Haiku Vasic, izvrsni sekretar SNSD-a

Mi ne zelimo 'ormirati vlast bez validnih, legitimnih predslavnika bosnjackog naroda • Mora .rolnost u BiH, a kola ne shvaU, on onda zelida napravi BiH kao tamni,cu nacija
koji svoiim stavovima cesto izaziva kontroverze, u interv juu za "Avaz" ocjenjuje da je u BiH moguce forrnirati vlast iskljucivo na bazi

S8 uvaziti

R

aiko Vas.ic, .izvr~.'Oi sekretar SNSD-a

pari teta tri konsti [U ti VOl!. naroda, - Ova kriza se moze razrina tri strane trokuta pogledaju unu tra i da ispred sebe vide ostalo dvoje iz druga dva narcda- ka ie Vas ic. S. strana

jesiti nil nacin da oni kcii siede

Ol\lORENllNVnTl(lJSKI fOND HYPO 8H EQUITY

SUNCA NJE

KREMAZA

2,50KM
EUROKUPOVI

AK(USKA ·KIJPOVIHA UDJElA BEl 'UlAlNE HAKNADE 01.06.- 30.09. 2011~ ~~

..

-. --

Osim i'

zadovoljni

PUsek

Ukratko

Onevni8.V3<,$ubota, 16. julVsrpanj 2011.

a.ktuelno

Nakon pisma visokog predstavnika Skupstini SBK

Bair doma(:ifl

Posjete

Hair jucer DrimIoFelera'
.. Komaridant EUFOR" a, generalmajor Bernhard Bair primio [e jl.1cer 11 Glavnoj komandi EUFOR-a Hansjorga Habera, komandanta civilnih operacija EU i direktora za planiranje i vodenie civilnih operacija pri Evropsko] sluzbi za vaniske akcije, i brigadnog generala Stefana Felera (Stefan Feller), sefa EUPM"a. Bair je infermirao delegaciju 0 ulozi EUFOR-a te 0 zadacima i kapac iteti rna, saop cen 0 jeiiEUFOR.

--

Tahir Lendo jucer je bio na svom radnorn rnlestu, u kabinetu prernllera • Zasjedanje Skupsfine za sedarn dana
Pismo Valentina Incka, visokog predstavnika rnedunarodne zajednice u BiH, akteri politickog iivom u SB K razliciro tumace. Za jedne ie pravda zadovoljena, za druge je [0 guranje ovog dijela zemlie u haos. Pismo visckcg predstavnika upuceno je predsjeda vaiucem Nikoli Sirnicu, dopredsjedavajucern Refiku

II DO

a7

paricu i predsjednicirna stupnickih klubova,

Poza-

Kalla

ce lunliCionirali SlaraUlada
mandate preuzeli su Vlatka Korns;':: (HDl BiH), ministrica zdravstva, Anto Lozaneic (HSS-NHI), ministar prostornog uredenja, i premijer Salko Selman (SDA). Sasvim je jasno da oni vise ne rnogu biti clanovi Vlade, U svom pismu visoki predstavnik "dljeii zabriIIUtoS[ u sposobaosr Vlade na odlasku da nastavi s radorn" i istvorerneno navedi "bko Zakon 0 Vladi pred vida r j den ie za ovai problem". U praksi bi to dogovore dalj nje procese shodno preporukama iz pisma· kazao [Jam [e u iziavi premijer Tahir Lendc, Pismo visokog predstavnika dolazi vise od dva m ieseca nakon izb ora nove Vlade koja ie zapocela neke procese koje prethodnici nisu mogli iIi nisu htjeli, Na[ilustrativniji pcdatak je da ie nova Vlada za 40 dana us vo j ila 183 odlu ke ili zakona, dok su njihovi pretho-

Odluke i zakoni
Prvi covjek Vlade SBK, cije je irnenovan]e visoki predstavnik doveo u pitanie, T ah ir Len do, j ucer je bio na svom radnom rniestu, u kabinetu prerniiera, U [utar-

MOBiH

Hina.dOnirala oSammaSina
.. Ministar odbraae BiH Selmo Cikotic i ambasador Kine u BiH Yang Fugue potpisali su jucer u kasarni Rajlovac u Sarajevu prctokol 0 primopredaji doniranih osarn inzin jerijsk ih masina koje je kinesko Ministarsrvo nacionalne odbrane pokloni!o Min is tarsrvu odb ra neB iH. Ukupna vrijednost rnasina je oko milicn KM, javila je Srna.

ViSe od godinu Slam Vlada, koioi bi se prerna preporukama visokog predstavnika trebalo omogueiti da radi, bila je nekomplerna, Nairne, nakon odlaska u penziiu min is tri ce fi nans iill Da nice Krizanovic (HDZ BiR) ova pozicija bila je uprlli.njenja jer prernijer Salko Selman (SDA) nije dopustao irnenovanie zbog narusenih odnosa izmedu dva vjeena koaliciona partnera u SBK, SDA i HDZ-a BiH. Nakon proslogodisn] ih izoora zastupnicke njirn sarima odrzao j.e S38!anak s ministrima na kojern su dogovcrene daljnje aktivnosri Vlade 6je se irnenovanie dovodi u pitanje. - Vlada ce raditi u ovcrn sastavu sve dok ne dobije instru kciiu cd Skupstine SB K ~!adalje da cini u ovakvoj poziciji. Sada je na pcIiticarima i strankama koie djeluju u Skupsrini SBK da

znacilo cia bi preostalih pel ministara iz proslcg sazi va, Zoran Lukovic (HOZ BiH), minis tar pravosu dai uprave, Sedzad Milanovic (SDA), minisrar unuil"asnjih poslova, Greta Kuna (HDZ Bill), ministrica obrazovanja, nauke, kulrure ; sporta, Bairo Makie (SDA), ministar privrede, i Sernin Zdralovi':: (SOA), ministar pol jopri vrede, vodoprivrede i sumarslv3, ponovo trebali siesti u ministarske fotelje. dnici za pola godine uspjeli usvojiri rek I S4 odluke ill zakomi .. - Mi smo za kraj naredne sedmice zakazali zas j edan j e Skupstine Srednjobosanskog kanrona i rnislim da nema razloga za otkazivanje ier na dn evn om redu s u neki vitaIni zakoni i skidanje tih zakona 5 dnevncg reda gum nas u haos - istice Nikola Sirnic, predsjedavajuci Skupihi!le SBK. K ..KAVAZOWC

Vilalni zakoni

uecibro.i

Federacija

ZaDOSlemh
.. U maju 2011. godine ukllpan broi ;:apos]enih u Foideraciji BiH iznosio je 440.42.9, SIO predslavlja povecanje broja 7:a· poslenih za 0,002 posto u od nosu n.a ap ril 20 ll. godine, podaci su Federalnog zavoda ZlI slalisl1ku (FZS). U odnosll n.a godi sn j i pros iek b reja zaposlen i h u 2010. go d iu i doslo je do po ve6m ia broia zaposlenih za 0,3 p OSto,.ia vila ie 0 nasa.

Put

Statistika

mali pad cileoa
.. Ukupan iunski indeks potrosackih cijena u RS nizi ie od majskog za 0,7 pos 10, po dad su Zavoda za sta tis liku RS, preni jela je 0 nasa. . Smanjenje indeks eijena 0 djece i 0 buce ZlI 0,2 P OSlO, od jel j ka zdravSlvo nizi je za 0,3 posto j odjehka hrana i bezalkoholn3 piea nizi je z:a 1,6 posto.

Hrvatske politii'ke Hr.nke u BiH otkazale su pro,eSle koje su [rebate odriati juCer ispred U reda visokog PTedsravnika (OHR) u Samjevu. Umjesto toga, u zgradi OHR"3 odrLani su ,azgovo!Ci izmedu zamjenika visokog preds lavni ka Rode.rika M ura (Roderick Moore) i ostalih preds!a.vnika medllnarodne zaj ednice te preds !avn ika dv.aju HDZ-ova Nikole Lovrinovi6a i Slavice Josipovic Ie p redsjedn ika KI ubaH rvara u Skupstini SBK Josipa Kvasine. - Dogovor koj; oeekujemo mora iei LI pravcu uvaiavanja i~bornih rezu!mta, pdje svega prema HDZ-u BiH, koji je izborni pobjed.nik zajedno

aprr ed za S H i liH Ie posruanle za o_a
Otkazani protesti ispred zgrade OHR-a
sa HDZ"om 1990 - rebo je Nikola Lovrinovic, do pre" dsjednik HDZ-a BiH. Put naprije;;l za SBK ho i za BiH II cijelosli je puno posti van je vladavine zakona i poli ti"'kog di jaloga, izja vio je prvi zamjenik visokog preds tavnika Ro derik M III to· korn sastanka, saopCio je OHR. POZVll.o je predstavnike viast; da osiguraju da kand;· da ( za h rva [s kog cl ana p redsjednis[va kamonalne skups[iue bllde odmah pre" dlozen i imenovan bez daIjnjih odgadanja jer bi se tako el im in irala prepreka ZlI formiranje nove Vlade SBK. - Sve dok Ustavni stld Fe" deracije ne dooese odluku 0 zahljevu kojim se osporava Kvasin8, Josipovic i Lovrinovic pri izlasku;z OHR·a (Ford.Nllil) odluka 0 imenovanju nove djelovali da bi se osiguraJo ka lItonalne vlade, po Ii t.ic.ke pos ItVanje Z1l ons kih pIDgek s!Tanke moraju zajednicki sa" dodao je Mur. S. Sa.

POSIOual1
PovQdom pismo viso" kog preds[avnika u BiH Valenrina Incka (In7:ko) upucenog predsjednicima Klubova Il Skup~tini SBK, a u kojem je izrazio zabri· nurosr zbog procesa formiranja vla.st; U ovom kanto· nu, reagirali su i iz Kan tonalnog odbora Saveza za bolju buducnos[ (SBB) BiH. Predsjednik Kluba SBE BiB u Skup~[ini SBK AlmirSvago ka.zao nam je da ce Predsjedni~lvo ove sr.ranke organizirati saSlanak na kojem ce zauzeri stav povodom odluke viso" kog predstavnika. " SBB BiH oi':ekuje od svih stranaka u Skupstini SBK cia pOStujtl odluku visokog predstavnika i da SIOprije pris rupe nj enom izvrSen j U, au cilju orJdanjanja problema kOI'i su navedeni u pismu koje je 1l0slao In.cko - kazao nam je Svago. F. K

SBB BiH SBK

OdlUHU

aktuelno

Dnevn i avaz, suoota, 16. julVsrpanj 2011.

3
Zivot u Biljaci je veoma tezak, ali se vrario veliki b roi povratn ika, - Sine, pU!eV2 nemarno, aemamc vode. Malo je mjesro, ali puno povramika, Ovdje se vratilo najvise Bosnjaka na podruciu Brarunca, U selu ima vise od 30 mom aka koji nigdje ne rade i ko j i beru rnaline, zive od polj 0P rivrede, pi taju nas maike ko] e smo ilehidske porodiee ima Ii srogod cia nam urade, same da zarade pokoiu marku - objasnjava Nedzma,

Komentar dana
Pi§e; Fahir KARALIC
(jkaralic@avaz.ba)

uenHI brol PDuratnlHa

Stranke platforme SDA .i SOP protekle sedmice su se prvi put, vjerovatno ne i posljednji, nasle na suprotnim stranama
Predsjednik SOP-a Zlatko Lagumdzija i federalni premijer Nerrnin Niksic svako malo podsiere da je Federalna vlada od svog formirania sve odluke donijela jednoglasno. Ali biti [edinsrven i nije bi 10 tesko, jer se Vlada bavila uglavnorn aferirnirna Stranke 7.3 BiH, zaobilazed pitauja iz kojih bi navidjelo izasla odgovornOSI koalicionog partnera SDA, koia je hila u vlasri zajedno s "pokojnom" Silajd~icevom strankorn. Slicno se dogadalo i na Parlarnentu FBiH. Sve do pretposljednje sjednice, kada su se poslanici eve dviie stranke prvi pUI nasli na suprotnirn stranama, To se dogodilo cim se dirnulo II reSOT koj i SOA suvereno d di - Agen ci iII za bankarsrvo FBiH, eiji su izviesta] oborili upravo poslanici SDP-a. Pomalo sramezliivo kolege iz SO ... su im uzvratile vee na sliedeco] tacki i 0 b orile izvjestaj 0 radu Regulatorne kornisije z.aelektricnu energiju u FBiH. Z u be su p okszali i su tradan, orvoreno se suprorstavljajuci nakani SOP-a da izrniieni Zakon 0 javnom servisu RTVFBiH. Nema surnnjeda su to uradili po direktivi Sulejrnana Timea, koji odavno cvili zbog dorninacije SDP-a i neravnopravnog polozaia SOA na ovom iavnom emiteru, No, Tihic nije isao do kraja, Pobunili su se na ITenutak poslanici SDA i odrnah se povukli, prihvata] uei da rasprava bude odgodena, Rjesenje za FTV ce se, ocekivano, rraziti mimo poslanickih klupa, onako kako je Tihie nedavno uajavio, u direkmorn razgovoru s predsjednikorn SOP-3 Zlatkom Lagumdzijom. Tako, na kraju, kratki razlaz koalicicnih partnera ni je rezulti rae neki m velikim odlukama i lomovima .. Nerascisceni medusobni odnosi su gurnu ri pod tepih, ali [e svima [asno da broine aferirne SDA nieni koalicioni partneri nece moci dovijeka ignorirati, Kako ce Tihic tada reagirati i kolikc je platforrna za is [a cvrs ta, 0 s [a j e da se vid i, Sigurno je S2t110 da ce izazova bid.

Nedima ssmo ieli de joj derniniraju pros/or oka kuce

SUDBINE Niko ne Guje jauk Nedzrne Salihovic iz Biljace kod Bratunca

MaiM era Ie lotOgraliJa blSI crall s II

Od para koje dobivam za svoje dijete .irnuza kupila sam stan u Vogosci, al.ini tu nisam mogla ostati, jer sam doziviela da mi pod prozorom naprave muzicku skou, kate Nedzma
Nedzrna Salihovic iz bratunackog sela Biljaca, majka Kimma i su pruga Rifera, ubijenih u srebrenickom genocidu, zena eija je fotografiia obisla cijeli svijet, vrarila se prije dvije gcdine na svoje ognjiste, Nazalost, naisla ie odmah na ozbiljan problem. Niena kuca je u minskom polju,

z· I

I sMo DO ·

VDiiONIIlKOVIc/ro

J£ TO

Pogresne adrese
Nedzma kaze da se obracala nadleznim II Opeirii Brarunac, ali je jos pod mina rna 0 ko 400 k vadrara zemljista odmah iznad njene knee, Zbog toga ne moze obradivati 20 dunarna zemlje ko]a se nalazi iznad minirancg podrue]a. U pozora v ai Ilea traka ..Pazi, mine" le odavno uklonjena i rastrgana, ali niko od nadleznih ne dolazi kako bi ie po novo pOS13Vio, a karnoli da dodu cia.derniniraju podruCje oko Ned.Zmi.ne kuCe. - Toliko sam nesrerna sto sam se vratila, samo zbog ovih mina. Vjerova· tII0 su u opci.ni ocekiva1i da im .dam jedllo biljadu macaka, pa da bi dosJi da demi· niTaju, jer uvijek su me slali na pogresne a drese. ad pa·

Ne dimina folografila kola Ie obl§fa s vilet ra koje dobivarn za svoje dijete i muia kupila sam stan II Vogosci, ali Ili <II nisam mogla oS[ari jer sam dozivjeia da mi pod prozor· om naprave mll.zicku ~kolu. Ka d sam se v·rmiia, po no· vno sam se rodila ..Pitam se, pa zar nerna neki ki.lrak n3 ovoj zemlji gdje bih u mim mogla provesti ostatak svog zivota : prita nam Nedzma. De Guje moj jauk, ja zelim da zivim od svog rada, cia.se neciro, za.oim8.m~ jer sarno mko mogu skrenuti misli s onog sto me snaillo. Podigla sam hedic !<ako bih napravila stalll i kllpila ovce, ali cem U ovce kad su oko mene mine - kaze Nedima Saliha· vic. M ..SMAJIC

Napravila stalu
NakoD osamllaest godiDe poruc3nja po bijelom svijem, dosla je nH svoje imanie i snailao iu je belai· - Ne mogu ni glavice luka lasij a ri, ali, naZa.losl, niko

HDZBiH predloiit Ce hualitetnOg Randidata
U dogovoru s drugim politickim strankarna HDZ BiH ce naredne sedmice predloziti kvaliretnog kan di da ta kako b i Preds jednisrvo odnosno Parlament BiB izabrali predsjedavajuceg Vijeta ministara BiH, iziavio je iucer preqsjednik te stranke Dragan COl' ie, p ren ij el a je Srna, - Nas kandidar i dalje [e Borjaria Kristo, a vidjet cemo kako ce razgovori da1j e teci, U svakorn sl u eaj u, to pitanie cemo usaglasavati s parlamenrarnirn SITa" 0. kama ko je podrza vai u rotaciju, odnosno legitirnne predstavnike hrvatskog naroda - rekao je Covic. 00 ie istakao de ce Predsicdnisrvu BiH dati spisak 00 ib koj i de to podrfa ti u Parlarnentu BiH i osigura ti enti tetsko glas anje da bi svaka neizvjesnost bila izbjegn uta. - Usrav i Izborni zakon BiH se mora] u pestevau do kraia i, sro to prije

Covic oizboru bh. premijera

4

DnevniaV3l, sucota, 16. jutVsrp3nj 2011.

aktu eln 0

REAKCIJE Rijaset IZBiH odgovorio predsjedniku RS

S
Covic: lib/eel neizvjesnosl
shvarimo, irnat cemo uredenu vlast na svim nivoima u BiH,. po mjeri legitimne volie predstavnika sva rri naroda koji su iUlsli na izbore - ponovio je Covie i izrazio oprimizarn da bi BiH u naredna dva mjeseca mogla imari [3kvu vlast,

v

a tome

ko ee otie.i na smedliste historije vee je odluclo i jos odlucuie Meaunarodni sud za ratne zlotne u Hagu
govori 0 novo] opasnoi i prije[eeoj dirnenziji negiranja nacionalnog imena i identiteta Bosnjaka

nastaUl)a SeagOnua S USDOSlaUOm bh. Ulasli
N akon avan rure unaprijed osudene 03 prcpast, koju su u Pariamenm BiH prin:dili potpisnici pIa" Lforme kandidalUrom Slave K ukiea za predsjedavaiuceg VijeCa min is lara BiH, agonija s uspostavom vIas!i nll ddavnom nivo\] se nas[3vlja, smalra SDU. - Za ovakvo sranje, pored doma6h politickih lidera, najvecu odgovornost snosi i visoki predstavnik u BiB Valenlin Incko (Inzko), koj; je svojom odlukom 0 po" nistenju forrniranja vlasti u SBK bez pro edstavnika BDZ-a de [acro obo rio vIas ti ttl odluku koja je pri· mijenjena prilikom usposmve vias!; na nivou FBiH· n3vodi se u saopcenju SDU. Ova manta je sto· ga pozvala sve pol i· ticke fuklOre u BiB da postignu kompromis i uspostave izvcinu vlas[ n3 dd3vnom nivou, a ukoliko [0 nije mo· gu6e, pOL"ali su meOun3.ro· dnu zajednicu da imerveni· ra i .zakaze prijevremene izbore u BiH.

Reagiranje SDU BiH

koiern se kak;

Povodom pouovljenog s tava Milorada Dodika, predsjednikaentiteta Republike Srpske, od 14. jula 2011. godine u kojem insisrira na svome uvjereniu da muslimani nernaiu dobru namieru, time im se priprema tere II za 0 dstrel odsrps ki.h ekstrern is ta, da oni n j ihcvo "negativno iskusrvo" pono1'0 izlijece novim genocidom nad rnualimanima, S luzba za odnose s javn oscu Riiaseta Islarnske zajednice II Bas ni i H ercegovini izdaIa ie saopcen]e za iavnost u

Nakon

porica-

Greska sulnje
. Iziave poput one Biljane Plavsic da su muslirnani gen etski kvara n rna teri j al, sra vo vi Milorada Dodik:a k:ako ne mogu suditi sudije musLimani i da se ne maze vjerovati muslimanima predslavljaju nedvosmisiene primjere Cinjenja i podsticanja mrfuje i diskriminacije na temelju vjere, ilIa je sa.nJ<d· onirano naeionalnim zakonodavstvima svake demokra tske drZave svije ta isv im medunarodnim konvencijama 0 Ijudskim pravima i s!obodarna. Mus!iman je un iverzalna vj erska kmegofija kojom se oZIlllCav.aiuliudi koj; prihvataju islam kao svoj svj elOnazor i dub ovni okvir,. bez obzira na. njihovu nacionalnu iii drZavnu idencifikaciju. Dodikovo posljednje poja~njenje da je govorio II politickom kontekstu i da je upotrij'ebio term in musIiman misleei na Bo~njake,

POdriKa oredstaunlHU SlranaICa shrUatsHim lJradZnaHOm
Dem okra Iski n3rodni sa" vez (DNS) nije oplerecen bezuvjetnom podr!lkom HDZ"u iIi bilo korne drugom, ali smatra da za predsjedavajueeg Vijeca minislara BiH [reba imenovaLi predEtavnika hrvatskog naroda i~stran aka s h rvatsk im predznakom, izjavio je jucer Iider DNS-a. Marko Pavie. . Ne znam kako bi.h se osjeeao kada bi mi veCinski dio mog lIaroda fekao da ga ne predstavijam. Ja, SigUfDO, l}e bib bio m, sto se de~ava Zeliku Komiiieu, pa smo htieli sada izabra!i jos je" doog Hrvara kojem hrvatski uarod od rice legi ti m itet preds13vljanja " rekao je Pa· vic na pres-konferenciji u PrijedOfU .. On je naglasio da je to USla.vna 0 ba veza, a.n e pol iti· kams tVO, kao ida je to gara· neija daCe roracija, kao jedan od principa, opstati lrajno. dana

Pavic okandidatu za bh. premijera

nia genocide u Srebrenici, Dodik negira nacionalni identitet Bosnjaka srnjestajudi boSnja<::ki narod iskljucivo u vjerski iden ti ret, cirne pokazuje potcieniivacki i uegativan odnos prerna sveukupnim vrijednostima boo snjac.kog naroda, Dok je traiala priprema srpskih ramika za genocid pro t.iv rnusiimana Bosn jaka, u Sarajevu su Bosnjaci muslimani sutjeli smarraiuci to budalastinom neodgovorne grupe srpskih eksrremista, Gresku iiumje 0 novoi opasnosri rnuslimani Bosnjaci vise nikada ne smiju nllpraviti. Islamska zajednica ima obavezu upo.wravati na fla· l,'t3!1ma k!ienja praV3 musUmana i ukazivati na opasno·· sci koje mogu doves!i do no· vog genocida. Slu~ba za o doose s javnoscu Rij aseta, izmedll ostalog,. prati pojave i izja ve ko je se 0 dnose n a islam i muslimane i po sluzbenoj duinosti reagira na vrijedanje islama imuslim ana, iii ono sto nanosi moralm.l i materijalnu stem Islamskoj zajedoic.i i muslima.nima .. Premda je do" vodenje reisu-I-uleme dr. Mustafe Ceriea. u' yew sa saopcenjem Sluzbe .za odnose s javnoScu zlonamieroo,.lI1i je I"lIzumljivo zatosto je reisu-I-ulema Cerie del:urni k!,

trebao znati da je reisu-lulema dobitnik UNESCOove nagrade za mir, '§ro je najvise svjetsko priznanje za borbu protiv sovinizrna i rasizrna, Islarnska zajednica mom razumieti da ekstremistiekim centrirna koji su podsticali i danas brane cinienie genccida ne odgovara slo-

diskriminatorske retorike prema Bosnjacirna na osnovu njihove viere. SIOga Islamska zajednica odbacuje sve navode iz Dodikovog reagiranja od 14. jula 201 1. godinei smatra da su njegovi stavovi 0 muslimanimasovin isticki, islarnofobicni i vrlo opasni koji dugorocno mogu proizve-

Priprama tarana za rat
je po isro] rnatrici vrsena propaganda i pripreman teren za rar, kada je Bosnjacirna negirana zasebnost i nacionalni identitet, a niihova vjera predsravljana kao opaSDOs[ i nuzno zlo ko je treba s ves ti na oj ima boda Islamske zajednice. 0 lome ko ce otiCi na smerlji~le hislorije vee je odlucio i jos odlucuje Medunarodoi sud za ra IDe zlocine u Hagu, ukliu(;ujuCi i one koji su i.zdavali naredbe i podr..:avaIi granatiran jeD IIbrovnika., Zagreba, S araj eva i drugih gradova.

xx stol j eca iz Beograda

Devedeserih

godina

prihvatliivu mjeru i cvrsto driati pod kcntrolom. Takva matri ca j e rezultirala genocidom, pocin] enirn od vojnih i policijskih snaga Republike Srpske, koie su bile potciniene ladailnjern polirickom rukovodstvu. Te l'injenice je otvrdio Hask; tribunal. s ti nove sukobe i novi geno· cid oad Bo~njacir.na. S obzirom na 10 cia, pre .. ma nasim statistikama, po· stoji sasvim dovoljno elemenll ta ko ji jasno svjedoc~ kontinwlet vjerske mrinje i vrijedanja muslimana, IsLa· mska zajedoica ce, priie Dego sto se opet zlo desi, 0 ovirn sovin.is[ickim i islamofo· bicrnm izjavama i s tavovima Milo.l"lIda Dodika upoznati s.ve relevanl.lle domac.e i medunarodne organizacijc i s tal' i Ii jm na sa vj est djela mrznje, diskriminacije i sovinizma prema muslim!!n irna - kal'.e se usaopcen ju 51uZbe za odnose s iavnoscu Rijasela.Islamskezajednice u Bos 01 i Hercegovini, prenosi Mina ..

Djela mrznje
Milorad Dodik., izuzev novih etiket.iranja i k!eve,"nja, nije ponudio nijedan argument, osim. ,;;to je ponovio dosljednosl stavll da se m uslimanima ne moze vjewvaIi i to na dan ukopa u Potocarima 613 Bosnjaka inava genocjda, u.bijenib od Sf" pskih snaga, lito je prelilo casu toleriranja Dodikove

PORTAL. - komentar

Advokal Mustafa Muharemagi6 po.rurdia su",,,je korisnika: Talno je I ja sam jedoa od inava "Ernnela". Njihev sekmr za brigu 0 korisnicirna posla.o mi je odgovor da ne mo" gu iza6 u su srer za r,askld prelplatnickog odnosa. Kod njih se ne moze raskinuti ugovor ni pod kakvim uslovima. OVOID varanju gradana se mora -Slati u kraj. (nedim ing)
I

'-==~____

~j:;~=-iii".

da "Eronel" vara gradane!

~

pogledi

O~ev~i avaz: su bola, 16. iuIVs!j)a~i 2011.

5

INTERVJU Rajko VaSIC, izvrsni sekretar SNSO-a

ro lei
Mi ne zellmo formirati vlast bel. validnih, Iegitimnih predstavnika bosnjackog naroda, kaze Vasic

- '-

nOU- zadataB u liH
Miler irna [asan uvid u vaznost rjesavanla problema nestalir osoba
Bivsi ambasador u BiH Tomas Miler (Thomas Mi· ller) preuzeo je poziciju predsiedavaiuceg Medunarodne komisije za nestale esc" be (ICMP),cije [e sjediste II Saraievu. Tckorn svog arnbasadorskog mandata U BiB Miler je bin jedan od najorniljenijih stranih diplomara u nasoj zernlji. Miler, kako smatraiu u lCMp·u, ima [asan uvid II vaznost rjesavanja preblerna nestalih osoba u zerriljama koje se bore s nasliiedem rata, Ova organizacija ce imati mnogo koristi od njegovcg ogrornnog iskustva i posvecenosti boo rbi za ljudska prava. Osirn dl1znOSli u n350j zernlii, obavljao je funkciju speciialnog koordinatofa SAD za Kipar. Miler je rekao da je pocastvovan sto preuzirna poziciju II ICMP-u 15 god] na nakon sto je ova organizaciia uspcstavljena. Kazao ie da ce se boriti za to da vlasti u BiB ostanu "budne" kada je traZenje nestalih II pitanju. G. M.

Licnosl dana Tomas Miler

Vasi{;: Ja sam rea/all puiili{;ar Razgovarao: Almedin SISIC
Rajko Va sic, izvrsni se~ kretar SNSD·a koji svojirn stavovima i'eslO izazi va kontroverze, U intervjuu za ..Avaz" ocjenjuje da [e u BiH moguce forrnirati vlast iskljucivo na bazi pari te[a, tri konstitutivna naroda, »bez ucjenji vanja",

ne smiJemo zaborauiti one Rontraie na)milile
isp red se be v ide os ta 10 d vcje iz druga dva uaroda i da se vlast form ira na 10m principu. Dakle, bez uslovliavanja, ier Lagumdzijin plan jeste porpuna uni tarizacija BiB na sliedecim izborirna. Lagumdzija je irnao prvo kandidovan]e Komsica, koje ie mnogirna bile zanirnljivo, pomalo rapsodicno, u drugoj fazi kandidovanjern Komsica je pcklopio Federaciju, a u trecoj, na opstim izborirna 2014." on ,zeli da poklopi cijelu BiH. Dakle, mora se uvaziti troinost u BiH,. a ko to ne shvati, O!] onda zeli da napravi BiH kao tamnicu Vasic. nacija - kaze

Novi celnlk ICMP~a Tomas Miler

sri odgouara ouakoo stanje, jer drzaua stagnira, a hadroui Vose stranke drze kljuctle poluge izvrsn e olasti 1
- SNSD-u ne cdgovara ovakvo stan je. Priie svega, za sve skupa neke stvari u BiB ne funkcionisu, od diplomatske rnreze, odncsa s MMF-om ird, Ali mi ne zeli.ll1o da zrtvujemn neke principe da bi narn stanje odgovaralo, jer na taj nacin htvujemo i RS i polozaj srpskcg naroda u BiH. Zrtvujuci te principe, HrvaIi s u dosli u po.lozaj u koiern su sada,

tti da SNSD-u u potpuno-

o Mllogi

su, pak, uujere-

SDP·a, s nekirn drugim SIT· ankarna. Ali neke druge bosnjacke stranke ne smiju da idu bez SDP-a, jer su u siruaciji da se prerna nj ima SDP ponasa kao kobra preIDa rnisu. Dakle, niie dobro Iormirati vlast bez legitimnib predstavnika Bosniaka,

SDP?

oA

to

prema Vama,
Sa ek:shumacije.- Miler ju{;er kod N ovoimenovani predsjedavajuci Med.unarodne kornisi j e za n es tale oso be (ICMP) i bivsi ambasador SAD·g u BiH Tomas Miler (Thornas Millerjjucer je prvi pUI posietio medunarcdno sjediste ICMP-a u sklopu Ifodnevne posjere BiB. Kako je saopcio ICMP, Miler jeobillao Bravnice kod Jajca i Zlatarica kod Bugojna gdje ICMP·evi forenzickii arbeolozi i antropolozi pomazu clanovima lokalnih instituciia, ukliucujuci Institu t za nes tal e os obe (I NO) BiH, u ekshumaciii rnasovnih grobnica. Vjeruje se da masovna grob nica u Bra vnicam ll,hi je

Uvazili tmjnost
- Ova kriza se rnoze razrijesiti na nacm da oni koji sjede na tri srrane rrckura pogledaiu unutra i cia

- Da. Bos n jaci s u gla sali za SDP.

Jajca
posmrtne ostatke nekoliko osoba iz [aica koie su ubijene 1995. godine, a Zla tali ca, najvjerovatnije, posmrtne ostatke Zrtava iz Bugoina Ambasador Miler susreo se i sa clanovima Kolegija direktora INO·a, Upravnog odbora INa-a i Tuzilastva BiB, prenijela je Ol1asa. • Ukazana m! je casl da poziciju precisjedavajuceg ICM:P·ll, preuzmem ad DJiejmsa KimsiiaOarnes Kimsey),nakon decenije niego· vog izvanrednog rada.Bez obzira na dosadaSnj e IISp jebe, ne smiiemo zaboraviti hilj.a· de porodica u ovom regionu koje joStraie svoje najmilije· kazao je Miler,

Vasil politiCar i Rqjko Vallie privamo toHko razli lid Uudi? Zar Vam 1Iije stalo da sejavnosti u FBiH predstavite i u drugom sv}etlu, a ne iskljulivQ kaQ politilar koj i cestQiznosi radikolne St4'1!O"Ve?
- Raiko Vasi~ ima vise »slojeva" kao isvaki covjek. Nisam rad'ikalan, ja

o Zaito $1< Rajko

nisam radillalan PO,Uticar
sam same realan, Nemam sada pIOSlOra da objasllim da pOlicem iz nacionaIne ergele. Medutim, kada sam doho ]7 rata, vidio sam sta irna na stolu i kao odgovorall covjek i pol!· [lea.r odlucio da se ne bavim rnaglovitim stvarima. Zelim da ka2em jasno !ira je realnost bez diplomatskog i polirickog uvija!lja.

o ]esu Ii istinite turdnje da c.ese SNSD, umjesto europsko] Socijalisticho] internacionali (SI), u potpunosti okrenuti ruskim PQlirickim strankama?
- Necemo, ali mi kontakliramo sa svima. Medutim, ne zelimo da nas SI ucjenjuje saradnjom sa SDP"om u. koioj bi SNSD bio pokrice za SDP-ovo po· Ii licko ponailanje sada i u nazad desetak godina. SNSD u tom smislu im~ neprcstane pritiske od evr· opskih socifalisra i nevladi· nih organizacija.

Nas ucjenjuju

ne

Ii$e, ipak, desiri dJl SNSD iii SDP tla kraju osiguraju parlamellrarnu vdin!l ifoT1tliraJ'u v14st s Ilekim drugim politickim opcijama?
- Mi ne ielimo da form iramo vlasl bez validnih, Ie· gitimnih predS!3vnika bosnjackog narocia, mada vlas t moze da se form ira bez

o Moze

Sta drugi pisu

6

DneVlli avaz, subota, 16, iulVsrp~ni 2011.

mozai k

PIKANTERIJE Svjedocanstvo iz srednje skole prvog covieka SDA

..10 - h lieD Ub~ ocu_a I~I~- I mu

U Svicarskoj uhapsen Srbijanac

Ii -CiaO Cetu .Bu iz poz auanla "rObe"
U drugom razredu srednje skole bio je osloboden tjelesnog odgoja

spaRouao u Roler

" lih/L
dtIIIylj nln

Svjedocanstvo
[3 .. ""!/
pOn.d~~.I., J~ !961 /6 ., I~ol, " I!')d",~ . opJ I I".,

Tin ejdZer pori; eklom iz Srbiie Dalibor D. uhapsen ie u Svicarskoj zbog sumnje da ie ubio ocuha i niegovo tiielo pokusao spakovati u kofer, Sedamnaestogodisnji rinejdzer uh vacen je nakon !ito ga je policiji prijavio stariji muskarac kojeg je pozvao cia mu pomogne u riesavan]u tijela, U rren utku kada je policija upala II stan, 17-go-

disn j ak j e pokusa v ao 0;;; uh u odsjeci ncge kako bi ga ugurao II kofer, Ocuh je posljednjih 15 godina bio invalid n ako n teske saobraca j ne n esrece, Ml adic j e dop ri j e dvije go dille ,zivio sa svoiirn bioloskim ocern u Srbiji. Kada je on umro, a sv icarski mediji pisu kako se 10 dogcdilo pod sumnjivirn okolnostirna, doselio se rnaici i.njenom novom rnuzu u Svicarsku, II mjesto Belinconi, gd je se zloci n i dogod io.

.;;;- -'1 ,
pur

~·I

if
jo.,lk

.

sr;p,;'!""...... "hkl 1"1.
,f,{ua.ck·
III!'

Pri~.-.dn

'i li1'O'I'ij

i!!I

EI<""o",d<. ,Ng,al!I' PrlYntd'n _ metem oJ d'ka O:pll. "'., ...... ,"k> •
4

'Po!Inll!.w,:anJ_rabe

Interpol Srbije

I',ollll~,b ,.ko..o.... j. '.. 1 'EkonCllmlk. ,pn!-d1!U'ia Otg.•i11udI., I 'I.hlilk" A".IiJ:., :II'ii I III 1(njlgOv."bJYo
P,r'Wvo

c~o..o"';~.,m ~ . . ~• k.. omc"c.

SFR,j

,

p-e#

RaSDiSana DOUerniCa

,

Qi

PQliloYlinJ.

+----"'3

za nadom laMit:
Srbii e raspisao ie

-~ +-.;.__ .... 3 -=_£8&7_
+---~2

51.lhlllUo 1<_1><>,,0;1,"!<I)_ 1j.I""" •• ~plla"j. V.."" .....lj ... o nino y•• pll.n!.

+-_--.osloboden
srogod ne zarnjeri) za lijepe i zgodne dievojke tarnosnji momci ne govore, kada ih ugledaju, "vidi do" bre robe". Ako je suditi po tome, Tihic je jos u srednjoj skoli savladao i dobro izucio "robu", !ito mu je, ociglednc, itekako bilo od pomoci u daljniem zivom. D. A.

j ucer rnedunarcdn u potjerni-

Interpol

cu za Nadom Sakic (75) zbog sumn j e da je ucestvovala u masovnom ubisrvu Srba, Jevreja i Roma u konclogorirna S tara Gradiska j J asenovac 10" korn Drugog svjetskog ra tao Sumnia se da je naredivala da se logorasicama u J asenovcu daie vrlo malo hrane re j e na I" j n acin p osredno dolazilo do njihove smrti kao i da je 21. aprila 1945. godine naredila da se ubiiu sve p reos tal e zene i d j eca, Nada Sakic je rodena u Livnu, ali ima argentinsko drzavljanstvo i zivi u Argentini. Drzavni sekretar u

Na popularnoj

drusrve-

noi mresi Facebook neko je
ovih dana obiavio svjedocanslVo iz srednie skole prvog covjeka SDA Suleimana Tihica .. Prema onorne sto se vidi, Mane, kako ga ZOVll U rodnorn Bosanskorn Sa· mcu, u drugorn razredu srednje skole koji je pohadao II skolskci 1967/68. godini

Saklt: Zlvl u Argelltini Ministarsrvu pravde Srbiie Slobodan Homen rekao je beogradskim rnedi j ima da se protiv SakiI' u Srbiji vodi postupak od 1998. godine zbog sumnje da ie izvrsila genccid,

bic je oslobcden tjelesnog odgoia, Razlozi za 10 nisu navedeni, Ociene su mil bile 2, 3 i 4. [ednu od cetvorki dobio ie iz predrneta Poznavanje robe. I nista tu, mozda, ne hi bilo toliko IIi cudno iii kornicno da u njegovoj rodnoj Posavini (3 da narn, Tihlc: los a rna/erna/ike

naravno, Gender centar

·spec
• Vlasnik 16-gQdi~njeg, rnaeka Glocestera (Gloucesrer) ima i vise nego debar razlog da kaze da ima najsremiiu rnacku na sviietn, Macak je pao s prozora jed n og apartmana na 20. spra tu neb odera n a nj ujodkom Aper Vest Sajdu. Ne sarno da ie ostao ziv vee je prosaQ b ez ogrebotin e.

Milioniidu u Skotsku

BraCnI Dar ~ falMlrMa osuoilodieM-Dot
I I
Dva dana sa se dobi Inici dZek-pota. l\!Irije ,,EuroMillion s" dVOUill iIi h oCe Ii izaCi u javnosl iii ce astal; anon;mlli dobilllici 161 rniliolla funti. Ipak, odlacili sa sretu po diiel iLi s j a vnosu. Radi se o para iz skotskog Falkirka ko)i ce javnim preuzimanjem nagrade posrati 430. na

listi najbogarijih Britanaca. Postali su boga Iii i i od Ringo Stara (Starr), ali ne i od bra· cllog para Bekam (Beckha m), is; ie se b ogatstvo procjenjuje na 165 miliona funu. Ovo je rekordlli dobilak n3 »EuroMilliol!su". Sremi dob imid imali su 180 dana za pod izanje dobitka, ali od1ucili su pozurili jee svaki dan gube na kamarama.

Zbog nedostatka materijaLnih sredsrava koja bi im omoguCila kupovinu hemi· jskih otrova za unislavanje korova i dmgog raslinja cluz pr\!ge zaposlenici "Zehezni. ca FedeI"acije BiB", Podxucje infrastmkmre Saraj evo, sami su se organizirali kako bi rijesili ova) problem.

Unistauan)8 Moroua dUZ prUge

Akcija u "Zeljeznicama Federacije BiH"

Tokom jula cuvari pruge, she til; eari, 0 ijJ ravn; ci vozo· va, gradevinci i drugo izvrlno owblje svaki slobodni IreI! u rak koris!e da p okose rravu i iscupaju korijen oko kolosijeka, pruznog pojasa i u[· ede prostor 0 ko sraniea, saopcila je S;luiba za oclnose s javnollcu ,,Zeljeznica FBiH".

H \!IIIalli larna organiza· eiia "Me,hamer", koja djelu" ie u RS, kao i udruzellja ko· ja okupljaju civilne zrtve ra· ta iz reda bos n j ackog i hrva·

Za"Merhamel" i UdrUzenla200.000 HM
tskog naroda dobit ce ove godil!e 200,000 maraka pomoiOi iz en ri rerskog budzem, ia vi1a je Fena., javl!om konkmsu, ko·

Pomoc iz budzeta RS

o

ji r8Jlpisuje Ministar:stvo uprave i lokalne samouprave RS, a rice se dodjele sTedslava ovim organizacijama., juter su u Banjoj Luci rnzgo-

varali resorna minis trica Le· jla Res;'; ; predslavnici udruzenja civilnih zrtava Bosnjaka i Hrvata i orga,nizaeije "Merhamet" u RS.

II

1111 U

1- I

• o,evet~'mjesec Iili,o:mVedad
• Q

je

• d~J' aanostici rana hi dllionefroz;3l

• bu breg je ve~,skoro pot puna • i1:,8lubio funkciju, a drugi je poceo • propa dar~iii.Potrebin,a j!e hi ~n a • oceracna __IM-nllh~~1r k ]IU _j, '·'- le !t'~- ~ -'1"- U .I: _L_.I_'!;;;l.l_U I "j'~

· ·

- bu brega petog stepena, Jedan

--

;ii.~

_;,

• neap hod no s'kupiti 20 000 € d;3l' • bl sa ,p okril i tro(skov n bor~rvka i • I ~]Je~erIIl~1 a ~OBVed~d~l.. !m
-

• • • • • ., •, . •

• Po mozi m 0 ovoj vese Iloj heh i da - ne tzgu til SiVOJ osm Ijen •
.,. • • • • i., • • .i • • i.i • ••
• ~. • •• I.l..I

.'

B'J!1I"8-"",'i:W'io~, r-~~~ ~~1'= ~ ir ........e. ~ '"''"'~ ~~,.

I'iI ~ us

rima .... U:X;"'Ii"II' ~~y"j'l,,t '!::'"e.I~,,, _..Jiir-"1" If'"~'· ...... ... ~Ii.r.
._!!:!I!!IJ~~~" ~!l .~jl;~¥~~~,IU

AJJ r~5a:~ Gel~OflJ3ll.
B!ro~Ir,~i:ul~~: 4r§41,1064·I,Ol i~~I: BA39 338)6 9D28, 7113, 3i11.1
1

SW'~Fr'T/~M UINICIR.BA2:2. c:

mozai k

Dnevni avaz, subota, 16 julvsrpanj 2011

7

Sta kazu poznati

DOBOJ-ISTOK Novost u sportskom zivotu nase drtave Dill/de: ZadovQ/jlJII

UUdi ni ne zn8)U da uole mOle Plesme
sa.m
. Liudi obicno rnisle da pcliticari zloupntrebljavaju svoju poziciju. Kao kompozitor zaista sam zadovol j an kako prolaze moje pjesme, Najveca stvar od svega je ~to ljudi koii slusaiu i vole te pjesrne cesto i nemaju pojma da SHIl! ih ja kornpcnovao, (SrbijallJki polilicar za "Btic")

Mladan Dinkic

POHusat CObili ZabaUan na leleUiZUi
- Nisam zelio rat zbog mog angazmana , na televiziji, Izabrao sam "Turner Sports" ' zaro sto je "Inside the NBA" bio moj najdfllii sou dok sam bio igrac. Pokusar eu ionako zabavnu emisiiu ilc.initi ios zabavniiom. sou (Biv'i kasarkas "a ESPN-u)

Sakil D'Nii

nesaurSenstuo UlllmU mOgU oprostili, neisHrenost ne

Darko Lungulov

Ii .. dO ia nOgOmalaSBu s
eprezentaCi)U beSMucniBa
Nasa selekclia ove godine je zakasnila s priiavorn i neee ucestvovati na Kupu beskuenlka svijeta u Parizu, ali naredne godlne putuje u Meksiko
Zahvaljuiudi predstavnicima humani tame organizaciii Medunarodni forum solidarnosti - "Emmaus" u Doboi-Isroku Emiru Nurki6u i Hamzaliii OkanoVfCU, te porpori Nogornetuog/fudbalskog saveza BiH, UEFA-e i FIFA-e, i u BiR je formirana reprezentacija beskucnika, U Parizu se od 2003_gorune, u periodu ad 21 e10 28 avgusra, ocld'ava Kup reprezentacija sviieta beskucnika u rnalorn nogometu. To je sports ka priredba n a kojoj Ce se eve godine naci 64 reprezentacije svijeta,

LUlIlJu/oV; Ljudi SI! prepozmlli
v

• Moida zvuci izlizano.ali je bitna iskrenost, namiera zbog koje se prica film. Mislim da su Iiudi to prepoznali u svim zemliarna u kojima je "Tamo i ovde" prikazan, Nesavrsensrvo u filmu mogu oprostiti, neiskrenos! ne, (Reditelj za" Veternje "011O<li")

IZliieciU se od oUisnosti 0 drogi
Medu reprezentativcima BiR vlada veIiko drugarstvo i sloga Bivliiovisnici 0 reSkim drogarna Filip Alvir iz Banie Luke i Alrnir Alie iz Saraieva koj i su se izlijecili od ove teske posasti danas su drugi Ijudi i rude kao volcnteri u kornunarna za Iijecenje ovisnika, Uz 10, postali su Clanovi reprezentacije beskucnika. .' •••• II I

II ~l::;;~ ..

- Eronerova prevara gradana vrhunac ie bezobrazluka telekom operatera u BiH. Za taka" skandal u svakoi uredenoi zeml j i pi j ustale bios tav ke uprave, ali u BiH se 10 ne dogada, Svi prevareni gradani rrebali bi od HEroneta" dobiti obestecenje i izvinjenje. (Preuarena i:illlleljica iz Sarajevo)

Urhunac bezobrazlulla leleliOm ODeralera
Vremenska prognoza

t a kazu

u naro d u r:8J

Iii 033/261-393
redakcija@avaz.ba

16.7_ 2011.

Turnir uCelju
No, pos to je reprezen [3ciia BiH tormirana tek prije mjes ",C, ona s e ne';e na';i na ovom velikom skupu besku cnika nogorn elei a, all ce vee s u Ira u ees rvova ti na turniru u Celiu, u Sloveniji, gdje Ce se takmiciti i reprezentacije Slovenije, Hrvarske i Srbiie. Ekipu na ovakvim takmicenjima sacinjavaju IToj ica igraea i go1man. U ekipama igraiu rnomci koji su na bile koii nacin postili beskucnici, pa se uz pomoe drujtva i s cvrsrom

A/vir i Alii:: Dobri prijale/ji

OAN.JA_

godine i u narednim pripremarna bit ce ih vise od deset. U Sloveniju puruju Filip Alvir, Almir Alie, Jasmin Kraiina, Alen Be,i!:, Drenko Vulin, Mirsad Makarevic i Rarniz Ramie.

smiestai reprezentarivaca

ti za pripreme,

ishranu

i

LUKA

voliorn vrneaju)]1I.pravi put,

U Sloveniju puruiu sedmorica igraca, po dvoiica iz Sarajeva l Banje Luke, repo jedan iz Doboia, Tuzle i Doboj-Isroka, a do kraja

Oprema od NSBiH
- S iedi~te rep rezen taci j e bh, beskucnika bit 6e u Cenml "Duje" u Doboj-Iswku, Ovdje postoje svi uvje-

beskucnika, Imamo srecu da je uz nas MFS - "Emmaus". Obradovani srno opremom koju srno dobili od NSBiH. Prvu provieru smo imali igrajuci utakmiell s uposlenjeim a Cen tra ,~DIlj e' - kazaq nam j e selekror reprezen tacjje beskuenika Aimedi!! Skrebo.

unuereno
ee umier27 eno oblacno i suncano 25 ,SARAJEVO vriieme. Tokorn dana po29 vecanjem eblacnosti mjesu m il'no j e moguca k is" iii 35 krarkotraini pliusak, ponegdje pracen i grmljavinorn, Vietar, slab u Bosni, uglavnom, sj.evernog smjera, au HercegoviN",UM OJ lugozapadm. Jutarnja tampe,rn.3~ lUra od 12 do 18, n. jugu do 24, a najvi sa do e"no od 26 do 35 srepen.i. SUBOTA
4,

obiaCRO Prevladavat

LlV NO

lENICA

"

H.CAuC

Da Ii Sla SUgU na uasam proda;nom mjeSlu MUDiti Dneuni auaz? UMoliMoniste nazouna nas na lei. 0800 20232 i naitirazniia dnauna noUina bit ca dostauliana
* Telefonski
poz;v je besplat.an

NEOJ~L.lA ":;,

f'Il~EDJEUAK....
'olI, ~.:z(I"',

1i..l_2!H1_ ..I1TAAruE1tI.ftR,I,~

DIIl2'C!kJ 24'1:
Otit'MT'EW'!ERATlfIE

.....1...","','''''''.'e 011' B'C 110 24'C
_1OOERA,.".,e

11.1,21)11.

JlfflJlH.l.1EMPERILllIIE """",""""""lLII!

D1111'C 11024'(: DIIzrC dD36'C
_

011 .2&'t do 35'C BIOMETEOROLOSKA

!ld 2li'CIlo 35'C PROGNOZA

To~o m da~a bit ce toplo uz pojatanu sparin u. U cent~nim podrut jima povremeno .imlienija oblacnost u poslijepodnevnim salima mogla bi uzrokovaU dodaJne poteskote oSjetljivim osobama. Neopho~no jB idaIje provodili mjere III !lile o~ vru ti ne i UV lratenj •. uz pos~vanje .preporuka Ijekara.

Grad Sarajevo ,,kll",k 518

------10,7
1~il1~k

2Q11
2026

8
DOM NARODA

Dnevni avaz, suoota

16. jul Vsrpanj 2011 .

tern' e
. .

Sarajevo: S pres· kOIJferellciie

Osniua se KOngreS BOSn)aMasuUeta
Osnivacka skupstina Kcngresa Bosnjaka svijeta bit ce odrzana danas u Sarajevu, najavljeno je na iucerasnjo] pres-konferenciii Organizacionog odbora ovog skupa. V ime Inicijati vncg odbora Kongresa Bosnjaka svijeta prim. dr .. Muhamed Saracevic govorio je ociljevima i zadacima osn ivacke sku ps ti n e. Skup je rezulrat deserogcdisnieg insrirucionalnog rada Kongresa Bosn ja ka Sie vern e Am erike na organizacij i, povezivanju i pripremi za formiranje svjetske jedinstvene bcsnjacke organizacije, koja ce u zernlji matici i svim zero liarna svijeta predstavljati interese Bosniaka i niihove dornovine BiH. Kako se ocekuje, osnivackoj skupstini ce prisus tvova ti vise 0 d 200 delega 13., v ISO kih z» ani co i gostiju iz vise od 20 zernalja svijeta i BiH, javila [e Fena,

Danas skup u Sarajevu

OU-)ese mice z dgur
Produzena amandmanska faza
Primljeni k znanju revizorski izvjestaji 62 institucije

Ballj:a

DO ISU a-H

IZgradRia 1U200B krlla

KG Bania Luka

TIBiH 0 Agenciji za prevenciju korupcije

Predstavnieki dom Parlamenta BiH je na pcsljednjcj sjednici za direktora Agencije za prevenciiu i koordinaci]u borbe protiv korupcije i niegove zamjenike irnenovao kandidate po politickoj liniji, dok se 0 onima koje je predlozrla Komisij a za izbor i pracenje rada Agenci ie nije ni rasprav Iialo, saopcio j e "Transparency I n rerna tional (TI) BiH" . - Komisija [e dostavila lisru od 15 kandidata, te predlozila ITi kandidata s najvecirn broiem bodova, Rarniza Huremagica, Milana Kru1ja i Blanku Benkovic, Ipak, poslanici II Parlamentu se nisu ill izjasnjavali 0 ovom prijedlogu, vee su na osnovu dogovora poli tickih stranaka imenovali Seada Lis ka za direk tora, a Dragana Sli pea i S rem Pekica za nj egove zamienike, Sead Lisak bio je tek treci na rang-listi ko]u ie sastavila Komisija, Dragan Shpac sesri, dok je Sreto Pekic bio zadnji na listi od 15 kandidata - kaze se u saopceniu i dodaje da TIBiH osuduie ovakav potez Parlarnenta BiH.

DoraUa imenouana00 DOliliCMO)IinUi

'Ii> Rukovodstvo Klini· tkog centra (Ke) Banja Luka predstavilo [e jucer delegaciji Koreje projekt izgradnje ju:!DOg krila zgrade ove ustanove, koja bi trebala bi ti realizirana u ok ViIU rrece faze saradnje s korejskom vladom. Direktor KC Micko Staneuc rekao [e da su svi clanovi korejske delegacije izrazi Ii punu podrsku izgradnji kompletnog juznog krila, [avila [e Ouasa.

IZilata DrigOdna DostansMa marMa
DQfflnarl)da:

"HP Mostar"

Jucer u .banjaluckoj .katedrali
Nadbiskup hbosanski, nal Vinko predvodio vrkardiPuliic je

izia~niavanie Q PQpisIi

lf~:

s. S~wovit'

Kardlnal pumc DreduOdlO misu

jucer u banja-

lucko] katedrali Svetog Bonavenrure misno slavlje povcdom prazn ika zasri mika banjalucke biskupije Svetog BonaVenture i 130 godina od ponovnog usposruvljanja redovne crkvene biierarbiie u BiH,. javila je Sma .. Misno slavlje je obavljeno uz saslulOenje biskupa koji su ucestvovali na 52. redovnom zasiedan;u Biskupske konJerencije BiH. Sveri Bonaventura je jecia.n od najvecm i najuEcnijih duhovnih ueite!ja franjevackog reda kojl je zivio i djelovao u 13. sEoljetu ..

Dom uaroda Parlamentarne skupstine BiH produl:io je za 15 dana 10k do kojeg se rnogu ulagari amandmani za Priiedlog zakona o popisu, Delegati su na jucarasnjoi sjednici izrazili nadu da ce u naredne dvije sedmice biti postignur dogevor 0 spornirn odredbama ..

niMo ne snosi OdgOUOrnost
N eki od zastupn ika kazali su da je besmisleno da Parlament svake godine rasprav Ija 0 izvjestajima kada niko od onih eije su insti tucije nega tivno oci ienjene ne snosi nikakvn odgovornost. ju vii!iezakonskih prij edloga. IuCerje zasjedao iPredSClvnicki dom Parlamenta Bill koji je primio k manju izvjeSta" je .0 reviziji finansijskog poslovanja institucija BiH u 2009. godini. Dom je razmacrao izv··

j estaie 0 poslovanj u 62dr'llIvne instituciie, kao i Izviestai oreviz; ii proiek ta obnove i rekonstrukcije Zgrade prijateljstva Greke i Bill i IzvieStaj a reviziji izvrsenia budzeta institucija Bill za 2009.

... "Hrvatska po~ta Mostar" izdala je prigodnu posransku marku, zig i cmornicu povodorn 16. jula, Svietskog dana biciklisra, Amor marke je Tvrtko Bojic, NominaIna vriiednost ie 0,70 maraka i u postanskom prometu koristi se od 16. j ula ove godin e.

StatisUka

Krsenje zakona
Od 62 insritucije, 28 je cd Ureda za reviziju instirucija BiH dobilo pozitivno miSlje· nje, 19 pozirivno rnisljenje s isricanjem predmera i 15 misljenja s rezervom, dok negativnih mi§ljenja nije bilo. Zasmpn iei su ukazali na broine zloupotrebe koie su uocene U lim izvjdrajirna, [e su zatrazili odgovomost onih koji $U prekrsili zakone. G. 'MRKI(;

Prvo cilanje
Rijee je 0 odredbi da se sve do potpunog provodenja Ane.ksa VlI Dejmuskog spa· razurna primjeujuju podaci 0 em ickoj strukmri sranovni:ltva prema popisu sta· novnilitva iz 1991. Ovome se prolive predstavnici stranaka iz RS. Inac",. delegati su jucer usvoj iii u prvo m ci tan-

ProsJecna PlaCa 822 Khi
... Prosjecna miesecna isplacena new plaea po zaposlenom za roaj 2011. godine tl FBiH iznosila ie 822 KM, sto je nomi· naIn 0 vi~e za jedan pos to u odnosu na april 20 ll. godi ne. Pros jecn a pJaea bila je realno vib za 0,8 posto II. odnosu na april 201 L godine, javila je Onasa.

Komora nece odrediuati larne
Nar'ldna skup~[ina RS JUGerje ra.W1arrala Prijedlog zako" na 0 izmjenama Zakona 0 notarima kojim Be lllvrduje da se visina i naCin od,reilivanja nagtade i uaknacle za fad nOEara ureduje uredbom 0 odredi vanju nagtada i naknada notarirna koju donosi Vlada RS na priiedlog ministra pravde. Minislar pravde RS Dzerard Selman rekao je, obrazlaiuti Prijedlog izmjena ovog zakona, cia ce Vlada RS ovu uredbu donijeti u roku od sest mjeseci ad dana stupanja na snagu ovog zakona. - Zakonskim rjdenjem ocluzima se pravo N olarskoj komori da alnima utvrduje notarsku rarifu zato !ito je nOlarska sluzba javna.

NSRS 0 .izmjenama Zakona 0 notarima

Snee
• Predstavnici Visokog savjela sudSlva Srbije 13. i 14. jula posjetili su Visoko sudsko i tuzilacko vijeee (VSTV) BiU, a citj posjete bio je usvajanje Ilovih znanja i iskusrava kroz regionalnusaradnju izmedu dva regu.latoma pravosudna tiiela, saopCilo je VSTVBiH.

Svi organi od kojih je to ttab: no dostavi Ii su Q(\govo' re za upitnik 0 stanju u pmvosudnom sistemu BiH koji je eVTopski komesar za prosiren ie S [efan File (S [en Fule) ponudio z.. pocetak slrukturalnog dijaloga sa EV, potvrdio je Srni seKretar MinislarStva pravde BiH J u· s u f Hali lagi':: - Svi su dostavili tra.zene poda tke i os lalo je sad a cia se prevede. Minis tars tvOpravde BiH ce, sigurno, zavriiti say posao vezan za upitnike pr-

EO dOSlaUIJen~POdaCI 0 praUOSUdnOm sistemu BIH

Na zahtjev komesara Stefana Filea

Takmi.cenja

nouinari
MUha]U

louaCHi gUlaS
... Sedmo prvenstvo n.ovinara BiH u kllhaniu ]ovackog gula~a u kotlieu bi t ce odrzano u Trebi nju, u organizaciii Hypo Alpe-Adria bankeBiH. Novinari. oko 40 medl' jskih redakcija iz cijele BiH rakmicit ce se to· kom vikencla za odlazak na Evropsko prvenstvo novinara u kuhanju lova~kog gulab, ali i za vrijedne nagrade, javilaje Sma.

ije iSleka roka . rekao je HaIilagic. On je naglasio d. se u upitniku traze podaci poput koli1<o ima sudova u BiH, nacin njihove organizacije, podaci 0 Visokom sudskom i tuiilackom vijecu BiH,. koliko broji clanova. Halilagic je rebo cia ce 26. iula biti oclrzana mi n istarska ko n ferencija minista.ra pravde u BiH i da ce n.o tom sasranku bili i rijeei 0 upitnicima 0 pravosudu iz upimika Evropske komisije.

teme

Dnevni avaz, subota, 16. ju[Vsrpanj 2011.

9

VBUCINE Uprkos rneteorolosklm naiavama osviezenia

Toplije bilo sarno u Mostaru, gdje je temperatura zraka bila za stepen visa
Sarajevo i Neum jucer su b iii medu 113j toplii irngradovima u BiH S remperarurorn od 36 stepeni Celzija, Topliji ie bio same Mostar, u koiem je tempera rum izn osila 37 stepeni, Zbog takvih vremenskih uvieta slufbe Hitne pomoci u cijeloj BiH i juce:r SU radile poj aeanlm kapaeitetima kao i prethodn ih da 113. U sarajevskorn Zavodu za hitnu rnedicinsku pomoc navode da ie situacija dramatiena, ali da nerna mjesta za paniku. - Istina, imamo puno vise in tervenciia nego inace, ali ro je norrnalno za ova doba godine. Lieti su visoke temperarure norrnalne, a najveci problem je sto gradani ne p OSlU j U nase p reporuke. Temperatura u podne 113 asfa-

MaDle intBruencUa u Mustaru
U Hitnoj pomoci Monju intervencija, Samo nekoliko Ierenskih izlazaka zabiljezeno ie do popcdnevnih sati, .. Inace, Mosrarci se vee duze vrijerne pridrzavaju
star "popustilo" je i po pi Ill-

miera zastite od visokih temperatura koje je propisao Zavod za javno zdravstvo HNK,. pa su tako mnoge ulice II ovom graduod 12 do 18 sari bile prilicno puste, Reo kreativno suneanie upraZnjavaju samo najhrabrij i,

Itu iznosi 40·50 stepeni i rada treba boraviti II zarvorenim, zamracenim iii klimariziranim prostcriiama te uzimari dovoljno recnosti kazali su nam u Zavod 1.1. U Banjoi Luci navode da je jurer bile znatno prijatnije pa je temperatura iznosila 30 step eni oko 15 sa ti II ovorn gradu, ali je i dalie broj pacijenata u porastu, - Sa da mozemo kaza ri da
je broj inrervencija koje lje-

sjecnog broja gradana koj i ITebaju nasu pornoc, To su komplikacij e izazvane iskljuci vo teskim klimatskim uslovima . kai:e za "Dnevni avaz" Dusica Stankovic, portparol Doma zdravlja Banja Luka, Neznatno smanjenje temperatura s prekjuCerailnjih 40
11337

stepeni Celzija, kcliko je

U Mostarll se osvjeielljetralita

u NereM

karl obave II ambulanrama i kucnim posietama prilicno veci od uchicajenog pro"

jucer izmjereno u Mosraru, nije dopriniielo da sestanovnici grada na Nerem osjecaju ugodnue, Spas su u Nerervi 10kom dana idal] e mnogi trazili, A.Du. - US.-M.A.

Klubpoznatih

brine se OgledalO
Licni profil iluzioniste i rnadoolcara
Ime i prezirne: Bruno Slrbac,

o mom -midzu

Bruno Strbac

10

Dnevni aV~1. suboill.

16.jull/srpanj2011.·

teme

AFERE Ne stlsava se trakavlca oko Pravnog fakulteta

L Vie: Sm-Ianla
- U dopisu ministar obmaniuie iavnost tvrdeci da 5U odredene presude Opcinskog i Kantonalnog suda u Tuzli prerna J asmin U MaSi6u pravomocne, mada nisu u rom momen til bile. N a taj nacin dao je lain; osnov Ijudirna za odl uci van je - kale Ltlc;c. Da presude nisu bile pravomocne pckazuje i nedaVila odluka Vrhovnog suda FIR, koj i je presu de ponistio i postupak pro-

Datum l rnjesto rodenia: 13. novernbar 1988. II Zenici, Gdje >:ivite • s roditeljima, podstanar ill imate vias titi dom: Pore diena k U Ca. Bracno stanje: los nemam taj problem. Bitni datumi u Vai'iem iiv. om: Svaki dan. Kako se odmarate: Uz dobru rnuziku, debar humor i dobro drusrvo, Omilieni muziear: Tereza Anderson (Theresa Andersson). Volite Ii kuhati: Imam veli ki resp ek t za kuhare - toliko truda, da bi na kraju neko sve poieo. Najdraia knjiga: Sve SIOje poucno, Omi1jeni pisac: Aleksandar Dima (Alexandre Dumas).

Suspend.iran na osnovu nepravornocne presude koja je nedavno ponlstena
Profesor Zdravko Lucie, koi i je n eda vno s kolegorn Bajrorn Golicern iz moralnih razloga dozivotno suspendiran iz naucno-nastavnog pro" cesa na Pravnorn fakul tern u S 3I"lIj evu, konacn 0 je dobio obrazlofenje Senata, Senateri su obrazlozili da 5U profesori suspendirani na OSnOVU prijave ministra obrazovania KS Emira Suljagica, Ltlcic optuztlje ministra da ie pokrenuo cijeli ovai posrupak, 3, kako kale, ovak VU

pritisHo. SUl)agiCa
,'(~-~"""
O"'!I""".-tII'II

sm

Umjetnik kojeg cijenite: Vedinorn SI.! to umjernici koji rade dusom, Za koji klub navijate: Nazalost, rrenutno nemam vrernena da navijam, Koga biste poveli na pusti otok: Pojedince koji SU mi dragi, Jeste Ii Ijubomomi: Ne, svako po stize nes to svoj im rrudom, Biste Ii ikad a oprostili nevjeru: Da, ljudski je oprostili. B "vi Ie Ii se sportom: Sarno

Volite Ii lei u soping: Za-

Strllac: Mrzim politikll rekreacij a.. Omiljena luana i pice: Morski plodovi i voda, Ko se brine 0 Vasem imidzu: 0 gledalo.

1este

visi sla se kupuje. Ii sujevjerni: Ne. Koji je Vas livotni molo: Niiila nije nernoguce, Vas najbalj i prijatel]: iPod. Pra tite li politicku seen u: Ne, rnrzim politiku. Da imate 15 minuta vlasti, ii!a biste prvo uradili: Produ~io jos za 15 minuta, B iste li u C estvov ali u sou realnosti: Ne, ja sam, ipak, iluzionisr,

odl uku Erick; komi ret Senata denio je na osnovu pisma koje je objavljeno II mediiima, mada se, prema etickom kodeksu, 13kI'; pcstupci moraju diskre1Il0 provoditi,

Faksimil oIJrazloieuja Senala Univenilela Lliliit: Traill

--

..........

~~

.~.jI~ ,_.
II.

Prauo i moral
- Znanstvenici S1.l suglasui da su moralna pravila mnogo srrozi ja te zb og toga i procedura mora biti stroziia od zakonske, u srnisl u da se optuzenorn da mogucnost da se izjasni, Menisu uskra tili osnovno ljudsko pta vo da budem saslusan, a pri !.Ome su na siednici Senata dozvolili pris us tvo ministru Suljagicu i pod njegovirn pritiskom takvuodlukn i donijeli - kaze L ue; c. ti v J asm ina Masiea vra ti 0 K an ton a lno m sudu na odlucivanje, Lucie upozorava da senatori nis u proci taIi eak ni te nepravomccne i nepotpune prestlde koje im je Suljagic dostavio, jer 5U mjeru izrekli, iako se u presudi nigdje ne spominje nikakav odnos LuCiea prema bilo kojoj sludenrici. Zbog svega LuCie naj avlj.uje da Ce sVDja prava pccraZiri oa sudu, a 0 moralnosti osoba koi e Stl ga stlspen dirale, kako kale, govore kriminalisticki zapisi u polkiji. Ii/(

Dneunlauaz
081...142..015
TIHICEVl KRSITI:LJI Cieam da je ministar Salmir Kaplan skrsio auto Vlade Federacija BiR Kaplan, SaTlIjlie, Zcikic i nj jhoy oaredbodavac SuJejman Tihie JDS malo pa ce s.kclict i OVtl O~tl drZllVtl. Zar nije oei t prirnjer i oj e, niko se drugi ne bi oglasio i osudio faSisticke

S obzirom na to da su preds tavnici univerziretske zajednice stalno naglasavali cia se radi 0 moralrum cdlukama, Lucie pciasniava da je pitanje odnosa prava i morala posravlieno jos tl doba An tike, a da ni do danas nije postign UI potpuni odgovor niti je pronadena crvena nit koia razdvaja pravc 1 moral.

Bil'LDa nema

iek mora da reagira samo Islamska zajednica u

iJjave.

Ab duLhllrisa Sete koji mil se stlproISlavio. Sam.o naprijed, mit.e!ji. NiCija oiie do zore gorjela. VRHUNAC FASIZMA . Sra~ mnaje,dane mole biti sramnlja, izjav.a Milorada Dodika. da se muslimanima ne mole vjerovati, Ij. daStl, kako je 1993. gomue rekla Biljana Pla.l'Sic, ,,m ru;iirnani ge"flSki kvaran materijal". T.aj.;va izjava Dodika ie vrhunac fa1iiZlilll, ali mene zabrinjavll 51.! mja bosnjackih poliritar3 .. zaS!O lIvi-

moguta smjesa

CUDNA. MATEMATIKA· SveCestil~ ke GRAS-u. Do sadasmo n:~m j esecrlu penzionersk u brro platali 12 mataka, a n3· kon poveeanja penzija za pet POSIQ tu kartu pla6uno po 18 !!1anlka. Na pcveeanje perlzije od pe I POSIO poskuplienje karte za gotovo upola. Tako se kod n as primjenjule ma· lematika. Cudna neka matematika.Aferim i GRAS-u i Vlad.i Kao tona Sanlje~ 1'0, ~drZavi za covjeka" .• SYEMOCNI SELMAN-Kolika ie moe bi~eg prerniiera SBK Salke Selmana, vid.i se iz sljec!et~ eg primjern. Nai-

me, 00 ie ministraobrazovanja SBK natjerao da u Upravni odbor Osnovne !ikole "Han-Hila" poslavi clanove iz SDA kako bi za d.irektota isle skole d0030 n jegal' bra tie. Cestitamo millisrre na d081jednoj politici SDP-a, brzo ce izbori. KRADUNAS GODlNAMAFiskalizaci ju creba pod hi tIlO slOp~rati, jer ie po trebno donijeli zakon da s"i trgovei, mali i veliki marked, moraju na svakorn aniklu po· jedin acno na}i jepiti eijel! u, kod i 10k trajanja prQiz-voda. Kraatl nas 15 godi.na. UdruZ:enj·e na celu s Mensa· dom Lakowm pod rutno treba ukin u Ii jer ne stili rms potrosace.

Ambasador Patrik Mun na skupu u Sarajevu

HiH moie imati uSPlesnu buducnost
Razmisljajte kriticki, ali ne popustajte pred cinizmom, porucio Man
Ambasador SAD u BiR Patrik Mun (Patrick Moon) rekao je da BiH moze imati uspjdnu buducnost sarno ukoliko njeni gradaoi preV3" zi du mtioju iz prosloE ti, poduzmu kOTllke ka izgradnji povjerenja i ako iskreno slusaju smvove dmgih. Obracaj:uCi se m ladi rn liudima iz cijele BiH, Srbije, Hrv2tske, Slovenije, Kine, Ruande, Albanije, Finske i SAD ko;i prisustvuju konferencijj pod nazivom "Predstavljanfe moraIne heabrosti - price 0 prdivijavanja", Mlln je istakao da se vel ike promjene ne desavaj u brze, ni ti su je dnosta vne. Prema njegovim riieCima, generaciie prisurnih djevujab i mJadita igral Ce kl;uCnu uloga u fonnirao ju budaenosri BiH, za sta je porrebna brabrosl, strplienje i odlucnosl. da nastave vj erova ti u svoj eiI j eak i ka da 1m drugj go vore da promjene nisu mogute. - RaZl:l1isljajte kriricki, ali ne popuiitaj Ie pred cin iZmom. Zaclrii Ie varu kreati most, energiju i optimizam. Kada ijum ne sluSaia, nani te druge koj i6e iiluS!iti- rekao je Mun, dodal'Si da SAD podriavaju nevladine organizaci je ko je liCe mhd e ljude da krititki razmisljaju i zagov3l"llju promjene.

teme

()nevni avaz, suoota, 16, ju]Vsrpanj 201' 1.

11

TUZlA Nezadovoljstvo Sindikata visokog obrazovanja TK

noua ulast uee ODoia a Jed Dlaeo U iuerzil I

Dtkad su vlast preuzeli pobiednicl s proslih izbora, nama kasni plata, naknade za topIi obrok i prijevoz, kale Begit

Na prostoru bivseg .Hekorna" u Mostaru

bOI Halld IIOUI,,8U novootvorenorn trz!)om centru nBi.Jlgo", investiciji vrijednoj 12 miliona KM, bit ce uposleno stotinu radnika, Iz rukovodsrva kornpaniie su kazali da su u procesu pr ivatizacije "Hekoma" izrn ir iii sve obaveza prem a dda vi, bi vs im radn icirna fa-

V

Da novu vlasr u Tuzlanskom kantonu (TK), sasvi m s igurn 0, ocek u j e vruce I j em, al i i j 00 vruca iesen, nagovijesrili su predstavnici Sindikata visokog obrazovania 109 kanrona, Nezadovoljni stalnim kasnjenjern place na Univerzitetu u Tu21i,sindikalisti su za~ili da im vlast obrazlozi razloge kas njen j a, ali i hi vee koj i su do toga doveli.

Teska situacija
• Veo; nekoliko m jes eci, otkako su vlast u Kantonu p reuzeli pobjedn iei s proslih

izbora, n arna kasn i pl aca, naknade za topli obrok, prijevoz, Mi prihvatamo cinj enicu da j e u cijeloi drzav i teska siruacija, ali ism tako h ocemo da !'I am se 0 tvoren 0 kale ko nas ie doveo u ovakYO stanje, S dosadasnjim ritmom isplata placa vee nam je skoro npojedeJls" jedna placa u ovo] godini, Nazalost, nernamo sagovornika da razgovaramo 0 razlozima tog kasnjenja - kazao nam je predsjednik Sindikata visokog obrazovanja TK Zlaran Begic, inace asistent na Pravnom fakultetu u Tuzli,

Begic

naporninje

da Si-

ndikat rrazi da se napravi srrucna analiza 0 tome kako se trosio novae namiienien visckom obrazovaniu i da se s rezultauma izade u javnost kako bi se vidj elo koj a j e to vias t i njeni akteri ucinili cia je visoko obrazovan]e u ovako tesko] siruaciji,

Gradonacelnik MOSlara L ju bo B~lic i legendarni pj evac Halid Beme iucer SLl svecano otvorili nov i trzni centar "Bingo", koji je izgraden na prostoru bi vse fabrike "He,kom" u sievernorn dijel u gra da. Halid je svecanost uvelieao otpjevavs i nekoliko hi tova,

brike i fondovima. Naglasili su ci!1jeniCll cia de u novorn trznom cen tru proizvodaci iz Mostara i Hercegov ine naci mjesto i mogucnost gdje rnogu plasiraii svoje proizvode. Gradonacelnik BeiHie [e kazao da je ovaj tdni centar iedna od riietkih uspjesnih pro ivatizaciiskih prica A. Du,

Podigli kredite
finansiramc svoje strucno usavrsavanje, Najveci broj nas podigao je kredire kod komercijalnih banaka kako bi finansirao svoje magis terij e i dok torate. Kasn j enje place uzroko vale j e da nam stizu opomene od ban aka gdje trpimo javnu sramoru i [Q ne svojom krivicorn, Niko iz VI ade n e leli ri j ec da kaze zasto j e to tako, vee se svi ponasaiu po principu "smi, kad bude para, debit ceS" iii "ako ti se ne svida, traii boli e" iSlice Begic, A. HADin;

SaSianaM u prirOdi
MenadZment Univerziteta u Tuzli jos se nije oglasio

o zah Ij evima Sindikata Svaki nas jui5erailnji pokusa] da dobijemo i njihov stall' u vezis problemima s isplatorn placa OStaO je b ezuspi esan.

Razlog j e ii to su rek tor i Clanov; Senata U ni verzi [eta JUCerirnali ,.,sastanak u prirodi", odnosno u hotelu "Zla~a" kod Banovica, gdje, kako je poznato, rnobilna telefonii a ne funkcionira,

RUdariDurdeuiBa osnouar SUO)SindiMat
Radnici RMU Durdevik su, i pored ogromnih pritisaka i pokusaia da im se onemoguci sindikalno organiziranje, 0 eernu je "Avaz" u nekoLiko navrata pisao, prolekle sedrnice organizirali Osnivacku skupstinu Radnickog sl.ndikata ovog rudnika. Tom prilikom usvojen ja Slam!, donesena odluka 0 osnivaniu Radnickog sind ikara te usvojena odluka 0 upucivaniu zahtjeva za prjiem u Samosralni sindikat radnika rudnika uglja u BiR. Izabrano [e i rukovodstvo Radnicko'g sinciikala, za Ci j eg predsjean ika je pos ravljen Suad Nuhic. Za clana Glavnog odbora,. osiIT! pre· dsjednika, izabran je i Said Muhic. F. 1(.

Pored ogromnih pritisaka

~ __ ~

D~evniavaz,subota, 16_"~ul_~~an~·_20_1_1.~~

nanorama

Rash/a(fivanje ns Rlavl,l

Visegrad na tropskim vrucinarna

MnenlaJu se radne nauiHe
Trgovinske radnje uvele dvokratno radno vri.jeme
Vi8egra da n i se na vrelirn lietniim danirna rashladuju u rijeci Drini i poznatirn kupalisrirna na Rzavu, kao 8[0 su Glogova, Heibelovac, kod plavog mosta u Bosansko] jagodini, kod Celikove cu"priie u Dobrunu, a najposjecenija plaza je na u~cu Crnog i Bijelcg Rzava u Vardisru, II Kornunalnog
preduzeca apeluj u na

~~OlIrnD~
krajeve,

"(j~.~-~.~~.-t--~-k-.-r---I-' --='"
sv/elen/e HI rete na upa IS Ima izletnici
U

planinske

potrosace vode cia. ne koriste vodu za pice za zalijevanje basta i vrtovs ier je slabiji dorok u rezervoare pa se moze oeeki vari redukcija vade. Tropske vrucine su velika opasnost za sume od mogucih pozara, stoga ie upuceno upozorenje svirn stanovnicirna da ne 10Ze vatre na orvorenom, inaCe Ce usliiediti ostre kazne, Posebno su "a EO upozoreni

Orvoreni su i besplarni relefonski broievi za doiavu eventualnihpoZliraI23-122·12l. U Visegradu su mnoge trgo v inske ra dn j e u vele dvokratno radno vrijeme, sto n iie bin sluca] ranijih go.. di na, Ovaka v naci n prod aj e pokazao se opravdanim ier u vecern jim sa ti m a se od vi ja belli prornet nego po vrelom asfalru, M.A n.

Uz pornoc dva akumulatora i motora maze u frenutkc postati i motoc.ikl • Najinteresantnijj penzionerima
Dusko Topic, visi renrgen rehnicar u Opsto] belaici u Priiedoru, Priiedorcanirna [e dobro poznat i kao veliki zaljubljenik u bid kle ko je i.nov ira i. do tj er u je po svom ukusu, Nedavno je tako izumio i neobican tricikl na kojem tckorn voznje, zbog velike tende koja se nalazi tacna nad glavom vozaca, ne [reba ni suncobran ni kis obran. - To [e vrlo prakrican tricikl za kis u i sunce, p ogodan za odlazak do grada, buvliaka, nekih vecih kupovina [er se na njega rnoze prikaciti i prikolica, Taj derali je vrlo praktican zimi kada upravo lim triciklorn u odiielu Deda Mraza djeci svoiill prijatalja donosirn pakerice- kaze ova] pcnosni inovator. On ie tricikl oprernio i dodatnirn "uredaiima" koji ga u sarno jednorn trenutku rnogu prervoriti U vrlo praktic-an moticikl na tri tccka.

rnD~OlJ

Sta mi se (ne)svilfa u Bosanskoj
- Ima dosta pozitivnih pomaka, trebalo bi ih biti i ked zaposljavanja, Pomaci su vidljivi i U obnovi i ureden iu grada, Gradska plaza bi bila vrlo debra inyes tici j a u nasern gradu .. Nedostaiu nam sportski sadrzaii za rnlade. Trebala bi flam sportska dvorana, otvorenih sportskih rerena. Sada imamo U IlU U koioi se na~a djeca israriji 010go rashladi Ii i osvjesi ti -ka~e Fatima Dlwc, Iaboratorijski tehnicar. S. T.

Uise sadriaia

za mlade

Prate ino Zbiuanla
Dusko dobre poznaie i Dalibora Lukica, Prijedorcanina koii je izumio en vencg "crnogorca", bicikl u ko jem leiisdok ga vozis .. Ima i objasnjenie zbog /:ega se Prijedorcani prepoznaj II po ovakvim movacii ama, - Malo gledamo internet, malo pratimo ino biciklistiCke inovacije Ionda lIZ vlastite ideie dolazimo do ovih nee b icnih dvotockaila kazeTopic,

-Ima dvamotora ko]e pokrecu akurnulatori. Tu pogcdnost koristima kad idem u planine, ier njegova konstrukcija sama po sebi nije pogodna za visinsku vozn] u- priznaje Topic. Dodaie da je u nekoliko navrata irnao i ponude da

svoi izum proda penzionerirna, Kojima [e tricikl sa dva motors i tendorn itekako zanimliiv. Priznaje cia se sve

zavrsilo samo na "pregovorima", ier penzionerima ug lavnom n iie odgo varata ciiena njegovog izuma, M. ZGONJAN/N

Clanovi Kuce prijateljstva iz Brckog
Fatima Diafit, labaraforijski fehni{jar

U Drini u centru Zvornika
S nbzirom sta se sve u Drilli nalui i baca, ; ne cudi da je ribar iz Zvornika Tinomir J eli': «upecao" sidro. Kako nam ie rekao, kada je

Ul11lesturibe uueeau sidro

po obicaju udicu zabacio kod"B"stambenih blokova u cijoi blizini sulnuje, nije ni saniao da ce umj€sro kakvog "kapitalca" izvuci zarda.!o sidro ko zoa koliko decenija ili vijekovaslaro. - Visoko je 1,85 em, a leilko vise od sm kilograma - kaZe J elie, koj i gaeu va u podrum uier je m nai neobicni ji "rrofej" koji je do sada. npecao. Za s idro su se zaimeresovali iz Zvomicke mazejske zbirke koi i ee pokusati saz· na ri 0 kak vo rn s e :zapravo sidru radi, a s nhziro m na to da su u mku radovi n2 prekopavanju i produbljivaniu koritll rijeke Dine ko w.a sta cese josunjojulovi. M.M.

Na Trgu mladih u Beckom jucer su clanovi Kuce za mlade "Priialeljstvo" IZ ovoga grada, zajed· no sa koordinamfom projekla Dijanom Mijatovic pro veli akci iu pri k up Ijan ja pomoCi za dvogodisniu AjSll Haidarevic ii: Visokog, koja bolllje ad epilepsije. • Akcija ie pokrenuta na

SaMUDliaii nouac za ~SUHaidareUiC iz UiSOMog
lnlCllaUvu 60·ak malisana koii pohadaju obdanihe u ovo) KuCi,koje je inform"ciia 0 balest; ave djevoicice veoma porrcsla. Malena Ajsa ldi svega sedam k ilogra m a jer ie veoma bolesna i ima po 20 ep ilep [ickih na pad" dnevno. Za J.ijecenje joj l:reba 100 KM dnevno seDnjeni rndite!ji ne mogu obe.zbije-

BI'O)eUi raeuna
Uplare za Aisu Hajdarev ic m ogu se izvrS.i ti na transakcijski racun Q[vo· ren kod UniCredit banke ua ime Edin Hajdarevic: 3380000000000072 Broj paniie - 45209809000 Uplate ZlI Ajiiu Hajdar· evic iz rnoslnlnstv.a mogu se ~iti i ua (:lCun "Orvorene mreZe" s naznakom "Za Ajsu HajdareviC": Devizni I3CllJ1 kod VOLKSBANK BH - 5030120-220918 mANbroj - BA391401010022091880 SWIFT - VBSABA2l TIi pozovire: BH Telecom 090 291 on lIT Eronet 092 890 827 i donitajre 2 KM. + PDV (vaZi 1:<1 korisnike fiksn.e telefoniie i postpaid korisnike mobilne rerefcinije~

Slalld 118 Irgu mladib u 8r~kQm diti- kaie Mijatovic i dodaie da je za njeno lije';enje u jednoj aumijskoi klinici potrebno 100.000 KM. Mijawvic je naglasila da su panne i kUliju za prikupljanje pomoei za m.lenu Ajilu izradila djeca predskolskog uzrasta koji pohadaju obdaniste u okviru Kuce prijateljstva .. - Hljeli smo da i dj~a budu prisuma ovdje, ali po zaknnu nisu smjeli, no ,voju humanosr su iskazali kroz ovaj materiial koji su aradiE i koji koristimo u privlacenju paznje dobrih Ijudi da svojim novcanim prilozirna pomognerno Ai"; da ozdray i- ka.ze Mija toy ie.

E.Ra.

tuzlanski kanton

D~eVlli avaz, sunota,

16. jutVsrpanj2011.

_-=13

TEOCAK Obiljezena godisnjica stradanja neduznih u Lokanju

ZloCIDse mOida 0 ros I, a I se zabO ulll De s -Ie umletnicMe lOllOgraliJe
Nesvakidasnia izlozba u Srebreniku
Grupa se uputlla ka slobodnoj zvornicko] teritoriji, kad ih je presrela srpska snaza i zarobila 68 pohodnika kolone, a potom ih i ubila U projekt ukliuceno aka 30 zena iz pet bh gradova
N a gra dskom semlis ru u SrI:b renik u 0 tvorena je izlozba urnjetnidkih forografija, na kojirna su peedstavljene rradicicnalne rukorvorine nastale u okviru projekta interkulruralne saradnje rnedu gradovirna u

Vjerskirn prograrnom u Teocak u ie ob iljezen a 19, godisn j ica zl oei.n a n ad 68 ubijenih Teocana a Lokanju kod Zvornika, eiji su ZiVOli oduzeti ria najbrutalIl iji nacin. Rodbina, drugovi i prijarelji okupili su se kako bi se prisietili 14. iula, dana kada je pocinjen najveci zlocin na ovim prostorima koji se mozda moze i oprostiti al i se nikada ne mOle i ne smi ie za bora vi ti, Nairne, tog dana j 992.

ruMoluorina

nicarna kod Gornjeg Lokania, Sina Sadika sarnprepozua a kada su ga isporuci li u razrnjeni po odieci izubirna. Tragovi rnonsrruozncg ubistva bili su mu na kolje[)U i desncj strani glave kaze Islam Omerovic, Tokorn rata agresor ie Omero vJ(;: MORslruOZRO ubis/vo godiae, gru pa 0 d 120 nen aoruzani h rn us karaca u puri la se ka slobodnoi zvornieko] reriroriji, kad ih je presrela srpska srraza i zarobila 68 pohodnika kolone, a potorn ih i ubila, Bili su [0 momci izmedu 20 i 40 godi!lllstarosLi, koji su se Ie noCi upmili ka V itillici kako b i se pridrumi iedi!!icama Hajre Kapetana, gdje bi prikupili lleillO naoruzallja za odbranil Teo~aka. Medutirn, za ll1!1oge je to bio puc bez povratka. - Prema pricama prelivjdih, ooi su uh vaeeoi u J ase-

11 mjeseci isporucio tiiela ubijenih, koie sa roditelii i rodbina jedva rnogli prepoznati jer su bila izmasakrirana, Sve do tada, vladala je nada da su ipak rnozda jail fivi. Neki su davali i sve lito su imali kako bi dosli do istine. Na kraiu istinakon

PodiZan)8 OPIUZniC8
U Orgarrizaciji PSPB opcine Teocak kazu da su u vezi 0 yoga zl oc ina prikupljeni potrebni dokazi, te da se ocekoie ~10 skorije podizanje op· [uinice protiv naredbodavaca i izvdilaca ovog zlodjela pred dornacim Sudom za ratue zlocine. na je bila da vise nisu zivi, a sal ne ruci jednog od njih pres tao je da cadi 16. jula, sto je i dokaz da su odmab oakO!l zarobljavanjai ubijeni. Tokom obilaska sehidskog mezarja u CentC\l !JlIibli~i ubiienih nisu mogli sakei ti su ze. Neki rod iteli i, n akon prO\l~e!log [evhida u dzamiji, nisu imali snage doci na mezar.

BiH. Organizatori ove nesva ki dasnie izlozbe na OIVOrenom su nevladine organ izacije "Agda smb" i "Pozirivna igra" iz Sarajeva.a ljubitelii umjetnosti imali su priliku pogledati 3S umjetnickih forografija snimljenih na atraktivnim lokaciiarna u Srebreniku, SOkOCll, SIOCll,J aicu iBihacu. Na fotograf iarna su, uz

k ulrumo- istoriiske spomenike u pel bh. gradova, predstavlieni i rnodni odjevni predmetiin*orvorineizrad~na tradicionalni nacin. IzIoZoo umjemiCkih fotografiia rezurtat je skoro jednogodisnj eg istraZivania na poliu tradicionalne rukorvorine, uspostavljana imerkulturalnesaradniemedu gradovirna u BiB i prakticne realizaeije ideje za produkciju inovativnog tradicionalnog 1iIshionirnodnogkoncepta, U ova] proiekr ukl] uceno ie oko 30 ;rena iz pel bh. gradova, koie su nakon sestomjeseene obukepoceleu kucnoj radinosriizradivati rukotvorine i 1l1Idicionalnucdiecu, O.M.

LJetovanje za socijalno ugrozenu djecu
u cer posliiep odne iz Tuzle je, na desetodnevno ljetovanje u Italiju, otputovala druga gru pa 0 d 4 S di ece iz socijalno ugrozenih porodica, te d j ece b ez rodi tel jskog staranja, Ljetovanje ie o rganizirala aevladina organizacija "Tuzlanska arnica" u saradnii sa Asociiacilom "Solidarita 91" iz I talije, . Vet IS godina uspijevam 0 da d iecu iz socijaln 0 ugrozenih p oradi ca organi-

UJ naliJu OtDutoualO 45 maliiana

MaJKa ga nlla DI'8DOZnala
- Ja svog Berzada ne bill ni prep ozna la da ga nii e prepozn ao mladi sin Sead koji je kasnije i rlltu. Govorila ' sam mu da ue ide, ali je on r.ekao"majko, pa ko ce [l.as braniti, "'Em"__ka-A~. v~d~iC-:"'G"o"_vo-"-·la-m"""'u-d-"'a"'n-e-id-e-_.l ko ce nam omzJe dOllijet, Ileko mora iei". onda kada. su ga doni.ieli u Kazao ie da se vraca za dva cwoj vreCi - kale Emka dana, medutim Ilikad se Avdic, maika poginulog vi~e !J;smo vididi osirn Bel"z<lda.

sam poginuo

U

zirano ~aljemo na ljetovanje u Italiiu, a sedmi put to radirno u saradnii sa Asociiacijom "Solidaruasl". Djeca ce biti smjestena u Vila di Serio u Bergamu, a sa njima ce boraviti i njihovi i talijanski dona to ri. Irna tce i poseban program posjeta raznim rnjestirna, na raspolaganju ce im biri bazeni i razni drugi sadrzajikazalanam je dr. Irfanka Pasalic, direluorica "Tuzlanskeamice". A.H

E. DZUZDANOVIC

Projekat stambenog zbrinjavanja romskih porodica u Gracanici

Projekat slalIlbenog zrbinjava!lia romskih porodica ko· je pripadaiu ranjivoj kategoriji sranovnisrva, koji je zapotelo drlaV!!O ministarsrvo z:a liudska prava i izbj eglice p.roillegodine, realizovan je ovih dana i priie roka. GraCanica ie prvll o¢ina u BiB II koioj je proje· kat okon6an. Tim povodow u Graca!!i· ci ie juter boravio ministar Safet HaE I ovj C sa saradu ieirna, kome se u ime opcine zahvalio naceinik Nusree Helit, a u ime Udruzenja Ro· maMuioMuratovit Pe! !!ovih iIi nadograd-

Pet BUCa U SBahOUiCi, GraCaniCi i OrahOUiCi
enih kuea dobili su: D~mal Imliirovic sa dese! clanova obitelji, Hasan Osmanovic sa 13 Cla!lova i Tajib Osmanovic sa peL ·clanova obilelji, svi iz rO!!!5kog nasel ia Veseli Bri jeg Il Skabovici kod Grneanice, Ie ZikretOsmllllovic izGraeani· cesa§es!Clanovaobireiji iMu" jo Muratovic iz Danje Ombo· vice sa osam i:lanova obitelji. UkupnojestambenozbrinulO pet porodica, orlnosno 42 CIa· na n jihove obi [eli i. Osim ovoga, u Veselom Brijegu izgradena je kanali· zaciona mreza. Vriiednost projektll ie

Kulrurno-umjemiCko drusevo "Sevdah" bilo je dornacin VI imemacio!!alnog fultivala folklora i pjesme "VuCkovci 2011 ". N a stadionu "N ado" nasrupilo ie 13 KUD"<Jva iz Turske, Gr&e, Makooauije, Pol jske, Hrvatske iBilI. Fesrivalskl.l ve&r olVoril. je minist_rica obrazova!Jja, n auke, kul mre isporta u Vladi TK Nada Avdibasic- Vukadi· novil:, koja je uruCila i zahval·

nastuulID 13 HUD- oua

Smotra folklora u Vuckovcima

nice IlCesnicima.Nastupili su KUD"ovi: "Merak Lides" Greka, "Susurluk Meslek" i "Ca!Jkr" iz Tllxske, "ZeJeni. kovo oro i "JlIhi Hasani" iz Makedoniie, "Koderiki" iz Poljske, "SLavoniia" Soljani iz Hrvatske te "Saobra6ajac" Sarajevo~ '''Behar'! Maoca,. ([Pre~ porod" Doboj-Istok, "Sadik Boji';" Milivica-Prnjavor, "Mladosr" Mionica 3 i "Sevdah"Vuckovci. Di.D.

Prod kllcom Dlemala ImsirQvica 120.000 KM, od ceg<! ie Minisrars[vo izdvoiiJo II 0.000, a 10.000 KM opci!la.Gracani·

fiB

Veselom Brijegll

ClI .• Radove

je kvalitemo izve'· la gracallicka gradevi!lska firma "Sagra", H.C.

Defile !1cesnika InlernacioRalnog

fesUvafa

14
PUCKAKUHIN'JA

Dne~ni.aV3z.$ullota, 16 juIVSljJ8fij 2011

sa.rajevski k an..too.
0

"Jelo na kotaclma" brine

gladnima

za liieCeme IlriHa
Mu hamedu BrciCu,. OClI nasiradalog Tarika (10) iz Olova, predstavnici DruSrva p celara Kanto n a S ar ajevo urucili su i ueer na Pedijatriji 1.000 KM_ Kako srno ranije pisali, Tarik je resko povrijeden u saobracajnoj riezgodi koja se dogodila ked Zivi nica, a u kojo] je poginula niegova majka, - Zahvaliujem se DOVOgradskcj opcini koja je orga-

Humani uest urusfva pcelara KS

BI'CiCa1.000 KM

nizi ral a sa jam rn eda i p celarima koji su podrzali humanitarnu akciju, Mom sinu ie hitno potrebno lijecenje u inozernsrvu, a preporucena mu ie rehabilitaciia u Krapinskim Toplicama - kazao nam je Muhamed, nezaposIeni demobilisani borac koji je, takoder, tesko povrijeden u nesreci, Novae je ocu uruci 0 preds jednik Drustva pcelara KS Suvad Kahriman.zl. Na.

Korisnici su porootce s veclrn brojsrn djece, sarnohrane rnalke i ocevi te stariji samci
Pucka kuhinja "Ielo na kotaeima" djeluje jo§ od 1997. godine i II sastavu je "Cari tasa " V r b bosan ske nadbiskupije, Hrana se priprema na Stupu, a razvozi se na per punktova u Stamm Gradu, Centru, Novorn Saraievu.Novorn Gradu ina llidii. Iako u gradu postoii nekoliko iavnih kuhinja, ova ie jedina koja hranu dosravljasvojim korisnicima. Za pri] avu na koristenje usl lIga kuhinj e potrebno je ispunirizahrjev Cen tra za 80Cl j aln u porno': u opcini koj oj osoba pripada po mjes ttl prija ve boravka, bez obzira koj e su nacionalnosti, Medutim.kakokazu iz«Carirasa", rnnogi ne dobi j u potrebnu dokurnentaciju. ier ie i njirna "Caritas" pomagao u ram. "Pcdravka" i "Dukat" nam s vremena na vrijerne elai u neke proizvode pred istek rob koje odmah dijelimo korisnicirna rekla nam je Nina Grebo, kcordinatorica "Caritasa" Vrhbosanske nadbiskupije.

Dotraja.le posude
Prosforije se .redo VIIO dezi"ficiraj'll

ISPUnjeni sanitarni uUleli
ter ije ce n tara za sod j al ni rad sredsrva iznalazimo sami, i to uglavnom od donaciia :lt~ grad ana, ~to stranaca. Ljudi dodu, donesu vrecu krornpira, nekoliko kila m es a i ka.~u da ide porno /Oi

Radnici "Parka" I/redili park

N astavljajuci odrzavanje i ureden]e parka "[ezero", radniciKj Klt'Park'lokopaIi su proteklih dana zivu ogradu i ukrasno grrnlie te uklonili korov i postavili odredeni broj novih kolaca za.zaS ti IU S tab ala. Na tri djecija igralista u parku nas uli su slo] usi tnienog kamenja (rizle), Izvodenje radova u vrijedncsti od 4.440 KM finansirala ie Opcina Centar na osnovu ugovora spreduzeeem "Park". M ed u tim, na pore i zalaganja OpCine Centar uveliko narusaVa va.nda1ski adnos poiedinaea. Nepoznati pocinioci, nairne, nedavno

DoCinaiZlluoiilaU40 HM

- Zadovoliavamo sve higiiensko-sanitarne uviete sto se riee prcstora u kojern se hrana kuha, Sve narnirniee cuvamo u odgovarajucim uvietima, a prostorije i posude se svakodnevno dezinficira kako bismo bili sigurui da neee doci do zaraze - istice Grebo, vecirn brcjem djece, samohranirn majkarna i ocevirna re starijirn sarncirna, Nase us luge trenurnc koristi 330 gradana Sarajeva i taj brei je U stalnorn porasru. Za gradan e ko j i n is II prosli k ri-

Pomoc gradana
- Za razvozenje hrane odlucili smo se kako bisrno nasim ko risnicirna olaksali svakcdnevni prisrup toplom obroku, Radi se, uglavnorn, 0 porodicama s

Kako kaie, zbog povecanog broi a korisnika sve im je tezena adekvatan nacin odgovoriti na potrebe, - Problemi s Kojima se suocavarnc uglavnorn su fin anci jsk e pri [0 de, Hrana se razvozi u termo-posudama koje su Vee dotraiale, ali nemamo dcdamih sredsrava za zamienu novim. Potreban nam je i nevi plinski kazan kako bismo mogli prufiti pomocvecern broju ljudi, Nadamose da cemo uspjeri nabaviti i nova dostavna vozila jer su ova koja koris tim 0 Star! ja od 10godina -We Grebe, _ _

M.GUSIC

su zapalil i d rven e seep eni ce na jednorn toboganu, razvalili betonsku klupu i o[udili drvene dijelove te polomili vise drven i.h ko Iaca za zast;· lUstabala.

Prou UlaMmiCU Odigrali Dioniri

Otvoreno igraliste u Bratunackoj ulici
Pre£ijec:anjem v!pceiodigravanjem revijalne utakmice izmedu pionira SK ~Novi Grad" i FK '~Bisern sveeano je otvoren sportski teren u Bra mnackoj ulici_ N a inicijativugradana Mjesne zajednice Bllca Potok, novogradska opi'ina je poi:etkom godine pocela 8 i... gradnjom nogomemog i koSarkailkog igralisrastribinama. A..Na.

Raskrsnica uliea Visnjik i Boln.icka j edna j e od ve6h i p.rornetuijih u gradu_ Zbog toga broini smnovnici vee go dinama traZe da.se postave semafori. Kako kdu, zbog blizine Kiinickog centra wice su vTlo promeme, pa u ju· mrnjim i popodnevnim salima nastane pra vi h aos.

8ma SemalOra, ODaSnO i za uozaCe iza 1888H8
- Niko oe postuje saobracaine znakove nili pravi10 desne s [rane_ S tvore se ve·Iike guzve, a bude i saobracaj.nih nezgo da_ Pro b lema im aj u i p je~aci jer je s koro n.emoguce preCi uLicu - kazao I) am j e jedan od s tanala. Elvedin Murarspahic, pomocnik komandira Jedi"

Problemattcna raskrsnica ulica VisnJik j Bolnicka

Iz MinislarstVa za. saobracaj KS potvrdili su nam da je ovo jedna od priori lemijih raskrsniea za poslavlianje semafora. Kako !lam je rekla Emica Tuzi, pomocnica minisrra, ove godine jos nisu razgovara!i 0 rjclavanju ovog problema. Znai!i da od semaforizacije, najvjerovatnije, uskol'o neee biti ni!ha, a vozaci i pjdaci se do !ada crebaju pridrZilvati propisa.

JeSleprlornel.,

ali...

Raskrsnica juter: HaGSI/il/lm i popodne niceza saobracaj M UP-a KS, kaze da j e prij e dv ii e go dine molOdklisla su·adao na toj raskrs n ici. - Opasno jekao i nasvakoj raskrs n id gelje n em a semafora, ali u posljednje vrijeme vozaCi su oprezniji. Saobracainih nezgoda nerna pu· no, a, iako se dese, ugla vnom su s materiialnom stetoID - islil;e Muratspahic. N. G.

biznis

Dnevni avaz, suoota, 16. julVsrpanj 2011.

SARADNJE Rijeka Una kao resurs razvoja

TU izam d nOSi iSe Od1 0 rad .ih mles--Projekt prekooranicne saradnje BiHi Hrvatske vrijedan vise ad 220.000 eura
Partnerstvorn ie
U

S ceremooije 011l8r80la

Prekogranicua saradni 3 BiR i Hrvarske u zasriti donieg toka rijeke Une definirana je potpisi vanj Em $pOrHZU· rna u Bosanskoi Dubiel. Potpisima je precizirana irnplementacija projekra "Una - je· dinstven resurs odrZi vog razvoja", vrijednog v~e od 226.000 eura koji ce biti im plemen tiran u opcinama Bosanska i Hrva tska D ubica, te Bosanska iHrvatska Kostai nica, opcine predvidena izgradnja tri ribarske kuce, uredenje i ciilcenie obala rijeke U ne, izgradn j a prilaznih p u teva i tak m icarskib staza, pjeilackog mosta, cerrifikaciia 12 seoskih do rnacinsta va koja ce biti oprernljena za smjestaj rurisra ... Projektorn u koiem sa 85 posro sredsravs ucesrvuje EU, jer ie kao drugorangirani odobeen od IP A fonda Evropske komisiie, bit Ce osigurano i
ceriri

ove

Kompaniia Alma Ras, doma6i lideru proizvodnji iprodaii donjeg rublja i spavaeeg prograrna.prije tri dana iezvanicoo otvorila novi; modemo opremljeni proizvodni pagan u Olovu. Objekat jenasmo kao kruna dobrog poslovanja u proteklih trinaest godina, ali i uspiesne saradnie 8 austriiskomlilijalom Triumph International. Novi radni prostor opremljen je najsavremenijom opremorn zasivenje, a ukupna

saUremeni DoDoD za 80 DoUih radDiHa

Otvoren objekat kompanije Alma Ras

vriiednosr proiekta procien j ujenajena trimiliona KM. Izgradniorn novog proizvodnog pogona Alma Ras povecava ukupneproizvodnekapacitete za 20 posto, lito ce osigurati uposljavanje 80 novih radnika do kraj agodine. Cerernonii isu prisusrvovali i Aksel Dreher (Axel),generaliii direktor Triumpb Inrernationala, te Tomas &II", (Thomas Oeehsner), direktor proizvodnie Triumph In t, Austrija

nalUiSe promelouano dionicama Prot Plusa
j e osrvaren ukupan prornet od

Obim trgovine 467.560 KM

N a Saraievskoi berzi iucer

Vrijednost lndeksa
81FX
SASX·l0 SASX·30

like omoguCile 8U 2Ztvu sirnih Zilllrica na preston! USK. gdje je ukupno zasijano 12.534 hektara podstmim isroCnim filllricama Najvi§e je psenice, 6.444 hektra, raZi 582 re triti.kale 2.406 hektara, dok su ed stocnih Zilllrica dominantni jelam, koii ie zasijan na 1.706, te zob na 1.396 bektara, • Pros] (ini prinosi psenice nakon obavljenih 7S

PovoIjne vrc:menskt pd-

467.560,20 KM, Naiveci dnevni pOI3Sr vrijednosti zabiliezile su dicnice S ipad kornerca (13,87 posto) i dostigle su cijenu od 2,96 KM., dok je naiveci pad registrirao IF Komos (10 pOOIO)i dosrigao cijenuodO,90 KM.
Na kotaciji kornpanija

1,45%
0,13% 051%

1.801,62 981,11
1.03194

8U

na EU i nakg okruZenja - istiCe Smail ToI'Omanovic, direktor Polioprivrednog zavoda USK. uz konstatacijudaanalizepokazuju 1'1"10 debar kvaliret pomjevenih zitarica. Toromanovic navodi da inS nema odluke 0 otkupnoi

rrgovalc se dionicama Bosnalijeka u izricsu od 49.255,20 KM. Na kotaciji fondova najveci promet os-

tvaren jed io n icama ZIF· a Profplus(32.000 KM). Na primarnom slobodnom trZistu n ai vee; prornet osrvaren je dionicarna Tvornice cementa Kakanj (101.160 KM.), a na sekundarnom slobodnom trZistu dionicarna Elektrcgrupe (l78.S00KM).

Promet od 333.730 KM

AMelle zenlera gUbllnlM dana
berzi od 333.730,88 KM. akcija na sluzbenom berzanskorn trziiltu, lista B, najvedi promet ostvaren je akcijama Trinka Bania Luka, u iznosu od 20.252,80 KM. Od akcija zarvorenih inyes ticionih fon dova na j vee; promet os tvaren j e akcii ama
JUGer [e ostvaren

Na

Banialuckoi

oe

prornet

ZIF-a Kristal invest fond, u iznosu od 12.826,00 KM, Naiveci rast imale su akcii e ZIF-a Invest nova fond (1,&2 posto), Gubitnik dana medu fon dovima su akci] e Z IF"H Zeprer fond (-0,81 pos to).

Koja je Vasa porodlcna price?
Aida: da uvece sa mamom podijelim zenske tajne ...

16

OnevnJ avaz, subnta, 16. jUlVsrPilflj 2011,

ern. a. hronika

BOSANSKA GRADISKA Iz kuce starog braenou para

Ullraden 47 00 e ...

{'M"M.KMIJlJ

Osnovni sud, Sokolac

Nikola Barac (87) i Savka (85) rs mogu S8 nacudf kako je nestao novae iz zakljucane sobe
S 1Ipruznici N ikola Barac (87) i Slavka (85) iz bosanskogradiskog sela Bok [ankovac bili su meta hade u kojoj im je iz kuce koja je u rekonstrukciii odneseno 47.000 eura. N estanak novca prva ie primijetila Savka, koju je Nikola poslao da iz sobe donese SOeura kako bi isplatio jednog radnika. - Kada sam otkliucala spavacu sobu, orvorila ormar i zatekla praznu mendnu kutiju u koioi ie bio novac, skarnenila sam se, Odmah sam zajaukala i pozvala N ikolu cia se uvjeri da nema novca- prica Savka, Nikola kate dasu sve vrijeme bili kod kuce ida su tog dana irnali rnajstore koji su im prosirivali kucu i rnijeniali krov. - Svi smo bili zateceni, Majswri su odmah rekli da zovemo policiiu i da SlI oni sp rem ni da do kazu da nemaju nista s nesrankcrn novca koji sam mukotrpno zaradivao cijeli vijek. Davuo sam prodao zernljiste radi izgradn ie 0 db ram b enog riasipa pored rijeke Save, a ru je i novae koji sam dobio iz Njernacke na irne odstete l.JI ramo zarobljenistvo - pri':a Nikola, Misleriozni nestanak nov ca en igrna je za sve, ponajvise Barace, ali i za pcliciju.. Soba u kojoj je bio novae bila ie zakliucana, a kljuc ie bio kod stance. Policija nije nasla nikak ve rragove, bra va nije obijena, a vrata su bila uredno aakljueana u vrijerne kad ie SJ a v ka posla da u zme novae. Pretpostavlja se da je lopov usao kroz prosireni dio kuce, ali jos nije r32.jailnjeno na koji nacin je usao u zak 1j ucan u sob u. Istraga kojaje u toku trebalabi razrijeiii ti bro ine nepoznanice. B. G.

sle e

in

ParauinJi dUiJa BOdina i d8S8ll11iaseci zatuora
Osuden zbog pokusala silovanja 2002. godine na Jahorini
Dragan Paravin]a osuden je iucer u Osnovnom sudu na Sokocu na dviie godine i 10 mjeseci zatvora za pckusa] silovan]a G. S. s Pala 2002. godi ne na pu tu p rem a jahorini, Para v in j ije s ud pro duzio pritvor u KPZ-u Kula u Is!aenom Sarajevu do pravomocnosti prvostepene presude, Sutkinja Branka Malovic obrazlozila je presudu te kaza Ia da ie kazn a prim jerena pocinjenorn krivicnorn djelu. Nakon izricanja presude Para vi n ja je UI rrazi 0 da se obrati, sro mu sutkinja nijedozvclila, Tuziteljica Zorica Durdevic naiavila je da ce uloziti zalbu na presudu re je kazala da ne vjeruje da ce Paravinja biti izrucen Hrvatskoi prije pravomocnosri presude, Paravinjina branireljica Milana Borovcanin-Bulic rakoder je najavila zalbu na presudu, Advokatski troskovi Paravin j ine 0 db rane u iznosu od 3.600 m araka past ce na teret b udzera RS, do k ce troskove psihijatrijskih vje5taceuiarnorali sam platiI;, Borovcanin-Bulic niie otkrila 5ra ie to Paravini a h rio kaza ri suds kom vi jecu re j e dodala cia ce to napisa ti u zalbi. Monstrum je uhapsen26, [una kod Srpca, nakon stO je Hrva IS ka ras pi sala po ti ernicu za njim zbog nesranka malolietne Antcnije Bilic, a trazi ga i Srbija zbog silovanja i pokuiiaja silovanja. Ad.A.

Ormar u kojem je tlio novae

(,,,,,a,UruitJ

Nezgoda kod Srebrenika

Jela Kerkez (58), rojesUlnka naselja Utije kod Ptijedoo.,za kojom ie !!akon ptijave porodioe 0 nesranku punih per dana tragala polieiia S]B Prijedor,juCer ujlllro oko 6 sari Vr.ltila se !<uti u kojoj maCe Zivi s rodenom Se5trOm Mirom
Darko Mandie, J elin rodak koji je na vii esl 0 neslaI1lru rerke doliao iz Saraieva, gdje trenutno !"~di,. ate cia se JeIa pOn..sa kao k clase nismnije dogodilo, - lila ie u kutu i odmah rrilila cia popiie kafu. Pmom je doruckovala i Iegla cia spava. Policiji i nama je ispriCaJa cia je pel dana provda na obali Sane, na iednom od kupaliSta u Smrom Gmdu, gdje se danju skrivala od kupaea Towm tili pel dana, rako je izjaviia, niSm nije jela, a pila je vodu iz riide San.e. Moguee cia je imala munjeru cia se ubije, ali je odustaJa, mud, vjerov!ltno, i oprostai no pismo koje je osmvila. U svakom slu6tiu drago narD ie cia ie :1i"ll,

Jala HarMaz sa uratlla lIu-:Oslale kaeige lIa asfallu
(F,w:(),M"iklt)

Pet dana ad nestanka u Prijedoru

Mandie.

Na magistralnom putu Tuzla - Ora~.je u Donjern Porpecu kod Srebrenika preksinoc oko 18 sati dogedi 1a se s aobraca] n a nezgoda u ko j 0 i su p ovri [edene d vii e csobe. Do udesa jedoslo kacia ie E. N. (23) iz Lukavca, voza.c mOlocikla. "kawas.aki" (A06-M-391), na izlasku iz Orlove klisure, nakon SIO je nais30 na rasuw mo· torno ulje na kolovozu, izgubio komIolu nad moto· ciklom i u punoj bnini udario u.za.slilnu. melalnu ogr.adu s desne stran e pu tao Na morociklll je zllbi-

zbog ullana casli

PIli S motociliia

ljdena materiialnastera, a povrede su zadobili vozae E. N. i niegov saputnik M. Dz, (20) iz Lukavca.koii su, n akon uk 3Z3n e prve pornoci u Hirnoj sluzbi Dorna zd ravlja Srebren ik, prevezeni na UKC Tuzla, eiji su ljekari konsta.tUall lakse tjeJesne povrede. Nakon n ezgo de radnici firm e za odrz..vanie puteva posuti Sl\ pijesak na clio kolovoza na kojem je rasuto motorno ulje, a uvidaj na lieu mjesra obavili su srebrenicki policajci. O.M.

Mandi~: Spremlli platiti lijecellje cia se \'!"atila icia ie Opel zajedno s nama. Policija nam je sUb'f!risala cia je odveclemo i neuropsihijatnJ koj i joj, vjerov3mo, mote pomOCi, jer niie isldjuCeno cia opet pokuSa !l.eSw sliCn.o- 1<=0 ie juCer Datko i dadao cia je porodica spremna, buduCi cia J eIa nema ni 7nraVSl:VeflO nisocijaJno osiguranie, platiti i nj en 0 liieeenie. M.Z.

Cemar jayne be,zbjedno· sli Banja Luka suspendirao je clvojicu policijskih slu· zben ika 0 su m n jicenih za koruplivne aktivnosli. U saop cenj u za javnos t £z CJ B Banja Luka navodi se da su dvojica policijskih sluzbe-

DUO)ICa POllCaJaCa SuSpendlrana zbOO primanla mila
nib, zaposlena 113 poslovirna policajaca u Policijskoj smnici Bosanska Gradiska, pd vrem enD u daJjen a s ra dDOg mjesra do okoncanja krivicnog postupka. - Postoje osnovi sumnje da su navedene osobe II.jula ove go dine nap odruc iu Bosanske (}radiske poCinile krivicno djclo primanje mila, dok se iedan gradanin sumnjici za krivicno cljelo cllIvanie mila. Protiv ovih policajaca u mku je i disciplinski postupak zbog po-

CJB Banja Luka

cinienih ldih povrecla sluzbene d uznos ti - na vo di se u saopcenju., U toku jeikomplelirauie i podnosen jeodgo va.ra ju ceg izvjestaja nadteinorn tuzila~tvu proriv sve l.roiice oSumnjicenih.

erna hronika

Ilnevni avaz, subola,
16, julVs!pllJlj 2011.

RAD Kobno osviezenie u jezeru Balkana....

Optiena22 auto aliJasa
Na podruc], vise kantona krali vozila i uclenorn trazili za njih. otkup Utopili
SH

Kantonalni sud Zenica

Jovan Maricie (43) ,i Radovan Stupar (22), obollca iz Mrkonjic~Grada
Maricie i Tornislav To" pic, koji je, takoder, bio u drustvu, usli su u iezero pola sara iza ponoci da plivaju, Kada ie Topic izasao, primijerio je da nema prijarelja, Zatim se sa Stuparom, koji do rada bio na obali, vrario u jezero da ga traze, ali ie ope t iz vode izasao sam i ovog pula gubi iprijatelja Stupara. Uz jezero ua obali ih je cekala Dijana Lujic, prijateljica koja je bila s njirna I! drus tvu, D ozivali so prijatelja, u prvi rnah su pomislili da se s njirna sali,. a zatim je Topic poceo i njega traziti, POZVll.!iSU policiju docijegje dclaska Maric;cevo tijelo vee b il 0 izvucen 0 pa su ronioci i policija nastavili Iraga ti ZlI S ru pare rn. Polici]a za sada ne izlazi u [avnost s podacirna je Ii drusrvo bilo u alkoholiziranom stanju, Nacelnica Mrkonjic-Grada Divna Mieie prcglasila je 16. juli danorn zalosri zbcg pogibije dvojice sugrad an a. V.S.

Dvije osobe SU se uropile u [ezeru Balkana u Mrkanjic-Gradu jucer dva sata iza pcncci.Prerna nesluzbenim infonnaciiama kcie srno dobili izpolicije, riiec je o jovanu MariCicu (43) i Radovanu S ruparu (22), obojica iz Mrkoniic-Grada, N a lieu rniesta policiia je odm ah po izl ask U zatekl a beiivotno tijelo Maricica na o ba I i j ezera, a Ie, mladog Stupara nasli su nekoliko sari kasniie, Do rragedije je doslo kada je, prema uvidaiu pclicije, drustvo doslo na Balkan u, a za ti rn Mariei c usao u iezero dase okupa

Oillazalu lui srce u riJeci
Radojka Lekic (65) iz Bosanske Gradiske utopila se prekj ucer u ri jed Sa vi. Ona je istog dana otisla na kupanjeva policiji je nekoliko minuta ;7.3 21l sati priiavlieno da nizvodno od S avskog rnos La pI u 13 zenski les, Iako nije bio prijay I j en nestanak nastradaIe, istraga je nalozila obdukciju tijela, Prvi zakljucci tuzioca i policij e 8U da je zen.a, nai vierova tniie, dozivjela srcani udar u rijeci, usl led cega se i u topila,

Pred sudijom za prethodno saslusanie Kantonalnog suda Zeriica Asimorn Pezerom jucer ie zapcceo prcces izjasnjenja 0 krivici 22 0 P ruzene oso be ub apsen e krajem prosle i pocerkom ove godine u koordiniranoj policijskoj akciii MUP-ova Zenicko-dobojskog, Tuzlans kog, S redn iob osansk 0 g i Posavskcg kantona i drugih policijskih agencija i sluzbi, T.wJ1aStvo. Z?K ie L jWl~ podiglo optuzmcu nazvanu Hanas Sehovic i os tali", koja iepotvrdena, nakcn Cega je iuCero' snji dan odreden za saslusanie iizi ail!] ien le optusenih. Kako SlIZnaje" Dnevni avaz", medu opruienima su: Hanas i Aldi n Sehovic, Sanel Karahmet.Asim SiSic,Sadber Mrkaljevic, Sadber Mrkalievic, Muharem Smailovic, Meho Tiratlic, Sifet Sabie i Semir Silajd~iia iz Zenice, Mustafa Bektas iz Poculice

kod Viteza [Zoran Mirjan;csa Sokoca Ce tmaestorica optuzeni h su iz Zenice, dvojica iz Lukavca,pojedan izBanie Luke, Viteza.Zavidovica.Orasja, ruzle te sa Sokcca, Opruzeni su cak u 46 tacaka optuznice da su kao pripadnici organizirane kriminalne grupe, koja je fo rrn irana u toku 2008. godine i koia je dielovala tokom 2009. i 2010. na podruciu ZDK, TK, SBK i Posavskog kantona, krali au III i iznudi vall novacnakon kealia. - Dio opruienih sc brani sa slobode, dio se dovodi iz pritvora, Opel, dio njih vee je zakijucio sporazume koje sud treba razmotriri, dok die negifa kri vicu, Protiv koliko njih Ce se krenuti u proceduru sudenia, u ovom tren u tku j e nemcguce reci - kazao narn je Unkas Arnaut, sef Krivicnog odiela Kantonalnog suda Zenica, A.. t. D

Gornje Petrovice kod Kalesije

lYIIestani OgOreeni silouaruem starice
Osumnjicenim silovateljima, kori tvrde da OZ. B. (82) nije pruzala otpor, odred'en jednomjesecni pritvor
toku operativne radnje na prikllpljanju dokaza Ie da ie Kantonalni sud, na prijedlog kantonalnog tllzioea, odredio mje,ru jednomjeseenog prilVora za [rojieu osumnjiceDih, - Postoi; osnovana sumnja dll su troiica mladica u tanim jUl3rniim saoma 13. jula u alkoholizira.nom Stanju dosla do crosne kucice u koj ()j stllrica ~j vi, 0 tvorila ula2na vrala i lmlila. spolni odnos s ostecenom koja ie bila nesposobna da pmzi bilokakavolpor, Tuii!ac ie prekjucer popodne ispitao osumnjicene koii u svojoi izjavi negiraju IIpotrebu biI() ka.kve sHe pri seksualnom 0 dnosu - na vo di se II saopcenju Tuz.ilaSNlI TK. U nareduom per.iodu iz· VIsit ce se sva porrebna U Gornjim Peti"ovicamaidieloj Kaiesiiii daljeje glavna lema svih pl"icasi!o· vanie 82-gJll:lisnje sUlrice Dz. B. kaje su oko ponoCi izmedu uwrka i sriiede poCinili Izudin Bareic (22) Ie njegovi rodaei, braca Eldin (22) i Eldar Barlie (19). Kako smo pisali, troiica osurnnjicenih su te ve~eri viGen; oko 2330 sad ualkoholbranom sranju Da DocDom maloDogometnom rurni.ru u Gomjim Raineima. S obzirom na 10 da ie Sta· ri ca p repoznala lzu dj na i Eldina, oni su odmah i li~eni slobode, da bi nd!o kasnije bio uhapsen i Eldar Barel';. Od Admira ArnaUloviea, portparola Tuzilastva TK, S3znaiemo dll su jo~ I! S ilovana s tarica B. zivi sarna u kue;, bez ikllkvih primanja. Braea Eldar i Eldin BarCic live samo nekoliko kuca dalie ()d kuCe Dz. B_ Medu Kalesiicima vlada ogorcenje zbog ne'Za" pamcenog zlodi.ela ko)e je pocinjetlo. Svi osuduju poei ni ()ee i sma traj u da !febaju bid nairigoroznije ka~njeni. Niko !Ie zeli da mu se imespominje u novinam.a. - Treba ih pobiti! Javno objesiti da budu drugimaZll primjer. Kad su ovakvo nesto spremni uciniti, olli ce 7.3 tlekoliko godi na kad iza·du iz zaNora, bin spremni ina naj gore sNari. N ije !limalo ugodno 2i vjed u blizini rnkvih monsrruma - kazao nam jeje(ian og()reeni Kalesiiac. F.S.

Dz.

MolocikJ koji je vOlio naslradall

Izudin Barcie: Prepoznala ga o§le¢ena vjeiJtacenja i po duzeli sve porrehne is[raf:ne radnje kako bi seutvrdileokolnosIi doga oai a,

Dejan Zoric (23) iz Prijedora smrmo je stradao u res koj sao braca jn oj n esreci ko ja se dogodila preksin oc oko 22.30 sari na magistralnom PUllt Prijed()r - Sanski Most u mje.stu Rasavci. lz Tuzi lasrva sazn ajerno da se nesretni mladic koj i je vm:iQ morQcikl "Ylimaha" sudario s "golfom", za Cijim je UPIa vi jacem bio B. K. iz OsueLllke. Vukaiin Kondic, defurni

PoginUO moloc-M[sla

f-: D. SID"'''')

ruZi:lac iz Prijedora, kazao je jucerda je policijaobaviJa uvi· daj nakon kojeg je radi dalj nje istrage naloZeflll i obdukcija nad tijelom nasrradalog Zorica, k()ji iepodlegao oko 23.30 satiuprije<iorskoj b()lnid. - Znam da su se ddurni Iiekari oca) n iek i bOIil i da ga Vfate u ZiV()I. Nal'.:llost, bez usp jeh a, jeri e m.llIdic izdahlHlO wkorn prllzanja liekarske pomoCi - kazao ie jucer ruzilacKoudif M.Z.

lB .._ "

;,r•..".;,

lOll

Dnevni .vaz

oglasi
"",.,..

o ena I :He,rcegiovlne ederac1la ,Boane I Herce90vlne upanlla ,Zap.adnohercicgovacka rednJB$1wkOVf1a Ik'Ol8 $ ;pr8vom '8vnost! .ENTAA ZA OBiRAZOVANJE §lrOklBrlleg

CENTAR ZA OBRAZOVANJE

.. \

cm<o

QI,O'_"'~Tl

S'Ol'd.. 10 ".uItO'>'no l kola , pl'll~cm 10·"'0 i II CENTAR. ZA OBRAZOVANJE Trn.!' .. ce>lD 18',88220 $;,eld Brlj.r>g

u:l: 039 703 384; 039 103 152; 039700227: 039 700 228

Pod'ru~nlccntrl
8hX ~ bronIIDGo btl. 77101 8ohot r.t OJ731J W.l 19 oe, ,319 oe~
,.rijedor

cenw

jl!fTl ¢lanka 53. 5UIVak 6_ZlIl"DIIiiI ,9dnjo;!.kobkom~II.lO!lrQbn ZlI ~va.nja' $.roid ,~ Irokl Bn!'e9, Q b j II 1111III_

1;1 ~

C"Nwodfte j OdM<a $ko~og

lkoIliMJ rNarocIflIJ 'nIl'IMCIUH", brQj: '6.04. &rCio', 81081 t 41OO),_t!ankB' 3. ,Pnwt\lIlka 0 novirletzH", bioj ISJI]I), t1ank113S. SUlMa Sreoore I!lrukl:M1a&kola acpm'Qm~u
odborac, Sfadn~ s~

Ucora acptI!...om

J8VIlO$b "C&n1Sl Ui

obrucwanJa"

Z-:.!;a bob, 79101 Prij<!dor ~ 0522I!o~!15

OG LA,S
%8,

upls kandldatsi uprograme

Sf'eanloAk,olskog obrazovanla odmslln
V. O.pono:bij-JI .t!'Qj ..... ZI!; UpodfUt~ ... o:;t$~

G-duliaMJBO, 78000 Bar1ia LoA:.o I I 051 303020;300 BBO ~d""i ......I'r 1 GrocIilkD
Uf. Trg Sf1HU> wudu ..JoIIO, 78400 Grodd!o.o Ld 051 B 16 764,B 16 76!1 Ikod SwIog hr. 28. 7"',50 tcol OGJ· 612105.612605

lIw:!jo. Luko

e.tvllro;odtinJI

KomoroJilII$I EIoI<ll'QloMoCer GI'Q'b!i I6hnie&'Ir Tel'lniel<l ur&dnlk Gte iW Uf;e.dnJk

~

"tnlkO'llnlporUQ_ U .~J •• ,",n", .tnr~ ... ,QIt'!J~1 ,pros~1 p.. kYIli kiIIe'" u unlmllnJa;

,prom,"'.

Rl!~ Rl*ovI

RuI<ova-. RukDvatell
-

UPffl'ITI' referMt
~t~

RlIIwr.I ~ RIIikovtItefj do~

val,Aom ...... rom bagOf1)l'll firdoIotn IIrDjd I1)fTI Ikejparom

s.n..

B....:I

KlesarVI ~r
~lOIWfar

R:u~
I'I.uli:.Ova RuIwr.! ~

buldokrom rovcikopa6t!m
lIIu~jWn moIomom pbTI mocomlm !1<&remII "'-"Om <lWlIIQ:rn1 mo4omDm koWcom port:IharrI d~

0",,11_ IJIica III. bf. 18. 7620<10 ralio O :Id 001 719385,719386,719381
ModrI(u

Sl~~r
~!ahnielor 'Kozmoutld ,LOIv"otI>r Tllhnleou nulrIc;io;risl Tflhnltn, PT pn:II'!'I!IlD PreI'IttIrnbIInI tI!:f'W"Ca r Gtel;&j tel"nrtar lilkll

Ru:kovfIte4
Rllkovollll
~ ~

S~
LOll

0!3 821860,821

bb, ".01"80MocI<1&I
661

"tlHllt

T hrotnr

ZQ,

mwn.alSMI

Tehnienr l<) eIel<l1OI'Iiku AdIru"IW8U ......

R~ ~~m~m Ru:kovlJ Rl.liI.ov'E!~
• RUk.oIIDtefj RI,I[i;(MI!di ~ R~. RuI<OWleIj RuI<cMI!aJ

~komd~ hldtaullCnom ch~m
utlMlri~! z:gdll0Itm .ZII olkDp IuImona

~bb,
TUllo

IC'I O~ "11 210;411 211,411 212

'''270T .. JII!

Gtaf'oCiU IeMM!ar don!de G-af~~r~
~ taIInoUr-opti TchnIOiJl~,~ HolllilJG1¥ a-1ImSi& "",mar. . ehnle;D. u Ife~""[k.8CJj!11r

5ItOJem

IC'I 03S 278 118,:2J8 119

UI Bu'-",

I!>rnojj bb, 75000 UtIa

TeMltoar u

~1W

lakim lane-110m diwlf~ ITrOIOrnorn ~.18 VI$01cs~. NroJavmIi ;(3. pcQ;onjo bc!onD I ulaPIg I~ pOIUI1D , kompnmlranlm pUnom kompre5Ctlma I ompri!SiOl'Slwn strqlMmll luuenog' uI .... rtllllnlll

Bl6.o Bar>kol~ Sot, 76100 a.a..:. tel 049231 180,231 181,231 182
Bijdj""" Gavrlla I"ritIOpo 69, 76300 tcol m:!!. 2O!ir 177;"1lJ6177

¥iir>a

Tl!onmear 13 elet:1I'OItll'tljenlYO Tennie&r 13 'ptOCIlMIU tennikU GnI ieId ur;ednl ·we.aCl~ GnIdaYtMld. ~r.n~
Ret.un&JI\I

Vl Pro;,..ml

upnlmiln/.: FrrzOi"~1
KuhM"iSpUCIijDbI

P!ltJ (V11'I'UI~

~

B<!;r_btl, 7223() ~ I@I 032 880 339.887 070

GIl!d8'o'lnsld I8twIitiIr·YI5Okogmdnio
~ lenniCal' 13 IItajarSND leflnil!ar u graCle..'II podrutJu IToIIlerljala

O:Ip.osOb(jIVIIllJ.

r&d. Intonnallkl

11. fogodllnjl.tnlkovnl PI'~",I I'll 51j.un! • .,.dnJ. T .ttuene .pre",e I'frog,.nnl ,pA'kVlll1ikil!c:IJe hi: .unIlnaloJ.; lldar Tess. F,rtzer MD6aI"
I(uh;p

_

Klaar
SIoI;rt

P..... ,
'Elravar 51Mbt8t
Konobaf'

r.11!5rIr.spocirubl ~r'*f>'Idj Il~ Konot>ar-S~I PlOdavflb.tpeOijM!ll Elc· lJQAif.,roS9OdJDI M PI nQIIlSlIIIalJ;lr-lJ)ed,lll1lsl \Io<IoIn$~~~peotI[t _h!.1 bOmOnter·.~ II Au~r·apecJalJlII EIfl: I.raIns 1051i1 a 91" IiIniBllja, I ,. mauDdlll-liPIICI)ahsl MOnUo" teIaI!omo.wIolCIIdJVle ~~ Mon ~. ohmrobJ.. "" 11$1 Elalwom halll~ lJiI·.w,ew 1oprumu-5pueil lilt

.....
t'"

MaIorlt.o.o

%... "

58, 032404·.22

nooo z...-ca

KraI 'Co> Kalarln btl. 10101 SaJc,l! tt'! 030 6!!H .00
I!ugoIno

e

'er.~
UI

Vtbct nootliO' bb, 70210 8u0g0jno OJO 160 3115,2.60 386 1>1>. 80 10 I Uvnt:> tcrI 034 lOS 101..208 102.208 103
HcM,T", ... KraIja T.m.:. bb. 12290 HeM Tramllo. tel 000 190 .59;,79'2 09.1

u....... t""""", tel'""'"

~

nibil

~panI1o u domaCIrrsrvu.spedjalisl

,~

Vatrogi:!.SaO EIektrPnltaf

~e

VodOlI>lWIa

r

~nItur IUnunleolr-oblogoO
~litoIIIVf AlTi'!ItIlt; (~ In~_W·~lklllna~ ~ II'IOtOI'nOg !8!jeUI:) VOllil! (llV.dI1avnJi$pIIJ

E:. tromQn'" Qlaktnbllh mcoh I po51rojanjil-speciJaJ OM Elie~t;w. ele4c~" IIYC!JI'O-spedjIIl1!.I E· ltI1oiMtl<lltl .. , ta ~!n;r(!t>Ol:QOr.."" .. UOIrodlO" "pee. e.1a~itut' UI.k~ P<lStroj.' nja...,.c;. RuI<oV1llI!IJ anergempoW1ljenJlmII, kOU!wSk.om ~., posudmrIiJ pod ISakom Vo;uttl mt;ItOi'IlOg YWJia. u meclll\llIl)dnom c;e$1lM1(1m jlitOO'n<IIW lObO· I :PI'~

.... D 3. 712!oO 030 870 458.870 <J63 So.tQJZmctiO ad 1kKn14, 71000 Sara,_, t.r 033 208 1Sot,288 912
11 ..

K1sl!!i<>k

1I'IIMI ~

Vojvach>Radoml'"

",ol....So."'Jiavo'
71123 ul<ltno Z ......

s......,

Putn .iIllM'. d.,
103

W'I 05·7 J 17102,;317

u pl'Oglllime
nih. lIf\aj;lln'l:va.

Y.Prog,-,ml.tnrCno;
. U nut.mjlh

OIPQillobljIVIUII. &llm.".Mi,
oleklf\allh

Itrl!i ......... n ,rg, II a I Mlhanl
~¥ ()phoc:R.

po.tlOVllI Dlltia,.

aU UI'!"'" tiP:

,ProcIA,,~ B1rftnor1 d

~o

CIrg;tnozoIO< mlUt. nl llIdu Clrg:!IWUIO< ZlI1.IJ ~ CId po2ara MDnIilt'-sar.-iHf plinsJoW\ bqlal'll PrOda"ae Pljanog I'IIdI1Iog pfina (UNPI Morf!lll"-~_ pJal1'l8l'l<k!l CIItIlrUlnog grIjatIJ8 Moll 18Niervl_ nnhIlId .... J _ n we<lIIja • lI'IgotrIeh8nlOOl' ·ElelllI1t8f u ~.~l1lo IIspU!vanle ~Ih ,~UlIn$Ia ,nl rod, . tu I~ ZB ob!I~ PfIIlItdB I bPl114nJo ~ voAlr~ ilia oI~m,J I N1a1~ Rukov.loljl ~1TIiI'~~O ,RukDvatclplltl"O; ....lIno gr1Idavil1l.l<e mahlln~

"..,ta

"Odn)olkol~ otx:ezov "Jill 011 '. malO 10 upisaU osoba Qja kna ~ 15 godl"aflvota, psonollDeke uvjlllte III IVladlMlnje otnmvnog P/DflrIIII!a. 2llVflenu MJrMIIfII osn!MW $koIu u~me ~ I~ lifedo'lf8 Wu¢roI ~1'PI'OSlfll"" wuenog O9pCIBCI!bIjavInJD, odno!illll. pril!!hoano ZIM'&enu II ~ sll'l.lblu ~."... u prog ... ma ~likocija IPI'Oll ....mo II1lI&Iog ~vrtaY8nja,

s-og
FolQ

ScM lib. 750«)0 Z......a. Ld 056 215670;215671

KraIJr:> P",... I.lib, 1.Boo F_ ·IWI 0S8 210 on,210' 07.
T~ ""..... ultmolo 28,89101
,. 059 220 220;220 225
I(QiiII~

lU!edresu: $rtiI" •• trukovn.'· ot,.'pnrvomJ"'_U CENTAR ZA.Oaf'tAZOVANJE Tmaiul, C1IltJo 187, ee220!lrDid Brijog .~ O!'1I"P'RIJAVAZAUPlS~

"rpvv

tiI,l./pIlI

MIa"',iJ ~In

po5la

~

~

T...bIn ...

Tra ~,.
I~

036 734 990,1].4

~ e,~1ina

bb. 88-COO IConPc 991,13" 992

_.eonIPr~*'lJtlr.DCn\ Inro.:@oental~ilnja.com

BlI6> poll" bb, 88000 ~ r,,1 0J6 J 11 03];3 II 009 AnI

Ier

St.!~

036 807 2230;801 229

bb, 88300 (:.,pr_

www.centor-obralovanjo.com

erna hronika

Dnevnl avaz, subota,
16, ju IVsrpanj 2011.

MUP KS Ko je akter drame u Plandistu na lIidii

Neznanac uzima novae iz kase

Centar jayne bezbjednosri Bania Luka objavio je fotografije nepoznatog incmaskiranog pljackasa koji [e 13. jula oko 13.30 sati, prijeteci nozem, od radnice dragstora "Sindi 2" ukrao 500 maraka,

puaeBai Snimuan uideonadzoro
Smrtno SlradaO u oreurnulom "gOIIU"
Na podrueju Trnova Bosanska Dubica

CJB Banja Luka

Policiia poziva sve gradane koji bi nakon objave [0rcgrafija zabiljezenih na videonadzoru objekta mogli irnati bilo kakvu korisnu informaciju za isrragu da to doiave na 122 iii u naiblizu policijsku stanicu, v.s.

Siobodan Kapetina (34) bio priveden u sklopu istrage za zlotin iz 1996. godine • Pristao pokazati gdje su zakopana tijela, a onda posegnuo za sakrivenom bombom
Iza preksinocnje ralacke krize u sarajevskorn naselju Plandiste, kada je Slobodan Kapetina (34) prijeuo da ce akriviraniern bombeubiti sebe i policajce krije se kako nezvanicno saznaierno, prica o urnijesanosti u ubistvo prvoborca Danila Slake i njegove kcerke Vesue 1 I. marla 1996. godin e u ilidzanskorn nasel j u Vreoce, 0 rae i k cerka ubijeoi su dan prije reintegracije opcine Ilidza, a motiv je bio pliackanje starosjedilaca srpske nacionalnosti koj i nisu zeljeJi napustiti svoie domove po direktivi ratne
vlasti RS.

pckaze lokaciju na kojoj su prije IS godina zakopani otac i kcerka. Kapetina je policiji eak ukazao da je Ie· dan od dvoiice njegovih saucesnika ubijen 2003. godine. - On je trafio da ga policijski sluzbenici prvo odvedu do njegove kuce u ulici Vrelo Bosne kako bi vidio porodicu, a da nakon toga pokaze mjesto dogadaja, 0 tome je obavijesten ruzilac Kantonalnog tuzilastva Sarajevo koji je dao saglasnosr da mu se udovolii da vidi svoju porodicu- kazao je Sa-

Branko Sarkan (58) iz Bosanske Dubice smrtno je stradao u saobracainoj nesreci koja se dogodila preksinoc oko 23.30 sati na magistralnorn potu Bosanska Dubica . Bosanska Gradiska 1I selu Lipova Greda kod Bosanske Dubice, Kako saznajerno, nesret-

ni vozae se nalazio za upravljacern "golfa", koji [e pod jo~ nerazjasnjenim okolnosrima sletio sputa, nakon cega se i prevrnuo, ad zadobivenih povreda Branko Sa. rkan prerninuo je u bolnici u Bosansko] Gradisci u koju je dovezen odrnah nakon eve teske nesrece, M. Z.

Izvadio osigurac
Na [ucerasnioj konferenciji za novinare kojoj su prisustvovali Fatmir Haidarevic, sef Ureda komesara MUP-a KS, i Sakib Kremo, nacelnik Odjeljenia za opci kriminal, potvrdeno ie da ie Slobodan Kapetina, koji je nasran] en u ulici Vrelo Bosne broi 7, ucetvrtak, 14. iula, prema naredbi Kantonalnog ruzilasrva Sarajevo, pozvan da dode na razgovor zbog sumnje da je umiiesan u dvosrrukoubisrvoiz I996.godine. Tokom razgovora u polio ciji Kapetina je ponudio informacije 0 ubislVU re do· brovoljno pristao da ode i Po/ieajae pred kucom Kapetine kib Kremo. Policajci koji su ga istog dana oko 19 sati odveli kuci ns Ilidzi nisu ni slutili da je Kapetina smislio ocainicki perez kako bi se izvukao iz novonasrale situacije, Po dolasku u dvoriste njegove kuce Kapetina je ispod podmeraca na Ij uliacki izvadio rucnu bombu iz koje je izvadio osigurae, prijeteci da ce ubiti sebe ipelicajce.
(F,w: J, Brul",)

Policijska blokada
Kremo i Hajdare vit: na jucerasnjoj pres·konferenciji Pozvano je pojaamje, a policaj ci su uspj eli od Kape· rine odvojiri njegovu porodi·

Ziuiomirno SPorodicom
Pred kucom Slobodana Kapetine jueer smo zarek!i policajca koji je osiguravao kueu, a docekala nas je i mlada 'lena s malim dje[eram u rukama koja nije kljala raz;govarati 0 ju~erasojej drami. Prema ~nome sto smo saznali od kom~ija, medu koj ima su rijetki pristali na razgovor, Kapetina je sve ove godine zivio mirno s ocero, suprugom i dvoje maloljeme djece. Njcim njsu privlacili paZnju j nikada u njihovoj kuCi nije bilo incidenata. Kapetina je u

svom dvorilitu otvorio au· romehanicarsku radnju i bavio se popravkom vozila. Bilo im je poznaro da je u ram zivio na Ilid.Zi, ali niko niie ni sumnjao da bi mogao biti povezan sa zloCinom koji se desio u vrijeme reinregracije ilid.zauske opCine.

cu. Osigurali su prostor oko mjesta gdje je staiao drZeCi bombu, a pozvana je i ekipa Hirne pomoci, Uvieravanie je trai alo do 1.40 sa ti u petak, kada je pristao osraviri bombu iza pornocnog objekta porodicne kuce, Bomba je izuzeta, a Kapetina j e uhapsen. Za vrijerne krize pripadnici jcdinice za specijanu podrsku osigurali su sire mjesw dogada;a. Sranovnici Vrela Bosne i jueer su bili pod uriskom drame koja se dcsavala unjihovojblizini [c su nam ka7.ali da je policija vise od polovinc ulice drzala pod blokadom isvima je biln preporuceno da se zarvore u kuee i da ne izla.ze dok se sve uezavdi. Kapetina je predat una· dlclnosr Kan[Onalnog tnZilasrl'a i juecr je bio sasluSavan. Sada se, nakon ovih dellavanja, osim za u~ce 1I ubisIVU, [ereti i za nedozvoljeno drianje oruZja i uapad oa sluibenu osobu prilikom v~nja sluzbene dnZnosti. B. C.

Na podruciu USin Dola, opcina Trnovo, pronadena [e 76-godisnja A. K.,ciji jenestanak prekiucer prijavila kcerka nakon sto se njena majka do vecerniih sari nijevraulakuci. Gorska sluzba spasavania sianica Sarajevo prirnila je preksinoc 1I 21.05 sati poziv od Policijske uprave Trnovo da ie na podruciu opcine Trnovo nestala A. K. i da j e posIiedn j i puc videna oko 15 sa Ii na podfllCjuMZ Deliias, Prvi tim GSS sranice Sara-

PrOnadena nestala starica

j evo ie na teren izasao u 23.15 sati, kada je pocela akciia potrage za nestalorn osobom, S obzirom na to da neprohodan teren i noc nisu dozvoljavali da se potraga nastavi, akcija ie nastavljena jucer ujurro i u njojsu ucestvovali lim Gorske sluzbe spasavanja stanica Sarajevo, pripadnici Specijalne iedinice MUP-a KS sa psima rragacima ipripadnici PU Tr· novo. Starica ie [ucer pronadena oko I S.15 sari kod us in Dola.

Strasani kod Zivinica
Dvi]e maskirane osobe prekjucer oko 4.40 sari i2vrsile su razbojnistvo nad radnikom benzinskepumpe "MM Kalesje" u mjesru Srrasaoj kodZivinica, Kako smo saznaLi od vlasnika pumpe Mustafe Kalesica,razbojnici su prisE radni.ku koji se nala.zio "-ll pullom, oborili ga n3 pod, zadali mll udarac piSroljem u glavu i iz kase uzeli nesto vise od 4.000 KM. Radoiku je pruzena prva pgmoc u 00mu zdravlja Zivinice i pusten je na kucno lijecen;ec Uvidaj su izvrsili pripadniei Odjeljenja kriminalis· ricke policije PU Zivinice,

ODuaCMana benzinsMa DUmDa

Pumpa kOja je bila meta razbojnik8 (Fol.; S.MumiC) koji rade na otkrh'anju po· cinilaca ovog krivicnog djela, a 0 svemu je obavijeslen kan tonalni tuzilac koji je na· lozio da se ispiraju i snimci s post3vljenih videokamera naobjektu, Sa.M.

unaosena adana kadrovkinja bivseg 'hrvatskog premijera

raCUnOUOdaH z-a

Nekadasnja kfiCll HDZ-ovcg racunovodsrva Branka Pa vosevic, u hapsena prerna nalogu USKOK-a, izvedena ie jucer na Zupanijski sud u Zagreb u pred su tk inju, No, kad je usla u sudnicu, Pavosevic se onesvijesnla, U z pra In iu pra vosudnih policai aca odvezli su je u KB Dubrava Bivsa sefica HDZ-ovog ratunovo ds rva os urn" n j icena ie za um iiesanost u aferu "Firni medija", odnoSnO za izv J acen j e novca iz rninisrarstava i ddavnih kompanija putem privatae

aleri "Fimimeiia"
firrne po kojo] je afera i dobilaime. Pavosevic je, prema pisan] u medija, bila iefic. HDZ-ovog racunovodsrva od 2003. do 2008., kad je smijenjena posto je drzavna reviziia orkrila nepravilnosri u finansijskom poslovanjustranke.

u

20
Sin naj;aUiO IZUlnjenje

D OSV"; avaz, suoota,

16 iuIVsrp3ni 2011.

lZrui:eme sanadera suedeCe SIImieS
Bi~i hrvatski prerniier Ivo Sanader najvjerojamije ce iduce sedmice biti izrueen Hrvatskoj, iziavio je iuter iedan ad njegovih zagrebackih brani relja Goran Suit Rekao je da j.oii uvijek ne znaju na koji nacin c;e Sanadera prebaciti u Hrvarsku, U MUP-u ne z.e1e objavi ri claru m, vrijeme i o acin izruceni a, uz obrazlozenie da je postupak izru&nja sluzbena tajna, preda vao stranacko j sefici ra eunovo ds tva. Bar;s;" je, navodnc, pise stamps, prerna vlastitom priznanju, II stranku donosic izmedlilOOi 200 hiljada kuna rniesecno te da ie tim "crnim fondom" raspolagala Branka Pavosevid, Pa vosevic, za k 0 j u s e nagad a da je b ila odan kad ar bivseg prernijera Ive Sanadera, uh a psena ie II 0 <'0; n j egovog izruceniaiz A us rriie.

Mediji nagadaiu da ie uhapsena jer je bivsi glavni riznicar HDZ-a i bivsi sef carine Mladen Barisic u istrazi kazao da j e dio n ovca ko]i je izvucen putem Agencije za triisno kornuniciranje "Fimi mediia"

PrivorJenje Branke Pavusevi~: Onesvijeslila

SII

u Sudu

Hrvarski vatrcgasci vcde velik II bi tku s va trenom srihijorn na Bracu, eij; stanov nici nagad a j u da je do sada izgorjela cervrrina 0 toka.
Yarra se priblizila mjestu S u ti van i,prema prv im proc-

uatra se priblizila Sutiuanu
trsve, niskog rastin ja,

Veliki pozar na Bracu

Merdok: Brilanska Siampa prva.le pokrenllia tvrdnle G p.rislusklvan/uu SAD

SAD Afera

0

nelegalnom prisluskivanju u Britaniji sada

I
Agenti ispituju je I,i"News Corp." Ruperta Merdoka teroristickh napada na SAD 11_ septembra 2001.
Odgovarajuci na opvise zasmpnikau arneriekom Kongresu, FBI je orvorio istragu 0 tome ie
ruzbe

-

jenarna, prcgurala ie oko 2. SOO hek tara gus te b creve ali i polioprivrednih kultura, saopcila je Dria vna up rava za zasti ru ispasa va n [e, Velika povrsina po~ri~ ta prekri vena j e :<arom, zbog (';ega prijeri opasnost da vjetar POIlOVO razbukta va[IU. Niko od turista, mjesrana i varrogasaca nije povriieden. Braeani pricaiu da su pohr izazval i tu ris ri koj i SU rostil jali u u val; Blace, a rnogucnosti 0 podrneranju pozara ispiruje i policija koja je preksinoc II trajektno] luci legiumirala putnikes Braca.

Stl me,

li "New~ Corp." Ruperta Merdoka (Murdoch) pokusao hakirati relefone zrtav. teroristickih napa-

da na SAD 11. septembra 200 l. i clanova njihovih obitelji, izvijestila ie arnericka st.mpa.

RebeMa BrUMS dala OSlaUNU
Bracani za poiar Qpluiuju turisle koji
8U

fQsliljali

1/ uViJli

Blaee

Mjere stednje primorale Italijana da ostane kod kuce

Premijer haliie Silvio Berluskoni (Berlusconi) odgod io je :evan i~n u posjem Srbij;,saznaje"Blic" . Kako kazu u u red u italijanskog premijera, posjera ie o dgo dena zbog b ime d~bate o usvajaniu rebalansa bu-

SiluiO Barluslloni odustao Od BOslata BaOgradU
dieta i m jecam3 sledn je u imlija.nskom parlamenru. - Premijer je do posljed!ljeg \reI! IItb po ku Savao u~aglasiti obaveze u Italiji s dolaskom uSrbiju. Nazalost, to nije moguce i srbijanski zvan.icnici su

obavijeSteui 0 othziv"nju posjete. Premijer se i':uo s vlasrima u Beogradu iobjasoio im da se radi 0 kljucnom danu za usvajanje zakona 0 ~tednji - kazaJi:su:z;a (("Slid' U Ufedu peemijera Berluskonija.

Reb eka Bruks (Rebekah Bto 0 ks), izvrsna direktorica kornpanije "News Internauonal" rnedijskog magnata Mardoka, podnijela je jucer ostavku, U poruci zaposlenirna Bruks je navela da as ieta "velik u odgovornos t~ zb og krize koja ie izbila prosle sedmice i dovela do Z31varanja rabloida "News of the Wo.rld", koji je poslovao u okviru njene sada. bivse kompanije. - PodnijeLa sam OSla.vkll Rupertu i (nje, govom sinu) Diejmsu Mardoku Games). Iako je do sada 10 bio predmel rasprave, m oj a o~ [>IV ka je prih vaCe!1a - n3 pisala je Bruks, koja je nekada radila kao urednica II ovom rabloidu. Bruks je ~anije dobrovoJjno pristala da ~e pojavi peed komisijom britanskog pariamenta koja se b.vi mediiskim piranjima, a koja je prekjucer upunla obavezujuCi poziv i Merdoku i njegovom sin.u.

show once again that we love children and that they are our future. However, the future of a nine-mo old Vedad Usanovic is compromised due to ill kidneys. One kidney is completely inoperative, and the other might fail as well. if we do not help this little baby go to surgery in Germany. Surgery is urgently required to prevent this and closest and best place is Germany. Cost associated with surgery and transport are estimated at 20000 Euros which is around $28000 USD or $26000 AUD Please help anyhow you can. Donations can be done by international Bank Transfer, with PayPal Donations, or simply contact one of the people below and they will make sure that funds will reach person in need. We all Thank you very much and we hope that little Vedad will be well soon.

Thank you

Secure Donations by ~*

LrC../)./L1"\!

PayPal securely processes donations for merisacano@yahoo.com

rnational Deposit
'(0('\

o.~

Za Placanje iz BiH
Ime i Prezime: Usanovic Selvedin Adresa: Geteova 1 Svrha doznake:

Name: Usanovic Selvedin')O' Address: Geteova 1 Account: 45412064101 IBAN: BA39 3386 9028 7713 3411 SWIFT / BIC: UNCRBA22, Unicredit Bank DO ~ Kardinala Stepinca b.b. 88000 Mostar

~~9

~

Humanitarna Pomoc za Vedada Usanovica Br~ Racuna:3386902177132038
Unicredit Bank DD - filijala Sarajevo

Contacts in USA Cano Rahima 312 451-9933 Radio Nasa Rijec 847 942-7303 fe Muppet N. 5155 Lincoln Chicago, IL Tel: 773 728-2354 iii 773 704-1020

Contacts in Australia Almir Husovic 0412 983 429 Starcom Laptops 124 Kingston Ro d Underwood Brisbane Hama Kovacic Lotos Car Wash Sunnybank Hills

http://www. vedad .zavidovici .eu/
http://www.sarajevo-x.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=89297#p6046637 http://www.radionasarijecchicago.com http://www.ringeraja.ba/forum/Humana_akcija_bebu_Vedada_!!!/m_991426/tm.htm http://www.causes.com/causes/625977

DneVili iI"OZ. su bola, 16. jurVsrpanj 2011.

Novi detalji u opluzbi navodnih zrtava osnvaca Wikileaksa pred sudom

Predstavnica sveds.kih vlasti, traieci Asanzovoerucenle, navels je kako [e [edno] od zena, navodno, rekao da "zell da zene zatrudne" te da "vise voli djevice"
Britanski sud za sada je odgodio odluku 0 izrucenju osnivaca Wikileaksa D zuliiana fis anh (Julian

Z li- nAsa z idle iC
v

Sellslollom
na SW, takoder je dopusrila Asanzu da do de u njen stan nakon 11 to je pri sus 11'0v~ la nj egovu pr eda vaIlJU.

SDIUaNI
s njom dok ie spavala.
i 0 tkrila da se Asan.z upustio u nezasticen seks SW,. koja je s Asanzom prije toga imala dobravolini seks.jvrdi da ioi je rekao da .lieli da zene zatrudne s njirn, "zvizdacki" marerijal, Asaui: je ove zene upoznao za vrijeme odrzavanja pjedavanja 0 Wikileaksu u Svedskoj, Trenurno se na sudu yodi raspravao lzruceniu Svedsko], 6ie ga vlasti zele ispitati u sklopu image. Asanz odbacu]e sve opmzbe i tvrdi da je nevin. Sma tra da su op tU;;; be pro" til' njega poliricki rnotivi-

stragu erdo
Podsjetimo, tabloid "News of the World" ugasen ie 10. [ula pOSlO je izbio skandal zbog na voda da su nov inari tog lista prisluskivali telefone i citali telefonske peruke zrrava ubistva i terorisrickih napada, pcginulih vojnika i clanova porodica stradalih KaO i breinih javnih licnosri, ukljucuju6 bi vseg britanskcg premiiera Gordona Brauna (Brown).

se prosirila i na drugi kontinent

pokusao haklrati telefone zrtava i clanova njihovih obitelji
navodno, hakirali i telefone broinih pojedinaca u Engleskoj, Takoder ce biti ispita00 iesu Ii zaposlenici "News Corp." podmicivali iii pokusali podrnititi policijske dufricsnike kako bi dobili pristup do takvih audiozapisa, pise "The Wall Street} o urnal",

optuzbe za silovanie i seksualni napad, Sud u Londcnu cuo je eve sed mice, za vrijeme cas pea ve 0 izrucenj u S ve dsko], nove deralje 0 navodnom silovanju i seksualnom napadu, za lito osnivaca Wikileaksa optuzuju dviie Svedanke, Predsta vn ica svedski h v Jasti, tuzi tel j iea Kler Montgomeri (Clare Montgomery), trazeci Asanzovo izrucen ie, na vela je da j e j ednoi od zena, navodno, rekao da"ieli da iene zarrudne" te da "v iile vol i djevice jet ie [ada on prvi s kojim ce zatrudnjeti", Navodna znva tvrdi da

Assange) Svedskoi

zbog

Druga

zena, nazva-

Tvrdi da se probudila

je. komentirao kako je "Svedska dobra zemlia za radanie djece", Asa.nz je u kucnom pritvoru u Norfolku, a britanski Slid za sa" da ie odgodio odluku 0 njegovom izrucenju. Slucaj Asanz 110c.eO ie 2010., kad su dvije Svedan." ke prijavile policiii osnivaea p ozn ate in ternet -S tranice na koioj "cure" taini dokumenti vlada i slican

rane i da je cilj da ga izruce SAD. No, tuzireljica Klec Montgomeri istakla [e da obie zene opisu]u okolnosti u kojima nisu slobodno pristale na odnos, - Obie opisuju siruacije u koiima su bile prisiljene na seks iE seosjecale kao da nemaju drugog izbora, p rva ~en a, naved ena kao AA, bila ie htva "prinudnog, nasilnog seksa" i "gru bosti" nak on 510 je pri ted ila za ba vu II As" anzovu cast i dopustila mu da prespava u njenorn stanu, On joj je srrgao odjecu, ras trgao ogrli eu te j oj je, drzeci ioi ruke da ne mofe da se pornakne, pokusao razdvojiti noge, Tek kad je pristao staviti kondom, pristala je na odnos,

Sunce OHUUIIO ulice
Zalazak SUnC'.l Njujorku U preki uCer ie bio posebno lijep, Gradani su irnali priliku vidjeli fenomen koj i se dogada =0 dvaputagcdisnje.a nazvali su ga Menbemhendz iIi Menhetnski solsticij. Sunce se, nairne, dva puta godisnje pri zalasku savrileno poravoa s linijom uJicau Velikojjabud_ Zhog vee dobro pozna· mg I_(mreznog'! raspoceda ulica oa Menhetnu rokom tog fenomena zrake sunca savrileno se rasprse po gradu,od zapadado iSlOka. Tennin je popularizirao astrofizicar Nel Digriz. Tajson (Neil DeGrasse Tyson) jos 2002. godine. Dao mu je ime M.en he ttl he.n dt po u zo-

Velicanstveni prizor na Menhetnu

Nuoen novae
Britanski "The Daily Mail" izvijestio je pocetkom sedmice da BU novinari mbloida "News of [he World" poku~aJi hakirati go"o rnu p os EU irta va I1seprembra, ci!irajuti neidemificiranog bi viieg nj u" joriikog po!.icajca koji je rekao da su mu reporteri "News of the Worlda" !IUdiJi novae ako im nabavi snimke privatnib telefonskih razgovora zrtava I I. sepremhra,"to je on, prema vlastilim rijeCima, odbio.

Milopoliciji
Prema americkim savewim polieijskim izvorima, odl uka teren skog u.reda FBI-a u Njujorku 0 pokreranju kaznene isrrage uslijediJa je nakon sto je vise cJanova Kongresa izrazi.lo za b ri n u lOSr u pism.ima sjedis!u FBI"a, pitajuCi jesilli novinari Merdokovog medijskog cars tv a p 0 ku~a v.ali kompromiri.rari znve II. septemb ,a 20 II . Kaoiho s u,

ru oa Stou.o.betldz, gctje se, mkoder, u vrijeme solst.icija zrake SUnca poravnaju s kamenjem. Feoonlen se oajceSce pojavijuje izmedu 28. m aja i 13. j una..

Zrake SUIlGa

$Ii Sf:

savroello rasproi/e po gradu; ad 14paria do isroka

22

Dnevn; avaz, suhma, 16. julVsrpanj 2011.

ki0sk

VEZE Bivsa supruga Tajgera Vudsa ponovo zaljubljena

KillJsnimio Zvonko Brklja~i{:

Citalac hrvatskog v'Novog Iista" forografirao ie velikog kim (Balenop (era physalus) u J adranskorn mom ispred kompleksa Kostabele u Kantridi, d iielu Rijeke, Vel iki kit sta n ovn ik ie Sredozernnog mora i ponemeno se desi da koji pJirnjerak ude u J adran, Citalac

UeliHiHil snimlien U blizini RiieHe

Jadransko more

"Novog lista" Zvonko BrkljaCic, biv~i vaterpolista rijeckog Primorja, prirniietio je kita duzine, kako [e prodjenio,oko 10 metara, . Strucniaci losinjskog Instituta za istrafivanje mora "Plavi svijet" proucili su fotografi iLI i rek li da se ra d i, najvjerovatnije, 0 velikom ili grbavom k itu.

Elin Nordegren iliv; novi zivot nakon brakas Taigerom Vudsom (Tiger Woods). Bivsegsuprugakoji ju [evarao 8velikim brojern fena ostavila je upw~losti te p_oonasia novu ljubav u rodnoi Svedskoi, Lijepa manekenka videna j e kakoseuluksuznemapartmanu u SlOkholmusastai 3 s novim muskarcem, Elinin mornakje Amerikanac i bavi se finansiiama, Iakozivi uSAD,i;eswposlovno pu ruje u Svedsku te je tamo i upoznao lijepu plavusu, Mediji ga opisuiu kao vrlo muskarea u seedgodinama, su i u dvo-

riil ru kuee ko] u je rnanekenka kupila s bivsim suprugom 200S. godine, a ku~u sada prodaju za 20 miliona dolara. Elin i niena nova liubav videni su kako se grle i Ijube prije nego sto ie joil neimenovani muskarac usao u taksi koji ga ie vozio na aerodrom, Imao je problema s placanjem taksiia karticom pa se Elin ponudila da plati. Kada je orpratila Ijubavnika, Elin se zapu ti 13 U svoj ljetnikovac u Vaksholmu, gdie su je cekala djeca Sem (Sam)i Aleksis (Alexis).

spec
• Zang Fej bjo je s desetero svoiih zaposlenih u restoranu u kineskorn Cangcunu i svi su popili koju vise, Kada je doslo vriieme da se keene kuci, sef'ie zamolio nekoga od radnika da ga odveze, aonda ie shvano da su svi pijani, POtpredsjednik firme Huang Veijun predlozio je dasef sjedne za vel an, a ostali ce ga g LIra ri do kuce, Zan g je s j eo uau rornobil, a zaposleni su se, na zadovolistvo prclaznika, bacili na gu ran ie..

UlHsuzni stan zat1 million Bura
Jlltanijht
t
K 0 nrroverzni hrva ts ki pjevac Marko Perkovic Thompson prodaje svoj luksuzni p enthaus u zagrebacko] Radnicko] ulici povrsine cak 730 kvadratnih rnetara iseli se u Spli t. U istoj zgradi penthaus ima i manekenka Tania Dragovid, supruga Gorana Ivanisevica, kao i v Iasnik "People'sa" Peter Balov. Thompson kaze da s prodajom ne fur;. Bez obzira na to hoce Ii SIan uspjeri prodati brzc iii ne, joil ulaze u ureden j e balkona i (erase koja se proteze cl j elom duzinom zgrade, Prerna mnogim miiilje·njirna, za ovai, [edan od najIjeps ill S tanova u Zagrebu, potencijalni ee kupac morari izdvojiti vrtoglavih dva mili 0 na i SlO h ilja cia eu ra, odnosno 2.877 eura po kvadra ru. Thompsonov penthaus, izgraden 2 DO6., nalazi se n a

Thompson prodaie penthaus u Zagrebu

~UniCredlt~
~1ANJ(

RoiffelMn

unavt .1J(I.ennl ••• SI'D~mIglraM

SA1UIKASSE

osmorn i devetom spratu, a ima i direkmi lift iz prizemlja. Uzstan nevi kupac dobiva gratis cerid podrurnska garazna m j esta, Na do n j oj eI3z;, iz ulaznog hodni ka, odmah se stupa u veliki dnevni boravak s otvoren im prisrupom u kuhinju i rrpezariju S modernim italiianskim namjeli.tajem, koji je,

takoder, ukliucen u ciienu. Na [oj prvoj eta;;:i nalazi se ios radna so ba, spavaca so ba, joii jedrio kupatilo, vesera] kao i porpuno odvoieni djefij; die ad eetiri sobe, dva kupatila i mali djeciji borayak. Na gornjoj era"i ie gostinjska sobu s kupatilom.a ostatakjo~ nije ureden.

U IriZideru rasHomadanolUelo djeCaHa
www.tibra·pacific.com
Pouaga za nesmlim 8-go· dis!) j tm djecakoTIl za "I'S ila ie pronalaskom niegovih dije· lova djela u .zaml·zi vaeu u Bruklinu .. PoJicij aj e uha psila 35 -go· dis!) j eg Levi j a Arona, u Ci· jem je zamnivacu pronadeno raskomadano [ijelo diecaka. Americke vlasti objaviIe su da je osumnjireni Aron priznao stravicni zlocin. Diielovi tiiela djeeaka pronadeni su u njegovom frili deru i 7-amrzi V3CU. Pol icija je uhapsila Arona nakon pregledanja sn;mke nadzor-

Amerikanac pocinia stravican zlocin

n e kamere, gdje se vi di ka ko 8-godisnji diecak, nakon;1O se izgubio, pita Arona za pomoc. Veliki broj pripadnika jev,ejske ;t.ajednice, koioj je pripadao i ubijeni djeeak, okupio se u sinagogi kako bi se posljednji put opros(i1i od
djecaka ..

kultura

16. julVsrpanj 2011.

o nEwnj avaz,

SU beta,

SPLIT Otvorena lzlozba "Moe slikarstva" Safeta Zeca

IzblegliCe i Sreb eDiC De 8m-Iemo zaborauili
U palaci Milesi i galeriji"Kula" predstavljeno sedamdesetak radova istaknutog bh. umjetnika s temaHkom izbjeglica iz BiH i motivima starih kamenih kuca

IrBIIskl IImiBlllik 11 SafaiB VII

IF~!.; M.tw./e,it)

U okviru manifesracije "Splitsko Ijeto" preksinoe je u ovom gradu orvorena izlozba jednog od najboliih bosanskohercegovackih slikara da na~ n j ice Safeta Zeca, Izlozb» na kojoj je predsrav Ij eno s edam des etak radova S tematikom izbieglica iz BiH i motivima srarih kameriih kuca orvorio [e .leljko Komsic, predsjedavajuci Predsjednisrva BiR_

Zivot i smrt
Djela istaknu tog bh, urnjetni ka izlozena SU na d vi ie lokacije pa ses pravorn rnoze reci da je rijec 0 dvije izlczbe - iednoi u palaci Milesi Hrvats ke aka de rni j e zn anosti i umjetnosti (HAZU) i drugoj u galeriji "Kula". - Ovo je rnoje prvo ozbiljniie predstavljanje u Splitu. Izl agao sam jedan grafi cki opus sad daleke 1986. godine, tako da ovo smatrarn rnojim prvim kasnim predsravlianiern splitskoj, cdnosno hrvarskoj publici. Say moj umiemicki opus dotice se i nase tragedije, Ovih roplih julskih dana, sjecanja ce narn se, sve dok zivimo, neminovno vracati na uzasan kraj, hiliada nevinih bica u

U organizaciji galerije ~P reporod" II cervrtak n avecer u prostoru Gaz] Husrev-begovogHanikaha u Sarajevu otvorena je izlozba kaligrafije iranskcg urnjetnih Saeda Rezaia (Saeed). Ambasador Islamske Rep ublike Iran u BOSII! iHercegovini Gul am ureza J u sufi

PouezluanJe HUllura, narodal dl'Zaua
(G h olarnreza Yo usefi) rekao

Kaligrafija Saeda Rezaia

je da ova izlozba povezuje dvi]e kulrure, dvije drfave i dva naroda, javlja Fena, Nakon toga [e simbolicnim kucanjern na vrata Hanikaha izlozba koja se sastoii od 57 diela radenih u kombiniranim tehnikarna
o rvorena,

SDBbie DredstauiO HOnaHOUieeUa dlela
pitomoj bosanskoj varosici Srebrenici, Da se nikada i nigdje visenepcnovi. Nama iz BiH duznost nalaze da ne zaboravimo izbjeglice minulog rata na ovirn prostorima koje su rasure sirom svijeta i mi uvijek imamo obavezu podsiecati naco - izj avi 0 j e za "Dnevn i avaz" Safe! Zec .. Na dva sprats palace predstavljeno je nekoliko desetaka platna s morivirna biieIih pial! ti j zakri venih Iica u opoziciii s kapljicarna krvi, 1I kontrastu zivota i smrti, lara, Poci telja, Dalmacije i svih prostora bivSe J ugoslavije, To je apel za spas bastine, Veoma me boli 10 unistavanje au tohtonih gradevina Ta ostavsrina koj a pripada visokoj gradi teliskoi i kulrurnoi bastini unisravase, To mi je bio pcvod i u Pociteli u, a pornislite samo na Sarajevo koliko je 10ga unisteno - poiasniava nas sagovornik, Izlozba Cij.i su pokrovitel ii pre dsjeda vaj uei Predsjednisrva BiH Zeljko Komsie, uz potporu MinistarSiva kulture RH, Grada Splita i Splitsko-dalmaunske zlIpanije, izazvala je veliko in teresiran je ramosn j e publike,a bitcemvorena do 14. avgusta. Za septembar je pIanirano predstavljiJ-llje iSle lJ Parizu. A.REDZEPAGIC

Galerija MAK

MilenlanJe couleMa
ierasrvari

U galeriji "Kula" posravliena su diela koia su dio posl iedn je po i':i tel j sk e izlozbe u Hanu dopunjene novim radovirna posvecenirn kamenoj kuci, - To je ustvari jedna neovisna izlozba, jedna ci elina posveeena kameno] kuci koja je prisu rna u mom stvaralastvu jos od najranijih dana. Kamene kucc izabcao sam kao svetu temu da opomene na uZ-:4a!l urbicid koji se dclava na ovim pro~tQ,ima od Sarajeva, Mos-

Spas basline

"Mo~ slikarsmo iz velike izlozbe u rnu"Correr". U opusu illcg slikars tva bavim se zapravo ispitivanjem m06 umietnosti, odnoma lila je danas i koliko veliko pravo slikarsrvo, Slikarstvo i opcenito umje!-

Naslov stva" uzeli veneciianske zei u/galeriii

nest je tiha veda koja po rn-

Konakovic: SloM da i sponlanosl U Muzeju kniizevnosti i pozorisne umjetnosti, galerijaMAK,preksinoc jeotvorena izlozba grafika j slika mladog sarajevskog umjetnih Ke.mala Konakovica. Predstavljaiuci izlozbu s p rofesor ica Marin a F inci kazala je da se umjetnik ne bavi klasicnim cnezom nego primjenjuje spomani vid

(Forn: F. !ofo)

i bez koje Ijudski iivot ne bi imao smisla, Urnjetnicka forma ie krik, ali nema tu snagu da dieluie takvim tempom kako bisrna mi Zelieli. Umjemost mijenja svijet i ljude. ana u svojoj cjelovitOSli mii eni a Covieka - kaz{: Safet Zec.

um j etnickog izrazavanj a. Drugi uvodnicar izlozbe bio je i profesor Besim Spahic, koji jenaleseran ineuobicaien nacin - sansonj erskim nasruporn na gi wi i usnoj harmonici - govorio 0 cad u Kernala Konakovi6t. 0 dielu mladog saraj evskog slikara i grafiCara, ja V lja Fena, govorio je kni izevnikipjesniklvan Kordic.

DarujemO uam OSmJj8h

Predstavljena vizuelna rjesenja

zana MarJanOUiC Uziri)U SFF-a za igrani tilm
Predsjednik zirija Ari Folman,izraelski reditelj, jedan je od vadecih filmskih stvaralaca
grada zirija, Sr-ce Sarajeva z:a naibolju glumieu i Stee Sarajeva z:a najboljeg glumca s Folmanom ce odluCivari i c.!anovi ~jriia. Al berro Barbera j e di rektor Nadona]nog muzeia fil, m a iz. !tali j e, m agismr fiI· mske povijesti i kritike. Mi~eJ Ohajo (Michele Ohayon) je nagradivana rediIeljiea., spisateliica i produce!!tica iz SAD. Razvan Radulesku. (Raduiescu) jeda.n je od naj.uspie~uijih scenarislll Sarajevo Film Festival ce u svom 17. izdanju u okvicu Ta.kmiearskog pfograma igrani film predsta v i[i na jb 01ja filmska os tv arenja iz regije. 1 ave godine ce 1iri Ta,kmicarskog programa igrani film okupiti neke od najznacajnijih, medunuodno prizna ti h fil ms·k ih s tvaralaca. Predsjednik zirija Ari Folman, izraeiski reditel. 0 nagradama Srce Sarajeva za najbolji film,. Specijalna nau Rumu!liji. PredSl3vuik je takozvane postrevoiuciollame rumunske kinem3tOgrafije i p ri pada na juspjesnijoi generacii'i rum1.lllskih filmskih autoraCiji su filmovi 0 biljeZili posl jedn j u deceniju na ill rernacionalnoi fiJms~ojsceni, Clan zirija iz BiH je glumica Zana Marjanovic, koja jeostvarilaglavnu ulogu util, mu "U zemlii krv'i i meda", tiju fdiju potpisuie AndelinaDoli (AI!ge1inaJ oIie).

Ml1rJl1novic: Tezak zadalak

A SA grupacija osiguraia je 23 voziJa 7.lI filmske z:vijezde S ami evo Film F es rivala. T ako Ce go~ti SFF -a nac;rveni tepih izlaziti iz modela "yolkswagena","Audija", "Skode" i "Seata". Najvise je modela"audi A4" i ''/'W "passat". Generalni direktor ASA Holdinga i predsjednik Uprave Piter Krofer (Peter Kroyer) na jucerasnjoj pres-konferellciji istakao jezadovoljsT:VOsaradniom Sarajevo Film Festivalom. Izlozba dizajnerskih ri esenja koja ce obiljeziri ovogodisnie predstavlianie ASA grupacij.elOkom SFF-aOEVOrena ie iucer u ASA art galeriji. Predstavljeni viwali na6 ce se na majicama i bedZevima koje ee nositi gosti Fest;-

sa

Krojer: Zadovoljan

(FlJle: B.Niziij)

vala. Marketinska agencija "Emomedia", 'i'lanica ASA gcupacije,3mor jevizuala koji su inspitirani pup artom_ - Ova mjeseca sma radili Ilaovirn rje:leniima i na haju smo od 300 razlicitih osmijeha izabrali !lest - izjavio je Goran Markovic, diz.ainer "Euromedije" .

~~----~====~============================~
24 .._ "
;,r•..".;,
lOll

Dnevni .vaz

oglasi

Gl,avniBox Office u Bosanskcm kulturnom centru se otvara sutra, u nedJelju 17. jula. u 11 sati. Informacije: boxoffice@sff.ba. www.sff.ba
QP(JI'IE! IIGVI QUI. NOVO SMI.Il'tO.

fID~RALNOMINISTARSTVO ~l1lJRf I SPOflT~l rOM o.tI,OJUAlCI N,£MlT06,' MINISJARSTVO I(ULTURf I spoRn UNJCHtA ;)IIIumo, GRAD SARAJEVO

umu

emu. STIlI

UG

lVI, 01,", e, ,15en
~BANK
R,',

ronhill

@fi!~
"
~

14 ~Jf"!dJ
1"1\

oglasi
--Sn4IWa' •..".i!tIIotJII ........ '~...~ Vbob·Ibb .•~u,..._,_.
MI II*"" _
(l4IIobs...... '••• '.'. :~'_I:~ I, H'.'ire

Dnevni avaz _, ....... .. ,•.25 _

_".'1
~

I .. ,.,

OPCINSKI

SUD U ZAVIDOVICIMA

...,...A'~·~.~-u.
~

.... _"I '''__

.......... """ ..... ,.~ .•• ..I'.J'•. ,',

"" It!:&.mn.'~

,~u...,t.n" ......,., ....au.. \IhM.o .".,.. .:c:.-. P , .......... .

•..._I, .

Zemljisnoknjizni ured Eroj: 042·0-DN-I 1-000089 Zavidovici, 05.07.201 I ..godine N a osnovu clan" 63. i "lana 67 Zak 0 na 0 zemljisnim kniigama FBiH (»Slu);bene noviue FBiH" brei 19/03 i 54/04), Opcinski sud u Za vidovicima

ulozak je upisana: lis! bro] 1342, karastarska opcina Doni a Lovnica, oznacena sa: · katastarska cesrica broj 23~"Lipovac", oranica 6 klase povrsine 9 IS!!! Prerna podacirna iz katastra, posjednik D"vedene nekretnine je Becirovic Asrnir Ibrahimov, Cardak-Stipovici b.b. sa diielorn 1/1.

mljisnoknjizni u posjedovni

......
."""1
t,

...... ,..,.....lb·"_t .... '............. ".. _..U.I./ZOU ........

NA.TJiElA.J

,~
II!IlOMP -I!OR.OVMADIOHOMUA

NAJAVLjUjE U_SPOSTAyLjANjE _ ZEMLJISNOKNjIZNOG ULOSKA U zemljisnokniiznom predrneru brei: 042-0· DN-ll-000089, a po zahtjevu Becirovic Asrnira sin Ibrah ima iz Stipovica b.b.,
opcina Zavidcvici, zastupanog po punomocniku Becirovic Emiri kci Hasana iz Stipovica b.b, opcina Zavidovici u roku ie pcstupak za uspostavljanie zeemljisnokniiznog uloska, . Nekrernina za koju se uspostavlja ze-

Pozi v a j u se lica koja polezu P rave vIas nistva
iii ueko drugo pravo ria toi nekretnini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave pcdneskom u dva prirnjerka i da podnesu dckaze za 10, U suprouiom njihovo stave zemliisnoknjiznog uloska, Lie" koja polazu provo na to] nekretnini rnogu navedeni rck na zahtjev prcduziri za naj manje sljedecih 90 dana, kako bi im se

pravo nece biti uzeto

U

obzir prilikorn uspo-

.~

dala mcgucnost

da pribave potrebne dokaze,

Ukoliko u produzenorn roku ne usliiedi prijava, zemljisnoknjizni ulozak 6. se uspostaviti na osnovu do rada priba v1j e ni h do kaza, · ka tastarska cestica b ro j 1515 1 t 14 apri I", U oranica 6 klase povrsine 984 m · katastarska eesrica broj 1$16/1 ,,~ristupni put", prisrupni put povrsine lS2 m

OPCINSKI
L

SUD U ZA VlDOV1CrMA

nNACUll

,MDWIDlirNT u
,~""""",,,,,,,,,,,,,, ,.~ ... "'" .... 1...... ~.....", ·.-,

Zernliisnoknjizni ured Broj: 042-0-DN-I 1-000 086 Zavidovici, 05. 07.20] L godine Na osnovu c.lana 63. i ('lana 67 Zakona 0 zernljisnim knjigama FBiR ("Stuzbene uovilie FBiH" broi 19/03 i 54/04), Opcinski sud u Zavidovicima .

Prerna podacima

iz karasrra,

posiednik

nad.o.o.

vedeaih nekretnina je "Hifa-Pcl!ol" Sarajevo, Hotonj b.b. sa. diielom 111.

~~.j~:'~:::-=::.-::... ..~·.~(.tUWf,. .... ,.~........ _~
tIoN"

...~,..._._..~

... trwoI,IIIU11bN

........ ,.......

.... I<!~'"-"1!Il <-O.-yl ... _""O'

NAJAVLjUjE U¥SPOSTA~LJANjE • ZEMLJISNOKNjIZNOG ULOSKA
U zemljisnoknjizncm predmetu broj: 042-0· DN-I 1-000086, a po zahrjevu "Hifa-Petro!" d.o.o, Sarajevo, Horen] b.b, Vogo,ca u toku

Pozivaju se lica koja polaiu. pravo vlasnistva iii neko drugo pravo na toj nekretnini da svoie pravo priiave u roku od 60 dana od dana naiave pcdneskom u dva prirnjerka i da

pcdnesu dokaze za

10,

u suprornom

njihovo

,...._Q ~ ,..........c:
Vf,...

-.~..-..,,..... ..... ~~.,~ ~ .....,...~

RHIt'IIM2,. ' ............ .:f'IIIJAIIAVlwtV

~'-'-Ul,,...._ ......,. n'l"~

...,_

......... ......

ie postupak

za uspostavljanie

zemliisno-

kn j ifnog uloska

... (..,.,u~.,...,(.),.'I1'm m

N ekretni n e za ko ie se usp os tav lia zernl j isnok n iiin i ulofak su up isane:
u posjedovni list broj 676, katastarska opcina Za vi dovici, oznaeen e sa:

pravo nece bit! uzeto U obzir prilikorn usposrave zern Ij isnokn j iznog u loska, Lica koja polazu pravo na !OJ nekretnini mcgu navedeni rok na zahtjev prcduziri za naimanie sliedecih 90 dana, kako bi im se dala me gucnos I da priba ve potre b ne dokaze. Ukoliko u produzenom rcku ne uslijedi prijava, zemljj~noknjji.ni ulozak ce se uspostaviti na osnovu do tada pribavlieriih dokaza,

OPGmSKI

SUD U ZA V!DOV]CIMA Zemljisnoknjizni ured BIOj: 042-0-DN-JJ-OOO 085 Zavidovici, 05. 07.201 L godine Na osnovu clana 63. i ('lana 67 Zakana 0 ze· mljiSui.m kujigam. FBiH (»Slui;bene novi. ne FBiH" broj 19/03 i 54/04), OpCinski sud u Za vi dovi Cim a

· katastarska ce.lt!ca bro] 929 "Zajelah", OIanica 5 klase povrSiy 749 m2 i oranica 6 klase povrsine 2271 rn . Prem a pod a cima iz ka tastra, po 5 j ednica n avedene nekrernine ie Bairamovic Maja Izctova, ZavidoviCi, A. [zetbegovica 13, s" dijelorn Ill. Pozivaju se Iica koja polazu pravo vlasnii!rva iIi neko drugo pr.avo na [OJ nekremini da svoje pravo prijave u roku. od 60 dana od daoa najave podneskom u dva primjerk" i da podne~u dokaze za 10, u supromom njihovo pravo nece hili uzeto u obzir prilikorn uspoSlave zemlji,noknjiznog uloska. Lica koja pola.iu pra.va oa roj nekremin_i mogll navede.ni rok na zahliev produz.ili za n"j manje sljedecih 90 dana, kako bi im sc dal. mogucnosl da pdbavc potrcbne dokaze. Ukoliko u produienom rol<u ne nslijedi p.rijava, zemljisnoknjiini uloZak ce se usposravi Ii na oSnovu do mda pri bav lie!1 ih dokaza.

SaoplIN)e D ja~'IIJI

NAj AVLjUJE PO STAVLJANjE ZEMLjlSNOKNjlZNOG ULOSKA

us

PnlMa
lal1lCl ~

rqlteda.tt

ttllllUbdll.'Ylljal

ado.Plml'OCll
til aI.mc7I.

rqlmlhIos mrma ~, I rv.1Ji ilbab II~ijtat U l\'lfJu diNljq "'~
dIlI:anI:n~ad \'D:I!b

RqXmIDi l'OCJoo.'C!d ·Plm VcdI·d.o.o. Tm'll nadldm je 1;~.;: .. j:l\'tidlJmPb\~H _ ,Prtljtbt lialmwJU \~_ EntJpt.

Pro;=bI

nxwilll\WCII.l
liU!l~JIII'nlJtba:.

.. proJr:bom. J~\ItIO ~cbj:J\"tiujc:

~

U zernljiilnokniilnorn predmetu broi:. 042-0· DN-ll-000085, a. po zahrjevu Bajramovic Ma ie, kCi lze la iz Za vidov iea, P a triOlSke lige u toku je poslupak ~a uspostavljanje ze· mlii~n.oknjiznog u1oS.ka. N ekrelnina za koiu se uspost"vlia zee· mljisnoknjizni uJotak je upis"na: u posjedovni list broj 1308, kataSlarska opCina POlkiete, oznacena sa:

I.
Z. 3.

PbI utrlb rmmb p..,..:
~

t

Okvi' 7J pradJ=FinWade.

1lJec::!_juaololi ittll:h~ Ndd!mfij t.V.ttU 'ProcjeDe. wjajllllliDlli Idndr.'ot iDInr:t '11!lI!ci h:\'DIJI ~

"RM-LH" d.o.a. Zenica rnspi su j e sl jedeCi:

Na osnovu odluke Senata Univerziteta u Zeniei od 13 .07.20 Il. godine JU Univerziletu Zenici daje slijedecu:

OGLAS
!II;!

Nr.~ ~. I!IlOg!J 5c: U ddrutasbIj r!ll1I!l ,~ 1l_,jmlal'Jl1ld.t_tg. jtJi:Da BcIrn: I IIt'I'ql\ illt

OBAVIJEST
Mr. sc. Fuad H"dlikadunic iz Zenice, javno ce braniti doklOrsku diserraciiu pod naslovom:

i 1\I.~.te'lh

do: 0 AI, ~. ~ IIlIl\id M DlntmlO'o . IJ IWln1lOl ~.lul. ZcljUbb, Tnl'lli1:~ boiu~O¢UTmlllkCIl1, ~bb, 7"_"1Il),Non lm'1llk(lII Kralj1. T\TIU bb.l' "J!}O ),Op:iu Y~uLSrjtJ!IN.RIdih .... I. ?:U:SO~OpMI iI:aso\1& tuLl htn'!lZl bit, 6UJiI iClp&iZmicr.luI. l'!J 8.[I16,~)C

Pomo:nuIi

Potreban masinski imenier sa iskustvom u oblasti zavarivanja za Old 1I zeml;i i inos· lranslvu (TlG, MIG-MAG i REL pOS(Up· ci zavarivanja). Uslovi za prij"vu: l.Diploma diplomiranog mailinskog imeoiera iii diploma ma,inskog imenjera 2.Diplomu evropskog imeniera za za"ari· vanje (EWE)i tjevropskog lehnologa Z-" zavarivanie (EWT) 3. Vozacka dozvola (B kalegorija) 4.Rad na racunam (MS office) S.Aktivno znunje engleskog iii n;emackog je'zika Prijave 5a biografijorn mena la slali n3 adr-esll: RM-LH d.o.o. Zenica Zmaja od Bome bb 72000 Zen iell i kopij"rna doku·

"PRILOG RAZVOJU METODE VffiRORELAKSACIJE ZAOSTAUH NAPONA NA PROSTORNOM MODELU ZAVARENE CELICNE GREDE"
dana 06.09.20 I I. godine s pocelkom u 12,00 sali n pros!orijama Masinskog fakul[era Un iverzi!eta u Zenici. DokwIska disermcija mOle se pog\eda.tj sv.kog radnog dana u Biblioted Masinsko g fakulteta Un ive.rzi t~ ts u Z e niei.

Kooub .
]alllll ~

RepmIni Adn:si: ZarjU. bb. TII\1tl Tel: (0)03051:1 UJ Fo: l8(O)OOOSII

ErMd Grmit
\od.n'Gl!"PIrI1

VOIb:"Ll..o.o.. Tmai

m

E·. P':,p1lm~"ilu!r:LbI
M.ll.t\"

jU UNIVERZITET

REKTORAT U ZENICI

~;;.~ show biz

47

mara)a
nosta joj blizancl

Uisa d)aCa
~~Dlutillk:AlU KE

Da zali
nqndu
iii

II)

(_IrI..rI~)I,\1Qfi~

!.(cInml!:~I~"'~. 10000iQI. 1!.IJ'1'ut.l Limr .... ~ClJTI[;;:lJj~, ~Lllm~rn.i;hl, I.:lJ!'I'Id~l!1rlllU . • P.ifamanlim.l tU lspiHllllliaml!idlh btiDJlllt'II }1.cirok.an

'Il1~noJt

'l"km~).MDllMlIIN" pimliMiIikDnallillia IWIIlIlllb;lqniDbHTJo. ~~;';';1idliilr,lj~ il:m-!ltkrioj!;:Nik.

ThclQlDju;ilij.pbi'lim;r1III'J'l11IM"1-«1IC!I'UI1illllr~ V:t'

ktJ [ lJ'm.tJlI

DlImlfter

:\mluon.O~ni· Ttro alblill

n.k""it.-'~II"'br"I_ll..b "1I-''t'Ki,VldU'''~IC!dIJJtltj
1IIm,IPllk,l:initc!"ujrnz»

Jli)1:I(Ba d~'(II~1)ii! n.hfi Bin::l1l (Hridi). , kit10m ~. ¥Ui pmR'D hll.a Jfid1IlA..ffli;nll~m,"ml lI"beI .. Ibl~ pto)o'rn;"'#iIlJl"lI.IlIeiKlOii IZIIenadai llrekill. loa. jnbm odlllllHitt.ib.ablajib.lI~ oIl.~I)}IIi.Jln.I'r(IJlUi!nl:bJilj k.lmllllnlYl"ld~ik.1~1

Pl:Umn~ aiulIIl.:'I!"

en ..1'kI:I iZIlI1I.nllll "(;OO.c "\v· !okFalI·.koji~biliod~n

,,,~,~;::'.':.',t:'~~"'";::~~=""" Od Sneua
,di]ulIII bu~tD:. .11 ,,[[II) .pakmpkli b:mll3i \'mmJI
g.l !{t.VPIl~IIIItI"ll.Tnml. \ou. ~1qJ"",h 11I1!pi)tn,Q. ee jI. du!llllg, ~ -Killlll-

fos1iv.1 ee se odriati 9, I 10. s'ptembra, a program to biD podij.lj,n na iii dij.la

do V8l1eu8

d.u:dIardCa~ll.tbr'''
klI~dtll~ll'I'Sb:

ali i

bllublq_l • .w. mf. ~fTem, PI'eIlIIpcldllllzyo. nmL ..w r:aIllm'l~ I;) piRlud" Tlk~r. ·Sw -'btI.u· r..-yjMtlJ,.bro.enilvllW,m!l1!

IkiiI:i(tH~\'IIk.H",,"-

MI \~~!lOiJi,jin'n'.'IItr~· dillf, na,liupilr IJ;I ""Codr ~tulk f'euu" i GE~\'iIr rii.e ntJO odj~n .tfilen, uiip

~Icnt.t~ ~"'.

~Srukt-

Ikt'ISrbiX. OuioUualjubillcljemuri. b,uW-~HkixI!p!ldUopulldl. d.J.a:twt'.pidlIK'Pl"'ipu.I llIM'ekaoa91eu"CodeM'II'

i!'it!'~~t~~~:
11r't(lf)'~.111.1io),

;OOoo~t.lln:tt-tin1t1\Kl!
uIu.

nIollIlc:taduwiJl-IY'thuklll!l ih~"UUp!liiti.ApoilD.IP.~ idll Q.III.llJllideMa.Qkll' ! p!'CIhllto'Jlaju ~WI~

mu;dfku

"JnlliIlDDdL~Uh!bili i 011 n*'-l~ej;lkdu. 0,,\1 &obi.i

II"WJlLllrv ~

nc

Nalleftinija fiskalna kasa na triistu
V.1~MIiI

FISKAlNA

Sa ugradenim GPRS terminalom

DP50

KASA

MIIlW'kenb M,~ llu Sua (Mtll.u:a SJII1lI11~1c1l
A~J!iif-Jl"I\'f:'

h, 1I,i!I~1"~ liil Svdbllii.){,JoJ~ .... ~n.li..

,':::!..- .. .E.

juI.keliqllllKe,l:6< I.. mt:fltt.-tlu~, ",..-ilK I ~1gtm1m 1"(ppI"TUDftMlillll'l:i' diuljl~el~.nll'_

bo JlI)C(tU

f!\'(

~.iJld]l.b.iC""U'"Ci .. DllfjUlIIoetJ1D111!yiie2.

001110Kmli1lZ1(1.1",'\'\o

~ti~(;!-::
~ lIotllm1t. «lit(W1iIilDl~

~i~~D~~~
_lbO'I POflLOVHIC£
..... ............. __ HbI..-.ll,-llln_~ JIIiIoIIID~ YiIII ..

·VUlII~f\air~.
.. GI{_li':Io: .... IlI.;M4n

""_"""""""'((1l)""
ftitIiI .... n_.z.iIII

"'''11''' .z:t.anr:llQ.C';;j 1IIi..:GI!. __

-.:_no.".~

.... EKSKLUZIVNO

.... OPASNOSTI

~"----'---------=------_____J

MIRO PURIVATRA: OVE GODINE CEMO IMATI NAJBOLJI FESTIVAL DO SADA

L_____---'

ZaOG ULASKA HRVATSKE U EVROPSKU UNIJUBIH CEIZGUBITI TRZISTE VRIJEDNO MILIJARDU KM!

~Dnevniavaz

v

Najpravednije rjeIenje je da se nostoctma stanarskog prava daju zamjenski stanovi, kaze Zajimovic e s nooim
izmjenama
l

I•

dopunama SDP zeli progurati prodaju privatnih stanova, tordi advokat Hroacic

·sedmica
Mirsad Purivatra, direktor Sarajevo Film Festivala,
0

predsteieco]

Kriza jeste, ali mi smo odluciJi da radimo vise. Propustene brajne sanse da se iskorlsf postovanle i blagonakl.onost prerna Sarajevu i BiH • Crveni tepih mnogo je bolje rjesenje nego pralazak kroz blato Hi neasfaItirani trg • Ovogodisnji budfet iznosi 2,.5 mHiona KM
RazgQvqrala: _ Alma REDZEPA GIG ozniieg dogadaia u Bosni i HercegoviniSarajevo Pi 1m F esti v ala
(SFF), rokorn kojeg i nasa zeml ia postaie d i0 svietske kultume scene, ostalo ie man [e od sedarn d. na.

P UJivatra u r a zgovoru za

Direktor

SFF-.

Mirs"d

D

o pocetka najgtarnur-

.Dnevni avaz" najavljuje do sada najzanirnljiviji festivaIsk i progra m te dolazak svjerski h zvi j ezda, . S ve je sp remno za ovogodisn j i Festival, u ok v iru koi eg ce na deser res ri valsk ih lokacija biti prikazano 220 filrnova. 0 ve godine Festival

nudi izvanrednu selekciju, veliki b roj izuzem ill filmskih ostvarenia, Ocigled no j e da ie veci na producenata i au lor' iz region" od-

se 0 lom~ all te gast·i Fesliva/a b;.tr SO" Pelf (Sea" Perm), Robert de Ni.
Jpekulira/a A ndelina Doli {Angelina JoUe ),. ko! iko ima istineu (0me i ko SUJ prema Vasem miSlje,tju, ",vijezae ouogodi'"jeg Pestiuala? "Sarajevo Film Festival nikada nije spekuli "00 irnenima gosriiu.Imena gos[iju F esti vala u vi j ek i iedin 0 objavfjivali smo tek nakon n iihove porvrd e 0 dolask U na SFF. Ponosni smo na lisru ovogodisnjih gostiju i srerni smc zbog Ci.nje.njce da srno i ove godi n e odrzal i .niva koi i smo irnali i svih prethndnih godina U Sarai evu cerno ugosriri neka od vodccih
1"0,

1ueila da ie, osirn tri n eprikosnovena fesrivala u EvropiKan, Venecijai Berlin, naibolii izbor Z" promociju nji-3,

trenuc-ima nerasu mijeva .. ima za O'Vudriavu} pomiSljali (ak i da odete is Sllrajevo.?

ste tokom <vii, ovih godina nailasili IIa najviie o(pora? Svojevre",'''o ste izjavili kako SIt" 'tiki",

o Gdie

Nema razumijevanja
B u dzeti ko j i se izd vai aj u za kul turu '11 min irnalni, T ako der, vel iki problem, upra vo Z" orga n izaciju SFF·a, predstavlja rnanjak infrastrukture, koja j. neophodna za odrzavanje i razvoi Fes II "ala. I dalie ostaie pitanje nepos roian ia festi valskog celd ko dal j e razvi jaIi ovako veliki projekr. SFF [e prerastao grad, ku in frastru k IUru, Vee eitav niz gcdina nail lim ulaze ogrornne napore da prostore koj i su neadekvatni, prervorirno U pristojnu lokaciiu, u koju mozerno primiri goste iz cijeloga svije13 a da se ne posramimo.

hovog lilma upravo Takrn icarsk i program SFF sro je znak priznanja fi-

IIjll "a posao hojjm se baviIe i z"IlQlaj koji Fesl"l'1)(ll

nadoknaditi prodajom ulaznica i reklamnog pro,nora Ie $vim drngim stoar ... imakoje prate P,mivaP Mogu se luli i zamjetke da ." utaznice po cijenama od /5 KM ,,11 O['lJOFenje; 5,6 i 8 KM pr.,kupe. Kako to

o Koliko

Prihod ad ulaznica
se IrofkQUIl mote
lestivalske prcgrame, gd]e DB projekciiama irnate priliku susresti se s gostirna F estivala, pogleda Ii 0 eke od na] boli ih Iilrnova svi etske kiaematografije, u ambijernu ljetnog kin" i

zaisra iedlnstvenoi

atmo-

komelfii'''I.'?-

- S"ra.jevo Film Fe.tival svega 5-10 po.tO .voga budler" oSlvaruje pUlem vlosri rih priboda kroz ulaznice i pruzanje drug.ih ser·visa. To je, zaisr8, mi.ni.m,a~ la.n iznos i rezulta r je n i· ski h cii. n" illazoic" u odnosu n" druge svjetske feslivale. Cij elle ulazniC3. za programe SFF·a pazljivo.u kreir.ane u~imaj u ci u obzir ekonomsku si ruaciju u nasoj zemlji. Momm nagl"SiLi ds su c_ije.ne ulazn'ic3 Z3

sferi, identicne, naprirnjer, cijenama ulaznlc8 za sve redovne kinoproiekcije (0kom go dine u. grad.kim ki-

nima. Ci iene na sv im fesEiva lirna u svijelU zn'l!lO su ville

od [edovnih kinopro jekci ja u ,im zemlj"ma. Takoder, momm dodati da se nOISe"ijene heeu od svega 2 KM pado8KM i IS KM.amo za noe 0 lvaran j:J i zarv am.n j. «bog vel I k I h 'fo!kova projehija) po ':a.k i nove feslivalske lokacije "Lasko Summer Nighu;~, gdje ie ·ulaz bespl.lan.

lmskih profesionalaca zbog kojih ovaj Festival i postoii kaZe Purivatra, Takmicarski program igralli film eve godin e donos i sesr regionaln ill, d vi ie medunarodne i dviie svjetske p remijcre, - M orarn "PO men U li i gala p rojekci ju ko jorn ce bi ri otvoren Takmicarski program, a rijec je 0 Iilmu "Torinsk ikon j", za5igurno ied.DOg od najva'll.ijib reditelja na svijeru Bele Ta[a (Tare). Sa ,:eliri svietske, pet medunar· odnib i dvije region"lne pre. m ijere~ ovo j@" z8is U3vrlo u.zhudljiv. godina za kra!ke filmov. u regiji. Takoder, Lakamicarski program-dok"mentaroi film do nos! nam pel sv jers k ih, lesr in l<!:(n 0 0 al 0 ih j .e· aci d.m regionalnih pcemije[an. vod i Puri vatra.

- Najveci problem vee c·i(a v niz godina u organ izaciji ne sarno SFF-" nego i drugih kul ru rn ih man ifes ta 0:; ia i kul ~ure, U opce, zanjak drzavne strategije u finansiran j u kul ture veli ki je probl em i di rek to 0 u rjeee n" opSlanak ,vih k "ltu eni h iQ.sljtucija i nlanifest~c_ija_. ancuskog glumca Andrea ViIm,a (\vilms) ... To Ie, j.dnos[" vno, Iista gos (i iu koju b I pOZelio svakj fes Ii va I. i svaki liubitelji film".

ntra, bez koi eg je, za ista,

pravc ie nedostatak razumiievaaja i pcdrske, Ma-

imen a sv ierske filmske seene, izm ed u os tal ih i oskaro-

Svjelska scena

1m

Dotll'" bl"Oj~; gos ti, svje[ski redil,elji, glumciJ

o

vku Suz, 0 u B iie.r (Susanna Bier), Sarlol Rampling (Ch ..r1orte), zatim reditelje Dio!uu Marstona oslma) i Arii' Folrn.ana, koji je i pre· dsieduik ;:irija Takmicar.kog programa - igrani film, po[om i[aliia.nskog redi!elia NaJlija Moretija (Nanni Mo· reni), Vi rna V en dersa (\Vim \Venders), glumc" Sajmon. Mekhumija (Simoll Mcburny), arg~minsku redileljku Lukreciju Martel (Lucrecia), ovogodisnjeg dobitnika Gr. an prija u K'DU Nurija Bi1gea Dzejlana (Ceylan), cu ven u s pan.ku gl u m icu N",".liju Verbeke, velikog fr.

I

a

Ova je 17. feSlival, a pa(eli.w u ral!!, podgra~a. Utma. i izraJii u tlajznar.(lj~Ji regional" ifi!Slival. Sta je bi· 10 klj"ino" 10m ra""oju? - r"ko se SFF u s.vojim pOCecirn", 1995. godine, n.iie ~jDio kao kandidal za pIeuzim,uie uloge lidern u reg.io.nu bogamrn r.sti valim." so m no-

o

go duzom tradicijom, zahva· ljniu,;; pazljivorn profilimnju, dan"" je nezaobilazp. tacb na .vjetskoj mapi !'esti· val •. I to je jedll8 od tinjeni"" na koju SrnO svi veoma ponosni. U toku dvanaest d.aoa ]. SFF-. u oklobru 1995. godine preds(a vJjeno i e 37 fiI mo· va iz 15 zemalia, a Festival je posjetilo 15.000 gledalaca. Svake naredne godine SFF je bio sve veei i kva1itetniji. D"ll as fesri vals ke pmgrame

_sedmica
filmskoj smotri u glavnom gradu BiH
u devet dana poojeti vi.!e ad 100.000 posi eti I.C>!, a u okvjru fesu vals k ih program 3 prikazu je se vise od 200 filrno-

ii,iii!!i.1iiHi!,NI.II

UspjeSantim radi ad 1995. godine
DO

va.
Kako je, zaprauo, S"IUi pocelo? - Poceli smo sa p rvorn donaciiom tadasnje !!Soros. Fondaciie' od 50.000 KM, a donas imam 0 budzet 0 d skoro 2,5 miliona maraka, SFf i u SVOm 17. izdanju ostaie vier-

o

na mnogirn ad najznacajniji h sv] etski h fes ti vala organ i" zi ra ra21i6 te d ogad aje, putern koiih se nasroii prenijeri upravo pozitivna slika 0 naso] zernlji. Ostaje i;aljenje S!OSI;lI;l drugim segmentirna propusrene brciae sanseda se iskorisri postovanie i blagonaklonosr

reg; ona! 0 e au tore i on predstavlia najsvecaniji

rezervira n j e prvensrve

za

Ne mislim da ie nespoji"0 s nasi m d uhom do.se 00 SVet3U nacin radujemo necernu dobrorn i pozirivn om. Upravo i jesre u

tak za njih,

rrenu-

proiekra stoii uspiesan tim. Ni,mo zurili do za godinu iii dvije ostvarirno
0.0 csto

- Iza svakcg uspjesncg

radili 20 ili 30 godina, Ta-

s u drugi fes 1; van

an. konceptu i cilievima zaertanim jo~ pri je 17 godin a, a to je do bude pla tforma z. razvoj i promociju bh ... regiei nalne ki n ema tografi je s fokusorn 03 mlade aurore, Pored profiliranja Festi-

BiH, koju su ljudi .;rom svijeta imali nakon te;;ke cetiri god ine, iz koj ih sui grad i d cza va izaUi kao mora lni pobiednici,
Kako ocj~njujete sit .. acij .. .. zem/ji, ;ma Ii "ade da BiH izaife iz' ekonomshei politick., krize?

prema Sarajevu i

o

val. kao, prvens NeIlO, platforme za srvaraoce iz naseg region', Feslival vail; l' mjesto olkrica. Uz predslavljanje najnovijih filmskih
ostvarenja

~hi su aUlori medu najzoac~jnijim imenima svjets ke ki nema togra Iije, S FF nalmji le:kolkrili nove mi.de au lOre, koji predltavljaju buducno5t ceginnalne kine· m.,ografije. Ako bih rekapiIUIirao 17 godin 0 po.stoj an j. SFF-a, up,..~vo bih .keentirao ove cinjenice, koje su od Festi val a Da,,;ni Ie prepozna· !lji vi bh. breD d. Posjetincima Dud.i Strukturu jednog velikog evro· ps kog fest; va Ia, u ko jem SVako mOl~ nac.i svoj imeres, nude':i pri tome ios ,Jjudsku
mjen.l'", odnosDo mogucnost

jz cijeloga sYiie[8~

- Svima nam ie manicvise poznato u kak voj 5e ekonomskoj' si maci ji nalazi nosa zemlja. No,.ja se odlutujem da gavori m 0 pozi (ivnim s lVaIi m 3 i 0 tome koliko m i mozemo doprinijeti promje" oi takvog stanj •. SF F je poka.Z30 da "eli i m oie da.b u.de jak faktor u razvoj U b h. filO1.skei_ndusU"ije,koia sc pokazah bo jedan od najboljih bll. pwizvoda. Dogadaj, b i10 koj e v rste, koj i u n.Scm gr. d u oi<:upiviileod 100.000 posle[~Jaca:~ ugosti im p res,j van

nasem d uh u da smo veseo narod i do bri dom acini, Nas crven i tepih ie j os neform alan, a rn o] drug P jer ialica moran bi u Kan u da se prilago di strogim pra vil irna pro tokol a, Ove go di ne i mao sam W COSl da sa rn kao dio ekipe film a "Bilo iednom u Anadoliji" bin zvan ;eo i goSI Festivala u Kanu i crvenog !epiha i s-hvado
sam

ko da danas, nakon sedarnnaest gcdina, Festival im a. stabilan rast, kako u

srruk [ural DO m, [31::0 i u po javnom 0 bliku, r nrer e-

santno je da ie lim koii je rome 1995. gcdine pokrenuo Sarajevo Film Festival, i nakon 17 godina zajed co. GJanovi D i (eke ije SFF-a, obngaceni naravno, brojnim mladirn, progresivnirn j krea u v nlm so agama, knji su nam se tokom svih ov ih godina pridruzili, i danas cine tim spo rno ma Ie blld~e re za kulturu, naveo je SfF da razviie iedinsrvenu platformu za razvoi partnerskih odnosa s
naiuglednijim medunarodnim, regionalaim i domacim kompaniiarna, koje s u prepoznale znaca] S FF - a. Moram naglasiti da, uzimojuCi II obzir S"t ldkoces ostvJli v an jem budieta, izu· nansiranju kulrure, uz neo-

SFF-a ; najvd.nijisu Festivala.

dio

dri;a vnih insti rucij a, ko je su se a_kti vni je prildj uWe od 2001. godine, i nasih parmera i sponzora, koji osiguravaju fin ansi is ku podrsku, ne bi bilo moguce napraviti ovako znacaian Festival kaze Puri varra. nasao se i "Cin.eLink - koprodukcijski market Sarajevo Film Festivals". Takcder;o rnjesru SFF-" na I is li sviets ki h Iesti "ala svjedoci i pri sus tvo najzoaeajnijib predstavnika Iilmski h festi val a, filmski h insritucija i fcndova na SfFu,)kao j pris us tva na jzoaeajnijih svjelskih medijsk.ih kllc".
A

N ara vno, bez po drske

I

lime ukazuje. Uosralorn, mislim da ie i nama crveni tepih mnogo bolje riesenie nego prolazak kroz blato iii neasfal ri ran i "g.

o U vrijem~ recesije i[ina-

"sij ske hrize .. ,,,,ijern, kada se "eke institucije k ... lime zal'Varaj" iI; s.. pred zawar-a Iijem~ kolika je bil" tema arga." izirati ovakav festival?

k.kvo sepri. znoojc prema
auto-

ru

- Organizirnnjem festival. ovak vog obima. u gradu i drz.a v j U Lmnzici j i~ bez ob zj ra no recesj· iu, .ahrijeva da problemimo priS,Up"IDO ho kreuivoim izazovirna. M.anjak drl3v!le stTategije u Ii-

zemo cijenimo podrilm koju ave god ioe do bili od instirucija vlasri.,.odnosno od r-esomih ministarSI3.Va, Grada Saraj eVa j grad skih opcina. Globalna recesija, koja, dakako, nije ZllobisJa ni BiH, utje""la je i na b u d.zet S FF -a. No,; IIprkos tome, i.maJi SmOsrecu da Ilismo moraE
S 010

fto najleU. .. irlOzemmJlla SFFu? Kak" ga doz;vljavajll pr· of • .,'onalci iz sv;j£la?

t.. jere

o Slaj.1O

livot g.rada

pravili komprom'ise

te vrste)

iskrcnih i lako ugovorenih SUSIeta.

Koliko je imidi koji BiH ima r~svij.elJl odmogaQ U 11(1$tojanjima da pO$lane.re OM S to sle danas?

o

braj svj~[skill medija, zaposljava veliki broj mlad.ih ljud.i, popunja va k "pacitete n"~.ih hode turis [jcke z:ajed nice, najbnlj i je prom 0naseg gnda nego ; cijele drlave, ali i p.zljivim planiranjem i gled.no u buduco OSt, m.oZebi Ii i zaisIa. jak pokmat razvoja nise ,emlje i u drugim oblastima. N. (aj nai!in ielim r3Zmi~ija[i. nt'ir-ate
tor ne sarno tela, r-eslora· na) crpi ponu-

koji bi u[jeoal; duck mono nas program. Vef. proSle goiline zapoM; smo restrukturiranje opi .. po" slov" na!e dlrekc; je i pri hvaIiI i 0 ba vezU.da rad imo jos vise i da poveCamo Slepen elikaSDosti i izvrsnO:Slj u poslu ..
Ko/iko procenrualno uce.mmju .. fi na· ~J,firtlJ·~jr~ Kauron Q.ra· je'l!O ; Fed.racija BiH?

o

" SFF se trudi da pred.!a" vi ne sarno ca," aU.mre i ki.nema(ografiju nego Dasu zeml jU, BOSnu i Hercegov in u 1.1 joed.Qm sa.svim drqgaci jem 0 svjetlu od oooga n3 koji.1I navikli u svijecu. IQ"~e, vijesri;z BiH koje slizu U svijet so po principu »jed oa do bra - deve! loW''', a SFF se crud; upra "0 da tu sli ku pro mij en i. Toke 01 rih devel dana iz naseg grad" i nase zemlj. vi~e od 700 oovln.ara iz skow 40 zernalja izvjdtava 0 necemu pozitivuom i vedrom. Nasi gos!i koj; dol.ze II Sara jevo, nos e Sa sobomsamo dobra i"kustva i dobre vije"ti. Filmski profesionalciproducemi, TV kute,. dimibu teri, fondnvi - dolaze u Sa" raje'Vozbog biznisa, D eki od njih dolaze sarno fl" dan, ali dovoljno da dogovoFe posao, nekad. vrijed.n oekolikO storina hiljada iIi milion. marak.a. Dakle,. On i dolaze zbog kvali leta Fes ti val a i po" nude. Takoder, i tokom o.talk, godine SFF ulaze napore u promoci j1.lb h. kinema lOgr~tij e, n",ih au tora, .3samim lim i nase zeml je. Skoro da ne pos(oji festival na kojem n.ism 0 z:as!UpJ en i, a na~ ~im j

.s

o Kakokome-

izj(1)l_l

Pjer" Za./ice da Ireba .. ki""li orm",; I£pih na SFP-u,jer je 10, mi3ljetlj .., Mespojivo; "aiim dllli.om i ambi-

jemo da smo (1);m Fesri",,10m uala"i "a mapi filmskog <vijelU ..Je /i '0 lacllO i ko/;ko smJJ mi vid/j;",; na lOi map;?

- Struktura bud.zeta je (ak va da se pri bl i:to 0 30 posm ostvaruje I'utem izdvajanjazvallicnih institueija vlasli, i [U rnislim na Fede.ra.ciju, Kanlnn Sarajevo, Grad SarajevQ i.gradske opCine. Skoro 70 posm osrvaruje se pUlem partnerskib ugovora, podrske pojedinih fondacija i amb.sada i vlastirih prihnda. o Mnogi " Saraj ..... vj...,,-

- Osim kv"litelDog progr" all1a; koneipiranja Festivala kao rn jesla susreta iiI m..s ih k au tora i film ske in du srri je, mjesta edukacije i mjesta otkri".nj. novih autora, odnosno bIige prij e svega 0 tame da sve program 5ke ak rivnosli blldnreal izinme po s vjelski ro S!andardiro a, SFF njeguje imidz prijateljskog i UgOdDOgfestivala, n" ko;i se gosti uvijek rado vra61ju. PrepoZD3djivi Sma i knd nasih gostijll, publike i medija kao festival s auteDli.~nom "tl!losferom. Pozivomo goste koji ce rado proselati gradom, posjeli(i ne.ke od znameni!OBli S.rajeva iii sl.ika[i se s nasom publikom. A to je rijetkost D" festivalima u svijew.
Nav;kli S1ejJDSjuiOC8 nil visok .1atldard filmeva, propr<Iiltih program a Fes riva-< la ... Sm moi:£mo ocekivali eve godine, po te"", je godiI"ji Fesri"lm/ dmgatiji i vet; od prel"od.lOg?

o

"""0-

prema ,Uegooom.

je"wm? - Crve.o i tepill je D'S nacin da odamo zaiSJ;:8 n ajveee poswvanje aU!Orima koji 5e sa svojim filmovirna takmi ce Za »Srce Sarnjevau Ie d. adam 0 posto" vanje za njihov tr· ud i njihov u.mjemio.ki talent. Crvern tepih SfF-a

. Naravuo ciasmo vidliivi i ho potvrdu coga imamo niz ra..Jicirib primjera. 0 mjeslll SFF-. nasvjetskoj mapi festival" i ojegovom znacaj U, j zmedu OS!a1og, redovno .svjedoee brojoi tekstovi u renomi'ranim gazinimaJ i s:pe~

cijaliziranirn filmskjm mapoput nScreena'~~

"VarielYi a" i sJ. Nedavn 0 je upra vOmaS3.zin "S creen In{ernational;A:~ u 'svQm jll~ nskom izdanju, sacinio univerzalni profil odabranih koprodu.kdjskill markela jz dj .log svijeta. M edu prva celiri odab rana 11 a tjSc..;eenovo -« Ii s ti

" S. zadovolj sNom mogu nai.viti naiveci Fe$tivol do sada i najk"alitetniji progr,. "m do •• da. 0 ve gndine uvodimo i nekelike nov ina, a sve ko ko bismo nasi m posj e[ioeima pru.liJi oe·zabora.van Festival i devet istinskihda" na filmske magi jell Saraj evu. Zais!a vjerujem da ce to" ~oo1 devel dana SFF-a sv; moCi pron3Ci PODeStO.za .ebe i da ce nasi posjerioci uzivari Uovogod.i"njem programu, vrhuns.kni festiva" Iskoj atmosferi i graduu kojem .vi zele d.asvojim dopri· nosom uljepsaju [ib devel dana,. kada Sarajevo mijeDja svoj lik. To je oa~e oa jvece zadovoljstvo, saznanje d. sme pc" om.;j en il i 2:i 01 grado, bar~m " Za deve! dan •.

sedmica

Jedna od poslanica kazala Zvizdicu da se ova turska serlia ne emitlra na FTV-u, nego na jednoj komercijalnoj televiziji
na posljednioj siednici irnali poslan ici Pre" dsravnickogdoma Parlamenta FBiR 0 Federalnoi televi-

Z

v

USIJU raspravu koju su

zij i nakratko

je prekinuo

pre-

dsj edavaj uti Denis Z vizdic, Raspra va j e, na im e, vodena oko izrnjena i dopuna zakona 0 iavnom ser-

visu RTVFBiH, a poslanici su irnali brojne primjedbe
na rad ovog ernitera.

Nakon sro je jedan od poslanika kazao da Federa-

Ina vise liCi na komercijalnu releviziju te da umiesto obrazovnog i kulturncg prcgrama dominiraju Iatinoamericke i turske serije,

Zvizdic nije mogao cdcljeti, Izjavu ovog pcslanika prokomentirap ie rijecirna: "Nemoj[e mi Seherzade", Ispra vila ga je jedna od

pas lanica, Z vizdicu .je kazala da se turska serija "Seherzada" ne emitira na FTV -u, nego na jednoj ad kornercijaInih releviziia, F. K.

PRESSIJA Husein Smajlovic u Adrenalinkampu

PRESSIJA Vlast u ZDK up.roblemima

Nacelnik na penjalistu za djecu od tri godine
N acelnik Zenice Husejin Srnailovic svoiski se trukaze svo j e fizicke sposodi da u svakoi prilici pobnosri, pa je tako pri orvaraniu zenicke Arene odlucio
da skcci preko ograde viso-

ke vise od metra,
Da se trudi da ostane u

dobroj kcndiciji, Smajlovic je pokusao proslog vikeuda dernonsrrirati ina izletisru Srnetovi, u okviru orvarania .Adrenalin kampa" Kluba ~~~tremn ill sportova "Scorplo . Smajlovic se tako, nicim izazvan, do kopao zi da za alpinisticki USPOIl, rrudeci se da Dejvidu King!'! (David), direktoru USAIDovog projekta FIRMA, pokaze svoje urnijece,

Sve bi se 10 zavrsilo na simpaticnom pokusaju da vlasnik i instruktor "ScQrpija" Edin Durmo ni]e prisutnima naznacio da [e zid "koji je pokusao savladati

nacelnik" predviden za djecu uzras ((I rri do pe t go dina! A.Di.

Proslo je stotinjak dana od kada ie uspostavljena vlaSIll Zenicko-dobojskorn kantonu, a vladaiuca koalicija SDA i. SDP jos ie u "rovov;. rna" zbog raspodjele fotelia. Na zatvorenom skupu kantonalnog SDP-a premijeru FikretuPlev I j aku i saradnicirna sp oci tano j e to iho "nisu napravili rnjesto za dovoljno kadrova", a nerveza se uvukla i u redove SDA, iSi j i su kadrovi n a tapetu, Prema izvorima iz oba k oal Idona partn era, najZclca bitka vodi se za fotelju direktora Kantonalne bolriice Zenica, u kcjo] je zap osleno skoro 1.500 oso-

ba. SDP svim silama pokusava da svrgne Aliiu Striku (SDA), ali ga U lome sprecava medustranaeki dogovor, prema kojern, ukoliko rninistarsko mjesto pripadne jednoj srranci (u ovorn sluca] u Senka Balerda, SDP), druga stranka (SDA) bira sliedece miesto, Tako je SDA "pikirala" Bolnicu, iako ie finansijski privlacniji Zavod zdravstvenog osiguranja, ROj i obrne skoro 150 miliona maraka godisn]e. Ova stranka sada irna i unutrasnji problem. N aime, cak i ako odbrane Bolnicu od SDP-a, sefze-

Ibrahim SiSic, inace nacelnik Sluzbe za onkologiju, "vidi sebe" na 10j pcziciji pa "Slrikina fotelja" niie "vISla ni unutar SDA. Tajna privlacnosti lezi u realizaciii potencijalncg kredi ta od p edesetak rniliona KM za nekoliko novih te za rekonstrukciiu postojeCih odjela BQlnice. SDP vee rniesecima stopira realizaciiu povolinog austrijskog te kredita Razvoine 00nke Federacii e BiR, eekaj uei da vidi eiji Ce direktor biti 23sluzan iii kriv, Mnogo bolje niie nina ostalim funkciiarna A.DioNLIC

nickcg

Opcinskog

cdbora

~edmicu
_.PETA STRANA 1 Mandatarska agonija se nastavlla

Avan oaze Rado cicevoj a
Pile; Vlaswnir MIJOVIC

Nastavi .Iise orzavnu vlast prasiti od krova, bez prethodno dogovorene politicke koalicije i parlarnentarne vecme neko bi zaista mogao zasluziti dobre batine ' , ,
esnaesti je juli, o.san." i v po mjeseci od opcih izbora, a piramida vlasri lOS nije izgradena, Krun sko m j esto sefa drzav ne vlade i dalje je upraznjeno, nakon sto je u ce tv rta k odbijeria kandidarura Slave Kukica. Drugaciieru epilogu niko oz.biljan nije se ni nadao. Sarno ie neiasno 2a5lO su na cvorn kandidatu insistirali oni koji 5U ga la nsi ral i u man da tarske vi51 n e, a take del" su na VI iieme bili svjesni da ce Be Kuk iO:: surv a ti u prasi n u.

S

ujedno i ~efPredstavnickog dorna Parlamentaroe skupstine BiH, Denis Becirovic nagoviiestio ie da nni Predsiednisrvo BiH ne mof.e puno uciniti ako prije 109:! ne bude dogovoreno izmedu kljucnih politickih subiekara kako i na koji naein" form ira ri parlamenrarnu vecinu". Svijest 0 prethodnom politickorn avanturizmu ociroje prisurna, No, da bi

moguei preokret ocjenom

me vecine svi ce mora ti pomalo da ustuknu, Naiveci korak unazad, medutim, ocekuje se od plarformaskog bloka. Izgleda da su toga sviesni i u medunarodno] zaj ednici, koja u ruka vima uviiek ima skrivenih i mocnih aduta, i koja bi mogla malo da srneksa Lagumdzijinu i Tihicevu rvrdoglavost, U ovorn kontekstu treba gledari na iznenadnu odluku Vaiel! tina Incka (Inzko) da

Krivci bez godisnjeg odmora
Avgust ie tradicionalno mjesec odmora u organirna drza vne v las ti, pa se s pravom strahuje da se, nakon odbijanja Kukiceve kandid ature, proces izbora novog rnanda lara prenese i na jesen, Djelirnicno ohrabruje najava predstavniakteri ove velike krize, koja prerasta u agoniju, opel mogil tvrdoglavo iei 11 pra vcu koji nikuda ne vcdi, takoder najavljuju Beciroviceve rijeei. - Ko ce bit; sljedeci kan didat, cia Ii ce Sla vo Kukic biti taj kandidat iii neko drugi,o lome cemo kasnije govoriti - rekao je ova] visokorangirani SDP-ovac. Time je dao za pravo onirna koji srrahuju da hi SDP i platformasi rnogli nastaviti tjerati mak na konac, ~IObi kulminaciiu dozivjelo u ponovnom dsvaniu mandatarske palice u ruke Slave Kukica. Desi Ii se to, neko stvarII0 zasluzuje dobre barine. Vjerov.atniiom se ovog Casa ip ak c in i druga vari janta, da platformasi, preko Korns;';a i Izetbegovica, u igru 11bace "rezervisru" L ijanovica te da do iSlag cilja pokusaiu stic! s drugim trkaeem. No, n isu paron uJe ni sve lIade da bi se, ipak, moglo doCi pameti i ovih dana otpoceti direkme nazgovore stranaka s najveeom izbor· nom zaled:inom u pravcu stvaranja parlamentarne ve6ine i d.riavne koaljd je koja bi il.njedrila kompromisno r;eSen je, odnosno kandida!a <a koieg bi svi polO!J] u Parlamenru podigli ruke_ Umjeslo od krova, kao do sada, vlaSI b i se tako ko· nacno poeela zidati odakle Bog i zapoviieda - od t.emelia.. U stvaranju. parlamentaka jedne 0 d vodecih stranaka, Drage Kalabica iz SNSD-a, koji izrazava sp remnost njihovih poslanika cia ova} posao zavrse prije odmora.I ostali bi trebali shvatiti da, u ovakvoj situaciji, na tai odmor, jednosta vno, nem aj u pravo, ponisti formiranje Vlade u Srednj obosansko m kanton u, odnosno da nieno zazivliavanj e odgo di do oci tovania federalnog Us tavnog suda 0 (nerzakonirostima koie su pratile n len izbor, U ovo] odluci mnogi, s pravorn, vide neku vrsru rulog kanona platformasirna i upozorenja da se vise neee gledati kroz prste njihovom nacinu formiranja vlasti, prvenstveno uzurpiraniu diiela kolaca koji u LOm domenu treba da pripadne strankama iza koiih stoji vecinska hrvarska volja. Ukoliko platfonnasi lie usruknu na dri.avnoffi nivou, nije nemoguee ni da Incko naiednom promijeni mi~ljenje i 0 (ne)7.akonitoslima pri formiranju federalne vlasti te da nalozi da se do odluke istog Usmvnog suda zamrzne i tad N ik~ i"eve vlade. Kukic je, dakle, l!eslavno propao, ali razloga za radost nema niko. Vrijeme je izgubl jeno, tenzi je i medus tran acke mr~n ie dovedene do tacke kljueanja, a glavni akteri jos ne pokazuju dovoIjno smisla ZlI realnosl i 1.3 porrebe dr};ave i njenih gradana. N e promijeni Ii se u meduvremenu ta siruacija, jedino poslen 0 bilo bi da proslogodisnj i izborni pobjednici priznaju svoju lIemoe Ie da, u s kladu s tim, sami raspus[e drZavni parlamenl i daju priliku gradanirna da jz drugog pokusaja izabuu neku novu, bolju j odgavorniju vlasl.

Gradnja naopako
Vrijerne kojeg u ovoi zemlji nema na bacanje uludo je protracen 0, j er ]e j OS2. juna sve mirisalo po fijasku. Tad. ie, naime, Predsiednistvo BiH s liderirna politickih stranaka zapocelo konsultacije 0 porenciialnorn maridataru .. U tom trenutku imena kandidata nisu bila poznata, ali je, reci m 0, Iide, Sa veza 23 bolju buducnost (SBB) BiH Fahrudin Radoncic odmah uocio nakaradni princip s kojim Beuslo u ova; vazan posao. Radoncic je rom prilikom rekao clanovima Predsiednistva BiH da »poku~avaju praviti kucu naopako", - Prvo je trebalo dogevoriti vladajucu koaliciju, pa tek onda razgovarati 0 imenovaniima. Ovo ie, nazalost, novo zavaravanje gradana da se neSto radi Ila USPOs[av]janiu vlasti, j to vierovamo nece hili usp)dllo - ocijellio je Radon"ic. Ako imaju ohraza, kad (i ako) im ovih dana preds j e· dnik SBB BiH dode na nO" ve kon sllhacife 0 man da taru,. rei naila preds j edn icka mmkelira IrebaJa bi se harem mal o1.3crveni Ii, j er su olako odbacili dobronamjerntl Radoncieevu sugesdju i uveLi zemliu u iednoipomjeseeno bacanje po]irickog vremena i ismdobno poveellvanie polilickih lenzija, do kojill je do~lo nakon avamuristickog plana s postavljelljem Slave Kukiea. Pitanje je, medlltim, hore Ii Be Predsjednislvo BiH korigirati i u drugoj svojoj ~ansi. Neke naznake opameCivanja kao da se primjecuiu, doduse ne od clanova ddavnog vrha, nego od n;iho"ID stranackih voda.

Zuti karton

Kukic u Parlamenlu BiH: Uzalud polroseno vrijeme Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik iwio je ovih dana ocienu da Predsjednistvo BiR ne bi rrebalo vi~e ni da se bavi nominovanjem ka.ndidala za predsjedavaj\lceg Vijeca ministara BiR sve dok se ne dobije poreehna poslan i cka vecina u Preds eavnickom domu Parlarnema.roe skupstine BiH. Po nekim naznakama, na Rado!!c.icevu pamer mogao bi doCi i SDP. Jedan ad vodecih !iud; ove stranke,

Raguz Iz platfonnaskog rukava
Prema pouzdanim saznanjima, platformash koalkija spremlla je ina vadja.nw da mandatar novog Vijeca ministara bude i neka osoba iz hrvalskog bloka HDZ BiH - HDZ 1990, no pod jednim uvielom: da 10 bude Marrin Ragm. Time bi plalformasi na neki naCin spas iii s voj u p oliricku cast; ne bi proguraIi svog covjeka., ali bi drugima namemuIi kOg3 da kandidiraju. tome ce, ipak, odluCiti Covie i Ljubic. I neee im, ako do toga dode, biti ba.s lako. No, i svi drugi bit ce prinudeni na bolne kompromise, pa ni spomenuti dvojac ne moze biri iz toga izuzet.

o

Biiiiii!MiiQ'i,i!Fl'i!

sedmic

so.svoje mislienie i zahtjeve a rome kako treba rijdi ti ovu problernatiku za koju nijedna bi vsa vlast nije uspjela naci pravedno rjesenie,

jos [ednu

aen izrnjena i dopuna Zakona 0 prodaii stanova na kojima posroji stanarsko pravo u Federaciji BiH upucen ie u iavnu raspravu, U narednih 60 dana, koliko ce trajari rasprava, zainreresirane strane, nosioci stanarskog prava i izvorni v lasnici, imar ce
priliku da izne-

N

Zakon orestituciji mora biti danesen
Prema rijecima Zajiimovine 0. BiR odvija se spore i resko, a vias! se brani nepostojanjem zakona o resriruciji, Takcder, islice Zaj; movie, vlast nerna sluha za ovu problem astema bivse dria ve, Nita j sistem, medurim, nije u gruntu mij en j ao im e izvorn og v lasn ika, a danas se to radi. . B iv~i sisrem je tiku te legalizira odluke simovica, povra t vak ufske uci n io nepravdu, a 00. se danas produbljuje. Nama su osrale ios neke mjere koie do sad. nisrno koristili,

zak na ulicu, tuzba Sudu u Strazburu i druge reakcije, Moram prixnati da se u pojedinirn cpcinama odvija povra (,SIO opcinska vijeca imai u pravo uraditi, To je privremeni pcvrat do zakona 0 resiituciji koji mora biti donesen - kaze Zai imovic . kufska direkcija od predsjednika klubova bosnjackih stranaka lrai,ila da se provede redovna procedu ra. - Ilspjeli sma u lome. Trazil] smo iavnu raspravu kako bi se dala mogucnost svirna da daj u sugestije da bi se zakon ucblicio onako kako Z3mijiljaju zainreresirane

a to je izla-

N.e nudi rjesenje
Direktor Vakufske direkciie Islarnske zaiednice u BiH Sen aid Zajimovic i zastupnik ove direkcije, advokat Esad Hrvacic smatraju da se radi 0 nepravednorn zakonskom rjesenju, Inace, Vakufska direkcija pctrazuie 439 s voj ih s ova u FederacijiBiH.

pra vo, treba m u csigurari zarnjenski stan, Ti ljudi bi

m u, aka vee irna s ra nars ko dobili nove stanove i, na kraj u kraieva, ne bi doslo
do svih ovih problema -

kaze Zaji IDOV;'_ OD tvrdi da su najnovije izrnjene i dopune Zakona,yrema de FBiR,

ran

. Od pocetka sma rrarno da [e ovai zakon nepravedan i prema nosiocima stanarskog prava i prema izvornim vlasnicirna. On ne nudi rjeseuie nikcme, To SU i pcslanici Predstavn ii;k og do rna Parla me nta FBiH zakliucili na sjednici odrzano] u srijedu kaze Zajimovic. m isljenju, najpravednije riesenie ie da se nosiocima sranarskog prava nadu zamjenski stanovi, a ne cia mogucnost obezbjeduie izvornirn vlasnicima kojirna treba vrariti njihovu imovinu". . Izvorni vlasnik je vee imao pravo na svoj SIan, a onaj ko se zatekao u njese "dopun"ma zakcna ta Prema njegovorn

irebale ici u hirnu proceduru, ali je Va-

prijedlogu

VI"-

Ucinjena nepravda
- Imamo po rral:i van je stanova j 1.1 RS i Dis ITi k til Brcko. Radi se o ukupno oko 1.500 vakufskih sranova. Druge vjerske zajednice, Pra voslavna i Karolicka erkva imaju cak ; viSe stanova. Radi se 0 veI;kom broiu stanova, al i i da ih je IS, niie pravedno ovosrose ra di - kaze Za j i-

movie.

VjeI'Ske zajednice su uvijek pomagale
Zai imovic tvrdi da se Zakonom 0 prodaii stanova nad Kojima postoji stajavni interes ni ti in teres vlasnika, a pogo IOVO inreres vierskih zaiednica . narsko p rave ni je gledao

otuditi nekoliko hiliada sranova da bi nekoga drugoga zbrinuli ..Ako [reo
b a da se ueko zb rine, IT-

ebalo Darn ie reci pa cemo napraviti kampanju za pomoc, Vjerske

- Ne moze vjerskirn zaiedniearna neko

zajednice su uvijek pomagale - naglasio je on.

-

edmica

p

ske koaHcije

UZI

".

zamjenski stanovl .kazeZaJimovic • S novim izmjenama i vokat Hrvacic Skaljic: Arhaiean sistem
Predsjednik Kluba poslanika Sa veza za b olj II buduenost BiR u Predsravnickorn dornu Parlarneuta FBiH Fehim Skaljic nom POIlOVO utvrduju oba veze opcin a d. rj esavaiu ta pitanja kroz dodielu zemlrisc a,!lto nije njihova nego obaveza Vlade, .•N udi se ar haiean sistem »vama zamienski stall iz Ferhadije na RosuJ j e, bez nekih drugih argumenata kompenzacije", Zasto ne razgovara ti 0 tome da se liudima ponudi da uzmu dionice u vaznim drzavnim firmama • kazao J'te_~je .Skaljic. F. K.
kazao j e da se ovim zakoI I

srrane, a n e sa m 0 VIa da FBiH iIi ncsioci stariarskog prava. Moc; cemo svi recisra mislimo, Tek ce tada Vlada FBiH irnati pro
avu predsravu

I
i

blema, posebno zato SIO se, prema misljenju Mini· starsrva prosrornog uredenja FBiH, clan 47, ovog zakona rumaci na nacin da pravo na zamienske SI2nOve imaju sarno

cijelcg

pro-

Nik~i(;: PrijedlDg zakona olisaD u javllu rasptavu
bijari

starsrva, Mi sada trazimo m;slje!lje ; od Parlarnenta FBiH da provede postupak autenticnosti tumacenja fog claoa, Na j•• vno j rasp 1"30 vi c em 0 reci i

rnisljerrie

svog mini-

Ispraviti nepravdu
Predsjednica U druzenja za gradanska dlozenom zakonu niie tre tirala gru pa gradana nosilaca stanarskcg prava koja irna 60 i vise godina stanarsko pravo. vda, odnosno odluka Ustavnog sum, gdje su se lokaln e zajedn ice pobunile da on e izvrse nakn a dub ivsim v lasnicirna za one 'co im je cduzero po Zakcnu 0 nacioL

pra va Hasna L j u bovic kazala j e da se u pre-

nalizaciii. . T reba provesti iIlvnu raspravu i rijesiri ovaj problem kako b i svi bili u istom polozaju, Ne treba puno sredstava, ier prava placati svo] otkup, Ovi kriteriji su dobri, ali ih treba dopuniti ..Mno· gi vlasnici su vee obestecen i, sarnim tim "'10 su dobili drus tvene stanove i otkupili ih, kao sto je to sl uca js a [evrejima nakon Drugog svj ets kog ra (a • kazala je Ljubovic, F, K
--. ..

ce nosioci

s ranarskog

Nije same Islamska za[ednica ostecena, vee i os tale vj ers k e Z' j edn ice u BiR, pciasniava Zaiimovic. • Z bog toga ce vjerske zajedn ice nastupiri zajeduo kao Medureligiisko viiece Mi zelimo pornoci i ostalim predstavnicima vjerskih zajednica da se nade pravedno rjesenje, Ovdie je rijec 0 sukobu stanarskog i vlasnickog prava, VIas! prednost daje stanarskorn nad viasnickim pravom, sto ie apsurd u savremenom pravu, Zato srnarram da se,

Sarno se, kako je rekla, pokusala ispraviti aepra-

I

fizicka !ica., a ne i pravna • Ivrdi Zajimovic.

Apsurd u pravu
To je, premo njemu, veliki apsurd u koji u Dir· ekei;i u prvi mah nisu mo· gli povjerovati, Zato su zatr.zili tum.cenje od Vlade Federacije BiH. • Dna je to ism potvrdi· I. vjerovatno !Ie zdec; po-

pitari kako je moguce da se pravuim licima odu. zmu SI"1I0.i, a onda im lie date pravo da imaju za· mjeoske sranove, Ako i Parlament FBiH bude imao is[o tumacenje, onda cema padiCi tuzbu pro!iv Vlade FBiH • IlagJasio je direktor Va.kufske d.irekcije.

Neupueenipar1amentarci
• Parlamenrarci mora· ju 2nati da je stay Vbde FBiH da vakufi nemaju pravo na zamjenske sIa· nove prema zakon u 0 ko· jem raspr<lvljaju, Iznjiho· Vediskusije sam zakJjucio da mnogi od njih to tie

iz SOA

L-

zna j u, Parlame.n rarei SDA kazu da se vakufi rnoraju posebno ohdteti· Ei, a ue inaju da IIjihova Vlada 0 dbija na~ zah rjev jer srnarm da zakon !Ie [y. eti ra pravn3 ilea· kaie advokat Hrvacit.
-,

~

I

ocito, radilo 0 licnim interesi rna po j edinaca i gru pa koji su nabrzinu htjeli usvoii ri zakon • istice Zaiimovic. Iz Vakufske direkcije tvrde da SDP s novirn iz.mje!lama postojeceg zakona zeli prcgurari prodaj u privarnih SIanOv3 na kojirna posto]i stanarsko pravo i dozvoliri izmjenu vlasni~,va nad njima, • D.r je apasall prije· dlog od posl'!lih SDP-a, Oni pokusavaju da izvrse o[kup sranOV3 U priva· mom vlasnihvu nad koji· rna je steee!lo stallarsko pra Yo. Stanove u priva· !.nom vlasn is[vu drZava ne moze niri smije prodavali, U ovom slueaju driava je s[anarsh prava usposta~i· la bespravno nad sranovi· rna uprivamom vIa· S!l!stvu. To su veoma dr· ski priiedlozi, a posebno akose ima u vidu da predstavnici SDP·a povlace paraleiu s diskrimi!l.cijom uosi.l.aea srauarskih ptllva opel nausrrb pri va· mih vlasnika, Ako Sm.!r· "iu da su diskrirni!lirani, neka im ouda osiguraiu druge s ra.no. e • ka~e ad vo·

kat Hrvacic, Vlada FBiH, prerna njegoyim ri jeei rna, ere b a postupari po cdluci Ustavnog suda FBiH Medur.im, izmjenarna zakona ona radi suprornu stvar, kaie Hr. vacic. • Dna time srnanjuje bro] liudi koji irnaju pravo na POVOII stana, smanjuje broi zamjenskih stanova, smanjuie porrebna ncvcana sredsrva re pojeftinjuje postupak izgradnje novih stanova, Do sada j e zako II nalagao da zarn j ens ki stan mora biri u istoj gradevinskoi zoni, a sad kazu da takav stan moze biti na podrucju grads Sarajeva, To znaci da neko 1:0 ie bio u stanu na Bascarliiji zamjenski stan rnoze dobiri u Hadl.iCima, Vlada sebi poieftiniuie postupak i dale Siri spektar mcgucnosti naka • naglasa va H TVa 6.;. On sm a tea da je oti m zakon sada porreban samo ~ ...ro kako b i se mogli ork ~piti privalni stanovi i prervori ri u vIa sn is ,vo pojedi· naea, - Poliricke partije !liire sarno nosiace stanarskih pra vaj er u oj ima vi de svo je gla.sace, Vakufska direkcija im !lije zanimljiv., Medutim, aka takav z.akon bude usvojen, rraz.;t cemo po krelan je oci ene !Ijegove ustavnosli, a na kraju cerno se obraeit.i i Sudu u Sera· zburll, Misl im da ce Sua· zbur, svakako, mora ri rie.savaci ovo piranje, a onda ce se poiedinci koii ob· n asaj u V las I mora ti suoei [i sa zako!lskirn konsekve!lCa!lla i posljedjc.ma· zakIiucuje advokat Hrvaeie., E.HALAC
stavljajuci s obezvrediva!Ij em pra va izvorni h vlasni-

Biiiiii@iip.!"!FNi

sedmica
Sta ce se desltl kada Hrvatska postane clanica EU

C EKONOMIJA

~------------------------------------~

GRANICNI PRIJElAZ

IZACIC
KRETANJE OGRANltENO RESTRICTED AREA
• 1.092.310.000 KM vriiednost izvoza u Hrvatsku u 2010 . • 408.876.000 KM izvezeno u prvoj polovini 2010 . • 515.755.000 KM vriiednost izvoza u prvoj polovini 201 1...__ --' 1askom Hrvarske u Eyr.npsku .u~. iu ~ra.: i nice EU bit ce pnvidno pornjerene do. BiH. Tada ce pred bh. proizvcdacima i izvoznicima nastati nevidliiva barijera, ier ce svi hrvatski akreditirani laboratoriji ; tijela za ceriifikaci jubi ti p ri zna tl od EU i nede dopusriti ulazak proizvcda iz BiH koji n is u na is tom ni vou kvalileta kao oni u Evropskoj uniji, . Time bi BiH mogla izgubiritrziste vrijedno oko milijardu maraka, jer ie tolika vri j edn os t rob e
kcju godisnje

U

Garaplija: Cerlilikati gradevinske prQilllode
Z8 (Fo,:o:5..

gradev inskih proizvoda s onim II EU kada je rijet 0 sigurnosti od pozara - isrice
Garaplija.

C+E=CE
Garaplija navodi da je svim proizvodaeima u BiH cili da jednog dana njihov proizvod dobije oznaku CE, no to nije moguce prije nego sro BiH ude u Evropsku uniju. - Ttl oznaku imaiu proizvcdi proizvedeni u EU. Ona je garant kvalitoga zavisirno i zivimo sma tramo da se ta j- proces mnle i mora ubrzati, Instituciiama koie se rime bave treba pomoci da usvoie nove desetiue zakcna i hiljade tehnickih prcpisa i S[3ndarda, To [e mukotrpan posao i On se ne moze brzo zavrsiti - zakljucuie Garaplija. No, u Odjelu 23 regianalni i ruralni razvoj UNDP"a BiH nisu tako oprimisricni. Oni smatraj u dace, ako se p roces cerri fikacije i akreditacije ne ubrza, ulaskom Hrvatske u EU prehrarnbena industriia, sigurno, izgubiti lrigte na koiem godisnje zaradi 156 miliona eura.
leta nekog proizvcda,

S::lI~ro-WdJ

Istice da je drzava usposta vila od redene korake u procesu primjene evropskih di rek ti va, ali da u vi[ek mofe belie i brie. Navodi da i postcjeca politicka situacija i neuspcstavlianie vlasti 113 drzavnorn nivou usporava sve procese, pa i ova]. - Sredorn, nije ga potpuno zaustavila, Mi koji ad

Posto nismo u EU,. ne mozemo izdati oznaku CE, ali mozerno oznake C na drzavnom nivou i E na federalnom. One ee se pristuporn II Evropsku uniju vrio brzo spo] iii u

bZ~~~lij~~" objasnjava

I

Hrvarsku,

izvezerno u

Uskladili propise
No, strucniaci upozorava]u da ta barijera nije neprornosriva ; da se rnoze prernosriti saradnioms bh. ceriti fi ci ran im i ak redi ti ranim Iaboratorijima koji se vee nalaze u tom sistemu pa mogu pornoci dornacim proizvodacima i distributerima kojirna je interes da
izvoze u

nd takvi.h labora!Orija je i sara ievsk i Ins ti tu ( za zastiru nd pnzara i ekspolozije (INZA), a clan Upravnog odbora Edin Garaplija nbjasnjava da je akredi tiran je i ceni ficiran je proizvoda sarno iedan od

J edan

zernlje EU.

procesa u prograrnu stabilizacije i pridruzivanja (SAA). - BiH se kao i ostale zemlje iz regions kojirna [e cil] ulazak II Evropsku uniju obavezala da ce uspostaviti sistem akredi tiranja i ceruficiranja proizvoda. Isto tako, obavezala se da ce u spas ta vi t i ins tru mente realizaci j e, da ce uskladi ti svoie propise s onirna u EU, ali i da ce preuze ri ndredene evro pske direk tive - navodi Garap!ija. Dndaje cia se medu tim evrnpskim direktivama ili kako ih jos zovu direkriva" rna novog prismpa nalazi i ona 0 gradevinskim proi·

zvodima koju je Vijece ministara BiH doniielo ins 2004. godine, - Odmah po preuzimaniu 109 plana donesen je i zakon 0 tehnickim propisirna i certifikaciii proizvoda, odnosno ocieniivaniu njihove uskladenosu s evropskirn direktivama. Viiece ministara BiH i Ministar" HVO vanjske trgovine BiH nos ioci su pro j ek ta uspostavljanja sistema kvaLitera - objasnjava Garaplija. Druge dvije najvaznije karike su InsrirlH za akreditiranje BiH (BATA) i Instiwt za standardizaciiu BiH (BAS). - Akreditaciju BATA-e dobili smo 2009. godine ka" kn bismo II njihova ime provodi!i ;spitivauie gradevi· l1skog ma(erijala S aspekm z3stite od pnzara. M.i smo jedan od 35 a.kredil.iranih labora!Orija u BiR, a pnkrenuli smo i prnceduru dnbivanja cenifikatll. NakoI! to" ga mnei cerna izdllvati certi fika Ie us kladenOSli b h.

Nepostoja nje vi ade
Catovi/!: Proces je previte spar
Ii.

_ pre.hrambene prnSve izvode koje sada ne mozemo izvoz.iti u EU sest mjeseci prije tacnog datu--,

Stasu akreditacija icertifikacija
dolazi nd la!. rijei;'i accre. dere, to znaCi da ri pov jerenje - priznavanie knmpetencije od lrete strane

Educirati proizvodaee
Ga.raplija navnd.i da nije nemognce da bb. prnizvodaCi i sada pl.asiraiu svoie pro izvode na evropsko trii~te,ali da se moraj u edncirali kako taj sistem funkcioni" ra. - SiSlem postoji i sarno ga nasi proizvndaCi iz svih nblasti tre b aj:u stn prije primijeniti kako hi dnbili pnlVrdII kvaIitetakaie GarapJija.

AKREDITACIJA-

s

znaN svjedocenje, porvrda - testlran ie tteee suane u vezi s proizvodirna, procesima, sislemima i osnbamal

CERTIFIKACIJA od la c. ri ieei ceni fie.re, sto

I

rna ulaska Hrvatske 1.1 EU moral cemo prestati izvoziti i u Hrvatsku, To Z!lac; da, kakva je trenutna si tuacija u Hrvatsku, necemo moci izvoziti nista osim ribe. Nekima se, mozda, to cini kao daleka buducncsr, ali kakc napredujerno s prilagodavaniem propisa . evropskci regulativi, rnorat cemo se debelo potruditi da sve uradimo na vrijeme - kazao je Nedim Catov it iz Od j el a za regi 0na In i i rura In i razvoi UNDP-3. On dodaje da Institut za akrediriranje BiH ios nije akredi tiran od evropskog [ijela, ali da za to nisu krivi oni, nego inertna "last i nepostnjanje drzavne via de. - Pouebno je uskiadiri zakone na driavnom i en Ii" letskim nivoima kako bi se sprijeciln preklapanje. Akn se to I!e urad.! na vrijeme, fume koje ne budu mogle plasirati proizvode na ulWite EU propast ee i hi" liade Ijlldi ce ostati bez pnsla. Zatn sc.pri vredllici, po· sebno proizvnd.ai':l hrane, mnraiu lIkljuciti u nvaj proces i nihi staIn! pritisak na ndgov9rne da se on ubrza -, iSI.iceCalOvic. M,AVDIC

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACI]A BOSNE I HERCEGOVINE KANTONSARAj"EVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU Pa rni cno udi eljeni e za sperove male vrii ednosti Fra Gege Marti':;a 4 Broj; 6S 0 Mals 10332209 Mals Ope; fisk; .u d u Sara] evu, srru CDi sa rad D ik Senad Hadziorneragic, u pravnoj srvari ruzuelja ZVECEVO COMERCE 000 SARAJEVO, ul. Olimpiiska bb, prouv ruzencg TOP TRADE· BjEL1lNA, ul, Stefana Decanskog 162, radi dUB" od 2.324,16 KM, na osnovu clana 343, SLaV 3, Zaknna 0 pamicnorn postupko ("Sluibene novine Federacije BiH" brei 53/03) OBJAVLJUJE . dostavu ruzbe no. odgnvor <or u smislu odredaba clana 62, Slav 2. ZPP.a, pa [e ,1.1 ~eni duzan da u sklad u sa odred bama c Ian a 70. ; clan. 7 L .zPP·a najk•• nije u roku od 30 dana od dana prijema tuzbe, dostavin sudu pismeni o dgovcr na tt.l:.I.bu. U odgovo ru n a tuzbu t uzen j moze is[.aCiproccsne prigovore i izjasniti se da li prizna]e ili osporava posravllenl ruzbenl zahtiev, re navesri i druge podatke kcie u skladu sa odredbarna clana 334_ ZPP"-a mora imati avaki podnesa k. A ko l uken i cap orava l"Ul. be: n ~zah ~i ~ edge~V vor na ruzbu mora sadrzavati i razloge iz kcjih se ruzbeni zahrjev osporava, ~ij]jenice na koiima ruze n i essn iva s vo j e navode, do kaze ko i im a se utvrduju te cjIlie.n~ce, re pravni OSIlOV za navnde tugenog. Tufeni mofe u cdgovuru na tufbu~ a najkasnije na pripremncm rociihu podnijeli prcrivtuzbu,
J

:~:I'Hm:~ovIn., FctkridJi BoSbe I.:HmqoYltM: ~nLnol!llnlswmrll poIJo~ voilopotvred<=.1SU"",rstvl!! U,td .... _din;odju'p,,,jd<;o,,,·PCU
j

Opijn.icm.. POIIVZA.DOSTAVU.AKlE OitumobJa"", al'lll Tmder'JUliovon: a",lKrod itl, :_Krtdila, PONUDA

16-01.1011. REEl': lI~n-B.A""':H:A Rea>: :lfAD-u.--o7·BA (REALOKAClJI\:) Pn.jekat unaprlleof"nranjll ru .. l~poduz;eb:littv

..

Ft-denlllo mlnlstllntvo ,polJopriv~ 'vod'OpIIvrede .I ~umartsva. Uttd LI kootdllladJu projek..,.-PCUIOp!11Il! eMIl! pom_J!) podobnelror04Ked.d'~ve$VOjll pOn!ld!lu 'm~.t)OJdl.lt:Rdl.OIISIruI<dji p.utit Zi.RIa SII.oiovll CIH1tI<1Ko~RID: 1fAEH.0--6~7-BA,.
".H,A. . ..

.

Dana 01- 07. 2009. godi ne IlIz;leli ie kod ovog suda pudnic tllzbLJ protiv lui..enogJ::J eadi isplate dug. pa ic p red Ioze rio d. sud nako n p roveden e rasprave, ili u roku pripremanja glavne rasprave, don ese odl uk u ko j om ce 0 ba veza ri tuzen og do. ,uzileliu isplati iznos od 2.324,16 K.M., sa zskonskom zateznom kamatorn pocev od 15.10.2007. godi ne pa do ken acne ispla te, uz naknadu troskova postupka. Ovirn puiem tuzenom se dostavl]a milo. na odgo-

Ukoliko tuzeni u rok U od 30 dan. sudu ne dosravi pis m ell i. odgovor .11 ruzbu, su d ce dun j jeri presua tin zbog prupugtanja u smislu odredbi c.lano I S2. ZPP·" Obav] esrava se tIllen.i da s e dnsta va tuzbe sm a· rra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana ubiavljwanja iste na cglasnc] ploci suda i 11 jednim dnevnim ncvinama kuje se distributeaju u Federaciii BiH. S rrucni saradnik Senad H.d1iomerogic

Tendef" jl! olvQn!ln Q IVe ·ponubt;~ il:. ;pa~bDj.h· bdomk e, m;dtHSk~ i "s"'l~ r~"v"T~ndmld

J",!I_~

.M~jebt

Db[,l~bi.: l-e:m:lj~e,

.pn:lIllm.I1m..," .. 1<111:11 ondadJ" 'z.I. OddJlil: R,uvoj'OdRn ,lid 8 - 16 F .Imlbovl(@odrar:.ba, ",kOllllpllle !It[XtvnltDOj' 'llnQSl lid 150,00 KMb.il iIro.rilan I!OndiKlje z.a Qdrllvl,RuvoJ (OdRulbr. lH900nOSI9Slu, M~ !!plite:liffi~r94'-<AkodU"k.t-dilhnk d,d~5:a"*vo.

5'IItt.III.p.nem tlek!rollsk.epoHe

dokllmt'mse

e-""n:

Obil<l"". lobe"., I uvidu p<ojeJiInu. d<>k..-",entaCilu orpnno,,"".e .. d" .... 15.01. lOlL u 10:00' qr;:od<! <qIt'IHcm... "'''''ta]rl o><ib.o: .~'him J..t;oTnit i:d:1U7/51"').t(I. lalnkresl"nl:lzvot1aBmofU' doblll'dalj'MI''''ormacl~ ,.... ,do~~lm,ldl'eSlma. Ponude ee ViJHI 'UpHtodu. 1Id,1O(rudeRt) diln" llikoll kraJnJ(rtolY!, ZlIdostitvl}lnJt ,ponuda, P""ud.:Q up«l!tenllll iOVOrt...IIIil'SiI,n;unikorn: ..... nudi - ,REEP, IFAIJ-.!.0--'697.BA_l-CA-. _:Ne atv!ilr.lti 05i:rn (I prisu.sblY. :komQiile·· ,",hiP. bID "bo:vn"o d_vlj~"" .... d"'" "dfge do M.~._ 101'1.Iodin. do 13000 At! po 101<.1'...,,,, _iffiu.,

... Ii""'"

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACljA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKf SUD U SARAjEVU Brui: 6S 0 P 061831 08 P Sarajevo, 20. 06. 2011. godine OpCi.I15ki sud u Serajevu, sudija Nives Abdagi~~ u pravno] stvari llJ7.Lle,lj.a Mikrokredj tn a fcndacija ~Mikro" Sarajevo, UI. Marko Marulica bro] 21VI, Sarajevo, zasrupanog putern punornocnlka Halllagid Suade, advokata iz Sarajeva, prcnv tuzenih l Burzic Alise ia Zen ice, UL Fra Grge Marl ita brei 17~2_ Burzic Rarnize iz Zealce, UI. Fra Grge Man,ca broi 17 i 3. Subo Hasibe iz Zenice, UI. Avde Smailovica broj 2!c, radi dUg<I, vTijedllOSlSpo-ra 50_299·,30 Klv\, na o"s:r!OVU clana 348. s.tav 3. Zakol1:!i 0 parnitQom pO'" smpku ("SI11tbene novine Fed.rodio BiH", broj 53/03,73105 i 19106) OBjAVLJuJE Da.na 23. 10,2008. godine !ufhelj ie kod ovog suda podnio ru>';buprod" m2enib radi ispl.,e duga izno,,, od 5.299,30 KM nasl,log po o,novu Ogovo,. 0 .redilu brai Q9·F035ClO·SG·Ol C2-EC4-1107 od 17. 12. 2007. godin e. Tu~bQm ie predJoknQ d. sud nakon provedooog p",rupka donese odltlku koiom ce nalozili ru::!ell.imd. tuzite~ju sQlidarno LsplBte i;(.rJos od 5-299~30 KM~ 5i<1 kamatOITl po kam~H-l1oj stopi ad 1% qot mjes:~C-f!om nivou potev od 17. OJ. 2008. godine pa do isplme, lola i da naknade crosko"e p"rni~no£ pO'lUpko, sve u TO ku ad 30 dana. Ovim putem rrvo i dn.lgolulenoj S~ dostavlj;a tlllba!l::l odgovor u :s:mislu odredaba chma 62_ ,s[av 2_ i ~Iaoa 69. ZPP •• , pa su prvo i drugonl~ena dll"ne do u skl.du sa odredbama tlana 70, i Nan. 71. ZPP-a najk:iJsnij~ u roku od 30 dan .. od dana prije:ma lul.be~ dOSlav¢ $udu pis.meniodgovof t1a tl:.llbu~ <1 u prOli~ vnom to SO doniieIi odluka u smislu odrodbi ~l"na 182. ZPP·a. Ob.vie!tawju se prvo i drugOlukna da ,e dos,"va pismena sma "a obavljenom prOlekom .ok. od 15 da· na 0 d dana ob j~v 1ji 'Van j<1 ovog p i.:;;mena u n:!lj man ie jedn! m d nc-'V ni m P ovi II ama kOl ~ ~e d,i:;;trib U Lmj l.!; U FeMracii i B iH i oglasoo j ploti ,uda. Sudjj. Ni ves Abdagj"

1Iiftd.""

0';;1001,; jed ,'k"... . l odrllvi rvDj- Odlln 01>11. 'KuUnl,.I>IM br. 11 11000 w..to,,,, K_kt.asoloi,Elni", Allbdrt Tel.: OJlI177 300

Fo"~lI'"

Tq: BranU.a<llI. TTUO taxi", K"ntald osob<l:lI>rilhim ) Tel: OJ1JU4'"J40

I
u.

T.. t.uevif

Za.lo.alnjele llO"ode 1_"".kole nhu domvljftl. "" ... DW-l_.dtese ,,,at. bill: :,_otrm .. ,Ponudt ttblll kOdllslJsld ONi!re!lt ul!'OftdldJ I: odrtM ,rarvoJ OdR.LOI>I~l(ul1nabMa u prtsllSMl predstavnlbponll4lla 'koll ocIIule daprkIasMIJu OIViIranju,ponu41 nil dan M.'V(llsl<! ;tlJU.lodlne II n.:u ~U :po,IOkitnOfl! ".I1:_U.

",.1~

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVlNE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU Broi: 65 0 P 053888 08 P Sarajevo, 10, 05. 20Il.godi"" OpCinskL sud Il Sar:ajevu i {O sudija Emina KLJ.no~ vi6 Sabliica u p,"vnoi s,vllri !uzi!elja Poljo Hasib iz Sarajoy, ul. Aleksandr" Pu'kin. br, 62 z."u· p'" po Hrvncit Esodu adl'okam iz Sarajevo proLiv lazc il i.ka H adzia",d L~ N C.Z Lra sa II id2c, U L Kasi ~ ndol,ka br. 1'7" Bc>agic RaMiia '" Ilidk, ul. Kasi· ndola,ka br. 17., FEginovic K.dira sa !lid,", zo· s(upana po poscbnorn srar3tc:lju Radovovic Rasi· mu .dvoka!u i2 Saraievo, K"ke!ovit Soval" iz Sar· 'ieva, "I. Nahorc"k, or. 1>3., Had"ic Robij, i. Sarajeva ul. N"borev,k. br. 153 i Polug. Ra!ko iz Saraje:v.a ut. LoiiOIlLfka br. 7, fadi u(vrdenja~ vsp. 1.000,00 KM, van roCi,," dan. 10. OS. 2011, godi. ne:~:iIu S m i_slu od redbe chma 348. £.lav :3. Zako D [3 0 p"rnitnom postupku FBiH "bi""ljuie

BOSNA 1 I-ffiRCEGQVl'NA FEDERACI]A BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP(:INSKJ SUD U SARAjEVU Broj: 65 0 p, 159428 10 p, Sarajevo, 30. 06. 20J I. god;ne OPCINSKI SUD U SARAjEVU, ,udii. Radivojc S!aniSi':, u pr.vnoj Slvari m!ioca OK TRADE 000 SARAJEVO, uL 0 H.d,i';; br. 13S, proriv ,uz"nog INTERGROUP 000, "I. Visnjik be. :lSA, radi i'pl.," dug., v.s.p. 4.122,25 KM, na osnovu clan. 348. sl'v 3. Zakon. 0 parn icnom po",UPRLl ("Sl. novine FBiH" br, 53103, 7310S i 19/00, u dol inj ern !e ks LU: ZP P), b uduc i do !UkD i ne 5lanuje :na adresi posljedlljeg PQzuatog bora& vi~la] objavljuje: OGLAS Dana 08. 09. 2010, godine ruHlac OK TRADE DOO SARAJEVO ie P<ldnio mfbu proriv (uienog INTERGROUP 000 radi i'place dug", v.s,.p., 4.122,25 KM. Tuzbom tral!i d. Sud donese presu· du koiom je tui"ni lNTERGROUP doc Saraievo duzan no ime duga ispla,i!11Uzi!dju OK TRADE doo Sarajevo iZD'" od 4.122,25 KM sa zakonskom zate7.:r!om kt!:ITHLtom po stopt predvidcnoj Za.koa nom 0 vis.in i Slope ZillC2n e kamrne i [(]: • na iznos od 135,93 KMpocev od 10. 03. 2008, god.i ne pa do isp 13 te, • l'1aizoos od 1,.639,80 KM pot.v od 21, 06.2008, godine p. do isp 10 te, - na iwos od 747,37 KM poe.I' od 2.3. 06. 200g, godi no p. do isp 100e, • oa i ZD od 466,66 KM poeev od 2'6. 06. 2008, 0' god.i ne pa: do isp 1ate, • na iznos od 837,66 KM po~ev od 17.07.2008" god.i.ll!! pa do ispJa [e, - na ;wo, od 770;77 KM POe"V od 17. 07.2008. sodine p. do isp I. lC,

kr.O i oakn ad i~.i m u r.ro~ko ve parn iC'I1og P(!Stup ka ,ve u roku od 30 dana. Obavicllav. ,e lufeni d. ,e d",(.v. pismen. ,rna· lrtl obavl jCfl Om prol'ekom rO k a Qd 15 dana od d3 D a objavljivanja O\rog pismena u dnevnim nov-ioa.rna i. D. ogl.siloi "bl i Sud. Ie d. pr;loge dost.vliene uz nubu mozc podii:'i u zgrndi Sudil. Oba vi o! ,"va se culten i da ie, na osnovu ~Ian a 70, S!3" I . .zPP·a, dui.~ n.jkasDije u roku od 30 d,n" dostav iti Su du if' is:i:nen_i odgovor na til zbu. Odgovor na tuzbu mora bid razumliiv i ,adrZav.ti: O·Ztla;Jc I!.l Su da, ime i pre.li me~ OdJ1Q5fl0 na.z:iv pr& ~\lflQg Ii C<1o) prC!b iva t iSle i_I i boraYi~ [t::~od nOS-nO s.jc-. diJle ",onaka, niihovib zakon,kib za,mpnika i punomocoik.a ak.o ih im .. ju~ predmet spor"J SJ& drl.j i,i.v. i po!pis podn",ioca (tlan 334. Zpp .• ), U odgovoru n. LUzbu takn; ce is!3.knu,i moguce proce.sne prigovore i i~j35niti 5.e da Ii pr.ilDaje iii ospor. "" p"".vlie" i ruzben; '''h !i'" (tlan 71 , Slav l..zpp .• ). Ako tuzeui O:5porava tu:zbeoi. zahtjev~ odgovor [la lulbu mora sa dJi:a vmi ~ L.lzloge i.Zil koi i_b Sf: luzbcoi zahljev osporava) tiIljenice :na kQji·rna fUZeDl zasf.!~vasvoje navodcJ dokale koj-im.a ::I,e ltt\ff"duju le ~1jeD icc te pra v n i os DO.....Z3 n a vode luzen og (claD 71. S,"V 2. .ZPP·.). Tuzeni moie u odgO\loru na tUlbLJ~ a llajk.asnije na p r-i proem nom roCi~ m 'podn lie [t p.rm Um ib L.l (tlaDa 74. s'".v 1, ZPP·a). Ukoliko mzeniJ komc je uredno doslavljc·na ru1ba u koj oj' je l'u l iIac pre·d loii 0 d Or! os~ n je pres ud e zbog propuJ,.nja, ne dO'13.I'; pismeoi odgovor na m~bu u zakonskom roku, Suci ce donijeLi presudu kojo.(T!~e u$.,aja tu2beni 6abljE:"V (pre:SLJd3 lbQg pr~ o pu!h.n jaj, o,m ako je ,u.~beni ,,,"lujev ocigledno neosnollan (tlao 182. smv I. ZPP·a). Odgovor na lu.lbu :$ prilo·l.ima pred.aje Se Sudu, tl dovoljnom broju primjeraka .UL Sud ·i prmivnu :Sitranku) pOZLvom 03 broj pred.mem. Sudij" Rodi voje S!an i~ic

pozrv
Po?uva.ju

Radlija)

luzeni Hadz_iilvdi~ NC2.ir, Be~3git Kekelovic 5evala i HadZic Rabija ria za·
Sic

k3M.n 0 g,1a vn 0 roc:i iii m .ked ovog sud a z:a dan 24. 08. 20 I!. u 13, I 5 sa,i, sob. broj 328i1Il. N APOMENA: Str""ko su duJlne "ojk .. "ije na pr·iprcm.bom rO~iSlL1 iznijeIi sy'e l:i,lijenic:-e~ nil ko~ jima zasnivaju SYojt!: z3_hljevc i predJoziti dQkaze koic zelc izy.es-ri u mku POS[Upk3., te dosmviti .svc ispr<lve i prcdrnele koje ide l.tpotrijebili kuo do~ ka, (~l.77. ZPP·a). N a prip rem norn .ro6sl ti l:e St raspra vii a [i 0 'pi [3 "iim' koia se odn(>s" no ,me!nic za dalii !ok po· srupka, 0 prijedtozima str.a.naka i cinjcnicnirn 03 vodim. ko jim, s[ranke "brazlatu svoje pri ied logo (~1. 79., 80 ZPP-a). Tu.~cnik moze naika.oijc no pripremnom rotiMu pod.nijCli prmlvn_tlbu (i!I. 74. SL I ZPP-o). Ako n.apripr~m.Do ro~i! '" ne dode ,""ilel i, " b io je uredno obavie!!en, sma!.r.! ce se d. ie !ufba po,,·ucella, osim akQ tu~enik ne zahtijeva da se rocisle oddi (cl. 84. ". 1 ZPP·.). Ako I1~ pripr-cmno roc-ihe ne dode lu~enik~ roci-SH~ IT $e odr:btl U od:SiulnOSiti LlrcdnQ Ob3vjo![enog !uzenik. (el, 84. st. 2, ZPP-a). DOStaV3 po:dv·a lu.~enim Hadfiavdic Neziru, Bclagic RaMii i, Keke!Ovic Sevali i H.d"ic Robii i smatta se ;zvrSenom prorekom rok> od IS d. na od dal1,a objav]jiv.mja_ SUDIJA Emina KurlOvic- Sabljica
7 7

[elev izi j. Feder.cije Bosne i Hercegovioe B u levar Mese S eli movie. 12 S.rajevo Temeljem ZakljuCka Upravnog odbora Radio·televiz.ije Feder.cije Bosne i Hercegovine"" 106. sjedllice, odrzane u Sarajevu dana 02. 06. 2011 godioe, Radio·televizija Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje:

R. dio-

PONISTENJE JAVNOG KONKURSAlNATJECA]A
1. Ponistava se ]avni kooknrs/na(jeeaj za imenavanje clanova Programskog BiH objavljen dana 0 L 04. 2010. godine u dncvllim lisrovima .,Oslobodenje~ sru", re' dana 08. 04. 2010. go dine u "Sluzbenirn oovinama FBiH". vijeca RTVF·

i "Dnevnom

li-

2. Ponistava

se Ponovoi javni kookurs/naIjecaj za imenovanje clanova ProgIamskog vijeca RTVBiH objavljen dana 04. 02. 2.01 L god il.le U dl.levllim lis\ovjma ~O.lobod'!lje" i "Doev!!i lisL", Ie dana 09. 02. !O 11. go dine u "Sluzbellim novinama FBiH". Upravni odbor Radio-lelevizije Federacije Bosne i Herceogvine jedooglasnu je donio odluku 0 ponis[enju I"vnog konk.u)"sa/naljecaj. i PODovnog jav!1og konkulS"/na!jecaja za imeno· vanje clanova Pr·ogramskog vijeca RTVBiH,. buduCi da ,e na objavljene konkuIse/OaIjecaje !lije prij.vio dovoljan brej kandid.ta. oavorn konkursu/llarjecaju za imenovanie clanova Progrnmskog vijeca RTVBiH javnosl ce biti blagov'remeoo ob.vijestena.

o

rr:1""" ..i'If."
1

sedmio'
Sestraga otrglaiz kanclii sigume smrti
EYlotIl'rl~DlIutbill:i~ IEbjeT1~[lFalll!li:;!j 1Io~}ll'1Xn.l:l.!,!1fio,11IIlI IKHktii~'II~y. trorillllilo

~ZIVOT Almir Dautbasrc, magistar tarmacije iz Srebrenlee, dokaz je da se genocid desio, ali da nije uspio

k-.111~

lIiJII

ro;tJir.!.b. nrmno.

~N.to.o.n.l:.ldiu r.:.. IN;Irl_~~~~
illih~i:.Ilim;!;IIu~1U. MDjlMS;I9AI:':m'iililla" !14;1 ~ ~~~ih (lf1;IUI1HIrlbdu. ""'li~ K. qnt.1.lII

["'\-uil.b lIII!'irlBhiu Iene, ,j!iiUJ'!lI~I!I~~.;-;biH.fll m!;:lIlOtloIIUib..:;.lill'lr.lni liIkDoa:m UfI,

.... mir_

kzk"lILl:ilOOdtII.iIllL
froI,l~~~nJlJkDpollI ~,~I ~ irl~:I11I!'1dl'l!ln_ -Cipr;:I!lij;tii,li!iuKrnJ1rl:fllllm~l!!,i.niu'l'iidcpdOO;:bJnD!Dtift'mIIllI.pril.nlirA.hlll.ir.

~~rk.'!!;Rilul!n~1JI

~~r.uklli(lOWd.llll~ llII-'WIDtruw.VilIillllAI
00 drojiGl:lrp:rl:j1'loujoi.

1lDa.1"U..J'IITe.8tsI::r.IJ.Ema i~,rl"lll'i5iml.lllni fri= i 1M y i'-l~,,I\!lIIC'LIcI\.!!l<~11II,a:..:.iJ<~1n rHulktu III TuzIi,ll!nIL Mu.lwned~jKiDil.

AmbasadorKesic uvrijedio Srebrenicu =~rt~;:t D:4ii=:~=::'i :t1I"1"IQrn, 'Jte. 1I~'l!(IljIIlilll.!lftl,i5Nn,* IbJkk!it'IMlIIIl"n:IlruulilI.li,lli:jcood ~ l,.:.ju Pli.
IlB~OnlIJoI·I2AIIU~

O~KAN~

BlUka bh. dlplDmatija

u Rlmu

ji,. ~~l"Iimll

Iilelanj -j~mi~iltlDI:IY,o'

OsiaU

tnjomlmllp:!trJlIokuil

D.JmJ.fM.llu;wrDntieli:,. niir

fin"!1lllj1l)(,!II, IttIjnn i~IIr1i~ruliitl,~ru:JI fi1'!lU.l~u<q!lljQ«:;l

w..

~":~d;~:&.~c:.
itJI'~.
~
Y.
lie ...

~obl

!.1'tIiom

du .•

iJo,C.:It..;;LllI[i"'~I~.wJI'k,..t!

~i&lliDllljJfl!V(]ikcan.

~~~~i=i:~\~ ibl"l~IL,I,!,U Ag 1.....ar1~1I~~~v;o:obl~
(!lilt

~~=",:i~r:,F~

"!>..,

JI.J.t.r.;:]~O'o"(i~lrulIIi ggalllLb ID!I~IIII_

:~~uT~~~~i lIIoliImIOiIIZlldD-tuIi!aim'i1lll MLlKlltliju:nIL.J'rcI~ ~roi!lKlpi)Sl;igl .. 'IIil1illlK' Il;(,ll'W'In~~(lk~'RliLIiIih.b.o,tJ~~iclllilllli:!.ou:KIKILili.ldubokillll ~~_Ij,IIIfIIr..

:;~k..j~::'~!:~:
Ii.lb[1,r+j~bl'£:tla:._l{;diM mjll'.ll!il'?l,~iEH'oUIIlI.II ~ilOOmdill~ili •• u.,._~lli.

Almi, i njegove d,ije sesire i bral nalo.ln 11.1"" OOtlil00z oba rodit.'j •• O~ 11'leglltkog cerura do swg k""'" nod gliMlm • Ro<lil.]~su , nas "sadO; oajYaZnij" . poStenj" i sprernnnst na tall. kale Almi,
Itl~~rehre-nlre, iII;""'~",jI::~, IIo!o~OIitI;;I\I~~lIill iCJb[Ul)l"lnihljuLii,ill'Jl'<i.I 'I\~ntire-abJiIHn.llni'o imJ~lb.dlIUIII)l:LIIrlYIJI!b. m~L:'tr«.h!!lnq:tm,d-p. PiLL'>'i"d~t;j""'tlIll'ri~ AlmiL:llruu;1~o..'Ir mbdiru.llJi&1.r[lrrDH:ii~ u~",~1JP!!!tl~ 'II'fll~lq ti!ifl'!'ili~U"~ ~~ .J!fin"II'11.llJL ,!L.ll!'iir~llII.II;I ... mcu ~iNt.I!Ii i~Sfrt,rm~ ~11II~1~r.~III:I, OUIClllui~b!!DuJ.'olumorn llIl:ol=i IlIIIw[m mi!lkRrcimB,4ilIIl~~II'1",wl.F:r_ ~lflllllltauHilf!ili! j(rI.l';I'iI.1.K1'.i!IlrKI

Iililiiiiiiiii~~~iiii~iiiiii~jf~~~~~~~~~~~~~~~'!'.ilrD~'~II"'I~"~~R.'~.~~~!_~_
l'U'n:'~lJM..~~ 1·~I.!1i:U'I~r,* ~1:I1kt l'tmf;[ (c.t.), Lir'J:OL~ni pu:L1_i, IlikAidJLiIijldo(OillilLg'

D

-

n.lli.:..l.t.mlllU,I!;(IlI).III"-'II, t=iIOdi..uM~I~iln.JlI, ~11IIjri!I_CIIIMJuDum1':lditCIImnKI~1cli:d:<\~!.L.llL:llni;l

uSb'nni;l'lKim.l.DotIIir.

~"',.f.,l'Iill;.nfihI)'l:"OL1IbII1i~ ~~ltcb:~vilijt'ill'olJ;: ~-.;:L,-.;:n)JL;I~liill:.uli.mln-

ie.lliiborbIJZJI!Im~

n'l..-~n jj~~[. • Y~IJ~Jj! p.;id4iWt1n~ ~ ~1~1'ij~ 1.)o111!1~ Illy!!.l~ ILilIIII II l;)en II'E!n1JtkL~ r~i:li~~.-u'~I'1,!;p:ilrl~
If!,!;; ~lIj:loU

rirruk.o:g Ulli..-nzilr:1I ~Guw(~j"lIIJo 'Pl_~j'I'iHo;:i..I,!<It.-n..: (~j~mb;olQkliDL: 1ihK:Mi. ~n,M~ll~Jbr~~ ~lJOj~~'i',~1je.
l!IoefIinai.l~u.,dill.lir\.

~~~

Frmb

i~~lJliI!Il"KI1l,1p:4.i'iu ~nc,~ ~tN"I~h Stp.~.., W'Dl<Sla9m:".!!u~li
!IetIrlljdi~filr;iil:!!~1J:il DiNhi.,lWj[' !roi~lRnI

ilolltllil.1H.i-IllRlJtllllu~i-

~.!Ii 'tetiS!,
:H~~IIii:!IIII.tIiJjibn· IUlDM~iliJ.mi'lelllr.l. II'1B.A~mlKlliAlI'11fJioom[.!' ~~~iJtii l'!I"IgJJllJllt..-n~l!;L iIIi;jc"'OI!iuililij,;:,loUlllt-'Z1R

.tJ~ILJlillibJ:on ~ u SHbt-mid DUJJo ba mdi~liL ~ln.'J!ll1ii;LllIIi;L[lllIll, sv lanj<:lI~Ll:(i!Cllffili. nw~\I.ic,!I!lI'I't1Irl..,b niilipo 1Ub[.n¥vIUljtorooj;niid~J[I" :llelliYll[loimll!illlll~-LlJ1J.l'll ~h;I'!lhl.pm;;.ri,lIdllll!.

di[ilamll1l:ilund.d.

lI!oJIidnilJ1,'11Il"i-';:w;inm.m

S~LliJi ki"iClrf:l]~",I"91I1Tia

o/lM:ISI'!!:1JJ!Iu...::i~i!~
ikWu,.~~

~ I.: ~ 1"~!.!.o ~friI'i~n-

"~ien.lF~
I5brlllnuJtalU~ ~~.IE".~II.!~'fI!:!;i!'ii~ItI_ojHW~!.lkc.i"fi"

julu!m..~""iIM'LD.!aoIl

l~nm~,61II'1.!I~ ~~ l'Ui'kI"'IlIjirdillt"Ul.iL lkoleU1JlIullu D-Iol00Ji."irrlll'irii:rnIQI~ 1rlI.~1~lIIi~_l:nsh\"(II.II1lI i;d1k;t!!(I6n!.~I~I~ t:uun..,njn i'lil'lIuli ~ """

~~~~~=~
~=~[::ii:Lt'J
mtKJi'i!l1iMJII-I'Ii'hl."ru pro;!blil·

na.u........,II

12

_"",_,"lI.

Dnevni avaz
ko m uri ikaci jed, 0" 0" Tvrtka M ilo~,a bb, 88000 Moslar, traii da sud donese presudu: uNalaie se lUU nom da is pia l.i m~j lClju ukupan iznos glavnog duga u visini od 412~97 KM, ~a. zakonskom zateznom karnaiom 110: • ua izncs od 1,47 KM,po«v od 17,09,2004. pa do isplate • na iznoa od 195,97 KM, poce" od \7,10.2004. pa do isplate • na iznos od 198,53 KM" POe"" od 17, 1 L 2004. po do isplate • no iznos od 17,00 KM,]l<lce,' od 17, 12, 20()4. po do isplate te II adok nad iti tro:S.kO'Ite pam !Cf]og pcstupka sve U roku od 15 dana, N a 1-:0 Il ob jave tugbe i [u,ibe:nog zah t jeva, obzirorn da je tuzbo rn predlczen 0 dcnoseo j e presude zbog propu ... nia na O.nOVu .01.182. ZPP", sud ee donlieti pr es udu zbog POOPU8L3Uj., koja ce se obiaviri u dncvn im nervi nama. Po proteku roka od 15 dana od dona objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom UVaZlJ smatrai ce se da Yam je dostavljcna tuzba oil odgovor. Strueni :S aradnik S to janka Kovac eVlc, s, r.

Sosna i Hercegovina Federacii a Bosne i Hercegovine Sredn] obosanski k:inloo/Kanton Sn!<Iiilnja Bosna OPCINSKI SUD TRA VNIK Bro]: ,10 Mal 006109 05 M.J T ravn ;,k, I 7, 06. 20 II , godlne TUZITELj: ERONET, pokretne komunikaeiie <1.0.0., Tvrtka Milo!. bb,-ggOOOMo.!a, TUZENI: Dragan PavloviC, Ul. Kraljice Katarine, ViteJ: RADI: is plate duga v.s. 412,97 KM

_.,t~...... ,:O.llfKO DI5TRIKf No osnovu <I a na 27. Zakona 0 visokcm obrazovan] u U Breko distri kui BiH, a u vezi sa odl uko m Sk upstine Brcko disrrikta od 30. VI 20 II. godine, Ko ID isi] a tn aricara raspisu ie f. g. h,
i.

oglasi
~O'iIUICff'M!lT

I~=I"'~
KONKURS
I. Za zasnivanje radnog odnosa D. Imernacioualnom univerzitetu Brcko za predvidene studijske programs: a. Men ad i m eL1l] ] nastav n ik i 1. asisten ( b. Poslov na erika, 1 n astavn ik i ] aslsten I c. Sraris ti ka, 1 1l3S ravnik i l asis ren t d. Preduzetnisrvoj I nastavnik i 1 asistent e. Filczofiia, 1 nastavnik i l asistent

50CHE M XEPUJm)EII4HE

OGLAS
Dostava tufbc tuzenom: Dragan Pavlovic, VI. I{r,dj lee Kararine, Virez Ovi m oglasom d ostav Iia se ruzba na odgovo r l uken om~ k oj j je dugan d a u ro ku od 30 da na dostavisudu pismenl odgovor no ruzbu II dva primierku s pozivcrn na brcj gcrnji. U odgovoru no [uibu, ruzeni je duzan israel moguce procesne prigovore, izias ni ti se da li prjznaj e ili osporava posravlieni ruzbeni zahtjev (el. 70. i 7LZPP.a). Navedenom ruzbom lUzilelj ERONET, pokreme

Pedagogi ja,] L13SmVn ik i I as isten l Spski ieaik, I nastavnik i I as is leo, Bosanski iezik, I n as ta vnik .i 1 asistent Hrvatski iezik, 1 nastavnik i 1 asistent

Uz priiavu prilcnri CVJ ovcrenu kopiju diploma 0 zavrsenom fakulteru magisrarskim srudijama iii dokroraiu i odluku 0 izboru U nasravno zvan]e. 2. Za izbor sedsm Slanova upra vnog odbora In ternacionalncg univerxuera.

Konkurs je otvoren 7 dan. od dana objavlilvani a, Prj iave sa potrebnom dokumentaciiorn dosravi ti no adresu: Br~ko~ Prof. Mural efen dire Sinanagica 1, 71. ZPp •• ).

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednicbosanski kaolOn/ Kanton Sr.di§ni" Bosna OPCINSKI SUD TRA VNIK Broj: 510 Mal 010968 08 Mal Travnik, 21. 06.2011. Bodin" TUZITELJ: JP Hrvatske tefekomunikacije d.e.o. Most"r, DIREKCIJA ZA POKRETNU MREZU, Kneza Branimira bb, &8000 Mo.la, TUZENI: janio Covic, D. Dubravica bb, Vile. RADI: i'plalC: dug" v,s. 418,31 KM

OGLAS
DOSia ",a tuibe tuie:nol: J ilni e COYle, D. Dubravicil bb) Vitcz. Qvirn oglasorn dOSli1vIja s-e luzba nil odgovor lUZ'C[]Oj~ koja je dnzna da. u rnku ad 30 dilna doom· vi sudu pismcni odgovor n.3 lu.i:bu u: dV-3 pri,mieir~ ka s p02:i vom []a broi gotnj i. U OdgC">VOfU nOll LJ.zbU l Ll zena jed ulna is 1a6 m 0gure proccsnc ,prigovorc) izjasni ri se d.a Li priznilje il L osporava pos[.:niljen L lLlzbeni z.ahtjev (~l7Q. i

71 ZPP.a). N a vedeno rn Iu lbom moli ,.1 i JP Hrva tske tele kemunikacije d.o.o, Mosta" DmEKCljA ZA POKRETNU MREZU, Kne za Branimira bb, 88000 MOSI.". traai do sud donese presudu: ~~Nat3i;e Sf: miien ik da isplar i tuziteliu ukupan iznos glavnog duga u visini ed 418,31 KM, sa 7.3~ konskom zatexn om kama tom i to: • na iznos od 134,43 KM,pOO"V od 15, OS. 2007, po do isplare • na iznos cd 88,56 KM, pceev od 15.09.2007. pa do isplate ·n. iznos od 195,32 KM, poco" od 15, I 0" 2007, po do isplal<t:",! le: nadoko,adi ti tro~.ko""e p3Fn IC!]og, po:s.lupka ,:Weu
r-oku od ] 5 dana",

Bcsna i Hercegovina Federaciia Bosne i Hercegovine
Srednjoi>Qsanski kanfon/K.anlQn Sredisnje

Sosna

OPCINSKI SUD TRA VNIK Bro]: 510 Mal 0()4006 07 Mal Travnik, 20,06.2011, gcdine TUZITELj: JP Hrvatske telekomunlkacl]e <1.0.0. Mostar, DIREKCUA ZA POKRETNU MREZU, Kneza Branimira bb, 88000 Mosta, TUZ.ENI: Mlad"" Samija, Dubravica 14, Vile' RAD I.: isplate duga v.s, 156,32 Ko\i

Navedenom tudbom ~u~itelj JP Hrvatske telekornuulkacl]e d.o.o. Most ar, DIREKCIJA ZA .POKR.ETNU MREZU, Kneza Branlmira bb, 88000 Most.a.r, [faE da sud donese presudu: "NaIaz~ se tufenom da isplati tuzheliu ukupan iznos glavnog duga U visini J 56!32 KM~ sa zakcnskom zarezn om. kamatorn i to: • na lznosod 156,:\2 KM ]l<lrev od IS, 10. 20()6. pa do isplate l~ f!_adoko,ad.ili tto~kove pa:rn,it-nog pO:Slupka -s'Vcu roku od 15 dao." . Nako nob jave mzbe i m!beoog zah Ijeva, 0 b2i rom da j. ,,,,,born precll02.oo dono!.oj. presude zbog propu'l3nja no o.novu 1:1. 182. Zpp.o, sud "e do· o,ij~J[ipresu du zbog prop ll~ tan ra, ko ja c~ se objav'ili i u dncvnim novinama. Po pro leku roka ad 15 dana od dauB ob iovl ii"anj. Oyog oglasa u Dnevnom avazu sm3lrat ce :s.e da: Vam ie dosUlvliena m2ba o. odgovor. Slmcru :saradni k Stoj<lnka Kovrn~ic!, S.'f.

OGLAS
DOSiava tuibc rulenom: Mladen Sam;ja, D ubravlc3 14~V'tez Ovim ogIa:Sio:m dos~av]ja se tuzba par odgovor luzenom, ~oii je dUl'" d. u roku od 30 d,". dQ· sIavi sudu: pismeni odgo'llor DEL luzbu u dva primierka. pozivom Ila broi' gornji. luf.bu luzeni je duzan iSl3Ci mO~ guCe pr-OIT$OC prigovQre, izj3sniti SE;: I,i prj;:maje d.\3 il, ospo.rava posta\rljet1i ll.llbeni ~ahtjev (-el. 7Q. i
na

N OJ kO n ob jave: ~"U7.bei luzheoClg :tJ:il h t jeva!, obzir-Qrn da tuzbo m p redloz(; n 0 do [lo~e D j e p resud c zbog propu~l3tlia n3 OSnQ'Vu r:. ] 82. ZPP~a) sud tt doni~ jeti presudll zbog pr-opu~lanja~ koj:a & s.e objavi'[i i u dnevn iIn novi mHna. Po prOl.ku rok. od 15 daDa od don" obj'l'ljivanj. O\iOg oglasa u Dncvnom aVaZll Sf.n3lr3t ,te s.e da Vam je dostavlj'en_a H.lZb;l oil od,govor. Strucni :sar:adnik Stol3.o ka Kovacic, S.r.

re

U odgovonl

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKOSANSKIKANTON OrClNSKI SUD U BIHACU
Bmj: 17 0 Mal. 025875 10 Mal. Bihac, 20. 06. 2011. god.ine

Opcinski sud u Bihacu, sudija Mesie Dijana u pravuoj stvlri luzilelja BH Telecom d,d. Sarajevo Direkcija Bih"c, pro til' ruzeoog d..a.o. nGamo Tim" uL Grabe.ska bb. Bihae, nd.i i'plate duga, Vr. spara 1.740,45 KM, ,,"n weisla, donio je dana 20. 6. 20 II. gadine slijedecu: zbag propu§lanja

N a iZllos od 563,40 KM pocev od 25. 04, 2010. godine do dana uplale, Na iZllos od 537,60 KM POeey od 25. 05. 2010. godine do dan." upl.le, Na iznos od 639,45 KM po~ev od 25. 06. 2010. godine do dana uplale, kao j rroskove panlic;nog postupka u iwasu ad 104,40 KM, a. sve u roku od 15 dana od dana prijema presude pod prijemjom prinu· dnog izvrse!l j a. Mesic Dij.na PRA VNA POUKA, Protiv ave presude lIije dopustena zalba. TuzeDi moze ovom sudu podnijeti prijedlag za pan"l u prijasnje slanje u roku od 8 dana ad preslank. razloga ~a prapustanje, od.no· sno dana saznanja za propustanje. N akon proleka 60 dana od dana propuStaoja ne moie se trazi Ii povrat II prijasoje stanje ovo na osnovu Clana 183 ZPP ·n, U vezi sa Clanom 329ZPp·".
SUDIJA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KIINTON OPCINSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 Mal. 04754708 Mois M,m""" 15. 06, 201 L godine PRAVNA STV AR: Tuiit.lj: Dioo;lko drU;IVO BH Te.lecom Sarajevo D.;rekci j. Most.r Tu1."i: Udru:1e"j. m.lih i sredniih podll2.ca i monadz.," R.di: i.,pl'Ie dU§a V.s. 2.Q76,30 KM

TUZBENI ZAHTJEV
Tuienom ,e nol..lte d. TLl,i",," plati izno, od 2-IJ76,30 KM sa .. kon,koro ".m.toro, po~ od dana do· spie6! obal'cza, do daM ispla,e, kako slij.di: • 'na od 42,90 KM poCev od 25. 01. 03. do d.oo apl.le, • D' i,no,od 428,2,) KM pOCevod 25. 02. as. do dao. uplale, - no. ;"nos od 440,45 KM PoCev od 25. 03.03. do dana upl .. e, iznosod 372,00 KM poc-evod 25. 04. AS. do doo. upl",", • na iZD(IS od 1l7,05 KMpo«v od 2S. 05.08. do d3110 upl.le, • DO i"M' 0 d 117 ,os KM po&:v ad 2 S. 06. ,0S. do dOD. u pl.to, · na;"n(ls od S58,60 KM poCev od 2 S. 07. 03. do dana up!"e, k.o i d" Tufiocu noknad.i parnitne tr~kove, 'v('" roku od 30 dana. Ako Tuzeni. ne po.tupi u ,kl,.du sa clanom 182. ,akon. 0 parnienam posrupku IUiiila.cpredl.ze Sudu d. dorrese p resudu zbog ptO pustan ja.
D

PRESUDU

i;.n,,,

OBAVEZUJE SE tuieni d.o.o. "GASTRO TIM" jz Bihaca, da [UZileljU BH Telecom d,d. Sarajel'o Direkcija Biha': plati dug u iUlOSUod 1.740,45 KM sazakonskam zate· znom kamamm pai%v od da.na daspijeca obaveze ito:
SOSNA I HERCEGOVtNA FEDERACIJ" BOSNE 1 HERCEGOVlNE
IlNSKOSANSKI KANTON oreTNS 1U SUD U BI H lieu Broi: 17 0 Mal, 02-St67 11 Mat,

·n.

U

OB,AVEZUJE SE tu:i.:i::uik m:blelju ispl!Jt.i dug u i;;r:::r.&dn
S\J 00 118~:B:).KA,\] sa y..aki)'l'I;:iikol't'L'Z!!itez:L'Ulm k!l m:alom kojlll :sc im;a C!brn~ur.liHinil cHjelo\'c Q'Lfog izno~:il: na l'j:a~Ln k:a.ko slijedi: ~ Ila i21l0S; od 27,10 KM, od 15, 02;.2010, godine do kodo ko-

Bih,<,17,

(16,

2Q11. gOOi"c n:atncisplatc;.,

O:pci.nski sud u Bihacu po :5tldiji Fikreti Had1ic U ~Ml· "tloj :5;lv:;Ir.i tu!itc:lj!l DD BH TELECOM SarajeVQj Direkd ja Bi hac, pro [hI ru".e1J j ka U drL.l7.enje a Ulo~r~,.'oznl ka r>EUS PREVOZ C:a.~inj .-adi j:5P t::l I!I alJ:lra (HI O:5nOVU cJ iUl a 34B. S;[;i1V t ZakOfii! 0 ~mrni~_nompos.n.lpku ("SI. fI D"nc FBiH" br. 531O~,73105; 19/(6), obi"" Ii" io
J J L< j

· n~ i:znos; od 19~(J KMJ od 25, D3. 2U10, godine

oatne ispl!J [r;:'~
• nl)

i':mos; od 19],20 KJ!.l, od 2.5, 04.201(1, naCn,c i.5platC;t. · flB i7.flLlS ad 19~(l KM! orl15. ,DS.l010.

godine ~odinc

do kodo ko-

nt'l,tnc i5pl!Jt~
· n .. hmos od 19~O KMJ od 25, 06.20]0, godine do konaC[l!I; ispl:;i'tc i • IHI iJ.:DOS aa 14J95 KM, od 1.5, 07 . .l~HO, godine do k:on:a~n.ci:spl:;! le i n ::Idokn~di ~ro~kovc pootu ~h IJ illJ IJ5U Qd S,8S KJ'I.'i,,ms'Ir"e U ro.ku oOd15 daDa~ ro~unir1ju6 od dt!IH~r.rriiema pI"CS'U dc. P-ouh Ilieku: rIm d v ov~ presu de-Il_ij(, d07.VClljena '!alb;)! ati Ulun iJ:: m Ll~e podnijC:Li pri](."<Ilog..a pQ\.'T~t u p.rjt~S:nj-c :!>.t:mjc (ct 183. :SL. 7
Q pn1flP'[l.I;lIm

OGLAS
OPCillSki sud u Biha-cu, po sud.iji Ftkre{j Had:Hc U I'mvn.oj SlV:!!in t l.17.i ~di:l D D B H TEL ECOM Sal1l.j~vQ~ Di.rckcija Hi bac-,pro l.hl L U~rI j kil U d rUZcnje auwpr~V02:rI ikil ,~BUS PREVQZ" o.:~iIl! rad.i i,sptS1:;1 du&:)! ".s_ 118 8"S K",l! van ro~j!1.a Ztl filsprliVU] danm 06, lOll. godine donio jlCslijt',d;:6,;
J

Sud pmem Dn.vnog av.," dos13vlia nOl,.denu m"bu m;:cnQm n. obavezni odgooor koii poubtV" •• ko slijed;: o yom priliko mpozi I'amo Va, d. u roku od 30 dan3 dos13vi ,. sudu obayozn ipism. oi odgo'lo r oa ml!b u u dovQljnom broju primjerak. za .ud; proli"nu stranu·ml!itelja (eL 454. st. L i 2., CL 70. st. L U svel'i s H ;2. S1. 2, Z.kona 0 53/003). DU:iUL st,e dostavjli pismeni odgovor na tufbl.l U J13vedellom roku~ koF mora: b,jli ra.lu.mljiv i mora :sa~ drzavali sve ono stO je poltebno da bi Sri!nje.mu moglo posmpiu, a posebl1o U LSlorn lreba nave-sri: I. O,".ku ,uda; broj I'.edrnet., im. i prez;me, preb; •• liste iii bo,"viste ,t .. nak.i ojihovih punom""'Di· ka 1Cp redmcT ~pora. 2. Procesoe prigol'or. koje ne mozete ;'licoti u.koo do,t.vljaoj.nj. odgovora oa tuibu (opr. Prigovo. mjesn. n.dl.znosli n 19, st. I. ZPP FBiH). 3. Decidno ,se i:?!jas.nili d<:rli priznajete ihosporavate tuibel1i lahtjev. 4. Ukoliko ospo,""". mib.ni ""bli'Y' clul!ni see u odgovoru 03 m2bu ,"~no nave"i RAZLOGE zbog kojib o.poravate cuiben; ""hljev, CINjEN1CE o. kojima ~asn;v'l •• voje navode i dOI,.vile DOKAZE kojima so ulVrduju ,e ~iujeni"" (el, 71. ZPP FBiH). 5. Uz i,prol'e .. "a"lien. a •• lranom je>:iku du;;ni Me dO'lovili ovieren prel'od (oj. 134. st. 2. Zpp FSiH). 6. Ukoliko p,edla~.,e pro.odenie doka"" saslusaniem syiedoka, dul!ni S!e za s•• kog ,vj.doka na .... '; ~acnlJ ime~ pre~ime~ imre je:dJ].og rodirelja" adre.su stanovanj;:r,. n:iJ koje okolnO:SEi pr-edlil2e:te d::i:se s\i'jredok ,""Iusa (el, 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor moraIe osobno pO'pi",'; (H 134, St, 2. Zpp FB;H).
&

J

n.

j

J

u n<Lvedeoom roku noe do:s-t;a'lli~repi:s.meui odg'-Hlor 0<1 ~uzbu -sud &- donijeli pre:s.udu i uivojiri ",zben; zahliev· presudo zbog poopu!U!nja (n 182, Sl. L ZPP-a), NAPOMENA: Dosti1va se smcrtra ob<lyljellOlT! pmte:kom roka Qd 1.5dr:rna od dana objavljivCI.nja (fl. 348. sl. 4 Z:PP·a FBiH). Ukoliko

PRESUDU
zbog 'propultanja

t.ZPP.,).
Fikrcm

SUDlJlI Hadz.[c

Sudij. Sanja uciliovic

Gadafijev a • • suod rOJa I
a je Muamer Gadafi, ko] im slucajern, manje surovao sa Slobodanorn Mjlosevitem i uopce manje ticio od srbijanskih savjetnika, mozda bi rnu na um pala neka bolia ideja nego da u samcm srartu pokusa tenkovima razbiti "arapsko proliece" u Libiji. A mcgao je biti pragrnatican kao sudanski lider Muamer el-Basir, koji je cak pristao da J u)!:ni Sudan prvi prizna kao nezavisnu drzavu, Iako ga (ios) niko nije tjerao da pocijepa s vo j u zeml j u, Gadafi zais ta ima .Jogiku" svojih srbijanskih ucitelja koji nastavljaju ne priznavati Koso" vo po svaku cijenu, Gadafi ;e rigidan i o cai an vladar koji je povrh svega, kao voda narcdne revolucije, poslije 42 godine vlada v ine h tio ill augurira ti svoje sinove u vlastitoj politickoj dinastiji, A sinovi koji na takav nacin nasi ie d u j u o ('eve p recesto pokazu j u da ne mogu drukcije do korumpirano vladati, Vo j na in tervenci j a pro ti V ove nekad najbogatije africke zemlje remelji
se na Rezoluciji Vijeca sigurnosti UN·

POLITICKI POLIGON

tiUt$1UJ Crna rupa na autoputu

I

D

aju li bh. vlasti revidirati svoju .neutralnu" poziciju j slicno kao rska, okrenuti se saradnii s opozicijom i iz toga izvu6i korist

africki bazen, ocito vise ne mogu odustari ni od Libiie, . To, opet, zilaci i primienu strategije koju u svcjcj knjizi "Velika~a.hovska ploca - americki primal i geostrateski irnperativi" opisuie Zbigniev Brzezi nski. Ovaj b iv~i sa vj em; k za nacionalnu sigurnosi predsiednika Kanera i. veliki Obarnin pristalica nedavno je u iednorn interviuu naveo da u Libiji treba ,,~to prije' vojno savladau Gadafija, [er, kako je 10 Brzezinski poiasnio, "ako se Gadaf ne obori, ko b i se na Blis korn ism ku m cgao uzvi siti iznad niega", sto bi, dakako, moglo skoditi Arnerikancirna sve do Kineskog zida,

Turisti S6 guse u priJsini l1emariJ

a br.1973 cd 17. mana, ".iskljucivo radi zastite Iibijskih civila", To ie "Iegalni okvir" za koii, recirna, Rusi vee uveliko rvrde da j e zlo upotriiebljen te da on niie iskorisren sarno da "Bengazi ne bi postao Srebre nica" vet cia se krsi embargo na prodaju oruzia u Libiji; naoruzavaiu se sarno pobunjenicii NATO, ipak, ne maze vise odusrati, jeT [reba sarno pomis Iili kako b i se Gadali ;ell reZim, ako preZ ivi, 0 b racunao sa svoj im pol idckim protivnicima. I zato se proteklill dana u avionu

Gadafi je rigidan i ocajan vladar koji je pavrh svega, kao voda narodne revolucije, poslije 42 godine vladavine, htla inaugurirati svoje sinove u vlastitoj pofitickoj dinastiji
americke drzavue tajnice Hilari Klimon (Hillary Clinton), 113 putu za Istanbul, gdje je jucer rrebao biti o drzan ce rvrti sas tanak kon rak [ grupe posveeen Libiji, lIi.soki zllanicnik Obarnine administracije obratio novinarima, pon3vljajuCi da Muamer G.dali "u svakoj varijanti treba da ode". Amerikanci, Ciji je strateni prioritet i da.lje ellroazijski, a ne

Gadafiju se nece dozvoli tl da postane novi Fidel Kastro (Castro) iz Sahare! Jos manic da bude novi Bin Ladell, koii bi u osvetnickom pohodu potpalio oeki cilj na Zapadu, Gadafija los, dakle, uzimai u oz b iii no, iako s talno is!icu da su rnu dani cdbroiani. A, kada se svernu rom e doda 0 dl uka Ankare da Ahmer Davutolu (Davutogl u), ru rski min istar vani sk ih poslo va, orp U tuj e u Ben gazi i prodemo kra[skim snagarna iii, naprosro, pobunjenicirna obeca 200 miliona dolara po-

rnoci, onda i finalni obracun s Gadafilem izgleda neizbjezan. Kada to tvrdi diplomata iz zemlie koja ic u Libiji osravila nedovrsenih 25 miliiardi dolara investicija, sto je vise nego budzet pojedinih zemalia, i nazad u Tursku evakuirala viseod 40.000 radnika, o[lda je, mozda, vrijeme razmililjati sasvim pragmaticno. Valida i bh. vla.sfi rrebaju popiei ru gorku pilu.lu realpoli[ike i-zallzer! jasniju poziciju prema so.kobu u Libi;i.

Vise ad 800 metara pula nije asfaltiran iako se i prilikom izvodenja radova takve dionice trebaju asfaltirati
Vet devet rnjeseci ionako naruseni irnidz Bosne i H ercegovi Ile zbog losih puteva dodatno narusava nernar eelnika Javilog preduzeea "AutocesIe FBiH", kojl dopllstaju nevidenu blamil.zl.I za IIrijeme izvodenja radova lIa ouwpum A-I, na podelionid Kakanj - Drivusa kod Zeniee. N aim e, na Il a j fr~kve· n mijem dijelu autopma M-17, odnosno radova na auwputu, vozaci su prisi· Ijeni da dionicu ot! 800 me lll.ra P rdaze po b la [u, makadamu, flfT!1Vni.oama, a voznja u bilo kojem prllveu, ako i prode bez OSlecellia iii kvara, mora rezulti.rati potrebom za pranjem au!omobila una· jblizoj praonid. - Nekol.iko pUla su se doglldali incidenti ka.da kamenje, zbog vo~nje kamiona, zavrsi u sofer.sajbn i 1I0ziIa iza. Vo ~ifll redovno po Sloveniji, f£rvatskoj" pa i Srbiji. Cak se i ad hoc za 0 b il azui ce za dan-dlla asfal[iraju, jer se radi 0 javnim putellima, a za ra ka v i[lei dem nB g13" vnom pum u ddav'i neko· me bi sigumo !eljda glallu - kaze nam VOlac koj i svakodnevno prolazi makadamom na glavlloj cesti ddave. Problem "Bilje!iello" doSao je i do Parlamema FBiH, a direklOr JP "AuIOceste FBiH" Ellsad Ka-

Vozacise • • mJeseClma voze makadamom
rit U odgovo ru n a upi t poslanika J asmina Du objasnio je cijelu hrcnologiju, ali IIi iz dva pokusaia n ij e odgovorio zasto zaobilaznica nile asfulrirllna. Karie lI11vodi [liz inci·

SDS ce se morati opredijerti
lid eFa opozi ci je u RS i , . ik DP-a Dragan Cavic po· SDS·u da ce se konacno opredijeliti hoce Ii biti poziopozicija u ovom emitetu, informacije da su odbomici srranke u Trebinju podr~ali iz!lest nacelnika opeinskih od;e, izSNSD-a. - Vee je 14 opstina u RS u kojima desavaju vrlo sLicne stvari i.zmedu -a i SNSD"B. Medutim, SNSDsvojoj primm nije spreman da . vlasl s bilo kim, ali je spremall OdgOVOI!lOSIsa slIB.kim - Ie" ,'ucuje da je ovakva vrsta OO,'n .•,"'''''" morivirana iskljucivo po; edin ac.o da uees [IIUjII Ii, !e da su oni spremlli i na . od SNSD-a.

Politicko preslaganje opoz.icije u RS

/val1it: Nejasna pOlicija

ad Bavembra dena ta i klizis ta 0 d n ovembra prosJe godine, ~,vadeti s:e'~ na nemogucnost asfulLirallja u zimskom periodu, a pOlom kaze cia je "p 0 slOjall rizi k" pOllrath na magistralu pa 1'.<10 lawi ea n ije asfal ti.r<1bi na. "Ri zi k" j os P OSlo; i, vozila se slIokodnevno 1m· c.ka;u, a direktor "t;eSi" vozace govoreci kako je sanaeija kljzi~ta "pri kra;u" te da se u naredna dva mj esec. oceku je z3vriietak radova. To SIO ce eijelu godino., o.kljutujuCi i Ije-t!l u IUds Ii cku seza n u, vozaci iz cijelog svijera iei makadamom usred magistraJe, nikoga ne teresi" ra. A.

J eda n od

c.

- Ovo te se jedl10m morati fascistili jer je po svom karakleru i veLitini prirodno da SDS bude lide. opozicije l.! RS. Ali, ako budll. u pannerstvu s onima koji dijele vIas!, onda !Ie mogl.! biti s nama" naglaliava Cavie ko;i zakljucuje da je ovo stollje u kojem se ne zna poli[icka poziei;a SDS·a. rvallie, koji je na godis!ljem o d moru, u telefons kom razgovoru za "Ava:t' kratko je rekao da je iznenaden ollakvim priblizava. njem SDS-a i SNSD-3. - U septeillbru. ocekujem od\uku SDS-3 0 rome da Ji ce na lokalnim izborima iei opozicio110 iii Ile - poruCio ie I valli';. _ A.S.

m.iiiiii@iip.!"!FNi

C KATEDRA

sedmica
Inicljativa za izradu zvanicne informativnepublikacije

i ora dob-ti svoju "bi e kn u"
Fife: Akademik M'~"a.med FILIPO VIC

Mi smo jedina drzava koja do danas, dvadeset godina nakon nastanka, nije izdala nijednu relevantnu zvarncnu publikaciju 0 sebi
ojam "bijela knjiga" us ao je u upo treb u kao ow aka za cI j elo koie izdaje neka drzava, vlada iii cdredena kvalificirana grupa 0 pitanj ima ~ija su rjesenja sasravni dio medunarodnog politickog establismenta i pravnog osnova rjesavanja odredenih problema iedne drZa ve ili naroda. Naziv je dobila zbog 10ga sto ie to, u osnovi, infermativna publikacija bez zahtjeva prema drugima i nije neka druga VISla diplomatskog i politickog dokumenta nego publikaciia koja irna zadatak cia jasno i precizno eksponira osnove kvalificiranog misljenjll i postupanja 11 odnosu na probleme iedne zemlie, drza ve i narc da,

P

Laine informacije
Kroz "bijelu knjigu" se svi zainteresirani obavjdtavaiu 0 csnovama poli!i 1:kih i di plom atsk ih s ravova odredene zemlie i drzave. S!icne publikacije osobito su vazne za novonastale drzave, 0 koiirna postoji malo. pouzdanih i objektivnih znania i 0 kojirna sa, posebno, prolzvodene i u rnedunarodni informacijski ; politicki prostor la nsiran e rn n oge lazne inforrnaciie koje megu negativno utjecati 03 status i interese te drzave, Potreba za kvali tetnom zvanicnom informativnorn publikacijorn, a koio] bi samostalna drzava Bosna i Hercegovina Iegitimirala svoi cI.rzavnopravni status, am b ici j e, h is to riju i poli tiku, kao ; zarrazila odgovarajuce rnjesto i prava U medunarodnoj zajednici i podrsku u ostvarivaniu

svojih cilieva, bila bi urgen rna od sarnog osamostaliivanja nase drzave sve i cia se niie dogodilo da cin proglasavanja neovisnosti BiB bude povod Srbiii i nieno] bh. agenturi za agresiju i genocid, Buduci da je od pocetka bilo iasno o kakvorn se ram radi i sta se sve preduzirna da se n 3veden i cil i os rvari, a uz kakve sve laln e i isfab rici ran e op tuzbe ; kval ifikaciie i 0 BiH i 0 nienim stanovnicirna islarnske vje-

re, koji su u nioi bili naibroi n ij i sve do gen ocida na d njirna, moglo se ocekivati da ce vlasti izda ri i u medunarcdni informativni, poliricki i pravni prostor usmieriti [ednu takvu publikaciju, - Karas rro faln a greska izazvana ie neznaniem i neodgovornim odnosom poliLicke elite prerna ovom pitan j U zb og cega v i!lekra tna nastojanja nekih ljudi cia se takav dokument pripremi n is u na iSla na pozi ti van

odziv. Sta vise, mi srno jedina drzava koia do danas, dvadeser godina nakon nasranka, nije izdala nijednu relevantnu zvanicnu publikaciju 0 sebi,

Svi uvjeti
U sadasnio] situaciii to vi~e i nije rnoguce, jer nerna te publikacije koia bi rnogla biti istinski informativna i istinita, a koja bi zadovoljila navcdne istine na kojirna se ternelje vladavine nacionalnih oligarhija

u naso] zemlii. Oni sve do danas uporno sprecavaj u svaku akciju gradana nase drzave da se u torn srnislu nesto ozbilino poduzme, Stoga stvaranje takve publikacije ovisi 0 inicijativi odgovarajucih naucnih i intelektualnih krugova, SIO ie i inace nacin 113 koji jedino mogu nastaiati relevantne informativne publikaciie. Kao pokretac ove akciie, srnatram da moramo, ali

ida imamo sve uviete i osnovne elaboracije Z3 srvaranje maksimalno osnovane, tacne i kv ali teme "bijele knjige", U nioi bismo izloz;1i sve argumente ; dokaze kako se sa. jednom drzavorn ne moze postupati onako kako su sudbinu naile zernlje i naroda krojili oni koji su 0 njoj odlucivali i zarrazili bisrno rehabilitaciju prava nase zemlje, drzave i naroda, a prctiv nasilia koie [e na nama primijenjeno,

Sta treba dasadrii
• Prvo, da Ii p reci zan prikaz njene geolosko-geografske, klimalske, o.rog~afske, pedo!o~ke i hidrografske s truk ture, povezan OSt1 svih osnovnih elemenala ko;i su izgradili zemlju s najsta.rijim i naimanje promjenjjvirn granicama u regiji i Evrop;; • Drugo, izloziti sintetiCki i egzakran prikaz !ljene historije od nastanka prve b osan ske driave clo

"bijela knjiga" o BiH?
lrurnog sea tll5a b osanskog prostora raw srvaranja osnova Zll. dokaziv3n ie aspicacij a prema B iH; • Cetvrto, neohoclno je izloZiti sve razloge iargumente koji govore 0. procesima sin.teze bh. terilorije, s!varanja reg.ionainih centara i njihove woge,. do kojih je dol.azilo utoku svih perioda u koj ima su naSla j ali cazvoj ni procesi i Iluinosti ponovnog komunikacijskog, ekouomskog j rrzisnog povezivanja ciiele dd3ve, Cija sadasnja iscje· pkanoslnnemogucav.a optimalan i odriZiv razvoj; • Pem, prikazati uZasne posljedice politick; p ogresnih slujal is ta, oc jen a i akcija kako un u tra!in j ih pol itickih fak rora, tako i posebno meduna.rodnih faktora, koji su u noviioj historiji BiH igrali izuzetno vazlllllllogu; • Sesto, na krai u Ce trebati silllerizirari s ve izlo.Zeno u zakljuocima koji &, ujedno, biti. i uhrjevi p=a svim unurraSnjim i medunarodnim faktorima koji danas djeluju u odnosu na nasu zemnlju, a koji imuju za cilj da se BiB "rali Status normalne i samosllljne ddave bez prava roijeSanj a elrugib U njenZivol i hisooriju; • Sedmo, da UIvrdi jesu lisve promj ene us tavnopravnog stanja i uredenja Bosne; Her-cegovine do kojih je doslo 1.0kern i na krajuagresije nil zemlju, bile obavljene u sklad u s nacelima medi.lnarodnog prava, od,govar.ajuCim konvencijama i drugim aklima koji ureduj u ru obi ast ida, ako su nacinjene nasi!ne i nezakonile promjene, pre" dlozi naCin njihovng ispravljanja.

danas, i to na temelju sigumih izvora i dokumena.ta o njoi, 0 nasim ljuelima i nj;hovom civilizacijskom i kulturnom idemitetu i kara k red s lik-ama; • Trece, sin retitki i egzaktno prikazati njen u duhovnu i marerijaliju ImIluru na [emeljuegzaktnih istnWVlInja, lisenih svih nanosa clugorr.ajnog djelovanja nacionaiizama ko;i su deformin!lisliku duhovnog i ku-

Na koncu, eviler koji su "Maj'ke Srebrenice" s ravile ove godine na rever kao simbol sjecanja na genocid u Srebrenici, vjerovarna je najljepsa artikulac ija b os n iackog d uha load je rijee 0 iskazivanju pijereta prema zrtvama, To je-

ste [edna VIsta imitacije cvijeta koi i n eke naciie nose u znak sj ecan j a na poginule na Normandin, aLi zene iz Gracanice koje ga ple tu, rade to tako originalno da ce s igu rna prerasri u jedan od najljepsih nacionalnih simbolaf

Ir!\liliiU!l1iiW@fJ.I!

sedmica

Republika Srpska je izasla iz okvira svojih nadleinosti, kazuiz "Transparency Internationala" • Svako ponasanie protlv Vstava i Evropske konvencije 0 postovanju Ijudskih prava odgovara onim snagamakoje su protiv driave, porucule profesor ustavnog prava Gazim Sadikovic
dlUkO.m da korisnika sredstava za prvu fazu grsdnje "Andricgrada" u Visegradu oslobada prirnjene Zakona o javnim nabavkama BiH, Vlada Republike Srpske izasla je iz okvira svojih nadl ezn os ti. On. nema nikakav pravni osnov cia tako nes to ura di, kaze za nas list Srdan Blagovcanin, izvrsni direktor "TransparenC"y I nternati 0 nala BiB" (TIBiH). Komentira j udi d op u n u ranije odluke Vlade RS 0 davaniu saglasnosti na plan utroska sredstava za gradni u "An dricgrada" , obja-

V ada ~Sz~og .usturice pogaz la drzav I Zakon!
rna u Bil-l, Napominjuci da je VIadi RS birno jedino da preduzece pravda sreds tva ko• Ukoliko su u pitanju [a se odobrava] u iz en riteprivataa sredstvajniko nije tskog budzera, Dzcmbic duzan primieniivati ova] zaboravlja da "A!ldricgIad" Zakon, ali ako se radi 0 janije isklj u~i vo vlasnistvo vnim sredsrvima, onda popreduzeca Emira Kusturis to j i obaveza da se Z akon ce "Larika" nego i Skupsriprimjenjuje .. Sve drugo prene opcine Visegrad, kao i ds lay I j a zl oupo treb u. A u njegove Vlade. s Iuca j evi rna kada se ra di 0 Izjavom j e igno rirao i s is terns k im krsen jirna zacinjenicu da ie istom odlukona, nadlezni organi treRom Vlada RS obavezala bali bi provesti istragu • golokalne zaiednice, iavna pro vor j B lagov can in. ed u zeca i neka m inistarsrva Premiier manieg bh. da daiu novae za proiekr i en ti re ta AJeksa nd ar Dzo mobecala puni doprinos za hie drugaeiie, pak, tumaci osiguravan je uk u pn ih sreddavne zakone i srnatra da dstava 11 iWQSU od 4.425.730 rnaraka. Pas] anik u Z as tupnickorn dornu Parlameod od I. ianuara do 30. junta BiB Niko Lozancic u na 2011. godine, u ukuizjavi za aas list prizuaje pnom iznosu od 1.500.000 da nije upoznar s doneseKM, VI realizaciju proje· nom odlukom Vlade RS, k la "Andricgrad". ali istice da niko ne moze Ovime je RS dala sadonosi!.i odluke u suproglasnosl da odobrena sremosti s drhvnim za1<odstv" bud" iskoristena nom. iskljucivo za fin3nsiranje Potpredsjedaik spomen u109 pro iek ta. SkupSiine RS Ramiz SaIkit sma\f3 da niko, pa ni emitel, ne moze bili izuzel iz ddavnog zakona ukoliko onaj 11.0 je don io taj zakon ne odluci supromo_ - Akoseovo pitanje pojavi ns dnev!lom redu na nanabavkarecinoj sjeDodilr i Kusturica: Ni llJlronski propisi nisu prepreka da se ujedniclri san

O

Tumacenje Zakona

dnici Skupstine, reagirat cemo, U OVOID rrenutku ne mozemc reagirati na odluke Vlade, medutirn, POSIOje organi na podrucju B iH koji se bave zastitorn provodenja zakcna i oni bi trebal i da se bave rime - kale Salkic, I dok iz U reda visokog predstavnika na zahtjev za kornen tar sporne odluke Vlade RS porucuju da je
Agencija "a iavne naba vke

Udareni.temeljiKusturicinog " Andri' d· U ..... cgraa
Na lokalitetu udalieno m sko ro 1.000 m etara o d visegra dske Sokolcvica ~uprije, rokom proteklih n ekoliko dan a pos ravljala se p odloga za prve zgrade Kusturicinog "Andricgrada", opcinu i pozoris teo Svakodnevno u periolino izuzimaiu entitet dda vnih zakona, i iz du od sedarn do 17 sari gradevi us ke mas ine dovoze sliunak, eksploatiran iz Rza va na m j es lU pored gradske pijace i uzvodno prerna fudbalskorn stadionu. Na tom mjestu ce biti izgraden i Akvapark, Nasuti su podloga i tampon za Srradun, M.A .. ra odgovara pred medunarodnim instancarna. - Drzava mora imati cdlucujucu rijec i nistase mimo nje De moze odluciri, ne samo kada je ri jec 0 spo menurom slucaju nego i 0 mogucoj gradnji hidroelektra03 0" Drini, ka tastra, jer ako sutra dcde do bilo kakvog pravnog sporn, ako naprimjer, bilo ko bude osteCen u imovinskom i drugom pogledu, on te IUl:iti driavu BiH, a ako dnava nije imala udjela u s vern u tom e, on da je, nnavno, sve zajedno poremeCe!lo i protivno je i Evropskoj korivenciji i USllIVU B iH . kaZe Sadik ovic. A.KESEROVIC

Vlada RS dala 1.500.000 KM
N a 17_sjednici, odrzanoj 26. rnaja 201 L go dine, Vlada Republike Srpske donijela je RjeSenje 0 odobravanju srecisrava, prema kojem je odobr· ena- reaIokaci j a sreds!a va i=edu ostale budzetske potrosnje i Ministarsrva trgovine i turizma.la perivljene 29. juna u "Sluibenom glasniku RS", Blagoveanin napominje da je na vedena obI a S I regulir3n3 drzavnim Zakanomojavnim oabavkama Ie je, u skladu s rim, akt nil-e p ravne s nage oe moZe mijenja-

BiH ovlasrena za adekvatDU primienu Zakona 0 [avnim nabavkama BiH, ukliucuiuci i preduzimanje mjera neophodnih u slucaju njegovog svakog potencijalnog krsenja, odgovora iz Agencije ae- Direktorica Foco (£linit., op .•. ) je na odrnoru - kafu narn u Agenciji re dod.iu da ovl"stene osobe z,a d"vanje bilo kakvih izjava nerna. :profesoT IlSlavnog pIava Cazirn Sa.dikovic smaIra da neuputenost brajnih domacih polilicara u zuacaj primjene i postovania Evropske kon vencije 0 zasti li Ijudskih prava, ko)u je 1995. god ine potpisala nasa zemlia, orvara slobod.3n
rna.

I

Tri rjesenja
On kaze da su u ovorn slucaj U ITi riesenja EVTOpske kon ven ci j e 0 zahi ti ljudskih pray. od presudnog znacaj a. - Drzava je ta koja ie nos iIac opceg imeresa u ekonomskom i svakom drugom pogledu, ona je jedin. u. smniu da ogranicava imovinu drugib subjekata i jedina je ona ovlaslena cia kontrolira upotrebu. imovi· ne kak a u kiDron ima, ta ko i u em.iletima. Svako ponasaoje pr...tiv Konvencije odgovara onim snagarna koje su pro Ii v drzave - objasnjava Sadikovic. On upozorllva da samim lime !ito je BiH kao drhva obavez:na da se brine za svoju imovinu., ana. i u slucaju bila kakvog pravnog spo-

I

ostvari

liiii!@;ig.!!i"NI..m

Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH i lzdavacka kuea "Baybook"

u Prijed[og nacrta zakona 0 rjesavanju status a sedam dr1avnfh institucllakulture nikada nam nUezvanicno predoeen, tvrde u NUB~uBiH • [zdavacka kuca .Buvbook" u dva ministrova mandata uzela je od Pondaciie za lzdavastvo 314..500maraka u vidu kredita, a ne vise od milion, kazu vlasnici .Buybooka"
akou prosle subote u nasem lisru objavljeneg inrervjua s nekadasnjirn minisrrorn kulrure i sporta Federacije BiH Gavrilorn Grahovcem, u koj em je, izmedu os talog, govorio 0 problernirna s kojim se za vrijeme njegovog ministarskog mandata suocavalo sedam drzavnih ins ti wei j a k ulture te 0 poslovanju ce(iri fondacije kuI rure, na adres u naseg lis ta javili su se predstavnici Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH i osnivaci i v lasn ici Izd a vacke k uce "Buyhook" Goran Sarnard2ic i Damir Uzunovic. On i dernantiraj u izj ave Grahovca 0 nacinu njihovog poslovania te ukazuju na greske koie ie cinio za vrijeme ministarskog mandala.

N

stopna mandata dobila vise od rnilion maraka sredsrava te kada je porucio da ie, obreuCi i troseCi spomen uta sredsrva, d vojac izgradio dvorce u Sarajevu, . Posliednja iziava mozda i naj vi';e hoi i i zbog toga dizemo tuzbu, Kada se u perio du od osam uzastopnih godina saberu svi, u novinarna objavljeni rezultati konkursa, moze se vidieti da ie Izdavacka kuea "Buybook" u dva mandata, dakle za osam go dina min istra Grahovca, u vidu kredita od FoGrahovac: Bivseg minis/fa kultufe demanlifaju no, reagirale bi na njega kazu u NUB-u BiH. I:;:NUB-a BiH prilazu i Iaks im il dopisa sekretara Minis mrs tva ci vilnih pes 10va BiH Zlatka Horvara, dos tavl] enog naadrese insti rucija kulture u nailoj zerolji. - U njemu se navodi: "Ministarsrvo civilnih po· slova predlozilo je radni [eht zakona 0 ustanovama kulture od macaja za BiB,. ali nismo dobi]; porrebne saglasnosli da bi hio upllcen u proceduru dono!enja, meni je osporena je us tavna nadldnost za donosenje predmemog zakona." Izjava Grah ovc" j e, dakle, na jh laze receno, demagogija - pi"e u saopcenju NUB-a BiR. Podsjec~mo, Grahovac je, obi asnj avajuCi prij edlog n aCrla zak 0 na, bzao za nail lis [ da je, uvaza vaj u6 realno stanje insLimciie i drz.ave, kao i tinjenicu da je RS nika da nece priznati kao drz.a vn u in sti mdj u, pi tanj e N .donn!ne i unive.rzilelske bihI imeke bi 10 na j [eie rijesiti. RjeSenje su vidjeli, reo kao je, u njenom umrdavanju s hibliotekama BiH.
UZUflOV!C;

ulici su nam svi zavidjeli, ciuilo im se da smo "puni k'o brodovi" bez obzira na 10 sto smo odgovarali: Ljudi, pa to su kreditil Suludo, hediti koie dizemo da pravimo knjige, Laz je, naravno, i to, a liiepo laZe min istar Grah 0vac, da su svi kredi ri bi li beskama mi. Prva rri imal a su kamatnu stopu od sest peste - kazu Uzunovic i Samardzic te rvrde da na racun u Fondacije nikada nisu iskazivan e sume vracenih s redsrava, - Ovim bi se mogli poza-

Vrhunac sa.movo/Je

Grahovca - To ie skandalozna izjava, Na cemu je Grahovac remelji? Ocigledno je da je (0. kom cijelog svog mandala podrzavao op ci j u form iranja triiu nacionalnih biblioteka u BiR. Ako on vee sporninje vafuOSI hislOrijskog aspekta i S [an j a kakvo je vladalo u nekadailnjoj RBiH u rjclavan j u statusa sedam insu mcija .kulcure, rrebao bi da zna da je osnivac NUB-a BiR Vlada BiR i ia,no jeda ne moze (ek rako prellebregumi cinjenicu da je NUB· BiR drfuvna ins[ilucija. A bivsi mirustar se za vri jeme svog mandata preville rrudio da ioj ospori i uru~i sraruskazu u NUB-u BiR.

Spomikonkursi
Uzuncvic i Snmardl;ic napominiu da ie Grahovac priliko m ob ja ve S"2keg novog konkursa primjenjivao dva potpuno suprotna arsina kada je rijec 0 radu Fondacije za film i Fondaci]e za izdavastvo. - Korisruci kredita Foudacije za film imaju kJauzulu da sredstva ne mOrndacij e za izda va; 1"VO \Il£1a na korist.enie 314.500 maraka sreds lava porezn.i h obveznika, ada je s kamalama i zat=im kamatama Fondaciji za izdavailtvo vratila pribliino 374.086 maraka, od cega je skoro 40.000 maraka hilo zalez.nih kamata, a oko 20.000 maraka redovnih kamala. U dospijeeu lzdavai.'ka kuca ,,B uybook" ima kredi[ od 40.000 KM i koliko-IOliko ureuno ga vraca. VjeStom manipulacijom ministra Grahovc-a II medijirna se nakoll svakog objavljivania rezullara konkursa sljecao dojam da su 10 ima· vacima donirana i dodiieljena n epovr3 m a Seeds tva. N a aju vracati ukoliko je film nekornerciialan (nad OVOID einj enicom cak s u se i bankari cudili), Bivsi ministar Grahovac nepreSIano se igrao nasim i ~ivotima nasih porcdica, Mnogi nisu izdrsali, ugasili su se i neslali p2 se danasnje hh. izdavastvo moze nabrojati na prste jecineruke. baviti i chug; federalni organi. Cijenimo da hi se, ako ~mo mi wariE skoro 380.000 maraka, a i drug; slicno zadu7.eni izdav,aci, _na[om racunu) za dva mandata ministra Gtahovca, rrebala nac; skora celiri milionamaraka. Nemamo dokaze da se raj novae ponovo u bacivao u budZet, jer se svake godine pravio novi bud7..et ad sredsrava pore7.nih obveznib i mazio na znanje u "SluZbenim novinama". lna Ii neko neS[Q 0 !Om novCll?! pilaju se vlasnici ,,Baybooka". W ie, govore oni, i !Oda su im dodjeljivana sredstva za one prajek fe za koje su mogli dokazari trt.ilinu wii ednost

Urusavanje statusa
Govoreci 0 riesavani u problema lemaljskog muzeja BiR, Nacionalne i u.ni· verzite!ske hiblioreke BiH, Umjernitke galerije BiH, M uzej a kn jiZevnosti i polorisne umjernosti BiH,Ri· s(orijskog muzeja BiR, Biblio!eke za sJijepe i slabovidne osobe, kao i Ki.noleke BiH, Grahovac je u intervjuu kazao da je prije dvije godine, zajedno sa ministram ci viLuih pOSlOV3 BiH Sredojem Novicem i minlsrrom kulture Republike Srpske Antonom Kasipovicem, pon udio pri jedlog nacrta zakona kojim bi konacno hio rijclen nj ihov sra(US,. ali da 0 nina pri jedlog nikada nis u reagi ral i. - Takav dokumem nihda nije zvanicno predoeen, vje.rovalllo zbog svog sadrlaja, uiti. jednoj od spo· menu[ih instirucija.lfeke ad njih, 3 NUBBiB sigur-

Vjesfa manipulacija
Gman SamardZic i Damir Uzunovic, vlasnici IzdavaCke kuee "Baybook'"', rvrde da je Grahova.c gru bo i te:lko slagao kadll je, govoreei 0 rndu Fondacije za izdavailrvo uin tervjuu pod n3s10vom "Kusturic:a Srbirna dai e gorivo za nacionali· sticke pogone", rekao da je I <Ida vacka ku Ca "B uyhook" u vrijeme njegova dva uza-

- Sasvim supro mo. U konkursu je postojala klauzula da se kredi ti mogu koristi ti samo za prcdukciju koja ima kul rurolosk i, dakle nekomercij aln i karak ter. Postoj alo j e i pojasnjenje takve klauzule, Nairne, vee nam se od rada, od 2002. godine, obecavalo da Ce se form ira ri fondacij a za ork up knjiga, koja ce re kniige obavezno otkupiti, Naravno, opet 1a1, ta fondaciia se formirala tek 2008. Treba reci da ie to bila iedina fondacija koja je svojim radom zai sta i opra vda vala sm isao p os tojanj a, nara vno za one ko ji 5U preii vjeli Grahovcev pomor. Vrhunac niegove samovoli e i kazne bio je laj da izdavac; koji su do otkupa bili u dugu s kredi tim a, nisu rnogli konkurirati 711 ntkup knjiga bez obzira na IOSIO su tim sredstvima proizveLi iste Ie knjige. Na w temu, s ciljem da se novim rjcienj ima kona~nopomognebh. izdavaillVU,sarno jedan pm u EVOja dva mandata pristaoje da primi delegadju bo. izdavnea, ali IIi tnda nije prisuStvovao sastanku nego su 10, umjeslO njega, morali da rade clanovi U pravnog odbora Fondadje za. izdavastvo. Dok u susiednim HrvalSkoj i Srbiji, prema uekim podacima, od izdava;l:Va radi i zivi 12.500, odnosno neSlO manje od 10.000 ijudi, u BiH,koja iedina ima Fondaeij u za izdavailrvo, od ildavaStvll rren u rno "i vi nekoliko S [Q tina zaposlen ika i clanova njihovih porodica ohjasnjavaju, izmeduostalog, SamardZie.i Uzunovit u pisanom demanriju. . A. KESEROVlC

lr!'Liiiiii!@ilJ'i1i!f11ii

sedmiccr
CPROFIL

C KULTURADIJALOGA Oemokratiz.iranje javnog prostora

Kome je stalo 0 toga kako se ko zove?
arnbiciju da "de!::ontaminira" ovdasnii iavni
zVje.sni portal kO.ji. ima bno crpi ti iz svih dosrupnih kuloarskih izvora, Podatak 0 bracnom stan] u postaje presudan: kada je nedavno nekog ugledncg advokata trebalo [avno obezvrijediti, prikazan je televizijski prilog 0 njegovoj brakorazvodno] parnici, Iii, recimo, kako biste pokazali kako je ueki sudi]a

Amela Ajanovic

Malo dublje analizirajuci te uvredei povezuju(:i znacenia, redoslijed iii vrstu primjedbi, lako rnozete dokuciti kakvim se fantazijama autor rado predaje i koje ga frustracije rnuce

i mediiski prostor, objavio je neki dan tekst koji upravo zagaduje taj prosror, Nije bitno ni koji je to portal ni Ii korne je tekst pcsvecen, bi rne su retorika i argurnentacija koje dolaze
ad "predslavnika

· I

Aji1novic; Jasni geomelrijski

gradanske opcije, odnosno

od onih kojirna nije stalo do toga kako se ko zove", a sve zbog on ih koj i rna "jeste staid' do toga ,,!::ako se ko

sumnjivcg morala, obiavite clanak da proved i vikende sa suprugorn i djecom kod
Covicevog kuma ..Zamislite samo lu vrstu novinarsrva, kcje SI varanie slike 0 nekoj javnci li~nosli rerneli i na

zove, kao i do pcdiela na nacionalno] osnovi". Portali su, inace, postal;

Drvo_ez na latn
Protekle sedmice u saram uenom pla tn u, ne zelim rnijenjati

oblici

tracevirna

koji se bave njei to iz pera

rnjesta ria kojirna svaka uljudnosr presraje, ;;to nije tesko provjeriri kako preko analize au torskih tekstova

govorn

dokolicorn.

Nije jednorn,

koie obiavliuiu,

tako i pre-

ko caskanja, tckorn koj ih ugledni gradaaski novinari prostacki komenriraju istupe pol i tickiakrivnih leoa, ali i svih onih koji u ja-

vnom prosroru ne diiele njihove ideje i nacine i~raza van] a.

uvazenih novinara, na naiprostackiji nacin pretresano zasro i kako ie neko izabran tog i tog partnera, promijenio svcje ime, otisao u [ednu, a ne u drugu kafanu itd. N akon rata, U kojern SU nepoznare i nenao-

lzlofba "Tise znaei glasnije = manje znaci vise" rezultat je kombinacije magistarskih radova • Clan Udruzenja likovnih umjetnika BiH
jevsko] galeriji "Preporod" uprilicena je izlozba "Tise zna"i glasnije '" man]e znaci v ise", Naziv je rezulta t kombinacije magistarskih radova dviie autoriceciia saradnja datira jos od 2009. gcdine, One su Alisa Caber i Amela Ajanovic, koja se tom prilikom predstavila grafikom na platnu. U svom umjetnickorn radu Amela Ajanovic uglavnorn se bavi problemom organskih oblika, cistih i jasnih bojsili ide u krajnost, ne boje bijelo na biielom, crao na ernom, vee m"terija drvorez na platnu.

_10 se pokazalo kao idealan rnedij koji
buducnosti. Zanirnliivi
u skoroj

Piie: Sanja VLAISAVL]EVIC

ruzaue osobe ubiianesamo zaro sro nose "pogrcilna" irnena, javno isrnijavati 'i
zlurado kornen tirati u pretencioznirn novinarskim

su po

Fasislicke ideje
Zanirnljivo b i bilo analizirati i razloge pokreranja t ih "grada nsk i h" po rtala. Skoro svaki tvrdi da ima za
pros tor i as 10 bod it i ga od utjecaja rerrogradriih, nacicnalistickih medi]a. J oS zanimlji vije je to sto raj cil]

cilj demckrauzirati

javni

nasioie posrici iskliucivo
korisleCi argumen Ee ad hominem (eilaj: uvred~, oma· lov •.Zovanja j slic!!o). TeSko da tete tu i!::ada moti S"znati sta je pog.resno u izj"" varna osobe na koju se okomic n.eki ponosi!i aminacionalisLa, ali cete ",.to u"ijek moc! CU Ii brajne uvrede, za koie bas treba imali maSte. Malo dublje aoalizira" juCi Ie u vrede i povezujuCi znacenj., redoslijed iii vrSlu primjedbi, lako mozc[e do~ui"iti kakvirn se f"!!tazij"rna autor rado predaje i k 0 je ga frus rraci j e m uce. Posebno je s.imptomalicna ~es!a U po !reb a Iije~i pop U 1 "fasislil'ki~, nfasisoidan" i "klerof"sislitki". Nar"v!]o, kod najgorljivij ih zagovornib aotif"5istickih ideja naivece uzbudenje i borbeni :lar izuzi vaj\.! aJuzije na fasizam. MI~di, urbaoi j da.kako "mioacion"1isticki orijemi.-ani lImjemici iii bendo" vi uvijek ce oa sebi imat; neku ern u uniformu, nerijetko svasliku nu ru k.avu iii drugdje iIi ce se od He" smijati satiricnim videokl jpovi rna u koi im. SU neki demokrarski izabrani polititari ove zemlje pIedsla-

Dakle, danas, aka bocete da ste "progresivan autar", anda protiv svih neistamis/jenika pisete iii govarite da su fasistl Pasebnoje zanimljivo uporna i skora samorazumljivo izjednacavanje naciona/no osvljestenih ljudi s fasisUma. Ko god javno kate da je Bosnjak, Srbin iii Hrvat i da se ponajprije za/aie za interese svog naciona/nag biea, praglasava se nacionalisfom-p/us-fasistam
"Ijeni kao failis!i. Koliko je sarno radOSli kod danasnjih sredovjecnih zagovaIoi!::a urbaoe i amin3ciooalislicke ideje svojevremeno i;-'3Zvala pDiava slovenskog benda s fasislickom ikon.o· grafijom. TeSka je to IU· rn"citi !::ao vid orpora. Cemll? Danas skoro svi ojihovi fanovi pi"u protiv "fasizma". To ie najfrek"e· nlnija rijec uzorne "kri· {ike" Vee je sarna po sebi sumnj iva opsesiia [am Iijecju: cega ie oo~, uSlv~ri, s.imptom? Ttebalo bi to na· pokon jednom ispitari. Dakle, dana.s, ako hoccle d" SIC "pIoglesi vao "utor~,. ood" protiv svih neistomisljeoika pisete iIi govorire da su fasisti. No, upravo ie fa.i2am brisao sa !ica zemlje IIag svih on.ih I::oji nisu hljeli prihvaliti fa;isli~ke ideie. Posebno je zanimliivo upomo i skoro samorazum!jivo izje· dnac"vanje nacionalno osvij eil ten i h Ijudi s fasis(i rna. Ko god javno kaze da je Bosnjak, Srbin iIi Hrvar i da se pona· jprije zalaze za imerese svog nacionalnog bica, praglasav" se o"cionalistom-plus-fasistom. Koji je to Sarno "'l£ti" nski nedostatak razurnijevania novog demokral:skog po· re lka ove zeml j e!

lome sto, uz upotrebu maste, svaka izlo l ba izgleda potpuno drugaciie - kazala je Aianovic,

tekstovirna promjenu imena neke osobe, ni]e nista

Likovne kolonije
Inace, Ajanovi cO je cd rna] 0
2008. clan Udruzenja cegovine, Ucestvovala rnnogim kolekrivnim likoje na

drugo nego najgori oblik rasizrna. A to [e upravo omiljena terna j)drugova"~ ]'Z kruga 00 ih koj i se svirn sredstvirna i ua say glas bore

vnih umjetnika Bosne i Herizlozbama, imala ie nekolieinu sarnostalnih, a i uCesca na Iikovnim koloniiama joj nisu

proti v fasizma. Primiera ie, naravrio,
mnogo, ali ako samo u jednom tekstu proCirale 0 je" dnoj osobi da Ie: "predvod. nik korupcionaiikog puka, predvodnik fasistiCkog pu· ka, da besmisleno govori, bezobrazno laze, pise bljuvOline, OdVIal!!O laie, post"vljs budalaSla pitanja, za laze Se 1.a na j go ru "egre" gaciju, prodaje se za novac, prodaje maglu, mijenja ime zbog para, ne laje 0 svome gazdi. .. ", Ollda je tdko z·am islit; da tu moze SI"jati i pone!::a ozbilioa novinarska analiza nekog problema ko· jem ie lekst posvecen. Os!aje sarno gorko saz!lanjc da su upravo oni po· rt"li koji se predstavlj"jti kao "jedioe slobodoe leri-

Novo i drugacije
Ka.ko je u razgovo{U za nos list ka.zal" Ajanovic, sva" ka njihova zajedniCka i.~lozba veliki je izazov je, smatraju d" su dobar lim ko" ji se nadopllnjuje, a posjclio-

strana. T".ko ee se n" dese (oj tumej i graficara po Bal !::aou predstavitis osrnlirn urnjemi· dma iz Makedonije, Albani· ie, Bugars ke i s Kosova. - Sve moje i7.loibe izni· mno s\.! mi va~ne, a najvik se radujem po,iv;m" izvao BiH. Najbirnije su bile u Francuskoj, 1laliji, .M.akedon.iji,

Magislrica grafike
Amela Ajan.ovie melena je u Ssrajevu 1983. godine. Upisuje Likovou akademi· iu u Sarajevu 2002., diplomira 1I juou 2007. god.ioe na Odsje\:u za pmfesora likovn.e kullu,re i obrazovanja, pododsjek grafika, pod menlorSlvom profe.sora Halila Tik vde za prahie!!.; rad i profesora dr. Ibrahima Krzovica za teo· relski dio diplomskog ra.· da. U jon uaIU 2008. u pisu. je postdiplornski smdij u Sarajevu na Likovnoj a.b· dem i ji, Ods jek gra fika, pod mentorsrvom profeso· ra HaliIa Tikvde za pra.hicni ,.d i profe~ora dr. Ibrahima Krzovica za teorets!::i dio diplomskog ca· da. Mogistrir"ls je 1I janua. ru 2011. godine. Hrv.a!skoj, Alban;ji i ns Ko· sovu. Privlace me izlozbe na orvoren.om pa moiu pazniu vee god.inama plijeni izlozba u Zagrebu na Trg~ bana Je· lacica. U ovom mjesecu ie plani.rao" izloib. u Bug". skoj. Uzivam u likovllim ko" lonijama i rado se odazivam svim pozjvima - zakljucila je A;anovic. M. (;USTOVlC

rorije'[', kao a,gensi !~dekon[·

Privalni zivot
Nije rijel.!::ost ni javno prerres:ni privatni i.ivar osobe koja je na meti i mer· imrno slldi!i 0 va.zni.m, a posve i!l!lmn.im mamemi· rna na njenol1l iivQn'wIn putu. No, dobra, govoriti proti v covjeka i oe moze ukli uciv3ri ozbiljnu analizu problema nego je porre'·

aminacije med.iiskog proslOra" iii ko zna ~ta jo~ sve ne, najve6 prodvoici novog demokratskog poretka. Dekon13minirari medijski pros tar mo.>:e sarno onaj koji n.a posve uzorit nacin tini. sve ono Sto jc tomesu· prOlno. Mo:ida su upravo Z3!O valj"n3 .argumeotacii", kulruro dij"loga .i opredje" Ijenie za u vahvanie sago· vomika prcdme! sta.lnog ismijavanja medijskih antifail iSla ..

ci izlozbi lIvijel::

vidieli n ""to oovo i d rugaei je. - U posljednje vrijeme o~upir.na sam izucav"!ljem minimalizma i Siupremalizma, poied!!oslavljenih form i, jasn ib geom e lorij skih oblika kaQ -i istra.iivsoj'em i pronalazenjem neobi6Iih rna !eri j ala. Svoje drvo rez<: iskljucivo :ltampam na pa"

ce

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE r HERCEGOVltIE ZE!'fICKO-DOBOJSKI KANTQN OPCINSKI SUD U ZA VIDOVICIMA Broi: 042-0-1-10-000463 Zavidovici, 20. 06. 2010. godine
Opcinski sud u Zavidovicima, srrucna saradnica Delic Fikreta, u izvrsnom predmetu trazioca izvrsenja IKP "Rad-

Dnevniavaz ,"_"_",,,.19 vica, ul, Aliie Izetbegovica, radi naplare novcanog potrazivan]a u iznosu od 71,55 KM, sa zakonskom zateznorn kamarom pocev od 30.07. 2010. godine, do isplate i rroskova izvrsnog postupka u iznosu od 20,00 KM i 10;
- zapljenorn, procjenom i prodajorn pokretnih stvari u vlasnisrvu izvrsenika, koje se nalaze u rnjestu njegovog prebivalista, shcdno clanu 114-135 Zakonao izvrsnom postupku, i namirenjem
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVAGKO NERETVANSKI KANTON OPCINSKI SUD U MOSTARU Broj: 580 Mal 038760 OS Mal Mostar, 17.06.2011. godine

OGLAS
OPCINSKI SUD U MOSTARU, strucni saradnik Lana Kukolj, u pravnoj stvari nizitelia

dovica, ul, Alije Izetbegovica, radi isplate duga za izvrsenu kornunalnu uslugu v.s, 71,55 KM, na temelju ciana 10 i 21 Zakcna 0 izvrsnom p'osrup~u _FBiH (Slufbene novrne FBIH broj: 32/03 I 33/06), II vezi sa clanorn 348 stay 3. Zakona 0 parnicnom postupku FEiH (SI. novine FBiH br. 53703) .

nik" Zavidovici, pronv izvrsenika Zecevic Nevenke, kci jovana, iz Zavi-

trazioca izvrsenja iz iznosa dobiienog

prodajom, uplatom novcanog iznosa na iransakc ij ski ra cun traz ioca izv rsen] a. Strucna saradnica;

HT d.o.o. Mostar, zasrupani po zz direktoru, protiv ruzenog Ma{ije Alek~ic, temeljem clana 348. srav 3. Zakona 0 parnicnom postupku ("Sl. novine FBiH" or, 53/03,73/05 i 19/06, u daljnjem rekstu: ZPP), buduci da ruzeni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravista, objavliuie sliedcci:

JP

TUZB.ENI ZAHTJEV
Dana 01. 02. 2008 godine ruzireli HT d.o.o. Mos!ar je podnio tuzbu protiv ruzenog Malije Aleksic, radi naplate novcanog potrazivanja. Tuzirelj tufbom traii da Sud donese presudu koiom ce ruzenog obavezati da na ime relefonskih usluga isplati iznos glavnog duga u visini od 94,73 KM sa zakonskom zateznorn karnatom i to na iznos od 59,48 KM pocevsi od 21. 06. 2007. godine do konacne isplate, na iznos od 35,25 KM pocevsi od 21. 07. 2007. godine do konacne isplate, te da mu nadoknadi troskove parnicuog posrupka sve u roku od 15 dan" i pod prije tn [orn izvrsen j a.. Obavjesrava se ruzeni da se dostava pismena smatra obavlienom prorekom rob od 15 dana od dana objavljivania ovcg pismena u dnevnim novinama (Dnevnom avazu) i na oglasnoj ploci Suda te da priloge dostavljene uz ruzbu moze podici u zgradi Suda. Obaviestavase tuzeni da je temeljem clanka 70. stavak I. ZPP·a duzan naikasniic u roku ad 30 da na dosta vi Ii Sudu pisrne II i odgovor na rufb u. Odgovor na tuzbu mora biti razumliiv i. sadrzavati: oznaku Suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivaliste iii boraviste, odnosno sjediste srranaka, njihovih zakonskih

Delic Fikreta

OBJAVL!UJE RJESENJE 0 IZVRSENJU
Odredjeno dana 05. II. 2010. godine, po prijedlogu trazinca izvrsenja od 30.7. 2010. godine, na osnovu vjerodostojne I.'sprave - izvcda iZ. poslovnih knjiga ad 25.06. 2010. godine, protiv izvrsenika Zecevic Nevenke, kci [ovana iz ZavidoOPCINSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mals 053339 08 Mals Mostar, 14.06.2011 godi De

POUKA: Protiv ovog rjesenja izvrsenik moze izjaviti prigovor ovorn sudu u roku od 8 dana od dana dostave isrog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju pr1m j eraka za su d i stran k e. Dostavlianje

izvrseniku, srnatra se obavljenom,

rjesenja

0

izvrsenju
pro-

tekom roka od 15 dana od dana objavliivanja, stavlianja odgovora na ruzbu (npr, Prigovor mjesne nadleznosti "J. 19. SI. 1. ZPP F BiH), 3. Decidnc se izjasni ri da li priznajete il]
ospora va re ruzb eni zah Iiev, duzni ste u odgo VOrU na ~nibu tacno navesti razloge zbog ko] ih osporavare tuzbeni zahtjev, cinjenice lIa kojima zasoiva[e svoje navode i doslavi [e dok3~e kojirna se utvrduju te cinienice (e1. 7 J. ZPP FBiH), 5. Uz i'prave saslavljene na manom jeziku d uzo i s[e dos Lav iIi ovj eren p rijevod (el. 134. st. 2 ZPP FBiH), 6. Ukoliko predhle!e provodenie dokaza saslusanjem s vjedoka, duz n i ste za sva kog sv jedoka na Ve~ti I"CIIO i.me, pre:;:ime, ime jednog roditelja, adresu stanov'nja., na koje okolnosti predlde[e da se svjedok saslusa (1:1. 137.sl 3. ZPP F BiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno pOlpisari (el. 334. sr. 2. ZPP FBiH). . Ukoliko u n.vedenom roku ne· do,tavile pismeni odgovor n3 tuzbu sud ce dOllijeli Presud u i usvo j iri rutben i zah [j ev . Presu da zbog propustanja (':1. 182. st.!. ZPp·s). osporavare ruzbeni zahtiev, 4. Ukoliko

zastupnika i punomocnika ako ih imaiu, predmet spora, sadrza] iziave i porpis podnosirelja (clanak 334. ZPP-a). U cdgovoru na ruzbu tuzeni ce istaknuti moguce procesne prigovore i izjasniri se da Ii priznaie iii osporava postavljeni tuzbeni zahtiev (llana.k 71. sravak I. ZPP-a).
Ako tuien i osporava tuzbeni zahtjev, odgovor na luibu morn sadrzavati i razloge iz kojih se

OGLAS
Pred ovim sudorn u toku je parnicni pOSIU" pak [uh[eija SCHACHERMA YER d.o.o. Sarajevo, ul. Diemala Biiedica 156, Sarajevo, praliv !Uzenog MIX d.o.o. Zagrebacka 2, iz Mosta.ra, radi dug. u izoosu od 488,60 KM p. hko sud na .dre~u (uzenog !liie U mogucnosri doslaviti tuibu na odgovor (0 shodno odredbama 1'1. 348. s[. 3. ZPP·a tuibu n. obavezni odgovor dOSI.vJja pu tern dnevnih novilla i oglasne ploce suda. Tuiitelj je pred!o~io sudu da ukoliko tuzelli u z"kollskom roku lie dost"vi pismeni odgo· vor da sud Ila osnovu Clana 182. ZPP-a do· flese pre.udu u~ljed propustanj •. Tuzena je duzna u rokuod 30 dana dosJaviti sudu obve,zni pismeni odgovot na tuitbu u dovoljnom broju primjeraka 7," sud i prOli· vnu suanu-tul:ilelja (eJ. 454. St. I. i 2., <:1. 70. St. 1. u svezi 5 C]. 52. S[. 2. ZPP-a. Pismeni odgovor n3 [uzbu II navedenom roo ku mor~ bit.i razumlj iv i mora sadrzavati 1. Oznakll suda i broj predmela, ime i prezime, pr-ebivaliste iii bor3viste .[tanaka i nji11o"ib pUDomocoika, Ie predmet sporn, 2. Procesne prigovore koje ne mozete iSlicati lIakon do~

ruzbeni zahtiev osporava, tinjeoice na koiima ruzeni zasniva svoie navcde, dokaze koiima se utvrduju te einienice, te pravnu osnovu 7.8 navode rul'enika (clanak 71. stavak 2. ZPP-a). TUleni moze U odgovoru. na [uzbu, a najkasnije oa pripremnom rocism, podnije!i prOIUtuzbu (clanak 74. stav"k 1. ZPP-"). Ukoliko lu,zcn.i, kame je uredno doslavljena ru,zba u kojoj je tUZilelj predlo.zio donosenje presude zbog proPl.lS[llllja, ne d051avi pismeni odgovor na ruibu u 7.8.konskom roku, Sud ce do· nijeli presl.ldu kojom se usvaja tuzbeni zabtjev (presuda zbog propu~lanja), osim ako je tuzbeni 7-3h!jev ocigledllO neutemeljen ("Ianak 182. '.Iav"k. ZPP-a). Odgovor na lUzbu s prilozima predaje se Sudu u dovoljnom broju primjeraka za Sud i prot.ivnu slranku, pozivom na broj predmet". S lruc ni S<lradoik Lana Kukolj

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOV A(;KO NERETVANSI<I KANTON OPCJNSKI SUD U MOSTARU Broi: 58 0 P 1)62082 10 P M",w, 20. 06. 20 II. godin.

NAPOMENA: Dos ta vase SmaIr3 oba vIi enom protekom rOk. od 15 d"lIa od dan" objavljivanja (el. 348. 't.4FBiH). Slruen i suradnik P"vle Crnogorac m oglo pos tup ili~a poseb no u is m m lreba navesl.i: 1. O('.:na.ku Sl!lda [broj predme'!,a, lIlle i pre:.lime:~ prebival isn::: Lli bOr3visl& :SIrnnaka i njihovih punomocnika,!e predmec spo,". 2. Procesne prigovore ko je ne mozete is( ica d l1akODdos{avljanj. odgovor. DO.u.zbu (apr. Pr igovor ! m jesne nadlclnooti oL 19. -St. L ZPP F B iH). 3. DttidQO S¢ ~zja$liit:i da I,i priZ[1ajele ili osp0r<lvalC \uzbcn i zahrjcv. 4. Ukol.iko o'porava!e .-uibeni zahljev, dtlzni see u odgo"oru no luzbu l"i:'no nave"i razlogc ,bog ko· ii,h oip0Tavale l u'lbeni za,h tjev, (-in je_niee na koj ima r.as n iv.ate ,svoi Eo: naVQ de i dosta vi m dok:i:l¢ ko j im:i se utvrduju Ie 6njenice (tl. 71. ZPP FBiH). 5, Uz isprave sasta. '1,11 jene l1a S(fa!l.Om je:z.iku d uzni see do,cav.iti o.-jeren prijevod (tl. 134. S!. 2 ZPP FBiH). 6_ Ukoliko predLalet~ provodel1je dok:a.7.s; sa;slu~ani'e:m svj~dok<l~ duzrJ i Stc za s'Vakog svjc'::dok:i nave5[i ~il~no imc, prezime~ ime jedno,g rodilelia] adre, u S!anov.n ja, n. ko je okolnosti pred.laze [e d. se svjedo k soslu,a (cr. 137. s!. 3. ZPP F BiH). 7. P i.m en i odgovo r '" oca {e o.ob no po {pi•• ti (CL 334. St. 2. Z PP FBi H). - Ukoliko u navcdcnom toku ne dostaviu:: pismeni odgovor na m:!bu, .ud ce don iie d P,.su du i u,voj i· Ii ruzben i zah [jev " Presu da zbog pro Pllh.D i. (.01. 182.S! 1 ZPP·.).

OGLAS
Pred ovim sudom u loko je pami~ni po,mp.k ruzilelia Unietedil Bank d .. ..proti" Orhideia So~",,·ic kci d Tihomira nasl.niena naadresi Melentiia Petrovica bb Trebinje i Mile Ivkovic sin Milovana nastanjen Ob::.la Mice Ljubibr<ltictl5 Treb.i.njc~ rad,i hpl_ala dllg3~ pa k.:ako sud jst.im l1a admsu lU_lenih nije u mo~ gucnosli dO'l3viti luzbu oa odgovot!O sud ,hodno odredb.m. Cl. 348. st.. 3. ZPP·. luibu na.ob.ve,zni odgovor do,ta.vlj.putem dne.-nih novin. Dnevni Ava". TUl;itdj jf; predloiio $udu da ukoliko Cl1zeni u "akon:s.kom roku ne dO:s.l<lvi pi,smelli odgovor da sud.na o,"<>"u claoa 182. ZPP·a, don ... presudu u,ljed propu!caoia. Sud pm.m dne\mi.b nov;n. do".vlja na.edene mi!be na ob.vezni odllovor Orhidei. Su~evi" kci Tiho· mi,. nastanjen. n. ad .. ,i Melen{ija Perovic. bb Trebinje i Mile lvkovi(, sin Milo".n. oasl'njen Obal. Mice LjubibrrHi~a 5 Trebinie S-3 'ruzhc_nim zah[j~v(Jm koji glasi: ~Na1alie '" lU~nicima da ,olidarno pl.le ",:!i~eliu dll8 u ukupnom izno,u od 22.866,27 KM uvecano "" zakonsku ,,,tezDU kama!u racuoajuci od d.na 23. 2. 2010. godine, kao daD. podoo,eoja tUlbe p. do i.spbut:: d uga! kao i [1ak n<ide t u Zi ~el itl parn icOot ltoskov~ S:i 2ak0l1skom z:flH::ZTI kama rom od dan~ p.oOm dnorenja pre,ude do pl.cania, sve u roku od 30 dana.u SukJ~dDO od .. dbi cl."ko 386. Z.kona 0 poroicJJom po.tupku, precizira se •• h~ev '" oakoadu troskov. parni~nog poslupka~ n8 n3cin da Sf::ovi tro~kovi s:pccifiC:Lraju kao lros"kovi sudske: prislojbe n3 lu:lbu j suclske prislOj be na presudu, a po od.ed jen j U o .. lo"a. Ovom prilikom pozi,camo Vas d. u .lOku od 30 dalla do,[av.ile 'Udll obvezui pi.meni. od.~ovo, oa t"zbu." dovoljnom broju primicraka ". ,ud i protivnu "runu.mzi[elia (~l.454. st. I. i 2.• i':l. 70 .... j u ,v."i ,tL 52. Sl. 2. Z.kono 0 p.rnieoon1 pOSlupku 53/003). Du.lni ste dOS-l3Vil.i pism.e.ni odgoVOj na_ t-uzbu LJ Ilavedeno roku} koji mora bit:i r8.lumljiv i mora s..• dO..a.v3l1 sv.e OnO :~IQ i~'pmrebnQ da bi!!ic nie:mu: rnoglo poslupiL~) a poscboo u iSlom (reba naVeSitj; I. Oznaku ,uda i broj pred",e,", ime i prezime, preb;""liille ili bornviill. ",analea i njihovih punom<>tni" Ie,", to predmet .por •. 2. Procesne prigovore koje lie mO:leu::: ist'icall nakoD dost:3vlja.nja od_govor.a. 03 u.tzbu, (npr,. Prjgovot mie-.ne n.• dleZnosti 01. 19. SL 1. ZPP F BiH). 3_ Oeci dno se j,zjas.n iti d'l Ii pl"i:1.naj ete il i osporavate tll zben j (';ah tje'V_ 4. Ukoliko osporava(c luzbeni zahtje"r duz:ni SIC 11odg:ovoru na 1Uzbu tatoo oalfcs[:[ razloge zbo,g kojih osporaviue ~u~bel1i zahliev, cinjellice na kojima zasn"i\),'He svoje 113vode j dos[3vi(e dok.az'e kojima se u(vrduju {e cinjenice (el. 71. ZPI' FBi H). 5. Uz i'pr •••• astavljene no stranom ie,i ku dufni Sle do,,",,i!i ovjeren prii"vocl (~1. 134. ,I. 2 ZPP FBiH). 6_ Ukoliko predlaiete proyodenje dok,.al<l :s.aslu~aniern ;!iivjedoka duini:s.te l<l s:vakog :s.vjedoka Jlave.s;ti m~no iiTIC:~ pre.zim~ imc jed.ilog rodjlcljil] adresu s13novanja) na koje okolooSli predlazcle cla Se svjcdok sa,lui. (eI. 137. St. 3. ZPP F EiH). 7. Pi.meni ndgovor mOr:lte o,obno P"lpi",,!i (H 334 .• t. 2. ZPP FBi H). ~ U kol.i_ko u navedcnom roku nc dosl3vl(e pisrncni odgo'vor n.a. (u:t':bu, su d (:c donii c{ i Pres udu i usvo;i [i luzbe'ni z.lnjev - Pre,ud. zbog propu!t.nj. (Cl. !82. st. J_ ZPp·.).
a

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE IHERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI TON OPCINSKI SUD U MOSTARU Broj: 580 P 050927 09 P Most.r, 13.06.201 L go-dine

KAN·

OGLAS
Pred ovlm sudom u lOk"ie pa.ni~ni ponup.k luz;[elj. Hypo Alpe Adri. Bank DO, prOliv iuienog I<,e'o Soldo,jMi3G 0311962152428, Ul Splj'sku br. 9. MOM", rodi ,"pIa!. dug,. pa bko sud istom na adresu [Uze.n og D ije u rnogu c nos.ti dQs[aviLi m~bu na odgovotJ losud shodno odre~ dba.m a ;;1. 348. ". 3. ZP p.. mtbu na 0 bave·z:an odgoyor doslavl ja pUle m dnevl'l ill novi 08., Tutile,lj jc p~dlobQ sndu da ukol iko tuZerJi. u :za· ko ns kom roi< L1 [iJ e dos.ravi p ism~,n i odgo .... r da sud o n a (}Snovu c lana j 82. ZPP·a donese p resudu usl ied propulcaoia. Sud putem d.nevnih Do'~ina dosl,avlja n3vedenu tuibu luienorn I<re,o Soldo, J MBG 0311962152428, UL Spli"~u br. 9. Mo,'" no ob.vel..31i i odgovor koj i pouCrlva ka ko s lj jedi: Ovom prilikom pozi yam 0 Vas da" rok u od 30 da· na dOS(8vi:r.e sudu obvezni pisrneni odgovor na ruibu u. dovoljnom broju primje:raka z.a ,ud i pro" riy"u mauu·tll."ilelj. (01- 454. st. L i 2., cL 7Q. ·,t. L u $ve,~i s cl. 52. $1. 2. Zakona 0 parnicilom PQS,~I1pku 531003). . Dum i see dOSla" i1i pi ,men i odgovor na m:!b u u nsvedenom roku~ kofi mO'ra bjli ra:zumI;iv i morn 5adrzavali s'lle OIlO iSla jc pou''Cbno da bi. se njemu

NAPOMENA D OSL. va se sma Ifa 0 b." Ijenom pro lekom .oka od 15 dana od dana obj.vljivanja (el. 348. 't.4 F EiH) . Sudij. Nina Cul.nic

NAPOMENA, DO'lava ,e sma!ra ob"cljenom pro[ekom wk. od 1S dana od dan. obj•.vljiv .•oj. (01. 348. st. 4 F BiH). Sudija M.diha Bo.kailo

FMJ.I.lil!@;iP.jl.!.J.I!

sedmicCl1
KOLUMNA

Evro• a nema odgovo • na sgu nosne Izazove
Na zapadnom Balkanu, bez kredibilne perspektive prikljucivanja Evropskoj uniji, veliki dio napretka koji js postignut u posljednjoj deceniji rnoze biti narusen
Pile: Janusz BUGAJSKI
vima pogodenim drzavama Nezadovolisrvo politickim
establisrnentom pomaze Iijegionalno]

N

aredno desetljece de donijeti brojne izasigurnosti usirern

zove drzavnim i re-

podruciu Evrope, To ce zahtijevati efikasne odgovore rnedunaro dnih ins ti tucii a u vriierne kada NATO smanjuje svoje kapacitete, a Evropska un ija je iscrpl] ens svojim unutrasnjirn problem irna" Bivsi americki drzavni sekretar za odb ran u Robert Gejrs (Robert Gales) vee je upozorio na svo jevrsn u dernilitarizaciju Evrope, prikazanu krozsmaniivanie budzeta za voisku, isvako izbjegavan je konfli kra, U porastu sutri vrste sukoba: un utardrza vni, medudrzavni i naddrzavni, Unutardrzavni sukobi ukl j ueu j u gradanske b 0 rbe uzrokovane ekonomskim problernima j politickim sudarima koji mogu dovesti do sloma pravnog poreli<.a, ana· rhije i oasilja. Slab os t dria ve moze po· dstati ; medunacionalne sukobe, anriimigran!Ske pogrProtesti u Grckoj: Javnl revolt ugrolava slabilnasl z,aduienih vlada

orne, separatisticke pokrete ; talase izbjeglica, Medudrzavni sukobi ukliucuiu neslagania oko teritorija i tretiranja nacionalnih manjina, Oni mogu ukliuciti i sukobe oko energije i drugih resursa koji se orvaraju klirnatskim promjenama. Naprirnier, topljenje s j everne polarne kape orvara vecu mogucunos t za eksploatiran je plina .i n afte iz rog regions, pa bi raj reri LOri j mogao postati izvor neslagan j a i sukoba drzava koj e granice s Arktikom.

Pilanje Kalinigrada
I drugi regioni u Rusii i mogu biti mjesro separatisrickih sukoba, ukljucujuci i enklavu Kalinigrad, Protivljenje da se dozvoli Kali-

nigradu cia ima ojaean status mofe biti okidll.c za raju terorizam, Svietski izvori energije su sve vllie izlozeni prekidima kroz djela sabotaze, Saiber-napadi postaiu ceilCi, organizirani i izazivaju velike slim: vladinim operacijama, biznisu i dr'"mvnoj infras trukruri, jer se drzave sve vise oslanjaiu na vimine kornunikaciie itranzitne rule za rrgovin II, in vesticije i sigurnost energije, Saiber-napade rnogu izvoditi pojedinci,

i uspostavu tervrte balticke drzave ..Sukob u ovorn regionu moze dovesti do vece krize koja bi uklj ucila i Li Ivanij l! i Poljsku, objeclanice NATO-a.
odvajanje

Novi sukobi
N addrza vni sukobi su postali sve brutalniji i ukljucuju medunarodni terorizam, ekonomsku saborazu, sajber-napade koji imaju za cilj paraliziranje drzave, MedUOlU"odni !ero,izam ootaje prijernja zivorima eivila, ali njegov je utjecai i dalie vidljiv U manipu]acijama s islamofobijom i kampanjama protiv vlada i pobunje, o ickih pokreta koj i sponzori-

susa igladi, epidernija, zemljotress, vulkanskih erupcija i porasta I1ivoa morn, U tjecaj takvi.b kriza moze varira ti od hiOle humanitarne krize do poveeane opasnosti oct sukoba oko nedostajucih resursa, Sve !O moie izazvati rnasovne ZrIVe, velike izbjeglicke talase, kolapseinfrastrukture, instituciia iCak propasti drza ve, Nekoliko mogucih seenarija Se nadvilo nad BVfQ-

blemi u regionu medusobno povezu. . U Albaniji sporni izbori prijete da transformiraju poli tick U polarizaci ju u pravi gradanski suko b i drzavn u nestabilnost, javno nezadovoli stvo IIa Kosovu ie pojacalo opozicioni pokret koji irna program kombiniran od suvereniteta i panalbanizrna, N jegova popul arnost ce ras ti ako Kosovo bude permanentno b lokirano na ulask u u najvaznije medunarodne instituciie, Izbori U Srbiji su na horizontu, a nacionalisricki zahdevi mogu poentirati u podrsci podjeli BiH i Srbije, Suverenitet icdvaianje kao cil] srpskih Iidera u BiH Ce ohrabri ti idruge regionalne secesionizme, Blokirnni napredak Makedonijeprerna

vim i desnim radikalima i gura ih u prvi plan. Ozbilian ekonomski pad izazi va pri tisak za prom jen u sistem a, napade na zvanicnike, do mac; terorizarn i an tiirn igran rske
napade,

Gradanski ratovi
U nekimdrzavarna, kao sto ie Spaniia, to moze ozivjeti regionalne i separatisticke zah neve, Iako se E U formalno, mozda, nece podiieliti, dugorocni efekti ekonomske stagnacije, revolt mladih,gubitak povierenja u Brisel iprotivljenje daljnjoi eroziji drzavnog su vereni [eta moze dovesti do ozivl.ja vania nacionalizma i moze provocirati unutrasnie i vanjske konfiikl.e. J os j edna opasna rnagu6:tost jeste padjela Ruske Federadie, scenarij koil sve veei broj an alitieara u Moskvi predv;da. Narednih nekoliko godina emiCke nesugla>ice, politiclti ekstremizam, separatizam ce eskalira til izazvani ekonomskom stagnacijom, demogralSkim padom, veE· kom n"7..l1posle!laSCu, dr'Lavnom. represijom, fuJstraciiom mladih, teritoriia\nim suJ<obima ivjerskim mili!"ntizmom. Sievemi Kavkaz je vee zahvacen gradanskim rntom i pos laO je rusk; wlUtraSoji Alglmistan. Moskva se suofuva s rastucim nemirima u Sibiru i Dalekom istoku HiSloriia poka;;uje da protivlienje ekonomskoj eksploatacij; g1avnih gradov.a ohrabruje zahtjeve za suvereoireoom. Kako se veze izmedu Sibiro i istoenoazijskih ekonornija razvijaju, region moZe u nezaviSDoSti vidieti dobru Sausu. To b i moglo provocirati odgovor Moskve i mqguCi konllikt s Kinom, ier Peking namjernva zaStititi sve veCu kinesku pap ulaciju u regionu. Vocliugton i Brisel jos rjeSavaju jucerasoje sukobe i !lemaj u planove da se su pro· !Stave Ilovim izazQvims. Ge.. jts je opisso Irak i Afganistan kao ,ratove.iz proslos ti, a !Ie bu ducnosti, SAD pOVlaci svoje snage iz Evrope ; sve viSe se fokusirn na opora vak svoje ekooomije. EU oema efikasn u sigu:rnos nu poli tiku, ako nekoliko kriza emprira simuhano, Evropa neee imati alate potrebne da se tome supmlstavi.

svjetske mreze ili vladine agencije i mogu provocirati osveru i medunarodni sukob. Krizemogu bici uzrokovane iprirodnim katastrofuma, POpllt drns tienih kIima!Ski.b promjena, poplava, klizista,

porn. Na zapadnom BalkallU, bez kredibilne perspektive prikl j uei va!l ja Evropskoj unlji, veliki dio napre!ka koii je postignut u posljednjoj deceniji mo~e biti. naH1~en, posebno ako se dom aCi pro·,

radikalizirati albanske partije u zahtjevu za autonomiiu iIi Cak odvajanje i ujedinjenje s Kosovom iii Alb:m.iiom. Ekal!omsh perspekti va regiona Ceo vjerovatno, biti oslabljel!3 i poveeau emigradjukako ra· zoearenje CJanslVom u EU bude intenzivirano. Takvi =anii Ce pockopati reformisticke lidere i ponava vrati ti popufu;tiCke ; nacianalis:ticke clemente U PM plan. Oni Ce iskoristi ti ekonomsku stagnadiu i javni bijes, g1asnu ksenofobiju ka.o rieSenieza raslllCe domace probleme. JuZni Kavkaz je jaS ranjiviji region. Moskva namjerava cia ukIoni vladu u Gruziji i nadahnj\lje vojnu pobunu, l!acionalne padjele lakte sabolaie i terorizma. RazliCiti razlozi mogu biti uzeti kao pavod za novu inlervenciju, ukIjueujuCi iopmzbe da se Gruzija koristi kao tran7jcijska zemiia za isla· mske terorisre, da spanroriro separ-atizmeu mskom dijeJu sjevemog Kav kaza ipriprcma za novi rat s okupiranim teritorijima uJuZnoi Osetiji i Abhaziji. N agol"llo- Karabah osm je Stain a tacka suko ba, bez rjcienja na vidiku, Moze vr10 lako izazvari oruZani sukob izmedu Ermcnije i Azcibejdzana. Ali, Evropa ima i bli~e probleme. Finansijska kriza i porast nezaposlenooti mladih su pOlencijalni razlozi 22 nestabilnost u nekoliko siromasnijih ddava. To mok izazvari javni revolt, gdje bi neuspjeh agencija za provodenje zakona mogao ugroziti smhilnos[ vlada u dugo-

ED iNATO

ee

~;;.~ show biz

47

mara)a
nosta joj blizancl

Uisa d)aCa
~~Dlutillk:AlU KE

Da zali
nqndu
iii

II)

(_IrI..rI~)I,\1Qfi~

!.(cInml!:~I~"'~. 10000iQI. 1!.IJ'1'ut.l Limr .... ~ClJTI[;;:lJj~, ~Lllm~rn.i;hl, I.:lJ!'I'Id~l!1rlllU . • P.ifamanlim.l tU lspiHllllliaml!idlh btiDJlllt'II }1.cirok.an

'Il1~noJt

'l"km~).MDllMlIIN" pimliMiIikDnallillia IWIIlIlllb;lqniDbHTJo. ~~;';';1idliilr,lj~ il:m-!ltkrioj!;:Nik.

ThclQlDju;ilij.pbi'lim;r1III'J'l11IM"1-«1IC!I'UI1illllr~ V:t'

ktJ [ lJ'm.tJlI

DlImlfter

:\mluon.O~ni· Ttro alblill

n.k""it.-'~II"'br"I_ll..b "1I-''t'Ki,VldU'''~IC!dIJJtltj
1IIm,IPllk,l:initc!"ujrnz»

Jli)1:I(Ba d~'(II~1)ii! n.hfi Bin::l1l (Hridi). , kit10m ~. ¥Ui pmR'D hll.a Jfid1IlA..ffli;nll~m,"ml lI"beI .. Ibl~ pto)o'rn;"'#iIlJl"lI.IlIeiKlOii IZIIenadai llrekill. loa. jnbm odlllllHitt.ib.ablajib.lI~ oIl.~I)}IIi.Jln.I'r(IJlUi!nl:bJilj k.lmllllnlYl"ld~ik.1~1

Pl:Umn~ aiulIIl.:'I!"

en ..1'kI:I

,,,~,~;::'.':.',t:'~~"'";::~~=""" Od Sneua
iZIlI1I.nllll "(;OO.c "\v· !ok FalI·.koji~biliod~n g.l !{t.VPIl~IIIItI"ll.Tnml. \ou. ~~"",h ee 11I1!pi)tn,Q. jI. du!llllg, ~ -Killlll-

fos1iv.1 ee se odriati 9, I 10. s'ptembra, a program to biD podij.lj,n na iii dij.la
,di]ulIII
.pakmpkli bu~tD:. b:mll3i

.11 ,,[[II)
\'mmJI

do V8l1eu8

d.u:dIardCa~ll.tbr'''
klI~dtll~ll'I'Sb:

ali i

bllublq_l • .w. mf. ~fTem, PI'eIlIIpcldllllzyo. nmL ..w r:aIllm'l~ I;) piRlud" Tlk~r. ·Sw -'btI.u· r..-yjMtlJ,.bro.enilvllW,m!l1!

IkiiI:i(tH~\'IIk.H",,"-

MI \~~!lOiJi,jin'n'.'IItr~· dillf, na'Lvpilr IJ;I ""Codr ~tulk f'euu" i GE~\'iIr rii.e ntJO odj~n .tfilen, uiip nIollIlc:taduwiJl-IY'thuklll!l ih~"UUp!liiti.ApoilD.-

~Icnt.t~ ~"'.

~Srukt-

i!'it!'~~t~~~:
11r't(lf)'~.111.1io),

Ikt'ISrbiX. OuioUualjubillcljemuri. b,uW-~HkixI!p!ldUopulldl. oooo~t.lln:tt-tin1t1\Kl! d.J.a:twt'.pidlIK'Pl"'ipu.I llIM'ekaoa91eu"CodeM'II'

IP.~ idll Q.III.llJllideMa.Qkll' !
uIu. p!'CIhllto'Jlaju ~WI~ mu;dfku II"WJlLllrv ~ nc "JnlliIlDDdL~Uh!bili i 011 n*'-l~ej;lkdu. 0,,\1 &obi.i

Nalleftinija fiskalna kasa na triistu
V.1~MIiI

FISKAlNA

Sa ugradenim GPRS terminalom

DP50

KASA

MIIlW'kenb M,~ llu Sua (Mtll.u:a SJII1lI11~1c1l
A~J!iif-Jl"I\'f:'

h, 1I,i!I~1"~ liil Svdbllii.){,JoJ~ .... ~n.li..

,':::!..- .. .E.

juI.keliqllllKe,l:6< I.. mt:fltt.-tlu~, ",..-ilK I ~1gtm1m 1"(ppI"TUDftMlillll'l:i' diuljl~el~.nll'_

bo JlI)C(tU

f!\'(

~.iJld]l.b.iC""U'"Ci .. DllfjUlIIoetJ1D111!yiie2.

001110Kmli1lZ1(1.1",'\'\o

~ti~(;!-::
~ lIotllm1t. «lit(W1iIilDl~

~i~~D~~~
_lbO'I POflLOVHIC£
..... ............. __ HbI..-.ll,-llln_~ JIIiIoIIID~ YiIII ..

·VUlII~f\air~.
.. GI{_li':Io: .... IlI.;M4n

""_"""""""'((1l)""
ftitIiI .... n_.z.iIII

"'''11''' .z:t.anr:llQ.C';;j 1IIi..:GI!. __

-.:_no.".~

48 _"._"'".

Dnevni avaz

oglasi
"'a ",."., U tI__ ~ S 1>' ,8 Lal.L""', I> .I.ul.<n odnam ';b.n.!, u r l'IkrA(ij" 0_ I 11<ft'1ll"""~I~IIIH>rn< ...... ne 1 n,1I N 1."1).1 ~." 'eJ'" U.,,"'" Iq I ~""'o" upr.' .. t Ull1.( "'lo.d_ n.,.,,~~11111'~11' ~ \1 "', t•• "" 'P<'lI"F",.M I ~oJ"'P",.R>d< , l.m,a,uu I "Un"""" .... p.. ,lI~ KO",,"'IIII . k,,,",I<eaj" nbol"",,"I!' I""'lmtj~ b", :!..,.,.,. ... [kohm

«jI.OII"""",
Q..I"iIOI:;M

"'_"'0&

r ......"""''''l!!Il,,'''Iltl'Uolr1l't'1,:''' J
:ftI..i........... ' ..... I,!IliU'....--.lII,.~....l'

Jrll'l! C..dal"~·')''''''''''''''''I''I"hl~ .AlIol'lJoil .1I.J1~ Iio.II u:.twrdrUI .......... tf,.n

i.--'"'

1~1Il

..... L,..,...,..~ktll.

.. ~,'

.......

~ft".

i

"",,"~j,,

r-lt~
~
II L1

~~,~
_'J.lII. ,.ad,..

.tJ.r~......,w,

!OIf'"iI(II1",~

~.

~"'1'=. DlWm
""

IU""

• ..,

)1'

<k>n;)do P"",lm~" ..... ~og WnWtl'1
;",(l'",,1 ~ ~\ f \KlLnn
".AI:I ~

Dr-'"4i.\r",. P.'\.1 (;.nO:"l .. \1M:,nlii. : "ii,~ .. ,.1 m.n. ' UK.\> ]Y£,,'U n.DLI.'~"",Ul"' L l u.ADl loW:'lIlO'1.(";ID[")
,"""n

~,>d,"" I
obol~~

I" nbol<l'o"'''' pad~m. u, F""iaml .....,..,...lI;b , .......... po:4ru!'j~ UlUk.,.. '1~1l'><N .sI-~L'n ",,",,'Lot< b. I ) ~"'N ciJ ....... 18 \,,"karl~ nhol", n"'ll rodNttl bI ~ .... 1PI> ... I~()jjl"'~"'"1.1 \ """<>",,"<1"11 ~""'''''~ b.-Ol.OI'.l()H _ "" 1~ I! : .... '

\ .......... "" 1"1'1,,,,,,1"""'. ,,~,
.w.......sc
\I I fil'l~la
OQ ....

u;r

"" 110 II ...... I"""J" I booI... lI<I1Ip ........ obd",n"", D.ll....Ju. n. peri.", ed i 1111pL.""

poJrutj" b,,,,

'N<-' 1unI.,,,•• , n""...._""", "",",,,, 1.0",.- •

&l,,,,

rril"'. !II K ~I'" Im'Ju ...truJ... ,.. ,Ii ""'P"''''j'' "",,"',k t pm nlill,,.~ f~1 tI:r~ .. .fL1. U djda1iK't'iI.d .. h·,.... ndllQJ' ri~linn..L"ljC:l e. al.lJ IU, "NI"'&'OI. "bll~ "....to. IJ...... ".,." m,' ,_" m ribol"" .... " .lIo4u <m1.od nMld",,!! M,rouani'" pn.''''' I '1""10'" r'I lur, r._q to: , ,rod, 1''''lIf'Inl~ .. bo.~",'k,!,~" P<l',~ je pnlabll COl1~md ,I. '"', ~DJ'IJUI -.!;).dc.:u Ik',u"",,,uoj" IlJ>hl"'l"" P",'o' p<!'dn""""J.

ot..,,,,",,, ~'''..,

~""'<i

tv.,

1101
I"'

I RJ~.

I>

at..,J''"''J''
Ie •

"'"

1,...'oJ,r.

Rll.<InOj. -Lcx! nad1dolotl....:!a, g rn'l\Iloao 0<1""""", loll 14 uJru).1Ij1' ..... 110"" .... 1" '1*1 ,}, 111>c>1 "" ill, .... dJdidror>oa d.I prd.<I """"

~ n....ur"....".,
poQoo. I ", I>< ~

,~cll"O_ ••J 1'<',.,11<" ~"d ,,,,''<In.pDrt:>M
u bIIIci

".llo.~ ..I>:ont,,,

MdJdoot'Jl
""""'I.

r"lt

<'I'

"1".''<'.

ad",....",

do,..,

r"""""''''J<'!i
II

poeuolmt sadllnj., ".llUde ,.. l.,.,Il"'j" .. 1'o.,j"''''''lI I'll" .... ""''''''IIO~.
",

~ ,<><Ii"'I'

Pr.l!!~.""''''''' _~
1!s}.;;.,w-...,.

~

~

......

"."vr;..fi'!.!11111 ~~ .... ltIICftiP

.h'...... .,.... 'n ,... .. .. .
~'I'I ¥h ...

' ifll..ii!! • ....,. ,1"'ftiIf."
( ..
If1{'i;~~

I
~ IF

~ .. _ ....... """',' "'~ , __ - wJo4l' l-. t.d' .....
j

no

~

.-.. 'IU~.~,-. ....
PdI ........
1I!!It.dJirr..~'

""'·.oij:r .. "'~~"""'""""""

,.

...

~... r

""""","

'~r .."

...~'"

"','"

....

"...., :1... ~.II!!, ,.11 __

_:r~aIr:"'-1IIfW'IIo.

,joJ.Il_ .,... 1"""'"1 .. , ........ __ .ij.. .. ~~~1a_"lII:Io("-"""'~a..

~ IUl-U_

....

pIO!,InIII "".I"'..tdl). "'.tl.",oolDot;: nb.,'m'. "" "baI",,,,,,,,,, pool~lu br ~ • ....,.:1... [bit.... Ojl ....... .ad!? ... " <I CIIWi., ~UNo III ,,~ • In"", .. " ,-l"',,,j,,,,,,,, nbonnu r O,H J ....... p"I"'IIIjIXIJ"j_ ,PI "'m" II.....~1."Jtr I"l~" .... d-ultrJ"," radu .. .,..,...,." .. "'lltd""" J I 0. ,). nl><: .lu1foe li.rovJ< "..., ... Imlj .... ,;~ on" :010 no IU ",,)<'>1 obfu~ \1-1 r~ " ... ,'" 11<'10<1,...0,.." J ~ l'<O'IbIj., .... lad"j,n ~ >di .. (200~-=OIl)JI'" ""1""<.M,",l'Cl •...-.a...

11''''''''''

...... !!II'ilaI.AJtL!!i .....

~ ~

_

,....,.._ IopiLo to """" ... b ..........

,. "",m):OI\ '" Allin
, ..... _ .. _ ..... ,__

.._ ...' a,.,,_. "".",~.. ,........ .
t

_"" .._, .._ ..~,.

wI ..... tn~·

.,I..-.......... ... .....mII....u

pIh'or....

0'" .fDtI\·... I""'....m'l'ill.n'n l,

s..."".......

31 nr", f.";>lnt&tJih ...... ~,~ n""""'~ poI~m n ...... J..im , ... l<1l1I 1 ~ OopniD<'ljl '1tIOI' I." nl>ol""'h 1ll\..,lliaojl" Ssodino. (~.ZDIOI 1 ~, ~ "'" dioo...eoll\ o.I1nlot<:T'I'(l'II "'1)<'111 ",n nbolo ... ,~n)lh' , ~ ... (:OO"':l)ll)t .1 ()L~cl&: .... m..Jurw_im w.m.o~."J'''''''' ~"'" nbolL"''' l.IIrbl,h S j!Pdi ... ,!I)M. ~(lWI I 'lNl .... "-"0J> ' dm" od~"" er "I"':' d<>1.o~ n m _,m l",.,.., ,• .poI;ok rn''1<~ Jj1it~ .. lIor: .1, ~j"

r·.-,.-'l>Ij .....

u

z.tp.n,"."

ly,

,.ad"""

">N.... ...............
"",d",u",

1«(JmIII"
'T .........

J.,.,.,

III t"I'l4Ir-nJC"ri~ii'tO!' :k, u furmulI, lC"I..lIn. mHlhUr 1A-ri1tkCJiI\,l;r.atljC'1 "Je p......J.r, .... " knl ... I".... .u ....ilo prodr>r!ol pW Jodnai.,m oI<><.oIhirrli ""'" ~ ~j" iii ~n"ii. "",",~ih ril:ool .... ..", _ 1"'''' no 1_ h" (1"-,, ... u .... ,lj .. " Oldio) .. -, .. ,h M"' <)(, "btl"'" nl>o.""" ''Ill
jJ

1"."""

~I"'"

r_, W."".._

"'~m. ,"'"

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGQVlNE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU Broj; 6S 0 I IS41l19 101 S._•• j.vo, 06. 07. 2011. god.io. Opcios[':isl;d u S3rajevu~ 5udija M ~rna Pejcipovic, u pravuoj Slvari tr3zi,oca i:zvTseoja PA RTNER MIKROKREDlTNA FONDACljA Ulica 15. maia bb Tuzla, pro';. i1."denika Kabrov·icMejra, Vogo,':>, Ulic" S I."," j.·z. ,a do br. 88, S~.ad i doo Vogosb, U IiCa Bari ca b,o i' 40, VogoS"" i Brae. l K mmvic deo Sara jevo, Ulioa ALip.!i no bb, Sa,."j"vo, ,ad; izvrkni', no osno vu clan. 348. "",' 3. Zakono 0 !>arn ic.nom po, lUp ku obj .. Iiu i.;

""st.

,aI>j IJ""I "J 'nrm III ,[,.... ,,~o:Jiou MiPl'Q""'''pdj"(,ri,""",,, ,w.,..;,ndo: I Ium t ~j". •• '1 ,\J'Jolla7clCD b, () 17 IlQO 11<1\00:. '.. ,......... "'..,. • "",lull'" ""'''''.''''' on k"'J~ nbd"" nO!' poo;Ino.:j. bNj ::'.. no. Dub '" .~I 01 \ \RAI' U ....", 1o..""''''jO K~"'jl fn.tJC'l1O\ll mlfU:JUU"l,.a CC' \1i!U JIIII., 01"" C" pnJ ...... Ill' ~0t1L.ur a ,0 kJ'mlf'iil tte abo'10'>1ill ... ~ ..:."., kc lUlll ..... ~.;pprP". netl ~'Ii"IIiPn :tIIr"JM'iJ"l.": ~ Wim.'''1iI flJ"n'olU'&fiJC' ]O;"nal.1 uooIo. Ib,.,. lei 117 :::1J-=1>1

"'on~~r i'4llIJ~ r1I' ........ 10d:> 0,";1<1, P",,,,., 'ru'I •• bn<om do>I."""<ntII~I"'''

"'II

,e

"'III'e,
1'::-'

'II,")

\

I \161' 0 (I00I'RI,\, 'IlJlll

RJESENJE 0 IZVRSENJU
Dozvoljeno d.u] ti 18_ 08. 20 I Q go d i n,e 113osnovu v jerodo5lo j n e isprave vi as ti te m je nice i.lda le u VogoUi, dan. OS. 12. 2007. 8lldine, broj mienice, sedia AB 071382 XZ, radi napla,. nov6mog porra~ivanj" u ;,no, U od 6.066,47 KM, ,a pri pad.j uci m '" 1.1.n irn .kBrna Lama poce. od 14, 06. 20 I O. god i De, Ie ,,,,!kQ,,a izv~llOg pos,u pka u i2no,U od lSI ,99 KM. Izvr!enie ce se proveHi pljenidbom novcao.ih pOlraiiv"nj. izvrienika kao i na pokremirn .,".rima
a

110111,(

f'OUOI',I(!\' ,NID!. \11\1l"'Po "

,t.,.•
RI'!!OID\"CI(;P,R" V" , .. '''II.()' "~I"~01,;\,11(1 l 10~"

OBRAZ
ImU ,\ I(JIIOI.O\
IIlfIOl.O\ "II

r "";"o'''~('Jl\l,'PODr\ "....-r, 1.' "'!PO~lll 1111001.0'
:!L~

"OD~ I ,,. ...>'~" \,.",()(. I

k \'

~zV'rSehik3 ,

Pouka: Pro!:;v ovog ridenia ",.nk. mogu ;"i.vi,i prigo"or m. u dovoljnom broju primjerak. M sud i " ...ke. n Dostsv,li.Ilj. rjei.Ili. 0 .izvdenju ,zvrieDlko ,malra,. ob.vljenim ob j a vi j ivan ja 1J clnev'nim n O'.dnama. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO QPcrNSKI SUD U SARAJEVU BROI: 650 1 077839 08 I Sar.jevo, 28.06.20 II. god;oe

Sudija Mirna P.tjc_i[tovi~ ovom ,udu " roku od 8 dan. od dana prij." prolckom
",ka,

od IS d'D. od d.D.
l.
J.

.

1.... 1,....,, __
Unj ..........

.. ",-

--1----1
J
---j--------------I
i IW"" ",.

~ • ,,,,t.
~j ,L

'''1, .r_.·..
..

Op':;n, k; ,ud u S .. aj .vu ; !O ,udi ia Kamin Slo bodan, u pra vnoj ",vad lr.iioca izvr!en ja "PARTNER MIKROKREDlTNA FONDAC[jA~Tuzl., ullS,p'.j. b,b., pro,;v izv,Senik. L BRUTUS Z!JADA iz Sar"jevo, uL Dobdnj,k. br. 199. i 2. J AMAKOVlC EDiN i7. Soroj"va, uL Gomi" Mahal. be, 3S., radi izv'r1enja na OSDOVU ~l. 348. "av 3 Zakona parnicnom pO'lUpku," n. priiedlog, ,,.,,"io,," ;zvdenia od 29.03.201 L godioe .

,.

I'QO.fI,ol .... , ..... p"'· ..... t d,__ po-a..d.-n iii riJIHUI .. nbol,G'It.,. podntI~" Q I .1.0_ U
~uM"M.D.' {It ....

-.tz"'J ',U"""lI
.. 1rftto l

ol

°

..I.I,_1on

1>-,,"""''' _

OBJAVLJUJIl RjESEN]E 0 IZVRSENJU Dozvolicno dana 12, 03. 2008, gudine "a osnovu vjerodS[ojne isprave . ruienice izd.Ee u Sar.jevu, dana 02.07. 2QOR godine radi n,Qpl.-le noveanog pOlralivonia u ukupnom ;"00'" od 1.486,90 KM s ... ko· "skorn k'013(om od 02. 07. 2008. godi"" po do ispl",",

.,
bl d'l
(J

.,
I')
b.j

""'"'nOm

.,
_____________ ~~llJ

T""kov; i""inog pO'lupka odreden; ,u " ioDO'" od 60,00 KM rzvdenje C~S~ prove;sri pli~nidbom! prccjtnom i prodaiom svi b pokre[n t.hsrvari r·izvdenika BRU· TUS (SUV AD) ZIJADE, SUDIJA Kauri 0 S lobodao POUKA: Prot~v o'Vog riesenja 5traIlke mQgu iljs.vili prigQvor ovom sLildu II roku od 8: dana od d!lQ3 pri. jema L1dovoljnom broju primjera.ka 23 sud i 5tran ke. Objavljivanjcm rjdcnja 0 lkvr~crJiu u dnevnim DOvi.na.ma sma[", se da ie do,ravlieno i.zvrSeDi.ku Brmus Zijadi p,mekom rob od 15 dana.

sveznadar

D nevni avaz, su beta, 16. julVsrpanj 2011.

49

Tacno Nelacno
posadom? je bila ame1Merkjur.isvemlrsklh prva serija Ijudskom rickih Jelova s

MEDICINA Veliki korak naprijed u razvoju novih rniera za prevencIju HIV-a

UJeMOUi za 11_ S m gu SDmeCRi i znzu
Ovo je veliko dostlcnuce koie potvrduje presudnu ulogu koju u borbi protiv AIDS-a mora imati antiretrovirusno liJecenje, rekao je izvrsni direktor UNAIDS-a Misel Sidibe

IIskla dililen j e 81ali cko 9 el eIdric ilela?

LajdenS~a 3.noslaVnlJ3 bncaje nalstarlla inaii.ed.naprava (kondellzalor)
Z3

2A.leja na Hid:!] nailie. p§i je drvored u
Bosni i Hercegnvini?

1. TACNO

Lijekovi koje piju oboljeJi od AIDS·a, mcgu se koris ti ti i za spreca van j e pren osen ia zaraze, jer svakodnevrio uzimanje jedne tablete antiretrcvirusnog Iijeka moze na trecinu srnanjiti opasnostod zarazeHlv-om, pokazale su dviiestudiie p rovedene u A frici, Ti su rezultati novi u rasrucem nizu dokaza da upravo Iijekovi koji se od sredine devedeserih godin a p roslog Stoljeca koris le za Ii jeceu j e oso ba koj e su vee 0 bel jel e, rn oida drze kl ju Cza u spo ravanjesirenja tespolnoprenosive bolesri, - To ie veliko naucno dostignuce, koie ponevo porvrduje presudnu ulogu koju u borbi protiv AIDS-a mora imari anriretrovirusno Iijecenje rekao je izvrsni direkror UNAIDS-a Misel Sidibe (Michel). Istrazivanja provedena na heteroseksualnirn osobama u Keniji, Ugandi i Bocvani, otkrila su da svakodnevno uzimanje Iijekova za AIDS smaniuje priienos virusa na do tada nezarazene osobe za najmanje 62 pOSIO U usporedbi s uzirnanjemplaceba. Istrazivanje je finansirala Organizacija Bila (B ill) i Melin de Gej IS (Ga res), Cij i ie direk IOf za HIV i tuberkulozu Stefano Bertozi (Berrozzi) rekao kako jerijeco znaeainom pcstignucu u portazi za razvo j em n ovih miera za prevencii u HIV -a.

Pociniu americki

Merkjuri letovi u svemir
Merkiuri je bila prvaserija americkih svemirskih letova s ljudskom posadom od 1961. do 1963. godine, koja je pocela tri sedmice nakon sto je Iurij Gagarin poIetio u svernir. U ~"__ --'-__J maju 1961. Alan B. Separd upravljao je prvom Merkjuri svemirskom kapsulom "Fridom 7" na petnaestominumorn podorbi talnom lew od 466 kilornetara, postigavsi maksimalnu visinu od 186 kilometara. ~ Prva americka lerjelica s Ijudskorn posadom u orbiti bila je"Fremlsip 7", u koio] se u februaru 1962. nalazio Dzon H. Glen mladi i koja je tri puta obisla orbiru, Posljednja Merkjuri letjelica "Fejt 7" Iansirana je u rnaju 1%3. i naiduze je ostala u svemiru, nap ravivSi 2,2 ob ilaska orb ite za, o rpri like, 3-4 sa ta,

Islraiivanje je provedeno Ila heleroseksualnim osobama

Trudnice s astmorn ,..---------, imaiu za 25 pOSIO vece izglede dace prerano rodi ti, sugerira istrazi vanje arnerickih i australskihnaucnika, Bribe lTU dn ica s as- : [mom su, rakoder, imale ' prosjecno za 93 grama rnaniu porodajnu rnasu. Osim roga.astma [e bila povezana sa SO posto vecim rizikom od pree-

A81ma DOUaCaUa riZili Od DraranOg poroda
.... ."...-----,

Hezultati opseznoq istrazivanja

~~~~:i~~

\~~~~i~c~.om- '-U-S-IU-d-;j-i ,-·e-u-c-es-lv-o-v-al-o-m-;-lio-n-l-ru-d-n-ic-a---'

Casopis "BJOG: An Intemalional Journal of Obstetrics and Gynaecology" objavio jerezultate analizestudija provedenih ad 1975. de 2009. godin e, u koj im a je uCes rvovalo vise od mi lio n ITU dn ica.

S ti Iovi io ge k ao S tos u "as h tanga", "vinyasa" iii "power yoga" najbolji su sa vezn iei u borbi pro Ii v stresa modern og VO [3. NaUniverziteru=Harvard" srudij e su pokazale cia j e vj cibau je j oge ua jefikasniji nacin za pobolisavanie protoka lirnfe, za eliminaciju toksina i sman j ivan je zadrza vanj a tekucin a U ti jel u. - Duboko rirmicno disanje pri izvoderij 11 polozaja potice hormonalnil ravnotezu te donosi vecu kolicinu kisika u riielo, koji je neophodan u borbi proriv sagorijevanja masnoca, Osim toga, ioga donosi povecanu gipkost, koza postaje elasticnija i blistavija, definiraju se i povecavaju misiCi - pojasnjavaju strucnjacj jege. Vjeibanje od Ifi do Cetiri pma '-"-==-~""'.I....;;---___' sedmicno ee vee za mje.lec-dva poka- J/)g~ .lm~njuje i zadriavanje zali prve rezu.ltate. lekucille u li/elu

ita sue moie joga
zi

Saveznik u borbi protiv stresa

2. TACNO

Aleja na Ilidzi najljepsi drvored u BiH
Atraktivno seraliste od banisko- ruristickog naseIja Ilidia do Vrela Bosne, zasadeno s tablima platana i kesrena u duzini od 3,5 k ilorn etra, predsravlia najljepsi drvored u BiR . ..__------~ .... Aleiu sacinjava 726 stabala [avorolisnog platana, sadenih u dva reda 1892. godine, te desetine stabala divljeg kestena, koji su sadeni 1888. godine. Ovaj zeleni "(unel" oduvijek je pred· sravljao pravu turisucku atrakciju i BVOjevr:;tan spomenik prirode.

3. TACNO
NAPiNA UIoIJ'ElNOST KOJE Sf. 00)\0,0 .... SIr.tPA· TlCNO
HEMIJ~I

ELEMENT ORVENA
KI~~~~M

Lajdenska boca najstariji kondenzator
Lajdenska boca je najsrarija i najj ed.n osravnija naprava (kondenZ3!Or) za us kladi~ teni e S talickog elektrici leta. To je sraklena bo~a iznutra i izv3n3 '------------' oblozena staniolom i cepom od izolatora, kroz koji je provucena met.aln~ ,ipka, koja zavr!ava kuglom. Metalna si p ka spo jena je s un u lralin jom oblogom. ElektriciIet se Hvara trenjem. MoZe se nabiti eleklricitetom do nekoliko deserina hiljada volli. Konsrruirana je 1745. gadine u Lajdenu u Holandiji pa se za to !ako i nazi va.

MALIIKuc;'

D10 MOt.EKULA

LEGENDA

CUPRlJA

RJESENJE lZ PROSLOG 8ROJA NAG, NAOKOLO, AROMA, PETAK, OKRETNICA, 0, CA. DRES, PIT, ANALITICARI, LUC1JA,

GtuMlCA

ULMAN

, USTi\JE

OSOBA KOJAR.!:NQ

UGLW

SLAVA.

KISEUNE TOW<

NJEIMCKiI
KA2IVANJE

ALAT, EM1N, KIMANI -----2585

U,PERO

80LNI:

UZVIK

I0'9 aSI m,aI- I -I
I

Von moJo oglau moioto dati kuponom no adresu D~ avazo iii SMS·om

TolanJsku 24u

1

71000

Saralevo

malloglcullll>Oyaz:.ba
• Hrasno, namjestenu sobu, cen. grij:anjc, kuhln]a, kupadlc, zenskim csobern a, TeI.521·613,061529838. • lIidZll izdujem 40 m2] 51 mz, 75 m2,85 m2. Tol.061 1$8939.
J

061142015
• Izdsjem stranom

ogloli
do.S\'ljmllu namsa garuzcm,

~

V07.ila i dijclovi
Prodaja

1000. god" u vrlo deb-om staniu, kcmplet elektro paket, auto posieduie servisnu knilgu, cijena 8.300 KM. ToI,061391011. 2.~ 279743.

povevozila, Te.L061749461. • vrslm lzradu i ugradn]u, musjn$~U obradu i;I~ledal:a Z3 retrovizcre, povcllno. T 01. 061 382413. • Zeavc vrstceute ogledalu za renovi>ore,S KM. Tel. 061 ] l1291.

8ft: Ifn~:ti~~m~~:~i_~~~~~2
J

• OREBlC, pcvolinc sobe i apartmani SB parkingcm. www.adna-orebic.ccm Ttl. 0038;50 98 %3 17 ;8, OOl35 98 803 668. I'TT

iesreou garsonlcru Ned, .. ci6. Te1.06122]

706,

• 0 pel SUZil !988., rcgistrevanu do 'raj, parlla, 94.000. Tel. 062337783. • Opel V"""" 1.6 I), ]9')7, godill<, muhllok, reglsrroven, presao 12:4·.000. <ij,",6.W<lKM. TcI,0612] 8230. • Peugeot 400! HOI 2000. T<I.061817690. 2.0! SO K ,

Kupovina
• Kupujem havarisanavezils: Jovel Pasne. Tel.061 504190, Gol• Otkupliujem isprevna ",nzila na BH tablama, mlada godi~ta, iskljufivo ispad tms!1ib cijcrHI, ispI8la oom.ab, Te1.06131S798, • Kupuiem Polo od 2000 do 2005, godine.TeI.06114l923. • Kupuje.m vozila ni:re vrljednosd, havarisana i nil str. tableme i sl. Tel. 061758217, • Kupuicra hnvarisana Te],061614887. i ostala aura.

• A. pcl]e, ladejem namjesren nusobnn stan. T<I.03HIZ-407.

jed-

• Izd. nnm jet. gaesonieru kuci,suogiccllmr~u5-eljL\'oed Te1.06] 904465, • Izdajem 200 m2 prostoe
Zi1

u pri v. 16-.

vn

• ladajem uosobaa nnmjeeten stan, kod ukretaljke Jezero. Tel. 033/441·')118 i 062 ] J9 085, • lzdelcm uregcntno liiepo IHlm-1 je!(ell dvesobae S[M, na dU2i period, bracnom peru, na C. vlll, uz tramva]sku SI:anit.1JI Dz. Bijcdita.B. TeL 06279S216. • Ixnaj m liu jell li j:cpo namjesteau garscnieru, plinske 8tijanje, Horonj·Vogo!Ca. T<1..0331481·399. • Iznajmljujemstan 75 m.2~3s()bell kupatila, 2 balkone, 2 lode, Patriotske li3e46. TeI.061215376, • KOOfiktetaljkeJez.ero)d,·os. Itros. ."n.TeI.0331442998 i062 139085, • Ko~e\!o, izdajem dvesoban SlBl1, Ruslda Ptgude 13, T.I. 203·177, 615-600. • Ljubfjanskn utica, izdajem nenamicstcn stan 116 m2. Tel. 062 737 489,11611857]8. • M nkarskn, npartmnn i, bllslna pia$;; $[TO,gi center, klima", kuhiuj:Jl_, poseban ulaz. Te]. 00385 31280·295, 0038598940 l870. • Mjedt'njC'a 15, lzdaiem t-scban namiesten SUlD. T cl. 033444~843,
• N amjehetl,ji scba l'nu~k:arc'U I

• Prodajem Ford S;·MAX, 1_8TDC!, 2008. god il.c, presao 90.000 kID, (ull oprema, servisua kni iiic a. Kon L rel, 061 ! 67 790, 9699~ln • Alu-Iclge Kia sponege 038,
S3 zimskim

• Ae:rodrom:sko nasel]e, izdajern pos. proslor4() m2, Z3. agenetic, predslavnill\la~ kancelarije, sa papirima, Tel.061857012,

~ij~ka~i~lJ~~~r~l~Oui~90~i;~~ v'or.
• lzdaiem epertme m2"TeI.061320648,
11 na

maga-

Bjda~nir:i 68 za

GUJ:n3m3 za (4 kom.). Tel. 061 254-

.1!Je'-.o 206! 1.4)godina 2003'Jprebo 90.000, ful oprema, regisrrovnn. Mob. 061 W8202. • Pezo Z06 2002., benzin 1.4) ful cprcma, kec nov, siva metalik, U_VQ7. Nlerneeka, plaeena carina i PDVJ 6.9501(,l\. T.1.061204169,
J

• Al Pclie, il.-dnokn::vetD:l scba namjeSlenll muJkarc:illla tlO KM, T ci, 033 546-824.
• Alma vile - Neum, i~daje:m aparrmane i sobe u bliainl morn. Tel. 061 131900. • Apartmane u Neumu, iZilaje vlla Lamina, klima, garaA www.vlllalamia.ccm Tel. 061 214 946, 0331

• Iadalern apartmane sevrsencdmor. Tel.061

Iltll Koreull 20S 2.54.

k"d BBT centra, dvjema studenticamo.1'<1.033442·331.

e Izdajem dvosobae namjestea stan

• Alumin. rel;gt trokrake kao neve, pemaeske. T.J. 061761812.

~~~·kl!:'~: kljuea, zedcr, odrudcru SCO';'ti<L,reg. do ] IJII., <ij. ]6 ..500 KM. Tel., 061 195 938,

p~!u~-:o~

~sr~vJ~
svc

• Audi A6, qumtro, full oprema, ispravan ircglsrrcvan. '"eJ, 06l 178033.

• PdQ ~07J10 HOI! 200l.gud_,$i~'i, 4 vrara, ful oprema, placeni crina i PDV 1,I,"'Ol. Njemaeka, 16.2.00:0 preho, servlsnn, ci]. do reg, 9.30:0 KM. TcI.061 083802.
j

• lzdajcm dvosoban porpuno namfdten $I.Q~ na Vojnickom pcliu. TeL 061923623. • Izduiem dvcscban stan Kosevs ko brdo. Te1.061387 571. • Izdsiem dvoscben 5tlln srudenricama (blizu Karapusa), 300 .KM + ,01ije. Tcl. 062518 053,066 OOl 806. f;~~~~ef.o;~~~~9~~~ieifiSkOg • Izdeiem garscnieru lJ:I'I:mje~tenu brnlnom pam bee diece, prfv, kuea, na clU7.c vrtieme, K. Demircviee 421<ked Sud.l!iH, An, ks. Tel. 033 616·136. .lzdajem Hi prodaiem ranu, Tel.0629170Q9, radn]u
11a Si-

• Uzimam havarlsana i osmle aura %i!dijd(l\fC. T~1.Q61249467.

sss-iu.

• Au !.o-ogtcdnllll1! rctrevizcreae vrsteauis.S KM.'''eJ..061 l4919V.

• P,elO 406 TD~ karavnn ,'97, KM. Tel.M] ]8206]. • Pradajern dcbrooewac

g.,6.000

• Apurtrnane u Orebicu sa. 2 scbe, kuhinlom, klimcm, parking, TV 2Jl 4·6 osobe. Tel. 06] 560 l ]6, 0038599 194208;.
J

OIDfRn_u"'BOdl~tC 1978. a, Tel. 0324113 052.

• AlJlOstakla "Rule", original 'Q(eliiiibe j b«nfl $~aklJl. sa ugradniom, Garancils 50godina, Stup, B(}j~ nick. 109. Tel. 063851 7S9, 061 411 317. • Citroen CZ, 1.4 HDJ, dizd, 2005, ged., biiete boie, nove 81m.H; reg. god. d.na.Tel.063506303. • Dijelovi od Pasa t41 t ,6 dizel, 86, ~d.') regiSlrQ\lan do 12. mieseca. Tel. 061206689, • Dvtl R-cnot~ S, nlQ pov~djno. 0629IHn, Tel

• Apenman L i SQb~ sa upotrcbom kuhinje u Makars,kQj. T~]. 0033.5 21 613.636,0038>9] 5837045.

• Prcdajcm gumc 17S~6S·14 C~ skcre nove sa iii bez (eIgi. Tel. 062 844 933, • Prodaicm 0655146,5, "''iliuskar povofjno. TcJ.

Izdavanje
• NEUM - izdnlemo povofinc aparrmane i sobe na samoi pla1i po najniiim cijenama. Klima, TV i parking, To!. 063 321 434. 741-1Mo

• A partma ni nn CG prj mcrju, plafa vclikl pijesak, izmedu Bara i Ulcinja, Ferid. Tel, 065 879 433. www.apartrnauifit.com • Apanmaoi U2. more, obeabijeten p:.rkillg, pcvolino, Neum, Tel. 063 715331. • Apartm:ani. 5u!:;iIII':r Bar. Cma Gora. Te]. 0038267678 156. • Apamniln:sko prenocHle i:mild K3tcdrnle, parkins, kabJo\':ska, 2Q KMPOllSobl"TeI.061339647" • ApOITlmanskg pn:nQ:i;':istl: u ccntru WOd:a sa e:u'n! oprem, sob9m:!l, "V, sa~ t c.g., ,,<lrki.ng, 1:5-KM :po osebi, T c.1, 062530601. • B. Pmok m.anlu kueu prarnu du/;ip<riod. Td.618·384.
J

Kl>LTol,033'46"824.

120

• Prodajern ea Golfa alnascr, alienator, l, 3, 4 i za OSUila vozila, mote i memaza. Tet, 033 S31·996, 062 693 470. • RiUim !mlikorozi\rnu za~liru auw· rnobiht varc:nJc. fllrl:mnic, poHranjc, Te1.061552147.
l

• Izdajem iedoosobaa stan srudenccama iii djevoikama.pos. ulaz. Tel, 535-539" ladajem jednosoban stan srudentu, u1. Pirin brijcg br. 38.. Tel. 534-368 S!U':D.jevo,
e
1

• Ncd7.o'1.rici, izdaiem autopraonu kompletnc opremljenu. T~I. 061 244 166, • Neum - izdaiem sobe povolmo, parking obezatieden, kuhinja. Tel. 061~443, • Neum. - pi)\fotjno izdajem apa.rlrmme srnjdtcnc U~ more. Tel. 063 327098,036/884-169. • Neum, izdajem ap:ilrtrnunc bHzu mOm k_hma~i7.iOLno, parking. Tel. 061141752,061183981,036884493,
j

• D... D:!:c,tc diz.el, 85. god. i 86. ·ijc: god.) regi;Sli'O\lMrtdo j una lOll. Lm~r[:11 20J2. god.! Il dobrom :smniu. Tel. 06]

:wnn.

• Reno Clio !.S DC!, 2002. god" pl:;li 2 "rat:a~ ful uprcm::l, rla&:nt ctl.d· [J:;I i PDV, 160.000 P _ileS:a0:., SCr\l'Ls.na ~nli~l' oC:u van, cil. do reg. 7.400 KM, Tel. 062 S4.Il403.
j

• NEU M - apa.nmi1ni uz 'plaZll hOlela Zeoil, TV-sat, klim9 ga· ruZIl, LCm503.~ izoaj m_tjujcme. Mob. 063436333. Tel. 036 835·,55, "'\'Ilw.n~"u.JTl:ap:;lrtm3lni.cmn PIT'
J

• Iz.dmjc:.m kucfJ blilU Stvde:nbkog dom:a Ned~l"i~i, Smrajevo, T~t 066 548358. .ltdajcm Ilmmjd{en clv{l.SlIJb:a.n Slil.l1 U fiovoi 1,grndl u Veleitcim:il. T~L 061 221. 706. Jl[Hni~len stl)n 44 m 1, b~tnom poUU bez djox, priv. kuCa, s"e odvojerll:J, l1a du:r.i rQIi:~K. DefJi imvim 42, kod Suda BiH, Alleks, TeL 033616-] 36.
• [zdajc_m

I

• Dip lnfiniri FX lS-3,5V, g{]d, 2008-.) ful opremu, zamiem!. ~ SUm ili manje:aUlCl. Tel.0611 31 035. • HOlt Flodno u eXWJ .sHI njuJ !>opretne. T<1.062176354.
SOl do:s·

• R~no Klill, 2002., diul 1,5 DCI) fill Qprem3.! $eT\'[Sn~:!o U\'Qt Nj-c:m.llck:u.,) pl3Cenac:arina i PDV 7.400 KM. TeL 061107285.
J

na

• Ntu.m, iul. ..jem apartrmmc 1,:11.: ma· giSIf1)lu] [etase__, kUru,a, ,parking. Tel. 036884-676,063684488, • Ncum! i:i:dajcm apa,rtmane~obc poelmetarnod mora.Mob.0614.B8043, 036880-582. • Neum~ bm:ajmljujem aparlmane blizu mora, Tel. 06l 350 149, 036/880-320.
J

• Izdajem

KORCULA-LUMBARD .... Tel.
9482·111

apatlffi.ane

ololc

• Ba.oliC:i, izdaiem apa.nm.an mom.Tcl. 1161213256.

100 od

• Fia[ PUnlO 1,3, dizel, 2004.g00i. 2vnUa~ biiela bgja. ciicn:J 6.800 KM. Tol.061144162 ..
J

Fiat

Punto

multi

jet J.3 dizel

l

• Reno Megan 1.50 DCI, 2004. gtJd" bijcli, 2 ,"rat3_lO fu] oprcma, placeni ca· rina i PDV~ ~69.000 pmaQ, 'ervi$na, cdlj~no sr:anje, cij. do reg. 9.300 K.M, TeI.061083802,

0038520712·114,

• Suc:a PO~Qk-J< lldajem plil."Z3!1 d'lio, soban stan,sprat kuCe. Tel. 522·71 S. • Cent3r - P3p:aGaika~ I1l.1dim noce.nje u luks:uzno upre:mljenom .portmanu, T.l,061724 725. • (;.emai, lr(lwbilIi SI'Bli u Samje\--'U kompl. llamieS.[e:n] izdajem na duti pe ...od,~\'at( iZ316h. Ttl.062643901. t namj~n nrJ duti pcriod PrcdnQ!;l-studcnlicc, Te].03365oj.3S9.
I J

~[-T~1.~lb:~1~6~jal

cijen~ 6.900

• Ford Fies'ttl 1.3 B, 1003. Ei:0cl.,:si va, 2 vr.tt[a ru.l oprema platem I:aTLtla i PDV 60.000 pre~aa, ser ...i!:i:o~ knjigal otuvan,cii. do I'eg. 7.500 KAt. Te:I.061 835565.
l l 1

S."'jo".

reg._lOklima} ko~~ MP3 emi, 4 vram.
Tel. I16l 405 987.

• A.~no Megan 1.6, 16V 2003 god.)
J

• Povotil].O 3 cksklu~tvno ljetovanjena Crnogorskom primorju, Inf-ormacije \¥W",.tOyal-l1~ur.tom T.I. 00382(0) 30 36<J..386,00382(0) 69211-680. 9271·1"

• lzdaje:m namfdten SIan na Ciglanama, sa dvijc sp.-vilce 5Obe. Tel. 061 347685. • Izdajem llam;eSum sam sa griju· njcm. Td.033680~OOI. Rutmir-. .1zdaie:m namj-elte:nu garsonjerusa stalnim intcroctom I ,col. grij:anjem, Td.033921-031.

• Neum: Iznajmljujcm apartmanc bH7.u mora,S3 tcrasama ipogJedQm 113 more, Tel. 036/l!8oj. 71 0;061970 364.
• OprcmJjcOl.I stomat. ordiu3c;iju, M. O\'ut, ul. '·da.njska. Tel. 033 442·998i062139085.

• Re.trovizorska oglcdala za svc: vr,,",ulO,5 KM. Tc1.06! 51219'), • Sear Ibizu, 2006,.,beozin, (u,1 opre· rna~ kil_onov~ pla.cen .. nn i PDV~cij, 9.S00KM.Tel.06] ]07235.

• C. Vila] icdnosobaH

sIan

• Ford fiestQJ2006.) i;,en.)!:in 1.3, ful oJ)re ml1] 4 ,.'r.al~, kao nova,) tek regis· '<0"''"0, cii· 9.500 I(,I\' Tel. 061 204 169. • Ford FicSI·U, 2006., benzin 1.3,

can

~~;~~~! ~;~~~~9~ggKM~~I:Q06i
107m. • Ford KA! 2001, god., klima, mera· lik lclc:ni, lck rcgisU'(}viln, S.34)0 KM., Tel. 061 508832, .Golf2 ],3B,goo,1987"supe:rsul;' nj~:t vniUi, reg. 14. 10.201 L TeJ_061 30481l.
J

fIJI

• Skoda F,bi. ].9 SOl, lOOI. god", Ii mu~i n.8, :t!-eIC'_na,.U I (Iiprcm:ll p l.fI~~ni f' carilla i PDV, 180.000 prdla, servis· nii, OC_IJV3Il., k~o nov, t:j j. do reg,. 8.900 KJ\LTel.lI6! 1,8201.
j

• NEUM - Jzdajem !lpa.rtmmne blizu pli!ll'.:e hQle-I::. "ZENIT" SAT-TV. kHmii l!;ilTIllC. Tel. 036/880·5 ]6, Mob.: 063·3jO.{)S6, www.ocu.IJJ·Gub:i'Jc.dc 807· tMo
1

• Dobre VOiIe-B.ar] C. m Qd mo:ra,o EUR-i! po no kupatilo, uz u:pmreb kuhinje, T<l. 00382 033/62 ]·119,
jem 1'0$.

GO'r'il sobe 70 Id::.jlhj)O:Sc:bu zajednil!:ke 67 360·365,
1

Yto~~~~i i~6~:.6; i~,~~j3
I".Sor.j

• lzdajcm

niilmjcltef.lu

garsoojcru ~te,naselje

u

.h:d:a'icm opN:mlic.n jcdnO:5.(Ib!Ln :Slai) 40 tn2, DobriojB fuoo:-a C~S, Tel. 06630468&, • bdai"tm p. pl'iliaOr IlO m2 ZI) S\le l1;]mjC'oe 51) parkJ.ngom uz glavnu ces· ]XI]j., T <1,061 54, 358.

• Ort:bic - :ar~.rlman t i SO~ sa tnbom kuhinie i kupndla, parkmg, Tel. 061846 9JO,00385 95 8.192 0.24.

U}'O'I

• Skod. Fabi, 1.9 TD!, 2001. god" siva kara1JlllI, tomfClrl~ rul oprema, plaeeni carina i PDV) 1$2,000 pmla, koji~ VO~lll, oCl.Jvan~ 6). do reg. 9"2OO1(,I1.Tel.061 ])8202,

• Makarska lli"j jeta • M.ali Drve· n ik h:dajOCIlJ aps r(mliin,e i !jub<: sa upol1'coom kubioje, ParkJng 000,bijcdon. T<L 00387 6] 157790; 0038591 9542000; 00385 21 628 3116. l'Tf

«Iariie,

• DobrinjaJ u nil" Plilvogok~izda· phl$IOr za nrdinac-ijr iIi kanTol. 033466·341.
1

• O,~bie ~aparlmani SII pogletlom nii mOTC, b IiZLL 100ZC,.CCIl [rtI! parking u IJ hladll) pO\l'-oljno. Tel. 001 507 446~ 00}85989128281,
• Orcb i~-j1xlaicm lxn''OlinQ nO-"'t: apanmatle. Tet 00385 20 7] 3·792, 00385958154760, • Drebit) 9p'atlru,liil,i, 2· 3 krevetn~ sobe sa kupanJom, upoU"Cba kuhi.njc:,. p"'king, Tel. 00385 98 186 3H7, 061 334139. • Otok H\'3f-Sucurni, apaTtmanj osobnl) uz sam\J pldu, izdll;em. 0038521773-305,003&5996830611. 3-5
TeL

• D~'o$Oball s.um, Oloh Gftlda~a,~ka, kod MerkuJ'a, 400 K.t\o\. '-"eL 01905212. oi, ugodno, komforn~povoljno. 00385996801320.
• Oradac - kod

• IzdajcJn parking llljeslo,. 2.grada Karinglonloi. Tel, 061897947. • I:::tdajem poslovni proslOr na .M.os;· mrs.kom ras.kneu uz glavDu cc:stu) 65 +4Ilm2,pOvvljno.TcJ.0615Q9ll7. • lzdajem Mut.r;"etic3 }B~87. st~n 29381.1-

J eliee, S4)be-a~atlma·

• Golf 4 karavan 2002. god" re-g. do 5.2011., $iva boja~ prcl~Q 202.000 kilo T.].061 ]09512,
l

• Skoda Fabia karnvnn, di7.e1, 2007, 8-, regjSlrutija do 10._ 5.1012. g., ful oprema] cijena 12.700 KM. Tel. 061 25S400. • _Skudu Fabiu elegarts kombi, lOoo" dizcl·TOI·Ol·crv,no, lui Qprerna, UVQ7. Njem:at"ka, pbcc.m~ ennna 1 rDV) dj. 9.500 KAt. TeL 061 204169. F'a.biu k'anl Viin, 200 I., di 1,el 1.9 TDJ·DI-c-rvcDo) ful oprema eJc· 8S D5.~I,;r..o..:.Njc:m:a.iJ!k~1 . pl:a.&:n:1l. lri n;J j O I'DV,9.500 KM. Tol. 06] 104169.
j

Tel,

• Go.lf IV k.".,n, 1.9 TDI, 2000, gOd.,8S K W (ul opr-em I), cij.ena 9.800 KM do regim, T 01. 061 712652.
J

• NEUM· kodpla;tchotelaZenil, povoljno i'l;n.ajmljujema novo 9:gradlf"l1e-sobe i ap:ar[ma.ne (k.lima, kuhi.nj:4 balkQri, TV, prn:l.e). Tel. 036{88S·165 ilj 063 894 7Sl. I'TT

• Gradac, povoljno Lz-naimljuje:m so •• i 'P1lr<m,ne. Tel. 00385 91 880 2134. • G rlldac, lfOkl'eYe[nesobe sa kupdlom ibal konoffi! bl.izu hOlela Laguna, Tel.0038S2 I 697-123, • Grbmvicli - izdajern jcdnoS(]baD namjci\~iI1 $I::ln u :s t:ambcnoj :i:gr:adi 2kal, Tel.. 061 167 930, vikendom 0038.\ 922444 341.
j

99~ GrbOJ'Ilica. Tel. 033

poslovni

pros[or]

u.1. B,

• Pag_, dvosoooo apartrnan~ I~.di~~~ng~zs~~~~c~~it~i~~~~93.°relsloboclno bllz.inaI. ~~¥:I: ~Jl5?7 od • P$:n [ina ku
tUI

• Golf u d.ije.l CW'L"imll 1.3 III n~prit:, 90.. god"4.ra,,. Tel.MI106689. ra~j ~:~'~ :l~On~i'e banI CXlm .stanlc" 4,500 Te1.06] 206689,

• S lcod\J

~j~~,~~~ij;• rr~
KM fixf.lQ,

• Kamion korpa 12 m IvecQ lS-lO, god. p-:uil. 1999., pl.li.'L'll.. Tl:l. 033/553·865,061895017. • Kia RioRS Iimuzlna,melaljks]\'UJ cenlJ'alna, klima~ 2002, God., l.4 6, U odlU:nom s.mnju, reg. do knta". m;es, 2012.TeI.061IS6309. • Klimu komple( za auto Kia·spor.age. Tel. 061 254038,
7 rvno ..

Skod u. FiJb iu li mUli na~2006.~ bCD· ~i:n 1.1) lek ..eg;Slrr,WilnA, fu,t oprema, kupljena u j\SArau[CI k£iO nm1a, cij, 9.5001(,l1. Tel. 06] 204169. • ~kodu Fabiu, 2000., dJzel·TDJ, ful oprc:mn, c:tCg:ln5:>uvoz Njcmllekn, i,PDV,cij. 9.500 KM.,

• Ljf!IO'\'anje u PODACA.M.,'\ cd 24,7, do 30, 7. (6 noei ) dona), po cije:n.i od 185 K1\<\. U c:i j en u u racull-al prcvo-z;, Sm len .. sWLki:h 7 d.•na, T,1. 062773602,061 I IS 80S. !"IT

ne kuce) poseb:a.n ula~"':I objg~ cO~86?6~:,~8~9sg~;~8"h~1, Td, 062 lOS 039. polin 2 gorivo, • I:o-.daje.m S-Clheu UIcinju ~ir.~'ii~8~~9;SJ?7I~ blL1..u Ve.li·
J

• bd:aLcm SQbc sn l.lpoot.relwm kuhi·

i7.dajem ~pra l pri \"81iI.i ~vrslO
I

R·o ]XI 1<",,","

• Pad:atB kt'aj mota il'.daje-.m sol1-e i apmtnano. Td.OO38521699·449, • P(ldaa:J) ku6l. HZ mort:~ veJ iki dVQsobni ~.j):IIr(rna.i1Hi oooo,~ upolrebom kuhinje. Td,061 517353. • Pos]ovni m2,pogooan 320M8. prcs:(Of na ~ipu) nov, 35 zuvc nlllIljel1e. Tel, 062

• G'rb:a~' j ca~ d""oSCIban namje!'ilef.l sum, prL'Il. kubJ., [5..plil[. Tel 06.~ 639 213. • Grbavb::a] dvosoban blind VTlUlJ, namjdten, oSI.ILTel.062137506. • Grbnvica, izdajc:-m Tel.06I1$3939, stan,grijanje, ~ $lydeIH~
j

• I~ajem SObCi:l:1I pavnnje kod Se· s bilja, Hrubri:ija" SII ktlPBliloln i TV, <ij.n,15KM.T,I.0611910n i.n~!zf;i~~ni~~: 537,

rk~t:.

~:I~ ~;

i~~

~:I:06~ fo1i8S
J

55 m2 i 40 m2,

• Skodu Fabiu, 2006., benzin, te.k registrovana rut opre:ma, kupljena u ASA·".", oij. 9.500 KM. Tel. 061 107 185"

• Hrnsno • izdaje-m prazao dyosoban sum, fixno 300 KM Az.i?-~ S3ciroogovic. Tel. 1161OlH67"
j

• Izdiljem sprat kuce I,HdZa, kom· pte1 namjeSten, SIt-a,nr:lma, ~pO$lenim o",bama, Tol. 033 637-494, 061 257567. • bdaiem stan~k.ancela.rij:s,ki pros· lor(poluTI3mjdten)72 m2,kod Kate· d",I" III 'pm!. Tel. 066 754118.

• Povoljno izdaje:m pralan ;ednoso· 000 s.tan, Lcpcllitka 45, Slup-Jlidht. Tet033695727,1I65357875. • Po\'olinoodmoritc
c"u

s:unta-f!:\UI'a
J

• Kombi \VI T·l! solicino:stanje dijelo,'" T.1. 061223237.

ire·

krnti boravak, Tel.062

• Hrasno, ~p:n:nm'lD za DoCc:.nje i
100 285.

rniliju 398.

dodirc

03 Hvaru - otoideal,nOla fa· kod nasI Tel. 061 810 iW\l-jekaJ

• MercWes C-kl .... 100 CD! d.i"l, god, 2002., cijcn:o. 20.500 K.M, tek fer g"i:stro"'8_n~Ham7.eOrloviC~ S. Tcl.062 189722• Mon:cdcs C200, COl, 2007. g" 01.· ~~~eoprem:a.l :mel. si-...i. TeL 06] 80.4• Mert:e:d~ l;. 220 CDI~ :Jv::mlglud. amom L, trip [ronlk,. CD, radio, leL, ko?..a, xcnoni, [d, felgc, neve gumc,.servisnakniiga. Tel.06636484S.
j

• M.ercedes M.L 350 benzin, t2J2004. god., JS3 RW, cm:;w bQjii'lo pruao 90,()00 km, fuJ oprema reg. do maja 2012", servisiran 33,000 km. Tel. 061188998,
J

Vo!o m.olo 091'058 moi,eta sloti. i pulom web portola www.dnovniovcrz.bo. toko ~to cel kHkom no zookrufeno polje no 51ici ispod do¢i do formuloro kofi 1rebale popuniti i posloti no moil; molioglosi alloz.bo

1

I
1

•I
1

Tekst

,

,----------------------------------------

:Telefon/adresa

,
,

_ fu I~o~wl

• MOlOr"Mercedcs" 190~200 dlzcl, $tanjl;odlicno.Ttl.061252g0). • Opc:1 ASIta

ope,

pot! ~ I~II M OId,es,,' ·~"I.vu· : Tdan,.iu 4~, 71000 5-1...0

2.-0 16 \', plin

l

• Souu Izdafem sa uf'J(I[tebo:rn kuh i~ nie i ku padja ked Bcemela, T~I_, 061 76097']_ nom lieu. T,1.659-895,062
• Soeliatno, ixdajem scbu

061 )~8,2_ • Dobrin tal N aoezde Pe tro'l"LC 10] prodaicm :(;ar~z:u 14 .rn2, pevolino. T ,1. 061897959. • Donia VogooC;aJ kuCa sa svlrn pealc<:i t1I objd ..! irna i votnj13l;i:-om od 2_1 00 mz, cijuua po doguvcru. Tel. I}bl SlO

9932>3_ • Postcvnl peesrer SlBri Grad, 42 m2~ u fll.lnkdji kvallrcmcg poslovanja!'i.JI.I_...Q8r3\1iita2"8:.T~].061 :S-6S781_ • Povoljno kudn 8x9,s:a 1100 rrt2· plaOl;,~ GrshoviJtc KQbili~ GI:3v~ op. VogeUiI. Tcl. 00 l .509 433~ 033460-511. • Prel ijepa kllt!:a I"!'Il)de:~nog, stila sa bajrom na pmde]u. ~ .3. zasebna U lnza se cthojclli m brQ~i ti m::i-'jl- III indi ra na vrara, . 2: balkenn, - korisni prosier 260 m2. Uz kucLI 2.gamze sa ;3. garaxnn m.j~lIl!_ Vl2lSin ~;l.!\'CI 1/1. KCi ntakt tel. ()6! 543234. • Prcdajem (u:nu~rn) oprcmljcnu ceffe p~zz:e'ritU oil 75 m2, Brd:a, Tel. M!IOI~!. • Prr,Jdaji=JtI; lioh novfmn, u odllcnorn 295946.
j

~l

zapcsl

021.

e

lo

• Sreser-Peljesac, aparunan (Silr'1U ku",,), 11. 7. do 5. 8. 35 EUR.,. T<I.0619! 4 956,0)) ,2~-! 00_

dcvasltrnruJi

~E:if:~n:o ~~:~(.~:~~£2v30J~ ~1{ : r
• Prudaie [eve.
m)).

o kY'::llica

oast! ie 0 iI"l ie?t:'v u_ Kuc:j ima tri $P ra[<1) svaki sprat lma zaseban ulaz. pcvrfine 1_000 rn2,

• Pon·ebn 00 vitt lena] m.lii WIJ 1~ i T,I.OO26773i3.

prodaiu (Agenc.tja).

ma nj ih $l:iu:u)'~'a ~a

~~:~i~~e~i.~~~ {~e:~~~T~.$~~j~
45.1-018, • Prod. 8;,000 k.'onl..znacki U alburnima.Skom.c l KM,T.1. M2127811. • Do rtia& s...("_~a1iekO\' i ta p repej HCi,iI filja,3{tkom.-9 Ki\l "A" j 10 KM "'S" klesa, bespletua dostuvu, Te.I.1}61 13g !84,062 134" L • Tendu za llemu basru &>3';0. Tel. 06l !8; 701_ • 'Trake za konuolu Con ,'1'5. T,I.0018~

uu,

i rna nje..-op_Stati Grad

~9.

~it:~e~':~t~~T~1~6i6i

vl5;/~~5,~;:,~~
H. N{)'\'og)_

• A.,geneij i penrcban m:mn ji su:n il i garsoe rem za p roda] u (pcauati klii'n<)-Tol. ()62677488_ • 'K upujem SI.1Il de SOmz, nil ralaci] i Vojnitko Alip.clino Dobriuia. Tel. (61237)44.
j j

• Trogir.Ci oro, oparrmani ]10\'0 li· DOl d ivnc pl;de1 ugodan beravak. 'Tel. 061 157190,061 1002!0_ Trpanj-Pellcsac, trokrcvcml a.r.;;!I;rI. b lixu mora, O!ascbn(l k!.l!1 in i;lj We, TV, teresa, poseoae ulaz. Tel. 061 S34261,OOl8S98 !88074!_ eemru, izdajern dvoseban sozansmn.bcadjecc. Tel.061156
• U luk-

• Dubrovni K! llr-odaiem dvoscban stan III Gruzu, V sprat, usrakllen hair ken sa pogl,wom f1ti1 Gru1ku 11.1 u. Tel. k 00385 10418·192. • Dvi il;: kuce sa dva pes. prostora i dva dun.zeml je 119 Kromcl ju, 180_000 KJII. ToI.061214071. • Garsc njc.r-a 30 m2j I.! Ai_ H:Q:dt'ijall lea, Ko§., brdo, Saralevo. Tel. ·1)63 S2644S

tl:o)1

• Prudejem

plac na Cmcgorskom
ked

~i8~~~\'ic

• Sruden l tl'<ll:i cimcra (zaseb na sobe} ked 1s:lamskog Iskulreta. Tf!l.l)6~ 958368,
rami

061509337.

• Prcdaj em poe. prostor u uz gjevn u cesru, 30 m 2., povcl

.

Blduj u, i no, Tel,

• Kupuicm man ju k ~LCU biiis:t'!JIn sa jern di tel U Ssreleva. Tel. 06llOl ~16. e _po!:rcbr'lQ i ualam, Tel.

IJ

l70,

• U l,Q"'L~tll ne P-elieku! i:ul.-iije._m vrto povol i no apanmane i sobc, kli madzirano, sa pogledom 1],0 more i upotre!)om kuhinje. Tel. 003.8520 7I8-O-EO 003&5 9l9324! 90.
j

J

T 01.oonl 5 250. • Grbuvica 33 til:2:l I :sp.~;5.3m.2J3 sp;
,8lm2,S.p.Tol.()621S6881. • Grba ...'lea 53· m2;r 3, ap. (I Lf(1-cenIT,g:rir9nje-_Tel.061 0797)],

• Gazln

han, ktlta

'Soil

500 m2

zem lje,

M

CLgl~ name, resran]u. Tel. 062

• Prodajem PIl.1$_ prtlS!:IIJT 1..1 V-eteslelma S7 mz, cliena 140,000 KM, pcgodan za svc nernicne. Tel, 061.540 015. • Pmdulem pcslovni orostor IS m2 uT~alijd:cj_ TeI.06] 803662_

• Z i ve gage L,gJj.s! e za lov kal:'; ra[n-o,g emude lpasrrmke, To!.061200 345,
• Pilad dom:a,.fih .Koka n.os:ih~ i tau[aoskihjarebicnekl. T,I.OOI1OO345. plod,cn:J!l iaia za in kub~(Qrc dQko ka nosll ica: erne, pirge.) graheicsmle. T,1.0612oo34;.
rn.96h
I]

'0"

secera \J krvl, 70,_

• Ag.r.'!nciji JI',a nckrcmin Vi~StaJlO~aZ8 kupcvlnu lIl321! -914_

• K upuj em 81!! n u Saralevu u ci jenu dajcm nu to plus dcplara, Tel, 063919 544_ • Hirnc kupujcm S ran U Saralcvu, moZc; dcvastiran. 1'<1_OO! ,400!~_ • Kupujem garazu 1/1) na C, ViJ i, ked Velcpckare do 9.000 KM, Tel. 061719812. • Pcireonovhe praenlh i nllmjeheD~h. $t.i;U]OVa la iz.Daj-mljivanie_ Tel061214)06. • P01f-(:b,m ,2~5~5{jban 5:Il1l za ku povi!1Ll Gtb2lviC1l! Hta"SiiO! Malla_ T~I. OOl 1!4306,
j

•a

• Zen ice - cerrrar i ;lJaj 1:= se ,po_:;... prosUlT pcgodan ZI! ml krokredi me banke, urcde, prcdsravu i:j.t~~ apctckc, z:ubne, salone i S I. ~rel. 061 ] 8.9 89'5. www.nekremine.ba

• Prudnietn basanssu kueu S tad G!1!,d Lcgevi 118;. Tc]. 00 174S 982_ m2., 5·, kat, nil Alipa~inom pcl]u, odmah useljiv. T~1. ()61 16193-0, vikcndom 00385 922444l41.
• Pmdajem eervceosoban stun

n

o ,,,,-!I;<I,,_
ccnrru 379.

• Prodajem
• Prnd:mjem

posfovni prosier 30 m2, Tt!.06! !OOOI)'J. povol jno S;[.1I.n srrcgom U
j,

Prodaja
• Proda ji! ~ 5, d Ltl umii gti:l.d~inskog zemlji5ta blizu Op~tinc NO\fi Grad. Mob. 061 16! 548,061 !61 670 P1T

• Grbavica, prodaiem 3~5iOD,lIn :SHm 74 m 2:~ dVB bel kena, dva hodni ka, (lila lin" !.8ooKJI1/ml. Tol.06! 080257, Grb",'ica-SOp.LIlg. I.rQ,i~ob~_n 85 m2/l._IOO KM CrenulP'iran) sa g;miZom. To!. 033 617·742, ()6! %4 '197_
81::!ln.

l44 ml II sprat. Toel. 061 53~

~:~~~¥~. Besplatne ~~rS0494ftiP'Ovo1i[]Q, el. T
m..sin~ rnarke oprero om. TeL

• S"j~~ ljekovira lenlh prlmdnom

jaj:a.prepel Lca htahranom bee KOIl·

• PrndJ:!,j~m .¢oCtvorcrob:tfl :5:[;a1l 103ml + lbaj!(ona(Dollrinja 111u1. Es:a· do Palo! ic. b ,. 91lTI. Te!. 033/614-61~, 06! 159878,06HaIl18_ • Pmd_aj.:m de'll:ilsr.Lrnnu vj_kcndlcu Pol i in:!lm~, 2:.840 m2 l.~·mj ~~ta. Cije,na rlogoYO'rom, Tel, 06160&962.
ii.a

• Prodale m srambcno-postevn i obi-ck:;:lt tliID_l.2x8 m OkU,-CIlICC 422 m2 !!i',~_Tel.061g14~'i9.
j, j

• Seeiju za trpezadju 062157900_ • Vu~kanlzE:rS:k-e F],ofm:ll_n SUo pr:tltcorn 06I7SH55,Te!:lni. • Prod.akrn

• Hi [DO prodajcm stan J 09 m2., III Sp., 9,_000 lOUR, ... uJ_ M. M, B" .. ~;j, ~odT"'ni". ToI.0~ll!4071. • Uid~ Pl it[] di~1t:~Boo~JJ ski J 'i!j~.D 17! obiek::u p+ 1 +Il· ~:s.1J m_2) b9lr,e I SO mll 1/1. kod nove diam.ijc. Tel. 0$2 319563.

:5:Um l30 m2) "k-od BEl ee_1'j[_ta, Salii.il!'I!Q~t=:r2l1hi;og.ijanic_ Tc-.L 0332!7·ISS,066898703. • Prc-daje,m S'tan 3-8 h_ CentEir K_ boron, bezbilll(cma ideal-Oll za smclenle ;mrii,. Te!.062I 10722.
j l

• Prod~jcm

• Pmd;'!.rcm dio dupk~, volOin i ~rikliutcim:a~ 60,OOO.Tei.()6! 32~,356.

ku6.::

5a

S':iU1i

d~ievo~

Zamjena
• Mij-en f9m trosob:m SlLU]cd S(}ml nn Mojrni.h.l za joorJoi:posoban Qd 50 ml_ 1'd_0618~l49_ .ISlocno Saraj~'lo, Dobrinja 4, dvos:.obian :slim, IV :spr~\1 m ijoell i~lI!- ~ilI i~n u Sataje\'U iii prod.:ajem. T-el. 061220!79.

O!Ta~I~rt~~:s~r'~ift~ Td.06182841,2_
1~~~!!~Ter06~17~~7f.uwerinj
J

vcl ma~LIJU Gor~nie 100

~a;t.
4

• NOVOGRADN]A· p""".j.m" 2 sULn8. po 38 m 2 Sa ;saraiama, 112 s-prall'l;il; DCibrinli !;JOred ~ko1e, Mob_ OO! 1.61 548,061 161 67Q. !'TT

'"

lHdZa-Lu~:m.il 3-.:scban smrJ 1, l Spral,,_g. Te!. 066 276 383_

18

• Prod:!:ljem d~ ef.;;.~irana '1·(lI1-(l:s.a ballom "",nlrn. Tol,OOI131883. •
S,Lar.l

• P'rodajem Sla!l 40 ],",2..,K. TVf[ln, IV spr:ul n-cmil l.iftl 80,000 KM. Tel. 0627;14003_ • Pmdaje'm8(BJl70ml,J ,,",A. Po!, •. TC!.0~445.203, sprar,A-fi.-

• Enl~n u pee:t'.a ~,etl.li'_grij·anie s-a rei'nom 30KW,Fe-i\'i!Jccm.rnt TeI.OSI 224551_ • Sudoper sa diie.lom ",isece- orma· de Z.:J ph n:sku bo~u .Lkva.r~1J u srijUl:iCU_~8V~ lrue. novCi_Te.I. 062 8.-:76 883,
l

• Ilidz!!~Lu~9nj~ prOOmjem S(iU1 :n.i~ zovi9'im2 + ,1l"raZ:i.Tol. 61 'i·65 1. • IIi d7.i -O:sjr;:kt n:. prod.aiu, grad. pl",!:evi, p{Jvo1jno, Tel. 066 01 8 430~ 03-3 599·195. • Ui dhl-Osje "vi., T'I.06~OI k",;n_(:I prod __ju srad- ,!?_I:Ii8430,03)699·!95.

P,mdaj em d ~''!J:robim kom fOnlln 54 m2) O:ill Vit[lj~kll. Tel. 066 321
1

4S5. • Prod:ajoem dvo~hiln s.mn M rn2 U i:e_ntrtJ:Ze::r-ic.e! r-:aU katu. Tel 06169'1} &48, • Pro-d(!jem clVO$ob:a n Sltl;Jl 66 m2:~ :iipr. 4, ul. rau[olske tige, di. 2.000 KMim2. T,I.063919544_ • Pn)dajem dVOSClhYn nom 50 m_2, l balkona 3
l

• P rodaje.m Slall n:a Dola,C" J\.'\alli 71. m2, dV;i] mokra -cvora, ~I'e:tib Le'faSB. Te!.S21-l62. • Pn:uuj~IT! s\afi l,J i:t:rJ\ru 6;5. m2! I sprnl zgr.ad;a L·K-oringrnnka""'. Tel. 061 31! 238_ • Prodmje:m Lrowban gl:une, Trg Mcrhcmi~ 1't!_0616319g9.
SLan

sl

• Mosmr Lucki mClsi: Ilovogrndn.ja 2 :sob ni6S i 76 1'02_Gr.l_lis: garnino m i ll.gI1ldcm: k!Jhi~ nje. Od 2.400 KM <II PDV-<>m. Mob. 061 499 229_ 90s.!Mo

'~lO

• Dobri ni:a 2~:super tokilcijlh dvo5AF ban St2liL III t m ije!1j:amJi'.a S;UI,n M:~ilca ...ka·Mak. riv; "rn. T.I.0612l3 786,

Zii

• Cv ij~ 8en.j:a m tn ·...e-fi lXIgodan ugostil-clislVO i do,maci.nstvCl. T~I, 0011716'2_
l

• NeLlm - Tih,9 l uka kuta giir-lIlom ... 300 m.2 okuCnia:. 06! 548 3~5, 0361884- 297.

S9

• [I Ldla.- Pci tOnj ~rod:;!jc:m B:J.r1:itlnicru.lS ilt2,s\JtJler h~IutLli'9. Tel. 06l 5-25 !9,. • 11idh-P-ejtQP. prudJl;jtm tutu Il,5x II~] flri:t'.:e.m.lje + :2. pTiua, sa g;a~ s mom i .pm_ pro:Slo.rom, c; Licl1ii po do. goVCiJ'U.Tel. Cl61. 2.26007.
j

76 m2] Ci:~ vl.u5J"lj~1VO. i

• M ij-cn i(im kU~1J U Z ...urn.D·;: U 4a S t:iUI iii i{ucuu Sanjevll.Tel.1J61 Bl T%{I.
• ZamlelJi;I-pr-od~jal St:;m u Sam [evu 52 ml, mijen.jam UiI Banja LukL.l. Tel. 033 ;42·668, • SEsn 3_8 ml! .sJ. u Haditci.ma m.nj.v;k,nd'co_
l

Wl7'i4,

tl:so:>ti:lt::l.~n .... i dllJ 1il3t.i:n_~ L "'0_ TI:!. 00.2 u
l

• C-"j il!Ce fj kus-m.aliC::J.r], pogodan

za

'!llM

tm~ prod",·

II

l-l,ras-

Mob. 8747-!"

§~~~: v~~~:~~g;e~l~~lJr~~~
n,OOOKM, TeI,&l9·629. • l)rod_9jem eXtra cl"rosob:Ein SIan 5,5 m2, s _p, ], nlJiYUgrildnja, na Bcmmj· ji-P~or.ir$k3 dolin1lj 2.300 KWm2. 'fel.06! 540015, • Prodiil.j e:m Hi m.ijcnj ~m stan u SlInL9-"'~80ml ~ Hi ~at ~z doplalll ~ prodaj-cm J 3 ml] 't:po:sl... pros.[or 5,0 ID~ isptId S,U!!1l1!:1 I~Dobri]J.ji 1,1 :SuT raje'Yu. Te! ,(}6.2: 943493.
je'"~itl

• Prodmjem :;.r..ern Iju u HI;adivod.1lma Bu."" pOlooku. Td_ 033/659-756,062 1788)2.

Qti':J

"ii!mj~Ien dvoi~ posob;m sI:a.n :5.4 rn2 cijena ED Roo ; gara!::! 8,000 E DR·a, To!. 06! 010976. 9672-! "
• Uid~a-.Pejwil)
1

ptOS_Wt

.5:s..~

• Hi iil5 kuca 112, 18:0 m.2 i ptlslo"ni 40 ml~ 13C1$2Iiiski POLU18-1_ Tel. ()6S905779.
1

• [vi;m.ica ,kod D"UbrQ~'Di ka,. p lac TMo3t5~::;~.~2fgJed

34(1

n. ,"ore.

garnzu

• ProdOJ.j cmA:t:dajem PQS], objckal l_l)Q(l-m2 + 4_000 m1 okuc_oiCf:! $9 a:$va.hiranim pnrkingom uz magislr'JlIII pUL S1l.~i-CVQ-MQ$U1ft 11:11.7_kilome [ttl! Hi vrlim :lamjel'Lu za :stalIlb.~pos'l. pros.lOr u Sarlljt"'ll. Tel . 061249249_
J

Ulr It. Brdo~ v _p_ ~1:l uz dogovor) mo~~ Te!_061! !0722,

• Fr:Ll~Z.'U. p,rodaicm ,.P'Ogdom:!. ~ ug(l:!iliLe.ljS;!VCli domafins!VCI. T~], 033 235-441.001345 !g7.

K~tnt;i;tfe~tgJ~r~~a ,~~: frl:Hdl:!f stakJoem:L "raUl. 300 KM~ do~rn'1a be!;:pla LtI a. Te.l. 033 5.B~6~ ~_

l:o~i~

Pcodaja
• _. r3'ZOO
Buko., cije,p;:!ItI9 dr"a! toko ..... meUl L~J'ott i, 35 do 70 KJII. (Krck,) drvon; 75 KM. (Banovici) tock;), or.ah 150 KM. ]:5p<i".mklJ i~Li Clan, Tel, M2 j5l lll. 8Jj5·1Nd;l

• K uCa i d"m TtI_ 627-095_

i po

dul uma y..e.m_lje. i~61-INd"

• Kistl i:j~ PaJ dk21 tup-ri j::i~ \rikendj r.a.sa 2.200 m2 okucnice po-d voeem. Tel. Ol364H,I,061 ,01515_ • Klj"tL~! Kulii'!lil bana bb lli"l_9d Valrogii.SOog, pl'od;ajem 6· dul umil zeo mlio. Mob_ 061 l64 ;114, ,.<1_ 053 1lJ.9I.8.
J

• Pt-od!ijcm jed,nosobiin Man 29 m2., t,Ja Vra~m:a.~-Li~_ 451'.000 KM. TeL 065 261 !26. • ProQ.aj':(["I jcd.n(!wb:;lll :SHm IJ: IIXf.Ili'Lt, v.fI.! ~l m.l, Vi:!injil(, ie.l. 066 287 366, • Prooajem kllcU Ill! o;:eml,9 750 mll g<lralo + sv[ pdkljuCct ~ali oel ) 1-22h_ TtI_0614351~6. G_ HOlQni·
l

• R.ako,~iCil, K:a~rinje,povoljno prodoiomQulu",,,,mljo_ T<I_061 ~,99, 033~5-4!9_ • SiiIiljev{l~Mi~c""ici, prodajem nOr ~Qsagr:3aei"Jjj :kui:':u 10;.::] 2 m, ti!!!l $Pnil 8m 900 m2 p tac;.'!~ dj ~Il_:[]' lOS ,000 EUR-,. Tel.033&19316,0.33690-059_ •. $[:am.l)eno-pos. ubje.ki!!ll ] 2....:.8 in, ok",,,;co 422 ml.l!ii'~. To!, 002 8H 6S9
t'i;l[+

~I
,i

• VELIKA AKC!JA!!!

Posao

Ponuda·polrainja
• Au ['(IPrliIO nici i v1l1knn.izers koj tadn pOlft'bn.i radq iLi sa is~ms~ .<rom. Tel. 063 15ll99. S303-1Nd:5.:

• A. :Pol fe, dVQS, s[an )9 ml, T rg:soJld'mo";. Td.0622!S250. • Ae~(j~:L n.aSiClje Slat! 36 m.2') J Sl"lt'Sll! cijcn,po d_voru. Tcl.062 81323 8.
l

,Kod A vszovog

• A ~i p:j~i.no [)an IIdapti.r'HL Td.0618!7960.

c- raza~.pwd(ljc;1JI

ku.fuJokuC:nim,g:ar:afu!

tomi~ Cl:nl';IJlr grLjanje., Irel.

j,

L:rO:SO:iitan., vis, prtzeml ~e.

()61003893. • Koo MlI~LCh-e ~kQ,le.,. dVO!iobao ,mn 44m2. Tel, 033441·998 ;002139 085.
• KI)~. btdo! ul. An.Ul na H.angij:!J d"owb.a1J :S't~n 00 m2. Tel. 033 442-998,061! 3908,_

• Ali]"lalino :POl;~ fljodaler.11 2,5'-80b," "a",64m2, T,I.OO l697084. • A.liti clev:js(.~~na ku_c2I :$;1 ,vim upotrebni m dozvo].1lma i plac 380 m2. Td.066445203. • B;aj~rtija ~ kula 1:x SO ml :5;UI;m D. i 50 m 2 pm:, 'pro:Slor~". od_m!ih u!S{'!ljvo. i 1'd.0~11326)6_ • Bje_lilV.fl ul. H imza.rin ..~ :pmdaie SoC s{:n.:. kl.LCii ns ..,;mtji~Lu pO". l60 rn2 c-ijen:a 180))00 KM_ T C'_L3 ~ 210-0-78! 0 033229·7}8,
1

• Prod9jem Itucu 2 sl!!n:l! j:lQscbni uJilzi ... iilrlapLiran~~ pokriven;J ~ve{lskim limrmh 1Il! 4.50 m.2 ok_ Tel. ~M· 728,061 566303.
'1,1'0))

~46·EI2i061866

• SHm 120 mol + 60 m:2. pos. prosr ganr(~ 200 rp2 001i tC"_ Ttl. 033+ !41.

• Sliln 56 m2 lJiI Ko~ br-dl.l) 1iI1,M. I-I2Id2ijll:b,i~atruSp_ Tel.0612191 80.
• S[ari Grnd] povoljoo k_y'"_TeI.l-Ol-1 a.l,061390 prodaj~m 14)_

• "MS PRODA] A DO ll. 7'Pel1:2ionl1:ri na :!l: rilt<!l BukoVB dr~a u: SVLIJl obJit"~mll_ Us~lj B:mlJlvi~i (ko.:ka, ornb), DI"I'eni ug.1 j Kr,kn, To!. 061 ~10 068_ 9,93-1 "

• P-olreban s_crviscr za .... lIj"usk;:U'e (elelttri ~I!IT iii meh:a ni i!;ar). T,et 061 !l8969, 83Q7-INd;

• KuC:a Had'-:ic-i, Grilhovci!80 m.2] na parcc:1i Qd !.0'90 ml~ volnjak + b:alil!!l + ko~niLe! I ~O_OO(! Kb-l. T.!.001899209.
• K:u 691 i ~f:llj,ljll! ... Ri-e~i(:i !tod Re lje""(S""j",,o~ Tel.06! 1!6206, • KI.l.Ca na :sprat 8:x8 05::.:1 saraiom i b!!l~lQm II St2lrom G I:'"::Idu!, 9(1.000 KM. Td,OOI214 07l.
1

• Prtlld:ajem k U~1l Blj;l~lJv.u.~.l (S:a r(ljll;pov. 300 m2, :I'I!lvije I!l;r.adnie)(er· mo iiolovann 1.000 m2 okucnicc cij, 17S_000EUR- •. 1'<1.061' 565 899_
l l

• prodar~m kucu bli.zu A VilZ<i Nedl.arici, &ll1l.j eVQ,Tel. (to6t. ,548 358. • Prodajem kuc:u dim. 12::-.:8 m~ okucllicc 422. m2 Ilovogradni~l III iil_s, Td_06! 10;254J.
1

• Slrog'L cen [;;H·! :SIal:! 57 ml!l I1 Sfi r., vl:asnist v-o 1/11 ci iCDa 1~O.OOOKM. T<I_06154926S. • Smp "'Tibrn 2~1 novogri3dnja sl_anovi -ot! 2.6 m 2 d,(l g.o m2:~ :5:lnao ...i dtl ux :!1m klimam, e.hLrg j:lOV. Tel. 061 .504 425,
l

• Prodajil t doola'V!! B:movic_k·o,g I..!;glja~o.r:iginil! .sep.eracijli:! {koc,k$j (lrah) po djenl Dd 160 KMI u pt)l'nJdi nudii't,lQ i bi'iike[ (] T -200 KM). Ttl. OO! 26,811,001289 961. %57·1" • "Ku-Cr.;: 5J"IClV;l" - k:at;do!; proj-cktil najljeil"h ttltm na ] 65 Sl:ra.niC9. C,ijeIl:il 18 KM + poomrinil. Tel'don~ 010-202-3.23;06.2-180-951. dimlij.9tk Em i:il_a 6, s.n.sulul}:o.ri na 1 original C_M ievima,sve r 150 KM,moie,~ jdtirtljt::. T~l. 061 ],99 442, OlJ 611· 71 l. • Pli.nsJ:a
ri:a

• Z:a tad \J :lU (4) :!i~i''L''i:5;1I iXi'll'~ban mcbaD iCiif sa iskust'O'OID pliltil 1.(100 KM + lOl')l i QbtQkJ S'I!e ~L9!o po dogovoru, Tel. OO! 22! 887. 81!1·INd!
I

~j~! ~:~ljXd~1t~~:r:~tu~ 1~;~ ~~~: Z~V,nli
i.llfnstn,lkII,JTl..L Tel. 06l 382 • l1ogiitici-Srb!Jj[t, hiLfiO kuc.IJ. i ,li;:"-m1jo u Cml)j b9ti_ TeL OO~g7 61 226·&15. • Breko - prtH'i::.jcm ~r-lJi,pq50ba!"! :s{:m 94ml, Tel. 061839592. • B lLes Pmok
l

B!:aga, kod

Mos{~r:j, letnl j"rt!:

• Prod-ojem kucu Kova.ci~Sl3rGnd. Tel.OOl632000_

Hallloo~ica11)
-

• KlIc![i Tilrtin, lJ.oV{l-,m~:sdie 120 m2 lila Il:lreli 980 f'i'tl! S"Li'e no·V4)_ Tell}61 899209, • Lij~r.::j bo.silP.sl4i ~.u~! Mali AlfskOVilC"]cIJena 105,000 EUR--il. T-eI.U61 188812.

• Prod2ljem klltU iii mijenjym ~ j.e. dnoipos-CI baD"S [a.n. Tel. 063, 5 J 4 OZl

• Pn;u:l:~ic:rn ku ~u n31 3 :5ipnl1.21 VeIO!iti.Mob.06! 803662,

DOIIl

,i

• St·u[l kod A L1\r)-pi j:)ct',_ IOhcij$ 2.00(1 rnZ, preda [ zahIlev z;a grad. doz"01 I,!: "ll!I ilgnd nj\.1 :stmb. 1'0:].1- obje-ku;!' 5,J}(l(I· m2 ne~O koris:n-c p(n'rliil1e~ hil'no! vrll1 povolj no. Tel. 062- 94 3: 493. M_

• Potrebtm 1II_;;IIistor cia prclip-ri-ClJ K,1iid".1'.!.0.29074l8. • F:astrfOC!d .r~:akJ·l pci~b.nit rad";,,,zapo~ uJj'",nje. Tel. 001 lJO. • Tra~im P(lSi:aO obezbledenj.a~ imn.m-l;l;:rtifiknodMUP-:oFBiJ1,Tcl, 06! 7)44)!_ SSSI

pee

n,

• S tlJ p; Bl\~ici1 115 rn2 s.t~ [J PQvol FTel.06221'i250,

• M_al'l.M UlU"va~J deva'S'~. T ,I. 00221 5 250.

mala

kuL..'a_

kuCa 2 stllJlil 126 m2
ha~!a) piil"king

1

s [!u..67 ml, vlasnB['i'o,
b,lko", 9,4. ; podrumom.

• M(I-S~::!I;rju,l_M_ Tit:;3 26tpf(.1II:i..ajc:m

• Prod.ajcm kucu 501 6 du.numa :i!:(:i .... Itom u:t :!$~'"ilhtii pUl i O~Jija s~im prikljufdma, so Zovi kU op. H:ttUi6 km Ii:IdS:ilrajeQ), Tel. OO! 53762 ! iO~l 5 19 4~6,

m Ije

J

ao

garazomu

• StUP.1 Gojnich !09~ kuCa ~;a P{l:S, prOsro r~m ud gO IT.! 2 i Sl!!lnl)m i~tI::id, aU(Qprn-oo iCil i -park.i ng. U Iilz sa glav· ru:: I;l~Sle. S~'e roC!10VifH!101 komurLalijoe uredne, vlasn_ik 1/1. eL 062 735 6()8.

• Prodiljem Bmu_nov1;: mrt:;:!:ia: za brija.!1j e iel. apa:nu-e_ T eL 061 ~l3 906. O. Pele:lle ZIII oora.:s1c s"ih vcU-N nE!.]

• /I.'\J;i]dlf sa za"llienom SSS, po:maw· nie rudu JJ~ JlI,6;IlJ~ruj enslcski i ~ki jezik, =>-i posao. Tel. 061 )8! 802, • CU1,1i1l-a bih_.d.Ljc:te u !Svom :stiiJlU oa kOd Zeljinog $l9d,ionlll_ Te~. • PQt:re:bnc- 2 rad.oi ce l:;3 prod~j u pi tc i 1 konobat_ Tel. 061 247166,

-r

~:~~~~e~~~7~S~a~

3

,lIdaptiran! sa 1 1'01. 003 .is IJ:(Ivoli_no.

"'",IV,pI'''. TcI.061

• Ctrtljjr - .I\'hs lrb i:[L:j p:reko p u (.II { BBl l1:e.mra), Il rodail1:m .oolve.rowDal1 S.27634,

T,I.06nl'l-lO_

• Nil A, P-oljc, d"os"

:stiill

• Prod.aiem kuc:u s~ gilra.rom, b~~om ~ ..c;:r~~no grijafl i e! SIs_n Grad-Medrcs,c, mo~e zamjenll za rna· njj ~t... ul:rnlru .n III dop1-alU. Tcl_ 061 100424. • Prodajem ku-cu :s~ okllcnicom u Sokoto\l'it kolo n.i i i, dohi me-~t2lcLi:a "."d.na, T.1. 00 1219853. • Pn'Jd~je,ITI k 1,1 ~u :u.B1,l t rni [l,I_j 2 &p£a.la, u~lj iVil griji! nje) garai<!] f1a-piri !1I.1'el. 001971 IJ'JO.
1

D. Bi(lCa pla-e za kucu 1500 m2t~"..t ~ lO.OOOKM_ TeI_ 061 199 !17. • TIUti.fl:fo ltu.;.a 8;.;;7 IIIj n:u; :spr~L i
• TarCLn
l I

Gr-ba"iC:t k~~~fK~'~_ te~~:~~~9J3xl~~:~t7~ 641.4S8, 817.

"0. T.!.062320034.

• PiXld. kte_... r .200x90! "1'"10po,ro!ie

i Ili Iscli

• C~lttai') 7.3irn 2" .... J. wneala, m,l-l"), sob"", plin, 2,0;0 KJl1/m2. T 01. 061 899<09_ • C~lll3rl' hmad pkeriJ e: "Gal ijg "', ispod trenzit~1 u[az, od man Sci) tram::Lti.ll tokacij:a 1300 ml! moie i d \tije:PO 6.50 m2, Zi1 izgrildoj IJ s [ambelJ ih obie.kalil hi [nO ·do pOvoJ tno. Ttl. 00.2943 493_
l j ...

• Neum - "iha lu.ka, kuC:a sa gamom; 300 m2Qku."n;oc_ T,l, 06! 548 )65, O~ 884·297_ • Ncum do hot.ela "Sunc~"l prodiill'" jemst2lT].44 m2!!>a reraSOm 40 m2_ Tcl_ 002917104.
l

8.613 m:2, okucnire, KM.ToI.OOI299127.

cijen fix. 00.000

• Fi$k:!lln~ hse na kreth~_ T~l. OOt 251SI)'J, • P':;cte L.R • .k-rn;niCoC dva n .. sUlovkil i Jt~~i3~:n e rr:;je.,,~_ Mob_ 06:2 930 O4{It • NtnF~ 1IJ.d,c·ill.alo,c di ~el(lve j!;::!1 in du.:;lrijsk~ m:a~j ne-~ivaCe., l:tovolj no. Tel. OO2~7669!' • NCNu r'!10tOtt'm piluS[ih.11OOKM i Il(l.VU n(lr\fdku gtlsa_llu pee': J olul 300 Te!_06:1414657_

• F:ilS1~[udlJ piccriji ~IAr~i"'. poue~ ba~ :pi~-majs\Qt i Icqn~b:B:,_ TeI_ 061 091087. • C~~v.lAlabili dlje-[(:: '1,1, :Sv-om il i 'Il·a~m S;Ulnu i 1KI"magal9 u Itue:i, Tel. 061.22.0

1,: ~~ L~~~~i,re~!~a~~~~~ir:n~}.~~ 76.000 KM,Tcl. OOl 15.2001_ • Tr-os:, SIan 12 mZ:kod Etof1llmske Ikolc, 85.000 EUR", ,dop limo ex"", Te!_06! 8~ l4"Ol3/646-~ 12. • Tuz(ilnska, 1',1.0612!'250. kuCa:[];S.900

m.

.

• Ni~.i.el- p.rndnJem 2l ,000 m2 sumc~ ~OOV<L~:O'~vrT~~~9~66~fl.laSem_i• N (lv!;l kuca,_ lok:1cija auakti ... a~ n Rajski do·Trno\lQ, Tej, l26-SS4 062 183507,
1

• Prod9je.'m ].rU~1lu e-en lnl Ca%l:n a i lrosobail S[;1.n u Biba-eu. Tct 1)61 809 037216-461.

~n,

ml zcmlr~.

• E~:g;[~ki - njemfi~k L~ in"SU"uk.c-ije) pr~vodl, dipl. radm'i di:ss.ermcije, ~.rofcsoriC':rL;t. Saraicvo-SkeDdcrija. 1'0.1.063941405,
J

• Crvcne :iilije.ne Had'-:iCi, ~um a 00: 23.000 m21 IJ:.Z- ~ tu pr-<:f.)Jllgman III 4 i KMim2_ Tel. 06! 89921)'J.

• :Prodi!jem kueu 'Il cemru sa pos, pro"orom ; b",om. TeI_ 062 3! 5398. • P~t.id:aj t=m ]I: u~\J lit-sarnO J:ab.1:aIl icko je_z~ro, 150 m 2. smmb~nog pros-tQra _+ . p'!Jd P"\I m -I- okutruc~ t'~jtn~ 90,000 K,\\. T oJ. 06115,))86. • Pro.thjem kucu! VcCii ~ noviiil g~dnj:a) Vr.aca~ Avde' S:majlm'ica_ Tet ()61 !60()68. • PTlJldsjol;m k'Ueu~ .P'ri~er.nlir;~ ~pr:it~ pmkwvlje, gare9.a, SOO mo! 'VOC.omk:a,. i S.mI,ov". To.!.033655·39S. • Ptoi1aiem lijeflil lcu~ll S;tE :a'ilijQM kod Viiecnic~ (u -blizini Inil[ kuee), Tel. OllI2J9-9!0 ,!i06, !46439. • Prodajem n_a Mostaf'Stom ras· kr~Cu 2 p!Jl'cc:le;, 1 i 2~ du.lum:a p(lr-.c:d , .. ,o_Te,L057 )17·,g8_ • ' Prodaje.m IJOV'll kuClJ u Sarnjevu,

• V ~lcl iel, ku~a u ul" T d.0622! 5 250,

1. Samok.avli

i~.

"AI_

• C. Vi.liJ kompll:mo adapt"LralJ s([Jn ;:I:Qrrfljpo,'oljnr;;l_ Te1.061367031.
1

• D. MsJ13 52 m2. 9 kaL, ce.rnralno! 95.000 KM. Tel.061 079751.
1

• DClbti.nl:a 1, prod. 2-8oban :Sl~n .5j, m2, :od:apti.riln nov;a kub.injiiil) fi_k:mo 89_000 KM_ ToI_06! ,l81;\8.
l

• Dobrinja 2)telVCrosobilfi SLao)] 03 m2 1s.prnt."cijcna po dQ8{JvonJ:, mOle i "lBImje:n:r..a rna_niL 1.11. dCiplim.l, #fe-,r. (l61 67%69.
1

• OP~[ LfI_aT ~nQ'litCl- edet21C:Lja~ proF d;ajc.m -4,5 dullilmil zcmljeHvarla, kmz. i rnsrtje 'teO:: 100 rn ci:$w rije.k4it! i~:."ori riie ke su 50 m udal ien_i od tmoni~ :5:a.CUVilrJ ~ priI'od~ :sv-c za:crndeno :5.:ioom,:ieljezn.a k.a"i ra! od gla'ltI e c·e~ile koj:a id.: zn Trnoyo UdllijCDO.2 kml do !ieb Grn~T.I i~ :.!sf:3 tt~ od sd~ BOO me'L_ m.akadamil,s:ve Ill, Cijenapodogovcru,T,l.ooI6861)'J5. dVQSpt9ln_8 ~{lI(-a~ baliHI voCe, vl.as dli p.ukJ.n~ c.nJ'nIa S"'OC pod jed!l i m. kli utem! hi i~u p.ro~a\"n.i(.il i m"". Tol. 0038' 20 7!4·~1l, 00381 955271185.
• Orebi.f,
l

• VogCil~a~ prodaj~ S~ "P!ls.llro:iilo'r 72 bl iZ~rJ iI Doma zd ~"lJiI, BJ1in il>lc21 vjen:ae.a b b_ Tel 001 27;5. 535,

m2 2 et~
1

• Camac EJ all, 4-6.0Silba,s.a -com, baterij~ki m mot.Qrom vli'~"'. T,1. 06 I lM671.

prtkoJii. i5pt"ij,-

Te!.()6J

leten i:j i iijet~

.' .p;:Sc.liir~·yJ'

vrii us.tu;Ge kUCILOg II~
S rari

530~58,

h i bol~il ih O:SQba.

• VogoKi;I-l:C'o,(ilr~ D:a,dogJ1lGlJja ncdl}""L"~i1~ rb8u~bau! d~'"CIeIa9.ni m2, % 9,OKM/m.2. To1.06116993S,
l

• :Sve vrste re_zan~ grade, d_asku rolu". pod'jo 1 (1m perij 1..1_ TeL 005 802 782.t,Motro, • Po!o'll~m lIgr.ade-n ~ip 571.

• Pni:\'irn S~'e VrS [c: ~lJb ni h pron;:~ w..-alnih Lflarcji!!Jnih~cijena 1,)0 KM, 1'01.06272; 107, vjeneank.a! ",'povoljoo-

.1.~!1-:jjmli

+

SOil y P!c:j:stci~1l 21, 5 igtiC;ll;. TeL 061 I 57

iva ili~ I::jlij:a r'!$k i h m(jd~1 i 20 l OJ'll} I ].! ",eo· T,I.001243969_

• Vrel~ .oOSI"!e;.. J:::ut21 :sa 670 m2 m!". T.I.062115250 .. • Zcml ii~tc 2.700' m2; 7.a "iktndl.cl"lu D, Bios;!cu. "rei, 06.2215 2,50_

~.I!-

• Print m:;l_~in:il Rodin SolV-I;!1l6184 A! ~irinB ~[.B.mpe 1 Sf} em, Tel. 033/553·86" OO! 895017.

• A~urnll goode [sta si m.aci fll! geo~ detsko sni.mnnjl!l diooo p:ar«1;a1' obll~eb... a.n.je meda~ el:j'- i ta nje. T e-l 061 201148,OJ,1261·S5>. • R:tCl,~m ~ ,[lC]XI'.rnln Tel. 062320 0)4, .' P-omngal:J, bib Tel. 062120 0,4. Lm o:sob:a m:tl,. miobarna.

m~2D::~~~! w,dt~~~~;~!1:~5~6
1<.J\1IrnZ.1'<I. 061 2477n_ • Dobrin i:)~H. Ka:pid_~it:a 4N! 3--so~ balJ s.mn, reD,~ 11ft, T cl, OB 4505 -4711

Polrainja
• Z::l~ll:llo[ knskoi ~obi P'Ot-r'tban S[9l1 do 50 .-n_2~ ri_9 dll~j pe:r:lvd (Agoneija), Td, 002 677488.

KW, pOlpu.no i.:sprii'l,l'iin. Tel, 061 18'5 75J_
• Malinu 'Za §i vaoje RU1ll-Ba,g;n, ..,!jno.Td.MlI07ool.
po-

PI tn~ki bojle.

IJ:Ravf:tI hen'"

14

!SlDrim

• Pionir.sk:m (]:clil1.a, piac- 1.115 ml! uz.cesul].dQzvolje.l1ii grndnjiil. Tel. 062

• DCib-L"O ocLt",ane ~lItno L"Bd-efie(]ti-

• Parkemr - IKlslavlj:a, brus.il parkett ~ipOd! .posra~'lja lam.nIJI,_ 0&IJ777% .

l.akir;a
Tel.

52 s-,......... .,,,_ Dnevni

avaz
odmab. TeJ.06271.J 575, • Kupukm devi im u ~redn j Id Prlvrcdna
i

• K vali Iemu j ureduo rndlmo molerai! I m2l1 KM_T.I.00143~36(i.
• ~n:a sasinern 00 l l god ttl B! radtis bl 2. miescca kod porodlce 113 morn (ze :SlJ1je~wj! hranu oj- pt(lUI). Molill"l zveti

OG1526918,

[ugo banks, tsplaraodmah.

Tel.

• lnsrrukclle b: hemije, srudemiraa i uecnicima, dnlazim na adrceu. Tel. 6 I,·'IIl I. • PI't"V07. putnlka nil more 7+ t, I>cwoljno_ T~I_ ~56
kombi

• fu[avljilm tamlnate, pa:n.e3 psrkee oaalccmcparketa Tel 061818~1.

j

i [)O B.iH..1
{I61

no: 06Hl2l90,

Td,033611·436,

• Brinula bin 0 dieretc p".rcdiikQI'skcg uerasaa L.I S;~'4)'m sranu ~ Grbavlca. • Brii1lil9i bi h
I)

062178644,

• Ojd~\t:=n.1I Agertc:i j:ll za O"lKup :5:tan= d~viznes.[ednJeJ rmnc o~::l.~\e~e-] dionicc firm iiJcn dove. Jsplataocm ah. Tel. • Kupuicm staru dcvianu srcdniu

713-

• Mole:rski raduvi uz pctpunu ?.;alL iLlI l ijcplj ivim uakam it i pednlm nil; looima.Tel.Q61600441_ • Prije'ro".t. pumika na more j drugc dcsuuacfieu BiH, Tc:l. 001434374.

KM_ToLI)61 1>7991_ T.l. 0336l 1·976. 033/657·0>8.
rapacirani

• Instrui ram dake i srudeme i~. mao tematikc na A1iplls:inom Poliu, t:as·6-

• Prevce pu lnika luksuznim rnercedcsovi m kembilcm nil sve dcstinaci]e.

Td_061I16H23.

• Ins rruiram dake i sruden te iz matema t i ke i fl II k-e nn II idli ~~s 6 KM..
j

• Pro fesor matcmatikc sa lskust.... Om daje instru kcije d:iiCima, i studeml rna to kom gndlne. T d. 033

krcrnoi «lobi. T ,I. 033 611·436,

SI.8fQj Zensl!:(1

i ,~-

Jr~~O~6~2~~ j~ .bank~~
Tcl.0614800M.
• NOY·OO!iI".lOVa.n.o u

[e ix hem ~je studenu me i ueen leima. T,1.06Bl,1174. je.T.l.667·880. • Daicm instrukcije
ucentkeisrudeore. • Proresorica hemi je d:!lljein:51n.Jcik
it

• Profcsnrica

hem iie daic

j nStru

kct-

j&pl~ odrnah.

nI.0331M4-17~,(I611Z)424_ • Peeee stnknla (ua zgradamn, u smnov:i~ lq]6:lIDl4 s:~klt=ni stolovl, ~1 Sarajevo. T,I.065S9-1022,44G-741.

• Pcncbn i saradn ici i~I;ijcl-t!: B ~H :;{iL prodillju kczmerike, aarada minimalDO 30:% + kral_iti ranie + sti m ulaci la,

• Kupuicm v:JJj:d::_;.;.a pcglanie Cord~s 834) neispravan u i u di ielcvi ma. dru'e'.nje PO:ii:i va sveosseeene u.s~ut:J.ju "Pclak "dn se [a-

Te.I.06689·137S.,

hemi je ~

Tel, 062419501. • Rigips mnlsrcr, mdlm pcvollnc j brw"vcod rigipsa. Tel_06.l941114.
• Rigips malstor, poikrovl]a, pregrade, spuncui ptefcn, Tel. 061818

• Molerrndi molersko farbarske dcve cisro, kvalhetnc i pcvolluo.

ra-

• Profcsorica cnClcskQ1; iczika daic zaseve i prevcdi. Tel.. 061 j,:56 700,
kc, tep i ai, kao i nnmjcfta], dug:ogodHnje ~:i~un"'Q- o;tbiljn~ okna. Tel, 062 795 Rainbow-general

471-574,00Il823{11. Te1.0624l31U

• KCI."mbije.m veei m nnipovcl jnije u gradu vrsim prevoz, 5.cli dbc i os LI1I.o, • Mclerskc farbarski radovl, gletc'l'a_[lj~ mole-an ie) '13kiran je stolari ie,

l8>,!I61.l11l76,Oll6li6-n,.
• A daptuella stancva i

• vcdcinsralater 5- i vcdninstalav terski tad!)"i k vali scmc, brae,

732.

,'._Tel_063~4566.

m"T,1.061217641. 45>910_

• AS;oCllciia L.;Mcd:l:.a" - kllCm'! nicga j pomoe starbn i bolesnlm, 14 h sa va-

• Prcfes iOf.l.il.Iti.1)tist:e:nje klJ6a~,~ 1, oblekma, tepihn i aam [estala, T el. 062 • Tapeear-dekeraicr pcvotlnc presybel Ilamj~t;[lJ u riildioni ili kod 1.101: g:ara.rtcijll. Tel- 033 71 g,-40:}j 06l
'I,.·iaS}

• Kupulene porovne j nelsprsvne mohitr.:!c..SCflo"i5 ~prooajlJ mobili:1.a ioprcmc, a1;.cijskj popU$! od 10-5:0'*.. za i.nV9lid~~ Schidsk~ porodlce, bcrce i pcnzioncre, pijaca OLKvadnnl:n (otvcrecs OmknJoo:l' HZ. Tcl,061117448,06113455J. SlBi"LL deviznu ~ted !'Lju~ram u od~ teru, obvezn lce, dionice, isP~il ta oomilh,

0.l3l6'1-733• Dajeme i nS:1 rukei leza pri lemn i lspir
j

preclzno,

C.iSlO.. Tel.

0,61 199

4421

d~;!:t~~~lo3~j~la~
I

kUCa pestekrefenj~

Tel. 061 Z-61895, • Rndlm povcl] no S,"'C motcreko-IarTcl.061 397 187, 791,
barske rsdoce, ukl ju~uj\iti i smtarqu. .. Radim malrerisanie, ogradu vena, peozcra. Tel.

i

skole j To1.06154924l,

• Instrulram

matematiku zn sve Iaku ht:n;j us.pje.!;:noj povc ljn Q.
oIii j

e Kcm bi [ern prcvoxim kabestu bu. Tel.061 1M 061., • Rigips maistor plaTone, pregradne

ro-

7.LdR!1ie~ 062 4S1

hemi je ~ prefesoei. T el. 033 j, 14·.560, 002256213.

p'op.r~vlle

il

matelT!at'tke~ fiaikc i

• Kupuicm 100:%n ejbolie placem

TeI_06131!i6.!4.

1:I671K

• Zu.bl"!.~ .~((I"[~ i:?::r:jdl.!je:m 00 !l:!!ik'V<LlilClfl.ijeg rua(-erijata] dolazi m na kucm,l.ad.rc5U. Tcl_066Wl g~8,

• Kupujem ;-kolske kD fige, [J;i!ljholje p.I~.61m;> isph.!.t.a i dolaliJkodm."IIh. Tcl !l61 l-64364, sroru d~vizmJ. !lcdnju} Ii nn i fondov:a FBiH l RS, dobro plilcarD] is:pl;;:l.I.<l:d-o·, i 1",.1\ od"" h_ Tel_ OOJ034 68K
r9Ul
[j (K'uI(:-"[:u

\1::1. Tel.062739347. t ike'

"00 i_ra 001 "102873,033200-616. • Pru(e:soTka engleskfig' iezika da.je ~n"5Lruk.cijei pr>¢vodi 5-~'C' vr51c tek.sto-

• Iskusna pl"(lf etl~led::og~ njemaekcg j francuskog dille casove i pre-

virusnn 7..a~t:iUl mcunara, cLso:nJc virusa, hardwcrski i .ooftVoi;:rSki p rublem.i,i[d"Te:J"Q.fi-ll43611. • Kirby dabinskc uSi~~,,",iJILjC" ptai ~ilm·

• Servis racunura j\hjo'" inatal ucija wi:n dowse, in tcm-et konekci ja, ant i-

511503. • Rainbow dllbinsko u:).s:av~nic
pi ha, sjedcci h garn hura,

r:a.di p'IJ Lkrovlja; zidove. Tel, 061

• Adaptacija S,[MO,19 i k1J~j IlClSI.a~ vllnn]e ploelca, laminara, krm.njc i

nie ~i!i ma).euseea .i ~ie.deti,to. :pm iru~
fiI~

najkYaJitetDiji.m

pO.!1irna_ Te:l. 1)62

kirbi~cvl.m t 18202_

at,Td.061916272. • S [:akli!.i"- tadi mo sve s·[aIda t:tK-e
dove,

jogi madra-

te-

drugo, ToJ_(I6J'iIOJ7.!_

ni;-

xiran irn kern bi v oi.ilctn, ~irom B i H i dulje. Te.l.llbl12HIO.
• Profi:50ricai.nslrui.m ml3[ematiku, ri.. ~iku i hetniju ·svdkole t pr\l'U .godi~nlJ ra.kulret:il, I1r.ro i uspjcllJo, T-cl. 033Z.l>- 141,0011884>1_ • Jskus:na pwfes..oric;a di!lje inslruk· cijc iz, ensles.kog L :aI1lpskog iczika, Tot 03361 I ·OlJ.

• vrsim prevoa putnlka sa kllmari-

84234l_

do-lilzimo

na mdrestl. T cd, 061 iz mOl·

• Kupujc:m

T,1.0.l35l6·945,

• Dajcm CI3.sove iz marem:adkc i Stad:3(~m~ i stu:den (,-m::!1 uspjclinl).

• Nilmj~(iJm stnJ.n!J:, ZcludilC"] Ii· j-cti m :strUelJ.1JI1 bc:z:oo.lnQ1 lI:5pjdno,

ne popra'Vk~ 3 'KM] Tclanj:ska 01'0'_ Tel. 00 I 863Hl_
• lzrild .. 1 moma1ii1

• Skraci¥'l!Ii'Lje j:larnaJon:a

4 KM.jS.LlM.
l

~ d i[)ltL~e

j

di.ca i bd.rvar.m,-hetnikovall:::J} !jetru t>OP"'" Tel.!I6ll 1·6 911. • Pe«mo SV"C VI'S"!-C: c.LI Lmil Ltisona} tel'i h2l mo.kro pnit.J ~~ 2-3 KM1rn2 do[i!zimo po ,filime'. Tel. 033 65-9·160, 062213732.
l j• j

brvna.rn-,I'kc:n-

• KII..I pu jem loml ic::no~Jam d Ld::.a[~i :svc pr-ed.meu~: 00 zliil t;a~ O;iijbolje i dola~9~ Qdm."9I'i. TeL
J

oo""l;m o",oom •. T el.001244 562. .. U s"idillo i lNV'oljno tl;:lkorrt ti rel.e
godin~

• prores-oT nj.cmaekw;; ~-e;t..ika t.I:5pj~no d:aje ii"J8lru~c:ije uc~il icimg i

Tet06ISM986, • VKV eb:ktriCar~ elckt'.rI;H.chniCiJr
~~~{bd!r:k[~i~s.~iI~~~~~I~~dS~.2

• proresorii::! d.rti in.sIrukcije Lcmati!':;cifizike.Tcl.52.2-0i6, •. Prevo;..:

014.

S['''9ri, tL9t11jetlaja iOSHi.lo.g vet-tm kombi i~rn, r.ild.Dii s.nl3g)], 1'0\·0:, ljn o. T~l. Q61l6S442 S:ar:a.j'. • VrMmo servis i monmzu rashl~,d~
j

g~~~8~t;~~~~ml

'ike. Td.120-173_

dajem

insIrukcije

iz matcrn.a·

TeI_440-,47,00,,940n Tel.0332J9-49E.

nove} ku~

~s;![mo

o:i"_bi1jllo i ped2lt'Ll(]Q Si!xpOS:..prosml'C, u Sarajeru,

061.m935, • KUp'l,Ijem dio.oicl!j obvel:nioe pI,,, oom.b, Tel, 002118 803.
m dev .l[edn
ju.

• KU])l.1je:m dcvj.,;:o!.l ~l~n j u; J IJgo i Privredne b:JJ1ke) is:pla[;iloomilll, Tel,
j

Dolazbll

i1

a adresu]

S:UI-

ts>r

",',~l<o1<if,k.11<I<:. Td,06153423l, • J tiSl;ru kLij~ i.~ rna!emal,i1:.r= i .c=:ngl.,kog,Z11 o,novco. Tel. 062877704, • Nudim.o d-etd:; L.ivskc us.tuge b .10 Tol.06B78818, • Em;;J'C$kJ njem:iJ.tki
j J

• ila'jem ill"srrn.kcije i7. ftl.nem::.t:ilte ~

kor~

'o'rS:[e",

dis krt"l"ija

~.9

rlH1.l0V"an:a.

l08·4'>,00190S 7l4_ • Sraklilr rndi sw 'I,Irstc 5takla~k[b usluga .dola:lirn n.::' ydr~u_ T~l 061 6O~947. • Rig-ip5 m:aj.5tor~ mdi m :5VC Qd ri&;iP"'" ,,_Tel_001,04338_ "mikTel.001.182097_ lino, T,l. 002140004.
• K.etami~9r:ski • Kernm.i~ • KerE!mit:ar po:sta\,lj<l: svc
'YlS

• Vriim st-'e !Owl ilr:sxe usl uge :pIJpra· ,"':ak S"tarog, iz.rilda J10'Vog. Tel.
J

061438689.

tle

j

!dim::.

ll;hnikC'.. Tel_ 062 375

9771

• Stolar.k v;tl itenl.o "Iii s.tol~n;kQ-li!!kirerske po!t!ove dolazi m na adresu, Td.062312702,
l

• Iz.vod.imQsvegradcyinske i moler· ,ke",dovc.T'I.06 I'31311>_ • Rigi ps:, el .• nsmlildj~' t mo!e.rnJ r.a. dim ]>0'01i"o. Tel. 006 20, 186_
• Ele.klrif:gr - us:.h.l.g.e el. in:iital:acij:a) Lmeno[li alanni gmmobrnll.i el. U5~ I"se_T<l.061 I II 99 i,Ol.14 18-086.
l l l

• M:i! [("m~U ih - in:Urti kti ie p.t·O(esOt siiiskusn'o.m. Tc.l.06l J 1) 748:.
J

[e ke-

n~,

• V",--ta SIII~ m~i:5~o.ra .~d.i sli.roPQr rasade S:! :woiom skel-om, Tel. 061 270
:!!

Tel_061 &41439.

.1nsmlirilm

m:il~c.matiku putoih 374.
QbiW,li:l

uspjcllno.

• Vri:itrt prijt:vw namore,Tej,06-l414 vodoi Ilstill.illersktll • Komp1cHill rigj ps, prezide
• Vodoi OS(3i:3

J>iJ' BLH i ~1,Ie vrS teo oprnvke,

• Rild im pi)slove S!I Hi I d rtli1Mnom.. • M~di ci nska Se~anl. Sill i:!iiktl.8w'Om

r.rn~i posao L..Ii n i~zi bole:sni.b, Sa.rnje· vo_T<l.061 193M5_

aUsluge
• NAiPOVOL]N,)1l, NA/KVi\LITETNTJE ALUMINI/SKE ZALUZINE lO KM, TRAKAS. Tl> ZAY/ESE, VAN/SKI> ROLETN1l, HARMONIKA VRA· TA, BL!NDQ YRATA, pvC PROZORI. TEL. 001 501 40 I. 8119·INoti ROLLEX!'LAST 10 GODINA UZ VAS. ALUM!NUSKE ZALUZlNE 20 KM, TRAKASTE ZAV)ESE, HARMONTRA 'fRATiI, VAN/SKE ROLE.TNE l1GRADNJA I orRA VKiI, GA· RAZN'" VRATiI,R!MSKEI pANELNE Zil YJ ESE. TEL. 001279 360_ 96) 8·1"
• Servis: ,"'cl; m:a~.in.a (Gor~ni~1 EI Ni~ Kutlf;9IT] Obodit.J) K:ailcli ZanU$i~ Ibc:rna\ ~porc:ta) boj1ern. Do~ lazak bes,DI:a!an! Garnf1L":ijB! Mob.
j

i f.!!itrub::ije.. prevod'~J d iplom.ski] r-efcrn cl sem in9r~ ski" dlscl1!Je-tje(profcsod-ca). Tcl. 063 94740.5 $:ar.lj-e"ro.
j J

r rJ.d Lkval i[ernCl i pOY'O-' radQvi od

• Si1,l:;!lnie traini.b SY'.iIvozj 113,poprav.ak

upiccriji. TcI.061517150,
• Radi m adafJ Laeije

• Pmrebna

d ievoik.a za p4lslu zivanje
Slilt!
o.\l:Il.,

dajc ins tI'uk· lo7~j~a ~nQVlo7e i ·sJ·r=dnjllJ{koJ.ce_ T~l. z

• Prof~or mil(Cffiildke:

mi nm od 3 KMI brzo, hill itemo i po. "olinQ- Tel_0624l2040,
• Ke.r-a mi~BfSxi

s: KM

j

la-

rung' ne.,;Tol, 061 215 658, B. B,gi': 90. T.1.0619l18M,
• VK V kr~njc: stanovl3, pou~filno i S[n1c.rH.h molt;[~ki majSlOt Serbo.

U(opp.'ti,'I:fI ka ~ Sjedi!lil, m'p~d ~

~cr

,d,p"eij<, Tel, 0616% 133. TcI_06nI69M.
J 1

us1

Ugilj

ad::'fI [ac::ij u~ mole-raj) k-eramiku lamin.n,

I<",vova, "",d,. Tel. 0664-70458.

kuCa)

061 M41SI, • Ensl~J!;j in:s{rukr;;iicOsn.ovC'LmLl i
!lfeth1

zaik.dl'oVQ1jno

iLllkQlcLma. Tel. 062381937.

>6,%1.

r:adovij k.:ame.nj mou;;;:;SiaJIiJlcHu. Tel. 0151 1k

•. Lux_ M~.m ;"Q1.:im Sal1Jic:'vo·bar~ Ulcillj i D:azad. T e.~.0612S6 6J 6, • Olb i Ii na gospoda ~i:Sl'i4;md(.;, s.tano'VoC:,smbii!iUII, p,os. I=Jwswre, Itur:':~ u

• Lijetirn vilfijskc L u.nutamjc moroidc.T~lOC1 :5.33146_

he·

no_Td.OO2 1275<,_
j

•. j\'iolerske

u5lug:c ured.no

Y:[lti tel·

• Radi.m mo!e.rsko-fu..oorske po:slo· lie brzu"j C:i ~ UJ"i povolj nOi ndrm i.5k.U5-

S,rn;,,'". T<l. 440 747,065 594022.

• ObllJUIJ ~il One koji ~jNl:uiu ~. dillvolu) a. n.isu 'IOZil1, dalc.m ·6!S[)'Ve, Tel. 061 201698, IIid I~_

voli no, Tel_061 20169&,!lid ...

• Obuka

Z>1 'V1YtaC5e

BJC i E k~l.j po.

210.791. • VK. ~e:rnmililt rOs;!a,,~j:3 ~t-rami kl! n,jjoflinijo" &rnd". Tol.013 444·630, 061, 11149. • Vrlii.m ugradnjusvih ,.'rsl~ parkem :50~ brukni~m i liJklrnni.cm.I.t~min:a'a,.

[voflreko2.{1god,

Tel.06117419lJ033

• Mole.r rad.l s\'e -vrs [e moJer:ilJiI] (-er~ mo f:a:sOi.dC .ri:cip:s.! o:)tulo tino~ k 'o'(I..li· [INn.O, I'ClvDlj no. Te.i. ()616 2.58 063
l

897S18. n:.

n

s;: Bur:t~~~.rt:3~jo~rg!r;3b]~033 691-260_
• S[Ola ....IBp.e!.ar~ Ilm:oljno p~vke:stQ,Ia.rs..k-c i tapct:a.rske.

]>0",'1jn,;T<l. 00 I 817424.

• Kombi preV060m vrlirn 5iClidbc, :priie"'m~ pLUi'lix.a, odvoz !h.H9~ cijena

• Iscje.ljenje duhovnLm pu [e.m po CI~cnjLL Brune: Gmn ingiJl mcdiciJl5 ki doh"j '!ro, Te 1. 062 256 376. • Kval.Lt~l i gilnLncija,:sv(; "'21;!:ijc~ j~hinlJ i povulirto_ 901. • Zotlll~ Stjc:o'ice
j

vrstebra· Td. 00-2 5-22
IDra~e i

j

¥:l~.~~073~£. i redkva1i1~Ino
il

006651,066610-341_ 683.

l'iu..li :PO~ Tc:l, 061

mi~eve u n t~ravamo uz .garnnciju, 1~ el. 06J 1847%, 001.. <1. Tel.03l6,16·211.
• Lijeiim mobil}:n-e Ud9T-e
i

z.ute

• Mol, forb. ",JySe. Tel. 06.l823901. 061926333, 214,W
IlOi

• VKV mo!er . radi" mol'c:r.sk[in.filr· barske pos'[ov.e~ p(lvoli nu_ Tel_ (I() 1 ;5.07 • Izm~J'mlj'L.Iicm play statioD.2 igL"iC!IIll19_"el. 061 2fl 1341.
j

druge

• MoJersko

rii!.rbars.K~

usluge.

Tel.

"ogo~" ... .T.LOOI 24,070_ • Elekrritar, DOPT:il"ka ugradnja i ~1I.s1.u.JIl;ii .. _ Tc~_06J901 MQ..

• I?'ouebni SlIInHlllici ~ :prodii.jl! kr.Jjig:l1J .cirllll'oj biH~ mogucno:st rj]d~

6~£57i~·LflC!dai k~:tam.;k-e_T~[_ 033
• Siaklar \'rli 1l,gr::u1nj U svih '"'tsI~ st:ak;]ia i OgledaJ.il, Clolilzim n.a ~dresu,

3 'Sa

• Mol~['$;!Ci radoyt h~uzerno p!lvoiJ~ pmfcsiolJitlILOi uK"dIJ"o, Td. 062

l4~117iO,3 '3,6'9.
j

• VodOil"!:5lal:a.ter" sn dy.cogo.di~njil"Q lskus['I'Clrn ,'Ni JlOPrn... u, momil~u i k prnec:pljcnjc'"'Cld. iJl5ta[~C'.Lj:a. Tel_ 061

• Prevo.,.; pu mi kii na svc de:sti.D;a.c:ijc 1J TS i;;(HQ.bijuJSjitdiii,a l+8_ Tel. 062

el.
faSt

Tcl_063 14,0'10.

foodusa is~uS\vomd Te!I..06l 8".61635, OOH'ffl232. 4SS 198. • Moler rodi sve
1

• Hi Ln.o fJOIreb:n e 1. raclfl iee u

P1T sanduc:adi~ onnam kani:1li It\OW povoli 1"10.Tel.061 5076B3"
l• j

• VK V bravmr rad i Qgrlldnj

1.I

bnl ~a.) re1

• IZV{Idirno sve vrsrc giildcVl11· $kQ-l:;tO~t:5:kih .n\do'lj~ $3 g:a.r::H1cijoro. Tol.061740 Ill, • G r!J.dcvi.D5ko~l;:.n!ltsk-e u~u:st1. zjdani~~ rigi ps, kemm L~.:a~ Tel. 06.1 iul

6066l1.

• Voooi_o;sra..laIers.ki i keram.LCa.rs ki ~do .... ;;::rntnl.ln~ ~Tij:u"!jtj i.J.Z ;!r~tr9n c:il iu ipov-olj no. 'fe.l. 061182: 717. • K-en!.mLi!ar!iki r."1.o,,,[ UZ.(;:il.nlILl;iju Jrvali£e.t.a.Tf:.I,Obt 083369_ • Radi.m Sil dilci ma Met:!u.nilmclnc: U=Q!.e S:irnjevo .po !l~1~v]j Om pta IlU eng,] eskom .k.iro i konverzadlu in·
j

• P.r·C"O.l p1J tn i k~ siJ komb iicm BiH,SCGiHRV. TeUI61.1099l5.

pO

poom'l,lljaju, brusE? bes· j?f;;tt_ lTi!!!ltinCI1l p~ rkel i ~.LplCd.Te.l_ 062
vrs1c

• Parkctari

• Moh~r) za Y<li~. dornl kilIl-c~I:ilr1ju, f."OSlovn i pros tor) U fWno, pfof~io-

688766.

no!no. Tel.061 50768],
• Kombi

do·~':a..Td,061434376_

mol. furD. m-

• BravaT- i~radlijem i rnO!llinlln s~e od :!cljCZil, 'U.sl uge: :5.:3\'1 ~ilnja .I:j f.evi. Tel,

balk"n,," Tcl.061 51620S. • Mol."'e ",I "S.- Tol. 002922 323, 066W'iISI.
resion91no I n.a 'VBklj Bdresi. Tel. 061 3656'10,033653·311. .. A',H.op$'!.r~:ni.k m!l.nfirn ka,mio• PoP,1(I'0' li;Jm TV s,"'ib moocls~ pro-

• Bmvilf r:od.~ o,g:L"3dc, knpije) gc:lr.:nd-ere. 1119Ji:tL9 i gara:Uia 'l"nn9~ ZBlWta

TIii

061 17l 666.

891;!1-" I

• Zidars"ko [eSi)iSki radovi, ~~~:d~!!~::\~i:o:ii~~5~,n~4>4929. :ada:pla~ oij, igI:ld.nja,T,I, 062
• Prijt-vol tlilJ!.illi::<:ir:illlim kom jc.m "ria:i~e deslinaeije. Tet 062 SlS

pn:'Vo~namj"e~ taj:a) :sci ~d-

061700J82.

form, rik". To). 062 2~l688, S"",jcVQ, •. K V Yodoins[.:ataIer, dernrnj 24 h., Td.061861635,
_. O:i!bilian~C:$a:r) vodoinsIillaler,Lld. %idarj ke.ramit.ar, Tet06l269 :1::85,
j l

1

.r-~ Razno
iern $[iU·t: Ji.je ma6;:-e matke i ausuiiS:k~Ml.in~. Tet06J 323906.
• K'ufl~

• .. KI.RBY"' - Dub Ll'LSko tlSiS9V9nj~ P'~ oie i l::iop'i r~nje :svih vn;ta lepiha nilm iettajii :alilil] p rilllje pOTI.IlI:a~genetaJ":a 6~iteni:a :!na-tj,ovm i firm.i. bisoll.i 1 m2/1 K.M, Firm.a ~GLA.NZ"'. Tel. 06! 35(}
l l

oii

770,

• $efl,lis ,s,1Jih '~i fI~VB \!d. m 9'ina i drugih kucims ki 11 aparota, dolazilk

6&8_

7689-1 Nd!

kli.math:.:iranlm kombijem T-5 V\"'Ql more i 'Sved..-ll.ge desIina(:iie_ TeL 001 800191.
• KQmbi P'fCVQZ, n~micStaj~).:ictjdbe i QdVQO!: k:!b:l~ ~'JS oqmJ~ obe!!. rad 11:::1 sn:a.gu,povCllino, Tel. (}6J 5-5236.6,062-

• VLi:irnprijev!lz1,luU"1ikaudobnim

1><>"]>1"'.0Tc!.061 »1 035_

pi",k" !Ij un k,. T<l. 061268 841. vo!jno d:.jcm 643-990_
•. Prevooim engleski j. Kl\'1lSU, tll.SlIUkcijc,

nom

vIi.l ]l'f"eVOZ kalr.u:mg mpada,

• LeKlorikr.n i kOjigu~em sv-e '{rSIe ~c~5-rov... Dugogodi~njc is:ku.:sl[vQ, 1'<1. Oll/6,g· 70) ,062 165429.

i p.o. Tel.

Tel.061108144. .' Slola r - imd:a i mon [:a:'!:.aIe uti irlj:a) iiI!Derltkili pl mkaril] -en luijcra, S{~pC-ni"".Tei.(01)1266J_ mo i bkimmQ_ PlJSt:a. ....ljamo :5'/e 30b,
....~ pa:rke'!t'

.' Sudslti Ui rna.1I!"za njem_ ensl-, 110.l.and. iez~kJ ul. Ko&cvo 36' :Sa.raJe'Vo,

0l~~'?~5~;~J61 U~~~i

• K up ujem umjetrii~kt: sli I:;l:t f.latch IU $lari llaki~j s.uQ~I·e zi dne, dZe~e,
J

• Kenmitar], dglp:s i mole.riij, Tel, 061202713.
• Zubl"le ptOte~ L:ii:t;ad~ poPE'"1p":kl}~ dod;3 raJr.; Z.Ubil poliranje i pQdlaganjc ?:ybnlh prOle~2Ij r:a,dimo vike!1.dom.
l

• Taperiu' sa is.kllS{'VOm pre:svl:i1~i kycanski i kanctlarijs.ki a:a.mici1aj.

• Pilrket,

:!:i-poci,

pcsia'Vljamo]

bru.si·

T<i_0616100>7.

i 19m iti::~ne_Tel.

gOlO062 82:3

0'",,0.

01.

• KUf!ujem :ru"T~njre Sar.ljevs.ke alimp;;'dc. Tel.{I3l456--m,()6J 114<100, • K Ur'll1jeft'll10il'Li-ello 7.Jaw, dukale, j zl~ me :s.nrove j o:lirala od ilillil. Tel, 06]

• PtCVIJI.l putnik}\ S:<ifl:lje'\'O - roQr~ l L1X. kornb.i: vozi Ii rna., s"i/Olkim danlJlm ... klirn3\i<:ir:::rnoNcum·P·~li1;!itJ.c·Dubrovni.k, M. R i vije.1'1! - Spl iL Do!:!?'.-Lrno na 9d L'f:~ S"U VQ.1:36 prof. Mob, 061 3.643.24_
I

4060'.14_

• Ete.J.mitar: u.s] u,ge el. i.nsrnlacije.) autQm:nski 05-igr, ind Lkatori za bimiu, eL.bojltti el ~pQn:;ti i d!"\Jgo_ Tcl_ 061

312435.

j

T,I.061 141 544,0l]677-S4>. • .Po]Jlri",l j:jllll 5-...e ,"'~ Lc friii.d¢r~1 1'8.
• Povol i IlU d.l1ic: m inSi:r"'!J ktijr= i~ milwma.iH::e i inforrni1Iike. Tel. 061 35-8:

• Servis rarun.o:rn iLAki""J IX!Jlri3Vka l):)IdOR~d Qj;ii...;I iIJstala.t::ija ilJ.lt"-!:Iet konekdl:a, amiviru.sfLil zajULd:, dol aZl!lk
l j

96>116. • Kupujcm !omlje.no·i z.u[)ar:sko:l1a· t~ du ka1c ~(irvanc 1 o5t.nlo n:aj VL~ pi,,,,,",. TeL OJ36S5·>93,!I61>'i3MO_ • Kupujcm :stilru dcviznu ~t-ed.Dj u
1 l l

911S·1n

j,,;k •. Tol.0615886l6.

D.ijc.m

inSlfUk~

Lje .Lt

njt:m~ek-os

~~:~~~~~¥:to;(6fl563~.Do1a~
J39 hi]o.m".mort: i o5talc d:es.t:i.n ilci I'C.Tel. 06H4l445_ bll :5olol.2Irij~LTe.I_1)62282 24'3_ • Radim c·emmlno g.ri~anje'L vLldu ~'olino.TeL061741215.
• Molcr·majslOT
1

T<l. 061 545375. .' h'l S[Tukeije i:.;: m 9l(!:I'I'Ini.i((!:j G-..::ike~ i elck[LOlcbn.lke -za ut-en ike os [Lovnih j ,«dni;~'kot._ T.L061811518_

"' k"c"" ,d,o,".

reI inlO1 jce fntaVe~ s [jen ice] uM) buoo<!v.bc, m.;;'vo ..,T,l. 00 1n8 5l5.
J

• :iv jJ'Crelik~flo

u.ni~L:a.....a.mo· wh:u;:

dom

u: iii. pos, 'pro.swru. Brlo" :povo]ino ;eJik"oo_ ToI_061m08l. • I nS'lrukeije iz ma[C'.maLLJ.::e U:ii·

• R9inbo\~' SiS\ttri.li~~enja

u ~le.m

Qb\'(':'~n,LCe,. rillt.n!ll od~u=t~~ d ion ice~ is-

pl".oom,h,

TeJ,<)(,1517897.

m.o. ToL06.<)88739,

• K l.,!,p1J i(!:m Sl(i..-U; devi~ntl ~lei:;h~j U ramil pmra:.'!:iviiI.nja., dionioe sovill Ii rmi i fClnd(l1i:]~. n:jj je pl:Jeam, i:splatll 'lJdj

PVC ro!.ct[lc) ~end~ phnn£nc rolemc. CLiene Sil ugr;adnjo.m, Tc=l. 03311 H84, 0.l3 767-<>95, 01 I J) 0 '141, lG9J·INd'
• M1KADO - Ai. oi:91u1.ine~ rral!:a:!itC"1p<l.ncln~ i DUAL ~ vjeliC:. VANJSKE pvC i AL, ROLET· NEI pl:a.tnene ro"tclnc i hilrm'IJnikil Vral.fl:, Tel. 0621] 70-.248, 033/6) 3-S 84, \.~v\\.'_ll1i k3dobl'i_~m

}ta-SLeZB'Vjese .1;0 KhVm2.

• ill" ",Iu,ine 20 KM/ml, TraA iu i

• 1s1msan profc:5:ilr d...jc Ln ~tTU kdje i.... m,1lI.e.mnuke ~..a os::mo~kolce, :a r.adi Ilpi.sa u srt:dnju tlmlu. T c:l,06·2 467 2l7, • Povl1ljno, v.mjsh role:rn~, atu.rni[!ijl$ke~a]u~int) L.r.;;rkJ1:Stl;"zavj(:'$1:: i oarmonikilvrat:a.Tel,U61Z14J.03. rna

• Vr.hm. selidbe- modern im kombi· j-cm sarncILomsn:agtlm Uid.riavi i,"'ani,

• Pre~loz I'll Lnilki m kl ima aUlOmo~

Tel.061 In 189. • K V vodoj ns(3latcr 1'01.061 J4919~,

pj~"O; ]>O"oljno, Tel. '166-736, 061 'i001,,_ ",k. rel.001156gl.5. T<l.061210832,

.n~di :sve vrs'tc [""3Ido~.-a,b [""~Oj O~oljn 13 i .kV:llli~t:"LliO.• p t SlV:ari 062 385
l

• Poprav'ijam sve vr.ne fTi~ide.rii i [':il. :r;hladne teh ni ke '!l!:: iU;:$p1I;llun dgl:Q:• Prevoo: pu(n i.ka u s.virn pHI ....;·i !lJ::\~ I pre.ma moru) kombi Hyundai Hl, • Au [Ol1r~\I{)Zn ik ka.m ione m~gt:ai,fe.r""Om i mmi bagerom 5 T, SV'l! Vf:sU:: is· kQ.p:3 iP revo~::._ Tel_ 061 100263.

kreci

l

gle[Ui~1

ri!l1'·
J

rool

• Da;iem instrukciie
i 8Uld~i'llima

• A,genC'ija ZiI ku povinu S[iJ["c devi.zI"!c~\l!dflje~ratnt:!Qdii~e'~cditiT!i~.lsi

40S,

he:mLje. Tel. OfII 177

srcdnjo~kold~

pl,",oom.h,TeJ.!I614S1791.

OOm.h. Tol. 002 2(16118_

• K ur;ru ~cm S(uu dcvizn U' 'ted.nj I,!;j ra ltLU o.dlre[ u, olwe?~nic-ej (] ionic:e, nl3Jboljc ptilcarn iz. FBiH iRS] is-plata

Toj_0614SVV69.

• Prof. fr::H],t'!.Jshc.g, Q\'!dlen i:s'U dsk i rumtt~ - ·prcv"Cid.i mksmve i dokum tm te $3 f l":OIlJ.cu:skgg L (Jbn! ~mh :5::. vvjerom,

".ve,T ,1.0<11520912. m••Td.0629'149'2.
l

• PI't'J:.llc.il\l3m

nil

Iiatun.1l;n1:!1'Ve [.ek-

761. • E:.. L I'"a povoljti.ol Ko:rt1bi p.-e\l(ljo'_i "ho,k Tei_061147361_ 6J~-9()7. • Vrlim 5dldbc i s'VC~tc pri;~'o.la iromb;j<m,povoljoo.T,I.061 16S00!l. • Mol ... ki ,.,do.i. Tol. 0<1 519971 , I
• Prevoz ]:1'0'1'01 ino., robe,
rndDa

• V~im prevoz. robe, IJudi rildna Sf1.:iI.gil p.o[!f~b i. TeL po

• SlOla:[.. itr:jd:lii i mQnl::i~ kuhi nf~j plakill':il l're.dsobIjB, zamje.na D:!gla·, • Kombi fJt.f:'VozflU In i~a I + 8 i selidbc,]>OVlJJjno. oJ, 06,1213343. T • Ko rfibl :prtVOZ r~ ~ni 1.::9 i rtlbto !i",rnBiH.T.l.00190H16. • Pen.:m.o ~i i me r:ui Il00W OJ :;r~i]J.~m I u: v:!ll~rn !t[1!.nu~ ru~no u praonic:i sa i.tl do:s t:a ....om m~.ildresU: Tel. 061202 610}

_ E"lc:ktribl.rVKV2nku~;ne-e1i~:)tal~l;ije. jurcdaj.r;, Pii:lzovit.c. Tc.l.

S(~~~!k~~.eJ:~,Ufol::;~ ~~~~~~
Tel.!I6] 14,090.

7840·1Nd!

• K upui~m Sl"arn d~v. ~[ednjul Tamc ~tctc i d LOriir;~j l PBi H i R.s~ pl'odajem neulo1.e:ne Cfii'l!:tikale. 'rei. 061 140

• Profesiollill.no sni.rnornje i momaz.a $v.:jd.bi, vjclt6iiln F,:jjrode.ndsi"Hl:) ;z:)~ w~ presll imi!vanje sa VMS·a. i mi n1 nV·;&I:

511,006003691. • K upu ic=m Sl9tL1 cleviz.nlJ !:il.ed nj'u~ o bve.ln icc, ramu od§t~m) di onke] is· pi' I.OOm On. T, 1.06359,640_

njc repi.ha1" ~ m2 - l KM i n.am· j~\aja: UC:lIQ - 20 KM. S::IT1:rjh"O:

• ·HIGI]~NA·

- D"bi",-"" pro061 587721.

n, DVD_To!, 061440935.

~:l~~~ ~in;'9 rnsotF: ~~~fuv~~~~~ta&'s
• M..p.i bageJ"(lom
radimu
Q

110~IQ \'e-

061 141 ~"", T",I"

Tej_061 188903_
1

• Vliimo s;crvisir.anje S"vib vr·5tn LJakomjc-.r:.~

UO!:.

i llil:!dnrenie &:ilfiI.OCLjU.
j

9271):·]u

• 2ohill'C s.rje.n.ice:) :role rnravc mi~e~'c U[l i~ltIIWiimQ:sa .l 00'% gara.oci-

Ul3l67J-ll:W. T.I. 06394
[11'.11;1 jlomj

1'01.06151]948, • CCJ.Lfrol. Brijanj~.pl in, insml:acij'tj,
:;!:;amien.a KOI"l1,'e',klOLai!cl.,.~:iYdirnl) 1tV'lllherno 1 po""Ql,no, U2. g,uri1.nci ju., T cl,

sel.tdl>c k-omc.ijem slla_ga po cogQvoru,
l

946.

• Koc!1 iI[!.(!j:S(QT_ Tel. 061 "708798.

• OrganlllJt~m izlcL~ u prirOO lL Igmim, Bj~lJ.Ic:J~ JahOrilll3, udobnlm Merred~ ko.mbijem. Tel.. 03313.S~] 99.

• Agel"lcij9"'l9 kupovinu devi.:zne:he~ dnjc, r.atn.e od~t-ct~1 dioniClli firm il fon~ clo.'L'"".!~ n:a,bo] ie p 1YCarfij i.SpliUI!I i dol:f&-

j"m. T,l. VJ31J4-80S.
• PrelO'oz. putnih 1]:0 mor..: i drug~ desIiil:a(:ije u ~m.[ji i Ifll)SU'lliI"lS':vu. VOz.L!a ~1I: ktimal,iz..iran:a"ll \;OzaCE:Sii tskU:iiiVom. Tel. 061 222 no, Hr.

• P'rijcvoz

",k od.mah. Tot 06 1264364.

'"_ Tel. 061 2l J 078.

• Bravnr:sk

i redovi dola.-lirn
1

TI:J:adre~

pumicklm klima auto· rnQ.~ i 'IJ:51$1e de=s1i l1:Q.cije. J 445·,

061 !i0(l037.

M:L~;:~-krl~~::.rei~~r21
j1l'ilV

• Kup1,ljem: $(:jrin-(!:jsrebrv, ordelJ.t medal] e. znaCkel.s.tlbljel d2cpn-c s:nove i ,Ii ,no., T,l. 00 I 139767.

j

• Presni.ma ...anje 5:il video ka:sem n:a DVD)S3fBjCV[)_ Tet 062 824 523_

• Kombi prevo:.! H~~C i pu tnik .. po pI)'I'ClIj:n im c-ije-:nama. Tel. 06] 89{1 067. • Vodoinstatiilcrodriavast:lIU i po. ~tI SHilyciju, cL:ni boj I~:rcj sve U2 g:Lr:aneiju. T 121.061 4916.22_

03380(l.SI4,061922476,
• R9djm

• Po~ol ino i k:wlllemo radim grija· DjCj, mjJcnjilffi kon v(:ktorc r~dijat().dma i osl91e prll':ravte - PQVO~ji"!,O_ Tel. oeil.l.ra.l!'lO grijaIlje L .pn:::-

• Serviser f';IlShl:adtLe tehllike, PIlJ jilrn friz.idere] zamr7.ivace:, ro· shladnll;:: 'I"itrim: kCl:rn.I)rt;-_ Td_0:61143-

019,

1

• 100% najbolje 1l1Bte.m cle,'l~n'i.l~tedn iU romu (ld:UeIll, dionio: firrni} fop dr.;.Vi!FBi 1-1 i RS i$pl:iua j d(lJ;~l:!!k
l j

Tol,(I619Il991.

rUJvt.Ju i :ste,doju fktlll..l

brgi: +38,,91 18lJ 275, -/-lE5 91 1811 28S, 958&·111 ...... :tLle-ID ms ·ru.t<.C1JC I ~ ncmlle:i!:.;'l os·
j

p",,·od. Tel. (161339306_ fl.li'~ldobzim 061914014.
• OBje-m ~f.lsIrukcije

• Inscrukdje

engleski

J

njemiilt.ki
ke

j

stavlis novo

I>",,,l<egrijonj,. T.I.061116826,
lit::O~;~~j~os~2f.()"Vo[jno.

I h :;:- 10 K.M_

kuci. T~I,03320+1--4Sl,

maler.nali

i

~~6~st

• 1n:5tru k"j je j", m:at'Cmat.ib.:: t CDdolazal-:: na adesu. -re.l. 062

• Profc:s.or d~ie i D:5truk,j ic iz: fnIlC"us::kll.g_.,[91i ilskog, rus ko,g i 00s9:1'1-

• Ccn n.~lno grlj:a.Dj~ vOd.OL[t:!!;nUlICi·
i kva-

,kog. TcI.03l,526·5ll.

• M:iI!c.ma!itu:l fi:itiku ins·!n.iL.l1iIdipl. [ng,eJe.kHon~hnH:;e,Tel,061 5071361.

Dnevfli. avaz _,.

_"_,""

53

L; .libo!ll ....

oojayjJ".~•.;n)ekoJ.

tianum

4

,"",

·1 , :

enq1.Cf1UO

<JbJ~'b'~~ .....

I.tld

Pr."Tmll

" """'_hju..

""''',,m' , ~nu

DI~'·JIIt.\·J;F f "J 0 f'O:'.1 " "'l
' ••JI.Il.lDlo. \~
1_r\J.1w ''"\J'SIlWl I l 1

t"" U;' '"
~·Io[I.n"'Id.IlY

...,t•• Dmojl \· ..... d
J.l,iIlI

~"'I". J

,~,,,,,,,,

._.-_,_DZlim.1 __
'" ~"I",~. T(l.uC;.l~!~'.

.

1Jo~ ., I_,_ [-'-"ti. ~~","n", .."~II..~

fa.-

m<1D

"'"l!'I..,I,,'IUI.M

c uo,_ ....
dllo..mlo __
I ~

_u<>

<~

I

\lIJMiII

~

L\...,.JU'ol'ol

~~, -.fJT~
PSIHOTEST

..~[t.""'''U''.''''-'''

I..I·~
.ut'.ll

---------------t-----------~~~~~'~'.~'~----------_i ~._ ,."
\8

Kollko Vas voll?

oiIIipI! ...........

--~"'
,........ -.... II

'I~_.~ ~ ...... tl'Miillai,.,.. .... .....,,...4-.!!"I!fII' I'" ~ ~ 1IMIi1,'" .IIIP
t~~
III. ..... 'Iii .............
'10

,.......~--

..,......

.....

CIbj"' IJI> 1llIj~......J~~UjI ""',I«:rI1Io
.om.
1'·Of( 11!<l1'l\('10 t_\11 11'.'1 1

l

.odu ~ d_

l

It,o,

I I 1 Lit" I <to1.'lj~Jmno

Pta'11mb

e ~l'JiJ'[
\Jl.'l.mT.N

r,*""ma
\

l

nXlBJ

'.0 IZ'l.'1F_

\J 0 I'OSl.OV\ .. J I.IUOI,O,

.~

... 'eL"''''''''''''''''''''_''',

I "'....:. "'............. IoIn,..,IIri.'-'&.a.
III rM.l"""-I.4: ..

=~".:~~

~~·~~~~-------------------+------------~~~~~~.~,.~.~~

~~~'i'r.""~:l:~---------------------------i------..... .r.u...0..01
~~
",~ .. 1"0~_!'1>0><,,,

.I,J~J

.,11"'~.
1 ~"MU7

... ~

.,....

....

...:~~ u

;=I,I"'".. V~""'-·"':-------+------:I..,I= .. ::-J::-'w::::-------I b.... o1o<do II.,.,,"
fi;"-rOD.:ll.!.!!L~"O\llIljj~rn

~,s"".w...

.-.~,"""" ....
• 12\"", LA~ _

"",W!!i.' ...............

,..

""""

' ' T' 'r ..

",_,r_::::::::
--:~\i.f.tI'1.lIt.'r~.1
~~~~4~it.~
~-..

'''~'_
JUl.l

·__"'
~

I --i

"1 ........... jm .. Dj.lJm 0

11111'1

·c

........

"'J. ro&44j

... n _

~"HIt,..

........ k..i

l'._...... _ ...
,..,..Iwr

___......

1II.mr..-.
....
IIIo!

.....

""'...

............... '......,....

'11l...JiMCl .4

,--

-.w..1."''''w ..... ~

0...,.

\'&lu

:!O 00 ~Oll 100<111"

54 _".;

.....",;"", Onevni avaz
bola i ruge SIO vise niie sa
Dana TUZNO SJECANjE 16. ju la 20 II. na vrsa va se god ina dana ad a dlaska naseg dragog s upruga

Dana 16. iula 2011. godine navrsava se cetrdeset dana prepunih nama nasa voljena mama, nasa dusa

i oca

TAHlRA OZAFIC, rod. VOOENICAREVIC

EMIR "EMIRKO" AJANOVIC
22.3.1948· 16.7.2011.

Tvoje

kcerke:

Azra i Zlata sa porodicarna
"9'i'lD-ln

Ljubav je jab od srnrtil Za u vi j ek cd l:;vj eri u nasirn srcima i mi slimal Tvoji: Enisa, 'Iarik i Nedim Aianovic
3m _1016

TUZNO

SJECAN]E

Danas se navrsavaiu dviie tuzne godine kako nas ie napustila nasa draga, voliena i nikad prezaljena sup ruga i rnajka

EMINA (OZEMALA) HADZIMURATOVIC, rod. HANDZIC
16.7.2007 -16.7.2011.

RABIJA FAZLIC, rod. PAJIC
Teska ie i bolna spoznaia da vise nisi medu nama, ali zi"is i ziviet eel viecno u nasim srcirna. Uvijek cerno Te se sjecati s ijubavlju i ponosom za svu toplinu, plemenitost, nieznost, briznost, ljubav i radost kojom si nas obasipala, Hvala za sve provedeno vrijerne s nama i rnolimo dragcg Allaha di.;;. da Ti podari lijepi
Dzennet, Neka je vjecni rahrnet Tvoji: sup rug Ibrica Tvojoj plernenitoj dusi,

S ljubavlju Sinovi:

Adnan i Adrnirsa

i postovanjem,
porcdicom

i sin Ned!m
SjECANjE Dana 16. 7.2011_ rU~I~
dana od kada vile nisi sa seg.odina
mUILiJ

TUZNO SJECANjE Dana 16.7. 2011. godine navrsa va se sedam ruz []ih godina otkako sa nama D ije nas dragi

POSlJEDNjl POZDRAV prijateliu

TUiNO

SJECANJE

MARIO (SLAVKA) TOLO
16.7.2008 -16. 7. zan.

CESKOBAjRO ALII A DZUHO
Uz zahvalnost DOl svu Ijubav i pain j Ll koi u si nam pruf 0, cuvat cemo te zauvijek u nasim srcima i mislima, Neka ri Allah dB. podari lijepi Dzenner, Tvoj i: $l!prugtl Ali a, s in Din 0, kcerka Fatima, snaha Alma, zet Fahrudln i unucad Rijad, Mah ir i Dza ria 81%-1 nd'

ZORAN RISONIIC

jedini sine, B io 5 i sve u mom zivotu SV3 radost, bogatstvo, sreea, ostadoh samo da viecno parim sa bolnim srcem da te se sieca, Maika Mara, supruga [asna i sestra Biljana

ELVIR (IBRAHIM) OPRASIC
1980·2010. Dragl mol, nedosraiet mi. ..

Od Dragan rodicorn

Lalovic

sa poS198-lndf

Dan. 16. jula 2011. godine naseg dragog

navrsava

se 19 gcdina

od smrti

Toliko dobra i plemenitosti samo Allah zna kakav si bio za svllu, Nikad te necemo zaboraviti biceS u viiek U nasim srcima.Neka ti A llah pndari li jepi Dzen ncr i dztn netske kapije. Ozalosceni: badzo Rah im, svastika Zineta, punica Alija:) Sanela, Saban, An~d<l, Sanida Sejrna 829l-lndt.

Nedoetnle mi rvoi naJl}e¢i csmljeh. __Tvoje nd.':e_.Tvoia pferoeahoS! j

Ncdostaie m~ tvoji pozi ...i, proukc, rvci lib t glas i n~!j dugi nugovorL.

ljub av koju sl nesebkno j)rn7.:ao.

VOLlb-l TE SV[M SRCEM!!! Deenner i vj.ecni eahmei.
TVOj9 slJprug-a. Neka r i Allah d~~_ pederj J ijepi

REAM

9na·!n

Dana IS. 7. 20ll. go dine na vcia va se godina dana
od s mrti naseg dragog

Dana 18.. 7. lOll. godine navrsava se rugna gedina kako niie sa noma noS drsgi suprug i O1"C

NIHAD (IBRISIM) OMEROVIC
S ponosorn cuvamo sjecanje na tvo] drag; lik, Tvoji: otac Ibrisirn, majka Zlatka, brat Nerrnin, Revda, braticne Larnija i Amina

POSlJEDNJI POZDRAV nasem dragom prijatelju

DAn, 16.7. 'Ol!. "av,la .. se s<><!;nu dana od }tad .. "ile :nisi sa earn a

snaha

AVDO-CAR (NUS RET) SIRBEGOVIC
Siecanie na tebe nikad

REDZO (AHMED) SARIC
Vole te tvoji: sup ruga Dika, kcerka Elma, sin Elmir, snaha Ailina
Tevhid ce se prouciti u nedjelju, 17. 7. 2011. godi-

SjECANJE na naseg dragog

ELVIR (IBRAHIM) OPRASIC

ELDINA (SIDIKA) BEGICA
V ri j erne n e donosi zabo ra v onirna koj i re vo le, Tvoie retke Sidika, Fatima i Mubera sa porodicama

ANTI MARIANOVIC

1980 -2010.

ces biti

nece izbliiediti. Vjecno n nasirn srcima,

vi]a se u dutt egromna t teska. No5..imo je SiJ scbom rna gdje btll. Tvor,r.rO,p,linllkojom $1~ratio.~debrora 't tjubav koiu el nam pru:bo cine nas poncsnim stc smc te imali.

$ud no

~"zi~r: !J~!:1t~di b~t:~:j~
u
Illjrn.;;i_

Silezi sa lica L$;91-

Tvo]i najrniliji
S304·ljl~

ne u 17.00 sari u kuci Olirnpiiska 12JIL 8IU·lnd>

Od poro dice Perjan Mustafovic

i
912:1-111

Neka ri Allab pod.ar.~Iijepi Dlcnnet i vj-r;eni rahmet. Tvoj O(::'C' Ibrahim i brat Nermin 9728·1\

dz.~.

Petnaes tog iula 20 11. god i11. e na vrS i10 se sest III jeseci 0 d preran e smrti

naseg vol ienog

Dana 15. jula 201 L navrsila se godina go dina od srnrt i nase d rage marne

od smrti naseg dragog tate, a 30 juna navrsilo

se 25

SAMARDZIJA

ZIJAHA (HAMDIBEG)
Dragi nas,
Svaki dan bez Tebe ispunjen [e beskrajnorn tugorn,

BAKOVICA
nam sve vi"e ... Ponosni

MILENKO

M.ILENA (BATINIC)

Nedostajes

srno zbcg svega 'to si ucinio za nas, ali i druge ... U nasirn srcirna ce zivieli divne uspomene na zajednicke trenutke liubavi i srece ... Volimo te .. Molimo dragog Allaha dUo da Ii podari Iijepi Dzennet.
Tev hid ce se prouci ti u subotu, 16. iIll" 20 I L godine u 17 sati, u kuci talosti (ul, Baruthana Supruga Hajrija i sinovi Jasmin i Eldin 50 porodicama 15).
lit

U suborn, 16. jula u 12.00 sari posietit cemo grab nasih volienih i nikada prezalienih rodirelia
S ljubavlju i postovanjem, ponosorn Vasa djeca: Zeliko, Vera i Snjefana

i tugom u srcirna,

Dana

IS. 7. 20 II. godine

navrsilo

se devet godina

ad prerane

srnrti

naseg dragog

Dana

16. 7. 2011. godine

navrsava

se 40 ruznih

dana od kada nije sa nama nas dragi

EMIRA (MUjE) HADZIMEHANOVICA • MUNjE
23. 12. 1971 • 15. 7. 2011. iz Gomjeg Vakufa
Uvijek cemo te voljeti, tugu za to born. Maika Fatima, vrijeme ne moze izlijeciti bol niti urnanjiti

ESREF SABLjICA
N eka
11J

ti AUah supruga

di.s.

podari

lijepi Dzennet sinovi Adis i Enis

i vjecni rahmet
:e·1.94-lod;:

brat Ademir

sa porodicom

Tvoji:

Mediha,

Dana 13. 7. 20 II. aa vrsila se godina otka ko je preselila na ah ire!

POSlJEDNJI POZDRAV d rage m zetu i to tku

POSlJEDNJI SELAM nasem d ragom let u

MURATI LIBAJDA
Po do brom cerno te pam ti t i .~ SI"1:U U vleeno eu V" ti Tvo ji: suprug D Ze'Vdo sa sin ovi rna i sna ~ hom, kcerkom, zetOITL, unudadima i ptaunucadima Tevhid ce se prouciri 16. 7. 2011. godine u 14.00 sari, 275 Smp

SABIT (MEHO) AVDAGIC 1965·1992. exhumacija iz Visegrada

SABIT (MEHO) AVDAGIC 1965.1992. exhumacija iz Vi segrada
Mo t imo Allab a d:ts_ da m u podari 1.i iep i Dzennet i viecni rahmer, P u n ica i punac R us,m ira i Hamed M u rtic

mo. Bijediea
)'·h)4!

Neka ri je vjecni rahmet Amra

i mirt

i Irma Turchan
se 9 godina ad pogibiie mog

Za ovaj trenutak

. pripremite

se • (bad is)

Dana 16. 7. 2011. navrsava voljenog si ua

Dana 19. 7. 20 II. navrsava se gcdina kada n ije sa nama nasa draga majka i supruga

BAjRO (RASIMA) CESKO
1956·2007.

RUSMIR . RULE
1988·2002.
u v isn e su sve ri jeci, izrecene i 0 ne neizrecene, da iskazu bol koju istirn majka kojoj si govorio regaca sportiva, Moj andele, trudit cu se da dostoino sviedocim tvoje postoianie do posliedn jeg dana rnoga iivOla. TVOJA RUSMIRA
2"M-I~

s

JAROSLAVA·SLAVICA MALIC, rod. KAHAN

Danas se navrsavaju cetir, go dine tuge i bola otkako sam izgubio iedinog i volienog brata.
Ozaloscen i: brat Hi mzo, sn aha Zehra, Minda i bratic Edib braticne M irela,

intenzitetom

sve ove godine osieca

Vrjjeme Iefi, bol, te2ina i,ivQta" prazn ina koja je nastala tvcjim odlasko rn, ne jenjava] ll! 1! Dana 16.7. 2Ql1. godine u 11.00 sari posj.,i, cemc rvoie viecuc pocivaliste no gradskorn groblju VLAKOVO; poloziti cvijece: Tvoii kcerka Vlatka i suprug Vladimir
'in:31-1Ll

"".J ,.,

Dana 16. 7. 20 II. 0 a vrsava se pet god ina 0 tkako ie prem in ula i presel ila n" ab iret nasa draga i nikad zaboravljena .. . .

Dana

16. 7. 2011. na vrSa vase

10 godi na od smrti

naseg dragog

BEGZADA (IBRAHIM) BASIC
izMaglaja
Teske je opisati svu bol, tugu i prazninu koju si osravila u nasirn srcima, Bila si i os tala uzor dobrore, plemenitosri i pafnje, Uviiek ces zivieti u nasirn srcirna dok i mi zivimo. Smrcu coviek ne urnire, umire kada ga zaborave, ti ce;!; zivje[i dok ~ive oni koji te vole. N e ka ti AU"1i dt. S. po dari lijepi Dzenn et i vi ec ni rahrne r. Tvoii najmiliji

IBRAHIM (SALIHA) BEJDIC
16.7.2001·16.7.2011.

Ni dani ni godine ne donose zaborav na Tebe, Tvcju plemenitost
Uvijek si u nasim mislima, Ozalosceni: su pruga Ram iza, sin Mi rsad i kcerka Amra
50

i dobrotu.
a

porodicam

Dana

16. 7. 201 L navrsavaiu

se 3 godine

duge, teske i bolne kako nema dobrog

i plemenitog

muza, oca, punca,

svekra,

zeta i dobrog

dede

FARUK (SEJH MUSTAFA) KARKIN
16.7.2008 -16. 7. 2011. resko] boles ti su te velicale, Snagu i voliu daju mi nasa unucad. Ti bi bio naisrerniii
elijepe crnooke liiepe unicice Lejle. Kad bude veta pricat cu joj 0 tebi. Nedostaies Neka ti Allah d.z.s. po dati sve dzennetske Iiepote, a nama sabura.
ZCI

I poslije

Iri godine

isto, bol, ruga i praznina,

Sve vise nedostaje

tvoja paznja,

dobrota,

briga vise za druge, a najmanje za sebe: Tvoja hrabrost i sabur u dedo kada bi znao kako sucestiti, J da si docekac rodenje svoje pro nam svima sve vise.

0,

Tvoii: supruga Ramiza, kci Rapka,

Sedid, sin Ensar, snaha Nada, svastika Muniza i tvoja draga unucad Lejla, Sejla, Ammar

Uskoro

se navrsava

TUZNO SJE-CANJE 20 gcdina od pogibije

naseg sina i brata

JUSUFA (MUSTAFE) DELICA
1971·1991.
Zaborav ne postoji, samo tuga i ljubav onih koji ce te zauvijek mama Sabaheta, brat Adis, snaha Anne, voljeti i pamtiri, Alena

Tvoj owe Muslafa,

bra I;'; Arik i braticna

Dana

17. 7. 20 1L na vrsava se 1 godina od s mrti nase drage

Dana

16. 7. 2011. godine

navrsava

se sedam

dana od kada ie na ahiret

preselio

nas votieni

BEDRlJE (NElMARLIJA) ALAjBEGOVIC
N eka ti Allah dz.s. podari Ii j ep i Dzen net i vjecn i rah met. Porodice Delic i Arnautovic Tevhid ce se prouciti u nedjeliu u 17.30, 17. 7. 201 J_ u dzamiii

ASIMPRASKO
Zivot se gasi u trenutku, ali liubav i siecan]e na tebe ostat ee zauvij ek u nasi ill srcima. Neka ti drsgi Allah podari lijepi Dzeunet ..

Cengic

Vila 1

Tvoii: Tevhid

supruga

Nezira,

Sakib i Zijo, snahe 16. 7 201 L godine

Dzenita

i Fata i unuk Mirza
kuci u Kijevu. 8lO9·I.,~!

ce se prouciti

u 11.00 sari u porodicnoj

Dana 16. 7. 20lL godinenavrsava se sedarn tuznih dana od kada je na ah ire! presel io n.1 dragi ; vol [eni O,"C, ,vekar ; dedo

Dana 16. 7. 20 I 1. god ine ria vrsava se sedam d. no or ka ko ie n a a hiret preselio nas otac i svekar

Dana 16_ 7. 20J 1_ navrsava se lS godina od knda nije sa nama nas dragi

ASIMPRASKO
Dragi nas, ponosni smo ~[O sf blo dio nafih Zivota, te [e tesko povierovari da vise 11 isi sa nama .. Nedostajat ce nam, rvo] drag; lik, dobrora i Iiubav koi u si nam neizm iernc pruzao. Neka ti dragi Allah podari na jlj epse dienDe!5ke b.Ue. Saki b, Dzen i'" i Mir2ll

ASIMPRASKO
V rij eme 1ij ec,i sve ra ne, a I i 0.,01 ie pre boIna. Zau vi jek cemo te CUva ri u nasi m srcima, Neka ti dragi Allab podari lijepi D"".unet. ZijoiFalll. 8lO9"1nill.

NASUF (jUNUZ) HAJDAREVIC
Bol niie U suzatna, ni u rijecima, bol je u nasim srclma gdle cel zauvijek ostari voljen i nikad zaboravlien. Neka ti je vjedni rahmet i neka li dragi Allah dt.s. podari lijepi Dzennet. Tvoji naimiliji: maika Fatima, supruga Fatima, kcerka Leila i sin A dnan 8-;"!i'I;:C-jl'ldi

WZNO Dana 16. 7. 20 II. navrsa va se 40 ruzn ih dana od srn rti naseg d ragog

SJECANJE

SJECANJE na

SJECANJE

na dragu kolegieu

RAMIZA ADEMOVIC MULABDIC

MIRKA MARKOVICA
Godi ne prolaze pa i ova p rva bez tebe, a samo mi znamo kolike nom nedostaj .... Po dobroti cemo te pamtiti i u srcu zauvijek cuvari. komsije

ESAD (ALIJE) LUUC
godlna kako [e pegtuuo Poncsni
\'j~Q

SAHAKAjTAZ
7.6.2011- 16.7.2011.
U mom srcu zauvijek voljena, a U rnojirn rnislima nikad zaboravljena, Neb ti je vjecni rahmet tvojo] plernenitoj dusi Tvoja Amra

Dana.s 1·6.7_ 2011. na~"d9iV3se 18
Esad Lulie.
!;e

o:l.aloo6:::!1i~m SmO

smo ~to stno te lmalj,

itgubili_

iii

Sa liubavliu i posrovaniem
Tvoii: supruga, sinovi, Toga dana cemo posietiti

zauviiek cemo te nositi u nasim srcima.
mnogobroina rodbina, kurnovi,

snahe, unucad,

i priiatelii.

niegov grob i sastau se u kuci zalosti

Tvcji: rnajka Emina, kcerka Edina, zet Amel, ses rra Munevera sa d iccom i retka Zej ncba
97l9-1u

Neka ti joe vjecni rabmet hvala za sve '\o:si uliniQ.

.i vcliko

Danas

se navrsava

17 godina

od srnrti

naseg dragog

supruga

i oca

Dana 16. 7. 2011. godine na vrsava se sedarn dan. otkako je naS ba bo, dedo, presel io na ahiret

ABDULAH (RASID) PILAV
16.7.1994 - 16.7. 2011.

ADIL (HUSE) KAPO
Uvi j ek ces bi ti u nasi m s rei ma. Thvhid UI sedminu se prouciti u subotn, ndije namaza u 17.10 u Centralnoj dzamiji

ee

16. 7. 20 II. poslije ikiSokolovie Ko1onija.
~.30S-1'l'ld~

Voljeni Tvoji:

ne umirn Nevresa,

dok ilive oni koji su te voljeli Rasid, Senad i Alma

i koji te joS vole.
&2-77-[rldz

Tvoja

supruga,

sinovi

i unuei

Dnevniavaz --.,.",_,.",57
Dana 16. 7. 2011. godine navrsava se godina dana od preselienja na ahiret nase drage i voljene supruge i marne

RAZIJE (rod. SIVIC) SOFIC

Kelimei

revhid ce se prouciti

16. 7. 2011. godine

u Carsijskoj

dzamiji

u Zenici

iza podne namaza,

S ponosorn i neizrnjernorn

liubavliu zauviiek Ceil zi vieti u nasirn srcirna,

Neka ti dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i viecni rahmet.
Su prug Abdu rahirn i tvo ja dj eca Adna n, Kenan i Kani ta sa pore di cama

SJECANJE

Zatc, voljene rnoje, voljene nase, rnolimo Allaha d~.s.da vase duse nadu odmoriste u bascama Dzennetskim .. , Vase: kcerka i braticna Jasmina Demirovic, zaova i sestra Fatima (Mirna) Pasic sa sinovirna Enverorn i Mustafom, lrnorn, Merimom, Vildanom i Neirorn.

2.5.1992 ·17.7.2011. 17.7.2007 ·17. 7. 2011. Draga moja maiko, cetiri SU se pune godine ispriiecile izmedu nas • meue i rebe, ali [a im ne dam, hvala Njemu, da aasu razdvojenost ucine, nepremostivorn. J er, iako mi te nerna, voljena moja, kako koji dan odmice, iz korijena nase zajednieke dugcgodisnje zivome borbe d. zivimo posteno i dostcjanstveno, rastu uvijek nove mladice neugasive Ijubavi, kao potka dragorn, makar nekada i bolnorn, ali Ira inom Sjecan j U na reb e, veli Ita i hra bra, m 0 ja rnai ko! Draga tetka N azo, i ti, koia si bila uz rnaiku, rnoi naiiskreniii odgajateli i ueitel], bez obzira na godine koie nas dijele, cesto aavratis u moie siecanje i moju rijet, s razlogom, ier sve sro j esam kao covi ek, i tvoi a ie zasl uga! A vasa ie zasluga j amenet, da se i kao porodice pazimo i volimo, i da prijatelje cuvamo i postujemol
kcerkorn Maidom, snahorn Razijorn i unukarna Almorn, Aidorn, Be911·1",

SALLA DEMIROVIC, rod. VOLODER

NAZA

.Jr:l.n

.• '~'

rod. DEMIROVIC

Nase traino siecanje na vas bice oplernenjeno i Harma dovorn, koia Ce pred vase duse, biti pokloniena danas, 16.7.2011

godine u 17 sari u Karadozbegovoj br, 2, stan Demirovic,

Dana

13. 7. 20 II. go dine navrsilo se 6 mieseci ad preselienia na ahiret naseg dragog

Dana

16. 7. 2011. navrsavaiu

se dviie godine

otkako

ie preselila

na ahiret

nasa draga

SMAJO (HAMID) MEHMEDAGIC
Tevhid ce se prouciti u suborn, ulici Urijan Dedina 78. Tvoja porodica 16. 7. 2011. godine u 11.00 sati u

HALIDA (IKANOVIC) IBRISEVIC
Molimo dragog Tvoji najmiliji Porodice: Allaha da. da ti podari lijepi Dzenner,

Ibrisevic, Mujagic,

Aljevic, Begovic

P.161lG

Da na 16. 7 20 I L navrsa va se seda m go dina otkako n iie sa nama nas dragi

Danas 16. 7. 2011. ie godina dana od smrti naseg dragog supruga, oca i dede

MUHAMED (SALKO) SATOR

FRANJOMIOC

Vrijeme koje prolazi ne umanjuje tugu j bol koji su nastali rvoiirn
odlaskorn. Tvoji: supruga Hatidza, kcerke Azra i Alma, sin Edim i zet Adnan
9im-'mo

S liubavlju

PORODICA

P-,]110

SJECANJE na DaSe drage rodi(elj e, brat., dedu, nenu i adzu

SJECANJE

VELIJA (MURATA) KUSTURICA
16.7.2007· 16.7.2011.
'-- ....... 0:....:3::':-''-'''',

SALKOSATOR
9.7. 1995· 16.7.2011.

ALMAS A SATOR

4.9. 1993· 16.7. ZOII.

Dr. MUHAMED

SATOR

Neb

ti Allah dots. osviietli

kabur nurorn

i neb

ti podari

vjecni rahmet,

16.7.2004 ·16. 7. 2011.

U svim rrenuclma sre u nasim srcima .. Hvala vam za ljubav i pazniu, Sin Mehme:d, un uk EI mir i un u ka Elm isa sa PQIl)d ica rna.

PORODICA

58 _'"._"'''

Onevni avaz
POSLIEONjl POZORAV nasoi Dragoi Mimi

FATIMA HADZIAVDAGIC

FATIMA HADZIAVDAGIC

Beskrajno hvala na svirn prelijepirn trenucima Nadam se da smo uspjeli vratiri bar dio raga Tvoj unuk Haris i Leila

koje si narn pruzila.

PORODICA ZEKANOVrC
i1747-1tl

POSLJEDNJI POZDRAV
Majci naseg direktora

FATIMA HADZIAVDAGIC
N eka ti dragi Allah dtJL podari Iiiep i D zennet, a p orodici sabur Uposlenici Autoh it doo Sarajevo
974"}-tu

FATIMA HADZIAVDAGIC
Draga Mimi, Cuvat cemo uspomenu na rvoj dragi lik, neizrniernu dobroru i plemenitost
Tvoji: Zinka, Dzedo

i Jase!!ka

Dana 16. jula 201 L navrsavai u secetiri godine ad [ragicne srnrti naseg dragcg

Dana 17, 7. 2011. godi ne na vrsava se 40 IUZnib dana 0 tkako v i,e nij e sa nam a nasa draga

Dan as 16. 7. 201 L godine na VIsava se 40 dana od smrti naseg: su pruga, oca, pu nca i zeta

D.ZEMILA (rod. MUSIC) HAUUC

SAMlRA SERDAREVICA

Bol za robom ie velika, siecanie na rebe Zivi i "ivier ce dok zive ani koi i te vole. Brat Amir, snaha Diiana, bratici Dino i Mirall,

Sa Ijubavlju i ponosom zauvijek cemo te nositi u svojim srcima, pamtiti i voljeti dok zivlmo. Tevhid ce se prouSi'i 17, 7, 2011. u CarSijskoj d'.miji u Zepcu u 17.00 sati. D] eel! sa porodicama

FADIL (HRUSTEM) CAUSEVIC
Molimo dragcg Allaha

tvoi oi plemeni toi dusi viecni rahmet. Oct supruge Zinete, kcerke Dzenita i Kanita, zetovi Hamdija i Amir, punac Zaim, punica Razija

dz,s. da

ti podari lijepi Dzennet,

a

POSLJEONll SELAM nasa i dragoi tetki SJECANJE
na

~.321-1'l'ld~

Dana 16. 7. 2011 godine na vrsa va se 40 dana od smrti nase drage pri iateli ice

Dana 14_7 _20] 1. navrsila se mzn. godina od smrti

FATIMI JASAREVIC, rod. MUjlC SAHEKAJTAZ
Tvoji: Fadila i Mirza Mujje
S ljubavlju Neka ti Allah d,g. pcdari lijepi Dzennet.
III

EMINUBRCIC

FATIME TATLIC, rod. SMAJOVIC
Majka, zavrsila sam fakultet.
Uvijek Cci zivieti u nasim srcima, Tvoi suprug Husein.sin Demo, snaha Azema, unuci Harls, M uris i Faris 'Ievhid ce se proutiti 17_ 7_ 201 L u dzamiji Toko, Tereziia u 17,00 sari, Neb ti A II.h di-,- po dari Iijepi Dunne! i dzennetske liepore, To ti z.eJi tvci suprug

i postovanjern
913-10113

Lida, Amra i Almira

N edostajes joi vise jer znam koliko bi bila pone"

sna i srerna, SJE-tANJE.

Tvoja unuka Majda

RAZIJA TRBIC, rod.OKOVIC

SENAD (MUjO) SETA
SjECANJE Obavjestavamo: rodbinu, priiatelie i poznanike dace se tevhid uciti 17, 7. 201 L godine u 10.00 sati u Carevo]
dzamiji
;n a

Husein

9148·1 er

naseg supruga,

oca, p unca

I nakon petnaest godina svakodnevno si u nasim mislima i srcima,
Mnogo Porodica nam nedostajes.;

DERVA (FEJZO) IMAMOVICA
d,Q,O, :UlO-lno::!:

SETAS

S ) j ubav 1ju i p ostovan j em cuvamo uspome nu na teb e. SJECANJE
na najmilije, koji su vjecno u nasim srcima

Same mi znamo kako je bolno svih ovih godine zivjeri bez tebe i ta bol ne moze se opisari rijeeirna. Ali sjecanje De bliiedi ier te iz D.. ih srca nikad De' mogu izbrisari. Neka Ii Allah dB, podari lijepi DZ.nneI, Tvcji najmiliii: supruga Humija, kcerke Amra i Azra i zet jasmin

IN MEMORIAM TUZNO SJECANJE

"'

KRISTIC
MIRZOCEMAL
1933 -2002,

DARACEMAL
1935 -2001.

RAMIZA DUSIC
16.7.2001-16.7.2011.
S Ijubavlju i postovanjern uvijek cerno se sjecati rvog lika i tvoj e plemeni tosti i dobra te, Tvoii nairniliii: Enes, Majda i Nerma sa porodicama
m-~rnl)

STEFICA
16.7.2001-16.7,2011.
Porodica

MIRJANA
17,7,2004 -17, 7, 2011.

U vi je k cemo cu vat ~uspomenu na Vas i Vaiiiu dobrotu, kao i I j ubav koj u ste nom nesebicno pokl a.nj ali. D jeca sa svo jim porodicama
9~3-imo

Dnevniavaz --.,.",_"",59
Dana 16. 7. 10 11. god in e na vrsa va se eetrdeser tuzn ih dana od smrti nase drage Dana 16. 7.1011. godine punice i nene navrsava se cetrdeser tuznih dana od smrti nase drage marne,

SAHE (MUjE) KAjTAZ, rod. KARIC
Vrijeme prolazi, ali ruga i bel OSI"jevjecno u nasirn srcima,
Suprug Smail . Dzemo, posinak Alen sa suprugorn Majom

SAHE (MUjE) KAjTAZ, rod. KARIC
Dok zivimo liubav prerna tebi nece prestati, i djecorn Mia i Haris
Zauvijek tvoji: kcerke Sanja i Manja, zetovi Sergei i [urgen

i unuka Lea

l'OSLJEON11l'OZDRAV nasem dragom

SlECANJE

n a nase drage

PETAR (IVICA) KAJIC

ALMASA SATOR
1993·20ll.
niGodine koje prolaze

SALKO SATOR
1995·20ll.
nisu urnanjile tugu i bol nakon

MUHAMED SATOR
2004·20ll.
vaseg odlaska,

ALMA (ELMIR) SATOR
2001·20ll.

ENISA SATOR
2010·20ll.

Vje:CI'W Cerna te nositi u nasim srcima,» rvoju ljubav i dobrotu kad necemo zabora vi ti.

TVQji:J uric Sloboda n, An kat Goran, Lai Iil, Zo ran, Aleria, Natal ie, supruga Miriana Stankovic- Kojic ml·]u

Vak Abida, Sabina i Majda sa porodicorn

9al-~[Jlij

SJECAN]E. IN MEMORIAM S vake godine k ad a se oku p imo, osjeeamo vel iki ned osta tak sto n iste so nama, al ii ponos da
n3S

ste bili dio

MUHAMED (SALKO) SATOR

PASlt ROBERT
Zlatn] ljiljan Armije BiH

LULIt HDSIt

SAMIR S postovanjem,
Kelektiv Pedagoskog zavoda Moster

REPACDEJAN
llat!!1 Ijilja.n Armije BiH

DUDA ARMIN DZENANA

HADZIEFENDIt

BUNOlA MARINKO RA]ItGORAN SOLDO MLADENKA
Raja iz Ornladinskog kulturno umjetnickog drustva .,Pavle Goranin'' Sarajevo

tEBO ELVEDINA GLUMAC BRANKO
POSLJEONJIl'OZDRAV dragorn zetu

9742-1oL

lORAN (MATO) RISONJIC

Povodorn danasnjeg posliednieg ispracaia

pozdravliam prijatelia i dobrog covjeka

Obitelj Kramar
:8:3I!:1-1odt

Dana 16. 7. 2011. navrsava seper gcdina ad smrri nase drage

PETRA KAjICA
S postovaniern i sietom Miro Mehmedbasic sa suprugom i djecom

MEVLIDE (MUJO) TUTIC, rod. PASIC
Svaki nevi dan bez rebe donosi bol, svaka noc dODO,i teske move,' jutra bolna Sj.Ca Dja. Ne postoji utieha ni zaborav, samo beskraina praznina, ali s posrovanjem i Ijubavliu ~uva.mo uspomenu na tebe i tvci u dobrc ru. Neka ti Allah d'H. podari lijepi Dzennet i viecui rahmet. Tvoii: ,uprug Haso, kcerka Mubern, sinovi Niiaz i Nedim, unuci Admir,Aimir, Benjamin, Nada i Hana
8311-1odt

l'OSLJEONll

SELAM

POS.LJEDNJI SELAM I POZDRAV

om naseg radncg kolege

RIFAT (NUKO) GOjAK
Kolektiv Iirme »STB"
9?SI·lU

Dana 16. 7 2011. godine navrsava se 40 dana otkako ie preselila na ahiret

nasa draga

POSLJEDNJI

SELAM

nasem dragom kornsiji i prijatelju

RIFATGOjAK FUADU . CINDE (SAFETA) BABOVIC
Sa velikom Iiubavliu i ponosom cuvat cemo Te u nasim srcirna i mislima, ier volieni nikad ne vjecni rahrnet Tvojoj plernenitoj dusi, Tvoji: kornsiie Karahodfic, Silaidzic
umiru, N eka Ti dragi Allah di.il. podari

SEFKA FILIPOVIC, rod. KRUPIC
Sluzba unutrasnje zastite

ATT·a: Klempic, Rizo, Berib, Kapo, Ibisevic, Alit', Tr· nka i Cengi';
srss-r«

Neka ti dragi Allah dB. podari lijepi Dzennet i vietni rahmet, Tim povcdom ce se dana 18.7.2011. godine (ponedjeliak) prouciti tevhid u 17.15 sati
u k uci zalosti u u lici Tesan jska

9m.

sve dzennctske Ij epo te i
81,8"'nill.

Po rod ice Fi lipo vic, Teskeredzic, Kru pic, S akovic
517S,4-ltt

l'OSLjEONJI

l'OZOAAV kolegi

nasem uvazenom

j

dugogodisniem

ISMETU (HAMDIJE) MESANOVICU
Porodici upucujerno izraze iskrenog

saosjecanja
N

Energoin Ve3 I, d _d_. Sara j eva

TUZNO SjECAI'UE

Dana 16.7. 2011_ navrsavaju se 4 godine od srnrri naseg voljenog

BAJRE (RASIMA) CESKO
Ponosni smo koga smo imali a tuzni koga smo izgubili. U nama ie tuga niierna, toliko te trebamo a tebe volieni Bairo rnedu nama nema. Prazna ie kuca, a nase oci uzalud te traze, nema vise rvog osmijeha, nit se ouje tvoj glas, al bol i sarnoca uvijek je ked nas, Mo.limo. dragcg Allaha dzelesanuhu da ti pcdari Iijepi Dzennet jer si to. zasluzio, Vole te tvoii: supruga Zuhra, sinovi Adnan i Rasim, snaha Mirsela i punica Alija
:B326-1odi

naseg dragcg brara, dievera i amidze

Dana J S, 7. 2011, godine navrsilo se 6 ruzni h m jesec i od prerane srn rti

SJ£CANJ£ na mcg druga

Dana i6. 7. 20 l l , go dine navrsavaju otkad si me ostavio mo i dragi bra te

se pune 4 godine

ZIJAH (HAMDIBEG) BAKOVIC
bavliu i postovanjem sporniniati. Nedosraiat eel nam svakim danom sve viSe. N eka Alla h dU;_ po dari v] do i rahrnet tvoioi plernenitoj Tvoji: brat 1\.:;:]<:, snaha porodicarna dusi, Arnira, bratiene Emina a ruga i bol ostaje i po dobrorn cerno te parntiti, a s liuVrijerne prolazi

BAJRO CESKO
16.7.2007· 16.7.20ll.
Neb

BAJROCESKO
Bol i tuga ista je kao i prvog dana. BDI nije u rijecirna, nego u srcu i

ti dragi Allah dl;,s. podari Iijepi Dzennet,

dus. gdie

ces viecno

ostati,

i Lejla

Sa

Popac sa porodicorn

Tvoja sestra Ifeta sa djecorn
~.32'j'-1'l'ld~

Dana

16, 7. 2011, godine

navrsavaju

se 2 godine

od smrti

naseg voljenog

oca i supruga

Danas

se na vda va sedam

dana od srn rti oca nase drage ko legi ce

MUJO (ALIJE) KARIC
Dragi Tala, smrt je sarno prornjena svjetova, jer oni koji su voljeni hvatom prisumi jedni za druge, uvijek ostaiu skupa,

i
Iskreno

hadzi HALID (HALlLA) GALIJASEVIC
saosjecanje sa porodicorn

L j ubay prema teb i j e b esmrtna
Tvoja kcerka Dzenetina

i rodbinom,

i supruga

Suada
:U.3.2-Lnd~

Kolektiv

eMS Sarajevo.
9?S8-1u

POSLJEDNJI

POZDAAV

SJECANJE

oeu naseg radnog kolege

MUHAMED HETO RIFATGOJAK
Sjecanja

16.7.2007· 16.7.2011.
na rebe ne blijede.

Od recepciie i sluzbe higijenskog

odrzavania ATT·a

J asmin,

S liubavlju i postovaniem, Seka i Vanja s porodicama
:Sl3!·li'l4~

Dl1evn j avaz "'""". re. """,,"1'''''. 61
Duboko ozaloscenl obavlestavamo rcdbinu, pri] atel] e i sus j ede da j e na, dragi Duboko ozal",eeo.i obaviestavamo rodbinu, prijatel]e i komsi]e da je nasa draga

FUAD ~CINDE (SAFETA) BABOVIC
preselio na ahiret 15, 7. 2011- gcdine u 74. godini. Dzcnaz~ polazi ispred dzamijcu. Mahali u subotu, 16. 7. ZOllo u ]7.00 SOli (posliie ikindije namaza), a u kopa t ce se na me1.3TJ I.J u Mahal ~_ RAHME.T.ULLAHI ZALEJHI RAHMETEN VASIAH OZALOSCENl: sinovi Avdo, Mirza i Uzejir, .noh~ Nermina i Amela, unucad Magbula, Amino, Azra, ~u3d l Ka.n.I~~,:prau~uk<l Emina, brada Meh~ed 1Zahid, sestra Hajra, nevjeste, zet Taib, bratici i bran'n:, ,e~tfJc, I ,esm.'n'!, teoporodIce: i3abovlc, D.dic, Valjevac, Baital, Silajdzic, Berbic, Becirevic, Salcinovic, Arnaurovic, 0,,,(;, Pule, Veh<, Karahodzic, kao i ostala rodbina, komsije ipriiatelji, N apemen a: Tev bid ce se prouci ti u kuci u mr log - Mob,al. u 17 sa ti (posliie odl as ka dzenaze).
:B31'-lod!

SAClRA aUSUF)

BALlIC, rod. AVDIC
ikindije
f,!,<lmal<l

preselila na ahiret 15. iula 201 L godine u 79. godini,
O_~e.Il~ ce: se obav'ilj u 51.100tu, 16. jula 20] 1. godine nakon klanjanja Bini ezevo, a krenut ce ispred kuce ZalQSli u 17.00 sa ri, u

djamiii

J ASMI!:"

~~t6l&'rh~~;r1;~~'t~~r~l;~,~~~~X1~:'b~:ca ARIF iBESIR, unuci ELDlN, ELMIN, AQI, unuka JASNA".n.ba KllK./l.,snah.,SABINA, zetovi MUGDIM j NIHAD, te porod ice BALJIC, F)SEVIC, HOplIC, J\VDlC, SUNJ, CENANOVIC, SK0BALJ GATQVIS! TANJAS AUKADlC, OVCINA, CESOVIC, FOCO, HA]DARPASIC, MERDZAN01JrC, DZUDZEVIC, FE: TAHAGIC:, KARI~~ KLADNICANI!,!, te mnogobroina rodbina, prijatelji i komiij e. Tevhid ce se prouelri !S!Og dona u ku':, merhume u 17.00 satl, Blnjezevo br. 152. Hadzidi,

Duboko ozalosceni obaviestavarnc ko msi j e da j e nas dragi

rodbinu,

prijatelje i .

Za ova] trenurak - pripremite se- (hadis) Dubokc 02<i[C?~'6eIiiobar .... jestavamo rodbinu, pr ijatelje i kemsije d. Ie n.s dragi

RIFAT (NUKO) GOjAK
preselio na ahiret u cetvnak,
2011. godine

RIFAT (NUKO) GOjAK
preselio na ahiret u cetvnak, Dzenaza ce se obaviti u subotu, 16. jula 2011. godine u 17.00 sa ti na mezarju HAM· BINA CARINA. OZAi..OSC:ENI: supruga Rahima, sin Sa· rnir, kcerke Sanda i Mirela snaha Nerma, unuka ASja, brat Musta.fa $3 porodicern, sestra Naja Sa porodjCQm) snahe Vasvija sa porcdicom i Sadija sa porodicora, sinovac Adnan sa: porodicom, sura Iso sa: porodicom, Surnieva Fara sa porod ico m, -bra tidi i bra tic ne, OJ m ~dz;i ci j a mdzicne, dai dli ci idajdliione, te porodiee: Goiak, Gredic, Tahirovic, Brdar, Sale.in, PeIi 10, Tmnbul, Jus ufov ie, Cosovie, Basovic, Zigovie, Blco, Cane, Dacic, Husovic, Kuievic, Podbicanin, Pezo, Zoranic i ostala m nogobroi DOl rodbina i priia tel] i. Tevbid ce se proucld lsrog dana u 17.00 sari u kuci zalostl u ulici Husinska hr. 57. '"
J

RAHELA VUCljAK, rod. MONTILjO
preminula 14. ju11l2011. godine, S.hr.))" ee se ob~.ili 18. jula 2011. godine u 14.15 sari na jevreiskoi purcell, na grad§kom g_roblju "BARE". OZALOSl:ENI: porodice Vu';ijak, Pozder, Momiljo, Gugolj, Okler, Ferhatbegovic, Velie, Siiaric, Beea,Sernic, Bilalagic, Cetojevic, Ci1.mic, KQbajevi c~c:l anovi J evrejsk e opst in e u Sara jev u ~mn ogob roin i prijatelji i komsije, '"

14. 7.

u 65. godini.

14. iula 2011.

Dzenaza ee se obaviti na groblju Ham b in a carina, dana 16. 7. 20 I L godine u 17.00 sati
QZALQSCENI: supruga Rahima, sin Sarnir, kcerke Sanela i Mirela, snaha N erma i un uka As ja, te rnnogobrcina rodbina i priiarelii

Obeviestavamo rodbinu, priiatelie, komsije i poznanike d. je n.s

HUSEIN (SAFETA) ZUTIC
preminuo 14.7.2011. godine u 71, godini. Posljednji ispraca] naleg naimilijeg oba.ice se dan. 16, 7, 201 1- gedine u 12.30 sati n"Jlrads~oJll groblju »VLAKOVO". OZALOSCENI: supruga Nada, 'in Samir, kcer ka San eI il, zet MirS.ild, u.nuka Eri na Aini, unuk Haris i unuka Emina 53 niihovom rnarn om, ses tre Rasema, AiSa, Fad ila, c.e~j la, H ida i Va hida, zerovi Asim, M uio, M ui kc, Hai ru din Sejo i. Fehim, bratici, sesrrici, sestricne, svastika, badzo, te brojna rodblna, prilatelji i komsiie. Ku60 zalosi]: ul. Muhameda ef Pandze hr. 47. '"
I

.__Za ovaj trenu tak -

RIFAT (NUKO) GOJAK
Po dobroti cerno te parntiti s ponosam spom in j ati jer za razgovor S osmiiehom tesko te ko moze zamijeniti i uvijek Ie se sjetat;. Tvoj amidza Abid, strina, Zejna sa sinovima, snahom, kcerima~ zelovima i unucadima Neka ti je vje<:ili rahmet.

Duboko o"olo,eeni da je n.! dragi

p ri preruaj te 5e - (hadis] obavjestavamu rcdbinu,

prija,elje

i komsije

RIFET (MU]O) KAPO
iznenada preselic na ahiret u cetvrtak, 14. 7.201 J_ godine u 75. godiai. Dzenaza ee se obaviri u SUBOTU, 16. 7. 2011. godine u 14.00 SOli n. g,ad,kom me· "",,!ju V LI:\j(OVO. OZALOSCENI: kcerke Refija, Hedij. i Asima) seSlfa Ifela] ll:nu~ad Lejla) Asmir, Me:rima i Amna, ;::::eloviSalko, Hamdij;!i~ Suvad i Aldin" te porodice Kapo, Masie, S.ra,e, Dzaka, Sac.ic, Grbo, Gegic, Dosl0, U glje!a, Hod~lc, Uzunovic, Cul<)v, Begnvic, '" ""a.la rnnogobrojna rodbi· n:i~ prijare:lji i komsije. Tevbid \\e se proue.i,i i'tog dana u kuc.i rabmetlije u 14.00 sa,i, uL ALlPASINA br. 131 . Bare. Priie'V()z do me:zarja i nazad obe:?,bijeden ispred kuce rahmetlije (ALIPASINA br. 131) sa pol.,kom u 13.00 sali. RAHME-TULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH '"

Ob<tvjtiravamo

rodbinu~ prijiale:lje i k{lUl~ije da je na~<i draga

FATIMA (AHMET) jASAREVIC, rod. MUjlC
preselil. na ahire( u le!vt,ak, 14. jul. 20ll. god.i ne:~u 88_ god i n i,. Dzenaza ce se obavi'i u suboru, 16. jula 20ll. godine u 14.00 .. ,i n. gradskom gm· bll~ VLAKOVO. OZALOSCENL braliene Ul[e,", Fikreta i Sefika) bra[ici SUllufija Mirzer j Mirsad ze~ Meho, :Snahe Rulija, Fa:diI3~ Dij3na i Amira" le porod.ice J:iStl.revlC, Mujic, HromaJic) Bikjc, Cerie) Zuk~u]o"ic, lsako.,ic, Tabakovic, koml;jeHalima lJ!,sna, ,e o,,,,.!a rodb;n. i prija,elji. TEVHID (;E SE PROUCITllSTOGA DANA 0 1400 SATI U AREBI ATIK ARAPOVA DZAMIJI U UUCl POZEGINA. '"
J J

POSLJEONjl

SELAM I POZORAV

ocu oaseg kolege Samira

...Z" o.aj rrenumk· pripremajre se - (hadis) OubQko ola[oS·6el1i obav·jdtavamo r-odbinu~ prijatelje da je na" drag.

~kornsije:

RIFAT (NUKO) GOjAK

SEVKA (BECIR) jELACIC, rod. ALISPAHIC
pre.se:lib un ahir-et u cervnak~ 14_ 7. 20]]_ god.i.ne u 82. god,ini. Dl\enaza ce se obavili u SUBOTU, 16. 7. 201 J_ godine u 14.00 $:uu na me;ltrrju Oil AD. o Z.ALOSCENI; kcerke Hava ; Enis.a s.a pomdicam. unuead Ha· £.ena:) Senti, Ti.ma:~ Damir~ DarkQ, Tina:) praunuca:dl'brariCi bratieDe, Ie porod ice J.l.oie, Ali,pahie, Sejdic, Cordalija, Jiro, ijod~lc, Badmac, Me!ie, Delic, Tabakovie, Dz.aferov;c, Si!i':, (;aric Mulic Basic, re osrala rodbil1a pri,jare_lji i komiije. ~O~~Kt.'. prouCiti istog dall' U 14,00 sati u dza",iji u BUCA
I I l l

SJECANJE

Neb

ri dragi Allah dH. padari Jijepi Dzennet.

SETA MUSA
16. 7. 1999 - 16. 7. 2011.

Sluzba tehnickog odrzavanja Avaz Twist Towera

Godioe prolaze, a sjetanje oSlaje. Vj een 0
IVO j a

S enada
'9161.ln

RAHM.ETULLAHI

ALEJHA

RAHMETEN

VASIAH

'"

I'OSLJEDN11l'OZORAV dedi Dana 16. 7. 2011. navrlla va se godina kaka n as je napus [ila moj a volj ena Dana 17. 7. 20lL godine navdavaju se S 2 dana od odlaska u vjei!ni zivo t naseg dragog

RIFETKAPO
Po dobru cemo Ie pamtiti, s PUDO ljubavi spominjati tugom U SrcU zauvijek sje6ui. i sa

MIRjANA SLIjEPCEVIC
S ljubavlju i pos(Ovanjem cuvam uspomenu na nju. J os uvijek cujem tvoje rijec! "J a tebe volim ..." i od men e ces bi ti o.ezaborav I a. jen Tvoja Slobodankasa porodicom

SETESENADA
N eka Ii d ragi Allah dots. po dari lijepi Diennet. Tvoja ses(ra Senada, zet Ferid, se· stric Sam ir i ses lricna Selma Tevhid ce se proueiti u nedjelju, 17.7.2011.
10.00 h u Cnevoj dZamiji!
9J61-lit

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
Lejla i Aldin Grbo

godine u

62,..". "j;v"".·mll.Dnevnj

avaz
POSLJEDNJI SELAM u vietni zivor

Dana 17. 7. 2011. navrsavaju meg dragog amid~e

se 52 dana od preselienja

SETA SENADA
Tuga i bol U srcu, a rvoj dragi lik i sjecanje na tebe ostaju viecno, Neka Ii Allah podari lijepi DZennel. Tvoi brati': Nedzad, Amira sa dieeom
916J·lu

J avile· se na-nase lelelon e: 033/2B1 -364 i 0331281·361 ill fa.: 0331281435

AKO sTEZAINTEREsOYANI ZA OVU JEDINsMNU PONUDU,
molimo vas da citko popunjenu narudzbenlcu dostavite na nasu adresu:

d.o
MEDZLIS ISLAMSKE ZA]EDNIC£ SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja B

avaz-roto press, Tesanjska 24A, 71000 SA.RAJEVO

SA NA%NAKOM.
"avaz-roto
___ IIIIIIIi _' ....

JJ%A

KUCNUDOSTAVU"

iii

U Oglasnu, slutbu "Twist Towe(' TeSonjska 24A, press" (AVll'Z. Busslnes oentar) - Dzsrnala Bijediea 185
"'1iooIi' _1IIIiIIi _ iIoii IiIIiIt --

-~-"II
I. f I'
_

Pokopno drusrvo "Jedileri" - Sarajevo, pruza pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, ornogucava brzu, kvalitetnu i iednostavnu organlzaciju dzenaze na podrucju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozernsrva, Cielokupna organizacija dzenaze (posljednjeg ispracaia umrlcg) obavlja se na jednom mjestu.atraktivnoj iu Gradu prepoznatliivoi lokaciji - 'Iurbe sedarn brace, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Ausrriiskom trgu, ul. Bistrik do br; 8. Svakim danom od 0-24 sata, Varna dostupan telefon: 033712-800, fax: 033112801.
I I

nARUolBEn.leA
IZDANJE: .DNEVNI AVAZ kom,

• SPORT
.AZRA

kom.

_

f Ii

r

"om.
korn,
1.)

_
_
_

• EXPRESS
• ZDRAV!.JE • BEBEIMAME

KUCI

korn.

I
I I I

"om.

_
_

POKOPNO DRUSlVO 9
9

lme l prezhne
Opcina ulioa,

J

~3~ITQ]]l[EVO
OSNOVANO 1923
mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122 0049(0) 16093427808 www.bakije.com

~
I I I I I I

_ _ --'sal; _ _

Broj lelefona/mobilela Vrijeme Bro] oostavs do

lic~ekarte:
potpis

Svoierucni

~----------------------------BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACl]A BOSNE I HERCEGOVINE UNSKOSANSKIKANTON OPCINSKI SUD U BIBA(:U Broj: r7 0 Ps 019557 10 Ps Billa':, 20. 06. 2011. godine OPCINSKl SUD U BIHACU, sudiia Vlatka Ivanis, u pravnoi stvari lu~io<:a Sacirbegovic Dervis vlasnik SZR "Bigraf" Bihac, protiv tuzenog DOD "Ce,(Qgradnia~ Bihac, radi isplue: v.sp. 3.001,05 KM, dana 20 06. 2011. godine donie ie:

Pokopno drustvo "BAKijE" VI"Sl prevoz urnrlih iz Zapadne Europe specijalnlm pokopnirn vozlllma orgaruzuje dien;ae na teritori]l BiH.

tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233"062 mobitel za Inostranstvo:

OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA lNTERNETU

PRESUDU
- zbng propustanja .
eena-

BOSNA I HERCEGOVINA I'EDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KilNTON OPCINSKI SUD U TRA VNIKU Broj: 51 0 Mal 039137 10 Mol 'Ira vnik, 15. 06 .. 20 II. godine
Opcins.ki sud u Travnlku, sudila Emlm Sujotdtie:, pravuoi stvari tuzjtclja HYPO ALPE ADRlA u

vet na rutbu mora bin razumljiv

; Sad.rZa'YLlri: odnosno

kl.1usuda, ime i. prezime, odnosno
oaobe, prebivsliste iii bcravijte,

naziv p,~'I!ne
sjadiste

Tuzeni je duzan pka u
iZilOSU

matorn pocev ad 23. 09.2008.
~ 18000 , KM ,

tuzitelju

na ime duga isplatiti

godine do isplate i nadoknaditi

3.001,05 KM,. sa zakonskorn

troskove parnicnog

zateznorn

posru-

ka-

sarenaka, n iihov th za kcnsklh xastupn lka t punattlo.enik3 akc ~h imuj U-jI predmet spore, sad..zaj- iziave ; pntpis podnoslrel [a (01.., 334. ZPJ>.. I' BiH). U odgovoru ":~ UJ 2bu ~\!;1..e!1ce is(:ati rnoguce procei
j

sve u roku od 30 dana racunajuci

od dana dosravljanja

presude, Sudiia

Vlatka Iva!)j! Pouka prijasn]e
0

pravnom

Iijeku: priicdlcg

96, V;,,,,, pro!iy ,ut enog ZORAN COSTe i, Jaj""
ul. Mi.!e bb, radi duga vs. 642)99 KM~ na osnovu clanil 348. stav j. Znkon a 0 pamienom postupku

BliNK D D, FLLlJ ALII V1TEZ," I. Poslcvni "' ntar

sue p rigovore .i: iziasn itt se prianaie Ii ili osporava postavlieni ruzbenl zalnjev (tlim 71. srav J. ZPP.a

Proriv eve presude niie dopusteaa

zalba, ali. tuzeui mcze podnijeti stanje (clan 183. stav L ZPP-a).

za povrat u

FBiH). Ako ,,"'en;

obiav Ii uje ,Ijed«;

vor na ruab 11 rna m sadrfau i razloge iz koji h se ruzbenl ;zaJlljev ospcrava, lif!.jenice na kojim~ tufeni zasni Vii svoje na vode, dokaze koii rna se urvrdulu te clnjenlee, re pravni oancv zn nuvode

"'J>O"'"

,",ben; .. h'iov, ocgoIlOSN A ~ H ERCEGOVIN A [e tu.«:n d:: ~!j.pI8ti[~ ur!i(oI;lj u; u kupan izmrs gta7.01 kori~tcf.ljc mobitcl u:slu~ u visini 00 2.gS9,20 KMI sa zakonskem zmcmnm kammom I to Duzan
vnog dusil

OGLAS
odgovor

,..zenag (~I.n 71. stav 2. ZPP·. FBiH). 'Iuzen i
mote
Il

odgovoru

nil tusbu,

a naiknsniie

na pripre-

'Ibzencm ZORANU COSICU se dcsravl]a rutba na u smislu cl, 62 st. 2" Zpp·iJJ pcdncscna ovom SII.dU dana ,2.1. 09. 2010 . gcdine, koiom ruzitcIj predJa~e da :sud dQnese ptesudu~ ">;ITute!li je durnn LUzi tel iu pl.atid dug u iznClsu od 642J99 K.M,
u.veClino Zii zal-l:znu Z8konsku k3miitu iPo&::vsi ad d.n, 10.09. 2010. godin, p. do ko.".~oo ;'pl'te du· gal kao i da ru1~hel i u nakoadi parnitne rrQ~kQ\le i [0 s'Ye u roku ad l50 dana pad prijelnjom iz'VrScnja. [sloV'rcmcno :se Il red.laic di:i u koliko [ukni u skl ildu " t1. 18<. Z.kon, 0 pa,n i<'<>", poor"pko n. do"" oe Qdgo.,or na QYU i:u 7.hu U ?..:J kon:skom roku) cl iI sud danese pres.ud:u kojom u:svaja tuf.ben i zahtjc\' (presud. ,!>oS propu '''nia).
l

mnom ,rQtisnJ podnljeri prorurufbu (,f]_an74. :51:11.'1,1' 1. ZPP..-uf'B i.H). Kad udcni, kome ic urednc dostavljena tu1ba u koio] je tllZildj predloaic donosenie presude zbog propustanja, ne dOSU1Vi plsmcni odgovor nil udbu 11 zakcaskom roku, sud te doniieli preslldu kojom se u.:svaja ruzbe.nl ?.ahli~'IjI (presl.1da zbog prop IJ~H!,n,a)j OS iln a ko it ul:2:uen i zah~i~'Vo~igh:dno nOOSnOViln, {CJOIJ] 182, -Slav 1. ZPPril F B i,H). Odgovof "::I. ruibu :sa prito~i.lr.u! se p~ds,je Slidu u dovoljn,QIIi broju p.r.imic::raka za sud ~ proLLvnu s crall ku, 'PO)!] vorn na broj pre-dmcIa, Oba vjd taVLl. se E:ul:cni da :se dostil va pismen iI :smi11r-il ob~v Ijeno m prolekolH roka, od ] S d:lrul:}od dana obj:av]iivanja o .... pi:smen:a u dnevnim og nO""i,I'l,!una F BiH i ll,iI oglasnoj ploci sud[J 11 s._klildu sa CJ. 348 sl.4 ZPP .....F BiHI [c :sC isti obiJvj t:StOlva kako pril(l,g-l': do.st2l\' liene Ul u.1ibu mo2e pod ici II z:gJ1l:di 'suda. Sudija

FEDERIIC1J II BOSNE 1 HERCEGOV!NE HERCEGOVAtKO NERETVANSKI !<ANTON OrClNS!<1 SUD U MOSTARU Brc]: ~1 581\1,1 001.l16 (I!; Mal
Mosllllj. 21.
()6,

2011. gcdine

OrtlNSKI SUD U MOSTARU! st.[u(:ni aeradnik La,UI KlIhJ 1il Q Pr,31,1fjQj atvari ~u!i.'Clia C·rtHJc.'t d.Q..'I:I. Mos t:;u prot LV lUlCll ik..a Al,en Sl}.lCtl il Lj ubll.rU::Q&1 ~d i isplRtCj, 'I'.$. 2.8S91:W KM, nil OUIQV\J tllll1i1 348. slavak 3, Zi:i.kOfiii Ci p<I.rniC-nom p,o:s1upku (!I SI. no~ine FBiH'" br. 5lJ(l3, 1l/fJ5 i 19/06), obi,vljuj"
j

OGLAS
opel NS KI SUD U MOST IIRU ","u,n i .. ",dn ik L,n,
u prm1J10j :sw:ui mzi(elj:a Ewnet d.o,u., Mos[e.r pro[iv tu'-:enika A.len Soldo 1'1.; Lju!JlIU:og tadi Ls-pI:~l1e' 'Li~:t. 2.859,20 KMI doni(l j.e dan:!!! 21. 00. 2011. godin!= Kululljl
J

• na lenoa od 61l6,141G\\ poeev od 01. 05. ]!In gcdl ne :P<I do konnene ispiaie ~ 1'1:;] iznos od 653)60 KAt potev ud 2l. OS. 1999. gcdine pa do konucne isplstc - 11~ Iecos (lid 441 ~60 KAt pOCe'i.' cd 02_ 07. 199'!iI'_ odinto g :JlB du lto[taO\e iapletc .. !],~ .i.Z[lQ$ Qd 6M 95, KM od 01. OSc 199'9. sorJir,Jt;' p..'! do k{ln!JCD.1: isplaloC . "' i,"",od 47l,91 KM p<JCev OJ. 09. 19~. godi". od p:n do k{l-nilcne: i.splate [e IOU oild-okn:ildi d uo:U:OV1:: paro.il!nog po5iIUpk:il u iZfloou od 18:5-,00 KM~ :III s.v~ 'IJ roku ,Dd 1. S da.n .. i !lod prijl1:lojo'm izvrfenja
j ~\j'

St.-ui!!1.iUl<tdn.ik LallI:! K\Jktdj

Obavjc~m.va

sc

HJ::tcni

dil je na

OSnOYIJ

.clil.Ila 70. sm"

Pouka

13

pm "nam IUeku:

I. ZPP·a I' BiH du;.an naik",,,ij, " ",ku od 30 da· na dOSHWi ti s;ud IJ p.ismen i ,odf;oV'or n:J (ulliu. Odgo-

PRESUDU
:t1::1iI:Jt prnplJoUailj
1:1

Emi", Suioldl:;<

PrOliv ovc presudc: 11."lJ nije dopllsnma, bi1 .01 i UI~enj mo!e pOO.oi,jeli priiedlog za povr;l.[ U pfil~lljl1: s[;ilnje (el. IH ZI'P·. F BlH)

,Dnevn.i avaz' s akog dana se prodaje u prosieeno 40.000 primjcraka Svaki primjerak po svietskim starisrikama eita .5~8 osoba

200.. 00 klikova na nasem 0 portalu www.dnevniavaz.ba

Trece pretkolo

:leI j ezn icar! Serif • Makabi TAl Hazar
Prag Stouk - Hajduk

Simi': na BegOUiCa

64
Z,ELJEl.NICAR

Dne.n;avaz. sebola, 16 julVS!]lanj2011.

s:
.

Orebro/ Sarajevo . Sparta

Di narno Bu It u rest - Iskra SlaV Varazdin DomZalel SplitKruseiders/ Fulem Hapoel TA - Vaduz!
Vojvodina

m 0 i a Galla i Da uro SII P bla
Sd
Proslo je punih sedam
pobjeod posljednje

Moldavc,i zaustavljeni na Kosevu

Sahljorl Ventspils Crven a zvezda Skoplje/ Lokornotiv Sofi [a - Slask/ Dandi j.
Metalurg

Serif me nije previse iznenadio, kaze Amar Osim

gcdiga

Olimpija/ Boherniian " Rudar Pljevlia/ Austrija Bec
Arletiko MadridStrom sgodset

J ang

bois - Turku/ Vesrerlo

de Zeljeznicara u evropskirn kupovima, U julu 2004. ekipa ko]u je vcdio J idOi Phs ek U iri), sa via dala ie u obie utakmice Penjarosu iz San Ma.rina (5: I,. 4:0), a onda je ispala cd Liteksa (1:2,0:7). Od tada je rrajan evropski post, Amar Osim je Iani vodio ekipu u porazima ad Ha-

Akrobe

Alaniia

V. - Keckemeti/

Florijana/ AEK LarnakaMlada B olesla v [ablonec
Alkmar - Fhamunan/

DanCiSUde uzurat
UEFA je danas objavila irnena sluzbenih Iica za uzvratn u utakrn icu izmedu Serif. i Zeljeznicara u Tiraspolu, Glavni sudija je Ken Hansen (Kenn), a pomocnici su Hansen Lars i David Andersen. Sudijska trojka Le iz Danske,. a delegar je Svedanin Be-It Anderson.
Utakrnica se igra
II

Bursaspor

. Gomel

Ferencvaros/ AJ esunds Sudu va! Elfsborg
Minsk/Gazi jan tepspor " Legija Varsava

Duel Svrake I Samardiica poela u pretkolu Lige prvaka (0: 5, 0: I), sada je napokon doslo vrijeme i za rrijumf. §erif je bio favorit po svemu, po rejjingu, novcu, uvjetima, ali Zeljo je odigrtt

Metalurgi Rustavi/ Trn. Pavlodar - Ren Levski Sofiia - Tirana! Spartak T m ava TN SI Mi tj iland - Virorii a Karpari Lviv - Sahlar Karagandi/ Sell! Patriks AuelLk Vlaznija! Tun - Palermo Rejkjavik/ Zilina - Laneli/ Dinarno Tbilisi

cervrtak, 21. [ula, u 18 sari.

Huala"ManUacima
Amar OSiID priznao je da nije ocekivao da ce navijaci ispuniri Kosevo i napraviti atmosferu koja ie nosila igrace, Vise ad 10 hiljada navijaca bodrilo je "Plave" bez ijedncg incidenta. - Hvala "Manijacima", koj i sup okazali da su gospoda. N aprav il i su spek rakl bez bak I j i, bez provokacija .. Atmosfera. je biIa, zaisra, velicanstvena.

Dobili su pohvale i od delegata UEFA"e,. kojije prjznao da se pribojavao incidenata, ali su ga na vij aei od uS!Cvii - rekao j e direi ktor Zelje Dzelaludin Muharemovic. Z. SARlC

ao jedan od najboljih meceva u posliednje dvije godine i zasluzeno je pobijedio, " Trebamo biti zadovoIjni, ekipa ie odigrala skoro najbolje SIO moze, Bile bi lijepo da smo irn zabili jo~ jedan gol, ali mcgli smo i mi priruiti gel • govori Amar Osirn. o kvalitetu Moldavaca, trener ka/je: - Serif me nije previse

nirani.
jbolja

iznenadio. Znali smo da imaiu dobre i brze igrace, nisu bas dovoljno uigrani, a mozda ni dovoljno discipli-

Mislim cia neeu prerjerati ako kazem cia je ovo naekipa koju smo pobi-

jedili u Evropi od kada riasrupamo pod bh. drzavorn. U uZV'r.3lU ce biti tesko inarna i njima, vidiet cerno iha mozerno napraviti dole.

Z.SARIC

Omonila - Tauras/ Den
Hag

Lipaias Meralurgsl Salcb urg - Senica Klub Br;;; - Srrejmur/ Karabag
D iferdan7/ Olimpijakos Levadi j a Tali n Voles

Majoe - KuPS Kuopio/ Gaz Melan Sam Julija/ Bnei J ehuda TA -Helsingborg Anunozi,l; Famagusta/ Gagra - Zuvenes/ Rabom.icki. G lenloranJ Vorskla Polta va • Sligo Rovers Paksi! Tromso - Hans H" fnarfjordur/ N acioo al " Hakeo/ Honk. Rid - Brondbi PAOK - ValarengaJ Mika Prve u takrnice oa rasporedu su 28. j ul a, a

arc: ellao sam im da me ne saru a izu aCenle
Nekadasn] as Zelie ponovo .lzvekao" Izraelce
Ii sa 3:1 u prvom mecu, Od mogucih p~tivnika u grupi su bili [oblonec (Cclka),IFljamurtari (Albanija), Ferencvaros (Madan;ka)l Alesunds (Norveska), Olimpi]a (Slovenija}'Boheroijans (lrska) i Gllmel (lljel.oru.sija). Isto kao kod HapoeJa prosle go" dine i Serifa ove, Zeljeznicar ie dobio doslovl1o jedinu e.kipu koju ni·
kako

Makabi Tet Aviv mogud protivnik .Plavih" u trscern pretkolu

Na zriiebanill 3. prerkola Eyrepske Iige par Zeljeznicar • Serif irnao je status nosioca zbog velikog koeficijenta moldavskog lima. Take bi Zelio, u slucaju da prode dalje, bio nosilac, ali i tada bi irullo izuzemo tezak posao. Naredni prorivnik je pobjedl1ik duela Makabi Tel Aviv (Izrael)/ Hazar (Azerbejdzan). Izraelci su pobijedi·

lYIedUnianln ProliU mUharemOUiCa
U duelu Makabiia iz Tel Aviva i Hazara jz Azerbejdiana na .suprotnim S[raMma su dvojica bh. fudbalen. ka~ Makabija,

Haris MedQl1janin je »deset· igrao je do 80. mi-

nute u duelu s Hazarom, koji su Izra.elci pobijedili sa 3: 1. Clan Haza.a je Veldin MuharemO"vic, koji je nedavno srigao u Azerbejdzan iz FK Sarajevo. U ptvoj utakmici nije bio u konkurenciji za sastav.

ne bi zelio, Amara Osima pokusali smo utiesiti da Makabi niie debar kao Hapoel, - Aha, rnnogo su losiii, Hapoel je bio drugi na tabeli, a Makab i treci. Ma bezveze je i pri6!ti 0 lOme - ne zen rrener razmisljati 0 narednom protivniku, jer j05 nije ui pr~ao dalje. Predslavnik Zeljeznicara na irijebanju bio je Mirsad Baljic, ne' kada~nji as "Plavih". - Rekao sam Dldi Muharemovicu da me Ile salju lIa izviacenje, jer sam istinski peh, a on me tjesio kako ne mog!.! bili vee; peh od njegao l'ro51e godine sam bio na izvlacenju kada sma dobili Hapod, a, sada ope! lzraelci, Ma, sarno cia Zeljo prode ekipu Serifa pa cemo onda razmisljali 0 Makabiju - rekao l1am je BaljiC. Z. S.

sport

Onevni avaz, suoota, 16. julVs rpanj 201 1.

SARAJEVO Ironer Jirzi Plisek nakon remija u Orebru

S i tudba eri zaslzuJu sliMe za borbenos
v
U revansu na Kosevu moramo biti jOs bolji • a Sparti cemo nakon Svedana, kaze ceski stfucnjak
(Iiri PEsek), sef strucnog il taba bordo kJ u ba, Duel u 0 rebru, za vrsen sa 0:0, daje dobre sanse Sarajevu da u eetvrtak na Kosevu izbori plasrnan u trece pretkolo Evropske lige, No, ro ne znaci da ee biti lako, Ni slucaino,

- S obzirom na to da sam ekiporn tek pernaestak dana, izuzetno sam zadovolian nastupom Sarajeva u Orebru, S vi fu d bal eri zasl uzu j u cesurke, [er su se rokom cijelog susreta borili do poslj ednjeg daha, vodeni Jakim moralom i disciplinom - rekao je po iucerasnjem povratku iz Svedske Jidi Plisek
5

Potpuni respekt

polIJeualiteren HaHOhi Ubrzailigru
- Igrali smo na teren u s vjcilaCkom rravom, ~to nam nije bio neki problem, jer takav imamo ina Kosevu, S vedani p rije poce tka susreta, ali i na pol u vrerneau, polijevali teren vodom kako bi ubrzali igru.
5U

- Orebro j e po rvrdio n as e prociene, radi se a veoma dobrei ekipi, ko] u i dalje moramo maksirnalno respektirati. Oni su u jeku sezone, dok smo mi jos u pripremnoj fazi . istakao je Plisek te je nastavio: - Vjerujern da smo ih dobrim nastuporn u prvoi utakmici natierali da s vise posrovanja razrnisljaiu 0 nama. Irnamo pet dana do revansa na Kosevu, dovolino da se igraci edmore i priprerne za veliki duel.

Huala naUilaCima
N a tribinama Behrn arene u Orebru bila je i veca grupa navijaea Sarajeva. - Fudbalerima je bilo lakse kada su vidjeli da ni5U sami. Veliko hvala svirna onima koji su nas bodrili • kazao je P lisek.
(F%: S, Nhf<)

Ceh na Cehe
Moramo,. a nadarn se i de rnozemo, cdigrati u cervrtak

jo~ bolji rnec i plasirari se u narednu rundu takmicenja. Voliorn jucel1lslljeg irijeba, Sarajevo ee, u slucaiu da eliminira Svedane, u trecem

prerkolu igrati 5 najtrofejniiim ceskim klubom Spanom iz Praga, u koioi je PMek nekada bio sportski direktor,

- Iskl j uci vo sam u sredsreden na Orebro, Prvo da dobijerno Svedane pa cemc onda 0 Sparti - porucio je Plisek. A. Dr.

SUedSMiprUblemi. sa satentum iii neznanle bh. teleUiZi)sMih radniMa
Dzaba su se navijaci Sarajeva ucervrrak navecer pripremili za gledanje urakmice njihovog lima u svedskom Orebru, ier TV prijenosa, nazalosr, n ije bilo, Zasto? U saopcenju TVI i Mreie svu kri vicu za ova] veIiki propust snoseSvedani, " Svedski distributer signal a ponudio je sian je signala za BiH preko neadekvarno pozicion iranog satelita A t1 antik Bird I, 12,5 zapadno ..Signal, iako rnaksimalno pojacan, zbog velike udalienosti, nije mogao ponuditi adekvatan prijenos utakmice, Za navedeno odgovara iskljucivo distributer signala izSvedske, koji ie donio los u pmcjen u izbora sa leli la, a time ugrozio i zas tu pn ika aUlQrskih prava "Sport Five", od kojeg ie TVl kupila ekskluzivna prava prijeno5a" teo u kon3cnici, gledabca, ko j i su 2el jno iscek ivali ovaj susret - kaze se u sa opcen ju TVI, koje porpisuje PR Alena Kulenovjc-Delic.

Zasto nije bilo TV prilenosa iz Orebra

Asmir Suljie i Vucina Scepanovlc

Mreza i agencija "Sport Five" iskljucuju mogucnost greske u Sarajevu

Ii i smo hrabri i n-smo im dali pardona
0

duelu u Svedskoj

Orebro smo smirili igrom kratkih.pasova

/zSveds/m Iliie hila TVsigna/a Navijaci bordo lima, sasvim razumljivo, bezgranicno frustrirani, tclko da ce prihva[iti ovo obrazlozenie. Tako se nil jednom ad imemerskih fomma rnoze proct ra ri: - Frekvendja je dokaz da je satel itski "feed" iz Svedske prorad.io. A to TVl nakon pada lillka nije uspio ill do kraja tekme SIUpiti u kontakt sa Svedanirna i pronaci novu frekvcnciju., sarno je dokaz naljavosli na toj TV kuCi. Cije]o drugo poIllvrijeme je uredlla iillo! Preds lavni k agenci je "Sport Five" Sasa Pare podrmo je objasnjenje Mrek - Razlog za neemi tiranje pcijenosa iz Orebra su lehni~ki I,;'roblemi, za SUI su odgovomi Svedaill - rekao je ParCo

sw

Vucina Stepanovic vodio je veliku borbu na sredini terena s fudbalerima Orebra, Naivise duela pouzdani zadnji vezni Sarajeva imao jes Nordinom Gerzicern, .5vedaninom bh. porijekla, - Bel sumnje, Gerzic je najvaznrji igrac Orebra, On ie mozak ekipe, ali ne snalazi se najbolie kada mu se suprotstavis presingom, Od os talib Iudbalera svedskog rima, izdvoiio bih Valdeta Ramu, igraca s Kosova, na kcjeg moramo posebno obrati~i ainj u u revansu - rekao j e p Scepanovic te je naglasio: - Orebro je od pocetka m eca kren u 0 ze stoke, al i smo ih srnirili igrom kra rkih pasova, Vjerujem cia cemo u .evansu b iti ios boli i. Dva deselogod ih! je rn rumiru Suljicu ovo je bila najve':a utakrnica u dosadasnjoj karijeri. - Nema sumnje, najjali mee u bordo dre~u" Prilicno

Pouralall u bollu proslost
I Iako smobili osudeni na radioprijenos pre.ko TV prijemllika. .. Ovo ie, zais ta, s tre~ na simacija.!Cao da smo u pe· desetim godill3m.a proillog stoljeea. Svedani imaju problema sa saleiilOm i, prerna svemu sucieCi, neee ga rijes!!; do kraja meta· kazao je u ce[V rlak IIavecer Sabahu.din Topalbecirevic, U ovom slucaju [aciijski re· poner.

Bolle Ie da smo izuullii stoUIl negospartu
- Nismo se bas obrado· vali Ceskoj Spani, s kojom Cemo igrati rr~cem pretkolu pod uvjerom da elimi· niramo Orebro. Vi~e bismo voljeli da s.mo izvukli,recim 0, en gle~ki S to uk.

u

Klub iz Praga godinama je priSUIlll!l113. mctlUIluodu.oj sceni, l:esi su proSle sezone jedva ispali od Liverpula uSesnaestini fulala Evropske ligee Veoma nezgodan "protivnikistakli su Suljie i Stepanovic.

sam zadovoljan n3Srupom u prvom poluvremenu, dok sam u nastavku imaa o dreden ih p rob I B zbog em lIedavlle povrede. lpak, sve se dobra od vi j.10 i sada irnamo puno pmvo da ~e nadamo elimillaciji Svedana. U o.rebru smo bili hrabri i nisrno im dali pudo· lIa. Uz podrlku "Hordi zla", mozemo do trijumfa u c.,wrlak - cijeei su SUljica. A. Dr;

Onav~i· avaz, suaota, 16. julVsrpanj 2011.

Zrueb treceD oretHola
Da nekim slucajem napravi pndvig i nadoknadi 1:5, Borac bi u trecem pretkolu igrao protiv pobjednika dvobcja izmedu slovenskog Maribora i luksemburskog Didelanza (prvi susrer dobio Maribor sa 2:0 na svom rerenu), cdluceno je jucerasniim :trijebom. u Nionu, Parovi treceg pretkola, prvacj: Helsinki (Finska)! Bangor sit; (VeLs) - Dinamo (Hrvarskaj/ Nefci (Azerbeidzan) Mogren (Crna Goraj' Liteks (Bugarska) - Skonto (Larvijaj/ Visla. (polish) Makabi Haifa (Izraelj' Borac (BiR) - Maribor (Slovenliaj/ Didelanz (Luksemburg) Skenderbeg (Albanija)! APOEL (Kipar) - Slovan B. (Slovacka)! Tobol (Kazahstan) . Rozenborg (Nofve:lka)/. Breidablik (Island) - Pjunik (Ermenija)! Viktoriia Plzen (Ceska) Zesrafoni (Gruzija)! Dacija (Moldaviia) - Sturm (Austrija)! Videoton (Madarska) Kopenhagen (Danska) - Samrok R. (Irskaj/ Flora (Esto nija) . .' . Genk (Belgija) - Partizan (Srbiia)! Skendiia (Makedonija) Valera (MalIa)! Ekranas (Litvanija) - Linfild (Sjev, Irska)1 BATE (Bjelorusiia) • Rendzers (Skorska) .. Malrne (Svedskaj' HE Torsavn (F. Otoci) Neprvaci: . Standard L. (Bclgija) - Cirih (Svicarska) Odense (Danska) - Panatinaikos (Greka) Tvente (Holandija) - Vaslui (Rumunija) Benfika (Portugal) - Trabzonspor (Turska) Dinamo K. (Ukrajina) - Rubin (Rusiia) Prve u takmi ee na rasporedu su 26. i 27. j u] a, a revan~ i 2. i 3. avgusta, .

UGA P:RVAKA Bojan Markovic nakon debakla Barca u Haifi

uelez ulinalU bOIUod unlS-a
Trece rniesto pripalo dornacern lliiasu
Ekipa VeIeza osvoiila je Memorijalrii turnir "Hasim Spahic", odigran u Ilijasu, nakon !ito ie u tina. In sa 3: 2 savladala vogoscanski UNIS, i to go10m bivseg "zeliovca" Damira Rovcanina u 90. minuti. mjesto dornaci Iliid savladao ie ekipu Radnika iz Hadaica sa 1:0 pogoikom Smajlovica. Rovcanin je na kraju rurnira proglasen naiboljirn igracern. Prvi strijelac je Adnan Nekic iz UNIS·a, a golman Arnel Kozica iz

Memorijalni tumir .Haslrn Spahie"

Odigrali smo odlicno 70 rninuta, vodili smo i morali na kraju ostvariti mnogo bolji rezultat
Najbolji pojedinac Borca u Haifi, u debaklu od Makabi]a (L5), bio ie pojacanje Bojan Ma.rkovic. S njegovim izlaskorn s terena poklopilo se potpuno urusavanje igre naseg predstav n ika u drugorn kol u kvalifikacija za Ligu sampiona. Markovic istice da su rnorali osrvariti mnogo b 01 j i rezulta t, - Irnao sam cast da debitirarn za Borac u Ligi ilawpiana, ali mi utakrnica nece ostati u Ujepoj usporneni. Odigrali smo cdlicno 70 rninuta, vodili smo i rnorali smo na kraju ostvariti mnogo bolji rezulrar, No, greska u sudi jskoj nadoknadi prvog poluvremena, a potorn i potpuni pad koncentraciie u posliedniih 20 minuta, uzrokovali su cia doziv imo tezak poraa- istice Markovic.

POblled-' cerno u reu
Huatan ga grCeUi
ocigledno da su mi nedostajale pripreme s ekipom. Takoder, 1.1 Izraelu [e, osim paklene vrucine, bila i velika vlaga i bilo j e nemoguce izdrzar] cijelu urakrnicu, ilto ie, na kraiu, i dovelo do pada kon cen IDle) je - kde Markovic.

S

v

Gradski stadion u Ilijasu, Gledalaca 400. Sudija: Admir Sehovic (Sarajevo). Striielci: 1:0 - Rovcanin (44), 2:0 - Kodro (53), 2: I - Fazlagic (67), 2:2 - Fazlagic (75), 3: 2 - Rovcanin (90). VELEZ: Bobic, [azvin, Kazazic, Kaitaz, Kodro, ?vonic, Hasanovic (69. Demic), Durakovic, Rovcanin, Corle, Ivetic. Trener: Mirza Varesanovic, UNIS: Bajrarnovic, Kadic, Usrarnujlc, Hadrovlc, Strika, Masic (46. Fazlagic), Smajic (46. Odovic), Dzukic, Haznadar, Nekic, Mujie. Teener: Reuf'Herco, Uprkos visokoj [em peraruri od \,,.k 40 stepeni, prisutni gledaoci, a irrenen obje ekipe, mogu bitizado· volini videnim. U urakmici za [rece Ilijasa. Prije finala, odigrana [e revijalna utakrnica, u kojo] su Humane zvijezde bile b 01 je od veteralla IIi jasa sa 3:2. N. B.

uelez - U"IS3:2

Markovic ie po jas IIi 0 zailoo le zamiienjen u 69. miauti utakmice 1.1 Ham. - U periodu izrnedu 60. i 65. minute poceli su me hvarati jaki grcevi i jednostavno vise nisam mogao da izd.r2im. Iako sam radio indiv idualno, ipak ]e b ilo

Markovi(; u Izraelu: Najbolli poledinac Borca Ipak, uvjeren [e da ce Borac u revansu pobijediti, - Ocekujem da ponovirno igru iz prvog poluvremena, da buderno cak i boIii te da pobijedimo. Bio bi [0 za rias pravi uspjeh i odlicna uvertira za dornace p rvens rvo " tvrdi ad Iien i stoper. S. K.

PrOiaHl ulazi u 14. gOdinU

Otvarena zabavna skala fudbala

Otisla sestorica igraCa sa strane, u ruom limu i Badeli
Pripreme za novu sezonu pocelo petnaestak mladih i uglavnom domacih fudbalera
Fudbalski klnb GoraZde uei ce u novu sezon u u Pl"VO j Jigi Federacije BiR oslanja· jw:i se na doma.ce snage. Na· ko 11. izuzemo usp j eli nog, ali i skupog mkmicenja n3 pro· Ij eee 1.1 proslom prvenstvu, t~ka flllansijska siruacijll na tjerula je teln ike kl uba na smanjiv3nje troSkOV3. T ako je pri preme za no· vu sezon u pocelo pctnaestak ugJavnow doma';ih igrnca, medu Kojima je skoro polo· vrna iz juuion;kog i kadetskog pogona. Klub suo u medllvreme· nu, napustila ilestorica prvo· timaca, i [0 Erceg, B~lija, Kreliralica, Babovic, Hazna· dar i Softie. - Trenumo n3 okupu imamo uglavnom domace igraCe. U razgovom supra· yom kIllbll istakli smo pmre· be dovodenja tri poiaeanja, posebno golmana, jer odl a" skorn Babovica trenmno nerna mo a de k va rno g cu va.ra

FK Garazde se oslanja na damace snage

fsad Hadiijusulovi(;: Na (;elu lima Projekr "Open Fun Fo· S emina.ro m za lrenere u Ba IIi,iV ruCici uTes Ij eu protball S c.h ools" n" gl oba· lnom nivou organizirajll ojekl "Orvorene zabavne skole fu dbala" u Bosni i danska nevlad.ina. orgaIli· HercegQv ini u sao je u svo" zacija "Cross CuJ rures Pro· jeet Association"(CCPA) u ju 14. godinu. Esad Hadzijusufovic na saradnji s Nocvdkim fu· dbalskim savezom celll ie lima od perero instru.ktora, koji ce do neUEFA·om. djelj.e od.rzari predavanja To je bumauitami p.ro. jekt koi i kods[i zabavne za 120 Ii d era i rienera. 0 ni igre i p edllgos ki ko neep I ce, pak, svo ja z'lIan ja prenos; Ii djeci sirom B iH,. u kao alat za stimuliranje pr· 20 :sko!a kojeee biii orga· ocesa demokradje, mira, nizirane od Orailja do Veli· stabilnosti i socijalne ko· hezije. 1. 1. ke KJadu.e.

mrele - kde §ef st:rI.lCnog stabll Dievad Odlak. Celni ljudi kluba, isticuCi zado vo I SIVO uraden im u j prosloj polusezoni, tokom koje su dobri III i_gramavratiIi pllblikll na stadion, smalTaiu da slabiji igrncki fond neee b iti velika prepreka da GoraZde i dalje bude stabilan prvolig~_

- S iru acij a u ei jdoj Jigi je sliena kao i kod nas rako da vjerujem da neeemo i.mati pwblema da izborimo OpStBnak. Nasi su kadeli hili najbolji u proiilom pcvens!vu i iedan bIOi n jill vec se oktlliao u seniorskim utakmicama. Mislim da im treba dati bnsu da preuzmu veeu odgovornosl - k!iZe predsje-

dllik k!uba Mirsad Drljevic, a Od};ak dodaje: - Igra6 su svjesni lcike siwacije i spremni su doda" rnim iTUdom i zahganiem Iladoknaditi odlazak isku· snijih kolega. NavijaCima smijemo obeeati da Cemo i s ovim igr.aCkim kadrom bili slabilan prvoligas - 0 dlf..al<o· ve su rijeCi. £. A.

sport

'Onevni avaz, suaota, 16. julVsrpa ~j 2011.

Domacir; Argentina igra s Urugvajem, Kolumbija se sastaje sa Peruom
Veceras od 21 sat Kolurnbija i Peru igrat ce prvu cervrtfina!nu utakmicu Kopa A merik e, a nekol iko sati poslije, tacn iie sliedeeeg dana II ranim jutarnjim satima po nasem vremenu (00.15), derbi ce,vrtfinal a u Sa n ta Feu igratcedomacin Argen[ina; U rugvai. Na sluzbenoi konferenciii za novinare napadac urugvaj ske reprezen taci ie Sebastijan Abreu (Sebastian) orkrio jenacin na koji bi njegovi saigraci mogli pokusa ti za us t" aviti Lionela Mesijajjvlessi),

Falkaa; Ne{;e u

FailiaO u POrtu dO 2015 •.gOdlne
Kolurnbiiac Radarnel Falkao (Falcao) cdbacio je rnogucnost da vee ovog Ijeta pojaea nekog od naiboliih svjetskih klubova, poput Celzij a, S ob ziro rn na to da je iucer prcduzio ugovor sa Pormmd020lS. Ova] 25·godisnji napadai:, ko j i tren u OlO nas ru pa za s vo j u reprezentaci j u na Kopa Arne r ici, zabio je prosle sezone 38 golova te sa saigracima osvoiio trosrruku krunu - Prvensrvo, Kup i Evropsku Iigu. U Porto ie dosao 2009. iz argentinskog River Pia tea i II dv ij e sezone postigao je73 gola u 85 utakrnica.

Medunarodni fudbal

Problem bazrlesenla
- Mozemo gazausravirisamo ako ga zakoljerno, Treba ga pokrivati !ito uzim markiranjern i ne dozvoljavati mu ulazak u prazan prostor, Igrat cemo p rotiv naibol jeg fudbalera na svijeru.a takvase prilika ne doZi vii a va cesto. Zahvalan sam Bogu na to] prilici - kazao jecentarfor Botafoga, koj ise prosla vi 0 "mangupskim" udarcem "a la Panenka" u DOS!ednioi seri j i pej nala eetvrdinalne utakmice Svjerskog prvenstva 20IO., kada je Urugvaj eliminirao Ganu. Supremo rnisljenju svog napadaea, selektor Urugvaja rvrdi da ce se njegova ekipa fokusirati na svoi u igru, a

Mesi ne treningu u Santa Feu; "Gauot;osi" na velikom ispilu n e n a zaustavl ianje Barceloninogasa - Ako imamo problem, a ne rnoferno naCi rjesen je, zasro se brinu ci? Mesi nam moze zadati velike problerne, koje ne mozemo izbjeci sra goducinili, No.postojirnnogo drugih stvari kojerni.kao rim, mozemouciniri adaro ni Mesi ni bilo koii drugi igrac ne moze sprijeciti, To su srvari

fF.lo: AFP)

Lionel Mesi poslije pro ve dviie utakmice svoie rep rezentaci je b i 0 ie na 1Idaru kri ti ka zbog sla be igre, ali je pos!ije trijumfa nad Kostarikom od 3:0 u cre&m kolu grupne faze, po !I0VO ukov3n uzvi iezde.

"e UPOl'BdUileArgentinu s Barcom
- N ikorne nije lijepo kada rnu zvizde, ali zaista me uopce ne uzbuduje to ~[O pisu mediji niti ce me ZlI· nima!i. Mi, igraCi, vol.imo svoj posao i prv; smo koji bism-o zeljeli" da lIspijemo, ali Ijlldi gdje.!e kada upo-

koiecine identiret ovog rimakazao je Oskar Tabarez (Oscar). Najveca zvijezda Kope vieruie, pak, da ce bid tesko pro tiv starog ri vala, koii posjeduje 14 naslova pobjednika prvenstva] uzne Amerike

Pohvale Forlanu
- Argenrini ieuvijek resko igrati protiv ekipa iz Iuzne Amerike, one protiv nas igraju sa dviie linije od po cetiri igral:a. Moramo n.aei nacin da probijemo taj bedem - kazao je Mesi te je posebno pohva110 Dijega Forlana (Diego), koji ee so:! ae; 1I panners tvu s o

reduju Barcelonu i Argentinu, U Barci su igraei ZlIjedno vet dugo godina, dok u reprezentaciji to nije sl utaj i creba! i b i v i;e ci ~ jelliti to sto pokuSavamo napr.aviti ndei> dobro - ka;lao je Mesi.

Luisorn Suarezom, " 00 je veliki igrac i ne smijerno mu ostaviri mnogo prostora. Dobro plica S obie noge i odlicno saraduje sa Suarezom - dodao je Mesi, U drugom mecu Kolumbija i Peru pokusat ce harem donekl e po pravi t i u Lisak iz posliedniib godina, u kojirna nisu imali velikog uspjeha ni na domaco] sceni ni na svjetskim prvenstvima .. Peru je same [ednom igrao na Mundijalu, davne 1982., dok je Kolumbijakudikamo bolja, 200 l. je kao domaejn osvojila Kopu. (A. C.)

Kineska fudbalska federaci j a pon udila je spanskom strucniaku Hoseu Antoniju Karnacu mjesto selektora s ciliem plasmana na Svietsko prvenstvo 2014. u Brazilu. Kamaco j e tren u tno bez 3 ngazrn an a nakon ~to je sredinom prethodne sezone dobio otkaz u Osasuni Trenersk u kari jeru zapoeeo ie 199 L godine u Raio ValjekanU,3 potom jebioangaziran u Espaniolu, Sevilji, Real Madridu, reprezentaciji Spanije re Benfici.

Hina zeli Hamaca

Brazilski fudbakr Roberto Karlos (Carlos), clan ruskog prvoligasa Anzija iz Mabackale, i~javio je da bi po za vrse tktl kari jere 2'013. zelio preuzeti duznost predsjednika mg kluba. - Spreman sam igrari za Anzi jos dvije go dine dok mi ne iSlekne ugovor, a nakon toga preuzeti mjeslO predsjednika - r-ekao je Karlos. T ri dese (osmodi sn ji as precizirao je da je ovaj dogo· vor vee pOSligao S vlasnikom Anzija, naftaskim magna· rom Sulejrnanom Kermovom ..Karlos jeod februara u AnZiju, gdje zaraduje pet mil ion a eura, 0; (0 je reko rd· na placa IIRusiji. S njegovirn

predsJedniH AnZiJa
Juuemus za Teueza nudl52 mlllOna eura
Andres Sancez (Sanchez), predsjednik brazilskog Ko· rimijaosa, koji, takoder, zeli da gaangrlira. • Koliko znam,juventus je DOlludio 52 miliona eura, ali je oapadac izrazio zelju

Roberto Harlos

Nakon sto zavrsi karijeru

lako Izricito zeli otici iz Evrope

Argentillski napadac Fernando Kavenagi (Cavenaghi) vol jan je da se vrari u svoj maticni klub River Piare, koji je ptvi Dur u bisroriji ispao i.zp rye lige. Kavenagi (27) je u Bo;" dou dobio odrijesene cuke i u mogu en ost i je da p ri jeoe u River, s kojim je vee ranije dogovorio saradnju, premcia.ce Bordo zaddali finansi j ska pra.v a od even waIn ih buducib transfera. Prosle sezone bio je dva puta na posudbama, prvo u Majorci, a porom i 1I brazilskom Imernacionalu.

HaUenagl u Riuero

Inter doueo

Karlo:>: RekQrdna pla(;a dolaskom poklopio se oapredak Aozija, koj i zauzima cetvrto m jeslO na tabel i.

1ako je n aja vio da zeli otiCi iz Evrope i pridrllziti se svojoj porodici u J llznoj Americi, uprava Juvenmsa ponudila je Manceste.r sitiju 52 miliona eura za Karlosa Teveza (Carlos), 0 tkrio je

da ode iz E vrope " iStakao je Saneez. Tevez je za Korimijans vee igrao od20D4. do 2006.,.a prosie se-zone Sa.23 gola b io je prvi SIrijelac engleske Premijerlige. (A. C.)

Brazilski nogomelaS Dzona(an Morei ra (J ona" than, 2S) porpisao je ce[verogodisnji ugovor s italijanskim viceprvakom inlerom. MoreJra jestigao iz Santosa._ - Zelim uei n.i[i Inter jo~. uspjclnijim, Oduvijek sam s!u.iao kako je II! ter fan (astiean klub ·rekao jeMoreira.

moreiru

68

Onavni avaz, sueota,

16. julVsrDa~i 2011.

KOSARKA Ulafur Rafnson, predsiednik FIBA Evrope, u Sarajevu

Da logu POMrenuli sluari, Sligli AZur EminOUiC Odmab bib POdniOoSlauMu i Arseni)e mUlapCi)a
OK Kakanj kompletirao ekipu
S jakom sestorkorn bh. prvak mogao bi igrati znacajniju ulogu u CEV kupu
Odbojkaski klub Kakani forrnira ja ku udarnu sestorku, koja ce igrati znacajniju ulogu u CEV kupu, a prarit ee je mladi, ali talentirani igraci iz vlastitog pogona, koji 5U svoi porencijal porvrdili na nedavno odrzanom Balkanskom prvenstvu u Istan bul u' _ Nakon dizaca Luke Sormaza iz redova Brcko Jedins tva, stigao ie i srednji bloker Azur Eminovic, Nisu [0 jedina pojacania naseg prvak a UI n ared n u SeZOJHl, Ugovor je porpisao i nekadasnji igrac Ljubinja Arsenije Mutapcija, koji je stekao afirmaci]u u Vojvodini iz Novog Sada i Spartaku iz Subotice, 0 dakle je i dosao u Kakanj, Ovai dvadesettrogodisnjak igra na poziciji primaca-pucaca, koia je do sada bila deficitarna, ier ie trener Begic irnao na raspclaganju samo kapitena Almira Aganovica i Armina. Mustedanovita. Definitivno je rijesen i status iskusnog libera Nenada Kovacevica, koji ee ubuduce djelovaii u dvostruko] ulozi - pored igran ia, vodi 1 ce brigu 0 omladinskorn pogonu. M.KQ.

Shvatam da klubovildu tame gdje im se pruza prllika da finansijski profitiraju, ali nas je cilj uspostaviti hijerarhiju, kaze Hafnson

Neko ie nekada rekao da Kosarkask] savez BiH ima vise prijatelja u inozemstvu nego u vlastito] ddavi. I nije mnogo pogrijesio, Dok su KSBiH mahorn svi 0 kren uti Jed a na dornaco j seen i, napori gru pe en ruzi jasta, koji ne kle po tpisa ti kapitulaciju i dopustiti srozavanje nekada trofejncg sporra, nailaze na pcdrsku, i [0 sasvirn konkretnu, u inozemstvu,

Svjetski nivo
Boljeg primjera od ODOg jucerasnjeg nije potrebno n-aii!i - dok se :lirom Starog kontinenra igraj II rakmicen j a U razn im k ategor iiama, predsiednik Evropske kosarkaske federacije (FIBA Evropa) Olafur Rafnso n (Rafnsson) izabrao je da posjeti upravo Sarajevo, domacina Evropskog prvenstva divizije B do 20 godina, Rafnson je ucervrtak posmatrao urakrnicu izmedu BiB i Islanda u dvorani na nidii, dok je jucer, u pratnii Clana Izvrsncg odbora FlEA E vrope Mirsada Donl agi ca, zatirn kornesara EP-a Goraria Radonjica te general DOg

UeliMi uspon mladOg leniSera

Damir Dzumhur na 537. pozleljlATP Ilste

£Jon/agic, Riidoll;;C, Raillsoll i Mahmulovic jucer u gf8vnom gradu BiN animirati ne same sportske radn ike nego i odgovarai uce in stim ci j e u dr~avi. 0 rganizaci]a dogadaja kakvo je avo u Sarajevu, velika ie ~a.nsa kaze Rafnson, koji nije skrivao zadovolistvo organizacijam EP-a. Na njegove riieei nadoveUlO se Rad on j ic, nekada istazu Francuske te FIBA Evrope, - U ulozi koiu pozna! sam kao traZim i najman]u zvanicnik obavljarn, peg [a, da zamjerku, pskoj kosarci, koja je isparcelisan a na ta krn icen j a pod okriljem FIBA-e i ULEB-a, regionalne lige ... -Shvatarn da klubovi idu

DUeme iDS Poslo.le
FlBA Evropa feli da se reprezen taci j ama nasen iorskorn EP-u a Lirvaniji dozvoli da vode po [4 igraca, od koiih bi 12 bilo priiavliivano za utakmice, ali tome se protivi FillA sviieta. Kol!Ji ovdje je, zaista, nema. Cak govorim da nam ie u organ izaci ji porrebno cia bu demo vise evropski radonaIlli, a manje bosanski Olvoren.i. Ovo je na svjelskom niyou - iSliCe Radonji.:'. nfuzij a nije rijesio ni jueerasnji Rafnsonov odgovor o ovome. - Kon acna odl uka jos ne postoji, Ne bih komentirao siruaciju, jer je proces u [0ku • kaze Rafnson. tarno gdje im se pruza prilika da finansiiski profitiraiu i tu nema niSla spomo, ali nas je cilj, uvaz3vajuCi rea.· Inost, ali i g[edajuCi u bud ucnos r, USp sta vi ti hi jerar0 hiju, odnosno piramidalnu sn-ukmru u kojoj Ce se zna" [i prioriteti. Pred nama je dosra zadataka, ali da ne mislim da mogu ista ura.dili, odmah b i.hpodnio OSla vlou- rekao je Rafnson. E. J.

DOnlaglC i RadOnJlCImalu OgrOman Ugled
Nije dovolino imati samo dobre igrace nego i sposobne osobe na rukovodecim mjestima, is lice Rafnson i kao primjer izdvaja dvojicu Ijudi s bh. prostora koji su se dokazali u svjetskim okvirima. • Mifsad £lonlagic je, Damir Dl:umhur OSlvario je ovog mjeseca ranking k.arijere, plasiravili se lIa 537, m jeslO svjelske teniske ranglisle. Ovo je izvanrecian uspjeh za mladog tenisera, koji je 2010. osvojio evropsko juniorsko prvens!Vo, a ova godi~ nu poceo je iza hiljadite pozicije na ATP listi. " Ovogodi~nji Damirov eili bio je ulazak medu 500 najboJjih [enisera svj jeta. Vee je dosra uspio oSlvarili prij e zaertanih rokova pruzanjem dobrih partija ns domaCim i medunarodnlm lUrmnma rekao je Dzumb urov olae i [fener Nerfid DZllmhur na konferenciji za medije. Nerfid Diumhur je ir,javio da Damir nije nastupio za Dejvis kup reprezentac.iju BiB zbog nesporazuma sa selektorom Daverom Vrauicem. - Dami r je do~a 0 u Sara" jevo nakon iserpljujuCih tumira u Srbiji .itrebalo mu je nekoliko dana odmom kako bi obnovio snagu. SeleklOf Vranit pozvao ga je u Tu;:.[u dva dana prije meta s Es[o· nijom, sto nam nije odgova.· ral0. Damir bi se prik[jucio reprezentaciji naknadno, medmim, Vranic je u medi" jima objavio da je Damir povrijeden,. sto ja ovom pri· likom ;::elim demantitari . objas ni 0 je N erfid. o tae m ladog tenisera dodao je cia je Damir u dobroj formi te da ce i ubuduce b i· Ii na raspolagan juT enis korn savezu BiH j selek[oru Vranicu. sekretara KSBiH Haruna Mabmutovica, obisao naii gla v·ni grad. - Nas je zada[ak uCiniti kosarku jos popu]arnijom, kao clan Izvrsnog odbora FIBA Evrope, svciim isrupima i inicijativama Z3 nevjerovatno kralko vrijeme stek.30 izuzemo po;tovanje i ugled, ho i Goran Radonjie, koji je, takoder, poznato ime u medunarodnim okvirima - kaz.e Rafuson . knuti sudij. iz Sarajev.a, kasnije generalni sekrerar KK Bosna, a dan as direktor Odjela za meounarodne adnose u Kosarka!ikom save-

Gledali u buducnost
Boravak prvog covjeka FlEA Evrope u Sirajevu bi[a je prilika i da mu poslavi· mo pitanje do kada ce lrajati podiela u evropskoj klu-

lralijanski ViIrus iz Rima (prosJe sezone Lotomatika), klub na!iih ko~arka~kih repro ezentativaca Nemanje Gor· d iea i N ihada £led ovica, iUlb moje n ovog [renera, a 10 ce b i ti dam aci struenj ak Lin 0 Lardo. Biv!;i kormilar Virtusa iz Bolonje zamijenio je Slovenea SaSu Filipovskog, koji je napusdo Rim nakon neu·

LinD Lardo trener Dedouicu I GordiCU

Rimljani izabrali novog kormilara

spjesnog I.ova na Euroligu. Rimljani su dobili i novog genemlnog menadzera. Ovu funkciju obavljal ee proslavljeni itaJijanski repre~ marivac Anronelo Riva (Antonello). Dosadasnji direktor Virtusa, rrofejni !Tener sarajevske Boslle Bogdan Tanjevic OSlat Ce u klubu kao konSil[tam. (E. J.)

Dnevni avaz, suaota,

16. jlllVsrp, nj 2011.

69
Vijest u brojci Izjava dana
- Roma ceorooriti noou ern igrajuci kao Barcelona.
(Luis Enrike, noui trener italijanskog kluba i bivii fudbaler katalonsk.og giganta)

Ofsajd

1.860.000.000
Na listi od SOnajvrednijih sporrskih klubova na svijetu cas opisa "Fe rbes" prvo Iniesto za uzima M ancesrer juna j red. Vriiednost aktuelnog prvakaengleske fudbal ske P rernijer lige proci jeniena je n a 1,86 rnilijardi dolara, <:emu,.pored nepokretne imovine i igraekog kadra, doprinose i boo j II; u IIOS· ni sponzorski ugovori,

Ucesnici Svietskog prvenstva U vodenim sportovima U Kini moci ce se hranici u posebnirn resroranima kako bi izbiegli hranu koja sadr'"ti nedozvoljena sredstva Obiavlien ie spisak sigurnih obiekata nakonsl . su tirnovi upozorili na rnogucnost u da sporristi naidu nil hranuu kojoj se nalazi zabraniena supsranea klenbuterol, kgj i pospiesujesportskuefikasnost. (A. G.)

RaSlorani b8Z dODinga

SPE:KTAKLI Sportske igre mladih nastavlle svoj put

.71 dl ce

Uz ekipe i pojedince iz Bihaea, Sanskog Mosta, Sapne, Cazina, VeHk.eKladuse, nastupilii rnelisani iz Kozarske Dubice

ihaCU

Nakon Gorazda, Sportske igre rnlad ih nasta vi le su svoj put 1.1 Bihacu, koji je bio drugi grad domadin, S podrucia Unsko-sanskog kantona prijavljeno je 1.710 diece iz Bihaca, Sanskog Mosta, Sapne, Cazina, Velike Kladuse, a autobus malisana srigao je i iz KozarskeDubice. N a rerenima Stensa odviiala su se takmicenia u rna10m fudbalu, tenisu i odbojci na pi iesku, D voran a Luke b ila je do m acin odbo j ka~irna irukometasirna.

Finale u augullU
Pob j ednici u deset sportova (djet"ci i dievojcice u dvije karegoriie), niih UkUPllO 150 iz svak og grada, b ir ee u cesnici drzavnog' finala u Sara jev u. Fins le ce se odda ti izmedu 12. i 18. avgusta. Mali IlJdbalje privuk-ao najviiie eklpa N ajvise priiavljenih ekipa bilo je u malorn fudbalu, ukupno su odigrane 62 utakmice u ob]e starosne kategorije (rodeni 1996..godinei mladi.odnosno 2000. i rnladi), Od pojedinacnih sportova, najvise skolaraca nasrupilo je u tenisu i badnunronu, Podrsku organizaciii Sportsk ih igara rnladih u Bih acu dala je i Vlada Unsko-sanskog kantona, a minisrar ob razov an j a, n auke, kul til re Rukomelna lakmieenja odigrana su u dvorani Loke is porta Darin Juri c izrazi 0 j e iznimno zadovolisrvo 8(1}su se okupili mali~.ni iz cijelog kanrona, ali i iz Republike Srpske. Nakon Bihaca, najljepsa spo rtsk a prica 0 vog Ij em sel i se u Sarajevo. Takmicerija II glavnorn gradu BiH odvijalce se od IS. do 22. jula.

Najbolji americki plivac Maikl Felps (Michael Phelps) upozorio je rivale na predstoiecern Svietskom prvensrvu u Sangaju rijecirna da muse "vra rio osjeca " Raniie, neko rni ie morao zavrnuti ruku dab i me naijerao da udem u bazen, a ja bih vristao ibacao se odbijajuci, Mnogo se stvari promiienilo ove godine • kazao je osva j ae 14 zl atnih olim pijskih medalia, koji ie nakon d ever go dina ro(ain e dominacije izgubio pobjednicku form U Ie je porazen u cak Ifi ntrk., na 200 memra leptir, !ito mu je omiljen. disc.iplina.

Det sam g adan Dob"eda
t.
No, sada su se, tvrdi, srvari pro m iienile, Dvadese t· 5eslog.odisnji Arnerikanac kate da muse vra tilastras t Z3 utrkama i glad za pobjedama, kakvu je prirnijeuo i ked Australca lena Torpa (Ian Thorpe), - Ka da se su pertalent irani reo. 0 pros tic 2006. godin e, nisam v j erovao da j e is tin 3. Oei to ie da je sada opel pronasao motiv i to je sjajna vijes t za ovaj spor I - kazao je Felps. Plivacka nadmetanja na SP-u u vodenim spoft(wi· ma, koje, in ace, poCin je cIallas, vodit ce se od 24. do 31. jub.

Slavni arnerlck' plivat MaJkl Felps upozorava nvale

Ruski grad Kazan] i meksicka Gvadalahara bit ce domacini Svjetskog prvenstva U voden im sportovima 2015., odnosnc 2017. godine. Kako je saopcila Me(iu· narcdna plivacka federacija (FINA) ucci danasnjeg

Hazan) domaCin2015., a Guadalahara 2017.

SP u vodenim sportovima

Slana Svjerskcg prvensrva u kineskorn Sangaju, jedini prorivkandidar Kazanju i Gvadalahari bio ie Hong Kong. Ranije ie odluceno da ce domacin svjetske smotre za d_vijegodine biti Barcelona (Spaniia).

Podrska spanskirn poljoprivrednicima

Kraslauci Da dreSU
IUdbalera SeUilie
ria) predS!3Vio je dres.ove 7-" novu sezonu, nacijima je rukavim.a istaknllt mali bed/; na kojem piSe: "Ja vulim kras ta vac", iznad slike tog povrca. - Ovo je gest podrske uzgaj ivacim a kraSt3 vaca u Mursiii poslije pravog rala koii je vo(ien s Njemackom· rekaojeDelNido. (A..Dr.)

Felps: Povralak Torpa

Ie

sjajna vljesl

... NBA je OIpustila 114 uposlenika n posljednja dva dana, ponparol naijace svjelske kmarkaske Ji.ge tvrdi da ovaj pOlez niie povezan sa "lockoutom" (obusrava rada) koju su nedavno proglasi1i vlasIlici klubova. To je 11 procenala od ukupno uposlenih u NBA uredima u Sjedinjenim Americkim DrZavamai llozemsrvu.
lIO

nHA liga otpuslila M UPOSlaniMa u dua dana.

- Cilj nam je troskove smalljiLiza priblizno 50 miIiona dolara - izjavia je NBA portparol Majk Bas (MikeBass). Iz Lige rvrde da sn gubici u prosloj sezoni imosai 300 miliona. dolara,slo je bio razlog zbog kojeg vla.snici zele igra6ma smanjili zarade. No,. igra6 to ne prihvamju, ~IO je biouvodu "lockout". . -

Fudbaleri Sevilje nosi( ce bedzeve po drilke svoj im farmeri rna, ko j isu pri j e m jesec bili nepravedno opruuni da su proizve:li krastavce zarazene b akreri j om elierihijom koli, uz:rocnikom smni ne deseline ljudi 1.1 Evro~ pi. Predsjedn.ik Sevilje Hose Madja del Nido aose Ma-

SUBOTA 16. 7. 2011

BHn
DUO BHhijesli Prog ram za dJecu I m lade OB.l a Be Ha Te bebe o B.15 ,S am D na prlJe~, doiaJmenlarnl film, r. OB.30 No, am alera, animranl fUm. r, 08.40 Priru::e'lB i sed:a m "Helov3 il3jk, 10.00 BHTvijesli 1U.Oo Go.or tisi ne, emisij. za osobe 05tecenog .Iuha i govora 11'.00 Petal. ocmaca ,igrana selija, 36/36, r. 11.30 Joslp Pelakovlc. U Ime naroda, r, 12.00 BHT vijesli 12.15 Tribunal 12.45 Sk,i,,"i dokali, ~rana senja, 1511>2 13.35 _ivol & ostalc, Smriali je Ij.ko, d~ku'menlami program 14.05 Red Hot GMli P~,pers • live at Slane Caslle',lronGBrt, r. 15 ..05 Fesliva I,!i,kus a, ore,ijalni program 15.50 8HT ,ije.li 16.00 G"O 'gin a provlla, am~ricki igrani film 17.50 V,'emenska ma,sina, slrana doku mentarna senla, 3!3 lB.45 Velika imena, ma Ilh ekrana. Hel~a ~Iahovlc 19 ..0 0 Dne~nI~ Sport V,ij.me 1 Q.35 Chleag 0 il P IV" r~'" doku· menlarnl film 20.2D it'~lje.i s~ul", americki igrOll.ifilm 22_00 aHTvijesli 22.15 Izel, igrana serija, 137/142 23.0.5 Mleslo zl~clna - NeelY York, igrana Sll(Ija, 22/23 23.5 OK,alj &,1 s oula, ameritki igran i lilm 01'.25P,egl e d p rog,am a za n.dj~lj" .
1

TV ALFA
07.00 Jed.n unarac. jil,pilII.ki dokumemam i lilm 08.00 ~Jjesll 08.0 5B .rlmb. 08.35 ao U pDkrelu' 09.00 Andel i na bale" na 09.15 V,ag olasfl De D is D9.aS GI.dij.lorska akademija 10.00 S pratno • sretno 'i Lin 0 ku I. k 10.30 T~mic'a i oprijalelji 10_00 GraditeljBob 11'.00 H~rve\'1oons 11 ,25 MOZll i k religjja, vjerski program 12.0 n Dne.n Ik 1 12 .15 Sar~le~ska h ronJka 12.4 5Dob ra SU ~rug a, igram serija, 3_ epizoda 13.3 5 Udar, americka mCrlise,ija, 1. dioMI 15.20 ~ij~sll 10_30 tjub.v i kazna, lqrana serija, 76 ,epiled", r. 16.20 Ljub.v i kazna, igrana s~rija, nBj)izoda,r. 17.14 .OnevnjI, naia~a 17.15 :&.1, igrana ~eriia, 136. epi,Q· 18.20 H~"'e\'1oon s 18.45 Pipli"zi, crtan a serija 19.1 0 tete. prijenos iZl'laoenja 19.20 Tomi~a i ,prlj.lelli, crlanimm 19.30 'DnevnTk2 2.0.10 tjetna premlle ra U njenim o~'ima, amirioki igrani film /1 V 21.47 Dnev" 1., naja.a 21.50 cud, lbunj~n, norrnsta n, igHUl:a ser1ja, 4, epnona /12/ 23.1 U tete. dobibla kombi nacija brojeva 23,15 Dnevnik 3 23.35 Dlok smnl, IgrOll. serija. 4. epizoda 1181 0.0.20 Exlllesilval, 1, emisija 00.50 Klub Gilal.ca, 1. emi,ija 02.2 ns ,egla.d programa, I. nedj"llu

PINKBH
06 .00 Z.jeld'an~ kripta, film ea ,00 Krillcn 0 sla.nje, mm 10.00 Spldermen, anlmirani lilm 10_45 Moeni Rend!e'i, antmirani film 12.00 lnln lop, iM_pmgram 12.,.20 G~ld Music ,. muziGki pro~ram 14.00 Inlo lop, in1.program 14:00 Legend. brzine, mm 1550 Inlo top, inl.pro\fJilm 1ti,00 M'o.a

OB.oO K~mjaca Hero.

ca f121

crlanililm 08.25 Zaku mi, crlanililm OB.55 :Roni, OIlV, mnl, c~ani lilm 09.10 8a.nny Malo n"y, c~ani lilm 09.25 Neb"sk" plesa&i~e, c~ani lilm 09.45Ke ee Ii HAW (16), zabavni prl>Qrllm 10.408 arbl e. PrlnCeZ2 I plosjak, tfjetijlr.lm 12.15 V.liki apartrnan (12), ig'anifilm 14.05 Lon~i i po~lop~i, kulinar,ki show 10_05 Slomljena srea (12),. tur,~a senja 1S.35 Vi£tori a Sil,sle~ I. 'Muj sav rs,e ni ZiVDt, lab.lfIlj prngram 11.50 :D~j.na Talk Show, Tern s, ·'Prod.v.cice Ijub~.i!" la_50 OBN Inlo, inlonnativni progrllm 19.05 OBN Sporl, spallski pregl!o 19.15 P,ilajmo zsledno, Gost. Anabela Fank~ G, talk show 20.00 Asleri. na limpijs;;m igrama (16), igrartifilm 22.10 TYIl~oon (16), igranifilm 00.1.0 Plazneprlce (16), igranlfllm 01.45 Aslerix na Olimpij skim iqrarna (16), igrMifilm

07,00 Grcka milologija, enanl r.lm 07,29 LGvci na zmajeve" cnani r.lm 08.05 MaG.'k Mika, c~ani film oa .35 Ostrvo ~ornjata, crlanililm 09.05 Jukebox, muzitki pro~rllm 10,30 ~ij esti 10.35 Jukebox, mUlitki program 12.30 Vijesti 12_35 Aulo.ilil a

13.15 Te,mlnalor, firm 16.30 Vii.Sli 16.35 Pok.r kr~ljev", film 11_20 Dub~ Ijub~.i, serija 1B,10 Jukebox, muzit~i program 1a ,4.0 0 nevnl k 19,00 Sto da ne, zabavni prpgram 20.05 Dob. Ijuba.i, serij, 2110 Sport.l!e le~ende, emisija 0 spollskim vB11](anima 22,0.0 Uskl Ilrolal, mm 00.30 Asl.mlog ija

emsua 0 aeto mobilizmu

slava,

film 18,.00 Show lime,

lab.ina
emisila 20,UU Trenulak za cijeli livGI, re~lity show 21.00 ZVij"lde granda, muzi~ki program 23.aC Fl rm a, mm 01.4G Sa.cu.all obraz, mm

SATELITSKI PROGRAM
Euros ort
15.10 Hvola 15'.40 TV minijalure 16.00 Kamiondfije 17,00 ;P.lI<",anj. 18.00 leU, leU pjesmc molamlla 1a.30 Kvadraterra kruga 19.00 Sragatica

_

Euros orl2
07.00 \li1""'1 07.30 Fudbal. Ajnkallt Frankfurt· Union Berlin 08.00 Snuker 10.30 Pudbal, G,,,,,ler Furth· Eln tracht Frankju~ 11.15 Surnng 1 t .30 TlI<a aUlomoblla, Drmlnglon 1~,30 Fudbal, Ajohahl PrankturtUnion Berlin 13.00 Fudbal, Njem~cka· Sl:Pauli· Ingolstodl 1 Fia mOO. Donlngton 16.00 Ragbi 7, S.rije Rumunija 10.00 Snuker, S.KUP Tojland 20.00 Vijesti 20.15 S\1u"e" S.KUP Tajl."d 22.00 Dvorenskl fudbal. Arena FUlba11 League SAD 23.00 Arneri~ki Iud bal, Svjelsko prvenslVO Austrija

_8 ortklub
11. ,00 P'''mier League Classic. 11,30 TWS 12.30 Premier Lea_QueMagazin 13.00 Ufi"o_ ATP aastad 112
17.00 tjverpoot . Chelsea

S"a bole

08.30 Re[l ,eld 08.45 Pliv8nja 10:00 A.lIelika, Ostrs'V8 'Ii 1.:30 Plivi3_nja, S"ielSko prvenstvn ~angaj 17.30 Francueku Fudbal,

12.15 Bicikllzam, Irka Kroz S.KUP (tene)

18.00 UzloG. Ukrainian leag ue,
20.15, 22.00

Finale Sviel$~a Llqe . Boks M Blalurg: . Bhakhtar

19.30Dnevni~ 20.05 'Kamiondilje ~1_00 TV lica
22.00

Utivo. Swiss league, Young Boys. Basel
P",mierLeague Magazin

Jelen top de-set 23.00 SViJel sporta 00.00 'Imam 00.50

lednuwlju Knjiga
ulisaka

Njemacka 19.3Q' FudbaJ 19,45 A.lletika, Ow.v. 21 ..00 Borilaoki sport, Rumunija 23.00 Ren, Intercontinental Rally Challenge 23.:>0 Bioiklizam, Trke Kro,

s.oc

n.30 Fudbal vodacorn
Tournament. Katzer ChiBr'S· rouennam Chelsea TV. Portsmouth Chel ... ATP Bastad 1/2 Finale

'00.15 02.00

r

Francusk:u

,1"=\

National G.
14:90 Savana 15·,00 Nailei:i popravd 1'6.00 Nojte);i po,pravci 1.1.00 Aazbijanje 8er'lin:skog zlda Ia,oo Razbljanje Berlinskog zjda 19.00 Se'kIJnde do I<3laslrOle 19•. 0 Se!wnd. do 3 kalaslrole :ao,OO Nainavj"rov .•lnije fotog'afiie National Geog raphioa
2·0.:]0 Najnevjarm.ralnije

MTV Adria
12. to The Hard Time, 01 Rj Berger
WBffi.:end

FOXlile
18.00 l.j..~"r po porucllbini
1a.50 Houp I Fe)1 lS.10 Houp i FB~ 19.35 O~._jne kucanioo '20.2.5- Da, Drage 20.50 Da, Drag. ,21.1 0 Knjl,"lI<a 22~OO Ludnlca U ,K[ivlendu ,22.25 Kugar laun 22.50 Upravljanje Vajldom 23_1,5 Sve i,poco' ka 00.05 Kal j Kim 00_30 Kal i Kim ~0.55 Dr. Haus 01.40 $ko,la za pafOO~ 02.05 Sko la •• pa'""e 02.45 SVita '03.1'0 SVila

FOXCRIME
16.55 19.'10 BQuns 20.00 Nasl.1i 20.45 Igra .udt>ine 2.1,OS' !gra. sudbins 21.30 N"oujno 22.1. 5 Policajcl iz Detroita 23_00 Ml>nk 2.'1.50 Medijum 00"35 M.dijum 01.15 tgra sudbine
01.3~

NaOonal Geographica

foto;grafi,je

21. 00 Zalo~eni

u ioozeIil:Slvu

22.00 TO"""" 'ivol 2J.00 Tabu

16.30' Brand New 17. t ,0 Just See MTV 17,50 3 F.rom t 1a.00 Top ,20 19.40 Just SeB MN 20.00' Ju.s' See MN 20.30 So 90'S 2' _00 Jersey Shore Marathon 21,50 Jersey Shore 22.4~ Jersey- Sh.ore 23.30 ,J~rsey Shore 00.20 MN Wo,ld Slage (), .20 Party Zone

namjere 17.40 2aStilnica svjedok. 18.25 Andeline 001

Red i .akon. ZloCinack.

02,00 Zen.kiklan
02.50 $pedjald 03"1'5 Sp.cijalci

l,gra :sudbinr:3

SUBOTA 16. 7. 2011

SAPAT ZVIJEZDA
P.riprema; Hedija MEHMED.IC

~[IZZI",

RIRS
09,00 iillin3 sarenlca Banja LuI;! 11.00 Dilajla 1 Diulijus, crtana serija 11,25 H"rQji i fenomenit tetrijeb \2.,00 0 nevnil! 1 12,20 Price 0 pjesmama 12,50 Trago m kDm pozilDra 13,50 ra I moje ~j"nke, Z:i.ot sa mudi Garland, serija, 15,30 hit 2011., reportaza 16,05 Putem zviiezda, seriia 17.00 Vije,ti 17,15 Mi.ica, film 1905 Ah, la planeta 19.30 Dnevnik 2 Sport 20,,15 Vlte~~a zemlla, 21,00 Banja luka" EP u kaiak" i 'kanuu na di.:ljim vodama dir~lilan pnienos 23,10 Dnevnik 3 23,45 0 pasna Igra, film 01.15 Mlsica, film 02,45 Putem ,vijelda
l

HRn
12,15 TV kalendar {RI 12.29 Prizma, multinaclonalni ma~'azin 1'3,17 Cap,i 1, serii, (7/24) IR)' 1. 4, j 1 DuhQ.n'i Imo.i, meaureligijski magazin 14.. 1 Brannetji 4 dQmo.ioe, infonmativno" edukalivn i spot (Rj 14,44 Jelovnicl lzg u bllen og

HRT2
09,55 Majstori svir.ti. Kcncerl, u BjeJovar~ 12"diW 10 .. 5 Sportske Igre mladlh' 2 10,40 ni DA nl NE, Alkohoi i mlad:i IRj' 11,38 Abal i cud.'nD d lza ttl! nil(J(emski film za djacu IR)' ',~,20 ZjJ,avo rnaleni- K'onika 51. MOF ~ibenik' 13,56 Atkai prijatelji. Umagu s tju" b.vl j u, snim~a koncerta 12,dio)' 15,00 KS aulDmagazln' 15,,34 Tvoiasa m sud b Ina, telBnOl'ela 1103/1 06) IR)' 16,11 4.,ida' 16,46 Vie nees I." Nnva" PDsljednji Stipanci6i IR)* 17 ,56 g'eb. Vat~r~DtQ, EP~O 10.. Hnlats k~ - na li ja, snimk,. IA)' 19, 26 Ga'~ta. Marl.o Aamljak & The .tJand/ Sin teaa (Aj' 19,55 Vee.ra,' 20,00 tnvu BD.ni,ameritko-hnlat· sko-bnsans koheH,egooacki film (R)' 2140 Putuimu ~Dv~tjn~, do~um entana selija 12113j' 22,10 Mamutica 2. se~ja 115) (7120) (RJ' 22,55 Mamull ea 2, sa ~ja 115) (8120) IRJ' 23,36 Vrijeme ie za [azz. Jacky Tarrasscn !r.iD 12. diD) IR)' 00,36 NDcni g la,he ni pr~gram, GIa,he ni spotavi' 0~48 N~enl gla'he ni p'Dgram, Pad ve drl m nebem- Hvar (RJ' 04,42 Noenl g lazhe nip rogr.am. Pelar Gra~o. snlmkilkonce~a. Split.20D4, (R)' 05,55 NDtni gla,banl program. Za,· g rabfest 1997 .• ASovi h ,.at· .ke e,lrade (R)'

Nova TV
0615 TV iII~g 06,30 Grill BOIS, kulinarski show R 07.,00 Neuslra~lvl ScOO'b~dDO, crtana serija R 11/14 07,25 Bumb., crtana serij" A 129- 1301150 07,115 Ti mmf Time, crtana seriia 27/52 03.00 Bakugan It" New Vestroia, crtana selija 23/52 08,25 Ch u ggi.nglo n, crtana sertja 37/52 08 ,.40 Beybla~e metal fusiDn, crtana serlja 35/51 09,05 Win., crtana serlja 27/52 09 ,30 na VD~ e. serlj~ 7 6 10,30 F,;ko.i, serija 61' 6 1.1,3U Smallvllle, serija 6/22 12,40 lstjeri.a ~i duhova 2, igrani lilm 14.30 Grill BDS', kullnarski shgw 1500 E."lueija, IYr.lnifilm R 11 OU Vii esn Nov. TV , 7,10 Provjeren D, 1~lormativni maga'in R 18,05 Nad Tlpom 35, humortsdcno" glazbBni sholY A 19,15 Dnevnik ND~e TV 20. Cu.a ri zakona, Iyranir.lm 22,25 Prljavi Harry, ig"mifilm OU ~U Ubojslvo po br~jevima. Igrani film (12)' 02,30 Ezo TV. tarot show (' 8)' 03,30 Napad sablj ~zubo g Hgra,lgranl Him (18)' R 05,00 Kraj p mg,am a

Ljubav: Prilicno uzbudljiv can. Ipak, vase su emochs stabilne i snatns, Zadovoljni ste relacilabI:I::Iii rna sa pannerorn. Posao: Intenzlvno rad ite, nadate se usp jehu. Pred S e be ste postavil i am bie i 02 n e zao alke ,. koji nisu lag ani. Zdravlje: IzbjegnHe nervozu,

!ll1i§l~

Posao: Radite punom psrorn, a jos vise planirale budutnost. Spremni ste da rijesite i probleme odranije. Zd'ravlje: Izbjegavajte masnoce,

IIllll!lltIE.

Ljubav: K.ao malo kad a, pu no razmisljate 0 Ijubavi. Ne dopustHe da emocte preljerano itmaknu razu-

rn u.

-:JI~mll
II-

II:IlEllir:II' em DC ije!Nis!e posebno • Posao;
Zdravlje:

Ljubav: Potencirana le strast prema osobi koja m oie postan fa lain a u vasern zivolu. P reisp ita~e
S8 zanimljive i j'lllenadne promjene

se ulijeniti, a dogadaju

zainleresirani za rad. Malate

Odmara~e se dovoljno.

vremena 15,05 Z.latn a ki no!eka.

senia

Za.tJava, amerield fi 1m IAI' 16.40 Pr"dsla.ljamo vam ...., emisija pod pD'krovileljstvom , 645 Viiesti 16,:50 Vrijem. setra 16,51 HAK" Promet info 16,54 Znanstven e "riesl] 17,00 Eummagazin 17,38 llmnrsfva u Mid.~m.ru 12 B, mini-serija 1317lIR)' 19,17 LOTO 7/39 , 9·30 0 "evnik 19,56 Sport 20,11 Capri 1·.serija (8/24)' 21 ,09 Predkroni ka Pulskog fesLlva Ia' 21 ,30 OlvorenlePuls~g lilmskog festivala, prljenos 22,15 Vijesti 22,32 Vij estl I. ku lture 22,42 Potkup(ji.ac, ameriekl film 115) (R)' OD,30 f'ilmski rnarajcn Visoka napetast, ameritki film (RI' 02 -01 FHmski m i raten, uHalo iII. amelit~i Ii 1m IRI' 03,2B PutujmopovDljno. do~m8n,,, tarna selija 121' 3) (R)' 03,55 Sklca ZE.porlre I IAj DUO Prlzma, mul~naclonalnl magazin (R)' 05,05 Aijeke Hrvatske. Krka, dok"meotama selija 181101 IRI

z~

B,~,

-an

m

Ljubav: Sami ste odgovorni za razvo] veze, Imate puno saosl, partner vam js sklen, voli vas, pod rzava . -. ---Posa 0: Pri lien 0 us pjesan poslovn ida n. 0 yam a nvisi hotels Ii i kakoiskOl'istiti priliku koia yam S8 pruza, Zdravlje: Ne precjenju~e svole snage.

IIII~IIIIIII

tilizzl:i:l·

on

Ljubav: Prili~no vedar i' veseo dan. Prepuslite S8 clui ma Ij u bavi, Mozda vas i zbu oi vel i ki b roj prilika za 10. W . Posao: Uprkos ostaun dogailanjima, neeete zapostaviti poslovn e obavezs. OdliM 0 znate n apra viti p nornete. Zdravlje: K.retanje ie odlicna preventiv3.

IB~D!

"xl.zm

e

e

Pasae; I zbrka na pnvamom planu djeluje demonvirajute na vas rad. Niste raspolotent za veta napore. Zdravlje: Umjaslo da S8 nervirate - prosetajte.

posebno oslecats altllDl~ mera,

IIIJli!J11

Ljubav:

Moguca

je ernotivna knza, Napetost ako mate dugogadi~njeg par-

JIl~m.Ljuba.v:. Odlieno Sl8 raspolozeni, spremni za inten· zivan Ij ub avn i ~ivot Po drazumijevaju se i avantu ra j irtJmllll flert ...
• Posa 0: Od gov a ra yam din am i Mn posao, u kojem nep reslano ko mu niei rate. Sa moslalan rad teska pod n osite, Zd'ravlje: Zaista, ugodan dan. Ljuba.v: lako vas u najvecoj mjeri zaokuplja posao, n i. d anas ne mazete po bjec i 0 d Iju bavnih ushie enja. .. Posa 0: M no go rad ite, Na svu sre u, maiete b iii vise nego zadovoljni' rezultatima, ali i onim SiD lek slijea!. Zdravlje: I napor maze izazvali glavobolju.

16.20 19,0. 19.JO 20',00

Z,!r~!It~p~\e FI Ho gne,njk HRT 1 o'l.kIWr.r'Ist'lena kuttura 21.00 J, sam lvol' s~dbina, 2US pile pr1¢e. dokumemama ,
rrnsijil

!::~

22,05 LJlestylelV 2Z,.50 E"rom .. , ,mi'i;' " slil.. ~la

B;H, r. 15.0'0 N~!traz~o,OIt. Int'''iu.r, 16.00 Bosa.,k, do~na piramlOa.dol:umont,mi 17.00' Rei ii' u ,Iulhi ii'lDm,r. 13.00' ~s~\tm~~~rf'~~~~o .bivanjjm.l 19.0 0 ~ Tv Homa ~ur:~~luS. emisiJao !JJfizmu"IBi~ 23.00 Program <a dllasporu

~~~gre~~~le, u ~ amisija () zcravstvu
pr~rarn",.

11.00 Sve ~ svemu. ooroa""ni program, r. 12,00 C11y ~gh~. mUliOl<a 'ml,~a."

17.~S Bi~rafjle 18.l0 Da", tniOlmalivlla emiSija 19.00 V,"","",ka 19.30' r1aI 19.40- Gam"0118 20.1 0 0,. smo svll,tamtlli1a, slOp 21.1 0 TiIO,dokume.tami ,eIi;'1 noo Igran;lirm
~gmtZi!

16.30 AulO ,!lop m,uazln,inl. ~rogram 17.00 ,iIIln,ve",ura 11.4, Za "aI<.u holeS! ttavi! raste 1UO Duh"""i "I~ ij"rstI pruU)1m la..3D Onam,. '9.00 O.,vnllr 1 '9.30 MLlZIGIIi 20.05

pr.~~

iItll:lltlZ!li

c

~~~~

~

ZENICA
16,00 Sril'~'m. nlpril. 17,00 ~kumentaml
iruil)JrB 11 ,55 TV ,I~"II

1 ua Tflhunal. Informali,nl 1500 W!~'fe'R.jmOMa, 'enla 1"JO Saws,"o d).te, film 17. 00 Flash ,[leSII 17,D5 I'granasenl'
WDO I\OSkllil

~

m~
~

"hilt.

1l~0

~~~~~rn;Sija ~

17_O'OOjetlV program 17.30 laba\lfl[)TIl'ijalnl programr. 19.30 DneomlkF1V 20.05 Sj,CaIlj' 20,30' A!<1Ireln~U

~%~~~ kraiiS1Iih grad0'l3, inf,
pmgram

20.45 ~~~,S:;-'::''_tlm. 21.30 Vlj.. u 21.35 'I~J1lnl m m ,22.05 'Kon"n

18,00 M'~u, nama 1S,~O Mall oglasl WOO Vilest; 2~,0~ 0 tom' .e g""",i Z~,45 OlJavjestenj. 21,00 Nil' ~i«l biUI' 2,2,00 MUlltki p",~"'m 22.30 Tutna sjecan,a FIlm Kuhl"j" emisij_ Repoilah ~lIar, Ill!, t,lk
shlOw

1S,JO Ymrn t lilro~ ;f!lrsl<l

~

13,00 n,40 15,10 , ;,40

19,0'0 ~e%~pasl, Maol lilm 19.30 Onel'lllk fT\I 20,00 Vii'Sli te 20,20 S,j wI<: R.lm,"dJ, illran. ,eft", 21.0~ Leil,"d. hh, >,porta ll.4o Peta dimel'llijl. lurSkl "iii', 23, DO Vij,s6lV Sao..

"0.

~
D~,OOlV Ubef\lr, mag;;!in R'dija Siobodn, Evropo 10.00 ~:~1:1:~"I,na
8misija,J.

16.00 Dne""ik 1 16.1,; VeOesa I,aoom ~n""IC"" 17,80 wt so SOiom 18.00 Kao kod '""j,,twe. 19,,0 Onevnik 2 20,00 Vftalon 2U,00 BN musl' 2UO Tude ,"'~. 22,JO D""'n~ 3 22.45 Ooml,<1film 13.15 Ig,.nl film 15.1.0 t~rani film

~~:~i ID'n~~'~hg~,u:'~ekl program IlijHI);H~H •

serll'

LJubav:, Hotete Ii dobro iskoristili mogucnosl za ~D.lijepo proveden dan sa partnerom aviS] ad vas !I _ .oboje. Po sao: vrlolnlenzivan dan. Puni Sle novih iaeja, ali I energlje Kaja je potrebna kaka biste ih ostvarili. Zdravlje: Psihicki~ sle sve snazniji.

17.00 N.jav. p"'Ul1lm~ 19~~~f.~~~am 19.30' MuziCili program 20.00 I,~na. dokIJm,ntam; program 20.30 Pop Top, m",~k' emiliia 21.Dn Kllnikll. ill"'" serlj. 22.0'0 tnt.,vju,

~
16.25 Tn minuta 19.00 I, <jan. u <ian 20.00 AUI" stlop magazln 21.0U Biljona l'Vas 22.0D Bona,e'lIIra n30 ~Ik 2l.30 T,end setter OD.OOTri minut~.

JE:@:I:u:,

Ljubav: Zalite aa S8 povutete. Hotete odmak od intenzi vno 9 drustve nog z.ivata, ali i od Iju bavnl h peripetija. Posao: Pravi poslovi, koji vas cekaju, za odredeno vrijeme, vee sada se nalaze u fali pozitivnog zagrijavanja Zdravlje: Psihicki. sle preosjetljivi.

lEr£bII

'~DW

1.1,10 ... sam tvoja sudblna. "rija 1,),40 Vinoleka, ern;slia

~

~
14.~ ~~~ktor M~rs. Igranl 0

om

~~ti

Lj ubav: Zanimlji.v, pa iuzbudljiv dan. Premalo vreme· . na provod~e sa partnerom, iake zelite suprotno. Posao: Privlace vas dinamicniji poslovi. NajusiI pjesniji dan imate aka yam je posao veza" za intenzivn ukom uni kaci ju. Zdravlje: Nisu uocljive opHsnosli.

.-;mlllllll::

~m=-

Dncvni avaz
Pno ,""- .J<NJ" !do

[bps:: ....... <l.f .... ,T'ilol. :1l1d..1nob1li In'VE>'II,~ Ql..,,1Inl

...:n
~"

._1RwroII.
'-"
'rr:III~
j,

1bA~"*' ~'_.ra~
UO!ll. ~

"

~

D, BnlIftr

1hIQ.,.c

"0>l;II>0 .... ,,

,

Ioo&nCIIII .. UII_

_.11_,0'
O-W ......
:a1,-.I.~

1"11.&'.

~~
<Ill

.....

---~
2li1

~

o~~... u t.o.tI!.I'IcrMtr1-, ,_ C' ~ • '.... L.III.1I'ioI s:>:>1 0IIt ",,1.-,
lIoI/&!Ata...,c.~ .",

OVO'il.

·"OtUdl1s-.->~~l611 ~1 3!i! <!81 llII,~

1U.fRI",-lio'to Ie
100XMl"I_

... 0

m

lSI 311

TOPVIJESTI

DZAKARTA - Vulkan Mount Lokon na sjeveru mob Sulavesi u In" doneziii poceo je izbacivati lavu i pepeo U visinu do 1.500 rnetara, zbog cega ie miestanima okolnih
m jests prepo rueena evak u acija.

Erupclla uulHana Mount LoHona

Indonezanski arhipelagu kojern iivi. oko 2.35 miliona ljudi ldi na pacifickom "Vatrenom p rs ten u", poznatom po cestim zemliotresima i erupcijama vulkana,

Lahan: Zvijezda i nJena pralnja odl:Jil, napustili holel na vrijeme

Umjesto interviua, dojmovI novinarke sa snimanja editorijala za casopls "Plus Miami"

Undzi bila Ijutita sto je nisu uzeli u obzir za film "Crni labud"
MAJAMI - N 11 nedavnom snimanju editorijala za casopis "Plum Miami» novinarka Zaklin Pauers (jacquelynn Powers) uvjerila se da su glasine I) Liridzi Lohan (Lindsay Lohanjkao razrnazenoi zvijezdi (bezpokrica) isrinite, Glumiea ie u posljednji tren otkazala dcgovoren iin rervju s Pauers pa je novinarka napisala leks! 0 njenom oponasaniu divenaseru. - Konstanmoje traziladramu, bi10 da je izazivala svadu s mladomsestrom ili ludila zbog zagu bl jenog para

S I IT GLISI E 0 L HI
cipela "Zanotti» - napisala je Pauers, Frustrirana "bog stagniranja glumacke karijere, nastavlja novinarka, Lehan je kazala da ie do 19. go dine pohadala satove baleta ida ie hila ljutita sto je nisu uzeli u obzirza film "Crni labud". MANILA - U Man.ili je nedavno izbila afera kada se na bilbordima poiavilo niz fotografiia ragbi igraCll koji su bili goli do pasa, Bilb ordi s u izazvali burne reakci je dijela iavnosti i ubrzo su uklonieni, ali nedugo nakon 109. pojavile su se reklame za muski donji ves. Reklame za muske gace izazvale su joil osrrije reakciie konzervarivnog dijela javnosti, I pak, bilbordi s pol ugolirn zen-

Dsuieierue

pUllom vade

U miesro davanja in rerviua, Lindzi je odluc.ila ostatak vrernena u Maj ami j u provesti zaba vlj ajuci se, . U ponedieliak uiutro rrebali su se odjaviti iz horela, ali su ga Liridzi i niena prgtnja odbili napustiti- zavrsila je Zaklin Pauers,

LOS ANDELES - Igraei Mancester si tij a nalaze se napripremarna u Los Andelesu .. jedini pro" blem za trenerakoberta Mancinija (Mancini), koii ;;;eli svoi tim SIO bolje pripremi ti za his rorijski nastup u Ligi prvaka, predstavljaju visoke temperature. Medurim, kako i ova fOIOgrafija sviedoc], Edin Dzeko kao i njegovo drustvo nasli EU vrlo jednostavan i interesantan nac in da se ras hlade,
I

Da tl'8ningu

skim ti j elirna oda Vl!O su S rvarnost u glavnom gradu Filipina Man iii i protivnjih senikone buni. Nekima, rnedutirn, fotografije golisavih nabildanih rnuskaraca ne smetai u. J edna visoka sluzbenicajedne marketinse kornpanije napisala ie na svorn F acebook profil u kratak komentar uz fOlografiju manekena u uskim gacicarna: "Hubba hubba!" -

SlriDlizala

Iskosa

TAJPEI- Na Tajvanu su striptizete na sahra n i vazan dio p races a tugovanja, Striptizete obicno stiZu na poledini dizel karniona i nastupaiu pred mrrvima i njihovim 0:1310· scenirnll. Smatra se daovaj obica] posrcji da bi ljudi u sto vecem broiu prisustvovali sah rana rna..

na sahrani

ClKAGO - U sredistu vietrovitog grada u cas I sla vn e Mer lin Monro (Marilyn Monroe) podlgl i s u kip vis ok osam m etara, p i~e "DailyMail». Urnjetnik Snard Dzonson (Seward Johnson) kipom je pokusao "zaustaviti" jednu cd najpamrljivijih filrnskih scena u poviiesti, seksi Merlin dok u filrnu "Sedam go di na vjern osri'' iz 1955. u bijeloj haliini stoji iznad o rvo ra po d~emlle liel iemice ..la-

HiDMerlin Monro

ko ie legendarna scenasnirnliena u Njujorku, cini sekako jevjetroviti Cikago ipak bio idealno mjesto. Osim slavne haljine, Dzonson je svoioi Merlinki odjenuo bijelecipelekau igacice kojeproviruiu ispod halime. J 0; je preosralo otkriri glavu slavne glumice. Kip od aluminija i eel ika reii vi ~e od 15 tons, a Cikago ce krasiti sve do proljeca 201 2. godine.

SUTRA U PR.LOGU 66PAnORAIYIA"
• • • • • Losa: Zivjelismopoprincipu"mazohizam,rakija inarodnamuzika" Svjerskiputnik Englez ljan Kouts u Sanskorn Monu Mlada pjevacica Nikolina Kovac: Svida mise E!IlirSpabit [so Porovic: J edi n iBosan i!cna eel u p ozorista uS veds.ko j Sra radeDzejla Glavovi~ iSerifKonjevit