P. 1
CMT postupak

CMT postupak

|Views: 269|Likes:
Published by Davor Volarić

More info:

Published by: Davor Volarić on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/17/2015

pdf

text

original

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARTSVA I BRODOGRADNJE ZAVOD ZA ZAVARENE KONSTRUKCIJE

CMT POSTUPAK
Seminarski rad iz Strojeva i opreme za zavarivanje PI

Nositelji kolegija: Dr. sc. Zoran Koţuh Dr. sc. Branko Bauer Mentor: Mag. ing. Jozef Tunić

Student: Davor Volarić 0035172515 KIRP

Zagreb, veljača 2011.

.................................................. Pištolj za zavarivanje ................................................................................................. Nedostaci CMT postupka ... Oprema za CMT postupak zavarivanja ................. 5 5....................................... 6 6............ Literatura ..... Područja primjene CMT postupka zavarivanja ............................................................................................................................................................................................................ I 1............................................. MIG/MAG zavarivanje ...................................... 2 3.......................................... 9 8.......................................................................................................... Općenito o elektrolučnom zavarivanju ...................................... CMT postupak ..............1.................2............ 7 6........................................................................... 8 7.....................SADRŽAJ Popis slika ................ 6 6.................................................................................................... 3 4......................... 11 ...................................................... Kompenzator povrata ţice ................................................................................. 1 2.................................................................. Uvod ............................................ Prednosti CMT postupka ........... Zaključak .................................................................. 10 9........................... 2 2...........1....................................

.................... 4 Slika 2..... 9 I ......................... Sučeoni zavar aluminijskih limova debljine 0............................ Shematski prikaz sustava za automatsko CMT zavarivanje [6] ...........Popis slika: Slika 1....... 9 Slika 7......... Kod CMT postupka nema rasipanja kapljica materijala izvan el......................................5 mm uz zazor od 2 mm [8] ................... 7 Slika 5.......... 6 Slika 4...... Kompenzator povrata ţice [6] .................. Ciklus CMT postupka [1] ............ Pištolj za zavarivanje [4] ................................................................................................ Lim debljine 0..8 mm prilemljen na lim debljine 1.................................................................................................................. 8 Slika 6............8 mm izveden CMT postupkom [6] ... luka i taline [7] .. 5 Slika 3..........

Kod CMT postupka dijelovi koje zavarujemo i područje zavara su hladniji tokom procesa zavarivanja nego kod konvencionalnih postupaka zavarivanja pa odatle dolazi takav naziv. UVOD CMT (eng. Kompletan proces zavarivanja uključujući i gibanje ţice je digitalno upravljan a to je i jedna od bitnih razlika u odnosu na konvencionalne procese zavarivanja. manje deformacije.3 mm debljine. pocinčanih limova s čelikom i aluminijem). mogućnost zavarivanja jako tankih limova od 0. visoka brzina zavarivanja te što je vrlo bitno. Tako smanjen usnos topline donosi bitne prednosti npr.1. Cold (hladno) u nazivu postupka je teško povezati općenito sa zavarivanjem. CMT postupak karakteriziraju mogućnost meĎusobnog zavarivanja različitih metala (npr. cold metal transfer) postupak zavarivanja je novija inačica MIG/MAG postupka zavarivanja koji unazad tri do četiri godine postupno prelazi u primjenu. 1 . Razvila ga je Austrijska kompanija Fornius International GmbH te danas na trţištu nudi kompletnu opremu i podršku za primjenu CMT postupka. Ispočetka se proces primjenjivao pri automatiziranom i robotskom zavarivanju a odnedavno je prilagoĎen i za ručno zavarivanje.

a dok aktivni plinovi sudjeluju u procesu. 2. Inertan plin je onaj koji ne reagira sa talinom zavara. Visoka produktivnost. MIG/MAG postupak Zavarivanje u zaštitnoj afmosferi inertonga plina (Metal Inert Gas . a dodatni materijal je sama elektroda ili ţica za zavarivanje. uspostavljanje luka bez dodira s elektrodom i ispravljanje nesimetrije struje kod TIG postupka. Izvori izmjenične struje su transformatori. kao i lako uspostavljanje luka i njegovu stabilnost.2. Zaštitni plin je ili inertan (MIG) ili aktivan (MAG). štiti električni luk i talinu zavara. Izvori struje moraju osigurati neophodnu jačinu struje i napon luka u nekom radnom opsegu. Zaštitni plin. Ona je elektroda. Osim toga.MIG) i zavarivanje u atmosferi aktivnoga plina (Metal Active Gas . i to je npr. Princip MIG/MAG zavarivanja je. i ujedno je dodatni materijal. CO2.Tu spadaju argon i helij. REL. OPĆENITO O ELEKTROLUČNOM ZAVARIVANJU Pod pojmom elektrolučnog zavarivanja smatraju se postupci zavarivanja koji kao izvor topline koriste električni luk uspostavljen izmeĎu elektrode i osnovnog materijala. Konvencionalni postupci elektrolučnog zavarivanja su MIG/MAG.izmjenična i istosmjerna. 2 .1. a istosmjerne struje ispravljači i pretvarači.MAG) su dva najraširenija postupka zavarivanja. i činjenica da ih je vrlo jednostavno automatizirati. Svaki od ovih postupaka koristi toplinu električnog luka za taljenje dodatnog i osnovnog materijala i odgovarajuće izvore električne struje. kao što je impulsna struja kod MIG/ MAG postupka. koji prolazi kroz zaštitnu sapnicu. EPP i zavarivanje punjenom elektrodnom ţicom u zaštiti plina ili zavarivanje samozaštitnom ţicom. koja prenosi električni tok.[9] Za elektrolučno zavarivanje se koriste obje vrste struje . u nekim slučajevima se postavljaju specifični zahtjevi. TIG. Ţica ima dvije uloge. su glavni faktori koji su pomogli njihovoj rasprostranjenosti. da se ţica dodaje preko pištolja za zavarivanje i u električnom luku se rastali . omogućena s tom metodom.

Smanjen je unos topline. 3 . automatska regulacija) veći broj grešaka uslijed neodgovarajuće tehnike rada i parametara zavarivanja 3.Prednosti MIG/MAG postupka zavarivanja su:[10] primjenjivost za zavarivanje svih vrsta materijala velika mogućnost izbora parametara i načina prijenosa materijala sa ţice za zavarivanje na radni komad u talinu zavara zavarivanje u svim poloţajima široki raspon debljina radnih komada velika učinkovitost i proizvodnost (od 5 do 8 kg/h)[11] pogodan za automatizaciju Nedostaci su: problemi kod dovoĎenja ţice špricanje kod zavarivanja kratkim spojevima sloţeniji ureĎaji (dovoĎenje ţice. uspostavljanjem električnog luka oslobaĎa se toplinska energija koja tali ţicu. električni luk se prekida i ţica se povlači natrag. U trenutku kad se kapljica odvojila jedan ciklus je završen.natrag omogućava kontrolirano odvajanje kapljice. pomicanje ţice je direktno uključeno (digitalno kontrolirano) u proces zavarivanja i prijenos metala se ostvaruje bez prskanja. na kontroliranom uspostavljnju i prekidanju električnog luka. Ţica ponovno mjenja smjer i kreće se prema obratku do uspostavljanja električnog luka izmeĎu ţice i osnovnog materijala. Ţica se kreće prema radnom komadu do trenutka kad se uspostavi električni luk izmeĎu ţice i radnog komada. CMT POSTUPAK Tri su vaţna čimbenika koja razlikuju CMT postupak zavarivanja od uobičajenog MIG/MAG zavarivanja u kratkom spoju. počinje novi ciklus i cijeli postupak se ponavlja. IzvoĎenje CMT procesa se temelji na kontroli električnog luka tj. To povlačenje ţice naprijed .[8] Jedan ciklus CMT postupka prikazan je slikom 1.

Na taj način je reducirana količina topline u procesu zavarivanja i odatle riječ „cold“ u nazivu postupka. Dok je rastaljeni metal u kontaktu s radnim komadom vrijednost struje je tek tolika se da odrţi zatvoren strujni krug. Brzina i smjer kretanja ţice su definirani učestalošću uspostavljanja električnog luka. Slika 1. Ciklus CMT postupka [1] Kod konvencionalnog elektrolučnog postupka je visoka struja kratkog spoja nuţno konstantna da bi se odrţao električni luk i da bi došlo do prijenosa metala.Broj ciklusa u sekundi varira i nije prethodno odreĎen. digitalno je upravljana. nakon što se kapljica odvoji od ţice vrijednost struje ponovno raste dok se ne stvori električni luk. prosjek se kreće do 70 ciklusa u sekundi. dok kod CMT postupka ta vrijednost oscilira. 4 . Zapravo kretanje ţice odreĎuje što će se dogaĎati u talini zavara. Dakle frekvencija osciliranja ţice odreĎuje se u toku procesa i nije konstantna. Broj ciklusa ovisi o samom tijeku procesa. a ono što se tada dogaĎa u talini zavara odreĎuje kretanje ţice.

Dakle kod CMT postupka nema rasipanja materijala izvan električnog luka i taline što rezultira smanjenjem troškova naknadne obrade površine. isto tako kretanje ţice je dvosmjerno. Te karakteristike eliminiraju loše svojstvo uobičajenih elektrolučnih postupaka kod kojih visoka vrijednost struje uzrokuje prskanje materijala. Kod CMT postupka nema rasipanja kapljica materijala izvan el. Slika 2. luka i taline [7] Sljedeća bitna prednost je mogućnost premošćivanja velikog zazora izmeĎu materijala te mogućnost sučeonog povezivanja tankih limova.4. PREDNOSTI CMT POSTUPKA Tijekom CMT postupka vrijednost struje strujnog kruga doseţe vrlo male vrijednosti. uštedom vremena i povećanjem produktivnosti. Velika prednost CMT postupka je mogućnost meĎusobnog zavarivanja aluminija i čelika. 5 . Problem kod uobičajenog elektrolučnog zavarivanja je što se uslijed jake struje tanki limovi rastale prije nego zazor bude zatvoren. CMT postupak nam to u potpunosti omogućava dok je to do sada bilo moguće samo uporabom lasera uz velika ograničenja.

Podrţana je iznimno brza meĎusobna komunikacija komponenata u sustavu. Ograničen je na zavarivanje tankih materijala maksimalne debljine 3 do 4 mm. Ova karakteristika je veoma bitna jer izvor struje mora brzo dobiti informaciju o tome što se dogaĎa na mjestu zavara kako bi brzo reagirao i isporučio struju odgovarajućih vrijednosti parametara.5. OPREMA ZA CMT POSTUPAK ZAVARIVANJA Fronius International GmbH.[12] 6. naime zbog mogućnosti reguliranja smjera ţice (naprijed-nazad) u ručni pištolj je ugraĎen AC servo motor koji mu povećava masu i dimenzije. Slika 3. kompanija koja je razvila CMT postupak zavarivanja nudi punu podršku i opremu za primjenu CMT postupka. U početku je bilo podrţano automatizirano i robotsko zavarivanje a odnedavno postoji podrška i za ručno zavarivanje Sustav za zavarivanje je potpuno digitalno kontroliran. Veličina ručnog pištolja se takoĎer moţe gledati kao ograničenje. NEDOSTACI CMT POSTUPKA CMT postupak uz svoju inovativnost i prednosti koje donosi ima i nedostatke. Shematski prikaz sustava za automatsko CMT zavarivanje [6] 6 .

Motor u spremniku ţice ima samo mogućnost pomicanja ţice prema naprijed. 6. Kako ne bi došlo do guţvanja ţice unutar sustava za dovod. izmeĎu spreminka ţice i pištolja se ugraĎuje kompenzator povrata ţice (wire buffer). Kompenzator sluţi za skladištenje ţice koja se skuplja kao višak zbog suprotnog smjera vrtnje elektromotora u sustavu za dovod ţice i servomotora koji vraća ţicu. detaljnije o tome je napisano u sljedećim poglavljima. više ne moţe kompenzirati dovod ţice ali to se ne moţe dogoditi jer je motor zaduţen za dovod ţice podešen tako da kompenzator drţi konstantno napola punoga.Dvije najbitnije komponente sustava za CMT zavarivanje su pištolj za zavarivanje i kompenzator povrata ţice. Kompenzator povrata žice U CMT postupku ţica se pomiče naprijed i nazad pomoću AC servomotora koji je ugraĎen u pištolj za zavarivanje. Kompenzator povrata ţice [6] 7 . Slika 4.1. Ţica u kompenzatoru moţe biti smještena uz njegov donji rub kada je kompenzator „prazan“ ili se moţe podići do gornjega ruba i tada je kompenzator „pun“.

Pištolj za zavarivanje [4] 8 . Pištolj zajedno s motorom teţi oko 2 kilograma. visokoosjetljivog AC servo motora koji omogućuje precizno dodavanje ţice i konstantan pritisak u električnom luku. Slika 5.2.6. Pištolj za zavarivanje Kompaktni pištolj za CMT zavarivanje sastoji od digitalno kontroliranog.

8 mm izveden CMT postupkom [6] Slika 7. što je manje topline dovedeno tanji je sloj intermetalne faze. smanjen unos topline i zavarivanje bez štrcanja otvaraju nova područja primjene zavarivanja i lemljenja. Iz toga razloga je CMT postupak odličan izbor za zavarivanje čelika i aluminija. Sučeoni zavar aluminijskih limova debljine 0.7. Spajanje čelika i aluminija se široko primjenjuje u autoindustriji zbog zahtjeva za smanjenjem teţine šasije. Što je ta intermetalna faza tanja bolja su mehanička svojstva spojenih dijelova. Lim debljine 0. Slika 6.5 mm uz zazor od 2 mm [8] 9 .8 mm prilemljen na lim debljine 1. Glavni problem kod elektrolučnog zavarivanja čelika i aluminija je pojava vrlo krhke intermetalne faze izmeĎu ova dva materijala. Vaţno područje primjene CMT postupka je spajanje čelika i aluminija. Debljinu intermetalne faze definira količina topline koja je prisutna u procesu zavarivanja. Ovim postupkom omogućeno je premošćivanje velikih zazora izmeĎu materijala. PODRUČJE PRIMJENE CMT POSTUPKA ZAVARIVANJA Mogućnost dvosmjernog gibanja ţice.

Naknadnim dolaskom CMT ureĎaja za ručno zavarivanje dodatno se proširila primjenjivost CMT postupka. Sve prednosti koje donosi ovaj novi postupak zavarivanja te njegov daljnji razvoj zasigurno će doprinjeti poboljšanju i omogućiti tehnološki napredak u proizvodnji. kvaliteta zavarenog spoja i čista površina zavara glavne su odlike CMT postupka zavarivanja koje povećavaju produktivnost i štede novac. ZAKLJUČAK Brzina zavarivanja. 10 .8.

11.2006) [8] Wesley Doneth.aspx (31. M. V.2004..rcub. A.. dostupno na: http://www.11. Vukićević. Šijački-Ţeravčić.) [5] RobotWorx. dostupno na: http://lindeplin.2010.04.2007.ac. MIG-MAG (ZAV I).o.. Getting autobody welding down cold.2009.) [6] Fronius International GmbH.hr/zavkon/hrv/modules.org/wj/2005/06/038/ (14. V.machineoutil.) [2] Jergen Bruckner. dostupno na: http://afrodita. On-line materijali.welding-robots. ĐorĎević. Milosavljević. MIG/MAG varenje. Cold metal transfer has a future joining steel to aluminium.thefabricator. dostupno na: http://www.com/gfx/produits/3639-soudage-mig-mag-fronius. 2000.o.04.php?app=cold+metal+transfer (17.hr/upload/pdf/5.) [7] FMA Communications. dostupno na: http://www.2010. Inc.03.) [3] Linde plin d.05.com/article/arcwelding/getting-autobody-welding-down-cold (11.hr/sadrzaj. CMT: Cold Metal Transfer.php?op=modload&name=stud_dl&file=index [11] Sven Goecke. dustupno na: http://www.php?gs=75 (18.com/cps/rde/xbcr/SID-5F1DBAB835C7260F/fronius_international/40_0006_2419_44211_snapshot.esab. LITERATURA [1] Nederman. dostupno na: http://www. FRONIUS CMT-Cold Metal Transfer. izdanje Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.nova revolucija u digitalnom zavarivanju.png (15.fronius.thefabricator.%20SEMINAR/3..) [4] Machine Outil. Tandem MIG/MAG welding...) [9] Sedmak.com/article/fronius-usa-llc/welding-thin-with-gmaw (01. dostupno na: http://www. Welding techniques.pdf [10] Katedra za zavarene konstrukcije.ca/sitecore/content/Home/Welding_fume_extraction/Welding_techniqu es.fsb. A.: Mašinski materijali II deo.pdf (25.2010. dostupno na: http://www.nederman.2011.%20RAD. dostupno na: http://www.rs/~rzoran/ZAVAELEKT.9.pdf 11 .pdf [12] CMT proces .bg.04.com/global/en/products/upload/tandem.aws.01. dostupno na: http://www. Welding thin with GMAW. Welding Application .com/applications. dostupno na: http://www.Cold Metal Transfer.dtzi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->