Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK, 18. 7. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.194

Ivo Bradvica, direktor mostarskog Aluminija

Pobijedili smo recesiju
BiH, Srbija i Hrvatska intenziviraju saradnju

DANAS PRILOG

4-5. strana

Prvi put zajedno
Foto: Didier TORCHE

na Brozovom otoku
AUSTRIJA NE @ELI KONFLIKT
General Divjak za be~ki Der Standard
2. strana

Da li je na pomolu jo{ jedan veliki rat

3. str.

IZRAEL NAPADA IRAN U SEPTEMBRU?
17. strana

U @I@I
BiH, Srbija i Hrvatska intenziviraju saradnju

2

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Predsjedni{tvo BiH rje{ava problem

Prvi put zajedno
na Brozovom otoku
Predsjedni{tvo BiH zatra`ilo je od vo|a politi~kih stranaka, koje imaju poslanike u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH, da samostalno ili u koaliciji predlo`e kandidata ili kandidate za predsjedavaju}eg Vije}a ministara koji }e imati podr{ku 22 poslanika, u koju su uklju~ene entitetske ve}ine, ~ime }e se smatrati da su ispunjeni uslovi za formalnu kandidaturu. U pismu upu}enom vo|ama politi~kihstranaka, nagla{ava se da }e Predsjedni{tvo BiH prihvatiti takvu inicijativu politi~ke stranke ili koalicije stranaka i imenovatinovogpredsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH, te poslati Parlamentarnoj skup{tini BiH na potvr|ivanje, javila je Srna. tara BiH imaju podr{ku 22 poslanika u Predstavni~kom domu Parlamenta BiH, u koju su uklju~ene entitetske ve}ine. Predsjedni{tvo BiH tra`i od vo|a politi~kih stranaka da predlo`e kandidata ili kandidate koji imaju takav kapacitet i uz prijedlog dostave i potpise 22 poslanika u Predstavni~kom domu, koji }e uklju~iti entitetske ve}ine, ~ime }e se smatrati da su ispunjeni uslovi za formalnu kandidaturu.
Pred Parlament s garancijama

Da se Kuki} ne ponovi
Stranke, uz predlo`enog kandidata, trebaju dostaviti i potpise 22 poslanika u Predstavni~kom domu, koji }e uklju~iti i entitetske ve}ine
nu budu}nost, Predsjedni{tvo BiH poziva vo|e i rukovodstva politi~kih stranaka da poka`u politi~ku odgovornost za formiranje novog Vije}a ministara BiH.

Zakonska obaveza
“S obzirom na to da predlo`eni kandidat za predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH SlavoKuki}nijedobiopotrebnu parlamentarnu ve}inu koja bi ga potvrdila na toj du`nosti,

Brijuni: Ho}e li ozra~je historijskog mjesta doprinijeti uspjehu skupa

Pitanja granice, imovine i pravosu|a najprioritetnija su za sve tri zemlje • O situaciji u regionu i napretku ka Evropskoj uniji
Prvi, neformalni, trilateralni sastanak {efova dr`ava Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske odr`at }e se danas na Brijunima. Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH @eljko Kom{i} i ~lanovi Bakir Izetbegovi} i Neboj{a Radmanovi} sastat }e se s predsjednicima Republike Srbije Borisom Tadi}em i Republike Hrvatske Ivom Josipovi}em. Iz ureda predsjednika Josipovi}a saop}eno je tokom vikenda da }e u~esnici sastanka po njegovom okon~anju dati izjave za medije, no nije precizirano {ta }e biti teme razgovora na Brijunima. mlja dati sna`an doprinos na tom putu. ^lanovi Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine ovog su se mjeseca susreli i sa srbijanskim predsjednikom Borisom Tadi}em, koji je u na{oj zemlji do sada boravio vi{e puta, ali ovo je bila druga njegova posjeta koja je imala karakter slu`bene.

HITNO Predsjedni{tvo BiH zatra`ilo je da se rje{avanju problema izbora kandidata za predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH pri|e sa maksimalnom ozbiljno{}u i {to hitnije
Pred sje dni{ tvo BiH za tra`ilo je da se rje{avanju problema izbora kandidata za predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH pri|e sa maksimalnom ozbiljno{}u i {to hitnije. Smatraju}i da je krajnje vrijeme da se prevazi|e politi~ki zastoj u formiranju izvr{ne vlasti na nivou BiH i krene u rje{avanje ozbiljnih i nagomilanih pitanja koja su od sudbinskog zna~aja za njePredsjedni{tvo BiH, svjesno svoje zakonske obaveze da, u skladu sa ~lanom 11 stav 1 Zakona o Vije}u ministara u roku od osam dana ponudi ime drugog mandatara, poziva lidere i rukovodstvo politi~kih stranaka da odlu~no reaguju i na|u rje{enje za izbor novog predsjedavaju}egVije}aministara BiH” , navodi se u pismu Predsjedni{tva BiH upu}enog liderima politi~kih stranaka.

Jasne upute
Imaju}i u vidu ~injenicu da jo{ ne postoji dogovor politi~kih stranaka koje imaju poslanike u Predstavni~kom domu Parlamentarne skup{tine BiH o parlamentarnoj ve}ini, Predsjedni{tvo BiH ostaje pri stavu da je rje{enje za nastalu situaciju da kandidat ili kandidati za predsjedavju}eg Vije}a minis-

Otvorena pitanja
U dosada{njim bilateralnim susretima {efovi triju dr`ava izrazili su `elje za gradnjom {to boljih susjedskih odnosa i rje{avanjem otvorenih pitanja. Sastanak na Brijunima predstavlja jo{ jedan korak u intenziviranju saradnje i rje{avanju svih otvorenih pitanja koja optere}uju odnose tri zemlje. Kada su u januaru ove godine ~lanovi Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine posjetili Zagreb i susreli se sa Josipovi}em, pitanja imovine i granice ocijenjena su kao prioritetna za obje zemlje. Josipovi} je tom prilikom kazao da Hrvatsku i BiH povezuje evropska budu}nost, te da }e njegova ze-

OPTERE]ENJE Otvorena pitanja koja najvi{e optere}uju odnose Srbije i Bosne i Hercegovine ti~u se granice, posebice u dijelu Janje, potom pitanje pravosu|a i sukcesije, stare devizne {tednje...
I tom su prilikom {efovi dr`ava Srbije i BiH izrazili volju za pobolj{a njem odno sa i rje {a va njem otvorenih pitanja i zajedni~kim napredovanjem ka evropskim integracijama.

Evropske perspektive
Otvorena pitanja koja najvi{e optere}uju odnose Srbije i Bosne i Hercegovine ti~u se granice, posebice u dijelu Janje, potom pitanje pravosu|a i sukcesije, stare devizne {tednje... O~ekuje se da }e u~esnici sastanka na hrvatskom oto~ju Brijuni razgovarati i o ukupnom stanju u regionu, te napretku svih zemalja zapadnog Balkana ka Evropskoj uniji. Tadi} i trojica ~lanova Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine susreli su se, prije Sarajeva, i u Kara|or|evu, a tom je sastanku, podsje}amo, prisustvovao I predsjednik Republike Turske Abdulah Gul. J. F.

GRANICA I IMOVINA Kada su u januaru ove godine ~lanovi Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine posjetili Zagreb i susreli se sa Josipovi}em, pitanja imovine i granice ocijenjena su kao prioritetna za obje zemlje

V I J E S T I

Popis stanovni{tva u aprilu 2012?

Za 15 dana nova {ansa
BiH je jedina evropska zemlja koja nema zakon o popisu stanovni{tva i koja ga ove godine nije provela. Krivac su politi~ke nesuglasice o tome kada ga treba primijeniti, te da li se gra|ani trebaju iza{njavati o nacionalnoj pripadnosti kao obaveznoj kategoriji. Za 15 dana zakon }e dobiti novu {ansu koja bi mogla otvoriti vrata popisu, no razlike su jo{ primjetne, javila je Slobodnaevropa.org. Iako je spreman da ga usvoji i sa spornom odredbom, Mladen Ivani}, predsjednik PDP-a i delegat iz redasrpskognaroda u Domu naroda BiH, navodi za{to je ona besmislena. - Ni na {ta se ne odnosi. Broj poslanika u odre|enom stavu, broj ~lanova Predsjedni{tva u odre|enom stavu - sve je definisano Ustavom i sa tog stanovi{ta on ne mo`e imati nikakvih posebnih posljedica, ocjenjuje Ivani}. Novi saziv nudi naznake rje{enja, ka`e delegat iz SDA Halid Genjac. - Tu postoji prostor i potreba da se prona|e kompromis - da li treba to da bude u zakonu ili ne treba, na koji na~in to formulisati, rekao je Genjac. Naznake politi~kog dogovora dao je i predsjednik SDA Sulejman Tihi}, iako nije eksplicitno naveo da }e sporni ~lan biti i uklonjen. U SDP-u imaju stav kako nije nu`no da se u zakonu o popisu stanovni{tva kao obavezan element uvrsti i nacionalno izja{njavanje, tako da bi to trebalo ostaviti kao neobaveznuopciju, navodidelegat ove strankeHasan Be}irevi}. - Mislimo da popis treba {to prije uraditi prije svega kao podlogu za br`i razvoj i jasnijeprojektovanjerazvoja BiH, eliminiranje dilema odre|enih me|uentitetskih i izme|u distrikta Br~ko oko raznih ekonomskih nesuglasica sa stanovi{ta u~e{}a u raspodjeli prihoda na nivou zemlje, ali i doprinosa privrednom razvoju zemlje, kazao je on. S druge strane, Klub Srba }e, kako je najavljeno, imati jedinstven stav, te }e insistirati na nacionalnom izja{njavanju. - Smatram da je to jedno od klju~nih pitanja popisa stanovni{tva u BiH i mislim da ne treba vr{iti popis stanovni{tva bez nacionalnog izja{njavanja gra|ana BiH, isti~e Sta{a Ko{arac, delegat SNSD-a.

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U @I@I

3

General Divjak za be~ki Der Standard

Austrija ne `eli konflikt
Naprosto ne `ele u}i u bilo kakav konflikt sa Srbijom i BiH. Oni znaju da sam nevin. No, napravili su gre{ku i sada tra`e na~in kako da iz ovoga izi|u, vjeruje Divjak
Be~ki dnevni list Der Standard obja vio je in ter vju sa penzioniranim generalom Armije BiH Jovanom Divjakom pod naslovom: „Austrija je napravila gre{ku“. Divjak se zbog zahtjeva Srbije za izru~enjem od po~etka marta ove godine nalazi u Be~u, gdje je privremeno zadr`an do o~itovanja austrijskih pravosudnih organa po ekstradicionom zahtjevu iz Srbije. Na pi ta nje no vi na ra Der Stan dar da za {to se nje gov slu~aj tako otegao, tim prije {to je njegov advokat jo{ na po~etku kazao kako }e slu~aj trajati ne ko li ko ne dje lja, Di vjak odgovara: Divjak je istaknuo kako razlog za odga|anje treba tra`iti u ~inje ni ci da je aus trij sko dr`avno odvjetni{tvo sve vrijeme ~eka lo na to ne bi li se pos ti gao ne ki spo ra zum, umjesto da su jo{ mnogo ranije presudili u njegovu korist. Na opasku austrijskog novinara kako jo{ nije do{lo do sporazuma izme|u BiH i Srbije u predmetnom slu~aju, Divjak je istaknuo kako je i sam jako iznena|en tom ~injenicom. “Jo{ 2010. godine u Minhenu sam ispitan i pu{ten po istom zahtjevu, jer su njema~ke pravo su dne vlas ti odlu~ile da uva`e stav Interpola iz Liona. [tavi{e, 1995. godine je srbijanski vojni tu`ilac utvrdio kako ne mam ni ka vu od go vor nost za incident u Dobrovolja~koj. No odgovornost le`i i na bo san sko her ce go va~kom tu`ila{tvu, koje je cijeli slu~aj zatvorilo. Ina~e, sada ne bih sjedio i ~ekao ovdje u Austriji” naglasio je Divjak u inter, vjuu za Der Standard. Osvrnuo se i na opasku novinara kako je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik mi{ljenja da bi ga trebalo

ODGOVORNOST Jo{ 1995. godine je srbijanski vojni tu`ilac utvrdio kako nemam nikavu odgovornost za incident u Dobrovolja~koj. No odgovornost le`i i na bosanskohercegova~kom tu`ila{tvu koje je cijeli slu~aj zatvorilo

Jovan Divjak nakon pu{tanja iz pritvora u Be~u

Politi~ka igra
“Takvu sam najavu u posljednja ~eti ri mje se ca ~uo ve} pet puta. Mislim da se ovdje radi o politi~koj igri. Austrija naprosto ne `eli u}i u bilo kakav konflikt sa Srbijom i BiH. Oni znaju da sam nevin. No, napravili su gre{ku (austrijski pra vo su dni or ga ni, op. pri re|iva~a) i sada tra`e na~in kako da iz ovoga izi|u. Meni je re~eno da se sada ~eka mi{ljenje Saveznog ureda za azil” .

Protesti sarajevskih intelektualaca i umjetnika

NEMAJU POJMA ^ini mi se kako EU nema pojma {ta bi se trebalo u~initi sa BiH. Ali potreban je neko poput Dodika, neko ko je zadu`en za proizvodnju nemira, kako bi brojni me|unarodni predstavnici mogli ostati u BiH i zara|ivati 10.000-15.000 eura mjese~no
korak dalje, te na pitanje novinara ponudio savjet kako bi se mogao rije{iti trenutni zastoj u BiH. “Potrebna je konferencija i promjena ustava kojom bi se svi gra|ani BiH doveli u isti ustavni polo`aj. BiH bi bila podijeljena na pet do {est kantona, koji se ne bi zasnivali na etni~kom principu.”

uhapsiti na teritoriji RS-a ukoliko postoji uhitbeni nalog.

Der Standard, pozivaju}i se na Divjakovog be~kog advokata Richard Soyera, isti~e kako bi u narednih nekoliko sedmica mogla biti donesena odluka zemaljskog suda u Korneburgu o Divjakovoj daljoj sudbini.

Jo{ nekoliko sedmica

EU nema pojma
“On pravi propagandu. Velika je sramota za Evropsku uniju to {to je visoka predstavniica EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Catherine Ashton odletjela njemu u Banju Luku. On dje-

luje nacionalisti~ki. ^ini mi se kako EU nema pojma {ta bi se trebalo u~initi sa BiH. Ali potreban je neko poput Dodika, neko ko je zadu`en za proizvodnju nemira, kako bi brojni me|unarodni predstavnici mogli ostati u BiH i zara|ivati 10.00015.000 eura mjese~no.” Divjak je u intervjuu oti{ao i

Misija UN-a na Kipru

Udru`enje Vrbanja ‘93.

Milorad Dodik

Emil Vlajki

Odlikovani policajci Porodice stradalih na Putu spasa Simi} i Kasapovi}
Pripadnici mirovne misije UN-a na Kipru (UNFICIP) iz BiH policajci Du{ko Simi} i Amir Kasapovi} su na sve~anosti u Nikoziji odlikovani za svoj doprinos o~uvanju mira na Kipru. Sve~anosti je po prvi put prisustvovala delegacija Ministarstva bezbjednosti BiH, koju su ~inili sekretar Ministarstva Bakir Dautba{i}, direktor Slu`be za poslove sa strancima Dragan Mekti} i pomo}nik ministra bezbjednosti Ermin Pe{to. Zvani~nike iz BiH ugostilili su {efica misije Liza Butenhaim, {ef UNPOL-a D`on Farali i njegov zamjenik, policajac iz BiH Miroslav Milojevi}. Tom prilikom izra`ene su najvi{e pohvale za predstavnike BiH. Udru`enje gra|ana Porodice stradalih Vrbanja ‘93, u saradnji sa Planinarskim dru{tvom Koprivnica, prvi put su organizirali pohod Putem spasa, pravcem kojim je jula 1993. ve}i dio stanovni{tva izbjegao iz Vrbanje za vrijeme sukoba Armije RBiH i HVO-a, u kojem je ubijeno 45 bo{nja~kih civila. Kod spomen-obilje`ja u Vrbanji prou~ena je Fatiha, nakon ~ega su u~esnici pohoda, njih vi{e od 150, pre{li mar{utu Crni~e - Gladovo - Dubovik - Podovi i nazad. Predsjednik udru`enja Mirsad Teskered`i} je rekao da je ogor~en inertnim odnosom kada je u pitanju procesuiranje odgovornih za zlo~in u Vrbanji.

Dobrodo{li sastanci u regionu
Predsjednik RS-a Milorad Dodik izjavio je u nedjelju da su dobrodo{li svi sastanci i kontakti koji doprinose stabilizaciji i normalizaciji stanja u regionu, javila je Srna. Komentari{u}i trilateralni sastanak ~lanova Predsjedni{tva BiH Neboj{e Radmanovi}a, Bakira Izetbegovi}a i @eljka Kom{i}a i predsjednika Srbije Borisa Tadi}a i Hrvatske Ive Josipovi}a na Brionima, Dodik je rekao da podr`ava takve razgovore, jer se radi o legitimnom procesu i sastanku koji treba da pru`i odgovore na neka pitanja. Naglasio je da je dobrodo{la normalizacija odnosa Srbije i Hrvatske, klju~nih partnera u regionu i BiH.

SAD se trebaju izviniti
Potpredsjednik RS-a iz reda hrvatskog naroda Emil Vlajki poru~io je da bi SAD trebalo da se izvine za mnoge stvari koje su radile na prostorima biv{e Jugoslavije, a da bi jo{ bolje bilo kada bi oti{le sa tog podru~ja, jer bi tada mr`nja me|u narodima bila prevladana daleko br`e. Reaguju}i na nedavnu izjavu jednog ameri~kog zvani~nika u BiH da je prevladavanje mr`nje me|u narodima na ovim prostorima, podrazumijevaju}i i me|usobna izvinjenja, najbolji na~in pomirenja, Vlajki isti~e da je ova ideja dobra, ali ne i nova, i da bi tu i SAD trebalo da se priklju~e.

4

DOGA\AJI

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Ustavni sud FBiH nije nadle`an ocjenjivati je li izabrana vlast u Federaciji zakonita, nego isklju~ivo Sredi{nje izborno povjerenstvo

Ivo Bradvica, direktor mostarskog

Uspjeli smo
Kada je do{ao u Aluminij, nekada{nji gigant grcao je u gubicima: 2009. okon~ana je s minusom od 40 miliona, 2010. sa gubitkom od 13,3 miliona, no prvo polugodi{te ove 2011. je - ba{ pozitivno
Razgovarala: Vildana SELIMBEGOVI]

Mirko Bo{kovi},
umirovljeni predsjednik Ustavnog suda FBiH

DOBAR

LO[

ZAO

DAMIR MA[I]
Mladi, ali i istaknuti esdepeovac tvrdi kako u javnosti nije bilo dvojbe glede toga da je Slavo Kuki} bio prihvatljiviji kandidat od Borjane Kri{to. Problem, prije svega platforma{a, jeste {to se premijer potvr|uje u Parlamentu. A tamo je tzv. nestrana~ki kandidat pao ~ak i na popravnom.

“U petak, 8. 7, Aluminij je uplatio 35 posto ukupne cijene struje za {esti mjesec, a nismo morali, jer nam je rok do kraja mjeseca. Me|utim, mi }emo i ostatak isplatiti u narednim danima jer mi i prije vremena pla}amofakturu. Ako neko ima primjedbi na to, stvarno ne znam {ta bih rekao“ ka`e Ivo , Bradvica, direktor Aluminija d.d. Mostar. To je zapravonjegov odgovor na medijske prozivke kojima je Aluminijizvrgnut u posljednje vrijeme. • Dakle, niste se `alili Vladi FBiH zbog cijene struje? - Cijenuelektri~neenergije ne odre|uje ni Aluminij ni Vladaniti bilo ko izuzev FERK-a. FERK odre|uje cijenu, a mi je pla}amo. Aluminij pla}a najskuplju struju na svijetu, uzimaju}i u obzirproizvo|a~ealuminija, Alkan, Alkoa, Rio Tinto... Iz Rio Tinta su biliovdjeprijedesetakdana i pitao sam ih koliko pla}aju elektri~nu energiju po megavat-satu: oni ka`u 16 eura, Aluminij Mostar pla}a 48 eura.

Doma}insko poslovanje

NINOSLAV STOJADINOVI]
Novoimenovani veleposlanik Srbije u BiH u svome je, tako da ka`emo, nastupnom govoru obznanio kako Beograd, nakon {to specijalne veze s Banjom Lukom godinama funkcioniraju i vi{e nego dobro, `eli isto i sa Sarajevom. Gdje je zapelo?!

SR\AN BLAGOV^ANIN
Kao i obi~no, Blagov~anin je jo{ jedanput na stranicama Oslobo|enja analizirao aktualno, prije svega, te{ku ekonomsku situaciju u „boljem dijelu BiH“. Nije, dakako, po{tedio ni Federaciju, ~ija je vlada „zaboravila“ silna obe}anja.

Svjetski je standard da cijena elektri~ne energije u cijeni metala ne prelazi 28 posto, zapravo se kre}e od 25 do 28 posto, pa neka bude i 30. ^injenica je da kod nas iznosi i 60 posto. Ali mi to sve podnosimo i ne `alimo se, ve}, kao {to sam rekao, pla}amo unaprijed. U posljednjevrijeme pojavljuju se ~lanci u nekakvim novinama da smo tra`ili od Elektroprivrede, jedne ili druge, da nam isporu~uje struju po ni`oj cijeni. To jednostavno nije ta~no. • To zna~i da se dobro nosite sa recesijom? - Odli~no se nosimo. Treba
Foto: Darko JUKA

HUSO TUCAK
Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida ustrajava u tomu da se prvo utvrdi pripadnost, te slijedom toga korisnicima bora~ko-invalidske za{tite da rok od 30 dana kako bi donijeli odgovaraju}e uvjerenje. Poslije toga, sve }e biti stvar tehnike.

VIJEST U OBJEKTIVU Moj grad
U organizaciji Ansambla Bosnia folk u Zenici je i ove godine odr`an koncert „Ovo je moj grad“ u sklopu kulturno-turisti~ke manifestacije „Ljeto u zeni~koj dolini“. Na koncertu su u~estvovali dje~iji folklorni ansambli Bosnia folk, kao i njihov odrasli ansambl, zatim narodni orkestar i vokalni solisti ansambla Sanela Ru{idovi}, [efik Mujezinovi}, Amra Isakovi}, Emina [ehi}, Nerma Pu{}ul i D`ana Plan~i}, te Dramski studio Ansambla Bosnia folk.
Mi. D.

Foto: BOSNIA FOLK

VIJEST U

BROJU

posto je u ovoj godini pove}an broj turista u Me|ugorju u odnosu na isti period 2010.

6,5

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 18. juli 2011.

INTERVJU

5

Aluminija

pobijediti recesiju
imati u vidu da su udarirecesijebilinajprije na obojenumetalurgiju. Istina, i blagi vid izlaska iz krize tako|er je bio uo~ljiv u obojenoj metalurgiji. Ali, istina je da smo smanjili 25 posto na{e kapacitete, isklju~ili64 }elije, ali je istina da nismo otpustili nijednog radnika. Smanjili smo pla}e i najvi{ezahvaljuju}i doma}inskom vo|enju firme u periodu koji je prethodio recesiji i krizi, kad smo stvorili odre|ena sredstva, uspjeli smo prevladati krizu bez velikih potresa. Naravno da je veliki potres bio gubitak od 40 miliona u 2009, da je veliki udar gubitak za pro{lu godinu od 13.300.000 KM. Mora se Elektroprivredu. Elektroprivreda Herceg-Bosne je imala prikazanih40 milionadobiti. Istovremeno, Aluminij je u gubitku. A Aluminij je prete~a cijele BiH {to se ti~e ulaska u svijet i Evropu. • Za{to? - Cijenualuminijaodre|ujeLondonskaberza. Ne mo`enikoodavde uticati na nju, odre|uje je svakom proizvo|a~u aluminija u svijetu. Cijene svih ulaznih parametarapetrolkoksa, smole, glinice - sve odre|uje svjetsko tr`i{te. [ta drugozaklju~itinego da je aluminij99 posto u kontaktu sa svijetom? Krajnjimnaporima smo uspjeliodr`ati kontakt sa okru`enjem preko neim uslugu. Uostalom, evo vam jo{ jedan apsurd vezan za elektri~nu energiju: ova dr`ava izvozi struju, premda iz 2009. ima zaklju~ak oba domaParlamentakojika`e da je ne mo`e izvoziti dok se ne podmire potrebedoma}ihpotro{a~a. Naravno, samo se u ovoj dr`avi na zaklju~ke Parlamenta niko ne osvr}e iako je Parlament zakonodavno tijelo pa je svaka izvr{na vlast du`na provoditi u djelo odluke Parlamenta. [ta se de{ava? Oni izvoze struju u neke druge zemlje, pa i u Hrvatsku, a onda Aluminij uvozi mo`da tu istu struju koju je BiH izvezla i da budeapsurdkompletan - uvozimo je po ni`oj cijeni nego{to je pla}amoElektroprivredi Herceg-Bosne. • Kako zapravo sara|ujete sa izvr{nom vlasti? - U prvomredu`elimre}i da smo sa ovom novom strukturom federalne vlasti uspostavili jako dobre kontakte. Tu, prijesvega, mislim na predsjednikaFederacije@ivkaBudimira, premijeraVladeFBiHNermina Nik{i}a i resornog ministra gospodinaErdalaTrhulja. Pokazali su veliki interes za trenutno stanje u Aluminiju, za na{einvesticijske planove. U tim razgovorima sam osjetio da postoji veliko razumijevanje. Govorili smo o bitnim stvarima, a tu je i neizbje`no pitanje redovnog snabdijevanja elektri~nomenergijom. Ali nismorazgovarali o cijenistruje, opetka`em. Na nama je da cijenu po{tujemo, da pla}amo. tavili kontakte s tvrtkama, mogu}imsuinvestitorima: postojifond u Turskoj koji investira jako puno u Hrvatskoj i njihovim sredstvima se gradiplinskacentrala u Hrvacama. Otvoreni smo za svaku vrstu razgovora i dogovora za zajedni~ka ulaganja. To su velike investicije. • Upravo sam htjela pitati mo`ete li ih podnijeti? - Sami ne mo`emo. Zato i tra`imo partnere za zajedni~ka ulaganja u zajedni~kom interesu. Imamo vrlo pozitivne reakcije. Imao sam sastanak sa predstavnikomameri~ko-izraelsketvrtke s kojim sam dogovorionovisastanako tojtemi, po~etkomseptembra u Tel Avivu. Ovdje sam ugostiogospodina Soldenberga, predsjednika jakog `idovskog fonda koji je bio gost i federalnog premijera, a i premijerke u Hrvatskoj. I on je jako zainteresiran za tu vrstu posla. Nama je jasno da moramo ubrzaje ba{ pozitivno? - Ba{ pozitivno! • Veliki uspjeh je i samo zaustaviti trend rasta gubitka. - Naravno. Ali uspjeli smo i ~ak smo uspjeli u mjesecdanasmanjitigubitak za negdjecirka tri miliona. To smo uradili u novembru pro{le godine. Tad smo zaista napravili pravi posao. Zaustavili trend pada i sa 16,5 milionagubitkakrajemdesetogmjeseca u decembrusveligubitak na 13,3 miliona. • Kako? - Odlu~ili smo da svakogmjesecaanaliziramotro{kove za prethodni i to po mjestu tro{ka. Mi imamo nekih dvanaest mjesta tro{ka. Donijeli smo odluku da jedanmjesec mo`e{ probiti tro{kove, da }emo ih svi analizirati, ali da u sljede}emmjesecuima{ i {ansu za popravni. Naprimjer, jedan od direktorapogonaprobijetro{akovaj mjesec. Ima samo idu}i da se po-

- Imamo892 zaposlena i ve} unaprijedznamkakokojiodlazi u mirovinu. Na kraju ove godine bit }e jo{ {estmanje. Prijegodinu i po imali smo najmanje stotinjak ljudi vi{e. Na{a orijentacija je zapo{ljavanje i to krajnje produktivno i zapo{ljavanje mladog kadra. To morajubitimomci i djevojke sa svje`imdiplomama jer mi ho}emo od njih da pravimo kadrove. Do sada smo primili jedan broj takvih, jer kad smo uo~ili da imamo dosta staru populaciju, prosjek oko 46 godina, kao prioritetni zadatak smo izabrali podmla|ivanje. [to se ti~e primanja, re}i }u vam da je prosjek pla}a na nivou evropskih firmi ovog tipa. Evo obrazlo`enja: ako proizvodimonajkvalitetniji i naj~istijialuminij na svijetu u ovakvim okolnostima, nema razloga da pla}a bude druga~ija od onih koje imaju radnici u Italiji, Norve{koj, Kanadi... Naravno, va`no je ista}i da vodimo ra~una o za{titi radnika i da zbog togastalnoradimo na modernizaciji. S ponosomka`em da je ovo ovdje zadnje slovo tehnike. Na taj na~in {titimo ljude i omogu}avamo da lak{eprevladavamokrizekoje su u na{ojindustrijicikli~ne. Mi smo na to nau~ili- jedanperiod ide dobrocijenaaluminija, ondado|e lo{ period i ako ne radite adekvatno u onom periodu kad je dobro, onda pada{ br`e. Znate kako narod ka`e: kad ti je dobro, vodi ra~una da }e do}i i te`ak period. I tako se i pona{amo. I imamo rezultat. imati u vidu da je gubitakumanjen nakonsvihmjera{tednjekoje smo poduzeli na internom planu. • Kako ste toliko u{tedjeli? - Stimulirali smo radnike koji su ispunili uslove za prijevremenu mirovinu pa je firma profitirala. Smanjili smo pla}e i napraviliu{tede gdje god smo mogli. Ali smo opetostali u gubitku. Pazite sad: bilo je normalno da struja bude nekolikoeuramanja jer je 2008, 2009. i 2010, a naro~ito posljednje dvije godine, hidrologija bila takva da smo ki{e imali na sve strane. Drugim rije~ima, padale su pare za kolikoprera|iva~akojimamoramo osiguratiodre|enuminimalnukoli~inu metala da bi ljudi mogli proizvoditi. A vi znate da je Aluminijprijerataimao i zvani~nostatus specijalnog potro{a~a, status koji danas nema. • Niste bili sami: imala je i @eljezara? - Tako je. Imali smo potpuno jednakeuvjeteprijerata. I to zato{to specijalni potro{a~i ~ine uslugu Elektroprivredi jer koriste elektri~nu energiju i dan i no}. I one vr{kove - kako ih stru~njaci zovu specijalni potro{a~i peglaju i ~ine

Krvna slika Aluminija

BOSANSKI APSURDI Oni izvoze struju u neke druge zemlje, pa i u Hrvatsku, a onda Aluminij uvozi mo`da tu istu struju koju je BiH izvezla i da bude apsurd kompletan - uvozimo je po ni`oj cijeni nego {to je pla}amo Elektroprivredi Herceg-Bosne
no raditi i na}i rje{enje, ina~e nas ne}e biti. Nama je struja glavni problem i ho}emo da je rije{imo. • Kako ste zavr{ili prvo polugodi{te? - E, to mi se pitanje svi|a. Rekao sam da smo pro{lu godinu zavr{ili sa gubitkom od 13 miliona i 300.000, a nakon toga smo krenulidostaambiciozno jer smo obe}ali na{im radnicima da ovu godinu ne}emo zavr{iti sa gubitkom. Sad tek vidim koliko je to bilo hrabro obe}anje, da ne ka`em ne{to drugo. Ali, na zadovoljstvosvih nas - ne samo uprave i radnika ve} i predsjednikaFederacije i Vlade i resornogministra, jer svima je namainteres da Aluminijposlujepozitivno jer svi od toga imamo koristi - za {est mjeseci ove godine Aluminij ima pozitivan rezultat. To je ogroman iskorak. • Da li je to pozitivna nula ili pravi, ako napraviisto, zaklju~ak je - nemoj da te mi smjenjujemo, idi sam! Nisi za direktora. Svaki mjesec analiziramo rezultate. To je ogroman napredak. Onda smo pozvalisvedobavlja~e i rekli im da 20 postooborecijenu u odnosu na prethodni period. Oborite cijenu i nastavit}ete i daljeraditi za Aluminij, u protivnom, tra`it }emo druge. Pozvali smo i banke: njima smo rekli - oborite kamatu ako `elite da sa nama radite, u protivnom, idemo u Njema~ku. Prvi je reagirao gospodin Miler iz Raiffeisenbanke iz Sarajeva. On je do{ao i rekao - ja smanjujem za dva posto. Poslije su se po~eli priklju~ivati i ostali. Onda, ukinuli smo he`iranje - ne odre|ujemo unaprijed cijenu, nego ~ekamo kad je najbolja na tr`i{tu i onda damo rok za koli~inekojeimamo i rasprodamo ih. To su potezi koji su nas izvadili.

Zajedni~ka ulaganja
S Vladom smo razgovarali da vidimo da li postoji raspolo`enje oko gradnjenekenovecentrale na poslovnim temeljima. I tu smo nai{li na razumijevanje. Nama je savr{eno jasno da }e cijena elektri~ne energije ve} slijede}e godine rasti, raste svugdje u svijetu zbogpoznatihokolnosti. Njema~ka je donijela odluku da gasi sve nuklearne centrale, Francuska ima draft takve odluke, perspektiva snabdijevanjabi}esvakegodine sve te`a i mi smo zainteresirani da ula`emo u centrale. Mi smo uspos-

TAKORE]I... INSPEKCIJA
Inspekcije Inspektorata Republike Srpske u junu su obavile 2.264 kontrole i u 644 slu~aja utvrdile nepravilnosti, a subjektima kontrole izrekle 544 upravne mjere, izdale 278 prekr{ajnih naloga od 273.260 KM i podnijele 26 zahtjeva za pokretanje prekr{ajnog postupka. U Republi~koj upravi za inspekcijske poslove za Srnu je re~eno da je u istom periodu, naprimjer, u spoljnotrgovinskom prometu izvr{eno 16.313 inspekcijskih pregleda. Tr`i{na inspekcija je, opet, u unutra{njem prometu izvr{ila 589 kontrola, od ~ega su u 147 slu~ajeva konstatovane nepravilnosti.

6

DOGA\AJI

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Direktor je najpre~i - sam sebi!
Kako je slasno rukovoditi Institutom za (h)istoriju BiH
Husnija Kamberovi} u svom pismu Oslobo|enju iznosi osobne (neobjektivne) utiske. Ne zanimaju ga (a trebale bi) ~injenice. No ~italac }e iz ovoga priloga vidjeti da su ~injenice tamo gdje jesu: protiv direktora Instituta za istoriju, koji nipo{to, kontra Ustava, ne priznaje slovo h (-istorija)…
Dakle, idemosamo s ~injenicama, {to bi narod kazao: crno po bijelom. Iako su pokazanifaksimiliugovoraHusnijeKamberovi}a, direktora Instituta za istoriju BiH, sad }emo ih poja~ati dodatnim dokazima. O temi da je za jedanrukopis(knjigu), koju je ina~e jedinu i napisao dosad (a oko devet godina je direktor ove ustanove), naplatio vi{e od 20.000 maraka.

Skup{tina RS-a o penzijama
Razmatranjem izmjena i dopuna Zakona o Pravobranila{tvu RS-a danas }e biti nastavljena redovna sjednica Narodne skup{tine. O~ekuje se da najvi{e rasprave bude o penzijsko-invalidskom osiguranju koje je, me|u preostalim ta~kama dnevnog reda, u fokusu i poslanika i ukupne javnosti zbog mno{tva protivrje~nosti i nepostojanja ni minimuma saglasnosti me|u zainteresiranim za ovaj zakon. Tako|er, trebalo bi da se otvori rasprava o samoj su{tini ovog zakona ~ije usvajanje Vlada predla`e kako bi se pokrio akumulirani deficit Fonda PIORS-a, koji je na kraju pro{le godine iznosio 120 miliona maraka, ali ni{ta bolja finansijska situacija nije ni u ovoj godini. Na dnevnom redu sjednice su i izmjene i dopune vi{e aktuelnih zakona.

Sukob interesa
Ugovor o autorskom djelu, broj 05-0501-216/02 od 19. decembra2002. godine, kazuje da se autor, tj. Kamberovi} obavezuje predati Institutu rukopis pod naslovom “Begovski i zemlji{niposjedi u BiH 1878-1918. godine“ za {ta mu Institut daje , 4.000 KM. Nakon dobivenih donatorskih sredstava za me|unarodnukonferenciju, iz nepotro{enogdijela se Kamberovi}u za istirukopis, po odluci br. 01-0104192-9/2, od 2. decembra 2002. godine, dodjeljuje 9.000 maraka (bruto). Kad je knjigagotova, sklapa se ugovor o predajirukopisaInstitutukoji}e mu istu{tampati (br. 05-0501-38-12/03, 25. februara 2003. godine) i za to izdvojiti 7.600 maraka. Zbroj ugovora i honorara iznosi dakle 20.000 maraka. No ono {to je klju~ svega jeste to da je direktorHusnijaKamberovi} ugovore potpisivao sam sa sobom! Zapravo, druga ugovorena strana je A{ida [ahbegovi}, sekretar Instituta. Jedino odgovorno lice Instituta pri tome je samo i isklju~ivo- direktor. O po{tivanjuZakona, dakle, nema ni govora. O sukobu interesa - ima. Isti rukopis-knjigu, za koji je Institut, vidjelo se, izdvojio goleme novce, Kamberovi} nosi u Zagreb i izdaje je s Institutom za hrvatsku povijest!? Pod kojim i kakvim uvjetima, ne zna se. Trebao je mo`da znati Upravni odbor sarajevskog instituta i za to mu (eventualno) dati odobrenje.
Husnija Kamberovi}: Ima njega, ali nema Instituta

Poluprazne potro{a~ke korpe
Potro{a~ka korpa ve}ine gra|ana u RepubliciSrpskoj, ako je suditipremasindikalnoj ra~unici, poluprazna je. ^etvero~lana porodica trebala je u maju da izdvoji 1.758 KM za namirenje svih potreba, a s platom od 816 KM nisu mogli kupiti ni osnovne proizvode, jer, naj~e{}e, u porodici radi samo jedan ~lan. Savez sindikata RS-a izra~unao je da najve}i dio novca treba odvojiti za hranu, ali jo{ nije ura|enara~unicakakopre`ivljavajupenzioneri s prosje~nimmjese~nim~ekom na kojem je cifra- 320 maraka, javila je Fena. Iako mjesecima Sindikat upozorava da najte`e `ivi vi{e od 160 hiljada radnika u privredi i njihoveporodice, apel da im Vlada mora posve}ivati daleko ve}u pa`nju kao da jo{ niko nije ni ~uo.

Gole ~injenice
Direktor, {ef Nau~nog vije}a i glavniuredni~asopisaPrilozi, u liku i (vrlomalom) djeluHusnije Kamberovi}a, odre|uje sebi honorare i kao uredniku i kao suradniku u istom ~asopisu! Kartice koje pokazuju kome je sve i koliko dao (ne i za{ta) govorekako nema niti jedne a da na njoj nije njegovo ime. I ime njegove `ene, kojoj je, saznalo se, ispla}ivao honorare (protuzakonito tako|er) za UDK, {to ina~e

radiNacionalna i univerzitetska biblioteka i to po znatno ni`im cijenama od onih direktorove supruge. U frontalnom sukobu interesa honorari se ispla}uju ~lanovima UO, vanjskim suradnicima, a ide dotle da se imenuje i za predsjednika Komisije za izbor vi{eg stru~nog suradnika (2010. godina) i za taj crna~kiposaonaplati300 maraka! Iz mnogobrojnihstavkiizdvajamsamo onu uvezi saPrilogom br. 39, gdje sebi, kao glavnom i odgovornomuredniku i piscuIn memoriama u istom, daje2.000 maraka. Ima Kamberovi} i jedan

~lanak u istombrojunapla}en sa 600 maraka. U martu ove godine(11. mart) u stavci “izdaci za sam. djelatnosti i aut. ugovore“ direktor se nagra|uje prvi put s 200, a drugi sa 500 maraka... To je samo dio ~injenica, a ne utisaka, kojeKamberovi} ne koristi kao argumente za svoj tre}i mandat za direktora ove ustanove, usprkos Zakonu o visokom {kolstvu koji to ne dozvoljava (bez obzira kako se tuma~e ~injenice da Institut jo{ nijesastavni dio nego pridru`ni ~lan R. K. Univerziteta)...

PRI^A O JEDNOM SNU Lipik ka`njen za {verc kafe
Osnovni sud u Trebinju je prvostepenim rje{enjem prekr{ajno kaznio kompaniju Lipnik iz Gacka sa 6.000 KM i odgovorno lice u toj kompaniji Du{ana Lojovi}a sa 1.000 KM zbognezakonitogprometovanja 19.200 kilograma kafe, saop{teno je u nedjelju iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Iz komapnije je oduzeto i 320 kilograma kafe, ~ija se tr`i{na vrijednost procjenjuje na 150.000 KM. Slu~aj nezakonitog prometovanja 19.200 kilograma sirove kafe u februaru ove godine otkrili su slu`benici UIO i pripadnici Centra javne bezbjednosti (CJB) Trebinje. Osnovni razlog za nezakonit uvoz kafe iz Crne Gore je ~injenica da kafa u toj zemlji nije akcizna roba i ukupne da`bine na {leper kafe iznose oko 10.000 eura, a u BiH oko 70.000 KM.

[alom, Rahela!
U ponedjeljak, 18. jula, na gradskomgroblju Bare na}i }e zemaljski smiraj Rahela Vu~ijak, ro|. Montiljo, sarajevska Jevrejka sa kojom odlazi jo{ jedan, naizgled, obi~an `ivot, a opet gotovo nestvaran, sav protkan dramom, sjetomi snom. Rahelaje, kaodjevoj~ica, bila dio jednog konvoja smrti, a iz nacisti~kog logora, rizikuju}i vlastiti `ivot, spasio ju je tetak Salih Pozder, poznati sarajevski {najder. Rahelini roditelji se iz logora nikada nisu vratili, a njihova jedinica je odgajana u porodici spasitelja, tu je stekla obrazovanje, udala se. Pri~ala mi je jednom ova `ena da nikada, ali ba{ nikada, nije dan pro{ao a da se njene misli nisu vratile u vrijeme u kojem su njeni sunarodnjaci nosili `utu traku... @ivjela je, ina~e, u staroj ku}i na Obali, koja i danas postoji, i idu}i u {kolu, Rahela je uvijek zami{ljala jedan susret: „Ovako je to trebalo da bude. Do}i}u na ono }o{egdje je muzej Mlade Bosne i tu }u se sudariti s neizbrijanim, mr{avim ~ovjekom, koji }e mi re}i da on ima djevoj~icu istog uzrasta kao i ja, i upitat }e me da li je mo`da poznajem. A kako joj je ime, re}i }u, a on }e odgovoriti: Rahela... Pogledat}u ga malobolje ivrisnuti od radosti. To je moj otac“! Kada smo razgovarali, Rahela je ve} bila penzionerka, ali je nekoliko puta uzdahnula: za maminu smrt je ~ula, postoje i svjedoci tog dana kada su je odveli u gasnu komoru, ali sudbina oca je ostala nerazja{njena. I Rahela se nije nikada prestala nadati i sanjati. ^esto bi stala pored prozora, pa kada bi joj pogled pao na nekog prosjaka, ne bi joj bilo mrsko si}i i udijeliti mu bilo {ta: “Mislila sam, mo`da i moj

otac tako luta po svijetu, i mo`da upravo sada neka `ena pru`a prema njemu ruku“ . Na`alost, u zemlji u kojoj su se 19921995. pojavilenekenoveRahelepri~a o snu ove Sarajke ne nestaje njenim odlaskom.
E. KAMENICA

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 18. juli 2011.
Vjerski du`nosnici upozoravaju

DOGA\AJI

7

VIJESTI

Vanja Jovanovi}

Ivo Toma{evi}

Senajid Zajimovi}

Porez na crkvene orgulje
Vrhbosanska nadbiskupija BiH nedavno je iz Njema~ke dobila na poklonpolovneorgulje, vrijednosti oko 50.000 KM. “I za te orguljesmo moraliplatitiporez“ tvrdisekretarBiskup, skekonferencije BiH monsinjor Ivo Toma{evi}, napominju}i da su vjerske zajednice u BiH vi{e puta uzaludno poku{avale izdjejstvovati ne{to {to je uobi~ajeno u ostalimdr`avama, a to je da budu makar oslobo|ene PDV-a. VanjaJovanovi}, paroh Stare pravoslavne crkve, isti~e da se struja potro{ena u ovojcrkvipla}apo- cijeniindustrijske. ligijskog vije}a, o osloba|anju poreza vjerskih zajednica. “Kada bi to prihvatila, dr`ava bi pokazala da joj nije svejedno {to je na{ statusdanasovakavkakav jeste, a takav je, izme|u ostaloga, i zato {to su na{e nekretnine oplja~kane odlukama legalnih dr`avnih organa“ obja{, njavaZajimovi}, napominju}i da bi se inicijativa odnosila na period do dono{enjazakona o res“Premaprvom, bespravnigraditeljsti~epravovlasni{tvaukoliko je gradnjadozvoljenaregulacionimplanom, a u RS-u je danastakvaklima da se ovi planovidonosemalteneprekono}i. [irom RS-a su na taj na~in otete parcele Vakufske direkcije... U Gacku je otu|eno sedam dulumazemlje u centrugrada. Pokrenuli smo postupak vra}anja, ali to je skop~ano s brojnimproble-

Otvaranje Kampa mira u Srebrenici
Sve~ano otvaranje Internacionalnog kampa mira bit }e odr`ano danas na jezeru Peru}ac u op{tini Srebrenica. Ovaj prvi Internacionalni kamp mira, koji se nalazi25 kilometara od Srebrenice, na samoj obali jezera, ispod sela Klotijevac na ulazu u kanjon Drine, organizira od 15. jula do15. augustaUdru`enjegra|ana Za Srebrenicu, javila je Fena. Kamp ima za cilj da okuplja ljude iz cijelog svijeta, koji predstavljaju i promoviraju razli~ite kulture, dijele i sti~u iskustva o zajedni~kom `ivotu s pripadnicima drugih nacionalnosti, u~e na na{im gre{kama, i nakon boravka u kampu {ire pozitivnu pri~u o Srebrenici, saop}eno je iz Udru`enja. Cilj kampa je da Srebrenica, simbol stradanja, postane simbol mira, tolerancije i zajedni~kog `ivota.

Samo u BiH se struja i voda, koje tro{e vjerski objekti, tretiraju kao da pripadaju nekoj fabrici. To je otima~ina, smatra paroh Stare pravoslavne crkve Vanja Jovanovi}
RS-u, koji predvi|a pretvaranje svih grobljanskih povr{ina u dru{tvenovlasni{tvo: “Ho}e li to IZostatii bez svojihmezarja“ pi, taHrva~i}, navode}iprimjer[ipova, u kojem se na ovaj na~in ho}e “podru{tviti“ 13 parcela na14.752 metarakvadratna: “Cilj je legalizirati sve bespravne radnje“ zaklju~uje Hrva~i}. ,

Ure|ena dr`ava?!
“Isto se de{ava i prilikom obnova d`amija, koje su na listamaza{ti}enognaslije|a, i slu`e op}em dobru, a, prema porezima, struji i ostalim tro{kovima, ispada da donose dobit samo vjerskim zajednicama“ govori , Senajid Zajimovi}, dok Ivo Toma{evi} upozorava na to da svaka ure|ena dr`ava podsti~e i olak{ava dru{tveno koristan rad: “Nas jo{ i ka`njavaju, a kada to videstranihumanitarci, {ta drugo da pomislenego, kada ne da va{a vlast, ne}emo ni mi”, tvrdi sekretar Biskupske konferencije BiH. Edina KAMENICA

Mine ~ekaju novac
Radovi na deminiranju terena na podru~ju op{tine Kotor-Varo{ po~e}e nakon obezbje|enja potrebnih sredstava, saop{teno je iz Slu`be Civilne za{tite op{tine Kotor-Varo{. „Po~etkom juna ove godine predstavnici lokalne zajednice i Regionalne kancelarije BiH za uklanjanje mina potpisali su plan protivminskog djelovanja na podru~ju op{tine u ovoj godini, koji sadr`i pet prioriteta ukupne povr{ine 155.799 metara kvadratnih“, navodi se u saop{tenju. Na zahtjev Regionalne kancelarije za uklanjanje mina Banja Luka dostavljeni su prioriteti za deminiranje u ovoj godini, a stru~na lica MAK-a sa 30 znakova obilje`ila su minska polja.

GRUNTOVNO ^IST RS Nastavi li se ovim tempom, najkasnije za tri decenije cijela teritorija RS-a }e gruntovno biti ~ista zemlja, upozorava Hrva~i}
tituciji/denacionalizaciji. “[to je jo{ gore, svaki dan se uvjeravamo u nastavak otima~ine na{ih dobara, posebno u RS-u“ govoriZajimovi}, a Esad , Hrva~i}, advokatVakufskedirekcije, nagla{ava da legalno otu|ivanje posebno podsti~u zakoni o gra|evinskom zemlji{tu, o komunalnim djelatnostima i o katastru. mima, pa i finansijskim“ isti~e , Hrva~i}, dodaju}i da sporni zakon ne predvi|a (!) nikakvu naknaduo{te}enojstranki: “Nastavi li se ovim tempom, najkasnije za tri decenije cijela teritorija RS-a}e gruntovnobiti“~ista“ zemlja“ upozorava Hrva~i}, na, pominju}i da su jednako{tetne i posljedice primjene Zakona o komunalnim djelatnostima u

Plja~ka se nastavlja
“Zar je potrebnodokazivati da mi nismofabrika, nitiprofitabilna organizacija! Oporezivanje crkvi je nenormalno i nemoralno“ isti~e Jovanovi}, podr`a, vaju}iidejuSenajidaZajimovi}a, direktoraVakufskedirekcije BiH, a sa kojom}e IZ istupiti na jednoj od narednih sjednica Me|ure-

Obrazovanje Roma

Samo Tuzla poma`e
U Tuzlanskom kantonu samo Op}ina Tuzla izdvaja bud`etski novac za pomo} {kolovanju romske djece. U prosjeku svako dijete godi{nje dobije po 200 maraka
Romskanevladinaorganizacija Evropski put Roma po~ela je revizijuprovedbeakcionogplana za pomo} obrazovanju Roma, koji je jo{ 2004. godineusvojiloVije}eministara BiH. Pod lupom }e se, u prvoj fazi revizije, na}iop}ine u Tuzlanskomkantonu, a {irenje projekta u druge kantonezavisi}e od zainteresovanosti potencijalnih partnera. di}emo svim op}inama, ali i Ministarstvu za ljudska prava BiH, te federalnom i kantonalnomministarstvuobrazovanja“ , kazao nam je predsjednik Udru`enja Evropski put Roma Mehmed Muji}. Akcionimplanompredvi|eno je da svaka lokalna zajednica, iz svojih bud`etskih sredstava, odvojio dio za pomo} romskim porodicama, ~ija se djeca{koluju u osnovim i srednjim{kolama. No, ve}inaop}ina, bar u Tuzlanskom kantonu, ne provodi smjernice iz plana. „U Tuzlanskom kantonu samo Op}ina Tuzla izdvaja bud`etskinovac za pomo}{kolovanjuromskedjece. U prosjeku svako dijete godi{nje dobije po 200 maraka, {to je, ukoliko uzmemo u obzir da su romske porodice mnogobrojne, dobra pomo}. Porodica sa petero djecedobije oko hiljadumarakapomo}i za njihovo {kolovanje“ , izra~unao je Muji}, napominju}i da }e Evropski put Roma, nakon{to uradianalizu, pozvati sve op}ine da u skladu sa svojim mogu}nosti pomogu poMehmed Muji}: Akcioni plan za pomo} obrazovanju Roma Vije}e ministara usvojilo 2004.

Osam povratnika dobilo stanove
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} i na~elnik Op}ine Stolac Stjepan Bo{kovi} uru~ili su klju~eve za osam stambenih jedinica povratnika u dvije obnovljene zgrade. Ministarstvo je za ovu namjenu izdvojilo 480.000 KM, saop}eno je iz resornog ministarstva. Prilikom dodjele klju~eva, Halilovi} je rekao da je Ministarstvo za pomo} povratnicima sva tri naroda u Stolac od 2008. do 2010. godine izdvojilo vi{e od 1,7 miliona KM, ~ime je obnovljena 21 stambena jedinica. Naglasio je da je u toku realizacija 400.000 KM bud`etskih sredstava izdvojenih za obnovu povratni~kih domova i dodao da su zna~ajna sredstva izdvojena za projekte odr`ivog povratka, posebno zapo{ljavanje i obnovu komunalne i socijalne infrastrukture.

pulaciji kojoj je, kako isti~e Muji}, prijekopotrebno{kolovanje.

Pr(a)vi put
„Sada se po prviputastvarajedna{kolovanageneracijaRoma i mi ih, kao dru{tvo, moramopomo}i“ kazao je Muji}, isti~u}i da , je trenutno u {kolama na podru~juTuzlanskogkantona oko hiljadu romske djece. Podaci govore da je u osnovnim {kolama oko 800 djece, a u srednjim 200. Ove godine je u prve razrede osnovnih {kola upisano 60 mali{ana, dok je 30 u~enika iz reda ove manjine upisano u srednje {kole. A. [e.

Akcioni plan
„Analizira}emo{ta je svaka od trinaestop}inaTuzlanskogkantona uradila u proteklih sedam godinakako bi se pomogloobrazovanje romske djece. Potom }emo, u skladu sana{ompoznatompraksom, organiziratijedan okrugli sto, na kojem}emoanalizirati dobijene rezultate, a zaklju~ke sa tog skupa proslije-

[KOLOVANA GENERACIJA U osnovnim {kolama je oko 800, a u srednjim 200 romske djece. Ove godine je u prve razrede osnovnih {kola upisano 60 mali{ana, dok je 30 u~enika iz reda ove manjine upisano u srednje {kole

8

OGLASI

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

9

10

KOMENTARI

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

FOKUS

Mo`e li Jovan do Brijuna A K
Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Kako se moglo dogoditi da Divjak ve} ~etiri mjeseca u Be~u ~eka odluku austrijskih vlasti o~ito slu|enih zahtjevom Srbije i naprasno iskazanim interesom za Dobrovolja~ku Milorada Bara{ina, odaslanom u vidu zahtjeva BiH? Uz to, na margini brige svih onih koji se zaklinju u ovu dr`avu. S vremena na vrijeme njegova sudbina zaintrigira ovda{nje umjetnike, intelektualce, potpi{u se peticije, slegne ramenima i ka`e: to je ono {to mi mo`emo u~initi. Nije istina: mo`emo i trebamo u~initi mnogo vi{e. Prije svega, vratiti Jovana ku}i, pa kako sam ka`e: Neka sud utvrdi krivicu u slu~aju Dobrovolja~ka

ustrija naprosto ne `eli u}i ni u kakav sukob sa Srbijom i BiH, rekao je proteklog vikenda, u intervjuu za be~ki Der Standard, Jovan Divjak, obja{njavaju}i razloge zbog kojih ve} ~etiri mjeseca ne mo`e da se vrati ku}i. Divjak je - kako to uistinu svi dobro znamo po~etkom marta uhap{en u Be~u, po srbijanskom zahtjevu, zbog slu~aja Dobrovolja~ka. Oslobo|enje danas prenosi Divjakov intervju, nedostaju samo oni dijelovi u kojima on strpljivo, kao i svih prethodnih godina od Daytona naovamo, obja{njava Dobrovolja~ku. I sama sam ga, uostalom, bezbroj putapitalaza{to je on, ~iji su povici – ne pucaj, ne pucaj – obi{li svijet te iste ve~eri, optu`en za zlo~ine. “Neka nadle`ni sud utvrdi krivicu svih nas 15 koje su optu`ili iz RS-a. Meni je zadovoljstvo da budem na toj listi, sa Gani}em, sa.... negde sam peti-{esti. Njima smeta, eto, {to smo izdali srpski narod, ne samo ja, nego mnogi...“ redovito , je ponavljao. Njegova pri~a o Dobrovolja~koj nikada nije po~injala sa Sarajevom, ve} negdje u Ravnom, kada je JNA po~ela dejstva na teritoriji Bosne i Hercegovine. Zar smo zaboravili kako je Veljko Kadijevi} svjedo~io za{to se JNA transformisala u vojsku RS-a? Zar smo zaboravili da je Milan Kukanjac, general biv{e JNA, u vrijemeDobrovolja~kezapovjednik 2. Vojne oblasti, okrivio Ratka Mladi}a, tako|er generala biv{e JNA i komandant VRSa, danas ha{kog optu`enika, {to je izgubio granice RS-a na koje je on iza{ao sa JNA? I u Sarajevu je JNA izazvala usijanje: tog drugog maja je zadr`ala, otela, zarobila - kako god ko ho}e - bh. delegaciju na aerodromu. Osim Alije Izetbegovi}a, tada predsjednika Predsjedni{tva BiH, zarobljeni su i njegova k}erka, ali i dana{nji lider SDP-a BiH Zlatko Lagumd`ija. Istoga dana JNA je krenula u ofanzivu na grad -

J

borbe su vo|ene nadomak zgrade Predsjedni{tva, na Skenderiji... jedan transporter je do{ao ~ak do Estrade, tenkovi su bili u Zagreba~koj ulici, na Jevrejskom groblju, skoro pred mostom Vrbanja... Od ranih jutarnjih sati granate su padale po starom jezgru Sarajeva, gorjela je ^ar{ija, izvr{ena je diverzija na Po{tu, prekinuto 60.000 telefonskih veza, Sokolovi}-Kolonija, Hrasnica, Butmir bili su na udaru artiljerije JNA. Bilo je, kako je jednom ba{ Divjak opisao, kao u starom italijanskom filmu - Rim gori; tako je izgledalo Sarajevo. Ali je upravo toga dana i odbranjeno i sa~uvana dr`ava Bosna i Hercegovina. utro poslije krenula je razmjena: u grad je trebao sti}i predsjednik BiH, iz grada iza}i JNA smje{tena u Komandi na Bistriku. Sijaset vozila. Jovan Divjak s megafonom u ruci poziva pripadnike JNA da se priklju~e teritorijalcima: Predsjedni{tvo BiH ve}je bilodonijeloodluku da svi koji iz JNA pre|u u TO zadr`avaju ista prava. Pri~ao je: “Odjedanput se izdu`i kolona, ja se vratim prema ^obaniji i tog momenta vidim: zaustavljena kolona, napred je vozilo u kojem je McKenzie, Lagumd`ija... Penjem se na vozilo u kojem je Izetbegovi}, on ka`e: Jovane, {ta je ovo, ko je zaustavio kolonu, mi smo sve dogovorili. Ja mu dramati~no govorim: Gospodine predsedni~e, ovo je historijski momenat za Bosnu i Hercegovinu! U me|uvremenu, ~uje se pucnjava. Mogu re}i da su tog momenta, kad sam se na{ao tu, bili jo{ i Jusuf Pu{ina, zatim zet Alije Izetbegovi}a i mislim Bakir Alispahi}. Tog trenutka ~ujem galamu, vi~em: ne pucaj! Dolazi ^egar, otvara transporter u kojem je Izetbegovi} i tog momenta - ~itali smo stotine puta kao klinci kako je ~ovek manji od makova zrna - ja sam video tog Kukanjca manjeg od makova zrna. A posle je, u jednom intervjuu rekao - da sam

D

imao pi{tolj, prvo bih ubio Aliju pa sebe. I Aksentijevi} pri~a: general Kukanjac je hteo da ubije Aliju Izetbegovi}a. Tada mu je ^egar rekao: ‘Mamu ti ~etni~ku...‘ Dogovoreno je, pu{tena je kolona. Po podacima kojima raspola`em, sedam ili osam je ubijenih nepotrebno, tada na ulici. Zarobljeno je negde 175 ljudi koji su na miran na~in posle pu{teni.” Ro|eni Beogra|anin, bosanski prvoborac, heroj, oficir, gospodin, Sarajlija… tokom rata najomiljenijivojnikArmije BiH, Jovan Divjak je simbol borbe za Bosnu i Hercegovinu, onakvu kakva bi ona zaista trebala biti. Tokomratnih,a i poratnihgodina smetao je ba{ svima koji su ovu dr`avu `eljeli druga~ijom. No, to ga nije spre~avalo da Izetbegovi}u redovito pi{e pisma, upozoravaju}i ga na cace, }ele i ostale, kao {to ni Izetbegovi}apismanisuspre~avala da u vru}im trenucima upravo Jovana zapita za mi{ljenje. Pa iako je Divjak za svoje penzioniranje ~uo u vijestima, iako je generalski ~in vratio zbog zlo~ina po~injenih nad nebo{njacima u sarajevskim Kazanima, ostao je da `ivi u gradu koji je (od)branio. I daljekaoheroj i general- oficire ne ~ine ~inovi, a heroj se ne postaje na strana~kim sijelima. a postoji valjana statistika, posve bi sigurno bio rekorder u broju saslu{anih ljudskih sudbina: od Vje~ne vatre do Markala hodao je skoro sat vremena, slu{aju}i {ta mu ljudi `ele re}i ili ga naprosto samo pozdraviti. U ratnim i poratnim anketama neprikosnoveno je ~uvao vrh top-liste omiljenih: imao je ljubav gra|ana, po{tovanje boraca, ugla|eno pona{anje, obrazovanje i nadasve znanje, bio je i ostao nepokolebljiv, istrajno vjeruju}i u ideju Bosne i Hercegovine (nikada nije napisao skra}enicu BiH), naoko neosjetljiv na sve {to se de{avalo oko njega, samo jo{ osjetljiviji na tu|u bol i tu|e probleme. Posvetio se djeci bez

roditelja i opet postao rekorder u dijeljenju o~inske ljubavi brigadama i brigadama mali{ana. ako se onda uop}e moglo dogoditi da ve} ~etiri mjeseca u Be~u ~eka odluku austrijskih vlasti o~ito slu|enih zahtjevom Srbije i naprasno iskazanim interesom za Dobrovolja~ku Milorada Bara{ina, odaslanom u vidu zahtjeva BiH? Uz to, na margini brige svih onih koji se zaklinju u ovu dr`avu. S vremena na vrijeme njegova sudbina zaintrigira ovda{nje umjetnike, intelektualce, potpi{u se peticije, slegne ramenima i ka`e: to je ono {to mi mo`emo u~initi. Nije istina: mo`emo i trebamo u~initi mnogo vi{e. Prije svega, vratiti Jovana ku}i, pa kako sam ka`e: Neka sud ovdje utvrdi krivicu u slu~aju Dobrovolja~ka. Ako Austrija ne `eli birati izme|u Srbije i Bosne i Hercegovine, onda je to razlog vi{e da se Srbija i BiH kona~no dogovore i Dobrovolja~ku rije{e ovdje, gdje je i postala slu~aj. Borave}i nedavno u Sarajevu, svom rodnom gradu, Boris Tadi} je govorio o zajedni~koj budu}nosti regije. O ratnim zlo~inima je iznio principijelan stav, identi~an Divjakovom: neka sud utvrdi krivicu. Zar nije dana{nji susret Predsjedni{tva BiH sa delegacijama Srbije i Hrvatske na Brijunima savr{ena prilika da se postigne suglasnost o sudu koji }e utvrditi krivicu i Divjaka vrati u Sarajevo? Posve sam sigurna da bi to bio vrlo konkretan iskorak ka boljoj regionalnoj budu}nosti, potez koji bi pokazao da Srbija ne tra`i Divjaka da mu sudi zato {to je Srbin-izdajica, ve} je uistinu zainteresirana za rasplet slu~aja Dobrovolja~ka. Iskreno vjerujem da bi vrlo brzo svanuo dan kada bi Divjak u svom rodnom Beogradu imao {ta re}i o zajedni~koj regionalnoj budu}nosti. Budu}nosti svih nas zainteresiranih da pravo i pravda kona~no dobiju svoje mjesto na Balkanu.

OSVRT

Pi{e: Edina KAMENICA

Umjesto ~estitke

Hedina Sijer~i} - Tahirovi} nema problema sa svojim porijeklom, niti misli da zbog toga treba biti nagra|ena ili ka`njena
bran u neku komisiju Rom s ~etiri razreda osnovne, a nije doktorant. Naravno da se u tome nazirala sjajna pri~a, ali kada smo malo po~eli kopati, ispostavilo se da doktorant ne `eli istupati u javnosti: ta~nije, prvo pristane, drugi put ka`e da je to rizik za njega, tre}i put je iskren - Kako }e reagovati oni koji bi tada prvi put saznali da je on Rom? Svakako, to je sada bila druga tema: skrivanje identiteta. ^ega ima na sve strane. Pa, mnogi nisu `eljeli konkurisati za sredstva iz stambenog fonda samo da se „ne bi znalo“ da su Romi: “Imamo cijela naselja, sela, u kojima `ive osobe koje svi nazivaju Romima, ali oni to opovrgavaju“, po`alio se Ned`ad Jusi}. Zato, kada smo ~uli za Hedinino koordinatorsko mjesto u vrhu dr`avne administracije, u du{i je zaigralo. Hedina Sijer~i} - Tahirovi} nema problema sa svojim porijeklom, niti misli da zbog toga treba biti nagra|ena ili ka`njena. Tako odgaja svoju djecu i, kao poznavalac jezika, napisala je ne samo nekoliko knjiga na romskom nego i romsko-bosansko-engleski rje~nik. Ali, Hedini ne}e biti lako, kao {to ne bi bilo ni Dervi Sejdi}u da je ~ak i izabran za predsjednika dr`ave. Jer, ni to ni{ta ne bi automatski promijenilo u glavama onih na koje se stolje}ima gleda kao na druga~ije. Toliko dugo i tako silovito to traje da su i oni sami sve ~e{}e po~eli `eljeti da su druga~iji od samih sebe, a neki su i povjerovali u to.

I

ako smo joj i mi tekstovima, na neki na~in, ~estitali na izboru, ako }emo pravo, ko bi bio danas u ko`i Hedine Sijer~i} - Tahirovi}, odnedavno koordinatorice u dr`avnom Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice, a time i prve Romkinje na takovisokojpoziciji. Naravno, svakapri~akojoj je ovakav povod jeste i ma~ s dvije o{trice, jer, isticanje bilo ~ije nacionalnosti, pogotovo kao u na{em slu~aju, kada je rije~ o izuzetno uspje{noj, anga`ovanoj mladoj `eni, mo`e i odlutati, i to daleko, od dobrog ukusa. No, ako znamo da se u gotovo svakom dijelu BiH jo{ smatra uspjehom da makar jedanromskiroditeljdobrovoljnopristaneslati makar jedno svoje dijete u {kolu, {to ne

zna~i da }e mu dozvoliti i ostanak u njoj, a jo{ manje zna~i da ga ~esto ne}e sam odvoditi s nastave (ko }e prositi? od ~ega }emo `ivjeti?), ali i ako znamo da gotovojedinoJovino udru`enje sistematski, godinama, temeljito istrajava u pomaganju mladim Romima da se obrazuju (pri tomeosloba|aju}i cijele porodice od te{kih tradicijskih okova), onda je Hedinina funkcija doista vijest kojazaslu`ujeosvrt. Uostalom, i po{teno je napisati ga. Koliko ju~er, na istom ovom mjestu, kritikovali smo instaliranje Roma na neke pozicije, i to samo zato da bi se postigao nekakav balans. Pa, koliko puta je na takvu pojavu ukazivao Ned`ad Jusi}, poznati romski aktivista! Jednom je precizirao da je iza-

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE
IZ HOLANDSKE BILJE@NICE

KOMENTARI

11

]evap-dijaspora
O
Pi{e: Pavle PAVLOVI]

Ako je i{ta u Sarajevu i Bosni vje~no i ako mo`e u miru da traje du`e od 50 godina, onda je to samo deset u pola ili porcija sud`ukica, malih tankih kobasica ispunjenih najfinijim tele}im mesom. U svakom ovda{njem ratu postojali su snovi o }evapima u prekidu pucanja. Na somunu i sud`ukicama najbolje se stapaju Istok i Zapad

da vno ve} `ivim u sti lu onog kalendara: januar, februar, mart, april, maj, dijaspora, dijaspora, dijaspora, di ja spo ra, okto bar, no vem bar, decembar. Sje}am se kako je bilo lani, da li }e se ne{to promijeniti ovog jedva ~ekanog avgusta? Proteklog ljeta dijaspore odmah si znao ko nije pravi. Trebalo je samo da slu{a{ i ni{ta vi{e. - Ho}e{ deset u pola? - Ma ne, ho}u veliku porciju! - Pa, to ti je velika u pola somuna. Mo`e jogurt, kefir? - Hvala, bolje bi i{ao neki hladni sok. E, kada to ~uju neumorni trka~i izme|u sto lo va na sa ra jev skoj Ba{~ar{iji, padne im mrak na o~i. - ^uj papka, majke ti, tra`i limunadu uz }evape! Od ovoga jedino je jo{ ve}a “uvreda” kada majstore rolovanog mljevenog mesa zapitaju: - A kakvu ribu imate? Rije~nu ili morsku? Tada pucaju svi okovi namje{tenog lijepog pona{anja. - Dra gi go spo di ne, ovo vam je }evabd`inica, a ako vam je do ribe ili do zajebancije, to vam je dvije stotine i ne{to kilometara u pravcu Makarske. Jedva sam lani uspio sprije~iti {aketanje izme|u razjarenog konobara i mog gosta stranca kojeg je osvojio miomiris ro{tiljskog dima {to ga je podsjetio na riblje fe{te uz rodnu holandsku obalu. - Kod nas, Paul, ovoliko dima ima jedino kada spremamo kibeling. Isitnimo kabeljau i onda, kao i vi va{e }evap~i}e, vrtimo kibeling u nekoj vrsti friteze. Puni su ulja i ukusa. A, sada ja, kao kulinarski prevodilac. Kibeling je vrsta ribljeg jela koje se pravi od bakalara. Dakle, isitne

bakalar~i}a, komadi}e mesa bace u bra{no pa onda u ulje. Pa, gdje }e mu du {a – ka ko je to is to kao na {i }evap~i}i? Ne dao bog da sam ovo preveo mom omiljenom ro{tiljd`iji, bilo bi krvi do koljena. - OK, Jerun, probaj ti prvo pet u pola, pa ako ti se svidi, idemo dalje – oprezno sam predlo`io. - A gdje je sos? - Kakav sos? - Hobotnice ili riblje marinade? - Uz ovo ti ide samo crveni luk ili kajmak, a mo`e i kiselo mlijeko – strpljivo uzvra}am. - Hm, ~udno. O~i kao da su mu se ra{irile od straha dok je drhtavom rukom rezao re{ pe~eni }evap na sitnije dijelove. Kao da se igrao komadi}ima mesa, nije ih prinosio ustima. Po~eo se ve} igrati i sa mojim `ivcima. - I? - Samo ~as da se ohlade! - Pa, {tos je da budu vreli… - Evo, sad }u. Mmmm, uh, {to je ovo dobro! Pa to je totalno druk~ije od kibelinga. Dobri moj Jerun poru~ivao je jo{ tri puta “malu” u pola. Sarajevska Ba{~ar{ija u ove ljetne dane postaje veliki ro{tilj. Iznad stoljetnih zdanja di`u se oblaci dima {to i najsitijem otvara apetit. Svaki susret sa ovim prostorom za mene je novi test. Lani sam samo jednom uspio odoliti prevrtljivom stoma~nom karakteru. Uzalud sam se opirao mirisima {to te obuzmu, uko~e i sve `lijezde stimuliraju na poja~ani rad. Eh, da mi je prona}i nekoga ko mo`e ovdje boraviti danima i ne pogledati }evap~i}e. Taj se nije rodio. Zato se pitam da li }e se jadni Mac Donalds uspjeti probiti kroz somun-kefir barijere. ^ak i neodoljivi turski kebab, istinski predak na{eg }evapa, mo`e u {eheru biti samo druga liga. Ako je i{ta u Sarajevu i Bosni vje~no i ako mo`e u mi-

ru da traje du`e od 50 godina, onda je to sa mo de set u po la ili por ci ja sud`uki ca, ma lih tan kih ko ba si ca ispu nje nih naj fi ni jim te le}im me som. U svakom ovda{njem ratu postojali su snovi o }evapima u prekidu pucanja. Na somunu i sud`ukicama najbolje se stapaju Istok i Zapad. Za to sva kog lje ta, ka da se na Ba{~ar{iju slije nova bosanska dijaspora, sti`u stotine hiljada }evaphodo~asnika od Aljaske do Novog Zelanda. Ro{tiljska Meka i Medina magnetski privla~i nove generacije Bosanaca ro|enih tamo negdje u bijelom svijetu. Tek u dodiru sa deset u pola, sa okusom }evap~i}a, osjete zov i ljepote svoje pradomovine. Tada u o~ima roditelja prvi put vide sre}ni sjaj koji im dolazi direktno iz stomaka. Ni{ta ne vra}a u pro{lost i sje}anja kao do bro pe~eni }evap, sud`ukica i hladni kefir uz somun sa }urokotom. [to ti je poguzija, a htio sam zapo~eti stro go ozbi ljno, ana li ti~ki: Ovog puta opra{tanja nema! Nakon prvog smrknutog pogleda, koji me uskoro do~eka u Sarajevu, povla~im sve svoje donacije. Osjeti}e maj~ica BiH koliko }e se stanjiti one tri i po milijarde maraka {to pobjegulje {alju u domovinu. Vrijeme je da se napokon po~ne dostojno vrednovati na{ doprinos da ova dr`ava i dalje bude, bar, ~vrsto na koljenima. I to je bolje nego potpuni pad. Od sunovrata je spa {a va tih di ja spor skih 14 pos to udjela u sveukupnom bud`etu. Tolika lova se slije a da vlast i birokracija prstom ne mrdnu. Gdje to ima? Hajdemo zato jednom i kapu skinuti ljudima {to jo{ u stresnom stanju sti`u do granica ratom zaustavljenih uspomena… Ali, dalje nisam mogao, jer osje}am da mi se pribli`ava dan ponovnog susreta sa deset u pola s lukom i kajmakom i tu mozak staje.

12

CRNA HRONIKA
U Ulici reisa Fehima Spahe broj 61, op}ina No vo Sa ra je vo, S. O. (1928) iz Sarajeva pucao je iz vatrenog oru`ja prilikom svadbenog vese lja i o{te tio fa sa du obli`nje ku}e i golf II vlasni{tvo R. R iz Sarajeva. S. O. je dobrovoljno predao automatsku pu{ku slu`benicima policije, nakon ~ega je li{en slobode zbog sumnje da je nedozvoljeno dr`ao oru`je i ugrozio sigurnost.

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Pucao na svadbi

Te{ka nesre}a

Jedan mladi} je poginuo, a ~etiri su te`e povrije|ena u saobra}ajnoj nesre}i u naselju Karanovac, na Ozrenu, kada je na putni~ko vozilo golf 4 naletio teretni voz na pruzi Zvornik - Doboj. Na mjestu je smrtno stradao Bojan Stjepanovi} (20) iz Petrova. Te{ko su povrije|eni Bori{a Radelji} (17), Jovica Lazi} (22) i Dejan Dujkovi} (20), svi iz Petrova na Ozrenu, potvr|eno je iz CJB-a Doboj.

ZENICA ^lanovi automafije se izjasnili o krivnji

^ETVORICA optu`enih priznala kra|e vozila
Pregovori nekoliko optu`enih sa Tu`ila{tvom ZDK-a o uslovima priznanja krivnje u toku
Dvadeset i dvojica optu`enih za pripadnost automafiji u petak su se u Kantonalnom sudu Zenica izjasnila o krivnji po optu`nici Tu`ila{tva ZDK-a, koja ih tereti za organizirani kriminal, odno sno kra|e auto mo bi la, iznude, prikrivanje i pomaganje u krivi~nim djelima, te nedozvoljeno dr`anje oru`ja ili eksplozivnih materija. U Kantonalnom tu`ila{tvu Zenica nam je re~eno da su ~etvorica optu`enih sklopili sporazume o priznanju krivnje, a da su u toku pregovori sa jo{ nekoliko. U optu`nici se navodi da su oni kao pripadnici grupe koja je formirana tokom 2008. i koja je djelovala tokom 2009. i 2010. na podru~ju ZDK-a, TK-a, Posavskog kantona i SBK-a krali automobile i za njih od vlasnika iznu|ivali novac. Neke od njih su, kako se navodi, prodavali ili rastavljali u dijelove u autoradionicama koje su u vlasni{tvu ili zakupu pojedinih pripadnika ove grupe. [ehovi} i ostali su djelovali planski uz razra|ene metode i na~ine izvr{enja, prikrivanja, prodaje, te vra}anja na ime otkupa ukradenih vozila. Ukradene automobile su dovozili do unaprijed pripremljenih gara`a na podru~ju ZDK-a, SBK-a, Posavskog i TK-a. Nakon toga su telefonom ili li~no stupali u kontakt sa vla sni ci ma, tra`e}i odre|ene izno se nov ca ra di vra}anja automobila uz ozbiljnu prijetnju da }e, ukoliko to ne u~ine, vozila biti uni{tena, rastavljena u dijelove ili preprodana, te da ih njihovi vlasnici vi{e nikada ne}e vidjeti. Kada su vlasnici vozila u straSa privo|enja jednog od optu`enih u zeni~ki sud
Foto: M. TUNOVI]

Prijetnje
Na optu`eni~koj klupi su se na{li Hanas [ehovi}, Sanel Karahmet, Saudin [atorovi}, Amir [iljkovi}, Senad Kesi} i Vinko Vinkovi} i jo{ 16 optu`enih.

hu da }e ostati bez njih pristajali na isplatu tra`enog novca, pripadnici grupe su im davali precizna uputstva o na~inu i mjestu primopredaje novca i preuzimanje vozila. Nakon toga su od vlasnika, odnosno korisnika preuzimali novac i vra}ali vozila. Vozila za koja nisu uspjeli da iznude novac su rastavljali i sjekli u autoradionicama, a zatim ih prodavali kao rezervne dijelove.

Desetine o{te}enih
Na meti ~lanova ove grupe u Visokom i Zenici su bili seat toledo u vrijednosti od 15.000 KM, pasat karavan procijenjen na

30.000 KM, golf 5 kojeg su rastavili, audi A2, koji su, tako|er rastavili nanijev{i njegovom vlasniku {tetu od 17.000 eura. Nadalje, vlasnik golfa 5 u Maglaju je ostao kratak za 25.000 KM, koliko vrijedi ovaj automobil, kojem su ~lanovi grupe na{li novog vlasnika. Nakon ovoga bez automobila su redom ostajali vlasnici golfova, {koda, audija i seata koji su od vlasnika ili ukradeni, pa preprodati ili za iznu|eni iznos vra}eni. Na ovaj na~in je o{te}eno desetine vlasnika vozila, {to }e biti dokazivano tokom predstoje}eg sudskog posDk. O. tupka.

Kantonalni sud u Tuzli

Istraga smrti 25-godi{njaka u Grada~cu

Himzi Red`i}u odre|en pritvor
Kantonalni sud u Tuzli ju~er je na prijedlog tu`ioca Kenana Bali}a odredio jednomjese~ni pritvor Himzi Red`i}u, 60-godi{njem stanovniku `ivini~kog naselja Dubrave, koji je u petak nave~er sjekirom napao svoju bra}u Mehmeda (55) i Sulju (65), te im je nanio te{ke i po `ivot opasne povrede. „Saslu{ao sam osumnji~enog i predlo`io pritvor. Ve} danas (nedjelja op.a) na sudu mu je odre|en pritvor. Sada ide istraga“, potvrdio nam je tu`ilac Bali}. Ina~e, sukob izme|u bra}e dogodio se zbog nerije{enih imovinsko-pravnih odnosa. Navodno su Mehmed i Suljo do{li do ku}e u kojoj `ivi Himzo, te su zapo~eli sva|u sa njim. U jednom trenutku, Mehmed je poku{ao motkom udariti Himzu, koji se odbranio, uzeo sjekiru i udario Mehmeda u glavu, a Sulju u ruku. Povrije|eni su zbrinuti na UKC-u Tuzla, te se nalaze u te{kom stanju.
A. [e.

Asmir Omer~i} jo{ dva

mjeseca u pritvoru?
Miralem Me{anovi} preminuo nakon tu~e, usljed udarca u glavu • Odluku o eventualnom produ`enju pritvora Sud }e donijeti po~etkom sedmice
Tu`iteljica Merisa Nurki} u petak je predlo`ilaKantonalnomsudu u Tuzli da za jo{ dva mjeseca produ`i pritvor Asmiru Omer~i}u, 27-godi{njaku iz Grada~ca, osumnji~enom da je u tu~i koja se desilaprijemjesec, naniote{ke tjelesnepovredeMiralemuMe{anovi}u, od kojih je ovaj25-godi{njakpreminuo. “Po~etkom sedmice se o~ekuje odluka Kantonalnog suda u Tuzli, a istraga ovog doga|aja jo{ traje“ potvrdio , nam je Admir Arnautovi}, glasnogovornik Tu`ila{tva Tuzlanskog kantona. Kako smo ranije pisali, Omer~i} i Me{anovi} su se sukobili ispred jedne prodavnice u Grada~cu. Verbalni sukob, kojem su prisustvovale i druge osobe, prerastao je u tu~u u kojoj je Me{anovi} zadobio nekoliko udaraca. Nakon fizi~kog obra~una, Me{anovi} je oti{ao ku}i, a prema tvrdnjama poznanika, spavao je od pono}i do kasnog poslijepodneva naredni dan. Nakon{to se probudio, 25-godi{njak je krenuo da iza|e, no nakon nekolikokorakaizgubio je svijest. ^lanovipoAdmir Arnautovi}

rodice su ga prebacili u grada~a~ki Dom zdravlja, odakle je, re~eno nam je u MUP-u TK-a, transportovan u Univerzitetsko-klini~ki centar u Tuzli, gdje je i preminuo. Nakon nekoliko dana, te obdukcije tijela preminulog Me{anovi}a, policija je uhapsila Asmira Omer~i}a. Preliminarni nalazi obdukcije, koju je uradio doktor Zdenko Cihlar`, pokazali su mogu}nost da je smrt nastupila kao posljedica udarca u glavu.
A. [e.

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

CRNA HRONIKA
U Ulici D`emala Bijedi}a, op}ina Novo Sarajevo, izbio je po`ar na audiju A6, reg. oznaka A68-J-770, koji je u vlasni{tvu H. A., a koji koristi M.D. iz Sarajeva. O doga|aju je oba vi je {ten kantonalni tu`itelj u Sarajevu, a uvi|aj je obavljen u prisustvu vje{taka PPZ-a, koji je konstatovao da je uzrok po`ara na mjer na pa lje vi na otvorenim plamenom i zapaljivom te~no{}u.

13

Zapaljen audi

Uhap{en zbog droge

Slu`benici ^etvrte poli cij ske upra ve Mini starstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo li{ili su slobode H. N. (1993) iz Sarajeva, zbog sumnje da je po~inio krivi~no djelo posjedovanje i omogu}avanje u`ivanja opojnih droga. H. N. je istog dana nakon kriminalisti~ke obrade otpu{ten iz slu`benih prostorija. Protiv njega }e biti proveden zakonom predvi|eni postupak.

Uo~i po~etka su|enja: Danas razmatranje dvije nagodbe

\uri} i Rajak
pristali da robijaju
@eljko \uri}

sedam godina
vi}. Podsje}amo, Sead Dumanji} (33) iz Sarajeva prvi je ~lan ove organizacije koji se nagodio i kojem je nedavno izre~ena kazna od pet godina zatvora.

Dragi{a Rajak

Foto: Arhiv Suda BiH

Ukoliko Sud prihvati sporazume do pet, odnosno oko dvije godine zatvora, @eljko \uri} i Dragi{a Rajak }e, uz Seada Dumanji}a, biti novi svjedoci optu`be Prikrivali tragove ubistva Marija Toli}a, Wernera Ajdarija i Rajka Milovanovi}a
U Sudu BiH za danas je zakazano razmatranje sporazuma o priznanju krivnje koje su sa Tu`ila{tvom BiH potpisali @eljko \uri} (33) iz Janje i Dragi{a Rajak (32) iz Bijeljine, optu`eni za pri pa dnost zlo ~ina~koj organizaciji Zijada Turkovi}a (45), koji bi se o krivnji trebao izjasniti u ~etvrtak. Kako smo nezvani~no saznali, \uri} se nagodio na kaznu u rasponu od dvije do pet godina zatvora, a Rajak na oko dvije godine, ali }e kona~nu rije~ dati sutkinja za prethodni postupak Suda BiH Tatjana Kosoiznu du od vla sni ka fa bri ke Klju~ u Sarajevu. Konkretno, \uri} je optu`en za or ga ni zo va ni kri mi nal i u~estvovanje u pripremanju Milovanovi}evog ubistva, koje se dogodilo u aprilu pro{le godine. Nakon {to je, prema optu`nici, Milenko Laki} (34) iz Bijeljine ispalio hitac u Milovanovi}ev potiljak dok je `rtva kopala grobnicu u mjestu Johovac kod Zvornika, \uri} je sa Danijelom Planin~i}em (27) tijelo zatrpao. \uri} i Planin~i} su nakon hap{enja ispri~ali {ta se dogodilo i pokazali mjesto na kojem je tijelo zakopano. Osim ovoga, \uri} je optu`en za sastavljanje eksplozivne naprave velike razorne mo}i koja je trebala biti upotrijebljena za ubistvo Nasera Keljmendija i njegovog sina Elvisa. S druge strane, Rajak se tereti za organizovani kriminal, odnosno u~e{}e u prikrivanju Toli}evog i Ajdarijevog ubistva. On je sa Laki}em i Planin~i}em zakopao tijela, koja su pret ho dno po su ta `ivim kre~om. Nakon {to je Turkovi} prekontrolisao mjesto ukopa i zaklju~io da tijela nisu dovoljno duboko ukopana, naredio je Laki}u, Planin~i}u, Rajaku i Milovanovi}u da na grobnicu nabace jo{ zemlje. din Memovi} (35) iz Prijepolja (Srbija), s kojima su u toku pregovori o priznanju krivnje. Potpisivanje sporazuma o priznanju krivnje, kao {to smo i pisali, podrazumijeva bla`e kazne, ali i svjedo~enje protiv ostalih ~lanova zlo~ina~ke organizacije, {to bi prakti~no zna~ilo lak{e i efikasnije dokazivanje krivnje doju~era{njih “saradnika“. U slu~aju da nagodbe sklope Stjepanovi} i Memovi}, na optu`eni~koj klupi }e ostati Turkovi}, Laki}, Hilmija Ma{ovi} (48), Mirza Drini} (34), Ermin Deli} (50), Fadil Aljovi} (32), Muamer Zahitovi} (39), Nijaz Zuban (37) i Danijel Planin~i} (27), protiv kojih }e se voditi redovan sudski proces.
Dk. O.

Ubistva i bomba
Zijad Turkovi} i jo{ 13 ~lanova njegove grupe, podsje}amo, optu`eni su za svirepa ubistva Lucije Salas-Cortez, Mithata Meki}a, Wernera Ajdarija, Marija Toli}a i Rajka Milovanovi}a, plja~ku dva i po miliona KM iz Cargo centra Me|unarodnog aerodroma Sarajevo, poku{aj ubistva tri osobe, {verc droge i

Skra}eni postupak
Osim \uri}a i Rajaka, protiv kojih }e sudski proces, najvjerovatnije, zavr{iti po skra}enom postupku, na nagodbe su spremni Sa{a Stjepanovi} (36) iz Vinkovaca (Hrvatska), te Hajru-

PREGOVORI Na nagodbe su spremni Sa{a Stjepanovi} i Hajrudin Memovi}, s kojima su u toku pregovori o uslovima priznanja krivnje

Kraj su|enja za ubistvo Amara Mistri}a u septembru?

Tu`ila{tvo }e tra`iti o{tre kazne
Izno{enje zavr{nih rije~i optu`be u procesu protiv Edina Vuka, Anela Heraka, Almira Brave i Midhata ^aji}a zakazano tek za 15. septembar zbog kolektivnog godi{njeg odmora
Zavr{nerije~iKantonalnogtu`ila{tvaSarajevo na su|enju Edinu Vuku (24), optu`enom za ubistvo Amara Mistri}a (23), koje se dogodilo u kafi}u Ocho Rios u sarajevskom naselju ^engi}-Vila, bi}e iznesene tek 15. septembra jer slijedi kolektivni godi{nji odmor kantonalnih pravosudnihinstitucija, a ubrzonakontogao~ekuje se izricanje presude. Kako saznajemo od kantonalnog tu`ioca Edina Muratbegovi}a, su{tina Sprovo|enje Edina Vuka u Kantonalni sud Sarajevo zavr{nih rije~i }e biti da je Vukova, ali i krivica Anela Heraka (24), koji se tereti za poku{aj ubistva trudnice Nejre Varatan, posjedovanje oru`ja bez dozvole i nasilni{tvo, kao Almira Brave (24) i Midhata ^aji}a (23) - dokazana. “Za sve njih}u zatra`itio{trijekazne“ re, kao nam je Muratbegovi}. Mistri} je, kao {to je poznato, ubijen 13. avgusta2009. godine u kafi}u~iji je bio suvlasnik, a koji je otvorionekolikodanaprijetragedije. Kobneno}i u kafi} su do{li Vuk i Herak, a kada su nakonizvjesnogvremena zamoljeni da popiju pi}e i napuste objekat jer je krajradnogvremena, Mistri}a su napali da bi na kraju, prema optu`nici, Vuk u `rtvu ispalio smrtonosni hitac iz pi{tolja.Vuk i Herak su poslijeubistvapobjegli u Hrvatsku, gdje ih je nakonnekolikodanauhapsilatamo{njapolicija i izru~ilaBosni i Hercegovini. Tokom su|enja koje je po~elo u februarupro{legodinesaslu{ani su brojnisvjedoci i vje{taci.
Dk. O.

14

REGION

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Po`ar na Bra~u

Za Ov~aru sam saznao iz medija
- Za Ov~aru sam saznao iz medija. To je najve}e zlo koje netko mo`e u~initi. Kao vojni du`nosnik, nisam vjerovao da postoje dr`avne granice. Da sam imalo sumnjao u nastanak neovisne dr`ave Hrvatske, nikada ne bih ratovao, izjavio je to, izme|uostalog, Veselin[ljivan~anin u razgovoru za srbijansku Politiku samo nedjelju nakon dolaska iz Haaga. Istaknuo je kako je svakodnevno za vrijeme sukoba u Vukovaru i njegovoj okolici insistirao da se sastane s biv{im ~asnicima koji su, kako je rekao, dezertirali iz JNA i pre{li u hrvatske paravojne formacije kako bi razgovarao s njima i uvjerio ih da se ne puca i da se sve rije{i mirnim putem.

Spaljen otok ulja i maslina
Po`ar na Bra~u je pod nadzorom, a na stradalom podru~ju je anga`ovano i sanira ga 400 vatrogasaca s oko 90 vozila. Otok ulja i maslina, na kojem je raslo milion stabala, sad je samo spaljena zemlja. U to se uvjerila i predsjednica Vlade Jadranka Kosor, koja je obi{la izgorjela podru~ja. Posjetila je i operativni sto`er u Divuljama, koji }e ovog ljeta o~ito imati pune ruke posla. U najve}em po`aru u deset godina izgorjelo je vi{e od 4 hiljade hektara guste borove {ume, maslina i vinograda. Vatra se iz pustinje Blaca, preko Milne, Bobovi{}a i Lo`i{}a, pro{irila sve do Dra~evice i Nere`i{}a - preko cijele zapadne strane Bra~a. U subotu je zapuhao zapadni vjetar pa je vatra krenula prema istoku otoka. Do-

Predsjednica Vlade Jadranka Kosor je obi{la izgorjela podru~ja. Posjetila je i operativni sto`er u Divuljama, koji }e ovog ljeta o~ito imati pune ruke posla

Most na Adi po Dra`inom imenu
SPO }e uputiti zahtjev da se deblokira postupak rehabilitacije Dragoljuba Mihailovi}a, kao i da se novi most na Adi nazove po komandantu Ravnogorskog pokreta. Predstavnici Srpskog pokreta obnove su ju~er, povodom 65 godina od strijeljanja generala vojske Kraljevine Jugoslavije, polo`ili vijenac na mjestu gdje je pogubljen. Najavljeno je pokretanje inicijative da dr`ava Srbija 17. juli proglasi Danom sje}anja na `rtve komunisti~kog terora. “Na dana{nji dan ubijen je vo|a srpske gerile u Drugom svjetskom ratu. [irom Srbije od 1944-1946. godine ubijani su stvarni, ili izmi{ljeni protivnici bolj{evi~kog poretka. Ove nevine `rtve zaslu`uju da se svake godine prisjetimo da su ubijene isklju~ivo iz politi~kih i ideolo{kih razloga“ rekao je , Aleksandar ^otri}, funkcioner SPO.

{la je do Nere`i{}a te u Dra~evici ugrozila ku}e. Zbog vjetra, razbuktala se na vi{e mjesta. Na Bra~u je zbog po`ara isklju~en 35-kilovoltni dalekovod. [teta je neprocjenjiva. Podsje}amo, u po`aru koji je planuo u ~etvrtak ga{enje je bilo vrlo dramati~no, ali vatrogasci su uz pomo} kanadera, zra~nih traktora i helikoptera uspjeli obraniti naselja, javlja DUZS.

U Srbiji Tu`ila{tvo provjerava izvore jemstva

Ima{ pare - ima{ i
SLOBODU
Vi{i sud u Beogradu je prije mjesec prihvatio jemstvo od milion eura za biv{eg predsjednika FSS-a Zvezdana Terzi}a, dok je biv{i direktor @eleznica Srbije Milanko [aran~i} polo`io “samo“ 710.000 eura
Pu {ta nje iz pri tvo ra, uz ogromne nov~ane garancije, pos ta lo je trend, pa je Tu`ila{tvo donijelo odluku da preispita porijeklo imovine, zalo`ene kao jemstvo. Mjesec unazad, zabilje`ena su dva takva slu~aja - pu{teni su uz jemstvo Zvezdan Terzi} i Milanko [aran~i}. li ko da na, uz ka uci ju od 710.000 eura. Njega Specijalno tu`ila{tvo tereti da je organizator grupe koja je to preduze}e o{tetila za milion i 200.000 eura. Ove svote novca, na bankovnim ra~unima, u ke{u, ili ne kre tni na ma za ve}inu gra|ana Srbije su nezamislivo visoke. Republi~ko tu`ila{tvo je stoga donijelo odluku da preispita porijeklo imovine, zalo`ene kao jemstvo. Ministarstvo pravde je najavilo da }e oduzeti svu takvu imovinu kojoj nije mogu}e dokazati porijeklo. “Ako neko donese 710 hiljada eura u ke{u, mala je vjerovatno}a da je taj novac ste~en na legalan na~in. S druge strane, ako neko ima porodi~nu ku}u, pa to zalo`i, to
Stotine hiljada eura za jemstvo: Zvezdan Terzi} i Milanko [aran~i}

Uz Tadi}a uhap{en i Damir Ivi}
Uz osje~kog poduzetnika Dragu Tadi}akoji je u subotuuhap{enzbogsumnje u privrednikriminal, kasnono}u uosje~ki je Uskokpriveden i Osje~aninDamirIvi}. Njegovo se ime spominje u tajno snimljenimrazgovorimaTadi}a i poduzetnikaRamizaPand`i}akoji je slu~ajdavanja i primanja mita na izgradnji autocesta u Slavoniji jo{ pro{lejeseniprijavioUskoku. Uhi}eni Tadi} i Ivi} no} su proveli u policiji, a poslije privo|enja pred istra`nog suca osje~kog @upanijskog suda pretpostavlja se da }e im biti odre|en istra`ni zatvor u trajanju od mjesec. Tadi}eva braniteljica Jadranka Slokovi} izjavila je kako se Tadi} na ju~era{njem ispitivanju, koje je trajalo vi{e od jednog sata, izjasnio da nije kriv.

Ispitivanje porijekla imovine
Vi{i sud u Beogradu je prije mjesec prihvatio jemstvo od milion eura u slu~aju biv{eg predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Zvezdana Terzi}a, koji je okrivljen za zloupotrebu slu`benog polo`aja prilikom transfera igra~a. Biv{i direktor @eleznica Srbije Milanko [aran~i} tako|er je pu{ten iz pritvora prije neko-

jeste legalan na~in davanja jemstva“, ka`e Slobodan Homen, dr`avni sekretar u Ministarstvu pravde. Advokat Milenka [aran~i}a tvrdi da je za svaki dinar ulo`en kao jemstvo mogu}e dokazati porijeklo. U Ministarstvu pravde podvla~e da je provjera porijekla imovine redovan postupak koji se primjenjuje u svim slu~ajevima, kada pritvoreni za pu{tanje na slobodu zalo`i jemstvo.

Politi~ki utjecaj
Oni koji su dovoljno bogati da uz pomo} jemstva iza|u iz pritvora su u povoljnijem polo`aju od drugih okrivljenih gra|ana Srbije koji za to nemaju novca. Novac nije jedini na~in sticanja privilegi-

ja, smatraju branioci pojedinih okriv lje nih. Je dan od na~ina su i politi~ki utjecaj i nagodbe koje se zahvaljuju}i tom utjecaju prave. Naime, po uzoru na Svetlanu Ra`natovi} koja je rije{ila da prizna krivicu i dr`avi ponudi nagodbu, to je prije mesec poku{ala i Katarina Rebra~a. Rebra~a, njena majka i njihove dvije saradnice optu`ene su za zloupotrebe u fondu Katarina Rebra~a od 37 miliona dinara. Njen branilac tvrdi da je Rebra~i priznanje krivice uz nagodbu sa dr`avom sudija uskratio bez ikakvog razumnog obja{njenja. Tako|er, odbrana ka`e da Rebra~a, ba{ kao i Svetlana Ra`natovi}, po zakonu na nagodbu ima pravo.

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A BROJ: 065-0-Mal-07-011293 Sarajevo, 30. 6. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to stru~ni saradnik Sandra Stare, po tu`bi tu`itelja Za{titni fond FBiH Sarajevo, ul. Mis Irbina br. 5, koji zastupa Mehmed Spaho, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog [i{i} Mehe iz Sarajeva, ul. Dobrinjske bolnice br. 17, radi naknade {tete u iznosu od 686,00 KM, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje

OGLAS
Tu`itelj je 24. 4. 2007. godine kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog radi isplate naknade {tete u iznosu od 686,00 KM, te predlo`io da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 686,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 16. 5. 2006. godine pa do isplate kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Ovim putem dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom [I[I] MEHI u smislu odredbi ~l. 69, 70 i 71. ZPP-a FBiH, pa je tu`eni du`an da najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava tu`beni zahtjev, te navesti druge podatke koji u skladu sa odredbom ~l. 334. ZPP-a FBiH mora sadr`avati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog. Ako tu`eni, kome je tu`ba uredno dostavljena, ne dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu, sud }e donijeti odluku u smislu odredbi ~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH (presuda zbog propu{tanja). Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. STRU^NI SARADNIK Sandra Stare NAPOMENA: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te pozivom na broj gornji ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu u Ulici [enoina broj 1.

16

OGLASI

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

17

Da li je na pomolu jo{ jedan veliki rat

Izrael napada
To je scenario no}ne more. Nemamo dovoljno vojnika na Bliskom istoku da vodimo rat kao {to je taj. Mislim da gledamo u ambis, rekao je Robert Baer, dugogodi{nji oficir CIA
Izrael bi mogao napasti Iran u septembru, izjavio Robert Baer, dugogodi{nji oficir CIA koji je proveo vi{e od dvije decenije na Bliskom istoku. Takav potez bi uvukao SAD u jo{ jedan veliki rat i ugrozio ameri~ki vojni i civilni personal na Bliskom istoku i {ire, rekao je Baer za radiostanicu u Los An|elesu. On nijeobjelodanioizvorpredvi|anja, ali je spominjaobiv{eg {efa Mosada Meira Dagana koji je upozorio da je izraelskipremijerBenjaminNetanyahu~vrst u odluci da napadne iranska nuklearna postrojenja. “Skoro je sasvim sigurno da Netanyahu planira napada na Iran i to }e vjerovatno biti u septembru, prije glasanja o palestinskoj dr`avi. On se tako|er nada da }e uvu}i Sjedinjene Dr`ava u sukob“, objasnio je Baer. Biv{i zvani~nik CIA je pre-

VIJESTI

Iran u septembru?
Uhap{ena Rebekah Brooks
Britanska policija je potvrdila da je uhapsila 43-godi{nju `enu zbog navoda o prislu{kivanju telefona, ali nije otkrila njezin identitet. Sky News, koji je tako|er u vlasni{tvu medijskog magnata Ruperta Murdocha, objavio je da se radi o Brooks, a kasnije je to potvrdio i BBC. Rebekah Brooks, direktorica News Internationala i jedna od glavnih u aferi s hakiranjem i prislu{kivanjem telefona zbog koje je uga{en News of the World, podnijela je u petak ostavku. Tvrdila je da ni{ta nije znala o prislu{kivanjima. Veliku Britaniju potresa skandal tabloida News of the World, ~iji su novinari hakirali poruke s mobitela 13-godi{nje Milly Dowler, otete 2002. i prona|ene mrtve {est mjeseci poslije. Time su naveli na pogre{an put policiju u istrazi, ali i obitelj djevoj~ice. tra`e iranske mete u Iraku i preko granice, u Iranu, na koje }emo mi udariti, suo~avamo se sa eskalacijom. To je scenario no}ne more. Nemamo dovoljno vojnika na Bliskom istoku da vodimo rat kao {to je taj. Mislim da gledamo u ambis“ rekao je Baer. Kabinet izraelskog premijera nije komentarisao ovu izjavu. IzraelsmatraIrannajve}omprijetnjom po svojuegzistenciju, jer je iranskipredsjednikMahmud Ahmadine`adpozvao na uni{tenje jevrejske dr`ave. Izraelski zvani~nici tvrde da Iran razvija atomsku bombu, {to ta ze mlja po ri~e, tvrde}i da je cilj nuklearnog programa proizvodnja energije. Izraelski lideri nisu odbacili opciju udara na iranska nu kle ar na pos tro je nja u slu~aju da sankcije protiv Irana ne urode plodom.

Robert Baer: Suo~avamo se sa eskalacijom

cizirao da }e Izrael napasti Natanz i druga nuklearna postrojenja da unazadi njihove sposobnosti. “Iranci }e udariti nazad gdje mogu: Basru, Bagdad“ gdje su ,

SAD smanjile prisustvo svoje vojske, a ~ime }e primorati tu zemlju da usko~i u sukob napadom na iranske mete, predvidio je on. “Na{e specijalne snage ve}

Konjak je francuski
Konjak se ne mo`e proizvoditi u Finskoj. Presudio je to u ~etvrtak Evropski sud pravde i zabranio finskim proizvo|a~ima da na boce svojih proizvoda stavljaju naziv tog francuskog pi}a. Finska tvrtka Gust. Ranin Oy oblijepila je svoje proizvode etiketama s nazivom Cognac, Hienoa Konjakkia i Cafe-Cognac, kahvi-Konjakki, nakon {to je od regulatora dobila dozvolu. Francuski proizvo|a~i konjaka podnijeli su tu`bu protiv finskog preduze}a, tvrde}i da je naziv za{ti}en propisima o ozna~avanju zemljopisnog porijekla. Konjak se mora proizvoditi u to~no odre|enoj regiji, oko grada na jugozapadu Francuske koji nosi to ime, odre|enom metodom i od posebne sorte gro`|a.

^e{ka i Poljska jednoglasne

Kori{tenje nuklearne energije
Dva premijera smatraju da energetsku sigurnost nije mogu}e zasnivati samo na obnovljivim izvorima, prenijeli su ~e{ki mediji
^e{ka i Poljska namjeravaju da zajedno u Evropskoj uniji podr`avaju kori{tenje atomske energije, ~ime }e stvoriti protute`u nekim drugim zemljama koje odustaju od nuklearki, dogovorili su se u Pragu premijeri dvije zemlje Peter Ne~as i Donald Tusk. Dva premijera smatraju da energetsku sigurnost nije mogu}e zasnivati samo na obnovljivim izvorima, prenijeli su ~e{ki mediji. “Mi mo`emo me|usobno da se poma`emo u onom najva`nijem - zajedni~koj podr{ci u trenutku kada se preispituje cjelokupna budu}nost atomske energije“, rekao je premijer Tusk. Poljska, pritom, jo{ nema nuklearnih elektrana, a planira da prvu pusti u rad 2020. “^e{ka i Poljska treba zajedno da zastupaju stav da ne treba istovremeno ukidati nuklearnu energiju, energiju iz uglja i zabranjivati eksploataciju gasa iz {kriljaca. Nazvao bih to frontom zdravog

razuma“, izjavio je Tusk. Poljska ima najve}a nalazi{ta gasa iz {kriljaca u EU i tamo{nje nadle`ne ustanove dale su nekoliko desetina koncesija za obavljanje is-

tra`iva~kog bu{enja. Ukoliko bi se u Poljskoj po~elo s eksploatacijom gasa iz {kriljaca, ta zemlja bi mogla da se oslobodi zavisnosti od uvoza ruskog gasa, prenijeli su mediji.

Ne}u ostaviti grobove predaka
Hiljade ljudi okupile su se na velikom skupu potpore Muameru Gadafiju u gradu Zawiyi, 50-ak kilometara od Tripolija. Libijski ih je ~elnik ohrabrio porukom, a pobunjenicima poru~io da polo`e oru`je. Ka`u da }e Gadafi oti}i u Honolulu. To je smije{no. Zar da ostavim grobove svojih predaka i `rtava koje su pale za ovu zemlju? Moji su ljudi spremni umrijeti za mene, a ja }u u~initi isto za njih. To je na{a du`nost, rekao je Gadafi. Nekoliko sati poslije savezni~ki su zrakoplovi raketirali Tripoli. Izvje{}a o `rtvama zasad nema.

Skandal oko {kolskih testova - najve}i u historiji SAD-a

Nastavnici brisali neta~ne odgovore
Desetinama hiljada u~enika u 44 {kole, ve}inom u najsi ro ma {ni jim kvar to vi ma, omogu}eno je da polo`e razred, iako nisu znali osnovne stvari. Najnoviji dr`avni izvje{taj ura|en u ameri~koj saveznoj dr`avi Georgia i detaljno opisuje skandal sa prikazivanjem la`nih rezultata na {kolskim testovima za koji stru~njaci tvrde da je najve}i u historiji SAD-a. Prema ovom izvje{taju, polovina {kola u Atlanti je dozvoljavala napuhavanje rezultata standardnih godi{njih testova vi{e od 10 godina u nastojanju da poka`u da ispunjavaju zahtjeve Washingtona “nijedno dijete ne smije da zaostane“ u obrazovanju. Za nastavnike i njihove {efove ulog je bio veliki. [kole koje ne postignu dobre rezultate na testovima i ne ispune odre|ene kriterije po saveznom zakonu, bile su u opasnosti od ozbiljnih kazni, uklju~uju}i obavezu na dodatne ~asove, dozvolu roditeljima da prebace djecu u bolje {kole i otpu{tanje nastavnika i direktora. U izvje{taju se otkriva da su se {kole pravile da ne vide ili ~ak odobravale postupke nastavnika koji su brisali pogre{ne odgovore na testovima ili ohrabrivali u~enike da prepisuju.

18

BIZNIS I EKONOMIJA

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ste~ajna pri~a iz Trebinja

Radio ili ne, Novoteks propada
Dugovi iznose 60 miliona, a vrijednost imovine deseti dio toga • Trenutno zaposleno 60 radnika, ali platu prima samo njih trideset
Radnice tekstilnog preduze}a Novoteks iz Trebinja su u posljednjih mjesec dana, u periodu novog pokretanja proizvodnje, proizvele oko 36.000 komada za{titne opreme, a u narednom periodu trebalo bi da bude sklopljen ugovor o proizvodnji jo{ nekoliko hiljada ove specijalizovane odje}e, potvrdio je Lazar \u|evi}, ste~ajni upravnik ovog preduze}a, prenosi Srna. Nakon{to je trebinjskiNovoteks sa firmom Trenteks iz Doboj-Juga sklopio ugovor o novoj isporuci HTZ opreme, oko {ezdesetakradnica preduze}a koje je ve} du`e vrijeme u ste~ajuvra}eno je na posao. \ur|evi} ka`e da je u pitanju proizvodnja jo{ oko 20 hiljada komada za{titne opreme, ~ime bi se stekli uslovi da se jo{ jedan broj radnika primi na odre|eno vrijeme, odnosno da se na posao pozovu radnici sa Biroa za zapo{ljavanje. On je napomenuo da }e za sada platu dobiti tridesetak radnica, a po~etkom narednog mjeseca dobi}e plate i ostale zaposlene. "Novoteks za sada radi sa jednim poslodavcem, ali s obzirom na kapacitete koje ovo preduze}e posjeduje, mogu}a je saradnja sa svima koji bi bili zainteresovani za ugovaranje poslova", ka`e \ur|evi}. On isti~e da je najbitnije da se ne stvarajugubici i da se premadr`avi izmiruju sve zakonske obaveze, te dodaje da }e nakon Skup{tine povjerilaca, koja }e biti odr`ana sljede}egmjeseca, bitipoznatokona~no rje{enje i ishod ste~ajnog postupka u Novoteksu. Ste~ajni postupak u Novoteksu pokrenut je u februaru ove godine, a oko 750 radnica, koliko ih je u ste~ajnom postupku bilo na popisnoj listi, prijavljene su na Biro

EFEKTI [TRAJKOVA Novoteks su zbog u~estalih {trajkova i obustava rada od po~etka pro{le godine napustili dugogodi{nji kupci Ceres i Braks iz Njema~ke, nakon kojih ni drugi partneri nisu `eljeli poslovati sa ovom firmom, {to je dovelo do obustave proizvodnje

Trebinje: Tekstilci ostali bez stranih partnera

za zapo{ljavanje. Novoteks su zbog u~estalih {trajkova i obustava rada od po~etka pro{le godine napustili dugogodi{nji kupci Ceres i Braks iz Njema~ke, nakon ~ega ni drugi partneri nisu `eljeli

poslovati sa ovom firmom, {to je dovelo do obustave proizvodnje. Ukupna dugovanja preduze}a su oko 60 miliona KM, a procijenjena vrijednost imovine je oko {est miliona KM.

Pro{losedmi~no trgovanje na Banjalu~koj berzi

Izvr{ena revizija primarnog slobodnog tr`i{ta

Najbolji posao sa Dunav osiguranjem
Na Banjalu~koj berzi je na pro{losedmi~nom trgovanju ostvaren promet od 2.175.630 KM u 519 transakcija, podaci su iz Berze. Najve}i promet od 1.000.200 KM ostvaren je u javnoj ponudi akcija Dunav osiguranja. Sa obveznicama je ostvaren promet od 770.857 KM, {to predstavlja 35,43 posto ukupnog ovosedmi~nog prometa. Od obveznica najve}i promet je ostvaren obveznicama Republike Srpske izmirenje ratne {tete pet kojima se trgovalo u vrijednosti od 352.086 KM. Od ukupnog prometa sa akcijama na slu`benom berzanskom tr`i{tu - segment Fondova ostvareno je 45.891 KM {to predstavlja 2,11 posto od ukupnog ovosedmi~nog prometa. Od akcija na slu`benom berzanskom tr`i{tu - lista B najve}i promet u ovoj sedmici imale su akcije Telekoma Srpske kojima se trgovalo od 50.804 KM. Vrijednost berzanskog indeksa (BIRS) iskazala je negativnu promjenu od 3,77 posto, a negativnu promjenu od 0,07 posto iskazala je vrijednost indeksa fondova (FIRS).

Odre|eno 30 emitenata
Na Sarajevskoj berzi izvr{ena je redovna revizija primarnog slobodnog tr`i{ta i indeksa SASX-30, koji prati kretanja cijena emitenata koji ~ine ovaj subsegment slobodnog tr`i{ta. Odre|eno je 30 emitenata koji }e od 11. jula ~initi primarno slobodno tr`i{te i indeks SASX30, a to su: Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Telecom d.d. Sarajevo, Energoinvest d.d. Sarajevo, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, [ipad komerc d.d. Sarajevo, Sarajevo osiguranje d.d. Sarajevo, IK Banka d.d. Zenica, Tvornica cementa Kakanj d.d. Kakanj, Famos d.d. Sarajevo, Hidrogradnja d.d. Sarajevo, JP HT d.d. Mostar, Solana d.d. Tuzla, JP Elektroprivreda d.d. Mostar, Sarajevska pivara d.d. Sarajevo, Rudnik soli Tu{anj d.d. Tuzla, Krajinaputevi d.d. Biha}, Metalno d.d. Zenica, Postbank BH d.d. Sarajevo, Sparkasse Bank d.d. Sarajevo, Siporex d.d. Tuzla, Europa d.d. Sarajevo, RMU Banovi}i d.d. Banovi}i, Intesa Sanpaolo Banka d.d. Sarajevo, Rudnik `eljezne rude d.d. Vare{, Mann + Hummel BA d.d. Te{anj, Bor banka d.d. Sarajevo, Moja banka d.d. Sarajevo, PPM d.d. Tuzla, Konjuh d.d. @ivinice i RMU Kamengrad d.d. Sanski Most.

Redizajnirana usluga e-ba
UniCredit Bank je redizajnirala svoju uslugu e-ba, verziju internet-bankarstva za gra|ane za jo{ jednostavnije kori{tenje i s dodatnim funkcionalnostima. Usluga e-ba je maksimalno prilago|ena potrebama i navikama klijenata, koji su sada u mogu}nosti ugovarati trajne naloge (za ovla{teno povla~enje i za pla}anje kredita, kao i standardni trajni nalog), oro~enja (klasi~na i rentna oro~ena {tednja, {tednja 24PLUS) te pla}ati INO naloge (prenos sredstava u korist ra~una u bankama u inozemstvu sa svojih deviznih ra~una i a'vista ra~una u valutama). Kori{tenjem ove usluge klijenti su u prilici efikasno, brzo i sigurno obavljati pla}anja, imati potpuni nadzor nad svojim finansijskim poslovanjem sa bilo kojeg mjesta 24 sata dnevno i sedam dana u sedmici, saop}ila je UniCredit Bank.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 18. juli 2011. Iskustva poslovanja u krizi

BIZNIS I EKONOMIJA

19

VIJESTI
Direktor Hrusto Tupekovi}

@ica se oslanja na drvo
Uspje{an start Fabrike masivnog namje{taja u Fojnici najavljuje nova zapo{ljavanja
Sarajevska kompanija @ica okon~ava proizvodno i organizaciono restrukturiranje, odnosno formiranje ve}eg broja zasebnih organizacionih cjelina - profitnih centara. Uz to, prodajom dijela lokacije o~ekuje se finansijska konsolidacija, {to }e, zajedno s investiranjem u tradicionalni dio njenog proizvodnog programa, @ici omogu}iti stabilno poslovanje i razvoj. Prema tvrdnji direktora Hruste Tupekovi}a, tek to }e omogu}iti realizaciju jo{ ambicioznijih poslovnih planova i nova zapo{ljavanja.

BiH gubi tr`i{te u Hrvatskoj
BiH bi nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju mogla izgubiti tr`i{te na kojem godi{nje zaradi 156 miliona eura, navodi se u istra`ivanju UNDPa u BiH. Nedim ]atovi} iz Odjeljenja za regionalni ruralni razvoj UNDP-a BiH smatra skandaloznom ~injenicu da na ovu opasnost niko ne upozorava bh. privrednike. - Samim tim {to }e Hrvatska postati ~lanica EU, BiH }e morati ispunjavati dodatne kriterije da bi njena roba mogla u}i na teritoriju te zemlje, od zadovoljavanja kvaliteta do neke na{e interne zakonske regulative, koja mora biti u skladu s onim {to EU tra`i. Mi trenutno to ne ispunjavamo i samim tim }e na{i proizvo|a~i biti sprije~eni izvoziti u Hrvatsku sve one proizvode koje trenutno ne mogu izvoziti u EU, a govorimo, recimo, o mlije~nim i mesnim proizvodima, rekao je on za Radio Slobodna Evropa.

[ume FBiH ozbiljan problem
@ica ve} sada mo`e biti primjer kako se kriza i vlastite te{ko}e mogu iskoristiti kao {ansa da se stvore uvjeti za nove razvojne iskorake. Ovdje su jo{ prije pojave recesije bili svjesni ~injenice da u procesima globalizacije metalskog sektora neki programi nemaju velikih {ansi za uspje{no poslovanje ili ozbiljniji rast van lokalnih okvira. To ih je i opredijelilo da u|u u proces restrukturiranja i po~etkom ove godine u Fojnici otvore Fabriku masivnog namje{taja i nastave dalji razvoj proizvodnje plo~astog namje{taja. Fabrika u Fojnici je razvojni iskorak, koji je kompanija, unato~ nelikvidnosti, u potpunosti realizirala vlastitim snagama i uz podr{ku ve}inskog vlasnika Uniprometa. Ovim investicionim ciklusom stvorene su pretpostavke za razvoj proIz fojni~ke fabrike namje{taja
Foto: D. TORCHE

MODERNA OPREMA U @ici najavljuju da }e u narednih 45 dana montirati modernu opremu, {to }e omogu}iti pove}anje broja uposlenih i proizvodnju namje{taja prema zahtjevima doma}eg i izvoznih tr`i{ta
grama finalne prerade, koji }e predstavljati zna~ajnu izvoznu {ansu. Ovdje najavljuju da }e u narednih 45 dana montirati modernu opremu, {to }e omogu}iti pove}anje broja uposlenih i proizvodnju namje{taja prema zahtjevima doma}eg i izvoznih tr`i{ta. - U toku su pregovori s vode}im trgova~kim lancima oko plasmana finalnih proizvoda na evropskom tr`i{tu. Trenutno se proizvodnja odvija na nivou s kojim nismo sasvim zadovoljni, zbog nedostatka sirovina u o~ekivanom obimu i potrebnom asortimanu, {to ograni~ava mogu}nosti plasmana, posebno izvoza, isti~e direktor @ice. Rast proizvodnje i broja zaposlenih usko je povezano s mogu}no{}u nabavlja-

nja sirovine za proizvodnju. No, ovdje je trenutno takva situacija da ~esto ni za avansne uplate ne mogu dobiti neophodne sirovine (ni po obimu, ni po asortimanu), {to se negativno odra`ava na kontinuitet proizvodnje. Iz @ice stoga sugeriraju da za stvaranje povoljnijeg ambijenta za poslovanje drvoprera|iva~a treba pristupiti temeljitoj reorganizaciju [uma Federacije BiH i uspostaviti funkcionalnu i transparentnu strukturu, koja }e, prije svega, biti podr{ka doma}im prera|iva~ima. Posebno je to neophodno izvozno orijentiranim firmama, koje poslovanje organiziraju i provode na transparentan i legalan na~in, {tite}i, pored vlastitih ekonomskih interesa, i interese dr`ave.

Naslije|e pro{losti
Ukazuju}i na tendenciju pada zaposlenosti i nova otpu{tanja, o kakvim svakodnevno slu{amo u javnosti, ovdje smatraju da je to posljedica kako naslije|enih problema u ve}ini poslovnih subjekata, tako i utjecaja svjetske recesije, ali i visokih optere}enja preko plata, koje su naspram konkurencije visoke. Takvo stanje uzrokuje pojavu crnog tr`i{ta radne snage. Ovdje smatraju da je mjerama koje predla`u, uz ja~anje kontrole tr`i{ta rada, kontrole u fiskalnoj sferi i kaznenom politikom u tim sferama, mogu}e zaustaviti procese pada zaposlenosti i stvoriti uvjete za rast zaposlenosti, a time i razvoja. Te{ko je o~ekivati da subjekti u prera|iva~koj industriji a te{kim naslije|em pro{losti, sa sna`nim procesima globalizacije, niskim tehnolo{kim nivoom i lo{im ambijentom mogu napraviti zna~ajnije iskorake u razvoju i doprinijeti smanjivanju stope nezaposlenosti. Predprivatizacijsko naslje|e @ice bilo je bremenito mnogobrojnim ograni~enjima za uspje{no poslovanje, od tr`i{nih, globalizacijskih, tehnolo{kih, organizacionih i kadrovskih.

Iz @ice savjetuju federalnoj Vladi da razmotri mogu}nost rastere}enja prera|iva~ke industrije, prije svega smanjenjem poreza i doprinosa (za 50 posto, kako se to ve} primjenjuje u nekim granama), smanjenjem cijena energenata za proizvodnju i izvozno orijentirane subjekte. Uz to, neophodno je da se osigura dodatni potencijal Razvojnoj banci Federacije BiH (ako je potrebno, i zadu`ivanjem na tr`i{tu kapitala) za finansiranje razvojnih programa, pomaganje proizvodnji u zadr`avanju postoje}e zaposlenosti. Neophodno je i ja~anje kontrolnih funkcija dr`ave u cilju spre~avanja sive ekonomije, a posebno rada na crno. Te mjere oja~at }e preduzetni~ku inicijativu i stimulirati kreativnost za nova ulaganja, a time i rast zaposlenosti, {to bi poja~alo i prilive u bud`etske kase i penzione fondove i stvaralo osnovu s kojom dr`ava mo`e biti kreator novih razvojnih poticaja. One se name}u kao nu`nost ukoliko se sada{nje stanje `eli promijeniti nabolje. Sve to, uz nerazumijevanja i nespremnost za promjene, usporilo je i ote`avalo procese restrukturiranja, organizacionog i proizvodnog. Me|utim, sada u @ici tvrde da }e kompanija od 2012. godine sigurno biti subjekt koji }e poslovati pozitivno (po prvi put od svog osnivanja), imati rast zaposlenost, da }e se organizaciono i proizvodno granat ne samo Sarajevu, ve} i na drugim prostorima u BiH, da }e joj rast izvoz i biti nastavljeno ulaganje u tehnolo{ki razvoj. Kona~ni cilj je liderska pozicija na tr`i{tu i prepoznatljiv brand u percepciji kupaca.
H. ARIFAGI]

Prijedlog mjera

Biznis u porodici
Centar za edukaciju Pro Eduka izdao je prvu publikaciju o upravljanju porodi~nim firmama u BiH pod nazivom "Porodi~ne firme stub razvoja ekonomije BiH". Publikacija koju ~ine tekstovi stru~njaka, profesora i prakti~ara iz oblasti preduzetni{tva, menad`menta i prava namijenjena je vlasnicima i direktorima porodi~nih firmi, studentima ekonomije, menad`menta i preduzetni{tva, te svim onima koji namjeravaju da pokrenu vlastitu firmu. Preduzetni~ko razmi{ljanje, motivacija, upravljanje konfliktom, problemi porodi~nih firmi, priprema narednih generacija za preuzimanje firme i prevazila`enje krize, samo su neke od tema obra|enih u publikaciji koja }e biti dijeljena besplatno, javila je Srna.

Blagi rast cijena
Cijene industrijskih proizvoda u junu u prosjeku su bile vi{e za 0,2 posto nego u maju, podaci su Zavoda za statistiku Republike Srpske. Posmatrano po namjeni potro{nje, u junu su cijene energije u prosjeku vi{e za 0,3 posto u odnosu na maj. Cijene intermedijarnih proizvoda i cijene netrajnih proizvoda za {iroku potro{nju u junu u prosjeku su ni`e za 0,2 posto, dok su cijene kapitalnih prozvoda ni`e za 0,1 posto nego u maju. Cijene trajnih proizvoda za {iroku potro{nju u prosjeku su ostale na istom nivou.

Promocija uspje{nih u Unsko-sanskom kantonu

Poduzetni~ki poduhvat u Bu`imu
Privredna komora Unsko-sanskog kantona, desetu godinu zaredom, dodIjelila je godi{nje nagrade i priznanja najuspje{nijim privrednicima i privrednim dru{tvima. Zlatnu medalju za najve}i poduzetni~ki poduhvat u 2010. godini dobila je kompanija Kov-grad iz Bu`ima, jer je jedna od rijetkih koja u doba recesije nije smanjivala broj radnika, ve} je pove}ala obim radova i investicija. Za poseban doprinos i podr{ku u promicanju i razvoju privrednog i komorskog sistema nagrada „Grb Komore“dodijeljena je Poljoprivrednoj zadruzi Agromerkantilija iz Velike Kladu{e, lideru u zadrugarskoj proizvodnji i otkupu povr}a i vo}a. Plaketa za najuspje{niju finansijsku instituciju u oblasti osiguranja dodijeljena je podru`nici Sarajevo-osiguranja u Biha}u, a u oblasti bankarstva podru`nici UniCredit Bank u Biha}u.

20 SARAJEVSKA HRONIKA
U~enica generacije Osnovne {kole "Isa-beg Ishakovi}"

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ajla, urednica {kolskih novina
Ajla je u {koli najvi{e voljela historiju i engleski jezik. Bila je aktivna u radu {kolskih sekcija, a posebno novinarske, gdje je sama ure|ivala {kolski list. U~estvovala je na mnogim takmi~enjima i osvojila ve}i broj nagrada. Poha|ala je i Osnovnu muzi~ku {kolu, gdje je nau~ila svirati blokflautu. Ova u~enica generacije voli ~itati knjige, slu{ati muziku, pogledati dobar film, ali najvi{e od svega voli igrati tenis sa prijateE. G. ljima.

Uskoro konkurs za gradnju spomenika na Skenderiji

Poziv za dostavljanje idejnih rje{enja spomenika

Upe~atljivo obilje`je Prikupljanje pomo}i za ve}i zna~aj 2. maja
Ajla ^engi}: Zavr{ila i muzi~ku {kolu

za najugro`enije
U prostorijama Mjesne zajednice D`id`ikovac – Ko{evo 1, od 1. jula 2011. godine traje dobrovoljna akcija prikupljanja hrane, higijenskih potrep{tina, odje}e i obu}e za socijalno ugro`ene gra|ane. Priloge je mogu}e donijeti u pros-

Ta~na lokacija prvenstveno zavisi od imovinskopravnih odnosa i pogodnosti da se izgradi reprezentativno obilje`je

torije Mjesne zajednice u Ulici Hana Kiki}a 8, svakog radnog dana od 8 do 15 sati. Mjesna zajednica je ovu ve} tradicionalnu humanitarnu akciju pokrenula kako bi se pomoglo onima kojima to najvi{e treba.

Nastavak gradnje koridora 5c
Na inicijativu op}inskog na~elnika Damira Had`i}a, u prostorijama Op}ine Novi Grad odr`an je sastanak sa predstavnicima federalnog Ministarstva prometa i komunikacija, JP Ceste FBiH i JP Autoceste FBiH. Sastanku je prisustvovao i novoimenovani federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedi}. Tema sastanka bila je nastavak gradnje koridora 5c. Na sastanku je formirana Koordinaciona komisija od sedam ~lanova koju ~ine predstavnici Op}ine Novi Grad, federalnog Ministarstva prometa i komunikacija, predstavnika JP Ceste FBiH i JP Autoceste FBiH. Komisija je formirana u cilju ostvarivanja bolje saradnje me|u navedenim institucijama i br`e finalizaciji radova na zaobilaznici.

Op}ina Centar prije izvjesnog vremena pokrenula je inicijativu za izgradnju spomenika u ~ast 2. maja, datuma kada su vo|ene presudne bitke i kada su odbranjeni grad i dr`ava. S obzirom na to da je rije~ o projektu koji je od zna~aja za cijeli Kanton, u realizaciju projekta pozvani su i Grad Sarajevo, te kantonalna Vlada, odnosno resorno ministarstvo. Tako je na sastankukoji je na~elnikOp}ineCentar D`evad Be}irevi} organizirao sa predstavnicima Grada Sarajeva i Vlade Kantona, dogovoreno da se u ovaj projekat krene zajedni~ki. To podrazumijeva da se u bud`etima za narednu godinu planiraju sredstva za izgradnju spomenika na lokalitetu Skenderija, koji bi prema preliminarnim procjenama mogao ko{tati oko 450 hiljada maraka. - U ovaj projekat, uklju~ile bi se i druge op}ine Kantona Sarajevo, jer spomenik kojim se obilje`ava 2. maj, dan kada je odbranjeno Sarajevo i Bosna i Hercegovina, ima zasigurno {iri zna~aj. Planirano je odr`avanje sjedni-

ce Inicijativnog odbora u drugoj polovini jula, kada bi se donijele sve formalne odluke i zatra`ila saglasnost nadle`ne komisije Gradskog vije}a o pokretanju postupka izgradnje spomenika, istakao je Slaven Kova~evi}, predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Centar. Op}ina Centar, kao nosilac projekta, izdvoji}e sredstva za provo|enje konkursa za kreativno rje{enje spomenika Skenderija, ~ime bi i formalno zapo~ela aktivnosti na njegovoj izgradnji. Kada je u pitanju ta~na lokacija, ona prvenstveno zavisi od imovinskopravnih odnosa i pogodnosti da se izgradi reprezentativan spomenik. Prema rije~ima Kova~evi}a, za sada postoji nekoliko opcija, tako da }e se odabrati najpovoljnija lokacija u zavisnosti od kreativnog rje{enja kako bi spomenik bio upe~atljiv i na vidnom mjestu. Na~elnik Centra D`evad Be}irevi} kazao nam je kako }e na idu}em sastanku uslijediti i odluka o javnom pozivu za dostavljanje idejnih rjeS. HUREMOVI] {enja spomen-obilje`ja.

Nakon ~etverogodi{nje pripreme, u maju je po~ela realizacija izgradnje centralnog spomen-obilje`ja `rtvama rata sa Ilid`e, jedinog takvog u FBiH. Ovo je zahtjevan projekat sa dosta simbolike, pa se njegov potpuni zavr{etak mo`e o~ekivati tek u julu naredne godine. Inicijativa za izgradnju obilje`ja potekla je od op}inske Slu`be za bora~ka pitanja, koja je odabralaidejnorje{enje i prati tok radova. Bit }e to jedinstven spomenik {ehidima, poginulim borcima i civilima, kojim se, kako ka`u u Slu`bi, `eli pokazati koliko je u pro{lom ratu Ilid`a ukupno imala poginulih `itelja. Vrijednost projekta je 550.000 KM, a radit }e se u dvije faze. U toku je realizacija prve, u kojoj }e se izgraditi fontana sa stubovima na kojima }e biti ispisana imena stradalih. Nakon toga, pre}i }e se na ure|enje okolnog trga koji }e, prije svega, biti mjesto okupljanja, dru`enja, ali i podsje}anje na stradale u strahotama proteklog rata.

Spomen-obilje`je za sve stradale Ilid`ance

Mjesto okupljanja i sje}anja
Obilje`je }e uz fontanu sa imenima `rtava imati trg sa klupama i drugim sadr`ajima
javnom konkursu, od 12 prispjelih radova, odabrana i nagra|ena tri najbolja, dok se komisija opredijelila za rje{enje sa fontanom i trgom. Te{ko je bilo prikupiti i sva imena `rtava, jer su se mnoge porodice ugasile i odselile iz zemlje. Po{to spisak ne mo`e biti potpuno kompletiran, ostavit }e se mogu}nost dopisivanja imena, ka`e Sinanovi}. Kompleksnim idejnim rje{enjem obilje`ja dominira fontana sa kamenim stubovima razli~itih veli~ina, koji asociraju godine poginulih {ehida i boraca, a bilo ih je i od 17 i od 70. Odvojeni su stubovi na kojima }e biti ispisana imena civilnih `rtava rata, kao bi se, ipak, posebno mjesto dalo braniteljima, koji su svoje `ivote polo`ili na linijama odbrane Ilid`e.

Simboli stradanja
Preko svih stubova }e se prelijevati voda, koja }e ih sapirati da bi uvijek bili ~isti i podsje}ati na prolivene suze njihovih majki, o~eva, bra}e i sestara. Fontanu }e od ostalog prostora odvajati vodeni dio, {tite}i je od bilo kakvog {aranja ili prljanja. Kako je planirano, u drugoj fazi izrade spomen-obilje`ja, radit }e se veliki trg koji dopire do same glavne ceste za Butmir. Simbolika opet nije zanemarena, jer bi trg sa kamenim klupama trebao biti mjesto na kojem }e vrvjeti `ivot, mjesto okupljanja mladih, prolaznika i turista, a svi oni }e mo}i ~itati imena heroja koji su svoje `ivote ugradili u na{u sada{njost i budu}nost. Z. TURKOVI]

Dugotrajne pripreme
Mirsad Sinanovi}, pomo}nik na~elnika za bora~kapitanja, obja{njava da se puno vi{e truda ulo`ilo u pripremu ovog projekta, nego u samu realizaciju. - Nije bilo jednostavno odabrati najbolje idejno rje{enje koje }e na pravi na~in povezati sve ratne stradalnike i ujedno simbolizirati nastavak `ivota. Zato su na

Izgled trga pred Op}inom Ilid`a

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 21
DE@URNI TELEFON

Rekonstrukcija hrasni~ke ulice [ehitluci

276-982

Ubrzo zavr{etak radova
Ura|ena i autobuska stajali{ta, te staze sa obje strane ceste
Kako je i najavio izvo|a~ rekonstrukcije hrasni~ke ulice [ehitluci, firma Orman iz Kiseljaka, svi radovi }e sigurno biti gotovi do kraja ovog mjeseca. Od juna se obavlja kompletna rekonstrukcija, koja je obuhvatila zamjenu kolovozne konstrukcije, ru{enje pje{a~ke staze sa desne strane i izgradnju ove i jo{ jedne potpuno nove sa lijeve strane. Rije{ena je i odvodnja povr{inskih voda. Po{to je planirano da se ovom ulicom po~ne odvijati gradski saobra}aj, ura|ena su i autobuska stajali{ta. Du`ina trase je oko 510 metara, vrijednost investicije 450.000 KM, dok je sredstva obezbijedila Op}ina Ilid`a. Do sada je zavr{eno asfaltiranje prvog sloja na kolovozu i jednoj pje{a~koj stazi cijelom du`inom trase, i trenutno se ovi radovi obavljaju ne drugoj stazi. Po rije~ima rukovodioca gradili{ta Esada Fejzi}a, odmah potom }e uslijediti i asfaltiranje zavr{nog sloja te postavljanje potrebne signalizacije. - O~ekujemo da }e se do kraja naredne sedmice potpuno zavr{iti radovi na kolovozu i pje{a~kim stazama. Preostaje nam jo{ ure|enje zelenog pojasa, gdje }e se nakon poravnanja zemlje zasijati trava i odre|eni broj sadnica `bunja. Sve }e se ovo odraditi u zacrtanim rokovima, iako su nas dosta usporavali problemi sa

VA@NIJI TELEFONI
MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

Novi asfalt na 510 metara ceste

instalacijama na koje smo nailazili prilikom izvo|enja radova, kazao je Fejzi}. @itelje [ehitluka }e sigurno

obradovati {to }e krajem jula mo}i nesmetano prolaziti obnovljenom, {irom i ljep{om ulicom. Z. T.

Mogu}a plavljenja naselja
Na Bogati}ima kli`e 3,5 miliona kubika zemlje
Analize su bespotrebne, treba po~eti sanciju {to prije, upozorava Roki}
Klizi{te Bogati}i mo`da je i najve}e u na{oj zemlji, ali uprkos tome, reakcije nadle`nih jo{ nema. Prema rije~ima Ljubomira Roki}a, penzionisanog profesora Gra|evinskog fakulteta u Sarajevu, posljednjih mjeseci oko ovog klizi{ta digla se velika hajka, ali bez odgovaraju}ih aktivnosti na terenu. Klizi{te u Bogati}ima je du`ine 1.300 metara i {irine u prosjeku oko 230 metara. - Zapremina pokrenute mase iznosi oko tri i po miliona kubika. Rijeka @eljeznica potisnuta je i gurnuta u stranu tako da sad {irina korita na pojedinim mjestima iznosi svega dva metra. Ovdje ne treba postavljati pitanja istra`ivanja i kojekakvih analiza, ve} rje{avanja ovog ogromnog problema, istakao je Roki}.

Obilje`ena godi{njica masakra uDeTar~inu rajevo, legacija Kantona Sa
porodice i prijatelji polo`ili su ju~er cvije}e na spomen-plo~i na mjestu masakra kod Osnovne{kole„Hilmi-efendija[ari}“ u Tar~inu. Na ovom mjestu prije 18 godina od granate ispaljene sa agresorskih polo`aja poginulo je sedam, a te`e ranjeno dvoje na{ih sugra|ana. Najmla|a `rtva ovog zlo~ina bila je Sanela Horman, koja je imala 12 godina. Tog 17. jula 1993. poginuli su AdnanAleta, AlmasaAleta, Omer Horman, Sanela Horman, MustafaNevesinjac, MujoSvraS. Hu. ka i Tanja [inikovi}.

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

Isklju~enja struje
Roki} je naglasio kako je vi{e mogu}ih scenarija ukoliko se ne poduzmu aktivnosti da se rije{i ovaj problem. - Samo jedan od scenarija je plavljenje nizvodnih naselja. To bi prouzrokovalo ogromnu materijalnu {tetu, pojasnio je Roki}, dodaju}i kako bi bilo kakvi istra`ni radovi bili ~isto bacanje para i ponovio da se sa sanacijom mora po~eti u najskorije vrijeme.
S. Hu.

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

Zbog odr`avanja energetskih postrojenja danas }e od devet do 15 sati bez napajanja elektri~nom energijom ostati Terovi}a, Skadarska 1, Radni~ka, Donja Vogo{}a 1 i Delija{i, saop}eno je iz Elektrodistribucije.

PORODILI[TA

12 7

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30)

AVIONI Polasci:
Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Be~ 7.35 i 14.55, Cirih 7.30, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Budimpe{ta 14.50, Frankfurt 15, Ljubljana 14.35, Ankona 17.55, Riga 9.45, Kopenhagen 11

Dolasci:
Ankona 7.40, Istanbul 8.50 i 13.25, Riga 9.05, Be~ 111.10, 14.10 i 21.35, Beograd 11 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih 12.45, Ljubljana 14.05, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Frankfurt 21, Kopenhagen 16.35

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Roterdam, Amsterdam, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Den Hag utor-

kom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~et vrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bo-

sanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u

9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i pra znika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i pra znikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

22

KULTURA

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Freedom to Create i Frames of Reality u Sarajevu

Po~eo Festival igranog filma u Puli

@ivot Palestine i Izraela
U okvirume|unarodne izlo`be Umjetnici iz svih kreativnih Freedom to Create, koja }e biti oblasti do 30. jula mogu se prijapostavljena u Umjetni~koj galeri- viti za nagradu kojom se dodjeljuji BiH 21. jula, bit }e predstavlje- je 100.000 ameri~kih dolara u no 38 djela iz 26 zemalja, odabra- dvije kategorije: glavna nagrada nih me|u 1.700 u~esnika iz vi{e od i nagrada za umjetnika u zatvo100 dr`ava, koji su bili prijavljeni ru. Nagrada Freedom to Create za nagradu Freedom to Create veli~a hrabrost i pro{le godine. kreativnost umjFreedom to etnika koji koCreate tako|er riste svoj talent }e predstaviti kako bi govorili Frames of Reo problemima ality, jedinstveu dru{tvu i prenu inicijativu izobrazili ga kregradnje mira, ativnim izra`akoja je pokre- Fotografija Atte Awisata vanjem. nuta u suradnji Baryshnikov sa Peres ceni Rushdie trom za mir. O nagradi }e Sa ra jev ska ove godine odpublika }e u lu~ivati me|uokviru segmennarodni `iri u ta Frames of kojem su istaReality imati knutaimena kao priliku vidjeti 18 Rad Amita Shaala {to su Mikhail fotografija koje Baryshni kov, su rezultat radiDalia Ziada, egionice za izraelpatska aktivistiske i palestinca za ljudska ske novinske i prava, blogerka, dokumentarne spisateljica, pjefotografe. snikinja i osniNe vi|a se Abed al-Hashlamon va~ica Sjevernona vijestima ameri~kog ure- Fotografija Amjada Hananija, da Ameri~kog islamskog kongrekojeg je tra`ila i ubila izraelska voj- sa, Apichatpong Weerasethakul sa ska, zid koji razdvaja arapsku ~et- Tajlanda, te umjetnica Ana Tzarev. vrt Juarish od jevrejske ~etvrti Drugi istaknuti ~lanovi i ~lanice Bnei Dan u Ramli, Palestinci na ju- `irija za nagradu Freedom to Cregu Hebrona, Gaza nakon napada ate za 2011. godinu su Salman 2009, situacije izme|u dje~ije igre Rushdie, Fatima Bhutto, Daryl i stvarnosti koje uklju~uju nasilje Hannah, Mira Nair, Sarah Lewis, i oru`je, samo su neke od se- sir Ken Robinson, Lourdes Arizpe, kvenci koje }e posjetiocima Kwame Anthony Appiah, D’Face izlo`be pribli`iti `ivot u dana{njoj i Achmat Dangor. Odr`avanje ceremonije dodjePalestini i Izraelu na na~in kakav se ~esto ne vi|a na vijestima, na- le nagrada za 2011. planirano je u javio je Ismet Lisica, kreativni di- novembru, u Cape Townu u rektor D&H Agency, u ime orga- Ju`noj Africi. Mr. S. nizatora izlo`be.

Svjetske premijere u Nacionalnoj selekciji
U Glavnoj selekciji Nacionalnog programa 58. izdanja prikazat }e se deset filmova, a u selekciji manjinskih koprodukcija devet
Festival igranog filma u Puli (Pula Film Festival) slu`beno je otvorio predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi}, a sve~anom otvorenju prisustvovali su brojni poznati glumci, ali i politi~ari, me|u kojima su bili Veljko Bulaji}, Du{ko Valenti}, Boris Kavaca, Ivan Jakov~i} i drugi. Poseban gost festivala je redatelj James Ivory, koji je predstavio i svoj film „Bijela grofica“, kojemu }e tijekom festivala biti uru~ena i nagrada za doprinos filmskom stvarala{tvu. Festivalu u Puli, trajat }e do 22. srpnja (s dodjelom nagrada 23), prethodi, po~eo je 9. i traje do 22. srpnja, atraktivni Me|unarodni program. U Glavnoj selekciji Nacionalnog programa 58. izdanja prikazat }e se deset filmova (svima je projekcija u Areni ujedno svjetska premijera), a u selekciji manjinskih koprodukcija devet filmova - manjinske koprodukcije od 2010. godine konkuriraju za posebnu Zlatnu arenu i druge nagrade.

Prizor iz filma “Lea i Darija“

Nagrade i hommage
Tijekom Festivala bit }e prikazan i izbor kratkih igranih filmova, odr`ane dodjele filmskih nagrada za `ivotno djelo „Fabijan [ovagovi}“ i „Marijan Rotar“, hommage dobitnicima nagrada „Vladimir Nazor“ i „Kre{o Golik“ i pred stav lja nje svih hrvatskih igranih filmova u nastanku. U Glavnoj selekciji nakon sve~anog otvaranja Festivala u Areni je prikazan film „Lea i Da ri ja“ re da te lja Bran ka Ivande, ra|en u koprodukciji Hrvatske i Slovenije. Rije~ je filmskoj drami o dvije djevoj~ice - @idovke Lee i Njemice Darie, koje su pred Drugi svjetski rat bile velike plesne i gluma~ke zvijezde. U sjeni nadolaze}eg pogroma @ido-

Obavje{tenje
JP [ume TK d.d. Kladanj obavje{tava sve zainteresovane kupce da je na web stranicama: www.jpsumetk.ba i www.ekapija.ba i na oglasnim tablama preduze}a objavljen oglas broj: 6750/11 od 15. 7. 2011. godine o prodaji robe — {umskih drvnih sortimenata - putem pisanih ponuda (licitacija).

va i kasnijeg bijega njema~kih obitelji ra|a se njihovo prijateljstvo... Naredni je film „Koko i duhovi“ redatelja Daniela Ku{ana. U ovom kriminalisti~kom filmu za djecu dje~ak Koko seli sa sela u stan u gradu, sklapa nova prijateljstva, a njegovi detektivski instinkti dobro }e mu do}i u rje{avanje slu~aja ukazivanja duha biv{eg vlasnika stana... „]a}a“ je naziv psiholo{kog trilera redatelja Dalibora Matani}a, u kojem je odlazak u li~ku zabit u posjet ocu koji ih je davno napustio za dvije sestre posljednja prilika da s njim razgovaraju... Nakon ne ugo dnog prvog se ksu al nog is kus tva s de ~kom, 17-go di{ nja La na upo zna je pro ble ma ti~nu vr{njakinju Irenu. Pred njima je no} prepuna neo~ekivanih doga|aja - si`e je trilera „Fleke“ re datelja Aldo Tardoz zija. U utorak, 19. srpnja, na programu je „Duh babe Ilonke“ redatelja Tomislava @aja, jo{ jedan film za djecu, ovog puta u produkciji Hrvatske, Makedonije i Austrije.

Do daleke Galicije
Slijedi srijeda, 20. srpnja, „Kotlovina“ redatelja Tomislava Radi}a, pri~a o skrivenoj me|ugeneracijskoj ljubavnoj vezi {to }e ugroziti idilu veli-

kog obiteljskog okupljanja dogovorena u povodu posjeta dugo odsutne ro|akinje... Iste ve~eri, gotovo u pono}, po~et }e projekcija filma „7 seX 7“ redateljice Irene [kori}, erotske humorne drame (pet mu{ko-`enskih parova te po jedan `ensko-`enski i mu{ko-mu{ki par u sedam erotsko-humornih pri~a snimljenih u jednom kadru). U ~etvrtak, 21. srpnja, na rasporedu je „Korak po korak“ redateljice Biljane ^aki} - Veseli}, ratna drama o majci, Vjera Kralj, koja kako bi bila bli`e sinu koji je dragovoljac u Domovinskom ratu, 1991. ostaje u obiteljskom domu na samoj liniji obrane Osijeka... Drugi film iste ve~eri je „Mrak“ neo-noir film redatelja Dana Okija, o taksisti Frani {to `ivi u za je dni~kom ku}anstvu sa sestrom i njezinim mu`em, i ko ji na kon no}ne smjene i seksa s nepozna tom dje voj kom po~ini ubojstvo... A „Josef“ redatelja Stanislava Tomi}a je posljednji, petak, 22. srpnja, u konkurenciji. Rije~ je o ratnoj drami o ranjenom i oplja~kanom austrougarskom vojniku koji se budi na popri{tu bitke u Galiciji 1915. Obla~i tu|u ~asni~ku odoru, a s njom nehotice preuzima i novi identitet u obliku vojne plo~ice...

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KULTURA

23

Web strip postao animirani film

“Fazonator” na Golden Kuker Festivalu u Sofiji
Na Festivalu }e u~estvovati i Udru`enje animatora BiH (ASIFABiH) koje }e promovirati filmove doma}e proizvodnje od 1934. do danas, ka`e Berin Tuzli}
Ljubiteljima devete umjetnosti “Fazonator” ne treba posebno predstavljati. Radi se o briljantnom bosanskohercegova~kom internet-stripu autora Berina Tuzli}a koji je za kratko vrijeme stekao veliku popularnost u regiji. Web stranica www.fazonator.com postala je omiljena za sve koji vole dobru satiru i strip.

Tuzli}, koji je zasigurno jedan od najzna~ajnijih animatora u na{oj zemlji ~iji su animirani filmovi u~estvovali na festivalima animiranog filma u cijelom svijetu, premijeru “Fazonatora” }e imati na Golden Kuker Festivalu, koji se odr`ava od 28. septembra do 2. oktobra u glavnom gradu Bugarske Sofiji. - Koordinator festivala Katia Vassileva me je pozvala prije mjesec i rekla da joj se veoma dopadaju moji filmovi, prije svega Sarajevo, te zamolila da budem ~lan `irija. Po{to je ona jedna od vjernih fanova mog web stripa, bila je odu{evljena kada je saznala da je “Fazo-

Animirani oblik
Nakon {to je Tuzli}evo ironi~no, ali i ma{tovito i lucidno ismijavanje na{ih politi~kih, socijalnih i dru{tvenih zbilja pre ra slo svo je vir tu al no iz da nje, “Fazonator” je ugledao svjetlo dana i u printanoj formi, ali i kao aplikacije za iPad i iPhone. Ovih dana, popularni web strip }e se pojaviti i u animiranom obliku. - “Fazonator” je spreman sa jo{ jednim novim fazonom, ovoga puta u animiranom obliku od stotinu jednominutnih animiranih nacrtanih filmova. Animaciju smo uradili u digital paintingu i u dvije je boje u zavisnosti od pri~e. Prva pri~a }e govoriti o bombardovanju, ali kroz pri~u parada koje su danas veoma popularne poput vojnih parada, gay parada, golmanskih parada, ka`e autor Be-

APSURDI Po{to na{a sredina vrvi od takvih apsurda koji su prvoklasni crni humor, onda mi ni{ta drugo nije ostalo nego da sve to ovjekovje~im u nacrtanom obliku, onako alanfordski, sautparkovski i montipajtonski
nator” postao animirani film i predlo`ila mi je premijerno prikazivanje na festivalu. Treba naglasiti da }e na festivalu u~estvovati i Udru`enje animatora BiH (ASIFABiH) koje }e promovirati filmove doma}e proizvodnje od 1934. do danas, ka`e Tuzli}. Pored Tuzli}a, na animiranom filmu Fazonator radili su animatori Adnan Halvad`ija i Esmir Prlja, monta`er Sanel Preljevi}, te sound-dizajner Nenad Kova~evi}. Produkciju potpisuje Pixel.ba iz Sarajeva. Ja. DURAKOVI]

Berin Tuzli}: Animacija u dvije boje

rin Tuzli} i dodaje da je film ura|en kao crna komedija jer je ovaj `anr u deficitu. - Po{to na{a sredina vrvi od takvih apsurda koji su prvoklasni crni humor, onda mi ni{ta drugo nije ostalo nego da sve to ovjekovje~im u nacrtanom obliku, onako alanfordski, sautparkovski i montipajtonski. Animirani “Fazonator” je snimljen u kombinaciji s crnom bojom kako bi se

zadr`ao izvorni identitet stripa, te sa potpuno druga~ijim sound dizajnom.

Premijera filma
- Zanimljivo je da u stvaranju “Fazonatora” niti jednom nisam ne{to pobrisao kao gre{ku. To je jedan od prvih likova koji sam po sebi oblikuje mi{ljenje i jednostavno vam fazonira osje}aje.

U susret Kratkofilu plus

Na 17. Sarajevo Film Festivalu

O dokumentarnom filmu
Na tvr|avi Kastel (kod Kamene ku}e) u Banjoj Luci }e 22. jula, s po~etkom u 19.30, biti odr`ana radionica o dokumentarnom filmu koju }e voditi ameri~ki oskarovac, re`iser, pisac i producent Dan Sturman i filmski ekspert Sandra Ruch. Radionica je svojevrstan uvod u Me|unarodni filmski festival Kratkofil plus koji se odr`ava od 9. do 13. augusta, javili su organizatori Festivala. U sklopu edukativnog segmenta Kratkofila plus, radionica je realizovana u saradnji sa kancelarijom za odnose s javno{}u ameri~ke ambasade u BiH. Namijenjena je studentima filma, re`iserima, producentima, kao i drugim filmskim profesionalcima. U okviruradionice}e bitiprikazan i dokumentarni film „Soundtrack for a revolution“ re`ise, ra Dana Sturmana i Billa Guttentaga. Dan Sturman fokusira}e izlaganje na svoja filmska iskustva, a Sandra Ruch koncentrisa}e se na druge filmove ADS (American Documentary Showcase) roster-a, te druge teme poput: {ta je dobar dokumentarni film, razvoj dokumentarne pri~e, postavljanje va{eg filma/pri ~e, ka ko da moj film bude vi|en, strategija filmskih festivala i uklju~ivanje publike. Razgovara}e se i o temi kreiranja promotivne kampanje za film koriste}i medije i partnerstva sa nevladinim sektorom, pridobijanja publiciteta i sli~no. Svi zainteresirani filma{i pozvani su da se pridru`e radionici. mnja~ar“ autora M. Keleka. Dimnja~arske pri~e i dogodov{tine ispri~ane jednostavnimjezikomneprestanomame iz gledateljstva salve smijeha, a predstava je nagra|ena i brojnim nagradama.

Dodatna projekcija filma
Ulaznice za svjetsku premijeru filma „Orkestar“ bh. redatelja Pjera @alice koja }e se desiti 23. srpnja u sklopu programa Open Air na Ljetnom kinu !hej rasprodane su u rekordnom roku. Zbog izuzetno velikog zanimanje publike, direkcija Festivala odlu~ila je u svoj program uvrstiti dodatnu projekciju filma „Orkestar“ koja }e biti odr`ana u KSC Skenderija 29. srpnja s po~etkom u 18 sati. Uloga doma}ina sve~ane ceremonije otvaranja Festivala u Narodnom pozori{tu u Sarajevu 22. srpnja, Sarajevo Film Festival je dodijelio Borisu Leru, jednom od najuspje{nijih i najperspektivnijih bh. glumaca svoje generacije. Boris Ler, diplomirao je na Akademiji scenskih umjetnosti u Saradugometra`nim igranim filmovima, a sudjeluje u projektima i nekoliko TV ku}a. Najzna~ajnije uloge ostvario je u filmovima „Cirkus Columbia“ oskarovca Danisa Tanovi}a gdje je tuma~io glavnu ulogu, a bio je anga`iran i u filmu „In the Land of Blood and Honey“ Angeline Jolie koji je trenutno u fazi postprodukcije. Dobitnik je nagrade Rejhan Demird`i} 2009. godine za najboljeg mladog glumca koju dodjeljuje internacionalni teatarski festival MESS, kao i nagrade Najbolji mladi glumac na Festivalu bh. drame u Zenici 2008., Prsten Tma~e za najboljeg glumca 2007., a Akademija scenskih umjetnosti u Sarajevu izabrala ga je za svog najboljeg studenta 2006/2007.

“Dimnja~ar“
U Kolobarahanuve~eras}e u okviru manifestacije Ba{~ar{ijske no}i, s po~etkom u 21 sat, hrvatskiglumacLjubomirKereke{ odigrati monodramu „Di-

Boris Ler, doma}in sve~ane ceremonije otvaranja Festivala

jevu 2007. godine i do sada je ostvario brojne uloge u predstavama u produkciji Narodnog pozori{ta Sarajevo, Pozori{ta mladih, Kamernog teatra 55, u kratkim i

24

SCENA

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

I

ako ima samo 12 godina, za Naomi Dru{ki} zna se u skoro cijelom svijetu. Naime, ova djevoj~ica je pijanistica, koja svojim talentom ve} na prvo slu{anje izaziva veliku pa`nju. Tako je nedavno na solisti~kom kon cer tu u okvi ru fes ti va la Ba{~ar{ijske no}i sviraju}i djela Bacha, Mozarta, Liszta, Griega i drugih poznatih kompozitora, prisutne ostavila bez daha. To je, u neku ruku, bilo kruna njene karijere. A kako je Naomi po~ela svirati klavir? O tome nam je pri~ala njena majka Branka. - Pa, kada je imala pet godina, Naomi je i{la na balet. Jedne prilike je trebala plesati na otvaranju izlo`be u Centru za kulturu u Jeli}evoj. Tu su bile i neke djevojke koje su na klaviru trebale ne{to odsvirati. Tokom probe Naomi je po~ela svirati. Djevojke su joj odsvirale kompoziciju "Za Elizu" i ona ih je pratila po sluhu. To je bio njenprvisusrets klavirom i na nekin na~in se ispostavilo da ima neke nadnaravne sposobnosti, ka`e Naomina majka.

Naomi Dru{ki}, najuspje{nija pijanistica u BiH

Od Singapura do Pekinga
Ve} nakon nekoliko mjeseci u osnovnoj {koli, ravnopravno je sa starijim u~enicima nastupala na mnogim koncertima

Naomi Dru{ki}: Svirala je u Carnegie Hallu

Foto: D. TORCHE

S profesoricom Verom Verbi~

Muzikalnost i zrelost
Nakon toga, Naomi je oti{la na testiranje u Osnovnu muzi~ku {kolu Novo Sarajevo. Nastavnici nisu mogli vjerovati da do tada uop}e nije vje`bala sviranje. Za samo mjesec dana u pripremnom razredu, imala je spremnu kompoziciju. Ve} nakon nekoliko mjeseci u osnovnoj {koli, ravnopravno je sa starijim u~enicima nastupala na mnogim koncertima. Sa sedam godina je imala nastup sa Sarajevskom filharmonijom, a sa osam je po~ela osvajati nagrade. Ono po ~emu se ova djevoj~ica razlikuje od mnogih je to {to ima ne{to {to se ne mo`e uvje`bati, a to je muzikalnost i zrelost pri izvo|enju kompozi-

cija. I svijet je to prepoznao. - ^ak jedna izdava~ka ku}a sa Floride na svojim web stranicama besplatno reklamira Naomi, {to je izuzetan uspjeh. Tako|er, dobila je jednu ponudu iz Londona, ali za sada o tome ne mo`emo pri~ati – govori Branka Dru{ki}. Naomi je ve} sa 11 godina upisala Srednju muzi~ku {kolu, a ~asove klavira poha|a u klasi profesorice Vere Verbi~. Za sve vi{e ponuda za koncerte {irom svijeta zaslu`na je druga nagrada na International ChopinPiano takmi~enju u Singapuru, u kategoriji do 13 godina. Na smotri prire|enoj u ~ast 200. godi{njice ro|enja poznatog kompozitora Fridricha Chopina, koju su organizirali Chopin Society Singapore i Akademija lijepih umjetnosti, nas-

Dru`enje s prijateljima
- Naomi je u maju trebala nastupati na humanitarnom koncertu u Singapuru za `rtve zemljotresa u Japanu, ali zbog obaveza prema {koli, nije bila u mogu}nosti. Naime, pored srednje {kole, ona poha|a i osnovnu, ali vanredno. Zavr{ila je sedmi razred. Moram ista}i da su joj profesori O[ "Vladislav Skari}" iza{li ususret, pa svakog mjecesa polo`i nekoliko ispita, isti~e Dru{ki}, te dodaje da i pored svih obaveza prema {koli i sviranju klavira Naomi ima vremena za dru`enje s prijateljima. tupila su 143 natjecatelja u pet starosnih kategorija. Sve ih je odabrao me|unarodni `iri. Odluke o priznanjima donijeli su vrsni umjetnici i pedagozi poput Australca Warrena Tomphsona, hongkongskog maestra Gabrela Kwoke, italijanskog pijaniste Francesca Nocolosija, Snezane Panovske i pobjednika me|unarodnog Chopinovog natjecanja odr`anog u Var{avi 1990. godine Poljaka Wojcijecha Switala. Dr. Chang Tou Lianga, muzi~ki kriti~ar singapurskog dnevnika “The Straits Times” je na, pisao kako je Naomi Dru{ki} osvo ji la dru gu na gra du za izvo|enje "Nocturnea" u interpretaciji ~udesne blagosti i jasnih melodijskih linija. Razumi-

je gorko-slatku prirodu i patos Chopinove du{e.

Najve}i uspjeh
Najve}i uspjeh ostvarila je u New Yorku, gdje je osvojila zlato na presti`nom svjetskom takmi~enju muzi~kih talenata American Protege 'International Music Talent Competition. Dru{ki} je dobila i specijalno priznanje `irija za klavir solo. Zahvaljuju}i tome u~estvovala je na koncertu pobjednika u ~uvenom Carnegie Hallu 12. marta ove godine sa izvo|a~ima iz kategorije flauta, piano, piano duo, viola, violina, violon~elo i sopran. Sredinom augusta ide u Kinu, ta~nije Peking, gdje }e u~estvovati na nekoliko koncerata, a imat }e i jedan solisti~ki.
Ja. DURAKOVI]

Zdravko ^oli} odmara nakon koncerta

Ba{~ar{ijske no}i

U Gr~koj pisao pjesme
Novi album "Kad pogleda{ me preko ramena" nastao je upravo na gr~kim pla`ama i u tavernama
Na kon spe kta kla pred vi {e od 100.000 ljudi na beogradskom U{}u, Zdravko ^oli} je oti{ao na zaslu`eni odmor. Nekoliko dana proveo je u Gr~koj s k}erkicama Unom i Larom, suprugom Sandrom i prijateljima. On voli Gr~ku, njihovu muziku, tradiciju i temperament i upravo zbog toga svako ljeto tamo provede bar desetak dana. Dok nije imao porodicu i na ljetovanje odlazio sa dru{tvom, bilo je i provoda do zore, a najvi{e je volio zabave na pla`i uz gitaru. - Danas mi najvi{e prija ranije ustajanje i dnevne aktivnosti, malo odbojke na pla`i, malo igranja s k}erkama, pri~a Zdravko, te dodaje da u Gr~koj uvijek dobije inspiraciju za stvaranje muzike. Novi album "Kad pogleda{ me preko ramena" nastao je upravo na gr~kim pla`ama i u tavernama. I sada, nakon lijepe ve~ere i dobrog vina, Zdravko uzme gitaru i zasvira neki budu}i hit.

Pjeva~ karakteristi~na na~ina izvo|enja pjesama

Foto: D. TORCHE

Massimu Savi}u
gromoglasni aplauzi
Nakon svake pjesme bio je ispra}en gromoglasnim aplauzom vi{e stotina ljudi koji su prisustvovali njegovu koncertu koji se odvijao na centralnoj pozornici Vije}nica. Massimo Savi}, pjeva~ karakteristi~na glasa i isto takva na~ina izvo|enja pjesama, u okviru manifestacije Ba{~ar{ijske no}i otpjevao je, me|u ostalima, pjesme „Bacila je sve niz rijeku“ „Zami, sli `ivot u ritmu muzike za ples“, „Hajde uzmi me sa sobom“ i za publiku se ... mo`e samo kazati da je nakon koncerta oti{la vi{e no zadovoljna.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

IMA LI ko ja~i?
Foto: Didier TORCHE

SJEDE]A ODBOJKA Nakon zlata na Kontinental kupu u Engleskoj

Rukomet Kazne za bh. klubove

Fudbal Be{lija optimista

Intervju Emir Dizdarevi}

26

FUDBAL

ponedjeljak 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

City savladao Club Americu sa 2:0

Elvis Me{i} karijeru nastavlja u Izraelu

POPOVI] NOVI
napada~ albanskog

SKENDERBREUA
Mirko Radovanovi} i Milan ]ulum jo{ nisu prona{li novi klub, a imaju nekoliko ponuda od srbijanskih prvoliga{a, kao i nekih klubova iz Rusije
Prvi napada~ @eljezni~ara u protekle dvije sezone, Srbijanac Lazar Popovi} karijeru }e nastaviti u redovima albanskog prvaka FC Skenderbreua. Lazar, koji je u dvije sezone provedene na Grbavici postigao 12 golova za plave, @elju je napustio kao slobodan igra~, a za novi klub potpisao je ugovor na dvije godine. Podsjetimo, Popovi} u proljetnojpolusezoni, nijeuspiozatresti protivni~ku mre`u, ni u Kupu, gdje je @eljo osvojio naslov, ni u prvenstvu, te je zbog toga i oti{ao

Edin D`eko u duelu sa odbranom Club Americe

Reuters

D`eko asistirao za Phillipsa
Bh. internacionalac je za poluvrijeme, koliko je dobio za dokazivanje, u~estvovao u akcijama kod oba pogotka Citya
Fudbaleri Manchester Citya u prvoj pripremnoj utakmici rezultatom 2:0 savladali su Club Americu, a na{ reprezentativac Edin D`eko pru`io je solidnu partiju. Naime, bh. internacionalac je, za poluvrijeme koliko je dobio za dokazivanje, u~estvovao u akcijama kod oba pogotka gra|ana. U 17. minuti Clichy je dobro centrirao sa lijeve strane, lopta je do{la do Wright-Phillipsa, koji ubacuje za D`eku, a njegov udarac blokira jedan odbrambeni igra~ Americe. Ipak, lopta se odbija do McGiverna, koji odmje re nim udar cem po ga|a mre`u Americe. Deset minuta kasnije City je udvostru~io prednost. Clichy je presjekaonapadAmerice, odigrao dupli pas sa D`ekom, koji je, uprkos ~injenici da je bio okru`en ~etvoricom igra~a Americe, zadr`ao loptu i dodao je do Wright-Phillipsa, koji sa nekih 25 metara posti`e lijeppogodak za 2:0, {to je bio i kona~an rezultat utakmice. City, prvo poluvrijeme: Hart, Veseli, Clichy, Savi}, Lescott, Barry, De Jong, McGivern, Wright-Phillips, Weiss, D`eko. City, drugo poluvrijeme: Taylor, Richards, Kolarov, Boyata, Kompany, Milner, Yaya Toure, A. Johnson, Guidetti, Weiss, A. Mancini.

Lazar Popovi} karijeru nastavlja u Albaniji

sa Grbavice, smatraju}i kako mu dres @elje donosi nesre}u. Zajedno sa Popovi}em, @elju su napustili, tako|er bez obe{te}enja, Mirko Radovanovi} i Milan ]ulum, koji jo{ nisu prona {li no vi klub. Po me nu ta dvojka ima nekoliko ponuda od srbijanskih prvoliga{a kao i nekih klubova iz Rusije.

Pomenimo i to da }e Elvis Me{i} svoj fudbalski put nastaviti u Izraelu i to u klubu Hapoel Rishon. Iskusni defanzivac je u drugom dijelu pro{le sezone odbio pro du`iti ugo vor sa @eljom, a ubrzo je izgubio i mjesto u po~etnom sastavu plavog tima, pa je razlaz bio neminovan. J. Li.

Said Husejinovi} iz Werdera ide u Xanthi?
PremapisanjulokalnogWeserreporta, bh. nogometa{ Werdera iz Bremena Said Husejinovi} karijeru }e nastaviti u gr~kom prvoliga{u Skoda Xanthiju. Ugovor s Grcima 23-godi{nji ofanzivni veznjak trebao bi potpisati idu}e sedmice, a s bremenskim klubom, u koji je stigao u ljeto 2008. godine iz tuzlanske Slobode, Husejinovi} ima ugovor jo{ godinu. U dva navrata bh. reprezentativac nije se uspio u tri proteke sezone nametnuti treneru Thomasu Schaafu. Nije bio ni blizu standarne uloge ni u tada{njem drugoliga{u Kaiserslauternu, u koji ga je Werder posudio na {est mjeseci u januaru 2009. godine. Pro{log ljeta za Husejinovi}a se nakratko zainteresovao zagreba~ki Dinamo.

Muji} iz Slobode u Kozaru
Sada ve} biv{i napada~ tuzlanske Slobode Senad Muji} karijeru }e nastaviti u redovima novog premijerliga{a Kozare. Najbolji strijelac tuzlanske Slobode iz pro{le sezone potpisao je ugovor sa Kozarom, koja }e ove sezone nastupati u Premijer ligi BiH. Muji} je, podsjetimo, Slobodu napustio zbog dugovanja, a bio je na korak do prelaska u Karlovac, no ipak sa ~elnim ljudima hrvatskog prvoliga{a nije postigao dogovor.

Rossi na milimetar od Juventusa
Italijanski nogometni velikan Juventus blizu je dogovora s Villarrealom oko dolaska Giuseppea Rossija u torinski klub. Sastanak koji je dogovoren za danas trebao bi biti ~ista formalnost na kojem }e se utvrditi svi detalji transfera italijanskog reprezentativca u redove stare dame. Rossi je bio meta Barcelone i prakti~ki je bio na pragu prelaska u katalonski klub, no tada se u igru upetljao Alexis Sanchez, koji }e na kraju vrlo vjerojatno i zavr{iti u evropskom prvaku. Rossi je u 127 nastupa za Villarreal postigao je 51 pogodak.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 18. juli 2011. godine

FUDBAL

27

FK @ELJEZNI^AR Mirsad Be{lija, igra~ odluke protiv Sheriffa

Kostobranom matirao Moldavce
Prije utakmice na Ko{evu bilo nam je bitno da ne primimo gol, u ~emu smo i uspjeli. Me|utim, ne treba se zavaravati da }e biti lako u revan{u, jer Sheriff je zaista odli~na ekipa, ka`e kapiten @elje Mirsad Be{lija
U utakmici izme|u @eljezni~ara i Sheriffa, koju su plavi dobili rezultatom 1:0, presudilo je iskustvo Mirsada Be{lije, koji je bio na pravom mjestu u pravo vrijeme. Be{lija je pratio akciju Zajke Zebe, koji se uspio izboriti za loptu i ubaciti je u {esnaesterac, gdje je stajao Be{lija, koji je udarcem sa 10-11 metara matirao golmana Sheriffa. "Malo sam je udario kostobranom, ali najva`nije je da je u{la u gol", ka`e nam raspolo`eni Be{lija, koji tvrdi da se odmara kako bi se {to bolje spremio za revan{.

KONTRANAPADI [to vrijeme bude vi{e odmicalo, mi }emo biti sve bli`e prolazu. Najbitnije je ne primiti brzi gol, a ako se oni otvore, {to }e morati u jednom trenutku, onda }emo imati {anse za kontranapade, {to bi moglo presuditi, smatra Be{lija
ti brzi gol, a ako se oni otvore, {to }e morati u jednom trenutku, onda }emo imati {anse za kontranapade, {to bi moglo presuditi", smatra Be{lija, kojem je dana{nji @eljo ja~i nego pro{le godine. "U pro{loj sezoni nismo imali potrebnu {irinu. Me|utim, dolaskom Adilovi}a, Selimovi}a i Smaji}a dobili smo na kvaliteti i vjerujem da mo`emo ostvariti sve zacrtane ciljeve. Novajlije su se odli~no uklopile u na{ sistem, {to se i pokazalo u me~u protiv Sheriffa, ali i tokom prijateljskih utakmica", rije~i su kapitena plavog tima Mirsada Be{lije, koji }e predvoditi @elju i u Tiraspolu.
J. LIGATA

Mirsad Be{lija optimista uo~i revan{a u Tiraspolu

"Prije utakmice na Ko{evu bilo nam je bitno da ne primimo gol, u ~emu smo i uspjeli. Me|utim, ne treba se zavaravati da }e biti lako u revan{u, jer Sheriff je zaista odli~na ekipa. Imaju veliki broj stra na ca i ula`u mnogo u tim i u Tiraspolu }e nam biti daleko te`e ostvariti povoljan rezultat", smatra

Be{lija, dodaju}i kako on i suigra~i trebaju odigrati pametno... "Na Ko{evu smo dali na{ maksimum, ali ostavili smo jo{ ne{to i za Tiraspol. Mo`emo jo{ za nijansu bolje, jer je bilo stvari koje se mogu popraviti. Fizi~kom spremom im mo`emo parirati, {to se vidjelo u

prvoj utakmici i ako budemo koncentrisani, uvjeren sam da mo`emo parirati Moldavcima." Be{lija tvrdi kako bi urnek za revan{ u Tiraspolu mogao biti me~ finala Kupa u Zenici, gdje je @eljo oti{ao da predno{}u od 1:0... "[to vrijeme bude vi{e odmicalo, mi }emo biti sve bli`e prolazu. Najbitnije je ne primi-

Damir Koja{evi} o revan{u protiv Orebra
Veznjak Sarajeva Damir Koja{evi} djelimi~no je zadovoljan remijem na gostovanju kod Orebra 0:0 u prvoj utakmici 2. pretkola Evropske lige. Drago mu je da je odigrao 90 minuta susreta sa {vedskim timom kada ga je zamijenio Semir Bajraktarevi}. "Nisam se nadao da }u izdr`ati skoro cijelu utakmicu zbog sr~anih problema. Mislim da smo o{te}eni za dva penala. Najprije se to desilo u prvom poluvremenu kada me je igra~ Orebra uhvatio sa dvije ruke i oborio u kaznenom prostoru. U nastavku me~a Emir Obu}a bi postigao gol da fudbaler {vedske ekipe nije igrao rukom", rekao je Koja{evi}. Nada se da }e bordo sastav slaviti pobjedu u ~etvrtak (19 sati) protiv Orebra u revan{u 2. pretkola najmasovnijeg klupskog takmi~enja na Starom kontinentu. Svjestan je da je 0:0 iz prvog susreta opasan rezultat. "U slu~aju da primimo gol, neophodno je dva puta pogoditi protivni~ku mre`u za plasman u 3. pretkolo. Moramo oprezno pristupiti me~u na Ko{evu i dobro zatvoriti prilaze svom golu. Protivnik ima brze igra~e po bokovima. Zbog toga trebamo

Imamo ve}e {anse za prolaz
Favoriti smo jer igramo na doma}em terenu. Uz podr{ku navija~a koji su na{ najve}i adut, mo`emo pobijediti, izjavio je veznjak Sarajeva
odigrati agresivno. Imperativ nam je da postignemo gol i dobijemo utakmicu kako znamo i umijemo." Koja{evi} smatra da ko{evski premijerliga{ ima ve}e {anse za prolaz u dalje takmi~enje od Orebra. "Favoriti smo jer igramo na doma}em terenu. Uz podr{ku navija~a koji su na{ najve}i adut, mo`emo pobijediti. U napadu nam puno zna~i Obu}a, koji svojim iskustvom mo`e odlu~iti utakmicu. Vu~ina [}epanovi} igra defanzivnije, ali ima odli~an pregled igre. Kada je u posjedu lopte mo`e proigrati saigra~e i kreirati dobre prilike." Mada je Koja{evi} izrazio mi{ljenje da Sarajevo ima slabiju ekipu u odnosu na pro{lu sezonu, vjeruje da to ne}e uticati na prolaz u 3. pretkolo u kojem bi odmjerilo snage sa Spartom iz Praga. "Oti{li su Veldin Muharemovi}, Adis Jahovi}... Van stroja je Edin Pehli}. Imali bismo bolje {anse u Evropi da smo zadr`ali tim koji je osvojio drugo mjesto u pro{lom prvenstvu. Sada posjedujemo mladu ekipu u kojoj su Obu}a i Zoran Belo{evi} kao najiskusniji igra~i po~eli me~ sa Orebrom."

Nadam se pobjedi: Damir Koja{evi}

OPREZAN PRISTUP U slu~aju da primimo gol, neophodno je dva puta pogoditi protivni~ku mre`u za plasman u 3. pretkolo. Moramo oprezno pristupiti me~u na Ko{evu i dobro zatvoriti prilaze svom golu, istakao je Koja{evi}
Pre ma Ko ja {e vi}evim ri je~ima, utakmica na stadionu Ko{evo bi}e druga~ija od prvog duela u Orebru. "Na gostovanju u [vedskoj igrali smo povu~enije i ~ekali prilike iz kontranapada. Dobro smo se privikli na igranje na terenu sa

vje{ta~kom travom u Orebru. U pauzi izme|u dva poluvremena [ve|ani su kvasili teren vodom kako bi se igra ubrzala. Bez obzira na to, ostvarili smo cilj nerije{enim rezultatom. O~ekujem tvrdu utakmicu u revan{u. Ne}emo dozvoliti protivniku da razvije svoju igru. Ne mogu prognozirati rezultat. Jedino mislim da }emo trijumfovati", izjavio je Z. RA[IDOVI] Koja{evi}.

28

FUDBAL

ponedjeljak 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Prijateljske fudbalske utakmice

Strijelac u pobjedi nad Gradinom: Samir Jogun~i}

Branitelj ubjedljivo

bolji od Zrinjskog
Sloboda nadigrala Gradinu sa 2:0, dok je Travnik savladao Iskru 1:0 • Jo{ tri utakmice Tuzlaka
Fudbaleri Slobode savladali su ~lana Prve lige FBiH Gradinu sa 2:0 u prijateljskoj utakmici u Srebreniku i tako ostvarili prvu pobjedu u pripremnom periodu. Strijelci su bili Samir Jogun~i} i Senad Fejzi}, koji je na probi u tuzlanskom premijerliga{u. Zanimljivo da Sloboda igra samo kontrolne me~eve po{to nema uslova za treninge. Stadion Tu{anj se rekultivi{e, dok se njegov pomo}ni teren renovira. Ekipa iz Tuzle odigra}e naredne susrete u Janji i Velikoj Obarskoj kod Bijeljine, a odmjeri}e snage sa Crvenom zvezdom u Beogradu. Ina~e, Sloboda }e u ovoj sedmici odigrati tri kontrolne utakmice. Predvi|eno je da se crveno-crni u utorak susretnu sa ekipom Mladosti iz Pura~i}a, koja je ove godine osvojila kantonalno prvenstvo. U ~etvrtak je zakazana provjera u Mramoru, kod istoimenog drugoliga{a, dok }e najja~a ovosedmi~na provjera biti kantonalni derbi protiv grada~a~ke Zvijezde, koji je na programu u nedjelju poslijepodne na stadionu Banja Ilid`a u Grada~cu. Ta utakmica igra se povodom sve~anog otvaranja novoizgra|enih tribina na stadionu u Grada~cu. Tako|er, najavljena provjera protiv Crvene Zvezde u Beogradu, koja je proteklih dana najavljivana iz tabora Tuzlaka, jo{ nije potvr|ena. Kako nezvani~no saznajemo iz Rudarske 2, postoji obosatrani interes za odigravanje utakmice na Marakani, {to bi bila prva utakmica ova dva kluba nakon 19 godina, ali termin, bar za sada, nije usagla{en. Travnik je bio bolji od Iskre iz Bugojna sa 1:0 u kontrolnom duelu koji je odigran u Fojnici. Jedini gol postigao je Iveti}. Trener Travnika Ned`ad Selimovi} zadovoljan je igrom ekipe i smatra da je pobjeda trebala biti ubjedljivija. “Mogli smo posti}i jo{ golova. Uvjeren sam da }emo pobolj{ati realizaciju do po~etka prvenstva. U pripremnom periodu igramo sve kvalitetnije. Mislim da }emo mo}i ravnopravno parirati svakom protivniku u Premijer ligi“, rekao je Selimovi}. Federalni prvoliga{ Branitelj ubjedljivo je nadigrao Zrinjski rezultatom 3:0 u pripremnoj utakmici na stadionu pod Bijelim brijegom u Mostaru. Plemi}i su propustili prvu {ansu u 13. minuti preko Zadre, ~iji je {ut odbranio Pand`a. U 27. minuti Kutalija je pogodio spoljni dio mre`e, da bi Branitelj poveo preko Ferenca u 33. minuti. Za visoku pobjedu Branitelja od 3:0 golove su jo{ postigli Eminovi} u 41. i Ferenc u 48. minuti kada je izvanrednim udarcem sa 25 metara pogodio ra{lje gola Had`i}a.
A. [e.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 040905 08 P Sarajevo, 29. 6. 2011. godine Op}inski sud Sarajevo, i to sudija Milena Raji}, u pravnoj stvari tu`itelja Organizacija LOK Micro Sarajevo, ul. Skenderija br. 13, koju zastupa Romano Zlatan, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enih Mi}i} Ivana iz Br~kog, ul. M. Selimovi}a br. 16, 2. Kelava Dragana iz Br~kog, ul. Bra}e Sulji}a br. 14 i 3. Burkanovi} Iva iz Br~kog, ul. Me{e Selimovi}a br. 16, radi duga, v.sp. 5.854,96 KM, na osnovu ~l. 348. ZPP-a

O B J AV L J U J E
POZIV ZA: - I-tu`enog MI]I] IVANA - II-tu`enu KELAVA DRAGANU i - III-tu`enu BURKANOVI] IVU ZA RO^I[TE ZA GLAVNU RASPRAVU ZA DAN UTORAK, 18. 10. 2011. GODINE U 10 SATI, pred ovaj sud u sobu br. 301/III. NAPOMENA: Ako tu`ilac bez opravdanog razloga ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje (~l. 97. st. 3 ZPP-a). Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga ne do|e tu`eni, a bio je uredno pozvan, rasprava }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 97. st. 4. ZPP-a). Ovim putem se I, II i III-tu`enom dostavlja poziv za pripremno ro~i{te i I, II i III-tu`eni se obavje{tavaju da se dostava poziva smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA MILENA RAJI]

Ramos i Pepe produ`ili vjernost Real Madridu
Dvojica va`nih odbrambenih nogometa{a madridskog Reala Sergio Ramos (25) i Pepe (28) produ`ili su vjernost kraljevskom klubu. Ramos je tako potpisao do zavr{etka sezone 2016/17, a Pepe do isteka 2015/16, stoji u slu`benom saop{tenju na Realovoj web stranici. Finansijski detalji ugovora kao ni od{tetne klauzule zasad nisu poznati. Ramosu je prethodni ugovor isticao na ljeto 2013. godine, a Pepeov sljede}eg ljeta. [panski mediji naga|aju da }e prema novom ugovoru portugalski

Ramos i Pepe potpisali su nove ugovore

reprezentativac (Pepe) zara|ivati oko 4, a {panski (Ramos) oko 4,5 miliona eura godi{nje.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 18. juli 2011. godine

FUDBAL

29

udbaleri Vele`a odradi}e zavr{nu fazu priprema od danas do 31. jula u Francuskoj, gdje }e odigrati tri pripremne utakmice. Ro|eni }e imati prvu provjeru protiv Bresta 23. jula, tri dana kasnije igraju me~ sa u~esnikom Evropske lige Sochauxom, kojeg predvodi na{ stru~njak Me hmed Ba`darevi}, a generalna provjera uo~i starta prvenstva je duel protiv Dijona, 30. jula. Prema navodima na zvani~noj klupskoj web stranici fkvelez.ba, ekipa je okon~ala prvu fazu pripremnog perioda u Fojnici i do dana{njeg odlaska u Francusku trenirala je u Mostaru.

F

Fudbaleri Vele`a putuju danas u Francusku

Provjere sa Brestom, Sochauxom i Dijonom
Svi smo svjesni razlike francuskog i bh. fudbala, ali isto tako sve ono {to budemo brzo usvajali u utakmicama na narednoj turneji donije}e nam prevagu na doma}im terenima kada po~ne prvenstvo, rekao je {ef stru~nog {taba Mirza Vare{anovi}
Jedan od najtalentovanih igra~a iz omladinskog po go na ro|enih De nis Zvoni} (19) dogovorio je saradnju sa Vele`om na ~etiri godine. „@elim se radom i igrama nametnuti stru~nom {tabu. Nadam se da }u za nekoliko godina ostvariti dobar inostrani transfer i osigurati vlastitu egzistenciju, kao i svom klubu prihode“, rekao je Zvoni}. Adi Mehremi} (19) je prije 15-tak dana do{ao na probu iz Radnika iz Had`i}a i zadovoljio ukuse struke ro|enih. Ovaj igra~ nastupa na pozicijama lijevog bo~nog i lijevog veznog. Dvije godine bio je ~lan Teplica. Mehremi} je potpisao dvogodi{nji ugovor sa mostarskim klubom, uz mogu}nost produ`enja saradnje i nada se da }e opravdati povjerenje ljudi iz kluba. {ef stru~nog {taba Vele`a Mirza Vare{anovi} i dodao: „Ne trebaju nam velike najave. Puno je posla pred nama i dugo je prvenstvo. Francuska }e pokazati dobre strane u na{oj igri i nedostatke koje }emo otklanjati do starta Premijer lige. Ovo je odli~na prilika za igra~e da osjete tempo i na~in igre ekipa iz lige petice. Bez obzira na rezultatski u~inak u Francuskoj, nadam se da }e nam se ste~ena iskustva vratiti na najbolji na~in u doma}em prvenstvu.“
S. R.

Zvoni} i Mehremi} potpisali ugovore

Evropski Vele`
„Ove pripreme i zakazane utakmice su po~etak stvaranja jednog novog evropskog Vele`a, {to je Uprava najavila. Put do uspjeha je te`ak, posebno u BiH, gdje je finansijska situacija te{ka. Pripremama u Francuskoj omogu}ili smo na{im fudbalerima da odmjere snage sa renomiranim evropskim timovima. U zimskoj pauzi priprema}emo se u Turskoj, a posljednjih nekoliko dana smo do bi li mo gu}nost sli~nog aran`mana za Holandiju. Iako se neki ne}e slo`iti sa ovom konstatacijom, smatram da je Vele` bosanskohercegova~ki brend i bez obzira na mjesto na premijerliga{koj tabeli spada u veliku trojku na{eg fudbala“, rekao je direktor Vele`a Sedin Tanovi}.

Ne trebaju nam velike najave: Mirza Vare{anovi}

Novo iskustvo
Vele` }e danas u ranim jutarnjim satima, sa Aerodroma u Sarajevu otputovati za Zurich, odakle }e autobusom produ`iti do baze Mayen, u okolici Lavala. Na put kre}u 22 igra~a: O{trakovi}, Bobi}, Kajtaz, Kazazi}, Iveti}, Ceri}, Laki~evi}, [kalji}, Kodro, Jazvin, Demi}, Zolj, ]ori}, Durakovi}, Rov~anin, Brkovi}, Zvoni}, Mehremi}, Spahi}, Oki}, Hasanovi} i Merzi}. Nakon nekoliko dana pripremama ro|enih u Francuskoj priklju~i}e se kapiten Admir Velagi}. Dolazak odbrambenog igra~a Samira Merzi}a trebao bi pred-

Vele` }e imati priliku da osjeti na~in igre ekipa iz lige petice

U FRANCUSKU KRE]U 22 IGRA^A Na put kre}u 22 igra~a: O{trakovi}, Bobi}, Kajtaz, Kazazi}, Iveti}, Ceri}, Laki~evi}, [kalji}, Kodro, Jazvin, Demi}, Zolj, ]ori}, Durakovi}, Rov~anin, Brkovi}, Zvoni}, Mehremi}, Spahi}, Oki}, Hasanovi} i Merzi}. Nakon nekoliko dana pripremama ro|enih u Francuskoj priklju~i}e se kapiten Admir Velagi}
na evropskim terenima. Svi smo svjesni razlike francuskog i bh. fudbala, ali isto tako sve ono {to budemo brzo usvajali u ovakvim utakmicama donije}e nam prevagu na doma}im terenima kada po~ne prvenstvo“ rekao je ,

stavljati poja~anje za Vele` jer je on zabilje`io nekoliko nastupa za reprezentaciju BiH. Napad bi mogao poja~ati Bajro Spahi}, o ~ijem }e anga`ovanju odlu~iti stru~ni {tab nakon povratka iz Francuske.

„Ekipa je odli~no odradila prvi dio priprema. Pred nama je novo iskustvo jer }emo igrati sa renomiranim protivnicima iz Francuske. Ove utakmice pokaza}e koliko se na{i igra~i se mogu brzo adaptirati na ritam igre

U [irokom jo{ razmi{ljaju o ispadanju iz Evrope

Do @elje se moramo oporaviti
Prva tri kola bi}e pravo mjerilo na{e kvalitete. Po meni, @eljo je jedan od glavnih favorita za naslov, kazao je veznjak [irokog Jure Ivankovi}
Nogometa{i [irokog Brijega jo{ se nisu do kraja oporavili od ekspresnog ispadanja iz Evrope. Ve} na prvoj prepreci u Evropskoj ligi po [irokobrije`ane je prejaka bila ljubljanska Olimpija, a u pripremnom susretu u sklopu turnira u Donjim Vinjanima upisan je i poraz od hrvatskog drugoliga{a Imotskog koji je slavio sa 2:0. To je ujedno bila i prva utakmica pod palicom novogtreneraBrankaKara~i}a, a premarije~imaveznjaka Jureta Ivankovi}a, i nije pro{la ba{ najbolje: "Nije ba{ bilo dobro. Trener Kara~i} je poku{ao ne{to novo i na `alost nije funkcioniralo. Imotski je pokazao da jo{ nismo prebrodili brzo ispadanje iz Evrope. Nakon takvog razo~arenja do|e do pada, ali isto tako, svima nam je jasno da se {to prije moramo podi}i, {to prije to zaboraviti, jer ~eka nas te`ak start prvenstva", kazao je Ivankovi} koji pre`ivljava najte`e trenutke otkako je u [irokom Brijegu: "Obi~no smo prolazili ta prva pretkola i nakon tih prvih kola dolazile su utakmice u kojima nismo bili favoriti i koje su kao takve dizale samopouzdanje, a ono nam je nakonporaza od Olimpijepoljuljano. Mora}emo se {to prije vratiti, jer nas o~ekuje te`ak start prvenstva", aludirao je Ivankovi} na ~injenicu da u prvom kolu na Pecaru dolazi @eljezni~ar, a zatim se gostuje u Grada~cu kod Zvijezde te do~ekuje Borac. "Prva tri kola bi}e pravo mjerilo na{e kvalitete. Po meni, @eljo je jedan od glavnih favorita za naslov. U drugom kolu ~eka nas gostovanje kod Zvijezde koja nas je pro{le sezone ponizila 6:1, a onda nam dolazi Borac protiv kojeg tako|er moramo dati maksimum", zaklju~io je veznjak [irokog. S. R.

30

ME\UNARODNI SPORT

ponedjeljak 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

I

ako se o~ekivalo da u polufinalu Copa Americe zaigraju reprezentacije Argentine i Kolumbije, za finale }e se ipak boriti selekcije Urugvaja i Perua. Uru gvaj je po sli je bo ljeg izvo|enja jedanaesteraca izbacio doma}ina Argentinu, dok je Peru rezultatom 2:0 bio bolji od favorizirane Kolumbije.

COPA AMERICA Umjesto me~a Argentina - Kolumbija

U polufinalu
Urugvaj je boljim izvo|enjem penala izbacio Argentince sa Copa Americe, dok je Peru rezultatom 2:0 savladao Kolumbiju • Tragi~ari Tevez i Falcao

Hladan tu{
U susretu izme|u Urugvaja i Argentine ve} na samom po~etku utakmice doma}i navija~i, ali i igra~i, dobili su hladan tu{. Diego Perez doveo je Urugvaj u vodstvo u {estoj minuti, nakon {to je je dnu svi je}u upu}enu u kazneni Martin Caceres proslijedio na drugu stativu, golman Argentine Sergio Romero ostao je malo prekratak, dovoljno da Urugvajci povedu. Ipak, nije se dugo trebalo ~ekati na uzvrat Argentinaca koji su izjedna~ili ve} u 18. minuti nakon odli~nog ubacivanja Mes si ja i pra vo vre me nog utr~avanja Higuaina, koji je glavom proslijedio loptu u mre`u za 1:1. Argentincima je posao bio donekle olak{an nakon {to je u 39. minuti iz igre isklju~en strijelac vode}eg pogotka Perez, pa je izgledalo da }e doma}in kona~no prelomiti utakmicu nakon svih silnih prilika koje su imali. Me|utim, golman Urugvaja Fernando Muslera i urugvajska obrana imali su svoj dan, pa se rezultat nije mjenjao do kraja regularnog djela utakmice kada je u 87. minuti isklju~en kapiten Argentine Javier Mascherano. U produ`etku su obje ekipe imale svoje prilike, ali one najbolje imala je Argentina, no Muslera je na vratima od 18. minute bio nesavladiv, nakon ~ega se pristupilo izvo|enju jedanaesteraca u kojima se Urugvaj pokazao kao mirnija i sigurnija ekipa. Prelomni trenutak desio se u tre}oj seriji kada je napada~ Manchester Citya Carlos Tevez proma{io jedanaesterac za Argentinu, dok su svi Urugvajci bili precizni. Zavr{ilo je 5:4 i slavlje u Santa Feu moglo je po~eti, ali ne za doma}ina. Ina~e, Argentina tokom cijelog turnira ni u jednom trenutku nije izgledala kao prava ekipa, a u ~etiri me~a slavili su samo protiv podmla|ene selekcije Kostarike (nastupili sa reprezentacijom do 23 godine). Argentinski portal sports daily po zavr{etku susreta napisao je: “Zbogom snu o osvajanju Cope Americe u svojoj domo-

Urugvaj i Peru

Veliko slavlje Urugvajaca nakon plasmana u polufinale

Reuters

Muslera brani penal Carlosu Tevezu

ZBOGOM SNU Zbogom snu o osvajanju Cope Americe u svojoj domovini. ^ak nas ni Messi ne mo`e spasiti, napisali su argentinski mediji

Nakon ispadanja Kolumbije u ~etvrtfinalu Copa Americe od objektivno slabijeg Perua nakon produ`etaka, trener Kolumbijaca Hernan Gomez nije se mogao pomiriti s ~injenicom da su dobro igrali, a ispali... “Dali smo sve od sebe i pru`ili odli~nu partiju, ali nismo uspjeli pobijediti. U ~etiri utakmice zabilje`io sam 36 ~istih prilika za zgoditak. Odbrana je bila na visini zadatka i stvarno smo igrali odli~an nogomet“ rekao je Gomez. , Podsjetimo da je Peru savladao Kolumbiju s 2:0, a oba pogotka pala su u produ`etku. Me|utim, Kolumbija je imala priliku povesti iz jedanaesterca u 66. minuti utakmice. “Radamel Falcao nikada nije proma{io jedanaesterac! ^ak ni na treningu, ali danas nije pogodio“, u nevjerici je prokomentirao proma{aj Falcaa trener.
Peru je u produ`ecima savladao Kolumbiju
Reuters

Falcao nikada dosad nije proma{io penal!

vini. ^ak nas ni Messi ne mo`e spasiti.” Dodajmo ovome kako Argentina nije osvojila nijedan trofej punih 18 godina, a raspola`u igra~ima poput Messija, Teveza, Agüera, Javiera Zanettija... Ovako, Urugvaj }e u polufinalu, koje je na raspredu u utorak, zaigrati protiv reprezentacije Perua koja je ranije tog dana, tako|er, iznenadila pobjedom od 2:0 protiv Kolumbijaca i to nakon produ`etaka. Gledaoci na stadionu, koji nosi ime Marija Alberta Kempesa, gledali su utakmicu u kojoj je Kolumbija bila bolja ekipa u regularnom dijelu, ali nije iskoristila svoje prilike. Poga|ali su tako Kolumbijci u dva navrata okvir gola, a najve}u priliku zapucao je napada~ Porta Radamel Falcao koji je u 66. minuti proma{io jedanaesterac. Njegov udarac pro{ao je kraj lijeve stative.

Peru nakon 14 godina
Na kraju je sve Kolumbijcima stiglo na naplatu u produ`etku kada su Carlos Lobaton i kapiten Juan Manuel Vargas zabili golove za prvi plasman Perua u polufinale Cope nakon 1997. Lobaton je otvaraju}i gol na susretu zabio u 11. minuti produ`etka iskoristiv{i slabo izbijanje kolumbijskog golmana Luisa Enriquea Martineza, a drugi gol Perua postignut je u 22. minuti produ`etka, kada je Var gas za ku cao lop tu pod pre~ku nakon jednog uspje{nog kontranapada. • Copa America, ~etvrtfinale: Urugvaj - Argentina 1:1 (Perez 6 - Higuain 18 - penalima 5:4), Peru - Kolumbija 2:0 (Lobatn 101, Vargas 111).

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 18. juli 2011. godine

ME\UNARODNI SPORT

31

Selektor Argentine Sergio Batista tvrdi

Corinthians

Ovaj poraz
nije neuspjeh
Poraz me boli, ali ne}u dati ostavku. @eljeli smo osvojiti Copa Americu, no na{ je kona~ni cilj Svjetsko prvenstvo, kazao je selektor Argentinaca
Argentinci na svom terenu nisu uspjeli do}i do polufinala Copa Americe. Bolji su bili Urugvajci, ali selektor Sergio Batista nije poslije poraza imao {to zamjeriti svojim igra~ima. Mediji u nogometom zalu|enoj Argentini osvanuli su poslije ~etvrtfinalnog ispadanja od Urugvaja s naslovima poput “nacionalne katastrofe“ no trener reprezentacije Sergio Batista imao , je druk~ije poglede na razvoj doga|aja u Santa Feu. “Ovaj poraz nije neuspjeh. U~inili smo sve {to smo mogli kako bismo osvojili naslov prvaka Ju`ne Amerike, ali nismo mogli. Neuspjeh je prete{ka rije~, naporno smo radili da bismo pobijedili“, izjavio je po zavr{etku utakmice. Batista je zadovoljniji igrom svoje ekipe u prvom dijelu utakmice: “U nastavku nam je nedostajalo konkretnosti. Ekipa je izgubila red i nismo mogli uspostaviti ravnote`u. Ipak, sveukupno nismo odigrali lo{e - stvarali smo situacije za pogodak, no proma{ivali smo ih.” O eventualnoj ostavci na svoju du`nost nije htio niti razmi{ljati: “Nije mi taj potez na pameti. Poraz me boli, ali treba nastaviti s poslom. Preuzeo sam Argentinu prije samo pet do {est mjeseci. @eljeli smo osvojiti Copa Americu, no na{ je kona~ni cilj Svjetsko prvenstvo. Nastavi}emo raditi na psiholo{kom i te-

pove}ao

ponudu
za Teveza

Batista tje{i Higuaina

Reuters

hni~kom napretku.” Ponovno se postavilo pitanje o ulozi Lionela Messija u argentinskoj selekciji. na {ta je Batista je odgovorio: “Odigrao je jako dobru utakmicu, pokazao je koliko je va`an. Imao je i izvanrednih pola sata.”

Agent argentinskog nogometnog reprezentativca Carlosa Teveza (27) Kia Joorabchian potvrdio je za BBC da je brazilski Corinthians pove}ao ponudu Manchester Cityu za njegovog klijenta. “Mogu re}i da je do{lo do pove}anja ponude“ kratko je rekao Joorabchian. , Prethodna Corinthiansova ponuda te`ila je 40 miliona eura, a iako visina nove nije ta~no poznata, naga|a se da je rije~ o svoti od 44,5 miliona. Ipak, City za pu{tanje Teveza tra`i 56 miliona, a Corinthiansu se jako `uri dogovoriti transfer budu}i je prelazni rok u Brazilu otvoren do 20. jula. Tevez je dres Corinthiansa nosio dvije sezone 2005. i 2006. godine i u tom je periodu zabio ukupno 31 liga{ki gol, predvodio ekipu do naslova, a sam je ponio epitet najboljeg igra~a lige (2005). Ve} ranije, italijanski menad`er na klupi gra|ana Roberto Mancini rekao je da }e u slu~aju Tevezovog odlaska poku{ati dovesti njegovog sunarodnjaka Sergija Agüera. Podsjetimo, Tevez `eli `arko napustiti City da bi bio ~im bli`e svojoj porodici koja `ivi u Buenos Airesu.

Dok se oporavlja od saobra}ajne nesre}e...

Trabzonspor e-mailom
raskinuo ugovor sa Gabri}em
Moramo razmotriti kakvi }e biti na{i sljede}i koraci u smislu pravne za{tite, mo`da ~ak budemo i tu`ili turski klub, potvrdio je Ton~i Gabri}
Hrvatski reprezentativac Drago Gabri} koji se ovih dana u Splitu jo{ oporavlja od te{kih povreda zadobivenih u saobra}ajnoj nesre}i na autocesti nedaleko od Dugopolja prije dva mjeseca, do`ivio je jo{ jedan {ok. Naime, kako su izvjestili na portalu dalmacijanews, veznjak turskog prvoliga{a Trabzonspora dobio je e-mail s neo~ekivanom porukom o raskidu ugovora. “Jeste, malo nas je zatekla ta vijest jer nikako nismo o~ekivali takav rastanak. U pitanju je jednostrani raskid ugovora i zapravo nismo jo{ stigli reagirati na pravi na~in. Moramo razmotriti kakvi }e biti na{i sljede}i koraci u smi slu pra vne za {ti te, mo`da ~ak budemo i tu`ili klub“ , potvrdio je u telefonskom razgovoru za hrvatske medije Dragin

GUARDIOLI NA
prvom treningu

18 IGRA^A
Evropski i {panski prvak i po mnogima najbolja ekipa na svijetu - Barcelona od ponedjeljka po~inje s pripremama za novu sezonu. Treneru Josepu Guardioli na prvi trening odazva}e se golmani Victor Valdes i Jose Pinto, zatim obrambeni igra~i Gerrard Piqué, Carles Puyol, Maxwell, Eric Abidal, Andreu Fontas, te vezni igra~ Xavi, Andres Iniesta, Seidou Keita, Sergio Busquets, Thiago Alcantara, Jonathan dos Santos, kao i napada~i David Villa, Bojan Krki}, Jeffren Suarez, Pedro Rodriguez, Ibrahim Affelay. Nakon {to odrade reprezentativne nastupe u Copa Americi, na prvim treninzima se o~ekuju Argentinci Lionel Messi, Javier Mascherano i Gabriel Milito, te Brazilci Dani Alves i Adriano. Naravno, o~ekuje se i koje mogu}e poja~anje, Barcelona jo{ pregovara oko dovo|enja Alexa Sancheza iz Udinesea i povratka u mati~ni klub Cesca Fabregasa iz Arsenala.

Drago Gabri} izveo je po~etni udarac na Torcida Kupu

otac Ton~i Gabri} Gabri}, koji je u subotu nave~er izveo po~etni udarac na Torcida Kupu, ostao je poprili~no iznena|en postupkom Turaka. Nekada{nje Hajdu~ko srce sad je slobodan igra~, a nedavno je potvrdio kako nema ni{ta

protiv povratka na Poljud. “Ukoliko zaista s Turcima dogovorim raskid ugovora, sigurno da ne bih imao ni{ta protiv vratiti se na Poljud, u Hajduk“, rekao je nedavno Gabri}. No, prije svega se mora sasvim oporaviti od saobra}ajne nesre}e.

Carlton Cole iz
West Hama u Stoke
Povremeni engleski nogometni reprezentativac Carlton Cole (27) uskoro bi trebao postati novi igra~ Stoke Citya. Cole je trenutno napada~ drugoliga{a West Hama, ali ne}e to jo{ dugo biti budu}i je uprava ~eki}ara dogovorila visinu od{tete sa Stokeom, pot-

vrdio je menad`er Tony Pulis. ‘’Dogovorili smo sve s West Hamom. Sada je pitanje mo`emo li se dogovoriti sa Carltonom’’, izjavio je Pulis. Cole je stigao u West Ham iz Chelseaja u julu 2006. godine i otad je zabio 42 gola u 165 nastupa u svim takmi~enjima. Iako zasad nije slu`beno poznato, vjeruje se da }e Stoke West Hamu platiti ~etiri miliona funti od{tete uz mogu}a dodatna dva miliona kroz razne bonuse.

32

SPORT NON-STOP

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT NON-STOP Prijateljska utakmica

33

Reprezentacija BiH u sjede}oj odbojci postala vlasnik nove titule

Real Madrid slavio protiv LA Galaxya
U prvoj pripremnoj utakmici na turneji po Americi, Real Madrid upisao je i prvu pobjedu i to protiv ekipe Davida Beckhama, nekada{njeg ~lana Reala, Los Angeles Galaxya. Real Madrid je, uprkos o~iglednoj zahr|alosti, slavio s uvjerljivih 4:1. Jose Callejon doveo je Real u vodstvo u 31. minuti utakmice, a do kraja poluvremena je Joselu povisio na 2:0 (40). U nastavku je u{la i glavna zvijezda Reala Cristiano Ronaldo, koji je postigao pogodak nakonsamoosamminutaprovedenih na terenu. Pet minuta nakon njega, u 58, Benzema je zabio za 4:0, a poraz LA Galaxyja ubla`io je Adam Cristman u 67. minuti. David Beckham, koji je prije uta-

Beckham nije mogao gledati slavlje igra~a Reala

Reuters

Bh. reprezentativci po izlasku iz zgrade Aerodroma Sarajevo

kmice rekao da }e pokazati da je jo{ dovoljno dobar da nastupi za Real, nije napravio ni{ta u 61. minuti koliko je proveo na terenu kao kapiten

Galaxya. Real Madrid svoju idu}u prijateljsku utakmicu igra u srijedu protiv Chivasa iz Guadalajare.

U Borac se vra}a napada~

Kajkut danas potpisuje ugovor
Kapiten Sabahudin Delali} u dru{tvu svojih najmilijih Srda~an do~ek po dolasku
Fotosi: D. TORCHE

Zlatni bh. odbojka{i oki}eni najsjajnijim medaljama vratili su se u nedjelju u Sarajevo. Izabranike selektora BiH u sjede}oj odboj ci Mir ze Hrus te mo vi}a do~ekalo je ju~er na Sarajevskom aerodromu nekoliko desetina najvjernijih navija~a, prijatelja i ~lanova porodica koji su im ~estitali na osvajanju naslova pobjednika Kontinental kupa u engles kom gra du Ket te rin gu te po`eljeli da i na narednim najja~im smotrama ponovo poka`u da su najbolji na svijetu.

Osvajanje zlata kao obi~aj
Ovim uspjehom pokazali smo da je na{a reprezentacija i dalje na dobrom kursu i u~ini}emo sve da to tako i ostane, rekao je selektor Mirza Hrustemovi}
puleni Mirze Hrustemovi}a bili su bolji i od Kine rezultatom 3:0, u polufinalu savladali su Brazil sa 3:0, da bi svoj pohod krunisali i najva`nijom pobjedom u finalu, ~ime su se domogli zlatne medalje. "Uprkos tome {to smo na Kontinental kup oti{li bez ikakvih priprema, ponovo smo uspjeli da prika`emo odli~ne igre i na kraju izborimo novi trofej. Osvajanjem ovog zlata dokazali smo da posjedujemo veliki kvalitet i na djelu demonstrirali koliko smo zapravo jaki. Iako rezultat iz finala od 3:0 sugeri{e da je to bila utakmica ma~ke i mi{a, moram re}i da to nije bio slu~aj po{to smo morali maksimalno ozbiljno i

Napada~ Sa{a Kajkut trebao bi danas potpisati ugovor sa Borcem nakon {to je posljednju sezonu igrao u Azerbejd`anu. Prema rije~ima sportskog direktora {ampiona BiH Darke Ljubojevi}a, dogovoren je povratak Kajkuta u banjalu~ki klub. „Ovo je njegov drugi povratak u Borac. Kajkut je igrao pretpro{le sezone za Borac kada je osvojio

Kup BiH i poslije 18 godina osigurao plasman na evropsku scenu“ , rekao je Ljubojevi}. Kajkut je zadovoljan povratkom u Borac. „Imao sam nekoliko ponuda iz inostranstva, ali odlu~ila je `elja za povratkom. Drago mi je {to sam opet u timu iz Banje Luke. Poku{a}u pomo}i da Borac tre}i put zaredom izbori plasman u Evropu.

Nadam se da }u opravdati povjerenje“ naglasio je Kajkut. , O~ekuje se da Kajkut parafira ugovor sa Borcem tokom dana{njeg dana i priklju~i se pripremama crveno-plavih kojima u srijedu slijedi revan{-susret drugog pretkola Lige prvaka protiv Maccabija iz Haife. U prvom me~u izraelski predstavnik je ubjedljivo nadigrao na{eg prvaka sa 5:1.

Ljetno prvenstvo BiH u plivanju

Najtrofejniji
Ovim uspjehom puleni Mirze Hrustemovi}a postali su ubjedljivo najtrofejnija selekcija. Za njih je osvajanje zlatnih medalja na velikim svjetskim takmi~enjima poodavno postao obi~aj. Reprezentacija BiH je u finalu Kontinentalnog kupa koje je odigrano u subotu pobijedila selekciju Egipta sa 3:0 (25:11, 30:28, 25:18). Bh. reprezentativci su do finala ru{ili sve barijere pred sobom ostvariv{i sedam pobjeda iz sedam utakmica. Bh. zlatni odbojka{i su na suveren na~in sa po 3:0 porazili sve rivale u grupi, Kazahstan, Brazil, Kanadu i Veliku Britaniju. U utakmici protiv Ukrajine bilo je malo opu{tanja, ali pobjeda nije dolazila u pitanje i taj me~ zavr{en je rezultatom 3:2. U ~etvrtfinalu

DOSADA[NJI USPJESI Niska uspjeha reprezentacije BiH u sjede}oj odbojci: Paraolimpijske igre: Sydney 2000 - 2. mjesto, Atina 2004 - 1. mjesto, Peking 2008 - 2. mjesto, Svjetsko prvenstvo: Teheran 1998 - 3. mjesto, Kairo 2002 - 1. mjesto, Roermond 2006 - 1. mjesto, Edmond 2010 2. mjesto, Evropsko prvenstvo: Tallinn 1997 - 3. mjesto, Sarajevo 1999 - 1. mjesto, Sorospatak 2001 - 1. mjesto, Laparanta 2003 - 1. mjesto, Leverkusen 2005 1. mjesto, Nyregyhaza 2007 - 1. mjesto, Elblag 2009 1. mjesto, Kontinental kup: Kettering 2011 - 1. mjesto
Kvalitet tima
Jedan od najiskusnijih reprezentativaca Ismet Godinjak rekao je da je presretan osvajanjem titule pobjednika Kontinentalnog kupa. „Ovo je bilo prvo zvani~no takmi~enje pod nazivom Kontinental kup. Ba{ zbog toga podatka svima nam je izuzetno drago da je na{a reprezentacija i ova zlatna generacija igra~a uspjela da ispuni plan i na najljep{i na~in u|e u anale evropske sjede}e odbojke, kao prva kojoj je to po{lo za rukom.“ Selektor reprezentacije BiH Hrustemovi} je istakao da je ovim podvigom iznova pokazana vrijednost na{eg tima. "Na veoma te{kom takmi~enju osvojili smo novi trofej. Izborili smo zlatnu medalju sasvim zaslu`eno, izgubiv{i na cijelom turniru samo dva seta. Ovim uspjehom pokazali smo da je na{a reprezentacija i dalje na dobrom kursu i u~ini}emo sve da to tako i ostane", zaklju~io je Hrustemovi}. Za reprezentaciju BiH u sjede}oj odbojci na Kontinental kupu u Engleskoj igrali su: Godinjak, Manko, Mehmedovi}, Ke{mer, Me di}, Ka pe ta no vi}, ^an~ar, Hamzi}, Kadri}, Aliba{i}, Delali} i Jusufovi}. G. VRANJE[

Oboreno vi{e rekorda
U ekipnom poretku u apsolutnoj kategoriji najuspje{niji su bili pliva~i GKVS Sarajevo (Sarajevo), ispred Slobode (Tuzla) i ekipe 22. april
Na Olimpijskom bazenu Otoka ju~e je zavr{eno Ljetno prvenstvo BiH u plivanju za mla|e juniore, juniore i seniore. Nastupilo je 189 takmi~ara iz 21 bh. kluba, oboreno je vi{e rekorda BiH, a najzna~ajniji su oni u apsolutnoj konkurenciji: 100 metara prsno, pliva~ice - Ivana Ninkovi} (Leotar) 1:15.31, 4x200 metara slobodno {tafeta, pliva~ice - 22. april Banja Luka (Maja Mastikosa, Jelena [anti}, Nikolina Tubi} i Branka Vranje{) 9:37.06, 4x100 metara slobodno {tafeta, pliva~ice - Leotar (Ivana Ninkovi}, Ana ^u~kovi}, Jelena Malovrh i Nina @arkovi}) 4:20.03, 50 metara le|no, pliva~i - Zlatko Ali} (Bosna) 27.68, 200 metara prsno, pliva~i - Zlatko Ali} (Bosna) 2:31.18, 4x100 metara mje{ovito {tafeta, pliva~ice - Leotar (Ana ^u~kovi}, Ivana Ninkovi}, Nina @arkovi} i Jelena Malovrh) 4:49.65. U ekipnom poretku u apsolutnoj kategoriji najuspje{niji su

Pliva~i GKVS: Nadja~ali konkurenciju

Zlatni tim s novim trofejom

borbeno igrati za svaki set. Nije bilo lako, reprezentacija Egipta je pru`ala `ilav otpor, ali smo na kraju pokazali da smo zaista naj-

bolji i zaslu`eno uzeli trofej. Pred nama su novi izazovi budu}i da nas ve} u oktobru o~ekuje u~e{}e na Evropskom prvenstvu u Ho-

landiji, gdje }emo braniti titulu prvaka", rekao je reprezentativac Safet Aliba{i}.

bili pliva~i GKVS Sarajevo (Sarajevo), ispred Slobode (Tuzla) i ekipe 22. april. U konkurenciji juniora prvo mjesto osvojila je sarajevska Bosna, a slijede Leotar i 22. april, dok je kod mla|ih juniora prvo mjes-

to pripalo ekipi GKVS Sarajevo. Drugi je Zmaj-Alpamm (Tuzla), a tre}a Sloboda (Tuzla). Tehni~ki organizator prvenstva bio je Gradski klub vodenih sportova Sarajevo u suorganizaciji Olimpijskog bazena Otoka.

34

ponedjeljak 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Evropsko prvenstvo B divizije za igra~e do 20 godina

BiH PROTIV IZRAELA
za drugi krug
Poku{a}emo pobijediti Izraelce sr~ano{}u i brzom igrom, kazao je selektor bh. juniora Radomir Kisi} • Susret u 14 sati na Ilid`i
Juniorska ko{arka{ka reprezentacija BiH ostala je u trci za plasman u drugi krug Evropskog prvenstva B divizije koje se odr`ava u Sarajevu. Izabranici Radomira Kisi}a upisali su drugu pobjedu nadigrav{i vr{njake iz Bjelorusije 79:67 i sa omjerom 2-1 zauzimaju drugo mjesto na tabeli. U prethodna dva me~a BiH je pobijedila Island, a izgubila od Belgije. "Ponovo smo osje}ali pritisak doma}eg terena {to nas sputava od po~etka takmi~enja. Bjelorusija je objektivnoslabijaekipa od nas {to smo i pokazali. Igrali smo sr~ano, po`rtvovano, onako kako smo se i dogovorili. Rekao sam momcima da se maksimalno opuste i u`ivaju i to se na kraju odrazilo na rezultatu", kazao je selektor bh. juniora Radomir Kisi}. Iako je za razliku od ve}ine ostalih ekipa BiH malo zakasnila sa po~etkom priprema, stru~ni {tab zadovoljan je do sada prikazanim igrama. Uo~i prvenstva dogovor je bio da se poku{a ostvariti plasman u narednu rundu {to bi GRUPA D
1. Belgija 2. BiH 3. Izrael 4. Island 5. Bjelorusija 3 3 2 2 2 3 2 1 0 0 0 1 1 2 2 237:171 225:228 135:151 151:160 117:155 6 5 3 2 2

Sa{a Vuja~i} pre{ao u Efes
Slovenski ko{arka{ Sa{a Vuja~i} jo{je jedan u nizuigra~a NBA ligekoji}e za vrijeme{trajka u najja~oj ligi svijeta zaigrati u Evropi, i to u Turskoj. Vuja~i} (27) je potpisao jednogodi{nji ugovor s Anadolu Efesom, s mogu}no{}uprodu`enja na jo{ godinu. Slovenac je 2004. bio 27. izbor Los Angeles Lakersa na draftu s kojima je u narednih {est sezonaosvojio dva naslovaprvaka NBA lige. Od decembrapro{le godineigra u New JerseyNetsima za koje je u 56 odigranih utakmicabilje`io11,4 poena i 2,4 asistencije po utakmici. Podsjetimo da je prvi playmakerNetsaDeronWilliamspre{ao u Be{ikta{, a interes za igranjem u Evropi pokazao je i najbolji mladi igra~ NBA lige Kevin Durant.

Rezultati tre}eg kola: Bjelorusija - BiH 67:79, Belgija - Izrael 78:57. Parovi ~etvrtog kola (17. juli): Island - Belgija, Izrael - Bjelorusija. Slobodna je BiH.

se na kraju moglo ostvariti. Na ruku BiH i{la je i pobjedavode}eBelgije koja je bila bolja od tre}eplasiranog Izraela sa kojim bh. juniori igraju u posljednjem kolu: "Ne mo`e se o~ekivati ~udo za samo jedno takmi~enje, a znamo da tim mora biti na okupu jo{ od ranijih uzrasnih kategorija. Poku{a}emo pobijediti Izraelce na na~in koji smo igrali i do sada sr~ano, borbeno i {to br`e. Plasman u drugu rundu bio bi veliki uspjeh za ove mlade momke", dodao je Kisi}. Ina~e, reprezentacija BiH ju~e je imala slobodan dan, a odlu~uju}i me~ sa Izraelom koji }e odlu~iti drugog u~esnika iz grupe D u ~etvrtfinalnoj fazi igra se danas u 14 M. I. sati u dvorani na Ilid`i.

Mladi bh. ko{arka{i pred velikim uspjehom

Predstavnici FIBA na razgovoru sa Davidom Sternom
Gortat u Rusiji za vrijeme {trajka?
Ruski Spartak St. Petersburg u pregovorima je s Poljakom Marcinom Gortatom. Ekipu koju je ovog ljeta preuzeo Slovenac Jure Zdovc u svoje bi redove uskoro mogla dovesti 27-godi{njeg centrakoji bi u Rusijiostao za vrijeme lockouta. Potom bi se vratio u Phoenix Sunse za koje je potpisao sredinom decembra pro{le godine. Sezonu je zapo~eo u Orlandu gdje je ubacivao~etiripoena uz 4,7 skokova, da bi u novomklubudo{ao do 13 poena, 9,3 skokova i 1,3 blokadu po susretu.

Lockout ugrozio i Eurobasket
Francuska i [panija, koje imaju najvi{e reprezentativaca NBA, za osiguranje svojih igra~a moraju platiti ~etiri miliona dolara
[trajk u najja~oj ko{arka{koj ligi svijeta ne samo da ugro`ava novu sezonu NBA lige ve} i Eurobasket koji se igra ovog ljeta u Litvaniji. Predsjednik Me|unarodne ko{arka{ke organizacije FIBA Yvan Mainini i generalnisekretarPatrick Baumann idu}e sedmice }e otputovati u SAD kako bi se sastali s glavnim~ovjekom NBA ligeDavidom Sternom. Tema razgovora bi}e pla}anje astronomskih cijena za igra~e NBA koji bi trebali nastupiti za svoje reprezentacije na predstoje}em Evropskom prvenstvu i mogu}nost igranja zvijezda NBA u Evropi za vrijeme {trajka. Ko{arka{ki savezi Francuske i [panije, koje imaju najvi{e NBA reprezentativaca, obratile su se za pomo} FIBA jer se ispostavilo da je cijena koju bi trebali platiti za osiguranje svojih igra~a malo prevelika, odnosno iznosi vrtoglavih ~etiri miliona dolara. Prema va`e}em ugovoru za vrijeme odigravanja me|unarodnih takmi~enja osiguranje se ravnomjerno raspore|uje na tri strane (FIBA, NBA i nacionalni savez). Me|utim, kako je na snazi {trajk u NBA taj je ugovor zamrznut i klubovi u Americi sami odre|uju visinu osiguranja svog igra~a. Ukoliko se ne postigne dogovor izme|u FIBA i NBA moglo bi se dogoditi da niko od igra~a najja~e ko{arka{ke lige svijeta ne nastupi na Eurobasketu {to bi garantovalo dosta osiroma{no takmi~enje.

Tu~a Srba i Rusa
Prijateljski me~ univerzitetskih reprezentacija Srbije i Rusije u dvorani Vizura prekinut je minut i po prijekrajazbogop{tetu~e na terenu. Susret je odigran u okviru priprema za Univerzijadukoja se od 11. do 23. augustaodr`ava u kineskom [en`enu, a u trenutku prekida, Srbija je imalavodstvo69:54. "Utakmica je bila nervozna od samog po~etka, bilo je dosta fizi~kog kontakta i grubih faulova. Igra~i obje selekcije nisu u `eljenoj formi, iza njih su te{ki treninzi na pripremama, ali ne postoji nikakvo opravdanje za incidente i tu~u", istakao je Pavi}evi}.

Astronomske cijene za igra~e NBA

Tour de France

Venendert pobijedio na 14. etapi
Belgijski biciklist Jelle Venendert (Omega Pharma) pobijedio je na 14. etapi Tour de Francea, kraljevskoj etapi u Pirinejima dugu 168 kilometara od Saint-Gaudens do Plateau de Beille. Belgijanac je imao najvi{e snage na ciljnom usponu i pobijedio je u etapi ispred [panca Samuela Sancheza i Luksembur`ana Andya Schlecka. U ukupnom poretku nije do{lo do nikakvih promjena jer se nitko od favorita nije odlu~io na bijeg. Vodi i dalje Francuz Thomas Voeckler ispred Fräncka Schlecka i Cadela Evansa, dok je Alberto Contador i dalje sedmi s ~etiri minute zaostatka.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 18. juli 2011. godine
Na temelju ~lana 9. stav 2. Zakona o igrama na sre}u (Slu`bene novine FBiH, broj 1/02), PERUTNINA PTUJ - BH d.o.o. Breza, Ul. potkrajska bb, 71 370 Breza, MB 1-9757, ID BROJ: 4200929390001, PDV BROJ: 200929390001, donosi sljede}a:

MIX Voza~ Honde ne}e na Veliku nagradu Japana

35

PRAVILA NAGRADNE IGRE „POLI SKOK U ^A[U“
^lan 1 Organizator Nagradnu igru pod nazivom „POLI SKOK U ^A[U“ (u daljem tekstu nagradna igra) organizuje i provodi Organizator — PERUTNINA PTUJ - BH d.o.o. Breza, Ul. potkrajska bb, 71 370 Breza, MB 1-9757, ID BROJ: 4200929390001, PDV BROJ: 200929390001 (u daljnjem tekstu: Organizator). ^lan 2 Trajanje i svrha nagradne igre Svrha nagradne igre je isklju~ivo za promotivne svrhe Poli proizvoda i redizajnirane web stranice www.poli.ba. Nagradna igra traje od 18. 7. 2011. godine do 28. 8 2011. godine (uklju~uju}i oba datuma) na web mjestu www.poli.ba (u daljnjem tekstu: internet-igra) i odvija se u 6 sedmi~nih kola: 1. kolo — 18-24. 7. 2011. 2. kolo — 25-31. 7. 2011. 3. kolo — 1-7. 8. 2011. 4. kolo — 8-14. 8. 2011. 5. kolo — 15-21. 8. 2011. 6. kolo — 22-28. 8. 2011. ^lan 3 Podru~je organizovanja i provo|enja nagradne igre Nagradna igra se organizuje i provodi na cjelokupnom podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine. ^lan 4 Fond nagrada Fond nagrada sastoji se od: Pogre{ne i nepotpune prijave neva`e}e su i ne daju sudioniku pravo ni na kakvu nagradu. ^lan 12 Kori{tenje prijavljenih podataka sudionika i publicitet S prijavom za sudjelovanje u nagradnoj igri i prihva}anjem pravila nagradne igre, sudionik dozvoljava Organizatoru i ovla{tenom vanjskom izvo|a~u Organizatora (Futura DDB d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija) prikupljanje, obradu i ~uvanje li~nih podataka (elektronska adresa, od dobitnika nagrada ime i prezime i po{tanska adresa). Organizator }e li~ne podatke sudionika (e-mail adresa) koristiti za: • provedbu nagradne igre • komunikaciju za vrijeme i nakon trajanja nagradne sve do njegove odjave. Organizator }e li~ne podatke dobitnika (e-mail adresa, ime i prezime, po{tanska adresa) koristiti za: • provedbu nagradne igre • obavje{tavanje o rezultatima `rijebanja • slanje nagrada • objavu dobitnika na www.poli.ba • komunikaciju za vrijeme i nakon trajanja nagradne igre sve do njegove odjave. Isto tako, svi sudionici koji igraju nagradnu igru, a nisu prihvatili pravila nagradne igre i time ne sudjeluju u nagradnoj igri, dozvoljavaju Organizatoru i ovla{tenom vanjskom izvo|a~u Organizatora (Futura DDB d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija) prikupljanje, obradu i ~uvanje podataka o elektronskoj po{tanskoj adresi te komunikaciju Organizatora s istima. Sva komunikacija s igra~em internet-igre (za vrijeme i nakon zavr{etka nagradne igre) provodit }e se preko prijavljene e-mail adrese sve do njegove odjave. Dobitnici nagrade saglasni su i dozvoljavaju da se njihovi li~ni podaci: ime, adresa, slika, telefonski broj, videomaterijal i sl. mogu od Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u {tampanom, zvu~nom, slikovnom i video materijalu. Svi prijavljeni (i sudionici nagradne igre i igra~i internet igrice) od Organizatora u bilo kojem trenutku mogu zahtijevati prestanak kori{tenja njihovih li~nih podataka. Ukoliko sudionik nagradne igre prije zavr{etka iste tra`i blokiranje ili brisanje li~nih podataka, time se odri~e sudjelovanja u nagradnoj igri. Prijavom za igranje internet-igrice, odnosno sudjelovanjem u nagradnoj igri i prihva}anjem pravila i uslova nagradne igre, sudionik se automatski u~lanjuje u Poli klub prema Pravilima Poli kluba koja su objavljena na www.poli.ba. ^lan 13 Porezi Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obaveze ili naknade direktno povezane s nagradama. Izvla~enje dobitnika 3. kola Izvla~enje dobitnika 3. kola bit }e 8. 8. 2011. U `rijebu sudjeluju svi koji su ispunili uslove sudjelovanja u nagradnoj igri od 1. 8. od 00.00 h do 7. 8. 2011. do 23.59 h. Izvla~enje dobitnika 4. kola Izvla~enje dobitnika 4. kola bit }e 15. 8. 2011. U `rijebu sudjeluju svi koji su ispunili uslove sudjelovanja u nagradnoj igri od 8. 8. od 00.00 h do 14. 8. 2011. do 23.59 h. Izvla~enje dobitnika 5. kola Izvla~enje dobitnika 5. kola bit }e 22. 8. 2011. U `rijebu sudjeluju svi koji su ispunili uslove sudjelovanja u nagradnoj igri od 15. 8. od 00.00 h do 21. 8. 2011. do 23.59 h. Izvla~enje dobitnika 6. kola Izvla~enje dobitnika 6. kola bit }e 29. 8. 2011. U `rijebu sudjeluju svi koji su ispunili uslove sudjelovanja u nagradnoj igri od 22. 8. od 00.00 h do 28. 8. 2011. do 23.59 h. Dobitniku }e na prijavljenu e-mail adresu biti poslana poruka o dobitku s molbom za slanje li~nih podataka (ime i prezime, po{tanska adresa) za potrebe dostave nagrade i eventualnu promociju Organizatora, kao {to je opisano u ~lanu 11. Ukoliko dobitnik unutar 10 dana od dobivanja e-maila - obavijesti o slanju li~nih podataka iste ne po{alje, izgubit }e pravo na nagradu i ona ne}e biti podijeljena. Takva nagrada ostaje u vlasni{tvu Organizatora. Nakon svakog izvla~enja napravit }e se zapisnik koji }e se u roku od 8 dana nakon zavr{etka nagradne igre poslati u Ministarstvo finansija. ^lan 7 Dostava nagrada Nagrade }e biti poslane na po{tansku adresu dobitnika preporu~enom po{tom unutar 30 dana od poslane e-mail obavijesti o dobitku. ^lan 8 Pravo sudjelovanja U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve punoljetne fizi~ke osobe sa stalnim prebivali{tem u Federaciji Bosne i Hercegovine koje prihva}aju pravila sudjelovanja. Osobe mla|e od 18 godina mogu sudjelovati uz pristanak roditelja ili zakonitih skrbnika. Organizator ne preuzima odgovornost u slu~aju sudjelovanja osoba koje }e la`no iskazati svoju dob iznad 18 godina. U nagradnoj igri ne smiju sudjelovati osobe koje neposredno rade na pripremi i izvedbi nagradne igre (marketing Perutnine Ptuj-BH d.o.o. Breza). ^lan 9 Odgovornost Svi zahtjevi za nagradom su podlo`ni provjeri od Organizatora. Zahtjevi zaprimljeni nakon datuma navedenog u Pravilima smatrat }e se neva`e}im. ^lan 10 Sudionici/saglasnost s pravilima Sudionici koji sudjeluju u nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati druga~ije nagrade ili u ve}im koli~inama od onih koje su navedene u ovim pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili neku drugu vrstu nagrade. Sudjeluju}i u ovoj nagradnoj igri, sudionici prihva}aju ova pravila. ^lan 11 Pogre{ne i neregularne prijave

Casey Stoner: Ne idem u Japan

Stoner: Bojim se radijacije
Vode}i u generalnom poretku kraljevske klase Moto GP prvenstva odlu~io da ne nastupa na stazi Twin Ring Motegi
Voza~ Repsol Honde i trenutno vode}i u generalnom poretku kraljevske klase Moto GP prvenstva Casey Stoner izjavio je da ne}e putovati na Veliku nagradu Japana u oktobru u strahu od radijacije. Trka na stazi Twin Ring Motegi trebalo je da bude odr`ana 24. aprila, ali je odgo|ena za 2. oktobar zbog razornog zemljotresa u Japanu, koji je pratio cunami. Sve to je dovelo do o{te}enja i radijacije u nuklearnoj elektrani u Fukushimi, koja se nalazi oko 180 kilometara od staze, koja se nalazi u posjeduHonde, ali su japanskevlasti objavile da je to podru~je bezbjedno. Jorge Lorenzo i Valentino Rossi su prije nekoliko nedjelja iskazali zabrinutost oko odlaska u Japan, ali je Stoner prvi voza~ koji je objavio da se sigurno ne}e na}i na Velikoj nagradi Japana. "Ne}u da idem u Japan. Ve} neko vrijeme tako mislim, ali sam dao sebi neko vrijeme da dobro razmislim i sigurno ne}u voziti tamo. Siguran sam da ve}ina voza~a dijeli moje mi{ljenje. To je moja odluka i vjerujem da organizatori moraju da razmisle {ta im je ~initi. Ve} smo unutar tima pri~ali, ne detaljno, ali oni znaju moj stav", kazao je Australijanac istakav{i da vjeruje kako bi njegova odluka mogla da ima posljedice: "Ako ne bude trke, ne mogu da budem ka`njen. Ali, u svakom slu~aju, ne}u i}i jer sam ve} donio odluku. To, naravno, ne zna~i da ne podr`avamo Japan".

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 6.504,00 KM i na tu }e vrijednost organizator nagradne igre uplatiti 6% i to ravnomijerno po 1,5 % u korist Crvenog krsta, Caritasa, Merhameta MDD i Dobrotvora. ^lan 5 Na~in sudjelovanja u nagradnoj igri Sudionik mo`e sudjelovati u nagradnoj igri tako da se registruje na internetmjestu www.poli.ba, prihvati pravila nagradne igre i igranjem internet-igre postigne minimum 500 bodova. Sudionik mo`e sudjelovati u nagradnoj igri vi{e puta. U `rijeb za sedmi~ne nagrade ulaze svi njegovi rezultati s ostvarenih 500 ili vi{e bodova. Dobitnici sedmi~nih nagrada bit }e izvu~eni slu~ajnim `rijebom. Komisija }e za vrijeme trajanja nagradne igre svake sedmice izvu}i 50 dobitnika. Svaka osoba (jedna osoba je jedna e-mail adresa) mo`e primiti samo jednu nagradu tokom trajanja nagradne igre. U slu~aju da bude izvu~ena osoba koja je ve} bila nagra|ena komisija }e izvu}i drugog dobitnika. Ako sudionik kod pokretanja aplikacije ne potvrdi sudjelovanje u nagradnoj igri i ne prihvati pravila, mo`e igrati igricu, ali nema pravo sudjelovati u nagradnoj igri. ^lan 6 Izvla~enje dobitnika Izvla~enje nagrada za vrijeme trajanja nagradne igre provodit }e se svake sedmice na adresi Organizatora pod nadzorom tro~lane komisije Organizatora. Izvla~enje dobitnika 1. kola Izvla~enje dobitnika 1. kola bit }e 25. 7. 2011. U `rijebu sudjeluju svi koji su ispunili uslove sudjelovanja u nagradnoj igri od 18. 7. od 00.00 h do 24. 7. 2011. do 23.59 h. Izvla~enje dobitnika 2. kola Izvla~enje dobitnika 2. kola bit }e 1. 8. 2011. U `rijebu sudjeluju svi koji su ispunili uslove sudjelovanja u nagradnoj igri od 25. 7. od 00.00 h do 31. 7. 2011. do 23.59 h.

Voza~ Formule 1 Robert Kubica na putu oporavka

^lan 14 Pravila nagradne igre Pravila nagradne igre bit }e objavljena prije po~etka nagradne igre na internetstranici www.poli.ba, a mogu se dobiti na uvid u prostorijama Organizatora, a bit }e objavljena i u jednom dnevnom listu. ^lan 15 Maloljetnici Prema zakonu, maloljetnici mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uslovima, tj. ukoliko su skrbnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika, te ukoliko se sla`u s Pravilima nagradne igre. ^lan 16 U slu~aju spora U slu~aju spora izme|u Organizatora i sudionika nagradne igre bit }e nadle`an Op}inski sud u Visokom. ^lan 17 Objava dobitnika Dobitnici u nagradnoj igri bit }e objavljeni na internet-stranici www.poli.ba najkasnije 7 dana od sedmi~nog izvla~enja, i u jednom dnevnom listu. ^lan 18 Prekid nagradne igre Nagradna igra se mo`e prekinuti jedino u slu~aju vi{e sile te razloga izvan kontrole Organizatora. PERUTNINA PTUJ — BH d.o.o. Breza

Robert Kubica: Ne sje}am se nesre}e

Vra}am se
Poljski voza~ Robert Kubica, koji je po~etkom godine do`ivio te{ku nesre}u, siguran je da }e se vratiti u Formulu 1 sljede}e sezone. "Moje fizi~ko stanje jo{ nije kako bi trebalo biti, ali ide nabolje. Polako dobivam na mi{i}noj masi, a za nekoliko sedmica mo}i }u hodati bez i~ije pomo}i. [to se ti~e psihe, nema nikakvih problema, jer se nesre}e i ne sje}am. Te{ko je predvidjeti kako }e napredovati oporavak, ali siguran sam da }u sljede}e godine ponovno voziti", kazao je Kubica, koji je u februaru na reliju u Italiji do`ivio te{ku nesre}u iz koje je jedva izvukao `ivu glavu. Povrije|enog Kubicu je u mom~adi Lotus Renault ove sezone zamijenio Nijemac Nick Heidfeld.

sljede}e sezone

36
Od sezone 2012/2013. samo jedan bh. predstavnik

MIX

ponedjeljak 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

EHF kaznio
Evropska rukometna federacija (EHF) objavila je rang-listu zemalja po kojoj }e se rasporediti mjesta za `enske klubove koji }e u~estvovati u Eurokupovima u sezoni 2012/2013. Po toj rang-listi na{a zemlja je na 29. poziciji i ima}e samo jednog predstavnika, i to u EHF Cupu. Ranije je na evropskim takmi~enji ma BiH ima la pet mjesta, ali su ona izgubljena zbog odbijanja na{ih klubova da se takmi~e, najvi{e zbog finansijskih pote{ko}a. "Naravno da je do{lo do ovoga jer ve}ina na{ih `enskih klubova ne `eli da igra u Evropi. Pro{le godine smo imali jednog predstavnika, a prije toga, dvije godine zaredom, nijednog. Kad se na kraju zbrajaju bodovi na osnovu u~inka nama nemaju {ta sabrati", rekao je Smajo Kara~i}, generalni sekretar Rukometnog saveza BiH, te dodao: "Moram naglasiti da }e samo

Ranije je BiH imala pet mjesta, ali su ona izgubljena zbog odbijanja bh. klubova da se takmi~e na evropskoj sceni

`enske klubove
prvakinje BiH mo}i igrati u EHF Cupu. Ukoliko se desi da najbolja bh. ekipa ne `eli iza}i u Evropu, onda nemamo pravo za mje ne, {to zna~i da ne}emo imati nijednog predstavnika." Ove sezone }e u evropskim kupovima igrati tri bh. kluba, a to su Ilid`a, Zrinjski (Challenge Cup) i Katarina (Kup pobjednika kupova). Aktuelni prvak Borac i viceprvak Mira su ranije odustali. A. K.

@enski bh. timovi odustaju zbog novca

Skaka~ki miting u Eberstadtu

Blanki Vla{i} drugo mjesto
Najbolja hrvatska atleti~arka Blanka Vla{i} osvojila je drugo mjesto na skaka~kom mitingu u njema~kom Eberstadtu s presko~enih 197 centimetra. Pobjeda je pripala Ruskinji Svetlani [kolini sa 199 centimetara, dok je tre}a bila Nigerijka Amata Doren s presko~enih 195 cm. Nakon {to je 190 centimetara presko~ila iz drugog poku{aja, Blanka je visine 193, 195 i 197 presko~ila iz prvog poku{aja. Potom je propustila 199, a tri puta ru{ila letvicu na 201 centimetara. Kako su Blanka i [kolina bile iste u preskoku i broju poku{aja, sudije su za njihovo me|usobno nadmetanje postavili jo{ jedan poku{aj na 199 cm. [kolina je bila uspje{na, dok je Blanki letvica pala. Hrvatska atleti~arka je uo~i mitinga u Eberstadtu propustila trening zbog upalnog procesa i morala je uzimati antibiotike. Na kraju se, ipak, odlu~ila da nastupi zbog {to ve}eg broja provjera uo~i Svjetskog prvenstva u Daeguu na kojem }e braniti naslov svjetske prvakinje. "Osje}ala sam se dosta lo{e. Nije bilo motiva da se oku{am na 199, te sam se odlu~ila na 201. ^ak i u ovom stanju dva su poku{aja bila jako blizu", kazala je Blanka nakon takmi~enja.

Morros poja~ao

BARCELONU
Rukometni klub Barcelona bh. reprezentativnog golmana Danijela [ari}a doveo je poja~anje u liku Virana Morrosa od kojeg u katalonskom klubu puno o~ekuju u predstoje}em periodu. Viran Morros de Argila je zapravo povratnik u redove katalonskog kluba, koji je Barcelonu napustio prije osam godina. Ovaj 27-go di{ nji ru ko me ta{ igrao je za Barcelonu od 2000. do 2003. godine. Povratnik u staro jato, Morros je potpisao ugovor na ~etiri godine i danas u podne bi}e predstavljen navija~ima Barce u Palau Blaugrani. Ina~e, on je jo{ igrao za Ademar Leon, a od 2007. nastupao je za Ciudad Real. U dresu Ademar Leona postao je osvaja~ Kupa pobjednika kupova prije {est godina, a sa Ciudad Realom osvojio je u [paniji sve {to se moglo osvojiti, izme|u ostalog, i tri titule prvaka. Morros je s Ciudad Realom bio i osvaja~ dvije titule Lige prvaka. G. V.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 18. juli 2011. godine

MIX

37

38
OK Kakanj skoro kompletirao tim

MIX

ponedjeljak 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Povukao se generalni sekretar Pliva~kog saveza BiH

Salki} ne `eli
Kakanjci ostali na okupu

borbu s vjetrenja~ama
Almir Begi} tra`i korektora
@elimo opet biti najbolji u doma}em prvenstvu, a u CEV Kupu }emo vidjeti koliko mo`emo napraviti protiv Budu}nosti, rekao je trener bh. prvaka
Odbojka{ki klub Kakanj polako kompletira tim za narednu sezonu u doma}em prvenstvu i na evropskoj sceni. Iz Jedinstva Br~ko stigao je srednji bloker Azur Eminovi}, kao i Arsenije Mutap~ija, nekada{nji igra~ Ljubinja, novosadske Vojvodine i Spartaka iz Subotice. Prije njih kao poja~anje je do{ao i Luka [ormaz. Trener bh. prvaka Almir Begi} rekao je da mu je neophodan jo{ jedan odbojka{ na poziciji korektora. "Sve zavisi da li }e Uprava kluba mo}i ispuniti moj zahtjev za korektorom, a stvarno nam je potreban. Bili smo u pregovorima s jednim igra~em, ali je on odlu~io da ode u Belgiju. Samir Salihovi} je pro{le sezone jedini igrao na toj poziciji i bilo mu je naporno, te zato `elim da anga`ujemo nekoga ko }e ga rasteretiti", istakao je Begi}, te naglasio da se mora rije{iti status jo{ dva odbojka{a. "Pregovori se vode sa liberom Danilom Ru`i}em i nadam se da }e ostati u na{em timu jer se radi o sjajnom igra~u. Tako|er, razgovarao sam sa Nenadom Kova~evi}em i iznenadio se njegovom odlukom da prestane sa aktivnim igranjem. Kova~evi} `eli preuzeti vo|enje omladinskog pogona, ali }u poku{ati ponovo pri~ati s njim kako bi promijenio mi{ljenje i pomogao nam u narednoj sezoni. Siguran sam da mo`e uporedo biti trener i igra~", rekao je trener Kakanjaca. Prema njegovim rije~ima, najbitnije je da se uspio zadr`ati igra~ki kadar od pro{le sezone. "To me najvi{e raduje jer nije mala stvar kada ista ekipa igra zajedno dvije godine. @elimo opet biti najbolji u doma}em prvenstvu, a u CEV Kupu }emo vidjeti koliko mo`emo napraviti. Na{ protivnik u {esnaestini finala ovog takmi~enja podgori~ka Budu}nost je izraziti favorit. Godinama ve} bilje`e dobre rezultate na evropskoj sceni i sigurno su tim za respekt", kazao je Begi} i na kraju dodao da }e Kakanj s pripremama po~eti najvjerovatnije 1. septembra.
A. KRVAVAC

Prije vi{e od 13 mjeseci ~lanovima Predsjedni{tva, predsjedniku i meni istekao je mandat, a ni{ta nije u~injeno da se sazove Skup{tina i izabere novo rukovodstvo, ka`e Senad Salki}
Tuzlak Senad Salki} povukao se s mjesta generalnog sekretara Pliva~kog saveza BiH. Kao neke od razloga za povla~enje naveo je neizdr`ivu situaciju u PLIS-u BiH, te pojasnio da je nekoliko puta tra`io redovnu skup{tinu do koje nije do{lo i da jednostavno na ovaj na~in poku{ava inicirati promjene. ^injenica je da u Pliva~kom savezu ve} dugo niko nije ni{ta (u)radio, ni Predsjedni{tvo, ni predsjednik Milorad Vuli}, nisu odr`avane sjednice, a Salki} je jedini vr{io prijave (na osnovu odluka stru~nog odbora) kako bi bh. pliva~i u~estvovali na evropskim i svjetskim prvenstvima i kako bi se ipak i{lo na takmi~enja. Poznato je da nije bilo njega i prijava, na{i pliva~i ne bi u~estvovali na ovim velikim takmi~enjima i da bi malo ko uop{te i reagovao da nisu ni prijavljivani, a podsjetimo, zbog neu pla}iva nja ko ti za ci je u Evropsku pliva~ku asocijaciju LEN-u od predsjednika Saveza, na{i pliva~i su u avgustu pro{le godine umalo istjerani sa EP u Budimpe{ti. Za to je, tvrdi Salki}, uvijek bio izlo`en kritikama, pljuvanjem i negodovanjem onih koji najmanje ili ne rade nikako, te on ne `eli da preuzima odgovornost na sebe i da se bori s vjetrenja~ama. Salki} je sve poslove u savezu radio volonterski i bez ikakve naknade. "Postoje}em ili nekom narednom Nadzornom odboru i Predsjedni{tvu Saveza stojim na raspolaganju za sve potrebno kako bi se mogao pripremiti izvje{taj za izbornu skup{tinu. S obzirom na to da je moje ime do vo|eno u ve oma ru`ne i negativne kontekste, bi}e mi zadovoljstvo da kona~no jednom legitimnom organu podnesem izvje{taj, te da

Senad Salki} ostavkom poku{ava inicirati promjene

Prvenstvo Balkana u atletici

NEGATIVAN KONTEKST S obzirom na to da je moje ime dovo|eno u veoma ru`ne i negativne kontekste, bi}e mi zadovoljstvo da kona~no jednom legitimnom organu podnesem izvje{taj, te da omogu}im nesmetanu primopredaju dokumentacije, pe~ata, preostalih finansijskih sredstava i du`nosti sa novoizabranim sekretarom, navodi Salki}
omogu}im nesmetanu primopredaju dokumentacije, pe~ata, preostalih finansijskih sredstava i du`nosti sa novizabranim sekretarom", poru~io je Salki}. On je u pismu naveo kako

smo svjedoci situacije koja je godinama na sceni u Pliva~kom savezu BiH, dobrih, ali na`alost i lo{ih stvari koje se de{avaju. "Prije vi{e od 13 mjeseci ~lanovima Predsjedni{tva, predsjedniku i meni istekao je mandat, a ni{ta nije u~injeno od onih kojima je to obaveza da se sazove Skup{tina i izabere novo rukovodstvo. Ja sam i poslije isteka mandata odra|ivao ono {to je bilo potrebno kako bi sistem koliko-toliko djelovao, mada nisam imao nikakvu obavezu za to. Plivanje svakodnevno ide naprijed, mnogo je posla i potrebno je odrediti ljude koji imaju volju, znanje i ho}e to da rade, a svakodnevni problemi sa kojima se susre}emo svjedok su tome. Veoma je te{ko bilo {ta kvalitetno raditi u sistemu koji ne funkcioni{e, koji nema jasne kriterije i u kojem uvijek bude{ krivac, a ve}ina se javi samo kada treba kritikovati. Zbog svega navedenog donio sam odluku o povla~enju", navodi se u saop{tenju Senada Salki}a.
Mi. D.

Formula 1: Nove gume Zlato za Meliku iz Pirellija
Kasumovi}
Na ju ni or skom atlet skom prvenstvu Balkana u Turskoj u gradu Edirneu najbolja bh. juniorka i ~lanica Atletskog kluba Sloboda - tehnograd iz Tuzle Melika Kasumovi} osvojila je zlatnu medalju u troskoku sa daljinom od 12,75 metara. Melika Kasumovi} je jedina na{a atleti~arka koja je ispunila normu za nastup na Evropskom ju ni or skom prven stvu koje }e se ove sedmice odr`ati u Latviji. Formula 1 i njeni voza~i u narednoj sezoni mogu o~ekivati pobolj{anu verziju Pirellijevih guma. Posebno se to odnosi na stra`nji par guma, na ~ijem }e razvijanju u Pirelliju pogotovo raditi. "Promijeni}emo kompletan oblik i strukturu stra`njih guma. Bilo nam je jasno da uo~i ove godine ne}emo sti}i da kraja razviti gume jer smo imali premalo vremena", izjavio je direktor Pirellija Paul Hembery.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak 18. juli 2011. godine

[AH

39

Emir Dizdarevi}, proslavljeni bh. velemajstor

[ah je, jednostavno, pokret
Uvjeren sam da }e novi predsjednik izvr{iti zna~ajne i pozitivne promjene u [UBiH, rekao je Emir Dizdarevi}
Razgovarao: @elimir MARKOVI]

Proslavljeni bh. velemajstor Emir Dizdarevi}, ~lan [K Biha}, vi{estruki olimpijac, srebreni s moskovske olimpijade 1994. godine, rado je pristao razgovarati za na{ list. U ugodnoj atmosferi njegovog doma, uvijek spreman za {ahovske analize i bezbroj tema koje nudi ova drevna i nadasve ~arobna igra, otpo~eli smo seansu. • Posljednje ~etiri godine uspje{no nastupate za [K Biha}, pro{logodi{njeg ekipnog prvaka BiH i ovogodi{njeg viceprvaka. Prva titula u povijesti kluba osvojena je na doma}em terenu. Polu~ili ste i dobar rezultat na Evropskom klupskom kupu u Plovdivu. [ta je sve utjecalo da klub zabilje`i tako velike uspjehe? “Da, ve} pune ~etiri godine nastupam za [K Biha}. Prirodno je da sam se dobro uklopio u novoj sredini u kojoj se nalaze i moji dugogodi{nji prijatelji. Recept za evidentne dobre rezultate koje posljednjih godina posti`e [K Biha} je korektan odnos uprave i odabranog igra~kog kadra. Dok ova formula bude trajala na korektan na~in, rezultati ne}e izostajati. Biha} je danas ozbiljan klub, dostojan i opasan rival [K Bosna, {to je jako va`no i dobro za {ah u BiH. Uvjeren sam da je organizacija Premijer lige u Biha}u 2010. dosada bila najbolja, a sve pohvale, izme|u ostalog, idu na adresu direktora lige i kluba, gospodina Ede Durakovi}a.

i sa zemljama u regionu. “Bitna razlika je da je u Srbiji i Hrvatskoj {ah statusno rije{en. Danas 36 velemajstora u Srbiji prima zaslu`ne nacionalne mirovine. [ah je tamo prisutan u {kolama i na univerzitetu. Veliki broj trenera je zaposlen. Velemajstori su statusno rije{eni, npr. bud`et H[S iznosi dva miliona kuna. Podsje}am Vas da smo na prethodnu olimpijadu u Hanti Mansijsk, u septembru 2010. i{li o tro{ku [S Turske! Nacionalni olimpijski komiteti u Srbiji i Hrvatskoj pokrivaju sve reprezentativne aktivnosti svojih {ahista. Kada vidim kako Vlade Divac, ina~e predsjednik OKS ispra}a {ahovske reprezentacije Srbije na olimpijadu, prvo {to mi je na pameti je ovaj na{ olimpijski komitet koji i ne zna koliko smo cijenjeni vani i kada i kako predstavljamo BiH. Malo je re}i `alosno. Neobja{njivo je, ali kod nas se bez ikakvog sistema stvaraju vrhunski velemajstori koji su po vrijednosnim kvalitetima ispred kolega iz regiona. Jedino obja{njenje je da iza njih stoji ogroman individulan rad, istrajnost i talent.“ • Puno radite s djecom i prenosite im svoje bogato znanje i iskustvo. Na kojem stupnju je obuka na{ih mladih talenata? “U 2005. sam pokrenuo projekt pod nazivom “[ah {kolskoj omladini“. Izgradio sam osobno infrastrukturu {kole {aha. Imao sam zna~ajnu podr{ku kantona Sarajevo i to Ministarstva za obrazovanje. [kola je bila puna nadarene djece od kojih su ve} trojica prvaci BiH. Ne znam iz kojih razloga je {kola prestala s radom. Tako je to kod nas, po obi~aju dobre ideje brzo se i ugase. Na `alost, roditelji su jedina potpora. Ispada da }e se u budu}nosti baviti sportom samo djeca imu}nih roditelja.“
Emir Dizdarevi}: Kod nas se dobre ideje brzo ugase

Pogled unazad
• S reprezentacijom BiH bili ste srebreni na OI u Moskvi 1994. Sa [K Bosna bili ste ~etiri puta prvak Evrope. U pojedina~noj konkurenciji osvojili ste bezbroj trofeja diljem svijeta... “Od 1990. do 2002, {ahovski olimpijski reprezentativci BiH bili su u zenitu svog pojedina~nog igra~kog kvaliteta. Istovremeno, to je i najte`e razdoblje u povijesti dr`avnosti BiH. Iz tih razloga svi smo bili materijalno hendikepirani u odnosu na cijeli svijet. Vrijeme neizvjesne budu}nosti i nerije{enog statusa igra~a. Uprkos svemu, mi smo bili {ahovska velesila, a BiH je kotirala kao va`an faktor u FIDI. Poznato je da je {ah profesionalan sport ve} sto godina. Ni u jednom sportu ne postoji tako `estoka konkurencija kao u {ahu. [ah je igra miliona i prisutan je u svim zemljama svijeta. U posljednje vrijeme posebno je zanimljiv djeci i mladima. [ah je, jednostavno - pokret. Dolaskom velemajstora Bojana Kurajice u Sarajevo 80-ih godina, stasala je generacija vrhunskih velemajstora u BiH. Ta je generacija kao prvo oduzela primat {ahovskim centrima Beogradu i Zagrebu, a zatim osvojila Evropu ~etiri puta. Meni osobno je najdra`a srebrena olimpijska medalja iz Moskve, 1994. Osvojena je do tada u nevi|enoj konkurenciji. To je najsjajnija i najvrednija medalja koja je ikad osvojena na ovim balkanskim prostorima, u {ahu naravno.“

Promjene u vrhu
• Za 100 dana je EP na Kreti, a slijede}e godine 40. olimpijada u Istanbulu. Pro{le godine u Hanti Mansijsku totalno ste podbacili osvojiv{i na kraju 66. mjesto. Jesu li ova dva najzna~ajnija svjetska natjecanja prilika da se iskupite? Kakva su Va{a o~ekivanja u Gr~koj i Turskoj i mo`da jedno grubo pitanje - da li }ete ikako nastupiti tamo? “Hanti Mansijsk je gledano statisti~ki na{a katastrofa. Podsje}am da smo u posljednjem kolu izgubili protiv Bugarske na neregularan na~in. Borki Predojevi} je zbog bolesti izgubio me~ bez borbe protiv ^eparinova. Samo taj poraz ~ini ogromnu razliku u plasmanu od 30 mjesta. Ne zaboravimo da je Ivan Sokolov imao realne {anse za osvajanje pojedina~ne medalje. Kako se kod nas radi sve minut do dvanaest, dobro je i da smo ikako nastupili u Sibiru. Ve} godinama ne nastupamo na EP, a stalni razlog je novac, jer sami snosimo sve tro{kove. Za razliku od EP, olimpijade igramo jer tro{kove snosi organizator. Godinama ne mo`emo sastaviti najja~u reprezentaciju samo zbog finansijskih razloga.“ • U skoro vrijeme do}i }e do promjene na vrhu [UBiH. Dosada{njeg neu~inkovitog i nezainteresiranog predsjednika zamijeni}e prof. Pantelija Daki}. O~ekujete li promjene nabolje? “Uvjeren sam da }e novi predsjednik Unijeti jednu neophodnu svje`inu i izvr{iti zna~ajne i pozitivne promjene u [UBiH.“

• Sve vi{e ste rezignirani u posljednjih nekoliko godina zbog sustavnog uru{avanja jedne od najtrofejnijih bh. sportskih disciplina! [ta je to {to Vas najvi{e boli i {ta mislite koji su razlozi tako negativnog stava prema {ahu u na{em dru{tvu? “Ovaj diskriminiraju}i stav prema {ahu od dr`avnih institucija (MCP) evidentno je politi~ke prirode. Osvojiti srebrenu medalju u Moskvi, i to u jeku rata, sportski je rezultat za pam}enje. To je vrijeme kada smo u jednom teritorijalnom dijelu Bosne bili heroji, a u drugom dijelu je bila politika koja nije priznavala tu dr`avu, a samim tim i sportske rezultate. Pravilnik za sportska nacionalna priznanja, a koje je prihvatilo MCP je kamen spoticanja. U tom Pravilniku {ah je izu-

zet kao sport, {to je u suprotnosti zakonu o sportu BiH. To je, ujedno, nonsens bez presedana u svijetu. Iz tih razloga se vodi upravni spor koji je u toku. Jedan ~lan komisije koji je radio na izradi Pravilnika, gdin. Mujo Demir, osobno mi je rekao: “Da kojim slu~ajem ti i tvoje kolege, srebreni olimpijci, `ivite u Lukavici, ne biste imali nikakav problem oko ostvarenja kategorije zaslu`nih sportista BiH i ostvarivanja zaslu`nih mirovina! Prisjetimo se kako je Vlada RS-a do~ekala exprvaka svijeta Anatolija Karpova pro{le godine u Banjoj Luci, ili politi~ka elita Herceg-Bosne Garija Kasparova u [irokom Brijegu. Nije li to licemjerje prema doma}im vrhunskim velemajstorima?“ • Povucite nam neke {ahovske paralele s na{im najbli`im susjedima, kao

Nova knjiga u pripremi

• Bavite se i izdava{tvom. U pripremi Vam je nova knjiga. O ~emu u njoj pi{ete i kakva su Vam o~ekivanja u distribuciji? “Radi se ukupno o {est knjiga. Te knjige su prvenstveno namijenjene polaznicima {ahovske {kole i trenerima. Teme knjiga obuhvataju osnove {aha, a ra|ene su po uzoru na rusku {ahovsku {kolu. Ve} je dokazano da su i rezultati bili maksimalni, rade}i ovom metodom. Ovo sam radio ciljano, a konsultovao sam se sa eminentnim ruskim trenerima kao {to su Adrijan Mihalj~i{in i Jurij Razuvajev. Posljednja knjiga obuhvata period od 1992. do 1996, tj. tema su na{e prve tri olimpijade i to su u stvari zvjezdani trenuci bh. {aha. Kada je u pitanju distribucija, knjige su tra`ene na tr`i{tu Srbije i Hrvatske. Kada budem kompletirao cijelu tematiku, prevest }u i na engleski jezik.”

40

DRUGA STRANA SPORTA

ponedjeljak 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U OBJEKTIVU
arija Stolbova ro|ena je prije 27 godina u ruskom gradu Permu. Kako to u Rusiji obi~no biva, ve} od najranije mladosti mladi se uklju~uju u bavljenje sportom. Marija je imala sre}u da je u blizini njene ku}e gdje je `ivjela bila gimnasti~ka dvorana u kojoj su djevoj~ice vje`bale ritmi~ku gimnastiku. Sjajni kostimi i elegantne djevoj~ice privukle su malu Ma{u da i ona po~ne da vje`ba. Uskoro su i treneri zapazili njen talenat i izuzetnu razgibanost. Ubrzo su do{li i prvi turniri i pobjede u najmla|im kategorijama. Slijedile su godine uspjeha na mnogim takmi~enjima, {to je privuklo pa`nju selektora koji su odre|ivali sastav ruske selekcije. Hiljade mladih takmi~arki u~estvuju {irom Rusije na mnogim nadmetanjima kako bi do{le do izbornog takmi~enja za sastav olimpijske selekcije Rusije. Uporna, visoka (izrasla je do 178 cm) i vitka Marija privukla je na sebe pa`nju i odre|ena je u sastav Rusije koji }e nastupiti na Olimpijskim igrama u Sydneyu 2000. godine. Mjeseci napornih vje`bi ipak su urodili plodom, tako da se ekipa Rusije, u ~ijem je sastavu bila i Marija, okitila zlatnom medaljom. Ta ekipa ostala je u nepromijenjenom sastavu i naredne dvije godine, tako da je zlatna medalja osvojena i na Svjetskom prvenstvu. Napuniv{i 18 godina, Marija je zaklju~ila da joj je dosta napornih vje`bi i prihvatila je ponudu da se oku{a kao model. Ovjen~ana sportskom slavom, lako je na{la put do vrhunskih modnih ku}a, a postala je i tra`eno lice u mnogim reklamnim kampanjama. Danas Maria Stolbova reklamira od `enskog rublja do automobila i votke, pi}a tako omiljenog u Rusiji. Jedini kontakt Marije danas sa sportom su vje`be kojima odr`ava vitku liniju neophodnu za posao kojim se sada bavi, ali i poziranje u stilu vrhunske gimnasti~arke.

M

Marija Stolbova, ritmi~ka gimnasti~arka

Zlatna olimpijka, zvijezda reklama
Olimpijska pobjednica sa Olimpijskih igara u Sydneyu 2000, te svjetska {ampionka dvije godine kasnije, danas je jedan od najtra`enijih modela u Rusiji

ZANIMLJIVOSTI: Tetoviranje ne izlazi iz mode

[ARENO KAO, kao - sportisti
Posljednjih godina tetoviranje je u{lo u modu. Salone za tetoviranje posje}uju svi, od vrhunskih glumica, kao Angeline Jolie koja je svakim danom sve {arenija, do rok i pop-zvijezda, o kojima i ne treba tro{iti rije~i. Moda {aranja tijela zahvatila je i sportiste, a u tome prednja~e ko{arka{i ameri~ke NBA lige kojima je u posljednje vrijeme sve te`e prona}i i jedan djeli} ko`e koji viri izvan dresa da nije prekrivan tetova`ama. Za njima sigurno ne zaostaje ni jedan od najpopularnijih svjetskih fudbalera David Beckham koga je sa zalaskom karijere naprosto uhvatila pomama za oslikavanjem tijela. Uo~i velikih svjetskih priredbi, pogotovo Olimpijskih igara, sportisti se naprosto takmi~e ko }e izvesti bolju umjetni~ku izvedbu kojom }e zadiviti javnost. Za sada u tome prednja~i najbolja ameri~ka fudbalerka Natasha Kai, porijeklom Havajka, kojoj je u tradiciji da oslikava svoje tijelo. Na pro{lim Olimpijskim igrama svijet je leptiri}ima na svom tijelu zadivila ruska reprezentativka u sinhronom plivanju. Za leptira

Marija Davidova

Marie Martinod

se odlu~ila i francuska reprezentativka u slobodnom skijanju Marie Martinod, ali je njen leptir razapet preko cijelih le|a. Ljubitelji tetoviranja s nestrpljenjem o~ekuju narednu godinu i Olimpijske igre u Londonu. Bi}e sigurno obilje novih kreacija. Neki vjeruju da im to donosi sre}u.

Natasha Kai

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

Na osnovu ~lana 242. stav 1. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03,68/05, 91/07 I 84/08), ~lana 37 Statuta ENERGOINVEST-Dalekovodizgradnja, d.d. Sarajevo te Odluke o sazivanju X Skup{tine ENERGOINVEST-Dalekovodizgradnja, d.d. — Sarajevo, donesene na 10. sjednici Nadzornog odbora odr`ane dana 7. 7. 2011. godine, Nadzorni odbor ENERGOINVESTDalekovodizgradnja, d.d. Sarajevo objavljuje:

O B A V J E [ T E NJ E
O SAZIVANJU SKUP[TINE ENERGOINVEST-Dalekovodizgradnja, d.d. — Sarajevo, koja }e se odr`ati u Bla`uju saziva se za 12. 8. 2011. godine, sa po~etkom u 10 sati u prostorijama Dru{tva u Bla`uju, ulica Zujevinska broj 6.

I. 1. 2.

Za Skup{tinu je utvr|en sljede}i dnevni red: Izbor predsjednika Skup{tine i dva dioni~ara ovjeriva~a zapisnika Skup{tine. Dono{enje odluke o usvajanju godi{njeg izvje{taja o poslovanju Dru{tva za 2010. godinu, koji uklju~uje finansijski izvje{taj, izvje{taj vanjskog revizora, izvje{taj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i Plan poslovanja za 2011. godinu. Dono{enje odluke o na~inu pokri}a gubitka ostvarenog po godi{njem obra~unu za poslovnu 2010. godinu. Dono{enje odluke o usvajanju Statuta ENERGOINVEST-Dalekovodizgradnja, d.d. — Sarajevo. Dono{enje odluke o izboru vanjskog revizora za 2011. godinu. Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po ta~kama dnevnog reda kako slijedi: Predla`e se Skup{tini da izvr{i izbor predsjednika Skup{tine i dva dioni~ara ovjeriva~a zapisnika Skup{tine. Predla`e se Skup{tini da donese odluku o usvajanju godi{njeg izvje{taja o poslovanju Dru{tva za 2010. godinu, koji uklju~uje finansijki izvje{taj, izvje{taj vanjskog revizora, izvje{taj o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i Plan poslovanja za 2011. godinu. Predla`e se Skup{tini da donese odluku o na~inu pokri}a gubitka ostvarenog po godi{njem obra~unu za poslovnu 2010. godinu. Predla`e se Skup{tini da donese odluku o usvajanju Statuta ENERGOINVEST-Dalekovodizgradnja, d.d. — Sarajevo. Predla`e se Skup{tini da donese odluke o izboru vanjskog revizora za 2011. godinu.

3.

4. 5. II. 1.

2.

3.

4.

5.

III. Obavje{tenje za dioni~are o postupku prijave za u~e{}e u radu Skup{tine: 1. Pravo u~e{}a i prijava za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine.

1.1. Pravo odlu~ivanja na Skup{tini ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara kod Registra nalazio 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. 1.2. Dioni~ar je du`an podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine, neposrednom predajom ili preporu~enom po{tom na adresu ENERGOINVEST- Dalekovodizgradnja, d.d. — Sarajevo, ulica Zujevinska broj 6. 71 215 Bla`uj, najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Uz prijavu se podnosi i dokaz o identitetu dioni~ara — podnosioca prijave (kopija li~ne karte ili paso{a). Ukoliko se prijava dostavlja putem faxa ili e-maila, dioni~ar ili njegov punomo}nik du`ni su original prijave dostaviti najkasnije na dan odr`avanja Skup{tine prilikom registracije prijavljenih dioni~ara. 1.3. Registracija prijavljenih dioni~ara i podjela materijala za glasanje }e se vr{iti na dan odr`avanja Skup{tine u sjedi{tu Dru{tva od 9 od 10 sati. 1.4. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluke Skup{tine. 1.5. Prijedlozi se dostavljaju Nadzornom odboru u pisanom obliku neposredno ili preporu~enom po{tom na adresu ENERGOINVEST-Dalekovodizgradnja, d.d. — Sarajevo, Zujevinska broj 6. 71 215 Bla`uj, najkasnije u roku od osam dana od dana objave obavje{tenja. 1.6. Dioni~ar i/ili punomo}nici dioni~ara snose tro{kove dolaska i u~e{}a u radu Skup{tine. 2. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine, na~in glasanja i davanja punomo}i.

U~e}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ar mo`e ostvariti putem punomo}nika, koji mo`e biti svako poslovno sposobno fizi~ko lice. Osim svakog poslovno sposobnog fizi~kog lica, punomo}nik mo`e biti pravno lice registrovano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udru`enja sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrovano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara, u kojim slu~ajevima ovla{tenja iz punomo}i vr{i zakonski ili opunomo}eni zastupnik takvog pravnog lica. Dioni~ar mo`e dati samo jednu punomo} jednom fizi~kom licu, a jedno fizi~ko lice mo`e biti punomo}nik vi{e dioni~ara. Punomo} mora biti u pisanom obliku, potpisana od dioni~ara-davaoca punomo}i i punomo}nika. Punomo} se predaje neposrednom predajom ili preporu~enom po{tom na adresu ENERGOINVESTDalekovodizgradnja, d.d. — Sarajevo, ulica Zujevinska broj 6. 71 215 Bla`uj, najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje i prila`e joj se dokaz o identitetu punomo}nika (kopija li~ne karte ili paso{a, a za pravna lica rje{enje o registraciji). Glasanje na Skup{tini se vr{i pisanim putem zaokru`ivanjem “za” ili “protiv” prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Dru{tva.

IV: Uvid u isprave i materijale za Skup{tinu: 1. 2. Narednog dana od dana objavljivanja obavje{tenja do dana odr`avanja Skup{tine dioni~ari i punomo}nici imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skup{tinu. Uvid u pripremljene isprave i materijale za Skup{tinu mo`e se izvr{iti svakim radnim danom od 8 do 9h u sjedi{tu ENERGOINVEST-Dalekovodizgradnja, d.d. — Sarajevo, Zujevinska broj 6. Bla`uj.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Stojan Nikoli}, dipl. oec. s.r.

42 [TAMPA•TISAK•PRES

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Most Radija Slobodna Evropa

Ulazimo u fazu racio
Omer Karabeg: Odmah nakon postizanja dogovora izme|u Beograda i Pri{tine, po~ela je rasprava o tome da li on ima elemente me|udr`avnog sporazuma. Kakvo je Va{e mi{ljenje, gospodine Ivanovi}u? Oliver Ivanovi}: - U ovim razgovorima nismo dozolili da se Kosovo na bilo koji na~in pozicionira kao dr`ava ili par tner, pa ne mo`e bi ti re~i o me|udr`avnom sporazumu. Po{li smo od toga da je cilj ovih razgovora da se olak{a `ivot ljudi na Kosovu i Metohiji vode}i ra~una o tome da ne dopustimo da nam se ni u jednom trenutku podmetne ne{to {to bi Pri{tina mogla da protuma~i kao priznanje. Ramu{ Tahiri: - Ovde nema elemena ta me|udr`a vnog spo razu ma, ni ti ima potrebe za tim. Ovo su takozvani tehni~ki razgovori koji proizlaze iz re zolucije Generalne skup{tine Ujedi nje nih naci ja. Tre ba da se re {e ne ka prakti~na pitanja koja ranije nisu mogla biti re{ena zbog razlika izme|u Pri{tine i Beograda o statusnim pitanjima.

U najnovijem Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome ko pobolj{anje odnosa izme|u Beograda i Pri{tine. To je prvi put nakon prog postigli sporazum kojim se rje{avaju neka od otvorenih pitanja koja opte Ministarstvu Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, i Ramu{ Tahiri, direktor z

Dokument dobre volje
Omer Ka ra beg: Mo`e li se re}i da je to prvi ko rak ka nor ma li za ci ji odno sa? Oliver Ivanovi}: - To je dokument dobre volje. On je ozna~io po~etak dijaloga koji }e jako dugo trajati. Uspeh je da je Srbija posle 20-30 godina napokon uspostavila komunikaciju sa kosovskim Albancima. To je ono {to je manjkalo i {to je prethodna vlast u Srbi ji sma tra la ne po tre bnim ili ne previ{e va`nim. To nam se osvetilo jer smo imali izuzetno dug period nerazumevanja i sukoba. Mislim da }emo uspostavljanjem kontakta i re{avanjem naj pre la k{ih, pa on da ma lo te`ih, i na kraju najte`ih pitanja, do}i u poziciju da na|emo re{enja koja }e biti odr`iva i koja }e pre`iveti test istorije. Ra mu{ Ta hi ri: - Nor ma li za ci ja odnosa nema alternativu bez obzira kako je ko shvata - da li kao normalizaciju odnosa izme|u dve zemlje ili razgovor uz posredovanje Evropske unije. Gra|anima i jedne i druge zemlje je najva`nije da se re{e prakti~na pitanja koja se nisu mogla re{iti 12 godina. Omer Karabeg: [ta ovim dogovorom dobijaju Srbi sa Kosova, a {ta Albanci? Oliver Ivanovi}: - O~ekujem da }e implementacijom ovoga {to je dogovoreno Srbima sa Kosova i Mertohije biti omogu}eno da putuju po ~itavoj teritoriji Kosova, da nemaju problema, da ih ne zaustavlja policija. Jer do sada se ~esto de{avalo da, ~im ih policija identifikuje kao Srbe, po~ne pretres, privo|enje i maltretiranje. Siguran sam da }e, nakon postizanja ovog dogovora, to morati da prestane. Sigurno je da }e komunikacija izme|u po-

Beograd - Pri{tina: Komunikacija u

slovnih ljudi sa Kosova i iz Srbije biti mnogo lak{a i frekventnija. Kosovski Albanci, koji zbog posla ~esto putuju u Srbiju, do sada su kupovali automobile sa prokupa~kim, novopazarskim ili vranjskim tablicama. Te tablice se ~esto mogu videti u Pri{tini i u drugim kosovskim gradovima. Ti ljudi su vadili i dve li~ne karte - kosovsku, kojom se slu`e u Pri{tini, i srpsku kako bi nesmetano mogli da putuju po Srbiji. To je ne{to {to komplikuje `ivot i uop{te ne li~i na Evropu. Ovim dogovorom }e se uprostiti ta stvar, pa ljudi ne}e morati da imaju dve vrste registarskih tablica i li~nih dokumenata. Ramu{ Tahiri: - Gospodin Ivanovi} je jako dobro objasnio ~injeni~no stanje koje je neodr`ivo. Sada je najva`nije kako }e se ovaj dogovor implementirati u praksi. Verovatno }e se formirati odre|ene potkomisije koje }e to pratiti. Ako vide da ne{to nije u redu, onda }e se to menjati.

Svi dobili
Omer Karabeg: Mo`e li se re}i da u ovom sporazumu nema ni dobitnika ni gubitnika? Oliver Ivanovi}: - Mislim da su obe strane dobitnici. Od odsustva komunikacije i politi~kih tenzija niko ne

mo`e imati koristi. To je sigurno gubitni~ka kombinacija. Nakon dugotrajnog perioda nesporazuma, u kome je svaka strana osporavala ono {to bi drugi predlo`io ili napravio, sada ulazimo u fazu racionalnog pona{anja. Najva`nija stvar koju smo dobili ovim dijalogom je to da }e politi~ke tenzije polako po~eti da se smiruju. Kada postoje tenzije, onda se institucije ne bave temama koje su bitne za normalan `ivot, a to su zapo{ljavanje, borba protiv siroma{tva, ekonomski razvoj ili borba protiv korupcije, nego se bave politikom. Tada svako - od predsednika op{tine do poslednjeg ministra u vladi - samo pri~a o krupnoj politici, o statusu Kosova i Metohije, o priznavanju i nepriznavanju, a niko se ne bavi onim {to mu~i obi~nog ~ove ka. Normalno, gra|ani su zainteresovani i za politi~ke teme, ali oni, pre svega, razmi{ljaju o tome kako da prehrane svoju porodicu, a to je najve}i problem, pogotovo na Kosovu, ali ne mislim da je i u Srbiji mnogo bolje. Prema tomu, ja sam za to da krenemo u smirivanje politi~kih tenzija kako bismo se okrenuli svakodnevnom `ivotu. Pustimo sada status oko koga posto je ve li ke i ne pre mos ti ve ra zli ke.

Do}i }e trenutak kada }emo i to razmatrati. Ramu{ Tahiri: - Svakako da su obe strane dobitnici. Ne vidim da mo`emo do}i do zadovoljavaju}eg re{enja, ako jedna strana gubi, a druga dobija. Od ovog dogovora obe strane imaju koristi. Ovaj dijalog ne bih nazvao pregovori ma, oni }e, mo`da, do}i ka sni je. Uop{te se ne treba baviti time da li to {to zajedno sedimo u Briselu zna~i priznavanje jedne ili druge strane. Sada uop {te ni je va`no ko jeg su ran ga li~nosti koje u~estvuju u dijalogu jer to za kapacitet ovih razgovora nije bitno. Sada re{avamo konkretna pitanja, a tu je najvaznije biti stru~an i prakti~an. Omer Karabeg: Da li bi se moglo re}i da je briselski dogovor na izvjestan na~in ozna~io po~etak vra}anja povjerenja izme|u Srba i Albanaca nakon dugogodi{njih sukoba? Oliver Ivanovi}: - Ve} sam rekao da je, po mom mi{ljenju, najve}i uspeh ovog dijaloga uspostavljanje komunikacije jer, ako nemate komunikaciju, onda sigurno imate mnogo nerazumevanja, a, kad postoji toliki stepen nerazumevanja, onda }ete sigurno imati konflikt. To smo ve} probali i videli smo kakve su bile posledice. Zato sam mi{ljenja da ova komunikacija, os-

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

[TAMPA•TISAK•PRES 43

onalnog pona{anja
ISKUSTVO Ne treba zaboraviti da je Evropska unija ve} dva puta, u slu~aju Irske i Kipra, odstupila od principa da dr`ave kandidati ne mogu da unose u Evropsku uniju svoje nerije{ene teritorijalne probleme STANDARDI Za sada je nemogu}e da Srbija i Kosovo budu primljeni u Evropsku uniju sa nerije{enim teritorijalnim problemom. Postoje standardi iz Kopenhagena i Lisabona koji to ne dozvoljavaju
Evropske unije, da on uop{te ne bi bio postignut da ga Bruxelles nije ultimativno zahtijevao. Oliver Ivanovi}: - Brisel, razume se, ima interes da zapadni Balkan bude miran i stabilan. A da bi on bio miran i stabilan, potrebno je re{avati njegove probleme. U tom smislu Evropska unija je zainteresovana da mi re{imo svoje nesporazume, ali Bruxelles nas ne mo`e naterati da sednemo i razgovaramo, ako mi to ne}emo. U ovom slu~aju sugestije Bruxellesa su pale na plodno tle na obe strane. Javili su se glasovi razuma koji su rekli da, bez obzira {ta mi mislili o statusu Kosova i Metohije, bez obzira {to svoje stavove o tome ne}emo menjati, mo`emo re{avati probleme koji su manje va`ni sa politi~kog aspekta, ali su od ogromne va`nosti za `ivot i opstanak ljudi na Kosovu i Metohiji. Naravno, da je Evropska unija dobro do{la kao partner u ovom dijalogu jer i ona, kao i Ujedinjene nacije, ima veoma va`nu ulogu u svemu tome. Ra mu{ Ta hi ri: - Mo`e se sa mo govoriti o pozitivnom pritisku Bruxellesa, ali nije bilo nikakvog nametanja. Ni Pri {ti na, ni Beo grad ni su bi li na te ra ni da se dnu za sto i da raz go va raju. Da je probleme bilo mogu}e tako re{iti, oni bi davno bilo re{eni, ne bi se ~eka lo ovo li ko vre me na da sa zru uslo vi sa nji ho vo re {a va nje. Me di ja tor Evrop ske uni je Ro ber Ku per je dobro obavio posao, ali timovi Pri{ti ne i Beo gra da su bi li ti ko ji su nu di li re {e nja. Omer Karabeg: - Mo`e li se o~ekivati da Srbija i Kosovo budu primljeni u Evropsku uniju, a da se prethodno me|usobno ne priznaju? Koliko znam, u Evropskoj uniji nema slu~ajeva da se njene ~lanice me|usobno ne priznaju. Oliver Ivanovi}: - Mislim da }e u na{em slu~aju mo`da biti primenjen kiparski model. Naime, ceo Kipar je primljen u Evropsku uniju, mada severni deo Kipra ne priznaje vladu u Nikoziji i ne priznaje da je deo jedne dr`ave. To bi se i nama moglo dogoditi. Istina, razlika je u tome {to je zna~ajan broj zemalja priznao Kosovo. Kako god bilo, lako se mo`e dogoditi da Srbija u|e u Evropsku uniju, a da joj pri tome ne bude postavljen uslov da prizna Kosovo. Ne treba zaboraviti da je Evropska unija ve} dva puta, u slu~aju Irske i Kipra, odstupila od principa da dr`ave kandidati ne mogu da unose u Evropsku uniju svoje nere{ene teritorijalne probleme. Osim toga, ova Srbija nije Srbija od pre deset ili jedanaest godina, nema ona nameru da ure|uje `ivot kosovskih Albanaca. Ali, pustimo da ta tema do|e na dnevni red onda kada obe strane budu za to spremne. Danas to nisu. Rekao bih da }e pro}i jo{ dosta vremena dok to pitanje ne bude zrelo za re{avanje. Bi}e potrebno mnogo dobre volje da bi se na{lo re{enje koje }e odudarati od svega onoga {to smo do sada imali, koje }e mo`da biti prili~no atipi~no, ali }e zadovoljiti obe strane.

oliko }e nedavni briselski dogovor o slobodi kretanja i razmjeni mati~nih knjiga uticati na gla{enja nezavisnosti Kosova da su predstavnici Kosova i Srbije, u direktnim pregovorima, ere}uju njihove me|usobne odnose. Sagovornici su bili Oliver Ivanovi}, dr`avni sekretar u za Balkan u Ministarstvu inostranih poslova Kosova

uspostavljena nakon 20-30 godina

tvarena uz pomo} Brisela, zaslu`uje svaku pohvalu. Bilo je potrebno mnogo politi~ke hrabrosti i zrelosti i sa jedne i sa druge strane da bi se u to krenulo. Ne treba zaboraviti negativno iskustvo iz pro{losti i predrasude koje imamo jedni o drugima. Po mom mi{ljenju, ovo je po~etak jednog dugog procesa. Bi}e tu problema, bi}e tu mo`da i prekida pregovora, pa i nekih ekstremnih situacija, ali je sasvim sigurno da smo na dobrom putu. Ne treba zaboraviti da su Srbi i Albanci dve najve}e etni~ke zajednice na zapadnom Balkanu. Nedostatak komunikacije me|u njima negativno se odra`ava na ceo zapadni Balkan, a to onda postaje ozbiljan problem i za celu Evropu. Ramu{ Tahiri: - Situacija se sada druk~ija, na sceni su druga~ije li~nosti i druga~ija politika. S obzirom da sada{nje politi~ke strukture na Kosovu i u Srbiji `ele u Evropsku uniju, one nemaju druge alternative osim da razgovaraju, uvek i iznova, o svim pitanjima, da se ne pona{aju kao pobednici ili gubitnici, nego kao saradnici koji jedni drugima poma`u na evropskom putu.

Zajedni~ki evropski put
Ramu{ Tahiri: - Za sada je nemogu}e da Srbija i Kosovo budu primljeni u Evropsku uniju sa nere{enim te ri to ri jal nim pro ble mom. Pos to je standardi iz Kopenhagena i Lisabona koji to ne dozvoljavaju. Me|utim, sada to ni je na dne vnom re du. Pro blem Kosova je {to ga ne priznaje pet ~lanica Evropske unije, ali Kosovo ne mo`e ostati izolirani deo Evrope. Interes njegovih gra|ana, a i celog Balkana, je Evropska unija. Na putu ka Evrop skoj uni ji tre ba da se po ma`emo, a ne da spre~avamo jedni druge i da se trudimo da napakostimo onom drugom.

Interes Bruxellesa
Omer Karabeg: Ima onih koji ka`u da je ovaj dogovor rezultat pritiska

44

POMO] U KU]I
Ni manje, ni vi{e

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Maslinovo ulje

Smanjite rizik od mo`danog udara
Sigurno ste bezbroj puta ~uli da ma sli no vo ulje ima bla go tvo ran u~inak na zdravlje. Le gen de o nje go vim lje ko vi tim svojstvima se`u daleko u historiju, a nau~ne potvrde sti`u svakodnevno. Bri tan ski stru~nja ci tes ti ra li su prehrambene navike 8.000 osoba i zaklju~ili da ljudi stariji od 65 godina mogu znatno du`e `ivjeti ukoliko upotrebljavaju maslinovo ulje u ishrani. Tako|er, kod ljudi koji ku ha ju na maslinovom ulju ili ga koriste u sala ta ma sma njen je rizik od mo`da nog uda ra i to ~ak 41 pos to. Po zna to je da se me di te ran ski na~in prehrane, koji je kara kteristi~an za Francusku, Gr~ku, [paniju i Italiju, u velikoj mjeri zasniva na maslinovom ulju. U ovim zemljama ljudi `ive znatno du`e te rje|e obo li je va ju od bo les ti srca i ar tri ti sa, {to se di rek tno povezuje sa maslinovim uljem. Britanci s druge strane konzumiraju velike koli~ine `ivotinjskih masno}a. Kod lju di s ta kvom pre hra nom za bi lje`en je ve li ki broj mo`da nih udara, a 30 posto osoba koje do`ive mo`dani udar ne `ive du`e od mjesec. Maslinovo ulje sadr`ava omega-6 masne kiseline koje blokira ju upale kod hroni~nih bolesnika. Maslinovo ulje, tako|er, poma`e sni`avanju visokog krvnog pritiska.

Za zdravo srce potrebno je sedam sati sna
Ljudi koji spavaju manje od peti sati, uklju~uju}i i dnevno drijemanje, dvostruko si podi`u rizik za razvoj stenokardije, popu{tanja srca ili sr~anog udara u odnosu na one koji spavaju sedam sati, navodi se u istra`ivanju nau~nika s medicinskog fakulteta sveu~ili{ta Zapadne Virginije. Vjerojatno mnogo vi{e iznena|uju}e, u studiji je utvr|eno da osobe koje spavaju devet sati na dan imaju jedan i po puta ve}i rizik za razvoj bolesti srca od onih koji spavaju magi~nih sedam sati. Pove}an rizik, ali neznatno, zabilje`en je i kod onih koji spavaju {est ili osam sati. Me|u onima koji spavaju pet sati, najve}em su ri ziku izlo`eni mla|i od 60 godina i `ene. Za po tre be is tra`ivanja nau~nici su analizirali podatke 30 hiljada odraslih koji su prije pet godina sudjelovali u ispunjavanju nacionalnog upitnika o zdravlju i zatim podatke o du`ini sna uspore|ivali s onima o bolestima srca. Pet ili manje sati sna prijavilo je osam posto ispitanika, a devet ih je posto koji spavaju devet ili vi{e sati. S obzirom na to da je istra`ivanje provedeno analizom podataka, stru~njaci nisu uspjeli utvrditi nau~ni razlog za povezanost trajanja sna i rizika za razvoj sr~ane bolesti. Pretpostavljaju da previ{e sna utje~e na endokrine i metaboli~ke funkcije, a manjak sna dovodi do smanjene tolerancije na glukozu, smanjenu osjetljivost na inzulin i na pove}anje krvnog pritiska. Sve navedeno su razlozi zbog kojih do lazi do za~e plje nja sr~anih arterija.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

U modi je boja ko`e
Ovog ljeta budite spremni poigrati se krajnostima! Dizajneri su koristili {iroku paletu vo}nih, jarkih boja (Gucci, Jil Sander, Michael Kors, Prada, Sportmax, MaxMara) radi kojih }ete se definitivno iskakati iz mno{tva. Me|utim, kod ovih odjevnih predmeta puno pa`nje treba posvetiti kod kombinovanja odje}e, a za ostatak outfita se odlu~ite za neutralne nijanse, poput bijele, be` ili crne. S druge strane pravi hit bi}e odje}a boje ko`e(NarcisoRodriguez i HervéLedger) koja savr{eno pristaje preplanulom tenu, ali i onom svjetlijem daju}i da{ak svje`ine. Odje}a boje ko`e mo`e izgledati seksi i elegantno samo morate znati kako izabrati pravunijansu na temeljuva{eko`e i bojekose. Boju ko`e ove sezone predla`u: Chloé, Versace, MaxMara, Lanvin, Antonio Berardi i Giambattista Valli.

Koje eteri~no ulje upotrijebiti zapo~etak upotrijebite samo jedno ~isto masa`u? Za
eteri~no ulje koje vam posebno dobro miri{e. Mo`ete masirati sami, no, naravno, u`itak je puno ve}i ako vas masira neko drugi. Isprobajte neku od sljede}ih mje{avina: Sportsko ulje, opu{ta umorne mi{i}e i pospje{uje krvotok. U 50 ml masa`nog ulja po izboru ukapamo: sedam kapi eukaliptusa, sedam kapi mente, sedam kapi |umbira. Svakodnevno masa`no ulje u trudno}i: U 100 ml Ije{njakovog ulja, s malo ulja p{eni~nih klica, kapnemo: 15 kapi ru`inog drveta i tri kapi ru`e. Ulje za nje`nu ko`u dojen~eta - u 50 ml bademovog ulja kapnemo jednu kap ru`e. Kod problema zakr~enih `ila u 100 ml nevenovog ulja dodamo: 20 kapi borovnice, 20 kapi ~empresa, 10 kapi limuna. Kod niskog krvnog tlaka u 50 ml bademovog ulja dodamo devet kapi ru`marina, {est kapi lemongrassa.

Rezanci s plodovima mora
Potrebno:
1 kg mije{anih plodova mora 3 glavice luka 4 - 5 re`njeva ~e{njaka 2 manje limenke pelata (ili 1 velika) 2 dl ulja 3 dl bijeloga vina 1,5 dl konjaka 1 vezica svje`eg per{ina ru`marin, maj~ina du{ica, bosiljak, sol, Vegeta i papar po `elji

Priprema:
U posudu stavite polovicu maslinova ulja i lagano prepr`ite luk narezan na kockice, dodajte pelate, ~e{njak, sol, Vegetu, bosiljak, maj~inu du{icu, ru`marin, papar i bijelo vino. Pirjajte na laganoj vatri petnaestak minuta. U drugoj posudi na ostatku ulja popr`ite plodove mora, dodajte im whisky ili konjak i pustite neka malo prokuha. Pomije{ajte plodove mora s umakom od pelata, prokuhajte nekoliko minuta i na kraju dodajte sitno sjeckani per{in. U me|uvremenu skuhajte zelene rezance. Procijedite ih, kratko isperite hladnom vodom i pomije{ajte s rastopljenim.

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED EA kupuje PopCap
Nedavno je objavljena informacija da je kompanija Electronic Arts trenutno u pregovorima o kupovini popularne kompanije PopCap Games, a u toku ju~era{njeg dana zvani~ni predstavnik Electronic Arts je i zvani~nim putem potvrdio ovu informaciju navode}i da je u planu kupovina PopCap po ceni od $650 miliona, a o~ekuje se da proces kupovine bude zavr{en do kraja avgusta meseca ove godine. PopCap je mo`da najpoznatiji po svojoj Bejeweled fran{izi koja je prodata u vi{e od 50 miliona jedinica od kada je predstavljena na tr`i{tu, od 2000. godine. Najnovija verzija Bejeweled 3 pojavila se u decembru mesecu za PC a uskoro se o~ekuje i za druge platforme.

45

Prvi 20nm ARM ~ipovi
Kompanija Samsung je najavila da je uspe{no proizvela svoje prve ARM bazirane ~ipove kori{}enjem 20nm procesa i High-K Metal Gate tehnologije. Ovaj proizvo|a~ ~ipova radio je u saradnji sa nekoliko partnera sa ciljem potvr|ivanja novog dizajna infrastrukture za izradu 20nm SoC komponenti. Test ~ip je dizajniran na ARM Cortex-M0, najmanjem i energetski najefikasnijem procesoru. Detalji su obuhva}eni u alatu za dizajn procesa za dizajniranje ~ipova kori{}enjem ovakve tehnologije. Ovaj prototip tako|e podrazumeva tehnologiju kao {to je Cadence Design System Unified Digital Flow i Synopsys Galaxy Implementation Platform.

OCZ RevoDrive 3
OCZ Technology Group je predstavila dva nova solid state drivea vrhunskih per for man si ko je ka ra kte ri {e PCIExpress (x4) interfejs i koji koriste Virtuelized Controller Arhitecture (VCA) 2.0 tehnologiju. U pitanju su ure|aji koji nose oznake RevoDrive 3 i RevoDrive 3 X2. Prema navodima kompanije OCZ, RevoDrive 3 se isporu~uju u kapaciteitma od 240 i 480GB, nude sekvencijalne brzine ~itanja i pisanja od 1GB/s i 925MB/s i mogu da ostvare nasumi~ne 4k brzine pisanja od 130.000 IOPS-a. RevoDrive 3 X2 linija uklju~uje 240GB, 480GB i 960GB modele koji obezbe|uju 4k performanse pisanja brzine do 230.000 IOPS-a i brzine ~itanja/pisanja 1.5/1.25GB/s.

PuTTY 0.61 Beta
PuTTY je klijent program za SSH, Telnet i Rlogin mre`ne protokole. Ovi protokoli se koriste za pokretanje daljinske se si je na ra~unu pre ko mre`e. PuTTY implementira stranu klijenta sesije: kraj na kojem je sesija prikazana, a ne na kojem se pokre}e. Pojednostavljeno, pokrenete PuTTY na Windows ra~unaru i zadate mu da se pove`e sa recimo Unix ra~unarom. PuTTY otvara prozor. Zatim sve {to unesete u taj prozor se {alje odmah na Unix ra~unar i sve {to je poslato sa Unix ra~unara se prikazuje u prozoru. Nova verzija donosi Kerberos/GSSAPI autentifikaciju u SSH2, lokalnu X11 autorizacionu podr{ku na Windowsu i mnoge druge nove karakteristike.

Dvojezgarni smart telefon

LG Optimus 2X P990
Ne samo da je stigao ve} je u svim prikazima uspio da pobere lovorike trenutno najbr`eg telefona. Iako i Motorola ve} ima u ponudi par Tegra 2 modela, LG 2X (P990) je prvi od dual core telefona koji je pro{ao kompletne connect testove za koje su neophodni uzorci iz proizvodnje, a ne in`enjerski primjerci. LG je iskoristio aktuelni NVIDIA Tegra 2 ~ip na 1,0 GHz i upakovao ga u telefon P990, tako|e ozna~en i sa 2X. Prvo {to pada u o~i je veoma visok kvalitet izrade (ako ba{ cjepidla~ite, zadnja maska nije na nivou modela Black P970) i kompaktan dizajn koji, uprkos veli~ini, lijepo le`i u ruci. Od povr{ine ne odska~e nekoliko dobro postavljenih tastera za kontrolu ja~ine, koji se pretvaraju u kontrolu zuma kada se aktivira kamera. I konektora ima malo, standardni mini USB za komunikaciju i napajanje sa donje strane, te slu{alice i HDMI konektor sa gornje. ^etiri osnovna upravlja~ka tastera su senzorska. Reklo bi se da ekran od 4“ ne odska~e mnogo od uobi~ajene ponude u visokoj klasi, ali je pravi TFT sa 16 miliona boja i kapacitivnom multi touch kontrolom. Lijepo je kad sa dva prsta mo`ete da zumirate i umanjujete flash koji radi `ivahno. Bojama i osvjetljenjem nije ba{ dostigao iPhone 4 ili Galaxy familiju, ali i ne zaostaje ba{ mnogo. Kamera od 8 Mp je potpomognuta LED blicem. Vjerovatno opet da bi pretekao konkurenciju, LG se odlu~io za Android 2.2 (Froyo), iako je odmah nagla{eno da }e verzija 2.3 (Gingerbread) ubrzo biti raspolo`iva. Posljednje informacije ka`u da }e ova nadogradnja ipak biti raspolo`iva tek na jesen. Nama se ~ini da razlika izme|u verzija 2.3 i 2.2 nije ni izdaleka onako dramati~na kao izme|u 2.2 i 2.1, mada uvijek dajemo prednost novijoj verziji. Zapravo, osnovna razlika primje}uje se ba{ kod telefona s dvojezgarnim procesorom, jer verzija 2.2 umije da koristi samo jedan procesor (jezgro). S obzirom na to da je P990 brzinski {ampion i sa samo jednim jezgrom, verzija 2.3 donije}e jo{ vi{e brzine. U prili~no asketsku opremu spada punja~ (standardna varijanta kabla sa strujnim utika~em na kojem je USB), slu{alice i HDMI kabl, a uz telefon ne sti`e MicroSD kartica, osnovna memorija od 5,5 GB (slobodno od ugra|enih 8 GB) je dovoljna za prvo vrijeme. Prilo`eno je dosta aplikacija za instalaciju, a Polaris Office }e sasvim dobro poslu`iti za rad sa Word i Excel datotekama.

Do kraja 2011. dva
miliona tabli~nih ra~unara
Eee Pad Transformer kompanije Asustek Computer dostigle su 400 hiljada primjeraka, {to nagovje{tava da }e kompanija ispuniti planove za 2011. godinu koji predvi|aju isporuku dva miliona tabli~nih ra~unara. O~ekuje se da }e isporuka Asusovih tabli~nih ra~unara dodatno porasti u tre}em tromjesje~ju, budu}i da je Asus uputio zahtjev proizvo|a~ima ekrana osjetljivih na dodir da proi zve du od 400 do 500 hiljada jedinica u ovom tromjese~ju. Asusovi planovi imaju i indirektnu potvrdu. Po nekim izvorima, njegove tabli~ne ra~unare sklapa kompanija Pegatron Technology, ~iji prihod je u junu ove godine porastao za 51,7 posto, na 1,6 milijardi USD, {to je najvi{a vrijednost od decembra 2009. Poznavaoci stanja na tr`i{tu kao razlog za zna~ajan mjese~ni rast prihoda ove kompanije navode sna`nu prodaju Asusovih tabli~nih ra~unara Transformer.

Apple iPhone 5
sti`e u septembru?!
Svi `eljno i{~ekuju da vide kada }e Apple iPhone 5 biti lansiran, a najnovije glasine sugeri{u da }e to biti u septembru. I iz nedavnih vijesti ~ini se da dugo o~ekivani telefon mo`e biti lansiran prije 4. oktobra. Biv{i {ef marketinga Applea D`on Martelaro izrazio je svoje mi{ljenje da Apple nije sav obavijen velom tajne oko svojih novih proizvoda, ali da "kompanija ima pa`ljiv plan objavljivanja informacija medijima kao dio svojih marketin{kih napora". Ovaj put glasina je procurila od ameri~ke telekomunikacione kompanije AT&T, gdje se prema memorandumu vidi da }e biti izvr{ena neka pode{avanja na mobilnom osiguranju Apple iPhonea

i drugih ure|aja izme|u 17. jula i 4. oktobra (do}i }e do smanjenja). Izve{taji ka`u da se ovaj vid prilago|avanja AT&T osiguranja poklapa sa pri~ama da }e Apple iPhone 5 biti lansiran u septembru.

46

FELJTON

petak, 15. ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

O poeziji, pticama i drugim varkama (11)

Djeca, sine, ne jedu napolitanke!
Iza moga (pra)djeda Osmana ostale su samo usputne i profilne fotografije. Sve do svoje smrti on je volio napolitanke, a kao afri~ki noble savage, uporno je izbjegavao fotografiranje
Pi{e: Ned`ad IBRAHIMOVI]

Ostavimo sada Ibru i Armina i pogledajmo {ta se nakon projekcije doga|a u kinu Egyptian? Na stage se penje reditelj Wiley Underdown i po~inje razgovor s publikom.

Drugi razgovor
Me|u Yvinim brojnim prijateljima, muzi~arima, slikarima, umjetnicima... javlja se nezadovoljstvo, jer je film, vele, ispao nekorektan, kako prema dru{tvenim marginalcima, tako i prema glavnoj junakinji. I Yva je uzbu|ena i razo~arano iz fotelje dobacuje kako nije fino da se njena bolest (bipolarni poreme}aj) isti~e monta`nim ponavljanjem njenih re~enica. I to {to je uzimala droge i bila u zatvoru nije bilo fer isticati. Sada se iz publike di`e jedna manekenka (li je?) korejskomongolskog porijekla i obra}a se Yvi rije~ima: „Yva ne budi tu`na! Evo, i mi smo bile u zatvoru“ pa , poimenice proziva osobe oko sebe, „treba{ znati da te volimo!“

Reditelj sad vru}i mikrofon do da je mon ta`eru, ko ji se i sam uspeo na scenu. Ovaj, jadan, ne zna za{to je neke njene re~enice eholalijski ponavljao. Atmosfera je prili~no naelektrizirana. Underdown se na kraju dosjeti citirati manekenku: „Yva, ja te jako po{tujem! I tebe i to {to ti radi{! Ovo je moj prvi film i poku{ao sam ga napraviti najbolje {to sam znao. A ti zna{ koliko te ja cijenim!“ Yva na ove rije~i ustaje i sa svojom prijateljicom seli u zadnje redove kina.

Djeca
Yva Las Vegass u nekoliko kadrova u naru~ju dr`i bebu. Kad za par dolara ne svira na Pike pijaci u Seattleu, ona se stara o svojoj gumenoj lutki, ba{ kao i Ibro o Arminu. Pa`ljivo i podrazumijevaju}e...

Autor je ro|en 1958. godine u Tuzli, knji`evni je i filmski kriti~ar, scenarista i autor dokumentarnih filmova. Doktor je knji`evnih nauka. Snimao je dokumentarne filmove za razli~ite televizijske ku}e, a knji`evne i filmske kritike objavljivao je u brojnim ~asopisima i novinama. Objavio je knjige „Prelamanje eseja“ (Sarajevo, 1990), „^italac na raskr{}u“ (Te{anj, 2001) te zbornike „Savremena bo{nja~ka poezija“ (CUM, Makedonia, 2001), „Kulturalni studiji“ (Tuzla, 2004), „Tijela u shopingu - Nova britanska drama“ (Tuzla, 2005). Dobitnik je Brankove nagrade (Novi Sad, 1983), Specijalne nagrade `irija za film „Pun mjesec iznad Bosne“ (Festival dokumentarnog filma Gouden vlam, Amsterdam, 1996) te nagrade Fondacije za kinematografiju Federacije BiH za scenario za igrani film „Ku}a na otoku“. ^lan je P. E. N. International - Centar za BiH (Me|unarodno udru`enje pisaca). Na University of Washington (Seattle, SAD) 2006. i 2007. godine predavao je Ju`noslavenski film i Ju`noslavensku knji`evnost u egzilu. Zaposlen je kao vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, gdje `ivi. Ibrahimovi}evu knjigu proze, odnosno ameri~kih predavanja, objavila je sarajevska izdava~ka ku}a Rabic 2011. godine.

uslikan s ispla`enim jezikom (?), ja sam bu lje nje u o~ev „umjetni~ki fotoaparat“ naprosto obo`avao.

Mre`e slova
Pisac Ned`ad Ibri{imovi} mi je rekao kako ne voli poeziju Had`ema Hajdarevi}a, jer on, veli, „koristi i ro|enu familiju u funkciji poetskog efekta“ Ibri{i. movi} misli da je bolje ne loviti insane mre`ama slova. Za{to se baviti onime ~ime se Bog ina~e bavi(o)? Jer, ima jedna granica od koje slova vi{e ne garantiraju kako }e sve ostati na nivou pisma. Ima ta granica na kojoj slova p(r)obude stvarnost. A zna se koja to slova jedino smiju - sveta slova iz svetih knjiga. Sva su druga s tom namjerom {ejtanska, a svijet na taj na~in p(r)obu|en - {ejtanski, obrnut onom iz kojeg bi pisanje krenulo. Kada stvaranje tako krene naizvrat, kao u woodoo ceremoniji, stvarnost (oko koje pisac Ibri{imovi} ne dvoji!) poprima opake dimenzije!

Napolitanke i fotografija
Iza moga (pra)djeda Osmana ostale su samo usputne i profilne fotografije. Sve do svoje smrti on je volio napolitanke, a kao afri~ki noble savage, uporno je

Prona|i pravi film
Moto 33. SIFF-a glasi: „Find true fi m!“

izbjegavao fotografiranje. Dok sam mu na prvom zavidio („Djeca, sine, ne jedu napolitanke!“), drugom sam se beskrajno ~udio („Ali, za{to se ne da{ slikati?“). Iako obavezno

Omerica Brica (2)

Nepismeni “knjigovo|a”
Nema vi{e Muje Pu`i}a, Rezalije Brki}a, Faruka Brki}a, Smaje Red`i}a, Mitra Ivelje, ^ede Buluta, oti{ao je i Salko Litri}. S njima je oti{ao i dio Stoca, onaj njegov vedri dio
Pi{e: Mehmed [ATOR

Poznata je pri~a o Ismetu Isi Sefi, jo{ jednom dobro}udnom Sto~aninu, koji je boravio u Njema~koj na privremenom radu pola godine, pa se, nemogav{i odoljeti Bregavi, ljetu i }uprijama na Bregavi, vratio u Stolac. Kada su ga upitali kako prolazi u Njema~koj, znati`eljnicima je odgovorio: „Pa dobro, ne{to i zaradim, a ne{to para mi po{alje i majka, pa se `ivotari.“ Kad se Isa vratio u Stolac nije vi{e bilo sile koja bi ga vratila u Njema~ku. Govorio je: „Uhvatim malo ribe, napijem se Bregave i udahnem ovog zraka i meni vi{e ni{ta ne treba.“ ^im je Isa stigao iz Njema~ke predao je majci neki pe{}e{ i odmah se obrenuo u ba{~i Doma kulture, gdje su ga do~ekali stari Sto~ani Islam Jaganjac, Dervo Su-

ko i Milo{ Vre}a, a uskoro im se pridru`io i Dervo Gerin. „Dobro, Isa, znati`eljan sam, da li si ti do{ao na urlap ili da trajno ostane{?, upita ga Islam, {eretski namiguju}i na Dervu. „Za sva vremena“ odgovori Isa. , „Ne bih se vratio da mi dadnu polaNjema~ke. Oni, bolan, nikako ne piju vodu, ve} samo pivu. Ja sam bio `edan Bregave. Jedu nekakve vir{le i hamburgere, ja ih ne bih ni }uki dao. Nema pirjana dok ga Emina ne napravi!“ odgovori im Isa. ,

Sto~ani svoju Bregavu ne bi mijenjali ni za jednu rijeku

Svi hvale Jelenu
Me|u najpoznatije stola~ke {erete spada Ahmed Ahmo Brki}, poznatiji po nadimku Garo. On je pri svakodnevnim razgovorima s poznanicima mogao spontano i na licu mjesta izna}i neku dosjetku, nakon koje bi se prisutni grohotom smijali. Garo je radio kao poslovo|a gostione Balkan, koja se nekad nalazila na prosto-

ru dana{nje Robne ku}e. Ljeto je, prava stola~ka `ega, skoro 40 stepeni u hladu. Kod Gare na pi}e svratila dva voza~a iz Nik{i}a, koja su prevozila u Mostar dva kamiona piva, te su u Stocu stali da predahnu. Garu poznaju vi{e godina i uvijek kad robu razvoze po Hercegovini svrate kod Gare. S njima je Garo bio veoma blizak. Voza~i zamoli{e Garu da im vodi evidenciju kod partije remija, ali Ga-

ro nije bio ba{ raspolo`en za vo|enje „knjigovodstva“ . „Nemam vremena, radim ne{to u kuhinji, ve~eras}u imatine{tovi{egostiju“ vje{to se izvu~e, „ali ovaj , }e momak to za vas uraditi, svakako po cijeli dan ovdje landohani“ , re~e im Garo, pokazav{i na Hilmu, zvanog Bakica. „Dobro, Garo, vjerujemo ti. A vjerujemo i da je ovaj momak dobar. Evo ti papir i olovku, pa na

posao“ obrati se Bakici jedan od , voza~a. Crnogorci podugo vodi{e partiju remija. Kad im igra dosadi, zatra`i{e od Bakice da im ka`e rezultat partije. Bakica, koji nije znao ni ~itati ni pisati i koji po prirodi nije bio „za {kole“ pokaza im papir , na kojem je ucrtao stotine krugova, neke ~udne crte i mno{tvo ta~aka. Voza~i se zgleda{e, osmotri{e Bakicu, pa pozva{e Garu da plate ra~un. Pri polasku, obrati{e se Gari: „Dobar ti ovaj knjigovo|a, Garo, s njim, ~o~e, nikada ne}e{ imati manjak. Iz preduze}a otpusti pola radnika, ali ovog ‘knjigovo|u’ nemoj nipo{to. On ti je jedan kroz jedan, nema {ta!“ pa , sjedo{e u vozila i po|o{e svojim putem. Jedan od stola~kih {ereta bio je i Mitar Ivelja, direktor Komunalnog preduze}a. Volio je {ale. ^esto bi se smijao, a kada bi do{ao do

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 18. juli 2011.

FELJTON
NA DANA[NJI DAN

47

64.

Dvije tre}ine Rima izgorjele u po`aru. Car Neron optu`io hri{}ane za podmetanje po`ara i prognao ih iz Rima. Kralj Edvard I protjerao Jevreje iz Engleske. Parlament Engleske donio odluku da se ne priznaje papska vlast u Engleskoj. Nelson Mandela

Umro italijanski slikar Mikelan|elo Merizi da Karava|o. Naturalisti~kim realizmom slikao likove iz svakodnevnog `ivota, koriste}i svjetlost kao glavni element kompozicije. Ro|en engleski fizi~ar Robert Huk. Usavr{io mikroskop i eksperimentalno dokazao da se centar te`i{ta Zemlje i Mjeseca kre}e oko Sunca u elipsi. Formulisao osnovni zakon teorije elasti~nosti. Umro francuski barokni slikar @an-Antoan Vato, dominantna li~nost francuskog slikarstva po~etkom 18. vijeka.

1290. 1536. 1610. 1635. 1721. 1811. 1870. 1872. 1887. 1921. 1925. 1933. 1936. 1942. 1942. 1971. 1972. 1991. 1992. 1994. 2001. 2002. 2005.

O~evi iz biblioteke
U biblioteci sveu~ili{ta u Seattleu ameri~ki mi pjesnik i profesor Robert Brad P. interpretira Caravaggiovu sliku na kojoj biblijski lik (Isus) gura prste (Nevjernog Tome) u dubinu svoje otvorene rane! Robert je objavio duga~ku pjesmu o svom ocu koji je poginuo u saobra}ajnoj nesre}i. S dosta bola, muke i samoistra`ivanja, kroz pjesmu je zapo~eo finalni dijalog („final account“) s ocem. Istra`ivao je tragove i inskripcije koje je u mesu jezika i govora ostavio duh oca.Dr`i kako je u~inio isto {to i spomenuti Caravaggiov lik - gurao prste u krv i meso vlastitoga tijela. Jedna ameri~ka pjesnikinja je napisala pjesmu „[ta bih pitala mrtvoga oca svoga

mu`a?“ (What I Would Ask My Husband’s Dead Father?) Iako je svekar mrtav vi{e od godinu dana, porodica jo{ nije odlu~ila gdje bi trebalo biti mjesto njegova vje~nog smiraja. Pepeo jo{ uvijek stoji u garderoberu, u maloj bijeloj kutiji. Jedni su predlo`ili da se prah prospe po borovim {umama, drugi su htjeli da ga razaspu ponad pacifi~kih voda Puget zaljeva {to pla~e sjevernoameri~ke obale, gore od kanadskog Wancoovera pa dolje, ju`no, do Seattle i Oregona. Ono {to ocu, mogu}e, nedostaje vjerovatno je voda, budu}i da se ona u ljudskom organizmu nalazi u koli~ini od 98 i vi{e procenata. Duh je kao voda, proto~an i probojan. „Ponekad, ako razmak nije prevelik”, re}i }e pjesnik Da-

niel Halpern, “mogu}e je da ne ro|eni {e ta ju uz nas. Mo`da su oni an|eli?“

ka.

Ro|en engleski pisac Vilijam Mejkpis Tekeri, jedan od najzna~ajnijih satiri~ara 19. vije-

1918. Ro|en ju`noafri~ki politi~ar Nelson Mandela, lider Afri~kog nacionalnog kongresa i borac protiv aparthejda. Poslije 28 godina provedenih u zatvoru, 1994. postao prvi crnac predsjednik Ju`ne Afrike.

Umjetnost i trauma
O~ito je da procese „privatizacije“ poezije i umjetnosti ameri~ki umjetnici ne vide kao problem (po`eljnoga ontolo{koga) praga koji razdvaja umjetnost od stvarnosti. Ono {to njih interesira ne{to je mnogo prakti~nije - kako, naime, poezija i umjetnost uop}e mogu odgovoriti na ljudsku bol i traumu? Ako ne}e gurati prste u krv i meso traume - pa ~ak i onda kada time maniristi~ki opona{a Caravaggiovog sveca, umjetnost, jednostavno, za njih nema smisla.
(Sutra: Razmak izme|u svjetova)

Prvi vatikanski koncil proglasio dogmu o papinoj nepogre{ivosti o pitanjima vjere i morala vjernika. Umro meksi~ki dr`avnik i nacionalni heroj Benito Pablo Huarez. Kao predsjednik Meksika, u tri mandata, odvojio crkvu od dr`ave i proveo niz reformi kojima je smanjio mo} crkve i vojske. Ro|en norve{ki oficir Vidkun Kvisling, premijer marionetske pronacisti~ke vlade u Drugom svjetskom ratu. Po zavr{etku rata osu|en na smrt i strijeljan; njegovo ime postalo simbol nacionalne izdaje. Ro|en ameri~ki astronaut D`on Glen, prvi Amerikanac koji je 1962. obletio Zemlju u kosmi~kom brodu. Adolf Hitler objavio prvi tom knjige Majn kampf. Dejvid Keli

Ro|en Jevgenij Aleksandrovi~ Jevtu{enko, predvodnik poststaljinisti~ke generacije ruskih pjesnika. Pobunom u Melilji, u {panskom Maroku, protiv Vlade narodnog fronta Manuela Asanje, po~eo gra|anski rat u [paniji. Nijemci u Drugom svjetskom ratu, uz pomo} domobrana, poslije vi{e od mjesec borbi, potisnuli partizanske snage na planini Kozari, u sjeverozapadnoj Bosni. Sela spaljena, oko 50.000 ljudi odvedeno u logore. SAD u Drugom svjetskom ratu objavile rat Bugarskoj, Ma|arskoj i Rumuniji.

Mehmed [ator (1940, Stolac) je osnovnu {kolu i gimnaziju zavr{io u rodom gradu, a Pravni fakultet u Sarajevu. Slu`bovao je u organima uprave Op}ine Stolac, bio sudija Op}inskog suda u Stocu, Okru`nog suda u Mostaru (u dva navrata predsjednik), Vrhovnog suda SR BiH, Suda BiH, advokat... Penzioner je i `ivi u Mostaru. U mladosti je bio dopisnik Oslobo|enja, Slobode, Borbe, Radio Sarajeva, sportskih listova iz Sarajeva, Beograda i Zagreba, objavio je veliki broj iz oblasti krivi~nog prava, zatim knjige „Sudija, advokat, sudija“, „Sto~aki {ereti“, „Mostarske ratne pri~e“, „Ljudi sa Bregave“... Knjiga „Omerica Brica“ koju }e feljtonizirati Oslobo|enje, posve}enea je zasigurno najve}em {eretu koji je ponikao u Stocu, Omeru Omericu Buzaljko, za kojeg se ka`e da se rodio i umro s vicem, cakom i {alom. rije~i znao je nasmijati i razvedriti sve oko sebe. Sjede}i u Staromhotelu, Mitarupoznajednog ozbiljnijeg i ugla|enog momka. Imao je tridesetak godina, reklo bi se ozbiljan i pametan mladi}. Mitar ga je vi|ao po Stocu vi{e puta u poslijednja tri~etiri dana, pa mu bi drago {to se s njim napokon i upozna. Momak re~e Mitru da je jo{ neo`enjen, ali da mu se svidjela jedna stola~ka djevojka, Jelena, te da mu se toliko dopala da bi je rado uzeo za `enu. „Vi ste, gospodine, odavde, iz Stoca. Vi mo`da i poznajete Jelenu. Ona je tako dra`esna djevojka, lijepa, visoka, vitkog stasa, simpati~na, ja bih je rado o`enio. Pitao sam nekoliko Sto~ana za nju i svi govore samo najljep{e o njoj. Pa, eto, da i Vas pitam {ta mislite o Jeleni?“ , upita do{ljak. „Na moju du{u, mladi}u, ko god je do sada s Jelenomspavao s njom se hvali!“ izusti Mitar , ozbiljno. Momak zanijemi, di`e se zbunjeno iza stola i bez pozdrava iza|e iz hotela. Ostav{i sam za stolom, Mitar se stade grohotom smijati.

Doktor za smijeh
^edomir ^edo Bulut iz Klepaca kod ^apljine~itavradnivi-

jek proveo je u Stocu, gdje je do~ekao i penziju. Sto~ani su ga primili kao svog najro|enijeg. Bio je cijenjen zdravstveni radnik, me|u Sto~anima znan kao Doktor. U bilokojedobadana ili no}i bio je spreman pru`iti zdravstveneusluge, u ambulanti, po ku}ama ili na ulici, i nikad i nikom nije oklijevao ukazati medicinsku pomo}. Dao je veliki doprinos razvoju zdravstva u Stocu. Bio je vi{i medicinski tehni~ar i dugo godina je obavljao funkciju sanitarnog inspektora. Svaki njegov razgovor s poznanikom ili putnikom namjernikom po~injao bi novim {alama i vicevima. Ka`u da je „dr`ao“ u glavi preko 2.000 viceva. Veliki majstor {ale bio je i Muharem Hrle. On se rijetko smijao, ali je zato svojim dosjetkama druge dovodio do delirija. I danas se u Stocu prepri~ava kako je Muho u~estvovao u emisiji „Mikrofon je va{“ Nema . vi{e Muje Pu`i}a, Rezalije Brki}a, Faruka Brki}a, Smaje Red`i}a, Mitra Ivelje, ^ede Buluta, oti{ao je i Salko Litri}. S njima je oti{ao i dio Stoca, onaj njegov vedri dio.
(Sutra: Du{evna hrana „miliona“ Sto~ana)

2003. Britanska policija na{la tijelo nau~nika Dejvida Kelija, stru~njaka za naoru`anje u Ministarstvu odbrane. Keli bio glavni izvor BBC-a za tvrdnju o vladinom falsifikovanju podataka o ira~kom oru`ju za masovno uni{tenje. Prema izvje{taju policije, Keli izvr{io samoubistvo.

Abu Dabi, Dubai, [ard`a, Ad`man, Um alKajvajn i Fud`ajra, emirati u Persijskom zalivu, sklopili sporazum o osnivanju Ujedinjenih Arapskih Emirata. Sporazum stupio na snagu u decembru 1971, u februaru 1972. federaciji se priklju~io i Ras al-Kajma. Egipat tra`io od SSSR-a da povu~e svih 20.000 vojnih savjetnika, optu`iv{i Moskvu da nije poslala obe}ano oru`je. Predsjedni{tvo SFRJ u Beogradu donijelo odluku o povla~enju Jugoslovenske narodne armije iz Slovenije po{to je ta jugoslovenska republika 25. juna proglasila samostalnost. Ratni brodovi NATO-a uplovili u Jadransko more radi kontrole sankcija Ujedinjenih nacija protiv Jugoslavije, u prvoj takvoj operaciji u Evropi od Drugog svjetskog rata. U eksploziji podmetnute bombe u centru jevrejske zajednice u Buenos Ajresu pogin-

Milorad Ulemek

ulo 96 osoba.

Skup{tina Srbije usvojila zakone o radiodifuziji, borbi protiv organizovanog kriminala i mafije i zakon kojim se Dr`avna bezbjednost MUP-a Srbije transformi{e u samostalnu Bezbjednosno-informativnu agenciju. Tamil Abdul Kalam, nau~nik i tvorac indijskog nuklearnog programa, postao 12. predsjednik Indije. Tre}i musliman na toj funkciji. Umro general Vilijam Vestmorlend, komandant vojnih operacija SAD-a u Vijetnamu.

2005. Biv{i komandant Jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek i tri pripadnika JSOa osu|eni na po 40 godina zatvora zbog ubistva biv{eg predsjednika Srbije Ivana Stamboli}a i poku{aj ubistva lidera Srpskog pokreta obnove Vuka Dra{kovi}a u Budvi. Maksimalne kazne zatvora Vrhovni sud Srbije potvrdio 28. juna 2006.

48

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

OSLOBO\ENJE

KANTON SARAJEVO Ministarstvo privrede

CANTON SARAJEVO Ministry of Economy

Na osnovu ~lana 26. Zakona o koncesijama Tuzlanskog kantona ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/04, 7/05 i 6/11) i poglavlja II ta~ka 3) Dokumenta o politici dodjele koncesija na podru~ju Tuzlanskog kantona (“Slu`bene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/06), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva ogla{ava

Na osnovu ~l. 2, 4. i 5. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu, na~inu kori{tenja kontrole i izvje{tavanja o utro{ku sredstava teku}ih i kapitalnih grantova, br. 07-01-14 24391-2/08 od 18. 2. 2008. godine i izmjene Pravilnika o kriterijima za raspodjelu, na~in kori{tenja, kontrole i izvje{tavanja o utro{ku sredstava teku}ih i kapitalnih grantova, br. 07-01-14-2391-2/08-1 od 27. 4. 2009. godine, Ministarstvo privrede objavljuje

DOSTAVLJANJE SAMOINICIJATIVNE PONUDE
Privredno dru{tvo JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla, Pogon Rekultivacija [i}ki Brod dostavilo je samoinicijativnu ponudu za zaklju~enje ugovora o koncesiji za eksploataciju kvarcnog pijeska na lokalitetu PK [i}ki Brod u op}ini Lukavac. JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Zavisno dru{tvo Rudnici Kreka d.o.o. Tuzla, Pogon Rekultivacija [i}ki Brod izvr{ilo je detaljna geolo{ka istra`ivanja kvarcnog pijeska na pomenutom lokalitetu i utvrdilo rezerve i kvalitet mineralne sirovine - kvarcnog pijeska. Istra`ivanje je izvr{eno na odobrenom istra`nom prostoru povr{ine 84,1 ha, a povr{ina budu}eg eksploatacionog polja iznosi}e 62,6 ha i isto je u posjedu i vlasni{tvu Rudnika Kreka u Tuzli. Rudnici Kreka uz zahtjev su dostavili Studiju ekonomske opravdanosti eksploatacije kvarcnog pijeska na PK [i}ki Brod koju je odobrila Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona odlukom broj: 20/1-18-11908/11 od 13.6.2011. godine. Pozivaju se zainteresovana pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti koja je predmet samoinicijativne ponude i koja dostave dokaze o posjedovanju opreme i kvalifikovane radne snage da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja samoinicijativne ponude dostave svoje ponude za ogla{eni predmet koncesije. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na dole navedenoj adresi ili na broj telefona: 035/280389 ili fax 035/281-071. Ponude se dostavljaju na adresu: TUZLANSKI KANTON Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Slatina broj 2 75000 Tuzla

za sufinansiranje u~e{}a na privredno-kulturnim manifestacijama Pozivaju se zainteresovani privrednici i udru`enja iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije, sa podru~ja Kantona Sarajevo, da se prijave na javni poziv za sufinansiranje u~e{}a na privredno-kulturnim manifestacijama radi u~e{}a na: 1. 38. Me|unarodnom sajamu poljoprivrede i prehrambene industrije - Sajam {ljive u Grada~cu, od 1. do 4. 9. 2011. godine, 2. VIII privredno-kulturnoj manifestaciji Dani jabuke, koja }e se odr`ati u Gora`du od 13. do 15. 10. 2011. godine. Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo }e sufinansirati zakup izlo`benog ure|enog prostora. 1. Osnovni uslovi: - pravo u~e{}a imaju pravna i fizi~ka (registrovana) lica, - da su subjekti registrovani na podru~ju Kantona Sarajevo, - da imaju najmanje 5 proizvoda za izlo`bu, 2. Potrebna dokumentacija: za fizi~ka lica - zahtjev za u~e{}e - kopija op}inskog rje{enja za pravna lica - zahtjev za u~e{}e - kopija sudske registracije (pravna lica) ili rje{enja Ministarstva pravde Kantona Sarajevo (udru`enja) Zahtjev za u~e{}e treba da sadr`i: osnovne podatke o podnosiocu zahtjeva (naziv, adresa sjedi{ta, ovla{tena osoba i kontakt-telefon), kratak opis djelatnosti i rada u prethodnom periodu, kao i specifikaciju proizvoda za izlo`bu sa iskazanom potrebnom izlo`benom povr{inom. 4. Rok za prijavu: 15 dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobo|enje“. 5. Mjesto i na~in podno{enja zahtjeva: Zainteresovani svoje zahtjeve podnose Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo, Ulica r. D`emaludina ^au{evi}a br. 1, li~no na protokol ili preporu~enom po{iljkom sa naznakom „Zahtjev za u~e{}e na Grada~a~kom sajmu“. Kontakt-osoba: Ljubica Livaja — Mitrovi}, tel: 562-141, 562-124. Napomena: Javni poziv }e biti objavljen na web stranici Ministarstva privrede.
web: http://mbp.ks.gov.ba e-mail: mbp@mbp.ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-121,Fax: + 387 (0) 33 562-122 Fax: + 387 (0) 33 562-226 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

JAVNI PO ZIV

UNIVERZITET U SARAJEVU PRAVNI FAKULTET

OBAVJE[TENJE
Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kandidatkinja Lejla Terzi} branit }e magistarski rad pod naslovom

Republika Srpska Srednjo{kolski centar „Golub Kure{“ Bile}a Br: 163/1 Datum: 15. 7. 2011. god.

"Na~elo zakonitih dokaza u savremenom krivi~nom postupku"
Odbrana magistarskog rada odr`at }e se u ponedjeljak, 12. septembra 2011. godine, sa po~etkom u 10 sati u sali za sjednice Pravnog fakulteta u Sarajevu, II sprat, lijevo. Odbrana je javna i istoj se mo`e prisustvovati, a rad se nalazi u Sekretarijatu Fakulteta i dostupan je javnosti. DEKANAT PRAVNOG FAKULTETA

Na osnovu ~lana 14. Pravilnika o izvo|enju ekskurzije i izleta („Sl. glasnik RS“, broj 19/10), [kolski odbor Srednjo{kolskog centra „Golub Kure{“ Bile}a, objavljuje

KONKURS
za izbor najpovoljnije agencije kao ponu|a~a za izvo|enje ekskurzije 1. Predmet konkursa — izbor najpovoljnije turisti~ke agencije za izvo|enje |a~ke ekskurzije za 96 u~enika Srednjo{kolskog centra „Golub Kure{“ Bile}a od 25. 9. do 2. 10. 2011. godine. 2. Pravo prijave imaju isklju~ivo turisti~ke agencije koje ispunjavaju uslove propisane zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti prevoza i bezbjednosti u drumskom saobra}aju i kojima je Ministarstvo trgovine i turizma izdalo licencu za organizaciju putovanja. 3. Program i plan izvo|enja ekskurzije, koji je sa~inila stru~na komisija {kole, mogu se dobiti u sekretarijatu {kole (li~no ili putem faksa). 4. Prilikom dostavljanja ponuda agencija treba obavezno da navede: opis usluga koje pru`a, op{te uslove putovanja i programa putovanja, odredbe o otkazu putovanja, prava i obaveze putnika, prava i obaveze agencije, na~in obe{te}enja putnika, garancija za osloba|anje u~enika od svih dodatnih uplata i druge pogodnosti koje turisti~ka organizacija nudi. 5. Otvaranje ponuda }e se izvr{iti u {koli 8. 8. 2011. god. u 10 ~asova. 6. Kriterijumi za ocjenu ponuda i izbor najpovoljnijeg izvo|a~a ekskurzije su regulisani ~lanovima 16. i 17. Pravilnika o izvo|enju ekskurzije i izleta („Sl. glasnik RS“, broj 19/10). 7. Ponude kao i originalne ili ovjerene fotokopije dokumentacije kojom dokazuje ispunjenost kriterijuma dostavljaju se putem po{te na adresu S[C „Golub Kure{“ Bile}a — Ul. Vladimira Ga}inovi}a broj 1., tel/fax 059 380 060, s naznakom „Ponuda za izvo|enje ekskurzije“ — ne otvaraj. Rok za dostavljanje ponuda je osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se razmatrati. Predsjednik [kolskog odbora, Samard`i} Obren, prof.

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET raspisuje

Kizbor N K Uosoblja O akademskog R S za
Raspisuje se konkurs za izbor akademskog osoblja u jedno od nau~no-nastavnih zvanja docent, vanredni profesor ili redovni profesor za oblast: Za{tita bilja......................................................................jedan izvr{ilac UVJETI: Kandidati treba da ispunjavaju uvjete utvr|ene Zakonom o visokom obrazovanju - pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 22/10) i op{tim aktima Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijave slati sa naznakom "KONKURS ZA IZBOR U ZVANJE" na adresu: Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne 8, za dodatne informacije obratiti se na telefon 033 225-727.

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

49

United Nations Development Programme

POZIV NA PONUDU BIH-RFQ-11-113
Procjena stanja i analiza podsektora poljoprivrede u op{tinama Srebrenica, Bratunac i Mili}i

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OP]INA TUZLA Kabinet op}inskog na~elnika
Bosnia and Herzegovina

Na osnovu ~lana 21. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Sl. novine FBiH” broj: 49/05) Kabinet op}inskog na~elnika Op}ine Tuzla objavljuje

J AV N I O G LAS
za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Slu`bu civilne za{tite Op}ine Tuzla 1. Naziv radnog mjesta: 01. Vi{i referent za mjere i strukture za{tite i spa{avanja u Odjeljenju civilne za{tite, za{tite od po`ara i vatrogastvo…….1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova radnog mjesta: u stanju prirodne i druge nesre}e, a u sklopu mjere za{tite i spa{avanja od prirodnih i drugih nesre}a preduzima neophodne mjere, vr{i godi{nji i polugodi{nji pregled mjera za{tite i spa{avanja i sa~injava pisani izvje{taj, prati stanje po svim prirodnim i drugim nesre}ama, izlazi na teren, vr{i procjenjivanje i radi u koordinaciji sa nadle`nim slu`bama i vr{i godi{nji pregled o ~emu sa~injava izvje{taj, prati stanje po prirodnim i drugim nesre}ama, izlazi na teren, obavlja i druge poslove po nalogu pomo}nika na~elnika i neposrednog rukovodioca

Kancelarija Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini ima ulogu izvr{ne agencije za implementaciju Programa oporavka regiona Srebrenice - SRRP. Ciljano podru~je SRRP-a uklju~uje op{tine Srebrenica, Bratunac i Mili}i. Program finansiraju zajednica donatorskih agencija, Vlade Kraljevine Holandije i UNDP BiH. Sva pravna lica zainteresovana i registrovana za izvo|enje navedenih radova pozivaju se da preuzmu dokumente poziva za ponudu, najkasnije do 25. jula 2011. na UNDP recepciji, Mar{ala Tita 48, 71000 Sarajevo ili putem e-maila na: registry@undp.ba sa naznakom BIH/ITB/10/113. Krajnji rok za predaju ponuda je 28. juli 2011. Vi{e informacija na web stranici: http://www.undp.ba - Nabavke

2.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 136760 10 P Sarajevo, 11. 7. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Ivana Kr`elj, u pravnoj stvari tu`itelja Volskbank BH d.d. Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`ene Kara~i} Lejla iz Sarajeva, ul. @rtava fa{izma br. 9, radi duga, v.sp. 7.471,92 KM, van ro~i{ta, 11. 7. 2011. godine donio je

3. Posebni uslovi za obavljanje poslova radnog mjesta: Pored op}ih uslova iz ~lana 24. Zakona o namje{tenicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove: SSS/IV stepen stru~ne spreme, dru{tveni smjer, polo`en stru~ni ispit za rad u organima uprave (u skladu sa ~lanom 31. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH („Sl. novine FBiH“, broj: 49/05)), najmanje 10 mjeseci radnog sta`a u struci nakon zavr{ene stru~ne spreme. 4. Spisak potrebnih dokumenata (original ili ovjerena kopija): prijava na javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt-podacima, izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od {est mjeseci) ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte, diploma o zavr{enoj srednjoj stru~noj spremi (IV stepen) dru{tvenog smjera, uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu za srednju stru~nu spremu (stru~ni ispit za rad u organima uprave u skladu sa ~lanom 31. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BIH („Sl. novine FBiH“, broj: 49/05)), potvrda o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene srednje stru~ne spreme, ovjerena izjava da kandidat/kinja u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosni i Hercegovini, ovjerena izjava da kandidat/kinja nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

PRESUDU
zbog propu{tanja Tu`ena je du`na isplatiti tu`itelju iznos od 6.588,02 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 10. 4. 2010. godine, pa do dana isplate, iznos od 482,64 KM na ime obra~unate kamate na dan 9. 4. 2010. godine, iznos od 216,26 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 9. 4. 2010. godine, iznos od 185,00 KM na ime naknade za opomene uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 324,15 KM, a sve u roku od 30 dana. Sudija Ivana Kr`elj POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Prijedlog se podnosi u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propu{tanje, a ako je stranka tek kasnije saznala za propu{tanje od dana kada je za to saznala. Nakon proteka 60 dana od dana propu{tanja ne mo`e se tra`iti povrat u prija{nje stanje. Presuda broj 65 0 P 136760 10 P od 11. 7. 2011. godine dostavlja se objavom u novinama tu`enoj Kara~i} Lejla iz Sarajeva, ul. @rtava fa{izma br. 9, u smislu odredbe ~lana 348. stav 3. ZPP-a. Presuda se smatra dostavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u FBiH.

Izabrani kandidat/kinja je du`an/na dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad. 5. Rok trajanja javnog oglasa i adresa za podno{enje prijava:

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u dnevnim listovima Dnevni avaz, Oslobo|enje i Ve~ernji list ra~unaju}i od dana posljednje objave. Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti u zatvorenoj koverti isklju~ivo putem po{te, na adresu: OP]INA TUZLA - Kabinet op}inskog na~elnika “Komisija za provo|enje javnog oglasa za prijem namje{tenika u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Slu`bu civilne za{tite (Vi{i referent za mjere i strukture za{tite i spa{avanja u Odjeljenju civilne za{tite, za{tite od po`ara i vatrogastvo) - ne otvaraj” Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

50

OGLASI

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Naziv po{te

Adresa

Radno vrijeme
pon-pet. 07-19 08-16,30 07-19 07-19 07-19 07-16 07-19 07-16 07-20 08-15 08-15 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 07-20 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 08-16 08-15 08-16 08-16 07-17 08-16 08-16 07-17 07-17 07-17 07-17 08-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 subota 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07,30-15,30 07-14 07,30-15,30 07-14 07-20 08-15 08-15 08-18 08-18 08-18 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 07-20 09-16 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 nedjelja 09-19 09-20 -

Biha} Bosanska 3 Biha} Bosanskih Kraljeva Cazin Trg zlatnih ljiljana Velika Kladuša Ibrahima Mržljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Petrovac Bosanska 115 Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Goražde Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Maršala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Maršala Tita 12 Sarajevo ^emaluša bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Višnjik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 Sarajevo Put života bb Sarajevo Grbavi~ka 1 Sarajevo Behdžeta Muteveli}a bb Sarajevo Džemala Bijedi}a 37 Sarajevo Safet bega Bašagi}a bb Sarajevo Zelene beretke 15 Sarajevo Trg solidarnosti 37 Sarajevo Safeta Hadži}a 107 Sarajevo Trg ZAVNOBIH-a 17 Sarajevo Bul. branilaca Dobrinje bb Ilidža Rustempašina 13 Hadži}i Hadželi 116 Vogoš}a Jošani~ka 32 Ilijaš 29. februara 4 Travnik Prnjavor 11 Novi Travnik Trg Zlatnih ljiljana bb Bugojno Nugle II Gornji Vakuf Javi} bb Fojnica Doktora Raljevi}a bb Donji Vakuf Ul. 14. Septembra Tuzla Aleja bosan. vladara 29 Tuzla Musala 2 Tuzla A. Herljevi}a 10 Tuzla Rudarska 37 Tuzla Bosne Srebrne bb Kalesija Oslobodilaca bb Živinice Maršala Tita bb Kladanj Patriotske lige 1 Banovi}i Banovi}i Lukavac Borisa Kidri}a bb Gra~anica M. Vehbi ef. Šemsekadi}a Srebrenik Kulina bana bb Grada~ac H. kapet. Gradaš~evi}a 23 Br~ko Bulevar mira bb Zenica Masarikova 46 Zenica Kralja Tvrtka I br. 2 Zenica Londža 83 Zavidovi}i Patriotske lige bb Kakanj Zgo{}anska 44 Maglaj S. Omerovi}a 8 Tešanj Trg Alije Izetbegovi}a Visoko ^aršijska 75 Vareš Put mira 15 Olovo H. kapet. Gradaš~evi}a bb Breza Hasana Kjafije 6

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200-455. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466-341, 062/823-739. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. IZ DA JEM so be za spa va nje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. IZDAJEM stan 105m2 Centar, stan 92m2 — Breka i stan na I i II spratu na Breci, sve namje{teno, stan na Skenderiji 60m2. Tel. 061/573-640. IZDAJEM dva stana po 80m2 u ul. Himze Polovine — breka, eta`no grijanje, alarm, ba{ta, parking, posebni ulazi. Mob. 061/182-128. IZDAJEM sobe i stanove za studente u blizini studentskih domova Bjelave. Mob. 061/182-128. TROSOBAN namje{ten stan, privatna ku}a, kod Termalne rivijere, eta`no, par king. Tel. 629-932, 061/319-589. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226-493. IZDAJEM poslovni prostor 150 m2 Alipa{ino polje NA „B“ FAZI UL. TRG ZAVNOBIHA br. 21. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. NAMJE[TEN stan 50m2, Ferhadija. Tel. 204-086. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZ DA JEM ga ra`u, Ma rin dvorCentar. Mob. 062/253-712. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM stan 90m2 i 150m2 pos. prostora, cent. grijanje, gara`a, Grbavica. tel. 061/130-034. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM stan 76 m2, 3 sobe, 2 kupatila. Mob. 061/215-376. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM namje{ten stan 80m2 ekstra za strance pos. ljude kod Holdy in-M. Dvor. Mob:061/897959. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM dvosoban stan 74m2 luksuzno namje{ten, s.B.Ba{agi}a 500KM. Tel. 061/177-610. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru sa grijanjem, Ohridska 3A. Tel. 443-620. NA Bjelavama izdajem jednosoban namje{ten stan. Mob. 061/740-343. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, stu den ti ca ma ili za po sle nim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544.

51

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849606. MIJENJAM stan u Sarajevu 52 m2 za Banja Luku a mo`e i prodaja. Tel: 033-542-668. MIJENJAM stan 120 m2 + pp 60 m2 + gara`a + 200 m2 ba{~a Sarajevo Kova~i}i za Beograd. Tel: 061866-143 i 033-646-812. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM - prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM staru bosansku ku}u na sprat, Ba{~ar{ija, Telali 15, kod Vije}nice, za odgovaraju}i stan, mo`e i prodaja. Mob. 062/656-270. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM u centru stan 70m2, II kat za dva od go va ra ju}a. Tel. 070210971. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

IZDAJEM u strogoj centru povoljnom poslovni prostor na I i II spratu. Tel: 033/225-281. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan kod stanice. Mob. 061/211945. IZDAJEM namje{ten stan jednosoban studentici ili bra~nom paru poseban ulaz. Tel: 033-442-762. IZDAJEM super namje{ten stan u centru i dvosoban na Grbavici. Mob: 061/812-046. IZDAJEM studentima 2,5 soban stan u centru. mob: 0617812-046. IZDAJEM jednoiposoban stan 5 sprat st. zgra da Bre ka. Mob: 061/906-914. IZDAJEM poslovni prostor 32m2, u Papagajci, pogled na Miljacku. Mob. 063/639-691. IZDAJEM poslovni prostor 125m2, centar, prostor 76m2 Centar, prostor 80m2 Grbavica, razne ku}e za strance. Tel. 061/573-640. IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu, centralno grijanje, kablovska, kod Merkatora, Novo Sarajevo. Tel. 659-895 i 062/943-021. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan u centru Sarajeva. Tel. 033/442556. POVOLJNO izdajem dvosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, N. [i{i}a. Mob. 061/571-129. IZDAJEM jednosoban, namje{ten stan, na Vi{njiku, studenticama. Mob. 061/516-292 i Tel. 810-561 poslije 16 sati. IZDAJEM poslovni prostor 125m2, centar, prostor 76m2 Centar, prostor 80m2 Grbavica, razne ku}e za strance. Tel. 061/573-640. IZDAJEM stan 105m2, strancima zaposlenim, namje{ten, strogi centar, stan 60m2 — Skenderija, razne ku}e, extra opremljene za strance i poslovne mena|ere. Mob. 061/573460. IZDAJEM poslovni prostor u Osijeku kod Ilid`e 150m2. Tel. 062/223710. IZ DA JEM po slo vni pros tor na Ba{~ar{iji. Tel: 062-701-972. IZDAJEM dvosoban prazan stan, 4 sprat, cen. grij. Ilid`a-Pejton, cijena po dogovoru. Mob. 061/277-524. IZDAJEM pos. prostor 17,5m2, Stari Grad, Austrijski trg, pogodan za sve namjene. Mob. 061/906-914. IZDAJEM poslovni prostor 47m2 plus galerija, pogodan za vi{e namjena, u Hrasnom, ul. Azize [a}irbego vi} bb (bli zu Ro bo ta). Tel. 033/202-590 i Mob. 061/157-677. IZDAJEM 2,4,6 krvetne apartmane u Podgori. Tel. 00385 21 625-065. IZDAJEM dvoiposoban namje{ten stan na Trgu Heroja 400 KM. Mob: 062/237-480. IZDAJEM u Novom Sarajevu dvosoban dugoro~no ozbiljnoj osobi ili prodaja odli~na lokacija. Mob: 061/701-128. IZDAJEM poslovni prostor kod op}ine Stari grad, 25m2. Mob. 061/563-292. IZDAJEM poslovni prostor, plato Skenderija, 8,50m2. Mob. 061/480207. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. ZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633-248. IZDAJEM stan u ku}i zaseban ulaz. Mob: 061/410-723. IZDAJEM dvosoban stan Novo Sarajevo kvadrant dugoro~no ozbiljnoj osobi. Mogu}a prodaja. Mob: 061/701-128. IZDAJEM stan Dobrinja I kod Ferex pumpe jednosoban. Mob: 061410-723.

PRODAJEM dvosoban stan 51+6m2 lo|a, centar, Zvjezda B — PRODAJEM trosoban stan na Donjim Ciglanama, 106m2, cijena 270.000 KM. Tel. 033/665-256. PRODAJEM dvosoban stan 51 + 6m2 lo|a, Zvjezda neboder — Drvenija, IV sprat, lift, centralno, parking. Mob. 061/745-508. PRODAJE se devastirana vikendica sa 960 m2 zemlji{ta, 3 KM od Vraca. Mob: 061/253-540. PRODAJEM ku}u i poslovni prostor, Ba{~ar {i ja, 187m2. Mob. 061/745-525. PRODAJEM ~etverosoban stan sa gara`om u zgradi sa ~etiri sprata naselje „kvadrant“ ^. vila. Tel. 033677-582. PRODAJEM stan ekstra lokacija, ul. Titova, novija gradnja. Mob. 065/469-616, 061/226-037. PRODAJEM ku}u sa oku}nicom 113 m2 na Bjelavama. Tel: 033201-104. PRODAJEM stan na Marijin Dvoru 69 m2 prvi sprat, plin, 2750 KM/m2 mo`e zamjena za Vi{njik Bjelave. Tel: 061-211-303. PRODAJEM-izdajem gara`u, centar - Marijin Dvor, Kranj~evi}eva, po vo ljno po do go vo ru. Mob. 061/869-396. PRODAJEM 2. ku}e na Jablani~kom jezeru 476m2 i 330m2, sve opremljeno. Apartman u Neumu 46m2 i apartman 60m2, mo`e i zamjena za Sarajevo. Mob. 061/573640. POFALI]I blizu fabrike duhana i OBN-a ku}a plus dva trosobna stana posebni ulazi dvije gara`e sve komunalije. Tel: 062/439-329 i 061/437719. PRODAJEM gara`u 13m2, Habibe Sto~evi}, Dobrinja C-5. Tel. 033/465027, 061/144-547. DOLAC Malta, jednosoban stan 37m2, F. hauptmana, 5 sprat, 75.000 KM. Mob. 061/890-979. U CENTRU prodajem stan, na 4 spratu, 62m2, dvostrano orjentisan, plinsko grijanje. Mob. 066/201411. RA KO VI CA, plac u cen tru, 1400m2, cijena 22.000 KM. Mob. 066/680-100. PRODAJEM ku}u, eta`no, vlastiti vodovod ure|ena oku}ica. Tel: 417219. PRODAJEM ku}u Pofali}i blizu Fabrike Duhana ku}a p+s dva trosoban stana. Mob: 062-439-329 i 061/437-719. PRODAJEM dvosoban namje{ten stan Ba{~ar{ija. Tel: 062-163-513. PRODAJEM ku}u na Vratniku sa tri zasebna stana i dvije gara`e 171. Mob: 061/131-268.

PRODAJA
PRODAJEM stan od 76m2 + balkon 5m2 + tavanski prostor, Grbavica I, ul. Dervi{a Numi}a br. 1. Mob. 062/227192.

ILID@A-Pejton, namje{ten dvoiposoban stan 54m2, cijena 55.000 eura, ga ra`a 8.000 eura. Mob. 061/010-976. NEUM Tiha luka dalmatinska broj 9 prodajem ku}u sa gara`om 300m2 oku}nice. Tel: 061/548-365 i 036/884-297. PRODAJEM ku}u na Palama, 3 sprata. Tel. 057/223-454. PRODAJEM vikend-ku}a u Resniku kod Pazari}a, Ul. Resnik 50, struja, voda, oku}nica pored glavnog puta za Mostar. Tel. 061/224704. DVOSOBAN novoizgra|en stan u Centru Dubrovnika 58 m2 Ante Star~evi}a kod Suda. Mob: 061/842626. PRODAJEM poslovni prostor od 400 m2 i 190 m2 na Dobrinji. Mob: 061/968-986. PRODAJEM poslovni prostori od 400 m2 i 190 m2 na Dobrinji iza pijace. Tel: 0617968-986. PRODAJEM trosoban stan na Marijin Dvoru dva kupatila, dva balkona drugi sprat. Mob: 061/968-986. DVOIPOSOBAN stan 64m2, ^engi} Vila 2, cen. grij. VP (kod Merkur pijace Otoka). Mob. 065/294-840. PRODAJEM dvosoban stan u hrasnom na Trgu Heroja 60 m2 sprat tre}i cijena 2.000 KM po 1 m2. Mob: 063/919-544. PRODAJEM dvosoban stan u hrasnom na Trgu Heroja 60 m3 sprat tre}i cijena 2.000 KM po 1 m2. Mob: 0637919-544. PRODAJEM stan 50 m2/95.000 KM ^engi} Vila I. Tel: 033624-655. lift, 2 balkona. PRODAJA ku}a pr+sp, Vrbanju{a 106, Sarajevo, 130.000 Eura, Mob: 062-139-054. PRODAJEM poslovni prostor 18 m2 u Papagajci ili iznajmljujem. Mob: 062-139-054. marfi47@hotmail.com. PRODAJEM trosoban star Marijin Dvor V. Peri}a 2 sa trpezarijom i dva WC-a 106 m2, dvostrano orjenitsan, 2.500 m2. Mob. 062/254859.

POTRA@NJA
ZA STRANCA potreban ve}i stan za iznajmljivanje do 70m2 u centru na du`i pe ri od (agen ci ja). Tel. 062/677-488. POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova za prodaju ili iznajmljivanje. Mob. 061/573640. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za iznajmljivanje, za poznate klijente. Mob. 062/959-129. POTREBNO vi{e stanova za prodaju ili iznajmljivanje. Mob. 061/573640. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

PONUDA
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru, studenticama. Tel. 033/442-331 i 061/438-681. KOMFORNA garsonjera, za jednu ili dvije osobe, namje{tena, plin, telef. dvori{te, parking prostor. Mob. 061/869-396. IZDAJEM ku}u u Centru. Mob. 062/337-925. NA Ba{~ar{iji izdajem poslovni prostor 30m2. Mob. 061/745-525. IZDAJEM stan 105m2 Centar, stan 92m2 — Breka i stan na I i II spratu na Breci, sve namje{teno, stan na Skenderiji 60m2. Tel. 061/573-640. IZDAJEM opremljenu stomatolo{ku ordinaciju na Marijin dvoru. Tel: 033/442-998 i 062/139-085. IZDAJEM namje{ten stan samcima privatna ku}a Brije{}e kod {kole. Tel: 033/672-875. IZDAJEM jednosoban maj{eten manji stan Centar grada, privatna ku}a, poseban ulaz samcu ili samici. Tel: 033/444-843. IZDAJEM u Ferhadiji 15 m2 poslovni prostor 40 m2. Tel: 033/202-611 i 061/357-291. IZDAJEM sobu na Ciglanama isklju~ivo sudenticama. Tel: 033-666506.

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM ku}u farmu za koke nosilje sve useljivo 1/1 cijena po vi|enju. Tel: 033-404-391. Mob: 061-936-598. PRO DA JEM ili iz da jem stan 140m2, Ra vne Ci gla ne. Mob. 063/419-296. STAN 38m2/VP, vl. R. Petrovi}a, nova cijena 68.000 KM, 43m2-Skenderija. Mob. 061/019-236. PRO DA JEM stan 117m2 kod Vje~ne vatre, II sprat. Mob. 061/252663. PRODAJEM trosoban stan 79m2 na Ilid`i kod Pejtona, II sprat. Tel. 061/101-950. PRODAJEM dvosoban komforan stan u centru Vogo{}e, cijena povoljna, bez posrednika. Mob. 061/101969. STAN 60m2, III sprat, ul. Avdage [ahinagi}a, nov, 130.000 KM. Mob. 062/202-305. STAN 55m2, Dolac malta, M. Maruli}a, dvosoban, VP, pa. grij. balkon, 103.000 KM. Mob. 066/230748. PRODAJEM gara`u povoljno na Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel. 061/897-459. PRODAJEM stan 80m2, III sprat, Alipa{ina 16, erkodi{n, adaptiran, cijena 3.000 KM/m2. Mob. 061/222295. PRODAJEM stan ul. jezero br. ll, prizemlje, 79m2, cijena fiksno 2.000 KM/m2. Mob. 061/222-295. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145122. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. PRODAJEM dvosoban komforni stan 64 m2 na Vi{ nji ku. Tel: 066/321-485. PRODAJEM dvokrilni ormar puno drvo dim. visina 1,62 {irina 1,20 i dubina 0,60. Tel: 033-666-506. PRODAJEM zemlja Osjek, po~etak naselja, plac, asvalt, komunalije povoljno. Mob: 061/350-448. PRODAJEM ili mijenjam troiposoban stan 96 KM za manji ^obanija. Tel: 033-444-259. PRODAJEM trosoban stan 76 m2 Ciglane Trg Merhemi}a vlasni{tvo. Mob: 0627681-989. PRODAJEM stan trosoban 80 m2 /2 sprat — Ciglane Donje. Tel: 033443-804. PRODAJEM stan 36 m2 4 Hrasnom Trg Heroja 5 sprat 72.000 KM. Mob: 065/021-556. PRODAJEM stan 53 m2 na Grbavici II sprat. Mob: 065/201-556. PRODAJEM stan 36 m2 u Hrasnom Trg heroja 60.000 Km. 45 m2 85.000 KM. Mob: 065/021-556. PRODAJEM stan 71 m2 u Hrasnom Azize [a}irbegovi} i 59 m2 na Trgu Heroja. Mob: 065/021-556. PRODAJEM poslovni prostor 80 m2 na ~ar{iji Bravad`iluk i ku}u na Kova~ima. Mob: 065/021-556. PRODAJEM vikendicu 2 objekta u Rakovici, ekstra sre|eno i namje{teno cjena 130.000 KM. Tel: 033538-798. PRODAJEM stan sa tri spava}e sobe Doal Malta potpuno sre|en. Mob: 066/848-420. POVOLJNO, bez posrednika, proda jem u stro gom cen tru stan 90m2+terasa 30m2, 5 sprat, bez lifta. Mob. 061/908-575. STAMBENO - poslovni objekat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na Ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321760. STAN 80m2, S. Grad, gara`a, pogodan za kancelarije, stara austrijska gradnja. Tel. 441-879, od 16 sati. KU]A u @ep~u, 550m2 zemlje, kod gurmana, Trzna 35, cijena po dogovoru. Mob. 061/063-151. SPRAT ku}e na Ivanici u F BiH, iznad Dubrovnika 10km. Tel. 036/884541, 062/490-480. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji - Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. Tel. 033/447-095. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33m2, vp. Tel. 061/299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net PRODAJEM manju ku~u, 150m2 oku~ni ce, bli zu cen tra. Mob. 061/358-772. PRO DA JEM dvo ipo so ban stan 74m2 kod Doma armije, ul. Branilaca Sarajeva i dvoiposoban stan 67m2 na Dolac Malti. Tel. 445-371 poslije 15 sati. PRODAJEM devastiranu vikendicu na Poljinama sa 2.840m zemlji{ta. Mob.- 061/608-962. RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, stru ja, vo da uz ogra du sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM 2. ku}e na Jablani~kom jezeru 476m2 i 330m2, sve opremljeno. Apartman u Neumu 46m2 i apartman 60m2, mo`e i zamjena za Sarajevo. Mob. 061/573640. PRODAJEM stan u ul. Envera [ehovi}a, 56m2 i stan u centru Vogo{}e, 50m2. Mob. 061/573-640. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. Tel. 447-940. KU]A na sprat, [ekerova 7, Bjelave. Mob. 061/150-373. ZAGREBA^KA 2d/2 sprat, 64m2, cen. grij. 2 balkona, podrum, lift. Mob. 065/495-660. ^ENGI] Vila, jednoiposoban, 3 sprat, cen. grij. cijena po dogovoru. Mob. 061/893-105. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. VIKENDICA-Rakovica, dva objekta, ekstra ure|ena, 130.000 KM. Tel. 033/538-798. STAN 71m2, Mejta{-Centar. Mob. 061/251-367. STAN 51m2 Otoka, 55m2 i 62m2 Grbavica, 57m2 M. dvor, 74m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. HITNO prodajem stan 56m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019236. KU]A sa 320m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019-236. STAN 70m2/4 spr. Ja dran ska, 57m2/3 spr. M. dvor, 55m2/1 spr. i 62m2/4 spr. Grba vi ca. Mob. 061/019-236. PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93m2. Tel. 062/633-248, 00387 011 2546 339. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501515. PRO DA JEM je dno so ban stan 38m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798768. STAN 38m2+balkon, cen. grij. A. Lipa, Hrasno. Mob. 061/838-055. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. STAN 125m2, 1 sprat, Stari Grad, pored Miljacke, potrebna adaptacija. Mob. 061/312-075. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Ka di no se lo), po vo ljno. Mob. 062/337-925. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRO DA JEM ku}u s ba {tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM ku}u, Abdesthana 23, Kova~i, pogledati od 10-17 sati. PRO DA JEM pla ce ve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, use lji va. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. PRODAJEM ili mijenjam stan 50 m2 Bistrik br. 22. Mob: 066-125-258. OREBI], prodajem dvospratnu ku}u, ba{ta, vo}e, vl. parking, blizu pro da vni ce i mo ra. Tel. 0038520/714-072, 00385955271785. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRO DA JEM tro ipo so ban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065-953. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33m2, Grbavica I - Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRO DA JEM je dno so ban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725.

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine
ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - po vo ljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRO DA JEM je dno so ban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658. PRODAJEM stan, 34m2 sa ustakljenim balkonom, II sprat, Marindvor, 2.800 KM/m2 fiksno. Tel. 062/56 99 90, 243-554. VARE[, Seli{te, prodajem dvosoban stan, 64m2, sun~an, II kat. Tel. 063/525-257. PRODAJEM devastiranu vikendicu, Trnovo kod Sarajeva, parcela 200m2, struja, voda. Tel. 202-410. PRODAJEM dvosoban stan, vrlo povoljna cijena, u Sarajevu, odli~na lokacija. Tel. 643-099, 062/375-733. DEVASTIRANU vikendicu 8x5m, dvije eta`e i {est dunuma zemlje, Granice kod Busova~e. Tel. 061/175196. PRODAJEM pos. prostor 84m2, Dobrinja, suteren. Mob. 061/605851. PRO DA JEM dvo so ban stan 58,40m2, Dobrinja V, povoljno. Tel. 061/382-031 i 469-311. PRODAJEM luksuzni apartman na Bjela{nici, zgrada “OKI”, useljen prije godinu dana, lift, III sprat, apartman je dvosoban, 51m2, lo|a 8m2, gara`no mjesto u podzemnoj gara`i 15m2, kuhinja, ormari i spava}a soba po mjeri ra|ena. Tel. 033/556-545. STAN u Centru, 62m2 + balkon, I sprat, prodajem ili mijenjam za manji. Tel. 061/828-794. PRODAJEM dunum zemlje u gornjem Vlakovu. Tel. 624-560. PRODAJEM ku}u u Rumi. Tel. 00381 22 617-556. PRODAJEM stan, 76m2, I sprat, 170.000 KM, Otoka. Tel. 033/513781. PRODAJEM ku}u tj. vikendicu i zemlju, 1.000m2, Isto~no Sarajevo, 30.000 KM. Tel. 033/513-781. PRODAJEM ku}u na Pelje{cu, 30.000 eura, naselje Mili}i. Tel. 033/513-781. PRO DA JEM je dno so ban stan 42m2, I. Andri}a 7/14. Tel. 524-809. PRODAJEM ku}u, Isto~no Sarajevo, Lukavica, 1.000m2, povoljno. Tel.033/513-781. PRODAJEM nov poslovni prostor na Ilid`i, Mala Aleja, ul. Emira Bo gu ni}a ^ar li ja br. 39. Tel. 032/405-805. PRODAJEM stan, 50m2+2 balkona, ul. A. [a}irbegovi}, Hrasno. Tel. 063/190-727. PRODAJEM stan, 41m2 - Bistrik, 78m2 i 58m2 - Ciglane, 31m2/prizemlje, Odoba{ina. Tel. 061/117-203. POSLOVNI prostor, Donje Ciglane, 69m2, potpuno renoviran, pogodan za sve namjene, cijena 258.000 KM. Tel. 061/140-071, Alipa{ina br. 47. PRODAJEM novu ku}u na Drveniji sa dva trosobna stana + pos. prostor, 225m2, cijena 325.000 eura. Tel. 061/211-782. HLA DI VO DE, pro da jem plac 431m2, 15.000 KM. Tel. 062/554772, 033/469-697. VRATNIK, Nevjestina, ku}a 3 eta`e, namje{tena, ekstra sre|ena, 200.000 KM. Tel. 233-654, 061/224-896. PRODAJEM poslovni prostor, ul. Masarikova u Zenici. Tel. 062/916662. PRODAJEM u Klju~u, podru~je Bebi}i, {est dunuma zemlje. Tel. 062/346-214. PRO DA JEM tro so ban stan na Ilid`i. Tel. 066/114-204. PRODAJEM stan 60m2, VIII sprat, E. [ehovi}a, uknji`en, 125.000KM. Tel. 061/926-059.

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM petosoban stan na Ko{evu, Had`i Idriza 8. Tel. 200-688. PRODAJEM zemlju na Baricama. Mob. 066/892-112. STAN, S.B.Ba{agi}a, novija gradnja, vl. plin, lo|a, 3 sprat. Tel. 447-825, 061/335-327. DOBRINJA II, prodajem-mijenjam za manji, uz doplatu, troiposoban 91m2, 4 kat, 140.000 KM. Tel. 450976, 062/606-831. PRODAJEM stan na Ko{evu ul. Marcela [najder 3 spr. 21 m2. 60.000 KM. Mob: 061/320-439. PRODAJEM dvije odvojene prostorije Logavina Mob: 061/170-254 i 061/702-881. PRODAJEM S. Kolonija stan u 3 ni vo apar tman + ba{~a. Mob: 061/170-254. PRODAJEM zemlju planti{te 1360 8.000 KM kod Nove d`amije. Mob: 061/170-254. PRODAJEM u Hrasnom p. ribar. dvosoban 53 m2 6. spr. balkon, lift, c. grij. 109.000 KM. Mob: 061/702881. PRODAJEM DOBRINJA C-5 kod Merkatora, trosoban stan 70 m2 1. spr. 2 balkona 107.500 KM. Mob: 066-801-711. ILID@A PEJTON novogradnja 51 m2 dvo so ban, pri ze mlje, 1600 KM/m2. Mob: 061-702-881. NED@ARI]I — novogradnja 66 m2, dvosoban 13. spr. balkon, 1400 KM/m2. Mob: 061-702-881. NED@ARI]I — novogradnaj 60 m2 7. sor. lift, balkon, 1500 KM/m2. Mob: 066-801-711 NOVOGRADNJA — NED@ARI]I Nuklevs — garsonjera 34 m2, 12. spr. 1500 KM /m2. Mob: 066-801-711. CENTAR — Pru{}akova 85 m2 1. spr. pogodan za kancelarije eta`no grijanje. 210.000 KM. Mob: 061702-881. PRODAJEM dvosoban manji stan Ko{evsko brdo 44 m2 2. spr. balkon, 80.000 KM. Mob: 061-702-881. PRODAJEM M. dvor Augusta Brauna 46 m2, 3. spr. 2300 KM/m2. Mob: 066/801-711. PRODAJEM stan u Hrasnom ul. Trg Heroja 4 spr. 36 m2/2800 KM. Mob: 065/819-136. PRODAJEM stan na ^engi} vili ul. D`emala Bjedi}a 15 spr. 73 m2/1800 KM. Mob: 061/177-556. PRODAJEM stan na Breci ul. Ismeta Mujezinov. 3-spr. 78 m2/2500 KM. Mob: 061/177-556. PRODAJEM stan na Alipa{inom polju ul. Nerkeza Smajlagi}a 8 spra. 70 m2 /1300 KM. Mob. 061/177556. PRODAJEM stan na Mejta{u ul. Mehmeda Pa{e S. 1 spr. 52 m2 /2300 KM. Mob: 061/177-556. PRODAJEMm stan u Logavinoj ul. Toromanova vis. priz. 45 m2 = 104.000 KM. Mob: 061/177-556. PRODAJEM stan u centru ul.M Josipa Vanca{a vis. pr. 84 m2/2700 KM. Mob: 0617177-556. PRODAJEM stan Sokolovi} kolonija u nizu 90 m2 gara`a potkrovlje, dvori{te 120.000 KM. Mob: 065-061/966. PRODAJEM Ilid`a-Lu`ani ku}a 240 m2 stambenog prostora na 700 m2 oku}nice 300.000 KM. Mob: 061/177-556. PRODAJEM dvosoban stan Ilid`aLu`ani 57 m2+2 terase 2 mokra ~vora II sprat, 1.700 Km/m2. Mob: 061/177-556. PRODAJEM stambeno poslovni objekat Osijek kod Ilid`e 800 m2 240.000 KM. Mob: 061/177-556. PRODAJEM posl. prostor na Marin Dvoru ul. \oke Mazali}a novogradnja 29 m2 -120,000 KM. Mob: 065/819-136.

PRODAJA
STAN 65m2, (dnevni boravak, dvije sobe, kuhinja, trpezarija, WC, osta va, bal kon, Sta ri Grad, Ul. Glo|ina. SKENDERIJA, novogradnja, dvosoban 65m2 uz jednosoban 42m2, I sprat, pogodni i poslovni prostor. Mob. 061/352-112. PRODAJEM razne parcele u Federaciji i R. Srpskoj, ku}u i lokal u cen tru Go ra`da oko 500m2 + oku}nica. Mob. 061/573-640. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. Tel. 665-966, 061/199-845. PRODAJEM stan u ul. Envera [ehovi}a, 56m2 i stan u centru Vogo{}e, 50m2. Mob. 061/573-640. PRODAJEM staru bosansku ku}u na sprat, sa dvori{tem, kod Vije}nice, Ul. Telali 15, 95.000 KM, mo`e i zamjena za stan. Mob. 062/656270. PRODAJEM stan u ul. Kralja Tvrtka br. 14/3, 77m2, cijena 200.000 KM. Tel. 058/483-561. PRODAJEM adaptiran jednosoban stan, 40m2, ul. Pofali}ka (kod FDS). Tel. 065/294-840. GARA@A - Kranj~evi}eva ispod Konzuma, vl. 1/1, povoljno, mo`e i iznajmljivanje. Mob. 061/869-396. PRODAJEM vikend imanje, 2 dunuma vo}njaka i ba{te, nova ku}a 10x8, 2 gara`e zidane, cijena po vi|enju i dogovoru. Tel. 061/352-112. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 1000 m2 ze mlje odmah. Mob: 062/701-972. PRODAJEM ru{evnu ku}u na Vratnik sa gra|evinskom dozvolom. Mob: 062/701-972 i 066/601/942. CEN TAR — Dal ma tin ska, stan 121m2/2.500 KM, visoko prizemlje. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan PRODAJEM stan, strogi centar, 64m2, IV sprat, plinsko grijanje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM gara`u 14m2, povoljno, Dobrinja, Nade`de Petrovi}. Mob. 061/897-959. NOVA ku}a sa oku}nicom u Fo~i, pored KP Doma, mo`e i zamjena za stan ili ku}u u Sarajevu. Mob. 061/498-743. PRODAJEM stan 66m2, II sprat, balkon, Hrasnica, odmah useljiv. Tel. 033/458-244. PRODAJEM poslovni prostor 70m2 kod studentskih domova na Bjelavama. tel. 061/911-324. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. tel. 061/199-845, 665-845. POLJINE 2.840m2 i devastirana, ku}a sa kompletnom infrastrukturom i odobrenjima gradnje. Mob. 061/608-962. PRODAJEM na Ni{i}ima dvije parcele u crnogori~noj {umi idealno za odmor dobar prilaz, struja, voda. Tel. 061/169-863. PRODAJEM dvosoban konforan stan u Ul. Grbavi~ka 56/4, 54m2, cijena 2000KM/m2. Tel. 061/528-169, 646-281. PRODAJEM trosoban stan 90m2, strogi centar, kod alipa{ine d`amije. Mob. 061/183-171. PRODAJEM stan Dobrinja II mijenjam za manji uz doplatu troiposoban stan 91 m2, 4 sprat. Mob: 062-606-831. PRODAJEM stan 100 m2 preko puta op}ine Stari grad idealan za poslovni prostor. Mob: 061/215-033. PRODAJEM trosoban stan I kat, terasa, dvori{te, ostava, klima, kamin, Katedrala. tel. 061/349-177.

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

MALI OGLASI
POTREBNA djevojka za rad u caffe slasti~arnoj uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855, 062/445037. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143. POTREBNA kuharica i konobar u restoranu. Mob. 062/690-162. POTREBNA za rad pic-majstor kuharica. Mob. 063/024-372. POTREBNA frizerka za rad u salonu. Mob. 061/314-815, od 9 do 20 sati. VODOINSTALATERRSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Mob: 065/733-400. RADIM kompletnu adaptaciju stana, moleraj. Tel: 062-226-904. VR[IMO kvalitetno ru~no pranje }ilima i itisona. Dolazak na adresu besplatan. Tel. 033/221-945. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078. BRAVAR radi blindirana vrata po narud`bi, gitere, ograde, portale itd. tel. 061/221-668. ZIDARSKO tesarski radovi, zidanje, maltanje i {alovanje brzo i povoljno. Tel. 062/134-827, 033/241465. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i ~as 6 KM. Tel: 033-621-976. PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kom bi jem, ra dna sna ga. Mob: 061/227-189. BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500. KRE]IM, farbam, ugra|ujem radijatore i adaptiram stanove, ~isto i uredno. Mob. 062/688-855. PREVOZ putnika Sarajevo-more, novim lux kombi vozilima, klimatizirano, Neum-Pelje{ac, Dubrovnik i M. rivijera-Split, dolazimo na adresu. Mob. 062/213-645. INSTRUKCIJE iz matematike za osnovce i srednjo{kolce, 30. god. iskustva. Garantujem uspjeh. primam u~enike za popravni ispit, 20 KM dvo~as, za grupe do 5 u~enika dvo~as 8 KM. Tel. 070/207-261, 061/511-149. MOLER radi sve uredno, kvalitetno i veoma povoljno. Tel. 061/274-872, 062/672-238. SERVIS svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061/551-035. PREVOZ stvari i ostalo, ve}im kom bi jem, ra dna sna ga. Mob. 061/227-189. DAJEM instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Mob. 061/914014, 204-453. PREKUCAVAM sve vrste radova na kompjuteru brzo i ta~no. Mob. 062/519-685. TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-899 i Mob. 062/909-306. INSTRUKCIJE iz turskog jezika, za po~etnike, uspje{no i povoljno. Mob. 061/838-794. MATE MATI KA pro fe si onal no. Mob. 061/800-259. MOLERSKO farbarski radove radim sve i dru ge po slo ve. Tel: 061/382-219. NJEGOVALA bih stariju osobu (`ensku) polupokretnu, 8 sati dnevno. Mob. 061/374-458. UGRADNJA, remont i prodaja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja na vozilima, servis Karameho. Mob. 061/365-193. POVOLJNO vr{im selidbe, prevoz robe kombi mercedesom. Radna snaga po dogovoru. Mob. 061/563292 i 063/121-524. POVOLJNO i kvalitetno radim grijanje, vr{im ispriranje i farbanje radijatora i ostale popravke. Mob. 061/922-476. PROFESOR engleskog jezika daje instukcije, (10 KM) i radi prevode. Mob. 061/654-941. ELEKTRI^AR-vodoinstalater, radimo nove i popravljamo stare instalacije, eko plastika, sanitarija, sevis bojlera, itd. Mob. 061/132-149. VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779. SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902688. KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~arskih radova. Mob. 061/930-315. VODOINSTALATER sa 30 godina iskustva vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 033/535-659 i 062/139-034. U^ENICIMA, srednjo{kolcima instrukcije iz matematike, fizike, mehanike, ma{inskih elemenata. Tel. 625-196, Ilid`a. PUTUJTE brzo i sigurno, klimatiziranim kombijem, Sarajevo, more i ostale destinacije. Mob. 061/222310 i +385995730940. OZBILJNA `ena pazila bi stariju `enu 4 sata dnevno, Alipa{ino polje — Mojmilo. Mob. 061/949-447. ODR@AVAM ba{te i mezare, kosim tri me rom, re`em dra va. Mob. 062/332-230. HARMONIKA vrata, sa ugradnjom dvije vodilice i pragam jednokrilna i dvokrilna, u boji drveta. Mob. 061/516-910. BRAVAR izra|uje kapije, gelendere, ograde i ostale bravarske radove. Mob. 062/607-453. IZNAJMLJUJEM stolice za razne namjene cijena do 20 kom - 1,5 KM, a 20 stolica i vi{e — 1 KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563292. ^UVALA bih stariju `enu ~etiri sata dnevno Alipa{ino polje, zvati iza 12h. Tel. 061/949-447. DAJEM instrukcije iz matematike za sve {ko le i fa kul te te. Mob. 061/534-231. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na Alipa{inom polju 6KM/~as. tel. 061/157-991. ADAPTIRAMO ku}e, stanove, radimo: struju, vodu, estrih, parket, keramiku, rigips, moleraj...Mob. 063/155-868. VODOINSTALATER vr{i opravke i ugradnju novih instalacija i novih sanitarija. Mob. 061/389-112. ELEKTRI^AR vr{i opravke bojlera, TEA pe}i, indikatora i izradu novih instalacija. Mob. 061/222228. MOLERAJ, gletovanje, ekstra kvalitetno, besprejekorno ~isto, cijena po do go vo ru. Tel. 061/733-558, 062/453-058. NUDIMO povoljno vo|enje svih knjigovodstvenih poslova za privredna dru{tva (proizvodnja, trgovina, usluge) i samostalne poduzetnike. Mob. 061/160-020. UDOBNIM kombijem vr{im prevoz putnika, do 8 osoba, povoljno, prema moru i ost. destinacije, svakim danom. Mob. 061/903-526, 033/470223. LIJE^IM hemeroide vanjske i unutra{nje. Mob. 061/533-146. PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533326. ZAPO^NICE biznis idejama knjige Vodi} malih biznisa, sa 2.500 ideja, isporuka na CD-u. Tel. 032/244417. VODOINSTALATER opravlja i postavlja ~esme, vodokotli}e, ventile, sifone, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205-803, tel. 066/973-793. ODR@AVALA bih stan kod porodice, (~i{}enje stana, peglanje), ~istila bih va{ poslovni prostor. Tel. 061/374-458. VR[IM selidbe, prevoz robe, kombijem, obezbije|ena radna snaga, uz godogov. Mob. 063/872-529. STUDENTICA daje instrukcije iz engleskog jezika za u~enike osnovne {kole. Tel. 469-805.

53

VOZILA
LANDROVER, dugi benzinac u odli~nom stanju, 1973. godina, gara`iran, cijena 15.000 KM, sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483561. PRODAJEM Opel 1990, godina, registrovan do VIII.2011. cijena po dogovoru. Mob. 061/892-969. PRO DA JEM PE UGE OT 406/HDI/20/90 KS/2000. Mob: 061817-690. PRODAJEM za golfa alnaser altenator 2, 3, 4 i za ostala vozila mo`e i mon ta`a. Tel: 033/531-996 i 062/693-470. PASSAT, 2004, 1.9 TDI 130 KS, pre{ao 90.000 km, metalik siva, registrovando 9/2011, cijena 18.500 KM. Mob: 063/355-350. HONDA Prelude, 2.000WS 4, 1991. godina. tel. 033/441-879 ili 061/188888 poslije 16 sati. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla {te nog ser vi se ra. Tel. 063/317-923. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. ALFA 156 sw, 1.9 JTD dizel, registrovana pr. 10.2002, kupljena u PRODAJEM vozilo Chevrolet Corzica 95. god, registrovano od 17. 7. 2011. god. Tel. 063/991-310. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2.800KM. tel. 033/537949. PRODAJEM za Golfa alnaser alternator 2,3,4 i za ostala vozilamo`e monta`a. Tel. 033-531-996 i 062/693470. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385 99 8304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111. JETTA 1,6 B, 1986. god. 47.000 KM jedan vlasnik nove ljetne i zimske gume, akumulator i auspuh 3.300 KM. Mob: 062/254-859. PRODAJEM motocikl 125 ccm CHOP PER 15 KS nov, mar ke Hyosung, uvezen iz Austrije, ocarinjen pla}en 3000 Eura prodaje se povoljno za samo 3.500 KM. Mob. 061/956 845. VOLVO S40, 2002. godina, automatik, benzinac, ko`a, vrlo povoljno. Tel. 062/600 -111. KADET 1,6, 1991. god. automatik, benzin+plin, podesan za invalide. Mob. 061/326-182. [KODA suberb, 2009. god. 170 ks, ful oprema, kasko, registrovana do 1/2012. cijena 40.000 KM. Mob. 061/227-752. TRAKTOR IMT 558 u odli~nom stanju sa svim priklju~cima, gara`iran. Mob. 062/223-700. JETA, 91. god. benzin 1,6 90 KS, alarm, metalik zelena, reg. 8/2011, odli~no stanje, 3.500 KM. Mob. 061/338-199.

PRODAJEM mercedes M 201—190 D, 1985. godina, bijeli, 53 kw, 4 brzine, registracija do XI 2009. Tel. 033/677- 080. PRODAJEM peugeot 607, 2003. god, 2.2 benzin, cijena 23.000 KM. Tel. 062/907-122.

VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356. POVOLJNO po dogovoru instrukcije iz engleskog jezika za osnovne {kole. tel. 061/515-803. ODR@AVALA bih stan kod ozbiljne porodice. Mob. 063/-916. PREVOZ putnika prema moru kombi sa 8 sjedi{ta. Tel. 061/243-873. NAJJEFTINIJE u gradu iznajmljujem stolice za sve prigode. Mob. 063/121-524. INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike na A. Polju, 6KM/~as. Tel. 061/157-991. SZR izvodi gra|evinske radove, ugradnja keramike, rigipsa i svih vrsta podova. Mob. 061/256-132. STAKLARSKA radnja Edo izvodi sve staklarske radove te uramljivanje slika, Papagajka od 8 do 19h. Tel. 061/130-034, 221-902. MOLERSKE usluge kre~enje stanova, jednosobni 120 KM, dvosobni 200 KM, trosobni 300 KM. Mob. 062/073-760. DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tek sto va. Mob. 061/365-677. DAJEM ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 526-945 i Mob. 061/858-228. VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila kao i opravke. Mob. 065/733-400. MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu lijepljivom trakom i podnim najlonima. Tel. 061/606-441. ELEKTRI^AR vr{i opravke {porets, bojlera, TA pe}i, ve{ ma{ina, instalacija osigura~a. Mob. 063/155868. ELEKTROSERVIS, vr{i opravku bu{ilica, usisiva~a i ma{ina. Tel. 061/803-255, 066/889-246, 033/213040. MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, na kvalitetan i razuman na~in. Mob. 061/571-361. ITALIJANSKI/francuski, povoljno instrukcije. Tel. 213-968. ^UVAM i odr`avam vile i vikendice na moru. Tel. 061/516-375.

KUPOVINA
KUPUJEM staru deviznu {tednju, obveznice, ratnu od{tetu, dionice. Isplata odmah i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Mob. 061/175237. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje u prodaji, uz 3% provizije. Tel. 654-793. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice u FBiH i RS, isplata i dolazak odmah na adresu. Mob. 063/595-640. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, najbolje pla~am, isplata i dolazak odmah. Mob. 061/375-634. KUPUJEM deviznu {tednju Jugo i Privredna banka, isplata odmah. Mob. 061/526-918. KUPUJEM deviznu {tednju ratnu od {te tu, di oni ce fir mi, fon do va FBiH. Mob: 062/788-739. KUPUJEM staru deviznu {tednju dionice ratnu od{tetu isplata odmah. Mob: 061/836-657. KUPUJEM deviznu {tednju obveznice dionice ratna od{teta ispalta i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Mob: 063/351-572. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice, isplata i dolazak na adresu odmah. Tel. 061/517-897. KUPUJEM dva grobna mjesta na Barama, ateisti~ko, jedno uz drugo. Tel. 033/200-343. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, {orvane i ostale predmete od zlata. Tel. 061/553-640, 033/655-530. KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato, dukate, zlatene satove i ostalo. Tel. 061/965-126. KUPUJEM 100% najbolje pla~amo staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, obveznice, dionice iz F BiH i RS, isplata odmah. Mob. 062/206-118. KUPUJEM deviznu {tednju robna od{tetu dionice firmi fondova FBiH i RS isplata odma. Mob: 061/624364. KUPUJEM akcije - obveznice devizne {tednje i ratne {tete, isplata odmah. Mob. 065/027-864. KUPUJEM umjetni~ke slike, starinski namje{taj, sablje, satove, ordenje, bos. }ilime i ostalo. tel. 061/553640. KUPUJEM trakice contour Bayer. Tel. 461-002. KUPUJEM }ilime, pirot serd`ade, bakar savatli, demirliju, zidne satove, vez. Tel. 061/159-507. KUPUJEM stan u Sarajevu manje kvadrature. Tel. 211-914.

USLUGE
ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

MIKADO d.o.o. A. `aluzine, tra kas te i DU AL za vje se, VANJSKE PVC i Al. ROLETNE i harmonika vrata. Mob. 062/170-248, 066/613-584.

KE RA MI^AR SKE uslu ge profesionalno. Uz garanciju kvaliteta. Mob. 062/117-905.

SJAJ- KIRBI, dubinsko usisavanje i pranje tepiha, itisona, sje de}ih gar ni tu ra. Mob. 061/210-992.

TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 650-867, 061/188-410. KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Mob: 061/513949. TEPSER S.O.D. savremenim ma{inama ~istimo namje{taj, unutra{njost auta, tepihe, itisone, tvrde podove. Tel: 033/200-003 i 061/524-461. „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172948. SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172948. KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna spremanja stanova i firmi. Itisoni 1m2/1KM, firma GLANZ. Mob. 061/350-688. POVOLJNO, vanjske roletne, aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, harmonika vrata i PVC stolarijaReihau-D. Mob. 061/214-303. MOLERSKE usluge kre~enje stanova 1-sobni 120 KM dvosobni 200 KM 3- so bni 300 KM. Mob: 062/073-760. MOLER Dino, jednosoban stan 200 KM sa pripremom zidova, bijelo ili u bojama, stolarija po dogovoru. Mob. 061/529-608. Popust za {ehidsku porodicu. MAJSTOR povoljno opravlja stari i montira novi namje{taj, kuhinje radi i selidbe. Mob: 061-202-840. RADIM sve vrste molersko farbarske i druge poslove. Tel: 061-382219. PROFESOR engleskog jezika sudski tuma~, prevodi. Tel: 033-465-938. Mob. 062-612-399.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neum-bih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villabi an ca@ho tma il.com; in fo@villa-bianca-neum.com Te le fon:387(0)36 884-125, Fax:387(0)36 884-128.

NEUM — Apartmani prvi red do mora, Primorska 124 (SURDUP 2) klimatizirano, vlastiti parking,www.villa-grazzia.ba email: villa.grazzia@yahoo.com Tel. +387(0)61 138 007.

ZAPOSLENJE
ZA JEDAN od ureda Austrijske ambasade u Sarajevu potreban asistent/asistentica za b-h-s i engleski jezik, znanje njema~kog jezika je po`eljno ali nije neophodno, zainteresirani se prijavljuju isklju~ivo sa CV-em na engleskom jeziku putem fax-a na broj. 033/552-426. POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike: Tel: 033644-178 i 061/225-424. POTREBNE osobe od 22-35. god. iz svih gradova BiH za obavljanje podjele letaka. Dnevnice jako dobre. Tel: 066/033-451.

OREBI] apartmani za 4 osobe opremljeni, kuhinja, kupatilo, spava}a, dnevni boravak, terasa, parking u hladu. Tel. 033/220-068, 061/147-359. DUBROVNIK, izdajem trosoban apartman, terasa, parking, pogled na more, most, rijeku Dubrova~ku, 100 eura/dan, du`i boravak po dogovoru. Mob. +385959042186. U PRELIJAPOM Orebi}u, izdajem apartmane i sobe. Blizu glavne pla`e. Iskoristite ljepote Orebi}a i na{e ku}e. Ugodno se odmorite. Tel. 00387 20 713-884 i Mob. 061/252-782. OREBI] centar, iznajmljujem apartmane nove, parking, klima. TV satelit. Tel. 039/702-179 i 00385 921 283-617.

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine S tugom i bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga majka, nana i svekrva

OSLOBO\ENJE

D@EMILA (JUSUFA) [AHBAZ, ro|. DRINJAKOVI]
preselila na ahiret 15. jula 2011. u 75. godini. preselila na ahiret u nedjelju, 17. jula 2011, u 76. godini.

[EVALA (SABITA) BAJRAMI, ro|. JAMAK

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. jula 2011. godine, u 18 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. jula 2011. godine, u 18 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 17.15 sati ispred Careve d`amije. O`alo{}eni: sinovi Fadil i Fahrudin, sestra Raza, snahe Elmedina i Munevera, unu~ad Enida, Naida i Adna, djeveri Ahmed i D`emal, zaove Aziza, Fatima, Halima i Hatid`a, jetrve ]amila i Igbala, snaha Rasema, brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice [ahbaz, Drinjakovi}, Zahiragi}, Husilovi}, Suljevi}, Kurtovi}, [e}erovi}, Ke~o, Musi}, Kozli}, Bora~i}, Zametica i ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 18 sati, poslije ikindija-namaza u d`amiji u Ulici Mandrina - A{ikovac.
000

Tevhid }e se prou~iti istog dana u 18 sati u ku}i `alosti, u Ulici Vahide Maglajli} 20/II. Sinovi Samir i Almir sa porodicama
4469

U ponedjeljak, 18. jula 2011, navr{ava se 16 godina od pogibije na{e drage i nikada pre`aljene majke, nene, sestre i svekrve

Neka je vje~ni rahmet na{oj majci i nani

APARTMANI
NEUM apartmani blizu mora. Mob: 063/350-149 i 036/880-320. IZDAJEM apartmane u Trpnju na Pelje{cu. Tel: 0038520743416. DUBROVNIK — Lapad izdajem apartmane za 2,4 i 6 osoba vlastiti par king po vo ljno. Tel: 0038598244031. PODACA — Makarska rivjera, iznajmljujem 2 trokrevetna apartmana sa posebnim ulazom, 200m od pla`e. Tel. 00385 21 699-170. U MAKARSKOJ, soba ili apartman, za vikend i du`e, blizu pla`e. Tel. 0038521611523, 00385915406089. DUBOKA, izdajem apartmane. Tel. 0038520691493 i 00385989974826. ODMOR na Bristu, uz vrlo povoljne ci je ne so ba i apar tma na. Tel. 0038521699179. IDEALAN odmor za familiju na Hvaru veoma povoljne cijene, 50 m od glavne pla`e, posjetite nas. Mob: 061/810-398. PODACA, izdajem apartmane i sobe, 50m od mo ra. Tel. 00385921473119. IZDAJEM sobe i apartmane kod ho te la Ze nit u Ne umu. Mob. 063/894-751. Ulcinj-apartmani, polupansion, pun pansion, balkon, klima, tv, parking najpovoljnije. Tel: 00387-(0)-62559-303. OREBI] povoljno izdajem konforne apartmane blizu mora. Tel. 00385 20 713-710, 00385 98 9134 725. IZDAJEM vrlo povoljno vikendicu na moru, Brist. Mob. 065/367-128 i Tel. 033/614-604 od 20 sati. PODGORA izdajem apartman za 2 osobe. Tel: 00385992349220. BRIST izdajem apartman za 5 osoba. Tel: 0038520220261. MAKARSKA apartmani, blizina pla`e strogi centar, klima, kuhinja, poseban ulaz. Tel: 0038531280295 i 00385919379506. NEUM povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel: 063327-098 i 036-884-169.

ATRAKTIVNO! Prilika! Makarska rivijera. Prekrasan pansion na obali mora, 45 le`aja, dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. SUPER prilika! Drvanik, Makarska, restoran na izuzetno atraktivnoj i prometnoj lokaciji uz more dajem u zakup. Tel. 00385 98 453-433. NEUM, izdajemo sobe i apartmane uz more, povoljno. Mob. 063/322271 i 036/884-711. PAG apartman, blizina pla`e, pogled na more, slobodno od 1.8. Tel. 063/317-493. OREBI] apartmani 2-3 krevetne sobe sa kupatilom, upotreba kuhinje, par king, po vo ljno. Tel: 00385/981-863-337 i 062-334-139. U PODACAMA izdajem apartman (trosoban stan) sa 6 le`aja, kuhinja, kupatilo, velika terasa, parking. tel. 061/375-059, 00385 98 1865664. IZDAJEM jednosoban stan u Ulicinju-Valdanos 100 metaara od pla`e, 5 eura po ~la nu. tel. 00382 69 365672. IZDAJEM povoljno apartmane na ^iovu Trogir apartmani su moderno opremljeni. Tel: 00385916321009. IDEALAN odmor za familiju na Hvaru veoma povoljne cijene 50 m od glavne pla`e. Posjetite nas. Mob: 061-810-398. U BRISTU izdajem dva dvokrevetna apartmana sa parkingom, blizu mora. Tel. 00385 21 699-445. IZDAJEM sobe i apartmane u Makarskoj — centar. Tel. 00385 91 7984396. NEUM povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063/327098, 036/884-169. IGRANE Makarska rivijera, izdajem povoljno sobe, apartmane, manju ku}u. tel. 00385 21 627738, 00385915583218. IZDAJEM luksuzno opremljene apartmane u Neumu. Tel. 063/350149 i 036/880-320. MAKARSKA rivijera — Mali Drvenik iz da jem apar tma ne.Tel: 0038761157790 i 00385919542000. NEUM izdajem apartmane blizu mora sa terasom i pogledom na more. Tel. 036/884-710, 062/970364. NEUM, centar, prodajem ku}u sa poslovnim prostorom i 20 le`aja, jeftino. Tel. 036/880-631.

FATIME ZOLOTI]
Uvijek }e{ biti u na{im mislima. Vole te tvoji najmiliji: sinovi Mehmed i Ervin, unuka Asja, sestra Muniba i snaha Murisa sa porodicama
030

D@EMILI [AHBAZ

NEUM vila Glorija apartmani uz more povoljno, parking osiguran. Tel. 036/884-215. NEUM apartmani konforni klimatizirani blizu mora parking. Tel. 036/884-493, 061/141-752, 061/183981. APARTMANI i sobe na Crnogorskom primorju pla`a veliki pijesak, Bar, www. apartmanifit.com Tel. 065/879-433. APARTMANI po cijeni 40-50 eura u Sre se ru na Pe lje {cu. Tel. 0038520741246. NEUM, uz more izdajem apartmane i sobe sa kuhinjom, kupatilom, par kin gom. Tel. 036/880-658, 036/805-907, 063/924-121. DOBRE VODE-Bar, C. Gora, sobe 70, pd ,pra. 7 eura po le`aju, posebno kupatilo, zajedni~ka kuhinja. Tel. 00382/67360365, 033/621-119. NA SUN^ANOM Hvaru izdajem apartmane, Jelsa, pje{}ana pla`a, gara`a Tel. +385 21 761507 i +385 91 9743505. IZDAJEM sobe u Neumu kod po{te. Mob. 062/342-124. HVAR-Su~uraj, apartmani 3-5 oso bni, uz sa mo pla`u. Tel. 0038521773305, 00385996830611. SOBE sa kupatilom, kuhinjom u Srebrenom. Tel. 0038520486160 www.srebreno.com IGRANE, Makarska rivijera, izdajem povoljno sobe, apartmane, manju ku}u. Tel. 0038521627738, mob. 00385915583218.

Fadil, Fahro, Enida, Naida, Adna, Elma i Munevera
4468

Osamnaestog jula 2011. godine navr{ava se ~etrdeset dana kako smo ispratili na ahiret na{eg dragog brata, djevera, amid`u i daid`u

prof. dr. FUADA (had`i RAGIBA) [I[I]A

Tevhid }e se prou~iti u utorak, 19. jula, u Carevoj d`amiji u 17.30 sati. O`alo{}ena porodica
4467

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine ...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, nana, svekrva i tetka

HAKIJA (SULEJMANA) OSMANOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 17. jula 2011, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 19. jula 2011. godine, u 14 sati na mezarju Zgunji — Srebrenica. O`alo{}eni: supruga Bida, sinovi Habib i Hidajet, k}erke Ramiza i Zuhra, snahe Hasnija, Zuhra i Medina, unuci Ned`ib i Damir sa porodicama, Alen i Aldin, unuke Jasmina, Mersa, Nermina, Mirnesa, Danira sa porodicama i Hava, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e rahmetlije sa Blagovca I, sa polaskom u 7.30 sati, sa usputnim stajanjem u Vogo{}i, Ilija{u, Semizovcu, Kladnju, Bratuncu i Skelanima. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

MUHAREM HAMKO (HALIDA) FERHATOVI]

HANA (ALIJE) BE[O, ro|. OMEROVI]

preselio na ahiret u petak, 15. jula 2011, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 19. jula 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 13.15 sati ispred ku}e `alosti, Trg ZAVNOBIH-a br. 1, B faza Alipa{ino Polje, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: supruga ]amila, sinovi Nedim i Emir, unu~ad Nerminka, Kenan i Anja, praunuka Ajla, snaha Zorica, zet Senad, te porodice Ferhatovi}, Kazagi}, Vili}, Bumbul, Bav~i}, Pa{i}, Be}ar, Fo~o, Juki}, Avdovi}, Hendo, [abanovi}, Mehi}, Zec, Hrgi}, Arnautovi}, Preld`i}, Delizajimovi}, Palalija, Dikonja, Deli}, @igo, Efendi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u mesd`idu, C faza - Alipa{ino Polje.
000

preselila na ahiret u petak, 15. jula 2011, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. jula 2011. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug had`i Ned`ib, sinovi Mustafa i Bajro, unu~ad Aldin, Aldina, Mirsada, Sevla, Amina, Medina i Selma, praunu~ad Adna, Amina, Arijan, Arman, brati}i Alija, Hamid, D`evad, Zaim, Zijad, brati~ne Latifa i Mina, sestri~ne Kimeta, Urfa, te porodice Be{o, Omerovi}, Lapo, Dori}, Hodovi}, Memovi}, \ozo, Red`ovi}, Nuhanovi}, Musi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u [ehidskoj d`amiji na Sokolju u 14 sati. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en iz Ulice porodice Korkut sa polaskom u 13.20 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak — pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

... za ovaj trenutak - pripremite se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga sestra, tetka, zaova

MUGDIM (SMAIL-bega) GRADA[^EVI]
preselio na ahiret u subotu, 16. jula 2011, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. jula 2011. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Vojislava, sinovi @eljko i Zlatko, snahe Suada, Verda i Anisa, svastika Milica, unu~ad Alina, Na|a i Erol, brati~ne Emina i Sedika sa porodicom, te porodice Grada{~evi}, Sekulovi}, Davidovi}, Pa{i}, Had`ali}, Ma{ovi}, Bradi}, D`ubur, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

[EVKA (ATIFA) ^ELIK, ro|. DRINJAKOVI]

[AHIDA [EFIKA (EMINA) A[LAMA

preselila na ahiret u subotu, 16. jula 2011, u 82. godini. preselila na ahiret u subotu, 16. jula 2011, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. jula 2011. godine, u 17.30 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: suprug Tahir, sinovi Suvad i Mirsad, k}erka Mirsada, unuci Anemin i Almir, snaha Mevlida, zet Mensur, brat Refik, sestre Izeta, Mulija i Sabaheta, djever Munib, jetrva Selima, zaove Muniba, Tifa, Zifa i Hajra, te porodice ^elik, Drinjakovi}, Suljevi}, Nik{i}, Zametica, [ahbegovi}, Ke~o, Tuzlak, Memeled`ija, Bukva, Had`i}, Be{irevi}, Kuni}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 17.30 sati, Ul. Ru|era Bo{kovi}a br. 272. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. jula 2011. godine, u 17.45 sati na mezarju Ravne Bakije. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 17 sati iz Ilice Nerkeza Smailagi}a 8, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: bra}a Sakib i Zakir, sestre Sadeta i Hajrija, snahe Senija i Adila, sestri~na Belma sa mu`em Rifetom i djecom Benjaminom i Jasminom, brati}i Semir i Emir, brati~ne Sibela, Elma, Nevzeta i Jasminka sa porodicama, te porodice A{lama, Muja~i}, Drnda, Be~i}, Osman~evi}, Be{o, [ehi}, Pehilj, Mulaomerovi}, ^au{evi}, Kapetanovi}, Kur{umovi}, Kamenica i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17.45 sati u ku}i `alosti u Ulici Nerkeza Smailagi}a 8/ VI.
000

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{eg dragog tatu i dedu

na{em

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438

RAHELI VU^IJAK
mojoj dugogodi{njoj prijateljici Nada O{tro
DP

GAVRILO VASILJEVI]
18. 7. 2007 — 18. 7. 2011.

VELI NOVAKOVI]U

S ljubavlju i po{tovanjem, sin, snaha i unuka
4464

dobrom ~ovjeku, dragom drugu i prijatelju. Esad i Bosanko Horozi}
4466

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi
POSLJEDNJI POZDRAV

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

IN MEMORIAM

dragom prijatelju i kolegi

HASIB (IBRI[IMA) TORLAK
VELID HAMZI]
preselio na ahiret u subotu, 16. jula 2011, u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. jula 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Sanela, unuka Tea, supruga Raza, bra}a Azem, Bego i Bajro, brati}i i brati~ne, te porodice Torlak, [ehovi}, [egalo, Durakovi}, Zekiri, Podumljak, ]ebiri}, [urkovi}, Arnautovi}, Cagara, Gu{i}, Hase~i}, Huseinbegovi}, Be{li}, ^orhod`i}, Kordi}, Brgulja i svi drugi koji su ga voljeli i poznavali. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Alije Imamovi}a br. 56 - Zabr|e.
000

SULJO D@ANANOVI]
1964 — 2008.

VELIMIRU NOVAKOVI]U
dipl. ing. gra|evinarstva

1956 — 1997.

Ve} 14 godina, Velide, ti fizi~ki nisi sa nama, a pune tri godine, Suljo, ni tebe nema u na{oj blizini. Juli je za nas mjesec tuge, ali i neizbrisivog sje}anja na va{e izuzetne `ivote.

Dana i Mensur Dervi{kadi}
4465

Oni koji vas ne mogu nikada pre`aliti: sestra i snaha Jasminka, brat i zet Hasko, te brati~ne i sestri~ne Emina i Mubina sa svojim porodicama.
001 A

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi suprug, otac i djed

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

VELIMIR (VASE) NOVAKOVI]
dipl. ing. gra|. 1927 — 2011.

[EVALA (SABITA) BAJRAMI, ro|. JAMAK

ZEKIJA NI[I], ro|. BUTMIR
preselila na ahiret u petak, 15. jula 2011, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. jula 2011. godine, u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Ismet, k}erka Emina, snaha Merima, zet Zlatko, unu~ad Damir, Vedran, Elvir i Dijana, te porodice Ni{i}, Hu|ek, Butmir, Nani}, Pe~enkovi}, Zild`i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u d`amiji Provare u Ulici Himzarina.
000

preminuo 15. jula 2011. u 84. godini nakon du`e i te{ke bolesti. Sahrana }e se obaviti 18. jula 2011. godine u 12.45 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Danica, sin Slobodan, k}erka Maja, unuci, rodbina i prijatelji
000

nakon kratke i te{ke bolesti preselila na ahiret u petak, 15. jula 2011, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. jula 2011. godine, u 18 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: sinovi Samir i Almir, snahe Radina i Anita, unu~ad Arijana, Darijan, Ena i Damir, bra}a Salih, Ibrahim i Safet, sestra Fatima, snahe Nazifa, Naza i Alma, brati}i i brati~ne, sestri}, prije i prijatelj, te porodice Bajrami, Jamak, Poljo, ]erani}, Cic, Mutap~i}, Alilovi}, Beganovi}, Ajanovi}, Meki}, Bali}, Ja{arevi}, Ku{mi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 18 sati u ku}i `alosti u Ulici Vahide Maglajli} br. 20/II.
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

NEZIR (RED@E) KOVA^EVI]

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJE

na na{u dragu preselio na ahiret u subotu, 16. jula 2011, u 65. godini.

KEMIJU AZABAGI], ro|. MEHURI]
18. 7. 2007 — 18. 7. 2011.

HAJRIJA ([A]IRA) MUJEZINOVI], ro|. SOKOLIJA
preselila na ahiret u petak, 15. jula 2011, u 84. godini.

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. jula 2011. godine, u 14 na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Mensura, sinovi Samir i Amir, k}erka Maida, brat Abdul Hamid, sestre Hurija, Kadira i Zahida, unu~ad Nedim i Adnan, snahe Remza, ]erima i Minela, zetovi Red`o, Ibro, Omer i Elmir, te porodice Kova~evi}, Zaimovi}, [eta, Kadi}, Teletovi}, Pozder, Kukolj, Hondo, Graho, Saharatlija, Ahmetovi}, Zalihi}, Tukar, Im{irovi}, Tanovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti, Trg zlatnih ljiljana br. 28.
000

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 18. jula 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sestra Bahrija, bra}a Alija i Seid, brati}i Kemal, Fahir i Mahir, te porodice: Sokolija, Mujezinovi}, Hafizovi}, Bulbulija, Sto~anin, ]urilo, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i merhume u Ulici A{ikovac br. 58.
000

S ljubavlju i po{tovanjem se sje}amo svakog dana i trenutka provedenog s tobom. Majka Mujesira, suprug Halid, sestra Zekija sa porodicom Suman, sestra Sabina sa porodicom Sarajli} i jetrva Halida sa porodicom Had`ibeganovi}
030

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
TU@NO SJE]ANJE na na{e drage roditelje

SJE]ANJE

IVANA BERBEROVI]
18. 7. 2006 — 18. 7. 2011.

SADETA RU[IDOVI]
18. 7. 2010 — 18. 7. 2011.

[A^IR RU[IDOVI]
31. 3. 1998 — 18. 7. 2011.

Vrijeme prolazi, sje}anje na tvoj plemeniti lik ne blijedi. Volimo te, tvoji: Ida, Orhan, Baisa, Damir, Kenan, Suzana, Kemo
030 4341

S ljubavlju i po{tovanjem, porodice Ru{idovi} i ^oki}

Osamnaestog jula 2011. navr{ava se osamnaest godina otkako smo ostali bez na{e djece

IN MEMORIAM Osamnaestog jula 2011. godine navr{ava se sedam dana da je na{a voljena

Osamnaestog jula 2011. navr{avaju se tri godine otkako je umrla moja draga sestra

JELISAVETA JELA (VLADIMIRA) GOLIJANIN, ro|. BOGDANOVI]
MUAMERA (SEIDA) FAZLI]A KENANA (E[REFA) D@EMID@I]A

VAKIJA FILIPOVI] – KAPETANOVI]

preminula i sahranjena 13. jula 2011. godine na gradskom groblju Sv. Marko u Sarajevu. Na{a draga Jelisaveta svojom dobrotom, plemenito{}u i velikim srcem obogatila je na{e `ivote. Beskrajno smo tu`ni zbog njenog odlaska. Tuguju}a obitelj Bogdanovi} — Kruni}
4402

Tuga je velika, rana duboka, a ljubav za vama vje~na. Va{i: Seid, Nafa, Mufid, Ismeta, Amra i Samir
4338

Sa po{tovanjem i ljubavlji, sestra Mina
4430

POSLJEDNJI POZDRAV na{oj dragoj

Osamnaestog jula 2011. navr{ava se godina od prerane smrti na{eg voljenog brata

TU@NO SJE]ANJE

RAHELI NELKI VU^IJAK

VOJIN (TOME) ZIROJEVI]
iz Br~kog

RU@A (PERIN) RADOJI^I]
18. 7. 1988 — 18. 7. 2011.

S po{tovanjem i tugom, Ariana, Almira, Maida i Nene sa porodicama
4456

Vrijeme prolazi, a ostaju samo sje}anja i uspomene na na{e lijepo djetinjstvo i veliku porodi~nu ljubav na{eg roditeljskog doma. Sestre Rebac Milkica i Janji} Seka
4404

SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

Vrijeme prolazi, bol ostaje. Porodica
4434

NED@IB D@IBO FILIPOVI]
18. 7. 1981 — 18. 7. 2011.

RAHELI

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380
4461

S ljubavlju i tugom, supruga i djeca
4440

Prijatelji sa dijalize: Neda, Budo, Josip...

Mob. 00 387 61 191-010
25779

58

PREDAH

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Djelujete kao osoba koja ulijeva veliku sigurnost i povjerenje. Va`no je da osmislite nastup pred saradnicima. Pozitivni rezultati proizilaze iz zajedni~ke akcije ili sposobnosti da pravilno nametnete svoj uticaj. Stalo vam je da osvojite ne~iju iskrenu pa`nju ili emotivnu naklonost. U svakoj dobroj prilici i bez ustru~avanja slobodno upotrijebite {arm i zavodni~ke sposobnosti koje posjedujete. Nalazite se u sjajnoj psiho-fizi~koj formi. Nudi vam se dobra prilika da potvrdite profesionalne sposobnosti ili da ostvarite zapa`enu ulogu u dru{tvu saradnika. Zatra`ite ne~ije stru~no mi{ljenje, prije nego {to donesete kona~nu odluku u procjeni poslovnih interesa. Zabrinuti ste zbog nekih doga|aja koji po~inju da uznemiravaju va{u porodicu. Ne uspijevate na najbolji na~in i sa sigurno{}u da odgonetnete ne~ije mi{ljenje i pona{anje. Nema razloga za pretjeranu zabrinutost. @elite da prihvatite posao koji donosi dobru zaradu. Me|utim, pokaza}e se da imate neku pogre{nu ra~unicu i da se zavaravate nepouzdanim informacijama. Izbjegavajte brzopletost u svojim procjenama i pona{anju. U odnosu sa voljenom osobom izvjesne promjene su skoro neizbje`ne. Nema razloga da se zaklanjate iza nekih la`nih obe}anja, jer problemi se ne}e rje{avati sami po sebi. Prija}e vam odmor i kreativna izolacija, opustite se. Imate dobre ideje i spremni ste da prihvatite nova rje{enja. Da biste ostvarili poslovne namjere, potrebne su vam provjerene informacije. Okolina je spremna da podr`i va{u ulogu i o~ekivanja u zajedni~koj akciji. Poka`ite da imate dovoljno strpljenja, posebno u nekim delikatnim situacijama. Osoba koju volite svakako zaslu`uje beskrajnu pa`nju ili razumijevanje sa va{e strane. Va`no je da pobolj{ate koncentraciju. U susretu sa saradnicima povremeno nailazite na znake mrzovolje ili osporavanja. Sve je dobro dok neko ne zatra`i odre|enu uslugu ili pokornost sa va{e strane. Me|utim, bez ne~ije podr{ke ne mo`ete da ostvarite sve ciljeve. Partner ~ini mnoge stvari zbog kojih zaista treba da se osje}ate veoma polaskano. Neko `eli da vas obraduje i usre}i na poseban na~in, {to }e vam imponovati. Obratite pa`nju na pravilniju njegu. Neko je na va{oj strani, ali to nije dovoljno da u potpunosti ostvarite poslovne ciljeve. Potrebno je da kontroli{ete psihi~ku i emotivnu tenziju, kroz poja~anu radnu aktivnost ili kretanje. Nemojte dozvoliti da vas neko optere}uje. Nasre}u, voljena osoba dobro poznaje va{ ukus i umije da vam ugodi na razli~ite na~ine. U`ivajte u svom svijetu intime i u bliskom dru{tvu. Prija}e vam {etnja ili neka sportska aktivnost. Djelujete raspolo`eno i posao obavljate na rutinski na~in, bez dodatnih sumnji. Ne obra}ate posebnu pa`nju na saradnike koji imaju druga~ije ideje, ne `elite da uti~ete na ne~ije mi{ljenje ili odluku. Poku{avate pravilno da razumijete ne~iju emotivnu reakciju, ali motivi su ponekad suvi{e skriveni i te{ko ih je protuma~iti na odgovaraju}i na~in. Ako pogrije{ite, brzo }ete se pokajati. Izbjegavajte neke stresne situacije. Ukoliko vam smeta ne~ije prisustvo, izbjegavajte rivalske odnose. Poslovne probleme treba da rje{avate razumno i bez velike euforije. Va`no je da uspostavite bolju kontrolu nad svojim emocijama. Svaki vid pretjerivanja unosi dodatnu konfuziju sa okolinom i naru{ava psiholo{ki mir koji imate. Planirajte neku romanti~nu zabavu ili susret sa jednom bliskom osobom. U`ivajte u stvarima koje vam pri~injavaju zadovoljstvo, opustite se. Ne dopada vam se saznanje da trpite zbog ne~ije samovolje ili da se nalazite u mo`da inferiornoj poziciji u odnosu na saradnike. Ipak, ne mo`ete lako da promijenite poslovno-finansijski poredak i ne~iju volju. Nepotrebno se optere}ujete razli~itim temama koje vas udaljavaju od drage osobe. Promijenite orijentaciju u razmi{ljanju i ubrzo sve }e krenuti u pozitivnom pravcu. Budite umjereni i izbjegavajte razli~ite izazove. Imate utisak da su va{e ideje od presudnog zna~aja i zbog toga po~injete da se sukobljavate sa odre|enim saradnicima. Svako ima pravo na mi{ljenje, ali novi sukobi nepotrebno ote`avaju nastavak saradnje. Birate velike rije~i pred voljenom osobom kako biste ostavili odre|eni utisak. Po~injete da uvi|ate kako se va{e `elje i kriterijumi razlikuju, jer partner ima neku svoju viziju. Nemojte donositi ishitrene odluke, usporite ubrzani ritam. Na vrijeme treba da ispravite poslovne propuste. Mogu} je pozitivan rasplet doga|aja, pod uslovom da konsultujete bliske saradnike i da sa~uvate prisebnost duha u odlu~uju}im situacijama. Poja~ana sujeta vas navodi na pogre{an zaklju~ak. Partner samo prividno djeluje nezainteresovano za va{u pri~u i ideje. Ponekad stvari izgledaju potpuno druga~ije i suprotno od onoga {to nam se ~ini. Osje}ate lagani umor i nedostatak koncentracije. Stoga, izbjegavajte takmi~arsku atmosferu ili neko nepotrebno dokazivanje pred saradnicima. Va`no je da u predvi|enom roku zavr{ite redovne obaveze. Susret sa jednom osobom u vama podsti~e sje}anje na prijatne uspomene. Ipak, ne `elite da se prepustite emotivnim talasima i nostalgiji. Stalo vam da uljep{ate raspolo`enje. Prija}e vam {etnja ili relaksacija.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: udar, kuga, ubav, prvi, noa, ov, o, snop, alta, aretino, s, abelar, kon, amarilis, ma, kr, dis, kara{, astat, paleta, s, ineta, okot, a, kamara, ape, prec, po~itelj, ist, silicij, na, barake, ak.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas sun~ano i vrlo toplo. Puha}e slab do umjeren jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 14 do 21, maksimalna dnevna od 31 do 36oC. Sutra sun~ano i vrlo toplo, uve~er naobla~enje sa ki{om, pljuskovima i grmljavinom, prvo u zapadnim predjelima. U srijedu obla~no, vjetrovito i svje`ije, povremeno sa ki{om i pljuskovima sa grmljavinom. Lokalno se o~ekuju i grmljavinske nepogode. U ~etvrtak i petak poslije obla~nog jutra, prije podne sun~ano. Poslije podne umjereno obla~no, u brdsko-planinskim predjelima sa lokalnim pljuskovima. Danas u Sarajevu prije podne sun~ano, popodne sun~ano i veoma toplo. Puha}e slab, ju`ni vjetar. Minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna 33o C.

Danas obla~no sa ki{om biti u zapadnoj Evropi, dok se pljuskovi sa grmljavinom o~ekuju u sjevernim i centralnim predjelima kontinenta, a najve}a koli~ina padavina bi}e u oblasti Biskajskog zaliva. U ostalim predjelima Evrope prete`no sun~ano. Maksimalna temperatura kreta}e se od 16 do 21 na zapadu i od 28 do 36oC na istoku Evrope. Danas na Balkanu prete`no sun~ano i vrlo toplo sa maksimalnom temperaturom od 30 do 35, na jugu do 38oC. Poslije podne na zapadu i sjeveru Hrvatske, a u no}i i na sjeveru Srbije prolazno naobla~enje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
BAL
drama, re`ija: Semih Kaplanoglu, uloge: Bora Altas, Erdal Besikçioglu, Tülin Özen, Alev Uçarer, Ayse Altay, Ozkan Akcay, po~etak u 13.20 sati

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

UMJETNI^KA BIH
Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba karikaturalnog por treta SARAJLIJE, Alije Hafizovi}a, kojom autor obilje`ava 45 godina slikarskog rada.

Hemswor th, Anthony Hopkins, Stellan Skarsgård, Kat Dennings... po~etak u 21 sat.

BANJA LUKA

TRANSFORMERSI 3
SF, spektakl, re`ija: Michael Bay, uloge: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey, John Malkovich, Frances McDormand... po~etak u 14.30 sati.

HANA
akcija, triler, re`ija: Joe Wright, uloge: Eric Bana, Cate Blanchett, Saoirse Ronan, Olivia Williams... po~etak u 17.30 i 20 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba OTISCI UTISCI, stotinu grafi~ara Bosne i Hercegovine i Hrvatske, realizovana je u saradnji sa Galerijom Bresan (Split, Hrvatska).

KINA
KRITERION
ENTER THE VOID
triler, re`ija: Gaspar Noé, uloge: Nathaniel Brown, Paz de la Huer ta, Cyril Roy, Olly Alexander, Masato Tanno, Ed Spear, Emily Alyn Lind, Jesse Kuhn... po~etak u 20.20 sati.

HARRY POTTER I DAROVI SMRTI 2

MUZEJI
HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
HARRY POTTER I DAROVI SMRTI 2 DIO
fantasti~na avantura, re`ija: David Yates, uloge: Daniel Radclif fe, Rupert Grint, Emma Watson... po~etak u 13, 18.30 i 21.15 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

CINEMA CITY
KONFERENCIJA @IVOTINJA 3D
animirana komedija, re`ija: Reinhard Klooss, glasovi: Aleksandar Cvjetkovi}, Kre{imir Miki}, Dra`en ^u~ek, Tatjana Juri}... po~etak u 13 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

TUZLA

PINGVINI GOSPODINA POPPERA
komedija, re`ija: Mark Waters, uloge: Jim Carrey, Carla Gugino, Ophelia Lovibond, Angela Lansbury, Madeline Carroll, Dominic Chianese, James Tupper, Philip Baker Hall, Kelli Barrett, Maxwell Perry Cot ton, Pepper Binkley, Mat thew Wolf, Danielle McKee, Joshua Rush, Jeff Lima, po~etak u 16.45, 17.45, 19.45, 20.45 i 21.45 sati.

DJEVERU[E
fantazija, re`ija: David Yates, uloge: Daniel Radclif fe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman, Ralph Fiennes, Helena Bonham Car ter, Alan Rickman, Emma Thompson... po~etak u 20 sati. komedija, re`ija: Paul Feig, uloge: Kristen Wiig, Terry Crews, Jessica St. Clair... po~etak u u 15.40, 18.10 i 20.40 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

FESTIVALI
Ba{~ar{ijske no}i

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati.

MAMURLUK 2
komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Jamie Chung, Ed Helms, Justin Bar tha, Ken Jeong, Todd Phillips, Mike Tyson, Tanner Maguire, Jordan Bobbitt, Aedin Mincks, Sondra Currie, William A. Johnson, Dylan Boyack, po~etak u 22.30 sati.

MORI]A HAN
Izlo`ba kaligrafije Mirsada Mirze Smajovi}a, otvorena je za posjete do 24. jula.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

MEDVJEDI] WINNIE

GALERIJA MAK
Izlo`ba grafika i slika Kemala Konakovi}a “ALUzijan“, otvorena je za posjete do 21. jula.

BO[NJA^KI
Posjete Muzeju u pratnji vodi~a svaki puni sat, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od 9 do 16 sati. Grupne posjete potrebno je najaviti na telefon 033/ 279-800.

KOLOBARA HAN
DIMNJA^AR
animirani, re`ija: Stephen J. Anderson i Don Hall, glasovi: Luka Pero{, @arko Poto~njak, Branko Smiljani}, Marin Grbin, @eljko Mavrovi}... po~etak u 11.30 sati. monodrama Ljubomira Kereke{a, po~etak u 21 sat.

BIHA]

HANNA
akcijski SF, re`ija: Joe Wright, uloge: Eric Bana, Cate Blanchett, Saoirse Ronan, Olivia Williams... po~etak u 18.45 sati.

ZENICA

GALERIJE
BLACKBOX
Izlo`ba fotografija “Mahala Paradiso Opasnost od ru{enja“, autora Igora Kapetanovi}a, za posjete je otvorena do 20. jula.

X-MEN: PRVA GENERACIJA

TRANSFORMERSI 3
SF, spektakl, re`ija: Michael Bay, uloge: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey, John Malkovich, Frances McDormand... po~etak u 13.10, 17.10 i 20.15 sati.

COLLEGIUM ARTISTICUM BLACK BOX
Izlo`ba fotografija pod nazivom “Dvojnost..?!” sarajevskog umjetnika Erola ^olakovi}a [ehi}a. Koncept izlo`be obuhvata period [ehi}evog `ivota u Evropi i na prostorima biv{e Jugoslavije, a za posjete }e biti otvorena do 31. jula.

KINA
UNA

KINA
MULTIPLEX EKRAN
HARRY POTTER I DAROVI SMRTI 2 DIO
avantura, fantazija, re`ija: David Yates, uloge: Daniel Radclif fe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman, Ralph Fiennes, Helena Bonham Car ter, Alan Rickman, Emma Thompson, po~etak u 16, 17.30, 18.30, 20 i 22.30 sati.

TRANSFORMERSI 3

PINGVINI GOSPODINA POPPERA
komedija, re`ija: Mark Waters, uloge: Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury... po~etak u 12.15, 14.15, 16.15 i 18.15 sati.

akcija, avantura, re`ija: Mat thew Vaughn, uloge: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, January Jones... po~etak u 22.30 sati.

TRANSFORMERSI 3
SF, spektakl, re`ija: Michael Bay, uloge: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey, John Malkovich, Frances McDormand... po~etak u 15.45 sati. SF, spektakl, re`ija: Michael Bay, uloge: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey, John Malkovich, Frances McDormand... po~etak u 18 i 21 sat.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba mlade umjetnice Maje Skenderovi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Nastavni~ki odsjek - Slikarstvo. Galerija je otvorena za sve posjetioce radnim danima u zgradi Centrale Banke, u Ulici Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

KUNG FU PANDA 2

SUPER 8
avantura, triler, re`ija: J. J. Abrams, uloge: Joel Cour tney, Jessica Tuck, Joel McKinnon Miller, Elle Fanning, Amanda Michalka, Kyle Chandler, po~etak u 15.30, 18 i 20.30 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI
Izlo`ba Milene Pavlovi} Barilli za posjete je otvorena do 30. jula.

ATELJE ZEC
animirani, avantura, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, Lucy Liu, Michelle Yeoh... po~etak u 13.30 i 15.30 sati. Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

AKO MI SE FU]KA, FU]KAM
socijalna drama, re`ija: Florian Serban, uloge: George Pistereanu, Ada Condeescu, Mihai Constantin... po~etak u 20.30 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

THOR
akcija, fantastika, re`ija: Kenneth Branagh, uloge: Natalie Por tman, Chris

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE godine ponedjeljak, 18. juli 2011.

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Tri boje: Plavo
DRAMA
Re`ija: Krzysztof Kieslowski Uloge: Juliette Binoche, Benoît Régent, Florence Pernel, Charlotte Véry...

HIT
22.45
FTV
AKCIJA
Re`ija: Phillip J. Roth Uloge: Antonio Sabato Jr, Adam Baldwin, Alex Jolig, Michael Sutton, Amandah Reyne, Julian Vergov, William Zabka, John Capilla

DANA

23.50
OBN

Julie je izgubila mu`a, velikog kompozitora Patricea i petogodi{nju k}erkicu u saobra}ajnoj nesre}i. Ona namjerava da izvr{i duhovni suicid anonimnim `ivotom u Parizu, daleko od osobnih obaveza, ljubavi i `alosti. Me|utim, ljudi kojima je stalo do nje i jedno iznenadno otkri}e, kao i muzika oko koje se pri~a okre}e, djelova}e iscjeljuju}e na Julie i neodoljivo je povu}i natrag u svijet `ivih...

^ovjek iz sjenke
AKCIJA
Re`ija: Michael Keusch Uloge: Steven Seagal, Eva Pope, Imelda Staunton, Vincent Riotta

18.00
PINK

U nastojanjima da sportsko takmi~enje zamijeni pretjeranu agresivnost, avionske kompanije {est vode}ih dr`ava odlu~ile su sponzorirati aviotrku oko svijeta, ~iji }e pobjednik osvojiti 25 miliona dolara. Plan je da trka ne bude obi~nog, jednostavnog tipa, nego takva koja }e na test staviti sve psihofizi~ke sposobnosti pilota, kao i spremnost konstrukcijskih i mehani~kih timova. Me|u vrhunskim svjetskim pilotima na}i }e se i ameri~ki vojni kapetan, ali i Kinez koji je jedini pre`ivio njegovu tajnu misiju. Osveta na nebu ~ini se neizbje`nom.

Kada biv{i operativci CIA prokrijum~are smrtonosni virus iz SAD-a koriste}i biv{eg agenta D`eka Fostera kao dostavlja~a, nisu ni svjesni kakvu }e smrtonosnu lavinu bijesa da izazove taj potez! D`ek nema pojma u kakvu je zavjeru upleten, on samo vodi svoju osmogodi{nju k}erku na izlet u Evropu...

SERIJE

Kona~ni horizont
HOROR
Re`ija: Paul W. S. Anderson Uloge: Laurence Fishburne, Sam Neill, Kathleen Quinlan

Gorko - slatko
Nakon {to joj je Karmelo saop{tio da vi{e ne mo`e podnijeti njeno ignorisanje, Veronika odlu~uje da napusti firmu i ode iz Lumere. Mikele `eli da {to prije ozdravi, kako bi mogao do}i na zabavu, koju organizuje Martina. Ra{id se vratio u Lumeru.

Ezel
138. Ezel polako rje{ava svoju zamr{enu osvetu, ostavlja to ime i vra}a se Omeru, svojoj pro{losti za kojom slino ~ezne. Na putu prema tome poma`e mu vjerni Ali, uvjeravaju}i ga da je do{lo vrijeme da obojica u`ivaju sa svojim obiteljima, u djeci i sretnim `ivotima bez ubojstava, zavjera i straha od smrti...

Ljubav i kazna
22.30 BHT
81. Dok traje ru~ak koji je uprili~en u ime sastajanja dvije velike porodice Baldara i Morana na kojem vlada atmosfera radosti i sre}e, sti`e stra{na vijest koja sviju u crno zavija. Javuz je pobjegao i u bijegu je ubio E{refa! Sava{ je pogo|en smr}u osobe sa kojom je odrastao i koju je volio poput brata. On odmah po~inje sa potragom za Javuzom...

16.30 BHT

21.00 FTV

00.15
PINK

Beskona~ni svemir - beskona~ni teror… godina 2047… spasila~ka posada astronauta koja je bila u svemiru da istra`i, za{to je svemirski brod kona~ni horizont nestao u crnoj rupi prije sedam godina, sada se vra}a iz misije, ali sa nekim ili ne~im novim u letjelici, veoma zlim i zastra{uju}im.

FILMOVI

Posebna no}
ROMANTI^NA DRAMA
Re`ija: Roger Young Uloge: James Garner, Julie Andrews and Patricia Charbonneau

22.15
HAYAT

Ne{to posve osobno
DRAMA Re`ija: Jon Avnet
Ambiciozna Sally Atwater, odlu~na u namjeri da postane televizijska novinarka, svoju snimku {alje svim TV postajama, ali odgovor dobiva samo od producenta Warrena Justicea s WMIA Miamija. On je zaposli kao svoju tajnicu, a nakon njezinog neslavnog poku{aja prezentiranja vremenske prognoze odlu~i joj dati priliku da se oku{a kao novinarka. Warren joj poma`e svojim iskustvom i u~i je svemu {to zna o novinarskom poslu...

Crveno usijanje
AKCIJA/KOMEDIJA
Re`ija: W. Hill

20.45 HRT2

Robert odlazi u posjetu svojoj bolesnoj supruzi u bolnicu i u povratku ne mo`e da na|e taksi zbog snje`ne oluje. Jedan od doktorica, Katherine, nudi mu prevoz, ali nakon {to automobil stane, prinu|eni su no} provesti u jednoj praznoj kolibi u blizini. Razgovaraju i zbli`avaju se...

Arnold Schwarzenegger je u ulozi ruskog policajca kojeg su poslali po ruskog narko-dilera koji je uspio da pobjegne u SAD, ali su ga tamo uhapsili i on ~eka da ga vrate u Rusiju. James Belushi je privremeni Schwarzeneggerov partner. Kad narko-diler uspije pobje}i iz zatvora, njih dvojica moraju ga prona}i...

22.40 MRE@A/TV1

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Beverly Hills, igrana serija, 20. epizoda 10.00 Spretno - sretno, tv igra 10.30 Piplinzi, crtana serija 10.50 Kralj dinosaura, 18. epizoda 11.15 Harveytoons 11.45 Graditelj Bob 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 13.50 Dopunska nastava, 12. emisija 14.20 Abeceda zdravlja: Uro|ene metaboli~ke bolesti, obrazovni program 15.00 Vijesti 15.05 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 15.55 Na{a mala klinika, igrana serija 17.00 Federacija danas

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 07.00 09.00 09.10 09.25 09.50 11.05 11.30 12.00 12.20 14.00 14.10 14.25 Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Gastronomad Mala TV Bo u pokretu, crtana serija [angaj, SP u vaterpolu: Ma|arska Crna Gora, snimak Zdravlje je lijek Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom Dnevnik 1 Stjuardese lete u nebo, film Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika Pjesma bez granica, reporta`a Vi{egrad - skokovi da sa ]uprije i motorijada, reporta`a [angaj, SP u vaterpolu: Srbija - Kina, direktan prenos

HAYAT
06.00 Pocoyo, crtani film 06.20 Felix bebe, crtani film 07.00 Fifi, crtani film, 1 i 2. ep. 07.20 Taina, serija, 10. ep. 07.45 Vitafon 07.55 Muzi~ki program 08.10 Hayatovci, dje~iji program 08.30 Miffy, crtani film, 1.ep. 08.50 Kenny the shark, crtani film 1.ep. 09.00 Bumba, crtani film, 87.i 88.ep. 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film, 2. ep. 10.15 Sirene, crtani film, 3. ep. 10.45 Bakugan, 39. ep. 11.10 Taina, serija, 10. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza

TV1
06.00 Nijemi svjedok, serija 07.00 Jutarnje vijesti TV1 07.24 Flash biznis 07.30 Historija odje}e, dokumentarni program, 08.00 Vijesti 08.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 09.00 Vijesti 09.05 Eliza, serija 10.00 Vijesti 10.05 Doga|aji koji su promijenili svijet, dokumentarni serijal 11.05 Sedma brzina, emisija o automobilizmu, 3. (r) 12.00 Vijesti plus 12.20 TV1 ordinacija 12.50 Flashbacks 13.00 Biznis vijesti 13.10 Zakon ljubavi, serija 13.50 Flashbacks 14.00 Vijesti 14.05 Doba ljubavi, serija 15.00 Vijesti 15.05 Ikone, dokumentarni serijal o slavnima

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, hrvatska igrana, serija 08.00 Polje lala, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 12.00 Info top, info.program 12.20 City, zabavni program 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Grand Hitovi, muzi~ki program

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Vrijedni lav, animirani film 09.25 Uradi sam, uradi sama 09.30 Sandokan, animirana serija, 3/45 (r) 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 77/125 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.15 Godine prolaze, igrana serija, 40/68 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 London Live, muzi~ki program (r) 13.15 Retrovizor, muzi~ki program 13.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 144/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 Mumijevi, animirana serija, 11/71 15.30 ^udesni svijet, obrazovna serija, 37/52 15.45 Nema problema 16.05 Sa malo novca u... , strana dokumentarna serija, 12/13 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 145/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Velika imena malih ekrana: Josip Pejakovi} 17.45 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mali kuhari, animirana serija, 27/39 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Doktor @ivago, igrana serija, 3/11 20.50 Kara|oz: Husametinovi belaji, igrana serija, 5/5 22.00 BHT vijesti 22.20 Business News (r) 22.30 Ezel, igrana serija, 138/142 23.20 Doktor @ivago, igrana serija, 3/11 (r) 00.05 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 01.05 Pregled programa za utorak

14.50

CSI Miami
SERIJA

20.10

Presing
TALK SHOW

21.10

Slu~ajevi X
KRIM. MAGAZIN

21.00

Eliza
SERIJA

Lola
09.05
Hello Kity (r), crtani film Biznis vijesti Ukradeni `ivoti, serija Vijesti plus Zakon ljubavi, serija, 21. Biznis vijesti Hrane svijeta, dok. program, 10/13 Najava dnevnika The game, serija Dnevnik TV1 Ukradeni `ivoti, serija Igra, serija Igra, serija Vijesti plus Crveno usijanje, film Pono}ne vijesti plus Muzi~ka kutija, film No}ni program Dnevnik TV1 (r) Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. program Flash info Blaga prirode s Anom Bunti}, 4/10 Biznis vijesti Zdravlje, dokumentarni program o zdravlju, ep. Pono}ne vijesti plus (r)
TELENOVELA

15.00

17.25 Ezel, igrana serija, 137. epizoda /12/ 17.50 Dnevnik 2, najava 18.25 Pra{ki student, doma}a igrana serija, 1. epizoda 18.50 Dnevnik 2, najava Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI Miami, igrana serija, 8. epizoda 20.59 Dnevnik, najava 21.00 Ljubav i kazna, igrana serija, 81. epizoda 22.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.30 Danas u Parlamentu 22.45 Hypersonik, ameri~ki igrani film 00.25 Vrijeme je za bebe, dokumentarni program, 1. emisija 01.00 Dopunska nastava 01.25 Viza za budu}nost, igrana serija 02.45 Dnevnik 3 (r) 03.15 Pregled programa za utorak

16.24 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Crna Guja, humoristi~ka serija 17.45 Non stop, humoristi~ka serija 18.20 Gastronomad 18.35 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, realiti show 19.10 Pri~e veterinara Boleta, program za djecu Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Robin Hud 1, serija 21.10 Presing, talk show 22.30 Dok nas smrt ne rastavi, serija 23.00 Dnevnik 3 23.22 Sport 23.27 Finansijske novosti 23.35 Tribunal 00.05 Misterije pravog [erloka Holmsa, serijski film 01.40 Dok nas smrt ne rastavi, serija

12.00 Najbolje godine, 111. ep. 13.00 Miljenica, 26.ep. 14.00 Glam Blam 14.48 Bestseller 14.50 Bioclinica 15.00 Top Shop 15.15 Vitafon 15.25 Moje drage kom{ije, serija, 11. ep. 16.47 Suze Bosfora, 75. ep. 17.42 Biometeorolo{ka prognoza 17.45 Taina, serija, 11. ep. 18.20 Sasuke - Ninja ratnici 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Suze Bosfora, 76. ep. 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.15 Posebna no}, igrani film 00.05 Seks i grad, serija 61. i 62. ep. 01.05 Miljenica, serija, serija Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7

15.30 15.55 16.00 17.00 17.15 18.15 18.20 19.00 19.01 19.30 20.05 21.15 21.40 22.10 22.40 00.20 00.35 01.58 02.03 02.40 03.00 03.30 04.17 04.26 04.50

15.00 Lola, telenovela 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Zumba Zumba, zabavni program 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 ^ovjek iz sjenke, film 20.00 Trijumf ljubavi, serija 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand narod pita, muzi~ka emisija 23.30 Dok nas smrt ne rastavi, serija 00.05 City, zabavni program (r) 00.15 Kona~ni horizont, film

RTS
11.00 Za sva vremena: Ljuba Ninkovi}, muzi~ki program (r) 11.35 Slagalica, kviz 12.00 Dnevnik 12.30 Igraj fudbal, budi sretan 13.00 Trezor 14.00 Bez vize,dok. program 15.05 Ovo je Srbija 15.50 Gastronomad, zabavni program (r) 16.05 Kamiond`ije, TV serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Kamiond`ije, serija 20.55 RTS karavan: Putuju}i, pjevaju}i 23.00 Vijesti 23.05 Oko,info 23.35 Za sva vremena: Ljuba Ninkovi}, muzi~ki program (r) 00.10 TV minijature 00.20 Dnevnik 00.35 Evronet (r) 00.50 Petkazanje (r) 01.45 Metropolis

RTCG
12.00 Vijesti 12.05 Vaterpolo, Svjetsko prvenstvo: Crna Gora Ma|arska, snimak 13.15 Etno 13.30 Crno - bijeli svijet, no}ni program (r) 14.00 Vijesti 14.05 Sat TV (r) 15.10 Fle{ sport (r) 15.30 Dnevnik 1 15.45 Muzika 16.45 Muzika 17.00 Lajmet 17.45 Sat TV 18.10 Muzika 18.30 Crnogorski XX vijek (r) 19.00 Program za djecu 19.20 Kalendar 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV 20.30 Dokumentarni program 21.00 Otvoreno 22.50 Srebrenica: Mapiranje genocida Yihr nezavisna produkcija 23.00 Dnevnik 3 23.30 Agrosaznanje 00.20 Muzika 01.00 Sat TV 01.30 Dnevnik 2

FOX LIFE
09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Prljavi seksi novac, serija 11.05 Razvedeni Gari, serija 11.30 D`oi, serija 11.55 Svita, serija 12.20 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 12.40 Kupidon, serija 13.30 Privatna praksa, serija 14.15 Ali Mekbil, serija 15.05 Razvedeni Gari, serija 15.30 D`oi, serija 15.55 Knji`arka, serija 16.45 Houp i Fejt, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Uvod u anatomiju, serija 18.50 Kupidon, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 Ali Mekbil, serija 21.10 Dr Haus, serija 22.00 Ni na karti, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Da, draga, serija 00.05 Uvod u anatomiju, serija 00.50 Ali Mekbil, serija 01.40 Ko `iv ko mrtav, serija

UNIVERSAL
07.20 Sudija Ejmi, serija 09.20 Dvostruki `ivot Elenor Kendal, film 11.10 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 Igraj do finala, film 15.00 Ubistva u Midsomeru, serija 17.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija

TV1000
06.00 Kad kitovi do|u, film 08.00 Mo}ni vjetar, film 10.00 Nevidljivi cirkus, film 12.00 Ro|enje, film 14.00 [e}er i za~in, film 16.00 Zami{ljeni zlo~ini, film

EUROSPORT
08.30 Motorsports weekend magazin 08.45 World Cup show 09.45 Reli 10.05 Plivanje, S[ Shanghai, Kina 11.15 Plivanje, S[ Shanghai, Kina, live 12.30 Ski-skokovi, Wisla, Poljska 13.30 Fudbal, SP (@) Njema~ka, finale 15.00 World Cup show 16.00 Snuker, SK Bangkok, Tajland, finale 18.00 Biciklizam, Tour de France 19.00 World Cup show 20.00 Najja~i ~ovjek 20.45 Watts 20.55 All sports 21.00 Ke~eri 21.30 All sports 21.35 Ke~eri 22.30 Biciklizam, Tour de France 23.30 Snuker, SK Bangkok, Tajland, finale 00.30 World Cup show

Ne{ Brid`iz
SERIJA

18.00

Pakleni hotel FILM 22.00
18.00 Bejb, film 20.00 Ameri~ki leta~i, film 22.00 Pakleni hotel, film 00.00 Hotel za ljubavnice, film 02.00 Prljavi kodeks, film 04.00 Tihi pad, film

18.00 Ne{ Brid`iz, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Medijum, serija 21.00 Velika liga, film 23.10 Medijum, serija 02.10 Zlo~ini pro{losti, film 04.00 Ubistva u Midsomeru, serija

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.50 10.00 10.09 10.11 11.03 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.30 13.15 14.10 14.19 14.21

TV PROGRAM
HRT2 NOVA
07.20 Neustra{ivi Scooby doo, crtana serija 07.45 Bumba, crtana serija 08.00 TV izlog 08.15 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.15 Bijeg, serija (r) 12.20 Zauvijek susjedi, serija (r) 13.20 IN magazin (r) 14.00 Pobjeda ljubavi, serija 16.00 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Bijeg, serija 21/70 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Po{tena igra, film 00.10 Posljednja misija, film 01.55 Tudori, serija 02.50 Opasna igra, serija 03.40 Ezo TV, tarot show 04.40 Medij, serija 05.25 Bra~ne vode, serija

63

OBN
07.40 Kornja~a Hero, crtani film 08.30 Roni, Olly, Roni, crtani film 09.05 Nebeske plesa~ice, crtani film 10.00 Skrivena kamera 10.10 Zemlja snova, serija 11.55 OBN info 12.05 Ludo srce, serija 13.15 Dolina vukova, serija 14.25 Slomljena srca, serija 16.00 Dejana talk show: Tvoja, moja i na{a djeca! 17.10 Zemlja snova, serija 18.50 OBN info 19.15 Lonci i poklopci, kulinarski show 20.00 Slomljena srca, serija 21.35 Dolina vukova, serija 22.55 Telering, gost: Josip Peri}, talk show 23.50 Tri boje: Plavo, film 01.40 Zakon bra}e, serija 02.30 Dolina vukova, serija 03.40 Tri boje: Plava, film 05.20 Ekolo{ka pitanja, specijalni program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Vitaminix 11.05 Nddy 10.20 ^arli i Mimo 10.25 Grimove bajke 10.45 Barimba 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Mu}ke, serija 11.35 Hladnokrvni `ivot, BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sarajevo ART (r) 13.45 Me|unarodni festival folklora, snimak 15.20 Liberty TV Program za djecu 15.50 Bajke iz cijelog svijeta 16.05 Ulica zoolo{kog vrta 16.15 Podmladi mi tijelo, 1/8 17.05 Hollywood fatalne `ene 17.50 Mu}ke, serija 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noddy 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Dobre vibracije, u`ivo 21.30 Tarih, dok. serijal 21.35 Ve~ernje vijesti 22.05 Sport magazin 22.35 Arapske no}i, 1/2 00.05 Mu}ke, serija (r) 00.35 Spavaj sa mnom, film

TV TK
07.00 Vijesti 07.05 Pop corn, skrivena kamera 09.00 Ja sam tvoj sudbina, serija 09.30 Zakon ljubavi, serija 12.00 Vijesti 12.15 Ukradeni `ivoti, serija 16.00 Vijesti u 16 17.15 Zakon ljubavi, serija 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 22.40 Film 00.15 Dnevnik (r)

14.50 15.19 15.48 15.59 16.02 16.50 17.00 17.44 17.46 18.31 18.41 19.30 19.56 20.02 20.05 20.11 20.36 21.34 22.55 23.20 23.23 23.25 23.31 23.47 01.02 02.43 03.23 03.33

Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 6, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Tajni `ivot slonova, dokumentarna serija (r) Kod Ane (r) Oprah show (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) Gospodarica tvoga srca, serija Capri 1, serija (r) Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Pustolovina u Hrvatskoj: Surfom od Knina do Mljeta, dokumentarna serija (r) Ognjevi s neba: Slavonija, dokumentarna serija (r) Kulturna ba{tina: Nove crkve u Istri (r) Hazu portreti: Dragutin Gorjanovi} Kramberger (r) ZABA - 90 sekundi (r) Alisa, slu{aj svoje srce serija Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info Sve }e biti dobro, serija (r) Dnevnik plavu{e: Ho}e{ li se udati za mene? Ljetna slagalica: Vikendica Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi TV Bingo Capri 1, serija U krupnom planu Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Kronika Pulskog filmskog festivala Opera pod zvijezdama Nijemi svjedok 12, mini-serija (r) Bostonsko pravo 4, serija (r) Skica za portret (r) Pustolovina u Hrvatskoj: Surfom od Knina do Mljeta, dokumentarna serija (r)

06.25 Kod ku}e je najljep{e (r) 06.39 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.25 Vaterpolo, SP: Brazil Hrvatska, prijenos 08.35 Crtani film: Mala princeza (r) 08.48 @utokljunac: @u}o sam na svijetu (r) 09.08 Brlog (r) 09.22 Sportske igre mladih (r) 09.37 Obi~na klinka, serija za djecu 10.02 Alisa, slu{aj svoje srce serija (r) 10.47 Tvoja sam sudbina, serija 11.24 Veronica Mars, serija (r) 12.04 [aolinski pa`evi, crtana serija 12.28 @utokljunac: @u}o sam na svijetu (r) 12.49 Johnny Bravo, crtana serija (r) 13.10 Lagodni `ivot Zacka i Codyja 2, serija za mlade (r) 13.36 Ostavljena u kontejneru, mini-serija (r)

MRE@A
08.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.35 Hello Kitty, crtani film 08.47 Hllo Kitty, crtani film 09.05 Eliza, serija, 14/68 (r) 13.10 Zakon ljubavi, 20. ep. (r) 14.05 Doba ljubavi, 4. i 5. ep. (r) 16.00 Ukradeni `ivoti, 13. ep. (r) 17.15 Zakon ljubavi, 21. ep. 20.05 Ukradeni `ivoti, 14. ep. 21.15 Igra, serija, 19. ep. 21.40 Igra, serija, 20. ep. 22.40 Crveno usijanje, film

Ru`na Betty
SERIJA

15.10

Zauvijek susjedi
SERIJA

12.20

Lonci i poklopci
KULINARSKI SHOW

19.15

15.10 Ru`na Betty 3, serija 16.00 KS automagazin (r) 16.31 Mijenjam svijet: Elektri~ni snovi (r) 17.00 Bostonsko pravo 4, serija 17.46 [apta~ psima 3 (r) 18.34 Kod ku}e je najljep{e 18.50 Vaterpolo, SP: Brazil Hrvatska, snimka (r) 19.55 Ve~eras 20.00 Glee, serija za mlade 20.45 Ne{to posve osobno, ameri~ki film (r) 22.42 Dr. House 5, serija (r) 23.25 Dnevnik plavu{e: Ho}e{ li se udati za mene? (r) 23.36 Holivudska {kvadra 2, humoristi~na serija 00.03 Retrovizor: [apta~ica duhovima 4, serija 00.45 Retrovizor: Prijatelji 9, humoristi~na serija (r) 01.07 Retrovizor: Sledge Hammer 1, humoristi~na serija (r) 01.32 Retrovizor: Kraljevi, serija (r)

TV MOSTAR
08.05 Ostrvo kornja~a, 8/26 08.35 Hello Kitty, crtani film 09.00 Vijesti 09.05 Eliza, 14/68 (r) 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 14.00 Vijesti 14.05 Doba ljubavi, 4/24 (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ikone, dok. serijal o slavnima 16.00 Ukradeni `ivoti, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, serija, 21. 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 21.15 Igra, serija 21.40 Igra, serija 22.10 Vijesti plus 22.40 Crveno usijanje, film

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 [ifra tik, film 13.30 Hutba 14.00 Namjesnik ljubavi, serija 14.30 Biznis magazin 15.00 Frejzer, serija 15.30 Crne knjige, serija 16.00 Biografije 17.00 Flash vijesti 17.05 Stvoreni za ubijanje 18.00 Rudnici Solomona, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija 21.00 IC sport 21.30 TV Liberty 22.00 Crne knjige, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Rudnici Solomona, serija

RTV USK
14.00 Zdrava tv: Znanstveni forum 14.30 Vijesti 14.35 U svemiru, 10/26 15.05 Autoshop (r) 15.35 Rijeke Evrope 16.00 Reporta`e sa zemlje mira: Dilje p~ele (r) 16.30 Majstor kuhinje, show 17.10 Lea Parker, serija (r) 17.55 Duhovni svijet, vjerski program (r) 18.25 Balkanski talenti (r) 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sport 20.20 ^itaj BiH: Doma}a lektira 20.50 Kult, kult, kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Lea Parker, serija 22.40 Sveci i gre{nici, dok. serijal 00.10 Majstor kuhinje, kulinarski show (r)

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Tuzla - u`ivo 16.15 Heroji ulice, dok. program (r) 16.50 Sevdalinka u srcu, muzi~ki program 17.20 TV Liberty, info-program 18.00 Crno i bijelo, informativni program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.05 Op~injeni, 48/208 22.00 Radio iz moje ulice, kola`ni program 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
10.00 Zenica danas 10.30 Glas Amerike 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer 12.00 Iz dana u dan 12.05 Serija 13.00 Vijesti 13.05 Bonaventura 14.00 Iz dana u dan 14.05 Samo za smijeh 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode 16.45 Discovery, dok. prog. 18.00 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Klinika, serija 21.30 Nije te{ko biti ja, muz. prog. 22.15 Za svaku bolest trava raste 23.00 Zenica danas (r)

RTV VOGO[]A
11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 O~i du{e, serija 12.30 Biografije, revijalni program (r) 13.30 Autoshop magazin (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+, program za mlade 14.35 Bajke iz cijelog svijeta, crtani film 14.50 Wild Life, crtani film 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life, crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Te{anjska hronika 20.00 TV Fiva 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Liberty TV 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra (r), serija 09.15 Svijet na dlanu 10.00 Novosti 10.05 Bulevar 11.00 Svijet na dlanu 12.00 Novosti u podne 12.15 Film 14.00 Novosti 14.05 Zna{-ima{, interaktivni kviz 16.00 Dnevnik 1 16.25 Sve za ljubav, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 21.00 Tv poster 22.00 Sa Kraji{nicima po Krajini 22.30 Dnevnik 3 23.00 Spartan, film 00.30 Kobno povjerenje, film

ATV
11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Blef, zabavni program 14.45 Jednostavan `ivot, zabavni program 15.45 Vijesti 16.00 Najbolje godine, serija 17.00 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 18.50 Arena sport 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 Jednostavan `ivot, zabavni program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Posebna no}, film 00.20 Sex i grad, serija 01.20 Miljenica, serija

EUROSPORT 2
07.30 Snuker, SK Bangkok, Tajland, finale 08.30 Fudbal, Bundesliga: Hoffenheim Dortmund 10.00 Fudbal, Japanska J. League 11.00 Ragbi, Bucharest, Rumunija 12.00 Surf 12.15 Fudbal, Bundesliga: Mainz - Bayer 13.00 Fudbal, Bundesliga: Bayern - Hamburger SV 14.00 Snuker, SK Bangkok, Tajland, finale 16.00 Fudbal, 2.Bundesliga 18.00 Superbike, Little Budworth, UK 20.00 Watts 20.15 Fudbal, 2.Bundesliga, live 22.15 Ski-skokovi, Wisla, Poljska 23.00 Australijski fudbal 00.30 Snuker, SK Bangkok, Tajland, finale 02.00 Fudbal, 2.Bundesliga

SPORT KLUB
07.00 TWS 09.00 Extreme Burton European Open - Laax 09.30 Atletix 10.00 FullTilt Poker 11.00 Ukarinian league: Karpaty - Chornomorets 12.45 Rugby Super League: Leeds - Hull FC 14.30 World Strongest Man FINAL 15.30 Barca TV: All goals by Messi 16.00 Chelsea TV: Portsmouth - Chelsea 17.45 Premier League Classic: Manchester City Manchester United 18.15 Vijesti 19.00 ATP Bastad, finale 21.00 CH TV: Chelsea Revolution 21.30 Barca TV: Road to Wembley 22.30 Sport Klub u Mudjelu 23.00 FullTilt Poker 00.00 Vijesti 00.30 Premier League Classic: Liverpool - Blackburn 01.00 Swiss league: Sion Zurich

DISCOVERY
06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Kako se pravi? 07.45 Kako to rade? 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Opasan lov 10.00 Pre`ivljavanje 10.55 Vrhunsko graditeljstvo 11.50 Ameri~ki ~operi 12.45 Limarska radionica/London 13.40 Prljavi poslovi 14.35 Opasan lov 15.30 Razotkrivanje mitova 16.25 Kako se to pravi - 2 epizode 17.20 Pre`ivljavanje 18.15 Pograni~na policija 2 epizode 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Gra|evinske intervencije 21.00 Nafta, znoj i naftne platforme 21.55 Ameri~ka luka 22.50 Ameri~ke drvose~e 23.45 Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Megastrukture 08.00 Okeanske dubine ispod Zemljinog pola 09.00 Divlja Rusija 10.00 Banditi iz Selousa 11.00 Najte`e popravke na svetu 12.00 Majka bradavi~astih svinja 13.00 Okeanske dubine ispod Zemljinog pola 14.00 Megastrukture 15.00 Ljudi ajkule 16.00 @abe 17.00 Policajci sa Aljaske 18.00 [apta~ psima 19.00 Plemenska odiseja 20.00 Piratska patrola 21.00 Granica 22.00 Policajci sa Aljaske 23.00 Piratska patrola 00.00 Granica

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 Snimanje rata Zaboravljena ubistva Verdijevim stopama Drevni doktori Sinatra - mra~na zvezda Pol Pot - putovanje na Polja smrti Odbrana morala - pri~a o Meri Vajthaus Velike britanske vojskovo|e Snimanje rata Zaboravljena ubistva K.S. Luis Inuitska odiseja: Osvajanje Novog svijeta D`ingis Kan Carstvo mora Premijera: Afera Karava|o Lovci na naciste Porodica koja je pre`ivela Hitlera Jedan dan u borbi K.S. Luis Inuitska odiseja: Osvajanje novog svijeta D`ingis Kan Carstvo mora Afera Karava|o Lovci na naciste

ANIMAL PLANET
06.50 @ivot na farmi 07.40 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Trofejne ma~ke 09.05 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 10.00 U posjeti `ivotinjama sa Mihaelom Strakan 10.55 Ulica lemura 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 @ivotinjski park/@ivi svijet zapadne obale 12.45 Policija za `ivotinje, 2 ep. 14.30 RSPCA 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 D`ef Korvin, bez ograni~enja 16.00 Ro|eni lovci 17.20 Psi, jedna rasa, jedna pri~a 17.45 Divlja planeta 18.15 Lovac na krokodile 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Kraljice savane 21.00 Brzina `ivota 21.55 Pre`ivio sam! 22.50 Planeta mutanata 23.45 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima

Damir Koja{evi} o revan{u protiv Orebra

Imamo ve}e {anse za prolaz

OSLOBO\ENJE
PRVO IZDANJE
27. strana

ponedjeljak, 18. juli 2011. godine

Bh. alpinisti~ka ekspedicija u Tad`ikistanu

Gazi} i Mufti} osvajaju

nebeske planine
Tien Shan upravo to zna~i i ovo je njegovo ju`no podru~je pod nazivom Fanske gore koje gravitiraju Tad`ikistanu
U organizaciji Planinarskog dru{tva @eljezni~ar iz Sarajeva, za koji dan kre}e alpinisti~ka ekspedicija Fanske gore 2011. u Tad`ikistanu. ^lanovi ekspedicije, 21-godi{nji Zeni~anin Armin Gazi} i 36-godi{nji Sarajlija Kenan Mufti} planiraju izvesti vi{e alpinisti~kih uspona na vrhove iznad 5.000 metara u ovom gorju. Ekspedicija }e trajati 29 dana, a po~inje 18. jula.

Merkel u Zagrebu i Beogradu
Njema~ka kancelarka Angela Merkel trebalo bi da 17. augusta do|e u zvani~nu posjetu Zagrebu. Nakon toga, kako nezvani~no saznajemo, o~ekuje se i njena posjeta Beogradu. Me|utim, u njenoj kratkoj turneji po zemljama Zapadnog Balkana jo{ nije planirana posjeta Bosni i Hercegovini. Me|utim, nije isklju~eno da se situacija promijeni, ukoliko BiH u me|uvremenu dobije novi saziv Vije}a ministara, odnosno bar mandatara. Zadnji put, kancelarka Merkel posjetila je Zagreb u maju 2007. godine, u vrijeme dok je premijer bio Ivo Sanader. Posjetu Merkelove Beogradu nedavno je srbijanskim medijima potvrdio potpredsjednik Vlade Srbije Bo`idar \eli}. J. D.

Stepenica vi{e
Tad`ikistan je jedna od republika nekada{njeg Sovjetskog saveza. Nalazi se na sastavu pet najve}ih svjetskih planinskih masiva: Himalaja, Karakoruma, Hindukusha, Tien Shana i Pamira. Fanske gore su dio zapadnog Pamir-Alaja i nalaze se izme|u Zeravshan i Gissar lanaca. Atraktivni alpski grebeni i vrhunci iznad {umovitih dolina kroje prstenove oko nedirnutih planinskih jezera. Desetak vrhova iznad 5.000 metara, kao i nebrojeni nizi, predstavljaju izazov pasioniranim alpinistima. Fanske gore su mjesto okupljanja najboljih alpinista biv{eg Sovjetskog saveza i dr`ava Isto~nog bloka, a s pravom se smatra da je ovo jedno od najatraktivnijih planinskim podru~ja u Centralnoj Aziji. „Nakon soliranja Matterhorna (najvi{i vrh visok 4.477m, [vajcarska; op.a) u augustu pro{le godine bez ikakvog osiguranja, ovo treba biti jedna stepenica dalje u mom iskustvu, da bi u dogledno vrijeme i{ao prema vrhunskim svjetskim rezultatima. Ovo }e mi biti odsko~na daska za neke jo{ ozbiljnije stva-

Tajna Sfinge: Vrhunski alpinisti~ki rezultat Kenan Mufti} spreman za podvig u Tad`ikistanu
Foto: Dinno KASALO

Umro urugvajski diktator Bordaberi
Biv{i urugvajski diktator Huan Maria Bordaberi umro je u nedjelju u 83. godini u svojoj ku}i, gdje je slu`io 30-godi{nju kaznu zatvora, na koju je osu|en zbog ubistava i otmica za vrijeme rata koji je njegov re`im vodio protiv tzv. subverzivnih elemenata. Kao konzervativni zemljoposjednik, Bordaberi je 1971. godine demokratskim putem izabran za predsjednika, ali je 27. juna 1973. izvr{io pu~. Poslije toga je suspendirao ustav, zabranio politi~ke partije, naredio tenkovima da opkole Kongres i vladao je tri godine dekretom sve dok ga 1976. nisu zbacili generali koji su do{li na ~elo desni~arske diktature koja je trajala sve do 1985. godine. Uhap{en je 17. novembra 2006.

ri i ovi usponi su zahtjevniji i tehni~ki i fizi~ki od nekih vi{ih planinskih vrhova kao {to je, recimo, Mount Everest. Ovi su vrhovi rijetko penjani, bez ikakvih osiguranja, jedino {to ide je ono {to mi sami postavljamo“ obja{njava Armin Gazi}, , ina~e trostruki prvak na{e zemlje u sportskom penjanuju.

Tajna Sfinge
Gazi} je u~enik jednog od najboljih bh. alpinista Edina Durme sa kojim je odradio pripreme za novu ekspediciju i to na planini Prenj.

„Radi se o nebeskim planinama, jer Tien Shan upravo to zna~i u prevodu, i ovo je njegovo ju`no podru~je pod nazivom Fanske gore koje gravitiraju Tad`ikistanu. Mogu re}i slobodno da se klub Scorpio ponosi da je u njemu ponikao jedan takav kvalitet kakav je Armin Gazi}. Mi smo se potrudili da mu damo punu podr{ku. U proteklih nekoliko dana poklopila se s onim {to se zove kvalitetan alpinisti~ki rezultat na podru~ju BiH, gdje smo ispenjali zahtjevni smjer na planini Prenj koji se zove Tajna Sfinge“ ka`e Durmo. ,
M. DAJI]

POSLJEDNJE VIJESTI
OZLIJE\ENA TRI DR@AVLJANINA BiH - Brodica pod ameri~kom zastavom eksplodirala je ju~er na pumpnoj stanici u Makarskoj. U nesre}i su lak{e ozlije|ene tri osobe. Rije~ je o tri dr`avljanina Bosne i Hercegovine koji su se u vrijeme eksplozije nalazili na brodici. S lak{im ozljedama preba~eni su vozilom hitne pomo}i u Split, prenosi Hina. OSUDA SUSRETA OBAME I DALAJ-LAME - Kina je osudila susret ameri~kog predsjednika Baracka Obame s tibetanskim duhovnim vo|om dalaj-lamom ocijeniv{i to kao grubo mije{anje u unutra{nje stvari Kine, koje nanosi {tetu ameri~ko-kineskim odnosima i pozvala Washington da ispravi gre{ku. Obama je oko 45 minuta razgovarao sa dalaj-lamom u Bijeloj ku}i i tom prilikom istakao zna~aj ljudskih prava Tibetanaca u Kini, ali i ponovio da je za SAD Tibet dio Kine. SUKOB POLICIJE I LJEVI^ARA - Nekoliko stotina ljevi~arskih aktivista sukobilo se ju~er sa snagama sigurnosti u njema~koj prijestonici Berlinu i tom prilikom su lak{e povrije|ena 34 policajca, saop}ila je berlinska policija. Policajci su zadobili povrede kada su ih aktivisti ga|ali kamenicama i fla{ama. Protestni skup, za koji organizatori nisu imali dozvolu, osiguravalo je oko 500 policajaca i jedan helikopter, prenio je AP.

Ubili vuka od 50 kilograma

“Harry Potter“ oborio rekord

^lanovi Lova~kog dru{tva Javor iz Srebrenice Predrag Barjaktarevi}, Slavko Janju{, Radmilo Aleksi} i Goran Nikoli} ju~er ujutro su ustrijelili vuka te{kog preko 50 kilograma, javila je Srna. - Na molbu mje{tana planinskog sela Podravanje, kojima vukovi pri~injavaju stalne {tete i uni{tavaju stoku, iza{li smo u lovi{te i nai{li na vukove i odstrijeli najve}eg, dok su dva

manja pobjegla, rekao je Barjaktarevi}, iskusni lovac koji je ubio vuka. Lovci ka`u da se radi o starijem vuku mu`jaku. Na podru~ju Podravanja vukovi su u posljednjih nekoliko mjeseci poklali nekoliko stada ovaca, jednog konja i tri psa, a pri~inili su sli~ne {tete i u susjednim selima u mili}koj op{tini. Mje{tani ovog podru~ja uglavnom `ive od sto~arstva.

Zavr{ni film o Harryu Potteru oborio je rekord najve}e zarade tokom prvog dana prikazivanja u kinima u SAD-u i Kanadi, navodi se u procjeni fimskog studija Warner. Film "Harry Potter i relikvije smrti 2" zaradio je u subotu 92,1 milion dolara u kinima Sjeverne Amerike. Do sada je rekord po dnevnoj zaradi dr`ao film "Novi mjesec" iz serijala "Sumrak", sa zaradom od 72,7 miliona dolara.