P. 1
Dragana knjige!!!

Dragana knjige!!!

|Views: 782|Likes:
Published by Stari Grad

More info:

Published by: Stari Grad on Jul 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

UNIVERZITET U BANJOJ LUCI FILOZOFSKI FAKULTET STUDIJSKI PROGRAM RAZREDNA NASTAVA

Koncepti nastavnih sistema

Student :
Banja Luka, Jun 2011.

Dragana Moravac 1895/09

1. TEORIJSKA RAZMATRANJA PROBLEMA

faktor vizualizacije i faktor kognitivne brzine. • Klakhon i Mari tvrde da je svaki čovek u izvjesnom pogledu a) b) c) kao i svn drugi ljudi (univerzalne norme) kao neki drugi ljudn (grupne norme) kao nijedan drugi čovek (idiosinkratičke norme) Rezultati empirijskih istraživanja ukazuju na činjenicu da školski uspeh učenika najviše zavisi od položaja osobina ličnosti i sposobnosti. Rezultati mnogih istraživanja. produkti. • Katel smatra da se ljudi razlikuju u odnosu na razvoj sposobnosti: fluidna inteligencija. operacije. opštih i posebnih znanja i drugih postignuća i individualnih obeležja.traživanja umetnika i naučnika svih oblasti stvaralaštva.1. interesovanja. • Gnlfordov model stukture intelekta postulira postojanje 98 faktora. motivacije. . perceptivnom. asocijativnm i relacionom. Poznato je da se polovinom devetnaestog veka javlja naučni pris. u hijerarhiji na različitim nivoima senzornom.tup problemu individualiih razlika. kristalizovana inteligencija. Neka savremeia shvatanja o individualnim razlikama nzmeđu učenika Razlike između ljudi predmet su razmišljanja i is. Pri dolasku u školu učenici se razlikuju po prethodnim znanjima u poznavanju slova i čitanja. stavova i ostalih kognitivnih i konativnih struktura i procesa. • Rodžers (K. ukazuju na to da na odeljenje treba gledati kao na grupu učenika nejednakih fizioloških osnova. Svaki faktor određuje tri klase varijabli: sadržaji. intapersonalističkih sklopova tih sposobnosti. • Individualne razlike se mogu utvrđivati.nih i kreatnvnih sposobnosti. polazeći od Bertove teorije. intelektual. opšta fluentnost.1. Rogers) je isticao da je za razumevanje ponašanja značajno znati kako određena lnčnost opaža situaciju u kojoj se nalazi. • Olport naglašava i činjenicu da je istaknuta karakteristika čovekova njegova individualnost. Neki istraživači pokušali su da na osnovu jasnijih teori. od kojih su neka pomenuta. sposobnosti učenja. fizičkog razvoja.jskih pretpostavki izvrše istraživanje individualnih razlika.

su: a) utvrđivanje strukture i nivoa znanja.1. 1. vrednovanje rada učenika. Nastanak.intelektualne i druge razlike. tehnike i prakse učenja. organnzacione diferencijacije nastave. prema našem shvatanju. razvoja sposobnosti za učenje. a zalažemo se za unutrašnju diferencijaciju uvažavajući različite individualitete unutar razrediog kolektiva. radnnh navnka. Individualna nastava predstavlja nametnut rad. Indnvidualizovani rad ne sastoji se u tome da svi individualno rade isti posao. podsticanje samovrednovanja. analiza ličnih problema učeiika i pomoć pri njegovom otklanjanju u toku učenja i dr. b) razvrstavanje učenika prema utvrđenim nivoima i strukturama znanja i ostalim aspektima razlitka.2. c) d) izrada vežbi različitih optimalizovanih nivoa težine. Stav naše pedagogije prema nndiiidualizaciji nastave i školskog učenja Raspravljajući o stavu naše pedagogije prema zahtevu za individualizacijom nastave. razvoj i značaj indivndualnzacije nastave Individualizovana nije isto što n individualna nastava. dr Pero Šimleša formuliše teze: a) Odbacujemo koncepciju vanjske. . motivacije i drugih faktora relevantnih za unutrašnju diferncijaciju. obezbeđivanje pozitivnnjh psiholoških i pedagoških uticaja povratne informacije. Funkcije nastavnika u nastavi različitih nivoa složenosti. već da se za svakog bira poseban rad koji mu odgovara.3. isti posao za sve učenike bez obzira na obrazovne. e) f) prevođenje učennka iz jednog u drugi vid vežbanja.

već i na njezin izbor.b) c) d) Ne treba diferencirati osnovne ciljeve nastave. sposobnosti učenika za samoobrazovanje. Prednosti su : a) b) Individualizovanom nastavom potpunije se zadovoljavaju potrebe učenika. h) Po našem shvatanju.. Zadovoljava se i potreba za takmičenjem sa samim sobom. elementi individualizacije u programiranom učenju. već treba da bude u sve većoj meri saradnnk. Individualnzacija nastave ne odnosi se samo na opšteg i dubinu nastavne građe. Individualizacnjom nastave istovremeno obezbeđujemo uslove za razvijanje. savetnik i pomagač. nego metode i postupke.4. c) Prisutna je opasnost da se učenik odvoji od bitnog suštinskog i počne da se bavi nevažnim aktivnostima. e) f) Princip individualizacije nastave ne treba suprot. indivndualizovana nastava nema ničeg zajedničkog sa individualističkim vaspitanjem i sličnim ekstremima. .stavljati prnncipu sistematičnosti. Oblici i načini individualizicije nastave Nekoliko oblika inividualizacije nastave a) b) c) nastavni listić zadaci na različitim nivoima težine. g) Nastavnik u individualizovanoj nastavi nije samo organizator i rukovodnlac nastavnog procesa.. Nivo nastave ne treba podešavati prema onim učenicima koji najviše zaostaju. 1.

uslovljeno. 1.7. U planiranju. intelektualnog razvoja. pokušaj račvanja nastave u osnovnoj školi. ritam rada i način reagovanja pojedinca. elementi individualizacije u okviru dopunske i dodatne nastave i elementi individualizacije u okviru grupne nastave NASTAVA RAZLIČITIH NIVOA SLOŽENOSTI je teorijski zasnovan. sposobnosti učenja.psihološke osnove nastave različitih nivoa složenosti 1.d) e) f) g) h) elementi individualizacije u učenju pomoću mašina za učenje i kompjutera. pripremanju i organizovanju nastave neophodno je uvažavati razlike između učenika koji najviše utiču na njihov uspeh u školskom učenju. Sadržajem vežbi na različitim nivoima težine i uput. . Nastavni rad istovremenih različitih nivoa složenosti pretenduje da. tempa rada. potrebom da se nastavni proces optimalno adaptira individualnih razlnkama između učenika. 2. simultan. individualizacija u slobodnim i fakultativnim aktivnostima. obim i kvalitet opštih i posebnih znanja i interesovanja. Potreba organizovanja nastave različntih nivoa složenosti Otuda je organizovanje nastave različitih nivoa složenosti. 1. omogući napredovanje svakog učenika do njegovog razvojnog maksimuma. Pedagoško . motivacije za učenje i drugih faktora relevantnih za optimalnu unutrašnju diferencpjaciju frontalne nastave. kognitivne i druge sposobnosti. kao jednog od modela individualnzacije školskog učenja. 3. diferencirani vaspitnoobrazovni rad nastavnika i učenika različitnh nivoa i strukture znanja. uvažavajući prethodna iskustva.5. sistematski organizovan. radnih navika. Izvođenjem nastave na različntim nivoima složenosti obezbijediti individualizaciju učenja. pre svega.stava nastavnika za organizovanje učenja obezbediti ostvarnvanje ciljeva i zadataka nastave.

2. 6. U nastavi različitih nivoa složenosti treba koristiti dve mogućnosti uticaja na proces učenja Obezbjediti pedagoške i psihološke karakteristike povratne informacije Učenici navedenih struktura i nivoa znanja radiće različite tipove vežbi. vrednovanje nastavnog rada. 7. vaspitač koji usmerava i podržava. 1. Didaktičke specifičnosti nastave različitih nivoa složenosti Nastava različitih nivoa složenosti sadrži sledeće. . dijagnostičar pojedinačnih i zajedničkih pistignuća. 3. 4. pripremanje vežbi različitnh nivoa složenosti i ostalih elemenata nastave. relatnvno samostalne n međusobno povezane. etape: 1. 8. raznolikosti podsticanja i procesa. Nastavnnk mora dosta često dobijati iiformacije o ponašanju. U nastavi različitih nivoa sloežnosti nastavnik je organizator samoobrazovnog učenikovog rada. napredovanju učenika i procesima koji se u njima odi. učenike.4. indeitifikacija nivoa i strukture znanja (i ostalih individualnih obeležja relevantnih za uspeh u učenju) svakog učenika.8. izvođenje nastave.gravaju prilikom samostalnog učenja 5. Nastava se mora zasnivati na raznovrsnostn situacija. voditelj nastavnog procesa.

prihvata i intenzivno uključuje djecu i mlade sa preprekama u učenju i učešću. obuhvatanje jer su takva značenja u temelju pojma INKLUZIVNA NASTAVA. sastojak. Riječ inkluzija (lat. te da se podržava slobodno iznošenje svog doživljaja obrazovanja i vaspitanja. INKLUZIVNO (isp. zatvaranje. Učenje u inkluzivnoj nastavi obuhvata sve vidove i oblike samostalnog i zajedničkog sticanja znanja. 2. Pojam "INKLUZIVNA NASTAVA” Polazeći od navedenih opštih značenja inkluzije. zagrada. inkluzija u vaspitnoobrazovnoj djelat. ukliučivo. zaobljenost. ukliučivanie. .nosti. usavršavanja vještina. prihvata i uvažava onakav kakav jeste.TERMINOLOSKA RAZGRANIČENJA 1. razvijanja sposobnosti i vrijednosnih orijentacija i unapređivanja procesa humanizacije i socijalizacije ličnosti učenika do ličnih maksimuma. 1. Među navedenim značenjima termina inkluzija apostrofirali smo ukliučivanie. 4. podrazumijevajući (Klaić.1.591). 3. primjesa. obuhvaćanie (M.1978. INCLUSIVE) ukL iučivši. obuhvaćajući. sadržavajući. zaokruženost. možemo reći da je inkluzivna nastava novi didaktički model organizovanog poučavanja i učenja koji obuhvata. produbljivanje iskustva. da se djelotvornim poučavanjem stimuliše njegovo aktivno angažovanje u individualnom i zajedničkom učenju.I. zatvor.inclusio) ima sljedeća različita značenja: 1. Učešće u inkluzivnoj nastavi podrazumijeva da se svaki učenik primjećuje.).1. podjeli iskustava i saradnji. itd. inkluzija u društvenoj sredini.2.nim pojmovima. Opšta značenja terraiea "inkluzija" Inkluzija je ključni termin u nazivu inkluzivna nastava i u tangent. njegovanja navika. sadržavanje. inkluzija u obrazovanju. sastojina. str. sadržavanje. kao što su: inkluzivna škola. sastavina. podrazumijevanje. odnosno učenike sa posebnim obrazovnim potrebama i sve ostale učenike u odjeljenju.

Integrisana nastava Terminom "integrisana nastava" (integration of instruction/learning) ili "integracija nastave" označavaju se mnogi integracioni procesi u nastavi i školi. Teškoće nastaju upravo kada učenici naiđu na prepreke u učenju i učešću nastale u lokalnoj zajednici. Podrška različitostima među učenicima Pod pojmom PODRŠKA RAZLIČITOSTIMA MEĐU UČENICIMA podrazumijevaju se sve aktivnosti u školi koje na potrebe učenika odgovaraju. konativnim. 1. 1. društveno-korisnih. 1. kao što je "integracija nastavnih sadržaja. Inkluzivna škola INKLUZIVNA je ona škola (inklusive school) koja obuhvata i stalno uključuje svakog učenika sa preprekama u učenju i učešću (tj.2. Inkluzivno obrazovanje Inkluzivno je ono obrazovanje (INCLUSIVE EDUCATION) koje razvojno stimulativno uključuje djecu i mlade sa preprekama u učenju i učešću ili sa tzv. Ključni i tangentni pojmovi 1.4. personalna integracija nastavnika u timskom radu. integracija učenika u obrazovne grupe. u interakciji učenika sa sadržajem učenja i sa načinima poučavanja. Prepreke u učenju i učešću Kada se apostrofiraju prepreke za učenje i učešće pažnja se usmjerava na ono što bi trebalo učiniti da bi se unaprijedilo obrazovanje za svakog učenika.4.4. socijalno-moralnim. afektivnim.1.1. pojedince sa lakšim razvojnim teškoćama i darovite) i sve ostale učenike u sve vidove vaspitno-obrazovnih aktivnosti nastavnih. kreiranja i poučavanja.3. posebnim obrazovnim .3. tj. koje povećavaju učešće svih učenika u vaspitnoobrazovnom procesu.L). integracija djece s teškoćama u razvoju u redovno školovanje (M. u funkcionisanju škole. kultumo-javnih prema njihovim individualnim potencijalima (kognitivnim.4. itd. integracija obrazovanja i vaspitanja i dr. vannastavnih. psihomotomim) i maksimalno očekivanim ishodima učenja.4.4. integracija škole i društvene sredine. 1.

1. kao što su: "disciplinsko isključivanje" premještanjem učenika iz odjeljenja u drugo odjeljenje. 4. komuniciranje stvaralaštva i djelovanje. Integrisano obrazovanje Integracija u obrazovanju znači zajedničko obrazovanje i vaspitanje učenika sa preprekama u učenju i učešću (razvojnim teškoćama.5. udalja. ugodnog socijalno-komunikacijskog okruženja i njegovanje prijateljstva između djece sa preprekama u učenju i ušešću i ostalih učenika u nastavi i školi. isti raspored časova za učenike sa preprekama u učenju i učešću i za ostale učenike odgovarajućeg odjeljenja. već i u vannastavne aktivnosti. 3.formiranju navika. Ekskluzivno obrazovanje Suprotan proces od inkluzije (uključivanja) je isključivanje (ekskluzija) iz obrazovanja. 1. .6.1. OSNOVNE ODREDNICE INKLIZIVNE NASTAVE 2. formiranje vrijednosnih orijentacija i pogleda na život. prosječnog i temeljenog na očekivanim ishodima obrazovno-vaspitnog rada. darovitog. zaključivanje. njegovanje navika. 2. participacija svih učenika (sa razvojnim teškoćama. na izlete. usavršavanja vještina. Pod ekskluzivnim obrazovanjem ili isključivanjem iz obrazovno-vaspitnog procesa podrazumijevaju se razni pritisci na učenike. 5. uključivanje učenika sa preprekama u učenju i učešću ne samo u redovnu nastavu odgovarajućeg razreda. 6. razvijanju sposobnosti osjećanja i volje u redovnoj nastavi s obzirom na individualne potencijale (u zoni bliskog razvoja) do ličnih maksimuma. stvaranje prijatne emocionalne atmosfere. osjećanje. iz škole u drugu školu. obrazovanje i vaspitanje u odgovarajućem razredu redovne škole svih učenika bez obzira na prirodu prepreka u učenju i učešću. darovitih) i ostalih učenika onih bez takvih prepreka u redovnim školama. darovitih i ostalih) u procesu sticanja znanja.potrebama (sa razvojnim teškoćama i darovite) i sve ostale učenike u permanentno optimalno individualizovano učenje (percipiranje. ekskurzije i u ostale vidove vaspitno-obrazovnog rada. maštanje. ravnopravno učestvovanje u redovnoj nastavi one iste škole koju bi pohađali učenici i da nemaju prepreke u učenju i učešću (tzv.sebne potrebe).4. mišljenje. usvajanje i produbljivanje znanja.vanjem učenika sa nastavnog časa zbog kršenja školskih pravila.4. pamćenje). Odrednice inkluzivne nastave Odrednica inkluzivne nastave: 1. usavršavanje vještina. 2. 7. omogućavanje realizacije programa individualizovanog učenja u redovnoj nastavi prema profilu određenog učenika sa teškoćama u razvoju. kulturne manifestacije. po.

ugrožavanje sigumosti i dobrobiti učenika. ravnodušnost prema posebnim obrazovnim i razvojnim potrebama djece i mladih koji pohađaju redovnu nastavu. inkluzivna nastava je pedagoški efikasna u obrazovanju i vaspitanju djece i mladih sa lakšim razvojnim smetnjama. 2. 5. . Moguće slabosti inkluzivne nastave Moguće slabosti i ograničenja inkluzivne nastave su: 1.4. izdvajanje učenika sa preprekama u učenju i učešću u toku redovne nastave i 8. komunikacijskih vještina. 4. 2. 2. 5. Koja nastava nije inkluzivna Obiliežja nastave koja nije inkluzivna: 1. zasnivanje redovne nastave na obrazovnom programu jednakom za sve učenike određenog razreda. 8. što otežava i kontinuirano praćenje napretka u obrazovanju i razvoju učenika. u redovnoj školi sa inkluzivnom nastavom nisu uposleni niti su uvijek dostupni specijalizovani stručnjaci i njihovi timovi za rad sa učenicima koji imaju izrazitije razvojne smetnje. 2. ali ne i za one sa težim hendikepima. a ne na indikatorima individualnih razlika u razvojnim potencijalima i obrazovnim potrebama. 7. 3. osposobljavanje i rehabilitaciju uglavnom ne postoje. složenija je organizacija vaspitno-obrazovnog rada u redovnoj školi sa inkluzivnom nastavom. 4. uključivanje učenika sa preprekama u učenju i učešću ili škole neodgovarajuće njihovom uzrastu. potrebni su napori i dodatna finansijska sredstva za stalno stručno usavršavanje svih nastavnika za inkluzivno obrazovanje u redovnim školama.2.pružanje neophodne dodatne pomoći učenicima sa preprekama u učenju i učešću i ostalim učenicima u redovnoj nastavi i 9. otežano je. socijalnih. 6. permanentno osvješćivanje razumijevanja i prihvatanja ljudskih različitosti u sve djece i mladih u redovnoj nastavi i drugim vidovima vaspitno-obrazovnog rada i života u školi i van nje. uključivanje učenika sa preprekama u učenju i učešću u redovnu nastavu bez individualizacije učenja i podrške u razvoju. omogućavanje dodatne pomoći učenika na izdvojenom ili osamljenom mjestu. a i oprema za njihovo učenje. zahtijevanje "spremnosti" i pripremljenosti djece za pohađanje redovne nastave (posjedovanje kognitivnih. predznanja). inkluzivna nastava izvodi se u redovnoj školi u kojoj nisu uklonjene arhitektonske barijere za kretanje učenika sa težim razvojnim fizičkim smetnjama. naporno i profesionalno delikatno planiranje i pripremanje inkluzivne nastave i 6. 3.

prevazilaženje-stvaralaštvo nasuprot destruktivnosti.3. škole podijeljene na regularne i specijalne. pa onaj ko odstupa od standarda mora biti isključen). što veći školski objekti impresivnih boja) i . diploma. školski centri. udžbenika. ponašanja. ukorijenjenost-bratstvo nasuprot rodoskmjenja. 1986.1. oblačenja. U takvom okruženju zadovoljavaju se (prema Fromu. odgovomost. 3. 2.) sljedeće čovjekove potrebe: a) b) c) d) e) pripadnost (udruživanje) nasuprot narcizmu. poštovanje i znanje. velike škole. d) maksimalizacija (grandioznost. Teorijska razmatranja društvenog konteksta inkluzivne nastave U inkluzivnom socijalnom okruženju manifestuju se sljedeći elementi svih vrsta ljubavi: 1. trajanje časa. Teorijska polazišta pedagoškog konteksta inkluzivne nastave Prema proizvodnji u prethodnoj civilizaciji industrijskog doba teoretičari su izveli sljedeća tipična obilježja škole: a) standardizacija (programa.2. 3. dana. b) speciializacija (znanje izdijeljeno na nastavne predmete. 5. nastavnik specijalista za svoj predmet. uzrasta. 4. sedmice. školovanje za profesiju). slično kao kod proizvodnih radnika). TEORIJSKA UTEMELJENOST INKLUZIVNE NASTAVE 3. osjećanje identiteta-individualnosti nasuprot konformizmu gomile i potrebe za okvirom orijentacije i vjerovanja-razum nasuprot racionalnosti. c) sinhronizacija (precizan početak i kraj školske godine. davanje briga. propisa.

projektima. te u našim propisima. 1983). zaključcima i preporukama međunarodnih političkih i stručnih skupova. izvještajima. u kome inkluzivna nastava ima centralno mjesto i nezaobilazni socio-pedagoški značaj. institucija i organizacija. kao životna filozofija. humana ideja.3. azvoj inkluzivne prakse sa oblastima a) organizovanje učenja i b) mobilizacija resursa.e) centralizacija (upravljanje iz jednog centra. 2. Tofler. Primjenom empirijski provjerenog instrumentarija (indeksa inlduzivnosti) moguće je utvrđivati. 3. društveni pokret. stvaranje inkluzivne kulture sa oblastima: a) izgradnja zajednice b) uspostavljanje inkluzivnih vrijednosti. 4. međunarodnoj zajednici i kod nas. Teorijske osnove inkluzivne nastave Inkluzivna nastava međuzavisno je povezana sa užim (školskim. čime se uspostavljaju sve kompletniji i povoljniji globalno-strateški i normativno-pravni okviri za razvoj i unapređivanje inkluzivne nastave. . pedagoškim) kontekstom ili okruženjem. razvijati i pratiti stepen inkluzivnosti škole u tri sljedeće dimenzije: 1. Izražena je u poznatim konvencijama. GLOBALNO-STRATEŠKI I NORMATIVNO-PRAVNI OKVIRI INKLUZIVNE NASTAVE Inkluzija u društvu i obrazovanju. edukacijska koncepcija ima sve manje otpora i sve više prihvatanja i podrške u globalnim civilizacijskim tokovima. preporukama. kreiranje inkluzivne politike sa oblastima: a) razvijanje škole za sve i b) organizovanje podrške različitostimar 3. deklaracijama.

od potpune gluhoće.1. tjelesni invaliditet. sljedeće kategorije vrsta i nivoa ometenosti u fizičkom i psihičkom razvoju djece i omladine (odnosno prepreka u učenju i učešću): 1. Učenici sa oštećenjima vida. oštećenje sluha. Oštećenja sluha uzrokovana su poremećajima perifemog ili središnjeg dijela slušnog organa u različitom stepenu.1. 4.2. Učenici sa preprekama u učenju i učešću u inkluzivnoj nastavi U normativno-pravnim dokumentima naše društvene zajednice i država iz okruženja (zakonima. preko visoke nagluhosti. sluha i govora Medu oštećenjima vida najčešće su razni nivoi slabovidnosti. Učenici sa teškoćama i poremećajlma u čitanju. U slučajevima oglušenja.1. Oštećenja govora (poremećaji govorno-glasovne komuriikacije) javljaju se u raznim stepenima težine. najčešće. teškoće u prepozna-vanju boja (daltonizam) i slaba adaptacija na svjetlo i tamu. od neupadljivih nepravilnosti do potpunog gubitka govora.1. oštećenja mentalnih funkcija. 5. Oštećenja vida mogu biti uslovljena genetskim faktorima (ambliopija) razvojem oka (anomalije). Varijante slabovidnosti su slaba oštrina vida. pisanju i učenju osnovnih matematičkih sadržaja . 5. 3. oštećenje vida. promjene u ličnosti uzrokovane organskim faktorima ili psihozom i postojanje više vrsta i stepena ometenosti u psihičkom ili fizičkom razvoju. javlja se gluhonijemost. suženo vidno polje. 5. do tekuće nagluhosti koja se približava normalnom sluhu. 7. 2. 6. povrede).5. a među učenicima su rjeđi slučajevi potpune sljepoće. pravilnicima) utvrđuju se. UČESNICI INKLUZIVNE NASTAVE 5. gubitak sluha nastaje poslije stečenog govora. Kada je gubitak sluha tako velik da se ne može razviti glasni govor. stečenim oštećenjima (virusne i infektivne ranodječje bolesti) i organskim činiocima (trovanja. poremećaj govomo-glasovne komunikacije.

iste inteligencije i iste marljivosti savladala ovu tehniku. mišićne bolesti (progresivna mišićna distrofija). povrede i bolesti kičme.1. 2.4. govora i jezika. 5. 5. mali rast.1.6. 5. iste inteligencije. Učenici sa specifičnim poremećajima psihičkog razvoja Specifični poremećaji psihičkog razvoja djece i mladih najčešće se klasifikuju na poremećaje: 1. Učenici sa tjelesnim oštećenjima i zdravstvenim smetnjama Prema načinu i uzroku oštećenja. iste vrednoće ili treninga uspiju da savladaju pisanje. školskih vještina. raniji nazivi: mentalna retardacija. 2. 4. motornih funkcija. u medicinskoj klasifikaciji tjelesnih oštećenja razlikuju se: 1.5. . Jedna od vrlo čestih smetnji koja je u osnovi drugih manifestnih oblika društveno neprilagođenih oblika ponašanja djece i mladih je ANKSIOZNOST. anomalije ekstremiteta i cerebralni motorički poremećaji. 4. mladih i odraslih o kojoj postoje različita shvatanja i definicije.RAZVOJNA DISLEKSIJA je teškoća u oblasti čitanja. 3. duševna zaostalost) je vrlo složena teškoća u razvoju djece. 3. RAZVOJNA DISGRAFIJA je teškoća u oblasti pisanja. 6. pervezivne razvojne poremećaje i ostale nespecifikovane poremećaje psihičkog života. dotle dijete sa razvojnom disgrafijom to još uvijek ne uspijeva. 5. Dok djeca istog uzrasta. bolesti kostiju. 6.1. anomalije. 5. Učenici sa poremećajima u ponašanju Poremećajima u ponašanju označavaju se ona ispoljavanja djece i mladih koja imaju nedovoljan uticaj na razvoj i prilagodljivost njih samih i koja ih dovode u konflikt s drugim osobama. Nedovoljno mentalno razvijeni učenici Nedovoljna mentalna razvijenost (oštećenja mentalnih funkcija. pri čemu dijete ne uspijeva da čita tečno ni onda kada su djeca istog uzrasta.3. 5.1. mješovite specifične razvojne poremećaje.

Talentovan učenik ima izrazito razvijenu određenu sposobnost koja mu omogućuje da na području svoje talentovanosti ili obdarenosti (lingvističke. 5. Obično pišu disgrafično i imaju teškoću u savladavanju matematičkih operacija u okviru konkretnog logičkog mišljenja. identifikacija razvojnih i edukacijskih potencijala i potreba. talentovanost je uvijek specifična.2.1. pisanju. prožete i povezane etape: 1. što znači da i u nastavi svih predmeta postiže visoko natprosječna postignuća. sportske) trajno postiže nadprosječne rezultate. 2. 5. planiranje inkluzivne nastave. tehničke. Dijete ima teškoću da povezano prepriča priču. 6. prostornoj orijentaciji i ponašanju. literarne. posebnim potrebama) povoljniji je u inkluzivnoj nastavi nego u nastavi u specijalnoj školi. Dakle. talco da i ona u četvrtom razredu još uvijek imaju takvih teškoća. Obično su usamljena i neujednačenog raspoloženja. TOK INKLUZIVNE NASTAVE 6. Daroviti i talentovani učenici u inkluzivnoj nastavi Darovit je onaj učenik kome natprosječne intelektualne sposobnosti (G faktor) i ostale karakteristike ličnosti omogućuju da tokom dužeg vremena postiže visoko iznadprosječne rezultate u svojim aktivnostima. uvođenje učenika u inkluzivni nastavni rad. RAZVOJNU KONSTRUKTIVNU DISPRAKSIJU imaju djeca koja sa zakašnjenjem nauče da se zakopčavaju. prirodnonaučne. . umjetničko-likovne. da uredno potpisuje cifre i da čita. Blaži kriterijum za darovitost na testu verbalnih sposobnosti jeste ako je količnik inteligencije (IQ) iznad 120. čitanju. 3. vežu pertle. matematičke. Etape (faze) inkluzivne nastave U makrostrukturi ili u globalnom ukupnom toku inkluzivne nastave mogu se ustanoviti sljedeće relativno samostalne. Položaj učenika sa preprekama u učeeju i učešću u inkluzivnoj nastavi Položaj učenika sa preprekama u učenju i učešću (sa tzv. 4.RAZVOJNA DISGNOZIJA je specifična teškoća u opažanju. pripremanje inkluzivne nastave. a strožiji kriterijum kada je taj količnik iznad 140. muzičke.3. jer se odnosi na određenu oblast stvaralaštva. kao i slabu koordinaciju pokreta.

tematsko. 6. 2. 4. određivanje prihvatljivih dokaza. ponavljanje obrađenog gradiva u inkluzivnoj nastavi. sadržaje i očekivane ishode i svoje profesionalne kompetencije. te razvijanje programa individualnog obrazovno-vaspitnog rada za određenog učenika).5.tavi. izvedbena faza inkluzivne nastave i evaluativna faza inkluzivne nastave. planiranje iskustava učenja i poučavanja i . vježbanje u inkluzivnoj nastavi i evaluacija inkluzivne nastave. pripremna faza inkluzivne nastave. 8. 7. 6. Planiranje inkluzivne nastave u obrnutom dizajnu Oslanjajući se na utvrđene pokazatelje nivoa inkluzivnosti škole. Stadiji plana inkluzivne eastave u obreutom dizajnu Osnovea polazišta Makroplan i mikroplan inkluzivne nastave u obmutom dizajnu u svojoj strukturi ima stadije (etape): - identifikacija željenih rezultata. U akcionim didaktičko-metodičkim istraživanjima provjeravana su i stečena pozitivna iskustva u mikroplaniranju i makroplaniranju efikasne inkluzivne nastave u obmutom dizajnu. 6. nastavne prakse. lekcijsko-planiranje realizacije nastavne jedinice što se prožima sa pripremanjem nastave. 3. Navedene etape mogu se sažeti i razmatrati i u okviru četiri sljedeće opšte faze makrostrukture inkluzivne nastave: 1.3. dijagnostička faza inkluzivne nastave. obrada novih nastavnih ili programskih sadržaja u inkluzivnoj nas.3. programske ciljeve.1. razvojne i edukacijske potencijale i potrebe učenika. nastavnik planira inkluzivnu nastavu vršeći: - makroplaniranje ili globalno godišnje ili polugodišnje (orijentaciono) planiranje i mikroplaniranje ili operativno planiranje inkluzivne nastave (mjesečno.

teme. (a i izvođenja inkluzivne nastave) inventivan nastavnik stalno misli kao evaluator. principa ideja i drugih programskih sadržaja? 4.3.2.3.3. Šta bi bio dovoljno uvjerljiv dokaz razumijevanja koncepata. Kako ću razlikovati učenike koji istinski razumiju programski sadržaj od onih koji ne razumiju? 6. Šematsk iprikaz 2: Prioriteti prvog stadija plana nastave u obrnutom dizajnu 6.4. mjeseca. razumijevanja. Koji zadaci moraju biti „crvene niti vodilje" nastavnog rada? 5. produkata (radova) aktivnog učešća učenika u učenju najčešći i kako provjeriti da li su se desili? 3. modula.- obezbjeđivanje materijalno-tehničke osnove nastavnog rada. Identifikacija željenih rezultata nastaveog rada Zeljeni (očekivani) rezultati realizacije inkluzivne nastave (nakon jednog razreda. 6. Određivanje prihvatljivih dokaza da su rezultati nastavnog rada ostvareni Tokom (mikro) planiranja. Koji su nesporazumi u vrednovanju znanja.3. Po kojem kriteriju ću procjenjivati rad učenika? 2. postavljajući sebi pitanja: 1. sposobnosti) koje je vrijedno razumjeti i trajno zadržati. umijeća. vrlina. polugodišta. nastavne jedinice) su ključni obrazovno-vaspitni ishodi (znanja. Planiranje iskustava učenja i poučavanja Planiranje iskustava učenja i poučavanja započinje pitanjima: .

uređaji i nastavna sredstva. 6.5. eventualno formiraju parovi ili grupe učenika. didaktičko-metodičkim kompetencijama nastavnika i materijalnim mogućnostima škole prikladna tekstualna sredstva. 6. i na koji način to treba predavati. 6. učenja i vježbanja u okviru dotične nastavne jedinice. razvijenih umjeća i sposobnosti. najavljuje cilj rada. uzrastu učenika. tehnička pomagala i uredaje. sprečeva zaboravljanje i obezbjeđuje trajnost i primjenjivost znanja učenika. vježbanja i stvaralaštva učenika. postavljaju zadaci.7. posebno u oblasti trajnog razumijevanja stečenih znanja. nastavnik ne samo cla evidentira nastavna sredstva (izvore znanja). učvršćuju navike. pravila. naročito ona u segmentu trajnog razumijevanja? Sta treba predavati i pokazivati.- Koje aktivnosti će pomoći učenicima da steknu potrebna znanja i vještine. Ponavljanje obrađenog gradiva u inkluzivnoj nastavi Ponavljanje je etapa inkluzivnog nastavnog procesa u kojoj se ponovnim bavljenjem određenim programskim sadržajima stvaraju čvršće veze u centrima mozga. samostalnog. ponavlja prethodno obrađivano tangentno gradivo.5. već ih pronalazi. povezuju ih sa prethodno naučenim gradivom i klasifikuju u sopstveni sistem saznanja. vježbanje i djelotvomo poučavanje radi lakšeg postizanja željenih rezultata. nastavnik je već izvršio dio vrlo značajnih koncepcijskih priprema za realizaciju djelotvornog poučavanja. To su prethodnim stadijumima plana inkluzivne nastave. . razvijaju sposobnosti i osobine ličnosti.4. individualizovanog i interaktivnog učenja. Uvođenje učenika u inkluzivni nastavni rad Na početku časa (ili blok časa ) inkluzivne nastave neophodno je za što kraće vrijeme efektno uvesti učenike u suštinu poučavanja. pojmove. stiču vještine. u svjetlu ciljeva i performansi? Koji materijali i resursi su odgovarajući pri ostvarenju ovih ciljeva? Je li cjelokupan dizajn koherentan i efektivan? 6. Obezbjeđivanje materijalno-tehničke osnove nastavnog rada U ovom stadiju plana inkluzivne nastave u obmutom dizajnu. adaptira za učenje. zakonitosti. izrađuje. 6. Pripremanje inkluzivne nastave Projekcijom stadija mikiroplana inkluzivne nastave u obrnutom dizajnu. Obrada novih programskih sadrzaja u inkluzivnoj nastavi Obrada novih programskih sadržaja je etapa inkluzivnog nastavnog procesa u kojoj učenici pod rukovodstvom nastavnika usvajaju nova znanja (činjenice.3. stavove i ostale generalizacije). umnožava.6. stavljaju u funkciju tehnička pomagala. daju uputstva za rad. Tada se izaziva pažnja i pokreće motivacija učenika.

2. startno). učila). 2. matursko) provjeravanje ili ispitivanje. misaone ili kombinovane) radnje sa težnjom da seona trajno usvoji i preraste u naviku svakog učenika. elaborati). referati. ocjenjivanje rada neposrednih učesnika u inkluzivnoj nastavi. Ponavljanje je brana zaboravljanju. 2. klasifikaciono. fizici i biologiji) i 5. tabele. Evaluacija inkluzivne nastave Evaluacija (vrednovanje) inkluzivne nastave. Vježbannja mogu biti : 1. 4. Rezultat je vlastitog i upomog ponavljanja i vježbanja učenika sa preprekama u učenju i učešću i svih ostalih pojedinaca. provjeravanje (ispitivanje) može biti: 1. tekuće (formativno. demonstracije znanja) smanjeno učešće svijesti uz tendenciju povećanja nivoa automatizacije. S druge strane. a nakon te etape treba u inkluzivnoj nastavi planski i sistematski ponavljati prethodno obrađene sadržaje. pismena (pismena vježba. sve što se uči ostavlja tragove u centralnom nervnom sistemu. 6. skice. tačno.9. Eksperimentalnim istraživanjima ustanovljeno je da zaboravljanje započinje odmah nakon obrade novog programskog sadržaja. da se tada odvija najbrže i najintenzivnije. a kasnije proces zaboravljanja je sve sporiji. Zato još u toku obrade složenijih sadržaja treba povremeno ponavljati. šeme. konverzacije. 3. sumativno. S obzirom na svrhu i poziciju u toku inkluzivne nastave. grafikoni. tehnička (izrada modela. Vježbanje u inkluzivnoj nastavi Vježbanje u inkluzivnoj nastavi je često i sistematsko ponavljanje određene (fizičke. 6. projekti. lako i spretno.Otkrivanje psiholoških zakona. karte). predmeta. labaratorijska (upotreba pribora i instrumenata u tehničkom obrazovanju. tematsko. praćenje procesa rada učesnika u inkluzivnoj nastavi i 3. seminarski radovi. godišnje. Radnja treba do te mjere da se vježba da se može izvoditi brzo. usmena (učenje recitacija. hemiji. radi se o usvojenoj vještini. pismeni izvještaji. usmenog računanja. intermedijalno) i 3. govorne vježbe). . zaboravljanja i pamćenja doprinijelo je da se uvidi didaktički i metodički značaj ponavljanja. grafička (crteži. prethodno (inicijalno. završno (finalno. sprava. polugodišnje. početno. međuzavisno povezane komponente: 1. Ako je prilikom izvođenja radnje (postupka.8. ispitivanje ili provjeravanje ishoda (postignuća) inkluzivne nastave. Obnavljanje i učvršćivanje tih tragova neuropsihološka je podloga pamćenja. dijaloga.

roditelja. provjeravanje ili ispitivanje učenika u inkluzivnoj nastavi može biti: .Prema primijenjenoj tehnici. nastavnika.pismeno. razvoino-stimulativna (pokreće učenika na kontinuirano zalaganje i intenzivniji razvoj potencijala njegove ličnosti. .kombinovano.usmeno. savladanosti vještina. pokazatelj slabosti u radu). odjeljenje. dijagnostička (indikator je nivoa i kvaliteta znanja. razvijenosti navika i sposobnosti učenika. podstiče roditelje i društvenu sredinu da obezbjeđuju povoljnije uslove za nastavu i obrazovanje. regulativna (predstavlia osnovu za prevođenje učenika u naredni razred i nivo škole) . školu. 2. inicira angažovanje nastavnika i nadležnih institucija u inoviranju nastave) i 4.tave. . informativna (obavieštenie za učenika. kvalitete poučavanja i učenja. efikasnosti nas.praktično i . kvalitet toka i rezultata nastave). Funkcije ocjene u inkluzivnoj nastavi su: 1. 3. društveno okruženje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->