. Narocito aka tko nije znao obavljati neki posao t:rebao ga Je zapoeeti na Novu godinu, Posebno su djevojke zapo.einjale z.enske poslove da bi ih bolje znale, a 'i roditelji su nagonili djecu da zapoonu

Nova se godina nije nekad rnnogo slavila u Sihjskoj kraJini kao pncetaik kalendarske godine,ali su je ljudi vise slavili kao Mali boiic. Uoci Nove godine sprema se obilna hrana, Uz vatru se stavljao od

svakrposao.
krajini,

gdje jedan mladic nosi jabuku

spominje u Sinj u samo M. Bozic u rornanu K u r l ani rna .str. 123), u koju je zabijen novae" cestita gradanima, a ani lUU daju novae. 498

Obieaj kolendanja uoc; Nove godine nije bio rasiren u Sinjskoj askupljanje darova na Novu godillu pod nazivom »dobra ruka«

V o do k r s e e -

Sv.Tri

k r a Lj a

ne bi naskodile vjestice. Prilikom prvog uprezanja volova u plug domactn ih Skl'opi svetom vodom root zaStite oct vjestica. KaZe se da ova voda rnoze staj8Jti iU boer cijelu godinu :i. nikad se ne pokvari, ddk se
oblCnavoda nije sveta, Kada domaeica danese blagoslovljenu vodu, skropi svu kueu i ukucane, zatim dornace zivotini]e i u jelu im daje blagoslovljene soli, a onda Sktopi sva polja i vinograde. Akonakon skropiJenja ostane U posudt malo blagoslovljene vode, ne srnije se baoiti bilo gdje:, nego se baci u vatru. skropi se tako da se III posudu s vodom umace granOlea i s nje kapi stresaju na predmet blagosltvljanja. Pri tome se moll »vjerovanje«. U nekim se kucama polja i vinogradi ne skrope na VodokrSCe, nego sa voda spremi pa se skrope na CvjetruC'U. U Hrvacaana, kada su ja:ki vjetrovi, dornacieaskropi kuru da joj vjetrovi ne nanesu stetu, Ako koga sto zaboli poskrope mu pastelju i daju malo blagoslovljene vade da popije, U Zelovu slama je ostajala na podu ad Badnjaka do 'I'niju kralja kada se iznosila jz .kuce i bacala na njive zasijaneZitaricama, I pepeo se s ognjista. toga dana bacao po njivama da bolje rodrgodma .. Ovirn obicajima i vjerovanjima uz Vodokrsce zavrsavamo krug go d!.iSnjihObicaja, jer poslije toga poci,nju pokladni i proljetni obicaji
koje

svake druge nevolje. 1 u svadbi se vodom blagosljivlja nevjesta

slaver su tamjanorr; kadili kuc.e uocl nedjelje i svakoga veceg blagdana, Blagoslovljena sol i. voda upotrebljava se protiv nev l'emena , bolesti i
da joj

Blagdan Sv. Tri kralja (6.1) smatra se zavrsetkom boZi.cnih blagdana. Uoci Sv. Tri kralja Je post. Naveee se na vatlri nalos! posljednji kornad neizgorenog bbzi6nog b adnj aka. Na Sv .. Tri kralja ide seu crkvu ~ nosi na blagoslov sol, au pravoslavaca i tri svijeceza iduci Bozic. U pravoslavaca se taj blagdan zove Vadokrst, a u katoblca VodokrMe jer svecenik blagoslovi vodu koju Ijudi nalijevaju u boce t nose kucama, Pravoslavci uz vodu dahiju u crkvi i tarnjana za kadenje kuce i okucnice u toku eijele godine. Pravo-

Prostogodisnja blagostovljena veda prolije se jer se smatra da vise

pok.vari.

smo vee opisali,

U poglavlju a godisnjim oblcajima irnamo ih eftav niz koji su nalik na obicaje U ostalim dijelovima Jugoslavije pa i izvan nje, OsobitJo je to slucaj s pokladnim omcajim.a koj.i su se odrzavali kontinuirano 04 najstaeijih vremena do danas, pa je; izrnedu vremenski i geografski blizih i daljih podata:ka tesko nabrojiti sve slicnosti, Stoga cemo spomenutt samo illeke vaZinije: 1. Svadbenu povorku U pokladnim ophodima nalazimo na vise mjesta u Jugoslavij'i, pocevsi od Slovenije;8:1 preko razlieitih dijelova Hrvatske i Dalmadje,81 pa sve do Bugarske i dalje, S!;sJriji korijen nalazimo i u
., Nilto 34 ! dalje. Kuxet. ~iCko leto Slovencev

"0 tome govore mnogl n~vOdi u lilera~uri .,o·/orlta u Silljslr.oj· Itis.jirii. i naPe)jc!(cusniInlJena

(dal] ..; KureO. 1 dio, Mohorjeva d.ncllm, Celje . kao i Z;lplsi u rukopi<lma INU. Pokladna Je i fllmsltl. .

1965.str. s'Vadb€n&

499

Znacajno isticanje figure s falusom zabUjezeno u Sinjskoj krajini nalazimo i u Dionizijevim igrama.. 777.>-Szvoncarima u Tstri. 761 i dlilje . J~dflnja Narodnog " lvoJarda:s. Afrike i Evrope5s ...lrnnim" fig\\r. 3.tim ~(ajcyima V. 841. Et("iOlogijli.eriin sv. 15-16.~!l te kukerima u Bugarskoj koji imaju.. 780..· BJ)O. babi i osruttm mus. aka pojasa 10--15 zvona. ZNZO. Mnogi element! uskrsnih obicaja slieni su tim obicajima U ostalim krajevima Hrvatske i Jugoslavije. Leskovr¢. 26. i zvonima imaju bliske paralels u susjednom Livanjskom polju u Bosni=' kao i u Poljicima. str . str.upljanje darova. lijeCnika. . maskiranje zivo-Uinjskim krznima i maskama. str.g'a u Sloveniji je to peliihar ili pepeluharv» Opcenito [e poznato u vjerovanjima juznih Slavena znacenja pepela za osiguranje plodnosti. bogatstva. Uz avo je gotovo svuda pozna-t obicaj presvlaeenja muskaraca u zenske haljine.jkac. ' I muzeja u L.. u karadoz-igrama u Aziji.zvodenja pokladnoga (pretproljetnog ) maskiranja svuda je jedn. a slicne scene izvodi u Bugarskoj kuker s kukericorn ili babom. Sinjski didis krznima. Figure Ciganeadi. K.igrarna Dionizljeva kulta u staroj GrokOj. donoss u cl. str. sto smo vee spomenuli u. .vanlskom polju. posebno jabuka. nema religijskj kara. 39" Z(logreb 1957... 57" . Sarajevo 19111....ako i gotovo neprornijenjeno od rirnskog doba do danas. 19G5. Ol Ivani~vl~ . Lfungman.koraniima u Sloveniji. 4. medvjeda.1Iti: I't.s? Oni su alieni kurentima -. plesanje i pjevanje. str . duhovi-. . . G. 3H. - 4'3.k~. str. Iz toga [e vidljivo da su rnaskare u Sinjskoj krajini slicne i vezane sa starorn tradieijom rnaskiranja i izvodenja saljivih .Zeulaljsl<:og ·muzeja U Sarajevu.. Etnolo!'kn i !oJkloristl~k(l. kao i u maskarama Sinja.w Posipanje pepelom nalazimo i u Bugarskoj gdje se figura koja posipa ljude zove plju.w.li<lJ..vStina. nalazimo u istom sastavu u Bugarskojw a rasirene su i u gotovo cijeloj Jugosleviji. Liun. gdje je takoder izvodena scena svadbe koja je cesta i u mimickim i karadoz-igrama u mnogim dijelovima A2lije. !Jungman.t(l. Ljuba Simle. PrimJe:ri 'It literature o djedu... kakove se u mnogim dijelovima svijeta odrzavaju i dan as. 16-23_ Ze·~\'ida I. "Ibid.» a istt prizori rasireni su u pokladnim igrama u cijeloj Jugoslaviji. str. 773 " _Ibid.". I VTijemei. str.str.. " Ibid. str. 769.igara. Narodne pe!m1e. narocito oko Ptuja.ank'-l SJqbOcisna " Kuxet· srr 61 0._(~~nki - leflikonicki SiHH:-. Figura babe u Sinju koja nost bal'ince i opscenih prizora koje s njom izvodi did nalice na scene u Dlonizijevim igrama. S:akupIjac darova u Sinju zvan irbonos zove se II Sloveniji pobe:rinU6 a u Bugarskoj trahober»: 6. t. 2.mJ" u ra7. 71B. Kwet. 500 . str. . Kurot. No"a s.-4tl. a om u Grokoj u Skyrosu cak 60-70 svona. brijaea. '169 j 8ll. lspitivanija u_ L.v5.k.. 39: " Lnmgmau. I samo bojenje uskrsnih jaja.skoveu. zastits od zlihsila.lasn!k . koja se cesto uztmaju kao osnova znacajka trskrsa. stvaranje buke te sak...z bosicne obicaje i posipanje bozicnog pepela po njivama. te u Bugarsko] i drugdje. str..a to je perfod od Nove godine do pocetka ozujka.i zborruk knj.

• ~L". 501 . onih u brdima.~). ' .va JugoslaVije: uloga boziche siame. 201.. . ali ipak to polje zbog cestih poplava i nere'guliranog toka Cetine nije davalo stanovnistvu onoliko koliko bi mo10'1 Gava. posebno stocnt sarmovr na koje su dolazih brgovei iz citave.] I '" Simunov. Mozemo jos naglasiti nazrv tiernek: za sajmove u Sinjskoj krajini koji su nekad imali veorna znacajnu ulogu u Ziivotu ovog podrucja. kazivaci kazu da je same [edna kuca. putavi su bili malobrojni i veoma slabo odrzavaru.. dijela Bosne.tobigalije do hrama boga Robiga i tamo zrtvovajr psa Hi oveu da bog otkloni sve nevolje i osigura napredak gospodarstvu.l. a u ovom poglavlju cemo prikazati one drustvene. pojedin! 58 obicaji mogu svrstati u godisnje.. uvijek puna dima i vonja stoke«.). npr. IV priredival.ui povezanost ovih ootcaja.slavije :l'1j:bsce samo jedan. nemoguce iznijeti sve te detalje..w Sveti Marko je 25.Yl [umuria = crvena jaja. srr 1--1lkolnvot. Pojed. dernek). lozenje badnjaka.J1j.:. KonaCnQ i elementi bozienih obicaja nalik suo na obieaje ostalih dtjelo. u drugim zemljama te je. Ti uvjeti u Slnjsko] krajini bili su nekada veoma teS'ki.cbicaje koji se ne uklapaju ni u godisnje ni u zivotne. vezah uz godisnje (npr.ui 5) r. .pa ne treba posebno istica. nego je poznato u rnnogih starihnaroda pa i u starih Slavena.S .. nairne. pa SU govOl'Hi: »Kakva ti je ono vatra u ambaru?« I D. U selu Otoku..sin.z"iv0~ne ili drustvene. pa i.lOI I u periodu do drugpg svjetskog rata posjednici polja i oranica u Si:njskom polju bili su bogatiji ad. dok je u ostalim dijelovima Jugo.. ~tr 7 (1':lMqk SinJ u hrQjkalll.r0fl kuce su bile malene i slaba gradene a rijetko je koja kuca imala stednjak.sirem smislu drustveni. rasireno je i danas u nmogim drzavama EVl'ope i Azije pa se. bllj. Uvjebi zivota i gospodarenja utjecu i na stvaranjs pojedtnih obicaJa vezanth uz svakodnevni zivot ± radove.6 (v. kao i neke drustvene instituclje (pobratimatvo.ova. posestrimstvo i sl.~ 171f> -1!)r. a. C. K1tfet.n 19~:'. IV.JA Svakodnevni zivot i g o s p od a r s t vo Frema svom sadrzaju i vremenu u kojem se cdrzavaiu. pa i Italije. OSTAL[ OBICAJI 1 VJEROVAN. U turskom jeztku Uskrs zove ky. SimlUlovic navodi da je ssoska kuca u njegovo vrtjeme bila »bes ikakvih pregrada i neo. Svi su obicaj! u . toga dana se odrzavaju procesije za blagoslov polja i proklinjanje vuk. npr. '~iJ\).inci SU tada s nepovjerenjem gledali u stednjak a vjerovali 511 samo u vrijednost vatre s ognjista.Dalmacije. -1 Q • . Stari SU Rirnljani na dan 25. tri. 3). Obicaji uz Jurjevo.9H Ni odrzavanje procesije na Svetoga Marka niie krscanska specifieriest.Jubi larno iul. U dosadasnjem srno izlaganju i neke dru stvene obiOaje. ovdje SU. Ivanjdan i druge blagdane u toku godine II Sinjskoj krajini imaju slicnostr i veza s istim obieajima u Jugoslaviji. Alkar.klacena.l. Do oslobodenja ni jedno selo Sinjske krajine nije hila elektrlficirano. prrpremanje cesnice i pucanje iz pusaka ipistalja: karakteristi6na je razUka u broju badnjaka koji se laze na ognjisb.kter. irnala ~eljezni .§tednjak. paljenje svijece. posebne procesije .

. a ovee i koze su se gajiIe pretezno u brdskim selima i na pasistima Kamesnice. .stanovnici Zelova bili su nadaleko cuveni rezbari. str. Sinjsko polje sa preko 4500 ha zemljista bilo je u osjetnoj mjeri neobradneo. a stanovnioi Turjaka. 52.pa se u predratnom periodu u ljetno vrtjeme stanovrastvo opskrbljavalo vodom tz planinskih vrtaca i jama .l.. kamena i mramora. Svilaje f Dinare Nisu bili rijetki gospcdari koji su irnali i po 500 ovaca iIi koza kojih je meso i mlijeko podmirivalo sve potrebe seoskoga gospodarstva. Zna· eajna dopuna nekadasnjo] slaboj prehrani bio je lov i ribelov.. r.a tu je i hidn. '" Lovrl~.oSllta i drugih sela uz drsavnu cestu Imali su sporednu zaradu od tucanja kamena za posipanje ceste. U novije vrijeme znacenje stoearstva se smanjuje.zivota. Zahvaljujuci razvoju industrije poslije oslobodenja..njska . razliditih vrsta . Pored stocarstva i poljodjelstva. AH. Svilaje i Kamesnice znatno SU siromasnija i zaostalija od onih uz polje. Za svaki kuoni metal' stucana kamena dobivalisu za stare JLl. Si.ovnc kaze da se raw poplava ne obraduje ni trecina Sinjskog polja. In('onrlJlt! vm ""dlc po \':01 insknj kr(l. ugljena. rezultati prvih zetava uklonili su dotadasnje nesadovo:~jstvo.elektrana glodati. Danas stanovnistvo sela uz rub Sinjskog polja ostvaruje sve bolje uvjete . topHi ga i koristili za svoje potrebe 'kao i za napajanje stoke. kako bi ae to ocekivalo s obzirom na ulogu je gospodarske grane. te pogon. »Dal matmka«.goslavije 25 dinara. > »Peruca«).jip. Oni BU dovozili kamen usvoja dvortsta i kada su irnali slooodnog vremena usitnjavali gaceklcem.ukrasnog kamena. ali i podaci iz god.. $Ime Jurl6. gdje su bili na daleko ouveni sinjsk] konji i goveda. Medutim.L02 Komasacija izvrsena 1948. rnramora. str 15. Osnovna grana gospodarstva bila je stocarstvo. 'I'ako su u Potravlju bili poznatd kovaci i loncari (proizvode su direktno mijenjali za ltito). uglavnom su to bile bare i mocvare.1]]. U manjoj mjeri radili. prflikom terenskih Istrazivanja nisrno dohih opseznije podatke () obicajima i vjerovanjima uz uzgoj stoke. Posebno je u omm selima bilo tesko pribavljati vodu.. za preradu plasticnth rnasa. su u poduzectma za eksploatiaeiju sadre. stanovnici pojedinih sela nalazili su sporedna zanimanja i izvore prihoda.500 kornada krupne i 53. donijela Je u prvo vrijeme stanovtto nezadovohstvo posjednicima polja jer BU bili nezadovoljDi tada dobivenim ujedinjenim parcelama. govore da je u Sin'jskoj krajini bilo 11.. izgradene su mnoge cisterna u kojima se sakuplja kisnica pa sada stanovnici tih sela tmaju vode i ljeti. !)J2 . 1960.vadili su odanle snijeg i led. Krupna stoka predstavljala je najveou vrijednost u gospodarstvu pa je bile slucajeva da su se neki zaklinjali ne na svoju djeeu nego na vola jer se ta zakletva smatrala vrednljom: »Da Bog da mi Zekonja umro akotro nije tako«..000 komada sitne stoke!ll3sto potvrduje jOs uvijek znacajnu ulogu stocarstva. Sela na padinarna planine Dinare. jaca uloga poljodjelstva. te usitnjen razvozili u hrpe oUZ rub ceste .). K.. najvise ovcarstvo . za eksploataciju sadre. danas mnogi n de u industrijsknn poduzecima Sinja i okolice (tvomica konca. Nakon oslobodenja posli-je 1945. Stoka krupnoga grla uzgajala se najvise na pasnjacima Sinjskog polja.

Oak su neki dobacivali uvredljive komentare kondukteru koji se usudio takvo sta traziti od njlh... ko je kome gospodar?((lll~ Iz razgovora s kazivacima zakljucio sam da neki i danas tako misle .e da se u djevojackim pjesmama vise »govorilo i 0 Ijilhavit(. « 10'1 simunovic re Stvu t oru.zju nego 0 momcima . te da je njegov stay prerna zeni norrnalan. a zeni i djecr ono sto preostane. ali nema primjera. m L"'n:iE. kaz.11l7 Na zalo::~t. a naroerto zene izbjegavaju razgovor i su:sret sa stramm covjekom.nije izmijenjen.\ovtc wi. simunovica jedan starac brahi pravo muza da tuce zenu: »A kako bi drugojaeije bilo? zenu i djecu moras tuct. . Forbis kaze: »Iskrenost. na 0 juna- Knmic tv.. Boraveci 1966..kom.0> simunov. [er kako bi se znalo.' . ali su ga za. pobrinuti se za sve ukucane.u pun autobus. gR. superiarna odnosa prema zent.: (if. Isticanje superiomosti muskarca.' Sirnu!. U pripovijeci Sirota D. Takvu stanju prr{4~onosi i Iatalisticki stay zena od kojih neke i danas smatraju muza gospcdarom. kad skrive. OS. uvjerit ce S8 u veliku gosto' ljubivost i brigu za gosta pa Lovric govori da gostu »najstartja kci Hi snaha poIije ruke. 31.uvjetio sam se da taj odnos ni do danas . zena radi cesto jednako teske poslove kao i muskarac. HlG Nasuprot posebnoj paznJi prema gostu.. »da na:pravimoputeve.Ho Pucalo se na piru. ali nijedan nije ustao.1 bit]: J).. 3"00. usao sam s nekoliko putnika .j.(>J:". ona tteba postaviti jelo. 39). a ponekad je 1 tukU.stojeei zagrabi po kojuzliou i zagrize koji zalogaj kruha te vee odlaat za drugim poslom. pa je D. lO~. . SimWlovic tv. 00. kratko vrijeme seljaci raskopali i zatrpali kamenjem jer. Opisuju6i stanovnike Dalmatinske zagore. ". da bi bile bez oruzja . bilj. bil.)ndukter [e pokusao nagovoriti neke muskarce da ustupe svoje mjesto zeni 5 dJetetom (a sjedilo jei 7-8 mladiea kojiina jos 'nije bilo nr 20 godina).. bogzna kakvi hi sveljudi u nas dolaaili. odnos prema zenama nije karakteriziran velikom paZnjom. nego gost moze pojesti i popiti pa Lovrdc navodi da se uovih stanovnika javlja »griznja savjesti sto ih ntsu opili i ouje segdje ka. pripreme mnogo vise hrane i pica... bilj. 21). oceslja ga. KI. splete mu kosu . I Petter je u svom djelu konstatirao da Mortaci zenu smatraju sluza\. str. Uoeio sam i druge brojne primjere nebriztjiva.u svojoj prlpovijeci Sirota opisao kako su do sela Ponikve Prancuzi izradili put. 503 . a nikakav Iaemanin ne dode za dobro!«10~ Ali ako ipak netko dade ovirn stanovnteima u pohode. str. str.. Zena ni sa vrijeme l'u6ka nema odmora..c tv.Zu: 0 sramotat Odose namgooti trijezni«. a ona . ali ipak kada se sjeda za stat onda najbolji komad mesa i najbolje jelo ide muskarcu. na terenu u Sinjsko] krajini. simunovic I Lovrrd konstatlra veliku sklonost ovih stanovnika nosenju oruzja pa kaze da ni u crkvu ne idu bez oruzja i da je moguce vidjet'i»bijednih koliba bee igdje icega. str. '"' Lovric str '" Pet:t. « No u gostoliubivostu cesto i pretjeraju.«: Uza sve to ima dosta nepovjerenja prema strancima. povjerenje i postenje ovog dobrog naroda u svakodnevnomzivotu iu poslovima prelazi ponekad u pretjeranu Iakovjernost i natvnost«. 8. . str. a napose junacke borbene tradicije vidi se i u nosnji i obilatu naoruzanju stanovnika Sinjskekrajine.1.

t magarcima. ali ip8!k pourosnja mesa je bila relatrvno mala. 31).ij(!7nU({ Foto: J. Hrana Brann je pr'ilicno jednostavna Ze"1te iz Hama. \1'2 Tu poslovicu a i opsirnije podatke 0 osvett i izmirenju ubojica sa radom ubijenoga donosi Lovric\l3 pa ih necemo ovdje ponavljati. Stoga je razumljiva j cesta pojava osvete.jet:ost) za f)04 . ali se mora spcmenuui da je eesto dclazila do izrazaja itamna strana te borbenosti pa i Petter konstai ira da je 1842. JJ~ . Kazivac iz Ve1i6a rekao rni je da u njih c'esto tuea unist! usjeve te da 1965. 3).pa i simu· novic u svojirn djelima riavodi da seeesto govoriro: »T'ko se ne osveti. susjed susjedu (pa- i ljeti se konzumira najvise mlijeko a zimi kiseli kupus. uz. N e treba posebno isticatf zasluge ovogaetanovrnstva u stoljetnoj borbi za slobodu. stt.dub stanovnika.). taj se ne posveti«. srr. Meso se upotrebljava vise zirni. dok je iste godine na susjednoj obali to bio tek svaki 1146-ti. prtlikom svadbe i razlieitih svctko:vina. Vecina stazijih pisaca prigovara stanovnistvu ovih krajeva zbog rasipnistva i konzumiranja mesa. 1966. ..maju (Institut vodu ncr. izvoru.i. rlarodnu um." Petter. u Dalmaciji svaki 154-ti eovjek bioitrs.64. hi:I.c (v. prvenstveno pecenja na raznju." Lovri<!. i stete koje nanosl cak. Sjmunov. MU"cevic. Na srecu vee nakon prvog svjetskog rata u tom pogledu situacija se uvelike poboljsala i tijetki su slucajev] ubojstva.s ))'1nL(. 1 Petter kaze da n3:rc:~ zivi veoma slabo i stromasno. a 11 KoruS~coj i Krarijsko] 1452-g'i covjek.itelj zakona.~:l. nisu imali m zma kukuruza. tjednima nemaju u lcncu m komadica i jelo od pevrca.1I1 Isti autor dodaje da su uz to cesti sluca- proslavi Boziea i drugih svetkovina i tako se stalno cdrzavao ratnic lri jevi raznih sitnih prestupa ljenje sljena itd.to . \. str.

ISla . Lovric spommje da su nekada vjerovali da zapisl »mogu izhjeciti svaku bolest i nadjacat! svaku vractzbinu .iu~\trioviC' rv . i nedjelji mesa. ali nista nije pomoglo.zama sam cuo da su se djeca nekad radovala cetvrtlku Jet je tada bio »purov dan« . Lijekovi su bilt naivtse trave i ono sto daje priroda.. Kako da se u toj sltuaciji prihvati tumacenje nekih autora da su stanovnici ovoga kraja stromasni jer mnogo penrose prilikom svetkovina i svadbi! Sigurno je da se u jednoj ku6i ne prtreduje svadba svake..nekada bila veoma velika. Lavre koji unistava trodnevnu groznicu i pomaze kod drugih bolesti a nade se pod svakim kamenom koji »citsvu godinu nlje IRaknut s mjesta . a njihovom pomocu mugu nerotk:inje zaJtrudnjeti .Stvarno. Lovr~":.IH Narodna medicina U ovirn jekrajevima smrtnost djece imladih ljudi . Sim1. ~{. Bozic u Kurianima opisuje kako je posipala rane djetetu koje je izjela mokraca i. us D'C'Y. str. da bi je skinuo sa sebe i prebacio na drugoga.. sve do ramena neke rane dobila.J.. Kasnije je bacila te carape.1 magijsko prencsenje bclesti pa o tome donosimo z3pls iz sela Velie.SV. na raskrsrricu puts.J16 No najvise sii nekada vjerovali da bolestt prouzl'ok1. neeist. a obilnlje ttrosenje jela i pica pzilikom drugth svetkovina kompenzaclja je za dugi period jako slabe ishrane. pa ako to drugi nade prede na njega bolest . Peter. I..moviC u pripovijeci Krcma donosi podatak a otklanjanju stranog tijela iz oka »kakva mlada zena zamuzla bi u aka iz svojih prsiju nesl):') rnlijeka i zamalo trn bi tsplivao napolje . Takoder je mnogo Ijudi umiralo od unutrasnjih bolesti za koje sami Ijudi nisu znali lijeka.117 Vjerovalo se i 1. ali nisu je m doktori mogli izliJecitu.f. Zatose svadba ne maze uzeti kao razlog siromastva. ~91. i doktoru. «.lc. str..juvjestice Hi uroei pa su narocito djevojke cesto upotrebljavale raalicita sredstva PIOtiV uroka. Tako i M. a inaCe se jeo kruh od sirka iIi prosa.'bilj. baci ga na raskrsce.godtne nego mnogo rjecf'e. uzmc kakvu stvar.. pa ga netko uzme i tek onda ce se ona rijesi'bi bclesti« .. str . D... «. pa BU neki bili pravi strucnjaci za 1ijecenje rana. [edna zena nasla na raskrsntci puta neke (:B[ap~ i obolila je. po prlcanju Ijudi u ovorn nasem selu.: str U2 lUi e.UBt1m.jela se ptira .I~ jednazena iz drveta uzimala crvotoetnu koju je prstirna usitnila i 3. I 505 . Dobila temperaturu i crvemlo jaj se izbacile po rukama. »Kod nas posnoj! vjerovanje: kad neko frna halest. kakve cara\Ile Hi nakit i bact na put.je i popu da joj odrnoli. lli9. Sigurno je prosjecna potrosnja mesa tr ovim krajevima mnogo manja nego u nekim sjeverntm krajevima Hrvatske gdje se svakog blagdana i nedjelje konzumira velika kolicina mesa. dole joj se ne odrnoli iIi dok zena sama ne uzme nekl predmet. II. Uspjesno su lijeeili jedino razlici:te povrede. Nasi stari su vjerovali da ne maze takva bolest proc. a postojatt su Ijudi za kaje su vjerovali cia mogu otkloniti make i ad njih su tra~ili pomoc. Ib4.. opekotina iii u namjestanju polomljenih kostdu.. 1st! autor donosi i padata'k 0 vjerovanju u ugIjen .11 (.palenta.

Kada polazi ad kuce. Neki uz pogodbu tlraa:e cia im prcdavac dade konop kojim je blago dovedeno na pazar da bi irnali srece u daljnjern uzgoju. Iz istih razloga davali su lemuzinu u crkvi. prekriZi sebe i stoku i poskropi blagoslovljenom vodom. u seln KoS1lte (Lnstitut za narodnu umjetnast] Prilikom sklapanja pogodbe kupac i prodavac pruzaju jedan drugornu ruke i prikidaju cime je zakljucena kupoprodaja. stocarstvo je nekada predstavljalo osnovu seoskoga gospodarstva. Kada kupljenu stoku dotjera kuci. 1965. Kada domaein goni stoku na prodaju. nece imati srece u prodajr. ako prvo sretnu udoviou Hi papa.Obicaji i vjerovanja Uzgoj stoke uz gospodarske radove Kako smo vee napomenuIi. dok drugi vjeruju da ne smiju dati konop s prodanom stokom jer vise neoe imati srece u uzgoju stoke. Miliccv:c. Foto: J. Isto se Cini i s kokoSima. rnirno i zdravo govedo. Odmah uz pogodbu dogovore se tko ce platiti pice. bit ce sve dobra. domacica je prije ulaska u staju poskropi blagoslovljenorn vodom. zabiljezili smo neka vjerovanja. a ako sretne mladica iIi djevojku. Da bi leupto dobro. domacin posudi novaca od razlicitih Ijudi i kupuje jedino posudenim nove em ill barem razmijeni novae u »sretnih ljudi« jer vjeruie da ce onda irnati vise srece. kravu koja irna dosta mlijeka. Golubinjak. Iako nismo dobili opseznije podatke 0 obicajima. 506 .

nesto govori i mali i pri tome gleda u ovee iu krave koJima zeIt oduzeti mlijeko. Navecs domacrca nece imati uspjeha II muznji jer ce jOj ovca iIi krava prt tom biti nemirna i redovno ce nogom proliti pomuzeno rn1ijeko. To se ponavlja sve dotle dok domacica molitvom iH zaiklj1njanjem ne ukloni caroliju. 1965. Takav eovjek stavi preda se neku posudu.tnos. seta na tjednom sajmu 11 Smju (lnstitut . domaeiea mora pomustt stoku prije izlaska sunea.t) 507 . pa ce se to otkloniti. a kad ni to ne pomaze.:a narodnnumje. za jelo a drugi odmah prolije. vjeruju da treba dati lemueinu Gospi 2ene . SkT01e re blagoslovljenom vodorn. pokrije je krporn. Dok to aim posuda se postepeno puni mlijekom..:Z okolnih Foto: M. Boskovid·St1illi. rjede i ad krava. Da opet netko ne bi oduzeo mlijeko. Jedan dio toga mlijeka on iskor-istJi. Aka krava nema mlijeka ili je bolesna. Nekad se vjerovalo da fma Ijudi kaji mogu »uzeti« mlijeko ad tudih ovaca.smjsko].

VII) kada se dogoni sijeno iz polja i kad se pocinje vrijeci zit1o.I. a u Korrtima. U veljaci se pocinje sijaui Iecam i sacliti luk. caja i vjerovanja. Neki su uzirnali i blagoslovljenu vodu ili ispred volova na zemlji nacinlli bicem znak kriza. a vracaju se na Sv. Poslije toga S8 vozi gno] za kukuruz i krumpir i pocinje proljetno oranje.'si~ih pro zvoda na tjeanom sajllnt 71 Sinju Foto: . to se plati posebno. Jedino se vjeruje da dornacica treba kvocku naleci na jaja u kakvoj zeljezuoj posudi ako zeli da joj se izlegu svi pilici./. Psenica se sije u jesen . Prije polaska na svaki posao nekad je gospodar blagoslovio i prekriaio sebe i stoku kojorn radi. Milicevic. Prije polaska na sijanje sjeme seskropilo blagoslovljenom vodom da bi dalo debar urad. Konji i volovi odgone se u planinu na pocetku svibnja. Caporicaroa i drugim brdskim selima zene su na sebi u ararima nosile grroj u vinograde. a sarno su neki gospodari g'onili stoku u proljece u planinu a u jesen vracali. Za svaku glavu krupne stoke cobanu se plati za cuvanje 30 kg ku:kuruza. (Institu: za narodnu umjetnost ) )J" ekad su gno j tovarili u nrc ro (vunene vrece) i na magareima gonili u vmograd.Stoka je isla na pasu u blizini sela ili u Sinjsko polje. lliju (20. PrO(/. Poljodjelstvo Vjerovalo se da nikakav posao nije dobro zapoceti u petak jer je »petak slab pocetak«.(rVfH:'i gl"inenih lu(a i a1"vorezba'. Uz uzgoj ostatih dornacih zivotjnja nisrno zabiljezili posebmh obt. a ako ostaje duze od Sv. 196(. Ilije.

Ore lie u jutro a sije poslije podne.i zapaljena izbacivala pred kucu. trebato joj je na pragu sancija je proslava nakon zavrsettka zetve. Uz to 5U zvonila crkvena zvona. Jovana Usikavca (11.. u se. Kada se Zetva zavrs! jednu rukovet ostavljali IiepoZinjeve:hu u polju.lu Malikovo (lnstitct Z::T.nakon [ematoe . onda u cijeloj god:ini ni jednesubote De smije se zapocet! novi posao. jedu se frttule. a ErdeljanoviC (v. Takod:er se pred ku6u izbaci tronozni stelae kojemu se noge okrenu gore.berbe. a to se cesto desava.ili caranja za zausbavljanje tuce. IX)' Ako se t. Najvise su protiv grada palila grancica jele iIi masline blagoslovljene na Cvjetnu nedjelju . narodnu umjetnostj slueaju takva susreta vra6ali kucr. U selima oko Sinja vjerovalo se da Pl'i polasku na posao nije dobra sresti papa ili udovicu jer tajposao nece uspjeti. toliko i naso!« U pravoslavaca u Velieu vjerovanje je da ne valja zapoceti nikakav posao na dan Sv. Zata ona mora ostavitd posudu pred kucorn aka ulazi u kucu. pasu se neki u Poto: I. Ako kokos propjeva kao pijetao. U nekim selima dovr5U dstva svratila u kucu s praznorn posudom za vodu. 267) donost nasiv dozenjancija. Vdenje lwnjima 1965. a u Velicu se pred kucu iznosilc nejako dijete da bi prestala tuea. Isto tako aka bi koja zena iz susje- odsijeei glavu da se sprijeei zlo ulcucanima i doma6instvu. ali se maze raditi vee zapoeeti posao (oranje i 81.ko toga dana ozlijedi rte maze mu rana nikako zacijeliti.). Nakon okapanja i ogrtanja kukuruza priteuuje se radnieima bolja hrana. I vancun. str. U subotm. Nekada SU se pleli i 'Zetveni 509 . Zato 5U Ijudi vjerovali u mac molitve .9. Taj se obica] zove dovTsancija. koliko usijo. npr. Dok je zitp 11 rastu najvise ga moze unistiti tuca. bilj. Ako taj svetac pada.ijanja a danas se mladez tome izruguje i mjesto molitve kaze: »Ako Bog da. to bi prouzrokovalo praznocu ambara. Nekad se gospodar moho na polju pred pocetak s.

.i u drugim krajevima Jugoslavije pa i u susjednim drz.vijenci od klasja i nosili u crkvu na blagoslov.IHl:Ova] obicaj u Sinjskoj" krajinl potvrduju II.Ddtschnft . 115. Zatim se prireduje majstorima bogata gozba . i traje do iduce godine u prolje6e u vrijeme crania i sijanja kukuruza. Nema posebnog slavlje pri zavrsetku suveza. s is a n o k um s t v o Ni. prvenstveno stari novae.ropa. a rnajstorima gospodar daje na dar odjevne predmete: kosuIje" pe. Ako nekome 'izgori kuca . obicaju sisanoga kumstva. Za idueu je~:. ali se nastoji da medu prijatelhma u suvezu ne dade do svade i nesuglaslea. dolazio je pop blagosloviti temelje a zatim su U onej ugao ternelja koji S8 prvl pocinje igraditi stavi nesto zlata iIi kakav kovani novae.. MUnchen liter . dogovaraju se na zajednfcko ispomaganje i obavljanje radova . Serbe_n Und Im Ubrlg<m 1967. Ilije (20. "PohrattmSlvo« bel qen Gl"l1Z(lr lind Mt!nchener batkanotogisene S~udlen•.Kt-et2$lbll.m ugine stoka svi mu pomazu radom i novcem da nadoknadi nastalu stetu. da bi ukucani bili sretni i bogau. .berba groWn i kukuruza dolazi u listopadu. da mu odreze neseo malo kose .nje Kada se pocinje zidati kuca. Ne postoje obicaji uz vtnogradarstvo. Stanovnicj ovih sela rnedusobno se pomazu u mnogim radovirna..r t m s t v o Obicaj sklapanja pobratirnstva i posestrimstva kao ucvrS6enje dotadasnje prij.!.. da prije nosto obriju djeeaku glavu. Kada se na kucu postave krovne grede i sljeme. i da bi im sve napredovalo. kuce Zida..suuee: Suvez se ugovara obieno oko SV.a i sada je jos vise ili manje u svakom selu.sk. kusaju malo vma a onda se bacve zatvore. a zavisi '0 bogatstvu pojedinaca. Rodbina i prijatelji pornazu jedni drugima u tom radu. Ibid. Jedino je obica] da se 1.n~ Pobratirrtstvo i po se s t. XI »proba vinO<L Domacin zakolje bravcevnareze prsuta.Chera. a narocito ako nekoga zadesi nesreca. podlgne se na njih j zastava. 0 POb...turt LOOPo. i iz svake bacve prijatelji i susjed.pozovu prijatelja.kiire i earape. 161-162. Suvez Kako pojedinci nemaju riovoljno teglece stoke za oranje i drugs rodove. koji sporrunje Lovric.'Bfim3\VU i5ti~0JI11[) najnovlju siudtju doer Wahlvenwl.ateljske veze poznan je . U dosta opsezno] Geg€nwartsformen SUd05teu. VII).a.Tom cerernonijom postaje mu kum i dosljedno duhovni rodak«.))cini se majstorirna marenda«. Jematva -.. Tose zove i »Prvi boaic«. Ukucani svim radnicima pripremaju bolju hranu. str. 510 . nije nadeno Braga u novljim tsptttvanjlma.)da.avam. prije nego sto se pocne vczttrsijeno. Oni to objese na zastavu.eni proljece suvez se opet posebno dogovara. Lovric govorr: »Nekoc je bio obicaj. Broj stoke s kojom se ulazi u suvez mose billi razltcit.

npr. Dvije dobre prijateljice ili prijatelja aka se dogovore na sklapanje ave veze odlaze na dogovor sveceniku i na posebnoj rnisi ill na blagoslovu mise svecenik zakljuci tu vezu. govorilo se 0 zloj godini i nevremenu i 0 ostalim nevoljama seoskoga gospndarstva.igrale razliriite igre. slusale pjesme guslara. U novije vrijeme suseljani to 'ilsmijavaju pa se samo neke prija:teljice odluce na sklapanje posestmmstva. a odrzavaju se ili radi dovrsenja nekih poslova (kotnu§anje kukuruza. U prijasnje vrijeme. Na . do kraja ozUjka. u nekim selima zabiljezeni prlje 5-10 godina. str. dok se nakon prvoga svjetskog rata manje prelo pa se gubiota.j naziv i danas se sve vise euje naziv silo ilisijelo. Sru-a. Na sijelu su se nekada najvise prepricavali dozivljaji pojedinaca iz . cOd. 511 . (iznad Sinjskog polja) opisuje u svom putopisu Evlija Celebijal~O i potvrduje da je tiaj obicaj dosta ·cest. U Vrlickoj krajini zabiIjezio sam i sluca] sklapanja posestrimstva izmedu djevojaka razlicite vjere koje su taj tin. pa se. predenje. pletenje i 51. Sijel0 i p r elo U kasnu jesen pocinju se odrzavati sijela a traju citavu zimu. subotu ili nedjelju. u Villalieu muzevi dviju posestrima medusobno zovu pasa ili pasanac.) a odrsavan je i do novijeg vremena pa su posljednji slucajev. pa hi kasnije dolaziloi do sklapanja braka. 1$&-lM. Na sijelu se skupl katkad i preko 30 osoba. U danasnje vrijeme. pjevale pjesme. SvJetloot. najvise mlades]. EvliJa. Sijelo se najvise odrsava u srijedu.[edan drugom Iizne malo krvl. I. Posestrimstvo sklapaju u crkvi. kak:o se nazivaju i muzevrpravih. ljudi imaju radio ill televizor te svaka obitelj provodi vecer prema svomriahodenju i rtjetko se odrzavaju sijela. redenih sestara. prvo blagoslovile u pravoslavnog a zatim u katoliokog svecenika.svistariji pisci (Fortis. Dolaze i mu:§ki i zens]s:e. Sijela su sastanci susjeda i prijatelja u jednoj kuci. kada su imali vise vune. kako naglasuju i pojedini kazivaci. Sklapanje posestrirnstva postovala je i ckolina.sela.. Sve¢enik im mali dok one u jednoj ruci drze upaljenu svijecu a u drugo] kruntcu. CelelllJa. Ovo pobratimstvo sklapali su nakon izmjene krvi . Poseban oblik pobratimstva izmedu tatnih nepriJatelja Turcina i krManina nason bibke u Prolog-planmi 1660. i tu su se katkada sklapala poznanstva..) ili raw zabave u dugim zirnskim veeerima.. Posestrime se medusobno pomazu U svim poslovima i U svakoj tezoj simactjf.md 0 Jugoslavensk1m zeml] ama .lO. Od Materica do Bozica nije bilo siiela kao i u vrijeme Korizme.jevo 1957. Lovric. pricale se price Q nadnaravnirn bicima. zene su prilikom sijela prele i plele pa je bio oubicajen naziv preto. rukuju se 1 poljube kriZ. Ptitopis. Petter i dr. Nakon molitve zamijene svijece. sijelo su dolazili i nepoznati mladiei ako je u to] kuru ifii susjedstvu bilo dj evoj aka. eesel su slueajevt da se na taj nacin povesu djevojke nego mladiei.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->