P. 1
O Zajednickoj Imovini Supruznika

O Zajednickoj Imovini Supruznika

|Views: 1,493|Likes:
Published by Anonymous mKdAfWif

More info:

Published by: Anonymous mKdAfWif on Jul 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

NENAD TE~IC

o ZAJEDNICKOJ

IMOVINI SUPRUZNlKAI

UVOD

Brak je licni, ali i imovinski odnos supruznika. Predmet naseg proucavanja u ovom radu jesu odnosi supruznika vezani za rezim sticanja imovine u braku. Imovinski odnosi supruznika u savrcmenom pravu su doziveli znacajne promenc. U patrijarhalnom bracnorn pravu zena je udajom dolazila pod muzevljevu vlast manus? Imovinski doprinos zene porodicnoj imovini se ogledao u davanju miraza (dO!-J). 3 Miraz se muzu donosio radi lakseg zivljenja u zajednici i ulazio je u muzevljevu imovinu." Neste kasnije je uvedena obaveza vracanja miraza u slucaju prcstanka braka. Imovinski odnosi supruznika ostaju gotovo ncpromenjeni i u Srpskom gradanskom zakoniku." Ipak, vremcnom je suprematija muza u
Mr Nenad Tesic, asistent Pravnog fakulteta u Beogradu. Ovaj clanak nastao je kao rezultat ucesca na projektu »Razvoj pravnog sistema Srbije i hannonizacija s pravom EU (pravni, ekonomski, politicki i sociloski aspekti)« Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
2 Zen a je gubila poslovnu sposobnost. Videti: Marko Mladenovic, Siobodan Panov, Porodicno pravo, Beograd, 2003, str. 162. Rimsko pravo je poznavalo i brak bez manus-a, ali je i ovde postojala 'oboriva pretpostavka da sve stvari koje zen a posedujuje pripadaju muzu praesumpcio Muciana. Videti: Miroslav Milosevic, Rimsko pravo, Beograd 2005, str. 128.

To je ujedno i nacin ucesca kceri u porodicnoj imovini. Umesto nasleda ona dobija miraz. Videti: Obrad Stanojevic, Rimsko pravo, Beograd 2003, str. 188.
3

4 Videti: Zivojin Peric, Specijalni 1928, str. 20.

deo Gradanskog

prava III, Porodicno

pravo, Beograd

5 »Mladoletnicima se upodobljavaju svi oni koji ne mogu iii im je zabranjeno svojim imanjem rukovati; takvi su svi uma liseni, raspikuce sudom proglasene, propalice prezaduzenici, kojih je imanje pod steciste potpalo, udate zene za zivota muzevljeva.« Videti: cl. 920. SGZ.

259

LJ slucaju sudske deobe zajednicke imovine. cini se da pitanje sta se zaista deli. kao dye imovinskopravne celine u ukupnoj imovini supruznika. 56. Porodicnog Carolyn 1. glasnik RS«. zajcdnicke svojinc. 18/2005). ali ima i simbolican znacaj u smislu osecanja licnog dostojanstva i jednakosti supruznika. stvarne sluzbenosti. nisu titulari odredenih delova stvamih prava (npr. koji na osnovu deobe. otvara citav niz dilema. Speci fican pravni rezim koj i ovaj den imovine izdvaja u posebnu celinu se ogleda u postojanju dva titulara. sto je udeo. H. str. st. Properties of Marriage. Frantz. niti poverioci utvrdenog dela potrazivanja. Cini se da jc pravilo 0 podeli zajednicke imovine supruznika na pola civilizaeijska tekovina i jedno od onih pravila koje se u uporednom pravu najmanje dovodi u pitanje. U ovom radu ccmo pokusati da odgovorimo barem na neke od nj ih. 1012006. 0 zajednickoj 1. 260 . Hanoch Dagan." Primena ovog principa podstice supruznike da ulazu u zajednicku imovinu. Zajednicka imovina je.? U oblasti imovinskopravnih odnosa.3/1998. Cine dye imovinskopravne celine . patrijarhalnoj porodiei ustupila mesto principu ravnopravnosti supruznika.zajcdnicka i posebna imovina. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu. of Marriage. Frantz. 9 C. 7 8 svojini u braku. Properties 104 Colum L Rev 75 (2004). plodouzivanja). dakle. Supruznici. str. 105-106.P R A VN I ZI V0 T hr. 100. Takva 6 Slobodan Panov." Novi Porodicni zakon kao jedan od osnovnih nacela porodicnog prava navodi ravnopravnost muza i zcne. zakona (»Sl. str. 3. pretpostavlja sc da su udeli supruznika jednaki. Videti: cl. br. Kakva je pravna priroda zajednicke imovine. Imaonici bracne tekovine su muz i zen a sa neopredeljenim udelima. br. ta ravnopravnost se ogleda u postojanju zajednicke imovine supruznika. Dagan. 3. dakle. u kakvom su odnosu zajednicka i posebna imovina. odnosno posebne imovine? PRA VNA PRIRODA I MOGUCNOST RASPOLAGANJA ZAJEDNICKOM IMOVINOM Ukupnu imovinu fizickog liea. koje je u braku. pripada svakom od zajednicara prilicno ujednacen u uporednom pravu. jedan od fondova u okviru ukupne imovine supruznika. sta to ulazi u zajednicku imovinu supruznika i koje kretirijume valja koristiti za razvrstavanje stvari i prava u fond zajednicke.? I pored toga.

401-402. po kome predmet spome prodaje ulazi u posebnu imovinu supruznika . tuzba za ponistaj mora biti pod net a u roku od dye godine od saznanja za pravni posao. st. Rev. loi n 85-1372 du 23 decembre 1985. Takvo stanoviste. smatramo da se ovom pitanju moze pristupiti i na nesto drugaciji nacin. Porodicno pravo i pravo deteta. Z. " Videti: M. Porodicno pravo. Videti: cl. cak i ako razlog nistavosti kasnijc otpadne. 0 zajednickoj svojini u braku. nije nistav u delu kada je bracni drug raspolagao svojim udelom u zajednickoj imovini. Beograd 2005. po kome je za raspolaganje stvarima iz zajednicke imovine ncophodna saglasnost supruznika. Zanimljivo je primetiti da prekluzivni rokovi. ali ne u roku duzem od dye godine od prestanka zajednice zivota. »Ugovor 0 dozivotnom izdrzavanju kojim je jedan bracni drug raspolagao zajednickom imovinom bez saglasnosti drugog bracnog druga. teku 261 . bez saglasnosti drugog. Beograd. 12 Neki autori u potpunosti relativizuju nacelo zabrane raspolaganja imovini. ali u svakom slucaju istice istekom roka od tri godine od dana zakljucenja ugovora (cl. dominira u nasoj porodicnopravnoj knjizevnosti. Videti: S. 349 i Marija Draskic. 15 Pravo zahtevati ponistaj rusljivog ugovora prestaje istekom roka od godinu dana od saznanja za razlog rusljivosti. 3 PZ. 65-68. 2004. kojim jedan supruznik. U nasoj sudskoj praksi se javlja stanoviste da je ugovor 0 dozivotnom izdrzavanju jednog supruznika delimicno nistav.!' Ipak. 1427. Ponjavic. b) supruznik ne moze otuditi iIi opteretiti svoj udeo u zajednickoj imovini. 117. ako se drugi supruznik naknadno izrecno saglasi sa raspolaganjem iIi supruznici zakljuce sporazum 0 deobi zajednicke imovine. takav ugovor jc protivan prinudnom propisu i zbog toga nistav. 10 Ako supruznik otudi stvar iz zajednicke imovine. kakav je ovaj. Panov. drugi supruznik moze odobriti takav posao iIi zahtevati njegovo ponistenje. te je ovaj ovlascen da u zakonskom roku zahteva njegovo ponistcnjc." Tuzba za ponistaj ugovora i povracaj pokretne stvari iz zajednicke 10 II CI.'? U suprotnom. pravnim poslom inter vivos. II. Ii je postojala saglasnost drugog supruznika za raspolaganje. str. takav ugovor ne bi mogao konvalidirati. 2251/2004 od 4. Korac. godine (Paragraf net). Tesic: 0 zajednickoj imovini supruinika pravna priroda zajcdnicke imovine uslovljava najmanje dye konkretne pravnc poslediee: a) supruznici sporazumno upravljaju i raspolazu zajednickom imovinom. ne upucuje na sankeiju nistavosti. raspolazc stvarju iz zajcdnicke imovine ugrozava privatne intcrese drugog supruznika. Priroda pravila.« Presuda Vrhovnog sud a Srbije. U francuskom pravu nije iskljucena mogucnost konvalidacije takvog pravnog posla. 14 U francuskom pravu. 174.!' Na primer.tradensa. »Ako jedan supruznik raspolaze zajednickorn imovinom na nacin koji nije u saglasnosti sa njegovim ovlascenjima. R. 13 udelom u zajednickoj Takode smatramo da sud nije u obavezi da po sluzbenoj duznosti vodi racuna 0 tome da vee samo ako se zainteresovano lice na to pozove. cini se. bez saglasnosti drugog supruznika. Janjic-Kornar. str. str.N.«!! Ugovor. ZOO).

glasnik RS«. list SFRJ«.!. str. Rok zastarelosti u pogledu ovog zahteva ne tecc dok traje zajednica zivota supruznika. br.'? ODNOS ZAJEDNICKE I POSEBNE IMOVINE SUPRUZNIKA Imovina koju je supruznik stekao u toku trajanja braka deobom zajednicke imovinc odnosno nasledem. 16 Moze se smatrati da je stvar kupljena od liea kome je vlasnik poverio stvar u drzavinu. 649. Ipak. godisnjice.« Cl.?" bez obzira sto se radi 0 preobrazajnorn pravu supruznika.dr. Rep. Opsirnije 0 ovom pitanju u pravu SAD videti: Cathy C. Medutim. dok s druge strane. Bozic. Dakle. Porodicno pravo i pravo deteta. Videti: cl. 115/2005 . 402. 472. PZ. Videti: cl. Opsirnije 0 zastiti savesnog kupea u franeuskom pravu: Andre Colomer. odnosno samo odrzajern ako je predmet tuzbenog zaheva nepokretnost. pored stvari koje je bracni drug posedovao u trenutku zakljucenja braka.P R A VN 1 Z1V0 T hr. 168. 2 PZ. nije od znacaja. 31." Supruznik koji ne uspe u namcri da povrati stvar otudcnu bcz njcgove saglasnosti ima pravo na naknadu stete od drugog supruznika.'? Kriterijum 0 kome se vodi racuna prilikom utvrdivanja obaveze vracanja je vrednost poklona u odnosu na zajednicku imovinu. ulaze u posebnu imovinu. 381. 20 ociglednu nepravdu Uobicajeni prigodni pokloni ucinjeni za rodendane. Videti: M. u odnosu na vrednost zajednicke imovine. Dalloz mai 1999. imovine moze biti odbijena prigovorom da je savcsni kupac u trenutku predaje stekao pravo svojine na osnovu ugovora sa nevlasnikorn. v 18 Videti: cl. 29/96 i »Sl. U tom slucaju. koje jedan supruznik ucini drugom u toku zajednice zivota. da li je poklon kupljen od sredstava iz zajednicke ili posebne imovine. Draskic. paras. Hadden. str. 471. zakon). Civ. Franeusko pravo prihvata slicnu formulaeiju: »U posebnu imovinu. poklonom iii drugim dobrocinim pravnim poslom predstavlja njegovu posebnu imovinu. legata iIi nasleda. Interspousal Gifts: Separate or Marital Property? 32 University of Louisville Journal of Family Law 635. st." Pokloni. Po proteku roka za ponistaj ugovora. st. rok zastarelosti potrazivanja izmedu supruznika stoji. kupae ce nepokretnost kupljenu od jednog supruznika tesko steci odrzajem. 17 Cl. vee i proveru faktickog poseda nepokretnosti. ali na osnovu poklona. 1405.1993-94. 262 . supruznik koji nije odobrio raspolaganje moze zahtevati zastitu svojinskom tuzbom. pribavilae se moze braniti istieanjem prigovora da je stvar stecena stieanjem od nevlasnika iIi odrzajern. 19 Osim ako bi prihvatanje zahteva za vracanje poklona predstavljalo za drugog supruznika. Regimes matrimoniaux. ulaze i imovina stecena tokom braka. »Sl. br. Zakon predvida obavezu vracanja poklona cija je vrednost nesrazmemo velika. u slucaju razvoda iii ponistaja braka. st. 190. br. 6/80 i 36/90. takode ulazc u posebnu imovinu. 1012006. list SRJ«. st. 1. cak i ako su za njihovu kupovinu koriscena sredstva iz zajednicke imovine. FGZ. Zakona 0 osnovama svojinsko pravnih odnosa (»SI. posto nasa sudska praksa od savesnog kupea zaheva ne samo uvid u zemljisnoknjizno stanje. 1 ZOO.

pravicna naknada za eksproprisanu nepokrctnost). 468/99 od 8. kamata. 6. naknada iz osiguranja. 22 »Sud je duzan da utvrdi da Ii nepokretnost kupljena neposredno posle razvoda predstavlja posebnu imovinu. godine (Paragraf net). 1999. 23 263 . dogradnja postojece kuce). ako su ulaganjem zajednickih sredstava iii sredstava iz posebne imovine jednog supruznika ekonomski nastale vazne promene u stanju i vrednosti posebne imovine drugog supruznika.N.« Presuda Vrhovnog suda Srbije Rev. dividenda) koje donose objekti iz nekog od ovih fondova ostaju u okviru iste imovinskopravne celine. ako jc jcdan supruznik tajno izdvajao sredstva u toku bracne zajednice. adaptacija. tako da ona predstavlja novu imovinu koja je nastala zajednickim radom u toku zajcdnice zivota supruznika. Prirodni i civilni plodovi (zakupnina. vrednost dobijena na ime potpunog iIi delimicnog ncstanka nekog objekta iz zajednicke imovinc takode ulazi u zajednicku imovinu (cena. ali ne i na stvarnopravni uslova stanovanja. izdaci za opremanje imovini jednog supruznika). Tesic: 0 zajednickoj imovini supruinika Vee smo pomenuli da zajednicka i posebna imovina predstavljaju fondove u okviru ukupne imovine fizickog lica u braku. odnosno da Ii je pribavljena iz sopstvenih sredstava iii iz sredstava ostvarenih u toku trajanja bracne zajednice. Cini se da u takvoj situaciji valja voditi racuna 0 stvarnom obimu uvecanja posebnc imovine. 518612005 od 14. Ako je uvecanje vrednosti posebne imovine jednog supruznika znatno. ulaganje u cilju poboljsanja i odrzavanje kuce koja pripada posebnoj 21 »Ako je jedan bracni drug otkupio stan novcanirn sredstvima dobijenim prodajom svoje posebne imovine. naknada stcte. vikendice. mogu primcniti i kada je zajcdnica zivota supruznika prestala. rekonstrukcija. (npr. drugi supruznik ima me doprinosu. 2006. broj 177/00 od 19.2000. Vrhovni sud Srbije tako rezonuje u pogledu imovine stecene u vanbracnoj zajednici. da bi neposredno po prestanku braka kupio za sebe nepokretnost? Ako je u toku braka doslo do uvecanja vrednosti poscbne imovine jednog supruznika na racun zajcdnickc imovinc postavlja sc pitanje prirode zahteva koje drugi supruznik stice u pogledu ove vrednosti. ako je uvecanje ruznika neznatno. godine (Paragrafnet). Na primer. Nasuprot tome." vrednosti posebne imovine jednog suppravo na novcani zahtev srazmerno svozahtev (npr." Pravila 0 realnoj subrogaciji se. tada drugi supruznik u odnosu na tu imovinu ima stvarnopravni zahtev. Videti: Resenje Vrhovnog suda Srbije Rev. Gz. ako to okolnosti slucaja nalazu. tj.4. U skladu sa principom realne subrogacije. godine (Paragraf net).« Resenje Okruznog suda u Novom Sadu. vee stan predstavlja posebnu imovinu tog bracnog druga. 6. i novcem dobijenim na zajam koji je vratio takode iz sopstvenih sredstava. tada se ne radi 0 imovini zajednicki stecenoj u braku. br.

u skladu sa zakonom. STY ARI I PRA VA KOlA CINE ZAlEDNICKU IMOVINU Imovina stecena radom i koriscenjem prava intelektualne svojine Imovina koju su supruznici stekli radom i koriscenjem prava intelektuaine svojine u toku zajednice zivota u braku prcdstavlja njihovu zajednicku irnovinu" Naknade koje profesionaini sportista i sportista amater dobiju na ima zakljucenja ugovora sa sportskom organizacijom. Janjic . DakIe. Drugacije resenje nalazimo u hrvatskom Obiteljskom zakonu: »Bracni drugovi su suvlasnici u bracnoj stecevini.« Videti: cl. 116. R. br. str. Takva pretpostavka postoji i u francuskom pravu: »Sva imovina stecena u braku ima se smatrati zajednickorn. staranjc 0 deci i domacinstvu). glasnik RS«. 173. 119.« Videti: cl.P RA VN I ZI V0 T br. gIasnik RS«. i cl. st. takode. cl. prilikom zakljucenja ugovora 0 radu. ulaze u zajednicku imovinu. Korac. I. FGZ. 1402. Tako M. I. ako se ne dokaze da se radi 0 posebnoj imovini. br." otpremnina zbog odlaska u penziju. naknada troskova smestaja. zakon). st. porodiljskog odsustvaj. PZ. naknada stcte zbog povrede na radu iIi profesionalnog oboljcnja. Potrazivanje naknade stete koja je nastala usled nanosenja telesne povrede iIi narusavanja zdravlja nekog lica se moze podeliti na dva dela. kao 24 Clan 171.) i naknadu za zakljucenje ugovora 0 bavljenju sportskim aktivnostirna. Sportista i sportska organizacija. 13.« Videti: cl. ugovoriti naknadu za bavljenje sportskim aktivnostima (novcana i druga nagrada. 25 »Profesionalni sportista zasniva sa sportskom organizacijom radni odnos. i cl." druga primanja. cl. rad u smisiu Porodicnog zakona obuhvata ne samo aktivnost koja donosi neposrednu finansijsku korist supruznicima u smislu plate ili naknade za koriscenje autorskog dela. 52/96 i 10112005 ." Pojam rada supruznika vaija tumaciti ekstenzivno. Naknada zaposlenom tokom placenog odsustva. To je svaka aktivnost koja ncposredno iii posredno vodi uvecanju vrednosti imovine. Porodicno pravo. ZOR. 10. Smatramo stoga da vise nije prihvatIjivo stanoviste po kome su nagrade za uspeh na sportskim takrnicenjima posebna imovina supuznika. Sportista amater i sportska organizacija mogu. Npr.dr. 1012006. dok je drugi supruznik ostajao kod kuce i brinuo se 0 maloletnoj deci. mogu posebno ugovoriti davanje naknade sportisti na ime zakljucenja ugovora. u skladu sa sportskim praviIima. 249 Obiteljskog zakona. S druge 264 . 24/2005 i 6112005). supruznik u radnom odnosu je bio u mogucnosti da ostvari vecu zaradu radeci i tokom praznika i u nocnoj smeni. Zakona o sportu (»SI. ali i naknada zarade i druga primanja koja poslodavac isplacuje zaposlenom u vezi s radom. 9. vee i druge aktivnosti od znacaja za bracnu zajednicu (npr. Ponjavic. Potrazivanje naknade stete za troskove lecenja i izgubljene zarade tokom oporavka ulazi u zajednicku imovinu. 26 27 Videti: cl. naknada zaradc za vreme privremene sprecenosti za rad (bolovanja. 343. liS. Z. ako nisu drukcije ugovorili. stipendija. Zakona 0 radu (»SI. kao i novcane i drugc nagrade i stipcndije za bavljenje sportskim aktivnostima. ishrane i dr." U zajednicku imovinu ulazi zarada. 28 Videti: cl.Komar.

Telic: 0 zajednickoj imovini supruinika sto je jubilarna nagrada (npr. Zakona 0 penzijskom i invalidskom 265 . Videti: cl. 1. poslediea efektivnog rada. Videti: cl. koji mu je u proslosti ornogucio placanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. st. 1. st. 18. 2 i 4. zakon). naknada za pretrpljeni fizicki bol. ulazi i naknada stete za telesnu i moralnu povredu. tacka I. zakon. cak i ako jc do zakljucenja braka doslo nakon sto jc supruznik otisao u starosnu. smrti bliskog lica kao i za strah ne mogu ulaziti u zajednicku imovinu (cl. 29 30 Videti: cl. a na osnovu programa resavanja viska zaposlenih. 200. 34/2003. makar posredno. I. ZOR. 16.P Cini se da je nesto slozenije pitanje penzija. 120.dr. S druge strane. ZOR. stoga je deoba ovog potrazivanja sa supruznikom protivna cilju kome sluzi ova naknada. za trpljenje dusevnih bolova zbog umanjenja zivotne aktivnosti. da li je do njihove isplate doslo pre iIi po prcstanku bracne zajcdniee." Zarade i naknada zarade i druga primanja ulaze u zajednicku imovinu. bez obzira na to. 84/2004 . to sto je doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje uplacivan u toku bracne zajedniee supruznika. pre otkaza ugovora 0 radu. 158. koje su rezultat dobrovoljnog pcnzijskog i invalidskog osiguranja. 64/2004 . drugog supruznika u sticanju (:1. ulaze u zajednicku imovinu" Ova prava su u tesnoj vezi sa radom supruznika. pravo na novcanu naknadu za telesno ostecenjc. st. br.N. kod poslodavea ostvarenog za vreme braka. te u posebnu imovinu. invalidska penzija. 31 (:1. ncma za posledicu da se penzije isplacenc supruzniku po prestanku zajednice zivota smatraju zajednickom imovinorn. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja sticu se i ostvaruju zavisno od duzine ulaganja i visine osnovice na koju je placen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje.dr. kojim osiguranik za scbc i clanove svoje porodiee obczbeduje veci obim prava. penzija koja se isplacuje po prestanku braka osiguraniku moze biti strane.odl uka USRS. Na takav nacin se rezonuje i u francuskom pravu. 1. st. Njena vrednost ulazi u zajednicku imovinu. zlatnik dodeljen supruzniku za dvadcset godina rada kod jednog poslodavca). Zakona 0 penzijskom i invalidskom osiguranju (»SI. 32 Ako je brak prestao srnrcu jednog supruznika penzije se valorizuje kroz pravo na porodicnu penziju. povrede ugleda casti slobode iIi prava licnosti. 1404." U zajednicku imovinu ulazi i otpremnina koja se zaposlcnom isplacujc zbog prestanka potrebe za njegovim radom. glasnik RS«. 1 Zakona 0 penzijskom i invalidskom osiguranju.r' U ovom slucaju. 85/2005 i 101/2005 . po prirodi. 5. 33 34 doprinos osiguranju. Povredeno dobro je ovde neraskidivo povezano sa telesnim i duhovnim integritetom licnosti ostecenog. pod uslovom da jc njihovo potrazivanje. odnosno invalidsku penziju. ZOO). st. takode. FGZ.? Izglcda da u pogledu penzije supruznika treba analogno primeniti pravila koja vaze za zaradu. Primanja na osnovu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja: starosna penzija. naruzenosti. Videti: 61.

37 Videti: cl. muzicar. list SCG«. po kome u zajednicku imovinu ulaze autorska." Smatramo da isplacena iii dospe35 Vee smo pomenuli Moglo bi se rezonovati da je takva penzija rezultat specificne vrste stetnje. 9. nagrada za najbolji roman iii glumacko ostvarenje godinc takode ulaze u zajednicku imovinu. naknada koju autor dobije za iskoriscavanje dela od strane drugog lica potpada pod rczim zajcdnicke imovine.). ako je drugi supruznik u radnom odnosu. Zakona 0 zaposljavanju br. st 2. Drugim recima. Zakona 0 patentima (»Sl. 1012006. Ona je privremena zamena za zaradu i prirodno ulazi u zajednicku imovinu. supruznik. kojc kao takvo ulazi u njegovu posebnu imovinu. jer bi to znacilo da se npr. 64. Nczaposlcni sticc pravo na ovu naknadu ako je prethodno bio osiguran 12 mcseci ncprekidno iii u prekidima poslednjih osamnaest meseci. autor dela. Videti: 61. list SCG«. ali u zajcdnicku imovinu ulazi naknada koju nosilac patent a dobije na osnovu ugovora 0 licenci iii prinudnc licence." Patent koji podrazumeva i pravo pronalazaca da uziva imovinske koristi od svog pronalaska ne ulazi u zajednicku imovinu. st. pevac. da u zajednicku imovinu ulazi i vrednost koju su supruznici stckli koriscenjem prava intelektualne svojine. Tako valja postupati i u pogledu imovinskih prava proizvodaca fonograrna. supruznik autora mora saglasiti sa svim ugovonma kojim autor ustupa pravo na koriscenje autorskog dela."? Isto pravilo vazi i u pogledu naknade koju interpretator (npr. odnosno drugih prava intelektualne svojine. 38 . J 14. licence i franzizinga. pronalazacka i druga imovinska prava intelektualne svojine. videograma. br. knjizevnog iii umctnickog rada. st. pogotovo. predmet uspesnog zahteva za deobom od strane bivseg supruznika. 398. glumac) dobije za njegovu intcrpretaciju autorskog dcla. 121~ 138. Srnatramo neprihvatljivim tumacenje Porodicnog zakona. glasnik RS«. J Zakona 0 zigovima. dakle. dakle. st. Nagrade kojc su rczultat naucno ~ istrazivackog. 13. Videti: CI. 2 i 61. . 19. st. Draskic Porodicno pravo i pravo deteta. 10 J. takode. ulazi u zajednicku imovinu. posredno rezultat rada supruznika. 61/2004). (»Sl. Isto vazi i za naknadu koju nosilac ziga dobije na osnovu ugovora 0 prenosu prava. je nosilac autorskog prava. tc njcgova zarada potpada pod rezim zajednicke imovine. zakon). dirigent. Nije dovoljno reci. 44. guranik nc dokaze da jc srcdstva za dobrovoljno iz svoje posebne imovinc. 32/2004 i 35/2004 ~ ispr.P R A VN I ZI V0 T br. Videti: cl. list SCG«. npr. 2. 61/2004 i 712005 ~ ispr. Zakona 0 autorskim i srodnim pravima. Zakona 0 autorskim i srodnim pravima. Videti: 61. 61. emisije i baze podataka. br. 36 Cl. ni da u zajednicku imovinu ulazi imovinska komponenta autorskog prava. str." pcnzijsko osim ako osiuplacivao osiguranjc Novcana naknada za slucaj nezaposlenosti. Mcdutim. 7 J 12003 i 84/2004 ~ dr. Videti: M. i osiguranju za slucaj nezaposlenosti (»Sl. 39 266 . 3 i cl. ulazi samo vrednost stecena koriscenjem autorskog dela. U zajednicku imovinu supruznika.f Ova naknada je.). br. Zakona 0 autorskom i srodnirn pravima (»Sl. 108.

vee iskljucivo zainteresovanosti citalaca tog Iista za njen izged. jer nije rezultat njene populamosti stecene radom na televiziji. usluge iii prava) dobijen na razlicitirn obliciNpr. 40 41 (:1. naknada za upotrebu imena ulazi u njcgovu posebnu imovinu. Stoga prihod ostvaren 1I nekom kvizu znanja ne ulazi 1I zajednicku imovinu. poznata voditeljka tvrdi da naknada za objavljivanje njenih fotografija u »muskorn« casopisu ne ulazi u zajednicku imovinu. str." Ime je licno dobro. u sportu) iii stvaralastva u oblasti autorskih i srodnih prava. (stvari. pritom nije od znacaja da Ii je snimak nacinjen pre braka. u kojoj jedan supruznik npr. ako supruznik cije je ime upotrebljeno us pc dokazati suprotno. kao takav. zakon). Porodicno pravo. predstavlja prihod od koriscenja prava intelektualne svojine i. i uz naknadu. ulazi u zajcdnicku imovinu supruznika bez obzira sto je npr. 28. Slican odnos se moze uociti i u pogledu prava na lik koje je licno pravo i naknade za objavljivanje fotografije. bez obzira sto je interpretacija snimljena u toku zajednice zivota supruznika." Novae. 2 Zakona 0 267 . autorsko ili srodno pravo nastalo pre braka. glasnik RS«. Babic. liS i cl. Teorijski bi narocito bila interesantna situacija. ali se supruznik moze. osim ako srccni dobitnik ne dokaze da je u igru ulagao sredstva iz posebne imovinc. ncgo i od slucaja iIi nekog neizvesnog dogadaja.interpretator za emitovanje njegove interpretacije na nosacu zvuka. rezultat popularnosti supruznika stecene kroz neku vrstu rada (npr. 352.Videti: igrarna na srecu (»SI. za koriscenje prava intelektualne svojine. po pravilu. Videti: cl. Nasuprot tome. ulazi u zajednicku imovinu supruznika. PZ. Beograd 1999." Cini se da pravilo koje vazi za naknadu stecenu koriscenjem prava intelektualne svojine mozemo mutatis mutandis primeniti i u pogledu naknade isplacene supruzniku za upotrebu njcgovog licnog imena iii dela imena u dopustene svrhe." Imovina stecena na OSI10VU aleatornih ugovora Imovina stecena igrom na srecu u toku zajednice zivota supruznika predstavlja njihovu zajednicku imovinu.dr. Tesic: 0 zajednickoj imovini supruinika la naknada. 125. 84/2004 i 85/2005 . naknada koju u toku zajednice zivota supruznika dobija supruznik ." Kod igara na srecu konacan ishod igrc ne zavisi samo od znanja ili vestine ucesnika u igri. Npr. PZ. Medutim. Smatramo da tako ugovorena naknada ulazi u zajcdnicku imovinu. To sto je neko zainteresovan da upotrebi ime jednog supruznika u komercijalne svrhe je. cl. Videti: 1. ako se ona interpretatoru isplacuje po prestanku braka. 172. 276. Suprotno stanoviste po kome »predrnet zajednicke svojine mogu biti i autorska prava«. prirodno je da drugi supruznik ne polaze pravo na ovu vrstu naknade.N. 42 43 44 (:1. delimicno odrcci prava na njegovu zastitu. Zakona 0 autorskim i srodnim pravima. supruznik koji je dobio naknadu za upotrebu njegovog imena iIi objavIjivanje fotografije moze dokazivati da je zainteresovanost za komercijalnu upotrebu njegovog imena iIi objavljivanje fotografije posledica njegovog porekla iIi porodicne slave koju je stekao njegov otac. Babic. br. CI. pod uslovom da je autorsko delo stvoreno u toku trajanja bracne zajednice iznosi prof.

Cini se da kod sticanja koje za svoj osnov ima ncke igre na srecu postoji realna opasnost da supruznik (srecni dobitnik) nikada ne obavesti drugog supruznika 0 dobitku."? »Drzavna lutrija Srbije moze objaviti identitet dobitnika samo uz njegovu pismenu saglasnost. ma lutrije. duzan da postupi po resenju suda koji vodi postupak 0 deobi zajednicke imovine i pokaze iIi podnese ispravu koja je po svojoj sadrzini zajednicka za supruznike." U zajednicku imovinu ulazi i imovina stecena ugovorom 0 dozivotnom izdrzavanju. pa i ovu prema trecem lieu preuzetu ugovororn. zahtevati saglasnost drugog supruznika da bi dobijeni novae ponovo koristio u igri. da Ii je zajednica zivota postojala u vreme kada jc dobitak zaista isplacen. 2576/2003 od 30. glasnik RS«. po dobitku. 5 Zakona 0 igrama na srecu. ponasali kao jedna ugovorna strana i angazovali se u svim poslovima savesno prema drugom saugovaracu. po kojoj imovina steccna igrama na srecu ulazi u zajednicku imovinu supruznika je u mnogim zivotnim situacijama samo lex imperfecta. br.« Presuda Okruznog suda u Beogradu. 33. 50 »Stoga. 125/2004). 2003. na primer. Trenutak sticanja ovdc valja vezati za objektivnu cinjenicu postojanja zajednice zivota supruznika u vreme kada jc neizvcsna okolnost nastupila (npr. 47 Takode je malo verovatno da ce shodno pravilima 0 zajednickom upravljanju i raspolaganju zajednickom imovinom takav supruznik. 46 Videti: cl. zbog posebnog odnosa sa primaoeem izdrzavanja sa njim zakljucio ugovor. onda je opravdano da se takva uzajamna solidarnost u izvrsavanju obaveza vrednuje kroz njihov jednak doprinos u stieanju imovine kao rezultat njihovog zajednickog rada. listie) dobitni nije pravno relcvantna. kao trece lice." Ugovor 0 dozivotnom izdrzavanju je teretan ugovor kojim se imovina stice kao naknada za ucinjcne usluge razlicitih oblika pomaganja i izdrzavanja primaoca izdrzavanja. str. ukoliko su se oba bracna druga u izvrsavanju obaveze izdrzavanja prema primaoeu izdrzavanja. Usvajanjem takvog prineipa izbegava se nesavesno postupanje dobitnika. u trenutku izvlaccnja dobitnika). lotu. st. priredivac igre na srecu je. u kazinu dobio na pokeru iIi kladeci se na rezultate konjickih trka 0 tome obavesti drugog supruznika. koji bi mogao podneti zahtev za razvod i tvrdeci kako je naknadno saznao za dobitak. bingu. Subjcktivna okolnost. 268 . Draskic. 49 M. a solidarno u medusobnom odnosu bracnih drugova koji dele sve obaveze domacinstva. da Ii jc supruznik za vrcmc zajcdnicc zivota zaista znao daje njegov tiket (srccka. 10/2006. Porodicno pravo i pravo deteta. 48 Ipak. 398. odnosno kada je dobitnik preuzeo robnu nagradu.« Iz napred navedenog se moze jednostavno zakljuciti da jc norma Porodicnog zakona. godine (Paragraf net). 6." Malo je vcrovatno da ce supruznik koji je." Takodc nije od znacaja.>? Imovina pribavljena ovim ugovorom je rezultat 45 Dovoljno je da je dobitnik mogao znati. kladenjem na rezultate sportskih takmicenja iIi nagradnoj igri ulazi u zajednicku imovinu supruznika. 234 Zakona 0 parnicnom postupku (»SI.P R A VN 1 i 1 V0 T hr. Gz. nezavisno ko je od njih.Videti: cl.

909. a premije su uplacivane iz zajednicke imovincv'" Cini se da u tom slucaju naknada iz osi51 Videti: ResenjeVrhovnog suda Srbije. 39 Baylor L. 172.Bilten sud- 52 Kod ovih ugovora poznata je prestacija samo jedne strane primaoca izdrzavanja. posto je ovaj ugovor aleatoran. 2/2002 . 513/200 I od 21. koji je ne samo aleatoran nego se. godine . PZ. vee jedan supuznik mnogo krace od drugog. 53 54 Videti: cl. 269 . 934. zakljucuje. Te§ic: a zajednickoj imovini supruinika zajednickog rada i odricanja. Princip realne subrogacije se primenjuje i ako je unistena ili ostecena stvar pripadala posebnoj imovini. ske prakse Vrhovnog suda Srbije. ulazi u zajednicku imovinu supruznika. Jr. Richard R. Beograd 2004. adekvatno odrazava pravu nameru primaoca izdrzavanja. 55 Ova dilema se javlja i u pravu SAD. i kao takva. odnosno ugovore sa elementima aleatornosti.2. Zbog toga se ovaj ugovor moze svrstati u ugovore na srecu. S druge strane.str. bez obzira ko je u ugovoru naznaccn kao davalac izdrzavanja. Richard A. Ipak. s obzirom na licna svojstva davaoca izdrzavanja. dakle. 91." Nastupanjem osiguranog slucaja jedan objekat iz fonda zajednicke imovine iscezava. Takode nije nemogucc da davalac izdrzavanja taj novcani iznos obezbedi iskljucivo od prihoda iz svoje posebne imovine. Videti: M. Draskic. Medutim. npr. Fall 1987. Rev. prirodno ulazi u zajednicku imovinu. Orsinger. Heard. a na njegovo mesto dolazi drugi. Videti: Oliver Antic.V Imovina pribavljena ugovorom 0 dozivotnom izdrzavanju. Nasledno pravo. Stoga smatramo da na imovinu pribavljenu ugovorom 0 dozivotnom izdrzavanju.N. Strieber. Princip koj i davaocu izdrzavanja daje mogucnost da dokaze svoju posebnu imovinu. treba analogno primeniti pravilo koje zakonodavae propisuje za imovinu steccnu igrama na srecu. Naknada iz osiguranja za unistenu ili ostecenu stvar iz zajednicke imovine ulazi u zajednicku imovinu. po pravilu. br. cini se. Porodicno pravo i pravo deteta. ovo rescnjc je u skladu i sa prirodom ugovora 0 dozivotnom izdrzavanju.2002. 398. ako se supruznici nisu starali 0 izvrsavanju obavcze iz ugovora 0 dozivotnom izdrzavanju u priblizno jednakom vremenskom periodu. 330. ali je posrcdno doprineo izdrzavanju. njihov doprinos u sticanju takve imovine ne moze biti jcdnak. sta ako je propala stvar iz poscbne imovinc." Moguce je zamisliti i ugovor 0 dozivotnom izdrzavanju u kome se obavcza davaoca sastoji iskljucivo u mesecnom placanju odredenog novcanog iznosa primaocu izdrzavanja.>' Smatramo da je postojanje oborive pretpostavke 0 zajednickoj imovini u ovom slucaju dovoljna zastita supruznika koji nije naznacen kao davalac izdrzavanja u ugovoru. str. Gzz. Videti: Oliver S. davanjem u zakup nasledenog stana. Characterization of Marital Property. osim ako davalac izdrzavanja dokaze da je za davanje izdrzavanja koristio iskljucivo sredstva iz posebne imovine. str. str.

?" Ako je nuzni den supruznika povreden vrednost ovog poklona ulazi u obracunsku vrednost zaostavstine. Stvari kupljene na kredit Jedno od pitanja koja sc postavljaju pri utvrdivanju sadrzine zajednicke imovine jcstc i pripadnost stvari kojc su kupljcnc na kredit. Kod stvari kupljenih na osnovu dugorocnog kredita nije rcdak slucaj da ugovor 0 kupovini bude zakljuccn pre nego sto je kupac stupio u brak. Antic. kao pravni osnov. Ako je korisnik osiguranja drugi supruznik. Marital Property Treatment of Pensions. 56 57 Videti: cl. 62 0 povredi nuznog dela cl. tretira kao poklon." Kod osiguranja za slucaj smrti situacija je jos slozenija.>? Ako je korisnik osiguranja ncko trecc lice. str. 270 . Orsinger. 1417 FGZ. cak i ako su premije osiguranja uplacivanc iz posebne imovine. i cl. 43.v. i predaja stvari. FGZ. 59 60 O. odnosno upis u jayne knjigc. ocuvanje iii unapredenje posebne imovine postoji obaveza njihovog povracaja. (1986). str. Disability Pay. Heard. ZON. Opsirnije 0 of Marital Property. R.Ako nuzni den nije povreden. takode. or Replacement. npr. 1 ()12006. Strieber. izvrsen pre zakVideti: Grace Ganz Blumberg. zakonski naslednik osiguranika osigurana suma se." Moze se dakle zakljuciti. 1282. Characterization Videti: cl. str. Kada god jedan bracni drug izvuce za sebe neku korist iz zajednicke imovine postoji obaveza povracaja. ZON. ulazi u posebnu imovinu. ali postoji obavcza rcgrcsa sredstava u zajednicku imovinu. 61 zastiti efikasnosti ustanove nuznog dela videti: O. Ako je ugovor 0 prodaji. R. 52. da u svim situacijama kada su sredstva iz zajednicke imovine upotrebljena za pribavljanje. Rev. 42. 14 16. cini se da jc rec 0 poklonu koji je jedan supruznik ucinio drugom i osigurana suma ulazi u njegovu poscbnu imovinu bcz obzira da li je premija uplacivana iz posebne iii zajcdnicke imovinc. pa cak i veci den kredita otplati tokom braka. guranja. 174." Isto vazi i ako su sredstva iz zajednicke imovine iskorisccna za placanje naknade stcte iii kazne koja je rezultat aktivnosti jednog supruznika. Workers' Compensation. u skladu sa principom rcalne subrogacije. Nasledno pravo. 5R Videti: cl. Analysis. ada se izvcstan broj rata. kao nacin sticanja.v' Supruznik ima pravo na novcanu protivrednost nuznog dela. 1437 FGZ. supruznik moze zahtevati novcanu naknadu od korisnika osiguranja sarno ako je premija placana iz zajednickc imovinc.P R A VN J tJ V0 T hr. 33 UCLA L. and Other Wage Substitutes: An Insurance. 933. 1250. Videti: cl.

cini se da lice koje je naznaceno kao kupac u ugovoru. supruznici su u njemu zajednicki ziveli. odnosno upisano u zemljisne knjige. ako se ne moze dokazati suprotno.?? a dug je nesumnjivo nastao kao poslediea kupovine ove stvari na kredit. 4443172 (Paragraf net). PZ. Sud ce uzeti u obzir i ovu cinjenicu prilikom utvrdivanja udela drugog supruznika u zajcdnicko] imovini. koja po opstim pravilima ulaze u zajednicku imovinu nastaje regresni obligacionopravni zahtev zajednicke imovine. tuzilja ne moze steci veci svojinski udeo na kupljenom stanu od udela koji je vee utvrden pravnosnaznom sudskom odlukom. da je uplata ucesca za kredit iii rata izvrsena iz posebne. ali se moze dokazivati suprotno npr. ako je za otplatu kredita supruznik koristio sredstva ostvarena radom. tako da nisu morali da izdvajaju sredstva iz zajednicke imovine za zakup stana. Npr. 65 U pravu SAD se predlaze uvodenje pretpostavke da stvari kupljene na kredit ulaze u zejednicku imovinu. odnosno drugog supruznika u odnosu na posebnu imovinu sticaoca. Rev. »Zajednickom imovinom bracnih drugova smatra se i imovina stecena za vreme trajanja vanbracne zajednice. dele na pola. odnosno upis u zemljisne knjige izvrsen u toku zajednice zivota supruznika. godine (Paragraf net). po pravilu.2003. 271 . 66 Na slican nacin rezonuje i Vrhovni sud Srbije u slucaju prestanka braka smrcu jednog od supruznika: »Kada su stranke podizanjem kredita u toku trajanja braka kupile stan. ostaje iskljucivi vlasnik.06(3) Principles of the Law of Family Dissolution: Analysis and Recommendations.Ipak. Sud mora voditi racuna i 0 okolnosti. ako je ugovor 0 kupovini i predaja.?" Ncsto je drugacija situacija. Dugovi koji terete zajednicku imovinu se u slucaju sudske deobe. TeSie: 0 zajednickoj imovini supruinika ljuccnja braka. ali se moze dokazivati i zajednicka imovina u obimu u kome je zajam otplacivan iz te imovine.« Presuda Vrhovnog suda Srbije. bcz obzira na naknadno stupanje u brak. Takode se smatra da je rata uplacena iz zajednicke imovine. supruznik koji je iz svoje posebne imovine podmirio zajednicku obavezu ima pravo na naknadu od drugog supruznika srazmcmo njegovom udelu u zajednickoj imovini. Gz. stan koriscen za zadovoljenje potreba domacinstva. 2514/2003 od 25. Medutim.12. 63 64 Cini se da u ovoj situaciji valja voditi racuna i 0 okolnosti da li je stvar kupljena na kredit npr. onda on predstavlja njihovu zajednicku imovinu. 2002." Naravno. Otplatom preostalog kredita nakon smrti supruga. da Ii su u periodu kupovine stvari na kredit supruznici ziveli u vanbracnoj zajednici. ako jc jednom supruzniku po prestanku zajednice zivota dodeljena stvar koja mu sluzi za obavljanje zanata ili zanimanja.« Videti: Vrhovni sud Srbije.v. 184.N.Kupljena stvar tada ulazi u rezim zajcdnicke imovine. U pravu SAD se predlaze uvodenje pretpostavke po kojoj je takva stvar posebna imovina supruznika (pribavioca). bez obzira da Ii je otplata kredita okoncana po prestanku zajednice. prirodno je da taj supruznik preuzme i ostatak duga prema poveriocu. 67 Videt: cl. jer se otplata ostatka kredita ne moze uzeti kao poseban doprinos tuzilje koji bi vodio povecanju njenog svojinskog udela. ako su vanbracni drugovi kasnije zakljucili brak. vee ona samo stice trazbeno pravo prema ostalim zakonskim naslednicima supruga.v. Videti: 4.

2665/2005 od 28. st. u skladu sa Zakonom 0 stanovanju. 1012006. 16. 49/95. br.P R A VN 1 ZI V0 T hr. 76/92. 48/94.26/2001 i 10112005 . umanji na ime. godine (Paragrafnet). omoguci otkup stana po privilegovanoj ceni. Stvari kupljene po privilegovanim uslovima Kada se u srpskom pravu pomenu stvari kupljene pod privilegovanim uslovima. Gz." Po ovom Zakonu nosilac prava raspolaganja je duzan da nosiocu stanarskog prava. 2005. 47/94 . 2.2005.dr. 2005. »Kada je u toku trajanja bracnc zajcdnicc zakljucen ugovor 0 otkupu stana iz drustvenc svojine od strane bracnog druga koji jc bio nosilac stanarskog prava. da tuzeni nikada nije bio nosilac stanarskog prava niti zakupac spornog stana. izmedu ostalog.. onda se pre svega misli na stanove koji su u nasoj zemiji otkupIjivani po ccni daleko nizoj od trzisnc. 67/93. stoga tuzilja kao njegov bracni drug nije mogla uci u krug lica koja bi imala pravo otkupa stana pod uslovima utvrdenim Zakonom 0 stanovanju. 70 Videti: Presudu (Paragrafnet). Presuda Okruznog suda u Nisu. odnosno zakupcu. 2779/2005 od 9. 71 normom iskljucio primenu nacela autonomije volje.« 70 Nije sporno da su stanovi otkupljeni tokom zajednice zivota supruznika njihova zajednicka imovina. 46/94. vee predmetni stan ulazi u rezim zajednickc imovine bracnih drugova. te da stoga predrnetni stan nije stecen radom i ne predstavlja zajednicku imovinu tuzilje i tuzenog. 72 73 Ugovorena cena stana dobija se kada se otkupna cena stana. godine Nije od znacaja visina doprinosa tuzenika i tuzilje u odnosu na sticanje spornog stana.ispr. »doprinosa za stambenu izgradnju uplacivanog iz licnog dohotka lica koje otkupljuje stan i njegovog bracnog druga po 0. Videti: cl. godine. 84/92 .16/97. 11.5% za svaku godinu radnog staza. dobijao »bodovc« za stan i na osnovu toga sto je u braku. Rev. 44/95 . glasnik RS«. Zakona 0 stanovanju. 33/93. cak i ako je otkup izvrsen iskljucivo sredstvima iz posebne imovine supruznika. i na osnovu doprinosa za stambenu izgradnju uplacivanog od stranc oba supruznika. tacka 1. 53/93. po pravilu. zakon. 21." Medutim. Gz. »Kako je tuzeni uz saglasnost svoga oca kao nosioca stanarskog prava otkupio predmetni stan.ispr.46/98. po osnovu ostvarenih prihoda tokom trajanja njihove bracne zajednice. Okruznog suda u Novom Sadu. 4046/2004 od 4." Drugi razlog je taj sto je supruznik na kojeg glasi rescnjc 0 koriscenju. zakon. st.« Presuda Vrhovnog suda Srbije. to je pravilan zakljucak nizestepenih sudova. a najvise do 30%«. 50/92. 272 .dr." Razlog ovakvog rezonovanja sud a jeste nacin utvrdivanja privilegovane cene. 1 Zakona 0 stanovanju. Takvo rezonovanjc Videti: »Sl. takav stan nc ulazi u rezim zajcdnicke imovine. 11.. 68 69 Zakonodavac je ovde kogentnom Videti: cl. ako je jedan supruznik otkupio stan na osnovu pismene saglasnosti nosioca stanarskog prava. Cena stana je u odnosu na trzisnu cenu umanjena. tada taj bracni drug ne postaje iskljucivi vlasnik stana."? U nasoj sudskoj praksi cini se postoji jedinstveno stanoviste 0 ovom pitanju. 1.

pokloni ucinjeni na ime oba supruznika su u njihovoj susvojini. 164." S druge strane. kao dornacica. ili da supruga. 1997. Po jednom misljenju. u okviru imovine." 74 Videti: O. godine (Paragrafnet). pa shodno tome i udio u vlasnistvu na otkupljenom stanu veci u odnosu na drugog supruznika. te mu bodovi na osnovu braka nisu ni trebaIi. Stoga se postavlja pitanje da li je stan otkupljen po uslovima predvidenim Zakonom 0 stanovanju uvek.03. Medutim. Takode jc moguce da je supruznik nosilac stanarskog prava dobio stan na koriscenje kao strucni »kadar« ncophodan preduzecu. posto ova imovinska vrednost ne potice od rada. 273 . a zahtev za otkup jc podnet tek posto je zajednica zivota supruznika prestala. U tom slucaju odluka u koji fond. u nasoj sudskoj praksi se smatra da pokloni ucinjeni mladencima predstavljaju njihovu zajcdnicku svojinu. Stvarno pravo. a pored toga rczim susvojine je opsti i primenjuje se uvek kada zakonom nije uveden rezim zajcdnicke svojinc. ukoliko u momentu cinjenja poklona nije izricito oznaceno da se stvari poklanjaju samo jednom od bracnih drugova iii pak iz same prirode stvari to ne proizilazi. Pokloni ucinjeni supruinicima kao paru Poklon ucinjcn nekom od supruznika u toku zajedniee zivota u braku ulazi u njegovu posebnu imovinu. Stankovic u O. poklon ulazi zahteva odgovarajuce obrazlozenjc. u stvarnosti su stvari cesto mnogo slozenije. Naravno poklon moze biti darovan i supruznicima kao paru. str. Rev. Beograd 1999. brakje trajao prilican broj godina i zajednica zivota postoji u trenutku podnosenja zahteva za otkup. Realan je i slucaj u kome jc stan dobijen na korisccnje u toku zajednice zivota koja je trajala duze vremc. Cini se da bi sudska praksa resenje mogla traziti u pretpostavci zajednicke imovine supruznika. Orlic. 75 »Stvari koje bracni drugovi dobiju povodom vencanja od trecih lica na poklon predstavIjaju zajednicku svojinu i pripadaju i jednom i drugom bracnorn drugu zato sto se daju radi zasnivanja novog domacinstva i radi lakseg zivljenja. osim ako iz izricito izrazene namcre poklonodavaea iii prirode stvari ne proizilazi da je dar ucinjen samo jednom od supruznika. Teste: 0 zajednickoj imovini supruinika nije spomo u slucaju prostc situacije. Nije nemoguca situacija u kojoj je supruznik (nosilac stanarskog prava) dobio stan korisccnje stana pre stupanja u brak. uopstc nije uplacivala sredstva iz licnog dohotka na ime doprinosa za stambenu izgradnju. Stankovie- M. iii samo u nekim situaeijama zajednicka imovina supruznika.: Vrhovni Sud Srbije.N. bez obzira od cijih srodnika je stvar dobijena. s tim sto nosilac stanarskoga prava moze dokazivati da je njcgov doprinos. 5795/96 od 4. koja je u praksi kod otkupa stanova verovatno bila i najcesca: nosilac stanarskog pravaje bio u braku u trenutku dobijanja stana na koristenje.

ova vrsta poklona. Panov. 0 zajednickoj svojini u braku. Prcstankom braka supruznik. odnosno zajednicka imovina supruznika ostaje uskraccna za prihode koji su se osnovano mogli ocekivati. Enhanced Earning Capacity/Human Capital: The Reluctance perty. podrazumcva uzvratne (remuneracione) poklone. godisnjicu braka iii prilikom useljenja u novi stan ce u skladu sa obicajima imati obavezu da povodom nekog slicnog dogadaja uzvrati poklon prijateljima." Ipak. ali se nc rnoze zancmariti doprinos drugog supruznika. 854. 130.« Videti: O. Rep. priroda darovane stvari i prigoda povodom koje je poklon ucinjen. 77 Bracni par koji je od prijatelja dobio poklon za vencanje. 10/2005."? Ponekad jcdan supruznik u cilju prilagodavanja drugom. kako bi se posvctio porodici. str.P R A VN 1 Z 1V 0 T hr. po pravilu. 78 »Poklonoprirnac je duznik. Antic. »carning capacity«) jednog supruznika koji je uvecan tokom braka.f" Iz tih razloga. str. da bi drugi supruznik dosao do diplomc. Strucna sprema iii zvanje (titula) jednog supruznika jesu njegovo licno dostignuce. lekar koji je uspesno okoncao spccijalizaciju. ccsto zrtvujc mnogo. primereni kriterijumi za odlucivanje 0 sudbini poklona ucinjenih supruznicima kao paru. kompjuterski strucnjak ili arhitekta koji je stekao medunarodno priznatu liccncu. 17 Women's Rts. u slicnim prigodama. »obaveza blagodarnosti« prcma poklonodavcu tcreti oba supruznika. 55 (1991). Pravni zivot br. 109. u nckim odluka76 Videti: S. No-Fault Divorce and Liability Without Fault: Can Family Law Learn from Torts? 52 Ohio St. Perry. on je duznik do kraja svog zivota: poklonoprimac mora biti blagodaran. Kauza. 1012006. Supruznik. Profesionalni potencijal= povecana mogucnost zarade Pitanje 0 kome se u poslednje vrcme diskutuje u pravnoj Iitcraturi jestc problem vrednovanja profesionalnog potencijaia (»human capital«. osim ako jedan od supruznika dokazc suprotno. koji se nije usavrsavao. to Call it Pro- 80 Neki autori povlace paralelu izrnedu naknade u slucaju razvoda bez uticaja krivice i objektivne odgovornosti za stetu." Otuda se i kod poklona ucinjenih supruznicima kao paru cini primerenim poci od pretpostavke da oni ulaze u zajednicku imovinu. L. ulazuci i vremc i »energiju«. diplomirani pravnik koji je stckao zvanje magistra iIi doktora nauka. Twila L. str. L. Spring 1996. Na prvi pogled je jasno da su mogucnost zaposlenja i visina buducih prihoda takvog supruznika znacajno uvecane u odnosu na period pre braka. 94. 70. 79 Joyce Davis. IzgIeda da su namcra poklonodavaca.J. 274 . a njegov dug nije beznacajan vee samorn cinjenicom sto spada u trajne obligacije.?? Pored toga. koji nije ulagao u svoje znanje i sposobnosti. koji se nabavljaju od sredstava iz zajednicke imovinc. str. Npr. propusti dobru poslovnu priliku ili u potpunosti napusti svoju karijeru.

pre svega. doktora nauka se ne moze steci bez dugogodisnjeg prethodnog obrazovanja koje je. 3. 1985) U ovom slucaju sud je utvrdio da je licenca lekara stecena tokom braka zajednicka imovina supruznika uz zakljucak da je profesionalni potecijal jednog supruznika stecen u toku braka zajednicka imovina nastala kroz neposredni iIi posredni doprinos drugog supruznika. Uporediti: Jon A. I. Ovaj doprinos moze biti finansijski. u svakom slucaju. 288. po pravilu. Videti: cl. bracna zajednica supruznika.N. imati uticaja na visinu izdrzavanja. Winter. st. Burns. str. naknadu za liceneu) koriscena sredstva iz zajcdnicke imovine iii posebne imovine drugog supruznika. Chandler. O'Brien. da li poslovni ugled (»goodwill«) supruznika stecen u toku braka ulazi u zajcdnicku imovinu. 19 Hofstra Law Review 499. stvar licnog talenta i ambieije. ali je prestankom braka otpao. 489 N. Joan Krauskopf. koji je propustio priliku da se usavrsava. a nesposoban je za rad iii je nezaposlen. Opsirnije 0 ovom slucaju koji predstav1ja precedent za deobu zajednicke imovine u drzavi New York videti. st. Medutim. 573~577. stoga drugom supruzniku pripada pravo na den tih prihoda. on je. Gregg A. dakle. odnosno njegove posebne imovine.Y." Supruznik ne moze prodati svoju strucnu spremu. Rehabilitative Alimony: Uses and Abuses of Limited Duration Alimony. Visina prihoda supruznika ciji je profesionalni potencijal uvecan ce slucaju prestanka braka. Osim toga. Osiromaseni supruznik. da se brae nom drugu koji je usled braka bio izo1ovan od trzista ornoguci edukacija za novu ulogu. 713~14. stecena u braku." U vezi s ovim pitanjem se cesto raspravlja i 0 tome. trajalo i pre braka. stvari stoje nesto drugacije. koja svoj izvor ima u neosnovanom obogacenju. prema opstim pravilima obligacionog prava samo ovlascen da potrazuje sredstva koja su u tu svrhu ulozena iz zajednicke imovine. ali i drugi doprinos izrazen kroz brigu 0 dornacinstvu i porodici. Tdic: 0 zajednickoj imovini supruinika ma americkih sudova je prihvaceno stanoviste po kome povecana mogucnost zarade jednog supruznika.Q.2d 712. 499-506. 275 . 56 Washington Law Review 277. nema sredstava za izdrzavanje. Human Capital as Marital Property. str. L. 716 (N. Videti: (:1. 15 I. 1990. titula npr. Leslie F. »Good81 Videti: O'Brien v. Neki autori prihvataju koncepciju po kojoj izdrzavanje ima jedan karakter osposobljavanja tj. 82 Supruznik koji je ulagao u karijeru partnera moze i na ovaj nacin biti doveden u ravnopravan polozaj. ne stice bilo kakvo ovlascenje u pogledu diplome supruznika ciji je profcsionalni potencijal uvecen. C~inise da kod razresenja ove dileme valja voditi racuna 0 tome da je obrazovanje. 160. predstavlja zajednicku imovinu. March 1981.E. 573.f Mogucnost zaposlenja i sticanja zarade je jedan od Zakonom predvidenih kriterijuma 0 kojima sud vodi racuna prilikom odredivanja izdrzavanja. ali to rnoze uciniti sa svojim buducim prihodima. U tom slucaju nastala jc obligacija." Osnov za takvo davanje. pz. A Property Theory of Future Earning Potential in Dissolution Proceedings. str. ako su za uplatu skolarine (troskove boravka u inostranstvu. 21 Fam. Grauer. 1988. 84 Naravno uz dodatni uslov da supruznik. 83 dovoljno PZ. je postojao. Cini se da je doprinos u profesionalnom osposobljavanju i usavrsavanju supruznika svojstven prirodi braka i spada u red redovnih bracnih duznosti.

Opsirnije videti. kako zajednickom. Korac. Ponjavic. 143. str. Kupac je voljan da plati vise za katie sa dugom tradicijom i stalnim gostima u odnosu na ccnu poslovnog prostora iste velicine na priblizno istoj lokaciji. Otuda vrcdnost »goodwill« .P R A V NIt I V0 T hr." Odgovornost za dugove Supruznici odgovaraju solidamo. kao i za obavezc koje prema opstim pravilima terete oba supruznika (npr. vezuje za supruznika koji u vidu zanimanja obavlja delatnost slobodne profesije. 209. S druge strane. ipak. nastane solidarna obaveza supruznika (cl. 1 i st. Suprotno zalaganje videti: Carmen Valle Patel. will« se u ovom kontekstu. June 1983. po pravilu. 276 . jedan supruznik moze zakljuciti bez saglasnosti onog drugog. pod istim imenom. U francuskom pravu takode postoji solidarna odgovornost supruznika za porodicne dugove. 1012006. 86 87 Komar.a koji je prevashodni rezultat licne i profesionalne rcputacije ne ulazi u zajednicku imovinu supruznika.Andre Colomer. Ide se cak dotle da ugovore. obaveza izdrzavanja dece. 220. str. ada.87 85 Videti: 4. Slobodan Panov. Ova razlika u ceni je rezultat dobre poslovne rcputacije supruznika i ocekivanog prihoda koje nastavak delatnosti. Treating Profesional Goodwill as Marital Property in Equitable Distribution States. Potencijalni kupac je cesto spreman da plati mnogo vise nego sto iznosi trzisna vrednost nepokretnosti u kojoj se delatnost supruznika odvija. a ne okolnosti da sc ordinacija nalazi na dobroj lokaciji ili navike Ijudi da je posecuju. Cini se da ovde valja napraviti razliku izmedu cisto trzisnog »goodwill«-a preduzctnika i profesionalne reputacije vezane za fizicko lice kojc ovu delatnost obavlja. 343. »goodwill« ordinacije specijalizovane za ocnu hirurgiju je. Porodicno pravo. odgovomost za stetu koju pricini dete do sedam godinaj. 58 New York University Law Review 554. ali i druge prcduzetnike. 144. Ova vrednost se mora uzeti u obzir prilikom deobc zajcdnicke imovine. Npr. str. Regimes matrimoniaux. 2 loi n 65-570 du 13 juillet 1965). rezultat obrazovanja i strucnosti supruznika koji izvodi operacijc. restoran iii servis za popravku automobila. tako i posebnom imovinom za obaveze koje jedan supruznik primi za tekuce potrebe zajednice. st. 574." U posebnu imovinu ulaze dugovi koje je supruznik sam stvorio npr. pod kojim se podrazumevaju dugovi vezani za vodenje domacinstva i obrazovanje dece. moze doneti kupcu. po pravilu. Porodicno pravo.07(3) ALI Principles of the Law of Family Dissolution. u tu svrhu. paras. obaveza izdrzavanja vanbracnog detcta iii obaveza naknade stete iz sopstvenog delikta. jedan supruznik je u toku braka otvorio i drzi zubarsku ordinaciju. 1 1 1 • Opsirnije 0 odgovomosti supruznika za dugove u srpskom pravu videti: Marko Mladenovic.

ako je do stieanja doslo tokom zajedniee zivota supruznika i ako je ispunjen jedan od dva altcrnativna uslova: a) stvar (pravo) je pribavljena aktivnoscu. se vee nalazio u fondu zajednicke imovine. Tako. Cini se da u prakticnom 88 Videti: 61. valja pristupiti imovini stecenoj na osnovu ugovora 0 dozivotnom izdrzavanju. ZAKLJUCAK Ova su osnova kriterijuma za razvrstavanje stvari i prava u zajednicku ili posebnu imovinu.s" Korist koju bracni drugovi ostvare oprostajern duga ulazi u fond posebne imovine. po prineipu realne subrogaeije.N. b) objekat subjektivnog gradanskog prava koji donosi plodove. TeSiL~: 0 zajednickoj imovini supruinika Znacaj dugovanja se ogleda i u tome sto. Osim ako se radilo 0 oprostaju zajednickog duga. pored supruznika i naslednika umrlog supruznika. smatra »radorn«. kao i naknadi za upotrebu licnog imena iii objavljivanje fotografijc. tumacenju ovih kriterijuma treba poci od pretpostavkc da imovina stecena uz naknadu. na primer. osim ako jcdan supruznik dokaze da se radi 0 njcgovoj poscbnoj imovini. 277 . odnosno objekat koji je zamenjen novim. Stvar ili pravo ulazi u zajednicku imovinu supruznika. u sirem smislu. koja se. PZ. u toku zajedniee zivota supruznika. ulazi u zajcdnicku imovinu. pravo da zahtevaju deobu zajednicke imovine imaju i poverioei onog supruznika iz cije se posebne imovine nisu mogli narniriti. ugovora 0 otkupu stana. 181.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->