P. 1
Krunic Limarski Radovi

Krunic Limarski Radovi

|Views: 10,397|Likes:
Published by Dudeattractive

More info:

Published by: Dudeattractive on Jul 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2015

pdf

text

original

STEVAN KRUNIC dipl. inz. JELENA KRUNIC, dipL inz,

LIMAR KI RADOVI
KONSTRUISANJE I KROJENJE OBLIKA OD LIMA • ALATI SPOJEVI I VEZE· IZVOElENJE LIMARSKlH RADOVA

AGMKNJIGA 2007.

Stevan Krunic, dip!. ini. - Jelena Krunic, dipl. ini.

LIMARSKI RADOVI,

n izdanje

Receuzent: Radivoje Janicijevie, dipl. inz. Izdavac: AGMknjiga 11080 Zemun, Vrtlarska 27/9, tel all 618554; 0638470725 Za izdavaca: Slavica Saric-Ahmic, direktor i glavni urednik Tehnicka obrada: Aleksandar Kostic, dipl. grad ini. Tiraz: 300 primeraka Stampa: StudioMS

SADRZAJ

v

PREDGOVOR

DRUGOM IZDANJU

7

KONSTRUISANJE I KROJENJE OBLIKA
1. ORTOGONALNA I KOSA PROJEKCIJA 2. RAVNI PRESECI I MREZE GEOMETRIJSKIH
Preseci i mreze rogljastih tela Ravan presek i mreza cetvorostrane prave prizme Presek i mreza kose trostrane prizme Mreza zarubljene pirarnide Ravni preseci i mreze oblih tela Presek i mreza valjka Presek i mreza kose oblice Presek i mreza prave kupe Mreza zarubljenog konusa Presek i mreza kosog konusa Konusni preseci po hiperboli i paraboli

on LIMA
TELA

9
11 17
20 20 22 24 27 27 29 31 32 33 35

GEOMETRIJSKm TELA

Clf' - Karanornaanrrja y ny6JIHKaI~:rrjn Haponua 6n6JInOTeKa Cpfiaje, Eeorpan 696(035) 693.8(035) KRUNIC, Stevan Umar.ski rado.ci :.konstr:uisanje i krojenje oblika cd lima, a1ati, spojevi i ~eze, 1.zvod~nJelimarskih radova I Stevan Krunic, Jelena Krunic, - 2. izd. [i. e I izd. u izdanju AGM knjige]. - Zemun : AGM knjiga, 2007 .. (Beograd: Studio MS). - 192 str. : grafprikazi ; 24 em Tiraz 500. - BibJiografija: str. 191.
I

,

3. MEDUSOBNI PRODORI

I MREZE GEOMETRIJSKIH
,

TELA

39
46 49 51 59 68 73 75 78 80 83 3

ISBN 978-86-86363-06-0 1. Kruni', Jelena a) Limarski radovi - Prirucnici eOBISS.SR-TD 144227340 Fo~o~~~iranje iii.umn~zavanje ~a bilo koji nacin iii ponovno objavljivanje ove knjige _ u ~ehm 1:1u delovima rnje dozvoljeno bez prethodne izricite saglasnosti i pismenog odobrenia izdavaca. ~

Medusobni zador i mreza dye elipticne obliee Prodori i mreze konusa Zador rotaeione obliee i konusa kad im se osovine seku Konstrukeije promene oblika preseka kanala Prodori oblih i rogljastih tela Prodor lopte i oblice Konstrukcija slozenog kolena (prema L G. REVENKO) Razvijanje slozenog kolena U ob1iku slova S Razvijanje slozenog kolena izvijenog po dva pravea Razvijanje kolena u obliku slova S izvijenog u dva pravea

· · · ·..... 191 5 .···· ..·...·..Razvijanje trokraka nastalog od dva slozena koiena Razvijanje mreze slozenog konusnog kolena Razvijanje slozenog kolena sastavljenog od delova rotacionog konusa Konstrukeija i razvijanje mreze lopte Konstrukeija i razvijanje lopte od konusnih segmenata Razvijanje mreze lopte Razvijanje zasecene lopte Razvijanje zavojnih povrsina Konstrukcija i razvijanje torze 87 89 92 94 96 98 103 106 109 Tvrdo lemljenje Lepljenje ....... MATERIJALI .·... ·.· 184 185 186 188 LITE RA'TURA ... ..... ~ .·· · 162 163 165 168 176 176 177 177 178 · ·... ALAn I MASINE ZA LlMARSKE RADOVE Sprave za merenje i obelezavanje 117 117 6. ~ ..... 01 ovnun I'unom kr ova a I'" urmrujumo m ·· · · ... SPAJANJE I POVEZIVANJE KONSTRUKCIJA OD LIMA Zavarivanje Postupei zavarivanja Osnovni pojmovi u tehniei zavarivanja Elektrolucno zavarivanje Uredaji koji se koriste za elektrolucno zavarivanje Elektrode Priprema osnovnog materijala za zavarivanje Tehnika elektrolucnog zavarivanja Primeri tehnike elektrolucnog zavarivanja Ugaoni spojevi Preklopni spojevi Horizontalno ...· 179 .. 142 143 ~~~~i~:... LIMARSKI RADOVI NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA Pokrivanje krovova limom Pokrivanje krovova poeinkovanim limom Oluei i olucne odvodne eevi Odvodne olucne cevi Opsivanje delova zgrade Opsi v'anje venaca Opsivanje prozorskih banaka Pokrivanje uvala Opsivanje zidne uvale W 161 · ·.vertikalni spojevi Vertikalni spojevi Zavarivanje iznad glave Zastitna sredstva i bezbednost pri radu Lemljen]e Meko lemljenje 4 123 123 123 124 125 127 128 129 130 133 134 135 136 137 138 l38 139 141 E~~~~~?·::::::::::::::::::::::::::::::: m Opsivanje kalkanski ih i 1pozarnl ih zid ova Zl Pokrivanje Pokrivanje ....· 5.... · ··········· .........~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: P er tiovanje Masinsko pertlovanje Prirubnice .... Po kriivanje kriivanje ....: Celik Crni lim Poeinkovani lim Lim od einka Bakami lim Mesing Olovni lim Aluminijumski lim 111 111 111 112 113 113 114 114 114 114 7. ·· m 155 158 159 ~ .. IZVODENJE LIMARSKIH RADOVA 4.·.. Po krovova limom od einka krova bakarnim limom . ..

kao sto sam naslov govori. godine 7 . Autori Beograd. kao i tehnologija projektovanja. a pitanje je kolika bi bila prakticna korist. Da bi tematika predstavljala zaokruzenu celinu prikazani su osnovni materijali za limarske radove. tehnickog crtanja i naertne geometrije. zanata i sarnostalne delatnosti po sistemu "uradi sam". 2007. Rad na razvijanju mreza predmeta koji se srecu u limarskoj praksi pretpostavlja posedovanje bar osnovnih znanja iz geometrije. Tek ponegde uz konkretno geometrij sko telo i konstruktivni postupak pokazano je i kako se izvodi i neka posebna planimetrijska konstrukcija neophodna za realizaeiju osnovnog postupka (npr. konstrukcija petougla. sa preseeima i bez njih. Mada je pozeljno izdvojiti kratka poglavlja iz tih oblasti. tehnoloski postupei povezivanja elemenata od lima obradeni su u obimu koji je potreban i dovoljan za eventualne limarske radove po sistemu "uradi sam".). jer bi trebalo dosta prostora. gradevinarstva. kao uvod u postupke projektovanjageometrij skih telakao elemenata konstrukcija izradenih od lima. odnosi se na limarske radove u oblasti industrije. ovde to nije uradeno. ledino su iznacrtne geometrijedati i osnovni pojmovi 0 projekeijamai proj ekcij skim ravnima. Zavarivanje. ispravlj ene su stamparske i druge greske evidentirane u prvom izdanj u. Najvise paznje posveceno je konstrukcijama i predmetima od lima ito njihovom projektovanju preko izrade razvijenih mreza omotaca. lepljenje. Pokrivanje krovova limom i opsivanja gradevinskih elemenata sa ciljem zastite od atmosferskih uticaja poglavlje je koje .PREDGOVOR DRUGOM IZDANJU Drugo izdanje knjige Limarski radovi. Za razliku od prethodnog izdanja.Ie namenjeno i profesionalnim izvodacirna i amaterima. alati i masine. krojenja i montaze pojedinih slozenih elemenata. zakivanje i pertlovanje. lemljenje. ovala itd.

lopta. torus i mnoga druga tela i obliei koji nastaju rotiranjem nekog meridijana iii kretanjem izvodnice po nekoj vodilji koriste se pri konstruisanju i izvodenju zeljenih geometrijskih oblika u industrijskim instalacijama i gradevinskim objektirna. Geometrijske oblike i tela cije se povrsine ornotaca ne mogu razviti u ravan (lopta. rogljastih kao i njihovih medusobnih kombinacija. a kasnije ih montirati u konstrukciji tacno po merama iz projekta. Moguce je tela konstruisati i skrojiti u pravoj velicini na radnom stolu. kupa.KONSTRUISANJE I KROJENJE OBLIKA OD LIMA Limarski radovi obuhvataju one pozicije koje serealizuju u industriji igradevinarstvu gde je lim osnovni materijal od koga se izraduju potrebni oblici i konstrukeije ili njihovi karakteristicni detalji. To su aproksimacije koje dovoljno tacno zamenjuju idealnu povrsinu lopte. valjak. Konstruisanje nacrtne geometrije. prizma. i razvijanje omotaca pomenutih tela vrsi se uz primenu metoda 9 . Kocka. piramida i kupa mogu se razviti u ravan. Ti obliei u praksi cesto su rnanje iii vise slozeni prostorni sklopovi proizasli iz medusobnih zadora osnovnih geometrijskih tela oblih. krojenju u montazi. piramida. Omotaci tela kao sto su kocka. Tu osobinu koristimo pri projektovanju. torus i razne rotacione povrsine) ipak se mogu konstruisati i nepraviti zamenom njihove povrsine segmentima onih tela i povrsi koje se mogu razviti (npr.: povrsinu lopte mozemo zameniti vecirn brojern pojaseva koji su delovi kruznog rotacionog konusa koji dodiruje loptu). prizma.

Iz druge projekcije se dobijaju podaci 0 visinama pojedinih tacaka u prostoru. frontalna ravan koja se naziva vertikalnica (frontalnica) iii druga projekcijska ravan (sl. Oni na projekcijske ravni padaju pod pravim ili kosirn uglom. ledna projekcijska ravan nije dovoljna za potpuno odredenje tacke u prostoru.. N 0. 1.Ke ravni ...1).~. 1. projekcijs. Projekcije na ravnirna nastaju pod dejstvom projekcijskih zraka.1 . Na taj nacin su upotpunjeni podaci a trecoj dirnenziji prostora (visini). kosi. Taka nastaje ortogonalna (upravna) i kosa projekcija. 1. Horizontalna projekcijska ravan naziva se horizontalnica iii prva projekcijska ravan (H) ina njoj nastaje prva projekcija predmeta koji se nalazi iznad iii ispod nje (sl.. ORTOGONALNA I KOSA PROJEKCIJA GEOMETRIJSKIH TELA U nacrtnoj geometriji koriste se projekcijske ravni za dobijanje projekcija geometrijskih i drugih figura. Q) 11 7raCI --t1=ts~ Hk A=8'=[" o HI poluprostor ispod tc projek(ljs.Ortogonalna i kosa projekcija geometrijskih tela 1.Model projekcijske ravni iprojekcijskih zraka 11 .Ke rclvni T Sl. ortoqonalni prOjekCijSki. "Zrac! poluprostor rznad A.2). projekcijski . Projekcije tacaka oznacavaju se sa ' (prim). koja se nije rnogla utvrditi iz sarno jedne (prve) projekcije.. Zbog toga se uvodi vertikalna. Projekcije tacaka i drugih likova i figura dobijaju oznaku " (sekunda).

Model i projekcije prave cetvorostrane prizme Sa slike se vidi da tri projekcijske ravni (H. 1.t~ Y ': . ." F II If A' ~y HIkvadrant ispod. y i z i deloviina ravni koji se prostiru izmedu njih). GO' H'" -z IV oktant x Sf._. izn~~~. a osa "z" je presek frontalnice i profilnice.Ortogonalne projekcije prave cetvorostrane prizme na tri projekcijske ravni 12 13 H .. Sve sto je receno ocigledno je na sl. 1... y i z.3 . A" i A'o.Model podele prostora projekcijskim ravnima na kvadrante Ukoliko se predstava predmeta ne moze jasno formirati samo na osnovu projekcije uvodi se i treca projekcijska ravan . osa "y" je presek horizontalnice i profilnice.• ~1'A7. Osa "x" je presek horizontalnice i frontalnice.. "sa strane". sl..profilnica (P). a) VI oktant b) -y ? V oktant z P F'" En.4 . dye Sf.. 1._-.Model podele prostora projekcijskim ravnima na oktante Projekcije geometrijskih figura i oblika koje se javljaju pod dejstvom projekcijskih zraka predstavljaju u prvoj projekciji "pogled odozgo" u drugoj "pogJed spreda" a u trecoj "pogled sa strane". y Sf. Na taj nacin se dobija izgled prave prizme kad se posmatra "odozgo". 1. Sve tri ose polaze iz tacke 0 . na sl..2 .koordinatnog pocetka.4 prikazan je model (kosa projekcija) prvog oktanta sa pravom prizmom.5 .i/~ ~It z IAx /H /' I I I ~-=-l ~_ /T A" bJ P 1. - __J Sf. 1.. "spreda". Svako teme pojavljuje se u sve tri projekcije sa oznakarna A' . 1.. "prvom oktantu" postavljenajedna prava cetvorostrana prizma i konstruisane njene sve tri projekcije.. sped .--rant izrad-iza z ~L I I I ~ .iza! I I IV !kvadrant -----".spree L. 1. F i P) stoje medusobno u ortogonalnom (upravnorn) polozaju j da se seku po osama x. 1.4 gde je u sklopu triju projekcijskih ravni (H.1kVCld. Na sl. r------. Osam temena cetvorostrane prizme obelezeno je velikim stampanim slovima Iatinice od A do H.5 prikazane su sarno tri projekcije na projekcijskim ravnima prvog oktanta (osmina prostora zahvacenog pozitivnim delovima osa x. F i P) u tzv.Limarski radovi Ortogonalna i kosa projekci/a geometrijskih tela QJ t.3.

u drugoj i trecoj projekciji (AA1. 1. jer se i ce1a horizontalnica projektuje na osi x i y u drugoj i tree oj projekciji.' Sf. sto se vidi i u ortogonalnim projekcijama piramide na sl. vee se pri konstrukciji trece projekcije konturnih izvodnica. Druga projekcija V"Bo" je prava velicina ivice VB. To je ucinjeno sa izvodnicom BY: zarotirana je prva projekcija ivice B'V' do polozaja paralelnog sa x osom (V'Bo' sa x). To znaci da se sve vertikalne ivice projektuju kao tacke (A'.Model iprojekcije prave oblice U prvoj projekciji (51.poklapaju se. Na sl. S obzirom da je bazis u horizontalnici njegova druga projekcija je na x osi. S obzirom da jedan bazis lezi u H njegova druga i treca projekcija 14 Pi _-=B:. a bazis kvadrat u horizontalnici ima drugu projekciju na x osi. Na istom prostornom modelu prikazane su i sve tri ortogonalne projekcije toga tela.11 bazis druge i trece projekcije su u pravoj velicini pa ih mreze podaci mogu uzimati direktno sa druge ili S.Model iprojekcije prave cetvorostrone piramide (levo) Sl."4- . 1. Nevidljiva izvodnica 0" V" iscrtana je isprekidanom linijom. 1. jer su paralelne sa F i P. E'. nerna visine pa joj je druga projekcija na x osi.8 datajekosa projekcija prave oblice cijije jedan bazis krug u horizontalnici a drugi je paralelan sa H. l. Iz tog razloga ravni bazisa su upravne na drugu i trecu projekcijsku ravan. To znaci da je cela duz dosla u polozaj paralelan sa frontalnicom. pa se ti bazisi projektuju kao prave linije u frontalnici i profilnici.Limarski radovi Na sl. Na sl. SL 1.6 . f. 1. a treca na y osi. 1.' 0. Na s1. Ortogonalna i kosa projekq/a geometrijskih tela su na x. 7 . lezi na horizontalnici.9 .Ortogonalne projekcije prave oblice 15 .. odnosno na y osi. Prva projekcija bazisa je u isto vreme prva projekcija cele pirarnide.6 prikazan je model . Kao i projekcija bazisa su na xi y osi.0_' ~~C 8~8. 1.' 1 model prave kupe sa kruznim bazisom u H. One se u prvoj projekciji projektuju kao tacke.). kao sto su oba bazisa (kvadrati) u prvoj projekciji u pravoj velicini.BBp"_). Drugi kruzni bazis koji lezi u ravni paralelnoj trecoj projekciji je duz jednaka precniku kruga bazisa.... 1.7. Na 51. jer 5U paralelne sa frontalnicom i profilnicom.8 . Svaka tacka cija je kota na z osi jednaka nuli. B' F' .. S obzirom da su sve ivice omotaca prave piramide iste. pa su u projekcijama u skracenju.kosa projekcija prave cetvorostrane piramide sa bazisom u obliku kvadrata u horizontalnici.' C. su U pravoj velicini.9) bazisi krugova su u pravoj velicini i stopljenom polozaju s obzirom da su izvodnice oblice upravne na H. Konstruisane su tri projekcije toga tela na sve tri projekcij ske ravni. Konture izvodnice ne treba traziti.Ortogonalne projekcije prave cetvorostrane piramide (desno) Jvice ornotaca piramide u nagibu su U odnosu na projekcijske ravni. sa H u drugoj i SL 1. Treba ukazati na drugu i trecu projekciju ivica prizme: one su u pravoj velicini. Projekcija vrha V' je u preseku dijagonala kvadrata. jer su paralelni sa H (horizontalnicom). a treca na y osi.5 vidi se da u prvoj projekciji prava prizma izgJeda kao kvadrat (bazis) i da se prve projekcije po dve temene tacke nalaze na istom me stu . 1. ne treba traziti prave velicine ostalih ivica jer su one jednake ivici VB. Da bi znali pravu velicinu pojedinih ivica omotaca potrebno ihje dovesti u polozaj paralelan sa projekcijskim ravnima.::.10 je prikazan prostorni u prethodnim slucajevima druga i treca je u pravoj velicini.

2.1 pojmovi bazisa i omotaca se mogu razjasniti na ocigledan nacin: bazisi su stranice kocke obelezene sa jednom i sest tackica.Ortogonalne projekcije pravog konusa G Sf. valjak i lopta. Sf. dok prizma i valjak imaju po dva bazisa i omotac. svaki naspramni par kvadrata moze da predstavlja bazis.Model i projekcije pravog konusa U geometriji i tehnickoj praksi susrecemo se sa rogljastim i oblim telima. Rogljasta tela su kocka.10 .Limarski radovi 2. RAVNI PRESECI I MREZE GEOMETRIJSKIH t" TELA Sf. 2. dok omotac sacinjavaju stranice obelezene sa dye. prizma i piramida a obla Sll kupa. 1. tri.11 . cetiri i pet tackica. smatracemo i oblike koje konstruiserno kao suplja tela. 1. a preostale cetiri stranice omotaca. S obzirom daje problematika ove knjige vezana za izradu konstrukcija i instalacija od lima. Piramida i kupa imaju po jedan bazis (osnovu) i omotac. S obzirom da su svih sest stranica kocke iste (kvadrati).1 <Model kocke sa obeleijima na stranicama R Na primeru kocke prikazane na s1. Ova tela mogu biti puna i suplja. 16 17 .

Mreia obeleiene kocke 19 ..donji ABCD a gomji EFGH. razvijena mreza predstavlja njegovu realizaciju (ostvarivanje) ako su mere bez umanjenja ili povecanja (u prirodnoj velicini)..B ina njoj odmeri iviea pri cemu se dobija tacka C.2 pri cemu su bazisi kvadrati . I ovde je gornji bazis obelezen sa sest tacaka.4. 18 Kosa projekcija sluzi kao prostoma vizuelna predstava zamisljenog predmeta. Kroz tu tacku povlaci se paralela C . EF. E.). 2. Tako naertana rnreza na nekoj ravnoj povrsini hartije iii lima.3 .B. Bazisni kvadrat I pripojen je uz stranicu omotaca IV sa kojim se dodiruje po iviciA-D. SI. Na sl.Limarski radovi Ravni preseci i mreie geometrijskih tela F'" HilI (' H'I eI .3 vidi se kako nastaje mreza ovoga tela koje se rastavlja po ivicama omotaca. \ \'~" ~ " [' SL 2. a kvadratVuz ivieu EF. KvadratII docrtan je uz ivieu HG. Crtezi se kao sastavni delovi projekta rade u pogodnoj razmeri koja mora biti naznacena u vidu razlomka (npr. a donji jednom tackom. 2. FiB do preseka sa paralelom C . Te duzi imaju dimenzije ivice kocke kojaje merljiva u sve tri projekcije. • • I • BlI Fil G" \ \\ . Razmera predstavlja odnos izrnedu duzina na crtezu i u prirodi. 2. u istoj ravni konstruisana oba bazisa i cetiri kvadrata koja predstavljaju omotac. a ortogonalne projekcije predstavljaju njegov plan (projekat). Dizanjem nonnala iz tacaka A. Tu su u pravoj velicini. 2.C sa praveem B . Konstrukcija mreze kocke odvija se ovim redom: prvo se povuce horizontaina prava ina njoj odmere duzi BA. FB. Preostale dye stranice omotaca II i V mogu se doertati na bilo koju od ivica onih kvadratasa kojima se granice. Mreza koeke konstruise se uzimanjem podataka (mera) iz ortogonalnih projekcija kocke sa s1.2. jer se potrebne ivice vide u pravoj velicini iii u prvoj. Stranice ornotaca rasporedene su oko bazisnog kvadrata VI sa kojim se dodiruju ivieama. 1:50: 1: 100 . 18 \ • ('" B''' /f' • •I • e 1. jer se po cetiri ivice vide u pravoj velicini u svakoj projekciji.4 . 1: 10.C dobijaju se kvadrati bazisa I i VI i omotaca IV i III.Model rastavljanja mreie obeleiene kocke Sf 2. 2. AE.2 . isecena i savijena po ivieama dace istu kocku sa rasporedom oznaka kako je to prikazano u ortogonalnim projekcijama. drugoj i trecoj projekciji.Ortogonalne projekcije kocke sa obeleijima na stranicama Ista kocka sa istim oznakama prikazana je i u tri ortogonalne projekcije na sl. Stranice se ispravljaju u ravan bazisa VI i nastaje oblik prikazan na s1. Iz temena B podigne se normala na pravac A .

E paralelnoj saA .6). okrnjeni omotac i poklopac I . 2. IVo. jer se cela ravan T projektuje na trag t2. III i IV u drugoj projekciji su na drugom tragu t2. IT'HI' i IV' poklapaju se sa projekcijama tacaka A' B' C' j D' tako da i preseceni paralelogram u prvoj projekciji izgleda kao bazisni kvadrat a u drugoj kao duz I" .5a koje ima bazis ABCD.. IV koji je defonnisan i u prvoj i u drugoj projekciji.Ortogonalna projekcija prave cetvorostr ane prizme presecene sa ravni upravne na F Sf. cela se u prvoj projekciji . Mreza se radi tako sto se prizma rastavi po ivici AE. . Donji bazis (kvadrat) i presek docrtamo nad ivicama koje po volji izaberemo. III. Iz tacaka I'.III" koja se poklapa sa drugim tragom t2. IIo". Tacke preseka I i IV uzimamo takode iz druge projekcije i nanosimo na odgovarajuce ivice na mrezi. Spajanjem dobijenih tacaka dobija se razvijeni omotac sastavljen od cetiri pravougaonika sa zadrzanim (puna linija) i odbacenim (isprekidana linija) delom (s1.. 2. Prave velicine uzimamo iz druge projekcije. II.A. IIIo. G i H koje se nalaze na pravoj E . Tako na mrezi dobijamo tacke E. BF. Ako treba nacrtati mrezu prizme sa presekom onda su svi elementi u pravoj velicini izuzev preseka I. Prizma je presecena pomocu ravni T koja je upravna na frontalnicu.2. Povezivanjem tih tacaka dobija se prava velicina preseka. C. II". 2. II. 2.' III' i IV povlace se paralele sa x osom. Tacke preseka ravni i piramide I. U preseku paraJela sa odgovara jucim norrnalama su tacke 10. F. Da bi dobili presek u pravoj velicini mora se ravan T oboriti (okrenuti) oko prvog traga da padne u horizontalnicu.. Savijanjem dobijene povrsine po ivicama rnreze dobijamo tela prikazano na sl.5 data je kosa projekcija prave cetvorcstrane prizme Cijije donji bazis ABCD kvadrat koji lezi u horizontalnici. Na norrnale nanosimo prave velicine ivica AE. Iz tih tacaka povlace se norrnale na osu x. Ill" i IV" do polozaja 10". CG i DH..Model iprojekcije prave cetvorostrane prizme presecene pomocu ravni upravne na frontalnicu F 20 21 .vidi" kao bazni kvadratA'B'C'D'. D i A. Iz njih povlacimo normale na A .A paralelno x osi.6 .7). Ista prizma sa presecenom ravni dataje i u paru ortogonalnih projekcija. S obzirorn daje prizma prava. Mere bazisa se uzimaju iz prve projekcije a mere preseka iz oborenog polozaja.-- \~lo SI. Potom od pocetne tacke A (koju na povucenoj pravoj postavimo tako da se predvidi dovoljno mesta za sve cetiri ivice bazisa) uzimamo ivice bazisa u otvor sestara iz prve projekcije i nanosimo na pravu A .jer su te ivice paralelne sa frontalnicom. It (tl 1I~ Tx III \ I y .IV. IIo. a gomji je takode horizontalni kvadrat EFGH. odnosno E'F'G'H'. IlIo" i IVo" na x osi. Prvo se povuce prava A . 2. kao i svi potrebni elementi za crtanje mreze (sl.Limarski radovi Ravnipreseci i mreie geometrijskih tela Preseci i mreze rogljastih tela Ravan presek i mreza cetvorostrane prave prizme Na s1.A.A i tako postavljamo tacke B.5 . II. U prvoj projekciji tacke preseka T'. Sa oborenom ravni pasce u horizontalnicu i cetiri tacke preseka: oko tacke Tx sestarom okrenuti tacke I".

8 . a isti nacin se dobija teme C i C1 i ponovo A i A] . pa su u drugoj projekciji u pravoj velicini. Zato ga treba oboriti zajedno sa ravni T u horizontalnicu oko traga tj i1i u frontalnicu oko traga t2• U ovom slucaju presek je oboren u frontalnicu oko traga t2. II i III na mrezi se dobijaju prenosenjem Deo prizrne iznad ravni naziva se odbacenim i crta se isprekidanim linijama. Tacke rastojanja od temena gornjeg ili donjeg bazisa u drugoj projekciji do tacaka preseka. odnosno preseka. Da bi nacrtali mrezu ove prizme sa presekom ima dovoljno elemenata. Bazis prizme A. Tako se dobijaju tacke J 0. Presek prizme I. ITo i mo. Tako se dobija tacka B na mrezi. III u projekcijama nije u pravoj velicini. Povezivanjem tih tacaka Jinijom tacka . 2. 2. Na isti nacin se konstruisu prave velicine dijagonala B1C i B]C neophodnih za konstrukciju paralelograma BB]C]C i AA1CJC . a cije su stranice ivice bazisa. ivice omotaca prizme i dijagonala. Tu se nacrta ivica AA] paralelno A"A~'. Stranicu omotaca ABB]A] konstruisemo tako sto paralelu sa A"A iz B" presecemo otvorom sestara A'B' ivica bazisa iz A. 2.Ortogonalne projekcije kose prizme presecene upravnom ravni na F i mreia sa presekom T. Bazise i presek docrtamo oslanjajuci ih na po volji izabrane ivice bazisa.crta dobija se prava velicina preseka prizme i ravni T. Sada se moze konstruisati paralelogram AA1 B]B konstruisuci trouglove od koj ih je sastavljen. na taj nacin sto se iz tacaka I".Limarski radovi Ravni preseci i mreie geometrijskih tela A Sf. C je trougao u H. II" i III" povuku norrnale na t2 ina njih nanesu odstojanja tacaka 1'. B. Prava velicina dijagonale AB] iz paralelograma AA1B]B nalazi se rotacijom te dijagonale A'B~ do polozaja paralelnog sa frontalnicom u kom slucaju se ta duz vidi ~ pravoj velicini. II' i III' od x ose. 23 22 .7 . Mreza kose prizme se moze dobiti j metodom dijagonala: pored pravih velic ina ivica bazisa i ivica prizme potrebno je naci pravu velicinu po jedne dijagonale u svakom paralelogramu ornotaca. III u drugoj projekciji je na drugom tragu t2• Prve projekcije tacaka preseka nalaze se na odgovarajucim ivicama prizme: tacka r na izvodnici A-A1 ' tacka II na B-B1 i tacka lIT na izvodnici C-C1• Presek I.Mreia cetvorostrane prizme sa presekom Presek i rnreza kose trostrane prizme Kosa trostrana prizma prikazana na sl. Prava velicina dijagonale AB] dobija se nanosenjem projekcije A B] na x osu od tacke B] x gde se dobije tacka Ao". na drugu projekciju ivice B"B~. IT. Ivice prizme paralelne su sa frontalnicom. Sf. N a izvodnice prizme u drugoj projekciji (prava velicina) povlace se normale do mesta gde ima prostora za razvijanje rnreze. Iz tako fiksirane tacke B povlaci se ivica BB1 paralelno sa AA] do preseka sa normalom iz B.9 presecena je sa ravni T koja je upravna na frontalnicu. Spajanjem tacke B] sa Ao" dobija se prava velicina dijagonale AB1.8 i 2. II.

Telo koje se dobije savijanjern povrsina prema skrojenoj mrezi prikazano je na 51.Ie odrediti pravu velicinu jedne od cetiri ivice trouglova ornotaca ABV. a) ako je poznata stranica onda se petougaonik konstruise na sledeci nacin (sl. 5. Duzina AMje dijagonala petougla. Tako se dobija tacka C . tacka E (jedno teme petougla) spusta se lukorn (ciji je poluprecnik OE) na precnik opisanog kruga k. 2. iz tacke A uzeti u otvor sestara dijagonalu AM i zaseci kruzni luk. 2. povuce se normala na AB iz tacke B. na normalu se nanese stranica od B do N. 1. Bazis i presek iz mreze su dodatno pripojeni na neku od stranica bazisa i preseka prema raspolozivom prostoru na crtezu. 2. Za crtanje mreze potrebno .jos jedno teme petougaonika.9 . pa je deo mreze pirarnide iznad zarubljenog del a izvucen isprekidanim linijama. 25 Mreza zarubljene piramide Cetvcrostrana prava piramida sa sl.11): sa centrom u S opisan je krug zadatog poluprecnika. Mreza zarubljene pirarnide sacinjena je od cetiri jednakokraka trougla. 2. 7. 2. U ovom slucaju sve cetiri tacke preseka su na istom mestu na pravoj velicini izvodnice. Zarotirana ivica se "vidi" u drugoj projekciji u pravoj velicini (Bo"V"). CDV i DAY. 4.11): odredi se sredina stranice AB . 3. 3. odredena je tacka 0 . BCV.Limarski radovi Ravni preseci i mreie geometrijskih tela V" Il- v presek St.10 a.11 konstruisan je presek kose piramide sa bazisorn pravilnim petougaonikom i ravni upravne na frontalnicu.IV se prenose na pravu velicinu ivice.IV na prve projekcije ivica piramide. 6. 2. 8. Tacka Bo" je spojena sa vrhom V".10 .2. S obzirom da su sve ostale ivice iste velicine i tacke preseka T . Ta spojnica je prava velicina ivice piramide.Projekcije prave zarubljene cetvorostrane p iram ide sa razvijenom mreiom Savijanjem povrsina sa razvijene mreze po ivicama dobija se zarubljena izmedu donjeg bazisaABC i preseka T. Ordinalama su spustene tacke preseka I .Model kose prizme presecene upravnom ravni na F j mreia sa presekom Sf.9a). 24 . III iIV koji se nalaze u drugoj projekciji na tragu t2 i odgovarajucim ivicama omotaca. tacka 0 se dobija presekom luka iz C sa simetralom duzi AB.tacka 0. III (sl. U ovom slucaju rotiranaje ivica B u prvoj projekciji do polozaja paralelnog sa x osom. II. 2. prizma Presek i mreza kose petostrane piramide Na sl. II. kvadratnog bazisa ABCD i kvadratnog preseka I II III i IY. iz tacke 0 odstojanje ON prenese se na produzeni pravac AB do tacke M. tacka E se dobija presekom lukova iz 0 i A otvorom sestara jednakim stranici a. Pravilan petougaonik se konstruise ako je poznata: a) stranica petougaonika i b) poluprecnik opisanog kruga oko petougaonika. 2. b) ako je poznat poluprecnik opisanog kruga oko petougla konstrukcija se izvodi na sledeci nacin (sl. Deo pirarnide iznad preseka smatra se odbacenim.10 presecena je horizontalnom ravni T po preseku I. luk preseci kruznim lukom iz tacke B Ciji je otvor sestara jednak stranici a. L 2.sredina poluprecnika.

Druge projekcije tacaka preseka I . Njihove prve projekcije odreduju se spustanjern ordinala iz I" . itd. Druga projekcija tako rotiranih ivica predstavlja njihove prave velicine (sl. 5. I je na ivici A'V' itd. Il. lIo.Tako smo odredili tacku B na mrezi i ceo trougao ABV ornotaca piramide. 26 27 .VII'). V Be itd. Temena poligona bazisa i preseka dobijaju se presecima lukova ciji otvori sestara zahvataju odgovarajuce stranice i dijagonale koji kada se preseku daju jednu po jednu temenu tacku bazisa iii preseka. Za konstrukciju mreze kose piramide sa presekom iii bez njega odredeni su svi potrebni elementi. 2. 6.VIII u prvoj projekciji se poklapa sa projekcijom bazisnih krugova. BV itd.11a u kosoj projekciji. Velika osa presecene elipse I" .~ do Ao' Be itd. piramide potrebno je odrediti prave Ravni preseci i mreie geometrijskih tela o Prava velicina ivica AY. Prava velicina preseka I . Povezivanjem tacaka preseka u prvoj projekciji dobija se trazeni presecni poligon. 2.).. Presek sa karakteristicnim tackama I .V se dobija obaranjem ravni T u horizontalnicu iii frontalnicu zajedno sa tackarna preseka. Radi skracenja postupka dovoljno je uzeti u otvor sestara p~ p"rojekciju svake ivice i naneti ih na x osu od tacke v. Na ivicama bazis i presek docrtavamo uz mrezu ornotaca nastavljajuci ih uz neku od ivica povucenih na mrezi. Telo koje se dobija savijanjem mreze izvucene punim linijama .vrha piramide i ivice po kojoj smo omotac rastavili u ovom slucaju to je ivica AV. iz tih tacaka istim otvorom sestara odrede se preostale dve tacke B i C. Konstrukcija mreze pocinje postavljanjem tacke V .. Tacke preseka nanosimo na mrezu odmeravajuci ih sa pravih velicina ivica od vrha V iii temenih tacaka. One se dobijaju presekom horizontala iz I". U pravoj velicini taj presek je elipsa koja se u drugoj projekciji poklapa sa drugim tragom t2 ravoi T. Spojnice V Ae.12. spojnica EEl je stranica petougla. su prave velicine ivica kose piramide.Projekcije kose petostrane piramide sa mreiom ipresekom Ravni preseci i mreze oblih tela Presek i mreza valjka Presek pravog valjka sa ravne T upravne na frontalnicu Presek pravog valjka (bazis krug u horizontalnici) i ravni T upravne na frontaloicu prikazan je na sl. 2. Vo predstavlja pravu velicinu preseka. Ostale tacke i trouglove omotaca konstruisemo na isti nacin uzirnajuci U otvor sestara odgovarajuce stranice bazisa i prave velicine ivica piramide. 2. IVe. Da bi odredili teme B iz tacke A otvorom sestara AB (iz prve projekcije bazisa koji je u pravoj velicini) povlacimo luk. sa odgovarajucim pravim velicinama ivica.Limarski radovi 4. au prvoj projekciji sa projekcijom bazisa. Poligon 10. m.zarubljena piramida prikazano je na s1. Kosa petostrana piramida VABCD presecenaje sa ravni T upravnom na frontalnicu.11 . otvorom sestara EEl preseca se kruznica k i odrede tacke petougla AiD. II" itd.11).II" u drugoj projekciji je u pravoj velicini.V" do odgovarajucih ivica piramide u prvoj projekciji (npr.. U ovom slucaju presekje oboren u horizontalnicu.V nalaze se na drugom tragu t2 ravni T. Radi konstruisanja mreze cele iii okrnjene velicine svake ivice i pravu velicinu preseka. kosa Sf. Na svakoj od njih se nalaze i odgovarajuce tacke preseka 10. Taj luk presecamo lukom ciji je otvor sestara V"Bo (prava velicina) iz tacke Y. odreduje se rotacijom svake od njih oko vrha V do polozaja para1elnog·sa frontalnicorn. dok je u prvoj projekciji mala osa u pravoj velicini (III' .

98 0. 3859 4.15 0.10 0. Presek je ostvaren pomocu ravni T upravne na frontalnicu.91 0.1550 4.62 0. Prilikom razvijanja ornotaca kriva normalnog preseka se pretvara u pravu liniju na koju su izvodnice upravne.49 0.2832 Sf.26 0.39 0.43 0.12a.0785 a 0. Odstojanja krajnjih tacaka izvodnica odmeravaju 5e od linije normalnog preseka nagore i nadole.67 0.86 0.41 0.22 0.0994 4.3259 5.Tacke preseka I .1403 4.04 0. 8695 4.0870 4.48 0.8191 4.12 . 0345 6.3824 5.03 0.0000 4. Oblik koji se dobije sastavljanjem mreze izvucene punom linijorn datje na sl.1261 4.2518 6.69 0.28 0.1276.0267 4.8516 5.6026 4.80 0.2710 4. 8950 4.5841 5. 7942 4.51 0.72 0.0131 4.09 0.5549 5.55 0.4969 5. Tabela 2.7915 5.27 0.5126 4.8819 5.0038 4.73 0.08 0.82 0.53 0. Tu duzinu uzecemo kao jednu stranicu pravougaonika cija je druga stranicajednaka visini valjka. U tabeli su dati kolicnici koji predstavljaju odnos izmedu male i velike poluose elipse b/a.4479 4.13 0. Razvijena mreza omotaca konstruisana je metod om normalnog preseka na izvodnice.2205 6.9726 4.1893 6.89 0.5347 4.75 0. jer su i velika osa 1" VII" i mala osa X' .6258 4.1596 5.64 0.20 0.13 ima bazis u obliku kruznice.05 0.4394 5. 7207 4.l324 5.4269 4. Prva projekcija preseka dobija se spustanjem presecnih tacaka iz druge projekcije na odgovarajuce izvodnice prve projekcije.46 0.30 0.9988 5.1271 6.0194 4.85 0.6966 4.40 0. 7020 5. Iz svakog pcdeoka povucena j e po jedna izvodnica i na njoj odgovarajuca tacka preseka I .0752 4.1582 6.44 0.2892 4. Omotac je rastavljen po izvodnici 1 kojaje od normalnog preseka naneta sarno nadole.60 0.5571 4. U ovom slucaju merenjem poluosa elipse normalnog preseka uspostavljen je odnos b/a = 19/20 = 0.61 0. Obim delimo na 12 delova (122.79 b k 5.78 0. dok su ostale 29 28 . 2.1.87 0.94 0.0011 4.VIII dobija se razvijena kriva u obliku sinusoide I .9207 4.1870 5.32 0.88 0. 2.0348 4.'. U ovom slucaju normalni presek je u obliku elipse.19 0.5258 5.6428 - b a k 5. To je ostvareno koriscenjem dimenzija pravouglog trougla VII'"f'P.70 0.1859 - b a k 4.00 U ovom slucaju bazisna kruznica nije docrtavana na rnrezi s obzirom da je presecen valjak suplje telo od lima sa poklopcem u obliku eliptickog preseka. 8442 4. Za konstruisanje mreze omotaca i preseka postoje svi elementi.0640 4.21 0. 2. U razvijenoj rnrezi ucrtanaje i tangenta na razvijenu krivu u prevojnoj tacki VII.95 0.74 0.1125 4.77 0.14 0.90 0.34 0.65 0.4108 5. jer su izvodnice pravog valjka u drugoj projekciji u pravoj velicini.63 0.84 0.0535 4. Za taj odnos koeficijent K = 6.07 0.38 0.1276 = 122. 3462 4.45 0.47 0.Limarski radovi Ravni preseci i mreie geometrijskih tela Presek i mreza kose oblice Kosa oblica na 51. pa 5U u drugoj projekciji u pravoj velicini.23 0.Projekcije i mreia prave oblice presecene pomocu ravni upravne no F Prava velicina presecne elipse dobijena je obaranjem ravni T u horizontalnicu obrtanjem oko prvog traga.99 1. Mrezu omotaca valjka dobicemo na taj nacin sto cemo obim kruga bazisa razviti mnozeci precnik bazisa sa 7r = 3.56 0.2186 4.IV' vidljive u pravoj velicini u drugoj.5797 - b a k 4.4062 4.2356 4.02 0.54 : 12 = 10. Radi razvijanja mreze potrebno je izracunati priblizno obim elipse primenom koeficijenata iz tabele 2.razvijeni normalni presek.2145 5.1 4.3659 4. S obzirom da smo obim bazisa valjka podelili na 8 delova i razvijena mreza ornotaca treba da bude podeljena na isti broj segmenata.50 0. I I 0.66 0.54.97 0.2020 4.96 0.35 0.24 0.6723 5.06 0.25 0.83 0.0518 5. Presecna elipsa na mrezi je docrtana koriscenjem konstrukcije elipse pomocu kruznica krivine u ternenima kao u pravoj velicini razvijene mreze.1 - b a k 4.93 0.6728 4.9466 4. Za sto odnosa dati su koeficijenti K koji kad se pornnoze sa duzinorn velike poluose dobija se priblizna duzinu obima elipse.37 0.31 0.29 0.52 0. Presekje elipsa Ciju pravu velicinu mozemo konstruisati i bez obaranja u neku od projekcijskih ravni.57 0.9723 6. 7616 5.4908 4. 3268 4.XII u drugoj projekciji su na preseku drugog traga sa odgovarajucim izvodnicama.1702 4. Spajanjem tacaka I .54 0. koja ima istu visinu kako na mrezi tako i na drugoj projekciji valjka.1054 5.01 0.2699 5. Obim elipse je 0 = a· K = 20 x 6.68 0.71 0.0078 4.59 I 0.58 0.42 0.81 0.6492 4.33 0. 7317 5.95.4681 5.2421 5.92 0.17 0. 7695 4. koji iz druge projekcije prenosimo na rnrezu.18 0. 8215 5.3078 4. odnosno prvoj projekciji. 9426 5.76 0.11 0.VIIT.21) i nanosimo ih na pravu .6134 5.2978 5. 0438 4. 7450 4.0962 6.4692 4.3541 5.12 0.VIII.36 0.16 0.0252 5.2531 4.00 0. lzvodnice oblice su paralelne sa frontalnicom.0038 6.9122 5.0653 6.

II. 10'. I. 12.VI se podeJi simetralom na dva dela i odredi se njen centar En iE'. Pocevsi od fiksirane izvodnice 1 sa kruga bazisa na luk omotaca nanose se tacke 1'.. Mreza se ~rta iz usvojene tacke V otvorom sestara za duzinu prave velicine izvodnice 1 po kojoj Je omotac rastavljen. kao i pravu velicinu samog preseka. Radi odredivanja male ose kroz E" povuku se druge proj:kcije i. sa druge projekcije se nanose na izvodnice tacke presecne krive I. Tamo gde izvodnice 418 seku pravu kroz E' povucenu upravno na x OSU nalaze se temena IV i VIlI preseka. III..3'. i T2• Tragovi su povuceni iz prodora PH normale n iz vrha konusa V.temena elipse. Prevojne tacke PiP.14 prava kupa presecena je sa ravni T upravnom na frontalnicu po eJipsi. 2. Sf.. .14 . Najednu od njih prebacuju se tacke preseka radi odmeravanja pri nanosenju na mrezu. Povezivanjem nanetih tacaka 1. XII.. 11.13a).Limarski radovi Ravni preseci i mreie geometrijskih tela izvodnice delom iznad a delom ispod normalnog preseka. Poluprecnici kruznica krivine u temenim tackama I i VII razvijene presecne krive dobij~j~ ~e iz ortogonalne projekcije elipse na tangencijalnu ravan na valjak.. .sinusoide.Projekcije i mreia pravog konusa presecenog pomocu ravni upravne na F Za crtanje rnreze sa presekom i razvijenom presecnom krivom potrebno je imati pravu velicinu izvodnica i na njima odgovarajuce tacke preseka.3. Ortogonalna projekcija je elipsa eiji je poluprecnik krivine u temenu VII i 1u isto vreme i poluprecnik krivine za razvijenu krivu.zvod~ica na Kojima se nalaze krajnje tacke IV i VIII . 2.. ISU n~ izvodnicama po Kojima konus dodiruju tangencijalne ravni koje su upravne ~a presecnu ravan T.. Poluprecnici krivina razvijenih krivih bazisa nalaze se na isti nacin . po izvodnici na kojoj Je temena tacka.13 .1 i povlace odgovarajuce izvodnice ina njima tacke preseka 1. dobijaju se krive razvijenih bazisa . 2. Na sl.. Presek i mreza prave kupe . Kontume izvodnice 1 i 6 u drugoj projekciji su u pravoj velicini. . Na isti nacin. Njen presek se projektuje na drugi trag t2• Velika osa I .Projekcije i mreia kose oblice presecene pomocu ravni upravne na F Sf.. L Radi odredivanja poluprecnika krivine razvijene presecne krive na 30 31 ..ortogonalnim projektovanjem bazisnih krugova na tangencijainu ravan na temenim izvodnicama (sl.. X. Tragovi tih ravni dodiruju bazis konusa u tackama 1. 2. Deljenjem bazisnog kruga na osam delova i odredivanjem prevojnih tacaka PiP na razvijenoj krivoj odredeno je ukupno 12 tacaka preseka.2'. 2.

vee se u otvor sestara uzme duz V'2' i nanese na x osi od tacke Vx u levu iii desnu stranu. izvodnici 3 identicnaje izvodnica 7 itd. Preostale izvodnice 2.16 . Presek i mreza kosog konusa Kod kosog konusa (s1. U datom slucaju bazis i presek su u pravoj velicini. V"30".15 . Taj luk presecamo drugim lukom iz tacke V uzete u otvor sestara prave velicine izvodnice 4. Prava velic ina izvodnica rnoze se dobiti ada se ne vrsi rotacija u prvoj projekciji.16) izvodnice se razlikuju po duzini. Izvodnici 2 identicna je izvodnica 8.2. Na njima su tacke preseka I .Projekcije i mreia zarubljenog pravog konusa Mreza se razvija na taj nacin sto izvodnicu po kojoj rastavljamo ornotac ucrtamo u pravoj velicini gde mislimo da razvijemo mrezu i od tacke 5 otvorom sestara 5-4 zasecemo luk. Q za temena I i VI i Q1 za temena IV i VIII. V"40" daju trazene prave velicine izvodnica. Izvodnice I i 5 su konturne u drugoj projekciji i paralelne su sa frontalnicom. Na izvodnicu 5 naneta je tacka V preseka.Projekcije i mreia kosog zarubljenog konusa Sf. ad nje je otvorom sestara 33 32 .15) ima dva bazisa koji su paralelni sa projekcijskom ravni. Samo po dve su sirnetricne u odnosu na ravan E koja postavljena kroz vrh deli konus na dva identicna simetricna dela.I-V.2. Konturne izvodnice druge projekcije su u pravoj velicini. Donji bazisni krug podeljen je na 12 delova. Mreza zarublj enog konusa Zarubljeni konus (s1. 3.3 itd. 2 . Donji i gomji bazis se docrtaju uz razvijeni omotac u zavisnosti od raspolozivog prostora na crtezu. 2. Spajanjem nanetih tacaka sa tackom V dobijaju se tacke preseka I. III u preseku sa lukom k. Mreza je rastavljena po izvodnici 1 .Limarski radovi Ravni preseci i mreie geometrijskih tela mrefi u temenim tackama I iVI treba uraditi sledece: oboriti presecnu elipsu u frontalnicu. Zabelezimo tacku 20 koja je na istom mestu kao da smo rotirali i prvu projekciju duzi V'2'. II. konstruisati centre krivine.XII sa horizontal nom ravni gomjeg bazisa. v v Sf. Spojnice V"20". 4 su rotacijom dovedene u polozaj paralelan sa F. ad pocetne tacke na luku k nanose se delovi sa kruga bazisa 1 . 2. Iz tih delova povucene su odgovarajuce izvodnice. Sve tacke preseka imaju isto udaljenje od vrha konusa i one se meri po konturnoj izvodnici. pa se tako okrenute u drugoj projekciji vide u pravoj velicini. Mreza omotaca ovog konusa nastaje kad iz usvojene tacke V povucemo lukove ciji su poluprecnici jednaki pravoj velicini izvodnice i odstojanju tacaka preseka do vrha V. pa su u pravoj velicini. ani su podeljeni na 8 jednakih delova. 2.

Rasporedene tacke bazisa i preseka obelezene arapskim i rimskim ciframa povezuju se krivom uz pornoc krivuljara. Medutacke II. od izvcdnice l-l. Hiperbola ima dye grane na kojima ima dye beskonacno daleke tacke. S obzirom ?a je k?nu~ k?s izvodnice su mu razlicite kao i dijagonale. Asimptote hiperbole su paralelne sa te dye izvodnice konusa. Odatle mereci odstojanje od vrha V otvorom sestara nanosimo tacke sa konturne izvodnice na odgovarajuce izvodnice mreze.~onst:. dok se druga grana konusa. Hiperbolaje u drugoj projekciji u pravoj velicini.dIJ~go~alana nacin ~ao u pretho~nom primeru. 2. Na taj nacin nastala je grana hiperbole ATB. Parabola ima jednu grant! i jednu beskonacno daleku tacku. Ako se konus sece ravnima presek koji nastaje rnoze biti elipsa. Druga grana bi nastala ukoliko bi postojao i drugi deo konusa . mreza rnoze da se konstruise metodom dijagonala.tvoro~gaone segmente kojima su dye ivice delovi bazisne i presecne krive. Na sl. Cetvorougli se potom dele dijagonalama na trougle. Parabola je ravna kriva kojoj je rastojanje bilo koje tacke od jedne prave (direktrise) i jedne tacke (zize) uvek isto. a druge dye IVl~esu izvodnice konusa. Presek po paraboli nastaje kada ravan preseca sve izvodnice konusa sem jedne sa kojom je paralelna. Mreza omotaca kupe sa presekom crta se iz tacke V sestarom ciji otvor je duzina prave velicine izvodnice kupe (1 "v" ili 7"V"). Dobijene tacke na razvijenim krivama bazisa i preseka spoje se krivuljarem.17) i da je vrh daleko vall crteza. 2. Konusni preseci pO hiperboli i paraboli Po geometrijskoj definiciji hiperbola je ravna kriva cija je razlika odstojanja od dveju utvrdenih tacaka (ziza) uvek ista.onaj iznad vrha V. ona koja bi nastala da se izvodnice nastavljaju preko vrha. Od izvodnice 10 V ponovo do 10 V.II i dobijamo tacku II i tako redom do izvodnice I -1. Dobijene tacke na mrezi spajamo krivuljarem i dobijarno oblik razvijenog preseka po hiperboli.IV zasecen luk koji preseca izvodnicu iz 4 u tacki IV Tako redom trougao po trougao dok se ponovo ne dode do izvodnice 5.18 konstruisan je presek ravni T i pravog kruznog konusa. III. Teme T je na sredini izmedu pocetnih tacaka hiperbole A i B. Odatle horizontalom nalazimo T" na 4"V". Presekpo elipsi nastaje ako ravan presece sve izvodnice konusa.llsatl tacku 2. TaJluk se preseca lukom iz tacke 1 otvorom sestara l ' -2' uzetog sa bazisnog kruga u prvoj projekciji. Potrebno je naci prave velicine izvodnica I . Omotac konusa se podeJi na ~e. Sl. Pocevsi od utvrdene izvodnice 10 V nanosimo na luk podeoke cije su tetive dvanaestine obima bazisa kupe. Centri O. 2. U praksi kupe ili konusi uglavnom irnaju deo od bazisa do vrha. ' pravom velicinorn izvodnice b zasecamo luk koji presecarno drugim lukom iz tacke I sa otvorom sestara I . Tangente hiperbole u beskonacno dalekim tackama nazivaju se asimptote i one prolaze kroz centar hiperbole.Limarski radovi Ravni preseci i mreie geometrijskih tela V . hiperbola ili parabola. pa pocev npr. Tacke preseka na mrezu se prenose tako sto ih prvo prenesemo na pravu velicinu (kontume) izvodnice u drugoj projekciji. Sve tacke hiperbole u prvoj projekclji su na tragu tl. Presek po hiperboli nastaje ako ravan presece sve izvodnice sem dye sa kojima je paralelna. V i VI nalazimo kao prodor odgovarajucih izvodnica kroz ravan preseka u prvoj projekciji i podizerno ih ordinalama u drugu projekciju na izvodnice 2 i 3. i OV nalaze se na preseku vertikala iz 0'. tako da je dobijena tacka 2 iz koje otvorom sestara sa v 34 35 .5 i 6. uglavnom zarnislja da postoji. Da bi dobili visinu temena T zarotira se T' do konturne izvodnice V'7' i pronade To" na V"7".' i 02 sa izvodnicom V"5". Za tacniiu obradu •• • J razvijene knve uz pomoc sestara treba naci centre i poluprecnike krivine za tacke I(I) i 5(~) na razvijenoj krivoj omotaca. zasecanjern lukova IZ I otvorom sestara u koji je uzeta prava veh.Projekcije i mreia zarobljenog konusa sa dalekim vrhom van crteia U slucaju da su izvodnice konusa jako strme (sl. Polovina konusa od kruznog bazisa k do vrha V presecena je sa ravni T upravnom na H i paralelnom sa F i konturnim izvodnicarna konusa (l"V" i TV").17 .cma dijagonale a.

X. mreia i model preseka pravog konusa po paraboli SI. presek u drugoj projekciji) precrtamo na mrezu koristeci elemente pravih velicina iz projekcija.. Dobijena kriva je parabola u izvesnom skracenju. mreia i model preseka pravog konusa pd hiperboli Sam presek ideo bazisa s obzirom da su u pravoj velicini (bazis u prvoj. Da bi bila u pravoj velicini obara se ravan sa presekom oko prvog traga u horizontalnicu. U prvoj projekciji ide od pocetne tacke A preko temena T do zavrsne tacke B. kao suplje telo.Limarski radovi Ravni preseci i mreie geometnjskih tela t 4 5 Sl. 2.19 . Presek konusa po paraboli ostvaren je (s1. Presecna kriva i povrsina zahvacena njome i tetivom AB kao i deo bazisa docrtavaju se uz mrezu prenosenjem elemenata iz prve projekcije i oborenog polozaja preseka.. Parabola se u drugoj projekciji poklapa sa drugim tragom ravni tz. 2. Na odgovarajuce izvodnice odrneravanjem od vrha V ili od podnozja nanose se pojedine tacke preseka.18a.18 . Luk omotaca ima istu duzinu kao obim bazisnog kruga (0:= 2rn) i dobija se prenosenj em tetiva sa obima bazisa na luk ornotaca. IV .19) pomocu ravni T upravne na frontalnicu a paralelne sa izvodnicom konusa V"7". Mreza presecenog konusa crta se na isti nacin kao u prethodnom slucaju: tacke preseka u drugoj projekciji prenose se na kontumu izvodnicu (u pravoj velicini). 2. Oblik koji nastaje savijanjem skrojene mreze od lima. Tako odredene tacke preseka spustaju se ordinalarna na odgovarajuce izvodnice u prvoj projekciji. Medutacke preseka II. Ill. 2. prikazan je u kosoj projekciji na sl. 36 37 .Projekcije. XII su prodori izvodnica kroz ravan u drugoj projekciji. XI.Projekcije.

Mesta gde se ovi krugovi seku sa krugovima preseka iste lopte sa drugim konusom. Medusobni zador dye oblice prikazan je na sl. 3. U slucajevima kad se osovine tela seku u jednoj tacki L primenjuje se metod pomocnih lopti koji je prikazan na s1. pa se oni seku u 8 tacaka.2 koje se medusobno presecaju u tackama IT. 3. Dve kruzne oblice razlicitih precnika postavljene S11 jedna prema drugoj pod kosim uglom.IlJII. IV i V.3). Ove tacke medusobno povezane daju prostornu krivu. Konus Vj k. koje prodiru u vecu oblicu u tackama III i Xv. Da bi ravan sekla konus po izvodnicama ona mora da prolazi kroz njegov vrh. i pronadene zajednicke tacke 1lI. Pornocna ravan U sece manju oblicu po izvodnicama 3 i IS. presecaju se u tackama L Ravan 12 preseca bazis k. bazis k. prikazan je bez konusa V2 k. Ravan u1 dodiruje bazis k. Zbog toga se kao osa pramena presecnih ravni postavlja prava p kroz oba vrha. Oblik zajednicke prodorne krive prikazanje na sl. U drugoj projekciji krugovi preseka lopte sakonusima vide se kao prave koje spajaju mesta preseka konturne kruznice lopte L' kupe VI k. u tacki Y2' a konus po izvodnicama VI . Sva cetiri kruga su na istoj lopti. Tragovi pramena ravni prolaze kroz prodore P. Ravni postavljene kroz pramenjace presecaju po tragovima ravni bazisa konusa. i konus V]KI' po izvodnici VI ~1. a osovine im se seku. Ovaj princip pomocnih lopti prikazan je na sl. 3. po izvodnicama V2 ~ 1 .2.1 u ortogonalnim projekcijama i u kosoj projekciji. Ovaj princip nalazenja prodorne krive dva konusa prikazan je na s1.2 sarno u ortogonalnim projekcijama. dobijaju se tacke prodorne krive. Krugovi na jednoj kupi seku se sa krugovima na drugoj kupi.U4 ••• .3.Na isti nacin postavljene su ravni U3. Cela kriva zadora konstruise se tako sto se bazisna kruznica manje oblice u drugoj projekciji zarotira oko precnika 5"-13" za 90° i pod eli na 16 jednakih delova. Ovi delovi su na oborenom krUgU obelezeni arapskim brojevima od 10 38 39 .1a. Za odredivanje krive zadora koriste se pomocne ravni koje seku oblice po izvodnicama (s1. preseca u tackama 1-1 konus V2 k. ali sa prodornom prostornom krivom I. Presecne ravni seku konuse po dye izvodnice koje medusobnim presecanjem daju cetiri tacke prodorne krive. S obzirom da sve tri izvodnice Ide u istoj ravni. Tacka L je centar lopti razlicitog poluprecnika koje seku oba konusa po krugovima. 3.3. 3. 3. MEDUSOBNI PRODORI I MREZE GEOMETRIJSKIH TELA Prodor dva konusa u proizvoljnom polozaju odreduje se postavljanjem pomocnih ravni koje oba konusa seku po izvodnicama. i P2pramenjace. .

a dvostruke tacke prod orne krive su I i IX.1 . Da bi se odredila kriva u drugoj projekciji ove tacke treba podici ordinalarna na odgovarajuce izvodnice. Tacke u kojima izvodnice manje obJice presecaju kruznicu . Tako dobijene podeoke vracamo iz oborenog polozaja u drugu projekciju .prvu projekciju oblice . u ovom slucaju izvodnice 1I i 9IX oblice A i izvodnice BB[ i DDJ oblice B. Mesta vertikalnih izvodnica na razvijenom obimu prenose se sa prve projekcije oblice. S obzirom da se radi 0 zadoru a ne potpunom prodoru oblica. S obzirom da su ose oblica paralelne sa frontalnicom i ravni kojima ih secemo su frontalne.1'. oblice A sa precnika 10 .13". U drugoj projekcije bazis obaramo oko precnika 5 -13 u polozaj paralelno sa F. au prvoj projekciji je elipsa. Duzina svake izvodnice nanosi se iz druge projekcije gde je u pravoj velicini. Tako se dobijaju izvodnice od l ' do 16' i konstruise elipsa k'. a visine prodomih tacaka.Odredivanje prodora dva konusa metodom pomocnih ravni kroz vrhove konusa (projekcije i modeli) 40 41 . Iz tih tacaka povucene su izvodnice paralelno sa osovinorn oblice u drug oj projekciji. Tako se dobija zajednicka kriva zadora na mrezi vece oblice. One imaju zajednicke dodirne ravni. = Ako su dye kruzne oblice istog precnika i ako im se osovine seku onda one imaju po dye izvodnice po kojima ih dodiruju dye zajednicke tangencijalne ravni u tackama preseka tih izvodnica.1. vertikalne oblice dobija se rastavljanjem omotaca po izvodnici A . Tacke I i IX su dvostruke tacke krive zadora. Prodornu krivu sacinjavaju tacke oznacene rimskim brojevima I-XVI.prve su projekcije tacaka prodome krive dveju oblica. obelezavajuci ih brojevima od 10 do 160.na precnik 5" . Zbog toga se prostorna kriva prod ora raspada u dye elipse. Iste izvodnice su prenete u prvu projekciju nanosenjern odsecaka a. sa precnika 1090 na precnik l' 9'. Tako su dobijene prve projekcije izvodnica po kojima pomocne ravni seku oblicu. nicarra SI. Izvodnice 1 .13. Razvijeni obim se podeli na 16 delova i obelezi odgovarajucim brojevima od 1-16.16 povlacirno u prvoj projekciji.Limarski radovi do 160. od raspadnute krive postoje sarno dye poluelipse.A] cija je jedna stranajednaka razvijenom obimu 0 2m. Mreza omotaca oblica razvija se na taj nacin sto se omotac rastavi po jednoj od izvodnica.90 i prenosimo ih na precnik 9' . One su presecne tacke izvodnica 1 j B i izvodnica 9 i D po kojirna zajednicke dodime ravni dodiruju obe oblice. Te tacke su vracene na drugu projekciju bazisa koja se vidi kao duz 5"-13". To su dvostruke tacke prostorne krive prodora. U ovom slucaju po izvodnici 5 i razvije se obim bazisne kruznice (0 2m ) od tacke 5 do 5. cela se projektuje u prvoj projekciji kao kruznica. S obzirom da je velika oblica prava. Podatke 0 udaljenosti presecne ravni ovih izvodnica od osa oblica uzimamo iz oborenog polozaja bazisa. Tako se dobijaju tacke i kriva prodora I-XVI na razvijenoj mrezi manje oblice. I-XVI odmeravaju se iz druge projekcije. Na isti nacin kao u prethodnom primeru do tacaka krive zadora dolazi se secenjem obe oblice ravnima paralelnim sa njihovim osama po izvodnicama.b. Vrsi se podela bazisnog kruga na 16 jednakih delova. Medusobni prodori mreie geometrijskih tela = Mreza vece. a druga visina vertikalne oblice. Iz svake obelezene tacke povlaci se izvodnica upravno na pravu 5-5. Iz tih tacaka povlacimo odgovarajuce izvodnice paralelno sa OS0111. Bazis oblice A u drugoj projekciji je duz 5 .c.

Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela I. '!2 2 RlT ~---SI. 33 . r I I sf I I . 3.Zadori i mreia dve oblice razlicitih poluprecnika bazisa 43 42 .2 .Odredivanje prodora dva konusa metodom pomocnih lopti Sl.

Iz tih tacaka nanosimo visinu svake tacke preseka na odgovarajucoj izvodnici. Tacke pro dome krive I . 3. 3. obelezavaju se tacke 1 do 16 i u njima povlace nonnale na duz 13 -13. Obelezavamo ih rimskim brojevima I' .XVI' i prenosimo ordinalama na odgovarajuce izvodnice u drugoj projekciji.izracunavanjem velicine obima kruga bazisa 0 = 2R1t racunski iii graficki. ® ~~~~~~t=~~~~~1 L ••• 1•••• ~~ IIIAl Xl_ Sl. Tacke I . XIII i IX X XI. Tako dobijamo delove razvijene krive prodora na omotacu oblice B. Razvijanje mreze ornotaca oblica vrsi se na isti nacin kao u prethodnom slucaju. onda krug bazisa oblice B delimo na 16 delova i nanosimo ih od pocetne tacke po kojoj smo rastavili bazis. Tacke T. Otvara se omotac oblice A po izvodnici 13.4). Ona se deli na sesnaest delova.IX formiraju razvijeni dec jedne elipse.XVI razvijene krive prodora. XVI XV. S obzirom da se izvodnice oblice A u drug oj projekciji vide u pravoj velicini otvorom sestara prenosimo ih iz druge projekcije na razvijenu mrezu ornotaca i dobijamo tacke I . XII. Omotac oblice B sazvija se. (sl.XVI dobijamo tako sto tacke 116 sa bazisa u prvoj projekciji prenesemo na razvijeni obim. izracunava duzina obirna bazisa 0 = 2R1t i nanosi na pravu 13 -13. Ako grafickirn putem odredujemo velicinu razvijenog obima. XIII su delovi druge elipse. Te velicine su prave u drugoj projekciji. XIV.Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela Tacke gde izvodnice od 1 do 16 seku prvu projekciju oblice B su prve projekcije tacaka prodome krive.4 _ Zadori i mreia dve oblice istog precnika bazisa 44 45 . Razvijeni ornotac je pravougaonik kome je jedna stranica obim 0'= 2Rn a druga je jednaka visini oblice B.

Linije preseka izmedu umetka D i obliea B i C odreduju se spajanjem preseka kontumih izvodniea (d) sa konturnim izvodnieama obliea B i C. Sracunatu.12. Bazisne kruznice oborene su i podeJjene na 16jednakih delova oznacenih brojevima 10 -160. Izvodniee koje su povucene iz tacaka ove podele svojim preseeima odreduju pro dome krive koje su oznacene sa ab (presek oblice A i B). Tu podelu vrsimo racunski posto prethodno izracunamo obim na osnovu podataka iz tabele 2. Obim elipse je = a k = 2 . Prodorna kriva na omotacu B nastaje razvijanjem obima bazisne elipse zajedno sa izvodnicama na kojima se nalaze tacke prodora.XII i drugu projekeiju nanosimo mereci njihovu visinu iz trece projekcije. Mreza oblica i umetaka konstruise se razvijanjem obima bazisa. Na sl. Ipak one su za prakticnu primenu pri krojenju oblika od lima dovoljno graficki tacne. 3. Na s1.F2) dobijamo kada otvorom sestara iz temena male ose. duzinu nanosimo na obim elipse i obelezavamo brojevima 1 . Nepromenljiva duzina konca predstavlja zbir potega rl + r2 za bilo koju tacku elipse. ° (y~B A O/J~. Tacke prodome krive 1 .lize eJipse (FI .5258 = 11. Za konstrukeiju elipse najcesce je zadana velika (a) i mala (b) poluosa. U prvoj projekciji osnovu obliee A delimo na 12 jednakih delova.Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela Medusobni zador i mreza dye elipticne oblice Konstrukcija zadora dye elipticne oblice cije se osovine ortogonalno mimoilaze iii seku izvodi se isto kao da su oblice kruzne osnove. dok su konstrukcije elipse manje iIi vise priblizne.6 datje izgled cvora gde se pod uglom od 120° racvaju tri limene cevi istog precnika cije se ose seku u jednoj tacki i jedan horizontalni umetak radi ublazavanja preloma. Osama je elipsa potpuno odredena (u ovom slucaju a = 2 podeoka. Ako bi u zize FI i F2 poboli eksere i za njihvezali konae ukupne duzine 2a.0561 podeoka.5 podeok). a za oblicu B iz prve ili druge projekeij e. Za taj odnos u tablicarna je dat koefieijent K = 5.Medusobni prodor i mreia dve elipticne oblice 46 47 . dokje obliea B i u prvoj i u drugoj projekciji u obliku pravougaonika. prenosenjem podela sa oborenih krugova na razvijeni obim bazisa. Prvo izracunamo odnos b/a = 1. Razlika je u tome sto se kruzne osnove oblica preeizno isertavaju sestarom. 5. iz druge projekcije. Razvijena mreza omotaca oblice konstruise se na bazi proracuna obima elipsi i pravih velicina izvodnica za oblieu A. Prave velicine ovih izvodnica odmeravaju se iz druge projekcije oblice B.92 podeoka.5 prikazana je prva i druga projekcija dye elipticne oblice koje se suticu pod pravim uglom. Ravni preseka su simetrale uglova izmedu osa. Elipsa se konstruise pornocu eentara krivine u temenima 1i 2). S obzirom da su cevi istog precnika i ose im se seku. bd(presek oblice BiD).0561112 = 0. b = 1. Prave velicine izvodnica se nanose na mrezu direktnim odmeravanjem. a krive medusobnih prodora su raspadnute u elipse. Zato je uradena i treca projekcija gde se oblica B vidi u obliku elipticne osnove. ac (presek oblice A i C).5 . .3. : [ ° A.5 podeok/2 podeoka = 0. pa konae nategli vrhom olovke i kretali olovku onako kako joj zategnuti konac dozvoljava dobicemo precizno iscrtanu elipsu. velicinom velike poluose presecemo pravac velike ose. 11 (° ° .75. U prvoj projekeiji vidi se obliea Au obliku eJipse. Umetakje deo eevi istog precnika.FJ' ~ ~[ b) SL 3. 11.5258. Ako tacku E usvojimo za centar elipse onda veliku i malu osu elipse konstruisemo kao duzi upravne j edna na drugu u tacki E.1.

II elipticnog preseka. Na s1. Slika 3. a delovi konusa iscrtani isprekidano ne postoje. Medutirn. 16. dobija se vise kombinacija njihovih delova koje se srecu u instalacijama. dok vrh konusa B predstavlja odvod iz levka A pod uglom nagiba osovine konusa B. ako kriva ima dye dvostruke tacke. 3. 3. koji se na lopti seku u dvema dvostrukim tackama ~ i P2 prodorne krive (sl. Druga konturna izvodnica paralelna sa prvom povlaci se iz I. Na s1. Dobijenu tacku spajamo sa II. Polukruznicu nad I . Delovi konusa izvuceni punom linijom su delovi koji sacinjavaju konstrukcij u. KonusiA i B dodiruju loptu po krugovima k. i k. Pravac kruzne cevi se konstruise pomocu polukruznice opisane nad velikom osom I . Ako zelimo da ostvarimo takav slucaj gde dva konusa od lima prodiru po elipsama. 3.7c konstrukcija u instalacijama sastavljena od vrsnih delova oba konusa. cija mala osa mora da bude jednaka precniku odvodne kruzne cevi.7). ona se raspada u dye rayne krive (dve elipse).7d predstavlja levkasto slivanje dva konusa sa konstrukcijom odvoda u obliku cevi kruznog preseka.7a konus Aje levak.--------------~-----48 I 5 SL 3. I ~-----. Prodorne krive su elipse e] i e2• Ukoliko dva konusa ne ostvaruju ceo prodor. 3. onda dvostruke tacke krive ostvarujemo tako sto oba konusa postavljamo da dodiruju istu loptu.Susret tri cevi sa umetkom radi ublaiavanjo ugla skretanja 49 . a na s1.6 . Povucena spojnica je pravac jedne konturne izvodnice odvodne cevi. vee zadiru jedan II drugi.II presecamo lukom r jednakim maloj osi elipse iz I iii Il.Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskib tela Prodori i mreze konusa Medusobni prodor dva konusa daje prostornu krivu.7b je prikazano ulivanje konusa u konus u vidu levka.

9a prikazuje kosu projekciju .16". Na sl../" B \ :X02 \ 2 _) 0) Sf.14 i s1. Osovine oblice i konusa se mimoilaze. pa dobijeni presek spojimo sa tackom V Radi razvijanja mreze konusa i oblice tacke elipse prenosimo na konturnu izvodnicu konusa. 2. Kroz centar elipse E" secerno konus horizontalnom ravni po krugu koji se u drugoj projekciji vidi kao precnik.4. Dobijenu tacku spojimo sa tackom I i dobili sma pravac izvodnice i ose cevi. i T~ koje dobijamo spustanjem 51 //\.VII. Prvo postavimo vrh i osovinu konusa u I i II projekciji.16 do preseka sa osom konusa.Medusobni prodori dva konusa i njihovih de/ova 50 .9 predstavljen je pray konus presecen po elipsi. koje su dvostruke tacke prodome krive. a konus po kruznici k.10 prava kruzna oblica i kruzni konus sa osovinom nagnutom prema horizontalnici imaju jednu zajednicku dodirnu ravan po izvodnicama KV na konusu i KN na oblici. Mreza konusa konstruise se kao na s1. Oblica i konus zadiru po delovima dye elipse koje se na 51. U prvoj projekciji kroz E' povucenje pravac male ose. Zbog toga i ostale tacke prodora mozerno dobiti direktno presekom izvodnica sa tim duzima. ako zelimo da prodorna kriva bude ravna onda oblicu i konus treba konstruisati taka da im se osovine seku i da dodiruju istu loptu L koju oblica dodiruje po kruznici 0. Nju u prvoj projekciji dobijamo tako 5tOiz L' opiserno kruznicu poluprecnika lopte L" . Odatle prenosimo na odgovarajuce izvodnice na mrezi omotaca konusa. jer su izvodnice valjka u toj projekciji u pravoj velicini. Slika 3.centar lopte koja konus dodiruje po bazisnoj kruznici.Jevkorn" po presecnoj elipsi. Radi konstrukcije razvijene mreze konusa i oblice tacke prodora prebacujemo na pravu velicinu izvodnice konusa (kontume izvodnice).8 vide kao duzi IK i VK Radi odredivanja pojedinih tacaka zadora gomji bazis konusa u oborenom polozaju delimo na 12 jednakih delova i te tacke vratimo na projekciju bazisa. 3. Presek tog pravca sa kruznicorn (tacke III i VII) je presek konusa kroz centar elipse.7. Kruznice su na lopti L pa se seku u tackama K] i K2. 3. 3. U drugoj projekciji postavimo bazis i konturne izvodnice konusa. lz krajnje tacke konturne izvodnice V16 podignemo normalu na V . Na tom krugu su i tacke T.Jevka" sa odvodnom cevi. Spajanjem T" sa V" dobijamo i drugu projekciju izvodnice konusa kojaje u prvoj projekciji konturna. 3.19. 3. Dobija se tacka L .2.Limarski radovi Medusobni pradori mreie geometrijskih tela Zador rotacione oblice i konusa kad im se osovine seku U opstern slucaju kriva prodora rotacione (prave) oblice i rotacionog (kruznog) konusa je prostoma kriva. Horizontala iz L sece bazisnu kruznicu u tacki T".K i K . lz tacke V presecemo polukrug lukom sa otvorom sestara u velicini male ose elipse. Medutim. Na s1. Spajajuci ave tacke (1-12) sa vrhom V dobijamo odgovarajuce izvodnice. Drugo resenje dobijamo ako istim otvorom sestara secemo polukrug iznad velike ose elipse iz tacke I. S obzirom da sma oblicu i konus postavili taka da tela prodiru po ravnim krivama (elipsama) one se u drugoj projekciji vide kao duzi I . Mere za mrezu valjka uzimamo sa druge projekcije. Precnik odvodne cevi mora da bude jednak maloj osi elipse. Prodorne tacke 1 i VII nalaze se na preseku konturnih izvodnica oblice i konusa. - --. a mreza oblice kao na sl. Tacka K na taj nacin postaje dvostruka tacka (petlja) prodorne prostome krive. Sada treba odrediti ugao nagiba ose valjka prema ravni elipse Nad velikom osom elipse opiserno polukrug. Treba konstruisati cev (kruzna oblica) koja se povezuje sa .

11'. .Konusni levak i kruini valjak kao prikljucak 53 52 . . ' :. a mala 6' -16'. 8 7 6 5 4 . 3.Zador oblice i konusa po elipsama sa razvijanjem mreie St. 3. i T~ sa V' dobijamo konturne izvodnice konusa u prvoj projekciji. L I VI 0) 5 E' A ST. do preseka sa krugom iz L' u tackama T. I [VU • . j T~. Bazisna kruznica se u prvoj projekciji vidi kao elipsa cija je velika osa 2' .9 .8 . 8 B o 6 .Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela ordinale iz T. Spajanjern T. 9 " . i T.

Odgovarajuce izvodnice se seku u tackama I . Iz nje podignerno normalu na izvodnicu i po njoj odmerimo poluprecnik kruga osnove oblice i iz centra 0' opisemo kruznicu.Zador konusa i oblice sa osama koje se mimoilaze Na kontumoj izvodnici izaberemo tacku 12'. Tacku L usvajamo za centar lopte koju dodiruju oba konusa. uzete iz oborenog polozaja bazisa A.XVI. Na kruznici su prodori izvodnica konusa kroz ornotac oblice. 3. U tom slucaju prodorna kriva ima dye dvostruke tacke (secista krugova po Kojima konusi dodiruju loptu). Prodori izvodnica koji odgovaraju oznacenim tackama kroz omotac valjka u prvoj projekciji daju tacke prodorne krive. Prava velicina konturne izvodnice konusa sluzi za konstruisanje razvijene rnreze omotaca. Tacke prodora I . Mreza konusa konstruise se pravom velicinom izvodnice V ili XIII. Da bi prodorna kriva bila ravna (elipsa) ose konusa moraju da se seku u tacki L. Precnik lopti odgovara precnicima oblica. Bazisi konusa podeljeni su na 16 jednakih delova.9 do tacaka prodora V2 .. Mreza je formirana povlacenjern izvodnica V2 . 3. Na sl. Na odgovarajuce izvodnice prenete su tacke I . Prava velicina izvodnica oblica moze se meriti direktno sa izgleda i nanositi na mrezu. Kruzni luk poluprecnika jednakog kontumoj izvodnici jednak je obimu bazisa konusa. Ornotac konusa A crtamo uzimajuci u otvor sestara izvodnicu 9 i tim poluprecnikom povlacimo luk 9 . a jednaka je velicini kontume izvodnice od vrha V do preseka sa ravni bazisa konusa kroz tacku L.XIX sa prave velicine. 10. To znaci da se osovine oblica i konusa seku i da su tacke preseka osovina uzete za centre lopti koje dodiruju oblice i konusi. a odatle na konturnu izvodnicu konusa kao pravu velicinu.IX koje nanosimo sa prave velicine konturne izvodnice. Ovaj visestruki zador oblica i konusa konstruisan je tako da su prod orne prostome krive raspadnute u elipse. Mreza konusa B konstruisanaje razvijanjem kruznog malog bazisa i prenosenjem podeoka sa oborenog polozaja kruga. kako za oblicu A. Za konstrukciju krive prod ora na konusu B mogu posluziti duzine segmenata razvijene prodorne krive na omotacu konusa A. Sa kontumom izvodnicom konusa u otvoru sestara iz tacke V opisujemo luk. Mreza omotaca valjka razvijena je otvaranjem po izvodnici A. Svaki obim bazisa oblica podeljen je na 16 delova. Konusni prikljucak (B) na konusni levak (A) konstruisan je na sl. Izvodnice prodorne krive na razvijeni obim bazisne kruznice A . Dovoljno je oboriti bazise oblica i konusa radi podele na jednake delove razvijenih omotaca. Na luk nanosimo 55 r'v 54 .10 . Dobijena kruznica predstavlja prvu projekciju cele oblice. S obzirom da izvodnice konusa postoje sarno do prvog zadora.12 prikazana je prava oblica koja se racva sa dva konusna reducura u dye prave oblice. Rastojanja izmedu tacaka 1 i 19 uzimamo sa oborenog bazisnog polukruga.A nanosimo iz prve projekcije.XIX ordinalama se prenose iz prve u drugu projekciju. Preseci te dye elipse su stopljene dvostruke tacke krive. Omotac je rastavljen po izvodnici 6.9 na koji nanosimo podeoke 9.11. Svaku od ovih tacaka prebacujemo na kontume izvodnice (prave velicine) pomocu kojih crtamo razvijene mreze omotaca konusa zajedno sa razvijenim bazisima i presecnim krivama. pa se prostoma kriva raspada u dveelipse. Na oborenom bazisu konusa odredimo karakteristicne tacke i vratimo ih u projekcije. tako i za oblice C. 3.Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela Sl. postoji sarno jedna od dye elipse (drugaje sarno tackasto oznacena).. Za razvijanje mreza ornotaca oblica i konusa ima dovoljno podataka sarno u jednoj projekciji ove konstrukcije. 11 .

Medusobni prodori mreie geometrijskih tela 9 8 7 5 4 11 1 3 2 6 . Na sl. savije...Limarski radovi sesnaestine obima bazisa konusa u tacki L.Racva sa konusnim reducirima na kruinoj oblici Sf. 3. Dvostruke tacke prostorne krive ostvarene su na vee poznati nacin: oba konusa tangiraju loptu ciji je centar u tacki preseka njihovih osa. 3. Povezivanjem nanetih tacaka dobija se kontura povrsine koja kad se skroji. XVI XV XIV 16 13 12 11 10 9 9 B a) Sf. Svaku tacku prod orne krive sa izvodnica u projekciji prebacujemo na konturnu izvodnicu a odatle na rnrezu.Konusni le. 15 ")(. 3. i konusni prikljucak rak 56 57 .12 .13 konstruisanaje sledecakombinacija: dva razlicita kruznakonusa prodiru se po elipsama na koje se raspala prostorna kriva zbog dve dvostruke tacke..11 . 3. uklopi i spoji sa ostaiim elementima daje konstrukciju racve sa konusnirn reducirima kao sto je prikazano na sl.12a.

Nad velikom osom elipse opiserno polukrug.15. Za konstrukciju razvijene mreze prikljucka sluze prave velicine podeoka na kruznoj bazi i izvodnice u drugoj projekciji. Dobijene tacke na horizontalarna kad spojimo sa tackorn N dobijamo prave velicine dijagonala. Od preseka horizontala sa vertikalom nanosimo duzine prvih projekcija svake dijagonale. Prikljucak se pripaja na kruznu cev. 3. Drugo resenie je izvuceno isprekidanim linijama mreze omotaca. Elementi koji ulaze u sastav ove konstrukcije razvijaju se na isti nacin kao na prethodnim primerima. Iz tacke (I iii IX) otvorom sestara jednakim duzini male ose elipse presecamo polukruznicu nad velikom osom. Iz dobijenih tacaka 1 i 12 povlacirno izvodnice paralelno sa AE. Potrebno je jos pronaci prave velicine dijagonala segmenata na koje smo podelili omotace poluoblica.14 cine delovi dye kose oblice koji su medusobno povezani trougaonirn povrsinama. Iz tacaka I i XII presecamo te lukove sestarom u cijem su zahvatu dijagonale I . Iz A opisujemo lukove A-I i A -12 (uzeto sa kruga iz prve projekcije).11 itd.IX treba konstruisati kruznu oblicu. Konus B razvija se na isti nacin. Precnik te oblice treba da bude jednak maloj osi elipse. 3. Ona je jednaka precniku kruga konusa koji prolazi centrom (E) elipse. jer je taj postupak izveden nekoliko puta. Osnova i izgled. Prikljucak na sl. Iz svake najnize tacke dijagonala povucemo horizontale.lz tacaka 1 i 12 ponovo opisujemo lukove 1-2 i 12-11 sa otvorom sestara uzetirn sa kruga u prvoj projekciji. Te lukove presecamo lukovima ciji je poluprecnik prava velicina dijagonale 1.Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela Nad elipsom I . U tom slucaju temena ABCD pravougaonog preseka smatramo za vrhove osam konusa u segmentima Cij i su bazisi kruzni preseci. gde se one vide u pravoj velicini. Na s1. do trouglova Dfl i BFG i dalje do izvodnica CH.13 . odakle se tacke prodora prenose u drugu i prvu projekciju. Kruzna baza zajednicka za oba dela kosih poluoblica je oborena u drugoj i trecoj projekciji radi podele omotaca na 16 jednakih delova. To postizerno dovodenjem dijagonala u polozaj paralelan sa frontalnicom. Najvisa tacka svake dijagonale nalazi se na kruznoj bazi prikljucka. 3. a normalni presek joj je kruznica. Na tom nivou usvojimo jednu tacku iz koje spustimo vertikalu. Odredi se prvo mala osa elipse. Ovaj problem ima dva resenja. Jedan kanal pravougaonog preseka treba razviti u dva kruzna kanala precnika 2r iii obrnuto dva kruzna kanala sliti u jedan pravougaoni. Sf. Kriva prodora se konstruise u prvoj i drugoj projekciji uz pomoc trece projekcije. Konstrukciju mreze pocinjemo nanosenjem izvodnice AE. U trecoj projekciji tacka prodora svake izvodnice tacno je odredena. Spojnica tog preseka sa tackom IX (iii I) daje pravac izvodnica oblice koja se nadovezuje na elipsu. kosa projekcija i razvijena mreza prelaznog dela ove racve prikazanaje na sl. Treba odrediti ugao nagiba izvodnica i ose oblice tako da se njen elipticni presek poklopi sa prodomom elipsom. 3. Konstrukcije promene oblika preseka kanala Da prelazi izmedu glavne cevi i ogranka ne bi bili ostri ugraduju se limeni umeci iii prikljucci.13 razvijenaje mreza obi ice (C) ijednog konusa (A).K onusna reducir racva pod uglom prema kruinoj oblici 58 59 . U sve tri projekcije iz svake tacke podele povlace se odgovarajuce izvodnice.2 i XlI . Mreza oblice nije razvijena.

Ublazavanje ostrog prelaza Sl 3.15 . II' I I Sf.Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela Podelom kruznih bazisa na ]6 jednakih delova i spajanjem tih delova sa cdgovarajucim vrhovima dobijamo konusne. trougaone i petougaone povrsine.14 . koje su ornotac za prelaznu konstrukciju. U drugoj projekciji rimskim brojevima je oznacen medusobni prador konusnih segmenata. 3.Prelaz iz dva kruina ujedan pravougaoni presek 61 60 .

Presecanjem simetrale duzi na spojnici AD sa pravcima osa dobiju se dva centra krivine ovala. Te lukove presecamo lukom otvora sestara prave velicine izvodnice 1. 3. 2. Centre 01 i O2 nanosirno simetricno u odnosu na centar 0 ovala i dobijamo 03 i 04 iz kojih povucemo kruzne lukove C i B i potpuno zatvorirno liniju ovala.18 vidi se prelaz sa ovalne na kruznu osnovu. a potom ti delovi najos cetiri. do preseka sa x osom. Spustirno Dna pravac vel ike ose i dobijamo razliku poluosaADo = a . Obim ovalaje 0 = (At + BD/2) . . A 12.3.D dobij amo prave velicine potrebnih ivica i izvodnica. 3 itd . Tako dobijamo tacke 1.16.Prelaz sa kvadratnog na kruini oblik 63 62 . G j H su vrhovi kosih konusa Ciji je bazis kruznica k. 3.. Kada te tacke spojimo sa fiksiranom tackom A . Spajanjem tacaka na kruznoj osnovi sa temenirna kvadrata dobijamo cetiri trougaone povrsine i cetiri dela kosih konusa. S obzirom daje rnreza sirnetricna. 10.2.. M prenosirno otvorom sestara iz D na desnu stranu. D 12. 3. koji se nalaze na osama..2. Prelaz sa kvadratnog na kruzni presek konstruisanje na s1. centar kruznog Metlusobniprodori mreie geometrijskih tela luka kroz teme A do M i centar kruznog luka kroz tacku Dod M. Kruzna osnova podeljenaje na 4 dela tackamaABC i D. Prelaz sa kruznog na pravougaoni presek sa osom pod nagibom konstruisan je na sl. I2. sve do tacke C sajednog i drugog kraja mreze.Limarski radovi Za konstrukciju mreze ovog prelaznog elementa potrebno je imati prave velicine izvodnica konusnih segmenata i prave velicine ivica trougaonih i petougaonih ravnih povrsina. Na s1. i k. 12. U prvoj projekciji kruzna osnovaje podeljena prvo ria cetiri del a obelezena sa EFGH. Tacke nove podele oznacene su brojevima 1. Konstrukcija ovala je sledeca: povuku se dye ortogonalne prave kroz tacku o iz kcje nanosimo odmeravanjem krajnje tacke male ose.b. Taj postupak je vise puta ponovljen: usvoji se pomocna tacka na visini temena ABCD konusnih segmenata. zasecamo lukove leva i desno od tacke B istim otvorom sestara. 1I.17. Oval predstavlja zatvorenu krivu slicnu elipsi (ima veliku i malu osu). DE 12..1[. odnosno XII. a temena pravougaonika su tacke EFG i H. 12. Temena kvadratne osnove obelezena su saABCD. gde se vide u pravoj velicini. II itd. Na stranice AE i BE dodaju se segmenti BEl i E 12A. Konstrukcija mreze se razvija od prethodno postavljenog trougla AEH na koji se uzimanjem dimenzija U otvor sestara delova kruzne osnove iz prve projekcije i pravih velicina izvodnica i stranica konstruisu jedna po jedna tacke I. Iz centra 0 kruznim lukom spustarno tacku D. konstruisuci trougaone segmente konusa AE 1. Kao i u prehodnom slucaju omotac prelaznog elementa sastoji se iz 4 trougla i 4 cetvrtine kosih konusa. 2. Temena E. Mreza je rastavljena po visini trougla CDG. 3. F. ivica trouglova i petouglova. .. Njihova celovitost se stvara nastavljanjem lukova cije su krivine vodene iz 4 centra.1Sb konstruisano je sarno poJa mreze prelaznog oblika.16 . a druga polovinaje simetricna prvoj. Svaka cetvrtina kruzne osnove podeljena je na jos 4 dela obelezena brojevima 1. Na s1. po dye izvodnice i po dye stranice trouglova su iste. Iz temena E opisemo luk otvorom sestara El iz prve projekcije kruzne osnove. Pocevsi od trouglaADE razvijamo mrezu. To se postize dovodenjem tih izvodnica iivica u polozaj paralelan sa frontalnicom. 10. Za razvijanje mreze omotaca potrebno je odrediti prave velicine ivica jednog od cetiri podudarna jednakokraka trougla j dve izvodnice konusnog omotaca.1 trougla CGF. . metodom dovodenja duzi do polozaja paralelnog sa frontalnicom gde se vide u pravoj velicini Konstrukcija razvijene mreze omotaca pocinje od trougla ABE. Razliku poluosa nanosimo na spojnicu AD ulevo od tacke D. A B St. Od te tacke na osu x nanose se duzine prvih projekcija izvodnica konusa. 11. Iz nje se spusti normala do nivoa bazisnih kruznica k. 3. Za konstrukciju razvijene mreze ornotaca potrebno je vee poznatim nacinom odrediti prave velicine svih izvodnica kosih konusa i sve stranice trouglova. 11 itd. 3. Kriva se sastoji iz cetiri kruzna luka. U tacki M nastavljaju se mali i veliki kruzni luk. jer je omotac rastavljen po visini C .

Prelaz sa kruinog na pravougaoni presek sa nagnutom osom 64 SL 3.Prelaz sa ovalne na kruinu osnovu. Konstrukcija ovala 65 .Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela Sf.18 . 3.17 .

a drug a je identicna sa prikazanorn gran om. J. gde se onda vide u pravoj velicini. Te lukove presecamo iz A otvorom sestara 1116 obima ovala i dobijamo tacke 1 i 12. F'.19 u osnovi i izgledu bazisna kruznica oblice podelj ena je prvo na cetiri a potom na sesnaest de lova. Iz njih kao centara zasecamo otvorom sestara jednakim pravoj velicini izvodnice 1 1 12. do izvodnice CG (sa jedne i druge strane mreze po kojoj smo omotac rastavili). Cetiri gomja medusobno su podudama kao sto su podudarni i donji segmenti koji se prodiru po delovima elipsi E. Svako teme pravougaonog preseka racvi spojeno je sa podeocima cetvrtine kruznice i tako temena ABCD postaju vrhovi osam cetvrtina kosih konusa. Tako redom sve do izvodnice A . Konstruisana mreza predstavlja sarno jednu granu racve. obelezenih slovima E'.. Konstrukciju pocinjemo postavljanjem izvodnice AE.Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela Kruznu bazu delimo prvo na cetiti a potom na 16 delova grafickim putem deleci prave uglove na pola pa na cetvrtine. Potom se nadovezuju trouglovi AED i BCG. Na s1. . Za konstrukciju razvijene-rnreze ornotaca potrebno je naci prave velicine izvodnica dovodenjern u polozaj paralelan sa frontalnicom i prave velicine dijagonala. Kad su nadene prave velicine izvodnica i dijagonala zajednu cetvrtinu omotaca moguca je konstrukcija cele mreze. G sa medutackama 4-9. Zatim se konstruisu konusne povrsine CGH i DER. Dobijene tacke na krugu oznacimo rimskim brojevima (I . Konstrukcija mreze pocinje postavljanjem trougla ABE Potom se otvorom sestara A-I i B -12 zaseku lukovi iz tacaka Ai B. Spojnice tacaka obelezenih slovima su stranice trouglova koji zajedno sa omotacima cetvrtina konusa Cine oblik racve i prelaza sa kruznog na dva pravougaona kanala. __ 67 St.E i B . G' i H' i brojevima od 1 -12. Radi konstrukcije razvijene rnreze omotaca moraju se naci prave velicine stranica jednakokrakih trouglova i svake izvodnice kosih konusa. jer su preostale tri cetvrtine simetricne sa prvom cervrtinorn. Prave velicine se dobijaju rotiranjem stranica izvodnica do polozaja parale1nog sa F. Te lukove presecamo sestarom iz F u ciji otvor uzimamo tetive sa bazisa u prvoj projekciji Fl = F12.Racvanje kruinog na dva pravougaona kanala . cela se mreza zavrsava polovinama trougla CDR. Kruzna oblica kao glavni kanal racva se u dva kanala pravougaonog preseka. Spajanjem odgovarajucih rimskih i arapskih cifara dobijaju se izvodnice ornotaca. Tu vrednost nanosimo po lukovima ovala. Jednake delove obima ovala dobijamo racunskim putem. H I 66 L__ . 3. ana ovalu arapskim (I12). S obzirom daje omotac rastavljen po visini H . S obzirom da prelazni oblik ima dye ose simetrije dovoljno je naci prave velicine izvodnica za dva konusna segmenta osta1i su sa njima podudarni. Te lukove presecamo 1Ztacke E otvorom sestara 1116 periferije kruzne osnove i dobijamo tacke I i XII itd.19 . 3.I trougla CDH.XII).G. Potom iz E zasecamo luk otvororn sestara E.El2 . Izracunamo obim pa ga podelimo sa 16.

Najnize tacke prodorne krive nalaze se na visinama bocnih stranica omotaca piramide. Mreza ornotaca piramide razvija se konstruisanjem jednakokrakih trouglova ABY. 12. Tacke 2 i 4 su na istoj visini sa tackama 1 i 3. a uzete su tako da su i one na istim visinama. Mreza sa presekom se konstruise isto kao i u prethodnim prime rima. Presecene linije piramide i konusa sa upravnom ravni seku se u drugoj projekciji odakle ih ordinalama spustamo u prvu projekciju. razvijena mreza i kosa projekcija medusobnog prodora zarubljenog rotacionog konusa i prave kvadratne piramide cije se osovine poklapaju dati su na sl. odakle se vracaju u prvu i drugu projekciju. Na izvodnice su nanete prave velicine visina prodomih tacaka koje povezane daju razvijene delove elipsi (linija prod ora piramide i oblice).2. . Presek ivice A"S" i izvodnice konusa vidi se u drugoj projekciji (tacka 1"). Oba tela su simetricno postavljena pa se i najnize tacke linije prodora odreduju na isti nacin.4 prodori ivica piramide odredene podizanjem tacaka 1 i 3 zbog preciznijeg medusobnog preseka ordinal a ivica AV i CV. Za konstrukciju mreze potrebno je odrediti pravu velicinu ivica piramide sa najvisim (J "4) tackama i duzi na Kojima se naJaze najnize tacke (13 "16) i medutacke 5 " 12. Tacke 5. 4 na pravu velicinu. Tacke 13. Tako su najvise tacke preseka 1. 3. 14.Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela Prodori oblih i rogljastih tela Odredivanje prodora prave piramide kvadratne osnove i rotacione oblice prikazano je na sl. Tacke 1 . Radi konstruisanja mreze konusa imamo na raspolaganju pravu velicinu izvodnice. CDV i DAY. Presek se u prvoj projekciji poklapa sa projekcijom valjka. To je kontuma izvodnica druge projekcije toga tela. Svaka od tih rnreza razvijena je posebno. pa se sarno horizontalom iz 1" prenose na odgovarajuce ivice. Tacka 1 dobija se tako 510 se kroz ivicu AS postavi vertikalna ravan (upravna na H) koja konus sece po izvodnici.16) i medutacke (5 .20c i d date su kose projekcije tela koja se mogu sastaviti od zadrzanih i "odbacenih" delova mreze.20 " Prodor prave piramide i rotacionog valjka 68 69 . 8. Radi toga nadene su prave velicine ivica piramide rotacijom do polozaja paralelnog sa F i prenosenjem tacaka 1. Na prave velicine nanose se odgovarajuce tacke.. CS iDS kroz konus.4 su prodori ivica AS. Mreza sa presecenom linijom se sastoji od omotaca oblice i omotaca piramide. 3. Graficki se tacnije odrede ako se uvede treca projekcijska ravan kroz stranicu bazisa A'B' u kojoj se projektuju ("vide") konus i piramida. Duzina mreze ornotaca valjka nastala je rektifikacijom kruzne osnove sa nanosenjem podeonih tacaka sa te osnove i njima odgovarajucih izvodnica.12) i sve preneto na razvijenu mrezu.3. Na sl. CDV i DAVkroz omotac oblice. Osnova. pa su odredene pomocu horizontal a iz 1" i 3". 3. 4 prodora ivica piramide nalaze se na istoj visini kao tacka 1. BCV. l3. 3. 3. 14 su izmedu najvisih i najnizih i dopunjuju krivu. odnosno sa kruznicorn k'. Tacke 16'" iii 14'" se nalaze u preseku konturnih izvodnica konusa i trecih projekcija bocnih strana piramide. 15 i 16 su najnize i nalaze se na prodoru visina trouglovaABV. 6. 7. Isto tako nadene su prave velicine linija na Kojima su najnize tacke (13 . Tri preostale tacke 2. Na nju treba transfonnisati pojedine tacke preseka. koje su jednako udaljene od temena ABCD i ove tacke se prenose ordinalama sa kruznice u prvoj projekciji. Medutacke 5 "12 se dobijaju istovremenim secenjem vertikalnom ravni kroz vrh konusa i piramide.20.21. dJ SI. Stranice omotaca piramide seku valjak po elipsama. Nalaze se na pravama koje predstavljaju spojnice sa vrhom V tacaka na stranicama bazisa piramide. . Zbog toga drugu projekciju (izgled) prodome krive lako odredujemo prenoseci ordinalama pojedine tacke preseka sa kruznice u prvoj projekciji na odgovarajuce ivice u drugoj projekciji. A ( B F. izgled. BS. 2. 3. Sirina razvijenog ornotaca odgovara visini oblice. Ove tacke se sa kruznice k' podizu ordinalama u drugu proj ekciju na odgovarajuce visine E. BCV..

au razvijenoj mrezi ostaju delovi kruznice cije poluprecnike uzimamo iz prve projekcije.prava velicina u drugoj projekciji. 16) na sredini stranica prizrne i rnedutacke ria krivama preseka (5 .21 .jedne visine stranice i jedne bilo koje presecnice po stranici na kojoj se nalazi neka od medutacaka prod orne krive 5 . Tu su tacke 1".12. B". Najvise tacke i medutacke dobijaju se pomocu opisanih kruznica kroz te tacke u prvoj projekciji i njihovog prenosenja na loptu u drugoj projekciji. c Sf. C" i D" .delovima kruznica.Prodor prave piramide i rotacionog zarubljenog konusa 70 71 . 14. Razvijena mreza omotaca sastoji se iz cetiri loptom presecene stranice od bazisnog kvadrata do linije prodora. a odstojanja od bazisa uzimaju se iz druge projekcije.' Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela Zarnrezu piramide potrebno je naci pravu velicinujedne ivice piramide. D odmerava se polozaj tacaka prodome linije uzimanjem njihovog polozaja iz prve projekcije.i. Vertikalna osovina kvadratne prave prizme prolazi kroz centar (S) polulopte (sl.22). C. Ivice piramide. C i D."'" " I"'C"~ . najvise tacke preseka (13. Linije prodora kruznice su na ravnima omotaca. Na pravcu A.2.4 ivica prizme kroz poluloptu odreduju se pomocu kruga k' koji opisujemo oko osnove kvadrata A'B'C'D' Nalazimo njegovu drugu projekciju na lopti gde se vidi kao tetiva konture polulopte i gde k" sece ivice iz A. ivice prizme izA". Za razvijanje mreze prizme imamo sve elemente a to su: stranice kvadrata (bazisa prizme) prava velicina u prvoj projekciji. Na prave velicine prebacene su odgovarajuce tacke. Prodori 1.2". Stranice omotaca prizme seku loptu po lucima . Mreza omotaca piramide i prodoma kriva konstruisane su kao u prethodnom slucaju.12).3. 3. B. 3. B. gde se krugovi projektuju kao tetive kontume polukruznice lopte. 15. Poluprecnik presecne kruznice jednak je polovini tetive koju odseca vertikalna ravan bocne stranice omotaca prizme u prvoj projekciji. U razvijenoj mrezi crtamo kruzne lukove iz tacaka obelezenih sa OJ kao centara. visine stranica i duzi nakojima su medutacke nadene su rotacijom u pravoj velicini.3" i 4".

A) povlacirno kroz nju u prvoj projekciji kruznicu ciji se centar poklapa sa prvom projekcijom centra lopte.Prodor rotacione oblice kroz poluloptu i mreia oblice 73 . To znaci da ako zelimo da odredimo drugu projekciju neke tacke prod ora (npr. To se u ovom slucaju lako ostvaruje pomocu horizontalnih krugova lopte koji prolaze kroz pojedine tacke prodora. 3. Kriva prodora je prostoma kriva. kojaje dvostruka tacka krive prodora. Da bi odredili i drugu projekciju krive potrebno je pojedinacne tacke naci u drugoj projekciji. SI.23 . Prodomakriva u osnovi (prva projekcijajje odredena. Dvostruka tacka P nalazi se na ekvatoru najvecem krugu lopte.23 prikazan je prodor pravog kruznog valjka i lopte sa centrom u tacki L i poluprecnika R. 3.22 .Prodor prave prizme kroz poluloptu 72 SI. Oblica i lopta stavljene su u takav rnedusobni polozaj da oblica pri prodiranju kroz loptu jednom svojom izvodnicom (p) sarno dodiruje loptu u tacki (P). Visina toga kruga odreduje se prenosenjern ordinalarna precnika kruga kroz A' na konturu lopte u drugoj projekciji. Prodornakrivaje na omotacu valjka koji se ceo projektuje kao bazisna kruznica. U prvoj projekciji to je one mesto gde se dodiruju prve projekcije lopte i oblice (najveci krug lopte i prva projekcija oblice).Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela Prodor lopte i oblice Na s1. 3.

Limarski radovi U drugoj projekciji kroz krug A se vidi kao duz - tetiva druge konture lopte. Gde ta tetiva sece izvodnicu tu je njen prodor kroz loptu - tacka KY2 i KY4 - tacke gde izvodnica A ulazi i izlazi iz lopte. Na isti nacin se moze naci bilo koja tacka prodome krive. Razvijanje mreze oblice izvrseno je u visini druge projekcije gde su izvodnice u pravoj velicini, Polozaj pojedinih izvodnica na rnrezi pre net j e na razvij eni obin: bazisa oblice sa projekcije bazisnog kruga. Tacke prodora se same translatorno pomere 1Z druge projekcije na odgovarajuce izvodnice. Kad se tako dobijene tacke prod ora povezu dobija se kriva - kontura linije prod ora lopte i oblice. Na mrezi se pojavi "rupa". To je onaj deo kojije lopta "ostetila" zadiranjem u oblicu. Na s1. 3.23b dataje kosa projekcija lopte i oblice iprincip odredivanja linije prodora. Na s1. 3.24 rnedusobno se prodiru prava kupa i lopta sa centrom u L. Da bi odredili pojedine tacke prodorne krive dovoljno je oba tela seci horizontalnim ravnima. Ti preseci ce biti krugovi u prvoj projekciji sa centrima koji se poklapaju sa V' i L', a precnici se odreduju u drug oj projekciji - od jedne do druge kontume izvodnice konusa i tetiva kontumog kruga lopte. Ti krugovi se seku u prvoj projekciji, pa su njihovi preseci dye tacke prodorne krive. Kako je odredena tacka P - dvostruka tacka - "petlja" krive prikazano je u prvoj projekciji uvodenjem novih projekcija, gde se konus i lopta vide u pogodnom polozaju iz koga se direktnim presecanjem njihovih kontura dobijaju karakteristicne tacke: "najviSa tacka krive(3) i petJja "P"; bilo koja tacka itd,

Medusobni prodori mreie geometrijskih tela Druga projekcija krive nastaje prenosenjem nadenih tacaka ordinalama iz prve projekcije. Mreza konusa je razvijena opisivanjem kruznog luka eiji je poluprecnik prava velicina izvodnice konusa. Podelom bazisa na 8 j ednakih delova na mrezu je preneto 8 izvodnica zajedno sa tackama preseka. Tacke preseka pre prenosenja na mrezu iz druge projekcije horizontalno se nanose na kontumu izvodnicu koja je u pravoj velicini, Pored projekcija i mreze data je i kosa projekcija prod ora lopte i konusa.

Konstrukcija slozenog kolena (prema I. G. REVENKO)
Slozeno koleno savijeno pod pravim uglom, koje se sastoji od cetiri dela prikazano je na sl. 3.25. Rastojanja izmedu vertikalne ihorizontalne ose kolena do osnova iznosi R. Unutrasnji precnik kolenaje D. Na sl. 3.25c prikazani su srednji segmenti koji zajedno sa dva krajnja pri rnontazi forrniraju slozeno koleno. Kao sto se vidi na sl. 3.25c srednji segment slozenog kolenaje valjak, unutrasnjeg precnika D. Leva i desna strana valjka su zakosene. Po osi segment ima oblik kruga precnika D. Po linijama kosog preseka segment ce imati oblik elipse, cija je mala osa jednaka precniku segmenta a velika osa duzini linija kosog preseka segmenta. Krajnji segmenti srnesteni na bokovima, imajujednu stranu zakosenu (elipticnog oblika), a drugu kruznu sa precnikom D. Spojiti zavarivanjem elipsu i krug nije moguce, jer otvori na krajevima vel ike ose mogu biti znacajni, sto zavisi od velicine i broja segmenata. Na s1. 3.25c nacrtana je proj ekcij a gde se segmenti povezuj u po elipsama cilindra. Slozeno (montazno, nabrano) koleno na me stu sjedinjenja sa cevovodom mora da ima osnovu kruznu, tj. prvi segmenti kolena moraju da budu valjci zakoseni sa jedne strane. Broj segmenata nece biti 4 vee 5. Jedan prsten (kariku) presecemo po osi segmenta, sastavimo njegovim kruznim presekom sa bazom slozenog (nabranog) kolena, tj. sa cevovodom. Poduzni savovi segmenata postavljaju se naizmenicno kao sto je pokazano na sl. 3.25c, gde su tackastorn linijom prikazani spojevi na suprotnoj strani kolena. Srednja tri segmenta su istovetna. Krajnji se pri montazi spajaju (sastavljaju) sa suprotne strane od susednog (srednjeg) sava. Drugu projekciju slozenog kolena, radi dobijanja izvodnica razvijene povrsine, konstruiserno po unutrasnjem precniku kolena. Izradu projekcije pocinjemo crtanjem ose na kojoj konstruisemo koleno. Za konstrukciju ose projekcije na kolenu odredujemo graficku duzinu ose prvog segmenta kolena. Zatim konstruisemo pray ugao (sl. 3.25c). Iz vrha 0 opisujemo luk poluprecnika jednakog poluprecniku Rose slozenog kolena. Dobijeni luk, cetvrtina kruga, delimo na cetiri jednaka dela. lz vrha 0 kroz dye tacke A i B na luku povlacimo dye prave koje svojim presecima sa lukom formiraju duzinu ose jednog segmenta (AB). Projekcije slozenog kolena sastoje se od odsecaka pravih linija. Povlaceci kroz krajeve luka segmenta pravu liniju AB, dobijamo odsecak jednak duzini prave ose segmenta II. Dobijenu osu delimo na dva dela od kojih ce svakaAC i CB bitijednaka osi segmenta I kolena (sl, 3.25c). 75

Sf. 3.24 - Prodor rotacionog konusa i lopie i mreia konusa

74

Limarski radovi

Medusobni prodori mreie geometrijskih tela Za konstrukciju ose druge projekcije slozenog kolena (s1. 3.25b) konstruiserno pray ugao i na njegovim stranama kvadrat stranice R. Iz tacaka K i S otvorom sestara duzine ose AC segmenta I slozenog kolena dobijamo tacke Pi L. Dobijene tacke P i Liz centra vrha ugla 0, poluprecnikom ose kolena spajaju se lukom (na s1. 3.25b). Luk je povucen tackastorn linijom. Podelom luka na trijednaka dela i spajanjem tacaka P, Q, R i L pravim linijama, dobijamo izlomljenu osu druge projekcije slozenog kolena sastavljenu od odsecaka prave linije. Konstruisati sve segmente osa nije potrebno. Konstruisu se na osi druge projekcije sarno dva segmenta: donji segment koji ima oblik valjka zakosenog sa jedne strane i segment II, koji ima oblik valjka zakosenog sa dye strane (segmenti oznaceni na s1. 3.25). Segment II konstruisemo na sledeci nacin: osu segmenta RL delimo na dva jednaka na obe strane. Iz tacke T preseka osa

dela, Kroz dobijenu tacku T iz vrha ugla 0, povlacimo pravu liniju kojaje osa simetrije
segmenta II. Osu segmenta RL produzavamo opisujemo kruznicu poluprecnika D12.

(d

Kruznica preseca produzenu osu segmenata u tacka:n;a H i H. Tim poluprecnikom iz tacaka Hi H povlacimo kratke lukove sieve i desne strane i prave tangente na lukove paralelno osi nagiba, Dobijamo dye prave linije CC i C, C,. Produzivsi udesno prave 0, RiO, L do preseka sa pravom CC dobijamo tacke MiN. Prava MN ce biti prava velicina spoljne konture segmenta II.
Povrsina omedana izmedu tacaka F, M, N, G bice projekcija segmenta II ali bez izvodnica. Kruznica sa centrom T podeljenaje dvema osama segmenta na 4 jednaka dela, Svaku cetvrtinu kruga delimo na cetiri dela. Dobijene tacke na kruznici spajamo pravim linijama paralelnim sa osom nagiba RL (segrnenta), Linije seku precnik kruznice i fonniraju na njemu tacke izvodnica, koje prenosimo na precnik osnove projekcije nanet na linij u 0, C. Linije formiraju na projekcij i segmenta izvodnice koje oznacavamo cifrarna (1 ... 16). Tacke izvodnica na donjem zakosenju segmenta (linija GN) spajamo pravim linijama sa tackama prenetim na precnik osnove kolena. Tako forrniramo izvodnice na projekciji segmenta I. Posle toga odredujemo duzinu razvijenog ornotaca kolena po osi simetrije i konstruisemo pravougaonik (s1. 3.25d). Duza strana mu je Dn, a kraca strana jednaka je najduzoj izvodnici segmenta kolena (izvodnica 13). Duzu stranu pravougaonika delimo na 16 jednakih delova, a kroz tacke podele povlacimo prave linije. Povlacimo vecu OSli pravougaonika, kojaje istovremeno i osa razvijene povrsine segrnenta slozenog (nabranog) kolena. Dalje oznacimo izvodnice segmenta kao na sl. 3.25b. Say segmenta ide izvodnicom 1. Posle toga sa projekcije segmenta (s1. 3.25b) prenosimo izvodnice na razvijenu mrezu (sl. 3.25d). Otvorom sestara jednakirn polovini izvodnice 1 iz tacaka ose razvijenog omotaca nagore i nadole nanosimo prave 1, 9, 1. Formirarno tri cele izvodnice sa centrima rasporedenim na osi razvijene rnreze, Analogno prenosimo i druge izvodnice sa projekcije segmenta slozenog kolena na razvijenu mrezu, Dobijene tacke odsecaka povezuju se kontinualnom krivorn koja obrazuje konturu razvijene mreze segmenta II montaznog kolena, Donji segment 1 rnontaznog kolena predstavlja lzvodnice se na razvijenu mrezu prenose sa s1. 3.25b. SL 3.25 - Sloieno koleno savijeno za 90c Obelezavanje nije izvrseno. valjak zakosen sa jedne strane. crteza

(e.

izgled

c

izvodnica segmenta I slozenog kolena na s1. 3.25b radijasnoce

76

77

Limarski radovi Izvodnice su oznacene onim brojevima kojim su oznacene na projekciji segmenta II. Oznacavanje izvodnica razvijene povrsine segmenta I slozenog koJena vrsi se prema sl. 3.25e. Konstruktor mora da nacrta na razvijenim segmentima montaznog kolena izvodnice 13 i 5, koje posle spajanja segmenata koJena moraju da budu sa suprotne strane (s1. 3.25d i e), pa su izvodnice oznacene krsticima i sluze za orjentaciju monteru. Ako je radionickim crtezirna predvideno zavarivanje, pri velikoj debljini zidova kolena pre montaze na segmentima se moraju skinuti rubovi radi zavarivanja. Ostali segmenti razvijene povrsine izraduju se po tim sablonima.

Medusobni prodori mreie geometrijskih tela Razvijenu mrezu ovih segrnenata dobijamo izracunavanjem obima kruga precnika D ( 0= D· IT) i tu duzinu uzirnarno za jednu stranicu pravougaonika cij a je kraca strana jednakazbiru MN + LQ (sl. 3.26c). Na pravougaoniku ucrtamo vecu osu i nanjunaneserno broj.eve sa izvodnicarna sa s1.3.26c. Svaku izvodnicu prenosimo iz dva dela na gomju i donju stranu. Na svirn razvijenim mrezama treba obeleziti izvodnice 5 i 13 zvezdicarna orjentacije pri montazi, jer su to izvodnice sa suprotnih strana segmenta. radi

Razvijanje slozenog kolena

U

obliku slova S

Treba konstruisati koleno u vidu slova S cije su ose na rastojaniu 2R. Unutrasnji precnik kolena je D, a debljina lima 8 . Koleno u vidu slova S sastoji se iz dva kolena izvijena pod pravim uglom. Pocetni segmenti S kolena su kruzni vaJjci zakoseni sajedne strane po elipsi. Duzina ose prvog segmenta 1 dva puta je manja od duzine ose srednjeg segmenta 2. Broj segmenata u kolenuje 10. Srednji segment se sastoji iz dvajednaka dela koji imaju duzine osa jednake duzini ose segmenta 2. Segmenti 1 su polovine srednjeg segmenta, kao sto se vidi na s1. 3.26c. S koleno se sastoji iz dva luka od po 114 kruga ciji je poluprecnik R jednak poluprecniku krivine kolena. Na osnovu toga moze se izracunati duzina ose segmenta 1 po luku koja iznosi 1/9 od cetvrtine kruga ciji je poluprecnik jednak poluprecniku krivine ose kolena [( 2RnJ4) : 9] . Radi dobijanja izvodnica potrebnih za crtanje razvijene mreze segments postupamo na sledeci nacin: kroz proizvoljnu tacku 0 povlacirno horizontalnu liniju OF (sl. 3.26a). Iz tacke podizerno normalu na OF. Nad stranicama pravog ugla konstruiserno kvadrat stranice R. Iz tacke A na horizontalnu stranu kvadrata nanosimo duzinu ose segmenta 1 i dobijamo tacku B. Otvorom sestara jednakim odstojanju BO, iz B iF zasecamo lukove ciji presek daje novi centar 01 poluprecnika kolena, Istim otvorom sestara iz novog centra 0] opisujemo luk - osu slozenog S kolena. Deleci dobijeni luk na 4 jednaka dela dobijamo tacke e, DiE koje povezujemo pravim linijama. To je izlomljena osa slozenog kolena.

°

Ako podelimo duz Be na dva jednaka dela dobijamo tacku P koju spajamo sa centrom 0]. Linije Be i PO] produzene na obe strane su ose segmenta 2 i medusobno su upravne. Posle dobijanja osa segmenata 1 i 2 konstruisemo segmente. Segment 2 je zakosena oblica sa dve strane. Posle konstrukcije segmenata 1 i 2 (sl. 3.26b) crtamo kruznicu iz centra P precnika D i delimo je na 16 jednakih delova pomocu kojih dobijamo izvcdnice oba segmenta sa broj evima 1-16. Razvijanje mreze segmenata 1 i 2 (s1. 3.26 die) obavlja se kao u prethodnom slucaju prenosenj em odgovarajucih velicina sa s1. 3.26b na s1. 3.26 die. Na s1. 3.26c obelezeni su brojevi svakog segmenta kolena. Segmenti 2, 3, 4, 7,8 i 9 su jednaki, Radi konstruisanja mreze segmenta 5 i 6 osu delimo na dvajednaka dela i iz centra podizerno nonnalu. Dobijamo dye ortogonalne ose. Iz centra osa opisujemo kruznicu precnika D koju delimo na 16 jednakih del ova pornocu kojih povlacimo odgovarajuce izvodnice.

Sf. 3.26 - Sloieno koleno

U

obliku slova S

78

79

s1. 3. kad se sema savije za 90° se dobija stvami polozaj osnova kolena i luka koji fonniraju ose segmenata izmedu tacaka 02 i 3. Tetiva i poluprecnik krivine omogucavaju da se konstruise centar krivine 0. 3. Na crtezu je prikazana strelica srnestena desno od izvodnice na 1/5 duzine cetvrtine kruga. Podelorn pravougaonika pravorn povucenom paralelno njegovim osnovama dobijamo opstu osu simetrije segmenta.27h prikazano je kako se pravi skup elemenata kolena. Duzina 1/5 dela cetvrtine kruga iznosice (D. Razvijanje slozenog kolena izvijenog po dva pravca Izgled (druga projekcija) kolena prikazanje na sl. Sada konstruiserno projekciju segmenta u nagnutom polozaju. gornja kontura ide po redu brojeva gomje elipse projekcije sa sl. 3.26b.14) i sirine jednake duzini najvece izvodnice. 3.:u stranu. 3.27a i oznacavamo je na sl. Stranicu pravougaonika podelimo na 16 jednakih delova. Poluprecnik krivine ose kolena graficki se odreduje iz pravouglog trougla PC03. Iz tacke Akao temena ugla povlaci se luk proizvoljnog poluprecnika koji preseca AP i AQ i formira ugao PAQ (ug11Oskretanja prvog segmentajednak luku PQ). Kao rezultat se javlja gomje kontura segmenta.27f.14. a unutrasnji precnik poprecnog preseka kolenaje D. Izvodnice sa sl. 3. Kroz dobijene dye tacke C i DI po luku povlacimo pravu liniju i delimo duz CID1 na dvajednaka dela sa sredinom u tacki T.27c..IV dobijamo segment sa izvodnicama u pravoj velicini.27g. sve dimenzije segmenta konstruisanog na sl. 3. Konstruisemo pravougaonik duzine CD • 3.27e) i spajamo ih pravama. F . 3~27d i sesti segment stoji osama kako je prikazan na gomjoj kruznici. konstruisemo oblicu koja ce imati oblik pravougaonika I. Iz tacke 01 konstruiserno normalu na pravu 0IQ] .27g).27b.27a) isto kao sto je to uradeno na sl. Ako od zavarenih 6 segmenata jedan ostal_l~ na mestu. 3.27a) n~ sled~Ci nac!n: na produzetku ose b . Numeracija izvodnica je kao na sl. Poluprecnik krivine kolenaje R. Duzina izvodnica (sl. 3.E. Istim otvorom sestara iz centra opisujemo luk od tacke A] do G] . Na tom crtezu sa dva krstica oznacena je najveca izvodnica 5 i jednim krsticem oznacena je izvodnica 13. E . = Rl2 i 03C = R. iz tacke TI (presek osa pravougaonika na sl. jer je drugi pregib kolena napravlj~n u le.27f. 3.b sa lukom oznacimo slovom PI (sl.27h. Jedna cetvrtina donjeg kruga razvijene projekcije podeljenaje na 5 jednakih delova. Prvo se konstruise projekcija segmenta sa izvodnicama (sl.D. II. 3. Prvi sezment na razvijenoj projekciji (sl.27 g) bice nesto veca od izvodnica na sl. Za konstrukciju donje kont~re razvijene povrsine segmenta otvorom sestara prenosimo celu duzinu svake izvodnice na razvijenoj povrsi. a hipotenuza P03 = ~(R/2 )2 + R 2 = R/2J5 je trazeni Tetiva 020} = RJ3 se dobija iz pravouglog trougla u kome je: A103 = R i GIO} = R2. 3. C . Slika se konstruise radi dobijanja najkrace izvodnice. Oslanjajuci se na raspolozive podatke. III.27d: kroz sredinu spojnice 0203 povucena je horizontalna linija oko koje. Duz CID] je duzina ose segmenta kolena. qP ° Katete su PC poluprecnik. kao produzetak ose A . 3.B (ose prvog segmenta) iz tacke A povucena je horizontalna prava A . 3. 3.27a menjaju se izuzev najkrace izvodnice MN i ugla skretanja. 3. 3. 3. Na sl. Na projekciji segmenta kolena odrede se tacke pojedinih izvodnica na unutrasnjern precniku. Nagibnu osu segmenta 01QI konstruisemo saglasno sa dobijenim uglom (Iuk n~ sl. Osa kolenaje sastavljena od 6 odsecaka A . odredivanja tacaka pojedinih izvodnica na precniku segmenta i odredivanja ugla skretanja prvog segmenta. Duzina ose DIC1 segmenta naneta je na projekciju sa dva odsecka na krajnjim izvodnicama projekcije C2D2 sa leve i desne strane. Koleno se sastoji od 6 segrnenata. S obzirom da se osa kolena savija po dva pravca. Radi odredivanja ugla skretanja odsecka A . 3. Sieve strane projekcije oblice na pravu T . a iz njega prava velicina luka ose slozenog kolena izvijenog po dva pravca. da bi dobili segment nagnut po dva pravca. a ostalih 5 segmenata skupiti ne po centrima nego sva~i seg~ent pre~estltl od centra udesno za 115 dela cetvrtine kruga koleno ce se okrenuti zavojno za 90 . Zatim. Najmanju ordinatu M2N2 nanesemo na osu projekcije sa vidne strane a najvecu izvodnicu nanosimo na osu projekcije sa suprotne strane. Poluprecnik i tetiva ose kolena mogu se odrediti grafickim i analitickim putem.Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela izvodnice MN sa projekcije na sl. 3.27h razvijenih segrnenata rastojanje od izvodnice S do strelice iznosi 6.Q.G. Zatim odredujemo duzinu razvijenog pravougaonika 0= D • 3. Dobijeni luk ose kolena podeljen je na 6 jednakih delova prema broju segmenata kolena.27e slovima MIN]. 3. Analogno nanosimo preostalih 15 .izvodnica od 2 do 16.B.11 nanosimo duzini najmanje ° kolena (R N2) iz krajnjih tacaka A i G ° 80 81 . Kao posledica toga se formira neprekidno (kontinualno) sloze~o koleno izvijeno u.C. 3.27a) opisemo luk. Tako se form ira cela razvijena povrsina segmenta slozenog kolena izvijenog po dva pravca. IV (sl.27h). slozeno koleno pomerice se zavojno za 90°. 3. 3. Povecavanjern izvodnica segmenta. Prernestajuci 5 segmenata pri montazi po 6.pravu velicinu ose kolena izvijenog u dva pravca.27h. 3.B prvog segmenta kolena.27d.27d) stoj i svojim osama tako kako je pnkazano na s1.27e). za konstrukciju segmenta kolena savijenog u dva pravca imamo sledece podatke: tacke izvodnica segmenta projektovanih na unutrasnji precnik. 3. U produzetku ose konstruisemo novu projekciju kao sto se vidi na sl. 3. B . Duzine izvodnica segmenta kolena izvijenog u dva pravca mogu se odrediti kad bude poznata duzina ose kolena i nj en poluprecnik krivine koristeci se semcm prikazanom na sl.b uzmemo tacku 01 (sl.7tl4)/5=~.F. Prema tome na . dva pravca. Linij aX . Otvorom sestara od ose Ql do gornje tacke izvodnice 1 prenosimo na razvijenu mrezu zasecanjem sarno na gornJu stranu od ose. Spajanjem tacaka MP1 i NIC1 pravama produzenim nadesno do preseka sa stranom kvadrata III .27e na projekciju na sl. Razv~~ena povrsina (sl.27g) lZ koje poluprecnikom jednakim AP (sl.Z je nagibna osa segmenta prema pravoj O. Krajnje tacke oznacimo slovima CI i D]. Tacke koje imamo na precniku projekcije prenosimo na gomje i donje precnike oblice (sl. Radi toga otvorom sestara jednakim poluprecniku zacrtamo lukove Ciji presek daje centar ° ose kolena. 3. duzinu ose segmenta i duzinu najmanje izvodnice. Tacku preseka ose b . povecava se ukupna duzina kolena po osi. Mere nanosimo tako sto sredinu najmanje ordinate postavimo na osu simetrije segmenta. Isto tako prenosimo ostale izvodnice sa projekcije na sl. QJ . a osnova (prva projekcija) prikazanaje na sl.27g prenosimo na razvijenu mrezu segmenta na sl. obrazuje levo koleno.Pi prava A .27f sa koje se prenose krajnje tacke horizontalnim pravama na novu projekciju. Prema tome.27e) nanosimo navise i nanize mere TC1 i TDI sa sl. 0 . Prema tome. 3. Iz tacke p] otvorom sestara jednakim luku PQ dobijamo tacku Q1 koju spajamo sa tackorn OJ . Koleno je levo.

a ordinatu 5 levog kolena na izvodnicu 13. 3. 3. Na s1.27 pri cemu ce gornje koleno biti levo. Konstrukcija razvijene mreze desnog kolena izvodi se prenosenjem izvodnica sa razvijene mreze levog kolena kao sto je prikazano na s1. 3. a na sl. Nagib projekcije jednak je luku Be ugla nagiba ose segmenta 1. Analogno se prenose i ostale izvodnice. koja se sastoji od dva segmenta: levog i desnog. Iz osnove (prve projekcije) vidi se da je rastojanje izmedu osa prirubnica takode 2R.27g. 3. Projekciju segmenata. 3.Limarski radovi Slika 3.29g konstruisana je projekcija izgleda sleva oblika koji je prikazan na s1. 3. 3. 3. Segmenti se medusobno povezuju gomjim osnovama sa donjim osnovama. 3.29h na razvijenu mrezu levog kolena izvodi se isto kao sro je radeno na s1.28c konstruisana je projekcija radi odredivanja najmanje izvodnice. Na s1. Prirubnice osnove kolena smestene su na dye ose cije je medusobno rastojanje 2R.28d konstruisana je razvijena projekcija za odredivanje poluprecnika kolena i duzine tetiva koje obmotavaju luk ose kolena. radi odredivanja izvodnica za razvijenu mrezu. Prenosenje izvodnica sa projekcije na s1.29h konstruisan je segment kolena na osnovu najmanje izvodnice i izvodnice ose segmenta.30a i b prikazan je izgled (druga projekcija) i osnova (prva projekcija) kolena u obliku slova S izvijenog u dva pravca. Razvijanje kolena u obliku slova S izvijenog u dva pravca Na s1. Koleno se sastoji iz 6 segmenata.Konstrukcija i razvijanje sloienog kolena izvijenog 82 11 dva pravca . 3. Svako od ovih kolena sastoji se iz 6 segmenata. Na osi b . konstruisemo na osnovu unutrasnjeg precnika kolena. Montaza segmenata se vrs] postavljanjem izvodnice na strelicu nizeg segmenta. Na sl. Slozeno koleno izvijeno po dva pravca pravi se od sest segmenata.28e konstruisana je projekcija radi odredivanja duzine izvodnica po osi segmenata kolena. 29k prikazano je kako se formira potpuni sastav kolena.b (sl. Na s1. Medusobni prador. 3. mreie geometrijskih tela Na oznacene segmente projektant mora da nacrta izvodnicu 5 i desno od nje strelicu na rastojanju 1/5 dela eetvrtine kruznice (strelicaje neophodna monteru radi orjentacije.291. Na s1. 29 i konstruisane su razvijene mreze levog i desnog dela kolena. izvodnicu 13 levog kolena prenosimo na izvodnicu 5. 3.29f sa izvodnicama i konturom segmenta. 3. gde segment 5 desnog kolena spaja se sa segmentom 6 desnog kolena koje pripada srednjem pojasu. 3. Detalji sest segmenata slozenog kolena izvijenog po dva pravca bice levi i istovetni.29h) konstruisana je nagnuta projekcija segrnenta prikazanog na prethodnoj slici. Poluprecnik kolena u ravni je R. 3.27h vidi se da se savovi segmenta slozenog kolena rasporeduju sa leve strane po zavojnici. a donje desno. Rastojanje medu savovima susednih segmenata bice 115 dela duzine cetvrtine kruznice razvijenog kolena izvijenog po dva pravca. Spajanje segmenata izvodi se uz smicanje izvodnica sa segmenta 5 za peti deo cetvrtine 83 Sl.27c prikazuje da se pri montazi slozenog kolena prvi segment postavlja se donjom osnovom na prirubnicu. a unutrasnji precnik je D. Na sl. Pri montazi slozenog kolena spajaj u se gomje osnove jednog segmenta sa donjim osnovama sledeceg segmenta. tacaka izvodnica na precniku i ugla nagiba prvog segmenta. Prenosenje izvodnice na desno koleno vrsi se otvorom sestara sa pravom velicinom svake izvodnice: npr.27 . 3. Fonnira se razvijena mreza desnog kolena i razvijena rnreza srednjeg pojasa S kolena. Na sl. Slozeno S koleno sastoji se iz dva kolena prikazana na s1.

29 . a od njega na desnu stranu razmestaju se sledeci savovi segmenata na rastojanju SL 3.Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela kruznice kolena po zavojnici. On se razvija iz ceJog lista. 3.Konstrukcija sloienog kolena u obliku slova S izvijenog u dva pravca Na izgledu (druga projekcija) na sl. Poduzni say valjka srednjeg pojasa u sastavljanorn kolenu postavJja se nesto udesno. 3.30a izvrsena je numeracija svakog segmenta i oznake levog i desnog kolena. I i) I Sl.Razvijanje segmenata sloienog kolena izvijenog u dva pravca 84 II obliku slova S 85 . 28 . Srednji pojas se sastoji iz dva dela: segmenta 6 desnog kolena i segmenta 61evog koJena. Srednji pojas izmedu delova nema sava. Segment 5 levog kolena spaja se strelicom sa izvodnicom 5 leve strane srednjeg pojasa (segmenta 6). Za krojenje lima za slozeno koleno izvijeno u dva pravca treba izraditi dva sablona: razvijeni ornotac srednjeg pojasa i razvijenu rnrezu levog segmenta. I· . petine cetvrtog dela kruzne osnove kolena.

e. II.3. Normale na osu kroz te tacke su izvodnice segmenta II. dobijamo sve ostale segmente kolena (1. f. Razvijene mreze ornotaca segmenata prikazane su na s1. Iz temena KiP na vertikalnu i horizontalnu stranicu kvadrata nanosimo duz AC = AB/2 (sl.31c) i nanosenja normale na razvijenu liniju obima mreze osnove segmenta u odgovarajucim tackama. Otvorom sestara zahvata se polovina izvodnice od ose simetrije segmenta do zakosenja i prenosi nagore i nadole od odgovarajucih numerisanih tacaka na razvijenom obimu kruznog preseka segmenta. R. & i h. 3.31a prikazanaje projekcija trokraka . IV. L. Mreze su dobijene tako sto su razvijeni ornotaci po obimu kruznog preseka (0 Dzr ) . K sa centrom 0. Deo projekcije segmenata koji "pripada" drugom kolenu iscrtanje isprekidanim linijama. Konstruisanje izvodnica pojedinih segmenata izvodi se na sledeci nacin: Na s1. M. nacrtanje pray ugao.31c) i dobijamo tacke M i Q.30 . 3. LiM spajamo sa centrom 1. cetvrtina kruga poluprecnika R i podeljen na cetiri dela. Izvodnica 5 je najmanja. a izvodnica 13 je najveca. Kraci trokraka sastavljeni su ad 5 segmenata od kojih su prvi i peti krajnji polusegmenti prave oblice sa kruznom osnovom zakosene sajedne strane. 3. 3. Dobijeni kruzni luk delimo na tri dela i tacke Q.31 b. 3. Q. Normale na razvijene obime kruznih preseka u pojedinim tackama su odgovarajuce izvodnice. Tacke Ai B spojene su tetivomkoju tacka C deli na dvajednaka dela. 3. 3. = Mreza prikazana na s1. Kontura se dobija uzimanjem u otvor sestara izvodnica sa projekcije prvog segmenta (s1. R. Tacke M i Q spajamo kruznim lukom poluprecnika 0JQ = OjM .16. Prava kroz 0ICI i tetiva QR su ortogonalne ose simetrije segmenata (II). 3. III. Oblik preseka segmenata po zakosenju su elipse po kojima se segmenti medusobno spajaju zavarivanjem iIi lemljenjem. Unutrasnji precnik D istije kao precnik oba kraka cije osovine irnaju poluprecnik krivine R.Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela Razvijanje trokraka nastalog od dva slozena kolena Na s1. Spajanjem dobijenih tacaka formira se kontura razvijenog ornotaca.31d je razvijen prvi polusegment.31f dobija se na isti nacin kao segment II s tim sto 5U izvodnice 10-16 krace zbog toga sto ovaj segment zadire u odgovarajuci segment 87 86 . Ucrtana kruznicaje oboreni normalni presek segmenata po osi 0ICI.31 d.16. ° Oko tacke CJ kao centra opisujemo kruznicu precnika D. Tako dobijamo projekciju srednjeg segmenta (II.racve nastale od dva slozena kolena koja skrecu pod pravim uglom iz zajednickog cevnog dovoda.31c. 3. V). Na istoj slici spajajuci sve tacke P.Dve projekcije sloienog kolena U obliku slova S izvijenog u dva pravca sa aksonometrijom prstenova Srednji segment III razvijen na sl.31e je razvijena mreza celog srednjeg segmenta II. III. V) od kojih su 1 i V krajnji polusegmenti. Tacka CI je na sredini tetive QR. Iz tacke OJ kao jednog temena konstruisemo kvadrat stranice R. Kroz tacke preseka kruznice sa osom segmenata kroz 0ICI povlacimo tangente na ucrtanukruznicu do preseka sa pravama kroz 0l-Q i 0l-R . S obzirom da se linija zadora dva kolena u projekciji vidi kao prava moze se ucrtati u 51. Ostvarena je prenosenjem izvodnica sa projekcije segmenta II na sl.31c i tako dobiti granica do koje se prostiru pojedini segmenti i po kojoj se povezuju sa cdgovarajucirn segmentima drugog kolena. Delimo je na 16 jednakih delova cije pojedine tacke prenosimo na osu i numeriserno ih od I . sa podelom na 16 delova numerisanih od 1 . VI. Na sl. Tako smo dobili duzinu ose jednog segmenta slozenog kolena. Srednji segrnenti su prave oblice sa kruznom osnovom unutrasnjeg precnika D zakosene sa dye strane. SL 3.

Na produzetku strane OJ odmeravamo precnik d male osnove kolena.!J. a duz BC je druga projekcija kruznice gomjeg bazisa. 3.VIII. Sve mere izvodnica prenose se sa sl. Polusegrnent IV razvijen je na s1. Razvijeni omotac polusegmenta V predstavlja povrsinu koja pripadajednim delom kolenu A a drugim delom kolenu B. Na razvijenoj mrezi se zbog toga pojavljuje isecak ogranicen linijom VIII . H. 3.Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela drugog kolena. Izgled konusnog kolena konstruise se na sledeci nacin: prvo konstruisemo pray ugao sa tackom 0 kao temenom. Sa izvodnice 9 zasecanjem lukova dobija se tacka VIII sajednog i drugog kraja razvijenog omotaca. DuzAD je druga projekcija kruznice donjeg bazisa. C. Donji bazis delimo direktno u prvoj projekciji. odstojanje 6"-6 i nanoseci ga na ordinalu iznad i ispod ose simetrije A'C' i dobijamo tacke 6' i 12'. Razvijanje mreze slozenog konusnog kolena Slika 3. G. odatle se vrate na oboreni krug gde se otvorom sestara meri odstojanje 9 . E. C. F. Gornji i donji bazis delimo prvo na cetiri a potom na 16 jednakih delova. H.VIII i 1 . Tacku C dobijamo u preseku lukova iz tacke B otvorom sestara BC i iz D otvorom sestara DC. Nj ihova udaljenja od izvodnica 9 i 1nalaze se tako 5tOse pronadu njihove izvodnice na osi simetrije projekcije segmenta. D. 0 Sf. Navedene trougaone povrsine se nanose na mrezu sa projekcije segmenata (s1. J. Osa kolena je povucena iz centra O2 koji je dobijen na isti nacin kao 0]. B.31 .. I. a temena B i C dobijamo presekom lukova ciji su poluprecnici dijagonala DB i stranica AB. Opisani kruzni luk preseci ce prave OC. 3.. G. Poluprecnikom R opisujemo luk do preseka sa stranama ugla. E i G. Dobijeni luk delimo na cetiri jednaka dela. C. npr. Dobijena linija je granica spajanja tih segmenata. Mreza predstavlja llZU polovinu srednjeg segmenta IV llZ dodatak dye trougaone povrsine MLVIII. Iz dobijenih tacaka A i I na stranama pravog ugla otvorom sestara jednakim OA povlacirno dva luka ciji presek daje tacku 0] iz koje kao centra opisujemo luk do preseka sa stranama pravog ugla. F. B.VIII i nanosi na razvijeni obim kruznog preseka od tacaka 9 i 1. a gornji u oborenom polozaju u drugoj projekciji i prenosimo tacke podele u prvu projekciju odmeravajuci. OF i OH u tackama B. 3.31 g.Konstrukcija i razvijanje mreie frob-aka sastavljenog od dva sloiena kolena savijena za 90°Cfj 88 89 .31c. Donji bazis je u prvoj projekciji krug a gomji elipsa. H fonniramo izgled cetiri karike konusnog slozenog kolena. BC . Iz vrha 0 kroz tacke D. E. Tacke VIII se nalaze na konturi razvijenog omotaca. koje nastaju nad kruznirn osnovama koje se projektuju u izgledu kao precnici AD. Da bi se moglo pristupiti konstrukciji razvijene mreze svake karike potrebno je konstruisati njihove prve i druge projekcije. Spajanjem dobijenih tacaka medusobno nastaje druga projekcija karike ABCD. Izraduje se iz jednog komada cija se kontuma kriva spaja sa segmentima IV simetricno u odnosu na izvodnicu 9. Povezujuci medusobno tacke A. F.31c) uzimanjern U otvor sestara duzina MVIII i LVIII. Drugu projekciju karike ABCD prenosimo iz izgleda naslanjanjem precnika AD na horizontalnu liniju.32a prikazuje izgled konusnog slozenog kolena koje se sastoji od cetiri prstena. J na luku povlacimo linije. Na produzetku strane OD odmeravamo precnik D. Na razvijenim omotacirna obavezno ucrtati i oznaciti izvodnice 5 i 13 radi orjentacije pri montazi.

x cetvorouglova BCFE.Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela Na isti nacin konstruisane su j prva i druga projekcija segmenata B. 3.Razvijena mreia. aksonometrija kolena iprstenova SI. Prve projekcije gomjih i donjih bazisa konstruisane su i podeljene na 16 jednakih delova kao u prethodnorn segmentu.32 .33 . 3. 3. 9 f) SI.Konstrukcija i razvijanje mreie sloienog konusnog kolena 90 91 . prenosenjem sa sl. C i D.32a na horizontalu x . EFHG i GRJI.

u odmeren je po osi S2 gde je L2 V1 ::::: 2 . Tacke prodorne krive nanose se sa prave velicine konture konusa na odgovarajuce izvodnice na mrezi. Presek prvog i drugog konusa je ponovo SI. Razvijene mreze ornotaca su simetricne u odnosu na izvodnice 1 . 1) iz druge projekcije. Prvi i peti segment su delovi cevovoda. Presek lukova daje tacku 2. koja se u projekciji vidi kao duz C . Vrh V1 konusa odmerenje po osi s1. Segment II rastavljen je po izvodnici 1. ••• L4• To su centri pomocnih lopti up1~a~l~ u s~sedne segmente.33e i f prikazanaje kosa projekcija slozenog konusnog kolena u celini i rastavljenog na pojedine prstenove. su ravnomerno podelom II oborenog bazisnog kruga Prave velicine stranica cetvorouglova koje pripadaju konturi ornotaca segmenta uzimaju se sa prave velicine donjeg bazisa (prva prajekcija) i iz oborenog kruga gornjeg bazisa u drugoj projekciji.9 od kojih i pocinju konstrukcije razvijanja omotaca.32a2 pocinje povlacenjem izvodnice 1 . 34 . Spojnice podeonih tacaka su ose konusnih segmenata. Iz gomje tacke 1 zasecamo lukove otvorom sestara u koji je uzeta sesnaestina obima kruga gomjeg bazisa iz oborenog polozaja u drugoj projekciji. 3. a vrh V. Istim grafickim postupkom konstruisani su segmenti III i IV. Spojnica tacaka na horizontali i vertikali je prava velicina izvodnice 1-1. B. Dijagonale u cetvorouglu spajaju suprotna temena. 3. Izvucene su isprekidanom Medusobni prodori mreie geometrijskih tela elipsa.1 i 9 . Tangente na loptu su konturne izvodnice konusa koji se sa oblicom sece po elipsi. Poluprecnik krivine ose kolena je R.Limarski radovi 5 obzirom da su vrhovi zarubljenih konusa segmenata A. Tako je ogranicena kontura segmenta cetvorouglom ABCD. linijom (npr. 3. Isti graficki postupak se izvodi za konstrukciju sva cetiri segmenta.34 konstruisano je slozeno konusno koleno koje povezuje dva cevna voda ciji su precnici Did.lz vrha V1 povlacimo tangente na loptu L1.D. Vrh V2 konusa u drugom ~oloza.Konstrukxija i razvijanje mreie ko/ena sastavljenog ad delova rotacionog konusa Mreza konusnih segmenata dobija se razvijanjem omotaca rotacionog konusa povlaceci iz usvojene tacke vrha V luk koji predstavlja rektifikovani obim bazisa konusa sa dvanaest ravnomerno rasporedenih izvodnica.2') u prvoj projekciji i u pravoj velicini.2 i to na levu i desnu stranu iz donje tacke 1 povlacimo luk otvorom sestara 1-2 uzet sa kruga donjeg bazisa u prvoj projekciji. Pet segmenata kolena se nadovezuju po elipsama.1. mreze ornotaca cerno konstruisati metod om nalazenja pravih velicina izvodnica i dijagonala u cetvorouglima Kojima je mreza podeljena na sesnaestine. 1z donjih tacaka 2 (u otvoru sestara je prava velicina izvodnice 2-2) zasecamo lukove. Tangente L2V na [optu L2 su konturne lzvodmce konusa. 93 92 . l ' -I '). Ugao skretanjaje podeljen na tri jednaka dela. 3. Iz gornje tacke 1 zasecamo luk poluprecnika prave velicine dijagonale 1 . I tako redom do tacaka 9 na izvodnici 9sa leve i desne strane mreze ornotaca segmenta A. Prave velicine izvodnica (izvucene punom linijom) nalaze se tako 5to se na vertikalu nanose visine tacaka (npr. Na sl. l' . Segmenti su delovi istog konusa ciji je bazis krug k. Izvodnice konusa rasporedene k na 12 jednakih delova.5 obzirom da prstenovi imaju ravan simetrije i obelezavanje tacaka je izvedeno kao shka u ogledalu: svakom broju odgovara isti broj na sirnetricnoj izvodnici. ana horizontalu duzina prve projekcije izvodnice (npr. . Konstrukcija mreze na sl. . Razvijanje slozenog kolena sastavljenog od delova rotacionog konusa Na sl. Presek lukova daje gornje tacke 2 na !iniji prodora segmenata Ai B. Prvu loptu sa centrom u L1 dodiruje oblica precnika D (isti precmk ima 1 lopta). Koleno skrece pod uglom 90° . Lopta L2 konstruise se kao dodirni krug na kontume izvodnice konusa iz V. Ta~ke preseka osa segmenata obelezene su sa LI'L2. C i D daleko van crteza.i.

TIl. Poluprecnikom male kruznice uzete iz prve projekcije opisujemo kruznicu u krajnjim tackarna S razvijenog lista segmenta i dobijamo zavrsne kruzne segmente za severni i juzni pollopte.. One predstavljaju prave velicine sirine segmenata. a sirine lista segmenata 1 .z u tacki 0". Ostale tacke II. iii radi ustede prostora na istoj mrezi s tim da se otvaraju po izvodnicama sa suprotne strane konusa.2. Izmerena duzina linije po luku iz druge projekcije udvostruci se i nanese na pravu .0'. 3. au drugoj projekciji ona lezi na najvecern precniku polulopte.. 2 .x.. nalaze se na precnicima manjih krugova u zavisnosti od njihovih brojeva.-.8.. Na isti nacin iz prve u drugu projekciju prenosimo tacke II. 7. II". Lopta ce se tako sastojati iz 16 listova (segmenata i dva kruga). 8. Kruznice u prvoj projekciji delimo dvema osama kroz 0' na cetiri jednaka dela.---------·--·I---·-.... Tacke podele rnedusobno spajamo horizontalnim linijama .~O_· ~-'!-- -~-.) Mreze omotaca pojedinih segmenata mogu se razviti na posebnim mrezama konusa ciji su deo.Tako dobijamo tacku T". 94 eLJ Sf.2. l) Dobijene duzi su osam precnika krugova na raznim visinama polulopte koji se u prvoj projekciji vide kao kruznice ciji se centri poklapaju sa 0'.2 itd. Poluprecnikorn r opisujemo polukrug i delimo ga na 16 jednakih delova. U drug oj projekciji kontura polulopte je polukrug poluprecnika r podeljen na 16 jednakih delova i pretvoren u mnogougao. Dobijene tacke spojimo i dobijamo konturu segmenta lopte.35 prikazana je prva i druga projekcija polulopte. Listovi se kroje prema sablonu. Sve tacke segmentakoje leze na kruznirn Iukovima spajamo pravim linijarna. 3. segment III po izvodnici 7. Ukupna duzina te konture pocev od tacke S preko tacaka 1. II itd.-I ~. Na primer.. Zatim graficki odredujemo pravu velicinu linije koja prolazi kroz sredine sirina segmenata.. 7 . .7 i 8 .---r ----.35 ..2. Na taj nacin formira se u drugoj proj ekciji sa jedne strane polulopte 8 tacaka (I" II" III" IV" V" VI" VII" VIII").1. uzimaju se iz prve projekcije i nanose na normale iz tacaka 1. . U prvoj projekciji tacka I' je sredina najvece sirine lista segmenta lopte.Konstrukcija i razvijanje lopte sastavljanje od segmenata 95 .x i to iz centra O"...3.Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela c.--. S iznosi rn kao polovina obima najveceg kruga lopte. Razvij ene mreze segmenata okrenute za 180 uklapaju se jedna u drugu. Otvorom sestara jednakim rastojanju od centra 0' do I' prenosimo na poluprecnik polulopte u drugoj projekciji koji se poklapa sa osom x . Radi konstrukcije druge projekcije polulopte povlaci se prava x . na razvijenoj srednjoj liniji uzimaju se sa krive I".x i na nju upravna prava y.paralelnim sa osom . IV .3 .. . a segment IV ponovo po izvodnici 1. 3. 0 Konstrukcija i razvijanje mreze lopte Na sl. tako da se mogu izrezati 1Z komada lima bez otpadaka. III itd. 3. III" itd. U prvoj projekciji to je linija T . Tako formiramo prvu projekciju sesnaestine dela lopte.razvijenu srednju liniju segmenta (sl. Podeone tacke oznacene brojevima 1-1 spajamo sa centrom 0'. Jedan od tih delova podelimo na jos cetiri jednaka dela i ako dobijamo jednu sesnaestinu prve projekcije lopte. segment II rastavljen je po izvodnici 1. koje spajamo kontinualnom krivom linijom koja predstavlja pravu velicinu srednje linije razvijenog lista segmenta.--. -------y - -+~X~ x.35c).3. . .. Rastojanja tacaka I. -----' ·· X~~ .. VTI i VIII kojima su obelezene sredine duzi 2 .

Iz centra 0 opisujemo polukrug precnika D. Tako smo potpuno ogranicili prvi segment Iopte slozene od delova konusa. 3.36. Na mestu gde cemo konstruisati drugu projekciju polulopte povlacimo iz centra 0 dye uzajamno ortogonalne ose xi z. (koja se u ovom slucaju nalazi van crteza) otvorom sestara V.0 iz tacke V. (precnik polulopte) i D2• Treba odrediti kontumu izvodnicu ovog i njen presek sa osom radi odredivanja vrha D. Dobijamo pravu velicinu izvodnice konusa VIA potrebnu za konstrukciju razvijene mreze prvog segmenta (1) lopte sastavljene od zarubljenih konusa.A (prava velicina izvodnice konusa 1) opise se Iuk.6 i 7 odredujemo grafickim putem . Da bi dobiIi razvijenu liniju obi rna gomjeg bazisa drugog konusa. projekcije predmeta se konstruisu rnereci dirnenzije do neutralne ose.5.D2 H _ D. Na ucrtanom izgledu (drugoj projekciji) polulopte treba upisati velicine precnika bazisa konusa i velicine rastojanja medu njima.3. Ostale izvodnice konusa 2. Iz istog centra V. IZ vrha V2 povlacimo luk poluprecnika V2E do preseka sa spojnicom DV2 gde dobijamo tacke F i potpuno ogranicen segment 2.D mozerno preneti na drugu liniju D . S obzirom da je duzina razvijenog obima drugog konusa jednaka obimu gornjeg bazisa prvog vee razvijenog konusa. i delimo ga na 16 j ednakih del ova. Ukoliko limovi od kojih se fonnira lopta imaju odredenu debljinu. Za konstrukciju ostalih segmenata postupak je isti.!L _ hI - D . Odmeravamo ih na jednu i drugu stranu od preseka luka sa os om 0 . Podeone tacke spaj amo horizontalnim linij ama paralelnim osi x i dobijamo 8 paralelnih tetiva koje su prave velicine precnika osnove konusa eiji delovi sacinjavaju loptu. Za to mozemo iskoristiti podelu polukruga konture lopte koju podelimo na 16 delova. Krajnje tacke na luku spojirno sa V.!:. Na kraju oko centra Vs opisemo malu gornju kruznicu poluprecnika Vs-Q· Sf. i D2 u ovom slucaju je otezano.Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela Konstrukcija i razvijanje lopte ad konusnih segmenata Polulopta konstruisana pomocu segmenata zarubljenog konusa prikazana je na s1.D..36 .Konstrukcija i razvijanje iopte sastavljene od konusnih segmenata 96 97 ..spajanjem tacaka C i E i povlacenjern izvodnice do preseka V2 sa osom z..o.o. DI . 3. bazisi konusa tacaka je pod Posle toga pristupamo konstruisanju razvijene mreze zarubljenog konusa eiji su precnika D. Razvijanje ornotaca zarubljene kupe izvedeno je vee nekoliko puta: na pravoj 0 .D.' hI 2 2 .4. na jednu i drugu stranu od preseka sa 0 . -D2 Na vertikalu z nanosimo izracunatu visinu H. Slozena konusna lopta bite sastavljena iz 7 zarubljenih konusa i gomjeg kruga. povlacimo koncentricni luk poluprecnika VIC do preseka D izvodnice AV. Visina konusa se moze izracunati na osnovu slicnosti trouglova: Vlt \ ! A . i nalazimo vrh VI koji spajamo sa tackorn B. jer je presek van crteza i neprecizan ostrim uglom. podeoke sa linije D . Produzavanje spojnica krajnjih precnika D.. Duzina izvodnice V2C je poluprecnik krivine razvijenog obima bazisa Ciji je precnik D2 . Na taj luk nanosimo podeoke merene sa obima bazisa prvog konusa.

B·N<-h-+-j~~--H Medusobni prodori mreie geometrijskih tela v:~ I \ \ r'l jV.37. Iz tacke 0" poluprecnikom R = D/2 (115 mm) opisana je kontura polulopte u drugoj projekciji.37 prikazane su prva i druga projekcija polulopte. Slozena povrsina lopte od konusnih delova moze se razviti u ravan. Tako se formiraju listovi segmenata gomjeg pojasa.. V2 I I V3~ d\ r3 \ ol v. Precnik lopte je D (230 mm). .. Metode koje se primenjuju na loptu daju rezultate velike tacnosti. Debljina listova nije odredena.U polulopti ima 12 listova po obimu.Limarski radovi Razvijanje mreze lopte Povrsina lopte nije razvojna. a precnik gornjeg kruga lopte je d (50 mm). Zarazvijanje povrsine lopte koriste se met ode razvijanja slozene lopte od segmenata u vidu listova i u vidu konusnih segmenata. Oko tacke 0' opisujemo 7 kruznica poluprecnicima uzetim iz druge projekcije. Iz najvise tacke H na polulopti po luku je odmeren poluprecnik gomjeg kruga r = d/2 (25 mm). Preostali deo lukova sa obe strane delimo na 6 jednakih delova. 3.1 gornji G pojas 7 1\ I L . To su 7 precnika bazisa za 6 zarubljenih konusa. Podeone tacke na najvecem krugu spajamo sa centrom 0' do cetvrtog kruga. pa se njeno razvijanje moze ostvariti samo priblizno.x ina nju ortogonalno osasimetrije z. Kad izmerimo srednje linije donjeg i gornjeg pojasa videcemo daje linija I"D" (25. \ I '\ I I r. jer je pretvorena u mnogougaonik koji se priblizno poklapa sa povrsinom lopte. Dobijene podeone tacke na lukovima spajamo horizontalnim linijama. SI.srednju liniju segmenta u pravoj velicini.'VII" (76. Druge projekcije ovih tacaka nalaze se na odgovarajucirn precnicima krugova na po1ulopti i obrazuju krivu . Svaki luk izmedu tacaka listova donjeg pojasa na cetvrtom krugu delimo na pola ite tacke spajamo sa centrom 0' do linije gornjeg kruga.Razvijanje pcvrsine lopte _ 99 98 . Listovi segmenata lopte se kroje od ravnih tabli metaIa.35. lJ. . Na s1. 3. VII. jer se svaki rotacioni konus moze razviti. Slozena povrsina lopte od segmenata je razvojna. 3. Na koliko delova cemo deliti luk zavisi od broja pojaseva. Na srednjoj liniji segmenta dobijamo sedam tacaka I. Tako se fonniraju u prvoj projekciji listovi donjeg pojasa lopte. Najveci krug delimo osama na cetiri dela. IIl. koje posle pune obrade cesto i u usijanom stanju formiraju sferu. Gornji spojni listje u obliku kruga. Na horizontalnoj osi prve projekcije polulopte konstruiserno projekciju lista segmenta cija je najveca sirina jednaka 1112 osnove polulopte. ciji su savovi smaknuti u odnosu na savove donjeg pojasa za pol a obima cetvrtog kruga lopte.5 mm).5) manja od linije D. Konstrukciju ostvarujemo kao u slucaju na s1. Povucenaje osax. a svaku cetvrtinu na jos tri dela. U praksi se tezi ka povecanju broja segmenata i smanjenju njihovih povrsina kako bi se smanjilo odstupanje od oblika i povrsine lopte. Odredivanje duzine srednje linije pojasa vrsi se tako sto se iz gomje tacke pojasa povuce spojnica sa centrom 0" i gde ona sece srednju liniju je krajnja tacka (D1) srednje linije donjeg pojasa. U praksi naicesce se razvijaju polulopte koje se povezuju sa oblicama cije su debljine zidova 25 mm i vise.l A . jer u svakom pojasu ne treba da ima manje od tri dela.

Njegov vrh je daleko van crteza.Konstrukcija i razvijanje povriine polulopte sastavljene od segmenata u cetiri pojasa 101 . Poluprecnik krivine jednak je pravoj velicini izvodnice zarubljenog konusa ciji je bazis osnova polulopte. gde se projektuje kao tetiva kontumog polukruga. Svaki pojas podeljen je na jos tri povrsine delove omotaca zarubljenih konusa.7 nanete su otvorom sestara iz prve projekcije segmenata na odgovarajuce lukove. 5 .3 i 4 . r2. Tako smo dobili tacke 1 . Prilikorn konstruisanja projekcija ovog oblika postupa se na sledeci nacin: na osi x oko tacke 0" opisemo polukrug precnika D1• Tako dobijamo konturu polulopte u drugoj projekciji. Na vertikalnu liniju (osu segmenta) nanosimo pravu velicinu razvijenog luka srednje linije donjeg pojasa uzetu iz druge projekcije od tacke I" do D. treci pojas ima 12. Svaka tri sloja sacinjavaju jedan pojas. r5 i r6 Tacke na konturi segmenta 4 . Centri se nalaze na osi segmenata.-D2 teoreme: gornji krug a velicinu izvodnice r1 dobijamo na osnovu Pitagorine r. Rubovi segmenata drugog pojasa pocinju od sredina segmenta prvog pojasa.38. V3 i V4 poluprecnicima Ii.6 i 7 . Da bi savovi segmenata bili smaknuti za pola sirine. 3. r3 i r4 (sl. Graficko odredivanje prave velicine poluprecnika prikazano je pri razvijanju povrsine lopte sastavljene od zarubljenih konusa. Na isti nacinje konstruisan segment gornjeg pojasa povlacenjem lukova kroz tacke na razvijenoj srednjoj liniji D.G gomjeg pojasa iz centara V4. Zavrsni krug precnika d opisujemo u prvoj projekciji i ordinalama prenosimo u drugu. Vs i V6 poluprecnicima r4.·J---t·----"1~f==-:~ I I Sf. Kroz svaku podeonu tacku povlacimo lukove iz centara VI' V2. Time su omedeni listovi segmenata prvog i drugog pojasa.38 . Visinu HI odredicemo racunskirn putem po obrascu: D I Medusobni prodori mreie geometrijskih tela U osnovi (prva projekcija) konstruisani su listovi segmenata za svaki pojas posebno. a cetvrti osam segmenata.·h.1.Limarski radovi Treba znati da se svi lukovi segmenata lopte ne mogu povlaciti izjednog centra vee svaki luk iz svog centra. 100 <. Prvu projekciju dobijamo kad oko tacke 0' opisemo kruznicu istog precnika DI kao i u drugoj projekciji. Lukove izmedu tacaka PiS podelimo na 12 jednakih delova i medusobno spojimo horizontalnim linijama. Konstrukcija i razvijanje povrsine lopte sastavljene od cetiri pojasa i jedne zavrsne kruzne povrsine prikazano je na s1. i delimo je na tri jednaka dela. Ti bazisi se u prvoj projekciji vide kao krugovi.5. 2 .6 .~~ Pravu velicinu izvodnice r2 drugog zarubljenog konusa dobijamo kad spojnicu tacke SiT povucemo do preseka sa visinom z u tacki V2• Proveru tacnosti graficki dobijenih velicina vrsimo kao u prvom slucaju. Spajajuci ih kontinualnom krivom dobili smo konturu razvijenog segmenta donjeg pojasa.4. Horizontalne tetive konture polulopte u drugoj projekciji su bazisi dvanaest zarubljenih konusa od kojih je povrsina lopte sastavljena. 3 . . To je postignuto tako sto je najveca kruznica u osnovi podeljena na 16 jednakih delova pa su podeone tacke spojenc sa centrom 0' do granice izmedu drugog i treceg pojasa. 3. Posle toga pristupamo konstrukciji razvijanja listova segmenata donjeg i gornjeg pojasa. Duzine povucenih lukova odmeravamo u prvoj projekciji segmenata uzimajuci ih u otvor sestara i nanosimo ih kao tetive na odgovarajuce lukove. Prvi i drugi pojas imaju po 16 segmenata.4. Na isti nacin odredujemo ostale visine i izvodnice zarubljenih konusa.2. D. = D. Da bi se jasno ocrtale granice izrnedu pojaseva svaki cetvrti krug je izvucen isprekidanom linijom.37c). 3. segrnenti prvog pojasa redaju se obimom bazisnog kruga pocevsi od tacke P'.

III i IV na odgovarajuce precnike bazisnih krugova zarubljenih konusa. Racunski odredujemo velicine onih izvodnica konusa kojima su vrhovi daleko van crteza.39 po kruznici k rotacioni kruzni Potrebno je razviti povrsinu lopte zajedno sa linijom preseka. II i III je kruzni luk.013 nanosimo na srednje linije segmenata odakle povlacimo odgovarajuce lukove.38a. Oboreni polukrug podeljenje na 8 delova. Linija koja spaja dobijene tacke I. prikazana je pornocna konstrukcija luka kome je zadata tetiva (AB) strela (1): prvo nacrtamo tetivu AB i podelimo je na dva dela tackorn C. i njihovi vrhovi 01' 2"" 6.nta. 7. izvodnica: Da bi konstruisali lukove segmenata ciji su vrhovi konusa daleko... Oko tacke C opiserno pomocnu kruznicu poluprecnika f. Polulopta je u osnovi podeljena na 12 segmenata. Rastojanja od preseka zraka i tetive do preseka zraka i pornocne kruznice nanosimo na normale iz podeonih tacaka na tetivi. dakle na pra. I nju cemo IZ druge projekcije translatorno pomeriti na pravu ve!icinu. r6.· . Izracunavamo prvo visinu konusa pornocu proporcije iz slicnosti trouglova. 3 . Rubovi ovih pojaseva poklapaju se na pravcima osa koje dele loptu na cetvrtine u prvoj projekciji. Iz oborenog polozaja tacke su vracene u drugu projekciju a odatle ordinalama na eJipsu u prvoj projekciji. r. Na isti nacin se konstruisu i drugi lukovi toga segmenta nad tetivama D2D3. Za razvijanje segmenata postoje potrebni elementi. zarubljeni konus dodiruje loptu. merenom po tetivi TS. Grafickim putem odredujemo one izvodnice ciji se vrhovi konusa nalaze na crtezu. Konstruisan je segment 1 sa pravom velicinom srednje linije segmenta u drugoj projekciji. Kroz njih su postavljeni konusi i pronadene prave velicine izvodnica r. 1 fl =~ -HI U tom slucaju mozemo konstruisati prvi luk segmenta prvog pojasa primenjujuci pomocnu konstrukciju. Gomji krug crtamo izvodnicom ~3 Za konstrukciju razvijenih segmenata iz pojedinih pojaseva potrebno je graficki ili racunski odrediti prave velicine izvodnica pojedinih zarubljenih konusa. a racunski vrsirno sarno kontrolu tacnosti grafickog resenja. Centar polulopte je tacka L.38c i d gde velicinu poluprecnika r7. I u ovom slucaju kombinuje se graficka i racunska metoda kao u prethodnim slucajevima. ~3 imamo na crtezu. Srednja linija za prvi i drugi pojas je zajednicka. Da bi ?Iog~~p?vuci d. Iz L" opisan je polukrug koji je vertikalnom osom podeljen na dva dela.2. Krugovi 5U bazisi zarubljenih konusa od kojih je lopta sastavljena. Na s1. r2.Limarski radovi Segmenti treceg i cetvrtog pojasa pocinju od linije P'O'.. S~aki od tih delova podeljen je na jos osam jednakih podeoka.eo . h. U prvoj projekcij~ kruznica se vidi kao elipsa sa velikom osom R'S' i malom osom P'Q'. r. 3. ~ o~atle odmeravanjem prenetl na razvijenu srednju liniju segmenta 1 i krivuljarem spojiti tacke 1 .=: Kruzni presek u izgledu se vidi kao duz izmedu tacaka P" i Q".I.. pa njihove centre 07 . Treba konstruisati osnovu (prva projekcija) i izgled (druga projekcija) polulopte zadatog precnika. Srednja linija segmenta konstruisana je u drugoj projekciji prenosenjem tacaka Sa pomocne konstrukcije lukovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela se prenose na razvijeni segment pa se dalje II.. . 3. To su potrebni elementi koji se koriste pri razvijanju segmenata lopte. stirn sto se prethodno mora izracunati strela f2 kao razlika izmedu r i 2 H2 i strela f3 kao razlika izmedu r3 i H3• Tacka 1 najvisa tacka segmenta 1 u obe projekcije poklapa se sa tackom P n~ presecnoj kruznici k. pa onda odmeriti i preneti na razvijenu mrezu. dok se srednje linije treceg i cetvrtog pojasa ne nastavljaju kontinualno. koje predstavljaju precnike kruznica na povrsini lopte na razrum visinama h. Pravu velicinu srednje linije uzimamo iz druge projekcije. P?treb~n b~?J tacaka preseka odreduje se pornocu oborenog kruznog preseka u drugoj projekciji.sirine segmenata uzimamo iz prve projekcije segmenta isto kao na s1. U drugoj projekciji t~cka 1 je na konturi polulopte. Podeone tacke oznacimo sa 1. Tacku 2" treba transformisati na pravu velicinu kontumog luka u drugoj proJekcIJ. Cetvrtinu kruznice podelimo na 4 dela. nastavlja kao na s1.I . jer ta dva pojasa imaju isti broj segmenata.. a izvodnicu primenom Pitagorine teoreme: visina: Razvijanje zasecene lopte Presek lopte sa ravni je kruznica. Konusa ima 7 i jedan zavrsni krug.. Tacka 2 je na drugom konturnom I~ku ~egn:~. Poluprecnik kruga ciji je luk kriva ADB dobija se iz obrasca: AD2 ° °° R=2eD Ovaj obrazac proizilazi iz slicnosti trouglova ACD i ADF gde je DF 2R. U tacki C podignemo normalu na tetivu AB. Tetive .2 i 3 i iz njih povucemo iz preseka (E) pomocne kruznice sa normalom. mozemo odrediti strelu f luka kome je tetiva D : .I~a po ~o~e Je ~egment presecen treba da odredimo tacku T na pravoj velicini srednje linije. sre?nje linije. Podeone tacke 5U spoJe_ne horizontalnim pravama. U sredini tetive povlacimo zrake kroz podeone tacke cetvrtine pomocne kruznice. Kad izracunamo visinu konusa HI 1izvodnicu r] koja je u isto vrerne i poluprecnik prvog luka pri razvijanju segmenata prvog pojasa.oJ velicini kontumog luka segmenta. Tetivu podelimo na 8 delova. r8"'" r)O. 103 102 . Bazisi se u osnovi (prvoj projekciji) vide kao koncentricne kruznice sa centrom u L'. Za konstrukciju segmer:~~ 1 povucemo prvo srednju liniju od najnize tacke do bazisa sestog konusa. Nanormalu nanesemo strelu f.

Slojevi svih segmenata su identicni jedino linija preseka menja polozaj i to tako da je najniza tacka preseka pretbodnog segmenta u isto vreme najvisa tacka preseka sledeceg segmenta. 3. Tako dobijamo levu i desnu liniju konture razvijenog segmenta. segment 1 ima 5 delova). 6) opisujemo lukove.Konstrukcija i razvijanje zasecene polulopte sa nadgraaenim konusom nad presekom 104 105 .. lukova uzimamo sa prve projekcije segmenta. gde su u pravoj velicini. Duzine tetiva tih 2. dobijamo kada razvijenu pravu velicinu srednje linije podelimo na onoliko jednakib delova koliko segment ima slojeva (npr. r2. Da bi ucrtali lukove po slojevima segmenta na srednju liniju nanosimo odgovarajuce poluprecnike (r] . ••• r6) i iz odgovarajucih centara (0]. i nanosimo ih na razvijeni segment. Ako je poluprecnik krivine lukova van crteza onda se luk moze ucrtati pomocu poznate tetive i strele koje dobijamo racunskim putem kao u prethodnom primeru.Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela Rastojanja lukova. koji po duzini predstavljaju 1J 12 deo obima bazisa zarubljenih konusa. .39 . Ostale segmente presecene polulopte (ima ih 6 puta po 2) konstruisemo na isti nacin. °° o SI. .

.i R. Tako tacka A dospe u polozaj obelezen sa 1.sirina vitoperne povrsi. .142 .97 20.Jn d 22 r =~= m L-l R. Pojedine tacke na razvijenim zavojnicama nastale su tako sto je prethodno razvijen obim omotaca podeljen na 12 jednakih delova (I. Obimi bazisa oblica podeljeni su na 12 jednakih delova.40.. od segmenata od lima koji se takode vitopere.duzina razvijene zavojnice unutrasnje .mali poluprecnik.c-d=6-2=2 2 1~ 2 2 +H2. . One predstavljaju po jednu stranicu pravougaonika. 11.142 oblice i U konkretnom .Ako medusobno spojimo istobrojne tacke na unutrasnjoj i spoljnoj zavojnici dobijamo niz horizontalnih mimoilaznih duzi.21 = 284 0 kruznica na krivu preseka ob1ica pomocu ravni postavljene Racunskim putem poluprecnici se koriste sledece velicine: se izracunavaju primenom niza obrazaca u kojima gde su: r =-m L-1 . XII). a r". XI. oblici.i 0 = 2Rn ) odrede racunski iii graficki i razviju na horizontalne prave. Razvijanje omotaca oblica vrsi se tako sto se obimi bazisa (0 =: 2m. . koja je prevojna tacka na zavojnici u drugoj projekciji. kao poluprecnici oskulatornih kroz tangentu i norma1u na zavojnicu u tacki 6". moze skrojiti).. R. 12.. Tacka A se tako krece po omotacu da kad u osnovi prede 1112 kruznog obima po visini se popne za 1/12 visine H. Konstrukcija kruznice krivine za elipse preseka spoljne i unutrasnje oblice su kruznice krivine linija 1 i L pri krojenju (51.62 +92 =20. d = 2 podeoka i H = 9 podeoka: +H2 =~3. Spajanjem tako nastalih tacaka dobiju se zavojne linije na obimima oblica koje u drugoj projekciji imaju oblik sinusoide.14·4. L 1 b L=.hod zavojnice. Radi krojenja lima za vitopernu povrs izmedu zavojnica 1 i L potrebno je odrediti poluprecnike krivine linija pre njihovog postavljanja duz zavojnica na omotacu spoljnjeg i unutrasnjeg valjka. . 1= . Poluprecnik unutrasnjeg valjka je r = 1 jedinica mere a spoljasnjeg r = 3 jedinice mere. II. II. =rm + b=2.veliki poluprecnik.97 =221 ' .sirina vitoperne povrsine. 2. Visina Hje visina jednog hoda zavojnice.12 su razvijene zavojnice. Spojnica tih tacaka je na razvijenom ornotacu prava linija dijagonala pravougaonika. slucaju D = 6 podeoka.precnik baze spoljne oblice.21+2=4. Poluprecnici rll'. 3. 107 . . . koje formiraju vitopemu povrsinu koja se u ravan ne moze razviti. Linije preseka oblica su velike ose elipsi preseka.duzina zavojnice na spoljnoj oblici. Ako se po omotacu valjka krecu tacke u smeru suprotnom od kazaljki na satu a istovremeno se penju tako da kad obidu ceo krug dodu u polozaj polazne tacke na visini H = 9 jedinica mere.87-10.duzina zavojnice na unutrasnjoj .JnD2 + H2 b=-- D-d 2 H b 106 .97 2·10. Druga stranica pravougaonika jednaka je visini hoda zavojnice.duzina razvijene zavojnice spoljasnje oblice.JnD2 . Presecne ravni kroz 6" su upravne na frontalnicu i paralelne su sa zavojnicama 1 i L u razvijenom polozaju.87 b=D. b -} 180L 1801 a=--=-nRv nrll'. Dva koncentricna rotaciona valjka imaju zajednicku osovinu.2 + 92 =10. pa je na svaku vertikalu naneta visina odgovarajuce tacke u prvoj projekciji. .40d).precnik baze unutrasnje oblice. 3.= ~3.87 n·Rv 3. (ali se kao i povrsina lopte.. Grafickim putem poluprecnici krivine se odreduju d D . 3. I visina hoda H podeljena je na 12 jednakih delova. Dijagonale pravougaonika 1 .ugao koji zahvata razvijena vitopema povrs pri krojenju.Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela Razvijanje zavojnih povrsina L Konstrukcija i razvijanje zavojnica i zavojnih povrsina prikazana je na sl.Jn d 22 + H2 L= .21 a = 180L = 180·20. mogu se odrediti graficki i racunski.

Prodore povlacirno ordinalama odgovarajuce izvodnice i dobijamo jos jednu spoljnu zavojnicu koja ogranicava torzu. Tu istu izvodnicu nalazimo u drugoj projekciji na direkcionom konusu. III.41 postavljene su dye koaksijalne rotacione oblice ciji su precnici d = 3 podeoka i D = 6 podeoka. Sa tom tangentom paralelna je izvodnica direkcionog konusa V' -12'. poluprecnik krivine razvijene torze. gde je dijagonala pravougaonika prava velicina zavojnice podeljene na 12 delova. predstavlja razvijenu zavojnicu p. odnosno 6. Kruznica u tacki 01 usvojena za centar oko koga se razvija mreza torze. Tangentu na zavojnicu u tacki 3' povlacimo kao tangentu na bazisnu kruznicu unutrasnje oblice.40 .41c) odakle ih prenosimo na kruznicu pocev od tacke I do 16. 3. Tacke zavojnice nanosimo sa razvijene mreze ornotaca valjka. Tako dobijenim poluprecnikom nacrtanje oskulatomi krug u temenu 4 oskulatome elipse. Pravu velicinu tangenti nanosimo iz druge projekcije izvodnice 7. Na sl. 3. 3. U svim tackama zavojnice povucene su tangente pornocu direkcionog konusa ciji vrh dobijamo deleci visinu hoda na 2n . Horizontalni presek torze dobijemo u prvoj projekciji (tacke II. Tangente prostorne krive su izvodnice razvojne povrsi. Elipsaje izdvojena (s1. Zavojnica je konstruisana na unutrasnjoj oblici za jedan i po hod. od kojih je lj sa cenrom 1.Limarski radovi Medusobni prodori mreie geometrijskih tela Konstrukcija i razvijanje torze Kada se tangenta prostorne krive krece po krivoj nastaje povrsina koja se rnoze razviti u ravan.41d data je kosa projekcija torze i oskulatorne elipse sa oskulatomom ° kruznicorn. Sa njom paralelno povlacimo tangentu kroz tacku 3". Visina hoda zavojnice je 9 podeoka. kad je ucrtana oskulatorna kruznica. U prvoj projekciji su odredeni i prodori izvodnica kroz spoljnu oblicu. Na taj nacin dobijamo poluprecnik oskulatorne spoljne kruznice.41b) i konstruisani su centri krivine u temenima. Bazis unutrasnje oblice podeljen je na 12 jednakih delova.Razvijanje zavojnice i zavojne povrsine 108 109 . Ovi delovi su u pravoj velicini (s1. IV) i u pravoj velicini na oborenoj izvodnici 3. Sa prave velicine oborene izvodnice tacke II. Razvijena torzajednog hodaje od tacke I do 13. Tangente su ogranicene spoljnom oblicom koja se kao i unutrasnja u prvoj projekciji vidi kao bazisni krug. Isto tako na 12 delova podeljena je i visina hoda zavojnice.3. Izvodnice torze su tangente u odgovarajucim tackarna kruznice. pa prema tome moze i skrojiti od ravnih povrsina. 3. III i IV nanosimo na odgovarajuce izvodnice na razvij enoj torzi.28 delova. Prvi deo na osi nastao takvom podelom je visina direkcionog konusa Cije su izvodnice paralelne sa tangentama na zavojnicu. Da bi torza bila razvijena u ravan potrebno je odrediti poluprecnik krivine zavojnice unutrasnje oblice. Sf. Na s1. To se kao u prethodnom slucaju postize preko oskulatomogpresekakroz jednu tacku (4) radi konstrukcije poluprecnika krivine oskulatome (priljublj ene) presecene krive.

ra stopljen se lako lije. mangan. Prema sadrzaju ugljenika i nacinu na koji se u njemu nalazi. valja.Limarski radovi IZVODENJE LIMARSKIH RADOVA 4. MATERIJALI Za izvodenje limarskih radova koriste se limovi dobijeni valjanjem aluminijuma. Celik Hemijski rnoze izdvojiti skupim postupcima. Tehnicko gvozde predstavlja leguru zeleza (Fe) i ugljenika (C) sa primesama kao sto su silieijum. bakra.Konstrukcija i razvijanje torze 110 srednjeugljenicne visokougljenicne celike (C < 0. dobro se obraduje rezanjem. celike (C = 0. 14 %. tehnicko gvozde se deli na : celike i liveno gvozde. pa se ne moze prirneniti. sumpor itd. Ono je vezano u rudama iz kojih se Tako dobijeno gvozde ima malu cvrstocu. jer se lako kuje. 45 %). Celik predstavlja osnovni gradivni materijal.25 . Prema sadrzaju podeliti na: ugljenika u leguri zeiezo . meko je. fosfor. Celici prema hemijskom sastavu mogu biti ugljenicni ili legirani celici. celike (C > 0. Celikje legura zeleza (Fe) i ugljenika (C) sa sadrzajem ugljenika do 2.25 %). ima visoku cvrstocu (otpomost prema razaranju pod dejstvom spoljasnjih sila) i visoku plasticnost (sposobnost trajnog deformisanja pod dejstvom sila bez razaranja). Ovde ce biti date njihove osnovne osobine. 3. cisto gvozde u prirodi ne postoji. 45 %). dobijenog iz ruda gvozda topljenjem u visokim pecima. einka i olova.0.ugljenik. celika. 111 .41 . ugljenicni celici se mogu niskougljenicne St. Dobija syepreradom belog sirovog gvozda.

ali se taj problem moze prevazici izvodenjem sastava koji lako mogu da se skuplj aju i sire. Rastvor je blag ukoliko se pri kapanju na zemlju ne prirnecuje vrenje. Osusene ploce se premazuju rastvorom plavog kamena u amonijaku. ali daljirn dodavanjem pocinje da se bistri i kada dobije zagasito plavu boju pripremljen je. ali se u velikoj meri primenjuje za izradu 112 113 . oksidnu prevlaku koja lim stiti od korozije. molibden. celici mogu biti konstruktivni (C < 0. stvara oksidna skrama koja ga stiti od korozije. valjani profili. itd. Lim od cinka je postojan jer se na povrsini. U dodiru sa kiseonikom cink gradi cink i oksid. Za pravljenje limarskih elemenata crni lim se koristi retko. Pocinkovan lim je najjeftiniji. a opadaju plasticnost i zilavost (otpornost na lorn usled dejstva udame sile). u sonu kise!inu treba dodavati vodu sve dok se kiselina dovoljno ne razblazi. Bakarisanjem Rucno bakarisanje vrsi se tako sto se ploce pocinkovanog lima istrljaju sitnim peskom. nikl. U prisustvu vode rda. Spajanje se vrsi iskljucivo lemljenjem. Vrlo cesto se iz estetskih razloga vrsi bakarisanje pocinkovanog lim dobija bakarni izgled. ali im je radna temperatura niska. dobro se zavaruju i lako obraduju deformisanjem. zakovice. Visokolegirani celici zbog svog hemijskog sastava irnaju posebna fizicka i hernijska svostva (kao sto su vatrostalnost. Niskolegirani celici koriste se za izradu celicnih konstrukeija kao sto su mostovi. u kontaktu sa kiseonikorn. postojani su na koroziju. Nedostatak mu je sto sa porastom temperature ima velike dilatacije. Spaja se pertlovanjem u kombinaeiji sa lemljenjem i zakivanjem celicnim iii bakarnim zakovieama u kombinaciji sa lemljenjem. Nakon premazivanja ovim rastvorom place se ispiraju vodom. azatim uljanom bojom.Limarski radovi Sa porastom sadrzaja ugljenika raste tvrdoca (otpor koji materijal pokazuje pri utiskivanju tvrdeg rnaterijala) i cvrstoca celika. a vecu zilavost. Ako se vrenje primecuje. otpomi su na habanje.zakivanjem. titan. Kada dobiju boju bakra ispiraju se vodom i ponovo sulk. dodat tecni amonijak uz neprekidno rnesanje drvenom kasikom. Prerna sadrzaju legirajuceg elementa dele se na: niskolegirane celike (do 5 % legirajuceg elementa) i visokolegirane celike (preko 5 % legirajuceg elementa).1 - cau« profili Lim od cinka Lim od cinka ima veliku primenu jer se lako obraduje i 1emi. najlaksi i najmanje dilatira sa porastom temperature. Na sl. Pocinkovani lim Pocinkovan lim je crni lim prevucen einkom. a zatim isperu blagim rastvorom sone kiseline. U pocetku dodavanja amonijaka rastvor se muti. Zatim se premazuju rastvorom kristalizovanog cink . Legirajuci elementi (silicijum. i dr. Legirani celici pored ugljenika i zeleza sadrze i legirajuci element u odredenorn procentu. oni se dobro isperu vodom i ostave da se suse. ali se smanjuje njegova postojanost. otpomost prema koroziji. Odnos je cink . da bi se nakon susenja premazale kuvanim lanenim uljem.. konstrukcije u visokogradnji i hidrogradnji. klinovi itd. lmaju veliku zilavost i tvrdocu.hlorid: kisnica: sona kiselina = 1:2:2.. Ovi celici koriste se za izradu aparata u hemijskoj industriji. Zatim se ploce premazuju rastvorom 0. za turbinske lopatiee. Spajanjeemoglima vrsi se zavarivanjem. Time se poboljsava postojanost ali dobija i na estetskom izgledu.1 prikazani su neki oblici profila.5 kg plavog kamena u 8 kg vode u koji je. kobalt. Crni lim Valjanjem konstruktivnih celika izmedu valjaka dobija se cmi lim.hlorida i sone kiseline u bistroj i cistoj kisnici. aluninijum. Od ovih celika se izraduju valjani limovi. cevi. hrom. skretnice. Konstruktivni celici imaju manju cvrstocu i tvrdocu. visoka otpomost na habanje . bakar. savijanjem i tvrdim lemljenjem. sipke. Alatni celici se koriste za izradu alata kojima se obraduju celici i drugi metali.6 %) i alatni (C > Materijali gradevinske bravarije. Prema nameni ugljenicni 0. volfram. 4. Nakon ispiranja limova sonom kiselinom. mangan. nakon potpunog rastvaranja tankim mlazom. Lim od cinka se takode moze bakarisati. lima. ali se moze zastititi premazivanjem minijumom. vanadijum. 4.. rezervoari. Ploce se prvo dobro ociste i operu vodom.) poboljsavaju osobine celika.6 %) celici..). Sf.

Spajanje se vrsi tvrdim lemlj enj em.92 12.62 5.74 20.210 1. Najbolja mehanicka svojstva ima mesing sa oko 40% cinka.crvene boje.00 2.60 0.73 4.50 4. razvlaci. Materijali su tako rasporedeni da je svaki prethodni materijal anoda.00 lim ploce dimenzija 1.40 0.00 28.2 13.09 1. dejstvo morske i slatke vode.00 1. zavarivanjem.950 1.80 0.00 8. pa rnu je vek prakticno neogranicen.80 8.0(m) ploce Aluminijumski lim Aluminijum je posle magnezijuma najlaksi metal.00 8. cevi izica. pertlovanjem.50 3.19 9.Cu imao veci potencijal razaranja od spoja Zn .20 8.00 125.30 0.00 DEBLJINA (mm) 1.09 5. zavarivanjem. Lemljenje aluminijumskih limova nije moguce.00 10.50 0. Spajanje se vrsi zakivanjem aluminijumskim zakovicama. ali ga morska voda i baze razaraju.10 0.20 102. dobro se kuje i valja.80 25.37 1.65 0.65 Glavni nedostatak olova j e da zbog lakog topljenja u pozarima obavezno strada.20 0.50 5.1 Al 1 5.80 12.90 45. lim od cinka dimenzija 1.00 6.50 4.40 0.55 10.2 . Da bi razaranje spoja bilo sto manje treba izabrati materijale koji su stovblizi jedan drugom.75 2. lako se savija.00 22.00 24.660 0.25 I I TEZINA (kg!l tabla) 20.350 0.1 u kojoj je dat redosled materijala u elektrohemijskom pogledu. Proizvodi se u vidu Iimova. ako j ernoguce.00 4.75 2.80 1. lemljenjem iIi pertlovanjem ) razlicitih materijala.50 4.1 11.75 3.40 79.340 1. Mek je. tre ba izbegavati spajanj e (zaki vanj em. Na vazduhu se aluminijum jedini sa kiseonikom stvarajuci oksidnu skramu koja ga stiti od korozije. Ako je iz bilo kog razloga neophodno spojiti dva razlicita materijala. sto iziziva razaranje spoja.740 0.46 DEB LnNA (mm) 0.00 2.60 1.00 11. Mesing se uglavnom primenjuje za izradu ukrasnih predmeta na objektima.400 0.70 1.0(m) I Olovni lim Lim od olova se lako obraduje. Tako bi spoj Zn .40 7.80 91.60 1. na povrsini se I I I .60 114.27 0.06 4. Materijali katoda.80 9. traka.00 TEZINA (kg/lm') 2.46 2. zbog sklonosti raznorodnih limova da pri atmosferskim uticajima grade elektroliticki spoj.00 9.C.600 5.250 0.00 2. zakivanjern u kombinaciji sa lemljenjem.00 Ni Mesing je legura bakra sa cinkom.00 8.45 0. Aluminijum je mek i elastican. savija i topi.40 136.75 0.18 5.00 12. Ogranicavajuci faktor za njegovu siroku primenuje njegova visoka cena.40 31. treba se rukovoditi tabelom 4.50 2.2 date su standardne debljine limova.38 10.10 2.40 I 1I.75 0.00 I I TEZINA (kg/lm-) 6.60 TEZINA (kg/lm-) 0. a narocito anode.820 1.00 68. a svaki naredni 114 I olovni lim trake dimenzija 2xIO(m) I I I I I I I I I I aluminijumski lim I I II I I I I liS .00 36.0x2.91 2. Mesing Tabela 4.10 0.70 6. Spajanje se vrsi zavarivanjem.54 0.64 DEBLJINA (mm) 0.80 6.40 16.300 0.1 U tabeli 4.470 1.50 0.00 1.60 TE2INA (kg/l tabla) 6.1 l~ TEZINA (kg!1 tabla) 10. Danas se olovni lim retko koristi. Aluminijum je otporan na dejstvo kiselina (izuzev sone).40 34.20 39.20 17.25 1.15 3.40 14.00 0.90 1.50 1.500 0.82 1. dobar je provodnik elektriciteta i toplote.55 0.20 57.580 0.70 0.143 0.20 12. Bakar je otporan na koroziju.25 1. sto znaci da bi bio brze razoren.50 2.Ox2.60 DEBLJINA (mm) 0. ali ga razaraju kiseline i amonijak. lemljenjem i pertlovanjem.80 3. U prisustvu kiseonika obrazuje skrama koja ga stiti od dalje korozije.47 9. 1.Limarski radovi Bakarni lim Bakar je metal sjajno .60 9. Spajanje se vrsi tvrdim lemljenjem.450 0.00 32.90 1.186 0. I!.iO 11. Zbog sklonosti da na vlaznom vazduhu gradi sulfatni hidroksid koji ga stiti od korozije veoma je postojan.70 0.228 0.30 1.18 2.00 1. osim za atmosfere zasicene sumpomom kiselinom.25 2. pertlovanjem i I 1 1 Pri izvodenj ulimarskihradova.00 7.29 11. Plavkastobele je boje.I .80 0.56 8.00 12.65 7. Nairne. tako formiran spoj ima anodu (pozitivno naeJektrisanu elektrodu) i katodu (negativno naelektrisanu elektrodu). Tabela 4.Standardne debljine limova MATERIJAL pocinkovani DEBLJINA (mm) 0. zakivanjern u kombinaciji sa lemljenjem i zavarivanjem.100 0.70 28.50 0.080 1.70 0.00 3.85 8.00 3.75 2.45 5.50 0. kuje i dobar je provodnik toplote i elektriciteta. MATERIJAL DEB UlNA (mm) 0.

igle a obelezavanje (s1. 5. sestar sa dva celicna siljka. ALATI I lVIASINE ZA LIMARSKE RADOVE Sprave za merenje i obelezavanje Pri izvodenju limarskih radova od prvorazrednog znacaja je tacnost. Za merenje gde nije neophodna velika preciznost koristi se drveni metar preklopnik koji se koristi i prj drugim radovimau gradevinarstvu u kojima se jos koriste: kljunasto merilo." 5.Pribor za merenje koji se koristi u limarskim i drugim radovima 116 117 . visak. metalni i drveni ugaonik sa fiksnim i promenljivim krakom.1). Iibela (sI5. 5.1 . Za ostvarivanje zahtevane tacnosti merenja pri obradi metala koriste se specijalne sprave i a1ati: metalni razmernik sa milimetarskom podeJom. celiena civija sa kaljenim vrhom za markiranje tacaka i busenja sredista krugova. sprava za povlacenje paralelnih linija u odnosu na ivice materijala.2). Drveni metar Yfsak Pray ugao SI. sestari prenosnici za spoljne i unutrasnje mere.

Secenje i razdvajanje metal a vrsi se testerom za metal. Deblji slojevi metala se skidaju prvo grubom.7).4).8). Rucne elektricne makaze seku lim debljine do 3 mm. Testera za metal otvore prenosni Zakrivljene LlMARSKl (EKIC! Drveni 19le za obelezav nje LlMARSKA KLESTA Obelezava c Sestar prenosni unutrasnji Sa pravim ~eljustima lima. 5. Sl. List testere je zategnut u ram leptirastim zavrtnjem. 5. Alati i masine za limarske radove Mesing.5) kao sto su: odsecanje odsecanje pljosnatog celika i skidanje slojeva celika. 5. Ostre makaze lako seku celicn! lim do debljine 0. rasterivanje.6): za iskivanje. Podaci sa crteza se prenose na materijal pomocu igle za obelezavanje i obelezavaca. jasnog radionicnog crteza u kome su ucrtane sve ivice za secenje i savijanje. pri cemu se vodi racuna 0 stednji materijala. Meki limovi. sekacima i makazama raznovrsne namene uz upotrebu cekica razgonjaca. Busenje metala vrsi se pornocu specijalnih burgija koje se stavljaju u rucne iIi elektricne busilice (s1. izvlacenje i izravnavanje.3 . Ako je suvise labav.5 mm. 118 119 . 5. makaze "macu". Razne makaze su pogodne za pravolinijsko i krivolinijsko secenje. a ako je previse stegnut.Testera. 5. aluminijumski i olovni mogu biti i preko 1. tesko se otvaraju. Tanke limove na mestima prevoja ne treba zaparati.Specijalni merni pribor koji se koristi u limarskim radovima Secenje sekacem koristi se za grublje radove (s1. 5. sabijanje. Za dugacke rezove pogodnije su zakrivljene makaze. Turpije su radionicke. Secivo testere za metal ima grubu.2 . pa onda finom turpijom.5 mm. au ostalim slucajevima burgije se moraju hladiti rashladnim uljem. srednju i finu podelu zubaca. ravnjaca . bravarske ili iglicaste (s1. Za ostvarivanje zeljenih oblika metal a istovrerneno se koriste cekic i nakovanj (s1. klinastog i drvenog cekica (sl. cink ili liveno gvozde buse se u suvo. Testerise se dugim i ravnomernim potezima (s1. Turpijanjeje cest postupak u obradi metala radi skidanja manjih ili vecih slojeva. Obelezene linije treba da sujasne i da se ne brisu. Zavrtanj u zglobu se moze stegnuti i olabaviti. Prema vrsti zubaea po em duznom turpije mogu biti: grube. 5. fine i vrlo fine. bakarni. Masine za limarske radove mogu biti rucne i stone. 5. cekic i kiesta za lim Oblikovanje celika vrsi se na nakovnjima raznih vrsta i namena.Limarski radovi Obelezavanje ovim alatima se vrsi na bazi tacno uradenog. a teze debljinu 1 nun. Pri krojenju slozenih oblika od lima treba koristiti sablone. Stone elektricne makaze seku lim do debljine 4 mm. makaze.3). istezanje. Sa savijenim teljustima Okrugla Pljosnata Sl.

Razne vrste nakovnja Otsecanje lima Otsecanje celika pljosnatog <~I Skidanje celika sloja burgije ZQ metal Sf.Secenje metala testerom Za savijanje limova koriste se rnasine sa valjcima i motorne prese. Za savijanje pod uglom koriste se motorne prese koje lim savijaju pomocu kalupa (s1. Masine sa valjcirna se koriste za kruzno savijanje lima sa manjim ili vecim precnicima.Secenje metala sekacem 120 121 .7. 5.5 . 5.6 .Limarski radovi Alati i masine za limarske radove LlMARSKI NAKOVNJI ~ Za porube ~ Loptast Sf. 5. 5.4 . 5. UPOTREBA Sf.Elektricna busilica Sf.9).

Limarski radovi 6. SPAJANJE I POVEZIVANJE KONSTRUKCIJA LIMA OD rodionicke "urpije St. Pri tome se radi postizanja sto boljeg kvaliteta i ekonornicnosti oni autornatizuju. St. postizu se veoma slozeni delovi.Masine za savijanje limova 1. 5. zavarivanje ima niz prednosti: postize se usteda u materijalu i vremenu.9 . 122 c) automatizovano zavarivanje.Razne vrste turpija mosno limova ZQ ugoono sQvijonje Zavarivanje Zavarivanje je jedan od postupaka za ostvarivanje nerastavljivih spojeva izmedu metalnih elemenata. 5. Prema vrsti energije koja se koristi: a) zavarivanje koriscenjern hemijske energije goriva. kovanje i presovanje). Za spojeve ostvarene na ovaj nacin karakteristicno je postojanje fizicke veze izmedu spojenih del ova. zakivanje. smanjeni su troskovi potrosnog materijala.8 . 123 . Postoje razliciti nacini klasifikacije Prema stepenu automatizacije: a) rucno zavarivanie. u kombinaciji sa drugim tehnologijama izrade (Iivenje. zaptiveni spojevi ostvaruju se bez primene dodatnog zaptivnog materijala. U odnosu na druge nacine spajanja metalnih delova kojima se ostvaruje iskljucivo veza rnehanickog tipa. Kod nas se primenjuje znatno manji broj postupaka. kao sto su pertlovanje. spajanje vijcima. mosna zo kruzno sovijonje limova Postupci zavarivanja Danas se u svetu izvodi preko sedamdeset razlicitih postupaka zavarivanja. b) mehanizovano zavarivanje postupaka zavarivanja: i 2.

Strujaje naizrnenicna ako se njenajacina i smer toka periodicno menjaju (s1. formiranje zavarenog Toplota potrebna za u elektricnom luku. 6.elektrode.Limarski radovi b) zavarivanje koriscenjem elektricne energije i zavarivanje koriscenjem rnehanicke energije: zavarivanje trenjem. Ona periodicno menja svoj intenzitet ali tece sarno u j ednom smeru (sl. 6. ispunjen parama metal a i jonizovanim gasovima. Osnovni materija1 je metal od koga su sacinjeni predmeti koji su namenjeni zavarivanju. Izvori struje su elektricne masine koje se u zavarivackoj terminologiji nazivaju rnasine za zavarivanje. Zona stapanja (4) je granicna povrsina izmedu zone uticaja toplote i Sava.2b). osnovnog i dodatnog 3. zavarivanje pritiskom i zavarivanje ultrazvukom. E8 izvor JEONOSMERNA S TRUJA ~ ol petrosae Koji ce postupak biti primenjen za ostvarivanje zavarenog spoja zavisi od: raspolozive opreme za izvodenje. vrste konstrukcije. hemijskih i strukturnih promena zbog dejstva top1ote pri procesu zavarivanja. 6. NAIZME~A y STRUJA b) 11® I" -E- ~ ISPRAVLJENA 8 STRUJA c1 4 2 34 ST.1 . 6. njene velicine i kvaliteta materijala od koga je izradena. cene uredaja itd. 6.2c). 125 ST. Isprav1jena struja dobija se pro1askom naizmenicne struje kroz ispravljace. Spajanje i povezivanje konstrukcija od lima c) Elektrolucno zavarivanje Elektrolucno zavarivanje je postupak zavarivanja u kome se spoja vrsi topljenjem osnovnog i dodatnog materijala . Njega cine osnovni materijal (1) i say (2). Za struju se kaze da je jednosmerna ako ona u strujnom kolu tece stalno ujednom smeru (s1. koja se pri zavarivanju topi izmedu elemenata koji se spajaju. sto se postize njihovim vezivanjem za izvor struje. 124 .Smerovi struje u elektricnom kolu Da bi se elektricni 1uk uspostavio i odrzao.2a).1) je nerastavljiv spoj izveden zavarivanjem elemenata koji se spajaju. Prema agregatnom stanju materijala u zoni zavarivanja u toku zavarivanja: a) zavarivanje topljenjem i b) zavarivanje pritiskom. 6. topljenje dobija se transformacijom elektricne energije u toplotu Elektricni luk je elektricno praznjenje kroz meduprostor izmedu materijala. Prema zastitnoj atmosferi u zoni zavarivanja: a) sa zastitnom atmosferom i b) bez zastitne atmosfere. Dodatni materijal moze biti elektroda ili zica (metalna). e : vreme t ----:-')0 Osnovni pojrnovi u tehnici zavarivanja Zavareni spoj (sl. naizmenicnu i isprav1jenu struju. Zona uticaja toplote (3) je deo osnovnog materija1a u kome je doslo do fizickih. osnovni i dodatni materijal moraju biti deo elektricnog kola.2 .Zone zavarenog spoja Say je deo zavarenog spoja nastao ocvrscavanjem tecnog rastopa mesavine osnovnog i dodatog materijala. One mogu davati jednosmemu. 4.

Jednosmerna struja daje stabilniji luk od naizmenicne struje.bl1nog luka . pa ce Pri zavarivanju prednost se daje jednosmemoj u odnosu na naizmenicnu struju. znatno nizi napon od 23 . a elektricni luk nastao od jednosmeme struje sklonje otklonu u odnosu na pravac elektrode. za uspostavljanje elektricnog luka potrebna je s~uja napona 65. Medutim. vredno~t~ jacine struje koriste za manje debljine. katodi i anodi.Pos~o zavarivac ne moze dovoljno brzo da podesava vrednost napona. Zav~iv~c bira .:~ednost jacine struje u okv~~ zadatih granica vodeci racuna 0 uslovirna zavanvanja (debljina radnog predmeta. rnoguce je zavisno od debljine rnaterijala birati polaritet osnovnog materijala i elektrode i moze se koristiti bilo koji tip elektrode.3b). Osim toga.4000°C) nego na strani katode (2600 . 5 .80 '(..3 . vezivanjem osnovnog materijala za pozitivan pol izvora struje. 2 . 6.2800°C). 6.30 V je dovoljan za odrzavanje st~. rnoraju posedova~i u~edaj za ~utom~t~ko odrzavanje luka. Nairne. 6.elektricni kablovi za uspostavljanje strujnog kola. 6. a dodatnog za pozitivan (s1. Na prvi nacin vezuju se materijali vecih debljina. nacin pripreme ivica). sa ekonomskog stanovista povoljnije su rnasine za naizmenicnu struju.3a) 2. masme za zavanvanje osim uredaja za dobijanje i transformisanje struje. za polozaje zavanvanja kOJI msu horizontalni I 127 Sf.Vezivanje osnovnog i dodatnog materijala u elektricnom kolu jednosmerne struje 126 . masina za zavarivanje.4. jer se na strani anode (pozitivan pol) razvija visa temperatura (3500 . Sf. One regulisu napon i jacinu struje prema datim radnim uslovima automatski.klesta za prihvatanje 3 . 6.Limarski radovi Ako raspolazemo izvorom jednosmerne struje vezivanje osnovnog materijala i dodatnog materijala u elektricno kolo je moguce izvesti na dva nacina: 1.metalni radni sto. Ta~? s~ donje. ali kada se _?n uspostavi. Pravi Ian izbor j acine struj e j e vazan. Predmete malih debljina povoljnije je vezivati na drugi nacin (osnovni materijal vezan za negativan pol) da ne bi doslo do suvisnog rastapanja materijala zbog visoke temperature. sto kod naizmenicne struje nije moguce. 0 Spajanje i povezivanje konstrukcija ad lima Uredaji koji se koriste za elektrolucno zavarivanje Uredaji koji se koriste za elektrolucno 1zavarivanje prikazani su na sl..Uredaji za elektrolucno zavarivanje Masine za zavarivanje (1) proizvode struju potrebnu za stvaranje elektricnog luka. vezivanjem osnovnog rnaterijala za negativan pol izvora struje. Uredaj za regulaciju jacine struje prilagodava jacinu struje pr~c~~ku elektrode.stega rnase. a male vred?osti Jacm~ struje mogu dovesti do lepljenja elektrode za osn~vm mat~nJa~. j er prevelika j acina S!ruje dovodi do inte~z! ":?og topljenja materijala pri cemu moze doci cak i do pr~goreva::Ja. elektrode.4 . a dodatnog za negativan (sl. polozaj zavarivanja. Proizvodaci elektroda propisuju minimalnu i maksimalnu vrednost jacine struje koja odgovara odredenom prec~iku. a sa njorn se mogu zavariti svi metali. Kada se radi onaizmenicnoj struji ne moze se govoriti temperature elektrode i osnovnog materijala biti stalno iste. 4 .

padaju u rastopljen osnovni materijal. Stege mogu raditi na principu opruge iIi zavrtnja. Da bi se sprecilo udaljavanje ivica potrebno je limove spojiti u pojedinim tackama. Spajanje i povezivanje konstrukcija ad lima Teena faza obloge dezoksidise rastop i legirametal sava. To se postize obogacivanjem obloge elementima cije ce prisustvo u savu poboljsati njegove mehanicke i tehnoloske karakteristike (silicijum i mangan). a ona pritezu elektrodu. polozaj zavarivanja. Pre pocetka zavarivanja predmete treba postaviti u najpovoljniji polozaj prema radniku da bi se ornogucilo pravilno nanosenje vara. najcesce su od ekstra mekog celika i obloge pokrovni sloj koga cini mesavina razlicitih supstanci. a obmuto proporcionalna precniku provodnika Q = (l/d) • P. a obloga se deli na gasnu fazu koja obavija luk i metalni rastop. niti smeju biti pritisnuti. Oni ne smeju doci u dodir sa plamenom iii drugim izvorima toplote. zavisno od debljine predmeta. U pocetku. 3. Pri zavarivanju se razvija toplota usled cega se topi osnovni materijal i jezgro i obloga elektrode. Na osnovu ovoga mogu se izvesti zakljucci o ulozi obloge elektrode: 1. Elektrode Elektroda je sipka od materijala koji provodi elektricnu energiju i koja predstavlja jedan od dva pola izmedu kojih se uspostavlja elektricni luk. 6.Limarski radovi za X i V savove. opterecenje kojem ce biti izlozen spoj. Metalne kapi rastopljenogjezgra. masina za zavarivanje kojom se raspolaze struja). Oksidi gvozda i ugljenika smanjuju jacinu konstrukcijcije. (jednosmerna naizmenicna Priprema osnovnog materijala za zavarivanje Priprema osnovnog materijala podrazumeva obradu ivica osnovnog (masinskom obradom iii gasnim plamenom) i njegovo pozicioniranje. opredeliti za onu koja ce zadovoljiti operacije za koje zavarivac proceni da su od primarne vaznosti. daje dodirna povrsina sa elektrodom velika da bi mogla da se provede struja velikih intenziteta. Gasna faza stabilizuje elektricni luk. moraju imati savrseno dobru elektricnu izolaciju. Metalne elektrode mogu biti gole (danas se retko koriste jer ne obezbeduju kvalitetan say i stabilan luk) iii oblozene.jer nijedna ne obezbeduje najbolje uslove rada za sve operacije zavarivanja. Oblozene elektrode imaju jezgro. 128 129 . Glavni cinioci koji uticu na izbor elektrode su: karakteristike osnovnog materijala. 6. pod dejstvom elektricnog luka. a oksid ugljenika u savu obrazuje supljine koje umanjuju presek zavarenog spoja. Ako su spojevi vece duzine "punktiranje" treba izvesti po redosledu prikazanom na sl. kiselorn oblogom. jer obloga cesto sadrzi materije koje potpomazu jonizaciju vazduha i tako obezbeduju kontinuiran tok struje. Prema vrsti obloge elektrode se dele na elektrode sa: bazicnom oblogom. 2. Ni zajednu vrstu elektrode se ne moze reci daje najbolja. debljina radnog predmeta. celuloznom oblogom. Gornje vrednosti jacine struje koriste se za vece debljine. da omogucavaju jednostavnu i brzu zamenu elektrode. jer oksid gvozda ima lose mehanicke karakteristike. Sljaka se nakon zavrsencg hladenja uklanja pomocu zasiljenog cekica. Klesta za prihvatanje elektrode (2) obezbeduj u prolaz struje od masine za zavarivanje. preko kabla do elektrode. oksidirajucorn oblogom. rutilnom oblogom.5a. da su laka. tokom ocvscavanja stiti povrsinu sava od oksidacije i usporava hladenje. materijala Neki primeri pripreme ivica. za zavarivanje u horizontalnom polozaju dati su na s1. Teena faza obloge koja pliva nad rastopom (sljaka). Stega mase moze biti pricvrscena direktno za radni predmet iii za metalni radni sto (4) na kome je postavljen radni predmet.5b. 4. Njih zavarivac tokom zavarivanja drzi rukom. pri izboru elektrode. Po Dzulovorn zakonu toplota koju razvija metalni provodnik proporcionalna je duzini provodnika i kvadratu jacine struje. Elektricni kablovi (5) iz sigumosnih razloga. Stega mase (3) sluzi za povezivanje rnasine za zavarivanje sa radnim predmetom preko kabla. Danas su elektrode metalne i osim 5tO uspostavljaju elektricni luk obezbeduju i dodatni materijal. i tecnu fazu koja pliva nad rastopom. elektrode su bile grafitne i sluzile su iskljucivo za stvaranje elektricnog luka. G asna faza form ira zastitni ornotac koj istiti zonu zavari vanj a od kiseonika iz vazduha koji se lako jedini sa gvozdem i ugljenikom. Za elektrolucno zavarivanje se koristi struja velike jacine (nekoliko stotina ampera). Da bi se izbeglo prekomerno zagrevanje elektricnih provodnika njihov poprecni presek mora biti dovoljno veliki. Zato se treba. Dobra klesta moraju da imaju dobru elektricnu izolaciju. Sastav obloge zavisi od namene elektrode i zato se elektrode klasifikuju prema karakteru obloge. horizontalan polozaj i suceone spojeve.

pri zavarivanju se elektroda vodi tako da su uglovi koje zaklapa sa obe povrsine delova koji se zavaruju jednaki. SI.6). a kada se polazu siri savovi elektroda se pokrece u cik . 6. Da bi se izbeglo skretanje luka. Duzina luka treba daje sve vreme zavarivanja konstantna i da je jednaka precniku elektrode.cak (s1.7 . uspostaviti elektricni luk. Kada elektroda dodirne radni predmet blago se njenim vrhom prede po povrsini radnog predmeta (slicno paljenju sib ice). kroz sredinu sava elektroda prolazi dva puta.Priprema osnovnog materijala za zavarivanje ~~I 9· 0. zatim se elektroda naglo udalji nekoliko milimetara ad povrsine radnog predmeta da bi se luk stabilizovao (sl.Poloiaj elektrode kojim se izbegava skretanje luka l30 131 . 6.Uspostavljanje elektricnog luka Pri formiranju uskih savova elektroda se moze pokretati pravolinijski. prvo. a previse dug luk izaziva da su kapi dodatnog materijala suvise krupne. 6.5 .80° (sl. 6. pa se dobija nepravilan say. a ugao koji zaklapa sa pravcem pruzanja sava 70 .6 .7).i4 W \ 70- t O' I Tehnika elektrolucnog zavarivanja Da bi se pocelo sa zavarivanjem potrebno je. 2 Sl. 6. Suvise kratak luk maze dovesti do lepljenja elektrode za radni predmet. Elektroda se pod uglom od 70 .Limarski radovi Spajanje ipovezivanje konstrukcija od lima Sl. a kroz krajeve po jedanput. pa aka se zeli ravnomeran say kroz sredinuje potrebno proci brze nego kroz krajeve.80° primice radnom predmetu.8). 6. Pri tome.

10 .ode.9 . Faze obostranog zavarivanja prikazane su na s1. treci i cetvrti prolaz postaviti u istoj ravni iznad drugog prolaza. zatirn pali iza poslednjeg kratera. 6. provaruje koren zleba.Nastavak izrade sava pasle prekida izvedenog pre zavrsetka sava Sl. Luk se.9). Sf. 132 133 . cekicem sa siljkom i secivom. 6.10b vidi se da se say za limove debljine do 9 mm izraduje iz dva prolaza. 6. a say se polaze u jednom prolazu sarno sa jedne strane spoja (s1. eik . Sa sl. U prvoj fazi var se polaze u koren zleba pri pravolinijskom kretanj~ ~l~k?.11. Najbolje je. pravolinijskim kretanjem elektrode. pa zatim celicnorn cerkom vrsi se uklanjanje sljake sa povrsine sava. Ako je zavarivanje prekinuto dok say nije potpuno zavrsen (zbog odmora. vee postepeno u smeru pokretanja (ili bocno) uz lagano povecavanje duzine luka.8 . Pre nastavka izrade sava cekicem i celicnom cetkom treba skinuti sljaku. a elektroda se po njegovom uspostavljanju. U drugom prolazu. Koren zleba se sekacern cisti u trecoj fazi. 6. 6. a say se polaze u vise prolaza. istrosene elektrode iii slicno ) potrebno ga je pravilno nastaviti.Broj prolaza zavisno od debljine horizontalnog radnog predmeta Nakon zavrsenog zavarivanja. Sljaka se obavezno uklanja i kada se novi var polaze na prethodni. kada se say ohladi. a za vece debljine iz cetiri prolaza s1. Zatim se elektroda spusta na normalnu duzinu luka i izrada savova uobicajeno nastavlja (s1. 6.10a). Ako je debljina lima izmedu 3 mm i 20 mm iviee se pripremaju u obliku s!ova V. Spajanje i povezivanje konstrukcija ad lima Primeri tehnike elektrolucnog zavarivanja Horizontalni polozaj radnog predmeta Za Iimove debljine do 3 mm iviee predmeta su potpuno ravne. 6.10e. Elektroda se od spoja ne sme udaljavati naglo.Limarski radovi Prekidanje elektricnog iuka je operacija koja moze dovesti do pojave kratera u savu ukoliko se ne izvede pravilno.cak kretanjem elektrode. pri dugackorn luku. Obostrano zavarivanje treba primeniti kad god je moguce predmetu prici sa obe strane. Na kraju se. ispunjava se zleb po celoj visiru. 6. J acina struje se bira tako da odgovara gornjoj granici preporucenih vrednosti za odredenu debljinu elektrode. vodi ispred kratera i kratko odrzava iznad njega.Vodenje elektrode pri polaganju sirokih savava [1 Sf. da bi se dobile dobre mehanicke karakteristike sava.

Zavarivanje limova tanjih od 5 mm .Zavarivanje preklopnih spojeva 134 135 . Tehnika je slicna tehnici zavarivanja ugaonih spojeva. Vazno je da say zahvati delom donji lim. Jacina struje bira se tako da bude nesto veca od vrednosti preporucenih za odredenn debljinu elektrode.14.Limarski radovi Spajanje i povezivanje konstrukcija od lima \ B B Sl.35° U odnosu na horizontalnu ravan. Elektroda se vodi tako da sa oba lima koja se zavaruju zaklapa iste uglove. 6. a da u pravcu zavarivanja sa horizontalom zaklapa ugao od 60 . !::. 6. 6. Pre postavljanja drugog i treceg sava sa prethodno nanetih savova odstraniti sljaku.11 .12 . a delom prethodni say. 6. 6. Limovi deblji od 5 mm zavaruju se u vise prolaza. Prvi prolaz izvodi se kao da se radi 0 zavarivanju u jednom prolazu.70° u odnosu na horizontalnu ravan.ugaoni spoj (levo) Sf. Drugi var postavlja se pri nagibu elektrode od 65 .13).ugaoni spoj (desno) Preklopni spojevi Zavarivanje preklopnih spojeva prikazano je na s1.Faze obostranog zavarivanja Ugaoni spojevi Ako su limovi tanji od 5 mm zavaruju se u jednom prolazu.Zavarivanje limova debljih od 5 mm .80° (51.14 . Sf.12). Ovaj var treba delom da zahvati gornji lim a delom prethodno polozene varove (s1.:d Sf. 6. Treci var polaze se pri nagibu elektrode od 30 .13 . Najkvalitetniji savovi dobijaju se zavarivanjern sa tri i vise prolaza zavisno od debljine limova. 6.

6. 6. Moguce ga je izvesti pokretanjem elektrode odozgo nanize iii odozdo navise. brzo u horizomalnom polozaju. Za limove debljine 4 do 8 mm treba ivice pripremiti u obliku V zIeba i zavarivanje vrsiti obostrano. Za limove deblje od 8 mm zavarivanje se vrsi odozdo navise (51. zavisno od toga da li se var nanosi na gornju ili donju povrsinu V zleba. ako je to moguce. Elektroda se krece pravolinijski.Zavarivanje limova debljih ad 8 mm . Limovi tanji od 6 do 8 mrn zavaruj use odozgo nanize (s1.16).vertikalni spojevi Predmeti do 4 mm debljine zavaruju se sa ravnim ivicama. U prvom prolazu elektroda se vodi horizontal no uz veoma kratak luk.15 . 6.17 .vertikalni spoj 136 137 .horizontalni spa} Sf.16 . 6. U narednim prolazima elektroda se upravlja navise Hi nanize.Zavarivanje limova debljine 6 .vertikalni spa} SL 6.17).15). Sl. i obostrano.8 mm . Predmeti deblji od 6 do 8 mm zavaruju se u vise prolaza (s1.Limarski radovi Spajanje i povezivanje konstrukcija ad lima Horizontalno . 6. Elektroda je horizontalna i pokrece se oscilujucim pokretima. ako je moguce. Luk mora biti kratak da se usled gravitacij e kapi rastopljenog materijala ne bi slivale niz radni predmet. Vertikalni spojevi Zavarivanje ovakvih spojeva je slozeno.Zavarivanje Iimova debljine do 8 mm .

6. rukavice. 138 Spajanje polaganjem lema je slicno postupku spajanja gasno .18). razlivanjem usled kapilamih pojava. Pri zavarivanju nad glavom treba koristiti maske koje stite teme radnika. kao j od j rasprsnutih kapi metala.Zalemljeni spojevi formirani polaganjem lema Zastitna sredstva i bezbednost pri radu U procesu zavarivanja se razvija intenzivna svetlost i velika kolicina toplote. zavarivac mora nositi kozne rukavice sa tri iii pet prstiju ciji zavrsetak nadvisava mkav radne bluze. Maske i naocare stite oei radnika od toplotnog i svetlosnog zracenja. lete varnice i rasprsnute kapljice metala.Limarski radovi Spajanje i povezivanje konstrukcija od lima Zavarivanje iznad glave Ovo je veoma tezak polozaj i zahteva iskusnog zavarivaca (sl. Tzvor toplote je plamen acetilen i kiseonik.Zavarivanje iznad glave Lem ne "kvasi" Sf. maske. stitnici za podlakticu i cipele sa stitnicirna za potkolenicu.. Lemovi se na predmete mogu naneti: polaganjem lema. kapi metala iii sljake. Jedina razlika je u cinjenici da lemljeni spoj ne nastaje topljenjem osnovnog i dodatnog materijala. Dodatni materijal je najcesce zica od mesinga sa dodatkom silicijurna iii nikla. Priprema ivica vrsi se na isti nacin kao kod gasno . Lem .19). zastitna stakla). Kada se pri zavarivanjujavljaju stetni gasovi i isparenjakoristi se zastitna rnaska iii se radno mesto ventilira (za radna mesta gde se proces zavarivanja odvija kontinualno). 6. Za trajne poslove i narocite polozaje moraju se koristiti kecelj e. pa cak i u medukristalne prostore osnovnog materijala (sl. 139 . 6. Postoje i naglavne maske koje se na glavu oslanjaju pornocu obruca ostavljajuci izvrsiocu obe ruke slobodne. slemovi.plamenog zavarivanja. sredstva za zastitu tela od opekotina (kape. Ako je rnoguce treba ga izbegavati. kecelje) i sredstva za zastitu disajnih puteva (maske sa precistacima za vazduh).kvas!" Sf. varnica Lemljenje Lemljenje je postupak spajanja metalnih radnih predmeta pri kome se spoj ostvaruje sarno topljenjem dodatnog materijala. 6. U licna zastitna sredstva spadaju zastitna sredstva za 06 (naocare. pa radnik mora biti snabdeven zastitnom opremom. jer on ima znatno nizu temperaturu topljenja od osnovnog materijala.plamenim zavarivanjern.19 . Pri elektrolucnom zavarivanju koriste se maske sa ruckama.18 . vee topljenjem dodatnog materijala koji se razliva po osnovnom materijalu i prodire u ivicne zazore. Da bi se ruke zastitile od varnica. Nanosenje dodatnog materijala vrsi se istom tehnikom.

e e Metal za dodavanje ne treba prinositi radnom predmetu sve dok se osnovni rnaterijal ne zagreje do temperature kvasenja. 6. a zatim zahvaljujuci kapilarnim pojavama prodire i u ivicne sastave koji su sasvim primaknuti . ivicne ?ovrsinemet~la p~tre?no je temeljno ocistiti (sl.o dobar s~oj. Pre pocetka Jemljenja na povrsine radnog predmeta treba naneti topitelj (najeesce u ~idu paste iii praska) na bazi boraksa ili borne kiseline. radni predmet od sivog liva prvo plamenom treba zagrejati na temperaturu od min 6500 (potpuno tamna ervena boja) do temperature od max 800c (svetlo crvena boja). Nakon zavrsenog lemljenja rnoraju se potpuno odstraniti ostaei topitelja.Ciscenje povrsina pre pocetka lemljenja Sf. Spajanje polaganjem lema najcesce se primenjuje kod sivog liva i pocinkovanih predmeta.konst: se rucne Jemiliee (sl. u horizontalnom polozaju. koji mora glatko da se razlije po radnom pre?metu: Profesionalci ~. Da bi se. Lemljenje sivog liva se primenjuje jer se tako izbegava pojava visokih napona u spoju koja nastaje pri naglom hladenju pri ocvrscavanju rastopljenog osnovnog materijala. Lemljenje poeinkovanih predmeta se vrsi da bi se izbegla otrovna isparenja einka koja se javljaju pri elektrolucnom i gasno . I~ I z Sf.~ kao izvor toplote .ostvari. bakar.amatere J. a iviee osnovnog materijaJa se sarno zagrevaju. Zavisno od toga da li se dodatni materijal topi ispod iii iznad 400 "C. vee se sarno topi. 6. Za debljine vece od 4 mm zleb se radi U Spajanje i povezivanje konstrukcija od lima I ovde se topi sarno dodatni metal. pa tek onda dovesti metal za dodavanje. za bakar 850 do 950 "C. 6.20 . da ne bi izazvali koroziju.lampe (benzinska lampa za lernljenje). a koja moze dovesti do lorna.Zalemljeni spojevi form iran i razlivanjem usled kapilarnih pojava 140 ==-J__ b= Jednostavna lemila Elektrlcna ternila SL 6. onda se ociscena i topiteljem premazana mes~a uWeju na slabom plamenu plamenika (51. a zatim ih stegnu 1 zagrevaju sav lemilicorn.21 . lemljenje usled kapilarnih pojava se deli na meko i tvrdo.zazor je reda velicine nekoliko stotih delova milimetra (sl.obe povrsme koje se spajaju najpre tanka kalaisu.e1ove ~oJe spajaju stegnu i pustaju da kalaj tece u say. u jednom prolazu.plamenom zavarivanju. 6. Za debljine preko 8 mm lem se polaze u dva prolaza. Za predmete debljine do 4 mm lem se polaze obaranja iviea.21) do pojave bh~tavog sjaja. Pn me.20). bronze i eink (sarno lernilicom a ne plamenikom) i plemeniti metali.22 .e bolje ak? . To je temperatura koja obezbeduje dobro prianjanje dodatnog rnaterijala za osnovni materijal i za razlicite materijale ona iznosi: za celik 800 do 900 "C. za sivi liv 650 do 800 "C.Limarski radovi Da bi spoj bio dobar povrsine osnovnog materijala moraju se ocistiti. Nairne.22). Da bi lemljenje bilo uspesno. 6. a za debljine preko 12 mm u tri prolaza. pa eink ne isparava. pri lemljenju se postizu znatno nize temperature nego pri zavarivanju. ~ z~tlm p~emazah topltelJ. mesing. Meko lemljenje Kao dodatni rnaterijal ovde se koriste legure kalaja i olova cija je temperatura topljenja izmedu 185 i 260 -c.24). dodaje kal~J (sl. Spajanje razlivanjem usled kapilarnih pojava zasniva se na tome sto rastopljen dodatni metal kvasi povrsine na koje pada. 6. bez obliku slova V sa uglom od 90°.hlorid iii amonijacne soli). Zatim se kalaj prinosi lemnom mestu 1 topi toplotom metala tako da utice u lemni sav.em (najcesce cink . Meko se Ierne celicni limovi i zice.kom l~I?lJenJ. Za .23). 6. Ako se meko lemljenje izvodi koriscenjem let . Lemno mesto se ugreje Iernilicorn Ilstovr~meno.Rucne lemilice 141 .

pa treba izbegavati lepljenje ivice na ivicu.Oblici lema za meko lemljenje Lepljenje se danas cesto koristi za spajanje metalnih predmeta. Ako su delov! pravilno zagrejani lem ee se usled 142 Tehnoloski proces lepljenja odvija se sledecirn redosledom: priprema povrsine za lepljenje. Za hemijsko ciseenje koriste se organski rastvaraci a za mehanicko brusni papiri. hrom . Glavni nedostaci lepljenih spojeva su njihova nepostojanost na povisernm temperaturarna (iznad 80 DC). sklonost ka starenju i osetljivost na lokalnu koncentraciju napona. spojevi mogu irnati dobru toplotnu. bakar i mesing). Treba imati na umu da povrsina dodira. Postoje razlicite vrste lemova (dodatnog materijala) cija primena zavisi od osnovnog materijala: srebrni lem (za celik. Zatim se tvrdi lern pr!nosi lemnom rnestu.Limarski radovi Spajanje i povezivanje konstrukcija od lima uzarenosti metala sam razliti i teci u say.24 . prernazu topiteljem. cetke. zatim zagrevaju prvo slabim a zatim Jakim plamenom (celik do tamnijeg. ocvrscavanje lepka. sto doprinosi boljem prianjanju zbog povecanja povrsine dodira.23 . prema uputstvima proizvodaca. organskog (biljnog iii zivotinjskog) i sintetickog porekla. Tvrdo lemljenje se koristi pri izradi reznih alata. temperature i vlaznosti okoline. a ne na lem. Lepljenje Lem U obliku sipke. nanosenje lepka na povrsine. vreme i pritisak. Nanosenje lepka na povrsine za lepljenje vrsi se u tankom spoju. Pararnetri procesa lepljenja: temperatura. Cvrstoca spoja je veca aka je sloj tanji i bez gasnih mehurova. 6. oksida i masnoce. Kada lepak dostigne najbolju lepljivost vrsi se preklapanje delova uz odreden pritisak. lepljenje je jednostavno i ekonomicno. lepak ne povecava masu spoja. To omogucava primena dodatnog materijala koji se topi iznad 400°C. treba da je sto veca. cevi i zice Benzinska let . bakar i mesing do svetlijeg crvenog usijanja). Povrsine se ciste hemij skim i mehanickim putem.Lemljenje koriscenjem lei . Ociseeni delovi se stezu. osetljivost na vlagu i hemijski agresivna sredstva. Razlog tome su dobre osobine postupka i ovako dobijenih spojeva: spojevi nastaju bez deformacija. u lepljenom materijalu ne dolazi do strukturnih promena.silicijumski lem (za aluminijumske legure ). tocila. 6. koji se usmerava na metalnu okolinu. Ako to nije slucaj. Zato limove treba lepiti preklopljene iii na mestu spoja sa abe strane treba nalepiti limenu traku kao say (spojnicu). Priprema povrsina za lepljenje podrazumeva njeno ciScenje radi otklanjanja vlage. Za uspesno lepljenje vazna je debljina sloja lepka. Mehanickirn ciscenjem postize se i veca hrapavost povrsina.lampa Sf. priprema lepka. bakami lem (za ugljenicne i legirane celike). Priprema lepka vrsi se neposredno pre nanosenja lepka na povrsine koje se lepe. mora se koristiti plamen.lampe Tvrdo lemljenje Spojevi ostvareni tvrdim lemljenjem po svojoj cvrstcci priblizavaju se zavarenom spoju. zvucnu i elektricnu izolaciju.nikllem (za predmete koji rade pri povisenim ternperaturama). Nikako na treba praviti zalihe spremljenog lepka. Ocvrscavanje lepka zavisi ad isparljivosti rastvaraca. radi ostvarivanja dobre veze. Ostvarivanje spoja je pornocu lepka koji je najcesce dvokomponentni.karbida pomocu srebmog lema Ierne za celicni nosac reznog alata. Moze biti Sf. cvrstoca spojeva zadovoljava trazene zahteve. aluminijum . 143 . kontrola lepljenog spoja. mesingani lern (za brzorezne celike i tvrde metale). odredeni su za svaku vrstu lepka i daje ih proizvodac. gde se plocice ad volfram .

6. Uvrtnji (s1. Primeri rastavljivih veza prikazani su na sl. kruta ili elastcna. Nerastavljive veze kada se jednom ostvare ne mogu se rastaviti bez razaranja elemenata kojirna je veza ostvarena iii delova koji su vezani.Limarski radovi Spajanje i povezivanje konstrukcija ad lima Nerastayljive _ veze Posle lepljenja spoj treba ostaviti odredeno vreme u atrnosferskim uslovirna da se izjednace sopstveni naponi. koji su spojeni za druge elemente vijcima. 26. 6. 6. ali i lake razdvajanje i ponovno vezivanje bez ikakvih ostecenja.26 .29. da rotiraju.25b) se koriste kada se ne sme dozvoliti izrada prolazne rupe za vijak u elernentu (npr. 6.27 Glava sluzi da se na nju postavi odgovarajuci kljuc kojim se ostvaruje okretanje vijka. 6. mala debljina zida). Vijak je masinski element koji se sastoji od cilindricnog stabla (S) sa navojem i glave (G). ali je zajednicko za sve veze da moraju da prenesu opterecenje sa jednog dela na drugi. Pored ovog osnovnog zadatka od veze se cesto zahteva da ispuni i niz specificnih uslova: da bude rastavljiva iii nerastavljiva. Iz ovih posebnih uslova koje veza treba da ostvari proisticu i podele veza na rastavljive i nerastavljive. Osovinica (0) dozvoljava ravnim delovima (P). pokretna iii nepokretna. c) Sl 6. rnedufaznu i zavrsnu kontrolu.28).25 . a navrtkom se priteze drugi element.25. Kontrola metalnih spojeva podrazumeva prethodnu proveru (lepka i lepljenih delova).6. Na stablo vijka urezuje se navoj. Navoj je najvazniji deo vijka i predstavlja povrsinu koja obmotava cilindricno stablo (sl.Nerastavljive veze Sarka (s1. Vijak se nasilno uvrce u jedan od dva elementa koji se spajaju. Navoj je nastao od ravni odredenog oblika koja se zavojno obmotava oko cilindra (C) sa odgovarajucim korakom (P) s1. Vrsta veze zavisi od funkcije elemenata u sklopu. Primeri nerastavljivih spojeva dati su na s1.Rastavljive veze Rastavljive veze Elementi koji sacinjavaju neki sklop mogu se povezati rnedusobno razlicitim vezama. Rastavljive veze ornogucavaju lako vezivanje elemenata u jednu celinu.25c) je sklop sa najsirom primenom. 6. Spojevi i veze Rastavljive v~ze bl SL 6. Spajanje vijkom i navrtkom Elementi koji najcesce sacinjavaju rastavljivu vezu su vijak i navrtka. sl. 144 145 .

-. 6.30).Navrtka 147 .29 . a levi navise (51.evi ravoj h d d St. Profil moze biti trougaoni. Navrtkaje masinski element najcesce cilindricnog oblika sa unutrasnjim navojem (51. Vrsta profila daje vijcima razlicite karakteristike.Vijci bez navrtke SL 6.Limarski radovi Vijci bet: navrtke Trougaoni profil Kvadratni profil Spajanje ipovezivanje konstrukcija od lima Trapezast profit b) St. pa njihovi teorijski profili i nazivni precnici moraju biti jednaki.32). 6. <D 0+-->-_--'-' normalna navrtka SL 6. trapezast.30 .27 . kvadratni. postavljenog vijka navojna linija penje udesno navoj je posmatra vertikalan vijak navojci penju zdesna ulevo okretanju kljucern u smeru kazaljke na satu napredovati Ako se pri posmatranju vertikalno desni. 6.. odreduje se profil navoja.--.Spo1jni i unutrasnji navoj Presek navoja pornocu ravni paralelne sa osom navoja. kosi (sl. Ako se za posmatraca koji vijak je levi. 6. Navrtka sa vijkom cini navojni par.Desni i levi navoj SL 6..32 .. 6. Desni vijak ce pri nanize. 6. ~'I----r-. okrug1i.31).28 . Desnl navoj l..Profil navoja Smer uspona navojne linije moze biti levi i1i desni.Spoljni navoj 146 Sf.31 ..

Vijci bez navrtke mogu se koristiti u dva slucaja: kada u jednom od dva elementa koji se spajaju postoji urezan unutrasnji navoj (s1. sprecava spontano odvrtanje vijka iii navrtke.33 . sa okruglim profilom (jer je trajniji od trougaonog) i velikim zazorom izmedu vijka i navrtke. civijama i limenim plocicarna (s1. Za ovu svrhu koriste se vijci sa cetvrtastom glavom.27b).Osiguravajuci elementi navojnih spojeva Sve navojne veze imaju osobinu samokocenja.34 date su mere zakovice koje uz navedene empirijske formule itabelu 6.8)· d glavu: L = 1 + 2s. Spajanje i povezivan]e konstrukcija od lima postoje uslovi za labavljenje veze. Pn zakI~anJ~~ zakovica se umece u pripremljene otvore elemenata koji se spaJaJu. Profil im je trougaonog oblika. Osiguravanje navojnih veza Civija Rascepka Osiouravajuca lirnena ptocica o •l I d' L Sf. rascepkama. D~nas je u velikoj meri potisnut zavarivanjern. 6. 1. a zazor izmedu vijka i navrtke je normalan.Js D = (1.34 .4" . 7) d Zakovice se uglavnom izraduj u ad celika. Naime. Vijci za montazu privremeno spajaju de love koji naknadno mogu da se povezu u trajan sklop.ve~e.~raJu (sl: ?34). Mere izrade su im znatno preciznije od vijaka za montazu. jer to obezbeduje vecu brzinu sklapanja.Limarski radovi Vijci sa navrtkom mogu se koristiti za montazu i za ucvrscivanje. Standardne dimenzije zakovice Cine nazivni precnik d (precnik trupa meren na odredenom rastojanju od podnozja glave) i dufina zakov~ce L (~u~ina trupa pr~ zakivan) a). masinski~ elementom k~ji ci~e t~p u obliku kruznog cilindra i prvobitna glava na jednorn . kontra navrtkama. aluminijuma i aluminijumskih legura. Medutim. Potrebna duzina zakovice treba da odgovara ukupnoj debljini delova kOJI se spajaju uvecanoj za dodatak potreban za formiranje zavrsne glave i delimicno popunjavanje zazora izmedu trupa i otvora.1 mogu da posluze za izbor zakovice. m~da postoje i zakovice o~ bakr~~ mesinga. 6. 6. Na sl.Zakovica Spajanje dva dela ostvaruje se zakovicom. Elementi zakovice su: Sf. ako se spoj nalazi na elementima koji su izlozeni vibracijama iii potresima 148 precnik stabla: d precnik glave: duzina stabla za polukruznu Osigur avajuc a podlcska = (5-6). 6. 6. Ranije je zakivanje bio najceSCi postupak kojim su se ostvarivale ne~~skidive . Da bi se to sprecilo navojni spojevi se osiguravaju podloskama. ali je jos uvek nezamenljiv za spajanje lakih metala kod kojih je ostvarivanje zavarenih spojeva problematicno. grubo obradeni. 6.7-1. 2. Vijci za ucvrscivanje koriste se za ostvarivanje konacnih sklopova koji se kasnije po zelji mogu rastavljati. 1= (4"3 . Zakovlca treba da bude od matenJala kOJI 149 .33) Nerastavljive veze Zakivanje Zakivanjem se ostvaruje nerastavljiva veza izmedu elemenata spoja. pa se hladnim ili toplim postupkom na slobodnom kraju zakovice form ira zavrsna glava.27a) i kada vijak prolazeci kroz predmet sam sebi stvara put i obezbeduje naleganje (s1. Namena im je da sprece rnedusobno pomeranje delova sklopa pre i u toku konacnog spajanja. aksijalnasila( deluje u pravcu ose spoja) koja opterecuje navojni spoj.

4 9.Hladno" zakivanje primenjuje se za zakovice rnanjih precnika kada se prenose manja opterecenja.11.8 3 3. Zavisno od sredstava koja se koriste zakivanje se moze izvesti rucno ili masinski. laksi rad i cvrsCi spoj. Nedostatak je nernogucnost presa da rade u svakom polozaju.5 31 3437 19 22 25 28 vruce zakovane veze 26 29 32 3538 17 20 . .2 10 11 1.8 13 1.vruce". Priprema podrazumeva izradu odgovarajucih otvora prosecanjem ili busenjem.B Obtikovanje glave zakovke d d d d d d 1 1. Zatim se kosim udarcima cekica glava oblikuje u zeljeni oblik (sl. 0. najbolje je busenje izvoditi u sklopu.21. vertikalnim udarcima cekica oblikuje se zavrsna glava sve dok stablo sasvim ne popuni otvor (s1.35c). Da bi se postiglo sto bolje poklapanje osa otvora. mm 9 5mmzad> lfl rnm Rucno zakivanje Q) b) rus. 6. Za prenosenje vecih opterecenja koriste se zakovice vecih precnika koje se zakivaju ..nazivni precnik zakovnice d .4 1.6 2. Postupak zakivanja sastoji se u sledecem: prvo se pritiskivacem i drzacem cvrsto pritisnu delovi koji se zakivaju. 6.no Izvodenje zakivanja Pre zavrsne operacije zakivanja (izrada zavrsne glave) potrebno je pripremiti delove koji se zaki vaju.35 . Masinsko zakivanje vrsi se koriscenjem prese. 6.7 4.Rucno zakivanje st. 150 Sf.7 1.Masinsko zakivanje 15 [ .5 4 5 6 7 89 hladno zakovane veze 6.23. da bi se oblikovanje okoncalo oblikacem glave.6. Rucno zakivanje podrazumeva izradu zavrsne glave rucnim ili pneumatskim cekicem. 6. Zatim se jednim hodom kalupa.vruce".35d).1 2 2.precnik otvora za zakovicu mesto na kome se meri nazivni precnik 1mmzad<3mm 3 mm za d = 3 . Tubelu 6.Limarski radovi Spajanje i povezivanje konstrukcija od lima ima slican sastav materijalu od koga su izradeni delovi koji se spajaju. Nakon desetak sekundi zakovica se oslobada drzaca i kalupa cime je zakivanje zavrseno. 0. Posle ostvarivanja potunog medusobnog naleganja limova i naleganja prvobitne glave u njeno sediste. Zakivanje rnoze biti "hladno" iii . Celicne zakovice se zagrevaju do svetlo crvenog usijanja (1000 do 1100 "C) u kovackoj vatri ili elektricnoj peci i tako zagrejane ubacuju u otvor i zakivaju.3 5. M.36). Za opste svrhe (manje optereceni spojevi) najcesce se koriste zakovice od celika C. Na ovaj nacin se zakivaju i zakovice od obojenih i lakih metala.4 3.23 d . obrazuje zavrsna glava (s1.4 8.2 16 14 dl ! t oblikov a nje oblikacem Konac. 6.35b).0. da bi se izbegla elektrohemijska korozija i razlicita izduzenja pri promeni temperature. 0246 .36 ..3 7.1 3 0. posebnim alatom eiji unutrasnji otvor odgovara zeljenom obliku glave (sl. Prednosti masinskog zakivanja u odnosu na rucno zakivanje su veca brzina.5 2.25 hladno zakovane veze tankih limova za sporedne veze 3.

40). 6.39).37 i 6.37 . 6.Limarski radovi Spajanje i povezivanje konstrukcija od lima Zakivak sa Zaklvak sa upuslenom glavom ocozcc upu~1 E'nom qlavom odozgo Vrste zakovanih spojeva Na (sl. Raspored (sl.Preklopni spoj 152 .2 mogu se odrediti rastojanja zakovica za razlicite vrste spojeva. 6. 6. 6. 6.1 .38 -Suceoni spoj sa jednim podmetacem Zakiyci u dva reda jedan red d p b bl dva reda trireda 7M 3d+22 1. 6. Uz tabelu 6.Vea sa naizmenicnim rasporedom zakovica 153 Sf. paje ovo najpogodnija vrsta zakovane veze (sl.37). On se koristi za spajanje Iimova koji prenose mala opterecenja. 6.Sd 0.Sd O. zakovica u vezi moze biti naspraman (sl.38) iii naizmenican '--- . 6d + 15 J. Preklopni spoj je najprostiji spoj. 6.6.Sd 7M 2.2 Sf. 6. Kod suceonog spoja sa jednirn podmetacern opterecenje se sa jednog na drugi lim prenosi posredstvom podmetaca.40 .37 .39 .39) prikazane su vrste zakovanih spojeva. Dopunsko naprezanje na savijanje izbegnuto je kod limova koji su suceljeni. I ovde je prisutno naprezanje limova na savijanje (s1. a zatim povezani uz pomoc dva sirnetricno postavljena podmetaca.Sp Zakivci u Sf. ali i dovoljno malo da ne dozvoli vitoperenje limova. jer su limovi zbog toga sto im se tezisne linije ne preklapaju napregnuti dodatno na savijanje (sl.-I ~\ -J} Rastojanje izmedu osa zakovica koje pripadaju istom redu treba da je dovoljano veliko da ne ometa zakivanje.38).6p - Zakivak sa poluokruglom D glavom 1~r+ I~I+ I t 1_ t- Sf.Suceoni spoj sa dva podmetaca tri reda 7M 2d+8 I. Tabefa 6.

f nabor Ob~ Rastavljivi nabori 0iVitni . sudovi. 6./ Presavijeni nabor I Sf. pertlovanje se kombinuje sa mekim lem1jenjem sastavnih delova ili se u profilisane nabore umece zaptivni materijal. Ako je prilikom izbora duzine stabla zakoviee uzeta zakoviea sa kracim stablom.41d).430 .Vrste poduinih ivicnih nabora Q) b) () Sf. Ako limo vi medusobno ne nalezu dobro. 6. stablo zakoviee ostaje duze za velicinu zazora izmedu limova. Greske prouzrokuju smanjenje cvrstoce i nestabilan spoj. Ostatak zakoviee se izbija (sl. ne popujava prostor otvora.41b). gotovo je izvesno da ce se u zakovanom spoju pojaviti greske. a lokalni presek stabla je veci sto smanjuje jacinu spoja (sl. •• ol bl ~ Pertlovanje c) d) e) .42b).42 . debljine od 0. 6. a stablo busenjem burgijom eiji je precnik manji od precnika stabla zakoviee (da bi se limovi ocuvali).Uklanjanje neispravne zakovice Defekti u zakovanim spojevima se moraju popraviti kako bi se izbegla ostecenja na ispravnim mestima. 154 155 ..41c).42a). Posto pertlovani spojevi ne obezbeduju zaptivenost. zavrsna glava ostace nepopunjena (sl. 6. 6. 6. Pertlovanjern se spajaju tanki limovi. da bi se izbeglo njihovo vitoperenje. sto izaziva smanjenje cvrstoce zakovice.. Ako je zavrsna glava zakoviee oblikovana van ose otvora (sl. 6. 7 do 0. Ako je pri vrucem zakivanju zakoviea preterano zagrejana. Prvo se vrsi uklanjanje glave. Ivicni SL 6.41e) Hi je usled nepravilnog oblika oblikaca ona lose oblikovana (s1.41 g). 6.. arnbalaza. stablo se pri deformaeiji ne siri dovoljno. 6. kuhinjsko posude . glava zakovice se razara rotirajucim tocilom.41a).41 . Greske pri zakivanju Ako se pri zakivanju limovi koji se spajaju lose pripreme ili se operaeije zakivanja izvode nepazljivo. 6. 6. Glava se uzduzno zasece sekacem (sl.Greske prj zakivanju Ako ose otvora na limovima koji se spajaju nisu centrirane spoj i stablo zakoviee ce biti smaknuti (sl. Ako je precnik zakoviee znatno manji od precnika otvora.fl g} Pertlovanje je postupak oblikovanja i savijanja iviea limova radi njihovog spajanja. prilikom njenog hladenja doci ce do prevelikog skupljanja stabla sto ce prouzrokovati labav spoj (sl. 6.Limarski radovi Spajanje i povezivanje konstrukcija ad lima Kod tankih limova. ). zakoviea nece moci da limove drzi cvrsto priljubljene. Uklanjanje defektne zakoviee vrsi se tako da se ne ostete ostali delovi spoja. 8 mm. koji se koriste za izradu lakih limenih konstrukcija (oluei.411).42c). a zatim se ukloni (sl. zbog cega se zakovica zakosuje (s1. zbog nedostatka materijala za oblikovanje.

Izrada cevi pertlovanjem bite prikazana na primeru izrade cevi.Limarski radovi Jednostavni krivolinljski ivicni nabori Spajanie ipovezivanje konstrukcija od lima Prvo treba proracunati potreban materijal za izradu cevi.43 prikazani su pravolinijski.44e). 6. Zavrsna operacijaje pertlovanje oblikacern. e) Ako je lim nepravilno odsecen. zapertlovana ivica ima nejednaku sirinu. koji je sa goroje strane zaobljen u skJadu sa kruznicom cevi koja se izraduje (s1. Kada se ivice previse ostro saviju.45 prikazane su greske prouzrokovane suvise uzanim otvorom oblikaca. za limove debljine 0. 6. a spoj se pritisne izmedu oblikaca (sa gomje strane) i podmetaca (sa donje strane).44a). Primera radi. 6. 6. Sirina nab ora zavisi od debljine lima. Pri zavrsnom oblikovanju cekicem se udara po vrhu stabla. na Krivolinljski pr esavijeni ivi~n i nabori dJ ivice. Ivicni nabori mogu da se izvedu rucno ili masinski. Rucno pertlovanje Za rucno profilisanje koristi se metalni oblikac. 6. precnik 0 = 400 mm. Tehnologija rucnog pertlovanja Dimenzije cevi: debljina (s1. Krajevi limova se spoje preko oblikovanih ivica. Oblikac ima stablo i glavu sa profilisanim otvorom koji odgovara obliku nabora koji zeli da se ostavari. a izborom oblikaca prevelikog otvora. Za tim se izmedu valjaka lim savija kruzno vodeci racuna da se profilisane ivice ne ostete (sl. duzina H = 800 mm 157 .3 mm sirina nabora treba da se krece 1I granicama od 2. spajanje se uopste ne maze izvesti (s1.45c je prikazana greska prouzrokovana Na sl.44b). ali ni suvise mala zbog mogucnosti izvodenja nabora. 6.44c). 6. iii se lim netacno odsece moze doci do pojave 51.43h . Kada se isece lim potrebnih dimenzija pristupa se savijanju sastavnih ivica (51. 6. 0. 6.5 do 3 em. 8 mm.44d). 6.45d). Ako se zahteva zaptiven spoj. I ~ Sf. To je velicina razvijenog ornotaca cevi uvecana za dodatke potrebne za izradu nabora (sl.Vrste oblih ivicnih nabora Vrste ivicnih nabora Na sl. 6. 156 8 = sooia Sl. 6. Ako ivice nemaju dovoljnu duzinu ne ostvaruje se potrebna dubina zahvata i spoj je nastabilan (si. Ona ne sme biti suvise velika zbog estetskih razloga. krivolinijski i presavijeni ivicni nabori.44 .45e). vrsi se lemljenje duz cele zapertlovane Ako se oblikac pogresno odabere gresaka u rucno pertlovanim spojevirna.

prirubnice rnogu biti krute (sl. a zavrsno pertlovanje na drugoj masini. a elernenti spoja se mogu pripremiti van mesta postavljanja i na mesto montaze donositi sukcesivno. a na sirern kraju grla nalazi se venae sa nizom otvora za prolaz vijaka kojima se vrsi spajanje sa susednim prirubnieama. 6. leplj enj em (nerastavljivi spojevi) ili pomocu prirubnica.47). navojnih veza. naglavaka (rastavljivi spojevi).Limarski radovi Spajanje ipovezivanje konstrukcija od lima Greske pri pertlovanju C)Uzan oblik ac Q) Masinsko Cl oblikovanje Slrok oblikac ~-mbivlca b) Pertlovanje ~ cevi ~ +~ dlOstro /~0~)~7 ~/ savijanje e lSavijena iviea nedovoljna iP ~ (sl. Prema vrsti veza izmedu eevi i prirubniee. Kruto vezane prirubniee najcesce se spajaju sa krajem cevi zavarivanjem. medusobno se spajaju zavarivanjern.Masinsko pertlovanje ivicajednostavnog Masinsko pertlovanje Izvodi §e na specijalnim masinama.Masinsko pertlovanje ivica sloienog oblika 158 159 .46 . Prirubnica sa grlom (sl. pritezanjem zavrtnja ostvaruje herrneticnost spoja.49a) je kruta prirubniea.48. Hermeticnost spoja ostvaruje se umetanjem zaptivke izmedu dodirnih povrsina prirubniee. a ivice preko U--- Ef} u rr___ Eft oblika ~ ___jL_ Sf 6. 6. 6. 6. SL 6.47 .46a). Ona se svojom uzorn stranom grla zavaruje za rub cevi. Podela prirubniea moze se vrsiti prema raznim kriterijumima. Nalegajuce povrsine prirubnica se dovode u dodir. Ako su ivice slozenog oblika prvo se koristi masina za profilisanje zatim masina za pertlovanje (sl.46b). lzgled jednog takvog spoja prikazan je na na s1. 6. Slobodne prirubniee nisu navarene na eev vee se posebnim oblikom oboda eevi. Neke od ovih masina mogu izvesti sve operacije pertlovanja. lemljenjem.49) i slobodne. 6. Najsiru primenu irnaju prirubnicki spojevi. za profilisanje oblikuje Prirubnice Cevi koje su delovi veoma razgranatih industrijskih postrojenja. jer omogucavaju jednostavno sastavljanje i rastavljane bez razaranja spoja.Greske pri pertlovanju Sf. 6. na koje naleze prirubniea.45 . a izmedu njih se radi obezbedenja dobre zaptivenosti postavlja zaptivka. Cesce se savijanje i profilisanje izvode na jednoj. Ako su ivice jednostavnog oblika masina odgovarajucih profiJisanih valjaka (sl. Prirubniee se rnedusobno povezuju vijcima sa navrtkom.

a za cev se takode spaja zavarivanjem.48 .49) nema grlo. olovni i aluminijumski. U) Prirubnica sa grlom bJ Ravne prirubnice Sf. Lim od aluminijuma i njegovih legura. za zasti tu termoizolacij a vodova centralnog grej anj a.i moraju se uskladiti sa oblikom zaptivnih povrsina. taka i za unutrasnje radove (spustene plafone i oblaganje fasade). 6. Celicni (crni lim) zbog korozije ima malu trajnost. M~ten~al ~d.50). okapnica. o U procesu gradenja objekata visokogradnje limarski radovi imaju znacajno mesto. Zaptivk~ se p?stavlj~ izrnedu nale~. izolacije od stetnih atmosferskih uticaja itd. Nemakrovnog pokrivaca koji se ne poboljsavalimom nakriticnimrnestima preloma. pa se najrede koristi (uglavnom za objekte privremenog karaktera).Krute prirubnice Obl lci zaptivki Olovni lim je tezak pokrivac. koji se koristi sarno za znacajnije objekte dugog veka trajanja. Sf. za pokrivanj e krova. Bakami lim. gas). ' . kao i trajnost i sigurnost konstruktivnih elemenata. Na gradevinskim objektirna lim se primenjuje za izradu kanala za ventilaciju. jer je zasticen cinkovom prevlakom. hemijsko dejstvo fluida 1. bakami. slivnika.Prirubnicki spoj Ra_vna ~rirubnica (s1. pritiske usled zatezanja. a zadatak joj je da spreca~a c~renJ: flUld~ (tecnost.50 . 6. Zaptivke mogu biti razlicite i po obl!. zbog velike trajnosti. celicni pocinkovani. uvala. fibera plastike metala ltd. Njegova trajnost je znacajno povecana. relativno povoljne cene i lakoce obrade sve se vise primenjuje kako za pokrivacke radove. Najcesce se primenjuje celicni pocinkovani lim. koze. Zaptivke se izraduju ad gume. klimatizacij u prostorij a. koji struji kroz cev. Ravne prirubnice su lakse od prirubnica sa grlom. znacajna trajnost i laka obradivost su elementi koji uticu na siroku primenu pocinkovanog lima na najvecem broju objekata. Koji ce od pomenutih Iimova biti primenjen zavisi od znacaja objekata i raspolozivih sredstava. Od kvaliteta i trajnosti elemenata od lima zavisi nesmetano funkcionisanje objekta u skladu sa namenom. 6.koga se izraduju ~ora biti otporan na povisene temperature. zastitu konstruktivnih delova.lku I po dllne~zlJam~ (51.Limarski radovi Spajanje cevi prirubrucama 7.ajuci~ povrsina prirubnica. prodora kroz krovne ravni. neogranicenog veka trajanja i koristi se za tesko pristupacne del ave krova.Oblici zaptivki 160 161 . streha. Relativno niska cena. neposredno iii posredno zasticenih konstrukcij ama od lima. 6. 6. cinkani. zbog korozivne prevlake koja ga stiti od daljeg spoljnog uticaja vrlo je trajan ali i skup pokrivac. U te svrhe koriste se razni limovi kao sto su: celicni. LIMARSKI RADOVI NA GRABEVINSKIM OBJEKTIMA o navrtka Sl.49 .

Ugao nagibaje ugao koji zaklapa linija najveceg pada krovne ravni (linija po kojoj se slivaju kapljice kise niz krovnu ravan) i horizontalna ravan tavana.Elementi krova Kao oslonaci osnovazapricvrscivanje limanajcesce sluzi dascanaoplataili betonska ploca. ~av Na sl. do 850 kod strmih krovova oblozenih sindrom.2 . secenja i delirnicnog spajanja a montaza se sastoji od polaganja i pricvrscivanja krovnog pokrivaca. velika usteda na nosivim konstrukeijama i transportnim troskovirna u odnosu na druge pokrivacke materijale.5. Nagibi krovnih u rasponu od 1 % kod ravnih krovova. Lim kao krovni pokrivac koristi se za krovove blagog nagiba a koristi se i za vrlo strme krovne povrsine na kupolama. Nasi.2 prikazane su faze formiranja prostog stojeceg sava (1 i 2). krovnih prozora i badza. Traka savijena u rolnu razastire se po pojasu i prekriva ga od strehe do slemena. Sf. Svi elementi krova pri pokrivanju mogu biti opsiveni limom.1 . Prema broju krovnih ravni krovovi mogu biti jednovodni.e traje 30 do 50 godina. Sastoji se od nosive konstrukcije i krovnog pokrivaca.55 i 0. 7. stojeci dvostruki say (3) i dvostruki lezeci say (4).Limarski radovi Limarski radovi na gradevinskim objektima Pokrivanje krovova limom Krov stiti objekat od atmosferskih uticaja. 7. onda pri betoniranju u betonsku masu treba ugraditi drvene pakne. 162 Pokrivanje krovova pocinkovanim limom Pocinkovani lim se najcesce primenjuje za pokrivanje krovnih povrsina zbog toga sto je najeftiniji.Obeleiavanje i spajanje tabli od lima Tehnologija pokrivanja krova limom obuhvata fazu pripreme i fazu rnontaze na samom objektu" Priprema se odvija u radionicama i sastoji se od krojenja. Obelezavanje table izvrseno je tako da se prilikom savijanja mogu fonnirati savovi koji ce obezbediti medusobnu vezu izmedu susednih tabli unutar jednog pojasa kao i fleksibilnu vezu izmedu pojaseva. b) greben. a kod cink lima na svakih 6 metara. kod bakarnog lima na svakih 9-10 metara. 7. c) uvala.r~len}lJa 2. Nagibi ravni krecu se bitumenskom najmanje 10°. ventilaeionih kanala.leze~l. Ukoliko se lim polaze preko betonske podloge. Zavisno od klimatskih uslova i vrste pokrivaca odreduje se i ugao nagiba krovnih ravni. Sl: 7. Na sl. Osim prednosti metalni krovni pokrivaci imaju i svoje mane. dvovodni i visevodni. nosaca antena. Prethodno se krovna povrsina podeli u pojaseve koji su UZl od limenih traka za oko 8 em. Limovi kao krovni pokrivaci primenjuju se zbog niza prednosti: laki su i nepropustljivi za vodu. Najniza horizontala krovne ravni je streha. Zbog toga se metalni krovni pokrivac mora ugraditi tako da se na svakih 10 -12 metara pokrivaca od pocinkovanog lima urade dilatacione spojniee. krovnih ravni se izrazavaju u stepenima iii U procentima. Od krojenja zavise tacnost i ugradivost elemenata i racionalna iskoriscenost materijala. savijanja.papira. Jedna od znacajnih nedostataka su velicine dilataeija pri promeni temperature.2 prikazanaje lirnena tabla obelezena za krojenje i savijanje. Debljine limenih tabli su 0. Bez obzira na vrstu pokrivaca limom se obraduju i razni prodori kroz krovne ravni kao 5tO su prodori dimnjackih stub ova.1 prikazan je jedan visevcdni krov na kome razlikujemo osnovne elemente krovne ravni i njihove medusobne preseke: a) sleme. ~able ~dl. Krojenje je jedna od najznacajnijih i najodgovomijih operacija. Nju izvode visokostrucni radniei.m sa~ovlI~a povezuju u trake. 7. Podloga limaje dascana oplata prethodno oblozena slojem ter . 163 . ima najmanju tezinu i uz pravilno od~zavan}.60 mm. mogu se izvesti krovovi sa minimalnim padom po kojima se hoda bez bojazni.0011 00 m ~eku se na pola po duzini iii popreko i ti delov! se d~ostruklll!. 0.

Posle razastiranja limenih traka od streha do slemena pornocu krovnih limarskih klesta savijaju se rubovi (s1. DUl: rubova na odstojanju 25 . koji se postavlja posle toga na ranije postavljene kuke koje su visinski rasporedene tako da obezbeduju ravnomeran pad oluka ka odvodnoj eevi.Viseci oluk i odvodna cev 165 . 7. Na mestu prodora dimnjaka i ventiiacija kroz krovnu ravan prekida se i limeni pokrivac koji se povezuje sa opsivkorn dimnjaka. s obzirom da se povezuje sa podloznom trakom preko okapnice. 7. 01uci i olucne odvodne cevi Podvezice Le~eci i stojecl rubovi Odvodna SI. sto znaci da se lim u jednoj traei povije za 4 em a u drugoj za 5 em.30 em za dascanu oplatu (iii drvene pakne u betonskoj ploci) prikrivaju se dvokrake limene podveziee. Lezeci savovi susednih traka ne treba da se suticu vee da se smicu za pola table. koji je tako preko podveziea prikovan i pricvrscen za 164 cev lztivna cev Sl. Stojece rubove pri strehi treba oboriti na duzini 10 em radi lakseg otieanja vode niz okapnicu u oluk.3 .Limarski radovi Limarski radovi na graaevinskim objektima podlogu. Visine savijenog lima za stojece rubove susednih traka razlikuju se za 1 em.4 . i da tek u svakoj drugoj traci budu u istorn praveu.Savijanje rubova DUl: strehe ispod limenog pokrivaca ekserima se prikuju uske limene podlozne trake ciji je zadatak da sprece podizanje limenog pokrivaca pod udarima vetra. Koristeci limarski nakovanj i drveni cekic savijaju se stojeci dvostruki rubovi zajedno sa podvezieama i preko susedne table spajaju u jednu eelinu sa celokupnirn krovnim pokrivacem.3). 7.

koje nastaje zbog pada oluka prema odvodnoj vertikali. a visina oluka sa spoljne strane treba da bude manja nego sa unutrasnje za nekoliko santimetara.8 %. Mogu biti potpuno odvojeni od krovnog pokrivaca iii su sa njim povezani porubnim lim om kojim se zavrsava krovni pokrivac. kroz atiku Je pn dnu uraden jos jedan otvor (sl. Noseni su celicnim poeinkovanim iii kalaisanim kukama od gvozda koje se prikivaju na rogove iii dascanu oplatu.8 cmvl mhorizontalne projekcije krova. Pre cage na kukama su na razlicitoj visini. 7. Oluei su polukruznog iii pravougaonog preseka.4) su obeseni 0 rogove polozene na gvozdene kuke. Nadovezuju se preklapanjem za 2-3 em. Rede se koriste jer ne izgledaju lepo zbog uocljivog nejednakog odstojanja od strehe.5 . ispod njih je posta~ljen lim n~ k~ji k~plje kondenzovana voda. 7. St. Prema polozaju na krovu i nacinu izrade i oslanjanja oluei mogu biti: viseci. S obzirom da se oluei znoje. jer su nepouzdani. Imaju polukruzni iii pravougaoni presek. Kod mekih limova ova iviea jesavijena oko okruglog gvozda " 6-8 mm. unutrasnji kod testerastih krovova. Povrsina preseka oluka treba da je 0. Stojeci (sanducasti) oluei leze na olucnim kukama na veneu zgrade. lezeci. Oluei iza atika postavljaju se iza nazidaka i atika. podveza Sl. Sirina olukaje 13 . stojeci. Spoljna vis ina je izmedu 7 i 12 em. zakivanjem u dva reda i lemljenjem.25 em. Pravougaonog su oblika.! Limarski radovi Limarski radovi na gradevinskim objektima Oluei i olucne odvodne eevi sluze za prihvatanje. Kuke su pricvrscene za dascanu oplatu. prikupljanje i odvodenje kisnice koja se sliva niz ravni krovnog pokrivaca. Lezeci oluk lezi na kosoj krovnoj povrsini pored strehe. a rede polukruznog. Odvodne eevi su na rastojanju najvise 20 m. unutrasnja od lima).6 . 7. 7. 7. Za sluca} zagusivanja olu~a.5).Stojeci (sanducasti) otuk Viseci oluei (s1. Sa spoljne strane formirana je eevasta ivica oluka radi ukrucenja.6). jer se na taj nacin oluku daje pad prema olucnoj cevi (sl. Prelazi iz krovne povrsine lucno i zavrsava se eevastim obodom. Ove oluke u nasim klimatskim uslovima treba izbegavati. oluei iza atika i tavanski oluci. Za njenu evakuaeiju na spoljnu stranu nazidka.Otuk iza atike 166 167 .u oluku se ostavljaju otvori kroz koje otice voda kroz duplu eev (spoljna olovna. Kukama se regulise pad oluka prema odvodnim eevima koji iznosi 0.

Prikazane su osnova i presek ovog detalja. Uobicajene dimenzije olucne cevi su 10 -15 em. Medusobnim spajanjem tacaka obelezenih arapskim brojevima dobija se linija prodora e dva poluoblicasta oluka. Ako postoji mogucnost ostecenja odvodnih eevi do vi sine 1. Prsten se prekriva rozetom i lemi za cev. Veza oluka i odvodne cevi ostvaruje se tako 3tO se na oluku prosece rupa kroz koju se provuce kraci deo odvodne eevi koja se previje i zalemi. Zbog toga oluk cesto treba Razvijena rnreza oluka konstruisana je naspram odgovarajucih oluka u prvoj projekciji. 7. Odvodne olucne cevi Odvodne olucne cevi primaju kisnicu iz oluka i sprovode je do t1a ili kanalizacije. karakteristicne tacke njegovog preseka rasporedene su istovetno kao na preseku prvog. Do razvijene mreze oluka i olucne cevi doslo se na sledeci nacin. Donji deo se za 5 ern uvuce u odvodnu eev i osigura neprobojnost lemljenjem. Na donjern delu olucne eevi je koleno sa izlivnom lulom. u slucaju njegovog zagusenja kontrolisati i cistiti. Na sl.4 m. Obicno sukruznog. Ovako formirane cevi se pricvrscuju za zid (na svaka dva metra) pocinkovanim celicnim kukama. a ne obilaziti gao Cev se kroz venae provede tako 5to se prvo ugradi za 2 em sira olovna cev kroz koju se provuce limena olucna cev. krovova imaju zadatak da prikupe vodu koja se do odvodne cevi. sa prstenom koji se steze oko cevi zavrtnjima. Unut rasnji oluk Dascani opsiv Sf. 7. kao i prostorni model u kosoj projekcijl. To znaci da ce susret izvodniea koje polaze iz tacaka oznacenih rims kim brojevima predstavljati odgovarajuce tacke prodora.7. 7. U radionici se formiraju cevi duge 3 . S slivnika. Preostale tacke nisu obelezavane na liniji e' zbog preglednosti.7). Postavljaju se pricvrscene za fasadu kukama i obujmicama. Odvodne olucne eevi treba direktno provesti kroz venae. a mreza oluka (2) razvijena ispod osnove. kvadratnog ili mnogougaonog preseka.Unuirasnji oluk kod testerastih krovova Unutasnji oluci kod testerastih sliva sa dve susedne ravni i odvodi je smesten je u dascanu oplatu (sl.XV Iz svake tacke oznacene rirnskirn brojevima na razvijenom obimu preseka povucene su normale. Uzima se 1 ern? preseka na 1 rn? krova ili 2/3 povrsine preseka oluka. Cevi se izraduju u duzini od 1 m i medusobno spajaju prevojem i lemom. Te tacke su oznacene arapskim brojevima. Dimenzionisu se prema ortogonalnoj projekciji krova koji odvodnjavaju.6 cm i Ierne.5 m od tla postavljaju se asfaltirane livene cevi.Limarski radovi Limarski radovi na gradevinskim objekiima Odvodne olucne cevi se povezuju sa kanalizacijom preko livene talozne kutije sa resetkom i kofieom. Duzine razvijenog obima preseka nastale su prenosenjem duzina pomocu orvora sestara sa preseka pocevsi od I do TI zavrsno sa odstojanjem XIV . 168 169 . Ovi komadi se na gradilistu uvlace jedni u druge za 5 . To su izvodniee oluka koji irnaju oblik poluobliea ciji je bazis polukrug. Ako zelimo tacku 5 na mrezi povlacimo iz 5 horizontalu do vertikale iz V na mrezi (1) i vertikalu do horizontale iz V na mrezi (2). a kod cevi od cinka sarno preklopom i lemljenjem. 7. Oluk je pravougaonog oblika i obzirom da voda nema kuda da otice sem u pravcu nastaju velike stete. Karakteristicne tacke na preseku oluka obelezene su rimskim brojevima od I do xv.4 ). S obzirom da je drugi oluk istovetan sa prvim. Linija prodora dva oluka je eJipsa koja se u osnovi vidi kao prava. Tako je mreza oluka (1) razvijena desno od osnove.8 prikazana je konstrukeija detalja veze izmedu dva oluka polukruznog preseka koji se suceljavaju pod pravim uglom i odvodne olucne eevi kruznog preseka. razvijene rnreze oba oluka i odvodne cevi. Na isti nacin dobijarno preostalih cetmaest tacaka oznacenih arapskim brojevima na liniji prodora 2 od 1 do 15 na oba omotaca. Na jednoj od odvodnih eevi ugraduje se na 1 m od tla pokretna limena kasika za hvatanje kisnice (sl.

Na primer. Sve ostale tacke 171 .. Visine tacaka na izvodnieama uzimaju se sa preseka. e3 (FGH) i e4{HJKL)_ Od navedenih tacaka D i H su najvise. e2(DEF).. prostome krive prodora se raspadaju u delove elipsi e[(LABCD).8 . 11 Ornotac odvodne H cevi ----61 SL 7. Razvijeni omotac olucne cevi se dobija razvijanjem obima kruznog preseka cevi.___ +-_-+IIJ .Limarski radovi Limarski radovi na gradevinskim objektima Razvljena cev olucna 12 11 Razvijena otucna cev ® 13 j lX V II 1 Aksonometrija .. tacku J dobicemo na mrezi omotaca (2) kad se otvorom sestara podnozje izvodnice tacke j prenese na razvijeni bazis omotaca (2). Trazene izvodniee se povlace upravno na razvijeni obim bazisa. a tacke L. F i J su medutacke.9 . 7.1. S obzirom da olucna eev ima isti precnik kao oluei i da im se osovine seku. B. Ove tacke iz osnove prenosimo ordinalama na presek gde se nalazi podnozje izvodnica oluka na kojima se te tacke nalaze. A i K su najnize. jer se ttl vide u pravoj velicini..XU !I Aksonometrija iXI j X]J XI .Razvijanje mreie dva polukruina oluka i olucne cevi 170 .Razvijanje mreie dva pravougaona oluka pod pravim uglom Linija prodora olucne odvodne eevi sa oba oluka odredena je konstruisanjem karakteristicnih tacaka toga prod ora.X 9 2 -'H::f----a lX V 11 \1 IV Sl. Na tako razvijen bazis nanose se podnozja izvodnice eevi na kojima se nalaze tacka A . Tackaj se naJazi na preseku te izvodniee i ordinale iz j'. Na isti nacin se nalaze i ostale tacke na razvijenim mrezama (1) i (2).

a iz tacaka preseka povucene su horizontale. Na s1.10 . Na preseku odgovarajucih horizontala i vertikala nalaze se tacke prodome hive dva valjkasta ruba.Razvijanje mreie polukruinog oluka sa prelomima 172 173 . 7. Linija prodora dva valjkasta ruba obelezenaje arapskim brojevima. Karakteristicne tacke preseka oznacene su rimskim brojevima od I do XII. Sa razvijenog obima preseka povucene su normale.9 konstruisana je razvijena mreza dva oluka pravougaonog preseka koji se suceljavaju pod pravim uglom. 7.dok druga dva dela 1i 111 formiraju segmente koji se nadovezuju na polukruzne oluke.10 konstruisan je detalj A valjkastog ruba. Njihovim rnedusobnim spajanjem dobija se razvijena mreza olucne odvodne cevi. Sa spoljne strane oluk ima valjkasti rub radi ukrucenja. Na isti nacin odredene su tacke na mrezi oluka I i oluka II. Razvijena linija bazisa preneta je sestarom sa preseka od tacke I do XIII. Do strehe oluk ima povijenu ivicu radi povezivanja sa porubnim limom.11 predstavlja polukruzni oluk koji prelomima skrece za 90°.11 . Tacke na liniji po kojoj se spajaju ova dva oluka oznacene su arapskim brojevima. Tacke 1 do 13 nalaze se na preseku cdgovarajucih normal a iz I do XIII sa ordinalama iz l' do 13'. Osnova Razvijeni segment i 9 9 Oetalj A VI 1lI _L. 7. Karakteristicne tacke preseka kroz valjkasti rub obelezene su rimskim brojevima 1 do IX. 7. Razvijene mreze oluka 1 i oluka II konstruisane se uz pomoc osnove i preseka. 5 SI.Razvijena mreia detalja oblicastog ruba na oluku Slika 7.Limarski radovi Limarski radovi na gradevinskim objektirna prodorne linije dobijaju se na isti nacin.~l_l__ \ V IV III 11 1 Aksonometrija SI. Prelom je konstruisan tako sto je pray ugao podeljen na cetiri dela. Na s1. Dva dela ugla formifaju srednji segment 11.

Te tacke su nanete na razvijeni presek sva tri segmenta. lz te tacke povucena je paralela sa osom srednjeg segmenta 11do tacaka Y na odgovarajucoj normali (izvodnici) 5. Prilikom razvijanja mreza segmenata tacka 1 je uzeta sa preseka kao pocetna tacka linije razvijenog obima 1-13. po kojima se nadovezuju segmenti. Granicna linija izmedu segmenata I iII obelezena je sa lk. Preostalih cetrnaest tacaka prodornih kri vih 1e2 i 2eJ konstruisane su na rnrezama segmenata na isti nacin. a dva krajnja segmenta se produzuju II oluk I i oluk III. ' a granicna linija izmedu segmenata 11i III sa 2kJ • Karakteristicne tacke tih linija po kojima oluk menja pravee oznacene S11 rimskim brojevima. 7. Pomocu ordinale povucenaje izvodniea 5 do tacke Y' na prodornoj elipsi 1e'2 . Pocevsi od nje otvorom sestara sa oznacenog preseka nanosena su redom odstojanja 1 .2. itd.12 .Limarski radovi Karakteristicne tacke preseka obelezene su arapskim brojevima od 1 do 15. Da crtez ne bi bio preoptercen obelezene su sarno tacke 1 na preseku I na liniji k. Tacka Y je na isti nacin konstruisana i na izvodnieama 5 prvog i treceg segmenta. Taj susret. 1 . 7.Razvijanje mreie pravougaonog oluka sa prelomima 174 175 . Da bi dobili tacku I na razvijenom segmentu III iz tacke F segmenta I1I u osnovi povucemo ordinalu koja se preseea sa normalom iz 1 na liniju 1-13 razvijenog segmenta Ill. Dva oluka 1 i II pravougaonog preseka susrecu se na uglu zgrade pod 90°. kao i sve preostale tacke linije k. Te tacke su obelezene rimskim brojevima. Tako se iz pravea oluka 1 prelomom preko umetka II ponovnim prelomom prelazi u oluk IILI ovde je pray ugao podeljen na cetiri dela.l ovde sajedne strane oluk irna valjkast rub kao ukrucenje. Dva srednja dela ugla formiraju umetak II. Limarski radovi na gradevinskim objektima Osnova Razvijern segment i XII xm 12 3 10 XlIJ Sl. Na taj nacin dobijenaje tacka Ina liniji 2kJ ' graniei izmedu segmenata II i III. Koristeci dimenzije preseka kroz oluk na kome su obelezene karakteristicne tacke arapskim brojevima razvijeni su obimi sva tri segmenta i iz nanetih tacaka podignute SLi normale na razvijenu liniju preseka. lsti problem kao u prethodnom slucaju resen je na sl.lz svake od tih tacaka povucena je normala na liniju 1 .12.13. do tacke 13. Na preseku je najniza tacka obelezena sa 5. lz njih su povucene normale na kojima se nalaze tacke prodora krive (elipse). Spajanje segmenata vrsi se zakovieama i lemljenjem. Na isti nacin su odredene tacke I na segmentima lin. a sa druge sarno prevoj za vezu sa porubnim limom kojim se ostvaruje veza oluka sa krovnim pokrivacern.3. odnosno prelazak iz jednog pravca u drugi ublazen je jednim umetkom kojim se ostvaruju dva preloma pravaea od po 45°.

Matica i navoj se pokriju metalnom kapom koja se za lim zalemi. Na donjem kraju opsivka se povezuje sa oJukom iii porubnim limom.15).Opsivanje venaca Za betonski venae lim se pricvrscuje pornocu betoniranih poprecnih letvica duz kojih se prikuju dvokrake podveze i fonniraju se stojeci dvostruki rubovi. To su limene trake koje leze na dascanoj podlozi za koju su pricvrscene sa gomje i donje strane podvezama i prevojima u vidu okapniee za oluke. Ziea se zategne i pornocu eksera prikaci za zid. Lim se postavlja sa padom prema spoljnoj strani i prepusta se 3 .liko let~. Okapnice SL 7. krovni prozori. Mesto na limu gde je provucena zica zalemi se i pokrije metalnom kapieom (s1. 7. Ove opsivke se primenjuju i kao dopuna ostalim pokrivacima krova u onim detaljirna gde odredeni pokrivni materijal ne moze da odstrani vodu. Table opsivke medusobno se povezuju lezecirn duplim prevojem.Opsivanje prozorskih ban aka SL 7. 176 Pokrivanje uvala Uvale se pokrivaju limom u sirini 65 em. strehe. dimnjaei i pozarni zidovi. Za zastitu streha i radi ostvarenja veza izrnedu krovnog pokrivaca i oluka ugraduju se porubni limovi. tako 5tO se na donju povrsmu zaleme plocice za koje se zakaci pocinkovana zica. Lim se moze postaviti preko letava iii dascane opiate (sl. Zbog toga se limom opsivaju prozorski banei.13 . Okapnica porubnog lima treba daje najmanje 2-3 em udaljena od ravni zida. Na svakih 30 em lim se podvezama pricvrscuje za podlogu.uvale. Opsivanje venaca Venci od kamena i betona opsivaju se limorn u vidu traka koje sa spoljne strane imaju okapnieu.Limarski radovi Limarski radovi na graael'inskim objektima Opsivanje delova zgrade Limom se opsivaju razni delovi gradevine radi zastite objekata od atmosferskih utieaja. 7.13). Opsivanje prozorskih banaka Zastita horizontalne povrsine prozorskog banka vrsi se opsivanjem limom. atike itd. Uko. Povijeni lim opsivke koji je uvucen u spojnicu na svakih 30 em ucvrscuje se kukastim poeinkovanim ekserima.14 . a sa druge se uspravljaju uza zid i prevojem uvlace u spojnieu zida (sl. U venae od kamena izbusi se rupa u kojoj se olovom zalije navoj koji prolazi kroz lim i maticom pricvrsti za podlogu. gde se zavrsava okapnieom. 7.4 em dalje od ravni fasade. 177 . Sa strane lim se podvlaci ispod krovnog pokrivaca i zavrsava se rub om povijenim nagore.iee nisu ugradene u beton lim se moze pricvrstiti za podlogu.14). Lim se povija sa strane i uz prozor uvlaci u za to izraden zleb u prozorskom okviru Radi ucvrscivanja opsivke kroz lim se provuce poeinkovana zica koja se ekserima prikuje u spojnieu na fasadi.

Opsivanje kalkanskih i pofarnih zidova Opsivanje kalkana je slicno kao opsivanje zidnih uvala s tim sto se ovde pokriva i gornja povrsina kalkanskog zida.15 . Povezuje se vertikalnim limom koji se spusta 15 . Na taj nacin spreceno je slivanje vade prema susedu (s1.20 em ad zida uradi se stojeci nabor. 178 179 . 7. Opsivka kalkanskog zida sa spoljne strane se uzdize vertikalno za nekoliko centimetara.16 .17). 7. zavuce u spojnieu i pricvrsti kukastim poeinkovanim ekserima na svakih 30 em.Opsivanje zidnih uvala Opsivanj e zidne uvale Kada zidovi nadvisuju krovni pokrivac pojavljuje se problem osiguranja graniee izmedu krovne i zidne ravni. Na tom delu lima na 15 .30 em uz zid. 7. Ovaj lim se pricvrscuje za zid limenorn trakom koja je zakueana ekserima u spojnieu.Limarski radovi Limarski radovi na gradevinskim objektima Sf. Lim zidne uvale pricvrscen je za podlogu podvezieama na svakih 30 em (s1.16). 7. Od nab ora jos 10 -15 em lim se podvlaci pod krovni pokrivac i zavrsava rubom povijenim nagore. Resenje je u opsivanju zidne uvale limom na taj nacin sto se lim postavlja 25 . povije se. Opsivka povrsine zida povezuje se sa vertikalnim delom opsivke zidne uvale.Opsivanje uvala Rog Sf.20 em niz spoljnu povrsinu kalkana. Isti lim se povije i postavi po krovnoj ravni.

7. 180 181 . Delovi opsivke lima se medusobno spajaju zakovieama i lemljenjem (s1. Sa strane na odstojanju od 15 . Dascani okvir izlazi za 20 . Opsivanje ovog otvora je isto kao kod dimnjaka. savija se i zavlaci pod poklopae.30 em iznad krovne ravni.20 em i irna vertikalni rub na 25 . 7. Delovi opsivke prozora spajaju se zakivcima i letovanjem. Za podlogu j e pricvrscen podvezama sa strane na 15 .30 cm.18 . Sf. Povija se i uvlaci u spojnicu iIi se pokriva lajsnama sa okapnicorn. 17 . Zavrsava se rubom povijenirn nagore. Lim pokriva celu povrsinu dascanog okvira sa spoljne strane. Po krovu lim se sa strane i sa gomje strane podvlaci ispod krovnog pokrivaca.18).30 em ispod krovnog pokrivaca.Opsivanje kalkanskog i poiarnog zida Opsivanje dimnjaka Dimnjak se opsiva limom tako sto se opsivka penje uz dimnjak za 20 . a nakrajuje rub lima podvrnut nagore. Sa donje strane opsivka se prepusta preko krovnog pokrivaca sa rubom povijenim nadole. Traka je pricvrscena za dimnjak kukastim ekserima. Lim se sa gomje strane zavlaci pod krovni pokrivac i zavrsava se rubom savij enim nagore.Limarski radovi O~iyanje ka lkanskcq zida Opsivanje Limarski radovi na gradevinskim objektima poi::arnog zida SL 7.Opsivanje dimnjaka Lezecikrovniprozor Okvir koji je izraden od dasaka ugraden je izmedu dva roga u krovu.20 em na limu se pravi vertikalni nabor.

Leieci krovni prozor 182 Sf. 7. Poklopac se otvara i zatvara pomocu gvozdene poluge od pljosteg gvozda kojaje izbusena na vise mesta.19 .20). Ako je zidana. 7. 7. oblaze limom. 7. dobijaju vertikalni nabor i zavrsavaju obodom ispod pokrivaca gde su pricvrsceni pod vezama i ekserima (s1.0rSkO kri (0 Sf. Poklopac moze biti u zatvorenom i poluotvorenom polozaju.Limarski radovi od Limarski radovi na gradevinskim objektima Poklopac moze biti od lima ili je zastakljen. cela. Ako je konstrukcija drvena onda se.Stojeci krovni prozor 183 . d a s ka 25 ern I ermc I e tva n id r c iz o t sc ij a iz ot ac i] a parna brana t a mper i j a : os e . / pr01. onda se opsivanje vrsi na nacin kao sto se opsivaju zidovi na krovu. Sa strane vertikalni limovi se savijaju po povrsini krovne ravni. tako da se u rope moze provuci celicni klin koji je ugraden u prozorski okvir. Po spoljnom rubu poklopca celim obimom uradena je okapnica.19) Stojeci krovni prozori Konstrukcija u koju su ugradeni ovi prozori moze biti zidana iii drvena. U oba slucaja tako je konstruisan da je neprobojan za vodu. Za okvir poklopac je pricvrscen sarkama (sl. Iznad prozora opsivka se zavrsava obodom nagore ispod krovnog pokrivaca.20 .

Limarski radovi

Limarski radovi na gradevinskim objektima

Cevi za ventilaciju
Ventilacione limene cevi se postavljaju nad kanalizacionim vodovima. lzlaze iznad krova najmanje 50 em i isto toliko ispod krovne povrsine. Precnika su 7,5 i 10 em. Ventilaeiona glava ove eevi treba da je veceg precnika za 50 %. Ove cevi su pokrivene limenom kapom. U ravni krovnog pokrivaca pokrivanje je slicno kao kod dimnjaka (sl. 7.21).

Na slemenu se postavlja letvica koja se pokriva trakom od lima kao i letva izmedu pojaseva. Osiguranje od podizanja pri strehi vrsi se pornocu podveza.

Pokrivanje krova bakarnim limom
Bakar je trajni reprezentativan pokrivac i koristi se za monumentalne objekte, Bakar u dodiru sa vazduhom vremenom dobija zelenkastu patinu koja ga stiti od dalje oksidacije. Tehnologija i detalji veza su isti kao kod pokrivanja pocinkovanim limom. Potrebno je naglasiti da zakivci, podveze i ostala spojna sredstva moraju da budu od bakra. Ako bi se bakar kombinovao sa einkom stvorio bi se izmedu ta dva metal a galvanski spoj, pa bi elementi brzo propali. Bakami lim se polaze preko dascane podloge koja mora da bude ravna i bez rupa, kako se neravnine ne bi odrazavale na povrsinu pokrivaca, Odvodne olucne cevi moraju da budu od bakra.

SI. 7.21 - Cevi za ventilaciju

Pokrivanje krovova limom od cinka
Lim odeinka skupljije od celicnog pocinkovanog lima iosetljivijije na temperaturne promene. Zbog te osobine konstruktivni detalji veza moraju da budu takvi da omogucuju nesmetano sirenje i skupljanje lima. Pri pokrivanju krova primenjuje se nekoliko sistema sa, tzv. udamim letvicama. U pravcu pada krovne ravni limene table se spajaju lezecim prevojem istirn kao kod primene pocinkovanog lima. Izmedu susednih pojaseva postavljaju se letvice dimenzija 4/4 - 4/6 em. One su pricvrscene ekserima za dascanu oplatu. U primeni Sll nemacki, francuski i belgijski sistem pokrivanja. U francuskom i beJgijskom sistemu limene podveze provucene su ispod letvica i uspravljene pored bocnih strana letvi. Podveze se previjaju preko uspravljenih ivica . limova i dobija se jednostruki prevoj iIi dvostruki, ako se sve joil jednom previje. Zajedno sa previjanjem podveza i limova previja se limena traka koja pokriva udarnu letvu (s1. 7.22). Po nemackorn sistemu podveza se prikriva za gornje letve. 184
Nemacki sistem

Belgijski

sis tern

SI. 7.22 - Pokrivanje krova limom ad cinka

185

Limarski radovi

Limarski radovi na gradevinskim objektima

Pokrivanje olovnim limom
Specificne osobine olova doprinose primeni olova na mestima gde je potrebna dugotrajnost. Laka obrada u h1adnom stanju ornogucava da se olovni lim maze 1ako pricvrstiti za podlogu cime se postize otpomost prema svim vremenskim utieajima. Olovni lim je pogodan za ob1aganje otvora na krovu, prodora eevi i ventilacija i dr. Olovni lim kao krovni pokrivac garantuje trajnost ko1iko i materija1 ad koga je sagradena najtrajnija gradevina.
Za pricvrscivanje olovnih 1imova najcesce se koriste bakami ekseri sa ve1ikom glavom kao i bakarni i mesingani drzaei i zavrtnji. Alkalije iz svezeg betona i maltera agresivno deluju na olovo pa ga treba zastiti bitumen am, ter - papirom, plasticnorn folijom itd. Olovni lim se proizvodi valjanjem 1egure olova sa bakrom. Debljina olovnog lima je 1,4 do 2 mm. S obzirom da olovo ima rnalu cvrstocu trake kojima se pokriva moraju da budu krace nego kod ostalih tvrdih materijala. Zato duzina olovne trake trebadaje najvise 150 ern, i sirina najvise 60 em, a deb1jina najvise 2 mm, Za pricvrscivanje olovnih traka za op1atu koriste se bakami ekseri sa ve1ikom glavom, bakarni drzaci i meta1ni zavrtnji. Duzina pokrivnih traka ad olova ne sme da prede 150 em kako ne bi doslo do nabiranja pokrivaca. Pojedine trake se postavljaju taka da se rubovi prek1apaju. Preklopi zavise ad nagiba krova: Preklop 280mm 200 230mm 25° 170 mm 45° 150mm preko 45° 120mm Ovi preklopi se moraju postovati da bi se obezbedila nepropustivost. Za pokrivanje krova do 7° nagiba primenjuje se stepenasta podkonstrukeija. Duzina stepenika u pada ne treba daje veca ad 150 ern, Pad stepeniee iznosi najmanje 2% (sl, 7.23). stepenika treba da je 50 mm. Sirina trake treba da je najvise 60 em. Spojevi kod krovova treba da imaju drveni ulozak da spoj ne bi bio spljosten gazenjern. Na krovovima bolji su kruzni spojevi, nego ani sa drvenim uloskorn. Nagib 7_100

3Q lezeci SPOJ

ravnog pravcu Visina ravnih kosim

stepeno stn kanstruK tijo zc noqib r! 7°
.J _

---=

Kruzni spoj se izvodi taka sto se limovi postave jedan uz drugi u visini 100 i 120 mm. Visi lim se preklopi i zatvori. Taka dobijeni spoj se po sredini presavije drvenim cekicem u obliku kruga (s1. 7.23). Lezeci spoj se koristi za uze olovne trake pri pokrivanju zidova i ograda.

Sf. 7.23 - Pokrivanje krova olovnim limom 186 187

Limarski radovi

Limarski radovi na gradevinskim objektima

Pokrivanje krova aluminijumom
Aluminijum se sve vise koristi u gradevinarstvu zbog njegovih dobrih osobina: mala tezina, velika otpomost na koroziju, laka mehanicka obrada, dug vek trajanja (preko 100 godina) itd. Prilikom izrade spojeva od aluminijurna treba voditi racuna da ne dode do pucanja materijala na rnestirna prevoja. Zakivanje aluminijuma se vrsi zakovicarna od iste legure od koje je i lim. Ako to nije moguce koriste se legure slicnog elektrohernijskog sastava. Lemljenje delova od aluminijuma se ne vrsi. Metoda spajanja vise primenjuje jer nema pada cvrstoce spojenih elemenata. Pokrivanje a) b) c) d) krova aluminijumom talasastim limovima, iskrojenih delova od lima debljine 0,5 - 0,8 mm, traka debljine 0,8 mm, posebnim drzacirna. koji se ucvrscuju presavijanjem se vrs! na sledece nacine: lepljenjem se sve

lepljenjem aluminijumskih primenom furallirnova

Profilisani aluminijum lirnovi koriste se za oblaganje fasada, pokrivanje krovova i uredenje enterijera. Limovi su trapezasto i sinusoidno profilisani, jednostavno se slazu na nosecu konstrukciju i medusobno povezuju, lako se demontiraju i ponovo ugraduju (sl. 7.24).

UGAONl

ELEMENT

B

UGAONl ELEMENT

A

Sf. 7.24 - Pokrivanje krova limom od alum inijum a

188

189

novinsko izdavacko preduzece Tehnicka knjiga. Naucna knjiga. M.nakladetelstvi technicke literatury. Beograd 1977. Antic: Limarski radovi. 191 . Antic. izdatelstvo literaturi po stroiteljstvu Moskva 1964. Revenko: Razmetka metalokonstrukcij. Beograd 1980. Spojevi i veze: NIRO Tehnicka knjiga. Zavarivanje: NIRO Tehnicka knjiga. Praha 1975. SNTL . Majstorovic. G. G. Beograd 1988. 6. 2. S. Beograd 1981.veze i spojevi masinskih elemenata. Veriga: Masinski elernenti II sveska . 5. M. 3. John: Rozvinute soucasti z plechu. 7. 4. Laskowski. Jovanovic: Osnovi zavarivanja. Beograd 1990. 1. A.LITERATURA 1. Masinski fakultet. B. lemljenja i lepljenja.A.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->