P. 1
Uticaj porodice na razvoj ličnosti adolescenta

Uticaj porodice na razvoj ličnosti adolescenta

|Views: 1,624|Likes:
Published by Vera Racić

More info:

Published by: Vera Racić on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2013

pdf

text

original

Uticaj porodice na razvoj ličnosti adolescenta

„Porodica je naziv za instituciju koja je stara koliko i sam ljidski rod; ona je paradoksalna i nedokučiva pojava. Dobija mnoge oblike. Svugde je ista, a ipak nigde nije ista. Vekovima je ista, a ipak nigde nije ista. U prvim godinama život se isključivo deli sa članovima naše porodice. Porodica je osnova uzrasta i iskustva, ispunjenja ili neuspeha. Ona je isto tako osnova bolesti i zdravlja.“(Ackerman,1966) Porodica je društvena zajednica, biološki, socijalno, ekonomski i psihološki jasno određena. U njoj se rađamo i stičemo prva iskustva; u njoj rastemo, razvijamo se, živimo i umiremo. U odnosu na ostale male društvene grupe, porodica je jedina koju pojedinac rađanjem zatiče kao takvu, pojedinac je ne bira, ona je neminovnost. Porodica kroz vekove doživljava stalne preobražaje kao posledicu neprestanog procesa evolucije. Ona oblikuje svoju formu prema uslovima života koji dominiraju na određenom mestu i u određenom vremenu. Na našim prostorima porodica naročito brzo menja svoj lik; ona se prilagođava društvenim promenama koje su obeležje našeg istorijskog perioda (Marković,1995). Porodica posmatrana kao živi sistem predstavlja organizovanu, trajnu, samoobnavljajuću celinu u kojoj se menjaju obrasci ljudskih ponašanja. Kao i svaki sistem i porodica ima svoje subsisteme ali istovremeno kao celina i
1

odnosno njen longitudinalni razvoj. Svaka faza ima svoje karakteristike. Njen lik. sisteme vrednosti i načine na koje porodica rešava probleme. porodicu u srednjim godinama i porodicu koja stari.sama je subsistem velikog suprasistema koji sačinjavaju društvena zajednica. Porodična istorija se prenosi transgeneracijski. Porodični subsistemi su bračni. Porodična očekivanja često nadmeću adolescentu ulogu porodičnog delegata sa već unapred određenim likom. posredno utiče na ličnost svakog njenog člana. Razvoj ličnosti 2 . porodicu u kojoj deca napuštaju roditeljski dom. odnosno nacija. podrazumeva osam faza: fazu zasnivanja porodice. porodicu sa školskim detetom. Ali. težnjama i ličnim očekivanjima. Za razumevanje porodičnog funkcionisanja. a posebno na adolescenta koji traga za sopstvenim likom. svaka faza predstavlja potencijalnu kriznu tačku. bez obzira da li je nametnuta uloga bliska njegovoj prirodi. roditeljski i susbsistem koji formiraju deca. porodicu sa malim detetom. a odnosi se na porodične tajne. adolescentnu porodicu. zahtevajući tako nova i nova prilagođavanja. mitove. Porodični lik čine podjednako spoljna-socijalna i unutrašnja-psihodinamička istorija porodice. a u svetlu sistemskog pristupa bitni su sledeći koncepti: koncept životnog ciklusa porodice i porodična istorija. porodicu sa predškolskim detetom. norme. upravo zbog ove dinamike i novih izazova koje nosi. očekivane i neočekivane događaje i zahteva stalno prilagođavanje članova porodice. Životni ciklus porodice.

Prateći razvoj porodice. peta faza u životnom ciklusu je porodica sa adolescentom. ponekad. sa jedne strane očuvana je porodična ravnoteža. Raznim metodama nagrađivanja i kažnjavanja porodični mitovi primoravaju adolescenta na određenu ulogu koja je ujedno uključena i u društveni scenario. Nagrada za nju je višestruka. otkriva i realizuje nove ali i potvrđuje stare vrednosti. 3 . seksualno. naročito ako uzmemo u obzir nesigurnost mladog čoveka. Na žalost. Nametnutu ulogu adolescent teško odbija. ako adolescent na ovaj način izgrađuje svoju ličnost to će ići na štetu njegove autentičnosti. To je vreme kada adolescent stvara sopstveni identitet. Prema podacima SZO. a mladi su grupisani u uzrastu od 15 do 24 godine. Porodični mitovi takođe mogu usmeriti razvoj ličnosti mladog čoveka. takva uloga će mu obezbediti i najviše sigurnosti u sklopu porodičnih odnosa. adolescent pod uticajem porodice je prinuđen da u razvoj svoje ličnosti ugrađuje neostvarene želje nekog drugog člana porodice. adolescentima se podrazumevaju osobe uzrasta od 10 do 19 godina. Umesto sopstvenih želja. porodične tajne. uspostavlja odnose sa članovima šire porodice i društva. Prelazak iz detinjstva u zrelost obeležen je dubokim promenama koje se odnose na biološki rast. U savremenoj literaturi prevladava stav da je faza adolescencije najstresnija od svih u razvojnom ciklusu porodice. a sa druge strane.adolescenta mogu usmeravati i razna porodična zaveštanja.

ako ih uplaši i zabrine životni širok horizont adolescenta i u njima izazove netolerantnost. koji je u fazi punog fizičkog procvata. emotivno i psihosocijalno sazrevanje. Međutim. 4 . zdravlje i celokupan život odrasle osobe. i roditelji koji u to vreme počinju intezivnije da se bave pitanjima sopstvenog zdravlja. Dakle. radnog i životnog bilansa. a roditelji bogatim životnim iskustvom. Ova faza se označava kao faza nagomilanog životnog stresa. javiće se problemi. ako se ne snađu. međusobni odnosi i odnosi sa decom. ako se odbrambeno povlače. Faza adolescencije. U žiži njihovog interesovanja su profesionalni razvoj. istovremeno. javljaju se problemi i poteškoće. kao deo životnog ciklusa porodice uzrokuje pomeranja u celoj porodici. Ovaj period je veliki izazov za porodicu. suočeni sa činjenicom da njihov socijalni horizont i status nemaju neku naročito novu perspektivu. navike i način života koji se stiču u mladosti dalekosežno utiču na razvoj. Obzirom da se često faza adolescencije poklapa sa periodom značajnih indetitetnih zbivanja kod roditelja. ne tako retko. Sa jedne strane porodica adolescenta priprema. Roditelji su u „krizi“ srednjeg životnog doba. Drugim rečima. sa beskonačno širokim socijalnim horizontom pred sobom. a sa druge strane. U ovom periodu roditelji i adolescenti mogu jedni drugima mnogo da pomognu.donose odluke i snose posledice sopstvenih odluka i ponašanja. podstiče ili koči u procesu razvoja ličnosti. „Pod istim krovom“ naći će se adolescent. Mlade osobe uspostavljaju kontrolu nad sopstvenim životom.saznajno. mladi svojom energijom. i ona menja svoj lik. ako su roditelji u „krizi“ srednjih godina.

Zadatak porodice je da kroz promenu svoje strukture. Takođe. Smatra se da je zdravstvena kultura stanovništva na niskom nivou.1997). Porodici sa adolescentom su tada potrebne nove granice.U periodu kada je adolescent u najvećem životnom zamahu. Adolescentovo traganje za sopstvenim likom treba da postakne porodicu da i ona oformi novi lik.SZO) otkrivaju generaciju mladih čije je zdravlje ugroženo. visok nivo povreda (saobraćajni traumatizam. alkohola. uglavnom su za takvu. depresije i samoubistava. nerazvijenu svest krivi roditelji koji se ne trude da na adekvatan način obrazuju svoje adolescente. nije razvijena svest o preuzimanju odgovornosti za sopstveno zdravlje. kako bi bila sposobna da definiše zajednička i pojedinačna nastojanja i učvrsti vrednosti. ne sme da bude netolerantan. da bude podrška (Tomori. odnosno da spreči pojavu zapleta. porodični sistem ne sme da zauzme odbojan stav prema životnim promenama. kao i niska stopa kontraceptivne zaštite sa sve većim porastom seksualno prenosivih infekcija. zdravstveno stanje mladih karakteriše i loše mentalno zdravlje sa sve višom stopom poremećaja ponašanja. omogući svim članovima da lakše rastu. pa ni kod mladih nije razvijena navika čuvanja i redovne kontrole zdravlja. novi lik. bolesti zavisnosti. opojnih droga. da nađu dovoljno ličnog zadovoljstva. zanemarivanja i zlostavljanja). Istraživanja u Srbiji (UNICEF. Rezultati ovih istraživanja ukazuju na to da su vodeći rizici po zdravlje mladih sve veća zloupotreba duvana. 5 .

za ovaj uzrast. specifičnu psihopatologiju.Oko 1/3 populacije srednjoškolaca pripada grupi graničnih i rizičnih. . tako i porodice. manifestuje znake psihološkog trpljenja i mentalnih problema. nasilno i delinkventno ponašanje i poremećaje ishrane). skoncentrisane oko formiranja stabilnog i definitivnog identiteta. tj. . Među najvažnijim faktorima iz okruženja koji utiču na razvoj i zdravlje mladih.siromaštvo kao razlog za promiskuitet radi obezbeđivanja najosnovnije životne egzistencije. Najugroženije su devojke i adolescenti u urbanim sredinama. kako pojedinca.problemi u školstvu koji dodatno otežavaju formiranje identiteta mladih. i to: . izdvajaju se: .poremećaj ili pad sistema vrednosti koji otežava strukturisanje identiteta mladih. 6 .različite teškoće adolescentnog procesa. odnosno pomoći. Iz godine u godinu sve je veći broj mladih koji imaju psihološke probleme ili manifestuju određenu. poremećaja i iskazuju potrebu za organizovanom psihološko-psihijatrijskom podrškom. .depresivna stanja (uključujući samoubistvo) i poremećaji ponašanja (uključujući zloupotrebu psihoaktivnih supstanci.

. Uočljiva je znatno veća zastupljenost osoba ženskog pola. nedostatak komunikacije. raspad porodice. 25 ili 71. 7 .5 100. Upitnik je zasnovan na Olsonovom Circumplex modelu porodičnih odnosa koji omogućava procenu dve dimenzije porodičnog funkcionisanja –kohezivnost i adaptibilnost. Istraživanje u Srbiji Predmet ovog istraživanja su porodice adolescenata sa dijagnostikovanim poremećajem ponašanja. Ovim istraživanjem je obuhvaćeno 35 adolescenata sa dijagnostikovanim poremećajem ponašanja. Rezultati ovog upitnika su sledeći: Tabela 1:Zastupljenost adolescenata prema polu POL ženski muški ukupno BROJ 25 10 35 % 71.. (FACES III-skala za procenu porodične kohezivnosti i adaptibilnosti) FACES III omogućava procenu porodice u celini.5% bilo je pripadnika ženskog pola i 10 ili 28.otuđivanje članova porodice.5 28.0 U ispitivanoj grupi od 35 adolescenata.5% muškog pola.nedovoljna upućenost roditelja u stvarne potrebe njihove dece.

1 34. Tabela 3:Porodični status adolescenata PORODIČNI STATUS potpune nepotpune ukupno BROJ 21 14 35 60.0 Najveći broj ispitanika živi u Beogradu.6 100.0 % Najveći broj adolescenata živi u potpunoj porodici.Tabela 2: Mesto boravka adolscenta MESTO Beograd Prigradsko naselje selo ukupno BROJ 20 12 3 35 % 57.6% ispitanika živi na selu. a svega 3 ili 8.0 100.0 40.1%. 12 ili 34.3 8. 8 .3% je iz prigradskih naselja. 20 ili 57.

9 35 100.6 20.3 17. Tabela5: Zaposlenost roditelja zaposlenost zaposleni nezaposleni ukupno MAJKE broj % 28 80.0 100.0 35 100.1 1 2. Tabela 8: Ekonomski status porodica 9 .1 48.0 Iz ove tabele proizilazi da polovina ispitivanih adolescenata živi u četvoročlanoj porodici.0 7 20.Tabela 4: Broj članova domaćinstva Broj članova domaćinstva 2 člana 3 člana 4 člana 5 ili više članova ukupno BROJ % 5 6 17 7 35 14.0 Većina adolescenata potiče iz porodica gde su oba roditelja zaposlena.0 OČEVI broj % 34 97.

0 Većina adolescenata živi u porodicama srednjeg materijalnog statusa.7 45. KOHEZIVNOST razjedinjene porodice izdvojene porodice povezane porodice isprepletane porodice SKOR 10-31 32-37 34-43 44-50 % 8. ADAPTIBILNOS SKOR % 10 .2 60.6 20.0 22.MATERIJALNO STANJE siromašno srednje dobro ukupno BROJ 6 21 8 35 % 17.0 25.8 100.7 Iz prikazanih rezultata se vidi da skoro polovina ispitanika potiče iz porodica koje se primenom FACES-III skale kategorišu kao isprepletane.

Roditelji ispitivanih adolescenata su u 85. Iz ovih nalaza se ne može izvući zaključak da nacionalna i religijska homogenost. pa čak i odavno pre toga. Analiza ispitivanih porodica primenom isnstrumenta FACES-III pokazuje visok nivo kohezivnosti (zajedništva) i adaptibilnosti (prilagođenosti).6 8. Značaj porodice u periodu adolescencije je u kontinuitetu sa svim onim što se u porodici dešavalo od prvog dana života današnjeg adolescenta.7%(30 od 35 porodica) bili iste veroispovesti.6 17. Poremećaj ponašanja adolescenta se javlja kao posledica teškog prilagođavanja na određene promene. Rezultati dobijeni istraživanjem u poređenju sa normama ustanovljenim ovim 11 . kako lične tako i promene u porodici i okolini. odnosno heterogenost roditelja imaju uticaja na pojavu adolescentnog kriznog stanja. U ličnosti adolescenta ogleda se porodica na mnogo načina.T rigidne porodice strukturisane porodice fleksibilne porodice haotične porodice 10-19 20-24 25-29 30-50 8.1 65.7 U odnosu na procenu porodične adaptibilnosti merenu upitnikom FACES-III ubedljivo najveći broj ispitanika potiče iz porodica koje su svrstane u kategoriju haotičnih.

Naime. Članovi isprepletanih porodica su međusobno veoma zavisni.instrumentom. odluke se donose nepromišljeno. U haotičnim porodicama pravila gotovo da ne postoje. Uzimajući u obzir društveno12 . Visok nivo adaptibilnosti unutar porodice ogleda se u postojanju haotičnih odnosa među njenim članovima. koje normalno treba da postoje između članova... Ovakve porodice ostavljaju malo prostora svojim članovima za lični život. Sa druge strane.) Naime. tranzicija. Isprepletano-haotične porodice su disfunkcionalne porodice. U pozadini ovih porodica može biti razvojni stres ili poremećaj posledica delovanja hroničnog stresa. dogovori se ne poštuju. U ovakvim porodicama nedostaje disciplina. Struktura ovakvih porodica je poremećena. Visoka kohezivnost se manifestuje kroz ekstremnu emocionalnu bliskost među članovima porodice. Pojedini članovi ovih porodica imaju malo prostora i za individuaciju i za formiranje spoljašnjih veza. unutar porodice su srušene sve granice. odnosno sa datim skorovima. pokazuju da ispitivane porodice spadaju u kategoriju isprepletanih u pogledu zajedništva i haotičnih u pogledu prilagođenosti. zajednička su im interesovanja i aktivnosti. intimu privatnost. Isprepletano-haotične porodice postoje u specifičnim društvenim kontekstima (ratovi. granice koje formiraju ovakve porodice prema spoljnoj sredini su relativno čvrste. po Olsonu. ovaj način funkcionisanja je oblik prilagođavanja porodice na ekstremne uslove u kojima se porodica nalazi kao celina. impulsivno.

istorijske okolnosti kod nas u poslednjih nekoliko decenija i prihvatajući Olsonov stav. zatim najčešće stradaju oni koji žive u isprepletano-haotičnim porodicama. uzimajući u obzir sve ove činjenice nameće se zaključak da je visoka porodična kohezivnost i adaptibilnost u našim okolnostima neminovna karakteristika porodičnog funkcionisanja. uslovljen u velikoj meri spoljnim uslovima. sloma porodične strukture). porasta nasilja. Zaključci istraživanja su pokazali da su uglavnom ugroženi adolescenti u urbanim sredinama (zbog ekonomske nestabilnosti. srednje stručne spreme. na neki način neminovan i koristan u određenom istorijskom trenutku. kao i česta tragična ratna događanja. zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. 13 . jaza između ekonomske žudnje i realnosti. čiji su roditelji niskog ekonomskog statusa. istovremeno sadrži i sve negativne faktore koje ovakvi porodični odnosi nose na planu formiranja i razvoja ličnosti adolescenta. jasno je da su brze i dramatične društvene promene. Dakle. pogodovali upravo formiranju ovakvih porodica.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->