Bankarski seldor u FBiH u stopu prate osiguravajuca drustva i linansjj:ski lizi.ng • Placeniji od Merkel i.

Sarkozija

Z
GRADAnlTROSE UISE.A ZlUE puno LOSIJE ,,...~-PRonADEn LES S ODSJECEnlM HAZIPRSTOM ~

a razliku od RS, gdie je najvisu mjesecnu placu u iznosu od 220.249 konvertibilruh maraka

dime organizacije, prema podacirna Porezne uprave Federaci[e Bosne i Hercegovine, najvise micsecno prirnanje u Federaciji BiH izuos i 181.112.84

KM i zahil jezeno je u ban karskom sektoru koj i, prerna visini p rihnda, u stcpu prate osiguravajuca drustva i finansiiski lizing, 4. mana

a

Medunjanin prelazi u Njemacku ~

~AVArSAZtfAJE

Ministar Helez na slednlci Skupsune Saveza RVI

Neki generali i komandanti imaju previsoke penzhe • Lazni korisnlcl su, ustvari, aqresori koji vam pokusavaiu unistiti primania, kazao Heloz

zasu bore

Divjak: Duie ad sta

Penzionisani general u iscekivanju odluke

DiUJaMMriliZiraO auSiriisMe UlaSii
Penzionisani general Armije RBiH Jovan Divjak, koji u Becu ceka na odluku 0 izruceniu, kritizirao ie iucer pcnasan je a ustri jskih v las ti S!O je posl ije I 00 dana j 0 ~ u iscekivanju [C odluke, Srbiiansko pravosude trazi izrucenje Divjaka zbog slucaia .Dobrovoliacka". - Potpuno mi je nejasno sto vi~e ad 100 dana sjedim u Austriji - kazao je Divjak beckom sedrnicniku "Biber" i dodao da je spreman da se suoei s op [UZbama iz Beograda, Diviak je kazao da ie izrucenie Rarka Mladica Haskorn tribunalu uslijedilo prekasno i da Srbi ].ele osrvariti svoje interese, a ne da gone ratne zlccince. Prema njegovim rijecima, suocavanie s ratnim zlocinima jos zadugo nije zavrseno,

Udruzenje dernokratskih pravnika

OmOgUCili 'POuralaM DiUJaHa u BiH
Udruzenje dernokratskih pravnika trazi od vlasti i BiH i AUSITiii dacim priie omcguce povratak gradaninu jovanu Divjaku u nasu zernlju. U saopcenju Udruzenja stoji da [e Jovan Divjak nevin covjek protiv kojeg nije podignuta optuznica niti ie pokrenu t bilo kakav valian kriv ien i pas ttl pa k, preni jel a je Fen a. - On je gradanin svijeta i drzavlianin BiH, antifasisr i aktivist u svjetskorn pokretu za zastiru osnovnih liudskih prava i slcboda- istaknuto ie u saopcenju Udruzenja de" mokrarskih pravnika. .

Sa sjerJnice Skups!ille: Rasprav/jallJ ee i QPQVQljllijem pelllilJnisallju Revizija boracke populacije, penzionisanje po povoljnijim uvietima i dug Federalne vlade od oko SO milion a m araka ra tnim vojnim invalidima i sehidskim porodicama bile su osnovne Ierne na prilicno burnoi sjednici 16. redo vn e Sk up~ tine Sa veza ramih vojnih invalida{RVl) BiH koja ie cdrzana jui:\er u Saraievu, so Tucak kazao nam le da Cc traZiti od Federalnog rninistarswa za boracka pitanja 00 u grupi koja ee radiri na izmjenama zakona 0 reviziji boracke populaciie bude i predstavnik kojeg Ce Savez neknadno imenovati, - Vlada treba do kraja godine urvrditi i priiedlog izmjena mona 0 povoljnijem penzionisanju, a mi trazirno da obavezno u niega uvrsti i RVl ko j i su raj SUllUS stekli po OS!lOVU ranjavanja " kazao je Tucak,

(1'010: 8. Ni,j~)

5jednici je prisustvovao i
rninistar Helez, koj i se slofio s delegatima cis SU neophodne izmiene i jednog i drugog zakona, no 00 ce se, svakako, i 00Ije drZati odredenih principa - Kada je u pitanju povoljnije penzionisanje, morate mati da necemo nikog uvesri u mj zakon ako ne znamo koliko to Kosta. Najlakse le sve penzionisati, isplaci vati penziie prva dva mjeseca, a on cia, kada novca nestane, organizirau strajkove i prom-

ste, S druge strane, mcno je da pojedini generali i korn andanri imaju previsoke penzije i smatram da to treba izjednaciti, uzeri od njih, a dati onima koii imaiu puno rnanie - kazao [e Helez,

Kardinal za svicarssc agenciju APIC

pumc: TeiMO SlaDle MalOliMa UBiH
Vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puliic u in terv j uusvicarskoj katclickoi agenciji APIC upozorio je na tesko stanje katolika u BiR, za sto, osim muslim anskog i pravoslavncg zatiranja katolika, okrivljuje i medunarodnu zajednicu, posebno Evropu. GovoreCio iivoru katolich zajednice u BiH,. kardinal Puljic istice kako zajednica odrazava novu ravnolezu koja je plod ernickog ciscenja porvrdenog Dejtonskim ugovorom 1995. god.ine. - Katolici su cinjeni~no diskriminirani, u polirickom i drustvenom zivotu - tvrdi Puljic, isti1'uCi da je puno Ide dobi!.i gradevinskll dozvolu la crkvu negoli z..adi..amiju.

Radne grupe
Delegati iz ciiele Federacije izrazili su nezadovolistvo svoiim polczajem, no kada ie rii eo:: 0 reviziji prava iz oblasti boracko-invalidske zasrire, stavovi su bili opreeni. Dok SlJjedni kritizirali [Ok revm je, drug; su podriali federalnog miruslIll za boraCka pitanja Zukan3 HeleJA re su istic:ali cia pmvi RVI nemaj u razloga za sl:rah i zabrinu[QS t. Porpredsjednik Saveza Hu-

Lalnl HoriSnlCI SU agreSOrl
- Lazni korisnici su, ustvarf.agresori koj i yam pokuSavaju uniStiti primanil!. No,. ako se vi slozi te da se so· lidari~re s Ia.:!nim RVl i penzionerima, 0 busravi t eemo reviziju, ali unoo nikad neeete irnati veca primania, Niiedan istin,ki iDValid i borae ncCe bili oSteCen_Na !<.raju,ni ja ne ilelim da me Ijudi luze i da budem ka2;njen slo sam nekem oduzeo njegova pravakazao je Helez.

all ie ponovio da ce u reviziji korisnika borackoinvalidske ~a!itite istrajari, Helez je najavio da ce inicirari donosenje novog zakona na osnovu kojeg hi svaki demobilisani borac s navrsenih 6S godina bio penzionisan, pa makar ne irnao n i dana radnog sraZa, osim onog ratnog, - 5lican zaka n vee postoj i u Hrvatskoi i naOOm se da eu u tome uspieti ier je neophodno da bora.cka populadja ima barem neku SigUmOSi u starim danima· kazao je Helez_ M. A VOle

Sigurna starost

Sjednica Skupstine u Tomislavgradu

Stipe P·eliuanimenouan za DremUera LH

Na jUCeraSnjoj sjednici u Tomislavgradu Precisjednisrvo Skupstine Livaniskog Kamon. irnellovalo je Stipu Peliva.na, kandjdata HDZ"a BiH, 7.£1 pr~cisiednika Kamonalne vlade. Imenovani kandidat obavezan je najkasnije do kraja jul. u sku¢ tinsku proceduru dostaviti im ena m inislara po lJlvrdenim minisrarstvima, javila je Fena. Osim Pelivana, 5kupllrini je za mandmara predioZen i dr. Ned i1jko Rimae, kalldida t predizbo.rne koalicii e (HDZ 1990, HSPBiH, NSRzB i SDP). ..... --==--, Premijer odlllcio primiti predslmmike nQ.jscllrije

......... _*'.

- komentar daTla

, populacije: Pem,;oneri trlliedo. im NikSiceva vlada VTllt; dug

Kada nclto treba da poskupi, onda je po meduuarodnlm kriredjima, a kada i Jlarodu [reba dati penzije i , place, tad. nema po medunarodmm krj!eriji.ma.

Austrija, Bugarska i Madarska iuadile su llacn dokumenta II koi em se Zale da ee broj pripadnika EUFOR-a u misiii "Althea" u BiH bili nedovoljan za rje!iavanje bilo kakvog ozbiljnije!: siguruosnog izaJ:ov.a, navodi se na rnei-poualu ElJrovoiee .... Sve l"ri zemlje podsjecaju da ce najesen br· oj vojnika bin sullen na l.2oo i pozvali su EU 00 inkom Ijer3 prilagodi rnandat HUFOR-a cia bi eventualne promjene mogle biti provedene do novembrn i prije isteka mandata dobivenog od UN-a. Tri zemlje koje su dale n ajvise voj nika u mis ij u "Alhlea" upozoravaju da su snage za 30 posto slabije od z'minimalnih vojnm potreba" i da se ne mogu izborici ni s jednim ozbi-

BrOJ pri08dlniMa EUFOR-a u liH nedOUOIJan
~.IIIi1
slgurnasnim izaz.ovom u zemlji gdje su u porasru lenzije izmedu gla.vnmetnickih grupacija, prenosi 5ma. U dokumentuse upozorava da se "pu kOlina" izmedu zadataka EUFORa i dostupnih res ursa vee godin 3m2" prosi ruie re da ce povlacenje novih s.lIaga dalje ugroziti eflkasnOSI zAltbee'''. Ambasadori EU zadu!enj z3zajednic;ku ev.!> 0psku politiku za sigu!> nost i odbranu trebali bi avoj temi razgovarari u srijedu, 13. jula, medurim, neimenovani diplomata je izjavio da je malo vjerov3" toO da Ce se u ovom mornen tu dogodi [i ve!ike promjene u mandalU EUFOR-a jer bi se time sarno obrabrile secesionistitke snage u BiH. EUFOR-"Ove snage u BiH imaju ako 1.600 vojnika iz 26 lernalja, i to 21 zemlje EU i per dr.zava koje ni5U clanice Unije.

Upozorenje Austrije, Bugarskei Madarske

aktuelno

Onevni avaz, petak, 8. julVsrpanj 2011 .

3

Komentar dana
Piie: Vlastimir

daloua DO
kern svog
predsjednikovan]a

MIJOvrC

Tadie i njegovi domatini ne mogu se pohvaliti nijednim konkretnim uclnkorn svojih sarajevskih razgovora
N a spisku svoi ih drzavnickih posjeta Boris Tadic dodao je j os [ednu recku, i to podebliu. Sarajevo ie za niega grad dvostruke vaznosti: U n j em u se radio, ali 10u njernu ja-sniiednom nije zvanicno boravio, Sedmogcdisnje politicko natezanie s Tadicevom oficijelnom posjetorn napokon je ckoncanc, Iako je 11 tom periodu cesto mao skoknuti u BiB, radilo se 0 nesl uzbenim dolascima koji su vise sluzili razdoru nego pospjesivanju dobrosusjedske saradnje. Pogorovo su negarivne odjeke imali njegovi izleti u Banju Luku, Doboj i Pale, svaki put sracunati da pripomognu riestasnu pol itiku njegovog bliskog druga Milorada Dodika, Desetak sari koje ie u sriiedu proveo u Sarajevu nece se vcdiri na negativnom politickom kontu Borisa Tadica, Tom prilikom nije pal a nijedna teska riiec. Iz niegovih usta tekli su med i rnlijeko, na stU su dornaci zvanicnici odgovorili istom mierom. Bio je to jedan Iiiep .i ugodan dan. No, sudeci prema onome 510 je saop ceno javnosii - i jalov, Gost i njegOY dornacini, naime, nisu i se pohvalili nijednim konkretnim ucinkom svojih sarajevski h razgovora. Bas niiedniml A na stolu je, tokom zvanicn ih sas Ian aka, b ila gornila vazuih lema i problema koji pririscu dudrzavne odnose BiH i Srbije, Kako je najavio na~ ambasador u Becgradu Borisa Arnaut, ocekivan je dogovor u vezi sa spornim granicarna, nesralim licirna te srbijanskim potjernicam a rasp isan im za n asim drzavlianima. S obzirom na to da izrnedu dva drzavna tuzilastva ni j e po tpisan sporazum 0 procesuiran] u tih slucajeva, prizeIjkivalo se da Tadic i nasi zvan ien ici u sri jed u za vrse barem tu ,~sitnjcuE_~, Da su [e rijesili, nema surnnje da bi se visoki gost i njegovi dornacini rime na sav glas poh valili, N iihova ;(urnja, rnedutirn, pcrucuje da posao nije dovden kao n i d ruge tacke dnevnog reda koji srno culi od ambasadora Arnauta. Santu leda, s kojom je rnoguce uporedi ri nase odncse sa Srbiiorn, nece biti lako otopiri, Niti se u TO krenulo na vriieme niti akteri pokazuiu dovolino entuzijazma da se tog posla prihvate zaozbilie. U takv u slik u uklop ila se i Tadiceva ovosedmicna posieta: zakasnjela i ialova, gOlovo pa nepotrebna.

me-

IlIcko: 8111fa po
gratllJllf!

Poqorsanie vee lose pOIiticke situacije • Da postoji dijalog, vee hi hilo formirano Vijeee mlnlstara • PIC utvrdio prioritete za nadolazecl period
Vi soki predsta vn ik Valemin Incko (Inzko), iznoseci zakljucke nakcn zavrsetka dvcdnevne sjednice Upravnog odbora Vijefu za implementaciju mira (PIC) na niYOU politickih direkrora, j ucer je upozorio da zb og nedos tatka konstruktivncg dijaloga medu stranackim liderima BiH ide unazad, za razliku od ostalih zemalja regiona, ticke siruacije u BiB. - Urvrdili smo tri [asna prioriteta za nadolazeci period. To su imenovanje novog Vijeca minis tara BiH (VM), osporavanja Deironskog mirovnog sporazuma i pokusajirna ponistavania reformi koj e su vee uspiesno provedene, te koristen] e prilike koja je pruzena ojacanim prisustvorn EU u BiH - rekao je Incko, a II je kazao da posto ji konstruktivni dijalog, vee bi bi10formirano VM. No, llllljeSIOdijaJoga, politicki lideri nisu se sastali dll rnzgovaraju vet IIIjesecima_ Upravo ovo je PIC jasno stavio do znanja Varlamentarnim liderima na jucerasniem sasta!lku.

madUnarodna zaJadnica
Upitan hoce Ii se Medunarodna zajednica miiesati u formiranje Vijeea ministara BiR, Incko je kazao cia jo~nema odluke PIC a za takvo s to. On je podsjeIncko je podsierio da kandidat za predsiedavaiuceg VM mora ima!i podrskll najmanje 22 zastupllika u Zas!upnickom domu Parlamenui BiH, ukljucujuci najmanje jed!lu tre6uu zastupnika iz svakog enriteta. Poenta LOguvjeta je, kako je kazao, da se podslakne konsenzus" te da se na ovu kljucnu fllUkcijll imenllje osoba koja irna iliroku poddku u sV'im strankarna-i Il ciidoi zemlji. rio da se medunaro dna za] edniea umijesala u formiranje Vlade Federacije nakon reakcije .PIC·a. No, Incko ie dodao de jo~ nema te odluke .Z3. Vijece minisrara, anike i cekale da ih drugi propUSte.To nije odgovoma po-ri rika. To sto Thorn gtadanima BiH i nanosi sl.eru ugl.edu ave zemlje - k37-"10 Incko. je Zbog svega je PIC pozvao sO">Inacke lidere da prihvale novi p ri Stup jer ce;u pro [ivnOIll,.BiH ostati n3.cekanju. Takoder, upOZQrenoje na !lekoliko ozbiljllih sluCajeva osporav.anja Dei tona i vet uspjeilno provedenih reformi, medu k-ojima su i za PIC neprihvatljive odluke- Narodne skupstine RS od 13. aprila. Visoki predsmvllik je !l.3Veo medunarodna zadll jedn iea feli da se povuce i da je trend smanienja vidljiv_ F.KARALIC

nama mUaunla

Odgovorna politika
On je kazao dll,je na sjed!liei PIC-a razgovara!lO 0 buducnosri BiH i izazovima s koj irna se suocava nasa zemlja u drugoj palovini ove godille I.epitanjima daljnjeg pogorsanja ionako lose poJi-

HomuniliacUa TIhica i COUiCa
Ko m entira j u Ci izj avu predsjed!lika HDZ~a BiB Dragana Covica da je spreman na kompromis sa SDP-om i SDA prilikom formiranj a vlas ti II d va kamona i !l.adreavnom !livou, Illcko je rekao cia je s niiru imao kratki uspumi razgovor j dll je Covie Lzraziospremnos[ za kompromis. On ie dodao da se tokom SoaS!3nkamoglo vidjeti da Covie i predsjednik SDA Sulejmao Tihic imajl! do· bru komllnikaciju.

Osporavanje Dejtona
- To se mo,a postiCi pu[em kOIlSlruktivnog dijaloga. Medu tim, do sada su stranke sarno predlagale svoje izabr·

Cak deve! mjeseci !lakon izbora BiB jo~ nema formiranD Vijece minis tara, tako dll Evcopska unija (EU) nema s kim otpoeeti pregovore, ka.zao je am basador Pol jske u nawj zemljiJezi Hmjelevski Oerzy Chmielewski). U Sacajevu je jucer oddana preskonferencija povodom Poljskog preuzimanja predsjedavanja EU, - Nasa uamjera je da pomognemo Hrvatskoj, Tur· skoj, lslanciu i Srbiji, pa tako i BiH, da ostvare zuaeajan napredllk na puw ka EU -

EUnema s Mim otPoceti pregouore u BiH
kazao je Hmjelevski. Ambasador je naglasio da zemlja aji je drZavni ustav neuskladen s evropsk im zako· nodavstvom ne moze ni fa7.miilljati 0 mtegraciji s evroatlamski m inst! tuei jama. Vrsilac dUZllosti sefa Delegacije Evropske un ije u BiH Renco Davidi (Renzo Daviddi) izjavio je da ce Poljska nastaviti raditi II imeresu bh. in [egracija, !laglasavajuCi da ce akeent bili na pomoCi BiH u njenom ekonomskom napre(ku. S. Sa.

Poljska preuzela predavanje Evropskom unijom

Ukratko

ISTRAZU'JEMO

Ko u naso] zemlji naivise mlesecno zaraduje

Izacic

Danasorotesti ODUDOPiUrednika
... Poljoprivredni proizvodaci iz USK i clanovi U drufen ia poli op rivrednika USK organizirat ce danas proteste na GIanicncm prijelazu (GP) lzaCie .. - Protestncm semjom do GF Izacie i Maliev.ac kod Velike Klacluse dat cerno podrsku ostalirn poljoprivrednicima koji ce pro teste organizovati na 12 rniesta 1.1 FBiH kazao je predsj ednik Seljackog saveza FBiH Dragan Pavlovic.

Prema visin: prlhoda, bankarski sektor !J FBiH lJ stopu prate oslquravalaca drustva i finansijski lizing
Za razliku od RS, gdje je najvisu rnjesecn u place II iznosu od 220.249 KM osrvario zapcslenik mikrokredime organizacije, prerna podacirna Porezne uprave FBiH, najvise mjesecno primanie 1.1. Federaciji BiH izuosi 181.112.84 KM i zabiljezerio je 1.1 bankarskorn sektoru koji, prema visini prihoda, u stopu prate osigura va j uca drusrva i finansiiski J izi ng, - Prema informacijama

zarada u ernol OOri. SUiCarSMO)i Amarici
Prema podacima Porezne uprave susiedne Crne Gore, prosle godine naiveca isplacena mjeseena placa bila je 15.166 eura new i takcder ju je primio jedan bankar, U Americi je nil svoj racun naj viSe.inkasirao bankar Loid Blankfejn (Lloyd Blankfein) u kompaniji ,;Goldman Sacbs", 13,2 miliona eura godisnje, dok je Svicarac An-tonio K vin tela (Quintella), zaposlenik grupacije "Credil Suisse", za 12 mjeseci inkasirao 12,3 rniliona eura, kojirna raspolazemo,
nkarskorn sektoru
$1.1 1.1

TlJzilastvo BiH

... Tu2ilac Posebnog odje. Tuzila~tva BiH uputit Ce Sud u BiR prijedlcg za odredivanje pritvora Red7...epu Beganovicu (1966), osumnjieenom za rami zlotin prod v civllnog stanovnisrva, saopceno je iz TuZilaStva BiH Sluzbenici SIPA-e jueer s 1.1 na podru cj U opci ne Cazia uhapsili Begano-

Prnuor za Beganuuica
1a za ratne zlocine

Placemii od MerMel i SarMOZi)a
Sudeci prema naveden im p odacima, zaposlenici u finansijskom sektoru B iH zaraduiu mnogo vise i od novcizabrane izvrsne direktorice MedUnar(ldnog monetarnog fonda (MMF) Kristin Lagardi (Christine Lagarde), cija ce godisnja zarada neznarno premasiti surnu od pula miliona eura, sro, prema deviznom kursu, iznosi oko 31.700 eura mieManje placen od zaposlenika b h. mikrokredi tnih organizaci]a, banaka i osiguravajucih drusrava je j premijer Velike Briraniie Dejvid Karneron (David Cameron), Cija mjesecna placa iznosi oko 5.400 eura. Francusk i preds jedn ik N ikola Sarkozi (Nicolas Sarkozy) miesecno zaradi 19,1 biljadu eura, a njemacka kancelarka Angela Merkel nesto vi se 0 d 21.000 eura,

ba-

narn

vica, koii ie osumniicen

da je kao pripadnik takozvane Narodne odbrane autonomne pokrajine zapadna Bosna poeinio rami zlucin.

puzuam

.Kranolovci"

secno,

prijavljene i place, odnosno dohodak po osnovu nesamostalne djelamosti u iznosima od 180.085,77 KM i 77.971,71 KM, dok je u osiguravaiucem drustvu prijavljen iznos od 91.419,24 KM, a. II finansijskom lizingu od 84.]00,69 KM - kazali su nam 1.1 Porezno] upravi FBiH. Ekoriomski 3ualilii':ar Duljko Basic nije iznenaden podatkom cia su naivisa primanja registrirana u bankarna i mikrokrcditnim organizacijama, On tvrdi dasu na-

vedeni novcani iznosi nedop us ti vi, n aroci 10 ako se uzme u obzir da su stjecani i preko Ieda bit. gradana, - Situaciia je alarm an rna u
mikrokredi mim organizacija-

rna koje gradanstvu namecu visoke kamate zahvaliuiuci kojima iosrvaruju enormne

zarade, Ovdje ie vazna regulativa, odnosno agenciie za bankarstvo U 0 ba entire ta morale hi imati zakonodavnu regulativu cia se na racun privrednih subj ekata i gradana ove zernlje ne smiju osrvarivati enormna primania - istic~ Duljko. A. KESEROVIC

400 Duta
... Policiiski slufbenici SIPA -e u j un u su registrirali 400 pozi va na telefonskoj Iiniji "Krimolovci", od ko jib je 133 ocijenj eno neozbilinirn. Naj veci broi inforrnacija se odnosio na krivicna djela korupcijem re autokriminal (pel), javilajeFena.

Union ~anBanece ~ili fedraCile ~anlla
Imenavan privremeni Upravni odbor Zavada PIG/MIO
Spaho, An te Zone, Mirosla v Prusina i Hamdo Mimic. Na dva mjes~a i.menuvan je i Nadzomi odbor Zavada za ja"uo zdrnvstvo FBiR. Predsjednik je Nerrnin HadZic, a clanuvi Benjamin Vojni.kovie i Milka Gojkovic. Umjesto Muriza Hailimo· viea, koji zbug zelravstvenih roFederal na vlada j ucer j e imenovala privrerneni Upravni odbor (Va) Zavoda PIa/MIG FBiH ns period od dva mjeseca. Za predsjednika j e postavljen Drago UdovCic, a clancvi su Zdrnvku Mamie,. Faruk SalCinovic, Naser MiJ.anovi';, Enver HalilDvie, Mirsad Kalj ikovic, Sedina OhuCa, Almir zloga ne mofe prihvatiti Z3duzenie predsjednika Komisije za uMd.ivanje eIernenata za raskid Ugovorn 0 zaiedniCkom ulaganju izmedu ..Krivaie" ZavidoviCi i )}Ferimpexa~!, za novog predsjednikJI imenovan je Senad Rahirnic. Osjm kadr"Ovskib pimuja, Vlada je razmatrala i odbila inicijalivu da se ud U n.ion banke Sarajevo, u kojoj Fede· calno ministarslVo finansija vcSi ov lailten ja, form.ira banka Federacije BiH. Kako saznajemu, 0".0 je bila iuicijativa minisrra prometa i komu· nikacija FBiH Envera Bijedica, ali ie Vlada zakljuCila da nema pmrebe da se Union ba· nka taku rransformira, s obz.irom nil ttl da je ona, s~akaku, ve6nski drhvn~ OclnOhllO U njenu j v lasmi':ku j struklu.ri uCclCe dcla mog kapi tala iznosi 91,44 posto. M. K

Jucerasnie odluke Vlade FBiH

Neformalni. trilateralni sastanak

Inspekcije

... Upr.ava za inspekcijske poslove i saubracajna inspekcija RS zaduiene su od entiterske vlade da poduzmu zakonom prupisane mjcre i radnje na suzbijaniu nelegalnog prijevor..1 za koji se Mdi je izraZen u RS, javila je Fen3. N elegalan prijevoz je prisuran kako na poclrucju jediniC310kalne samouprave tako i na meduenlitelskim i medunarudnim relacijama.

nelegalni orueuoz

RadmaflQ vir;: Nel1l8ni{;na najava

da

N eforrnalni trilaleralni saslanak preds jednika Srbii e, Hrvarske i "lanova Predsjednistva BiH bir ce odrZan 18. ju1a na Bdonima, sawaje Tanjug od dobro obavijclre· nih diplomatskih izvora. Nezvanicna najava 0 t.orne da ce se Boris Tadic, Ivo J osipov;'; i clanovi Predsjednistva

predslednistuo HiH. JOSiDOuic iTadiC i na Hrionima 18•.iUla
BiH usko ro sasra [; 1:ula se u srijedu u Sarajevu. Predsjedavaiuei Predsjedni:ltva BiH Nebojsa Radmanovic ie poslije susrelll s Tadicem rekau da Ce 0 otvoreuim pitanjima medu zemljama regiona i drugim temama bili rijet! za deserak dana na sastanku u Hrvatskuj.

pogJedi

Dn evm avaz, pe1ak, 8. julVsrpanj 201 1.

5

REAKC'IJE Abdulharis Seta a iziavama Budnje Koldze

a I-e Isa a-

SDA ce na narednim izborima biti pnnizena i porazena ako se nesto ne promijeni, kate visoki funkcioner stranke
Moramo zaustaviri unistavanje Stranke dernokratske akcije (SDA) kroz djelovanie grupe nevalialaca i frustrira nih kari j erista, j ~javi 0 je j ucer za ~Dn evn i avaz" Abdulharis Seta, predsiednik Kantonalno g 0 dbo ra SDA Sarajevo. 00 ie reagirao na iziave poiedinih clanova Odbora bliskih zamjeniku predsiednika SDA Asimu Sarajlicu, koii su ga u mediiirna hitizirali re zatrazili njegov cdlazak nakon s to je upozorio na podreden po IOZaj mao ke U odn 0su na SDP i losu kadrovsku poliriku.

Mlnlstar neznanJa
Sutnja na zabranu kaju je uvea rnmistar blla bi krajnje otuzna poruka svima
Salrnir Kaplan, Iederalni rninistar kulnire i sporta, napravio je neviden gaf kada je odlucio zabraniti izvodenje predstave "Krokodil Lacoste" 1 L j ula, na Dan obiliezavani a genocida u S rebrenici, Da demonstrirauo neznanje rninistra bude joil groresknije, predstava upravo govori 0 tragediji Srebrenice i,ako se ist3 cini logicnirn II naporima ove zemlie cia taj dan obiljefi dosroianstveno, a 00 je mnogo pura bio na gr" anicama dobrog ukusa zatrpan broinim kicern, onda je upravo izvcdenje predstave u ambijentu sarajevske Vijecnice dogadaj pun sirnbolike i vrijedan ozivotvorenja, Konacno, tokom ;xtiIi godine opsade Sarajeva i svakodnevnog gledania Ieseva na ulicarna grads nikorne u tadasnjem politickorn rukovodsrvu nije palo na parnet da zabran i izvoden j e preds rsva, odnosno da ukine kulturni zi vot grada, koii nam je oCll vao zdra v razurn i 1:1jeg su znacaja bili svjesni kadrovici stranke ci j u politiku bi trebao danas cia ba~tini Kaplan, Zarad te proslosti odgovorno bi bilo da se ministar izvini i kuJrurnim djelatnieima i javnosti, a Stranka dernokratske akcije da se ogradi od po reza svog ministra, Sumia na ova; ispad bila hi krainje otuzna poruka svirna, S. SALaM

Licnosl dana

Salmir Kaplan

Kazna birana
Medut.im, Sela iakve izjave 0db acuje i hze da ce

Osloboden jOs jedan ratni zlocinac

Uesenn SUiuancanin DuSten naMon odleiane duUe trecineHazne
Bivsi naeelnik za sigurnost Gardjiske brigade INA Veselin SIj ivancanin, osuden u Hagu na deset godina zarvora za zlocin na 0 vcari, pusten je na slobodu nakon izdrzane dvije rrecine kame, obiavio ie jucer Haski tribunal (ICTY), prenijela je Onasa, Odluka 0 pustaniu na slobodu donesena je 5. [ula pod oznakom tainosti, a obiavl]ena je [ucer nakcn SIOje Sljivancanin pusten na slobodu. Odluka Haskog suda da 2010. izmijeni pravomocnu presudu i smanji Sljivancaninu kaznu sa J 7 na deset go· dina zarvora izazvala je u Hrvatskoj negativne reakciie

nesto ne prom) en I, "SDA nece osta ti nekazn j en a od biraca", - Ako to ne uspijemc, SDA de na narednirn izborim a bi ri ponizena i porazena, Takcder, Vlada u Kantonu Sarajevo irnat ce vrlo upitnu parlamentarnu vecinu ria duzi period. Pravo je pitanie vrijedi Ii zarad nekolicine na-

Prabrolauan]a ruleu
suiitinom, u.Slavnom Strll- UrujeslO da se bavimo kturom BiH,. uspostavIjanjem vLasti, mi se bavimo prebrojavanjima koliko ko ima ru.ku za nes to. N asoj domovini i Bosnjacima lr-

urusiti nesto jro se 20 ~o di na gradi kaze Sera u telefonskoj izjavi nasem Iistu i.z Mostara. Prerna njegovirn rijecima, sarajevska SDA irna kriticnu

masu slobcdncmislecih Ijudi, s to neki, 06 [0, vide kao problem.

Grupica I.Judi
- Imamo sposobnost da ne dozvolimo ponizavanie kadrova SDA na svirn niovirna, aslO je trend plalformailke politike_ Zelimo sve vratiti II insritllcije sistema, da zaustavimo vaninstimcinnalno djelovanje grupice ljudi. N 0, o~eklljllci skori su sre t s Ti h icem n aredne

eba prebroiati i okupitiglave cia razgovaraj u i dogova. raju po[iciku kako naprijed - kaze Se til, dodaj uc; d a ie dobio veliki broj poziva ohitnih Ijudi ko;i daju podrsku.

mu

sedrnice, vidim da mnogi nisu razumjeli tu poruku sarajevske crganizacije - dodajeon. Seta izjave njegovih kolega iz stranke Alije Budnje i Nedzada Koldze Sm3!Ia neodmjerenima, re kaze kako "oni, oeira, nisu bili na mnogim casov im3. u s koli j er, da jesu, zna Ii bi da nije covjek vdiki po lOme kakve [unkeije obavlja, vee je fUIIkcija velika po rome kakvi ih ljudi obavljaju". T. L4Z0VIC

Sljivancanin: mu kaz.na

Smalljena

kao i nepravomocna presuda priie toga kojom je bio osuden na svega pel godin a.

Ujedinjenih nacija (UNDP) i Svedska agencija za medunawdnu razvojou saradnju (SIDA) donirali su .Ministarstvu uprave i lokarn.e sa· mouprave RS kompjutersku opremu vrijednu 8.845 KM U okviru projoikta "Sistem ohuke za jedinice 10kalne samouprave", javila je Sma.

!' Ra7.Vojni pr()gram

SDee

Sta drugi pisu

6
LIJECENJE Prlca kola obecava sretan kraj

Dnevniavaz, petak, 8. julVsrpanj 20t 1.

mozai k

Zaker/)erg: Skoro milijarda prolila

Drustvene mreze

uzo Ci Mrui Henana Hremica -om OliSli u "Iemae u
Osjeearn se odlicno, preostajekontrola u Tibingenu, kaze Kenan

nalaUliBni b8SPIatni UidBOPOziUi naFaC8bOOMU
~NEWS Ako je vjerovati Marku Zakerbergu (Zuckerberg), osnivacu i vlasniku Fac~ boob, pccela je nova era u razvo] u dru srveni h m reza, • U posljednjih pet godina razvijali srno mrezu, !liriE broj korisnika, ali u buducnosti Facebook, kan ni ostale drusrvene mreze, nece se na tome zausraviti. Sirenje broja korisnika viSe nam niie glavni pro ioriret, Facebook je roliko sveprisutan da cemo kroz neko yr. iieme dosegn uti milijardu profila, a sada z.elimo drusrvene mrcie pretvoriti u glavni komunikaciiski kanal na in terneru " objavio j e Zakerberg u siedisru Facebooka u Palo AI cu. Kako je naiavio, F acebook ce u sljedeeih nekoliko sedrnica predstaviti korisnicirna nove mogucnosti, a prve ad njih kojeee biti raspolozive vee .Iiedecih dana su grupni chat ivideopozivi, Ujedna, ove Ce novosti na stranici Facebooka biti praeene i novirn dizainom, - U saradnii sa Skypeom omogucit cemo nasim korisnicima da cstvare videopozive. Nece morati instalirati dcdame programe, sve ce riiesiri iednim klikom rn iila • kazao je Zaker berg.

ROnn~ o~auilaa~entaBOIi)U Ie otBr!io
Umjesro Kristofera Litlea (Christoher Little), koii je rukopis njenog prvog rcmana prihvatio kad rnu je neDarn cen dosao postom, autorieu "Hanyja Portera" od sada ce zastupati njegov bivsi partner Nil Bier (Neil Blair). - Litl zastupa J. K. Roling (Row ling) vet 16 gcdina, a BIer se njegovoj agenciji prikl j uci 0 pri j e dese [ godina, u tren u tku kad j e u stampu iSLa vee ce tvrta 0' d sed am knj iga o HBarryju Potteru", - Ovo je doslo iz vedra neba Lid je bin, u najmanju ruku, iznenaden, Irna cVrsre ugovore s njom i s Nilom. Jos razmatra sta da poduzme. Lid eijeni Roling i njen [alenl j

Prekinuta saradnja

PriCa 0 boles ti i izljeeenju Kenana Kremica iz Zenice privcdi se, svi ocekuiu, sremom kraju, Nakon dijagnosticiran j a opake Ieukem ij e, hurnanitarnog projekta u koji se ukljucila cijela Bill te uspiesne transplan tacii e kostane srii U njernackorn Tibmgenu Kenan se prije nekoliko sedmica vratio u Zenicu, J uCer posli je podne ponovno smobili S njim, nakon stn mu je dr. Adnan Burekovic iz Sluzbe za onkologij u na Internom odjelu Kantonalne bolnice Zenica uzeo uzorke k rvi radi sian ia u N jemack u, Humann priea je nastavljena pa se kompauija "DHL International" ponudila da bez naknade posiljku ekspresno prebaci u Niemacku, i 10 pod posebnim uvietima transporta, - Z bog speci fie ncsti "leretaU neophodni su posebna komora, temperatura okolisa i sigurnost posiljke, a mi imamo specijaliziraria pakovanja pa ce vet. ujutro (petak) u 20 ra k K en a nove krvi biti na klinici - kazao nam ie jucer Dzenan Dzu-

Kenan (u bije/oj majlciJ s dr. Burekovlcem j predslavnikom DHL-a mhur, komerciialni direiednorn zelirn zahvaliri puza nekcliko sedmica i vieruktor "DHL International" (em "Dnevnog 3V32a" svirna jem da Ce se sve okoneari doza BiB_ ko ji su mi poniogli, Preos (abro - kazao nam ie Kenan. A.DZONLIC • Os jeeam se odlicnc i j os je jO'Skon trola u N iemackoi

Roling: Dollar fa/log ponosan je na ulogu koiu [e odigrao OB njenorn pU(U do vrha, Medu lim, vrlo su ga razocarale i iznenadile preuran j ene vi jesti 0' predlozen om novom aranzrnanu " rekao je
Litleov portparol,

ZelJeznice FB-H premaiile a
Prevezeno je 4.484.694 tona robe, s10 je za 19 posto vise
U

Rezultati kompanije u prvoj polovini godine

odnosu na plan

Rolin ie saopcila da niena odluka nije donesena bez dobrog razloga i da je bila neiz b j eZna.,

Spec
• Svim vlasnicima iPhonea 4 Kris Pirers (Chris Peters), indusrrijski dizajner, i Rob VO'rd (Ward), bivili prowodac ala ta,. u1jep!i:ili. s u 2ivo I. N aime, izumili Sll "Openu", otvarae 0 d lVrde plastike kO'ji se umeee n. vrb iPh onea. Pri izra.di o\Varaea drz.ali s u se O'dredeaih pravila: 0' \Varac je !aDak, ne OSleeuje iPhone, OIWlffi bocu bez pri tiska oa telefO'n, a pjena ni u kojem slueaju ne mole smoCiti mnbitel.

naiaD milioo Bura i uralio nouac
DlE ..WELT
Jedan njemacki vnjnik predaO' ie policiji vise ad milion eura dva dana nakon !ito je pronailaO' nnvae u kulijama pared pUla u Bavar~ skoj. Vias Ii su prclhodno imenzivnn tragale za kurijarna kO'je su ispale iz kamio" na za prijevoz nOVC3.

Nijemcu prijeti prijava

Zeli eznice Federacije BiB prevezle su u iunu 201 L godine 706.163 to ne ro be, SIOje za 18 posro vise u odnosu na plan, i isro toliko u oOOO'SU na isti period presle godijie, Medutim, zbogstrajka u leiieznicama RS, kojj je traiao od 3. do 17. juna, Zeljewiee Federacije BiB ostvarile su 64.557 _663 nelntonskih kilomerara (NTKM), !itOie 1.(1 to pOSto manje u odnosu na plan i devet pnslo manje u Odn05u na iSI) period pro!ile godine, saO'Pcile su Zeljeznice FBiH, pre.IlO'si Onasa. Ipak, llprkos spomenu· tom 8traj'ku i remnntu juzne pruge, zbO'g kO'jeg je na snazi rezim ZarVOra pruge U Itajanju ad 10 sali dnevnO', u 12,voj polovini ove godine Zeljeznice FBiB poslovale

ze/jeznice F8iH: 8alji rfzu/laU nego lani su P ozitivnO'_ U prvili. §esl mje· seci prevezeno je 4.484.694 tone rO'be, !ito je za 19 posto vi~e u odnosu na plan i isro wlikO' U odnosu na isti per· iod pro!ile godine.

Vlasti su sumn jieave pre· ma voj niku zaro sro novae n.i. je vrutin O'dmah pa bi protiv njega rnogla bili podn.ese!la krivil":na prijava. Oeevici su aja· vill da su vidjeli kakn kurije ispadaju iz kamiO'na nakon sto su se vrata sarna olVorila. J edan OCevidae vidio je pOlnm vojno vozilo kako ;e ;:aUS!3V Ija i vojnika koj i ncilto u !O'varuje.

Pocela kampanja MUP-a Republike Srpske
N acelnik Uprave krirninalisticke policije RS Zoran Mandie ozvanicio je jnter poeetak kampanje .,Ne dO'PU· stile lopovu da Ijeluje u vailem

ne dOPUSIi1eIOPOUU dB neluie U UBSam dOmU
domu", koja se nOOosi na zailtitu imO'vine granana u Ijetnim m jesecima i ITajm Ce do 31. avgusta, j avila je Onasa. On ie i.SlakaO' da ova kampanja, koju MUP RS organizira u saradnji s EUPM-{JID, ima 1'3 eilj podizanje svijesti gradana 0' po [reb i dodatn e zailti te !IjihO've irnovine, navo-

deCi da je za ses[ mjeseci ove gO'di.ne broj krada umanjen za 10 pas!)), rel:kili kracia ;:a 20, dok je za 34 posto umanjen br· nj ukraden.ih mOlorn.ih VO'zila.

mozaik

Onevni avaz, pelak, 8-lulVsrpani 2011_

Sta kazu poznati
Zak Santer
- Ko god sumnja u projekt Evropske unije,oeiLO ima krarko pamcen]e. Kao da je mala srvar to sto zahvaljujuci Uniji ~ivimo u naj dubljem razdo blju mira na nasem kontinen tu otkad je nacionalnih dr-~ava. Kao cia je mala stvar tosto EU sriti ljudska prava, prornoviBo/ji iivol ra demo krati ill, slobode i vlada Yinu zakona i, u krajnjoj liniji, bolji zivot svojih gradana, Ne razurnijern koia bi to alternativa bila uspjesnija. EU nema altemativu, (Biv.i predsjednik Evropske komisije za »Globu s")

EO nema allernaliuu

Josipa Lisac

- Dru srvo II koiem >:i vimo je nesenzibilno, netoleranmo, U Hrvatskoi kao cia je naiveci gr. ijeh biti drukciji od drugih, Mnogi mladi Ijueli nisu sv] esni koliki sam pUI P!nSla da bih 510 lisle: Me d i izborila cia budem to 810 jesam.Zivot niie med mlijeka i mlijeko, ali iskrenost, roleraneija i ljubav znak su cia si na pravom putu, (Pjeva;;'ica za n Vecemji list")

DruStuO)e nesenzlbilno i neloleranlnO

KUIiUra ie nasa

Dario Vucic

duhouna nadOgradwa
TALENTI Ususret Meaunarodnoj matematickoj olimpijadi u Amsterdamu
- N aravno da si ruacij a nije do bra. Cesto se kale: "Kakva nam je drzava, takva je i kultura." Haj'mo to, kako kaze Platon, obrnuti, L:--:-:--:-----l Zasto ne bi bilo: »Kakva!lam [e muzika- takva nam je ddllva!" Kultura je nasa duhovna nadogradnja. Ne mozese ZivjeLi samo od hrane, ma kakva bila Prije su II kulturi bile mecene koje SII pornagale umjetnosti. Danas se to drugacije zove: ministarsrvc kulture, sponzori, donarori, potpora ... (Direkror Narodnog pozoriua Sarajevo sa "Azr1l")

Ekipa Radija FBiH pronasla sponzora koji ce ovom talentiranom momku osigurati dzeparac
Na Medunarodnu matematicku olirnpiiadu u Amste· rdamu, na kojoj ce ove gcdine ucestvovad lOS dLi3va i oko 570 rakrnicara, odlazi sestero mladih genijalnih IImOva, medu kcjima je i Zlatan Tucakovic iz Sarajeva, Ova j d evetn 2eS togo d i~njak rek je zavrsio srednju skolu i vee biljezi izuzetne usp jeh e. Bio j e drzavni prvak u rnatemarici, a pod zastavom BiH nastupao je na broinim matemarickim i takrnicenjirna iz fizike tejuniorskim balkanskirn Molclaviji olimpijadarna
II

Zialan Dca 0 -C id DO S J dn e alJD
volio bih i sam osrvariti dobre rezultare- kazac je Tueakovic, koji je nedavno na prijemnom is pitu na Prirodno-matem atickorn fskulteru od rnogucih

St a k azu u naro d u l"71 ~ 033/281-393 ~ redakcija@avaz.ba
v
Y

- Nadlezni u Hrvarskoi u slui!'aju ,,Paravinja" sada mogu prevrtati i nebo i zemlju, isusivati mora i jezera, svaljivati krivnju na
koga god irn padne na pamet, ali nista to ne pomaze nestalo] 17"

Driaue SU Briul

godiSnjakinji koia je tek pocela zivjeli. Nestala je zato sro su drl:lve krive i 10si zakonski propisi, (Citat.eljica iz Kiseljaka)

Vremenska prognoza

8.7.2011.

KO SU oSian ClanOUilima iz BiH
Osim Zlatana Tucakovica, koj i je zavrsio Drugu girnnaziju u Sarajevu, clanevi bh. timakoja odlazi u Amsterdam su Mina Ferhatbegovic, Esma Muj ki6 i Harun Hindii a sa Sarajevo koledza, Ratko Darda iz Gim uazije Prijedor i Vladimir Ivkovic iz Girnnazije Nevesinie. ani su, ujedno, i pobjednici drzavnog takmicenia iz matematike. Ekipa Radiia Federacije BiH odludila je porrazitispo=1'3 koji ce ovom talentiranom momku osiguran idieparae tokom njegovog boravka u Holandiii oct 16. do 24. [ula, N. I1j ihov poziv odazvala se kompanija Sispak" iz Visokog, Adis Hasakovic, portparol "Vispaka", predao jeT ucakovieu noveauu donaciju ipoklon paket koji Ce podijeliti sa svojim kolegama_ S. Sa.

100 osvoi io 136 b 0 dov a! Za njega i ostale i'ianove bh. lima Minisrarsrvo obazovania i nauke KS te Pedagoski zavcd RS osigurali su troskove puta, sro je izuzerak, za razlik u od proslih godina

VAIJEME DANAS

35 P.A.N:JPo

Pamac Upripramama
" Milldi Ijudi u nasoj zemlji tesko ostvaruju svoj potencijal, ierse neulw~ mnogo u njihove ralenre. Zelio, sam im pomoei cia se pripreme jer oni imajl! veliku zdju da se takmiCe i cia pokafu ouo sto :maj u" iziavio je Dino Ogli6,asistenr na PMF u, koji je bez ikakve aaknade pcducavao takrnicare za Olimpijadu u Amsterdamu. Zajedno s Vladimi.rom Vladicicem i;: RS, Oglic ce predvoditi bh. ekipu u Hola!!diji.

LUKA

,
ll;::NfCA

30

_

i Bugarskoi, gdje je osva iao bro jn e nagrade. - CaS! mi je da ponovo predstavljam svoju driavu sa svojim kolegama. Ali to je, ujedno, i velika odgovornosi. Nadam se da bismo ho ekipa mogli osvoj iIi medal j u, a

vrijerne uz miestimicno malu oblacnost i uglavnom II djdoj =Iji toplo. Vjelar slab do umje" ren, promjenljivog smjera. Jutarnja lempe.ratura od II do 19, na jugu do 22, a najl'isa dnevna od 29 do 37 stepe.ni.

SARAJEVO 33 35

NEUM

35'<0...
NEDJE1JA ...
lao 7. ~Dll. .J.I"I1I,RIUE:~1U1ii I:IHEVNE~1UII;E

Da Ii Sle SUgU na Ua8em prOdalnom mleslu MUDUiDneUni auaz? UMoIiMoniSle nazoune nas na lei. 033281362 iii 0,61731'406 i nai1irazniia dneuna nouina bit cedoslauliena

PHAK
2.iJ11. JtJJNINJE lEMJlf.RAlOO~
I.~,

SUBOTA
'iI. .I1JMU" m.tPEAATIlI.E

~.2(1""

oil 19'e do 24'C
~lEMI'8\MlIlE

lid 11'C dg me

od 10'C dIJ· 22'C
oil 27'C do i!5't

OfID"M:1IUPEMll.ill.e

ud 21'C 11035'e BIOMETEOROlOSKA

od2S'C du3ti'C

PROGNOZA

_

(]bl8misa

Prvi dio dana ugodnije, a :plIsljj. JlIldn. ,llOg spamog ",m,", i viS1)kiht8mp'" ratura kod' Qsje1lji1tih0.01>. ce d~ci do ~nijDlIe4~1>a, .t(HJa bi l"lbale uma· njiti ak1i11nosU. N eophod'no ie po.s'eIIU paZi1ju z.Still 011 'rui\.inel IN zra~enla. Mfrg ut8 SIJ i reaktije n3 vlijeme " vid" glaVOlboljeiii razdraflji'losti, " nD~i pr·
sflom_

Grad Saraj~vo
Izlam 5,12 Zalam ~lL30

------& 7,2011.
Illazak lalaza~ 13,31

8

DMvnl a,az, petak. 8_ julVsrpa nj 2011.

teme

ISTRAZUJEMO Vlada FBiH dala zacuzenla APF-u i .Iermnalima"

Bugojno: Sa sas/anka

U okviru trcdnevne radne posiete SBK [ucer je opcinu Bugojno posjetio porpredsjednik FBiH Svetozar Pudaric, a sastanku koii je uprilicen s nacelnikom Hasanom Aikunicem prisusrvovala je i potpredsjednica Zastupnickog doma Parlamenta FBiH Mira Grgic, Razgovaralo se 0 nekoliko kijucnih piran j a, a to su obilamica Novi Travnik - Bugojno,

IslaHnut i problem namlensHe industrile

Svetozar Pudarlc u Bugojnu

Ima Ii rJesenJa za hotel 'Marsal'
vlasnistva nad hotelom, a "En,ergopeuolu" 65,79. No, problem se javio odrnah napocetku ier "Energopetrol" za ulazak u ovaj posao nije imao odobrenje svog os n ivaea .Energoinvesta" tako da se Famos" regisU=irao na sud~ kio jedini osnivac "Marsala". Uprkos tome, krajem 1999. Upravni odbor "Ener· gopetrola" odobrio je investiciono ulaganje od 2,5 miliona KM za ovaj hotel, ali ie visina investicije vrlo brzo probijena i vee naredne godine dosegla je 6,S miliona, Potom ie zakljucen ugoVOl' 0 pristupanju "EneI'" gopetrola" kao suosnivaea, Utvrdeno je i novo procen tualno ucesce u vlasnls rvu nad hotelom, i to za "Eiler,· gopetrol" 83,21, a "Famos~ 16,79. No, sve je ponovo zapelo kod sudske registracije, nakon sto ie sud zatraxio dokaze 0 ulozenom novcu u izgradnj u botela ,,Marsal" i zemljiboknjii<ni izvadak kojim je "Energopeuol" Ir· cbao dokazati da je stekao pr-avo vlasni§tv3.

U roku od mjesec ocekuie se poduzimanje mjera za rjesavanje pravnog statusa i omocucavanle daljnjeg rada bjelasnickog hotela • Trakavica duga 12 godina

Projekt nije zavrsen iako je VIa· da FBiH jos poeetkom 2009_ godine doniiela odluku da za tu narnjenu budu odobrena sredsrva od 1,4 miliona KM. Istaknut je i problem namjenske industrije, Zakona o sumama, za koii je receno da ne odgo vara n ikern e, Ie koncesionih ugovora koji bi se, kako se culo, uskoro mogli naci u procesu revizije na nivou SBK. Az. M.

Ukoliko budu ispostovani iucerasnji zakljucci Vlade Federaciie BiH, pravni status hotela "Marial" na Bjelasnici konacno bi trebaa biti riiesen, na SIO se ceka vee 12 godina, Vlada je, naime, zaduzila Agenciju za privatizaciju u FBiH (APF) da, u saradnii s Agenciiomza privatizaciju Kantona Sarajevo, sagleda sve akri vnosti poduzimane u proteklom periodu i u roku od mjesec predlofi naein rjesavanja pravnog statusa ovog obiekta,

Sia Ie ulast radila do sada
2008. godine angaziran a je
nezavisna revizorska !<uta "Revsar" da urvrdi udjele i iznos novca ulozenog u ,,Madal". Tadasnji minister energije, industriie i rudarstva Vahid Heco zaduzen je da odobri Nadzcrnorn odboru aTerminala Feder" acije" preuzimanje dugovanja "Marsala" prerna "Energopelrolu" urvrdenih sudskim presudama, ,jRevsa r" je tada predlozio da "Terminali" i To, medutim, "Energopetrol" niie mogao dokazan i sud je odbacio njegoVII priiavu za registraciiu, Nakon svega, "Energopetrol" je 2007. lU~io "Famos" radi utvrdivanja pra va vlasnistva nad "Madalam", ali je postupak jas U toku. Na zahtjev Vlade FBiH, ,,,Famos" ustupe invesriciana ulaganja i da se hotel "Madial" privatizira kao stopostorno ddavno vlasnisrvo. Takva odluka nije donesena, a prosle gcdine je ponovo Federalno minis rarstvo energi [e, industriie i rudarstva zatrazilo od ; Terrninala" da sagledaju rnogucnost preuzimania dugovanja »Marsala" prema »Ener-gopetrolu", No, "Terminali" su odgovorili da nernaj II novca za 10, lnost je ta SIO "Euer· gopetrol" nikada nije dobio ni gradevinsku dozvolu zbog neispunienosri tehnickih uvjeta i nerijesenih imovinskopravnih odnosa, Hotel "MadaJ" je sravljen u funkciiu kao samostalna poslovno-ekonomska cielina, a njime rukovodi direktor kojeg imenuje UpraVrli odbor HFamosa". Kao ilia je pozna to, u meduvremenu je Vlada FBiH odobrila dokapitalizaciju "Epergopetrola", Ciji je vecinski vlasnik sad!! INA-MOL, a i~vrSena je i prodaja 56,25 posta "Famosa", dok je holei "Maria I" izuzet iz obje ove pri varizad je i n f egov staniS nl do danas nije rijcien_ M. KURAN

Historijat problema
Istovremeno su zaduieni i "Terminali Federacije' Sarajevo da u istom roku Vladi predloze miere i akuvnosti koje ce osigurnesmetani dalinii rad hotela "Madal". Jucer [e vlada Nermina Niksica upoznata s his toriiatom desavanja u vezi s "Mar!ialom", Cija je izgradnia pocela u seprembru 1999. godine, s prvob ien im nazivom botels "Famos". Ugovor 0 zajednitkom ulaganju pre[bodno su potpisale tada d ria vn e kompanije "Energopetrol" i "Famos". "Famosll" je, prema tom IIgovoru, treba10 pripasci 34,21 posta

Najavljena ceremoniia 11. jula

U POdgOriCiCe bili OluOren SDOmen-DarB irtuama rala
Premijer erne Gore Igor Luksic otvorit ce I L jula spomen-park u Podgorici i otkriLi spomen-plocu posvecenu civilnim zr!vama ratova na prOStoru bivileJu" gosiavije 1991-2001., javila je Onasa. Spomen-obiljeijeodnosi se i na zrtve koie su zivol i ~gub ile u Crnoj GOr! " Bolinjake koji su 1992. gomne depor!ovani iz Crne Gore, ho i na poginule u Kaluderskom Lazu. ObjasnjavajuCi da je Crna Gora prva driava u okruzenju -koja ce otvoriti spomen-pa.rk na evropski Dan sjecanja na 2.nve Srebrenice, pomocnik ministra za ljudsh prava Sabahudin Deli';

au

Bez odobrenja
Hotel je, kako senavodi II Vladinoj infarmaciji, fakrick, stavljen u funkc:iju bez zvanicnog odobrenja za rad. Dadamo, ole~vajuta oko-

kazao je da je dru; IVO ko· Ilacno sazIdo .zasuocavanje s proSloScu.

BiHbimogla izgUbililrZiSle urUedno 156 miliona eura
U istrazivanju UNDP-a u BiH upozor-eno je da hi BiH nakon ulaska Hrvalske u EU mogJa izgubiti Ir~H\te na kojem godisnje zaradi 156 miliona. eura. Nedim anovie iz Od jela r.a region3" Ini ruralni ra:zvoj UNDP-a BiH sma tra skalJ dalolll om ~in jen ieu da na 0 vu opasno· Sl nika ne upozorava privrednike u BiH. - Samim tim StOCe Hrvatska postali clanica EU, BiH ee moran da ispunja va doda· me kriterije cia bi nje-na roba mogla ue; na teritorij te zemlje, od zadovoljavanja kvaliteta do neke nase interne zakonske .regulative koia mora bi[i u skladu S onim lito EU IraiL Mi ueuumo to ne ispunjavarno isamim tim ce nasi proizvodaCi bi ti spr· ijeeeni da izvoze u Hrvarsk u sve 0 n e pro izvode koj eeren u tll 0 ne mogu da izvoze u EU, a govorimo, recima, 0 mlijetnim i mesnilI! proizvodima . istakao je Calovic u i~javi loa Radio Slobod na Evropa, prenosi Sma.

Posljedice ulaska Hrvatske u EU

teme
REAKC'IJE

()nevni avaz, ~ Btak, 8" jul Vsr~anj 2011 ,

9

Sramotn. iZJ. nacauarne o niea, Diu)aHa i J sica s Har ieem i Mladieem
v
To je krainie licernierno i nemoralna ad predsiednlka Tadica, ,kaze reisu-l-ulema
Ratkorn Mladicem, prenosi Mins. - Svakog razurnnog covjeka radu]u susreti politicara u regiji zapadnog Balkana, j er dnacavanjern Divjaka, [u-

Reis Cerlc kritizirao Tadlcevu lzjavu

labrinjavajuce

slanje

oldDbarsBazeua biraca! U BIH nUe iSPoStDuana
F rancuski am basador u naso] zemli i Rolan t: il (Roland Gilles) u intervjuu za Onasu pcdsjetio je da je BiH rrebalo devet mjeseci da dobiie zakonodavne instirucije, te da Vijece ministara BiH jos nije formirano. - To' jezabrinjavajuce i znaci da nije ispostovana zelja biraca koji suglasali 3. oktob ra prosle gndine, N epostojarije Vijeca ministara kazniava BiH. Ioil nisu zapocere velike reforme koj e SU potrebne ovo] zernlji, Proces evroatlantskog prikliucenia je na rnrrvoj taeki vee vise od godinu, BiH ce biti iedina zemlja iz regije koja nile pre

Ambasador Francuske Holan

Zil

Reisu-l-ulerna Islarnske zaiednice u BiH Mustafa ef Ceric j neer je OSlrO hitizirao p rek j ucerasn j u iz j avu predsjednika Srbije Boris. Tadica u Saraj evu 0 izjednacavan j IIJ ovana Divjaka, Iliie JuriSica i Ejupa Ganica s RadovaKar-

svi smo umorni ad sukoba, nepovjerenja i cekanja cia narnse orvore bolji, sigurniii i sretniii putevi u bud ucn os I. Z ate j e zvan i<'-na posjeta predsjednika Srbije Borisa T adica Sarajevu prih vaeena kao znak dobre volie Beograda, koju smo dugo cekaJi, nadaj uci se da ce nam doniieti dobre vijesri, ali i strahovali da nas ta posjeta moze r3ZOC3Ia ti. Nazalosr, dogodi10 se upravo ovo drugo - navod i se u saopcenju reisu-l-ulerne. Reis Ceric izrazio ie raz o c a r en ] e "Tadicevim n epr imjerenim, eak bi se moglo reci s ra, izje-

risiCa i Ganica S Karadzicern i Mladicem. . To je krainjelicemjerno i nero 0 ralno od predsj ednika Tadica, koji jednorn kaze da oni koji su oslobodeni nisu vi se hivi, a op er ih prozi va i izj ednaca va s dokazivo osurnnj ice!l im za teski ratni zloCin - genocid, Ociro za Tadica nista ne mat'i t'injenica da je akadernik Ejup Ganic pred meritornim sudorn u Londouu oslobcden svih optuzbi, koie mu beogradska 0 ba v j estajna sluzba namece svih ovih godina ocijen io je reis Gerie. U saopcen j II se dal j e navodi da j e bilo za ocekivari cia se na temelju te nepobitne cinjenice Boris Tad ie izvini akaderniku Ejupu Gan ieu za beogradsku kleveru i pam ju ko] u je prezi v io en i njegova porodica u Londonu [e da mu osi-

straha pos jeri ri svoj u rodbin u u Novom Pazaru Umjesto to· ga, Boris Tadic usred Saraieva prozi va aka-

gura da rnoze slobodno i bez

demika EjLl· pa Ganica i izjednaca va ga s KaradZicem i Mlad.icem.

ovela popis stanovnistva u 201 I.godinl - kazao je ambasador Zil. Prema njegovirn rijecima, m edun arodna zajed n iC3,3 posebno EU, snazno su se rnobilizirali da pokusaju pokrenuri srvari naprijed, - Posieta visoke predstavnice EU za vanjsku poliriku Kerrin Eston (Catherine Ashton) i pocetak dijaloga 0 reformi pravosuda su snazni sign ali EU, al i nista n ece biti aapravljeno sve dok pcliticki predstavnici ne budu sviesni da ova situacija nece rnoci potrajati bez s!ele po BiH - porucio je francuski ambasador.

Pustule dua Muncepta lurmiranJa ulasf uBiH
Predsjednik RS Milorad Dodi k sma tra da je vlas t u BiH moguce formirati na osnovu dva koncepta i [0 jedan koji zeli da promijeni nacin od J uei vania i sistem u BiH, a koji predvcde SDP i bosnjacki polidcki establismen I,. i drugi, kQji je ocuvanje dejlonskih vrijednosri, postivanje dva emile Lai tIi loonsri lU ti vna natoda, 2a ~Ia se zalazu predsravnici RS, javio je Tanjug. Dodik je u izjavi !Jovinarima II Ugljevikll rekao da je potrebno sacllval.i princip rotacije i rnvnopravoe zastupljenosd na odredenim pozicija,ma u zajednickim SlfukIurama BiH. - Dva ~ntiteLa i Lrikonsti-

Predsjednik RS Mllorad Dodik

Izuinili se irtuama genOCida i patriolima
- To je, doisla, krajnje nernor~lno ism· momo, jer i Boris Ta.die mora jednoro na llci!i cia n isu jednaki oni koji Sll hrabro i casuo brnnili ovaj ponosni grad II kojem itamd Ba!icarilije Tadic mo:1:e nako)) ,vega u mi· m popiti kahvll i oni kojisu ovaj grad cerirj godine dano· nocno granatirali bez milos ti i beeZstida od Boga i svijeta. Zato rrazimo cia se Bori.sTadic ispriea patriotima ovoga g ra da, s vim ZftV a rna genocida II BiB i svim Ijudime dobre vol je za Deprimjeren 0 izjednacavanj e boraes. za slobodu i ljudsku cast i agresera koji su ubi" jaIi nevinu .sarajevskll djecu - kaze se II saopc.:n jure· isa C.eri ca.

Prine/p rotaelje IUlivna naroda Sll suslina sv.ke odluke u BiH i ako {Ie" ma njil1.ovil1.valjanih predstavnika, onda dovodite u pil3nje uSlavni legiri.milet bilo koje instimdje - rekao je Dodik.

Stay kandidata za bh. premijera

HURiC:POS)ela BiH DDlurdUle dObre naDdere TadiCa
Kandidal za predsjedava· juceg Vijeca ministara BiH, profesor Slavo Kllkic odjenio je da poslije jucerailnjil1. polir!Ckil1. poruka predsje" ([nika Srbije Borisa Tadica II Sarajevll "ne moze biLi nikakve sumnje u njegove dobre namjere". - To je apsol U!nO prizna!lje suverenitera i ceritorija" lnog imegriteta BiH, opredjeljenje za dobrosllsjedske odnose i za evropski put BiB i Srbije uz medusobno razllrnijevanje - naglasio je Kukic u izjavi za Deutsche Welle, prenio je Tanjug. Kukit: PriznaTlje suvereulteta

P r ed sjed ava j IICi gj ti moi predSl3Vnici Predstavnickog do· onih narQda 1.2 koje je rna Parlamema BiB gDlOvO polov:ina hrva· Denis BeCirovic jlleer tskog naroda glasala. je izja vio da ce par laD akle, dodao je, mo· memarna veeina bit! ramo imati iste arSine formirana onog [[e· u cijeloj drl!avi, mor· nutkll kada lIa eijeloj amo imati politiCku reriloriji BiH pocnu voJju da dodemo do vaziti isLiarilini. P Irk r Vijeta ministara BiB· - N e moze da Q IIG a VQ 18 kazoo je BeCirovic i do. SNSD II RS predsmvlja hrvadao da mt! se cini da nekima tski naroel, cia SNSD predsLa- koji u ovom trenlltku sjede II vlja i Bosnjake u Vladi RS, a Vijecu minislara i nije u da se iSlovremeno II FBiH inreresu da izadu iz tog Vi" govori 0 tome kako nisll le- je61.mi.nistara.

Moramo imali iSle arSine

Becirovic a formiranju Vijeca ministara

Klubpoznatih

Amra Jusovlc

Hod musMaraCa Druo orimJaGUJammanira
l.icni profil PR rnenadterlce agencije "McCann Erickson"
,-----------~. Ime i prezime: Amra 111sovic. Datum i rnjesto rodenja: 23.6. 1979. Prijepolje. Gdje iivite • s roditeljirna, podstanar iIi imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bracno stanje: Neudata, Bitni datumi u Vasem iivotu: Svaki dan rni ie vazan, Koji automobtl vozlte: Ne vczim. Kako se odmarate: II setaii i sopingu, Omiljenj muzicar: Irna ih vise. VaHte I.;kuhati: Da. Najdraia knjiga: "Sjene narova drveta", OIOiljeni pisac: Ima ih vise. Umjetnik kojeg cijenite: Zoran Herceg. Za koji Idub navijate: Nemam orniljeni klub, Koga biste poveli na pusti otok: Volirn drustvo, povela bih vise Ijudi sa sobom. Jeste Ii ljubomorni: Ne. Sca najpriie primjecujete kod osobasuprotnog spola: Manire, Biste H ikada oprostlll nevjeru: Ne Z1l8m. Bavite Ii se sportom: Trudirn se bi ti aktivria, u posljednje vrijerne najvise in i odgovara zum ba fi tries. Omiliena hrana i pice: Dornaca kuhinja i priro-

10
--~

Ilnevniavaz.petak, 8. julVsrpani 2011_

te me·

osnOYlli-DOdac• • • • • 2.200 metara kvadratnih 5 operacionih sala 3 pratece ambulante 77 uposlenih 36 kreveta

:!

!
'f

~ l

USPJESI Danas se otvara modemi Centar za srce u Sarajevu
dni sokovi, Ko se brine 0 Vaiiem imidfu: Sarna. VoHte li iei u soping: Da. J este Ii sujevjerni: N erado priznajern da jesarn, Imate Ii kucnog ljubimea: Ne. Vas najbnlji prijatel] je: Imam ih nekoliko, Pratite Ii politicku situaciju: Da. B ist e Ii ucestvova li u souu realnosti: N e.

"idsa 1re1ma· za dOmaCIIi Sll'ana .Ulnta
Smanjit ce seliste cekania ibit ce uvedeni novi zahvati koje danas rad'i malibroj centara u slrern regionu Najsretniji dan

Dneunlauaz
081-142"'015
EFEKTIVNI SMS-ovi· Da su SMS-ovi u "Doevnom avazu ~ efektni, dokazuje postupak bivseg premijera koji [e vratio "octaviju~ SDA. Odsvoji~" . "sk.rommh pnmania kupio je novi "passal" na govori koliko se za osam godina s trahovl ade brinuo 0 sebi, a 1:0Iiko 0 gradanirna. Ostaie tajna kako je pored tri s ina srudenta, pet stanova u Biloj i Travniku,. apartmana u Fojnid, zgradi u Travniku,. vise od 30.000m2 zemlje, tri prosw· ra u Travniku priustio sehi i ovo zadovoljstvo od 3.000 KM primanja koja mu ni kredi I.e ne pokl"iju. RAZLICITI ARSINI - Zasto polidia De reagi· ra kadacetnici pa troliraju Srebrenicom? Kada neki Bosnjak nesto &!.icno dolaze inspektori SIPA-a i svih ostalih sluib i. To je primier primjene razliCi tih arsina. Selmir TUZBAZA AGRESQU Svi gradsni Bosne i Hercegovine, a ne sarno Sreb ren ice, nad kojima [e izvrsena agresi j a i genocid od Repuhlike Srps.ke i Srbiie, treliaiu podnijeti lUibu Mellunarodnom sudu za novcano obe~tecenje. Ta· da bi pravda lek dje1imicno bila zadovol iena. STRAH OD ISTINE - Poru~io bib federalnom minis tIU z.a bo" racka pilan ia ZlIkam.l Helezu d.il sarno ide na" pri jed, i [0 ostro. Prai!inll i buku di~u lazn i ratni voi ni in validi (RVI), jer je njih strah od is line. I !reba ih izbaciti I 12 pra va kako b i is tin ski in validi I imali vece naknade ..R VI iz Cazina. PSI LUTALICE - Zamolio bih nacelnika opcine Bugojno da napokon poduzme nesto i I da .uklo!l.l.. s.e .1.1l.'-1 p talice s ulica, jer je postalo nemoguce hoda [; gradom, a napravi!j su,. to boze, aziJ. Bravo za op6nske organe i na6elnika.

\lein!,odmab

SBK Selmana

Savremeni Centar za srce - Klinika za kardiohirurgiiu KCUS·a, projekt po koiem ce se BiH izdici iznad ostalih drzava u regionu, danas ce b i ti zvan ieno 0 rvoren i sp reman da primi prve pacij en te, Zahvaliuiuci ovo] investiciii, smanjit ce se Iiste cekan ia na op eracij e s rca, a u vestee se novi kardiohirurski zahvati koje danas radi mali broj cemara u sirem regionu, receno je na iuCera~[]joj pres-konferenciii u KCllS-u. N ovinarirna su 0 Centru za srce govorili rninistarzdravstva KS Zlatko Vukovie, direk [Or KCUS-a Faris Gavrankaperanovic, sef Centra za SrCC Mirsad Kacila i direktor Hirurskih discipline KCUS· a Mustafa Hires.

svoie ime. To

DRlAVNE

ZADRUGE· I Vlada Federacije BiH trehab bi I da, nmjeslO !!to daje po ricaj e seIjaeimaza stocars [VO i poIjoprivredu, taj novae preusmjeri na O[varanja :~~::a=i~~~~

I

S presa: Izrateno zadovoljstvo zbog okoncanog projek1a Zavod zdravsrvenog osigurMinistar Vukovic izraanja KS dao ukupno zio je zadovoljstvo zbog za20..283.0.00KM - kazao je Ga- vriletk a Cen tra za SICe, is ravrankapetanovic, knuvsi da ce ovaj projekt biS ef Ceo era za srce Mirsad ti podsticai da se u nared ne Kacila kazao ie da ie ovo jedvije i po godine okoncaju i dan od naj sretai j ih dan a u ostali radovi u Cemralno m njegovom zivotli. medicinskom bloku KCllS· • Cen tar za srce zadovolja - a. va naivece eVr'lpsi!e standa- Dobili smo respektabi· rde u lijecenju najslozenijih Inu kliniku koja mOle ri. bolesli 11asrc u. Ponosan sam jeSiti sve ka.rdiohirurske nasve ovo SIO ie do sada slllCajeve_ Naii sliedoci koral<., uradeno - ismkao je Kacila_ uz angaiman ZZO KS, Via"

de KS i prernijera Fikrera Musica, jeste izgradnja jos II operscion ih sala u Cen tralnom bloku - istakao je Mustafa Hiros,

Ugledne zvanice
Cemar za srceee ho i do sada primat; pacijeme iz ci· jele BiH i susiednih drzava. - ZahvaljujuCi noviru mo" gucnoslima, ocekujemo da nam se obrataju i paciienti ko· ji u Beograd n, Zagrebu iii Rijeci ae mogu dobiti odredenu uslugu - istakao je Kacila. Danasnjoj eeremoniji svecanog otvaranja prisu· stvovat ce i Sl.rani strucnjaci iz oblasri kardioh;rurgi· je koii su doprinijeli eduka· eiji i obuei ovdaillljeg kadra Ie broine lienosti iz polio I;ckog i javnog zivota u BiR. E. HAIAC

Dr. Kacila: Podaci elek1roflskoj farmi

Ii

Domac:i lim
• llmjeslO sta.ndardnih procedura s radikalll.im pI" istupom, primjerice kod an.eurizma aorte,.sad cemo moCi u bibridnoi' sali, jed;. noj na ovim proslOrima, radit; im plan lacij U odrekon dva·tri dana odlaze ku c.i,. izb jega vase trauma, smaniuje smr(nosr ... Sve procedure radi t ce d omaCi tim • is!a.kao je. Kac.ila.

I

- Za ilgradnju su koriste· na s.redstva. kredi13 Saudijs kog fonda za razvoj u izn o· su od 14.450..0.00ameril'kih dolara. J edan dio rog nOvca (5,3 miliona KM) iskori~tell je za gradevinski dio, dok je

re trait! krace, pacijemi !la-

dellih proteza.. Te procedu-

teme

Dnevni avaz, patak, 8. jurVsrpanj 2011 ,

11

EKSKLUZIV'NO

Coula_ "--i S_ Z-U i "ast ba iii ps-rna
Bernard-Henri' Levy pise za "Avaz"
Dominik Stros-Kan za vriierne tih svojih ludih sedmica zivota nije bio Dominik Stros-Kan. Bilo je to svjetsko ogledalobijeHh bankara i globalizacije

Vidovic: POfpisiiO IJgovore

lBleHom· Ge iZdUOJili 15
Mlnisrar komunikaciia i prometa BiR Rudo Vidovic porpisao je jucer s predstavnicirna iavnih telekom operatera u nasoi zemlii ugovore 0 u vjerirna i nacin u izrnirenja obaveza po osnovu dodijeljene dozvole za univerzalne rnobilne telekornunikaci js ke sis teme. Navedenim ugovorom SV3ki od rri javna telekom operatera u BiR obavezuiu se da u naredaih pe [ godina, u d vij e rate svake godine, poCeni od dana pctpisivanja ugovora, uplati na namienski rneun u sistem II iedinstvencg racuna trezora BiH ukupno IS miliona eura, javila je Fena

Potpisan uqovor s bh. operaterima

lura za pUleuI

Od ukupnog iznosa iz ugovora, 8S posto sredsrava namijenjeno je za finansiranje pripreme i izgradnie putne infrastru k tu re, naroci to za izgradnju glavnih objekata na koridoru 5C. Odlukorn Vijeca ministars 0 nacinu raspodiele sredsrava uplacenih na ime dodijeljene dozvole .Z3. univerzalne mobilne telekornunikacijske sisterne, 15 posro ukupnog novca bit ce usmiereno na razvoj sektora telekornunikacija, a namjenu ee pcsebnorn odlukom utvrditi Vijece ministara BiH na prijedlog Minisrarsrva komunikaciia i prometa.

ustamuuckoo premijera FBiH
Levi: Branilel; Oiillo je IJiivao u "najsirovijim" N e znam dokle ce suci, vierovamo, nepostoieca afera "StrtlS-I(aIl" kada ovi reci budu objavljeni. Ali, bez spekulaciia 0 buducnosti, bel pravljenja plana 0 njegovom povra tk II II p oli tik II iii, jos rnanie, rizicne pretpcsravke 0 porijeklu tamne price, rnozemo izvuci sljedece lekciie.
Kanibalizacija pravde spe-

telminima 1 dskog roda" " koj e cerno ju zvati, u datirn okolnostima, "miIosrdoim lincem takozvanih prijatelja maniina", J er u Francuskoj je roberspj erizarn u vijek bio d ob ra rnjesavina s dr ugirn "i~" mom", naizgled suprornim, u biti niegovim paradoksalnim blizancern, koji je baresizam (Maurice Barres), S ta ie baresizarn? To je vizija svijeta koja je u sredisru jedne druge afere mogla reci "da [e Drai [us kriv, zakljucuiem, ne zbog cinjenica vee zbog svoje rase". usput feministkinia moglo upasri u sablon obmurog beresizma. Pogotovu sto je na sve ovo dcdaro jedno drugo iskusen]e, specificno za nase vri j em e, sakral iziran] e ri jeci

kraklom! Ovaj nacin gusenja strpljivog urvrdivania istine u popla vi p rizora kao iz loseg soua realnosti nije uobicajen za Amerikll, Ali mora se priZllao da je ovdje dosegla vrhunae sramme., Sramotan, rekao sam to i prvog dana, laj fa,mowi "paIp Walk«, wj naCin ponihvanja vezivanja i povlacenja jos dublje u blato coviekll koji je zapoceo ormjenost sumje. Sramotni, kada je dolazio u pramji SUPTuge Ane Sinkler (AJlJl3 Sinclair), na sasl usan je 6. jIIna, uzvici ,;sram vas b ilo", midta ni 0 d cete soba.rica Ito je nisro nim zn ale 0 sl ueaj u i Itoje &11 priredile hi sterij u linea.

,,najsirovijim" terminima in timne dijelove ti jela svoje kliientice, Roberspjerijevska postsvka scene. J er Sta j e, u bi ti, robersp jerizam ako nij e nacin kako se doeepati Ij udskog mesa; dehumanizirati ga pre tvarajuci ga u sirnbol; ana kozu tog sirnbola urkari sve 810 smo 0 dI ucili mrzi ri na ovom svijetu? E, pa, jasno je da je A rnerika u -ovome bila progmatiena i ideoloski bunrovna -i mi zaiedno s niorn. Dominik Stros-Kan za vrij em e tih svojih 1udih sedm i-

zrrve.

Pudobna stampa
I jos posliednia rije(:, Ima vee, kao sto sam odrnah i posumn jao, iedna zrtva ove afere: roj coviek Dominik S trosKan (Dominoque Strouss-Kann), eiji smo zi VOI i tas[ baciIi psima. Ali in1a i drugll, istog principa II SAD kao i u Ev.ropi, pre [P OSIa vka nevi n osti. Ovaj princip je izvrnllt ruglll od mbloida koji u borb; s konkurencijom poniiavaju i preob=ju SlroS-Kana II "monstruma~~ j )j,perverznj8.ka~[.

Prauo glaSa PDDiZnima
ako

trebno doda .• Federalni premijer Netno osnaziri. Obie inirmin Nikilic cijative prepodrzao [e mijer je poinicijativu da mladi dobiju drzao II jUcerailnjem resorno fede- l.... ntII~·"' susretu s deralno ministarstvo, sao, _,_ , ._. _' legacijom opcio je juCer f!1~.~C I. I!slamujlc: PfJdrska Kornisije za S avez za b 0- InICllallVi mlade Parlamenta FBiH koju je preJju buducnost BiR (SBB BiR). dvodio predsiednik Mirza Nildi':; ie prihvatio i priiedlog Ustarnujic, prenijela je Fena, da pitanja mladih budu usko Sastanku je prisusrvovao i vezana za Ministarstvo kuza obrazovanje i Iture i sporro FBiR, gdje dj e- ministar luje Cenmr za mlade koji je f'O'" nallku Damir MaS!".

dobUu reSOrnomlnlstarstuo

niBSiCodobraua da mladi

postoji i jedna borba koj u sam vadio citav svaj Zivat i koja je u mojim ocima svijeda, to je ona koja daje provo glasa po~ niznima i onima Itoji nemaju provo glasa - kojima, sigumo, mipada i Dialo. Ali dati provo glasa je jedna Slvar. Smatrati je glasom zivota nije bio Dominik $ITi)s"Kan. Bilo je to svjersko ogledalo bijelih bankara i globalizacije. A Dialo je, naSllpr· 01 njemu, bila inkarnacija maltretiranih, poniZenih iena, a j08 i uz to imigtana ta i siro· masnih, Nesreea je sro to jos nije pravdiL Ona ne suprolSrovlja simbole, nego subjekte_ Osim ako padne II, kako je Condorcet - Zrtva medu mnogim dmgiw in-vawa Robespjera (Robespierr), nazivao "lar milosrda !akozvanih prija[eija
ell

Da se razumijemo,

~vandelja je sasvim drug;l. Cinjenica je da sm 0 lU, takotter, preSli s jedne u dmgu kxajnos[. Vrijerue kada je rije/: ictava svj elSkog poretka bila ozlogLasena nacelno je naslijedeno vrernenom kada je ta rije/: zasluZna Zll say ugled i noou2nosL I ovo je, ope.!, supromo od pravde. Naravno, afera HStrosK,Hj" nije afera "Drajfus". I jasno je da, umanjujuci ovu deba ru prava na metafizickl! borbu izmedu poni.znih i mocnih, vidjeli smo, kao nekoc u aferi no tara Bruayen"An:oisa, novu verziju iziave "cia je S ITOs- Kan kri 1', zakljucujem, ne sarno, naro., vno, zbog svoje rase, vet zbog klase kojoj pripada". Sto na kraju dorle na i.sto • zacudujuce je da je toliko iz davaea, veli k ih u mova, i

Buntovna Amerika
I na !crajl!, sramotne improvizirane pre$"konferencije na stepenis!1J palaCe pravde oct advo.kata. koji zastupa tuzbll: ako je bi 10 silovan je, naravno, simbolicno, ali porvrdeno, .Z3 sada je ovo-ono gospode D ialo (Diallo - osoba koja je podnijela tu2bu) od svnglirnog branioca koji je tili va(>, eb, cia, wliko uljvaO da je mogao pred kamerama djelog svijeta opisati, docara 0

IZgaZen je tim dijelorn podobne srompe koja je,!tao ,;rime Magazine", s naslovnioom koja ilus!rira "arogancijll" i '._ moe" f0 tografi j om sv inj e llCini.1l1ono 510 se ni najgori Sljam ne bi usudio uCinio. Otjeran je od birokrata MMF-a, kojisu ga prisilili da podnese os!a v ku, n e znaj uc; pri lOme da su sobarice tog sestog juna, za pmmje.nu, te koje su posrarnljene. Bio je razape!, S obje strane A tlan IiIta, bataljonom pletilja permanenmog narod.nog suda koji su ga, U medijima i ra.spravama, na reievizijskom pjatou i u kvarmim kafiCima, prikovali na smb srama s pornografs k iill vesel jem. To barem zasluzuje kolektivni ispit savjesti.

VjeSl'ak Haskog tuzi!astva ju&r je govorio u naslavku sudenjaRadovanu Karadlitu o slueajevima u koj ima je policija RS u&stvovala II ubistvirna, deportacijruna i dr"anju l! za.tocenickim objektima bosn jaCkih i hrvalSkih stanovnika, javila je Fena. Prema vjcitaku Kristija" nil Nilsenu (ChristiUlll NieJse.. nul, MUP RS usposravljen je o februaru 1992., a prij e toga optuieni Kara.dlic je tom pitanju priciavao veliku paZnju i nazuaCio da Ce "uskoro doCi do dogadaja u ko jima ce policij a imali klju~nu uJogu". - Uprkos uvjeravanjima policijskih i poli tiCkih vlasti da

PoUcilaRS deDOrloualal ubljala BOsnlaBe I Hruale

Vjestak Nilsen na sudenju Karadzicu

Karadiic: Novi dokazi

Ce svi gradani bio sigumi, do.

kurnenrocija pokazuje da musiimansko i hrvatsko srono. vWstvo nije do bilo takvu sigurnost - rekao je Nilsen, navodeCi kao priInjer ubis\va 200 civila na Kori6anskim stijenama 1992. godine.

12
Nakon sto je nedavno prof. Lu~;c j avo 0 za [raiio odgovor od Senada Pecanina i prof. Zdravka Grebe da kazu gdje se mogu pronaci magistarski radovi bivseg urednika rnagazina ",Dao i[( re novinarke Beirne Becirballie, reagirao ie prozvani profesor Pravnog fakultera u Saraievu, P [0 f. Grebe kaze da se svi rnagistarski radovi s rudiiskih prcgrama ko]e implernentira Centar za interdisciplinarne posrdiplornske studiie Univerziteta u Sarajevu (CIT'S), arhiviraiu na rri rnjesta, To su Centar za ljudska prava U ni verzi leta u Sarajevu, Centar za interdisciplinarne postdiplomske

D~~vfilavaz, pel~k. B. iuIVs!J)a~i 2011.

teme

Emo/ivan susre/ Burhalla Sabana s malkama $rebrenice

srudiie Univerziteta u Sarajevu re Rekrorat Univerzirera u Sarajevu. Pecanin ie, kaze, magis trirao 2002., a Beci.rba~.ic 2008. godine. Niihovi radovi rnogu se pronaci na ovim mjesuma, a cad novinarke "Dana" objavljen je u ediciji "Rod!le studije" u izdanju eIPS-a.

Prol. Gre.bo:Moralno pi/anje

DVD s plesmorn je ovom prHikom simboUcki uucen predstavnicama ."Majki Srebrenice"
Pjesma i spot "Srebrenicka", snimlieni povodom 16. godisnjice genocida nad Bosniacima u Srebrenici, prem ijerne je ju cer predstavljena u kinu "Krirerion" u Sarajevu, Nakon prikazivanja videcklipa malo ko cd prisutnih uspio je zaustaviti suze, SIO dovol j no govori 0 poruci kornpozicije i ernocijama koje su vla dale na preZukicu i liudirna sa TVSA koii su svesrdno prihva tili prijedlog da realiziraju Spot, kao i Eldinu Huseinbegovicu, reziseru Emiru Kaperanovicu re kosurnografkmji Dzani Mirkovic - kazala ie .Siljak-J esenkovic, Burhan Saban, vidno potresen nakon prikazivanja spota, sirn bol icki j e u ruei 0 DVD "Seebrenicka" predsta-

Saban: opraMamo, ali n8 smi)8mo zaborauili

Predstavljen spot .Srebrenicka"

SE:KS~AFERA Vrhovni sud FBiH vratio postupak na pocetak

Nigdje S8 ne sporninle da je prof. Lucie imao veze sa studenticama, kazao LjubiC • Hoee Ii odluka Vrhovnog suda utjecati na dozivotnu suspenziju prof. tuctca
Vrhovni sud Federacije BiH usvoiio ie zalbu advokafa bi~ vozaea u Vladi Tuzlanskog kantona Jasmin a Ma~ica, koj i je prosle godine osuden na dvije godine zatvora zbog kaznenog djela navodenja na prostiruciiu u predmetu nazvanom HSeks·afera na Pravnom fakul tern", te predmet VTlI tio na ponovni postupak Kantonalnorn sudu u Tuzli,

o istana DraS da das I U aSiC
minje da ie prof. Zdravko Lu6c imao veze j s jednom studenticorn. To bi, kako kaze, morale da utjece na odluku Senata Univerziteta u Saraievu da dozivotno suo spendira prof. Lucica iz naueno-nasravncg procesa, Prof. Lucie u izjavi za "Ava"/." kaze da je presuda dokaz da u ovo] zemlji ima i hrabrih sudiia, i da se jos uvazava zmo prava, istine i pravde.

na bosansMom, lursllomi 80glBSMOm
i spot "Sresnirnlieni su u tri verzi je, n.a bos anskom, turskom i en glesk 0 ill jeziku, Videcklipce biti dostupan svim elektronskim, audio i video mediiima te ponuden Pjesma
brenicka"

na b es pia tno emi tiranje. S vi koi i su ucestvoval i U projekru odricu se bile kabib finansii skih potrazivanja na ime autorskih i izvodackili prava nap j esmu. vn icama "Majki S rebrenice", - Jednosravno, nemam kornenrara, suvisno je bile sra reci, N adam se cia svi vi ko] i ste sada ovdje, kao i mnogi drugi, neCete l.abora vi ti samo iz jednog razloga ...da se ovo n e pouovi_ Dille, oprasmmo,. ali ne smijemo zaboraviri - rekao je Burhan Saban. H. P.

Povrede postupka
Ovo nam je porvrdio i Tornislav Liubic, Masicev advokat, koji je kazao da je razlog za ovakvu odluku Vr· hovnog suda cinienica da je Kantonaln i sud u Tuz!i orvorio pretres nakon sto je u kin u 13 pres u da Opcins kog suda Tuzla protiv is tog oplu.ze!log. "Konstatirana jenezako· nilos[ u odlucivanju Kanto· nalnog suda, usvojeni su razlozi ialbe i predmet je vraCe!l na pcnovni pre!res. Pocinje·

lstina i pravda
• Pozivarn rninistra obrazovania KS Emira Suljagica i rektora Univerziteta u Sarajevu Faruka Caklovicu kao i sve clanove Etickog odbora i S en a(a Un ive rzi teta da obiasne javnosti kako su na osnovu nepravomoene presu· de donijeli odluku 0 mojoj dozivotnoj snspenziji. Neka objasne i obrazloze javnosli zakomtost svog rada - ka~e prof. LUCJ(:. F. KARALIC

rriijeri. "Srebrenicku" je otpjevao Burhan Saban, aranzrnan potpisuje Eldin Hu· seinbegqvic, a all tor teksta je Amina Siljak·Jesenkovic. - Ovom prilikom se posebno zalwaljujem Ijudima koji s u Sill tiraii u spom, u Ijemoj garderobi na sarno lies! stepeni na NisiCima, zatirn Amiru

Banj:n~vic ~ po~ozajup.. vrat~ika u ~S o

Povratnici Bosnjaci opCine Zvomik !Ii nakon tri godine nisl! docekali da projekti iz 2009. godine budu realizirani od V1.adeRS. lako je svake go-dine budzetom Minllimrstva za izbjegla i raseljena liea. RS b ilo predvi den 0 da se realizi· raj \l proj ekri kaosto je vodovod na KliJa Gradu, e.lektrifikacija u Ml Sepak [e puma infrastruktura U M.Z Radako-V3C, za tim Dom k ul twe u Kozluku i drugi projekli, oni nis u nikada implerne IIlirani. Pov(ldom toga juter je delegal u Vijecu naroda RS FadiJ Banjanovie Bracika pozvao rukovodstva zvornil:klh m jesnih zaj ednica i upoznao ih 0 aktivuostima Ministarstva za izbiegla i raseljena Iica u Vladi RS i implementaciii projeka m iz 2009. go di!le.

r~~r~:~~~:i~:'::o~:::I: ,.nih nOCina~mS!~! f~"~!~!~~~!! 1310ba Zbog
Tuzi!astvo Bosne i Hercegovine dobilo izvjestaje
Balljallovic: Projekf pod lupom Cil i Qvog sas tanka jeste da se j os j ednom potcrrnju pro jekti koji su vee odavno trebali biti zavrleni Ie se zahtijeva nji· hova hima implementacija. ave policije (FUP) pcdnijeli su Tu.zilasrvu BiH izvjeSraj 0 pc. otiv l3osoba zbog postojallja o.snova sumnje da su poci.!lili rami zIoi'in od april a do j una 1992. godine,.&aopCeno je jueer iz FUP-a, prenijela je Fena. N aime, iz kasarne ,,Marlal Tiro" svakodnevoo su pucali iz va rrenog i topni'kog nao· fUZanja po sarajevskim naseljima M.arindvor, poralic;, Vele1iiCikao i drugim dije10vima gratia ad Cijih pcsliOOica ie ubi· jeno; nmjeuo vise civilu_ Tako je 15. aprila 1992. ispeed stambene zgrade l! la· das!ljoj ulici Bratstva i jed;· nstva kod broja 33 ubijen Sa· mir Me!ielovic, a 29. maja 1992_Ibrahim Bulbul,kreCu6 se vozilom kroz ism ulicl!. U naselju PofuliCi 22. apriJa 1992. ranjeu je Remw Kadic. Federalll~ uprava policije: Zahljev za pro~esuirallje Takoder, iz pravca kasarne zlocine utvrdili su da su. oso-pucano je ina vozila Hime me· be M. B., A. M., R. G., S. S., Nj. dicinske pomoci te je 17. rna· 1<., 1. D., Z. D., D. T., D. S. i ja 1992. u lorn vozilu ubije))a Z.J- u svojstvu. nadredenih prdok~orica Silva Rizvanbegovic, ipadnicima mdailnjeJNA uka· a vozac Salih Krefu ie telko ra· sami "MarSaI Tito» pocinili njen, navodi se u saopCenju. krivieno djelo individualna i ISml7jte!ji Odsieka Za rame komandna odgovomosr, jersu gradana Sarajeva, razaranj e civilnih objekam i djeiovanje na objekre pose:bno ~tiCene medu!larodnim pra"om, a p.r. opustili su predU7..eti !I nZ!le i razumnc miere da to sprij.eee. Takoder, iSlrazite!ii su u tvrdiLi da s u L D. i. Z, S, poci.nili rami zlocin pr1Jliv sranovnlli tva, jer su licno pucali iz vatrenog oruZja na civi· Ie i vozila Hime pomoCi_ Pri· javljen.i R. T. pocinio je rami "loCi!l pro Iiv stanovnistva jer je lleno pucao iz vatrenog oruZja po nase1juPofilliCi, dok se trinaestopriia.vljeni lereti za isro krjvjcno djeJo. Federalna relevizija javila je da se na spisku., izmedu os· lalih, na]aze general'major Milos Bams, A!eksandar Ma· rkovic, Radenko G_, Svelo Si· monovic, Zarko Veraji':.

Masie: POIIOVIIOsudenje ne su bi tne povrede kaznenog poslupka i pogrdoo je urvrdeno cinjenieno smnje. Kad sesve ove slvari u~vrde, Vrllov!!i sud ue moze prei· naciti presndll, OdnOSllOoslo· boditi okrivljenog, nego sarno vratiti predmet aa ponovni

Lucie: Dot/va/llo suspelld/ran pretres . hie L iubic, On dodaje da je predmet proliv Masi6a progla£en seks· afeWill na Pravnom fakulte· tu Sarajevo· Odjeljenje u Tuzl~ a da se po Cinjenienom dijelu izreke presude koja ie ukinuta apsoiu.tno ne spo"

oglasi

Ba.nana

Crven! (uk ml,eIl

H,

~I~e

,

.

r

Teln J~urt
Ddm.

Poll

!.i' """
£ II

--..""~ "hI. B §Oa

TWCle ,l!!doled
lit.

~q

ladrG .n.apoUMI1 ,

~KpllI$

5(1'

:1

Viol ! l:a

_ai'

I

I~I ~'"'

MINTON Oigitalnllot(l.ilPilllIt MOe: 2801
IlI"'l'. ~. I • I ...

8/'

14

Dn~vni avaz, petak, 8. lulVsrpanl 2011.

p a no r.ama

S.IROMASTVO Taibina i Velidova cevetoclana porodica iz Zecova

U MU ' i i

Dug za struju za njih nevjeravatnih 700 maraka • Zive od 145 KM djecijeg doplatka

e bras a

Sa otvoreuja izluilJe u Aleljeu

Ii

Tuzli

Cilimi za sJecanJe
Na svakom izlorenorn cilimu izvezena imena zrtava genocida u Srebrenici
"Cilim, sjecan j e na zr rve genocide u Srebrenici - tradicijom protiv zaborava", naziv [e izlozbe 61ima orvorene preksincc u Medunarodnorn ateljeu "Ismet Muiezinovic" u Tuzli, Posravka cilima, koje su napravile clanice Udruzenja "Bosfarn" iz Tuzle, uprilicena ie povodom 16. godisnjice od rnasovneegzekuciie Bosniaka u sreb fen itkom genoci d u.. Na svakorn izlozenom .:iii m u izvezea a su irnena zrtava genocidai, a ovaj rradicionalni bosanski proizvod [kale 8U clan ice ":8 os fama", -Cil i pre jek ta je viecno sjecanje na neduzno ubijene Sreb ren icane. 01'0 je jedan o d nacina da se si ecarno genccida.jer cilirn moze da traie godinama. Poruka ovog n<cleg proiekra ie da svim Invarna i njihovirn porodicarna dugujemo pravdu koju mi ne mozemo donijeti, ali ann S[O mozemo uciruri [este siecanie na niihove nairnilije-istakla ie nl! orvaranju izlozbe Munira Hadfic, direk tori ell "Bosfama" . Izlozba ie organizirana usaradniisa Medunarodnomgalerijomportretau Tuzli. A.MI~

U Ateljeu "Isrnet MujezinoviC" u Tuzli

,-----~~~~------

Ocaina, puna brige da jo] zbog d ugovan ia !esk ih za nju nevjerovatnih 700 maraka ne iskljuce struju, Taiba Dzenanovic (39) iz Zecova k od Priie do ra i rn aj kasedmore djece koju je stekla u braku s neviencanim suprugom Velidorn Ferizovicem, na kraju se za pornoc obratila novinarima "Dnevnog avaza" . . Zelirn da i iavnost procira kako s mojom djecorn tesko zivim. Danas u kuci nernam ni mrve brasna, Strah me i pomisliti na surrasnii dan i rnogucnost da mi djeca II ovoj bijedi io, i bez struje ostanu- kazala je Taiba koia ee, ukoliko prst sud bine ne okren e p ric u u njenu korist, i djecu, njih sestoro koja pchadaju Osnovnu skolu "Dositej Obradovic" u Priiedoru iz skole

(,010:0.

SIIIi'"")

morati ispisati, Svi Ferizovici xive od 145 KM djeeijeg doplatka i onog iltoVelidnadnicomzaradi.

..

PUsaoIe prauo rleserue
nizacija s prijedorskcg Brda, kaze da se 0 vo j porodi ci do sada u vise n avrata pomagalo. - U akcije je nerijetko blo ukljucen i Centar za - Nernam ni za prijevoz, Ako se tu nekako snadern, onda nernam da irn dam ono pola rnarke kako bl sebi II skoli kupili sendvic, Tuga Bozija dok gledaju drugu djecu kako jedu. To mi i najteze pada, jer se za odjecu, obudu i knjige nekako aaalazirno, uglavnom iz korusilu-

nator humanitamihorga-

Sudbin Music, koordi-

Sta mi se (ne)svitra u Banovicima
-Meni ie Iijepo doci II grad, jer je I'isr i pun zelenila. Ipak, n aj b ol] e mi j e u Banovici Selu, gdje zivim. Imamo sve sto nam treba cas v j etu, proda vnice, sportske rerene, m j esn II amb ulanru, skol u, pa i kl adionicu, A ~!O je najvaznije imamo ponajbolju vodu za piCe i all tobusi n am dolaze na noge i [0 ne po makaclamu uegosve poasfaltu. Na drugoj srrani, mis_ lim da nikako nije dobro ~to om la dina nema p osl a, ier su sve firme, osim-Rlldnih, u belaill. ZlIalll pun~ hudi koji stare lIa birou, a

socii alni rad te neke italijanske NVO koje su im donosile pomoc. No, pravo riesen]e za njih ie radno m iesro za oca iii maj ku. Tim vise SID znam cia su VIii edni i IIi j edan posao im nije rezak -kazao je Music. ka, Da ko s ta ima, Al hran e nema ko dati, jer je uovom dijelu Zecova gdie ja zivim sve pusta i gola sirotinia • kaze Taiba, koja sanja da ona ili suprug dobiju neko radno mjesto, bilo kakvo, kako bi posteno od svog rada djecu hrariili inapravi pill izveli, M. ZGON'jANIN

UUdiSlare Da birou

Mimad SmajlQvic, masinQvotfa posla ni za lijeka- kaieMir· sad Smailovic, masinovoda u "Ze1jeznickom rransportu". N.M.

TI'OstruMOih uise nego proslegOdine
Najstariji ucesnik Muhamed Alic (80) .izJukanovica .Ispratili ih braini mjestani

Ucesnici "Marsa mira" iz Teocakakrenu' ka Srebrenjci

U povodu obiljezav3nja 16. goaisnjice srradarJja ne· duznog naIoda Srebre.nice i okoiine, II bicikListi~kom maratonu Bihac-Srebrenica uceslvoV3t ce i sedam bieiklista iz Fojnice,Clanova Br· dsko-bicikListickog kluba "Slapovi Kozice". J ueer je is pred zgrad e Opcine Fojnica pm Bi.baca ispracenose.st momaka ijed· na djevojka .. Ispralili su ih

ucestuuiU ibiCiMIiSliiz FOiniCe

U maratonu od Bihaca do Srebreni,ce
nacelnik opc;.ne Salkan Merdzanic, riiegav pomocnik Josip Markow j brojlli Fojnieani. Biciklisti su krenuli pre· ko Os truzn ice,. gdje su Ila spomen-obiljel:ju sehidima Fojllice prollCili Fatihu i nas!avili dalje do Bihaca. N a put dug oko 200 kilometara do Po (oeara sa os ra lim b i ci" klistima i.z Bihaca kreclI da· Ilas. H.Cu.

h Teocaka ka Nezuku krenula ie kolona ovogodiSnjeg "MadIa mira", gdie ce se pridruZlli ostalim ucesnieima i na.staviti pllt h Polocarima. Kolanu od 142 ucesnika iz J anje, Janjara, A ram aci ea i Teo ca ka isp red zgrade OpCin e ispra [ifi su broini mjeiltani. Ueesnici izjanje,janjara i Atmacica dan raniie SligH su u Teocak gdjesu ih napici rna ivecerom docek ale cl anice U dIuzenja zena .. Medu

njima je j voda grupe Ner· mi.n Jusufovic koj.i drugi pllt porodieno pjeilice ide Ita Po· roGarima., Sa sobom ie poveo i vjerovatno najmladu llees· nicu {~Marsa mira!) kce:rku Aminu(S). - Prosle godiDe je bila najmlada ucesnica kolane, i zajedno sa nama IIspjela je izdd:ati cioput. Tu I1am pu· no pomazll -i ostali llcesnici koji Aminu nose II narucjll kadavisene mozeda pjd3Ci. Nama je 01'0 druga godin.a

kako ~ajedI!ick.i sa Teocanirna idemo ka Srebrenici, i drago m; je sto se iz; godine u godinu povecava broj lleesnih - kaze Nermin. Skromne poklone najmladoj IIcesnici urucila je Ina Bilalic, predsjednio;lI Udruzenia iena Teocak. Na pllt ka Srebrenici krenuo je i 91 T eotan in, Ii to ie Iril SIr u Ito viSe nego prosle godine. Medu niima je i najstariji IIcesnik Mllhamed Alic (80) izJukanovica. B.Di.

panorama

Dnevni avaz, petak, a. iulVsrpan i 2011.

15

INFORMACIJE: telefon 033 75.2916. email:

ZENICA Ocekivana odluka Opcinskoq viieca

SaglaSnost za IOrmiranle nOUOgBOmUnalnOg preduzeca
Zaposlenlcl "Komrada" nisu sigurni da cem biti uvezan staz i uplaceni doprinosi za proteklih deset godina, kao i lsplaceno 17 zaostalih placa

'~

,

y

.
' •0 '

. .:
.
'"

....
\

. ..,. ..

I-i' I , • .... It. ~Il 't
"

.

I

.f...

.

\

.•

..

• •• .
t,

I•

___.

Sejla 'akom naslupa u TlIrskoj

Opcinsko vijece Zenice dalo je iucer saglasnost za potpis prij edloga ugovora 0 osnivaniu novog, zajednickog komunalnog preduzeca izmedu Opcine ipreduzeea" AImy-transport" d,o.o., time bi rrebao bi ti i ri jesen radno-pravni sra tus 78 radnika [avnogpreduzeca "Kornrad", Zaposlenici "Komrada", predvodeai vodom Sindikata Muhamedom Pivicern, bili su pro tiv potpisa ovog ugovora, jet smatraju da nije sigurno dace im biti uvezan radni Stal i uplaceni doprinosi za prorek li h deset go di na, kao i isplacen 0 17 zaos tal ih placa, Pivic je predlozio da u 35 pos to v lasnis rva Opcine u novorn preduzecu budu ugradena radnicka prava, odnosno dase iz togdiielanamire njihovapotrazivanja, - Ovakva odluka je ocekivana, ali mi cerno se nastaviti bori ti za radnicka prava i bit cerno uporni, Sada nem am Slav svih radn ika 0 daliniim porezima, al i znam

Uspjeh Gorazcanke Sejle kocan

na Olimpiiadi iztursMog jeZiMa osuuiila tri medalie
Nastupilo vise od 1.300 ucesnika iz 130 zemalja
Miada Gorakdanka Seils KOCan sa 9. olirnpiiade turskog jezika vratila se sa dviie zlatne i jednom srebrnom medaliorn, te zadovolistvom zbog vise nego dostojnog predstavljanja nase zernlje, Milioni gledalaca iiirom svjeta gledali su nastupe vise od 1_300 ucesnika iz 130 zemalja koji su organ izirani u Isranbulu, Ankari, Izrniru i drugirn turskim gradovima, Za takmicen]u su zbraiani bodovi osrvareni kroz interpretacije piesama, elokven rn OS!, ree ilac ije, s keceve, igre, rnuziku ... Srebrnu rnedalju SeiJa ie osvoiila u ukupnom plasmanu pjesarna uz poznavanie jezika, zlatna rnedalja pripala joj je za interpretaciju pjesrne, a novo zlatno priz nan j e UfUceuo joj je II takrnicenju interp rete tora izvorne p j esme na IU rskom jezi k u. Sejla je ucenica Osnovne rnuzicke skole "Avdo SmaiIovic" iz Gorazda, jos jedna u nizu muzickih zvijezda koje S1:l zasjale upravo iz ove usranove. Dodjeli nagrada i svecanorn zarvaraniu igara u Istanbulu prisusrvovao je i predsiedn ik T urs ke Redzep Taip Erdoan, AUt

(f,Io:J.Hi1IIilC)

cia veci bro] ne zeti uci u novo preduzece • kazao je Pivic, kojem ie jedinom ispred radnika koji su pred zgradorn Opcine protestvovali i pokusali na silu uci u salu Opcinskog vijeca, ulaz i dozv 0 lie n, Os tali s u vra cen i

s ulaza i i;ekalj ishcd glasaNacelnik opcine Huse]in Smajlovic, koji ce i porpisati ugovor, zaduzen je da prije porpisa ugovora poku sa precizira ti nacin ri eilava!lja obaveza prerna rad-

Ilia.

nicima, Srnajlovid je kazao da d a v an j em saglasnos ri na forrniranjencvcg preduzeda radnicirna se pruza ,ansa da dobiiu posao i placu, a da je sada na njima da cdluce i da li zete iii n e zele prih va titi ponudeno. V.BEGUN/C

16

Dnevniavaz, pstak, 8. iulvsrpanj 2011.

· saraJevs ki kan t on
. ..

GradnJapotpomog Zlda
U ulici Hamdije Kresevliakovica, kad parka At mejdan, zavrsava se gradnja potpornog zida. Kako kazu iz Opeine Stari Grad, po zavrsetku ovih radova pocinje izgradnia luka i zida oko samogparka, - Potporni zid spriiecit ce obrusavan je i osipanje zernlje u parku, Prema proiektu, oko cijelcg parka bit ce izgraden rid koj i neee narusavati integritet ovog prodrucja, Saglasnos! za ove radove dalo je je Miuistal"Stvo kul ture i SParta FBill, odnosno Zavod za Zl1~titu spomenika Ova] projekt sa 75.000 KM finansira Opeina Stari Grad, a izvodac radova je firma "Bosman" . kafu iz starogradskeopcine, A.Na.

U ulici Hamdije Kresevljakovica

Vatrogasci ga izvukli pornocu konopaca • NiJe ielio [ekarsku pornoc
Pripadnici PrcfesionalDe vatrogasne brigade, policija kao i ekipa Hitne pomoci jucer oko 13 sari imali su neobicnu intervenciju, Nairne, izvukli su covjeka iz korita Mi ljacke u blizini mcsta Suade i Olge, Naiia ekipa bila je na lieu rnjesta. Nakon dolaska Hitne p ornoci i po licije dezurn i 1jeka r p ozvao j e ivarrogasce, Pomocu konopaca cdmah s u ga izvukli, nakoncega su mu ljekari pokusali prufiti pomoc, . -Coviekjebioualkoholiziranorn stanju, Nije irnao cipele, ana nogama je imao vidljive rane koie je trebalo previti, Medmim, nije zeLio liekarsku pomoc niti u bolnicu, Uz prisustvo svjedcka porpisao je i na svoju cdgovornost otisao bez detaljncg pregleda - kaza Ia n am je dezurna doktorica. Pripadnici MUP-a KS, koii su, takoder, bili na lieu mjesta, nakon legitimacije kazali su n am da se radi 0 Andreju Krasnovu, ruskom drzavlianinu, eijeli sluca] posrnatrala je i nekolicina prolaznika, a jedan od njih kazao [J!IJJl je

Udruzenje za zasutu zivotinja " Av-Mau" u subol·U i ned j el j u organizi fa ~es ti humanirarni hazar, B aza r ce bi ti odrzan na ViI sonov om setal is III 0 d 10 do20s"ti. Svi koji su zain ceres iran i na hazar m ogu donira ti SIVari koje im nisu porrebne po-

Sesti 6*AU-Mau" bazar

Tokom vikenda u Vilsonovom setallsu

pur knjiga, CD-ova, igracaka, umiemickih djela, nakita kcje de volonteri ovog u druzen ja proda va ti po s irnbolicnirn cijenarna.a sav novae koji se prikupi tokom prodaie navedenib srvari iskorisrirce se za lijecenje zivotinia, niihov smiesrai, hranu.rransporr.; E.M.

Pro/slniGi pasma/rs/i izvla(;enje PUlU do kuce, te rurajuci, pao cia je Krasnov prije pad" bio uriieku. N.GRABOnCA u kafani te je, vjerovatno, na

zaurSena reltonSlruHcua slrogO zabranteno uisagradSHI HaOi-HUle
Zbog svakodnevnog izlijevanja kanalizacije u riieke, bacan ia s meca uz vodotoke i nepostojanja kanalizacione mrese u prigradskim nasell irna i ovog ljeta je strcgo 7..1branjeno Jsupanje u Miljacki, Z u jev ini, Zeljeznici iBOEn;'. M.ikro b ioloske analize sko-epidemioloski neispravne, Zbog toga vee godinama apel iramo na gradane da se a njima ne kupaiu, jer tako zagadene predstavljaiu veliku opasnost po niihovo zdravl]e, hze za "Avaz" Leila Hatibovic, rukovodil3C Odjeljenja hig:ijene Zavoda za jaVDO zdra vs rvo Kan lona Sarajevo. - S obmom na ovakvu si-

Nakon dvornjesecnlh

radova

lz Zavada za javna zdravstva apeliraju na gradane
Opcine dutne na obalama rijeka postaviti table s upozorenjima

MU08nteu rreMama
tuaciiu, 8Ve opcine sa dufue na obalama rijeka postavi ti cable s upozoreniima kako bi kupaci· rna skrenuli painju da rashladivanje u rijekama predstavlia veliku opasnost po zdravlie, Plivaci lako mogu dobiti neko oct crijevnih ili koznih oboljenja - rekla je Ha tibovic, Prema njenim rijecima, gradani spas ad ljetnih vrucina mogu pcrraziti na de set sarajevskih bazena, gdje vodu stalno kontrolira Zavod za j avno zdravstvo KS. Anal ize Sl.I pokazale d a j e voda ispravna u Olimpijskom ba;renu "Otoka", na "Terrnalno j ri vi jeri», na ba· zani!!!" fla Uidii Ie u nekolikogradskihbotela. A.Na.

pokazuju da su riieke higiien-

Na kro v pos/av/jena no va sindra Nakon dva mjeseca zavrsena je rekonstrukcija Visegradske kapi -kule, Kako su nam kazali u Zavodu za zaSuttl kulrurno"hiswrijskog i prirodnog naslijeda Kamona Saraj evo, sa n.i.ran je zid s ju· goi sweDe srrane koj ise obrusa vao u dvoris te oblizn je kuce Ie drveni po tk.ro v. - Prema projeklu, zamijenili smo smru lepenku i postavili novu sindru na krov Visegradske l<api"kule.

U Sarajevskorukanronu regisrriran.o je 787 kli2i!ita.?rem. podacimaZavociazai2gradnjuKantonll Sarajevo, u vogoseanskoj o¢ini nalazese 1.93, u NOVOIDGradu 177, u Cenlm 131,u Starom Gradu Ill, u Novom Sarajevu 101, u Ilijasu 48, na llicffi 12, d.ok je najroanje pOmjeranja da 1.1 Trnavu i HadZi.:ima, po sedam. A.Na.

R 101 .. . ~·SI·· rlrano. 7fII HI~IZI~Slv . __ ·a

U un u trasn j OSIi 0 bjek 13 zamiienili smo i natprozornike " kazala je Amira RadonCic iz Zavada za zastim ku l!urn o· h iSla Ii jskog i pri· rodnog Daslijeda KS. RekoIlSlrukcija Visegradske kapi-kule pOCela je u maj'u, a izvodac radova bila je firma "Dedo-re2" iz Zeniet:. Projek [ su finans irali Opt:ina Slari Grad i Zavod za zasti tu spom en ika F ederacijeBiH. A.Na_

Mnoge rijeke higijensko·epidemioloski

.neispravne

(fo!.; M,G"sic)

U okviru priprema za obiljeiavanje rnanifestacije "Odbrana Bosne i Hereego· vine - Igm.an ZOll" jucee je pocelo asfalLiranje prismp' nog pura od Kabalova. do Rame d~amij.ena Igmanu, Kako je kazao premiier

Kantona Fikrel Music, bit Ce asfultirano 4.500 rnetaf" pu· m. Ministarstvo privrede KS iz.ctvojiio je 504.000 KM," na inicijauvu OrganizacioDog od.bora manifestaciie. Radnici p reduzeCa ~Rad" pesao Ce zavriili.zapeldana, S.M.

biznis

Onev~j avaz, pewk. B. iulVsrpanl 2011.

17

MALOPRODAJA Sta se krije iza zvanicnih statistika

Gradani tose u-se, Zi e ne lite n-Ie
Promet u prodavnicama u kojima se pretezno prodaje mba namijenjena siroko] potrosnii porastao za 13 posta

S jlJcerasfljeg rQ{;i§la

Uprkos reskoj ekonomskoi situaciii u drzavi, gradani BiH, prerna zvanicnirn po dacima, ove godi ne zna 1no vi~e kupuju i nose novae negolani. Naime.porast privame po rrosn je u prvorn rrornjesecju ove godine je zajedno S trgovinom gorivirna i mazivirna bio glavni faktor rasta prorueta maloprodaie od 10,7 pOSIOna godisnjem nivou,

OdgOdena od. ulla o steCa)UKriUa)e
Radnici ocekuiu milionskiiznos
Stecajni sudija Opcinskog suda u Zenici Ramo Lievakovic [ucer [e iskoristio zakonsku mogucnost i um iesro odl uke 0 po kretanju direktnogstecaja uad zavidovickom "Krivajorn" 0dl ucio da kon acn u 0 diu ku donese u ponedieliak, i 10 pisrneno, tako SIO ce je pokretaci stecaja, grupa od i94 radnika, te predstavnici "Krivaje", podici na Pisarnici Suda, Rezultat ie to procedure provedenejucer, kojoj jeprisustvoval a gru pa radn ika koji ocekuju milionski iznos, uaosnovu tuzbi ipresuda, u prccesima koji se vode iosod 2002. godine. Ka d su svi u sali cceki vali objavliivanje pocetka stecaja, U sudnici se dogcdio film ski preokret kada ie, naocigl ed ra dni ka, stigao dop is federal nog pra vob ranioca koji je, u irne Vlade FB iH, za [ra~io p rek id p osrupka, jer ce "Krivaja uskoro ispuniti uviete za obustavljanje postupka", Nairne, radnicirna je obecana isplata sreds ta va, ba~ kako su im 10 ob eca vale i pre rho dne via de. - Vlada F ederaci j e n ij e strana uposrupku i sudija ne b i sm io prih va ti Ii dopis nekog sa S tran e. Oceku j em da ce sudija prihvatiti sluca] i pokrenuri slecaj - kazala je p u no m ocnica radni ka, advokat Nerrniua Pivic.

Opclnski sud Zenica

Visestrukirast
To se, prije svega, ogleda kroz fast (od 13 pOS[Ona godosn je m n ivo u) prom eta u nespeciializiranim prodavnicama u kojima seprerezno prodaju dobra namiieniena sirokoj potrosnji. Zakliucci su to D irekci ie za ekon omsko planiranje BiH iz publikaciie Ekonomski trendovi

VaGI prlhOdl

RaSidovi': navodi poskupljenje elektricne energije, - Gradani nece !rOsin vi~ kilovata nego do sada, ali ce se u korist elektroprivreda prikupiti veci prihodi - ka1e Ralii dovie,

Kao konkretan primjer prj vidnog rasta pc rrmni e

U palrosa~kaj karpi mallIe proizvada januar - mart 20 11, dijela koje kupovna moe gradana poji se odnosi na stanje u maloboljsana, odnosno da bolje prodaji. zive_ Nairne, prema njihovorn objasnjenju, zbog rasra Penzi:je i place ciiena statistike pokazuju - Doprincs avog vida trveci obim trgovine. To, PIgovine ukupnom rastu maakticno, lnaci da potrosaci loprodajeje U odnosu na preizdva j ai U vise novca Z" is tu thodne dvije godine visesiii cak manju kolicinu narruko povecan - navodi se, mirnica, izmedu ostalog, I[ doku- Finansijski obim jeste mentu. povecan, ali tonaza proizvoKornentirajuci ove poda i roba nije bail U pOIaS!U. datke, u Savezu udruzenja Prema nasim procjenarna, po tro~aca BiH n aglasa vaju gradani za isto novca ne mogu kupiti istu koli~inu robe da rast potrosnie ne znaci da

kao prije ier su cijene prehrane i ostalih proizvoda znatno porasle, Stavise, U nuzno] potrosackoj korpi od 800 rnaraka nalazi se manje proizvoda - kaze Mural Rasidovic, predsiednik Skups tine Saveza, n aglasava ju Gi da zbcg siromastva, zbog penzija i placa koje ne rastu srazmjerno povecanju cijena, otkaza, poskuplienia.; dolazi do nixe kupovne moei, slabijeg zivomog standarda, nekvalitetnije ishrane., B. TURKOVIC

A.DZ.

CUj je umreziti sve proizvodace iz sektora organske proizvodnje zapadnog Balkana
Jucer je u Novom Travniko otvoren Peti medunarodni sajam organske proizvadnje i eko-lurizma pod nazivom "Dani mali.ne 20II" koji organizira savez OrgQnsko Federacije BiH. Sajam koj,i je mvorio premijer Srednjobosanskog kan tol!a Tahir Lendo, okupio je 65 izlagaca, te ok 0 d" a dese ta k proizvodaca maline. Medu uct'Snicima sajma i izIagacima S II i gOS[i i 7, susjedn ih zemalja - Srbije, Hrvatske, erne Gore,. Albanije i Ma.ke· donije. Osim uzgajivaca organskog voca i povrca, na sajmu su prisutni i proizvodaCi meda, Ijekovi 109 bilja i drugih ljekovitih preparata, a predsta vile su se i lUrisr.icke zajednice s podruCija FE iH. - Ovaj sajam je okupljanje orgallskih proizvodaca iz regio !la, a sve s eil jem da

ga silom o-zuodnlom o nou- radnih mlesta

U Novom Travniku otvoreni "Dani maline"

Diombic IJpolnal

s

problemima kompaniie Sa~

(Fola: G.8.bic)

Diomb,iC POS)BtiO priuradniliB
Vazduhoplovnom zavodu Orao u Bijeljini bit 6eodobren kredit u uznosu od 3,7 miliona KM za izgradnju fabrike za galvanizaciju i nabavku dodameupreme,6me ce bili popravljena konklJren most ovog preduzeca n a trzi~ tu, potvrdio j e j ucer uBi" jeliini premijer RS Aleksandar Dzombic. Odluka ee biti donesena narednog cetvnka na sasmnku Velikog kreditnog odbora InvesticionorazvojnebankeRS. D~ombic jemkoder rekao da je Via da RS vet usvo jila Zak!jucak da Fond PIORS prihva[i konverziju potrazi vani a u akcije i da poveZeslaz radnicima Otla,~to je bio jedan od problema ovogpreduzeea. Takom viilednevne posjete opCini Bijeljina Dzornb ie je razgovarao s opCinskim nacel.!Iikom Micom MiCieem 0 dosadailnjim ibudu6m inve'5tidjama i .realizacij; kapimlnih projekara u ovom diielu RS_Osim posjeteOrlu, Diombie se, izmedu ostalog, u predUZeCli Rakio:: KomeIc d.o.o. upozuao s najsavremenijom proizvodujom konzumnih jaja, dok je II Prehrambenoj industriji SavaS em berija sazlI ao za p robl em e ovog pred uzeea. U Savi Bijel jina ukazano je us probJeme koje imaju s megamarketima koji ih, na ne.k i nacin, u vie ru j u i teSko mogu cia izvcle plasm an svojih roba - kazao je Dzombie E.M.

Premijer RS u Bijeljini

Utestvuje 65 pos.aljemo poruku da poljo· privredna proizvodnja mo" lie OIvori ri radna m jes ta i uposlili Ijude ida. maze bid osnovno zanirnartje. U pr-otekloi godini organski pro oilvodaci su iod.irekmo 0[vorili jos vise od 50 radnih mjesm. Nov; Travnik ove godine pravi i iskorak u lJmrezavanjl.l organskih proi zvo da c-a i usk oro cem 0 doc; do formiranja prve mrde poljopri vrednih proizvodaea na zapadnom Bal· kanu, a cilj je umrel:id sve proizvodace iz sek[ora or· gan sk e pro izvodn je sa zapadn og Balkana - kazao je Sejad Herceg,. predsjedJlik saveza Organsko FBiH j pred" sjednik organizacionog adbaraSzjma.

K.KAVAZOVIC

18

One,ni svaz, petak,

8 iulVsrp~n 2011 i

CrD.a

hronika

SUD BiB Predlozeno produzenje pritvora

Semsudinu Hodzicu i Enisu Mandalu, kao vodama kr.iminalne qrupe, te nienlm i':lanovima Mustafi Dermrovicui Josipu Rasi zatrazeno jos po tri mjeseca pritvora
• Drzavni tuzilac pleg Cavka zarrazio je da se Sernsudinu Hodzicu (20) zvanom Svabo i Enisu Mandalu (28) zvariorn Pajser, osumniicenima za voden]e organizirane krirninalne grupe koja se bavila kradarna i trgovinom aurcmobila, kao i pripadnicima ove grupe Mustafi Dernirovicu (28) ; josipu Rasi (35) iz Kiseljaka, prod uzi m jera p ri tva ra za naredna rri m j eseca, do ka da bi istraga u ovorn predmeru mcgla biti okoricana, vecinom zavrsavala vozila ukradena na podruciu Sarajeva i Mostara, obuhvaceno je sedam oso ba, Hodii" i Mandal se sumnjice da SU organizirali hade vozila, IIi hovo preuzimanje i preprodaju. Sumnja se da je Demirovic, koji je zapcslen u iednoj sarajevo skoj speditersko] firmi, na zahtiev osumniicene Nade Govedarica,a u saradnji s jedoom kriminaliziranorn osoborn iz Uprave za indirektno oporezivanje BiB, vrsio fiktivni uvoz ukradenih automobila. Cavka je istakao da se ocek u j e za vrSe rak istrage koju su sluzbenici Federalne uprave policije pokrenuli u Upravi za indirektno operezivanie BiB,. gdie ie identificirano pe t 0 soba prern a izjavi osumnjicene Nade Govedarice, Istovremeno, u Srbiji se ocekuje ispitivanje sedam osoba osumnjicenih za krivotvnrenje isprava i prikrivanja stavljanjern u prometautomobila u Srbiji,

za uMradeneaulol il OSig aualirMrune Da ~re
Nadzm lelefona

Privolfenje Edina Kr~sni{:~

Pred sudijorn Kantonalncgsuda u Sarajevu Vladirnirom Spoljari Cernj!leer su N ermin Hadzovic (21) iz S arajeva, Salem Salah (22) iz TIe· binja i Edin Krasnic (40) iz Sarai eva, optuzeni za razboin istvo i sm rt Zinete Krasni c (57), izjavili da se ne osjecaiu krivirn, Njihov spis bit ce upucen vijecu radi sudenia, Trojica opruzenih prvobitno su bila osumnjicena za ubistvo, ali su, na kraju, opruzena za razbojnisrvo sa smrtnorn posljedicom. Hadzovic iSaIah su, prema opruznici, fizicki na-

RaZbD)niCi agirali Mri-CU

Kantonalni sud Sarajevo

pali Krasnicevu strinu Zinetu koju su zatekli u kuci u ulici Adema Buea na broju 320. Savladali su je re su joj kablorn ko]i SU nasli u kuci svezali ruke za Iijevu nogu kako bi ie onernogucili da napusti prostoriju. Na USia i nos SUjo] stavili krpu, preko koie su zakopeali kozni reo men s metalnom rokom, sto ie bio razlog da ie pcdlegla usljed gusenia .. U kuci su pronasli maniu SVOIU novca Ie zlatncg isrebrencg nakita koj e SU podi ielili s Krasn icern koj i ihie eeho ispred kuce, B.C.

Cavka je jucer u Sudu BiB,. izmedu ostalog, naglasio da je djd 0 izuzetno obirnnoi istrazi koia ie zap oeda prosl e godi ne, kada je

Na regionalnom putu Modriea . Doboi II rnjestu Vranjak, opcina Modrica, dogodi la se saobrac a jna n ezgoda kada je kamion "mer· cedes", kojim je upravljao D. M. iz Donjih Kladara, apCina Modrica, usljed ne· prilagodene brzine, izlelio s cesre. U nezgodi je te~ke tje· lesne pavrede zadabio suvo·

HamiDOizleliD s cesle

Vranjak kod Modrice

,
\
(;avka: Zas/upa opfuznicu rokom sest mjeseci vrsen nadzor mobilnih telefona. Istragom je u BiH obuh vaceno 35 osoba, a u Sbiji, gdje SU

Sumnjivi konta.kli
I os se ceka zavri etak vjestacenja kompjurera Antonija Corluke i Bozidara Kundeka koji se sumnjice da su pravili dokurnenta za ukradena vozila, TuzilaS(I'll, takoder, os laje da rasvijetli aktivnosti [osipa Rase, za koje irna sazn an ja da je konta.klirao s najrnanje

S hapsenja (Jsumnjil:enog HodiiCa

Duel tuziDca i adUD'Mata
Advokat Zlatko Sirco za dao j e nekoliko "niskih udaraca" tuziocu Cav ki, usrvrdi vsi da spom enu ti prije,;ilog za. odredi vanj e pri I· vora ru~io(:u maMa moze proCi na Op6nskom sudu. Sireo ie kazaa da ie prijedlog protiv RaSe upueen s umisljajem, iee osumnji· nii e h ti 0 pr.izuati Sla je uradio i sta flIi zna. . Kako se moie prijedlog za produzenje pritvora podniieti iz nehata, to se moze uraditi samo s umisljajem •. adgavorio je Ila u vrede ru~ilac v ka, 0 b· eeav~i oSllm'lljicenom Ra· iii da na njega Ilece uljeC' ati to sto vise nije u do· brim odnosima s njego· vim bran;ocem Ziatkom Sircom.

zac B. P. iz Vranjaka, dok je suvozac D. S. iz Modriee zadobio lake tjelesnepovrede, Voza.'; D M. ie, takoder, povTijeden i zaddan na Iijeeen iu u dob ojsko j b 0 Inici, ali SI! Jiekari za sada nisu iz· jasnili a SIepenu povreda. Uvidaj su izvdili sluzbenici PoLicijskestanice za bezbje· dnosl saobracaja.Doboj.

ea

Cem

TeSlloPoUrljedenZa uolanom Uopel aseone"
Tridesertrogodisnji Ri· fet B. iz Zeniee teze ie povri· ieden u saobracainoj nesrec; koj a se dogodila IIT ray nik 11., dok sucetiri osobe lakSe po· vriiedene, saopceno je jUl:er iz MUP·a Srednjobosan· skog kantona. RifetB. jezbogleSkihpo· vreda prevezen u Klinieki (;emar . u Sarajevo, do k je Ja k!ie povr ijeden im he tu B. (19),Tomsonu H. iz Finske, Benadelahu (54) iz Maraka; Dzemalu O. (44) iz Sarajeva ljekarska pornoc IIkaza.na II Kamona.lnoj bolnici u Tmvniku. Nesreca se desila prek· jucer, kada s u se OIl darili [erensko vozile "toyota", koj· irn je upravljao Dz.ernal O. iz Sa.rajeva, i valilo" opel asea· n3", koje je vozio Rifel B., u kojem SUsapurnici bili Izet B., Sl!vOlac Tomson H. i Be-nadelah. Nesreea se dogodi· la na magistralnom putu M·5 na raskrsnici Tempi u Travniku. Uvidaj su obavili sluibenici Pol icijske stani· ceizTravnika.

Udes u Travni.ku

desel kriminalilirani.h oso· ba s podrucja Sredojobo· sans.kog kan to Ila. Advokar; Omar Meh· medbasic, Ziatko Sireo ; Semso Temin zarrazili su da se prijedJ og za produzen je pri rI'ora odbac i kao neo SIl o· v.an, ali i kao 'IIezako'lli[ kada je rijet 0 Rail; i Demirovicu, jer oni n.isu oznaceni kao

vode kriminalne grupe ina· laze se II pri rvoru vee ses I mieseci. Sirco je mkoder kazao da Rasa ne bi mogaa utjeeati na svj edo ka pokaj n.;ka M ura ra £)uderiju; lijecenog narko· mana, koji ie odmah po pustanju iz prirvora paceo da krade vozila, zbog i'ega je nedavnoi uhapsen. B.C.

spec
• Na T rgu ZA VNOBiB·a u Sarajevu polic:ajci su prek· ju';er uhapsili P. A. (42) iz Sarajeva, jer su karl njega pro· ndli pake nc.s b eroiuom. 0 svem u j e obavijclten ka.ntonaltuzilac,.aP. A. jezadr.ru u Mup·u KanlOlll Sarajevo.

m

An(!elka Tolimir (82) iz Prn java ra sm rID a je stra da· la u saobracajnoj nesreci ko· ja se juter aka 10.45 sali da· godila na rnagisrralnog pura Prnjavor • Klasniee, kod Zanarskog centra u Prnja· voru. N esretna stariea Slra-

Automobill UsmM-ostaricu na DJaSaCBOmpri)alazu
dala je prilikom pokusaja d~ prede preko pje:l3ckag prj· jelaza na drugu s[ranU rna· gistrate kadaj e nan ju nak· lio amomobil "mercedes", za Cijim se upravljacem na· lazija Gordana Martie (30) izDervente.

U centru Prnjavora

Od silin e u dan nesre Ln a slariea u srnreena je Ila lieu mjesm. Uvidaj SUobavila pmja· vorska saobral;aj na policija ka ji treb a da utvrdi pod ko;· im se okolnOSlirna dogodila ova nesreea. D. C.

AUIOfflObil koji je udario 82·godiSnjakinjll (Fo/.,

D. to/It)

oglasi
Tel: +38733725135
--

I Fax; +387 33725
-

122
-

I Envera Sehoviea
-

54
-

I Sarajello I info@general-seruis,ba I WW\U,general-servis.ba
-

• general serVIS

fol je u kvalitetu
Klima, sna_ga3,s KW .. sa ugradnJ.om .1nosacima

KM
Time5.2ms, Invl'Slble Spea ff 2 xl OW•.2 HOMr. 2 Seart.Oigltal
Tuner tDVB~TIC MPEG-41" Resoluoon:1366x768 Conbas~l,Respcnse

HDRI!~~Lv~.

Spilt slsfero. kapacltli!t hlaile-nJa 12000...btu, kl. paci~et fnJanJi 13000 btu, auto restart, TaJmer, OnlOff mode, led displeJ. oo\llaiivanw, tllli rad, dalJenskli uprav.IJac

cu general servisu akcij_flllfl SUB str
E1"2JII eu araumzued ez I IpaJ>j ZJg.
EUIPOg LOP erJUEJI?9. arUotnrl
E' eUEJI? 1l?~EWe~ zaq

anl

K

a);uea 1 paJ)lun I uaslClJJEtl t?weJI~Je){ a EJ eu efut??l?ld lsou~n2oll'J. llptH}I.

ud

I PI'(llC;np PI

1t?ldsa8.

OflQU"22 OJP1C:;.

:3!)n1Sn nSI/U:135 1lfH3N3!l n

11\1)1
x o ::::l3
X'

C.c:r m _.
V1::S ...-0

c. _. m:l
t,JlO

-3 ~D"

o

:;I::;

0-'

-3 :.JeT
-c::

o

m:i P:I 7-' ..... \ :!.
WNC

,_c::

rn:l
LI10

nlU :J

l>- ..
Ne

rtDl :::0:2
~
f\..... ..

» _.
He

{JI::r

c.: rD

lJ1_.

...

is:

l.T

...
rD

c.: rD ...

roSpo:asndod !u~epop OW21\I!JqOPO 2leJede io.nqs ~eJ/\Odez

eS0>l2I\S ez !eU!~!lal\ II!J\sef!:J>I!lt

20
NESRECA Strpci kod Prnjavora

Pado . s balMona 18-g0disnli MiliUOle Demonlie

Mladic paa s visine ad 3,3 metra
policije u Prnjavoru,

u,alrogaSCi iz .-BiH gaSili pozar u RS
sanska Krupa i Krupa na za samo nekoliko rnin u ra va tra je unistila poUni, rnocni objekt Slobodana

Bosanska Krupa

vic, na razrnedu opcina Bo-

U naselju

Gomj;

Buse-

j ecirQ a,

U n ede

fin iranorn po-

Vriine. U objektu velicine o ko 80 kvadratnih me tara u trenutku izbijanja pol.>lra bila je jedna krava koja je spasena u pes Ijean j i tren utak, dok ie u drugom dijelu objekta izgorjelo vise od 100 balasiiena .. Na poziv vlasnika obiekta, na rnjesro pozara i«isl; su vatrogas ci TV J Bosanska Krupa i za nesto manje od dva saraIokal izirali pozar sprijecivsi da se varra prosiri
nasrarnbeni objekt u blizini,

drucju izmedu dva]u emilera.Iakosu pcmocza sanaciju obiekata prilikom povratka 2000. godine dob ili 0 d opcine Bos an ska Kru pa, na

MiLivoje Demonjic, osamnaestogcdisnii mIa_die iz prnjavorskog sela Strpci, pronaden je jucer uiutro mrrav s vidnim povredama ispred porodicne kuce u koioi Zivis rodi tel iim a, starij im bra tom isestrorn. Nesrernog mladica su mrtvog ispod balkona proo::l_sli njegovi roditelji, nakon bega su obaviiesrili stanicu

sugestiiu vlasti iz Republike

Srpske, mjestani su svesvoje dokumente izvadili u Opeini Krupa na Uni, Poziv
upucen vatrogascima iz te

o pci ne os tao j e bez odgovora, do k su va trogas ci iz Bosa 11.Ske Krupe, iako se zapalieni objektne nalazi u Federaciji Bill, cdmah izisli na pozariste i spriiccili vecu ka las ITO fu, Na miesro pozara izasli su samo policajci MUP-a USK
iz Bosanske Krupe, do k poli-

Kuca Slobodana Vliine naIazi se, prema niegovim ri-

cajaca iz MUP-aRS nijebilo nalicu miesta. A.M.

Uvidai su, uz prisustvo rnrtvozorni ka, izvrsili pripadnici kriminalisticke policiie koji jos utvrduju okolnosti pod ko] ima se dcgodila ova t raged iia. Nezvanicno doznajemo da j e nesretn i rnladic P"O s balkona kuce koji nije bio ogra den. N esreca se dogod ila sal iza ponoci, kada se mladic vratio kuciod prijatelia. Uvidaiem ie utvrdeno da ie pao s terase u toku noci, i [0 s visine od oko 3,3 metra, a prema iucerasnjim informscijarna iz policije, u pitanju ie zadesn a SID r t, dok ce se 0 b-

dukcijom kojn je naredio

okruzni tuzilac utvrditi ta-

call uzrok i okolnosti pod kojima je preminuo. M1a die j e, na vo duo, k uc; dosao oko jedan sar iza ponodi, a prethodno je s drustVOm bio u gradu, gdje su

zaiedno konzumirali alkohol, Njegovo bezivorno rije10 ju oer u ju tro je pronasla majka, 0 cemu je porcdica odmah obaviiestila policiisku stanicu u Prnjavoru,

- Na lieu mjestajeobavljen uvidaj, a njegovo riielo bir ce prevezeno na Novo grobli e u Banjoj Luci, gdje ee se uradiu obdukcija . kazali sIt u CJB Banja l.uka, D.C.-B.S.

Otllrluene 01 IndiJSlle II

U Travniku i Vitezu

v

Siabijike il/oiene

II

poiiciji Grahovcici ked Travnika pronasli zasad indijske konoplje izaplijenili 82 stabljike, prosiecne vi sin e 0 ko I., S metara, Stabliike SlI izuzere;a istraga k30 i 0 tkri vanje 0 S0 ba
koje se rncgu dovesti u vezu S

IFalJJ:

1(.

Kiramll'i.';'

Inspektori Sektora hirninalisticke policije MUP -3 S red n j obosa nskog kan tona na dviie lokaciie, u Travniku i Virezu, otkrili su i zaplijenili 131 stabliiku indijske konoplie.a izvjesraj je
proslijeden

Inspektori Sektora kriminalisticke policije biii su uspjesni i II Vitezu, gdje su u naselju Krcevine kod Kru'Gice pronasli 49 stablj ika indiiske konopl]e, prosiecne vis in e 80 cen ti me tara. Zanimljivo ie da [e u ovorn slu-

Kako doznajemo, inspeklOri su najprije u naselju

ruzilastvu u Travniku.

Kanrcrialnom

uzgoiem indiiske konoplje, od koje se pravi marihuana, jeu IOkll.

caiu zasad indijske konoplje p ronaden n.a zeml j i~ru u drzavnom vlasniiltvu_ K.K.

erna hronika

DnBvnlavaz, patak, 6, julVsrp3nj 2011.

21

Droga koju su pre vozili

Mirsad Cehaiic (49) iz Bosanske Gradiske pronaden je mrtav usumi u Nisevicirua kod Prijedora, a uzrok srnrti bit ce poznar nakon obdukciie. Cehaj icev Icl naden je prekjucer oko 17 sati u zaseoku Kremenovici, a bio [e

obucen samo u donji ves, dok mu je na saci desne ru-

ke nedostaiao kaziprst. U vidaj su izvrsili pol ici[a, dezurni ruzilac i patolog Opste boluice Priiedor N ikolina Blaban. Prilikom vaniskog pregleda u ocen e su vi dn e povrede u predjelu vrara i leda. Prema nezvanicnim informacijama, radi se 0 osobi sklonoj skitnji.

Ceha] ica ie prvi pronasao Save N ii:evic. On je kazao da je posao da vidi kukuruze. - Prosao sam ovuda, putern kojim i uvijek dolazim u svoi u njivu. Prim ijetio sam na puru nesto cudno. Kada sam prisao blize, vidim covjeka, ali nisarn bio siguran, Otisao sam do ko-

msije i rekao mu da nazove policii u. Bio ie go porpuno, pruzen i lezi, imao je same gadice na sebi, nista drugo, na nogarna "isla. Nisarn vidio povrede.sokiralo me da nisam smio ni prilazi Ii. Roj ile su se rnuhe, najvise po glavi i prelazile na noge kazaoje Nisevic, M.Z.

Sud u Splitu ie Stipu L, rodom iz Livna, nastanienog u Trogiru, osudio na 4,5 godina, a Stipu P., rodorn iz Livna, nastanjenog u Knin u, n a ceti r i godin e za tvora zbog sverca 6,7 kg marihuane koja im ie u [anuaru ove godine pronadena uz pomoc policijskog psa i zapliieniena n a grani en om pri jelazu Kamenskom u pokusaiu da je p ren esu u Hrva IS ku. Stipe L, koji ie bio vozac "golfa" splitskih registraci-

-uruac- usudeni ZbUD suerca marihuane
ja, ispod ciiih je oplata iznad

Sudenje u Sp!itu

zadniih blatobrana pronadena droga, kako navode izvori iz Hrvarske, rvrdio je da je rnislio da prevozi cigarete za naknadu od 400 eura, dok je suvozac Stipe P., navodno, rv rdi o da nB fa 0 svem u nijeznao.
Vrijednost zaplijenjene

droge je procijenjena na oko 350.000 kuna iIi oko 87.500 KM i vjeruje se da je bila us" miienjena hrvarskorn narkO-lrz.iiitu. A.K.

Travnicka policiia pronasla je majku koia je 18_
iuna u ulici Lukacka u

ProDadeDa maiMa HO)a Ie oslaU-la bebu
°
ostavila svoiu sestomjesecnu bebu koja je, odmah po prijav i,bila smj estena u travnicku bolnicu, ria Odiel pediiatriie. Kri vieno djelo napustanie dieteta rasvijetlili su
sluzbenici Odjeljenja kri-

Policijska uprava Travnik

U vidom u iskaze svjedoka u Vrhovnorn sudu FBiH zavrsen ie dokazni posrupak u ponovljenorn suden]

Zaurian dDllazni PDslupall za UbisluD BalN Fraila
u

Vrhovni sud FBiH

Travniku ostavila svoju iJestomjesecnu bebu, javlja Srna, Riiec je 2.0-godisujakinji eiji su inicijali N. M., protiv koje ce bi ti poduzete
zakonorn predvidene mje-

rei radnje. Onajel S, juna u ulici Lukacka u Travniku

minalisricke pclicije Policiiske uprave Travriik u saradnji sa sluzben ieim a PoIicijske sranice Travn ik.

~oje se vodi prorv Sabine Cosic (24) i Darnira Dedica (30), opruzenih da su 2. februara 2007. godine hicern iz pj~tolja ubili bivseg policajca i porornika Bajru FraStu. U ponovnom posmpku koji ie voden pred Vijeeem Vrhovnog SUda odbijeni su

svi prijedlozi odbrane i zavrsne rijedi su zakazane za IS. [uli ove godine, potvrdila narn je advokat Indira Karahodzic. Sabinu Cosic je Kanronalni sud Sara j evo nep ra vomocno osudio na 16,5, a Dedica naosam i po gcdinazatVO[3 zb og u b is tva Ba j Fraste. Vrhovni sud ukinuo ie tu pre-sudu, a ponovljeni paslllpak je voden pred Vijeeemovogsudll. 8.. C_

,e

Pripadnici Odjelaza borbu protiv zlouporrebe droga MUP·a Kantona Sarajevo uhapsili su prekjucer Z. A. (22) iz Beograda, nas tan jenog u Sarajevu, jer su u pretresu stana koji korisli u ulici Ram i703 Sale ina p ron ash

UhaDSen dller drogelz BeOgrada

MUP Kantona Sarajevo

25 grama kokaina, cenri pak eti ca marih uane, digi taln u vagu i novae koji potjede cd preprcdajedroge, o svemu je obavijditen kan [Qnalni [U l:i lac, a di ler je zadrzan u MUP-u Kantona Sarajevo.

Kootroia pristupa objektu Stanovi velicine 33m2-73m2 Garam I parting mjesla ureaello dvoriSle isadriaji za djllCll Mogucnost laeiranja enlerijera po viasliloj zelji MogUCilostkreIIIiranja kupovine bel ufeSCa, iiranata I dodalnih hlpoleka

1II!!!!!!!!1!!!!~ www.dlllDlllnlest.ba· www.dl-sIIn.caJJ

033 565 175

22 ...... ~ .. "'.; "'". Dn~vni avaz

oglasi

III III

DIJA NDSTII(A I SERVIS VOZII.A'
..IJAGNOSTIKA
DilGli1nojU~o k¥orovo, najsa.~lemenqfm cfijDgRIIlSI ilkl m uredo~m 0 -1:1 til, hie nCo!.11i II, Tet", Wo!Ko lid. Ug«ld"iooudio 1 video OJ' re meu sVim yoz:ilirr.o imog u(nOSI inl!rvencije no mm elektro .lnsto!odjcma ,j
eM:lJifnlm komponenlamanlzito.

~·JED
SURA
OPTO - elekuonsh
dijagno5ti ko i pocIti:lI'I'onj! gearne! rije Iro.~ yo1ila a

.JESTU

..... '-a
.~

III

511YfIllmanim IIredajimo.
1rt'.'1purcf.

.i(cnlrolo. mlerenlt ~Irtgloto emlsile dlmnaltI ilduvnl h gowvo ked diulmolora. Proprsono gomjo IIfUni(o koefa-renraemisile I:tduvnih: DO~ .1I1e3,C- I.

Cijene svih uslugaradne snags monie za 15% od 06.06. - 31.12.2011. godine

IIKOLIKO

tum RADm SA NAJSAVREMENIJOM
A

WALf1IilOVANIM WlADNICIMA,

TRA1m POSAOAIITO - EllKlR/~

OPRlMOM I

MI SMO NAJBOLJII180R lA VAS
PRIJAVl SA MOTIVACIJSKIM PISMOM, KRAtoM BIQ6RAfIJOM DOSTAVlTIlItNO W PRlPORfitENOM PO~/lJKOM DO18.07.Z0fl. II; CEN11l,OTT?ANS EIfROliNES '0.0.0 5fl(T0R oP!Tm. PRAVNIH IIfADROV5KIH POSlOVA ilL MTA SeNORItA ff 71 000 SARAJEVO

j

u
kupiti domace

Moiele Je naCi u _. u..U 14 piaslenl.ka prolzvodl ScezdravoPovr~eu ekolok m uslovlmabez uficaJavanJsklh fll'lI1 0111 (uzrocnikabolestl.kao $to su baklerUe.lJlrusllsl. J.Povrfe seuuaia cd sadnOil maledJalil domach iprolzvodaQ.prlmJenommlnel1llnHl. ,I ortansklb dubrlva u ful'$1om SlanJu I vz POI·punu .k.onlrolu uullla premaekololklrn standardlma.

Kod nas~zete

i paradajz

r stauce

ProdaJa sv.lele ubranoSPovrca vrti se M.klm danom ad 08.00 do 6•. 0 sali 0

unca Kurta Scharka br. 14 Stup fna utaau na Auio piJacuJ Sue fnformacUemozete dobUina broJeuelelefona.033n'Z0·81 'l In 061143 1-074 •

juneee meso skosUma,

Ph~e SoleMlo

.lCl>I\llMm.r.1

PI~eJaffa
L- '>'it-. 1 I

.Meda_

RASPRODAjA!
BEZKAMA.TA

INAKNADA:

--

UniCndit

!enska maJica
•. 1'lI1II11'lIm . • IIlQ'II, pal'!l"

Visa

Icartkom

24
BRITANI,JA Drzavu potresa nova medllska afera

Dn~vni avaz, pNak, B. julVsrpanj 2011.

lobus

D-81 S
Britanski tabloid "News of the World" je presao sve granice, pclicija je urvrdila da j e ta] lis t prisl uski vao mebilne telefone [avnih licnos" ti, zrtava otmica i teroristickih n apada, filmskih i sportskih zvijezda, poliricara i clanova kraljevske porodice da bi pobijedio kenkurenciju,

0-

Novina "News of the World." prlslusklvala ie [avne licnosti, politicare i porodice zrtava otmice i ternrlstlcklb napada - a skandalu ce raspravljatii britanski parlament
nostiprisluski vanja, Poiedine kompaniie, medu kojima "Ford", "Mi[subishi", "Renault", "Lloyds Banking Group" i "Virgin Holidays", vecsu pocele boikot Iista i povuklesu svoje rek lame, al i, ka ko iSI ie u anali ticari, 10 se nece znscajnije odraziti na niegovo poslovanje. Iako su sve Dei uprte u vlasnika medijske irnperije Ruperta Merdoka (Rupert Murdoch), ciji je, pored "T: mesa" i "Sunday Timesa», i "News of the World", i Rebeku Bruks (Rebekah Brooks), koja je izvrsna direktorica "News Internarionala", Merdok je rekao da ce ona i dalje upravliati novinama u niegovorn vlasnisrvu u Briranij i, a ona se hrani da nije mala nisra 0 cijelam sluca] u. U rneduvremenu.policija je potvrdila da je lis! 13-godi~nje djevojcice koja je n estala u m artu 2002. godine, a poslije nekoliko mjesed pronadenamnva. Novinar jecak i brisao peru ke pcdrske 1judi koje su stizale ria njihovu govorn u postu da bi napravio mjesta za nove koje su pctorn obiavljivane u tabJoidu. Lisra hrava Malkera i radasnjeg urednika Klajva Gudmena (Clive Good, man), koje je policija uhapsila, poduza [e: prisluskivani su clanovi porodica zrtava bornbaskog napada na londonski metro, slu.:!bellici k ral jev ske poro di ce i mnoge [avne licnosti, a kako ie objavio "Daily Telegraph", izgleda da su bili prisluski vani i rnobiln i telefoni clanovi porodica voi-

a DDla d

ea e

Otkazuju reklame
Glavni urednik Endi Kelson (Andy Coulson) je za [0 znao, odobrio pris1uski vanie,a kasnije postao direk tor za kern unikacije britanskog prernijera Deivida Kameronaf David Cameron) pa ce 0 skandalu raspravljati i britanski parlament, iako [e on u jan uaru podnio osravku i radarekao da nije bin sviesran ozbilj-

placao policajcirna za pcvj erlji ve in forrnacije ida. j e is" !razivac lista Glen Malker

(Glenn M ulcaire) prisluskivao telefon roditelia Mili Dauler (Milly Dowler),

globus

Ilnevn; avaz, peta K.,
8. julVsrpanj 201 1 ,

25

u Iraku i Afganistanu, Greiem Folks (Graham Feu lkes), Ciii je 22-godisnji sin Dejvid (David) poginuo 200S. go di ne u reroris tickorn napadu, izjavio je za AP da je uZa5nU[ i da ne moze da vier uje da nek o rnozc bi ti tako zao i urad iti takvo n esto. Karneron je iucer izjavio da pol iciia treba ispitati cijeli slucaj hrabro i nepristrasno, jer se ne radi vik sarno 0 politicari rna i javnim licnostima vee i 0 zrtvama ubistava i poteneii al nim tercr istickim htn ika poginulih

varna tij; SU telefoni luskivani,

pris.

Pozvan Grant
Britanski mediji su izvijestili i da [e policija obavijesril a rodirelje dviju dievojcica Holi Vels (Holly Wells) i Dl:esike Cepmen (jessica Chapman), koje su ubijene 2002. godine, da su im telefnn i pr isIuskivani, a glumac ·Hju Grant (H ugh) je rekao da ie dob io pozi v da svjedoci, ier je u vise navrata rvrdio da mu "New of the World" prisluskuje telefon, Skandal vuce koriien e iz napora tabloi da da pobi-

POdmiceni POIiCalci
Londonska po licija je p otv rd ila da je isIrazi "ala na vo de "N ews Inter na tional a", koj i je rekao da su neki pollcai ci prih va til i nelegalne ispla te tabloida u zarnienu za informacije,

B r itanski tabloidi irn aju d ugu his rcri] u uznemiravanja pr ipadnika kralievske poro dice, sporus ta i dr ugih pozna rib I icnosti, al i

"New of [he World" je sada opruzen za mnguce rnijesanie u policiisku iatragu nesranka dievojcica za koje se pokazalo da su ub ij ene. Afera s Merdokovim tabloidom izbila [e u rrenutku kada raj svjetski medijski moguJ pokusava 0d bri tanske v lade dobiti odo bren je za potpuno preuzimanje televizijske kornpanije BSkyB.

jedi konkurencij u u izviestavaniu D kraljevskoj porodici, koja se, takcder,

zalila pol ici] i 200S. godine da im se prisluskuje telefonska sekretarica.

Pru- oradS)adn-1i na TWitt
Barak Obama na skupu pred aka 140 gastiju odgovarao na pitanja korisnika
Obama je postao prvi sef drzave koji je poslao i prvi pisani odgovor sa svog laptopa u Bijeloj kuci
til'Si priliku cia seponovo zalol:i za sro brzi dogovoro smanieniu deficira i podizaniu limita drZavnog zaduzenja, Taj braj prisumih je bin sirnboIi.Can jerporuke puiern Twinera moguimatinajviSe l40karakoc:ra
Bijela kuca, u nastojanju

Americki predsiednik Barao ie na pi ran]a korisnika drusrvene mreze Twitter, apostao ie prvi Sef drzave koji je poslao i prvi pisan i odgovor Sa svog lap tepa u Bijdoj kuci, Obama je ria sku pu pred
oko 140 gostiju odgovarao na rak Obama (Barack) odgova-

nih pres-konferencija Nalog Bii ele kuce na T wi tteru ima oko 2,25 milionasliedbenika. Pitanja su se odnosila na vise tema, 0 d stanj a na (rl.iiltu nckrernina i imigracii e, do ob razovan ja i buduc nosti svemirskogprcgrama.

pitania koiasu naekranu postavljana putern Twitrera, iskoris-

o zadUzenJU
Nesre6a u Indiji

d a dopre do biraea, ponekad koristi Twiner i druge nove medije umjesto tradicional-

Zanimljiv trenutak bio je kada je stigla poruka p redsjedavajuceg Predstavnickog dorna, repu blikanca D~ona Beneratjohn Boeh ner), koji iepitao gdie su cbecana radna
m jesta, S obzirorn na rekordna

Obama ie dodao da zemlji prijeti nova recesija ukoliko Kongres ne podigne limit vladinog zaduzenja i dodao da republikanci koriste tu debatu kako bi osigurali porezne olaksice za naibogalije

Amerikance. Predsjednik ie, rakoder, branio svoj plan stirnulacije privrede, iako je dopustio rnogucnost da je potcijenic ozbilinost krize .i da niie pripremio Amerikance na duzinu nienog lrajanja.

Obama s lzvrsnim dlreklorom

Twilfera Dtekom Dorsijem

(Folo: AP)

sredsrva utrosena u ekonomski oporavak, Obama [e po dsietio na Benerovu funkcij u i rekao da je to malo pogresno postavl jeno pi tan] e, al i ie ipak odgovorio da se nova radna mjesl. orvaraiu, ali ne Zeljenombrzinam.

Naimanie 35 osoba pogin ulo ie kada se aUlObus koii se vracao sa svadbe S\l dari 0 s vozom na. zeljeznickom pdielazu u sjevernoi Ind;j; jucer, saopCio jezvanicnik. Jos najmanje 39 osoba ie povrijedeno kada je voz vukao smrskani autobus vise od SOO me lara priie nego SIO se zaustavio, saop61a je 10-

U sUdaro 35 mrtuih Deuetorica naCiSia oSudena Da doiiuotni zatuor
kal na administralOrica S elva Kumar,.prenosiAP. - Autobus u kome je bila oko 80 osoba zau.stavio se na priielazu nakon 510 mw se slomila kocnicai po{omgaje udario voz u punoj brzini kazala je ona. Mlada i mladozenja putovali SU U odvoienom vozi· lu i nisu medu znvama. Sud u Veroni osudio ie tVll cleve torieu N ijemaca na dozivOlllll kazn u za lvora zbog nacisrick ih pokolia nad s to tinama ljudi pocinienih na sj everu hal iie 1944. godine, javili su i talijanski mediil. Osudeni nacisti bili su pripadnici diviziie "HerII odsus

Sud u Veroni presudio

0

masakrima iz 1944. godine

spec
Olae Fidele Biselja (Fedele Bisceglia) os uden je na devet godina i tri mjesec:a zatvora zbog si!ovania Cas~ ne sesrre. Otac Bisel ja je u januaru 2006" godine bio uhapsen na o~novu prijave casne sesue koj a je izjavila d a ie bila pet pu ta sil.ovana nakon Sto ie bila primoraiia u.zeti neke lablete, usljed cega ie bila polpll!10 ne" mocna pred silova teli ima.

man Goering", koia ie po" kusala slomhi iulijanski olpor i ubiia!a ie civile ne birajuCi, uklillcujuCi 140 civil. sarno u regiji Modene. ani su nsucleni i za masakre i~vr:lene u drtlgim dijelovima regiona Emilia Romagna i u blizini Are.za u Toskani.

Su denje je poce!o u novern bru 2010. godine paslije is(rage koja je [rajala pel godina. Opmzeni su osuileni Ll odsustvu. Jos rroiiea oplUzenih, koja su u meduvremenu preminula, oslobodeua SLl sv ih op t\l~bi, prenosi AFP.

Protiu UKe
Niemaeko savezno '1:i ldtvo j!leer je u Frankfurru objavrlo optuznicu proriv kosovskog Albanca Arida Uke za ubistvo dvojice !e ra n iavan je dvo jice americkih voinika 2. marta na aerodromu u Frankfurru, navodeci da su ubistva bila modvirana niegovim radikalnim islamistiekirn uvjerenjirna, Uka je u martu priznao op [UZ b e] er je, kako je rekao istrafiteljima, felio ubijati Amerikance iz osvete zbog niihove misije u Afganistanu. On se trenutno nalazi u zarvoru u Njemackoj.
to

Optuini'ca

Njemacka

26

Dnevni avaz, petak, 8. ju IVsrpanj 201 1 .

globus

Hrvatska

Oni su .iivjeii pod tlranilorn, taka da su mnoco skepticnili i mnogo vise posluiu dernokratski poredak naspram totaiitarnih snaga, rekao je Netanjahu povodom ovih posjeta
Kosor: Za510 je predsjednik nervolan?

Predsjednica hrvarske vlade i HDZ-aJadranka Kosor rekla je jucer cia ne razumije zasto je predsiednik Repu b Like Ivo los ipovic nerV01:a a, usrvrdi vsi da ce izbori biti na vrijeme i u roku te ponovila da ce datum izbora odrediti ovih dana .. Kosor je 10 rekla nov inarima u sredisnjici HDZ-a., upitana kako tumaci poruku J osipovica, cia je predsiednik taj koji raspisuje izbore ida je konkretan datum izbora u n j egovirn rukama, - Ne razumijern zasto je p reds iedni k n ervozan, T a, zaism, ne razumijern jer mi vee n ekoliko dan a Sali e po· ruke kaje ae razllmijem, buduCi da zajedno odgovara· mo za stabilnosl drZave - kazal a j e prem ijerka.

Hosorne razumije POrUNe

Izraelski prernijer Benjamin Netanjahu (Neranyahu) iziavio ie dazastoj u mirov n om proces u S Pales ti ncima aiie zaustavio "cvjetan je od n osa n Izraela s drza varna Balkans koje se foku sirane na liberalizacij u svojih

drusrava iekonomija,

Nova partnerstva
Netanjahu je naglasio da sve veta grupa zemali a cenrralne iisrocne Evropestaje uz Izraelu UN iEU forumirna • Mi pronalazimo nova

partnerstva, nove saveze na rnjestima u koja smo jednom ulagali malo vremena i energije- kazao je Netanjahu u in" tervjuu Reutersu na pocetku posj eta Rum uni iii Bugarsko j. On je dodao cia Izrael ima strategiiu ida "te zemlie duboko mcledaraz.viju veze", . Njihovo misljenie o nama je vrlo povcljno- kazao je izraelski prernijer. Dodao je cia drfa ve Balkana sma trai u da j e napetost izm ed u I zraela i arapskih susieda i Irana, izmedu ostalog, odraz njiho-

BOHProliu IBdnoslranih rjBSanJa
Rumunski premiier Emil Bok je na zajednifko] konferenciii za nov inare rekao cia se pro tivi unila teralnim ri esenjima u izraelsko-palestinskom sukobu, Sovjetski saleli ti 5U, inace, po drzali ranije palestinsko proglasenje neza visnos ri 1998. godi ne, Netanjahu je rekao da ga ne bi iznenadilo da neki od njih irnaju dan as drugacije .Emil Bok (desno) s mislienie, ilt8elskim ,gas/om

vih vlasti rih rani j ih borbi protiv soviets ke dominacije, - Oni su zivjeli pod tiraniiom, rako cia su mnogo skepticniji i rnnogo vise pos til j u demo krars ki po redak naspram total itarn j h snaga- rekao je Netanjahu,

lznenanenle u CeskOj.
On je dodao da jebio iznenaden tokorn posiete Cclkoi cia nije mOr3O uvjeravati svoj e domacine a odnosu Izraela
prerna sporazurnu do koga bi

se doslo pregovorima,

MaSlICl rnacetom ce ki cern ~m us karat: i e ul eti 0 u vrtic u Maleziji i drzao 30 djece kao taoce. Nakon nekoliko sari policija je uspiela sa vlada tiotmicara, pricemu niko U vrucu nije povrijeden,javio je BBe Policija je olmica.ra rani· la i hirno je prevezen IIbolni·

SaUladan OlmiCar 30-Bromalisana
ja je 1I vrtic ubacila suzavac i uslau prosrorije U kojese,za· jedno sa zatocenom djecom, rnuskarac zabarikadirao, a ispred vrtica se uz zabrin u re roditelje okupila velika grupa ljudi koju policija pok usa va amiri ti. Mll~karac je uletio u VItic u iuznomJohoru !eie po" licija okruzila podrucje i krenula s pregavaranjem. Mediji javljaiu da je napaclac

Talacka drama u Maleziji okoncana bez zrtava

zatrazio pistolj iii ce ubiti djecu, Medll otetirna ie bilo i cetvero 0 dgaja tel j a vrtica, Lokalni psihijatar ie razgovarao s covjekom re mu ie porucio da se smiri, Dr. Lau Lee j e rekao da je musk arac gladaa id~ lrai; hran u. Remers javlja daje muskarae men !alno nesta bilan. Cini se cia ie isri mtlskar~c na slica.n nacin upao i u vrticSeri Kids u Muaru.

oglasi

Dnevni avaz _'''-'''''''"'_

27

KO
ii_I!!! .. 1JI!!IIII'luin 1P. ......
"Q,~I~:

I N A. T.J
~1I!I.u
........

. A.J
... ~~

Iif,gn!kII:~.ftnJrJl"u4ij:,P"'Q!II!!!:

u.u»n~&1i1il

p.~.

to

Sales,&, Ma,rketing Representative
based in Sarajevo
'PORT :I!l~r. -IOVK,IJ.\ ('I""'IIJ.",, • .cIpJlI4"1 Iorl '\'1 ' 1\1)' M [l ~ll' \U - 'I, - • ",I,<b. ,po>IlellJl Li.O.to_ (..1 ..2,

.Fool vt m
.. " lUI'

f1fJ

'11Tt

,r.v

1',",

m 1Ir-... n
\n. ""
H4

I'"

,." • ..._
,""'_

ltl ... J WI"~
l<~.~

.• ""~
....

Jt>o4!Jok..,.'

I."""',

I:""""".

ell_mo)

III

'I''''''''.tl''' _ll'~

"1.0\·'" ~ ,., "O\IU,," u-.. ~Io ('01) N:'" o\r;.." INfOR.\1 TlKA (l'll '1'0 L.OV:': r~IIIULO ,hi: rJ~l)
.lDUH,sn.·D!1 I "Ull\l m fJU RnXInfmlll..l \/11,"'111'1

',",,',n i,n lr~· """",11,4
J,..5TII .... H 'I"Tt'/)/ ,

H/9;ITl.m::' 11'1 ,"AS1:H'" L I1U,
j

r.... '~"U'

""I}

r.

rJU

·'."T!

,1', - N...~T.d

'''UTU'U'iltlll1...LUfi t 10;_ I:..I"~II

l'I'WW.hilWn I!maliomd.oom
~2.ICA~ d.d.SAAAJEVO
DhmIlo.1I ,je-ctlf.io!Jr. '1000 $!Ir.j,.. 160

,-• ~~".,.
.. ..

OGLA~AVAPROOAJU

POSLOV,N,E ZGRA,DE

prilIu!PIJ"'J .. m pb ....... lh .~,

_,..._,,,
111..,..,,... .. ~ ~"'-;!II""",,~,,~,~ -." ..

two. ~~

LM'WII ,-..mI"""'~~"""""')II"""U.R""""'_.~"""'1'WII"IJII'II' ...


~'M! 1 '" .__._ll

(.1....... ' .. )O_.rrf

"......,. , ."""__~"jJl''''' .00 .......
... (IJf"IItN ",1~~.llI9"I'I-~ ju@iiilr;O:J!fIIWIQ~""~ .. ~~,iI ..~.

_~,..

".....,,.- ..........

... .r;1o~.,..,DtIrU

- --"_',, ..._..-..w_.,v.
~.~I!r
't)lllltDl,i

....

.-..cu'U,_..~

.al,~

.. ~

I"'~,~.
~~-

t prOOl!1oi

'II!I

~

" .... "'-,

:~.,.

_~a",.

IIH>01l ",
, j\~1"t"1

m

OIJ 1m '7'- IIF\ ,,~ 'ITI 1>1.1 lUI q(

m, ,n

Iod

...

.aoY

.

!'uS rill 1'1 I !MSKIl! I lJI!11 - II ("IIi! I ~. SlU!lIl/\ (;JLUl !<;!l IN'_I '" I" ItJ\TH) P~Jl RAn "" Dl7.AJlI, U+ J'! k'>TVO Ml t. M' DIJ .ll'}I,

,,,1ENJ'

,..,.,....

'"'1!"tMWII~~

IIC

.. OI>'"*'~M.....,... _"'O(IO"""'"'"'~
~~I)II

_l"~,Ilw&

.......... ... ~~IIJ~u6Ill _ 1~~pa"llU:lull.Dllllt~~I ... ,dllt"llU'Lt
....

II'I.liIOHIUlllU I

ntmHrl

......_~_tullnl,...,..ltll"lU.al

...-...
~. •

~~

w.~_,.._,.

....~

.....

, ,,~rl'\Hrl IIlJ

...

m tl!F' . flIPIJ
-III

~".1I!!fiIlj:-' ...

-.iI~I~~fII,~~I'IiIW.,.

~IIIit..III..!.,.~..-~
.,.. ,""' ',,.~'....' ''''''' ~,0JII'I"IIi

~

~.kfLLI,'i.-rr

'f'
II ( 'K!,lt,.

..,;n1

.

PQSW!PI HMS'IiI [,I()!i.JrlIl,St\1

sntmu.

~1J'i!fiiII"""bMI.Ii~""""

:m '!!II

( [til US 511JII!JA

.....,,,__

.......-..
N

....

• ,........ ~,IIrlII!'iIM.l~T

~

... ..

_

....

",'r

,,..,..,"""'...-_.,ot·,,
PM"~.:lI¥ pr-..~ b. ~,~

~ ......... ., IliJ'ooJ

• ~"
1

'W'IiJIt1lJWlll'''''

_<1_1_. __,,"
Of'!,

P"_

.1IIIJta.,lICItJIbllUo ~

-._

~bt'D1 f'ItfI5II'IC'Jif'.

l.

""_''''''_'_Jo
.. ~ ......
~~'It.., ~,,..'tdO~~O"pfIII~!oLIII1Il:Q

-.."""
..

.... ~Jt"II"Jcm~~" OIr.toDf9l';.:llUNilI[!9¥d

IIC'J,1J4-.ifI""'U~
1fII1Ii~~

..
fiI'ii.ilW'f'.f~

~j

~

l.t\d!I'LI_al_t..1II ,I.:5t.r.Ilh'IEl,.~ IJI."., y..n&1;'1I ~ IIJi[ D..~r~""II"".1.ndft.~~I'" llo,""","P ~jm"""'lITUt".Pi~" .<> ... __ ~'.t 10.>111 __

~11"~~IiO~,"'"

.... ·.. ~I£a.II~~
.._.,kwI~.)

~,toJ

6~ ... ~hl ~;!111 )

....

IhC.6
:II ~

nIJ'~~.IWWlllli~'~IIIoiI1~~,.~I!oI!IiI!~

~
I"

.. ~

'"'_

....." .. ",>d,!oo("""'~ .... '

"I"'

.....

)

... :~04., ~:rwn::--'.&1

... ~I • ..".....,If.Ii~~"" t. w61 ,..--.aa-iC!d~ .~,..
...............

.'

~

UI&v.It-pmll..lllilmI..Ii;t.~

~~.~I'IIMIIMY
........ i'!I"lN ............ ,"

10 ~".MJCiIbI"_Ui'IIptlli~~.~1lII1IC'100~IC.tjmI!~ ..._,... ".'LaI.JIIkiU""'IHtJIII.IdI: .. .....,~ 11..... ~1'IhiI!U~I_~~lIIIIfI!!K""~I.~~1111d1!11U1_~.

II bu. •.•. W__
11"""""::,_

,_.. ...__,._
I 1"""",,,_"

......... _ 1.0.

..

..-c""'"_
J,J""""'_ .. ~

~.

" ...__

bU., ... »n_~ ..._,'totoM,"1I<
... ~ ..........

......

h'_liI"bI.~KItol.oJ<

, Iq. ~ ..,.,.u... •

" ll.....nil.:

...... '1 ..-O'1J8"1j)JM.I.u.D,IlI
p

m.....

..,~CJOi~.. '" _..-_ fmrr .....
_ , .... u

[.,

P>K\IiV'l
pr.........

_I ......

.,O"M[I!

ilfihlifj'dGMl~

1....,.,,·).1.1

...........

~_.Iw.,"",,,,,,,~
tiu"-"'f"'~Ilu-1:a.I:·_l

• '.lJ m, ~

A\tJII '-*u,d.. '-"r ..J Tm~
ilJdI!

.......... .:u'oI.oI'Ioo~'1G

1WIid"r_ ......

, iI\ 'I~

tr..

'.

28
LUKSUZ Ponuda hotela HW" u Kataru

Dnevni avaz, pel.lk, 8. iuWsrpanj 2,011.

ki0sk

WoWW(ill
1(8s11 slo/feu napr8vio u kuci je

woowmrn [ffirn~
Osoblje ce segostu obracan s gospodine Bond, a bit ce srnesten u najluksuznijem hotelskom n"rtrn'!lr,n.
Luksuzni katarski hotel "W" svoiim ce gostime rokom boravka ponuditi da se ponasaju pOpUI tajnog agents Dzeimsa Benda Games) za SVO[U ad 8.,00,0 dolara po danu, GOS13 tajnog agenra na aerodromu u Dohi docekardeeutomobil koji podsjeca na jedan od Bondovih ornilienihautemoaila, dobit ce na koristenje marke "Omega" koji je nosio 007 u filmu "Casino Royale", a po dolasku u hotel dobit ce kodi fall U p oruk u s uputama 0 misiji koju (reba 0 bavi ti, Osoblje ce segostu obmeaD s gospodine Bond, a bit ee smjesten u najluksuzniiem hotelskom apartrnanu.gdjecega eekat:i boca tlajfinijegSaffipanjca. GOStu j e na raspolaganiu posebno osmisljena vecera u luksuznorn betelskom resroranu n a ko] U moze povesti ipartne ricu.

PUMulao UbiliZBDU Da guardiaD BIBII1r1CDOI slOllCi
Britanac Endriu Kastl (Andrew Castle, 61) iz Lank esira priznao je kri v icu za pckusaj ubistva supruge s koiom ie bio u braku 18 gcdina, Nakon SIO mu je Margaret (61) rekla da Zeli razvod napravio je elektricnu stolicu 1 pozvao je da sjednu i popricaju 0 tome, Metalni okvir srolicespojio jeu struju, Suprugu je pokusao onesvijestiti gurnenom palicom i zatim sprziti, Medulim,

Osuclen na deset godina

Zena j e uspjela pob jeti prj ie nego lito je 23,0 volri krenulo nienim tijelom. Zavrsila ie samo s manjim povredama glave. Policiia ie uhapsila Kestla rrenutak prije nego sto je sebi prerezao vene ipokusao se ubiti na stolid. Dobio [e desergodinazatvora, So k iran isus] edi isp ri cali su da se par preselio na obalu nakon SIOsu otisli u penziiu. Svaki dan zajedno su serali,a redovno su odlazili na krstaren ja, Sus jedi su vj erovali da susretni.

Pilanirodilelli UIOPili
Dvije ruske porodice $U jednim auromobilom krenule na iller. Autornobil je zapco na brezuljku, Dvije rna j ke .i IIIuskarac izasl i su vani kako bi pogurali vozilo, a dieca i vozac su ostali u autornobilu, AU!o je u jednom

Odgurali auto u ribnjak

m

dO'Ol8 dl8GB
garncgli

rrenutku krenuo prema naprijed i upao u ribniak, Nisu
zausraviri,

Zene su pornogle vozaeu, ali SU zsbora vile da su dieca u vozilu, Djevoicica stara petgodina uspiela ie izadi sama i spasiti se.Djeeakodceriri mjeseca i drugi od dvij e godine utopili 5U se, Policija j e utvrdila kako 5U rodi telii bili pijani.

pueela PI'O_ na)oatuanDa mumua
Rozana istice da tije.lo njene sestre zasluzule postovanie te da je treba pustiti na miru
vecincm irasp ale. Ali ne i Rozalija, koja u staklenoi kapsuli mime poeiva, Njeni ostaci su u izvanrednom St31ljU, cak i unutrasnji organi, Ali u posliednie vrijeme primijeceni su prvi wad pro padan ja te [u strucnjaci sad zele premies Ii ti u bol ie uvi ete, Tome se prorivi RozalijiIl a sestra Rozana (Rosanna, 86), koja C-olk tvrdi da je neko njenu sestru presvlacio i mijen j ao joj balj ine i vrpce na glavi te da ie propadanje pocelo zbog otvaranja kutiie, Rozana istice da tijelo niene sestre zasl u.zu je postovan ie te da j e treba pus titi na rn iru, Rozalija Lombardo (Rosalia) umrla je s dvije godine 1920.. godine i njeno tijelo je najocuvaniia mumija na svijeru,

Sestra ne dozvoljava prernlestanle tijel.a

Urnrla ie u samosedam dana od nepoznate bolesti, B ila je oceva mi I ienica i nakon srnrti iu [e odlucio balzamirari, Urjecajni general Lombardo pozvao je naiveceg strucnjaka na svijetu da to ucini i tijelo je pohranio u kapucinske katakombe u Palermu na Siciliii zaiedno s jos osarn hiljada raznih rnumija koje su se do sada

Ro?:alija je umrla s dvije !Iodine

Preilule8 18 dana ZaglaU lena U DlanlnSpanska policija je nakon 18 dana spasila 48-go· disnj u ruri s lieu iz Holall d ije koja je nesrala nakon S[Oje otisla setati planinama Ill! juguSpanije. .Zena je pala u rupu medu stijenama, a slucajno ju je pronasla gru pa s etaca.
y

Holandanku slucajno nasla grupa setaca
Mari-An Gosens (Mary-AnneGoossens)paJajeu rupll u stijenj II,a preiivjela je <:ahvaljujuCi manjim koliCinama hrane koje je imala Ito d sebe i vodi koja se spustab niz stranice usjek1ine u ko ju je upala. Gosens, inace n:tajka dvoje djeee, prebacena je u bolnien, gdje je urvrdeno cia Ilije povrijedena, ali zadrhna je naoporavku.

5-11/"

kiosk

Dnevnl aVal, petak, 8. julVsrpanj 2011.

29

TEORIJE Tvrdnje naucnlka Obrija de Greja

COU) M r ee doiiU- Ii -Da Uee)e e
Starenje ce se rnoci kontrolirati vrstom blokiranja bolesti i produnvanlern zivota na neodredeno vrijeme, kaze De Gre]

Doil.y
Covjek koji ce dozivjeti ISO godina vee je medu nama, rvrdi naucnik Obri de Grei (Aubrey de Grey). Prerna tvrdnjarna ovog naucnika, ljudi se nece zadrzavati na 150 godinastarosti, vecce dozivjeti i 1.000 gcdina, - Liudi koji ce dofivjeti milenij na svijet ce doci u iducih 20-lak godina - rvrdi De Grej. On smatra da ce naucnici pronaci liiek za staren]e do kraja niegovogzivota, - Vjeruiem da imarno SO pOS[O sansi da starenje dovedemo pod medicinsku kontrolu u narednih 2S gcdinarekaoje, Starenjecesemoci kontrolirati vrstom blokiranja bolesti i produzivanjern zivota na neodredeno vrijerne, Ljudi bi, prerna toi teoriii, kod liekara trebali doci samo na odrzavanie genskom terapiiom, tera-

Na rnmantlennm vikendu u Pragu
Silvia Navarro

Tuba Buyukustun

i ne pomislja na brak
pijom maticnim celiiama, imunoloskorn stimulacijom i05talim naprednim tehnikama, - Nije srvar u tomeda ljude
odrzavamo na ZivOLU u losem zdravsrvenom stanju, vee da spriiecimo bolesri koje uzrokujestarosr- kaieDeGrej.

Zivotni vijek ljudisvakese godine produzava za oko tri mieseca, a vee sam u Kini tivi viSeod40.000stogodisniaka.

nil BelMer ne zeli se odselili 011DIme
Nije cak ni preuredio kucu u kojoj su zivjeli, a jos vozi svoj deset godina star "jaguar"

Britanac na lotu dobio 1,6 miliona funti

Pctratlte

na kioscima

E-i1rn
Bi vsi sefkuhinie Nil Bejker (Neil Baker, 37) iz Bridzvotera, koj i je na loru osvoi io 1,6 miliona fun ti, odbacio je glamurozan natin zivota i ostao zivjeri s majkom Margarer(77). Ipak, sedmicu nakon izvlaeenja u [anuaru dao je otkaz na poslu, Mcdurim, urniesto nocnih zabava isku poejenih automobila.Nil jcsamo odveo maiku da posjeti grob svog pradieda koji se boric u Prvomsvietskom ratu. Nije Cak ni preuredie kucu vriiednu l20.oo0 funri u

8ejker s djevojkom Delli

kojoi su zivjeli, a jos vozi svo] deset godina star "jaguar". Njegova djevojka Debi viu jams (Debbie Williams), takoder.ioszivikodsvoiih. - Ljudi me pitaju kako provodim vriierne, ali ia imam punoobaveza, Dani mi lere. Mogu dosta vremena biti s mamorn iDebi. Mogu mamu odvesti gdje god pofeli, Prije nikadanisarn irnao vremenaobjasnio ie Nil, ko j i jos ku puj e hranu na akci ii. Kaze kako, ne reli nevi automobil jer voli svoi. Da irna vecu kucu, same bi vise trosio na odrzavanje. [edino SIO jos planira je uplatiti rnami krstarenje,

Billse sa salelilsllom IZgradili IlIiDiIlU, nauigacijom zaborauili Da osoblle
U Nju Delhiju ce uskoro rikse b iti op reml j ene sistemom za satelitsku navigaciju(GPS)kakobipumicimogli putovati najkracirn putemdozeljenedestinaciie, aredne sedmice 250 vozila dobit ce GPS uredaje u okviru probnog perioda, a gradske vlasti planiraju do kraia rnieseca sve rikse opre-

Novo u Nju Oelhiju

Skandal u Austriji

ANANOVA'"

miu rim uredajima, To je na]noviji pokusa] gradske vlade da popravi reputaciju vozaca riksi, koji su skloni voziti duzim, zaobilaznim putevirna, kakobi visezaradili.

~"wa.
Becka univerzirerska klinika (AKH) ovih dana ie predmet podsmijavania II austrijskoj srampi zbcg izgradnje novog pedijatrijskog odjeljenja u kojem [e uprava zaboravila zaposliti osoblie pa [e otvaranje centra odlozeno. Uprava AKH bavila se pitanjima koji pod ce se pos-

Uvodeniem sarelitske navigacije vlasti ce moci pratiti rikse, a putnici ce biti sigurni da idu naikracim putern, Osim GPS-a, u vozila ce biti i ugradeno dugrne za podizanje uzbune uslueaju napada,

ta vi ti U operacionoj sali, odgovarai u li zaviese slikama u hodnicima iii [esu Ii srolice u cekaonici dovolino udobne, a potpuno je ispusteno iz vida da do otvarania novog pedijatrijskog centra rreba 1.3posliti osoblie koje ce u niemuraditi, U izgradnju zgrade ulozeno ie najmanje 45 miliona eura, a jos 25 miliona za nabavku moderne opreme,

• Kako pripremiti Iarana u sosu, zubatac, oradu.

(0 """._2011. Dnev_ni_a_va_z
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJ A BOSNE IHERCEGOVINE PARLAMENT FEDERACijE BiH PREDSTAVNICKI/ZASTUPNICKl DOM DOMNARODA KOMISI]E ZA IZBOR I IM.ENOVANJA Radna grupa Komisij'; za izbor i imenovanja Predstavniekog eracije Bosne i Hercegovine

-oglas~

Odbor drfavne sluzbe za zalbe Broj: 01-34-138/11 Sarajevo, 06. 07, 20 I L go dine Na osncvu cHana 20., 23. i 30. stav 6. Zakona narnjestenicirna U organima drzavne sluzbe u FEiH ("Sluzbene novine FBiH", broj: 49/05) i Elana 6 ..Pravilnika 0 unutrasnjoj organizaciji Odbora drzavne sluzbe za zalbe, predsiedava] uci Odbora za Zalbe objavljuje

°

doma i Doma naroda Parlamenta

Fed"

JAVNIOGLAS
nih sa trudnickog bolovania
J. Visi referent - tehnicki za prijem namjestenika u radni odnos na odredeno sekretar - 1 izvrsilac vrijeme do povratka narnieste-

Na OSDO\'U clan. :14. Zakcna 0 unurrasniim poslovima Federaciie Bosne i Hercegovine ("Slulbene' novine Federaciie BiH'", broj 49/Q5) it!. 3..i 8. Zakona 0 minisrarskim, vladinim i drugim imenovaniirna Federaciie Bosne i Hercegovine ("Slulbene aovine Federaciie BiH", broj 34/Q3j, Radna grupa objavljuje: JAVNIOGLAS

ZA IMENOVANJE NEZA VlSNOG OOBORA
U sk lad u sa Z n k OIIOm 0 un u traiS n ji m pos to v irna Pedemci j e B os ne i He rcegovi ne N eza 'Y is n i odbor L men I]je Faria m en t Fed eracije Bi H. N e6Q v iSJ1 i odbo r bi [a se na ceti.ri god ine. Nezavisni odbor se sastoii ed sedarn elanova kcji ne pripadaju nijednoj POlilit:koi srranci i koji ne mogu biti pclicijski slurbenici, a biraju se iz reda ietaknutih strudnjaka iz oblasti pravnih, drustvenih, srimiD a! j sri ek ih nau ka, ]j udsk i h pra va il i d rugi h srodn ib 0 blasti.
Osncvn

Pored opstih uslova propisanih Zakonorn 0 naBosne i Hercegovine, da je punoljetan, da ima opcu zdravsrvenu Sp080 bnost za obavlianje pOSlOV3radnog mjsta, da u posliednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije orpusren iz organa drzavne sluzbe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojern nivou vlasti u Federaciii, cdnosno BiH, da nije obuhvacen odredbom clana IX 1. U stava Bosne i Hercegovine), kandidat mora ispuniavati i sljedece posebne uslove: - SSS, gimnazija, ekonomska iii srednja upravna skola, nai manje J 0 mjeseci [adnog SI.3U, polozen strucni ispit i poznavan]e rada na racunaru Potrebna dokurnenta: Uz prijavu na interni oglas kandidati su obavezni priloziti slijedece dckumenre (original iIi ovjerene kopije): . - diploma 0 zavrsenoj srednioj skoli - porvrdu radnorn slalll - uvjerenje 0 polozenom slrucno.m ispitu

Uslovi za obavljanje poslova: mjestenicima (da je drzavljanin

i zadaci N eza visnog odbom

Nezavisni odbor upraviia procesom selekci]e, imenovania i smjenjivanja dircktora policiie.

- ovjerena iziava kandidata da u posljednje dvije godine od dana cbjavljivanja [avnog oglasa nije orpusten iz organa drzavne sluzbe kao rezultar disciplinske kame na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH - ovjerena izjava kandidata da nije obuhvacen odredbama clana IX I. Ustava Besne i Hercegovine lzabrani kandidat ce bit.i dilZan dostavi!i Ijekarsko uvjerenje 0 zdravstvenoj sposobnOSll za obavljanje poslovs radnog mjesta prije stupanja na. posao. habran! kan.didat podlijeZe obavez! probnol!; rada koji craie tri mjeseca. OgJas ostaje otvoren 15 dana od dana obiaviJivanja. Prijave sa trazenom dokumentacijom dostavljaju 5e 1ieno i.li postorn preporuceno na adresu: Odbor dn3vne sluzbe za Ulbe Federacije BiH, ul. Dola 15,71000 Sarajevo, sa naznakom "Prijav;1 na javni oglas". Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave nece bili uzere u razmarranje.

- dokaz poznavaruu rada na racunaru - izvod iz maticne kniige rodenih - uvjerenje 0 drzavljanstvu iii kopija eIPS licne kane

°

°

Ka ndidat treba cia ispu n java sl ijedc6e u viete: • da [e driavl ian in Bosne i Hercegov Ine, • d. ima zavrsen u visoku srrucn U spre rnu iz 0 blasri pravn ih, drusrvenih, krim inalisricki h nauka.I ludskih pray a i I i drugih srodn ih oblasti, • da nije kamjavan, • d a se protiv njegs ne vodi krivicni postupsk. Ogra n icen [a izbom Li ca kcia S'U ili koia su bi la 03 b ilo ko j oi pozic i ji u pol iti t:koi arran ci na b ilo ko jem n ivo u, i1i postav Ij ena ria bilo koiu poziciiu od pcliricke srranke ~lica koia SU ili koja SU bila clanovi i2vrsnog ili zakonodavnog ti jela 03 bi ~0 kujcm IiI ivo U! ne 010gu se imenovari za cl ana N eeavisn og od bora, kao i ]ice pro ti 'V koj ih ie udal IP'TF~ov izvjdmj o ncsaradnji. Lica proriv kojih ie pokrerun krivicni postupak iJi pravcmoenom p resudo m ixrecena kazna zarvo ra za kri vicno clj elo, osim za kri vi cnn diela protiv s igumos ti saob raca ia, u skladu sa krivicnim zakoncdavsrvom Bosne i Hercegovine, iii kejima [C izreecna dlsciplinska kazni!) za r'e~e poV'red,e sluiheoe du:~.nos[ii Ia.koder ne mogu bili iitl-enovana. 03 m mjesm,

Uz priia'" o. i.vni ogla, k'.ndid., ie du,.n dosravi,i: .' u'Ilje'renje Q dnavJjans[vu~ • dokoz 0 'trucnoj .prem i, • biagrafiju i.l koje' ie vidljivQ d<l ispuojava uvje[,e i.l clan!a 34_ stava 3_ Zakooa 0 Uf.llH:raSr.!jim poslovirna F~der:acijc Bosne i Hcrccgovine:! • i2javu pod p'Unom moralnom i m"criialnom odgovorno!cu da nije iii da nije bio nosiloe neke od funkdia u skladu sa Clanom 33. Zakona 0 unurra!niimposlovima Federndie Boone i Hereegavine, • uvjerel1je 0 nekamjavanlu~ • L1v-jerenje do. se ne' vorl i krivi ell i po.stu PJk_
oglas ce bit.i obj::lVljen u "Shubeui.m nO\li.Qam.a Fed~mcije Bi.H"~ 'Unevflom a_'Val-Un i nDQe'VIlQ;m lislU'"_ RadIJ.i3 grupa Komisija ('l! izbor i imenova[!Jje oba Ooma Parlamenta Federacije B~H ce: Javni

GS

-

TVORNICA
Ao.R!""SA'
O:NI=

MASINA
72270

TRAVN·IK.

TRAVNIKd.d. TRAVNIK slimena' .ILI:I.
30 ~"'i;5.

TE:LE'F

dh,@:l"I:ilOo;r 'te-L .......~S7(O~O ..,;1't'QIi1 br:t.~ .....t'WIt.t=llll,

iI5"ig-~O .f.'!ll~_~ .... ~e7(O) I f"'6!!r~ 'w!,MN .a-~..oot'I'II>.t=8 8:1)1:1:11 a I H:_ I!C:iiI 4iiI ·PDV Qb~IIIiI:;;C;" k blQl :~Il2~,2IJtJJe;

.m-Q.

gQ,,'"

1. BRAVAR

-ZAVARJVAC

- 41ZVR.SIOCA

• preglcdari SV~ prijavc koje s:r;igD.u:u propi.-sanom roku~ • na osnovu principa iz ~13na 3. Zakooa 0 minisl:lrSkim) vla.d.inim i drugim imenovaniima Federaciie Bosne i Herceg,ovine i kri[erija Z;'I,i.mellovanje) S3_Sl3viIi I.ism sa ulim jzborom najbolji,h kandida[s, koH i:spunjavaju uvjele za imenovanje,
• PO~V<llt:i :s;ve .k.a[Ldid::H'~ sa liite S,i1Ulim ilil~or-om [La inte.r'V'ju~

U.:sloyl: \lKVIJI KV mlnlm8.l,no S :gOc:l,ln:ftr~_dn_og,skuste. n,if!IISllm III slI.::n:lm PO:S:lovlma l pOFedopclh uso va p.otrenn 0 Je d 8J k:andldstl po:zna,ll.l t:ehn:lcke crtere I de, :su samoslalni u ra:du, pf"Cibni ,~d je obeve:z.en u treJ:anju od 1 mj'esecEil. 2_ DISPECER Uslovj: S5'S U PROIZVODN,JI ) i,1i KV
i:5kustv$'
til:ll

Na:pomena: • nij(;d3.JJ kandidat note biti :s.mvljen na lism sa mim izbor-om ukoliko kri'[eriji.ma:t:.'<) imenovanje)

tJije povoIjno

ot:ij~lijen

pram:)

• kod izbor. kandidllta R.dna grupa ce vod.i!.i... tuna 0 odredbi claua 3. tacke' 2. (E). Zakon. iSlar&kim, vl.dinim i drug; m j meno,," nj ima F eder.eij e Bo,ne i Hereegovine.

0

min-

- 11.ZVRSILAC

Rok,-" podnose.oje prijava na j.vni konku," je Irid.,et (30) dan. od d'"n po,ljednjeg objavlj;va.nj,. Priiave dos [.8. vi li na ad resu: Parlamen. Feder.die Bo,ne i Her<egovine, Krekvliakovita broi 3, Saraievo. Rad.n. grupa komi,iii. za i.bor i imenov.nie, Hamdiie

( ITiIS!SI,n.:s:kogn:1je~ s
3 QOdin-1!!; r"$dnog

h$jtnl:!llnje

i~irn,

iii sli,o-.irn

FJ-O:$:lo,virn&

Sve

p,rljell"'li'edose!iv.f.U

na.O"po§om:

Ilr n,e!i e'~,medl_ O,13J a"¥tJI anJ,ifII_ v Bosna:
j

Konk l.Ir~ o::staJ:e Ctt'voren !!S dan-a od dana

Hercegovmi3

BR:C'KO DISTRIKT .aoSN:E I.HERCEGOVINE

6P~I{OA",CTF\-1KT ISOCH.E ~ XEPt..l,ErOBli1HE

LIVE:LONGER

EE.rze:nfer .-: .~f':II •• "'IO.'.l
d'.o.o. Sara'jevo, Brand MEDICAL

IntJJ r naCionalnl unr;e.rZllel

N:. OSr.IIJivy

d:iUI:tI 27. Z:ikof!:iI, ~'isokQIlJ Qbf$lm...tojl,ll,l 0 : LIi ktil od .30. VI ,2.0 11, god Lf.I;C-kom L:J.ijn mil1icaru rii:spi:suj
j

Brdo distriku,l
c.

l3iH!,;QIJ ~'ezi ~ Qdl1.lkom Skupsline Brdo dis-

ZEP'TER International

KONKURS Z£l :za:iin iV!!J:n.je-tad:n o.g odllosa [li!l lruern:ado Mll10m L.lnive.L."jleUi 13rckQ :z~ f.1red"rlidene 8m dijske' program e: :H.. Socio[l)gij:a~ 1 1i:3$tllvnik l 1 ilSiS\~l b_ I::ngh:~l:: i jCli k 1 JJ:tiSl~"1J i k i 1 :tS i.fnent c. InfgrnJ.illi kill .2 o:a.S1:;1,vni i ,2 :j!jlncll U!. k-il d. P~-';'Ci, 2 lIas tavni kit i 2 ilsi:st-C:IJ i.a e, Mau;~.ma[ikal 1 naslilvD ik l 2 asis [ema r. Psi bo[ogija sa kom uni kalogj i om,] nllsl.a'Vn.ik i ] nsistem g_ EMnOilti j B! 1 n:as\!~vni KB i 2 ,9:5:i:ncn r:il. h_ Ped:at;,Qgi j~! l Ti:i!lSI:iWI'! ik i I a-si!3\~nl S!'Iob raa:t,jflo i r;l1r;,Dje.-stVQ_j :2 r!:;Ist:)lvni k:,l i 2 :;Isis\c.IJ.U! j, K[irnin;ilist'ika~ '1IJas:ta ...:r.ik i I .rsi:nclJl k. Mc:todologij~ rmucno",istr;)l iVIl..:'.kog film., l ml,St<3vni.k l I ilsi!StCf.ll Konlmrs jc: OIvoreD" d_:;:ma 0(1 da.Da objav'ljtvanji1. Uz prij9lvll prij.OIiIi CV, {jiv-crenu kopiju dipJomm 0 ~i!i'Vrwnom rill.kuheru] lr.1i1gisrar:skim Siludij3ma ili dokLcfraru i odlukLli 0 i~.bD:rl! LIi :n.aSla'l,l'l'I!:J :z..... :anje..l'rij:av-e S:! p!)lil'r=bnom dQkurnenlBC"ijci'il d-OS,I,!I....Llt na :ad_reSl.t: UJ'clu.i!P .... MlIr~! o(, de-t,dije Si MMgirn J _ j

Kolodvorska 11A,.Sarajevo •.8;/-1.

OGLAS
POlrebno 20 kandldata medlclnske struk.e za p.rodaju medicinskih uredaja. napodruOju Kantona Sarajevo. Svi zajnteresovani mogu S8 javiti na 1:81': 06.2J33:5~180

oglasi

Dnevnl avaz """.

","""'I)()''_

31

D ~I] I: II (0 [[ITI~ ITDmliJ GlliIJllJ!RIill Rfflillill1ffi W 0lJTIB WJilO
D

,Pametao TV . PametaD arlner ..PamBtaD Izbor

32 "'"'" ~"""",,"

Dnevni avaz

oglasi

27.42 .,..,.u.I~

Samsung Blu·ray Disc Player Make your TV Smarter. Od sad tnt rn t preko bilooJeg

rv·al

--

C)

oglasi

6'.2& ~.

..".....

6'2..0& ..--

7

2

UIfIIE.'51011

IdIDllIl

~

--

40.~

",66 ........... .-.-

~4 ......~.. "'.; "'". Dn~vniavaz

oglasi

pot J\IJ IIl'tnj ~ YI'1J ein e. Fa U'?bRQ Vim j~dt u ito prij I rnhlt d iU. Hayi Slrn.sul'I9 klill'la Ul'tdiJ bmI ruMdllj! p~ klko bi ¥am bllo prlj!ltllij. i 1jtp11. ftk I pD l'I~jvUlm lernpntturulll, (I...IJ klllUlJl'Idtj FO cijnl d.n StvIl'lltIjff.lJ prl..,U1II'1jdln1 m ptt),ld,
I(~ d
-----

.. ~.;.%6-

-

.aNJI'
,o.!!.. ....
_....""

..l....,pl~~

4,.08

'.

48.,,_- ...~ .... _lI1B11
l$""

s.,. Jr)if 2 ........

_

2 '....c....,_
!~D_,
jCO'o'j

..'6.41 • ~ ... ..-.-

kultura

Dnfvni avaz, pstax, 6. julVsrpanj 201 1.

35

SFF Predstavljen takmicarskl program

(F~I~:

s. J~'d8m~rIi¢)

Sesl ragiOnalnih, duue medUnarodne dUI-.1-8 UI-'8'1'8"8Dram. I-ara 8 n
1 1-.

v

Galerija "Homan Petrovic"

MonMursa za grallMU
U saraievskci galeriji "Roman Petr-ovic'! otvorena je izlozba s proslogodisnieg, cetvnog "Ex- Yu konkursa za grafiku", koji je odrzan u Beogradu. - Na konkurs 0 temi "S usreti" 0 dazvali s u se autori iz Slovenije, Hrvatske, erne Gore, Bosne i Hercegovirie.Makedonije i Srbiie, odnosno 50 studenata urnjernickih akadernija i 167 umjetnika koii su ukupno donijeli 322 grafike, Od 63 odabrana ovdie srno izlozili 23 grafi Cka Iista, Misi ja kornpletnog konkursa je povezivanie umietnika s prostora cija ie veza ratorn bila prekinuta - kazala ie I VOila Rajacic-Barandovski, jedan odcl an ova ziri ja. Prvu n agrad u u ka Iegoriji najboljeg graficara dobila ie Ka latina AI em p ij ev ic iz

IZIOiba 4. "EK~ "
Cacka, druga nagrada pripala je Aleksandru Leki Mladen ovic u iz B eograda, a tree u n agrad u fa vn opra vn 0 diiele Ivana Mrcela iz Cakeveca u Hrvatskoj i Aleksandar Betic iz Suborice. U kategoriji najbcljeg srudenta graficara odluceno je da prvu nagradu dobi]e Dusan Vuletic s Akademije urnjetnosti iz Novog Sada,
drugu nagradu ravnoprav-

Od 63 odabranaizlozena 23 gratitka Hsta

"Konj iz Torina" otvara program na kojemte biti 10 filmova • Osam ostvarenja je u konkurenciji za nagradu "Srce Sarajeva"

Takrnicarski program 17. Sarajevo Film Festivala donosi 10 filmova, i 10 iednu gala projekciju, jedan film izvan konkurenci]e re osarn fil m ova u ko n ku renci ji za nagradu "SrceSarajeva". Ove godine osarn debitantskih filmova i samo jedan drugi igrani film ne donose neke nove reme, vee i dalie govore 0 savrernenorn, svakodnevn 0 rn ii vc ru, ali svi redirelji ru stvarnost sada posmarraiu porpuno novirn ocima i vcde nas u nepoznata podrucja te nase, cesto surove stvarnosti, saopceno je na jucerasnjo] pres-konferenciii odrzanoi u sarajevskom kinu "Meeting Point".

Dakle, Takmicarski program ove godine donosi sest regionalnih, dviie rnedunarcdne i dvije svjetske premijere. Dobrcdosli na program pun 01 krica . za-

UriJedna nagrade
Pres·k(mferen~iia odriana u killU "Meeting puillr' (FOln: I. S~baIJ) Bujura Alirnanija, iz Grcke Karla Markovica (MarkoDam dolazi film "Prorracena vicsa) 18 "Loverboy" Katalimladosr' reditelja lalla Vogena Mituleska (Catalina Mila i Argirisa Papadinitropourulescua), ko] i je iedini film losa (Argyrisa) Bugarsku ce u ovogodisniem Takrnicarpredsraviti film "Ave" Kenskorn prcgrarnu koji nije destatina Boianova.a "Izler/Pikbitantski, a koji ie, takoder, nik", niskobudzetni film Nejizasao iz Cinel.inka. ca Gazvoda, predstavir ee Slo- Osirn toga, predstavit veniiu-kazalajefilma'Iateracemo i svjetsku prerniieru gic,selek!oricaprograma. prvog dugometraznog filrna Nemanje Becanovica "PosU okviru Takmicarskog programa za igrani film nagrada "Srce Sarajeva" za naibolji film pobiedniku donosi 25.000 eura, specijalna nagrada zirija 10.000 eura, nagrada Iju glumicu i najbolieg gl umca iznosi 2.5 00 eura

no diiele Armin Besirevic sa Sarajevske akadernije iMaja Mirkovic S Fakulrera Iikovnih urnjetnosti na Cetinju.
Trecu nagradu dobio je ap-

"S rce Sarsjeva" za naibo-

solvent banjalucke Akadernije urnjetnosti Marko Ignjic, Zirisu Gillili ios i profesorica na VSPLU Ljiljana Stojanovic igraficarka Ranka L u ci c-Jan kovi c, a peti konkurs je u rcku, M. Cu.

Opstanak iii otkrivanje
Glavni program ce ONOriti gala prcjekciia filma nagradenog "Srebrenirn rnedvjedom" "Konj iz Tori!la", djelo [ednog od zasigurno najvaznijih redirelja II svijem Bela Tara(Be1 Tarr), • Ovo ie godina filmova iz

Poticaj talentima

k I ;uci la je Ta taragic, Na pres-konferenciii upriliceno je porpisivanje ugovora 0 nas ta v ku saradnj e SFF-a i globalne logisticke kompanije DHL izmedu di·

Promocija bh. filma u Hrvatskoj

Is rice da ce u ok vi ru programa predstav iti turski de-

HralMililmoui
U okviru Takrnicarskog p rograma za kra tki igran i fiJ m b i! ce pr ikaznao II oSlVarenja. Filmovi "Drugi Dubl" Nadel:de Koseve (Nadeida), "Ndto plavo" Viragea Zomborae (Zamboracz), "Zvjer" AliIe Tila, ~Dove sei, amore mio" Veljka Popovica i "Mezanin'" Dalibora Maranica. Premijerno ce biti pdk azan a i dva kra rka igrana filma "Toplo .za.ovo doha god ine" BIai" K u tina i liednle poglavl;e". F1Im ce bi Ii pr:ikazan izvan kO!lk urencije, kao podeaj svim novim talentima iz Crne Gore. film "Srvari koje nikad n ism 0 radili" Marti na Turka ..Ivan Ramadan premijerno 6e prikazati svoi novi allimiralli film "Kiyamet", a medullarodn u premijeru svog halkog allimiranog filma "Nikakva nas (ama ne moze naljerati da zaboravimo~ ima t ce i tu IS k i redi teli Husein Karabei. Film "Manuelni brojac" Daniela Sandua 6e u Takmicarskom programu imad sv ietsku p rem ijeru. r-ektora DHL-a Edma Emse i direktora SFF-a Mirsada Purivarre.

ZagrebaC8a premilera lilma USeudah za Hariman
U okviru prornocije bb. filrna u Zagrebu i distributerske kuce"Media Acquisirion" iz log gr.ada, pod pok rovi tel isrvorn G,.l da Zagreba iAmbasade BiR u Hrva[skoj, IIkinu "Europa" 12. j ul a bit ce 0 ddsna zagre. backa premijera drugog igranog film a "S evda h za Karima" redirelja Jasmina Dura.kovica. Film govori 0 troje mladib ijudi rranzicijskom Sarajevu koj'i prozivlja"aju su· kob civiliz.acija te tragaju za vlastitim ide!ltitetom. Podsjerimo, "Sevdah l-l Karima" premijerno je 0[vorio takmicarski program 16. Sarajevo Film Festivala, dck je na Medunar-odnom fi1mskom fe.stivalu u MadarskQj dobiQ nagradu "European Culmre Capitol Award 201 0". Dosadajepri· kaz;an lIlI vise zllacajllih medunarodnih filmskih festival a. P rem ijeri u Zagrebu prisuslvova! ce reda[elj filma Ie dio glumacke i pro· dukcijske ekipeiz Saraieva. Osim ovog filma, pro· gram obuhvala i film "J asmina" Necll!ada Begovi(;a, koii ce svoju premijeru imati 11. iula, takoder u tamosnjem kinu. M. Cu.

U loMuSu
Ove godine u programu SFF-a "U fOkusu" bit ce prikazano sedam filmova koji su obiljezili pro~!u goWn u na fes ti valima u cijelom 8vijeru. Filmov'i su "Majh" Mibe Mancevskog, ~Nas duboki oca( Sejfija Teomana i "OlOk" zemaliaciia ostvarenja !lisu eel to zasm pljen3 u ruiSem Takmiearskom programu, s ob7-irom nB w da se bore 1lIopstanak iii ponovno orkrivanje. Takav je sluCaj s Albanijom, koju ove gndine predstavlia film "Amnestija" reditelja Ka.men3 Kaleva. Planirane su i projekcije ceriri debitalltska ostvarellja: "O!ac~ Vlade Skafara. "Zaklon" Drage Soleva (Sholeva), "MOrgen" Mariana Krisana i "Michael" Markusa Sieinzera (Schleinzera). bitantski film "Polomlje!le skoljke" redilelja Seifelina Tokmaka (Seyfenina.), koji je razvije!l kroz CineLink koprodukciju trziSta. Tu su jos filmovi"Fleke" AIda Tardozija (Tardozzij), "Disali" austriiskog gluffiC'll

u

M. CUSTOVIC

Dokumentarni film Saida Sefe

"Piramida isline" dobilniM 66GoldenAce" nagrade
DugometraiDi dokumentarni film "Piramida istine" iii "Finding the TI1.JI:h" amora Saida Sefe do billlik je"Goldell Ace" nagrade na Filmskom festivalu u Las Vegasu. Nakon "CaJifornia Daimond" i "Golden Palm" na· grada ovo ie Iceca u ovoj godini. Film ce 14. jula biti p remi j.ern 0 prik azan 1I N je· mackoj, u kinu "Filmforum" u Kelnu. Os tvareHje se b avi ci vilizacijskim razvojemcovjeka na podrucju cemralne Bosne u prab ismriji i kOOlroverznom temadkom hosan· skib piramida .. J esu Ii civilizacija i pi rami tie u Bosni z.a. bluda iii iHina? Geti ri go dine fi1m sli jed i protagon iSle ove price na [ri kontinenta: od Bosne, Nje· macke do Egipra i Amerike, o[krivajuCi isiinu 0 dalekoj proslosti !cao i liudskefaktore srrasl, Ijubomoru i lieem· jerje. U izvjesnom smislu ovaj dokume n rar ni film preds [avlia, takoder, iedllu piramidu - "Piramidu istine" S3smvlienu od SIOr.lna interviua, vjerodostojnih izvorH i Cinjenica, vodeci gledaoca do biti i razolkrivajuCi is!inu 0 drevnoj civilizaciji BUImirske kulture i bosallskim piramiclama. M. Cu. S ~eaa ii lilma

Maalka:

"Hinton Fest"

jula,

zvijezda

U petak i suboru, 1S, i 16. u Kiseljaku ce biri odrzan Drugi "Hillmn Fest", na koiem ce glavna
biti najbolji bal-

MaalHa l6.lula
publici
II

EdO

Nile ilos/a/o ni {radlelona/llo skakanle s bine

(Foro:

v:, Cell"lallt)

kanski reper Edo Maajka,
suboru,

SARAJEVO Fantastican koncert u Domu rnladlh

- Uz Edu, koii nastupa u
Kiseljaku

ove godine cese predstaviti i bendovi "Baga Sound", "Balkan's HiFi", "OTP Crew", "Shteker", Ivan SimoDemian. Bir fe. upriliceri i "Street An Fest",~u sklopu koieg ce biti adrian rurnir u kosarci, takmicenje na skejtu i u crtaniu grafita - kaie Vedran Knezevie, koji je, s Branom Dilberorn, organizator=Hillton Festa". D. Z.

PUbliMahorsMi Pieuala sa "Madballo
Jednu od pjesama posvetili
SU

"

svima onima cije su porodice pafile tokom rata u BiH
nije izostalo ni, za hardkor koncerte tradicionalno skakanj e S bine. "Madballu." [eovo bio prvi nasrup U Sarajevu iF recti Krisen (Freddie Crisien) podvukao je to nekoliko puta naglasivsi kako nije posljednii, Jed11

nek, DJ Ismix, OJ Zuba, OJ

Americki hardkor sasrav "Madball" u potpunosti j e zapalio prepuni Dam mladih u Sarajevu. Nakon ito ie sarajevska "Kontra" podigla armosferu usali.kadasu nabinu izasli Fred; (Freddie), Hoja (Hoya), Mits (Mins) i Igor, ana ie dovedena do usi jan] a.

N astup su poceli S "Invigorate" pjesmom s posljednjegalbuma "Empire". Zarim su se poceli redati hitovi ~Look My Way", "Can'l Srop, Wan't Stop", "Down by Law", "Get 0 U.[", "Set I,Off", Za to vrij erne publika j e horski pievala s Fredijern, a

uod piesarna su posvetili svi-

rna 6je su porodice patile tokomratauBiH Nakon 50 minura "Madball" se povukac s bine da bi se nakon freneticnog skandiranja vrario na bis, koji ie poeeo pjesrnom "Smell Wjth Bacan",sprvogEP izdanja "Ball OfDestruction" iz 1989.godi-

ne. Koncertje zavrsen sa "Pride (Times Are Changing"), nakon cega su se clanovi benda pozdra vliali sa publikorn. Kcncert "MadbaHa" je, vjerovatno, najbolj.i koncert al ternativne muzike odrzan u Saraj evu posl j edn j ih go dina. A.N.

s
9,00

o

Doev"; avaz petek,
B. julVsrp;mj 2011.

EKSKLUZ,IVNO Muzicka legenda Halld Beslic za "Dnevni avaz"

-

37
nallaMse Ie DO Dleuacima

Bit ce to prva polovlna jllia iii septernbra naredne godine • Mozda to bude moj oprostaini koncert • U Beogradu eu pjevati uoci 'Nove godine, i necu da razrntsham 0 tome kako ce reagirati Ijudi u BiH • Odb.io sam ponudc da se snima film 0 meni
Ra;zgO'll4_raia:Larisa , SARA1UC·RAMOVlC
Koncert na saraievskom s radion u Kosevo ; koncert u Beograd u, gdje Halid Bcili6 n ije p jevao vi lie od 20 godina, dakle nit; iedanput nako n agresij e na Bosn u i Hercegovinu, dva su otvorena pitan ia u jedinstveno j karijeri neprevazidene muz iCl:e legende, I upravo ovih dana, kako b i Halid rekao, stvari su Iegle, U srijedu, nekoliko sad prije susreta sa predsjednikom Srbije Borisom Tadieem, Halid i njegov menadZe~ Ned im S rn j a imali su sasranak s [asminorn Polie, direkroricom stadiona Kosevo, I Halid je rezervirao naivecistadion u BiRI U ekskluzivnom intervjuu za "Dnevni avaz' Bel\li~ je otkrio rennin svog spektaIda na Kosevu, alii koncerra u beogradskoj dvorani Arena. - Na Kosevu eu pjevati id ude god ine, u prvoj polovini jula iii u prvoi polo vi ni sep tern bra. Dakl e, u opci ji su dva termiua- kazeBdJic. IS dana. Pa da vidimo.ako bi doslo do prolongiranja, da bude m jesec razli ke, o PQsljed"jih dana lUI FacebaoR:u kruii deeinformacija em cete koncert lUI Koie'VI' adrian J 5. a'l!/II<SIa O'IIe godine; Kome je trebalo daplasiratuneistinu? . Nemam pojma. Valida ovim ljudirna sto irn je dosadno da five pa zato, Mene je zvalo sto Ijlldi da pita je Ii ro istina. Ba~ sam bi 0 iznenaden. ZOVII me ozbiliniliudi, zovu djeca, hoce da otkazujuodlazak na more da bi prisJlstvovali mom koncerru, Zelim naglasiti da nema ni kakvcg govora 0 koncerru 15. avgusta, A po gorovo us" red ramazana, To De ide. ,0 Uvijek SEe mi govori/i da KO$l!'I!o neeete raditi bez nQ'l!ogalbuma i hila. Kako steKo§e'IJ(J najaviliza narednu godi" u, hoce.re Ii flo1>i album ob:javi.ri prijeloga? - Alb um se vee p ri prema, Zavrsio sam trecinu price. Izdavanjecemo tempirati iii uoci Nove godine ili za 8. man. Radim, ne zurim, Vee sam trH:e tir i p j esme pos m~ vic, orpievao, neke -stvari analiziram ...

sa

ONe pratite politiCku s'iruaciju pa 00 prema tome rasmate S'IJqj koneer: u Beogradu? - Ne znam. I toga sam se uviiek boiae, da se nesto desi,jerje najlak~e po pjevaeima. All, mislim da je dosta toga leglo i da ue bi mcglo biti nekih ekscesa. A opet C.ovjek mora biti oprezan,

vaS plan mriavljena Se tUlStavljal ~Uporan sam i mislim da cu za dva-tri rnjeseca biti u svoi oj pravoj kilazi. Skin uo sam 15 kilograma i vee sada se mnogo boljeosjecam, a kamoli kadskinem jos deset, Binsarn dubio 25 kilogra rna i n isa m se pri iamo os j ecao. Znd kako ie, !lOS is teret na sebi p a niie kako treba, jee .0 velikom koucertu .. Oni prieajll da bib mogao napuniri,ali jasebojirn ciato nijesarenalaia. Togasemalobojim, li ooe godine pralil; Saroje'IJ(J Film Festioal? - Hocu ako ne budem na morn, ali bit
CU

Silinuo sam 15 MIlOgrama. all moram 10&10 o

Be~lii::

Uveliko priprema novialbum

o Hoeete

Planlna i more

Laz na Facebooku
cega sre godinu ria "i;jeodluiJili da rezeruirate uadlon? - Morao sam, ier vee ima rezervacija drugih strana, [a sam definitivno odlucio da odrzim taj koncerr i zato

kolik.o festivalskih dana. Toje manifestaci] a koja daie moral za Ziv- _or."_-'n 0[, SFF je nesto najboljestose posliedniih gcdina desava 11 Bosni, l>il ce premijera filma a "Plaoom orkestru", Jeste ra~m is/jali 0 tome da realiziraie fleki sliiiatl p.roje.kt? -Nudili su mi ozbi-

ru sigurno ne-

o Zbag

o Ovegodine

- Ili ko ncerr kari j ere ili oprostajni, Kosevo vi~e nih da n ecu pjeva ti. Sa rno ie-

b:iriVd koncer: karijere?

o KO§ef)(J ee,"vjeravoltw,

Ljudi

ZOVU

u

motel u SemtzO'llcu. 1e Ii to gorQ'l!a? - Evo, prj kraju je.Jos pel-SeS[ dana i bit ce zavr:leno prooirivanje motela. T.o mi je bilo prijeko pOlrebno zam sw- nisam imao kapacitet cia sacadujem 5 tUIistickim agell" cijama_ Sacla mozemo primati grupe.

ProiiriuanJe motela o

RenO'lli.rali Sle S1Joj

smo Illjeli na vr;jeme rezervi ra Ii s lad; O!l. KoSevo ie preozhiljan koncen cia hismo !leSlo prepusti Ii s1u ea.ju. o ZaSto dva w.rmina? Od Cegaz,a.,isizakaji C41leSl1 apredi;jeliri? - Brenin sia b je rezev irao jedan termin, ali bi nam se konoerti, mold", poklopili u

o SlajB II nastupima do IIO"vogolb!lma? - N'ormalnose radio Ljeto je, malo se tezgar i, 0 dradi s e po !!eka svir ka, drills da pokrijcl troilkove. Umarijio sam nastupe" razrjedeni SlJ, aliihima. o Posta'l!it Cl1 Vam ipiranjeza1wje lIe m' Ileholilw pUla rek.!i da ga najnumje vo./ite, a faje. koncer&uBeogradu? - Bi! ce koncen II Beogradu. S talno se n esw pregovara, ali mislim da ,kbiti uoei Novegodine. o Ne bojite Se kokQ ce /judi u BiJi reagi run na lU
- NeclI da cazmisliam 0 tome. To je piranje 1:3 mene ad a.Cla. N ije-to nih da 11i b i10 pitanje za mene. Vrijeme je da se ide, Ijudi zovu i - dovidenja i prijamo! Melle sarno in teres; ra da Ii bi h ja mogao napllniti Are n ll, jer je ri-

danpu],

Predsjednik BQris Tad;': pozvao Vas je do se s"srel~leU s nji m. . Cas! j e kacla te pozove pred sjedn ik jed ne 7..eml je cia se sretnete. To j e cas I svak.ome, ne samo meni.

susret s Tadicem o

Valuodluklll

I j ni lju di, ali nis3m h tio. B il.o je pOlJuda, od d.okumelltarnog I1Ima do knjige 0 meni, alija to izbjegavam, jer mislim da to nije bitno. DNa ko.ncu,jeste li pla"irali odmor? " UhV31io sam se plani" ne, vieruj mi da mi morene pada na um. Ali, otiCi eu samo cadi kupanja u rok ...... ovog mjese.;a. Evo, sad smo u razmiii!ianju.o tome gdje i kako, ali bitce to uegdj e na Ma.-kar~ skoj ri vijeri.

!II'!'I.

3 B ...... ~ .. "'.;

"'". Dn~vni avaz

oglasi

za korpu VISE...
OOrfna lieu
80g

K __ I T
600ml

Siadoltd Strauss Dougat ~edo

Grin kobaslca,
Ij:uta grill kobo
.210g

Prieta posebna
800g

_.

5,60

Kra5

Perutnlna .Ptuf

Perutnfna PtuJ

4,45

Mlinam 22
4DOg

Jogurt 2,&% mm

11

M.tggle

Oar prlrode

.............

Sokjabuka, 11 soleMfo

Sarajev.sko plvo O.HI

ubru.s~ 2(1
classic Harmony

DeLZ,ilvd,

l,Gk'g Arie.l

445. Skokovi sa Stareg mosta

glasi
BflUsh Embassy SaraJCIIO

Dnevni avaz _'"-,,.;""

,_39

avaz-r to press
d..u·,.ta SO ........ II!lO-f nntrdpko"" IK l".. 71I0Il Sl.I'IIJ ' 1•• ·0.. " .. 11...... j. jl' .... 1"'0 .. P,..b ~"I kOl,uJllll'lllMlll'W"'J. • .... ,.,., •• Iu k.. Jr:llGftJn'UIU',J.l\k. tlacad • .".. ,,!'Vb. 'mDfl.m~1 rh••!!j_ I,•• pnd",,..P.I. ....' I!IiUbJfd'uJ. iL>11ll'td:1NI ndliDllln1:t11.Ie.:bwt II tor"kl Ii.. .utHu dlll_I_· k~ ;J'IIdil:r _11>"01 oIirdl.I.!l..prl~d't>or u liCin-'~. koJelUdll .. f!'IOI. 'IB

"0",..,

wo .... SlnJ ......

_'n..

Pm....
kll~rI

nl IUmeto,bJi

,iUebaJsr...

,.a.

i.... ~C'Il.IIlII'fI1ljlil iI\u Ilf'I'lI 1;1,r ~'-_

"

I("nI..

oJrr. ,,' '" <l<»<

I,j

k,--rU"

It h......

'.'~I ',",-\Ii

I r"1~;

Iii".

~IJII;

U.a.I,ul1\ ....... l~

LoJ ~"''f;..aaj. P.1~hlidt l.l"ttlie -upla:1I rv~. , ~,,,,,,,,, I .. pD<l<II'1j' .n,~ I <frI ....

"ooJ

KO

K

.RS

......... a io.I.a.-"i'I ""I""'" ,_, rren"
bIK.

"..iI"\~~1In

o.Jr.....
j

j

_II!" ,."'too...-...'b'"C1.IiI~'''

lI'L&td:d.onl, ...PtJ.~~ lJ ,..,,,,,,.

,0

"'1)11"

...

t

~II..U.J:II ~'\ftiII~

1"'"",,1"'-01>,

..

~""'J"10.:""
l..... kna madDUlno.... T

upb.!.> ...,..""'" ",-, I ...--rslo.'d .K'Il'-':t.=u.1I: !'iii... ~jr·'111't" Pt.:t:r,.. "Ijl"'" I, I I.'llil P-1It:~,JdJ'ILl::I l' I .,...1..1:

o._U'"",

~

'"I(1"",""u""""",,,,,,,,,,,,'''
f;!11~rt'

."",14 ~ "",,,,""'_'" r ~" ..... ,~ .l'ir.tt r"La I,'" ju.'l ..., u: loI:':Imltm.I u.j, m 00 dr ... ,~ rtJtcUiCi cij""",
IC 1IT.&lu,.n"J

K_n,-h~

S."""""'kQr ""I.....
cd IIIJ

IH'OolO IJOO
J

l Ii.V!.IfIW t 'r n«~ h.~I]I~1'ft.III t oaJubJg.d.,. iI..... lI!lfl~jcfll IllII1!03L1lt' 1-. .. \lfl''''Ju«

llJ.l.

""J'U·~,IIiIIo:"'l}mLl.

,Ll~ '\1"-:'..:!t.-'IiII:II~

I'I~ 'HIliii' " •• l ;pom..drtd.. el~1

,

.u ,,~t.r
'I"',"

PMsn_jc rIdIIn.o ~ 0hi'I=» mdIICI idmI>lI III hum, pIIIlo\ I'ooj"""".,j( ""no:kc dPlrn.oIc

1IIIlllllIlJIIlju

l~ ~ J"'!'C,,",,11o.:o I ,,,I.
OJ

t.~ toll .okJo'!J$rn <In IhOOMlI 1.",1
I~

.. douiI)~
l",., .. "",

.... 1....... 11..
OOIIdl"lIU ~

!>iii doio'""J
r~uU.glma

1m"'.......,
t,.~

w""""",,,

I'<~
<1_

... " .w:n .."",
k..." "'"

U""''''''''""

._an""'' -.'..
,_
ilh~

"pm_
........

"",u...,~ do
""'_ IJI, ~ ~
ft
IbU1 ~1"1J&'tI ...

In
dtp~1

~

noJu.n". do> ~ ....
larJ I
hudutlill

llJ "'"' ~U,I, ~"'-..'
\.b...nh. "'1."1"1 ..

1I.I:II11flmol ,1110' tI., HJI Il'l"1Q'UI!UI~1I1l111' h!!ln.lh" I

K_,j,·.-o..t

l'p!l>Gb"OO-I

!hi"""" nob.
... ~"",L

.(.~JC' ptaud!:'.or

'" ...... '1 ......... ,.... ~,I"dtol,'J'

.... II. ~
~

"I.'_j" 1'"""",,""
... ,.,

""'10<

\

~."~"lda.l.

'fiItl....."I, \
Cll., "'\fi'1,
V'tii'lb

~

L. r..ttml 1'>""
(II'BIC .....

.... 1'.... ~ ..... hoiI,JI"-'. ,. ~:P'~!.lft1
'H~ '''' \1 '\OI"..Il11. ~

&--..
Ijo ..... ~o

"""'.'Llhi
,,,"'J'dI ~

0'!"I''' ......."""'. _ fW"t.'LiltIr,iI JIP"I.,..-1 dtpl.nw
11t\o,=

,I'.-ri."

...
\'.

~ro"""U"1
pwbil u

l1qM'11;1 kIJI1"·r-. mlWJ11I ostIl
I

Ihuho.... ft;llk.,. di.I:.O'-'1'II1I!IlL
ff'"",DllOl""l'IIlI U

"",_111000' ll,.,.I. d..
'.

I"......
..... Id.,
"""., ku

... rglCnj rJ't! I..ii

,,,,,u,. n'''' ;~,
~I~

J""'" ...
1MI~_d

ul<H_,
,I...

prU"'~.1U prik>&a. blOo!ll'll0l.
adro.: ...,u"r:.r.,,PUll"

""fio11>V'111j00l11

..,!Li

-~llIiWlln

l

,P:~JUI

II

1.1

lUlu-I

'h:-:J.

,~-all},

I "",U:odr:uD': {Q ,1lI:I.U1Mn

oJlI._u~b. ,Q!_ illIll1!Jjn. • ,I(.".,_.tdtd>l~

d_

.1V~""~L 1"&.)

ikJuu, 0 "pgajo. illIl"~' ib'.l~" I

,.

;,lAJil~

I~ ..... ~<'ll oi<oo ... ,
Ufi.J4T"'~"'~

""".....

••

..

", ...

""""",_1

...

J<... ,J ......

_"

...

do .u rNlHldl

nr~

aj~

,_i"u ,pq"'!,'I'

P'Q*lld.llll,llI.bIl

BOS~ I HERCEGOVINA Z8NICW·,I}OBOJSKIIlANTON I}PCINSKI SUO U Z8NICI eml: 43 0 M,ls 027645 09 M,I. Zen;ca, 1/.05, W1I. goOine
FEIlEFlACIJA BI}SNE I HERC'EGI}VlNIO

PRIVATNA SREDNJA SKOLA S PRA YOM JAVNOSTI SIROKl BRIJEG PRIV ALJ BB - KOCERIN
VR~I UPIS POLAZNlKA U PROGRAME SREDNJOSKOLSKOG OBRAZOVAN]/\ ODRASLlH, PREKV /\LIFIKACIJE, USAVRSA VANJA I OSPOSOBLJ AVANJA, TE U SKOLU INFORMATIKE r STRANlHJEZIKA Z/\ SKOLSKU 2011/2012. GOD.

OpGinsJ;j sud" l,mc;, ,1m00i; ,,-,,,dnD( Emi na HusiikDvic, u praVlloj slv," ill!tt,lja 00 BH Telecom S'ooi"o, DI,,1<c;j' leoi"". Mas,OYko,a 45., lenie", proW luleroog IN,1ERPAK :DI}I} Zenica. "I, C,ko/iee 1)1. 56. lonit,. r,(Ii ispl,le ~ug,. vs 2.700.50 KM.

OBJAVLJUJE
Tutenom INTER PII:KDOO 1"'''i1. ,I C,,,,loe hr, 56, ZenJea. ,os","lil se na I)dgO'lOf lull), podne'en, ovom S"du da"1 04. 11. 2009_ god;"" u Imjoj je posta,ljen lu!b""i zahljev da se luieol ob,,,!. na isplalnirnos, I)d 2.760.50 ~. sa IHiP,claj!ltom zaknnskom zateznarn ',,"Iatom poe", od dan" tIo,pije"l>ba"", a, ~o donal,pl.te ka!:.O Slijedi; 00 · na'lno.od - na ~"os 00 -na ~nosod • na ~nos od · na ~nos o~ - n. enos o~ ","0 I nalill,du
-na enos

on 08 DO 19 SATI, /\ SUBOTOM
SOSNA I HEI1CEGOVI~

SVE INFORMACIJE

oxo

KM poCo, 278,05 KM pot" 2:15.35 KM pol .. 1013,70 KM poe .. 1013,70 KM poC" 1013,70 KM pol" 1.445,15KM ~,ev vo!l"". lI",lupka,
295,25

I)d 25.12.2008, godi .. do dana uplato, I)d 25_ 01. 2009. 9OOine do dana upl,te, 1)d 25_02" 2009. god" do d an a "~1'18. 1)d 25. 02. 2010. godi ne do dana uplato, 00 25. 04. 20 I 0, goOin, do d.na. upla", I)d 25. 05_ 201O.I)Odine do dana upl"e, on 2c5,-116,W1 O. god[n8 do dana ~prate, ;koji so , as Ioi' od ,odsl<l> I"" na lu!bu ; presudu po oOtu,; ,ud., a ." u 'o~_u Cd 15 <lana,

N A WEB STRANIcr www.pskol a. com

UPISA MOZETE DOBIT[ SVAKIM RADNIM DANOM OD 09 DO 12 SATI NA TEL./FAX. 039/704-552 III

OVim pul,m Iu!onom " dost;wlra luil), n, "dgn,," u smisl" 01, 62 ,l2ZPP"a i tu!en; je du!an do,iavili u pi,m,noj lormi'od~vor na lutbu u smiSIO' ,I, 71, lPP-a, u roku M 30 ~anl od dana ~jema lufoe, I}bavj.SI .... " lureni d.

FEDERAC~A B()SNE I HERCEGOVINE ZENI~KQ·D061}"SKI K_AmO~ OPGINSKl suo U lEN1CI 8ml: 43 0 M,I 03301 9 10 M,I lenlea, 13, OS, 2011. god', Optln"'" sud u Zoolci. sudl~ Nln, 'M,I:ivIO, pOSlup'luCi " pr· a'"oj SIva'; Mitelja NLB TUllan!"" ban!;;a dd TO'!," M. Tita 1Ir. 34 pmtivl!Jl,nog Mag IicEdi" "I. E.. da Pa!.lica I)r. 9 Nol'iG rad S'"'I"'o radl dug, vs: 1.656,55 KM, , .. mmla "an, 13. 05. 2(111. goo,"e

eutin •••
EUF!N ,'.•.• , S,rajevo. ein U nlllm.hm,n liiti~ 1m MorkeUng, Con," Illn~ B."leh. such! ,ngag;.rm und kommu,lliaIl,e Arbeiter. ~ie O~er sellr g"18 DeU'1S~tlken""'lsse ,"~Ogen und, Veilr.lul.l3lenl ~!'Si~en_Erl.h,,,,'g III n01we"dig I
&

s. doSI• .a ,mall1l

i"~"'om.,

IJ,ol,kom mka od 15 ~, .. od d,"aobj~li,,""ja.

SIrU~i S"adnl~ Emln, Husak",," s.r.

SOSNA I KERCEGOVlN~ FEDcRACIJA f>I}SNE IaERCEGOVlN E KANTON SARPJEVO OPCINSKI SUO U SARAJEVU 6,oj; 650 Ps 165140 10 Ps SarajeVTl. 30. 06. 20 I'1 , (IOdine Opei"Ski sud u Sa,aj"u. sudij. N,Mjla JOisimovlc, u p'a,nOj Siva'; lulitelja lAVOD ZA IZGRAOtlJU KAN"FONASARAJ€VO, UI, KajllCI br. 3 S"aje,o. ~rotl' Menog .ISlAMIC WORLD COMMit.· SARAJEVO, UI. 61~"jsl<i drum 24_ S..-aje,o.radi duga vsp. 9.605.14 KM. na OSIIO'O'l1,nI348_ sta, 3_ Zakona oparn(tllOm Pl)Slupku (.SI. Ravine FBiH" 1),- 53ro3. 73ro5 i 19/06. u daljnjem lekslu: lPP); buduei da ,se lureni; ne nJla>J nl adresl sl~iSla, o~ia,liuie

Wir Diet,n ,uoh ein g","n~es ArtJeilSklimai" ,In" Top Gegend von S,ral"o {Avaz 1wi,1 Tpwer) mil der MMlichietl gUi zu verdi,nen,

OBJAVLJUJE TUi.BU
Milelj j, ~I"a02. 03. 201'0. go dine pOdhiO l<ilbu Optin. skom ,"~u u Z,nici pm"v M,nog sa sli'~etim tulb,ni m zaI1li""m: Tuleni je du!,n lu1ilelfu IsplaliU gla,oi dug u ,isiniod 1 ,656,55 KM sa p,lp,clajue!m zakon,J;jm l,["nlm "mala" m PO""' od d,na pod"III'"j' Wlb. do Isp!OIe "j.doo sa spooednlm PDValiVa"jim, i oak"adam, u ,ukUpnom i,,"su od 6S6,27 KMi Iro!kovima r>arniOnog poslupl<a i 10 s" u mku od 30 ~,n'. plIO plilelnlom pnnudno~ I"~ool" Tul~'11 j" predlotio dones'"j" pre,"d, 'bo~ pmpu!lanl" ukOlH;obudu ;"pun,"ni uvl8l1propi,anl tl, 182. ZPP·,. Po~ivlse Meni ~a " ro... 00 3(1 dina od da"aohj,",lp,anja liIlb, sud. ~os1a,i odgovor n" luibO' " Im;,lu od~ob. 01. 70. "lmna 0 ~'mit"ompoI!UP'U F,cleracil' BiH, 0.,1 ... " ,malra Db.vlj,nom p,.I"kom
00 dan~ obja\lljivan[a.

Euch

"I"

rt,":

" 81, rtl.~'. 65U KM NoH. Ver:slcl'u!Fl.Ing
111

OGlAS
Dana 21. 10.2010_ goO,"e 1\J~1eljje koO o,og: su~, PMnlO Mllu prow luiel109 'adi I&plale ~uga u ~roosO' od 9_606.14 IIIM_ Tufuom Ie predlo:!e"o Ie da SlJd nakon' pro-vedenog POSlupk, ofonese odlu'" kolom ce Ol>aveza~ Menog d, ILIlllellu na!me dug, is,pl,ti il"OS od 9.606.14 KM, sa 1,l<ons~im 1,W"im kamalama pooo, od d.na pOdnolenja Mbe pa ~o isplate."1 n,knad'u li"~ko,a I)Ollup"", a SIIe u rokU od 30 dana pod ~nietniom ,",~enl,_ Ovim puwm luleoom sedosl,vlj' Mban; odg~' u smiSluoOre;j,t, clana 62_ Sl" l. ZI'P·,. 'pa je Menl dul'n~' "sIJ'of.u sa od"dtiam3 ct 70_1 cia"" 71_Il'I'·a. n~ll<asnile u rll", od 30 d,na ad dina pnlelll3 ",!be od 21_ 10_ 2010. godine, IIa dl)S\.Wl sudu pismenl oO(IO,or na tu!~u. a u proliv""'" ,e se donlleliooluk, u smislu I)dreolbl ~Ian, 182_ ZPP·,_ I}b'vje!I", se Meni d, se dost:l,a pi<meoa .'m'~, d""nim no,I",ma FBIH_ ob,vljeroom pmlekom mkaoo 15 dan, 00 ~'n' obj,vljivanf' o'''!1IPismeo, N,boj!a J~mo'i¢
SUDIJA

·'P,r:ovision:sbetelligung, • 40 Arheitsslonden "' 5 Tag., '"" WOOh,(M"""'i.· F"i1"!l1 r ,u,h," auch n.,h ,In, ~ssi.sI. 'lin IDr .".,. Admin· 1,lrali,,,·,bl.Uung', di, .xI"m gill. O"I"h" ',nd E"llls' 'h~"nl.I"'. '.sllll:
Wi Sie e,n"farler.l;

"SaO KMN.H. 1i,'lJlI'r.sicl1erun,g
.... I1gellll.hmll.s; Arbljts:~1 i rna a

"40AJbeilJistumllm,.0

Tago. (Ii, Woo:II, !Moniag" 'lOi1"!li werden

u

<ok. od 15 ~,na SUdif;l Nin.M,KiI'iC

AJbeIl.plill1e 'Ind '~"'lrenn_ Vor,I,llu"gsgesprllehe

bis :=u:m 3.1. Juli 2011. Sla11fin.cJen~nd sind nl,lt mil Tet'min

n'IOlJ1ieh,AIle Termine wer<lenUglich (Von g!lis 17 UhQ O'nle< 06J1666.JOZ 001' "nW, eulio@liJreellm """, .... ,hl

4O_, ......JIII'1~1'f8l
TV VOJ( TK2181

.,

1:1 atase A.o.o.
~.~

~0'Jl.I.l:

M.A~INA U, SUDE

DFN1!DO

DEMO

Sin

CN'h\K

,_. _,_ ..
... .~r...rN-.J

,_"".41

CSI6C:DO

.~L"'" ~.,
1IniII"'l!I:Ii:'I!I ~ i"'I5.,j...l~ allt.huMar; .", 1lIn.1f1Q1l

• D.~.It1*n:i~.
ftII.,

....

ve,EPRODAlA KAM!:~OW" OS 0331164 G06

764-605.81""1.5"'1'''.
1G8, IIldli!l.
S.lIfilJo!!YO

MAlOPRODAJA.: IBRAHIM.l UUOQVICA 2, OlJ;63'9 e-ml.I-lflrO~1:Js.e@gmllt com

.~qI<'I~ .·OOIll!lnII • • 1'1

,qj9• u.

Vb~ klima 12 K

,

Vo~ klima 1B·K

Vox ~JJma24 K

u......

SITEe N~ PA OJ

Z44.9i-

KHm.1 un=dlij .split !ii:SIe:JlI, up.l!::.iU:t .bllii:%l:.oja 12000 BTU U_pl.(jl(:1.griiujll l]OOQ BTU~ ;11\11.0eln;!!n, r Il!Jr:tH:rj OSJOff' moo.oft Ld dis_ph=j'" od"I::I!ti .....njll:, ~ibj 1'11111. d3liin.!.·kI upra~ljiillf, 00.,3 biie.1Ji

Klim;!l~rcd'''i "'pI n .5l:I1.~m) x.:.p;u'i(l:'1 hJ:I(h=njiill. ! .BTU. bp:n=i"~'1 uijJl:OjOiI ~8.500 anto tci1411, Ulim!:.i"! ONJOFF moch: ~CI: dis:plri. Qod'_'Il1i1l'l1iJe~ I.i.hi i1iId" cblli.Mk.i :upnYljil ..e~boil biie.11II

s.ooo Bm

J

Klima 'wHll' IipUI iEitc-m. kl:p:a.dICi ~It.c:fi.f,a 2..4000 B-ru_, kIi,Pllcl Lcl I'tUilft.ia 24500 BTU .uto restill ~ lIIjrntr. ONIOn m~~'t I...A=diS];lh:1'!,oc;M,ti¥!lini~, tits" r.l4, d (b..1],lIDlIQUJll'!!!vlj;J.-e,. hci!l bijd~

TV LED Z4 Inea ·60 en, f'llll liD IflO'lOOO OVll·T H!lAU~ PVR,S~RT. P<" I:Om=CI.L{]!1, ~mb ;fill:e:.r,v,s,b,

1~:~:-c":nzije:Unfiill ,J.'lx8Icm
fi'O:I'CCi.:lL

IRD~d, I .hlic.c:: 16:!iI
: TICI.e:.\ul ~OOO
1'8lt.i1lli

rcOl...

lW:.:'763

DmniW_
1000:11: I

Ekian: 1ZfflI,~m fonn:l'I: 1.6:'! RelO!u~ii Il6b16i,Pjj,. ..
!lid:i

l:f!!),\U",""

:RI;!~lu~ij:l INOES IT RA 24" II
LA!)

Os'YjCUiI:O.Ml !OO COr~!.l

Upo' posrc.;.tnnlil: Ii"&. Video IJIMcm: Poll .. SECo\.M, NTSC

'4!~ =~
.A.._

.¢-

NJAK

FRIZIOER

GORENJE

RF6273W

·'---_11
"__""",~ir}lt

'_'~"''''II

t, tll~ GjJ[!.E P!1OG't.: 1.~·1 ~ III~~C~ DOO S ~1I1,_1[~ ~IJI,('" CIGIJ.\( I SRElIJ[ MO ;:;:t~,e.!i~Ie,f,C!'tTJ,J;' q,([lf.j.!A '",.. ~..!.I ,uq; rt ,.Al o D~DiCPClo....rt !l..{,OiliO '50~ ~E~ 'SoOP !JEiJ'~ »0 '!..UU_'fJ,~ n)IOOELEjlTR(lo~11, zrscr. -GOl~ ~C-\IIEI<t DOO "'[\0['>'\11. I~[RE~ I!.Q..... EIIC: XIO liI11,{,[ ioll'1..... lt~C.\lEIt(MO r~!II.,J[ 'i! ca eee MS{LJAl!o I,'If~IoIIE1000:J ~l!:,.t"J OroIIH'.IoU:!r,1.UOtXI !.A'~allo1¢1,· 1,l1C:~l:..x. ~LIIIJI~.~lIl;!,.l "", F~ :)01 POClUC.I! 111'11'\lTlf~ !EIrjICJ. Oil'DJ,G'C-:.oo ~'1HIIIH ~ Pt:J":'r.¢IIC"~" o,tO£)ll'{;,I. I"::tO!tll C«I rll'~\"I~ ~TlI "11'0"'[1 ~,;.ru. Trl"l~1 olJ! ~"'C.["~I

rs. co ~~...r oee

rJ:'G(J~.c "'"

uu.t

W~~f1' '~.odld ...

PIAn:: true

'1K1H~to-..

PlI~C:HRI1Ct!i.l.

ILJ.r..U.I1I;'A.

DOC>

o,lol!.'AP

lilar

roc

ZJII'\oIC(

HPU'i~IT

0C0e01

!~'L.!. ~RoQ.'\tfl' eee

~O,"C

4O_, ......JIII'1~1'f8l
TV VOJ( TK2181

.,

1:1 atase A.o.o.
~.~

~0'Jl.I.l:

M.A~INA U, SUDE

DFN1!DO

DEMO

Sin

CN'h\K

,_. _,_ ..
... .~r...rN-.J

,_"".41

CSI6C:DO

.~L"'" ~.,
1IniII"'l!I:Ii:'I!I ~ i"'I5.,j...l~ allt.huMar; .", 1lIn.1f1Q1l

• D.~.It1*n:i~.
ftII.,

....

ve,EPRODAlA KAM!:~OW" OS 0331164 G06

764-605.81""1.5"'1'''.
1G8, IIldli!l.
S.lIfilJo!!YO

MAlOPRODAJA.: IBRAHIM.l UUOQVICA 2, OlJ;63'9 e-ml.I-lflrO~1:Js.e@gmllt com

.~qI<'I~ .·OOIll!lnII • • 1'1

,qj9• u.

Vb~ klima 12 K

,

Vo~ klima 1B·K

Vox ~JJma24 K

u......

SITEe N~ PA OJ

Z44.9i-

KHm.1 un=dlij .split !ii:SIe:JlI, up.l!::.iU:t .bllii:%l:.oja 12000 BTU U_pl.(jl(:1.griiujll l]OOQ BTU~ ;11\11.0eln;!!n, r Il!Jr:tH:rj OSJOff' moo.oft Ld dis_ph=j'" od"I::I!ti .....njll:, ~ibj 1'11111. d3liin.!.·kI upra~ljiillf, 00.,3 biie.1Ji

Klim;!l~rcd'''i "'pI n .5l:I1.~m) x.:.p;u'i(l:'1 hJ:I(h=njiill. ! .BTU. bp:n=i"~'1 uijJl:OjOiI ~8.500 anto tci1411, Ulim!:.i"! ONJOFF moch: ~CI: dis:plri. Qod'_'Il1i1l'l1iJe~ I.i.hi i1iId" cblli.Mk.i :upnYljil ..e~boil biie.11II

s.ooo Bm

J

Klima 'wHll' IipUI iEitc-m. kl:p:a.dICi ~It.c:fi.f,a 2..4000 B-ru_, kIi,Pllcl Lcl I'tUilft.ia 24500 BTU .uto restill ~ lIIjrntr. ONIOn m~~'t I...A=diS];lh:1'!,oc;M,ti¥!lini~, tits" r.l4, d (b..1],lIDlIQUJll'!!!vlj;J.-e,. hci!l bijd~

TV LED Z4 Inea ·60 en, f'llll liD IflO'lOOO OVll·T H!lAU~ PVR,S~RT. P<" I:Om=CI.L{]!1, ~mb ;fill:e:.r,v,s,b,

1~:~:-c":nzije:Unfiill ,J.'lx8Icm
fi'O:I'CCi.:lL

IRD~d, I .hlic.c:: 16:!iI
: TICI.e:.\ul ~OOO
1'8lt.i1lli

rcOl...

lW:.:'763

DmniW_
1000:11: I

Ekian: 1ZfflI,~m fonn:l'I: 1.6:'! RelO!u~ii Il6b16i,Pjj,. ..
!lid:i

l:f!!),\U",""

:RI;!~lu~ij:l INOES IT RA 24" II
LA!)

Os'YjCUiI:O.Ml !OO COr~!.l

Upo' posrc.;.tnnlil: Ii"&. Video IJIMcm: Poll .. SECo\.M, NTSC

'4!~ =~
.A.._

.¢-

NJAK

FRIZIOER

GORENJE

RF6273W

·'---_11
"__""",~ir}lt

'_'~"''''II

t, tll~ GjJ[!.E P!1OG't.: 1.~·1 ~ III~~C~ DOO S ~1I1,_1[~ ~IJI,('" CIGIJ.\( I SRElIJ[ MO ;:;:t~,e.!i~Ie,f,C!'tTJ,J;' q,([lf.j.!A '",.. ~..!.I ,uq; rt ,.Al o D~DiCPClo....rt !l..{,OiliO '50~ ~E~ 'SoOP !JEiJ'~ »0 '!..UU_'fJ,~ n)IOOELEjlTR(lo~11, zrscr. -GOl~ ~C-\IIEI<t DOO "'[\0['>'\11. I~[RE~ I!.Q..... EIIC: XIO liI11,{,[ ioll'1..... lt~C.\lEIt(MO r~!II.,J[ 'i! ca eee MS{LJAl!o I,'If~IoIIE1000:J ~l!:,.t"J OroIIH'.IoU:!r,1.UOtXI !.A'~allo1¢1,· 1,l1C:~l:..x. ~LIIIJI~.~lIl;!,.l "", F~ :)01 POClUC.I! 111'11'\lTlf~ !EIrjICJ. Oil'DJ,G'C-:.oo ~'1HIIIH ~ Pt:J":'r.¢IIC"~" o,tO£)ll'{;,I. I"::tO!tll C«I rll'~\"I~ ~TlI "11'0"'[1 ~,;.ru. Trl"l~1 olJ! ~"'C.["~I

rs. co ~~...r oee

rJ:'G(J~.c "'"

uu.t

W~~f1' '~.odld ...

PIAn:: true

'1K1H~to-..

PlI~C:HRI1Ct!i.l.

ILJ.r..U.I1I;'A.

DOC>

o,lol!.'AP

lilar

roc

ZJII'\oIC(

HPU'i~IT

0C0e01

!~'L.!. ~RoQ.'\tfl' eee

~O,"C

VREMEPlOV T s, jull
1693.· Niujork

2011.

DOGOD,ILO SE
ko lo ni ja rna uveo nosen j e pol icijs kih
uniformi, 1796. • Vlada S j edin] enih Americkih Drzava (Stejt department Stare Departmenr) izdala je prvi americki paws. 1956 .. U Becgradu [e ernirir a n prvi eksperirnentalni TV priienos u povodu
>

42

ie I'll'; medu amcriekim

Tesle, Program iz privremenog studija u Insrituru "Nikola Tesla" grad a ni su pratili na cetrdeselak prijemnika smje-

proslave stogodisnjice rodenia Nikole

srenih u izlozima prodavnica di j el ovim a grada,

u raznim

1961 .. Napadom izraelskih kopnenih i zracnih snaga na Egipat pocela je izrael-

ska agresija na arapske zemlje, koia se pretvori la u d u gogodi sn j i k rvavi ra I. 196 7. . Arneri c ka teniserka B iIi Dzi n King (Billie Jean King), koja ie sest puta bila pobiednica Vimbldona, pobijedila
j e u svim naslov: ma: u singl u; parovirna i rnjesovitirn parovirna 2002 .. Predstavnici vlada Siedinjenih

Americkih Drzava, bh. entireta, Viieca m i11 istara niH ; americke organ izacije "Mercy Corps" potpisali su u Sarajevu Protokol a pokretanju 3.300.000 KM
vriiednog prciekta "Povratak u Sre-

brenicu"
2003.

. N jem acki

Stajner

(Michael

d iploma ta M ib ael Steiner), nakon 18

Nova srudija sugerira kako rnediteranska prehrana, odri:a van] e zdra ve tjelesne mase, nepusenje i vjdba mogu smanjiti rio zikcd iznenadne srcane smrti za 92 pOSIO. "Journal of the American Medical As· sociation" objavio je rezultare koje su americki naucnici iz "Brigham and Wo· men'S Hospitals" u B()SlOnU prikupili od 81.000 ispiranicarokom 26 go-dina.Pojedinacno gledano, najizrazeniji efekt na smanjivanje rizika za iznenadnu srca nUS mrt imali suo drzavanj e zdra ve tjelesne rnase (smanjivanje rizika za 56 posto) izdrava prehrana( 40 posto),
Naiveci faktor rizika bile ie pusenjepa su l:ene koie nikada nisu pusile, irnale 75

Voditc r~ijuna 0 /jelesnoj letini i prehrani

(UNMIK), napusrio je Kosovo i otpurovao u Zenevu na duznosr ambsadora N jemacke u tamoon jem siedistu UN-a.

rnjeseci ria celu Misije UN·a na Kosovu

posto rnanje izglcde za iznenadnu sreanu smrt nego Zene ko] e 5U pusile 25 cigareta
dnevno,

Iznenadna srcana srnrt prouzrokovana je naglim prestankorn rada srca, naj&~ce zbog ari tmi je, Nan j u se odnosi p olov ina svih srnrtn ih 51uea jeva povezan ih sa srcern. Arnericki naucnici procjenjuju kako je vise 0 d 80 PIJcS to slu Cajeva iznenadne srcane
smrti povezanos nezdravimstilom EVOla.

1497 .• Portugalski rnoreplovac Vu· sko da Gama (Vasco cia Gama) isplovio je iz Lisabona ria prvn pu· za Indiju oko RIa Dobre nade,

Zarje 10moguceuraditi 10m proced"rom,pilaS.H.iz Sarajeoa:

Imam 25 godi1la i smetaju mi velike grudi. Liekar mijepredloiio operaciju liposukcijom.

GlneHomastUa operacua IiPOSUHCijOm o

Ordinacija

• Is traZi vanje objavljeno
U

tovanje na kojern je otkrio morski put

2004 .. Skupsrina Kosova, bez prisustva S rpskih predstavn ika, usvoi ila ie amandrnane ko j ima j e IISIa" ni okv ir za prj vrernenu samoupravu na Kosovu preimenovan u

"pri vrernen i Usrav Koso va", a priv.re· mene insti mei je u "dem okra lske in" StilUciie
l !.

ROflENI
lSO!J .. U Krapin! je roden hrv3lski refo rmaWr Li u d evi I Ga j, duhov ni otac ilirskog preparoda. 1818 .• U nan jo j Lu d rodcn j c bosans k i franjev"c Ivan Frana Jukic. l819. " U Zagrebu je rodeD hrvalski kompoziror Varroslav Lisinski. 1894 .• Roden je ru.ski fi_~ifur Pjolr Leonidovit Kapica, od 1935. godi.ne di rehor I nsti ru ta za fizi ku SOl' jelske akademije nauka u Mosk"i, a od 1955. glavni organizator program. vjeSla~kih zcmljinih s.te!ita "Sput!!iik~. 1918.. Roden je juznoa fr it k i Eder N d· SODMandela.

Ginekomastija je bolesr muskanalazimo kod65 posto djecaka izmedu 14. i raca uzrokovana uvecavaniem tki15. godine Zivora, koje se u toku dvije do tri va mlijecne Zlijezde. Puberter je godinevracaju na normalnu velicinu.akod glavni uzrok, Povecane grudi 17·godi§njih djecaka u 7,7 posto slucaieva, Najvaznije je napraviti razliku izrnedu pseudoginekomastiie iIi tzv .Iazne ginekornastije (visak masnoga rkiva) i "prave" ginekomastii e (visak zljezdanog tki va). Uvecana 7.lijeula odstranjivana je jedisvtu» R l •R.< "-Ii I no hirurikim skalpelom sve do uvodenja Ii· C;INli1\.ULO.~1W p osukci j e. Lip rnmkcij a moze korigirati de· UJ'1iR.-1 IJfi, form itet kod prvog i drugog s tepena iIi Cak i Jj;.q"h"1·SJ(.-1litH I 'NGl .1 kod rre6eg kada jell vecanje 1:li;e:zde vise na bazi "masne akurn ulacije", S!O je sl u Cajkod pseudoginekomastiie.

casopisu "Faseb [ournal", sugerira da resvera rrol, sastojak crnog vina, moze prevenirati negaovne uciDke besleZinSk()g stanja, kao i sjedilackog '-L.._---'::: nacina zivota (inzulinsku rezistenciju, gubirak guswee kostiju), Savrerneni 2ivet mnogima onemogucava da budu tjelesno akrivni onoliko koliko je to potrebno da ocuvamo zdravlje., dOk drugima kretanje ometa bolest koja zahtijeva mirovanje. Spel:ificn3 ie siruacija i kod astronaUla z:a vrijeme boravka u svemiru, kadasll sial no u uvjet!ma hestdins!:og sranja te !!ikako nernaju m()gucnos! fizitke ak tivnos ti.

UMRLI
1943. • Od posljedka mrruIc u Z" [Voru Gestapoa umro je I.ider fral1cuskog Po· krem otpora u okupiraooj Francuskoj u Drugom svictskom r"IU Zan Mulen Ocan Moulin), pozna! bo Maks (Max). 1967 .• Umr!.. je br'itaoska pozorisna i filmska glumica Vivijen Li (Vivien Lei" gh). Svi etsk U sJa VU stekla ie ulogom Skarie[ Ohare (Scarlel! O'Harre) u. arne· ricko!l1 fi.lmu "Prohuj • .lo s vihorom", za ko iu je nagraden" film sk 0 m n agradom Oskar. Drug; Oskllr dobila ie za ulogu u filmu "Tramvaj ~vani cdnj.'·

lIekoliko mjeseci don· via somMsrd" lIa rad" " radio,,;ci pred"zeca za urad" 'Ulmjeslaja. Naho" zavrsrmog lijecmja i provede1le rehabilitacije, ostala je siaba pokrellj ivosllijeve roke. Ljekar tTli je savjetr;maada pod"esem zailljll'l! za oS/'lJarivanjeprava no noveatl" ""k"ad" zbog rog tjeiestlOg oire· &mja. Kome /reba", Mdtl;jeti zah. Ije'!!i ila uz "jega lrebam priloiili,
pilaZ.P. izSarajeva,

PraUD na naHnadU
o Prije

Zabtjev za osrvarivanje prava na nov6mll naknadll za fiziEkll nnesposobljenost podnosi se kan· tonal noj admini stra tivnoi s luzbi prema mjes!u prebivali~ra iJsigura· nika, ()dnosno posljedn jeg os igura" nja. U z zah tiev ll:eba p rilo~i Ii pri j avu 0 p ovrooi n a rad u, originaln u medicinsku dokurnentacij u 0 po· vredi, medicinsku dok umentaciju o wku lijeeenja i reh ab.ili laciji na.· kon povrooe,kao i podatkeopredu· zetu u kojem jc osiguranik zapos· len. Nadldna sluZba proslijedit ce vas zah [jev Insti ru ru za medicin skn vieS ra6mj e, !:oji Ce Ulvrdi ti posrnja· nje fi.zil:!:e on esposohljenos 0, kao i srepen osteeen ja. N a osnovu nalaza lm titUta, nadl elU a 51 ul:ba omedi t ce vi5in u naknade.

32 staZa. Kako uji111linlwjoj radim vee d'l!a!ksel godina "uam datnla placlllest n,ie. seQ, ""mjeravam pod"ijeti zahtjev za prijevrumerm sta· TOSTI" penzijll. No, kako " "kllp1l0m staill ;,mam i de/Jel gQdiIJnszcla koj; som osrvarila u Hn'OlSkoj, hoot Ii za tih devet gQdinautavreme1lo moO ostvariri i ""kll ptmzij" !lHrvatskqj,piIaD.L izSa· raJeI!O.
Sa 60 gorlina U \lora i 32 uvje!e pro· pisane odredbom clana 137. Zakona Q PIO za srazmierni clio prijevremene penzije u FBiH. Kada ie riice 0 hrva(· skoj penziji, usmisluodreda·
sroZa ispunjavate

U Il'IIgllsmO'IJIJ godi .." IUlp""ir ;;1160godinaiivota i

o

Penzila iz HrualsMe
ba "lana 17. UgoVOIa 0 s(Jcijal" nom osiguraJlju, zakljueenog izmedu Bill i Hrvlltske, staZ QSlvaren u jedn()j drm", sabirn se sa. sta20m ostvarenim u <hu. goj drlavi radi ispunjavanja UV" iell! !lIko da iprem~lirVlIISkim propisimaimarepravona SIAl· mjemi dio prijevremene pen. zije, aja Ce se visina odrediti s obzirorn na devel godina smfu ostvarenih u Hrvalskoj.

•-------KtlpOn
..... II~~~ ~.

Federal .. i zavod PIO

zaodgoyore
[tt

-- -..x~
IJ,:rlf,he

('MUI""r,'ld

~.

fli.ilv'i'i.

.",./.~.... k~ l"i~.r,.
t,')VII tl
1n;..~.JI!I ••..

t.ntt

J.fUI{h'l'J ...... '111.1 ...... I ut j • It.,.

I"u.a.njl:lll

e-~tlr1...l.ll

,~~lhtCP"v

• .l:..b.

sveznadar

D nevni avaz, petak, 8. juiVsfIlallj 2011.

43
2

Nelacno
nih naroda? N1JBpeznato sta Je u i:ivolu Don
. Kartosa bUo nadahnuca

Tacno

Ljeto je skupo godisnje doba. Tu ja, prije svega, godisnji odmor, cesce smo u katicima i restoranima. Svi ti trcsknvi mogu polatatl osjecaj depreslie
Mozda n is te ZIl ali, al ii !j etni rnjes eci donose depres ij 1.1. Di rek(or programa istrazivanja depresije na arnericko] UCLA-i, dr. Ian Ej KI.I.k (Ian A. Cook) definirao je pet lIajccicih okidaca ljetne depresije, • Ljetna ruga. Mnogi depresiju i tieskobu osiecaiu u iesen.kada dani postaiu kraCi,a noe.i duze, No, iSlcaZivanj. su pokazala da sew nski afekti VD ip oremeca j m DOg; osj eeaju itokom He tao • Poremeceni rasporedi u ljetnim rniesecima, Lietovanie m ole un ijeri nered u va ~posao, spa vanje i prehrarn bene na vi ke, a s ve 10 doprinos idepresi j i. • Zabrinjava vas vasizgled. Kakose ljeti najed6e druzirno na plazama i bazenima, zbcg osjecaja neugode, rnnogi pccinju izbjega va ti drustvene siruaciie, .. • Finansijske brige. Lieto je skupo godi~nje doba, Tu je.prije svega, godisnji cdmor, djeciji karnpovi ... Ceilce smo u kaficima i restoranima. Svi ti troskovi mogu poiacati osiecai depresiie. • Visoke temperature, Za one koji ne uZivaju u visokim remperaturarna.Ijetne vrucinernogu biti neugodne. ViJs.endeprovode skrivajuci s~u klimatizu:aw>~~~bjege.Yatu !t!tuje, oS!pQaju .JSin.iJ;lI;.anlNZdasrave,nve~ze doprinijeti depresiir-_,,_·..:·

elOMldaCa lIelDe deDreSl)e

A!KTUELNE TEME Oruga strana najtoplIjeg godisnJeg doba'

MelJunarodni sud pravde Sv!elskl 1sud ie glavno sudsku IlleloillUiedinieza stvara-

laslvo 0 njemu? Ka'e Kol.vic bila jeprva

3 nosli?

zena kola ie

lzabrana u Prusku akademiju umjet-

J. TACN9

Medunarodni sud pravde ima 15 sudija
Medunarodni sud pravde iIi Svjetski sud ("Int· ernational Court of J ustice", ICn gla vn 0 je sud sk 0 "1Iji~1iiI tijelo Uiedinjenih naroda, smjesteno u Hagu. Prvi put jr zasjedalo 1946. godine ..Niegova iurisdikcija ogranicena je na sporove izrnedu dr2ava kaje SII voline prihvatiti njegovu nadleznost 0 piraniima medunarodnog prava, Odluke Medu.nar..:>dnog suda pravde su obavezujuce, ali on nema snagu primjene; zaJ be se pod nose Vi jecu s igurn csti Ujedinjenih naroda, Njegovo rijelo od 15 sudi]a, od kojih svaki sluzi devetogodisnji mandai, biraju zemlje clanice Osni vackog statu La Suda, J edn a zernl j a ne moZe dati vise od [edncg sudije.

L~Jlllol..i;iii!ii!I!fI!II!'"

~~iliij~

--

--

.

~

2.NETACNO

Pronasll [Jell ROlal S Ha)SlJama za po.ensllu
N aucnici su otkrili moguci lij ek za polensku hUD j avicu, koi u karakteriziraiu svrbea roiu icurenje nosa u ljetnirn mjesecima, Rijee ieo prah u proizveden om od drveta bora. N ai me, eel u lozni sp rej za nos S tva ra barijeru koja prelazi preko membrane, oblazuCi nos i filtrirajudi alergene kao sto jepolen cvijeca . • Celuloza u prahu nema stemih ucinaka pa ie posebno arrakti vna za Jijecenje diece. Iako se sve vise koristi u mnogim zemljama, istraiivallja do sada o.isu dokazi· valanjenu uCinkoviwsr kod liiecenja djece za vrijeme polenske se.woe . pojasojava p rofesor Nils Aberg. Smdija je objavljen3 u casopisu "Pediatric AJlergyandlmmuno.logy"

Kraj suzarna i kihanju

Omiljene Ijetne poslastice

Tuzna sudbina spanskog princa
Ne moze se reci kako ni je poznato ilia ie u zivoru· Don Karlbilo nadahnuce 703 srvaralasrvo 0 njemu, Rijet je 0 niegovom zivolllom puru. Bio je princ od Asturije i sin spanskog kral ia Filipa II,s koj im je b io u stalnom sukobu zato sro se on ozenio nj egovorn zarucnicom Elizaberom de Valoa, keer kern francuskog kralja Aruija II. SmiSljajufi kako da se osveti <xu i ubij e ga, bio je uhapsen pa ga je OIaC I S68. godine dao za tvori ti. Prin c j e u zarvoru ubrzo umro pod nedovoljno rnzjasnjenim okomostima - da Ii je umro od bolesti ill je bio ubij en - a Kadosova su dbina Qb cadena je u mnogim umjemickim djelima - Vetdiieva opera "Don Karlos", knjizevna djela F. Silera i V. Alfijerija. Roden je 8. jula 1545., a nmro 25. ju!a 1568. godi n e.

hunlaulco

Za biskvit; 5 jaj a, 125 g secera, I vreeica vanilin seeera, 75 gbrasna.cokolada za kuhani e.
Za fll i ukrasavanje: 6 polovina kajsija, 250

=

g svi cieg sira, 3 vrecice kremfiksa, sok jednog lim una, 4QO ml sla tkog vrhnj a, 2 kasike seeera u prah u, bademi narezani na listi ce, svjefa kajsi ja narelana na kriilcice .. NaCinpripreme: 1. Rem u zagrijati na 180 stepeni. J aia, Secer i van; lin ~eeer pjenasto izrni ksati, Dodati 0 to" pljenu ookoladu pa umiiesati brasno te biskvitnu smjesu izliti na pleh oblozen papirorn za pecen]« i peci 15 minuta. 2. Biskvir istresti 113 "!aZnU krpu, posutu seeerom,.i .kinuri papir. SmOlllti uzpomoe krpe i ostavi ti dare rnko hladi 3. Kajsije nawt.a ti 03 kockice, prethodno odvojivsi dio za ukraS:avanje. Sir izm iksati s jednom vre6com JcremfikJ;a te dodati limanov $Ok.Vrhojeumutiti u slogsadvije vre6cekrem" fiksa. Malo sla.ga stavi Ii u spricu, odnosno malu

vr~icu za =.<avanje (kojej cere prije tiskania oruezati vrSak) pa smviti u frizider. Osrntak izmije.sali sasirom. 4. Biskvil odmorati Ie premazari sirom. Po njema rasporediti voce, smotati mlat i posuti secerom u prahu. Ukrasiti :liagom, bademima i kriilk ama vo ca.

3. TACNO
POVISENO MJ£STO ZA GLUMCA 600AFlSKI PISAC alN NAUEPNICE I'~N MJEtlJA~A U AlJ11J VARNICA NORVESKJI

'KOVIL.Jl(A
CDMllJA

I'I.IJ)MIJ.
lAC ...

VJERSKE DOOME

POJA· SEVI

Prva zena u Pruskoj akademiji umjetnosti
Kale Kelvic(K- ~ arne KoUwilZ), pravog ime.oa Kate , Sml! (SchmidEj, bilaie prva zena koja . Ie lzabrana u Pmskll akademiju urnjelJ!(!sti. Bila je graficar i vajar, ali se prvenstveno posveriia gravuri, crlanju, Ii tografi ji .id.rvorezu. Dobro je poznavala Idke uvje!e ijvota siromasnih gradskih Slanovnika i p osrala je vel.iki stvaralac L1mjetnosti sQcijaJncg proteS!a. Dvije serije njenih ranih grafickih radova oslihvaju oeprilike potlacenih uz snazno pojednostavljivanje i hrabro i.slaklluteobiike, koji su postal i ojen zas ti tnl znak., Nako n §IO jo j je sin poginuo u Prvom svjetskom rarn, nap ray iIa je eik.! uS grafika pos vecen ih majCinoi Ijubavi. N acisri su zabranili iz]aga.nje Pje!lih djela. Rodella je 8. jula 1867., a umrla 22. aprila 1945. godille.

SARAJEIIA

010

PIS>\R. SfWEZNIK

IX

PRISVOJNA ZAMJENICA

RJESENJE .IZ PROSLOG BROJA
StENJArl

ASKA, ENAKIT, UKUHA· VATI, K, ROMAN, IRSKA, ERA, OSLO, UlJ, OBRADE, PIPE, LUIS ENRIKE, ETNA, OKNARI -----2577

t-_-t __
J/lPI\NSKA

+-_-j__ +__+-_-+ __ +-_K.N~.--+__
AtlF OIJMIlJA OBI!.!

+-_~f--_-+- __
~
UI!AN

KRATAA PJESIM

MEElUNA· RDPNI SPISI

44 ...... ~ .. "'.; "'". Dn~vni avaz

1Jjdimo se opel

8 JUL.I do 10JUL_'

-~

I.'

7,95
I
~ fa} led,e.llibreKY.a.
<iI \an r ~. "1om&.~1,M

t1,iUIUo!.

1,25

preporucene ci°.:tn _;

1ck.:tJ.>...

~,

..... ~prad.ojn.

ob~

kasa 491 'ICM+PDV kasa-pisac 589 KM+PDIV

orucena cliena: 6'9ICM+PDV

re oruce!'la c'Oe

'A59KM+POV
+ 60KM display Bb:olon

FILM

46

Dne."i avaz, pewk.

B. julVsrpanj 2011.

sh OW bl Z

Nakon raskida s Klunijem ZVIJEZDE Pomirili se pjevaci glumica

rmbe lelM Iii

JI> J os iedna smjena u glumackim redovima "Transforrnersa" - redirelj Majid Bei (Michael Bay), nakon MegaD Fob (~ox), planira zarnijeniti i Siju Lebufa (Shia Leboeuf). Glum icu Megan Foks u trecern fil mu seri jala "Dark Sid e 0 f the Moon" zarnijenila [e Rouzi HaDtington-Vitli (Rosie Huntington White!ey),a Lebufa bi u eelv rtom nasta vk 1,1 trebao zamijeniti nien momak Dzeison Stctam SOil Statham).

Dzastin je za vrijeme razdvojenosti potrazio utjehu u narucju Esli Olsen i Mile Kunis
Celi ri m j eseca nakon "to su raskinuli, pop zviiezda Dzasrin Timberlejk (Justin Timberlake) i glumica DZe· sib Bi! (J essica BieI) suse pomirli. Na ovaj korak odlucio se Dzastin, koji je svoj oj bi vso j -sadasn j 0 i d ievoi ci zelio pruziti drugu priliku, }o, u manu, kada su se odlUC; I i rasta tl, bi 10 je ocig] edno cia im [0 veorna (eS.ko pacia. - Dzesikajeoduviiek smatrala cia nisu trebali raskidati,

onouo zaJednO
Ni D7...stinu nije bilo bas liiepo bez Dzesike, - Mislim da je Dzasrin popustio kada j e sh vatio da rn u ,zj VOlsamca De0 dgovara 000· !iko koliko je mislio, Svi u
njihovorn okruzenju smatra-

lu da ie dobro to sto su se cdl ucili pomiri ri - istice anonirnni izvor.

Kallalls: OdmOf u Posalillu

aa-

Elizabeta seuratna biusem momMu
Italijanska voditeljics Elizabera Kanalis (Elisabet-

ta Canalis), !JakOD stc je raskinula s Dzordznm Kluniiern (George Clooney), utjehu [e pronasla u bivsern

momku. Ljepotica, naime, u Posatinu u Italiji !jeruje s nekadasniim, cdncsno sadasnjim Ijubavnikom

na ie na luksuznoi
bivsim sarno nekoliko

jahti s
sed-

Andelom Virom(Angelo). Lijepa Iralijanka uslika-

mica n akon raski da dvogcdisnje veze s holivudskim
glurncem,

Iako su ova eetici mieseca bili razdvoieni, nepres tano su bili u kontak ru i ona j e insis tirala na drugoj prilici - ispricao j e prijateli blizak ovom pam.

Tokorn ova cetiri mieseca koliko aisu bili zaiedno, Dzastin je po trafio u Ii eh u u narucju cak dvije kolegice Eli Olsen ( Ashley) i Mile Kunis, a Dzesiki su pripisivali romanse s Kolinom Farelorn (Colin Farrel) i Dzerardorn Batlerom (Gerard Butler),

zaba vI iali su se 2007 .go di n e.

Elizabetai

Andelo

'JI> Dzeimija Foksa Oamie Foxx) publika ce uskoro gledati u ios j edno] glavnoj ulozi, i to u novom film u konrroverznog reditelja Kvenrina Tarantina (Quentin),

TnnDno

FOHSi

Film pod nazivom "'Django Unchained» prica [eo oslobodenom robu, kojeg igra Foks, a koji pokusava
spasiti svoju ljubav Bru-

Pjevacica Obri O'Dej (Aubrey O'Day) snimila ie edirorijal na plaz; za "Icon Magazine". - Niie mi bilo resko, cak mi je bilo super rako seksi se
valjati po pijeskuizjavila je

najbOlia Prlialelilca Dzene DzejmlSOn

Carli Sin (Charlie Sheen) priprerna novi humoristicki sou, a iako je naiavio da ce se brojni ljudi naci na "tapetu" kada ie rije':: 0 komediii, s iednom osohom senecesmjeti zafrka va ti, N iego va b ivsa supruga Bruk Miler(Brooke Mueller) zabrinuta je da bi

BruHMuer

Ne voli

od vlasnika plannjemaCkog lovca us gill ve,

mildu

raze, uz porno':

Obri. Casopis, koii nieni fanovi s nestrpljenjern i,<cekuju, pojavir ce se na kioscima u avgusru, Zanimljivo je da je porno-diva Dzena Dzejmison (J enna jameson) niena naibolja prijateljica, - Sjecam se cia sam jednom gledala film u kojern ie glumila i Dzena, Kada sam sh vatila da gle dam svo] u
najbolju prijateljicu kako se

album pjevacice Bijonse (Beyonce) "4" prodao se u 310.000 primjeraka u prvoi sedrnici, SIO [e.prema novirn kriteriiima, itekake dovoljno da se upadne ravno na pr-

vo mjesto aajprodavanijih nosaca zvuka re da se osyoji prestizno prvo mjesro "BilJboardove~

top-liste.

Bijonseje time prestigla svoju najvecu konkurenci-

seksa, moral a.sam isk I j uci ti TV· ispricalaje Obri,

DISTIBUCIJA SERVIS FISKALNIH UREDAJA
Rt;ka.lnl prinmr - FP S55 BA

939.00 KM + PDV
Harli (ElizabeTb Hurley) priprema se'da ovi h dana na pu sli Englesku i pridruii se glllmackoj ekipi amuicke hit seri j e ~T racara" ("Gossip Girl"). Elizabet ce lumaCiti lik Dajan Pejn (Diane Payne), mocne i inleiigentne zene iz sv ij era medija.

'1raCari" JI> Glurnica Elizabet

BEST BA Kas: 499 1<1'Isa/plsaf;:

KM + PDV 589 KM + PDV

AB SOFT d 0.0 t,l· 033 5466&0 M'ob:061 2-"54n
E_\!; ~bJi RamIu ~I~

2:.

_elIIPfLtIII 71 OIXI~~V(I BiH

D~evni avaz, petak. 8. iulilsrpanj 2011.

MUZIKA

rnanekenka LIma (Adriana) novo ie zastimo lice karnpanje Z3 jesen 2011. kuce "Blumarine". Sudeci prema izjavarna modnih kriticara, ovim izborom u [oj kompaniji napravili su pun pogodal... Krvavocrvene usne, rnackasre i seksi poze atraktivne Brazilke malo Ce koga ostaviti ravnodusnim. Adrijana je, inace, vee nekoliko godina na listi naibolie placenih model a rnagaziaa "Forbes", scoga ne treba sumnjati cia su u "Blurnarineu" morali idubokozavuci ruku u dzep, ..i

eei

~~al~~~:S.

.,.Nekaddnji frontmen "Oasisa" Noel Galaher (Gallagher) najavio je izdavanje svog prvog solo alburna. N08a~ zvuka "Noel Gallagher's High Flying Birds" izaci ce 17. ok to bra u Velikoj Britaniji i 8. novernbra u Sjedinjenim Americkim Drzavama pod Noelovom vlasritom eriketom "Sour MashH• Album je producirao s dugogcdisnjim saradnikomDeividom Sardijem (David Sardy),

sale na vlastiti racun
mogla biti jedna od meta nestasnog Carlija (Charlie) te ie odmah poduzela potrebne mjere i rekla da ce ga tuiiri ukoliko se bude salio na njen racun. Navodno De zeli da Carli uopce spomene n j eno ime kada za pocne sa svoiimsouorn.

,Prijeli CarlijU Sino luibom
Dok su se razvodili, Sin j e pris tao da se nikada n ece saliri s njenirn ovisnosrirna .. Bruk jo!,pari zbcg Carlija re se proslog rnjeseca rasplakala usouu Paris Hilton. Izjavila je da ioi nedostajeSin te se rasp lak ala na d cin jenicom daje niko nerazurnije,

Him Hatral ielIako iza sebe im a vee tri neuspiesna braka, glumica Kim Karral (Cam-ail), koja se proslav iIs ulogo m Sam ante (Sa rnanth a) used; i "S eks i grad H, ~eli da se po~ovo uda .. Pedesetpercgodisnia Kim izjavila [e kako se radujecervrrom braku , da je puna oprimizrna ..Za sa-

Planira novu udaju

D ceturt~brall

d a se ne zn a tacno ko hi mogao biti nien buduci suprug, ali ne treba sumnjari da cega Kim brzo pronaci, - Mislim da ie brak one sm rni sada treba, Nimalo nisam pes; misticna, nadam se da cu uskoro pronaci nekoga ko ce dijeliti moje rnisljenje o tome- reklaje Kim.

II> Naslovnica novog alburna "Red HOT Chili Peppersa" otkri vena ie, a dizain porpisuie britanski urnjetnik Dernijen Hirst (Damien), U razgovoru za "Class; c Rock" p j evac Entoni Kidis (Anthony Kie" dis)ispcicaoje: - To je slika, To je IIIDjemosr, Nismo joj dali W.3Cellje, sve je orvoreno za interpretaciie - is lice Kidis.

'?eIlD8rSil"

.,. Kraj em a vgusta Peri Smit (Patti Smith) objavit ce"besl of" kompilaciiu pod nazivorn "Outside Society", Izdanje ~e biti dostupno na disku ina vinilu, a zastupljene pjesme odabrala je sama Peri, koja je u knjii:i.ci koia dolazi \IZ CD, o svakoi napisala nekoliko Kod rem as teriran ia pomogli su joi Toni Sanahan (Tony Shanahan) i Greg Kalbi (Calbi),
detalja.

oglasi

--------

------------

21

Prllmla aok tlftlor lomcm

2pOmh11o!

BfCiIWCVlI1

. vrItiI.

comcasa

IV sprat, 881 Centar, SARAJEVO

glasi

D_n_ev_ni_av_a:;:_-_~_-_"J_20_I1-~4Q

Jog, U,' rt 3:2% ,m,' .'m. VJTAt.IA ., I,

Jl
---

R'itaol<ruglo zmo AGRAGOLD • 1 kg, .A.......

Sok nar:andia CAPPV • 1 1 _

DIINI
-

M.VEA
----

I

ZewtI

IJ INTEREK-u,. d. -25%/
-

_'--_

TavaWok

COM'l·

%8 c,m

'""

* '~T~'I_ II
I to\WIJoIJ,~

....

1

cit;c
Za prlkuplj.nj. p('mud., I llhor

ProCredit Bank

JAVNI TENDER
n~lpowoljIlIJ.g
pOt1Ud.t ..

25 rulielTll'I,".no'll ad 28m' • SOm'

~ UniCredilGroup

Sv.kllIlII

.. hm~III.lrU"

------------

O(':~Mn SPARKASSE

LllnlYl paVmn,lslslln f)m I, gllUtlm

ProCfed.1 8Dn~ d d Saro,o...o je dJ(I PtoCred" grupllcl)o od 22 rl1'\.",~ke InSllIJ.JqO kola po-guju na tn ktH'lllf1l;!11ta fEwopa, Alhb I Jutna Amen' 'I U ~ Iu' ,In I m op4tQl;ljamB. banka je foku Irona na mala I Sled") produ,cO¢a I poIJoprivrechl nudl ,odllb:le u$lug Jen~ma ~rolt spekml baflkarsk>h ptalzvode ProCted l Sa d d Sarti va \IllS POZMI da CiIostaYilaponudu PfOlZVodtt po "'JIIdotoj spUClfi Ojl
ZB 1 isporvku

KANCELARIJSKII

POTRO~NI

MATERrJAI.

01 lll;J$PCQllk&Oj lral nlhprOlZV'odalu,lug, Idod InOrnlorm OjOOI ndonJ sa n:lJlaze "", web slll!n.o I'allp:llwww~prOC' d.ltblnll.balMW'_b hi u dlJekI Tal1den- Tondor za I:ipclI:uku k.al"lCfllanlskagma:lflrljIlJa. SaOllaJ:Jr.ln'm ponudllOMn lakljuell a! OgovtH' nagOCll1JU dana

B.anlla zlldrmvapn1vo de !lEI odrii IWDI pozlv .ZB pnfwplja¥ ponuda ~ dB pnllvol.l JocIl'IU od ponud III da ocIl:J;J ·iWCI ponud u bllo kOfG YliJ roo pr.,o sk.Japanjil ugovora Ipfi tome ne soosj m kvu odgoyomOOA prema ponuO'aflma. n 11 u 0 bavotlObj3STIIIU razlogo tnkVo ad I e III Sve upite vezano Info@proeradllbank.bl za tenear rnezete godlno. d051avIII niJ mall auresu

~

OB 11161 ~ • , ... 0]) 111 MoOa.J lJlln • Mob 061 )lUll

,It.' .......

Roku
awn

dOIi'3vu ponud!!JoU.

Jull. 2011

dqanltbta(ll ..... d • Mol) 061 ...,001

www.tibra-pacific.com

50

"""'"""~","11, Dnevni avaz

R_~"""
1Ii·~l.J1t~

za vodltelja poslovnog odnosa za pravna Uca
,-IJ ............. ...

..,a-rod

KONKURS

KON,KURS
za popunu2radna mj:esta u Direkciji'IT/ORG u Odjelu Organiz,a,cije
;P·ROJEKT MEMCtER/1T PROJEKT MENA01ER
1t;JdIIo.~~

.r.

~/..,..,......._IIIIII!<<nIIo

-e·~l

"_/III

·...",<... _111<01

............... ,

.

,1(1

t

,

1!OII<a!i, ~l<

1111111\ ...

~1f_1>(!

~'~~I~""

.,.

C\. .. ,

""__
S'i1 .;..11

,",,_'" _
oIT

m ,..,.,EIII.toa.
_...

011....... , OIlJ.... Q"""'llo.. dot! I I'l>1o

"" ~ t '''''' 141m

!4n.

"'n

j

II'Ii:>m>:Iodju I>

J.j

'lUI,

DUN:MORR
group
(m/w)

Telefonlsten

\VIR R\

RF'

5/IICI ;ll:!.l.ll ~~r.llI. vue lot SIB ~"IIItv .. rlflUlOio/i<.1IIP' ejlQ'\I. doIulol1l "fUI!nol ~ emil ~ma

ElIIp.;Uldicnmcle oflsuhing <;u..:htn«h dCULo;.e!l.'\l"l1l hiS!; Miuubcitlo!r fllr den I nnemlicn.~t. ute Vl:rdicn!.lnll!'sli hkcllcn KOl\'i'f KT DunlllOIT Pn.·(hlDvnis:t\,o AG

DeulS(hc prochk.:nm nlsse (erforderlich ni~end')

Teamgeis] F)exil1i Iit!!! .l ielerie nl ien es rbcilen WIR In TE lon!tL~geh.ah Provision
l\ulst1egsmOglichkL"llcn

50 •

,,,~It(!no I

lion ""'~ GIll" OM>rttl d-.t

fa

1101....... d!IrIJIod
IIOfO

".""'-J"'''
0000

iAI~ PO"R'Ir-~~olQlo,tll!

Franca Leham

aa

Tel. (033-956 95

Intensive dmhmIJ Modcnwn Arbcitspl31z
BOStlA I HERCEGOVINA FEOERACIJA 80SNE I HERCEGOVINE UNSKO SANSKI ~AN:rOtl a rClNSKI SUD U DIHACU

SPARKASSE: .:
BIOi: 17 0 Mal 007234 08 M,I Blh,e, 14,111). m!. godin, 2

Optinsl:i sud" B~'tu. ,udij' Oodit Esrna u pravn"1 SM"; Milari' DD IIH Telecom Sarajevo, Oirekoij, BIl1,", pm~' IiJlenog Mu· ,[.1, Begie ~ BIl1,e., sana oopom,I"Il PI,blv,ltsta, ",~ji'pJale dug., vsp, 285.85 KM. Izvan m~tsta, dan, 14, 0;;, 2011. ~od, donioIe slij,detu:

PRESUDU
~~Ia!e se Menom da l"li\eJlu :p!3~l<nos od 285,,85KM sa la,onskom ',amalom po~evod dana dospijeea obama II, od 25. 06, 2~07. goo"'e pa do Isplate, ,ao I da n.do~na.dilrolkove p'mlen~ POSlupk,u i<noS" or! 21,45 KM sve u 'okl! od 30 dana·pnjema prepis, pre.ude pod prilelnl~m prinudnog l"'le"la, Esma OMit
Sudlj;l:

Td. 03) , 189 1,0, Fu. 0)) f 789 ,II Emllll. billlabrQ bib.D~Lbili _,"",!.bult.com

,7.dimifll VidO\'i61 .Keli,jJ br.6 71000 'rajc\'o, DOBRlNj.r\

PRAVNA

Proll' 0'" p,,",ud, nlr_dopU!len' 1,lb,. Tutenl m~' overn sudupod"ljetl prfjedl~" povral u prfj,!nle st,"je" mku od 8 dan, pd pre'lanlca ",zloga za ,pmpuslanjecdnesno dana ,.,,,,,n,,, za propuel,nle. Nakanprol, .. ml<aodl 60 dan, od den, prpp.slanl' n. mole so Iraliti PO""I" predaAnje'","[e ovo na ",rIO'U el. 183.1PP"", u ,""I sa ~I, 329, lPP,a, DO;laVapresudelU!en(lffi srnatra sa d.,rn,ljenom pmtelmm m.. od 15 dan, od dana pbl<Mlivanl' u i,dnlm dn"",im ncll'inama koi' so dislribulral" u F8iH, ina ogla" ,n"lmtlli sud, (u skladu sa 01,1:B1. st, I.ll'P··'i,

PO U I(A,

·1091as.., rna I
~
Vozila i
• Prodaj em gl,J me 16-e pli:I"i.'illino. Zvari j?.Q 19b.,Tel.0-61 S0'939:i. • Prodaicm
Q(LZV!lli iu]
7

voCe

moll» o-glClSlt

moJ(I1o),

~~~a::£ladl'UU mSMS·om

Tolanjlko 240 110006aroJov(! maUogla.Ie:""a,.ba
• tedatem 1] amiesien iroeeban stan, ceatr. grijan je, 2 balkona, 2 kUJ)alil~,.~Qv. ol:.jno.~za. _S:[U.de.D~i(:.e1 Hnlsno! UL A21~ :::;ac-!:rbl!g(wlC" 121. 061 150902,061 372 676. 81S·n.

061142015
.. ,.. ,
Td.06'67738J. • Ali paslnc, [cdnolpos. finn oprcmlien stan 1.!.. 19J'1di, ccurrlaeo, 300 KMizd!!Jjem. -r~1.(}6l6714B8_ • Alma villi - Ncum, iza!lje-:m aparunene i scbe u bli~jni mora. Tel. Q61 131000. daje 'Vila .. Lam Ha", klima, gart&a~ www.villnlamia ..C'Om Tel, 062 21'" 9<16,033)3)- izt. • Apanmane u Ncume sa klimom i g:uailJ1II po... clioo izdaiem. W1"" e,vilfalami n.ecm Tel, 062.2149464.
1

dijelovi

7_00atsov~_TeL061 509

kamp prfkolrcu

povol]-

395. • Prodajem Lada s..~Jldard 197,~_goIim.artja fabricki, Tel. 066 708 365, Saraievo

• Srcbreno lzdaiem sobe sn uporrebe m ku hi nje + j.I::I"l'k_ing_ Mob.: +33S 95 83l6-1l79. T<I.: + l85 lO 486 6l8. nl-I Mo

• !~dajem povulj no aparrmaee sa parkingom IJ Bris.llJ kod Groc.:J_ Tel. 003~5 91 761;1; Il4. 837·1 Mo

Prodaja
• Hltno prcdajcm Opel ASU'Ol Kupe, god. 2002. prva tee_ 2006. bcnxln, fIJI oprcma, benone mel. siva U od [j,f_nom sren]u, Dowlj no. KODl. lei. (1611136-3(1'), 033/639·052. 7854<INd;!

dina, 01 dta] mer, motor
• Proda!

ru,

I

dizel i ;o! do,", dlielova, Tel. 061 702
133. • Prodalcm motor zn camac Tobar~1,J;S'!lv;;iti i~ 180_ Tel_0I5150939S" • Prodalem 'Za Go Ifa ejnaser, nl renator, 2~ 3, 4. i za ostala voxila, mozc i moo 'ilil. T.l. 03l 131·996, 062 693 410. • Putn[~ki kom.bi T5t VW~ 2oo5-.s.Tel.lI6l110018. • Renault TW,LlJgQ ~~J2. g..; PreS,HJ 92.000 kml redovno se rv isiran, cdlicncsranie, T.I.06l40' 863.S ara • jevo_ • Rerruvi eorska uglcdal a aa sve vr''''.'0,5 KM.T<l.061 512799. • Sear lb iza 1.4 B I ~6 god, reg. do 2i.l0,,11' 2 airb~ alu fclge, !jetj

em m ~eni9C- aa kom bi T2]

• lzdakm apartmanc u Podaci, novi, porpune Qflrert.I.ljetl"i)bl.izu ~ ci~ povoliua, .Park.ing u].::Jjuecn_ Tel. 1l62I69.!-021. 89'i·1 Mo
• Orcblc dVQSQbIUl stan 60 m2, 6 letajB, kuh lnja, TV] klima, terasa 2.4 m2 tendcm S(.i1jg~ p,t!d.a !D, porki"1! u hladu. Tel. 00385 20 TIH56; 061 938463. 714-1<>
7

• Lictova cie u Podecama u scbema t spanmanlma veema povol]no. Tol. 003g'-98-817-104. 7490·INd1

• Ap'u~m!;!Jlcu Ncumu povclinc iz-

• lzdajern aparrmane U Brlsru na "Om. Tel. 0038, Z1 699·J59. n95·ln

sa

r

loo

bfizu !l'1i!J~ bctet "Zenir" SAT-TVl kli:rfi2l~;b0:3:r\lf.t_ Tel. 036i820·S16, Mob. 003·350·056, WW'\V.ne<uiTl-"tIlh<l.f:_de 807-1 M,o(]

• NEll M - Izda icm epartmeu

C

• Prodeicrn Opel Korsu, 88. g .... reg. Ford Eskon 95.! reg. Pasat t, 34., J.6 D. Juso 400 KM i Hood.

e 1.~~:a~eTn sobu ;sa -pOs.ebltim k u;pmitom, upc rrebom kuhlnie i lodorn II 1"l"Osobnom stanu ne .M.:a:nlln Dvoru. T,1. 0(;2 11.5478. 9281·1"

Akard, 2.0 B, nereg . .MoguCczamjC'!1{,'
01:1)

:!iki.Jpljc

:)!.HII,).

19l.

Tel. 061 3i6S 7943·INdi

• Trpan], povcljno apanmane i scbc vlasriti p:iJkiT.!.S· Te.I.OO385 W 743410, Mob. 00385 98 99-38606C_ 7780-1 Nd:l

• Pcdaca- lznalmlluju se apnrrman i i scbc isPQ(l; m~gi;$lnJ e - [ 00 mod pl.ie. T,I ... 385939897 900. 7425"1 Nd~.

• 11,1[, 1;6 SW, 1.9 ]TD, 10.2002., redovnc servlsirana, nile uvoa. Tel. 001 n024;. • Audl 80, 1987. gnd., crvena OOt;)] rcgistrovan do scptembra, 4 vrata, C"L· jena povohna, 1.] vcaecrn Slsnjtl. Tel. 0(;6 Sl6671. • Audi ,A4} 2002. god_) karavan, prd::3Q 210.000 km, klhna, ESP d ..... ;J kl] L.l;C;aJ seder, odraden t servlsl, reg. do II/! I, cij. 1.6.,00 KM. T,1. 06.1 19, 9J8.
J

• Izdajen namicsten dvosoban stan 56- m2 na Vilnji ku. Ciiena 35-0 KM + rciije. Kou.tclcfon 0611,0 093. 929l·1 "

Veli.ki p'ijC5ak~ i~me:du Bara i Ul(:ir'ilj:a~ Ferld. Tel.. -065 879 433, www.aparununifit.eom •. Apartmarti Nurkovic u Ulci.lljus:a kllmom, TV~ p• arkjngom, vt:C ed 8 ~~2~-:illU, osobl. K~I1!:akl teL 0038.2

• Apamn!lni na CG prlmor]u, ptai'.:a

_e A.p::i.rlmall:skiIJ prcnociste LUI.~d Kated rale, p;Il.i'"king~ kablo v ska, KM pcosobl, T <1.061 339647.

:w

Ctj!_~~1;&l ~~.~~i ~~\~t ~~se~aB~Oja• Smart Pcnwo, 0,.8 CDl 2003. &<><I., "S· 1ZJl.O II., 9"'"'" 8,.,00 Itm , aogovm. Tel. 033/719·18S, IMI 130
j

• Neam - L uksazni epnrrmani ua mere, klima! kuhinja, TV parking. lnformaci]e na [1£:1.: OJ61Ilg0-479 ; Mob. 06'·26l-263. 9l.36--ltl
I

jo'..a

• Dubrovnlk - Srcbrcnc pcvof no lierovanje ;!;lobe - apanmani_ Tel. OOll5 20 486 #5, 00185 93 9! z-7:s.Z0) mal.O,tl-Bft,iclZd".'-oom.hr. 6968-111

• Lletovanic u PODA,CA,MA od IL 7. do 18.7. (6 not;) dana) po CijCII ~ cd i850KM~ smiene svaklh 7 den a. Tel. 061 18'; 80S, (161773 60:1 !'1T

• Bjelave - izda iem [ednokrevetnu i dvokeeveuiu sobu studenrlcama, zascban 'LII~Z;..k!llhtov!i,k:i:II TV~ internet. Kon r.te I. 03 1/203-l;66, 0.1. 59,·1 03.

dvu kJ"e -ernu scbu studemicama, za....
sebae ulaz, kablcvska TV_, internet. Kon I. tel. OJJ/lOl·666, 0611595·1

• Blelave - izdalemlednokrcvernu

i

649. • S.,.rok i AI to 2003_! kl ima, d. pcdisanle stakala.aervo, ABS. Tel. O~I »I %6. • Skoda Fabia odlicnoms:mnju. 1_4MPcl~2000_gQd-)u Tet061170 169,

• Auto ogtcdela Z;J retrcvlzore ,2;3 sve VC'.i~~aLl1a,5 KM_ 1".:=L00 1 149 ]'90. • A u[Olima.r f13di svc VI':S(e au [0] irn. ri:u:!.Q a, hn:o; ~cftincj kvnli.l-ctIlO. Tel... 001270427. • A LLtos[:a.kla "'Ru.lrl'll ori~i nal ~Qferifljbc i biXn:a SIakl9 Sa! Llsradnjom. Garaoctja .1 godi na.. SlUp) Boj· niok, 109. Tel. 063 8, I 7>9, (161 413 J17.

• NEUM - VILLflIlORTUS apartmani (kuninj~ kupacnica, We, TVI b:JlkutJ) blizina pJ.aie. InfOr!11!!1;ijl;= reliThx 036·&8O-Sll. ITT

dnevnl, apavaca, kuhlnla, kupmi10, rerasa, TV, parki n.Su nl.a:du 4Q EURra, vrlc pevoljno, Tel. 03)1220·(163 il; 061 147 1,9. 9152·1"

• Orebic - epartmen i za 4 osobe,

m.

• Iadajem apartm an e III Dr ... n [k1J,~ e :)0 m od moea.kllmn, sal, TV I.'1;Qvi_ Pogl~dfl:ti na: www.drvenlk.apartmenes-mukarska.com Tol ... 3S1 91 JJ6 68gS. 9lll·1 "
l

• Breka, dvci poscban l].(IImjd!,'C!l stan, IV kar, bal kon, 400 KM. T el. 062. 611622. • Bue21Putok, ixdsjem pnthan dvosouan sran, sprat kuf~. Tel 5-22-71 S, f.loc--e:nje'

• To~r(:naCeual 1.6 77 KW, bei'izi n + phn1 crven"il, :prdl:a 284.000 km] >!,-,.bk ToL06 I 143612• V~Lffi izrnd_u i tl,g;radnju maliiil~ :skuobrndu Qglc:d.atil z:a r~uo'l,l'jZQ~ p"volioo.TeI.061 )Sl478.
l

• NEV M - I:t:dajcm .ap~ r(mall.c j .sob.e: sa g"Qmom uz plaZu nOIc:l "ZENIT"I vila '-'jI,1INA". Tel. 002Ill· 761, 063-119·()4 J. 73>4-I Nd!

Cen(iJl" - Pap:3g;)j hI ou_dim
II

god_.~ bijela boolfI_, [;1,0'0'(:, gu me.. ret- god.
1 l

• CiLl'OOI] e2

1.4 HD1, dizel

200:50.

00221.,119.

• YUgo6(l1

I 9:9Q,gtld"po'l,l'olj

no. Tel.

dan,. Tel. 06J 506303.

Kupovina
• Ku!"ujern ha vn.risana 'fozil a: Pa-sa[ ka.r3,':m ,3. j m.f!il(l:e gol rove. Tel. ·1)6,1 5()4190. • V rS-imo {I-t:kup mbl ieni.b b:a varn:a· nih i dcn:rajalih \ro;.::il.9. Tel, (I6Z 506
1

• Diitlgvi. Qd ~~~ ~~9~oYnn
• J:iflt

rasa!'

J.6 dlz.cl, 86_ do 12. mjesecn. Te[. l.4be'ti.-

APARTMA,Nl POI'llI;no izd.iom :s.tJbc i ,l)Ip:3.rlJJi~ne n;l l.$p2ld.,. u bl.iz;:ilJ i mom. Klirni:i,TV i parki.n!!;. Tel. 0038;\ 20 43, 741, Mob.: 0038, 99 114 43,0. 8,75· h'

• DUBROVNIK - SOBE I

• Lovi.he- na Pel iekLJ L~d.ll.j~m vrlo p01,1olj DO ap;rrlm:a.l]e i sobc ~ kl im;)tizirnn i'" sa pogledom na more i upotr-ccom kuhinje. K'i:ln~ lOkI tel.: 091 93 14 190, OO18S lO 718·080. 9187-INdl

• Povolj no a ckskl uzivno Ij.e(o\':ll:nle Oil: Crnc.,gorskom fI.ri.morju. l:n ~ fcrm:acij,or;: ww'..... n:.-<tl-uur,oom r Tel. 0038l(0) 30 364·386, 001S2(0) 69 I. 680. 9171-lu

']Jartm,n •. TeI.061 724725.

luksuzno

o:pre-:mljenom

e Celiliif,:~ilat1 [\e:namjdiH!Ji, 90 mZ ~I sprat, 700 KM. T,1. 00 1 >65 598. • CerHs.T ~ tT1JI_"5Q~!l !5to:fi u: Sa_:rajtvu:JI komp[. namj~H~n, izdBjem na du::;;i period,,""; i.. 1.6h. Tel. 062691777. • Crna Cora) ·DenO\'iei~!llpanll'l.;)ni bl iZLLmom} pllrking 'OI{Idii non~s:rop" Tel. 00381. ~8 ,44-149.
1

n

.' Izdaje_m I!Ip:mm9fle u Dubokoj porod Klcim 10 EUR-., pO -4 6 darta ] dan gr.l.1is. KOI] rah [~I. Lejla. Td.1I619n 36Z786:I-INdJ

.' NEU M - kuCa n_EIoba[i mora.] Lzdtr.jcm SQbc i. apartman, Tel. 036884·628, mob. 062 ll4 70S. 9279-lu

.' D, Vel~i.f.i] S\i3fIj-.s.ptiil[~ numj.1 z:£I; $"'nLnC~h :si.l p:lIkin~om! povuljna. T~l.OB22'S-7l3.,
l 1

aU'1

cij,

zin, 8./2007", pr~:a-041,,000km, 10,000
KJ,I. TeI.OJJI7l9·1. 85,061. 130649
VI<lti11

DoblQ cargo furt0nj

ToI.061

• Fial Pu nw 1_3, dizel, 1,004. god., 1: bij-cla boi:o:, djlt"[lii 6 ..800 KM. 14>1 ,162.

m.

zBdijdo".·~. Te.I.061249467,

Uzjmal]]

l:!_Qvuis.R!"!:;l

i 1)!>I::d:;

~1J1:;1

• Fre L PUntO EOuld jet 1.3 dizel, lOOS. _gOd"1 bijchi boj~~ cijC'.[l1l -6.900 KM. T<1.0611441·61. • Fiat SClccnto
j

• Ku pujem n!ilv•.uis.m!il i O!Stilla:ou Td.061614iS7.
f.I::l

t~,

Y{~~T!.r.-g~4~1~~'~u~i~cij~a 4.000 • Uz.lm
• Ford Mood,o 1003., 2.0 TOC[, 171.000, ful Ci]lre:ma, Ul"td::'ll cSe_rvis_ TeI.061480 180. • Gol r 3.~ di ~I~ 4 stanju) 199'40 god" TcI.061. 69274L • Golr 4]. SDJ TeI.061205l32. [)~~dO~~~~: 377000.
J

2002.

godinil,

• Ku puje.m hilvarisanil i ras.hodovi3~ j:;lr-m-n:d~!II U:i"~il:a i o:>ud:;l_ Tel_ Qo6.3 v 459893. .. m h:a"lj.':a.rll:;ma i 051ala "ozila
N

• Nudi mo VilIlL1 kooJOtal".l :!1mjdr.aj u il~iinm3.n imiJ o;!.Bjeh u Kll:ku) sa s,7im 83dr2aji_ffi_a: TV S/\T, kJirna! :l(Ib;,.m.il s::t tcr:a5ii.m:a okr-el] IJ[i.m ka morn, [e bilsm m pilgodnom ~ vMrnjlt OpU~I,:J11 i~ to!i~ili_ U~ EmaLl: info{c(}<I.pilf[mant bje· Ii s...ctJ m '--el. 38:)f31S 99 333, 385m 417 482. 870(1.1"
~II r

Jw.d RTV i !1:t1 mjclwna kablov. LnL, -e.g,] na du.zi pcriod. MOb. OOJ382 086. 787HNdi • b:daje.m
J

g.a.rsonjerLl

dQm:i:l e:Ktr:il reQ(.lvi

r:3.~(!1

pl:3!l.Ii hcu-el:a "ZeT! ir"'! i:ui::!jem apmm,no. T,L 036 g84·08S, (163 3:5.0 127 t 061 070 a80_ 9279-1u

• U NEUMU ,tHo "SOLDO· u,

mod mo.ra.>' EU~-SP9leZajll~lItIJPOU'ebu zajedni~ke kLltJ inje. Tel. 00382 67360-36,,03316.1 I-I [9,.",,'i po,Ii;,
17sari. • Dobriniil 5 iz:diljcm pos., prosmr 6S m2~ :;(Jj;s.~"c djelaUl,os.~i. 'TeL 033 618·006 ..
J

• Dob.r-c VOOol:r]3ar C. GOtil 500C 70

n

!

·.t

,'ra [~ u odJ ie,nOJTI
H~k 'NgiSLrtiVim. ooj~.

_--,awf,

19'98. g.1 biiel~

111

~iOlj.t'

::kt.lcc ...

• N E U M - a!partm.~ni 1.1Oi: p'laz-u botetll Zeni t~ TV -sat klimi]l gar ra.2a, t~t8sa.) i:?~najmlj\J[ej't'l.o. Mob. 06J 436 3l3, Tel.: 036 88.S 555. www',neumaparunani.-c·om P'TT
l

• r ~da joe-m jetlnosoban :sUUlc!l Li I_~~ stl'ogo pOSCbilfl} namj~ ten iI mozc i f101Llopr'aJo'.:a.t11 H~mjd:! B~;r.evjta 96. Tel. Ol3/20l·032, 06l/214-75I. 9205-1[[
l

• 17.cliljem bureg'd::;ini [J!i;lk ~ :.:... t1amjcQc_ . -e 1. Tol. 061 810 748.

is:ku rndnju,

E-h.lrtL:5.k2ibr. 9314·1"

• DvoOO. n:;mijcli[~'11 ~nm U 19r"!Jdi u ceru.-u,600 KM. Te.I. 062.61162::2. • Dvos. nllmj~lcll SI::ilIJ Bol.[litkia ku<', 4,0 KJ,\. Tel. 061.6, 16n
I l

~~):!::Jdot!~i~:061
90.

Izdavanje

• Trsll:ni.k - .Pcdjd~c iroiJicrn r:.partm;)n 4- let.Qj~ .pclo\folj. ctje:n~ kliW:;I1 s:J\di1_ \e]c:vi:;t~ja. Tel. 385 211453·606, mob. liS 98 <44·61 5.

• Ap.anmil.m: ILl N c;::u m 1Ji po"olj no izdaje vii:! "LAM.rJA.:rto) kl_inullJ!I~ raia.. WW"'o",~'ilr:Jl8.mt!l.CQm TI::t. 062 ll4 946, 0331531·lll. 9207·1 "
1

e· rldaiem p_ .prosn)1" 650 m2 l;!.~ ;:maklivlJoj lokadjj, H LIII.Z~ polor o,.Ilf.l.e. Pogod:)n ~ s.ve- n:amje[:le. Tel. 033217·555, 005216 SI!. 93.16~lu

• Dvos, u zgndlll CC:l'l.lnl iz.dilje.m 6OOKM. Tel.06.1621621.
l

• Dvosuban nam. s:[aO eet'H:!J', sm _ thm tl~mi:i iI i :laplJsicmom bra-el]om p'",. To1.033441-331 ..
J

• Golrtl dijela.vimill.3 8jn~prk:) god.,4vfm. Tol.061 1066!W.'

• Ki(l Rio R'slimuZ:LIl;i!mc:uliksiv,:J! cenLt!lln:i!, Itlima~ 2002. gtid.~ 1..4B) u odli.¢nom 5t.anju reg. do lrnjil4, mies. 2011.T,1.001156l09.
1

• N EUM - izdili~rn(l povCllji'i 0 :a.pilrtma.nci 50bc f.I:J snmoi plazi po rI:;3jni~im i;ij-tn.altt9!_ Klima! TV i p"king. T<I. 063· J11 434. 141-1Mo

ITT

• Lad;a-smndard 7J t. god., old[.ajmCJ) rnot-O[1.ti.m;!.ri j:;!l f:abr.l~k ~_Tel_ 06:59.5l 489·. SBr.aif!vo,
1 ]

• Mom:d", gi=lrice optemaj 114.

Coo, eDl,

2007. g, <1,. tntt_ si~·i. Tel- 001 g04

• TUCE.PJ, iilpn.nmilni uz Siimu p'laiu Lucil;~1 t-C:ntaT p.r-ekra$1i1l pogt(:d, klimil) :parking. W'LW.',tu· c:epi ..ne[/pl:axa 8.94-111.10
l j

• I?:n9jm[jtljern lnode:~flO Ol"tem!jc[I ap~rlm:a.n IJ Duhrtllvn ik u! udaljen od cen era 10 Jni n. ,"'o:mje. P'$rki n;s O$igulti ["II IIuJgurno:5l g:tr.aliranjil uz nildoplaru. Cijcn:a 10 EUR-a FCi OS(lbi~ 7 d.li;i1:ili O[ill\th ;;;; b 1 dan grali,. Tel. 00385 9; lUll) ,. 7'i68·1!l

• OREl3[C - Izuulnc JX!'vulilJo :!:p<I.r['mBni Z!!J4 i l + 1 OS:6bc:. Komp,l~t opn:mljr;ni. Tel. 0038S 2071 J 631, OOJ8S 91 III 5724. 924,-IIL
• NEUM - .izdajcm :5[)be p;n"Qljrl.o, bllzina m{f~ obezbiiedcn parldng~ Tel. 061 366 443.. 7936-INdi.

• Izd.afcm d'o'oiposohiln namj eg Le:n 8L:!ti l! ~gtadi kod BCll n Lce Ko!>:"", 4,0 KM. Ttil.061 142 704. 9324<1 "

• Ga.raZu i~dii1i~m na C, Vili mje· S<tni",kop 1.00 KM. TeI.06119071 ) ..
1,

• Gar-afu I"ltodajem n:ac. ,061190713. • Gardt.l, 03·l6l5·116. Z_ Topo!L~a
j

vai t '-el,

3 nid2a. Tf:I.

• lzda~~m 5mn u ullci Ha:sana Stdii61 - BtekB Sl.:ilifi bert:! rr:gl';)oa II S:pfiiH~!SiI d vLje: Sp::liVUC~ sobel dneV[lil) kuhini.a U"pe:ii'.firjJil balkon~ nil: duzl perl-od bel- ~r,ednlKa povoljno. Tel., (}6l j,71 199·. SOOI-lNo'i
I l l j 1

J

• Grn da~ - kodJt.:I.icCJ.scbt-:ap:i:lrtmiil!"lil,tl_godi1~ KomrOH101,poO\'olj!1o. Tel. 0038S S>9680

mo.

S()'be ~ apBrlmane.

Grad.!;.j

povll'li no i In (ljm Ij ujem Tel. 0038,5 91 S:80

11l4. • Grada!:1 ~t'OkJ'-e'l!t=llleso-l.'H;Sflbalkonom) kupnu]om [ friil derom., T~I, OOl3,21 69'7-1 ll. • Grbav"ic:! 45· m.ll c,-emr, gil'ijanje iz· daje.5-C.I1ii duH _pc:rlod, Tel. '061 17 I 419. • Grba"vica priv.

• .Mc:rc.::d~ E 220 CDJ) !l'I:a.nlgaJrd) auwm t...) Lrir'J[·rortik:, CD) radio, [f'_I., k-crliJ xemm_i a1. feigel' !Jove gtl.mc,.ser visne knjig3_ TeI.066364848.
1 1 r

• Mmml'Mc:rcedes~ lOO~.zOO di2:el "'n;, odli '00. Tel. 001251805. •
bellZ,'

1

• NEU M • Kod pI,," ho«la Zenil _L)O'\lCllj:n,c. ~na'inli uje:mo t'lm'os:a _ j 8nrd.ene 5{1bc i ap:artmDlJc (kJ ima,. kuhinja, uilHc.ol:l) TV) garn:1.e}. Tel. Ol6l88, 16, iii 0631894 7>1. PIT

• Dubrovnik

- Srebrcno

J

p<l-vo!j'~
L_

Tel. 00185 W 486 In, OOl35 9a 954 l 083, -zla lkob;!ri~ ,',@do.l.oom. hI 6967-1 n&

1".10 1~~"O'll;lf.l ie :sobe - irpa,rLji1:ii;il :U

• n·o;ooi ""s.obiln nam rdre.n S\9.il, DobriD j ~ J) ,·do piIJ...... (lOt iw:.jcm olj fl.;) duie vrijem-e. T~I., 1)6] 0:9~ lin. 79,4-INd,.

• NEUM] apilruniil.ni
.....--ell illOt. kiJrn
SiI]

TV, WAg:ava. f"i!m_MebmerJovic. Ttl.
061 213 100 i 061284248.

SaDina, po~ pltl 'lJoprem ticni! tern50 m domo[':i],lulk:il MjITIQ~ 1.11

"ua.,hp,," Td.06363.9lll.
1

d\ID:SOOOn namjdtcn

:S[iML~

• I"ldajem n.amjar.e.n SIan 35- m2·) J""IO. T <.I. 005 9,0 844, 03) 2IJ·398. 7959·INd1

Nisall Ter.B.no 8:7, rcg:ts.[r. pl.illl 5.000 KM1 z!J.rnje.na jCf7 !iJlije.T~1.OO6894S I t_

zn

• Ope~ As[ra Xarnwn dize:I 19'99., 1«",&i",o""o. Tel. 001210016.
J

• ' POI,'Clljtlo izci:!jcm all9.rlm.!ule sa p.t.irkingom IJ Brinu. 1;_od Gradca \J J-irv.cskni. ToL 003&5 91 'i71 'i'iOS. 764l-INoz

• N ~ijJ m :SQbe:, ,!lI"J9tlnt:lln,i .5 m o.d mQr!il,. tCTiJ5Cj, _p1:a:la1 kam lll~ kl Lm!l1 TV ~ pBr!d ng hladovin!l) J e::lgljke, ,unoob",n;. Tel. 061 488043,036 SBO 582. 5961·1 NtI!
l

• Ae:rCldromS].!Q Illl-se_li~ iulilje_m pos. proolOr 4-0 m.2) za agencije, pNd· .s.t!ll ~'ni~tv:.! ,~!Jf.I-cclari icj,:;:;1 p:;lpi:ri.ma_ T,I.!I61 g57012. •
SIS n Ilpr.ern

• Hras8o) A, B. ~ imiea, I Spol izda· icrn dv~. 11:;1 jdhcn St:tn. Tel. 061912 m 764. • Hra5.no A.B, Simi6 Ispfiit dvos" f1_amie~lei1SLa rI_Tel. 06191], 764 .
l 1

• Grbtrvica. Behdii:cta M LLu::v-c:lLC~1o SLan 57 m2] nil du:!~ pocriod. Tel. 06.1 ,23 726. 9276-11 L

AUp_~5.LnOj Gcteovil1 vcei dV1J5. Ijent cot['il\Tal:n.o! iulmje.m_

• Opel ZBfim 2.0 DTI, 2000. god., full1)p.rcmll~ l'cgi!Strovllfiil1 U odl iC"o.om sunju~ 12_000 KAt, i'!"Jo,!;i..lta r...am iep_fI_ Td.061394931. • Pei<> 106, sod- p'. 1997" ""I. mel,lilt) d;)ljin. ":tflklj.1 ~jbefJ li[nL za p,li<ni<,r~g. 10. 10. lOll. T<I. 00 1 528 084. • P·rodaja UgradlJjil re.mont al.nasc r~1~ lternawriil1 m.ol. bri:Silc:J~ m01_ ,'e.(J'~ [LlaLurB. Te.l.06136j, 193,
l l r

;--Vole malo oglaso mofolo sloti: ipulom web po.rtalo WW'W.dncvnicvaz.ba,
lok.o ~Iotelo
I I L L

-- - -- --- - - --- - --- -- - - ----~

.' Hrasno Ilj:lanmilf.l ZfI norenje lm"i bO,"v,k. Tel. 062100 je'.''O
l

n"s.",·

i

ITebl

• Prodaicm iil."3lJsc:r, illu~:matQr Z<l: Colf21 2t ~ 4 i Q.H::iJfI V(l~la_. M&~ i mon .. 1a. Tol. 033/131·996, 062/69l-470. • fJrodajem d va Reno).1vrlo povol no. T<i. 0629725 I.2.

forrnul'ol'O koji trebole popuniti

klikom no z-Clokruieno polje 1'1'0 slid ispod doci do

:---------------------------------------,
1

i~

molioglosi oyo~.bo

iposloti.

no mQil:

1-------------------------------------:Telefon/adresil
I

,
I

• Pn:;lda~l!m Fi:a r B~:jvl;I!j I;i i1!:r'I_~ poodl;lg,OVOn1, zvad iza 17 ·~ilSOY1l:, Tet 061 50939,.

, Kupotl. pl'H.lUIP"J..U nil ildft'lot: • DMVnl : Td.tnJ'k.> l.tJ. tpOOO S ilJf:OIO

~Y"U"

lu i'lUl~ c·g'u~). ,
.:

1

52_~_",".0nevnl

av~
va nocbes;[ll. eko O:S[:m~Ie najmanjc 7

• Hras no] aparrman aa 1l000llj ~ I """'i00,. " ak. ToUI62100.85_ • Hrasno, i?..d9je.m dvosobae lesren stan. T cl. c.62 20<1208.
l 1

dana. Td.OOl826967961

7,

677-139.

IJ sp., n asehe

Rare.~i:p.

TeL 033 • Cemar ~ 40 rn2, adaptlran, l].S.OO[). S. G tad ~ 4(1 i'll2tI! :B:dapli~ ran (porod Op,'inc), 3,000 K1>1. S. Grad - 75 mZ/l) adspdrae (pored Op~til].e)! 3-.000 KM_ V(l~O~ - 56 m2, adaprlmn, rn spr., sa srvarlma 80.000 KM_ (;. V;I' - 9, mW! + 2 bnlkona, poccb na udapt., 14:5-.00). Hi d::;!a- Luaani ~ m_2. + 1 balkona ""njo dobru, 1.0).000 KM. S. On d V rilaDjuta - duplex monr., """" >7m2- 61_000 KM_ Tel. 061 269835,001 SIO 964, 9312,1"

0615589>2., • Extra 1'0"01 i DO :s1i1TI u suogom centru ]0:9 m.L!o sp., 9S_000 EUR-fl.. T.I.06IlI407l.

nara-

• Ilidb~ center, dvoscban, namleire.D con rral n0 adaprtran, dvjema swdenuce ma j ti. zaposleu im, 200 KM poosobt, Tel. 061999 98 I , • Izdaje sc POSIO\fn.i prostor, ccmar II id20, 50 .. 2, Td_ 062423 ,0:;' • ladalem 60 m2 pes. prosroras parkingam, b.Jiz.u Picn l_rske Tel. 06] 60<)400. • Iadalern aparrman Tival, ldeajan odmor [I~ moru, svi s:Jd [""l::tj, 'r..rlc I'Ill ,olino, Tol. 00182 '2683·J92, I)()J8l &921191.28. .I:f.dajem apSTLiTUl!l u Podaeama ed 3. 7",4, krevera, povcljno. T el, 061 133 012, • Jzdajem apanmane T,1.061 <05254. na Koreul i,

• Lierujte pO\loljno II M:akai"8koiJ sobe 508 upcucbcm kuhlnie i kupadill. Tel. 00,85 21613 636 iii 1)()3859 1 583 70~5, • M. Dvnr ked "Un Lukat·· dcos. vcei maderna opreml Fen SlBI'I i zdajem. T,I,001145B53. • M :dta~ka,_ aparrman U cerueu traza dvijc cscbc. Tel. Ofil 224 1741 061. 923094.
dill

• Trpan izn:aittl Ii ujem :ap;flnma.n.:?;B. zosobe. Tel.061911 007, • Trpenj-Pcl ir:.:;:il1:1 rrokn;:ve,rn i :B:-f:;lTuna", bti~u mora, zaseb I'J:I! kuhi nja,
W~ poseban uj'iJZ- Tel.

r,

nt

ok:tlcnj~.Tel.{}.fj'1201700,RlIdoLe:}::a 122,
• Po'Voljno pi"Od9je-:m "I:a( u D. HGron]u, paplri urednl, eve komunali le i gradev. d'.ll."Obi dcsrapni. TeL 061 9l0700.

tcraea, 061 5l4l61,OOJ8,98
TV)

1880741.

sr,l-J renovlran, Tcl.06Il1407]

Extra

P'O~'"().Ijf.lQ~ stan

1l_1.M. M. BB~kije ,

1.Q9

m2~ III

..

• Trpan l-Pel] ~C:. rrckrevetal apartmani blixu rrtcra, ;;:;;Is-eb.!i:(i kuhinja, TV, we, terasa, posebae U[92, Tel. 061. S34261,1)()38598 1880741. • Zen ice - cenrar, izdsje s-e:pt}S __prostor pcgodan za mi krokredi tnc: banke, urcde, pr.ed$'_9vlti~l\la,. a _pOreke, !!:!.I bne, salone i ,I. Tel.. 061 189 895, www.nckrctnjne.ba

n

• G:l_LWoje.ra 29 jIll, S"'l':i!.kino! cijena 50.000 KM. Tel. 061 147 471 i 033/652-03'1 ,~~1it'j ia 16 h. • Grbavlca s- 3 m Td.061 079751.

• Pevcf ci(>4o'n

1]0

prodaicm stan u Hrasni ~ ToI_06n29677.

2i,~IUt j ,66 mz, 4 jen.

• M skarska, i:.::daje.m apartma ne i scbc u bllzlal plazc. Clicna po dogevcru. TeI_ 0038.121616 814, 00185 98 1787512.

• G:rba v iLa SO[l in,e_ln)i posoban s!::an 8l rn2l2.100 KM (renovlran) sa JIll. "wm_T<:I._Ol11617-142,06J 9&4 797_ • Grb-avtC"iil..Soping, uciposcbae stan 85 m2l'l.100 K M~ renoviran, aa gara:;:C;lllt. TeL 033- 617-742, 001 9&4797, • Grbevica, d \1'0$ • .52 mZ! 3. sp., h imo. Tel.061 ;9l 1Zl. • H::!!d~i6! prodajem Kucu 8Sx9 m1 sa okueatccm 61,8 m.2 usclji'Ya~djena J>O~"SOV""'- ToIA20-l'19,,21Ig7_ • Hunopredajem stan 144 ml/lI sp. u n!ljstrozijcm cenrru grade. Tel. 061 .I34-l79_ • HLtIJo, 501;[1.0 U strogom cemru 14'1 col,nor- Td_061 ,34079_ • lIld2a,K.asln delska, kuea na sj:iral, sve ~Qmunaliie~500 m2 il'.Cmh~ptl.'pj.ri uredni III. T<1. 065 ,47161. Kasindclska, kudn sa)OO !il2 ~mlje!o,p_apiri '1.1 redn i, vl, III- Tel 06SS47161.
l

• Pretl lepa kudn mcdcrncg sdla sa b-91~tom na rto:daj u, - 3 :ii:as~btia \J laza sa odvolcnlm brclilima, - blindlrana ...r:ata~ - 2 belkooa, - korisn i pros tcr 160 m2. Uzs,::ui:u l,ga~!ia.3i g::u:a.~n:a mlcsra, vlesnlsrvc l fl. Kon takr tel. 061 S4,ll42_

~~l~~~j~~~:~~{~~~'tf~I~-~~ ~~
920, • N!!Jmjd;l~n dvos_ :$Ora,. u prlv. ];:uci samci mal pos. ulaz, kaalovska, inter0",. TcI_061 8.11524. • Nn.mjet[en StaD gO mz, extra kud Holiday lne, M. Dvor. Tel, 061 897 9,9. • Namleaensran na POfOliicimii, blixu hC!,!,da P(!l;'l:s_Tel, 0339'J2-109'!,06l 2638l4. • N:i'I micstcua za snrdemice.Tel. • Namlcstcnu "I." garann lere pr.i l.I.;.I;UX.! 1133 216·467.
1(0;.

Prodaja
III APIIRHlIINA· VEL 52.02, >2.03, >2.15, 56_50, 59.24, 6~,69, 68,94 M2 - USELIIVO ODMiIH. V[~E NA www.anrcpfcrer.hr, KONTAI(T: NEKRETN!NE PLITER-G,m +38S911~30228. TE t, + 38) 1.6 l7l 222_ FII KS: +38; 16 171223. ,u,"ple<e,i;,u. ropJel'l::r.hr. N.

• H.r:3S"!10- 29 m2! Man .... DVQ["39 m2, p,or:ali..:i '. 40 mz, 1sIOCilO Sarajevo ~ 47 m2~ t~j'jgic Vila· 64 ml, Alipo.iioo -29 m2. Td. 061 175 787. 7968·1 Nd!

carrc fl'i~riil;l od 7;5.m2~ Brcka. Tel.
061101941, • Prcdafcm ,2,5-5(lban stun "0 m2j, Ihdta uisv, COSO! d\'CS:!.!"aIL! odlil.a:n. Td.066280 S80,

• Pmdejern

(usurpum]

epremlleeu

• I~'(]_!ije;m dvos. na,mjeii' en Sian na B'~~'r!ijLT'1.06190l89]. • .... :d:il.~l;mdvcsoban nam i c.!t stan ked BlBI centra dvjernn stu dendcarna, T<I_03l-442-3)·I. • Izdajem dvoaeban ti,9mj~len!un S:3 garazom, cemralnc grijaoje, kablovsk. TV _Tel. 0)3607-008,062972 326, e Ieda lcm dcosobann am iesten Stan Zmjke.

!'E.L./ESIIC,

oaesic - !'RODA-

A: i,~~~Ljc~~lj.~8~~r~~~~.

57 m~ u

• Dobri n Iu, lernljistc S.OOO .m2 mofe u 2-] pareele. Dczvcljena sra dnia po.l_ obiekta. Tel. 001 172 925. 93!l·IH
1

da P,lal.ic. br. 9/1U. Tel. 03) 61<1-614, 061 /.59878,0652821-18_ • Prcdajem ceworosobaa

• Prodeiem eeworcsoban :S((i[J.103m.l + 2 Dill KOI1;i1 (Dcbrluia n h ul. EsaSIan 77

iif.'9J('T~f:~at~3r9!8~kll::9~~~la
• lz.d:~je:msobe S\udi!:t.!.li [J'I:l i :sartlL~:irna u l)ofatiCj m~ 500 m. Lm.ad Pa'bri ~ ~"duh,n,_ Td_ 066 003937_
• 12:d_iIIjern d vosob2l_n nmmiel;[.en stiln 'centro g.-ijanje, k~bl-1 ilI.LtCll3
l j

garsonieru, prlv. Brdc. 1',1.. 033

• Ncdi::U;l,ti pril_Z_81ltroS. St;;m ,pra,".1'oI.06145797l,0011349l0.

!1:a

• Prodnicm stan 96 m2 u :s.trog:orn
1

• Prcdajcm pClPl,JIiO rennviran rrosoban stan, 9. sprat, 76 kvadrau!! prekc pu r:il.Ekcncmske !ikll;l1.eu Pofallclma, 157 hiljada KM. Td. 061 l77 017, 9317·1"

~~h ~~~Jrv~;.~~i&~if:7~~~l~ik:~
dora 00385 92 2_l41. • Pecda i em dvcipcs. s!.an 6.} m2, Dobrln]a 1. Tol. 0l1147·179, 065 969-,43_ • Prodajem dVl)soban 81,iln 6fJ. ml, VO,GCI:SCiI; ul. H~cc K~ 2 ~"prn L. CiioC~ no 110.000 1(1.1_ Mol>. 00387 61 71)() 2i9, .. PTQdajem d\IOSl)bati:.s~an Mal,i. Toi.062J57 536,
f.!1I:

• Uidi3

i:t':nln.i

166,

k{)mple~r\o
N t!l,Jm

Ncdfun.ci,.

!1IUlQprooDU o:p:remlic:['!u.Tel. 061144

b:dajcm

ri III. 669.

1(00

gtBda odm::!Jh usdji"' pa:pi~ oak, 'ekfun, 061 183 N.
j l1

~r~~rDi~U~i~'3i;-~::gi:tir~ ~m ~ ..~t~nicy_Te.l. 062 79;5. 76. 2
Yl
pr~_l:3n $(11[1<11

~1a2:" 6 Ioz.j. i 2 ga1'!lfu, Tel.. 033 612·892,062 &63542.

- ~~_:ai'"Jn ,iiipa rHm;iln

112

• ltdiljlt:m dvo:sobO;Ln pt.a~::In nlln~ ,pralkue,. Tel.Sn·715, • b.d~j~md'llQS{Jbij,,_I,! SllfiUku~~. Te.I. :s.Zl-- 71 S.

• N It:u m - izd:!liernQ PO,"'Q!!1o SQI>e 'Sa f lI'I.kingom bliZll pi,,,,, Tel. 061 366 443,

• Pr-.odiilje 501:; 5 dulum:o. gr.adI:Vi.Dr s;kog zem!ji h:a b [izu Op~Lifle No ...... i Gmd. Mob. 061 161 54g, 001 161 670_ 1111

• ProdtiJem zemlj u u MmlomP'O· lju] ulazs::I oesre do rijeke Bt1_n~ 3 i po dulurno. To!. Ol6{l71·0('<], 9lS·IMo

• Jl idta! PI"nd ~~tC' BOS3'!l~ki ti i Ii jJt. na 17) Qbje_K9l p+ 1 +1' 1.50 ml ba~[:e ISO mll urcdni papid. Tel. 002 319 >63_ !JJl,Jo:di
• ISl.

Oola,(:

Si!rojevo j:Jm~_ T~I-

pi3K.cla

06,2437;5.58.

sa sv Lm kQ-

oro".

• lzditjcrn

Tel. 06H87

dvo5{loon

5n

stan

K.m;C'Il:5

kQ

.' NeuJl'l, odrl'u:!Jh fluted ob.ale!- Lzda~ jem povol.i n(l sa paddlJgorn ap~Ilma7 00,"'1><_ T<I_061Il1831,QlJ~41493 • Ncu.m tzd:iliem apanmanc bHzu mOm~ klillH3.li:t:inH'Uh. ,p:;!ITkin!S_ Tel. 0611417Sl,m 18398 I., 0368M491.
l

~i~i~~1~Jto~J~!60j~p,r1ic~t Tel.
• 17.td~jem S;;trSCIDjCrut 5"'oCC 0.0'110, P!a6anje6 mjes.eei ufillprijed. Tel.062 621 ·167. iii 003247 &03. • [l"d_uj(!:rt1: ranll.p g Tol.06118206!. $9 in ...t'n
[::I_Wm.
11 ..

lzdajem

g~_rs-l(mjcrul'

5VC

novo,

• NOVOGRIlDNJA· Prodnj<mo :2 S!.11na 38 m J sa g;ar-a!{;am.a In fI.;l s:pnn n:a: DobriD i i pored ~kQh:'_ Mob. 061 161 ;4&,001 161 670. Pll

• Vogo:§6:J: c~nmrJ S(iln noyogrndilja 4(1:m2, U kn ii~n, 70_00{I KM.! pJ.C.Il POV. T<I. 061 91620&. SOOI·INd! • AI, Pol i< Bfa",. dvo>, "an 19 rnZ, I ,p."'l, 45.000 EUR-.. To!. 033 546·)81. 4S.000EUR·,.

.1 va ni e9 li:od Dubrcvj'tika ...plac 340 m2 grndcv. c1ozvoJ il, pogled ne. more. Tol.06148 )358,I)()J8,2Q413-315_
1

e ProtiSil:ID dvo:sob:an :sllll] U CClJtnJ .54 m.2! :;!Id'arJli ra I't! t.ll. Kore\'\} 5.,1'1 It Tel.06l814179, Zel'l.ice6S 84S, .'

• Prndail:ID CIfflSOO:;l;l]. sl.311 U ctf.l tru ' ml, na II KBlU.Te:I.It61600
Pood9j.tm gradevi.nsku
1

• Kis.e.ljak, lJaI~ka cu~rija, vi.k'I,mL diCll :Sil2 .200:rn2 okueniec pod voeem. 1'<1.033647·851,061501 51j, • I(liuc, Kuli"" B,l1:I bb, iznad V •. LrlJl~no_g dQma~6 dull,lTl1:[11l.em Ije. Tel.06l364214,OS311.·n&, • Kod:5:;1 rndk-o.ll: Dobrmcvitij kuia 9x9 i400 m.1, okuc:n ice, vrlo :POY'Ciljf].jj. Tol.0613J5075, • KLl:ta i 5 ~1Jn.l("ITIli~ 06155893<,
Ii

72-0m2 u Bre--.l:ilnskoj ulici ;su~r pozi· Cij03~ asf:all d ur.inom 50 m;ll ~'I'i pn ~
klju'::ci, gtlldevlnskaJ dIen:a IXi'dogo,. vorn iIi zarnjcnm Zit stan. Td. 061848 433.

pal"(:t'lo

S368.8~582~
• NC'ilm~

.' Nc-um) ~zdaj~rn ilp8.r1milnc.} sobc
tnl)r.l_

• AL PQ1ie.~ B fata! dvos_ 5-9 2! I s'p.!
T.I.033546·J8!.

Tel. 061438

043~

~!i:d~iem .qp:E!rtfll.8n(:-s."be poel merari:!J od morn" Tel. 1)6] 48:8,·043,
036/880-lR2. • Neun1: b_n9j ml jujem :ll.l'anm:il.ne blizu moril~ sa t.e.rnsamil ~IJIO'gl~d{l-rn na ",o",.T<J_03~84-710;002970J&4_ • Ncum: kQt] plde 221, [:r.nilj rnl ,ujcm :o.pilri:manc hooeI, ZeD"_ TeI_ 063 496

• M!lSI9l' Lu':;ki mos[ DCi'lj10gNd!Il j:;3 2 :sob III 6S i 76 ro2.. Gr"(!tis

.lzd~jem iii prOO~jem.ll!:dnj'U rSilL.I. Tel. 062.917 00:9.

Si-

gilfazno mjesm i ugr<id~n~ kubini<- Od 1.400 KM", rDV -Om_ Mob. 061 499·229. 905·1 Mo

• AI i pa~in~,..kuCa P + S + p) 9lr1.8~dvQri:he! ga/ll'a 2x4,5 m_.s ....i ,:J/ikljul!:d i dOzVQJ;]~alrnkti'Jnil tokacJja. Tc:.l. 061 331909_ • Alipnlino C 'P- T<I_065417832_

llir!i~u_ T~l

• Prod.iljem jcdnosoban stan I] oen· tTu! ~._p.!3! m2!,Vi~!1ji_k. Ttl. 066287 l66, • Proo;]jem kucil 2:s1 ana J.26 m2, gar..~a!o!upa! bd[;il!, parking.3i Su\::!!_Tel. 522·71$.

r,za jodnos.l9

rn Z, X.I

• lzdajem jedno5{lball smn stud~1J ~ [Lma! S:ilII1~oCima li 1:JI'l)ti'l.Dm parll be-? i dj,,,,,, Tel, 033/4(,<]·614, • [~,(ij~ro []:jIJPj.-jed-k-sobu ~ ~jkupa d 10m, ce:n. grija· DjC.lCI. TV i ~ara~, Tr.;!t 212~124~ iza SC $ltendorije

• N;t':ui1i - Tiba ILiJ:a toea sa giJraZom? 300 rn2 oku~nicc. T~].
061 5411l65, m~84 297. 8747·1"

• A Ii plll.ino C fala) :prod_:;)j~m lrusO~ ball. adapti riln sl:a._n~vis. p'Iilcml ie. 1'<1.061817960. ~M~!~!l1'5d;§~~an:j! • Biistarliiil) 061 ;52976,
l

G~:~inOIJ1 H:;In~1o.s~ gam::!:cm j olmcn_lcom S'~e komUfiil] ije, ccntI. ptl.n. grijiilnj~1 If I. Tt:l. 061 389 289.
lJ.lI
J

• K!,lCa!

nom Ik ub injom,

u;

221706.

• Iz.di:ljcm niimj~tcn dvoooba.n stan novo; ~Ql;di II Vrt]d_LCi!1'l.!l.. Tet 061
~t:;l 0

• Orcbie - apiimman L i 50bc s;a UJlOtrebelll1 ku:hi_oie ,i kUp'lli19! padtin,g. Tol. 061 S46 93O,003S5 95 8592024. • Oreb it: - i~d;:jj_I:ITIpO'vol jno_ !10~'r apmmane. Tel. 00l8, 20 71 l-79l, 003859)8154760, • Orebit. BIlOl.rlrn.ani! 2-3 kreW:lne sobe SiJ kupatU,orn, 1J potrcoom ku hi,~ njc; parki n!h cc9100 tit od lTLO:ta.. Tel. 003g598186Bl7,001ll4I 19. 8lilmbenoi

• Ali pil5'ino giilr5.0njcriiil 7 m.2, H1 2 f~_ 50_000
l

• K UCii na sprat sa g;jH~m i b~tom "S,_ G"du, 9<;1.000I(M. Td. 001 214 071. • Ku,Ca u D. Vlakovu! adilptLraIla+ [,5 ba:!:il~! 70.[M](]KAt. Tel. 061 1.70551. • Ku,ta u Msclj u Nedhri ~~~ pTitt'ml +;spri!il~ SOl g8ro~orn, bil~[O'm j !'Om- obj," im._ TeI_ 002 32 6965.

.' PtQ.d9je:m k I.!,Cl!d ~'$SPT$l:j!.c:a r'8~ ]U"iil et.i obickaa., IjCl:Dil ku h in jill plae [ 460 ",2, ""n",r-ni<l",_ Td_ 033 637·494,061257567.
856179,065

.' Prodalem. kucu [] iJ Po]j i.Dliilrn~.061
149 ] oil;

m~ b:J~ta 1.300 m2 !io1!ImQPQSlugc
j

• S:argje~r~

Slilrj

Crad

ku&: S-O

prooiijc

sc:

ka.lic. Tel_
l

C. V il.i.Tel.
elzdi3jem 3191ll_

• lwaicm nam id'l'C'.[I

063 J77 485.

40 m2 Il:!l

.o.~mjcStl:[] sHin. Tel. 061

~kola) bus udal jeni do 200 m) sve 1/1_ Cijo." KM: .140.000_ Mob_ 062 181 liS, M"b, 002 lSI 334, 1.10])_ 03J670235267, 8891-1"

drum,.Tel.C16116059g. U:~rB Ada) :o.l"mkdvlJ:ll komple-rno 182&17.

• B:a..!iau-S;ija,.stall 50m2 UprLv. kuc-i p'rtJd_aj~'m 50 rtt2~ d .... titJa j 10 ml poQ • Bla_&iiikod MO$wra..
z~mlji~r:e 1.111 7..n grodfl ju

re

• Prodtiljc_m kucti novu, n~dovrSeTl;u vel. 8~.9t p -I- ~+p" 600 m 2 ba!i\e! ~.1,!:!I50. 171, kuta 8~ nalazi n'il ])nclinskom po. d:.ru~iu_S:a.riljc a (izmui :SirokileC)1 S. ... G",d.1'<t06Il66544_

• lzdaiem flam j~len [ws. sIiln u :;.;g:r,(ld_~ tdilU OHR-f~~ irHtm-Cl! i;e[,!\T. grijilo Ie, ~_ablovs kB. 'ret 061 067859. • I~aicm llilmjctu::nusubu ,""I,. TeL 06213890,. • hdajcm
n:3IT!i~ne 5:;i

• Ot¢::i! jw~ic:m je(tn~:sob:;!ln

7..,gradt. Te.l. 062 280 679.

Stlnl U

kod Bo-

• OLtik Kg.['~uJiil ~p:BIrlmani"jl olup pc"l1sion, bO~itskg Klihi nj:a,l"JoOVCll jno nu dim, Td. 0038 5 20 7 15 -79 i,
• O~oka Hvar-Su~!,traj~ a~!"[rfi:lrti J-S·SObDi, tlZ SilITLU plilZu: izdajem. T<l_ 00385 <I 773-)05,0038599683 0611. e POOiilcu" kuClll.lz moOre, 'l'eli.ki dvosobni ap.Yrrman iii Wb~ sa upflu·ebom ,u!tinj<, T ,1,06 1 51 7153.

210 m2 za S'i!e gJ !lVJ1l.1!Ce5[U, Silraj p,olje:. Tel. (]61 545 358.

p:a.rk ingum

p. pWHor

• H imo prodajc:.m vLkcnd kucu ] 30 ml! okuDtiee 1.S00 m2~ vuda + stroJa 111, Pu.bo\1ik put prCffiil RakovLC'i. 'Cijeoa po dog,ovorn. TeI_ 06111.)6-309, 0l3l639-0)2_ 7854-INdi

bli l,i ni, fI] 0ml! lokac.il:a i. PQSje<iuje i,tlfr9:mliluLJ!"u_ Te]. 061
I;.!

• K uti:!! za odmor s:iI b-azenof.i~ i 1.400 rn2 7..cm Ij Lsta elj ub LIln, 2S km od Ske:odcrij~)! mo,g:u6:!J :-:ami.e('l;;L T~L 0612&OS9S, Iri::n tce! I :k..u, lSO.OQO KM. Tel. 061 079751..
[::I

061506750,
J

uJ;!izi),llaM:!lh ml,J to'o'("U!povolj

• Prodiljem

kucu sa 2 sraD~ posebni 0.0_ TI:!.

• M. M_ B~kskije

l09m2 ... re}-op1,Jp
llt.odajel'J1.

• P'rodijem kucl.l :s.. b~lQm j pra'-oln erdnu gtij::!!nje~ S Lati Grnd·Mod ,,,,,,,.TeI. 001 106424. k Li,CI,! ;;iI S ohen it:om ~dokwn~nladjilur-edlla. Tel.{i.61219853.
.' PrQ(f:!l]e:m

na_!;r::Ji; Dunj.r; i K~illle, 8.500 m,2 parcel.LS<loo, vf:!s· nit",o 111,oijen, 40 KMlm2. Td, 061 1>6186.

Bos...

KTU~~
J

Sn.ajdeta Tol.061 S58932,
• M_

6)

mlllll,

u:;,::

• ]zd:;i i I:DJ p050. PrCJSIOf 15 ~2! :J.,re fla.mje.ne~ Hi! md.ije K r~V~iaKI1.,ica 17,kodgale,.p.I",. Tcl.0615]7431.

n: :!j~~':~~~,~~~~H~.ri~~. :s''-e ~ oti i:Gd:ili-cm
1,6M2.
L1Z

• Poll,Jn:amj-c~teo!,l kLL~U Q(tvoj~Ji_O~ ru)volj n.o_TeL I)b2
• POll uda

• Prod!Jjem dviJ I: grndcvinsk.e flarcel~ povrl ille 800 i 650 m2 u Gornjem liO(Qnju - O.r,(lhov brileg. Ciie:nil:po dogororu. Toel. 03114l11-0H 91nl"

~"iII ,kQm Llln1il.ijama,. I Tol.061 156886, • Brc,k_a! p,rodaje.rn

• Btr.!i. KruPil~ :Sokak, 210 rn2

1

120 K.MIm:2.

'Sa

.' M oS-tar! I,! t_ M_ Ti t:a, 168, prodajcm 8um 67 ml, ... 'In.sni~\'VO:.!adilpuran s:a :2 bat"",. i podrumorn. Td. 06.1 288
J

• Prodi!tjem kueu 'U DIUt P1 Lru)2 spra[;3)g;N iBI'l je-!ggn'-:a, l';3piti 1/1 . -tel. 061 971(190. • Pl'g.dajem kiitu 1.1 H,:lIm.:tt ii"n~! :sa okuenirom) d i'~l]apo dC.gOVOfU. T ~l. 420-31 9i 1ll-l87_ • Prodajem 3(19329. ,KUru u

26 m2 ~il~i~1.~3~~4l~39g,OO\ ~Ita N.('lO~olj no_Tel_ 061 49~ 323-. 1 .sp., 1~-5~:.a • Grod,
gilf.sonjcra
1

:St~.[JI66 m2,$evoi-

9>4.

llija1u! Tel. 065

644055_

• !:(;d_yje.m !;'O:SJ-ovoi pros [uJ' 9D m2.~ gla \l'mJ s.obrae:ajnicu Z8 sv~ n~ mjc nc, "1_ AlipO\i", 1830. Td._ 001 128 5Z4, OJ J 486· 558.
l
L

] 00 ml, Il'ilnl i~le_no':l CJ.]nemljeno. 0012575G7,lIidi'. hcroj,br.4. Tol.06124716J.

lovne li1J_de~ l:t.daje ru p ri;.:crntic kut'C
Tel.

is klju.¢ivo

li1

!SU':anre i ptlSr

• !Breka! It{)Soban SO m2~ :1 spr.tu, komplerno ail.a[Hit3 n! :;''iI do-st'il nove: opremo. T.I.061 100424, • C~nl9l1' i~:ri,9(] ,,,it"erij~ "Gab ja'" i$;pod lr.ilnZLliI] lokaciju l.3{I{I'm.I mo:!e LthrijelKl6S0 m2! w ilgrl,ldniu !j.UI,mh_ Clb~ekaUl.! "JrlCiflO'IIO!jf'lQ. Tel. [)6:2 943493. I

.' Na Vr.ac:o.ma prodaIem kucu.sa d"';1 suuu.~ moguta i lamjena na V ~.;am~ D. NumiC._ Td_033654-:l60. • Neum TlbaJuk':okuCI3S.i1:gilr::Jlom i 300 m2 Q,kucni~e_ Tel_ 06,1 548 365,~ 03~84-197,
r

• Izdajem po:slovni pros.tor Jl'O~ va,ine soo m2! u uli~[ Te~!1j.sk'{l hl"_ ~~ izmel1u DOD1.iI pisaca i A'I,1azovog [Ornj •. Tol.,061133000_ • bdajc:m MllloCvc!iCiI ,2H87. ~osIClvn.i proS-lOr, Ill. S. 99 GrhilviCil. Td. 0331

• PIOs,.j:ltoSwr ixdaje.-n 29 m2'1 irg

• Pi"L)d9jeiYl ;.:c:mlji:;;te u P'odae_i! izmcdu magi ~Lr-.dc i mOi~ P'Ovrnn~ 240 m2~ pris rup $limagi SUlile i ~"'O:Sko,g pu Ea. Mob_ 003~591 l~4 OJ 05. 9'208·1 "

opctnil Grad;ac

• Proda.jeln I:c U('i.i U Sa_~aje\"I.l, Kasirna Hod:1.-ilB 12! dva spuIa! c.,g:.) l/I ~ oku". 450 m2. Tol. 464·728, 061 5U 303.

• Pus_ p~wr ~~d:ll.jtm hnC"ttar_iie 50 ml] :~Hrog;i ren [iolr. SilfIlO :50:0 KM. Td.062621622.

• De~::!!$l. hit::!! ~ 12: i 40[) :m2 okue-nice, l/l541dOZ'O'olom uRajlo ..... cu. ToI_065335075,. • Do[)riniB I FBiH Sl'iln 87 m2, lroiL ~Ob:a.DJ,,1 spn~L~ balk{ln. Td. 002141

• N C:1.l,m~do hOlela "Su nce" i.em stan 44:i"t'i2~sa ternrom4Hm2. 062~17704,

1

pro_ca.
T~].

g~i'al6~~:8.'"

• ProdaJcm kuru! V~Ca -novij~
Avd~ Sm:3il'llvi~~.

jgrn·
Tel..

• r zd:a.j~m pnz,m rcmovinm.5 tim 120 m.2!lll. Lillblia,n:!i:kf!l_ TeI_06134768S.
• lzdiljern :sobc 5<1 u p;otrcbom kub t njc! SWb.-eno kod DubT(W['!ika_ Tel_ 003&5'158336879. (pt'lli 2589,
r

100 m2 pogodan
1,0761
1

• Pus. pr-osmr na

za

CigIil:l1i1m DL1'V~. iI LIgovi.n LJ:. Tel. 06:6
50S Ldr.

• Povo]~n{l- izd:iljcm po:;. prostQr rn2_ Td.061183276, • Pros:mT ZB!Ovadbe rod~'lldane ,v<",no pn lib. Td. 033471'9S9.
J

• PT'lJIdajc sc; - kut:t l,l_ PUd.al;i, opctna Gr.ada~ [r1 e(iJ~e ukupno 20S ml + [e-tal~_ Z~mJj i~[e 01.::0 kuce C'aL 400 m2,. ~ ku6.:i, u iz.sre.dDj i nil i:~HOj 1'1lkac_tjjna dvijc eLi3t..e 113 m2~ mosu~[Ios{ j~ lWIJ r; c:n~k:.. parking uredeD cca l:m m2. Mob. 00,8, 91 5114QJ 0,_ 9201-1 "

• N j$i6 - prodaljem 2]:000 UI_2~'U me~ 300 mel ..ra 00 ~ionill nog I=!Ula Se,· mi"VlIc·Olovo.TcI.061166612.
J

~:I~~i2~7ft ~~[a't (lDrJting
Scm iw",e, • Prodaje-m IiF~I=!Ukuru

• P'rooe.jern k UCUjl 2 St:mil 126 m2~
.3 ::!!-'H~.

on

~~~.~5~~7jO~,~d.j~Jrt vis. pri~mljc.

• Dobri.nja;

d ...o i pOS.

-Stan 6.5 m.2l':5:[1

• hd.ai I:m

!iO~ IJ Bri5 L kraj G mea: u red do mO:iil:). Tel. O1}3g:s.99193-

• I~dajem SOb('-l:3 sp~v,ai1je kod Sebiljl3 &U::J.~ija, Sil Jrup;adlom i TV, cijcnal5 KM_T<I_OOII92U1J.
J

i,!'06294l493, •

Idte.n Stall LJ: zgrndi, []_[sp., ~I] c:r.gri'iall je na _du:li period ~'TI(JpoV(lolj.(].o.
j

• S.ili'dj' p,olje~ IJ'Q:S_ PQ~pu.P(l t191'1l-

• Donie. Vogo~iI, kuea:sa ~vlm proLeeim ()bjeklima i Clku6tirom Qd 2.1'00 ml. Cijcne. :po dOgOVQfU, T~l. 061510669.
• Dubrovnik, prodiljc:.m dvos{!b:an Gru!l.l.j V Sp'fal.jo u~taklJcn b:;il_po.e;!edom na G-ru:U:ulukll. el. 0038520418·192,
sUm u Kon sa

• O~tj_na Trnov(il~:I:"eder.u:ii .. prodajem 4,:5-d llhl m_:lzcmljol: I L \fad~ boz im "n ie "I;:~e 100 IT! ~15ta :riieka, i:cvo.ri rijeke su 50 m udatj~nj od imanj:il :s.. van:a prLnxlll z=:L_g~d-cno :lHCOlll!'.:e.ljez:nak91)ija)od gJ iwneoe.s;[e kojil Lde Z:i Trnovo udaljelJo 2: kml do sel:tii G raa-L!1it:!!!asf:)1 [~o(l.seta 81)0 mel_ ffia.kBdama,sve 1/ J. Cijenil 'PO dogo'VO· , • .Td_ 061. 686 095.
!

;l~%I)~j~~;;;~~g&J,
To!. 033 65 5·398·,

c.u

l

~".C"

l

kod Vijcelltce (u blizini ImH kutc).
Tel_ 03lJ<l9-91 • Pwdai~m 0 il i 061146 439.

8m

avlijl1m

'Svaki OkuCniCii
[:310

o.!is-clic Bi njoClCvQ.K~c-a im-a tri spmspr::!Jr ima povr5inc: 'ZBs.eban 1_000

novu

K1iCti u Sarajevu

J

:ikCtu:lcrL;a.."

k:m~.

mdflt! tom ~ pleL nilmj~ Lill :SU1!.DcLmil z:03jJ'OslcDim osob!im.!i_ Tel_ 033 637-494! 061
• I zda~~]'n. spr-e [ kuCe
l

S626n488~9i"((ingOm,
1

7 ,loom + P{lS_ iOt':d .. jeJn. Tel.

-r

• Pia'!: 1.800 m.2.Boj:n ik i4.700 iT.i l:;,_a :aUlO ,Irijednoot oko l5.000 KM. T~]. 061[59249.
l

~t~W~n:o ~~i~l.~':i.c;:r3) j:~e
J{,II!
.' PrQ(iaj(::m pial' k(la Piol1 in;kt:: d o.line !,.715 m2,u.zces[Uldozvolje.Dilgrn· ~nj._ Td_06'99325,3. • Prodiljem plac n:a: CrnD,gorskom 'p:r.Lmo,rju (DcnoV'ic kod H. N{I,,'og). Tel. 033 6J3·1 15. • ProdBjem I'l::u: u Doglm:Hm a 40:0 .. 2, vl_lll_ TeI_061866411_ • Prodajcm plac I[] O[CSll 1.3S0 ro2:, uz OC'SlU doz:volj--cn:tgroldnia. Tl:l. 061 749442.
I

ul;37.. m2.,

i57S61.

1 ii'.:d:!lj'CJ1l ip rill kutc 393095,.

I:lra~n(J.m ;pam, proto

:PUtil Plave

<M:bitjlllJm Id tL

p..iv_ kUC:a c. griJallj~ ~ re1i.ja) 200 KM pil "'obi.T<l.001866588. • Sobe i llparun...ne 1.] Dub [>Ovoljno i,d.j,m, Td.. (0)85 470, mob_l)()l8H 14]94 70]_
l

• Smiclta, ... d .... t"imt.ri~ "a jje

"'i"'", 1l<I_OOOEUR-a.
139054,

• Kuca P+ I) Vrbanju~

106, SiI-

Mob_ 06, m"ft47ZholDlniLoom 9268,-ln

• Dvy dun_ ~LJme! Dji=voja~k~ v.;;Ide AhalOvici, 10.000 K1>1 po dun, T.J. 061.11n73.

J

• PO]J'Ovo I inoi ci icni prodlljem 9',"".T,LQ)3'1.1-2n

:it<m

wvn i ku

• DVi! ~UI:Hrnna Slana Sil bi:!~lOm II ""nITu. Tol.061133883, • D ...a plll:~a la s;rarnb. i~gradnjll otl 400 m.2 1 600 ml, Dobro~vici. Tel. 06)3)5075, • D'Vije ~uce,d Y:il. os:lo'Vn:a flr05IOI'a, p ~ i' i ova ouL.:mlic, ... 1&0_000 KM. Tol.061 ZI4-07I.

"ike. Td.035
t()~

20 419 nc· Tel. .' Prod:ajem potpu.no- ad!ilpdran komfornn cro:sob:m Slim, vel. 72,50 mL IV S:pt:3L~,Mi3tj}in DVCI'r !HI:.2 kl.!,pat:ila. T~J. 062 t 15 478_ 9282-1"
I J

• PoIaliCi,blizu FDS1 OBNLii kuea p + s, dVii tros. 5UJ.na, d'Viic garnZe, QkuiniC"JI! 44l m2'. Mob. 062 439 .319~ 066410:174, • Pofal il;i! ,[LI;.'1vQgT$d pia, kl,J~~ v,-6!;~ 3 :po:s. prosWta.) l SlBIl ill 4 garau plac 822m2,vl. Ifl,T<I.06141 1717.
J

~","',.I!f '9"".

(i:Jfu~~:njd~~!)72~i~ ",rnjci,,"_TeI.061161060_ ~OK~~~!:• Smn nil Kos. Brdu
To!.066 754118_
j

dvosoban

l

• I'zd:ajcmo aparcmiilne 06Zl1~716_

sobe-. Tel.

• Slan na Kol Brdu:,dvilSohan. 062387571.

• Poljj.ne!o 2JJ47 m2! :SLruj:a~ ~(]d:y grndcvin_sk:a dozvolil za dcvastimnu <uru.Td.1)6160S%2_

j

• Pmdni~m Sian 94 m2, N. Brekil, J. At ui~~jno~1it:a~ 2 bani!!;! 2 WC 3 h:j! kona,U h,. T.I. 031161 2·1)()7.
1

• h';na,m Ijlljem I,ijepo r~i:u't\j~lLtn sUn 01.1:1 iii noj s.m dentici! b Iiz!..I Sum. f"-I<,,I, ... _T<1. 0))237-)23_ • Ko~e~o, izdaj ~m dvorooon smn ul_ Rulid. Prgud< Il. Td. lOS-In, 6IS"600. • Ljctovi3 [lie
Zelcni:k;aH. Novi,
l

• SlIIn lrCS:. :za I:J rae:ni paJ' 160 K.M) DOV ~pose. ulaz, B. Pmok" Tel. 062 376 264. • ~'Vraki 0.0 :KOOM UP-il j'cdrJ 00. I ijCL po opr-.r:mljen 5tlUl1 [kilt) .300 KM., jZT d.jem. T<I.061 ,22190, • TrosoDiIIlll:o.mr~ten stan u kuci,

pr~

• EXmI j.xmtl di! i C".tje.nii!. prodiljean garsonjenJ Ii ul. 1)~U'tiLJlSke J i~;:., S"pml d:r~s_i1opovr.;;i ne 32 .m2. Cijcm 2.000 KMlm2. Tol. 063·9]9 S44, 9l(l9·I"

~~cl.~~~~itrolie,. ]SQ_OOO KM~ ~ 1~ ~~~
l

• Dvijc kuec

d ... p05!ovna a

prostora,

• Pos.. pwstor 12:2 m.2 II cemrll, po. Bod:an Z::;I ord1nacii~ urcde_ TeL 061 5,89ll. • Po:slO ... [t;3 'Zgriidil u Fc:rhadiU. · 0615,89". Tel.

.' DvO!i_ sUm ;)7 m 2t Kolod'llorSh kod Soc~ iBine-g, :a:O.ij{I(] E: UR~I!I. T 1."1. 0629.11728. • Eh~luti".iii1 ~s~a.t'I! Ii,ovogI:ld.oi~ Skend.e_rl ja J 18 mol + 2 giiil'a~.c. Tel.
1

• Prodajem :s1~,J1 Hr':;l:!i[l~~ 37 :m2~ jednoiposobi:!Jfi! renoviran, o:pre'rnlj'l~i'1" vI. 111,]l'O'1lI;no, T<l. 00 1 l01614,063 585902_ • Prodaj ~m SoIiolnfiiJ M. ,"2. TcI_061714 003_
n"'OfUl
[~11

40

• PO'7olj no :prodalcrn kutu nil dva $prn~! 104m2 pr{~~u:rra! 4:5-0 mt

• l)rodiljem

,s [8_n

na Mej

88, ml,

Onevni avaz ",,,,,, _
ex rra :S reden, nam ~5ren~ 230,000 KM.T.1.C1611S6262. g!u.n9,
j

"""

53

SliCl.~ u Sarajevu 061110 I 79.

iii prudaiern.

Tel,

roicl:!lvi,n:.:l tali j$n:J.,ki h jaft"hi6ir ma6bkos,:;:a_,''feLOU1.l0:634.So.

ki idoi • Resioranu parreb an S:anker sa iskustvum. Td. 06< 387 663, 933<1-1[[

• Pmdalcm stan nu VraC:;;!Imtll50 m2 u rlovijo,zgradL,eJi:lfas~l1en, J 1 0,000 KM. TeI.061 'i89~l. [I~~/Jd~!~~~:r.~~I~~2il~~s~i~

• j\'\ijenia.m k:u.fu 118 Stercm Gra,du za [ednoiposoean stan, Tel. ees 514 02l. • J\tije;n.j:!ltTl stan 3--8 m~center K_ brdo v.p., ZOI; st. u Had::!:itim<l) IJZ. dogovor, mOle mania vikendiea. T cl. 1)6.2 II 0 7Z2.. • KuCa suokucnlccm IJ Rudcm, rnli'''i'''''' KS.T<1.06Il81 30,. • M~jenj;[).m ill prodsjem dev. kucu sa .2 dun. zem lie u K,I;ISin dol IJ RS. Tel. 061l,2.485. dza, naselle Luzani, troscban stan zsaova rna nja i Ii ... pj_g_ m:il~ ina, povotlno. Tel.6«·788,
• J.Ij

• il ...'C ;i:lgc i gliete za 1,0"" amuda p esu- m ke.Tel. 00 I206341.
fl

• Prcdeiem aran u N OV-OII.I Se rajevu 86 ml + 15 m2 veran de] sredcn, auatrcugarakl, 195,000 KM, Td. 061489 542.
• Prcdakm stan, Saealcvo-cen rae, 130 !1l2!,k~l B 13_]-0;11'[aj 1;!:9}.rtO g:ri jur nje. T ,1. Oll/l17 ·158.0&6898 70J. P:I~~~~a~~! ~~s~~~in:i~I~~:~~ lednciposeban uz doplacu. Tel. 001 812570. • Prod a[em Id placevlma Ii vada DotJ.rokvici ked skolepo 500 m2,dozv(lli.grad"i" T'I.06H3SG7~. • Prcdajcm vikcnd kUC:LL na sprat, 1000 rn2. ;t,emlj(:J 2 km od H,<I!i6i·UJiv,k. Tel.645·543. Prodaicm vikeudicu Ul ri ieku Stavnju kcrf Breze. Tel.061101134. • • Prcdalcrn-izdalcm posl. objekat 1_000 m 2 + 4_000 m 2 okuc:!"! ice, $:lI 8Svalrlranl m parki ngom, L..I!Z magistralni pu L Sarajevc-Mosrer, na 17. kilometra, iii vrJ:irn zamienu "lB sramb-posl. prosror u Saralcvu. Tel, 061249249. • .Rato'Vk':il) !prod_ajem vi k-en dicu) 1. o.biektu) -ckstra 5,n:d,-c~o i numjci t':-:[I;O_ Cii'''' 130.000 KM. 1"'1.06121 3273. • Rilkcndc:J- Kakrinjcl.POvolino prodajcm dunllm ~~rti:lre_ Tel. 06] 3{14 599,Dll665-419.
\,OS09gtadenu

• Svieaa liekovt ta [ajn peepclicn, hraieac p riro~.lrmm h r:3nuUt bex kencenrrara, lO kum. ~ '9 KM. Bespl. des" va, TeI.061 504425,

~""l:".

Huzuo

• Prcdajem krever 1QO:;!90,vrlc povclino. Tel. 061 ),20034·, • Prods iem PfCOlOn:' 120 x 14(1· em, pcvcl] no, novi, ~I lpa, rermo staklo. TeI.03J'51·309.

• Restoranu CHIP AS pctrebna 2: koncbara, S( aroans dob do 30. sod; n a, Mob. 061 147 511'. 9J32··1[[

• VR~[M: Pepravku, mOIl[a1:U i demon t.lI~U ll;;l!mjcttiJi:;L Pravim pc m jeri: kuhi nie, ormnre, amerlekc plakarc, 1K'1ice i Vi\fif!,(:: za kniigc. T 01, 00 1 908 644. 79!W-1 N<ll:

• Kupujem SIIlIU dcvtanu sredniu, cbvemice, nnn u edsieiu, di 0nice. Isplata i dnlazak na adrcsu odmah u FBi H i RS, Najpovolj ni ~ it. Mob. 061 175 :)37. 9108·1 u • Kup uletn 's rare njema-eke rnarke ,;tI.l:nrLi:skdi Ii n;se.. 06l 3_2391:16.

n lh dlme nzi]n, Tel. 6SS~20 1.

• Porevee drvene

"J'[jo"lQ~,

YL!!Jfa

raz-

• Na Ci_8JI.i!'J.arnl.iprodfj.j_~m box, zajednc sa 5.000 knjfga. TeI.06171l715, • Komplet op,rc;ma lOI slesueemu, aparat za sladOoIe-d Ka~fljd~ni. Tel. (ffiIJl1n4. I Td. 03)513·140, 061758336.

• Trosoban stan za dva mania ili. __ "is. m8~in8 povotfno. T el. 621-7&8.

• Koncbi "STAll] RIDAR" potrcbnn zenska oscba za rad bf.!k-'~l:l! radnc "fLjc:mcI3.3-0 h23 b. N edicljn slcbodna, hrana, prijava, L-O. 600 KAt Tel 061 511 168. 033 644·r.M. 7995·1 N d.

ra

i

• VRSI M: Sel idbe Sa ocutefom L demonrazom numiesre]a, OO'VOl ka_bas.tog Of pad a" J1re-vo~ kla v i ra i m uaieke opecme, Po dcgcvoeu mdn~ $il:Q,g;a. Tel. 061 864 999, 796Q. 1N<tl:

• Kupujem um ietni~Jle;sl il«:J·ri la reliju, start naki t.sa tcvc xldne, dzepnc, r'iJCf,I1:=.j ordcni-e, ~Il:atk~ i csuto. TI:I. 033456·50S.OOI214~{)5. p;i.d,. TeL OJ34>6-50S,061214405.

• .," razno

Prodaja

;Z2~r~!~ ~i:a ~~~~ :~ro;:;O"~!f.

• Picerf i A GO potrebna 2: PLC~IT1nistcra i 2 pomodnc radn ice za tad u kuhinji. De 30. god. Tel, 061 1475]7. 9132·11' • Tro:lim !JXI'!ii!O obeeblicdena, SSS! bnam ccrtljlka [00 M UP-ii FBiH. Tel. 061714431. • Mbdic.sa zavrsenom SSs, poznavagjl;: rada (!a r3CI,.[O:;U'U eng~ki i ~pa_gski. j<l'ik,LmtijXlSlli> T<I.0613BI B01.
j

• KupuiemslJv¢nirt-_S:u..raj.(..'"\c1ikeolim-

• Profesicn alae lTLoler Radi m I profesionaluo i odgo ... -orno uz garsnci]u. MOguC!l'LOOl plataDj:o u 2. '" tc. T d. 061 244 46l. 7%1·1N<II

• Kafezi JI..;Il k,o~e' nusi lie) kepaci l12-O kom., eijcnn po dogovcru, T~I, 033 , I J·24O,0617'8 3J6.

• Kupuiem Ioml [enc "2:1;a dukare, to, ~lutn~$YII)\'t' ioataluod ~I:l!.:l. Tel. 1)61 %5116, • K ypU iem [g m tj.r;r.m i xubarskc zla [0, duka LoC! ~orvan e i 11S:191o, n1lij~ vi" plaeam. 'ret, 033 65;·598,061 '53640. • Kupulem araru devlzna Iredn ju, obvemicc, ratne O<I:~ teta, dion LI;:~ i-splnracdmah. Tel.061 51789),

• VELIKA AKCIJA!!! Bukcvn cijcpana drva, lokovi! rt1;t'lria: (loti 35 do 65 KM. (Krckn) drvcni 80 KM (B::.no'l"it:i) k(lc]t-ill i nrah I j,O KM. Isporuka isti <Ian. Mob, 061 l47 186, 061 7K5 5J5. 7l11·!Nd~

• Polm ..ne smllce za kaflce, dvije vretc, ciiena po dogcvorc. Tel. 03-3 s I l-24Q,0617lK JJ6.
• Prcdalcm dJ.c~jji mcror nnakumuli:!.t!>r!Q:U:lioCl!,v(ill~p(lvolinQ.. Tel. 0:61 l4lB91. • Ptoda iell] i radim kcrall'C s tol n i:Hkc r.aznih ,.reli1~ina L oblLka. Tel. 033 ~S3-029. • T2I!ijailSke p<H1l1ie[liC~ ta odraslc,. ko m. I KM, prodajem. T ,J, 061 271

• KOMBI PREVOZ namjcilaj" selidbe, cdvoe s [ad h srvarl j odvoa hb.3~H;I!; olp:;ld_;;I) ubcxbijcdcne radna snaga, povclino. Mob. 061 5S2 3&6. 7%<· ) Nd,

• tUvalii Grbaviei 642-458.

kod

bi.hJfijel-C IJ.l :s"om Ma.nu na Zt=1j irt(:!,g i;i1adio r'i.!!J_ Tel.

• Elckuiea.r' viti oprav ju bo] lern, kl1t.::'!lsk ih t: 1(::1;: ~r·Oapara~:3 i ~Jj.S ~al!'Ieija, POVQljno:i h:alitcmo. Tel. (012)3 !ol. 927J·]"

• S'3ira~evQ.~ Mikvi6 prodiljem r.cku~ I O:ll: 12 m~na Sll~9l Sil 000 rn2 pltlCfi: ,dr~n[J l05,OOO ELlR·,. Td.Ol3649116,013690~;~.
1

• "OGRlEV" Rasp,od.j, do 15.7, Pen )!:icrn.uima Itred.i! n:ll s: t.il r.il:. lJu keVil dIVe. \.1 s~'·.Lm.obJ icLm~. Ugelj B::!l'I.oviti (ikoe.kil~ ornll}, Dj~ "'~;Di. u~.lj (akl;:ii;.SO KM). M.ob_ 061 670068. 9140·1"

• PCllrcbn-c 2 ~df! it'C ~ prndaju pi i piJadi i I kOl'lob:!r, T e], 06·1247166. ban pi_c-majS!(Ir 093087.

loe

• FLi5l-fudu pla:riji

743.

IoIArciro ]Xtt.rci konQbiir. Ttl 001
l

Jli.Us)uge
• NAjPOVOLJNljl!, NAjKVA· UTlITNUE IILUMINI]Sl<Jl ZALUZINE 20 K~t, TRAKAS· TE ZAVjES£, VANJSKE RO· LETNI!, HAIlM.ON1KA VRA· TA, BUNDO VIlATA. PVC PROZOR!. TEL 061501 401. 7708·1No~

• MOD itor za kum pjmr ] "}Li1~~ r.a v~ oi<krnD.30 KM, TcL061243&91. • Proo3jem kuca.nske .slV3ri u do. bfom SHLnj Lt,p0'i,lolj I"lQt kod VjeCt'te Y:il..re, T ,1. 062 569990. ti A S:TORlA .2 kom ..~ svo-m priueOOm opremom 2 i 3 grupe, mOlc :lam ~Cr.HI;.;a Plillli ~I.l ~Qj mo Wr i dr. Tel.061394931,
!lIp;J.r:3

.CU~::1bilidiic[-CI,J$\'OO1 ili,*m:s~n" i lruc'i, Tel, 061l,078Z.

JlOlII'I!!'l'"

• Molc:rski ~ kermmito.l'5ki rad-o'Vi posr:il.\'ljMje- ri,gipsa ~ 1amina(a_ Doja.zi.m i Zi.li miJlljl! ]]'00]0""1£". Td, 061 l79 189. 92911·1"
1

• Smn m2! Olk:U,plj-tl'h ul. Franjevilt.kiI u s:klopu Pi Ville, d r ~na dogovo,.1"01.06 I 986619. • S [iil_n65 mol no! n I sp., M. ~ naj deora. Tol.061 ;58~m.

Ss.

• Pro(laj~m grobllo mjes[() g:ro· blje .. S'.... Marko" i j~'lInQgnJbli~ Bar',. Tel. 0&6·67445l. 7843·!Nd~

• K.fe

• Au Loe_lekL!jt,arsk(lj r.ad11lni 4fSL:a.nn n:j\ Hidli" potrol;b~n aute:clekLnl~U·S:!l Lskusnl'om_ Tet06] ] Q2689_ • Engleski-njcmilcki~ i.[Lst.ru.kdje;, pre-vod i! I:lipJ. rado"LIi! d is.ser!.llc:i ie! profesorica, Sanjevo~Sk~nde_riiti. Td.063947405.

• "H lOll E:NA" - Dub insko pr:a. nie tCPLha; 1 m2 -1 KM i Il:amj~[3ja: ugao - 2:0 KM., S[!rmjet-'"(I: (16) 141 '144. Tu,".o: 061 ,87721. 9270·111
.IJL!STAL· KIRBY 'P"";m" u VMem smnu dtlbi.nski usisj]'I,.·j3mil) i pt:rcmo ttl ime! u:pih I!j e.1"i~on.c i sjcdcec g<lmit:urt:, Mob. Q6.2 118 101, 7974-1 Ndz

nia.rs.[Vo~ Ziljcdn ickl ul;az j hodnik.
510·529.

• S[fi[1 7] rnZ! I SOJXlQ KMl Sl1.sl9Te.I.

• S [an kod Hc.i(I~l:il Evrope. 100m2! SLi biJ5l{lm Y. prLzc::rnlj~ 1 m.2 - 250 KM.TeI.061114071.
j

• Sron IJ Hrosnorn d"os.obiln 60- ml, ad:;lptil"l!ol11! C::i:t:r1l lob-cijill} povo,!j !l0_ Tol. 061 72.4597. • Smp Wfjbro pe.c-iHk", n{lvogrnd~ "ja~ s.ul.fllIJvi od 2.6 m2 dQ 9(1 R1-2_ Elt!Hr.o poVOliDO, T ,1. 06150H15. pro!iloromDd :a.utepr.aen i~ L"I~ Ce$!,e. Svt: uredoe, vi,,"

• D,O,O. GOR! VATRA nud] drva i l.Lglllj~ sve- \~tsIe ,E;rad-e!Jamfl'Crije i ~l'podia i ro do 12 rata bez ziran ala 2:9 flen,,ojol1cre i -s.ve dn.Jge zapo,I,"o. Mob. 06J J7l \}49, "I. 033/434-545, 9116·1"

• Prodaicm J 00 ~to efikasnQ s:rcd:oty,!)ji'.atr2lj nO un i ~[.::'tije ;wha.ra i ~I.!I L-i-b mrn""T,l.OOll43S91.
• OtIJ,,~nt: 2TA. voljncJ. Tel.061715.543,

poomot Stilrim i bolcsn tml 24
",'. Tot061 23764).

• Agenc:ija

.. Me,kll" - kutn:il. n jes-a
5:j],la

s

"ii-

i

pec-~3",5-2!Sk\'id)O-

• B~uprodiJje.m I t,h.rv~LskcdRav~ tie .l~lje~nia:, plOlilba I)lp.-emn,iLi! i~ 1945.god,T,1.0611)4540. • Za -ckCl ~elQ ra:ma .2P.rr::m~j :;:tari nl:h volmrs.ke i[d.! ~b.are., r el 0fJ 1 154 540. .' Pmdaicrn kliczn LCe-~ ~C!riod 18'J(l-1'I45.god.ToI.0611'4540. • S[ad namjc![;]j prowre ~ Vr.J.L:a prOd:rl~c:rrI.!S:'t:a.tinskO;:L Toel_0611.S4540.
1

• ~'Te'pser~ :Soo.d., s;3vremer.JJm m~S;1 n:a m:;:l ci:ni rno: niJmjett:J}j U.1l uLrB~njOO\ !!JUUl~r.el'ihe (_['-e~), ni.sClfl:e! "'rde podo'" ("'~ti'n~ Td. 033 :100·003, (161114461. • .... Sela o,ry-"'" 'Vd.i uslu,ge kllcnog I_li¢eni;a i. nj'l."ge stildh i boles o:l h owbiJ_ TeI.06153G6'i8, • Profes LOIl.nlno cisCe.Dje kuCa} posl. (Ibj~~':Haj [o!:'Pih:f! i t.L!lmj~l:9ia_. TcLQ62 455930.

~~i;LII't1~tilz~2~~' LIZ KM/M2, HARIIIONTKA VRA· TA, TRAKA$T£ ZA VjllSI!, VANJSKE ROLETNE (OPRA VKA, UGRADNJA), GARAZNA ¥RATA. TEL, 061 279l6(]. 9318·ln

• Stu_p) BujiJitk:.:l

.EOm.l i St8.n!lm jzn:a d! i p"rki ng. UI:aZ!SiI gt.n'~ retl-CJl\'·L~nOt k(lJt'Hl.nalije ik 1/1,T '1,(0273510)8.

tl)9~ kuca

sa

roo-

• Bukove. .i.sdjepIDii drva,. l mlZtilf - 70 KM. Tal.ni:l. mj~ra. Ne ~ra· <i'm!!! Td. 062 414 210,063497 116. 91.78·1"

• U :it. Gr:ad.lI proiI:BI;c:m ku.cu 11.11 . SrinU sa ga.rem m i b..i:.rom] 90,000 KJ\I. Tel.061114071. p:e~j;.(tt~~ap\{!~\?~¢i~j~l~~ tS_r! ili mijenj~m za Trebinj~ rook ma.nja k:uCa s::! plBcom. Tel. 06] ]01 772, Radoie~'io:~ ]o.i6:l2 e~9:g i 4,5 dun,.okuCnice. T '1.062465 54l.
.. USl:ikoiimt,

• Bukova i gr::lbg';l'a drva c:ij~r.!ii:j CUH:1 i meL:il.rska],od 15 do 65" Dna st! (Ill: G-o.t3Ma_ PriV_.e;ma ~ peJi;fLr~ ~pic~:die1 mogu i suhil. Ugilili Kreka 70 K.i\'iJ mo:;:e II "t"et9m 9_ B,oo"i"i (ko,k. i oflllI) J 50, U[;llIj Kreee s::! wgeJ im.i:uno a [est. Bu_kc,i'I,I' br,Lke't 1 k.bse 't 80, Do~uwolli i:;tj dan, Zil R.VI po:pu:u, Ktp~! i Io::,ombi pre'~'o:r_ Doo ~a_"":ii Ql;'l.ti h ~robQ.~h ~oli.~in', juka. Tel. 061 025 311. 7\}7NNd:!

• Pmd_aje rn ka:mn za peCe_njc!ilk p.ri.koli,". Tel, 00 1367 103.

tje

j

• Ag-CD.cij:a. "Tern nict;il sl:uih i. obolje]in!Z4b ujo' ....ss_ Te_1_0615570:l_2~
III

• Scr",i~: vcl, .ID:JSii_na (Gorcnje, El N i:;;~Konear! Obodi_nJ Kil:l1 dl, z'anU,5i lbern~); spore·ui, bCljl,er:a_ DIllazia_k besplatiln·! Garnl3cija, MOD. 06 J !71 666. 89:)9·1 "
j

• Po'Voljno vilnjske rolet".n~ :0..11.1miniiske ::::..alLl~it.ie!Ull.kaill-e ji..s.~.jll;:5C1b:ilfmoni.kil V,r.it;a. i PVC 5-tol ari~ j!!J- Rei_hall-D. Tel. 061 214303. 7911·INd'

ln~:'!l~~~.~~~T i:~j~~,S.k'og pi w amb2• Dviie ,MVI: bu.nd-e nlllri j21 l]J.1,I fOf.!. i Tel 061367441 Ol3/611·969

• Pmvi.m sv-e Vl'5t{! ~ubn.th prme:lil} i~~.I~~~;l5w~~lnih! cijen;!' 50 KM_ • Pc~mo s ...c: v~lc eil im;J~ itj~OniJ1 [epiha! lYLo~r'l) f,lr.anie 2-3 KMJml_ DolazimojlOcilimc. T,I,OB659·150, 06nl17H • Pril'YII ik pruta pravne gavjele t uslUI;C"( m{l] be 1albcd!J.lzbc; OOS;OV{lri I]:D [u~be,pri,go\rClJ'i). Tel. 063 !9(1722,
j

~1

Posao

• iL Krn.B y'~~ D1Jbinsko us ts.aVil· Jjje;., ,~J1!,,, i.e i isp inl.!lje sv~b vrSUi tepi.ha~ niil.rnjc:hajal aU[:[11 prnnI~ pOr~al!l! sen eniltl a 6~fJ fll $1::£1[.10.... i firm.i, Idwnj a I m2/1 KM. P;"", "GLANZ". Tel. (161 J50 688. 7689·J Nd.

• B roVllf ~l=10fli9vlj .. m i ugr.nl1tl jeJ11. brnve,. g3nUn:a. Vr.Wil~ ogr~de i ootil10. 'DoIBzim rI." adresu, Tel. OUI B3 07&. 7979·) Nd,

• VOD01NSTA'LilTER i ELEKTRlCAR ~v. i Ill'"nlo"", no za v. m.a~Lrlel pecll Cesm~ s:an.il.ariic,. O!!igl,ll13"tc i d.r_ D(I.I. b~l::tLan, Tel. (161 271 181. 93<9·11t

• Vcgo]6I. - dupkk'5: jedl1O$lJob:3TIj ga_rsonje,rg~ gara:t,a! os[ava) te:r .. s:a 6x5 S m, m{lgu.cllO~t pm5L~n r 62.Il00 KM. TdA30"l22:.
1 l

111

• Vrnmlk kuca Sillri z:a-seboa srol3;i]; i dv;i'E<'rUc, JIJ .1",UI6 1 131168.

• P~odnjem: ledomn, TasnladJ1a kOPlorl!l! nsh 1!li!1[]:.:I~id:n:ili \fi L,riJi!:3~ 01.roIdli, fri<=, Tel. 061 J 56309, 8{)1)6·INdz • Pli.nsk;a

Ponuda.polrainja
POTREBNE D/EVOjKE ZA RAD U RJlSTORAN LI SA IS. KLlsnrOM, ODUCNIM ZNA· NJEM ENGLESKOG I I...IJE. POG IZGLEDA, TEL. 061156 ,36. 919l-1u

440·747.065 594 on, • Tnlzim p8.rLrlern nOii'i.fn:;o:erajtl,Trel.OfJ

stLlbi~liml3~

• Pcmc -SIakiJ)n (prolorn
_V$"lIJCj

Slolovi~ ild_l Tella r-aCiu iJh{ldJJ11 :S,7740_

1

Stitkalii n a

• Ahl 1.!!Jll.1:t'jf,!e KM/m2_ Tra.~ W I!OiIst.e Z3"icsc 20 KM/m2', Alu i pvC ro letnc! len det pia [n~n~ "'Cio~
l'e1:J11;_Cijenc sa ugrndnjom. Tei_ 033 ,J 1-484, 033767-995, 061 lJl 447. 7693-l Ndz

1"<1.17""193,"'00.061303916.
j

llXi MosUir HN K~ciiem'! 70.·000 KM.

• Zcm Ijarc 3.:590 ml K.raj Jez~ra rJo_

is-~uku~:~~~ n:H~'~ij:'~~.l:~~tr;9
;142, Q3l6, J.7J l.
• Svi h 503 topogrn.rsktb k::!i.iU!!J Bi H D.il jednom diskn, z'a r.il:1:m:~ [J:Bmje.ne. 1"01.OlH4'1-41 7. • Prodajem Btlnlnove' mre$ce brija.nj e: j ·cl.apiiTau:. Tet·1)61123
;;:9

pee nii

dlmniiJk

EmL[Jil6~

• lll:Stfukt{lI "1Jo.ln~c C1buc~ ..... kon::k~, LI'tQ i po:heno_ "-rel. 06] 3~g 08S. • Englcski inSI11l.kcijc osnovdmo i srcdri joMtcokim.a! 60 III i.nJl I) KM_ Tel.06H81987,
l

• Zc ml ii_~h~u Glava d~e1ji'll 500 m 00 cenLn; 200 mod. N t:T-ctve 2,500 rn2 3,5 KM" 1m,. Tel.06191 1 556.

j

Polrainja
• POlrebn,Q viSc m;mjib im!!Jjmlji~:aL"lie j prcd.aju T,J.062677 383. :)t.anova za (Ageni:ij!!J)_

f:t.rd~aie:.!~~r::~T:l: ~~O'~·56
3\19. • 1·Iln.Hi~~ i 'V{jodi~'"100 luristit.kih dcsti n;acila Bi Hit. Tel. 061 15 i 92 S~ Z.,enita_ • Prod, krey'C[ 200K91\ vrl no,ToI.062310034. Oll/238·504. • Fisk:d~e l51809,
D

9{t6.

• Kl,lpu.i~m sr:tLn]\'\arijin. DVor-O[ob, moz-e devau.iran do 55.000 KI\I!. Tol. 061 848433. • Age:n~iji pOlreb9!"!
garwnje~
Zi3

FAST FODY POTREBNO: I) Z RADNICE NA",RIPREMI HRANE, PLATA 700 KM. l) DOSTA VL/AC NA SKUTERU DO 50 ccm3, PLATA 600 KM. 3) l D]EVO]KE ZA RAD LI SAN· KU, PLAT A 6(]0 KM, TEL. 061 249388. 9H)-lu

• Polrcbll iJ djcvoj k:J III rnd 1.1 c:J.ffoe ,1",;Corno;,!l.id.l;a.ToI.(I6) J56731. • Azuma gt"Ode~ltn si[ulIC"ij:a) geedi:t.s.ko ::m.immjc diobil piiI~·,dn, ob ~~ ljeZ:a\'aqje m.ed_liI,elazilil;nie_ Tel_ 061 207148.0)'3,61·555.
1,

• MIKADO Aluminij,1a: 1al".i· riC; tr:;ikas1e ~viese~ VANj:iKE PVC i A.LU mlemE? plamcne _ro. lelne i b.ll;l'"moni_k9 \1'r.il.la. Tel. 062/170·24&,Oll/tilJ.·S84 W'o'tw_mik!HJobh.co·rn 72.49-1Nd:2:

• KANilLIZI\.CU II· SUllASIC· Pi"OoOOplj-en i~ iSJl'iran,~ kanal iZi1i (ii-c ('I,I'Q~i[o! ] SO n.ari}_ - Fret_led kill1Liliz:adfc ikanal-karner·om i 10dranje kWroVB, Bne inmflii'em::i~el pop:r1wkc;. od.r!a'fflJlj c_,_, T cl. OJ31223· 560, ()GI 100 0]8, 9326·1"

•. V dim d I,Ib in!iko cj~6C:llie K:.:ITdl crom c-llimm t namjclIaj:a, Te.I. (]61 j81 6SI. .' Raclim Sf! !"Jepokretnim T.I. 0623,0 034,
OstlbiU'il.9_

\}'i83.8.

0. 1"<1.062677 488. • Smdem [1'i!IZL me-ftl (zas.cbTJ a sod b.) k<><I 1,],m"kQg r.kull"'. Td. 061
i,n

prodLij

m:anji S;Li:l.n iii u (pooznad kH-

porolj-

• or£.el

f.lla~

in u B2 Rola.n.d_ Tel. n.a kre(tit. Te.I_OOl

kue

• K upujcm manj"1J kuclJ.sa baS:lOm LL L:.:Ivnijt!"1l dijeh.l S:U.Qjr::V8_Tel 061202 B16, • Agcnci ii po L;r.r;bni fHanovi.1.I bSIlIId.i. iznajmlji\?a.t\je i I'rod::!ju. Tel. {I6,1 \<2S649.
"l9

"'leNke, 0 rigj nal! pO'lo'Uijno. T -eol.06 t 052031, • r~te prirodm:

• Moed.i. tn v

11 ~e.IIHI~kc carape:t3

"'em:

io

• Za je-d an od ureda Amnrijske ::.mbs$;Jd'C II Ssr::lj~':u po\n;b:;lJt as;I:iil.en[J'a-sLs:LenLica b-h ... tenJI.;il -s g!eski '~z.:ik;; z:nilnie njern:acko~ jc~ t.i.km jt' ~Iiq(l! ali l\ije ileQphodno, Za.Lnte.resiliilni.s.e prij:il'Vljuju i~k 1jutivc CV -t,;: rn Il~ cn~_l~.kom je""J.:ik rnllem f_al(·a 118 sll jedefi u broj: OlJjSS2416. 8895·11L

• S .... vrne n:llT!j-e~~a.i:;ijit;_rndnja e j ugradn i mod plotasmg rna [e.rJ ,ala, Tel. 06<6.10680, .' P'revoo:im _l?1.!I ri'llike I m a U:~ Lorn nil LCri lon,i BiH, more i inmmll.nSLvo.ToI.06121 J 103. • KHmnj'?iranimkombijem pre'Vo)!: more 53 :smidtaiem: 5"f"On.~kl: ·ek L~ i~lelt flO BLH, ~egiCli'uJ i ELI.T.I.061899881.
11~

e Preliloz. pumi km Saraj~vD - more, I U;( kom hi "'Q~il ima svtikim d~nom klimatiiz:i_I'iU10. N-I:lI.rn-.re-li~:ic-Dub.tQvnik, M_ Rh'iJcre - SpJlt, Doltl:.Zimo ml :adre8U, voz:!Ii_Nl=lror. Mob. [)b 1 364 3.24, nI5·]'u
j 1

• Grad~vi_rlskj VK mJj,sIOri, 30. g. ii5kll;5[\'tl izvodc: ri3dovt:: les.a.rskc;. -zidAa.sadel'81::e, Lermo j htd iioi:rol.! :::i1olarskC1 molcn;ko fiill"biilr:i.kr,;:-j ri~ gips, kamLn i kame:f1, man uelnc, .clsli moe baf~ L U!lv:Jri-C __! Mo_b_ 062 125 195, ill99· I N<II
l l

• PtJpr.wljam s ..... .... le frizid-Cnl., c r:s rashladn_ih urec:taji!, sa g:aranctjom. DQ!~:d~ bt$pla~:iI:!l. TI:J. 061 1:5-6 309. 800<5· 1Nd! • Moler k:reci~ sleIuje! k"IlI,Ll~lilO povolino. Tet061235 190. millkog ~ fti3f.1C1..LSkog dllje ~~e ,"Odi. T.I.061701873,031200.616. Lptei

uhllt:ni

• K V molei'"i i :;O:'I,I'-ode-po·vuljno, KV-iJ1il-e:UlO i cislQ 5VC v.r&te moleTS!kClrll.fba.rs ki h rndovil uz gam!!JC-ijtl kv.al LI:(.':n._ Penz:imJeri p<tpI,lM. Mob, 061 OBI 1,80. 9161·1"

• 1:iku.:s1l~~_rofC5{Jri,ai1 oenslc:skoS! lJ ioe-

:J)e~ :seminar:i)

L_R_ ko!n.ice d ~ it!!JSI.ilvki:!Ji
rojeve,

• A~e,06ji!Xl't.reb!"!_L ::na.lio"i ~ pwdmjui Izd .."anje. Te:I.061 :J9j 323. • PQlrcb-31l ~'t:a.n u:a.rnjcltcn blilc c-en [rn za 8u'anca, {Io''I' la~renClj a,gencij i. T,1.061 141704.

TU7.I~_

Mob. 062 93.0 t)::lG]

• carre 5h~tiCafTI i"It., B'_' p<Hrcba.n. ,I"r]o..'. Tel. 061 160 240,

•. PI;I\rt::b rn31 c:h::. .ko,[]!ob:ara ~l r2idlJ ..
C-lIfeu iLP["RA T'ES BUB~,:SLBlno ri!ld~

711!1+INcll

• V rio ~""C1l 'llQ sliku Mile fJe.rkoviCo'!;jo]Sm,iIi mas!.Lnil". Tcl.061700 593.
• _POig'l,l'2Iti Sgp yo

ni odoo,. Tel. 061.l9~ 916, 061 13S, 617. • Z~lla srednjih god.Ln.a s.aslnom l] god i 11~ radiI;!! bi kod poroclice moru za smj~laj] hrnnu j 'plaru. 061412290 od n~

• Riildim rnooJ.r.::.-sko f;ub.:mikc posI'Jive po, prtsmpatn i m ·cij'e:nam .. sa ~S.ku$l'V(IoIJ! ,fi:Sl,o i u:r.cdtilg_ Tel. 033/41 ,-4%, 062 482·1 91Sl-1u

n.

• Pjt]fewr.ie9 hem iie dii:j~itiS! nl.ki.:ije i2. hemi je Si:uden dmil i uren ieimn, TcI.06ll.l1174•. l;lror. daiem Siilre giure, T-el, 063 930078.

Tol. 06 I 157511.

plej

!;ilt::j'ti

pgf[abl.
H:(ItI

• Vodl)it'tSiU:i;I::i~e:r - :S'li V'QdoinSlfll:a.terski rildovi !kvllli [crno, b rzo
1

• Piceriji

• K uJl'll ji!ili gn.d_ ~ett1Ji iSI:e ~ ~!o'lfoe fitlmjeneQd VogoUe do Blatuj a +6duo,T,I.061160W4. • Pc L rebn::! soba ':e:nskoj osDbi AI lpC.:l..LfI Hi :Sn.rnjPol ie, ki.rij a ulmpdjcd. 0 Td.061241i7,8. • K upuj-Dm pJ me ZIlI \:ikend. u Rei 01} U A.h:alO... i~j, .Dobros(;":vici · Poli LlJt:j
j

• S,"6ju ;t:l;l t.rpc:t;.RrLi1.l u dobrom nIu! pi)'1,'C!1l"l1),'- eL 06.l1 5,,900_ j • PiiJnino
odlLtnor.n

2 pomot~c rad:n.icc !!:2I (::Id u ku hi j'!J i it do 30 godi",. Mob. 061 147 517. 9.l4S·-~u

AGO ;pm:rebne

Tel.

Cali;sl:a:, rcsLaLLrlr:a..n~ s,[anj 1.1_ TeL 061 13:s. 50. 7
J

• PQ[rJ~~nn dol:Ja \' lial u pill."(:l"iji sa podrucja C. VU<i, D. Mill La., Hr.o:sno. ToI.061.' 17 150. • P'Olrebn:ll. djevoika za poosluH vanjc up;ecriii. Tel.061 517150. • KreCim SI;fI!"I1)~eP'O'i'{JJif.!o,pt'_E'i~iOneri] R VI 1iehldske poorcdtce poPU_St. ToI.062 %li69Z,Ol1630·120. e· Preroz robe, sdtd Il~ korn bi rem, f"O"\·oljno., mrlnn snllgll po dog,overu_ TeI.061'13948, • PovoJ ino r.adlm :iVC l-iJpet:iH5kc rad(w.t dolszLm n:a licLl mi-esHL Te.l. 544-93l.061522986,
J

• Mikrovillno j)QStl de [I :pa.keLU vel. 2,., 3, 50 lita.r~j boj3 s:r-ebro, Tcl. 033 677-647. • Pi.lii.a d.om:a~ih kok'iJ nos-illea i Itiil.Iij2ll1skiJ. ja.reb itaJ'ki :o::t:3U'i.i i s~ren nih,Tel. 001 206345. • D{lbw {l(-lJv:J(I;C .ruemJ ~d-Clle orig1;n_1lI ortle.rn:lin~(N~1 i pe-r7iif'stt")i bos:a.n;ske cBi.me i stazi:. Tel. 0Jl/4S~·018.

044,

mo~.:e

i de'LI.

vikendira

Tel. 061 160

OLD TOWN na i ]loOlr~b&n te"C"epeiom::rikil, pWelj no mdno Ls:ku:stvo., f.1ozrL~v!!Jnjee:ngle;s}::lIg jezi KB j rsdil Il:a ratunan.l_ Z v:Jti. od lO do I,g sari. Tel. 061 100 115, 9301-Ju
:B:a~ta~ij

• Ho"l"

• TV VIDEO SERVIS v~i po. pr.a" kl.1 s.vih TV :3]»LIii,!:Ii:i "'i de(irt;kordcrn. Dol:[lZj]k nn ildresll 'hoes. plaLa.n_ Gat9f.1Lij:l 12 mj~i.. 1-eJ. 03314) 1·778 Mob. 061 14804l. 7883·INd2

:prtli;ilnlJo~ ~·is'm_ Toe:l. 06 t 199 442.~ 03316l1·71l. •. DLlie-rna in s.tIukdj.c za pdf emn i ispit i r.opfii,vn~ ll: ma Le-t'Qaik~ fjji'jke- i [ h~mli'e - profesori. Tel. {133 SI4~:S611, Q6n56111. • Dajern In.strukctje iz bos.a.nskog je~ ;{ika {8r:1lmotikiJ i pravopl;s)} lektodi plomske i il'I_llgisllltske tadoTd.061864536,

Zamjena
• Istocf.lO Snn:lj-e'VO, Do-brin ill 4) dvo~ :SObilri 51.all(lO s:prat m ijc.rrj:nm 1:I

rv

l

• a plodel3;;]:

jiija

ZlI

i.llkub'l.Imc

• Studi u "'EN" p~J-L".[-(;b:a.nrizer sa f iskus[vom, TeL 0,61 360 008, 9316·1"

• E LE KTRTtAll S II VO DOlN,STALATEROM· pop",vka "'. db t u,g:radnjll no-'Vih in:stalaclj ... S:inita.rij::.! Aut. Qs-igur:9!ca~ bojJernj d_ IJcti~ prckid~c:a~sk!:opk:l tid _ Tel. 061 131 149,061 180 120, 7K70"INd2
j

"c.

ri~m

• ,Pm[e5AJI m~ tCJI1:!l t ikt' :;.!I: i.s,kl..l$'[\I'om d_aj~' iJ1:srrukdje l1acbn9 i :SLU~ dcnr.imil tokmn gocHn-c. Tel. 0334JJ.574,061381.lOl.

inst[lJ.k~ijli:" i .prevtHii

• Profesoricii

cngleskog
:5Vi::

1

va. Tol. 0617 J9 347,

jCZtka dmje wStc loek:slo-

54 ""UW~"'"

Dnevni avaz
TUZNO SJECANJE
na drage rcditelje U lied jel ju, I O. 1. 20 II. godine navrsava SEDMINA se sedam tuznih

nas voljeni

dana 0 tkako j e ua ahiret preselio

MEHMED

I BECIROVIC
iz Zenice

JASMIN (HAZIM) KREHIC
Tev hi d eel! se prouci ti istog dana (u ned [eli 1I, 10" 7. 2011. godine) posliie podne narnaza u Bakijskoj dzamiji,
Molimo

Dan" 8. 7. 2011. navrsit ce se tri godine, 25. 8. 2011. navrsit ce se sest dugih godina bola; praznine kako nas napustise nasi dragi, nikada prezaljeni, dobri i cesliti roditelji, U srcirna, mislima, dovarna upucenirn dragorn Allahu dzelesanuhu prisutni ste stalno, Ljubav je uvijek ru, uvijek i zauvijek, ona je viecna, Bili ste i ostat cere nur nasih zivota, Tevhid ce se prouciti u subotu, 9. 1. 2011. go dine iza ikindiie namaza u Potoekoi
dzamiji u Zenici,

dragog Allab" dz.s. da ti podari lijepi Dzennet a
tvojoj plemenito] dusi vjecni rahrnet.

Vasi Merima i Muris sa porodicarna

Tvoii najrniliji: supruga Suada sa sinovirna
276-1ze

No-03MS:z

SjECANjE

na voliene roditelie
na brata

SJECANJE

MUjOTUFO
roden 8.6.1954. g. prerninuo 1. 7. 201 1. g.
Dana 8, 7.2011, gcdine se navraava sedam dana otkako je D. ah iret preselio na' drag; Mujo. Da ti Alia h d z.s, podar i Iijepi Dzennet. Tvoi bra, Mi,.lom, snaha Hasi ja, b ratic M ed arj s~ bra tic na Men; ida i Meliha s porodicom
800s-1nd!

MUJOTUFO
roden 8. 6. 1954. g. preminuo 1.1.2011. g.
Dana 8. 7. 20J 1. godine S" navr •• va sed a m da na otka ko je na ahi re [ p reselio na! dragi Mujo. Da ,i Allah dUo podari liiepi Dzenner, Tvoi brat Ifet, snaha V"vij., bra tiC; Arnar i Kenan
&OOS-[od:::

ZINETA i SEFKIjA KASTRATI
1.2. 2006 . 8, 7. 20U. 7. 1. 1981 . 8. 1. 2011.

PILAVDZljA MUHAMED TARIK
8..1.2008. - 8.. 1.2011.

S posrovanjern

i ljubavlju Va1:ekcerke
i996-IRIU

Brat Mustafa sa porodicorn
1994-1Dd~

Dana 8, 7. 2011. godine navrsava se 7 ruznih dana od prerane smrti naSeg dragog prijatelja

Dana s. 1, 2011. godine navrsavaju se tri godine nije sa nama nas dragi direktor i prijatelj

od kada

POSLJEONjl POZDRAV nasem vetikom priiareliu

HAM.EDA (ALIjA) HALILOVICA TARIK (MUHAMEDA) PILAVDZIjA
Vriierne prolazi, a bol i ruga se ne smanju] 1I. Molimo dragog Allaha dz,s. da ti pcdari lijepi Dzennet i viecni rahmet. Porodica Hamami Uposlenici
SjECANjE

HARISU ZUBOVICU
Vjeeno cemo eu"ati uspomenu na rebe, tvo]i priiatelii: M uhamed Bore va c • M ugi, Adnan Cvorak . Ado, Tai b K. peranovic- Taj 0, E_mif M UID i nagic • Bato i Kenan Zeli kovic - Ken o
7991.1
ilQ;~

Exrar d.o.o. Sarajevo

Sa tugom u srcu javljamo porodici i prijareliima da je proslo cetrdeser tuznfh dana otkako ie preselila na ahiret

Dana 8, jula se na "cia va sedarn ru2n ih dana od sm rti naseg dragog da j dze i rodaka

Dana 8. 1. 2011. godine navrsava se 1tuznih dan. od kada niie s nama nasa draga re rka

RAZIJA (OMERA) MILlC, rod. SVRAKIC

HAMED CALIjA) HALILOVIC
iz Gorazda

RAZA(ADEM) HODZOVIC
Dok zivimo mi zivjer ce i sjecanja na rebe, tvoiu dobrotu i postenie, Molim Allaha dzelesanuhu da ti podari I; j ep i Dzen net i vjecn i ra-

I rnisao o njo] volimo Tevhid Ce se proueiti u nedieliu, 10. 1. 2011. godine u 10.30 sati u ulici Hasana Susica hr. S!1l1.
Tvoji: Ibro Smailbegovic

sa porodicorn

hrnet, Tvoji:

Min;ada, Fehim, Indira, Emina i Arnila

9;iJ!-lu

Dana 7.7,2011,50 DaD. 8. 7. 2011. godlne navrsava se 18 godina od preseljenja ria ahiret nafe dragc kcerke .i sestre

v j ecno sa Dam. navrsilo sedara dana orkako 51preselio no ahiret

EDINE (HAMEDA) KATOVIC
1993·2011. Sjecanje na rebe ~in; 2ivOl ljepsim, tugu laksom,. bol Z3 robom ublazavaju uspomene na rvcj dragi lik, dobrotu i plemcnitost kcju si nesebicno djel ila. Zato u nasim srcima OSI.j oS vi ecno "01 iena I u nasim m lslima nlkad zaboravliena, N eka ti drag; Allah d,U, podari I.iiep i Dzen ncr i vj een i rab met. Tvoii: babe, mama I bra,
8003-1ndl!

MEHMEDALIJA (FEHIM) BESLAGIC
19. 2. 1949·30.6.2011.
Zepce

POSLJEDNjl POZDRAV nasern upos len iku

OSMAN (HAMID) CORBO

D ragi n:3.szere, tetak, badzc, n isi v i sf: sa na m a vee pretuz nih sedam dan .a. Tvoje zlatne ruke su stvarale liubav Z3 we nas i uvijek cd osra ti u !las im !iI'OIi rna koje si pro rkao sa s vo]o In dobro rom, N eka ri ie viecni ra h met du:s i plemen i toi, Tvoji: Haj darevici, Begovici, Krese, N isiti i Hadfisal ihoviei
-5il'i..QQ096!S.

UPOSLENICI

TELEKOMUNIKACijA

CENTRA - SARAJEVO

KLINICKOG
9336-1u

Dnevni avaz _,._,
Dana 8. 7. 2011. navrsavaju se 52 dana otkako je preselila na ahiret nasa draga POSLJEDNJI nasem SELAM

.. ".55

EMA ZILDZOVIC, rod. NISIC
N edosta jd n am. Vri jem e p rolazi, al i n e Ii jeci nasu tugu i bol, N eka t i dragi Allah d:z.s. podari Ii j ep i Dzen net, a tVOj oj d usi vjecn i rah met.

SABRIJA (ZAjKO) CATIC
Prokleti bili on i ko j i su uzeli rvoj rnladi Zivor. N adarno se da ce ib stici zaslurena Neka ti dragi Allah da lijepi Dzennet.

exhurnacija

kazna

Tev hid ce se p rouciti u petak na dzuma namazu u dzami] i u Hrasnici
Tvoji: suprug Hakija, sn aha Sand a. sinovi Hilmija, Fehrnija i Rusrnir, unuci Alem, Amel i Danin i

Ozalosceni: maika, sinovi i kcerka, supruga, sesrre Sem.sa, Rabija, Alija i Adviia, Hasiia i Pasiia sa porodicarna, sestrici Mi.rsad i Mirsudin i ostala rodbina i prijatelji.
i~S9·lfiQ;i.

/9"33-1Ildt

Dana 8. 7.2011. navrsava se 7 tuznih dana 0 tkako ie preselio na ahiret nas drag'; babe, punac i dedo

Obaviestavamo SjECANjE na voljenog

rodbinu,

kornsije

prijatelje da se dana 8. iula 20ll. u petak, na vrsavai u 52 dana 0 d kada

i

i dragog prijatelja

SAFET (VEHID) TRGO
Zivot bez rebe nikad nece biti isti, j ek cd b iii uz nas, u nasim srcima, u nasim dusama, Molimo Allaha dlU. da ti podari

nas ie napu stio nas dragi ba bo, svekar i dedo

AZIZ (DURMO) HOoZIC AHMED (MEHMEDA) SPAHIC
Tvoi priiatel] Nalbanric Mehmed sa porodicom
mS-lod:::

bol za tobom nikad nece proci, Uvi-

Iijepi Dzennet.

Tvoia kcerka Azra, zet Adnan, unuke Melisa i Leila
J9S..4-~[),~:1;

Tuzni dani prolaze, a ruga ne jenjava, Uvijek cd biti u nasirn srcima i s ponosom cemo te se 5j eca ti i spominjati, . Tev hid 6e se pro u Ci ti u kuci talosli, dana 9. j ula 20 11. godine u subotu u 14.00 sari, U uliei Hurnska 246 Pofalici, Vieeno ozalosceni: kcerka Mediha, sin Edin, snaha Aldija na, un u ci Emir i Kenan.
m6-1,dl

Dan. 8.7,201 L navrsavaju se rri nairuzni]c pregaljeni unuk, sestric, :snprug i orac

godine od kada ie preselio na bolii sviiet na! dragi nikada

SJECANjE na nase drage roditelje

EDIN (MUHAMEDA) MEMIC . DINO·
N. idra~i na, Dince, Orisao 51 u rrenu, hie) s.i nam sve u Hvotu, osoba koia nas ie vcliela, razumjela, uveseljavala, naarrnjavala, bio si nam sve sto coviek moze poieljeti! A sada, zivO[ bez tebe bolan j tezak narn ostaie ... Vjecno Cerna te voljeti i ad zabora va ~u \1'3 rio Premilostivi BQle~uvecaj njegova dobra dielu, rasiri i osvijetli nurorn njegov kabur. AM.IN! EI·Fa[iha Tvoi i ko]e si voli 0 ; ko ii Co re vie~no voljeti. N ana Fehma, tetka Azra, supruga Leila i sin N edim

MEHMED KARIC
20.9.1986·8.7.2011.
9:164-[[1

HASNIJA KARIC, rod, HRBAT
8.7.2009 - 8. 7. zen,

Neka im dragi Allah dz.~. podari liicpi Dfennet i dzennetske liepote, a viedm rahmet njihovim plemen ilim dU~3m3, N iih ova dieca saporodicama

mi· I lL

Dana 8. 7.2011.

godine

navrsava

se sedam tuznih

dana otkako

nije sa nama

HAMED HALILOVIC
MoJimo dragog Allaha di.s. da ti podari lijepi Dzennet, a rvoio] plemenito] dusi vjecni rahmet,

Tvcje Nisveta i Naida

Dana 8.7.2011. godine navrsava se 7 dana od smrti naseg dragog supIuga, babe j deda

Dana 8. 7. 20 J 1. navrsava se SjECANJE

ruznih 9 godina otkako nas je napustila nasa nai drat. marna, puniea i nana

Dana 8. jula 201 L godine navrsava se 6 (sesr) mjeseci od preselienja na ahiret nase drage nam mai ke, nane i pranane

SAFET (VEHID) TRGO
i ponosom u srcu cuvat cemo uspornenu na tebe i dobra diela koia si ostavio za soborn
Sa liubavliu Neb ti Allah Tvoja supruga

M.s.

podari Dzennet i sve dzennetske Ziba, sin Veisil i unuk Tarik

liepote,

Dana 8. 7. 201). navrsavaju se IIi najtuznije godine od kada je preseIio na bol j i svi jet mo] dragi, n ikad p rezal j en i su prug

EDIN (MUHAMEDA) MEMIC
Dragi rnoi Dinoe, ·DlNO·
Ni svo vrijerne ovog svijeta ne mcze urnanjiti bol i prazninu koju osjecam, Bez tebe ni:lta vise nije kao prije. Svaki moj dan pocinje s bolom u srcu i tugom u o~ima. Hvala Ii na hvotu kojim sam zivjela 5a wbom punim Ijubavi i paznje. Neka ti U<:viieni Gospoda'r podari sve di!.ennerske Ijepare. AMIN' Zauv;jek Ivoja neurje5na sup ruga LEILA
9lO4-~[l

FATIMA (MUSTAFA) GRBO
8.1. 2011 - 8. 7. 2011. Uviiek eel biti dio nasih nai I iepsih uspomena. Te be
sa ponosom sporTIl!!]emo.

NURA (rod. SERDAREVIC) HODZIC
Zaborav ne postoii, sarno ruga i beskraina Iiubav
uas ko]i cemo te zauvijek voljeti i pamtiti, Neka Ii Allah dlU. podari dzennclske ljepole. Kcerka Dzenita, zet Be· njamin~ unucad Timor i

s ponosorn ~llvamo uSjlomc· nu na Tvoi dragi lik, dobrotu i ljubav koju si nam nesebicno da,ivala,
Neb

NURE (AJANOVIC) DURAN

TVOll: kcerka Demila, zet Gera i unuke Dijana
Nerma sa svojima

i

ri lij. pi Dltenne t i vj.tn i rahm«. Tvo ji n aj rn ilij i
'91OO-ln

t; drag;

Allah dB.

pod ••

Farah

9Wi·lu

56 ""UW~"'"

Dnevni avaz

SJECANJE

HAMED HALILOVIC"
Kolektiv firme "OKAC" d.o.o. Gorazde

Dana 8. 7. 2011. navrsava se pola gcdine otkako nije sa nama

Dana 8. 7. 2011. navrsava se pola godine otkako nije sa nama

FAHRIJA (SULEJMANA) KARle, rod. KITUSA
Bila si uviiek iedna i iedina i zauviiek ostaies sa nama i u nama. S I j uba vIju i postovan iem,
s uprug Tevhid Ahm ed, kcer ka Lei la j un uk ce se prouciti

FAHRIJA (SULEJMANA)
Malo po malo vriierne prolazi
Tvoja kcerka Lejla i Jasmin
bIZO

KARIC, rod. KITUSA

ako se smijes, spcro ako uzdises,

J asrn in,

9. 7. 20 II. godine

u Carevo] dzamiji iza podne narnaza

u 13.30. sari

800,·,"""

SjECANjE

Dana 8. 7. 2011. godine navrsava se 6 mj eseci 0 tkako ni ie sa nama nasa draga

Dana 8. 7. 2011. na vrsa va se pola godine otkako niie sa nama

FAHRIJA (SULEJMANA) KARle, rod. KITUSA
Neb ri Allah dH;. podari Iiiepi

FAHRIJA KARlC, rod.KITUSA
N eka Ii dragi All a h dt.S. po da ri lijep i Die nn et i vj ecni rahrnet, Sa tugorn u srcu sjeca te se tvoja sestra Bedrija i sestricn a Bel rna sa porod ica rna
8001-1 r.Jd.~

FAHRIJA (SULEJMANA) KARIC, rod. KITUSA
Sjecanje nece nikada izbliiediti i viecno UB_S i m srci mao
Brat Salih, snaha Slavics, braric Damir,

Dzennet.
Jasmin

ces ostati
braricna

u
Dijana

i Orner Vejzagic

i

priia Vern
8t04-Indz :SOO2-1Dd~

Dana 8_ 7_ 2011. godine navrsava nama

se sedarn tuznih dana otkako nije sa

Dana 8_ 7_ 2011. go dine navrsava se sedam ruznih dana otkako niie sa nama

HAMED HALILOVIC
N eka ti Allah
Porodiea

HAMED HALILOVIC
Neka ti Allah dB_ podari lijepi Dzennet

dz_s_

podari

Ii j ep i Dzennet

i viecn i rahmet.

i vieeni rahmer.

Mandzo:

Eries, Suada, Ermin

i Armin
46S-1go

Porodica Pjano: Fadil, Minh, Nedim, Ermin i Seea

468-1so

Dnevni avaz ""' .a "'_"'''
Dana II. 7. 2011. godine navrsava se 40 tuznih oca i supruga dana ad smrri naseg dragog

57

SEVALA DZINICA
Sjecanie na tebe ie die naseg zrvora u koiern

Posebnu zahvalnost izrazavamo kolektivu Direkcije- Rudnici "Krek"" Tuzla, radnirn kolegarna i kolegicarna
316·I!z

ces

nam uvijek nedostaiati,

Supruga Vahdeta • Zlata, kci Amra i Sill Amir

TUZNO
SJECAN]E

na dragog prijatelja

SJECANjE na moie drage bra," i maj ku

Dana 8. 7. 2011. godine navrsava se 40 tuzn ih dan. 0 d kada nas je zauvijek napustila nasa drag a maika,

supruga i aana

prim. dr. ADEMIR SAHINPASIC
~. 7. 200~· ~. 7.2011. Feda

RAMIZA (rod. AjAS) KARALIJA
Sa liubavlju,

SEJFO (RAMO) DZINDO
2006·2011.
Godine prolaze, ali sjecanja

MUNIBA . DIKA DZINDO
2008·2011.
ne bliiede, cuvam ih duboko

uspomenama ostari ces zauviiek vo1j ena i nikada za bora vIjenal Molimo dragog Allaha di.s. da ri podari Iiiepi Dzennet i
vjecni rahrnet,

ponosorn

; Iijepim

SJECAN]E

Dana 8. 7. 2011. godine navrsava se deset godina o d sm rti nase drage

u srcu, Puno mi nedosraiete,
Ne.ka varn dragi Allah podari Iiiepi Dzennet hmet,

Suprug HuseirrEdina

Muso, sinovi Edin i Jasmin, te kcerka

i vjecni raPIT

Vas.a sestra i k<.'erka Ifeta sa porodicom

SJECAI>lJE Osmog jula 2011. godlne nayrsava so 10 god; no od kada se presel j 13 na a h iret naga d raga maj ka, svekrva i nena

Dana 8. VIr 2011. navrsava] u se 2.godine ad .'!rut; na8eg dragog

FATIMA SARAN, rod. PAJO
8.7.2001·
Ne postoii

8.7.2011.

utjeha ni zabo-

FATIMA (rod. PAJO) SARAN
N eka ti dragi Allah dz.s. podari lijep i Dzennet i vjecni rahrnet. Tvoii: sin Zlatko, snaha Dubravka i unuci Jasmina i Ismir

rav samo ruga i liubav onim koji ce te voljeti i pam ti ti ci j eloga zi vofa. Molimo Allaha dz.s. da ti po dari v:jecn i rah me t i S iroki '0 zenne t.
Pore dica Pi Ia v

RABIJA (AVDIC) DAPO
7. 7. 1~~5· 7. 7.2011.

FEHIM (AVDIJE) DAPO
18. II. 2006·7.7. 2011.

FATIMA SARAN, rod. PAJO
Sa liubavliu j postovaniem tuval!J:o uspornenu na rebe, Sin Halil . Halko, nevjesta Dulsa- Seka ; unuead Tajrna i

RIZAH ·ZIJO (SAlaB) HADZIIBRISEVIC
iz Tuzle Tuga nije U suzama i riiecima, ruga [e u nadim srcima, U njirna ces ostar i viecno volj e n, posrovan i nikad zaboravljen. Neke. ri dragi AU:ib d'L~_podari viecni Dzennet. Tvoji: dleca, supruga, zer, snaha i unuke all-hI':

Vrijeme prolazi, ali ,j"::anje na I'OS ne blijedi, uvijek sre u na!im srcima. Neb Yam drag; Allah podari Jij epi Dzennet. Sinovi Hasib, Asim, Enver, snahe Naifa, Mjrsada~ Asmira, Amela
SZO-itz

Nedim

9.l9-lrno

Dana 8. 7. 20 l I. godi ne navrsava se 40 tuzn ih i bo IIIih dan a od srnrti moje voljene supruge

Dana 10. 7. 20 I 1. godine navrsava se 6 rnjeseci od prerane smrti naseg
dragcg sina

kada nas je napusrio

Dana 8. 7. 20 II. godine na vrsa va se ruzna gcdina dana ad nas volien i suprug, owe, punac i deda

RAMIZE • MIZE KARALIJA
H vala dragorn Allah u di. to te stvorio i meni podario 45. godina

OSMAN (HAJDARA) CELEBIC MIRZA UAKUB) P1TA
PONOS I TUGA ... Porodica
465-tgo

s. s

srece sa tako plernenitom zenoml Volieni nikada ne umiru, a ia en te viecno volieri) Sup rug Husciu- Mnso Tevhid ce se prouci ti u petak, 8. 7. 20 II. godine u 12.30 u dzamiji u Blagaju (kod Mostara)

Ne postoji zaborav ni utjeha [er mi koji te volimo znarno kako je zivjeti bez rebe, Dok mi zivimo i ti si sa na-

(28. 5. 1~42 ·8. 7. 2010)

rna u nasim mislima. Zauvijek u nasim srcirna tvoji: Supruga Ruzdiia, kcerke Alisa i Aila, zet Semir i unucad Lana i Adi

SjECANJE

na nase drage rodirelie

SJECAN)t

DZEMILA ZULFO
II. 4. 1~~3·8. 7. 2011.

DZEMILA FATIMA· FADILA
5.7.2010 ·8.7.2011.

S_vako_je<""a.nj vas,suze :u na~im o~.ima\! ~ e na praza ina .i: col u nasim srcima. Ne~;s Vam dragi Allah dz_i;.podari Iiiepi Dz~n.neI i yj ecn i rahrnet. Hanna dova ce se pokloniri danas (8. 7_2011.) priie D~ume namaza u dia.rniji Aladjnl~l. Sin Ibrahim i k<-erk. Ii..id", so p<l rod iearn.

921-1

"'0

Dana 8. 7. 2011. navrsavaiu

se 3 godine

od srnrti

naseg dragog

supruga,

oca, svekra i dede

BENJAMIN BERG
8. 7.2006· 8. 7. 20U.

MUHAMEDA . ORHANA BULJEVICA
8.7.2008·8.7.2011.
S liubavlju,

S liubavliu i pcstovaniem
Tvoji:

cuvamo uspomenu

na tebe,

Porodica
9),1

Sonja, Sasa, Feda, Tea i Dian

58 ""UW~"'"

Dnevni avaz
Danas, 12.7.201

J. godine navrsava se godina otkako nas je napustio

nas dragi sup rug, otac died, svekar, brat i prijatelj

MUHAMED BRKA
cd biti u nasim srcima i mislima, Ponosni smo S10 S mo bili die rvog ~ivota, Tevhid ce se prouciti 10. 7. 2011. godine (nedielia) poslije podne namaza u Kursurnliji
Zauviiek Hatrna

dzamiji u Maglaiu.
dzarniji.
PTT

Supruga Temzila, siuovi Edin i Admir, unucad, snahe, sestre i ostala rodbina i prijatelji

dova poklonit

ce se dana 15.7.2011.

godine

priie dzuma

narnaza

u Kursumliji

Velikom

c{)vjeku i suri

HAMEDU (ALIJE) HALILOVI(~U
Tvo] plerneniti Iik omit ce zauviiek II nasim srcima a tvoju dobroru Neka ri dragi Allah d?-.s. podari lijepi Dzenner i vjecni rahmet. Tvo] zet Repuh Avdo nikada necemo zaboraviti,

Dragom

braru

HAMEDU (ALIJE) HALILOVICU
Smrt ostavlia bol i tugu koju niko ne mom izliieciti, a Iiubav ostavlia siecanie koie nam niko ne moze uzeti. N eka ti dragi Allah di.!;. podari Ji jep i Dzenn et i vj ecni rahm et,
Tvoja sestra

Suada
JW]-Im:lz

Dragorn

mom dajdzi

HAMEDU (ALIJE) HALILOVICU
Bio si najbolji dajdza, kojim sam se ponosio. Veliko ti Hvala za svu tvoju ljubav, dobrotu S ljubavlju, ponosorn i postovanjern vjecno cu cuvali uspornenu na tebe. Neb ti dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet, T voi ses tric Adis

i plemenitost

koju si mi pruzio

u iivotu.

ml-Ind~

Dana 10. 7. 2011, go dine navrsit cc se sest mjeseci od preseljenia n a a hirer naseg dragog i vo Iienog su pruga, oca, dede, pu n ca i svekra

Dan"

10.1. 20ll.

navrsava

se 6 mjeseci od smrti voljene supruge

Dana 8. 7, 2011. godine navrsa va se 7' dana od smrti

ISMET (MUSTAFA) KRESO
Tvojim odlaskom u nafim srcima 0$ra1<1je n eizmi ern. lug. i p razni na. Neka ti dragi Allah dB. podari Ii jepi Dzennet i vi ecnl rahmet. Hatma dova ce se prouciti dana S. 7_ 2011 , pri] e dzuma namaza u &amii i Bal inovac u Mostaru, Tvoji najmiliii: SUp~Ug3 Kadira, sinovi Ami! i Samir, kcerka A_I~ rna, unucad Fatima, Ismnr j Mi:r.l3~snahe Ajda i Senada i zet Ibro
7i;jn-llld~

Dana 8 _7_ 20 I 1. na vrsa va se 18 godina od smrli naseg
dragog

VAHIDA KOLAR, rod, GORUSANOVIC
Sa ponosorn i liubavi cuvar cemo uspomenu na tvo] plerneniti lik. N eka j o] AUah di.s. podari 1ij epi Dzen net j V j ecn i rah met.
Tvoj suprug Fadil

HAMEDA (ALlJE) HALILOVICA
Neb

OMER (OSMAN) DERVISEVIC
S neizrniernom Ijubavliu i postovan j em eu V" roo di Vile i traine uspornen e na tvoj dragi lik, plernenitost i dobrotu,

lijepi Dzennet,

ti Allah di.s, podari

RAHMETULLAHI

ALEJHA RAHMETEN VASIAH

Amid.l!a Ramo sa porodicorn

N eka ri Allah d:ts, podari sve dzeDne tske I j ep 0 teo Zah valna porodica
Dana 8 _ 7_ 20 I L godine navrsava se 16 godina od kada uiie S" nama nas

SJ£CANjE U petak, 8. 1. 2011. godine n avrsava se 40 dana od SID rti naseg dragog supruga, OC<l i djeda

FERID (ALIJA) JANJOS SEFIK (M.EHO) JAKUBOVIC
8.7.2001- 8. 7.2011.
S" ljubavlju i postovanjern ,,"vamo uspomene na sve ,to si Dam pruzio, Iza tebe su ostali oni koji te parnte po dobroti i plemenirosti. ZiVOl bez rebe je tuzan, kuca bez

ZEKERIJAHA ZIKETA (ZIJAH) PASALICA
iz Bijeljine

tebe ie prazn a, ali je Ijuba v prema
tebi vjecna, Sjecan je na tebe je dio n aseg "ivota, zauvijek ceil narn nedosrajati, Neb ti dragi Allah podari sve ljepore Dzenneta i vjecni rahmet, Tvoii najmiliji: supruga Sefika, sinovi Jasmin, Admir, Haris ,. snaha n dira, u IIucad Dal ila, Berin i Tarik

Umro u Americi, u Las Vegasu, gdie ie i sahranien.

o ,alosCeD

a porodica Pasali

c

Porodica

r

9.3!9-1u

Dnevni avaz _,._,

.. ".59

TUZNO SJECANJE

IRFAN (MEHO) GACANOVIC
12.4. 1952 - 22. 5.2011. godine

MAHIR (IRFAN) GACANOVIC
16. 10. 1983 - 22. 1. 2011. godine

Uposlenici Gorenje Commerce d.o.o. Sarajevo
1992· I ndi-

na mole drage rodirel]e, bracu, broliCi3. i sesrru

SJE(;ANJE

HATIDZA (AZIZA) STAMBOLUA
1950 - 2011.

HASAN (AVDE) HOTIC
1969 - 2011.

SEAD (HASANA) HOTIC
1995·2011.

NASER (HASANA) HOTIC
1995 - 2011.

SAMIR (SEADA) HOTIC
1995 - 2011.

SENA (HASANA) KUHN-HOTIC
2002 - 2011.

iz Srebrenice

M.nogo je godina pro,lo orkako ste Vi preselili na bolii svijet. 0".1. sarn V., zeljn.,. pogotovo Thbe marna Hatidza, jer ,i ti preselila dok sam j. joS bila dijere. Zato skrus eno molim Gospodara svietcva d. Vas nagradi Svoiim liiepim Dzennetom i dzennetskim ljepotama i d. Vas smjesti medu odabrane robove Svoie. Amin. Sadeta Rorie" Zoloric

o vi h dana

amidze, bratica i dievera

se na vrsa va pola godine od smrti

naseg si na, bra ta,

POSLJEDNJI

POZDRA V

Dana 8. 7. 201 I. navrssvaju se 52 dana od srnrri naseg dragog supruga i

Dana 8. 7. 2011.

naso] dragoj

oca

navrsavaiu sa 52 dana od
smrti mog dragog
DCa

MAHIR (IRFAN) GACANOVIC
Da ti dragi Allah dB. podari sve dzennetske blagcdau, namaza u dzam ij;

Porodiea
Tevh idee se prouci I; u pe rak, 8. 7. 20 11. go di 0 e posli ie dzuma u Ahatovicirna, EI-Faliha

IFET (MUSTAFA) flIP
Bin si i uzor u svernu sro je lijepo i posteno,
POllOS

f)lPIFETA
Sa ponosom ; neizm j ernom Iiubavlju cuvar cemo uspomene na tebe i tvoi drag; !ik.
N eka ti dragi Allah podari lijepi Dzennet

Ovih dana se navrsava 40 tuznih dana od smrti naseg rnuza, oca, dede, brats i svekra

KEKI IRFANA (MEHE) GACANOVICA
Da ti dragi Allah

Sarno rni koji srno te voIjeli znarno kako je zivjeli

bez tebe ..
N eka ti .Allah dt.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet. Tvoji naimiliji: supruga

dz.'.
i
zet

Porodica

dots.

podari

liiepi Dzennet.

Dina i Miran Milena i Mia
posli]e dzuma
9325-ln

viecni rahmet.
Tvcja kcerka Sarnira, Saud i unuk Sedad

Tevhid ce se prouciti u petak, 8. 7. 20 II. godine namaza u dzamiji u Ahatcvicima. EI-Hniha

Rahirna, kcerke Samira, Amra i Armina, zetovi Sai Enes, un ucad Sedad, Amna i Adem
Dd 7991-lnd'

j9i).-lnd~

60 _"""",";,""-

Dnevni avaz
Dana $. VII 20 II. godine nav .. avaju se 52 dana tuge i bob kako ie preselio nas dragi

hadzi SULjO MESANOVIC
Meli III 0 dragog Allah. da te uvede u Dzen net
Neka je rahmet tvojoj dusi, te1e ti tvoi sin Edin, snaha Nermin a" unuci Dino i Amar Mdanovic

Dana 8. 7. 20 II. godine

navrsavaju

se 52 dana kako je preselio

na ahiret

nas

hadzi SULjO MESANOVIC
Vol j en i n ikad ne um iru dok

z ive on i koi i te vole. Moli rn drago g All a ha da ti otvori

svi h osarn dzen netskih

vra ta i uzivas u Dzen netu, Veli ki rahmet

tvo] o] d us i,

To u zeli rvoia hadzi Hajra, tvoia supruga koia te nece nikad zaboraviti.

Dana S. VII 2011. godine

navrsavaju

se 52 dana tuge i bola otkako

nas [e napusuo

!!as voljeni

hadzi SULjO MESANOVIC
Molimo dragcg Allaha da te uvede u Dzenner, Neka je rahrnet tvoio] dusi. To ti ~ele tvoj sin Hairudin.snaha Doris, unuka Nadine, unuk Alen Me!anovic
93-.23-lu

Dana 8. 7. navrsava

se 18

godina od tvoje pogibije

Dana 8. 7. 20l1. navrsavase 5 ilP" dinaodsmrti ~ """ punca.dede

Dana 8. 7.2011. navrsava se 5 god ina od prese He nj a na ah iret naseg dragog

Dona 9. 7. 2011. navrsava <0 19 tuznih godina otkako uije sa nama nas volj eni

Dana 8. 7. 2011. godine navrsava se 50 dana od preseljenja n a a hire, Dale drage maike, svekrve, nane i pranane

Osmog [ula 201 L godine na vrsava se 40 dana tuge i bola od srnrti naseg dra-

gog supruga, oca, dede,
puncra ~

EMIR (NUS RET) MILlC
Cuvamo te u nasirn srcirna i neka ti Allah diU. pcdari lijepi Dzennet,

MEHEMED (MEHE) PALO
Donas kao i onog dan a, rvoi odlazak jednako boli. Dan; bez tebe su teski. MnQp! DOm ncdO'"'j05. Tesko ie ziv,eci, a ne izgovarari rijeCi, babo, punac, dedo, Molimo dragng Allaha d:H. d. li podari lijepi Dfennet i vjecni rahmet. Tvoji: kcerka Sando, zer Nihad, unucad Sanln i Rijad,
i9S0-lndi.

iz Rogatice

MEHEMED (MEHE) PALO
Bel n iie U: rii ecima, \"(;:6U SrC'Ll gdje ce.s ostati vjecno voljen i nikada zabora v I[en. Sarno on i koi i te vo Ie znaj u kol ika jc [U. ga i pra zn ina 0$ tala iza t ebe. N eka ,i Allah dB podari liiepi Dzenner i • je~n i rah met, Tvoj i: supruga Hairiia, kcer Amela, unucad Berino i Jasmin. 198()-1 ndi

RUSMIR (HRUSTEM) DZAFEROVIC
Lijepo je bilo i1ivje<i sa reborn i upravo je zbog toga rvo]a pogibija ostavila veliku prazninu u nasim srcima. V rijeme prolazirn i tuga i hoi ostaiu, ali dok Iivimo mil zivje[ Ce divne uspomene na rebe, N eka ti Allah dB. podari lijepi Dzennet, Tvoii: supruga Amel a, kCi Berlna, sin Jasmin i punica Hairiia
w

ZLATKA (SLJIVO) KURTOVIC
DOl 0 i pro laze, al i sjecan j a na tvoju dobrotu osraiu. Neka ti dragi 1\ llah dU. podari • jc~n i rahmet i ave Ijepote Dgenneta. Tvoji najrniliii: sin Nasuf, snaha Muniba, unuk Mimi sa porodicom, unuka Mirela sa porodicom, praunuci Belmin i T.rik 198Hn"

BAJRO (OMERA) DEDOVIC
dzamiji
Tevhid ce se prouciti
II

Tvoji: otac Nusret, braca Edhem, Elvir i Edin, bra. tic Emir, braricna Iman, snahe Amina i Suada
7!:nf.-lndi

Trnovu, poslije
912:.Z-111

u

dzurne namaza, Ozaloscena porodica

mO-lnd'

Dnevni avaz _
U petak, 8. 7. 2011. godine navrsava se 40 dana orkako Dana 8. 7. 2011. navrsava se 16 godi na otkako n ije s nama nas dragi

.a "'_"'''

61

nas je iznenada napustio nas volieni brat

OPCINA TRNOVO V.JOB "UNljA VETERANA" OPCINE TRNOVO MJESNI DDBDR - DEJCICI
POVODOM OBILJEZAVANJA GODI~NJICE "DANA OSLOBADANJA STRAISTA PRECKOG POLJA r PRESJENICE TE JOS 14 SELA r ZASELAKA" S PONOSOM SE SJECAMO SVlH SEHlDA r POGINUPfI BORACA KOJr su POGINULI U ODBRANr PROSTORA M Z DElCrCA, TRNOVA r CIJELE BOSNE I HERCEGOVINE.

ZEKERIJ AH • ZIKE (ZIJAHA) PASALIC
iz Bijeljine

Dragi nas brate, vrijeme prclazi,
ali bol nikako. Viecnoces zivjeti u nasim srcima, Tvoji neutjesni: sestra [asna sa djecom, zetorn i unukcm, sestra Nera i zet Amir sa diecorn, snahorn i unucadima I'rf

ELVIR (MIRALEM) AHMOVIC . PICO
Dragi n as, godine prclaze a nasa ruga ie ista. Liepota IVO je d use osta t 6. u vi j ek u nasirn srcima.Neka Ii lijepi Dzennet i viecni rahmet. Tvoji: majka, mac, sestra i u ja k
7875<-lndf

Dana 10. 7. 20 II. godine u 11.00 h na sehidskom mezarju Duimovici polozir ce se cvijece, cdari pocast i prouciri Iasini sehidima i umrlim borcirna sa podrucia Miesne zaiednice Dejcici. Pozivamo sve pripadnike udruzenja nastalih iz perioda odbrambeno-oslobodilackog rata 1992/95, kao i ostali gradani i gradanke da svojim prisustvorn uvelicaju ovu rnanifesraciju,

Dana 8. [ula 20 II. godine naseg dragcg

navrsava

se 19 godina

od Slim!

d ragi

Allah

dots.

podari

M]ESNI ODBOR - DEJCICI
794t':!-lnd'

prof. ISMET JAHIC
TUZNO SJECANjE SJECANJE na dobrotu i plemenitost

Sin Dino i supruga Emira
9308·1u

CUSTOVIC B. KEMAL rod. 1938.
9.7.1996 - 9. 7.2011.
Tvoji: supruga Diana, unucad Refika - Rifa, sino vi Emir i Adrnir, snaha
9'.23iJ.-ILl

TUZNO SJECANJE na naseg dragog

Aina i Muris

ELVEDIN - EDO (NEZIR) HASANBEGOVIC
Sm rt nam je ostavila bo I koju n iko ne moze izlijeciti. Ljubav i sjecanje na Tebe je dio nasih 'livola u kojima ce, nam uvi-

I

FAHRIJA (SULEJMANA) KARIC, rod. KITUSA
Zivot nestaje u trenutku, a ljubav ostaje dok zive on i ko] i re vole ..

TUZNO

SJECANJE

na rnoju dragu rnamu

Neka Ti Allah tske ljepote,

jek nedostaiati.

dz.s.

obasia kabur nurom i podari dzenne-

Tvoia sestra Hajra sa porodicom.

NERMINA HADZIC, rod. BEGIC
8.7.2006 - 8. 7. 2011.
S Ijubavlju i postovanjern, Kcerka Ida
9'l&l--lLI

Porodice Derviskadic, Avdagic i Celik
SJECANJE Dana 8. 7. 2011. navrsava se 40 dana od smrt i naseg Danas se navrsa va 40 dana 0 d smru rnog supruga Dana 8. 7.2011. godine navrsava se cetrdesel d ana od kada nije sa nama

Dana 8. 7.2011. godine navrsava se punih 6 godina otkako nije sa nama Da!a drags i voljena

SULEJMAN (MEHMEDA) CUROVAC
Svi na sviietu se mogu rasrari ali nas dvoie nikada!

MUVEHIDA SKORUPAN, rod. ISAKOVIC SULEJMANA (MEHMEDA) CUROVCA CURETA
9300·Ju

SULEJMAN CURE CUROVAC

S viecnorn Ijubavlju, Senada

Drags mama, vri [erne prolazi a bol i ruga za tobom ne prestaje, K3ZU da vrjjeme Iijeci rane ali niie rake moja bol za whom ie sve veca, zelja za [VO jim zagrl jaj em i osm ijehom n a 1icu 2'3 mene je same ncdos tizan san i 2'3 to dok ii'Y im ja zj viet ces i ti viecno U morn srcu. Neb ti je rahmer duoi i da ti Allah dB. dalijepi Dzennet,

Dana 8. 7. 20 ll. godine navrsava se 40 dan a od s rnrti naseg dragog si ua i brata

Po do bro ti i vedrin ~cemo te pamriti, sa liubavlju i postovanjem spominjati. Neb tt dragi Allah di.i. podari dzen nersk i mir i vjecn i rahmet, Hamdija, Adnan i Fatima Zeco

Tvoj sin Amers~ porod; com Skorup'n
Muhamed, Sanela i Eldin

OliO. i u

$I2~2·Ju

Dana 8. 7. 2011. navrsava se sest tuznih godina od kada nije sa nama

nas

SULEJMANA (MEHMED) CUROVCA
Neka ti Allah di.;;. podari i sve dzennetske Ijepote. Dzennet

SjECANJE

Dana 8. 7. 20 II. gcdine na vrsa va se godina od s mrti

AMIR MURATOVIC
Nedosrajes narn
Tvoji snovi i supruga

rnoi e

drage nane

Tvoji nairniliii: maika Fatima, otac Mehmed, Isrnet i Asim sa porodicorn

braca
02)!·iu

OSMAN BABIC
Dana 8. j ula 2011. god ine na v rna va se sesna es I go dina otkako je na ahiret preselio nas dragi i nikad prezalieni

2001.2011.
Iako j e proslo lOgo di na. Kako si orisao od nas volieni, supruze, babo i dedo. J os uvijek se sjecamo tebe po dobrirn djelima

Dana 8. 7. 2011. godine srn rti naseg dragog

navrsava

se pet tuznih

godina

od

ELVEDlN - EOO (NEZIR) HASANBEGOVIC
UZ Iiubav koiu smrt ne prekida, tugu i bot koju vriieme ne IijeCi, Tvoju dobroru, plemenitost i viecno s j ecan j e na Te be, zauvi j ek cd ostati u nasim srcirna i mislima. Neu tjesna pow dica

ALEME VUCINIC
S ponosorn i Ijubavlju
tuvam

koje si urezao duboko u nasa srca N eka ti Allah podari Iiiepi Dzennet.
Zauvijek

uspornenu

na tebe,

NESIMI (f>EMAJL) ADMEDINA
Neka!i

tvoji: Hsjra, Esrna, Esad, Ajla i Danin
1965--lndf

Tvoja

Vuc;n;c

unuka:

Amra
9250-1u

Dzenner,

Allah

dz.s.

podari

liiepi

PORODlCA NESIMI

62 ""UW~"'"

Dnevni avaz
Dan. II. 7. 2011. navrsava se gudina od kada 5-U 1)3 ah iret preselili n.s; drag;

AZEMGUSO
8.7.1979.

HANAGUSO
3.9.2002.

M.EHM.ED GUSO
3.7.2004.

HARIS GUSO
2.12.2005.

S ljubavliu ; postovanjern zauvijek cemo cuvari uspomenu na Vas ; v.s dragi lik, Neka Vam dragi Allah. dz.s. podari lij"pi Dzenner i viecni rahmet, V~i: <lUl.i d2:a GlI,SO Hej rud iT!, srri na Zlari ia, braco Mustafa i seke Sen ij <l j H aj ri [a

Dana 10. 7. 20 II. godine se sedam tuzn ih dan a

navrsava

Dana 9_ 7_ 20 I L godine navrsava se 6 mjeseci otkako j e preselila na ahiret naSa voliena mama

SJECANjE

RAMIZ (HILME) CUTAHIJA .
S ljubavlju i postovanjem uvijek Cerna te se sj eeati. Molimo Allaha dzelesanubu da ti podari Iijep Dzennet i vjecni rahmet,

AJISA KRVAVAC· KlCEVIC, rod. HIDIC
Najmilija nasa, oris] a si ad nas riho i dosio] ansrveno kao ~to s i i z iviela. Ljubav koju si nam prufala, tvoje nasmijano lice, plemeni 10" i dobrota, uvii ek ce hili dio nalih nailjepsih sjecanja, N eka ti AlI.ah d2:_s. pudari v jecl1 i rahme t, a u m iru Dzenneta prati na" lju bav, S neizrujernom ljubavlju i postovaniem, kcer ke AI m a i A ida sa po rodicama Tevhid ce se prouciti u SUhOIU, 9.7.2011. godine u 1l.OO sati u kuci 2.1os[i, B. Mmevelica 20· Grbavlea, stan Iblsevic,

DEVLETA ZUKAN
izViteza

8.7.2003 - 8. 7.2011. Zivo! nestaie u rrenutku, ali sjecanie zauviiek osraie. Neka ti dragi Allah di.s. podari
Dzennet i Jijepi rahrnet tvojoj plernenitoj dusi. Tvoji: suprug Zaim, sin Adnan, kcerke Adnana i Benan a, sna ha M urveta, zerovi F adil i Kemal, unuca d Zinai d, Ilhana, Merima, Adin, Mahir, Selma i Mabira.

Tvoia kcerka Jasmina sa suprugom Adnanom,

Riiadorn i sinom to. 7.
9".267-1H

Tevhid ce se prouciri u kuci zalosti u nedjelju, 2011. godine II 14.00 sari.

Dana 10. jula 2011. godine navrsava

se sedam ruznih dana

Dana

10. 7. 2011. godine

navrsava

se sedam

tuznih

dana

RAMIZ (HILMO) CUTAHIJA
uviiek cemo te se sjeeati, Molimo Allaha dzelesanubu d. ti podari Ii jep i Dzenner i vjeC'ni rahmet, Tvoja kcerka Nazija sa suprugorn Vahidorn

RAMIZ (HILME) CUTAHIJA
S ljubavliu i postovanjem uvijek
cemo te se sjecati, Molimo Allsha dzelesanuhu da ti podari lijepi Dzennet i viecni ra-

Danas se navrsava 40 dana od kada nije sa nama najbolii tara

S liubavlju i postovaniem

SULEJMAN (MEHMEDA) CUROVAC
uzeti, Vole te tvoje duse
II

hmer. i sinovima,

Tvoja supruga

Fatima

i kcerka
II nedjelju,

Kadira 10.7.2011. godine

Tevhid ce se prouciti II kuci lalosti lju, 10. 7. 2011. godine

u 14.00 sati II nedje-

Tevhid ce se prouciti 14.00 sati.

Sabina
916i-111

i Ida

Dana 10. 7. 2011. godine se sedam tuzn ih dan a

navrsava

RAMIZ (HILMO) CUTAHIJA
Stu gom u src im a i postovan j em IIvi jek cemo re se rado sjecari, Molimo Allaha dzelesanuhu da ti podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet.

Dana 8. 7. 20 II. godine navrsava se 7 tuznih dana kako nas je iznenada napus rio nas dragi

SjECANjE na suprugu

HAMED (ALIJE) HALILOVIC
vi j ek

SADETU TROGRLIC
Mnogo

Tvoja kcerka Emka sa muzem [usuforn
Tevhid u nedjeliu, 10. 7. 2011. godine u 14.00 sari.

Ne postoie rijeci ko]e mogu opisati nasu tugu i bol, Zaucd osta ti u nasi I!! srcirn a.

hvala,

Candro

Perla Asim, Ziza, Dina i Arko

TOZNO SjECANJE
Navrsava se god in. od smrti nak vol iene

7. 2010 -11.7.2011. Volieli smo jesvi, neka ne padnu u za bor" av dani rio Proueit cerno Farihu i pozelieri dzennersku ljepotu, jer je blla De!1O posebno u nasem ZlVOLtL NO!.nekom boljem mjesru sad a niena dusa spava, a mi. cemo obecari j edno: S3C~JVa'[cerno ie od za bo ra va, Tvoji: 5uprug Nedim, sinovi TaTik j Edin Hatma dova ce se proucid 10. 7. 2011. (nedjelia) u kuci ,alosti poslije ikindije namaza,
L5.&-hr

u.

MELIHE HOPIC, rod. VRBANJAC

Dana 8. 7. 20 II. godine navrsava se 7 dan a od srnr ti nase rnaj ke inane

RAZA(ADEM) HADZOVIC, rod. SMjECANIN
N el:a Ti dragi Alla h dz.s. p cdari lij ep i D zenne[ i vje~i ri rahmer,

Tvoja djeca Zineta i Zijo sa porodicama.
Tevhid ce se prouciti u petak, 8. 7. 2011. godine u I S.OO
9102:-111

AHMED HADZIARAPQVIC

n. 8. 1930 .1I.

9.l?96.
i Amra

HABIBA HADZIARAPQVIC, rod. HADZIBAJRIC
15.4.1937·8.7.2005.
9198-lu

sari

II

Semizovcu-

SVRAKE IV.

Sakib, Amela,

Mirela

SJECANJE
Danas 8. jula 2011. godine nama nasa draga navrsava se 7 tuznih godina otkako nije sa Dana 8. 7.2011. navrsavaju se dviie godine od smrti naseg dragog supruga,

oca, svekra i

dieda

RASEMA BAjRIC, rod. HODZIC
Neb ti dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet.

MILORAD (MISO) VUJOVIC
Voljeni nas Miso uviieksi u nasirn mislima i nasim srcima,

]Voli najmilili: suprug Fahrudin, sinOVlAmar i Emlf

Tvoj a

SU

pruga Ozren ka, sin Goran sa porodica.ma
9~65-1u

U petak, 8. iula 20 II. navrsava

se godina

dana ad kada ie preselio

na ahiret

nas dragi alae, svekar i died

hadzi HAKIJA (EMIN) ZUKANOVIC
iz Teslica
Hvala Ii Z'" svu ljubav, dobrotu i plemenitost koju si narn u svakorn trenutku Malima Uzvisencg Allaha dz.s. d. ti podari lijepi Dzennet, Zauvijek ablosceni tvoji: sin Fikret, snaha Milena, unuke Alma i Jasmina nesebicno pcklanjao,

SJECANJE Dana 9. 7. 2011. godine navrsava se 40 ruznlh dana od smrti no!e drage majke, ses rre, ba ke, praba ke i p u nice

ADILA FEJZIC, LjUBE TURUNTAS, rod. BOZIC
Draga mama, po dobrom te pamtirno j sa ponosom te spomiaiemo. Uvijek si sa nama} ali nema riieci koje mogu opisati tugu za reborn. PoCivaj u miru, a. mi c-emo H:: cuvati ad zaborava. Pozivamo rcdbinu, prijatelje i komsiie d. nam se toga danapridruze u 12h na porodlcnom groblju u Boiniku, gdje cemo upallri avece i poloziti cvijece, a potom se sastan u kuci galosti. 02.1o!6ena porodica

rod. SMAILHODZIC

MUJO (AHMEDA) SARAJKIC
8.1.2004·8.1.2011.

DISA (VEjSILA) SARAJKIC, rod. DEDIC
30. 6. 1999 . 30. 6. 20II.

Priznati bel nije u rijecirna nego u naso] dusi i srcu gdje Cel<ostati zauvijek Tvoi unuk Mirhad

voliena

nano,

Vriieme prolazi, sjecania DO vas ostaju vjecno u srcima onih koii sa vas vclieli. Molimo dragcg Allnha dzelesanuhu da yam podari ljjepi Dzennet i vjecni rahmet. Va!. Keerka sa porodicom ' .... -I'd'

ADILA FEJZIC,
Dana 12.7.2011. gcdine navrsave se godina d. ie preselio n a ahirer 11 as dragi sin i brat

rod. SMAILHODZIC
Draga me ja nano, neka tid ragi Allah podari Iij ep i D zen net,

MUAMER (HAMID) SEHIC
M.i tvcji najblizi jos se nismo pomirili sa su db inom da vise nisi sa nama i da si nas rako iznenada napus do. Sve se desilo tako iznenada i take brao kao da S.nJO sanial i, neki ruzan $iU1_ AJj nazalost (0 je srvarnosr sa kolom se moramo pomiriri. Dragi na~ Muamere, ne mozemc opisati tugu koju csjedamo, ostaie nam saruo sjecanje da si bio debar sin i brat a pored svega human. i dobra 00000. Molimo dragog Allahada re nsgradi dzennetskom ljepotom. Tvoj j rodi tef i: 0 rae Hamid, m aj ka Fah.rij a i sesr ra M uamera Tevhid ce seprouciti u nedjeliu, 10. 7. 2011. godine u 16 sari u kuti OlaJoS[iTrg Dieca Dobrinje 613. O~.alosceo~ porodi ca Seh.ic

Tvoi unuk Sanin

FATIMA (rod. NEF1C) SALKETIC
8.7.2003·8.7.2011.

MEHO·MlKA SALKETIC
14.4.1994·8. 7.2011.

ZA SJE-CANJE

ADILA FEjZIC,
rod. SMAILHODZIC
Dona 6.7. navrsila su ,e,2 tuzna dana od kada ie na ahlrer preselila nasa mai ka, V,rij erne' prolazi a tug a i bolo u nasi ill srci rna zbog rvcg odlaska maiko. Siecanja DO tebe daju mi snagu da nastavimo dal] e cnim p uiem koji m si me vedila. Tvoj sin Mirsad i snaha Klaudija
19-3:S-1Ildt

Hvala vam na svemu !IO sre ucinili za mene, Mnogo mi nedostajete, Neka varn Allah dd. podari Hi epi Dzennet i "jecni rahmet. Kcerka Selma i zet Anel P-7111O

Dana 8. 7. 2011. godine navrsava se 40 tuznih dana ad preselienia na ahiret nase drage maike, sestre i tetke Dana 8. 7. 2011. godine navrsava se osam dana a tkako je preselio na ahiret nas dragi suprug, mac, dedo,

brat, am id za, d iever i svekar

MUNIBA (rod. MACKOVIC) SERTOVIC
Dani prolaze, ali ni jedan nije bez sjecanja na rebe, uviiek Ces biti u nasim mislima nezaboravliena, u s rcima vali ena. Hvala ti za s ve sto s i uci n ila za nas, Neka ti All.h dB. podari Iijep i Dzennet, ,jee; ti rahrnet tvojo] plernenito] duii, Tevhid ce se prouciti u petak, 8. 7. iza dzurna namaza VogosCi u Central naj dzam ij i,
9"]96-1[[

ADILA FEJZIC,
rod. SMAILHODZIC
prolazi a ruga i bol u nasirn srcim a z bag rvog odlaska maj ko, Vrijeme u Sjecanja na tebe daju mi suagu putem kojirn si volil a, Tvo] sin Nevsad, snaha Nisveta, da nastavimo dalje ovim

EJUB (MUjO) cmIC
N eka ti ie vj ecni rahmet i ne ka ti Allah dz.s. podari Iij ep i

Dzennet.
Supruga sa djecom

Ozaloscena

porcdica

unucad

Anel i Anela
i93S-lodt

Dana 8. 7. 2011. godine navrsava se godina dana otkako nas ie napustila

nasa draga mai ka i su pruga

ZUMRA (HALIL) LUKOVAC, rod. BAKARAN
S ljubavljn i ponosom u STell cuva{ Cemo uspomene na lebe ; dobra d jela koja si o~tavila za sob Om. N eka ti dragi Allah dld. padari Ii j ep i D zen nel i vjecn; ra.hmet. Tvaj;: suprug Kasim, sinov; Hajrudin ; Fahrudin, kcer; Hajra i Fahra sa porod.icama
'j';;!:;'I.]r.II:U.

Dana 8 7. 2011. godine na vrsa va se gcdina otkako nas je oapustila naSa d.raga majka, punica i n'ma

ADILA FEJZIC,
rod. SMAILHODZIC
Danas se navrsavaju 52 ~uznih i bQlnih da· n. kako Disi .. nama maiko. Tvoj odlazak i2:l1eoadDi u vjecni mir Gst.vlia tugu koiD m i niko n e mole uze~i moja maj ko. Od kada se ugo,io si.j Tvoga oka iz ,at. u sat) iz dana u dan} sve je leze i (de sarno suze u moiim o6mrll govore s'.... majko rnoia. e Hva.la ti ;na s.vemu za tvoju ljuba'l,l~ pal:nju koJu si wi poklaJljal,a_ Srem. ,am biJa S!O sam te imaJ. a zauvijek [uzna 'to ,am Ie i.zgubiJa ..Vjetno re; bili u mom ,rca moi. maiko. Tev h j d ce ~e prouc ~~iu ku ~i .la.los ~i~] Q. 7_ 201 J godil1e, nedjeJja Tvai. k6erka Museveta
79"35-1od;:

ZUMRA (HAUL) LUKOVAC, rod. BAKARAN
Vri jerne prola"i a Ivoja pI e men ilast i dobrora ostaiu zauvijek u nailim srcima. Neka ti drag; AlIa.h dzelebnu.hu pada.ri lijepi Dzenne{ vjecni rahmet. Tvoj;: kcerka Fahra, zet Zaim ; unuke Dkn;ta i Medina
195-1-lnd'

i

Dana 8.1.2011.

navrsava

se 14 godina

od srnrti nase drage kolegice,

prijateliice

Dana 9.7.2011.

godine

navrsava

se40 dana od preseljenja

na ahiret

nase voljene kceri,

sestre

SEDIKA - DIKA KERIC, rod. OSMANOVIC
Sa iskrenirn postovanjem, • od kolega i prijatelja iz DTS-SPED-a Tevhid ce so prouciti Posliednii

DENISA MURATOVIC
u Donjoj dzamiji u Doboju, nakon podne namaza, selarni od porodice

i mnogobroine

rodbine

i prijatelja,

Dana 8. 7. 2011. navrsavaju

se tri godine od preseljenja

na ahiret meg dragog, volienog sina

TARIKA (MUHAMEDA) PILAVDZIjE
Sine moj dragi, svi ovi dani koii pro dose bez rebe su niierni sviedoci kroz kakvu bol i patnju moja dusa prolazi. Utiehu naci ne mogu, to moie srce zna, ali suti i pati ier sve dok zivirn nikada te ne mogu preboljeti. Dok z:ivim sine moj dragi, uviiek boluiem za tobom i mislim na tvoj plerneniti Iik. .Ostala te Zelina do groba Nista na svijetu ne bali nego ksd izgubij nekog koga volis i rastajes se zauvijek od njega, Po dobru cemo re parntiti, s ljubavliu i posrovanjem sporninjati i nikad zaboraviti, Tvoja mama Mija i brat Bakir

Dana 11. 7. 2011. navrsava

se 16 godina otkako nije sa nama nas dragi

SJECANJE

Danas 8_ 7. 20 I J_ navrsava se godina dana od srnrti naseg dragcg cca i djeda

MUSTAFA - CAKAN (ADIL) CEMALOVIC
Sve ove go dine j e u n asim dusam a i mislima. N eka m u drag; Allah di.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet,
Maj ka Adi la - D ika, sin Adi, kcer ka Ena, ses Ira Azra, sestrici Haris i Hana
9l1/-ttt

hadfi HAKIJE (EMIN) ZUKANOVIC
Ne postoji zaborav nit'! utieha, ostaje sarno ljepota i uspornene na svu ljubav i dobroru koju si nom pruzio. Cijeli ;:ivot cemo re ncsiti u svome srcu i pam u ti tvoi dragi lik. N eka u dragi Allah d:t.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet tvoioi dobroi dusi. Tvoji najmiliji: kcerka Fikreta, unuka Aida sa muzern Nevenorn i sinorn lsrnarom, unuka Arnela sa rnuzem Hajrudinorn. PIT

POSLJEDNJI

SELAM IPOZDRAV

SJECANJE na n.!e najdl"3z'e

MUHAM.ED (HAMEDA)

nasem dragom dedi

ZUNIC

8. 1. 2011 - 8. 1. 2011.

SACIRU (HAKlJE) BEGICU
iz Srebrenice Dragi nas, iznenada si nas napustio, ostavliajuci iza sebe one ko] i te m uogo vole, sa tug-om u srcu i suzarna u N eka ri Allah d:ts. podari Ii j ep i D zen net, Tvoji unuci: Begic Adnan i Tanovic Amra sa porodicama
1~30-1ndl!

Na ovai datum prije 6 rnieseci su u kopa ne zelene aei rno ie koje su me gledale i nikada ne prezaljeue, I do k srce u men i ku ca, !!ikada te zaboraviti necu, drsgi moj "babo".
Neb ti Allah dzelesanuhu rahrnet, podari lijepi Dzennet

Mom ccul

CAMILU (CAMIL) KARGA
i vieciti
19112011.
S lj ubavli u i postovan jcm cu vamo m j! ti vier cere i vi u na~ lm srcima.

BEHIJU (OMER) AJANOVIC
2004 - 2011.
uspomcn u na vas i dok 2i vimo

ccirna

Tvoja Herb

Izeta, Sahmo Mirzeta, Indira i zet Tarik
mHi1d~

Neka vam A.I.I h d~.'_ podar] Iijepi Dzenner, a S liubavlju i postovanjem, V~_sadj eca Alma Baruci]a i Sehlda Hodtic sa porod icam a
,S161·11'!;;!,'-:

N a vrsilo se 40 dana otkako n ije sa nama nasa vel j ena mama, ses tra, punica i nen a

SJECANJE na na,e rodirelje i sestru

MUJESIRA (AHMETA) DERVISEVIC, rod. HUB ANA
Jos ne vieruierno, __ N edos ta j es nam. __
Tvoji najrniliji: Tevhid kceri, sestre, zetovi i unucad, u Bakiisko] dl':amiji u suborn, 9. 1.2011. godine u 11.00 sati,
9"106-1L[

ASIM (SELIM.A) FERUSIC
1972 - 20ll.

ZEJNA (SUCRE) FERUSIC, rod. PIPIC
2004- 20U.
voljeni, a u nasim rnislima

NEVZETA (ASIMA) SISIC, rod. FERUSIC
2000- 20U.
nikad zaboravljeni,

U nasirn srcirna ste zauvijek

ce se prouciti

Porodice:

Ferusic

i Gradascevic

Dnevni avaz ""' .a "'_"'''
Ovih dana obiljeiavamo iiest mjeseci od bolnog rastanka $a nasim dobrim bratom, daidkom, amidgom, surom
j

65

djeverom

ZIJAD (HALID) GULAMOVIC
iz lid. Dragi Ziki, I danas, sesr mj es eci posli ie, mukl Nij'emi smo ad bola i zalosri, B ~ sta. i ka ko da kazemc, ;n j je ono pra vo. 10 Onaj ko ie [0 dozivic zna, a onai ko nije - saznacel Mi tvoii najblizi, u dubokoj zalosri, kli_mo vjerovari da si orisao ramo gdie 81konacno nasao svoi mir, u svijeru bez la21 i surovesti. Nama je ostalo de te se Sa neizmiernom Ijubavlju sjedamo i od zaborava u svcjim srcima cuvamo, kOf<iCajuci kroz. ova] 2iwH pun zamki i neizviiesucsti Dragog Allaha dB. molimo da bude milostiv prema tebi i d. mir tvoj oj dusi i oprosti ti grijehel Do kraja ~iVOffi zalo!ceni rvoji: sesrra SU3da, brat Suad.sestric Rusmir, bratlc Mirsad, zet Faruk, snahe Sadi]a, Sladana i Amra o Tevhid co ,0 prouciti danas u 12 "Hi u $artooj d•• miji (0' Skveru). Ov im putem pozivarno rodbin u, pri jatelie i komsije d. nam se p ridruze.

1957 - 201L

dalje, ali bez tebe!

AMILA BESLAGIC
Zeljda si tako malo, idjela si zivot, a dobila viecnost pamcenia na tebe.

Tvcji prijatelji i radne kolege:
Mediha, Jasna, Kala, Slavica, Enver, Nedim, Meka, Brace, Sabina, Sutko, Mika, ESo, Nerrnin, Bisera, Hava, Saha, Bekim
3l4-I[z

Dan. 8. 7. 20II. godine na V rsa va se 40 ru~n ih dana otkako nije sa nama

Dana 8. 7. 20II. godine na vrsa va se 4D tuznih dana otkako nije sa nama

Dana 8. 7. 2011. gcdine navrsavaju se 52 dana od preseljenja n a ahirer o.kg dragog

TUZNO SUOSJECANJE i veliki rahmet mojoj dC3gojmajci

Dana 9. 7. 20II. godine navrsa va se god in a dana od smrti naseg dragcg

Dana 10. 7. 2011. ~odine novrsa va se sest t uzn I h III iesec i od kada je na a hirer preselio na! dragi

ZULEjHA (MEHE) HODtIC, rod. ISIC
Neka ti Allah podari

ZULEJHA (MEHE) HODtIC, r-od. ISIC
Neka ri Allah podari lijepi Dzennet.
Tvoii: sin Suad, snaha Jasmina, unuke Anela i Nejra

FEHIMA (MEHMED) eUSTOVICA
Mi koji smo rasli i zivjeli sa reborn znamo Ita smo izgubili tvcj im odlas kom. Dana 8.7. poslije diume namaza u Bosansko] dz.mij; predat ee se Harm. dova, Porodice Cu, tovic .i J(ar.ii.i k
8<)11·1."

SAHSENA (rod. RAHMANOVIC) RAMIC
Draga mojo maiko, resko rni je :;10 sam re izgu bi la a jOii reze ~tQ se n isam oprosu la ed tebe posljednjim zagrliaiem. [edino mi je opreostalo d. posjedujem tvoj mezar i suzama u ecima proucim ti Fatihu. Stalno Cd b iti u na!im srcima. Tvoji naimiliii kcii SU te vcljeIii postovali: kcerka M irsada, "'''9v; Dzemal i Thomas, unuke Seila i Leila! praunuead Frank i Mi.,h.1 801·1 ..

MUHAMED (SMAjO) BUDIMLIjA
Voljeni nikad ne urniru vee ii ve u s rcirna On ih kojih ih vole.

LUTVO (HASANA) HADtlC
Malo je rij eoi koj ima mozemo opisati neizmiern 11 prazn inu i rugu kciu osjecamo tvojim odlaskom. H val. ri n a s vo j dobroti i ljubavl koju si narn Tvoji: supruga Dzemila, kcerka Ami,", aet ZL3,ko, unuke J asrnina, Lei I. i p raunuka Sa ra
&23-1[7.

Dzenner,

lijepi

Tvoji: sin Sulejrnan, snaha Senida, unuka

Nasiha, unuk BiM
8G12-1ndl

Sestra Sade ta, ze t M usrafa, ses tricna Sel rna i sestrie Senad sa pore dicorn
80'}-][z

prusao.

8011-1r1dz

POSLJEDNJI SELAM rnoioi dragoj i velikcj

POSLJEDNJI

SELAM POSLJEDNJI SELAM

prijateljici,
maici mog zeta Darika

POSLjEDNjl

SELAM
morn sinu

POSLjEONjl

SELAM

POSLjEDNJI SELAM
dragom beam

dragom bratu

Katane

dragorn bratu

SADIjI KATANA (rod. KADIC)
Sa velikom liubavliu i Iijep im sjecan jem cuvat cu Te u SrCU.

ASIMU BEeICU

ASIMD BEeICU

ASIMU REeICU

ASIMU BEelCU

ASIMU BEeICD

Aise, Almir

Od supruge i diece: Esefa, i Aldin

Od maike Rarnize
9Mz-I.L

Almira

Od Senade, i Kenana

Od sestre S uva de, Ras im a,
Melihe ; Meldina

Od Avde, Advije, Harisa i Adnana
9J.4~·!n

Sarnija Ljutovic
8G!6-1'r.id;!:

Dana 8. 7. 2011. godine

navrsava

se 7 dana od preseljenia

na bolii

sviiet nase maike i velikcg priiarelia

SADIjE KATANA (rod. KADIC)
4. 10.1931l. 7. 2011. prolazi, a ruga za toborn ostaje zauvijek u nasirn srcima. Tvoj vedri duh i ceslirost bili su vrline po kojima si bila po;mala. -SlOga cema te uvijek spominjati s Ijubavlju i pos[Ovanjem i pris jecali se Ii jepi h tren u laka proveden ib s to bo Ill. N eka Al.lah dz.s. IvOjOj plemenitoj dusi podari Diennel i sve ojegove IjepOle, jer si 10 i ,,"sjuZ;ila. Zauvijek ceS ostali u nasim src;ma. Tvoj;: sin Dari k i snaha J aSn3 Tevhid ce se proueili u .sllbotu, 9. 7. 2011. godine, u kuCi Zalosti, ulica Trg djece Dobrinje broj 43, Sarajevo u 13.30 sati.
Vrijerne neumoljivo

Dana 8. 7. 20lL navrsavaju se 4 godine od kada ie preselio na ahirer nas volieni

MURADIF (HAJRO) FEHRATOVIC
Zaborav ne postoji, sarnO tuga i beskrajna Ijubav onih koji ce Ie zauvijek voljeti i pamtili.

Neka Ii dragi Allah dUo podari Tvoji; supruga

Iijepi Dzennet

i vjecni ra.hmet.

Fata i djeca E .. d i Adila sa porodieama

66 ""UW~"'"

Dnevnj avaz
SJE'cAN]E POSLjEONJI SELAM

ocu nsseg radno g kolege

OSMAN CORBO

HASNA KARACIC, rod. SKORO
10.7.2010.
Zaiednieki tevhid ce se prouciti

SULJO KARACIC
25.9.2000.
u nedjelju, 10. 7. 20 II. godine u ul, Kodzina

SAMIJA JAHIC, rod. KARACIC
26.12.2006.
28, u 11.00 sati,
915-0-111

AUTODijELOVI

nELMEX"

Smaila, Fuad i Reuf sa porodicama

Dana 9. 7, 2011. godi ne n. vrsa va se j edna tu lna godi na kako ni j e vise sa nama nas dragi suprug, mac

SJECANJE
Dana 8. 7. 20 II. go dine navrsava se 16 god iua 0 d kada nas je zauvijek napusrio nas voljeni otac

ZECO (SALKO) ENVER - DOKA
Dana s se navrsava godina dana otkako te nerna tara Naiteza godina za sve nas, velika praznina, velika tuga i nista vise nije isto kao prije, Tesko je zivjet.i a ne izgovoriti Tvoii: supruga riiec TATA. Alma, sestra Mevzeta
rTT

OMER (BECIRA) MAREVAC
Vriieme Sjeeanje ne donosi zaborav

je bol, ali i ponos

,to

anima

koii te vole.

si dio nasih zivor..

Neb ri dragi Allah dz.s, podari Iijepi Dzennet
Tvoii: Almasa,

i vjecni rahmet,
SCU8-1odt

Zejna, sin Edin, kcerka

Sefik i Sefika sa porcdicama

TUZNO

SjECANjE

Dana 7. 7. 20 II. godine navrsava na ah irer preselio nas dragi

se 6 rnjeseci otkako

je

na naseg oca, s u pruga i ded u

Dana 8 _7_ 20 )1_ godi ne navrsa va se 40 rum ih dana or kako n apusrio Das drsgi suprug, 0 tac.svekar i punac

11 as

je

lBRO (MEHMED) KOVACEVIC
7.7.2008·8.1.2011. U vi iek si u nasj m SIc! rna j m isl ima, POStoV3!! i cu van Q d za bora va,
Neka ti dragi Allah dz.s, podari lijepi Dzennet i dzennetske ljepote, Tvoii: supruga Meda, sinovi Said i Nusret, kcerka Nusreta, zet Mersid, unucad Emina, And, Nermana, Naida, Hazin, Tarik i Ibrahim

JUSUF (AHMED) DUPOVAC
S. ponosorn
sjecan]e

eerno u va ti vjecno na tvoju dobrotu i pleme-

c

SEMSUDIN (RIFAT) SELIMOVIC
N i vrij erne: koje je proslo, n i vri iern e koje ce doci ne moze uciniti da te zaboravimo. Postoii nesto ~m umrijeri nece a 10 je liubav, pones i sjecanje na tebe. Cuval cemo te u srcu i pamtit.i tvoja dobra d] ela zany i[ek: N eka ti dragi Allah dl.s. pudari Ditnnel:l tvojoj plernenitci dusi viecni rahmet. Tvoii naimi+iji: supruga Ermina! sin Rifat i snaha San ija, unuk Bi lal i, kcerka ,Mire];a i zet Armin
9,3.43-1u

nitost. Tvoji: suprugs Mu!!iba, sinovi Fahir i Sabahudin, kcerka Fatusa, zet Ismi r, sn ahe Sidrera i Am do, un u ci Adis, Nerrnin i Armin
Tevhid ee se prouciti 8. 7. 20l1. godine dzurne u dZamiji Grivici. u 11.30 sari priie

POSLJEDNJI

POZDRAV

Dana 9 7. 2011. god ine na vrsa va se sedam dana 0 d srnrti naseg dragog so pruga, oca i dede

POSLJEDNJI SELAM mom dragom bra ru i daidzi

ZAHIR (ABID) MUHOVIC
pension eru naseg k01e k ti va Vriierne koje prclazi ne moze izbrisa ti uspomen u na te be i tvoi p lemeni ti Iik i tvoi u dab ro tu, Ponosni smo sro smo te imali, Neka ti dragi Allah po dari Iijepi Dzenn et i vj e<: ni rahrnet, Tvoji najmiliji: supruga Safeta, cerka Saida i unuke Sanda, Selma i Leila
9149·llt

OSMAN (HAMIDA) CORBO
n iii Ti n ikada ne bi umro, .1 i... H vala ti za svu b rigu i pazn j u koi u si svojim velik im srcern poklaniao svima nama, Sa mnogo Ilubavi i posrovan]a voljer demo re dok SiilQ iivi. Tvoia sesrra Hava, Samir Tvcj a D inara Sa porod iCQ.(T!

D. je tvo judo b rotu srn rt m ogla zam ije'

OLGA SESLUA

SrNDlKAT

- KIKP

»Vodovod i kanalizacija"

doo Sarajevo
ii1'344-]H

Dan. 8. 7. 20 II. navrsava se godlna od prerane smrti naseg dragcg sinal bra lrt i daidie' Dana g, 7. 2011. godine navrsava se 5 godina orkako je preselic na ahiret r.Ui~ d ragi

POSLJEDNJI

SELAM

nasern drago m daid±i

SJECANJE
na nasu dragu majku

SAJID (ZAHIR) MUHOVIC
Vri ieme pro lazi, ali ne m i[en [a i ne brlse tugu ko ju csjecamo .5tO nisi SOl ama. n S besk ra jno m Ijubav Iju i postovan iem zauvijek cemo cuvari uspornenu na tebe i rvo iu dobroru, N eka ri dragi A II. h podari hjepi Dzennet i vjecni rahmet. Tvojj najmiliji: majka Safe(3) s.eJlru Saida i sesrri~ne
9149-111

SABRUA (ZAJKO) CATlC
(27.4.1954 -12.7.1995) eshurnacija - Srebrenica N eka ti dragi Allah d~d. podari lijepi Dzennet i viecni rahmet. Tvoji sesrrici: Mir.ad i Mirsudin
(:elik, Enisa i Elvir Adernovic, Alrnir i Alisa Ibisevic, Alen, Zlamo i Eldin Pirgo, Azmir i Almir Amid, Dzenan i Dzejla Ejupovic i Sead Herman
:S(lo20-1Dd~

MEHMED (MEHO) PALO
ZiVOIse gasi u rrenutku) ali Ijubav i .jet.nj. na lebe o,m.je da ~iv'i u anima koji te \'ole_ Bol De ispuujuje Ifagove u_ papiru, vet ih urezuje duboko 11 na$j IT!, $rc~ma. Nekati dragi Allah dB pod.Ii lijepi Dzennel i vje~ni ra~ hmet. Tvoji: kcerka Alma, zet Ha· mdii_, unu~adj Mahira i Midhat Aganovic SG21-J r..d:i.

HALIMU SOFrIC, rod. TUBIC
Danas je punih 8 godina kako nisi sa nama.

TUZNO SJECANJE na mag vollenog bra (a

SjECANJE

HAMDUA KARlC
8.1.19818.1.2011.
Po, toj i DeSIO 5to ne mo", u mri jeti,. to je Iiu b .. prema teb i. Uv j. jek cerna se sjec3li ibid ponosoi ~IOsma (e j_maH~ rugo\lali za ~oborn i cuvari od zab(}rav3. J er Yl)ljeni nikada nCoumiru dok z,jve o ni koi i. i.h vol.e_ Tvoj brat K-eno sa porodicom
?34)·ln

MULAOMEROVIC (SULjO) MUSTAFA
9.7.20019. 7. 2011.

Mnogo

!!am nedOSlaje5.

Tvoji: sin Almedin, snaha Alena, kCi AIm edina, ler Samir, unuei Mirza i Edin
&21·l!z

Uvijek te se ",do sjeeaju tvoji najmiliji

Supruga Falima~sinovi Enver i Senad Sa svojim
porod icama
8~'l·1 ,d'

Dnevni avaz
Obavjesravarno rodbinu, prijatelje i kornsije da je nas dragi

_~"I'!>M""- 67

SADIK (MUSTAFA) ADEMOVIC
kao zrtva genocide tragicno preselio na ahiret, 17_7_1995_godine u 51. godini.
Dzenaza ce se klanjati u ponedjeljak, 11. 7.2011. godine u 12 sari, na Memorijalnom kompleksu "Srebrenica" Potocari", gdje Ce se i pokopati,

RAHMETULLAHI

ALEJHI

RAHMETEN

VASIAH i Dzenan, snaha Selma, zetovi Jasmin i Sanir, porodice: Adernovic, Mahrnurovic, Husic, Sehomerovic, Habibovic i ostala rodbina, prijatelji
i990-ln-dz

i kornsiie,

OZALOSCENI: supruga Munira, sin Dzemil, kcerke Dzemka i Sadera, unucad Esed, Sadzida, Naida, Benjamin Hadzovic, Avdic, Murtie, Pasovic, Kurtic, Smajlovic, Hujdurovic, Muslafie, Pasalic, Atie, Ragibovic, Golubovic,

[ucer, 7. jula navrsilo se 16 godina od smrti brata,

.__ ova j t ren u tak . priprernajte se - (hadis) Z, Duboko ozalo!lceni obavjestavamu rcdbinu, da ie nas drag;

prijatelje i komsije

djevera i arnidze

Obavjestavamo rodbinu, prijatelje rnajka, svekrva i baka

i poznan ike da je nasa drsga

SELlM (RAMO) VEJO
preselio na a hirer 1. 9. 1992. godine od zlocinaeke 1'1.IJeu miesr LJ Vucevo • Foca, Dzenaza ce se obaviti u SUBOTU, 9. 7. 20 I t._ godine u 13.00 sari na mezar iu MA· 2QeE· FQCAOZALOSCENI: sin Mirsad, kceri Mirsada, Suvada, Arifa, Soma, Esma i Taiba, snaha Dzevada, zetovi, un ucad, praun ucad, kao i 0::; tala b roj na rodbina i prijatelji. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH III

exhurnacija

In7 -1992.

VIDA JOKIC (rod. BAJIC)
premia ula 7 _7 _ 20 I J_ go dine u 80 godini.

Sahrana ce se obaviti u perak, 8. 7. 2011. godine (preko puta benzinske purnpe ENERGOPETROL OZALOSCENI:

II

16.00 h na groblju Rosulje na ulazu u Vogostu).

u Vogosc;

FADILA TARCINA FAjE

sinovi Zarko i Zoran, snahe Safiia i Lepa, unucad [asmina i Srdan, te porodice Jokie, Handan, Kadrsgic, Hajric, Helja, Bajic, Cajic, Perle, RaCic

S tugom i beskrajnim bolom obavjestavamo rcdhinu, prjjatelje i komsi] e d. ie nasa drag.

DARINKA(ILUE) BJEKOVIC, rod. SAMARDZIjA
Brat Adil, snaha Fadila, bratic Kerirn i bra ticna

Dan. 9_ 6_ 201 L godine navrsava se 40 tuznih dana otkako ie preselio na ahiret na,s dragi

Emina
9355.]l[

preminula 7_ ju.l. 201 L godine u 75. gcdini. Sahrana ce so 0 ba vi ti 9. iula 2011. godine u II.! S sa ti na gradskom grub Iiu BARE. OZALOSCENI: 'in Nenad, sesrre Raika i Rada, unuci Stefan i Luka, snaha Aleksandra, sestrici Ace 'i Dragan, sestricina Nada, bratic Goran, brali6na Gorica H~porodice: Biekovie, Balaban, Paunie, Samardzic, Sp<i$ojevic~kao iostata brojna rcdbina, prijatelji i komjiije. !!!

TUZNO

SJECANJE

I'OSLJEONJI SELAM

ESMIN BASIC
(ESKO) 28. VI 2000 - 8. VII 2011. Godine prolaze bez teb e dragi Esko, ali svaki d. n si s nama u nasim srcirna, Istina je bolna i reska, ruga vjeena,
S posrovaniem

MAHMUT (AHMEDA) BASIC
MAHMUT BASIC
31. V 201l· 8. VII 2011. Dragi Base, oni koji te vole znaju kako je
bez tebe,

N eka Ii dragi Allah d~l.!._ podari Ii j ep i Dzennet i vjeeni rahmet. OzaloSCen. porodica: supruga Dervisa, sin Elvedin, kcerka Sanda, snaha Sam ira, unuci Nedim i Aldin Tevhid ce se prouciri u suborn, 9. 6. 2011. godine u i3h poslije podne namaza u ulici Basicasokak 7, Lasica,

nasim m islima i srcima ..

Vrijeme ne rnoze izbrisati siecania na divne dane provedene s reborn niti ublaziti tugu i bol koiu osjecarno zbcg rvog odlaska od nas, Ponosni smo SIO smo te imali, beskrajno tuzni SIO smo te izgubili. Zauviiek cd biti u

N eka vam dragi Allah d};.s. podari Dzenner i vjecni rahmer, ya~i: mac i brat Ziiad, Majka i snaha Fatima, sesrra i braricna Alma i zet Zilka

wn -I ndf

Dana 9. 7. 2011. navrsava se 19 god in" 0 rkako j 0 preselio na ah irer nd dragi

SIECANjE

Danas se navrsava

7luznih

dana ad iznenadncg
velikcg prijatelja

i preranog
i brata

preseljenja

na ahiret naseg

RUSMIR (HRUSTEM) DZAFEROVIC
N ikada neeemo dozvol iIi vremenu da iscrpi ljubav prema rebi, ali ni bolu da nam ukrado sva liiopa sjecanja na rebe, N eka ti Ailah dZ-i pod ari Iii epi Dzermer i viecn i rahmer. Tvoii: badzo Hamdija, svasrika Alma i Q1<ili Mahira i Midhat AgaDovic
8021·I:ntlZ

SAJID MUHOVIC
8.7.2010 - 8. 7.2011.
Vri j erne pro lazi, a ruga, bol i praznina ostaje U srcirna v'jecn 0 on ih koji te vole.

SAJIO MUHOVIC
8.7.2010
Po dobroti

- 8.7. 20U.
te pamtirno, sa

HAMEDA (ALIJE) HALILOVICA
Uviiek cemo cuvati uspomene na rvoiu dobrotu, skromnosr i plemenitu dragi Allah d~.s. podari Dzen net; vjecn i rah met.
Tvoji Basici: Sead - Basa, Hajra, Samed i Din
9H&-Lu

Neka Ii Allah dU. podari Dzennet. unuka Hana
Kcerka Samra, zer Aldin,
9347-ltL

postovanjem sporniniemo i eu vamo na jl j epse
uspomene na tebe. Supruga Fatima, kcerke Sejla i Senija
9347-hL

dusu, Neka ti

68 "",u"'"'''"i'''''

Onevni avaz
Obaviestavamo rodbinu, prijarelje

i kornsiie da je nasa draga

Thznim

srcern iavljamo

rodbini.prijateljima

i znancima

da je dana 6. 7.2011.

godine pre"

minuo nas volieni

EMINA (CAMIL) CORDALIJA, rod. DZINDO
Dzenaza preselila ce se obaviti na ah iret u u torak, 5. ju la 20 II. god ine u 79. godi n i, u pet a k, 8. jula 2011. godine u 14.30 sari na gradskorn groblju

NEBOJSA IVOSEVIC
(2.3. 1955·6.7.2011)
Posljednji ispracaj dragog nam pokoinika obavit ce se dana 8. 7.2011. iz Fkve zyiarice na mjesnom grobliu Sv, Spasa u Kuni, (petak) u 18.00 sati

VLAKOVO. Priievoz obezbijeden ispred dzamiie u Boliakovorn Potoku sa polaskorn u l3A5 sati, do groblia i nazad, 02:ALOSCEt'lI: sinovi Fadil i Enes, unuk Arfan, unuke Leila i Ernona, snaha Emina,
te porodice: Cordalija, Dzindo, Ezic, Alispahic, Catic, Hodzic, Huremovic, Kustura, Kadic, Srna, Mulic, Pleho, te ostala mncgobrojna rodbina, prijarelji i komsiie, Tevhid ce se prouciti istcg dana u 14.30 sari u kuci zalosti u ulici Ragiba Dzinde br, 26.
NoOM4il

OZALOSCENI: sin Ognjen, keer Vanja, brat Pero, zet Boris, nevjesta Leila, unuci Kristian j Dominik, unuka Lana, necakinia Ania, svastika Valerija i Zeliko Galic re ostala rodbina i prijatelji POCIVAO U MIRU BOZJEM!
9110-111

Obaviestavamo dragi

rodbinu,

prijarelie

i komsije da je nas

Duboko

ozalosceni

obavjestavamo

rodbinu,

prijatelje

i

karnsi j e da j e nasa draga

... Za ova] rrenurak . pripremajte se- (hadis) Duboko ogalosceni obavjestavamc rodbinu, prijatelje i komsije da je nasa drag.

HASIM (OMER) ORNOA
preselio na ahiret u srijedu, 6. jula
2011. gcdine

Dzenaza

ee se obaviti

u 84. godini,

EMIRA (HAMOO) MANDIC, rod. KADIC
preselila na ahiret u srijedu, 6. 7.
20 ll. godine

u petak, 8.

iula 20 II. godine

u 15.00 sari na

rnezariu HAMBINA CARINA. OZALOSCENI: kcerka Halima, zet Camil, unuke Elrna i Dina, zetovi Admir i Ernin, praunucad Tana, Emil, Davud i Amila, te porodice: Drnda.Barakovac, Efendic, Kavara,

D zen aza ce se 0 bavi ti u PET A K, 8.
7. 2011. godine u 17.1 5 sati na me-

u 84. godini.

SABIHA (MEHO) KAHRIMAN, rod. KESMER
preselila na ahirer U srijedu, 6. 7. 2011. godine u 63. godini. Dzenaza ce se obavlrl u PETAK, 8. 7. 2011. godine u 14.30 sari na mezarju ' GRAHOVISTE. BARlCAOZALOSCEN-I: siniii.-d, kcerka Sabaheta, brat Ragib, sestre Vahida i Zahida, zet Fehim, snaha Alisa, unuci Mehmed i Haris, unuke Aida i Hana, bratici, sestrici, d<ijdiif,i, tet ici, U! porodice: Kahriman, Kesmer, Avdic, Gu ric, M,enziJovic, Pirie, Ramie, Poljo, Tvtlkovic~.Kupus, ,eloeic, Ar~amoy.ic,.Nurkie, Halilovic, Cohodar, Karis I k, Murrie, Ah metagic, Fhisevid, S:eta~ Bosno, K urtalic, CUI""ic, Osmanagic, Me,misevic} Kopro, kao i est aIa bro]n a rodbina, komsije i prija teli i. Tevhid ce ,0 proueiri i'lOg dan. u kuci merhume a 14.30 sari, ROSULJE43, VOGOSl:A. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH III

zarju MUSALA - KONJIe. OZALOSC.ENI: kcerka Dijana, zet Suvad, unuka Sana,
unuk Erol, njena Sabina, kao i ostala rodbina, prijatelji i

Kararnustafic,

Dzankovic,
rodbina,

la rnnogobroina

Cosovic, Feizic, Glusac i ostapriiatelii i komsiie.
III

susiedi. RAHMETULLAHI

ALEJHA RAHMETEN

VASIAH
III

Tevhid Ce se prouciti iSIOg dana u 15.00 sat! u kuci zalosti u ulici Vefika Kara b dica br. 19.

S tugorn i bolom plemenita

iavljamo

da je nasa draga, dobra

i

U subotu, 9. 7. 2011. godine navrsava j e p reselio na ah irer na! dragi

se 40 dana otkako

MARIJANA • MIA KARACIC, rod. HAVEL
premin la ZOllo godine

H. FIKRET (SULEJMAN) VELIC
Da su rijeci more, malo bi bilo opi-

Sahrana ce se obaviti u petak, 8. iuu 13.30 sari iz atei-

ula 6. j ula 2011. go dine.

sari tvoiu neizmiernu dobroru, velikodusnost i ihsaniiat. Pones sro smo te imali zauvijek ostajel Molimo Allaha da te 0 bas jan urom, rahrnetom obaspe i Dzenne tom ugosti,
Tevhid ce se prouciti 9 7. 2011. godine u 17 sari u porodicnoi kuci u ulici Petra Tjesica 10. Tvoji najmiliji: supruga i djeca 100"""1

sticke kapele na gradskom groblju ".B.ARE" _u_ Sarajevu, OZALOSCENI: sestre Zrinka i Vlatka . Seka, zerovi Dele i Iliia, sestric Neveu, sestricne Sanda, Suzana, Snjezana i Dejana, te porodice: Karacic,
Havel, Kadic, Gojak, Vidakovic, vic, Draskovic, Tomic, Kurtovic kumovi, prijatelji i kornsiie, Kuca zalosti: Trg Heroia 30/11. AnGie, Tanovic, Vidoi ostala brcjna porodica,
III

OLGA SiESLIjA, rod. HRKAS
preminula 7 jula 2011. go dine. Sahrana cese obav iti 8. i ula 20 II. godi ne u 14.J 5 sati ua gradskorn groblju BARF;. •_

DUBOKO OZALOSCENL sin Bo· ris sa Vedranom i Lunorn, sesrre Helena - Nena sa djecorn, Dubravka . Duda sa Ninom,
Vesna i Ana sa porodicarna, snaha Mirjana sa djecorn, te porodice: .Sdlija, Hrkas, Bikalievic, Simsie, Sijereic, Bajic, Manojlovic i mngabrojni prijatelji i komsije. III

Oba vjd ra varna rQdbil1l1;~prijatelj dragi

L;;,

koms ije i pOlnan ike da je nas

ObavjeS~a\la.mo :rQdbil1l1,~ prija.relje, komsije i pOlnanike da je Dd dragi

SEID· SEjO (ALIjA) ARNAUTOVIC
pre.,elio na .hire! u srijedu, 6. jola 2011. godine u 72. godi 11i. D,"n aza re ,e ob.vi Ii u p".. k, S. j uJo 20 II. god~l1e u ] 4.00 5atj na me_larju SEj{ITIJ]CI" OBHODZA. L.2.o' "'_'L__OUL_" OZAL05CENI: sinovi Sen3d i Sa.3d, kccrk. Bj,er."nahe Sida i E neS<l~un u cad A b d~ Arn e;la i Zlatan~ re o~r<l!b rodb i.n<l~p ri jareli i, komsii e ipoznanici. Te:vhid ce se prQuCiri iS~Qg dana u 14.00 sati u d2amiji na ObhodZi. K uc. ,.10,!'i: Ob hod". br. 32.
III

ALIjA (TAHSIN) MUTAPCIC
1!141· 2011. D.no 6. 7. 20 II. godioe n akon du:ie bol 0$1 i u 7 J_ godini preselio na ahirer. D~.noza ,0hmellijeklaJljal ce ~eu pe,"k 8. 7.2011. godine u 17.1) ,ati u Sarie. h.re· my, gd je se rab metlij 0 i pokopot.i. OZALOSCENI: supruga DISIjA - Di!a,sinovi SUAD i SEAD· Brack", kcer ka SANJ A, brm MIRZA so porodicom, ,,,,,ra M UN· EVERA sa porodicom, oevje't. OLGA i INES, unui'.ad DALI· 1;11'1, DENIS EMEL, AMELA, ALDINJ\, DINO, zel ARMIN

Tuznim Slcem javliarno rodbini, prijateliima na, dragi

i komsiiama da j.

OSMAN (HAMID) CORBO
pr.selio n. 3hirel a Srijedu, 6. jula 2011. godine u 69. god.i n i. D zen aza ce se 0 hav i I.i u pet. k, 8. iuh 2011. godine u 17.00 ,ali na mezarju NISAN ·jAR(:EDOLT. OZALOSCENI: supruga Rozija, ,iD Ja· smin, kcerka Jasmina, s.esrre Hava i Fe·hma, snaha Dika, zetoyi Sa_fcti Sallo, unuci i unuk~" brari6i i br~ticne, 5estric:i i sestric:ne, 5U[a Rasi.m 53 porodicom) te porodi,ce: C-orbo, F.zlogie, Kadic, Lendo, Bairovic, Vllk, SpoDa, Aladuz, Grelio., Rok'"., S.Uin, Mahi.(;, Muie,.i.nov. ie, (:.a. par., Jag.niac, m Colpa" Skopak~ Nukit" Sala:ra, Lagumdltja, Ma_:s19" Kplav;i3c, Sefie, Gradzo, Dizda.revic, Ornerovic, Ablakovic, Sliivo, re ostala rodbina] prijawlji i komSije. T""h id fu '" pro uCiti i<tog d.n. u 17.00 sori u dz.miji J.rt.do Ii.
III

>'~

~~~P~;~~~:~~,7ed~~~:Ji~:·M~T~t(I2:i~1'kIQVlr.£5: LAGl,.IC, SUB,ASIC, LOJPUR, RIBIe, CORAjEVIG, FEJZ1C, JUSIC, GRCIC, kao i o"ola mnogobrojna rodbina, ptijalelji i komsije:. 'l31-1'rnc

... Za ovaj rrenmak - pripremajIe se - (hadi,) Dnboko ozalos(;eni obav'jclmvamo [odbinu, prijatelje i kom~ije da je nas dragi

SULjO (RASID) PUTES
preseJio Da ahiret4. 7. 20ll. godine u 86. godini. DOenaz. ce '" ob •• iti u SUBOTU, 9. 7. 20 I J_ godioe u 14.00 ,ati na gr.d,kom m.zarju Vl.-AKOVO. 9Z AL.OScEN. I.:Si n .Aziz,.kce.· Aziza. i rke Sev;j]la~ ;::::etovi Hajrndin i Habib~ snaha Sara, unuead Hakim, Elma, Kerna.l, Riiad i Emila, praunulad, br.,i{j Halim i Re:sad~ bra t"i en e Pasa~ Z u hra i Sam ra~ ami d2ici Ti fan! Seri f, A h· met, MUla t i Nazif, sn.he S aha i Se.hii0, teticn. Pas., te porodice: POles, Fulurija, Oi\egovic, Babalija, Taslidza, K,wac, Num"nspahi c) M u hovic! Sa hovic! Po PQVlc, Tit h m az, Bos kQvic Zcc! MOl· desko~ Merda!l~ Cucak, Lon caric~ MUSlaj'baS.ic, Vapo} vo, kao i os .. la brojD" rodbina, komsije i prijalelji. Tevhid.c",.e proli~il.i i,.,o.'$ da. no. li 14.00 ,ali, GRABOVINE 6. GLADNO POLjE· RAKOV1CA RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH III

UMIjA • LUTKA MAKSUMIC, rod. SALCIN
1930·20ll. dona 7. 7. 2011. god in e, oakon kraee boi u 81 , gQdini p rese:1 ila nt. ah iret. DieDo," r.hmetliji pol .. i u petak, 8. 7. 2011. godine u 18,00 sali sa Vrbe" Gnojnicc] it klan ja r (!c se u: 18)30 s.ali u harem u Tr-esko(:i • Med.ine) gdje ~ se rahmelhja i pok"pal.i. Prevoz obczbijeden u 17,00 sati i'pred Fabrike duhana, Mu,ala, H ih Balin q"..ac~Med ~ne_ OZALOSC.ENI: sinovi Edo, Seno, nevje'te Maja, Majla, unu.Cad Benjamin, ,SejJa, Nera, praunui::ad Be'niamin, Ermin~ br.u Ismail, :S:~StTe Alka_! Emina~ familije: Maksumic.! Salcin~ Ad2ic, EIe-I.:Qyjc.! M u"ta fie, Golos, Camo, Lje.1jak, Mas.lo, 0 m.D ov i e i ostola m Do· gobrojna rodbina i prijalelji. no"",
lest

Ob.vjeSt. vamo rodbinu, prij.alelje i ko msij e da je n.s dragi

EMIR (SMAJO) MALUHlJA
k<iO irtva ge noei da. rrag ien I,) P re:$.~l io na abilet, 12. 7. 1995. godine u.26. godini. D~enaza ce Sf klanjari a pone-djeljak, 11. 7.2011. godine u 12 sarI, nil J\.icmoriia,Inom. kompJ.eksu ,,$rebrenic.a·Potoc.ui!', gdje ce ,e i pok"pa!i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETSNVAS!AH OZALOSCENI: o'"c Sm.jo, braco Sakib i Nermin, se",a Seniia, ses (ric Anes, s.nah e Sam ira] Fa (i rna i B ev-ada] am idzic i .am~dzic-ne, tli':t:iCi~ telic.ne, porodice~ MalLl:hiij::i, Osman::igic, Milbic, Hajdarevic, Jamak, Ustamujic, !(a.rtic, Rutic, Sel.imbegovic i os,"l. rodbina, prijalelji i kom!ije. "".J""'-

Ca

1

Ob av jestavamo

rodbinu

prijatelje i komsije d. je noi dragi

Ob avjesu rvarne rodbinu

priiatelje i komsije d. je noi dragi

REFIK (HUSNIJ A) HASANOVIC
kac zrtv. genoci d. uagicnc preselic na

an iret

JUSUF (IBRO) CANO
preselio na ahiret dan. 6, jula 201 L godine u 18,00 h u 77. godini. Ispraca] co se obaviri ispred Komcmorarivnog cenirau Tuzli u SUbOlU,9. jula 2011. godine, 18. Saban 1432 h,gJ u 10,30 sat; a dzen .. a i ukop na me za rju jelec - Foe. u 1655 sari. R,4HME:fULLAHI ALEJHl RAHMETEN VASIAH OZALOSCENI: 'in Enver, kcerke Mune ve ra i Mevlida, snaha Samila, zerovi Ruzdija, Mehmed, Elmir i Dzefi, unuk Harjs, I1THlke Lejla, Elvira" AITI)ira i Selena, praunuk Ishak) bratid Ibrahim, bratiena Murtija, snaha Vasvijg, porodice Cane, Smajic, Halilovic, Salihovic~ Imamovic, Bektovic, Kavazic, Kurtovic, Nurdinovic, Corbo, Balrovic, Lepir, MekiC, Sarac, S.banovk, Zvizdlc, Civic, Harnldovic, Sullie, priiateli Halid Purkovic sa porodicom, te ostala mnogobroina rodbina, komsiic i priiatelii. Prevoz obezhijeden ispred Komemorativnog centra u "Iuzh sa stajanjem u Serajevu studentski dam Nedzarici u 14,00 sari. Tevhid ce se prouciri po pov ra rku sa mezariu UM.miji jel.~.

12. 1. 1995. god ine u 34, godi n i.

Dzenazs ce se klanjari u ponedjeliak, 11. 7. 2011, gcdine u 12 sa d, na Memorijalnorn kompleksa jjS rebren ica- Potocari", gdie cc se i pokopa ti. S ljubavfju, ponosom i tugom duvamo usperuene na tebe. Tvoja dobrota, plemenito srce uviiek ce biti die nasih nai IjepSih sjecan ja"Vri]erne prolazi, ali ne i bol otkad nisi sa nama, ' !!I ne recite za one koii su 113 Allahovorn putu poginuli: Mt[vi su! Ne oni su zivi) ali vi to Of: znare!" RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH OZALOSCENI: otec Husnlia, brat Teufik, sestra Mevlida, braticne Arnela sa dlecom Amarom i ASj~~, Elvira.sesrric Dine, snaha Isa, zerovi Esad i Amer, porodice Hasanovic, MUs.lafi~ Vranjkovina, Hamadzid, Demirovic, Kurtie i ostala rodbina, prijatelji i komfije. Wl·!lz

''',hz

Obavjestavamo rodbinu, prijatelje i kornsije da je nas drag;

SEJTARIJA (ATIF) SAFET
tragicno preselio na ahiret od zlocinacke rub 1992. godine u 21. godini.
D%enaza se obavi ri 9. 7. 20 II. go di ne u Kram er sel U ops ti na Roga rica u 15 h.. _ OZALOSCENI: majk_a Beh'sa.!. braca Sead, Zijad, Nihad, Niiaz, Fuad, Zikret sa porodicama, sesrre Sevka, Bahra, Sifa, amid"ie juso sa sestrama i niihovirn porodicama, teric, i teticne sa svoiim porodicarna OZALOScENE PORODICE: Dizdarevic, Pleho, Durie, Salihie, Dedajic, Cutahija, Dedic, Musanovic, Vlajcic, Gugic, Dugalija, Kapo, Feriz, Beeirovic, Alaibegovic,

_c~

Dzananovic Tevhid ce se proueiti istog dana u dzamiji u Kramer Prevoz obezbijeden u 13 sari· Vjeenica.

selu,
1Illl4,ln.'

Duboko ozalosceni obaviestavamo rodbinu, priiatelje i komsiie da je nacs dragi

Obaviestavamo

rodbinu, priiatelie i komsiie da je nM dragi

SACIR (HAKIJE) BEGIC
exhumaciia iz Srebrenice
Tr.gitrt 0 preselio na ahiret cd zlocinacke cetnicke ruke II. 7. 1995. godin e u 78, godin i.

GALIB (ESREF) SUCESKA
1963 - 2011.
preselio na ah ire! dan a 7. 7, 2011. Datum dt~l1.aze i tevhid ce se naknadno objaviti. OZALOSCENI: majka Dzevahira, sestra Muamera
Kuca zalost, Humska 160,
S02:S·lndz

Dzenaza ce se obaviti u Mernorijalnorn centru Potccari, Ne postoii utjeha ni zaborav, sarno beskrajna praznina i ruga, N eka u dragi Alia h dz. S, po dari Iijepi men net.

S Ijubavlju i postovanjem, njegovi naimiliji: jusuf, Senahid i Munir, Binazija, Dunks i Suada, unuci i praunuci, te porodice: Begic, Dzanic, Arnautovic, Jusic, Kuduzovic, Kapic, Ahmetovic, Dizdarevic, Halilovic, Bektic, Cave.;':: i ostali kornsiie i prijatelii.
7930· I nd:.:

i mncgobrojna rodbina i prijatelji,

... Za ovai rrenutak- pripremaire se- (hadis) Duboko ozaloseen] obavjesravamo rodbiuu, priiatelic i kornsiie da je 11 asa druga

RASIDA (DERVIS) DUHOVIC, rod. BA.SIC
preselila na ahiret u sriiedu, 6. 7, lOll. godi ne u 88. gcdin i. Dzeaaza ce se obaviti u PETAK, 8. 7, 1011. godi De u 15.00 sll.li Da porodienom ml'"",ju MJLIJENO .l.AjNICE. OZALOSCENI: 'in Ziio, k<'<rke Sajima, Behij a, H.nif •. Beba i Hasen., .estra AIm... , unu.cad Elvedin, Elv.dina, Edin, EI.ira, Adnan, Adi" Aida, Aldin, Eni .. i Nijaz, "". lo-vi Mubarem) MehQ! Hajrudin, Abdulah~ Adi~ Sedin i Dino, snahe F•.dil., Munevero, Sam;"., Men.uro, Edina, Amin. i Jasmina, prau· nufud, braliei i bradene sa porodicama, s.. "iCi i s.. "ie:ne .. porodi· c~ma" le porod.ilCt: D uhovlc! Ba.~ic)Sa la.b., Bo rovac] Gu.:i{},-Za hie) Hadiic, Bell< to:- I rna.IDO'" it~ asovic, Lako.,ic, Prnj<l!'Yorac:, Kw;adTa,. H ?alic, kao i os!al. brojna rodbina, prij.lelji i kom!iie, Tevhid ce ,e prou~ili iSlOg dana n kuci m.,hume u 15.00 sari, HRASTOV1 hr, 20, Prij evoz do mezarj. i nazad obezb ijeden,. ou tobu,kog '\ajaJiSta Pod.hras to.i, sa polaskom u 10.30 "Ii. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 11]

Duboko czalosceni obavjestavarno rodbinu, priiarelje i komsije da je nas dragi

Duboko ohlo!c.ni da je nas dragi

obaviesravamo

rodbinu, prijatelje i kornsije

TAIB (SMAjO) TRUBLjANIN
preselio na ahirer u cervrtak, 7. iuIa 201 L godine, u 67, godini u
Njemackoj • Furth, D~enaza ce se ob avi Ii 0 ~u bo ru, 9. i uia 20II. gadine 17,00 sati u selu GODUSA • BijELOM POLJn.

ASIM (NURIjA) BEGIC
preselio na ahiret u cetvrtak, 7. 7_ 20J L godine u 48. godini. D2. naza <'< se oba vhi u PETAK, 8. 7. 2011. godi.ne u 17,30 SOli no m<".l".:lriu OR. LlC· KQBJLJA GLAVA OZALOSCENI: supruga Befa, kCerka Ai,a, sinovi Ajdin i Alrnir, majka Rami::!:3) brat Avdo, SCS[ru Su:vada i Senad3) bratiti, :ses~rjCi~ u;n.acBego~punica Nu.ra, su.re Ha.lil~Samir i Mujo, lelO· p vi Rasi.ffi j A.lmir) daJd.zici~ ret.iCi, telke} dajdiinice~ te porodice: adic, G,abo.ica, Hadziahmc[Ovic, Mul.hmc[Ovic, Ko,jcnic, Calie! (a.lija) Be~lija~ Hajvaz, Kahvedzic! Be;gan(.lvic SabJjic:il! k.o i OS!,], brajn •. rod bin., komiije i prij.telji,
J

u

OZALOSCENI: sup ruga Mahija, sinovi Smako, Semir i Jasmin, kcerke S.deta, Biser. ; R.b;ja, zetovi i snahe, se,tre Medina i Rahima,snaha Ferida, unucadi, bra tic; Izel, Nusret i Mirsad, braticne, se&trici i sestricne, te po· rod ice Trubljanin, Durovic, Sabotic, Bibu.ljica, Hajdar· paii':, Turkovic, Kanalic, Rasloder, R"movic, Balic, Rebronja, Licina i oSlala rodbina i prijatelji 'l48,l"

Thvhid ~e ,e prouc;,i iSlOgd.n. u hei ALIPASINA 100, RAHMETULLAHI

,.hmetliie

u 17.30 sa,i, ul.
III

ALEjHI RAHMETEN

VASIAH

70 ""'",'._,."

Dnevnj avaz
rodbinu, kcmsiie i priiarelie do je nai.a drag.

Obavjestavamo

DZEMILA JERKOVIC, rod, KAPETANOVIC
exhumacija

Ubijena 0'"026.

7.1993. god'ine u 88. godini u Zupi kod Lusrve - Trebiuje. ikindije nama za (u 17,00 sari) u Haremu

SALIH (IBRAHIM) DJEDOVIC
1925 • 1992. godine exhumacija
Obaviesravarao rodbinu i priiatelie da Ce se dzeuaza klaniati dana 8. 7 201 L godine u 15.00 sari miesto Korai. OZALOSCENI: supruga Izera, sill Bakir, kcerke Nerirna i Senada, snaha Enisa, zetovi Jakup, Sead, Ibrahim, Miralem i Sabah, unuci: Muhamed, Azra, Leila, Selma, Adrnir, Mirza i Emina, Tc porodice: Diedovic, Hadzie, Becirovie, .Sejtanic, Memi':, Islamovic, Redzic, Cosi':, Kurtanovic, Imami, Jah.ie, Mahmutovic, Zeicirovic, te os tala mnogobroina rodbina, prijatelji i komsi]e, n9S·ln;~

Dzenaza co so klanjari u SUbOlU, 9.7.2011. godine posliie I,Di..<imije Adamir jerkovic'' u Lastvi ked Trebinja, S rugom, Iiubavliu i posrovaniem

OZALOSCENI: kcerkc Hajrija i Emina, unucad- Alma, Azemina, Alema, Enisa, Mirsada, Dcrvisa, Sevdfada .... ilad:a .... enada, Samira, Elvira, Miralem, Senadm, Me.n$ur~ M.iniad, Nazif, Salih, Edin, M S Sevdbd,. sesrricne: Serif. i Zahida, praunuead ; porodice: [erkovic, Kaperanovic, [aganjac, Bilalovie, Sehovle, Salkovie, Busuladzlc, Kreso, Hrkovic, Ethemovie, Halimanovle, 'Iureinovie, Mclic Si,nanQ'I1C, Futin, I..a.li!ic, Avdic! Kaknjc, Sn-ika, Bijedic, Taslidza, A rnautcvic, Cope;li,
J

'91n-ln

Obaviesiavamc

rodbinu, priiatelie i komfiie da ie Da! drag;

dr, IBRAHIM (ZAjIM) MREHIC
1939.2011. izDoboja preselio na ahiret u srijedu,6. 7.201 L godine u 72. godini. Dzenaza dragog nam rahrnetlije obavir ce se u petak, 8. 7. 2011 godine, na mezarju Humka, Dzenaza krece ispred Donje dzamije u Doboju u 17 .is sati, poslije ikindije namaza,

SABAHUDIN (MUSTAFE) GLUHIC
Dragi moi najd,raj~ibrace, Zlorvori cemicki, krvnlckl te ubise same zbog imena Sabahudin dame 1995. godine raman na rvc] rodendan, mala riiec j(: ubise jer same Bog zoo ~m.su ri radili jer SU te clrZ31.i na Potocarima tri dana poslije ukupacije drage nam I'!.a$~Srebrenice. Ubi'e re krvnici iako si same kameru nosio i n ikcg ame bd nikcg nisiubio, ubise te u Porocarima u krugu fabrike Akumularora iii mozda i u Kravici u onom nekern ski adistu , Zivote mob sve ce im to akobogda dragi Allah d:Ls. vrariri. Dragi moj Sapkic) ubise te zlorvori ne dozvolise Ii d dobijes najljepSi cin, c,in dede, ti ;ma! divnog psmetnog unuka Rij.ct.,. tvoia soh [e nana predivnih pametnih unuka Esme i Sumele, Znam brace, moiu diecu si vollo kao i svoju al i su nelj udi ub i~ i f\l'08 dragcg Em ka ttl og jedi neg sin a. Dragi moi na jd tali braco, skup il i smo i nesto J.-oscic<l iz bog zua koliko masovnih . sekundarnih grcbnica pa de dieQ,a;::::3! biti ABD_ 11_ 07_ 2011. godine u Memorii.lnom kompleksa POL06lri. Zlvote moje, neka Ii je vjeeni rahmei i neka ri dragi Allah dB. podari Dzennet i dzennerske liepote i da smiraj tvejoi plcmenitoi dusici, Neutiesna tvcja sestra Sadeta sa tvcjim Bigetom Nr·(Hi1iel!15

OZALO$CENI: sestric Haris, snaha Susana, zet Muharern, porodice Mrehic, Kreso, Ceh"jic, Kapidfic, Avdic, Duranovic, Guswvic, Ljaljevic, Tille, te osrala mncgobrojna rodb ina, komsi ie i prii arel j i

I'TI

Obavjestavamo

rcdbinu

i prijatelje da je nasa drag"

Obacjesravamo rcdbinu, prijalelje i kornsiie d. je ~., dragi

SABRIJA (ZAJKO) CATIC LJILJANA POPOVIC LEMEZ
iznen ad a p rem inub u 58. go din i u Beogradu, Sahrana ce se obaviri u petak, 8. 7, 2011. u Becgradu, OZALOSCENA
porodice

kao zrtva genocida tragieno preselio na ahiret, 12. 7. 1995. godine u 4l.godini. Dzenaza ce se klani 3 ti u poned iel j ak, II. 7. 20 II. go d iue u 12.00- s ali, na Mernori ialn 0 111 kom pleksu "S rebrenlca • Potocari", gdje se i pokopati,

SABRIjA (ZAjKO) CATIC
kao genocide tragic no preselio na ahiret, 12, 7. 1995. godine u 41. gcdini, D zen oz. ce se klanj ali upon edj eli. k, II. 7, 2011. godine u 12 sati, na Memorija· lnom kumpleksu I,SrebrEnic:~·Po[oc.jj.ri~J gdje ce se i pokopari. RAHMETULLAHI ALEJHI RA.HMETEN VASIAH

'''V"

cc

zaova Ietena Ti corie sa porodicom, Lernez, Titoric i Cesko -

re
513S,1-11[

sa djC(:om FaLom. i Afijerom.

OZALOSCENI:

badzo Red~o, svastika Fadila Mustafie

OZALOS(;EN1: maj~o Mus., supruga Lima, sincvi Elvis i Edis, kcerka Sanela, sestre Semsa, fulbija, Alij." Advija, Hd. i P.iij. s. parodic.ma, porod ice: Mustafie, Begie, Mujanovic, Hod~ic i os[ala rodbi.n:l~ priiale:iii i kOJll~ije. 'i988-!ndi

BOSNAI HERCEGOVTNA FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 082992 09 Ps S.najevo, 0 l. 10.20 I 0, godine OPCINSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje Storti'ie, rje~avoju¢i u pravlloj stvari tuzitelja ,,vitinb" a.d, Kozluk, ul.. Podrinjska bb, prot! v ruzenog "BALTIC" d.o,.o. Tuzia ul. Husinjskib mdara bb, radi duga, vsp. 10.530,43 KM, na OSnO"Uclana 348. Slav 3. Zakona 0 parnicnom posrupku Federacije BiH

SARAJEVO

OSNOVANO 1923
Pokopno drustvo "BAKJ]E"vrsi prevoz umrlili iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima organizuje dZenaze na teritoriji Bill.
tel. 00387 (0)33 533·763 00387 (0)33 233·062 mobitel 00387 (0)61 131"788

OBJAVLJUJE PRESUDU
zbQg propuSrlnja Ob"vc.zuje sc wl!eni d.a [Uzi!elju isplati iZl"losod 10.530,43 KM sa z"kollskom
maton1,i
~O': -

fax 00387 (0)33 447·122
www"baklJe.com

mobirel za lnostranstvo 0049(0)16093427808

zaleZIlO!l1.k,a·

• na iznos od 638,70 KM pacev od is. 07. 2007.godine do i&pl",e, • na izno·s od 9891,73 KM poccv od 31. 08 2007. godine do isplate, kao i da rulitclju naknadi troskove parnieoog postupk. u iznasu ad 415,00 KM, sve u .roku od 30 da na od don oscn ja presu de. . POUKA: Pro,i" o"e presl.lde nije dopu;rena ):alba, aIi tuzeni maY, podoijeri pOVI1l! u prijasnje stanje (clan 183. SlaV I. ZPP·a prijedlog za
71000 Sarajevo, Bislrik

do.o
MLDZLIS ISLAM.'lKE ZAJLDNICL SARAJEVO
do broja B

Obavjdlava se tuzeni da se do,mv,a ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljiva!!ja u dnevnim novinama F BiH i nl aglasnoj tabli suda. Sudija Radivoje Stanisi"

Pokop~o dru~lvD "Jedileri"· SarajlNo, pruza pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama. OffiOgucoV. ~rlU, lwaUtelrlu i jedno:;tavnu olllartizocij u dZlmaze na podrutj u Kanlona SarnjBvo i B asn B i HBrGegovinB, Ie najpovoljnije uslove la prijevoz umrlih iz in01.emslva. Cjeloktipna Olll<lnizacijadnmaze (posljednjegispracaja um~og) obavlja se na jednDm mjfls!u, atrllklivnoj iu Gllldu prepoznalljivoj lokacijj· Turbe sedam br~.~e, u neposrednoj blizini trolBjbusl<.e okretoice na A~sbfjskom trgu,
uL 8istrik do br. B. Sv~kJm danom od 0·24 sata, Vama dostupan t.elelon: 033 712.(100, la~: 033712801.

Dnevni avaz

""u."...rn'"''

71

••••••••••••• ••••• ••••••

R o:IffeI.en
8ANKfid
Bt.Ia , j

""GitQiM.,
R:gil'leben!ANI( dd acnngl H«c~Ovll1(1,
UptOvljO,I1Jerizlkom

ilkred"lJlmc:I. obJayljuJe OGtAS

YBI,lrvtnl ~
_I:

... _

.... ~{l

......

" ....... _ ..

... .....,...~; __ .. I"~

.o~ftQ,~*,

... '!PIit
mjo<kI

_

c"".
••'~C~""

....._IIlo>_bfojl_,

""'" ,,~I_'" 1<>" ~'Il ....,..r.t ....'<rI.1 k"""" ....._~"...otO'OjI"" O'~~~~
OIl_Od' __ !nrI~1

'"""'" ........."

I ... ~ IICI '•••

,~.,
..... ~.(DIo

'o>o,"",,,,o~,,,
~'OC:"

~~

hilo' opt. _ojonadi I .. ""

.-

_.!<bIl ........
Jo-~ II -........._ '",*oa __

,.,,- ...,,...; "_IIIa<c_
,u.IlDooo

ob.ollj...,OQfaoJ 7 DOO~ ...

~ jI>e.01-... Mt .. _IOI<1O~~_, kI<oo>o,fo .. I' I:... """-_",, ,""""_.,..(

,..patp.n..

....

U PRODAJI

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACljA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO.DOBOlSKI KANTON OPClNSKl SUD U ZENICI Broi: 43 0 Mal 01 591207 Mal Zenica, 28, 12.2010. godine Opcinskl sud u Zenici, srrucni saradnlk Arnela Balic, II pravno] stvari m~i,elj" D,O.O. "Zeaka - stan" Zenlca, Fra Ivan. lllkie. bro] I, Zenica protiv ruzene Isakovic Mersima, ullca Bulevar Kralia Tvrtka brei 32,Zeaica, radi duga, v.sp, 245,92 KM, van rocisra.dana 28. 12, 2010. godine, denio je slljedecu

PRESUDU
~abog prupustanja Obavezuie se tufena da tuzitelju isplati na ime duga za neplaeenu naknadu za odrzavanie zajednickih dijelcva i uredaia zgr-ade novceni izncs od 2450,92 KM) za period od 01. 04. 2004. god ine do, 31. 0 L 2.0D7. godin eo).$3 zakonskom zr. tez D om kama torn pccev od 15. 03., 2007. god i ne kao da na pod nosen [a '!;.LJ7.be~ do isplatc, kao i da tllI;;ilclju nedoknadi troskove poarupka u izaosu od 124~ao pl1 KM~ a sve u roku od 15 dana. Steuen i saradnik:
AmeJa.Billic

PO'UKA 0 PRA VNOM LIJEKU: Proti v eve pres ude: nij It clopu ~ft: na zal ba, .ali se moze podn ij I!!:ti pr IjedJog za pevrat u prij.asDje stanje II.] skladu Sa cdredbom clana l83. stav 1., U vezi sa elancm 3·28.do 334. Zakona c parnicncm posrupku,

72
"Avaz" saznaje

Dn Bvni avaz, petak, B. julVslp3nj 2011.

Reprezentativca BiH traze niernack' klubovi

S(JiJhlc
Emir Spahi6 predstavljen u Sevilji

oosao sam u ueliHi Hlub
Planiram ovdje ostati dugo, izjavio je kapiten bh. reprezentacije
Emir Spahic predstavljeri je u Sevilji kao istinsko

pojacanje, tJ spanskom klubu oceku] u da te kapi ten b h. reprezentacije biti kornandant odb ran e kJ uba iz An dal uzij e. - Dosao sam u veliki klub, nastupat eu u iednoi od najjaeih liga na svijeru. ell) mi je da napra vim znaeajne s tvari u Sevilii, klubu koii ie posljednju deceniju izuzetno uspiesan i u Spaniji i u Evr-

opi, Imao sam divnu dobrodoslicu - rekao ie Spallic naken sluzbenog predsrav liania, U spanskirn novinarna pro ocurilo je da su bh. stopera zelje!i angazirati u Valensiji . - Bilo je pon ucla, ali je moi izbor bila Sevilja i smatrarn da je [0 najbolje rjesenje za moju kariieru, Planiram ovd[e cstati dugo - i~javio ie fudbaler, koji je u Spaniju srigao iz francuskog Monpeli ea.

Haman Dreuzeo DelOligaSa
Bivsi niemacki reprezentativac Ditmar Haman (Dietmar Hamann) novi je rrener Stokporta. Harnana, koji je za vrijeme igracke karijere bio svjetski viceprvak s reprezentacijorn te osvajac Lige prvaka s Liverpulom, sada ccekuju drugaci ii izazovi, j er ie n iegov nov i ti rn upravo ispao u peri rang engleskcg fudbala, - Do sada nisam bio u slicnim situacijama, ali raduiern se izazovu - izjavio je 37godisn]] Haman, koji je pro ethodno vodio Lester. Srokporr nakon 106godina nece igrati u j ednom od eeriri najvisa ranga u kojima nastupaju iskljuCi 1'0 profesionalni klubovi, Nize konferenciiske lige miks su prcfesionalnih i poluprofesionalnih ekipa (E. J.)

Nijemac u Stokportu

Sa Makabijem rna ugovor do 2014., ali bi ga izraelski klub mogao pustiti za milion i po eura
Haris Moounjanin mogao bi ovog ljeta prijeci iz Izraela u Njernadku, saznaje "Dnevni avaz", Za naseg reprezenrarivca, Clana Makabija iz Tel Aviva, zainreresirani su Verder iz Bremena, koji je proslu sezonu zavrilio na 13. mjestu Bundeslige, te Bo. rusija Menhengladbah, koja je spasila prvoligask] Slams savladavsi Bohurn u barazu. Medunjanin (26) ima ugovor d0"20 14. g_odine, ali bi ga Makabi, prema n~irninful1lladiama, pusrio za milion i po eura, Veznom igracu koii ie priie Makabi ja igrao za !ipansk i Val j adolid te Z3 holandske klabove AZ Alkmar i Sparru iz Roterdama, Verder ie prvi izbor • N.0, transfer u Bremen zavisi od prodaje Verderovog najboljeg igraca MaIka Marina. Ukoliko ta opcija ne bude realizirana, rasirenih ruku cekoju ga u Borusiji, Moolllljaninse iueef vratio sa Makabijem u Izrsel nakon priprema -u Holandiji i Belgiji. U posliednjot utakrnici, prekiui.'er protiv Zenninala (3:0), igrao je do 70. minute. Sarajlija roden 8. marta 1985., odigrao je 14 uWQnica u dr'$VlIom timu !ciao dva pogotka, ukljucuiuci i prvi u vazno j po bi edi nad A1baniiom (2:0) u iunskom mecu kvalifikacija za Euro, 0 ..LOKMIC

sa MiioseUi.cem

ooSao KeleCeUiC, pregOUOA

... Leo tar j e doveo Mar ka Keleeevtca (2.6), dosadailnjeg Clana beogradskog Graficara, On ie vee debititao u priiateliskoi utakmicl u Gabeli. Leotar, takoder, pregovara sa Sernjonom Milo~evic' em, koji je pros!e sezone nosio dres Celika, M. P.

In ter moze bi ti usp jesan i u slueaiu odlaska Veslija Snej dera (Wesley Snei j der), izj a· vio ie na zvanicnoi promociji novi trener "N eroazura [' Dan Pjero Gasperini (Gian Piero). Holandski veznjak rnogao bi napustiti ekipu italijanskcg diva, ali Gasperini srnatra da ekipa nede biti slabija, jednako kao sto odbija uvjerenje da bi niegovo relativno neiskustvo u vodeni u velikih timova moglo biti lnrerov nedostatak, • Nisarn zabrinut. Ova je ek ipa puna velikih igra Ca koji su .sposobni uspjesno igrall nil vise pozicija • izja· vio je Gasperini. U dosadaSlijoj karijeri, 53· godi~nji ilalijaosl!i srrucnjak clio je mladi tim J uven rosa (1994/2003), zalim drugoli· gaSki Krotone (200312006) i

Inler mOZei bez Sneide a
Gasperini: Najve(;i izazov u karij~ri

Dan Pjero Gasperini vjeruje u uspiesnu sezonu

vo

Elenovu (2006/2010). Ioterje izmedu 2006. i 20 I o. osvojio pel u:zas IOpni h litub. u ltaliji. Posebno ie bila upecalliiva pro5la godina, U kojoj je ekipa, pog vo· dstv.om Portugalca Zozea Murinja (Jose MOllrinho),

osvojila domacu duplu kru· nu i Ligll prvaka. No, Murinjo je oliSao!;a baju Ie sezune pa su se u Plo~1 oj, rezu[ tats!! i neu" spjesnoj, na klupi izmije· njali Span3c Rafael Bellilez i Brazilac Lecnardo. (E. J.)

sport

o nevni

avaz. petak, 8, ju IV~rpan1201 1.

73

Mirza varesanovlc, novl trener Veleza

Joguu{;i(;; Ekipadohili:/ ee (;vrslini

U Dotrazi za stoDerOm

Popravlja se brojno stanie Siobode

i Ueznim igraCem
Ne odustaju od Zrnanovita, pregovori s Nikitem

S ovom ekipom z.elim doel u vrhi mislim da to mozerno, kaze donedavni trener Sarajeva

. Moja ambiciia nije da vodim ekipu u borbi za opsrana k - kazao j e u razgovoHI za ~Dnellni 3113Z" Mirza Varesanovie, novi trener Veleza, Uprava .,Rodenih" imenova I a je b iII~eg trenera Sarajeva pornalo neccekivano S obzirom na [0 da su kao potencijalni nasljednici Milomira Odovica sporninjan i Borce Sr edojevic, Abdulah Ibrakovic, Vlarko Glavas, Admir Smajic, Varesanovicevo ime drzano je u tainosti. . Karla sa rn razgovarao S

SID se tiee strucnog staba, uz Vareiianovi<5a ce na kI UP! VcleZa, prema svemu sudeci, biti. jos iedan kadar Saraieva,

prlJaca u strucnom SlabU
donedavni direk tor bordo kluba Edin Prljaea. Takoder, jedan od trenera bi t ee i neko iz VeleZovog kadra, ugovor na gcdinu, uz mogucnost prnduzavanja saradnje. Prosle sezone je u dva navrata vedic Sarajevo do pobieda nad Velezom, ali je biranim riiecima govorio 0 "Rodeni.ma", pcgotovo nakon u takm ice u Vrapci cima, karla su bili zakovani za dno

ljudima iz kluba, naglaslo sam im da zelim vodiri ekipu koja se bori za vrb tabeIe. Os j etio sam iz razgovora da se nase ambicije poklapaju i zbog toga sam prihvatio ponudu. S ovom ekiporn ~elim doc; u vrh i mislim da to mozemo - rekao nam je Varesanovic, ko]: je potpisao

tabele, Kao da ie predosiecao da ce [ednog dana sjesti na klupu Mostaraca. - Nisarn ja otkrio toplu vodu, Svi, pa i oni koii nernaju veze sa sportom, znaju ko je i sta ie Veld. To je klub koji [e, po svom renorneu, medu naivecima u ovo] drzavi. Bez obzira na rezultate iii plasmal) na tabeli, Ve' lei j e hrend. Ovaj kl ub iza sebe ima armiju navijaca, ponos je grada i bit ce mi cast raditi - rekao je VUeS3novic (39), koji ce se danas prikljuciti ekipi na pripremama u Fojnici. F.IBRULJ

Iz niza problema tuzlanska S 10 boda p olako se dize i konsolidira redove, Poeerak lietnih priprema bio je buran, pri j erio je raspad eki pe, ali se s blagim poboljsanjern finansiiskcg stanja pcpravila i krvna slika svlacionice, Na pocetku priprerna krufila [e iiala kako je vise prvotimaca ostalo u Tuzli nego 810 ih je otislo na Kupres, No, u rneduvremenu su se prikljucili Muamer Zoleric, Stanisa Nikolic i golman

Denis Mujkic. U toku su pregovori s Branislavom Nikicern i stoperorn banovicke Buducnosti Dilaverom Zrnanovicorn. ., Dok se ekipa priprema na Kupresu, trafimo na rr7.iStu zanirnljive igrace, Trebaju nam po jedan odbraillben i i vezn i igrac. Povratkorn Mujkica, Zoletica i Nikolica, ekipa je dobila na ('IIn;tini ,i iskustvu - kaie tehniko Slobode Jasmin joguncic, E. M.

Zrinjski pobijedio Osilek

Celikovci jucer stigli na Zaltibor

Musa zadouoUniU nego PoSlile SibeniMa
U nastavku usao i Argentinac Maksimilijano Sevrot, ko] je na probi
Slaven Musa i njegovi igraei rade od ponedjelj ka na Kupresu, a u utorak su
odigrali drugu priprernnu

Celikova ekspedicija, bez nOllog golmsna Adisa Nurkovifu, kren u1a j e j m;er uj tI [rO P Ul Zlati bora, gdj e s u stigH

nurMouic sa DriMliuCiO U GoraidU
oko 14 sari. Nllrkovic je, naime, ce,kao nOlle saigrace u Gora!du. - Nurkollic je s nama, a IIidj'er cerna narednih dana hoce.mo Ii uspjel.i angaiirali nekog is.k.usn og stopera i ve· znjaka - javio nam je Gavran,

va ekspedicija prije palaska

(Ii>I<>:J,

H'diJ<.i

koj; ce II narednih deset da· na kroz barem tri testlle uta· kmice uigrav31i lim za nar· edn u sezon u. V.B.

utakmicu, Nakon poraza od Sibenika (0:2), Mosla.rci su ovog puta bili bolji od Osijeka (2: I) u utakrnici u ko]oi je M usa koristio 19 igraca, Pocetni sastav bio je drugacij i s obzirorn na to da su u Tbmislavgradu ad prve minute poceli Toni Sunjic, Toni Marki,;, Levani KUla" lij a i Pay Ie S usic, dok je u nasta vku usao i Argeminac

Maksimilija!1O Sellrol (Max" irniliano Chevrot), koji je na probnom radu prvi put dobio priliku da zaigra S riajboljim sastavom, • Do prvenstva je ostalo jo, mjesec, ali su rezultati u pripremnim utakmicarna, sveiedno, vazni, U svakom slucaju, igra je bila bolja nego proti v Sib enika - izjav io j e Muse, "Plero iei" ce se na KuprO}su zadria ti do su hote, a is log diUla ih po povrat!;:u u Mostar ofukuje lOSledna urakmica pro otiv Sibenika. Ma. P.

74

(",":E;

61j1n1lC)

salona iOS Caliri ulaMmica
Sutra duel protiv Kupresa
Nakcn prijateljske utakmi ce s a Leo tarorn (0 :()) u u rorak, ncgornetasi gabeIskog GO~K-a od srijede se nalaze sedmodnevnim priprernarna us Kupresu, na koje je trener Darko D raZit pone 25 igraca i tri golmana, Draiic je trazio za prijareIjski met duel sa slabijim prolivnikorn, Sto bi rnogla bld ekipa Kupresa, Termin odigravania utakmice, koja j os nije potvrdena, je su beta (17.30 sati), - Insisrirao sam na laksem proti vn iku kakve smo rrebali ima ti na poCetku, ali je s ticajem okolnosti ispa10da srno igrali sa Splitoru i Leorarom, Utakmica ce posI uziti da se vi di kak 0 ce igraCi reagovati poslije veliki b 01' terecen ia n a tren inzirna kakvi su potrebni u ovoj fazi ra da - kaze Draz ie. GOSK ce tokorn priprerna odigrati ukupno sest priiateliskih utakmica, sto je rnanje nego u ranijirn godinama. Moramo izrnedu rneceva cadit! i na drugim stvarima takticko - tehnicke prirode, da ne sporninjern kondicione rreninge.Imarn svoiu viziiu i plan, te sam vee odredio termine prijateljskih utakmica kojih cemo imati sesr u se:; I sedmica pri prem a - istakao je Dra"ic. Er.B.

DO slarta

Igraci GOSK:-ana Kupresu

SARAJEVO

Ramie doiao. Dzafie se ne uraea
zni igtac Leotara Arne! Ramie, koji je provecp!WUSI"ZOI!U ujedinsrvu iz Bijelog Polja (Cma Gora), potpisao ie ZlI Ru.dar. U Prijedoru, s druge strane, nije ostao Milan Maksimovie, koii se zadrzao same rr i dana i, na poziv m eDvadeselCelVerogodiSnii ve-

Transferi Hudara

Ad- Ui' mel statiama, andza naJa IJUJ DourataM
Kojasev.it se nakon dodatnih. Ijekarsk.ih pregleda prikljucio ekipi u Medugorju
rukovcdsrvo

lqracka krizaljka u bordo klubu

I dok se ekipa priprema
u Med"gorju,

nadzera, otisao u inozernstvo, Isrovrerneno ie iz Njernacke M irza Dzafic porueio da se nece vraeari u Prijedor nego cia ide u Kazahstan, gdje ga, navod no, ccekuje ugovor s ekiporn koia te igrati na evropsko] sceni, V. V.

S a raj eva radi na jacanju igrackog ka dra pa j e taka nacelno dcgovcren dolazak golrnana Adija Adilovica,u p rosl oi sezoni clana 'Ira v I!iloa. Prerna rijecima Adilovita, on bi se vee danas rrebac prikljuciti bordo timu u Hercegovini,

MUharamOUIC u AZarba)dianu
Dojucerasnji standami prvotirn ac Sarai eva Veld,in Muharemovie nasravit ce karijeru 11 Azerbeidzanu, u redovima vicesampiona Khazara vieren]e trenera i posebno viernih naviiaca . rekao ie Adilovic, koji je karijeru za12oceou redovima zenickog Celika, a bio je clan Zelj ezn icara i Olirn pica, a n eke vriieme proveo [e i u SloveIsrovrerneno postoji mogucnost da se na Kosevo vrali DaLibor Pandza, koji je 2009. kao veliki taiem olisao u z'Igrebacki Dinamo, gdje
n!II.

Ova je drugi igrae s Koseva koji je ovog prijelaznog roka orisao u Azerbejdzan, ier je Branislav Arseni] evic nedavno potpisao za Azal. nije dobio pravu priliku, Vrijeme u Hrvatskoi sada 20godisn j i Pandza proveo j e na posudbarna u Lokomotivi i Ra dn ilou iz Ses ve tao - Zelim pcstici sporazuIII n i raski d ugovora sa ,,Modrima". Nadam se da ce to biti brzo i da cu, onda, moCi birati novi klub. Imam nekih pOlencijalnih odredista, ali m i je prva o I'd j a Kosev 0..

Obavio sam prve razgoyore s ljudima iz rukovodstva Sarajeva i, iskreno, volio bih opel obuci bordo dres. Naravno, imam svoie uvjete koji ne bi rrebali biti prepreka povratku ramo gdje Sari! i poceo karijeru . istakao
je Pandza,

Problemi s ispisnicom
Damir Kojasevic se nakon dodatnih liekarskih pretraga u Tuzl i jucer prikliucio bordo timu i to je dobra vijest za strucni stab i navijace Sarajeva, SIO se rite Aidina Maksumice, on ima odred eni h problem a s isp isnicorn iz rumunskog Pandurija, a.li uprava Sarajeva 61li sve da i to rijdi. 1.1. -A.Dr,

U PRODA]I JE NOV! BROJ

Opravdali povjerenje
- Sportski direktor Sarajeva Edim Hadzialagic bio ie veoma korektan, DcgovoriIi smo saradnju na jednu p I us jedn u gndin u, S reran sam sro ell u narednom per" iodu imati priliku da branim i za renomi.rani kJub kao sto je Saraj evo. Nas [Qja t eu opravdati po·

ZahvaljujuCi pobjedi od 3:0 0 prvom susretu., pionici Sarajeva postal; Sll novi prvaei Bosoe i Hercegov;ne u svojoj konkucenciji. U revanii-utakmici na stadionu »Asim Fer" hatovic Hase" izabraniei Abdula.l:u Oruca odigrali su bez golova proLiv Klu.ba 7 iz Tuzie, znal ack i iskoeis t.ivs i ve' liku prednosl iz prvog meea.

Junior. BOrdOnade pruaCi driaue BubamarenaJbolli
Medalje i pehare finaIist.ima u.rucili su teo hnitki direklor Nago· rnetnog saveza BiH De· nijal Pirie, predsjednik Komitera za mkrnicenje Sejdo Zuhnovic i koo· rdin3ror MUral ]a.ha. SARAJEVO: E. Ku· rtanovic,Cebirie (36. Imamovic), Krupalija, J)1:ediC,A .•Ku.rtanovic, Ziga (36. Curt), He6o, Nuhanovic (36. Rui'lovic), Suman, Ra· dovae (64. Grasic), Burovic (70. Komariea). Trener: AbduLah Oruc. KLUB 7: Fazlie, DrQpi';, Roznjakovic, Subasic (61. Peric), Thdorovic, Suijkanovi6 (77. Ka ra m e h!ll e d 0 vic), Cosie, Subasit (71. Ademovie), Misanovic (57. Mehmedovic), Her;6, Mevkic (42. Hrnjie), Treller: Ma,rjan Durie. Sudija: Husein Ter.zic (Travnik). S. A.

Prvenstvo BiH za pionire

Turnir u Njemackoj

Kadelisarajevske Skole fudbala Buba" mara, eiji je vlasnik Predrag Pa;ic:, osvo" jil i sud vod n evni med u na.rodn i IU mir za igrai':e do IS godina u Fridrihshafenu na Bodenskorn jezeru (Njernacka). U 100· nkurenciji desel ekipa iz Njernacke, Svic" arske, Auscri je i BiH, Bubamara je u fina· lu sa 1:0 dobila ekipu Veinganena. Najbolji strijelac rumira sa osam go· lova, ukljucujuCi i odlucujuci u finalu, dao je Sanj!n Le!ic, koji bI se krajem !je13mo· gao preseliti u Minhen i prisrupiti omla· dinskom pogonu slavnog Bajerna. O. B.

sport

Dn avn lavaz. petak, S, iulVsrpani ;'011.

75
Juzne Amertke odriava se od 1. do 24. Jula,
GRUPA B
u

Medunarodni fudbal

3.izdanje fudbals'kog prvenstva GRUPAA

GRUPAC ...

Kolwnbtja

~f
80llViJill

~~
KosI.JI(k.a 8labl

..

Paragi'aJ

Dwador

\lene(l.Ieb

UrllQVilJ

Qe

PeriJ

posta prava

iiient~'iiije~oi gora Udrugommec

RiHidoSao. _der OdlilZi
Argeminac Riki Alvarez (Ricky) po rpi sao je cetverogodisnii UgOVOf sitalijanskim Inrerorn, koj i de Velezu iz Sarsfilda piatiri 12 m iliona eura odstere za 90 pOS [0 prava na igraca, Prerna ugovoru, karla 23-godisnji vezniak sakupi 80. nastupa za Inrer, italijanski klub imat ce provo otkupiti ostatak ugovora za milion eura.
AI varezov dolazak po-

Kolumbijci propustf cetiri odlicne prHike

vecava sanse da Rolandanin Vesli Sneider (Wesl ey Sneiider), za kogase zanirnaiu Mance5!er ju~ajled, Mance5rer SIU I Celzi, napusti milanski klub,

zapata prelaZi

Kolumbijski reprezentativac i tlan Udinezea Kristijan Z apa ta (Cristian) igrat ce u narednih pet sezona za V iljareal, tvrdi "Marta". Navodi se da ie s italijanskim kluborn i 24-godis· nj irn sroperom ViI jareal u ranacio ugovor vrijedan sedam rniliona eura, Atgenllnski Romero bio je Argen tina niie uspi ela ni u drugoj utakrnici Kopa Amerike dod do pobjede. Nakon remiia s Boliviiorn (I: I), ndigrala jenerijeseno is Kolumbijorn-D.G, Ipak, ako su poslije Bolivije rugovali, nakon Kolurnbije rnogu biti srerni, ier su, sudeci prema pril ikama, bili bliZe porazu nego pob jedi. Gelman Serhio Romero (Sergio) eetiri puta je spasavao siguran gol i proglasen je
igracern utakrnice, a Argenti-

u UiU8real

N aredna utakmica, proti v Kostari ke, mo)ie Cak do-

na je isp racena zviZd ucima sa stadiona u Santa Feu - Ne volirno da nam zvizde, at i sh vatam 0 navijace, koii zele da njihova reprezentacija pobjedujeizjavio je se-

vesti do jedne od n aivecih senzacija u hisroriii Kope- ispadanja Argentine, i [0 na svomterenu. . Mommo ostati mimi, jer ie ulog, zaisra, veliki, sve nam zavisi od jednog meca . kale
Batista,

ro osigurari prvo mjesro u grupi, al i kap i[en Mario J epes (Yepes) sma tra da se promasenesanse rnoraiu brzo zaboraviri,

lek tor Serhio Batista (Sergio).

Kolurnbija ie mogla sko-

- Treba mati da je i Ar· gentina, kao i mi, pokusavala da utakmicu vodi onako kako je trazio niihov selektor, Igral i srno izvrsno, al i s rno u svakorn trenutku morali srr-

ahovau. jer Argentina ima fu dbalere koi i u sam 0 jednom rrenutku rnogu riiesiti mec - rekao jeJ epes. Lionel Mesi (Messi) i Karlos Tevez (Carlos) jos su potpuno bez u.c.illka, Argentinci se nada] u da (Oe naredri i mecevi ipak doni jeri eksploziju uajskupljeg tanderna na rurniru. (Z. S.)

FIFA SP ZA NOGOMETAQICE

J2

I

IJ • )1I
GlllJl'lllt

Svietskcprvenstvo za nogometasice u Njemackoj porresa novi doping-skandal nakon ilto i 0 tkri veno dasu e reprezenrativke Sjeverne Koreie Song J eng-sun iJ ong Pok-sirn bile pozitivne na tes tu na za branjen e s teroide. Kako je FIFA potvrdila, njih su dvije izbacene iz sastava i nisu igrale u preksinccnjoj posljednjoj utakmi-

DUiieigraCiCeSieuerne HOreie DOZiliUne,lestiran ciieli lim

Novi doplng-skandal na SP~Uza noqornetaslce

8oiillQv: Pelogodi§nji .u,gOVQr Parrn in bugarski reprezentativac Valeri] Bofinov (Bojinov) potpisao ie za Sporting na pel godina, obj avi 0 j e portugalsk i klu b. D vades etpercgcdisnji napadac igrao j e i za Fiorentin u, J uven[US i Mances ter si ti.

u, • ,
t I 00
~l 10 I :

~& , GIl ., J &

3.':113'

~

a

I

0:.1 t

ci Sieverne Koreje proti v Kolumbije(O:O). Nakon tog susreta, restirano je svih 19 igrsi'ics Sieverne Kore]e, a rezuila ri se eek ai t1. Jucer ujulro tim ie l1a· ptlsrio Njemal:ku ..

1IfJla:RetJH~rs}

Prije ovog, zabiljezen je ioil iedan doping-skandal, kada ie otkriveno da ie Ko-

lumbijkaj ioer Varon (Yin~Ih) pala oa doping-tes[U u oci p aeeth takmice.n ia.

Nakon luksernburskog Didelanza, u drugo kolo kvalifikaciia za Ligu prvak a prosla ie i rnalteska Valera nakon sro je u revansu na domacem terenu sa 2:.1 (0: I) savladala predstavnika San Mariria, ekipu Tre Fjorija. Prvi mee u gostima Valeta ie dobila sa 3:0..

PrOSIa I U81eta

KOSARKA KSBiH izgubio bitku

fmir rr~l~iit t~ rurl~uTENIS i~r!t l!
Predsjednik TBF-a Oemirel potvrdio da je dobio dozvolu FIBA-e

76

Dnevni avaz, petak, 8. iulVsrpanj 2011.

Danas pocinje okrsaj BiH i Estonije u Dejvis kupu

Kosar kaski savel Bosne i Herccgovine prisiljen je na kapi tulaciju, Kako je obia vljeno na zvanieno] in terner-stranici Evropske kosar kaske federaci j e (FIBA Evropa), predsiednik Turskog saveza (TBF) Turgaj Dernirel (Turgay) potvrdio je da ce Emir Preldzic nasrupati za ovu drzavu na Evropskorn prvenstvu krajem avgusra u Lirvaniji, Turgaj je izjavio da je TBF dobio dozvolu da registrira Preldzica kao svog kosarkasa, pokazavsi zavidno umiiece da igracu koji je roden u BiH, a potom naStupao Z3 Sloven; ju, ishodi rursko sporrsko drzavljansrvo, naravno uz asistenciju FIBA-e.

Preldiic: Odbijen zahljev naseg Saveza BiH. No, pokusaji KSBiH cia vrati PreldZi.Ca nisu uspieli ni 2009. ni eve godine. PreldZic (24 godine, 206 centimetara) od 2007. je Clan najboljeg turskog kluba Fenerbahce Ulkera ..Pro erhodno je igrao za slove-

DuoslruMa Igra HS SlouenlJe
Od1uci FillA-e, koja sarna po sebi predstavlja presedan i pokazuje da, oeito, postoji podjela na ravnopravne i ravnopravniie federacije, prethodilo je, kada je rijet 0 KSBiR, takcder nekorekmo ponasan]e SIcvenskog sa veza KSBiH je rako OSlaO kratkih rukava iako j e, prema propisima te iste FIBA-e, promjena sportskog drzavljanstva dozvoliena sarno ukoliko se igmc vraca u reprezenraciiu drzave svog porijekla, u Preldzicevom slucaiu u Slovenci su u posljednje rri godine odbijali bilo kakav razgovor s KSBiR 0 Preldzicu, ali su, zato, dali dozvolu rursko] federacij i, koja [e, za razliku od KSBiH, ocito imala prave pregovaracke adure, nske ekipe Slovan i Triglav, a karijeru ie poceo u zenickom Celiku. Turski selektor Orhun Ene vee je uvrstio Preldzira na spisak kandidata za EP, na koiem ce nastupiti i nasa reprezentacija. E. J. Sa irijeba: Prvi mec pocinje u 14 sali

N a miesru glavnog sudije izrnjenjivat ce se Srdan Svjetlancic i Zelimir Dodig, obojica iz Bili. Dodig [e, inace brat Ivana, nekadasnieg reprezentativca BiH, a dana clana selekcije Hrvatske,

Sudi brat Delie i GOrCie luana DOdiga u dublu

Surra od 15 sari na prograrnu je dubl, II kojem bi se Delic i Ismar Gotiie trebali sastati sa Copom i Maitom Kunaporn (Kunnap). U nedjelju sa pocetkom u 14 sari na rasporedu su preostala dva singla, a ako ne bude prpmiena, igrat ce Delic protiv Copa i Setkic protiv Poldrne,

lItHiC otuara
lako su obojica selektora skrivala kane, na kraju iznenadenia niie bilo. Amer Delic i Aldin Serkic igrat ee singl meceve za Bosnu i Hercegovinu, a [irgen Cop (jurgen Zopp) i Jak Poldma G auk) za Estoniiu.

Delle zatim igra s anonimnim Poldmom • Selektor vranlc ocekuje tesku borbu • Igraci optimisti

Bosna zeli bh. selektora
Kosarkaski klub Bosna ASA BH Telecom ponudio je duznost sefa strucnog stab. akruelnom selekioru seniorske reprezemaciie BiR Sabitu Hadzicu. Prema na~im saznanjirna, Bosnini celnici II vise Davrata su kont.aktirali sa S4-godisnjim srrucnjakom, koji ce krajem avgusta u Li(Vaniji po cetvrti put u kar-

I!Slu~enli" CeMWUHaUiCeu

ijeri voditi nasu reprezentaciju na zavrsnici Evropskog prvenstva. Hadzicu su ponudeni uvieti 0 kojima se on treba izjasniti. U klubu s koiirn je 1979. godine, kao igmc, osvojio KlIp evropskih sampiona, HadZic je u ulon IJ"enef3 postao prvak BiH 1999. U trenerskoj karijeri radio je u vise inozemnih klubova. E. ].

o~louor

Cilj je 2:0
Prema ishodu zrijeba, naken lito je kugliee jucer izvukla nekada proslavljena atleticarka, a sad. ministrica sporra u Vladi Tuzlanskog kantona Nada AvdibaSi6-Vukadillovic, mee drugog kola Druge divizije Euro-africke zone Dejvis kupa dallas ce olVoriti Setkic i C{)P Na Ie·

dan Delic je iskoristio da posieti nanu Mejiru i djeda Hasana, kn[i ziye u prigradskom naseIju Sicki B(Qd. Til je nekaren ce izaci u 14 sati. Nakon njih, borit ee se Delic i Poldma. - Iskreno se nadam da cu clonijc[i prvi bod. Nail ie ciIj da nakon prvog dana imamo kapitalnu ,prednost od 2:0 - kazao je Setkie nakon zrijeba. Selektor Daver Vranic

J ucerasnji

Pos)eta nani i d)edU
da i Amer zivio, dok se ni[e sa porodicom preselio u naselje Slavinovici, Podsjerime, Deli': trenutno zivi II Tarnpi (SAD). rekao je da bi za nijansu bi10 bolje da Delle igra prvi, U procienama snaga ie oprezan. Istice da nece biri lako. - Optimista sam, ali moram upozoriti one koji misle da ce mee biti lilgall..£Stond nisu nimalo naivni, motivirani su i priZeljkuju revanS za dva po rna. Pretpost:avljam

da ce odluka pasti tek treceg dana. J edan od nasih aduta bit ce pcdrska s tribina kazao je Vranic,

Informacije iz SAD
Nas kapiten Deli': kaze da mu je Poldma potpuna nepoznanica, - Trazio sam vise informacija od mojih priiatelia i trenera iz Amerike, gdje PoIdma nastupa na iednom od tamosniih koledza. Sta god da saznam, u mec ulazim s vjerom da eu ga dobiti. Nadam se da ce dvoralla biti popunjena, jer nam je podrska neophodna - is[akao je Delic. E. MUHAREMAGIC

Zrijeb Eurolige zakosarkase

TelelOUICna ISHUien)u prollU FenerbahCea I OllmplJaBosa
Zavrsnica u maju naredne godine u Istanbulu
Sastavi grupa odredeni SlIZrijebom u Barceloni. Nas najbolji kosarkas
Grupna faza Eurolige za koSarkaile poCinje 17. oktobra i rraja t ce do 22. decembra.

Sastaui grUpa
GRUPA A: Olimpijakos (Grcka), Kaha Laboral (Spanija), Fenerbahce Ulker (Turska), Bilbao (Spanija), Kanru (Italija), Nallsi (Francuska). GRUPA B: Panatinaikos (Grcka), (:SKA (R~sija), Unikaha (Spanija), Zalgiris (Litvanija), Bamberg (Njemacka), Zagreb (Hrvatska). Olimpijakosov najveCi rival Panatinaikos branic Ce citulu prvaka Evrope, mada je ioko ovog kluba muogo upitnika S obzirom na to da su dosadasnji vlasnici najavili kres.allje budiera. Grupnoj fazi pretilodit ce kvalifikacije 16 ekipa za dva upraznjena mjesta GRUPA C: Real Madr-I id (Spanija), Makabi (hrael), Panizan (Srbija), Efes Anadolu (Turska), Armani Milano (Italija), tim A iz kvalifikacija. GRUPA D: Barcelona (Spanija), Moolepaski (I[alija), Uniks (Rusija), Prokom (Poljska), Union Olimpija (Ljubljana), Lim B iz kvalifikacija. od 29. sep[embra do 2. oktobra. Druga faza Eurolige, top 16, na rasporedu je od 18. januara do 1. marta iduce godine, cetvrtfinale od 21. mana do S. aprila, a finalni turnir u Istanbulu (Turska) od Ii. do 13. maja 2012. (E. J.

HualillHaCile
A-kvalifikacije: Asvel (Francuska) - Gravelin (Francuska), Li(Vos ritas (Litvallija) - BuduCnost (Cma Gora), CiOOna (Hrvatska) Sole (Francuska), PAOK (GrCka)-Galatasaraj(furnka). B-kvalifikacijc: Alba (Njemacka) - VEF Riga (Latvija), Himki (Rusija)~urov (Poljska), imburk (Ccika) - Banvit (Turska), Sarlroa (Belgija) - Donjeck (Ukraj in a).

Mirza Teletovic muir ce u dresa spaDskog Kaha Laborala put do druge faze keoz grupu A, u kojoi Ce im najveCi rival biti turski prvak Feherbahce Ulker, za koji nastupa i Emir PreIdZic, ako kojeg se lome koIja n.seg i Turskog saveza. Neizvjesno je u kaJ...-vom ce sas[avu, usljed finansi;skib problema, nastupiti grcki Olimpijakos, DosiTelelovic: Fenerbah{;e glavni lac grupe A. rival

s ort

'Dnevni vaz, pB!ak, a B, julVsrpani 011. 2

77
/fiJ"'"AfI')

Vijesl u brojci
Utakmice na Svjerskom fudbalskorn prvenstvu u Karam 2'022. mogle bi irna Ii tri dijela od po 30 mi n uta kako bi se igrati zail'titili 0 d visokih temperatura. FIFA je pojasnila da ce, "ukoliko Izvrsni odbor procijeni da ie to neophodno, promiieniti pravila igre". U Kataru za vri fern e Ij eta temperatura zraka prernasuie 40 Celzijevih stepeni, Organizarori u vjeravaj u da ce s vis tadioni b iti k Lim a tizirani,

3

Izjava dana
-Kazaosam LukiMcdricu daganecerno prodatibez obzira na ponudenu cijenu, (Predsjednih: Totenhema Da ..il'el Levi)

Ofsajd

Uniraa iZbaC8naiZ rtlmUnSIlOg fUdbala
Bivsi rumunski prvak Unirea izbacena ie iz svih domaeih rakrnicenja u narednoj sezoni, jer nije osigurala Iicencu, saopeila je Rumunska fudbalska federacija (FRF). U nirea je 2009. izn enadila fa vori te S tea u u iDinamo iz Bukuresta iosvoiila ti mlu, No, vee prosle gcdine klub iz gradica Urziceniia preselio SI! u drugu ligu, dok u narednoj nece igrati cak ni to.

Tokom sesle elape TUf d'Fr1lnsa l1ioiklisli prQ/ale pored cuvenog Mon Sen Misela na sjevefozapadu Francuske

KRIZA Primera liga u finansijskoj agoniji

Eme"ike stiie

Feneroue d-OnlCe DDaie za treGiu
Sudenje ocekuje 22 osooe, ukljucujuci predsjednika prvaka Aziza Jildirima
ceu,
Azizu
VOL

Posljedice skandala u Turskoj

"a sud u pratnji

po/icije

Samo u proslo] godini napravljeno novih 100 mHiona etra minusa
Spanskom fudbalu prijeti finansijski slom, Muog; pro voligaski klubovi u ogrornnim su dugovima zahvaljuiuci neumjerenom troseniu na igrackeplacei obesrecenja U Majorku i Saragosu usle su prinudne uprave, kao i u sva tri rima koja su u prosloj sezoni izborila plasman u najviili rang (Betis, Rajo Valjekano, Granada). Studija Univerziteta 1,1 Barceloni pokazuie cia je 20 kl ubova Primera Jige 1,1 sezoni 2009/20 I O. kombinirano na-

Sud u Istanbulu naredio je zatvor za IS osoba uoc; sudenja za ueesce u naivecem skandalu s uamjestanjem rezul tara fudbalskih utakmica II ovoi dr'lllvi. Medu pri rvorenima su i trojicacelnika prvaka Fenerbahcea, zatim predsi ednik Si-

cijem

odreden pritNo, J ildirim j e zbog srcanih problema prernj esten 1,1 bolnicu pa ce se naknadno poj avi ti pred ruziocima, Iako izkluba demantiraiu bilo kakvu umijesanos r u ne-

J ildirimu

j e predsj edniku

MODUGB i PDulaCBDiB IiCBnCB
kornitet koji bi kcntrolirao klupske racune i predlagao rnoguce sankcije za klubove koji bi kclili propise. eura d uga,SIO je za 19 rniliona eura vise U odnosu na godin urani [e, Ukupni minus iznosi 2,43 miliiarde eura, skoro d 1'0struk 0 v i~e u odn osu n a prihode(I,6 milijardi eura),
pra v ilo 100 rniliona

LFP planira formirati

Kazne bi bile u rasponu od oduzimania bodova do povlacenja takrnicarske licence. 0 prijedlogu ce se glasa ti naredne sedmice, U nasroiania da se zaustavi ovaj porazni trend ukliucio se i dd3Vlli ministar sporra Alben Soler, koji ie na siednici Skypstine Fudba Iskog sa veza Span ije (RFEF) izjavio da se mora

analizirati cijeli sisrem upravljania unutar klubova, - Moramo preispitati je Ii ova] model vali dan. Pro! azirno kroz letak ekonomski period, na koii ni fudbal niie imun- iziavio ie Soler. Millis tar j e poh vali 0 inicijativu Profesionalne lige (LFP), koiu sadinjavaju 42 kluba iz dva najvisa ranga, da se uvede kontrola trosenia novca po uzoru na regulative UE· FA-e (Evropska fudbalska federaci ja), koje ce srupi ti na snaguiducesezone. - (E.J.)

sumnliuo 19 meceua
Policija sumrija 1I regularnost 19 utakmica prve i druge turske lige. Mediji prenose dijelove optuznice u kojima se tvrdi da je jednom napadaiiu bio vaspora itrener Eskisehirspora te nekolicina fudbalera, ukljucujuci napadaca Fenera Emanuela Emenikea (Emmanuel)iz Nigerije. Ukupno 22 osobe aCeku)e sudenje, 27 ih ie oolobodeno,a ostatak ce bi Iisasl limo nako!! ilto je proSlesedmice pri vooe· na. ukupno 6J osoba. Moguee sankcije za klubove su is,· kljueenje il takmicenja iii ilbacivanje u nili rang, a uldjuCene 000 be riskiraiu visego· di~nj u za rvarsku kazn ll. Najteie posljedice trpe u najveeem kJubu Fenerbahponuden novae da ne postigne gol na utakmici, golmanu da pusti gol, dok je jedan od klubova zahtijevao odreden og sudij 1I za kljucni derbi.
dozvoljene radnje (navodno

Senzacionalno pojacanje za turskiklub
Turski mediji preno,e senzacionalnu vijest da 6e ponajbolii plejmejker NBA lige Deron Viii jams (Wil· Iiams) igratiZlI B~iktas! Tokom prosle sezone kl u b iz Istanbula bio je nakratko odredisce slavnog Alena Ajversona (Allen Iverson). No,za razlikll od Ajversona,.koji je spas u Evropi po· ulIlio nakon "izgona" iz NBA i na zalasku karijere, Vilij am sov transfer znacio bi daje Be1iiktas dobio zvijezdll unaponusnage. IzvjeS!aji seoslanjaju naa" java rrenem BeSiktaSli Ergina A tamana da je kl ub blizu do-

Deron~luams oBiiIdai

govora s dvosrrukim AlI,starom, eiji je prosj ek karij ere 17,2 poen a i9,2asistendje. Viii jams (27 godina, 190 centi metara) ima jossezollu ugovora s Nju Dzersi netsi· rna u NBA ligi,prema.kojem bi crebao ZlIradici 16,3 miliona dolara. No, zbog "lockou· t." u NBA, ovaj ugovor je na mirovanju, a kada obusrava rada bude ukinuta, Vilijams bi se vra!iou Nelse. Besikta.s je vee dobio NBA pojacanie, i fO gruzij" skog centra Zaz-u Pac uli j u (Pachulia), koji je posljednjih :lest sezona proveo u Atlantahoksima. (E.J.)

su podmici vani suparnieki igraci), vriiednost Fenerovih dionice opala je za trecin u. Mera je Zestoko prodrmala rurski [udbal, odnosno pripreme Z3. novu saon u, koj. poCinje za mjesec, pa se oeekuje da Ce Sa vez rei!gira ti neCekaj.uCi na ishodsudenja. VEFA je 15. jull omacila kao posliednii dan do bela Turski savez mora prijaviti ueesnika rreCeg kola kvalifikaeija za Ligu prvaka To mjes!o trebalo bi pripasti viceprvalru Ttabzonsporu. (E-J.)

Bivili NBA igrac Armen Gilijam (Gilliam) preminllO je u srij ed u lokom rekrea Ii vne koilarkas ke u tak IT! ice u Pitsburg-u, prenose agentije. UZIok ,mrti 47-god.isnjeg kosarkasa bil ce pozna! nakon obdukcije, a pretpos-

Gililam umro na lerenu

Smrt bivseg NBA igraca

tavlja se da je riiec 0 srcanom udam. Gilijam je 13 sezona pro· Yeo u NBA ligi nasiupajuCi izmedu 1987. i 2000. godine za sesl klubova (Feniks, Sarlo!, Filadelfija, N ju D):ersi, Milvoki.,J uta).

PETAK8. 7. 2011

BHT1
07.0 Debro I ulro Program za diecu i rnlade, r. 09.05 Fr." de,i u zemljama E".rope, ill11miranas-erija U 9.15 Aladi nove price. arrimirana seriia, 09.3 n Kako da ne, !kofa eng le5~o~ jezika 10.09 BHT vlJeslJ 10.15 Pies !IVDI.3, igrana serija, 72/125 11:.15 Godine ,plUral., igrana sarlja. 35/6 B 12.00 8HTVij.sli 12.15 Gorlo ·S'I.llfo, ,igrana &erija. 1391229 12_45 Odlican.5+. edu'kativna SoIii. 13.0 Tenl.: D aviit:up: Bosna I Hercegovina· EsIe n IJa, prii~n ns lB.1'58 Hgast," kula II, kutinar~ki shOw 18.45 Mali kuhari, anim rana seri ja,

°

TV ALFA
07.00 Dob ru i ul,o, itffilrnji progr.m 09.DO ~Jjesll 09.1 0 Beverly Hills, igrana serija. 15. epil0d. 10.00 Spreln"· stetna, 1'1 igra ~rt,"i lilm"vi. 10.25I'iplin.i 10.45!l,"li dino.auIll 11.IU ~illaMaria. iglll"a senia. 158. epee da, r, 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viz, za.budu tnosl. Igrana serija 13.55 'Dop u ns~. naslava 14.25 Abeceda zdra,1j a. A""reksija i bulhnlja, abram,ni program 15.00 ~Ijesll 15.05 Gospocr. Barbara, igrana se riia /12/ 16.0 0 ~ Ilia Maria, igrana seni., 159', epil0da 17.00 Federaeija dsnas 17.15 :&01, igrana serija, 129 epzoua 1121 17.50 Dnevn ik, "ajava 18.1 0 Po r.Mlije. Zan, I, comaca igrana serlja. 2. epizoda 18.50 Dnev. III, najava Hnansijike novolti 19.3 DOne,. Tk 2 20.10 7v Bingo ShDW 21.20 LJubav I kazna, igrana ierija, 22.19 On"vnik s, n.java 22 _20 Nas~ ma la klini ka, igrana senla 23.10 Dnevnik 3 23.50 'P. ~ zid a, hjemack! igran i film /12/ 01.3 OOo~ u nsla 01.55 V.lla za ;budutODSI, Igrana serija 03.35 Dne"nj k 3, r. 04.05 p ,"gle~ p rnqra ma za su bolu
75,epil0da

PINKBH
07 ;00 liub~v 'uzalellu, hrvalska igrllna serlja oa.oo PolJe lafa, urska serija, r. Og,OO Udri m"!ki, ialkshaw. 10,00 Naslijecre iedne dame,

08.10 OS.30 09.00 09.15 09.35 11.15 11.45 11.55 12.10 13.00 13.15 14_30 IS.00

19/26

°

19.0 0 Dn~vn I k Kullura Sporl Vrijeme Bus! ness News 19.55 AtI.tika: Di amMO Leag "B: M, "Ii Dg Areva Pa ris, plije~o5 2.2.00 BHhijesli 22.2U 'B us i ness News, '22-3 DEzel. igrana senja, 131J1142 23.25 Petal, dornaca igrana .elija, 35/36 00.00 Di menllj a vl~e, program i1 'uJium 01:.0 Amy Win.h "us ••

21/39

11.10 lS.45 lS.50 19.05 19'.10 20.00

Bunny Maloney. crlanililm Nebeske ple~aflce, crlanililm TDP ShDP Skri"e" a kamers, humoristicni program Zemlja sncva (12), nrrska serna Gumu§. ru rs~ telenovelJ Lani na vrernenska ,~rognoza UBN IDle ,. Informa.~vnl prll1lram Gumus (12), \urska t~IMovela, nasia,ak T"p shop .ox klu~iv, lallavni prO!lram Sl'omljena srca (12). turska seri!. .Dejana Talk Show, Tema, "Zivol mi; j_ dan drug" tansu!·, lalkshow Zemlja snova (12), turska sarii. Lanin. vremensk. prognoza OBN Inle., informaliv~i pIO<,lJ3m OBN Sperl, SPOlISki pregled Pitaj 100 raj_dnD, lalkshow SI"mljena SIca (12), furska

oa ,00

Novo iutro,
jularnji
pro~ram

10.00 Maea~ Mika, cnani ffilm 10.30 Viiesti 10.35 Ostrvo kor,njafi3 c~ani film 11.30 Vije.ti 11.35 Z.am~u belesl
1

ulivQ

s,riia, r.

Irava. taste, ernlsha 0

zdravliU 12,30 Vij esti 12.35 tiprBSS tluh, labal'lli
program

1~.10

Ijubavi. serii, (r) 14.05 J,he Gam e.
serija (r)

1,,""

10.40 Ku~l.bll. emisiia 11.00 Zlibranjen <I Ijubav, telenovela, r 12.00 Inlo lOP, imo .prog,am j 2 ,.20 City, "bami

program

14.55 IsUna, emisija Q Ijudskim sucbnama 15,30 Vijesti 16_00 Uk'adeni iivoti, selija 17,15 ZlIklm se.lija 1a .40 0 nevnl k 19.10 Inlervju dana 20.05 Uk,"", oi iivoti. igron, seria 2115 Jhe Game. 22.00 Sa~a" McG rego ,iievima,
serija Ijubavi,

1~ ,DO Bl"I.e pa reo !Nil: 14 ;00 I nlo lo~. info ,program 14.20 Gran d hltovi, muzicki program 15, 00 L~ la, t~le "",el~ 15,45 Kup l.ha, .misija IS.50 Inlo top, inl. 16UO More liubavi. telenovela 17.UO Zu lOb. zu mba, zab"vnl pro~ram 17,40 Kupl.ba" emi&ija 18,00 U paukovoj
mreli, r.lm program

°

aastava, r.

LiVB

in London,

21.30 Red C a rp el (1S). showbiz maqaan 22.25 SeJY kome~ij. (IS). igrarrifilm 00.00 lakon brace [lSI, krjminalisU~ka selij. 00.50 Red C~.rpBt 1181,
showbiz magazin

senia

selij,

koncert

01'.55 Pr"gled programa za suhnlu

01.40 Sexy kDm .dij~ (16J, ig,artifilm

22..40 Batman zauVijek, lilm 00.30 Vijesti 00.35 Aslmleg ija

20,00 T',ijuml Ii u bavi, serija 2100 Nallijecre I.doe dame. lurska se~ja 22.UU Gran d show, muzicki program 23,3D 0 ok nas smrt ne rast.VI, senJa 00,05 eily, zab.,n. emisija 00,15 Aldiv"i SI"II, film

Euros ort
14.45 Vij85~ 15,.00 ovo Je Srblj" 16'.00 IKamklncJ.Zij~

_

Euros ort 2
10.30 Mountain 'bike, Mac!aroka
11.00 Fudbal, Me:ksiko 11,30 Fudbal na pij"sku, S"aican;ka 1 2.30 Snukar 15.00 Ko~arka 14 .. ·5 Snuker. Kina 4 16.30 Svi sponovl 16.45 Fudbal na pijesku, Niemacka - Rus;ja -

_8 ortklub
10.00 Fulml\ Poker
11.00' Vije:sti 11.30 P,,,mi..- L•• _guo' Mag""in 12.00 Ufi"o: WTA Finale 16.00 Inside Grand Pro:. 16.30 FudbaJ mondljal
maga:I;fn

08.30 Fucbal 08.45 A\lelika 09;00 A.!Ie\ika. UI
11.JO Fudbal. Meksiko 13.00 Biciklj~m. Trka jooz

11.00 'Dnevnlk 17.20 $Ia rarrne.

Fran""s,"
14.00 B.iciklizam, Trka Kroz

aaatao

112

bre? 17.45 Beoqradska h,c>nika
18.25 :Aa.zglednit::a

Franeusku 17.45 Attettxa, UI 19.30 Fudbal na pijesKu,
Njema{;k:a • Njemacka •

19'.00 Siagan"" 19.30 Dnevnik 20.05 K.miondiijo 21.00 35 godina YU Qrup. 23.00 Vije"~ Oko 2J.J5 Tr.nd""., 001035 'Onevnik

20.30' Fudbal na pijesku, Nj.maCka - Turok. -

Andorra PMugal

Rumuni,ja 18.00 Fudbal na pij esku, 19.00

17.00 lWS 16.00 Mobil 1: The

Niematka • TUrSKa ponuBal .Affiericki Iud bal, Svjelsko
prvenstvo Austrijal •

Grid

18.aD Atletlx 19.00 I",id. 19.30 2t.00 Vij",,\i Pokel

Racing

21.15·

$ru"Fk.sr. Kin~

22.30 NajjMi to"jek.

nos

~ .
,
215'_j

.,.

U~ &lmpiona Julina Afri,a 23.35 Biciklizam. Trk"

Francusk:u

Kro,

Njema6,a - Meksllm 22.00 Sucker, Kina 22.30 M jeWvite borll.eke vjesUne. SAD - V. AiMi", • J, Wilco. 23,45 S"i spor"wi, WA

20.00 FuliTi11 Uzlvo: D<Ms Cup, USASpain
TV

ns

04.30 Klupske

.~/
J~!j:OIl'N'I1.1

National G,
Zagonetnl dosj"i l' :t,30 a.gone.tni dos:jei 14.. 0 Inzonj"",ke 0 """" l' S, 00 Ribl]i ralnik 16,00 Kad su krokoOiU ioli dinosau,e 17.00 Zalvan;mje 1e.,oo ~a.clae pslma 1.9.00 Rajevi lUI Zemlji 20,00 Jurska ehlpa

MTV Adria
15,40 My uro ~LI'
16.00· Paris Hmon''s

FOXlile
17.35 !<ako sam upo,nao

FOXCRIME
v .. ~u 15'.30 ~mtnal<.\itl<a 16.15, Put osvale 11.00 Odsl •• 1 17.45 Brojevi 18.30 :Brojevi 19.1' 5 I~~ezla
20 ..00 20.45

t 3.00

majko

,aoe..vid 21.00 Up.Ganl
23,00 Jur5ki:l

16.50' A:udrina 17.20 T.en Mom 2 1 a.oo Brand New 18.30· Jukebox j 9.00' Ex;1 Music 20.00 Jus\ See MTV 21_00 MTV World Sta,ge 21.40 MTV ~""""'" 22.00 BI ue Mo" nlaln 22.20 Je<sey 23.I'~ Skins 00.00 OFC

Dubai

18.00 UVQdi u. analomiju 18.50 Kupidon 19.35 Da, Drage

istraga" Pa,~z

21 :1' 0 ,21'.35 22.00 22.25 '22.55

22.00 Najstroi:i amer1tki zatvori,
e'k.ipa

SI.le

Shore 3

'" oCevid 00.00 Up.oanl

Da. O"'g" Oa. Draga Houp I Fop Houp I F~p KakO sam upoznao majku 25.20 Oa. Draga 23.45 Oa. Draga 00.05 U'IIIod u analorniju 00.50 ~,e.rnsk8 price '01.40 Kol'" komrtav

~~:~~:p~\~~~ova ~
vaSu

KnmlnalLstitJ<a

istraga,

Prui.z

~1.30 Kesl

Put OSVBle

22.20 Tijelo kao dok"" 2.3. ~:,oZlooinacki umO'IJi 2J.55 Oeks\er 00.40 I.oezla 01.25 :Brol"";
02.0519ra :sudbinB

02.55

Z10Cinacki "mo"i

PETAK 8. 7. 20,11

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIC

~lJ.lI~

bI::I::ti .. gasiti .. u
HRT1
09,30 Bo u po krelu, crtana s'Blija 09,55 Nodi, crtana 10,10 ,agedica bnblca, crtsna 1U35 Robin Hu~ 1, senja 11,25 Heroji i !enome~i 12,00 C nevnl k,I 12",20 Big" Mama 1. film 14,05J:NT, s€lija 15,00 Vij sstl sa tumaC"m gestcvnug' jellka 1~15 Poslje~nja a u ~ile n eija, serita 16,24 IIfI]e!ta] sa banlalutkll bsrze '16,JU Srps ka ~an as 17.05 C'na guja, humorisljck:i! serita 17 ,,40 GaSirDnomad: (cezar salala) 18,00 EU i mi, specijal 19.05 PriCe v"lerinara Bol ela, p'ogram ,3 die!;u 19,,30 Onevni k 2 20,03 Spert 20.15 Pre~sJe~ n Ikova kti.mm 22",15 Zemlja vi~ena otima neba, dokumentami sonjal 2~10 Onevnik S Pi Imski m~"lo n 23.46 Inspektor Rebus, serija 00,50 Marija'Monlesorl·, mini senia 04,10 lilt, film

Lj ubav: I ne pokusavajte problem e rijesiti izbjeg a· vajuei razQovor 0 ~jima. Taso se j liubav mote
5

HRT2
09,35 0 bicna ~I ink., serija I.djew (5/52)' 10,00 Prijenos siednice Hrvalsk~g sabo,a' 13.30 Sao Iinski paievi, crtana serija (9126)" 1~ti5 ""I"klluo"c.
N'r)loJiQar'lll

Nova TV
06,00 Nail najboljl da nl, serila 210/260 06,50 N euSlra~iv i Scuuby d"u 6/14 07.15 Bumba, crtana seriia 119-1201150 01AO Pubieda Ijubavi. serij~ OR OY.40 CUV3 r pravde, .erija 4/22 10,40 Kad' liMa pa da, seliia R 11,40 Za"vij"k ~nl~jedi~ 13,00 IN :magazin R 13,40 Pubjeda Ijubavi, serila 85·86/'50 15,40 Za~vijek susJedi, setija 11.121100 17 00 Vij esli Nove TV 17 ,25 IN mag azln 18,05 Bile g, senla R 14170 19,15 Cnevnik Na,-eTV .20,00 Kad li'lie pa da, senj.19/174 21 OU Bije g, senja 15170 22,30 61up I gluplji, i~ranifilm 00,35 Uibuna po~ more m, igranl r.lrn (12)' 02 ,.20 El~ TV, lar01 show (1 a)' 03,20 K'a Ijevi Suulh [grani 111m(l2)" Boks., Siurm VI. Macklin, snimkil (' 2)' 06,.20 C nevnlk Nnva TV R 07.,05 Kmj p mgram a 04,50

Pusan: Odlic~o su varn aspekllranl poslovi i nostran stvom. Isko ristite to n a naj bolj i nat i n is platl S8. Zdravlje: Miran dan.

senja

senj!

Ilvletlz3 ~Iecu,

12,33 Gcspoda,lca tvagas rca, lelenovela (89/142)' 13..20 0 ~ La rk ORis a do ca nde'llo r~a e 1, sinja (lotIO) (R)' 14,10 Vij astl uz hrvats ki ,nakovni je,ik 14,19 Vrij"m" sutra , 4,20 ar" nitelji dom ovi ne, infQrma· fivnQ·edukafivni spot 14,22 Crven a kapa, emisija pucke i pre~ajne kultu re , 4 :52 Po~ acarc m krltlke, doKu menlamililm 15,47 Kul1uma baWna, lvanic Grad (R) 16,02 ZABA· 90 saku ndi,emisija pod PQkrovileljslvom (R) , a,oa Ailsa, slusai svcie' srcelelenovela (t 4/240)" 16,50 Vijesti , 7,00 Hrvalska uzlve 17,29 HAK· Promet Inlo 17,33 Sve ceblli do b '0, TV .eflia (15/'80)' 1 a, 16 0 nevnik p'l,vuk La 'a ga upoznaie. emisiia pod pokrol'llel]stvom 18,27 Ko~ .Ane,emisiia pod po~rovileljslvom 18,39 L'jelna slagalica , 9,30 Cnevnik 19,56 Sport 20m Wij"me 20,04 ZABA ~ 90 sekundi, emisiji! pod pokroviteljstvom 20 10 Cap'i1, serii. (1{24)' 21 :15 Mjesec akcijskog filma.Karlei, ameri~kj Him (' 2) (R)' 23.20 Cnevnlk 3 23,.45 Spa rl 23,,4a WiJeme 23,55 Vii e.sti izkul lure 00,05 FHmski rnaraton, H~wa,ds End, bntmskll-japanski film (R)' 0225 Fi I mski ma ralon. 2010. Dru ga odiseja. amencki lilm (12) IR)' 04, I 5 Boslonsko p,avo 4, serija 112/20) (R)' 04,55 Sklca la, porl,e I 05,05 Boi e l.urizma (R)

!ll!ll§!~ Lj u bav:. Sve Sto sa zbiva u Iiub avi, dol:ivljavate dramatlen 0 ,. Ski on isle I Dornato te s I\:im mi s lima. IIliti!DI Pnsa 0: Sam i od sene tratite Dolp Unu preoanost
kolega, Zdravlje: Samo male srnetnle.

Doslo, Mog U(:8 je da s e SukobHe sa nekim od

14,15 L~godni; iivut Z~cka i CodYi~ 2, serij~ za mlade (8/39)' 14,40 Cvlj e kas ~ d e,~e, amaricki 16,05 Briljanteen (R)" 16,'50 Boslonskll p,avQ 4, serija 11.35 ~~~I;~;sima. 3 (12121) (A)' 18,25 Um'Q. Rukomel na pij e,5~u, 19,·30 6arata.]he O,angB St'l~s (Rl' 20,DO Veeeras· 2005 Oro e a i seslre 4. senia (3/24)' 20,55 Bitange i prlnceze 4, humorls"ena serlla (12/24)' 21,40 Inlpeklorlca Irene Huss, mi· nt·'llija (12) (3/6)' 23,15 Or. House 5, serija 11.2) (10124]' 00,00 On"vnik ptasuse.Lara g. up~,".je,emisija pod pokmvileljstvom (R)' 00,10 Hclivudska skvad'a 2, numalism:n a se'ii;! 171' 4)' 00,40 Relrovizor. Saplacica du~ovl· rna 4, seriia (12) (1' /23)' 01 ,25 Aalmllo, .Prllalelj i 9, huma'Is~~na se(ola (5/24)' 0t.50 A~lrDv'Llor. Sledge Hammer 1, humorisUcna S€nja (2/22)" 02,15 A1l1r-pvi.U[.. K,alj~vi, sruiia 12/12) (R)' O~ 00 N~tni g la,be oi program_ Glazb., i spol~vi' 06,01 Nocnl g lazbe ,i program. V~Jeme Ie.za lall .• Krk, Las.lovo 2000.'

P-

'"1'I~III!' lI:

mm'

Lj U bay: Zac u~uiuee ste em olivn L oa j ranjivi. Ceznele za vela m, p ravom,i skre no m, ve Iikom itiiD:iIi,ljubaVL 'Posao: Ako ste ilbjegavali obaveze iii se ponadall da su zaboravljene, kolege ee vas podsjetiti na nji~. Zd ra vi j e: Kon!rol irajteafe kte.

senjaR

priie"os'

1IIl1P'l~

b:ti:2i:lJ:i:l ..

Ljuba.v:. lako mlslite da je sHuacija dobra, jos tre'bate poraditl nak.valiletl veze, Takoder, i voljena as oba. Pusan: Volile poslove koji zahtijevaju pokretljivost, kom un ikativnosl, imp roviz.aciju. Izbjeg avane nano re. Zdravlje: Prilicno ste asjelljlvi.

1Ii!~~11 Ljo bav.: Teskoce im aju i pczilivnu stranu. J asno vam je u_cemu ste grijesili Drama volJeno] 050b[, "J:iilElJIi Posao: Cak ako I Duno radite, razalla!i 'izos!aj u,
101

rokova,

Mozete ocekivali

pfepreke ill odgadanje

vainih

Zdra.vlje: OsjeUjivi ste na toplo vrijerne,

Beac'h.,

.. :r;aJIIII Lj ub av: xao oceku jete od ImSD konkrebnijL.
do kraja Zdravlje:

ca n i sami ne zn ate sta zalite i 0 Sobe sa ko lo m ste u vezi. BudHe

male

Po Sao: Razm iSIjate 0 novom poslu. one tem u gdje doci do izrazaja vasa krealivnost. Dan bez legoba,

In!I;:P!I1

l:ia11IbtMi'"
l~,OO Uloadenllivcl" igran. senl' 11,15 Nii,mlsvl,<IIlk.ltir.l!la 'B,15 lakon ~ubavl, J>l!rii' 19,00 liN Ostar·C 19,30 Reemi~r.I!lJ' D"evnika I1RT·a 20 ,o~ U!<r~d.niiver, Igrana l soliia 2' 00 dooor. loS. z.o, talk

eiogralije. seriia 16,00 livelpi!8prtt, 16,30 Hrana i vino 17,10 J, S<Illl tvolasudbina,
l;,flfl

10.00 ~=~:1':~,u\III' emis~a
11.CO 12,00

Vete sa I",,",,", Iv.anoyic.cm 22.30 Onevnik 3
21.00

15.0D U fokusu. Inlormativnl ~rogram

Qn'' 'k

seriia

17,.50 Repe~, mss 18,~0 Marl<BUIIIJ 19,30 O",\IIIlk HRT 1 20,00 Eumm .. 21.00 Ja sam ivei' ,udbina, solii" 21,~5 One,nik KISS n 00 Vesna KlJ,llc u !l10 Imam Allia.,serila
19.~0 One,","

s,nj.

KISS

13 ..00 14,0 O·
15,00

22,35 Rim
~

shOw

.

'~'

16.0 0 17c00
18.00

,~
14,00

~~~~i~ro::~a Mu<llkIprogram " Promooil3 PlO1lrama M'u.ICIii program -IPromooita PlOIlrama MU'iC.kip.rro.gram-IPromooij;l PlO!lrafna Vlj"li~ inlorm,Uvrn ~ram Cl~ ~gh~. muzl~1!a emisil' R,perWa.r, VljeSIi.informall,nl

~
17;00 Najava prDflrama 18.'5 SeStri"", Igrana se"la 19.00 Dn""'ik

ltl~ Tifr\oo~i,uir~'Oirn'
1

Ljuba.v: Zani_mIJ1Vsusret, ugodan razgovcr ispunjavaju dan. Zelite iskoristiti sve prednosli flertovalrtI:ilImI ~ ... ja ··Posao: Pove6ane obaveze zadrZava vas na peslu vise nego slo zelite. To yam bail nije drago. Zdta.vlje: IzadHa u prirodu. ..,... ........ """, Ljubav: Ne oskudijevate u IJubavi. Naglasenih " htijenja, ispunjeni stei najuzvisenijim emocija-

17.00 ~~~~eulemo 17.10 Pi,S!. pleSi, sell/" ( r) a.1, Naid!el, zallovn

17,00 IliSOO"ry,--_· dokumer\1i;miprogram 17.30 Dleeill proaram 17,50 Ie sport plus U,55 TV i~og , MO NaiavaZenlc, d",,.. W01 Fre~er , 8,30 Mall ogl"l, ooavit'tenja

li:~~~~:;M~~ciram i~:~~ g::~~"mt , 9~O Ob.vjeSleni' 20,00 Vii"U Ie
20,00 Ja sam lYm' s"dbm" ~i,:~'nl' 20,35 Inranllilm 22.00 SI,ra ~ ~.
20.30

1),00 Oli,er Twist 16,00 Pensacola, seni' 17,00 AasIl viJ.. U 11.0, Lud'o srce. "rila 16,00 Bl!nj, m'gam 1 S,oO J, S<Illl t.ojasudbin" ,elila

1~:~~ ~~J~~da, ~~~ seliia

19.00

2U,00 eo,anska doll.. ~iramlda. dolarnwnlami 21.00 ~r~ij;mu slu!bi li,OI:iI, religllslii ~'O!lram 22,00 r:"~I~a'1n'i'J~II\Jna ,misij' ~

1Kt'~. magl!li"e Radlla 510bodo, Evro~

19.30 Mu,iGkl PI"ll"'" lO.OO Bonavenlwa. TV KS 21.00 BI01lrafile ,pcznallh 22.00 la. sam !vola sOOll1n., wI]a ~ ~ 16.00, Ukra~eni &i~ti,iglilla
17.'

18.4' 19.00 Onevnik 1 19.30 M'U'lltilli pmgrarTl 1~.OO 6i~'afije: Pablo Piltiso, dolarmentaml, film 10.40 Slud<nll. iIl,ana sen1' 21.30 OrlOVnlk2 22.00 Plell, plei. Igr.l!l;

~::r~m

ma. • Posa 0: RuMe sve barije re na putu do eil ja. U tome va m po mal! u. ko mu nikativno st i dire ktnost u radu. Zdravlje: U izvrsnoj sle formi.

"'1li:!tiltl

'Mja 5 ZaI<on '1~1>avi.uran, l wi;;' 18.30 Dim, Imormativna 19.30 ~~i 20.U5 Ukrad,ni ,!lvo~, 19rana 2U5

lilHrJ:(1

23.00 Bona.en\ura, doK·z,iIavnl: p,owam

senj'

n,oo

~no~ lii "i mol' SUdbi"!.

22A5 ~~ililm

IEflli:IlI
HIT TV
vmm,_PIr!' 19.0D ObfekUvI 19.25 Trlumpll
18.30

20,20 S,i '"'"' A'im,"da,

~~
14.0D NOVO;II,

21.00 ~~:~d"'Vni<:' 22~O JI sam t.ojasudbina, ""ja 22.30 Hulba 23,00 Viies~ TVSahar
0"'1l0

14.0 5 ~e~

IIJ'" rllllJl<e,

12.DO

15.00 Sve" 15,4D TV lo~

II,bav, sen1'

Pleoko. emlsiia 1. 3,55 01<010 kOle, z,bav!1a ,"",ii'

12,15 \2,55

Lifestyle TV

Kontraverre-by

HEMA
09,~O Amu sllop mogazln. ,misiiao alllOmooir.zmu

18.80 MooIIIII11IIJ 19 00 Sport II.. ~ 19'30 Dn"",lk 2

16.00 On""," 1 16.25 Kasandra, "rii' 18,00 Dallal u Srpskoj

20:'0 i\asandra, s'~i'

VilesH 12;G5. Korak od dl'i"li"", dolarmHnI,m s<:njal 13.G.5 Pi'mo. 9Ia",,:Eglpa,1 , del:u~ta.~1 program 14.00 Grado" SVllel •• re,p0rWa 1U5 Pr,poruCul.mo ... 14.30 Vilesll 14.35 Zoin,.liool i oslllll.ltirnn, se<ija

Lj ub av: U p ravom sle vrtJogu emo elja I strasti. Eventualne nedoumice pokusane rijesiU iralgavorom. Pusao: Ljubavni problemi mogu vas udaljiti. ad posla. Posebno su na meti koncentracija i volja. Zdravlje: Korisne su i lagane vjezbe.

20.00 21.00 22.00 '12.35

19.30 :FrllllO

13.00 GIiII Arne,;ke

sonja

T'lna goo"" OblektiV II Ja -'am lYei' sudbina,

Prilitno buran dan. U mnostvu zanjmljivih liea, ipak je za vas najljepsa osoba koju volite .. , • ! Posao: Sukobi sa Ijudima u radnoj okolini javljaju se ka 0 plod nezad avo Ijstva VIastilim rezu Ita!i m a, Zdravlje: Prilagodite jelo'<nik ]jetu!

... ;mI1. Ljubav:

II:;DllIia:'

Dncvni avaz
-

.. a:

• IIr.! ~1I' ...
~~

..,.
f

-~~-UQ';' .tIZ1HIU1W17 .1il1FMI;
am·tlfl
oWttu •
~UI>' ""-

",",II

r

Zl...,u

ta_W-a~ :.
'DlCt 5tH'
i'WrlI","-<;O;~QU

I1l3ll>llt-llU.
I, lIMLIIILLIk Ii!,

~

Or tJ;O':lr"'~ :111 ~ 1m _ \I .l_o[l1'Ql'tn~ PD'I1D M 2DOIII<I&'DlI2 CilIlU I '01'

LONDON - Liubitelii filmova 0 mladom cafobniaku "Harryiu PoIt eru" s tigli su iz sv ih kraj eva sv iieta na Iondonski Trafagal Square, gdie su kampirali prije sinocnje premijere posljednieg nastavka
epskesage,

POleromanila

pOlnalog filma kampirali

Entuziiasri iz Siedinjenih Americkih Drzava, Svedske iMeksika su bili medu njima, Zaiednosasvojim britanskirn kolegarna zelieli su pry; vidjeri sta 10 nudi finale nazvano "Harry Po L ter i d arovi sm rri: Drugi dio", Neki od niih u Londonu su karnpiralisest dana.

Kamila Morais na snirnanlu isprobala rnnostvo kostima

Najcesce radi kao model za donie rublie te kao televizilska vodltelllca
MILANO - Brazilska bornba Kamila Morais (Camila) snimila je novi seksi karalcg, i [0 za "She" kupace kostime. Tckom snimanja probala je hrp u kostirna i dokazal a da j 0 j svi odlicno stoje, Ova ljepotica irna 25 gcdina, a rnodnu karijeru od 2006_ godine veoma uspjesno gradi u Italiji. Visok a j e I 78 centirn etara, a proporcije njenog zamamnog tije-

ODUSEULJAUA SHLADnlM TIJELOM
la iznose 86-62-90. Inace, vatrena Latinoamerikanka podjednakoodu~evljava lijepim licern i skladnirn tijelom, Iako je snirnila nekoliko nasIovnica za italiianske casopise, Kamila na jCe.! ce fa d i kao rn odel za donie rublie te kao televiziiska vodireljica, Redov no n osi revije na sedmici mode u Milanu te je rniljenica m nogi h italij anskih diza j nera,

v

Silillonslle bombe
VASINGTON - Agerui FBI-a upozorili su [avnost kako su 01hili da bi teroristi rnogli u avione unijeti eksploziv koji su prethod00 hirurski ugradili u tiielo, a tome su izvijestili sefove aviokompanija i zracnih luka, pise "New York Daily News". Teroristi sralno [raze nove n acine da prokrijumcare b ornbe kraj osiguranja, Nije jasno hcce Ii kontrole u zracnirn lukama biti i vecenego do sada, Za sada je sigu rn 0 kako ce strand koji puiuiu u SAD csietiti poi aean 0 osi guran je, al i vede s igurnosti bit ce i na domacim Ietovima, Nakon 5tO[eNigerijac Urnar Faruk Abdulmutallab 2009. pokusao dignuti u zrakavion u Detroitu eksplozivorn koji je usio u gacepoceli su prstima pretrazivati grudi zenama.

RIM - Italiianski premiier Silvio Ber Iuskoni (Berlusconi) odlicna je zdrav lja i moze vodi ti Iiuba v sest puta sedmieno, ali bi se iedan dan ipak trebao odmoriti, rekao je niegov ljekar, javljaju agencije, Berluskoni je nadmocan muskarae, fizicki imen talno, rekao je ljekar Umberto Skapaniini (Scapagnini), u jednn i Clan v ladaj uce stranke, za Casopis "Novella 2000". MoZe se seksati sest pu ta sedmicno i nece se preop teretiti. AJi sedrnidan bi seipak trebaoodmoriti. To nije los prosiek za 74-godisniaka, koii [e k rome operirao rumorna pros tad, dodao je.

Dan Ddmora

Iskosa

LobanJaHao DHraS
PRAG - Policajci iz ce;:;kog grada Volariia drzali su Iobanju rnuskarca, m ogu ce i,rtve ub j stva, na pol j ci k ao ukras, Kasni j e j e urvrdeno da se radi 0 Franriseku Vandasu, koji je nesrao 2008. godine, Rodica Ruzena Brezaanova, koja je dosla po njegove osratke, hila je sokirana kada je vidjela lobanju s pclicijskomkap om kako sto ii na pol ici pored p ivs ke krigle,

ENSEDE -jedna osoba je poginula, a 14 je povrijedeno nakon sro se urusio krov stadiona Fudbalskog kluba Tvente u Ensedeu, iziavio [e gradonacelnik tog hoIandskog grada, Gradonacelnik Peter den Oudsten rekao je da se krov srusio oko podneva na juzooj [ribini, gdje su u toku radovi. Merlu nastradalima nalaze se gradevinski radnici koji Sil b iIi a.ngazira.ni n a radovima na hovu sladiona.

nasraca na stadionu
rece.

Holaridska novinska agencija ANP izvijesrila je da spasioci izvlace zatrpane u ruseviname eiii broj jos nije urvrden, a ocevici tvrde da su radnici po eel; hieiari sa stadiona oko podneva, u trenucima kada je doslo do nes-

€€ OTKUP ZLATA €€
Olk.upllujomo pO naJbollOJ ciJonl, gmm do zlalo, lomljono zlalo, dukall, zubno zlatCl. srobro

33KM
r
!

- S rusilo se uz j aku b uku, kao kula 0 d kara ta - rekao je holandskoj .agenc1li ocevidac nesrece kojise oalaziou kancelariji u blizini s tad! on 3.

"lOVI ROaD

Radno vr lOme ad 10 do 20 Will

062.. 09.. 08 9 8
www.zlalo.ba

TI.o

"I'"

'ali e

bf) III

11