P. 1
Pitanja i Odgovori Za Strucni Ispit

Pitanja i Odgovori Za Strucni Ispit

|Views: 9,158|Likes:
Published by emilija76

More info:

Published by: emilija76 on Jul 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

1

POSEBNI DEO PROGRAMA
Pitanja iz opštih i posebnih mera u oblasti bezbednosti i zdravlja na rada

OBJEKTI, PROSTORIJE I PROSTORI NAMENJENI ZA RAD
''Pravilnik o opštim merama o opštim merama zaštite na radu za građevinske objekte namenjen za radne i pomoćne prostorije''(Sl. glasnik SRS br.29/87 PITANJA 1. Mere zaštite na radu pri projektovanju i izgradnji građevinskih objekata 2. Mere zaštite na radu pri projektovanju radnih prostorija 3. Mere zaštite na radu za pomoćne prostorije(garderobe,kupatila,sanitarne prostorije....) ODGOVORI
1.

Mere zaštite na radu pri projektovanju i izgradnji građevinskih objekata.?

O:Građevinski objekt i njegovi delovi (zidovi,pregrade, tavanice i drugi konstruktivni elementi) projektuju se izgrađuju i održavaju ,tako da obezbeđuju: - zaštitu od atmosferskih uticaja, - odstranjenje hemijskih štetnosti nastalih u procesu rada, - zagrevanje i provetravanje određenih prostorija, - osvetljenost prostorija i mesta rada, - zaštitu od buke i vibracija, - bezbednost kretanja radnika i transportnih sredstava, - zaštitu od vlage - toplotnu izolaciju Prostorije u kojima se pri obavljanju proizvodnih procesa stvaraju štetni gasovi lakši od vazduha, pare, prašina, toplota, koji se mogu odgovarajućim sredstvima odstraniti sa mesta na kojima nastaju, smeštaju se po pravilu u prizemne građevinske objekte, u kojima se prirodno provetravanje obavlja preko krova.Kada se ove prostorije nalaze u višespratnom objektu, smeštaju se na poslednjem spratu.
2.

Mere zaštite na radu pri projektovanju radnih prostorija?

O:Radne prostorije projektuju se ,izgrađuju i održavaju, tako da obezbeđuju: - bezbednost radnika na radu, - zaštitu od hemijskih i fizičkih štetnosti,određenih Jugoslovenskim standardima , 1. bezbedno kretanje radnika i transportnih sredstava.

propisima i

2
Privremeni objekti (tipa kontejnera ili kioska) mogu se koristiti za radne i pomoćne prostorije, ako su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana i ako čista visina prostorije nije manja od 2.20 metara.

3. Mere zaštite na radu za pomoćne prostorije(garderobe,kupatila, umivaonice, prostorije za ličnu higijenu, nužnici, prostorije za uzimanje obroka hrane? ,prostorije za povremeno zagrevanje radnika i prostorije za čišćenje i dezinfekciju radne i zaštitne odeće
O:Pomoćne prostorije smeštaju se u posebne građevinske objekte u blizini radnih prostorija.Mogu biti smeštene i u građevinskom objektu namenjenom za radne prostorije, ako to priroda proizvodnog procesa i sanitarno higijenski uslovi dozvoljavaju.Čista visina pomoćnih prostorija ne može biti manja od 2,6 metara. a) Garderobe Obezbeđuju se posebne garderobe za muškarce ,a posebno za žene. - za poslove u administraciji i laboratorijama: čiviluci ili ormani sa vešalicama, - za poslove gde se javlja prašina koja nije štetna: jednostruki garderobni ormari, - za poslove gde se javlja prašina, gasovi i pare štetne pozdravlje(olovo, živa, kiseline i sl.)dvostruki garderobni ormari, - za poslove sa otrovnim ,zaraznim i štetnim materijama , posebne prostorije sa dvostrukim ormanima za ličnu i zaštitnu odeću, - za poslove u vlazi: uređaj za sušenje odeće, - za poslove u vlazi pri kojima se javljaju štetnosti: posebne garderobe za ličnu, a posebne za odlaganje i sušenje radne odeće. Temperatura vazduha u garderobama (+18 celzijusa). Garderobni ormarići dimenzija visina=180 cm. od poda h 35 cm. h 35cm, na nogarima visine 15cm.Prolazi između redova ormana 1,00 metara.

b) Kupatila
Projektuju se za poslove pri kojima dolazi do prljanja, kvašenja tela i odeće, znojenja, pojave prašine, za radove sa zaraznim, otrovnim i jonizujućim zračenjima, prerada prehrambenih i sterilnih proizvoda.Moraju imati: - toplu i hladnu vodu - prostor za presvlačenje - ispred kupatila, predprostor za prilagođavanje temperature - temperatura vazduha minimalno +25 celzijusa. - pod i zidovi obloženi pločicama - posebna kupatila za muškarce, a posebno za žene. Broj tuševa zavisi od vrste poslova i broja radnika: - za poslove uz pojavu štetnih materija –jedan tuš na 5 radnika, - za poslove uz pojavu prašine-jedan tuš na 10 radnika, - za poslove bez pojave prašine, znojenja- jedan tuš na 20 radnika. Tuš kabina je dimenzija 90h90 cm.

c) Umivaonice
Povezane su sa garderobom , a broj baterija zavisi od: - poslovi gde dolazi do prljanja ruku, znojenja prašine ili vlage-jedna slavina na 20 radnika, - poslovi gde dolazi do prljanja tela i odeće , znojenja-jedna slavina na 15 radnika, - poslovi sa štetnim materijama –jedna slavina na 10 radnika, - poslovi na kojima nema štetnosti –jedna slavina na 50 radnika.

3

d) Prostorije ličnu higijenu žena
Obezbeđuju se u objektima gde dolazi do prljanja, kvašenja tela, povećanog znojenja velikih količina prašine, otrovne, zarazne i jonizujuće materije, te prehrambenoj industriji. Moraju imati: - toplu i hladnu vodu - predprostor sa umivaonicima - kabine sa min. površinom 1,50 m2.

e) Nužnici
Moraju ispunjavati sledeće uslove: - za najviše 30 radnika i 20 radnica, da bude po jedan WC, a uz svaki nužnik za muškarce po jedan pisoar, - u višespratnom objektu , na svakom spratu po jedan nužnik, - da odstojanje wc-a od najudaljenijeg mesta u zgradi ne bude veća od 100 metara, odnosno 200 m. van zgrade, - površina poda kabine je 90h90cm, - predprostor, - slavina za pranje prostorije, - ventilacija predprostora i wc-a - odvojeni wc za muškarce i žene

f) Prostorije za uzimanje obroka hrane
Moraju ispunjavati sledeće uslove: - veličina zavisi od broja radnika, smena i rasporeda, - mora imati umivaonik sa toplom i hladnom vodom, - da ima ventilaciju.

g) Prostorije za dezinfekciju i čišćenje radne odeće
Obezbeđuju se za poslove sa povećanom opasnošću od zaraze.To moraju biti posebne prostorije, čija veličina zavisi od broja radnika i količine odeće i zaštitnih sredstava.

h) Prostorije za zagrevanje radnika
Obezbeđuju se za radnike koji obavljaju poslove u magacinima, hladnjačama ili na otvorenom prostoru.Veličina zavisi od broja radnika u smeni, temperatura je minimum +15 celzijusa.

II SREDSTVA ZA RAD
''Pravilnik o merama i normativima zaštite na radu na oruđima za rad'' (Sl. list SFRJ br. 18/91) PITANJA 1. Mere i normativi zaštite na radu pri smeštanju oruđa (mašina i uređaja)-natpisi i upozorenja, uređena mesta rada

fabrički broj. priključivanje na mrežu) poremećaj. Predvideti slobodne površine za rukovanje i posluživanje oruđa i površine za odlaganje materijala(sirovina. tip uređaja. broj okretaja. Smeštaj oruđa mora biti takav da spreči mehaničke povrede (od delova koji padaju ili odleću) i zdravstvena oštećenja(od otrovnih i agresivnih materija. izvan zgrade ili u blizini glavnih i pomoćnih prolaza. ograde. serija. poluproizvoda i gotovih proizvoda). Uređaji koji stvaraju vibracije i udarce.Ako se ovo ne može primeniti. kontrolni instrumenti i signalni uređaji 4. Mere i normativi zaštite na radu pri smeštaju oruđa(mašina i uređaja) –natpisi i upozorenja. Mere zaštite na radu na oruđima koja stvaraju buku i vibracije 10. bleštanja svetlosti i sl. Obezbediti slobodne prolaze radi čišćenja . nestanak i ponovni povratak energije. moraju se postaviti zaštitne naprave(zagrade. godina proizvodnje.). Mere zaštite na radu pri korišćenju ručnog mehanizovanog alata 11. Kod oruđa sa skrivenim opasnostima i opasnim materijama mora postojati poseban natpis pored uređaja(trajan) o opasnostima i uputstvima za rad. Mere zaštite na radu na oruđima kod kojih nastaju visoke ili niske temperature 9. Mere zaštite na radu na oruđima kod kojih se stvara statički elektricitet 6.? O:Oruđa se moraju postaviti tako da pokretna oruđa ili njihovi delovi ne stvaraju opasna mesta s čvrstim ili pokretnim delovima na zgradi. 2. radni napon.prilikom čijeg se korišćenja izdvajaju opasne materije (gasovi. podmazivanja i održavanja oruđa. Zaštitne naprave. STABILNA ORUĐA moraju se postaviti na čvrstu podlogu. uz što manji zamor očiju i bez bleštanja. Mere zaštite na radu na oruđima .) 8. poklopci i dr. gumeni i sl. i tehničke karakteristike oruđa:snaga. mora biti takav da se obezbedi dobra vidljivost. poluga tastera i sl. frekvencija struje.Širina pristupa u skladu sa potrebama rada i položajem tela radnika.? O: Oruđa na električni pogon sa pripadajućim električnim uređajima moraju biti izrađeni u skladu sa JUS standardima.Uređaji na električni pogon u prostorijama i mestima sa .) Smeštaj oruđa u odnosu na izvor dnevne svetlosti. radni pritisak. Posebne odredbe vezane za mere zaštite na radu pri korišćenju oruđa (sredstva za rad) ODGOVORI 1. Mere zaštite na radu na oruđima kod kojih se stvara i izdvaja prašina 7. da se ne pomera.) ili ako to nije moguće mora se postaviti znak zabrane prolaza. po potrebi učvrstiti na podlogu pomoću konzole ili štoka. i sl. moraju se pričvrstiti za podlogu pomoću amortizujućih podmetača(drveni. Smeštaj u odnosu na druge objekte (građevinske) mora omogućiti dobru preglednost radne zone kao i celog oruđa. moraju biti natpisi oznake kretanja i upravljanja. priključivanje na mrežu) poremećaji i ponovni povratak energije 3. Mere zaštite na sredstvima rada – oruđima u zavisnosti od pogonske energije (napajanje. NATPISI I UPOZORENJA: Na oruđu mora biti natpisna ploča sa podacima-naziv proizvođača. oznake opasnosti. zračenja. Mere zaštite na radu pri održavanju i transportu oruđa 12. uređena mesta rada. Uređaji za upravljanje. uređaji i blokade na sredstvima za rad 5..4 2.Mere zaštite na sredstvima rada-oruđima u zavisnosti od pogonske energije(napajanje.prašina i dr. para .Na radnim elementima .

3.da ne otpadnu delovi koji su bili učvršćeni. Uređajima za upravljanje rukuje se pomoću odgovarajućih aktuatora u normalnom položaju tela. 30 cm. kontrolni instrukenti i signalni uređaji: O: Svako oruđe pogonjeno bilo kakvom energijom . Stabilne metalne lestve za prilaz do radnih platformi moraju biti izvedene tako da: . . kolo.razmak prečki mah. . . ako je oruđe sa stalnom lokacijom.minimalna širina stepeništa je 60 cm.udaljenost prečke od zida min. 700n/m. Kod lestvi i penjalica na svakih 6 metara . NESTANAK I PONOVNI POVRATAK ENERGIJE: .mora biti odmorište. i sl.5 posebnim opasnostima :rad u vlažnim prostorijama i u prostoru ugroženom zapaljivim i eksplozivnim smešama moraju biti izrađeni u skladu sa posebnim tehničkim normativima i JUS standardima.2 metra.da zaštitni uređaji ostanu delotvorni.) moraju biti razmešteni tako dase njima može lako rukovati. . pedala.mora imati uređaj za puštanje u pogon i zaustavljanje. 30 cm.poseban način temeljenja-učvršćenje ako ima vibracija.da ima zaštitnu ogradu visine najmanje 1 metar.horizontalnom opterećenju rukohvata ograde min.8 metara . 15 cm. tasteri. ručice.moraju biti opremljena zaštitnim uređajem za sprečavanje ispuštanja goriva i stvaranja eksplozivnih smeša opasnih po zdravlje.širina gazišta min.razmak između prečki nije veći od 30 cm.gazište stepeništa od materijala koji ne kliže.)može biti određen početak i kraj rada . počev od 2 metra moraju imati leđobran Uređene penjalice na zidu moraju biti izrađene tako da: . moraju imati ventil sigurnosti.6 do 1. .odnosno kretanje oruđa. i sl. Oruđa koja koriste gasovita.ne smeju stvoriti opasna kretanja. tako da njegovim aktiviranjem preko aktuatora(taster . . prečnika 16 mm. POREMEĆAJI.lestve čija je visina veća od 3 m.. tečna ili čvrsta goriva.. . . 0. . Ako postoji mogućnost da na cevovodu i spojnim mestima za hidraulične i parne uređaje da dođe do povećanja pritiska .slobodan razmak prečki na ogradi mah. 30 cm..ručica. Uređaji za upravljanje. Za ručno upravljanje u sedećem stavu na visini od0.mora postojati ventil sigurnosti. Nastanak opasnih kretanja mora se sprečiti odgovarajućim uređajem automatski.odvod izduvnih gasova i dovod svežeg vazduha. . treba voditi računa o: . Oruđa pogonjena motorima sa unutrašnjim sagorevanjem (tečno ili gasovito gorivo) moraju se obezbediti: . . pedale. . Oruđa koja imaju posudu pod pritiskom. AKTUATORI uređaja za upravljanje oruđima (upravljačke poluge.smeštaj u posebnu prostoriju . Za upravljanje uređajima većih dimenzija i na visini većoj od 1 m. Na komandnoj tabli aktuatori moraju biti od sredine mah. uređaji za upravljanje moraju biti postavljeni na visinu od70 cm do 1.postojanje ivične zaštite na podu min. 15 cm.6 metara. Ako se uređajem upravlja ručno u stojećem stavu. 35 cm. .prečke budu od okruglog čelika min.dovod pogonskog goriva iz rezervoara nepropusnim cevovodom. .visina gazišta na stepeništu mah. . . kola.da se onemogući neželjeno automatsko puštanje motora u rad ili celog uređaja ako je to opasno.širina lestvi je najmanje 45 cm. .

moraju se postaviti zvučni i svetlosni signalni uređaji. pirometri. Uređaji za daljinsko upravljanje postavljaju se: . kontroliše ispravnost kontrolnih instrumenata i signalnih uređaja. . tek kada su na aktuatorima obe ruke svih radnika. Kontrolni instrumenti i signalni uređaji podležu periodičnom pregledu u skladu sa tehničkim propisima i standardima. postavlja se uređajblokada koja isključuje oruđe. ZAŠTITNI UREĐAJI se postavljaju u cilju sprečavanja pristupa radnika u opasnu zonu rukom ili delom tela. .230mm ako se kroz otvor može provući šaka do članka. u cilju oslobađanja radnika.) kojima radnici prilaze zbog tehnoloških razloga moraju se postaviti posebni zaštitni uređaji za hitno zaustavljanje. . odgovarajućih dimenzija. 2 metra. sigurnosni razmak od naprave do opasnog dela oruđa mora biti: .Na oruđima (dvovaljci. vreme stavljanja u pogon .) i signalni uređaji(signalne svetliljke. . . Ako je davanje zvučnog signala povezano sa puštanjem u rad uređaja koji može ugroziti bezbednost radnika. Ako tehnološki proces to iziskuje. Na pokretna nepregledna i velika oruđa . mora biti takva da radnik ne može ispruženom rukom dotaći transmisiju.na oruđima sa prekomernom bukom. Ako se moraju povremeno skidati .850 mm ako se kroz otvor može provući ruka do ramena. 4. brzinometri.Ovi uređaji se postavljaju tako da radnik može da ih aktivira rukom.).na oruđima sa toplotnim zračenjem . zvučni signalni uređaji i sl. prašina). manometri. Pokretni delovi oruđa moraju biti zaštićeni ogradama. . a mogu biti ručni i automatski. glavom ili telom. indikatori nivoa tečnosti i sl. Udaljenost zaštitne ograde i zagrade od transmisije.550 mm ako se kroz otvor može provući ruka do lakta. . moraju se zagraditi i ograditi bar sa donje strane. nogom.120 mm ako se kroz otvor može provući prst ruke. . . Kada dva ili više radnika uključuju veća oruđa. zupčanici i sl. uređaji i blokade na sredstvima za rad? O: Zaštitne naprave moraju biti postavljene tako da se onemogući ulazak ruku i drugih delova tela u zonu opasnosti. KONTROLNI INSTRUMENTI I SIGNALNI UREĐAJI(termometri . kose i horizontalne transmisije. za pogon unazad . pare.da se ne mogu skinuti bez upotrebe alata. Rukovalac uređaja.dovonjno čvrste i otporne. aktuatore postaviti tako da se ne mogu aktivirati jednom rukom istovremeno. ekrani i sl. kućištima i slično. Zaštitne naprave. oklopima. jonizacija i sl. pre početka rada i u toku rada. ostavljaju se otvori. Kod dvoručnog upravljanja. . kao i kod oruđa sa opasnim materijama. Vertikalne . anemometri.oruđa sa štetnim materijama(gasovi.Ovi uređaji definisani su JUS-om.6 Ručni aktuatori moraju biti izrađeni od elektro-izolacionog materijala i od materijala koje je toplotni izolator. uređaji moraju biti konstruisani i postavljeni tako da se oruđa puštaju u rad. Kad je zaštitna naprava izrađena sa otvorima ili ili perforirana. štitnicima.mora biti podešeno da radnici napuste opasnu zonu.Zaštitne naprave moraju ispunjavati: .na oruđima sa opasnim zračenjem(rengen. Remenske i druge transmisije na visini većoj od 2 m.sigurno pričvršćene na oruđe.da nisu izvor novih opasnosti. bez obzira na brzinu moraju se zagraditi ili ograditi do visine min.) moraju biti postavljeni u svim slučajevima kada se njima obezbeđuje siguran rad uređaja i bezbednost radnika.izrađene od prikladnog materijala .

kod dvoručnog upravljanja .da se ograniči hod oruđa ili njegovog dela.radi kočenja motora povratnom strujom. održavanje odgovarajuće vlažnosti vazduha. ukoliko zbog kvara. Zaštitna blokada mora biti u funkciji od početka rada uređaja. primenjuju se mere ZNR oko on ugrožava bezbednost radnika ili ako može izazvati požar ili eksploziju. jonizacija vazduha ili kombinacija ovih mera. onemogućiti ponavljanje radnog ciklusa. prašina i dr. antistatički premazi. moraju imati zaštitne komore. melju i usitnjavaju materijal. moraju biti izvedeni tako da se mogu čistiti i izvoditi popravke. Ako mije moguće svu prašinu skupiti odsisnim uređajima.)? O: Prilikom proizvodnje. da se spreči prodor prašine u prostorije za rad. oruđe treba hermetički zatvoriti ili postaviti u posebnu prostoriju. može nastati opasnost po radnike i to tako da blokada izaziva trenutno zaustavljanje uređaja ili njegovo puštanje u rad Zaštitna blokada na oruđima sa električnim pogonom primenjuje se: .oruđa sa opasnim materijama smeštena u posebne prostorije ili boksove. 7. . .da onemogući skidanje zaštitne naprave.releji i sl.hlađenja).Odsisni uređaji za odvođenje prašine. . )od nepravilnog rada i pregrevanja. Osim proizvodnje. na sledeći način: . 6.Svaki odsisni uređaj mora imati svoj zasun.od prekoračenja brzine. povećanje provodljivosti. mere zaštite se odnose i na proces manipulacije.? O: Oruđa na kojima se stvara prašina iznad maksimalno dozvoljene koncentracije. i korišćenja opasnih materija. . .pakovanja i čuvanja opasnih materija. uz stalno dovođenje čistog vazduha i uz nadpritisak u toj prostoriji.Oruđa koja se koriste za proizvodnju i preradu otrovnih materija(I i II grupa otrova) moraju biti postavljena u posebne prostorije.kada se daljinskim vođenjem postiže bolja preglednost.a obezbediti daljinsko upravljanje. zbog zastoja pomoćnih funkcija(odsisavanja gasova.Uređaji za odvođenje i skupljanje prašine. kućišta. mora biti povezan sa uređajem za puštanje u rad. pored odsisavanja prašine.za vreme opasnog kretanja i rada oruđa .za zaštitu pojedinih uređaja(kontaktori .za zaštitu motora jednosmerne struje . O: Na oruđima kod kojih nastaje statički elektricitet.da se spreči okretanje motora u suprotnom smeru. ZAŠTITNA BLOKADA primenjuje se na oruđima.za sprečavanje ugrožavanja radnika. Mere zaštite: uzemljenje.7 . . Oruđa koja drobe. Zaštitna blokada mora obezbeđivati: .upravljanje iz posebne prostorije. da zaštitni uređaji budu delotvorni. .da se u slučaju skidanja zaštitnih naprava automatski zaustavi rad uređaja. primenjuju se posebni propisi i JUS standardi.oruđa sa rotirajućim delovima (centrifuge i sl. da se onemogući pogon bez otprašivanja. . Mere zaštite na radu na oruđima kod kojih se stvara prašina. pregrade. . upravlja se iz zasebne prostorije. Opasnosti i štetnosti se mogu svesti u dozvoljene granice.Tehnološkim procesom na ovakvim uređajima po pravilu. prerade. .) moraju imati blokadu na vratima ili poklopcu. Mere zaštite na radu na oruđima kod kojih se stvara statički elektricitet?. moraju biti opremljena odsisnim uređajima. uz nadpritisak i stalno dovođenje čistog vazduha. Mere zaštite na radu na oruđima kod kojih se izdvajajuopasne materije(gasovi.radi sprečavanja nekontrolisanih operacija. otkaza uređaja. 5. pare. prašine. . . dok se ne zaustavi radni proces.

hermetizacijom procesa i ekranizacijom . Kod oruđa za preradu korozivnih i nagrizajućih materija . Ugrađene posude (podzemni ili nadzemni rezervoari) moraju imati ugrađenu instalaciju za pranje i čišćenje.a ako to nije moguće . a to znači da ne sme biti varničenja. .daljinskim upravljanjem tehnološkim procesima. moraju imati automatsku blokadu dovoda plina u slučaju bilo kog poremećaja. električne instalacije.mora biti sprečeno postavljanjem: .) do mesta gde se nalaze radnici . pozorišta. Vrata i poklopci na pećima za topljenje.žarenje. Izlazni otvori na cevovodu za odvođenje opasnih materija moraju biti na 1 m. .Za ulazak radnika u takve rezervoare obezbediti: . Kotlovska postrojenja na plin u objektima . temperatura. moraju imati automatsku kontrolu plamena. zagrevanja i nepotrebnog isparavanja opasnih materija. livnički i topioničarski lonci sa rastopljenim metalom . uređaji i pogon.Kotlovska plinska postrojenja.) moraju u prostoriji kotlarnice imati ugrađen indikator koncentracije gasa. moraju biti preduzete mere od udara električne struje.Na električnim pećima.ako je ograničen nivo. i od usisnih otvora zaventilaciju. zbog korišćenja ručnih metalnih alata. gasovi i toplota moraju biti usisani i ohlađeni da temperatura ne prelazi 40 stepeni celzijusa.Radnici na ovim poslovima.toplotne izolacije . pritisak.korišćenje zaštitnog pojasa sa užetom. prema našim ili drugim standardima i propisima. moraju imati uređaj za apsorbciju . Mere zaštite na radu na oruđima kod kojih nastaju visoke ili niske temperature? O: Toplotno zračenje od izvora toplote(peći za topljenje . zagrevanje i varenje. bolnice itd. mora biti zatvoren prema radnoj prostoriji za vreme rada uređaja. radi pražnjenja. Unutrašnji prostor sušara za sirovine i gotove proizvode.gde boravi veći broj lica(škole.korišćenje odgovarajuće zaštitne opreme. . moraju imati signalne uređaje i odgovarajuću opremu( plovak. Cevovod za sprovođenje opasnih materija mora biti obojen odgovarajućom bojom . moraju imati ugrađeno odvođenje dimnih gasova(uzgonski dimnjaci ili fasadno odvođenje gasova).koordiniran rad dva ili više lica. odušak ili membranu) da se spreče prekoračenja parametara. sigurnosni ventil. od nivoa poda za rukovanje. Punjenje i pražnjenje oruđa sa visokom temperaturom . POSUDE I REZERVOARI za smeštaj opasnih materija .cevovodi za vruće tečnosti . statičkog elektriciteta. Gasni potrošači moraju imati zaporni ventil (slavinu) i uređaj za kontrolu plamena i uređaj koji sprečava nehotično otvaranje dovoda gasa. Pre otvaranja sušara .vrtići. pranje i dezinfekcija. ako nisu prinudno hlađeni.merenje koncentracije štetnih i opasnih gasova. moraju biti u protiv-eksplozivnoj zaštiti u skladu sa propisima za takve uređaje. Kod oruđa za preradu gadnih i zaraznih materija.Plinski potrošači za zagrevanje prostorija i sanitarne vode i za centralno grejanje. moraju imati termičku izolaciju. sušenje. paru i dr. - 8. konstrukcija mora biti takva da je omogućeno čišćenje.8 pri radu sa eksplozivnim i lakozapaljivim materijama.korišćenje izolacionog aparata za disanje.Ako se opasne materije ne smeju ispuštati uatmosferu. iznad slemena krova ili svetlarnika i 8m. . spaljuju se. po potrebi da je mehanizovano čišćenje. moraju imati odgovarajuću ličnu zaštitu i sanitarne prostorije. . taloženje ili ako propisi dozvoljavaju. mora biti mehanizovano. bez ulaska radnika. neutralizaciju.Rerne i roštilji u štednjacima .primenjivati materijal otporan na te materije.Održavanje gasnih uređaja mogu izvoditi samo posebno osposobljena lica. bioskopi.

odvajanje oruđa u posebnu prostoriju. ledare. čizama i gumenih prostirki. . Mere zaštite na radu pri korišćenju ručnog mehanizovanog alata? O: Ručni alat sa električnom ili drugom pogonskom energijom: bušilice .Priključno mesto mora imati ventil. moraju imati amortizere i obložene materijalom za ublažavanje vibracija. broj obrtaja ili udara u minuti.komori sa niskim temperaturama .mora se obezbediti da se ulazna vrata lako otvaraju i sa unutrašnje strane. hidrauličnim pogonom. Mere zaštite na radu pri održavanju i transportu oruđa? . automatizovano i daljinski vođeno. čekići i sl. bez ključa. čak i kada su zaključana.visina i konstrukcija prostorije. kao i za rad na otvorenom prostoru . noževi. moraju se primeniti rešenja zaštite radnika od buke i vibracija: .odvajanje rukovaoca u posebnu kabinu sa daljinskim upravljanjem. moraju biti konstruisani i izvedeni tako da nivo buke i vibracije bude sveden u granice predviđene propisima o zaštiti od buke i vibracija. . . RUKOHVAT ORUĐA KOJA STVARAJU VIBRACIJE: pneumatski čekić i sl. 10. uz upotrebu gumenih rukavica.izgradnja posebnog građevinskog objekta ili temelja. Nazivni napon i primenjena zaštita od udara električne struje mora odgovarati uslovima rada alatom.zvučna izolacija oruđa i dela oruđa. 1.Priključno mesto ne sme propuštati pogonsko sredstvo. karakteristike električne struje. Mere zaštite na radu na oruđima na kojima se stvaraju buka i vibracije? O: Oruđa koja stvaraju buku i vibracije.oblaganje zidova oruđa i prostorije materijalom koji upija zvuk. makaze za lim. pervibratori. RASHLADNA PROSTORIJA sa niskim temperaturama oko i ispod 0 stepeni celzijusa(hladnjače. Ako se tehničkim rešenjima ne može postići da se buka i vibracije svedu u dozvoljene granice. . moraju biti sigurno učvršćeni na alat pomoću odgovarajućih spojnica.9 Ulazna vrata na sušari . U prostoriji.) upravljanje oruđima treba da je mehanizovano .obezbediti LZS za zaštitu od buke i vibracija u skladu sa propisima i standardima. radnicima moraju biti na raspolaganju lična zaštitna sredstva i prostor za toplotno prilagođavanje. testere. Radnicima na vibracionim uređajima . rendisaljke.učvršćenje oruđa elastičnim podmetačima. moraju biti konstruisani tako da ne iziskuju preveliko naprezanje radnika i ne izazivaju opasnost po zdravlje i život radnika.poseban način temeljenja . ako to nije moguće. Gumeni i drgugi savitljivi cevovodi na ručnom alatu sa pneumatskim. . da se buka i vibracije svedu na dozvoljeni nivo i to pomoću: . motorne testere. . Proizvođač je dužan da sačini uputstvo kako da se postavi uređaj . 9. Prilikom rada u vlažnim prostorijama ili prostoru obloženom metalom. rashladna skladišta i sl.moraju se lako otvarati. brusilice. sa unutrašnje strane . Uputstva za bezbedan rad ra rashladnim postrojenjem moraju bitipostavljena na zid u mašinskoj sali rashladnog postrojenja. moraju se preduzeti posebne mere zaštite od električne struje: smanjeni napon ili transformatori za galvansko odvajanje. pritisak kod pneumatskih i hidrauličnih alata. Na ovim alatima se mora nalaziti napisana pločica sa sa trajnim napisom o osnovnim tehničkim podacima: snaga motora.

proveriti ispravnost oruđa. parom. jedan od njih mora biti odgovoran za koordinaciju. Rukovaoci oruđima sa opasnim kretanjima moraju imati pritegnuto odelo uz telo..pričvršćivanje svih pokretnih delova . moraju se postaviti odgovarajuće radne platforme ili skele. i uključivanjem pojedinih uređaja.obim radova i tehnološki postupak određuje po fazama-odgovorno lice. III . natpisi upozorenja na opasne zone. ako je to potrebno. .zaštita električne ili druge opreme od oštećenja .? O: Nije dopušteno korišćenje oruđa koje nije izrađeno u skladu sa merama i normativima ZNR i koje nije ispravno. Oruđem sme rukovati radnik koji je stručno osposobljen i obučen za bezbedan rad. Uređaj za rastavljanje sa napajanja . Pre pristupanja popravci oruđa koja koriste zapaljive i eksplozivne materije. Rukovaoci oruđima sa opasnim materijama. kapa ili marame. pomoću uređaja za rastavljanje sa sa napajanja: rastavna sklopka.neposredno rukovođenje odgovornog lice .. odnosno posude sa vodom. Posebne odredbe vezane za mere zaštite na radu pri korišćenju oruđa sredstava za rad.postupak pražnjenja oruđa i posuda sa tečnostima. prekidač ili utikač. vitla.10 O: Pre pristupanja čišćenju. Pri prenosu ili transportu oruđa moraju se preduzeti sledeće mere: .inertnim gasom.čišćenje i ispitivanje posuda i oruđa od zaostalih tečnosti. a naročito ako će se vršiti zavarivanje i drugi vrući postupci. moraju se preduzeti preventivne mere: . Ako se popravka vrši u radnoj prostoriji gde rade ostala oruđa i radnici. te pomoću sabijenog vazduha i gasova. mora imati mogućnost zaključavanja ili biti u kućištu . Ako oruđem rukuju više radnika. ne smeju nositi šal i sl.samo ako su na njemu sve zaštitne naprave. .rukovalac mora vizuelno.utvrđivanja dimenzija prolaznih puteva u skladu sa dimenzijama oruđa koje se transportuje . Rukovaoc oruđem mora se pridržavati uputstava za rad i uputstava za korišćenje zaštitnih naprava i sme staviti u pogon oruđe . ispustiti radni fluid iz cevovoda i na ventil ili zatvarač. a na njega postaviti natpis''ne uključuj-vrši se popravka!'' Skidanje ovog natpisa i uključivanje ovog uređaja. . dovod električne struje. sa lestvama ili stepenicama i obezbediti lična zaštitna oprema za rad na visini . gasova i čvrstih materija. moraju se za transport obezbediti koturače. Prilikom popravke uređaja pogonjenih pomoću pare . Prilikom rada na popravci oruđa koje se obavlja na visini većoj od 2 m. vode i drugih hidrauličnih tečnosti. koje se može zatvoriti ključem. moraju se postaviti zaštitne pregrade i ograde.prisustvo vatrogasca uz odgovarajuću opremu. ili dizalice. . gasovima i čvrstim materijama i odnošenje van zone radova. moraju biti upoznati sa osobinama tih materija. obezbediti od pristupa i ugrožavanja drugih radnika. a transport krupnih delova . radi servisiranja uređaja na električni pogon. mora se prethodno isključiti na mestu priključka na razvodnoj mreži. za delove preko 30 kg. popravkama i dugotrajnim prekidima rada. postaviti natpis:''ne otvaraj vrši se popravka''. i kada su sve zaštitne naprave postavljene na mesto.punjenje oruđa. mora se zatvoriti vod pogonske energije. 12. Prilikom popravke i demontaže. Pre početka rada .učvršćivanje oruđa na transportno sredstvo. . može odobriti ili obaviti samo ovlašćeno lice koje vrši popravku. ako je to potrebno. kada utvrdi da je popravka izvršena i da se nijedan radnik ne nalazi u zoni opasnosti. sa navedenim merama zaštite na radu. rastavljač.

a rastvor ostane bezbojan.11 SREDSTVA I OPREMA ZA LIČNU ZAŠTITU NA RADU ''Pravilnik o sredstvima lične zaštite na radu i ličnoj zaštitnoj opremi'' (Sl. Opisati vrstu sredstava i opreme za zaštitu ruku? 7. od pada predmeta ili udara pri radu. koja je podesiva prema veličini glave. Koje uslove moraju da ispune sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu? O: Materijal od koga se izrađuju sredstva i oprema i njihovi delovi ne smeju neugodno mirisati. na temperaturi od40 celzijusa. nadraživati kožu i otpuštati boju. Opisati vrstu sredstava za zaštitu očiju i lica? 4. kao i na podzemnim radovima . Opisati vrstu sredstava i opreme za zaštitu tela? 10. Sredstva i oprema koja se koriste na radnim mestima sa povećanim rizikom od požara .zadrži prvobitnu boju. Opisati vrstu sredstava i opreme za zaštitu ručnog zgloba. građevinarstvu. Na mestima gde može doći do mehaničkog. Opisati vrstu sredstava i opreme za zaštitu od pada sa visine? 12.moraju biti od negorivog ili teško zapaljivog materijala. pri miniranju. Opisati vrstu sredstava i opreme za zaštitu glave? 3. utovarno-istovarnim radovima. list SFRJ br. udare.moraju biti otporna na kidanje. podizanjuspuštanju čeličnih konstrukcija. gašenju požara. izvorima našte. 35/69) PITANJA 1. toplotnog i sličnog udara. Opisati vrstu sredstava i opreme za zaštitu glave? O: Za zaštitu glave. uticaja? 11. promeni temperature i dejstvu dezinfekcionih sredstava. na eksploataciji šuma. ne pokazuje znake oštećenja. Sredstva i oprema takođe moraju biti otporna prema koroziji. − materijal je otporan na otpuštanje boje ako posle 1 sat u rastvoru deterdženta . izgradnji i remontu plovnih objekata. Opisati vrstu sredstava i opreme za zaštitu organa za disanje? 6. − otpornost na dezinfekciona sredstva utvrđuje se potapanjem u 40% rastvor formaldehida(formalin) na 20 stepeni . Koje uslove moraju da ispune sredstva i oprema za ličnu zaštitu na radu? 2. Opisati vrstu sredstava i opreme za zaštitu od nepovoljnih atmosfer. Opisati vrstu sredstava i opreme za zaštitu sluha? 5. i otpornost na požar utvrđuje se standardima. gde postoji mogućnost od udara električne struje. ramena i kičme? 9. Opisati vrstu sredstava i opreme za zaštitu nogu? 8. Održavanje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu ODGOVORI 1. da šlem odstoji 25mm od temena i da ima trake za vezivanje ispod brade. metalurgiji. lom i slabo provodljiva za električnu struju i toplotu.nakon čega se utvrđuje da nema oštećenja. pa zatim 15 minuta u hladnom 10% rastvoru kuhinjske soli. električnog.Šlem mora imati kolevku. − materijal se smatra otpornim na koroziju ako posle 15 minuta. 2. . Zaštitni šlem mora pokrivati gornji i zadnji deo glave i mora imati zaštitni obod za zaštitu čela i vrata. kamenolomu. − otpornost na visokoj ili niskoj temperaturi. u ključalom rastvoru 10%. radnicima u sledećim delatnostima se daje zaštitni šlem: rudarstvu.

formaldehid i sl. . debljine od 2. bušenja i rendisanja. . i to za radove: . Opisati vrstu sredstava za zaštitu očiju i lica? O: Z a zaštitu očiju . Za zaštitu očiju na radovima kod kojih postoji verovatnoća povrede očiju krupnijim česticama. kod sledećih radova: . daju se zaštitne naočare sa okvirom i bočnom zaštitom sa kobalt staklima zasenjenja od 1 do 6 po JUS. sa ravnim ili blago ispupčenim staklima . . na dejstvo vode. a otvori moraju biti manji od 1mm. i klesanja kamena. Šešir mora imati rupice za ventilaciju. mogu se dati na korišćenje zaštitne naočari od žičane mreže.Moraju biti laki za nošenje i da se mogu prati. .gasno zavarivanje. Pri obradi kamena . a okulari su izrađeni od tripleks stakla ili od kaljenog stakla. . kiseline i baze. i melioracija) radnicima se daje na korišćenje zaštitni šešir ili marama.) daju se zaštitne naočari sa nepropusnim okvirom sa providnim tripleks staklima.struganja. . na toplotu i požar. kod sledećih radova: . .struganje .rada sa dletom i sekačem.glodanje. Tehnički uslovi za šlem dati su u JUS-u. koriste se zaštitne naočare okvirom i bočnom zaštitom providnih stakala.turpijanja.kovanja. Zaštitni šlem mora biti otporan na mehaničke udar.Okvir mora imati ventilacione otvore. Za zaštitu od prašine ili zaštitu kose od uvlačenja u oruđe.malterisanja.Ova vrsta naočara koristi se kod sledećih radova: .čišćenja i otkivanja zavarenih mesta.bušenje . Za zaštitu očiju od toplotnog i svetlosnog zračenja pri radovima na livenju i topljenju metala. gasnom zavarivanju. Za zaštitu očiju od nagrizajućih i štetnih materija(amonijak.12 Rudarski šlem mora imati nosač lampe i kabele. . radi refleksije svetlosti i toplote. slama) i svetle boje. Za zaštitu od sunčanice pri radovima na otvorenom (poljoprivreda. Debljina stakla mora biti od 2. građevinskim radovima uz upotrebu šiljka ili dleta i gruboj obradi metala.kod radova gde čestice doleću u manjim brzinama iz čeonog pravca . . Za zaštitu očiju od jake svetlosti. Radi zaštite očiju od čestica koje doleću većim brzinama iz čeonog ili bočnog pravca. ako zasenjenje nije veće od broja 6 po JUS ZB1 030. koje doleću iz čeonog i bočnog pravca.5 mm. letećih varnica i slabije gtoplotnog i ultraljubičastog zračenja. .5 mm.razbijanja.piljenje. .elektrootporno i elektrolučno zavarivanje.5 do 3. koji moraju biti od izolacionog materijala(npr. koriste se zaštitne naočari standardnog-običnog okvira. .prosejavanja. zavarivanju lakih metala.Naočare se sastoje od dva okulara spojenih mostom.5 do 3.rendisdanje. koriste se zaštitne naočari sa bočnom zaštitom. kačketi ili marame. radnicima se na korišćenje daju zaštitne kape. koje mogu biti i na preklop. . rezanju metala plamenom i elektrolučnom zavarivanju do 30 ampera. ribarstvo.bojenja.zakivanja. 3. koriste se zaštitne naočare sa tamnim staklom.

kožne rukavice sa čeličnim zakovicama ili pločicama. ako je koncentracija kiseonika iznad 16%Ako se pri upotrebi stvara toplota.13 Za zaštitu očiju. može se upotrebiti žičano platno 100 okca/cm2. . nagrizajućih materijala . kovača.respirator za zaštitu od fine ind. a providna ploča je izrađena od plastičnog materijala. daje se na korišćenje ŠTITNIK za elektrovarioce.cevna maska za zaštitu od štetnih gasova. daju se sledeća zaštitna sredstva: . Za zaštitu očiju i lica od krupnijih letećih čestica. . prašine. daju se sledeća zaštitna sredstva: .od svetlosnog ultraljubičastog zračenja i letećih čestica rastopljenog metala.ušni čep za zaštitu od buke jačine do 85 decibela. otporan na toplotu i vlagu. kada je sadržajkiseonika u vazduhu manji od 16%.koji ima okvir i sa svih strana je zatvoren. može se koristiti štitnik za oči od plastičnih providnih materijala . .respirator za zaštitu od grube. transportnih radnika . rudara. magle. a sastoji se od štita i okvira sa tamnim i providnim staklom . pri grubim predmetima sa oštrim ivicama.respirator za zaštitu od fine industrijske prašine . koriste se pri visokim koncentracijama štetnih otrovnih materija i kada je sadržaj kiseonika ispod 16 % u vazduhu. licima koja vrše elektrolučno zavarivanje .. Opisati vrstu sredstava i opreme za zaštitu organa za disanje? O: Radi zaštite organa za disanje za vreme rada u atmosferi zagađenoj štetnim gasovima i aerosolima(dim. Opisati vrstu sredstava i opreme za zaštitu ruku? O: Za zaštitu ruku od opasnosti i štetnosti koriste se rukavice: obične kožne rukavice za zaštitu od mehaničkih povreda.cedilo za ugljenmonoksid . .primenjuje se za zaštitu organa za disanje .magle i prašine.Umesto plastičnog štitnika. . koja sadrži silicijum dioksid ili radioaktivne čestice. u atmosferi sa visokom koncentracijom štetnih agenasa. dima i prašine . koristi se štitnik za oči i lice. Štitnik za elektrovarioca može biti ručni i naglavni.izolacioni aparati sa kiseonikom i komprimovanim vazduhom.cevna maska sa kapuljačom . 6. 4. kod bravara brusača. magla i prašina) u koncentracijama iznad MDK(maksimalno dozvoljene koncentracija). koji ne sme biti zapaljiv.Može biti preklopan i nepreklopan .vata za zaštitu od buke jačine do 75 decibela. jačine do 105 db. 5.više od 25 db. mora imati priključak na meh. .a ušni čep za više od15 db. . para. . u velikim koncentracijama.ušni štitnik za zaštitu od buke. i kapljica.gasna maska za zaštitu od gasova. prašine ili od štetnih para u manjim koncentracijama. glave i vrata.Mora biti izrađen od nezapaljive plastike. neagresivne i neotr. . u zavisnosti od intenziteta buke. duvaljku ili kompresor i ventil za redukciju pritiska pod maskom. Ušni štitnik ne sme smanjiti srednju vrednost čujnosti . i od ručke za držanje štita ili obruča za nošenje štitnika na glavi. temperatura vazduha ne sme biti viša od 50 celzijusa.Štitnik mora biti od materijala koji je loš provodnik toplote i električne struje. dima .respirator za zaštitu od fine industrijske prašine .koja ne sadrži silicijum dioksid . Opisati vrstu sredstava i opreme za zaštitu sluha? O: Za zaštitu čula sluha od prekomerne buke . vrata i glave . para.montera. Za zaštitu očiju od krupnih čestica i kapljica nagrizajućih materija.

biljnim uljima organskim kiselinama i sa ugljovodonicima. prašina . zaraznih materija.asfalterskih i kaldrmdžijskih radova. koristi se kožni štitnik za ručni zglob. i pri nošenju tereta sa oštrim ivicama. nagrizajućih materija.. kaljače) za zaštitu u hemijskoj industriji i elektrolizi metala. stakla i sl. zaštitni prsti od kože. a za dodatnu mehaničku zaštitu može imati čelične uzdužne trake. kod teracerskih. daje se zaštitna kožna kolenica. . štitnik za dlan i nadlanicu za zaštitu od mehaničkih povreda i opekotina. visoka temperatura.Upotrebljava se i kod pneumatskih čekića i sl. Opisati sredstva za zaštitu ručnog zgloba . − kožne cipele za varioce i rezače metala − kožne ili gumene cipele-čizme sa čeličnom kapicom i sa čeličnom tabanicom za zaštitu od pada teških predmeta i zaštitu od uboda. Za zaštitu kičme od deformacija usled stalnog nošenja teških predmeta . alat i sl.) u vidu kombinezona ili dvodelno(pantalone i jakna) za radove na mašinama ili pri montaži-demontaži oruđa i uređaja . − kožna obuća (cipele. Za zaštitu od usijanih čestica i rastopljenog metala. Sva navedena sredstva moraju biti izrađena u skladu sa JUS-om. kao i za jako hladne ili tople predmete. − za zaštitu skočnog zgloba po potrebi ugrađuje se zaštita od gume ili filca u obliku kruga u predelu zgloba. koristi se kožni štitnik za rame. otrova.ramena i kičme? O: Za zaštitu ručnog zgloba pri rukovanju sa predmetima sa oštrim ivicama-lim. Opisati vrstu sredstava i opreme za zaštitu tela? O: Ako je u toku rada telo radnika stalno izloženo štetnom dejstvu tehnoloških procesa(prljavština.) za zaštitu ruku od visokih temperatura pri topljenju metala.odelo od platna(keper i sl. rukavice gumene za električare za zaštitu od udara el. ako obuća od gume ne pruža zaštitu. Za zaštitu ramena pri nošenju predmeta težih od 15 kg. 8.14 postavljene kožne rukavice za zaštitu od niskih temperatura za rad u hladnjačama i za radove na gradilištima za temperature niže od +5 stepeni. čizme . a mogu biti ojačani metalnim naprscima. struje napona prema zemlji do 650 volti. Opisati vrstu sredstava i opreme za zaštitu nogu? O: Za zaštitu kolena pri kalupljenju i livenju metala. Z zaštitu stopala daje se sledeća zaštitna obuća: − gumena obuća za električare(cipele kaljače i čizme) − cipele sa đonom od izolacionog materijala za zaštitu od toplote ili hladnoće. daje se na korišćenje sledeća zaštitna odeća: . gume ili plastičnog materijala.kod šumskih radova..vlaga. Za zaštitu nogu od pada teških predmeta. 7. na održavanju .za zaštitu potkolenice koristi se zaštitna potkolenicaod kože ili ceradnog platna postavljena filcom.na ramenu i leđima. potkolenica mora biti od nezapaljivog materijala . 9. koristi se zaštitni grudnjak. varnica usijanog metala. sa produženim sarama.Navedena sredstva ne smeju izazivati žuljanje tokom upotrebe. staklo. rukavice za varioce i rezače metala plamenom. rukavice od prirodne i sintetičke gume za zaštitu od vode. za zaštitu od mehaničkih povreda i slabijeg dejstva nagrizajućih materija. rukavice od negorive tkanine (azbest i sl. rukavice od plastičnomg materijala otpornog prema rastvaračima.

bunda ili opaklija za zaštitu od hladnoće za čuvare gradilišta. za gašenje požara i sl.kišna kabanica od gumiranog ili inpregniranog platna. Opisati vrstu sredstava i opreme za zaštitu od atmosferskih uticaja? O: Radnicima na otvorenom prostoru za zaštitu od atmosferskih uticaja (kiša sneg.odelo od jakog gumiranog platna – za rad sa jakim nagrizajućim. boja i maziva. čišćenju i premazivanju mašina. u hladnjačama. Održavanje sredstava i opreme za ličnu zaštitu? . dimnjačare i dr. niske temperature i sl. kolenima i turu. običnog kroja za čuvare. odnosno uverenje o ispravnosti. . spreda otvorena(pelerina-rad u poljoprivredi.zaštitno odelo za rad na mašinama sa rotirajućim i pokretnim delovima.15 pranju . . .zaštitno odelo od gumiranog platna ne sme propuštati kiseline i baze. kočničarima.Materijal od koga je izrađen zaštitni opasač.. rad u mokrim jamama i u vlazi). do kože radnika i da se lako pere ne menjajući svojstva. poštare. . .odelo od azbesta ili alu-folija-za rad u industriji livenja metala.zaštitno odelo od nepromočivog inpregniranog platna ne sme propuštati vodu. dimenzije i način izrade opasača. pri mlevenju i drobljenju mineralnih sirovina. laktovima. iznošenje smeća.postavljene rukavice. Zaštitna odeća mora ipunjavati sledeće uslove: . mora se radnicima dati na korišćenje dati zaštitni opasač. . građevinarstvu. cipele ili filcane čizme za zaštitu od hladnoće. ..kapuljača od inpregniranog materijala za zaštitu od prašine i toplote za transportne radnike.za radove pod zemljom zaštitno odelo mora biti ojačano na ramenima. . bageristima i dr.kišna kabanica od gumiranog ili inpregniranog platna. i periodično proveravani od strane ovlašćene ustanove. mora nalegati tesno uz telo.odelo od inpregniranog nepromočivog platna (negumirano). ribari). transportne radnike i dr. Opisati vrstu sredstava i opreme za zaštitu od pada sa visine? O: Za zaštitu od pada sa visine pri radovima gde se ne mogu drugim merama obezbediti sigurni uslovi rada. . za komunalni rad(kanalizacija. . .kišna kapuljača ili nepromočivi šešir od gumiranog ili inpregniranog materijala za zaštitu od kiše(mornari. a na rukavima i nogavicama imati trake koje se na pogodan način zatežu oko zgloba.za varioce i rezače metala plamenom.) mora biti izrađeno tako da sprečava prodor prašine . ako je izloženo dejstvu visokih temperatura.zaštitno odelo od azbesta i alu-folija.. 10. po potrebi i dopunskim užetom. daju se sredstva za zaštitu: . rad na viljuškaru.. . 12. otrovnim i zaraznim materijama i za rad u vodi. . transportu i sl. platno i sl. vozače teretnih vozila.tkanina(keper.ledare) . 11.. i da je materijal nepromenjen kada je izložen dejstvu ovih materija najmanje 8 časova. . opremljen prihvatnim užetom za privezivanje.štitnik za uši za zaštitu od hladnoće. moraju odgovarati probnom statičkom i dinamičkom opterećenju propisanom JUS .) kao i radnicima u zatvorenom prostoru sa niskim temperaturama(hladnjače. o čemu se izdaje atest.postavljeno odelo za zaštitu od hladnoće za rad na otvoreno prostoru. mora izdržati najmanje 30 minuta nepromenjene karakteristike . . .odelo od tkanine koja ne propušta toplotne i ultraljubičastea zračenja.

mere za bezbedan rad u beznaponskom stanju? 4. radnim prostorijama i na radilištima'' (''Sl. Sredstva i oprema koja se stavlja na glavu (šlem). Osnovna pravila bezbednog rada pri rukovanju električnim postrojenjima. mora se rashodovati i uništiti. Mere za sprečavanje povreda od dejstva električne struje indukovanog napona? 9.Oštećena . Glasnik SRS'' br. napona preko 1000 volti(izvođenje radova). mere za bezbedan rad u beznaponskom stanju? 8. napona preko 1000 volti(izvođenje radova). Mere zaštite u radnim prostorijama i gradilištima sa stalnom električnom instalacijom? 12. napona preko 1000 volti(opsluživanje postrojenja)? 2.16 O: Preduzeća kod kojih se koriste sredstva i oprema za ličnu zaštitu radnika. Osnovna pravila bezbednog rada pri rukovanju električnim postrojenjima. mora se dezinfikovati i dekontaminirati IV MERE BEZBEDNOSTI OD OPASNOG DEJSTVA ELEKTRIČNE STRUJE ''Pravilnik o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad. moraju se posle svake upotrebe dezinfikovati. Način zaštite gromobranskom instalacijom.Vrata iz razvodnih prostorija moraju se otvarati prema drugim prostorijama ili prema napolje. moraju ta sredstva držati u ispravnom stanju. Osnovna pravila bezbednog rada pri rukovanju električnim postrojenjima napona do 1000 volti (izvođenje radova). Osnovna pravila bezbednog rada pri rukovanju električnim postrojenjima. Osnovna pravila bezbednog rada pri rukovanju električnim postrojenjima.21/89) P I T A NJ A 1. pocepana i dotrajala sredstva i oprema koja se ne može popraviti. napona preko 1000 volti(izvođenje radova). Osnovna pravila bezbednog rada pri rukovanju električnim postrojenjima napona do1000 volti-(opsluživanje postrojenja)? 7. Osnovna pravila bezbednog rada pri rukovanju električnim postrojenjima. Sredstva i oprema koja se koriste za rad sa otrovnim. mere za bezbedan rad pod naponom? 5. napona preko 1000 volti(opsluživanje postrojenja)? O: Vrata prostorija moraju biti stalno zaključana . Moraju imati samozatvarajuće brave sa . maska) i na nos.uzemljenje i kratko spajanje? 11. radioaktivnim i zaraznim materijalom . Zaštitna sredstva za rad u električnim postrojenjima? 10. Organizacione mere bezbednosti od opasnog dejstva električne struje? 6. Mere zaštite u radnim prostorijama i gradilištima sa privremenom električnom instalacijom? 13. u uši(antifoni) u usta(usnik. mere za bezbedan rad u beznaponskom stanju? 3. Mere zaštite pri rukovanju prenosnim električnim alatom i prenosnim električnim svetiljkama? ODGOVORI 1.

Osnovna pravila bezbednog rada pri rukovanju električnim postrojenjima. 2. Isključenje strujnog kola pomoću rastavljača se vrši tako da se strujno kolo prekine prekidačem snage. . napona preko 1000 volti(izvođenje radova). Kod radova na jednom stubu. Rukovodilac radova odlučuje kada će se prekinuti rad u navedenim slučajevima i da li je moguć rad pri pojavi kiše.na mestu što bliže mestu rada. Izuzetak od ovog pravila čine radnje na rastavljanju zemljospoja i prilikom oslobađanja nastradalog iz strujnog kruga uz korišćenje zaštitnih sredstava. udara i merama zaštite od požara. isključuje se daljinsko upravljanje i sprečava slučajno ponovno uključenje.na svakoj galvanski odvojenoj jedinici. Kod radova na kablovskom vodu. u zatvorenim postrojenjima. mere za bezbedan rad u beznaponskom stanju? . .sprečava se slučajno ponovno uključenje prekidača i rastavljača. Kod radova na više stubova .izvrši uzemljivanje i kratka spajanja. . Opsluživanje postrojenja mogu vršiti samo stručna lica.ograđuje se mesto rada od delova pod naponom U trafo stanicama sa daljinskim upravljanjem . U izuzetnim slučajevima. mere za bezbedan rad u beznaponskom stanju? O: Elektro radovi na otvorenom prostoru ne mogu se obavljati: − pri vetru iznad 60km/čas .Tokom ovih radnji ne smeju biti prisutna druga lica osim stručnih radnika. pregled se može vršiti i iza ograde ako su prisutna dva stručna lica . na otvorenom prostoru. naprave za uzemljenje i kratko spajanje postavljaju se.prekidač se isključuje i vidljivo odvaja od napona. Nije dozvoljen pristup mestu zemljospoja na rastojanju manjem od 4m. koje otključavaju vrata sa strane razvodnog postrojenja. naprave za uzemljenje i kratko spajanje.koji se vrši pomoću ručnih pogona ili izolacionih motki. koja moraju biti upoznata sa merama ZNR. od kojih je jedan rezervni. postrojenja vrši se isključivo sa spoljnje strane ograde. Manipulacija uključenja vrši se obrnutim redom. proveri da li je stvarno isključen.17 ručicama. uzemljivanje i kratko spajanje vrši se na svim mestima odvajanja napona. tehničkom regulativom za tu oblast i načinom ukazivanja prve pomoći kod el. na visini većoj od 3m. napona preko 1000 volti(izvođenje radova).. . − kod temperature ispod -18 stepeni i iznad +35 stepeni u hladu. Kod manipulacije rasklopnim aparatima . ne mogu se obavljati drugi radovi. 3. . Utvrđivanje beznaponskog stanja na jednosistemskim nadzemnim vodovima. RAD U BEZNAPONSKOM STANJU obavlja se uz primenu mera. postavljaju se sa svake strane radne jedinice.na odgovarajući način se utvrđuje beznaponsko stanje. mora postojati dva kompleta ključeva.Za svaku prostoriju elektropostrojenja . ili 8m. može se utvrditi i prebacivanjem tankog provodnika preko faznih provodnika. Pri vršenju pregleda u trećoj zoni opasnosti. . obavezna je upotreba zaštitnog šlema i elektroizolacionih rukavica. . Osnovna pravila bezbednog rada pri rukovanju električnim postrojenjima. odnosno prepreke. a zamena osigurača pod naponom vrši se uz primenu izolacionih klešta i ostalih zaštitnih sredstava. Zamena visoko naponskih osigurača može se vršiti samo u neopterećenom strujnom kolu. pa se rastavi strujno kolo odgovarajućim rastavljačem. magle i snežnih padavina. Pregled el.

.pod naponom. za one sisteme. Pošto od ovlašćenog lica dobije dozvolu za rad. . mere za bezbedan rad pod naponom? O: Radi na delovima objekta koji su pod naponom .ako radnik ispunjava posebne psihofizičke sposobnosti . Pri upotrebi lestvi.ako je izabran sistem rada pod naponom. kada neki od sistema ostaju pod naponom.sa primenom LZS i opreme. Prilikom sečenja grana ili drveća u blizini voda pod naponom. i transportnih sredstava.na prisutne opasnosti u toku rada. zaštitna oprema. razvlače i zatežu ispod iliiznad voda pod naponom. Organizacione mere bezbednosti od opasnog dejstva električne struje? O: Rad na objektima se organizuje tako da se omogući najveća bezbednost radnika. pomoćna sredstva. mogu obavljati lica sa stručnim kvalifikacijama i ovlašćenjima. i dokumenta za rad.sa merama zaštite. U određenim situacijama može dobiti dozvolu za samoisključenje. organizacije rada i neposrednih tehničkih radova. Sigurnosni razmak kreće se od90 do 2900mm za napone od 1-400 volti. .utvrđuje granice delova postrojenja u beznaponskom stanju. preduzeti mere za sigurnosni razmaku zavisnosti od napona.po potrebi sprovodi dodatne mere zaštite. jedan od njih se određuje za rukovodioca radova. napona preko 1000 volti(izvođenje radova). pomoću čvrstih i pouzdano postavljenih izolacionih zaštitnih pregrada. prekrivača i sl. rukovodilac radova na mestu rada: . nevreme sa atmosferskim pražnjenjem. Prilikom radova na višesistemskim vodovima. a u tom slučaju su sigurnosni razmaci od 400-3300mm. . ako radove izvodi više radnika. Radovi u blizini napona mogu se izvoditi bez izolacione pregrade. Osnovna pravila bezbednog rada pri rukovanju električnim postrojenjima. Ako se provodnici voda na kome se radi . Sve radove u visoko-naponskim objektima uključujući i osiguranje mesta rada. . susedni delovi pod naponom osiguravaju se od slučajnog dodira. . temperatura ispod -18 stepeni ili iznad +35 u hladu. .upoznaje radnike sa granicama delova postrojenja u beznaponskom stanju i koji su delovi pod naponom. . 5. Izvršenje radova može započeti tek kad njihov početak objavi rukovodilac radova. ploča.ako postoji odgovarajući izolacioni aparat.proverava da li su sprovedene zaštitne mere. Radovi pod naponom ne smeju se izvoditi .Za svaki objekt moraju postojati uputstva o manipulaciji i radu i merama sigurnosti. . Vršenje nadzora. u skladu sa izabranim sistemom rada. i radni postupak utvrđen i proveren.18 O: Pri radovima koji se izvode u blizini napona. moraju se održavati sigurnosni razmaci u zavisnosti od napona. moraju vršiti najmanje dva radnika. kiša i sl. glomaznih sredstava . Takođe se mora voditi računa o sigurnosnom razmaku ako se izvode radovi na stubovima gde se nalaze nisko naponski i visoko naponski vodovi.odnosno LZS .ako postoje pisana uputstva za svaku vrstu rada .mora biti obučen i izvršena provera znanja. 4. najmanji sigurnosni razmak je od 800mm-4000mm.mogu se izvoditi: .ako postoji mogućnost da električna varnica izazove požar ili eksploziju i ako je vetar brzine iznad 60km/čas. sneg. Rukovodilac radova pre početka rada: . preduzimaju se mere za sprečavanje.odnosno mere za utvrđivanje koji je sistem pod naponom.

ploče i sl. na drvenim neuzemljenim stubovima .proveriti odsustvo napona na delovima el. . Nije dozvoljeno uključivanje postrojenja bez pouzdanog obaveštenja o završetku rada i spremnosti objekta za pogon. . kožnih rukavica i dr. uzemljivači mogu biti skinuti privremeno. Radovi pod naponom mogu se izvoditi ako napon ne prelazi 50 volti naizmenične struje(faza-uzemljenje) i pod naponom do 120 volti istosmerne struje uz primenu kožnih rukavice i izolovanog alata. može se vršiti pod naponom . uređaja za pokretanje.stručno lice . . zaštitnih naočara ili štita. kada se spoje svi fazni i nulti provodnici. . nakon uklanjanja osiguranja .osim manipulacije komutacionim uređajem u razvodnom postrojenju.izvršiti neophodna isključenja. može se vršiti pod naponom uz primenu izolacionih ručica. Mere za sprečavanje povreda od dejstva električne struje indukovanog napona? . mere za bezbedan rad u beznaponskom stanju? O: Pri radovima u beznaponskom stanju u objektu se moraju sprovesti mere .izvesti uzemljivanje i kratko spajanje pomoću prenosnih uzemljivača svih faznih provodnika i nule. postrojenja.Kod izvođenja radova u blizini delova pod naponom. zaštitnog šlema. Ključevi postrojenja .osigurača obavlja se u beznaponskom stanju. koji minimalno mora biti 800mm. Kod nadzemnih vodova do 1000 volti.izvršiti ograđivanje mesta rada i delova pod naponom i istaći upozorenje da se izvode radovi. ako zamenu obavljaju posebno obučena stručna lica.Ako se ključevi nalaze kod rukovodioca. . ne prelazi 63 ampera. sredstava. električnih ormara. a pri upotrebi lestava i glomaznih predmeta primenjuje se sigurnosni razmak.ako za struju napona do 380 volti jačine. upravljačkih pultova i dr. uz primenu odgovarajućih sredstava. onda se on pismeno zadužuje sa njima.Izuzetno zamena topivih umetaka osigurača. Osnovna pravila bezbednog rada pri rukovanju električnim postrojenjima napona do 1000 volti (izvođenje radova). a način izdavanja i vraćanja .ovlašćeno stručno lice. moraju biti obezbeđeni. 8.19 Prilikom merenja i ispitivanja. Zamena topljivih umetaka. Zamena visokoučinskih i niskoučinskih osigurača. samo za vreme očitavanja instrumenata. Osnovna pravila bezbednog rada pri rukovanju električnim postrojenjima napona do1000 volti-(opsluživanje postrojenja)? O: Sve radove u nisko-naponskim objektima vrše najmanje dva radnika. kada je alat uklonjen i radnici izvan zone opasnosti. ili lice koje rukuje postrojenjem. na kojima se obavljaju radovi. 6. nije potrebno kratko spajanje i uzemljenje na mestu rada. na razvodnoj ploči i drugim elementima. uređuje se internim aktom.preduzeti mere da se spreči slučajno uključenje komutacionog uređaja. delovi postrojenja moraju biti uzemljeni i kratko spojeni za vreme priključenja i skidanja mernih instrumenata. ako poznaje šemu i koji je obučen za obavljanje tih manipulacija. obezbediti na mestu rada onemogućavanje njihovog uključivanja. Ako se javnim osvetljenjem upravlja pomoću fotoćelija. ovlašćeno lice daje dozvolu da se pogon uključi. po sledećem rasporedu: . postavljaju se izolacione zaštitne pregrade. Po dobijenom obaveštenju da su radovi završeni i da je objekat spreman za pogon . 7. Pregled nisko-naponskih postrojenja pojedinačno može vršiti: .

pri skidanju naprava za uzemljenje. ukazati na opasnost od indukovanog napona. OSNOVNA IZOLACIONA SREDSTVA su: . kod izolacionih sredstava. uzemljenja. kožne rukavice. vrši se zemljospojnikom ili prenosnom napravom za uzemljivanje i kratko spajanje. primenjuju se sledeće mere: . . . mora se voditi računa o: . sigurnosni pojas i sigurnosna užad. a izrađeno je od tankih bakarnih žica na čijim krajevima su stezaljke. platforme . ne mogu se koristiti prenosne naprave koje su oštećene. postavljaju se naprave za uzemljivanje i kratko spajanje. Presek užeta prenosnih naprava za uzemljivanje i kratko spajanje . . produkata gorenja i pada sa visine .kod radova na vodovima sa više provodnika po fazi. upotrebom izolacione motke. koja se koriste kao osnovna . pored primene mera isključenja. koji su međusobno odvojeni izolacionim umecima. .koristiti izolaciono uže. . 9.pri dodavanju alata i materijala monteru na stubu . izolaciona obuća. . . . pri postojanju mehaničkih i drugih oštećenja.izolaciona zaštitna sredstva mogu se koristiti do vlažnosti radne okoline u skladu sa uputstvom proizvođača.izolacione motke. Prilikom korišćenja zaštitnih sredstava.izolaciona klešta za vađenje osigurača i merenje električne struje.20 O: Pri izvođenju radova na nadzemnim elektroenergetskim vodovima u blizini drugih vodova pod naponom. izolaciona klešta za osigurače i električna merenja i indikatori napona.motke za učvršćivanje izolacionih pregrada Izolacioni materijali . izolacione prostirke. bez obzira što rastavljač ima noževe za uzemljivanje.zaštitna sredstva ne mogu se koristiti pre nego što se proveri rok upotrebe i atestiranja. Presek bakarnog užeta može se kretati od 16 do 150 mm2. Način zaštite gromobranskom instalacijom.pri vršenju popravki na linijskom rastavljaču. prekrivači i izolaciona postolja.sredstva za radove pod visokim naponom-izolacione motke . ..izolaciona zaštitna sredstva koristiti prema nameni. . . zaštitni šlem i dr.izolacione motke.pri obuci radnika za siguran rad. pregrađivanja izolacionim pregradama i sl. Zaštitna sredstva za rad u električnim postrojenjima? O: Za zaštitu od električnog udara. za napone za koje je predviđeno zaštitno sredstvo. .zaštitne naočare.uzemljenje i kratko spajanje? O: Uzemljivanje i kratko spajanje . uzemiti svaki od provodnika. u nasute gomile zemlje.zabraniti postavljanje uzemljivača i naprava za kratko spajanje.zavisi od jačine struje i vremena delovanja struje.izolaciona sredstva za rad pod naponom i elektro-monterski alat sa izolovanim ručicama. . radnik ne sme biti bliže vodu od dužine izolacionog dela motke.izolacione pregrade. delovanja električnog luka. . koriste se: . moraju biti izvedena u skladu sa naponom postrojenja. 10. .elektro-izolacione rukavice. .sredstva za ograđivanje i izolovanje od delova pod naponom i oznake upozorenja.prenosne naprave za uzemljivanje i kratko spajanje.indikatori napona. . gas maske. Za uzemljenje i kratko spajanje.

U cilju zaštite od el. 12. Mere zaštite u radnim prostorijama i gradilištima sa privremenom električnom instalacijom? O: Privremene električne instalacije na radilištima .5 m. Svi montažni i remontni delovi na elektroinstalacijama moraju se vršiti uz isključenje napona. iznad kolskih prolaza. a ako to nije moguće.3. stezaljke i sl. mogu se postavljati svetiljke zaštićene od mehaničkih oštećenja i dodira sa radnicima. Svetiljke i električni alati napona do 50 volti . Nije dozvoljeno ostavljanje neizolovanih krajeva provodnika. Mere zaštite u radnim prostorijama i gradilištima sa stalnom električnom instalacijom? O: Stalne električne instalacije u radnim prostorijama . izvode se na osnovu klasifikacije prostorije ili prostora i odgovarajućih tehničkih propisa za ovu oblast. kontakt prekidači.2. Neizolovani delovi električnih instalacija i postrojenja: provodnici. iznad pešačkih prolaza. Zamena pregorelih osigurača . Privremene električne instalacije na otvorenom prostoru radilišta . primenjuju se odgovarajuće zaštitne mere predviđene JUS i drugim tehničkim propisima. Izuzetno se izolovani provodnici mogu postaviti i niže od 2. koji se učvršćuju na stabilnim stubovima.izvode se upotrebom izolovanih el. Uređaji za stavljanje u pogon mašina i uređaja ne smeju biti dostupni neovlašćenim licima. Zamena sijalica vrši se u beznaponskom stanju. moraju se napajati iz odgovarajućih transformatora. posle demontaže aparata i uređaja. udara u svim radnim i drugim prostorijama. u radnim i drugim prostorijama primenjuju se zaštitne mere.5 m. 11.6. postavljaju se svetiljke sa sniženim naponom do 42 volta. lestve .može se vršiti i pod naponom uz obavezno isključenje svih potrošača. izrađenih u skladu sa JUS. 16mm2. metalne skele .Uovim objektima . . tako da najniža tačka bude: . provodnika. ako su smešteni u cevi ili profile dovoljne čvrstoće. može se vršiti pod naponom samo uz primenu odgovarajućih zaštitnih sredstava. i primena odgovarajuće električne instalacije i uređaja propisane JUS za protiv-eksplozivnu zaštitu. osigurači.5 m. šine. koji se nalaze izvan električnih pogonskih prostorija. izvode sena osnovu klasifikacije radne prostorije i na osnovu tehničkih propisa. Na visini ispod 2.0 m. Električna instalacija na radilištima mora biti izvedena tako da se može isključiti sa jednog mesta . provodnikom od min.21 Radi odvođenja indukovanog napona u pogonima sa vrlo visokim naponima .kompletno napajanje. Pokretni kontaktni uređaji za uključivanje ne smeju se nalaziti pod naponom u isključenom položaju i ne smeju se od sopstvene težine uključiti. Ograde i kućišta elektro provodljivih delova mogu se skidati smo uz upotrebu alata. .privremeno. koji regulišu ovu oblast.5m. bez obzira na klasifikaciju. . iznad radnih mesta. U cilju zaštite od eksplozija .Zamena sijalica snage do 1000 vati i napona do 250 volti. moraju biti sa svih strana ograđeni i nalaziti se van dohvata ruke.i transportna sredstva moraju biti uzemljena..radi sprečavanja eksplozije mora biti postavljena gromobranska zaštita.

rad se može obavljati alatima II i III klase.Za rad u ovim uslovima mogu se koristiti svetiljke sa sniženim naponom do 24 volta.davanje na upotrebu alata drugim neobučenim licima. vrsta alata i zaštita. Zabranjeno je ukrštanje dovodnog kabela za ručni alat sa drugim dovodnim kabelima. cevovodom za autogeno zavarivanje i sa materijalima oštrih ivica.. moraju koristiti izolacione rukavice. elektromotora i električnog alata.neprekidnost zaštitnog provodnika.Na otvorenom prostoru. 51/88) P I T A NJ A 1. . alat. Glasnik SRS'' br. .spoj sa masom. alat se čuva u prostorijama bez vlage.dodavanje alata u aktivnom stanju. kožne rukavice. Pri radu sa prenosnim alatom zabranjeno je : . alatima. stanje provodnika . 13. Zabranjena je upotreba ovih sredstava po isteku roka upotrebe. . može se vršiti uz primenu odgovarajućih utičnica i utikača.ispravnost prekidača i odsustvo spoljnjih oštećenja. Radnik koji izdaje el. uslovi rada smatraju se naročito opasnim. moraju biti zaštićene zaštitnom mrežom i zaštitnim staklom. Mere zaštite pri rukovanju prenosnim električnim alatom i prenosnim električnim svetiljkama? O: Kod korišćenja prenosnih alata . zabranjeno je korišćenje neutralnog provodnika(nula). . Radnici koji rukuju električnim postrojenjima i instalacijama na gradilištu . Ručne svetiljke za rad u kotlovima i sl.uključivanje i isključivanje iz utičnice ako je prekidač na alatu uključen. cevovoda i sl.dozvoljeno je pomoću kvalitetnih provodnika u zajedničkom plaštu i pomoću utikača. kotlova. Najmanji presek provodnika je 1. Kada se ne koristi. postrojenja. V MERE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU PRI PRERADI I OBRADI DRVETA I SLIČNIH MATERIJALA Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu pri mehaničkoj preradi i obradi drveta i sličnih materijala (''Sl. .) ? .ispravnost izolacije napojnih provodnika... uslovima. zavisi od klasifikacije prostorije prema spoljašnjim uticajima. Zabranjena je upotreba ovih uređaja sa priključenjem pomoću uvijanja krajeva provodnika. Za zaštitu od napona dodira na ručnim el. instalaciju . . transformatori za smanjenje napona i transformatori za razdvajanje.unošenje prenosnih zaštitnih transformatora i transformatora za razdvajanje u unutrašnjost kotlova i sl.22 Priključivanje na električnu mrežu. mora se uveriti u ispravnosti zategnutost spojnih zavrtnjeva prenosnih alata. moraju se proveravati na: .5mm2. Priključivanje alata na el. alat sa izolacionim ručicama i sl. prenosne svetiljke . Kod radova kod metalnih rezervoara . bez obzira na klasifikaciju prostorije. Mere zaštite na mašinama za preradu i obradu drveta i sličnih materijala(gateri. kružne testere-cirkulari . Prenosni alati. trakaste testere. izolacionu obuću. Učestalost provere uređuje se aktom poslodavca.

) ? 4. 2. . bušilice. a radnici van opasnog prostora. osim na mestu obrade drveta. Vodeće ravnalo na ravnalici mora biti izrađeno u jednom komadu i glatko.. mašine za usitnjavanje drveta-drobilice za drvo. brusilice. iznosi: širina razvoda zubaca testere plus 1 do 3 mm sa obe strane). Mere zaštite na mašinama za preradu i obradu drveta i sličnih materijala(gateri. i pokriva ceo obod lista testere. glodalice. glodalice. Mere zaštite na kombinovanim mašinama za obradu drveta i sličnih materijala(mašine za rezanje furnira. Na glodalici nije dozvoljena upotreba osovinskog nastavka(trn) bez upotrebe gornjeg ležaja. GLODALICE(FREZ MAŠINE) –alat na glodalici mora biti pokriven zaštitnim oklopom. brusilice. na njima mora postojati zaštitna naprava koja se pri praznom hodu automatski spušta. BLANJALICE(RENDISALJKE) mogu se koristiti samo ako imaju na ulaznoj strani napravu za zaštitu od povratnog udarca. TRAČNE TESTERE obezbeđuju se zaštitnim oklopom po celoj dužini lista testere. Kod testera trupčara i rastružnih testera. odnosno kozlićem . Ravnanje materijala . a kreću se po šinama. koja se postavljaju ispred i iza mašine.Nosači i držači trupaca ne smeju doći u dodir sa listom testere. Oblovina se na gateru pomera preko transportnih valjaka i kolica. KRUŽNE TESTERE(CIRKULARI) moraju imati zaštitnu napravu iznad i ispod radnog stola. rezanog materijala i piljevine? ODGOVORI 1. Razdvojni klin je obavezan vid zaštite i postavlja se na udaljenosti od 3 do 10 mm od ivice lista testere.samo sa okruglim glavama. bušilice. Potisni valjci za automatsko pomeranje materijala na kružnoj testeri.Predmet bušenja na bušilicama . a obično su dužine od 8 do10 metara u nivou poda.)? O: Ravnalice za preradu i obradu drveta mogu imati osovine-nosače noževa i držače noževa okruglog oblika.Alat mora biti izrađen tako da odgovara brzini okretanja na glodalici. trakaste testere. makaze za sečenje furnira.Iznad osovine sa noževima ugrađuju se zaštitne kape... Mere zaštite pri uskladištenju i slaganju trupaca.. pričvršćuje se za radni sto odgovarajućim naparavama. Iza gatera se mora ugraditi uređaj za prihvatanje rezanog materijala. ljuštenje furnira. kružne testere-cirkulari .)? O: GATERI se ne puštaju u rad dok se ne utvrdi da su sve zaštitne naprave na mestu. automatski vraća u početni položaj. Širina raspora(otvora u radnom stolu-ploči. Ručno podešavanje vođice lista tračne testere vrši se isključivo dok testera nije u radu. koji se posle rezanja. hod kolica za trupce obezbeđuje se automatskim isključivanjem. Mere zaštite na mašinama za preradu i obradu drveta i sličnih materijala(ravnalice.Debljina razdvojnog klina mora biti za ¼ veća od debljine lista testere. Mere zaštite na mašinama za preradu i obradu drveta i sličnih materijala(ravnalice. ½ debljine materijala. tako da mu vrh ne bude niži od najvišeg zuba testere. a njegova visina mora biti min. BUŠILICE-vijci na steznim glavama bušilice moraju biti upušteni. rendisaljke . Za obradu drveta ručnim kružnim testerama .23 2. Radno telo ravnalice obezbeđuje se zaštitnom napravom... zaštićuju se čvrstim oklopom. Za rezanje ogrevnog drveta . Mere zaštite na alatima za preradu i obradu drveta i sličnih materijala ? 5.)? 3.Početak rada obavlja se zvučnim signalom.Postavlja se tako da rastojanje između naprave i predmeta obrade ne bude razmak veći od 5 mm. na delu za rezanje.. upotrebljavaju se kružne testere sa pokretnim stolom.. rendisaljke .

Složajevi moraju biti stabilni a prolazi min. rukovalac proverava ispravnost alata. 4. širine 1. .zaštićuje se površina brusne ploče. se izvrši trenutno zaustavljanje makaza. sem u delu obrade.) ? O: KOMBINOVANE MAŠINE ZA OBRADU DRVETA. Nije dozvoljeno montiranje brusne ploče. propisanu od strane proizvođača.Na mašinama sa više radnih operacija. radnik se mora udaljiti iz opasnog prostora .. kojim se dostavlja materijal za usitnjavanje. rezanog materijala i piljevine? O: Trupci i rezana građa slažu se samo na ravnom tlu. moraju nalaziti prekrivene zaštitom. Ručne mašine za obradu drveta . sigurnost postavljanja. primenjuju se mere zaštite kao i na mašinama sa pojedinačnim operacijama i to tako da se opasne zone . koja sprečava izbacivanje drvenih otpadaka. Kod rotacionih mašina za rezanje furnira. materijala? O:Rotirajući delovi mašina za preradu i obradu drveta. zaštićuju se odgovarajućim napravama. mašine za usitnjavanje drveta-drobilice za drvo. MAŠINE ZA USITNJAVANJE DRVETA(drobilice za drvo) moraju imati napravu . mehanizam za stavljanje u pogon može se uključiti samo ako su ruke radnika na aktuatorima.5m. Pričvršćivanje i skidanje alata samo uz pomoć alata predviđenog uputstvom proizvođača. makaze za sečenje furnira. moraju imati napravu za sprečavanje pokretanja ako su ruke radnika u opasnoj zoni. Mere zaštite na kombinovanim mašinama za obradu drveta i sličnih materijala(mašine za rezanje furnira.Prilikom rada mašine. a radni mehanizam mora se obezbediti .pre puštanja u pogon mašine. Pre početka rada na mašini. a radni sto mora biti što bliže brusnoj ploči. 5.Mašine za rezanje-sečenje furnira.Ako na jednim makazama radi više radnika.24 BRUSILICE-pokretni i brusni valjci na cilindričnim bušilicama osiguravaju se zaštitnim napravama. Obodna brzina rotirajućeg alata ne sme prelaziti maks. 3. deo ploče koji se ne koristi. Mašina za usitnjavanje drveta . mora biti prekriven zaštitom(oklopom).bez ispuštanja mašine iz ruku. odnosno izvan zone opasnosti. a nemaju uređaj za automatsko dodavanje materijala. radnici se nalaze sa strane transportera . horizontalne i vertikalne. ljuštenje furnira. Makaze koje rade kontinuirano . Mere zaštite pri uskladištenju i slaganju trupaca.. Visina složaja trupca je: . moraju imati uređaj za zaustavljanje noževa. Rukovaoc ove mašine se za vreme rada uređaja nalazi kod komandnog pulta mašine. MAŠINE ZA LJUŠTENJE FURNIRA(LJUŠTILICA) –nakon postavljanja trupca u mašinu za ljuštenje furnira. Kod trakastih. brzinu. MAKAZE ZA SEČENJE FURNIRA-mogu se koristiti samo ako je upravljanje dvoručno. a nepotrebni alat se odlaže na bezbedno mesto. Na mašini za zaustavljanje moraju istovremeno da rade dva radnika. Mere zaštite na alatima za preradu i obradu drveta i sl.mora imati prekidače za zaustavljanje metalnih traka za uvlačenje materijala i za pokretanje u suprotnom smeru. tanjirastih i ostalih brusilica odgovarajućim zaštitnim napravama(oklopima) . ako se u opasnoj zoni nalaze ruke radnika. moraju imati mehanizam za zaustavljanje .. dok sene radi na tom delu mašine.ručno slaganje do 3m. čija maksimalna brzina ne odgovara brzini osovine mašine. montaže. MAŠINE ZA REZANJE FURNIRA -mogu se koristiti mašine koje imajudvoručno upravljanjeuključivanje.tako da prestankom delovanja na komande.

javnih puteva. . i kada su obezbeđene mere ZNR: . istovaru i prevozu drvenih sortimenata? ODGOVORI 1. Mere zaštite na stovarištu drvenih sortimenata? 7. . .utvrditi pravac i način izvlačenja trupaca i drvenih sortimenata. mogu se izvoditi kada su u skladu sa elaboratom o uređenju i izvođenju radova .utvrditi postupak pri obaranju stabla.da se izgrade i urede objekti i prostor za čuvanje opasnih materija(naftni derivati. . isključivo odozgo naniže. . Mere zaštite pri korišćenju motorne testere i mašine za mehanizovanu seču i obradu drveta? 5. izvlačenje žičarom)' 6.). izvlačenje stočnom zapregom. alata i opreme. kapisle i sl.postavljanjem oznaka.predvideti mere zabrane pristupa nezaposlenim licima. elektroenergetskih vodova i sl. . Građa se sa složnja skida. Mere zaštite na radu pri seči stabala? 3. Mere zaštite pri izvlačenju drvenih sortimenata do stovarišta(putevi. 33/88'') P I T A NJ A 1.utvrditi postupak i način utovara i istovara drvenih sortimenata. Mere zaštite pri utovaru.da se odredi mesto i način razmeštaja građevinskog materijala za izgradnju šumskih komunikacija i objekata. eksploziv. .odrediti mesto za smeštaj oruđa . izvlačenje traktorom. Opšte mere zaštite pri izvođenju radova na iskorišćavanju šume? 2.službe za pružanje prve pomoći i hitne medicinske pomoći. . .da je utvrđen način prenošenja i upotrebe naftnih derivata.organizovati smeštaj. na mestu rada. . - MERE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U ŠUMARSTVU Pravilnik o posebnim merama zaštite na radu u šumarstvu (''Sl. ..utvrditi vrstu i količinu sredstava za ličnu zaštitu radnika.eksplozivnih materija i hemijskih sredstava za zaštitu bilja.utvrditi način organizovanja dojavne službe . mehanizovano slaganje do 6m. ishranu i prevoz radnika na mesto rada i sa mesta rada. Piljevina se sa deponije može uzimati samo sa površine. glasnik SRS BR. platformi do 4m.utvrditi način zaštite radnika od pada sa visine. .odrediti mesto razmeštaja i uskladištenja trupaca i oblovine.utvrditi način obeležavanja i obezbeđenja opasnih zona na radilištu. . signala i dežurnih radnika. Opšte mere zaštite pri izvođenju radova na iskorišćavanju šume? O: Radovi na iskorišćenju šume .da su uređene električne instalacije za pogon i osvetljenje na šumskom radilištu. Mere zaštite pri obavljanju radova u kruni stojećeg stabla(kresanje ili seča grana) ? 4.utvrditi i druge mere ZNR na radilištu. bez pravljenja jama i tunela.25 slaganje preko rad. . . .utvrditi mere bezbednosti za vreme seče stabla u blizini objekata.

26
Ako se na radilištu koriste žičare , eleboratom utvrditi mere ZNR , koje se primenjuju za vreme montaže i demontaže žičare i tokom rada. Šumski putevi moraju biti prilagođeni vrsti transportnih sredstava za prevoz drvenih sortimenata. Poslove sa posebnim uslovima obavljaju najmanje dva radnika.

2. Mere zaštite na radu pri seči stabala?
O: Pre početka seče stabala , na vidan način određuju se sekačke linije.Radnici koji vrše seču stabala i izradu drvenih sortimenata, moraju raditi na udaljenosti najmanje dve dužine najvišeg stabla na radilištu. Usekačkoj grupi ,rade majmanje dva radnika, koji se smenjuju u pojedinim fazama .Na seči i obradi stabala ,motornom testerom, radnik može raditi najduže 2 časa neprekidno, odnosno 4 časa u toku jednog dana ,sa prekidima. Rad u sekačkim grupama ,vrši se pod nadzorom radnika, koji neposredno rukovodi sekačkim grupama , određuje smer obaranja stabala i vrši nadzor za sve vreme radova. Pre seče stabla, sekač utvrđuje smer pada stabla uzimajući u obzir opasnosti koje mu prete, posebno u uslovima guste sastojine strmog i stenovitog terena, nagnutih, šupljih, delimično sasušenih stabala sa jednostranom krunom. Utvrđivanje smera pada vrši se u zavisnosti od težišta stabla, mogućnosti udaljavanja sekača u toku pada stabla. Obaranje se vrši tako da ne dođe do zaustave-uklještenja stabla. Uslučaju da dođe do zaustave –uklještenja, stablo se obara upotrebom pomagala;traktorom, čekrkom, sajlom, capinama i sl. Rukovodilac sekačkih grupa, rukovodi postupkom obaranja uklještenog, šupljeg ili trulog stabla.Sekačka grupa ne sme ostaviti neoboreno uklješteno stablo ili dok ne obeleže opasnu zonu. Seča stabla na STRMOM TERENU vrši se od podnožja prema vrhu. Nije dozvoljen rad sekačkih grupa- jedna iznad druge. Sekač može da pristupi seči kada se: - uklone susedna trula stabla na udaljenosti dve dužine stabla, koja se obara, - teren očistiti od rastinja - izvrši provera slobodno visećih grana, - odredi smer povlačenja sekača i drugih radnika, - u prostoru oko stabla i na smeru povlačenja, uklone sve prepreke i rastinje, - obezbedi otiskivanje stabala. Pri obaranju stabala u blizini objekta, elektroenergetskih vodova , javnih puteva i dr., preduzeti mere bezbednosti od pada stabla. Na strani na koju treba da padne stablo, na panju se pravi klinasti zasek ,dubok 1:3 ili 1:4 prečnika, čiji ugao iznosi oko 35o, rez testere sa suprotne strane mora biti blago nagnut od 20-50 stepeni, prema zaseku i završava se na 3 do 5 cm. iznad donjeg ruba zaseka. Između reza i klinastog zaseka ostavlja se pero širine 2-6cm. Za određivanje smera pada stabla, upotrebljavaju se klinovi od tvrdog drveta, plastike ili lakih metala. Nije dozvoljeno penjanje na poluoboreno stablo, seča šupljih i trulih stabala pri jačem vetru.

3. Mere zaštite pri obavljanju radova u kruni stojećeg stabla(kresanje ili seča grana) ?
O: Pri radu u kruni stojećeg stabla, kao što je kresanje i seča grana i branje šumskog semena, primenjuju se mere za bezbedan rad radnika na visini.Pri ovim radovima radnici koriste: - kombinezon, kao zaštitnu odeću, - gumenu obuću sa rebrastim đonom, - šlem,

27 zaštitne rukavice, sredstva za zaštitu sluha,sigurnosni pojas, užad pričvršćenu za sigurnosni pojas i pojas za pričvršćivanje motorne testere, penjalice ili lestve

Za vreme radova u kruni stabla , nije dozvoljeno zadržavanje ostalim radnicima , ispod stabla.

4. Mere zaštite pri korišćenju motorne testere i mašine za mehanizovanu seču i obradu drveta?
O: Motorne lančane testere, koje se koriste za seču stabla, moraju ispunjavati uslove propisane tehničkim normativima za tu namenu. Motorne testere se moraju redovno održavati u skladu sa uputstvom proizvođača. Z seču stabla i sortimenata, mogu se koristiti samo motorne testere koje imaju ugrađenu kočnicu lanca. Radnik zadužen za upotrebu motorne testere, mora pre upotrebe da prekontroliše: količinu ulja za podmazivanje čistoću filtera za vazduh i ispravnost: - lanca testere(zategnutost i naoštrenost zubaca) - vodilice testere i pogonskog zupčanika, - kočnice i hvatača lanca, - izduvnog lonca i prigušivača buke i - osigurača poluge gasa. Pri radu sa motornom testerom, radnici se moraju pridržavati sledećeg: - pre puštanja u rad, motorna testera mora biti očišćena od goriva, maziva i prljavštine, - proveru zategnutosti lanca , vršiti kada motor nije u radu, - sekač motorista, zauzima stabilan položaj za rad, - sekač motorista pušta testeru u rad kada su ostali radnici udaljeni od njega min. 2 metra, - ukopčavanje lanca testere , vrši se neposredno pre seče, - motorna testera se stavlja u rad kada je lanac isključen, - pri punjenju rezervoara gorivom, zabranjeno je pušenje, - testera se može prenositi sa jednog mesta na drugo, samo kada je motor van pogona, a za duže nošenje –staviti navlaku, - zabranjeno je prelaženje preko testere, dok motor radi. Mašinom za mehanizovanu seču i obradu drveta , može upravljati radnik koji je kvalifikovan za taj posao. Pri radu mašine za mehanizovanu seču i obradu drveta, ostali radnici moraju biti na bezbednoj udaljenosti od mesta rada.

5. Mere zaštite pri izvlačenju drvenih sortimenata, do stovarišta(putevi, izvlačenje stočnom zapregom, izvlačenje traktorom, izvlačenje žičarom)?
O: Pravac i način izvlačenja trupaca i sortimenata ,određuje odgovorni radnik, na osnovu eleborata o uređenju radilišta. a) PUTEVI Moraju biti označeni ,bezbedni i bez prepreka.Širina, nagib i pravci izvlačenja , moraju biti u skladu sa vrstom i tehničkim mogućnostima mehanizovanog sredstva ili stočne zaprege.Izvlačenje trupaca , može otpočeti po dobijanju znaka od odgovornog radnika.Pri izvlačenju trupaca na strmom i klizavom terenu ,put mora biti posut materijalom koji

28
sprečava klizanje.Za sprečavanje klizanja trupca, mogu se koristiti lanci.Nije dozvoljeno prisustvo drugih lica , osim vozača , na liniji vuče, kao i prezoz na trupcima i sortimentima. b) IZVLAČENJE STOČNOM ZAPREGOM Pri izvlačenju trupaca na strmom i nagnutom terenu , radnici koji upravljaju zapregom, nalaze se sa strane uz zapregu.Na strmim terenima , upotrebljava se zaprežna ruda, koja obezbeđuje siguran rad radnika.Na strmom putu može biti samo 1 zaprega. Jedan radnik može pratiti samo jednu zapregu i imati capin. Kod izvlačenja kolskom zapregom, mogu se koristiti samo zaprežna kola sa kočnicom.Ako se izvlače trupci duži od gabarita vozila, mora biti još jedan radnik ,radi kočenja(kočničar)

c) IZVLAČENJE TRAKTOROM
Za izvlačenje trupaca mogu se koristiti traktori koji imaju odgovarajuće priključke , opremu i sigurnosni ram.Kabina traktora mora ispunjavati uslove: da štiti vozača i suvozača od kiše i nevremena, niskih i visokih temperatura, padajućih i visećih grana i oblovine, i da ima sigurnosni ram za slučaj prevrtanja.N prozorima i vetrobranu ,staklo mora obezbediti dobru vidljivost i sigurnost u slučaju loma. Sedište vozača mora biti učvršćeno sa osloncem za leđa, pristupna pedala mora biti izrađena da spreči klizanje noge radnika. Na traktorima guseničarima , gusenice u dužini kabine , moraju biti natkrivene. Za rad na nagibima većim od 200 stepeni mogu se koristiti traktori , koji imaju pokazivač ugla nagiba , sa obeleženim tačkama dozvoljenog i kritičnog nagiba , kada dolazi do prevrtanja. Pri spuštanju sa nagibom većim od 150 stepeni , gume na traktorima moraju imati lance.Traktorom može upravljati radnik koji je kvalifikovan za to.Pre početka rada traktorista mora upoznati put izvlačenja.

d) IZVLAČENJE ŽIČAROM
Za izvlačenje i prenos trupaca mogu se koristiti šumske žičare, koje su izrađene u skladu sa JUS i merama ZNR. Šumska žičara se pušta u rad tek kad se prethodno ispita i upotrebu odobri stručna komisija preduzeća. Za transport žičarom izrađuju se utovarne i istovarne stanice koje moraju biti povezane sredstvima komunikacije: telefon, radio veze, signalizacija. Prevoz žičarom odvija se uz utvrđenu signalizaciju , koja je obavezna i sa njom moraju biti upoznati svi radnici na radilištu. Šumska žičara i vitla mogu se opteretiti samo do težine određene od strane proizvođača, i to se vidno obeležava a utovarnom mestu. Šumskom žičarom nije dozvoljen prevoz ljudi, a izuzetno u cilju održavanja, prevoze se radnici na održavanju , uz upotrebu sigurnosnih korpi.

6. Mere zaštite na stovarištu drvenih sortimenata?
O: Za stovarišta drvenih sortimenata koriste se ravni tereni ili tereni sa nagibom do 15 stepeni, očišćeni od drveća, grana, kamenja. Prostor glavnog stovarišta mora biti ograđen i označen znacima upozorenja. Pri noćnom radu ,stovarišni prostor mora biti osvetljen svetlošću jačine min. 75 luksa. Svi radovi na stovarištu, odvijaju se uz nadzor odgovornog radnika. Sortimenti se ređaju u stabilne složajeve.Stabilnost složajeva celuloznog, destilacionog i ogrevnog(kratkog) drveta, obezbeđuje se slaganjem unakrst ili podupiračima. Visina slaganja: - ako se slaže ručno, mah. visina je do 2 metra, prolaz 1,5 m., - ako se slaže mehanizovano , onda je mah. visina 4 m , - složajevi trupaca mah. do 3 metra i osiguranje podupiračima.

prilikom rada moraju se koristiti nogari oslonjeni na čvrstu podlogu. Prevoz prostornog kubiciranog drveta vrši se vozilima sandučarima. može se vršiti kada je stoka ispregnuta. čiji je nagib veći od 10 stepeni. ovaj posao obavljaju najmanje dva radnika. Prevoz drvenih sortimenata. a točkovi osigurani podmetačima. čiji se utovar vrši . Za vreme rada dizalice. klanfe. Mere zaštite na radu pri izvođenju tesarskih radova? 5. kod vozila sa ugrađenom dizalicom i kod samohodnih dizalica.29 Nije dozvoljeno slaganje trupaca i oblovine na terenu. kada se vrši ručno uz pomagala. Mere zaštite na radu pri izođenju zemljanih radova? 3. motorno vozilo mora biti zakočeno . VII MERE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU PRILIKOM IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA ''Pravilnik o zaštiti na radu pri izvođenju građevinskih radova'' ('' Sl. Mere zaštite na radu pri izvođenju tunelskih radova? 14. Mere zaštite na radu kod uređenja gradilišta? 2. Utovar i istovar drvenih sortimenata dizalicama. Utovar i istovar trupaca i oblovine u transportno sredstvo . mora biti obezbeđeno sigurnosnom ogradom. vrši se mehanizovano. može se vršiti mehanizovano i ručno. ostali radnici moraju biti van opasne zone. Mere zaštite na radu pri izvođenju armiračkih radova? 6. Mere zaštite na radu pri izvođenju kesonskih radova? 13. Sedište za rukovaoca dizalicom.Pri ručnom utovaru . sajle. pogonski motor isključen. Utovar i istovar iz zaprežnih kola. Skidanje oblovine obavlja se sa vrha ka podnožju. Za osiguranje stabilnosti oblovine. Mere zaštite na radu pri izvođenju minerskih radova? . Ako se utovar i istovar .vrši na strmom terenu. Na vozilu za prevoz oblovine. vrši se vozilima prilagođenim za tu namenu. kubiciranog drveta. istovaru i prevozu drvenih sortimenata? O: Utovar-istovar prostornog(kubnog) drveta u transportna sredstva . koriste se lanci . 53 97'') P I T A NJ A 1. Za vreme utovara i istovara. odnosno visinu ograde tovarnog dela vozila. 7. Glasnik RS br. Visina tereta ne sme prelaziti visinu ugrađenih stubaca za osiguranje tereta. Mere zaštite na radu pri izvođenju zidarskih radova? 4. nije dozvoljen prevoz radnika. ili drugim vozilima uz obezbeđenje tereta. Mere zaštite pri utovaru. Težina tereta. izuzev kada se oblovina nalazi iznad utovarne površine vozila 1 m. Mere zaštite na radu pri montažnom građenju? 9.ne sme preći dozvoljenu granicu opterećenja dizalice. Mere zaštite na radu pri izgradnji mostova? 12. montirano na stubu dizalice . mogu obavnjati radnici koji su kvalifikovani za takav rad. Mere zaštite na radu pri izgradnji puteva? 11. Mere zaštite na radu pri izvođenju radova na krovu? 8. Mere zaštite na radu pri izvođenju betonskih radova? 7. Mere zaštite na radu pri rušenju objekta? 10. U cilju obezbeđenja vozila i dizalice od prevrtanja. vozilo se obezbeđuje od prevrtanja.

2 metra. . raskopavanja. Gradilište se obezbeđuje od pristupa besposlenih lica i odprilaza vozila . a u slučaju buke.5m. koja se kreću na gradilištu. do izolovanih električnih vodova je min. oruđa i uređaja i transportnih sredstava. postavljaju se zaštitne konstrukcije od padajućih predmeta. tako da se na njemu može bezbedno obavljati rad i kretanje radnika. pojave prašine i ostalih pratećih pojava . . Mere zaštite pri izvođenju privremenih električnih instalacija na gradilištu? 21. .za vreme noćnog rada osvetljavaju se. .6 metara.Nagib staza je 57 % .u neposrednoj blizini staze. tvrda . PEŠAČKI PROLAZI I STAZE ZA KRETANJE RADNIKA u krugu gradilišta uređuju se i održavaju tako da: . . .preduzimaju se mere za njihovo otklanjanje i dovođenje u dozvoljene granice. noseće skele. . Mere zaštite pri korišćenju dizalice(krana) i prenosa materijala i opreme na gradilištu? 19. obavezno je korišćenje šlema. . ne smeju se postavavljati na ulaze i prilaze u objekt.30 15.ne smeju se postavljati u nivou javne saobraćajnice. Mere zaštite pri radovima na visini? 17. kamenom.posle jakih kiša i nepogoda. posipaju se da ne budu klizave.ne postavljaju se po dnu privremeno isušenih vodotokova. i zaštitne skele na gradilištu)? 18. a veći nagibi savladavaju se sa stepenicama.uređaji za prenos tereta . Šta sve treba da sadrži prijava za izveštavanje nadležne inspekcije o početku radova? ODGOVORI 1.čista visina prolaza. samo ako su obezbeđene od odrona i obrušavanja. a ako ima prepreka ne dužih od 2 metra .podloga mora biti ravna. rad i kretanje drugih radnika. Mere zaštite na radu kod uređenja gradilišta? O: Gradilište se uređuje .Kada se postavljaju u blizini kosina .najmanja širina sporednih staza je 1m. .sa poprečnim padom za odvodnjavanje. koja se označava sa svake strane.visina od podloge staze. Mere zaštite na radu pri rukovanju građevinskom mehanizacijom? 16. Mere zaštite pri prevozu materijala i opreme na gradilištu? 20. mora biti min.na stazi ne sme biti odbačenih građevinskih materijala. . jama i otvora obezbeđuju se čvrstom zaštitnom ogradom. . ako nisu preduzete mere od pada predmeta. . . Građevinski radovi izvode se tako da se ne zagađuje okolina. pada i rušenja . vibracija.blato i masne mrlje se odmah uklanjaju. Mere zaštite na radu pri korišćenju skele(radne skele. ako nisu vodno obeležene znacima i obezbeđene u skladu sa saobraćajnim propisima. posuta šljunkom. . . ne smeju biti složajevi građe. . Za radnike i sva druga lica. a glavnih prolaza i prilaza 1. min. 3.mogu se usecati u padinu brda i kosina. viseće skele.u zimsko vreme . šljakom i sl. koja ne vrše prevoz za potrebe gradilišta. visina je 1. opreme i drugi predmeti ako nisu obezbeđeni od pomeranja. ako se to ne može izbeći.iznad staza zabranjen je prenos tereta. Mere zaštite pri korišćenju opasnih materija i materijala na gradilištu? 22.5 metara. sanira se po potrebi.

sa obe strane. instalacije za pijaću vodu. Posebne mere se mogu izvoditi samo uz nadzor stručnog radnika. bunari i sl.31 Neravnine i rupe na trasi staze . mora se sprečiti pojava štetnih koncentracija izduvnih gasova. a najmanja slobodna visina 4. prethodno se proverava postojanje neeksplodiranih sredstava. parkirališta i dr. a pri većim nagibima izrađuju se stepenice.odrona pri iskopima.zemljani radovi se mogu izvoditi na iskopima dubine 1 metar ili nasipanju do 1 metar.5 metara.prelazom. nadležnog za tu vrstu instalacija. proverava se prisustvo ovih materija. radovi mogu otpočeti po dobijanju dozvole i uputstva preduzeća. dublji od 1 metar od nivoa staze. Mere zaštite na radu pri izođenju zemljanih radova? O: Pre početka i za vreme zemljanih radova . po gornjoj površini .mere za sprečavanje klizanja okolnog zemljišta.) zatim pomoćni objekti. na mestima na kojima postoji mogućnost pojave štetnih.) obezbeđuje se prva pomoć na gradilištu i u naselju. umivaonice. Brzina kretanja vozila na gradilištu je do 20 km/čas. GRADILIŠNI PUTEVI po čvrstoći i nosivosti. organizuje se u skladu sa propisima o prvoj pomoći. Kada se zemljani radovi izvode na starim ratnim poprištima ili skladištima. tehnička dokumentacija o merama ZNR. gasne kanalizacije i instalacije telekomunikacija. smeštaju se na bezbednom prostoru gradilišta. . Na svakom kraju mora imati tablu sa natpisom o mah.mere protiv nepovoljnog dejstva podzemnih i nadzemnih voda. prostorije za odmor i presvlačenje radnika. sanitarni čvorovi i sl. radionice.nakivaju se poprečne letvice. hidrocentrala i sl. zapaljivihi eksplozivnih materija. u skladu sa propisima o manipulaciji i upotrebi eksplozivnih materija.Ulaz radnika. crteže preseka i potrebne ucrtane detalje. Širina kolovoza mora biti min. Visina od najviše tačke kolovoza do izolovanih elektro vodova je min. kao što su stare jame. moraju imati proračun stabilnosti.na kome postoje vodovodne.mere protiv obrušavanja .dublje od 1 m. Ako se radovo izvode na mestu . Primene eksploziva pri zemljanim radovima. moraju biti u skladu sa karakteristikama vozila. a nagib do 20 % . elektroenergetske. preuzimaju se pre i za vreme . kada prelaz ima nagib ili je iznad rova dubine veće od 1 metar. premošćuju se posebnom konstrukcijom. dozvoljena je samo ako je prethodno pribavljena . Najmanja širina prelaza min. mere za bezbedan rad. Prelazi većih raspona od 1. 80 cm.75 m. Na gradilištu se pre početka radova obezbeđuju klozeti. laboratorije. RADNE I POMOĆNE PROSTORIJE na gradilištu(kancelarije. se može dozvoliti kad se utvrdi da je prisustvo ovih materija ispod opasnih i štetnih koncentracija. prostorije za sklanjanje radnika. Kod horizonalnih prelaza sa dubinom rova do 1 metar.Kad prelaz nije horizontalan. zatrpavaju se. Nagib puteva ne sme biti veći od 40%. uduvavanjem čistog vazduha i odvođenje štetnih gasova. 2. postavlja se zaštitna ograda sa jedne strane. mereno od najviše tačke kolovoza. kanali . . Kad je gradilište udaljeno od naselja(izgradnja puteva. koja se kreću na gradilištu. Ne primenjujući posebne mere ZNR . Kada se u rovu koristi motor sa unutrašnjim sagorevanjem. opterećenju. jame i sl. izradi kosina i nasipanju.Rovovi . od izvođača i overena od investitora. . POSEBNE MERE ZAŠTITE NA RADU pri izvođenju zemljanih radova su: . pruga. PRVA POMOĆ i transport povređenog . 2. ako: . trpezarije i dr.5 metara. Ako se radovi izvode u blizini objekata sklonih padu ili rušenju materijala ili blizini saobraćajnice. Uređenje i održavanje saobraćajnica u krugu gradilišta u skladu sa propisima za drumski saobraćaj. 6 metara. rezervoari za gorivo. postavlja se zaštitna ograda .

u zoni radova nema podzemnih i nadzemnih instalacija. moraju imati zaštitni pojas sa konopcem za izvlačenje.Ako ima odstupanja od projekta. u opasnoj zoni oko uređaja u pokretu. koji moraju biti čvrsto povezani i ne smeju menjati položaj. na rastojanju od ivice iskopa min. 1 metar. .iskop se izvodi uz istovremenu izradu zaštitne obloge protiv obrušavanja. a ako to nije moguće zbog sastava zemljišta.stavlja se čvrsta zaštita. . Zabranjen je rad u uslovima loše vidljivosti. Preko dubine od 3 metra. PODGRADA se sastoji od oplate i unutrašnjih elemenata. privremene podgrade.za bunar do 2 metra.u slučaju podzemnih voda. obezbeđuje se način evakuacije i vađenje nepokretnih radnika. . nepovoljnih atmosferskih prilika. PRI MAŠINSKOM IZVOĐENJU zemljanih radova.crpljenje vode ne sme se vršiti uz crpljenje čestica zemljišta zbog urušavanja. objekte i dr..visine min.radnici koji rade u bunarima dubljim od 3 metra. . ozida se ciglom.Izvođenje strana iskopa u kontra nagibu od vertikale zabranjeno je. Oplata nadvisuje rov za 20 cm. površinskih voda i sl. radi preduzimanja mera zaštite. . 2 metra. ne smeju se nalaziti radnici. .za bunare preko 2 metra. a duž ivice bunara. sa ivicama od 20 cm. Kod iskopa rovova i jama 3 metra ispod nivoa terena. Širina iskopa mora biti takva da sa podgradom čista širina bude minimum 60 cm. . minimum.. obezbeđuju se stepenice ili lestve sa leđobranima.u gornje slojeve humusa . u vidu prstena. poremećaj ravnoteže. .Međusobno rastojanje stepenica ili lestvi je do 20 metara. Međusobno rastojanje merdevina na sme biti veće od 30 metara. mora biti označen i pokriven . Zabranjen je rad uređaja za iskop na mekanim. na rastojanju min. Utoku izvođenja radova . Obrušavanje se može sprečiti kosim iskopom ili stepenastim iskopom..radovi ne ugrožavaju okolne saobraćajnice.Otvor na terenu. što bi moglo dovesti do nebezbednog rada uređaja. a noću osvetljen. predmeti i sl. Iz iskopa dubokih preko 1 metar . Iskopani materijal mora se izbacivati na dovoljnu udaljenost. instalacije. . strmimi drugim podlogama. koje mogu izazvati propadanje oslonca uređaja. visine min. OPLATA se postavlja . koje se utiskuju. za svaku fazu se preduzimaju mere da spreče uzgon vode. moraju se postaviti međupodovi sa posebnom nosećom konstrukcijom.vertikalni stubovi..32 zemljani materijal ostaje u ravnoteži pri nagibu izvođenja radova . nasipa.radovi ne izazivaju pomeranje okolnnih slojeva zemlje.čista širina je minimum 60 cm. vrše se stalna osmatranja ponašanja strana iskopa . ako nije ograđen zaštitnom ogradom. primeniti dodatne mere zaštite. . puna ograda visine min.Za iskopavanje zemlje iz iskopa dubljih od 2 metra. . prevrtanja. uzimaju se uzorci zemljišta i osmatra se ponašanje iskopa. . .na prilazu gradilištu postavljaju se table sa zabranom prisupa. 1 metar.Izmešu horizontalnih podužnih elemenata postavljaju se po potrebi . postavlja se puna ograda . izdignutim iznad nivoa terena za 75 cm. Podgrađivanje se vrši postepeno sa iskopom odgore nadole. obezbeđuje se izlaženje lestvama. ISKOP DUBOKIH BUNARA I ŠAHTOVA izvodi se uz primenu sledećih mera: . klizavim. postavlja se čvrsta zaštitna ograda .tako da izdrži zemljani pritisak i mora sprečiti obrušavanje zemlje u rov.1 metar.kada se iskop izvodi u zemljištu sa podzemnim vodama. postavljaju se pregrade. betonskih ili čeličnih cevi .Oplata prenosi pritisak na unutrašnje elemente podgrade.u toku iskopa . - . 90cm.

ručno usipavanje komponenti iz vreća.kod iskopa u neposrednoj blizini objekta . tt instalacija el. Materijal za zidanje (opeka.krug radilišta obezbeđuje se propisanom saobraćajnom signalizacijom. primenjuju se mere ZNR: .na prolazima u ogradi za ulazak radnika i vozila.posle izvršenog miniranja.na mestima gde radovi presecaju pešačke staze i prilaze stambenim i drugim zgradama. . promenom režima saobraćaja ili ukidanjem saobraćaja. preduzeti mere za sprečavanje njihovog oštećenja . naročito pored pešačkih staza. malter i dr. Skladište građevinskog materijala . mora se postaviti kapija i rampa za vozila i fizičko obezbeđenje. Zabranjeno je ostavljanje materijala i drugih sredstava na mestima. tvrdoj podlozi i složen . kofa i sl.paljenje mina može se vršiti samo elektronskim putem. mora biti ravnomerno i stabilno složen.nedovršeni zemljani radovi se moraju obezbediti od upadanja vozila i pešaka.na mestima gde radovi presecaju postojeće ulaze za vozila. Mere zaštite na radu pri izvođenju zidarskih radova? O: Zidanje zidova izvodi se do visine 150 cm. . Pri podizanju. bez obezbeđenja i oznake. proveriti prisutnost štetnih.kad se radovi izvode u gradskom jezgru .. alata i opreme mora odgovarati propisima o dizalicama. a na prilazima postaviti znake upozorenja. kanalizacije i tt vodova). bez primene zaštitne nadstrešnice 2 metra iznad radnika. .po završetku radova . Pri mašinskom spravljanju maltera.silazak i izlazak radnika iz bunara do 3 metra obavlja se pomoću merdevina. delimično zatrpane jame.tako da se spreči obrušavanje. fizičkim preprekama.) uz radno mesto zidara. postavljaju se prelazne konstrukcije. . . preko dubine od 3 metra pomoću lestava sa leđobranom. MINIRANJE u iskopima bunara . saobraćajnica. zapaljivih i eksplozivnih gasova. ZEMLJANI RADOVI U NASELJENIM MESTIMA pored saobraćajnih i drugih propisa . vodova i sl. sa obe strane. . na kojoj radnik stoji.zabranjeno je ostavljati rupe. koja nisu predviđena za to. Za silazak i izlazak radnika iz bunara zabranjeno je korišćenje naprava za izlačenje materijala. materijal se obezbeđuje za jedan dan. ..2metra ili 1.izlaz radnika iz kruga ne sme voditi direktno na kolovoz javnog saobraćaja.5 kod kratkotrajnih radova.radnici se moraju udaljiti na bezbednu udaljenost: rastojanje veće od najvišeg elementa. . Podloga po kojoj se kreću radnici treba da je podešena da radnici ne dižu teret višlje od 1. .kad gradilište menja položaj. od podloge . moraju se postaviti bezbedni prelazi sa zaštitnom ogradom. pa tek onda nastaviti rad. i betona . ili pomoću kudeljnih lestvi i uže i zaštitni pojas. blokovi. . neravnine. prenosu i prenosu slobodno složenih materijala(nevezanih ) . . . - 3. šahtova i jama pored mera predviđenih propisima o miniranju.posle miniranja proveriti stanje bočnih strana i dna.vitlo za izvlačenje materijala.krug gradilišta se obezbeđuje montažnom punom ogradom visine min. a odvoz iskopina se vrši stalno. . 2 metra. . dok je bubanj u pokretu . na čijim krajevima mora biti vidan znak sa dozvoljenom nosivošću i gabaritom.preduzima se sledeće: . mora biti na očišćenoj. zabranjeno je: . radovi se zbijaju na kraće deonice(postavljanje vodovoda.33 izvlačenje materijala iznad glava radnika je zabranjeno.

šahtovima. počinje na visini od 2.zabranjena je. gde je visina penjanja viša od 3 metra .prečke su okruglog betonskog čelika prečnika 25 mm.korito za gašenje kreča .do visine mah. pri radu sa mešalicama. 1. . vrši se pomoću žljebova i levaka ili pomoću transportera i dizalica.ispunu zaštitnog leđobrana čine okrugli čelični elementi na osovinskom odstojanju od 35 cm. montaža stepenica i sl. moraju imati bezbedan pristup. za muškarce i 15 kg za žene.leđobran počinje na visini od 3 metra od podloge. 10 metara. 16 cm. jame. po obimu. izvodi se na osnovu tehničke dokumentacije sa prikazom redosleda radnih operacija. kružnog oblika čistog otvora prečnika 710 mm. Zidanje svodova i lukova .. čišćenja i dr.krečna jama ograđuje se čvrstom zaštitnom ogradom. saobraćajnice za vozila i pokretne mašine. koje se postavlja pored penjalica i služi za vezivanje užeta na zaštitnom pojasu. trake. .mesto rada kraj jame . vodovodne kule.gradilišne staze i prolazi za radnike . Pri radu sa krečom. Najveća visina lestava sa zaštitnim leđobranom .radnik koji gasi kreč u koritu .. čvrsto vezan za stranice lestvi. moraju biti obezbeđeni od pada u jamu. obavezno je primeniti zaštitne sklopke. . 45 cm. oknima i sl. sa zaštitnim sigurnosnim užetom . i sl. počinje na visini od 2 metra. struje. VERTIKALNE LESTVE SA LEĐOBRANOM I PENJALICE postavljaju se trajno ili privremeno na gradilištu za visine veće od 3 metra.mora da ima radni pod.stranice lestvi moraju biti na razmaku min.brane i ostale visoke građevinske objekte. podrazumeva i radove na izgradnji silosa . GRAĐENJE FABRIČKIH DIMNJAKA I RAD NA VISINI. Ukupna težina smeše i posude ne sme biti veća od 25 kg.75m.Uže se fiksira na svaka 3 metra za zid. primeniti dodatno uzemljenje . udaranje čvrstim predmetima po mešalici.između nosača leđobrana. iznad podloge.. .vertikalno rastojanje prečki je do 30 cm. . uzemljene i nulovane. pomoću sonde. .a ako je platforma visine 3-5 m.Obzirom na mogućnost pada predmeta sa velike visine preduzima se: . radi zaštite od prskanja i isparenja. a moraju ispunjavati sledeći uslov: . . Pri izvođenju radova na štemovanju betona. udaljeni od glavnih staza i prolaza. spravljanje maltera .može biti maksimalno 10 metara. Upotreba penjalica preko 3 metra visine . . Za zaštitu od udara el. Lestve sa leđobranom moraju imati tehničku dokumentaciju sa proračunom nosivosti i načinom održavanja. postavlja se pored kreč. . . betona) pripremaju se u odvojenom delu gradilišta .dužina leđobrana je min.radi pražnjenja odgrtanja. - . montaža gotovih elemenata međuspratne konstrukcije. Ako to nije moguće. postavljaju se horizonalna ukrućenja kružnog oblika od materijala prečnika 14 mm.Penjalice se mogu upotrebljavati kod privremenih i stalnih objekata . radnik mora nositi odgovarajuće zaštitne naočare.5 metara . mora imati dugačku dršku.stranice lestvi produžavaju se 150 cm.bez zaštite od pada . hidro zahvati.54 m. ZIDARSKE SMEŠE (gašenje kreča. . Za odmorište se izrađuju podesti.ž .34 ubacivanje u otvor predmeta i alata . Spuštanje zidarskih materijala u iskopima. i radnik koji vadi kreč iz krečne jame . a ako je platforma visoka 3. rad sa kamenom i sl. Fabrički dimnjaci .alat za gašenje i vađenje kreča .na svakih 2 metra visine ugrađuje se horizontalni nosač prečnika 16mm. postavljaju se na bezbednoj udaljenosti.udaljenost prečki od zida je min. primenjuju se sledeće mere ZNR: . a rastojanje 1 m.

Radnim prostorom.Rad na visini . pri čemu radni prostor nije zaštićen od pada sa visine. . penjalicama sa zaštitnim užetom. ispod radnih platformi postavljaju se prihvatne skele i zaštitne sklele i zaštitne mreže koje se pomeraju zajedno sa radnom platformom.zona oko visokog objekta obeležava se znacima upozorenja i zabrane prilaza besposlenim licima. osim gde je to predviđeno i osiguravaju se od pada.skelu na koju se postavlja radni pod sa zaštitnom ogradom.c) kod mehanizovanog slaganja i skidanja 6 metara za rezanu građu 3 metra za oblu građu Prolazi između složajeva moraju biti min. prolaza radnih platformi ili skela .po slobodnim ivicama radnog poda postavljenu zaštitnu ogradu.delimično montirani ili demontirani sa nestabilnim delovima. . radne i pomoćne prostorije.transport materijala organizovati da ne ugrožava radnike izvan obezbeđene zone. koje obezbeđuje izvođač radova. Oplata se ne sme koristiti kao prilaz .na mestu izrade visokog objekta . . metalnih delova i sl.5 metara. .) posle svake upotrebe se čiste od prljavštine.prilazi i radna mesta koja se ne mogu izmestiti na bezbednu udaljenost.35 proizvodni placevi .prilaz mestima rada na visini. zbog mogućih povreda radnka. . Mere zaštite na radu pri izvođenju tesarskih radova? O: Građa i elementi izrađeni od građe (oplata i sl.radni pod izveden u skladu sa propisima .b) kod ručnog slaganja preko platformi 4 metra za rezanu građu 3 metra za oblu građu . kosim rampama i sl.a) kod ručnog slaganja 2 metra za rezanu građu 2 metra za oblu građu. Skladištenje rezane građe i sortimenata vrši se u složajeve. . - 4. dozvoljava se samo kad se rad prekidana visokom objektu. Radom na visini smatra se rad koji radnik obavlja koristeći oslonce na visini od 3 metra i više od čvrste podloge. zaštititi nastrešnicama i zaštitnim galerijama. Radovi na visini . . tehnologiji izvođenja i merama ZNR . . koji moraju biti na čvrstoj i ravnoj podlozi . eksera. smatra se zaštitćen prostor od pada sa visine. oplata i njeni delovi ne mogu se ostavljati: . . .izvode se na osnovu dokumentacije o organizaciji.u blizini nezaštićenih ivica objekta . može se obavljati samo uz stalni nadzor stručnog radnika koga imenuje poslodavac.na radnim podovima prilaza. skele ili oplate. Građa .pristup etažama skele obezbeđen lestvama sa leđobranom. . Visina složajeva od tla ne sme biti veća od: . . stepenicama . moraju biti na bezbednoj udaljenosti.pod opterećenjem možemo zanemariti. ako ima: . izvedenu prema projektu skele i i komisijski primljenu. prema crtežu i statičkom proračunu i povezan sa skelom. obezbeđuje se tako da nije moguć pad predmeta na radnike koji se penju ili silaze sa objekta. koji nisu vezani za radove na visini. 1.povremeni rad radnika . a po elementima oplate je zabranjeno kretanje radnika. . Čvrstom podlogom smatra se podloga čiju deformaciju .

radni podovi za prijem sveže mase. za ravnanje. prenosu. .na ivicama višljim od 1 m. staze za kretanje radnika. na mestu rada i 120 luksa na prilazima i stazama. .bez zaštitnih cipela i rukavica. BETONIRANJE počinje tek po odobrenju rukovodioca radova uz mere ZNR : .oštri vrhovi armature i spojnica podvijaju se. moraju se saviti. .Pri radu sa dizalicom : .čišćenje oplate od otpadaka mlazom vode i komprimovanim vazduhom izvoditi uz oprez zbog odletanja čestica.sa razdrljenom.sudovi za transport betonske mase koje nosi dizalica. .kod konstrukcija većih raspona postavljaju seslegomeri ili se vrši geodetsko osmatranje sleganja i ugiba konstrukcije skele. Armiračkim radovima ne sme se pristupiti: . Mere zaštite na radu pri izvođenju betonskih radova? O: Betonskim radovima smatra se prevoz. moraju se odmaći van opasne zone za vreme podizanja i spuštanja. Mere zaštite na radu pri izvođenju armiračkih radova? O: Armirački radovi podrazumevaju radove na istovaru. 6. testera. moraju pri prenosu biti prekrivena(futrole i sl.iznad armature postavljaju se staze za ručni prenos ili prevoz betona. i armatura u ispravljenim čipkama prečnika od 30-40mm.Pre početka betoniranja obavljaju se pripreme za bezbedan rad: . obezbediti osvetljenost od 250 luksa . U stolarskoj radionici obavljaju rad radnici određeni od strane odgovornog lica pismenim rešenjem. pripremi (ispravljanje. ne smeju prolaziti preko glava radnika. . . mora imati punu ili sitno mrežastu ogradu. Radnici na vezivanju tereta .36 Oštra sečiva sekira. Utoku istezanja armature armature zabranjeno je dodirivati uređaj sa valjcima.neutegnutom odećom. Armiračke mašine moraju biti ispravne i periodično pregledane.zabranjeno je čupanje armature iz gomile. utovaru .armatura u koturu do prečnika 12mm. može se za kukuvezati nosećim čeličnim užadima. ostavlja se zaštitna ograda. Pri utovaru –istovaru dizalicom .staze i radni podovi se ne smeju oslanjati na armaturu i imati svoje oslonce na oplatu. . podiže se pomoću rama koji je za kuku vezan čeličnim užadima.). radni podovi za ubacivanje mase u oplatu. dleta i sl. a prenosne ručne svetiljke do 24 volta.sa dugom kosom ako nije pokrivena kapom. Okretni doboš za odvijanje armature . a na stazi za istezanje ne sme biti radnika.prenos po objektu i ugrađivanje sveže betonske mase i nega ugrađenog betona u oplati.električni uređaji za ugrađivanje betona . . šipke se vezuju za ram da se spreči ispadanje. . .kod betoniranja noću ili kad nema dovoljno dnevnog svetla. savijanje i sečenje) i ugradnji betonskog gvožđa za armirano betonske elemente. Električni vodovi na radilištu ne smeju se ukrštati i biti u domašaju armature. . pri nanošenju betonske mase. moraju imati snižen napon do 42 volta. Slobodni krajevi žice za vezivanje armature .armatura u petljama i polubuntovima prečnika do 28 mm. 5.

Za sprečavanje pada sa krova mora biti postavljena propisana zaštitna ograda. . ne mogu postaviti zaštitne ograde. kada se betonska masa doprema pumpom za beton. lima i drugih materijala male nosivosti. prevozu. penjalice. nije bezbedno učvršćena. obradi i doradi. 8. dizanju. radnik mora imati zaštitni pojas sa užetom učvršćenim za siguran oslonac.u čijoj se blizini izvode radovi ili kretanje radnika.Pre izlaska na krov u ovakvim uslovima . moraju biti zaštićeni ogradama ili poklopcima da se spreči propadanje radnika. a ako je preglednost loša. učvršćivanju. zabranjeno je. instalaciju. lestve sa leđobranom. koji vise o kuki dizalice. Prostor ispod krova i oko objekta gde se izvode krovni radovi. Prilaz površini krova. radi utvrđivanja nosivosti. mora se kontrolisati ispravnost creva i spojeva. 7. spuštanje na radni pod mora biti bez udara i njihanja odvezivanje od kuke tek pošto je teret umiren i stabilan. radnik mora stabilno stajati na podlozi. postavljanju na objekt . pri betoniranju i pranju fleksibilnog creva za beton . mora biti obezbeđen od prisustva drugih radnika i nezaposlenih. zaštitne skele sa prihvatnim platformama i po potrebi pojačanje nosača krovne pokrivke. mora se predvideti siguran način prihvatanja elementa na objektu. sa sigurnosnim užetom. Kod krovnih pokrivača od crepa. Projektom montaže određuju se mesta za istovar. svetlarnici i sl. vezivanju i pripremi za dizanje. prostor oko objekta se vidno obeležava i postavljaju se vidni znaci zabrane pristupa drugim radnicima i prolaznicima. istovaru. dizanje i način vezivanja elemenata. Mere zaštite na radu pri izvođenju radova na krovu? O: Krov i njegovi delovi moraju biti pregledani pre početka radova. pri ugradnji betona pomoću pervibratora. Ako pri krovnim radovima nije obezbeđena zaštita od pada predmeta sa krova. ne sme se početi sa istovarom. Ako se ne mogu sprovesti navedene mere ZNR . postavljaju se patosi radi sprečavanja propadanja. Patosi moraju biti pričvršćeni za krovnu konstrukciju.37 prihvat sudova sa betonskom masom . prilaza krovu . dok metalni zglavkasti žljeb-''riža'' . fleksibilno crevo se ne sme oštro previjati. . salonita . način učvršćivanja i skidanja sa dizalice. Mere zaštite na radu pri montažnom građenju? O : Montažno građenje izvodi se na osnovu projekta montaže koji mora da sadrži mere ZNR za sve faze montažnog građenja: izrada montažnog elementa(ako se izrađuje na gradilištu).Ovim dokumentom . Ukoliko se iznad slobodnih ivica i na krovovima sa nagibom većim od 20 stepeni. nasilno skidanje oplate pomoću dizalice . Kretanje radnika izvan patosa po krovu zabranjeno je. dizaličaru znake daje obučeni signalista. i preduzimanju mera zaštite na mestima rada. ako nije obezbeđen iz unutrašnjosti objekta. Krovni pokrivači čija je nosivost nepoznata ili na neprohodnim krovovima postavljaju se radne platforme i prelazi. kod prijema betonske mase automešalicom. moraju se postaviti prihvatne mreže. mora imati spoljnje stepenice. ono ne sme biti upereno u radnike. Otvori. vrši se pomoću sigurnosnih konopaca. pre polivanja ugrađenog betona ukloniti el. sud za prenos ne sme se pretovariti. iznad slobodnih ivica . na krovu mogu raditi samo radnici zdravstveno sposobni za rad na visini i osposobljeni za ove poslove.

se do mesta postavljanja elementa na objektu ne obezbedi siguran prilaz.da su ispunjeni uslovi iz projekta montaže: dohvat strele dizalice. moraju biti u skladu sa JUS.Moraju biti obrađene u projektu montaže. pravac i brzina vetra.se radnici koji učestvuju u montaži ne udalje iz opasnih zona. . prenosa i postavljanja ili prisustvo u opasnoj zoni ispod tereta. Viseće platforme –skele postavljaju se pomoću dizalice na mesto rada i vešaju na prethodno obezbeđene i učvršćene delov konstrukcije .nisu postavljeni u potpunosti oslonci i pripremljen alat i pribor za učvršćenje. kanalizacione. nosivost. Montažni elementi . Pre početka rušenja. . utvrđene granice zone opasnosti . Mesto montažnih nastavaka . Susedni zidovi. vozač kamiona ne sme biti u kamionu.Montažno građenje se izvodi uz stalni nadzor odgovornog radnika. takođe na kamionu nesme biti signalista i drugi radnici. a delovi zida i dimnjaci ne smeju se ostavljati da štrče.38 Dizalica .i mere ZNR.Zabranjeno je umirivati element rukama i telom. postavlja se čuvar koji treba da spreči pristup besposlenim licima.Za vreme pripreme . Pri utovaru i istovaru. moraju se osigurati od pada. postavljanje i učvršćivanje montažnih elemenata. Mere zaštite na radu pri rušenju objekta? O: Rušenje objekta radi se na osnovu tehničke dokumentacije . Dokumentacija mora sadržati: metodu rušenja. NA VISOKIM MONTAŽAMA radne platforme se izrađuju u vidu visećih platformi-skela. Montažni element se odvezuje sa dizalice . . započinje tek kada su svi delovi iznad njih uklonjeni.tek kada je postavljen na oslonce i učvršćenosiguran od preturanja.i povezivanjem na konstrukciju dovode se u stabilan položaj. Za vreme pripremnih radova . . . kao i za vreme rušenja. kada nisu primenjene zaštitne skele ili mreže. Rušenje tavanske ili međuspratne konstrukcije. koji čine celinu sa zidom koji se ruši. ugroženo područje se ograđuje ili na drugi način obezbeđuje.da je vezivanje izvršeno ravnomerno . ZABRANJENO JE kretanje radnika po montažnom elementu dok nije učvršćen.loženje vatre u objektu je zabranjeno.da su vezna mesta čvrsta i da su ispravni vezni elementi. Usmeravanje i umirivanje elemenata vrši se pomoću užadi. Radnici na visini. . izvodi se uz stalni nadzor i prisustvo odgovornog radnika. pomoćne naprave i pribor za dizanje. Dizanje i prenos montažnog elementa ne sme započeti dok: . Priprema.se ne provere statičke i mehaničke karakteristike i ispravnost pribora za dizanje. RUČNO RUŠENJE objekta izvodi se odozgo naniže.urađene nakon snimanja i izviđanja objekta i okoline.Ovi radnici moraju biti zdravstveno sposobni za rad na visini. rušenje i uklanjanje delova i materijala. Pre početka radova na rušenju uklanjaju se: vodovodne. dok se njiše na kuki dizalice. . gasne i električne instalacije.nije provereno da su svi prilazi zoni montaže zatvoreni za radnike. obezbeđuju se prihvatnim platformama ili sigurnosnim mrežama. moraju biti vezani zaštitnim opasačem i užetom.da probor za vezivanje nije nepravilno savijen i uvrnut i izložen mehaničkim oštećenjima. PROBNIM PODIZANJEM utvrđuje se: . pri postavljanju radnih platformi ili pri prihvatanju montažnih elemenata. . bez njihanja. redosled radova. ZABRANJENO JE stajanje radnika na elementu za vreme podizanja. 9. moraju biti vidno obeleženi po redosledu montaže i tako se slažu.

teški i glomazni delovi. na mašinu se postavljaju metalni ili drveni elementi. uz projektnu dokumentaciju. Jačina na kidanje čeličnog užeta. Mere zaštite na radu pri izgradnji mostova? .zabranjeno je gomilanje porušenog materijala na pojedinim spratovima. Rušenje . Zahvatanje vrele asvaltne mase. ima azbesta. između drobilice kamena. kroz naseljena mesta i u blizini prometnih saobraćajnica. Kotlovi za zagevanje. nosači. Zapaljena asvaltna masa gasi se ''S'' aparatima . pomoću koga se prenosi vučna sila. Mora se obezbediti topla voda za umivanje radnika na gradilištu.bez obzira na količinu.39 Ručno rušenje slobodno-stojećih zidova i elemenata.Prenos mase vrši se u posebnim sudovima sa poklopcem i ne smeju se prepunjavati. Zabranjeno je da radnik ide ispred motornog valjka.ako se pojave .Zabranjeno je . Radovi na putanji valjka su zabranjeni. potkopavanjem zabranjeno je. zagrevanje u otvorenim sudovima. peskom i sl. Ako se radovi izvode na terenu na kom je moguća pojava zmija. vagoneti moraju imati kočnice. Za odglavljenje kamena . Podzemne vode . Ubacivanje kamena se izvodi sa čvrste radne platforme sa ogradom. ZABRANJENO JE korišćenje mašine točkaša za rušenje i izvlačenje.5 puta većem od visine objekta. 10. izvode se sa skele. Izvlačenje betonskih stubova . čeličnih nosača i drugih delova objekta iz ruševine. Ako materijal koji se ruši. mora biti na koloseku osiguran od iskliznuća. sprečava se da prašina dospe u okolinu. Ručni prevoz vagonetima. mora biti tri puta veća od vučne snage mašine. 11. a sredstva za gašenje se unapred obezbeđuju. odvoditi da se podlokava teren ispod i iznad kosine puta. rampi i čekrka. Valjak za hod unazad. Kod rušenja guranjem. Mere zaštite na radu pri izgradnji puteva? O: Građenje puteva kroz brdsko-planinska područja ili šume. Zabranjeno je stajanje na ivici otvora.izvodi se u skladu sa posebnim propisima i JUS. odećom i obućom za ovu namenu. MAŠINSKO RUŠENJE se izvodi . Radnici na drobilici moraju imati respirator uz obaveznu upotrebu zaštitnih naočara. mogu se zagrevati samo u posebnim sudovima.Kad je kolosek na nagibu. Posluživanje uređaja. dok je drobilica u radu. a ne sme se gasiti vodom.tako da je radna mašina na odstojanju 1. Brzina vagoneta ne sme biti veća od 10 km/čas.. obavezna je dokumentacija o nosivosti i provera. Rušenje miniranjem . mora biti minimum 1 metar. Kod rada sa više uređaja za zagrevanje asvalta. koriste se posebne kuke. Prolazi za radnike. može se izvoditi kad se oslobode od materijala. obezbediti dovoljno rastojanje. na gradilištu se mora obezbediti serum protiv zmijskog ujeda i da u svakoj smeni bude obučen radnik za davanje seruma. katran i sl. z bog sprečavanja prenošenja požara. Demontirane grede. Pri rušenju višespratnih objekata . vršiti pomoću za to izrađenih sudova. Butan. Praškasti materijal se skida pomoću drvenih ili metalnih cevi. mora imati retrovizore i pregled sa obe strane. a radnici se štite respiratorima. je sa čvrste radne platforme sa ogradom. koji mašinu drže na bezbednom odstojanju. asfaltne mase. Ložište mora biti zaštićeno od izbijanja plamena napolje. primenjuju se posebne mere zaštite na radu. mogu se skidati isključivo pomoću dizalice. moraju imati poklopce. zabranjeno je kočenje pomoću priručnih materijala. Kada se postavljaju privremene konstrukcije za pristup do trase puta.

Kada se radovi izvode na vodi. ako su ispunjeni uslovi: .Može se penjati samo jedan radnik. Za vreme magle .40 U projektnoj dokumentaciji svake faze izgradnje mosta. . vađenje cevi i postavljanje radne cevi u nov položaj. zabranjen je pristup radnicima neplivačima. a voda je dublja od 1. proverava se da li je ispravno vezan za kuku i da li je bezbedno dizanje i prenos. Dizalica u radnom položaju za izvlačenje cevi . propisanim stepenicama. kao što su radne i noseće skele . mora imati najmanje za 25% veću nosivost od ukupne težine uređaja koji podiže.su vezani preko zaštitnog pojasa i sigurnosnog užeta. a donji kraj drži radnik. Spasilac mora biti obučen za spasavanje. ne sme biti klizava od blata i ulja. obezbeđuju se ojačana mesta za prijem tereta i bezbedna mesta na koja se radnici mogu skloniti. pomoću radne cevi. postavljanje ivičnih elemenata kolovozne ploče. izgradnja stubova kliznom oplatom.pre ulaska proverava se prisustvo eksplozivnih gasova. primenjuju se mere zaštite od opasnog dejsvta vode odozdo i sa strane. Dokumentacija mora da sadrži: pripremu gradilišta. postavljanje armature. na zamajcu.na spoljnim ivicama zamajca. Oslonci i temelji pomoćnih konstrukcija . ukazivanje prve pomoći. obezbeđuje se dežurstvo spasioca sa plovilom. Kada se radovi izvode na plovnim putevima. koje moraju biti ispitane.Pod posebnim tehnologijama smatra se: fundiranje stubova pod zaštitom priboja ili zagata. betoniranje i ugrađivanje betona. određuju se na osnovu uputstva proizvođača opreme i tehničkih propisa i JUS. je postavljena zaštitna ograda.Ova dokumentacija i mere ZNR . Na radnim platformama sa kojih se vrši izrada stuba mosta. Površina ovog uređaja. Za prilaz na radnu platformu.N gornjem kraju se učvršćuju za konstrukciju radne platforme. pomoću visećih skela i sl. a na mestu rada osiguran izlaz i ulazak u plovilo. Konstrukcija mosta povezuje se sa prilaznim terenom. može se koristiti kao radna platforma. ne dođe do pomeranja i pada.Spasilačko plovilo ne može se koristiti u druge svrhe. Prilaz po terenu .svakom stubnom mestu i prostor oko stuba mosta. Posebne tehnologije izgradnje pojedinih elemenata ili delova mosta.pristup uređaju dozvoljen je samo radnicima osposobljenim za rad na visini. postavljaju se i zaštićuju tako da zbog nepovoljnih atmosferskih uticaja i uticaja podzemnih i površinskih voda.uređaj i radna cev su osigurani od iznenadnog kretanja . postavljanje radne cevi u vertikalni položaj. . oznake i signalizacija moraju biti postavljeni u skladu sa propisima o unutrašnjoj plovidbi i uz saglasnost lučke kapetanije. oslonci toranjske i kranske dizalice. zabranjen je rad bez signalnih stetala za maglu. na obali mora biti siguran prilaz za radnike i plovila. snabdevenim priborom za spasavanje i prvu pomoć.5 metara. mogu se primenjivati samo ako su isplanirane i primenjene mere ZNR. MERE ZNR PRI SPUŠTANJU RADNIKA U RADNU CEV: . moraju biti sadržane mere ZNR. iskop zemljišta. dok je teret u vazduhu.montaža betonskih nosača lansirnom rešetkom. . koja se utiskuje u zemljište . Kad se temelj stuba izrađuje u jami sa podzemnom vodom. Na radnim mestima gde se ne može postaviti odgovarajuća zaštita od pada u vodu . ŠIPOVI koji se izrađuju u tlu. Gornja površina zamajca za kružno kretanje radne cevi. 1 metar duže od radne visine. Svaki teret koji se upućuje dizalicom na stub. Pri radovi ma na tekućoj vodi. mora biti uređen da obezbeđuje kretanje i rad radnika. spuštanje otvorenih bunara. . Dužina lestvi je min.radnici koji se nalaze na uređaju . Na uređaju je zabranjeno ostavljanje materijala i alata koji bi pao. koriste se mornarske lestveod užadi i prečki . mora imati dokumentaciju o merama zaštite u skladu sa tehnologijom rada u zavisnosti da li se radovi izvode na suvom ili u vodi.

unošenje. mere zaštite su: .spuštanje može početi kad se proveri da nema mogućnosti od prodora podzemnih i bočnih voda i materijala. a gornji kraj je vezan za platformu. i da su osigurani od prodora vode. da ga u slučaju potrebe izvuku. kada drugačije ne može da se savlada priliv vode. izvodi se pomoću mehaničkog alata pod vodom.tehnički opis instalacija sa uputstvom za upotrebu. iznošenje materijala i alata. većim od atmosferskog. . iskopa u kesonu i vađenje iskopanog materijala . voda može iscrpeti iz bunara.dozvoljen napon za svetiljke je 24 volta. . . a popuštanje zaštitnog konopca na opasaču radnika koji silazi. Mere zaštite na radu pri izvođenju kesonskih radova? O: Kesoni se primenjuju kod izrade podzemnih i podvodnih radova . . . - 12. .tehnički opis i prikaz izgradnje kesona. Kesonski radovi izvode se na osnovu dokumentacije .organizacija rada i radnih zadataka . Pri ulasku i radu radnika . u radnoj cevi . .u toku boravka u cevi. . za slučaj potrebe hitnog izvlačenja.pre ulaska se spuštaju lestve.na radni platformi. . instalacija i uređaji u cev .redosled i opis demontaže opreme. . vrši se uz stalni nadzor odgovornog radnika na gradilištu.svakog radnika.za donji kraj sigurnosnog užeta. a sredina se vadi mašinski. vrše dva radnika na platformi. Iskop zemlje uz ivice bunara obavlja se ručno . . . . dok radnici rade u dnu bunara( kao vađenje materijala dok su radnici u bunaru). . mora imati propisane posebne mere ZNR. moraju imati snižen napon do 42 volta. u kom svaka faza rada. Električna instalacija i uređaji koji se unose u bunar. rad i izlazak.obavešteni o posebnom režimu rada i života pod povećanim pritiskom u kesonu. Proširenje donjeg kraja šipa.za vreme rada u cevi. od prevrtanja i sl. čiji je gornji kraj učvršćen za radnu platformu. Zabranjeni su radovi u gornjem delu bunara . OTVORENI BUNARI primenjuju se u cilju izrade temelja u zemljanim materijalima sa podzemnom vodom. .radnik se vezuje preko sigurnosnog opasača i užeta . POD POVEĆANIM VAZDUŠNIM PRITISKOM U KESONU mogu raditi radnici: . .u slučaju da postoji mogućnost pojave vode u cevi. spuštanje kesona i nadogradnja iznad vode.pored radnikase spušta i čelično uže dizalice. sa bilansom težina. dizaličar mora biti u kabini. dva radnika su u stalnoj komunikaciji sa radnikom koji je u cevi. mora se osigurati da ne dođe do nekontrolisanog pokretanja cevi i uređaja. Sačinjava se poseban elaborat o merama ZNR na gradilištu za radove u otvorenim bunarima. Mora se obezbediti bezbedan silaz i izlaz radnika pomoću stepenica ili sigurnosnih lestvi.41 ako se unosi el. koju obezbeđuje izvođač radova i koja se sastoji iz: . obavlja se pre ili posle izlaska radnika iz cevi.tehnički opis i prikaz betoniranja u kesonu.obustavljaju se svi drugi radovi na susednim šipovima. kada se uz upotrebu pumpi . radnik u cevi mora imati sigurnosni pojas za plivanje.. pa se u keson uduva vazduhvpod pritiskom . u plićim vodama.ulazak. a za uređaje 42 volta.detaljno upoznati sa mogućnostima povređivanja i štetnostima po zdravlje u radnom procesu. obavezna je upotreba šlema.ivice otvora obezbeđuju se od upada predmeta u cev. a na suvom se iskop vrši ručno.

upoznati sa dužnostima koje moraju ispunjavati pre i posle prelaska na povišeni vazdušni pritisak. kao rezervni mora postojati dizel kompresor. Radnici koji imaju gnojni katar u nosu. obavlja drugi odgovorni radnik i stara se o ispravnosti celog sistema i pravilnom radu:kompresorista. mora biti min 2. oštećenu bubnu opnu. - . vreme za izjednačavanje pritiska je 8 minuta+ po jedan minut za svakih 0. mehaničara.U kesonu i vazdušnoj komori. MERE ZNR KADA RADNIK IZLAZI IZ KOMORE: . .Ako postoji mogućnost pojave eksplozivnih gasova.1 bara nadpritiska. skloni gojaznosti i piću.sa potvrđenom zdravstvenom sposobnošću za takav rad. Keson. moraju imati veštačko osvetljenje.2 metra.kesonska komora.kada je nadpritisak u kesonu . Sa spoljnje strane kesona .. Ako je kompresor za vazduh na električni pogon. obezbediti rezervni način komunikacije. obe cevi imaju odvojen cevovod za dovod vazduha. zapaljenje srednjeg uha. Upotreba kesona preko 30 metara dubine. ne smeju raditi na povišenom vazdušnom pritisku. mogu obavljati radnici do 45 godine starosti . oboljenje organa krvotoka i disanja. Visina od donje ivice do tavanice kesona .vazdušna kupola(deo radne kupole). . U kesonu se obezbeđuje pitka voda za radnike i ručna apoteka. Pod jednakim pritiskom vazduha održava se sistem koji čine: .ne smeju raditi u kesonima. koji mora obezbediti min. .i nepropusan je za vazduh i vodu. dežurnih električara. Keso ima ugrađen sistem za provetravanje.vertikalni prolaz od čeličnih cevi(veza radne komore sa kesonom) . linije . Dovod vazduha u keson mora imati glavnu cev istog kapaciteta . Instalacija za osvetljenje mora biti pod naponom do 24 volta.. Zidovi u kesonu moraju biti obojeni belom bojom. MERE ZNR KADA RADNIK ULAZI U KOMORU: . vreme za izjednačavanje pritiska i zadržavanje radnika u predkomori je 10 minuta.(keson). radi izjednačavanja pritiska ne sme biti kraće od 8 minuta.42 praktično osposobljeni za rad u takvim uslovima. .kada je nadpritisak u kesonu do 1 bar. vertikalni cevni prolaz. iznad1 bara. a ostali uređaji sa naponom do 42 volta. brodarski radnici. vreme zadržavanja radnika . pod povećanim pritiskom. moraju postojati klapne . odnosno rad pod pritiskom većim od 3 bara zabranjen je.kada je nadpritisak u vazdušnoj komori do 1 bara. a temperatura vazduha koja se ubacuje mora biti od 9-150 celzijusa.lica mlađa od 21 godine i starija od 40 godina.na otvoru kesona na plafonu. . tesara. izlaz u vertikalni prolaz do pretkomore.koje se automatski zatvaraju u slučaju prekida dovoda vazduha . nadzor nad radom sistema sa povećanim pritiskom.a dežurnih radnika ima u karantinu i komori i sl.nadzor nad radom radnika. Keson ima telefonsku vezu sa dežurnim radnikom na spoljnjoj strani kesona-sistema. vazdušna komora i pretkomora. mora imati poklopac koji se brzo i lako zatvara . Svaki radnik u sistemu . mora imati ručnu baterijsku lampu.cevna instalacija od sabirnog rezervoara do kesona. a cevnog prolaza i predkomore 80 luksa.Za slučaj kvara tel. Na otvorima svih cevovoda za dovod i odvod vazduha . ako su zdravstveno sposobni. instalacija i uređaji moraju biti u Ex izvedbi. osvetljenost mora biti 120luksa. . 30 m 3 čistog vazduha po radniku. Radna temperatura u kesonu mora biti od 9-15 0c .

1. zidove i saobraćajnice u tunelu.2. Projektom se utvrđuju dimenzije i raspored elemenata podgrade. struje.9 bara. instalacija mora biti zaštićena od prodora vode. duž tunela podižu se iznad podloge kojom se kreću radnici na. izvodi se za slučaj nestanka el. Po pravilu koristi se oblo ili tesano drvo četinara. a prvog i drugog radnog dana mogu biti u kesonu ½ radnog vremena. vrše se merenja i ispitivanja i provere sastava vazduha. koji su ojačani i zaštićeni od mehaničkih oštećenja. ako pri radu nastaje prašina i druge materije štetne po zdravlje radnika. izrađuje se posebna dokumentacija i poseban projekt o merama ZNR .6 metara u visinu i0. ne treba zaptivati . opis radnih operacija. ne sme biti veća od kraka iskopane mašine. Za upotrebu eksploziva u tunelu. . Podzemna voda koja pritiče u tunel .pomoću kanala.opis organizacije radova.6 metara u širinu. Projekat o građenju tunela mora da sadrži: . - 13. Nezaštićena zona može se ostaviti u kompaktnim stenama.primenjuju se mere zaštite od previsokog napona dodira uz sniženje napona do 42 volta.3. Podzemnu vodu koja pritiče. Radnici koji prvi put treba da rade u kesonu . Radnik u kesonu može najduže raditi 6 nedelja. Drvena građa koja se koristi za zaštitu od obrušavanja. a posle toga se raspoređuje na druge poslove ili koristi odmor.5 metara od poda u delu u kome nisu dovršeni radovi.1 bara nadpritiska. . O ispitivanju se sačinjava zapisnik. . galvanskim odvajanjem i dr. Čist otvor prolaza za radnike . mere. Pre polaska na rad. cevovoda. kolektori. konzumirati alkohol. vreme provedeno u pretkomori radi izjednačenja pritiska je posle prvih 10 minuta za po 2 minuta . moraju biti podvrgnuti testu u dekompresionoj komori. el.tehnički opis faza građenja i teh. U području čela iskopa i u zoni min. dužina nezaštićenog dela . kao što su tuneli. Mere zaštite na radu pri izvođenju tunelskih radova? O: Tunelskim radovima se smatraju radovi u zasvođenom podzemnom prostoru. mora biti min.Električni vodovi. tabelarno se daje vreme zadržavanja u pretkomori radi izjednačenja vazdušnog pritiska.5 metara na delu tunela gde su završeni radovi.Električna rasveta u tunelu. ELEKTRIČNA INSTALACIJA U TUNELU izvodi se sa kablovima . . trećeg 2/3. za svakih 0. .Za vreme nepogoda.nego odvesti kanalima i cevima iz tunela. Kada se iskop tunela vrši radnom mašinom. postavlja se uporedo sa iskopavanjem. Zaštita od obrušavanja . Za pritiske preko 1. .opis i prikaz mera ZNR pri izvođenju radova.propisima u rudarstvu.podgrada sa oplatom . 15 metara od čela iskopa. tako da ne potkopava podgradu. Kad se u tunelu pojavljuje voda. miniranje sa električnim palenjem se ne vrši. mora biti od zdravog drveta bez oštećenja. koji je usklađen sa propisima o upotrebi eksploziva. Ako postoji mogućnost pojave opasnih i štetnih gasova u tunelu. Čelo iskopa provetrava se veštačkom ventilacijom. koju obezbeđuje izvođač radova. dovodne i odvodne cevi u hidroelektranama i dr. radnici koji će raditi u kesonu ne smeju opterećivati stomak. Radovi u kesonu ne mogu početi dok posebna komisija ne utvrdi nakon probnog ispitivanja da je ceo sistem ispravan. pumpi.Zabranjeno je pušenje.Ovi se radovi izvode na osnovu projekta i dokumentacije. mora se odvoditi iz tunela.opis redosleda radova i radnih operacija.43 ak o je nadpritisak u kesonu iznad 1 bara. jarkova .

. upotreba opreme. krajevi voza moraju biti obeleženi crvenim svetlom. Kad se prolazi i prilazi za radnike ne mogu zatvoriti . damperi i sl.način upotrebe i mere ZNR za radnike koji rukuju njim. izrada prilaza. skladištenje i preuzimanje radi prenosa do mesta upotrebe. valjci.ravnoću i tvrdoću podloge i površinu oslanjanja.zatvaranje i obezbeđivanje prolaza za radnike kroz manevarski prostor uređaja. . 15. Čišćenje . . Kod samohodnih građevinskih mašina: bageri. Mere zaštite na radu pri izvođenju minerskih radova? O: Minerski radovi u građevinarstvu izvode se uz provođenje mera ZNR utvrđenih propisima : o manipulaciji i upotrebi eksplozivnih sredstava. Uređaj. mora biti izveden na osnovu posebnog projekta. istovar. 14. iskopa i sl. . rad mehanizacije se obustavlja dok radnici ne prođu ili završe radnu operaciju. . . mora biti osiguran. obezbeđuju se zaštitni zidovi .manevarski prostor za mehanizaciju . o zaštitnim merama pri rukovanju eksplozivima i lagumanju u rudnicima. Dokumentacija o primeni eksploziva na gradilištu sa merama ZNR treba da utvrdi. podzemnih i prizemnih smetnji. radnih platformi.pristupni put do mesta rada uređaja. nagib. da se ne stvaraju opasnosti po radnike. Prevoz pomoću motorne vuče u tunelu . kojim će se propisati: brzina vožnje. Mere zaštite na radu pri rukovanju građevinskom mehanizacijom? O: Da bi se građevinska mehanizacija pravilno koristila . ako ne može da se izbegne stalno prolaženje kroz opasnu zonu rada mehanizacije.mehanizacija koja obavlja i kretanje unazad . Način upotrebe eksploziva i mere ZNR u dokumentaciji mora obuhvatiti sledeće radne operacije. . najmanje rastojanje gabarita voza od noseće konstrukcije. . udaljenost od ivice kosine.radna staza da obezbedi da u toku rad uređaja zbog potresa i vibracija ne izazove poremećaj tla. nadstrešnice . i sl. zaustavi i obezbedi od iznenadnog uključenja. Preko kabine radnih mašina . buldožeri. ne sme se transportovati i prenositi teret pomoću dizalice.postupak posle otpucavanja sa merama ZNR. . utovarivači. premeštanje i sl. popravke i sl. . .pripreme za bušenje rupa.punjenje rupa eksplozivom i povezivanje eksplozivnih punjenja. gabarita puta. zaštitne platforme. . delovi moraju biti lako zamenljivi. skela.aktiviranje eksplozivnog punjenja . dovoljnu čvrstoću kolovoza.način transporta kroz gradilište. . u njima se ne smeju prevoziti radnici.kontrolu posle izvršenog otpucavanja.bušenje rupa. svaki samohodni uređaj mora da bude opremljen zvučnom i svetlosnom signalizacijom.44 Ako se prevoz materijala obavlja vagonetima .obezbeđivanje radnika od letećih komada i potresa. ne sme se vršiti dok se uređaj ne isključi . pad ili uspon podloge i druge mere ZNR.. mora imati ogledala sa strane i u kabini vozača i zvučnu signalizaciju. . propisima o prevozu opasnih materija i dokumentacijom o pripremi eksploziva na gradilištu koju obezbeđuje izvođač radova. mora biti oslobođen od nadzemnih. postavljanje i učvršćenje opreme za bušenje. mora da obezbeđuje. za upozorenje radnika. izvođač radova mora obezbediti: . odlaganje na mestu upotrebe sa merama ZNR za svaku operaciju.

45
Ramovi pokretnih delova mehanizacije: raonik korpa utovarivača, prednja i zadnja strana vibro-valjka i sl. boje se žutom bojom ili crno belim trakama pod uglom od 45 stepeni prema horizontali, radi vizuelnog upozorenja radnika. Radna mesta na građevinskim mašinama, na kojima se zahteva neprekidna prisutnost: vozači i upravljači uređajem,moraju biti zaštićeni od uticaja vremenskih nepogoda (kiša , sneg i sl). Prilaz upravljačkom mestu mora imati stepenike ili lestve obezbeđene od klizanja i pada. Ručni , mehanizovani i alat koji se koristi u građevinarstvu:lopata, testera, svrdlo, čekić, dleto, sekira ,pneumatski čekić, motorna testera, električna bušilica, brusilica i sl.moraju odgovarati JUS.Upotreba je u skladu sa uputstvom proizvođača.

16. Mere zaštite pri radovima na visini?
O: Za vreme rada na visini ,radnik se mora pridržavati sledećeg: - uvek da je vezan zaštitnim opasačem i užetom,po mogućstvu iznad svoje glave, - na novi oslonac zakoračuje, tek pošto je proverio njegovu sigurnost, - ne opterećuje svoj oslonac materijalom, alatom i sl, ako nije siguran da oslonac može izdržati to opterećenje, - da ne koristi sa drugim radnikom isti oslonac, - priručni alat i pribor, da ne ostavlja tako da može da padne, a po potrebi ga veže i osigura od pada, - da se ne saginje do položaja labilne ravnoteže, - prevezivanje zaštitnog konopca da vrši tek kada je na sigurnom osloncu i u ravnoteži, - da ne iskoračuje iznad praznog prostora, - kada se montažni elemenat približava, prati ga i po potrebi uklanja se sa njegove putanje, - ako nije u mogućnosti , na siguran način izvesti predviđenu operaciju, postavlja se u siguran položaj i čeka uputstva odgovornog radnika, - radnik ne sme otpočeti radove na visini ako je: pospan,pod dejstvom alkohola, sedativa, psihički nestabilan i sl.U delu kruga gradilišta u kome se vrši rad na visini i montaža elemenata na visini, prestaju druge aktivnosti i sprečava se kretanje motornih vozila, drugih radnika, plovila, sve dok se na visini ne završe radovi radnici ne siđu na bezbedno mesto.

17. Mere zaštite pri korišćenju skela: radne skele , noseće skele, viseće skele i zaštitne skele na gradilištu?
O: RADNOM SKELOM smatra se privremena konstrukcija , koja nosi radnu platformu, radni pod, stepenište ili drugi prilaz na kome se na visini većoj od 3 metra obavlja rad i kretanje radnika. Radna skela mora imati tehničku dokumentaciju , koja sadrži: - analizu opterećenja, proračun svakog nosećeg elementa, proračun veza elemenata i stabilnost skele, - dispoziciju skele sa osnovnim dimenzijama i presecima, - proračun i prikaz oslanjanja skele, - crteže elemenata sa dimenzijama i detaljima veza, - crteže položaja i detalje veza skele sa objektom , - crteže radnog poda i zaštitne ograde, - crteže detalja poda i veze sa skelom i ograde, - crtež prilaza radnim etažama skele,

46
odredbu za najveće dozvoljeno opterećenje i uputstvo za korišćenje i održavanje, redosled i način montaže i demontaže uz mere ZNR, atest o ispravnosti upotrebljenih materijala. Tipske skele moraju imati dokaz o tehničkoj ispravnosti elemenata. Tehničku dokumentaciju obezbeđuje izvođač radova, i čuva je odgovorni radnik na gradilištu.Pre početka rada na skeli vrši se komisijski pregled skele , o čemu se sačinjava zapisnik. Za manje radne skele, ne izrađuje se projekat, a elementi i delovi skele moraju odgovarati standardima i merama ZNR. Manjim radnim skelama smatraju se skele koje ispunjavaju uslove: - visina čvrste podloge ne iznosi više od 5 m, - korisna površina radnog poda je do 10m2, - ne koriste je više od dva radnika, - ne postavljaju se u blizini el. i ptt vodova i sl,. Ako se skela nalazi u blizini električnih vodova , mora se obezbediti iskopčavanje tih vodova, za vreme montaže i demontaže skele. Skela postavljena pored i iznad saobraćajnica , mora imati na spoljnjoj strani zaštitnu mrežu: juta, plastična i čelična žica i sl. Radni patos mora biti čvrsto povezan sa skelom. NOSEĆOM SKELOM smatra se privremena konstrukcija , koja ima namenu da prenese opterećenje opreme, uređaja , saobraćaja, materijala, objekta u izgradnji(svež beton u oplati, čelična i betonska konstrukcija u montaži i sl.) dok konstrukcija ne postane sposobna da sama podnese opterećenje. Pri postavljanju NOSEĆIH SKELA sprovode se sledeće mere: - temelji stubova skele postavljaju se na čvrstu podlogu, tako da spreči sleganje i rušenje , teren mora biti ispitan, - sprečava se slivanje vode u temelje skele, - ako je tlo nedovoljno tvrdo, postavljaju se podmetači od tvrdog drveta, metalne podloge i betonski blokovi, - kada je tlo male nosivosti , vrši de zamena i nabijanje zemljišta , a po potrebi pobijaju se šipovi, - kod cevastih skela noseći stubovi- cevi moraju imati metalne stope-papuče i moraju biti horizontalno i dijagonalno biti povezani u čvrstu celinu, - spojevi i nastavci cevi , koji se spajaju zavrtnjima, zavrću se moment ključem po uputstvu proizvođača, - nosači oplate i nosači montažnih elemenata, učvršćuju se u gornjem delu skele protiv preturanja, - pri ugradnji skele postavljaju se vijčane dizalice ili drvene kajle , pomoću kojih se niveliše montažni element, - pri demontaži skele , kontrolisati da li je od objekta ili montažnog elementa odvojena, - za vreme nanošenja tereta, kontroliše se ugib(slegomer) , - demontaža i otpuštanje, samo uz odobrenje rukovodioca radova. VISEĆE SKELE se koriste kao radne skele ili eventualno kao zaštitne skele.Postavljaju se tamo gde ne postoji mogućnost postavljanja stojeće skele. Viseće skele moraju imati tehničku dokumentaciju kao i stojeće skele. Konstrukcija radne platforme na skeli izrađuju se od krutih i čvrstih elemenata, ne koriste se užad i sl. Pod i zaštitna ograda , moraju biti čvrsto spojeni i u skladu sa propisima za stojeće skele. Kada je viseća skela pomerljiva pri premeštanju se na njoj ne mogu nalaziti radnici. Kada se radna platforma viseće skele podiže i spušta , na mehanizovani pogon, po pravilu na električni pogon, tada je ona uređaj koji podleže propisima i pregledima i ispitivanjima kao za dizalice , liftove i sl. Dokumentacija o izvršenim pregledima i ispitivanjima čuva se na gradilištu do kraja njene upotrebe.

-

47
Pre početka rada, izvođač radova obrazuje komisiju , koja vrši pregled ispravnosti, o čemu se sačinjava zapisnik. Viseće radne skele, koje se RUČNO pomeraju , podižu i spuštaju, su privremene konstrukcije , kod građenja detalja, zanatskih radova i sl. Viseće skele na ručni pogon, mogu se koristiti najviše dva radnika. Ove skele moraju , osim tehničke dokumentacije za samu skelu, imati i dokumentaciju sa merama ZNR za prilaz visećoj skeli. Kod svake promene lokacije rada sa visećom skelom, komisijski se utvrđuje njena ispravnost i povezanost sa konstrukcijom. ZAŠTITNE SKELE sa prihvatnom platformom ili prihvatnom mrežom,postavljaju se tako da prihvatna platforma- mreža , ne bude niža od 3 metra od ivice preko koje radnik može pasti. Zaštitna skela sa nadstrešnicom za zaštitu od pada predmeta sa visine, mora imati min. visinu 2,5m od poda, u izuzetnim slučajevima (jame, bunari) min. 2 m. Zaštitne skele se projektuju i izrađuju za prihvat najtežeg predmeta koji može pasti. Širina prihvatne platforme i nadstrešnice mora biti min. 1,5 metara. Kad je dužina zaštitne zone veća postavljaju se zaštitne galerije.

18. Mere zaštite pri korišćenju dizalice (krana) u prenosu opreme i materijala na gradilištu?
O: Na gradilištima na kojima se koriste dizalice , koje za dizanje i prenos koriste kuke i čeličnu užad i drugi pribor, u manevarskom prostoru, primenjuju se sledeće mere: - ugroženo područje ograđuje se i postavljaju se znaci zabrane prolaska, - kod radnih operacija od nekoliko časova ,oko opasne zone se postavljaju stubovi sa trakom visine 1 m., i radnici koji će upozoravati na opasnost, - kod kratkotrajnih operacija , postavlja se samo ograda i znaci upozorenja, - ako je neophodno da radnici prolaze u delu opasne zone, postavljaju se zaštine nadstrešnice, TERETNI GRAĐEVINSKI LIFT mora biti sa svih strana ograđen punom ogradom po celoj visini, ako platforma dizalice nema ogradu ili nije zatvorena.Ako je platforma dizalice- lifta zatvorena, ograda oko okna lifta se postavlja samo na spratovima. Kada se za ogradu okna upotrebljava čelična mreža, okca mogu biti 20 mm. Pomoćna noseća sredstva(čelična užad, lanci , karike , kuke i sl.) , moraju odgovarati propisima o dizalicama i JUS. Sudovi za prenos rasutog i sl. tereta , moraju imati oznaku o sopstvenoj težini, zapremini i oznaku nivoa sipanja. Prostor ispod viseće koturače i kuke ograđuje se i označava. Nosači konzolne dizalice i veza sa objektom mora biti ispitana da može izdržati mah. radno opterećenje.Za nju mora postojati projekat, sa proračunom stabilnosti i crteže izvođenja. Radno mesto radnika koji prima materijal na konzolnoj dizalici, mora imati zaštitnu ogradu i biti vezan zaštitnim užetom za opasač. Osvetljenost gradilišta u noćnim uslovima ,treba da je najmanje 120 luksa , a na mestima rada sa dizalicom i do 250 luksa(vezivanje tereta). Ako je dizalica višlja od 20 metara , mora imati na vrhu crveno svetlo. Otvor za prilaz tovarnoj platformi, građevinske teretne dizalice , moraju imati po spratovima vrata ili pokretne ograde. Svaka dizalica sa kavezom ili platformom , mora imati uređaj za automatsko kočenje u slučaju prekida i automatsko zaustavljanje iznad dozvoljene visine dizanja. Za dizalice ,smeštene u oknu, mora postojati el. signalizacija. Na platformi teretne dizalice, mora postojati uređaj za pričvršćivanje kolica i japanera. Mehanizovane transportne trake , imaju uređaj za automatsko kočenje i zaustavljanje u slučaju nestanka struje. Mehanizovane transportne trake, pored kojih se obavlja kretanje radnika, moraju imati na pokretnim delovima mehaničku zaštitu.

povezuje se sa zaštitnim provodnikom. struje .8 metara od poda. Električna instalacija na gradilištu . Rasklopni blok mora biti postavljen izvan zone mehaničkih oštećenja: manipulativni prostor dizalice. 20. profil šina i sl. moraju imati osigurač za sprečavanje okretanja. može biti povereno radnicima.Vagonet se osigurava pomoću zaustavnih papuča od neželjenog kretanja. metalnih i nemetalnih sirovina.Postavlja se na podjednakoj udaljenosti od potrošača. postavljaju se prema tehničkoj dokumentaciji sa prikazom mera ZNR od opasnog dejstva el.Dimenzije pragova. . prolaza za radnike i sl. za prevoz materijala. ne sme biti manje od 10 m. koji utvrđuju način zaštite u zavisnosti od uslova na gradilištu: prisustvo vode.Vožnja radnika u vagonetima. stub.) Vagoneti sa preklopnom korpom. Uređaj za rastavljanje napajanja . održavati i uklanjati samo stručni radnici. Mere pri izvođenju privremenih električnih instalacija? O: Privremene el. samo ako su kolosek. moraju imati osigurač od prevrtanja korpe u toku vožnje. sastoji se od zatvorene kutije izrađene od lima. koji su stručno osposobljeni za bezbedno rukovanje. ak ojza to postoji potreba. smeju se koristiti za svrhu za koju su namenjeni. struje.48 19. moraju imati ispravne kočnice. koja pokrivaju prednju stranu. Zaštitne mere od opasnog dejstva el.5-1. prisustvo korozivnih i nagrizajućih materijala i sl. uređaj za zaštitu od indirektnog dodira i priključnice. Vagoneti na koloseku sa nagibom većim od 10%. mora biti čvrst branik(od pragova i sl.Međusobno rastojanje vagoneta koje guraju radnici. alata. mora biti na čvrstoj nabijenoj podlozi u skladu sa propisima. koje se zaključava. Prevoženje . zabranjena je. temperature okoline. Priključivanje el. za prevoženje građ. napr. koji ima montažnu zadnju ploču. Koloseci i sredstva za dizanje i spuštanje materijala(svoznica i uspinjača) koriste se uz primenu propisa o merama ZNR na površinskim otkopima uglja.Preklopni mehanizam ne sme izazvati preturanje celog vagoneta i ispadanje iz šina. elektromotora samo pomoću ispravnih utičnica i konektora. razmak. tako da sredina kutije bude na 1. materijala na gradilištu. obezbeđuju se primenom i ugradnjom materijala i opreme u skladu sa standardima . Okretnice za vagonete. Kvačila za spajanje vagoneta . sa jednog mesta. Ako je stub metalni. gradilišnih saobraćajnica.Uzdužni nagib do 20 %. mora imati uređaj za isključenje svih potrošača. moraju imati osigurač. Mere zaštite pri prevozu materijala i opreme na gradilištu? O: Prevoz materijala železničkim sredstvima . mora odgovarati vrsti vagoneta i opterećenju. RASKLOPNI BLOK : razvodni orman. razvodna tabla. utovar i istovar građevinskog materijala u vozila obavlja se uz primenu mera ZNR utvrđenih propisima o ZNR pri održavanju motornih vozila i prevozu motornim vozilima. signalizacija izvedeni u skladu se propisima za železnički saobraćaj. Rukovanje ULT-om i damperom . Kolosek za šinska vozila .Rastojanje gabarita vagoneta sa teretom do zidova min 70 cm. Posebna vozila za prevoženje materijala na gradilištu: damper i utovarivač. mora imati bravu ili kućište . a spreda vrata.Priključnice se mogu postavljati na spoljnjoj strani zidova rasklopnog bloka.Na krajevima koloseka. instalacije na gradilištu. komandni pult. Električna instalacija na gradilištu mogu postavljati.Svaki rasklopni blok mora imati uređaj za zaštitu od prekomernih struja. Rasklopni blok se postavlja na pristupačnom mestu na stabilan nosač. Rasklopni blok mora imati ključ za zaključavanje.

o čemu se vodi propisana evidencija.nagrizajućih materija i sl. električna instalacija i uređaji moraju biti u protiv. TEHNIČKI GASOVI I NJIHOVE SMEŠE: kiseonik. delovima u skladu sa uslovima na gradilištu: uticaj vode.Prostorije sa odvajaju lakim punim zidom. kranove. Dodavanje alata sa uključenim el. istovarati . na otvorenom prostoru.spoljnji zidovi su od ½ debljine opeke ili betonski.krovna pokrivka je od lakog vatrootpornog materijala. sa odeljcima za pune i prazne boce. osvetljenje mora biti usklađeno sa Eh izvedbom. U objektu za smeštaj boca sa tehničkim gasovima .vrata na objektu moraju biti zaključana.5 metara iznad radnih mesta.5 metara iznad pešačkih prolaza.metalni delovi objekta povezani na uzemljivač. kao i hodanje sa uključenim uređajem. koji se obezbeđuju zaključavanjem. skladištiti i upotrebljavati u skladu sa odgovarajućim propisima za te materije. imaju zaštitu na el. . Nastavljanje provodnika. Prenosni ručni el. a provetravanje se obavlja kroz otvore na gornjem delu zida. . motorom je zabranjeno . vrši se samo kad je prekidač isključen. . svaki gas ima zasebnu prostoriju.3. alat može se koristiti na otvorenom . alat mora biti sa sniženim naponom do 5o volti ili na napon 22o volti sa galvanskim odvajanjem. tako da visina bude: . podležu periodičnom pregledu i ispitivanjima. Svaka prostorija sa gasom ima svoja vrata . Mere zaštite pri korišćenju opasnih materija na gradilištu? O: Materije utvrđene propisima o ZNR . Električne instalacije i uređaji. prašine. mogu se prevoziti . izvode se od izolovanih provodnika koji se postavljaju na stubovima . ako je provodnik smešten u zaštitnu cev ili čelični profil. Izuzetno. koja se otvaraju u polje. nema prozore .isključivanje ručnog alata. ako se ovo ne može obezbediti. .Uključivanje. Mesta rada noću. ako je klase II i III. i zapaljivih materija. . samo preko produžnih i razvodnih kutija. U uslovima velike provodljivosti poda i vlage . disu gas i sl. a prolazi i prilazi sa 80 luksa.kao opasne materije . gde može doći do povrede radnika. 21. Električni ručni alat se u građevinarstvu može koristiti samo ako je u skladu sa JUS i propisima ZNR za prenosne alate sa el. mašine i uređaji . Građevinska oprema. . dopremaju se i kloriste na gradilištu u propisanim i obeleženim čeličnim bocama. instalacije na gradilištu . poseban objekt udaljen od proizvodnih objekata. uređaje.zaštićen od atmosferskih uticaja.49 Uređaji za isključivanje i zabravljivanje. . Visina prostorije za smeštaj boca je min 2.2.eksplozivnih. .6 metara iznad kolskih prolaza. motorima. .transportne trake i sl. Trafo za sniženi napon i trafo za galvansko odvajanje klase II.na spoljnjoj srani objekta nalaze se natpisi o zabrani pušenja. vlage. Ukoliko se u radnoj sredini gradilišta očekuje prisustvo opasnih . moraju biti osvetljena najmanje sa 120 luksa. Kabel prenosnog alata .eksplozivnoj izvedbi. Privremene el. mogu se postavljati svetiljke sa naponom od 220 volti .Objekat za skladištenje ovih gasova mora biti: .ako postoji el. armaturom. mora se sniziti napon na 42 volta.5 metara od poda . može biti manja od 2. liftove.5 m. Zabranjeno je priključivanje mašina i alata pomoću savijanja provodnika.izdvojen.objekt nema veštačko grejanje. . . Na visini od 2. postavljaju se za dizalice. visina iznad radnog mesta . ne sme biti izložen mehaničkim oštećenjima i ne sme se ukrštati sa cevovodom za gasno zavarivanje.2metra a površina poda u skladu sa brojem boca.

kao i druga sredstva koja troše kiseonik. izvođača. dozvoljena je upotreba i skladištenje do jednog para (punih ) . oknima i tunelima koristie motori sa unutrašnjim sagorevanjem ''SUS '' . po prolazima . Boce moraju biti udaljene od 5metara od grejnih uređaja . . . Prijavu potpisuje direktor preduzeća ili ovlašćeno lice.zabranom ulaska radnika . Sadržaj prijave za nadležnu inspekciju o početku radova? O: Prijava preduzeća koja će izvoditi radove . . kao i rukovanje sa zamašćenim rukama . telefona radne jedinice. 10 metara od otvorenog plamena. alatom i opremom-zabranjeno je.sa stabilnim stalcima. Na gradilištima na kojima nema potrebe za većom količinom boca sa tehničkim gasovima. Eksplozivi i eksplozivna sredstva . jamama. . zadnju poštu i br.datum ugovorenog početka i završetka radova.naziv i sedište izvođača radova sa adresom. saobraćajnica i prolaza. čuvaju se na gradilištu i upotrebljavaju se u skladu sa propisima o manipulaciji i skladištenju eksploziva. broj pod kojim je ugovor kod izvođača zaveden. ime. . Zabranjeno je ostavljanje boca. 22. sa šifrom osnovne delatnosti . sadrži: . skelama i drugim mestima . posle smene .naziv i adresa sedišta organizacije koja vrši stručni nadzor nad izvođenjem radova. . otklanja seprimenom sledećih mera zaštite: .provetravanjem prostorije. pokriva se daskama i sl. . rukavicama. .prinudno dovođenje svežeg vazduha i odvođenje štetnih gasova.Skladištenje mora biti u posebnim prostorijama .rukovodioca radova.sa istim gasom. .Ako odeljak nema krov.naziv i adresu sedišta organizacije koja je izradila glavni projekt. kada se u prostorijama. datum potpisivanja ugovora i dodatnog aneksa . prezime i stručnu spremu odgovornog projektanta. i ne preduzmu mere ZNR. mora se obezbediti . ako postoji. dok se ne izvrši ispitivanje sastava vazduha.zabranjeno je koristiti inprovizovana ložišta. Unošenje masnih materija .naziv. sa posebnim odeljcima za svaki gas. koja nisu namenjena za to. gde je i kad i pod kojim brojem registrovan. Boce se postavljaju u vertikalnom položaju sa držačima za osiguranje od preturanja .Na odeljenju se postavljaju znaci zabrane pušenja i paljenja otvorene vatre i zaključava se. koja neposredno izvodi radove i adresu objekta na kom se izvode radovi.naziv i sedište naručioca radova. adresu . VIII MERE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U HEMIJSKO – TEHNOLOŠKIM PROCESIMA . prezime i stručnu spremu odgovornog lica. boca se smešta u obezbeđen prostor sa dobrom ventilacijom. usklađenim sa navedenim propisima.50 Pod i vrata su od materijala koji ne varniči.naziv(iz ugovora o građenju) radova koji se izvode. stepeništima. pri čemu je jedna u upotrebi a druga uskladištena.ime.Po završetku rada.u prostor u kojem postoji mogućnost pojave opasnih gasova i isparenja . Prijava se dostavlja nadležnoj inspekciji rada u dva primerka.Odeljenje za čuvanje boca ne sme biti u blizini radnih i pomoćnih prostorija i stanova. kojom izveštava nadležnu inspekciju rada. Delovanje opasnih gasovitih materija i isparavanje.

Mere zaštite pri proizvodnji jestivog ulja? 15. Mere zaštite pri preradi kaučuka? 24. kompresori. Mere zaštite pri proizvodnji kaustične sode i natrijum karbonata(amonijačne soli)? 8.transportni uređaji. prese. Mere zaštite u tehnološkim procesima gde se koriste peći? 5. uređajima i opremi pri određenim tehnološkim procesima (centrifuge. bačve i rezervoari. Mere zaštite pri proizvodnji špiritusa i kvasca? 17. Mere zaštite pri proizvodnji celuloze i hartije? 26. Mere zaštite pri destilaciji i rafinisanju nafte? 16. bačve i rezervoari. Tehnička zaštitna sredstva pri određenim hemijsko-tehnološkim procesima? 4.)? 6. Mere zaštite pri proizvodnji sumporne kiseline i derivata sumporne kiseline(proizvodnja plavog kamena . Mere zaštite pri proizvodnji sapuna. prese. gipsa i kreča? 10. Mere zaštite pri proizvodnji šećera? 18.? 3. glicerina i kozmetičkih sredstava? 14. Mere zaštite na mašinama .transportni uređaji. Mere zaštite pri proizvodnji tanina i destilaciji drveta? 21. Mere zaštite pri proizvodnji žižica? 12. gotovih uljanih boja i lakova? 13. Mere zaštite u skladištima i magacinima za smeštaj opasnih materijatečnosti. kompresori. cevi vodovi)? 2. cevi vodovi)? O: CENTRIFUGE . Mere zaštite pri proizvodnji kalcijum karbida i kalcijum cijanida? 9. Mere zaštite pri proizvodnji tutkala? 19. proizvodnja superfosfata. uređajima i opremi pri određenim tehnološkim procesima (centrifuge.. autoklavi . Mere zaštite na mašinama . Mere zaštite pri manipulisanju i čuvanju celuloida? 23.51 ''Pravilnik o tehničkim i zdravstveno-tehničkim zaštitnim merama na radovima pri hemijsko tehnološkim procesima'' (Sl. Mere zaštite pri proizvodnji cementa. Mere zaštite pri proizvodnji sone kiseline i njenih derivata? 7. autoklavi . Mere zaštite pri proizvodnji kiseonika i disu-gasa(uređaji za dobijanje acetilena) 25. firnajsa. Mere zaštite pri proizvodnji etil – etra? 20. List FNRJ'' br. sušare. silosi za suve i čvrste materije. Mere zaštite pri impregnaciji drveta(pragova i stubova)? 22. 9) P I T A NJ A 1. Mere zaštite pri proizvodnji lanenog ulja. Mere zaštite pri proizvodnji cijanovodonika? O D G O VO R I 1. Mere zaštite pri proizvodnji boja? 11.

ne smeju se nalaziti mostići za prelaz. Prostor između spoljašnjeg omotača i bubnja centrifuge. poklopcima i sl. a ako radi više od 12 sati dnevno. sa prekidačem . Otvoreni sudovi i bačve za pripremanje zapaljivih rastvora za lakove. mora postojati ispravan manometar . Na svakom kompresoru . moraju biti .Ako je to neophodno zbog tehnologije i uzorkovanja.građeni od metala i dr. rešetkama. Na centrifugi moraju biti pločice sa natpisom: . . odgovarati zahtevima tehnološkog procesa i u skladu sa propisima za sudove pod pritiskom. mora imati manometar u ispravnom stanju.najveći tovar (kg ili m3) . kao što su puževi.stalno održavani u čistom i suvom stanju. sa šarkama i klizačima i automatskim zatvaranjem u slučaju požara. moraju u pogledu materijala. moraju imati napravu koja onemogućava stavljanje pod pritisak. mora biti zatvoren. dok poklopac nije zatvoren. mešači za vreme rada .Manometri . odnosno vadi prerađeni materijal.dozvoljen broj obrtaja .godina proizvodnje PRESE I KOMPRESORI Na presama. valjci.autoklavi. . moraju biti: . Masa koja se obrađuje . . . . Ako u presu .52 Centrifuge sa vertikalnom osovinom moraju imati zaštitni poklopac. BAČVE I REZERVOARI Iznad otvorenih bačvi i rezervoara sa vrućim nagrizajućim materijama. odnosno na svakom cilindru kompresora ili njegovom stepenu. ventil sigurnosti. ne smeju se podmazivati mineralnim . nesagorivog materijala. Kompresori za kiseonik i azot dioksid . moraju biti na vidnom mestu i osvetljeni. Svaki sud pod pritiskom . Svaka centrifuga mora imati kočnicu . mora biti označen na manometru. koji onemogućava pokretanje dok je poklopac otvoren ili otvaranje poklopca dok centrifuga radi. mora biti ravnomerno raspoređena u bubnju. ukoliko kiočenje nije drugačije rešeno. Bajonetni zatvarači autoklava . emajl i uljane boje.ne mogu rukom da se dohvate. onda i dva puta godišnje. moraju biti zaštićeni i osigurani levkovima. mora se za to koristiti odgovarajući alat i pribor pripremljen kod uređaja. kojim se sprečava opasno povećanje pritiska. ako su na otvorenom prostoru . .čvrsto i stabilno postavljeni na podlogu.Najviši dozvoljeni pritisak . Svaka centrifuga podleže pregledu jednom godišnje . sa jasno označenom granicom najvećeg dozvoljenog pritiska. koristi se glicerin + voda. za vreme rada dođe materijal. otvori za punjenje i pražnjenje. tako da opasna mesta. Ventili sigurnosti podležu periodičnom ispitivanju.Zabranjeno je naglo kočenje.široki najmanje 45 cm.snabdeveni poklopcima . životinjskim i biljnim uljima.snabdeveni sa obe strane zaštitnom ogradom. načina gradnje proizvodnje i opreme . AUTOKLAVI Aparati za rad pod pritiskom.

tako da se postepeno otvara. ventili i drugi pribor za cevovod i kanalizaciju .Ovaj interval se može i smanjiti. . u tačkama koje se nalaze između kolena i dilatacionih spojnica. ne smeju se opterećivati preko dozvoljene nosivosti. očemu se sačinjava zapisnik i izdaje uverenje o ispravnosti. kada je uređaj isključen. slavine . moraju biti postavljeni .53 Svaki sud pod pritiskom mora imati sigurnosni ventil ili drugi sigurnosni uređaj. . moraju biti: . postaviti natpise o sadržini i merama zaštite. Dizalice .Ako su gasovi i pare štetni i opasni. Cevovod. moraju biti postavljeni tako na autoklavu. mogu biti: . sa ispituje unutrašnjost suda. Teretnim dizalicama . vitla. Manometri i sigurnosni ventili . radovi na uređajima za dizanje i prenos materijala . 2. silosi za suve i čvrste materije. Na vidnim mestima u blizini krajeva cevi . da se cevovod može širiti i skupljati. ne smeju se prevoziti ljudi.moraju biti ograđeni zaštitnim ogradama u skladu sa procesom rada i tehnološkim uslovima. Sve dizalice za prenošenje i dizanje tereta . . Ako su autoklavi namenjeni za tehnološki proces gde može doći do hemijskih reakcija sa naglim porastom pritiska. Sudovi pod pritiskom. zatezanje zavrtnjeva na zatvaračima. se pre upotrebe ispituju na dozvoljeni pritisak.premazani odgovarajućom bojom i označeni.postavljeni tako da se svako curenje primeti odmah. i usmeriti detonaciju u pravcu bezbednom po radnike i objekt. Dok je autoklav u radu .snabdeveni kolenima i dilatacionim spojnicama. koji će sprečiti da pritisak pređe 1/10 najvećeg dozvoljenog pritiska. osim ako su prilagođeni za kombinovani prevoz. Periodični pregled i ispitivanje . tako da se spreči njihovo začepljenje Cevni vodovi i kanalizacije . TRANSPORTNI UREĐAJI Svi transporteri . Kontrolu manometra i sigurnosnog ventila vršiti periodično. Aparati za vakum . tako da se uređaj ne može nepažnjom i slučajno pokrenuti. Pregledi i popravke . dizalice. mali bageri . .evidentiraju se u knjigu dizalice. sušare. da sadržaj ne ometa njihov rad. ugrađuje se ploča većih dimenzija koja će pući pri naglom prekoračenju pritiska. čekrci. za vreme opravke . Mere zaštite u skladištima i magacinima za smeštaj opasnih materija. dozvoljeno je samo uz oprez u krajnjoj nuždi. odvode se širokim cevovodom na bezbedno odstojanje od objekta.tečnosti. pored ventila sigurnosti.učvršćeni na oslonce . i sl. moraju biti. moraju biti osigurani . moraju biti u ispravnom stanju. Radovi na opravkama i sl.vrši se svakih 6 meseci . Uređaj za puštanje u rad transportnih sredstava .smešteni pod zemljom. a rukovaoc dizalicom je svakodnevno pregleda.Svake treće godine. Po završenom procesu . transportni puževi i sl. . moraju se redovno pregledati i ne sme se dozvoliti da dođu pod povišen pritisak. mogu se vršiti .postavljeni tako da su pristupačni. a svake pete godine se sud stavlja na probni pritisak o čemu se sačinjava zapisnik. dok još nisu svi zavrtnji potpuno otpušteni. zatvarač sa zavrtnjevima se otvara. CEVNI VODOVI I KANALIZACIJA Svi cevovodi i kanali .? O: SKLADIŠTA I MAGACINI za smeštaj opasnih tečnosti(rezervoari) .

moraju biti postavljene sa čepom okrenutim na gore. . a spuštanje izvršiti pomoću radne platforme ili zaštitne korpe. Ako je neophodno da radnici uđu u silos .Bačve se ne smeju prepuniti već mora biti 1/10 praznog prostora iznad tečnosti.ukoliko se radnik spušta u ćeliju silosa. Na ovakvim sušnicama .radnik koji ulazi u silos . a cev za pražnjenje na 15 cm od dna. sa gornje strane.54 premazani zaštitnim premazom za sprečavanje korozije. 3. kada je ona pod režimom sušenja i ubacivanja vrućeg vazduha. radnik mora imati: zaštitne gumene rukavice. i nepropusnim za vazduh.. za radove na visini. moraju se smeštati odvojeno od ostalih materijala . u kojoj se suši lakozapaljiv materijal . moraju se pre ispuštanja u atmosferu . moraju se preduzeti sledeće mere zaštite: . i sl. u rasutom stanju . moraja se nalaziti u posebnoj prostoriji . iz kojih se materijal uzima sa donje strane. kao i potrebni termometri . Silosi moraju biti snabdeveni ugrađenim stepenicama i platformama. kojima se može prići svakoj strani silosa. Ako sušnica radi po lančanom sistemu sa protiv.Prazni sudovi se smeštaju odvojeno od punih. . - SILOSI ZA SUVE I ČVRSTE MATERIJE Za suve i čvrste materije. vakummetri. moraju imati cev za punjenje . Tehnička zaštitna sredstva pri određenim hemijsko-tehnološkim procesima? O: ZAŠTITA OČIJU . za lak pristup. a naročito kada se suši.Ako su pare i gasovi . a radovi u njima se izvode iz mere opreza: zabranjena je upotreba otvorenog plamena i oruđa i alata koji varniči SUŠARE Pare i gasovi .drugi radnik se mora nalaziti napolju za svo vreme rada. ali da ne može propasti radnik. gumene čizme i zaštitne naočare ili vizir. moraju se primeniti mere ZNR . Rezervoari za opasne tečnosti . moraju se ekshaustorima izvlačiti iz sušionice i prostorija i odvoditi napolje. moraju biti izrađeni od nezapaljivog i vatrootpornog materijala. koji prilikom sušenja u sušarama isparavaju. a ako su od stakla . Ćupovi i baloni za kiseline . koji se mogu očitavati bez ulaženja u sušnicu. Silosi u kojima se smeštaju zapaljive i lako zapaljive materije. moraju se predvideti prozori za posmatranje unutrašnjosti. onda ceo sistem mora biti zatvoren . moraju imati oblogu za zaštitu od loma i nezapaljivu.Pre punjenja praznih sudova. Otvoreni silosi sa košom. Vrsta i količina sredstava za sušenje se određuje. koriste se silosi .Pri otvaranju čepova na bačvama . ili se pri sušenju javlja lakozapaljiv i eksplozivan materijal. Generatori toplote. ugrađenu na vrhu . koji se ventilatorima ubucuju u sušaru .Ne smeju se slagati jedni na druge.Čep se otvara oprezno . Rezervoari za smeštaj opasnih tečnosti ne smeju se postavljati iznad prolaza. štetni. uz primenu posebnih mera ZNR. da se izjednači pritisak. učiniti neškodljivima. Burad za skladištenje kiselina.nesagorivim materijalom. pregledati ih da u njima nema vode.strujanjem toplog vazduha . mora imati zaštitni pojas i biti vezan sigurnosnim užetom za čvrst oslonac. ne smeju se zadržavati u sušnici . radi izvlačenja u slučaju potrebe. moraju biti pokriveni rešetkom kroz koju se mogu provući metalne šipke za razbijanje zgrudvanog materijala. Lica koja opslužuju sušnicu . parni i električni kaloriferi za zagevanje vazduha. snabdeveni stepenicama i platformama . Moraju imati poklopce sa automatskim zatvaranjem u slučaju požara. prema mogućim klasama požara i požarnom opterećenju objekta.

TEHNIČKA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U prostorijama gde se mogu pojaviti štetni i otrovni gasovi .sa otvorima za ventilaciju. a sastoje so od gumenog okvira . jetkih i nagrizajućih materija . gde je koncentracija kiseonika ispod 16%. debljeg platna. Otrovnim prašinama smatraju se:alkaloidi. moraju se preduzeti mere za hermetizaciju procesa. plastike . štetne prašine. kože sa providnim staklima debljine do 3 mm. Za zaštitu u prostoru zatrovanom otrovnim gasovima . . moraju se koristiti zaštitne rukavice . ugljena prašina). cinkoksid.van objekta na bezbednu udaljenost. Pri prenosu vrućih materija i rada sa njima . ZAŠTITA ORGANA ZA DISANJE I OČIJU Zaštitne gasne maske sa odgovarajućim filterima. i za zaštitu od svetlosnog zračenja .U zavisnosti od veličine čestica prašine. koriste se i azbestne rukavice. kiselina i lužine.5 do 3 mm sa prečnikom otvora 50 mm.Kotriste se i štitnici za podlakticu od istog materijala. moraju biti hermetički prijanjati za lice. para i gasova.55 Za zaštitu očiju od mehaničkih podreda . vrši se stalna kontrola prisustva ovih gasova. trinitrotoluol. Pri radu u neškodljivoj sredini sa prašinom. koja je grublja . a gde postoji mogućnost paljenja i progorevanja. U prostorijama gde se pojavljuje velika količina prašine. azbesta. od vrućih materija.naočare sa običnim okvirima od metala ili plastike. pomoću detektora. koriste se izolacioni aparati za disanje(sa komprimovanim vazduhom ili kiseonikom). cijanidi. sa otvorima za providna stakla ili pleksiglas. .Radnici moraju biti obučeni za upotrebu ovih sredstava. moraju se koristiti gumene rukavice.Filteri su obojeni u skladu sa zaštitom koju pružaju za određene gasove: zelena boja-za amonijak.Pri radu u finoj i štetnoj prašini . mangan.naočari sa ramom-kutijom . koriste se respiratori sa filterom za grubu prašinu(mlinska industrija. bromati. obrada kamena. preko zaštitne obuće nose se kožni obojci ili kamašne od kože ili azbesta.naočari protiv otrovne prašine. i dobra lokalna i opšta ventilacija. . koriste se različiti filteri. živa i njena jedinjenja. ZAŠTITA RUKU Kada se radi sa jetkim i nagrizajućim materijama . zaštitne rukavice nose se i za zaštitu od kapljica ove kiseline. soli barijuma.naočare sa okvirima sa bočnom zaštitom . Upogonima gde se proizvode i pakuju jetke i nagrizajuće materije ili gde je povećana količina prašine u vazduhu.izrađene od debele kože . koriste se kada je koncentracija kiseonika preko 16%. mora postojati ručna i svetlosna signalizacija. Uređaji u koje se dovode štetni i otrovni gasovi i pare . moraju se kontrolisati na nepropusnost. olovo.Pri radovima sa fluorovodoničnom kiselinom . arsen. crvena boja za-ugljenmonoksid. . od metala . radnik mora imati na raspolaganju zaštitne naočara biti: . m ora biti obezbeđena tekuća voda sa umivaonicima i tuševi sa kabinom. otporne na te materije.Pri pojavi štetnog gasa. Pri radovima u metalurgiji i na električnim pećima . sa bezbojnim staklom debljine 2. koriste se respiratori sa filterom koji opsorbuje sitne čestice i aerosole.Iz ovih uređaja se izbacuju otrovni gasovi (ekshaustorima) . RESPIRATORI Služe za zaštitu disajnih organa od prašine.

etar i sl. koje se prospu po podu . gumene rukavice i gas maske.Radnici moraju imati odgovarajuću zaštitnu odeću i obuću i gas maske. naročito se ne sme sipati benzin. ne sme se ručno sipati gorivo. mora se isključiti dovod struje do grejača. benzol .aceton . Pri korišćenju peći i ložišnog uređaja .benzin. Radnicima u odeljenju za ispiranje gasova i taloženje . ne smeju se raspoređivati na takve poslove.moraju biti snabdeveni .petrolej. koji je sa spolja obložen i ojačan. moraju biti zaštićeni od štetnog dejstva električne struje. Lica koja su alergična na pojedine vrste hemijskih jedinjenja . mora imati automtski ventil za prekid dovoda goriva . koje se zagrevaju gasom. ali na povišenim temperaturama stvaraju zapaljive pare i gasove. mora biti prostrana i sa dobrom ventilacijom. karbolno ulje i sl.užad moraju biti čelična i dobro dimenzionirana. koji su sadržavali: . petrolej . .proizvodnja superfosfata. radnicima kod piritnih peći i turmova. ako je temperatura iznad 500celzijusa. vrata i prozori . u slučaju gašenja plamena ili pada pritiska u instalaciji. lakove. katran.Kontrateg mora biti ograđen da ne bi povredio radnike. Cevovod za peći . zbog mogućeg prisustva zapaljivih para i gasova. mora biti kontrolisan i nepropusan i na određenim mestima mora imati ventil sigurnosti . dizel gorivo i sl. Radnici koji ulaze u komore radi čišćenja. O: Prostorija u kojoj je smeštena piritna peć za sagorevanje pirita . Prilikom sečenja plamenom. 5. Mere zaštite pri proizvodnji sumporne kiseline i derivata sumporne kiseline: proizvodnja plavog kamenam . 4. Radnici ne smeju ulaziti u peći za pečenje i sušenje. ne smeju se kupiti drvenom strugotinom . boje sa organiskim rastvaračem . niti se sme bacati materijal natopljen benzinom i petrolejom. osim na kratko radi intervencije .Mora im se obezbediti dobro provetravanje prostorija za odmor. reznim pločama.Prostorija za orošavanje. elektrolučnom zavarivanju na buradima i rezervoarima. Cevovod koji dovodi lož ulje.56 Nagrizajuće kiseline . već se neutrališu vodom ili rastvorom kreča.. sušenje i pečenje. lužine.U peći i ložišta. tečnosti do ložišta peći. ložište se pre upotrebe provetrava . Radi razblaživanja. metalnim opiljcima ili drugim organskim materijama .Zidovi . Mere zaštite u tehnološkim procesima gde se koriste peći? O: Podovi oko metalurških peći . Pri ovim radovima preduzimaju se mere zaštite od požara i eksplozija. Turmovi za proizvodnju sumporne kiseline . . mora biti prostrana .Pre paljenja peći na lož ulje i gasove.materije koje sa metalnim i pocinčanim buradima stvaraju zapaljive gasve-sumporna kiselina . mora se peć i ložište koristiti u skladu sa uputstvom proizvođača. oko peći za žarenje .lakozapaljive tečnosti. . te moraju imati zaštitna odela.asfalt. dizel gorivo. moraju biti od nezapaljivog i vatrootpornog materijala. ne sme se sipati voda u kiselinu. Pre ulaska radnika u komore . alkohol .Radovi ne smeju otpočeti dok opasnost i prisustvo opasnih materija nisu otklonjeni. sa dovonjnim brojem otvora i prozora za odvođenje štetnih gasova i toplote. promaje ili da opadne pritisak u cevi.materije koje nisu isparljive. prašine i gasova.u slučaju gašenja plamena. sa krovom bez tavanice. Ako na ovim pećima postoje klizna viseća vrata sa kontrategom. pod . u skladu sa postojećim propisima o gasnom i električnom zavarivanju i rezanju. uljani lakovi. koji ulaze u neki od uređaja radi čišćenja i popravki. moraju biti od nezapaljivog materijala.tečnosti sa tačkom zapaljivosti višom od sponje. dva puta višlja od piritne peći.uz upotrebu odgovarajuće zaštitne opreme. moraju biti od jakog olovnog lima.i ventil za automatsko zatvaranje gasa.

mora biti obezbeđeno provetravanje i izvlačenje štetnih gasova van radnih prostorija. gde se na pozitivnoj elektrodi izdvaja gasni hlor.Sumporna kiselina se ne sme ručno ubacivati u retortu. Nekondenzovani kiseli gasovi iz uređaja se neutrališu i odvode van pogona. gumene rukavice. Za izlaz sumpornih i ostalih gasova . moraju biti od keramike . može se dobiti elektrolizom kuhinjske soli . kožnim rukavicama i gumenim čizmama . mora imati dobru prirodnu ili veštačku ventilaciju. dobija se najčešće elektrolizom kuhinjske soli . prave se mostovi za prelaz.visine najmanje 25 metara. respiratore protiv prašine. Sudovi za kondenzaciju gasova hlorovodonične kiseline . kao i azbestnim rukavicama i keceljama. Uprostoriji gde je smešten reaktor . koji je veoma otrovan i teži je od vazduha. Bazeni. PROIZVODNJA PLAVOG KAMENA Odeljenje za granulaciju bakra . preduzeti mere da kapljice kondenzata ne padadaju po radnicima.Na negativnoj elektrodi izdvaja se gasni vodonik. za zaštitu od sumporne kiseline.kace za kristalizaciju plavog kamena . 7. pri čemu nastaje super fosfat. gas maskama sa odgovarajućim cedilom. Mere zaštite pri proizvodnji sone kiseline i njenih derivata? Sona kiselina (HCL) . Mere zaštite pri proizvodnji kaustične sode i natrijum karbonata(amonijačna so) O: Kaustična soda(NaOH) . AKo se para kondenzuje po zidovima sa unutrašnje strane krova.Na mestima i uređajima .57 gumiranim odelima. . mora postojati dimnjak . mlinovi moraju biti zatvoreni da se spreči prodor prašine u radnu okolinu. PROIZVODNJA SUPERFOSFATA Proizvodnja superfosfata odvija se delovanjem sumporne kiselinena prirodni fosfat .moraju biti obloženi pločicama otpornim na dejstvo lužina i kiselina. moraju biti čvrsto građeni da ne dođe do kidanja i razlivanja sulfata bakra. Radnici moraju imati LZS za zaštitu od dejstva gasnog hlora i za zaštitu od štetnog dejstva kiselina.a po potrebi postaviti oluke i slivnike za prihvat kondenzata. Zabranjen je hod radnika po rubovima kace i bazena sa rastvorom bakar sulfata. respiratore i gumene čizme .Radnici moraju biti opremljeni zaštitnim keceljama. a mesto isprati vodom. u kojima kaplje rastvor lužine . gumiranim rukavicama . Prostorije i zidovi u tehnološkom procesu dobijanja žive sode. Radnici na istovaru i utovaru sirovina i gotovog superfosfata moraju imati LZS: zaštitne naočare . te je u ovim tehnološkim procesima prisutna opasnost od štetnog dejstva gasnog hlora i nagrizajućeg dejstva rastvora NaOH. moraju imati gumirano zaštitno odelo. 6. a pod u prostorijama sa kiselootpornim pločicama. . gumiranim čizmama. metalni sudovi obloženi plastikom otpornom na dejstvo kiselina. rastvorljiv u vodi. Pri radu na mlevenju prirodnih fosfata i kostiju . Samo ako to potrebe nalažu. rukavice i radnu odeću i obuću.Drugi postupak je dobijanje sone kiseline dejstvom sumporne kiseline na kuhinjsku so: 2NaCl+H2SO4 pri čemu nastaje hlorovodonična kiselina i natrijum sulfat. iznad bazena. Radnici u ovom pogonu . mora se odmah popraviti .

pri čemu se dobija tvrda porozna masa''klinker'' . mora biti mehanizovano i proces hermetizovan.u prisustvu neutralnog gasa. na temperaturi od 1500 stepeni. Prašina od uglja i cementa . mora se nakon procesa hladiti u inertnoj atmosferi. KALCIJUM CIJANAMID (CaCN2) – veštačko đubrivo . bazira se na prženju krečnjaka. mora se odvijati u zatvorenom mlinu . i dobija se kalcijum karbid(CaC2). takođe se dobijaju prženjem na visokim temperaturama. Usijana masa cijanamida. Osim dobre ventilacije u prostoru oko peći za pečenje sirovine. moraju biti u skladu sa propisima i standardima za električne instalacije. 8. moraju se uređaji hermetizovati .Ove radnje se mogu vršiti samo uz upotrebu štitnika za lice. Ferolegure za legiranje čelika: ferosilicijum i ferohrom. da bi se sprečila mogućnost eksplozije acetilena. obzirom da rade sa vrućim materijalom . da se preči zračenje u radni prostor. koja se razvija iz vertikalnih peći. Ubacivanje sirovina u električne peći . moraju biti prostrane i sa dobrom ventilacijom. mora biti zaklonjen štitom od lonaca. U svim radnim prostorijama se moraju postaviti sredstva za ukazivanje prve pomoći i boca sa 1% rastvorom sone ili borne kiseline. naročito kad je pod pritiskom.ekrane za zaštitu od zračenja toplote. Radnicima koji rade kod peći .azota .Svi električni uređaji kod peći za proizvodnju kalcijum karbida. . ne sme se puštati u okolni prostor. koji se potom melje.poklopac od lakog materijala. uz dodavanje azota. gumenih rukavica. na istoj temperaturi. moraju se dati na korišćenje azbestne i debele kožne rukavice. koje se više ne koristi. radi odvođenja toplote iz radnog prostora.58 Pri uzimanju uzoraka na slavinama . postaviti štitove. mora biti dobra prirodna i veštačka ventilacija . gipsa i kreča? O: CEMENT se najčešće dobija sinterovanjem sprašenog laporca . U prostoru gde se klinker drobi i melje i prosejava . da se spreči stvaranje acetilena. Kalcijum karbid se skladišti u svim prostorijama u zatvorenoj ambalaži. moraju imati odušak. Silosi iz kojih se kalcijum cijanamid pakuje u vreće. mora biti mehanizovan.Dobija se iz kalcijum karbida na temperaturi od 1100 do 1200 stepeni . Ove peći moraju biti termički izolovane . da se spreči stvaranje eksplozivne smeše. Uovim odeljenjima. da se spreči širenje prašine. a gde to nije moguće . radi dobijanja živog kreča (CaO). ista se mora oprezno i postepeno otvarati. Mere zaštite pri proizvodnji kalcijum karbida i kalcijum cijanida? O: Proizvodnja kalcijum karbida. Mlevenje kalcijum karbida . Zgrade u kojima su smeštene peći za pečenje cementa . već se moraju taložiti pomoću filtera . ciklona i sl.Za rad uz ove peći .Radicima koji pakuju cement . za kalcijum karbid u prahu. Punjenje koševa i silosa. radnici moraju imati respiratore. U silose i prostorije gde ima cijanamida .U prostorijama je zabranjena upotreba otvorenog plamena. koji se melje u prah i dobija se cement. koji se prži sa koksom na 20000C. radi dobijanja klinkera . 9. a prostorije moraju biti prirodno i veštački provetravane. Ukoliko je u radnoj okolini prisutna ova prašina. moraju biti obezbeđena sredstva LZS. Mere zaštite pri proizvodnji cementa . zabranjena je upotreba alata koji varniči. u mlinovima i sejalicama. Zabranjeno je ulaziti u silose sa laporcem. Prenos materijala od peći do drobilice .Otvoreni deo električne peći . mora biti mehanizovano. gumirane kecelje.Cement se može proizvesti i sinterovanjem praha gline i živog kreča . radnici moraju imati LZS za zaštitu od štetnog dejstva električne struje i za zaštitu od štetne prašine i visokih temperatura. radnici moraju nositi respiratore. ferosilicijuma i ferohroma .

Proizvodnja se sastoji u pripremi mase za izradu glave šibica i tarne površine na kutiji.Otpaci od olova. da se spreči uzvitlavanje po vazduhu.da se ne zagađuje okolina. Radnici koji rade na slaganju kamena u peći za pečenje kreča i gipsa. 20 metara udaljeni od skladišta. bez organskih primesa. i ostalim zapaljivim materijama.Čist proizvod je olovno belilo. koji je škodljiv kao i olovo ili cinkova jedinjenja ZnS. se daju sledeća LZS-radna odeća i obuća i zaštitne kapuljače. pri čemu se dobija živi kreč (CaO). moraju biti izrađeni od keramičkih pločica . sumpora ili njegovih jedinjenja.Glavu šibice čini vodeni rastvor tutkala. pa mu se dodaju ostale primese. krečnjaka (CaCO3).Pri ručnom utovaru . Radnicima na ručnom utovaru ili prenosu gipsa. odmeravanje i sl) kalijum hlorata mora biti odvojena od skladišnog i ostalog prostora. Prostorije u kojima se melje. Mere zaštite pri proizvodnji šibica? O: Tehnologija proizvodnje šibica je veoma rizičan proces sa aspekta zaštite od požara. koja se moraju taložiti i neutralisati.59 radna obuća i odeća i respiratori. . sirovina za proizvodnju i sl. kalijum hlorat se prvo sipa u vodeni rastvor (nezapaljivo) želatinatutkala . moraju imati hvatače prašine i taložnike . Najmanje jednom nedeljno . sa kojima gradi eksplozivne smeše. koja je otrovna. da se spreči nastajanje olovne prašine . parafinom.U prostorijama za rad i magacinu. Mere pri proizvodnji boja? O: Radnici koji rade na proizvodnji otrovnih mineralnih boja. moraju imati otvore za prihvat isparenja i prašine .Glavni sastojak tarne površine je crveni fosfor. PROIZVODNJA KREČA I GIPSA Kreč se dobija prženjem na 1000-1200 stepeni . koristi se i cink . kamena. u prostorijama za rad se može nalaziti samo u količini za rad jedne smene. moraju imati i zaštitne kapuljače. Kalijum hlorat . Podovi i zidovi radnih prostorija. vazelinom. Crveni fosfor je zapaljiv pri malom trenju. za zaštitu od oštrih ivica .Praškasti olovni materijali moraju se po potrebi kvasiti. Priprema i prerada (usitnjavanje . ojačane kožne rukavice . moraju imati zaštitne maske ili respiratore .sumpor i ostala jedinjenja. mora biti dobro ventilisan zbog velikih količina toplote i zbog pojave ugljen dioksida i drugih gasova. Sudovi i alati koji se koriste u proizvodnji ne smeju biti od čelika i moraju biti čisti . ne sme biti razbacana po podu proizvodnih prostorija. stakleni prah i želatin. Pri izradi glava šibice. ZnO. da se mogu svakodnevno preti i čistiti. moraju imati odgovarajuću obuću i odeću i zaštitne kožne kecelje. pesak i sl. uređaja mašina i sl.radnici pored zaštitne odeće i obuće . Prostor oko peći . zaštitnu odeću i obuću i zaštitne rukavice. U ovim skladištima mora biti postavljena sprinkler ili drenčer instalacija za automatsko gašenje požara. 10. mora biti dovoljan broj aparata za početno gašenje požara . kao oksidans . vrši se čišćenje pogona. Skladište za kalium hlorat mora biti odvojena zgrada od ostalog skladišta i proizvodnog dela . 11. ne sme doći u dodir sa derivatima nafte. Metalno olovo se koristi za dobijanje olovnih jedinjenja za izradu boja.želatina u kom se rastvara kalijum hlorat (KClO3) uz dodatak gorive materije. prosejava i pakuje gips .Ventili za ovaj uređaj moraju biti min. Sušnice u kojima se suše olovna jedinjenja .Za proizvodnju mineralnih boja . jer se radi o oksidacionom sredstvu.

14. Ova proizvodnja mora imati vatrogasnu jedinicu. Uređaji u kojima se kuvaju uljani lakovi .60 Delovi mašina. pužni prenosi. zaštitni vizir za zaštitu lica od plamena. Prostorije gde su smešteni kazani za kuvanje sapuna i bazeni za istakanje . zaštitna odeća i obuća i zaštita lica . gotovih boja i lakova . moraju imati kecelje od nezapaljivog materijala. moraju se preduzeti mere zaštite u skladu sa propisima .Kod polimerizacije i kod dodavanja ubrzivača . Radi zaštite radnika u proizvodnji .Postoje dva postupka dobijanja sapuna: . radnici moraju imati zaštitnu radnu odeću i obuću. zaštitne rukavice. paljenje otvorene vatre i rad sa alatom koji varniči. drugi naziv je ''firnis''. da ne dođe do trenja i požara. što je u velikoj meri mehanizovan proces: usipni koševi. vrši se isključivo pomoću vodene pare. gotovih uljanih boja i lakova? Laneno ulje dobija se iz semenki lana. gde je prisutno zagrevanje i kuvanje boja i lakova.Moraju biti udaljeni od javnih puteva i vazdušnih električnih vodova. glicerina i kozmetičkih sredstava.dejstvom uz kuvanje NaOH na masti i ulja. izaziva opekotine po koži.? O: Sapuni su soli viših masnih kiselina. Mere zaštite pri proizvodnji jestivog ulja? O: Proizvodnja jestivog ulja iz semenki(suncokret. Veliki broj boja i lakova su monomeri . kecelje i štitnik za lice i oči. koji se nanošenjem na podlogu polimerizuju . firnisa . u većoj masi materijala. koji ako je nekontrolisan . koji dolaze u dodir sa gotovim šibicama . zaštitne rukavice . Pri izradi nitroceluloznih lakova . Pošto se radi o opasnim sirovinama (kaustična soda . putem. te moraju imati vatrodojavu i automatsko gašenje požara. nakon ekstrakcije glicerina. jer im se pre nanošenja dodaju aktivatori: ubrzivači i katalizatori.razvija se egzoterman proces.Grejanje ovih prostorija . Magacini lanenog ulja . Za neutralizaciju se koriste ''skruberi'' gde se pomoću kiselog vodenog rastvora.neutralizacija masnih kiselina sodomNa2CO3 Prilikom proizvodnje sapuna. zbog mogućeg klizanja. pomoću vizira.od prskanja kapljica. Radne prostorije . takođe moraju imati sistem za automatsku dojavu požara i automatsko gašenje. 13. Mere zaštite pri proizvodnji lanenog ulja . a potom dodatnim spaljivanjem gasova. zagađenje potiče od gadnih mirisa tokom kuvanja sapuna i otpadne vode. Mere zaštite pri proizvodnji sapuna .dejstvom uz kuvanje KOH na masti i ulja. transportne trake.Ako se po podu razliva sapunska ili glicerinska masa. pod mora biti što češće pran. moraju imati dobru ventilaciju i prihvat i neutralizaciju para. Radnici koji vrše prenos i manipulaciju sa gotovim proizvodom. moraju se podmazivati . moraju biti udaljeni od proizvodnih prostorija. Opasnosti za radnike predstavlja. može dovesti do požara. . a uz ove uređaje se moraju obezbediti aparati za početno gašenje požara. vruća masa pri dobijanju firnisa i zapaljivost komponenti organskih boja i lakova. te opasnosti po radnike proističu uglavnom od sredstava . Pri radu sa praškastim puniocima i pigmentima koristiti respiratore. moraju se primeniti zaštitne kecelje. U magacinima i proizvodnim pogonima zabranjeno je pušenje . . koji su obično organski peroksidi.Akcenat u zaštiti radnika je na primeni propisa iz oblasti zaštite od požara za lakozapaljive tečnosti. koji određuju mere zaštite pri proizvodnji eksploziva i eksplozivnih materija. koji se izbacuje u atmosferu. pročišćava vazduh . očima). tople vode ili indirektno el. moraju se smestiti u posebne prostorije. kukuruzne klice) počinje uskladištavanjem semena u silose. 12.

odnosno o njihovoj ispravnosti : termometri. koji čine tehnološke procese: separacija. pri čemu ostaju rafinerijski gasovi. mora biti ograđen betonskom ogradom u visini od min. olefina.Mora se voditi računa o svim mernim uređajima. mora imati automatske stabilne sisteme za gašenje požara i hlađenje rezervoara vodom. što se odvija u automatizovanim i mehanizovanim uređajima . da se vlažnost zrna smanji ispod 14%. zaštitne rukavice(kožne ili gumene otporne na naftne derivate) . Naredna faza je ekstrakcija ulja iz presovanih semenki pomoću. benzina ili benzola. maziva i bitumen .alkana: metan (CH4) pa do ugljovodonika složenije strukture (C40H80). onda to mora biti azot(inertan-nezapaljiv).Ceo sistem tankova i rezervoara sa naftnim derivatima . 16.5 m. melase iz repe i sl. koji moraju biti zaštićeni od dejstva sunčevih zraka. parafina i aromatičnih ugljovodonika.re u ovoj fazi proizvodnje imamo opšte opasnosti od nastanka povreda. nakon čega dodavanjem kvasca . U krugu rafinerije. pšenice. Pri radu sa vrućim ostacima destilacije nafte. . 2.Po završenom procesu vrenja . Rafinerije nafte su kompleksni tehnološki sistemi.Frakcionom destilacijom dobijaju se benzin. Opasnost po radnike nastaju u procesu vrenja . moraju imati ugrađene stepenice i platforme za kontrolu instalacija i uređaja. radi odvođenja nastalog sumpordioksida.eksplozivnoj izvedbi. reformingu.seme se suši u sušarama.Frakcije se podvrgavaju krekovanju. Uređaji za rafinisanje pomoću sumporne kiseline moraju imati odvodne cevi.U prostorijama gde ima puno para špiritusa . nikako komprimovani vazduh. U velikim pogonima špiritana. . Teren na kome se nalaze tankovi i cisterne sa naftnim derivatima . Svi cevni vodovi . odnosno moraju imati hlađenje vodom. zaštitu lica i očiju. tretiranje frakcija i blending. Krajnji stepen prerade je blending: mešanje pojedinioh frakcija. uređaji i aparati za destilaciju i manipulaciju naftom.Ako se koriste gasovi pod pritiskom. moraju biti toplotno izolovani da se spreči zagrevanje usled sunčevih zraka .U ovim pogonima potrebna je hermetizacija procesa. ako nisu ukopani u zemlju . mora postojati vatrogasna jedinica.Hidrolizom .skrob prelazi u šećer . moraju imati odgovarajuću zaštitnu odeću . te u tim prostorijama mora postojati dobra ventilacija. dizel ulje-gorivo. potreban je oprez jer se oni na tim remperaturama mogu spontano upaliti. polimerizaciji . zbog velikih količina ugljen dioksida . nastaje alkoholno vrenje. Mere zaštite pri proizvodnji špiritusa i kvasca? O: Osnovna sirovina pri proizvodnji špiritusa i kvasca je skrob dobijen iz krompira. što povećava rizik od nastanka požara i eksplozija.Velike količine špiritusa smeštaju se u tankove i rezervoare od čelika. pristupa se destilaciji alkohola. mora takođe postojati veštačka ventilacija. te postavljanje automatske dojave i gašenja požara. Sledeća faza je ljuštenje semena. manometri. najmanje 100 metara. Mere zaštite pri destilaciji i rafinisanju nafte? O: Sirova nafta je složena smeša hemijskih jedinjenja i sastoji se uglavnom iz ugljovodonika. frakciona destilacija.61 unutrašnjeg transporta iliod nastanka požara u silosima . petroleum. kao i ostale zapaljive tečnosti.zbogsamopaljenja. obuću. koji se neutrališu. pumpe moraju biti u protiv. Radnici u svim fazama rada u rafineriji nafte . moraju biti potpuno odvojeni i dovoljno udaljeni od nadzemnih cisterni sa sirovom naftom i sa frakcijama. Svi nadzemni rezervoari .Po potrebi . Nepoželjna emisija opasnih supstanci . u odeljenju destilacije . uklanja se kondenzacijom ili sagorevanjem kroz rafinerijsku baklju. izomerizaciji i sl. 15. kukuruza . Pri pretakanju špiritusa iz cisterni u autoklave ili željezničke cisterne .

a cevovod mora biti nepropusan. zabranjeno je pušenje .Finalni proizvod. da se može prati.Dobijeni rastvor se potom ukuvava i sledeća faza je kristalizacija. zbog dezinfekcije i pranja.U samom pogonu se postavlja dovoljan broj aparata za početno gašenje. moraju bitiograđeni ogradama . a u pogonu ekstrakcije je zabranjeno pušenje i palenje otvorene vatre. jame šahtovi u sistemu za pranje repe . Sledeća faza je pranje sirovine . Rezervoari i sudovi u kojima je smešten benzin za ekstrahovanje.etar. Mere zaštite pri proizvodnji šećera? O: Proizvodnja šećera bazira se na preradi šećerne repe . na uređajima za proizvodnju.Transporterima se odvozi do uređaja za rezanje. a cevovod se mora kontrolisati.zbog nepažnje ili slučajno. U toku rada ekstraktora . što predstavlja opasnost od nastanka požara i eksplozije. Nakon ekstrakcije masti .Rezervoari za smeštaj etil alkohola .Pri ovoj proizvodnji.gumene čizme. moraju bit dovoljno udaljeni od proizvodnih objekata. moraju imati sve potrebne merne instrumente. počinje dezinfekcijom uskladištenih sirovina . pare. moraju biti ispravni termometri .Radnici u tom delu proizvodnje. pri mogućim oštećenjima cevovoda i para voda.62 17. U pogonima za kuvanje rezanaca repe i za kuvanje melase . sprečen zaštitnim ogradama . gumene rukavice . Mere zaštite pri proizvodnji tutkala? O: Proizvodnja tutkala i želatina iz kostiju i rskavice.Zbog velike opasnosti u kompletnom pogonu i skladištu sirovina i gotovog proizvoda . manometri i pokazivač nivoa . moraju imati gumene čizme . šećer u kristalima se pakuje u papirne ili plastične vreće i lageruje u magacinima. zatim se pere uz upotrebu velike količine vode. moraju biti osigurani od pada radnika u otvore . gde se pretvara u rezance. moraju imati zaštitne ograde da se spreči pad radnika. da se spreči pad radnika u opasnu zonu. u bazenima za kvašenje. preostala masa se kuva i dobija se želatin. Svi kanali . da se spreči uključenje .od prljavštine i kreča. gumirana odela. dovoljan broj hidranata. Mere zaštite pri proizvodnji etil-etra? O: Dejstvom koncentrovane sumporne kiseline na etil alkohol . akcenat na mere zaštite je na zaštiti od požara i eksplozija. moraju imati radnu odeću od gumiranog platna. paravanima ili označen natpisima upozorenja i zabrane prolaza. a u delu proizvodnje koštanog brašna i zaštitne respiratore. takođe na bezbednom rastojanju od proizvodnog dela . za gašenje vodom.Radi sigurnog praćenja procesa . a uređaji moraju u slučaju opravke imati komandne aktuatore zaključane. nakon čega se vrši ekstrakcija masti pomoću benzina. gumene rukavice i po potrebi respiratore. 18.Kanali za smeštaj i plavljenje repe . ne sme se u pogonu vršiti nikakvo zavarivanje i bilo kakva popravka . a pristup radnika do vrelih delova. nakon čega se ukuvava radi ekstrakcije šećera. koji se daljim uparavanjem prevodi u čvrsto stanje . a sa spoljnje strane . Mere zaštite pri proizvodnji tanina i destilaciji drveta? . 20. Rezervoari sa etil etrima.Svi cevovodi sa vrelom vodom i parom. nastaj eetil. pri čemu bi došlo do varničenja. a kosti se melju u mlinovima i dobija se koštano brašno. 19. palenje otvorene vatre i rad sa alatom koji varniči. na temperaturi od 140 stepeni celzijusa. koja se lageruje u velikim naslagama. da se spreči širenje neprijatnih mirisa i zaraza. Radnici koji rade sa kostima i sirovom mesinom . postavljene rešetke. opasnost po radnike nastaje zbog vrele vode.Transportne trake i kanali takođe. moraju biti vidljivo označeni .

manometre. U ovim magacinima. odgovarajuće maske. kožne kecelje i kožne rukavice. te otvore za prinudno ispuštanje smeše. Zabranjeno je pušenje i paljenje otvorene vatre i uotreba alata koji varniči. a kao čvrst ostatak nastaje drveni ugalj. koja se pod dejstvom vruće vode i lužine .Kazani za impregnaciju . na ovim poslovima nastaju zbog delovanja vrele vode . Lična zaštitna sredstva za radnike su: radna odeća i obuća otporna na kiseline. u pogonima i magacinima ove vrste proizvodnje. u velike metalne retorte se slaže sirovo drvo koje se dejstvom toplote razgrađuje na gasove i pare ugljovodonika. te moraju imati odgovarajuću radnu odeću i obuću. štitnik za lice. U pogonima za hemijsku preradu tečnih destilata drveta. moraju imati dobru prirodnu i veštačku ventilaciju. Sušare i uređaji za sušenje celuloze . 50 metara. Sušare za nitrojedinjenja . zaštitne kecelje . izlučuje u hermetički zatvorenim posudama. Rezervoari za smeštaj sumporne i azotne kiseline . koja je zapaljiva i eksplozivna. Mere zaštite pri impregnaciji drveta (pragovi i stubovi)? O: Istovar teških pragova i stubova mora biti mehanizovan. moraju biti udaljena min. pare i dejstva lužine. moraju biti od materijala otpornog na dejstvo kiselina. benzen . viljuškari i dizalice . kao i zbog škodljivih i otrovnih gasova . prva faza je usitnjavanje drveta . . Uprostoriju gde su smešteni kazani za toplu impregnaciju drveta. mora postojati automatska dojava i gašenje požara. da se dobije piljevina . te se na taj način dobija vodeni rastvor tanina i izluženi drveni ostatak. nastaju pored opasnosti od požara i eksplozija i zbog štetnog dejstva kiselina na ljudski organizam. za slučaj izlaska otrovnih materija iz hermetizovanih uređaja. Kod ručne manipulacije drvenom građom . moraju se staviti na raspolaganje zaštitna odela i zaštitne rukavice za zaštitu od toplote i respiratori za zaštitu od ugljene prašine.Ako nitroceluloza sadrži više od 12% azota postaje eksplozivna. da radnici što manje budu izloženi dejstvu katranskih ulja i krezola. te da se proces što više hermetizuje. ksilen. Uređaji za nitrisanje . rade pod određenim pritiskom i temperaturom i zbog toga moramo imati isprane termometre. tečnu fazu . moraju biti izolovani da ne zrače toplotu. PROIZVODNJA NITROCELULOZE Bazira se na nitrisanju drvne celuloze ili pamuka . te može doći do eksplozije. Kod proizvodnje-suve destilacije drveta . i moraju se graditi dovoljno udaljeni od naselja i od ostalih objekata. 300 metara od naselja i 100 metara od ostalih proizvodnih objekata. 21. ugljen – dioksid. Magacini drvne celuloze i pamuka . ugljen –monoksid . radnici moraju imati odeću i obuću za zaštitu od kiselina i za zaštitu od štetnih gasova-gas maske.Smešu za nitrisanje . ako proces postane isuviše egzoterman . krezol. da se radnici zaštite od udisanja štetnih isparenja. moraju biti udaljeni od pogona za nitrisanje min. Mašine za zarezivanje pragova . da ruke radnika ne dođu u opasnu zonu i da se spreči izletanje iverja i komada drveta u okolni prostor. Opasnosti po radnike .Utovar obrađenih pragova i stubova na vagone ili kamione mora biti mehanizovan. Radnicima kod rada na retortama. i fenoli. koji nastaju u procesu proizvodnje. toluen. Opasnosti po radnike . a u slučaju pojave štetnih gasova.63 O: Pri proizvodnji tanina . radnici moraju imati odgovarajuću ličnu zaštitnu opremu. Po pravilu pogoni za proizvodnju nitroceluloze podležu propisima za proizvodnju eksploziva i eksplozivnih materija. transportne trake.moraju biti zaštićene. moraju se svakodnevno čistiti od nataložene prašine nitroceluloze . a za zaštitu od vrele vode i sl. čini sumporna i azotna kiselina. koju čini sirćetna kiselina . terpeni.

Ne rastvara se u vodi. a pogon mora biti dobro ventilisan zbog izdvajanja štetnih gasova . 23. koje rade pod pritiskom vodene pare. ili od drugog materijala . Mlinovi za usitnjavanje stare gume . dobija hemijsko-tehnološkim postupcima. mesto obrade mora biti hlađeno vodom.Čišćenje radnih prostorija mora biti svakodnevno.64 22.Guma se u novije vreme . azot i ostali gasovi. U jednom skladištu .Zbog velike brzine sagorevanja na zidovimai krovnoj konstrukciji . Kod obrade celuloznih ploča i debljih komada pomoću brusilica. koji se lako pere od nataložene prašine. Rastvarači celuloida (najčešće aceton) . odnosno 4000 kg. rastvorljiv je u acetonu i smeši etra i etil alkohola. od drvenih greda debljine preko12 cm. moraju biti zaštićeni ogradama i mrežama od ulaska radnika i delova tele u opasnu zonu.Na povišenoj temperaturi uz dodatak sumpora dobija se. Cevovod za različite vrste gasova. 24.Radnici moraju biti upoznati sa putevima za evakuaciju. a dve glavne komponente su mu nopren i butadien. Odeljenje za punjenje boca kiseonikom. tokom procesa punjenja boca sa kiseonikom . pare i indirektno uduvavanje toplog vazduha. prese za vulkanizaciju . Magacini moraju biti od vatrootpornog materijala .Odeljenja sa teškim valjcima i kalenderima za preradu gumene mase i izradu gumiranog platna i sl. gde se stvara prašina. da ruke ne dođu u opasnu zonu.Veoma je zapaljiv i sagoreva velikom brzinom.Na valjcima se mora raditi oprezno.U prostorijama mora biti postavljen dovoljan broj vatrogasnih aparata i hidranata za gašenje vodom. guma. Pri sagorevanju u zatvorenim posudama može doći do eksplozije. radi odvajanja vodene pare . dobijenih ovim postupkom.Magacinski prostor i proizvodne prostorije . da bi se dobio tečni vazduh. U odeljenju vulkanizacije . bušilica. bez upotrebe prirodnog kaučuka. zabranjeno je.može biti samo uz pomoć tople vode. i glodalica. moraju postojati ''odušci''klapne za odvođenje talasa toplote i sagorelih gasova u slučaju požara. a aktuatori za zaustavljanje pogona i po potrebi. mogu se držati samo u količini za rad jedne smene. glavom ili delom tela. moraju biti prostrana i dobro ventilisana. vazduh prolazi kroz prečistače .Otpaci i sitni komadi . hod unazad. . iz koga se u destilacionoj koloni odvajaju kiseonik. da se mogu uključiti rukom. nogom.Pristup besposlenim licima.Zagrevanje prostorije za proizvodnju i obradu celuloida . bacaju se u kante sa vodom i uništavaju spaljivanjem. Zidovi i podovi u prostorijama za obradu moraju biti od materijala. moraju biti vidno obeleženi slovnim oznakama i bojom.Pre komprimovanja. koji se ne raspada u parčad pri eksploziji. Mere zaštite pri manipulaciji i čuvanju celuloida? Celuloid je plastična masa . celuloida u drugim oblicima. pri lepljenju i rastvaranju. čestica prašine i ne sme biti primesa zapaljivih gasova.Pri procesu prosejavanja gume . moraju postojati zaštitne naprave . proces mora biti hermetizovan a prostorije provetravane prirodnom i veštačkom ventilacijom. te je potreban veći broj izmena vazduha.. ne može se držati više od 1000 kg celuloidnih filmova. mora biti odvojeno od ostalih delova pogona ogradom. napravljena od nitroceluloze i kamfora. moraju imati zaštitu od mehaničkih povreda . Mere zaštite pri proizvodnji kiseonika i disu gasa(uređaji za dobijanje acetilena)? O: Kiseonik se dobija iz vazduha komprimovanjem i hlađenjem vazduha. sa lakom krovnom konstrukcijom. moraju imati uređaje ua automatsko gašenje požara. Mere zaštite pri preradi gume-kaučuka? O: kaučuk je mlečni sok drveta kauukovca .Sva vrata u proizvodnim i magacinskim prostorima moraju se otvarati u polje. koje će sprečiti pristup u opasnu zonu.

daje cijanovodoničnu kiselinu. najvećoj dozvoljenoj proizvodnji na sat .Predstavlja veoma snažan otrov. Prostorije sa razvijačem acetilena . a neispravne boce se izdvajaju iz procesa.Iz tih razloga se boce pune acetonom infuzioriskom zemljom. Radni valjci kalendera za glačanje. te je otrovan gas. i moraju imati ventile sigurnosti.5-80% . najveća dopuštena težina šarže. izuzetak su ručne mašine za sečenje. materija zbog izdvajanja velike količine pare i štetnih isparenja . moraju imati naprave za sprečavanje povratnog hoda noža. Mere zaštite pri proizvodnji cijanovodonika? O: Cijanovodonik se može dobiti dejstvom sumporne kiseline naNaCN.. sve el. podležu propisima za sudove pod pritiskom. U proizvodnim pogonima. moraju imati dobru ventilaciju. moraju imati zaštitu od ulaska u opasnu zonu.Za izbeljivanje celuloze i mase za hartiju.Rastvoren u vodi . moraju imati na raspolaganjugas maske sa cedilom za zaštitu od hlora. korišćenjem rastvarača. mora postojati dobra prirodna i veštačka ventilacija. mehaničkom obradom drveta i njegovim usitnjavanjem . mora se doziranje hlornih jedinjenja precizno odrediti. . 26. 25. Pri ovom procesu dolazi do izdvajanja štetnih hlornih jedinjenja i sumpor dioksida. Nepovoljni porast pritiska u generatoru.. koriste se oksidaciona sredstva. jer na pritisku iznad 1.Radnici za slučaj opasnosti.. a proces hermetizovati.Čist acetilen se ne može komprimovati . moraju biti izdvojene od ostalih zgrada u krugu preduzeća. drvenim ugljem i onda se stavljaju pod pritisak. podležu periodičnom pregledu i ispitivanju. Kao rastvarači koriste se NaOH. pomoću vodene pare i uz prisustvo rastvarača: lužine i sl.65 Boce kao i svi sudovi pod pritiskom. moraju biti u protiv-eksplozivnoj izvedbi. te boce i delovi opreme.1 mg/m3. zabranjena je upotreba zamašćenog alata i pucvola i sl. Prostorije gde su smešteni uređaji za kuvanje . koji nerastvaraju celulozu. Cilindri za sušenje pod pritiskom pare. korišćen i u prvom svetskom ratu kao BOT. materije u drvetu. a njegova maksimalno dozvoljena koncentracija MDK je 0. satiniranje i prevlačenje hartije . ne smeju u svom sastavu imati bakra ili legura sa 70% Cu. moraju imati ispravne vođice. STALNI UREĐAJI ZA DOBIJANJE ACETILENA Acetilen se dobija dejstvom vode na kalcijum karbid CaC2+2H2O gde nastaje kreč i gas acetilen: Ca(OH)2+C2H2.spontano eksplodira. smolu i dr. koji ga dobro apsorbuje (1 litar acetona vezuje 300 litara acetilena). tako da se ispuštena količina gasa ispusti u prostor van objekta. Zabranjeno je ulaziti u ovo odeljenje sa zamašćenom odećom i rukama. Dobijeni acetilen se rastvara u acetonu . instalacije i uređaji . Sa bakrom gradi eksplozivna jedinjenja .Mašine za sečenje hartije . mora biti vidna oznaka o količini kalcijum karbida. N a generatoru acetilena . Proces dobijanja celuloze iz drveta počinje .5 bara . te moraju imati zaštitu od ulaska ruku u opasnu zonu. mora se sprečiti sigurnosnim ventilom. kao i upotreba alata koji varniči. Na2SO4 i Ca(HSO3)2. već lignin .Eksplozivnost acetilena u smeši sa vazduhom je 2. pri čemu nastaje natrijum sulfat i gasni cijanovodonik HCN. Poprečni i uzdužni rezači hartije .Kao sredstvo za izbeljenje. zabranjeno je pušenje i paljenje otvorene vatre. te se na mašinama za sečenje (kružne i druge testere) primenjuju mere ZNR za obradu drveta.Da bi se sprečilo ugrožavanje radnika . maksimalno dozvoljenom pritisku generatora. koristi se hlordioksid. a ovi uređaji moraju biti hermetizovani. Mere zaštite pri proizvodnji celuloze i hartije? O: Celuloza se dobija iz drveta .

benzolom i antifrizom? ODGOVORI 1. pa tek potom ispuštati kroz cevovod napolje van objekta i to tako da je odušna cev min. ispitivanje kočnica. . rad sa akumulatorskim baterijama)? O: OPRAVKE VOZILA Srednje i velike opravke vozila i snabdevanje gorivom i mazivom. kretanje vozila u krugu preduzeća. taložnicima sa oduškom za gasove.Mora postojati oprema za merenje koncentracije cijanovodonika. Ispuštanje vazduha iz sudova za kondenzaciju cijanovodonika.stavljanje i skidanje guma. Mere zaštite pri prevozu vozilom? 3. respiratori sa odgovarajućim cedilom. . pranje vozila. Cijanovodonik je osim otrovnosti i eksplozivan gas. Proizvodni pogon cijanovodonika . mora se vršiti preko uređaja za neutralizaciju HCN.u prostoriji za cijanova jedinjenja .40% u smeši sa vazduhom.66 Proizvodni pogoni i skladišta cijanovodonika . 100 metara od javnih saobraćajnica i pruga. i uputstvo za prvu pomoć u slučaju trovanja.mora postojati dovoljna količina sredstava za neutralizaciju suporne kiseline. Na posudama u koje se pakuje HCN .mora imati vodvod sa umivaonicima i priključak za crevo za pranje i neutralizaciju. Cijanova jedinjenja i sumporna kiselina. Mere zaštite na radu pri održavanju vozila(opravke i snabdevanje vozila gorivomi mazivom. moraju biti otporni na dejstvo sumporne kiseline. mora se nalaziti dovoljan broj izolacioni aparata sa komprimovanim vazduhom. Mere zaštite sa etiliziranim benzinom .stavljanje i skidanje guma. moraju biti na raspolaganju radnicima gas maske sa cedilom za zaštitu od cijanovodonika. Kanalizacija preduzeća mora biti odvojena od gradske kanalizacije . ispitivanje kočnica. moraju biti udaljeni od stambenih i proizvodnih zgrada min. Manje opravke . kojea mora biti opremljena svim potrebnim uređajima i alatima. moraju se držati u odvojenim prostorijama. mora postojati uputstvo za upotrebu i čuvanje . 2 metra višlja od krovova okolnih objekata. . a za rad sa praskavim materijalima. moraju se preduzeti sledeće mere: . 200 metara i min. . pranje vozila. kretanje vozila u krugu preduzeća. Sudovi za rastvaranje cijanovih jedinjenja . MERE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U SAOBRAĆAJU I ODRŽAVANJU TRANSPORTNIH SREDSTAVA ''Pravilnik o zaštiti na radu pri održavanju motornih vozila i prevoza motornim vozilima'' (''Sl. sa min. Mere zaštite na radu pri održavanju vozila(opravke i snabdevanje vozila gorivomi mazivom. U stovarištu sirovina . 25 izmena vazduha na sat. U blizini prostorija za proizvodnju i skladištenje cijanovodonika. se mogu vršiti i van radionice uz preduzimanje zaštitnih mera na osnovu Pravilnika. mora biti u posebnom objektu . u granici od 6. vrši se u posebnim prostorijama – radionicama.55/65) P I T A NJ A 1. odvojenom od ostalih proizvodnih i drugih objekata i u njemu mora postojati dobra prirodna i veštačka ventilacija.vrata stovarišta moraju biti od čvrstog materijala i stalno zaključana. List SFRJ'' br. rad sa akumulatorskim baterijama)? 2.

dok se radi podešavanje kočnica. Kod mehanizovanog pranja .Ako se vrši skidanje točkova . Kod radova na zavarivanju. instalacija sa akumulatora.67 Za vreme opravke vozilo se mora zakočiti . radnik mora imati : gumene čizme.Radnici moraju imati odgovarajuću LZS.Pod prostora za pranje vozila .rezervoar ispran i napunjen vodom ili CO2. kao i u javnom saobraćaju . a u radnim prostorijama do 5 km/čas. mora biti hrapav. Brzina na probnim pistama . Alektrične instalacije i uređaji . pušiti ili raditi alatom koji varniči. moraju se obezbediti od prosipanja elektrolita.radionicama .Kada se vrši opravka kočnica . zaštitnu kecelju i sl. prozori zatvoreni .isključena el.Na saobraćajnicama mora postojati odgovarajuća signalizacija i plan kretanja vozila. može se obavljati samo uz upotrebu zaštitne ograde ili rešetke. a vozilo u stanju mirovanja. U prostoriji za formiranje i punjenje akumulatora . postaviti odgovarajuću svetlosnu i zvučnu signalizaciju. Za vreme ručnog pranja vozila . mora biti osigurano od neželjenog podizanja ili spuštanja sanduka. . KRETANJE VOZILA U krugu preduzeća i radnim prostorijama.Brzina kretanja vozila u preduzeću je do 10 km/čas. 2.Elastični prsten spoljnje gume . Kod većih popravki .Guma se ne sme stavljati na zarđao .baterijama.vrši se opravka''.sumporna kiselina. Pri pripremanju razblažene sumporne kiseline za akumulator.Ako se vrše radovi. mora se na aktuatore postaviti natpis''Ne uključuj.Ako se elektrolit. može se vršiti samo na propisanim uređajima Pri podešavanju kočnica: motor isključen. dovoljno udaljenom od el. mora nalegati u žljeb. moraju biti u Ex izvedbi. prospe po odeći i telu radnika. mora se kiselina . mora biti: .klemne.Punjenje guma na skinutom točku . N2 . napukli ili hrapav naplatak. vozilo se mora obezbediti od pada i požara. koje se posebno neutrališe. RAD SA AKUMULATORSKOM BATERIJOM Pri radu sa aku.Ne sme se prosipati u kanalizaciju ili na zemlju. pod točkove ubaciti kočne papučice.Skidanje guma vršiti odgovarajućim alatom .Pre skidanja guma iz unutrašnje gume. Kanalizacija mora imati odeljivač goriva i maziva .Ako se vozilo podiže pomoću hidrauličnog uređaja – dizalica . neutralisati je suvom krpom i ispiranjem 10% rastvora sode bikarbone. ispustiti vazduh. instalacija i vodova. rezanju i brušenju na cisterni ili rezervoaru za gorivo na vozilu. ako je postavljena odgovarajuća signalizacija. ISPITIVANJE KOČNICA NA VOZILIMA Ispitivanje kočnica pri radu motora . PRANJE VOZILA Pranje vozila crevom pod pritiskom. naročito pri ručnom skidanju i prenosu.Može se koristiti petroleum ili D-2 gorivo.ispod vozila sne sme curiti gorivo. Teretna vozilo sa sandukom na kipovanje . motor ugašen . Na upravljač postaviti natpis ''Ne uključuj motor. ispod osovina se postavljaju nogari – stalci. gumene rukavice. Mere zaštite pri prevozu vozilom? . Ne sme se koristiti motorni benzin za odmašćivanje i pranje delova vozila. ne sme se raditi sa otvorenom vatrom.pod vozilom su ljudi''. instalacije na vozilu zaštitćene od vode. u tankom mlazu (uz mešanje) sipati u vodu. U radionici sa kružnim kretanjem vozila . vozilom može upravljati lice sa odgovarajućom vozačkom dozvolom. može se vršiti na otvorenom prostoru. a el. STAVLJANJE I SKIDANJE GUMA Radionica : suva i čista. menjač ubaciti na najmanji prenos.masa vozila uzemljena. mazivo antifriz ili elektrolit.Vozač ne sme pustiti motor u rad .

zabranjen je. samo na benzinskim pumpama sa ispravnim pištoljem.Zabranjeno je produvavanje cevovoda i delova za napajanje benzinom pomoću usta. vozač mora biti prisutan.Snabdevanje gorivom . možese držati i skladištiti samo u hermetički zatvorenim posudama od metala ili plastike. BENZOL Takođe je antidetonator. Za vreme utovara i istovara vozila. Periodični lekarski pregledi za radnike . pomoću creva i sl.a koncentracija ugljen-monoksida do 58mg/m3. dati uputstva za rad i odgovarajuću zaštitnu opremu.Na posudama mora biti vidan natpis ''Antifriz. buka u kabine ne sme biti veća od 80db.Unošenje u organizam udisanjem ili gutanjem izaziva trovanje.Kanalizacija mora biti odvojena od gradske .Pretakanje samo na benzinskim pumpama ili pomoću creva sa sifonom. te je zabranjeno povlačenje ovog benzina iz posuda i rezervoara. za grupu Prostorije za skladištenje treba da su suve sa dobrom ventilacijom.) vozaču . sa poklopcem na zavoj.Tetraetil olovo je otrovno. benzolom i antifrizom? O: ETILIZIRANI BENZIN je motorni benzin.ČIšćenje cisterni i rezervoara sa etiliziranim benzinom .Otrovan je i štetan po zdravlje.Za vreme rada motora.bez sigurnosnih podmetača. moraju biti ispravna i da se lako zatvaraju. za pranje ruku i neutralizaciju benzina na rukama i odeći. specijalna odeća otporna na dejstvo benzina . Prikačinjanje prikolice vrše vozač i pomoćnik.Radnici koji rukuju ovim gorivom moraju imati odgovarajuću zaštitnu odeću i obuću i zaštitne rukavice. rezervne delove. Pre polaska na put. a meri se 2 puta godišnje. List SFRJ br.Zabranjeno je korišćenje za pranje delova.Radnici moraju biti upoznati sa opasnostima i štetnostima pri radu sa ovim benzinom. koji se dodaje u motorni benzin. ne sme se pustiti da upravlja motornim vozilom.Zabranjeno je pretakanje antifriza usisavanjem ustima. Prevoz ljudi u sanduku sa automatskim isovaranjem (kiperi) . cevna maska i opasač sa konopcem za spasavanje. te se ne sme pretakati usisavanjem na crevo. Mere zaštite sa etiliziranim benzinom. Vrata na kabini. Prosut benzin se neutrališe rastvorom hlornog kreča .U prostor gde ima isparenja benzola.požarni aparat. pratiocu i radnicima na manipulaciji . ulazak samo uz upotrebu gas maski sa odgovarajućim cedilom il uz upotrebu izolacionih aparata(kompresovanog vazduha) Radnici moraju biti upoznati sa merama zaštite od štetnog dejstva benzola. da se obezbedi ujednačen rad motora. pomoću prečistača.otrov'' i oznaka otrovnosti. priručnu apoteku za prvu pomoć i protiv. 3. MERE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU PRI UTOVARU I STOVARU TERETA U TERETNA MOTORANA VOZILA ''Pravilnik o Zaštiti na radu pri utovaru tereta u teretna motorna vozila i istovara tereta iz takvih vozila'' (Sl. kome se dodaju tetraetil olovo kao antidetonator . Ako se utvrdi da je vozač pod dejstvom alkohola i droga ili ili je premoren . proverava se tehnička ispravnost vozila. jednom godišnje.Po završenom radu sa antifrizom potrebno je dobro oprati ruke. Zabranjeno je na kosinu veću od 50 postavljati vozilo za utovar.Zabranjeno je sipanje ovog goriva u rezervoar vozila.68 O: Svako vozilo mora imati standardni ručni alat. isto tako i na kosinama i ivicama jaruga. i moraju imati sanitarne prostorije.Ako se prevoze opasne materije(tečna goriva. najmanje jednom godišnje. jetke i otrovne materije i sl. pomoću levka u obične kante. naprava. 17/66) . ako se ulazi u rezervoar.Radnici moraju biti periodično pregledani. ANTIFRIZ Sredstvo protiv smrzavanja u rashladnim sistemima motora. može bitisamo uz primenu LZS za radnike. pribor za šlepanje.

Pri utovaru-istovaru valjkastih tereta(buradi . po kosini od 250 . mora se vršiti pomoću transportnih uređaja(ručna kolica. 1 metar.papučice pod točkove. bitumen.Vozač može prikupljati teret do 20 kg.5 metara. motor da ugasi i menjač ubaci u najmanji stepen prenosa. rampe za utovar tereta je 1. asfalt i sl. bočno rastojanje min.)? ODGOVORI 1.6 metara.Pri nameštanju ovog tereta . Saobraćajnice sa tvrdom podlogom . Pre otvaranja stranica . ako je tehnički nemoguće .vrše najmanje dva radnika. Pri slaganju tereta u vozilo. rolne i sl.5 km/čas. Ako se razvozi teret u komadima preko 20 kg. Brzina kretanja vozila u krugu preduzeća je 10 km/čas. širine 3 metra za jednosmerni i 5 metara za dvosmerni saobraćaj. težina za prenos ne sme biti veća od 50 kg.Širina platforme . moraju se postaviti drveni odstojnici i podmetači. Manevrisanje vozilom obavezno uz asistenciju još jednog radnika.) preko strana utovarnog sanduka. osvetljenost mora biti min 120 luksa. utovarivač). Mehanizovani utovar. mora se proveriti stabilnost. vozač je dužan da vozilo ukoči ručnom kočnicom.istovar tereta(dizalice. moraju biti propisani znaci upozorenja ili zabrana.. materijala u rasutom i vrelom stanju(kreč. mora postaviti sigurnosne podmetače.Ako postoji razmak između tereta . . Mere zaštite pri utovaru i istovaru raznovrsnih tereta? 3. Po završenom utovaru . 2.. jedan radnik mora kontrolisati rad. Mere zaštite sa različitim sredstvima unutrašnjeg transporta(trakasti transporteri. radnici ne smeju stajati na teretu. mora biti odvojen od prostora za ručni utovar. Opšte mere zaštite pri utovaru i istovaru tereta u teretna motorna vozila? 2. Mere zaštite pri utovaru i istovaru raznovrsnih tereta? O: Utovar – istovar iz vozila . Na unutrašnjim saobraćajnicama . autoviljuškari . transportne trake. mora bitiosvetljenja. auto dizalice. 1. Unutrašnjost kamiona.Pri skidanju tereta .69 P I T A NJ A 1. Rastojanje između vozila u koloni min. postavlja se siguran most. proveriti stanje tereta. Otvaranje stranica kamiona i prikolica . Ako se utovar – istovar vrši ručno do razdaljine od 60 metara. može se utovariti kotrljanjem do težine od 200 kg. Ako se ovo radi sa utovarnih rampi u visini sanduka. viljuškari i sl. cement.furgona . burad i sl. kao i za javne saobraćajnice.). vozač mora imati manipulativnog radnika. bale .istovara u vozilo .Za vreme noćnog rada sa mehanizovanim utovarom.Ako je na kosini .) moraju se koristiti mehanizovana sredstva za prinošenje do visine sanduka. transportne trake.Prilazi do vozila min. Utovar tereta u komadima (sanduci.) . udaljenost od vozila je do 25 metara.Ako se vrši ručni prenos. 0. na dno se slažu komadi veće težine. utovarivači . vozač proverava stanje tereta i stranice. odnosno u zatvorenom prostoru. Pri utovaru-istovaru na rampe.5 metara. vozilo mora biti uz samu rampu. Opšte mere zaštite pri utovaru i istovaru tereta u teretna motorna vozila? O: Pre početka utovara.Ako utovar vrši više radnika . sme se vršiti samo ako su strane sanduka vezane lancima. pri utovaru.istovaru .

mora postojati kočnica za utvrđivanje u zadatom položaju. Autoviljuškari na gusenicama . mora imati čvrste stubove. Zapaljive tečnosti ne smeju se transportovati u kabini vozila. . auto dizalice. balvani. Pri prevozu tereta dužih od 6 metara(cevi. Prevoz jetkih i nagrizajućih materija . osim butan. vrši se pregled i ispitivanje u pogledu tehničke ispravnosti od strane ovlašćene ustanove..Pri slaganju bačvi jedna na drugu. moraju se slagati u vozilo sa čepom nagore i biti osigurani od kotrljanja. protiv kotrljanja. mora biti bočni razmak min. koristiti kose rampe. čeličnom trakom. raspoređen ravnomerno na oba kraka.Teret mora biti vezan lancima. autoviljuškari .Balvani deblji od 20 cm.Između transportera i gabarita objekta ili vozila . Za poduhvatanje tereta. 1 metar Kod pokretnih transportera sa promenljivim uglom nagiba. profili i sl. AUTO VILJUŠKARI Autoviljuškarima . grede.čelične boce sa tehničkim gasovima . Prevoz . Za vreme utovara-istovara. Premeštanje transportera za vreme rada zabranjeno je . korpe. da se kod otvaranja stranice ne obruše. kofama i sl. Mere zaštite sa različitim sredstvima unutrašnjeg transporta(trakasti transporteri.. moraju biti uzemljeni. u manevarskom prostoru ne sme biti drugih lica.međusobno udaranje i trenje boca .obložene debelim filcom. moraju biti prekrivene ceradom za zaštitu od sunca. Transporteri koji rade na električni pogon . koja je osigurana od oštećenja(sanduci . moraju biti dovoljno jake daske zakovane i osigurane drvenim klinovima na kraju. kao i vršenje bilo kakvih popravki ili provlačenje ispod trake. samo u ispravnoj idozvoljenoj i dovoljno čvrstoj ambalaži . Pre početka rada obavezan je prethodni zdravstveni pregled. a u toku rada . istovar čeličnih boca sa gasovima uz uslov: .Vozilo za prevoz dugih tereta i balvana.70 Buradi i bačve. na propisan način. koji su na gornjem kraju povezani lancima.ventil čelične boce mora imati metalnu kapu. Teret na zahvatnoj viljušci. sunđeraste obloge i podmetači) a radnici snabdeveni LZS.u sanduku vozila. u skladu sa propisima za transport zapaljivih tečnosti. tereta iz vozila . osim radnika na utovaru. mora biti pregade sa udubljenjima za učvršćenje boca . Zapaljive tečnosti se mogu transportovati u nepropusnim posudama. moraju se transportovati polegnuto u ležištima . valjaka i dodirivanje delova u pokretu . mogu rukovati lica sa navršenih 18 godina. .)? O: TRAKASTI TRANSPORTERI Transporteri mogu biti sa gumiranom trakom. lancima. a kod završetka rada. . zabranjen je prevoz ljudi. mora ležati što bliže zadnjem delu nosača viljuške. utovar. . mora biti onemogućeno . smeju se koristiti samo na tvrdoj podlozi. Pri prevozu drugih tereta (šine . Rokovi za periodične preglede utvrđuje preduzeće. postavlja se u donji položaj. moraju u celini biti povezani lancem. jednom godišnje periodični zdravstveni pregled. 3. koriste se odgovarajuće palete.u sanduku sa čeličnim bocama ..boca. . Za vreme rada transportera. kao i posle većih popravki .) za istovar . zabranjeno je čišćenje trake. odgovarajuće stručne spreme za upravljanje dizalicom. Pre puštanja u rad. između . sa grabuljama. bandere) mora se koristiti prikolica ili poluprikolica.

. 2. a kod guseničara je min. Auto dizalica .71 Teret složen na viljuškama ne sme zaklanjati vidik vozaču . List SFRJ'' br 34/68) P I T A NJ A Zajedničke mere zaštet na mašinama i uređajima u poljoprivredi? Mere zaštite pri rukovanju traktorom? Mere zaštite pri radu sa kombajnom? Mere zaštite kod samohodnih mašina i drugih mašina i uređaja za rad u poljoprivredi? 5. krajevi tereta moraju biti vezani užadima pomoću kojih.da zaštiti vozača od ispadanja . Zabranjen je prevoz lica dizalicom. ako je to neizbežno . Ispred sedišta. ribarstvu i pčelarstvu? 1. preglede i ispitivanja. Mere zaštite kod korišćenja alata i drugih sredstava u poljoprivredi? 9.da omogući ugodan položaj tela i da se može podešavati. u blizini električnih vodova. pre podizanja tereta mora biti na ugrađenim podmetačima u nivelisanom položaju i na čvrstoj podlozi.Visina viljuškeiznad poda u toku vožnje je 50 cm. 3. mora biti podupirač za noge i stepenice za penjanje i silaženje. primenjuju se odredbe pravilnika o merama zaštite na radu sa dizalicama. pomoćni radnici sprečavaju okretanje tereta. može otpočeti . Mere zaštite kod uređaja za navodnjavanje? 8.da omogući lako upravljanje svim komandama .da svojom konstrukcijom(tapaciranjem. . mora ispunjavati uslove: . da se isključi mogućnost direktnog dodira ili preskakanja luka.da obezbedi položaj vozača . Pri vožnji viljuške sa nosačem(strelom).Nagib terena do 30. potrese i vibracije za vreme rada. .Mere zaštite pri korišćenju mineralnih (veštačkih) đubriva i sredstava za zaštitu bilja? 10. 25 cm.Zabranjen je provoz lica na viljuškaru. Mere zaštite na uređajima za usitnjavanje poljoprivrednih proizvoda? 7. Pri manevrisanju autodizalicom . tek kada se utvrdi težina tereta i da li odgovara dozvoljenom opterećenju kraka dizalice. Podizanje tereta . mora se voditi računa o bezbednim rastojanjima. još jedan radnik za signalizaciju. 4. Radnici moraju biti izvan manipulativnog prostora dizalice. Pri prevozu dugih predmeta sa dva viljuškara. moraju biti pomereni unazad. ODGOVORI 1. oprugama i amortizerima) otkloni udarce. Mere zaštite kod uređaja za baliranje sena i slame? 6. Zajedničke mere zaštite na mašinama i uređajima u poljoprivredi? O: Na traktorima i samohodnim mašinama i uređajima . Mere zaštite pri radu u stočarstvu . rad usmerava treći radnik.. njihovu opremu. da su mu dostupne sve komande i da mu omogući vidik na sve strane. MERE BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU U POLJOPRIVREDI ''Pravilnik o zaštiti na radu u poljoprivredi'' (''Sl. AUTO DIZALICE Na autodizalice. Pri istovaru iz vozila i slaganja dugih tereta . onda se primenjuje vožnja unazad ili obezbeđuje. uslove koje mora ispunjavati dizaličar. sedišta za vozača .

maziva i vršenje popravki. . Ako se na poljoprivrednu mehanizaciju priključuju elektromotori.) moraju imati čvrstu mehaničku zaštitu. na vidnim prilaznim mestima. . ako postoji na blatobranu . mora imati zaštitni ram koji štiti vozača. moraju biti zaštićeni čvrstim mehaničkim oklopima . . moraju imati signalizaciju . . Mesta na kombajnu. 2.da sa bočnih strana ima vrata sa prozorima. mora ispunjavati uslove kao i za vozača. zabranjeno je sipanje goriva . Mere zaštite pri rukovanju traktorom? O: Za vršenje radova u svim vremenskim uslovima i terenima. Traktori moraju imati tehničku dokumentaciju. koja sadrži: . . na kome se može neopterećen kretati.Pre početka žetve. Traktori i samohodne mašine. minimalno po dužini kabine. Mere zaštite pri radu sa kombajnom? O: Kombajn i ostale samohodne mašine . gde se energija okretanja ili pravolinijsko kretanje prenosi sa jednog sklopa na drugi .sa nagibom većim od 20 0. Na traktorima . protiv klizanja .da omogući dobru vidljivost. vršidbe i drugih sezonskih radova. Sedište za poslužioca .da štiti vozača od vremenskih nepogoda i prašine. koje je zbog tehnologije rada nemoguće zaštititi oklopom.ugao nagiba terena. kod guseničara. tako da pruža zaštitu kod prevrtanja. a mora imati i prečku za pridržavanje poslužioca ili zaštitnu ogradu.ugao nagiba terena na kome se može okretati. Blatobrani moraju biti takvi da spreče upadanje vozača u međuprostor. . nagibom.72 Sedište za suvozača . ove mašine se dodatno pregledaju od strane tehničke komisije. Rotirajući elementi na traktoru (remenici. i sprečen pad i ulazak u opasnu zonu.mora se obezbediti siguran rad. lančanici . .ili čeličnim mrežama . i ostale preglede. kao i kod svih drumskih vozila i podležu godišnjem tehničkom pregledu. moraju biti od metala i protivklizne. mora osigurati suvozača od ispadanja. moraju biti od materijala koji obezbeđuje vidljivost i zaštitu pri lomu. . moraju biti natkrivene čvrstim limom. nedeljne.Takođe se ovim aktom određuje i način i ko vrši dnevne. Za vreme rada motora traktora . Ako je namenjen za rad sa herbicidima i sredstvima za zaštitu bilja . treba obojiti upadljivom bojom i istaći natpise upozorenja. Mašine i uređaji koji imaju predviđeno mesto za poslužioca sa sedištem ili mestom za stajanje . Traktor koji radi na neravnim i teškim terenima. mora biti ugrađen pokazivač nagiba sa označenim mah. koja mora ispunjavati uslove: . 3. priključivanje mora biti izvedeno sa propisanim priključcima i uzemljenjem. . Pokretne delove .da ne ometa izvršenje radnih operacija.najveće dozvoljeno opterećenje.da za vreme rada ne može doći do povređivanja vozača ili poslužioca.tegova. moraju imati kabinu koja će štititi vozača i poslužioca od vremenskih nepogoda i prašine i mora ispunjavati uslove kao i kod traktora. priključno vratilo i sl. Gusenice. koju određuje preduzeće. koji rade na terenu .najveća dozvoljena vučna sila. Traktor mora imati priključak za postavljanje protiv.vetrobransko i prozorska stakla . je sa hrapavom podlogom. traktor mora imati kabinu u kojoj su ugrađene komande i sedište za vozača i eventualno za suvozača. Mesto za stajanje. mora imati kabinu koja mora biti hermetizovana i ventilisana. Pristupne stepenice do kabine i do radnih platformi. uređaje za osvetljenje i kočnice.da bude izgrađena. Mora posedovati naprave za kočenje i blokiranje kretanja delova.

protiv. moraju imati i odgovarajućea bočna i zadnja svetla. valjak i sl.Radi otklanjanja tih opasnosti. kada je mašina isključena iz pogona i kardanski prenos isključen.traktor sa višebraznim plugom za zaoravanje.zabranjeno je. vozač se mora uveriti da nema prepreka ispred i iza mašine i uređaja i da su ostala lica na bezbednoj udaljenosti. 4. Priključna oruđa (plug. Pre kretanja obavezno je davanje zvučnog signala. Ruda prikolice i drugih priključnih oruđa sa podesnim hvatištem i zaštitnim limom. Za noćni rad . 6.mora imati ugrađen hvvatač varnica.73 Pod na radnim platformama od lima. a mogu biti i mobilni: uređaj za usitnjavanje kukuruzne i suncokretove stabljike i sl(tarup). radne platforme i mesta za poslužioce sa sigurnim stepenicama. podovi protiv klizni lim. Brigada kombajna(tri i više). rukohvatima. .požarni aparat tipa ''S''-9. . može se vršiti . . 5.Mehanizam za uvlačenje i baliranje –presovanje slame. Na zadnjoj strani prikolice ili priključnog uređaja .Sedišta treba da odgovaraju uslovima za traktore.sajlu ili lanac za uzemljenje . seno .određeno mesto za odmor i pušenje. Pri smeštaju oruđa sa zubcima i sečivima . mora biti povezan preko zaštitnih mehanizama sa iskopčanjem pogona.natpis sa zabranom pušenja i paljenja vatre. Čišćenje i pranje delova mašine i uređaja . Nameštanje kanapa i udevanje u mehanizam.ašov ili lopatu(učvršćenu na karoseriji) .). tanjirača. postaviti štitnike. traktor. Mere zaštite kod samohodnih mašina i drugih mašina i uređaja za rad u poljoprivredi? O: Na samohodnim mašinama mora postojati kabina ili zaštitni ram. Bilo kakvo odgušivanje i čišćenje . oni moraju biti okrenuti na dole ili imati navlake.sa ugrađenom pumpom i dovoljan broj vatrogasnih creva i mlaznica. koji sprečava klizanje sa zaštitnim ogradama i rukohvatima. postavljene sklopive lestvice za penjanjesilaženje. dodatno mora imati: . drljača. tako da delovi materijala ili zemlje ne izleću van uređaja. Pri kretanju. Pokretni delovi da su zaštićeni oklopima i zaštitnim mrežama.samo kad motor nije u pogonu ili je kardanski prenos isključen. priključen na masu. smeju se opterećivati samo mrtvim teretom. moraju biti izgrađene tako da se spreči upadanje radnika u otvor za doturanje slame. kompletna presa se oklapa sa čvrstim limom. koji je pokretan ili fiksiran. Mere zaštite na kombajnu . ako nema ugrađena sigurnosna sedišta za osobe. Mere zaštite kod uređaja za baliranje sena i slame? O: Uređaji za baliranje sena i slame(prese) .cisternu za vodu od 3000-5000 litara vode . kombajn i ostale mašine. ako su zaštitni poklopci i mehanizmi uklonjeni. dok je mašina u radu. za vreme žetve su: . preko protivudarne opruge na rudi. kao i na traktoru. Na mašinama sa rotirajućim sečivima.Mere zaštite na uređajima za usitnjavanje poljoprivrednih proizvoda? O: Uređaji mogu biti stacionarni: seckalice za repu . zaštitnim ogradama. osim prednjih svetala. mlinovi krunilice za kukuruz. Zabranjen je prevoz u prikolici i priključnim uređajima . . .

OTROVNA SREDSTVA I HERBICIDI Čuvaju se do upotrebe u originalnoj ambalaži u skladištima . moraju biti od čvrstog materijala. koji rade pod pritiskom . držanje i promet otrova.74 Na stacionarnim uređajima . jer nagrizaju kožu i sluzokožu i mogu biti otrovna.Ako se stabilnost. Na rezervoaru. kod izdvajanja velike prašine odgovarajuće respiratore. vršiti uz vetar. Provetravanje skaldišta prirodnim putem i po potrebi veštački.Ukoliko uređaj nije u potpunosti obezbeđen od čestica obrađivanog materijala. Mere zaštite pri korišćenju mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja? O: Veštačka đubriva transportuju se i skladište u plastičnm vrećama u naslagama do visine od 2 metra. natpisi o zabrani ulaska i opasnost od otrova. koja moraju biti u skladu sa propisima za proizvodnju . koji izdržava radni pritisak). Na delove pod pritiskom važe odgovarajući propisi. moraju se pažljivo prenositi . Na prilazu i na samom skladištu . pumpe i prskalice su uređaji . koje će sprečiti izletanje materijala koji se reže i drobi .Pri slabijem vetru . radnici moraju imati na raspolaganju zaštitne naočare ili providni štitnik za lice. uređaji se moraju pregledati na nepropusnost i ispravnost delova. je minimalne dužine 50 cm. 8.Zabranjen je prevoz ovim uređajem. ne smeju biti polomljene i sa neispravnim rukohvatom i štrčećim delovima. mora postojati manometar sa označenim dozvoljenim pritiskom i ventil sigurnosti i kapacitet . Kada su odloženi u ambare i šupe . pomoću traktora i prikljuka .van gabarita uređaja. makaze. . a ako su na prevoznom sredstvu .Neovlašćenim licima zabraniti pristup. i kapacitet označen u litrama. ne smeju biti polomljene ili krpljene. Lestve .Ne smeju se rasturati po jakom vetru. da se spreči povređivanje. Ambalaža: gajbe. Kod mobilnih uređaja-tarupa. mora postojati oklop od čvrstog lima za sprečavanje pristupa do obrtnih delova i pokretni limeni ili trakasti oklop . moraju biti tako postavljeni. moraju imati ispravan graničnik raspona. levkovi i zaštitni oklop mora biti izveden tako da spreči pristup ruku u opasnu zonu i da spreči pristup do pogonskih i prenosnih delova. moraju imati zaštitnu odeću i obuću. moraju biti pridržavane. koji će sprečiti izletanje komada sečenog materijala iza tarupa. Mere zaštite kod korišćenja alata i drugih sredstava u poljoprivredi? O: Poljoprivredni alati sa oštricama . Vrata na skladištu moraju biti čvrsta sa bravom za zaključavanje i ključ kod skladištara. 9. Rasturanje đubriva vrši se mehanizovano. kao što su kose. Veštačka đubriva predstavljaju opasne materije. Pre upotrebe se proverava ispravnost. i moraju biti izrađeni od materijala .Takav alat je zabranjeno dobacivati. Mere zaštite kod uređaja za navodnjavanje? O: Delovi uređaja za navodnjavanje(rezervoari. 7. vile srpovi. ako se udišu prašine. da ne izazovu povrede radnika.Ova skladišta moraju biti udaljena 100 metara od radnih i stambenih prostorija i javnih puteva. Moraju postojati zaštitni oklopi i mrežice . Pre svake upotrebe ipremeštanja sistema . cevovodi. kuke i sl.Radnici na utovaru –istovaru. ekserima i sl. Dvokrake lestve . ne može postići prislanjanjem na stablo .Izdavanje materijala samo uz pismene naloge. moraju biti fiksirani i sa određenim navlakama. gumene rukavice i respiratore. rasturanje . koje se koriste u voćarstvu. korpe i sl.hidroforu .Žljeb za odvođenje ustrnjenog ili samlevenog materijala. Na pumpi . takođe mora postojati manometar.

Obaveze poslodavca pre početka izvođenja radova na izgradnji ili rekonstrukciji tehnološkog procesa? 26. Rezolucija o pridruživanju EU Republike Srbije? 2. ''Zaposleni'' -prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu? 15. 155 o zaštiti na radu.118.118. Obaveze poslodavca u vezi donošenja posebnog programa o postupnom otklanjanju nedostataka? . Opšte priznate mere? 29. list SFRJ''-Međunarodni ugovori br.Juni 2005 godine? 3. čuvati do završetka tretiranja i uništavati po uputstvu. obaveza i odgovornosti u vezi sa bezbednim zdravljem na radu? 14. Sredstvo za rad prema –Zakonu o BZNR? 19 Akt o proceni rizika prema. list SFRJ-''Međunarodni ugovori ''. list FNRJ''Međunarodni ugovori'' br. Obaveze poslodavca pre davanja zaposlenom na upotrebu opreme za rad. Principi prevencije prema Direktivi EU 89/391? 12.ovlašćeni nadzor)? 10. Uređivanje prava. Preventivne mere prema -Zakonu o BZNR? 17.75 U skladištu je zabranjeno jesti i piti i pušiti. Nacionalna strategija Srbije za pristupanje Srbije i Crne Gore. Zakona o BZNR)? 24.Skladištar mora biti obučen i upoznat sa opasnostima i štetnostima i sa načinom ukazivanja prve pomoći i samopomoći pri trovanju. 3-1996 godina)? 5. Konvencija br. Nova Strategija Zajednice EU u oblasti zdravlja i bezbednosti na radu 2002-2006 god(promene u prirodi rizika. XII MEĐUNARODNI I NACIONALNI PRAVNI IZVORI U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU I SISTEM BEZBEDNOSTI I I ZDRAVLJA NA RADU U REPUBLICI SBIJI P I T A NJ A 1. ''Bezbednost i zdravlje na radu '' prema.Mastriht čl. ''Radno mesto '' prema -Zakonu o BZNR? 18.Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu''? 16. Rezolucija Saveta EU-1987.o bezbednosti . jačanja kulture prevencije)? 7. br.Originalnu ambalažu. Lice za bezbednost i zdravlje na radu prema –Zakonu o BZNR?(definicija) 21. Načela koje poslodavac obezbeđuje u primeni mera prevencije? 25. Obaveze poslodavca koji u obavljanju poslova dele radni prostor? 27. Konvencija 161 o službama medicine rada (''Sl. sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i opasnih materija? 28. Preventivne mere.primena? 23. Luksemburg čl. Opšte mere poslodavca(član 15.14/89-funkcija medicine rada)? 9. Uživaoci prava na bezbednost i zdravlje na radu? 22. 81 o inspekciji rada u industriji i trgovini(''Sl. Direktiva EU 89/391EEZ(1989) o uvođenju mera za podsticanje poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu(opšta i okvirna-cilj Direktive) 11.Nica čl. Konvencija br. Zadaci Saveta za bezbednost i zdravlje na radu? 13. 209 i 210)? 4. higijeni i zdravlju na radu(88C 28/01)? 6. 5/56. zdravstvenoj zaštiti i radnoj okolini(Sl. 136 i 137. 7/87(cilj i značaj)? 8. Ugovori o osnivanju EU(Rim gl. Evropska socijalna povelja(čl.Zakonu o BZNR? 20.

Juni 2005 godine? . Izazivanje opasnosti neobezbeđenjem mera zaštite na radu? ODGOVORI 1. značaj i dužnosti? 37. sindikate . Obaveze lica za bezbednost i zdravlje na radu? 36. Služba medicine rada-uloga.za poštovanje prava čoveka i manjinskih prava. Obaveze poslodavca prema predstavnicima zaposlenih. Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu? 35. Uprava za bezbednost i zdravlje na radu? 46. 3. Obavezuje se da će usklađivanje zakonodavstva RS sa pravnim tekovinama EU dobiti prioritet u radu Skupštine 4. 8. Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad –obaveze poslodavca? 31. Povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja 50. U kojim slučajevima zaposleni ima pravo da odbije da radi? 34. Način osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad? 32. zemalja kandidata za članstvo u EU.da ispuni sve neophodne preduslove potrebne za ubrzanu integraciju. medije i sve građane da se proces ubrza. Traži od vlade RS da u što kraćem roku izradi nacionalnu strategiju za pridruživanje EU i izvrši usklađivanje prava RS sa pravnim tekovinama EU. Evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu? 42. 2. 5. Sankcije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu(visina zaprećenih kazni)? 48. Rezolucija o pridruživanju EU Republike Srbije? O: Narodna Skupština Republike Srbije: 1. verske zajednice. Poziva sve stranke nevladine ogranizacije. strateški i nacionalni cilj. Izražava punu spremnost: . odnosno Odboru za bezbednost i zdravlje na radu? 41. Očekuje od Vlade RS da jednom u tri meseca informiše Skupštitnu o planiranim i ispunjenim obavezama za ubrzanje procesa pridruživanja EU. Prava i obaveze zaposlenih? 33. kojem će Narodna skupština RS davati punu i stalnu podršku. 2. . Stručni ispit lica koja obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja na radu? 44.76 30. Potvrđuje da je ubrzani ulazak RS u punopravno članastvo u EU i pristupanje Partnerstvu za mir . Zaštita ličnih podataka u vezi sa lekarskim pregledima zaposlenih? 38. Nepreduzimanje mera zaštite na radu? 51. Obavezuje se da razvija saradnju sa Evropskim parlamentom. 6. Preuzima obavezu da aktivno upoznaje javnost RS sa značajem ulaska naše zemlje u EU. 7. Nacionalna strategija Srbije za pristupanje Srbije i Crne Gore EU. profesionalnim oboljenjima i oboljenjima u vezi sa radom? 43. Izdavanje licenci u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu? 45. Prethodni i periodični lekarski pregledi zaposlenih? 39. Izbor predstavnika zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i njihova prava? 40. parlamentima zemalja članica . Lica protiv kojih se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka? 49. Obaveze poslodavca u vezi izveštavanja o povredama na radu. Inspekcijski nadzor? 47.

. . socijalne zaštite i zaštite radne sredine.118.Ugovor je zaključen na neodređeno vreme. .izbor predstavnika zaposlenih za bezbednost i zdravlje na radu. su regulisani novim Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.40/05 Savet se obrazuje od reprezentativnih predstavnika poslodavaca .Ugovor o osnivanju EZ za atomsku energiju . stupio je na snagu 1958 godine. . sarađuje i odlučuje o BZNR. Luksemburg čl. dijalog između poslodavca i radnika. 3-1996 godina)? . U čl. U članu 136 i 137 iz Mastrihta: EEZ ima za cilj podsticanje zaposlenosti . 136 i 137. .Na ovaj način se uvode elementi koji utiču na stvaranje bezbednih i zdravih radnih uslova: . brigu o osetljivim grupama. Obrazovanjem saveta za bezbednost i zdravlje na radu. .Savet putem direktiva usvaja minimalne zahteve .uvođenje principa prevencije u sprečavanju nastanka povreda i profesionalnih oboljenja.Bezbednost i zdravlje na radu. koji će se postepeno uvoditi. sindikata i predstavnika stručnih i naučnih institucija. obezbeđuje uspostavljanje jedinstvenih standarda i ciljeva bezbednosti i zaštite zdravlja radnika i celog stanovništva od radijacije. regulisani su čl. sadrži odredbe za poboljšanje rada i života rudara i metalskih radnika.radni uslovi. 11 8 Ugovora. najveći program pomoći siromašnima. podrška mladim porodicama i podsticaj rađanja. . 118 iz Luksemburga: Države članice posvećuju posebnu pažnju poboljšanju u pogledu zdravlja i bezbednosti radnika na radu i usklađivanje uslova u ovoj oblasti.obaveštavanje i savetovanje sa radnicima. u Rimu.socijalna sigurnost i socijalna zaštita. .integracija lica koja nisu na tržištu rada.77 O: Satoji se od strategije ekonomskog i socijalnog razvoja. 3.uvođenje obaveznog osiguranja zaposlenih radi naknade štete zbog povreda ili profesionalnih oboljenja. predstavnika Vlade. koji je formirala Vlada RS Odlukom br. potpisan 1957 god.dečji dodaci. odnosno bezbednost i zdravlje na radu. . .118. 100 i čl. zaključen u Rimu 1957 godine. SOCIJALNA ZAŠTITA Obuhvata pomoć siromašnom pojedincu ili porodici da dostignu nivo potreban za egzistenciju. 209 i 210)? O: Ugovor o osnivanju EEZ.Ugovor o osnivanju EZ za ugalj i čelik zaključen 1951 godine u Parizu. ZAŠTITA RADNE OKOLINE .zaštita radnika u slučaju prestanka ugovora o radu. uzimajući u obzir uslove i teh.Mastriht čl.ravnopravnost muškaraca i žena 4.socijalna pomoć. Evropska socijalna povelja(čl. čime je praktično započeto usaglašavanje domaćeg zakonodavstva sa propisima EU . . Ugovori o osnivanju EU(Rim gl. .poboljšanje radnog okruženja za zaštitu zdravlja i bezbednosti radnika. . Prethodili su im ugovori: . materijalno obezbeđenje porodice.uvođenje principa odgovornosti organizatora radova za primenu mera iz bezbednosti i zdravlja na radu. poboljšanje uslova života i rada . socijalnu zaštitu . U članu 137 EEZ će uskladiti aktivnosti u sledećim oblastima: .Nica čl. propise u svakoj od država članica.aktivno uključivanje službe medicine rada u radne i proizvodne procese.

Savet EU zauzima stav da prilikom sastavljanja planova rada.Pri razmatranju da se obrati posebna pažnja na zaštitu od rizika pri ručnom utovaru. koja bi imala preventivni i savetodavni karakter.nepostojanje takve politike stvara veće troškove.118a. Rezolucija Saveta EU-1987. treba posebno uzeti u obzir: . sa ciljem da se nastavi proces podizanja standarda bezbednosti i zdravlja na radu i ima tri nove odlike: .stalno smanjenje nezgoda na radu . 6. . iz Ugovora o osnivanju EEZ. uvođenje prevencije. . kao osnovnog principa radi smanjenja rizika na radnom mestu. proverenih mera iz prakse). a stupila je na snagu 1999 godine. propisano je da su države potpisnice . .donesu propise u vezi sa bezbednošću i zdravljem .broj radnika koji su izloženi riziku.ozbiljnost rizika od nesreća na radu i profesionalnih oboljenja.uzimanje u obzir razlike u polovima. Cilj: unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu . .kojim se obezbeđuju različiti oblici socijalne zaštite .usvaja se globalni pristup dobrobiti na radu.o bezbednosti . pa se polazi od ovih principa: . Globalni pristup dobrobiti na radu se manifestuje kroz poboljšanje uslova rada. kombinovanje pravnih i političkih instrumenata(zakonodavstva.Poveljom je regulisano 31 pravo .78 O: Evropsku socijalnu povelju doneo je Savet Evrope u Torinu 1961 godine. . po mogućstvu godišnji u saradnji sa državama članicama i da se utvrde minimalni zahtevi u vezi sa organizacijom aktivnosti na ostvarivanju bezbednosti i zaštite zdravlja na radu. . za sve radnike. pri čemu se bezbednost i zdravlje na radu smatraju ključnim za poboljšanje kvaliteta rada. u skladu sa čl. . uključujući i kancerogene. a izmenjena socijalna povelja doneta je 1996 godine u Srazburu.ambiciozna socijalna politika ujednačava konkurencije. socijalnog dijaloga.u konsultaciji sa organizacijom poslodavca i radnika dužne da: formulišu . mogućnostima da se opasne supstance zamene bezopasnim i da se bolje urede radna mesta. PROMENE U PRIRODI RIZIKA Promene u načinu organizovanja rada. primenjuju i periodično razmatraju nacionalnu politiku o bezbednosti na radnom mestu. od rizika pri radu sa opasnim supstancama. - 5. Nova Strategija Zajednice EU u oblasti zdravlja i bezbednosti na radu 2002-2006 god(promene u prirodi rizika. jačanja kulture prevencije)? O : Nova strategija sačinjena je na tekovinama rada EU . higijeni i zdravlju na radu(88C 28/01)? Savet EZ doneo je ovu rezoluciju u cilju stvaranja osnova i davanja smernica za preduzimanje aktivnosti na nivou Zajednice. .mogućnost prevencije.obezbede primenu propisa pomoću odgovarajućeg nadzora. Članom 3. a jedno od njih je pravo na bezbedne i zdrave radne uslove. pre svega fleksibilniji načini organizovanja radnog vremena i upravljanje ljudskim resursima.Potpisalo ju je 70 zemalja Evrope.unaprede postepeni razvoj zdravstvene službe na poslu.kao primarne pravce ističe stvaranje kulture prevencije rizika. Savet odobrava namere Komisije za preduzimanje mera bezbednosti i zdravlja na radu i predlaže Komisi ji da sačini plan rada .

identifikacija i procena rizika od štetnosti po zdravlje. kontroli i anketi da bi se uverili da se zakonske odredbe poštuju . u svako preduzeće.14/89-funkcija medicine rada)? O: Službe medicine rada treba da su prilagođene profesionalnim rizicima preduzeća i treba da imaju funkciju: .nadgledanje faktora rizika u radnoj sredini. odnose se na sve grane privredne delatnosti i sva zaposlena lica uključujući i državne službenike. koje su posledica rada. Svaka članica treba. Konvencija br. radnog vremena . vođenje računa o demografskim faktorima(starosne dobi9. hemijske i biološke supstance i procesi rada. zavisnost od droga i alkohola. 7. zdravstvenoj zaštiti i radnoj okolini(Sl. restorane i sl. analiziranje novih rizika. u skladu sa nacionalnim uslovima i praksom i u konsultacijama predstavnika poslodavaca i radnika.prilagođavanje mašina. 7/87(cilj i značaj)? O: Odredbe Konvencije br. Da pristupaju svakom ispitivanju . . zbog aktivnosti u vezi ZNR u vezi čl. zdravstvenoj zaštiti i radnoj sredini. ove Konvencije.davanje saveta u pogledu zdravlja. Konvencija 161 o službama medicine rada (''Sl. profesionalnih oboljenja i ostalih povreda na radu . ako ih ima. br. poboljšanje prevencije profesionalnih bolesti.davanje saveta o planiranju i organizaciji rada. 5/56.projektovanje . svodeći na najmanju meru uzroke opasnosti u radnoj sredini. napetost. . organizacije rada fizičkim i mentalnim sposobnostima radnika. mašina i opreme . list SFRJ''-Međunarodni ugovori br.učestvovanje u izradi programa za poboljšavanje načina rada. Da ulaze danju u sve lokale. za koje opravdano pretpostavljaju da podležu kontroli inspekcije. . alata. u svako doba dana i noći.organizovanje prve pomoći i učešće u analizi povreda. testiranje. 155 . o supstancama koje se javljaju na radu. list FNRJ''Međunarodni ugovori'' br.ovlašćeni nadzor)? O: Ovlašćenja inspektora rada su: 1. 4. uznemiravanje . 2.79 jačanje prevencije socijalnih razlika: stres. Cilj ove politike treba da bude sprečavanje nesreće na radu .osposobljavanje i obuka zaposlenih iz ZNR i zdravstvena zaštita. instaliranje i održavanje radnih mesta. 81 o inspekciji rada u industriji i trgovini(''Sl. 3.praćenje zdravstvenog stanja radnika i mere za rehabilitaciju radnika.Sledeće su glavne aktivnosti . Da ulaze slobodno . opreme . 8. . list SFRJ-''Međunarodni ugovori ''. ergonomije i u pogledu LZS. vođenje računa o veličini firme. . Konvencija br.zaštita radnika i njihovih predstavnika . bez prethodne opomene. . koje podleže kontroli. . higijene rada. da formuliše i sprovodi i revidira nacionalnu politiku o ZNR . a posebno: . . 9. koje utiču na bezbednost i zdravlje na radu: .komuniciranje i saradnja . . 155 o zaštiti na radu. . uključujući sanitarne uređaje . na nivou radne grupe i firme.

Svrha direktive je primena na sve sektore aktivnosti i javne i privatne: industrijske. . bilo sami.poslodavac: svako fizičko i pravno lice koje zapošljava radnika i ima odgovornost za preduzeće. bez domaće posluge. . Direktiva EU 89/391EEZ(1989) o uvođenju mera za podsticanje poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu(opšta i okvirna-cilj Direktive) O: Cilj ove direktive je da uvede mere za podstrek poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu. izbor opreme . na osnovu sledećih opštih principa prevencije: . 11. inspektor obaveštava poslodavca o svom prisustvu u objektu .prilagođavanje tehničkom napretku. manje opasnim ili bezopasnim sredstvima. . izbegavanje monotonog rada. da traži da im se pokažu sve knjige . 4. da zahtevaju objavljivanje svih obaveštenja koja su predviđena zakonom. Principi prevencije prema Direktivi EU 89/391? O: Poslodavac će primeniti mere za bezbedan rad i zaštitu zdravlja radnika. organizacija rada.radnik. Zadaci Saveta za bezbednost i zdravlje na radu? O: Oluka o obrazovanju Saveta za bezbednost i zdravlje na radu donela je vlada RS(Sl. zabavne itd.izbegavanja rizika. komercijalne. ona sadrži opšte principe u vezi prevencije od profesionalnih rizika . da najava može biti na uštrb efikasne kontrole. uslužne.davanje prioriteta kolektivnim zaštitnim merama u odnosu na pojedinačna. 10. . .prevencija: svi koraci ili mere koje se preduzimaju u preduzeću za sprečavanje profesionalnih rizika. . obuke radnika i njihovih predstavnika i opšte smernice za primenu ovih principa. bezbednosti i zdravlja eliminaciji rizika .40/05) .borba protiv rizika na samom izvoru. 12. administrativne.prilagođavanja rada pojedincu: konstrukcija radnog mesta. glasnik RS br. uključujući stažiste i zanatlije. a o tom prethodno izveste poslodavca. . principe informisanja i konsultovanja . . .predstavnici radnika za bezbednost i zdravlje: izglasani. koja je posebnim rešenjem imenovala članove i predsednika Saveta.80 da ispituju. Savet se obrazuje od predstavnika Vlade. uslovi rada .davanje odgovarajućih uputstava radnicima.socijalni odnosi. čije je držanje propisano i da li su usklađene sa zakonskim odredbama. . Prilikom inspekcijskog pregleda. poljoprivredne. da uzmu i ponesu na analizu uzorke materijala i supstanci . bilo u prisustvu svedoka poslodavca ili zaposlene o primeni zakonskih odredbi. reprezentativnih udruženja i poslodavaca i radnika i stručnih i naučnih institucija. kulturne. registri i dokumenti.S tim u vezi.razvoj sveukupne politike prevencije: tehnologija. Definicije: . .procena rizika koji se ne mogu izbeći. sem u slučaju da smatra. delegirani u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom. obrazovne.zamena opasnih . . svako lice koje je zaposleno od poslodavca.

Prava obaveze i odgovornosti u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu. profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji pretežno staraju pretpostavku za puno fizičko . Prava. saobraćajnim sredstvima i sl. nadležnosti i mere čijom se primenom osigurava bezbednost i zdravlje na radu. objektima . . u najvećoj mogućoj meri.81 Zadaci saveta su da: . smanjuju povrede na radu. ''Bezbednost i zdravlje na radu '' prema. . opštim aktom poslodavca ili ugovorom o radu. ''Zaposleni'' -prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu? O: ''Zaposleni'' jeste domaće ili strano fizičko lice .daje inicijativu za izradu nacionalnog programa razvoja bezbednosti i zdravlja na radu. 16. Sredstvo za rad prema –Zakonu o BZNR? O: Sredstvo za rad jeste: . 14. koje je u radnom odnosu kod poslodavca. radi obavljanja poslova kućnog pomoćnog osoblja. ovim Zakonom obrazuje se Uprava za bezbednost i zdravlje na radu. Za obavljanje određenih poslova državne uprave u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. 13. Preventivne mere prema -Zakonu o BZNR? O: Preventivne mere jesu sve mere koje se preduzimaju ili čije se preduzimanje planira na svim nivoima rada kod poslodavca. obaveza i odgovornosti u vezi sa bezbednim zdravljem na radu? O: Zakonom o BZNR (Sl. osim lica koje je u radnom odnosu kod poslodavca .svojim delovanjem doprinosi približavanju različitih stavova učesnika u socijalnom dijalogu po pitanju ZNR. ostvaruju se u skladu sa ovim Zakonom i propisima . 17. i utvrđuje njena nadležnost. radi sprečavanja povređivanja ili oštećenja zdravlja zaposlenih. bliže se uređuju kolektivnim ugovorom .daje inicijative za donošenje propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. ''Radno mesto '' prema -Zakonu o BZNR? O: Radno mesto jeste prostor namenjen za obavljanje poslova kod poslodavca( u objektu ili na otvorenom kao i na privremenim gradilištima. psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih. Uređivanje prava.Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu''? O: Bezbednost i zdravlje na radu jeste obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se. uređajima.) u kojem zaposleni boravi ili ima pristup u toku rada i koji je pod neposrednom ili posrednom kontrolom poslodavca. kao i lice koje po bilo kom osnovu obavlja rad ili se osposobljava za rad kod poslodavca. obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih.inicira preventivnu politiku iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. . 18. 101/05) uređuje se sprovođenje i unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu. glasnik RS br. kao organ uprave u sastavu Ministarstva rada. 15.donetim na osnovu ovog Zakona.

objekat koji se koristi kao radni b. laboratorije i dr. iz tačke 3. zakloni od toplotnih i drugih zračenja . učenici i studenti kada se nalaze na obaveznom proizvodnom radu. socijalnih. konstrukcija za sprečavanje odrona zemlje pri kopanju dubokih rovova i sl) drugo sredstvo koje se koristi u procesu rada ili je na bilo koji način povezano sa procesom rada. oprema za rad(mašine . ako je sa time upoznat poslodavac.). e. el. instalacija i sl. dok rade u privrednoj jedinici zatvora (radionice. .primena? O: Preventivne mere u ostvarivanju bezbednosti i zdravlja na radu obezbeđuju se primenom savremenih tehničkih . kao i konstrukcija i objekat koji se privremeno koristi za rad i kretanje zaposlenih(skela. d. uređaj. e. iz tačke 5.2. u radnoj okolini.). lica koja se nalaze na stručnom osposobljavanju . c. lica koja se zateknu u radnoj okolini radi obavljanja određenih poslova. obrazovna organizacija. i mere za otklanjanje ili smanjivanje rizika u cilju poboljšanja bezbednosti i zdravlja na radu. zavod za izdržavanje kazni . alat i sl.) i na drugom mestu rada. ima položen stručni ispit o praktičnoj osposobljenosti i koje poslodavac pismenim aktom odredi za obavljanje tih poslova. gradilište i sl. opšta klimatizacija i ventilacija i sl) pomoćna konstrukcija i objekat . obezbeđuje poslodavac. otklanjanja ili smanjenja rizika. prolazima.82 a. Bezbednost i zdravlje na radu licima iz tačke 1. zaštita od udara el. organizator rada. lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora.ekonomije. ili praktičnoj nastavi(radionice . koja se koristi u procesu rada. Uživaoci prava na bezbednost i zdravlje na radu? O: Pravo na bezbednost i zdravlje na radu imaju: a. struje. usled opasnosti Procena rizika jeste sistematsko evidentiranje i procenjivanje svih faktora u procesu rada. 20. b. radna platforma. postrojenje. instalacija . Preventivne mere. koji mogu uzrokovati nastanak povrede na radu. g. Lice za bezbednost i zdravlje na radu prema –Zakonu o BZNR?(definicija) O: Lice za bezbednost i zdravlje na radu . prilazima. lica na profesionalnoj rehabilitaciji.Zakonu o BZNR? O: Akt o proceni rizika jeste akt koji sadrži opis procesa rada. a licima iz tačke 6. f. konstrukcija i objekat za kolektivnu bezbednost i zdravlje na radu( zaštita na prelazima .). jeste lice koje obalja poslove bezbednosti i zdravlja na radu. grejanje. zaposleni. d. Rizik je verovatnoća nastanka povrede. organizacionih i drugih mera. sa svim pripadajućim instalacijama(instalacija fluida. zdravstvenih obrazovnih . radnim akcijama i takmičenjima u vezi sa radom. 22. oboljenja i oštećenja zdravlja zaposlenog . sa procenom rizika od povreda ili oštećenja zdravlja na radnom mestu. prekvalifikaciji ili dokvalifikaciji. 19 i pomoćni prostor uključujući i objekat na otvorenom prostoru. 21. ergonomskih. Akt o proceni rizika prema. lica na dobrovoljnim i javnim radovima organizovanim u opštem interesu.4 i7. tunelska pregrada. c. kabineti . oboljenja i oštećenja zdravlja i utvrđivanje mogućnosti i načina sprečavanja.

h. tako da se spreči nastanak povređivanja. e. na osnovu akta o proceni rizika i ocene službe medicine rada. zaustavi svaku vrstu rada. f. c. obezbedi. proizvodnje . izbegavanje rizika. projektovanja. koji se ne mogu izbeći na radnom mestu. korišćenja i održavanja tehnoloških procesa rada. korišćenja sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu. korišćenja i održavanja opreme za rad . konstrukcija i objekata za kolektivnu bezbednost . procena rizika . kao i da osposobi odgovarajući broj zaposlenih za pružanje prve pomoći.radi sprovođenja preventivnih i periodičnih ispitivanja uslova radne sredine. o opasnostima i štetnostima . čijom se upotrebom otklanjaju opasnosti. d.83 PREVENTIVNE MERE OSTVARUJU SE U POSTUPKU: a. angažuje pravno lice sa licencom . Načela koje poslodavac obezbeđuje u primeni mera prevencije? O: Preventivne mere obezbeđuje poslodavac. e. nadležnu inspekciju rada obavesti o : . g. sa svom opremom za rad i usklađivanje hemijskih. vaspitanje i osposobljavanje iz ZNR. obezbedi zaposlenim korišćenje sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu. c. zamena opasnih tehnoloških procesa i metoda rada . pakovanja. primenom tehničkih rešenja. koji predstavlja neposrednu opasnost po život i zdravlje zaposlenih 24. otklanjanje rizika na njihovom izvoru. d. g. prevoza . pomoćnih konstrukcija. skladištenja i upotrebe i uništavanja opasnih materija . osposobljava zaposlene za bezbedna i zdrav rad. Opšte obaveze poslodavca(član 15. projektovanja. korišćenja i održavanja objekata namenjenih za radne i pomoćne prostorije. naročito u pogledu izbora opreme za rad. izgradnje. obezbedi pružanje prve pomoći. obezbedi održavanje sredstava za rad i sredstava LZS u ispravnom stanju. d. projektovanja. Zakona o BZNR)? O: Poslodavac je dužan da: a. spasavanje i evakuaciju. f. f. kao i objekte za rad na otvorenom prostoru. Obaveze poslodavca pre početka izvođenja radova na izgradnji ili rekonstrukciji građevinskog objekta ili pri promeni tehnološkog procesa? O: Poslodava c je dužan da najmanje osam dana pre početka rada. projektovanja. zaposlenom odredi obavljanje poslova na kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu. tehnološkog postupka. koje nastaju njihovim uvođenjem i da u tom slučaju donese uputstva za bezbedan rad. j. izgradnje.bezopasnim ili manje opasnim. propisane lekarske preglede zaposlenih. obaveštava zaposlene i njihovog predstavnika o uvođenju novih tehnologija i sredstava za rad. b. i davanje uputstva. b. prilagođavanje rada i radnog mesta zaposlenom. polazeći od načela: a. fizičkih i bioloških štetnosti . b. 23. e. davanje prednosti kolektivnim nad pojedinačnim merama. c. osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad. izrade . i. obrazovanje . mikroklime i osvetljenja u radnim i pomoćnim prostorijama. proizvodnje . 25. na način kako je to propisano pravilima i propisima. aktom u pismenoj formi odredi lice za bezbednost i zdravlje na radu.

koji uz izveštaj o početku rada . Poslodavac je dužan da na gradilištu obezbeđuje. ukoliko se tim promenama menjaju uslovi rada. 26. kojima se smanjuje opasnost i osigurava bezbedan i zdrav rad radnika.Ovim sporazumom određuje se lice za koordinaciju sprovođenja zajedničkih mera . 29. . dužni su da sarađuju u primeni propisanih mera za bezbednost i zdravlje zaposlenih. Kada se zbog uvođenja nove tehnologije nisu propisane mere bezbednosti i zdravlja na radu . za čije je otklanjanje potrebna veća investicija. održava i sprovodi mere bezbednosti i zdravlja na radu . kojima se osigurava bezbednost i zdravlje zaposlenog . početku svog rada. u kojoj proizvođač ili isporučilac navede sve bezbednosno-tehničke podatke . koordiniraju aktivnosti u vezi sa primenom mera za otklanjanje rizika od povređivanja i oštećenja zdravlja zaposlenih.84 a. kao i da obaveštavaju jedan drugog i svoje zaposlene i predstavnike zaposlenih o tim rizicima i merama za otklanjanje. da uzimajući u obzir prirodu poslova koje obavljaju. Poslodavci su dužni.poslodavac je dužan da obezbedi prevod ove dokumentacije na jezik koji zaposleni razume.ako je obezbedio sve mere bezbednosti i zdravlja . Opšte priznate mere? O: Opšte priznate mere. dužan je da izradi propisan elaborat o uređenju gradilišta. poslodavac je u obavezi da od pravnog lica registrovanog za kontrolu kvaliteta . pribavi valjanu dokumentaciju. poslodavac. transport. radu odvojene jedinice. koje su određene tom dokumentacijom. duže od sedam dana. Obaveze poslodavca pre davanja zaposlenom na upotrebu opreme za rad. 27. . b. Poslodavac koji izvodi radove na izgradnji ili rekonstrukciji građevinskog objekta ili vrši promenu tehnološkog procesa. c. do donošenja odgovarajućih propisa . odnosno pakovanje. važne za otklanjanje rizika na radu. korišćenje i skladištenje . svakoj promeni tehnološkog postupka . smatra se mera kojom se može otkloniti opasnost pri radu ili smanjiti štetnost po zdravlje zaposlenog . . sredstvo i opremu za ličnu zaštitu na radu ili opasne materije -samo ako: . Obaveze poslodavca u vezi donošenja posebnog programa o postupnom otklanjanju nedostataka? O: Ako aktom o proceni rizika.kada nije u mogućnosti da pribavi tu dokumentaciju. 28.ako raspolaže propisanom dokumentacijom na srpskom jeziku za njihovu upotrebu i održavanje . kojima se obezbeđuje bezbednost i zdravlje zaposlenih. a život i zdravlje zaposlenog nisu teže . Obaveze poslodavca koji u obavljanju poslova dele radni prostor? O: Kada dva ili više poslodavaca obavljaju poslove-dele radni prostor. sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu i opasnih materija? O: Poslodavac može zaposlenima dati na upotrebu opremu za rad. u meri u kojoj je to razumno izvodljivo. Način ostvarivanja saradnje u vezi ovog . u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu i standardima. poslodavci utvrđuju pismenim sporazumom. primenjuje opšte poznate mere . u skladu sa elaboratom o uređenju gradilišta. utvrdi nedostatke u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.dostavlja nadležnoj inspekciji rada.

dužan je da ga osposobi za svako od tih radnih mesta.da kontroliše svoje zdravlje . poslodavac je dužan da sačini poseban program o postupnom otklanjanju nedostataka i utvrdi rokove za realizaciju programa. prilikom uvođenja nove tehnologije ili novih sredstava za rad. Poslodavac je dužan . 32. kod zasnivanja radnog odnosa. da se pre početka rada upozna sa merama bezbednosti i zdravlja na radu. Ovo osposobljavanje. u skladu sa aktom o proceni rizika. sve dok se te mere ne obezbede: . kao i kod promene procesa rada . u skladu sa propisima o zdravstvenoj zaštiti. upozna sa svim vrstama rizika na poslovima na koje ga određuje i o konkretnim merama za bezbednost i zdravlje na radu. na osnovu izveštaja službe medicine rada. poslodavac obezbeđuje u toku radnog vremena.ako mu preti neposredna opasnost po život i zdravlje. 31. mora biti prilagođeno specifičnostima radnog mesta. Prava i obaveze zaposlenih? O: Zaposleni ima pravo i obavezu . Zaposleni koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom. na koje je određen .kao i da se osposobljava za njihovo sprovođenje. Periodične provere osposobljenosti za bezbedan i zdrav rad zaposlenog koji radi na poslovima sa povećanim rizikom. Osposobljavanje za bezbedan rad . vrše se na način i po postupku utvrđenim aktom o proceni rizika. zbog toga što nisu sprovedene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu. Provera teorijske i praktične osposobljenosti zaposlenog za bezbedan rad. . 33. Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad –obaveze poslodavca? O: Poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje zaposlenog za bezbedan rad . primedbe i obaveštenja o pitanjima bezbednosti i zdravlja na radu.da poslodavcu daje predloge . a troškovi osposobljavanja ne mogu padati na teret radnika. kojim se utvrđuje da je zdravstveno sposoban za rad na tom radnom mestu. Ako poslodavac odredi zaposlenom da istovremeno obavlja poslove na dva ili više radnih mesta. Zaposleni je dužan da radi na svom radnom mestu sa povećanim rizikom. na poslovima ili na radnom mestu .85 ugroženi . na kome je određen. prema rizicima radnog mesta. poslodavac obavlja teoretski i praktično. ima pravo i obavezu da obavi lekarski pregled na koji ga upućuje poslodavac. koji može prouzrokovati promenu mera za bezbedan i zdrav rad.odnosno premeštaja na druge poslove.da zaposlenog u toku osposobljavanja za bezbedan i zdrav rad. obavlja se na radnom mestu. Način osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad? O: Osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad . Prava i obaveze zaposlenih? O: Zaposleni ima pravo da odbije da radi: . Zaposleni ima pravo: . 30.

ugostiteljstva i turizma. Poslove bezbednosti i zdravlja na radu . - 34.vrste delatnosti. sačinjava izveštaje i predlog mera za smanjenje rizika . .priprema uputstva za bezbedan rad i kontroliše primenu. .učestvuje u pripremi akta o proceni rizika. . . dužan je odmah da izvesti inspekciju rada. na poslovima na koje ga je poslodavac odredio.organizuje periodična ispitivanja uslova radne sredine.priprema i sprovodi osposobljavanje zaposlenih za bezbedan rad. ako bi prema oceni službe medicine rada. zanatskih i ličnih usluga. Ako poslodavac ne postupi po zahtevu iz stava 2. nauke. prirode i obima procesa rada. . odnosno noću. koje ima licencu. stambenokomunalnih delatnosti.zabranjuje rad na radnom mestu ili upotrebu sredtava za rad.učestvuje u opremanju radnih mesta za bezbedan rad. . . zaposleni ima pravo da podnese zahtev inspekciji rada za zaštitu.sarađuje i koordinira rad sa službom medicine rada. .svakodnevno prati i kontroliše primenu mera bezbednosti. . .prati stanje sa povredama na radu i profesionalnim oboljenjima. Organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu? O: Poslodavac je dužan da organizuje poslove bezbednosti i zdravlja na radu. .zbog navedenih slučajeva .predlaže mere za poboljšanje uslova rada. takav rad mogao da pogorša njegovo zdravstveno stanje. .vodi evidencije u oblasti BZNR.ako u toku osposobljavanja nije upoznat sa svim vrstama rizika i merama za njihovo otklanjanje .organizuje preventivne i periodične preglede opreme za rad.Ove poslove može obavljati lice koje ima položen stručni ispit u skladu sa Zakonom. u roku od osam dana .broja radnih smena.tehnološkog procesa. kada utvrdi da preti neposredna opasnost po život . . sredstava LZS.duže od punog radnog vremena . 36. . . U slučaju iz stava 1. a poslodavac smatra da zahtev nije opravdan. Služba medicine rada-uloga. ako ima manje od 10 zaposlenih i ne mora polagati stručni ispit. . poslodavac može da odredi jedno ili više svojih radnika ili da angažuje pravno lice . . značaj i dužnosti? . obrazovanja . 35. zaposleni može pismeno da se obrati poslodavcu. poslodavac može sam da obavlja u delatnostima: trgovine.na sredstvu za rad na kojem nisu primenjene mere za bezbednost i zdravlje na radu.86 ako mu poslodavac nije obezbedio propisani lekarski pregled ili ako se na lekarskom pregledu utvrdi da ne ispunjava propisane zdravstvene uslove za rad na poslovima sa povećanim rizikom.vrši kontrolu i daje savet poslodavcu u vezi izbora sredstava za rad. Za obavljanje poslova BZNR. radi preduzimanja mera koje nisu sprovedene.organizacije.broja lokacijskih odvojenih jedinica. opasnih materija. Način organizovanja poslova BZNR zavisi od: .broja zaposlenih. Kada zaposleni odbije da radi .a naročito: . Obaveze lica za bezbednost i zdravlje na radu? Lice za bezbednost i zdravlje na radu obavlja poslove u skladu sa Zakonom . .

Izveštaj o pregledu zaposlenog dostavljaju se poslodavcu .zaposlenih na mestima sa povećanim rizikom i izdaje izveštaje.Poslodavac koji ima više od 50 zaposenih . Predstavnici zaposlenih .učestvuje u identifikaciji i proceni rizika . poverljive su prirode i pod nadzorom službe medicine rada. profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom.Najmanje tri predstavnika zaposlenih obrazuju odbor za bezbednost i zdravlje na radu. opasnih materija i LZS sa zdravstvenog aspekta. . Ovo ne može biti razlog za otkaz ugovora o radu.vrši prethodne i periodične lekarske preglede. Nije dozvoljeno korišćenje podataka iz lekarskih pregleda zaposlenog u svrhu diskriminacije. Postupak izbora. 37. imaju pravo: . samo uz pismenu saglasnost zaposlenog. na radnim mestima sa povećanim rizikom vrše se na način . poslodavac je dužan da ga premesti na drugo radno mesto u skladu sa zdravstvenim sposobnostima. a naročito: . . .učestvuje u organizovanju prve pomoći i spasavanja. prema njegovoj zdravstvenoj sposobnosti. utvrđuje se kolektivnim ugovorom.savetuje poslodavca u izboru sredstava za rad . . koje mora ispunjavati zaposleni na mestima sa povećanim rizikom.daje savete poslodavcu pri izboru posla za zaposlenog . Ako se pri periodičnom lekarskom pregledu . . prilikom sastavljanja akta o proceni rizika. Ovi podaci se ne mogu dostavljati drugim licima . 39.utvrđuje i ispituje uzroke profesionalnih oboljenja. tako da se ne naruši princip poverljivosti ličnih podataka. . pre početka rada obezbedi prethodni lekarski pregled.neposredno sarađuje sa licem za bezbednost i zdravlje na radu. način rada i broj članova Odbora i odnos sa sindikatom . utvrdi da radnik ne ispunjava uslove za rad na mestu sa povećanim rizikom.87 O: Služba medicine rada je dužna da obavlja poslove u skladu sa sa Zakonom. Izbor predstavnika zaposlenih u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i njihova prava? O: Zaposleni kod poslodavca imaju pravo da izaberu jednog ili više predstavnika za bezbednost i zdravlje naradu. Prethodni i periodični lekarski pregledi . 38. dostavljaju se organizacijama PIO osiguranja. koja vrši te preglede. kao i periodični lekarski pregled u toku rada.ocenjuje i utvrđuje posebne zdravstvene uslove . .da poslodavcu daju predloge u pogledu o BZNR. . po postupku i rokovima . Prethodni i periodični lekarski pregledi zaposlenih? O: Poslodavac je dužan da zaposlenima na radnom mestu sa povećanim rizikom. Podaci o povredama na radu. . tako da zaposleni u odboru imaju za najmanje jednog predstavnika više. odnosno Odbor.učestvuje u analizi povreda na radu. u odbor imenuje najmanje jednog svog predstavnika. Zaštita ličnih podataka u vezi sa lekarskim pregledima zaposlenih? O: Lični podaci prikupljeni u vezi sa lekarskim pregledima zaposlenih.upoznaje zaposlene sa rizicima po zdravlje i osposobljava zaposlene u pružanju prve pomoći. koje propisuje ministarstvo rada i ministar za zdravlje.

profesionalnim oboljenjima i oboljenjima u vezi sa radom? O:Poslodavac je dužan da odmah. koje se koriste u toku rada. odnosno Odboru za BZNR omogući: . . Poslodavac je dužan. 43. svaku smrtnu. poslodavac dostavlja zaposlenom i organizacijama nadležnim za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje.poslodavac je dužan da Odbor informiše o svim podacima koji se odnose na BZNR. profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom 42.da učestvuje u razmatranju svih pitanja u vezi sa BZNR. od dana saznanja da nadležnoj inspekciji prijavi profesionalno oboljenje i oboljenje u vezi sa radom. Obaveze poslodavca u vezi izveštavanja o povredama na radu. povrdu na radu zbog koje zaposleni nije sposoban za rad više od tri uzastopna radna dana. način polaganja i troškove propisuje ministar za rad. prijavi nadležnoj inspekciji rada i nadležnom organu za unutrašnje poslove. prijava o povredi na radu.uvid u sve akte koji se odnose na BZNR. kao i opasnu pojavu.sa nalazima i predlozima inspekcije rada. Program . Stručni ispit lica koja obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja na radu? O: Za obavljanje poslova za bezbednost i zdravlje na radu i poslove odgovornog lica. zaposlenima raspoređenim na radnim mestima sa povećanim rizikom i lekarskim pregledima na tim mestima. izvršenim ispitivanjima radne okoline. a najkasnije u roku od 24 časa od nastanka. .ako smatraju da poslodavac nije sproveo mere BZNR. koji obrazuje ministar nadležan za rad.o preduzetim merama za sprečavanje neposredne opasnosti po život i zdravlje. 44. polaže se stručni ispit . Obaveze poslodavca prema predstavnicima zaposlenih.88 da zahtevaju od poslodavca da preduzme odgovarajuće mere za smanjenje rizika na radnom mestu. odnosno Odboru za bezbednost i zdravlje na radu? O: Poslodavac je dužan da predstavnicima zaposlenih . profesionalnom oboljenju i oboljenju u vezi sa radom. izvršenim pregledima i ispitivanjima opreme za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu. pred komisijom. Evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu? radnim mestima sa povećanim rizikom. koja bi mogla da ugrozi BZNR zaposlenih. usmeno i u pismenoj formi. zaposlenima osposobljenim za bezbedan i zdrav rad.sa izveštajima o povredama na radu . 40. Izdavanje licenci u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu? . . najkasnije u roku od tri uzastopna radna dana . profesionalnim oboljenjima i o preduzetim merama. 41. da zahtevaju vršenje nadzora od strane inspekcije . . Poslodavac je dužan da ODBOR BZNR upozna: . povredama na radu. profesionalnim oboljenjima i bolestima u vezi sa radom. Izveštaj o povredi na radu . opasnim materijama. kolektivnu ili tešku povredu na radu.

koje ima zaposlenog sa visokom školskom spremom.Zakona o BZNR. 45. lica za BZNR. daje obaveštenja o stanju mera BZNR.priprema propise iz oblasti BZNR. vrši edukaciju zaposlenih poslodavaca . smanjenja povreda na radu.89 O: Ministar nadležan za rad izdaje licencu. mogu obavljati inspektori sa višom stručnom spremom . .priprema stručne osnove za izradu nacionalnog programa razvoja.uzima uzorke radi analize. . obrazuje se Uprava za bezbednost i zdravlje na radu.organizuje polaganje stručnih ispita. uređaje i opremu. Uprava obavlja sledeće poslove: . Poslove inspekcijskog nadzora u oblasti BZNR .pravnom licu ili preduzetniku za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu iz čl. koja obavlja poslove državne uprave . inspektora.odgovornom licu u pravnom licu iz tačke 2. Uprava za bezbednost i zdravlje na radu? O: U sastavu Ministarstva nadležnog za rad. . .istražuje i podstiče razvoj u oblasti humanizacije rada. .prati i ocenjuje stanje bezbednosti i zdravlja na radu. ugostiteljstva. . položenim stručnim ispitom u organima državne uprave i najmanje tri godine iskustva u struci. . evidencije. U postupku inspekcijskog nadzora kontroliše stanje BZNR i : .pravnom licu za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline. sindikatu. 40 . .sasluša i uzima izjave odgovornih i zainteresovanih lica. vrši ministarstvo nadležno za rad. Licencu za obavljanje poslova u oblasti BZNR iz člana 40.proučava uzroke povreda na radu i profesionalna oboljenja.koje ispunjava propisane uslove u pogledu broja stručnih kadrova . zaposlenima . koji imaju visoku stručnu spremu . mogu da obavljaju inspektori rada . može da dobije pravno lice . Izuzetno. obrazovanja . poslove inspekcijskog nadzora u oblasti trgovine. najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položen stručni ispit u organima državne uprave. preko inspektora rada.organizuje savetovanje . Zakona . stambeno komunalnim delatnostima . .vrši nadzor nad zakonitošću rada pravnih lica sa licencom BZNR .pregleda opšte i pojedinačne akte . . sa ciljem unapređenja i razvoja bezbednosti i zdravlja na radu. metodologije vršenja određenih pregleda i ima zaposleno odgovorno lice. i najmanje tri godine iskustva na tim poslovima. Inspekcijski nadzor? O: Inspekcijski nadzor nad primenom ovog Zakona BZNR. može da dobije pravno lice . predlaže izdavanje i oduzimanje licenci. odgovarajuće struke i položenim stručnim ispitom. Licencu za obavljanje poslova pregleda i ispitivanja opreme za rad i uslova radne okoline. profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom. . tehničke opreme. zanatskih i ličnih usluga. . .pregleda poslovne prostorije .poslodavcima . .naređuje merenja koja obavlja stručna ustanova .pruža stručnu pomoć u oblasti BZNR.priprema metodologiju za preglede i ispitivanja. 46. .

kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.000 za prekršaj .000 do 1.Kaznom iz stava 1. radionicama . 51. do 50. .direktor ili drugo odgovorno lice u pravnom licu. .000.000.Ako je delo iz stava 1. na gradilištima ili na drugom mestu rada .odgovorno lice u zdravstvenoj ustanovi.privatni preduzetnici.poslodavci sa svojstvom pravnog lica. Lica protiv kojih se podnosi zahtev za pokretanje prekršajnog postupka? O: Prekršajnom postupku iz oblasti BZNR podležu. ovog člana učinjeno iz nehata . do 500. 50.90 47. odnosno drugo odgovorno lice kod poslodavca. do 800. koje ne postavi zaštitne uređaje ili ih ne održava u ispravnom stanju ili ih u slučaju potrebe ne stavi u dejstvo ili uopšte ne postupa po propisima ili tehničkim pravilima o merama ZNR i time izazove opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu većeg obima. . privatni preduzetnik .000 direkor.000 do 300. Povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja O: Na osnovu člana 163. ošteti ili ukloni zaštitne uređaje i time izazove opasnost po život i telo ljudi.poslodavac sa svojstvom pravnog lica . i novčanom kaznom od 40. ovog člana kazniće se odgovorno lice u rudniku.ako izrekne uslovnu osudu . .000. dinara. kazniće se zatvorom od 6 meseci do 5 godina.učinilac će se kazniti zatvorom do 3 godine. kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine . .000.000.sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku postupi po propisima o merama ZNR. 48. fabrici. poslodavac sa svojstvom pravnog lica . . ili za imovinu većeg obima.Lice odgovorno za preduzimanje mera zaštite na radu . usled čega može nastupiti opasnost za život i zdravlje zaposlenih.pravno lice i odgovorno lice za ispitivanje opreme za rad . i 2. radionici. novčanom kaznom od 400.000 do 40. kolektivnih ugovora i drugih opštih akata o pravima po osnovu rada i posebnoj zaštiti na radu omladine . fabrikama.direktor kod poslodavca sa svojstvom pravnog lica.Ko u rudnicima .000 dinara privatni preduzetnik i 30. kazniće se za prekršaj . Novčanom kaznom od 600.odgovorno lice za BZNR u pravnom licu. koji glasi: . žena i invalida ili o pravima iz socijalnog osiguranja i time drugom uskrati i ograniči pravo koje mu pripada. . .000 dinara . Nepreduzimanje mera zaštite na radu? Na osnovu člana 169 KZ koji glasi: . Sankcije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu(visina zaprećenih kazni)? O: Novčanom kaznom od 800. na gradilištu ili drugom mestu rada.zaposleni 49. Izazivanje opasnosti neobezbeđenjem mera zaštite na radu? O: Na osnovu člana 280 KZ. . KZ koji glasi: .000. novčanom kaznom od 200. koje se svesno ne pridržava zakona i drugih propisa ili opštih akata o merama zaštite na radu .Ko se svesno ne pridržava Zakona i drugih propisa.

br. odnosno odboru za bezbednost i zdravlje na radu? 23. gl. Radno vreme? 8. gl. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa? 15. br. Zasnivanje radnog odnosa? 7. Vrste zdravstvenih ustanova? 12. Izabrani lekar? 14. 81 o inspekciji rada(ovlašćenja i nadzori) ODGOVORI 1. niti mu se to pravo može uskratiti. ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE (Zakon o radu . . Pravo na uvid u dokumentaciju? 18. Prava iz PIO? 4 Ugovor o radu? 5. Pravilnik o radu? 13. Aneks ugovora o radu? 16. Noćni rad i rad u smenama? 11. gl. Skraćeno radno vreme? 19. Nova strategija zajednice EU u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu? 24. Opšte obaveze poslodavca? 22. stiče pravo da koristi GO posle 6 meseci neprekidnog rada. Beneficirani staž? 9. Povrede na radu? 20. Godišnji odmor? 2. Rad na visini? 21. radnog iskustva. Dužina GO se utvrđuje . zaposleni ima pravo na GO u trajanju utvrđenom kolektivnim ugovorom. Obaveze poslodavca prema predstavnicima zaposlenih. Zaposleni ne može da se odrekne prava na GO.tako što se zakonski minimum od 20 dana uvećava za doprinos na radu. 107/05) (Zakon o zdravstvenom osiguranju Sl. a najmanje 20 radnih dana. Prekovremeni rad? 3. XIII PRAVO. ovog člana .Sl. DUŽINA GODIŠNJEG ODMORA U svakoj kalendarskoj godini. Vrste kolektivnih ugovora? 6. održavanje ili korišćenje zaštitnih uređaja. Opšte preventivne mere? 25. 107/05 i 109/05) P I T A NJ A 1. Konvencija br. uslova rada. OBAVEZE I ODGOVORNOSTI POSLODAVCA I ZAPOSLENIH U OBLASTI RADA. Odmori i odsustva? 17. Doznake? 10. br 24/05 i 61/05) (Zakon o zdravstvenoj zaštiti Sl. Godišnji odmor? O: Zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ili ima prekid radnog odnosa duže od 30 dana. sud može odrediti obavezu učiniocu da u određenom roku obezbedi postavljanje . stručne spreme i drugih kriterijuma.91 Ako izrekne uslovnu osudu za delo iz stava 2.

Preraspodela radnog vremena mora se izvršiti tako da u toku kalendarske godine u periodu od 6 meseci. Ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu zaposleni i direktor.pravo na naknadu za telesno oštećenje 4 Ugovor o radu? O: Radni odnos se zasniva ugovorom o radu. odsustvovanja.Radni dan po pravilu traje 8 časova. 3. iznenadnog povećavanja obima posla i dr. Kolektivni ugovor kod poslodavca zaključuju poslodavac i reprezentativni sindikat. zarada i druga primanja uređuju se sporazumom. Poseban kolektivni ugovor za granu ili delatnost zaključuju reprezentativna udruženja poslodavaca i reprezentativni sindikat za delatnost . Ako kod poslodavca nije osnovan sindikat . Opšti kolektivni ugovor zaključuju reprezentativna udruženja poslodavaca i reprezentativni sindikat za teritoriju Republike Srbije. zaposleni je dužan da radi duže od punog radnog vremena u slučaju više sile . Ugovor mora da sadrži: Pozivanje na kolektivni ugovor ili pravilnik.pravo na porodičnu penziju . Ugovor o radu zaključuju zaposleni i poslodavac. Prekovremeni rad? O: Na zahtev poslodavca . radno vreme ne bude duže od punog radnog vremena. . niti duže od 4 časa dnevno po zaposlenom. odnosno preduzetnik. Zasnivanje radnog odnosa? . Dežurstvo u zdravstvu uređuje se posebnim zakonom.pravo na starosnu penziju. Prekovremeni rad ne može se da traje duže od 8 časova nedeljno. 2. ako nije stekao zakonski uslov za ceo GO. Vrste kolektivnih ugovora? O: Kolektivni ugovor se može zaključiti kao: OPŠTI I POSEBAN Opšti kolektivni ugovor i poseban kolektivni ugovor za određenu grupu ili delatnost zaključuju se za teritoriju Republike Srbije. Uslučaju preraspodele radnog vremena .92 Pri utvrđivanju dužine GO radna nedelja se računa kao 5 radnih dana Praznici-neradni dani ne računaju se u GO. 6. granu. 5. . Zaposleni ima 1/12 GO za mesec dana rada.pravo na invalidsku penziju. vreme ne može da traje duže od 60 časova nedeljno. Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća zaključuju osnivač odnosno organ koji on ovlasti i reprezentativni sindikat.Ako je zaposleni prekinuo GO zbog bolovanja i dr. grupu. Poseban kolektivni ugovor zaključuje se za teritoriju jedinice teritorijalne autonomije ili lokalne samouprave.za slučaj smrti .za slučaj starosti. trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena i druga prava i obaveze.pravo na naknadu pogrebnih troškova . Prava iz PIO? O: Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja jesu: . Radna nedelja traje 5 radnih dana. nakon toga nastavlja GO.za slučaj telesnog oštećenja zbog povrede na radu i profesionalnog oboljenja .za slučaj invalidnosti.

odnosno posao na kome se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Skraćeno radno vreme : zaposleni koji radi na radnom mestu sa povećanim rizikom.93 O: Radni odnos može da se zasnuje sa licem koje ima 15 godina života i ispunjava druge uslove za rad na određenim poslovima. 10. poslodavcu dostavlja isprave o ispunjenosti uslova za rad. može imati kraće radno vreme. utvrđuje ministar za penzijsko i invalidsko osiguranje . od dana nastupanja privremene sprečenosti za rad. opasnosti i štetnosti rada. utvrđenih pravilnikom. 9.Pravilnik ne donosi poslodavac koji ima 5 i manje zaposlenih. Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem će se računati ako je radnik proveo efektivno najmanje 10 godina. staratelja. Lice mlađe od 18 godina može zasnovati radni odnos samo uz lekarsko uverenje kojim se utvrđuje da je sposobno za obavljanje poslova i da poslovi nisu štetni za njegovo zdravlje. Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji donosi direktor ili poslodavac. može nadležnom zdravstvenom organu podneti zahtev za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti zaposlenog. Ako poslodavac posumnja u opravdanost odustvovanja . Skraćeno radno vreme utvrđuje se na osnovu analize. Opštim aktom može da se utvrdi i kraće radno vreme . Troškovi lekarskog pregleda u tom slučaju snosi republička organizacija za zapošljavanje. zavisi od težine . potvrdu dostavlja 3 dana nakon bolovanja. Radno mesto. 8. potvrdu dostavljaju članovi porodice. najviše 10 časova nedeljno. Doznake? O: Zaposleni je dužan najkasnije u roku od 3 dana . je radno mesto ili posao na kome je rad naročito težak. o tome dostavi poslodavcu potvrdu lekara . Radni odnos sa licem mlađim od 18 godina. na predlog FONDA PIO. Radna mesta i poslove na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem . Radno vreme? O: Puno radno vreme iznosi 40 časova nedeljno. koja sadrži i vreme očekivane sprečenosti za rad. 7. Beneficirani staž? O: Osiguraniku koji radi na naročito teškim.zbog bolovanja. U slučaju teže bolesti .ne može obavljati profesionalnu delatnost. naporne i za zdravlje štetne poslove. odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. Ako živi sam. Stepen uvećanja staža osiguranja. ali ne kraće od 36 časova nedeljno. staž osiguranja u efektivnom trajanju računa se sa uvećanim trajanjem. Zaposleni ostvaruje sva prava kao da radi puno radno vreme. Poslodavac ne može tražiti podatke o porodičnom i bračnom statusu niti test trudnoće za žene i ne može uslovljavati zapošljavanje prethodnim davanjem izjave o otkazu ugovora o radu. opasnim i za zdravlje štetnim radnim mestima i poslovima ili na poslovima na kojima posle navršenja određenih godina života . Noćni rad i rad u smenama? . može da se zasnuje uz pismenu saglasnost roditelja. a može iznositi najviše 50%. ako takav rad ne ugrožava zdravlje i moral. opasan i štetan po zdravlje . iako su preuzete sve mere zaštite. Kandidat prilikom zasnivanja radnog odnosa.

institut . . poslodavac je dužan da obezbedi obavljanje poslova danju ako zdravstveni organ utvrdi da bi takav rad doveo do pogoršanja zdravstvenog stanja radnika.a mogu biti. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa? .00 časa pa do 6.dom zdravlja . Zaposleni koji radi najmanje tri časa noćnog rada ili trećinu punog radnog vremena u toku radne nedelje . pravno ili fizičko lice . 13.94 O: Rad koji se obavlja od 22. Pravilnik o radu donosi upravni odbor .obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa i međusobni odnosi učesnika kolektivnog ugovora. .kliničko-bolnički centar 12.bolnica(opšta ili specijalna) . a to je: . lokalna samouprava.ako nijedan učesnik kolektivnog ugovora ne pokrene pregovore. Ako je rad organizovan u smenama.ako sindikat u roku od 15 dana ne prihvati inicijativu poslodavca za početak pregovora. 14. pokrajina. Kod poslodavca koji nema svojstvo pravnog lica. uređuju se prava i obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa: . duže od jedne nedelje samo uz njegovu pismenu saglasnost.doktor medicine ili doktor specijalista za opštu medicinu ili specijalista medicine rada.doktor medicine specijalista pedijatrije. .ako učesnici kolektivnog ugovora ne postignu saglasnost za zaključivanje kolektivnog ugovora.zavod za javno zdravlje . Izabrani lekar? O: Primarnu zdravstvenu zaštitu . uređuju se prava . . Pravilnik o radu? O: Kolektivnim ugovorom kod poslodavca.građani ostvaruju preko izabranog lekara. tako da zaposleni ne radi neprekidno više od jedne radne nedelje noću.ako kod poslodavca nije osnovan sindikat ili nijedan sindikat ne ispunjava uslove reprezentativnosti. odnosno ugovorom o radu. 11.doktor stomatologije. Poslodavac je dužan. .00 časova narednog dana smatra se noćnim radom.klinika . poslodavac je dužan da obezbedi smene. .apoteka . pre uvođenja noćnog rada tražiti mišljenje sindikata. Pravilnikom o radu . pravilnik donosi poslodavacpreduzetnik. .doktor specijalista ginekologije. Vrste zdravstvenih ustanova? O: Zdravstvene ustanove može osnivati Republika. a kod poslodavca gde nije osnovan odbordirektor. Zaposleni može da radi noću.zavod .

porodiljsko odsustvo –ukupno 365 dana. . Odsustva: .dužan je da uredno vodi zdravstvenu dokumentaciju: medicinske mere nad pacijentom. minimalno 12 sati. anamneza. 6). a najviše 10 časova nedeljno. .nedeljni odmor(koristi se nedeljom) minimum 24 sata. . . napornim i za zdravlje štetnim poslovima. 17. Nadležni zdravstveni radnik . 30 minuta. Članovi porodice imaju pravo uvida u medicinsku dokumentaciju svog člana porodice ako su podaci značajni za lečenje. utvrđeni zakonom i opštim aktom.odsustvo radi nege deteta(ima pravo i otac).radi upućivanja na rad kod drugog poslodavca. . Skraćeno radno vreme? O: Zaposleni koji radi na naročito teškim . . Skraćeno radno vreme utvrđuje se na osnovu analize.95 O: Odgovor je u tački 6(pitanje br. terapija i rezultate terapije.min. Zaposleni u tom slučaju ima prava kao da radi puno radno vreme. Ako je pacijent novorođenče .odsustvo radi posebne nege deteta ili druge osobe(do pete godine života). odnosno zakonski zastupnik. 18.ako je tehnološki višak a poslodavac mu obezbedi uslove predviđene zakonom. dijagnoza. . .radi premeštaja u drugo mesto rada kod istog poslodavca. Odmori i odsustva? O: Odmori: . 16.godišnji odmor minimum 20 dana /godišnje. Pravo na uvid u dokumentaciju? O: Pacijent ima pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju. maloletno lice .: .radi premeštanja na drugi odgovarajući posao . Aneks ugovora o radu? O: Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada-aneks ugovora.odmor u toku dnevnog rada. zbog potreba procesa i organizacije rada.dnevni odmor (između dva radna dana) . 15. skraćuje se radno vreme u skladu sa štetnim dejstvom. dijagnostičke mere. . staratelji. postoji štetno dejstvo na zdravlje. gde i pored primene mera bezbednosti i zaštite života i zdravlja . pravo na uvid imaju roditelji.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->