P. 1
Julia Kos - Alfabet Zidovstva

Julia Kos - Alfabet Zidovstva

4.0

|Views: 552|Likes:
Published by maja28

More info:

Published by: maja28 on Jul 10, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/30/2014

pdf

text

original

Nakladnik Julija KoS Tisak D-GRAF d.o.o.

Zagreb

JULIJA KO£
Naklada 700 primjeraka ISBN 953-97773-0-5

ALEF BET 2IDOUSTUA
Pogled u krug zidovske povijesti, religije i obicaja

CIP - katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveuciliSna knjiznica, Zagreb UDK296 94 (=411.16) 39 (=411.16) KO§, Julija Alef bet zidovstva : pogled u krug zidovske povijesti, religije i obicaja / Julija Kos. -Zagreb: vlast. nakl., 1999. - 250 str.: ilustr.; 20,5 cm Kazalo. ISBN 953-97773-0-5

Ova je knjiga ostvarena uz pomoc Memorial Foundation for Jewish Culture, New York. This, book was made possible by a grant from tho Memorial Foundation for Jewish Culture, New York.

Zagreb, 1999.

Zahvaljujem svima koji su mi pomogli na putu od namjere do ostvarenja ove knjige: prof. dr. Marinu Zaninovidu za golemo znanjc koje daruje svojim studentima, za dugogodiSnju prijateljsku podrsku te za preporuku pred Memorial Foundation for Jewish Culture, New York, pred kojom su ovaj rad preporutili i dr. Ognjen Kraus, predsjednik Zidovske optine Zagreb i robin Eliezer Papo, za Sto i njima zahvaljujem. Hvala rabinu Kotelu Dadonu i rabinu Isaku Asielu za strudne naputke, kolegama i prijbteljima za savjete i pomoc tijekom pisanja i pripreme teksta za tisak, te Memorial Foundation for Jewish Culture, New York, za povjerenje iskazano ovome radu. Zahvaljujem uditeljima i prijateljima za znanje i osje£aje koje su mi pruzili, a najblizima za podrsku, razumijevanje i ljubav tijekom moga rada na knjizi (sto im nije uvijek bilo lako...).

Posvefrijem ovu knjigu susretima koji su potaknuli njezin nastanak, osobito onima bolnim.

SadrZaj:
U krugu zidovstva - umjesto predgovora
POVIJESNI KRUG: 40 STOLJECA

13 15 15 38 42 44 50,, 50 53 54tk/ 61 62 64 ~~ 66-£/ 67-] 69 70 72 477^ 77 ^ 89 91 93 *i 95^ 97, 100 fr." 104

OD PRAOTACA DO DANAS Od praotaca do Holokausta f 1941-1945: Holokaust 2idovi svijeta nakon Holokausta Drfavalzrael TEMELJNI KRUG: NACELA, ZNAKOVII SIMBOLI Identitet: tko je Zidov Izabrani Narod, narod Saveza ^Narod Knjige: Tora i Tanah, Talmud, Zohar Zemlja Obedana Bozje Ime: slava i zaStita ; • Deset zapovijedi - Aseret ha-diberot -^613 zabrana i zapovijedi - Tarjag micvot ••^13 nacela vjerovanja - SloSa asar ikarim Mesija: ocekivanje i nadanje f-Blagoslovi - B'rahot Molitva: miSljenje srcem 4-Vjerski zakon i obvezujuca tradicija: Halaha fCuvanje posvecenosti: kaSrut Zivot i obitelj: temeljna vrijednost Odnos prema suvremenim tehnologijama -f-SrediSnji zhak: jeruzalemski Hram •f OkupljaliSte: bet ha-kneset - sinagoga Znak posvecenosti: hebrejski, sveti jezik Jeziciraseljenosti: jidiS i ladino Zidovska imena i prezimena: tradicija i akulturacija

KRUG DODIRA: ODNOS S DRUGIM ZAJEDNICAMA Zidovstvo: jedan od korijena dviju SlROKIKRUGZIDOVSTVA.......................................................................................................124 velikih objavljenih religija Krug zajedniStva i razli&tosti: ogranci zidovstva.......................................125 Sedam zapovijedi i zabrana za Narode Smjerovi suvremenoga zidovstva .._...................................................................................135 Duga povijest antisemitizma Mesijanskipokreti i sekte u okviru zidovstva....................................................139 Cionizam: pokret za povratak u Erec Israel .......................................................................... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Pravednici medu Narodima ..... . . .141 Prijelaz u zidovstvo GODlSNJI KRUG: BLAGDANI I POSTOVI........................................................144 *j"Zidovskikalendar ..............................................................................................................................144 DODATAK ••^-Sabat: sveti dan mirovanja......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149 Kako u hrvatskome jeziku pisati hebrejska /-fVelikiblaedani ........... ............. . . .155 i jidiS imena i rijefii I , v " ............................. -^fRoS ha-Sana - nova godina: obljetnica stvaranja svijeta.....................155 <4jom Kipur - dan pomirbe: post i pokajanje..........................................................159 Kazalo pojmova :. Tri hododasna blagdana: Sukot, Pesah i Savuot...........................................164 T^-Sukot: blagdan sjenica..........................................................................................................................164 HoSana raba: dan zakljuCenja godiSnjega sudenja.....................................166 S'mini aceret i Simhat Tora: obnavljanje kruga Citanja Tore..........166 "fpesah: blagdan oslobodenja............................................._......................................................167 Razdoblje Sefirat ha-omer: tuzni tjedni izmedu Pesaha i Savuota ................................................................................................................171 "fc$avuot: blagdan primanja Tore...............................................................................................172 Mali blagdani: dani radosti........................................................................................................174 RoS hode§: blagdan mladaka.....................................................................................................174 -^•Hanuka: blagdan svjetlosti________. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Tu bi-S'vat: nova godina drve<5a.............................................................................................178 ~j~¥urim.: blagdan izbavljenja...........................................................................................................179 Lag ba-omer: blagdan radosti usred tuznih tjedana................................181 Spomen-dani: poStovanje i sjeianje..................................................................................181 "/•jom ha-Soa: dan sjeiianja na zrrve Holokausta................................................181 Jom ha-acmaut: dan neovisnosti Drzave Izrael..............................................182 Postovi: pokajanje i sjeCanje na tragiCne i tuzne dane...........................183
..............

•f-Mezuza: svakodnevna opomena r......................................................................................110 -^Mikve: kupka o£i$£enja....................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112 -f~Obredna odjeca: znak posvefenosti i razlikovanja....................................114 Obvezni, dopuSteni i zabranjeni znakovi: £uvanje identiteta ..... 117 -jhMenora.........................................................._.........................................................................................................119 'f-Magen David - Davidov Stit .......................................................................................................120 •f-Vinova loza............................................................................„..........................................................................122 Maslina..........................................................._.......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

ZIVCTNIKRUG: PO§TOVANJE ZAKONA -fRodenje i Brit mila: primanje u zajednicu -^-Barmicva, Batmicva: punoljetnost Zarukei vjenCanje -f-Brak i spolni zivot Smrt i posmrtni obi^aji

189 190 192 194 199 213 219 219 228 230 236 238 240

244 246

U krugu zidovstva - umjesto predgovora
Hrvatskome dtateljstvu do sada nije bila dostupna tiskovina koja bi mu sustavno i sazeto priblizila zivotne dnjenice zidovske svakodnevice. U ovoj je knjizi, pored najkratega mogudeg prikaza zidovske povijesti i osnovnih statisti&ih podataka o suvremenome zidovskom puCanstvu u Hrvatskoj, Izraelu i svijetu, iznesen temelj zidovskih vjerovanja i obitaja, uglavnom prema ortodoksnome pristupu, budud da je ortodoksija izvorigte svih kasnijih zidovskih sljedbi, no nazna&na su i konzervativna i liberalna shvatfanja. U 2idovstvu za svaki zamislivi postupak u zivotu osobe postoji ispravan, zidovski naCin postupanja: od molitve i proslave blagdana sve do ustajanja nakon jutarnjega budenja, uzimanja hrane, vode ili naCina na koji se obavljaju fizioloSke potrebe, a svi se ostali nadni dr^e neispravnima za 2adove. Time zidovstvo osvjeSCuje svaki 2ivotni Cin kako bi mu se namijenilo dolifno poStovanje, neodvojivo od poStovanja Ijudske osobe i zivota. Nakon tisutfa godina vjernosti, dio zidovskoga naroda prije relativno kratkoga vremena poteo je gubiti zanimanje za sudionigtvo u Narodu Izabranome. Tijekom gotovo tri tisu<5e godina progonjen, narod je Izraelov u 19. stoljec^u, mnogo stolje6i nakon gubitka Hrama i drzave - a sva su ona bila ispunjena patnjom - po£eo nalaziti razumijevanje u ofima naroda s kojima je zivio. Gradanska prava koja su 2idovi s mukom i postupno osvajalidonosila su i jedan gorak plod: akulturaciju pa i asimilaciju. Uz ravnopravnost dolazilo je i napuStanje vjere praotaca, gubitak tradicije, temelja Cuvanja identiteta. Dva stolje6a, devetnaesto i dvadeseto, donijela su viSe preokreta 2idovskome narodu u europskoj raseljenosti nego sva ranija stolje^a zajedno. Gradanska prava odobrena u pojedinim dr£avama ti13

14 POVIJESNI KRUG: 40 STOLJECA OD PRAOTACA DO DANAS Ispripovijedano krace od najkracega moguceg! Od praotaca do Holokausta Vrijeme praotaca Razdoblje praotaca izvoriStem je zidovske povijesti.ali naS je dom bio bez zivoga zidovskog identiteta. Prvi put je jedan dio zajednice drzao neki drugi dio nazadnim. hebrejski: $oa. prvo raslojavanje na ortodoksne i reformirane zajednice. kada mu rekoh da su mi oni poznati kao povijesni likovni prikazi. i ja mogu biti njegovim dijelom. pa i primitivnim. Medu malim brojem prezivjelih s podrucja na kojemu se dogodila $oa. jesam njegovim dijelom. Tada mi je jedan rabin. I ja sarn odrasla uz obiteljska sjedanja roditelja na njihove zidovske obitelji.mene. pitanje je opredjeljenja za prihvadanje religijskog ili druga^ijeg tumafienja najranije zidovske proSlosti.a tada konacno pronasao . $oa je odnijela najved dio pripadnika zidovske zajednice na okupiranim podrucjima .jekom 19. priblizno polovina je napustila mjesta patnje i pridruzila se pokuSaju ostvarenja jednoga sna: stvaranju drzave Izrael. Moje duboko poStovanje za zidovski narod nije ukljudvalo i moj vlastiti zivot.smrtno je stradalo izmedu trecine i polovine ukupne zidovske populacije svijeta. stoljeca: Holokaust. njegova sina Isaka (hebrejski: Jichak) i unuka Jakova (hebrejski: Jaakov) nazvanoga Izraelom.gotovo svi su stradali u Holokaustu . Zidovska tradicija na pofetku svoje povijesti nalazi praoce: Abrahama (hebrejski: Avraham). stoljeca donijela su prvo potpuno nerazumijevanje medu razdvojenim zidovskim zajednicama. na zidovske rodake i prijatelje . Stoga je ova knjiga nastala i kao dio zahvalnosti za pronadeni identitet. Bilo bi vjerojatno pretjerano redi da sam tada pronaSla Boga: dni se zapravo da je On. pronalazio . Stoji li na po£etku praotac Abraham ili neki njegov suvremenik nepoznata imena. U jednome dijelu europskih prostora nastavanih preostalim Zidovima istodobno je nastajala polustoljetna vladavina drzavnoga bezvjerja: joS jedan cunbenik napustanja religije kao temelja koji je odrzao zajednicu tijekom tisuclje£a. Nadam se da ce biti korisna svima koji su zeIjeli postavljati pitanja o zidovstvu ali nisu imali kome. Veliko stradanje. za meneje to zivot! Jedna refienica pokrenula je otponac: zabljesnula me je spoznaja da Narod Izabrani nije muzejski izlozak ve<5 zivo traje. tijekom godina. Abrahamu. zabacujuci tradiciju i religiju. kraljeznicu zidovskoga identiteta. i to zbog duboke vjere i vjernosti koju je ovaj potonji i dalje cuvao?! Prvi je put dio zajednice drzao sebe naprednim i intelektualnim stoga Sto je zaboravio ili zabacivao obiiaje predaka?! Zatim je doSla tragedija sredinom 20. naslijede mojih predaka Sto je trajalo u meni. Mnogi Sto su zivjeli i bili rodeni u torn vremenu i na torn podrucju samo su jog podrijetlom bili Zidovi. odgovorio smjeSkajud se ogorc"eno: Za tebe toje povijeit. Velika nesreca. koji 15 . pri razgledavanju simbola zidovstva prikazanih u njegovoj sinagogi.

nemirnog. Uskoro je po£eo prigovarati ovaj puk nenau£en na oskudicu. dobro uredenu drzavu u vrijeme oko 1850. potomke dvanaestorice Izraelovih sinova.. Bog bi davao 17 KNJI±NICA "JURAJ HABDELlC" T A r D C1 D . gdje im dobro bijaSe. a i tijekom neobi£nih zivotnih dogadaja Sto su ih zadesili. tradicija ve£ u njegovu djetinjem uzrasru pripisuje spoznaju postojanja jednoga jedinoga. Dan. Cini se da je ukupno ^etiri stolje<5a dug rad na izradbi opeka za faraonske gradevine bio za 2idove manjevi§e prinudan. No. posebice u usporedbi s neplodno3£u egipatskih. okupljene u dvanaest plemena: Reuven. jer kada god bi im na trenutak okrenuo leda.. Jichakar.. protuzidovske mjere po£ele Haft ti zidovski narod. faraonu se nije svidala plodnost zidovskih zena. tanak poput poga£e. No. Na kraju. toga je Mojsija Bog odredio ne za udobnost i dvorsku rasko§ ve£ za sve prednosti i nevolje predvodenja svoga nemarnog. proro&ca Miriam. i MoSe (egipatski: dijete ili iz vode izvadeni). gdje je odgojen kao egipatski velika§. te ga je o£ajni2kom majdnskom lukavoS^u smjestila u dom egipatske kraljevne.je zivio u vrijeme obozavanja idola. Nije problem zapravo bio u tome gto su Zidovi bili faraonovi robovi.. tu su bili njegov brat Aharon (Aron) i sestra. zene i djecu. p. No. Bog je opetovao svoje obeCanje. Saljud im manu. a poSli su u besplodnu pustinju pod vodstvpm £ovjeka koji ni sam nije dovoljno obuzdavao svoju plamenu narav. Putem vigekratne objave trojici praotaca. U okviru pustolovine uzrokovane ljubomorom brade na Josipa. Tako on-naredi istrebljenje zidovske mu§ke novorodenfadi. Zebulun. natrag prema istoku i Obedanoj Zemlji.. zastupajud ga i uvode(5i red. na^inili bi nepodopgtinu. vjeciioga Boga.. kada je u Egiptu zavladao faraon koji vige. a povijesno prve. Prehranjivao ih je u pustinjskoj nestagid sam Bog. nije znao za Josipa. p. Naftali. Njegova ga je domiSljata i odlufna majka odludla spasiti. veliku i mocnu. Medu dje^icom odredenom za smrt na§ao se oko 1400.K. No. Benjamin.. ve£ je problem nastao oko 1800. §to sve ostavi u brzini bijega. hranjivu i zdravu ali dni se neprivladjiva okusa. Bozji plan i vlastite sposobnosti uzdignu Josipa na drugi najviSi polozaj u Egiptu. Ovo se dogodilo u vrijeme oko 2000. praocem zidovskoga naroda. kojega te kasnije u Europi nazvati Moses odnosno Mozes. p. a u hrvatskome jeziku Mojsije. Imao je Mojsije gorkih trenutaka voded te ljude pustinjom. Nakon kojekakvih nevoIja s tvrdoglavim faraonom (Bog ga je u meduvremenu smek§ao putem deset golemih nesre<5a §to su zadesile egipatski narod). Time Abraham postaje prvim Zidovom. U Egipat su £etiri stoljeca ranije u§li kao skupina od 70 osoba. odmah do faraona. A§er.. 2idovi nesmetano krenuSe dalje. Uz to. kao prvo takvo poimanje u povijesti ljudskoga roda. Efrajim i Menace. godine p. rodonacelnika dvanaest kasnijih izraelkanskih plemena. Petkom.K. pored punih dadavih lonaca na ognjigtima. Mojsije povede sve zidovske muSkarce. Gad. snahama i brojnoj djeci njihovoj. gdje ce biti blagoslovljen i postati praocem mnoStva. a Mojsije je u Izlasku predvodio narod od 600. ravno put Crvenoga mora Sto ga je Bog pogodno i hitro razmaknuo za svoj narod. Poveo ih je u pustinju.^ugavgg plemena na putu Izlaska iz suzanjstva egipatskoga. Zemlju Obe£anu. Simon Levi. slijedeci Bozji plameni stup noCu a stup dima danju.K. kako Biblija kaze. a Josip ponovnol sretno pronalazi svoga ostarjela roditelja i svoju pokajanu zlo£estu bradju I nastane se svi u Egiptu. Nastalo je vrijeme kada su brojne. da bi zatim svu tu vodurinu srrovalio na neplivade Egipcane. suhih nogu i zaStiCeni jakom Bozjom rukom. noseti u pustinju jog neukvasani. Zbog njegove duboke vjere Bog ga izabere izmedu idolopoklonika te mu re£e neka iz svoje mezopotamijske postojbine krene u Kanaan. idila nije potrajala. ta svaki je £ovjek u Egiptu bio faraonov rob. na brzinu ispeien kruh.K. Bili su nauCeni na obilje i lako zapaljiva znaiaja. Egipatsko suSanjstvo i Izlazak Jakov-Izrael imao je dvanaest sinova. oCeva miljenika. a u zemlji se nije loge zivjelo. ovaj u mladidcoj dobi dospijeva u Egipat. uopte. prvi 16 u beskrajnom povijesnom nizu pokuSaja zatiranja zidovskoga naroda. Zacijelo su bili Saroliko mnoStvo ti ljudi §to su sav svoj posjed morali ponijeti sobom ili zauvijek ostaviti. kada se sve ovo dogadalo. Jehuda. U egipatskim spisima nazvani su narodom Habiru (Hebreji). njima i njihovim sinovima. teSkog i.000 muSkaraca (s odgovarajutim brojem-zena i djece).

Oko 1200.o^ pTKTOvdje je. (Zapravo. tradicijsko zlatno tele zacijelo je bilo bik. teSkoca i oskudice. Ni samome Mojsiju. bio mogao provesti pustinjom za manje od £etrdeset godina. stoljg^rxKJBog im je zemlju dodu§e obeiao. iskovan od teSke ali uporne naravi. 0 Tpra. ^oyjek_osebujna znaCa[a. 18 Razdoblje sudaca Tako je zavrsilo djetinjstvo zidovskoga naroda. do Zemlje Obedane.sucima. Tijekom toga kratkoga vremena Mojsijeva izbivanja. nakon mnogo te§ko<fa. No. Zidovi su se brzo i oStro zabavili izradujud zlatno tele i klanjajud mu se. Zakon.os_i. ali vjecno su uz njega sjecanje.dao_s. tegled kamene plo£e s Bozjim zapovijedima i vjerojatno zabrinut hoce li zapamtiti sve rijed Tore. te su zbog pohlepe za raznovrsnijom prehranom neprestano zapadali u nevolje. icamenim plo^ama 19 . no susjedi Filistejci bili su neprestana prijetnja mladome narodu.. Po£etkom lutanja pustinjom bio je pozvan na goru Sinaj gdje mu je Bog predao dvije kamene ploie na kojima je osobno upisao deset zabrana i zapovijedi te izrekao Toru. D a v i c e i t n i k .. . te spoznaje Jedinoga Boga. ili pak egipatska bozanska krava. Bilo je to sredinom 13. zavrslo pubertet i poCela b'urna mladost lidovskoga naroda. Dospjeli su.Saamun (hebrejski: Slomo ha-meleh).. te su vrludali od grada do grada.JSJ5SSy_i?^ .dvostruk obrok. Svaki put bi bili kaznjeni. Vrludanje se nastavljalo ali sada u vjerskome podru£ju: svako malo zaboravljali su Zidovi Savez i prepuStali se sumnjivim ferima poganskih bozanstava. Razdoblje kraljeva Kultje_cgntralmrao a plemenj^onacncLUJedinila kao narod pod y|aj|ayinom p. Upravo je u pustinji. vremena ostati Bo^ji Narod Izabrani. Mojsije bi ih.sin. _kraj . neupitno.... p. No.oazL{naredbenih i zabranjuiudh-od^. ali im )e nije "pre3aoposve slobodnu. §to su se zasitili sudaca te su vapili za kraljem. za spoznaju da pun lonac ne moze zamijeniti slobodu a jo3 manje moze nadomjestiti Jedinoga koji ih je izabrao za svoj narod. uzeli sto nije bilo dostatno Cuvano. sravnjivali sve sa zemljom. Nakon dodijavanja vjedto nezajazljivih 2iddva. podrzavani jakom Bozjom rukom sto ih je izbavila iz Egipta.ovih_drugih ima viSe!) gvojevrstan je ugpvor: Zidovi £e za sya. Prorod su s vise ili manje uspjeha neprestano pozivali na vjernost Bogu i prijetili posljedicama za klanjanje idolima. redaba . uz uvjet dzzanja ovih mzcy. koji ih je izabrao za svoj posveceni narod. sto je u ime svih Zidova primio Savez s Bogom. stvaratelja i kralja svemira. time sto bi ih pregazila susjedna poganska plemena. i kao autora JPsalama. nije bilo dopuSteno ud u Zernlju Obe^anu. u hrvatskjorne poznaLj. no to je razdoblje bilo nuzno za moralno sazrijevanje Zidova kao naroda.) Tako su neprestano stvarali nevolje ovom osamdesetgodiSnjaku. bezuspje§no ih opominjud na opce i pojedinacne probleme §to ih cekaju u monarhiji... djeca su se Izraelova povezala u sustav plemena predvodenih vodama . Sto nije poznavao egipatskoga nadna zivota. jer je okusio od egipatske raskosi.K. kako ljudi radom ne bi morali povrijediti subotnji mir. nastao onaj zidovski narod kakav te nastaviti trajati tijekom tisudjeca povijesti. s njezinih_613 mz.Osje<iaj gto su ga imali u pustinji o svome Bogu kao modiijem od drugih bozanstava zamijenit ce vremenom vjerovanjem u Njega samoga kao VjeCnoga i Jedinoga. strogo ali odnski.agraditi prvi Hram-i-smjestio-u-BJega kovfeg Saveza s. Cetrdeset godina pustinje bilo im je prijeko potrebno kako bi za vodstvo stasao naraStaj roden u pustinji. uvijek bi se ponovno pridigli. to nije zadovoljavalo ove ljude naucene na ja£u hranu. potresenom golemom odgovornoScu §to ju je prihvatio. koji je sa Sinaja silazio joS ispunjen neiskazivim osjecajem svete Bozje nazocnosti. Zbog nesuglasica qkq vladalaCkog^pjistupa.^ u^inivSi Jemzalem_sj^ojorrLpxije^tpjnicom. poStovanje i zahvalnost zidovskoga naroda prema tome najvecemu zidovskome proroku i ucitelju. i prostorno manje-vi§e stabilizirala.. prorok §'mue^Sajmuel}_ppq^vajDJe_r2woga_^dQ^^ IjaTZan&aijio se David.kao SaImnon i_SolornQri. Cini se. ali napori su im bili otezani nepostojanjem srediSnjice kulta obof avanja Jedinoga Boga. £est u istocnomediteranskim kultovima. humora. koliko je lutanje ukupno trajalo. a tradicija ga .<2L. zapalili Sto se moglo zapaliti. Bog im je dao kralja.

uzivajud prednosti visokorazvijene administracije i jednakih gradanskih prava. pada kraljevstvo Jehuda pod Babiloricje. slave Boga i nadaju se povratku. Zidovi §to su ostali u raseljenosti. stolje£u p. pstalp_vjer^ no payidoyoj dmastiji. pa je tako i 21 . Ovi prognanici poznati su kao Deset izgubljenih plemena. kpje se bavi najvedm religijskim pitanjima. Hrnm a. Hram i Jeruzalem unisteni su. dok se sudenjem u gradanskome pravu bave manja vije^a koja broje 33 rabina. na egipatskome otoku Elefantini i drugdje. U^vrijeme drugoga Hrama djeluje sedamdeseterodani Sanhedrin. Juzno. a zitelji arpxayljeni u Babilon. Hramu i Stovanju Jedinoga. obnova i rabinsko razdoblje Zidovske nevolje tumafi biblijski tekst kaznom za grijehe. sredigte kulta Jedinoga. On stvara dobro organiziranu drzavu koja svojim ustrojstvom podsje£a na uredene drzave susjeda. propovijedajud neprestano protiv poganskih stranih kultova. Tako nastajubrojnefmis'ne:. a ugrq2ayajulK i dva" velika susjeda: Asirija najsjgyeruj^ Egipat na jugu. Povratak iz babilonskoga suzanjstva. (Do danas nisu pronadena. Hram je bio ponovnojagraden. nije bilo dano sagraditi Hram.. mudrac i administrator. Prodor Perzijanaca koji su pokorili Babilon doimao se 2idova kao djelo Bozje ruke: dopuSten im je povratak u Jeruzalem i ponovna gradnja Hrama. ukupno dvjestotinjak tisuda povramika zapode pobozniji. imali su i dalje kojekakvih nevolja. dok je^sjeverno.. Razaranje drzave i Hrama bilo je ipak bolno iskustvo. pokajnidki zivot u Zemlji Obedanoj. Tako rabini prionuSe poslu te sljededh stolje^a nastaje konafina redakcija biblijskih tekstova. burna dolaze £esto.K. oko 18.K. Iskustva kazne za idolopoklonstvo bila su u najmanju ruku neugodna. a ponovno 6e ih okupiti. Veliko rabinsko vijete. Vodeni prorocima Ezrom i Nehemijom. Ovdje. prije svega grijeh klanianja idolima. Jehuda. u takozvano babilonsko suzanjstvo. a njegovi zitelji su prognani i vremenom najvjerojatnije asimilirani u asirsko pufanstvo.jedinstvo_zemlje. jaki oCevi imaju slabe sinove: njegpy sin Rehobparn gubt. kralju ratovanja.) Godine 586.360 muSkaraca i 7. u Babilonu. je kraljevstvo. Godine 458. Usprkos tome. te se zidovske zajednice okupljaju u sinagogama. sredigte svega zidovstva.Sto su ga uza sve nezgode Zidovi nosili sobom sve od vremena susreta s Bogom na sinajskoj gori. pala pod Aleksandra. tek MaSiah . dospjela u Jeruzalem.337 robova (uz odgovarajud broj zena i djece!). osjecajuci trajnu pripadnost zidovstvu. Ta ih nada nikada nije napustila tijekom dugog niza stolje<ia. Oko godine 720_p_. Davidu. Do_515. nepobjedivog osvajaca Sto je zivio burno i brzo. Prorocima Ezrqm i Nehemijom zayrgilo je razdoblje proroka i zapoCelp razdoblje u kojemu <Ie rabini. Tada 20 se rada \jbrf_ fM-fe ^d^y SHram.K. s podrucja herojskoga mita neupitno stupamo na podrucje povijesnih dnjenica.000 ljudi. p. prema tradiciji. p.K.K. Pod grckim vladarima Mirna razdoblja za Zidove traju kratko. vec Salamunu. Prva skupina povramika brojala je 42. u 10. a zudnja za sru§enim Jeruzalemom neprebolna.K. Proroci su vrlo aktivni u ovome razdoblju. Tako je iidoyskajdrzava 332. graditelj i posjednik skromnoga harema s gotovo tisudj zena. op§irno razmatrati bezbrojna pitanja Sto su nastajala na temelju vec prihvacenih knjiga. kada bude doSao. p.Mesija. godine p. ali zajednice su opstajale. Izrael.']Eraelj_e pao pqdLAsirce. No.Yeliko^ ga. odreduje kalendar i rjesava druge teSke probleme. Kralj Salamun je znameniti mirotvorac. ali op£e prilike bile su teSke. Oba su kraljevstva neprestano u ratu sa_susjednima. kralju mira. Prvi Hram. druga je skupina povramika. te 2idovi odlu£i§e zivjeti strogo prema zahtjevima Tore. podize u Jeruzalemu upravo ovaj veliki kralj. bilo nestabilno i stalno se podavalo zlatnqme teletu i drugim nepodopStinama. Zidovi vode uspjeSan gospodarski zivot. u vrijeme njihova kralja Nevukadnecara (poznatog i kao Nabukodonosor). rasprseni babilonskim svijetom.komentari i pojaSnjenja svetih tekstova.

i tjerali. p. da bi se 301. a Hram je obesveden postavljanjem kipa Zeusa Olimpijskog i preimenovan u Zeusov hram. Kralj Antioh nametao je zidovskoj zajednici idolopoklonstvo i zabranjenu hranu. Veliki svedenik bio je zapravo vladar. stol|e<a p. p. govor i druStvene odnose vladajudega sloja.K. Saduceji su. neovisno o hrustavoj kozici!) i oduprli se uz cijenu velikih patnji i progona. izbio ustanak predvoden svedenikom Matitjahuom. Oni se kruto drze rijeci Svetoga pisma u toj mjeri da ne prihvadaju niti osuvremenjivanje kaznenoga prava.nestao. uvjereni da se istina treba £uti samo iz Hrama. drzali Hram i povlasticu nadzora nad njim. zadovoljavali su se orimanjem dobara kada im je zatrebalo novca (a trebalo je cesto!).Gospodina. u veoma . nametanjem grddh poganskih nadomjestaka. o.. Takvo je druStvo. vedina naroda opredijelila se za duvanje tradicije. p. i kona^no su prerjerali. Hramsko je sveCenstvo imenovao sam Antioh. u velikoj su vedni odbili grfko zlatno tele (a kamoli tek svinju.kako bi drugadje . dok se zidovska sirotinja klanjala samo Vjecnome. te je iskazao odludnu namjeru odvajanja Zidova od njihova Boga Adonaja . p. plemsrvo i svedenstvo. Na spomen togaj£uda. kojima je pripadao i Jehuda ha-Makabi. Vodstvo ustanka je kasnije preuzeo njegov sin Jchuda ha-Makabi (neto<ino poznat pod ime22 nom Juda Makabejac). Konadno.K. andele. p. Mjera je bila prepunjena te je 167. osobito svinjetinu. No. Godine 198. uglavnom izabrali helenizadju.K. medutim. koja je ubrzo iznevjerena s grfke strane. Skupinu su dnili pripadnici svedenstva i plemstva. natprirodne pojave. Stali su usvajati grdke obidaje.sve^en. Pod velikaskom dinastijom HaSmonejaca. te je bilo dosta nevolja i nereda. Hram je oslobaden.slavise otada blagdan Hanuka (Posvedenje). besmrtnost du§e. te su ih Farizeji i udnili. podela ih je privladti helenistidka kultura Sto ih je zapljuskivala sa sviju strana. kojemu se svidjelo malo prodrmati zidovskim unutraSnjim pitanjima. Istodobno. Sto ga predlazu prakticni i dovjekoljubivi Farizeji. helenistidkih sirijskih vladara. 23 . koja je sebe nazivala . premda manje popularni. Pobozan!). Farizeji i Saduceji Skupina koja se u vrijeme helenistidcoga nasilja najdvrgde zalagala za dstodu iidovske vjere. vodedi su krugovi. mijenja se dinastija ali ostaje grCka vlast: nastupa vrijeme Seleukida. Saduceji se suprotstavljaju takvome kompromisu: osporavaju neizvorna vjerovanja u uskrsnude tijela. grdd se vladari nisu mijeSali u zidovsku vjeru u Jedinoga Boga.kako bi drugadje . Cadoku (i to . zidovska drzava nije ponovno zadobila neovisnost.K. i tjerali. Godinu dana kasnije. Godine 164.tolemej Prvi. drzava ulazi u joS jedno razdoblje mira i ja£anja. Za svo to vrijeme Zidovi zadrzavaju lijepu mjeru autonomije. njihova hadna zivota i obidaja.Tradicijski. doslo je i do zabrane drzanja propisa zidovske religije: Zidov koji bi slavio Sabat ili obrezanje sina izlagao se smrtnoj kazni.znad Pravedan.aktivnu skupinu nazvanu PeruSim (Farizeji). nerazdvojivo povezani sa svojim nevidljivim Bogom. zeljeli demokratsko i elastidio ali pobozno druStvo u kojemu svi slojevi imaju pravo na svoju rije£. No. Menoru.Hasidim (Pobpzni.. No tvrdoglavi Zidovi.K. Farizeji su. Dok su uredno pladali poreze i prireze mogli su se mirno iscjedivati radom i njegovati svoju vjeru. nametnuo helenistidki egipatski vladar P. Nakon njegove smrti vlast se njegovih nasljednika mijenjala vrtoglavo.bredno qdjsden i ponQyno po. Ali. vjerojatno sramed se svojih primitivnih bliznjih koji grdevito duvaju tradiciju. dakle. podreden tek osvajadkom guverneru. no Bog je ucinip £udp svjetJ5sfi te je ulje gorjelo osam dana. profuvjernidki zakoni su povudeni i nadnjena je nagodba. relativizirajud neke od dotadasnjih temeljnih religijskih postavki.K. zalazud se za opdu dostupnost proudavanja svetih tekstova. vodedi slojevi su osjetili ponovni sirenski poziv zlatnoga teleta mod i vlasti. Suprotstavljena im je bila skupina nazyana Cedukim (Saduceji)^ prema velikome svedeniku iz biblijskih vremena. Gr£ki vladari su tjerali. nastalo je vrijeme vladara Antioha ^etvrtogajjpifarta. Vjerna Savezu i predvodena skupinom najcvrSdih vjernika. dok 142.tada je_samo za jedarTdan gorenja dostajalo obredno dstoga ulja za veliki sedme-joEfala hramski svijedajak. Kako bilo. umjesto udenja dqtad ogranidenoga na hramsko svedenstvo. Suprotno njima. mogude ustrojiti samo uz kompromise. onako kako je oni odrede. Pravedni) oblikovala se tijekom_l.

tijekom triju godina odolijeva rimskoj opsadi utvrda Masada. odriap se do danas. Pad pod vlast Rima Dinastid<e nesloge i gradanski rat kao njihova posljedica ubrzali su pad pod rimsku vlast. Godine 63. namjenjujud svoje zivote opomeni bududh naraStaja. p.. buntovnicima. Raseljenost. pa je tako (osobito za one koji su ga podrzavali) sve bilo u redu glede legaliteta njegova kraljevanja. Prestanak hramskih djelatnosti. joS nije preuzela ulogu vjerske srediSnjice. a njihova su naCela postala temeljem onakvoga zidovstva kakvo nam je poznato tijekom posljednjih dvaju tisudjeca. iako postoji ved od vremena babilonskoga suzanjstva pa i ranije. kao sppmen na unigtenje oFajii:Hramoya. svedenifke sluzbe. s druge strane. kojega su Rimljani postavili na prijestolje te je tako istodobno bio judejskim kraljem i rimskim namjesnikom. nastupa rimska vlast i podnju desetljeda burnih politidcih dogadanja. najvige vjersko tijelo. godine_p_aojie Jeruzaseca ava). u mjesto Javne. No taj je val udvojenom snagom udario natrag o zidine Hrama: 70. U tome burnom i prijelomnom vremenu razvilo se i vi§e zidovskih sekta (medu inima i prethodnici krS£anskih ideja. ali ostajuCi sve do danas primjerom zidovskoga otpora i u beznadnim okolnostima. Cini se da je velika pobuna protiv rimske vlasti tada pokrenuta upravo iz Hrama. No. No. Nemirni i prakti6\ graditelji. §to je u vrijeme prorokn Ezre bio obnovljen na ruSevinama prvoga. koja £e u Javneu potrajati jo§ neko vrijeme.stptina. Dapace. sve to bilo je kraj djelovanja Hrama kao srediSta zidovskoga svijeta. suprotstaviti Rimu u njegovu najvitamijem razdoblju. puk najvjerojamije ne osjeda mnogo od toga: ljudi rade i mole. koji £e ga ponovno poditi. preselio se iz Jeruzalema.. istggajdjrjyafeda4e. pred zidovskoga Boga zeljeli prinijeti za dobrobit rimskoga naroda i imperatora. Branitelji Masade izabrali su radije smrt od vlastite ruke riego predaju. ipak su se Farizeji vis"e zanimali za vjerski negoli za politiCki zivot naroda. nisu im propustili uzvratiti. §to su je oni. HaSmonejti. Njihove rasprave postale su dijelovima Misne i Talmuda.dok je Farizejima preostalo zapravo biti disidentima. gotovo sravnjenoga sa zemljom.nije vodila lozu od Davida.§to nije bila osobina koju bi 2idovi rado vidjeli u svoga kralja..K. Ne bi se moglo red da su ga Zidovi voljeli.kako su naglaSavali Farizeji . Salamunova. Izazvao je dosta nereda i smrti no to i nije bilo toliko potresno samome puku jer te su se smrti dogadale bitno iznad puCkoga okruzja! Vi§e je smetalo Herodovo nezidovsko podrijetlo . Sanhedrin. prinoSenja zivotinjskih i biIjnih £rtava. Zacijelo je. no ni u kojem se sluCaju ne bi mogla mala zidovska drzava. ne razumijevajiufi jcdnobozaflku bit zidovstva. No. Za Zidove. kada je Hram odbio prihvatiti obrednu zrtvu religijski elastifinih Rimljana. izmorene 25 . nakon pada Jeruzalema. pa je mozda i legalitet vladajudh Hasmonejaca bio upitan. jPgst na dan tiSaa be-ava. zive jednako pod svakom vlaSdj. pak. No nije to istodobno znadlo i trenutnu decentralizaciju zidovstva. Eseni). Nisu ovi problem! bill bez utjecaja politike. a dok ih god puStaju moliti.prije-YJle.. na gr£kome i latinskome nazvana Judea. daju<ii im plemenitu ali i opasnu poruku: zidovstvo se u najgorem sluCaju od obesvetenja mofe obraniti svjesnim napuStanjem zivota. no nijedna nije cjelovito i izravno prezivjela kasnija stoljeda. vjerska je tradicija poStovana pod (inaOe zloglasnim) kraljem Herodom.. godina pap i pTvTHram. Rimljani supozeljeli na ruSevinama Jeruzalema podid svoju koloniju. puku odgovarala Herodova golema graditeljska djelatnost: tijekom devet godina jedanaest je tisu6a ljudi neprestano bilo uposleno na 24 obnovi i dogradnji drugoga Hrama. ovoga puta na neodredeno dugo vrijeme: do dolaska Mesije. kao jedan od valova otpora. Slom drzave Predigra uniStenja Jeruzalema i drugoga Hrama nastala jo godine 66.. voded unaprijed izgubljenu bitku ve6 izgubljenoga rata..bio je Idumejac . ozenio se HaSmonejkom Mariamnom. pomazanoga kralja. Istodobno. i dok imaju §to raditi da bi zivjeli. Pad Hrama znado je tragi^an prijelom. jer od Hrama prihvadena HaSmonejska dinastija .

bilo je to previSe. nastavljajuci drevnu tradiciju. Gotovo svi pripadnici ove zajednice na§li su u naSe vrijeme uto^iSte u Izraelu. nastaje tek nakon eubitka Hrama. Zajednice u Ramleu i Tiberijasu dostigle su veliku brojnost i napredak. ziveci Zajedno s narodima koji tek nastaju mijeSanjem novodoslih naroda s ranijim stanovniStvom. stoljeca. prije vi§e od 25 stoljeca. U danaSnjoj Etiopiji do naSih se dana odrzala drevna zidovska zajednica Beta Izrael. Tako je u prvoj polovini 2._nasta|e_JsQnadia redakcija goleme zbirke komentara na sveteJekstoveXije ce odredbe postati obvezujuce za dtavu zi3ovsku zajednicu a sam golemi tekst mentalna vjezba za nebrojene naraStaje rabina i drugih zidovskih muSkaraca (a u rijetkim slucajevima i poneke zene). djelomice prodano u roblje a djelomice u bijegu. krizarska. rubnim dijelovima nekadagnjega Rimskog carstva. Politi£ka pitanja zidovske drzave prestaju postojati. sa svojim sljedbenicima odolijevao tijekom nekoliko godina i zadao Rimljanima mnogo nevolja. na 27 . Rim.posljednjim stoljedma nametanja grckoga i rimskoga poganstva. koja se prema tradicijskome tumaCenju odvojila od jezgre vec u vrijeme kralja Salamuna. U na§e vrijeme ova zajednica. Velike zidovske zajednice Staroga vijeka: Babilon. prognanika iz Spanjolske (koja se pod kraIjevskim parom Ferdinandom i Izabelom odludla rijeiiti svoje velike zidovske zajednice. Po njegovu zavrSetku zidovsko je puCanstvo bilo djelomice mrtvo. i 16. Damask. Bar Kohba. i nece postojati tijekom sljededh osamnaest stoljeca. U 15. Na njegovim ruSevinama zapo^et ce Srednji vijek. stoljeda naseljava se u gradu Cfatu skupina zidovskih. Tada raseljenost preuzima vodstvo u vjerskim pitanjima zidovstva. prije nego ce Europa preuzeti vodstvo. perzijska. u prastaroj babilonskoj raseljenosti nastaje posljednji i najblistaviji dragulj kasne bliskoistofine zidovske misli: babilonski Talmud. arapska. Bave se vecinom radom u srebru i zlatu jer to je islamskome puku zabranjeno mjesnim vjerskim obicajima.. koji su se oglusili o poziv proroka Ezre za povratak u Cion. stara 2500 godina.zahvat kratkoga daha i u konacnici loS gospodarski potez. pljadcajud je pritom do gola .). dobit ce sestrinske zajednice u dotad zabafienim krajevima sredi§nje Europe. bez oslonca u Jeruzalemu. Korint i druge. Aleksandrija. iako je 2ivot za preostale bio daleko od ugode. te ima mnoge osobite obicaje. no pobozni kraljevski par nije mnogo znao o gospodarstvu. stoljeca izbio ustanak dji je voda. Mnoge su se vlasti smjenjivale u sljededm stoljedma: rimska.. a donedavna nije poznavala Talmud i mnoge druge spise nastale nakon odvajanja. Ova zajednica sa^uvala je drevne obi^aje i drevni oblik hebrejskoga jezika. Blizu Cfata napisao je u to vrijeme i Josef Karo svoje golemo djelo Sulhan aruh . No. Raseljenost prije uspona Europe Vrijeme raseljenosti Zidova pomelo je stoljedma prije konapropasti drzave i Hrama. Sto <Je postati obvezujudm propisnikom svakidaSnjega zivota diljem zidovstva.Prostrt stol. vijek Europe. gotovo viSe ne postoji. No ona prava raseljenost. Ovi prethodnici povratka u Zemlju Obecanu bili su sljedbenici misti6noga kabalistickog ucenja. sjto_ljega. ustanak je poludo gorke plodove konacne i potpune propasti. gotovo su svi pripadnici zajednice naSli utod§te u Izraelu. Tu ce stoljedma prebivati brojne zidovske zajednice. Istodobno sa samim krajem zapadnorimskoga carstva. Na Arabijskom poluotoku odrzala se do naSih dana mala zajednica jemenskih Zidova. na kraju 5. bizantska (kao nasljednica rimske vlasti). Zidovi napuStaju obradbu zemlje i naseljavaju se u gradovima gdje je zivot sigurniji i pruza manje neugodnih iznenadenja. takozvani FalaSi. Nakon gubitka drzave Nikada nisu Zidovi potpuno prognani niti zatrti u Zemlji Obecanoj. Zajednica u Babilonu (danas u drzavi Irak) odr2ala se uz nevjerojatne teSkoce joS petnaest stolje^a nakon nastanka Talmuda. nastaloga u Spanjolskoj nekoliko stoljeca ranije. Zbog te§kih prilika u kojima se zajedrdca nasla u drugoj polovini 20. grdd nazvana dijaspora a hebrejski galut. koja te se morati oslanjati 26 vlastitu snagu. No.

stoljedma nakon izgona. Istodobno su brojni pokr§teni Zidovi. Uspjehom krSc"anske rekonkviste prilike se nisu bitno pogorSale. Godine 1391. provjerava cvrstinu svoje krs<^anske vjere silom je nametud svojim 2idovskim podanidma. bez zapitkivanja odobravana i brojnimi'ASkenazima\d ih od sigurne smrti. Zidovi su aktivni u slobodnim zvanjima. Zidovi izbjeglice sebe su nazvali S'faradim_ (Sgfardi. Niz ovih zajednica nastavlja se na Spanjolskome tlu.000 ljudi. krS^ani gto su se vratili Zidovstvu. ali ni Zidovi ne odustaju. godine. dospjeli pod jurisdikciju Inkvizidje kao heretici.. najodvainiji. na Pirinejskom poluotoku dolazi do uspona 2idovske zajednice u vjerski snoSljivom ozracj'u Spanjolske muslimanske uljudbe.ved u religiji. ali vremenom Crkva podnje dniti pritisak 2eled pokrstiti Zidove. 1492. Kona&io.oni koji su izabrali tezak put odlaska. Ovi su Zidovi poznati pod nazivom marani. prated Kristofera Kolumba. prebjegla je u susjedni Portugal. (u godini europskoga otkrida Amerike)/ Spanjolski vladarski par.Raseljenost: Spanjolska U vrijeme nastanka ranoga Srednjeg vijeka. za kojega se drzl da je mo2da i sam bio maran. Maranske su se obitelji nakon mnogo narastaja potajnoga Cuvanja pripadnosti 2idovstvu ipak ranije ili kasnije pretopile u gpanjolsko krSdansko puCanstvo. trebalo se nakon tisuda petsto godina boravka u Spanjolskoj ponovno vraCati na istok. stoljede kasnije. Jedan pokajnic"ki dn. uzdajud se u snaznu ruku Sto ih je izvela iz Egipta. Oni pak koji su odluCili ostati morali su ostanku zrtvovati napustanje vjere praotaca krstenjemsebe i svoje obitelji. krenuli su dalje na zapad. Naime. napose u medicini ali takoder u trgovini i obrtima. u Ameriku. EHljem Spanjolske gorjele su zive Ijudske lomafe radi prijetnje jo§ neotkrivenim heretidma i radi zabave pravovjernima. tijekom stotina godina nakon izgona. na arapskom i hebrejskom jeziku. Gotovo polovina Spanjolskih Zidova. gdjc £c ih nasilno pokrStavanje ipak pogoditi nekoliko godina kasnije. stoljedmajpotajno i5uvao uspomenu na svoje zidovske korijene. Sto su samo boraviSta. Problem nije bio u rasi . no prodorom Islama iz Afrike. medu preostalima velik je dio. a vjerski iivot buja. Sto tisuca Sefarda trazilo je skloniSte. pri davanju spasonosndga Spanjolskog driavljanstva ova je povlastica. Tu Ce nastati mnoga velika djela zidovske misli. Ferdinand i Izabela.^ rnistignoga ppkreta s tradicijpm koja se2e u kaidejs^ejiusti&ieJkultoveu. politi^kom i ideoloSkom smislu tada jo§ nebitnom pojmu . Maimonides i drugi zldovski ufenjaci. \ 29 . o mogudiosti ponovnog dobivanja Spanjolskoga dr2avljanstva za potomke prognanih Sefarda. iako pokrsten. te mnogi od danasnjih ^panjolaca u sebi i ne znajud nose dio zidovske krvi. Djeluju Jehuda ha-Levi. svinje. Oni koji su odludli jud svoju vjeru. Nakon tisudgodiSnjih iskustava. Dalje se na zapad nije moglo.X)obrobit je bila tolika da se gotovo zaboravilo na tragedije Sto su kosile fidovski puk i zidovsku misao. njih nekoliko desetina tisuca. gdje krsc"anski Vizigoti progone Zidove. postaje doista teSko. JMoSe deJLeon stvara za£etak Kabale. proglaSene 1924.zar je moglo biti » drugafiije . cvatu sjevernoafric"ke zajednice u raseljenosti. Tek poneki. Ovo je vrijeme opravdano nazvano Zlatnim dobom. tvrdoglavo vjerni Vjefnome. Spanjolska Zlatnoga doba bila je za Zidove domovina. Sefarda. zbog teSkih progona-^id^vau Europi. otiSli su bez i£ega. za razliku od vedne drugih podrucja raseljenosti. koji se stoljedma nakon gubitka svoje Spanjolske domovine nje sje&iju jednako kao i vjefno zaljenoga Ciona. Ipak. Cvate hebrejska poezija i druga pisana rijec". Spanjplci) gremaTJ^nu svcj^^ zivaOe^rac?. Tako su ih imenom mrske 2ivotinje oznadli . oko 100. Ono je postalo dijelom mitologije Spanjolskih Zidova. dogodio se tijekom vremena Holokausta: vi§e desetina tisuda Zidova spaseno je od nacistid<oga progona pomo£u Spanjolskih diplomatskih vlasti. velikom vednom c^uvaju svoj 2idovski identitet. Objavljuju se mnogi komentari vjerskih tekstova i rabinska miSljenja o praktic'nim 2ivotnim problemima.u bioloSkom. Vise od 200. ovo je ime izgubilo svoj ponizavajud znafiaj.000 ljudi stavljeno je pred odluku: pokrstiti se ili 28 ostaviti svoj dom i sav posjed. No. kojima je Spanjolski diktator Franco (za kojega neki u najnovije vrijeme drf e da je i sam bio potomak marana) naredio punu sudat pri tuma^enju zakonske odredbe. Zidovi bi kr§tenjem bili izbjegli teSkote ali time istodobno izgubili i svoju izabranost pred Bogom. Crkva ne odustaje.

Urjecajem Crkve na ta kretanja. Raseljenost: sredisnja i zapadna Europa > U predjelima danasnje Francuske i Njemafike zivjeli su Zidovi jo§ od rimskoga vremena. u posljednjem se desetljecu 20. vjerne neprestano Jedinome. tromo i bez burnih dogadanja ali zivotno. nastale u okviru Otomanskoga carstva. Osim u raseljenosti. paled i silujud po krscanskim zemljama krenuli u oslobadanje od islamske vlasti groba onoga Blagoga. Tako §panjolski 2idovi. rasi i narodnosti pojedinca ili zajednice. trajale u uspavanome okruzju ranoga Srednjega vijeka. u mnogocemu nasIjednik istodioga Rimskog carstva. imali su mogudiost zakloniti se pred ratom Sto ih je zadesio i nastaniti se u Spanjolskoj. slabljenjem turskoga udjela u ustrojstvu vlasti pri kraju trajanja Otomanskoga carstva. zidovska je zajednica dozivjela pribivanje §panjolskoga kralja obredu u sinagogi i njegovo smjerno ispricavanje zbog izgona Sto ga je podnio njegov daleki prethodnik. No. za europske Zidove jo§ su se pogorSale strahote pogroma. u Spanjolskoj nije bilo sinagoge tijekom 475 godina. postajud njezinim punopravnim drzavljanima. Krizarski pohodi u sveti rat svakoga bi puta ponajprije sravnili po neki gradic naseljen Zidovima. bilo je zavicajem mnogobrojnih zidovskih zajednica. kao i samo Carstvo. stoljeiia Spanjolska istjeruje sve svoje 2idove. stoljeca krug zatvorio povratkom Sefarda u Spanjolsku. Stoga je zidovski puk svuda radosno docekivao prestanak otomanske vlasti. kako je potkraj svoga postojanja nazivano Otomansko carstvo. U mladoj Europi Zidovi su tada jedini vec star narod. Predsmrtna agonija bolesnika na Bosporu. sve do 1967. prilike za Zidove viSe nisu toliko povoljne kao ranije. nastalo je vrijeme pocetka velikih pokreta europskoga pucanstva. godine 1992. a i opce zivotne okolnosti postaju loSije nego u tadaSnjem kr§canskome svijetu. Pet stotina godina nakon izgona. Istodobno.Nakon izgona Zidova. dospijevaju u Bosnu i mnoge druge krajeve pod vlaScu Otomanskoga carstva. Otomansko je carstvo stared ipak poprimalo i antisemitske natruhe. sve do 1941. njihovim medunarodnim rodbinskim vezama (§to su ih stjecajem druStveno-povijesnih okolnosti vige stvarali i lak§e odrzavali od drugih Europljana). No. pa bi zatim ru§ed. Raseljenost: Otomansko carstvo Golemo islamsko Otomansko carstvo. bili obradovani dokidanjem otomanske vlasti i nastupanjem britanskoga mandata. odnosno barem u zajamcenom visokom stupnju zaStite osnovnih gradanskih sloboda neovisno o vjeri. donijela je teze zivotne uvjete svima. Osobitost carevine bila je u jednakim gradanskim pravima za sve. dok je mjera pojedinacnih antisemitskih ispada bila neusporedivo niza nego u krajevima pod krScanskom vlaScu. iako nevolje Zidova nisu nikada bile tako dugotrajne ili masovne kao u krScanskome svijetu. Krajem 15. potomci nekadaSnjih spanjolskih prognanika. godine. Cuded se gluposti Spanjolskih vladara. trajud neprekinuto stoljedma. Sto je i sam bio od zidovskoga roda. U torn snosljivom okruzju cvale su brojne zidovske zajednice. Sefardi. koji su utodSte nasli u Otomanskome carstvu. Pocetak Holokausta 30 oznacio je i pocetak kraja sefardske kulture poluotoka Balkana. osobito krizarskih vojni. a vjerski snoSljivo i gospodarski mudro Otomansko carstvo rado prihvaca velik dio izbjeglica. Naime. s obzirom da Spanjolska i dalje nudi svoje drzavIjanstvo (uz uyjet nastanjivanja na njezinome tlu) potomcima prognanih. Velik dio srednjovjekovnoga procvata Europa duguje upravo svojim zidovskim stanovnicima. Ne bi trebalo zakljudti da je zerrdja islamskoga gospodstva bila neki zemaljski raj za Zidove (ili krScane) no mjera vjerske snoSljivosti prema neislamskome pucanstvu bila je za£udujuce visoka za to sumracno vrijeme Europe. Njihove su zajednice. te su dionicima blistave pojave radanja Europe. Zidovi su i u Palestini. koja je dotad bila u sklopu Otomanskoga carstva. Krizari su zeljeli zaraditi carstvo nebesko izmedu os31 . gdje ce u osobitostima mjesnih prilika i uz visok stupanj samostalnosti trajati do pada Carstva pa i nakon toga. njihovim znanjima i sposobnostima usvojenima tijekom tisudjeca. a osobito neislamskome pucanstvu. u zabitnoj zemlji Bosni.

jedan od udnaka Haskale bilo je stvaranje reformirane struje zidovstva. U vrijeme ranoga uspona Europe. No svi su oni bili prvenstveno mesijanskoga zna^aja. stoljeca. TeSka i manje teSka razdoblja jivala su se do potkraj 13. koji usporcdo s posttrpnim dobivanjem jednakih gradanskih prava za 2idove naglaSava potrebu stjecanja europskoga akademskog znanjn. njihovo znanje i sposobnosti. stoljecfu. Kasnije je 2idovima prigovarano upravo bavljenje ovim zanimanjem. kao zamolba nebeskome Ocu da se sjeti tih zajednica koje su umrle radi slave njegova Imena. No. drzala je nafela Haskale jednakima asimilaciji. te profesionalni posudivad novca. a Crkva je prijedla kr§tanima baviti se posudbom novca kao zanimanjem. politicl<a ideja: ostvariti ponovno domovinu za Zidove. vt Palestinu. U to je vrijeme u a§kenasku jutarnju Sabatnu sluzbu uvedena molitva Av harahamim (Milosrdni O&). Istodobno. Mnogi su od tih velikaSa otvoreno zagovarali 2idove i pruzali im dobre uvjete opstanka u okviru svoje ovlasti. ako se krStenje nije moglo drugadje izbjeci zrtvovali su svoje Zivote i zivote svoje djece veli^anju svetoga Imena. Povremeno bi Zidovi bill izgnani iz nekog kraja pa im je zatim postupno ponovno dopuSteno naseljavanje. iako uz neprestane te§ko£e. nezidovskog okruzja. vodila je druga. kada su Zidovi izgnani iz Engleske. Bilo 32 [oSih vremena (posebice vrijeme polazaka krizarskih pohoda) o boljih vremena. . asimiliranoga agnostika. predvodena tradicijskim rabinima. Drugi je pak ufinak doista bio asimilacija. stoljetfa javlja se pokret za crnancipaciju. Krajem 18. i tijekom 19. U takvim nestabilnim okolnostima nastaju do danas mjerodavni komentari Biblije i najvecega dijela Talmuda. mjesto gdje ih nece plja£kati i ponizavati (na opasnost od masovnog istrebljenja clni se da se u naprednome. koja je u vrijeme pofietaka pokreta bila pod turskom vlaScu. . 2idovi su smatrani osobnim posjedom pojedinoga plemida na (Jijem su podrufju zivjeli. zatiSja. U Engleskoj slika je bila poput one u srediSnjoj Europi: domatini su trebali Zidove. ASkenaz. popularno nazvanim lihvarstvom. (toorba Haskale. nazvan Haskala (Prosvjec'ivanje). zemlju Izraelovu. osnivaga cionizma Theodora Herzla. a nakon Prvoga svjetskog rata pod britanskom upravom. Sto ih je napisao rabinj?lpmo Jgenjichak (1Q4Q-1105). Doista. Druga polovina 19. zanimanjem na koje su Zidovi bili gotovo primorani ne smijud se baviti poljodjelstvom niti obrtima. trajno tvrdoglavi i nepopravljivo odani Vjecnome. 33 . povratak u Zemlju Obe<fanu) bio drzan dnom ubrzavanja dolaska ofekivanoga Mesije. znanstveni studij zidovstva i zidovske povijesti po£eo se razvijati upravo zahvaljujuci nafelima Haskale. bududi da se jedan dio zldovskoga puka srediSnje Europe postupno gotovo potpuno odvojio od tradicijskoga nadma iivota. I ranije su. budud da im je zakonima bilo uskrafeno posjedovanje zemlje. Uioj_sj£dininastaoje cjonizam^Qkret^pjoyratak &dova u Cion. novae nastao bankarstvom. bili su Zidovi uglavnom trgovci i sitni trgovci-pokucari. ozrtatirodime _ _ ^ Tu se u vjerovanje umijeSao i dio demonologije i drugih pu£kih vjerovanja iz Sirega. zidovski je kulturni zivot cvao. no to nikada nije bilo trajno. posebice diljem istocne EuropeTaUTHriiigHje. te im je povratak dopuSten tek u 17. Time istodobno uvodi elemente akulturacije Zidova u Sire druStvo. prihva(5ajud u potpunosti natin zivota nezidovske doma^inske zajednice. a Crkva je tinila pritisak na te plemide neka ograni^e gradanska prava svojim zidovskim podanicima. poimanja njihove potrebe osvajanja jednakih prava i prestanka mirnog podno§enja manje mjere gradanskih prava nego ih uzivaju krficanski susjedi. Ovi pak. bili aktivni pokreti za povratak u Erec Israel. uz fiuvanje tradicijskog naCina zivota.talogai pokrStavanjem Zidova. iako je to naj£ e§tfe bilo jedino ^ime su se smjeli baviti. No. ObeCanu Zemlju. jer je povratak (hebrejski: alijo. ugledajud se na zajednidco samoubojstvo drevnih branitelja Rimljanima opsjednute utvrde Masade. UnatoC neprestanome strahu i povremenim te§kim pogromima. stoljeCa. a sva su ta vjerovanja i pristupi utkani do danas u tradicijuJ2id^vaj\§kenaza^_kojLavo ime nose prema hebrejskom nazivu'za^jemacku. stoljec"a je diljem srediSnje i zapadne Europe vrijeme postupnog proSirivanja punih gradanskih prava i na Zidove. na pofetku 13.uzdizanje. nisu ostvarene njezine osnovne namjere: uvodenje europskoga akademskog znanja u zidovsku zajednicu.

godine. zidovski su naseljenici obdjelavali zemlju. Kada je istroSeni stari mediteranski svijet prepustio vodstvo kontinentalnoj Europi. Ponovnim usponom nakon prvih stoljeda Srednjega vijeka. druge su male i siromaSne. Od 13. Svakida§nji zivot bio je potpuno odreden vjerskim djelatnostima i obvezama. stoljedu. Sto su tek osjetili prednost punih gradanskih prava. stoljeda poceli su pogromi bjesnjeti u valovima dtavim ovim podrudjem. diljem Italije i cijele jugoistodne Europe nastaju vede ili manje zidovske zajednice. Tradicijski. stoljeda. utjecajem razvitka komunikacija. gdje je gtistoda naseljenosti bila niska a veUkaSi rtisu bili neprijateljski raspoloieni. te su time zacijelo neizravno spasile velik broj progonjenih. gdje je smrtno stradalo oko 20 posto zajednice. lalijanske faSistid<e vlasti nisu do tada prema Zi. Sto su se stopili s . Sefardski 2iidovi Italije stvorili su svoje osobito kulturalno okruzje Sto je bez vedh potresa potrajalo do rujna 1943. Prema svjedo£enju brojnih osoba i dokumenata. talijanske su vlasti neprestano ometale prikupIjanje i odvodenje Zidova. juznoeuropski su krajevi u osvit Srednjega vijeka zapali u sivilo pre2ivljavanja. u odekivanju i nemocnome nadanju. U takvim se okolnostima razvijaju mesijanske ideje koje nikada nisu posve zamrle i javlja se niz samozvanih mesija s vifie ili manje sljedbenika. kada Italija pada pod nacisti<5ku . sve se vi£e Zidova u 14. pomelo je od. trgovine i novoga duha srednjovjekovne Europe. u~danaSnJoj Poljskoj.! skim sredstvima bio bitno ograni^en velik dio gradanskih pra. No. okupaciju. Isto£noeuropsko zidovsrvo opcenito je njegovalo duboku poboznost. Zidovske su zajednice uzivale pravo na samostalnu upravu. te je tijekom nekoliko stoljeda zajednica cvala. stoljeda naseljava u istofinim predjelima Europe. Litvi.obedavajudem 19. nova snaga puna zivota. S obzirom na relativno manji postotak smrtnih stradavanja nego je zadesio Zidove u drugim zemlja0ta. Raseljenost: Italija U vrijeme gospodarenja Rima nad cijelim tada poznatim svijetom. a mala zajednica.• va. nakon pada Jeruzalema i gubitka dr2ave.i va. Mnoge od njih su velike. i susjednim podrudima. drzed svoje tradicije. U vrijeme izgona Spanjolskih Zido. no sve ih povezuje svijest. premda im je zakon. Zivot je trajao u strahu i ocaju. tek de Mesija ponovno dati Zidovima drzavu no tijekom gotovo dva tisudljeda nakupilo se toliko patnje da Zidovi vi£e nisu mogli cekati. Najpoznatiji od samoproglaSenih mesija bio je Sabetaj Cvi. Tako de cionizam u vremenu pred Prvi svjetski rat i izmedu dvaju svjetskih ratova postati glavni pokretad priprema za ponovno osnivanje zidovske drzave. bila je ved na vrhuncu. nasljednica golemoga broja njegovih sljedbenika.i dovima primjenjivale smrtonosne mjere. talijanska Renesansa. stoljedu prestalo misliti kao na doista mogudu). Brojne jeSive (rabinske §kole) otvarane su diljem podrucja naseljenoga Zldovima. a jedan je dio prezivjelih odselio u Izrael. i zidovske zajednice dijele sudbinu podrudja. otpori cionizmu jaki su u to vrijeme u krugovima asimiliranih Zidova..o zajednidkome identitetu. domadm zidovskim pukom. gdje je kraj progonima i nesredama? Tijekom prve polovine 17. vodenje i talijanskih Zidova u logore smrti. dijeled i pre. Padom Italije i nastankom njemad<e uprave. drugdje su se bavili nov£arskim i trgovafkim poslovima. posebice u 1. No. nastaje na Apeninskome poluotoku novo kretanje. samim krajem 15. 34 Raseljenost: istocna Europa Pod urjecajem mnogih j^ogroma i izgona u zemljama zapadne Europe. najavljujud obnovu. cvatude i bogate. a zajedno s njima i vedina zidovskih zajednica.^ jim: etidkim prtetupom.• uzimajud stara i nova znanja i uzivajud veliku i tada neuobi(iajenu mjeru gradanskih prava. Vjedta deznja zidovskoga naroda za povratkom u domovinu ozivjela je tijekom razdoblja nevolja. Talijanski poluotok bio i je spreman za prijam vala izbjeglih Zidova. traje u Istambulu do danas. talijanski su Zidovi nakon Holokausta lakSe uspostavili nastavak redovitoga 2ivota. Tisuce i tisuce su Zidova pale zrtvom provala Kozaka i Poljaka. Gdje je bilo dopuSteno. stoljeda.jnisjidnim shyadanjima i vjerskim zanosom Bili su u 2idovskim zajednicama §irokojpshvadeni_di35 .

bili ravnopravnim gradanima. Raseljenost: Amerika Goldene medine. Od tada ce broj Zidova rasti umjerenije: 1940. zidovsko je puCanstvo naraslo na 4. te je u 18. Prvotno je hasidska sljedba izazvala i oporbu. bilo bi neoprezno zaboraviti tradiciju dogadanja rijetkih i kratkih dobrih vremena i £estih zlih vremena.Ijem istoCnoeuropskih j?rostpra. posve(M]VL proufavanju vjerskih tekstova. I hasidi i njihova oporba zalagali su se za povratak u Svetu Zemlju. U Sirem smislu naziv se odnosi na cijelu sjevemu Ameriku. dakle i za fine pobo2nosti onih koji nisu bili ufeni. Zidovi su napredovali u mladoj zemlji bujnoga gospodarstva. pojedinacno ill u manjim skupinama. a vecina je doselila iz isto6ie Europe. Crkva je seljake usmjeravala na mrznju prema Zidovima. Tijekom oko dva i pol stoljeca.500. uf enja i predanosti Bogu. vece doseIjavanje u Ameriku nastaje u 19. krzneni Sesiri. kao i svuda. Time su bogosluzje udnili dostupnim svakome pripadniku zajednice. umjesto samo subotom. uvojcima kose iznad uSiju. od po£etka 18. stoljecu. U carskoj Rusiji biloje osobito tegko. posebice time Sto su radost. perionP cama. Zidovi su nakon europskoga otkrica amerifkoga kontinenta poCeli napucivati obje Amerike. kako bi svojom zaradom omogutile mu2evima da se cijeloga tjedna. te je naseljavanje u Palestinu bilo brojem jo§ malo all stalno. stolje^a otvaraju se nebrojene jeSive (rabinske Skole) s desetinama tisuca studenata. jidiSu. godine. 2ejrie su kap_dqkazpobo2ne skromnosti_brijale kpsu. u u2em na Sjedinjene ameriCke driave. ^^ -X. 37 . Vodeni karizmati&iim predvodnicima. Ovaj na£m zivota duboke poboznosti i materijalnoga siromaStva stvorio je osobito druStveno okruzje mistike. kada su glad i obespravljenost pokrenuli zidovske mase. stoljeda pa do rasula poc'etkom Drugoga svjetskog rata. stolje£u pooeo povratak. Godine 1917. bilo je mnogo siroma§nih Zidova. Pogromi su postali posebice uCestali i teski nakon 1880. mljekarstvima. I u istoCnoj Europi pokret Haskala bio je aktivan. Zidovi su imali ograniCena gradanska prava i ograniceno podrucje na kojem se 36 naseljavati. pekarstvima. koje je. No. Cesto su te zene radile u trgovinama. Zajedno s drugim narodima Europe. te s jakim osjecajem solidarnosti. sovjetska je revolucija izjedna^ila Zidove s ostalim gradanima. No. pored vjerskih. godine. Od 280. Carevi su izdavali nebrojene uredbe protiv a. godini. odijevajud se na prepoznatljiv nadn: crnf kaftani. rebeima (rabinima). pies i pjevanje uveli kao dio bogosluzja i poboznosti. no Goldene medine pru^ala je bezbrojne mogudiosti.000 Zidova u sjevernoj Americi 1880. Hasidi su i do danas prepoznatljivi svojim dugim bradama i pejesima. no hasidizam uskoro postaje bitnim pokretaf em zidovskoga miSljenja. uz znanja i iskustva stef ena tijekom vi§e tisudjeca. Takav je pristup kasnije o§tro promijenjen (usporedo s ostalim oStrim zaokretima sovjetske revolucije) te je Zidovima ponovno oduzeta sloboda vjere i Cuvanja tradkije. odricanja. nazivali su najidiSu Zidovi pridoSlice zemlju u kojoj su. Cesto s brojnim obiteljskim i prijateljskim vezama. vlada Sjedinjenih ameridcih dr^ava ogranic'ava useljenje. i zaf elo veliku tradiciju jidiS knji^evnosti. koja se plagila novih samozvanih mesija Sto bi mogli nastati iz hasidskoga vjerskog zanosa. nenauceni na to. hasidi su bill vodeca struja istocnoeuropskoga zidovstva. godine vecina Zidovskoga puianstva Sjedinjenih ameri^kih drzava veif je rodena u Americi a nije doselila iz Europe. Sto je suprotno dotadaSnjem zahtjevu za dubokim razumijevanjem vlastitoga iskaza poboZnosti. Ova|duboko pobq2an zidoyski puk zivioje yetinom u Stetlovima (gradidma). Palestinu. u vrijeme teSkih pogroma u istocnoj Europi. Zidovstvo istoCne Europe nikada se nije odreklo sna o povratku u Palestinu. erne hlafie. proizvelo i veliko mnoStvo knji2evnih tekstova na jeziku Zidova ASkenaza.000 u 1925. Rebel su propovijedali kolektivnu odgovornost i zalagali se za opce obnaSanje poboZnosti. uz onu najvaZniju: biti Zidovom nije istodobno zna^ilo i biti gradaninom bez prava ili ogranif enih prava. Taj san postupno se ostvarivao za jcdnn dio nesretnih 2idovskih stanovnika Rusije. ne mijeSajud se s neZidovsldm pufghstvom. Tljekom 19. pruzali su novu nadu zidovskim masama. Zlamom zemljom. Bilo im je dopuSteno njegovati vlastitu kulturu i govoriti jezikom jidiS. te bi subQtp_mjia_glayi^iositei yla^nlju^ra^nim danojlLrubac. iako u teSkim okolnostima. Godine 1924. Dakako.

X~. Qpjdine/1939.. Civili. da bi tijekom cetiriju godina petoga desetljeca 20.uuzairL4e_teSrednjega vii^j^a __. a. No.'. onaj kojega se ne moze izbjed ili ublaziti krStenjem niti bilo kakvim drugim postupkom. nadsti jos razmatraju zamisao o prisilnom iseljenju svih njemaddh Zidova na otok Maclagaskar. zapaljehe su sinagoge diljem Njemad<e. Takva krivnja mogla se izbrisati krStenjem (Zidovi nikada nisu u vecem postotku posegnuli za tim rjeSenjem problema). a krajem lieta 1943. djeca. prevozeni stotinama pa i tisu£ama kilometara do koncentracijskih logora. nagurani u teretne vagone. sporadidio i u relativno malim razmjerima. hebrejski nazvano^oa (Velika nesreca. zakonski razradeno 1938.. cionisti i anti«-^__*. Takva se ideja javlja vec u 18. istod\ i jugoistodxa Europa. licemjerja.. bez vode. hrane i osnovnih higijenskih potreba. Veliko stradanje). Samo neutralna Syicarska^ostaje poStederia kao otok u moru nacizma. Svijest o razlidtome rasnom korijenu ovoga ili onoga naroda utjecala je.j djeljujud im ulogu bududh robova germanskih gospodara.^ fl f :. Nacelo rasnoga antisemitizma. a ostali.. Tamo su ih do£ekali nasilje. Njemadca pokorjya Poljsku zajedno s njezinih tri i pol milijuna 2idova.. na oblikovanje zabluda o vrijednosnoj razlici medu narodima i rasama. pogorSavale gU se iz godine u godinu dodatnim zakonskim ogranicenjima.J_. razbijerd se nebrojeni izlozi zidovskih trgovina..933. stard. iz razlidtih kulturalnih okruzja i dru§tvenih slojeva. vrijedani i ubijani zidovski gradani.. njemaCka vojska ulazi i u Italiju. Nema europskoga naroda koji ne bi imao duzih ili kradh antisemitskih razdoblja. iako oStro i okrutno. Arttise-^! rrutizairLJe. ' " _ "J -"'".. -—/Jijekom . godjne^zapodnjejirovoditi takozvano Konadno r\eSenje Zidovskov vitanja: potpuno istreblT^nfe^H'oVarMiliiunTZidova na zaposjednutim podrudima ubijeni su u blizini njihovih boraviSta ili su. uz pripomo£ primitivnih zlih nagnuca. 3to se naSlo na plodnicima. zene. pro§irilo se Hitlerovim nasilnim osvajanjem Europe i na druge krajeve.'-•-•. stoljedu. stolje£a dosegnula svoj krajnji i tragiHru vrhunaTr^^jfra^fuJeraz'doblje zidovske povijesti. pripadnid zidovskih zajednica iz razlidtih zemalja. pruiajud_utpd§te: pqnekome 2idovu koji se uspio probiti do jjje^ Povijest te. meljen na ideji o zidovskoj krivnji za smrt Isusa Krista. i 19. studenoga 1938. Protuzidpyske zakonske mjere pocele su 38 Hitlerovim osvajanjem vlasti u Njemackoj. ^grdcQjne^rj^anskorn^obredu holokaustom se naziyala zrtya_grirjiesena bo2aas_tvima i do pepela spaljena na Jrtyeniku. godine (kada Adolf Hitler postaje njemackim kancelarom a njegova Nacional-socijalistid<a stranka dolazi na vlast).1941-1945: Holokaust Antisemitizam je neodvojiv dio europske povijesti. pljacka._2idovima_ u NjemaCkoj (i podrucjima pripojenirxia takozvanom Trecem Reichu) rasnim zakonima bila oduzeta osnovna ljudska prava. ubijeno vi5e od 300 a uhi£eno ise od 30. j J O •}^r~ **v. javno su pljackani. J 39 . poznato jejpod^ nazivorrrHolokaust. da bi od I938. Prema torn je pojmu nazvano unigtenje najvedega dijela zldov__JfejgTpu^anstva u vrijeme 1941-^1945. unizenje ljudskog dostojanstva i okrutno zadana smrt. zbog golemih kolicina staIda razbijenih izloga. nevrijedni ili manje vrijedni zivota.tako-od religijskoga izrastao u rasni... primjerice Zidovi/ neplemenitoga soja. podnje Drugi svjetski rat. nazalost.~J .. antisemitizma i zelje za pljafikom imovine Holokaustom pogodenih vlasnika bankovnih racuna. NapustivSi razlidte prijaSnje piano ve protiv Zidova. Ta se noc. pokazati kako ni Svicarska nije bila imuna od okrumosti.™-Jr—•-.^^.•••---••-'•'-"—-"—••-J'~—. Noyije^ vijek dordo rasnu rnrgnju.^H'-ft" vijeka aiiuaeu. a 2ivot im postao posve opasan i gofovb nemoguc. na podrudima zaposjednutiprip nan^Hrna i njihnvipijTTJpgrijiT^i^ velik dio smrtno stradalih spaljen je u logorskim krematorijima. U nod izmedu 9. Tako bi narodi indoeuropskoga podrijetla (nazivanog i indogermanskim) bili plemenitoga. i 10..__No/ ideja o potpunom fiziCkom unistenju ^idova jo§ nije posve oblikovana. nazivaJCn'sta/nom no^J^znadajejoajayji^SetkjJ^lpJc Te je nod zapaljenb vige od ^tisudi sinagoga. ultraortodoksni i nevjernid.Hitler j3d-l|ejg_1941..000_2idpy_a. Nacio-1 nal-sodjalizam je slavenske narode oznado nevrijednima. Zaposjednuta je zatim i Francuska. prihvaceno i progla§eno zakonom isprva tek u Njemad<oj nakonj. privldno kao spontani dn osvete za ubojstvo njemackoga diplogfata u Parizu Sto ga je podnio jedan ogorfeni istocnoeuropski 2idov. . a nasilje u ime osvete za tu krivnju bilo je. dok I Zidovima i Romima namjenjuje potpuno istrebljenje. do.

Qka»2000 ospba. Europa je bila uniStena.. spjiSeno je uz pomo£ crkvenih vlasti i ureda za useljenje nekoliko zeinalJa/teHbbrotom. Holokaust. pruzajud onoliko otpora koliko je bilo moguce. prezivjeli vlastitom dosjetljivoScu. zajednice su obnovljcnc tc vode aktivan zivot. U starim gradovima Europe Zidovi su shrarali posebno okruzje trajanja. osobito gdje suzrtvTbUe u nlzim posfocima.cionisti. zajedno s prezivjelim potomcima stradalih. Zidovi su se i u Hrvatskoj prikljudli antinacistifkome partizanskom pokretu u mnogo vecem postotku nego je bila njihova zastupljenost u pufianstvu. SliCna je djelomice i djelatnost muzeja Holokausta u Washingtonu i New Yorku. gdje je u nekim zidovskim opdnama uni§teno 90. Nakon viSe od pola stoljeca od zavrSetka Holokausta. cij^kfiin_Io^oru Jasenovcu. korjenite povezanosti s tradicijom. . S obzirom na vrijeme koje £e odnijeti svjedoke. Holokaust je to zauvijek odnio. 40 Zidovi su kao narod prezivjeli $oa. najf eSce nekaznjeni. Gospodarski. pa i Jg££an§ki. cuvajud tradiciju i kulturnu baStinu. ^" J^ /ij .. Pored spaSavanja putem otpora. Vcliku ncsredu. Zidovske £etvrti mnogih starih gradova tada zaposjednute Europe danas su naj£eS<!:e turisti£ka atrakcija a ne viSe dio zivufe tradicije. ali^ice svijeta dramatitno je osiromaSeno tim kratkim a predugim razdobljem. Istodobno. Prorijedene. faSdu i hrabroSdu Pravednika medu narodima. koji je postao simbolom zidovskoga otpora nacizmu. Dio njegovih suradnika uhi^en je i osuden._ 7^. sudeni i osudeni. U Hrvatskoj je HplpkaustomjuniSteno. potomci odayna ppkrStenih Zidova. sre<iom. Cesto se postavlja pitanje oprosta. Sjecaju se njihovih imena i lica. napustila je svoja dotadagnja boraviSta i po§la_ujvovoosnovanu Drzavi^Izrael odmah nakon njezine uspostave urproljece_1948rgodine. s>f^-r-AfJ. Adolf Hitler. ponegdje i najveti dio znanstvenoga i kulturnoga zivota temeljio se prije Holokausta na zidovskim znanstvenicima i umjetnicima. Velik. ne zaboravljaju svoje mrtve.gdjejejistagkakyislins'ka paradr2aya J^ezayisna dr|ayaJHrvatska visokom djelorvprno§M^Jjradivala j_njema£kirnjiacistiCklm okupatorima na uniStenju Zidova kao narqda. pismenosti i uljudbe. U provodenju plana za uniStenje Zidova nacisti su u osvojenim zemljama bili podrzavani lokakum kvislinSkim drzavnim tvorevinama ill mjesnim simpatizerima i suradnicima. Od samoga zavrSelka Holokausta pa do danas postoji nastojanje podnitelja zlodna. li svim zaposjednutim drzavama ZfddviTcoji su izbjegli uhicenja i deportacije udruzivali su se s protunacisti£kim snagama.oko 80 posto zidovskog puCanstya. smanjivanjem.Jkpji su zanamerujud zakonske zabrane spaSavali i2idove od_ptogona. u tijeku rad na prikupljanju podataka za najpotpuhiji mogud popis imena i sudbina stradalih.koncentra-. slufajem ili zahvaljujuci hrabrosti Casnih Ijudi. pobjegao je u smrt izbjegavajuci poziv na odgovornost. 95 cesto i svih sto posto pripadnika zajednice. Jedan dio je stradao izvan zemlje. Prlmjerarn najhrabrijega otpora bio je beznadni ustanak u varSavskome getu. pa i nijekanjem zlofina koji je tijekom detiriju godina Holokausta pogodio zidovski narod. No. svi su bill odredeni za smrt samo stoga Sto su bill Zidovi. panvfenje je trebalo institucionalizirati. Kulturni zivot je zamro. od toga nekoliko stotina i u Hrvatskoj. stradao je tijekom nepunih Sest godina rata. Rijetki su uhiieni. Takojejbilp i_u lirvatskoj. Stpga je u ustanpvi Jad VaSem u Jeruzalemu. PoCinitelji zlof ina. sudionika i njihovih simpatizera za prikrivanjem. vednom staraCke zajednice zive i dalje na podrucjima najjaCe pogodenima istrebljenjem. Pokretag ideje Konatnoga rjeSenja tidovv^^ 41 . osiromaSene. najyjsle__u. za^etnik zlodna. kqja iuva uspomenu na zajednice uniStene u Holokaustu. znanstvenoga i gospodarskoga uspona. Cuvaju fotografije.7 " ASolTHitler i njegovi sljedbenici opstali su na vlasti tek ne§to vi§e od dvanaest godina. ne-2idpya. pored Sest milijuna 2idovskih civila usmrcenih u koncentracijskim logorima i na druge naftne. oko dvadeset tisuCa Ijudi. viSe desetina tisu£a progonjenih europskih Zidova. rodaci i prijatelji ubijenih. Polovina prezivjelih s podrucja Hrvatske. U drugim podrucjima. Velik broj spomeruka kulture uniSten je ili nestao. no najved je dio stradao u zemlji. do2ivjeli su starost a mnogi su i umrli. asimilirani i tradicionalni. Golem broj civila i vojnika sviju strana. Iz dana u dan objavljuju se tekstovi koji bez ikakvih utemeljenja tvrde da se Holokaust nije dogodio ili da se dogodio u neusporedivo manjem obliku.

povijesnoga plemena^tradidjski drzanoga bezrazlp£no zlodnaddm osobito prema Zidovima. do 1945. smrtno stradalo izmedu tredne i polovine ukupnoga svjetskog 2idovskog pudanstva. neovisno o duzini protekloga vremena. koji se od zemlje do zemlje jako razlikuje. Australiji i Afrid. priveden pravdi u Izraelu te osuden na smrt vjeSanjem. juznoj Amerid.se odnose na zidovski narod kao cjelinu te osiguravati opstanak i njegovati zajedniStvo zidovskoga^naroda. Mnogi medu prezivjelima odludli su biti medu prvim graditeljima novoosnovane Drzave Izrael. Oko jedne tredne zivi u Izraelu. Njihova koncentradja bitno ovisi o stupnju vjerske i nadonalne snosljivosti zemlje domacina. zauvijek optuzuje podnitelje. Svijest o nedavnom poku§aju zatiranja dtavoga zidov42 skog naroda i o gubitku gotovo polovine njegovih pripadnika jasno obiljezava zidovski mentalitet nakon Holokausta. Cakoycu.. osobito su obiljezila dva prijeloma: tragedija Holokausta. prezivjeli su jaCe nego ranije spoznali svoje zidovsko zajedniStvo.kon zavrSetka Holokausta. pa i dtavu dugotrajnu zidovsku povijest. Medu prezivjelima nije bilo gotovo nikoga kome bi se spasila dtava obitelj. Druga velika organizacija svjetskoga zna&ja jest JDC (American Jewish Joint Distribution Committee). Na takvome temelju.. neSto vise od jedne tredne u Sjedinjenim ameriddm drzayama. No. sglitska i osjjedca imaju po oko 150 danova. WJC danas okuplja zidovske zajednice razlidtih drzava putem kontinentalnih zidovskih Kongresa. izmedu dru43 . a doslovno nikoga tko nije bio ozalo§(5en za pojedinim ili mnogim danovima obitelji. yirovitici. o zemlji podrijetla ili politiikom opredjeljenju osobe. Njihova smrt. kao povijesna opomena. U-.. Stoga postoje poslovi&io dobre zemlje i lo$e zemlje za Zidove. Slavonskome Brodu. a opta demokrati^nost neke zemlje danas se mjeri i stupnjem zaStite zidovskoga pudanstva od antisemitskih nasrtaja pojedinaca i skupina. tred su odselili drugamo. Fred nama je vrijeme kada vige nece biti zivih podnitelja zlodna. Svjetski_zidovski Kongres (World Jewish Congress . u .sudjeluju. glanpya (teFnekoliko stotina pripadnika zajednice koji nisu udanjeni). koje Zidovi osjecaju potomdma Amaleka. te se Cesto poziva na opd oprost.WJC) je tijelo koje-okuplja zidovske zajednice svijeta.. a 2idovske ppdne u Rijeci. drugi su zeIjeli ostati u gradovima u kojima su obitavali prije Holokausta. WJC se provoded svoje zada£e ne mije§a u unutragnja politi^ka pitanja drzava u kojima zive Zidovi.00. a ne§to manje od jedne tredne u Europi. Prezivjeli su se vraiali domovima (koje je naj£eS£e ved netko zaposjeo preuzimajud svu imovinu. u kojemu je od 1941. ^idoyske su opdne u Hrvatskoj p_QYezane u KoordJMCJju fidovskih opting u Jj'rufltsfco/.H£YMgkoj danas zivi oko 2500Jidova.radu """"" Nakon Holokausta i uspostave Drzave Izrael. stoljeca. koja se brine o financiranju eduTcacijskih aktivnosti i aktivnosti vezanih za cuvanje tradicije te Tiumanitarnu pomoc\a institucija koja se. mogu se graditi i grade se mostovi prijateljstva i suradnje zidovskoga naroda sa svim narodima pa i onima u djem se okruzju dogodio Holokaust. Osnovna namjena Svjetskoga zidovskog Kongresa je voditi brigu o problemima koji. Neovisno o mjestu boravka nakon Holokausta. Nastao kao zamisao vec nakon Prvoga svjetskog rata. . -HZidovi svijeta nakon Holokausta Sredinu 20. a dio pripadnika zajednice nije udanjen u op^^•Z^g^^^^id(^^a_op^aj\ajve<ta je i broji oko 15. Daruvaru i Dubrovniku imaju samo po nekoliko desetaka danova ili gak imanje. i stvaranje ^Dr^velgraer^948l godine. zidoyskih op^ina. uz obostrano trajno sjecanje na umorene i trajnu osudu podnitelja. dni se da prezivjele zrtve i naraStaji rodeni nakon Holokausta opcenito osjecaju kako mogu opraStati u svoje ime all nemaju pravo i stoga ne mogu oprostiti u ime umorenih. Danas na svijetu ima (do) 15 milijuna Zidova. svjetsko je zidovstvo medusobno povezano putem vige organizacija.) da bi ustanovili kdko su ostali sami ili gotovo sami. Kanadi. Od naroda u djem okruzju se zlodn dogodio zidovska zajednica opdenito oCekuje iskren iskaz zaljenja. Na podmCjima na kojima se dogodio Holokaust iidova gotovo vi§e i nije bilo. 2idovi zive diljem svijeta. a prosjek starosti pripacEuka zajednice je izrazito visok.rte-putern nje . za rodadma i prijateljima.

bilo je skupina Zidova koje su pod razlicitim osvajac^ima nastavale svoju zemlju kao nefito samo sobom razumljivo. kojom se iskazuje podupiranje zamisli o ustanovljenju Palestine kao domovine zidovskoga naroda. Ove su organizacije. Pojam drzave razdvojio se. od propasti drevne do uspostave moderne zidovske drzave. osnovan je Keren Kajemet.gihj&tivnosti kao glavnom bavi poticanjem i organiziranjem usjejjayanja odn. potkraj Prvoga svjetskog rata i istodobno potkraj turske vlasti i po<5etka britanskoga mandata nad Palestinom. Tako rije£ erec istodobno znaci i domovina. odnosno konafnim nestankom Otomanske carevine i nastankom britanskoga mandata ostvarila se mogucnost slobodnijega naseljavanja 45 . Tijekom gotovo devemaest stoljeca. Podrucje. Neka bi se osusila desnica mi ruka. JHeEzla-(1860-l 904). zapravo povratnika. prvim cionistiddm kongresom. povratak u zemlju Izraelovu). ako mi Jeruzalem ne bi bio ponad svake moje radosti. te posadio oko ^etiri i pol milijuna stabala u brdskim goletima. Herzl je rijecima: Ako to zelite. Naporima Hajima Weizmanna. Erec Israel. U to vrijeme zemlja je Izraelova bila pod turskom vlagcu. no dobio je politiCki znad!aj pojavom Theodora. ako tebe zaboravim! Nek' mi se jezik za nepce prilijepi ako spomen tvoj zaboravim ikada. kao i druge zidovske organizacije. Vi§e udruga i pokreta pozivalo je zatim na povratak. Psalam137. * Ako to zelite. Isaku i Jakovu 44 nazvanome Izraelom. fond je kupio 96. kamenite ili mocvarne. Nikada nisu Zidovi posve napustili prostore zemlje obecane praocima Abrahamu. Do trenutka nastupanja neovisnosti 1948. iz Rusije je u domovinu krenuo prvi val useIjenika. tada to nije samo san! Theodor Herzl. godine 1917. usmjerene na okupljanje svih svjetskih Zidova koji zele raditi na cuvanju tradicije i sigurnosti zidovskoga naroda. a i male skupine povratnika kojih je bilo tijekom svih stoljeca. zove se Ha-SohnutJia^udiUe-Erec Israel. naziva erec. godine. pozvao na uspostavu zidovske drzave na drevnome 2idovskom tlu.000 hektara zemlje. odrzanim u svicarskome gradu Baselu. najfeSce vec stoljecima posve zapuStene. On je tijekom svoga kratkoga zivota od uvjerenoga asimilanta postao zagemikqm ideje osnivanja gidgvske__drzaye i osniya_ i. §to je posebnu prekretnicu dozivio 1897. drzava. Zapravo se drzava kaze medina. Bozje obecanje praocima. Erec Israel. nazvan Prva alija (doslovno: uzdizanje. To je bila osnova kasnijega velikog poljoprivrednog razvitka zemlje. Ona je medunarodna nevladina institucija sa sjedistem u Jeruzalemu i tijjdo_je_World ^qiTJsl-CSrganization (Svjetske cionistieke organizacije). Pod utjecajem politi£kih okolnosti tadasnje Europe kojima je bio svjedokom. govoreii o obnovi Zidovske drlave Na hebrejskome se zemlja. pa je tako i sluzbeni naziv zidovske domovine Medinat Israel (doslovno: Izraelska Drzava). ¥popularno]e poznata kao Sotinut ili lewish Agency l^idovska agencija). uz obvezan dodatak njezina imena. Jeruzaleme. od pojma Zemlje Izraelove. Godine 1901. bilo je ono Sto je zadrzalo skupine koje nikada nisu napugtale domovinu. Poziv je bio vjerski utemeljen. proglaSena je takozvana Balfourova deklaracija. ali ovo zna£enje odnosi se samo na Zemlju Izraelovu. Samo jednu zemlju nazivaju Zidovi jednostavno Erec odnosno ha-Arec: zemlju sto ju je Bog obecao njihovim praocima za sva vremena. zemlja. pokrenuo je Herzl cionisticld pokret. to nije samo san. Drzava Izrael Na obalama rijeka babilonskih sjedasmo i pladuci spominjasmo se dona. ZavrSetkom Prvoga svjetskog rata.osnpjpovratka Zidova u Izrael. svjetski zidovski fond za prikupljanje novca za kupnju zemlje u Izraelu. padom Jeruzalema i Hrama. Godine 1882.

razumijevajucl da je to jedini na£in ostvarenja legaliteta njihovoga naseIjavanja. ustanovljuju se izdavafke kuce. Nova je zidovska drzava nastala u ratu. ali arapska se strana tome protivi. 14. Mnogi naseljenici bili su intelektualci. Hjekom dviju godina. Godine 1933. za vrijeme i nakon Holokausta. Godine 1942. no kad je jednom krenula nije se zaustavljala sve dok je amerieko-britanski politifki pritisak nije zaustavio. na 500. Nakon zavrSetka Drugoga svjetskog rata po£eo je otpor britanskoj upravi.000. Ustrojen je 46 iidovski vojni pokret otpora. Istodobno s uspostavom poIjoprivrede kao osnove prezivljavanja. kazalista.Je_4i^ stavriici. Svi se oni ipak . rat s arapskim drzavama vec je pofiinjao. Potkraj 1947. Nakon nekoliko vedh ratova sa susjedima (koji su se barem u samome po£etku odvijali na izraelskome podrucju). prihvatila uspostavu zidovske drzave i arapskih drzava u Palestini.. Vojna sila pet susjednih arapskih drzava istodobno je 15. Zidovi i nadalje kupuju zemlju svojih predaka. Nakon Sto je 517 Zidova ubijeno tijekom triju godina. cionistiCki pokret usvaja takozvani Baltimorski program. Britanija viSe nije uspijevala nadzirati stanje te je problem prepustila Organizaciji ujedinjenih naroda. Od tada do danas Izrael je imao pola stoljeca stalnih neprijateljstava sa susjednim arapskim drzavama. Zbog ovakvoga razvoja. Arapska strana to odbija. No. Britanska uprava predlaze podjelu podrucja. all to ne prekida zidovsku uvjerenost u potrebu povratka na svoju zemlju i odlucnost za ostanak i opstanak. i 1947. zbog takvoga stanja mnogi lojalni arapski drzavljani u Izraelu dozivljavaju postupke neprimjerene doista demokratskoj drzavi a ni sami zidovski gradani Izraela ne slazu se oko nacuna politi^koga pristupa rjeSavanju toga dugotrajnoga problema. Cetiri je tjedna trebalo izraelskoj vojsci da se organizira i krene u protunapad. utemeljen na tradicijskim zidovskim na£elima.000. Neprestario izbijaju brojna neprijateljstva i sukobi. krenula na Izrael i gotovo ga uniStila. Jedan dan ranije. svibnja 1948. netom prezivjelih Holokaust. Od najliberalnijih preko umjerenih do fanaticiiih Sovinisti£ki usmjerenih ekstremista . Prije.i upravne organizacije. Britanci sebi zele pojednostavniti problem: 1939. uz uvjet da Jeruzalem i koridor do njega ostanu pod britanskom upravom. Konac^no. svibnja 1948. knjiZnice i sveuciliSte. Svakih nekoliko godina dogadaju se teSka nasilja nad zidovskim naseljenicima. teSke su oru2ane borbe vodene s Britancima. Istodobno. izvoran oblik zajednifikoga zivIjenja i rada u naselju. Zivot je bio tezak. posebice nakon britanskoga odbijanja odobrenja ulaska u Palestinu 100. koji poziva na uspostavu zidovske drzave u Palestini. Izraelu ostaje nerije§en problem nepomirljivoga arapskog okruzenja i Cesto nelojalnih arapskih drzavljana Izraela. Ustanovljen je Nacionalni savjet i Vrhovni rabinat. traje u raru. kibuci i drugi oblici zajednidd organiziranoga zivota.000 europskih Zidova. To se dogada u trenutku o£aja za mnoge milijune europskih Zidova koji su neposredno pred po£etkom Holokausta. Zemlja je bila slobodna krajem 1948. u Palestini zivi vec oko 160. Zidovski se novonaseljenifiki zivot brzo razvija unato£ istodobnim arapskim pokuSajima njegova zaustavljanja. broj Zidova raste na 250.. Takoder se uspostavlja obrambeni sustav nazvan Hagana. Britanska je vlada strogo provodila na£ela Bijele knjige. godine 1939. a obje strane po&njaju mnoge teSko nasilne korake u pokuSaju medusobnog potiskivanja. pristigli u zemlju praotaca zbog svojih uvjerenja ali bez spoznaja (a joS manje iskustava) o pravilnoj obradbi zemlje.N. prekidanih kradm ili du2im zatiSjima i politic"kim priblizavanjima. 1946. pored uobi£ajenog na£ina zivota. sviay_a to to^u. s Haganom kao najjaCom i srediSnjom snagom. Godine 1920. filharmonijski orkestar. no naseljenici su usporedo s opstankom njegovali tradicijske i op£e kulrurne vrijednosti.000 Zidova. izdaju takozvanu Bijelu knjigu koja ograru'Cava zidovsko useljavanje u Palestinu. a za sada nema ozbiljnih znakova skorog poboljSanja. djelovalo je na svjetsku javnost u korist Zidova. §to su izgubili sve osim svojih zivota. Britanija odustaje od mandata u Palestini i povlacl se 15. obnavlja se hebrejski kao govorni jezik. Osnivaju se. Odbijanje dopuStenja za ulaZak u luku brodova s tim izmu£enim ljudima. Arapi otvoreno iskazuju zelju za potapanjem Zidova u more.to je paleta zidovske politic'ke scene suvremenoga Izraela. surov i siromaSan. Zidovi su to prihvatili ali Arapi su se odlu&li takvoj odluci oduprijeti vojnom silom. Generalna je skupgtina U.

Ovome se protive brojni rabini koji 2ahtijevaju postrozenje kriterija za useljenje.'. kojih nema mnogo ali su fanatifino predani mrznji. Haifi (250. alija. i danas se dogada. ali i iz razvijenih zemalja vra£aju se Zidovi u zemlju praotaca. Cak 90 posto izraelskih Zidova dr2i se u nekom stupnju fcfl^er-prehrane.s Sto A< na^ij^tali Tahi tHSOcijalnti'i. Povratak u Izrael. a visokih 66 posto strogo drzi propise kaSruta (obredne ^isto^e). Medu zidovskim gradanima Izraela njeguju se svi stupnjevi religioznosti. Arapa muslimana ima 900. od ultraortodoksnosti (£ija najtvrda struja fak ne priznaje drzavu Izrael. lako je svakidaSnji zivot prozet stalnom opasnoSCu od terorizma i novih ratnih sukoba. Danas Izrael ima Sest milijuna stanovnika. Liberalniji politifari pruzaju otpor ovome rabinskom nastojanju.000 (15 posto). suvremeni je Izrael poput svih razvijenih zemalja.000). s obrazlozenjem da je onaj koji je bio dovoljno Zidov za umiranje zbog svoga 2idovstva istodobno dovoljno Zidov za dobivanje prava nastanjivanja u zidovskoj dr2avi. te nepoboznih. manjim gradovima koji ve&nom imaju izmedu 50 i 150 tisu£a stanovnika.000) i drugim.850. oko 65 posto drzi da su pretezno odnosno donekle pobozni. 91 posto misli da su obredi vjen&nja vazni (pritom samo 87 posto i obavlja takvo vjenfanje!)/ 92 posto slavi obrezivanje sinova. U svim podru^ima 2ivota. 48 Cak 20 posto zidovskoga izraelskog pufanstva drzi sebc sldbodnima od svake religije. §to se religijskih propisa drze tek simbolifno. to rocterija ZidovsKogd naropdlttitki iden"drzhva. zajedno s nezidovskim bra£nim drugom i djecom.nadaju uspjehu mirovnoga procesa. . Oko 90 posto puCanstva zivi u gradovima: Jeruzalemu (600.000). vjerujuiii da je mo2e uspostaviti tek Mesija!) preko svih stupnjeva ortodoksnog ili manje ortodoksnog pa do najumjerenijih struja. Manji dio zidovskoga puCansrva (oko Sest posto) zivi u razli&tim oblicima tradicijskih seoskih zajednica: kibucima. a nacionalna himna zove se Ha-tikva (Nada). Oko 15 posto drzi se svih vjerskih pravila.. sa svim prednostima i manama drugtava s relativno visokim godiSnjim prihodom prema broju stanovnika. sa svim prednostima i nedostacima demokracije poznatima i takozvanome zapadnom svijetu.. od gospodarstva i vojske do turizma i zabave.000 Zidova (80 posto). te svetkuje Sabat. odnosno priblizavanje kriterija vjerskoj odredbi prema kojoj je zidovska osoba rodena od zidovske majke ili primljena u zidovstvo kod ortodoksnog rabina. od toga 4. Izraelci zive zivot suvremene demokratske zemlje. osim najekstremnijih protivnika svake pomirbe.4. otilfkbVntle su dsli dane svij&ft'vje£nom '^-. Tel-Avivu (350.polttiSku rav 49 . V. moSavima i jiSuv kehilatima. Izraelski zakon omoguiuje pravo naseljavanja svakome tko bi prema nacistifkim rasnim zakonima bio ugrozen kao Zidov. dok oko pet posto izraelskog puCanstva fine krSdani i Druzi. to ne znaCi da ne poStuju niIcakve vjerske odredbe4er Cak 98 posto puCanstva na vratima ima pri^rStenujmgzuzit/pergamenmi svitak s upisanim iskazom vjerovanja u Jednoga Boga). koji su ipak zadrzali mnogo toga iz vjerske prakse. Glayni grad Izraela je Jeruzalem. naziv novCane jedinice jest Sekd. viSe iz zemalja ugrozenih ratom ili loSim gospodarskim stanjem. No.

a pripadanje zidovskome narodu od pripadanja drugim narodima. No. vjers'ki zakon. ZNAKOVII SIMBOLI ViSe je razlicitih pogleda na zidovski idcntilct. Zidovstvo jc jstodobno i narodnost i religija. u praksi u zidovstvo najceSce ulaze osobe zidovskoga podrijetla kada ono nije po majci. prijelaz u zidovstvo. prijelazom odnosno prijamom u zidovstvo. kada i zaSto? Zidov se rada ili postaje gijurom. U tome se zidovstvo razod drugih religija. kako zidovstvo ne prihvaca misionarski pristup. Dakako. No. 50 zabranjeno ga je u buducnosti povrijediti podsjecajud ga na njegovu raniju pripadnost. niti pripadnik nekoga drugog naroda moze biti zidovske vjere. nije uvijek bilo tako. Niti jedan od ta dva dijela identiteta ne moze biti zamijenjen druako Zidov zeli ostati Zidovom. prije svega medu Zidovima nevjernicima ili medu onima koji ne drze vjerske obrede. odnosno medu pristalicama razlicitih vjerskih usmjerenja. TeSko je presuditi §to je to bimo i osnovno Sto osobu cini zidovskom. te je velika odgovornost zajednice za svakoga novoprimljenog clana koji gijurom postaje njegovim dijelom. a drzi' u mjetan dio odbacuje u*i > *-V ' } Identitet: tko je 2idov? Tko je zapravo Zidpv? Kako se to odreduje. Preobracenik se istodobno s primanjem u zidovsku vjeru prima i u zidovsku narodnost. i to je dvoje neocivojivo. u praksi postoje razliciti pogledi na problem zidovskoga identiteta. Rabinska misljenja su nepodijeljena i jasna: zidoysko dijete rada zidovska majka. tko to moze odrediti. koja regulira i konverziju. budud da zidovstvo nema misionarskoga pristupa ne-Zidovima. Zidov ne moze biti dlanom niti jedne druge vjerske zajednice. Tako odreduje Halaha. U drevno vrijeme zidovstvo je bilo orvorenije preobracenieima. tezak i dugotrajan proces. nema za cilj privlaclti nove pripadnike iz drugih zajednica. Prijelaz iz drugih zajednica u zidovstvo osobito je rijedak. Vi§e znamenitih osoba zidovske po51 . to jest kada zele ostvariti potpun zidovski identitet. Zidovstvo se temelji na osjecaju zajednicikoga identiteta pripadnika Izabranog Naroda.TEMELJNI KRUG: NA^ELA.

S obzirom da je u zi. ali se konacno oblikovalo u Europi tijekom Srednjega je. Naime. To je tijekom posljednjega stoljeca i pol proizvelo po. postojanje Drza. Blago se naglaSava isto^nja^ki iskaz su Bozje ljubavi i namijenjeni su neprestanom opominjazna^aj zidovskoga identiteta. neovisno o ukup.Abrahama do posljednjega njegova potomka koji £e ikada biti jevanja. Stoga se danas. zidovstvo je poteklo na drevnome Zidove znadlo pripadanje Narodu Izabranome.jecanje Izraela kao domovine. Danagnuca k otvorenosti i iskrenosti nego prema europskoj pa£e i Rut. vanje Zidova kao vjerske i nacionalne zajednice tijekom dvije Neovisno o dijelu svijeta u kojem zive. to je za iskazu identiteta. uz uvjet osjecajnoga i sluzbenonome genetskom zidovskom naslijedu.Narodu Izabranome.roden.ga identiteta. pripadnosti Savezu s Bogorn i odgovornoeuropskih i srednjoeuropskih Zidova.ga nepripadanja ijednoj drugoj vjerskoj ili narodnosnoj zajeddn zivota. nezidovskih standarda tan muSkarac istodobno je i svecenik.nosti prema Savezu. Bog izabrao za svoj narod sve od praoca vijeka. Opcenito i temeljno: zidovsko podrijetlo.Ijevstvom svedenika i posvecenim narodom. ima osoba rodenih u krilu zidovstva. primjeduje Ro$ ha-$ana i Jam Kipur £ini to prigibajud i Citavo tijelo u du52 53 .Ugladenosti. Zidovi osjedaju da je tisuce godina raseljenosti. Izlaskom iz zidovske vjere dije nego profmjenost. Za njih najvazdovskoj tradiciji. Buduci da ih Orijentu. ta sami su ga Zidovi svojim zakonima donijeli su pripadnici drugih vjera a zeljeli bi i dalje ostati u zidovskoj Ostalim narodima svijeta. Takvo poimanje identiteta omogucilo je prezivljave Izrael postalo je takoder Cimbenikom zidovskoga identiteta. koje podrazumijeva. Prema rabinskim miSljenjima to je nemoguce. te dakako zidovski na. otvorenost raTore taj je i izvan kruga zidovstva. u £uva.tako i u Hrvatskoj. bila je rodena izvan zidov. ali europski dodatak osobite profinarodnosti. no drzi se da je naglaSeno noga. poStovanje ali ne strahopoStovanje. izravno prihvacanje europskih. u svijesti o pripadnosti zajednici. jer njenosti £esto se odbacuje kao umjema i nezidovska pojava. te osjecaj pripadnosti zidovskoj zajednici i osnije je genetsko pripadanje zidovskome narodu. To nigdje nije sluzbeno propisano nju vjernikove odgovornosti zivljenja u okviru Naroda Izabra(niti je itko to ovlaSten propisati).to sve vi$e postaje dio opcega zidovskog idenosoba izlazi i iz zidovske narodnosti. jedna je od cvrstih osi zidovstva i osjecaj pripadnosti javu europske profinjenosti medu velikim postotkom zapad. Nereligiozni pripadnici zidovske zajednice drze da je zi. jesu clmbenici zidovskoZemlje Obe£ane obnovljena zidovska drzava. dok je rabinima najvaznije zidovsko podrijetlo po majci. Svakodnevno Zidov vjernik prigiba glavu u sinagogi. odnos poStovanja prema drugoj osobi se stva. kako stoji u Tori.titeta. Brojni vjerski propisi za ponaSanja i odijevanja danas se £esto odbacuje u Sirem krugu koje se £ini da opterecuju svakodnevicu zidovskoga vjernika. ali i u mnogim drugim zemljama pa dovski identitet sadrzan u zidovskome odgoju djeteta. udobnost i praktifnost odjece radije nego elegancija .vijesti primljeno je u krilo zidovstva. srednjega i mladega naragtaja. jer svaki punoljeroda. odanost Tori i zinju tradicije. jaCanju njegove osobnosti kojom ce svakodnevno ponoprofinjeno europsko ponaSanje neprimjereno i da pogoduje vno zahvaljivati Bogu §to je roden kao baStinik Saveza. te je zajedno s drugim Europljanima velik dio Zidova uSao u Novi vijek i prihvatio uobi£ajene oblike ponaSanja i odi. a za asimilaciji. a ne rodeno u njemu. U posljednjih pola stoljeca. osobito medu mlactima. I Izabrani Narod. Nasuprot tome. Narodu je Izraelovu namijenjeno biti kradovstvu zabranjeno oponaSanje obidaja i ponaSanja drugih na. jedna od mjera njihovoga zidovskog identiteta osjecaj prema I Drzavi Izrael kao domovini. Tora zabranjuje sluzenje drugim bogovima a tko je izvan kruga Spontanost. prabaka kralja Davida pa time i sudionica loze iz koje £e prema tradiciji dod Mesija. Dakako. otkako je na podrucju nici ili drugome vjerskom shvaiianju. osobito u Izraelu. narod Saveza U novije vrijeme primje£uje se i novi pristup uobi£ajenoj » predodzbi o onome §to je dolicno u ponaSanju i odijevanju kao Tijekom povijesti uvijek ponos a £esto i nesreca.

. klanjamo se i zahvaljujemo Kralju.jd£u§tveno^. Zohar .?' . a obitelji su zajedno odlazile u smrt pjevajud Aleinu. 2. No stvoren je. Gospodin. To je stoga §to zidovstvo dozivljava Toru ne samo kao Bozju rije^. u£inio Zidovom: Prigibamo koljena. Svakako. Koioj -Sti iotKriji^i* *^ Smisao cijele Tore jest u tome da sam dovjek postane Torom. Molitva Aleinu zahvaIjuje Bogu Sto Zidove nije na£inio poput drugih naroda svijeta. . pa su izabranost tumadli simboli£no i na razli&te druge nadne.. nezavr§enim . Cak je i modernim.. pa time i savrgen nacrt_svijeta. Tora Je pravilnik zidovskog privatnpg. Kralju nad kraljevima. Talmud.«i^^_ *' '_.* odanosti . ^^7*^^+ '4*r*w ^ d* * i"»i i .T . Zidovi . §to se na hebrejgkome naziva tikun olam (usavrgavanje svijeta).u ^a^^M^ele'l^lt^.bokom naklonu. .te ga trajnim prou^avanjem Tore trebamo usavrgavati. -f Tora i Tanah Ne ft'ttz drugome ono Sto ne ZeliS da tebi bude utinjeno. Zbog ovih rije£i zidovski je ponos £esto djelovao poput oholosti. Jer. Kada nije bilo druge mogu£nosti. Tako je spoznaja o izabranosti bila sredstvo za £uvanje trajanja zidovskoga naroda. falcp jemastald ^golemo.time i nesavrSenim ..:!»J^. Baal Sem Tov Premda se naziv Tora mofe prevesti kao Zakon ili kao Nauk. ve<i kao samu Bozju pojavnost.nar ^pSf^^v^^^l^tefefeW'^9-0 na--morailla^g^^it^e^rop^salatl^ra^m-jpg^iremsrru!^a*V?> •_*-_*„. tumaCebi bit Tore jednom jedinom reCenicom Narod Knjige: Tora i Tanah. vet je i stvoren prema njezinim nacelima. ppliti^kog_i vjerskogJ^otaT^ITona^eTiruniOgo viIeT ToraTje Bo2ji. a drzi se osnovnom 54 55 . " 'ge/svg'ga -prema ^Kn^izi naa^njigajna. zahvaljujuci molitvom Aleinu sto ga je Adonaj. Predodzba o sebi kao dijelu Naroda Izabranoga bila je nezamjenjiva potpora tijekom neprestanih pogroma. Hilel. zidovskim misliocima zbog toga bilo nelagodno u europskom okruzju. ne samo Sto bi svij^ trebao biti ureden prema na^elima Tore. Zidovi su ^esto birali smrt radije negoli kriz. koji ne znaju pravoga Boga. ova se rije<5 zapravo ne rrioze to£no prevesti rliti na jedan jezlk. zaboravljajuti da je spoznaja o izabranosti spasila Zidove od iS£eznu£a tijekom Srednjega vijeka.

'.• . hebrejski. Tijekom povijesti progonjeni su pojedinci zbog svojih zami£ije je dosljedno provodenje obvezno. Ovaj je grdki prijevod bio osnova latinskoJTl§^Gi^Y-OdiLSVfitoga_Jeromnaa. Simuel. . ._^nai&na_redakcija Tanaha uCinjena je od 5.i4j.r_PQs tanak.. u idealnome rajskorrTbezvremenom svijetu. sve do posljednjega slova. koji je trideset tri stoljeca nakon Sinaja postao teje §to zbog~rijegova"u?enja"Zl3ovi ne postaju krScanima..i najsvetija^pd svih Kitvei ha-kode$ (Svetih spiLaziyjj^^a^lBlBlija: Osifn'Tore'. Miha.Havakuk. PritomTnavodi se niz odredaba gradanskoga i kaznenoga pravaTetike i optenito -fTalmud druStvenih odnosa medusobnoga uvazavanja medu ljudima. Nahuin..Mali^jpmmci:^HoSeaJoel. na podru£ju na kojemu su obitavale starije visoke kulture. »i'skun^im'riSomfn^fRanLprorDci) •-•^•. Ito je priredivaCima prijevoda bio dokaz Bozjeg odobravanja prijevoda. koje nemaju pojedinacnih naslova. ja. ^ sucima). firrna) i Jehezkd (Eze]del). tu se povijesni putovi kr§danske Biblije odvajaju od puteva Tanaha. Rut^ Eha (Jeremijina tuzbalica).£ovjekovom zivotnom zadadom.^. terdviju knJIga~Drpre _ v 24 Naziy_T^nah . No. u slu£aju nepristajanja Naroda Iza-| branoga na Savez. (dvije knjige Samuelove).."> '"'rV:'-^. Onaj koji je uronio u prou£$ vanje Tore postaje Bozjim suradnikom na usavrSavanju svijeta. Stvaranje). Tanah £'mc joS )_.<-f.. Ovadja^Jona. do 2.ALA X^«^JXV/^ty. dojutanja pusti4TJojnj_koj\a^gga_dpsegru^a^eirdjeT5bedane. Cefanja. j^u.AI^.st. ve£ se knjige naziY§juj^Kma_pJ^eJiLQ^ij§SJeksta. takozvanoga Petoknjizja Mojsijeva. syetije^ od_vjerojatrio najspaljivanijih knjiga bio je Talmud. drufralSemnnrnzzzz ~ T^I-.—fjt^^j^ g&jg^j^fJi^ ^Have_^Eve). (dvije knjige o kraljevima).. Jjem suvremenoga hebrejskog jezika i novohebrejske knjizevnoi upravo zahvaljujud svojoj safuvanosti u tekstu Tore. Na hrvatskome jeziku imena biblijskih knjiga poznata su prema naslovima krS^anskoga prijevoda pojedinih knjiga.pretka sviju naroda) sY£_do_nastanka zidovskoga _naroda i Bofjega Saveza s njime. progonjene veze kao prinude na odnose poStovanja tada se prvi put javlja su i spaljivane takoder i knjige. Rabini nau-| (Javaju da bi u to vrijeme. U meduvremenu je u J. zivotinjaitovjeka.—. JeSqjahu (Isaija). .wj?jt*)CA(i iz opfega" mrafnog nepostojanja. a isto• TT /T-* ^ . ostaje ftnjenica da je Tora nastala u drevnome bliskoistodnom ozracju.-?4JEfe=—_* Wpeod~dvanaest"takbzvaniEMafih^£roroka|.. jedna bi trebalo zaboraviti niti njezin zanosan poe^kijezik. koji se raCunaju •IJM» ^^*raH?T\iirr^-^-azvana-7yg-^gfl^ Rani su proroci: JehoSiia Qo. Amos. Tradicija veli da je sedamdeset ufenjaka neovisno prevelo dtav tekst posve jednako. iz kojega su izasli u vrijeme koje dopuSta vjerovati kako su mogli poznavati. svijet bio prestao postojati. Svakako.. A fvf v 56 57 . a time sav svijet postaje svetim Hramom._p.-™II-\< ' "-• — -' "'•'•WirifT~~L^|"""' I nTT~^Q^7 " ~~^L 3 _ >^. Najoma^ama ^ qd_najranijega.. Bila je to znamenita Septuaginta (Sedamdeset). Tekstovi svetihlspisa stvarani su od dolaska u Zemlju Obeianu do vremena nakon povratka iz babilonskoga suzanjstva. Medu trajnim vrijednostima Tore ne euro£skpga^^Srednjega yijeka pa dpTnajno vij ega vremena. premda idolopokloni£ka. te r2rjle£ad^te_daJjr4ie-zl«:Qme_zavJ2lam^ uklju^uje i zatiranje iitavoga prvobitnoga ljudskog roda osim poboznoga Noaha .. od sunca i zvijezda do bilja. No. jednobozadka vjerska na£ela faraona Amenofisa Cetvrtoga Ehnatona. stvaranje" svegalto postoji. ' ^ ^ ). Qpjf""'°" :"1'""J a .. Tora se sastoji od pet knjiga.nastao je kao skraferuca naziva njezinih sastavmK'gijelova: ^^^^^ilnT^Kgtuyim (K se pololaJem'uTP jed^promijenioir H).'"" >^*^" * .. eK' i s^ejdjoJfar^aJ[Xe^»t?/OT (Spisii sastoji od knjl(Izrekel.-nazvanorne Vulgata. Drugi radije pri-i staju uz knjizevno-povijesna tumac'enja nastanka ovoga teksta. „__ _.K^_ tekst u Aleksandriji preveden na grgki. Optuzivan zik. _lt^^_-_: --^j.. Ovakav oblik vjerske obsli a zbog predrasuda i mrznje i Citavi narodi. stoljedajgJK.{j^aujjuab/vctama^ M " . Takoder nije zanemariv prijaSnji boravak Zidova u Egiptu.ieiMJin cetrcte-i setgodiSnjega lutanja izfaeTsKogaTtarDda pusllnjoin. F^ryjije knjiga\Bgre&'tl(LLpofetku. pa i ka5nije. .Nez7z'_z'm__se_sastoje" pd dvije spisa: !-'.-—"s>^&•>-'** jjggj/ tijekom £etrd |'i -""icii/ u. Kohelet (Propovjednik). u povijesti covje£anstva.. r-T— J« ~~".

pouke i pripovlfesti iz MiSne. Pored toga tu je i obilje pravnih razmatranja a takoder i razmatranja o folkloru.------— . podijeljen je kao i ona na §est dijelova nazvarurTredovima (sedarini). Na hebrejskome. diev na bHskoistogna religijska^enciklopedija. tfikst dta pjeYuckajuci.. astrologiji i magiji. cjelokupan je Talmud do sada preveden samo na njema^ki i englejkj jezik.. Opsegom bitno manji. pod naslovom Talmud.: -. medicini. okruzen s nekoliko razlidtih komentara^i komentarima na njih.. vjerskome zakonu). naziv Talmud"zn~ad"na{ik.1 Taharotl (ProdSfertost^ obre_dna. poznat pod imenom-akroZbog golemoga opsega i slozenosti teksta. Godine_1941. budud da se ova ra£unala godl^nje. Oggirni|i/ poznatiji i kanonski pri* v - A A J **s x ypgenjeadovstva preuzeti Zidovi europskih srediSta. -u kojoj je tijekom vremena. a djelomice se tekst prevodi i na druge jezike.yvJfl^Vn. objavljen jejia hryatsRorrte dio falmudskoga teksta u prijevodu i s opgirnim predgovbrom Eugena Werbera...-----------. Djelomicfi_jfi Talmud prevjedenina hrvatski. incesta. U tih sest dijelova su 63 traktata s ukupno 517 poglavlja. Tred. budud da se prijevodom gubi bitan dio smisla. sudovima. Buduii da jejfalmud komentar MiSne._razvpda. Pisan je aramejskim jezikom. _ _ _ J____. A 59 . gtp sij^u obliku-. prou£avaju ga u izvorniku. te navodi izreke.. Vjerojamo te se u bududiosti pojaviti cjelokupan prijevodna jo§ neke jezike.-1— jpq j. Jedan od do sada bizarnijih pokuSaja prevodenja cjelokupnoga teksta jest prijevod na japanski jezik._ sJd naziv Gemara. nastavak). a zauzima oko Sest tisu£a_stranica folio formata. To je traktar^ofj^Qci..dobno je zaboravljano da su zidovski sveti spisi u samim temeljima krS£anstva i krScanskih svetih spisa. ______.. i drugirn proceduralnim hramskiir^roHgmiina^gbrednirn klanjem zivotinja za hranu.e dstoce i nedstoce. a drugi dio 5iMld~korrrentari Mz'^ne.. stoljeda. zapofiet prije nekoliko godina. gisto6_a). Dvije suyerzije Talmuda.. proucavanje i turnacenje Talrnu3a~Qsnovni je studyskTgr^metJBududm rabinima _uCenje olakSava golema popmtr^lite^turajcomentara talmudskoga teksta.. a najpoznatiji takay_ komentar napisao je u ll< stoljeHu i danas najcjenjeniji ben Jjchak. vjenianja. fabinskim akademijama. Kaznjavanjem i vjersklm prijestupima. bavi se gradanskim i kaznenim pravom. Peti dio. §esti dio.dys dijela. mada zadjelo ne na mnoge.. --.. prema sest osnovnilTpredmeta odnosno redova razmatranja.. preveo je Jakov P^rac traktat Avott a_1982.jejJgfcsijaJmuda Bog bio _ istodobno s Torom. bavi se £O^tupkarn_gnnoSeiga. odredivanjem sve^eiiiCkoga udjela u prinosu zemlje i ^arovima za si58 roma§ne.i ____ _i'n. Frvi dio. Prijevod cijeloga teksta na francuski privodi se kraju. uz kanonski pristup najrazli&tijim zivotnim i filozofskim problemima... prije svega rabini. ^rtve u Hramu.i(Zene)/ bavi se pitanjima braka. \Nezilan _\._____•_____•• .. Takoder ga se naziva i iismenom Se-bed pe\r se yjeruje da. time se pokuSavalo izbjedi progone i spalji~vanja i^S^gJena-Ialmudu. StruCnjaci."Oba se sastoje ojj._aramej^_ . Cetvrti dio. ^eruzalemski|Talmud nastao je stotinja|y£ol!k na ranije^i nije kaUOlialdPpfif[Vac¥f\. prou£avanje. Jedan od traktata u ovome redu £e3£e je prevoden na razli^ite jezike nego drugi dijelovi Talmuda. bavi se pitanjima_pbred:n. Citav tekst babilonskoga ImuctaTma^oko dva i pol milijuna rijed. Izreke otaca) koji obraduie eti^ka i filozofska pitania. (Sjemenje)^bavTse agrikulturnim problemima. zavrlena u ranome 3. faoed \Blagdani).. osim Sto je zapravo opgiran komentar MiSne. a na svakoj je stranici u sredini navod iz Mt'3ne. no^_poznat jej. •> •• • . preljuba i bra^noga vlasniStva. sakupljeno znanje i iskustvo mnogih nara§taja. te je tijekom vise od 18 stoljeda prenoSen usmenoni'predajom ^sve dok u Babilonu nije zapisan. bavi se Sabatom i drugim blagdanima te odmierom desetine.okvira slozeni^oko srediSnjegaJeksta a zajedniCki se nazivaju Gemara (ara^ejsEu'dopuna. dio. dodatak.nr. kaSer odnosno obredno dstom hranom te zabranjenom hranom. \Kodasin\e stvari). Pmje Mignfl I ha|ranl]T sa2uvani rabinskTtekst o [Hfl/flfo[ (putu. Oko jedne tredine teksta ne bavi se usko teoloSkim proUl -. U ^eSwama.^)rugi dio. Talmud je. TalmudakLse.]niViii "u' _ .

Potomstvu tvojemu dajem ovu zcmlju. t|kiz J. ispunjavajuti zakletvu Sto sam je dao tvome ocu Abrahamu. ZoJiar_uyodlu pqimanje Ijudske sudbine determinizam_(do tada u zidovstvu neprihva&h). sve te to biti vaSc.: tiieRom "efu-" goga je^remena bila za Zrdove naclahnude. Erecjsrael iirjednostavno: ha-Arec. sjetna uspomena i izvor snage za istrajavanje tijekom raseljenosti. pa_p_on. Malo je bilo vremena kada su sinovi Abrahamovi. . dozemnoga mora na Zapadu/^Mezppotarnije na Istoku.astrologije sa srednjovjekovrum spanjolskim mistiCnim duhovnim strujanjima.ovno njegovu sinu Isaku: U ovoj se zemljinastan^ja^u s tobom biti i biagoslivljati tc. Bu3uS^da^Rebrejski jezik nema odvojen brojfani sustav. palestinskome mistiku i ufenjaku iz 2. govoraSe Bo^Abrahamu. Obe^anjeje pqtyrdeno pri ulasku Naroda^ Izabranoga u ZemljuLObedanu nakon povratka iz egiP§ts^oga_su2anjstva: Od pustinje i od Libanona sve do Vdikc rijcke. Eufrata. a Cesto postaje i vulgariziranom komercijalnom zabavornTpa i vrstom popularne duhovne ovisnosti izvan zidovskih krugova..JEiekom Cetrdesetjtoljeda nakon Abrahamova vremena. . "Fisaha" je aramejskim je^ot^lToElikilBbJ^skoga^H™*™^ (priEovijes^odnosno tuma£erija). danas je najved dio ovoga u£enja na samomejrubu fidpvstva. Zemlja Obecana /a sum Gospodin. Premda je autorstvo ZoHara pripisao svome ranome prethodniku. 61 60 . stolje£a Simonu Bar Johaju. i sve do Velikoga mora na sundevu zapadu. Libanona na sjeveru i poluotoka Sinaja na jugu.rusmjeravanja ljudskoga zivota i oRruzJaljtz pomo5 po£_ znavanja gojejne_magijske snage koju rrustioi pripisuju pojedinim slovima i rijefima te_rj^wlrn. ^g/Mte."dolrVovma. §to omogudava brojCane zapise uporabom slova. mjeSavina je drevn^kaldeiskeinagije i. Kanaan. Tcbi tu i tvome potomstvu dati sve ove krajeve.Zohar O5no50iaJaijiga. felativizirajuci mogudnost dovjekove slobodne volje.kabalisti^ke sljedbe. stolje&i.. Na temelju uCenja Zohara uvodi se i pojam reinkarnacije i ^ivljavanja mrtyih. zasnovanih na vjerovariju u mogugnost natprirodnog nadzj^anja. Zohar.3LstoJje^a..Ero4-4inim _ vrijednostima. svako slovo pismovnoga sustava def-beta (hebrejske abecede) ima svoju brojfanu vrijednost. stvarni mu je je autor Mo|e^e_Lepjri. i druge mistifne i maglfs1ce~pojal?e7-Premda--je utjecaj Zohara diljem istoenoeuropskoga 2idovstva bio osobito jakim tijekom nekoliko stoljeda prije Holokausta. o^obltrvengansfven. Z^harpr^azuje mistifria na£ela ugradena u kabalisti^ki pokret. Zemlja Obedana. Sustav""KlEale ~usftojenje~na temelju raziifiitih rriisti<5riih ideja. Sam naziv Zohajrjsnagi: sjajan.. m^ajojaijli^ejnggl U knpffla^u sinovi Izxaeiovi nesmetano zivjeli na svojoj zemlji. Tradicijski se joS jedan drevni mistik spominje kao autor Zohara: rabin Akiva. koji sam te izveo iz kaldejskoga Ura da bih H predao ovu zemlju u posjed. Isakovi i Jakovljevi nesmetano zivjeli na ovome podrufju izmedu Sre- tf&tfoi sh'SatimWh . koji je zivio u 1. vjejrovanje u dibuka (zlodiihaJ/mo^^stnadzoraHaidpjjro^^^^ doHno pojavljfvanje osobe na viSe mjesta.

doeekali su vrijeme sjaja i podizanje Hrama. No. Ova se getyeroslovna skupina na hebrejskome naziva_§emjiflme)^ra5. ponovno uspostaviti zidovsku drzavu. godine ipak_ostvarena a Mesija je jo§ o£ekivan. I samu rijeC Adonaj u ortodoksnih se nerado ispisuje. yiSe. Onaj koji je posvuda). Bogu se obrada. tijekom dvaju fisudljefa Zidovt su ^ s'trastvencTali s t r p l i v e a l i l v u [ . a u obignome se govoru Boga naziva jednostayjio ha-$em (Ime). obnoviti Hram i_vrajiti slavu kud Izraelovoj. postojanja 2idovske drzave na podru£ju Zemlje Obetane. ali zbog najdubljega poStovanja nije bilo slobodno javno ga izgovoriti. odnosno: Hvala Bogu. he . ha-Makom (Miestp. ali nisu sva vremena nakon toga bila blistava. stoljela p-K-/ kada_su_gofielL stjecatisvoju _dr2ayu.JHVH. U nekim kr§£anskim prijevodima nalazi se Bozje ime zapisano kao Jahve odnosno Jehova.ne_priznaju_ gplitifiku stvarnost Drzave Izrael. Bogje gutem Mojsija ponudio IzraeliCanima vjetni^ayez. Protestantske krs£anske sljedbe prihvatile su u razli&tim jezicima prijevod rijefii Adonaj (Gospodin.. Dana§nja'Dr2ava Izraelza^najvedi je dio 2idova svijeta ostvarenje nadanja. S obzirom da je njegovo Ime sveto i zafitideno od izgovaranja. vav. koji zive u Izraelu samo da bi bili na mjesru dogadaja ako bi Mesija slu£ajno dosao za njihova 2ivota . Mojsiju se tada Bog predstavio svojim imenom. Dr£aya. Cevaot (Onaj koji je nad vojskama). naravno. grema tradiciji.molityi. gotovo bez ikakve nade u povratak. za drugoga ona znaii daljnje Cekanje Mesije. Ime_kojirnLSfi_BQg predstaviq^Mojsiju vj|ejni^orie_ zna jzgovoriti^ali poznata su ^etiri hebrejska slova kojima je u Tori zapisanp: iodjie. proTlo je oko trinaest stolje^a trajanja jfcidovske drzave. Golema vetina 2idova svijeta sretna je zbog . Losa vremena" postala su trajnima i gorima nakon 70. Zemlja OFeHnTzanekoga^jeostvarenje ^^Hrzavnosti. te se u engleskome jeziku uobifiajilo pisati G-d (od engleskoga God 63 . Od 13.Blagoslovljeno bilo Ime. ijto^arnoii. lijekom mnogih stoljeca Bozje je ime izgovarao samo vrhovni sve<ieniTc"na~dan "Jam Kinad svetiStima. Istodobno. u kojima je~Bir6"vIge_lgjih nego dobrih godina. no ona je za svakoga Zidova pro§lih vremena. iS obzirom da hebrejski jezik ne biljei samoglasnike." lijekomhramskoga razdoblja stariji_sve^eniiki studenti _ svake_sedme godine izgovaranju Bozjega Ime_ " ' a onima me3u njimaTkoff Fi poierjefi "haru'Siti zabranu izgovaranja svetoga Imena u javnosti. Zidovi su uvijek osjedali taj dio svijeta posvedenim i istodobno neotudivim. JgsTtgk^cgJylesila.jfLl948. No ipak. Bozje Ime: slava i zastita Osobita je veza izmedu Boga i njegova naroda Izraela. zaprijedeno je bilo gubitkom mjesta u olam ha-baa. Tako je na pitanje Kakg_si?_ uobidajen odgovor: Baruh fia-Sem . buduii da su uvjereni kako prije Mesijina ctolaska ne mozet^grrujbnavljanja zidovske dr2ave. dod u Obecianu Zemlju . koje je naraStajima sveienika prenoSeno sve do vremena poslije pada Hrama u prvome stoljeiu. zivotom i smrtu. se Bozje Ime ne navodi niti ietveroslovom ve^ pspbitim grafi£kim znakom koji se izgovara Adonaj. no rabini drze da je prvo proizvoljno a drugo pogreSka u ^itanju to£kica koje oznadavaju samoglasnike. neovisno o povijesno-poliu'6kim prilikama. a ^ugrikpjne_je^ poznata n.jer on te. poput^JElphinJBog). drzi se da je nemoguce pouzdano znati kako je zvu^alo izgovoreno Ime. najortodoksniji Zidovi. Sadaj (Svemogud). godine i protjerivanja zidovskoga puCanstva. buduCemu svijetu. sadasnjosti i bududnosti onaj dio planeta Zemlje Sto ga je Bog zidovskome narodu predao kao baStinu za sva vremena. kada su je izgubili. U^idpyskim hebj^kjjmjeksjtovima . Gospodar) te ne spominju Bof je Ime. mjesto gdje Zidov nete biti ponizavan stoga Sto je 2idov. Nakon poCemoga Saveza s Abrahamom i Bozjega obetanja da ie ga umnoziti u golem narod putem njegova sina Isaka i njego62 vih potomaka. Tek nakon Izlaska iz egipatskoga suzanjstva i nastanjivanja u Kanaanu. do 7(Tgo5ine prvoga stoljela. za mnoge je najava Mesije a za druge jednostavno domovina.U vrijeme prije egipatskoga suzanjstva jednostavno nije bilo dovoljno Zidova da bi doista zaposjeli zemlju. Izgnani iz svoje zemlje. rijedju Adona[ -_^p_spodin. te njegovim brojnim atributima_vezanim uz njegovo stvaranje Svemira i kraIjevanje njime te njegovo upravljanje Ijudskom sudbinom.

Neovisno o takvim rubnim pojavama. a najpobozniji tijekom molitve naglas ne izgovaraju niti rijeC Adonaj. Na tajje^naSTfTu kabalistiekom poimnnju iskazana op6a vrijednost Deset zapovijedi za sve ljude svijota. •' ' • •••" . U ^ojitvi_Boga_sejiaziya ^Adonajj a u gpvoru jednostavno ha^em^lme..Aw. U Bozjem se Imenu kriju ozdravljujuCe i magijske mogu6iosti...^. ---. -. §to su ih 2idovi primili u sinajskoj pusJinji. i osjeiaju'ih kao sa^etak svih_naCelaJiidpystva.._ a. ji^ No. usprkos svim rabinskim nastojanjima protiv praznovjernih postupaka.J. tiny jer ga se moze razludti na 2btgi6I3jnicypt... zbroj svih slova izvornoga teksta Deset zapovijedi.—' ' -. Bjroj 620. obiCaj HO§enja_razlidtih privjesaka s Bozjim Imenom. s ispisanim sazetkom Deset zapovijedi. sve su kr§£anske crkve preuzele te odredbe kao svoja osnovna nafela. (U malo promijenjenom obliku ili u prijevodu izvornoga iskaza. zapovijedi i zabiMIIJg^jenjen^gdoyirna te sedam takozvanih'Noahovih zagovijedi zajvjarode. koje mogu uporabiti oni §to poznaju tajni nafiin.^..• « -. Osobito su kabalisti razradili osjecaj da je sam Bog_sadr2an u njegovu Imenu. te da je njegovo ImeJDn sam. diljem zidovskoga svijeta prihvacena je svetost Bozjega Imena i osje£aj same Bozje nazofnosti u njegovu Imenu. kao obrane od zlih sila. ----. Pod utjecajem takvih vjerovanja nastao je. a takav je prikaz_. Zidovih ns^ivairTnw^diberd^^ (Deset fijeclii). ipak se izgovaranje ijednoga od pretpostavljenih oblika Bozjega Imena u zidovstvu dozivljava kao uvreda i svetogrde. sltige ffi£egii sto je 64 65 . drzi se znakovi"— ----.--. Oni dr2e da je Bj3gj^a.Bog). jer Bogjejse Tme.Aseret ha-diberot Deset zapoviiedi. NoTT to se izbjegava Ciniti uzgred.goormaru sa svicima Tore ^ kakav se izraduje u sinagogama aSkenaskoga sfila.---^ -.Bog ttioj -svttkovati Deset zapovijedi . te u hrvatskome srecemo oblik B-g. neovisno o jeziku govornika.hnupjiyptdt^^^ _noga_unena_te da prije poCetka svijeta nije postojalo niSta osim Boga i njegova Imena. Takav je oblik £esto prihva^en i u zidovskim tekstovima na drugim jezicima.' --«—— -JU-"--™ ----•—--. vet je na odgovarajucem mjestu molitve izgovore u sebi.) Cest je u fidovstvu likovni prikaz dviju kamenih plofia zaobljenih gornjih rubova. bez promiSljanja."*~ -' * -..__„. upisane su Bozjom rukom u kamen i bile predane Mojsiju. Ovakav naCin pisanja nije propisan ni obvezan. A one glase: 3kive& 'i&nilje cgido nom {%..

iako se viSe njih dr2i bitnima. prekrSaje prehrambenih odredaba te odredenih postupaka u poljodjelstvu. merTu ill okruzju nastanka problema. Tek Mz'^Kfl. 'Iako je nastirp vi§e^poEu§aja Icratkoga iskazivanja temeljnoga vjerovanja. nazvan Maimonides.jTiabrajajud one koji ne^e zasluziti udjela u olam ha-baa (buduiernu svijeTu)7s"pornin]e heklT63~terrieIjniri na^ela zidovstva. U Tanah i u Talmudu ne razmatraju se nacela vjere pojedinaCno. koje se odnose na postovanje Boga (ukljudijud i petu. stolje^u ijFazao^filozpf. posudivanju i poslovanju. darovel"zrtve7obrednu Cisto<fu. a kona^no je prihvadeno tcinaes. No. zasnovanih na pravnome redu. qbiteljske i druStvene odnose i slifrie predmete. Torom je za Zidove zapovjedeno i pogtovanje Tariagjnicvot {doslovno: 613 obyez^O^gM^hr^ a dva dijela: 248jnLared(. nepoddBno ponaSanje u Hramu i pri zrtvovanju.<tn ocfgovara l kbstiju iTljudskpme tijelu") i 365 zabranjujudh (§to odgovara broju dana sungeve_gQdipej. sustava vjerovanja. Sto nareduje poStovanje roditelja) te na drugih pet koje se odnose na poStovanje osnovnih uljudenih meduljudskih odnosa. temeljni dio tradicijskog i suvremenog nadna zivota. Naredbene micvot propisuju odnos prema Bogu i Tori. No.. a drzi se kako nema nitijednoga meduljudskog ili drugtvenoR 66 blgrna_ija se usporednica ne^ mogla prqnaci u Tarjag micvot. S obzirom da su izreciene u drevnome obliku. i manje ortodoksni postuju mnoge od 613 micvot. naglaSava podijeljenost na prvih pet. prije svega yjerovanje u jednoga Boga. Stoga je ukupan zbroj od 613 micvot odreden rabinskom tradidiom. 613 zabrana i zapovijedi . a svaki od trinaest dijelova iskaza vjere pjodnjejijedma Vjerujem potpunom vjerom: 67 . jjsabrane odredujujkole ponaSanje se mora izbjegayati. uz neka su odstupanja od izvornika prihvatena u krSdanskom yjerovanju.. zabranjene odnose medu ljudima. oni koji izgovaraju Cetveroslovno Bo2je Ime. te navode osobito idolopoklonstvo i bogohuljenje. no zakljunajveiega dijela tekstova o Aseret ha-diberot (Deset rijed odnosno Deset Bozjih zapovijedi).SloSa asar ikarim 5yje_do srednjovjekovnoga vremena ^idjovstvp nije imalo kratkojskazane doktrine. koji smatraju da nije do Tore prilagodavati se zivotu.Nebrojene su analize ovih zapovijedi i zabrana. ved se ziyot mora_grilagoditi Tori. Srednjovjekovni dodiri s krgdanskim i islamskim u^enjem tegr£kim miSljenjem stvorili gu_p_gfaebu kratkog j jasngg iskaza_osnqvnih vjefslKiK" naiela zi^pvstva. I naredbe i zabrane odnose se na najrazlidSjezlfrmslive zivotne prilike i okolnosti. u zidovstvu poznat prema akronimu svoga imena kao Rambam (Rav MoSe ben Maimon). oni koji ustvrde da Tora nije stvorena na nebu. Namiena ovih naredaba i zabrana ie poboljSayanje odnosno usavrjavanje govjeka^hebreiski nazvano tikun. Ove odredbe obuhva£aju nadzor nad svim osnovnim zlim nagnudma a time i spreCavaju najved dio poznatih izvora nesrede. budud da su one neodvojiv. jteodijeljene jedna od druge rednim brojevima. Osobito se_svih_ nucvol _drie ortodoksni Zidovi. ^-13 nacela vjerovanja . Sve su ove odredbe utemeljene na moralu i pravnom osje^aju Tore. hramske duz^ ijosg. cijeli je popls zabrana i naredaba nedostamo pregledan oku modernoga Covjeka. Time su postale temeljem morala pa i pravnih sustava brojnih svjetskih naroda. SloSa asar ikarim.Tarjag micvot Aseret ha-diberot odnosno Desetzapovijedi koje je Bog svojom^rukom upisao ruTkamene ploge sto ih je r^Sinajujgredap Mojsiju. naCin proslave blagdana. Tako se navodi kaEo^u"budu2emu svijetu ne£e sudjelovati oni Sto ne vjeruju u ozivljavanje mrtvih nakon Mesijina dolaska. Stoga su one danas jednako kao i u vrijeme njihova nastanka mjerilom ispravnosti zidovskoga zivota i vodifem u rje§avanju zivotnih problema i sumnji.t_osnovnih togaka vjerovanja.. Na osnovi toga~vjeruje se kako osobTnete nikada pogrije§iti u svome djelovanju ako se uvijek dr2i svih ovih odredaba. kako ih je u 12. prehrambenenobTCaje. Ova su na^ela obvezujuia za svakoga zidovskog vjernika.Mo§e ben Maimon.

Nastupit £e novi svjetski poredak. svakome pripadniku ljudskoga roda. olam ha-baa (budud svijet). buduti da bi to bilo suprotno osnovnom vjerovanju u jednoga. Takvo raspoloienje pogodovalo je nastanku brojnih mesijanskih pokreta. Stoga se pravednik svakodnevno sprema za Mesijin dolazak. Stoga su stari Zidovski tekstovi puni opomena protiv olakog proglaSavanja nastupanja mesijanskoga razdoblja i protiv samoproglaSenih mesija. ali to ne£e biti ni§ta ugodno!) Tre6i. Tisudjedma progonjeni. u kojem <5e biti uniSteno i samo naCelo zla. pritom se podsjeCa da bi svaki dan mogao biti dan Mesijina dolaska. koji bi redovito izazvali jo§ i vise teSkih trenutaka za Zidovski puk. U zidovstvu se no vjeruje kako bi Mesija mogao imati bozansku prirodu. te je za svakoga vjernika svaki dan onaj mogud danas. nedjeljivoga i vjedioga Boga. kako ka2e Psalam. Mesija. posve dovrsen i savrSen. jedan od triju razloga za postojanje svijeta. posljednji i vje&ii Hram u Jeruzalemu spustit £e se s neba na mjesto prvoga i drugoga Hrama. osloboditelja.Pomazani). vladar mira. a oni §to su za zivota bili pravedni uizivat £e zauvijek zajedno s Mesijom. pored istine i pravde. 2idovi su tijekom najgorih vremena strastveno i§iekivali Mesiju. kako bi se moglo suditi svima. Mesijinim dolaskom ustat te mrtvi. a dod £e u vrijeme posljednjih dana. time se zidovstvo manje bavi u pojedinostima. (:ija je bit daleko od ljudske spoznaje. svenazoftioga. za djela podnjena za 2ivota. ako osluSkujeS ~Bo±]i glas. kralja koji £e svojim dolaskom zauvijek ukinuti razdoblje zla. 69 68 . Bit £e on od roda Davidova iz grada Betlehema. No.Mesija: o£ekivanje i nadanje Pradrevno je vjerovanje zidovskoga naroda u Mesiju (MnSijah . najavljen ponovnim pojavljivanjem proroka Elijahua. (§to te se dogoditi nepravednima. donijet £e kona£an mir svima. jer mir je prema tradiciji.

y|mji). postojejblagoslovi Sto nemaju strogSLodreden oblik/ kojima se prenosi Bozja milost na druge osobe. I za svu drugu hranu p^edTcruEale piTfa pored vinaT(vbdu Tdruga alkoholna i bezalkoholna pi^a. sliCribm o^nwriolSi^pbCelSibrri ^^^agoslov]jm^^]n^Gospo~dine "Eofe naj^^adafu svijeta. te poput sveceniikoga blagoslova kpjim se Bozja milost prenosi na pripao!fuke^err52ke: zajednice.proslave blagdanaHanuke^urima. Gospodine Boze nas. aTbstaincoJi"2uju blagoslov kazuju: Blago^^I^^^^^^v^^? njegovo Ime. voie. I u prigodama radosti zbog dozivljavanja nekoga osobitog trenutka. koji rfg/egTTzlmvaljuje se Bogu za sve~pofedlnaCne dobrobiti koje je stvorio i dao £ovjeku na u2ivanje. pranja£uku. aliTu svakoj drugojprigodikadaosobaosjedazahvalnosii sreduzbog dozivljavanja nekog dana~Iir~3oga3Eja. tjesteninu.) postoje pojedina^ni razlifiiti blagoslovi. Svi su ovi blagoslovi u vrijeme postojanja drugoga Hrama oblikovani u duboko poboznom i poetskom hebrejskome izric!aju. drugima za Njegove darove. koji nam dajeS .i. Trisu vrste blagoslovaiJedninia sejwali Boga za micvgt. a tredma se prenosi B5fjalr5Iost"na osobu ili"sRugaui JBlagpsl'qvi kojima_sejxvali Boga za naredgngjmgpot svi imaju jednak pooetak: Jfaruh^ta.Blagoslovi . Adonaj Eloheinu. Stogasu blagoslovi dnevno ' n a e vezani uz uzivanjehrane i meteoToIo^ke_p^jaynostr^o)e pogoduju uzgoju^prehrambenih namirnica.^^PesaJha^Ro^j}a-§ane i Sukota.•4. a nema zamislive prigode za koju bi uzmanjkalo propisanoga blagoslova. stavljanja molitvenog^rejtnervja tejilin i monfvenoga lala talita. gpjgut blagoslova Stq^a otac daje djeci pri do(5ekivanju Sa^fg_ili drugom prigodom. Meleh ha-olam^MTanutemicvotav^ vecivanu. kojim^se^zahvaljuje Bogu sto je dopustio doiivljavanje toga £a- sa.B'rahot Slavljenje Stvaratelja svih dobara osnovni je motiv zidovstva. Pored ovih blagoslova za naredeno ispunjavanje vjerskih obveza i za uzivanje hrane.fcoj'i dajeS kruh iz zenilje^ a~za~vino . Uz svaku vrstu hrane i pita odredeni su razliCiti blagoslovi.. l&hehjanu.. te je njihov oblik nepromjenjiv.. izrite za tu prigodu: Bla70 goslovljen si Ti.. Obvezno se ovaj blagoslov govori prigodom prvoga uzivanja u nekoj hrani tijekom zidovske godine. te blagoslova Sehehjanu. vladaru svijeta.J^jsijMsj3gmetw^ Na te se poCetne rije£i nadovezuju rijeCi blagoslova odredenoga za odgovaraju£u prigodu.Drzi se da bi Zidov trebao izredhsto blagoslova dneynp.. kakcTbi nep~f estancTEio" svjesfarTBog^ ka6~Izvora beskrajne milosti i svih Covjekovih blagodati.. narecfene vjerske obveze. Pored bvih blagoslova pri_ _ ^ 1 godom vjerskih obveza. Zajkruh jzriCe se blagoslov koji zayrSava rijegima_.o vrijeme. To su trenuci ispunjavanja nebrojenih micvot odnosno obavljanja propisanih vjerskih obveza: p_aljenja svije^a za Sabat _ili Hanuku. aj\ajva2nijomhra^ojn^rzL^kmh_i vino. .agoslov. Izrige se prigodom obreda Brit mila i Bar mzcw... . uranjanja" rbezbrojnih drugirt zapovijedf Cije ispunja^yot vjernika...ojj>. izrioe se blagoslov Sehehjanu (Koji nas drzi§ u zivotu). a svi slave Bozju volju kojom su od zemlje stvorena osnovna zivotodajna dobra.P^^j^^?^posf^fCL4P'^^i^. Kada_^e_bilp_ko4ajirana uziva prvi put tijekom zidovske^go_dinejlr nakon dugQga_YrevmelSa7pb^eSarr&ebl. a bitan dio svoga iskaza ono nalazi u Vmhot_ _(blagoslo. (^g^Q^^sCTi^G^spo3me~BdTe nas~ Vladaru si^ta. 71 . Blagoslov izri^e ona osoba koja (je u^initi micvu ili koja hvali Boga. kojima je oblik odreden i nepromjenjiv. povr<ie.koji^stvamfplod vinove loze.

te je njezina obveza moliti jednom dnevno umjesto triput. kombinirano je djelovanje srca. Zidov £e svoje osjetaje slobodnije iskazati odgovarajudm psalmima. ZariSte molitve uvijek je Bog. Ove se rijed izgovaraju i u rrenudma srnrtne opasnosti ili zrtvovanja vlastitoga zivota radi izbjegavanja nasilja. a sam naziv KadiS znad Svet. no hebrejski i aramejski su jezici bliskosti s Bogom. Danas se ovakav pristup mijenja. U vrijeme nastanka molitve. jezid obreda. Osnovni motiv molitve uvijek je slavljenje Boga. Gospodin je na§ Bog. sveti jezik. vedna Zidova nije vi§e govorila hebrejski..Molitva: miSljenje srcem Osnova sluzbe Bozje naziva se tefila (molitva). premda ih se ne raCuna u minjan. neovisno o zeninu op£enito poStovanome i odgovornome polozaju u obitelji pa i zajednid. Adonaj Eloheinu. koje su za vjernika Zidova sve propisane. Neupitan je zna£aj ove molitve kao trajnoga promicatelja predodzbe o jednome jedinome Bogu. kao i pri svima zamislivim zivotnim okolnostima. donosed subotnji blagoslov. duha i uma. onaj koji je Zidove izabrao za svoj narod i izveo iz Egipta. ureda.Poduj.) temelj je svom zidovskome svjetonazoru. Molitva je potvrda Saveza s Bogom. zapravo su molitva. vrti<ia i drugih prostora za boravak. jedan jedini. koja je tijekom stoljeda odvojenosti od glavne grane zidov-. osim medu ortodoksnima) danomice podsje£a mezuza. te se i od zena ocekuje pribivanje molitvi u sinagogi. jer oblik same molitve je uvijek propisan buduti da je ona odraz Saveza. ne moli se izravno za ostvarenje zelje. prozet rijedma i duhom molitve S'ma Israel. Pored toga. no zaklju£eno je kako rijed svjetovnoga aramejskog jezika. stanova. Sav je zivot zidovskoga vjernika. Tako je svakodnevno viSekratno blagoslivljanje hrane i pita zapravo takoder molitva zahvalnica i uzdizanje Bozjega Imena. ona ga potvrduje i obnavlja.st^a uspjela saCuvati znanje jedne jedine hebrejske re£enice. potvrduje sluCaj indijske zidovske zajednice Bene Israel. Ova je molitva istodobno iskaz duboke vjere. Izraele. a bila je to prva re£enica molitve S'ma Israel. obe§daS<ienja ili zarobljavanja. Stoga se od zene ofiekuje mnogo manje u ispunjavanju sinagogalnih aktivnosti. ve£ treba za Sabat pripremiti dom u koji <ie se otac obitelji s odraslim sinovima vratiti nakon sluzbe Bqzje. broj zena nazodiih molitvi nebitan je. U sluCaju tuge. i najmanje pojedinosti svakidagnjega zivota. Minjan je najmanji broj Ijudi koji smije obaviti potpunu sluzbu Bozju. Svakodnevno se ove rijed izgovaraju i prije odlaska na noCni podnak.. Koliko su ove rijed temeljne za osjedaj zidovske pripadnosti. pergamentni svitak prifvrS^en na dovramike 2idovskih bogomolja. ujedinjeno u izgovorenu rijeC. mogu i same postati sve73 . Adonaj ehad. lako ima molitava koje se izgovaraju u razlidtim liturgijskim prigodama. Skola. kako je to odredeno muSkarcu. vjednome stvaratelju i vladaru svemira. jezik Tore. opasnosti i nesre£e. Na to i onoga vjernika koji ga ne govori (danas" je takvih u raseljenosti vedna. 72 Moze se moliti na svakome jeziku.nas Otac i naS Kralj. te je njime odredeno i postojanje najmanje mogufe zidovske vjerske zajednice. Sto su prosli obred Bar micva.. zbor od deset punoljetnih muSkaraca. Zidov moze moliti sam (i zena i muSkarac) no bolje je zajedno s drugima. S'ma Israel. ne moli se nikada izravno za sebe ili svoje bliznje. (PoCuj Izraele. Rijed su aramejske. Prva reCenica ove molitve. iskazujud svetost. Hebrejski je jezik laSon ha-kodeS. sve do njegova posljednjega zivotnog daha. Na toj je predodfbi temeljeno svo zidovstvo. beskrajno pravednome i onome koji s pravom trazi beskrajnu odanost. a umiru£a osoba nastoji ih izgovoriti u trenutku smrti. To je stoga §to. ili £e ih netko izgovoriti umjesto nje. ali i radosti i proslave. Svaka rijeC molitve S'ma Israel nosi duboko i viSestruko znaCenje gto pred vjernika postavlja zada<5u promiSljanja smisla svega u njoj izre£enoga. Avinu Malkenu . Tradicijski je bilo uobif ajeno da zena Cak niti subotom ne mora id u sinagogu. Na svitku su ispisana tri pofetna odlomka molitve S'ma Israel . sazetak svih 2idovskih molitava i zidovskoga pristupa Svemiru. jer se u minjan broje samo muSkarci. Osim u reformiranih Zidova. Za potpunu sluzbu Bozju nu2dan je minjan. kojim su primljeni u zajednicu odrasllh mu§karaca nakon napunjene trinaeste godine •zivota. jezik Saveza Izraelova s Bogom. Gospodin je jedini. Te su rijed dane izraelskome narodu na Sinaju a svakodnevno se izgovaraju u jutarnjoj sluzbi Bozjoj Sahrit i vefernjoj Maariv. Molitva. U okviru sluzbe Bozje molitvom KadiS naglaSava se kraj pojedinih dijelova sluzbe.. stvoritelj i kralj Svemira. tehilim. tefila. odgovornost Saveza lezi na muSkarcu.

st). kao Kralju koji sudi i voli pravdu. jest Amida (Stajanje). Prije poietka. lica okrenuta prema mjestu gdje je stajao Hram u Jeruzalemu (neovisno o tome koliko i u kojem smjeru je vjernik udaljen od Jeruzalema). snaznome i modnom. Amida se govori tiho. Zabranjeno je u bilo kojem slu£aju prekidati Amida. Temelj sinagogalne sluzbe. Za izgovaranje ove molitve nuzna je nazodiost minjana. podrzava pravednika i ima povjerenja u nj. naknadno dodan u teSkim povijesnim prilikama. tefile. vjernik koraia tri koraka unatrag i tri koraka unaprijed. dok je subotnji i blagdanski oblik krad (Musaf).tima. svetom. dni da odjekuje truba spasenja. KadiS nije izravna molitva za milost prema umrlome ve£ slavljenje i uzvisivanje Bozje svetosti. kojemu se upudije pokajanje. jer njome se javno veli£a Bozje veliCanstvo i svetost Zidovska mistika pripisuje ovoj molitvi i osobite iscjeliteljske mod. Za ostale umrle rodake ili prijatelje izgovaranje Kadisa nije obveza. skupljenih nogu. stoljedi pridodan je jog jedan blagoslov. ali se smije udniti. Stoga je jedna od omiljenih vjeroudteljskih Sala pitanje: ZaSto se Amida naziva i Osamnaest blagoslova? To£anje odgovor: Jersadrzi devetnaest blagoslova! Amida je osnova syake propisane sluzbe Bozje. Blagoslovi ove molitve obracaju se Bogu kao Bogu praotaca. koji prima zahvalnost za darove i koji blagoslivlje mirom svoj narod Izrael. ponovno podize Jeruzalem. a nitko ne smije prolaziti prostorom Sirokim oko jedan i pol metar pred vjernikom. Svi su blagoslovi pozitivni. negativan je samo dvanaesti. ali naziv nije promijenjen. blagoslivlje godinu. jer bi time stupio izmedu njega i Boga. Ova je molitva tako nazvana jer se obavlja stojed. koji'obnavlja Izrael. Ova *-"*-!>• odmjejgdinil Blagoy y " "^^^^^fj^jtjj^sJ^O. onome koji je podario spoznaju. a tijekom jedanaest mjeseci nakon smrti roditelja djeca svakoga Sabata obvezno izgovaraju takozvani Kadis sirodeta. U 2. Samo su djeca obvezna govoriti Kadis za svoje roditelje. Minha i Maariv). Tijekom tjedna izgovara se uz obvezne tri dnevne molitve (Sahrit. a izgovaraju je zajedno predmolitelj i zajednica vjernika. vraia svoju bozansku nazodiost na Cion. f|| ||P ^ 75 . stojed. uvoded se simbolidio u Bozju nazodiost. lijeci svoj narod Izrael. Na kraju molitve ovo kora£anje se 74 ponavlja. koji daje oprost. sakuplja svoj izgnani narod Izrael. deset punoljetnih muSkaraca. koji slama neprijatelje i ponizuje ohole (dodatak iz 2. prihvada molitvu. te ih je ukupno 19. no medu ASkenazima nazvana je i S'mone esre (jidiS: osamnaest) jer izvorno se sastojala od osamnaest blagoslova.

Vaj/kra (Levitski zakonik) Ti si narod posvefen Gospodinu. -|. jer Ja sam svet. Drzi se kako sva^_sjjeded naraStaj rabina. reguliran je zakonima i pravilima. sluzba Bozja nazivana je avoda. No. jer stariji su autoriteti i nadalje duboko poStovani. U stvarnome zivotu. no ipak rad.'zaStideni od krgenja Saveza zakonima i tradicijskim obifajima. Premda su tijekom stoljeca propisi doradivani. Zidovima je umjesto avoda (prino§enja zrtve) podarena tefila (molitva). ponovno vratiti idealno rajsko vegetarijansko vrijeme. uvazavaju se i mjesni obijajipbjedlne ^idovske zajednice. medu najpo^tovanijim autoritetima jeJoseOCaro_ClA88--1575) i njegovo djelo Sulhan af^ liF^Progfat_jtol.Vjerski zakon i obvezuju^a tradicija: Halahn Hebrejska rijeg Halaha znagi put ili staza. ako su tijekom vremena postali trajnirriaT Svaki"zamislivl zivotni postupak ili Cin. a qznafava skup vjerskih propjsjTpjraviIa^ko'ji fine'vj'efsiki'zakonik. drzao je da Bog nije zelio prino§enje zivotinjske zrtve ve<5 ga je samo dopustio. tvoj Bog. miSljenje odnosno sluzba srcem. no Bog Ce im ponovno dati nadoknadu i zamjenu. Danas je teSko zamisliti kako je zapravo izgledalo u Hramu u vrijeme prinoSenja zrtve (i kako je mirisalo!). poznat kao Maimonides i kao Rambam. Tako. Nakon pada Hrama. teSko bi bilo povjerovati da bi se danas Zidovi (osim najortodoksnijih) doista mogli razveseliti povratku hramske sluzbe i krvavih obreda zrtvovanja zivotinja. tebe izmedu sviju naroda da budeS njegov narod. Porea Tialahigkih zakona. ve6 samo duhovnost. zidovski su utenjaci prouiavali Toru i slijedili njezina natela svojim komentarima tekstova i praktifnih problema.^pripremajuti se svakoga dana kao da je upravp_tada_dan njegpya doiaska. Zidovi feka}u_djolazakJMesije. kada zivotinja Bozje stvorenje . MoSe ben Maimon. Stoga se molitva naziva i tefila Se-balev. drze neki rabini. iako je to zapravo bno Sto se moli u Amida. temeljenima na nafelima Tore. rad.nije morala umrijeti da bi fovjek bio sit. Maimonides tumad da je Bozja namjera od poCetka bila dati Zidovima molitvu kao bogosluzje._opsezan prirugnik svakida§njeg vjerski ispra"ynog zlvota. danas bi mnogim Zidovima bilo teSko vjerovati kako Bog trazi zivotinjsku zrtvu. Cime se iskazuje nada da Ce Bog ponovno podici Hram i obnoviti zrtvovanje. Gotovo dvije tisuce godina od pada Hrama. Zidovi su narod sa zacijelo najslozenijim sustavom dopuStenih i zabranjenih jela. bududi da je sve udaIjeniji od sinajskoga izvora 2Jakpn'a7zna7sye manje o ispravnom tumagenju Tore. dopuStenje je vrijedilo za jedno jedino mjesto na svijetu. Gospodin teje odabrao. jer viSe nerrta tjelesnosti. Trebalo je muke da se goveda. nazyani minhagim (obiCaji). mnogi pripadnici neortodoksnih sljedbi njeguju nadu da £e se u vrijeme kada Zidovima bude oduzeta i tefila.. Jedan od najveclh fcidovskih filozofa. -y. stoIje6u.je molitva simbolicno oblikovana prema drevnome redoslijedu prinoSenja zrtve u Hramu. jer bilo je to u vrijeme kada su tako Cinili i drugi narodi. Tijekom tisudje<ia.Cuvanje posve^enosti: kaSrut Jer Ja sam Gospodin. molitva. Bio je to najsvetiji rad. Sustav zakona iobigaja koji se od77 . nafina priprave i uzimanja hrane. 76 . jer molitva se moze ponuditi kao prinos na svakome mjestu svijeta. U vrijeme postojanja Hrama. jer molitva je vet gotovo dvadeset stoljeda prije svega sluzba srcem. tako ce im mozda u nekom bududem vremenu biti oduzeta i molitva. i budite sveti. duhovni i tjelesni.il molitvi. jeruzalemski Hram. kako bi sprijefiio idolopokloniCko podizanje drugih oltara. lime je Bog Zidovima nadoknadio gubitak Hrama. Bogu svojemn.. Stoga se svakim naraStajem pove^avao broj autoriteta. Nidega odvratnoga ne jedi! Devarim (Ponovljeni zakon) Medu narodima svijeta i razlidtim najnevjerojamijim prehrambenim tabuima kojih se dr2e. budite i vi posveteni stoga. Obratno. ovce i druge zivotinje privedu oltaru i tamo prinesu na zrtvu. Kao Sto su Hram i prinoSenje zrtve bili Zidovima oduzeti. koji je zivio u 12.

rabinskiautorit'e!! protive seri talcvommP p r i i • i-. Ribe koje istodobno imaju peraje i krljuSt. ili da se spagete s mesnim umakom ne smije posuti sirom. Dopultena odnosno obredno_^sta Krana" j^fa&gjfojig^naskgiiie jzgovoru: koser). Saran i njima slidie.) Neki rabini koji cijepaju dlaku uzduz na tri dijela upitnom drze morsku ribu list.. dste su. ^azela.J^-^yj^J wy_ ^_—^ . sira ili vrhnja. na£elo ili postupak. najslozeniji se propisi odnose na mesnu hranu: od dopuStenih odnosno nedopuStenih vrsta zivotinja do naCina usmrdvanja zivotinje i do obradbe mesa prije priprave obroka. U p'faksl to znad da se hakSn^eshoga obroka ne~smi}e~poptti kavu s mlijekom ili tuCenim vrhnjem. hijena. a rijedia riba jesetra za vednu je rabinskih autoriteta upitna. '(Fpnovilen? zaRon). njihovi srod'njgf pas'l ma^ka!). (U nas to su losos. lokarda. tigar.... neovisno o svim mjesnim razlidtostima. kako "6e ~ s~am6~^i"dov u punoj mjeri razumjeti strogu obvezu obredno dste priprave ovih proizvoda. devalfama.) te~neke~prirodne§ale poput ^ Kljun"a"Sa""?udnovatog i slidiih zivotinja tefiko odredive bioloSke pripadnosti.i|e^nognajmanje dva sata (odnos7io~rTajm^T)e]aiaf[J'p^e"im aTasu kaSerjako potje^u od ko§er price.ajprema vrsti hrane 9™? je neutralno odnosno parev (u [idiSu: parve).. Ulje je kaSer i neu. .. o.iNedyojb«\ojie^isJe_sj=Llir-. sismis. srdela. popufsira i vina.. brancin.. OpCenito. Sto znad da ne pripada ni mlije6no[(ujidiiu^mfi'/ifg) niti mesnoj hrani (u jidiSu: flaj$ig).). skuSa. a takoder je to i kruh (ukoliko ni u tragovima n^rr^grimjes^^tmjs^g^^qdrijetla niti je priredivan iliP_eCenublizini mesne hrane). 'Sisavci ste su fivotinje (govedo.-be-kojima nedostaje jedna od dviju fly^ crva i pu2'eva te k^rja^Razlika dstih i nedstih^gtica niie u biblijsko•rne'tekstulz^ekom spomenuta. RijeC falser ima i sire znaCenje. pojesti kola^ s bilo kakvom primjesom mlijeinoga.1^ ]_ jesanju ribe i mesnih namirnica. odjspravno napisane Tore. a popTgjednih i^drugiK temelji se_na hramskim odjedbama~o~2ii. budud^a je biljni proizvod.nose na dopuStenu i nedopuStenu hranu te na pripravu hrane naziva se kaSrut. i kada ^u~s^rrie~p"d~sebi priredene na~/cager naSSyTnisu obredno dste' uiEoliko s'uTjpripf avljene "u ne-2ido"v"aTDrzirse. pa se mqze odnositi na mnogo Sto. arbun. A^ko. a najcMijnJ.^ ..v . gira. antilopa. ispraVar^/odgavaraJud). obredne kupkejnikve.. no naj£esfe je povezana s hranom i njezinom pripravom. Mesna i rrdrjefria hrana nikada se ni u kojem oblikuili_omlerxi"ne smiju^^gSaFi. te rijeCne ribe pastrva. -^ntirijamfij?ndnhnim odpnsno nepodobnim za zrtvovanie jne^enimajna zapovijedima iz Fete knjige Mbisijeye.. No. orada. i . tunj.jvoje vote i povrtejcgs'er. ^Zivotinie^su podijeliene na tahor ^iste) i torae^jnedste).. slon. koza. premda se u novije vrijeme javIjaju i nezidovski proizvodad pod rabinskim nazorom. Nedsn pre2ivad grabljivice Ilav7leopard..tralno je (parev).Mgd je uviiekkaSer ako je ispravno £uvan. U prenesenom znaienju rije<5 se moze odnositi i na Covjeka.la^isavdrajdvojerlirr^ np p r e v a i u nedsti su (svina.te se bez ograni^enja mo2e mijeSati sjrdijeinom o3nosno mesnom hranom. Nakoriijnesnoga obrpka^pjgjeljnoje ^ekatijesj^L (odnosno prerria razii&tim mjesnim obiCajima riajmanje trTsa^ fJ u r ta)j2njejizimanja jrUijefnog. Nedsti su i sisayci koji niti pre^ivajtULJiiii imaju papke*ili k'o'pita^Iat. naime.cliiele na dste i nedste. RJ5a7e kao vrsta^ ""hrane takooer neufaalna (pargv^tese moze jesti i s mesnom i s rnliie^nom hranonr. molitvenoga Jala talitg^sye. sjyr^jijKypme ofo -•-T_:j. da u sendviCu s mesom ne smije biti maslaca. do_ ppsuda i ku_dstepriprave hrane itMJJir. Ngkgjyrgtg Hrane. ovca. te se opdenito drzi nedstom. jelen. a nedopugtena odno^aobrgdno nedsta je trefa (u aSkenaskome izgovoru: trejfe). a koHjel\l¥Trije^3oTazroU1coriJena rijed kaSer (c&redno fist. oslii.r:rr^~™Tr-w5ti. Mlijeko i jnlije^ni pro^ ^ izvodi su mlr^ko doblveno^bd koSer zivotinje i prina propisan na&rj^ a psnovno je pravilo da ^ smiju^imafi dodir s bilo gime mesnim.jnezuze.. Takoder niti posude i pribor ne smiju dolaziti u dodir s p'osu3em i priborom namijenjenim mesnoj hrani. zubatac. ali MiSna kaojiedstejpominjg 79 78 .. i dakako. diyokoza^. a riblje se vrste. vidra/dupin.

a zabranjeno im je meso koje potjeCe od nositelja divlje. osoba smnogo dubokOjga^vierskog znan1a*. u sluCaju nepravilndsfi~flTFolesti"^Iuc"a. ^_ . zivotinja mora biti odbatena neovisno o moguCem ispravnom stanju plutfa. primjerice. sve je to jo§ fo. ca i sliCne ptice.te se_timejftvotinja rnoze ustvrditi ispravnom za jelo. UgiQula '_Eyjqt-^ naWo'koii drugi nacliFPosim na jTagjrj 80 81 . Krv_ge drJigsnovnom zivotvornqm materijom. ved samo izvana. Ukoliko oStedeni dio zivotinje nije uklonjen prije bedika. fazana^pauna. pu§tajud:i da J S t e ^ o g mbgu^ejige krv^ __f7:"tij'pla da je uiiy^e^rvijzabranjejQp prema naredbi u Devarim.26-27 i 17. kokoj. ^^ *^. U praksi/deiormitet odnosno oSteiienLdip (slomljena kost.^Ne^isJe. Ribe nisu podvrgnute.Qn mora biti i primierom boznoga zivota. zivotinja nije podobna za jelo. Talmud navodi 70 razlititih o§tec"enja i nepravilnosti koje zivotinju Cine zabranjenom za jelo iako pripada distoj vrsti.. u onim podruCjima gdje se skalcavceTiobiSa^eho Je3e7Op6enito se po§tuje ovo pravilo uvazavanja mjesnih obiCaja (ako se uklapaju u kaSrut). • -. Je_se_ne smije jeslTjer ^ _ _ Bogu koii ga je i daoTSo/iet 6e pregledati zivotiniu iustvrditi je li podobna'zajelo. ptica i riba potvrduje rabinsko tumac'enje prema kojemu jc 2idovima kao hrana dopuSteno meso zivotinja i ptica blagc naravi. __ idruge).takoder dil. o§teienje nekoga unutrasnjeg organa^ miSida i slidno) mozejse otkloniti prije pregledavanja isprayjyosti. No.. malo vjerojatno kako bi europski Zidov pojeo vrapca ali u dijelovima svijeta gdje se vrapce jede. No. a najCeS^e se te mjesne prilagodbe odnose na ptice s obzirom da je. koje se naziva|^e?jM .. On c"e na strqgo propisan nagin propisanim priborom zaklati zivotinju ili pticu zadajuti jo| najmanju^rnogu<iu bol. grabljive i leSinarske naravi. budutfi da jjp^redno^lsta zivotinja postaje podobnom za jelp JegJi^Ukoliko se na nekome odvanjskih ili unutrasnjih organa zivotinje pronade deformacija ili oStedenje koji bi pruzrodli prirodnu smrt u okviru godine dana. jer njegova je uloga u zajednici znatno iznad obicnoga mesarskog zanata i ima mnogo duhovnih svojstava. Citava se zivofinja mora odbaciti. nuznolh je: __ •^mQazMenj_j_pvIa§tenT uvazen dan zajednice.^vi reptili krokoJHEgu§t^^r^ia^Zfl^^lozem^(iaba')TSvi su (zmija. Negj§tLsuJ. Popis dopuStenih i zabranjenih zivotinja. kukci .objgdjlQjgistog usmrdvanja nin preRled^ania. U rabinskim odredbama.XXT?rt ^^TTvni 10 i <.su sve ^-r. opisujuti ih kao ptice Stojjvoju hranu grabe kandzamaiSto na svakoj nozi imaju pcTjednu kand2u viSe o<i &s- ~t2rptica. to je dopuSteno.10-14). ustalilo seJjjsjjmajirZati goJuba^rlicu.postuoku . Po-_ novljenome_zakonu (7. Perad se ne mora pregledavati prema unutraSnjim organima..gTabliivice.

meso se uranja u hladnu slanu vodu tijekom najmanje 30 minuta. U sredinama s vecim iidovskim zajedmcama postoje prodavaonice iskljucivo kaSer proiz. Naj82 fnfl ] S i Uz1rokovan Primjenom neke sastojine zivotmjskoganjela. Ovakav postupak soljenja i ispiranja ne smije se primijeniti ako je od klanja zivotinje proslo vi§e od 72 sata. za Zidove koji se u potpunosti zele drzati odredaba kasruta. buduci da su ovi dijelovi takoder zabranjeni. U postupku soljenja. proWemmoiejiastatiJjLipo rabom industoj[ski^priredeniri piehrarr^erurrp^olzvoda.maukolikoniskimpostocimabilazastupliena u v Pr°izvoda vecma ljudi ruje upoznata s komercijalnim nazivljem industri- jskih prehrambenih dodataka._ " PnjeTominjske obradbe.vodajxaCinjenihJjod mesa obredno £istih. U suvremenom praktiCnom zivotu. Mnogi ortodoksni rabinski autoriteti cak dr2e kako se cltav straznji dio zivotinje ne moze rabiti za hranu. Radi sto pQtpjnuie^otklanjanja krvi izjijelajivotinje. Prije namakanja i soljenja mora se omoguciti prodiranje slane vode u sve dijelove ponutrice. Perad se otvara te soli izvana i iznutra. jer je iz nje nemoguce ukloniti krv. od kojih neki sadrze tvari zivotmjskoga podrijetla. U slu£aju nedostatka vremena dopusteno je vrijeme uranjanja smanjiti na 15 minuta a vrijeme soljenja na 30 minuta. zatinn se ocjeduje na posebnome cjedilu i posipa srednje krupno mljevenom solju. a masnoca podsjeca na masnocu sto je u Hramu bila prinosenS ria~zTr tvBrukrte~WuKKna~eT RSKofTubitka-Hrama zabranjeno je^vlko~op~ona§anja hramskih obreda. meso jos prolazi postupkom otklanjanja masnoce oko unutrasnjih organa i zivca ischiadicusa iz straznjih nogu. te se radi toga svi unutrasnji organi iivotinje razrezuju.ei_aj\ vrstu ozljede koju je praotac Jakov dozivio u svome nognomjxrvaniu s Bozjim andelom. koji cesto sadrzavaju dodatke sto hranu cine obredno neclstom. mesp_ sgjaakon bedika podvrgaya pogtupku soljenja i ispiranja^lli pe^enjaj\ad_otvorenim plamenom. te se takvo meso jos moze pripremiti samo na otvorenome plamenu. U slufiaju kolebanja. a ponekad deklaracija nije dovolino potpuna^ Stoga strogo drzanje kasruta iskljucuje uporabu bilo koieea mdustrijskoga prehrambenog proizvoda ako ne nosi hebre sku oznaku kaSer ili neku od graftfki standardiziranih oznaka kaSer proizvoda dme se potvrduje rabinski nadzor nad proizvodom. zatim se ispire dva ili tri puta u hladnoj vodi. ali ovakav se postupak drzi opravdanim samo u zurnom sluCaju priredivanja obroka za bolesnika ili ako je priprema mesa poiela prekasno prije nastupanja Sabata. Zivac se uklanja jer_p_gdsj. r Zabranjeno je svako namjerno mijesanje dopugtene i nedopuStene hrane. buduci da nisu usmrcene na nacin _Sehita_.2ivotinja.voda. no i tada se radi obiCaja malo posoli. U svim ostalim sluCajevima bez iznimke se mora postovati propisano trajanje postupka. no ukoliko se naknadno ustanovi da je iz bilo kojega sluCajnog razloga ipak doslo do takvoga dodira obrok se moze uzivati ako je nedopustene hrane u obroku manje od 83 . osim jetre koja se smije uzivati samo ako je posoljena i peCena na otvorenome plamenu. vjernik se jednostavno odlucuie ne rabiti odrederu prehrambeni proizvod. Nasoljeno se meso ostavlja tijekom jednoga sata. neovisno o uklanjanju zivca ischiadicusa.

sigurno tu dutknjihov vapaj. Svakako.y. devina mesa uz dopuStenje za uporabu masne guske? Hi. prilagodujud tradicijska jela zdravoj prehrani. vec ih treba pouiavati blago i obzirno. Stoga se hrana Cuva. a Qsnovna_ ^_______. Naredba o pravednome odnosu prema sirotetu i zaStiti pred tladenjem. mnogo przene hrane. s nje289 .. nije toliko bitan temelj Zidovskoga dru§tva koliko je to obitelj. Stoga niti zajednica yjernika muSkaraca. jer Zidovi duboko poStuju hranu kao iskaz Bozje ljubavi prema Covjeku i znak Bozjega stvaranja. te kao potvrdu utemeljenosti kaSruta na znanstvenim higijenskim naCelima izdvajaju pojedine stavke zabranjene hrane. brak bez djece drzi se nepotpunim i nesretnim.anj. okupljenih oko sinagoge i predanih sluibi Bozjoj. Rodenje djeteta odgovara Bozjem pozivu za umnozavanjem izraelskoga naroda. jer kada se hrana smatra posvecenom. Zidovi su zahvaljujud odredbama kaSruta jeli higijenski bolje pripravljenu hranu nego je to bilo uobi£ajeno u drugih naroda. osobito svinjetinu. Roftjih zapQvijedi-4-zabrana). To je 2idovima i te kako bilo potrebno tijekom stoljeca progona.) Dakako. primjerice. koja nezaobilazno prati obrednu dstocu. Rabini se ne slazu koliko je to . Cemu onda zabrana uzlvanja. No. No. jaca se i volja. Sustav kaSruta tijekom tisuca godina Stiti vjernika od pogre§aka pri poStovanju hrane kao Bozjega dara. u Tori se Cesto ponavlja: NeteS ucviliti udovicu i siroCe! PovrijediS U ih i oni zavape Meni. Osobita paznja daje se osirotjelim djevojf icama. na slatkiSima i §eceru. To je dvoje neodvojivo. malo ili nimalo sirovoga povrca i uz razlidte druge nezdrave prehrambene obicaje. sve se viSe uvida nezdravost mnogih obljubljenih zidovskih specijaliteta. bila su jedno od bimih sredstava za cuvanje identiteta. ajejo_sej\e_^mijeji2ivati stojed ili u hoduJmdudjdajetakvo uzimanje hrane dr2i nedostojnim tayjeka i poStovajTJajto^gajiuguje Stvoritelju. ogranicenje broja poroda dopuSta se nakon rodenja nekoliko djece u jednome braku.sno-ispunjav. ^v. U sucuti i pomod ne razlikuje se postupak prema djetetu ovisno o spolu preminulog roditelja. Drzi se da ce u potpunoj obitelji otac zaStidvati suprugu i djecu.od po jednoga muSkog i Zenskog djeteta do nekoliko djece. svijest o vlastitoj osobnosti. naglaSena je u 2idovstvu osobita skrb za siroCad. prije uzrasta kada moze skrbiti sama o sebi kao odrasla osoba. Biblijski tekst u 2ariSte sucuti stavlja bespomocnost sirofeta i njegovu potrebu za zagtitom.e_613 "micvot (duznogji. kojih su se Zidovi tijekom svoje duge povijesti vjerno drzali. a gdje nema oca udnit ce to sam Bog.__ . unatoc tome §to je cuvanje identiteta posvecenoga naroda glavnim dmbenikom prehrambenih zakona. zacijelo je necemo drzati u nedstoci. no u gradanskome pravu dijete bez oca uziva posebne povlastice. No. Stroga pravila kaSruta. naraStaji Zidova othranjeni su na podjednako nezdravoj gusjoj masnod. Hebrejska rijeC jatom (siroce) u tradicijskoj literaturi oznaCava osobu bez jednog ili oba roditelja. a istodobno istice 2ivot kao najvecu vrijednost.ukusne hrane. lako je pri pouCavanju djece odredena strogost dopuStena. osobito se pazi da strogost ne bude upucena siro£ adi. Zivot i obitelj: temeljna vrijednost r L je_obitelj.-„. dme je jacala dtava zajednica. a o djeci se uvijek predano skrbi. Kada bi odredbe kaSruta imale samo ili preteino higijensku namjenu. jer tezina doslovnog drzanja prehrambenih propisa osigurala je trajno pripadanje zajednici samo njezinih uvjerenih i cvrstih danova. ponekad i uz cijenu gubitka zivota. Zagovornici pretezno higijenske utemeljenosti kaSruta cesto zaboravljaju popis zabranjenih i dopuStenih namirnica promotriti u cjelini. cemu zabrana zecjega mesa. a takva zaStita se proteze i na pokojnikovu priznatu izvanbracnu djecu. priprema i uziva s osjecajem zahvalnosti i poStovanja. velika je zasluga kaSruta u ostvarivanju stvarne dstoce. Najveca radost i najved blagoslov zidovske tradicijske obitelji su djeca. te u slucaju oskudice one imaju prednost pred bracom. Tijekom tisudjeca nepoznavanja znanstvene higijene. te se sve £eS£e pojavljuju zidovske knjige recepata pod utjecajem suvremenih sppznaja. danas sama clstoca vi§e nije dostatna. (Dijabeticne smetnje su medu zidovskim pucanstvom toliko ceste da su usle u vie. masnom mesu. koje moderna znanost drzi osobito zdravim. Pored naravne skrbi za djecu u obitelji. zafrigima.

to jest izravnoga ^ovjekova mijeSanja u genetiike strukture zivotinja pa i ljudi. Istodobno. Tako je opcenito prema rabinskim misljeniima dopuSteno primjenjivati one medicinske tehnologijFgoje"pornggu lije^e je ali nijp jedrui os_o^u^tetLdrugoj_ Prema tome. tuge ili osjecaja bezizlaznosti. u zidovstvu je oduzimanje vlastitoga zivota u nacelu zabranjeno kao teiak grijeh protiv Onoga koji je zivot stvorio. No takvi su sluiajevi rijetki.. Strogo su propisani naredeni i zabranjeni postupci pri cuvanju zdravlja i zivota. dajuci covjeku zadacu njegova usavrSavania^ jiazyanujiJamjilfltri (usavrfiavanjp svijeta)^TpSko bi se naSao bilo koji zidovski autoritet koji bi u cijelosti odbacio projekte u okviru geneti£koga inzenjeringa kao nedopuSteno mijeSanje u Bozje djelo. te ako je odgovor potvrdan. nezadovoljstva. Geneticld inzenjering. U slucaju iznenadne bolesti na Sabatni dan. nazvano cedaka. 2ivot je. kao Bozji dar i Bozje djelo. preko masovnih samoubojstava radi izbjegavanja nasilnoga pokrStavanja tijekom Srednjega vijeka pa do samoubojstava radi izbjegavanja padanja u nacisticko zatofienistvo tijekom Holokausta. Svako Bozje stvorenje prema zidovskome naucavanju ima pravo na svoje dostojanstvo. Zidovstvo covje91 . opcenito je pristup. transfuziju krvi. Nema jedinstvenoga pristupa ovim novim mogucnostima. potrebno je upitati se je li bolest toliko ozbiljna da odlaganje posjeta lijecniku moze ugroziti zdravlje. zidovstvo malo bavi smrcu i zagrobljem jest Sto ono u sredi§tu zanimanja ima zivot i slavljenje zivoga Boga poStovanjem zivota. stoga Sto nije takav niti u bioloskom smislu. miSIjenja rabina se razlikuju. sve su to samoubojstva koja se dr2e herojskima dakle opravdanima odnosno dopuStenima. jer putem roditelja obnavlja se Bozji dar zivota i umnozava se Bozji narod Izrael. No. U skladu s ovakvim promicanjem zivota. Stoga su zivotna radost i sam pojam zivota bitna odrednica zidovstva. posebice u okruzju novih medicinskih tehnologija. potistenosti. buduci da u okviru suvremenoga zidovstva nema autoriteta koji bi se mogao jedinstveno nametnuti cijeloj zajednici. siromaStva. nije u zidovskome poimanju jednozna^an i oStro ogranicen pojam.bilo pocinjeno radi izbjegavanja uobicajenijih zivotnih teSkoca poput bolesti. tijekom povijesti poznati su slucajevi samoubojstva koje bi se moglo oznaciti herojskim. a takvo nije drzano greSnim ve<i mucenickim. Moze se klonirati mrkvu i krumpir ali i ovcu pa vjerojatno i £ ovjeka. vecina rabina u naCelu dopuSta presadivanje organa. Jedan od razloga Sto se. naredeno je pogtovanje obaju roditelja. U okviru 2idovsrva moze se uspostaviti odnos prema suvremenim tehnologijama i svemu §to one nude u medicini. istrazivanju Svemira i drugim podrucjima. svet i stoga zaSticen. Opcenito je zidovski odnos prema suvremenim tehnologijama uvjetovan stupnjem kojim neka tehnologija zadire u osobnost Ijudskoga bica te stupnjem §tete i koristi koja se njihovom primjenom nanosi drugim bicima. petom Bozjom zapovijedi. odnosno pri pojavi svake nove mogucnosti rabini razmatraju narav pojave i oblikuju svoje pristupe. majke i oca. Kao i o drugim problemima §to ih suvremenost svakodnevno donosi u velikome broju. koje je vrijedno najvece nagrade. iako slrok. u usporedbi s drugim religijama. razliCite tehnolo§ke dijagnostiike i operativne zahvate i slicne postupke.noscu i uvazavanjem.. 90 Odnos prema suvremenim tehnologijama Temeljna natela zidovstva omogucavaju uspostavu zidovskoga odnosa i prema novim i nepoznatim pojavama. Medutim. pa je cak na dan Sabata obvezno pruziti pomod i unesrecenoj zivotinji. a osobito je zaSticen ljudski zivot. Zidovstvo nema prema genetickome inzenjeringu jednoznafino odreden pristup. posljednjom u nizu zapovijedi usmjerenih izravno na Stovanje Boga. Naredeno je pomaganje pri povredi ili tezoj bolesti i ako se time krsl Sabatno mirovanje. Uzeti siroce u svoj dom i odgojiti ga priskrbljuje odraslome trajno stanje pravednosti. bolesnik ima obvezu posjetiti lije<5nika. prehrani. a zabranjeno je samoubojstvo koje bi. Od kolektivnoga samoubojstva obitavalaca utvrde Masade u bezizlaznosti rimske opsade. usmjeren na vjerovanje da jejtog stvorio svijet nedovrgenim. U najnovije se vrijeme osobito postavlja problem geneti£koga inzenjeringa. osobito ljudskim. pa i takozvano kloniranje. koji se ponekad medusobno veoma razlikuju.

^. Biljke pa i zivotinje . a u svijesti Zidova nastala je spoznaja da povijest ne ide ravno prema boljemu. Nakon daljnjih-pet i pol stolje£a.j^utaiKciu |Ky. pri pristupanju Cinu vjencanja ili prigodom pokopa..tT . u kojeikom stoljeca frivali plo£e zakona Sto ih je Mojf»Hflr> ii-!i-_—••siju na Sinaju predao^ cam R/-VJT \/f<{rt»v^^ »»«. _vratili iz progonstva. vremena koja su uslijedila bila su nemirnija. _ kulturjipgajglv. svakodnevno se uJ^rjam.v ^fttHnikdaS. na nfetxi ^dje .Suvremenici Hrama zivo su osje^ali stvarriubozju nazb^nosT u dubini Hrama.Brif mila (prihyacanje novorodenoga djeCaka u zajednicu).rcii[ oaiav . pri kloniranju covjeka pojavile bi se bitne sumnje u prirodu osobe takvoga covjeka. zivotinje i okoliS.Hia. Bar micva (punoljetnpst).kao ljudsku hranu . No. Pri stvaranju nekih organa Ijudskoga tijela kloniranjem. U svakidaSnjem zidovskom zivotu. kao Bozjem stvoru koji je ne-osoba. stoljecu^jitK^srulgnj.eDome^hrarn? su poduke od sveten^a^jbraznTp resucTe' u slporoyjma^ jsao^^vrijeme^podalje od nrJ| .TiiQjg<!a'se zidjoysjci narod tijekom triju 'SLasiL..idovi su firpgrjani iz-gvofe ^. pa dom Jenizalema43od-Rirnl|an^ 70._ye(i oko ^odine •""'*"' _ J . Od nedavna pofietka Siroke primjene autopsije na gotovo svima umrlima. Premajodred.bilo bi prema misljenju vecine rabina dopuSteno klonirati uz duzan oprez prema mogucim dalekoseznim bioloSkim posljedicama..J'"""""' . pa dak i nekih manje ortodoksnih rabina moglo javiti poricanje zidovske pripadnosti odnosno opcenito osobnosti ljudskome bidu rodenome putem kloniranja od zidovske osobe. jzacijelo jM s svojoj ctrzavl7~na s vojoj baStini. u slucaju povecavanja koliCine Ijudske hrane moglo bi u §irokom krugu rabina biti Cak i pozitivno ocijenjeno.. No. da su tragedije uvijek mogute. no i prema zivotinji.. Poput ovoga. Ortodoksni rabini. kao posve novom problemu.ot^:naciie. ^odinejsrvoga 1 7 7 ^ 1 . ali prihvadaju je ako ce posluziti za izuCavanje bolesti od koje je pokojnik umro. No. •' .^>TVl Pu*nakon duga~vremena7tadarsu Zifovi spoznali gorcinu beskudniStva. s osjecajem da su Narodi slobodni za takve postupke.e prema tradiciji ~ jm»j«i>al. Takoder bi se u ultraortodoksnih. u syeJiSJujriad sve^MS^^iJ^P?^30^?^^?^-^^^^ Deset BozJihzapgvije4ivUJu progtorjtj ulazio je samo jedan tovjek.ka drzi osobom. grad Jeruzalem. iako bi se mogla pojaviti i pozitivnija miSljenja. no rabinski pristup zacijelo ce biti opcenito negativan. h^bilonskQJ-pJQy3".I.yrho^. LNa^ijegu~Moria.fako 'Zavjetrin<dv^eg. pri obavljanju bitnih obreda poput. miSljenja rabina 6e se zacijelo medusobno dosta razlikovati. nema dovoljno objavljenih miSljenja. §to Cini se postaje sve realnije u svijetu suvremene tehnologije.u_pkupljalo mnoax^i^nyski^ mugkaraga.^^. Podignut na ruSevinarna Hram ponovno preuzeo zadacu zariSta 2idovstva. Istodobno.!. Samo kloniranje kao tehnologki postupak nije u podrucju zabranjenoga. s Hramom ne samo kao srecfiStem kulta ve<i i kao potvrdom zlvota u sigurnosti. izabranosti pred Bogom i pod Stitom Bozje ljubavi. nahebrejsjcnmp na^. _-. > na dan 93 .ji_*~:'•• ^~ re Hram je_pimQ_vljeiL. i dio konzervativnih. oStro joj se protive kao nepoStovanju Ijudske osobe i zapreci za uskrsnute tijela. jer time ce postupak autopsije sluziti zivotu a ne smrti.a 2. U ortodoksnijih rabina mogla bi se javiti negativna miSljenja samo u slucaju kloniranja zidovskih osoba. to jest moglo bi biti upitno je li on u punoj mjeri Covjek. pristup razlicltim novim tehnologijama i postupcima u zidovstvu je gotovo uvijek uvjetovan stupnjem dobrobiti toga postupka za ljude. tako rodeno ljudsko bite moglo bi nalaziti nepremostive probleme. rabini objavljuju mnogo tekstova o tome pitanju. _ . osobito zbog nadna uzgoja organa iz stanica Ijudskoga zametka. 92 4-Sredi§nji znak: jeruzalemski Hram U jednom od najstarijihnaseljenih dijelova takozvanoga staroga svijeta nastalo je srediSnje mjesto ^idovstva. _. o mogucim pokuSajima kloniranja covjeka._L^~~-~~~ 'riram. SrediSte toga srediSta je Hrarn. nuzno je zadrzati dostojno uvazavanje.„ je Bio sredi§tern zidovstva tijekom vise od triipol stoljef a prije nego je u 6.

mjesta zajedniCkog slavljenjq Boga. u obozavanju Vje6noga u hramsko vrijeme nije bilo utjecaja kulta sunca. Na hrvatskome se i danas naziva^hramonx. ufenja. Pa ipak se Zidovi u svijetu bez Hrama i bez drzave nisu nasli i bez snage okupljanja.j}azivana malim svetiStem.ve^ini. .Sferp-npvpj . savrienl tred Hraml 94 Sdovi su se pp£eli okupljati ^ sjnagogqnia naknn Hrama._komunikaciie s Bogomf a sinagoga mjesto u£e^~ rggT^ugyrgdyanla vjere^Oduvijek je sinagoga drzana bitnom institucijom u zidovstvu. prema larinskome nazivu za hram. takozvanlJZapadni-zid<.-Sto ga -kr^dani na^ ha-^maaje mjesto hodoga§£a i zaljenja za Hramom. svo je zidovstvo istodobno bilo duboko svjesno Njegove bestjelesnosti i svevremenosti. nau^avaju rabiru. kao mjesto zajedni^ke molitve.. ve<i tada je ginagoga. desto u obliku galerije. Tako je umjesto'Hrama 2idovima dana molitva a umjesto hramske sluzbe prinoSenja zrtve dana im je tefila Se-balev.skoga blafidana.5ina^ogai _a.sj-q ci . I drugi su se nazivi o£uvali tijekom dugoga zidovskog zivljenja u Europi: jemp|._Premda je Bog obitavao u Hramu. nastao je narod o£eva odgovornih za iiuvanje vjerovanja i tradicije.' J&iagpgi.M^s_sjns^ga]ne_zgri^e. bila..sinagoga Naseli se u mjestu gdje je Tor a i ne trazi neka bi ona k tebi doSla.. irijesto prija^npgal-irama. godine. sagradenoj 1280. Beljha-knesetf f kuda okupl[anjarr gr nazv na grgki nazvang spagQgnrn^ naziv je Sto se odrzao do danas diljem lidovstva. Okupljaliste: bet ha-kneset .. u^a5k«tskomie^sjj^anjstvu/ prije viSe od dva^ fs!oleEarNakon pada drugoga Hrama i gubitka drzaa rzave. nja i tihe meditacije.aJ_^ ujeruzalemu. prije svega politi£ku aktivnost Hrama kao srediSniice zidovskoga svijeta do pred kraj prvoga stoljeia. Talmud. jer sinagoga je poprimila mnoge znaCajke sruSenoga jeruzalemskog Hrama. Obifaj je u pukotine medu golemimTcamenim Blokovima stavljatnTss napisanim moTb^^^^e1jaina71elr"rH^anas mnogi pohodnici Zapadnoga zida vjeruju u Bozju vezanost uz ostatke Njegova Hrama. p^dorn Hrama nastao je narod je otac postao svetenikom u syojoj obitelji. Suvremenici Hrama razumijevali su vrijedn^Fsk'uppfpTu sinagogi za i5uvanje zidovskoga identiteta i duhaJHrairij e bio mjes^_ to sluzbe Bozje. prije oko devetnaest stoljecia. Stoga se sinagoga na hebrejskome naziva i bet ha-midm^-_ku<ta poduke. ali nije jedini. Umjesto naroda predvodenoga svedenicima. pra|koj. lako je mozda na zidovski narod prije njegova Izlaska iz Egipta utjecala kratkotrajna egipatska drzavna jednobozadca vjera u sun£ano bozanstvo Atona. _ ?n . Izreke otaca jdovima^FoviJest bi imala poneSto pridodati jog i o povijesnopolitiddm prilikama i okolnostima.' ^ . Ulogu zariSta zidovstva preuzela je spoznaja da je Narod Knjige razasut svijetqm ali i izabran za odgovornost sluzenja Jednome Bogu i veliianja njegova Imena. raselili su se tada poznatim svijetom i sobom ponijeli zamisao ^magoge kao_._Radi spre£avanja svake mogu<inosti mijeSanja sunCanoga kulta u ob^^vaTLJe^G^p'djKna^l^am je Bio usmjeren tako da su vjernici prTobreHuleda morali okrenuti suncu.u. jerJHrarri je_samo onaj i sn p. Mesija <5e s^ojSrTcIolaskom nadomjestiti spu§t^udj\aj)rijeg~Morgu. nalazi se odvojen odjeljak za zene. ali i mjesto okupljanja radi donoSenja odluka o druStvenom zivotu mjesne zidovske zajednice. jer ne bi trebalo zaboraviti druge djelatnosti Hrama pored onih Sto su bile usmjerene na prinoSenje zrtve Bogu. sluzba srcem. lako je u vrijeme postojanja drugoga Hrama uloga sinagoge bila manje bitna. No. u novije vrijeme odjeljak za zene nije tako strogo odvojen a u sinago95 . a pri pisanju se pa2i da rijed bude napisana malim slovom. Gubitak prvoga i drugoga Hrama. tgJ[K|-|jftdi|^jkpla) jer u sinagogi se i ufii. Umjesto kohanim. Nikakav arhitekturni kanon nije bio odreden za sinagogu kao gradevinu. §to je bila izgradena jyT^p_o^dnoj_bJiziniJirarria. Ostaci Hrama. jli. profesionalnoga i gotovo kastinski odredenoga sveCenstva. posve zavrSen (iA dakako.u^vima stari|ima. '^m^m_^JteD&^^^. U najstarijoj sinagogi.

Hebrejski je tako veC prije vi§e tisudjec"a postao jezikom ud!enjaka i njihovom povlasticom. Talmud izjednaCuje s izvornim hebrejskim tekstom.. a Cesto je zajednica mala.. ali je to vremenom zaboravljeno. uobi(jajeno u odvojenim all c"esto i u mjelovitim skupinama. Manje obrazovani vi$e nisu mogli Citati Bozju rijec" u izvorniku. bila bogata ili siromaSna.. oblikovah je veoma~slobodno u skladu s osiafiSi dijelovirna gradevine. -- : -. gradi sinagogu sebi primjerene veliiine. jer n£kpJLPsnujL£a_ jQr2ayemIzraeLprogla§en je slu2benim jezikom. te njime govori pet do §estjnilijuna ljudi. u to su vrijeme bili pisahi ararhejskim jezikom. kao one u Zagrebu. poput onih u Splitu ili Dubrovniku. pa i sam babilonski Talmud. No i manje zajednice. Ukoliko takvi sadrzaji nisu u zasebnome sklopu ill u sklopu zgrade zidovske optine. jLtnaxaaloJako izrazitih zrmkovapripadanja zidova. sagradili bi sinagogu prema svojim mogucnostima i u skladu s mjesnom suvremenom arhitekturom. Velika odanost Zidova pisanome tekstu zacijelo je utjecala na ofiuvanje hebrejskoga jezika i pisma jednako koliko i njegova obredna uporaba. omjo|t^e^u<iQnxsatan ka. kojim je zidovski puk po£eo govoriti nekoliko stoljeta prije kona&ioga pada Hrama. Gdje god bi se Zidovi naselili. hebrejskome srodan §iroko rasprostranjen drevni bliskoistodni semitski jezik. Naj>odruCju Hrvatske zidovske su zajednice najCe§(ie bile manje. veliCina i oblik. Tako je aramejski. sve arhitekturne odrednice posve se slobodno biraju pri gradnji sinagoga. uz_osnqyne molitvene i ufioniCke prostore_sinagQge nalaze. hebrejski jezik svetih tekstova £uvao je zidovski identitet. 2e-_ rreza vrijeme obreda sjede u Lstomprostoru s muSkarcima. prnxoseje svojim lijepim starim sinagogama.J . u okviru zgrade sinagoge postoji odreden broj nezaobilaznih sadrzaja. bila ta^o vefika daT3i rrebaTa gYadiffdoTsta v^litu sinagogu. Rijeci ili Osijeku. a dubrovagkage_s. Tako je lice Europe naialost postalo siromaSnije za viSe od tisu^u sinagogaInih objekata. Znak posvedenosti: hebrejski. Vjerski tekstovi ili njihovi dijelovi.. ^^ sliCni ~ ^ sadrlaji Neod55jrv~i bitan djp_^3zake_sinagoge. I ._flrpn Tore). pale su zrtvom nacistifkoga progona 2ldova i svega zidovskog. Tradicijski se dr±i da de u Me96 sijino vrijeme sve sinagoge. Tijekom europskoga Srednjeg vijeka. u dugotrajnim te§kim okolnostima.. slilovi.• .1. rrjetKo je koja. Mnoge europske sinagoge.-:-. izmedu ostalih i nekoliko prelijepih historicistifkih sinagoga na hrvatskome tlu.'•"- '• " -JT---------- ~ --O - J ' t 97 . PuCki se medu Zidovima smatralo da se i njime mo2 e iskazati svetost.sejjgrogtopje. jer se drzi da je i Targum objavljen na Sinaju kada i Tora. ' M. Tijekom toga razdoblja oblikof~. Gradevni Irnaterijali. tlocrt. nazvan Targum. sveti jezik Danas. za boravka u babilonskome suZanjstvu.. kao znak neprekinute vjernosti i tradicije. rasute diljem svijeta. postao dijelom zidovske jezifrie ba§tine. te se naziva i laSon ha-kode§ (sveti jezik)._ _ . te da ga i andeli razumiju.• . funkcija sinagoge se ne mijenja. Zabrjgaenoeidoyujtat^^ Jkojeny\erraticne"drvene ili lagane montazne gractevihe do najvedh raskoSnih sinagoga u Europi i Americi. . jezik vjerskih obreda. u proslosti i danas. te. Ovaj prijevod Tore. biti prenesene u zemlju Izraelovu. No. ili bi joj bilo potrebno graditi vi§e od jedne sinagoge. Svaka zajednica zeli cuvati svoju sinagogu i predatije~sl]ede(iem naraStaju. drcvnoga prApadnici zidovskoga naroda u svastoljetfa prije pada Hrama 1 di2ave~DaHas je writ poriovno govorni jezik. ( y a f l j & j u c f i l a ^^ Ponekad je zIHo^skaza3ednica~u . vTrte"lrijestu bogata i brojna pa gradi veliku raskoSnu sinagogu. ali sve do danas hebrejski je prezivio kao jezik obrac"anja Bogu.gama nekih konzervativnih i svih reformiranih usmjerenja. dragocjeni spomenici kulture i arhitekture. sa svojih nekoliko oblika. te se neke sinagoge u svojoj funkciji safuvaju tijekom mnogih stoljeca.1 J. Pnje"vi§e"6a dvije hrsu<ie"godina 2ldovi su i medu sobom poCeli govoriti jezicima sredina u kojima su zivjeli. I sama je Tora morala biti prevedena na aramejski.tarinorri prva nakorvpraSke Staro-nove sinagoge. a u sam Talmud je prodrlo shvacanje o aramejskome kao Adamovu jeziku. iako tada ve<i dugo nije bio jezik svakidaSnjice vec" samo obreda.

Temelj rje&iika i gramatike bili su Tora i druge svete knjige. Do kraja zivota. prema kojima je Eliezer ben Jehuda napisao i prvi hebrejski rjeCnik. da je hebrejski izgovor Sefarda postao gotovo nerazumljiv ASkenazima i obratno. uCio je hebrejski kao sveti jezik. godine Eliezer ben Jehuda. a njegov sin bio je prvo dijete nakon viSe od dvije tisu£e godina kojemu je materinski jezik hebrejski. suvremeni hebrejski jezik jednak je onome biblijskom. uz prihvaianje prilagodenoga sefardskog izgovora. Skolama i uredima tadaSnje Palestine. Dakako. Presudna je za sudbinu hebrejskoga jezika bila njegova odluka da £e u staroj domovini govoriti samo hebrejski.' -. u vrijeme kada su 2idovi pomalo po£eli dobivati ili vet dobili ravnopravan polozaj s kr$£anskim gradanima europskih zemalja.AU nun kamec a T sofit / patah a —: sameh o s'va patah a — cere e •• ajin * segol e V hataf segol e V: pe © e : fe a hirik katan i tav s'va hirik gadol kataf kamec holam i ^. koja je jos bila pod turskom vlaS<iu. Pritom. 1 ^2 2 £ o T ? 1 haf ""I sofit 1 tayom u' kojemu. u rjeCnicima i nekim udzbenicima te u tekstovima namijenjenima djeci i poeetnicima. buduci da je na izgovor ASkenaza bitno utjecao njihov svakodnevni jezik jidiS sa svojim germanskim zvukovnim vrijednostima. kada je veC izgledalo da je ovaj proces razdvajanja dviju zidovskih grana nepovratan a hebrejski jezik predaka zauvijek mrtav. proglaSenjem izraelske drzave. a izgovoTltnol'e Fiti oznaten sustavom to^kica koje olakSavaju iitanje. po£ela je uporaba govornoga hebrejskog jezika u svim zidovskim ustanovama.i / 13 zajin > T 13 het< » n let jod kaf haf ic K 9 2 ^ 2 6 B . i Eliezer ben Jehuda bio je duboko potresen pogromima Sto su u vrijeme njegova zivota pogodili 2idove u Rusiji. No. Sto je joS bila pod turskom vlaSdu. u tako razlifitim sredinama. nastojao je ovaj obnovitelj svetoga jezika predaka proSiriti hebrejski kao govorni jezik. Poput Theodora Herzla. pojavio se tovjek koji je ponovno uspostavio govorni hebrejski jezik. Poput drugih zidovskih dje£aka. rje<inik hebrejskoga morao je tijekom nekoliko desetlje£a biti bitno progirivan. kao jezik vjere i obreda. te se odlu£io odseliti u tadaSnju Palestinu. Pi§e se sdesna nal Sin sin tvr lamed iJ alef •e fr mem ^ mem * n sofit /» tav » n nun -y VOK. Te su dvije zidovske skupine tijekom stoljeia zivjele toliko udaljeno i odvojeno. Pomalo se hebrejski govor poCeo njegovati i u svakodnevnom medusobnom sporazumijevanju. Medutim. osnovan je Savjet za hebrejski jezik a 1889. te se toCkice biljeze samo u svetim tekstovima i u poeziji. godine. Samo 26 godina hakon njegove smrti. Njegova obitelj bila je prva obitelj u Jeruzalemu u kojoj se govorilo samo hebrejski. Sefardi su safiuvali izvomiji izgovor. 1922. a osobito je velika razlika nastala izmedu sefardskoga i aSkenaskoga izgovora. Hebrejski jejz&jgdpjidjij^pm^ ^ nazivima prvih dvaju pismovnih znakova: alefi bet. hebrejski je i sluzbeno postao govornim jezikom. osnivaia cionizma. fe sofit cade cade sofit o T: ° 1 kubuc suruk "1 u '• kof res fr ?P 9 ^ -3 2 '«! D bet D vet J glmel c J 1 dalet ? 1 D he ? n 9 vav . jer rje£nik Biblije i drugih 98 svetih tekstova nije zadovoljavao suvremene potrebe. Godine 1885. roden je u Litvi 1868. U drugoj polovini 19.valo se viSe razlifttih izgovora. dok u ostalim uobi£ajenim tis99 . No. stolje£a.

»^ j. hebrejskim jezikom.. proSiren tada velikim dijelom Bliskoga istoka. JLJjvrijeme babilonskoga suzanjstva i prije poCetka zidovskoga 100 101 . zapravo nastao teElialconTzgona. sadrzi stvaralacku snagu koju mogu upotrijebiti ord Sto znaju tajni nacin.^-TJ™»*iiii. od_koiihj3^aJkiiinajS3znij3aau Neki od njih nisu slova u punom smislu rijeci. kojima je svaKigainji gpyorni jezik. KabalistiCka tradicija drzi da je Bog stvorio svijet putem hebrejskoga jezika. J^rylleTcsTna~7admtj objayljen je_u Istambulu 1510. Nakon_:rnnogih stoljeca ziyljenja u §pan|olsj<oj. Nakon toga pojavilo se mnot t Jezici raseljenosti: jidiS i ladino • _Nemajgzika kojim bi_g£svi Zidovi svijeta medusobno mo.^^a^xL^^fJLUS/ ^V)L \x ujeKum nekoliko stoljeca bimo obiljezTS zidovsku kulturu. vjeruje se. Ne postoje velika slova. trazed vjerski snoSljiviju sredinu. Tako je jezik Spanjolskih Zidova. te kabalisti vjeruju kako njegova abeceda.. U Mesijino vrijeme. govoreci zajedniddm. I danasje^hebrejski jezikuglavnom jezik obreda. Tako je doSlo i do lokalnih osobitosti u okviru ladina. prihva^ali su u svakidaSnjem govoru latinski a zatim i nove narodne jezike nastale u vrijeme rimskoga opadanja i po^etkom Srednjega viieka^Pyj^ajy^a_sie^i§taLjidovske raseljenosn'^ila^u^ t —. Sefarda. naseljavanja u Europu. koji su i sami postepeno usvajali zatecenu rimsku kulturu i latinski jezik. takozvanih marana. Velik postotak 2idova diljem svijeta ne poznaje viSe od desetak rije^i hebrejskoga i teSko moze proiitati ijednu hebrejsku rijef. nastale'nakon izgona. 5lidovi u Erec Israelu i susjednim podrucjima u svakida§njem govorujjgvcjilLSujirarnejski _ jezik. neki se znakovi rabe za iskazivanje viSe od jednoga zvuka. ali zbog slozenosti toga postupka u praksi se uglavnom rabi europski nacln pisanja brojeva decimalnim sustavom takozvanih arapskih znamenki. Istodobno. Sto zapravo povecava ukupan broj znakova.^ ->xvji. medusobno nerazumIjivih jezika. ali su izgubili taj zajednifki jezik drskim pothvatom gradnje babilonskoga tornja. a tiskana i pisana slova medusobno se dosta razlikuju. Sto su ga medu sobom nazivali ladino (latinski) odnosno dudeoespanjol (zidovsko-sparijolski).A^j. i redni brojevi stranica u hebrejskim knjigama teku tim smjerom. go3ine. j. odvajanjem'od Spanjolskoga i samostalnim razvitkom u razlidtim sredinama u kojima su prognanici naSli utodSte. stvarajuci na njegovim korijenima srednjovjekovni Spanjolski jezik. svi ce ljudi ponovno razumijevati jedni druge. osirn_za 2id^yg~uTzraeTu. velik je dio Zidova odabrao izgon. Sto je tada podijeljen u sedamdeset razlidtih.kovinama cltatelj nema tu olakSicu. Rabinska pak tradicija smatra da su svi narodi u poCetku postojanja svijeta govorili hebrejskim jezikom. koji su sobom donosili nove rijed Spanjolskoga. .: Naime. ViSe pismovnih znakova mijenja oblik ako se nalaze na kraju rijeci.ci ujiagciaijci bila" Uiia ^jelzvorom nastaitkaitovo^rjezika. Zidovska je zajednica nakon propasti Rimskoga carstva nastavljala zivjeti na tome podrucju Zajedno s nwonaseljenim narodima. kada s uJ£V5£_ u __ ~gnfnfimSgTf^f^'air^syojOni domoviriorri. Kazna je bila gubitak zajednifkoga jezika. alefbet. Tijekom svoga dugoga boravka u europskome dijelu Rimskoga carsrva. Svako hebrejsko slovo ima svoju brojcanu vrijednost. _ gli spjpj^ ski jezik vec vi§e od dva tisucljeda nije govorni jezik svih 2idova. S njima je putovao i tadaSnji Spanjolski jezik. Hebrejski alef-bet^s&22osnoyna pismovna znaka. budud da se jednim te istim znakom u razlicitom redoslijedu znakova mogu izraziti razlidte zvukovne vrijednosti. S obzirom na sustav pisanja sdesna ulijevo. s korijenom na podrucju gpanjolskoga '^^MJZ^l^t|rnastaojia^p5dfuc1u niemackoga govoraL ' ZMovi su u Spanjolskoj zivjeli joS od rimskih vremena.j. ^idovT vec od drevnih vremena govofe jezicirnasridina u kojima zive. __-^ _ — . dok je hebrejski ostao jezikom obreda. 18 'gb'diha nakon izgorta.. svetim jezikom. zapucujud seiii druge zemlje.JJjli su to ladino__ od^snoi(iudeoespanjol. Promjene su tijekom vremena nastajale i dolaskom novih manjih valova pokrStenih zidovskih izbjeglica iz Spanjolske. 12idovi su njime govorili u svakidaSnjem zivotu. Sefardi su ladino tekstove biljeiili hebrejskim pismovnim sustavom. na^anjolskeje_2ido^r r^^rff=f^^^ eaiktOm izgnani su 1492. te se datumi i drugi brojCani iskazi mogu pisati i redanjem hebrejskih slovnih znakova (donekle slicno rimskim brojevima).

razliku od ladina. Cionizam pokret za ^idovsko nacionalno osvje§tavan|e i za povratak ^Hflva n. U 14. jidiS je joS uvijek jezik svekolikoga obiteljskog zivota. dji je izvor vezan za srednjoeuropske zemlje njemafkoga govora. zemliuTzraelovu. jidiS se razvio i kao knjizevni jezik. Zanimanje lingvista za jidiS posljednjih desetljeca ponovno raste. Zidovi su u svakidaSnjem zivotu rabili jezik svojih njemaCkih susjeda. dozivjela je vrhunac djelom Isaaca Bashevisa Singera. da je za svoj rad poludo najvece svjetsko knjiievno priznanje. Tako su zene svete tekstove upoznavale samo putem jidiSa. stoljedi velik se broj Zidova seli u istocinije zemlje. aramejski. U svakidaSnjem zivotu Sefardi su tijekom £etiriju i pol stoljeia 'govofili iskljucivo ladinom. Zidovi danas. ali u posve ortodoksnim hasidskim obiteljima. u Bosni. jidiS zivi i dalje. Za. Nobelovu nagradu. cuvajud ladino jezik i njegujud sjecanja na Spanjolsku kulturu koju su prihvatili kao svoju. a sobom nosi i svoj govorni jezik. zived diljem svijeta u ravnopravnoj zajednici s mnogim narodima. daljnjih 20 posto je iskvaren hebrejski a preostalih 10 posto sastoji se od naknadno prihvacenih slavenskih rijeci. Solem A§ i mnogi drugi utrli su siguran put jidiS knjizevnosti u povijest svjetske knjizevnosti. Pola stoljeca nakon zatiranja ove zajednice Holokaustom. hebrejski. jezika Spanjolskih Zidova. u svakidaSnjem govoru rabe jezikt103 . koji je istisnuo ladino. Hebrejski i aramejskLostajuJezicT bogosluzja i molitv^aji^poaitaje svajjitiii^ijDLJezikorri. osobito prOnalaskom tiska. Na prijelomu 19. kao §to su Solem Alejhem. Nakon Holokausta ne postoji viSe niti jedan stari europski Stetl (gradic iskljucivo ili vecinski zidovskoga pudanstva) u kojemu bi sav svakidaSnji govor bio na jidiSu i u kojem vedna stanovnika ne bi razumijevala govor Sire zajednice. prou£avaju se jidiS jezik i knjizevnost. gotovo je potpuno ugasnuo trag ove sefardske zajednice nastale u okviru srednjovjekovnoga islamskog okruzja ali i bliskih dodira s krScanskim susjedima. Na jidiSu su prije svega tiskani vjerski tekstovi za 2ene. tiskaju se brojnc novine i fasopisi najidiSu i o jidiSu. uskoro su se na jidiSu pojavili i drugi tekstovi: propovijedi. u ratnim prilikama posljednjega desetljeca dvadesetoga stoljeca. jidiS je tada preuzeo i mnogo slavenskih rijed. gdje se ukazalo viSe mogudnosti za prezivljavanje. pretezno u Americi. Jedan od posljednjih ostataka sefardske kulture i ladina trajao je do prije nekoliko godina u hrvatskome najblizem susjedstvu. a tekst je zapisivan hebrejskim pismovnim znakovima. vjerska i svjetovna poezija. Ova knji^evnost. promicao je izvomi ziqyva h^:^lg<^Rac!. Sjajna kultura toga jezika najyedm je dijelom u Europi uniStena u vrijeme Holokausta. Sefardi su u njima stvorili bujnu novu kulturu. rasprave s podrucja etike. biljezed istocnoeuropsku aSkenasku tradiciju. koju u izvorniku moze Citati tek malobrojno dtateljstvo. a rjecnik se sastoji od pko 70 posto srednjovjekovnoga njemacS kog jezika. Boraved sljededh stoljeca u novim sredinama. Sam naziv jidiS znaci iidovski. dokrajdenu Holokaustom. s obzirom da one 102 naj£e$ce nisu poznavale obredni jezik. Pi§u se na jidiSu djela za prikazivanje u kazaliStu. osobne molitve. uglazbljuju se jidiS tekstovi. legende i komentari biblijskih tekstova. stoljeca nastaje veliko vrijeme jidiS knjizevnosti i teatra. vjerski tekstovi za zene i one koji slabije poznaju hebrejski.j^a1<ida^ji {yovoml^ezik. u zajednici Zidova Askenaza nastao je jo§ jedan zidovski jezik. a Sefardi u juznoj Americi prihvatili su u zemIjama Spanjolskoga govora suvremeni Spanjolski jezik. No. najviSe u vedm zajednicama nastanjenima u Americi i Izraelu.o Stvo tekstova: prijevodi. Vremenom. On je tijekom nekoliko desetljeca dvadesetoga stoljeca toliko hadahnuto opisivao zivot onoga dijela aSkenaskih Zidova koji medu sobom govore jidiS. U okruzju srednjovjekovnih njemackih gradova. I danas ga se u toj sredini naziva mama lohen (materinski jezik). talmudske i midra§ke legende. niti jezik Talmuda. i 20. lako prije svega govorni. Nn mnogim sveudliStima. poezija. Osobita je vrijednost ove knjizevnosti bavljenje druStvenim sredinama u kojima je jidiS bio govornim jezikom. postao i pisani jezik. Niz jidiS pisaca. Govoren u ziHov'skim zajednicama §to su zivjele medu Slavenima. jidiS je uskoro. JidiS se u obitelji govon sve manje. jidiS. Gramatika i sintaksa jidiSa germanskoga su izvora. Ladino bosanskih Sefarda danas govori samo nekoliko desetaka starijih osobaJKraj dvadesetoga stoljeca donos^dju seij^kraj aji |e Bitan cimbenik_ Na drugoj strani Europe. izraduju se jidiS rje^nici. Jichok Lejp Perec.

Cini se da su u ranijim stupnjevima emancipacije izbjegavana imena koja neposredno i jako podsjeCaju na kr§£anstvo. Simha (Veselko. Istodobno. Zev (Vuk). stoljeCa. Josef (Josip . ali kasnije su i takva imena prihvadena. Olga i brojna druga. To ie ime dobio ojmp. Johanaan (Ivan . Rafael (Bog lijeCi). Amalija. Alfred. uz brojna narodna imena zivome sre105 104 . Hajim (Zivko). iako se diljem raseljenosti mnogo u& hebrejski. Arje (Lav). kakvo je primjerice £esto ime Golde odnosno Golda (Zlata. Hana (Milosna).Bog se smilovao). Berta. Rivka (Rebeka . te latinska i gr(5ka kao Leo. Jaakov (Jakov. U manjim sredinama javljaju se i neka imena zna£ajna samo za tu sredinu. Bencion (Sin Ciona) i sli£na. Osobno ime izre£eno uz ocevo ime znak je pripadanja zajednici.Zidovka). Albert. naknadno prihvacena i kao krSc'anska imena: Oskar.Ljiljana) i brojna druga. Natan (Darko). Diamanta (Draguljka). Baruh (Blagoslovljeni). Rejna odnosno Rena (KraIjica). a mnogi se bave i knjizevnoSiu ili znanostima vezanima uz jezik naroda s kojim zive ili uz druge jezike.Sin. Estreja (Zvjezdana). Blanka (Bijela). Dvora (Debora . Egon. ime jedne od pramajki).Bozidar).Otac mnostva. neovisno o suvremenim ublazujuclm pristupima. nebiblijska mu§ka imena. To je ono ime kojim se zidovski muskarac predstavlja Bogu i pred Bogom povezuje sa zajednicom.dana-Avx>ga-jivc>ta^.Zidov) i brojna druga. ime jednoga od praotaca). S'muel (Samuel . Luna (Mjesec). on joS nije poprimio znaCaj zajedniCkoga jezika Zidova svijeta. ViSe su takva nebiblijska imena davana djevojCicama nego dje£acima. kao svojevrsna zidovska lingua franca. Sara (Kneginja.Bog Stiti. Mose (Mojsije .Ljepotom hvata u mreiu.u askenaskom izgovoru Dovid (Ljubljeni. Meir (Svijetli). Naj^eSce bi to bilo ime koje je vet zastupljeno u obitelji. ime jednoga od praotaca).Ime je znak Latinska izreka Ime je dio zidovskoga identiteta. ime slavnoga zidovskog kralja). najved dio Zidova drzao se tradicije davanja djeci zidovskih imena. Dijete odnosno Iz vode izvadeni). Simon (Simun UsliSao je Bog). Sve donedavna.Bog ga je euo). U A§kenaza je takoder odnos prema zenskim imenima bio slobodniji. SoSana (Suzana . Imanuel (Emanuel •* Bog je s nama). Lea (Robusna. Rut (Prijateljica). Jehudit (Juditn . Daniel (Bog je sudac). Aleksandar i druga.^a. te nakon emancipacije nalazimo brojna imena germanskoga. ve£ se danas kao opci jezik sporazumijevanja medu Zidovima iz razlicltih zemalja. Theodor. Dina (Sutkinja). ime jednoga od praotaca). te su se u Sefarda nadijevala imena potekla iz zidovsko-gpanjolskog jezika: Alegra (Veselka). Rahel (Strpljiva odnosno Ov^ica. Ziga. Buena (Dobra). Robert. Sabetaj (Roden u subotu). nije Bozji suradnik poput muSkarca. Jakob .SmjeSko. Mavro i Lavoslav. Malka (Kraljica). Margareta. DjevojCicama su nadijevana imena: Ester i Hadasa (oba zna^e Mirta). Nasmijani. s vise prilagodbe kulturi Zivotne sredine. Zidovska imena i prezimena: tradicija i akulturacija Nomen est omen . kao Adela. Regina. Pored izvornih imena. Jehuda (Juda . kao: Jom Tov (Blagdan).-prigodom obred*a ~unt Tmtojl prima^Lu^ aslih/-pod tim imenomjbitge . Prihva<Janjem europskoga na^ina zivota prihva<iaju se kao gradanska imena za djeCake i izvorno germanska imena. Fritz. u agkenaskom izgovoru Solem pa i Sojlem (Salnmun Mirko). Laura. bilo je i zenskih jidiS imena znaf ajnih samo za Zidove. Radovan). ime jedne od pramajki). KadiS (Svetko). neobifino omiljena tijekom 19. Slomo i fialom. preuzeta iz domadnske sredine. ime jedne od pramajki). Klara (Jasna). Cesta su muSka imena bila: Aser (Sre6ko).naroda s kojima zive. rabi engleski jezik. ime jedne od pramajki). gr^koga i latinskoga izvora.^otvrda je zVgenu^no prema zenskim imenima odnosi se s vise sIoHode IzEora. Perla (Biserka). Efrajim (Plodni). u Hrvatskoj su to bila muSka imena Hinko. David . Edmund i brojna druga. Palomba (Golubica). Avraham i Avram (Abraham . bila su omiljena i druga. Jichak . u^iaagQgLt^ekgm livota^ poKopanTQspbhg ime i o^ev^nrtg. Zlatica). Erich. Tamar (Datulja). Rosa (Ruza).P£ela). Pored ovih imena preuzetih iz domadnske kulture.u askenaskom izgovoru Jichok (Isak . jer zena u izvornome zidovstvu.

dine. U islamskim su sredinama, zahvaljujuci vecem stupnju vjerske snosljivosti i velikoj zastupljenosti gotovo izvornih oblika biblijskih imena u islamskome pucanstvu, zadrzavana izvorna zidovska imena, ali prihvacana su i islamska. Ovaj obi£aj davanja djetetu, muSkom i zenskom, gradanskoga osobnog imena, pored zidovskog koje tada sluzi samo u vjerske svrhe, bio je Siroko prihvacen, osobito u ASkenaza. Tako se dogodilo da danas u raseljenosti mnogi 2idovi nose jednaka imena kao i njihovi nezidovski susjedi, pa i izrazito krscanska imena, kao Sto su imena evandelista ili drugih svetaca. Stoga ih se u gradanskome zivotu imenom i ne raspoznaje kao 2idove. Taj je dojam bitno pojacan Sirokom zasrupljenoScu u razlicitim okruzjima krScanske kulture izvorno zidovskih imena kao Sto su Ivan, Ana, Marija, Josip, David, Debora, Jakov, Suzana, Gabrijel, Rebeka, Lea, Rut, Mihael i mnogih drugih, prihvacenih u razlicitim izgovornim oblicima prikladnima za odredeni jezik. No, jo§ su brojna prezimena, vi§e ili manje prepoznatljivo zidovska, ostala svjedoclti o zidovskome podrijetlu obitelji. Do kraja 18. stqljela £idqvi nisu imali prezimena, vec su osobnom imenu dodavali ofievo ime, primjerice: Jichak ben Josef, Avraham ben Jaakov, Sara bat Slomo (Isak sin Josipov, Abraham sin Jakovov, Sara kci Salamunova). Krajem 18. stoljeta, odredbom cara Josipa Drugoga, pod djom je vlaScu zivio velik dio tadaSnjih europskih Zidova, bili su 2idovi primorani zbog novih druStvenih okolnosti prihvatiti prezimena. Tako je nastalo nevjerojamo bogatstvo 2idovskih prezimena: do Holokausta bilo ih je oko 75.000. Jedan dio tih prezimena ima lako prepoznatljiv hebrejski korijen, druga su nastala prijevodom hebrejskih rijeci na europske jezike, treda su izvedena iz imena gradova ili zemalja u kojima je obitelj boravila, daljnja su nastala prema nekoj anegdoti vezanoj za obitelj, tjelesnom izgledu oca obitelji, nadimku, zanimanju, slikanoj oznaci na procelju obiteljskoga doma i nebrojenim drugim znafajkama. Brojna su prezimena nastala zabunom, pogreSnim citanjem ili izgovorom neke rijefi, pogreSnim prijevodom pa i pogreSkom £inovnika pri pisanju njemu nepoznate hebrejske ili jidiS rijeci. Tako su B'raha (blagoslov) postali Broch i Brihta, Segan, Segen, Banet i Panet, a prijevodom na latinski jo§ i Benedik i Benedikt; obitelj
106

Hajim (zivot) postala bi Heim, Heimbach, Heumer, Heimler, Heiman; obitelj Meir (svijetleci, blistavi) preimenovana je u Meyer, Mayer; Neeman (pouz'danik) postao je Neumann; Saks (potomak svetoga) postao je Sachs, Sax, Saxl; Simha (radost) postao je Freud; Nahman (lavlja rika) je postao Nachmann; Lavan (bijeli) postao je Weiss... Nebrojene druge izvorno zidovske rijeCi tako su kao prezimena dobile germanske i ponekad latinske oblike. Bezbrojne su zidovske obitelji dobile prezime kakvo im je u trenutku boljeg ili loSijeg raspolozenja dodijelio mjerodavni fiinovnik. Cini se da su bogatiji na jednostavan i poznat nacm mogli udniti dnovnika veselijim i naklonjenijim, te su dobili prezimena Diamant, Diamantstein, Rubin, Rubinstein, Safir, Gold, Goldstein, Goldblum, Goldberg, Silver, Silverstein i slicna. Tu su i prezimena preuzeta od naziva visokih plemickih stupnjeva: Kaiser, Konig, Graf, Grof, Kont, Konti, Conti, Konte, Baron. SiromaSniji ili Stedljiviji dobili su, ako su imali srece, prezimena prema svojim zanimanjima, zanatima, gradovima ili zemljama iz kojih su doSli, osobnim rjelesnim ili duhovnim zna^ajkama te prema razlidtim bojama. A nesretnijirha je zapalo zvati se: Jammerlapp, Saumayer, Kotspritzer, Afterduft i slicno, prema svome niskom druStvenom polozaju i zloj volji ^inovnika. Mnogi su pak 2idovi, doselivSi u neki kraj, prevodili svoje prezime u jezik nove sredine. Tako u Hrvatskoj srecemo prezime Bijelic i Bjelinski kao prijevod prezimena Weiss (§to je pak prevedeno hebrejsko ime Lavan - bijeli), zatim prezime Zvijezdic - prijevod prezimena Stern, Crnic - prijevod prezimena Schwarz i Schwartz... Znacajna su za aSkenaske obitelji i prezimena koja se sastoje od rijeci Stein (kamen), same ili u kombinaciji s drugim rijeclma (Stein, Goldstein, Rubinstein). Takoder je i rije£ ru±a dosta sudjelovala u tvorbi a§kenaskih prezimena (Rosen, Rosenfeld, Rosner). Mnogobrojna su prezimena nastala prema zanimanju. Vjersko zanimanje bilo je popularno te je vjersko nazivlje proizvelo prezimena Rabin, Rabinovic> Rabinowitz, Kantor, Singer, Hazan, Haham, Gabaj, Kohen, Koen, Kon, Kogan, Cohen, Cohn, Segal, Levi, Levy, Low, Lowy, Lovy, Levay, Levin, Levinsky, Levrnshon i brojne druge oblike tih prezimena. I druga su zanimanja utje107

cala na stvaranje prezimena, vise u ASkenaza ali i u Sefarda. ,Tako u Sefarda susrecemo prezimena hebrejskoga i Spanjolskoga izvoriSta: Abulafia i Medigo (lijecnik), Albahari (prodavac paprenjaka), Hajat (krojafi), Maestro i Melamed (u&telj), Merkadi (trgovac), i brojna druga. U ASkenaza nalazimo viSe takvih prezimena, iz hebrejskoga i germanskoga izvora: Melamed i Lehrer (ucitelj), Doktor, Rofe, Arzt, Aptejker, Apotheker (vezano uz medicinu i farmaciju), Kiinstler, Maler, Geiger, Trompeter, Trumpeter, Spieler, Spiller i Spielmann (vezano za umjetnost i glazbu). Nalazimo prezimena vezana uz kozarsku struku: Lederer, Schuster, Sandier, Ledermann, Pergamenter, Sattler, zatim ona §to su povezana s krojacldm zanatom: Nadel, Zwirn, Fingerhut, Mantel, Schneider, Wollner. Ugostiteljstvo i prehrana dali su prezimena: Fleischmann, Beinhacker, Hacker, Breyer, Zuckermann, Zuckerbacker i Zuckerkandl, Bronfmann, Beck i Beckermann, Koch, Miiller, Mahler, Pfeffermann, Biermann i brojna druga. Tako su ostavila svoj trag u zidovskim prezimenima i mnoga druga zanimanja: trgovina i trgovanje stokom, Ugostiteljstvo, promet, obradba drva i metala, javne sluzbe i druga zanimanja i zanati. Prezimena prema zanimanjima, zanatima, tjelesnom obliku, duhovnim svojstvima i bojama (Fischer, Schneider, Gross, Klein, Lustig, Frohlich, Weiss, Braun, Roth, Schwartz, Griin, Gelb...) te druga prezimena (Mayer, Bauer...) nalazimo i kao nezidovska u vetinskome germanskom pucanstvu medu kojim su aSkenaski Zidovi zivjeli u vrijeme dobivanja prezimena, i ona nisu vezana uz zidovska prezimena osim podudarno§cu oblika. Zidovi su se u Europi, stjecajem povijesno-politiddh prilika, neprestano mnogo selili. U jednome casu bili bi postali nepozeljnima u nekome kraju pa bi posli drugamo, zatim dalje, u sve udaljenije krajeve. A sobom su cesto nosili prezime prema gradu u kojemu su njihovi preci boravili naraStajima ranije. Tako su Sefardima ostala prezimena: Frances i Carfati (iz Francuske), Almoslino (iz muslimanskoga okruzja), Florentin (iz Firence), Perera (iz Ferare), Navaro (iz Navare), Romano (iz Rima, iz romanskoga kraja), Toledano i Tolentino (iz Toleda), Deprato (iz Prata) i bezbrojna druga, poput prezimena Ascoli, Castelnuovi, Pontremoli, Sinigoglia, Rimini i brojnih drugih, nasta108

lihprema imenima talijanskih gradova. Usporedno pratimo nSkenaska prezimena: Popper, Propper i Pops (prema gradu Frnnkfurru), Halpern i Helpern (prema Heilbrunnu), Bachcr, Backarach i Bacharah (prema Baharachu na Rheini), Urbach (prema gradu Auerbachu), Stuckert (prema Sruttgartu), Dreifuss i Dreyfuss (prema gradu Trieru), Epstein (prema mjcstu Eppensteinu), Moskovic i MoskovliC (iz Moskve), VarSaver i VarSover (iz VarSave), Prager (iz Praga), Ukrain«Jik (iz Ukrajine), Ungar (iz Madarske), Pollak i Pal (iz Poljske), Marburger (iz Marburga). Osobito je mnogo prezimena nastalih prema nazivima mjesta u CeSkoj i Moravskoj: Kremzir (iz Kromeriza), Pscherhof (iz P5erova), Trebitsch (iz TrebiCa), Gostl (iz Kostela), Boskowitz i Boskovic (iz mjesta Boskovice). Tu je i poneko prezime znaCajno samo za talijanske Zidove, kao §to je Rapaport (pisano u razli£itim oblicima) a porjete od venecijanskih Zidova koji su zivjeli u getu, ispred porta, gradskoga ulaza. Dakako, prema mjestu odnosno zemlji boravka nastali su i svi oblici prezimena ASkenazi, koje znafii Nijemac, i svi oblici njemaCkoga prijevoda toga prezimena. To su prezimena Deutsch, Daj£, Doj^ (u najrazlifiitijim oblicima pisanja) a u hrvatskim krajevima javlja se i pohrvaceno odnosno prevedeno: Duic, Dajic i Njemclc. Osobitost ovih prezimena nastalih prema nazivima gradova i pokrajina jest mogucnost pracenja kretanja pojedinih skupina Zidova tijekom povijesnih razdoblja. Tako neka sefardska prezimena otkrivaju aSkenasko podrijetlo onoga pretka prema kojemu obitelj nosi ime, poput sefardskih prezimena Askenazi, Ashkenazi, Eskenazi i Tedesco (Nijemac, iz Njema£ke), Russo (Rus, iz Rusije), Morpurgo (iz Marburga). Neka su prezimena nastala prema nazivima gradova ce§ca, druga su rjeda, a nije rijetkost sresti prezime koje nosi samo jedna porodica, danas mozda raseljena diljem svijeta ali nastala od jedne jedine obitelji iseljene prije duga vremena iz nekoga pokrajinskog gradica istoCne ili sredi§nje Europe. Stoga prezimena nastalih prema nazivima gradova ima tako mnogo; samo medu aSkenaskim prezimenima ima ih oko Sest stotina. Pored naziva gradova, izvorom zidovskih prezimena £esto su bile slikane plo£e - kucne oznake u obliku Stita, nastale u prvoj polovini 17. stoljeca, u vrijeme TridesetgodiSnjega rata, 109

kada su Zidovima bila nametnuta obiljezja na odjeci i kucama radi razlikovanja od krscana. Takve su kucne oznake ponekad bile ukraSene najneobiCnijim prikazima, a ponekad samo obojene nekom bojom. Mnoga prezimena koja sadrzavaju nazive predmeta, boja ili zivotinja, nastala su prema ovim ponekad maStovito oslikanim plo£ama. Tako su nastala prezimena: Stern, Blum, Traube, Weintraub, Nussbaum, Eichhorn, Drach i mnoga druga. Od same plo£e odnosno Stita kao kucne oznake, nastalo je prezime Schild (Stit) i sva prezimena s kombinacijom oznake boje i rijed Schild odnosno engleskoga oblika shield, a i ve£ina prezimena nastalih prema nazivima boja: Schwartz i Schwarz, Roth, Weiss, Blau, Gelb, Braun... Pritom su nastajale razliclte pravopisne zabune, promjene i prijevodi, stvarajuti imena Rothshield, Shield i brojna druga. U vrijeme nastanka ovo su bili nadimci, tek vrernenom postali su ti nadimci prezimenima. ASkenaska prezimena op£enito imaju germanski oblik, a sefardska romanski, iako su korijenom ili znafenjem izvorno zidovska c"e$£e nego to moze izgledati. Nakon uspostave Drzave Izrael, mnogi povratnici u.pradjedovsku zemlju nosili su imena i prezimena Sto su in preci usvojili tijekom raseljenosti u Europi. Jedan dio useljenika ih je zadrzao, drugi su svoja germanska i druga indoeuropska imena i prezimena prevodili na hebrejski, freci su uzeli posve novo, hebrejsko ime i prezime, ponekad samo jedno od toga. Danas vecina djece u Izraelu dobiva samo hebrejska imena, a ne treba zaboraviti da je Zidovu nemoguce obaviti bitne vjerske obrede tijekom zivota bez njegova osobnog i oCeva zidovskog imena.

kovanujli nadnjenu od dragocjenQgainj.tgjdj.ala, " ^ ' ^ , oge s o t okp polo^aja mezuze: uspravno ili polozeno? Stoga je odredeno: m^?ti^ olozajuJ Pri ulafeniu i izlae m e z M d o r n u t a prstima koji so zafam prinoiellsnarriariako vierniR^ svakodrievno viSekrarno^ bezIa ~~' ga podsjggaju na jtemelmp

tugem na pergameni potekloi od obredno ^ a jeispisivanje mezuze vjersKi Cm, poput ispisivanja teksta Tore. morajbiti potp^rj i .
.-_-_-_g——- '""'•.t.'""" t'^^>vjc^'lva<-i /K

•4- Mezuza: svakodnevna opomena
Mezuza _se,.dr2j juyarQm_zidoyskpga nara. Malen komad pergamene-^mgnry^pipriri eferucama oma i svakoga drugog" mjesta za feoravak, ukljucujudi po3rume, tavane i garaze, ali se;rukada^ne^pr)fi^v1ja pa nl^y; u kupaonicu i odgovarajudega^blagpi eu
ii

•^— _•:. u::j:^:^a±gts*ia/buducl da temperafurne promjene, vlaga i drugi clmbenici mogu djelovati na pergamenu i tuS. Blagoslov mezuze se gubi za uku^ane i njihove goste u slucaju njezine manjkavosti, a manjkava je ako je tu3 na samo jednom slovu napuknuo ili djelomice otpao. Stoga se u vrijeme vedih po§asti, epidemija, ratova i gladi pregledava nije li vremenom do§lo do oStedenja u mezuzama. U raseljenosti mezuza se____ - priiivrstiti u roku do trideset ^_ mora „ J-^.N- . j.tjyj.n >-t XVJNI^ na nakon useljgnja, Vlzraelu Je obvpy.nn udniti ^)jgrvoga ^,r~— onuselienia, u Izraelu ie obvezno n^inift ~ u biblijskopcnjizi Devarim (Ponovljeni zakon) 6,4-9 i 11,13-21, gdje je Zidovima haredeno Bozju rijeii postaviti na dovratnike svoga doma, asamari}e^_OTezwzfl_zriaJi_^o£rai^^ Dr2^se da mezuza Stiti odp^nianja Kn&S^t^on\Sw^ipf oTJzhika pri ulaslcu rizla^ sKu%a~ispravaTrrzTVot); te dj osigurayajdo^ar i dug zivot. Pod kabalisti^kim urjecajem razvio se~oqeSaj"prefiTa^JezMzrkao amuletu, talismanu, te se drzi kako demoni i zli duhovi ne mogu prodrijeti u^u^uT^iT£uva^zezuzflrzbog takvoga su vjerova. njFzTdovskl vojnici u novije vrijeme sobom u rat nosili mezuze, a i izvan ratnoga stanja rnnqgi nose mezuzu na lan^idu oko v ta_kap_amulet, iako ovakvo tuinatenje i magijska primjer 111

110

kako bi duhovno oCi§<5en stupio pred Boga.. Propisi bra£noga zivota osobito su slozeni upravo zbog zenina mjese^noga ciklusa. Ako je. koji je toga dann vjerniku najhli^. " mikvi~&e moze nadopuniti vodom iz slavine £im je najmanja propisana koliCina prirodne vode prikupljena u-. preko onih koji uranjaju samo prigodom onih obreda uz koje je to nezaobilazno (poput vjenCanja). a bjju5ni_dodiri zabranjerdjuj_gis§ni. treba priaifiipitiuranjanju u mikve radi ^ urqn u j«fejg_u okviru obreda prijama. treba ga ' uSkaracf je rijetko u okolnosfima koje zahtijevaju obredno odi$£enje u vodi mikve.( nitfco . a ortodoksni 2idovi drze ih se doslovno i predano. Cak je Sestina golemoga talmudskog teksta. buduti da se mezuza na ulaznim vratimajedovito pqstaylja na ^anjski do vratau^.bazen. LJkoIiko je iem potrebha pomod.i. opravdano je pri£vrstiti je s unutraSnje strane ulaznih vrata. koji uranjaju u mikve u svim propisanim prigodama. pruzit ce joj je~3ruga^ena koja ce paziti da niti dio tijela ne ostane suh.rje§ayale uranjanjem u vodu mikve.(prikupljanje)f jer mora biti-na^. posvedena pitanjima zene u braku i njezine obredne Cistode. Od najortodoksnijih. Tradicijski se drzi da razliCite nesrete pogadaju prekrslteljicu ove odredbe i njezina supruga._osim njih ne~zna to^no vrijeme kada je ona bila ili kada £e idi u 113 -^-^^ odS^enja. toliko je bUo uvjerenje u magijske zaStitne mod mezuze. Mezuza je postala i svojevrsnom deklaracijom zidovstva. ^MusTcarac koji prelazi na jidovsku vieru ~T Mikve: kupka o£i§6enja h^ijgaz^rijmdaubj^jkojej^^ jednice nemogu£. stoljeduslayni zidovski u'SerijalrMaimonides. koznih bolesti i drugih nesre^a i nevolja. ne prihvaiajud nikakve vjerske obveze. U praksi. nakon §to spozna da je u stanju obredne oneciSCenosti. U yrijeme Hrama. pljeno u ne-Zidova. od radanja mrtve djece do smrti u porodaju. Prije uranjanja propisan je redoslijed temeljitoga J i v pranja_gitayoga .zuze ne nailaze na rabinske simpatije. Pravila o ponaSanju prije. nakon svakogamjese7" usiriJ suvremenome je zidov^rvu mozda najprimjeT^ nijaTazlilca^ vjerskoj praksi izmedu skupina razli&tih vjerskih usmjerenja upravo u uporabi mikve. a samo u slu£ajevima vece vjerojatnosti da £e mezuza biti nasilno oSte£ena odnosno ponizena._naziva se mikve. muSkarac koji bi poginio tezak grijch protiv vjcrcy oclJgdg^e yjerovanja u Jedrtoga Boga (makar i prisilom) uxivaTT zabranjenu hranu (makar i prfsilom) Hi sudielovao u sliCnome ^jgSnpmfinu.no i 2ene rodene u zTdovstvu imaju obvezu testoga uranjanja7jer zenino se tijelo zbog redovitih mjesefnih promjena i povremenih porodaja drzi potrebitim redovitoga mjesefnog odnosno poslijeporodajnog o&§£enja. kabalistiCkoga pristupa o£i§£enju muSkarca prijp svakogn A? : bata i do neSto viSe prakticiranoga uvjerenja da je muSkarcu nuzno odSCenje samo prije jomkipurskoga posta. p^^elrTpriRupllienom kisrucom ili potognom vodom.^Mftoe ne oCiS ^amo osobe ye^ i stvari. Odlazak ujnikve intimna jejtvarjnuza i_zene. da su i kr§danski susjedi u srednjovjekovnoj Europi dolazili Xidovima nabavljati ih za zaStitu svojih domova.^ena nakon svakoga genitalnog krvarenja nije uronila u vodu mikve. Konzervativni i reformirani 2idovi ne rabe mikve u svim slu£ajevima koje zahtijevaju ortodoksni. kada~se simboliCno" ponovno fa3a u krugu zidovskoga naroda. jPri^prijamu zene u zldovstvo takoder je nuzno uranjanje u mikve. no danas su razlozi za uranjanje manje brojnivMu§karac se u mikve ogiS6uje prigodice. za vrijeme i nakon stanja u kojemu je zena nida brojna su i slozena.. Takvu magijsku praksu osudivao je ved u 12. RazliCiti su pristupi uporabi mikve za muSkarce: od hasidskoga obifaja svakodnevnog oCiSienja mu§karca u mikve prije molitve (§to se i u najortodoksnijih ne-hasida drzi pornalo pretjeranim premda je zacijelo osvjezavaju<5e!) do 112 . primjerice. a f ena se redovito ogi§?u|e~ dvanaesyirinaest ill viSe'puta godiSnje. do onih koji nikada ne uranjaju u vodu mikve. razli&te su se obredne ne£isto£e.akQ. 2ena u stanju obredne negigtoge zbogjnjegggnog ill _r\agiya se nida. U praksi.tjr iela ikosit_y£anlanie j\ smije ostaffsuh. dio NaSim (2ene). Pa ipak.

LL^anagnje i vrijeme u okviru reforjniranihza|ednica i zene ponegdje nose talit i tefilin.o'gtroi suprotnosti s"pisanirfrteme]|5nT'z7dc)v'ske tradjcjje. naige|^gJBez~kraval:e/ glava pokTiveruhjyelikirn crnim §e§irima isppd kojih. ali samo tijekom obreda. s obzirom daje mikvesreds^vg ociScenja. J-. . u velikome dijelu zidovstva prihvacena je danas kipa._. tieI'ffT^ Cuva^ i ngsj_ j_ Qspbitim po§joYajQiem^^enama nije propisana nikakva odredena obredna gdjeca^ oslm^td'u ortodbl^nlrn^e^elodn'evno pokfivaju glapokrivalima. a ponekad su UreSene srebrnim i zlatnim vezom. . Nakon prestanka plodnoga razdoblja..e^.. U vrijeme poCetaka §irega prihvacanja krgcanstva.no to je"u .uobi£ajena. osobito ASkenaza..J ~t Sestolfetni zivot u okruzju razlicitih kultura donio je i najrazlicltija pokrivala. — ~ ^ glave opominje yjemika na ne^pre^ stanu Bo2ju~naz^Sn^st7Wp"dosta^n6.— u--t—i »! kipa.boja zalosti i £pJkaja^a^"CesTo su kaplce izradene od pTi§a ili svile.— . osobito vecih svjetskih gradova.. primjerice katoliCanstvo.-. U nekim konzervativnim zajednicama medu 2enama je takoder obvezno pokrivanje glave laganim cipkastim pokrivalima ili prikladnim §e§irima. supruznici ce pitati rabina za savjet. Pa i danas. oshn najortodoksnijih. preuzimajuti mnoge prilagodene zidovske obrede.(tint mi/a).-:.mikve. . novorodenp. ne za^uduje §to se uobi£ajilo tijekom svih dana u tjedmi cjelodnevno nositi odjecu koja je najvecim dijelom istodobno i obredna. cin odijevanja.tjemena... U narodu u kojemu su svi punoljetni muSkarci istodobno (barem teorijski) i sve£enici. primanje djegaka u zaiednicu potvrduje sej)bjredc)rn ^objrejivanja i dobivanjajmenj. nosjT u~seHi~posve<i:eriost/. 2ena vise nije obvezna na odlazak u mikve. ne bi zarrujetio^radatejuorno odjevene muSkarce/^u bijeljjn koSuljama. pri obredu ce posluziti jednokrama papirnata kapica pa fiak i rupclc. na hebrejgk^ome dbslovnc ^ v\i-_ ' panica^pvaj^gtverokutni §al naginjenje 115 . a Cin kr§tenja bio je neodvojiv od potpunoga uranjanja u pt'scjm^bazen vode ocjgcenja.je pokrivanje.i. zidpvsko dijete jprolazitim obredom. napustila ^radicijski na114 " 'i2E!£^2i^J^i~?0^H--^?H.~ K"..C. danas je vecina Zidova. zadovoljavaju simbolpolijevanjem vode po glavi novokrStenoga. _~ ' Ostrrr^a. osmofia da' naoci rpderv)a. "^~ -. ' .molitveni ^al. obvezruTobreclnu odjecu zldovskoga muSkarca cini talit . . tko na ulicama. dok talit i ~ ~ a i e n a jgrema naredbama_Tore.— -. ali ukoliko bi se zbog bolesti ili drugoga razloga genitalno krvarenje ponovilo. Ortodoksna gidovska mu§ka odjeca obuhvaca obygzno pokrivalb za giavu §to se nosi od jut¥fn[e^a budenja do ~ mpU'rveHoga remenja7~Pomora se posvedvati osobita paznja. osim §to je uz jesenske Velike blagdane .-. Vi. Premda obracenik na zidovstvo mora uroniti u vodu mikve pri svom prijamu u zajednicu. malena okrugla kapica kojoj boja niti tkanina nisu propisani. . ponovno ociscenje je nuzno. . U nedostatku drugoga pokrivala..--. malena okrugla_kapica _ na zatiljku proviruje .— -"•-—-. Ukoliko su zbog bilo cega u okviru ovih zahtjevnih propisa u dvojbi. No..~£.Ea \^P^J^'a naziva se ^gj ^psfojp-^--^^=^~^^^^^^J^is^L^^-' kipq jednnstaynn crna^li pojavljuie se_i_U_ smedoj i crvenoj_bpji. . a aijete na sebi nema rdkakvoga^ftijeha 111 stm^jne necjjitogekojujji trebalo uklpftltiTZiaovsko dijete poilaji^lanbm zajednice sjiramjodgljgggydriosno. Krjlanstvoje. Ipak. .. . Hebrejskinaziv kipa u i Obredna odjeca: znak posvecenosti i razlikovanja Sve do prije nekoliko desetljeca moglo se 2idova. .^fl'liiim-i i ' •' " n ^ ^ koiu pobozni Zidgy nosi tijekgrn c^ejoga dana. Mnoge krScanske sljedbe do danas su zadrzale ranokrScanski obiiaj potpunoga uranjanja u vodu. a djevojcice su'taTco^ers^rmm ~njem i dobivanjem imena primljene u zajednicu.bijela . razludti od drugih prolaznika jednostavnim pogledom na njegovu odjecu. a u noyije vrijeme tako u vHerj^urji garenim komU od~Eohca~fazugitiH ^^oja. vedna novokrStenih bili su odrasle osobe.. pa velik dio mugkaraca ^ak i kipa nosi samo u obrednim prigodama a u manje poboznim sredinama velik dio pripadnika zajednice niti ne posjeduje sve osnovne dijelove obredne odjece.—j—^!^-~. prihvatilo uranjanjg u mikve kao cin oiiSienja pri prijamu u kr§<*ansku zajednicu. dok se druge.

. jedino je ovaj znak neodvojivo vezan za tijelo. vec se odijeva prema obiCaju mjesne zidovske zajednice (u ortodoksnih) ili prema obiCajima Sire zajednice (u konzervativnih i reformiranih). savez obrezanosti) te te do kraja ziyota nositi ovaj znak pripadanja zidovskoj zajednici. Ostali prepoznatljivi znaci. I tada se na takve zahvate gleda slobodnije kada se odnose na zene. Sto znaCi da su u Kini hlaCe dopuStena odje<ia i za ortodoksnu zenu.npse tekpzyam talit katan (mali. krzneni SeSiri osobita 117 . JgiiL&£JBgsisamojpri^ jutarnjoj^ . tijekom jutarnje molitve pripadajuiim koznatim ^ ^ pgiju te na lijeyu ruku u _ ? ^^ ploprave dje^aka za r^egov "Ear micv~a. Budud da zena ima manje obveza. kadaTtepbfeii nosltiT^fi ji"p"6put" ostallh muSkaraca.E-_^— —^ temelju zapovijedi navedenih u Tori. prema obiiajima sredine u kojoj se zivi. manje u reformiranih Zidova. s _ _ _ _ nojpdrederifm brojem i naiinlia s^feTIrlTaltaTRanije je u aSkenaskim zajednicama i u vrijeine^breda ve5Ina^\u5karaca nosila talit katan. na odjed te nai5inu CeSljanja i brijanja. I uz noSenje tefilin vezana je praznovjerica: redovito noSenje daje dug zivot (vjerojatno zbog po§tovanja Bozje zapovijedi). da bi se nositelj stalnjo^e^aii^Q2jih^dredaba. Izmedu ostalih.^. I mu§ka i zenska odjeia odreduje se prema mjesnim uvjetima i obiCajima. Oblik i vrsta odjece nisu propisani.tdit).j<3bted ^ punolietriosti. na^injene od koz^e~o5rednojiste^^ivo i. 11-16 i . svaki se danaSnji nosed je. getverouglast komad odjete poput potkogulje. propjsano je cjelodneynp pokrivanje-slaye zalnu§karcerProvodi se "Rao OD^BZUjuce u ortodoksnih i dijelom u konzervativnih.^X^^JL. no rabini se protive takvome magijskom tumafenju. nisu trajni i mogude ih je promijeniti ili nasilno oduzeti. a mpra biti~^ger<<'T""T'0'^ jo^T" na broju! Talit. na^injene na 116 . muSko dijete prolazi prvim obredom prihvatanja u zajednicu. Cuvanje i ispravno drzanje. a u Parizu ili Amsterdamu nisu. Osoba ne smije nositi odjedu uobiCajenu za suprotni spol u sredini u kojoj zivi. Uz obrezanost. a za sve prigodom pribivanja obredima. Zidovima je dopu§teno noSenje nakita razliiitih vrsta. nazvanim Brit mila (ugpvor. a gotovo ni za odjecu. nije dopugteno nikakvo naru§avanje tjelesne cjelovitosti radi uresa tijela muSkog ili zenskog pripadnika zajednice. to su poznati crni kaftani. Ispod gornje 6Hp2eveoma tfaHiciJskrZidovi i danas kao znak duboke ddanosti Bozjim zaKoruma (a pomalo i kao zaStitno sredstvo protiv zlih sila!) svakodnevno^^.. te na Jom Kivur. odijevanje i no§enje obredne odje£e uvodi vjernika u Bozju nazofriost. r g su dvije erne kui ti)ice u obliktikocke.V^H VJ<-J. Osim ovih manjih zahvata. a za radnih se'dana 4 10. kao predodz¥a svih Bozjih i vjengaruiu Pji pbigajuj^Q: k^pjnjajnugkarca ^ rese xm W>L/J.-. a samo vjerski izobrazeni pripadnici zajednice nosili su talit u obliku Sala. polucilindri. moze osje<5ati potpxmim dionikom Naroda izabranoSa- Obvezni. pa i onoga koji zahtijeva probijanje u§ne resice ili (rjede) nosnice. nije propisan nikakav obvezni znak pripadnosti zajednici. za njezino tijelo. Dio obredne odje£e odnosno pribora koji u nezidovskim h^ brejskome^ o s I d ' o i: m e ni i r e d m e t~i .t psmncrn Hann nri rn- " jtoja' rukama^digkff dad Tprijatelji. ^U. bijele £arape uz okra(5e erne hlafe i grube cipele. J^^XtS. Priprema i nabava.l^cmjl^. ^ jdytfbj^Sahrit. dopu§teni i zabranjeni znakovi: cuvanje identiteta ^Jedini znak koji zidovski mu§karac mpra nositi izravno na SVOme Ujelu jgsrzna^snVf!^qLn^rp7anof.iT^lS-iZl). Zahvaljuju^i drevnosti propisanih dijelova te odje^e. Tradicijska odje£a razlidtih ortodoksnih usmjerenja vremenom je postala dopuStenim i prihvatfenim znakom pripadnosti.jurr^jnodrim Hi Ijublf aftjn^ jMuiunastrogopropisann^inzave^n^subijelejgsejnazvane ~" cla7jpne*se nose prema o^dredbiiz~^M Israel koja nareduie~— noSenje resa na ^etirLkuta odjevnoga predmeta.

Pored zabranjenih znakova.Menora Jedan od najstarijih i najjest Menora (Svjetiljka). Zabranjeni su-bilo kakvi uresni urezi na tijelu. muSkog i zenskog. ili cijela rijefi hajim. crnina kao znak tuge za pokojnikom nije dopuStena. Ovaj znak star je gotovo tri tisuce godina. jer je tijekom nacistieke zlouporabe toga znaka smrtno stradala gotovo polovina zidovske zajednice. odredeni izbor odjece takocter moze biti zabranjen odnosno nepozeljan. budu<5i da i nadalje vrijedi rabinska zabrana reproduciranja bilo kojega dijela hramskoga pribora. svastiku osjeca kao napad na sebe i na svoju zajednicu. U to spada i tetoviranje. kada su nebrojene okrutnosti i zlocini bili pofinjeni u ime toga znaka. i slicna odjeca prema kojoj prepoznajemo pripadnika hasidskoga smjera ortodoksnog zidovstva. dakle jednoznaina i jasno prepoznatijiva odrednica pripadnosti. kojega nalazimo od sinagoge do grobnice i od ureda do 118 119 . uz obvezu pokrivanja glave i za zene a ne samo za muSkarce. U novije vrijeme uobi£ajen je zenski nakit (rjede muSki) lancld s privjeskom u obliku magen Davida (Davidova Stita) popularno poznatoga kao Davidova zvijezda. dok Zidov osjeca kriz kao njemu nedopuSten ali istodobno legitiman znak pripadnika kr££anske zajed- nice.oblika. Izvorni izgledMenore zabiljezen je na rimskome slavoluku ruSitelja Hrama. uobifiajeni u nekih naroda medu kojima Zidovi zive. zbog jake identifikacije nacista s tim znakom. No. lako dopuSten. Ortodoksni propisuju i vecu obvezu pokrivanja tijela. Dakako i znak takozvane svastike (koja je izvorno jedan oblik kriza) premda drevan. Stoga. gdje zivi najvecii broj raseljenih Zidova. 'bltaix jkoga Hramado njegova pada u^prvdme"sfc'ljecu. iako se obiCaji odijevanja vecinom prihvacaju iz Sire zajednice. VeHki zlatni sedmerokraki sviil5nia]E"cIo''tada7e u ~ ' mudrostMmora koja je i sama izjednacena~sa sUkovn ~ c^ prikaza zidovskoga naroda. Sto nije dopusteno jer se osjeca kao izrazito krScanski obicaj. ovaj znak nije propisan. Prije svega to se odnosi na naruSavanje tjelesne q'elovitosti bilo kakvim sakacenjem tijela. Nije dopuSteno usvajati ili nositi tjelesne znakove drugih zajednica. Pojavljuju se i drugi oblici privjesaka: svici lore. graniie s praznovjerjem te su op^enito nepozeljni (osim u reformiraruh). Prije svega to je noSenje crnine ili erne vrpce kao znaka zalosti za pokojnikom. slova het ijod kao prvi dio rijecl hajim (zivot). DapaCe. Ta je osobita nelagoda Zidova prema znaku kriza nastala u vrijeme srednjovjekovnih progona Zidova u Europi. veoma se rijetko srece puna plastika. pripadnika Naroda. £etveroslov Bozjega Imena i slicni privjesci. iako je kriz prastari znak. odnosno trodimenzionalni prikaz Menore. na kojemu je prikazana rimska plja6ca hramskoga pribora nakon pada Jeruzalema. spada u znakove koji se ne smiju i ne mogu nad kao ures u Zidova. koji ne smije istisnuti zidovski zalobni obicaj noSenja stare odjece s ovratnikom rasparanim tijekom obreda kirja. iako su joS na podrucju zidovskoga. prihvaceno i omiljeno u mnogim kulturama a sve vise i u^ krugu euro-ameri^ke kulture. Ovakvi znakovi. za razliku od magen Davida. Ovo se osobito odnosi na kri2. imperatora Tita. Stoga je Menara prikazana i na grbu Drzave Izrael. Tijekom Novoga vijeka ovaj je zidovski simbol postao znakom prihvacenim kao usporednica krizu u krScana. ali do pred nekoliko stoIjeca nije zauzimao tako istaknuto mjesto u zidovskoj simbolici kao danas. mnogo stariji od samoga krScanstva. No. nezamislivo je za pripadnika zidovske zajednice uresiti se nekim od znakova identiteta drugih zajednica. likovni prikaz ili mali model Menore danas je omiljen simbol. veliki ilb-^id^Ysktli-slrjglznl^. Premda je ukraSavanje uobi^ajenim nakitima dopuSteno. hebrejsko slovo het. 4.

Sidonu^jia^inipn . Ponekad su razlidti tekstovi."te"|£ne E^^i^alo^jg^maJ^&vijeSa^^^ tradicija povezuje s Jehtidom Makabijcm.'Stb ma120 Magen David prihvaten je i u drugim zidovskim zajednicama. zbog zvjezdolika obJika. poneEacfje radi magijske z'aStite naziva rabilajusedal. bron£anim i keramiCkim predmetima. osobito na knjigama tiskanima i^Pragu. te je danas oplenito naipoznatiji simbol zidovstya. a na njoj je bio heksagram. Maven Dam'^Je urezanu_pega^pronaden u. z jga_se:na_grj:kome iezikiT SajuJstoJsraCnih-tr'okiitaokre'-tieksa i krakova. poet kojom su milijuniotpravljejii ^L pomzenie i:stytTTlifte jejmajfen David_ dpbio novu dimenziju .VHki. nastaloj u 14. gdje jc zidovska zajednica imala pravo na zastavu. Od 13. stolje<5u. U vrijeme nacizma^ jtametnuta je 2iidovima zuta oznaka magerTDyvma kaorzna^k-jT rtfstj iiarn^efir}ene"is1:rebljenju. kakvim je postala nakon propasti Hrama.k~^biteljsk~e_ pjffiacJnostljjidovskoj zajednici._Oydje je Sveto Ime^upisano u magen David zajedno sa slovima MKBT. S^obzirom da je svako oponasanje postupaka vezanih uz postojanje Hrama za"metiore zapravo su_sampjZjrLja. Ijjekom 19. a ponekad se heksagram rabi samo kao ornament. n xLaj^k^TT^avigrovajgi^k"hbsio na svomc . Cesto ga (i pogreSno) nazivajuDavidovon^zvtjezdom. TakvaJcu6na menora nije svijg^^-ygg'asipomena:ili slika jedrioga^^ riajva2nijiK^d^elo^ hramskoga pribofa. Najstariji tekst koji spoSnjenjaTnagijskoga alfabeta andela. osobito magijski. na(je p^Qfog na cionigtiekoj konjispos'tave 2idovskeI naglonalne dr2ave magen David je nagaojvqje rnje^ojiaJ^iigo-mgdgpJjMtav^ 121 . stoIjeda nalazimo ga u hebrejskim rakopisnim Biblijama od Njema^ke do Spanjolske. no jedini danas zivutfi narod koji ga je poznavao joS u drevno vrijeme jesu 2idovi. mozaiCnim podovima. stolje^u medu A§k^^zima.Davidov stit Ovaj se zidovski simbol u svakidaSnjem zivotu pojavljuje gesto.4?cgatima dnice i-Magen David . No.\ }\f\t*<*'f\+*f^\fi i »*-> A r^M I* L"^ ( 1 * * 1^*%«/^*C«! < ^ \f\rv\\n * ft ^ f^nirro se u ranome Srednjem vi]ekTi7u~2idovskim zajeHniSama u islamskim i krscanskim zemljama. mne a v o v teksta Cestog u 12. nazivanu u clokumentima Zastavom kralja Davida. bili pisani rijefima slozenima u obliku magen Davida. ona nije dosegnula puni znaCaj simbola. ^aSamaodplemenitih metala. Ovaj se znaknalazi i u kaBalistiCkoj"Tavjizi'Scfer hngcmi. gdje je postao simbolom novih nada i bolje bududiosli za 2idovski narod. u vrijeme dok je sama Menora postojala. zidnim slikama.stana. Ovaj se motiv ve£ u Starome vijeku pojavljuje na reljefima. Nakon pronalaska tiskarstva nalazimo ga i tiskanoga. .stoljeea postao je simbolom *:J ' '--•• Jkao znak ideTtfetar _iz srednje i zapadne burope~prb§irio se na isto^nu Europu i u orijentalno 2idovstvo. Ovaj je oblik medu najstarijim znakovima uopte i javlja se u vi§e ranih kultura. Stoga u Pragu posvuda nalazimo heksagam: na sinagQgajna.

. Halaha. vino 0^j^/j^]ff?^u ulbgu u^idbvskjm¥obredu. nad kojbnTse izgbvaraT)lagoslov: Blagpslovlj^rrTi'Kofrsi stvorio'plod'vin^e^Kze^^o. prvi vinogradar.sHkjpjgfa bflika yinova loza svbjinx vTficama^U^em i grozdovima_dobrpdoSao je i £est motiv liresa zidovskih gradevina. Vino se dr^rnajyaznijom tekuCinom. -f Vinova loza Cegto_p^kazivan zidovski simbol je vinova loza i njezin p_lod.a e e zabraTije7io~C5sim jedhom godE^eTzaplagdana Puriina!). te da je vino bilo zabranjeni plod.rabi za bdredivanje riajmahje kolidne neke hrane. a tijekom dvaju tisufljel!:a^bri~u~n^roje^^ svijednjacima za Ma^dlnT^nuferBiblijsRiTfaSTiudski tekstovi spominju maslinu i njezlno^ulje'na mnogo mjesta.-PI^iior^ 5. Putem toga grozda. Menore. U obreolu.YH1!.tijekom posljednjih dvaju stoljeda uobi£ajilo prikazivati i rabiti magen David u oblicima paralelnim s kr§ianskim krizem. Maslinbva^randca bila je nakon svjetskoga potopa prvim znakom kopnenpga zivota za Noaha..^bez i najmanjegalragXKvasa). on nije obvezno nazo£an kao simbol na zidovskim vjerskim gradevinama.^ptajni_£phpd isjQ^ prema tradiciji golem grpzd. ' . Neki drze~EaTc6~Jel drvo spoznaje. Vino rabljeno u bbredu mora biti kaset.Takvo vino prema najstrozim rabinskim propisima'moze pfbizvesti ~~ i bvinproizvoditi kaSer vino.. Glavni se blagoslov zidovskoga objeda stoga izgovara upravo nad kruhom.E9. rabini su uvijek bili svjesnrkbrrjena problema: Noah. povijaju dvije grane masline. Fremda postoji vjerska zabrana pretjeranoga uzivanja u vinu. dopuSteno u propisanim koliCinama i u o d r e e n i i n p r i l i k a i n a ^ . tekstila i rukopisa. vino je £esto povezano s kruhom (lehem). koji je^svo|pm dbiteljf jedini pd prvotnoga Ijudskog roda prezivio P-9J2E M. kao istodobno sveta i opasna teku&na. a maslinove gran£ice. osnovnqm hranom kulturruh starih naroda. U staro se vrijeme izgovarap_pjpseban bFagoslov i za maslinu. koji su simboli£an znak pripadanja zidovskoj zajednici. mala je dio vedneyjerskih_obreda. ne poznavajuti mu snage opio se vinom. To vrijedi i za nakit i druge urese u obliku magen Davida. s kojega su jeli Adam i Eva. li§te i plod £est su motiv likovnih prikaza. gdje je veliCina kpju vjerski zakon. besplodnoj pustinji.eJixefet skoga i zivotirijskogajijelaji 2idoystvu. Stoga je vino. 5§?. osobito zbog simboli£m3ga zna£enja plodnosti. 122 123 . Bioje^to pryi blistav i syje'jjpjod'nakon njihovajetrdesetgod^njega prehranjivanja pomalo dosadnom syaki3a§njom manom\i suhoj. Drevni bliskoistogni proizvod od ploda vinoye loze. Narod Izraelov ponekad se usporeduje s maslinom: kao Sto se dragocjeno ulje dobiva tek tijeStenjem ploda masline. Menori. ali ^abatorn se vino blagoslivlje prije kruha. Stoga se oko simbola zidovskoga naroda u grbu Dr2ave Izrael. -V"Maslina Maslina (z^'|)je je^an pd sedamplpdoya Erec Israela §to ih sppjtnmiejbiblijski tekst. premda je dopuSten.2^ima. a vino uz Seder Pesah mora biiikaSer i^j^hJ^istpzaPe^ sah.§-teP-.Maslinovo je ulje gorjeloT u hramskome svije^njaku. Prvi. zapravo bilo vinova loza. Bog^im je dao znak o plodnosti Zemlje Obe^ane. omiljen i Siroko rabljen. tako su i pamje kojima su 2adovi morali prod tijekom svoje povijesti proizvele dragoq'enu spoznaju o pravim vrijednostima. <Sji je plod davao uljgjednu bd bsnpvnih: 2iVoinJH"MMrriic£ Kbliko je zidovski osjedap bitnom za svpje pfeliKljavarije razvidno "~ Qviru Izraelu.

ukupno oko 65. U toj ranoj krScanskoj Europi nije 124 125 . a neke su zabaCene zajednice.Krug zajednistva i razlidtosti: ogranci zidovslvn Uspomenl knjiJevnika Liona Feuchtwangera. ASkenazi j Sefardi dvije su najvece grane zidovskoga puCanstva. Jerjoznao.i kasnije Europe. pojedine manje zidovske skupine razasute su svijetom tijekom dugoga niza stoljeta. Svaka je zajednica odvojeno morala proci povijesnim okolnostima pada Rimskoga carstva. jo§ prije gubitka 2idovske drzave. kasne antike i ranoga Srednjeg vijeka. Tijekom stoljeca.? ona tiisu s^ktagka doksu-u Danas su Zidovi svijeta narodnosna i kulturalna zajednica nastala od nekoliko nakon dugoga vremena ponovno spojenih ogranaka. prije nego su od dviju skupina Zidova doseljenika... autora Spanyo/ste balade. nastale velike zajednice Sto su bimo utjecale na razvoj srednjovjekovne . Nakon pada Hrama. poput one u Kini. dva su razdvojena kraka zidovstva poprimala osobitostfvezane za domadinske sredine i za samostalan razvoj. Tako u Africi i Aziji do danas zive ostaci drevnih zajednica i skupina 2idova. osobito onu §panjolsku. prestale postojati. mnogo je pridoSlica povecalo ove ved postojece zidovske zajednice. ASkenaza i Sefarda. a" pof eci su imnastali naseljevanjem Zidova na Pirinejski poluotok te u'podrufije' fimskih proviricija Galije i Germanije. Prije nastanka danaSnjega globalnog sela ti su dijelovi. Razdvojile su se veoma rano. iako nastali iz zajedni^koga korijena. gubitka drzave i progona iz domovine.000 ljudi. ASkenazi U slici probudene srednjovjekovne Europe a§kenaski Zidovi tvore vazan dio. ve£ ostvarili ve<^i ill manji samostalan razvoj u doma&nskim sredinama diljem triju kontinenata. Pored dviju velikih grana zidovstva nastalih u Europi. SlROKI KRUG 2IDOVSTVA ^^S^jS^fi^^^Kii^^^^i^3^!l^^fil^j^j^^^&^ . a u nekim gradovima ^ine i razmjerno visok postotak pu£anstva. ljudi nekrScanske vjere i druga^ijih obiCaja.

Osobita aSkenaska kultura s njezinim govorom.000 Zidova bilo je ubijeno ili nasilno krSteno. bankarstvom. Zidovi opstaju u mnogim njemaCkim gradovima. stoljeca okrecu prema zapadu. Oko 100. Tako je. Oko godine 700. kako to u zidovskoj povijesti neprestano biva. kada je propalo hazarsko kraljevstvo Sto se protezalo golemim prostorima sjeverne strane Crnoga i Kaspijskoga mora. uz manje ili vece teSkoce. valom nasilja kozaclce pobune 1648. Zidovi vet zive na neusporedivo vecem podrucju. porodice. tamoSnje je zidovsko pucanstvo raslo tako brzo da je u ranom 19. ASkenazi nastavaju podrucje od Amsterdama na sjeveru do Rouena. te Italija nije smjela primiti onoliko Zido127 . I krScanska Spanjolska trebala je svoje Zidove. Vladarevi su nasljednici duvali pripadnost zidovstvu sve do 1016. na jug: u Moldaviju i Gr£ku. noviarske i druge sposobnosti. Spanjolska je ruka u Srednjemu vijeku bila duga. stjecajem nepovoljnih okolnosti. Poclnju se baviti trgovinom. a jidiS ostaje njihovim jezikom neovisno o zemlji u kojoj zive. stepskoga nomadskog naroda podrijetlom iz srediSnje Azije. Hjekom stoljeca rekonkviste. njihove obrtnic^ke. DapaCe. selidbama stjefu rodake u udaljenim krajevima. Ne vezuju se previSe niti za jedan predio ili grad. oko 1600. a vi§e od 100. No. prekida se idila zajedniCkoga zivota u istocnim krajevima. stolje£u. No. pa i dtave zajednice neprestano sele. seleci se u£e mnoge jezike. te na sjever: u baltiCke zemlje. postaju kozmopolitima srednjovjekovne Europe. sudjeluje u zivotu §ire zajednice. godine. trajala je sve do kraja 15. No. Tako ASkenazi. Sefardi Drevna zidovska zajednica u Spanjolskoj. aSkenaske selidbe i dalje se tijekom 17. ProSirili su se na istok sve do Poljske. Pariza i Troyea na jugu te do Frankfurta na istoku. Prije po£etka kr§danske rekonkviste u 8. medicinorn. Bizantom i mediteranskim lukama. Velika zidovska zajednica traje tu tijekom stoIjeca. a slijedilo ga je plemstvo i dio naroda. uzivajuci vjersku snoSljivost i gradansku ravnopravnost s muslimanima. prolaze^i s njima povijesne nemire i razdoblja blagostanja. koji se najfieSce podudara s njema^kim krajevima. Tijekom sljedeca dva i pol stolje^a 126 ASkenazi 6e se iseljavati ponovno natrag prema zapadnim zemIjama: u Englesku. Galicije. a prezivjeli aSkenaski Zidovi ponovno su se okupili u svojim ranijim sredinama. Zapravo. Ondje se stvara jezik jidiS. medu 2iidovima bio je dobio biblijsko ime A§kenaz. Nizozemsku. No. Vecina tih zanimanja bila je tada prezrena ili krScanima vjerski nedopustena te su ih prepustili Zidovima. nastala jo$ u vrijeme rimskoga procvata. Izmedu Krakowa i Minska najve£a je koncentracija zidovskih naselja. svakidaSnji govorni jezik velikoga dijela ASkenaza sve do Drugoga svjetskog rata. Dio izbjeglica naSao je utodiSte u snoSljivoj i gospodarski mudroj renesansnoj Italiji. bilo sve do 1492. stoljeca. dionikom je gospodarskoga i kulturalnoga napretka Njemadke. Stoga se obitelji. kako <ie ih u naSe vrijeme nazvati pjesnik. iako prognani iz mnogih mjesta. te tako i sami 2idovi sebe prozva§e ASkenazim (A$kenazi. Nijemci). ali su se cVrsto drzali^svoje religije i tradicije. Oko godine 1100. i 18. pridruzujuci se drevnim zidovskim zajednicama. U Ukrajini je tijekom vala nasilja uniSteno vi§e od 300 zidovskih optina.000 izbjeglica tako postaje korijenom raseljenih Sefarda.bilo lako biti Zidovom. Hazarski su se ASkenazi tada rasprSili Rusijom. zivjeli su Zidovi u visokouljudenome okruzju islamskoga Pirinejskog poluotoka. preSao je na zidovstvo vladar Hazara. Poljska time nije oti&ena od Zidova. SrediSnji dio podrucja Sto ga Zidovi nastavaju tijekom Srednjega vijeka. stoljeiu £inilo polovinu svjetskoga zidovstva. a kada se prilike pogorsaju krenu dalje. zadrzavajuci se od nekoliko godina do nekoliko desetljeca u nekome mjestu. Istodobno. a i mnoge zene su pismene. Bjelorusije i Ukrajine. Francusku. plihvatili su Spanjolski jezik vecinske sredine. povremeno tijekom pola tisucljeca tjerani odavde i odande. zanatima. obicajima i jidiS knjizevnoS^u uni§tena je tijekom Cetiriju godina trajanja Holokausta. Poljske i susjednih krajeva. Nema niti jednoga zidovskog muSkarca koji ne bi znao fttati barem hebrejski. lijecniiike. u drugim mjestima ili u Izraelu. postaju ibukom Europe. kada su ediktom vladara konac"no izgnani. ziveci s islamskim zatim s krSdanskim susjedima. Najved dio tradicijskih zajednica potpuno je uniSten. godine.

u Bosni. Spanjolski Andaluz. koji su bill rado primljeni zbog svojih sposobnosti. obrezivanja mugke djece te prehrambenih i higijcn129 . £ini se da su Zidovi prispijevali u Kinu Putem svile. obnovljena je posljednji put 1663. prozetu jakim utjecajem domacinskoga slavenskog okruzja. Svuda su u otomanskome svijetu unapredivali zivot gradova u kojima su se nastanili. tegko je postradalo. Juzno i jugoistoCno europsko sefardsko puc^anstvo §to se u vrijeme Drugoga svjctskog rata naslo pod vla§<5u nacistifkih rasnih zakona. siromaSnih a§kenaskih iseljenika iz NjemaCke. u juznu Ameriku. premda bimo asimilirani. No. koje primaju dio izbjeglica. sjecaju svojih zidovskih predaka i osjecaju sebe 2idovima. a Turci su se didili i podsmijevali gluposti Spanjolskoga cara koji je izgonom 2idova obogatio Otomansko carstvo a osiromaslo svoje vlastito. nakon pola tisucljeda postojanja. trgovacldh i diplomatskih iskustava. Tako je Pirinejski poluotok ostao bez svojih zidovskih zajednica. Nasli su se Sefardi i na hrvatskim obalama Jadrana. cvrsto se drzeci slavljenja Snbntn i blagdana. dudeoespanjol ili ladino. U svim vedm gradovima naselili su se ovi izgnanici pokuSavajud ozivjeti svoj razoreni zivot i svoju kulturu. te se tako dio sefardskih izbjeglica naSao u zemlji svojih predaka. Najvece fidovske opcine imale su i po 2000 pripadnika. a potomci 2idova potpuno su asimilirani u vetfinski narod. stoljeca. ono nije imalo predrasuda prema 2idovima. U gradu K'aifengu sinagoga je izgradena 1163. sa£uvali su svoj srednjovjekovni Spanjolski jezik. prilike u tim krajevima nisu lake: mjesno muslimansko puCanstvo nije prijateljski raspolozeno. u gradu K'aifengu. a potpuno je uru§ena i zamijenjena drugim sadrzajima u drugoj polovini 19. i svoju hispansko-zidovsku kulturu. to jest muslimana. istodobno islamskoga i krScanskoga. i preostali europski Sefardi su se nakon Holokausta izmijeSali s ostalim granama zidovskoga puCanstva. u pokrajini Honan. 2idovi su bez problema vodili svoj nadn zivota. nalazed u toj novoj domovini zamjenu za nikada prezaljenu Spanjolsku. te su koristili svaku mogucnost odlaska u slobodnije zemlje.va koliko je mogla. Diljem islamske sjeverne Afrike vec su zivjele razbacane zidovske zajednice. Danas viSe nema niti jedne zidovske opcine u Kini. New York. medicinskoga i tehnidkoga znanja. i trajnim sjecanjem na izgubljenu domovinu. zajedno s muslimanskim trgovcima. godine. te 2ive u svim krajevima svijeta. Godine 1517. Zahvaljujud vjerskoj snoSljivosti drevnoga kineskoga mnogoboiaCkog druStva. Osobito £vrst zidovsko-§panjolski identitet Cuvala je skupina sefardskih izbjeglica Sto se naselila i trajala u zaba£enome pokrajinskom kutku Otomanskoga carstva. stoljeca bilo zidovskih zajednica. a segregacija se strogo provodi. omogucujud svojim ugledom i polozajem nascIjavanje kasnijim valovima svoje bra^e. Oak je i u tim najistocnijim predjelima svijeta sve do sredine 19. Odlazili su u London. a zajednica je zacijelo organizirano postojala i ranije. Posljednji rabin zajednice umro je 1810. Zidovi u Kini Neke od neko<5 cvatudh zidovskih zajednica netragom su ugasnule. osobito muslimana. za razliku od Hui-hui s bijelim kapicama. pala je Palestina u otomanske ruke. Amsterdam. Prema starim kineskim i muslimanskim zapisima. U otomanskome okrilju proveli su Zidovi viSe stoljeca.. Poput preostalih ASkenaza. a dio se vratio i u domovinu Izrael. Rusije i Poljske. Takoder se najvjerojatnije na 2idove odnosi kineski opis: ljudi Sarenih oiiju. lako su se donekle razlidto dalje razvijali pod utjecajem novih zivotnih sredina. Kinezi nisu 2idove osjeiali drugaCijima od ostalih stranaca. gdje bi se vracali vjeri praotaca. Potomci prezivjelih i nasilno pokrStenih portugalskih Sefarda drzali su to prisilno krgtenje samo odgodom neizbjeznoga iseljenja. Beskudnici su shvatili da ce najbolje utodSte ipak nad izvan krScanskoga svijeta. pridruzujuci se ve<^ od rimskih vremena postoje^im zajednicama na istoCnojadranskoj obali. gdje su postali pionirima zidovskoga naseljavanja novoga. te ih kineski tekstovi nazivaju Hui-hui (strand) s plavim kapicama.. zapad128 noga svijeta. Na sefardskome temelju ova je zajednica stvorila osobito vrijednu bujnu kulturu. Jedna od takvih je i ona u Kini. Jedino pravo pribjeziSte vidjeli su stoga izgnanici u vjerski snosljivome Otomanskom carstvu. osim dvjestotinjak stanovnika K'aifenga koji se. Hamburg. godine. Premda takoder islamsko. Posljednja sinagoga u Kini.

ceSljanja i uresa tijela bio prihvacen do te mjere da su Zidovi djevojcicama. sjeverne Afrike. vet u vrijeme kralja Salamuna i tisuCu godina kasnije. godine sjediStem portugalskoga potkralja. u vrijeme pada drugoga Hrama. Indija se u kasnijim spisima spominje kao mjesto u kojemu je lako pos130 tati bogat i kao nalaziSte zaiiina. Zidovi u Indiji Prema legendi. a potvrduje ga i engleski 131 .svega lijecm£kim. Plocica-je pisana jednim od indijskih jezika.skih odredaba. godine. Zapis muslimanskoga kronicara govori o Zidovima stradalim zajedno s muslimanima i krScanima u pokolju 12. Naseljavalo se tu i mnogo novih pridoSlica iz Spanjolske i Portugala. a pri molitvi okretali su se u smjeru ostataka jeruzalemskoga Hrama. Prvi povijesni dokument koji potvrduje naseljavanje Zidova jest bakrena plo£ica hinduskoga vladara dijela malabarske obale. Ziveci u idolopoklonidkoj kulturi. a u spisima nastalima tijekom 10. Od tih ranih pofietaka pa do nestanka u 19.000 zrtava nereda godine 877. Palestine. prije. prihvacena su u gradanskome zivotu i kineska. Perzije. na samome jugu zapadne obale indijskoga potkontinenta. i vojnidkim. kao i kineski govor. Pored zidovskih imena. odnosno oko jednoga stoljeca nakon dolaska prvih zidovskih skupina u osmome stoljecu. pa i ratarskim. Vremenom. izmedu 970. Kineski su Zidovi proucavali Toru i drzali se tradicijskih moralnih nacela ukljucujuci i skrb o siromaSnim i bolesnim clanovima zajednice. nadgrobni zapis na zidovskome grobu iz 1269. zidovska je zajednica u Kini boravila tijekom 11 stoljeia. zahrjev se ponavlja. doista po^ela ubirati svoje zrtve. nije uvijek bilo idilicno zivjeti u toj zemlji visoke kulture ali oduvijek prenapuCenoj i nemirnoj.) dio se izbjeglica naselio u islamskome indijskom gradu Goi. cvrsto uvezivali stopala kako bi ostala sitna. i zapisi na sinagogalnim kamenim plotama potvrduju srednjovjekovni boravak zidovskih zajednica u Indiji. te su Zidovi nazivani i vjerskom skupinom koja uklanja tetive.) te portugalskoga pogroma i izgona (1498. prema krScanskome racunanju vremena. Nakon izgona Zidova iz Spanjolske (1492. Kao i u drugim krajevima. No. no sve to ne porvrduje boravak zidovskih zajednica u Indiji toga vremena. Cini se da je broj zidovskih naseIjenika bio yelik. Kineski je nacin odijevanja. zidovske su zajednice na tome podrucju i dalje napredovale. Jaka veza s amsterdamskom zidovskom zajednicom u to je vrijeme osobito ojadala cochinsku zajednicu iz koje je potekao niz velikih trgovaca i diplomata. pod vladarima zvanima rad±e. Zidovi su pristizali i u sjeverne dijelove Indije. koji su ih Stitili i dopugtali im drzanje vjerskih obiiiaja i obreda. mjesni obicaji prihvacani su u vjerski nebitnim pojedinostima. ona se naziva Hodu (Hindu). Od Kineza s kojima bi stupali u brakove trazili su prijelaz u zidovstvo (no. cinovnickim. Otomanskoga carstva. odmah zahtijevana uspostava Inkvizicije radi progona kao heretika izbjeglih pokrStenih Zidova §to su se vratili svojoj vjeri. do 12. osobito u gradu Cochinu. ali Inkvizicija je u Goi tek nakon 1560. stoljedu. sa£uvali su vjeru u Vjecnoga i nisu prihvatili Stovanje bilo kakvoga idola. 1663-1795. vec samo trgovaCke izlete u Indiju. Tada§nji perzijski kronicar tih krajeva spominje postojanje sinagoge. a joS se uvijek cuva u cochinskoj zidovskoj zajednici. Sirije i Iraka. kojom se odobravaju neke povlastice rabinu Josefu. no nema dokumenata koji bi to potvrdili. s obzirom da je padom Goe pod Portugalce i njezinim proglaSavanjem 1510. U najstarijemu zidovskome spisu koji spominje Indiju kao mjesto. Pod mogulskom vlaScu nastalom 1526. Njema^ke. Zidovi su se pored trgovine poceli baviti i drugim zanimanjima. U vrijeme nizozemske vladavine. i 1035. Zivot je u to vrijeme Zidovima bio neusporedivo lakSi u malim hinduskim kraljevstvima malabarske obale. Priprema ka$er-mesa privukla je pozornost kineskih susjeda. a i brojni kasniji srednjovjekovni putnici spominju vi§e trajnih zidovskih zajednica naseljenih diljem malabarske obale. naseljavali su se Zidovi u indijsko jugozapadno priobalje. Godine 1543. stoljeca navode se neki indijski obi£aji i obredi. Nakon toga. vodi zidovske zajednice.ne bi trebalo vjerovati kako nije bilo jo§ i viSe obratnih demografskih kretanja). dok su zadrzavane i cuvane temeljne odrednice zidovskoga nacina zivota. Mnoge su sinagoge nastale u tome povoljnom okru^ju. poput kineskih susjeda.

dok oni sebe drze potomcima takozvanih Deset izgubljenih plemena. a njihovi pripadnici <5ak donedavna nisu smjeli niti jesti zajedno. slijeded zidovska naCela. Izraelski Vrhovni rabinat u novije ih je vrijeme priznao kao 2idove.putopisac 1616. potomke iz mjeSovitih brakova s mjesnim puCanstvom. Iako danas. FalaSi su potomci zidovskih uglednika i njihove pratnje. Cak ne znajudi za postojanje svjetske zidovske zajednice. ove se dvije skupine ne mijeSaju brakovima. Broj pripadnika nekada jo§ i mnogo ve6e bombayske zidovske op<iine pao je s 4000 u 1945. jer smatraju da se on odnosi samo na potomke stanovnika kraljevine Jehude (Jude). Danas postoje samo ostaci te zajednice u Cochinu. Godine 1969. Vremenom bili su zaboravili najved dio vjerskih tekstova. i Crne. Procjenjuje se da je 1951.000. Od vecih zajednica opstala je samo bombayska. slifine kozi indijskih susjeda s kojima su se tijekom stoljeca mijeSali. Tijekom 19. naime. tu te.553. Jedna od njih. ali mnoge male zajednice joS opstaju razbacane Indijom. premda u ponecemu upitno. te sebe drze potomcima sedam zidoyskih bra£nih parova spaSenih s broda potonuloga blizu indijske obale. 2idovi su u sjevernu Indiju dolazili najviSe iz Perzije i Korasana.000 indijskih 2idova. drevnim blagdanima. tradicijski prihvacene kao izravne potomke prvobitnih sedam bra<5132 nih parova. samo oko 15. zabiljezeno je postojanje 29 sinagogalnih zgrada diljem Indije. imaju zajednifke sinagoge. no medu malim zajednicama razasutima indijskom zapadnom obalom ima nekih koje svojim znafiajkama privlaCe pozornost. No. a 1968. potpuno odvojena u etiopijskom bespucu. za sebe ne prihvacaju naziv Zidovi. Bombay u to vrijeme prima i mnoge zidovske useljenike iz Bagdada. Najveti doseg opdenito doiivjela je zidovska zajednica u Indiji pod britanskom vladavinom. Naime. na 500 u godini 1968. (Stoljeie kasnije. Istodobno. tradicijski drzi da su joj preci prispjeli u Indiju u drugome stoljecu p. Na posve indijski tradicijski kastinski nafin. zajednica Bene Israel. Beta Izrael (Ku^a Izf aelova). Problem je dodatno talmudski zamr3en cinjenicom podjednako tamne koze u obje grane Bene Israela. a oko 12. Dolaskom britanske vlasti na indijski potkontinent. godine. Etiopijski FalaSi Hi Beta Izrael JoS je duze nego Bene Israel od glavnine zidovstva bila odvojena~mala zajednica 2idova U EtiOpiji. iako uz neSto te5ko<ia. mnogi perzijski 2idovi se takoder tu naseljavaju kao i 2idovi iz Buhare i Afganistana. iskaza vjerovanja. te tako 2idova ima od najsvjetlijih skandinavskih tipova do negroidnih etiopijskih Fala§a.K. Cini se da se od tada stanje nije bitno mijenjalo. 1970. Talmuda niti drugih spisa nastalih nakon odvajanja. draguljima i duhanu. mnoge obrede i obi£aje. Slufajni zidovski posjetilac prepoznao je ove zidovske obifaje i u novije vrijeme ponovno povezao zajednicu s glavninom zidovstva. stoljeCa bill su u Bombayu veoma aktivni mnogi zidovski u£enjaci. 1961. prehrambenim zakonima. poput onih u Calcutti. dospjelih u te zabafene krajeve u vrijeme legendarne etiopijske kraljice Makede (poznatije kao kraljica Sabe) i njezina sina Menelika. Alibagu i New Delhiju. Ahmedabadu.) Najveci dio bombayskoga i calcuttskoga zidovskog gospodarstva bio je temeljen na pamuku. obrezivanju i izgovaranju prve refienice molitve S'ma. Pooni. juti. Danas je jedina veca zajednica okupljena u Bombayu.000 pripadnika uselilo je u Izrael. u vrijeme nacisti£ke vladavine u Europi nacl uto&Ste i mnogi europski 2idovi. takozvanl Fala5i (Stran£:i)-ili7-kffko sami"sebe nazivaju. Bene Israel o§tro je podijeljen na dvije skupine: Bijele. velik je dio i drugih indijskih 2idova odabrao povratak u drevnu domovinu. a nastanjivali su se najviSe u Delhiju i drugim vedm gradovima.000 Zidova. ali sacuvali su znanja (i £vrsto in se drzali) o Sabatu. premda zidovski zakon ne zna za rasne podjele. koja je opstala tijekom gotovo triju tisudjeca. razvijaju se zajednice u Calcutti i Bombayu. da je kraljica kao uspomenu na svoj ugodan i ne iskljuclvo filozofski posjet muzevnome Sa133 . godine je procijenjeno da u Izraelu zivi oko 23. Basre i Alepa. Uspostavom Drzave Izrael 1948. Cmi i dnlje imaju podredenu ulogu. veC ih je bilo samo 18. Cini se. u Indiji bilo oko 26. prevoded molitvenike i druge hebrejske tekstove na mjesni jezik marathi i tiskajuti mnogo novina i £asopisa. ali vi§e ni jedna nije bila u uporabi. hebrejski jezik.

bilo oko 25. svojim etiopijskim podanicima podarila polu-zidovsko kraljevsko muSko dijete. Sabat se takoder strogo poStovao. nisu poznavali niSta od spisa. Medutim.lamunu. u Etiopiji je ostalo jo§ samo oko 1000 FalaSa. ova se cvrsto drzala svoje zidovske vjere i osjecaja zidovskoga identiteta. Godine 1991. To je nazalost istodobno i kraj njihove osobite afrieko-2idovske kulture i poCetak ponekad mukotrpne prilagodbe suvremenome zapadnjacikom izraelskom druStvu. no ipak su se tijekom desetina stoljeca Cvrsto drzali svoga identiteta. Zidovi nisu uvijek bili dobrodoSli. prebaciti u Izrael i sacuvati od ratne opasnosti Sto je tada nastala u Etiopiji. iz neposredno prijeteceg ratnog vihora spa§eno u kratkom roku 10. Maroku. No. u mirnim vremenima oni su zivjeli poput njihovih susjeda. Tako je bilo moguce najveci dio Fala§a. Smjerovi suvremenoga zidovstva Ortodoksno Zidovstvo Sjevernoafridki %idovi Oko 20.i obiCaje. Drzali su vjerske propise i obi£aje na jednak 135 . ova je zajednica prihva^ena kao^zidovska. a brakovi su sklapani unutar zajednice. prema sluzbenome misljenju mjerodavnoga ortodoksnog rabina u Izraelu. Kada je ovaj za Salamuna neocekivani sin poodrastao i posjetio oca.000 FalaSa. Zidovi sjeverne Afrike u svakidasnjem 2ivotu usvojili su arapski jezik domacinskoga okruzja. postavsl kasnije krScanirna. dok su potomci toga Salamunova sina. Tako su pripadnici zajednice FalaSa danas posve negroidnoga tipa. kraljevi Etiopije. osnova zidovstva: Tora i njezini zakoni te blagdani i obicaji nastali prije razdvajanja cuvani su tijekom tisucljeca. No. Najvi§e ih je u 134 Do vremena druStvenoga otvaranja i mnogih pitanja koja su se nametala zidovskome u^iteljstvu. blagdana i obicaja nastalih nakon njihova naseIjavanja u Etiopiji. zagubljenih Zidova. koja nikada nije bila snosljiva kao ona u Otomanskome carstvu. tijekom stolje£a> Falasl su poprimili mnoge magijske i druge nezidovske obrede. i 1991. tijekom stoljeca okrutno progonili malu etiopijsku zidovsku zajednicu. islamskih Arapa. preba^eni su avionima u Izrael gotovo svi Falasl. no to ne clni upitnom njihovu pripadnost zidovskoj zajednici. Dakako. svi su Zidovi zapravo bili ortodoksni. zivi u sjevernoj Africi. kojih je 1974. No. podrijetlom Sefarda i potomaka drevnih zidovskih zajednica. nacela.000 Zidova. U islamskoj sredini sjeverne Afrike. zatim u Tunisu. dakako. pripadnici zajednice u velikoj mjeri mijeSali s pripadnicima mjesnoga puCanstva. uglednika i njihove pratnje. Tijekom nekoliko akcija spasavanja izmedu 1977. Rano odvojeni od glavnine Zidova. pri povratku je sobom poveo brojnu skupinu dvorskih svecenika. kojom je 1984/5.000. Osobito je bila velika operacija Mojsije. Tijekom vremena su se. a zajednicki zivot olakSan je sli^nim prehrambenim propisima i sli^noScCt svakidaSnjega zivota. neSto u Alziru i Egiptu. odjece i obiCaja.

.- Reformirano Zidovstvo Zov modernoga drugtva privukao je u 19. stvarajuti takozvanu Novu ortodoksiju.. uz uvjerenje da ce biti korakom ka vedem pokrgtavanju Zidova. ima i drugih danas . oni potY?!dlllu. Zabrinut zbpg opasnosti ve<5ega osipanja tradicijskoga zivota. pa i diljem zidovstva drugacljih usmjerenja.j'e nu2no provoditi toen-o do pojedinosti. a mjesne razliCitosti krajeva u kojima su zivjeli. Slijedeci taj smjer. U zivomoj stvarnosti. 137 pozvao na potpuno odvajanje od neortodoksnih zidovskih sredina i njihovih ustanova. pritom je i vodifem i alatom. veC je potrebno drzati se tp&io samo onoga gto je odredeno rijeeima Tore i kasnijih svenhspfsa. No. opomenom ali ne obvezom. danas male ili gotovo jseezle. te su vode njemaekoga zidovstva spoznali potrebu za obnovom snage zidovske vjere. uspijevajuti se potpuno uklopiti u suvremeni zivot (iako ponekad tijesno) a istodobno Cuvajuci svaku pa i najmanju vjersku odredbu. zivota i obreda koji su se uobi£ajili tijekom vremena kao posljedica raz136 . Lubavkher Rebbea (Lubavichevskoga rabina).?voju beskompromisnost. Oni u svakidasnjem zivotu provode (inaee samo teonjslcoT'«a2elopre'ffia^ karac istodobno i svetenik. CijT sxi p"npadnici veoma akfavni. Prema pristupu Nove ortodoksije. " " -------.. Poznati su i kao Lubavicheri (a u nas i kao Ljubavi&vci). Uz haside. Tradicijskim odnosomprema ulozi spolova. No. alito.. u vrijeme emancipacije. Upravo obrat"0/ ovakav slobodniji pristup zadrzao je u okviru zidovstva mnoge Zidove koji ne prihvatf aju ortodoksiju.. odjedom i naeinom Cesljanja devetnaestostoljetnih istoCnoeuropskih 2idova. uvazavajuti povijesne i tehnoloSke promjene. nazvane minhagim (obi£aji). uvijek izrtova darivanu ^idovima. Vjerski zakon."Gvakav]e pnstup bio pozdravljen u vladajucim krugbvima razliCitih zemalja. Tako vjerski zakon obvezuje svakoga prema njegovoj vlastitoj procjeina I savjesfi. vi§e milijuna 2idova slijedi zahtjevan put Nove ortodoksije. 2ivot se"™e»_E^ii52£litiJa^^ ali prilagodba treba biti dinamiCna. nije nezaobilazno potrebno provoditi one oblike vjerovanja. . zbog sada veC dinastifkoga naziva svoga predvddnika. njema£ki je rabin Samson Rafael Hirsch (1808-1888) Il6tih drustveno-povijesnih okolnosti.. Halaha. te na Bozjem pozivu neka bi zidovski narod bio uciteljem etike tijekom svih vremena. . Na&la njihove reforme temeljila su se na vjerovanju u vjeCno fivu Toru. prepoznaju se kao izvorno ortodoksne I dr6Vne sjevernoafrieke i bliikoisto^ne zajednice. kako bi se i novi naraStaji mogli s njom poistovjetiti. srednjoeuropski su 2idovi poCeli gledati na svoju vjeru kao manje obvezujufti negoli je bila njihovim precima. Istodobno.nacln kao i njihovi preci prije vi§e tisu£a godina. . 2idov moze potpuno doprinositi suvremenome zivotu ne Cine£i ni najmanje kompromise u obavljanju naredaba iz Tore.. stoljetu brojne 2idove. ' poStovane su ako se nisu suprotstavljale na£elima Tore. potiCud emocionalno angaziran pristup zidovstvu i eesto djelujuei poput misionara.. koji r Jedan od takvih pdkre^je Hasmzam. ugradio je zidovsku tradiciju u suvremeni zivot. .

Mnogi. Mesijanski pokreti i sekte u okviru zidovstva U politidd nestabilnome vremenu drugoga Hrama pojavile su se brojne sekte. postotak takvih nereligioznih 2idova je ved. ono je prihvatilo vetinu bitnih na£ela. Opdenito. Tako konzervativno zidovstvo stoji izmedu ortodoksnoga i reformiranoga. ali ne dijele s vjernicima duboko poStovanje prema Bozjim odredbama niti ih se drze. treba tumaiiti uvijek iznova. Hemerobaptisti. no nije pridobila veci broj sljedbenika. u £esto hladnom i racionalnom obavljanju obreda (za razliku od izvornoga zidovskog emocionalnog pristupa). osjeciaju duhovnu Ijepotu 2idovske bastine. Bitan odmak. Konzervativno zidovstvo Pokret konzervativnoga zidovstva nastao je kao odgovpr na nastanak reformiranoga pokreta medu onim njema£kim Zidovima kojima je taj otklon bio preradikalan.pd. rekonstrukcionizam drzi potrebnim prilagoditi zidovski vjerski zakon eti^kim odrednicama naSega vremena. Bog nije osoba ve<5 natprirodna sila. Konzervativni pokret poftva na temelju tradicijskih vrijednosti. No. zatim sekte Bana'aim. Hipsistarianci. No istodobno. £esto istaknuti pripadnici zidovskoga naroda. Bog i njegov narod su prema konzervativnome pristupu u neprestanoj dinamicnoj vezi. U praksi nema oStre podjele na vjernike i nevjernike. oni osje^aju svoj zidovski identitet i zele ga saiuvati.Nedostatak reformiranoga zidovstva mnogi vide u donekle olakom poimanju Tore. prije svega americldm. poput zajedriica drugih naroda. Zbog ovakvoga pristupa. uz blazi pristup izvrsavanju obveza. i reformirano zidovstvo u danaSnje se vrijeme ponovno reformiralo. a Bozje naredbe. Magarejci. koja u novije vrijeme moze obnasati svaku vjersku duznost pa i rabinsku. stoljeca je nastala do tada tijekom tisuca godina (uz rijetke povijesne iznimke) nepoznata pojava: Zidov nevjernik. ortodoksne i konzervativne sljedbe ucinjen je u okviru ove sljedbe glede uloge zene. te se neke struje viSe priklanjaju ortodoksnim pristupima. micvot. dok one za koje se drzi da viSe nemaju svrhe treba ukinuti. te mnogi od njih na razli&te na&ne ipak slave zidovske blagdane i poStuju tradicijske obiiaje. te u poricanju teoloSkoga pojnaa izabranosti zidovskoga naroda zbog nelagode koju takva predodzba izaziva u suvremenosti. a Halahu. No. U okruzju tragi(5nih politic^kih prilika nastaju sekte Farizeja (izvorno: PeruSim). a rabini drze svakoga nevjemika ne samo mogutim vjernikom nego i neotudivim dijelom zidovskoga naroda. a pritom su ortodoksiju dozivljavali kao teSko primjenjivu u stvarnome zivotu. trebaju biti iznova i drugadije tumafene. ali ipak je blize ortodoksnome. Terapeute i mnoge druge poput primjerice redovnifike zajednice u Kumranu. tijekom 19. usporedivog sa zajedniikim duhom svakoga naroda. Halahe (vjerskoga zakona) i Bozje svenazoCnosti. U sredinama gdje je religija opienito bila progonjena tijekom duzega razdoblja i u onima gdje je doSlo do veie asimilacije. Danas je reformirano zidovstvo najzastupljenije u Sjedinjenim ameriCkim drzavama i zapadnoj Europi. a druge reformiranima. a temelji se na naielu zajedniCkoga zidovskog duha. u okviru zivotnih okolnosti. Zidovstvo bez vjere U vrijeme nastanka emancipacije i sve veciega prihvadanja akademskoga Skolovanja. lako mu je trebalo neko vrijeme za prilagodbu svojih na£ela temeljnim postavkama zidovstva. u okviru konzervativnoga pristupa istodobno ima i najviSe raznolikosti. Tako Zidovi nisu Izabrani 138 . Narod vet oni medu sobom tvore organsku zajednicu. Saduceja (izvorno: Cedukim). uz duboko postovanje i drzanje njezinih odredaba. znamenite zbog svitaka 139 Rekonstrukcionizam Ovaj je pokret nastao u novije vrijeme u Americi. aktivno sudjelujud u zivotu svojih zajednica. ova je sljedba vi5e sustav miSljenja nego sffvjer u zidovstvu: Rado'je-prihvacena u nekim vi§e asimiliranim zidovskim sredinama. sekta Esena.

nazvani doenmeh (turski: preobracenici) koji. najvise u Amend. drze neke Zidovske obiCaje. oni nisu dionicima baStine Naroda Izabranoga. osje^ajuci tekst Tore kao dostatnu osnovu za uredlvanje druStvenih odnosa. H-Kabala Malo koji pojam iz okvira zidovstva pobuduje istodobno toliko radoznalosti i zabluda kao Kabala.000 Karaita. Clanovi te zajednice za Zidove ponesto neuobicajenom nestrpljivoscu cekaju dolazak Mesije. Od ranoga Srednjeg vijeka pa sve do duboko u 18. dugih brada i pejesa. Sve do danas. samoproglaseni mesija koji je svoje brojne sljedbenike preveo u islam zapetljavsl njihovu zajedniclcu sudbinu do toCke s koje nije bilo povratka u zidovstvo. u Srednjemu i Novome vijeku. koje se smatra dijelom iidovstva ali oni zadr2avaju svoje vlastite vjerske sudove i nastoje sklapati brakove samo u okviru svoje zajednice. godine. NajviSe sljedbenika imao je u 17. stoljece javljali su se samoproglaSeni mesije diljem Europe i Male Azije te oko Crnoga mora i u Mezopotamiji. Neovisno o 2idovskim zakonima koje poStuju. oko 500. ameri£ki Crni Zidovi i slicne vjerske zajednice. u vrijeme nastanka srednjovjekovnih i novoyjekovnih mesijanskih pokreta i Kabale. a zive u Izraelu). Karaiti su ga odbili prihvatiti kao obvezujuti spis. pored nesluZbeno priznatih (u Zidovstvu inate nepostojecih) dinasticldh povlastica pripisali i poneSto od Mesijinih atributa. svima je bila svojstvena teznja za pronalaZenjem ispravnoga teoloSkog i praktiinog pristupa stovanju Boga i Bozjih zapovijedi. misticnpugenje^gJBozjim ^jMbjitin^ifflaviSverrikaJLJiuclskoj sudbirtr^vo je u^enje pohekad na samome rubu kruga koji oznacava^i odreduje Sto je u okviru Zidovstva a Sto nije. No. Do danas preziyjela je. cije ime znaCi: predvoditelji odnosno prvaci Pisma. U vrijeme nastanka Talmuda. U osobito prepoznatljivoj odjed. testo su njihova temeljna nafela medusobno srodna. Danas u Izraelu 2ivi oko 15. tradicijski istocnoeuropski pogled na zidovstvo i ne osjeca driavu Izrael bitnom sredisnjicom svjetskoga Zidovstva. rabini ih u slucaju zelje za povratkom u zidovstvo odbijaju prihvatiti kao Zidove-povratnike. koje ukJjucujejrnisticrii filpzpf141 . godine diljem Rusije. nije bilo srediSnjega autoriteta koji bi mogao procijeniti mjeru neslaganja osnovnih naeela zidovstva i Kabale. No. koju bismo mogli prepoznati i kao mesijansku sektu. neupitno zldovsku svojim znafiajem. Zajednica se nastavlja na hasidske obiCaje te naglasava uporabu jezika jidiS. Sve su te sekte ugasnule tijekom vremena. kao Sto su Samaritanci (danas ih ima samo joS oko 600. Danas djeluje. No. crnim sirokim odijelima zastarjeloga europskog kroja. Pod nacistiCkom okupacijom umoreno je na Krimu deset tisu(ia Karaita a pet tisuca preiivjelih rasprSilo se oko 1960. U to je vrijeme u Sjedinjenim americJicim drzavama zlyjelo oko stotinu karaitskih obitelji. te su u Zurbi svome karizmaticnome vrhovnom rabinu. zivi skupina potomaka njegovih sljedbenika. kabalistifko uCenje i sljedbu. brojna ortodoksna zajednica Chabad Lubavitch.svetih spisa §to su se saciivali do naslh dana i izazvali veliko zanimanje znanstvene i vjerniCke javnosti. U novije vrijeme. muski pripadnici zajednice svuda su lako uocljivi. uvojaka kose iznad usiju. djeluju i poput misionara diljem zldovskik zajednica svijeta. nastaju u okviru zidovstva mnogi mesijanski pokreti koji bi se takoder mogli prepoznati i kao sekte. moie se osjetfati kao sektu. glave pokrivene okruglom kapicom a preko nje jos i velikim crnim sesirom. Ne bi trebalo smatrati sektama u okvini Zidovstva razliclte druge skupine koje nisu dio zldovskoga naroda ali vi§e ili manje pogtuju i slijede 613 zapovijedi ili neke Zidovske obrede i obi£aje. osim bavljenja gradanskim poslovima. all razlike su ne samo teoloske vec i politi£ke. zajednica Karaita. mugkarci su Cesto vcoma aktivni te. Oni sklapaju brakove samo unutar svoje zajednice a ne i s drugim muslimanima. Do oko tisucite godine zajednica je opstojala na Bliskom Istoku. Kabala je samo jedan od naziva velikoga sustava misticnoga vjerovanja. premda se smatraju muslimanima. Istodobno. Dok se zene drze strogih starih 2idovskih obicaja 140 donesenih u Ameriku iz Europe 19. iako u neusporedivo manjem broju. nakon toga prelazi u podrucje Crnoga mora. usprkos njihovim razlicitim politiCkim pristupima. najvise u Turskoj. stolje&i. pripadnoscu i nastankom. stoljecu Sabetaj Cvi. jer svaka je sekta inaala svoj vlastiti politiCki pogled na stanje pod rimskom okupacijom.

jekaTputem brojnih i ja^KgititLgjruktura. A. stabilnj^^relijmuje spo. stoljecu zapisivao nauCavanje mistika Elijahua. Tako Kabala tumaft narav pojma putem brojfiane vrijednosti slova kojima je naziv pojma napisan hebrejskim slovima. tradicija.^ oyih _stTj^ura_^auzirnaju popnovi EojTpredstavljaju razliCite stupnjeve svetosti^odliovjekova-materijalnoga tijela do Bozje naravf.tj^. zasnovane na vjerovanju u skriveni smisao Svemira i nasega zivota u njemu.-. odnosno rabina Simona Bar Johaja. dubokoga 'znaienja brojCanim vrijednostima pojedinih hebrejskih slova-od142 143 . odrzala se Kabala u krugu zidovstva. * * . Kabala u zidovstyojiyP" djjpojmove reinkarnacije.^ ^_ J vanje. Ovw jv.. Zohara. no ona u suvremeno vrijeme krize vrijednosti i identiteta izaziva veliko zanimanje nezidovskih krugova. ^~-ff-~'-rniiom istine* i _-. o2enjeni. predo^uje~ezoteritnu realnost iza i iznad razine svakidasnjega zivota. ~Bu3ud da je n¥staTa~naR:on~paHa Hrama. te tvorcerr^Kabale drzi rabina Akivu. Relativizira se pojam slobodne volje i uvode poimanja koja duboko zalaze u podrucje praznovjerja. U ovim broj£anim vrijednostima kabalisti vide skriveni smisao i poruke sto ih vode do otkrivanja Bozje naravi i tajne Svemira.t * L ^W CH. najiesce kao pblik pseudoznanstvene komercijalntTzabave^paj. .. tradicija nastanak Kabale smjesta vise od tisucu godina ranije. nakon J^pje. Durnm dogadanja oko samozvanoga mesije Sabetaja Cvija. jzyorno nije iidqvski. j j nosno njima napisanih rijecii.psiholo§ke ovisnosti i sekta§tva.ski pogled na svijet i magrjske na^jrLe. koji je u 2. Ovakav je pristup preuzet iz drevnih kaldejskih vjerovanja i magijskih postupaka. koji je zivio u pfvofne stojjeju. tzllca^ znaj^^pasne ako . Kabala u svome sustavu nosi razlidte misti£ne ideje.. Ovo je ^&J. vulgarizirana na masovnome tr2istu neprestano gladnome mistike. a u£e^ ___-^_ . Kabalisti^ka tradigiia_smatra rabina Simona srvaxa= teljem temeline knjiga Kabale. SvemiraiJ^a^. J^abaluie^bjlozabranjenoizu^avati zenama aliJ_rauika]j. mistika i ucenjaka iz Palestine. Hebrejska rijec kahala 7x\^prw^em^redaja. Tako je Kabala u na§e vrijeme desto tumacena bez stvarnoga poznavanja njezine biti. izreceno tijekom godina njegova boravka u palestinskoj pustinjskoj pecini. u vrijeme raseljenosti.. kombiniran s naCelirna 6 dobroj i zloj sili europskih srednjovjekovnih dualisti<5kih pojkrftta^te. kabansF^o^ de~LeonT^ohar prikazuie~osnovna na^ela Kabale. fttngajf>nna u suvprngnnj/rrjeme ogranigena na u2i krug rabina i nihovih sledbenika i rubnae •3(^3 taTT^T^IaJ^ajETict^Vijjjvr^^ Kabalistiiko je uc"enje sve donedavna prenoSeno skrovitim naclnom i duvano kao tajno znanje ograni£eno na krug kabalista.J^-. Ciji je stvarni pisac^za^ ~ p^vo srednjovigjkovni Spanjolski Zidov. Osobitost ovoga sustava jest u pjddayanju. no upitno je bi li Kabala uspjela zadrf ati to mjesto da je u vrijeme njezina nastanka i razvitka postojalo srediSnje rabinsko tijelo koje bi prosudivalo nije li takva pojava ipak izvan kruga Sto ga ocrtava Tora.^a^pQkuiaLnadzirania nad njim.. Tradicija Kabale prenoSena je tijekom mnogih naraStaja unutar dijela zidovske zajednice. if CU-ltJpOXS. cima mladima od tridelseTladnosmrc'etrdeset^ su uCeni.XX. moguinost magijskoga nadzoranad prirodnim sUamTTdruge misticlrre^T'inagijsl^cljnberuke7THx^p^a^uj^)edinstv Boga. naj^esce prikazariib. druimnazivima. dibuka (zloduha).Utenje je ^_____^__—*' tiiekom europske zidovske raseljenosti u juzno]~FrancuskoJT"Spanjolskoj No. ^pobozni.>»^IJ^^AI.vbwl-..

.Zidovski kalendar jGo^SnjiJkal^ se naziva nasnji zidovski kalendar kao zapisani sustav gotje^ez^Sedine 4_stoljega. a dnevni dio dana kada se prve zrake sunca primijete na isto^nome obraianTe~dne^nb^7]Ddnd^^^o6n6ga dijela dana fazliCito je.cunima. te se premTastronomskome vfemenu ^mljenjaju ovisno o godllnjim dobima. ( lipnju/ govaFasvibnjuTlipnju. ° .'l.GODlSNJI KRUG: BLAGDANI I POSTOVI -f. pa je tako i duzina[jflot zemaniotJisatij razliCita. Da bi sve bilo malo_slp2enije. Vazni bi se proljetni blagdani poteli primicati Ijetnim mjesecima. bkgdjnaj)djgovar^uge doba godtne: DoduSe. izazvati pomicanje blagdana u sljedefe doba godine od izvornoga.. umjesto dosadagnjih 7 prestupnih tijekom svakoga razdoblja od 19 godina. tijekom _ ^ l dosovno: tru-^ _p^iR7Prestupna ' dna godina). U sljede^oj Cetvrtinjj^dje(5ajcalendarskom ppgreSkom dodat 2e'se" zapfavcTsamojoj je~dan dan yijka. ako se ne ufini ispravak. Dan prve pojave mladaka naziva se IRoS frojgljf a slavljen je sye do danas kao~mali b^g^n7T[s5g§^rnjejiidQyskl kalendar lunarnosolarnir^o'diha se sastojigdjiyanaegt mjeseci od po 29 odnosno "SO^ana. ' godina slavrprvoga i drugoga dan¥lnie^c¥l?h'lri/flj To je stoga §to u 145 . Vrcmenom de to. -a-A W IJ-" ¥ ' VQ^strpjstvo odstupa od asfrbje 29 dana). Tako bi se po jedan dan viSe pojavljivao samo svakih 12. a neprestupna godina naziva sejiana pe$uta\(6bi<iiI~giQ3^^ . -„ ^ f . rava da se blagdaru slave uvijek u -• "-I i znafenju i naravi jednako. yjerskqme_ zalcbnu^Frema~HSfl/ti. prema kojemu je Bog styoriojsvijet predveder. niti ovako nc postize se potpuna astronomska toCnost. U. rrtnpgi rabinskj_autojriielix>dredujuIclnevjii_3Tord^ izlasku i zalasku sunca na horizontu.. vet se svakih 21 6 odnosno svakih 230 godina dobiva po jedan dan viSe.^ dal^]p1rema~|Jfl +a&. Sesta. JPrije toga vremena ovaj je sustav prinyenjivan uz astronomska promatranja i temeljen na lunarnim mjesecfina ustanbvljerum'plifenTprVoga opazajajnladoga mjeseca. W ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ f f t 30 dana). No. od kada se kalendar odreduje matematiddm izra. Nolftulma razlike izmedu gradanskog dy'adesetgerfrerosatnoga dan.1650 godina uporabe oyogazapisanog kalendaraj?lagdani su se tako pomaknuli za pko^edanjana. S obziroiii_ gjpjestu-_ liiomske tofinosti. neki odnjih predlazu reformu kalendara koja predvida 123 prestupne godine tijekom 334 godine. osmaTjelianaestay^etTnaesta/sedarnna^s^^ devetnaesfaTTJ fakvoj godini pf rje redovitoga mjesecaf flrfflra/dodaje se 144 joj jedan s 30 dana [adar'Seni iliycadaryi Ovo osij'iiLl i.ane od praskozorja do prvih zvijezda. nodfu dio dana~za]po2ifije kada se okom neba. Saot zemaniot bitnijiuzaodredivanje pravoga vremena razliCitih dnevnih irtolitava. Rabinski uCenjaci bave se tim problemom.—— „' . ]^^^2idovskoga kalendara raCunaju se od ve&ri do veien( xjslanjajuS ^se^ na izriCaj iz prve glave prve Mojsijeve knjige. ^ a^pjadal^ereforma kalendara najvjerojatnije biti uginjena. traje 30 srpnju/traie 29 dana M—. traje 29 dana). te dnevni ciklus p6iinje"dolaskomno(ii. prava polemika medu struinjacima jo§ nije zapoiela. traje 30 dana)/ ara srpnu kolovozu.500 godina umjesto danaSnja oko 4 i pol dana svakoga tisudjeta.^yflrl(odgoyara traynju/sylEyu. ovisno o razli&toj duzini dana tijekom gocTisrijih doba. a jesenski blagdani bi se pomicali prema zimskome razdoblju.

jer bi vjernici te§ko podnijeli dvodnevni potpuni p6sf^to~gTovlj^Ia^an^na^ze. T a k_ 9 9 ^ godina obuu 1 KvaicarHijeTdve zidovske 5759. Oyo se pdnosi na sve blagdane osimRoS ha-Scme._. roS hodeSa. pada u doba proljetne ravnodnevice dok nova godina. S obzirom da zidovska nova godina poclnje u vrijeme jesenske ravnodnevice. Tada se zeralpr ne obdjelava. a nova godina drveca u vrijeme zimske kratkodnevice. stya^ ranja s^ajHa~o3Sc^rio7prema drugim mlSIjenjima. Ovi su dani i u drugih naroda vezani uz blagdane godiSnjih doba. Jo§ jedna nova godina pojavljuje se u godiSnjem ciklusu_blagdana: novagodina drve^a^^redjrj. pada u vrijeme jesenske ravnodnevice. Zodijadki kotaC. 1342. obifiajnog._ -•-. Vec prije potpunogajajejjafvgJjja_Zidova iz^domoyij ne dolazilo^e do teikoca oko ustanovljavanja dana blagdana. nisan. paljenjemvatreJNrakon pocetka Sire raseljenosti dujem tada poznafogirsvijeEa. na temelju astronomskih promatranja i brojanja dana i rjedana od prethodnoga blagdana. jer dan blagdana odredivan je svake godine iznova. i 5760^ godine. osim nove godine stocne desetine. te Jom Xfpii^. jet vl] e1sfo~opa1!ajuTrT^^ s_brijega na brijeg. takav je nacin postao nemogudm. ve<? su u to vrijgme tjedni tuge i pokajanja. Njemaeka. odnosrw . osporili su rimski vlastodrSci zidovskome vjersko_mejy333f]P!taQ5n^^^ vremelaa"rnladaka. kao pbljetriica^tvaranja prvoga ^ovjeka. jer njive imaju svoj Sabat. dolazilo je do veoma ozbiljnih nesuglasja medu sljedbenicima razlidtih rabinskih Skola oko tocnoga dana pojedinog blagdana.pocefaKa godiSnjega ciklusa.. Ovaj^an je istodobng i dan prema kojemu se broii svaka sedma~ V. jjrj^osalna~nova godjna^Mog /M-Sflnfl/yiolazi pryogaj ^ —«_^ mjeseca \tiSrija. (kaoi pbljetnica. iako je uspjeSan i dovoljno tofian na manjim udaljenostima. jubiejska godin stupa n^kpnjciklusa sedam puta sedam godina.. RoS ha-$ana. Trvi dan proljetnoga mjeseca|ni^^di^^ag^syijej^sn^rryiovom godinom. Prije nego je kalendar od ranijeg.riastao_jobicaj proslave blagdana jedan^dan"duze nego u^or^oj^i^kakoW^blagdan sigurno bio : prodayjjen tijekom blagdanskqga dana. svaka godjria gradanskoga kalendara obu^ hvaca d i o v e d v i ^ 2 i d o k l i i n a ._ . Tada je uslanbvIjenWaj pisarii kalendarski sustav §to traje do danas sTsvirrrprednostiiria tradicije i nedostacima netocnbga proracuna. koji odreduje pocetak kalendarskoga mjeseca. Molitvenik. a tradicijski rafiuna vrijeme od postanka svijeta. Prvoga\e/u/g jejwyjyg)djnjyrarac'un^^ ine. No. 2idovski je kalendamastao kao agrikufturnd pom'agalo ali ve6 veoma rano i kao nezaobilazan vodic za obiljezavanje blagdana u tocno odredeni dan godine. ustanovljen u pisanome obliku. No. 146 .zidovskome kalendaru postoji viSe novihjgodina.i ' \J eodina. Adama. u Zidova nema vecih blagdana u vrijeme Ijetne dugodnevice. prvi mjesec godlsnjega ciklusa. t^kjoje_uj^dienosti.pjnj2ijnfikQga_mje&e£a\J^^ kada uTzraelu^dT^ece^ po^inje pupati^Dakle. Go3Sie"350. ^r—~vlr'. koja napedeseta. po^etkbm"godignjega ciklusa blagdana i pojetkom ragunanja ^o^i^a kfaljevanja^ kraijeva. koja je i u domovini dvodnevni blagdan. to jestTSabfltl __ _.

dan primirja u gospodarskome nadmetanju s drugim ljudima i sa snagama prirode. niti strannc u tvomc damn.. a sedmoga je dana Sabat Gospodina Bogatvojega. i more.refbrirdranirri Ppojeamim'konzervativnim zajedhicama. §emof(lzlazak)20. Devarim (Ponovljeni zakon) 5.12 Osnovna namjena Sabata jest odijeliti jedan dan tjedno za slobodu.... te potinu sedmoga dana... Jer za Sest je dana Bog natinio nebo i zemlju. Ta sjeti se da robovao si u zemlji egipatskoj. shign r tvoj niti sluskinja. kako ti je zapovjedio Gospodin Bog tvoj. eetvrtak je petr^onTKamiSiya pe5R"]e'Sestt'mn Qom Sift). na hebrejskome jeziku oni nemaju posebnih naziva iitorak je tre^jomTsf).. Sest CeS dana obavljati svoje poslove. ni sluzinCad tvoja. srijeda je deivrii(jomrevi'f).8 CuvajSabatni dan svetim. ni tvoje govedo i magarac. dan u kojemu necemo stovati idole tehniCke civilizacije. Sabat: sveti dan mirovanja Sjeti se dana Sabatnoga i cuvaj ga svetim! Sest dana radii M sav svoj posao. Ne tint tada nikakva posla. Abraham Joshua Herschel Jedna od naredaba na koje u biblijskome tekstu sam Bog viSekratno poziva i opominje svoj narod jest ona o mirovanju na ^abaJni^an. ali sedmi ces dan posvetiti Gospodimi Horn svojemu. ovi su dani ra"dlfu"r6bTeru a poneSto se od njih raz- 148 149 . i svc u njima. traje tijekom . niti stranac pod tvojim krovom. tvoje zivotinje. Ako ne padaju na blagdane. Stoga je Bog blagoshvio taj dan i posvetio ga. dan kada necemo rabiti oruda sto se tako lako pretvaraju u oruzje razaranja.^Nem^svetijega dana u zidovskome kalendari- Ses ostm1 u. Stoga netes djelati ni ti. a izvede te odatle Gospodin Bog tvoj snaznom rukom i isprutenom miskom. niti tvoj sin Hi kci'. Zato tije zapovjedio Gospodin Bog tvoj svetkovati Sabat. ni sin tvoj ni kci tvoja.

np§ejnje_bilo Jcojega prednieta. Sve svije£e koje kceri pale u svojim posebnim svijecnjacima moraju bit: zapaljene prije svijeca u dva obiteljska §abatna svijecnjaka. Usprkos tome tocnome izra^unu.Tobzirom da dolazLnakon Sest radnih. uredivanje doma i pranje odjede. ! pozeljno uredivanjetijela/tkpsei erio~poyuq^ ~ m]ence-iu)e. na pbrteMskome_stolu obvezno se nalazi Hiep stoljnjak^ dva jabatna^syije^rgaka.. svaku poljpdjelsku i gospodarsku djelatnosfTHipovanje i prodavan[e te noSenje npvca uza se.a_Jsyake djelatnoatLodtla. ^^ nije.tome ledn^JQ^^^^1^-iiegov dar Narodu Izabranpme.^u zajazasunca. a provodenje bilo koje od njih zabran|eno"je na Sabat. 6m je djevojdca dovoljno odrasla da moze spoznati ideju Sabata i izgovoriti blagoslov za paljenje svijeda. dbk je broj sedam duhpvne _naray i. pjngravu hrane. Ljeti Sabat po&nje kas150 s megprn). svi na§i &ni kojima utje^emp na fizidco okruzje nazivaju se malahot. u svakome domu i danasijjfrgl Regime onoga. all u starini desto nije bilo dovoljno hrane za tri obroka radnim danom. ^ ^ ^ ^ ^j. . a manje pobozni nastoje barem izbje£i vremenski tjesnac u posljednjim trenucima radnoga dana. te je subotnje obiIje hrane takoder radovalo vjernike. sviranje na glazbenim ^j^Q uredaja. neudata kd moze paliti svijete umjesto nje. ^ezg&Lokj lzira_rosu_|tpje u pusjjnji_gal|y-)n mqnj.Lvapnrno'f Sve Sto je potrebno~za3fl&fl£ mora se prirediti prije njegova poietka. dvije (bijeli lfffpnirp^i pnkrivpnp aaTiahTmvw^pnff ' &&i^ Ova oBozno je micuflcianas djeluje pomalo neobifiao. udompvima se svijede pale'najmanie dvades&t minuta prij^ ' . Mistici drle dlTsu broJeTpd jedan do gest prirodne naravi. otac je nekqd prije pogetka Sabata s Qdraslim " I^ to vrijenl^Tkcerima dnila posljednje pripreme dbma za blagobiteljjgdlazi . a tijekom promjene godiSnjih doba pomiCe se prema ranijemu odnosno kasnijem satu. Najpobozniji petkom vet nakon podneva dovrSavaju posljednje pripreme za potetak blagdana._ te je tako i SflBarosobiteTduhovfie naravi. poCeo je blagdan i vi§e se nikakva vatra ne smije paliti. prirediva^ rane i odijevanjeml\ajbplje odjeCe. majka je poduiava ovoj micvi. JLJftadi: djskim obiteljima.^^tlosTsvtf&^^irnbolizira svjejt lost hramskoga sviiedniaka ' petkom iskaztiju sigurnosT^a^e polSebe za hraKombiti zadovoljene i uz subomji odmor od rada. ali uz majku ona pali samo jednu svijecu u posebnome svije6njaku.1'8 minuta priie zalaza. dogovafanje'i ra2goWfejoj?oMQyimaJ planovima (i kada nisu vezanfuz materijalnu dobit). sluz^rge_pjijevqzmm. Radi izbjegavanja svake moguinosti povrede ve<^ zapoCetoga blagdana. ovo je vr^me~¥sffoh6iriski toCno odredeno. U suvreuit!h()sti. danas Stednjak ili rasvjetu uklju£ujemo za tren. Nekada je zapaliti vatru bio tezak posao. nareduie paljenje svijejda. zimi ranije.^^nm. Vjerska je obveza dogekati Sabat. no oba su ova rada djelatnosti koje mijenjaju naSe okruzje. radosno. . r ^ a za svakp di[gtg zapaliti joS pp jednu^ Ako ^ rnajkanije nazoCna. ^asgLkada majka-QbjtePnk• i ulcn ih JP Tiapalila 'n^gfPTJ^a^^ oT^ afiTfK- 'ukoliko je teze bolestan i prufiti neodggd. jer u gredveCerje pjgtka pociniej SabaA zavrSavajud subotnjim predve^egjmrTako_tiedan pgdnje-nedielinm . pisanje. Tradicijski se njegov poCetak odredivao prema SenutRu fcada'se na nebu mogu ugledati prve zvijezde a dtanje na otvorenome postaje nemogute. buduii da_pojjnie ^ . neovisno o tome Sto naifTse neke ne Cine les"kTma a druge su postale lake primjenom novih tehnologija. prirodnih dana. spl podsje^a na Bog|e 151 .likuje tek_pete_k.u _ . Sve djelatnosti. Prifom^stoljnialk simBolizira mflMM^o jom le a pUstinji hranio Izraeli<*ane. _ k. uz lijep_o ure_ nomskTo3fe37ehoga . Stpga se zabraD. jer kada ih majka obitelji zapali. jredstyima i dizalima.

a ako je u domu sve pravodobno ispravno uredeno.ogj^a sjiidioruci redpyito^pored sebe imaju i kakav pladanj s 'hranom. tje<drujm^akjnaj^dg^ra. Diq slufbe Musaf dodaje se gamo u_slu2bjtma za.slu^baX TijeJ^m^dine d|ela'^eToraprogifa iznova^svake se s. Vjerovalo se da £e. kao~podsje<5anje"ria zndjTica uz koji je Adamu bilo odredeho jesti svoj kruh nakon izgpna^iz Gan Edena.pere ruke pjdje-nego_ .?tl'n''a^r""^se spayanjem nadp_knadivati. budud da da^ ni zidovskoga tradicijskog tjedna traju od ve£ eri do veceri.lati kn da _ Obifaj je posoliti " ~ nego ga se razdijeli slavljenicima. prema ugledu na svetenike §to su u HmrHu~pTia1i-ruke prije obavljanja sluzbe Bozje. ^InaratrseTuzlvati.. §to ovisi o yjerskome usmjerenju ka vi§e ili manje ortodoksnom pristupu svakoga vjernika. gvi za stoiom tada pjevaju_EJgsmu Salomaleihem^pozdrav dobrirri~anaelima""irura koje se pozWa prosiavifFblagdan zajedno s domadnima... Za vr^eme obreda 152 njLtkojag_gmjiie^Qvoriti-ve6s-vi nazo^ni trebaju •osje. Popodnevni sati mogu biti i vrijeme uskladivanja svojih postupaka i miSljenja s vjerskim odredbama. _U subotu^ujutroy u sinagogi se obi&no okuplja_najyi5e yjgr. a podsjeda na dodatnu zrtvu koja je u Hrarnu^p slu2ba zavrSava (Gospodar syiietajjj^fakon sluzbe okupljaiu se yiernidria jazrjp<ThI oiSjeliak Tore ili_uz zna£enje_ ! sastanci ne trebaju biti pzbiljni i strogi vet pruzafi __ . domadinima te se u proslavi pridruziti andeo dobra. __ _ ^ ' p'fptpnirp kruha T i n g nvp - pokrivafu osobitim vezenim pokrivaCem za vrijeme kiduSa. Rebeke. Ovu pjesmu pjevaju svi slavljenici okupljeni oko stola. U popodnevrjim s. tadn po^inje prvi blagdanski obrok. stoljeta i pod utjecajem je srednjovjekovnih mistiCnih vjerovanja u vjeinu borbu snage dobra sa snagom zla.. Glavni su dijeiovi obreda blagoslov vina. Ol>_ red prirran^-&rfn7fg. za blagdanski stol zajedno s domadnima sjesti andeo zla. jer kruh se dr2i najvaznijom hranom. lako se drugim danima kruh blagosiiylifi^priie vina. Rajskoga vrta. ietnju i Citanje. iDoeekan syegano i radosno poput nevjeste. a p o . mirisanje jako mirisnih za153 . Rahele i Lee (zidovskih pramajki). Psalmima slijedi pjesma Leha dodij ""u kojoiseblignje ~ " Sayiti_jflba^kap.fl-7orflTiditanie lore) iMtTsg/'(c[6datha . 6vo je Trijeme orniljeno za posjeteprijateljima. zvbWaCaL zapo&nje pjevanfem' .koji sgjgdnpsi na odgovarajuci tjedni odlonvak Tore.. .rijegima: Nefaj bi vas Bog udinio poput Etrajima iMenaSea (MolsTie'VIK'siBova). gi punoljetr^muSliaLrafj^ . Pobozniji Citaju vjerske tekstove i knjige o 2idovskoj tradiciji. nika.^Sgjyj^ '(jufarnja sluI&a)7/. te jedan od njih ulazi u ku£u a drugi odlazi dalje. preispitivanja vlastite savjesti i razmiSljanja o dogadajima proSloga tjedna. blagoslova vina. simbolizira poStovanje i radJostTTrhovije vrijeme na stolu se~~ nade i rrinogo vise~povrCa nego je to uobifiajeno u tradicijskoj zidovskoj kuhinji. . Pjesma potjefe iz 16.jSWnt~j\o<t mladaka i blag dahe. Sabat se i ispra-. blagdarTpoSnjef a u predvei5erje~subote pfestaje. kako bi im se iskazalo poStovanje i kako ne bi bile zapostavljene. Time stol pretvaraiu_pltar.. manje pobozni Citaju knjige o razlidtim 2idovskim temama a nisu isklju£ene ni druge knjige sve do zabavnih. Oba andela prate kufedomadna pri povratku iz sinagoge. pehara. Sa6aEriaJutarnia"slu2ba sastou se oa triiu diielova:. Drugo je tumafenje ovoga soljenja simboliCfto podsjeCanjeT\ soljenje mesa zivotinja prinesenih na zrtvu u Hramu.jesti. lako se moze proslaviti i ^ ^ prije svega slavjju_objtej^u^^£e_okjup_e oko blagdanskoga stola 'prije ntigd majklTuz o3govaraju£i blagoslov zapali svije^e. hazvantyara£~a\e Tore uvijek zavrgava s j^a^fli^^rtanjem clijela prorofikih knjiga . na Sabat \e .^ k^erj rijegima: Neka bi vas Bog udinio poput Sare. ukoliko dom nije ureden za Sabat prema vjerskim odredbama. ~5\a se pozdraviia blaectan i veika bo2je stvaranje. Uz pjevanje prikladnih pjesama.ubote tijekom godlne TSte pp jedah dio.Stain poz(fravuTdc>Iazedu kraljevsTcu ne" Sabat Salom (Sabatiii mir) a u aSkenaskim domoviitna Cuje se: ^w^ SflboslU Gwt $abes/La-^ __ _tim_otac_blagoslivlie sinove.

nije za pripadnike drugih naroda bilo predaha. bogati su radili rijetko ili nikada.jpredstavljajud nadu u tjedalvpun radosti. iako se proljetni mjesec nisan drzi prvim mjesecom u godini. njo] se u ^ dine. svi gore zaJeHm^kim plamenom. jp-r-nikakva se vatra ne smije~palili za vr|[eme .danaTrlJeseca 'liSfija (rujan/listopad). pozdravljaju rijedma Savua tov (Pobar-tje|dari). Pri svjetlosti ove svijede obiCaJ]e~pYdmaTTaffo3sja] pTameHa na svojirn noktima. a nazogni se medusobno. nazvana Ro§ ha-Sana leilanot. Blagoslovljen si ti. Izrael od drugih naroda. Bo±e naS. prema~d^ugirnTurna5enjima toga |e^dana^Bpg stypa. koje je preuzelo Sabat kao dan odmora posve£en Bogu (naknadno ga u vetini sljedbi pomifud na nedjelju). no starovjekovnim poganskim Rimljanima bilo ga je gotovo nemoguie pojmiti. Gospodine. Premda je dan RoS ha-$ane rradjajsldprinvacen kao dan_^ozjega stvarafjja^yijeta.£ina i paljenje isprepletene svijele. Gospodine. kada~damjostaju kradma najavljujud zimski mrak ^ za udnjeno 155 . knjizevni i 154 umjemieki.cimet. jer tradicijski se vjeruje kako su oni posljednji os _ iz Raja. kada je bastina ovoga blagdana gotovo opda. godina za Zidove. a svaki rad bio je tezi nego danas. Prvoga nisana je nova godina kraljeva (za rafiunanje godina njihova kraljevanja) i blagdana (za raCunanje blagdana tijekom godine). vrijeme kajanja i zalosii. upaljeno. Tako 2idovsJca nova" poernjeprvoga.Na smisao Sabata ~vjerniEe pred pdcetak novoga radnog rjedna opominje jedan od obveznih blagoslova: Blagoslovljen si ti. Paljenje ove svijeCe^pon'unje^vjel'rnk^^ naj. Na^Qjajnirisanja_zafiDar paUs syije<f:a i L i modrih. obratno od vedne novogodiSnjihTvfeselih ^nafodrrih: abKaja. jer u vrijeme obreda Havdala^ vjernik se privremeno rastaje sa svQJom'dodaiEipm dufemi|ng:~ n^'etera^rsVci^og^Zi^ova^pi^S uz_Ja^tjObigng _s_e kao aiTOT^Tab^jlingiA. jer svakog sedmoga dana nijedan iz njihova naroda niSta ne radi. kada postoje razliiita pomagala. svjetlost od tame. Ona simbolizira jsajgdniStvoV jeilpremda syakTTijezin dio ima svoj stijenj. Jer. a proljetni blagdan Pesah prvim godiSnjim blagdanom. pirhent i sli&ni zamrsn ju se u posudama koje su Cesto umjetni£ki oblikovane od srebra i drugih metala.VELIKI BLAGDANI -*•* RoS ha-3ana . sredinom mjeseca 5'vata je nova godina drveda. Sto podnje prvim danom nove godine a zavrSava jomkipurskim postom. RoS ha-$ana slayi se kao novogoTI^> 1 • ' '**' T*I' f >V i*m* i ' " * ' ' '' ii ——~_^. prvoga Covjeka. Pehar vina jitp ce biti bla"gosh5V^eno puni sVp^Ten36^:^. fe se time vjernik podsje<!:a da se u vrijeme Sabata bio priblizio tome savrSenom vremenu. Prije nastanka kr§6anstva. U stara vremena nije bilo naroda koji bi imao dane za odmor. iako~sviegarrost poSnje u surnrak^ fijekom obreda g6a^se pali tek kadaje vee^ggjmgk. To je tuzno vrijeme oko jesenske ra'vno^ rxevice. Kralju svijeta. svima je lako razumjeti njegov smisao i poruku. koji dijeliS sveto od nesvetoga. MiHslmjTFzTdria simboli£no predstavlja potrebiTzTpridizanjeln nakon slabosti. vremenom se oblikovala kao dan pokajanja za grijehe i priprava za jomkipurski iskupljujud post. nova je. Danas. koji dijeliS sveto od svjetovnoga.yinoxQ._rjlamer^svije(ie gasi se blagoslovljenim. -f. SiromaSni su teSke poslove radili neprestano. U zldovstvu postoje £etiri nove godine.. a njihov rad nije bio tezak poljski ili obrtni^ki ve£ CeSie politiCki. Od blagdana dobrih zelja~za "nastupajuiu godinu.nova godina: obljetnica stvaranja svijeta Vrhuncem zidovske godine vremenom je postalo jesensko desetodnevno razdoblje Velikih blagdana. Sabatni dan od radnih dana. Stoga je razumljivo §to su 2idovi uvijek zahvaljivali i sve do danas zahvaljuju Bogu za ovaj veliki dar. Vefier se pfovodi u pjevanju prigodriirTpjesama.. aj£ryoga_ f/|n/flje_£bjjejnica^tvaranja svijeta i tradidiska zidovska KTova" Goijina.. Rimljani su stoga 2idove drzali nerazumno lijenima. dajud se radije ubiti nego bi radom povrijedio Sabat. 2idovi su tijekom svoje povijesti neprestano osjeiali Sabat kao znak osobite Bozje ljubavi.

duhoyne_^isiOjSr po_ " j a i i falosti. >i§e nego u drugo doba g o n e . uzviSeni i najviSi! Ove rijed opominju nazofrie vjernike sjetiti se Bo^jega suda£kog prijestolja. a nastavit 6e ih moliti i sljededh deset dana. mogranj je'sMBorSelje^ daTKaSa dobra djelFlrndTi rbTOjna'lcao njegovo zrnje.^riblia ili janje^a giavaj^redstavlja zelju da u sljedetioj godini budemoglava a ne rep. kada se vatra ne smijg paliti. Bla156 gpslovi sejiiKLLkruh. Vjeruje se da za dobru sljede<5u godinu novogodi§njih pokajnika tada mole £ak i duSe umrlih. Nakon z^gaglSuKa: "s'vaki sudionik prosla. te se s ppuzdanjem nadaju da £e jkpna^no za^edefu godinu ipak^ kon novip^3Sn]e~sTulbe Bozje vjernici zele jedni drugima: Jfl^ jtgJOZ^LStP-Znagi Dobru~podfnuJ Takbder 'se'ZeliiTjzS'antTfdva tika'fev (tikatevi)!$tozna£iBudnqnsan(a) za dobru godinu! Cuje se i: Sana tova umetuka! (Dobru i slatku godinu!). datulje su simbol zeTjejfJTse u nastupaju^oj godinirijegimosvojlK^grfjateljaTgoyr^e rsimbolizira^rileljlavario bbilje. . Sto tijekom protekle godine nisu bili ni posve dqbrini posve zli.ja zvuk bbredne "trube. Stari su mudraci odredili da ga trcbn futi i 157 --------------- .tijekom nashi£aju6e"~ jdme. Kraliu nasl^koiom se Boga moli za^sudit prilu"denju. a^jejaj^bjtijto^egga^lpro^nak : p_ouzdane_ nadey oprost i upis za doTjru godltvu^T^ajpbboiniji su ved prije ^lovogodllnle VeCeri niek^mlTgkpSRortiedana svake zore (osim na Sabamo jutro) qdlazili u sinagqgu moIitijsK^ot/iioprosnice). Zaliovogodignji seJjlagdjiijyeT^aTTrblagda'rTski kruh. . komadom peCene ili kuhane bundeve. dan Bozje odluke o zlvotu Ijudi tijekom sljedede godine. Sahara. Jutarnja siu2bajdosti2_e jvrhunac pjesmomj Avi n u MaJj kmu^J^na^. predmolitelj glasno izgovara: Kralj sjedi na svome prijestolju. ako dan pada na Sabat.u5e_se JL^O^ glazbalp nafiinjeno od £Ogaobredno ^iste 2ivptinjejer Tora zapovijeda prvoga dana novc godine 5Tfi glas Sofara. Jutarnja_s^u2baj^g/tn'( feapflginje_yeomajgno^sobnom. novogodignja . jpoziva na 'p6kajan]e~(fc5wz. TESr5u^jutarnje_sli^be_p. jfideuzblagdanski blagoslov. Pritom^ ^nilv^^^djjabuke^rizivaju slatku godinu.salmima. jabukama. Bog. ovagodna nasjupajx. Pio slugbe_nazvan //ta^gr^jn. ]ednu~za posve zle i jednu za one koji su istpdobno i dobriTzUTpoptit vedne IjudTTTJrzTse"difslF posve zli vjefbjatno ne£e pokajati. moze iskrenim kajahjem za podnjena zla djela pokazati Bogu svojejlob^jtnlsli^i_2elju za ppprayIJ^eSTsvqjili djela. yjernici dolazed na slu^bu Bozju nose biieluodie^u^ao.tijekom ggdingj^jg prpSla._Qb\iSi. posve dobri nemaju se za Sto kajati (no ti rijetki Ijudi istodobno su i ponizni te sebe ne broje u bezgreSne). koje se naziva|£rep RoIj^Sgna\— u s^agogijeuoblciajena y^ernja^fazb^"^ novogodilnji oblik satima.^ak. Stoga u to vriieme^vaikotreba razmiSljati o^syojini grijesima i fckreno se kajati. ali velika yedna Ijudi. ne§to poriluka i gpinata. Tradicijski obifaj nalaze pored zdjele s rrfedomria ^^ obiteljski blagdanski st o poo i pladanj s datuljama. hnla. . sutra§nje jutro dio je prvoga blagdanskog dana. sufla'c'IiticP* skin zivota. jc^Ta^no. ovaj se dio slu^be mora izostaviti. kako hi nastupajutfa eodina^iia3at" rema 2idovskome ra^unanju dana. Nakon psalama. .vefier pala na Sabat. sve do Jam Kipura...pre3vegerrugo oa godine.utjehu Citanjem tekstova^u^esi^ pramajke^KaKele.udryjernicima. . zahvala za dotekan sretan trenutak.fl). Za svaku vrstu ove simboli^ne hrane izri£e se blagoslov. . Cfe6enito~s£^ dan7ede Sf6 vise slatkih iela7a na stol se ne stavljaju nikakva ilLgorka jela. kako se~6b~i2a va~ria" dan""gabatnoga"Blagosl ova k r u ha . pop_ut kotalajer dtav je ljudski 2ivo't vczan uz kotag sudbine.lcoii svbjini dragovoljnim pristankom na vlastitu 2rtvu^ogu_hreba biti uzorom svakome 2idovu.jer duh toga svetoga dana po?inka ne srnije se nafuSiti "z^nn^tpJiu^^u^u^no^frPrvTSg^ili^^ dana blagdana dta se iz tekstova o praoculsaku. s kojega de QrLsljededhjdana donijeti odluku o sudbini svakogajjovieka . Ovih se dana daju i dodatni milpdari (ce^^jppjtrebitima.ye ^biva po~komaHja|u^tmpgen_jijne^. fJo. mr. Zatim se govori blagpgloy Sehehjanu.medifaaJQmxP.preveerje novogodiSnjega dana. mogranjem te ribljom ili janjetom glavom. Nova^godiina nasjupajx. a syi danovi obitelii ^oise prije toga ^zarnoeijii mcd u mjesto u sol. otvara na'n^vogodiSnji dafilri\kgigeTjednu zaposve pravedrie.

Najvaznija zna^ajka oyoga dana je ^ . bududdautpme Casu medu njima nastaje sama Bozja nazoinost. jer On je vjecan. U Mesijino vrijeme. roditelji ponovno blagoslivlju svoju djecu. a glas sofara te. u kojirrta^se jggrnici daljnjim kajanjemipravljaiu za dar g^omkipy. Drugoga blagdanskojgjiana na stolu s VOda TTnjp ^ tn <H|nha n i p j ^ n i g i L b i l f ' ii»ivanfiT. Stoga se neSto mrvica stavlja u dzepove7gdje one preuzimaju grijehe na sebe prije nego <ie biti batene u vodu. tredega titrija.to se izgovara za djelcTlcoje se dni prvi put nakon du^a_vrgmgna^ili^kao zatvvala~za doiivljavanje sretnogajrenutka. prema rijedma proroka Jesajahua (Izaije) 27. a fiovjek je smrtan i kratkoga vijeka. kako bi voda odnijela sakupljene grijeHe^.dan pomirbe: post i pokajanje BJagdanomJom Kipurom^^ (Danom pomirbe) zavrSava razdo_ _ i^amih Velikih blagdana. a ^ovjek ne moze. gabranjene na sveti dan podnka. kao spomen na uniorsfvb pfavedhoga Gedalije.Q kralablagdanaJom Kipura. sav £e se 2idovski narod svih vremena okupiti u svojoj zemlji. odrzao se do danas. a tako tine i drugi nazo&iTrruIskard. te se radi provodenja vjerskih odredaba ovaf pokajruKkipost iznimno morajijzQtpjjLnosti postovati cak i k a d a a d ^ r^a Na erev Jom Kipur (BCgd^egerje mu" remenom po lej3ffin^'teze"S~napodu. u_ nekim se^zaj£dnicama obavlia~6bWd^H^yba. J^itavo razdoblje Velikih_blagdana.od. pQgfitka ~~-"tt~~J— -'. sto se od159 'blagoslov vma mbgao izredH^blagoslovpe/ig/7/flnM. yjeFjukjovori odgovarajude dijeloye 78. za to je vrijeme zbog strahopoStovanja premaJBpJjojjiazpJnosti preko glave pokriven svpjimJflKtow. a djeca dobivaju vo<_V i simbolidiu kolidnu blagoslovljenoga vina. kojega vjernici slusaju smjerno pokrivajud od ill spusiajud glavu.drugoga dana. ut ' Asererjemei JNakon_prvih dvaju ^ dana _ sMJedlsedam dana^nazvanih Jamim nnraim dani).Tu~5o^roFsi[avi se Bogalcoji^pustiji neka odjekuje glas So/am isjoipijenja. molitvenim Salom. psalma (78. Pomirba s ljudima zurnija je od trazenja Bozjega oprosta. Slusajud prodorni zvuk Sofara svaki vjernik preispituje svoja prosla djela i zeli se popraviti. U sinagogi se toga danaTbsare pune~vo£aTtavljajii uz predmolitelja."posliednii dn u postupku pokajanja:la"grijehe podnjene tijekom prethodne godine. Sluzba zavrSava zavrsnim blagoslovima i sveieni^kim blagoslovom nazodiih. a f fijekom ^edana prije toga. Sutradan. prijatelja i lcg5^^(pravegE^7Tih se dana razmiSlja o podnjenim grijesima. lako su ovaj obi£aj rabini festo osudivali kao praznovjericu. Kasno popodne.jskn^ pnsta^TijpVnrn sedam dana razdoblja Jomim noraim.kakQ-fai-se-UZ Sehehjanu u veeernjem blagoslovu vina.38).canjejnrvica kruRa_u_riieku ili nxqre. Izmedu svake od ovlh objavaToajekuje glas Sofara.. Bog moze ^ekati na nase pokajanje. post traje oko 25 satir od sutona do vegeri sljededega jjgna. Nakon blagoslova Sehehjanu za dozivljen prvi trenutak puhanja u Sofar tijekom godine i posebnoga blagoslova za puhanje u Sofar . odnosno B\3gajzbayjtelja. Qvajjejblagdan najsvetiji d^jidfiyske godine. Nakon povratka domu. u'Zifnvnot kao gosppdara potpunogajjjedanja i Suca nad svine. U praksi. sveznajud i pun milosti. I sam^aaTtela^ muSkarac koji puSe u Sofar.fs. Ako dan pada na Sabat ovo se izostavlja. tri bkgdanske objaye: u Mflfe'oIdayi^se^Boga^ao Kraja.ukqliko nije Sabai. greSan dn §to je donio mnogo nesivce zidovskome narodu. om Kipur . izmjenjuje se oprost s onima kojima je krivo udnjeno ili koji su krivo utinili. osim u reformirartim zajednicama. jer puhanje u Sofar spada medu djelatnosti (malahot). u Jeruzalemu. pored davanja dodatnih -^^^Fa/ gohvalno je posjeeivati grpbove roditelja. drzi se poludnevni Gedalijin post. koji izgovara 158 . i poklonit te se Gospodinu na Svetoj gori.13. to objaviti svijetu: U onaj dan zatrubit 6e velika trublja i doti te oni izgubljeni u zemlji asirskoj i koji bijahu u zemlji egipatskoj. sinagogom se razlijeze njegov prodoran zvuk. simbolidio bSevah rukom prijatelja. jer £e taj glas duhovno probuditi vjernike.

Stoga se obigaj rjiaziva Kaparot od rifed kayara (otkup). Stoga se>aiHka.jestp^ilejoikap znak^zalosti jpokafanla duSe vane ^^^ /postal'ali nare-' !•• •** f mu§Ke jiietao a za zenske kokoS. U obredu selnbzeliporabiti i ribu umjesto peradi.daraca koji Tora propisuje kao kazniLza. uprejdveeerje_blagdana s kojima smo u syadi ili koje smo uvrijedili. no ipak je ova molitva tijekom mnogih stoljeta zbunjivala nezidovske susjede i izazivala bezbrojne iskaze mrznje prema 2idovima. a vezan je za vjerovanje da se jjyotjedMgabiga rnpje otkupiti zivotom drugqg. Pe_i^ttl^gmtfSSfSSfW.'' ' ««™««<™i^«««i^™>^— raonikadanije zrtvovanauUramu. jer Bog nec"e oprosSlT grljeHe prema bliznjemu ako od njega nismo primili oprost. Tada^triput^zavitla p^com jpo zraku nad glavama nazoC. Ipak. Pijetao te pod u smrt.' ruh/_gpvore6: Ovo je zamjena za nas. bdiju pripremajud se za obred Sto je pred njima. Sto je zabranjeno £initi.gan.Tadajnajka/ je svijeCe u kao zahvalu za doCekani Cas pocetka najsvetijega dana godine. podnjene prekrSaje zakona (Ponovljeni zakon. nazvan fcoljiidm (Svi zayjeti). kako bi vjernik posve osloboden od grijeha neispunjena zavjeta mogao Cist zapoCeti novu godinu. 160 Sinagoga je vet prije po&kr^ull^^ lima i spomen-svijetama. kako rj^_br^djelo pea u^Jrejriutkujpgni2enja^JoS je jedan drevruobifiafdio predvefernjih postupaka. Pored ovih neobvezujuCih obreda.clangve obiteliriazima se-^f"•"«••—""HBaf. 2j. te se time izbjegava mogu<5nost poistovjedvanja ovoga obreda s opona5anjem prinoSenja hramske 2rtve. dodajuei zelje za njihovo dobro. Tekjiakpn oprosta primljenoga od J)li2^^nje^a^^rujemotraiiti Bozj^ppjrpst naj' ' ^ primanja i davanja QP^pit^' Rabini drze da bi tezi obrok prijeloga smefao ispovijeafSTsfodobno drze da ispovijed treba biti udnjena prije predvefernjega veieg obroka.Nakon ove opomene zapodnje uyodni_diojsluzbe. stoga i danas muj^karci.ffldiej?a.2-3). na samome poCetku posta. ip§ uyijekjii Cast nove godine moze odijevati hiepa odieCa. Stoga se ovaj dan i naziva Danompomirbe. narorf svetenika. jer u njemu treba uzivati osloboden od teSkih misli i briga. koja <?e j. pa cak i zivu biljku (u posudi). ali perad je najuobicajenija.. Ovom se molitvom zeli umoliti milost razrje§enja od syih_neostyarenih _zav)eta . Glavajobitelj^okupi sve njezine danov^^a^^?ed4>i|etiazaziYa^oprpst^ n6v¥obltel]l:^s/obodi ga od padanja. on izgovara_13 stihpva Sto su ih osucfenid u stara vremena izgovaralTkao molitvu za uspjeSno izdrzavanje kazne bieevanja. u krugu ortodoksnih 2idova zadrzao se do danas.stero[oj|ed.f -m>*~ _ " i u tretem stolje(*u7 a sve otada bezbrojni rabini osudivali su ga kao praznovjerje. Ovome simbolicnom bifievanju nje smijejdbivaji . u jamu.~- *-J i i i t-— .yjer. kajbQLJ]y£komjlosta ne bi izazivao zed.r nose na najvisl broj JU. SimboliCno biievan.orjgti Pale se i spomen-svlje^e za preminule flanove obitelji aroditeljT blagoslivlju djecu. Nakgn ^ kpjigejkpjje :/_ •••asaMBCS. ja zanjega dajem otl(up.^o^|fid^l^baxik^r£d_pojLje_bogat ali ia.zadanilLsebi. Jfeje^eiexi.a poSnje dbk Je^uiKe4c4jaiajiebu. jer su rijed ove molitve pogreSno tumaCene kao poziv za razrjegenje od dogovora i ugovora udnjenih s drugom osobom. U vrijeme Hrama._. nikovo dijete. sve^enici su tijekom te veCeri bdjeli. UkojikoospbaneijSelLdaJtApprost. no ~ ~~ rati dod u.Za r posljednjega pred post.e_tri ^vitka Tore^Glasno se opominje svakoga da je mozda upravo on taj greSnik za kojega Talmud veli: Ne vrijedi post ako barem jedan greSnik medu Izraelitonima ne sudjeluje u njemu. ovo ]e^ur^jesfoJias]'dvoje otkup. iznose_s. Jedino za neispunjene zavjete prema sebi moze se^traziti i dobiti oprost. Jednako se postupa i s koko§i. Nakon blagoslova gto ga izrieu mugkarci koji de tijekom sljedeCa 24 sata javno dtati Toru. ali mi demo poti naprijed prema dobru zivotu u miru. Ova je molitva nastala u orijentalnoj 161 . za zenske clanove obitelji.moramo je neprestano ponovnp moliti^a istodobno duzni smo davati oprost onima Ebji^a^atraze. nakon cega se obitelj zapuduje sinagogi. Dqm ne_srni]el5iTr posve mraean nijednoga trenutka tijekom sljede^a 24 blagdanska sata.

posljednjim ponavljanjem zelje za slatku godinu. n e o s t o a n i t M a e i a l G d e nema drugiR mogudnosti.osye^atkrite. ve^se_kro^strop^od pruia moraju nazirali.^ojaeajju(fi zajedno tri vrste_ granja iz arbaa minim uz et ro%. te Cetiriju deset\\eta boravka u pustinji. i miris i okus/ sli^i najboljim IJudlma^koji poznaju Toru i dobro se ponaSaju. Jako_se diljem svij'eta.kada mogu ostati bez svih materijalnih vrijednosti koje posjeduju. vrste).kojijma . Budu^i da grane bilja i plod citrusa trebaju biti Ifaier (obredno dsti).zvijezde7 kako je to bilo i u kolibicama pod suncem i zvijezdama otvorenoga pustinjskog neba. a ako je zbog ki§e i to nemoguce. gdje god zive pripadnici zidovske zajednice/jgod^ " grade suknt (kgHbice. U vrijeme prije ra^eljavanja iz domovine/ Erec Israela. Granje vrbe. ZiVed iTTagaTimrsjenlcarnaT onl~s^'spremaju za one trenutke . tradicijski se svakoj od tih biljaka pripisuje simbolifna srodnost s jednom od ietiriju vrsta ljudi. Blagdan S«A:o^zap_ravp ie obvezna vojna vjezba zidovskih^ yierruEa. mnoge tisu<5e ljudi okupljale su se u Jeruzalemu za Sukot. Kao spomen na te dane i kao opomena bududm naraStajima kako nisu izvorom spasa bili zidovi i krovovi vet jaka Bozja ruka. PESAHI §AVUOT -f. sjenica se smije naSrufi~rna"balkonu. Sjenice_ _n. koja je i sama najdragocjeniji plod Sto su gaZidovi ' o^ raseljenosti.Ijednja. Qdmah_nakon okon£anja posta nastaju priprave za Sukot.J^ulavietro?sia\boli su Sukflta. Sjenica s£_pokriva ^ranjem i pru£em. dokptrog^ . a iztaxnofsu jgjVezane"s 164 blagdanskim obredom u sinagogi. fnoie se samo uve<5er izreci blagoslpve nad vinom i blagdanskim kruhom te uzeti obrok kruha u velidni jednoga ploda masline. blagdan-je saCuvan i u uvjetima raseljenosti. koje nema mirisa niti okusa. kada je izraelski narod zaklon nalazio samo u laganim kolibicama nadnjenima od pustinjskoga Siblja. slid ljudima koji poznaju Toru ali se IpjSejgonaSaju. Uz to. k6Ja(^Jp^ ali nema okusa.Sukot: blagdan sjenica boraviti tije"Tcom osam blagdanskil^anau 'o3|g^P^|a^^^^Ra7sIave<ii Bozje obiljej ie^iobicaieno uzrai'blagdan uzlvati vocel drugu biljnu hranu.u zidovskoj povijesti tako £este . slid ljudima koji se dobro ponaSaju' afi ne poznaju Toru. nastavljajudjednodnevniblagdanSfm/wtTora(RadostTore)na5'mfni aceret (Osmi dan okupljanja). a ukrasava lisdem triju bi^ miteTve^'te^ P ria. u praksi oni se pravodobno prije blagdana u potpuhosti ili djelomice nabavljaju iz Izraela. U predve&rje prvoga dana blagdana majka obitelji u sjenici pali svijece izgovarajuci blagoslov. slid Ijudima koji nepoznaju Toru rutHmaju'dbbrb ponaSanje. klimatski uvjeti novih krajeva u kojima su se Zidovi naselili onemogucili su cjelodnevni boravak u sjenicama. No. hodo£asni blagdarTposljednjih p o l j s k i h r p I o a o y a T " ~ 'kofT/ow Kipura.p. blag3anfaraje jedan dan duze. s Torom i povjerenjem u jaku Bo^ju ruku koja ih je izvela iz Egipta kao jedi165 . grana palme. te je dpjrmStenp u sjenici uzimati samo glavnejjbrgkg. granjo rrurte. Stoga ni danas kolibice za Sukot ne smiju biti p.a^ziajoig^je^aju vremena spa§avanja iz egipatskoga suzanjstva uz vodstvo jake Bozje ruke. posljednji dan blagdana. gdjedeP nas zivi dvije trecine Zidova. Tiiekom obreda u sinagogi njih se uzima u ruke uz odredene dijelove obreda. Nakon pada Hrama. koje morajjjT aganih.oglavljajfore. TRI HODOCASNA BLAGDANA: SUKOT. ^Siji plod . kaoTmogWrijelT^imbolom ~ citrusa. U to_se vrijeme jj_sjnagogama djaju rx)Sj.datuljj i^^pKus_aIi nema mirisa. Obveza je_ga Sukot nagiruiS syezanj zvani Jz2Ifl2'. nareden je Zidovima cjelodnevni boravak u takvim kolibicama tijekom osam dana Sukota. sjenice). fiazivaju se' jgrbaa minim jjp'etiri.

nisana BogJe_ujrnrjj^Jlj^d^£J^y:Qtinjske prvorodence svih egi-__ ~ n i ^ _lj^ Faraon je popustio. nepogodama i nesrecama.Tpre —kao blagdan_Pesg/t svake godine od15. Obrazlozenje takvoga proSirivanja blagdana na Narode sljedbenici misti^noga zidovstva nalaze u Bozjoj ljubavi za sve Ijude. U predveCerje dana kada krug Citanja Tore zapoSnje iznova. dtaju posljednji odjeljak posljednje knjige Tore. Devarim (Ponovljeni zakon) i prvi odjeljak prve knjige. a zape£afeno na Jom Kipur. koja ponavljaju blagoslove. po§H u pustinju noseci samo najnuzruje! Qvaj je dogaTfaj-presudno odfedio^predb'fazaj skuplne srodnika u narod. Spasi). Pr^aTtanfin^bintifa"Sut:dfJe blagdan riamljenjen i drugim narodima pored zidovskoga. §to ih zatim trebaju ispeci na otvorenoj vatri i povecerati u zurbi. Bog je Zidovima naredio neka svoje dovratnike obiljeze krvlju janjadi i jaradi. 2idovi uce prepoznavati prave. Bin gel nn S' mini aceret u Izraelu obiljezava proslavu zayrgetka godiSnjoga^na^ggalnogjitanja . blagdan HoSana raba. S'mini aceret i Simhat Tora: obnavljanje kruga citanjaTore Blagdan S'mini aceret (Osmi dan okupljanja) nastavlja se na sedmi dan Sukota. nakon neuspje§nih blazih opomena faraonu da pusti njegov Narod otici iz Egipta. S obzirom da u raseljenosti blagdani (osim RoS ha-Sane i Jom Kipura) traju jedan dan duze nego u Izraelu. Stvaranje). uz gorke trave i na brzinu ispecen neukvasan kruh. novu godinu. Sa svakim od sedam ophoda sinagogom. svi se sveti SYici izvade iz aron ha-kodeSa (ormara sa svicima Tore) a muSki Clanovi zajednice nose ih sinagogom zastajkujud. tijekom koje se prostorom sinagoge obredno pronose lulav i etrog. drugi dan blagdana S'mini aceret slavi se 166 ^bi^ je ~od najuzbudljivijih pripovijesti drevne zidovske povijesti. poti£uci ga time na ljubav prema Izraelu. temeljne'jivotne~vrl|ednosji T lugiti in od pozeljne all uvijek nesi"gurne udobnosti i obilja. zapoCeto na RoS ha-Sanu. Ukupno obidu prostorofn sinagoge u sedam ophoda (hakafot). U spletu dramaticrvih okolnosti. a u nekim se zajednicama ma§e granama lulava dok svi vrbini listid ne popadaju. a sjecanje na njega prema naredbi .u w j p / j j . a Zidovi su. izvan Izraela pod nazivom Simhat Tora (Radost Tore). Dva blagdanska mladozenje zatim ugo§cuju cijelu zajednicu. sedmi dan blagdana Sukota.JJL5. na J . Tada se izgovara molitva HoSana (Zakrili. Sutradan ujutro dva mugkarca nazvana Torinim mladozenjom i mladozenjom knjige BereSit. mirte. vrbe te citrusa). Sedam se svitaka Tore u ophodnji sinagogom prije poCetka molitve nosi na prdpovjedaonicu. po jedan se svitak vra£a u aron ha-kodeS (ormar sa svetim svicima). te proslava ponekada traje vi§e sati. U noci izmedu 14. nakon Cega vjernici nji§u lulav vtz odgovaraju£e blagoslove.nim Stitom pred gubitkom. pleSud i pjevajudi. pripremajuci se za Izlazak.Jgraded sjenicu i boraveci u njoj. Mistici su stoga uveli obi£aj bdijenja u razmisljanju tijekom cijele no<5i prije HoSana raba. konaCno uvjeren'u Bozju rrioc. te je u vrijeme Hrama toga dana prinoSeno na zrtvu i sedamdeset volova. BereSit (Postanak. U Izraelu toga dana vesele ppyprke muSkaraca i dje£aka nose svitke Tore ulicama i trgovima.^redvodeni Mojsijem. za tradicijski nabrojanih sedamdeset razli£itih naroda svijeta. Prije toga svi odrasli muSki vjernici redom ustaju izgovarajuci blagoslove Tore. a jedan od njih pod svojim talitom (molitvenim §alom) okuplja nazoCnu djecu.Tpjn^jg^eJakpOTOjnjojgadtanja. dan pomirbe. mggaaJdjgkom sedam 167 . nadnjeni od grana odnosno ploda cetiriju biljnih vrsta (palme. Toga se dana zakljuCuje Bozje sudenje svakome Covjeku. kojom On nudi andela Cuvara svakome Narodu.Hosana raba: dan zakljucenja godisnjega sudenja Blagdan HoSana raba pretposljednji je. Takpder sejvjeruje da ce u Mesijino vrijejrte svi Narodi doci u^eruzalempr^slWitrSuitdi: . dok ra iznova pofiinje Citati jedan dan'kasnije.

S obzirom na vjerovanje da ce u Mesijino vrijeme svi 2idovi biti preneseni u Izrael.. Seder se prireduje u prvoj noc i Pesaha (u raseljenosti to moze biti i druga blagdanska noc). stoga namjenjuje "peltar vinil2 ' 'koig¥ nltkg^e^m^ejplti tejjosebno. u prenesenome smislu sve Sto je u obrednom smislu kvasno). •. pribora za jelo i kuhinjskoga pribora za fi§^enje.V. Pesah je. Pozovu se rodaci i prijatelji. brasno.l._»-— . Mesije. -_ brosusjedske odnose pripadnika 2idovske zajednice s pripadnicima drugih zajednica. takoder se moraju spremiti u zaklju^ane ormare.^-_ ? -. jer se^odvija prema strogo odredenome redoslijeHiSjNarnjeria te vecere nije jednostavno zadovoljenje gladi ved ]6 ohaTstodobno i bogosluzje. za stolom su svi narastaji pa i najmanja djeca. Pesah je drugi hodocasni blagdan nakon Velikih blagdana all istodobno prvi blagdan godisnjega niza blagdana.t A JLA. a za djecu se vino mijeSa s vodom).sti od najmanji ostaci se sutractan ujutro tiiekoirTgbdine strogo odvojeni za Pelieno tijekomostaloga jiijela godine zatyara ae_ onnare. Ne pije se pivo niti bilo koje drugo pic^e na^injeno od zitarica.Dogodine u Jeruzalemu. mogu biti veoma male. tanjura. a tijesto je ispeCeTSo~osoBrtuiiBfzirn postupkom.»QV. Vrata se ne zatyaraju. Umjestp iitarica jgde^ se mahunasto povrce i sva ostala uobi^ajena hrana osim one koja sadrzava bilo Sto od zitarica. a kvasnim se drzi svako bra§no pa i zrnje namo^eno duze od 18 minuta. ovom se recenicom iskazuje nada u Mesijin dolazak tijekom sljedecih dvanaest meseci. poielTs strogu zabranu ogona|anja^ hramskoga pbreda nakon pada Hrama.JJ_vrijeme Hrama sakuj> !i?^i?H sejo^kajci pocetkom toga proIJeHTLOgarblagdana u Jeru7 zalemu i^rinosiirna^hramski °ltar p o j a n r t v u j a zatim bi ga.dana u Izraelu a osam u raseljenosti. koja mora imati ozr * Tr~" '" ""r'" rednp gisto za Pesah). budi da~perad nije prinoSena na zrtvu u Hramu. ^itavaje kuca u sImBoliino_d. Osim posuda. £a§a i galica. 2idovi se time sjecaju dana kada su njihovi preci faSll^SlBfali pustinju i slobodu nego izobilje i potlacenost.lUX. Tko jede kvasno u dane Pesaha^ sam se isklju^uje iz kugejzraelove..£oji ie svojim dcP laskom navijestiti Mesijino vrijeme. a najceSce je na jeloyniku kuhanajTifctina i druga perad. jer blagdan slavi nacionalno oslobodenje a na taj su nacin u vrijeme Izlaska jeli samo slobodni ljudi (jedino su oni imali stol na koji bi se moglo nalaktiti). zauvijek je odredena zabrana bjlo kak-yoga kvasnog jela ujekom^bla^arla^Tesfl^I'Pjireguie se Jjeskvasni " Haghamacot (Blagdan bes_ sastoji samo o d bra§na i vode. a u daljnjoi proSFosti takav-jg JKXQgao biti i slujPrye veceri Pesaha prireduje se obiteljska vecera nazvana £ jRedjT.t4. Posudem i priborom smatra se svaki pa i najmanji dio posuda za kuhanje. kao blagdan oslobodenja. te se Seder zakljucuje rijeciima: Lesana habaa be-Jirusalajim . Sto je produbljivalo i ufivrSdvalo doV/Vt 4L^J. Zbog neukvasanoga kruha Sto su ga 2idovi na brzinu zgotovili u noci Izlaska. danas se janjetina nipoSto ne jede na Seder veceri. M* ivt A u. izravno povezan sa zeljom za dolaskom konacnoga osloboditelja. ispggejiajiaju^oren'o] vatri.—-^—-^j^^^^ . zitarice i pid:a od zitarica poput whiskyja i piva). lako to suvremeni obicaji za stolom ne dopuStaju. i zalihe zabranjene hrane i pi£a (kvasac. To se osigurava rabinskim nadzprom proizvodnje hrane za Pesah. Testpror^k El^mu QIijaJ!f. Hrana koja sadrzi brasno ne jede se tijekom Pesaha. U prosiosti ie posude za kvasnu hranu u "rnjes^viturrsredinama u vrijeme Pesaha simboli&no prodavano ne2idovskim susjedima od kojih je nakon blagdana ponovno simbolifino otkupljivano. ivezauzeto rmjesto za stpfora. Sto zapocinje prvim danom mjeseca nisflna. te se ve^eri jede u polozaju u kojem se lijevom rukom naslanja na stol. Hjana niti u tragovima ^EvasacTpjenica. obredu uzTcoji se zajednica sjeca Izlaska. kakp bi segosti namjernik mog j p j r u z u Q r e j i o ^ s Q u ^N ^ e z gome ugodirm^najradosnije oce_kuje^ i kojeg\ se.* H »4. koje ce biti popijeno u strogo odredenim trenucima obreda i od koJega_^e^deset kapi biti otreseno iz ga§e kao znaksu£uti_zj2£>g '"cTeseFstoinih poSasti koje^u morale pogodin~Eglpcane radi 169 ^ 168 . u ova -~ enome omjeru.

paprom. bejca. u naslm krajevima jaje pefeno u ljusci. Obratno.(fcarpfls)// jajem egenim u liusclili jterdo TBefca) te komadom pe£enoga mesa s kostij&mfcbone). simbolizirajuti gorak 2ivot u Egiptu i slane suze zidovskoga roblja. Sto se u odreaemm dijelovima obreda jede. Seder vegera sjeda na not kada je Bog/ zaobilazed zidovske prvorodence. Razdoblje Sefirat ha-omer: tuzni tjedni izmedu resana i Savuota Sedmotjedno razdoblje dijeli blagdan Pesah od blagdana $avuota. Haroset sjeca na glinu iz koje su 2idovi u Egiptu bili natjerani izradivati opeke za faraonove gradevine. isprutenom miSicom. Pesaha treba osjetiti osg^no oslobo. i svatko je uz Seder veCeru osobno pozvan na oslobodenje. Naime. iako je on sreHIfn]a~osoT5a Tzlaslca7 jer_' sFSTzTdovstVU opienito izbjegava svaka mogu(5nost uzdizart|a'7>ojedinca. i kada bismo svi poznavali Sveto pismo. (U praksi to se odnosi odnosno odnosilo na 2idove u Rusiji prije pada komunizma. radikalniji rabini zamjenjuju ovaj komad mesa komadom povrca. ipak bi nam obvcza bila govoriti o Izlasku iz Egipta.' ma i. Jedud:i macot i gorke trave treba se sjetiti svoje osobne slobode. .ostvarenja slobode zidovskoga i obredni pladanj _ li oslobo8«i|u iz suzanjstva. danas smo slobodni. gorkoga ropstva svojih predaka ali i onih Egip(fana koji su morali umrijeti da bi zidovski narod izaSao iz suzanjstva. bili bismo mi i djeca naSa ipotomd nasi i dalje slugamafaraonovim u Egiptu. Ovo se meso ne smije pojesti jer je simbol zrtve koja je za Pesah prinoSena u Hramu a vi§e se ne prinpsi. Mpjsijevo ime ne javlja se uop<*e u tekstu Hagade. Hagada svake godine iznova u fetid stupnja raSClanjuje pripovijest o Izlasku ponavljajutfi je onima koji su je ve<5 full a poduCavajud tako najmlade. svi veoma razboriti. Pu170 tem odgovora na pitanja tetiriju sinova razlidta uzrasta i naravi. macot odnosno maces. Bog naS. Svakome sudioniku Seder vefiere dana je vlastita moguinost oslobodenja.. i kada bismo svi bili mudraci. §to zna£i brojanje snopova. u vrijeme postojanja Hrama. i na svakoga se odnosi refenica Hagade: Nekoc bijasmo robovi. bez kojega Izlazak ne bi bio mogu£: Nekada bijasmo sluganwfaraonovim u Egiptu. izbavi otamo dvrstom rukom. zapravo nije pe£eno vetf. koji pripovijest do tada nisu Culi. Stoga. Tada nas Gospodin. Kao [jna?Wl)bigno^e^uz^a'zgHna^alata7rotkvice ili hren. se pripovije propisuje reab'sllfed obreda.) Takoder se ^rjJ^HJg_?igjg^Pi^M. svi iskusni. Ciji naziv znad tjedni. solju i uljem. zidovski bi muSkarci drugoga dana Pesaha 171 .satima kuhano u vodi s lupinama luka. U manje ortodoksnih perad moze biti i peCena. usmrtio egipatske.tako jedinstvenoga kakav je Mojsi)e. Svatko ima poneki problem koji ga zarobljuje. Uobigajeno je staviti f Cetvrti komad macofa^'za one Zidove Jcbji joS zive u obespravIjenosti i ne mogu slaviti Pesah. a predstavlja obnavljanje zivota.jer svatko tko o izlasku iz Egipta znade pripovijedati. U najnovije vrijeme neki reformirani. U okviru Sedera posluzuje se i obrok hrane koji je namijenjen zadovoljenju gladi. koje je Bog zaobiSao odnosno preskoCio jer je na njihovim vratima vidio oznaku nafiinjenu krvlju janjadi i kozladi Sto je te noti ispeCena za veferu. Frema tome zaobilazenju nastaol'e hebrejski naznTF^fl/tTpvaki ^se^ObyJjjekom Seder vegere. primjerice cikle. U praksi. Hagada naglaSava Boga"135 SdmerTsrael "(ZaStimika Izraelovog). novim^n§gem. vrijedan je hvale. Pefeno meso s kosti (Sankbone) sje<5a na smrt egipatskih prvorodenaca i po§tedu zidovskih. i u drugim zemljama gdje nema vjerskih sloboda te ne mogu ispravno slaviti Pesah.ja ••s'tupahi koji bi "s'ligib svetosti. Pfej!3?!] -sa Z4i^i~ c com slane vode i tobve^il^^Q]^\hje]a: gorkim trava. Tradicijski takav obrok obuhvadia piletu juhu s okruglicama od maces-bra§na i kuhanu ili pirjanu perad. sve^njeva. Ovo se razdoblje naziva Sefirat haomer. A da nije izveo Gospodin praoce naSe iz Egipta. Umo£erib~pTrije~toga u slanu vodu.

tradicija prepoznaje kao prabaku velikoga zidovskog kralja. primio je plod svoga o£iSCenja: Toru. Stoga su rabini ustanovili ovo vrijeme kao doba u kojemu se ne prireduju proslave niti vjenCanja. brojali su sedam tjedana do Savuota.blagdan Savuot slavi §estoga._ gievnosti.'-"*""'. obudovjevSi. kao nagradu za njezinu vjernost i poboznost. Rutin primjef primanja u zidovstvo postao je joS mnogo vazniji kasnije..^Njezina jg_goetska yrijednost duboka. ali do spozhaje Tofe dolazi se teSkim radom. U trenutku najveCe sreie ovaj obi£aj opominje na postojanje tuge. Od toga dana. ^U^inagogama. prema tradiciji. Za svetkovarjjgJalagHana tradicijski_se.prireduju sarnojiiliJg^n^^a^ S obzirom na strogo razdvajanje mSarcl mlijeene fifa^ "~ne. gotbvo politi-~ keknjize "cTce probleme^_a^dire_3^pita^a_mje|gvitoga braka. Savuot: blagdan primanja Tore U E^rjjcjsraelu_seJhodoiasni. obroci u jednoj prigodi smiju biti ili mlijefrii ili mesni.yV———jsvoon\s od TiipoSto ne^o^ekuje vegetarijansku prehranu. kao i do zetve zita. ZnaCajno je za zidovsko poimanje srede i nesredie ovakvo povezivanje obljetnice smrti znamenitoga rabina s danom preporuCenim za vjenianja.v"JCf:: Jtoje^d^joinuSlauzidovsku obitgli. §to se zbilo upravo na Savuot. kaTco"odredujeHfl/fl/w. tradicijskoga zacetnika kabalistickog ucenja. a pada u vrijeme zetve. vjerski zakon. potrebno je pribliziti se stanju idealnoga ^ovjeka barem toga dana obilje2avahja primanja Tore."tJ vrijeme postojanja Hrama/muSkarci su u to doba hodoCastili u Jeruzalem i prinosili zrtvu. Tora je za Zidove duhovna hrana kao Sto je kruh tjelesna. jer je to proljetno i Ijetno vrijeme nakon lcrS<5anskoga blagdana Uskrsa bilo istodobno i vrijeme velikih progona Zidova. a u trenutku tuge podsje£a na uvijek blisku mogudnost srete. pa £ak do te mjere da Rut. (Treba imati na umu da u Izraelu zetva pocinje oko sest tjedana ranije negoli u Europi. . pki£enima svjezim zelenim granama. Izuzetak je mali blagdan Lag baomer (doslovno: Trideset treci dan omera).^Istodobno. 11 1 173 . i ^. dod iz Davidove loze. ne zeli lrasTa^ti~o^^^]Vs~veK^elSiH^napustiti Boga kojega je spoznala 2ived uz Zidove.yijfika-postalo^e-za^ideve~tradicijskim vremenom zalosti. veselja i proslave. kada je zidovstvo tijekom europskoga Srednjeg vijeka odredilo da se pripadanje zidovskoj zajednici prenosi putem fidovske majke. . Razdoblje omera tijekom sedam tjedana izmedu Pesaha i Savuota u vrijeme Srednjega. vrijeme straha. jedan dan nakon poCetka Pesaha. Buduti da se Tora drzi idealnom.donijeli u Hram po snop mladogaje^ma. koji Cetrdeset devet dana brojanja omera usporeduju s Cetrdeset devet stuba uspinjanja iz dubina duhovne neCisto£e robovanja u Egiptu do razine duhovnoga o&Scenja potvrdenoga primanjem Tore na Sinaju. koji te.) Razliclta su tumafenja ovoga brojanja tjedana: od prakti£nog kalendarskog pomagala do tumafienja koje zastupaju kabalisti. Zidovi su' je mogli prihvatiti.^--^^. Ona je najuzviSemjT plo3"BozjeTnll6sti.""^ *. ^gpMofjeJ.^ rta n Rkn J rfJ^. -„ ^iii>»"'i '. Jedna od najljepSih pripovijesti u Tanahu. da je jek u idealnome stanju prije izgona iz rajskoga vrta bio vegetarijanac. Tora je najved i najvredniji plod jelffdWs^^ ^ Kada je izraelski narod -u-nevoljama pustinjskoga izTxjeglistva sazrio i duhovno se odstio. kako bi Zajedno s obiteljima smjeli jesti od uroda nakon zetve. ponizenja i smrti.jg. Tek kao ljudi oslobodeni od ropskih navika. eita ge^~b^gaa^^^^^ ^ihli1gkE^HgE^^lf. lako je vremenom izgubilo znafenje dana straha i progona. i prekidanje razdoblja tuge danom radosti. a u raseljenosti Sestoga i sedmpga dana najeseca^^^fil?(svibanj/ lipanj). No. dan osobito omiljen za vjen£anja. Jo§ mnogo vi§e od toga. ona £ej>ute^JDavida_rJostati pretkinjom samoga Mesije.--'j . te tako ovaj blagdan dolazi to£no pedeset dana nakon po£etka Pesaha. ona^je medu najljepgim recirna Kebfep^ sxe . ona Iznosi temeljne. vrijeme omera i danas je vrijeme kada se ne prireduju koncerti. Davida. te se. dakle ne-Zidovku. a za sve obroke uzjxroi/of je odredeno da ne 'budu mesnLJer zivotinja ne smije toga _. blagdan se odrzao i nakon pada Hrama.-.<^. rodenjem Moapku.stodobno blagdan^ 2etvgx_ubjra: 172 nja plodova i primanja /ore. Ovaj je dan odreden u po£ast smrtnoga dana rabina Simona Bar Johaja. ova rriala pripovijest nosi viSe slojeva vrijednosti. Od dana pohoda Hramu.-" --•.

Na sluzbi Bozjoj prethodnoga Sabata izgovara se osobita molitva za Bozji blagoslov i oprost. dana mjeseca kisleva. Tvojih iuda. Pocetak svakoga novog lunarnog mjeseca slavi se tijekom jednoga ili dvaju dana. p. Nakon tri godine borbi. dva su zimska blagdana. uspjeli su osloboditi Jeruzalem i Hram. od 175 . Tijekom svih osam dana Hanuke njihov je plamen svet i nije nam dopusteno rabiti ih za rasvjetu vet ih smijemo samo gledati radi hvaljenja Tvoga Imena. Kidus levana. Talmudske legende navode kako u Hramu obesvecenome poganskim kipovima i zrtvama nije pronadeno dostatno obredno cistoga ulja za Menorw. dudesnih djela spasavanja i Tvoga divnoga djelovanja. PreHa^arnajevoj §koli"paliI6'se prvo"ga dana'bMgSana osam plamenova. djela izbavljenja i ustanka koji si utinio u vrijeme nasih otaca putem Tvojih posvecenih svetenika. No. Blagdan posre35iom'prosinea). Dggadaji koii su dnveli do Bj^jej3JSu^a_§Yie_tlostij)pisani su u apokFifnoj kn(izi o Makabejcirna. Za vrijeme izgovaranja molitava. Zbog togaJ^uda svjetlosti. u vrijeme oko . godine 167. povezani sa strahom od zime i kracanja dana. Kada se nakon trecega dan molada na nocnome nebu moze ugledati mjesecev srp. sljedecega sedam i tako prema posljednjem danu kada se palio jedan plamen. odredena je svakogodiSnja oslnodnevna pfdslava Bozjega Cuda svjetlosti paljenjem buktinja. kratk"o"dnevice. nakon dje je smrti vodstvo ustanka preuzeo njegov sin Jehuda zvani Makabi (Cekic). Izbacili su idole §to su ih Grci tamo postavili. oglaSava se u zajednici. \I\fo. Prema torn su nadimku ustanici mnogo kasnije dobili zajedni^ko ime Makabejci. molad. Naj£e§ce se ovo cini u subotu navecer. Hanuka i Tu bi-S'vat. -|. nakon obreda Havdala. uljanica i svijeca. svjetlosti) . no Bozje iudo produMo^e njezin sedmerostruki plamen tijekom osam dana. podigao se ustanak protiv poganskih okupatora pod vodstvom svecenika Matitjahua iz obitelji HaSmonejaca. U njemu je bilo dovoljno ulja za jedan dan svijetljenja Menore. U vrijeme grgke^ylasti na<3~ Saovskom zernljom. svaka osoba pozdravi tri druge rijedma Salom alejhem . Obredom slavljenja mladoga Mjeseca iskazuje se nada da ce Bog vratiti stari sjaj Mjesecu i staru slavu izraelicanskome narodu.K. odnosno Mir vama.Donosimo vam mir. te ponovno posvetili Hram 25. drzi se obred posvecenja Mjeseca. Tradicijski se vjeruje da ce u Mesijino vrijeme Mjesec sjati stalno pun. U to se doba godine i mnogi drugi narodi obredima veWanja svjetlosti brane od sila hladnoce i mraka. Talmud. prema Hilelovoj Skoli palilo se svakoga dana po jedan plamen vise.Qznajdiiih lidovskiji malih blagdarmje HanukaWo 174 sieca na dogadaj kadaje^ nakon poganskoga^nbesvf^pnja ri ponovnorne posvecenju jeruzalemskoga Hrama -jj-hiagigkome svijecnjaku tijekom osam dana gorjelo ulje dostatno samo zj^jgdan dan. 1 ?jgnj^o_najp. DoksublagdanTpoljDdjdskoga doba godine odredeni Bozjim naredbama u pet Mojsijevih knjiga i povezani s uzgojem ili ubiranjem plodova polja. blagdan je postao obveznim prema naknadnim talmudskim odredbama. Naziv maloga blagdana RoS hodes znaci glava odnosno pocetak mjeseca. opraStanja od Sabata. veliki hramski svijecnjak. u zidovstvu ostao je do danas jasan trag njihove neodvojive povezanosti.MALI BLAGDANI: DAM RADOSTI Ros hodes: blagdan mladaka Hjekom stoljeca i tisucljeca uporabe kalendara smetnuli smo s uma povezanost kalendarskoga mjeseca i nocnoga nebeskog svjetlila.Hanuka: blagdan svjetlosti Palimo ove svijece zbog duda. no budud da nije propisanlorinim^dredbama. vrtova i vocnjaka. prizivajud dolazak proljeca. uz ovaj blagdan nije zatoanjen rad. a sam trenutak radanja mladoga mjeseca. sto ga je jdaffiyjLO_kao znak odobravania ponovnoga posvecenja Hrama. Od tada. do samo jednoga malenog vf£a zape£acenoga pec^atom velikoga svecenika. lako u po£etku samo narodni obtfaj. Sofrim 20 _ nd najaniiiljgnijih.. te da nece biti mjesefevih mijena. Mjeseca. izvorno narodni.

^xoz¥lmati svo\u hanukiju. a naziv hanukija nastao je tijekom vremena. Uz ovaj je blagdan vezano i slavljenje osobite uloge zene u zivotu zajednice i obitelji. kao akronimu re^enice: Veliko sTTudo dogodilo tomorUTzraelu ta su slova NGHP. Ovaj je pristup konadio prihvacen. kao akronim recenice: Veliko se dudo dogodilo ovdje. vet sainfllz^^i-^ ^ | _ _ y Ijepoji^boziih ^ djejajjjjegpvoga guda svietr6sti//'|j:e_je_ "itoga pale^^osve osvijetijenoj prostorijr KadTsu svijece zapaIjen^T^agosIovi izre^eni. drva. Tijekom vremena. U_f>etoj_nod Hanuke. Fred mnogim sinagogarna pale se u vrijeme Manuke . napredovanju umjesto nazadovanju. usprkos upornome rabinskom protivljenju. Zapaljene hanukije stavljaju se u prozore. laYakoase jutra izgovarajulijed ^ n\udraca~HiIeIaI±a:. mu§ka i zenska. a svijece na djim je mjestima prija§njih dana vet zapaljen plamen pale se nakon nje. mnogi su se zidovski primijenjeni umjetnici i obrtnici bavili oblikovanjem svjetiljke za blagdan Hanuke u razlidtim materijalima poput metala. a prvoga dana jo§ i blagoslov $ehehjanu. keramike. kadjaje_zapaljeno vec pet svijeda a samo su jo$ tri nezapaljene. kako bi se uku^ani prolazeci tuda na§li izmedu dvaju blagoslova. No.Haniik7i je e gotQvpJjiema obiteiji koja ne bi imala j^samjnjie^t^za_svyejte_Xu star manje _ (sluguj|. veHki blagdanski svijecrijaci menoralnoga oblika.^Syakoga od osam blagdanskih danazabranjen je zenama svaki f ad'dok svi. SyjetlosJ Aa-svije^a ne smije s^rabitj^za rasyjetu. svijecu' l>e"stavljaju sdes^^uT^^olipoput pisanjahebrejskoga/pism^ te se nova sjije^j^p^sfavTja s Ijjeye strane one koja jevec gorjela danranije^ Prvo se zapali ona svijeca koja se toga dana pali prvi put.a drajdrWjrefuIeirtt /Y^M/Jcpjemu je na svakoj straruci napisano po jedno sIovorTJ raseljenosti to su hebrejska slo^5tOjpdgoyaYa|S^IwirnaNGH§. a u Izraelu posljednje je slovo pe. na hebrejskome nazvanim sevivon.^osr cita se dio^fore koji sadrzi ianukat ha-Mizbeah). popuSta ova zabrana. 176 " ~ ~ - - - - Nekoc su se svijecnjaci ili uljanice za blagdan Hanuke nazivali jednostavno menorot (svjetiljke). kojim podnje rijeC po (ovdje). S obzirom na dopuSten Slobodan oblik ovoga svijetojaka. pa i kamena. u istocnoeuropskih Zidova je bio obi- 177 . §to je ime Zloga. Ta slova sluze kao znakovi u pravilima igre. kako bi Sirile <*udo svjetlosti i potvrdivale zidovski identitet obitelji. Omiljena je u blagdanske dane i igra osobitim getverostranim zvrkom. Vremenom se razvio obi£aj igranja torn prigodom nekih igara karata. kao zahvalu za dozivljen prvi dan blagdana. boja i oblika. Uz paljenje svije<f:a izgovara se blagoslov za paljenje Hanufcfl-svijeta i za Cudo svjetlosti. U novije vrijeme maSta umjetnika oblikuje kucne pa i sina. u dane Hanuke. uobiCajila se za kucnu uporabu metalna uljanica u obliku male police sa zrcalnim zaslonom §to pojaf ava svjetlost. uvjetovan tek zahtjevom za ravnim nizom od osam mjesta za blagdanske svijece i jedno neobvezno mjesto za SamaS (pomocnu svijecu). nacinjene upravo za Hanuku. gogalne hanukije s jo§ vi§e slobode u izboru materijala. Hanukija moze biti postavljena i ispred ku6noga ulaza. kojim podnje rije(! Sam (tamo). zajedni£kTsiFpfeva Maoz cur (Utvrdo na st^ejn^pjejsma nastala pogeTkom I ^ ^ putem'spalavanja u vfijelne perzi]skoga~^afstvar(koje se slavi blagdanom Purimorri) do £uda svjetlosti §to se slavi Hanukom. dok se u sinagogarna palila velika hanukija rnenoralnoga oblika. jer igre karata op£enito nisu Zidovima dopuStene. jer uvijek treba teziti povecavanju umjesto smanjivanju. ASkenaski rabini tumafe to numeri^kom vrijedno§c\ jidiS rijefi §to ozna£ava karte. a tada se uvijek smjeSta nasuprot dovratniku s mezuzom. hanukije su tijekom stoljeda f esto bile umjetnicki obradivane. Obicno se u domu pale male raznobojne svijece. Plamen pjdnrm§karac ill djegakua_ako nema nazoCnih mu§karacalrioz'eTzgna/ cak svaKa osoba.^. njezina sposobnost samoprijegora i ljubavi.jednoga do osam. dji plamen traje oko pola sata. te se odr2ao do danas. jede"ne izgoj^zbog fega se uobidajilo sjedertje cijele obitelji uz plamen svijeca sve dok ne izgore. koja je jednaka numerickoj vrijednosti rijed Satan (Sotona). No. kako bi slrili poruku £uda. koju danas naj£e§ce igraju samo djeca. lako se rabe samo tijekom osam dana godiSnje. Posljednje slovo na zvrku u raseljenosti je Sin.

Ovaj se blagdan. smokve. Holoferna. .gaj prirediti okupljanje prijatelja uz latkes. a moflge__obitplji tijekogucijeloga blagdana jedu samornlijefcnu hranu^kaoLUsporrienu na hrabro^ djej^iurmkinjejehudir(judite). Slavi se 14. u _ _ tervrtka). pogadce od krumpira. vinove loze. kpjernu je najkrad dan godineprpjao a svjetlost te potom jagati.--krin_____ /^^Jgl-^T^rrsffli-^ je svelzok^nuto. kojaje nilijediim jelima uspavala neprijafelja ijdqvskpga naroda. Osim toga. a to je vrijeme kada u Izraelu drveie pofiinje pupati. slavi se samom sredinom zimskoga mjeseca S'vata. potvrduje kao blagdan slavljenja nove svjetlosti koja dolazi ponovnim produljenjem dana nakon zastrafiujudh zimskih nod. osobito ono vote koje dospijeva u Izraelu. ve^e. Tako se znafiaj blag"d^ana Homite. a svuda je obi£aj jesti plodove pemaest biljnih vrsta. Ukoliko se ne moze nabaviti svjeze. Poklonid kabalistifikoga utenja na Tu bi-S'vat upuduju Bogu molitve da im za blagdan Sukot. obvezno je jesti one spomenute biblijskim rijedma opisa Zemlje Obeiane: Zemlja pSenice i }eima. u kojoj se pali jedna viSe od polo vine Hanwfca-svijeda. izraelskoga parlamenta. Od pemaest vrsta. zemlja maslinova ulja i mednih datulja. Osim toga. 179 . vidjeli su u njemu stari zidovski mistid i svjetlo ofekivanoga Mesije. naziva jo§ i HamiSa asar bi-$'vat. Stoga je od pemaest pozeljnih obvezno uzivati barem sedam: pet vrsta plodova (grozde. i IS^adara (veljaga/ozuja_k)^ a danjanije jejjpludrievni EsJenrTpost (ako ne paEa u subotu. osobito voiaka.-v~~-C. Cak i u ratnome pohodu. podari lijep etrog. Zbog dubokoga poStovanja svetosti svjetla Hanuke. poput Sedera za Pesah. a-^ma naproslavama se dta Knjiga o Esterjbiraju najuspjelije krabulje i pnre'dujelFe" PurimSpi/ (jidiS: purimski igrokaz). Tu bi-$'vat. Blagdan se slavi na temelju zabrane iz Tore protiv povredivanja drvetfa. Sefardske zajednice imaju obvezne dijelove obreda uz taj blagdan. Sam obred je slobodniji. Proslava Purima dolazi u dobeTgodine kadaT se^u'frinbgih naroda:'proslavlja izgon zlih sila Kla3nofeTmraka i pozdravlja dolazak zivotvornih ~ _ _ obiljezje blagdana pod•i-. masline. pe^ene'ulilju^Igfes su i danas'omiljeno jelo u dahel)v6gat)lagdaha. neovisno o tome koji je dan blagdana.kao blagdana sjeianja i slavljenja ponovnoga posvetenja Hrama i obnove hramske sluzbe. no danas je £esto prihva<ien kao djetii blagdan. Danas se viSe ne-pridajeToTiko pozornosti znatenju upravo pete nod blagdana. smokava i mogranja. Purim. devet mjeseci kasnije. Na dan Tu bi-S'vata slavi se i rodendan Kneseta.' . U IzraeliTulicama prolaze vesele povorke. citruse i drugo vote. Tih se dana prireduje i mnogo mlije&uh jela. a to je obiCno subotom naveter. Budud da se prinos desetine u vodi nije smio prenositi iz godine u godinu. Tu bi-§'vat: nova godina drveca Blagdan nove godine drveda. neovisno o danu kada se prireduje Hanufca-zabava. jer zidovstvo se prema drveiu koje rada jestive plodove odnosi gotovo kao prema ljudskome biiu. . nova godina drveca oznaCavala je i dan pd kojega se ra£unala godiSnja vodia desetina. datulje) te dvije vrste zitarica (p§enicu i jeciam). ve£ se dta v ^bJagdjaijioiivljavaJcaa-yrijeroe _u. plod nejestivoga citrusa osobito vaznog u obredu toga jesenskoga blagdana. bademe. poznat i kao Ro$ ha-$ana leilanot (Nova godina drveia). no op£enito nema obveznoga oblika obreda ve6 se prosmva obavlja prema mjesnim obifajima. jede se rogae. mogranj. tijekom vremena stekao je veliku omiljenost i postao jednim od najpoznatijih zidovskih blagdana. nakon prestanka Sabata. Talmuda i Zohara i molitvu za napredovanje vodaka. te obuhvaCa dtanje iz Tore. Bio je to neko£ vazan dan zidovske godine.EgdfiYii2ga_L iskazivati pgjtovanjeTa alkohomal^^^trebalu se^retierano troSlti toga"" Jeiclinoga dana u godirii kada je Zldbvima to dopugteno. prireduju Seder za Tu bi-S'vat. _ ££L. U Izraelu djeca toga daria u Sumama sade mlado dr178 *f Purim: blagdan izbavljenja Jedan od malih zidovskih blagdana. jede se sugeno ili uSetereno vote. kako kaze sarn njegov naziv (doslovno: petnaesti S'vata). luKaTiaia.

a i kasni[e. U spomen na ove nevine zrtve izraelski rjarlamentf Kneset. a vlasti se zgrazaju zbog naruSavanja suvremenih sanitarnih naCela. po§tovalaca kabalistiike tradicije. 2idovima je Purirn_bio bjagr. pored harema. Odlucna Ester saznavSi za to istupi pred cara (trebalo je imati odvaznosti za to u perzijskim uvjetima.&pil u jednome od kazaliSnih oblika oslikayabiblijsku knjigu. nakon razlidtih svojih bra£nih nezgoda. U ovoj jedinoj biblijskoj knjizi u kojoj se Boga izrijekom ne spominje. boravila velika zidovska zajednica. Purim je za bezbrojne naraStaje Zidoyabiodan divljega veselja. Iako je danas izguBio" ta^prizvuTc oslobadanja i nade. Pored groba poStovaoci prou^avaju knjigu Zohar.). (Ova okrutnost prema cijelome rodu Hamanovu mo2e se razumjeti samo u svjetlu dnjenice Hamanovog srodstva s Amalekom. Ovaj bla. dan omera. godine Za-^ kpnkoji odreduje^dan. Ester kao temeljnujgniuJgMr»fflv pripovijest o spaSavanju zidovskoga naroda perzijskog carstva od uniStenja Sto mu je bilo namijenjeno. uvjerigarujstir _ nu o zloCestpd i Stetnosti Hamanovoj i korisnosti^Wlova za carevinu. ijjam.. antisemita Hamana. ^^Purimje^zadrjao tradiciisku ludu yeselost. car. Sto znaCi 33. grada Cfata u Izraelu. vjen^anje njegove du§e sa svojim bozanskim izvorom. U beskraju nesrec'e. nije poznavao njezino podrijetlo. koji je zivio u 2. u gradu SuSanu (ppvijesna Suza).. smatrana je zapravo za hilula.J17_. koji pada u vrijeme travnja/svibnja. Holokaust odnosno 3ofl-Vehka_riesreda. ispripovijedan je mitski dogadaj i^vFeniena'drevnoga! perzijskog carstva. osobito u blisku susJ^gtyj^juropskimpokladnirn obigajima^ 180 . Stoga je ovaj dan. Smrt takvoga rabina. proslerm Purimaj51ad rTa^varTl^man^ _ ~^^ U eufopskorrie Srednjem vijeku. kako ga Zidovi nazivaju. vjen^anja. "o^jnIo~7e~livoTe gotovo poiovine"svog zidovskoga naroda. car je imao i vjernoga ministra. utjejhe. iako Zidovi nerado tako misle i smatraju je perzijskom caricom._sretariigTTnr> jpHu SP »y. stoljeCu u Erec Israelu. zabave ni.18. koji uvijek pada na datum . SPOMEN-DANI: POSTOVANJE I SJE^ANJE 4-Jom ha-§oa: dan sjecanja na zrtve Holokausta Holokaust je najve<fa tragedija Sto je ikada zadesila zidovski narod. hodo£aste toga dana na njegov grob u mjestu Meron pored kabalistidce prijestolnice. No. nisana danomjje^anja_na mugenike i 181 riileljima mogao prirediti ponovljeni epilog pripovijesti o Hamanovu pokuSaju zatiranja 2idova. mistika i navodnoga autora knjige Zohar. ona je na dvoru skrivala svoje zidovsko podrijetlo i predstavljala se perzijskim imenom Ester. a slavi se kao spomerl na dan smrti rabina Simona Bar Johaja. koji se u danaSnjem suvremenome Izraelu Cine neobifimima. Jedini dan'koji se izdvaja u tome razdoblju jest Lag ba-omer. Ti nade. vjerojatno je Ester-Hadasa zapravo bila jedna medu mnogim zenama u haremu toga muzevnoga cara. kada se ne prireduju proslave. koji je naumio istrijebiti Zidove. sljedbenici Kabale. 2ivedi pod uzasnim uvjetima neprestanih progona. tradicijskim neprijateljom Zidova. potomci Zidova odvedenih u babilonsko suzanjstvo. No. U epilogu pripovijesti car^liagradi0^amaha"(a uz njega i sav njegov rod): svi su objeSeni a rod Hamanov je zatrt. Uostalom. poboznu Zidovku Hadasu. pogtovanoga kao svetog Covjeka.. nazivajud je Kraljica Ester. Tijekom Cetiriju godina. _ u svakn doba^prbgo-" Lag ba-omer: blagdan radosti usred tuznih tjedana Tijekom razdoblja omera. Sto traje tijekom sedam tjedana od drugoga dana blagdana Pesaha do blagdana Savuota. omiljen za priredivanje vjencanja. prije oko dvije i pol tisuce godina. Tamo je.) Kao uspomenu na taj . No po§tovaoci rabina Simona. osobitost i ne drzi se vaznim blagdanom. pod kojim je ostala poznatija kasnijim naraStajima.koncerti. te'tako spasf svoj narod od istrebljenja. Car AhaSver (povijesni Kserks) u to je vrijeme bio ozenio. pleSu i pale kresove na kojima spaljuju pramenove s prvog podrezivanja kose svojih sinova. No. prpglasio je 1951. Njezin muz. obredno kolju i peku ovce i opdenito se drze obi£aja iz vremena Hrama. a tini se da ga nije ni zanimalo. Sakupljanje u Meronu na Lag ba-omer danas slid sajmu.g'dan prekida op£u zalost tijekom omera. traje tuzno razdoblje godine. to ne kvari izvornu pobo2nu radost slavljenika. Obitelji se okupljaju. Danas je ovaj dan za vetinu 2idova time iscrpio svoju .

travrija. drzeci se zidovskoga kalendara. u varsavskome getu dan trajne uspomene na ku£u Izraelovu.. Obred nije strogo odreden kao kod starijih Zidovskih blagdana^ ali nezapbiUzneTstT "mplltve El mahrahamim (Bogej?un_milosti) i KadiS. ijjara proglaSen drzavnim blagdanom Dana neovisnosti. Jom ha-acmaut. zagrebaCkoj. pada^ego^fuzinFr^naJbjojanja omera. a amandmanom na taj zakon 1961. godine odredeno je da mjesta za zabavu u predvecerje toga dana ng_sjuiju-tad4ti. Sluzbeni dib proslave takoder se prireduje na otvorenome. izletima u prirodu. vatrometom. Izvan Izraela ovaj se dan sjecanja cesto prireduje na dan 19. Godine 1949. Blagdan se pomice na prethodni cetvrtak ako padne u petak ili subotu. godine prema zidovskome kalendaru. zakonom je 5. svibnja 1948.bl^gdans^Pesah^T^w^^nosno^z^dana Jom ha-zikaron.junake Holokaustajom ha-$oa. dan sje£anja na vojnike pale za neovisnost izraelske dr2ave. buduci da je blagdan prihvacen i od izraelskoga Glavnog rabinata. dana sjgganja na vojnikepalefza neovisnostJzraelske dr2ave. 27._Qy-aj. Danu neovisnosti prethodi Jom ha-zikaron. kada je prema gradanskome kalendaru obljetnica varsavskoga ustanka. Zakon navodi da je dan sje£anja na HoiokaustT'na ustanak podignut 1943. Jedan dan ranije. nisana. U svim se izraelskim sinagogama uz nazofinost visokih drzavnih duznosnika obavljaju molitve. Deklaracijom o neovisnosti odredena su na£ela prema kojima ce zidovska drzava biti obnovljena na podrucju tradicijski i povijesno drianom Zemljom Obecanom.'CDssve "riajmanje.(grvidan._ U najvecoj preosTaloj adovskbj zajednici u Hrvatskoj. POSTOVI: POKAJANJE ISJECANJE NA TRAGlCNE I TUZNE DANE Jom ha-acmaut: dan neovisnosti Drzave Izrael 14. 182 183 kaill-na prethodni ako~jpadne na i<post na y ti ine. Godine 1959.u^odan ilrufa'djei as'imilacije Zidio . a proslavlja se plesom na ulici. koji je propisao redoslijed sluzbe Bozje za taj dan. u vrijerruTizmedu blagdana PesahlTiSavuota. tradicijski se Jom ha-Soa obiljezava na zidovskome dijelu mirogojskoga groblja. Kneset je proglasio zakon kojim se odreduje javno sjecanje na zrtve Holokausta na dan ]nm ha-Sna. kadaje_pro§la§ena neovisnost Pr^ri^ :o je 5-y/flta 5708. Ovaj je dan izabran jer gadajzmeciu^ana poCetka varSavskoga ustanka . a diljem zemlje prireduju se kulturna i sportska dogadanja i zabave.

teveta vezan za najtragifriije dogadaje zidovske povijesti. teveta Ppludnevni post 10. na deseti dan mjeseca tisrija (rujan/listopad). no konaCno je izabran 27. Post 10. U zi^ovstvu. Uz dvaj post nema zabrane rada. odrasli zdravi Zidovi ne uzimaju nikakvu hranu niti tekucine. ako osjecaju potrebu. usprkos njihovoj bujnosti i Ijepoti.K. Dan nade i otpora zlu izabran je za obilje2avanje sjecanja na zrtve Holokausta radije nego ovaj dan posta i zalosti. a kraj razdoblja vezan je za pad Jeruzalema pod Babilonce i kasnije pod Rirri185 184 . godine prvoga stolje^a. osobito stoga §to se dan jomkipurskoga posta provodi veoma aktivno. Ovo je post sjecanja na babilorisku opsadu Jeruzalema 586. Tri Ijetna tjedna zalosti: od posta Siva asar be-tamuz do posta TiSaa be-av Tri Ijetna tjedna u mjesecima tamuzu i avu za Zidove su vrijeme rugovanja. u po^ast ustanku u varSavskome getu 1943. a najpobozniji provode cijeli dan u sinagogi. obljemica smrti je za srodnike pokojnika. Akako se moze§ duboko i iskreno pokajati zadovoljene gladi i zedi?! Jom Kipur je dan koji s po§tovanjem primaju i oni Zidovi Sto se tijekom godine ne drze propisanih zapovijedi i zabrana. f itajuci prigodne tekstove pokajanja. Bolesni i djeca ne poste. godine. godine p. dana mjeseca teveta (prosinac/sijefanj) po&nje u zoru a zavrSava naveCer. i pofetak rimsket>psade prije konaChoga jpada Hrama 70. nazvanihJomim noraim (StraSni dani). PoCetak je ovoga razdoblja vezan za niz nesreca Sto su Zidove zadesile tijekom povijesti. osobito za njegovu djecu. za osvjeStavanje svojih grijeha i propusta. Najpobozniji poste po pola dana i tijekom prethodnih dana izmedu RoS ha-Sane i Jom Kipura. S obzirom da je dan 10. Od erev Jom Kipura pa do zavrSetka sluzbe Bozje molitvom Neila (zatvaranje) sutradan naveCer. U praksi prode oko 25 ili 26 sati od uzimanja posljednjega obroka i pica pred post do uzimanja tradicijskoga zajednifikog laganog obroka nakon posta. duhovno i tjelesno zahtjevne sluzbe Bozje.Post 10. diljem zidovstva nastupa potpuni cjelodnevni post. te su djeca i ostali srodnici takvih pokojnika duzni toga dana obaviti sve postupke obvezne uz jarcajt. vecer pred sami blagdan. svakome se nudi vrijeme za pokajanje. Tijekom blagdanskoga dana drze se dugotrajne. godine p. Jednom godiSnje taj je post prilika za kajanje. vezano uz radostan dogadaj ponovnoga posvetenja. Cemu ovako strog post? Odgovor se nalazi u smislu jomkipurskoga blagdana. a sam dan Jom Kipura vrhunac je i istodobno zavrSetak tin dana. ovo je jedini dan kada pohadaju sinagogu. lijekom sedam dana izmedu RoS ha-Sane i Jom Kipura.Hrama 164.K. nakon poganskoga obesvedenja. Ovo vrijeme traje od posta 17. tiSrija: Jom Kipur Desetoga dana nakon poCetka godine. koji sjeCa na tragiCne okolnosti propasti Hrama. U sinagogi Citaju se prikladni tekstovi pokajanja i uzdizanja Bo2jega imena. reSut. izraelski Glavni rabinat proglasio je ovaj dan jarcajtom (obljetnicom smrti) odnosno danom glavnoga KadiSa za sve ciji se pravi dan smrti ne zna. Za mnoge koji sebe drze slobodnima od vjere i vjerskih propisa. a reiformirane zajednice ga ne drze. Ovaj post. osim na Sabat i erev. Ovaj post bio je predlozen i kao dan sjecanja na stradavanje u Holokaustu. Njirhe se prekida razdoblje radosti uz blagdari Hanuku.. a trudnice i majke dojenCadi mogu dobiti rabinski savjet te. dan mjeseca nisana (travanj/svibanj). prije nego Bog zapecati svoju presudu za svakoga posebno. oprost od posta. Jomkipurski post je posljednja prilika koja je dana za pokajanje grijeha poclnjenih tijekom protekle godine. tamuza (Siva asar be-tamuz) do posta devetogaflffl (TiSaa be-av). Ovaj strogi post mogao bi duhovno i tjelesno nepripremljenoj osobi biti doista tezak. kada je post zabranjen. nakon Holokausta poprimio je i znaCenje obljetnice smrti za bezbrojne zrtve Holokausta kojima se ne zna tocan datum smrti. jedan od najtuznijih dana tijekom godine.

Tako se ovoga posta danas malo koji prvorodenac zapravo drzi. jer prvorodenac mora biti pfvi sin odeva Sara. Nakon njegove smrti._Purima. Odijeva se samo stara odjeca. Post 14. Na taj je dan naraStaj §to je izaSao iz Egipta saznao da nece vidjeti Zemlju Obecanu jer je posumnjao u Bozju mod da svoj narod onamo dovede. ako dan pada u subotu post se prebacuje na prethodni £etvrtak. Takoder. Ovaj post smije biti naru§en potrebom nazocYiosti prvorodenca tijekom dana posta na bilo kojemu obredu koji ukljuCuje uzimanje hrane ili pica. post na dan TiSaa be-ava. Post 4. dolazi poludnevni post sjecanja na Gedaliju. Post posve£en pravednome Gedaliji opominje da se ne smije druge kriviti za naSe nevolje. adara (velja^a/ozujak). U nekim zajednicama poste samo zene. od sumraka do sumraka. koji je istodobno prvo o£evo dijete. bracni odnosi i druge radosti. budud da je Bog smrcu svih egipatskih prvorodenaca. Ros ha-Sana. 186 Post 13. je bila ispunjena duSa ove zidovske junakinje tijekom triju dana njezina posta. potpuno je zabranjen svaki rad. nikada nece u svome poslu poluciti blagoslova. 13.Esterin post Esterin post je poludnevni post sjedanja na trodnevni post §to. trefega dana mjeseca tiSrija. do 9. nisana: Ta'anit behorim . dakle oriaj sin. nastalo je vrijeme Bozje kazne za smrt toga pravednika: potpuno rasulo drzave. te su se pni duzni sjetiti ove'poslede" postom n¥dan~pfije Pesaha. £esljanje niti umivanje. ne nosi se nova. ve£ treba radije preispitati sebe. a dogodile su se i brojne druge nesrece. Kao uspomenu na uspjeSno izbavljenje. Njegovi su ga sunarodnjaci ubili nepravedno ga pptuzujud za nevolje Sto su ih snasle babilonskom provalom. §to naglaSava njegov smisao preispitivanja vlastitih krivnji. radi podsjecanja na mogude tragedije usred sfefnih tfenuiaka i podsjedanja na utjehe koje uvijek dolaze nakon nesre£a. No. Prvorodenci poste dan prije Pesaha ako nije Sabat. Tijekom ovih triju tjedana ne prireduju se vjen£anja i druge proslave.post prvorodenaca P_ost na dan prije blagdana Pesaha ostao je danas gotovo na teorijskoj razini. jer se ne smije postiti na $abat. To je stoga Sto se tradicijski drzi kako su se tijekom povijesti na taj dan dogadale velike nesrece za zidovski narod. Onaj koji toga dana radi. ne smije se nositi koznata obuca. nije dopuSteno kupanje. a svecanosti rijetko prolaze bez ponekog izgladnjelog prvorodenca. poglavar pokrajine Jehude u vrijeme babilonske prevlasti.. Ovaj post obvezuje prvorodene sinove. zapovijed) obreda ukida obvezu posta. ava ne jede se mesna hrana. na danpnjejproslaKe.Kao i na Jom Kipur. devetoga dana mjeseca ava (srpanj/kolovoz) naziva se crnim postom. na taj su dan oba Hrama pala pod osvajaCe. dana pokajanja izmedu RoS ha-§ane i Jom Kipura. dotad nenoSena odjeia. jednako kao na Sabat. posti se ra3Tuspomene na Ester. Com Gedalija. ljudskih i zivotinjskih.Ijane te ruSenje prvoga i drugoga Hrama. roden za o£eva zivota. gotovo poganskim veseljem slave blagdan Purim. U sinagogi se citaju prikladni tekstovi. ga je sebi i cijelpme f idovskom narodu Perzijskoga carstva odredila zidovska djevojka Hadasa. Kada Purim pada u nedjelju. tiSrija: Com Gedalija Neposredno nakon dvodnevnog blagdana nove godine. odnosno uz riesrece koje^su se ddgddile kao posljedica napuStanja vjere u Bozju moc i milost. Post traje 24 sata. koji je nazvan bijelim postom. kojim se pripremala za svoje odva2no djelo. vjernici se sjeiaju strave kojom. jer micva (duznost. Esterin se post drzi prethodnoga f etvrtka. dakako. iZidovi do danas s jednakim neobuzdanim. ZaobiSao je. nazvana Ester. ne skracuje se kosa. Za razliku odJam Kipura. zidovske prvorodence. pred veliklm iska§enjem gto ju je £ekalo pri pokufiaju spaSavanja svoga 'haroda od zla koje mu je bilo namijenjeno. ne jede se vote u kojemu se te godine vec nije uzivalo. No u Zidbva prvorodenac (bettor le-nahala) ni]e svaki najstariji sin. osim na Sabat. 187 . Ovaj post pada tijekom sedmodnevnoga razdoblja Jomim noraim. a od 1. Gedalija je bio pobozan i pravedan 2idov. Poste^i.. adara: Ta'anit Ester . konacno smekSao srce faraonovo prije Izlaska iz Egipta.

.a^^ ~ nicpm.Post mladenaca na dan vjencanja Na dan vjenCanja mladenci poste do zavrSetka obreda sklapanja braka. predve^erje jomkipurskoga posta. jrag^ijsjcomezidovstvu uvijek^je rodenje^djegaka do<Jekivano_s_ -¥g^ojll-ia4Q^^(LtQde^£^^^j^cevIako i svaku djevoj£icu roditelji rado dogekuju.. 1."'''/<' ^ •'.22.. post nije dopuSten. t ^ •>Y?f<>-W ^ /*ity . Qsobito "~ ^rodeni sin (bg^orVtTadJcJjsIci nnstfelj nsnhitih vjprskih odgovomoWalblagoslova. Otac prvofia petkajiakonjrodenja djevoigice tiiekom. post nije potreban. oni Cine veliku ispovijed pofiinjenih grijeha. • "WWr ?^w«!fl. ^jfir'iS^'"" . To je stoga §to nam Sabat mora pruzati radost a ne iskuSenje posta. poznatoj kao Postanak odnosno Stvaranje)dJ_.1-7 (prvoj Mojsijevoj knjizi.sin potvrduje Savez s Vjegnim. Postovi koji padaju na Sabat prebacxiju se obiCno na prethodni Cetyrtak (osim jomkipurskoga posta). Osim u reformiranih. Ako se vjenCanje dogada u vrijeme Hanuke ili na dan Ro§ hodeSa (mladak). ZIVOTNIKRUG: POSTOVANJE ZAKONA *. nema posebnoga obreda pri rodenju djevojCice i rijezinu primanju u zajednicu. dok u predve&rje teSkoga jon\kipurskog posta zabrana posta spreCava previ§e revne da si naredeni post u£ine tezirn nego je odredeno. Zabrana posta Na dane Sabata i na erev Jom Kipur. '•'' 'e'p»*^!M r ^ •^ Tajrrfudu^azvan majstorom M/5ne •^-Rodenje i Brit mila: primanje u zajednicu _ je radost aidovske nhitglji. Preispitujuti dotadaSnji zivot. nakon 5ega biva la^oslovljen_zajedrio sa suprugdrn~ 189 .? ^ iM"^Wl%|e. kao na dan Jom Kipura.' MnjJQatiffiffititfot. Otac obitelji jgdSijfinil^ejEeta ispunjava Bozju odfedbu pru urevu (plodite se i mnozite) navedenu u BereSit 1.ve^ ^ .' •*-•"*«$**#*' '" ^/" ' - "Hre'savj&e.27-28 i 9.

braku i dnjenju dobrih djela.mbQJ. vedna Zidova u raseljenosti obrezuje sinove. obred se odgada. kada se mnogi Zidovi osje£aju slobodnima od velikoga dijela vjerskih obveza. Jakp je obrezanost zapravo znajcom. <Jf.73-77). Ttik^akva djeIag^nAi)e'gop0tena! Zbog visoke svetosti obveze 190 obavljanja ovoga obreda. najsvetije dane u godinijkada.gj. Zidovi su u vremenima kada im je bio zabranjivan. v1mje^~poznatdl^ i suvremenim zajednicama.""s1<e krajjipeTiTit.Brit mila. nadalje rabila kao uzica za V-ezivaryllsyiJka Tor^ |tp potvrduje neusporedivu bitnost Brit mila kao temeljnoga obreda pristupanja novorodenoga dje£aka Savezu s Bogom i Njegovom Torom. pa Cak i preobradenik koji je ranije iz bilo kojega razloga bio obrezan prolazi obredom uz simboli&io puStanje jedne kapi krvi i odgovarajute blagoslove i molitve. postajud kasnije vrijednim izvorom podataka o starijimnara§tajima.91 4. "~~ 191 . obred obavlja (u medicinskbj ustanovi) lijeCnik 2idov koji poznaje obred i zna izred potrebne blagoslove.rn. veC je njegova svrha zapravo pristupanje Savezu s Bogom. neusporedivo je slozenije a vezano je uz^gbred^obrezivanja. na syoj pryi rpdendan 3arivalo sinagogi. no jedino se u zidovstvu provodi u dojenadkome uzrastu. l-Timanjeuzajednicu 'djeCakfa. Novi nara§taji donosili bi nove vimpele. na tako dobivenoj dugoj vrpd izvezli bi djeCakovo ime. g. roditelji nik^me^ne~srnijuTed odabrano djetetovo ime prije njegova . Nakon obreda. neovisno o dubini vjerovanja ili osje^aja odvojenosti od vjere. To je stoga §to sama obrezanost nije potpunom svrhom obreda. Pri^pdom obreda diiete^u naru^iu drzi kumf _sandekf_ sjede^i na polovini dvostrukoga stolca_zya~ lovinardvoslbruk^ga stolca ostaje za. bili spremni prihvatiti mu^eniStvo kao kaznu. Uz blagoslove i molitve izvodi se sam zahvat obrezivanja. Dijete Hoy^yrrjgi.djetetgm^djeje top Jrvm pjrigodoni objajdjujfi. prema drevnome propisanom kirurSkom postupku.ignu ^ nazojnost^prorokT¥tifaltua^St6~potvfauie Brit mila kao vaznu pripravu za 3olazak Mesije. U reformiranih. Nakon rezanja u viSe dijelova koji bi Sivanjem bili spojeni. ne odustajudipd ove temeljne micve. peCatom Saveza. kada ono postaje potpunom osobom. Obreziyanje poseBnl3l?Mk6yam^^ izuCen muSkarac._alijm£2fl obavljanja obreda osmoga dana djetetova zivota toliko je snazna da se obred u redovitim okolnostimajnor^gbayitlgak i_ako_ taj djnpada najabflt ili/om Kigur. Nakraju obreda djetetu se daje ime. Roditelji pozivaju rodake i prijatelje najproslavu. Novoprimljeni preobratenik takoder mora prod obredom Brit mila. Rabini to tuma£e zeljom da djeCak od samoga poCetka spoznavanja sebe i svoje okoline spoznaje i svoju neraskidivu vezu s Bogom putem znaka obrezanosti na svome tijelu.^Tjelesna je obrezanogt tek potyrdom ob/ osjeiaja vjernosti Bozjim odredbama i pripadanja Izabranome Narodu. pravim Clanom zajednice i Bozjim sljedbenikom. na kojoj se blagoslovi vino j_kruh all ne izrifiu se drugi blagoslovi. tak i u novije vrijeme. te razlidte ukrasne motive. neovisno o svome uzrastu. U slu^aju djetetove bolesti. Prema kabalistiCkoj tradiclji.djeIHIse. nfcredj^bffijaj^ Frema kabalistiCkoj tradiciji7n^g^n]e^breda^6^iavljaju se obredi^ TfLZggJih1 djgjgjfojgd. jer ponovni dolazak proroka Elijahua najavit £e buduti Mesijin dolazak. uCenju Tore. koji pore'd^pOCTravanja obreda. Obred se obavlia osmoga danaod djetetova rodenia. a u Izraelu gotovd svi. a ranije rabljeni bili su Cuvani u sinagogalnim pohranama. dje£akov otac prireduje proslavu za rodbinu i prijatelje. molitava i blagoslova ima i potrebna medicinska znanja. primjerice tijekom starovjekovne helenistic^ke okupacije. nazvanu_ ufmpe/.j?rer ma Bogjoj naredbi j[ano£p|aocu AbraJiamu_u fflizi BefeSii (17. Osje^aj svetosti toliko je vezan uz ovaj obred da je u ranijim vremenima u isto£noeuropskome zidovstvu drzan obi£aj daljnje obredne uporabe pelene koju je dijete nosilo prigodom svoga Brit mila. dan rodenja i zelju za njegovim dobrim uspjehom u zivoru.nazvan Brit mila (Savez obrezivanja). budutega Bozjega suradnika pri tikun olam (usavrSavanju svijeta).

kao temelj odanosti Bozjim zakonima. Podugava ih^se o pripadanju t idovskome narodu. hebrejskoj abecedi. zajedno s Torom. zavrSetak).JcoiLje. obvezan dioTeksta prorockiTnmjiga~s1i:o Ife ^ita'uz blagoslove kojima zavrsava Citanje Tore.djegaci i dievoi'dce najmanje tri do getiri godine u^iti o vierskim i obvezama. Dje^ak tada preuzima vjerske obveze odrasloga doba. Sveti spisi ne spominju odredbe vezane za primanje osobe u krug odraslih. ali do dvadesete godine zivota od njega se ne trazi preuzimanje pune odgovornosti za vlastiti zivot.Bar micva._kgjijraju dvadeset eetiri sata. Avot 5. slavljen kao junak_d. pozvanijsu^ ustati/_a mladica se njegpvim zidwskinxli^nom^pjgjiyj^statLp. Ve<i nekoliko godina prije nastu- panja punoljetnosti. otac podnje podufavati dje^aka kjlcQ Jsprayruf remenje Tijekom triju godina prije djegak ud Toru iM. oko desete_godiney. obredom BaLjnicva (Smzakona)r a djeyojcica dosize punolietnost s navrSenih dvanaest godina i Jgdnjrji danom. Bat micva: punoljetnost S trinaest godina spreman je za izvrSavanje micvot. zajednicom_odraslih. kako bi oko pete ve£ mogao eitati. lako se obred Bar micva moze slaviti u bilo koje vrijeme na svakome mjestu gdje se redovito clta Tora. O n moze izgovoriti i haftara (zakljuc^ak. a najfesce to i Cini. jer mora dodirnuti djefju du§u i povesti je svjesnom izboru pripadanja zidovskoj tradiciji. Za 192 193 . Pritom. U osobitim sluCajevima/^n_mo|eJbitipozvan drzati cijelu sluzbu. 5est mjeseci prije Barmicve. obrezivanje.ana. Talmud. jesgnski jomkipuisdjjjgfariil^flfl ^g-gg. all tradicija kaze da su takve_ odredbe dane vec Mojsiju na Sinaju. Roden od zidovske majke i obredom obrezivanja prihvaden od oca kao sin. uglavnom u reformiranim i konzervativnim zajednicama. Poduka je vodena Cinjenicama ali i ljubavlju._po&nju i djecak i djer _ ynQ postiti_uz dva najve<fa posta.re i _i. kum. HagosloveTzatim'on cita dJo^izparaSa. skarinciranje). rodendanom se drzi datum rodenja prerrtiTzidovskome kalendaru. tradicijskome ^ivotu. vec prve subote nakon njih. Za djevojcice tek se u novije vrijeme. No. po&nju obavljati i druge vjerske obveze onoliko koliko roditelji odluCe a sama djeca prihvate kao pripremu za kasnije potpuno ispunjavanje vjerskih obveza. tiednoga odjeljka Tore. nikada nije prerano za _ zdovskoga dje^aka pofieti ufiiti Toru. povjerava mu se citanje citavoga. kakp bi pryi put.. zidovskome stvaralaStvu. vrijeme puberteta je prihvaceno kao doba kada dijete treba preuzeti svoje vjerske duznosti. Qtacisandek. na pragu doba razuma djeCak 6e svjesno prihvatiti pripadanje zajednici. a j^osobitonadaren. opominjani i ohrabrivani za svoju novu ulogu odrasloga mugkarca. Postepeno. U nekim zajednicama Bar micva se ne prireduje u vrijeme jesenskih velikih blagdana.pristupio Tori . Premda je tek uzrast od dvadeset godina uobiCajeno drzan zreloscu. Prema vjerskome zakonu. neovisno o danu dje£akova rodendana. Za razliku od obiCaja mnogih drugih naroda i vjera.2 JLJ zidovstvu djecak postaje punoljejram s navrseruh trinaest godinaT)e9nrm danom. etici i obredima.4. te pobozni roditelji £esto poCinju djeCaka podufavati alef-betu.i§nu_. Tijekom ufenja dijete se poistovjecuje sa svojim narodom i njegovom vjerom. u kojih je Cesto s dobom punoljetnosti povezano ponizavanje djeiaka pa i zadavanje tjelesnoga bola (izdvajanje. prema uzoru na obred za djecake nazvan Bat micva (Kti^zakona). ruganje. tjed^ . o njegbvoj povijesti.djecaka drzao pri obrezivanju. vei s napunjene tri godine. djevoj-^ navr Senih d vartaest" godina jiugnaje ispunjavati vjerske HQ za ctje&ike se od srednjovjekovnoga vremena provodi svecani obred Bar micva u obliku kakav se odrzao do danas. Obred Bar micva upotpunjuje trinaest godina ranije proveden obred obrezivanja. zastraSivanje. U mnogim zajednicama prije vremena punoljemosticdu2ni_su . prva prijepodnevna_ subotaa slubjajLLairjLapijiaJaaLdgfako^^ rodendana^drzi se najboljirn izborom. U svakoSrsIu2aJu"/"najkasnije od prvoga stoljeca dje£aci su s navrsenih trinaest godina bili blagoslivljani._Jid5yj|d=djeCajc ulazuJ_kiiig_Qdraslih_bez_bQlaj. torn prigodom prireduje svefiani obred. te sva"fogHna.

Ovu su duznost obavljali i mu§karci i 2ene. Medutim. s obzirom da se vjerski zakon tome ne protivi. nakon kojega od rabina prima otpust i blagoslov. koje zbog bilo kojega razloga nisu imale proslavu vjerske punoljemosti. samo je braCni ugovor izraynp opstao tijekom vremena. riakon £ega se prireduje sveCanoprirnanje. a sam je obiCaj nastao na temelju novCane odStete za gubitak radne snage Sto je obitelji mladenke isplacivana prigodom njezine udaje. m5Utvjnik^m^^Casom~^a~^zSi^bTa^oslov vina.stolje<*a u okviru reformiranoga pokreta i djevojcice slave svoju purioljetnost napunivsi dvanaest godina i jedan dan. doista pdsljednja rijeC bila je ipak na buducim mladencima. Yjerski_zakpji.U staririi brak se sklapao u ranim godinama mladenaca.CeSde . Zaruke i vj enfianj e Sve donedavna uobiCajen je naCin pronalaienja bracnih dru_ gova u zidovstvu haj£e§ce bio putem usluga gp_a£gdnika.silom) ostvarenoga spolnoga odnoSaja kao valjanoga temelja za sklapanje braka.vrijeme zavrgnih blagoslova Tore. Ukoliko su svi zamteresirani pristajali/^ripremala bi se svadba. Badha^_su znamenit dio zidovskoga folklora. NekadaSnji novCani iznos pjgtyorioseuzarucniCki prsten §to ga mladozenja daje rnladenla7Bra5u]e^govor i danas obvezan. premda oblikovan poput Bar micve. U nekim je zajednicama obiiajjdaiivati novoga Bar micvu svitkpm Tore.a) navodi tri drevna pravna postupka stjecanja supruge: pologom novca. (Takav se obiCaj Cesto netoino tumadi kao kupnja iene. a sklapa se izravno izmedu buducih mladenaca. Novopotvrdeni Bar micva (Sin zakona) najceSce odrzi i kratak govor o svojim dojmovima i zeljama. SimboliCni tragovi svih ovih triju pravnih osnova za sklapanje braka sve do danaSnjega dana saduvani su u obredu zaruka i vjencanja. obred je posve jednak za oba spola. oboje su (teorijskijrnogli odbiti predlozenoga brag^ nog druga. uz dva nazoina svjedoka i zenin pristanak._ Talmudski traktat Kidu§in (2. koji prima BTojne darove.) Pisanim ugovorom znacllo je da brak moze biti sklopljen u okviru dviju ravnopravnih strana. U praksi. ng_pbuhyada_neke temeljne dijelove obrgda. Sto je u obredu Bar micva nemoguce. radije nego sto ih se poziva cltati Toru. Pod utjecajem suvremenih drustvenih kretanja novoortodoksne i konzervativne pa ponekad i ortodoksne zajednice prihvatile su priredivanje sve£anosti i za djevojcice. SluZbeni djo ij2r^islasie_zay^|a^£^^osI6vom viria. koja se sastoji od obtada zaruka i vjenganja. U nekim neortodoksnim zajednicama. a zena u takvim zajednicama moze obnasati i rabinsku sluzbu.ase_ ulJlSH^za7^|e^jSvojScarodjednom. prije nego bi im se smjelo dopustiti samostalno dono194 Senje tako vaznih odluka. a Cesto bi pojedinostima odjeCe. no taj obred. Rijed spolnim odnoSajem oznafiavale su mogucnost naknadnoga prihvacanja vec (milom ili . uz pisani dokument o medusobnim pravima i obvezama. jer kona&ia odluka pripadala je roditeljima. kodbinarfprtfaterjTgestitaju roditeljima i djecaku. BraCno je posredovanje Cesto bilo jedini izvor Sadhanovih prihoda. ali novganu je nagradu dobivao samo u gjugaju sklapanja braka. a za sve uzvanike prireduje se sve£ani objed._za_ djegake. kadj_m||p '-^enci n^EoTikytreTEnta^a^rovode nasamoTsjo jjmboEciio predstavlja spolni odnpjalkgfi 6e brak " ^ ._ novcem je znadilo da je muSkarac mogao dobiti suprugu uz poTb'glTrnladenklna'oca ddredenoga iznosTEojTmbi se supruga uzdrzavala nakon mogucega razvoda ili u vrijeme udovi§tva. kojim je doCekao oslobodenje od odgovornosti za vjerske Cine svoga sina. otac tiho izgovara blagoslove za taj dan. obavIjaju obred Bar micva odnosno Bat micva. Vetinpjn_se proslavaprireduje nedjejjorr^jradije^nego subptom. U novije vrijeme i muske osobe starije od trinaest godina te zenske osobe starije od dvanaest godina. jerTako "sRlopljerT brak uEIapa"~se^Ii nafela 195 . Pa i danas se u ortodoksnim sredinama mnogi brakovi sklapaju Sadhanovim posredovanjem. ortodoksne i konzervativne zajednice takve zene-rabine ne drze rabinima. No. odavali i istodobno oglaSavali svoj svojevrstan zanat. ajnpje. pisariim ugovorom i spolntfH odnoSajem. a u mnogim su tekstovima prikazani kao smijeSne osobe. primjerice cryeno-bii'elimmpdCem. Djevoj&cama se daje cltati dijelove drugih tekstova. ne poznaje obred proslave djevojacke pjunojjetopst[7rwpcLi9. ljravrro~polrnanje prema kojemu je sgohuodnoSaj zapravo potvrda_brafnoga stanja simboli£no je oCuvan^~pfrkraJTrvjengan6ga obreda.Hfl/a/ia.

gdje je ved ^eka mladozenja (hatari). Preispitujud svoj dotadasnji zivot. a ob~vezno nabraja sve osobne i pravne okolnosti na koje obje strane pristaju glede zajednic"koga brafriog zivota i nepozeljnoga all moguceg razvoda. a stariji su primjerci znafajnim spomenikom zidovske likovne umjetnosti. deset punoljemih muSkaraca nike vjenCanja).jZaruke i vjen^anje (nisuim).obilazenje). alnegdje ]e obidaj baldahin poduprijetTgranama s drveda §to je bilo posadeno prigodom rodenja mladenke i mladozenje. Njegov tekst je propisan. ispovijedajusvoje grijejie poput ispovijedi na Jam Kipur. (Obi^aj prema kojemu mladozenja na dan vjenCanja ne smije vidjeti mladenku prije samoga obreda tek je_pjraznovjerica i nije izvorno zidovski. bragni ugovor. punoljetan mu§kaf ac koji zna voditi obred vjencanja. Danas se vecinom tiskaju i jednostavno dopunjavaju inienima mladenaca. U nekim zajeH1 nicama ona pri dolasku pod baldahin obilazi oko mladozenje : tri odnosno sedam puta (hakafot . U tuznim razdobljima zidovskoga kalendarija takoder se _ne_. a bududa suprujga odlazi u mikve. prema naCelu koje zabranjuje mijeSanje radosti s radoSCu._a ponegdje mladozenja sam pokriva mladenkino lice. nakon £ega ga mladenkini roditelji prinose i njezinim ustima. Tada rabjnjljyoditelj vjenganja blagoslovi pehar vina. te se prije po£etka 196 obreda stigao ugodno ili neugodno iznenaditi. Hupa se u ultraortodoksnih obvezno postavlja na otyorenome. u njegovu se Cast pjeva hvalospjev i daje mu se poseban blagoslov. u novija vremena . kako bi joj vidiolice ^r^ejrie^o~j^pTe^rliu~veIorn. nije predviden prsten koji bi mladenka davala mladozenji. predaju^cTga zatim svo[gj supruzi k"oja pehar prinosi ustima svoje budude snahe^Prema drugim "obkajima. osobito omiljen za vjenfianja. odnosno isklju£uje istodobnost blagdanske i svadbene radosti. Na Sabat prije vjenCanja mladozenja je u sinagogi pozvan Citati Toru. lyfladenci su ujedinjeni tim gutljajima blagoslovljenoga vina pogijenima iz 'istoga peJhiar'a pruzenoga ro^diteljskomj^QjD^.lkojega mladozenjini prijatelji drze nad glavama mladenaJca. U predve^erje vjendanoga dana mladenci izmjenjuju darove. vjenf ani baldahin. jer tih dana nije dopuSteno obaviti pravni posaoT Takoder niti u dan¥po|uKg^daiLa lie mule bitl odrzano vjen-" canje. svjedoka i rabina. svjedoci i rabin ili m'sader kiduSin. pehar blagoslovljenoga vina pruza se mladozenjinim roditeljima koji mu iz njega daju piti. buduci da su tada smatrani nesretnima za vjen£anja.razvijenih eticnih drustvenih odnosa. ^Zatim ^mladozenja prstenombudi mi posvedena prema Mojsijevim i Izraelovim zakonima. Umjesto baldahinTmnogi rabe mladozenjin taUt.) Ovaj je obi«5aj tradicijski povezan s nevoljom koja je zadesila praoca Jakova. premda je dopuSten. vjencanje moze biti bilo kojega dana u tjednu. ali ukrasni oblik starih ketuba je zadrfan. p_od_zvijezdarna_koje simboli'ziraju PJodjost no uobigajenije je postavTtTjeUHnagogi. U vrijeme ranoga Srednjeg vijeka po£eo se bracni ugovoffiKstttttL sklapati u pisanome obliku. osim na dan Lag ba-omer^ trideset treci dan razdoblja omera. Zatim se cita njihova ketuba. koji je prekasno otkrio da se ozenio pogreSnom mladenkom jer joj nije pravodobno vidio Hce._molitveiu §al. £bi^ pa predstavlja mladozenjin dom. U starija vremena to mu je Cesto bila i prva prigoda vidjeti svoju bududu suprugu. budu^i da tjedni dani podinju nastupanjem nodi a vjenfanje se mora obaviti u okviru jednoga dana. No. Frije po6etka_syadbene svedanosti mladozenja na tren odlazi u sobu gdje~se mladenka priprema". te se izrige Sedarn_BlagosIova (Seva v. gemu mora biti i njan. pisan aramejskim jezikom. Od Srednjega vijeka uobiCajilo se zavrSiti obred vjenfanja razbijanjem cage. ii_kpjijnljide£ikajiolazipra?ena svojim roditeljimaisyjedocima yjenganja. koja se postavlja mladozenji pocTlriogieTcalco 197 .'^i^i\m peharom vina. Vjencanje nikada ne moze biti odrzano na Sabat ili blagdanskidan. Ketube su donedavna obvezno bile rukom ispisivane i iluminirane na pergameni. ^ dan obred koji po^inje dovodenjem velom pokrivene mladenke (kala) pod hupa. §rnijuobavljati vjencanja. U ostale dane. a mladogenjin ga otac prinosi ustima svoga sina. U izvornome obredu. Vjencanje se moze prirediti danju ili nocu ali_nej_u vrijeme sumra^a. ali od Srednjega vijeka izbjegavaju se ponedjeljci i srijede. Na svadbeni dan mladenci poste od jutra do zavrsetka obreda. post se ne drzriko se" vjmganje-prireduje na polublagdan mladoga mjeseca7~Ro^ horfegjl^u dane Hanuke. obrednu kupku.

§to senazivajihud. redovito je ozenjen. Sve donedavna. Narodno je vjerovanje da to.a) koji pored tri naCina kak^muSkarac moze steti suprugu (oieniti se). radTsprecavaniapovreda.. vjerski ispravno provedenim razvodom ili smrtu jedno. najprije zamota u ubrus.Brak i spolni zivot Suprug mom suprugu voljeti najmanje koliko sebe. tradicijski ugovoren brak neusporedivo je rjede zavrSavao lomom nego suvremeni.. Mladi se par odvodi zatim iz hupa. Samo teze tjelesno ili duSevno oSteiiene osobe u rradicijskome 2idovskom druSrvu ostaju izvan braka. Tsimborigno predstavlia niihovo spolno spajanje. on . nastavljar^^adi. koji mora davati primjer poboznoga zidovskog zivota. S obzirom da je brak posvedena veza. Jedinim opravdanjem za bezbragnost muSkarca teorijski se drzi opredjeJj. no u praksi takav izbor se osuduje. e^ U ortodoksnih muSkardi 2ene veseleleTpjevaju i pleSu odvojeno.prema-Qfiredbi Izlraktata KiduSin (2. U nekim je ameriddm zajednicama u najnovije vrijeme nastao obicaj ugradivanja razbijenih djelica cage u prozirni pleksiglas radi £uvanja uspomene na dan vjen£anja. Stoga se £a5a. U stafije vrijemebrakovi su najCe§<ie odolijevali zivotnim teSko£ama i nepredvidivostima. a gotovo nema ni neudaniH i njenlh7iryrl[en^jposlojanja Hrarna. mladozenja tijekom bracnoga zivota biti papudar ukoliko 6a§u ne razbije prvim udarcem noge. budu^i da su sudionici bili spremniji prihvatiti svoju unaprijed odredenu druSrvenu ulogu.. Ipak. koja je takoder obvezna. Svrha braka jest za zidqvskoga mufikarca prije svega ispunjavanje vjefske obve"^e^tyal^nja^^jpoloiristva. odredujuS svakome odgovaraju?!u (55obu"^e7" "^eTrdeset dana prije nego te uopde biti zaget. u staroj je zidovskoj drzavi brojnim zakonskim odredbama mladozenji osiguravano vrijeme za zatinjanje potomstva prije nego bi bio obvezan pod u vojnu ili dru199 198 . Rabin kao duhovni voda zajednice. navodi i dva nadna kako »pnajmn». Svakoga neozeiijenog muSkarca zali se zbog prikra^enosti u radosti i blagoslovu i drji_g^s^nepptpunorn osobom. NapuStajud vjenfiani baldahin. Rimski zidovski kroniCar Josip Flavije QfosefBen Matitjahu) o tome veli: Zakon ne priznaje nikakvih spolnih veza osim prirodnoga spajanja muza i zene.unu pjrfidanost zivota Tori. yjenganoga baldahina.nazo&iih ali i radi sigurnijega razbijanja prvim udarcem. ygliki je. Nakon sluZbjnoga dijela obfeda.q steti sebe: dobivanjem otpusnoga pismanazvanoga get ili smr£u muzaJ 'Bog sam spaja T5radrte parove. No poneKad se dogodi ljudska pogre§ka u oslulkivanju. Zbog Bozje naredbe zidovskome mu§karcu da se umnozava djecom. Re^ovniStvo^nejJdstoji. testo podijeljeni zastorom nazvanim mehica (odvajanje) koji odvaja muSki od zenskoga dijela prostora. No. mladenci se smatraju ponovno stvorenima.-iskjapjanjuLranpj dobi_irdadenaca. i to samo radi radanja djece. pod utjecajem novih opdh druStvenih odnosa naglaSava se i medusobna emocionalna podrSka bra^nih drugova. Talmud JJjidovstvu^eJ3rak_d^JdjaJmmjtanjem odrasle osobe. no danas je taj dio obreda samo simboliCan. brak je bio ugoyaran putem braCnoga posrednika.enjezapoQ3. a za neudane zene redovito se drzi kako bi se zacijelo rado udale. Ovaj obifaj ima viSe izvora. iako je ofiinstvo neupitno bitna svrha bracne veze. Uzvanici se razbijanju ga§e pridruzuju povicima: Mazal log/JSretrto!) J Simon toy! (Neka bi bilo u dobru znaku!). a poStovatije vi$e nego sebe. ga_od supru2ni'ka. -)._sveteruk morao -^iMj?liIQi§?' drugadije ne bi smio obavljati svoje hramske duznosti. U starija vremena brak bi torn prigodom doista bio potvralvan spolrum spajanjem mlddenaca. sadhana. no i u tradicijskim zidovskim zajednicama dogadali su se toliko nesremi brakovi da je dolazilo i do razvoda. a rabini ga naj£eSce tumace podsjecanjem u sretnome trenutku vjen£ania na nesrecu koja je zidovski narod zadesila ruSenjem Hranxa. Prema narodnome tumacenju £a§a se razbija kao zna&_2el]ircte se taj brak rastavi tek kada se svi djelid razbijene cas^^astaye^sto -=p~oclsjeca na staroegipatski obicaj potvrdlvanja bijanjem vr£a. te qruzapodnju svoj braCni zivotbez ikakvogajanii.bi je zgazio. jega_grijeha. a odluka se objavljuje nebeskim glasom (&flf kol). kakjmproveh riekoiiko trenutaka nasaiho.

. i nuzno joj je odSdenje uranjanjem u mikve prije nastavka bra£nih dodira. odSc'enje u mikve prije nastavka braCnih odnosa. Mi5nfld^j£^o^s_trenutaka. obveznoga bra^noga ugovora. pripravu obroka ili druge ku<^anske poslove. pristupanje pod utjecajem alkohola ili usred prepirke. no velika slozenost tih propisa nastala je i na temelju strahopo§tovanja krvi kao sjedista zivota. kabalisti su poku§ali nametnuti pristup spolnome odnosu bez strasti. isklju^ivo radi stvaranja potomstva 1 veli£anja Imena Vjefinoga.. Za zenu je bitna svrha braka dati svome muzu.potomstyo. bracni sppjnTzryotjvodi tijekom Sesnaest dana svajcpga mjesecnog ciklusa. tijekom sljededh pet provjerava se i ustanovljuje prestanak krvarenja. neovisno o uzroku (defloracija u prvome dodiru mladenaca. nazvanome nidaTEfaSni bi drugovi tada trebali izbjegavati ^ak i istodobno njegovanje djeteta. rabini na spolni zivot ne gledaju puritanski. Medutim. kada~]e~2ena u sTa^u~obredne~heSsto(fe.. U manje ortodoksnih vjernika. za obrednu clstodi posuda u kucanstvu. Cak i za muSkarce pored 201 200 . obrednu^^k^ipEu. prihvadajud ga kao vazan dio (bra^noga) zivota. Drzi se da menstrualno krvarenje traje najmanje sedam dana. zena se obvemomjesecnoj?bredno oCiSeuje zaranjanjem u mikve. Nakon svakoga krvarenja sliCnoga mjeseenome. ali jezacijelo dobro upoznata s tekstom vlastitoga bra^nog ugovora!) Posve odlufno ketuba odreduje i zenino pravo zahtijevanja na£ina provodenja spolnoga: odnosa prema njezinoj zelji. (U okolnostima kratfega dklusa ili drugih neredoviT:osti. menstruirajuda zena. zelja i potrebe visoko uvazavaju.gu sluzbu. sedmom i djelomice desetom. Muzu je zabranjeno bilo kakvo nasilno spoIno pristupanje supruzi. DapaCe. 23. Izvor ovih obrednih ogranifienja neupitno je u drevnom tabuiziranju zenskoga genitalnog krvarenja.. jer jenina spolm-pflireba drzi se jednakom jnt^karievoj. Tradidjski je nida. manje privlacno za ostale. ima pravo o^ekivatTdTsuprug s njom Y_odi ljubav. ona je ipak zbog toga u stanju nida. ukoliko se zena na§alila s muzem govored mu da je trenumo za njega nedodirljiva zbog krvarenja a to nije bila istina. a taj je popis bio i saitavnTdio keiube. Tora je puna odredaba o spolnome zivotu. Stoga Tora veli: Nete se izraeliCanska Zena baviti obrednom prostitucijom._ukpjima_sup£Uga. kao prvi od samo nekoliko dana mjese£no kada zena moze zatrudnjeti! Prakti^no za one koji zele jo§ djece. jer to je dan koji treba pruzati radost. Izvanbradii spolni odnoSaj strogo je zabranjen ajgreljub_spada medu je £alc dvjerha od Deset Bozjih zapovijedi. upravo onaj kojim se brafini dodiri obnavljaju. Zbog visokoob^e^i^uifenareSbe o radanju djece/biblijski tekstovi imaju pozitivan pristup spolnome zivotu all samo u okviru braka. Ipak.18). (Zena naj£eMe~hepoznajeMiSnu. Tako'seTuzpretpostavku 28-dnevnoga dklusa. bolest. nakon prestanka takvoga stanja. Spolni odnoSaj sa zivotinjama kaznjavao se smrgu prema_j>dredbi Eevltsfega_zakonika (2^15=16)7 Rabini drze vjerskom obvezom mu2a zadovoljiti potrebe njegove supruge._te zakon dopuSta razvod suprugu kojemu supruga trjekom_deset godiria_braka ruje podarila dijete. a takoder i prostitudja^psbbito zFog njezine ulbge u idolopoklonicltim obredima. Prije obnavljanja spolnih odno§aja. po^ivalnim^djelom.. pa i slu^ajnoga dodira tijekom najmanje dvanaest dana svakog zenina mjese&ia dklusa. nespolni dodiri su dopuSteni ali nisu pozeljni. izravnog i neizravnog. u mnogim se rabinskim misljenjima istodobno ogranic"ava preveliko upuStanje (£ak i) u bradiu postelju. niti ijedan izraelidanski muSkarac (Ponovljeni zakon. osje£ajud pritom ipak kako je od svih Ijudskih nagona spolni onaj koji najviSe moze odale&ti osobu od Bozjega zakona. porodaj.). brojanje podnje iznova. ali u tome nisu stekli ved broj sljedbenika. Incest je zabranjen Torinirn odredbama. kojima je bit u potpunom suzdrzavanju od svakog. ako_se_sp_olni odnos_obavlja na dan Sabata. Ukoliko se tijekom bilo kojega od tih pet dana provjere pojavi i najmanji trag ponovnoga krvarenja. Zidovsko udteljstvo pohvalno gleda na seksualnost kao Bozji dar ljudskim bidma. No. osoba koja moze mimo svoje volje biti opasna pa i kobna za zalihe hrane u kud.. nuzno je zurno razdvajanje supruznika i.. a izravno dodavanje bilo kakvoga predmeta je zabranjeno. Braird je spolni zivot tofino odreden brojnim ogranifiujudm propisima o obrednoj Cistod zene.. znanost nam otkriva trinaesti dan ciklusa. Drzi se osobitom micvom. te je rabinski pristup op6enito Slobodan i otvoren. broj godi§njih dana dopuStenoga spolnog odno§aja vrtoglavo pada ispod 50 posto!) Pritom. Zenina se volja.

^a^akne. sam strah od kobnoga utjecaja mensrruirajuCe zene u meduvremenu se izgubio. _ . Najveciega dijela tih propisa strogo se drze samo u ortodoksnih (voded dtavo knjigovodstvo dopuStenih i nedopuStenih dana!). u danaSnje vrijeme tuma£en izbjegavanjem svakoga dodira s bilo kojom zenom osim vlastite supruge.^ "" * "^kai^ti'MjQeti...-Vi. . +*fi «.. poput pripadnika hasidske sljedbe..tfarja u^idovskome narodu 10 sedam proro£ica i .^ »•-. 202 Propisi o m'dfl toliko su slozeni da su za praktiCne potrebe izlozeni u knjizicama opsega pedesetak pa i vige stranica. ^Jrojm^u^ if^mejHjOkaiS^f StS-4 ir VJ-JIV'W/ ii|.iene-vode.d*i*|* ^ ^«*-"T 4L^V^A'»'M'^*.'. Stoga se izmedu ostaloga. Stoga su ogranifenja najslozenija upravo u podruc203 . Tako joj os- ina^U'danagnje vrisamajpreuzlma[.»^-j-^f-^." 1 govara tradiciisKoi slici uzorne zene'. U suvreniCTiomerdfuStvtrrije'tko"de"koji"muSkarac otvoreno odbiti rukovanje.fc. . Zapravo. koji je u vrijeme Hrama stupao pred samoga Boga.—.kojih prolazi. i pored tradicij- samo"-" zidovskoga .t UT^feab^^^da^c^^ _ „ .. Iisje^unarodnim i(^ito\aitioriajj^unsi^pfJe\^h4Vbmen^ b~a^ «v. _ .'. uvijek 'ii^rfe.' . ^brri^vjed^l^bi^TOd^^erslltmsadom.•>-***£"* rr»rT*>f*i-^s ^ Sv& od prve toivira£pra"•" <t. 2idovstvu.iinimii.• — ~>^-^-*...|SS4jkc ^koiwtsjgolajio^ena ne. No.. u sve brojnijim mjeSovitim brakovima strogo drzanje propisa o obrednoj dstod zene gubi izvorni smisao Cuvanja obredne dstode muSkarca. Kap i u drugim podrufjima svakidagnjega tradicijskog zivota.lbw * -'^-. doista na svaki nadn izbjegavaju rukovanje sa zenama.r^-^. r . .^^^-'. sve do izgon iz rajsko:ab opasnbm/spol'c..i^:c~2^^:^^^gpu/^^u^u-SUVremep(OmG w^j^i^itedbrrj^vaf.^"-rf^™.V"***»^' «»*X^ »•»* *^^^*»-Vfc»^*-^ -*•***. Pored toga.^dolipi.-H"^— T ^W T ' . all veoma ortodoksni muSkarci.mojr..".. t. dok su u velikome dijelu suvremenoga zidovstva pali 2rtvom osuvremenjivanja svakida§njega 2ivota i zahtjeva za slobodom osobnoga odludvanja o najintimnijem dijelu zivota. a izbjegavanje rukovanja samo je njegov obi£ajni zaostatak. ortodoksni muSkarci uobifiajeno ne rukuju sa zenama. slozen sustav pravila i odricanja zapravo je prije svega namijenjen dubokom osvjeStavanju svakoga zivotnog Cina.~~^1f jskiskradena^i 5a^piasma|ravi»BrtV«g *^ n-j-r-l rr«™ -.-.^r -w —r ^e^t ti^jTvo'^dmit" ^UntdicijsT<oJriie. Qfto'dS^tfWp^p iptKff-^ igVgotQVqf ^s^^.^mQ^a^v^jiril.. _ rr . ortodoksni muSkarac i danas brizljivo cfuva tu obrednu dstoiu. . zldovske zene . ^jetef 2idQVStyd|^epj6riO^Rufeir3^k6^tia oclgafa-ci)efiu^«| ^g^^iKo^i^ ^uva^^a^Offiigl^ mcijk.

jer je bilo pripremano kuhanjem nekih biljaka ili njihova ^^rij^rya^Wrs^^'jejr^j. s obzirom da je o£uvanje postojetega zivota uvijek vaznije od zadnjanja novoga. pobaCaj je obvezan i izjednac^iis bilo kojirn drugim nezeljeniih postupkom za spaSavanje 205 . ali _ nije^ izjednagen_s umorstTOmApopelcacIalrioze biti i dopu§ten7 U klasicnim zidovskim izvorima nema naf ela potencijalrie osobnosti zafietoga ploda. no vedna rabina takvu operaciju ipak dopuSta.jpaj. no s obzirom na djelovanje i na^in uporabe. primjena postupaka ogranic'avanji^ac'e<!a~od strane muSkarca nije dopustena ili mu je dopuStena samo pasivno a ne i aktivno. veoma ortodoksni rabini dopuStaju izbjegavanje zatrudnjivanja samo ako bi zenin zivot trudnocom bio ugro^en. koja bi ga time pravno Stitila od namjernoga pobafaja. Uz zadrzavanje u tim okvirima.jima u kojima je £ovjek svakodnevno najugrozeniji iskuSenjima za postupanjem slicnome 2ivotinjskom: u hranjenju i spolnosti. Prema Hilelovoj Skoli. ali nema o§tre osude. ykoliko je jnajdr^^ivot nepqsredno_ugrpzen trudnocom i prije porodaja. neovisno o mogucim medicinskim prigovorima takvoj odluci. Jedina referenca na pobafaj mo2da je u knjizi Izlaska 21. koji sve do rodenja nema vlastite osobnosti.22. n^veti_diob!^aj:oyaiQhjogtai^ti broj djece. (Stari su ga rabili i pfoHvTuBce" all. zbog gubitka potomka. gdje se propisuje novdana od§tema kazna c^ovjeku koji udarcem izazove unigtenje ploda trudne 2ene. odnosno suzdrzavanjem od bracnih odnosa. No. jer je naredba o plodenju i mnofenju dana prije svega muSkarcu. Sve metodeVezane uz talmudski pojamrgsP ponje sjemena neUplmcT su z^EranjeTieT'k'ao'izravno suprotsta' v^anje Bozjim odredBamaL~StogTmsu dppusteni coitus interrup^wsjiijuporaba prezervativa.28 i 9. drugiauToTitetilirodriiri pnshfpa^ovore 6 hekoliko djece. danas sejiciinojiaku_pjlulu dr2i srodnom da$i 204 te je mnogi rabinski autoriteti preporu£uju radije nego ijednu drugu metodu. (Za mnoge rabine Cak je upitna dopu§tenost kirur§koga odstranjivanja oboljele zlijezde prostate. Medu_ tim.) Opcenito. Premda se trudnoca uglavnom do£ekuje s najvedom radoSdu.1: QedtifLs^ffinoziiellJ pravilu. a nazivalo se £a$om kprijenja. ne zastupaju svi ortodoksni autoriteti neograni£eno radanje. Postanak) 1. No. odustajanje od bracnih odnosa teSko je za provodenje a spolno se zadovoljstvo u braku istodobno drzi dopuStenim i vrijednim.uporab^dijafragme i takozvane spirale misljenja su razlifiita. na Stetu djetgtQVA^iy/'ta^w do tfenutka kada je ved dio njegova tijela izvan tijela majke."zbog rijegoviE isvojstava. U starini je postojalo sredstvo Cija je receptura u meduvremenu zaboravljena. No. O. Stoga je 2eni qsj ta^ejQa_neusporediyo ve£a sloboda izbpra i aktivne prunjene razlidtih sredstava privremenoga pa i trajnog onesposobljavanja za zatrudnjenje. a iznos odStete pripada suprugu. Medutirri. dok drugi to dopuStaju i u lak§im slu£ajevima. Stoga se kacTpredmet dvojbe u praksjjSojitov^a samo izbor kontra_ a. istodobno nema nadela prema kojemu bi zena mogla odluCivati o plodu u svome tijelu. Svo je tradicijsko zidovsko poimanje namjernoga pobaCaja odredeno takvim gledanjem na oca kao stvaratelja i vlasnika zaCetoga ploda. u dtavoj se problematici ograniCavanja broja porodaja kao temeljna odrednica uzima Bof ja naredba muSkarcu za plodenje i mnozenje. prirodnome i umjetnome. Stoga msu~ddpu§tene metode podvezivanja jajovoda u zene odnosno sjemenovoda u mu§karca. eruto drzi teSkim prijestupom. U sluCaju izbora izmedu 2ivota majke i zivota djeteta koje se rada. Optenito. buducl da je jedna od sporednih posljedica i sterilitet. Njihovi prigovori temelje se na zapovjednim rijecima iz biblijske knjige BereSit (Stvaranje. te zabrana rasipanja sjemena. nije doEuSteno kirur§kim zahvate^ frajno sterTHzrfati mugkarca ni ±enuJp^a^aJkruti|iyoHnje).JW^agj^ojpJsjuj^obyezu Cuvanja zivota rodilje. ali ni pisane zabrane zenina izbora za poba£aj. mnogi se ortodoksni rabinski autoriteti protive ogranicavanju radanja. samo u oboljelih zena!) Suvremena medicina jo§ ne poznaje trajno sterilizirajute sredstvo koje bi se uzimalo na usta. ova je naredba ispunjena kada bragru par ima jednoga sina i jednu KHer.gJc oba spolaTrtcTbio je dopuSten samo zenama. Tada ono postaje osobom i njegov se zivot ne smije ugroziti radi zaStite majdna Zivota. a prestanak radanja osigurao bi se prirodnom kontracepcijom. vedna <5e rabina dopustiti braCnome paru slobodu odludvanja o broju zeljene djece. dok porpxino^suzdrjavanje moze voditi izvanbracnome grijehu.

godine. pri trudnod maloljetnice. Optenito. Svi se autoriteti slazu da se pobaCaj mo2e u&niti samo iz najozbiljnijih razloga. te se ne odobrava samo stoga Sto ||K§^f&^kj Pll) i 1 i| iil }a ^i mSSWrnma. £ime se spreCava rodenje djeteta koje bi teorijski bilo potomak preljuba. a naHo. Pobacaj kao metoda smanjivanja broja porodaja nije dopuSten.je djelo zafeto dijete nije zeljeno ili zbog siromaStva roditelja. zidovsko poimanje namjernoga pobaciaja stroze je nego u najve£emu dijelu suvremenih druStava. P«^fPlMP. no rijetke su zivotne okolnosti koje bi zahtijevale takvu odluku. iako se ne slazu u procjeni kada nastupa takvo stanje. Tako dopuStanjem pobacivanja za£etoga ploda u nekim zivotnim okolnostima. ako bi trudnojCa ugrozila du§evno ili tjelesno zdravlje zene. 2idovstvo duva tradicijske patrijarhalne vrednote. koji dopuSta poba^aj u sludaju kada je trudnoda nastala silovanjem ili incestom. a dijete se pritom spasava ukoliko je mogu£e. Rabini uglavnom odobravaju pobacaj ako je trudnoCom ugroz5Tzenln^ivt5fl5tml«^^^ zdravlje te akorposfojTTeSkartjeiBsnadeformacija~iri: mentalno oste£enje ne"ro3enogiT3jefe"tarNe'ki dopuStaju:pbba£aj Ttf sIuffajuTTudncNJe "nastale^silovSyem7osobit6 u~slu6aju udate zene kada poCifutelj nije njezin suprug. te pri us207 206 . a blaze samo od katoli£koga pristupa.zivota.?8sliP^»am^S^ "• '^ervativnihtzal^dnica'prihvada hprnosek^ualnoga predjeljenju. U4zraelu je na snazi zakon donesen 1977.

premda bi pogrijeSio onaj koji bi mislio da je postupak razvoda u praksi ostvariv lako ili zbog nedostatnoga razloga.tra^eno odobrenje. ali u raseljenosti visok'pbstbtak brakova je mjeSovit s pripadnicima drugih vjera. a svi su _sju^ajevij)zbiljno razrnojtreru prije nego je odobreno pravo na drugu zenu. Ujzradu_pnpadnici zidovske zajednice mogu sklopiti pravno valjan brak samo sa zidovskim brafinim drugom. Za irunoge je pak parove problem neplodnost a ne pretjerana plodnost. osobito u manjim 2idovskim zajednicama i u jako otvorenim zajednicama. lakojejijekom posjjednjih godina nekoliko desetina -Iz19§lica_p^ Glmmoga rabinajipbilo .2idovski je brak monqgaman.tanovljenoj tezoj bolesti ill oStecenju ploda. zajednica jednoga muSkarca i jedne~lei\e7nS5jeioj^p£vih tridesetak stoljeca zidovske povijesti mu§karac je smio imati" TesTo 61tvariv^loTTJzoT"z¥lo~^afrsu nalazili u zivotima praotaca i u Bozjoj zapovijedi muSkarcu neka se umnaza djecom. mnogo se raspravlja i o toj problematic!. ona nije sveta niti zaSticena od promjene. ali drzi se kako u takvom sluCaju zapravo nije nastupilo rasipanje sjemena buduci da se ono rabi za zaCinjanje zivota. Tri su Skole ved u starini odredile razliclto stroge preduvjete za zahtijevanje razvoda. ili §to u£initi ako se netko od sudionika postupka naknadno predomisli._dpkument o razvodu prije cijeg primanja razvod nije pravovaljan. poput vecine ameridkih zajednica^. stoljeca agkenaski rabin u njemafkome gradu Mainzu GerSom ben Jehuda (poznat kao Rabenu GerSom) zabranio je uzimanje vi§e zena istodobno.trazenje_razvoda kada je zena zbog nekoga razloga nepodobna kaq supruga (u Sto spada i njezino nedostatno kulinarsko umijece!?). Skola rabi^ na §amaja zabranjuje_razvpd osim u sludaju zenina preljuba. u europskoyTaieljenosti. ria"^injelazu 10. Razlikuju se dya jpostupka: kada je sjeme suprugovo qdnosno^kadaje uzeto od drugoga davatelja.. naime u polovini slu^ajeva supruga mentalno nije bila sposobna shvatiti znadenje razvoda te joj nije mogao biti predan jg£f.. Oni ne uspijevaju zakonski provesti svoje prijedloge. . osim u slufaju kada muSkarac dobije suglasnost stotine rabina (§to se u praksi rijetko trazilo a gotovo nikada ostvarivalo!). Responsama. Cesto im je jedina nada u rodenje vlastitoga djeteta postupak izvar^ejne_opk>dnje. a^samo jkola rabina Akive dopu§ta muzu razvesti se od supruge jednostavrtolitbga §to je nagab drugTrKojaTrmr^vifC^dHli^ Akiva medu rabinima nema mnogo pristalica.. jer joS nije rijeSeno izbjegavanje groteskno viSestrukih trudnoca niti je odgovoreno na dilemu Sto se dogada sa suviSkom izvan tijela zadetih ljudskih bica. a postupak lazvqda yodGl^pre J bet ^om^eisHm _su9bm75ucl ce pokugati pomirbu bracnih drugova prije nego pocne postupak raz209 . No. No. koja bi mu_mogla roditi djecu. s obzirom da je Rabenu GerSom zabranu viSezenstva proglasio nakon zakljucenja svih obvezujucih svetih spisa. TcadlTJe^uprug duzan razvestfse Cak i ako to ne zeli. ali vecina rabina opcenito pjiKvadapostupak u kojemu se rabi suprugovo sjeme. djelomice zbog teorijskoga preljuba koji se time dogada a djelomice radi sprefavanja svake mogucnosti buducih brakova izmedu tako zacetih mectusobno nepoznatih polusestara i polubrace. PraZP-tralenja razvoda pripada^amo muSkarcu. U suvremenim rabinskim razmatranjima. Duznost je dobre supruge nerotkinje bila (prema ugledujia du208 supj-ugu svoga muza.inil)slalima supraga nije bila dostupna radi uru£enja geta. ne stvara vece praktiCne probleme. Skola rabina Hilela_dQp_u§ta. Ova tehnologija opcenito ostaje upitnom i zbog mnogih nerijeSenih praktiCnih. Oba su slucaja sporna za velik dio ortodoksruh rabina. Probjejnaj^^jurogat-majky njihove djece teoloiki je lakSe rjeSiva alLJSiYQtnoJe^jpS slo2enija. Stoga se u Izraelu neke krajnje ortodoksne sljedbe u naSe vrijeme zalazu za poni§tenje naredene monogamije i povratak patrijarhalnome vi§ezenstvu. i 11.2idovski se brak mo2e_razvesti.. Prigovor nalaze u ubTn^eliom~pl>sT:upku dobivanja sjemena masturbacijom (koja je opcenito bau-bau zbog rasipanja sjemena). Niti u jednome sludaju bradni se zivot nece odvijati utroje.) Zenina je bezdjetnost tijekom deset brafnih godina takoder dopu§ten razlog za razvod. etifikih i teoloSkih pitanja. Uporaba sjemena davatelja vecinom se odbija. No. Ortodoksni rabini protive se ovome zakonu. ali u iznimnim slufajevima vjerski sud dopugta uzimanje druge zene. buduci da je mnogo rjeda od izvantjelesne oplodnje.

Kpn. 210 Zbog pravne nemogufrtosti zahtijevanja razvoda. _nio|e dobTti rabinskp dopu§tenje za novi brak. ona se ne moze udati ali on. muz je duganisplatiti 2em izdrzayanje unaprijed odredeno obveznim_bjraCnim ugovorom. njegova^je supru^a^grema vjerskome zakonu preljubru'ca ako^a mu^evljeva zivota udeji novu vezu. poKvalno djelo. ali Cesto ne uspijeva. jer dr4rse~dal3i time Ceriri du§e bile u jednoj bra£noj postelji: suprug. ^phen. bludnici ili kockari. kohen. nemoguce ga je natjerati na davanje razvoda ukoliko on to ne zeli. sud takvoj zeni pomaze nagovarajud supruga da joj dade razvod. nakon zavrSetka Holokausta. rastroSni. vlastitom. nasilni su. bet dinu. Istodobno. a i nakon okon£anja postupka pokuSat ce ih joS jednom nagovoriti na ponovno sklapanje razvedenoga braka. uzj^bjnskja jsujjl^^ ozeniti. Opjlenito se razvedenoga muSkarca ne ohrabruje na brak s razvedenom ienqm kojoj je bivSi mu2 joS ziv. Takva napugtena 2ena nalazi^e u pravnpme poloiaju nazvanome aguna (vezana). kako bi se pruzilo dostamo mogudnosfa za pravodobnu pomirbu. mu§kafac kojega je 2ena netragom napustUa. Budud da je pomaganje takvoj 2eni micva. i ne zele se razvesti. premda sud moze udniti razlidte^pritiske na muza. u neupitnim je smrtnim slu£ajevima dostarno svjedoienje bez materijalnih dokaza. muzevi ponekad piju. pa i svjedo^enje same zainteresirane zene. Ako godinama 2ive odvojeno.pnnrq^p^'ga1lcjnjj. Nakon razvoda. a oba supruznika mogu nakon toga stupiti u novi brak.voda. Cak i tada suprug mo2e odbiti podnoSenje zahtjeva za razvod. no i zeni koja ne zivi u Izraelu ostaje problemati^an vjerski status preljubnice a njezinoj djeci status potomaka preljuba. UkoliEoTrTe bi dobio rabinsku suglasnost i sklopio novi brak. P2S^n2J^^PM?rbiLQTk^jkavrdQkaz ili svjedoka. kako bi sud zenu sluzbeno oslobodio praynoga polo^aja aguna i proglasio Je udovicom (almond). njegova djeca rodena u novoj vezi bit £e vjerski punopravna a on sam nede biti rnoralno osudivan. ona ^srruje_^erskome_sudu.jjputiti.. Tek doslovnim stavljai^enT^g^ajujgnlne rukeTTli ruke njezina^redstavnika) brak je razveden. pjDsjupalLrazvoda takvoga mu§karca_dujije i jslozeniji. Ako ne mogu dokazati suprugovu smrt^flgwnof (vezane zene) i njiKova djeca za£eta nakon suprugova nestanka nalaze se u jednakome pravnom polozaju poput 2. Brojni su se takvi slufajevi pojavljivali prije viSe desetljeia. (koje doista mora biti u2asno da bi ga sud prihvatio kao opravdan temelj njezina zahtjeva!). te njihove djece iz izvanbraifihe-veze. S obzirom da je u raseljenosti u takvim slu^ajevima zeni naj£eS£e mogu(ie dobiti gradanski razvod. Kogan i slifina). no u suvremenosti. te se godinama ne zna je li ziv ili mrtav.ena koje 2ive odvojeno od mu2a. smrtno strada na putovanju ili u ratu i ne moze mu se u£i u trag. Supruga to moze traziti samo u siuCajevfma~kada se br^kjje^ioie^iorrnalno ispunjavati zbog tjelesne mane mu2_a ili^kada neizdr&vo pati zbog njegova loSeg pona§anja. all svojedobno su aSkenaske 2ene bile zastiCene od razvoda protiv svoje volje odredbom iz 11. bastardi) te ne u^ivaju punu vjersEufavj}Opjravnost:U praksi. no u danasnjid je najces^e u pitanju namjerno napu§tanje supruge i zlonamjerno zatiranje tragova. a niezina_djeca rodena u takyoj vezi su mamzerim (potpmci preljuba. On je_jx>put^Jcetebe.. zena se mote nad u veoma teSkome polozaju. bra^noga ugpvora. zeni ill njezinu predstavniku urufiuje se get^ dokument o razvodu. stolje£a pripisanom Rabenu GerSomu. podnesak na temelju kojega sud mo|e udniti pritisak na njezina mu2a kako bi on tralio razvod. 2eni ostaje samo pokuSati sudskom pomotu nagovoriti muza na davanje razvoda.odaju prezimenaJKohen.. Ukoliko pomirba ne uspije. hramski sye6e-_ nik^potomak Mojsijeva brata Aharona (Arona). 211 . Premda je nakon razvoda ppcenito moguCe (i pohvalno) sklopiti novi brak s bivsom suprugom ili drugom zenom. nemarni. najveti dio takvih problema dogada se u Izraelu. nije smio sklopit[ brak s razyedqnnrri ». U starini su se primjenjivale odredbe prema kojima je sud mogao HKvbga muza dati gjbati dok mozda ipak ne promijeni misljenje. Istodobno. te se u slu£aju njegoya gubltka ne moze izdati duplikat. supruga i njihovi prijaSnji supru^nkl Premda zena zakonski nije ovlastena traziti razvod. Zena mora prihvatiti get i ako se protivila razvodu. I pored rabinskih zabrana i opomena. ako bi tek nakon razvoja_poj^dgiLpomirbu^-Budud da se do danas u mno"girn obiteljima £uvaloza pretka koji je bioJ^ien_(§tQ. napisan aramejskim jezikom i unikatan je. UkoTiko je smrt pretpostavljenim uzrokom nestanka supruga. ponekad mu|_napusti 2enu bez traga o sebi.

Odbijanje je bilo mogude no smatralo se najve^om uvredom i povredom dobrih obi£aja. Boaz je kao prvi sljeded pokojnikov rodak prihvatio Rut za svoju suprugu. a sama zena naprosto nije imala izbora. Da bismo osjetili prolazenje vremeria. a kabalisti su vjerovali da je u njemu rein- " karniran sam pokojnik. te djecuiz toga braka podid kao pOkojnikbvu djecu. kakb bi podigao kutu brata svojega (Ponovljeni zakon. slu^aju odbijanja leviratskoga braka bio dularipied_syjedocima s udovicom obaviti postupak halica. obavlja kao simboli^no zadovoljavanje tradicije. jer se micvoi (duznosti. na§i dani moraju biti odbrojani. Cvrsto s^ vjeruje u olam~ha. ukoliko umiruci te§ko pati dopuSteno mu je davati analgetike i druga omamljuju<ia sredstva. I sam je o£ekivani Mesija prema tradiciji potomak leviratske bra&ie veze. ovo je bio obi£aj ponizavanja muSkarca koji ne zeli poditi kutu brata svojega. kojim se slu^beno potyrduje udpvifiino pravo udaje za drugoga mu§karca^T)o_danas_prigodom postupka halica. ali ne razmiSlja se mnogo o njemu. odnosno stjecanje mudrosti.Jedan oblik zidovskoga braka danas se viSe ne primjenjuje. Erat ili najbliglrodak bijj. bliskoga rodaka njezina preminuloga supruga. Nakon sramotnoga odreknu^a od duznosti leviratskoga braka pokojnikova najblizeg rodaka. Tpjejfkwm. 25)7Prvp^mu§kq dijete iz toga braka nazivano je pokojnikovim imenbm.JMa Jbududsvijet). izdanak veze Sto je nastala udovoljavanjem du2nosti a ne strasti. Ova je obveza bila duboko poStovana. s obzirom da se leviratski brak yi§e ne provodi. ~" KadaThastupe posljednji dani jedne osobe. Izvorno. a mudrost se stjef e tijekom godina. ^ija duSa nalazi spokoj tek rodenjem toga sina. a danas se. zabrane i zapovijedi) treba]u~izvr§avati z6og"Bozje ljubavi a ne radi nagrade ili zbog straha od kazne. Smrt i posmrtni obicaji Smrt jejstodobnq i kljud fivota. Za Zidove je prirodna smrt qd starosti ili bolesti naravno a ne tragi£no okondanje zivota. Zidovstvo vjeruje u uskrsnude. Tako tradicija prepoznaje Mesiju kao potomka brafne veze ved ostarjeloga Boaza i do tada neplodne Rut. budud da te on biti roden kao potomak braka opisanoga u biblijskoj knjizi o Rut izmedu pobozne preobra^enice Rut i Boaza. leyiratski brak Ukoliko bi suprug umro prije nego bi u braku imao djece. no nikakav dn aktivnoga ubrzavanja smrti nije 212 213 . U zidovstvu se drzi da je upropaSten i greSan onaj dan koji nije proveden mudro. nje-^ iI]jr^ udovicu (neo'vfsno o tomejej^ei ozenjen). a ostvarivao se u vrijeme prije nego je monogamni brak postao obveznim odnosno uobi£ajenim.jio ne naglaSava ga. udovica pokojni^Eovu^bratu izuva cipelu i pljuje pred njega.

Mugkarci pomafu zasuti grob zemljom nakon Sto pokojnikovi najblizi bace po Saku zemlje na lijes odnosno umotano tijelo. Radi iskazivanja duznoga po5tovanja tijelu preminuloga. koji odreduje da niSta ne smije biti udnjeno za skradvanje bolesnikova zivota ali se smiju ukloniti okolnosti koje spreCavaju njegovu duSu pri odlasku iz tijela u trenucima zavrSetka zivota. nadgrobni govor) koji se smatraju djelamostima te su na blagdan zabranjeni. pobozni muSkarci i zene predani sluZenju bliznjemu. Ni u jednome trenutku nete tijelo biti napuSteno a svije(5a gori pokraj pokojnikove glave. dme se simboliCno odvajaju od pokojnika. posljednjeg pogleda na pokojnika. Stoga se u slufaju kremadje vjerska sluzba provodi samo prije samoga kremiranja. jer u te se dane ne smije tugovati. Odrzi se opro§tajni govor u kojem se spominju pokojnikove zasluge. ako je bio sposoban za torispovjedio je grijehe i oprostio se s bliznjima. Kao Sto se vjen£anje slavi 215 . djelatnost). kirja. Nogenje crnine ili drugih vanjskih znakova osim razderane i stare odje£e prema vjerskim odredbama nife dopuSteno. ne smije se odrzati nadgrobni govor. neovisno o njegovom bogatstvu ili siromaStvu. pogreb se obavlja Sto je ranije moguie. Mogu se obaviti drugoga dana blagdana. Sprovodi nisu dopuSteni na Sabat i tijekom prvoga dana viSednevnih blagdana. U posve ortodoksnih kovfeg sluzi samo za no§enje tijela do groba. U domu ozalo$£enih. tijelo se polaze na pod. Nije dopuSteno otvaranje kovfiega radi jo§ jednoga. Ovako je propisano prema odredbama iznesenima u prirudiiku za svakidaSnji zivot. kojem se odreze dio resa kako viSe ne bi bio kaSer (obredno ispravan). Pogreb se obavlja u nazodiosti danova udruge Hevra KadiSa. kuda de biti izneseno na svoj posljednji put. Niti u jednom trenutku ne smije u poslove oko opremanja pokojnika ili pogreba (ukljudujuei i kopanje groba) biti umijeSanabikrkojaplaCena osoba. nazoini zaderu svoju odjecu. zene de opremiti zenu. Clanovi su Cesto uglednici zajednice. danovi Hevre KadiSe udhit ce to umjesto njega ili nje.dopuSten.molitvenim §alom. Oni danonoGno borave uz umirucega (muSkarci i zene . dobrotvorna Sveta Udruga. u koji se tijelo spuSta bez kovCega. istodobno. Drzi se da fe pokojnik mirujud Cekati Bozju presudu. Kremacija. a zlodnci t^e zauvijek nestati. §to se naziva kirja. koja skrbi o umirudma i umrlima. a ako je primijenjen smatra se umorstvom. Ukoliko umirud nije sposoban izgovoriti ove rijed. Povorka nekoliko puta zastaje i iskazuje bol za pokojnikom. te se iskljudvanje pomoduh medicinskih uredaja u slufiaju teSkih patnji i bez nade u oporavak ne smatra umorstvom i dopuSteno je. Vjerski obred uz polaganje urne uppde nije dopuSten. a Cak i tome se ortodoksni rabini protive. jer u smrti su svi jednaki i smjerni pred Bogom. ako ved nije odrzan u pogrebnoj kapeli.Cuj Izraele. koja Ce biti ostvarena u vrijeme dolaska Mesije. temeljni iskaz vjerovanja u Jednoga Boga. Ovakav kov£eg odreden je za svakoga. Tljekomno§enja kov^ega do grobIja rabin ili predmolitelj pjeva obredne napjeve. Tijelo je pokriveno crnom tkaninom i okrenuto licem prema vratima. odbaf ena je kao neprilidia i kao zapreka uskrsnutfu. no pojedinostima o tijeku Cekanja presude zidovstvo se malo bavi. ali bez nekih inaCe uobifiajenih obreda (bacanje zemlje na lijes. Svaki je pravi vjernik veii priredio najjednostavniju bijelu platnenu odje«5u u kojoj £e biti pokopan. Neposredno nakon nastupanja smrti. Sulhan aruh (Prostrt stol). Mu§karac moze biti pokopan sa svojim talitom . Hanuke i Purimn (kada je dopugtena melaha. u olam ha-baa (budutemu svijetu). govored: Baruh Dajan ha-Emet (Blagoslovljen Pravedni Sudac). Na samome groblju najbliza pokojnikova rodbina <5e si kao vanjski znak zalosti zaderati odjedu (obi^no na ovramiku). Nakon smrti. No. MuSki danovi Udruge opremit 6e tijelo muSkarca. sva su zrcala odmah nakon nastupanja smrti zastrta crnom tkaninom. nije dopuSteno mudti umiru£ega primjenom tehnoloSkih dostignu£a koja umjetno produzuju 2ivot. 214 umotano u plahtu. Ako se sprovod mora obaviti na dane malih blagdana Tu biS'vata. Ako odjeda nije bila pripremljena priskrbit 6e je danovi Udruge ili rodbina. Pravedni i pokajani de vjefno ziyjeti s Mesijom u sred. Prije toga. U vedm zidovskim zajednicama (a ranije u svima) djeluje Hevra KadiSa.prema spolu umiru£ega) pazed da posljednjim dahom izgovori rijed molitve S'ma Israel . premda giroko primijenjena u reformiranim i sve viSe u konzervativnim zajednicama. Sto je znak utjehe i pomirenja s Bozjom odlukom. MuSki danovi Udruge priredili su u podrumu sinagoge najjednostavniji kov^eg od neobradena drva.

a taj kameniic ne smije biti uzet s drugog groba. sami cemo se vratiti u tijelo zemlje. a u sinagogi se drze onih koji su i sami pretrpjeli takav gubitak. a muSkarci su pozvani citati Toru pred zajednicom. Nadgrobnik treba biti od jednostavnoga ali otpornog kamena. te u danima prije Ro$ ha-Sane i Jam Kipura. (Dan smrti prema gradanskome kalendaru ne obiljezava se. U talmudska yremena posjedvalo se grobove tijekom svih dana postova. Siv'a je za ozaloScene istodobno teSuva (pokajanje). Ne smije se tijekom posjeta groblju stajati na grobove vec se treba provuci prostorom medu grobovima. Ukupno se za pokojnikom zali mjesec dana. Na grobove se ne nosi niti rezano cvijece vec svaki posjetitelj ponese malen kamen i polozi ga na nadgrobnu plocu. golubica. Bradu dodiri nisu dopuSteni. Ne primaju posjete. jer drzi se da im u tim trenucima nema utjehe. Djeca izgovaraju KadiS svakoga jutra i veieri tijekom jedanaest mjeseci. Od tada djeca £e roditeljima davati takozvani jarcajt (jidiS: obljetnica smrti prema zidovskome kalendaru) i sjeiat £e ih se s postovanjem do kraja zivota. tradicijsku zalobnu hranu. U prvo vrijeme najdublje boli rie iskazuje se ozaloScenima utjeha. te na jarcajt roditelja. Takoder je dopuSteno pa i pohvalno posjedvati grobove roditelja cesce nego 217 .ovdje podiva. dopuSteno je pri posjeti grobovima velikih pravednika ostavljati na njima papirice s ispisanim zeljama. Samo zalost za roditeljem traje godinu dana. Tijekom toga razdoblja. Svijeca ili uljanica gori u domu tijekom 24 sata. osobito jaja i lecu. 2ivPta. za kojima zalost traje gpdinu dana. OzaloSceni odijevaju samo staru i nedstu odjecu. Uzima se koliko je najnuznije od hrane Sto je donose susjedi i prijatelji. smije se otkinuti i ponijeti kao uspomenu. Jarcajt je dan teSuva (pokajanja) za djecu umrloga. pripravljajud se za povratak uobicajenome zivotu. Na starijim (a ponekad i novijim) nadgrobnicima nalazimo uklesane razlicite simbole koji predstavljaju pokojnikovo zanimanje ili podrijetlo (ruke u polozaju svecenickoga blagoslova. ozaloSceni izbjegavaju sjedenje ili sjede na niskim jednostavnim stolcima. Za to vrijeme ne posjeiuje se mjesto pokopa. pribivaju sluzbi u sinagogi i izgovaraju molitvu KadiS. ne kraterkosu" hiti bradu. jer rane su jos svjeze i nije ih pozeljno produbljivati. gdje nema grobova.) Pokojnikova djeca poste najmanje pola dana. Ukucani su bpsi i nikamo ne izlaze iz kuce. Nakon razdoblja od 30 dana S'loSim.blagoslovljena bila njegova/njezina uspomena. osim za roditeljima. Jednbmjesecno razdoblje zalosti naziva se S'loSim. vec ono mjestimice izraste divlje medu grobovima. ne izmjenjuju cestitke bilo kojim povodom. ali cvijece Sto raste oko groblja. Nakon godinu dana postavlja se nadgrobnik. Na zidovskome groblju ne sadi se cvijece. a zavrSava uzdizanjem Bbga^i njegpva dara. a Siv'a je njegov prvi tjedan. MuSkarci se ne briju a tjelesna dstoca se svodi na najmanju mogudi mjeru. te hebrejskim akronimom recenice: Neka njegova/njezina du§a bude spojena sponom zivota.sedam. s uklesanom hebrejskom skracenicom rijeei po nikaver .tijekom sedam dana radosti. Svaki pokojnik ima svoj poseban grob: kao Sto smo se sami rodili. Uz spomen roditeljskoga imena re<ii 6e: zihrono I'imaha (za oca) i zihrona I'ivraha (za majku) . Nadgrobnik treba zabiljeziti i 2idovsko ime pokojnika i datum smrti prema zidovskome kalendaru. Uz posjet groblju daje se dobrorvorni prilog. znakovi zanata i slicno). tako su i ppkojnikovi najblizi u stanju duboke ozaloScenosti tijekom sedam dana nazvanih stoga Siv'a . a naSe rijed mogu samo smetati. U subotu prije i poslije jarcajta treba pribivati sluzbi u sinagogi. U vrijeme S'loSim ozaloSceni ne pribivaju nikakvoj proslavi. podnje odmah poslije pogreba. Premda je sve Sto podsjeca na caranje zabranjeno. U domu zalosti se ne kuha. Nije dopuSteno razvijati navadu cestog posjedvanja grobova (osim u navedene dane) jer zivi se trebaju posvedvati zivotu. U starija vremena tijekom Siv'a kreveti i naslonjad iznoSeni su izvan doma zalosti. Nepobozno je prepu§tati se dubokoj tuzi nakon propisanoga razdoblja zalosti. Jednom pokopano tijelo nije dopuSteno otkopati i premjestiti. osim u osobito rijetkim opravdanim slu^ajevima. kako bi posjeceni pokojnici urjecali na Bozju odluku o ispunjenju zelja poboznoga posjetitelja. da bi sljedeci naraStaji mogli pokojniku davati jarcajt u slucaju da mu nestane nasljednika. Kasnije se kazuje: Tenuhanu min ha-Samajim (Neka bi vas Nebo utjeSilo). vjernik je duzan posvetiti se zivotnim zadacama. od veceri do veceri na dan 216 pokojnikove smrti prema zidovskome kalendaru. ali nakon Siv'a vise nisu u razdoblju najdublje zalosti. citaju Toru i daju dobrotvorne priloge. Kasnije se upbicajilo posjedvati grobove na TiSaa be-av. Ne smije se kidati cvijece Sto je samoniklo izraslo na grobovima.

Biblija. a u novije vrijeme i u nekim aSkenaskim (odnosno mjeSovitima. Korijen krScanstva. vise od jedne tredne danasnjih stanovnika planeta Zemlje su krScani razlidtih usmjerenja. U sefardskim zajedrucama.je propisano. osnovna je zadaca zivih radovanje zivotu.nazarenstvo (prema gradu Nazaretu). Ova se zabrana u praksi danas vi§e ne poStuje.svecenika. jer oni ne smiju imati dodir s grobljem ili mrtvim tijelom (osim tijela svojih roditelja). To je dan sjecanja na pretke i umrle srodnike Clanova zajednice. jer zivotnom se radoScu Bogu iskazuje §tovanje. koje se hebrejski naziva nacrut . dtaju se torn prigodom i imena pokojnih rabina zajednice. KRUG DODIRA: ODNOS S DRUGIM ZAJEDNICAMA Zidovstvo: jedan od korijena dviju velikih objavljenih religija KrScanstvo i zidovstvo KrScanstvo je danas religija oko jedne milijarde i devet stotma tisuca ljudi. sastoji se od dvaju velikih ogranaka: jedan se napaja iz 2idovstva a drugi iz grCko-rimskoga svijeta. Nakon napuStanja podrucja groblja obvezno je oprati ruke. Temeljna knjiga krg(5anstva. 218 219 . kao Sto je primjerice zagrebaCka). Uz ovakve zalobne obi£aje. sastoji se od krgcanskoga prijevoda Tanaha. budud da se ovo poStovano mjesto drzi istodobno i obredno necistim. kada se naglas izgovaraju imena pokojnika. Na posljednje dane hodocasnih blagdana i najom Kipur u zajednici se drzi obred Mazkir. osim u veoma ortodoksnih. jer iako je smrt u zidovstvu naravan dio zivota. drzi se da ce se ozalo§ceni brze utjeSiti i ponovno ukljufiti u zivot zajednice. Stoga nije dopuSten posjet groblju onim 2idovima koji su potomci kohena .

najvjerojatnije. Molitve. No. U krStanstvu je simbolika kruha i vina. moguce je i da je Isus sebe.odbija vjerovati u moguinost bozanstvenosti bilo kojega fevjeka. pokrajinom Judejom je zapovijedao niz rimskih namjesnika . hebrejskim imenom Jesua ben Josef. £ak i ja£a od one izvorne. Sto je bio uobicajeri naCin rimskoga kaznjavanja osoba bez rimskoga gradanskog prava. vladara zivota i smrti. a za njega to je mogao biti samo sinajski zakon. medu kojima je glavni teoloski uzrok raskola upravo neslaganje uvjerenja o prirodi triju Bozjih dijelova. ili su ga pak kraljem 2eljeli proglasiti njegovi sljedbenici. a oCituje se u svim dijelovima krs^anske prakse. roda zidovskih pomazanih kraljeva. koju se opcenito drzi protokrScanskom zajednicom. S obzirom na tekstove Evandelja. Kako bilo.prokuratora. Opdenito. U jednome od valova pudkoga nezadovoljstva zbog toga. povijest Isusovih sljedbenika i zidovska povijest razilaze se od pojave Isusa (zapravo. zelio proglasiti kraljem. izvorno krscanskoga spisa. malo kasnije: od svetoga Pavla. koje krScanstvo osobito naglasava. dok je jedno od najbitnijih nafiela zidovstva Bojjag'edinstvenost. onoga u kojemu se dogodilo ispunjenje zidovskoga Saveza s Bogom. Protestantska usmjerenja prihvacaju izvorni hebrejski oblik starozavjetnih tekstova. Kao povijesnu osobu ne spominju Isusa ni rimske kronologije niti zidovski autori toga vremena (tekst u Josipu Flaviju kasnija je interpqlacija). Pa i sam Isus izjavljuje u Evandeljima da nije dosao ukinuti vec ostvariti Zakon. tada se iz krscanskih svetih spisa i povijesnih clnjenica o Judeji toga vremena moze zakljuclti da je bio Zidov. jer zidovsrvo . osobito sucutan. iz kojega treba do<5i Mesija. Stoga kr§<5ani osjetaju svoju zajednicu poput novoga Naroda Izabranog. izrazito podsje<iaju na zidovske molitve.. zaceo se korijen krscanstva. gdje u to vrijeme izbijaju ustanci i pobune a traju i razliciti rnisticni i mesijanski pokreti i sekte. dok zidovstvo ne poznaje svetaca. Tora.nazvanoga Starim zavjetom (Savezom) i od Novoga zavjeta (Saveza). Povijesno. krscanstvo ima izvoriSte u uvjetima rimske vlasti u zaposjednutoj pokrajini Judeji.. dok je u ostalim krscanskim usmjerenjima u uporabi donekle promijenjen odnosno prilagoden tekst. nafiela pravne zajednice oplemenjene humanim odnosima medu njezinim pripadnicima. Krs(5anstvo slavi Isusa u njegovoj bozanskoj osobi kao Kralja nad kraljevima. u krScanskome kalendariju. Zbor svetenika na Celu s biskupima kao komunikacija izmedu naroda i Boga odraz je. pristalica farizejskoga shvacanja iidovstva (za razliku od saducejskoga). Na£elo Ljubi bliznjega svoga kao samoga sebe izvorno porjeie iz zidovskih osnovnih na^ela. izvorno potjeCu iz Deset Bozjih zapovijedi te iz Tarjag micvot (613 zapovijedi i zabrana).). i medu Zidovirna je razvijeno hodofasce na grobove vi§e znamenitih osoba i nn 221 . Mnogi su krs<ianski motivi preuzeti iz zidovstva i brojne su usporednice zidovstva i krscanstva. sto su ih 2idovi primili na Sinaju. No zidovski dio krscanskoga temelja je neupitan. 4. Isusa Krista. upoznat s grCkim filozofskim pdtmanjima. pa i osnovna Ode na§.vjerujud da je Bo2ja priroda ljudskome 220 umu i tijelu nedostupna . U okviru toga nije nebitno sto ga krScanska tradicija u njegovu Ijudskome oblicju prepoznaje kao potomka roda Davidova. Sredisnja osoba krSdanstva jest Isus Krist. Stoga kao izvorno svjedo£enje o dogadanjima oko Isusa ostaju samo krScanski tekstovi. preuzeta iz zidovstva. (Dodatni problemi nastaju unutar kr§danskih sljedbi. Ukoliko je Isus bio povijesna osoba. Isus sin Josipov. one strukture koja je u vrijeme nastanka krscanstva jo§ postojala u jeruzalemskome Hrarnu. u tome vremenu bez zidovskoga kralja. Potpuno pdstupanje od ^idoYstya nastaje tek tvrdnjom da je Isus sin Bozji. u praksi.rabinom. pokreta sto ce postati jednom od velikih svjetskih religija. Jedna od njih je i sekta Esena. no ostra se razlika javlja umnozavanjem Bozje pojavnosti u krsdanstvu na tri dmbenika: Boga Oca. godine prema krScanskome ra£unanju vremena. Obje religije zahtijevaju obozavanje samo Bozje osobe.) U krgcanstvu je proglasavanjem svetaca do§lo do daljnjega umnozavanja osoba koje treba dastiti. koji se mozda stavio na £elo jednoga od pobunjeniCkih pokreta te bio osuden i pogubljen razapinjanjem na kriz. Svetoga Duha i Sina. u temeljnim vjerskim na^elima a Cesto i u drustvenoj strukturi. u£en £ovjek kojega sljedbenici nazivaju udteljem . iako je kult svetaca u zidovstvu nepoznat. £ime je nestao i sam privid neovisnosti. Nakon smrti kralja Heroda. pruzajuci ih istodobno svojoj zajednici na narodnim jezicima. poput zidovstva koje Boga slavi na sli£an na&n.

jer zidovski su mistici u svjetlosti Hanuke vidjeli i svjetlo Mesije. a u kr$6anstvu Isusovo je rodenje istodobno i rodenje Mesije. S krSdanske se strane £esto postavlja pitanje: zaSto Zidovi nisu prihvatili Isusa kao Mesiju? Medutim. Ono nije predmet njihovih dvojbi. dok krS£anstvo istodobno tuma£i djelovanje Ivana Krstitelja kao najavu Mesijina dolaska. te se na njega i ne moze odgovoriti. Isus je. sa Zidovske strane promatrano. kratko i grubo refieno. Spasenje. spajajud ta222 ko zidovsku nadu u njegov dolazak s krs^anskim vjerovanjem da je to Isus. to je pitanje pogreSno postavljeno. vlastitom voljom istupio iz zidovstva nijeduti neka od njegovih osnovnih nafela. On pori£e prehrambene propise. 223 . No. §to priblizava zidovske obicraje kr$£anskome Stovanju svetaca. umora i boli. Zidovima je nezamislivo kako bi bet din zidovski vjerski sud . a Isus je patio i trpio bol.mogao suditi Isusu u vrijeme Pesaha (blagdana tijekom kojega je sudenje. niti Isus. Sva krScanska usmjerenja (prije svega katolifko i razliCita protestantska. 2idovi nisu mogli povjerovafi u Isusa kao Mesiju jer vjeruju da £e Mesija. Osobito je Katoli£ka crkva u posljednja tri i pol desetljeca djelatna u smjeru ljubavi prema 2idovima i ukidanju predrasuda. svi su dokazi.. Neizravno dopusta da ga se smatra Mesijom. a i novozavjetno navodenje obifaja puStanja jednoga zatvorenika za blagdan Pesah u zidovskoj povijesti nije poznato. PoStivanje tih dnjenica jest temelj za uspjeSan dijalog. Dakle. kao srediSnji motiv krgcanstva. jer rabini uglavnom uopde o njemu ne razmiSljaju. To daje nade u nastavak i proSirenje dijaloSkih razumijevanja i dodira. SrediSnji motiv zidovstva jest Tora. No. na krScanski blagdanJBozk. odustajanjem od svakog nastojanja krScana za prosvjetljivanjem 2idova pokrStavanjem. kao jedinoga puta ka ljubavi putem nestanka nerazumijevanja i mrznje i putem uvazavanja razlifitosti. a u Talmudu i drugim rabinskim spisima malo ga se spominje.. nije bitan motiv iidovstva. Uz to.. da mafevi nisu prekovani u plugove. Sa zidovske strane odnos prema krgc'anstvu je jednostavniji.druga sveta i znamenita mjesta. Zidovstvo drzi da £e Mesiju najaviti ponovni dolazak proroka Elijahua (Ilije). prema svemu opisanome u cetiri Evandelja (gr£ki: radosne vijesti) Novoga zavjeta. Sabatno mirovanje i druge temeljne postavke. a u Mesijino vrrjeme sve bi se to trebalo dogoditi. Njegovi su suvremenici vidjeli da lav nije mirno legao pored janjeta u nanovo pronadenom rajskom uzitku vegetarijanske prehrane. premda neupitno ^ovjek. blagdana svjetlosti.. sto ga istodobno za prakti£ne i neromantic'ne zidovske suvremenike £ini laznim mesijom. manje pravoslavno) bilo rijedma bilo novim prisrupom pokazuju da su napustili okrivljavanje 2idova za smrt Isusa Krista. pa tako ni krgcanstvo. zelju za proSirivanjem krStfanstva na 2idove i potrebu za prozivanjem i popravljanjem 2idova nametanjem krS(5anskoga pristupa. Naime. Tijekom posljednjih desetlje^a dvadesetoga stoljeia sretno biljezimo upravo takve pomake.. a ono Sto se ne moze spoznati u okviru Tore i goleme literature njezinih tuma£enja nije predmetom dubljega prosudivanja. kao i svaki drugi rad. Istodobno. biti iznad ljudske patnje. te je zidovski narod razli£itim dokumentima i izjavama pred sam kraj drugoga tisudje£a prvi put u dvadeset stoljecfa postojanja krscanstva prihvacen kao stariji brat. Cini se da dijalog moze biti utemeljen tek odustajanjem od kristocentri&noga poimanja svijeta. kao znak njegova dolaska. neupitan je utjecaj Hanuke. najstroze zabranjeno). prozivanja i uvjeravanja s bilo koje strane posve nepotrebni i sluze samo nerazumijevanju i lo§irn odnosima medu pripadnicima zidovstva i krSdanstva.

Islam. premda je i sam Adonaj. Vrijeme nastanka Kur'ana jest i vrijeme bujnoga trajanja zidovskih zajednica na arabijskome poluotoku. poput Zidovstva. (Cini se da je zbog nekih osobitosti vjerskih postavki obiju religija. ono sto je izvan njegova okvira istodobno je i izvan islamskoga okvira. Boga naziva: Rahman (hebrejski: rahamim .. Time se osobito naglasava potpuni raskid s ranijim arapskim mnogobostvom. Mose (Mojsije) je Musa. Avraham (Abraham) je Ibrahim. Stoga Kur'an na nebrojeno mnogo mjesta istiCe: Nema Boga do Boga. nastaje islam. Zatim mozemo pratiti usporednost brojnih imena: zidovski Adam jest Adem. op£om semitskom rijeiju koja ozna£ava Boga (hebrejski: Elohim). iako niti to nije bilo Cesto. Islam je nadnacionalan. Adonaj ehad (Poduj Izraele. u blizini izvorista zidovstva i krS<f:anstva. prema islamskoj tradiciji.. islamsko poricanje mogu(fnosti da bi Isus (ili bilo tko drugi) mogao biti Bozji sin. No. Kur'an je manje zabavljen samim pripovijedanjem o stvaranju svijeta i svim kasnijim dogadanjima opisanima u Tanahu. dok u zidovstvu postoji samo zidovska narodnost.milosni. a sam prorok Muhamed bio je okruzen brojnim zidovskim susjedima. a postuje i njegovu majku Merjemu. Od sarnoga poCetka nastaje kao religija utemeljena na jednoj knjizi. sututnoga i svemilosnoga (puriog milosti). Kur'an je temeljna knjiga islama. Kur'an se zapravo pokazuje i kao potpuno oblikovan temelj islamskome zakonodavstvu. Bog koji je izveo Zidove iz Egipta. neovisno o narodnosnoj pripadnosti muslimana. Taj ton neprestane prijetnje mozda najvise udaljava kur'anske tekstove od zidovskih tekstova i zidovskoga duha. ipak. musliman moze pripadati razlidtim narodima a poveznica je arapski jezik.). poput primjerice obrezivanja muskaraca. islamski vjernid. budud da obje religije nije£u svaku pomisao na bozansku narav svojih voda. Cini se. Jaakov (Jakov) je Jakub.Islam i zidovstvo Nekoliko stolje£a nakon pojave krs£anstva. Brojne su usporednice nastale na temelju prihvadanja i prepri£avanja najvedega dijela temeljnih zidovskih spisa. naj£esde osvemi^ki. a obred je samo na arapskom. Salamun je Sulejman. Jichak (Isak) je Ishak. Ta je sveta knjiga islama Kur'an. dok su zidovstvo i krs£anstvo nastali prije nego su kanonizirane njihove temeljne svete knjige.. njegujud istodobno duboko postovanje njihova proro£kog i udteljskog djelovanja. pripadnici islama pripadaju razlidtim narodnosnim zajednicama. Josef (Josip) je Jusuf. Odnos muslimana prema proroku Muhamedu sli£an je odnosu Zidova prema Mojsiju. tvoj Bogje Jedan (Jedini) Bog. Istodobno. ali njegovi su sljedbenici i ved ili manji dijelovi drugih naroda. Noah je Nuh. koji u oba slu£aja Cesto nije smjeran i suzdrzljiv. budud da je to jezik Kur'ana. a muslimani. Tako je najvjerojatnije i neusporedivo losiji 225 . sto izrazito podsjeda na rijed zidovske molitve S'ma Israel. Jedan je Bog. Tako u uvodu svake sure (poglavlja) stoji: U ime Aloha. Ukupno oko trideset osoba sto se javIjaju u tekstu Tanaha spominje Kur'an poimence. Pored opomene gresnicima. Obojica su izrazita karizmatidna zna£aja. Tako se Boga u Kur'anu naziva: Alah. stoljedu. Alah (Bog) izdiktirao cijeli tekst te knjige podijeljene u poglavlja. u 7. ye£ nagao i zestok. Najved dio Arapa sljedbenici su islama. Sredisnja osoba islamske religije jest prorok Muhamed kojemu je. Muslimani ga dtaju i citiraju samo u arapskome izvorniku. nosi jak zidovski peCat. nazivajud ga Isa. ved radije te predloske rabi kao okvir neprestane poruke o potrebi strogog dr2anja etifikih odredaba Jednoga Boga i kao okvir za neprestane prijetnje prekrsiteljima tih odredaba.. namr§ten i nimalo saljiv. pun milosti). sure. da je najved dio slidiosti zidovskoga i islamskoga prava nastao ne preuzimanjem ve£ bliskos^u povijesnog i prostornog izvoriSta. Tako je i u zidovstvu (osim u reformiranih) obred samo na hebrejskom odnosno aramejskom jeziku. obvezan kao jezik molitve i obreda. Vjerojatno je i jedan dio tih Zidova presao na novu islamsku vjeru jos u vrijeme Prorokova 2ivota. Danas islam ima vise od jedne milijarde pripadnika. ne spominju ga bez pridjeva: £asni. David je Daut. Optenito je Kur'an vi§e utemeljen na zidovskim poimanjima nego bi se to na prvi pogled moglo dniti.) Stoga ne za£uduje sto je zidovska duhovnost prepoznatljiva u kur'anskome tekstu. Islam priznaje i Isusa Krista kao Bozjega proroka. Zidovima ipak bilo lakse prijed na islam 224 nego na krsianstvo. zemlji u kojoj boravi i jeziku kojim govori. Kur'an je prva izvorna knjiga objavljena na arapskome jeziku.

musliman . Kur'an djelomice preuzima zidovsku zabranu vjernicima za uzimanje odredenih tvari kao hrane: iznutrica. 3to zidovstvo i islam izdvaja iz uobitajenoga rasporeda muSko-zenskih snaga drugih drevnih druStava. a prva se tetiri oslanjaju viSe ili manje na zidovska natela. (Ne bi se. tuvanju uljudbe i tradicije u druStvu.Boga i Posljednji Sud. Oba sustava. Drugi je stup: molitva. idolopoklonika. samo je posljednji potpuno izvorno islamski. I zidovstvo uporabu vode za drzanje tjelesne tistote oznatava ra226 dosnom aktivnoSCu. Treti je stup: davanje potrebitima od svojih dobara (arapski: al-zakat. Osobito je zabranjeno vino. te kao znak kajanja zabranjuje kupanjc i • umivanje na dane pokajanja i posta. a ponegdje i ponekad je poziv protiv 2idova (i krScana) shvatan doslovno. kultivirane vode. U oba religijska sustava muSkarac stoji kao suradnik u odnosu s Bogom. tekst koji je temelj i Kur'ana. i u zidovstvu i u islamu istaknuta je vrijednost posta kao puta ka priblizavanju duhovnosti i jatanju osobnosti. gdje je zenin polozaj najteSte joS gori. kao Sto su i u zidovstvu nepregledno brojni tekstovi koji tumace Toru. U islamu. svinjetine. a vetina odredaba Sto ih tine ima izrazitu tisporcdnicu sa zidovstvom. to jest uzima abdest. te Muhamedovo proroStvo. Od svih ovih pet stupova vjere. no u prihvatanju dzihada kao obveze islamske zajednice u razlifiitim kulturalnim i polititkim okruzjima dosta se razlikuju jedna od druge. no tini se da se rabini tijekom bezbrojnih stoljeta nisu osjetali obveznima shvatati ih doslovno. Primjetna je usporednica zidovstva i islama glede pranja vjernika prije molitve. Kur'an odreduje pet stupova na kojima pottva islam. r. Oba su sustava nastala u predjelima gdje je voda rijetkost i dragocjenost. brane vjernicima primjenu taranja. Prvi stup je: vjera u Jednoga . Istodobno. To je tijekom proSlosti izazvalo mnogo nesrete i smrti. gdje je mnoge blagdane nemoguce obiljeziti bez odredene (strogo ogranitene) kolitine vina.) Ipak. a u oba sustava post se u odredenim prilikama provodi dosta oStro.. i zidovstvo i islam. a islam poStuje narode koji priznaju Knjigu. koje stoji na posve supromim postavkama tuvanja izabranosti zidovskoga naroda uz strogu ogranitenost primanja u zidovstvo. Islamski vjernik . kao uzdizanje nad tjelesnim. Tako i zidovski vjernik pere ruke prije molitve. Dzihad je u islamu izvoran te nema uzora u zidovstvu. krvi. neovisno o tumatenjima. Ponegdje su 2idovi i muslimani zivjeli blisko i dobrosusjedski usprkos ovim recima. razdvajanje od poganskih naroda i kao jaCanje svijesti o sebi. Naknadno je dzihad. dakako. neosporno je da kur'anski tekst obiluje i protuzidovskim naglascima. kao i u zidovstvu. stavljajuti alkoholna pita u jedan red s igrama na srecu i drugim poganskim igrama. vjernici obaju sustava tijekom stotina i tisuca godina mirno rabe takve postupke. No. dakle Toru. Kur'an je pun i prepun svih mogucih razlititosti.prije molitve obavlja obredno pranje. zena mu je nadopuna i sredstvo za umnozavanje roda. koje islam povezuje s poganskim zivotom i krStanskim obredima.. hebrejski: cedaka). gatanja i razlititih amuleta za zaStitu od zlih sila. No. vet kao trpljenje u slavu Bozju. svako uzimanje bilo kakvoga alkoholnog napitka Kur'an strogo zabranjuje.. te bi se izdvajanjem citata mogla potvrditi ova ili ona mogutnost tumatenja. Suprotno od zidovstva. u oba sustava vjernik je duzan poStovati zenu i njezinu ulogu u odgoju djece. Tanah. tttanje i prouCavanjc svetih tekstova te Cuvanje vjerskih propisa drzi se djelatnostima koje pruzaju radost. odnosno Sveto pismo. tijekom najvecega dijela islamske povijesti. Islamska kultura njeguje Ijepotu urbane. putovanje u Meku barem jednom tijekom vjernikova zivota. Istodobno. moglo red da u Tori nema tekstova protiv mnogobozaca. Peti je stup: hadz.. No suzdrzavanje od tih tvari nije u islamu protumac'eno u zidovskome duhu. Cetvrti je stup: post. spise i obitaje. a u mnogim slutajevima susjedskoga zivljenja pripadnici jednoga sustava obracaju se za pomot protiv zlih sila nadahnutim pojedincima iz susjednoga jednobozatkog sustava.pravni polozaj zene u oba sustava izvorno bliskoistotni. Kao i Tanah i krStanska Biblija. kao povlastica.adi tuvanja Cistote ali i uveseljavanja duha. Nebrojeni su tekstovi tumacenja Kur'ana. sveti rat protiv nevjernika (ne-muslimana). sedaka. postao nesluzbenim §estim stupom vjere. trajna ne227 . a samo prvu jutarnju molitvu zahvale za budenje iz sna obavlja odmah nakon ustajanja i prije pranja ruku. upravo se u podrutjima pod islamom zivjelo snoSljivo prema drugim vjerama.

spolna aktivnost s maloljetnom osobom) danas su progonjen zakonima svih uljudenih zemalja. a Arapima. muienje zi votinja i incest medu punoljetnima ponegdje su zakonski pre krSaj a svuda tezak druStveni prijestup. zapovijedi za Narode su jednostrano izdane. Narodima nije izriclto zabranjeno. i kada je s njim za sva vremena potvrdio Savez sklopljen s Abrahamom. subo te. Najvedi dio naredaba i zabrana Sto ih je Bog dao na Sinaju odnosi se na Zidove a ne na Narode. micva slavljenja Sabata namijenjena je samo Zidovima. kao znak njihove posvecenosti Bo gu. zajednice koja je prihvatila Knji gu. pasivna strana. umorstvo. buducemu svijetu. krada i incest s maloljetnom osobom (odnosno svak. i ne-Zidovi se moraju drzati odredenih Bozjih zapovijedi. Razlozi su jasni u svjetlu na^ela c izabranosti zidovskoga naroda i u svjetlu tuma£enja pojedinit odredaba za Narode kojima je obuhvaceno po nekoliko micvot odredaba danih Zidovima. jer iak ni iskazan. Jer. a naredeno osnivanje sudova koji <ie te zloclne progoniti. pa i preljuba. RjeSenje za buducnost odnosa vodi putem spoznaje povijesnih uvjeta u kojima je poziv protiv Zidova proglaSen i u sretanju na zajedniddm putovima. zadao je Sest zabrana i jednu zapovijed za Narode (Gojim). No. zabranu izradbe njihovih likova te zabranu bogohuljenja i zaklinjanja Takoder i odredba za Narode o zabrani krade obuhvaia u sebi Zidovima dane zabrane laznoga svjedodenja (to se dini najceS radi prisvajanja neke imovine!) i 2udnje za tudom imovinom. te postovanje roditelja. Svi zivutfi narodi potjedu od Noaha i njegove obitelji i odreden im je dio u olam ha-baa. najmanje mjere nuzne kao Stit od bezakonja i nasilja §to iz bezakonja potje^e.. da bi se to ostvarilo. Doista. kada se Bog nakon izbavljenja iz egipatskoga suzanjstva putem Mojsija obratio svome narodu Izraelu kao Izabranome Narodu. no idolopoklonstvo u svom temeljnom smislu drugtveno j< osudeno i diljem krScanstva. a s time je povezano i poStovanje roditelja. takoder. Umor stvo. Nije im. Sedam zapovijedi i zabrana za Narode Svojim savezom s praocima Abrahamom. ali neizravno to im ipak nij< dopusieno. Uostalom. ostali su Narodi tek treca. Dok je Savez za Zidove istodobno i ugovor s Bogom. kao onih koji si putem svoga djeteta odrzali i uvedali narod Izraelov. 229 . naredeno slavljenje Sabata. a bogohuljenje. kao Sto je Zidovima imati druge bogove. mrznja na narod Izraelov nije zapreka za spas pripadnika Na roda koji se drze njima daniri §est zabrana i jedne zapovijedi. Razlike izmedu ovih sedan zabrana i zapovijedi i deset Bozjih zapovijedi danih Zidovim. pocmiti preljub. obostrano pristajanje.. zudjeti za tudim posjedom. Tako su prema zidovskoj tradiciji i Narodima takoder dane sve bitne moraine odrednice namijenjene poboljSavanju ljudskoga roda. U praktiCno svih naroda postoji sudovi za progon prekrsitelja zakona. Bog je potvrdio navjeStaj saveza Sto ga je ved bio dao Noahu. incest i krada. jedinome pravedniku prvobitnoga ljudskoga roda preostalome nakon Potopa. Ve£ je Noahu i njegovim potomcima bilo zabranjeno jesti dijelove jo3 zivih zivotinja (takvi upitni specijaliteti omiljeni su i danas slrom planeta Zemlje!) a na Sinaju je za sva vremena zabranjeno Narodima jo§ i: idolopoklonstvo. viSe su prividne nego stvarne. Definicija idolopoklon stva promijenila se u kr§cana. zaklinjati se. Od pripadnika Naroda trazi se dr2anje samo Sest zabrana i jedne zapovijedi. jer Savez potvrden na Sinaju zapravo je ugovor izmedu Boga i njegova naroda Izraela.prijateljstva. pramajka je u pustinju otjerana Hagara. To£nom ra§dambom ovih zabrana i zapovijedi lako je uvidje ti da je njima ponuden sav temelj zakonitosti i morala. Istodobno odredba o zabrani idolopoklonstva za Narode obuhvada u seb. koji su u vrijeme proroka Muhameda postal! prvim muslirnanima. bogohuljenje. To je doista najmanja moguca mjera. osobito u vremenima opadanja muslimanske politic~ke mod. lazno svje do£iti. kako bi sav bio dostojan sudjelovanja u budufemu svijetu. Zanemarivanjem bilo koje od njih. A od tada je proslo Cetiri tisu£e godina. obje su zajednice nastale od praoca Abrahama: Zidovima je pramajka Sara. prema sinajskome se Zakonu naru^ava najmanja moguCa mjera zakonitosti koja Covjeka ciini ljudskim bi228 6em. koji su velikim dijelon temeljeni na biblijskim zabranama. Isakom i Jakovom. i Zidovima danu zabranu klanjanja bozanstvima. koji je poput krade.

ti Zidovi! za svaku mogucu negativnost sve do progona.. uvijek je bilo i pozivanja na raztim i istinu. Pored toga. diljem Europe slrila se kao jedno od najtezih antisemitskih ofitovanja i takozvana krvna osvada. proganjan i spaljivan. Temelj krvne osvade bilo je vjerovanje da su Zidovi u sprezi s vragom. 1963. Talmud je prolazio jednako kao i Narod Knjige. Nije svaka antisemitska pojava jednako teSka. NajviSe se progona zbog krone osvade dogadalo u uskrsno vrijeme. Premda je ovakva predrasuda nastala jo§ u vrijeme rimskoga progona krSiiana (kada je uporaba ljudske krvi u obredu jednako pripisivana i krScanima i 2idovima!). Osobito su nasrtajima na 2idove obilovala nemirna i nesigurna vremena ratova i kri2arskih pohoda. Takva sudenja dogactala su se povremeno i u dalmatinskim predjelima. uvjerenost da 2idovi tijekom svojih obreda rabe krv kr§<5ana. nesreca i strahota pod perzijskom. Stoljetima je Abel lezao u krvi i suzama. sljedecih su stoljeca bezbrojni Zidovi diljem Europe pali kao njezine zrtve. a na njegovu lieu ne prepoznajemo crte naSega prvorodenoga brata. prva takva optuzba podignuta je 1144.Duga povijest antisemitizma Spoznajemo sada da su mnoga. krvna ih je osvada prikazivala kao ponovne pofibnitelje bogoumorstva. s obzirom da su smatrani odgovornima za Isusovu srnrt. Zidove drzali poganima ili hereticima. Zidovi su kona&io morali podnijeti i gotovo dvije tisuce godina progona u krugu europskih krScanskih naroda. stoljeca. Jer ne znadosmo Sto tinismo. krvna se osvada dogadala u gotovo svim dijelovima Europe i tijekom svih povijesnih razdoblja. No. Tako je i u Hrvatskoj 1908. zbog £ega su im odredili progone i prokletstvo. Tijekom sljededh stoljeda nebrojeni su Zidovi muc'eni zbog krone osvade. U vrijeme cara Justinijana. putem neobicno Sarolikoga niza nezgoda. s njemaCkoga prevedena knjizica Krvna osvada Zidova. i 1622. Tako se u Dubrovniku 1502. tada jedinim hrvatskim krajevima naseljenima 2idovima. godine Antisemitizam je Sirok pojam koji oznaCava protu-zidovske pojave.doduSe. koja navodi izjave brojnih z n n m r n i l i h kr§<5anskih uglednika o neutemeljenosti i Stetnosti krvne oavinli-. zakljuCili^da takva optuzba nema osnove. ved zajednicom koja je odbila prihvatiti Krista. Rani krScanski crkveni oci nisu. mnoga stoljeta sljepote zastrla nas pogled. Nakon toga. osobito europska. a posljednja u Rusiji 1911. stoljecu. Optuzeni za umorstvo kr§(Janskoga Otkupitelja i za neprihvadanje Isusa kao Mesije. neodvojiv dio molitve S'ma. sam je opstanak Zidova najza£udnijom Cinjenicom zidovske povijesti. prije svega kr§£anske djece. pokuSavajuti tako okonfati muCenje. Papa Ivan XXIII. Vecom ili manjom uCesta!o§(5u. sudi 2idovima pogodenima optuzbom za krvnu osvadu. koje se podudara s blagdanom Pesahom. Od prve antisemitske naredbe egipatskih vlasti u vrijeme Mojsijeva rodenja. jer smo zaboravili na Tvoju Ijubav. od opcenite izjave ah. godine. dok su biblijske knjige poStedene buduti da su veoma rano prihvacene kao dio krSCanskoga kanona. kako ne bi davali povoda razbjeSnjelim poticateljima krvne osvade. all svaka svjedoCi mrznju (ponekad i neosvijeStenu) nastalu na temelju neznanja i predrasuda. nacizam je takoder posegnuo za krvnom osvadom kao naCinom za Sirenje mrznje protiv Zidova.. Uvjerenost u ispravnost glodanja na ^idove kao bogoubojice proizvela je nepregledan niz progona i pokolja zidovskih zajednica diljem Europe tijekom mnogih stoljeca Srednjega i Novoga vijeka. bili su 2idovi u oclma zakonodavaca ljudima bez prava i dostojnima svake mrznje i prezira. prepuna antisemitizma sve do njegovih najtezih oblika. lako su svjetovni i crkveni uglednici vec u 13. Oprosti nam Sto smo Tebe u njihovu tijelu ponovno pribili na kriz. Primjecujemo Kainov znak na svome celu. . Buduci da je povijest. Od srednjovjekovnih vremena pa sve do 20. Zidovima je Cak bilo zabranjeno izgovoriti i pojedine dijelove svojih molitava kada nisu odgovarali pojmu o svetome Trojstvu. izgona i sustavnoga istrebljenja Zidova iz nezidovske sredine. a brojni su zloCin i priznavali. Rabini su stoga bili propisali uporabu bijeloga vina pri obredu umjesto tradicijski odredenoga crvenog. prouiivSi krvnu osvadu. te su u sinagogama vojnici pazili da se ne izgovori refenica Bog je Je230 dan. Oprosti nam prokletstvo Sto smo ga nepravedno izrekli nad Zidovima. 231 . te vise ne vidimo Ijepotu Tvoga izabmnoga naroda. helenistidkom i rimskom vlaScu.

te po£tovanje Bozje odluke o izabranosti zidovskoga naroda. Zidovi diljem Europe 233 . odnosno odgovorni danovi zidovske zajednice!). objavio je letak Pismo protiv sabatejaca (onih §to slave subotu). putem koje ih se nastojalo pretvoriti u krgdane. osudivao Zidove zbog odbijanja primanja krs£anstva. jo3 poja^ana. Zbog odbijanja krStenja ^esta su bila i izgnanstva (iitavih zidovskih gradskih zajednica. I u nebrojenim je drugim predjelima i gradovima Europe dolazilo do povremenih kampanja nasilnih pokrgtavanja Zidova. odnosno zbog nepriznavanja Isusa kao Mesije. u okviru protestantskih sredina nije bilo okrutnih progona niti nasilnoga pokrfitavanja. Tijekom mnogih stolje^a Zidovi su u gradovima morali stanovati u getima. uz mnogo okrutnosti i nasilja izgnani su i portugalski Zidovi. ali povremeno su se dogadala pojedinafrio. No. Osobita razlikovna oznaka na odjed. Dje^aci su od roditelja oduzimani u uzrastu od 12 godina (prije nego bi postali Bar micva. £esto zute boje. joS je neusporedivo vi£e onih koji su se sve upornije tome odupirali. do 1656. u kojemu je ponovio sve srednjovjekovne predrasude protiv Zidova: Zidovi truju izvore. Nije bio rijedak slu£aj masovnoga samoubojstva radi izbjegavanja nasilnog krStenja. stoljeca dogadala su se mnoga viSe ili manje nasilna pokrStavanja. Zakonska je odredba 1850. lako su mnogi izabrali takav put. takozvanihpogromfl. a pri prolasku krSCanskih procesija Zidovi su morali ostajati u svojim kudiama i zatvoriti prozorske kapke. No. i 1411. u Bologni je bolesnogd §estogodi§njeg zidovskog dje£aka Edgara Mortaru potajno dala krstiti njegova bolnifka njegovateljica. I ukrajinsko je zidovsko puCanstvo u razdoblju od 1648. okrumo zastra§ivani i nasilno pokrStavani. Ovakva krStenja visoke krS6anske vlasti ctesto nisu priznavale. Pet godina kasnije. No. Sto je stvorilo temelj za polagano ali trajno napu§tanje antisemitizma u krugu protestantskih sljedbi. najfieSde je Zidovima bila prinudom nametnuta. Premda su veliki protestantski reformatori Calvin. te su samim £inom krStenja mogli postati ravnopravnima. a Zajedno s njima i tamo prebjegli Spanjolski 2idovi. a trajala je ukupno gotovo pola stoljeda.873. a povremeno i kao bespravne. Rusija i £itava isto&na Europa bile su podruCja brojnih zidovskih zajednica. stoljeCa nisu ponajprije bili omrazeni zbog svoje rase koliko zbog svoje religije. Martin Luther. Kako je vrijeme odmicalo. Niti protestantska krs^anska Europa nije bila slobodna od antisemitskih predrasuda. izdvojenim dijelovima grada Sto su se no£u zaklju£avali. godine sve do druge polovine prosvije£enoga 19. Zidovi sve do 19. U Spanjolskoj je 1146. upravo su oni bili uvjereni da je krStenje nuzno 2idovima kako bi se iskupili od krivnje nevjerovanja u Isusa kao Mesiju. godine silom su Zidovi privodeni primanju krS£anstva. a 232 1538. U Bizantskome Carstvu tijekom 640. i 930. Godine 1858. od starovjekovne 460. Prenotiti izvan geta bilo je £esto ravno zlocinu. razvitkom drzava i nastankom pisanih zakonika.721. KrS£ani su ponekad i silom spreCavani u bliskim odnosima sa Zidovima. Na trima je europskim podrufijima u nekim povijesnim razdobljima cijelo zidovsko pu£anstvo bilo prisiljavano na krgtenje. po&njaju obredna umorstva. 1391. silom masovno krStavano. da bi 1492. osim neizbjeznih trgovaCkih dodira. no to je bila tek mala utjeha ponizenima i obesvedenima. dopuStajud Zidovima povratak zidovstvu.Tijekom Srednjega vijeka. Zwingli i Luther u krugovima vjernima Rimu bili optuzivani kao zidoljupci. Mnogo puta opetovana zakonska odredba o zabrani spolnih veza krSianki sa Zidovima govori i o rasnoj predrasudi kao jednome od ftmbenika europskoga srednjovjekovnog antisemitizma. mnsovna nasilna pokrStavanja su bila sve rjeda. stolje£a istodobno i bezbrojnih krvavih progona Zidova. novo vrijeme donijelo je pomirbu protestantizma sa zidovskom upornom vjerno^tu svojoj religiji. bila je uobifiajena pojava zakonski odrediti Zidove kao gradane s bitno manje prava od krSdana. ali sve do druge polovine 20. a 1827. zidovsko pufanstvo masovno prisiljavano na prijelaz u krS£anstvo. ustanovljena je u carskoj Rusiji 25-godi$nja vojna obveza za Zidove. prisiljivani jesti svinjetinu. za sve Zidove koji su to odbili bio izdan vladarski edikt o izgonu. sve do 1874. a u tezim slu£ajevima Zidovi bi bili krSteni primjenom sile. lako nije donesen pisani dokument o napuStanju antisemitskih stajaliSta (koja i nisu bila ugradena u temeIje vjere). Skupine Zidova bile bi u blazim slucajevima ucijenjene i prisiljene na pokrStavanje ili gubitak prava boravka na nekome podru£ju. obesve£uju hostiju. Sam je otac protestantizma. kojemu je uslijedio jo§ jedan: Zidovi i njihove lazi.

Moskvi 1911. oko §est milijuna ljudi.1921. Ponegdje je.1931. kao primjerice 1838. i 1936. manje vrijedne rase. pripisujudi Zidovima kac zajednici organizirano nastojanje za preuzimanje svjetskogc nadzora. Jedna od najistaknutijih osoba novovjekog islamskoga antisemitizma je Hadz Muhammad Amin al-Husseini. odnosno pokuSaja zatiranja dtavoga zidovskog naroda. Leipzigu 1920. Umro je 1940. kao katolika. Pragu 1927. godine Protokole proglasio "blesavim besmislom" te nemoralnom patvorinom^ovaj je tekst nanio mnogo §tete pravednome odnosu prema Zidovima. 235 .1934. Becu 1940. Medu brojne gradove u kojima su objavljeni Pro- tokoli. godine. takoder tek u tome razdoblju. nakon slabljenja antisemitskih kretanja otvaranjem druStva znanosti i razumu tijekom 18.. i 1917. Nacistic"ki pokret je svesrdno prihvatio Protokole. i 1938. predstavljajud ih nepatvorenima i Sired ih medu njemadkim puc"anstvom radi produbljivanja antisemitskih osjeiaja. u okruzju islamskih zemalja. koji je cijelog svoga nestalnog zivota bio izazivae najvete mrznje na zidovsku zajednicu te Hitlerov blizak suradnik u antisemitskoj promidzbi medu muslimanima. do 1937. Ovakvi zakljuCci Cesto su bili obrazlagani izmiSljenim i nedouCenim navodnim znanstvenim dokazima. javit 6e se sporadicna nasilna preobracenja Zidova na islam. u konzervarivnome 19. i 1934. Tijekom desetlje£a koja su uslijedila Protokoli su bil. 1903. nacisticld je pokret tako postao i najmrac'nijiin iskazom antisemitizma tijekom cijele ljudske povijesti. Vrijeme cvata Otomanskoga carstva istodobno je i vrijeme visoke snoSljivosti. uz mnoga prijevodna izdanja diljem Europe. I sam je naziv antisemitizam nastao u 19. primjerice 2idovima grada Alzira odredeno je noSenje prepoznatljive odjete odredbom iz 1815. i 1934. U osvit 20. Tek pri kraju trajanja ove velike drzave. te hrvatska metropola Zagreb 1996. prepoznatljive odje^e. propisano 2idovima noSenje osobite. Islamski je svijet opfenito iskazao neusporedivo manje antisemitizma od krS&inske Europe. djec"aka su ipak. jak oslonac antisemitskim nastojanjima. godine u udaljenoj azijskoj pokrajini. Tek vrijeme nakon pada Otomanskog carstva nosi u islamskome svijetu viSe antisemitizma.1923. te u Brazilu 1936. U novovjekoj Europi. nazvanoga Protokoli cionskih starjeSina (u hrvatskome poznati kao Protokoli sionskih mudraca). oko dje£aka se vodio dtav mali diplomatski rat a protiv ovakvog prijevarnog krslenja djeteta protestirali su Cak austro-ugarski i francuski carevi. nastale 1948. primjerice u Berlinu 1911. silom odveli papski oru2nici. i 1938. Parizu 1920.11921. 1929. Rimu 1921. jedne su ruske novine donijele tekst navodnoga zidovskog plana za osvajanje svjetske vlasti. No. stoljeda. kao posljednji nasilno odnosno prijevarom krSteni Zidov zapadno od ruske granice. godine. Londonu 1920.. VarSavi 1920. koji su bili preduyjet za pokretanje takozvanoga Konadnog rjeSenja Zidovskoga pitanja. Opstanak Drzave Izrael.uzbudili su se. godine. Odgojen je ne samo kao katolik ve£ i u mrznji na zidovstvo. stoljecu. U mnogim je sredinama tekst Protokoh izvorno preveden i vi§e puta. Pored nesrete za dtav svijet. stoljeea. stoljedu pojavio se rasni antisemitizam: uvjerenost da su Zidovi pripadnici nize. za razliku od arijske.1930. 1920. te je brojem svojih izdanja postao mjerilom stupnja antisemitizma neke sredine. te burna suvremena politieka i vjerska kretanja u islamskome svijetu. izazivaju posljednjih desetljeca Jake antisemitske struje diljem islamskoga svijeta. Tekst je nafinjen u krilu ruske carske tajne sluzbe na temelju razli^itih prijaSnjih 234 antisemitskih tekstova i predrasuda. godine. tijekom djega je provodenja smrtno stradalo izmedu tredne i polovine ukupnoga zidovskog puCanstva. godine svrstao se i hrvatski Split. Objavljeni su Protokoli i u Sjedinjenim ameriddm drzavama. godine^u Belgiji. Premda je Svicarski sud u Bernu svojim zasjedanjem od 1934. indoeuropske.

Obje strane imaju svoje sljedbenike.U suvremenome svijetu punome napora za suradnju i otvorenost medu narodima te zastitu ljudskih prava. ukljuc!ujud socijalne. stoljete. tijekom svoga kratkog zivota postao je osnivafiem pokreta za osruvanje zidovske drzave i naseljavanje svih Zidova u nju. 80. s namjerom uspostavljanja medunarodno priznatoga i pravno sigurnoga doma zidovskog naroda u njegovoj povijesnoj domovini. Godine 1901. dio je 1948. neovisno o nikako blistavom polozaju Zidova u novovjekovnoj Europi. Program pokreta sadrzavao je istodobno ideoloSka i praktitna nacela vezana za predstavljanje zamisli o povratku Zidova u pradomovinu. naj^eSce na§li bez obitelji i rodaka. Cionisti£ka ideja duboko je vezana uz osjedaj za prastaru zidovsku domovinu. na manje pogodenima smrtno je stradalo 90. ostvarujuci tako san Theodora Herzla. Herzlova ideja imala je dosta mrSave odjeke. Cionisti£ki pokret sluzbeno je osnovan 1897. Cionizam. poeelo je stradavanje koje je Theodor Herzl naslutio i od kojega je svojom idejom zelio spasiti europsko zidovstvo. koji su prije svakoga drugog posla morali urediti zapuStena polja i isuSiti mo£vare. promilima i dijelovima promila. Covje£anstvo je tijekom 19. pet godina poslije nastanka. koji je bio jednom od poveznica zidovskoga opstanka u raseljenosti tijekom brojnih stoljeda nepostojanja zidovske drzave. ustanovljen je Keren Kajemet.a to nije nebitno . pokret nazvan prema rijed Cion. Nakon Kristalne nod. kulturalne. tradicijskome sinonimu za grad Jeruzalem i zemlju Izraelovu. poput ovoga ili onoga mudrog rodaka i prijatelja. 20 posto zidovskog pucanstva. stoljeda upoznalo i duboke ponore antisemitizma i jake otpore antisemitizmu. na Prvome cionisti£kom kongresu u Svicarskom gradu Baselu. 237 . Na najpogodenijim podru£jima broj prezivjelih mjerio se nulom. Od Kristalne nod traje predigra Holokausta koji Ce poCeti tri godine kasnije. Od uvjerenoga pristalice asimiladje. koji de svoja stajaliSta prenijeti i u 21.nije bilo gotovo niCega osim kamenja i neprijateljski raspolo2enoga stanovniStva. gdje bi Zidovi bili oslobodeni straha od progona i mogli uspjeSno razvijati svoje dru§tvo. Samo 41 godinu nakon Prvoga cionisti^kog kongresa. stupanj demokratiCnosti pojedine zemlje mjeri se i kolidnom antisemitskih pojava koje ona na svome podru£ju dopuSta. Dio je uspio odmah useliti u tadaSnju Palestinu (probijajud englesku zabranu useljavanja). kojega su drzali naivnim sanjarom kada je nekoliko godina ranije polazio u nesigurnost i teSkode palestinskoga kamenjara. ali i neprihvaianjem Zidova kao doista ravnopravnih gradana u razvijenijim europskim zemljama. osnovao je austrijski novinar i knjizevnik Thepdor Herzl. bez doma i bez osjedaja da imaju bilo kakvu domovinu. Tred Reich se viSe nede zadovoljiti ponizavanjem i obespravljivanjem Zidova. Tada su mnogi pozalili §to nisu pravodobno odselili u Palestinu. Engleski mandat sa svom njegovom kolonijalnom bahatom birokratskom odbojnoScu i kvotom dopuStenoga useIjavanja ipak je bio samo pomalo neugodan naspram Holokausta. Prezivjeli su se u Ijeto 1945. Mnogi su ostali u Europi. koji se svom silinom sruSio na europsko zidovstvo. zidovski nacionalni fond za otkup zemlje predaka od njezinih sluzbenih posjednika. godine 1938. Pokret je najviSe bio nadahnut nastojanjem za spaSavanjem neprestano teSko progonjenih Zidova istocne Europe. ali mnogi drugi su se odvazili na povratak u zemlju predaka. Tako je postupno mogao rasti broj zidovskih povratnika. Cionizam: pokret za povratak u Erec Israel U vrijeme kada europske Zidove podnju ubrajati medu gradane s jednakim ili pribliznim gradanskim pravima u drzavama u kojima su bili nastanjeni (a gotovo nije bilo europske drzave bez Zidova) nastaje istodobno i pokret koji te se zalagati za povratak svih pripadnika naroda Izraelova u njihovu pradomovinu. plan povratka razvijao se. u kojoj . 236 No. 50. jer bilo je tesko ostaviti stoljemi dom radi tisudjedima nevidene domovine. No ipak. uselio u novoosnqvanu Drzavu Izrael. ekonomske i politiCke dmbenike ozivljavanja zidovske drzave. potorhaka puianstva naseljenog nakon propasri zidovske drzave u prvome stoljedu. i 20.

I Hrvatska je bila medu zemljama pod nacistiCkom okupacijom. u djem je okrilju nastala kvislinSka Nezavisna drzava Hrvatska koja je od samoga svoga nastanka donosila i provodila protuzidovske zakone. iesto i slutajnim prigodama. Bilo je veoma opasno pomagati progonjenima. Danski je narod. Ono simbolizira zahvalnost i vfecno sjetfanje na zrtvu Sto su je Pravednici podnijeli za spas Zidova. jednako kao i bilo koji dan KuCe Izraelove. Sam naziv ove pofiasti potjeCe iz MidraSa. A u vrijeme nakon Holokausta. Tako i stari tekstovi odaju priznanje pravednim pripadnidma naroda svijeta. U svima zaposjednutim zemljama bilo je odvaznih Rasnih ljudi koji su uz opasnost za vlastiti zivot pruzali ruku spasa nevino progonjenima. prema razlicltim. Bila je to Danska. Tako je bilo i u vrijeme nacistidcih progona Zidova u Europi za Drugoga svjetskog rata. zakonima propisane kazne bile su osobito oStre. A knjiga Zohar kaze kako su Pravednici oni ne-2idovi Sto ne mrze narod Izraelov i Sto prema Zidovima postupaju pravedno. dodatku MiSne. Naziv Pravednika osigurava pravo na postavljanje u prostoru Jad VaSema u Jeruzalemu ploCe s imenom Pravednika i imena zemlje iz koje potjete. No. uspostavljena je 1948. Odvazni. obespravljeni. mnogi su izlagali svoj zivot opasnosti pomazud progonjenim Zidovima. predvoden svoiim kraljem. uz odlicje Sto se sastoji od medalje i povelje o priznanju. No. Najdublji je smisao ovoga odlida i^ vjefiaoj vezi koja nastaje izmedu Pravednika i zidovskoga naroda. drugome svijetu. Stoga je na medalji koja se uruCuje Pravedniku upisana talmudska refenica: Onaj koji je spasio jednu osobu. koju 2idovi zovu $oa. plemeniti ljudi jakih moralnih nafela bill su spremni izloziti se neugodi i opasnosti pruzajud pomoc Zidovima. zapoSljavajuci velik broj civila na razlidtim duznostima neizravno vezanima za provodenje genocida. ne odjeljujud ih od baStine Naroda Izabranoga. godine Jad VaSem. i Hrvati su uz opasnost za vlastitu sigurnost pru2ali pomoc svojim susjedima Zidovima. Upravo obratno. uhidvani. Cesto tragicnoj povijesti. s izrazito nepovoljnim okolnostima za spaSavanje. Neovisno o relativno malom postotku pripadnika kvislinSkoga ustaSkog rezima. Nakon zavrSetka najvece nesrece Sto je Zidove zadesila tijekom njihove teSke povijesti. Hrvatska je bila jedno od podrucja teSkih stradavanja. Ovo priznanje najvete je odliCje koje ne-2idov moze primiti od Drzave Izrael i zidovskoga naroda svijeta. ipak. uvijek je zidovski narod pored nevolja nalazio i prijatelje. unizavani. u svim su zaposjednutim zemljama na spaSavariju Zidova djelovali pojedinci ili skupine. godine Drzava Izrael. deportirani i masovno okrutno usmrdvani samo stoga Sto su bill Zidovi. poznatom kao Holokaust. Samo su u jednoj zemlji pod nacisti^kim gospodarenjem prakti^no svi njezini 2idovi spaSeni. Veliko stradanje. premda je netoCna Cesto ponavljana tvrdnja da je Hrvatska bila jednom od zemalja gdje je visok postotak domacega puCanstva pruzao zaStitu progonjenim Zidovima. Zakonom o sjecanju na muCenike i junake osnovan je 1953. Tako je nastala zamisao o proglaSavanju spaSavatelja Pravednicima medu narodima svijeta. U. Zakon donosi naziv Ha~ sidei umot ha-olam (Pravednik medu narodima svijeta). organizirano ali i pojedina£no. u potpunosti i djelotvorno podrzavao svoje nacistic'ke uzore i gospodare u nastojanju za zatiranjem 239 . kaize se da je svaki pravednik iz drugih naroda podoban sudjelovati u olam ha-baa. Tosefti. Pravednikom medu narodima svijeta moze biti proglaSena samo nezidovska osoba koja je u vrijeme Holokausta pruzila odlu£uju<f:u 238 pomoC izlafuii svoj zivot i sigurnost opasnosti od progona proma odredbama takozvanih rasnih zakona. drzavni je ustroj. Cesto i sami pated pod pronacistidkim ustaSkim rezimom. kao daje spasio titav svijet. Velik je dio Europe bio pokriven torn straSnom poSaScu.Pravednici medu narodima svijeta U svojoj dugoj. te time postao jedinim narodom odlikovanim nazivom Pravednika. U svim zerrujama pogodenima nacizmom ili kvislinSkim rezimima 2idovi su bill proganjani. Velika nesreca. ustanova za £uvanje sjecanja na stradale zidovske zajednice i na one pripadnike naroda svijeta koji su tijekom Holokausta izlozili opasnosti vlastiti zivot spaSavajud Zidove. svijetu koji dolazi. gdje se kaze: Prawdnikizdtugih naroda sluzi Svetome. organizirao zurno prebacivanje svih danskih Zidova u neutralnu Svedsku prije nego bi mogli pasti u ruke nacistima. teSkoj. kada su Zidovi mogli odati priznanje hrabrosti i plemenitosti spaSavatelja.

godine u Vilni. poljski plemii primljen u zidovstvo. iskreno prihvatiti sve zakone i odredbe zidovstva. prije Holokausta. i nadalje se svakodnev. Jedan takav mu£enik. dok je manji dio stradao nakon deportacije u njemafike logore. smatra se da se tradicija uz koju zidovsko dijete raste u potpuno zidovskoj obitelji gotovo ne moze nadoknaditi. a u Talmudu se spominje samo jedan rabin koji se tome protivio. do prije nekoliko desetljeda.. Ukupno je ubijeno oko dvadeset tisu£a odnosno oko osamdeset posto svih Zidova na podrucju Hrvatske. Premda ih se danas drzi posve ravnopravnima. Naime. krimski Hazari. a najved dio njih stradao je u Jasenovcu i drugim logorima koje je vodio kvislinSki rezim. dovoljno dokaza ili ne zadovoljavaju sve kriterije.000 Pravednika.sve<ienik (Kohen. usprkos svim teSkotama. Kagan. nemati drugih poticaja osim duhovnih.).. Ponekad se dogodila i pogre§ka pri proglaSenju. No.. a nema ni drugih svjedoka. dam ha-baa. Cesto samo formalno i bez zahtjeva za dubljim razlogom od sklapanja braka. mnogo dugotrajnoga ufenja. Dvadesetak posto hrvatskih Zidova koji su uspjeli prezivjeti uglavnom su spaSeni pravodobnim bijegom izvan dosega kvislinSkoga rezima i njemaCkih okupacijskih vlasti. I u kasnijim vremenima. U prvoj polovini 8. Oko 60 Hrvata i Bosnjaka s podrucja Hrvatske do danas je proglaSeno Pravednicima. druge su Pravednici prikrivali u vlastitome domu ili su pruzali drugu vrstu odludujudie pomocl. Cohen. Jedan dio prebjeglih spasio se bijegom upravo uz pomo£ hrvatskih Pravednika. sve do u poodmakli Srednji vijek. prije prijama tijekom nekoliko godina posvetiti mnogo truda pristupanju zi240 dovstvu.Zidova. Mjegoviti brakovi sklapani su relativno lako. To je stoga Sto je velika odgovornost na svakome trodanom bet dinu. ako zeli biti primljen u zidovstvo.. §to su tradicijski svi muSkarci s prezimenom izvedenim iz rijefi kohen . a 2ivot budude obitelji zacijelo u mnogo slucajeva nije bio posve kaSer (obredno cist). Radi izbjegavanja takvih progona. Potrebna je iskrena duboka predanost. prihva£anje zidovskih na£ela i obi£aja. Kon. stari su autoriteti ponekada drzali da preobra^enici nece sudjelovati u buducemu svijetu. Koen.no otkrivaju slu<*ajevi spaSavanja i proglaSavaju novi Pravednici. Danas u sluiaju mjeSovitoga braka nezidovski partner mora. Prijelaz u zidovstvo U gotovo svim zidovskim sredinama (izuzetak su donekle samo reformirane zajednice) pripadniku neke druge zajednice veoma je teSko biti primljenim u zidovstvo. Do sada je ukupno proglaSeno oko 15. koji pridoSlicu i sve njegove budude potomke zauvijek uvodi u krug Naroda Izabranoga. No. Najvjerojatnije u tadaSnjoj Europi nije ni bilo mnogo kandidata za prijam. Ovi su zakoni stari oko 25 stoljeca a propisuju da je za prijam u zidovstvo potrebno pokazati duboku i odlufnu nakanu. prijelazi na zidovstvo su se povremeno dogadali. a bracni partner (najeeSfe mladenka) relativno bi lako bio primljen u zidovstvo. to nije bilo tako teSko. Kogan. 1749. kada se zidovstvo gubitkom polovine svojih pripadnika naslo u najvectoj krizi tijekom svoje povijesti. Problem je nastao u vrijeme ja£anja srednjovjekovne krSdanske Crkve u Europi. U talmudsko vrijeme bilo je druga&je: mnogi su se rabini bavili misionarskom djelatno§cu. presao na zidovstvo i stopio se sa zidovskim narodom. za desetak postupak je u tijeku te se o£ekuju nova proglaSenja. Nakon Holokausta. iako je preobracenik punopravan pripadnik zajednice. Naime. Za mnoge sluc"ajeve nema viSe zivih svjedoka. vjerskom sudu. obratno. ved. a imena mnogih Pravednika sigurno nikada nece biti otkrivena. rabini nisu posegnuli za liberalizacijom konverzije i mogucnoS(iu br2eg povecanja broja Zidova. Obvez241 . Kohn. Danas svi ortodoksni i najvecl dio konzervativnih rabina drzi kako nije dovoljno zaljubiti se u Zidova ili Zidovku da bi se postalo dijelom zidovskoga naroda. kada je primanje krScanina u 2idovstvo dovodilo do smrtne kazne za preobraienika i njegova zidovskog pokrovitelja. spaljen je prije samo dva i pol stoljeca.. stolje<f:a cltav je jedan narod (ili mozda samo njegovo plemstvo). a preobracenica se nije mogla udati za potomka sve^enika. mnogi slufiajevi spaSavanja nikada nete biti poznati jer su danas mrtvi i spaSeni 2idovi i Pravednici koji su im pruzili pomoc. ograni^avajudi vjerski zakoni o primanju u zidovstvo (koji su zapravo postojali jog od vremena drugoga Hrama) u Srednjemu vijeku po£eli su se strogo primjenjivati..

zidovski odgoj i pristupa242 nje obredu punoljetnosti za oba spola. kojega se naziva ger cedek (pravedni stranac). najpoznatiju preobratenicu zidovske povijesti. Jedina je razlika od izvornih zakona nastala padom Hrama: viSe se od novoprimljenih ne moze traziti prinoSenje zrtve u Hramu. ve<5 obrezani muSkarci takoder prolaze krpz obred. Prijam u zidovstvo odraslih osoba koje imaju zidovske pretke ali nisu zidovskoga podrijetla po majci u praksi je takoder lakSi od prijama osobe nezidovskoga podrijetla. a oba spola se podvrgavaju obredu o£iScenja uranjanjem u vodu (Mikve). uzimaju se i druga zidovska imena. prema trostrukome upozorenju Sto ga je Naomi uputila svojoj snahi Rut Saljuci je natrag njezinome narodu. a u trenucima nevolje nece se smjeti obra£ati svome prija§njem bozanstvu. prije dosizanja punoljetnosti (12 godina za djevojtice. Preobratenika. MuSkarci preobra£enici u zidovstvo podvrgavaju se obredu obrezivanja (Mila). uz simbolifrio naknadno obrezivanje. Vrhunac obreda primanja u zidovstvo jest davanje zidovskoga imena. 13 za djetake) dijete mora samo odludti o svojoj konacnoj pripadnosti. osobito za malu djecu koja odlukom vjerskoga suda (bet dina) mogu biti prihvacena kao potencijalni pripadnici zidovstva. I tada je obvezan obred Mila za muSkarce i Mikve za oba spola. No. Kandidatu se tri puta daje mogucnost odustajanja. a zatim ga se prima. Stoga novoprirnljeni mugkarci najfeS^e uzimaju ime Avraham ben Avraham Avinu (Abraham sin naSega oca Abrahama) a zene Sara bat Avraham Avinu (Sara kd naSega oca Abrahama) ili Rut. Buduci da sama tjelesna obrezanost ne obuhvaca duhovne odlike obreda Mila. ne srruje se uvrijediti podsjedanjem na njegovu nezidovsku proSlost. U vrijeme kada dijete dostigne sposobnost rasudivanja. U praksi. prema ugledu na Rut. Osobe koje su napustile zidovstvo zbog sluzbenoga i javnoga pristupanja nekoj drugoj religiji mogu se vratiti zajednici obredom uranjanja u vodu bazena ocl§<5enja. te time napuSta svoj raniji narod i podrijetlo. U slu£aju osobe djelomice zidovskoga podrijetla koju Halaha ne drzi pripadnikom zajednice (kada podrijetlo nije po majci). Novoprimljeni je pripadnik zidovstva primljen potpuno u krug zidovskoga naroda. mikve. sama iskazana duboka namjera povratka moze biti dovoljna za one koji su napustili zidovstvo ali nisu prihvatili neku drugu religiju. Reformirane zajednice drze kako je za dijete kome majka nije Zidovka dovoljno obrezivanje za djec"ake. Za takvu djecu dovoljan je obred obrezivanja za djeCake i obred uranjanja u vodu za oba spola. prijam u iidovstvo je lak§i.no je prije prijama upozoriti kandidata na sve te§koc"e na koje moze naici pri promjeni svoga nacma zivota: morat ce poStovati zabranu svakoga rada na Sabat i strogo se drzati svih ostalih micvot (zabrana i zapovijedi). Takoder se upozorava na mogu£e probleme s rodbinom. i biva usvojen u zidovskome narodu. jer se drzi da je dio tradicije i zakona vet usvojen. 243 . koja ostaje u svojoj religiji.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->