P. 1
O Zajednickoj Imovini Supruznika

O Zajednickoj Imovini Supruznika

|Views: 1,494|Likes:
Published by Anonymous mKdAfWif

More info:

Published by: Anonymous mKdAfWif on Jul 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

NENAD TE~IC

o ZAJEDNICKOJ

IMOVINI SUPRUZNlKAI

UVOD

Brak je licni, ali i imovinski odnos supruznika. Predmet naseg proucavanja u ovom radu jesu odnosi supruznika vezani za rezim sticanja imovine u braku. Imovinski odnosi supruznika u savrcmenom pravu su doziveli znacajne promenc. U patrijarhalnom bracnorn pravu zena je udajom dolazila pod muzevljevu vlast manus? Imovinski doprinos zene porodicnoj imovini se ogledao u davanju miraza (dO!-J). 3 Miraz se muzu donosio radi lakseg zivljenja u zajednici i ulazio je u muzevljevu imovinu." Neste kasnije je uvedena obaveza vracanja miraza u slucaju prcstanka braka. Imovinski odnosi supruznika ostaju gotovo ncpromenjeni i u Srpskom gradanskom zakoniku." Ipak, vremcnom je suprematija muza u
Mr Nenad Tesic, asistent Pravnog fakulteta u Beogradu. Ovaj clanak nastao je kao rezultat ucesca na projektu »Razvoj pravnog sistema Srbije i hannonizacija s pravom EU (pravni, ekonomski, politicki i sociloski aspekti)« Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
2 Zen a je gubila poslovnu sposobnost. Videti: Marko Mladenovic, Siobodan Panov, Porodicno pravo, Beograd, 2003, str. 162. Rimsko pravo je poznavalo i brak bez manus-a, ali je i ovde postojala 'oboriva pretpostavka da sve stvari koje zen a posedujuje pripadaju muzu praesumpcio Muciana. Videti: Miroslav Milosevic, Rimsko pravo, Beograd 2005, str. 128.

To je ujedno i nacin ucesca kceri u porodicnoj imovini. Umesto nasleda ona dobija miraz. Videti: Obrad Stanojevic, Rimsko pravo, Beograd 2003, str. 188.
3

4 Videti: Zivojin Peric, Specijalni 1928, str. 20.

deo Gradanskog

prava III, Porodicno

pravo, Beograd

5 »Mladoletnicima se upodobljavaju svi oni koji ne mogu iii im je zabranjeno svojim imanjem rukovati; takvi su svi uma liseni, raspikuce sudom proglasene, propalice prezaduzenici, kojih je imanje pod steciste potpalo, udate zene za zivota muzevljeva.« Videti: cl. 920. SGZ.

259

Hanoch Dagan. 1012006." Novi Porodicni zakon kao jedan od osnovnih nacela porodicnog prava navodi ravnopravnost muza i zcne. 0 zajednickoj 1. pretpostavlja sc da su udeli supruznika jednaki. Videti: cl. 3. Porodicnog Carolyn 1. dakle. cini se da pitanje sta se zaista deli. 105-106. Kakva je pravna priroda zajednicke imovine. 9 C. br. stvarne sluzbenosti. nisu titulari odredenih delova stvamih prava (npr. Speci fican pravni rezim koj i ovaj den imovine izdvaja u posebnu celinu se ogleda u postojanju dva titulara. 56. odnosno posebne imovine? PRA VNA PRIRODA I MOGUCNOST RASPOLAGANJA ZAJEDNICKOM IMOVINOM Ukupnu imovinu fizickog liea. Frantz. sta to ulazi u zajednicku imovinu supruznika i koje kretirijume valja koristiti za razvrstavanje stvari i prava u fond zajednicke. 3. sto je udeo.zajcdnicka i posebna imovina. u kakvom su odnosu zajednicka i posebna imovina. 7 8 svojini u braku.? U oblasti imovinskopravnih odnosa. otvara citav niz dilema. patrijarhalnoj porodiei ustupila mesto principu ravnopravnosti supruznika. of Marriage. st. niti poverioci utvrdenog dela potrazivanja. str. H. str. dakle. zakona (»Sl. Cine dye imovinskopravne celine . Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. jedan od fondova u okviru ukupne imovine supruznika. pripada svakom od zajednicara prilicno ujednacen u uporednom pravu.? I pored toga. 100. kao dye imovinskopravne celine u ukupnoj imovini supruznika. plodouzivanja).3/1998. Properties of Marriage. LJ slucaju sudske deobe zajednicke imovine. 18/2005).P R A VN I ZI V0 T hr. ali ima i simbolican znacaj u smislu osecanja licnog dostojanstva i jednakosti supruznika. glasnik RS«. Imaonici bracne tekovine su muz i zen a sa neopredeljenim udelima." Primena ovog principa podstice supruznike da ulazu u zajednicku imovinu. Supruznici. U ovom radu ccmo pokusati da odgovorimo barem na neke od nj ih. br. Dagan. Properties 104 Colum L Rev 75 (2004). ta ravnopravnost se ogleda u postojanju zajednicke imovine supruznika. str. koji na osnovu deobe. Zajednicka imovina je. koje je u braku. Frantz. zajcdnicke svojinc. Takva 6 Slobodan Panov. 260 . Cini se da jc pravilo 0 podeli zajednicke imovine supruznika na pola civilizaeijska tekovina i jedno od onih pravila koje se u uporednom pravu najmanje dovodi u pitanje.

Porodicno pravo. nije nistav u delu kada je bracni drug raspolagao svojim udelom u zajednickoj imovini. po kome je za raspolaganje stvarima iz zajednicke imovine ncophodna saglasnost supruznika.!' Na primer. 349 i Marija Draskic. 12 Neki autori u potpunosti relativizuju nacelo zabrane raspolaganja imovini. b) supruznik ne moze otuditi iIi opteretiti svoj udeo u zajednickoj imovini. kojim jedan supruznik. loi n 85-1372 du 23 decembre 1985. Priroda pravila. U francuskom pravu nije iskljucena mogucnost konvalidacije takvog pravnog posla.tradensa. 401-402. godine (Paragraf net). cini se.'? U suprotnom. Zanimljivo je primetiti da prekluzivni rokovi. drugi supruznik moze odobriti takav posao iIi zahtevati njegovo ponistenje. smatramo da se ovom pitanju moze pristupiti i na nesto drugaciji nacin. Ii je postojala saglasnost drugog supruznika za raspolaganje. Ponjavic. ne upucuje na sankeiju nistavosti. 2004. takav ugovor jc protivan prinudnom propisu i zbog toga nistav. cak i ako razlog nistavosti kasnijc otpadne. str. R. ZOO). 65-68. pravnim poslom inter vivos." Tuzba za ponistaj ugovora i povracaj pokretne stvari iz zajednicke 10 II CI. 15 Pravo zahtevati ponistaj rusljivog ugovora prestaje istekom roka od godinu dana od saznanja za razlog rusljivosti. Z. Janjic-Kornar. bez saglasnosti drugog. 10 Ako supruznik otudi stvar iz zajednicke imovine.N. Videti: cl. ali ne u roku duzem od dye godine od prestanka zajednice zivota. Korac. ako se drugi supruznik naknadno izrecno saglasi sa raspolaganjem iIi supruznici zakljuce sporazum 0 deobi zajednicke imovine. Porodicno pravo i pravo deteta.!' Ipak. kakav je ovaj. ali u svakom slucaju istice istekom roka od tri godine od dana zakljucenja ugovora (cl. tuzba za ponistaj mora biti pod net a u roku od dye godine od saznanja za pravni posao. Beograd. takav ugovor ne bi mogao konvalidirati. po kome predmet spome prodaje ulazi u posebnu imovinu supruznika . Rev. " Videti: M. Panov. 2251/2004 od 4. 174. raspolazc stvarju iz zajcdnicke imovine ugrozava privatne intcrese drugog supruznika.« Presuda Vrhovnog sud a Srbije. 0 zajednickoj svojini u braku. te je ovaj ovlascen da u zakonskom roku zahteva njegovo ponistcnjc. Beograd 2005. U nasoj sudskoj praksi se javlja stanoviste da je ugovor 0 dozivotnom izdrzavanju jednog supruznika delimicno nistav. bez saglasnosti drugog supruznika. Takvo stanoviste. st. 3 PZ. Videti: S. II. 117. 14 U francuskom pravu. 13 udelom u zajednickoj Takode smatramo da sud nije u obavezi da po sluzbenoj duznosti vodi racuna 0 tome da vee samo ako se zainteresovano lice na to pozove.«!! Ugovor. »Ako jedan supruznik raspolaze zajednickorn imovinom na nacin koji nije u saglasnosti sa njegovim ovlascenjima. Tesic: 0 zajednickoj imovini supruinika pravna priroda zajcdnicke imovine uslovljava najmanje dye konkretne pravnc poslediee: a) supruznici sporazumno upravljaju i raspolazu zajednickom imovinom. str. str. teku 261 . 1427. »Ugovor 0 dozivotnom izdrzavanju kojim je jedan bracni drug raspolagao zajednickom imovinom bez saglasnosti drugog bracnog druga. dominira u nasoj porodicnopravnoj knjizevnosti.

'? Kriterijum 0 kome se vodi racuna prilikom utvrdivanja obaveze vracanja je vrednost poklona u odnosu na zajednicku imovinu. Videti: cl. str. Ipak. pored stvari koje je bracni drug posedovao u trenutku zakljucenja braka. Interspousal Gifts: Separate or Marital Property? 32 University of Louisville Journal of Family Law 635. takode ulazc u posebnu imovinu. 1012006. 31. 471. 2 PZ. 16 Moze se smatrati da je stvar kupljena od liea kome je vlasnik poverio stvar u drzavinu. 115/2005 . rok zastarelosti potrazivanja izmedu supruznika stoji. Regimes matrimoniaux. Medutim. 402. Po proteku roka za ponistaj ugovora. ulaze u posebnu imovinu. st. Videti: M. supruznik koji nije odobrio raspolaganje moze zahtevati zastitu svojinskom tuzbom. st. Zakona 0 osnovama svojinsko pravnih odnosa (»SI. Zakon predvida obavezu vracanja poklona cija je vrednost nesrazmemo velika.« Cl.P R A VN 1 Z1V0 T hr. koje jedan supruznik ucini drugom u toku zajednice zivota. br. FGZ. Videti: cl. Dalloz mai 1999. br. Opsirnije 0 ovom pitanju u pravu SAD videti: Cathy C. st. Civ. list SRJ«. Draskic. Hadden. odnosno samo odrzajern ako je predmet tuzbenog zaheva nepokretnost. »Sl. 262 . 19 Osim ako bi prihvatanje zahteva za vracanje poklona predstavljalo za drugog supruznika. 1405.!. U tom slucaju." Supruznik koji ne uspe u namcri da povrati stvar otudcnu bcz njcgove saglasnosti ima pravo na naknadu stete od drugog supruznika. PZ. godisnjice. ali na osnovu poklona. u slucaju razvoda iii ponistaja braka. kupae ce nepokretnost kupljenu od jednog supruznika tesko steci odrzajem. 190. Porodicno pravo i pravo deteta. 1. cak i ako su za njihovu kupovinu koriscena sredstva iz zajednicke imovine. v 18 Videti: cl. list SFRJ«. dok s druge strane. ulaze i imovina stecena tokom braka. Rok zastarelosti u pogledu ovog zahteva ne tecc dok traje zajednica zivota supruznika. u odnosu na vrednost zajednicke imovine.'? ODNOS ZAJEDNICKE I POSEBNE IMOVINE SUPRUZNIKA Imovina koju je supruznik stekao u toku trajanja braka deobom zajednicke imovinc odnosno nasledem. zakon). 472. da li je poklon kupljen od sredstava iz zajednicke ili posebne imovine. paras. Rep. Opsirnije 0 zastiti savesnog kupea u franeuskom pravu: Andre Colomer. str. poklonom iii drugim dobrocinim pravnim poslom predstavlja njegovu posebnu imovinu. 20 ociglednu nepravdu Uobicajeni prigodni pokloni ucinjeni za rodendane. Bozic. glasnik RS«. 381. legata iIi nasleda. 168. Franeusko pravo prihvata slicnu formulaeiju: »U posebnu imovinu. posto nasa sudska praksa od savesnog kupea zaheva ne samo uvid u zemljisnoknjizno stanje.1993-94. 1 ZOO. 29/96 i »Sl. 649. 17 Cl.dr." Pokloni. st. imovine moze biti odbijena prigovorom da je savcsni kupac u trenutku predaje stekao pravo svojine na osnovu ugovora sa nevlasnikorn. Dakle. nije od znacaja. br. pribavilae se moze braniti istieanjem prigovora da je stvar stecena stieanjem od nevlasnika iIi odrzajern.?" bez obzira sto se radi 0 preobrazajnorn pravu supruznika. 6/80 i 36/90. vee i proveru faktickog poseda nepokretnosti.

adaptacija. ali ne i na stvarnopravni uslova stanovanja.« Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. naknada iz osiguranja. 6. Nasuprot tome. ako to okolnosti slucaja nalazu. 468/99 od 8. odnosno da Ii je pribavljena iz sopstvenih sredstava iii iz sredstava ostvarenih u toku trajanja bracne zajednice. 23 263 .« Resenje Okruznog suda u Novom Sadu. da bi neposredno po prestanku braka kupio za sebe nepokretnost? Ako je u toku braka doslo do uvecanja vrednosti poscbne imovine jednog supruznika na racun zajcdnickc imovinc postavlja sc pitanje prirode zahteva koje drugi supruznik stice u pogledu ove vrednosti. dogradnja postojece kuce). Vrhovni sud Srbije tako rezonuje u pogledu imovine stecene u vanbracnoj zajednici. 6. Na primer. tako da ona predstavlja novu imovinu koja je nastala zajednickim radom u toku zajcdnice zivota supruznika. pravicna naknada za eksproprisanu nepokrctnost). rekonstrukcija. ako je uvecanje ruznika neznatno. godine (Paragraf net). drugi supruznik ima me doprinosu. Tesic: 0 zajednickoj imovini supruinika Vee smo pomenuli da zajednicka i posebna imovina predstavljaju fondove u okviru ukupne imovine fizickog lica u braku. ulaganje u cilju poboljsanja i odrzavanje kuce koja pripada posebnoj 21 »Ako je jedan bracni drug otkupio stan novcanirn sredstvima dobijenim prodajom svoje posebne imovine.N. mogu primcniti i kada je zajcdnica zivota supruznika prestala. vee stan predstavlja posebnu imovinu tog bracnog druga. ako jc jcdan supruznik tajno izdvajao sredstva u toku bracne zajednice. Gz. godine (Paragraf net). 22 »Sud je duzan da utvrdi da Ii nepokretnost kupljena neposredno posle razvoda predstavlja posebnu imovinu. broj 177/00 od 19. tada drugi supruznik u odnosu na tu imovinu ima stvarnopravni zahtev. Prirodni i civilni plodovi (zakupnina. 518612005 od 14. br. izdaci za opremanje imovini jednog supruznika). ako su ulaganjem zajednickih sredstava iii sredstava iz posebne imovine jednog supruznika ekonomski nastale vazne promene u stanju i vrednosti posebne imovine drugog supruznika. Videti: Resenje Vrhovnog suda Srbije Rev. U skladu sa principom realne subrogacije." vrednosti posebne imovine jednog suppravo na novcani zahtev srazmerno svozahtev (npr.2000. vikendice. tada se ne radi 0 imovini zajednicki stecenoj u braku. 1999. tj. i novcem dobijenim na zajam koji je vratio takode iz sopstvenih sredstava. vrednost dobijena na ime potpunog iIi delimicnog ncstanka nekog objekta iz zajednicke imovinc takode ulazi u zajednicku imovinu (cena. (npr." Pravila 0 realnoj subrogaciji se. naknada stcte. dividenda) koje donose objekti iz nekog od ovih fondova ostaju u okviru iste imovinskopravne celine.4. Cini se da u takvoj situaciji valja voditi racuna 0 stvarnom obimu uvecanja posebnc imovine. godine (Paragrafnet). Ako je uvecanje vrednosti posebne imovine jednog supruznika znatno. kamata. 2006.

28 Videti: cl. ako nisu drukcije ugovorili. 343. cl. rad u smisiu Porodicnog zakona obuhvata ne samo aktivnost koja donosi neposrednu finansijsku korist supruznicima u smislu plate ili naknade za koriscenje autorskog dela. ali i naknada zarade i druga primanja koja poslodavac isplacuje zaposlenom u vezi s radom. Potrazivanje naknade stete koja je nastala usled nanosenja telesne povrede iIi narusavanja zdravlja nekog lica se moze podeliti na dva dela. I. gIasnik RS«. Ponjavic. liS. takode. FGZ. Janjic . Naknada zaposlenom tokom placenog odsustva.« Videti: cl. 249 Obiteljskog zakona. 116. ZOR. 24/2005 i 6112005).P RA VN I ZI V0 T br. i cl. u skladu sa zakonom. mogu posebno ugovoriti davanje naknade sportisti na ime zakljucenja ugovora. Npr. kao 24 Clan 171. 10. naknada stcte zbog povrede na radu iIi profesionalnog oboljcnja. kao i novcane i drugc nagrade i stipcndije za bavljenje sportskim aktivnostima.« Videti: cl. st. To je svaka aktivnost koja ncposredno iii posredno vodi uvecanju vrednosti imovine. porodiljskog odsustvaj. ishrane i dr. supruznik u radnom odnosu je bio u mogucnosti da ostvari vecu zaradu radeci i tokom praznika i u nocnoj smeni. Porodicno pravo. Takva pretpostavka postoji i u francuskom pravu: »Sva imovina stecena u braku ima se smatrati zajednickorn. Smatramo stoga da vise nije prihvatIjivo stanoviste po kome su nagrade za uspeh na sportskim takrnicenjima posebna imovina supuznika. Korac. Drugacije resenje nalazimo u hrvatskom Obiteljskom zakonu: »Bracni drugovi su suvlasnici u bracnoj stecevini. Tako M. ugovoriti naknadu za bavljenje sportskim aktivnostima (novcana i druga nagrada. 1402. I.Komar. naknada zaradc za vreme privremene sprecenosti za rad (bolovanja. Potrazivanje naknade stete za troskove lecenja i izgubljene zarade tokom oporavka ulazi u zajednicku imovinu. prilikom zakljucenja ugovora 0 radu. Zakona o sportu (»SI. dok je drugi supruznik ostajao kod kuce i brinuo se 0 maloletnoj deci. cl. st. zakon). i cl. 25 »Profesionalni sportista zasniva sa sportskom organizacijom radni odnos. Zakona 0 radu (»SI. 52/96 i 10112005 . ako se ne dokaze da se radi 0 posebnoj imovini. staranjc 0 deci i domacinstvu). str." druga primanja. ulaze u zajednicku imovinu. Z. DakIe. PZ. naknada troskova smestaja. stipendija. S druge 264 . 13. R. br." U zajednicku imovinu ulazi zarada. Sportista amater i sportska organizacija mogu. vee i druge aktivnosti od znacaja za bracnu zajednicu (npr. 26 27 Videti: cl. 1012006.« Videti: cl.) i naknadu za zakljucenje ugovora 0 bavljenju sportskim aktivnostirna. br.dr. 9. glasnik RS«." Pojam rada supruznika vaija tumaciti ekstenzivno. Sportista i sportska organizacija. 119. u skladu sa sportskim praviIima. STY ARI I PRA VA KOlA CINE ZAlEDNICKU IMOVINU Imovina stecena radom i koriscenjem prava intelektualne svojine Imovina koju su supruznici stekli radom i koriscenjem prava intelektuaine svojine u toku zajednice zivota u braku prcdstavlja njihovu zajednicku irnovinu" Naknade koje profesionaini sportista i sportista amater dobiju na ima zakljucenja ugovora sa sportskom organizacijom." otpremnina zbog odlaska u penziju. 173.

31 (:1. glasnik RS«. zakon). po prirodi. 84/2004 . tacka I. za trpljenje dusevnih bolova zbog umanjenja zivotne aktivnosti. to sto je doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje uplacivan u toku bracne zajedniee supruznika. 158. penzija koja se isplacuje po prestanku braka osiguraniku moze biti strane. Videti: 61. Videti: cl. FGZ. Telic: 0 zajednickoj imovini supruinika sto je jubilarna nagrada (npr. Povredeno dobro je ovde neraskidivo povezano sa telesnim i duhovnim integritetom licnosti ostecenog.N. ZOR. Zakona 0 penzijskom i invalidskom osiguranju (»SI. 1 Zakona 0 penzijskom i invalidskom osiguranju. Zakona 0 penzijskom i invalidskom 265 . Na takav nacin se rezonuje i u francuskom pravu. 5.P Cini se da je nesto slozenije pitanje penzija. st. koji mu je u proslosti ornogucio placanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. naruzenosti. Njena vrednost ulazi u zajednicku imovinu. 33 34 doprinos osiguranju. da li je do njihove isplate doslo pre iIi po prcstanku bracne zajcdniee. st. koje su rezultat dobrovoljnog pcnzijskog i invalidskog osiguranja. pod uslovom da jc njihovo potrazivanje. zakon. cak i ako jc do zakljucenja braka doslo nakon sto jc supruznik otisao u starosnu. pre otkaza ugovora 0 radu. kod poslodavea ostvarenog za vreme braka." Zarade i naknada zarade i druga primanja ulaze u zajednicku imovinu. 29 30 Videti: cl. 85/2005 i 101/2005 . ZOO). 1. st. br. naknada za pretrpljeni fizicki bol." U zajednicku imovinu ulazi i otpremnina koja se zaposlcnom isplacujc zbog prestanka potrebe za njegovim radom. 120. 18. povrede ugleda casti slobode iIi prava licnosti.? Izglcda da u pogledu penzije supruznika treba analogno primeniti pravila koja vaze za zaradu. makar posredno.dr. st. zlatnik dodeljen supruzniku za dvadcset godina rada kod jednog poslodavca). 1. kojim osiguranik za scbc i clanove svoje porodiee obczbeduje veci obim prava. 34/2003. takode. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja sticu se i ostvaruju zavisno od duzine ulaganja i visine osnovice na koju je placen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje. smrti bliskog lica kao i za strah ne mogu ulaziti u zajednicku imovinu (cl. 1. S druge strane. ncma za posledicu da se penzije isplacenc supruzniku po prestanku zajednice zivota smatraju zajednickom imovinorn.dr. te u posebnu imovinu. pravo na novcanu naknadu za telesno ostecenjc. ulaze u zajednicku imovinu" Ova prava su u tesnoj vezi sa radom supruznika. drugog supruznika u sticanju (:1. 64/2004 . stoga je deoba ovog potrazivanja sa supruznikom protivna cilju kome sluzi ova naknada. 200. Videti: cl. bez obzira na to.odl uka USRS. st. I. invalidska penzija. a na osnovu programa resavanja viska zaposlenih. 16. 1404. ulazi i naknada stete za telesnu i moralnu povredu.r' U ovom slucaju. poslediea efektivnog rada. 32 Ako je brak prestao srnrcu jednog supruznika penzije se valorizuje kroz pravo na porodicnu penziju. odnosno invalidsku penziju. Primanja na osnovu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja: starosna penzija. 2 i 4. ZOR.

7 J 12003 i 84/2004 ~ dr. Zakona 0 autorskim i srodnim pravima. ako je drugi supruznik u radnom odnosu. guranik nc dokaze da jc srcdstva za dobrovoljno iz svoje posebne imovinc." Patent koji podrazumeva i pravo pronalazaca da uziva imovinske koristi od svog pronalaska ne ulazi u zajednicku imovinu. pogotovo. Zakona 0 zaposljavanju br. predmet uspesnog zahteva za deobom od strane bivseg supruznika. 32/2004 i 35/2004 ~ ispr. po kome u zajednicku imovinu ulaze autorska. st. list SCG«. Nije dovoljno reci. 64. 10 J. 1012006. glasnik RS«. tc njcgova zarada potpada pod rezim zajednicke imovine. pevac. da u zajednicku imovinu ulazi i vrednost koju su supruznici stckli koriscenjem prava intelektualne svojine. 2. Mcdutim. glumac) dobije za njegovu intcrpretaciju autorskog dcla. Drugim recima. (»Sl. supruznik autora mora saglasiti sa svim ugovonma kojim autor ustupa pravo na koriscenje autorskog dela. 44. Nagrade kojc su rczultat naucno ~ istrazivackog. je nosilac autorskog prava. J Zakona 0 zigovima. dakle. 39 266 . kojc kao takvo ulazi u njegovu posebnu imovinu. Videti: cl. br. Isto vazi i za naknadu koju nosilac ziga dobije na osnovu ugovora 0 prenosu prava. jer bi to znacilo da se npr. list SCG«. J 14. 3 i cl. Srnatramo neprihvatljivim tumacenje Porodicnog zakona.). Nczaposlcni sticc pravo na ovu naknadu ako je prethodno bio osiguran 12 mcseci ncprekidno iii u prekidima poslednjih osamnaest meseci. dirigent. muzicar. ali u zajcdnicku imovinu ulazi naknada koju nosilac patent a dobije na osnovu ugovora 0 licenci iii prinudnc licence. br. Zakona 0 patentima (»Sl. takode. licence i franzizinga. U zajednicku imovinu supruznika. supruznik. 37 Videti: cl. 61/2004 i 712005 ~ ispr. zakon)."? Isto pravilo vazi i u pogledu naknade koju interpretator (npr. st 2. 61/2004). list SCG«. 2 i 61. 9. 36 Cl." pcnzijsko osim ako osiuplacivao osiguranjc Novcana naknada za slucaj nezaposlenosti. Videti: 61. Zakona 0 autorskom i srodnirn pravima (»Sl. knjizevnog iii umctnickog rada. nagrada za najbolji roman iii glumacko ostvarenje godinc takode ulaze u zajednicku imovinu. 398. npr. Zakona 0 autorskim i srodnim pravima. i osiguranju za slucaj nezaposlenosti (»Sl. dakle. br. 108. posredno rezultat rada supruznika. ulazi u zajednicku imovinu. ulazi samo vrednost stecena koriscenjem autorskog dela. ni da u zajednicku imovinu ulazi imovinska komponenta autorskog prava. 121~ 138. 38 .). pronalazacka i druga imovinska prava intelektualne svojine. 13. Videti: CI. 61. Draskic Porodicno pravo i pravo deteta. odnosno drugih prava intelektualne svojine. st. . str. autor dela. emisije i baze podataka." Smatramo da isplacena iii dospe35 Vee smo pomenuli Moglo bi se rezonovati da je takva penzija rezultat specificne vrste stetnje. st. naknada koju autor dobije za iskoriscavanje dela od strane drugog lica potpada pod rczim zajcdnicke imovine. Tako valja postupati i u pogledu imovinskih prava proizvodaca fonograrna. st. Ona je privremena zamena za zaradu i prirodno ulazi u zajednicku imovinu. Videti: M.f Ova naknada je.P R A VN I ZI V0 T br. Videti: 61. 19. videograma.

Zakona 0 autorskim i srodnim pravima. (stvari. Babic." Imovina stecena na OSI10VU aleatornih ugovora Imovina stecena igrom na srecu u toku zajednice zivota supruznika predstavlja njihovu zajednicku imovinu. Teorijski bi narocito bila interesantna situacija. cl. naknada za upotrebu imena ulazi u njcgovu posebnu imovinu. PZ.interpretator za emitovanje njegove interpretacije na nosacu zvuka. 2 Zakona 0 267 . usluge iii prava) dobijen na razlicitirn obliciNpr. zakon). PZ. Npr. 352. naknada koju u toku zajednice zivota supruznika dobija supruznik . Medutim. ulazi u zajednicku imovinu supruznika." Ime je licno dobro. vee iskljucivo zainteresovanosti citalaca tog Iista za njen izged.dr. ulazi u zajcdnicku imovinu supruznika bez obzira sto je npr. CI. 125. Babic. ncgo i od slucaja iIi nekog neizvesnog dogadaja. ali se supruznik moze. glasnik RS«. Nasuprot tome. 28. Videti: 1. osim ako srccni dobitnik ne dokaze da je u igru ulagao sredstva iz posebne imovinc. delimicno odrcci prava na njegovu zastitu. 40 41 (:1." Novae. ako supruznik cije je ime upotrebljeno us pc dokazati suprotno. Porodicno pravo. bez obzira sto je interpretacija snimljena u toku zajednice zivota supruznika. To sto je neko zainteresovan da upotrebi ime jednog supruznika u komercijalne svrhe je. autorsko ili srodno pravo nastalo pre braka. rezultat popularnosti supruznika stecene kroz neku vrstu rada (npr. i uz naknadu. pod uslovom da je autorsko delo stvoreno u toku trajanja bracne zajednice iznosi prof. po pravilu. str. ako se ona interpretatoru isplacuje po prestanku braka.Videti: igrarna na srecu (»SI. Beograd 1999. prirodno je da drugi supruznik ne polaze pravo na ovu vrstu naknade. u kojoj jedan supruznik npr." Cini se da pravilo koje vazi za naknadu stecenu koriscenjem prava intelektualne svojine mozemo mutatis mutandis primeniti i u pogledu naknade isplacene supruzniku za upotrebu njcgovog licnog imena iii dela imena u dopustene svrhe." Kod igara na srecu konacan ishod igrc ne zavisi samo od znanja ili vestine ucesnika u igri. kao takav. poznata voditeljka tvrdi da naknada za objavljivanje njenih fotografija u »muskorn« casopisu ne ulazi u zajednicku imovinu. Tesic: 0 zajednickoj imovini supruinika la naknada. 276. Smatramo da tako ugovorena naknada ulazi u zajcdnicku imovinu. Stoga prihod ostvaren 1I nekom kvizu znanja ne ulazi 1I zajednicku imovinu.N. za koriscenje prava intelektualne svojine. u sportu) iii stvaralastva u oblasti autorskih i srodnih prava. Videti: cl. jer nije rezultat njene populamosti stecene radom na televiziji. 42 43 44 (:1. supruznik koji je dobio naknadu za upotrebu njegovog imena iIi objavIjivanje fotografije moze dokazivati da je zainteresovanost za komercijalnu upotrebu njegovog imena iIi objavljivanje fotografije posledica njegovog porekla iIi porodicne slave koju je stekao njegov otac. liS i cl. br. predstavlja prihod od koriscenja prava intelektualne svojine i. 172. 84/2004 i 85/2005 . Suprotno stanoviste po kome »predrnet zajednicke svojine mogu biti i autorska prava«. pritom nije od znacaja da Ii je snimak nacinjen pre braka. Slican odnos se moze uociti i u pogledu prava na lik koje je licno pravo i naknade za objavljivanje fotografije.

lotu.P R A VN 1 i 1 V0 T hr. br. po kojoj imovina steccna igrama na srecu ulazi u zajednicku imovinu supruznika je u mnogim zivotnim situacijama samo lex imperfecta. str. u trenutku izvlaccnja dobitnika). 47 Takode je malo verovatno da ce shodno pravilima 0 zajednickom upravljanju i raspolaganju zajednickom imovinom takav supruznik. odnosno kada je dobitnik preuzeo robnu nagradu. 125/2004). po dobitku. 268 . 46 Videti: cl. zbog posebnog odnosa sa primaoeem izdrzavanja sa njim zakljucio ugovor. da Ii je zajednica zivota postojala u vreme kada jc dobitak zaista isplacen. 6. 48 Ipak." Ugovor 0 dozivotnom izdrzavanju je teretan ugovor kojim se imovina stice kao naknada za ucinjcne usluge razlicitih oblika pomaganja i izdrzavanja primaoca izdrzavanja." Takodc nije od znacaja.>? Imovina pribavljena ovim ugovorom je rezultat 45 Dovoljno je da je dobitnik mogao znati. koji bi mogao podneti zahtev za razvod i tvrdeci kako je naknadno saznao za dobitak. pa i ovu prema trecem lieu preuzetu ugovororn.« Presuda Okruznog suda u Beogradu. 49 M. 10/2006. 2576/2003 od 30. glasnik RS«. ponasali kao jedna ugovorna strana i angazovali se u svim poslovima savesno prema drugom saugovaracu. 33. priredivac igre na srecu je. 398. 2003. 5 Zakona 0 igrama na srecu. a solidarno u medusobnom odnosu bracnih drugova koji dele sve obaveze domacinstva."? »Drzavna lutrija Srbije moze objaviti identitet dobitnika samo uz njegovu pismenu saglasnost. ma lutrije. bingu. duzan da postupi po resenju suda koji vodi postupak 0 deobi zajednicke imovine i pokaze iIi podnese ispravu koja je po svojoj sadrzini zajednicka za supruznike. Usvajanjem takvog prineipa izbegava se nesavesno postupanje dobitnika. 234 Zakona 0 parnicnom postupku (»SI. zahtevati saglasnost drugog supruznika da bi dobijeni novae ponovo koristio u igri. Cini se da kod sticanja koje za svoj osnov ima ncke igre na srecu postoji realna opasnost da supruznik (srecni dobitnik) nikada ne obavesti drugog supruznika 0 dobitku. st. listie) dobitni nije pravno relcvantna.Videti: cl. Trenutak sticanja ovdc valja vezati za objektivnu cinjenicu postojanja zajednice zivota supruznika u vreme kada jc neizvcsna okolnost nastupila (npr. ukoliko su se oba bracna druga u izvrsavanju obaveze izdrzavanja prema primaoeu izdrzavanja. 50 »Stoga. kao trece lice. u kazinu dobio na pokeru iIi kladeci se na rezultate konjickih trka 0 tome obavesti drugog supruznika. onda je opravdano da se takva uzajamna solidarnost u izvrsavanju obaveza vrednuje kroz njihov jednak doprinos u stieanju imovine kao rezultat njihovog zajednickog rada.« Iz napred navedenog se moze jednostavno zakljuciti da jc norma Porodicnog zakona. Subjcktivna okolnost." U zajednicku imovinu ulazi i imovina stecena ugovorom 0 dozivotnom izdrzavanju. da Ii jc supruznik za vrcmc zajcdnicc zivota zaista znao daje njegov tiket (srccka. Draskic. godine (Paragraf net). kladenjem na rezultate sportskih takmicenja iIi nagradnoj igri ulazi u zajednicku imovinu supruznika. nezavisno ko je od njih. na primer. Gz." Malo je vcrovatno da ce supruznik koji je. Porodicno pravo i pravo deteta.

prirodno ulazi u zajednicku imovinu. 269 . Rev. Videti: M. Beograd 2004. a na njegovo mesto dolazi drugi. Zbog toga se ovaj ugovor moze svrstati u ugovore na srecu.Bilten sud- 52 Kod ovih ugovora poznata je prestacija samo jedne strane primaoca izdrzavanja. 909.2. vee jedan supuznik mnogo krace od drugog. S druge strane. njihov doprinos u sticanju takve imovine ne moze biti jcdnak. 172. osim ako davalac izdrzavanja dokaze da je za davanje izdrzavanja koristio iskljucivo sredstva iz posebne imovine. Jr. 91. odnosno ugovore sa elementima aleatornosti. 53 54 Videti: cl.>' Smatramo da je postojanje oborive pretpostavke 0 zajednickoj imovini u ovom slucaju dovoljna zastita supruznika koji nije naznacen kao davalac izdrzavanja u ugovoru. Strieber. dakle. 55 Ova dilema se javlja i u pravu SAD.N.V Imovina pribavljena ugovorom 0 dozivotnom izdrzavanju. posto je ovaj ugovor aleatoran. Videti: Oliver Antic. bez obzira ko je u ugovoru naznaccn kao davalac izdrzavanja. Medutim. 513/200 I od 21. str. godine . str. Richard A. Stoga smatramo da na imovinu pribavljenu ugovorom 0 dozivotnom izdrzavanju. davanjem u zakup nasledenog stana. po pravilu. s obzirom na licna svojstva davaoca izdrzavanja. Fall 1987. str. Te§ic: a zajednickoj imovini supruinika zajednickog rada i odricanja. 398. 934. 39 Baylor L. Nasledno pravo. sta ako je propala stvar iz poscbne imovinc. br.2002. Ipak. i kao takva. cini se. ovo rescnjc je u skladu i sa prirodom ugovora 0 dozivotnom izdrzavanju. Draskic. koji je ne samo aleatoran nego se. adekvatno odrazava pravu nameru primaoca izdrzavanja. ske prakse Vrhovnog suda Srbije. Princip koj i davaocu izdrzavanja daje mogucnost da dokaze svoju posebnu imovinu. zakljucuje. Richard R. a premije su uplacivane iz zajednicke imovincv'" Cini se da u tom slucaju naknada iz osi51 Videti: ResenjeVrhovnog suda Srbije. Porodicno pravo i pravo deteta. 330. Videti: Oliver S. 2/2002 . Heard. PZ. Gzz. ulazi u zajednicku imovinu supruznika." Moguce je zamisliti i ugovor 0 dozivotnom izdrzavanju u kome se obavcza davaoca sastoji iskljucivo u mesecnom placanju odredenog novcanog iznosa primaocu izdrzavanja. ali je posrcdno doprineo izdrzavanju. Princip realne subrogacije se primenjuje i ako je unistena ili ostecena stvar pripadala posebnoj imovini. Orsinger." Nastupanjem osiguranog slucaja jedan objekat iz fonda zajednicke imovine iscezava. Naknada iz osiguranja za unistenu ili ostecenu stvar iz zajednicke imovine ulazi u zajednicku imovinu. Takode nije nemogucc da davalac izdrzavanja taj novcani iznos obezbedi iskljucivo od prihoda iz svoje posebne imovine. treba analogno primeniti pravilo koje zakonodavae propisuje za imovinu steccnu igrama na srecu. ako se supruznici nisu starali 0 izvrsavanju obavcze iz ugovora 0 dozivotnom izdrzavanju u priblizno jednakom vremenskom periodu. Characterization of Marital Property. npr.str.

Rev. zakonski naslednik osiguranika osigurana suma se." Moze se dakle zakljuciti. Opsirnije 0 of Marital Property. ZON. R. kao pravni osnov. 1437 FGZ. ulazi u posebnu imovinu. ada se izvcstan broj rata. Stvari kupljene na kredit Jedno od pitanja koja sc postavljaju pri utvrdivanju sadrzine zajednicke imovine jcstc i pripadnost stvari kojc su kupljcnc na kredit. ZON. Kada god jedan bracni drug izvuce za sebe neku korist iz zajednicke imovine postoji obaveza povracaja. (1986). 1250.Ako nuzni den nije povreden. 33 UCLA L. str. izvrsen pre zakVideti: Grace Ganz Blumberg. Orsinger. tretira kao poklon. supruznik moze zahtevati novcanu naknadu od korisnika osiguranja sarno ako je premija placana iz zajednickc imovinc. ocuvanje iii unapredenje posebne imovine postoji obaveza njihovog povracaja. Characterization Videti: cl. i cl. Strieber. 61 zastiti efikasnosti ustanove nuznog dela videti: O. 270 . Analysis. 14 16. FGZ. 933.>? Ako je korisnik osiguranja ncko trecc lice. Disability Pay. or Replacement. Videti: cl. guranja.?" Ako je nuzni den supruznika povreden vrednost ovog poklona ulazi u obracunsku vrednost zaostavstine.v. Kod stvari kupljenih na osnovu dugorocnog kredita nije rcdak slucaj da ugovor 0 kupovini bude zakljuccn pre nego sto je kupac stupio u brak. Ako je korisnik osiguranja drugi supruznik. pa cak i veci den kredita otplati tokom braka. 62 0 povredi nuznog dela cl. Heard. 174. Ako je ugovor 0 prodaji. 59 60 O. 42. Antic. Marital Property Treatment of Pensions. takode. 56 57 Videti: cl. kao nacin sticanja. 1417 FGZ. Nasledno pravo. 52." Kod osiguranja za slucaj smrti situacija je jos slozenija. cini se da jc rec 0 poklonu koji je jedan supruznik ucinio drugom i osigurana suma ulazi u njegovu poscbnu imovinu bcz obzira da li je premija uplacivana iz posebne iii zajcdnicke imovinc.P R A VN J tJ V0 T hr. 1282. R. u skladu sa principom rcalne subrogacije." Isto vazi i ako su sredstva iz zajednicke imovine iskorisccna za placanje naknade stcte iii kazne koja je rezultat aktivnosti jednog supruznika. str. cak i ako su premije osiguranja uplacivanc iz posebne imovine. 43. 1 ()12006.v' Supruznik ima pravo na novcanu protivrednost nuznog dela. i predaja stvari. ali postoji obavcza rcgrcsa sredstava u zajednicku imovinu. Workers' Compensation. da u svim situacijama kada su sredstva iz zajednicke imovine upotrebljena za pribavljanje. odnosno upis u jayne knjigc. and Other Wage Substitutes: An Insurance. 5R Videti: cl. str. npr.

godine (Paragraf net).« Presuda Vrhovnog suda Srbije.Ipak.2003. 63 64 Cini se da u ovoj situaciji valja voditi racuna i 0 okolnosti da li je stvar kupljena na kredit npr. prirodno je da taj supruznik preuzme i ostatak duga prema poveriocu. vee ona samo stice trazbeno pravo prema ostalim zakonskim naslednicima supruga. 2002.« Videti: Vrhovni sud Srbije. da je uplata ucesca za kredit iii rata izvrsena iz posebne. 65 U pravu SAD se predlaze uvodenje pretpostavke da stvari kupljene na kredit ulaze u zejednicku imovinu. ako je ugovor 0 kupovini i predaja. ako su vanbracni drugovi kasnije zakljucili brak. ostaje iskljucivi vlasnik. supruznik koji je iz svoje posebne imovine podmirio zajednicku obavezu ima pravo na naknadu od drugog supruznika srazmcmo njegovom udelu u zajednickoj imovini. odnosno upis u zemljisne knjige izvrsen u toku zajednice zivota supruznika.N. bcz obzira na naknadno stupanje u brak. supruznici su u njemu zajednicki ziveli. ali se moze dokazivati i zajednicka imovina u obimu u kome je zajam otplacivan iz te imovine. Dugovi koji terete zajednicku imovinu se u slucaju sudske deobe. PZ. Videti: 4. odnosno drugog supruznika u odnosu na posebnu imovinu sticaoca. ako se ne moze dokazati suprotno. 66 Na slican nacin rezonuje i Vrhovni sud Srbije u slucaju prestanka braka smrcu jednog od supruznika: »Kada su stranke podizanjem kredita u toku trajanja braka kupile stan. bez obzira da Ii je otplata kredita okoncana po prestanku zajednice.?" Ncsto je drugacija situacija. Sud mora voditi racuna i 0 okolnosti. koja po opstim pravilima ulaze u zajednicku imovinu nastaje regresni obligacionopravni zahtev zajednicke imovine. tuzilja ne moze steci veci svojinski udeo na kupljenom stanu od udela koji je vee utvrden pravnosnaznom sudskom odlukom. 184. ako jc jednom supruzniku po prestanku zajednice zivota dodeljena stvar koja mu sluzi za obavljanje zanata ili zanimanja. 2514/2003 od 25. Gz. Rev. Takode se smatra da je rata uplacena iz zajednicke imovine.12. Npr. da Ii su u periodu kupovine stvari na kredit supruznici ziveli u vanbracnoj zajednici." Naravno.v. ako je za otplatu kredita supruznik koristio sredstva ostvarena radom. TeSie: 0 zajednickoj imovini supruinika ljuccnja braka. ali se moze dokazivati suprotno npr. onda on predstavlja njihovu zajednicku imovinu. cini se da lice koje je naznaceno kao kupac u ugovoru. Medutim. 271 . »Zajednickom imovinom bracnih drugova smatra se i imovina stecena za vreme trajanja vanbracne zajednice.Kupljena stvar tada ulazi u rezim zajcdnicke imovine.06(3) Principles of the Law of Family Dissolution: Analysis and Recommendations. dele na pola.v. po pravilu. 4443172 (Paragraf net). Sud ce uzeti u obzir i ovu cinjenicu prilikom utvrdivanja udela drugog supruznika u zajcdnicko] imovini. tako da nisu morali da izdvajaju sredstva iz zajednicke imovine za zakup stana. odnosno upisano u zemljisne knjige. stan koriscen za zadovoljenje potreba domacinstva. U pravu SAD se predlaze uvodenje pretpostavke po kojoj je takva stvar posebna imovina supruznika (pribavioca). 67 Videt: cl. Otplatom preostalog kredita nakon smrti supruga. jer se otplata ostatka kredita ne moze uzeti kao poseban doprinos tuzilje koji bi vodio povecanju njenog svojinskog udela.?? a dug je nesumnjivo nastao kao poslediea kupovine ove stvari na kredit.

takav stan nc ulazi u rezim zajcdnicke imovine.2005. 2665/2005 od 28.16/97. 44/95 . Videti: cl." Medutim. 53/93. a najvise do 30%«. 2005. Stvari kupljene po privilegovanim uslovima Kada se u srpskom pravu pomenu stvari kupljene pod privilegovanim uslovima.5% za svaku godinu radnog staza. 49/95. tada taj bracni drug ne postaje iskljucivi vlasnik stana. to je pravilan zakljucak nizestepenih sudova. stoga tuzilja kao njegov bracni drug nije mogla uci u krug lica koja bi imala pravo otkupa stana pod uslovima utvrdenim Zakonom 0 stanovanju. 2005. omoguci otkup stana po privilegovanoj ceni. Cena stana je u odnosu na trzisnu cenu umanjena. 46/94. u skladu sa Zakonom 0 stanovanju. »Kada je u toku trajanja bracnc zajcdnicc zakljucen ugovor 0 otkupu stana iz drustvenc svojine od strane bracnog druga koji jc bio nosilac stanarskog prava. ako je jedan supruznik otkupio stan na osnovu pismene saglasnosti nosioca stanarskog prava. godine (Paragrafnet). 11. izmedu ostalog. 50/92. zakon.46/98. 272 . Presuda Okruznog suda u Nisu. po pravilu. 70 Videti: Presudu (Paragrafnet). te da stoga predrnetni stan nije stecen radom i ne predstavlja zajednicku imovinu tuzilje i tuzenog. st. 16. 2. glasnik RS«. »Kako je tuzeni uz saglasnost svoga oca kao nosioca stanarskog prava otkupio predmetni stan. godine."? U nasoj sudskoj praksi cini se postoji jedinstveno stanoviste 0 ovom pitanju." Drugi razlog je taj sto je supruznik na kojeg glasi rescnjc 0 koriscenju.dr.P R A VN 1 ZI V0 T hr. 47/94 . zakon. »doprinosa za stambenu izgradnju uplacivanog iz licnog dohotka lica koje otkupljuje stan i njegovog bracnog druga po 0. 84/92 . umanji na ime. 1. 68 69 Zakonodavac je ovde kogentnom Videti: cl. i na osnovu doprinosa za stambenu izgradnju uplacivanog od stranc oba supruznika. Takvo rezonovanjc Videti: »Sl.26/2001 i 10112005 . 2779/2005 od 9.. 33/93. br. godine Nije od znacaja visina doprinosa tuzenika i tuzilje u odnosu na sticanje spornog stana. 21. 1 Zakona 0 stanovanju. Gz." Po ovom Zakonu nosilac prava raspolaganja je duzan da nosiocu stanarskog prava.« 70 Nije sporno da su stanovi otkupljeni tokom zajednice zivota supruznika njihova zajednicka imovina. odnosno zakupcu. 11. da tuzeni nikada nije bio nosilac stanarskog prava niti zakupac spornog stana. Okruznog suda u Novom Sadu. st. cak i ako je otkup izvrsen iskljucivo sredstvima iz posebne imovine supruznika. 48/94. Zakona 0 stanovanju.dr.« Presuda Vrhovnog suda Srbije. tacka 1.ispr. 67/93." Razlog ovakvog rezonovanja sud a jeste nacin utvrdivanja privilegovane cene. Rev. Gz. 1012006. onda se pre svega misli na stanove koji su u nasoj zemiji otkupIjivani po ccni daleko nizoj od trzisnc.ispr. 71 normom iskljucio primenu nacela autonomije volje. 4046/2004 od 4. dobijao »bodovc« za stan i na osnovu toga sto je u braku.. 76/92. vee predmetni stan ulazi u rezim zajednickc imovine bracnih drugova. 72 73 Ugovorena cena stana dobija se kada se otkupna cena stana. po osnovu ostvarenih prihoda tokom trajanja njihove bracne zajednice.

a pored toga rczim susvojine je opsti i primenjuje se uvek kada zakonom nije uveden rezim zajcdnicke svojinc. Nije nemoguca situacija u kojoj je supruznik (nosilac stanarskog prava) dobio stan korisccnje stana pre stupanja u brak. u nasoj sudskoj praksi se smatra da pokloni ucinjeni mladencima predstavljaju njihovu zajcdnicku svojinu. s tim sto nosilac stanarskoga prava moze dokazivati da je njcgov doprinos.: Vrhovni Sud Srbije. u okviru imovine. bez obzira od cijih srodnika je stvar dobijena." 74 Videti: O. 164. te mu bodovi na osnovu braka nisu ni trebaIi. Stvarno pravo. uopstc nije uplacivala sredstva iz licnog dohotka na ime doprinosa za stambenu izgradnju. osim ako iz izricito izrazene namcre poklonodavaea iii prirode stvari ne proizilazi da je dar ucinjen samo jednom od supruznika. brakje trajao prilican broj godina i zajednica zivota postoji u trenutku podnosenja zahteva za otkup. 75 »Stvari koje bracni drugovi dobiju povodom vencanja od trecih lica na poklon predstavIjaju zajednicku svojinu i pripadaju i jednom i drugom bracnorn drugu zato sto se daju radi zasnivanja novog domacinstva i radi lakseg zivljenja. 273 . pa shodno tome i udio u vlasnistvu na otkupljenom stanu veci u odnosu na drugog supruznika. Takode jc moguce da je supruznik nosilac stanarskog prava dobio stan na koriscenje kao strucni »kadar« ncophodan preduzecu. str. U tom slucaju odluka u koji fond. 1997. Stankovic u O. Stankovie- M.03. Medutim. Po jednom misljenju. Naravno poklon moze biti darovan i supruznicima kao paru. posto ova imovinska vrednost ne potice od rada. Pokloni ucinjeni supruinicima kao paru Poklon ucinjcn nekom od supruznika u toku zajedniee zivota u braku ulazi u njegovu posebnu imovinu. a zahtev za otkup jc podnet tek posto je zajednica zivota supruznika prestala.N." S druge strane. Cini se da bi sudska praksa resenje mogla traziti u pretpostavci zajednicke imovine supruznika. iii samo u nekim situaeijama zajednicka imovina supruznika. godine (Paragrafnet). poklon ulazi zahteva odgovarajuce obrazlozenjc. u stvarnosti su stvari cesto mnogo slozenije. Orlic. Rev. kao dornacica. Beograd 1999. Teste: 0 zajednickoj imovini supruinika nije spomo u slucaju prostc situacije. Realan je i slucaj u kome jc stan dobijen na korisccnje u toku zajednice zivota koja je trajala duze vremc. ukoliko u momentu cinjenja poklona nije izricito oznaceno da se stvari poklanjaju samo jednom od bracnih drugova iii pak iz same prirode stvari to ne proizilazi. 5795/96 od 4. koja je u praksi kod otkupa stanova verovatno bila i najcesca: nosilac stanarskog pravaje bio u braku u trenutku dobijanja stana na koristenje. pokloni ucinjeni na ime oba supruznika su u njihovoj susvojini. Stoga se postavlja pitanje da li je stan otkupljen po uslovima predvidenim Zakonom 0 stanovanju uvek. ili da supruga.

854. Strucna sprema iii zvanje (titula) jednog supruznika jesu njegovo licno dostignuce. kako bi se posvctio porodici. 17 Women's Rts. da bi drugi supruznik dosao do diplomc. ccsto zrtvujc mnogo. »obaveza blagodarnosti« prcma poklonodavcu tcreti oba supruznika. 109. Na prvi pogled je jasno da su mogucnost zaposlenja i visina buducih prihoda takvog supruznika znacajno uvecane u odnosu na period pre braka.J. Prcstankom braka supruznik. IzgIeda da su namcra poklonodavaca. po pravilu. Supruznik. koji se nabavljaju od sredstava iz zajednicke imovinc. L. primereni kriterijumi za odlucivanje 0 sudbini poklona ucinjenih supruznicima kao paru. Twila L. L.f" Iz tih razloga. Pravni zivot br." Otuda se i kod poklona ucinjenih supruznicima kao paru cini primerenim poci od pretpostavke da oni ulaze u zajednicku imovinu. kompjuterski strucnjak ili arhitekta koji je stekao medunarodno priznatu liccncu. 78 »Poklonoprirnac je duznik. u nckim odluka76 Videti: S. propusti dobru poslovnu priliku ili u potpunosti napusti svoju karijeru. ali se nc rnoze zancmariti doprinos drugog supruznika. 274 . str. ulazuci i vremc i »energiju«. Enhanced Earning Capacity/Human Capital: The Reluctance perty. podrazumcva uzvratne (remuneracione) poklone. Profesionalni potencijal= povecana mogucnost zarade Pitanje 0 kome se u poslednje vrcme diskutuje u pravnoj Iitcraturi jestc problem vrednovanja profesionalnog potencijaia (»human capital«. 77 Bracni par koji je od prijatelja dobio poklon za vencanje. 10/2005. No-Fault Divorce and Liability Without Fault: Can Family Law Learn from Torts? 52 Ohio St. to Call it Pro- 80 Neki autori povlace paralelu izrnedu naknade u slucaju razvoda bez uticaja krivice i objektivne odgovornosti za stetu.« Videti: O.P R A VN 1 Z 1V 0 T hr. koji nije ulagao u svoje znanje i sposobnosti. u slicnim prigodama."? Ponekad jcdan supruznik u cilju prilagodavanja drugom. Antic. ova vrsta poklona. Spring 1996. a njegov dug nije beznacajan vee samorn cinjenicom sto spada u trajne obligacije. priroda darovane stvari i prigoda povodom koje je poklon ucinjen. 0 zajednickoj svojini u braku. lekar koji je uspesno okoncao spccijalizaciju. str. 55 (1991). on je duznik do kraja svog zivota: poklonoprimac mora biti blagodaran. osim ako jedan od supruznika dokazc suprotno. 1012006. 94. »carning capacity«) jednog supruznika koji je uvecan tokom braka. godisnjicu braka iii prilikom useljenja u novi stan ce u skladu sa obicajima imati obavezu da povodom nekog slicnog dogadaja uzvrati poklon prijateljima. diplomirani pravnik koji je stckao zvanje magistra iIi doktora nauka. Npr. 70. Panov. 130. Rep. 79 Joyce Davis. str. koji se nije usavrsavao. Perry. str.?? Pored toga. Kauza. odnosno zajednicka imovina supruznika ostaje uskraccna za prihode koji su se osnovano mogli ocekivati." Ipak.

573. Joan Krauskopf. I. 160. u svakom slucaju. Gregg A. Cini se da je doprinos u profesionalnom osposobljavanju i usavrsavanju supruznika svojstven prirodi braka i spada u red redovnih bracnih duznosti. Videti: cl. da se brae nom drugu koji je usled braka bio izo1ovan od trzista ornoguci edukacija za novu ulogu. Opsirnije 0 ovom slucaju koji predstav1ja precedent za deobu zajednicke imovine u drzavi New York videti. predstavlja zajednicku imovinu. ako su za uplatu skolarine (troskove boravka u inostranstvu. Winter. Chandler. prema opstim pravilima obligacionog prava samo ovlascen da potrazuje sredstva koja su u tu svrhu ulozena iz zajednicke imovine. Human Capital as Marital Property." Supruznik ne moze prodati svoju strucnu spremu. stoga drugom supruzniku pripada pravo na den tih prihoda. 713~14. 489 N. A Property Theory of Future Earning Potential in Dissolution Proceedings. 716 (N. 1990. Leslie F. Rehabilitative Alimony: Uses and Abuses of Limited Duration Alimony. stecena u braku. trajalo i pre braka. 275 .f Mogucnost zaposlenja i sticanja zarade je jedan od Zakonom predvidenih kriterijuma 0 kojima sud vodi racuna prilikom odredivanja izdrzavanja. 15 I.N. 83 dovoljno PZ. 56 Washington Law Review 277. 3. naknadu za liceneu) koriscena sredstva iz zajcdnicke imovine iii posebne imovine drugog supruznika. L. on je.Q." U vezi s ovim pitanjem se cesto raspravlja i 0 tome. 288. je postojao. 19 Hofstra Law Review 499. stvar licnog talenta i ambieije. bracna zajednica supruznika. Osiromaseni supruznik. 82 Supruznik koji je ulagao u karijeru partnera moze i na ovaj nacin biti doveden u ravnopravan polozaj. titula npr. str. pz. pre svega.E. Osim toga. koji je propustio priliku da se usavrsava. odnosno njegove posebne imovine. March 1981. 1988. Ovaj doprinos moze biti finansijski. 499-506. st. st. Medutim. Grauer. U tom slucaju nastala jc obligacija. ali to rnoze uciniti sa svojim buducim prihodima. C~inise da kod razresenja ove dileme valja voditi racuna 0 tome da je obrazovanje. ali i drugi doprinos izrazen kroz brigu 0 dornacinstvu i porodici.Y. Burns. O'Brien. imati uticaja na visinu izdrzavanja. ali je prestankom braka otpao. Visina prihoda supruznika ciji je profesionalni potencijal uvecan ce slucaju prestanka braka. Videti: (:1. str. da li poslovni ugled (»goodwill«) supruznika stecen u toku braka ulazi u zajcdnicku imovinu. Tdic: 0 zajednickoj imovini supruinika ma americkih sudova je prihvaceno stanoviste po kome povecana mogucnost zarade jednog supruznika. nema sredstava za izdrzavanje. Neki autori prihvataju koncepciju po kojoj izdrzavanje ima jedan karakter osposobljavanja tj. »Good81 Videti: O'Brien v. Uporediti: Jon A.2d 712. koja svoj izvor ima u neosnovanom obogacenju. 21 Fam. stvari stoje nesto drugacije. 1985) U ovom slucaju sud je utvrdio da je licenca lekara stecena tokom braka zajednicka imovina supruznika uz zakljucak da je profesionalni potecijal jednog supruznika stecen u toku braka zajednicka imovina nastala kroz neposredni iIi posredni doprinos drugog supruznika." Osnov za takvo davanje. ne stice bilo kakvo ovlascenje u pogledu diplome supruznika ciji je profcsionalni potencijal uvecen. po pravilu. dakle. 84 Naravno uz dodatni uslov da supruznik. doktora nauka se ne moze steci bez dugogodisnjeg prethodnog obrazovanja koje je. str. 573~577. a nesposoban je za rad iii je nezaposlen.

Cini se da ovde valja napraviti razliku izmedu cisto trzisnog »goodwill«-a preduzctnika i profesionalne reputacije vezane za fizicko lice kojc ovu delatnost obavlja. Kupac je voljan da plati vise za katie sa dugom tradicijom i stalnim gostima u odnosu na ccnu poslovnog prostora iste velicine na priblizno istoj lokaciji. kao i za obavezc koje prema opstim pravilima terete oba supruznika (npr. Potencijalni kupac je cesto spreman da plati mnogo vise nego sto iznosi trzisna vrednost nepokretnosti u kojoj se delatnost supruznika odvija.87 85 Videti: 4.P R A V NIt I V0 T hr. str. a ne okolnosti da sc ordinacija nalazi na dobroj lokaciji ili navike Ijudi da je posecuju. moze doneti kupcu. ali i druge prcduzetnike. restoran iii servis za popravku automobila. po pravilu. 276 .a koji je prevashodni rezultat licne i profesionalne rcputacije ne ulazi u zajednicku imovinu supruznika. 2 loi n 65-570 du 13 juillet 1965). 209. pod kojim se podrazumevaju dugovi vezani za vodenje domacinstva i obrazovanje dece. odgovomost za stetu koju pricini dete do sedam godinaj. Porodicno pravo. »goodwill« ordinacije specijalizovane za ocnu hirurgiju je. Ova razlika u ceni je rezultat dobre poslovne rcputacije supruznika i ocekivanog prihoda koje nastavak delatnosti. Porodicno pravo. ada. ipak. str. 1012006. Treating Profesional Goodwill as Marital Property in Equitable Distribution States. Ponjavic." U posebnu imovinu ulaze dugovi koje je supruznik sam stvorio npr. jedan supruznik je u toku braka otvorio i drzi zubarsku ordinaciju." Odgovornost za dugove Supruznici odgovaraju solidamo. 58 New York University Law Review 554. 343. 1 1 1 • Opsirnije 0 odgovomosti supruznika za dugove u srpskom pravu videti: Marko Mladenovic. Opsirnije videti. 86 87 Komar. 143. str. u tu svrhu. Korac. will« se u ovom kontekstu. U francuskom pravu takode postoji solidarna odgovornost supruznika za porodicne dugove. tako i posebnom imovinom za obaveze koje jedan supruznik primi za tekuce potrebe zajednice. Npr. S druge strane. obaveza izdrzavanja dece.07(3) ALI Principles of the Law of Family Dissolution. Slobodan Panov. nastane solidarna obaveza supruznika (cl. jedan supruznik moze zakljuciti bez saglasnosti onog drugog. vezuje za supruznika koji u vidu zanimanja obavlja delatnost slobodne profesije.Andre Colomer. obaveza izdrzavanja vanbracnog detcta iii obaveza naknade stete iz sopstvenog delikta. paras. po pravilu. 144. June 1983. Regimes matrimoniaux. st. Ide se cak dotle da ugovore. 574. Ova vrednost se mora uzeti u obzir prilikom deobc zajcdnicke imovine. kako zajednickom. 1 i st. Otuda vrcdnost »goodwill« . pod istim imenom. Suprotno zalaganje videti: Carmen Valle Patel. rezultat obrazovanja i strucnosti supruznika koji izvodi operacijc. 220.

u sirem smislu.N. Cini se da u prakticnom 88 Videti: 61. ZAKLJUCAK Ova su osnova kriterijuma za razvrstavanje stvari i prava u zajednicku ili posebnu imovinu. Stvar ili pravo ulazi u zajednicku imovinu supruznika. b) objekat subjektivnog gradanskog prava koji donosi plodove. PZ. 277 . pravo da zahtevaju deobu zajednicke imovine imaju i poverioei onog supruznika iz cije se posebne imovine nisu mogli narniriti. 181. smatra »radorn«. valja pristupiti imovini stecenoj na osnovu ugovora 0 dozivotnom izdrzavanju. na primer. ulazi u zajcdnicku imovinu. po prineipu realne subrogaeije. kao i naknadi za upotrebu licnog imena iii objavljivanje fotografijc. ugovora 0 otkupu stana. Osim ako se radilo 0 oprostaju zajednickog duga. u toku zajedniee zivota supruznika. Tako. osim ako jcdan supruznik dokaze da se radi 0 njcgovoj poscbnoj imovini.s" Korist koju bracni drugovi ostvare oprostajern duga ulazi u fond posebne imovine. pored supruznika i naslednika umrlog supruznika. se vee nalazio u fondu zajednicke imovine. tumacenju ovih kriterijuma treba poci od pretpostavkc da imovina stecena uz naknadu. odnosno objekat koji je zamenjen novim. ako je do stieanja doslo tokom zajedniee zivota supruznika i ako je ispunjen jedan od dva altcrnativna uslova: a) stvar (pravo) je pribavljena aktivnoscu. TeSiL~: 0 zajednickoj imovini supruinika Znacaj dugovanja se ogleda i u tome sto. koja se.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->