P. 1
JAVNI PRIHODI

JAVNI PRIHODI

|Views: 303|Likes:

More info:

Published by: Nebojša Veličković on Jul 26, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2014

pdf

text

original

UVOD

- Javni prihodi predstavljaju novčana sredstva kojima se pokrivaju javni rashodi. - Javni prihodi deluju na preraspodelu ND, pa samim tim i na proizvodnju, potrošnju, razmenu, na zadovoljavanje potreba u smislu finansiranja kulture, obrazovanja, državnih funkcija..., deluju na preraspodelu privrdnih resursa, deluju na stabilizaciju cena i zaposlenosti... - Po klasičarima - u redovne prihode spadaju samo porezi, takse i prihodi od državne imovine. Ostale vrste prihoda se koriste samo kao dopunska sredstva i u izuzetnim slučajevima. - Po savremenicima - u javne prihode spadaju pored navedenih po klasičarima i ostale vrste javni prihoda, koji se slobodno koriste kao redovni javni prihodi, jer se njima pribavlja veća količina novčanih sredstava u kratkom periodu kada je to potrbno. - Osnovne karakteristike javnih prihoda su da su obavezni ( element prinudnosti ) za poreske obveznike, i ne podležu zakonima tržišta. - U živopisnom svetu ekonomije, koji odrđuje način života većini članova društva, porezi zauzimaju značajno mesto. oni najpre " ugledaju svetlo dana" kroz zakonske tekstove u kojima su precizirani svi njihovi elementi. Predstavljeni sa tog aspekta, oni su zapravo javni prihodi koji na zakonski utvrđeni način ostvaruje država, odnosno uži javni kolektiviteti. Ukoliko zaustavimo pažnju na našoj svakodnevici, uočićemo bezbroj situacija u kojima postoje porezi ( ili kao element ekonomske kalkulacije poreskog obveznika ili moćan prihod države).

-1-

1. funkcija poreza je sada mnogo značajnija od same funkcije prikupljanja sredstava radi podmirivanja potreba. U poslednje vreme zadatak poreza da kao oblik javnih prihoda služi za podmirenje javnih rashoda dolazi u drugi plan. od strane pojedinaca (fizičkih i pravnih lica koji su poreski obveznici). ustavom. .U antičkoj grčkoj su se dobrovoljni pokloni državi pretvarali u obavezna davanja. . Sredstva dobijena naplatom poreza služe za podmirivanje javnih potreba (fiskalno delovanje poreza). .POREZI su davanja u novcu. porezima se sve više daje određena regulativna funkcija u oblasti prizvodnje. bez prava na protivnaknadu. raspodele i potrošnje. nametanje silom ( što se primenjivalo nad pokorenim narodima ) 2. vađenje ruda i bogatstva. naplaćuje carine. upućena državi.*POJAM POREZA* . emisije novca. .Porez je prisilno davanje državi bez prava na protivnaknadu. Da porezi imaju ekonomske i socijalne efekte. 2.da iskorišćava zemljište. naročito u periodima ratova. . karakteristično za savremene zemlje. Naplatom poreza država prinudno uzima sredstva od pravnih i fizičkih lica (koja su pod njenom poreskom vlašću) bez direktne protiv naknade a radi ostvarivanja raznih javnih. a naročito ekonomskih socijalnih ciljeva.. -2- .FUNKCIJA poreza instrument kojim se regulišu socijalni i ekonomski preoblemi države i njenih građana. .Porzi su prisilni prihodi javno-pravnog tela za koje javno-pravna tela ne daju nikakvu posebnu protivuslugu porskim obveznicima. na osnovu ugovora između određenih staleža i vladara (u vreme klasičnog feudalizma) 3. a koja su namenjena pokriću javnih rashoda i ost5varivanju raznih socijalnih i ekonomskih ciljeva.1. Poraz postaje sve značajniji kao instrument savremene države u organizovanju kompletnog ekonomskog i socijalnog života. kao način ostvarivanja javnih prihoda a to su određena prava koje država uživa na osnovu monopola .Postoje tri oblika uvođenja poreza: 1..Porezi su osnovni oblik javnih prihoda i glavni finansijski instrument za njihovo prikupljanje. takođe u srednjem veku koristili su se domeni i regali.

imovine.Važi za sve poreske obveznike kojima je država nametnula tu obavezu na osnovu svog fiskalnog suvereniteta (vlasti.Na osnovu fiskalnog suvereniteta (vlasti. cene. ... preraspodelu privrednih resursa. ali nema nikakvu obavezu u vidu protivnaknade ili protivusluge..Njima se utiče na zaposlenost. dohotka građana.. . preraspodelu ND.Redovno se naplaćuju (najčešće mesečno) i to u novcu.).Prikuplja se radi zadovoljenja javnih potreba. . moći). a sve u cilju finansiranja društvenih potreba. moći) i to jednostrano (poreski obveznik se ne pita niti učestvuje u tome). 2 PRINUDNO I OBAVEZNO DAVANJE U NOVCU 3 BESPOVRATNO DAVANJE 4 NEMA PROTIVNAKNADE 5 DAVANJE IZ VIŠKA PROIZVODA 6 UTVRĐUJE GA DRŽAVA 7 IZVEDENI PRIHOD DRŽAVE 8 REDOVAN NOVČANI PRIHOD . ekonomskih.*KARAKTERISTIKE POREZA* Priroda i dinamika evolucije poreza kroz istoriju zavisile su od društvenih.Data sredstva se ne vraćaju nazad.Davanja iz ostvarene dobiti. prinudna naplata i sve to uz krivičnu odgovornost. . period odplate. 9 INSTRUMENT JE SOCIJALNE I EKONOMSKE POLITIKE ZEMLJE -33. .. osnovicu.Derivatni ili izvedeni prihod države. ratu. ona utvrđuje poresku obavezu (visinu. KARAKTERISTIKE POREZA 1 JAVNI PRIHOD DRŽAVE .Ne postoji obaveza države da vrati ili učini uslugu. u slučaju ne izmirenja poreske obaveze protiv njih se primenjuku kaznene mere sankcije. . . stopu.2. U procesu tih istorijskih promena iskristalisale su se neke klasične osobine poreza koje se mogu nazvati osnovnim osobinama ili karakteristikama poreza. socijalnih i drugih faktora odnosno od dostignutog stepena razvoja proizvodnih snaga i društveno-ekonomskih odnosa. ne postoji nikakva veza između poreske obaveze i koristi od države. koji imaju prinudni karakter jer se prikupljaju iz ostvarenog dohodka fizičkih i pravnih lica.*ELEMENTI SISTEMA OPOREZIVANJA* .

) 3) Poreska osnovica . Aktivni fiskalni subjekat je država.. oblastima..*LIČNI ELEMENTI SISTEMA OPOREZIVANJA* Važni su za lica kaja učestvuju u ovom sistemu..mogu biti aktivni i pasivni. Sam poreski postupak obuhvata: a) Razrez poreza .naplatom od strane samih poreskih organa. vlasnik i imalac prava je istovremeno platac-obveznik-destinater. U katastru se utvrđuje prosečan prihod na osnovu podataka o površini zemljišta.je vrednost na koju se obračunava porez (dobit. 5) Poreski katastar . dohodak. prenos imovine. b) Naplata poreza . Kod indirektnih poreza te uloge su razdvojene.. zarada.je trajna i sistematizovana evidencija poreskih obveznika i svih elemenata sistema oporezivanja (stope osnovice .je ekonomska snaga poreskog obveznika.*MATERIJALNI ELEMENTI SISTEMA OPOREZIVANJA* 1) Poreski izvor .je svako činjenično i ekonomsko stanje. kod poreza na prihode od poljoprivrede. 6) Poreska stopa . dok su kod direktnih poreza one ujedinjene. koje zakonodavcu daje pravo i osnovu za uvođenjem poreza (imovina. ili privremene ili konačne zabrane obavljanja delatnosti. . Naplata može biti u nekoliko rata u toku godine. ptihod). Vodi je poreska administracija i vezana je za poljoprivredu. . društveno-politička zajednica. Poreski obveznici sa većim primanjima treba da plaćaju veće poreze i obrnuto-vertikalna pravednost oporezivanja.. Ukoliko se ne izmiri poreska obaveza. -44. platac i destinater mogu da budu jedno lice. proporcionalne (ne menjaju se sa porezom osnovice) i diferencijalne (razlikuju se prema granama. 3) Fiskalni destinater . koja ima pravo da razrezuje i naplaćuje poreze. ali ako ga izda onda je poreski obveznik zakupac)..horizontalna pravednost oporezivanja. dobici . odnosi se na potršnju.sistematizovani prihod poreskih jedinica sa odgovarajućim poreskim stopama. a to su: 1 )Fiskalni subjekat . republika ili dr. sve poreske obveznike sa jednakim primanjima.je lice na čiji teret je palo poresko opterećenje. Prema tarifama postoji proporcionalno i progresivno oporezivanje.).*OSNOVNI CILJEVI OPOREZIVANJA* . primenjuju se sankcije protiv poreskog obveznika u vidu naplate kamata za neblagovremeno plaćanje JP ili u vidu prinudne naplate.procentualni deo poreske osnovice koji se izdvaja i plaća na ime poreza-doprinosa. imovinu.je skup materijalnih dobara na koji se plaća porez ili doprinis ( dohodak. imovina). 7) Poreska tarifa .. koje plaća porez bez obzira da li je poreski obveznik ili ne (npr. Fiskalni poreski obveznik. nivoovm potrošnje treba jednako oporezivati . .je fizičko-pravno lice kije plaća porez u nameri da ga kasnije prevali na drugoga (npr. uvoznik plaća carinu koju kasnije uračunava u cenu i tako je prevaljuje na kupca).obustava prilikom direktne isplate prihoda. 2) Predmet oporezivanja . odnosno kod nas postoje: progresivne (raste dohodak raste stopa). i delatnostima). kvalitetu zasejanim kulturama. Poreske stope mogu biti: varijabilne i fiksne.je zakonom utvrđen postupak od strane poreskog organa kojim se definiše visina poreza koju je obveznik dužan da plati.plaćanjem samih poreskih obveznika. 2) Fiskalni platac . Pasivni poreski subjekat je fizičko-pravno lice koje se javlja u ulozi poreskog obveznika dužno je da izmiri svoju poresku obavezu.može biti: . 4) Poreska sposobnost .

Poznato je da du ciljevi poreza bili iskljućivo fiskalni u starom i srednjem veku. U liberalnoj fazi razvoja kapitalizma dominira shvatanje o neutralnom porezu. Monopolistička faza razvoja kapitalizma predstavlja period u kome dominira shvatanje o porezima kao sredstvu za ostvarivanje ekonomskih ciljeva. odnosno da su se koristili isključivo za finansiranje javnih rashoda. 6. 3. radi pokrića JR. socijalnih. tražnja i preraspodela nacionalnog dohodka). Preko poreza se efikasno upravlja potrošnjom u ekonomskoj politici zemlje(reguliše domaća potrošnja. kojima se sprovode ciljevi fiskalne politike. Poreski sistem je skup svih poreza uvedenih u jednoj zemlji i povezanih u jednu celinu. 2. Vanfiskalni ciljevi poreza predstavljaju ostvarenje društveno-ekonomskih i socijalnopolitičkih zadataka poreza u društvenoj reprodukciji i svim sverama društvenog života. obrazovnih i drugih ciljeva. ekonomskih. stimulisati globalni. 5.*KLASIFIKACIJA POREZA* . Porezi se danas koriste za ostvarivanje mnogih društvenih. Fiskalni ciljevi se. podsticati akumulacuje. harmonizovati ponuda i tražnja. vezanih za zadovoljenje javnih potreba.obezbeđivanje sredstava za finansiranje javnih potreba. 2. spoljno-političkih ciljeva i zadataka. Ciljevi oporezivanja mogu biti: 1. 4. preraspodeljivati novoostvarena vrednost Prema savremenoj finansijskoj teoriji i politici porezi (zajedno sa budžetskom politikom) utiču značajno na privredna kretanja u društvu. -55. svode na obezbeđivanje finansijskih sredstava potrebni za finansiranje javnih rashoda. u suštini . Politikom poreza se mogu: 1. nefiskalni ostvarivanje društveno-ekonomkih.Porezi su osnovni i glavni oblik JP. fiskalni . uravnotežavati spoljnotrgovinski i platni bilans. U merkantilizmu su porezi prvi put upotrebljeni kao sredstva ostvarivanja ekonomskih ciljeva. Porez se isključivo koristi u fiskalne svrhe. ujednačavati uslovi privređivanja. regionalni i strukturni razvoj. koje država naplaćuje od fizičkih i pravnih lica (poreskih obveznika) a bez direktne protiv naknade.

starost.*DIREKTNI I INDIREKTNI* Direktni su oni koji direktno pogađaju prihode. svaki oblik prihoda ili imovina. -6*KATASTARSKI I TARIFNI* . *FUNDIRANI I NEFUNDIRANI* Fundirani su oni prihodi koji se naplaćuju iz konstantnih izvora sredstava (imovina kapital).). koji najčešće i ne zna da plaća. To su porezi koji ulaze u cenu proizvoda i koje plaća krajnji potrošač-kupac. Poklapaju se sa direktnim porezima. bez obzira na poreskog obveznika. Analitički porezi su oni kojima se oporezuje pojedinačno svaki prihod. To su porezi koji potiču iz sigurnog i stalnog poreskog izvora. porez na imovinu. *SUBJEKTIVNI I OBJEKTIVNI* Subjektivni ili lični personalni su oni porezi koji se uzimaju u obzir subjektivne okolnosti poreskih obveznika (materijalne mogućnosti. pa im nakon oporezivanja ostaje manje toga.. onda omogućavaju adekvatnu raspodelu. Poreska sposobnost je mogućnost poreskog obveznika da troši shodno tome koliko ima (koliki dohodak ostvaruje. *SINTETIČKI I ANALITIČKI* Sintetički porezi su oni kojima se oporezuje ukupna poreska snaga poreskog obveznika ZBIRNO pri čemu se uzimaju u obzir okolnosti poreskog obveznika. NPR.. Poreska osnovica je iznos . i ulaze u grupu redovnih prihoda. porez na dohodak. zdravstveno stanje. Ovi porezi ne vode računa o poreskoj sposobnosti. zaposlenost.). NPR: carine PDV.vrednost na koju se primenjuje poreska stopa i tako se dobija poresko opterećenje tj. porez koji treba platiti. Nefundirani su oni porezi koji se naplaćuju iz nestalnih izvora sredstava. materijalnim mogućnostima poreskih obveznika. broj dece. Indirektni ili porezi na potrošnju su oni koji poreski obveznici plaćaju a da nisu ni svesni toga. Poreski obveznici ne vole ovaj porez jer zalazi u njihov džep i otkriva koliko oni zarađuju. tj.. prez na prihode. dohodak i imovinu poreskog obveznika. kolika mu je imovina i sl. uz poštovanje subjektivnih okolnosti (veće stope primenjuju za one poreske obveznike koji više imaju.. Ako se pravilno utvrde i naplate. Objektivni porezi su oni kod kojih se ne vodi računa o objektivnim mogućnostima poreskog obveznika. Poklapaju se sa indirektnim porezima. a oslobođenja su predviđena za one koji imaju manje ili su u teškoj materijalnoj situaciji).

jer se ne ukidaju kad vanredne prilike prođu. Tarifni porezi su oni koji se utvrđuju i naplaćuju prema tarifama tj. *REDOVNI I VANREDNI* Redovni porzi su oni koji su sigurni. *REPARATICONI I KVOTNI* Reparaticioni porezi su oni koje utvrđuje država i to pre nego što su poreski obveznici upoznati sa poreskom osnovicom. tj. koji se prikupljaju za finansiranje opštih društvenih potreba.*VRSTE POREZA* . koji se naplaćuju redovno svake godine (ili svakom obračunskom periodu) i kojima se pokrivaju redovni rashodi. tj. Vanredni prihodi se naplaćuju vanredno. s vremena na vreme. tarifnim stopama i propisima. već se čeka da poreski organ razreže porez. tj. Ranije. Porezi se danas uopšteno dele na : * Porez na dohodak i imovinu * Poreze na potrošnju * Poreze na sobraćaj . ali se nezna ukupan iznos poreza. PORESKA STOPA. razrezuju se za određene zadatke. Treba naglasiti da se vrlo često vanredni prihodi transformišu u redovne. To su prihodi koji su u katastru zemljišta već utvrđeni i to za svaku posebnu jedinicu zemljišta koja se može koristiti. *POREZI U NOVCU I NATURI* Danas se izuzetno retko primenjuju porezi u naturi. *OPŠTI I NAMENSKI* Opšti porezi su oni kod kojih nije utvrđena namenu upotrebe sredstava. država bi odredila sumu koju je bilo neophodno prikupiti.saobraćajni porezi. u posebnim prilikama. PORESKI OBVEZNIK. PORESKA OSNOVICA. PORESKE OLAKŠICE I OSLOBAĐANJA. Ta se suma delila na manje teritorijalne jedinice. poreskim opterćenjem. i služe za pokriće vanrednih rashoda. prema potrebi. Namenski porezi imaju unapred utvrđenu namenu tj.Katastarski prihodi su oni koji se razrezuju na osnovu katastarskih knjiga. -76. utvrdi poresku stopu. Kvotni porezi su oni kod kojih se zna osnovica. pa na same poreske obveznike. OSNOVNI ELEMENTI SISTEMA OPOREZIVANJA SU: PREDMET OPOREZIVANJA. u doba feudalizma.

U zemljama EU PDV se plaća po sistemu računa od ukupnog iznos poreza (tay erdit method).1. kao i njihovu razliku (output vat . indirektni fiskalni fiskalni. u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga.usluge koje nabavlja (input tax). tako i na zemlje u razvoju. i na uvoz.je iznos naknade koju poreski obveznik primi za isporučena dobra ili pružene usluge.*PDV* Je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga. držanje i nošenje pokretnih stvari porezi na premije neživotnih osiguranja porez na prihod od međunarodnog saobraćaja porez na finansijske transakcije porez na fond zarada 6.koje se bavi prometom robe i usluga.popusta. PDV je najpre zahvatio Francusku. a zatim se proširio na mnoge kako razvijene zemlje. PORESKA OSNOVICA . direktni fiskalni. U svakom obračunskom periodu poreski obveznik podnosi izveštaj nadležnoj poreskoj upravi u kome iskazuje svoj naplaćeni i plaćeni PDV. članica EU (osim SAD). on plaća porez svojim dobavljačima za robu . indirektni fiskalni. PDV je višefazni porez koji se naplaćuje u svakoj fazi prometa kroz koju dobro prolazi. ali i sva umanjenja po osnovu rabata . Nastanak obaveze plaćanja carinskog duga. a krenuo je sa primenom od 01.2005. Danas je PDV zastupljen u preko 150 zemalja sveta. efikasnije i potpunije oporezivanje dobara u svim fazama prometa. U našoj zemlji osnovni razlog za uvođenje PDV-a bio je suzbijanje sive ekonomije. god. Prihod od PDV-a pripada budžetu RS.može biti opšta . -8PORESKA STOPA . Poreska obaveza nastaje kada se ostvari makar jedan od sledećih radnji: 1. ili uvozom istih. Kod nas je usvojen od strane Skupštine jula 2004.18% i posebna 8%. ostale dažbine i porezi osm PDV-a. U osnovice ulaze sve takse. Poreski obveznik naplaćuje porez na robu koju proizvodi-prodaje onda kada je stavi u promet (output tax) sa druge strane. carine. fiskalni. PORESKI OBVEZNIK . sreću se sledeće vrste poreza: • • • • • • • • • • PDV (uveden umesto preza na promet) akcize porez na dobit preduzeća porez na dohodak građana porez na imovinu porez na upotrebu.input vat). direktni fiskalni fiskalni . Naplata koja ne prati promet dobara-usluge (avansna uplata) 3. sporedni troškovi. koja upravo predstavlja obavezu za plaćanje.U našem zakonodavstvu. tj. osim ako zakonom nije drugačije propisano. godine. Promet dobara i usluga 2.01.

da vodi evidenciju u skladu sa zakonom o PDV-u. Povraćaj i refakcije poreza sreću se kod: -pretplaćenog poreza.osim flaširane.2. OBAVEZE PORESKOG OBVEZNIKA 1.Predviđeni su u određenim slučajevima i regulisani zakonom. isporuke zlata NBS. refakcije PDV-a stranom obvezniku. prevozne usluge u vezi sa izvozom. mlečni proizvodi. da podnese evidencionu prijavu. dnevne novine. povraćaja ne iskorišćenog poreskog kredita. i ishrana učenika i studenata u domovima i internatima. usluge verskog karaktera. U slučaju poreskih oslobođenja bez prava na odbitak PDV se ne plaća na: -pslove i posredovanje vezane za HOV. usluge iz oblasti kulture i nauke.Po posebnoj stopi 8% oporezuju se sledeće: -hleb. usluge osiguranja. usluge koje pružaju zdravstvene ustanove. da uredno izdaje račune (i to ispravne). usluge zakupa stanova ako se koriste za stanovanje. krvi. voda za piće . U slučaju poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak PDV se ne plaća na: -prevozne i ostale usluge. međunarodnih organizacija. tkiva. Ako se obveznik ne opredeli za povraćaj. skladištenja na carinska skladišta . izvoz dobara.. humanitarnim organizacijama. obveznik ima pravo na povraćaj razlike. 2. usluge smeštaja. tranzita. stomatolozi. 3. PORESKO OSLOBOĐENJE . ne iskorišćena razlika se tretira kao poreski kredit. unosa dobara u slobodne carinske prodavnice.. ulje. brodova. brašno. U slučaju uvoza predviđena su oslobođenja i to kod uvoza u slučaju: -humanitarne pomoći i donacija. POVRAĆAJ I REFAKCIJE POREZA . udžbenici. lične potrebe stranih predstavnika i njihovih članova porodice... diplomatskim i konzularnim telima. đubrivo. održavanje i iznajmljivanje. uvoza radi ponovnog izvoza. kreditne poslove. -96. pštanske usluge od strane javnog preduzeća. Ako je iznos predhodnog poreza veći od poreske obaveze. mleko. 4. zemljište i zakup zemljišta. lekovi. davanje ljudskih organa.*POREZ NA DOBIT* . isporuke letilica.. garancije. komunalne usluge. službene potrebe diplomatskih. njihovo servisiranje. usluge iz oblasti sporta. da obračunava i plaća PDV i podnosi poreske prijave. lekari. šećer.može biti poresko oslobođenje sa i bez prava na odbitak. konzularnih tela..

U fiskalnim sistemima. Na ostvarenu dobit plaća se porez i to: (u zemljama članicana EU) -Porez na individualni dohodak . a grupno oporezivanje odnosi se na matična i zavisna preduzeća koja zajedno čine jednu grupaciju i ako među njima postoji međusobna kontrola najmanje 75% udela / akcija.je svako pravno lice koje je osnovano kao društvo kapitala i obavlja određenu delatnost sa ciljem ostvarivanja profita. preduzeća. Nerezident je pravno lice koje je registrovano u inostranstvu. -Porez na dobit korporacija / preduzeća .10 PORESKA OSNOVICA . 3. porez na dobit korporacija. 5. pa i prihod ide njemu. porez na dohodak građana 3.O. Pojedinačno oporezivanje odnosi se na svako pravno lice zasebno. D.Poreski obveznik može biti rezident i nerezidant. A D javna pr. *POREZ NA DOBIT PREDUZEĆA* PORESKI OBVEZNIK . PDV 2.svaki kanton naplaćuje porez na dobit sam za sebe. tj. Raspodela prihoda od poreza na dobit je različita u zemljama: -U Austriji 100% ostvarenog prihoda na ime poreza na dobit ide savezu.O. Oporezivanje može biti pojedinačno i grupno. a ne plaćaju porez na dobit preduzeća. -U Švajcarskoj.Dobit ili profit je zapravo zarada preduzeća i njegova visina izražava uspešnost poslovanja preduzeća. 2. koja ostvaruju profit. naročito u fiskalnoj strukturi zemalja članica EU ovaj porez je na 3. ortačka društva zadruge (ako ostvaruju profit) A. .radnje i fizička lica koja ostvaruju dobit. mestu: 1. .je utvrđena dobit. 4. Kanadi .D.korporacije. REZIDENT I NEREZIDENT . Rezident je pravno lice koje je registrovano i čija je uprava i kontrola na teritoriji RS. Poreski obveznici mogu biti: 1. razlika između prihoda irashoda. SAD. ali ima poslovne filijale oje ostvaruju profit na teritoriji RS. 6. komanditna društva javna preduzeća i druga pravna lica.

11 6. revalorizacioni. PORESKI PERIOD .000 dinara.Procedura je sledeća: -Poreski obveznik podnosi prijavu na dobit nadležnom poreskom organu (PPPD). razvoja malih preduzeća. bilans stanja i uspeha. . može uložiti žalbu koja ne odlaže izvršenje prvostepenog rešenja. pa se razlika doplaćuje ili predplata koristi kao poreski kredit. uglavnom nedodirne organizacije.sprovode se u cilju stimulisanja privrednog rasta. uz koju dostavlja poreski bilans.državi.U okviru prihoda su: -Poslovni.državi ostvario dobit i platio ga. PORESKA STOPA -%! UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA . Ili u nedovoljno razvijenim područjima umanjuje se porez novoosnovanim preduzećima. Sa tim ciljem.3. izveštaj o promenama na kapitalu. -Ako je preduzeće novoosnovano. finansijski. na snovu učešća u dobiti drugih preduzeća.*POREZ NA DOHODAK* .. PORESKA OSLOBAĐANJA . -U okviru troškova. nadležni organ donosi akontaciono rešenje koje se usklađuje sa ostvarenom dobiti na kraju poslovne godine. i u slučajevima kada ostvareni prihodi premašuju rashode za 300. osim za novoosnovana reduzeća. povećanja zaposlenosti.propisuju se za posebne slučajeve. dobrava se ubrzana amortizacija sa stopom višom i za 25% od propisanih. ODKLANjANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA . -Ako poreski obveznik nije zadovoljan donetim rešenjem.. U troškove ne ulaze: -Troškovi koji se ne mogu dokumentovati. uzimaju se svi troškovi u skladu sa Međunarodnim ačunovodstvenim standardom. izveštaj o novčanim tokovima. -Nadležni organ donosi rešenje sa visinom poreske obaveze koja se plaća mesečno. vanredni. -novčane kazne i penali -kamate za neblagovremeno plaćanje poreza i doprinosa -pokloni prilozi i drugi rashodi vezani za političke organizacije i propagandu koju nisu dokumentovani -troškovi kji nisu nastali u cilju obavljanja registrovane delatnosti. -Mesečna akontacija plaća se do svakog petnaestog u mesecu.je poreska .kalendarska godina. PORESKI PODSTICAJI . prihodi po osnovu dividende.Ako je rezident poslovanjem u drugoj republici . smanjenja zagađenja okoline. -Novoosnovano preduzeće dužno je da podnese PPPD najkasnije 15 dana od dana osnivanja. u matičnoj državi ima pravo na poreski kredit u visini plaćenog poreza u toj drugoj republici .

u ovim zemljama postoji dva sistema oporezivanja: 1. PORESKI OBVEZNIK .je svako fizičko lice koje ostvaruje dohodak po nekom osnovu. *POREZ NA DOHODAK GRAĐANA* Je vrsta poreza kojom se oporezuje bruto dohodak poreskog obveznika umanjen za troškove nastale pri njihovom ostvarenju.dohodak od kamata. PORESKA STOPA . pa se u tom smislu odobravaju poreska oslobađanja i olakšice.je progresivna. ANALITIČKI . kojim se oporezuje ukupan prihod poreskog obveznika i to progresivnim poreskim stopama.Je vrsta poreza kojom se poreski obveznici oporezuju prema svojoj ekonomskoj snazi koja je izražena u visini ostvarenog dohodka u određenom periodu. PORESKI OBVEZNICI . kojim se posebno oporezuje pojedine vrste prihoda obveznika i to primenom proporcionalnih poreskih stopa i uz to se i ukupan dohodak obveznika oporezuje dopunskim porezo po progresivnim stopama.poreskih tretmana dece i bračnih drugova obveznika . Francusku. Oporezuje se: -zarade -prihodi od samostalne delatnosti -prihodi od poljoprivrede -prihodi od kapitala -prihodi od autorskih prava -prihodi od nepokretnosti -kapitalni dobici -ostali prihodi . i tom stopom se oporezuje dohodak do visine 6. a kasnije se proširio na Japan. zarada. Ostvareni dohodak preko ovog iznosa oporezuje se stopom od 15%. Njihov zbir čini ukupan dohodak! PORESKE OLAKŠICE . investiranja . nekorporativna preduzeća ( individualni vlasnici. jer se zapravo pri ovakvom oporezivanju vodi računa o ličnim okolnostima poreskog obveznika.neto dohodak od poslovanja. .ostruke prosečne zarade u RS. PORESKA OSNOVICA .primanja po osnovu alimentacija i izdržavanja .oporezivi dohodak.primljenih usluga u naturi.su: pojedinci koji ostvaruju dohodak. ISTORIJAT -prvi put se pojavio u Engleskoj u vreme rata sa Napoleonom (1795.bez obzira da li rade ili ne.benificija i privilegija..je ostvareni dohodak u vidu: . penzija .. SINTETIČKI . partneri. 2. i sve do uvođenja poreza na promet (posle I svetskog rata) bio je najmoćniji državni prihod.. .ako se oporezuje dohodak koji predstavlja egzistencijalni minimum .). osnovna je 10%. Spada u grupu personalnih i pravičnih poreza. renti. god.) PREDMET OPOREZIVANJA . Belgiju. dividendi.ili jedinstveni.plata.12 Porez na dohodak građana se plaća na dva načina : .. ortaci. POREZ NA PROMET U ZEMLjAMA OECD .predviđene su u slučajevima: .ili parcijalni.

mesečno).. naknada vojnicima. kapitalni dobici. Porezima na imovinu smatraju se: • • • porez na imovinu porez na nasleđe i poklon porez na prenos apsulutnih prava. naknada za ishranu sportista (do 5. 3. god. OBAVEZA nastaje dana sticanja nekog od navedenih prava (početak korišćenja.ako je osnovica nepokretnosti svih prava jednog vlasnika prava manja od 250. Od dohodka se uzimaju sl. naknada za vreme nezaposlenosti.12.. penzije i invalidnine. Prava na poresko oslobađanje uređuje ministar finansuja. svojine na akcije i udeo u D. prim: -Ratnih invalida .. zakupa stana ili stanbene zgrade. je oporeziv dohodak. korišćenja građevinskog zemljišta. plodouživanja.O.000 dinara).*POREZ NA NASLEĐE I POKLON* .je 14% i 20% 6.40% na gore.ako je imalac prava na nepokretnostima ustupio iste prognanim licima bez naknade. za porez na imovinu koji se utvrđuje za 2008.4. putevi. . 1. naknada za telesna oštećenja. obveznik je svako pojedinačno srazmerno udelu. OBVEZNIK je fizičko ili pravno lice koje je imalac tih prava. organizacije. god.000 din. diplomatska i konzularna tela. Ovaj vid oporezivanja spada u najstarije.*POREZ NA IMOVINU* Porez na imovinu čine takav oblik oporezivanja kojim se oporezuje imovina poreskog obveznika. prihodi od poljoprivrede. datum dobijanja upotrebne dozvole) 4. OSLOBAĐANJA predviđena su kada se radi o: . *AKONTACIONO PLAĆANjE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA* Akontaciono se oporezuju svi navedeni dohoci /zarade. 5.000 din . luke.) STOPA OPOREZIVANJA . predmet opr. ako više njih ostvaruje neko od ovih prava na istoj nepokretnosti. 2. naknada u slučaju smrti zaposlenog ili čl. roditeljskih i dečijih dodataka. otpremnina kod tehnoloških viškova.2007. vremenskog korišćenja. autorskih prava. *POREZ NA IMOVINU* Je vid oporezivanja kojim se oporezuju prava: svojine. por..nepokretnostima koja su: u državnoj svojini.U. . pruge. mesečno).000 din. Visinu tržišne vrednosti utvrđuje nadležni poreski organ. OSNOVICA je tržišna vrednost nepokretnosti na dan 31.-godišnje ( na osnovu rešenja nadležnog organa) -akontaciono (na svaki pojedinačni prihod) *GODIŠNjE PLAĆANjE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA* Je plaćanje po rešenju P. akoja se nalaze na teritoriji RS.O. kapitala. upotrbe i prava stanovanja. verske zajednice. osim ako zakonom nije drugačije regulisano. stipendija i kredita učenicima (do 6. koriste je državni organi. vojnim studentima i srednjoškolcima. samostalne delatnosti. STOPE su progresivne i idu od 0.13 6.1. (do 35. nepokretnosti.4.

naslednike II reda u posebnim slučajevima (kada dobijenu imovinu koriste za delatnost koju su obavljali i pre smrti ostavioca. Obaveza se plaća tromesečno. STOPE su progresivne i iznose 3% za iznos do 300. a na osnovu poslovnih knjiga koje vodi. 4.. 3.4.. . OBVEZNIK je prodavac ili prenosilac prava 2.. a ako postoji razlika između uplata i konačnog rešenja obavezan je da doplati.2. pod uslovom da ona nije ispod tržišne vrednosti ili cena koju utvrdi nadležni poreski organ.*POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA* Jevrsta poreza koji se plaća kada se radi o prenosu uz naknadu: stvarnih prava na nepokretnosti. Za svako nepoštovanje obaveza predviđene su kazne od novčanih do zaplene imovine. ove godine za utvrđivanje poreza za ovu godinu. 1.03. Oporezuje se nasleđena ili primljena nepokretnost.3%.. 2.14 ZAKLJUČAK . OSLOBAĐANJA su predviđena za: vrednosti manje od 9. 5. HVO.. udela u pravnom licu i HOV.000 din i 5% i više za veće iznose. novčana potraživanja. STOPE su proporcionalne i iznose 0. 5%. dugove i druge terete na ime obaveza koje je poreski obveznik dužan da izmiri. prava svojine na polovnim vozilima. ili primalac za poklon koji prima.. Sve promene koje nastanu ili nestanu u toku godine moraju se prijaviti poreskom organu najkasnije 10 dana od dana nastanka promene. Obveznik plaća akontaciono porez na imovinu.5%.000 dinara. OSNOVICA je tržišna vrednost nasleđene imovine umanjena za troškove.. OSNOVICA je ugovorena cena u trenutku nastanka poreske obaveze. OBAVEZA nastaje danom zaključenja ugovora o prenosu apsolutnih prava ili primopredajom. Ono što je karakteristično za sve oblike poreza na imovinu je da se visina poreza utvrđuje na osnovu podataka iz poreske prijave koju obveznik podnosi poreskom organu u opštini. OSLOBAĐANjA su predviđena u posebnim slučajevima: prenos prava radi izmirenja poreskih obaveza.naslednik za nasledstvo.. 2. Poreska prijava sa tačnim podacima podnosi se najkasnije do 31. štedni ulozi. OBVEZNIK je rezident ili nerezident koji se dobio u nasleđe ili na poklon nepokretnost ili predmet koja se nalazi na teritoriji RS. depoziti u bankama. 1. prava intelektualne svojine. prenos prava na putničke automobile namenjene za obuku vozača ili za prevoz bolesnika. plovnim i vazduhoplovnim objektima. udeli u pravnom licu. 4.) 6. 5. gotov novac.Je oblik poreza koji plaća poreski obveznik . OBAVEZA nastaje danom pravosnažnog rešenja o nasleđu ili ugovora o poklonu. 3. naslednike I reda.

a ne obavezno davanje. Oko 50% javnih rashoda se pokriva porezima. Njihov uticaj je mnogo veći jer se oni koriste kao instrument ( poluga ) kojom se deluje na strukturu i razvoj privrede.15 - . U periodu antičke Grčke porezi su najpre bili pokloni vlastodršcu. porezi na nasleđe i porezi na kupovinu i prodaju robova.U davnim vremenima porezi nisu imali karakteristike koje imaju danas. U starom Rimu veliki značaj imaju saobraćajni porezi. . U vreme Dioklecijana porez na zemljište je veoma značajan i postaje opšti porez. Porezi čine 80% javnih prihoda. Kasnije se porez zvao precarium. a zatim je dobio ime aide (pomoć). što znači molba. Porezi se danas ne posmatraju samo kao metod za prikupljanje sredstava za pokriće javnih potreba. Tada je porez bio poklon. Imovina pojedinca bila je pokazatelj njegovog bogatstva i značajna za određivanje poreske obaveze. Kasnije su oni postali obavezna davanja upravo zbog ratova koji su iziskivali novčana sredstva za plaćanja vojske.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->