la.koje potpisnikDejtonskog sporazuma, to ne znaci da Srbija.

polate prava na mijesanie u unutrasnje sIVari BiH, kazao ladie • Razgovori 0 ekonomiji, izgradnji inlrastrukture I nastupu na Ireeim IrzisUma

Avaz saznaje: Bura uSDA ne jenjava

SARAJLIC TRAlI ZESTOH OBRACUn , ·SA SETOm PEnZlonERI TRAlE DA 1M nlHSIC URATI DUO~
fJ·f:li'~t~' L"ljUlj'~lb;t"rl~_ 81~
redsjednik Srbiie Boris Tadi.': boravi.o [e jucer u Saraievu, gd]e se uz nevideno in teresiranje javnosti susreo s bh, zvanicnicima i

P

odaslao peruke pane optirnizma i na~e u bolj~odnose izmedu ovih dV1JU zemalja, - Dosao sam cia razgovaramo 0

nastupu na trecim !di~lima, jer

same na raj nacin mozemo da otvorimo j nova radna rnjesta, a u takvom arnbiienru moguc je i bolji, plcdorvorniji politicki dijalog porucio jeT adic. 2. i 3. SlNna

Kupusovic ogoreenna Kaplana ;

lila polnden ~ na lestivalu u ~ Herceg-Novom?

"SUNCANE SKAl~"

2

OnevniaviU, celvrtlk. 7. lulVsrpanj 2011.

ak tuelno
.

POSJETE Predsjednik Srbije boravio u glavnom

Razgovor Be$/Ica,

ladie na Mali S OSimo , erl"nom i Halidom
Beslic zakasnio nekoliko minuta na drutenle s predsjednikom susjedne drzave
U okviru zvanicne pos iere B osni i Hercego vin i predsjednik Srbije Boris Tadie prosetao je Ba;car:lijom, gdje su go. docekali broj ni fotoreporteri i novinari, U pratnji osiguranja i Clanova delegacije krenuo je od Sebilja prema hctelu "Europa", gdie je u poslijepodnevnim sarirna imao dogovorerro druzenie s Ivicorn Osirnom, Dinom Merlinom i Halidom Beslicem. Njegova iletnja izazvala je veliku paznju prolaznika, a
pripadnice ljepseg spola ni-

Setnja BascarsIjom i susret s uglednim bh. licnostlrna

lako je potpisnik Dejtonskog sporazuma, to ne znael
Predsjednik Republike Srbije Boris Tadic boravio je jucer u Sarajevu u iednodnevnoj posjeri BiH. Uz nevideno interesiranje [avnosti, Tadid se susreo s bh. zvanicnicirna i odaslao peruke pune optimizrna i nade II bolie odnose izmedu ovih dviju zemalja.

s -, I

ca Srbija polaze

Dorezan Ifema SUlmOOluienim
Na pitanje novinara je lise razgovaralo 0 slu caievirna hapsenj a J OVaD a D ivjaka, Iliie Juriilica i Ejupa Ganica, Tadi c j e kazao: - Imam veliku rezervu i ne osjecam uikakvu naklonost ni saosjecanje prema osobama optuzenim Tadica [e docekao predsiedavaiuci Predsjedniiltva BiH Neboisa Radmanovic, U obracanju novinarirna Tactic je kazao da Srbija zeli da izgraduje najblize prijateljske odnose pune saradnje s BiH. On je rokom zvanicnih razgovora izaio i nekoliko rho dn II historij u leoie smaem veoma birnim, - To je osuda svih onih koji sou ucesrvovali u izvrsenju ratnih zloeina, za fame zloci ne. I edino SU sudovi nadlezn i da odlucuju 0 tim pitanjima k ao i u procesima proti v Karadiica i Mladica. Ako sud oslobodi osobu opruzenu 23 rami zlocm, ja sam prvi koji cuse izvinie! - na veo je Tadie, Ocekujem da sudske instituciie provedu pravedna i

Prija.lelijski odnosi
Predsiednika Tadica, eiji [e avion na Sarajevski aerodrom sletio oko iO sati, docekao je ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkala], srbijanski am basador u BiH N inoslav Stoiadj novi c, am bassdor B iH u Srbiji Boris Arnaul te gradonacelnik Sarajeva Alija Bellmen. Nakon toga delegacij a iz S rb ije edlazi II rezidenciju "Konak", gdje ioj je priredena ceremcniia svecanog doceka s

fer sudenie te da. svi oni

stavova vezanih za pre-

koji S II izvrsili fa tni zloe!!! i dobiju prirnjerenu i zasluzenu kaznu, Sarno na taj nacin mozerno izgraditi drusrva koja imaiu buducnost, mozemo izgraditi kredibilne instituciie

II nasirn zemliama • porucio ie Tadic,

voinirn pocastima,

su srediele kornplimente za predsjednika Srbiie, - Bas ie zgodan, joil da niie siied - naglas su komenrirale Sara j ke. Thdic je svratio i u radniu

MnogooUla nazluaniZdaJniMom
Na piranje novinara ie li mu II interesu da bude regionalni Iider iii radi u interes u srpskog naroda, Tadic je kazao da je mnogo puta do sada nazi van izdainikom. - U pr kos tome, uspi] evao sam da pridobijem podrsku aaroda, Kada protiv mene vi~u navija':i u Srbiji da rreb am da S~ ubijem, ja sam ponosan ako su co navijaci koji vieu }!,N,o~ zica" Srebrenica", ili kada hrvatski navii a ci vicu nUbij Srbina" ili Bosnjaci koii to isto vicu, To nisu moji priiarelji - rekao je Tadic ..

Iako je Srbija porpisnik Dejtonskog sporazuma, Tadie [e porucio da to lie znaci da ona pclaze neka prava na mijdanje II unutrasnje stvari BiH.Thkoder, on je rekao da Srbija zeli specijalne veze i s FBiH kao SID je 10 sluCai sa RS.

Aparlman bezcUi)eea uz dosla uoea.
na Bas~ri!iji kod hadzi Na.siraJabucara, gdje je razgle· dao ru cne radove. - Tadic je a b~cao pri ie nekoLiko godioa da ce me poPredsjednik Tadlc insisrirao je da u apartman u hOlela "Europa" u kojem ie boravio De bude nikakvog cvi-

ieca, jer ie alergiean aa niega Takorrer je rrailO dosta voCa, u prvom redu malina, Jagoda, ki vi,a, 1ubenice i grozda. isto bili i po clrugim pilanjirna karla se radi a BiH i SarajeVlJ - rebo je Jabuc>lr: U baSi! hotela "Europa" preds jedn i.k Srb ije je upriLici 0 susret s ugJednim javnim bh. licnostima ..Tadic je n3 druzenje pazvao I vicu Osima, Dinu Merlina i Ha!ida BesJica, ko)i je na susre! zakas n io n ekol iko min um. N akan pozdra va izuzerno raspo lokno d rus IVO prvo je narutilo kafu_ - Dajle nam kafu "HE"! Znale Ii cia Halid .ima svoju kafu - u~ osrnijeh je Dino Merlin ",keo'Thdicu. D. ZEBA

novo posjeeili. Eio j~ c{)vjek od ri jeei, a nadam se da ce

la GrbaUiCi POSletiO stan izdlelinJstua
Boris Tadie prije semje Bascarliijom posjetio je i saraievsko naselje Grbavica i posjerio stan u kojem je proveo dieriDjsevo. U tom Stanll <I Grba· vickoj ulici ~ivi Senada Spica. Ona je bila kolegi~a Ljubomira Tadiea, oca pre· dsjednika Srbije, na Filozo· [~kom fltkw[em. Poslije su Borisovi roditelji Nevenka i Ljubomir Tadi~ preselili lJ Beogra d, aJi su OStal i u konmktu sa Senadom, koja j e j IIcer rado u gOSlila predsjednika Scbije u svom domu.

aktuelno
._ _ . •

Dne,niavaz, telvllak, 7. ju IVs,panj 2011.

gradu Bosnei Hercegovine

Novcano obestecsnle zbog zlocina u Srebrenici, ali i d.ruglh zloclna u BiH, koliko sutra, mora se traziti i ad Srbije
da u Hagu, kojorn je za SIDrt

OUltaiZ HOlandile ,'~ ~
Odluka Apelacionog susovne egzekuci

rroje srebreniekih Boss pravorn [e

Srebrenici pocinili srpski
vojnici pod zastavom VRS j pod kornandom zlikovca Ratka Mladi6l te oni pod ZBstavom Srbiie j zlikovca Slo-

ie koje

su u

njaka

u julu 1995. godine hi vo m p roglasena d ria va

Holandija,

otvorila pi tan j e gradi ran ja krivice 7-" genocid pocinjen

prava na mijesanje u unutrasnje stvari BiH, kazao Tadi6
. U BiH postoje tri naroda, dvaentiteta, POSto[e j gradani BiH i sve sto je predmer diskusije, politickog dijaloga, dernokratskog dijaloga i rjesenje koje sve spomenute institucije BiH usposrave kao zaiednicko jeste prihvatljivo za Srbiju, Srbija se u rakvo rjesenje nikada nece mijesati, vee ce postovati tak vo rjesenje istaknuo je predsjednik Srbije te dodao cia Srbija Iiniju", koia je definirana j medunarodriim pravom i Dejronskim sporazumom. Tadic je poslao poruku i da Srbija posruje BiH ne same deklararivno vee i u pollrieko] praksi svakim svoiim gestom, Uvieren je da se u godinama koje dolaze mogu uciniti znacajna djela za gradane ovih dvilu zemalja.
~r---~TT~~~-=

nad sre b renick im civi Iirna pri j e 16 god; na, - Ubistvo roditelia i brata Hasana N uh anovica, nekadasnjeg prevod ioca u

Odmor u "Kolilaku"
- Dosao sam ovd]e, u BiH, i da konkretno razgovaramo 0 nastupu na na ta] nacin vierujem da mozemo cia otvorirno i nova radna mjesta, a u takvom ambijentu moguc je i bolji, plodorvorniji politicki dijalog - porucio je Tadic i dodao da Srbiia zasluzu]e Status kandidata za EU, ali to isro ieli i za BiH. Pr ed sj eda v.aju.Ci Ra-

trecim uiiihima, ier samo

nikada nece preei "ceven

U

ReprezaotacUa:JugoslauUe
Taw'; je kazao i da j c.pobieda Novaka flokoviC:i na Vimbldonu znacajna ne sa· mo za Srbiju vee i sve zemlie \l regiji, On je kazao d 3 j e ovaj prosmr uvijek bio bogal talen lima. Ukoliko bi s~da, kako j e rekao, sas Ii vili reprezentaciiu Jugoslavije od bivsih zemalja, bill bi sampion; svije[3 II fuclballl, kosarei, rukomeru i m nogim drugim sportov'ima.

dmanovic rekao je da su Srhiia i BiH vrlo vazne za stahilnost zapadnog BaIkana, ali i EU u cjelini, - Razgovarali smo 0 granici, 0 nekim zajednickirn pi!anjima koja S):110 vec pokrenuli na susretu II Karado!"cleVll i koja cemo pokrenuri na narednom susretu koji imamo za desetak danll u Hrvatskoj. Dogovorili smo se da poslOjece gTU-

pe koje na tome rade po-

dstaknemo da ,sto prije riesavaiu sva orvorena pitan ja - kazaoj e Radman 0vic .. Nakon stoje odmorio u .Konaku" Thdic se zaputio ka Skupstiai BiH, gdie se susreo s koJegi j emob a d 0roll Parla.mema BiH, a nesto kasnije is predsjeclavajuCim Vijeca ministara BiH Nikolom Spiricem kao i s preclstavnicirna Vijeea za regionalnu saradniu. F. KARAUC

Holandskom batalionu u Porocarima, re Rize Mustafica, elektricara zaposlenog u bazi, dcgodilo se nakon SIC i ID voj n ici i starj esine holan dske voiske niSU pruzili lasli [U koj u s u ovi od njih s pravorn rrazili, Istjeral i su ill iz baze, nakon cega su, skupa s ostalih bli zu deset hil jada Srebrenicana, mueki ubijeni, Drzava Hclandija, nakon prekjucerasnje presude, izvjesno ie, moral ce, osim vee urvrdene moraine krivice, i marerijalno obesteriti ruzioce, odnosno Hasana N uhanovica i porodiell Musrafic.] os je izvjesnije da ce nskon ove presude na hol an dske su dove Sti Ci nekcliko b iljada novih tuzbi Srebrenicana. Holandija ce ovorn presudom, (ako, plali(i za Hnetinjenje" svojih vojnika na ShlZbi u Potocarima u julu 1995. godine. No, posravlja se piranje kada Ce pateti plaC:inje za »'cinjenje~'~ odnosno za rna-

bodana MiloileviC:i. Nairne, zbog zlceina genocida i drugrh zlccina pocinjenih nad civilirna Srebrenice pred dornacim i medunarodnimsudovirna pravomocno su vee osudeni rnnogi voinici i srarjesine VRS. N [ihove presude reo alna su pcdloga da se racuni za novcano obestecenje rcdbi ne ubijen ih pocnu ispostavliati Vladi Republike Srpske koja j dan as slavi dan osnivania ove voiske i sve niene, zlocinorn obiliezene, bitke i pobiede, pa i onu u Srebrenid 1995. go di ne. Takoder, novcano abesrecenie zbog zlociaa u Srebrenici, ali i drugih zlocina u BiH, koliko surra, mora se rraziti i od Srbije. Ako nista, ono zbog zlocina ko je su kod Tmova pociniIi vee osudeni pripadnici zloglasnih "Skorpiona". Hasan Nuhanovic se v is e od deset godin a boric za pra vdu kao jedin 11 u (j ehn za smrt njegovih brara, majke i oca. Njegov slul:ai nas u vi erava da ie pravda ipak dostizna. Za sve Srebrenicane' ovo je i poruka da, ako im ie Holandija cialeko, Republika Srpska i Srbija, sigurno, nisu ..

Jadiceua POI]ela nece PObOlisatI odoose iBiHi SrbUe
Pitanje; Hote.li Taditeva posjeta doprinijeti poboljSanju odnosa BiH i Srbije?

o aktuelJJ/m

M~r Ie ,.Gaogle

dana na www.dnl!vnia ...az.ba. Na f1Ortf,lIU!,Dneltnog avaza
M1l/yt/CS'· 18bN/ella 789.768 pas/ell/aea.

pl/an//ma u 81H I wl/elu molele glasall

svakoo
ll

Glavni tuzilac ICTY~ja Serz

Bramerc

Glavni tuzilac Haskog tribunala (ICTY) Serz Bramerc (Serge Bramrnertz) Ratka Mladica-i Radovana Karadzica, javlja Srna,
- Priprernamo vierovatno nede predloziti spa] an je postu paka pro ti v

Heee:se sDiali DOstUPCi prOliUKaradziCa i Mladica?
se Z"

4

Dnsvni a_az, cetvrtak,

7~julVsrpanj 01L 2

ak tuelno
~ . '. ~. .

~.

ZAHT JEVI Premijer odlucio primiti predstavnike najstarije populacije

sudenje Mladieu i na rome radimo naporno, Kada ie riid 0 spajanju predmeta, tuzilac [0> vjerovatno, nece predlofi ti - rekao je j u cer Bramercov specijalni savietnik Frederik Svinen (Frederick).
Odluka 0 nacinu ua koj i ee b i ti orga n izirano sudenje bitce donesena usko-

Sociialni program treba trajati sve dok S8 penzlle ne povecaiu za barem 15 posto, kaze Omeretendic
Bramerc: Ustoro odluka
ci, pojasnio

enzioneri traie da im -MSiceuaulada urar du
eervrnne duga, mcgle biri
ugrozene, Nairne, nerna 7..3posljavanja, a predvida se i

di po operativnoi opruznije Svinen,

ro, a do lad a rub lasrvo ra-

deCenlralizaCiju MUp-a RBiH
Viestak Haskog rnZiiastva na sudeniu Radovanu Karadzicu izja vio je da je u ok [0bru 1991. godine srpska strana irnala plan koji ie sadrzavao mcgucnosti ZlI deeentralizaciju MUP-a tadasnje
Socijalisticke Republi ke

BOSanS8iSrbiimali DlanZI

Nilsen na sudenju Karadzicu

Nakon nekoliko pisama koje mu je uputio Savez udruzenja peuzionera FBiH federalui prernijer Nerrnin Niksic konacno je cdlucio primiri predstavnike naistariie populacije, Sastanak je zakazan za surra, a na njemu ee, kako narn je rekao predsiednik Saveza udruzenja penzionera Orner omerefendic, bi li govora 0 reskom poloza] u umirovljenika, poskuplienju srruie, izradi
socijalnog programa teo povratu duga Zavodu PIO FEiH.

Ii cdgovor od FERK-a, kojem su pisali zbog neoprsvdanog povecania ciieae clektricne energije .. - Ni na jedno piranie Dam uisu odgovoril i, iako smo za svako dali argurnenre, Sarno su naveli da je do poskupljenja dosio zbog uskladivanja s
medunarodnirn kriteriiima

dace poskupljenje struje u ciecari n a dop ri nose. Prognoze nisu nikako dobre, ali penzije ne smiju biti ugrozene, Mi demo traziti da soci [a In i program traje sve do tle dok se za harem IS penziie. Nije ure d II da program rraie do kraia godine
pa da gaonda prekiuu POSIO ne povefuj u postojece

mrifnih stavova - kaze Omerefendie. E. No_

Karadiie: Novisvjedok

BiH. Iznoseci nalaz i mislienie, Kristijan Nilsen (Christian Nielsen) jucer ie rekao da su u planu navedena eeriri n a,ei na za decen tra lizaci j u, m edu koi ima sui razdvaian ie srpskog diiela i pcdjela u zaseb n e j edi nice. On je citirao Karadzica da ce b osanski Srbi, ako pregovori ne budu funkcionirali, forrnirati paraleln u drzavu i paralelne policiiske
snage.

- Mi trazimo da se dug vra ri, i [0 barem jcdna cervrtiua od 180 miliona KM. Koliko narn je pozna(0, njegov povrat nije predviden budzetcm. Medulirn, postoie prognoze da bi sadasnje penziie u drugoj polov in i godi ne, bez p ovra ra

kaie Omerefendic. Penzioneri su dobi-

HOOrdlnaClJaPOdriaua mlnlSlra Helm
Pozdravljamo njegova nastojanja da nude odrzana zajednic.ka skupsflna svih organizacija clanlca Saveza demobHisanih. boraca i lzabere novo rukovodstvo
n a Heleza
D can

Oprecnl stavavi demobIlisanih baraca FBiH

Ra tko MI. d i.e je pre dao at\l Haskog tri b unab !ism od sedam advokaca, nieg'ovih porel1cijalnih branilaca, i u lOku su konsuIIacije 0 njihovom imenovan iu, izj avic je ju~er preds favnik Tribunala Ma.rtil1 Perrov, prcnijela je Srna. N a listi advo!::am ko ju je Mli!.dic predao nalaze se i MiloS Sali ie iz Beograda i A1eksandar Mezjaiev iz Moskve. - Sekrer:ar Ha8kog rribunala omog'uCio je Mladicu saslanke s advokatima s liSle. Mladic je izrazio Zelju da se saSlane s advokalima. prije nego 8lO donese odluku 0 mme ko ce g)! msrupati. Bili smo izne-

Hrunill oredao lislu od sedam aduollala

Ratni zloclnac se izjasnio 0 odbrani

Nakcn illO su iz Saveza demobilisanih boraca FBiH, s Almirom 'Iuticem na eelu, prozvali federalucg ministra za boracka pi tanj a Z uka-

za n etrans pa re-

rad i ncu vazava nie misljenja borackih udruienja, reagirali su iz Koordinacije organizacija dernobi-

Helez: nega se sami dOgOUOre
nam [e da ne ~eli opsirno komentirali navode iz Saveza te da je najbitnije da

Minisrar

Helez kazao

dsrvo,
- Zelim saradivati s jediI!SIVe.nOm organizacijorn,

S ekretarij

se predslavnici bonckib organizacija sami dogovore i izaberu ru kovo-

odnosno Savezom, jersarno tak va. moze kvali I.e tno lasrupali prnva demobilisanih b oraca - kaze He!ez_ zajednicki izaberu novo rukovodsrvo Save--ta koj e bi radilo u imeresu demobilisanih bo!'lie. - navodi se u saopCenju, Ciji je potpisnik proosjednik Koordinacije Orner Heldll. Dodaju da ie za svaku pohvalu nansparenmo zapocelll revizi je korisni.ka prava iz bora':ko -in val id.ske zaslice. M. A_

Miadie: U taka kan$uIl8~ije Q"deni njegovom i7.javom 4. jula, k"da je og:raniCio lism na til dvojieu - ,,,kao je Pet;<:>v na redovnoj konf"renciji za novinareu Hagu. dana

lisanib boraca FBiH. Iz Koordi.nacije navode da minis[llr Helez u s.vim Segmetima svog rada im. nii· bovu punu podrSku .. - Posebno pozdravljamo nj egova nasmjanj" d" b ude odrmna zajednicka skupscina svih organizacija clanica Save" za demobilisanih bora.ca kojom bi se omogu61o da S"~Qne

PORTAL - komentar

liH

J ako mi je drago cu [i ovakve vijesti. DakIe, moglo bi biti posla za m noge koj i su vee 0 li,sIi iIi ra?.:mi51jaju ic.i u fame ~one ira· rno zarndivati 7..3 Zivor:..Same, vlast bi rrebala bili pO§lena prema '-~~...J svom narodll i vrlo mudra re debelo zaciienitisvaki eksploatirani galon lime. Ali, sudeCi pre.ma sad.~njim vlastoddcima,. tdko da ce se to odigIari. (Tuzla~ T)

"Shell" zaimeresiran za IwlaziSta nafte u FBiH

Predsjed"vajuci Vijeca mwist"fa BiH Nikola Spiric ocijenio je jucer u Sarajevu, u razgovoru sa !idom Odjeljenja za BiH II Direkciii Evropske komisije (EK) za prosirenje PaoJom Pampalo· ni, da slrukw ralni dijalog 0 pravosudu preds(avlja dobru OSnOVlll'." ra.zvoj. pravosudpog sistema u BiR Spiri~ je is!a!::ao da su nadJdne inStilllcije u BiH zadliZene d. preduzmu potr-

ce napnawa

Spirit razQovarao sa Pampalani

EH OdgOUOrili dO 31. augUsta
ebne akl ivnosrj kako bi odgovori na picanja Evropske kom isij e bili dosta vIieni do 31. avgllsra. N a SaSlank u je posebno naglaSen8 porreba donosenja zakona 0 popisu i zakona 0 drZavnoj pomoCi, kao i provm!enja presude Evropskog suda za liudska prava 1I Srrazburu u predmeru "'Sejdi,, i Finei pro(iv BiH", sa" opcenoje iz Vijeca ministaraBiH.

Sarajevo: Sa sasJanlm

pogJedi

Dnevni avaz, Ge1v~ak, 7, julVsrpanj 2011.

5
OSIObOden Ubica Ahmeda HOSiGa
Almir (Veisila) Granule, koii se nalazi u KPZ·u Zenica, osloboden dijela izrecene kazne zatvora, a bio je osuden na 11 godina zarvora zbog ubistva Ahmeda Hosica, poeinjenog u aprilu 2004, godine u sara] evskom !lasel [u Hrasn ica, Odlukom Budimira, Mehmed (Zinere) Vehabovic koji se nalazi u KPZ·u Zenica odlezat ce sesr mjeseci manje, a bio je osuden na pet godina i dva rnjeseca zbog razbojnisrva, teske hade te ui;ivan,ja i posieje neizdrzanog

Hrasn;ca:: Ku(:a u ,/(0/01 je Granulo uiJio Ho~j{:a

Anro (SJavka) Cute koji kaznu izdrzava u KPZ.u Mostar djelirnicno je osloboden od izdrzavania kazae zatvora i 10 za godinu,a bio je osuden na sedarn i po gcdina zbog razbojnistva. Amela (Envera) Korda nalazi se u ruzlanskom zatvoru, bila jeosudena za proaevjeru u sluzbi na godinu i tri mieseca, a Budimir joj je kaznu skra rio za tri m jeseca, Darijanu (Ilije) Dujicu koji je u KPZ·u Zenica kazna je s cet.iri godille i tri mieseca skraceaa zasest mieseci, a osuden ie zbog razboinisrva,

dovanja droge,

"Avaz" otkriva Objavljene prve odluke predsjednika FBiH

_0

Nije mao milostl za teska ubistva, silovanja, ali je blaze kazne dosudio osudeolrna za tesks krade • Sedam osoba na sloaodl i osam u zatvorima djelimicno osloboclo
2:.ivko Budirnir, predsjednik Federacije BiR, denio je krajern rnaja svoie prve odluke 0 pomilovanjima i odbijanjirna zah tjeva za pcmilovanja osudenih osoba, Kako "Dnevni avaz" orkriva, Budimir nije imao mnogo rnilosti za osudenike za krivicna djela poput naj te~ih obl ika u bis rava, silovanja, razbojnistava, ugrozavanja sigurnosti saobracaja, pa ~ak ni nekih zloupotreba polozaja i ovlasti, nku (Radoslava) Dragasu, Azeru (Musrafe) Bobicu, Predsiednik FBiH nije pornilovao ni Dinu (N ezira) Bajrica, Nedzada (Zairna) Brcica (zloupqtrcba polozaia), Darija (Zelika) Komu~kica, Fahiru (Fu~ke) Grabus, EdisaJE>ulejmana) Gvozdena, Sevku (Sulcimana) Gvozdena, Izudina (Smaie) Krkalica, Zorana (Liubana) J ovanovica, Vehida (jasmina) Bajraktarevica, Nedima (Sabim)Jugu i Slavka (Mije) Batinica. S druge strane, sedam oso ba ko je se n alaze na sl obodi Budimir ie dielimicno oslobodio od izdrzavanj a neizvrsenog dii ela izrecene kaZ!! e za Ivera, Ta ko j e Mil ti erke) Basicu, osudenorn na dvije godine zbog teskog diela pro civ sigurnos ti sa obracaja, skratio kaznu za ilest

a I D -I uao HaDitan liH IOui ZI II uim r MaSiJa i ROnallda
Spahic: Veliki izalO v

lilmost dana Emir Spahic

U cresu Sevilje cekaju ga okrsa] s najjacim fudbalerima svijeta

Uvjetna osuda
Budimir ie odbio ukupno 20 molbi za pornilovanje osudenim osobama, Radi se o Adnanu (Mehe) [aniosu,
Hidajetu

Kapiten fudbalske reprezentacije BiH Emir Spahie nasao se pred, mozda, i naivecirn izazovom u karijeri. Nakon nas rupa u hrvarskoj, ruskoj i francuskoj ligi, S pah ie ce se ok usati u iednom od najjacih ~aJ!1]Ji" onara svijera, spansko] Primeri. Sev ilia je vee god inama odmah iza nedostiznih ReaIa i Barcelone, a u nared no) sezoni irna ambicije da se plasira u Ligu sam piona i os-

voii trofe] Evropske lige. Spahic ce predvoditi odbranu Andaluzana i loviu planecarne zvijezde Lea Mesija (Mes.si), Krisrijana Ronalda (Cristiano), Serhija Agera (Sergio Aguero), Davida Vi· lju (Villa) ... Prelazak Spahica u Sevilju obradovao j e i selektora nese reprezentacije Safeta SuSi.Ca,. [er s kapirenom u formi i sanse BiH za odlazak u barai za plasman na EUIO 2012 bit ce rnnogo veee, Z. S.

novieu, Sit!i (Semse) Brzovic, Almiru (Ahmeda Bilalicn, Enisu (Hairudina) Puljicu, Kemalu (Eniza) Puljicu, Mirsadu (Mehe) Puljicu, Bra-

(Sulejmana)

Hasa-

a

Reisu-l-ule- r"""'==::;.-ma Islarnske zajednice u BiH Mus Cerie primio je jucer direJuora za za· padni Balkan u Generalnej dir" ekciji Evropske komisije za proilirenje Pjera Mirela(Pierre), . ,. .:"'.-~-._.. s koj im je ra. Sa saslaoka: Mlrell .relS C enc zmiieniomiSljenje 0 vainim pi· hvalu za konstruktivni sasta· tanjima koia se tieu daljnjeg proak 30. maja u Briselu. Tamo ocesa mira i pomirenj-a u BiH, su se, M godisnjem sastanku, ali i sire u regionu, prenije.la ie susre!i evropsk.i vjerski auto-Mina. rite Ii s naivi!iim zvanicn;ci· Mirel je zahvalio n3 pri· rna EU i razmatrali aktuelna jemu i podrfa.o napore koji se pitanja u svijecu, posebno u cine na ra:zvijanju meduvje" Evropi, s fokusom !!a ulogu rskog; mcdukulturalnog di· vjere u promoviranju vrijejaloga,. s uvjereniem da 6e dnosli dija!oga., suzivol.a i BiR ispuni[i uvjete koji ce wlerallcije u svijetu. joj omoguCit.i da brie ide u Reis eerie je izrazio nadu evropske integracije. da. ce takvi i sLicn; susreti vie-Reisu·l"ulema je zamo" rskih lide.ra i polit.i<::ara u lio Mirela da prene,sc po· Evropi pridonijeli opccm zdraye predsjedniku Komi· meduvjcrskom i meduku· sije Zozeu Manuelu Barozu Iru,aJ!!om razumijevanju u Oose Manuel Barosso) i .za· E"ropi. pa i svijetu.

POdrSRa medUulerSROm i medUMulluralnOm dilalOgU
tam

Reis Cerlc primio Pjera Mirela

Sta drugi pisu

6

D~evrii a"oz. tetvrtak.

7_ julVsrpanj 2011.

mozai k

ZENICA Uz pornoc USAID~ovog projekta FIRMA

JllJY
Brltanacparu legao u M'reuet
~NEWS

jJrJ
---~-

Pijan zalutao u hotelsku sobu

Britanski rurista pijan je zalutao u pcgresnu hotelsku sob u i legao l!, krevet sokiraneg para iz Spanije, Par je spavao u svojoj sobi na Ibici kada se u niihovom krevetu nasao Britanac Geri Stju~rt Odi (Gary Stuart Oddie), Span j olka se prob u dila nakon sto je muskarac legao povr h nj e. U pani ciie pocela vristati shvativsi da to niie

njen moroak Oboje su iskocili iz kreveta i pokusali isrierati uljeza, Go to vc po la sa ta su ga uvieravali da ode. Tokom rasprave uspjeli su napraviti nered i razbiti larnpu, los nije poznato kako je Odi zavrsio u niihovoj sobi, iako [e s prijareljima odsjeo u sob; prekoputa, Odi je uhapsen zbog provale, a wiioe; rraze da pam plati vikend na moru koii im je upropastio.

Hrvatici 20 godina zatvora

OSIiJePliaienu pa Ie 12bola nDiem
~NEWS
Drazena Grdan (43) nepravomocno je osudena na 20 gcdina zatvora jer ie prosle godiue ckrutno s 18 uboda ; rezova po cijelorn tijelu ubila svoju susjedu Staku Hinic (69) U plirvickorn selu Rudanovac u Hrvatskoj, a sve same zato SlO io] starj ca i te veceri n ij e h tjela pozajmiti novae. .

Pri j e napada no;re.rn oslijepila j u je sredsrvom za odmascivanie pecnica. Grdan se tokorn s udskog POSIlJ" pka branila sutnjom, Sudija je rekac kako je kazna d ugogod isn ja jer je moti v d j ela koristo] jubi; e, ali nij e maksimal IIa ie r j e okr: vliena bi! a smanjeno ubrojiva, psihicki je bolesnik, ima dvo]e maloIjetne diece, a i sama je imala tesko djetinjsrvo.

Cl anovi kluba eksrremnih sportova "Scorpio" iz Zenice upriricili su svecano orvaran j prvog Adrenali n kampa u BiR, izgradenog na zenickcrn planinskorn izleusru Srnetovi, uglavnom

e

naporom, uz pornoc proiekta F IRMA am eri tk e razv ojne agencije USAID. Edin Durrno, inicijator i tvorac Kampa, pozvao je mlade iz BiH i inozemsrva

vlastirim novcanu

da se pridruze clanovima kluba u boravku u prirodi, sportu, razvoiu i druzenju.
Na raspolaganju avantu-

UieStlne deuetOgOdlSl1)eg Irliana
U sklopu pokazne viezbe prisutne je naivise odu.;evilo znanje deverogodisnjeg Irijana, sina Edina Dunne, koji je u maniru znatno stariiih kolegasavlada vao izuzetno zah Ij evne "sprave".

ristirna ieljnim netaknute prirode, u kcrnbinaciji s ekstrernnirn sportorn, je novoizgradena vje~r:atka stijeua u visini ~e:stospraUl.ice, izvanredno "llgradina" u prito d n u k osin u, ~,~ iste" u etal zraku kroz krosnje drveca, re drugi zanimljivi pcligoni. uspjeh novoizgradenorn kam pu pozel jeli su direk tor

USAID FIRMA-e Dejvid King (David), zen icki nacelnil: Husejin Smailovic, plan inars I:i veteran iz Sara j eva Raaid Mulahusic Miso i mncgobrojni gosti, "Skorpio" ie ivan granica BiH poznat po paraglajdingu iznad Zenice, planinarenju ili.rom BiH te raftingu u Rakitnici kod Konjica, ali najvise po promoviranju prirodnih ljepota BiR strancima koj i dolaze u nas u zemlju. A. DZONUG

SDee
• Koncerr "Foo Fightersa" u Velikoj Britaniii bio je toliko debar da je jedan od obozavalaca odlueio da se nakon svirke opusti u iezeru.Razgolicenog mladica polici ia je pokusala uhapsi ti, al i ga je spasio pri ja telj, i to [ako sto -se zaleiio u policajku ioborio ie u vodu.

Nakon najave apokalipse

Strancl OMUDirali ~anCUSMO SelO
Svil1 194 stanovnika sela Bugaras 113 jugu Francuske, za koj e se v jeru je kako je jedino mjesto na svijem koje ce prezivjeli apokalipsll 2112. 2012. godioe, U310rne ce dobro i zaradili. Nairne, ove ga je godine vee p osjeti I vi~e od 20,000 0 liudi, na hiljade ih svake sedmice zove zbog rezervac.ija soba, a cijene nekretnina su porade tak cetiri p u [3. U selu na vrhu brda., koje se dugo vremena smalu rnagicnim, ponajvise zbog "naopake pianine" kod koje su gomi; slojevi tla scariii od onih lIizih, ohlpljaju se ljudi iz cijelog svijeca, pa su via-

Medunarcdne egencije za provodenje mona in tenzivno istrazu] u iedn u od na j vecih mreza hakiranih kompjutera p l.I[em kojih je krim.inal n a imemetska banda sa sje· dii;tem II is[ocnoj Evropi ukr· ala vainc bankovne poda Ike ; ta_ko uezakoni 1.0 prisvoj ila fl' Srotine hiIj ada dolara, jay I ia moneynews.com, Prema nekim informacijama, nekoliko clanova spomenute kriminalne grupe praceno je i u Banjoj Luci. - Ba me [ m rde predslav Ijaju najvecu 0 pas 110 st za bezbjednos! u "cyber" pro" SIO ru kako gradana ta ko ;

Intarnatsha bandalocirana, i U Ban-OjLuci

Upozorenja Metulji virus zarazio kompjutere u l' 72 zernlie

Me/uJji je jedflil Qd fliljve(;ih mreiil hilki"mh

Iwmpjuleril

institucija i MUP RS provociivise istraga iz oblasti "cy-

ber" kriminala, Medutim, u ovom trenutku nemamo sa·

znania 0 postoiaui u spomenutog botnera, i istrage koje smo proveli na teriroriii Bani e Luke nisI.!poveZilue s u avedenim bometom - kazali su nam u MUP-u RS_ Najnoviji bomet (l1aziv Zll skupinu zaraienih racunara koje hakeri mogu komrolira" ti iz centralnog raCtlIl3mflakon infil triranj a virusa) nosi naziv Metulji, odnosno leptir, i zar" azio je kom pj mere u 172 ze. ml;e. Prema informacijama firmi koje se bave "cyber" zalltirom, dva pUla je opasniji virus od svojih prethodnika. i veoma vjci 10izbjegll. a anti viv rusne programe. A.K

Maticne knjige rodenih u Republici Srpskoj
Najcdea .lenska imena upi:;;ana u maticne knjige rodenih u. Republici Srpskoj u prosloi godini su Marija, Milic.a, Ana, Sara i

naleBSCa imana Marna. Ana. LUM8.StBlan. MarMo ....
Jovana., !lavodi lavod za. statistiku RS. Carna, Luna, Rosa., DaLilasu ncka od rijetkih Zenskih .imena koja su pro~le godine I.Ipisana "U matitne knjige rodenih u opCinama RS Medu najcdCim muskim imenima su Luka,

sli ncdavno zatrazile da se pojata n3.clzor do kraj a 2012. godine.

Stefan, Nikola, Marko i f)orde. Neka od rijetkih muskih imena su Vaskrsije, GavIo, Karadorde, Radisa.

mozai k

Dnevniavaz, cell'rtak, 7.julVsrpani 2011.

Sta kazu poznati
DZudi Dent
- Veoma je tesko nekome dodijeliti nagradu za glum u, Kada nekoga slusa te kako pieva i sudire [I kvali tetu tog pjevanja, vi rnozete napisati biljesku. Medurim, kako ,-"-__ ,,,___. 10 uciniti kada sudite 0 neciio] glurni? GluDene: Sudile rna je toliko intirnna stvar, veorna teska za Q kvalileW ocieniivanie i sudenje, jer [e to neprecizna nauka, (Briumska glumica za "Poliliku")

BIOGHAD NA MORU Nas najuspjesnili automobilista u humanoj misiji

Legendarn- _OSS _laGa lJetouanJe za dJec -Z i
Ne zelimo nikakvu reklamu, vee da potaknemo i dJuge koji su u moqucnosf da urade nesto dobra za bh. djecu, kaze Miraslavova supruga Razija

Gluma ie neorecizna naUMa

DZulijan Asanz

Legendarni Miroslav Nosse, naj uspjes n i j i automo bilista Bosne i Hercegovine, i njegova supruga Razija svojim humanirn projektom pokazali su da pravi Bosanci nikada ne zaboravljaju svoje koriiene, Niih dvoje cdlucili su da ovog Ijera u Bicgradu ugoste 20 dj ece iz B iH, J edna gru pa iz Sarajeva vee ie bila na ljetovanju ked porodice Nosse, a rrenutno se u Biogradu nalazi druga grupa rnaIisan a iz Gorazda.

- 000 SIOnudi Wikileaks jeste arhiva Ijudske povijesti. Informaciie koie smo objavili najdetaljnija su dokumantaciia povijesti rata ikad napisana ... Necu stati dok ne p rodrem u CIA-u, FBI i "New York Times". Imam pravo znari i govoriti, Asani.: Ne(;u (Osnivac Wikilegkl;a za~Frt)1I1Iine Club") stali

Imam orauo znali igouorili

IL!._~,

Iii.~

Igrat CUs bratom U driaunom dreSU

Mario Vrantic

Hljeli pomoci
- Htjeli smo pomoci nasim ljudima, Razmisljali smo da finansiramo Ijetovanje za starije osobe, Ipak smo na kraju izabrali djecu, Kontaktirali srno Djeciji dom "Bjelave", ali su oni vee imali dogovoreno lietovanje, Direktor Arnir Zelie nasao je i p cslao n am je j ednu grupu djece iz Sarajeva. Oni su se u utorak sretno vratili u Sarajevo, au razgovoru s ljudima iz "Merbamela" dogovorili srno da nam pcsalju jos rnalisana. Doslo nam [e sedrnero djece iz Gorazda s odgaiateliicom - hie Razij a N osse,

- Rodomsam iz okoline Bosanskog Broda i odl uciosam da en iednog dana igrati II L=~_-!! dresu svoie zemlje. Nadam se da en vee ove sezone odigrati dosra dobrih utakmica, cirne bill ponovo skrenuo paznju na sebe, Iskreno vjerujem da cemo iednog dana zajedno igrati II drzavnorn dresu. (Nogomelai Borusije za "AvazQV Sport")

St a kazu u naro d u f<:::7l JL::::::,J
v v

til" 033/2 81-393 redakcija@avaz.ba

• Pozdravliam odluku holandskog sudstva u SlUC3jU Hasana N uhanovica iz Srebrenice, On je jedina osoba koja je uspjela dokazati odgovornost za pocinjeni genocid i najakrivnije istrajati U OOQme SIO godinarna najavljuju poiedinei i organizacije popur ,,Majl::i Srebrenice", Nadam se da ova presuda irnplicira o3slavak sliCnih process. (Gjro/a, T.R_ iz Saraieoa) Ralija NQsse (u sredui) s djeCQffl i1 8iH Djeca borave u hotclu "Bolero" II Biogradu. Sve troskove borav ka i puta snosi po ro dica N osseo . D jeca se odl ieno provode. Kao bivsi profesor poknsavam na njih prenijeti zn anie. J edaos tav no, vol im djeeu re s njima provodirn puno vremena.Imamo jos jednu ideju, a
[0

POZdraUl)amo OdlUHU hOlandSMOg sUda

je cia djecu iz

[ablanice preko "Merhame-

ta" dove demo ovdie, Moj suprug ie odlucio da ugostimo 20 djece i tako Ce i bit i. N as cil] nile rekl ama, vee da potaknerno i ostalekoji rnogu da nesto slicno urade za bh, djecu . kaze Razija,

Vremenska prognoza

7.7_ 2011.

KOIe MlrOSlaunosse
Miroslav Nosse roden ie u Sarajevu 1936. gcdine. Po zelji svoie maike, kao dijete sviraoj e tru b u, ali je up oredo za vrsavao au tomeb311icarski zana L Prvu Irk u imac je 197 L godine, a ve~ oaredne sezone osvojio je prvu 53mp ions ku ti wi 11 u klasi preko 1.600 kllbika. Na.rednih godina ubiIjezioj e br", j ne po bjede, a vozio ie i oa stazi cuvene Monee. Krajem 1974. godioe proglliS en je sportistom godiue J ugosJavije u a-uto· .,porm .. Dobimik je najveeeg prizo311 j a Au lomoto sa veza te "Zatnog pokala BMW" Jugosiavije"Zlam3 kaci&'1l,~ kao najuspje!iniji Yout regi-

Puno putuiu
Su prufnici N osse zive na relacij i Zagreb - Sara j evo, a ces to} II u B iograd u. - Cesto dolazimo II BiH. Sarajevo ie Miroslavov iivot. Inaee, puno puruiemo. Obilazirno svi jet. To je oeS to SIO nam niko ne mo~odu.zeti, Jos imamo neke svoje firme koje rade. Sve je to pri krajn. Miroslav se postepeno oslobodio svega - dodaj e Razii a. Miroslav Nosse obozava rad na kompjuteru. Njegova supru,ga ka~ da je poslao pr· avi strucnjak sa svojim studiom. - I dalie vo].; b.zinu. J as p rebrzo vozi. Cesto ga na lO upozoravam - II sali kaze Razija. E. HALAC

VAIJEME OANAS

33 P.A.N:JPo

Preteino suni:ano

LUKA

,
ll;::NfCA

TUZU\
31

3.2.

_

ona 3.ulomobilom BMW.

ma.rke

vriieme uz miesti· micno malu do umjereuu oblacnost tokom po· slijepodneva. Vjer3r slab, promjenljivog smiera.Jutamja temperatura od 14 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 27 do 34 slepeoa. CEfVRTAK
7.~, 2.iJ11. .AJJNINJE lEMJlf.RAlOO~

SARAJEVO 31

NEUM

35'<0...
SUBOTA
g'.7_~nH_

Da Ii Sle SUgU na ua8em prodalnom mleslu MUDUiDneUni auaz? UMoIiMoniSle nazoune nas na lei. 033281362 iii 0,61731'406 i nai1irazniia dneuna nouina bit cedoslauliena

!
;

PETAK
:(I,

;

oil l(l'e do21C
~lEMI'8ULTlIlE

iud 19'C dg 24'C : lid zrc du 34'C PROGNOZA
~ ONMI: TIUPEMl1JII.e

.I1JMU"TEMl'ERATIlI.E

~.2(1""

...

IJT~TS!roIAlUlii I:IHEVNE~1UII;E

lid we d<J2O'C
oil 28'C do i!5't

od 21'C 11033'C BIOMETEOROlOSKA

_

Stabilno i suncano vrijeme po~ilivno ce djelovaU na raspolotenje vetin e popul.~ije, pri cemu ce ugodnije bili prij B podne. Orugi dio dana OBproci u ma.ku visokih tempeflilura. sloga bi osjelljive. osobe !rebale rnduQifllH bOfllvak na oli'o FBnom u ovom p~riodu. Grad Saraj~vo ------7.7,2011.
Izlaru 5, II Izli!1ak lalaza~ 12,11 23.40 Zalaru ~lL31

papa DdliMouaoJasnu HrtuDSIC-PI'PIC
Papa Benedikt XVI odlikovao je ambasadorieu BiH u Vatikanu jasnu KrivosicPrpic ordenom Velikeg krsta viteskcg reo da "Pio cetiri", Drzavni sekrerariiar Vatikana obaviiestio je diplomatskom notom Ambasadu BiH 0 Pa· pinoj odluci u koioi je navedeno da Benedikt XVI genom imenovanja "ukazuje cast BiH, zemlji koju ambasador Kri vosic-Prpic predstavlja, ali isto tako odlikovanje govori 0 uvazavanju licnog doprinosa ambasadora", prenii ela j e Srna Odlikovanje je KriValikan: Urutenje odlikovanja vosic-Prpic dobila na prekjucerasnjoi cerernoniii u ApOS10Iskoj palaci u Vatikanu, a sastoj i se od dvije medalie i pergamenta na latinskom ieziku,

Priznanje za ambasadoricu BiH

8

Dnevnl avaz, eetvrtak, 7. julVsrpanj 2011 .

teme

Ukratko

CELINAC Sanid Terzic, jedan iz nove generacije efendija

Hollia MOIi razbija tabue
Nasa mlada generacija, koja je cosla u RS da radi, die vlastitog odgoja unijela je u nas poziv - kaze ef. Terzic
Pudaric: Brajni suSreli

Posjete

pudarictri danaUSBH
U sklopu zvanicne posiere Srednjobosanskom kantonu porpredsiednik FBiH Svetozar Pudaric posjetit ce opcine Bugoiao, Dobretici, Donji VakuI, Gornji Va· kuf/Uskoplje i [ajce, Tokorn posiete koja ce traiau ad 7. do 9. jula Pudaric ce se sastati s premi[erorn SBK, nacelnicima opcina Bugoino, Donji Vakuf, Dobretici i J aice, predstavnicirna privrednog i nevladinog sektora, vjerskim duznosnicirna i povratnicima u naselja Kopeic i Pribraca,

Poslovnik Ustvnog suda RS

Ustavni sud RS do jucer nije razmatrao iniciiativu Kluba Bosniaka u Vijecu naroda RS za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe poslovnika 109 suda prilikom odlucivania 0 meritumu zahtjeva, iavila je Fena. Radi se 0 odredbama Poslovnika Ustavnog suda RS po kojirna je za odluku 0 merirumu potrebna dvotrecinska vecina elanova Viieca za zastitu vi talnog interesa log suds (petero sudiia od sedmero clanova ViHadiiomerovic: ieca), a Ustav RS izrieito odredu]e da eeka se dvife gadine je potreban glas najrnanje dvoje sudija da bi Sud pozirivno odlucio 0 viralnorn inreresu. Predsjednik Kluba Bosniaka Mujo Hadfiornerovic istice da je ios prije dvije godine ovaj klub zatrazio da se ocijeni ustavnost i zakonitost nevedene odredbe Poslovnika.

BosruacMi ZahDeu IDS na CeManJU

Sesel) zali za Momsiiom Mladlcem
Voiislav Sdelj jucer je izjavio da nije kri v u drugorn postupku za nepostivanje suda kaj i se vodi protiv njega. On je trazio da mu se u ovom postupku omoguci da ima pravnog zastupnika i rukovodioca slucaja, a istovremeno se pOZalio jer je Rat.ko Mladi': prebacen s njegovog sprara u zgradi SheveningeDa, prenijela je Fena. - Trazirn da sud plati put i smjestaj Deianu Mirovieu i Nemanji Sarovicu, koji su sa mnom i u osnovnom slucaju toji se vodi prativ mene . rekao je SeSelj. On je t.razio i godiSnji odmor, kako je objasnio, poslije asam i po godina u sudu, nbjasnivsi da je u pitanju zahtjev za pri vremeno pus,tanje na slobodu.

Novi gafovi voce radikala

ff. Tenic: Pokusavam pomoci Ijudima (F,t,; II. Lug;':) Travnicanin Sanid Ter,-------------------.....:....:, zic, lokalni hodza iz Celinca, gradica nadornak Banje Luke, jedan je iz nove generaNa pitanje ~ta za njega predstavlja Kur'an, ef. Terzic cije efendija Islarnske zajekaze da je ova sveta knjiga kao objava nesto sto je covjeku ' dnice (ll) BiR koji Sll, uistiu odredenorn smislu i dalje nedokucivo. nu, unijeli nova sviezinu i - Kur'an je prvensrveno Bozija rijee koja se odnosi na nas polet u ova] poziv. ljude, Kur'an ie objavljen priie 1.500 gcdina, mi sad zivimo u modernom drustvu, svaka inforrnacija nam je dostupna, Cijenjen u drustvu sve 0 s vemu znamo, ali naifascinan tija stvar za mene je sto lake jos nije zagazio ni u u Kur'anu i danas mozemo pronaci savjet, a svaki covjek dio rrideseru, ef. Terzic [e postosebe u odredenim recenicama - kaze ef Terzic, van u lokalnoj zajednici, SV3· rnanjine duhovni zivot znaci Je dosla u RS da radi, dIO vlakako i zbog svog obrazovania iznimno mnogo, U rneduvrsritog odgoia i vremena u koi opceg znanja koje upotpu[em SOlO odrastali unijela u emenu ie izgradio rnnoga niava mudrim pogledima na nas poziv, Pokusavam da rapoznanstva u lokalnoj zajezivot. Uz sve, on razbija tazumiiem ljude i niihove pro dnici. bue da duhovni vjerodostoobleme i da se ponasarn u - Sa sob om sam u Celinac jnici ne smiju biti moderni, donio veliki rerer i sad bi bivoliti dobre automobile i sklad 1I s rim - kaze ef. Teni':. Iz Travllika je u RS na 10 k u kavick i i nelju dski nositi se u skladu s moclnim lTaziri da idem negdje gdje su sluzbu dollao 2003., adakle trendovima. u stvari mirnije. OVdje sam, . Vjerujem da svaka gene- ~005. godi lJe prdazi Celinac i okuplja ovda!inje ovdje sam se ozellio i dobio raeija liudi nosi pecar svog kcerkieu, ovdje namjeravam vremena. Smateam da je ova Bosnjake, Ijude kojima zbog i ostati . govori ponosni otae preSumog sr:atusa nacionalne nab mlada generacija, koja dvogodisnje Sajre, koja je pobijedila na takmicenju za izbor najljepse bebe. .

FaSCinantni HUr'an

Vlada FBiH

Iz Ureda za odnose s iaVnO&eU Vlade FBiH saopceno ie da u nasravku 12. sjednice Vlade Federaciie BiR od S. [ula nije imenovana radna grupa za izradu analize poslovania i sacinjavania pregleda ukupnih obaveza javnih komunalnih preduzeca, Ova tacka dnevnog reda ostavljena je za jednu od narednih sjednica Vlade FBiR.

nne Imenouana radna gruoa

UPDZOrenJe 0 mogUCDJpreUarl
Iz kompanije ,,fiT Ero· ner" upozoravaju sve svo· je korisnike da od jucer ujuteo "kruZe" SMS-ovi u kojima stoii "da je onaj Iko je primio poruku osvojio 500.000 GBP". . Broj s kojega j e posla t SMS je +44704570118. Vrlo vjerojatno ie rijec 0 pokusaj u prevare pa molimo korisnike da zanemare ovakve i slicne por· uke - saop6eno je iz Odjela za korporativne komunikacije "RT Eraneta", prenijela je Fena.

"HT Eronet"

Stabilna zajednica
U vrijeme kad je dosao u RS infrastrukrura 1Z bila je porusena, dzemati su bili razbacani, nije bilo Ijudi." Uprkos mnogim problemirna, koji su posljedic<l i politi~kih prilika, Bosnjaci u RS danas su sve organiziranij i, a Sanid Terzie i njegove mlade kolege najzaslliZniji sto ie II postavljena Da stabilne osnove. A. SISIC

Premijer RS Aleksandar Oiombic

RiJeslll prOblem ,ielleznlca

RS

I '

Prernijer RS Aleksandar Dzombic rekao je da ima namjeru rijdid pitaoje z'leljezlJiea RS", isticuCi da su mu u tome porrebni panneri s druge strane. Dzombic je rekao da je novi me· nadZment potpuno svjestan i ima iasnu viziju 0 tome sta treba uraditi u nare· dnom periodu, dodav~i da su mu porr· ebn.i partneri u sindikaru z'da se dogoyore i postuju on~ .1m je potpisano spoL._...I razumom", javila je Sma. Oiombic: Palreblli On je rekao da je u vezi s ovim pro bleparllleri mom za pOCetaksljedete sedmice zakazao sas[anak kako bi sagledao "u kom pravcu se s[vari kreCll".

SDee
• PredsjedavajuCi Predsravnickog doma Parlamenta BiR Denis Beeirovic uputio je cestitku predsjedniku ~redstavnickog doma Parlamenta Kanade Endrjuu Siru (Andrew Scheer) povodom Dana drz;avnosri te zemlje, javila je Fena.

Predsta"nici TRIAL-a, svicarske organizacije koja se bori pronv nekaznjivosti, juter su se sastali s pre· dsravnicima Radne grupe UN-a za prisilne i nedobrovoljne nestanke da bi prezentirali rrenumu situaciju porodiea nestalih osoba i

IIH ne prOUOdl prepOrUHe un-a za prlSllne neslanHe
udruzenja koja ih predsta· vIjaj u u BiH [e iskazali za· brinu[Qs[ zbog neprovodenja prepofuka sa· ddanih u izvjesmju koji je Radna grupa saCinila nakon svoje posjete BiH, sa· opeeno je iz ove organizacije.

Upozorenje svicarskog TRIAL-a

Seminari

SMUO 0 ZaMOnU o mladlma FBiH
Misija OSeE-a u BiR organizirat te danas u LivDU seminar 0 temi "lakon 0 mladima FBiR", koji ce poceti u 11 sati u dvorani za sasranke Poslovno-trznog centra "Forum". Ovaj seminar ima za cilj upoznati oliade sa zakonskom regulativom na nivouFBiH .

Do kraja juna bh. vlasn, osim Ministarstva ;:8 Ijudska pral'a i izbjeglice BiR, nisu uspje!e dati povratne informacije na Zajeclnicku platformu niti su bilo kakve mjere poduzete da bi se proveJe preporuke Radne grope, k.ze se u izvjeStaju, prennsi Fena.

teme

Dnevni avaz, ~etvrta~.
7. jurVsrpanj 2011 .

9

Zamjenik predsjednika SDA skuplia glasove da smijeni celnika Kanto alnog odbora u Sarajevu koji je kritizirao njegovo vaninstitucionalno djelovanje .....:!:.1111....
N e s tisava se bura un utar S fran ke demo kra IS ke akci ie (SDA) koju [e izazvao zahtjev Kantonalnog cdbora iz Saraieva za preispitivanie poIitike koju vode pojedinci iz rukovodsrva zao bilazeci organe stran ke, Kako saznaje .Dnevni avaz", zarnjenik predsiednika SDA Asirn Sarailic odlucio je na narednoi sjednici Predsj edni stva srranke zatraii!i srnjenu predsjednika KO SDA Sarajevo Abdulharisa Sere.

S raJliC tal- z .braCun sa S
DhlG OlCli)8Ua
Nezvaaicni izvori iz vrha SDA govore da Tihi': ozbiljno oklijeva sazvati sjednicu Predsjednistva stranke, iako ima gomilu problema koji &kaju oeitovanje, Navodno ie bro] clanova ovog tijela koji mu okrecu Ieda toliko pora513,0 da je u pi tanj u i vecin a koj u ie T ihit do sada stabilno kon trolirao. te vecine opci nsk ih od bora. Nece ga biti lako smiieniti, bez velikog potresa, A postoje legi lim n i razlozi za nezadovolistvo, [er su se kadrovska rjesenja pravila mimo legi tirnnih stranackih komisija, Partnerima iz SDP-3 se izla zilo ususret v iile n ego 510 je trebalo i puno ie nezadovoljnih - navodi nas izvor izSDA. U toku su, kako saznajemo, uzurbana lobiranja da bi se neki od tih nezadovoIj nika urnirili dodjelorn funkcija te s ituacij a koliko-roIiko bila stavljena pod 1,0nrrulu.

Avaz saznaje

Bura u Tihicevoj SDA ne leniava

Sarajlic sazvaa silsl8f1iJk ne koji te Seta odlJiodoei i flaZVBO ga neformiJ/nim skupom

Teske rijeci
Sarajlic je na sasranku koii ie prije tri dana odrtan u centrali SDA pokusao dobiri podrsku Oleo viSe elanova stranke iz Sarajeva za Serinu smjenu, No, iako je, kako su nam preni ieli izvori sa sastanka, koristjo teske rijeci, nazivajuci Sew "nesposobnim lazovom", Sarailic, cini se, nije dobio ocekivgni odziv od ostalih kolega, Sera ie rani ie, u interviuu nasem listu, Sarajlicev sasranak okarakterizirao kao nelegitiman sk up, bez bilo kak ve p ra vne snage, [e se odbio odazvati pozivlI. !ako su bili pozvani svi funkcioneri SDA iz Saraie· va, sa svih nivoa vlasti i Qt" gana Stranke, Sara ilie!l su na noge dom, izmedu os[alih, Alija Bun.njo, Denis Zvj. zdie, Nedhd Ajnadiic, Se· miha Borovac, Elmedin Ko· nakovic i Nedzad Koldio. - Seta im a 0 rvoren u po· drskn organa srranke u Sar· ajevu, Kantonalnog odbora i pros irenog Izvrilnog odbora,

Ilija Juris;e izjavio je jucer u Beogradu da nii e kriv za strsdanje vojnika J ugoslavenske narodne armije aNA)!l Tuzli 1992. godi ne u sl !leaj u .Tuzlanska kolona" ida ie u sud dosao kako bi "skinuo ljagu" sa svog imena i prezimena. - Savjesr mi je mirna i obraz Cisr - kazao je Jurisi':: izjasnjavajuci se 0 optuznici u obnovljenom postupku pred Vijecem za ratne zlocine Viseg suda u Beogradu. J urisi': se sadvokatcrn f)orllern Dozetom poiavio pro ed sudom iako tao bh. drzavljanin nije bio obavezan UB 10. - Ilija se jasno izjasnio 0 optuznici ko j a se apse I 0 urn ne razlikuie od one prvobime, Spremni smo 7..3 novo sudenje

JurisiC: Saulas mi la mirna i obraz Gist!

Obnovljeni postupak u Beogradu

i ponovno dokazivanie Ilijine nevinosri u ciielom ovom posrupku, Za 4., S. i 6. oktobar naiavl ieno ie novo roi;i~te i sas I usan j e sv jedoka za koje se vijeee opredijeli, a mi cemo naknadno odluciti 0 nasim svjedocima - istakao ie iurer Dozer za "Dnevni avaz". Prilikorn iucerasmeg izjasnjavanja pled beogradskim Visim sudom Jurii!ie le istakao da nii e bio pripadnik vojnih snaga tokom rata u BiH, kako se navodi u optuznici, vee da ie obavljao funkci ju uS tab uj avne bezbjednosti Tuzla, J urisie ie, u dogovoru S ad vokatorn Dozetom, odlucio da nece istupa ti u javnos t s iziavarna do okoncania ponovljenog posrupka, A. Mu.

Interes tajkuna
No, dobro upueeni tvrde da, uprkos pozivima na smirivanje situacije, Sarajlie nece cdustati od obracuna s Kamonalnim odborom koji zeli staviti pod koutrolu. Kljneni ra.zlog su fina· nsijsko-poslovne ve.ze koje je Tih icev zam jeni k usposravio s taik!lnskim krugovima, a koie od njeg;l zaluijevaju da konrrolira imenovanja. Nije (ajna da se Sarajl;': redovno snsreee sa Mujom Selimovicem po sarajevs ki II) lokali~ rna Ie da ima peste u nekoli· ko un osnih b izn isa. Serino insisriranje da se odl uke donose legalnim p u-

HOSOrie negiraO ubiSluo trojeClanOUa porodice TrnMa
Drzavlianin Da!lske Radenlm Kosoric (58) sa Sokoca koji je 30. juna ove godine na granicnom prijelazu Orailie nbapsen prerna potjernici Kanmnalnog suda u Sarajevu zbog snmnje da je pocinio rami Tuiilaslvo; zl06n protiv civilnog slimovniiltva, iucerje u priSUStvu svog branioca, advokala Milham Knee saslu~an u Kantonalnom tuzilastvu Sarajevo. Kosoric se snmnjiCi da ie ucesrvovao u ubistvu troje clanova porodice Trnka!l avgnsru 1992. godine u sarajevskom nase!ju Grbavic3. Mustafa Trnka, njegova suo pruga Zulejba i trudna klierka Jasmina ubiieni su pa za-

Kantonalno urzilastvo Sarajevo

IZelbegOUiC:

o situaciji uSDA oglasi ose i clan Predsjedn i~tva BiH Bakir Izetlbegovic, koji je za "Dnevni aV3z" kazao da se pod bimo' moraiu popravi ti odnosi na relaciji Kamonalnog odbora i cemrale SD A. - Razgovarao sam i sa Seto.m isa Sarajlieem. Potrebno je poiru§ari iznaCi rje'lenje

nenormalno Slame
dase pokidane veze poprave, da se pokaie rnzurnijevanje izrnedu Kantonalnog odhora SDA. i centrale SDA, jer ovo nij e dobro sran ie, nije normalno ,stan je. Ono nanosi stew ne sarn.o stranci vee i koaJiciji kojn imamo sa SDP-om. Limo crt se potruditi da se stanje popra.vi r-ekao j e [zetb egovic. A. K

tern, Sara· jlitu i njegovom krugu Iju· di, oeito, posta· je problem, Ie ga zele ukIoni ri. Hoeeli u to" me Sarajlie do· bi!i i Tihieevu orvorenu po· drilku bil ce ja· SilO u narednih nekoliko dana, kada. se ocekuj e ociwvanje Pre· dsjednistva SDA. N Q, neki izvori na" vode da ee Tihie dobro rnzmi,liti tr" eba Ii mu joll dublji raskol u, ionako, nzdrmanoj' strand I nepovoljnoi l<oaE· ciji. T. l.i:IZOVIC

./spilivafl z.oog falnog z/ocina paljeni u svojoj knCi u nebdasnjoi alici Ivana Gorana Kovacica broi 7. Sawajemo da je Kosol"ic, kojeg ie sasluilavala ruziteljica Meliha Bungur, negirao ueeSce u !lbistvu porodice Trnka. Oswnniiceni rvnli da nikada. nije bio na Grbavici i da je u period!l od aprila do allgusta 1992. godine, pa sve do odlaska u D3nsk!l, djdo vrije.!Jle radio u po~[i na Sokocu. B. c.

Ceti ri stranke HD Z 1990, HSP, SDP ; NSRzB formir· ale su koaJiciju u Sku pstini Livanjskog kantona i za pre·

FO miaa

Dogovorili se HOZ 1990, HSP, SOP .iNSHzB

mi jern kauron" predloZili do· sadasnieg premijera N edilib Riruca. Pravo da pred10ze s vog ka n didata na pre·

MoaliCi)au SMuPStiniLH
mijersko In j esto ove s ttanke zasnivaiu na Cinjenici da imaju veClUU dekgata u Klubu hrvatskog naroda u novorn sazi vll Sku pSt; ne, odn OS!) 0 da imaj u 11 od ukllpno 19 delegam iz reda hrvalskog naroda.,. prenosi Srna.

POdrzana iZmlana ZaHOna 0 Dacatu BiH
Podriam su Prij edl og UlUSlavnopravna komisija kona 0 dopuni Zakona 0 Preds!3vnickog doma Parlamenta BiH je, nz jedan !lSVO- upotrebi i zasti ti nazi va B iH jeni amandman, podrza)a i Prijedlog zakona 0 iunjenama i dopnnama Zakooa 0 rePrijedJog zakona 0 izmje. nama i dopunama Za.kona. 0 gistraciji pra.vuih osoba kopetaru BiH, ciji jepredlagac je osnivaju instituciie BiH, Vijece minisrara BiH. iavila je Fena.

Ustavnopravna komisija PSBiH

Klub poznatih

Amar Ajdinovic

Lieni profil akademskog slikara i karikaturiste
Ime i prezirne: Amar Ajdinovic, Datum i rniesto rodenja: 7. rnaj 1981., Sarajevo. Gdie iivite - s roditeljirna, podstanar iIi imate vlastiti dom: U vlastitom dornu, Bracno stanje: Sretno ozeujeri,

HUCniliubimaC mi ie mil Od racunara

10

Onl>liniavaz.oelvnak. 7. j~IV$rpani2011 ,

tern e,

nadODustiu
• Slii':nog miSljenja kao Vidi~ je i vijecnik OV Capliina Natko Bitanga koji kaie da ie ovakav odnos nadleznih instanci prema ovom problernu krainje nedopustiv, - Mi cemo uciniti sve da ovai PUt 113 dionici koja pripada naso] opcini ne doceka turiste sljedece go dine u ovakvom izdanju - kaze Bitanga. Skretallje za Svitavil prije granice 5 Hrvatskom

Bitni datum; u Va,iiem z:ivotu: Rod en j a dragih osoba Koji autorncbil vozite: "Golf2". Kako se odmarate: Igrarn se s kcer kicama, Omiljeni muzicar: Maher Zain, Frenk Sinatra (Frank). Volite l; kuhati: Eksperimenriram ponekad, Naidraza knjiga: "Tvrtlava", Omiljeni pisac: Meiia Selimovie. Umjetnik kojeg cijenite: Mirza Ibrahimpasic, Za koji k1ub navilate: Pokusavam da zavolirn fudbal, Koga biste poveli na pusti otok: Trebao bi mi autobus U3 spra r, s prikolicom. Jeste Ii Ijubomorni: U viecito] sam borbi proriv samog sebe, Sta naiprije primjeeujete kod osoba suprotnog spola: Inteligenciju, B iste li ikad a oprostili nevjeru: Oprostje plemenit, ali ne bih oprostio. Bavite Ii se sportorn: Trcim za djecom redovno. Omiljena hraaa ; pice: Piletina na 1.000 nacina, voda,

PUTOVANJA Kako do Neuma bh. teritorijem

Ko se brine 0 Vasem imidzu: Supruga,

Ajdinovic: Volite Ii ici u ~oping: Izb] ee gavam ga jer umara, Jeste Ii sujevjerni: Ne. Imate li kllcnog liubimca: Da, rnisa od racunara, Koji ie Vas iivotni moto: Ne rnozerno da urjecerno na to s ko je ce strane vjetar puhati, ali mozemo po desiti jedra, Vas najbolji prijatelj je: Kad ga ja zaboravim, on ne za b oravi rnene. Pra tire Ii poli tieku situacij u: Informiram se. Da imate 15 minuta vlasti, sta bis te prvo uradili: S ve sro j e otpjevao Da vorin Popovic u pjesmi jlDa sam ja neko". Bis te Ii u cestvovali u souu realnosti: Uviiek te neko gleda,

ces a re 0 ui e r un 0 as Sli
Opelna Capljina, nazalost, ne maze nlsta napraviti, jer to nije putlokalne razlne, neqo regionalni, kaze optinski naeelnik Sm· an Vidit
vozila jedva se rnogu Ill;" moici. Na rakvu s traho til upozorava i saobracaini znak koji je
pcstavljen iznad skreranja

Dneunl8iU·8Z
081...142...015
stre Zukane HelexlI,samo napri" jed. Ono Sto nisu agresori unisrili, to cere uradi ti vi. Lako j e _()rovesti nezal_wniru re<iziju RVJ. Urad ite reviziju privatizacije, adminisrraelje i svega ostalog sto unis ta va ovu ruzavu_ Oni koji su istinski IIstal i za odbn\llu ze" mije dovoljno su ka~o jen;. Za kea· tko vriieme necemo smjed ceei da smobili u Armiji RBiH. Di reklorica Gradske apoleke Moslar, i pored navrsenih 65 go. dina, nastav! ja s radom i provodi tiraniju nad up 0slenicima. Do kada ce to inspee kcija da rrpi, koii zakon vazi za nju iii Gradska upra· va grada Mostara

Zbog guzvi koje su ovih dana pocele na granicnirn priielazirna, posebno u Doljanima i Gabela polju, te parriotski h, ali i drugih razloga, mnogi nasi gradani kojizele doci do N eurna joS su prisiljeni koristiti putnu komunikacij u preko Svitave, No, do iedinog bh, grada na morn upravo je najteze doc; preko terirorija nase zemlie, u sto se, proreklog vikenda, uvierila i ekipa "Dnev'nog avaza" ..

DOVOLJNA KAZNA· Mini-

jos nerna taj zakon, A nije ni Iako ostaviti placu od rr:i hiljade rn araka i 0 liCi u penzijll. UCinile n e!ito, spas ite o biCne rado ike oad kojima diree ktori provode draniju! , D ieek tor PederaJnogzavocla PIO/MID Zijal'l Krojicje II ZIFO postav'io oa mjesro pravnika s ina svo je sestre b ex konkursa, a do veo je i svoie priiateIjice iako nema pravo. Ponasa se apsol u tisti cki. Provlerire. KASAMA-FiskaIne kase u samostalnim rrgoV3.Ckim radnjarna skupljaiu prasinu. Kupis mobilel II racioji, a prodavacima n ije ni na kraj pameti da daju tatun.Onda

DALEKA

kazu da fis kalizacija nije uspiela, Gos podo iz inspekcije Tuzla, obidi [e radn j e.

Brajne prepreke
Iako prvi kilornetri na puru prerna Neumu, preko poznate Svitave, gdje se s.kreec nesto prije graoice s Hrvalskom u Doljanirn3, pruiaju fflj;cinaOlan pogled na Hutovo blaro, mimoi· laienje s automobilima vee je prvu prepreka na ovoj pumaj kOmll!likaciji. J er,. cesrom Ci ja je sirina okolri metra i to Citavih osam kilometara dva

prema Neurnu i naseliu Svitavi, i [0 na takav nacin da vecina vozaca ,,zalma" ..Da problem ove putne komunikadie predsravlia opasnost za sve ucesnike u saobracaiu, pes taje j asn ij e svak iill porrosenim kilometrom. Jer zakrpljeni put daleko je od norrnalne ceste, cije su kri vi ne ostre i IIepregledn e. Na mnogim mjestima takoder nedostaju bankine, a na pU1U nema trgovina ni benzinskih pump;'

K:rpl.jenje rupa
Ovaj putni prav3c dobrim di j eta m pro lazi kroz podrucje Capljine, a opcinski nacel n ik S mil jan Vidic priznaie da je rijec 0 saobraeajnici koja je u kalasuofal n om stan ju_

KRNJICEVA SAMOVOI.JA -

A - Da. niie smije!ino, bilo bi konl.icnoi U Tuzli otvorili m je" njacni eu, ali pe" maesr kilo m -ra oc! centra gracia. Pa, om nisu normalni .. Nece im valjda ruristi iei na sicki terminal da mijeIJjaju nova.e. Cis Ie gl u posti.

MJENJACNIC

eta-

Dva vazila jedva se magu mimaci Opcina Capljina, naialO$I, ne mole msta napra vi ti jer [Q ni je put lokalne -rozine, nego regionalni. No, &1jenic-a je da smo u pr~(ek1e eetiri godine prerna resornorn Zll pa 0 ijskom min is tars tv u upmili puno dopisa za sve re" gionalne puteve koji prolaze kroz nasu opcinu, medutim,

sama na pacetku pula nisrno dobili nijednu rnarkul Iako po zakonu ne mozemo in vestirati u regio· nalne pmeve, morali smo ur· aditi neke si01e imervencije, kao sto je krpljenje IUpa. Stoga, nadamse da ce nova fup· anijska vlada koja bude far· mirana promijeniti taj odnos - kaze Vi die. M. Sm.

ZAKONZA DIREKTQ&E-

PRASlNANA

amomo je 5tO je federalni mlnismr poljaprivrede, vodopri vrede i sumarstva J ecko Ivankovic Lijanovic prevario naz:od da mu da glas, Sada on proJazi kroz Ko" niie s velikom pramjom. Mora ill se stilli, ali nas vise ne.:c prevarili. Nek3. on jede krastavcc_

PREVAItA GLASACA " Sr-

Hercegovacki poljopri· vredniei., u zllllk prot.esla pc· oriv trenurne politike Fedee ralnog minismrstva poljopr· ivrede,. vodopri vrede i sumarsrva,. odrZat ce u perak u 11.55 (simbolicnili "pet do dvanaes lU) d vosa [n ubI 0 Ita· du magisu.aLoog puta M-17 prerna Doljanima i moru, u TasovciCiml kod Capljine. SEeo 0 ce u svo jim sredinama uradi ti pol jop ri v:rednici u Livnu, Bihacu, Liu· buskom, Sarajevu, Tuzli, Omsiu. Bil ce takoder bloki· rano i l1ekoliko gnmicnib pri j el_>WL' ._ . Zelimo minisLrll Jerkl

POl)opriuradnici ca blOMiI'aIi Put M-17

Nezadovoljni politikom resornog ministarstva FBiH

Proilvo(faci I) BiH I) petak ce pro/es/irati I vankov ieu Li janovj ell i pOlicaja proizvodai':i ma u Vladi FBiH skrenuti patnju FBiH. Vlada FBiR i resorda ne moze ovako. Problem ni minislar sredstva od 54 je u nera2umnoj raspodjeli miliona maraka lretiraju za

svoje pmrebe, a ne kao po,· lic.aje poljoprivr,ednim pro· izvodacima " kazao je jucer u Capljini Milenko Sote, potpIedsednik Seljackog sa· veza FBiB. ISlicuCi kako poljopri· vredn ic.i u BiB u pos1jednjih 15 godina nikada nisu bili u loilijoj siruaeiji, Soee je naglasio da su sva poljopri· vredna udruzenja u svojim zahtjevima prema Vladi FBiH jedinstvenog stava. Odustat Ce od svoje munjee re cia. blokiraju puteve ukoli· ko Vlada PBiH na predsmjeeoj sjednici udovolj; njmo· vim za]:lIjevirna. A. Du.

teme

Onevni avaz, cetl/rtilk, 7, fulVsrpanj 2011.

11

Ukratko

8ralu: Oproslajna posjela

Posjete

Ministar CiMOlic prlmlO DralUa
... Ministar odbrane BiH Selmo Cikouc iUGer je primio u oprostajnu posjetu norveskog arnbasadora u BiR Jana Bratua (Ian Bratiu), kojem je Z3hvalic za porno'; koju ie N orves ka pruzil a B iH, iavila je Srna. Cikotic je izrazio zahvalnost za porno': Norveske Ministarstvu odbrane i donaciju opreme o ruzanim snagama BiH, posebno za porno'; u provodenju programs NATO perspektiva ..

Hrlulcu prebaCU)e Da premlJera
.10 moi i gnjev ljudi u pozorisru, Glumci su odgodili snim a n j a, prekin uli gndisnie odmore i 10 sa - Ovo je zaista izazva-

,DodiK danaS U Ugl.leUIKU
onda ... Predsjednik RS Milorad Dcdik prisustvovat ce dan as u Ugljeviku tematsko] sjednici Vlade RS n a kojo j ce bi ti preds tavljen projekt izgradnje termcenergetskog bloke Ugljevik tri, najavljeno ie iz Dodikovog kabinera, prenijela je Srna, Sjednica ce biti odrzana u upravno] zgradi Rudnika i termoelektrane Ilgljevik,

Sjednice

zadovoljstvom kako bi na ovai nacin bio obiliezen

deri SDA stranke zabrallama umjetnickih djela

taj dan. Da bude jos gore, Kaplan nakon svega poric~ da je to niegova odluka i krivicu prebacuje na prernijera Vlade. Ako ii·

pravo svojih gicnih ovome

ukidaju siecanie, istinsko, mornenata,

kornemoriranje historijskih traje

narodu zaista ne-

rna spasa - zakljucio

Kupusovic,

B aca neSib i HaSib mUhic nalmlade irtue
Nece se dozvoliti neke najavljene aktivnosti poput promocije knjige Ljiljane Bulatovie, koja je zabranjena i u Srb,iji
U Memorijalnorn kompleksu Potocari 1 J_ iula bit ce ukopano 613 identificiranih zrtava gen ocida, ekshumiranih po jamama sirom Pcdrin]a, receno je na jucerasnioj pres- konferenciji u Potocarirna, nakcn posljednjeg sastanka Organizacicnog odbcra za obiljezavan]e sesnaeste godisniice genocida nad Bosnjacima,

Sve spremno za dzenazu 11. jula

"Gradska groblja" Visoko

Ratni ziocm

BOgdanOUIC U SUdniCi
... Zavrsne rije;;i Tuzilastva BiH i odbrane peed Odjelom I za ratne zlocine Suda BiR, u predmeru Velibor Bogdanovic, zakazane su za danas u !3 sari. Sud BiH porvrdio je 10_ novembra 2010. opruznicu u predmetu Velibor Bogdanovic, bivseg pripadnika HVO·a, koia ga tereti za ratni zlocin protiv stanovnistva II MosIe" ru, saopceno je iz Sud. BiH, [avila [e Fena,

idanliliCiranih SrabraniCana
Provjeravaju se spiskovi • Brojevi na tabute
U "Gradskim grobljirna" u Visokom oprernlieno je 613 identificiranih Srebrenicana koiirna ce na 16. gcdisnjicu, II. iula, hili klanjana dzenaza u Memorijalnom centru u Potocarima. Svi poslovi "Gr.dskih grobalja", od transporta do ukopa Srebrenicana, privedenisu kraju, Provjeravaju se spi skovi i postavljaiu brojevi na tabute, - MOZelllO reci da smo 23vrsili sve priprerne za ispraeaj

Za UMOOOpramljan0613

Susreti

Pomka eetnielma
- Tai broj moae biri promijenjen ukoliko porodice daju saglasnost za ukop. Od 613 iden tificiranih, n aj mlada zrlva je N esib Muhic, koji [e imao II godina kada ie ubiien, i niegov 15·godisnji brat Hasib, Mimes Osmanovic i Min. d J usu povic irnali s u, iakcder, IS godina kada su ubijeni, dok je Redzo Pudaric (82) najstarija znva, Ove godine b iI Ce mtopana i jedna zena, N ezira Ib isev ie, ko ja ie u rrenutku pogibije imala 20 godina - kazao je Mersed Smajlovic, direktor Memor· ij a!nog celltra Po toca.ri. On je dodao da su do sa· da u Potacarima ukopane 4.524 zrtve, dok je 188 zrta· 'rrcidellii ce bili kairrjerri licijskih agencija • porucio je va ukopano wan Mernorijalnog centra. Ahmetovic. Ministar sigurnosti BiH N eel' se dozvo li ti nek e Sadik Ahrnetovic kazao je da najavliene aktivnosti poput su sve policiiske strukture u prornocije knjige Ljiliane BiH spremne za obiliezavaBulatovic, koja je zabranjen je II. j ula, da nece do zvcna i u Srbiji. liti da se des! nijedan incide- Obiliezavanie stradania nt i da C~ i ovog 12, iula, tao i Bosnjaka i Srba mora proCi i prosle godine u Srebrenici, dostojanstyeno i ne smije ni sprijeciti orgijanje cernika. na ko)i nacin vrijeilali dosto· janstvo drugoga - kazao je miDostojanstven skup nis tar Ahmetovic, is rieue; da - Svi oni koji zele da na je obavio razgovor sa srbijeodredeni nacin pore mete sinskim kolegom kako bi 12. gumos t I!. fUla bit ce jula bio sprij eeen ula7.aKoni h suo;;en i sa zakonom i bit ce ko ji remete sigurnost u nasoj privedeni od nadle.znih po· zemlji. Me. SMAJIC S pres-konferencije:

SKrbi'c ce obU~i
DDuratniKe
... Ministar zdravlja i sozastite RS Ranke Skr biG ob ecao j e, na kOD razgovora s delegatom II Vijecu naroda RS Fadilorn Banianovicem, da ce posjetiti opcinu Zvornik radi "analize stanja naterenu i pcduzimania veceg aganzmanakoii bi doveo do rjciavanja problema zdra vs tva na ovom prostora", javila je Sma. BanjanovJc je re.kao da je upo.znao Skrbica s "prob!emima zdra.Ystva u Podr· inju", nameilo u manjim povratnickim sredinama.
ciialne

iz Visokog za Porocare. Nasih 30 radnika s mehanizacijom je nekoliko sedmic. na tere' n u i do surra ce bi ri iskopana grobna miesta u MernorijaInom cenrru. Ovegodine nismo imaii problema u veri s iskopal'.anjem grobnih mjesta, jeT n iie b ilo kise - is lakao je

grobna m;esta

Hodiic: Radnici kopaju

Asmir HodZic, direktor J KP .,Gradskll groblja"_ Ispra6ai 613 idenrificira·· nih Srehreniea!la za Poroeare bitce obavljen II subom, 9. iula, u 9.30 sati i2 kruga "Gradskih grobalia"N.D.

Zajednicka sjednica vlada FBiH i BPK

GOrazde ne mOle racunali na Domoc
Mi nismo u poziciji u ovoj finansijskoj srruaciji da stanemo iza obecania koje je dala odlazeca vlada, kazao je Nermin Niksic
S kiselirn osrnijesima

12

OnBvni avaz, ~etvrtak. 7. j ulVsrpanj 2011.

tem e
.. .

na Iicima, nakon troiposame rasprave iza zarvorenih vrata, pojavili su se jucer pred novinarima premijeri Kantona i Federaciie Bili Emir Frasto i Nerrnin Niksic. Bio je [0, kazao je NikSic, razgovor prijatelja suocenih s brojnim problemima. Zajednicka sjednica vlada FBiH i BPK nije rezulti-

nare upoznao prernijer BPK Emir Frasto, Vlada FBiH imaios devet kantona 0 kojima rnora vodi ri racun a, kazao je premijer FBiH Nermin NikSic. - Mi nismo u poziciji u ovo] finansijskoj siruaciii da stanemo iza cbecania koj e j e dala odlazeca v 1ada koia je mala da nece biti u situacij i 10 realizirati i kojani.

SARAJE.VO Na pomolu sukob medu zdravstvenim radnicima

Ponuden BredliDd 100 mlilDna
.HM iz Razuolne banMe
jedino

noui Si diBat posuadao IjeBar
I

U Nezavisnom strukovnom sindikatu radnika zaposlenih u zdravstvu smatraju da je novi Sindikat doktora medicine obmana

Umjesro granta, dornacinima ieponudena mogucnost podsticaja polioprivredi i dodjele sredstava Razvojne banke FBili u iznosu od 100 miliona KM namijenjenih za kredirirnnje pod povoljnim uvierima,

Sto je jll~er do-

govereno je podrska izgradnji precisrafa otpadnih voda iz industrijske zone Pobieda Ie da 6e za sanaciiu stela od poplava opcinama u BPK biti isplaceno 700.000 KM.

Osnivanje novog Sindikat" doktora medicine u Kantonu Sarajevo izazvao je buru medu zdravsrvenim radnici rna. Poseb no su nezadovoljni clanovi Nezavisncg strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu KS, na ~ijem se celu nalazi dr. Edo Selimic ..Ovaj sindika r j u i'er je 0 drzao sastan ak na kojem je zakljueeno da novi sindikai razbija stari sindikat, koji ie jak i prcdukrivan, ali mu ovakav porez slab i pregov arack II ulogu,

- Ako sam dobio dva mandata da vodim Kornoru, [Q je najbolji dokaz porvrde od ljekara jesam li stitic njihov interes iii nisam, Osim toga, II USK i TK su vee davno fermirani liekarski sindikati i oni funkcioniraju - naglasio ie Heljic. snog Sind, kala, ier "OD! II0 pee n isu sri t il i interese Iiekara koj; S II bili clanovi 109 iSIOg sindikata" . • Ako SHhtieli razgovarad, zasro nikoga iz novoforrniranog sindika ta nisu pozvali, sindiU tom sindikatu su potpuno intedeva-

Dua mandala

Teski uvjeli u Oomu Ia stare rala dogovorom pa se jedan od najsiromasniiih kantona suocava 5 mogucnoscu fin ansijskog kolapsa, Nairne, po sadasnjem sistem u raspodjele javnih prihoda u FBiH, BPK moZe racunad na oko 30 miliona KM poreznih i II eporezn i pri hoda. Plan ih rani budZer, medUtim, iznosi 48 rniliona, a bez minimalno 4S u pitanje se dovode place policije, zdravsrvenih i prosvje!nih radnika kao i admin.istracije. - N aceli smo sve pro bleme,. doSli do nekih zakljllcaka, ali ne mogu reCi da smo iSm rijesi]i - rezime je siednice s kojim je Dovi-

kad u svom mandatu nije [0 realizirala u obim u u ko jem ie obecal a za ovu godinu • kaze NilSi': re dodaje da BPK Gorazde, Posavski i Kamon lOu ovo j godin i mogu ra~unat:i n3 ukupno 16 miliona KM pOlpore. Minimi IIVladi FBiH, osim Lijanovica i Kaplana, koji niSH prisustvovali sjednici, posielili Sll firme ,)Ginex~ i ,,,.Bek[o Precisa'1. Takoder, lIa lieu mjesta IIvjerili Sll se u sloZene IIvie[e rada Kanlonal.ne bolnice Ie katastrafulne u vje [e II kojima borave ilticenici Dorna za Slare i iznemogle osobc .. A. BAJRA.MOVJC

N a sastan k u je prozvan prof. dr. Becir Heljic, -za kojeg ie receno da ie pokretac ideje dase osnuie novi sindikat, . Heljic rvrdi da zasrupaju 1.973Ijekara. Ta informacija je zloupotreba podataka Ljekarske kornore KS. To au clanov; komore, 3 De ~Ianovi novog sindikata. Zakonom 0 zdravsrveno] ~.ll,ti ornogucena je ti zastita starusa VI te ljude.ali to rukovodna li ekarska komora, u dva man data pod ru kovodsI\<umdr. Heljiea, nije prepoznala • kazao je dr. Se!imic,

Stvaranje afera

He/fie: /nleresi Ijelr'ara nisu zasUeeni
iznosecistav Predsjednis tva ljekara, Novoosnovani

resi ljekara nisu zasticeni,
Ljekari

Neza visnog sindikata. Naglasio ie da .Jieljic, koiije u dva mandata vodio Komont, osim srvaraaia mere oko Pedijatriiske klinike KeUS -a 2007. godine u vezi s prijevremenim radanjem bebe.nije pokazao nikakav drug; interes za z~ti tu prava daktnra". - On se sadn zdllsno zalliZe za ta pmva osni vailie; sindikal

kat predsravlia ne i paravan lienih inreresa na jucer~njem

pokusai obmaza promoci j II -zakljuceno je sasranku,

Suprotni stavovi.
Prof. dr. Becir Heljic, zaposlenik KCUS-a,. kazao je za »Dnevni avaz" da nijednog ljekara ne zan.in13ilta je reeen 0 na sas lB.!) k u N ezavi·

lvirani, Izjednacili su visu S[.I"UCIIU sprernu s ljekarirna, a eak smo i vrijedani, taka da nisla nisrno mogli drugo uciniti, Ljekarirna se dezure n e placa iu iskl j u ci vo ier je stari sindikat bio proriv stavova koje smo mi predlagali .. imkao je Heljic.

E.HALAC

spec
• Prv' sasranak Koordinacione gmpe za regionalnu slralegiju za pravosude i IInulrasnje poslove bi! ce Olvoren dan as u Sarajevu pod pokrovileljstVom Sekrerarijala Viieca za reg~o!ialnu saradnju (ReG), s ciIjem da se omoguCi lallse provod:enje ove strategije, saopeeno je iz RCC·a, prenijela je Fena ..

Ponovno povezivanje Cr· Gore i BiH u feljezlliCkom saobracaiu ad izuzetnog je macaja za z3padni Balkan, izjavio je pomocnik minis tnt lra.nsporta i komlillikacija BiH het Bajrampai<ic u Po· dgorici, gdje se odr'"alVa korue~enciia 0 izgradnii pruge Capljina - Trebinje - Nik~jc.
De

Pouaz-uanlla Grna Gora BiH znaCalno za zaD'adni BalKan
On je rekao Smi da je u Podgorici predsmv Ijena predsrudija izvodljivosli jzgra· dnje zeJjewieke pruge capljioa - Trebinje - NikSic, koju Gnansira Evropska komisija .. - Drzavne po]ilike Crne Gore i BiH predvidjele su saradni IIna svinr poli ima, a mi je konkrelizujemo u oblasti

Izgradnja pruge Capljina - Trebinje- Niksit

tntl!Sporra, i to u ui proj ekta, pm Sarajevo - Podgorica Tirana, zatim PUI Brad oa Dri!)i • Scepan Polie Ie kl· jeznicka pruga Capljina Trebinje - Niksic - naveo je Baj ram pasi c. Izgradan ja pruge Ca pIjina· Trebinje - Nikilic, koja bi bila duga 188 kilomelara,

magla bi poceli u periodu od 2015. do 2020. godine, a 0"ajala bi Ifi do cetiri godine.

sarajevski kanton

Dnevni avaz, telvrtak, 7. julVsrpanj 2011 .

.RAZGOVOR Mirsada Poiurkovlc, direktorica Centra za socIjalni rad KS

m-eseCno 114 maralla Ullaua 1.000 OSOba
Usluge Centra koristi 130.000 !judi. Vise od 5.000 osoba hrani se u javnimkuhinjama

U Kanronu je sve veci broj onih kojinia je neopbodna socijalna pornoc, TrenU[J1O oko 130.000 Ijudi po raznim osnovama koristi usluge Kanronalnog centra za so ci]alni rad, a razlici te oblike riovcane pomoci prirna oko 1.2.000 porodica za koje se godisnje izdvoji oko 11 mili 0 n a mara ka, kazala j e za "Avaz" direktorica Mir, sada Porurkovic,

SanllCIOnlral1 dzenaZe I uozaca sa,hrane ~~dIUIJanle"
U Cenrru za soc! j al ni rad krlu da korisnici sealne novcane pornoci II slueaiu smrti u porodici imaiu provo da subvenci iu trskova dzenaze i sahrane, biti jednom godisnie. Oko 2.000 050b3 smiesteno [e u insri tuci j u ili druge poro dice. Starije osobe srnjestaiu u institucije, a djecu u druge porodice. Osirn toga.putem Centra vise od 5.000 ljudi hrani se u javnim kuhinjarna. Crvenog kriza, "Merha.meta", "Kruha sv. Ante" j "S tari Grad". Iako [e potrebno rnnogo vise izdvajati za socijalne pcrnoci, kaie da je KS prvi u Federaciji BiB kada je u pitanju redovno uplacivanje
UOVC3.

TrOSHOUI

S posliednie siednice OV Vogosca

Razl.icila prava
Prema zakonskirn propisima, gradani rnogu osrvariti razlic.ita prava kao sto su pravo na jednokratnu j izuzemu novcanu pomoc, stalnu pornoc, tudu njegu i pomoe, pravo na subvencioniranjegrijanja, koristenje narodnih kuhinja, pravo na smiestai u instituciju i drugu porodicu ...

POlllrkQvic; Godisflje se ildvoji 11 miliona KM drzava re da prj (orne nisu sposobneza rad, " Tu vrstu pornoci II KS dobiva oko 1.000 Ijudi. Za jednoclanu porcdicu ona iznosi 114 KM mjesecno, liZ 50 KM za rezije, Za svakog dodatnog clana dobiva se jos po 14 KM. Iako se zivotai standard mijenja i sve skuplja, kod nas je vee osarn godina raj iznos isti, Iednokratnu porno': rnoze dobiti svaki gra da n in ako se trenil !DO nade II resko] siruaciji, Uvjeti su isti kao i za sralnu pomoc, J ednokratna iznosi najvise 114 KM, a to moze biti i rnanie ako prodjeni kornisija. Moze se dobiti tri puta II godini . rekla je Poturkovic,

Stalnu pomoc tvari ri oso be koje kakvih primanja, bl ize porodice

mogu osne m aj U ninikoga od da ih uz-

- Ima mnogo kategoriia kojima treba socijalna porno," Broini gradani dolaze i opravdano traze da im se pomogne. Ali mnogi ne ispunjavaju zakonske uviete pa ne mogu dobiti, ami moramo pcstovati zakone, Naprimier, cesto nam se obracaju nezaposlene samohrane majke, no ne mozemo nista uciniti - kazala ie Porurkovic.

Samohra!ne mallie prepustenesudbini

S.MUHIC

Dva saobracajna problema nagnal a su Esa da Piknjaca da na nedavrio odrzan o] s j edn ic i a pcinskog vijeca Vogosca pckrene inicijativu za njihova rjesa vanie, J edan 0 d nj ih j e siguran prij elaz p jd aka fa raskrsnici ulica Igrnanska i Akifa efendije Biserovica, a drugise rice sankcioniranja sve ucestalijeg Ydivljanja" vozaca centralnom ulicom jollanicka. - Zbog prilaza autobuskim stajalistima i ~kolarna mnogi su prinudeni svakodnevno koristiti ovo vrlo frekventno raskrsce na kojem ceslo dolazi do nesreca. N amece se p otreba da se prelazak preko ulica i p ruge adekvatni j e regulira, Predlozi 0 sam izgradnju podhodnika, pasarele ili neceg drugog s to

Pikflja~: Ilgradnja pas8rele bude izvodliivo. Za ulicu Iosanicka predlofio sam pos [3V 1j an je "J ezecih policaj aca" j er se, izgleda, na drugi nacin divljanje onih koji nedozvolienom brzinorn jure kroz eel! tar nasel j a ne mofe sprijeciri naglasava Piknjac. Es.M.

Viseizdvaj ali
Dodala je da brei zahtjeva stalno raste, a novca irna kao i lani pa ne mogu svirna odobriti. Izuzetna novcana pomoc iznosi 224 KM i moze se do·

Mladl a ulse aze IIreme s medum
Ucestvuju 42 izlagaca iz svih krajeva BiH
krajeva BiB, a svoje proizvo· deprezentiraju na45 staudova. Posjetiocima se nude peeEnji proizvodi, preparati os bal.j pcelinjih proizvoda i liekovirog bilja, liIeratura i oprema za pcelarstvo. Sabaheta Mlllabdic, kola U organizaciji Drusta pcela.fa Kanton a Saraj evo, u saradnji s Optinom Novi Grad, jueer je poceo ses ci [fad iciona!.ni "Sajam pceiarstva i IjekovilOg bilja». Na sajmll koii traje do subote, 9. jllla, u~rvuju 42 izlaga~ iz svih ie do sla iz Zep i:a, rekl a na m je da je veollla 7.-3 dovolj na prildajom i organizacijom. - Posjeceuost., barem za mojim stolom,jedobra. Nu" dim 0 sve proi zvode na b azi meda. U pO!llldi ie rned od borovine,~voca, Iivadski, ba· gremov med, proplis kapi. Mlad:i kupci prerezno kupuju kreme za njegulica na bazj meda - isticeMu)abdic. Kako su nam rekli aSlali "medari",cijenese kreeu od rrido30KM. - DoSao sam da bihkupio med. Imam svoje prodavace od kojih gociinamakuPlljem, a zadovoljan sam i cijenama. Upravo sam kupio hje!<. za disne organe i maIienu mli· jee za jacanje imllnirera . r~ kao nam je Spaho Bajric, jedan od k IIpaca. Milanka Batinic, koiaje dosla sa Sokoca, kaze da svake go di ne dolazi na saj am i da je ove godine iZllenadena po· rraz!!jommedaibilja. E.B.

Poceo "Sajam pcelarstva iljekovitog bilja"

_.-

..

Zadovoljfli izlagaci. ali i kllpci

14

O~ev~iavaz, t~tvrtak. 7. lulVsrpanl 2011.

P a no r.ama

Ucesce na "Marsu mira 2011"

Ismet drUgiPut u HOoni
U Kalesiji jesve sprernno za polazak na "MarS mira 2011", Iovcg julace vise stoti n a Kalesijaca kren u Ii pjeske do Potocara i na raj n a ('in oda ti p ocas t zrtvama genocida. Organizovano ce lei i clanovi ornladinske organizacije "Cezam" iz Tojsida. Medu ucesnicima Marla su i naj mladi, jedan od niih je Ismer Tubic 810), koji cesa svojirn ccern Almirom drugi put krenuti pieske p u IPo toea ra .. - S obzirom na toi da je proslogo disn ji marl do bro podnio, eve god ine ce mu biti sigurno lakse. Iprosle godine [e bilo umora i zuljeva,aLi nije o dustaj ao.] ed va je eekao j uli da ponovo kren emo . kazi vao aam jeAlmir T ubic,

U Kalesiju vee pristizu orqaoizrane grupe utesnika Marsa

OLOVO Otvoreni novi kapaciteti "Akvaterma"

S u emenD premljenih 2 SO a odma POP njeno
ulozeno oko 700.000 KM. • Prepoznatljivi po kvalitetu termalne vode
Svecano presijecallje vrpce vaca razvo] na s an sa 01 ova. Ono ~lO je melda i najvaznije kada je u piraniu nase Ijecilisle ie to da srno odavao postali prepoznatljivi po kvaliteru termalne vode koja se koristi u lijecen] u -kazao [e Hasanspahic, Nakori prosirenie kapaciteta, II centru je zaposlenje naslo nekoliko ugostirelisk ih i zdravs tveni h ra dn ika, Otva ra n j II novih k apaci re ta "Akvarerrna" prisustvovale su brojne zvanice, gosti helela te gradaai, Svecanu vrpcu zajednicki su presiekli nacelnik opcine Olovo Alija Hadziabdic i prim. dr, Emir Alagi(:,prviposiijeratni fizijatar u ovomljecilisru.
Na zabavnoj vecerikoja [e

U Ka les ij 1.1 vee pris lifu organ izirane gru pe u cesn ika Marsa iz dru gi h gra do va.. Take su jucer iprekiucerstigli ucesnici it Konjica i Tesnja, U Kalesiji su prenccili, okrepili se i nasta vili put za Potocare, F. S.

Sta mi se (ne)svilla u Gorazdu

UniStauamoprirodne
IIIPOII!
Najvise vrernena uglavnorn provodirn u prjrow pa i to govori ilIa mi se svida, a ~ta ne u Gorazdu, Svidaiu mi se Dunnitor, Tara, Drina ... te prirodne ljepote koie nas okruzu]u, Ono ~to mi srneta ie laj nail odaos prerna ljepotama koje nas okruzuiu. Ne svida mi se kad naidem i vidim smece po gradu, omladinu ko j abaca Ilase, cia ne m oZeS proci ulicom, Svi zajedno mogli bi povesti mnogo

S m iesta] ni i ugostiteliski kapaciteti Javne zdrsvsrvene ustanove Banjsko -rekrarivnog centra "Akvaterm" u olovu bogati j i su za 2.() dvokrevetn ih soba te sa vrerneno opremljeni ugostiteljski prostor, Gradevinski radovi na ovom znacajnom projekru zapoceti su pocetkorn ove gcdine, Kako kw"c Adrnir Hasanspahie, direkror "Akvarerrna", u izgradniu i oprernanie ulozenojeoko 700.000 KM. - Zavrsetkorn ovog projek ra cen tar Ire n U In 0 raspoI aze sa 140 kreveta, sa vrem eno oprernlienim ugostiteljskim prostororn, zarvorenim bazenom te novim fiziotarapeutskirn dijelorn. Nevi kapaciteri su odrnah pcpunjerii, ~tO je jo~ [edan dokaz da se isplati ulagati II baniski turizarn koji je i nai-

organizirana u povodu orvarania, goste je zabavljao Halid Beillic,koji i sam nekoliko puta koristio usluge "Akvlt; terrna", S. MIL UNJC
11

Hazim U§anovic Baia., pianinar vise raeuna 0 tome - Hazim Usanovic Baja, dugogodisnjiplaninar. AI_B.

"Prijatelji iz Janie" prikIjuGuju se "Marsu mira 2011

Nakon decembarskih poplaya, kada je nabu jab Drina pokazala i svoju Iosiju stranu, Zvomicani S" vi~epaZniepra. te s ve sro se cicilva s vodosta· jem rijeke pasu velike IDaSlle koje Eu se ovih dana poj .vile flll obali izazvale dodatnu wati1elju i nagadanj. 0 eenlll je riie<':.Piiaii su se da li se go· mila iiliuuka pojavila. zbog grndnje zgrade nasamoj obali Drine, da li se ukianja drvece

PreBooauarne Morita orine
iii jenesto treceposrijedi.

Radovi u Zvorniku

DOPOIOeara ce D,lesaellll pelOOOdlSn)a Amlna JUSUIOUIC
ave godine prijavilo se 68 ucesnka • avo je naimanie sto se rnoze utiniti za hiljada sehida, kaze M.ehmed Hamzie
"Prijatelji iz [anje" jucer su ispred Carlijske dzamiie u ovorn povratnickorn rniestu krenu I i ka N ezuku gd j e ce se prikljuciti ostalim ucesnicirna "Mada mira 20ll", u znak sjecan ja na s rradale S rebreuicane. Jan jarci godinarna ucesrvuju u "Marsu mi· ra", 3. vee drugu godimt na d ugi pu t pjdice krecu iz.j anje. Prenoeista ce imati u Teocaku, Nezuku, Kamen.i· ci, Konjevic Poljll, a ZlIlim suiu u Potoc3re na dzeuazu t1bijenim Srebrenicanima. "Prijatelje iz Ja.nje" organi ziraJ i suN eri II) J usuJoviG, Mehmed Hamzic, Nihad Zakomac i Fahrel Durguto· vic, a dio porrebne hrane i p iea 0 bezbij edili su braca Vahidin i Zekerijah Mula-

spec

U Opstini kazu da EU radovi 11 nadleznosti Hidroelektrane Mali Zvornik i da se ,adi 0 peokopavanju ei" jeenog kori!a ka!l:o bi moglo primili vise vode u slucaju even mal.ni.h ja~ih proroka vode, eime ce se osigurati veGa s igurnos t grada i grad ana od poplavll. Ovi 6e radovi trajali do kraja sep· rembra. M.M.

Amilia Ide S Deem hie, dasesolidarille sa zrtVltrna S reb reruce, poro d icam a zrta va i narodo m koj i je srradao u posljednjem raru. Mehmed Hamzic vee petll go di n u uceslV\l j e u "Madiu". -Ci jelu go din u 0 ovom e razmis!jam i svoje godisnje odmore tako planiram. Ovo je najmauje sto se moze uc in iti la hi Ijada seh ida, a v'jerujte,cijelo tijelo se naje~i do.k p rolali re ti m stazama i pris jeC3te se s rrahOla ko je su sedesile- kaieHarnzic.E.M_

• Novoizgradeni brcanski hemodijalizni cemar, !mji ima 22 najsavremenija apacata za hemodijafiltraciju, poceo je prihvar; pacijenata, pise Fen •. Nacelnica DijaLiznogcentraBrckodr. Vera MariCic izjavila jedasu unovom CemIl! uvjeliz..a tad ibrigu 0 pacij en rima na evtopskem nivou tako ciase ocekuju i bolii rezuilati !ije~enja bubreznih bolesnika_ Dodala. je da je broj pacijenala kontinu.iran le ciase kr.eeeizmedu 60 i65.

Jalljarci uoti po/aska na put mllStafic. - Ranijese krelalo iz Nezu· ka, a vee drugu godinu organ i· wyano !creeemo iz Janje. Do sada nikad nije bilo problema u ovom dijel u marS:! !croz RS, a svake godine sve je vise uees-

(Foro: G. Bob!c)

n ika. Ove godine prija vilo se 68 osoba - kaze N enm J usufoviC, ci ja petOgodi~ nja kcerka Amina i ove godine ueestvuie u ~'MarSu mira". Nedim GradaUevic dollan je iz Njemacl:e, kako

srednjo bosanski kanton

Doevni avaz, tetvr1ak. 7. julVsrpanj 2011.

15

Jan)adna raZn)U, SaCeUI, rOSIII)1 •..
Godinama se poeefkorn jula na jezeru odriavaju teferici
Na Prokoskom jezeru godinama se pocetkom jula odrfa vaj u referici, Prva slika ko j a nas je pro teklog vi kenda docekala na P rokoskom lev zero bila je da irna dosta novih krovova karuna i m uzika sa zvucnika iz par kiranih automobila .. Ja!ljad na raznju, sacevi, rostilji i drugi mezetl uci LIZ svak istol iIi ka tun. Saznaiemo da u katunirnaprenociste po osobi kosta 10 KM, ili felite kornplet sobu sa rri Idaj a, ci j ena je 25 KM. Moguce je riaruciti i pile ispodsaca.cijena po tepsiji ie 20 KM bilo da je burek, zeljanica, sirnica, maslanica ili tikvenica. Moze se naruciti janje peceno na raznju koje Kosta 28 KM kilogram, he i sac bile ianjede il i telece pecenje, porcija je 10 KM. Uz razne vrste sira, posjetioci mogu kupiti i dzemove

Tradicianalni teteric na Prokoskorn

Iz nlernacke pokrajine Hessen prije sest godina u Sernesnicu dopremljeno 20 dabrova • Spornen-ploca Seadu Hadfiabdeu
U donjevakufskorn izle[is [U S em esnica u okviru

Medunarodne godine 8uma uprilicena je manifestacija pod nazivorn "[ubilei reintrcdukcije dabra u Bosni i Hercegovini", Obiljezavanjeovog iubileia traialo je tri dana, u Saraievu, Donjem Vakufu i na Vlasicu, Prilika je iskoristena da se podignespornen -ploca Seadu H.dii a bdicu, covjeku koji ie inicirao rein 11'0 dukcij II dabra na podruclu rijeke Semesniceo Spomen-ploeu podiglo je Lovacko drusrvo "Semesnica"izDonjeg Vakufa, Skupu u Semesnici uprilicilo je Udruzenje sumarskih tehnicarai tnzinjera Pederacije BiH(USID i Savez lovack ih organ izaci j a Bi H, a prisustvovali su mil i gos ti iz njernacke pokrajine Hessen

DOMtorslli radOUI
Reintro d ukci ja dab ra

Silo je i nrabrill kupaca od b rusnice i borovn ice, a kiIcgrarn kosra pet KM. Od hotelai'Reumai" postoji organizovani priievoz do Prokos kog j ezera, S reli sm I) nekoliko gostiju, k3ZU da SII iz Sloveniie iciasu odusevljeni, Teferie ie traj ao do prvog mraka, a onda su kolone automobila krenuleprerna Fojnjci idrugirn odredistima H. Cu.

u Semesnicu bila je predmerom interesovania vise od deset diplornskih radova, a u toku ie i izrada nekoliko dokrorskih disertacija pri Sumarskom
fakul tetu
U

Sarajevu,

iz koje ie priie ses t godina u
Sernesnicu dopremljeno 20

dabrova Volfgang Bus (Wo· lfgan Bush) ie uz rahmetl i Hadziabdida bio inicijator i realizaror nastanj ivan ja da-

brova U Sernesnicu. Na svecanes ti u Saraj evu n jem u je do di j eljena v P laketa po cas· nogclana USIT -a. - Dabrovi su se odlicno sazivjeJi sa ovom prircdorn,

pobolj~aljsu biotop, Odusevio nas je ovaj kompleks nasrresnica gdje je omoguce 0 0 da se p os ie tiocirn a mogu ponuditi domaci proizvcdi - kazao je Bus. Inace, do danas broj dabrova u Semesnici se udvos-

trucio re prosirio uzvodno skoro do Duboke na podruciu bugojanskeopcine, Az.M.

Nakon smrti Kurta Koprunera u Austriji

Vjencanja u Fojnici

TraUniCani OrganiZiranO SHloDUeno idu na DOSljednii iSDraCa- sest braHoua
Jedan od vrlo rijetkih prhniera uspiesne privatizacije i stranog ulaganja u SBK
gorii e koie su mu uviiek bile
na prvom mjesru, Svojevre-

Tesko j e nabro j ati sve lokacije u Travniku gdje su vall dali os tav i[j trag unistavajuci [avna dobra. ad klupa u parku kod Opcinskog suda, preko klupa, Korpi za smece, ras v j etnih ti j ela i
mladih stabala u rravnickoj

POIOmljeni DanOi

Panava vandalizam u Travniku

Prvoga ju [a u Regen sburgu u Njemackoj, nakcn kratke i teske bolesti prerninuo je Kur! Koprllner, Covjek koji jeposliednjih pet godina bio u upravooi strukruri firmi GS Tvorniea masina Travnik i GS PrintTravni.k. N a posljednli ispracaj ovom velikoID covjek u u n jegov rodoi Bregeoc u Austriji iz Travnika danas samoi11.ici· ja ti vno i organ izovano kr~ mil ce i r.adnici iz ove dvije firme. Pos Ijedn ji ispraca j obavil ce se su[ra, 8. jula, II B.regencu. - Radn iei su .Ie organizovali da bi otisli na posljednji iSpracaj iSovjeku koj i je oswviC. dubok Irag ovdje tokom visegodisnjeg boravka u T ravnikll i BiH. Bio ieposeb· no osje Ll iv na socij alne kate· j

meno je osravio mjeslo zas· tupoih u Evropskom padamcnru i dosao u Travnik - kazao nam je Senad Be,gallovic, !ehni~ki direktor GS Tvorni· cemasina Travnik I wkom bolesti i boravka u bolnici II Regensburgll ca· dnici su ga posjeCivali. Tee' ba naglasiti da ie upravo GS Tvomica masina i hidrauJi· ke, na cijem ce[u je bio po" kojni Koprllller, jedan od I'r 10 ri jetkih pri m j era uspjesne privalfzacije ius· pjesnog stranog ulaganja u SBK. Ova tvornica danas za· po~[java 100 radnika. Ndw kasnij e pokrenll ta je i posrn u· la tm vnicKa Slam pari ja koj a dams posluje pod imenom

Al:ji konzula, v Spisak tu, nazalost, ne zavrsava, Posljednj i II nizu Ill! me ti vandala na!ili su se "city ligh" panoi na koj ima su bile reklame, ali i mape grada sa obiIjezenim kul turno-h istori jskim znamenirostima, Nailalost, nadl eini s u mal 0 il i gotovo nista pod uzeli da se ovakvepojavespriieee ... K. K

Na meti hliligana i rek/arne

Sajam u Navam Travniku

Danas DOCiidu "Dani maline 2011"
KO(lrtmer: Os/a ~jo dllbok frag GS Prim i zapoSljava rridese· tak radnika. Pos[j edn jib pet godina Kopruner je neprekidnoZivio i radio II Travniku,a bj 0 je i clan vi~e u druie!lj a grndana u Travniku pa Ce da· Ilas put B regenca, pored radnih, krenuti i jedan broj prijatelja izTravnika. K.K. Kako smo saznali u Ma· ri~nl)m uredu Fojnica, na podrllcju Fojnice tokom jllna sk[opljeno je lies! brakova. Sudbonosno DA su izrev k!i i u ~j edn iek i ii vo t kre' nuli Dejan Cvjetkovic i Sin· di B ekric, Dario Peric i Boja· na Tuka, Eldin Hur~m i Elma MUSlic, FeIid Aksamo· viciMirsada Sall'inovic,Adnan Durie i Medina Herceglija., Jakov Tuka i And~ea Simunic. H. Cu. Danru; u Novom Travniku p06nje 5_ Medunarodni sajam organske proizvodnje i eko rllrizma "Dani maline 2011" koji organizuje Save. za "Organsko" FBiH. Ucesnid sajma te predslavnici resoroi 11 m in is !al'Sta va od· rza t ce sas tan ak u zgradi Opcine N ovi Travnik, a domaCin Ie 1l3celllik Novog Travoika Refik Lendo. at· voren je saj rna je u II sa Ii. Sajam ce okupiti proiz· vodace organske proizvodnje i eko rurizrna iz regiona, a organizator ovorn mani[estacijom zeli posla[i porokll da poljoprivreda, organska proizvoduja i eko turizammogu bi!i kljuc uspjeha za 0 tva ranje novib radIli h mjesra hoz samo7.apo~ljavanje, u oblasti seoskog tIIrizma, organske proizl'odnje, ponude aUlOhlOnih proizvoda te visokokvalitel· nih gasrronomskih ponuda, kao i su veniTa sa p rOSIOra BiH iregiona. K. K.

Po_
Sarajevo
,. Sarajevski policaici prek] !lee, su uhapsili Borda Skrbu (33) iz Sarajeva, nastanjenog u lsrocnom Sarajevu, i Zeljka Arsenovskog (48) iz Saraieva zbog iznude, Osumnjiceni su p okusa li izn udi ti novae ad vlasnika "golfa 2",kaii je 3. jula ove godine oko 19.50 sari ukraden s parkinga u ulici Zrnaja odBosne. Istog dana sluzbenici PS Istocna Ilidza uhapsiIi SII Momcila Stupara (32), nastanjenog u Isrocno m S ara jev u, ko j i je ukrao "golfa", Automobil je pronaden i vracen vlasniku, AdA.

16
SOKOLAC Sudenje za pokusai silovanja

Dnevniavaz,~elv~ak,

7, julVsrp.nj2011"

erna hronika
. ,

imUde

odbranu ZbOD

Paraui

hUo

Izj,asnio se da nije kriv za dogadaj iz 2002. godine, kada je, prema opluznlcl, pokusao napastovati S. G. u svom autu na putu za Jahorinu

UhapSenl upucenl
,. Prema naredbi Suda Bosne i Hercegovine, polid j ski sluzb eni ci Drzavne agencije za istrage i zastitu II Sarajevu 4. i 6. j ula uhapsili su Enisa Hajdarevica (32) i Almira Saljica (32) raw upucivanja na izdrzavanjezarvors ke kazne zbog organiziranog kriminala vezza nog za neovlasten promet droga. Pravornocnom presudom Apelacionog viieca SudaBiH Saljic je osuden ria II, a Ha j darevic na desetgodina zatvora, B. C.

Akcija SIPA~e

u zatuor

Drvar

19.000 HM
,. Policaici iz Drvara prekj ucer su zaprim iii doiavu da je u ulici Omladinskib brigada izvrseno razbc j nisrvo nad R. K. (70) iz Drvara, Nepoznati razbo j nik usao je u po rodicn u kucu u vlasnis rvu R. K., vezao joi luke i noge, a zatim izvrsio prernetacinu Slana, gdje ie 03.Sao i ukrao 19.000 maraka, Starica je zadobila Iakse povrede. A.}(.

SlarlCI uliradenO

Paravinja slui:ia iskaz svjedoka u sudnici Vi: jake rnjere osiguranja iucer [e Dragan Paravinja (42) dove den u Osnovni sud Sokolac, gdje se na optuzbe Z3 pokusaj silovanja iz 2002. godine iziasnio da uije kriv, Paravinja ie pred troclanirn viiecem ovog suda istakao kako ne zeli iznositi svoiu odbranu "jer nema volje da priea", uz obrazlozenje da je pretucen IIbanjaluckoj polio ciji te da ie od njega izn uden iskaz, avgusta 2002. go dine u rnjesru Dvorista pokusao silovati S. G., nanijevsi ioi pri lome nekcliko povreda, predsjedavaiuca sudskog vijeca Branka Malovic konstatirala ie da se ostecena nije cdazvala pozi vu te 0 dlu eila da s e na glavnom pretresu procita iskaz optuzenog od 21. iula 2002. gcdine. U rom iskazu on je, izmedu ostalog, naveo da je "p assa 10 m ~ povezao dj evojku koja [e stopirala. Istakao je da je rokom voznje Ilertovala S njirn te da je skrenuo na sporedni put jer je zelia irnati s niom odnos, ali uz njen pristanak, Kada [u je pokusao poliubiu, kako je naveo u iskazu, djevojka je pocela vri Sta ri ibrani u se,

(fo1D;M,/iinlrlO)

Svjedocioinspeklor
U jednorn [e treriutku uspjela pobjeci, a njenu torbu i kesu Paravini a ie bacio. Imao je namjeru napustiti mjesto napada, ali nije mogao pronaci kljueeve vozilaza koje ce se naknadno ispos tavi ti da ih je S. G. uzela j bacilli ..Nedugo potom dosH su policajci koji su ga priveli. Detalje ovcg dogadaja is-

,. MujCin Helez (34) iz Donieg Ravnog kod Kupresa osudea je u KantonalllOI!l sudu Liv!"Io na per godina zarvorn zbog ubis[Vamajke Ismete Smajic u februaru ove godine. Ova kazna okrivljenom je izre&na jer j e psihi j a trijskim vjcltacenjem utvrdellO da je urrea utku izvrSenj a krivicnog djela bio smanjeno UIacuruiiv, sao~ peeno je iz Kantonalnog sudaLivno.

Zatuor ZbOg ubiSlua mBiMe

Livno

Procita.n iskaz
Nakon Citanja optuznice koja Paravinju tereti da je 8.

Paravinjin branilac, advoka I po sluzbenoj duznosti Milana Bulie kazala je jucer novinarima da jo] se Paravinja 2aJio da je pteLUren Ie da m u je sa vjetovala da se obrati I jekaru 0 zarvoru Koola. Bulle je ;srakla da s n jim llije rnzgovarala 0 drugim opru~bamafe da ce, kada je u pitallju ova; poslupak, pri10>:; ti sve potrebne dokaze kao i miSljenje vieEtaka nellropsihi j~na koj i lie se oei covati 0 stepenu llIacunlji:vosti njenog klijema.

lanD se adUoRatu

Bulic; Priloiil cedokaz!

Billie je kazala da ee u ponedjelj ak, II. j ula ove godine, prisustvovati roC.isru na koiern IX se odlucivati 0 zahtievu MinisrarsM pravosuda Hrvarnke Z3 izrueenje Dragana Pam:vinj e. Portparol Silda BiH Manuela Hodzie pojasnila ie da ce se rom prilikom odluCivati 0 mogucem odredivanju eksrmdicijskog pritvora za Paravinju, ali i o !Orne jes u Ii ispu!! j eni uvjed za njegovo iirucellie Hrvalskoj.

Dovorfenje u sud p Ii ~ao je i svjedok Dusk 0 Obradovic, inspektor za opci krirninalitet II CIB Istocno Sarajevo. On je opisao kako je tebo uvidaj i razgo· VOt sopruzenim i o~recenom koja je,kako je kazao, u momenm njihovog dolaska bi· hi llplasena, rascupana i zaprljana. Svjedok je kazao da se ne sjeca je li dievojka imala vidlle povrede 0 kojima je svoj nalaz i miinjenje juter i.znio sudski vjdtak dr .. ZarkoSaric. Radilo se ooguljotinama

na rukama, ncgarna i ledima isve povrede su, kako ie ismkao, bile odbrambenog karaktera, Nakon toga Paravinja je i!lsistira.o da se vjdtak izjasni 0 "njegovoj masnici nl! ledima", S to s u Ikinja nij e do zvo Iil a j er se, kako je rekia, to ne odnosi na ovaj posIllpak. U H Iva IS koj je j ueer nastavljena potraga za Amoni· jom BiLic(17),koja je nestala prije mjesec, a.('ije je IlbisfvO priznao Dragan Paravinja. Di. MAHM uro VIC

erna hronika

[)nevni avaz, telvrtak, 7. julVsrpanj 2011.

17

Bosanski Brad

BANJA LUKA Tezak sudar s autobusom

UoziO drOglran I RriO narRotlRe
'.,._ Policija u BOS3I1skom Brodu uhapsila je A. M. iz Doboja zbog sumn]e da ie izvrsio krivicno djelo nedozvoliena proizvodnja i promet opojnih droga, saopceno ie iz CJB Doboj. Policija je prilikom kontrole sao bradaj 3. u Ulici 26..avgusra u Bosanskom Brodu zausravilaautomob il i utvrdi III da vozac A. M. nijeirnao vozacku dozvolu, a provjerorn je utvrdeno da mu je oduzeta zbog raniie pccinjenih saobracajaih prekrsaja. Zbog osnovane sumn]e da upravlja vozilom pod UI· [ecaiem opojnih droga, vozilo j e iskl iu iSen 0 iz saobracaja i dovezeno u hug P S Bosa ns ki Bro d.. Izvrsen]e pretres autornobila, u kojern [e pronadena plastiena vrecica s rnarihuanorn teska 53,4 grama, rucno izradena cigareta, dzoint, tezine 1,1 gram, te dva paketiea rizli. Prj ie pocerka pretresa A. M. je pokusao pobjeci iz kruga Policiiske staniee, a tokom pre Ires a u dzep 0vima njegovih pantalona pronadene su .i izuzete dvije plasticne vrecice droge spi d, u kupne td:i ne 54,3 gram a, te vrecica sa 7,8 grams marihuane,

o silini udara govori i podatak da je "ford fiesta"
U tesko] saobracaino] nesreci koja se prekjucer oko 18 sati dcgodila u Karadordevoj ulici U banjaluckorn naselju Laus na lieu rnjesra pcginuo ie Dragutin Krecar (52) iz Banje Luke. Krecar je upravliao automobilorn "ford fiesta", a u nesreci su ucesrvovali jos i auto bus "vol vo" gradskog prijevoznika "Zak rurs", za Cijim se volanorn nalazio Drazenko Kremenovic, te autornobil "audi A6", koiirn je upravljao N ovica Grubisa, Dezurni luzilae Okruz· nog ruzilasrva Banja Luka, koji ie s policiiom bio na uvidaju, nalozic je da se poduzrnu sve potrebne istrazne radnie i miere na ut-

ostao bez krova, a nastradal.og su morali izvuci vatrogasci
bus kao ida jebrzovozio. On se kretao iz smiera Brcnzanog Majdana prerna Banjo] Luci, presao ie 1.1 suo pro to u saobraca j n u traku te se zabio l\ aurobus, Od siline udara niegov automobil je potpuno smrskan, a odnesen mu je eak i krov, dok 81.1 njegovo bezivotnc rijelo morali izv Iaci ti va rrogasci, - Oko.pola sara nakon sto se desila nesreca ova] dio Banje Luke je zahvatilo vcliko nevriieme, Pliusak ivjetar su doda tno oteia vali posao pol i· ciji i vatrogascima, Prizor na lieu m iesta bio j e stravican, a raj dio ulice skoro sat b io j e obustavljenza saobracai - ispricali su rnjestani oblizlljib kuca, B.SPASENIC

vrdivanju uzroka ove saobracaine nesrece te da se izvrsi obdukcija rijela n"SLIadale osobe - saopceno je jucer iz baujaluckog Okruznog ruzilasrva. Iako sve okolnosti nesrece i n isu poznare, n a os uvidaju [e bilo vidljivo da ie Krecar svojirn autornobilorn direktno udario u aU[Q-

Kako je utvrdenc uvidajern, radilo se 0 klasicnom podmernutorn pozaru, s obzirom na mjesto srvaranja plarnena i njegovog sirenja, a vjestaci protivpozame struke odm ah su iskl j ucili megu en 0.,1 da je na vozi 1u dosl 0 do kvara elek troins ralacija koii bi mogao uzrokovati poZar. Priciniena je velika mareri j al n a slela na to lal n 0 unjS[enom vozilu, a policij·

lapalJ n lerenac BMW H5
N epozna te oso be su u noci izmedu utorka i sriiede zapalile rerenac BMW X5 56- A -405), vlasn istvo Fa i· ka Dcgloda iz Zenice. Podmeta n i pozara dogodilo se e ispred zgrade na adresi Serbin sokak 17, pcla sata prije pcnoei. Pozar su ugasili pripadnici Profesionalne varrcgasne jedinice Zenica, a policija je osiguravala mjesEO p oLara do juter U ju tro, kadajeobavljen uvidaj.

Nova palievina u Zenici

Crkva u koju su upali lopovi

Kalesiia

a

.,._ Za sada nep ozna te escbe u n06 s pcnedjeljka na u torak izvrsile su provaln u
kradu u pravosla vnoj c rkvi

PrOuauenou nraUDSlaUnu Crltuu

....
SIwpocjeno vozilo potpuno unisleno sk i forenzicar i su iz vozi la labom ro ri j irna Fed erainog odnijeli [ragove jedne Sla- MUP·a. k!enke idrugedokazekoji te Kako nam j e receno, za naknadno bid vjeS!aceni u sada nema pO!lzdanih indio
(falo:

J. H'dJJ<)

UvirJaj na mjeslu paljevine

cija 0 mogucim po cinioc.im a kao n i rno ti vu, a vlasI! ik ~ozila jucer nam nije bio do~rupanzarazgovor. A.DZ.

u Dubnici .kod Kalesije. Prerna rijeti ma sveslen iks Dragana Todorovi61, 10pov; su razbili prowr i rako u~li u unurra~njosr crkve. 1z crkve j e ukradeno Jeval! Qelje, kojeza sVcltenika Dragana Todorovica, kako je .rek:ao, ima neprocjenjiVll duhovnll vtijednosl. Osim ilto je ukradeno JevandeJie i razbijena stak!a na prozoru, oSleceni su i luster, o!uci i nekoliko ikona. Jos nije poznaro kol ika je maier ij alnas teo la. Uvidaj Sl! itvrlili pripadnici Policijske upr3ve Kalesija, I\:oji rade na rasvjetljavanju ovog krivicnog djela. F. S.

1.000.000

PETROL

normeo

ereator

erna hronika

o nevn I avaz,

tetvrtlk, 7, iulVsrpani 2011.

19

PROVALA Drska kraaa na Dobrinji u Sarajevu

w~(1J~[ill~rn

rn~oo rnJ rn(1JU

~OOWOOOO~ UO(1J[JU(1Jm wOO

U krugu autobaze "Centrorrans Eurolinesa" u ulici KurtaSorka u Sarajevu preksinoc oko 22 sara doslo je do nes retnog 51uca j a u kojem ie smr CD 0 stradao zaposlenik Harndo Husic (56), rcden u Visokom, nastanien u VogosCi, a koji je radio na pcslovima cdrZavanja antobusa, saopce00 je iz U reda za odnose s javnoscu firme "Centrotrans Eurolines". Prema policijskim informaci] am a, do sao b racajne n esrece doslo j e k ada je prednjim tockom autobusa "neoplan" (A40-M-007), kojim je upravljao vozac S. N. (46), pregazen Husic,

Aulobus usmrtio radnilla "Cenlrolransa"

Novi Grad u Sarajevu

k 0 ji j e smrtno s tradao n a lieu mjesra, Tijelo nastradalog je vozilcm KJKP "Pokop" prevezerio u prosekruru Klinickog centra Sarajevo, gdje ce se, po nalogu tuzioca, izvrsiti obdukciia, Uvidaj su obavili ttliilac Kan tonaln og ruzilastva u Sara jevu, po lici jski sluzbenici MUP-a Kanrona Sarajevo i sudski viestaci saobracajnestruke. - Za zaposlen ike i firm II "Centrorrans Eurolines" ova predsravlia veliki gubirak i izrasavarno svoie suosjecanje s porodicorn nastradalog - saopcen 0 je iz te kornpanije,

POdmelnuODOZar D'aSe ob)esio
Meh.o Vatres u ovoj godini drugi put opljaCkan • Odnesene vrijedne stvari i podstanara
I dalje se nasravlia [rend p rovaln ih had a u S arajevu, koje narociro eskaliraju za vrijerne Iieta, kada Sarajliie idu na edmore, ali i ani kaj i Ije putuju nisu postedeni. Zrtva lopova koji su usred hijda dana provalili u njegOYstan na Trgu zlatnih liiljana usarajevskorn naselj u Dobrinja bio je i Meho Vatr~s, koji je vee drugi PUI opljaekan za gcdinu. • Izasao sam u obliznju kafanu da igrarn karata s priiateljima .. Kada sam se vrario oko 17 sari, vidio sam da je brava ua ulaznirn vratima iscu pan a. USIa n u sam za tekao haos, sve je bilo ispreturanc, Iz kofera koji je bio na s tol u uzeli su oko 300 eura, rno] zlatni rucni sat.parfeme i vecinu odjece, [ednu sobu izdajern pcstanaru koii se rren Urn 0 nalaz i na I etovaj nju u Turskoi. Iz njegove sobe su ukrali laptop i osrale rehnicke stvari koie su poprilicno skupe • kazao nam [e Meho, koji jos ne zna tacno st.a je sve od stvari odneseno dok mu se supruga ne vrau, jer je ru vierovarnc bilo i njenog nakita. GOIOVOda nerna Slana u ovoj ulici da nijeobiien iii da provalnici aisu barem pokusali [Q uciniti, Policajcisu po do j avi dosl], 0 bay iii uvidaj i uzeli otiske, ali kako narn ie Meho kazao, ne nada se da de biti uhapseni jer 5U ostali n ekazn j eni i prosli
pUI.

Velika Kladusa

Lopovi su na j v j erova to ije nekoliko dana prarili kuda se vlasnik Slana krece. J edan ga je posrnatrao dok je sjedio u kafani, dok su ostali vrsil i prernetacinu i iznosili srvari, Koliko su drsk i i dobro org an iziran i provalnici koji haraj u Dobrinjom, svjedcci i cinjenica d.ase njihove ~rtve uopce ne nadaiu da ce bid uhvaceni, a njihove dragocjenos! ivr acene, Ad.A.

Mehmed Miljkovic (64) iz Velike Kladuse izvrsio ie samoubisrvo vjesanjem u svoio] porcdicno] kuci u ulici 8. marta,a neposredno priie suicida Miljkovic je u kuci podmetnuo pozar, Kladuski varrogasci su n a doj avu po lara dosli n alice mjesta i prilikom gaserija uocili obieseno tiielo Mebmeda M.iljkovi6a u dijelu kuce zahvaeene vatrom. Pozar je zaustavlien, a uvidajsu obavili pripadnici Odiela kriminalisticke policije MUP"a USK. Dezurni kan tonalni tuzilac naredio j e i obdu kciju riiela, n akon ('ega Ce biti poznato vise informacija 0 ovorn dogadaju i motivimasamoubisrva. M.D_

Avaz saznaje Vrhovni sud FBiH

SedinU Trgi UHinUla DreS .da od 17 gOd~na zaluora
C3 rukarna, nogama i drvenom palicom, usljed cega je nasIupila smrt osreceuog, Tome je prethodio telefonski dogovor oprui,enog i Kolara u veli s delaljima kupoprodaje vozila "alia romeo" ( 351·M-] 67), koje jekoris rio osreceni. U 01' tuznici se navodi da je', n akon ~to se nisu mogli dogovorili 0 detaljima k upop rodaje vozila, doslo do verbalnog konfiik la, a potom i fizickog napada. T rgo je p osli je izvrsio premet3cinu " Kolarevom slanu odakle je nzeo dva mobilna telefona "nokia" i kljuceve "alfa romea", koji Ie od vezao u d voriste kuce II koj oj je zi vio, Trgo se tereli i za nedozvoljeno drhnje orulja i municije.

Apelaciorio vijece Vrhovn-og suda FBiH ukinu10 je presndu Kantonalnog suda Sarajevood 29, novembra. pro~He godine kojom je Sedin Trgo bio osuden na 17 godina i lri mjeseca zatvoea zbog ubisIva Adnana Kolara koje je poCinjeno na okrutan nacin, pOlvrdio nam je Slo" bodan Nikolic, sehelar KamonaJnog suda u Sarajevu. Ova je odluka danesena nakon S[O je Vrhovni sud djelimicno uvaiio hlbu bran;oca optuzenog, advokala Milhata KoCCc_ Ponov]jeno suden.je bi t ce odrZano pred vijecem VrhovnogsudaFBiH Takoder je donescno rjesenje kojim se optuze.nom Trgi produlava mjera pdtvora za naredna dva mjeseca_N a pIVOS (epen II presu du

!L_

_

Zalilo se i Tu~ilaslvo, kaje je rrazilo da se opntzenom izreknestrozijasankcija. Prema opm~nici KantonaJnog tuzilastva Saraje·

vo, Trgo ie 21. februara 2009, godine u Hrasnici, nakon verbalne prepirke, fizicki napao Ad1l3n'a Kolara, zadavili mu vise "dara-

I

VItATA. ~~l' ffll~O~I'.AW ._II'Il'~ltD,..._,I,II~1I'Iiu

lit.

o:n_

~
541:

1

B.C.

540'. lu. '03Z _, s.s-oell811i1 M$ _1aAbI

20

Dnavnl avaz, "elv~ak,

7. ju IVsrpanj 2011.

bIeZ nI S

TOP-ZARADE Prema podacima Poreske uprave RS

nalu-sa BlaCa 220.249 HM
Najvisi iznosispla6en u jednoj mikrokreditnoj organizaciji • U bankarskom sektoru priman jai do nevjerovatn ih 97.689 maraka

NaJ'zaSIIJpIJen'IJI SIJ If/Jpei

POuecana orOizuOdnJa drUDih sortimenata
U poredeniu s proslom godinom veta i prodaja
U Republic! Srpskoi za per rnjeseci ove - godine proizvedeno je ukupno 718_048 kubnih metara raznih sumskih sorrimenata iii za 33 posto vise nego 1I istom periodu prosle godine, podaci s u Zavoda za s ra tistik u RS,prenosi Srna.
N ajzasrupljeniji u proiz-

Za prvih pet mieseci 2011.. godine

vodnii

bili su trupci,

Od

pccerka godine do kreja maja predate ie 661.659 kubika raznih surnskih sortimenata, sto je za 31,2 odsto vise nego u istom periodu prosle god ine. U p rodaj i je nai vise bilo trupaca, Krajern posrna tran og peri oda na zal iharna je -bilo registrirario 269.400 kubika raznih sumskih sortimenara.

Najveca miesecna placa u RS izncsila je cak 220.249 maraka, a isplacena je u jednoi mikrokreditnoj organizaciji (MKO) u ovom entitetu, podaci su Poreske upravc RS. Prema istom iZVOfU, nedostizan novae za realne prilike u BiH, miesecno je ostvarivan i u bankarskorn sektoru, oblasti finansijskog posredovania, kensaltinga i menadzmenia re izradi racunars kih program a. Ukoliko se u obzir uzrnu zvanicni podaci Saveza sindikara RS ili Udrutenia polros ai'a , prim ieri ce za rna j

nalbDl)a zarada

Spec
.Kompanija Xella BH iz Tuzle, csim proizvodnje i prodaje Ytong blokova, odnedavno ima jos jedan novitet za bosanskohercegovacko reiiSle, gradevinski materijal pozna! pod nazivom Ytong Muitipor. Radi seo mineralnoj termoizolacionoi ploci, proizvedenoi radi bolie izolaciie gra devina, a prim j erena je i za recik liran j e, ~to sve skupa pridonosi oeu vanj u oko lisa,

220.249 97.689 88.. 21 8 61.556 49..816 47.600 45.190

MKO banka banka fin. posr. banka banka rued, praksa

Prosjecna placa je 803 KM (pro 5j ecna m jes ecn a p laca 803 KM i potrosacka korpa 1.757,58 KM), sarno jedna rnjesecna placa od 220.249 rnaraka isplacena u MKO mogla je pckriti cak 274,28 prosiecnih miesecnih primania u RS iii ostvariti vi~e o d 125 po rrosack ih korpi za cetverocla n u po rodi cu. U bankarskorn sektoru rniesecna prirnania iznosila

su i do nevjerovamih

97.689

maraka, - Kada se pogleda raj odnos plata po sektorima, banke prednjace,])o u OVOl!! slucaiu mi imamo plaru koja je definitivno miesecno primanje rukovodeceg sekrora, Svaki konia, bijes, zaprepascenje i neprihvaranje cinjeniee da zivirno u zemlii gdie je nekom po-

rnenrar je su visan, Dakle, Iiu[-

trebno da radi citav zivol da bi ostvario neeijll m jeseen 11 placu, a da paradoks bude veci, svi mi obicni smrtnici podizemo kredire da bismo se, doslovno, prehranili, dajuci doprinos tako necijo] placi koia ni po cemu ni je zasl uzena • iziavila je za "Dnevni avaz' predsj ednica Saveza sindikata RS RankaMisic.

V. STEVANOVIC

nunono
nEW
POs.sIBILlTlES,

nEW

Hyundai ;30 ..Benzin (1.4 MPi 109 KS)'

potpuno opremljen

HYUNOAI Auto

iSH, Ov1aStenidIstributer za BiH. SARAJEVO. Zmaja odBosne 12c, let 033722222.
tel 0-51J85 367.

AUTOCENTAR GANJGO MiltuzIQ OOBOJ JUCt~032 692 OW,.A.UTO-SiARTMOSTAR tel 036 557 150 AVTO PLUS !DAtuA llJKA ISKAA, COl,1SRC BR.t,I(O ttl (1.19301 m, .l,UTOCOMERCDlHAC OJ1 228 [184, "urOMERC ~ ORO Y1TEZ 030 717 26tI

biznis

Onevn i .val, tetv~ak, 7. j"llIsmanj 2011.

21

PLANOVI Ulaganja u FBiH do 2013. godine

OboMa za DOduzetnice
ucesnce ce bW potaknute da izrade biznis plan Treba pripremiti zakljucke s konkretnim zadacimai nosiocima poslova
Radna grupa, imenovana u marruovegodine, Vladi Federacije BiH dostavila je Informaciju 0 s tepen II realizacije i planu razvojnih proiekata u FBiH za razdoblje od 2011. do 20 B. godine, Uk u pn 0 plan irana sreds tva za ovo razdoblje, za ministarstva ko]a su dostavila pokazarelje, izncse 3,955 miliiard i rna raka. Informacijorn je obuhptnog otklanjanja problema,

Projekt vrijedan 124.200 KM

Vaniskotrgovinska komora BiH • Insritut za edukaciju ECOS u saradnii s Federalnim zavcdom za zaposljavanje provodi proiekt "Daj ideiu • pcstani pcduzetnica!" u okviru kojeg 8U vee p ocel iob u ke i rren inzi,

rnjere na podizanju energetske uC.inkovirosti, te straregija usteda u FBiH,kantol!ima i opeinama kroz podizan j e energetske ucin kovi tosti, analiza primjene Zakona 0 javnim nabavkama i hi UlO d onosen] e prosrornogplana Flfifl. Vlada FBiH na posljednioi siednici zaduzila iedirekrora Federalnog zavoda Z<1

kao ipredlozene

Vladi Federacije dostavio j e analize koje se cdnose na pr-

oslogodisn]« makroekonomske pokazatelje po kantonima i na socioekonomske pokazareljepoopeinama u FBiH. V prvom dokumenru se konstatira da su prorekle godine zabiljezeni odredeni znakovi ekonomskog op 0ravka u odnosu na 2009: ill' dustrijska prcizvodnja povecana ie za4,2poslO,izvozza

(3.955 KM).Ras! industrijske proizvodnje osrvaren je u Unsko-sanskom, Tuzlanskom, Bosansko-podrinjskorn, Srednjobosanskom, Hercegovacko- nerervans kern i, najviili, u Zapadnohercegovackomkanronu, Prosjecan broi zaposleni h 1.1 FBiH lani je iznosio 438.949, od cega 62,7 posto u privredi, Stepen uposlenosti,
ka ko se na vodi, u odnosu na

., Pro] ekt se realizira 01:1 jul. ove godin e do kraj a j anuara 2012. radi povecania korn pe len m osri ]]a tT">.;stu rada nezap oslenim zenama kazala je Feni direktorica

ECOS-aAlmiraHuseinovic. U ok vim projekta bit ce realizirane obuke u Skoli malog biznisa i ECD L skoIi racunara. Skola malog biznisa se organizira radi poboljsanja kornperencij e iz oblasti vodenia samcstalnog biznisa, gdje ce ucesnice biti potaknute da izrade biznis pial! za djela mOSI koju zele da osnuiu, Vrijednost proiekra [e 124.200 KM.

82,7 % 45 %
gradana FBiH radi u privredi va den i pri jedl og m j era radi otklanjanja prepreka za implernen tiranje sredstava i za povecanje srepena realizacije projekata, radnji

proslogodisnia nezapos lenost prograrniranierazvoia
s Uredorn

opcina u FBIH izrazito nerazvijeno da u sa28,3 posto, a broj zap osleni b bio je veci za 0,3 pOSIO. Sve ovo dovelo ie do rasta G D p-" (brute nacionalni dohodak) za j edan posto, re je 0[1 u FBiH po glavi sranovnika iznosio 6.582 ken vertibilne marke, N ajve6 je bio u Saraj I!\'skorn kantonu (12.757 KM), a najmanji u Unsko-sanskom

KM proslogodisnji GDP u FBiH po glavi stanovnika aktivno stanovnistvo bio je 54,6 posto, od nosno nezapcslenos Ije iznosi la 45,4 posto, U79 opcina u FBiH,kaz.e se u drugoj analizi, postoji ukupno 3.330 naseljenih mjesta, U izrazito nerazvijene nbraia se 140pcma,a niih IS svrstano je u nedovoljno razvijene. B. T.

prernijera

. Take je predlozeno

da, uz

05[310, u slucaju nepostivanja

FBiH za sljedeeu si ednicu.na OSI!OVU predlozenih m jen, pripremi zakli ucke s konkretnirn zadacima inosiocima poslova cadi ubrzanja invesriciiskill projekata OSiID toga, Federalni

Na jlJi;eraSl!jem rrgovanju na Sarajevskoj berziostvaren ie uku pan prom et od286.813,72KM.NaiveCi rast vri j ednos ti zab i1jezil e su dionice Postbanke (S POSto) i dostigle cijenu od 28,35 KM, dok su naiveci
[lad registrirale dionice

DIOnlCeSIPada -malena-ueel pad
MfQi!jtiflmm:w •
81FX 1.799'7s1 SASX-1O 0,57% " 991i,53 SASX·30 0..]2%" 1.04?.95 promet ostvaren je dionicarna ZIF-a MI Group, od 6J.340,60KM. Na primarnorn slobodnom trfistu najvedi promet ostvaren je dionicama ernitenta J P Elek tropri vreda BiR, od 5.562,40 KM, a na sekul!damom promet je os(Varen dio n iearn a Sara· jevo 05ig1.l.ran j a u izn05u od 4.644,50 KM.

Promet od 286.813 KM

ugovorenia obaveza od izvodaea radova, b u de sacin j en presjek uradenog radi prom·

vod za prcgramiran

zaje razvoja

Sipad komerca ( 5,67 posED) i dosrigle cijenu od 2,64 KM.
Na kotaciji kompanija

PoljoprIvredni instituti iz Zemuna i USK dogovorili saradnju

trgovalo se dionicama Bosnalijeka II iznosu od 157.280,.83 KM. Na kotaciii fondova najvoXi dnevni

~
•oroc, m kOI'

Potpisani ugovor imat ce pozitivne refleksije na agrarni sektor

[(ill[OOffi[J] ~ ~

lliTIIillID]

V Biha.&lJ jeporpisan ug" o or 0 poslovD[Hehnickl:\ I sradn j i izmed 1I InS[i tll ra ; z. k1.lkuruz iz Zemuna i Po- I Ii PriV~dnOg zavoda UnS o-sa og kan lona (US K).

'i

,0~i,"H

prvi Ijudi ovih slr1.lcnih il!sri rucija, prof. dr. ZivomJovanovi c i ![If. Smail T OHlmallovi':, defin inma je saraduja u oblasti prJjellosa I!O· vih znanja i tehllologija 1.1 proizvodnji vazllih polioI

privrednih Kull1.lra. Pr~d v~dena je lakoder i 8aradnja tl oblasti testnib is.ITllzivanja visokorodnib sorti i hibrida, organiziml!ja sjemenskt: proizvodDje, poddkaagr~tnOj mud 1.1

PSK

osposobJjavanju istrucoom usavtiavanju te laboratorijskoj saradnji, edllkacijama poljoprivrednih prpizvodaca i zajedoickom aplicin· nju za fondove Evropske ul!ije. IM.D.

V

Na j1.lCerasnjem trgovanj u na Banjalutkoj berzi ostvaren je promet od 943.955,66 KM. Nil sluzbenom berzanskom triistu, !iSla B,najveei promer ostvaren j e akcijama Telekorna Sepske, 593,383,69 KM, po prosjeClloj cijeni od 1,57 KM(rasr od 0,64%). Kod zatvorenih in vescicionib fOl!dova lIaj ve6 promel ostvaren je akcijama ZIF -a Krista! ill ves[ fond

nalUiSa pr·omatouano aRCi)ama TalaROma

Trgavina ad 943.955 KM

(6.468,42 KM) ..

NajveCi raSI imale S1.l kcije a ZIF -3 Bors in vest ful!d (0,46%) i njima se trgovalo po prosjocnoj cijeni od 4,37 KM. Gubi rnik dana moou fondovirna SlJ akcije ZIF·a Polara invest fond (-12,28 pOSIO) kojim se crgovalo po prosjocnoj eijeniodpetKM.

oglasi
o ena I :He.rcegiovlne ederac1la ,Boane 1Herce90vlne upanlla .Zap.adnohercicgovacka rednJB$1wkOVf1a Ik'Ol8 $ ;pr8vom '8vnost! ,ENTAA ZA OBiRAZOVANJE §lrOklBrlleg
"",.,... .. \ cm<o

CENTAR ZA OBRAZOVANJE

QI,O._ ...

~n

S'Ol'd.. la "'1.11<0'>'''0 l kola , pl'll~cm 10""0 i II CENTAR. ZA OBRAZOVANJE Trn.!' .. ce>lD 18'.88220 $;,eld Brlj.r>g

u:l: 039 703 384; 039 103 152; 039700227: 039 700 228

Pod'ru~nlccntrl
8hX ~ bronIIDGo btl. 77\01 80hQt r.I 037 313 W,J 19 oe, ,319 oe~
,.rijedor

cenw

Irokl Bn!"e9,

jl!fTl ¢lanka 53. 5UIVak 6_ZlIl"DIIiiI ,9dlljo;!.kobkom~II.lO!lrQbn ZlI ~va.nja' $.roid ,~
Qb

1;1 ~

J II 1111II I_

j

lkoIliMJ rNarocIflIJ 'nIl'IMCIUH", brQj: '6.04, &rCio', 81081 t 41OO),_t!ankB' 3 .. Pnwtlllika 0 C"Nwodfte II(IVInetzH', bioj ISJI]I), t1ank113S. SUlMa Sreoore I!lrukl:M1a&kola acpm'Qm~u OdM<a $ko~og odbor!l, Sfadll~ s~ Ucora ~ ptI!...om j8VIlO$b "C&n1Sl Ui obrucwanJa"

Z-:.!;a bob, 79101 Prij<!dor
~ 0522I!o~!15

OG LA.S
%8.

upls kandldatsi uprograme

sl'eanloAk,olskog

obrazovanla odmslln
UpodfUt~ ....o:;t$~

G-duloar.uBO, 78000 Bar1ia LoA:.o [ 1 es I 303020;300 BBO

lIw:!jo. Luko

e.tvllro;odtinJI "tnlkO'llnlporUQ_ U .~J •• ,",n", .tnr~ ... ,QIt"!J~1 'prog,-.ml p.. kYIli kiIIe'" u unlmllnja;
KomoroJilII$I EIoI<ll'QloMoCer GI"Q'b!i I6hnie&'Ir Tel'lniel<l ur&dnlk Gte iW Uf;ednJk

v, O.pono:bij-JI
Itl'Qj.~.
ZI!;

,prom,"', ~d""i ......I'r 1
G....cIilkD
lII. Trg SrpsU> wad .... JoIIO, 78400 Grodd!o.o L'tiI 051 B 16 764,816 76!1 Ikod SwIog hr, 23, '''',50 tcol OGJ· 612105,612605

~

Rl!~ Rl*ovI

A.uI<ova-. RukDvaIeil
RlIIwr.I ~ RIIikovtItefj

UPfflI'TI' tele'ent
~t~

val,Aom ...... rom bagOf1)l'll firdelom IIrDjd I1)fTI Ikejperom

s.n..

B....:I

KlesarVI ~r
~lOIWfar

R:u~
f'I.I.Ili:.Ova RuIwr.! ~

d.~ buldokrom
rovcikopa6t!m lIIu~jWn moIomom pbTI mocomlm !1<&remII "'-"Om dWltlQ:m mo4omDm koWcom port:IharrI d~

Oroll.

IJIico III. bf. 18, 7620<10Orolla :td 001 719385,719386,719381
ModrI(o S~ bb, 704"80 MocI<1&I lOll 0!3 821860,821 661 't.. llt

Sl~~r
~!ahnielor 'Kozmoutld ,LOIv"otI>r Tllhnleou nulrIc;io;risl Tflhnltn, PT pn:II'!'I!IlD PreI'IttIrnbIInI tI!:f'W"Ca r Gtel;&j tel"nrtar lilkll

Ru:kovfIte4
Rllkovolell ~ ~

R~
RuI!ov$

T hrotnr ZQ, mwn.alSMI TaMIear'l<) eiel<11OI'Iik1.l
AdlrunlW8bvnl

Gtaf'oCiU IeMM!ar don!de G-af~~r~
~ taIInoUr-opti TchnIOiJl~,~ HolllilJG1¥ a-1ImSi& "",mar. , e,"",le;D. u Ife~""[k.8¥ • -

RukovlJ Rl.liI.ovE!~
RUk.oIIto.tefj ~

~komd~ ~m ~m hldtaullCnom ch~m
utlMlri~!

~bb,
rC'I O~

'''270T .. JII! "11 210;411 211,.11 212 UtIo

5IJ"OJem

z:gdll0Itm .!II otkDp IuImana

TUllo UI Bu'-", I 50rnojj bb, 75000 rC'I 03S 218 I 18,:2J8 119

RI,I[i";(MI!di lakim lane-",", diwl~
ITrOIOrnorn ~.18 VI$01cs~. R~, NroJavmIi ;(3. pcQ;onjo bc!onD I ulaPII RuI<OWleIj I ~ pOIUI1D , kompnmlranlm pllnom RuI<cMI!aJ kom[:l{e5OtIma I ompri!SiOl'Slwn strqlMmll p"tJ (V11'1'1l.I~

Bl6.o
B<v>kol~

TeMltoar u

~1W

GnIdaYtMld. ~r.n~ GIl!d8'o'lnsld I8twIitiIr,YI5Okogmdnio
Ret.un&Jnllel'lnlCal 13 ~ ~ leflnil!ar u graCle..I'I'IIIlerijala

Tl!onmear 13 elet:O'OItll'tljenlYO Tehnie&r 13 'ptOCIlMIU tennikU GnI ieId ur;ednl ·we.aCl~

Vl Pro;,..ml .ll\Itnog, l.I.. vrtllllnlll
ZI

Gavrllo I"ritIOpo 69, 76300 tcol m:!!. 2O!ir 7T7;'1lJ6 777

tel 049231 Bijdj1<lo

Sot, 76100 e.a..:. 180,231 181,231

182

¥iir>o

Unlm.nJ,: FrrzOi'-~t

~

KuhM"iSpUCIijDbI

B<!;r_btl, 7223() ~ I@I 032 B80 339.887 070

r.11!5rIr-Spocirabl
~r.q'>tIdj Il~ Konot>ar-s~\ PliOdavflb.tpeOijMll!ll Etc· lJOAif"roS9OdJDI M PI nQIIlSlIIIalJ;lr-lJ)ed,lll1lsl \Io<IoIn$~~~pe!O[j _h!.\ bOmOnter·.~ II Au~r·apecJalJlII EIfl: I.raIns tor.~ 1051i1 a 91" liIniBllja: I " mauDdlll-liPIICI)ahsl MOnUo" teIaI!omo.wIolCIIdJVle ~~ Mon ~' ohmrobJ.. "" 11$1 Elalwom halll~ lJiI·.w,eve I oprumu-'PUdl lilt ~ nibil UI ~pIIlI1l1 u domaCIrrsrvu.spedjlllisl E' tromQn_ Qlaktnbllh mcoh IlI051rO$anjil-speciJaJop

O:Ip.osOb(JIVillIJI'1.IpodrutJII r&dl Intonnallkl 11. Tfogodllnjl.lnlkovnl Pl'OIiIlIml I'll 51j.un!I.,.dnJ' Ittuene .pre",. I,p'ogllnnl ,pA'kVlll1ikil!c:IJ' 1:1: .unIlnaloJI; lldar Tess. F,rtzer MD6aI"
I(uh;p

.....
t..r
Llvno

MaIorll.ooo 58, 032404·.22

%... "

nooo z...-ca
SajcJ!

KruI 'Co> Kalartn btl, 70101 It'! 030 6!!H "00 I!ugoIno

e

Vtbct nootliO' bb, 70210 Buogojno
OJO 160 JII5,2.6O 386

_

Klaar
SIoI;rt

tcrI 034 lOS 101.,208 102,208 103 HcM,Tra ... KroIjo T.m.:. bb, 12290 HeM Traml1o. 1.,1 000 790 459;,79'2 094 K1sl!!i<>k

t""""", tel""""'"

1>1>, 80 10 I Uvnt:>

P..... , 'Elravar
SlM'btIt
I<oroob81"

,~

Vatrog~

EIektrPnltaf

~e

VodOlI>lWIa ~nItur

r

E' ItI1oiMtIoIItl .. , til ,"",1n;r(!t>Ol:QIIl'<lrD .. UOI(rcIjo ... pee. e.1a~itut" UI.k~ PClStroj.' nja...,.c;, RuI<ovalIIIJ anergempoW1ljenJlmli. kOUlwSk.om ~'I posudmniJ pod ISakom ~ mt;ItOi"IlOfiI YWJia. u mecl.ll\llrodnom c;e$10vn0m ptOm<IIW lObO· \ :PI'~

E>e~t

la·

eleIcll'Ol!l'oefVlll"

IIYC!JI'O-~II!,I

1I1!MI ~
So.tQle>'o

1<11 030 870 "58.870 <J63 ZmctiO ad IkKne 4, 71000 Sorel,_, ~ 033 208 15-(,288 912 blolno SoraJi!!vo' Vojvach>Radoml'" PutniO IM'. d" 71123 IJI<ItnD s......, ,..t 05·7 J 17102,;317 103

..... D

3. 712500

IUnunleolr-oblogoO ~IItoIIIVf AlTi'!ItIlt; (~ !8!jeUI:) In~_W·~lklllna~ ~ II'IOtOI'nOg IIOlliI! (llV,dI1.avnJi$pIIJ

u pl'Ogl1Jll1e
osoba

.

Y.Prog,-,ml.tnrCno; OIPQllobljlVllnj. &11",,"Mi. 1.1 nut.mjlh po.tlO'lllIzeltia,. oIOklf\al.h nih. lIf\aj;lln'l:va. Itrl!i'reke.n,ru,1I ,I Mlhlnl IU u" ..... nll:
~¥ ()phoc:R.

~o

CIrg;tnozoIO< mlUt. nl Clrg:!IWUIO< ZlI1.IJ ~ CId po2ara MDnIilr'-sar.i!.I!f plinsJoW'l bqlel'll PrOda"ae Pljanog I'IIdI1Iog pfina (UNPI Morf!lll'-~_ pJal1'l8l'l<k!l CIItIlrUlnog grIjatIJ8 Moll 18Niervl_ nnhIlId .... J _ n we<lIIja • lI'IgotrIeh8nlOOt" .EIII!trIt8f u ~,~l1lo IIspU!vanle ~Ih ,~Ulln$la 'III rod, . tu oI~m,J I N1a1~ Rukovlloljl ~1TIiI'~~CI ,RukDvatclplltl"O; ....lIno gr1Idavil1l.l<e mahlln~
l1li

,ProcIA,,~ ... ftnor1 d

"""ta llIdu

1J00n)olkol~ otx:ezov I'IJII 011 '. malO lei upisaU Qja!ma ~ 15 godlnafIvQta, psonollDeke uvjete III IVladlMlnje atnmvnog ptograma. 2llVflenu naJI'MIIfII osn!MW $koIu u~me :tI1u-. ... d0f8 Wu¢roI ~1'PI'OSlfll"" e wuenog O9pCIBCI!bIjavInJD, odno!illll, pril!!hoano ZIM'&enu II ~ stn.l6'lu ~."... u ptogfllma ~likocija IPI'Oll .... mo II1lI&Iog ~vrtaY8nja,

Zoom

s-og Sa-.oe lib.
Fo6i!

I'" 056215670;215611

750«>0 Z......a.

KtaIJa P", ... I. lib, 7.1100 F_ ·IWI 0S8 210073,210' 07.
T~ ""..... ultmolo 28,89101
-' 059 220 220;220 225
1(Qr'ilI~

IU!l!Idresu: $rtiI" I.trukovn.'· ot"'pIlIvomj;,_U CENTAR ZA.Oaf'tAZOVANJE Tmak.lli, 0:11111 187, ee220!lrDid Brijog
.~ O!"1I"PRIJAVAZAUPlS~

"rpvv tiI,l./p!lI

MIa""IJ ~Ill

po5la

~

~

T...bIn ...

Tra ~,. bb, 88-COO IConPc I~ 036 734 990,7].4 991,73" 992

~

_.c:on1Pr~*'lJtlr.ocn\
Inlo@oerrl:8l~ilnja.com

BlI6> poll" bb, 88000 ~ r,,1 0J6 J 11 03];3 II 009 Ant

I~ voAlr~

ZB ob!I~

~

I bPl114llJo ~

t'" 0J6 807 225;801 229

e,~1ino

St.!~

bb, 8BJOO (:.,pI_

www.centor-obralovanjo.com

oglasi
HOTB.S& RESORTS
1I:OIIKlIRS

~~

u,,........... ~
,g

Wl'PO IIIPf~IIDR'JAWIMG d.o.o.5mj.nll

Posebna ponuda u periodu

25.6. - 25.8.2011.

Viii strucni:saradnik

1 izvrllteljlizvriUac

u OdjellJ za nekretnine

Portd·1UoMm: prtd'rld III OPlIIIIlJim. kIncIllfrtllrtAdl ~11I11Jjtd"' pgwbn, 1Il'-:

...... , 6oN!.,*"", "._ Do tllYtrfl2Q

l.o~I"""' __
bkIcml)1I I'll .mu:

Iad.III

U"'~'''''_'''_Il1~' I .. ~jI ~ .....
u
IOR!'

YiJu'

~JWBIe~'
III u.o.

~o

flId®

1IIfesto.

poWJJIll!

,1tJ]Io "",",.IdrII '1'I~'IIf.lJ
T1000~

-"'-'III'~D

-.._......,._,... __ _-_~'OdJ$l~'
II~~~I
(j!jP'14'W .... ...,._ ..............

~

............

I"......

t,..~n

..........

f"IIII'.~

,..._

........

fR\IF

L"'lril)\\ \ -Tlorrr

I ~1 ' 386 :! 5 T 41 00 ~'II1;u1 info

IJ

I.IP.\··· ler me-l en 1.1H'lI \1

.

't\"w~\'.sll\'a:-ll

-------------------------

ofels~rc... i'.lS;COm o

Pred dolazakhumanitaraca

Izrael prijeti ostrim OdgOUOrOm
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) posietio ie iucer Medunarodni aerodrom "Ben Gurion" kraj Tel Aviva kako bi se lnformitao 0 priprernama za dolazak stotina propalestinskih aktivista iz Evrope u petak, javio je izraelski vojni radio. Neranjahu je izjavio da izraelske snage sigur-

24

Dnevn; a.a, , telvrt,k. T iulVsrpanj 2011.

Netanjahu je izjavio da izraelske snage sigurnosti moraju djelovati cvrsto protiv ocekivanih protesta
...... ""T'""""I

nosti rnorai u dielovari cv-

rsto proriv ocekivanih protesta. - Svaka zernlja ima pravo cia sprijeci ulazak provokatora preko svojih granica - naglasio ie Netanjahu 03 sastanku sa sefovima sigurnosnih sluzbi, naj av iili da ce I zrael postupi ti kao "svaka civilizirana zernlja suocena s provokatorirna", ali je naredio snagama sigurnosri da izbiegnu svaku svadu, Policija ie vee zavrsila priprerne de zaustavi plan oko 700 propalestinskih akrivista ko]i su kupili karte da doputuju na aerodrorn u petak, pise "Jerusalem Post" [ucer, J eda n od ak ti v ista izj a· vioje daon i drugi aktivisti planiraju stici 113 aerodram kao turisti koii idu

nema)u ueze s IIOlilOm
Zanimliivo je da organizarori kampanj e rvrde -da njihove akcije nisu zapravo povezane S flotilom za GlI· zu i pomorskorn blokadom Izraela prerna tom rerirorijU. Oni negiraj u i da narn ~ jeravaiu demonstrirati ilise bavi ti provokacijama. Stotine policajaca, ukIjufujuu i danove speciialne

I_'''!
na Zapadnu obalu, Policija je svoi plan zasnovala na prccjeni da ce neki od aktivista moci doputovati ier njihova irnena nisu ni na kakvo] lis tl oso ba k oje preds tavliaju prijetnju po sigurnost, Specijalne patrole policajaca bit ee u petak na aerodromu, a povecana pripravnost trajat ce i tokom vikenda.

sam, rasporedit Ce se na aerodromu "Ben Gurian" za
slumj demonsrracija,

ami teroristicke

jedinice

J a-

U meduvrernenu, izraelska mornarica nadgleda iedan usamljeni brod s osmero aktivista koji ie, navodno, uspio isploviti iz Gr&e 1.1 urorak II namjeri da doplovi do Gaze.

Vozaci sluZbenih dizel automobila mssecno Atini su imali dodatak ad 310 eura ukaliko
U Grckoj, koja uvodi drasti cne m jere il redri je, posioiale su neke gotovo nevierovatne doracije iz drzavnog budzeta pa SII tako kuriri u grckirn minisrarsrvima imali dodatak od 290 eura za uredno i na Hijerne prenosen]e dokumena ta iz kab ine ra u ka b ine [, a masinovcde cak 420 eura dodatka Z" pranie ruku, pis u zap adni m edij i, Taksisri ~irom Grcke poceli su jucer 24-satni srraik u znak proresta zbog orvaranja konkurencije, 510 ie die obecanih reforrni vla de 5 cili em da se nas ta vi dobivanje medunarodne fin an si j sk e pomoci kako b i zemlia bile spasena od bankrota, Na desetine taksista uz zvuke automobilskih sireua protestiralo je ispred zgrade parlamenra, prenio jeAP. Zakon koji je vIada usvojila pocetkom ove godine 0 otvaraniu konkurencije pogodio je raksiste, vozace kamiona, farmaceute, advoka te ino tare, Radnici se zale cia to znaci da skupo kupljene Iicen ce p osta]u b ezvriied n e. Ilprkos tesko] ekonomskoj krizi kcju prezivljava

za oranle

Nova konkurencija

Nakoasto je podnio osravku na mjesto ministra za rekonstrusci ju zbog komen lara

uriledao Zhog Mrune grUpe

_U .... _-,,,",,,,,-1
'-'~

CIt II.,.WP",,'_

............ d'J.~

""IS'1o"""""""""'~-.... __ _,~_
"""_'~!!>d.. ~ tJI ... "", .. OI:O.... ,,: ... ... "" __
AC.~"UIUl~~ml'1'1* )J

""__'06'"
_IIVOI!<'. 0'<1.0JTI'''' "~.,.. 1WU.OI..OtI.II""'m
.... Q~:~~IQID'

_,.. ..~..,_"..-...100Jl10J....

_Y'II',....... _ ,1<0 _11"0 _

"~QT

COl ' .... 11"" I.. 101001 ... _... Gill ... "" .. ..00_

koj i su bill uvrcdli ivi za <!lYe martovskog zernljotresa i eu" !!amij. Rja M.tsUIT)o,O je .. rukvo msko ponasanje opluzio svoju krvo u grup U. . Moj" krvn. gruP" ie n, SIO .maci da se mogu lake izoervirJIi ibiti nepromiilljen imojemlInje· re se nernzumij u bal uvijek - reo bo j e M.!SUII!oto posliie pod .. nOSe!!jaos(avke. Rako prenosi ReUleIS, u japanu je rasproslr.l· njenovjerovanjeda krvDegrupe odgovarnju ociredenim ka.rak" Iemim osobinama. Mnogim Japancima to, medutim, nije prihv"tljivo objas!!jenje za Macsumo(ovo poo"hoje prilikom posjere razoren i m obl.s ri m. kada j e 10k.l!!im z,,"oicnicima reba da v lad. n ete pomoc i.zajedni· cama koje !lemaju ideju kako s.me sebi d. po m og!!u.

Vozaci sl uzben ih dizel automobila mjesecno su dobivali 25 eura zai'zagriiavanje morora", vozaci autobusa u Arini SU imali dodatak od 31 Oeura ukol iko u roku mjeseca nijednorn nisu zakasnili na pOSlO U Greko], gdje je obicai d. se kasni. Vrhunac kuriozirera je da su drzavni sluzbenici imali dodatak za kopiranje dokumenara Zaposleni u gr;;kom MinisiarstvlI ku.hure imali su premije za nabavku odjete, a taposleni u drhvnom osiguranju regres za p ri j evoz, ia ko n i.su iz)al,ili [eren., vet su iskljucivo radili u kabinelU.

na

Grcka, poslanici i dalje primaiu ogromne place od 9.86geuro u bnllO iznosu. Ovaj iznos je zbog rocesije za 1.600 eura manji u odnosu n3 pril~lu godinu, objavilo je elektrO!lsko i~dan je "G R reportera" . U taj izoos ulaze iprihoeli koje poslanici primaju od dopunskog ucclea u raz-

Penzila Od 5.168 eura mJesecno
Nedavno je jedan admiojstrativni radnjk o[i~ sao u Jleoziju nakon 28,5 godina radnog 5laf3 5 OSnovnom peI]~ijom od 5.169 eura mjesecDo. PriJsj~l)a bmw plata poslanika u Evropskom pariamenm iznosi 7..665 ,eura .

lobus

o n~vni' avaz, cetvrtak,
7, julVsrjtanj 201 1.

25
Allnu BIrora svakodnevno potresa/u nemlrl zbog
drasllfnih m/era Sledll/e

Sobarica (32) koja ie optuzila bivseg sefa MMF-a
Dorninika Stros-Kana (Do-

SObaiCa tUZi nou~ne

Stros-Kanova "znva' uvrlledena napisima

minique S trauss- Kahn) zasilovanle sada tuzi "New Y Or k Post" i perero novinara jer su napisali da ie prostiru rka .. Zena poriieklom iz Gvineje optuzils je nov ine da su o b [avi Ii tekstove s lamim i ponil:avajuCirn in formaci iarna. kako bi povecali prodaju. Porrparol "New York POSta"
Suzi Halpin rekla [e da "stoje

iza 0 n oga sto su nap isali ~ "Pas r", ko ji j e poznar po
senzacionalizmu, objavioje 2. jula tekst s naslovorn "50(f",i:AfP)

barica posprern a k ao kurva" i pozval i SU se na anon irnne izvore, Otkrili su dasu io] gosti hotel a bili klij enti. Dan

musteriie Njen

u "Sofitelu", odvietnik

Kenet

kasni ie nastavili SU pri u. Tvrde d. je irnala redovne

c

Tompson (Keane th P. Thompson) p redao je pap; re na sud
u urorak.

Iako je

tu zilastvo

odbaci-

10 optuzbe proti v bi v~eg !!ernMMF-a jer su otkrili d. je sobarica prije lagala da [e De bi deporurali, SITos-Kana cekaju opruzbe za silovanjeuFrancuskoj.

Bivsa ukrajinska premijerka pred novim procesom

ruBu 420 aura
su dobivali 25 eura za "zagrijavanje motora" vozaci autobusa u u toku mjeseca nijednom nisu zakasnili na posao
I

O,Odisnle16 nlaca
U dobro] situaciji su i adminis Irati vni radnici u parlamenru ko;; dobivaju 16 placa god i~nj e, ali i doda tke za ra d s racun arom, za cdgovornosr na radnom nim komisijarna i ljernirn za srnz i transporme rroskove, Budzei Z1l mjestu, place Z1l 1.333 radnika, od kojih 75 posto nisu u stat" je od 2S miliona rna treba dodati eura, Proti v bi v~e u krajin ske prernijerke [ulije Tirnosenlovanj u energerske kompan ije koiu je priievcdila Timosenko, Sumnjaju da ie ukraiinskakorapanija "United Energy System" pokusala ukrasti 405 miliona dolara iz drzav-

nom radnom odnosu, veci

ko orvorili s u novu istragu. To je objavila Sluzba drzavne sigurnosti te su saopcili ka0 p os-

par lamen rarnim siednicarna koii su, u prosjeku, 1.200

i automobile koie im osigurava parlament putern raznih lizing sistema kao i p ravo da u svo-

ko su pokren uli istragu

nog proraeuna, Popularnoj oporbenoi poli licarki J uti j i Timosenko sudi se z bog zloupotrebe ovlasti 2009. u spo razumu 0 koristen j u plina s Rusiiom,

jim kabinetima

angaziraju

tavaca od 80 milioua eura, izj avi 13 je sp ans ka ministries pol j oprivrede Rasa Agi I. r, sro ie daleko manii iznos negosto n ika, ce tvero drza vni h sl uibellika ijednog policajc a,

Spanija ce od Evropske unije traziri nadoknadu za stetu izazvan u krizom zbo g has-

soaOlla trail 80 mi iDna eura Ddstete

Za neopravdano okrivljene krastavce

po iednog naucnog sarad-

se prvobitno procieniivalo, Agi I., je dodala da ce zva-

nicni Madri d zarrazi Ii korn-

Dvijepenzije
Greki parlarnent ima 300 posl ani ka koi i, u prosj eku, b udze [ godis n j e kosta] u po 118.434 eura. Prema grekom zakoncdavsrvu, svaki poslanik i sa sarno jednirn rnandatom u parlamentu ima pravo na dvije penziie - jednu poslanicku i drugu iz radno g od.nosa,

penzaei j u Z. svoi u pol i opri vredn u industrii u koi a j e pretrpj eI. s tetu kad je N jemacka neopra vdano okrivila SD"nske

kras tavce za .irenje zaraze izazvane bakteriiom eserihiia koli, pren i[ela je agencija API>.

Spamko udruzenie izvoznib voca i povrca FEPEX proc ijen i10 je da gu bici izncse

~ak 225 miliona eu ra sedm icno, dok je udruze 0 je poljoprivrednika COAG iznije-

Juiier je Qdrian 24-salni strajk /aksis/a

10proci en u d. uk UP!!' sre ta iznosi 3 S 0 rn ilionae "fa.

Nakon pobjede na izborlma

Turski prernijer Tajip Erdoan (Tayyip Erdogan) obj avio je jucer sas tav novog kabineta nakon pobjede njegave proislarnisticke Partiie pravde i razvoia na parlarnentarnimizborirna 12.juna. Kabinet broji ukupno 25 clanov.,. rnedu koiimasu i neki iz smog sas tava, rekao je Erdoan na konferenciji za starn pu nakon sto je turski predsjednik Abdulah Gul (Abdullahjodobrio listu, Ministar vaniskih poslova Ahrnet

sastau noue ulade

ErdOan Ob.laUiO

26

Dn€vniaV.1, 7 _julVs rpanj 2011.

¢etv~.k'g·10

b'

;

US

SAD Oeril Ozejms Svenson upucen na procjenu mentalnog zdravlja

Svensonovoizvodenje
U arnericko]

Uhapien COU)ellllo)i -e p i)eiO a ce u iti Dba u
pred sud zakazano je za sliedeci miesec, kada ce seizjasniti
0

krivici

drm vi Ore-

roglu) os !aje idalje na [OJ funkciii, dok ce Egernen Bagis, rna za pristupanje EU, biti na celu novog ministarsrva Evropskeunije.prenosi AFP. Ismet J ilmaz dolazi 0" eelo Ministarsl"Va odbrane, gdie je do bio Vec.diGonuJ(Vecdi). Na celo Ministarstva unutrasni ih poslova rakoder
sefturskog pregovarackogti-

Davutolu

(Davu-

sam

ErdtJBII; U kabinelu i zelia dolazi nova Iicnosr Nairn Sahin, a njegov prethodnik Be" sir Atalaj postaje jedan od Cel"Vorice zamjenika premiiera, U kabineru je sada i iedna Zena FaunaSahin.kojajepoS!aVIjena na funkciju mi n istrice p oro dice i so ci jaln e politike,

gon uhapsen je m uskarac koi i [e prijetio da ee ubiti predsjednikalsaraka Obamu (Barack) i n jegovu porod icu i uputio niz prij etni ina adrese bra inih vL1dinih zvanienika, Tuzicci su saopcili da je Deril Dzeims Svenson (Darryl James Swanson, 45) iz Portlanda u pu rio niz p rem ji u brojnim telefonskirn pozivim a uredim a sa veznih tuzilaca u Oregonu i Vasingtonu, vladinim kancelarija-

krajern prosle sedmice i jucer se pojavio pred federalnirn sudijom i odmah je upucen u pritvor i na procienu njegovogmentalnog zdravlja, Svensonovo izvodenje pred sud Z.kaUHlO je Z' sljedeci mjesec, kada ee se izjasniri
Q

krivici.

Pomocnik

arne-

m a u okru gu Flori da kao iredakci j; agenci je AP u S ijet! u 30. iuna, Americka tajna sluzba uhapsila je Svensona

rickog drzavnog tuzicca Sriyen Fjer (Steven Pyfer) rekao je federalnorn sudiji u Pertlandu da smaira da pcstoii rizik od b ijega te rizi k po s igurnost drusrva, dok je niegOY dodijelieni branilac u sudu prihvatio da seobavi prcc-

Sveman:

Priveden

u Oregonu

iena menralnog

tuzeno s S ven sona.

zdravlia

op-

Vruca ponuda, Najbolja kornblnacila lznosa,
roka otplate irate uz gratis MasterCard Plus.
POsUimte IilDrisnlk Jednog Dd mooela Sparkasse paketa i IslIoristite 'pogOOrlosti a.kcije!

U podgoritkom KombInatu aluminija

U podgorickorn Kombinatu aluminija jucer [eunisreno blizu 2,7 tona narkotika 6j a j e vri jednosr, kako ie saopceno iz Uprave policije, j e dopisnik agencije a nasa. "U sluzbenim prosroriiarna Uprave pclicije i pravosu dn ih organa nalazi se jos blizu I,S hiljada kilograma razlicitih vrsta droga koje ~ekaju epilog pravosnaznih sudskih presuda i koje ce u nekoj od buduCih aklivnosti biti unistene - rekao je novivi~ cd 6,7 rniliona eura, javio

Unlstena drooa urnedna PrOSirena istraga ulse od 6.7 miUona eura proliu Arle a
narirna direktor Uprave polici je Veselin V elj ovi c. Upravapolicije ieu posljednje reliri godine zaplijenila blizu 3,6 tona razlicitih vrsra
diela droga, a zbog krivicnih

Vise tuzilastvo u Beogradu

GradonaceJn ik Spli ta Zeljko Kcmm izjavio je da ce na bedu Marian iznad Splim nupraviti najveei kip Isusa na svijem. - Kip cerno podiCi na Marianu, na mjestll gdje je nekad pisalo Tim - rekao je Kenull na HRT-u, uvjeren da SpliCani neee irnati ni~ra prori v podizanja Isusovnog kipa. Kon rrover-ali gradonacelnik Sp!i [3 vee je inidrao pos!avljanje spomenika prvom

SDlit gradi naiueCi HiDlsusa na suuetu
ri.

iz ove 0 bias Ii p rocesuirano je 2.066 gradana Crne Gore. Sef Odsjeka za borbu pro tiv droge ikri j u rncaren ja Miodrag Lakovic kazao je da ie u toku akcija unistavanja blizu 2,6 rona produkata kanabisa, odnosno mari h uane, ska.n ka i os tali h narkotika ..

precisjedniku Hrva rske Frani i Tudmanu nasred rive keji je prihvatila i Hrva tska demo" krnrskazajednica u Spliru. o novoj inicijativi za postaVIjanie Isusovog kipa Kenlm je rekao da Ce to biti njegoy najveei poduthvar u tiv'o" ell ida 6e sve t:roskove on platiKako je naveo, Isusov !tip biee visak 39 metara, odnosno dva me.mlviSi od brazilskog u Rio de Zaneiru_

Vise tuzilastvo u Beogradu prosirilo je istragu protiv railcinjenog vladike rasko-prizrenskog Arremija zbog sumnje da je ostetio Srpsku pravoslavnu crkvu (SPC) za jos 1,5 miliona dinara (oko 15.000 eura), p ise" Dan as", Istraga se vodi i proriv Sirneona Vilovskog, nekadasnjeg igurnana manastira Baniska, Predraga Subotickog, vlasnika gradeviJlSkog preduzef;! "Rade Neimar", iJ eiene Sub arevi': zbog sumnje da su ostetili SPCza l,5mili.onadinara. Kako se navodi u zah[jev'U za is[fagu, sumnia se da ani ad 2007. do kraja januara 2010. godine u Beogradu "ptekoracenjero slulbenog polozaia pribavili korist Subotickom u iznosu od 1,5 miLion3 dinara". Protiv Vilovskog i Subotickog polovinom prosIe godine pokrenuta je istragazbogsumnjedasu ne-

Ar/emije:' OUeliQ Crkllu la 15.000 eura la.konilo prisvoji1i 350.000 eum iz fonda Eparhije rasko-prizrenske, namijenjenih rekonstrukciji manaslira na Kosovu. Sinodska komisija, ko" ja je utvrdivala kanonsku odgovomost rascinjenog viadike Anemija,otkriia. ie da su gotovo sve maiverzadje II poslovanju Eparhije obavljene s njegovim znanjem iuz.niegov bla.goslov.

oglasi

004.1namrtel Jparty, uzivaj u nas,tupuDJ"aI jer teocekuju broJne nagrade.!
.Mosta,:r- Aqua Park B.laga.j 9 .. i 10. lull.

ucestvuj u lqrama

SaraJe'vo - Termalna rlvijera IIldza 16. i 17. jun. 'Neum ~plaia hotela Sunce 23. I 24 ..JuB. Bj:JelJlna ~ BanJa Dvorovi 3,0.. i 31..juli:. DoboJ - bezen O.zungla: 6. i 7. avqust, BanJa Luka - vodenl park Aqu.ana 1,3. i 14. avqust,
Ne prcpusti najbolju zabavu u svorn gradu.!

imate prijatelje!

28 C'''''''''_ooJ'''l'.

Dnevnl avaz
BOSNA! HERCEGOVINA FEDERAC!)A BOSNE , HERCEGOVlNE HERCEGOVACKONERETVANS~KANTON OPCINSKI SUD U KONJICU Brei: 56 0 I 02)057 Q9 I Koni lc, 30.6. 20 II. godine

oglasi

OPCN .. CENTAR URAlEVO

OPCINSKI SUD U KONIICU, .ud;j, Elis Sulrantc, u iavrsnom postupku ,-",<itdj. izvrfenja: 1. MKD "MIKROFtN" Ba nia Luke i [NT liSA S II N P 1\ 0 LO ban ka dd Sarajevo, prcriv izveseni ka: 1. Cal is Dragana, 2. Cal.i.~ Vinka, 3. J uric Jure j 4. Ba.bic Ma(c~ svi iz Prozora/Ram e~uz u<:eUe ziiloh!og sliie.deci: pcvje ri cca ln
U~S8

OPCINSKI HAUlNl1I:

San Paolo banke dd Sa-

raievo, radi uapl ate , v.sp. 175.925,91 KM, denio ie dana 30. 06. 201 L

Na osnovu 1:1. 7. slav 1. i2. i {I. 8. O~luk~ o dodjel i u zakup posloVll ih z~ rada i pro ,torij. Ope in e Centar Sal1ljevo-preciseen tekst (. Siulbene n Dvi ne Kamona Saraj~vo" br. 20/09). Opti~ski natel~ik objavljuje

lnforrnacije 0 dozvolienirn djelatnoslimil, koje se mogu otJavljali u noslovnim prostorllama u skladu sa navsdenorn odlukom, rnogu se dooiti u Sildbi za upravu za privredu i flna~sije Optine Cenlar Sarajevo, soba 337/111 1.
Odredu]e se ~

ZAKLJUCAK
prcda]a, usmenim

o prodaji nepokretnosti
javnim nadmetanjem, ne-

JAVNIOGLAS
ZA 00 DJ ElU U ZAKUP POStOVNI HPAOSTO A IJ A PCI N E CENT A R SA.AAJ EVO

II Plsrnene priiave se pounose Komisiji za poslovne prcstoriie {u daliem tek:stu' Komisija) putem Sluibe za upravu za privfedu i fin.nsije, Mis Irbina 1, (soba 337/111) neposredao iii po~lom prepOI!JGeno. Prijava sa ponudom podnosi sa u dvijBl.petacene ikO'ierle ito:

kreiaina

izvrsen ika C.I ii Dragana, ito: kao:

o. Up;'a,,;h PL bro] 490 KO Lapsun], oxn,eenih

o

- kc_ Ifl31~ lVana HBiljeviile~\ u naravi suma 5. kla,3e~ povrsine 2.000 m2~ kc. 2&1.38zvana I1oMc1vica'\u narevi ~uma, 2 klase, povrsine 500 m2, ~kc. 2/54) k~, 21S. ike. 2/56) sve zvan e .. S mrika" u nara vi nji va 6. j klase povrsine z. 800 mz, llvads 5. klase povrsine 2.100 ",2 i
J 1

:

~1J

:.

1'-

A. Kove rta sa porudorn na kojoj le naznacena ~iffll. ucesn ika javnog ogla"sa i naznaka "Po nUQ a". Podaci d051~Vljeni u ~ovarti pcnuds ns smiju ukalNati na idanlital pcnudaca. Pon uoa ueba da sad!1i: 1 , aeresu poslovne prostoriie; 2. lznos ponuuere ,akupnine po m?, s tim da ne mete Mi m'anjl o~ najni1ejj iwosa ul1irden og oglasom; 3 saglas nost 0 ispu njenju posebnoq uslova za posloVlle prostorije pod re~nJm brolem 1., 2.,3" 4., 6., 10., 11. 113, ovog oglasa (ilmir,enje duga vrsi se na nacin: 50% ~uga prije lakljuce~ja ugovora 0 zajnpu, a preosloU dio duua (50%) u 60 jed ~akih mjase6~i h 'rata): 4, namjenu (mlZ~acit; kako je naveceno U oglasu): 5 Mru ponudaca,
B. Koverta sa pooaci ma 0 identiletu na ko joj je naznacena snra ucesnika j.I'nog oglasa i naznasa ., Id enlitet" neba d. sadrli: 1, podatke za fllieka nca ime i prezlme, adres.l stanovanla, ,brol !elelona. uz naznacenje slanja zapcs lenosti (nezaposle no .lice ,prilale dokaze 0 nezaposlenos~ kao i. cokaze 0 bmju nezaposlenih clanova uie porodi-

pusniak

2, klase pcvrsi no 3's 00 m1,
D 1

- kl!. 3{17, 2V,21 V idove bu kve", una ravi n] iva 6. klase, pona vrsinc 1" 100 m2 (pmcije/JjellQ vrijednasl zemijilr.a je 2 30
KM/mZ) .

~ kc. 2/750, man u ~Biljevine!J, u naravi 2 zgrade povrsine 119 m2 i palnj.k 1. klase, P<lorline 10.072 m1 (procljenlens v,ij.dllOS<".. mliista ic 2,30 KMirn 2) - Peoeljenjena v;ijecin,,,,, zagrada [e uk"pno 96.180,00 KM: SI."
13 povraine 240 m2 prizemfia

82.500,00 KM. Kuca povrsine:

sprara 48 m2 i podruma.l4
vriiednost

i 18:0 m2

pctkrovliu

iencsi

m2,

iznoei ukupna lj.68f)~OO IVW. Proeiienjenu ie 50; 7~ 00 KA11 pa j e ukupna vriiednoat PL brei 490. KO Lupsun]: 146.946,6.KM

nckrernina

zemljis!,s upisanih IJ

b. VpiSilt1ih

1I!

PL broi 87 KO PW7.or

Il, oznafenih

kao:

- kc. ! 6j43i kc. 161M) obje

mane .Ravan Kalemova", u nnruvi livada 4 .. klase, povrsine 3.600 m.l i suma 5 klase, povr!ine t.S00 m2 . ,k,,f. 16j45~ kr!. 16146 i kc. lW47~ sve zvane ":Se.hoto"Ll'i.na,u u naravi livada 4. klase, u kup ne pO'Vfsi ne 20.600 m2 (pror:ijtmjena erijedUQn zemJj-it:aje 2~SOKj\.1Jm2~ po ie ukupna procijeniena vriiedncsr nekremina 6S. Gf)O,OU KM) upiaanih u PL bro] 87. KO Prceor
1[:

c. Upuan;II u PL bro j 306 KO Lapsuni, oanaeenih - k~. 28J4l!l~ zvane "GOSlO\I'O", dvcrista, njiva 3. klase i vocnjax:3
klase (prociienjena

kac:
vriiednost

I

_"'''

Gel
13

u naravi kuea i tri t:gra.dc} die

pravna llca: izvod i'l sudskog reQistra. naziv flrrne i sjediste flrme,
l.

2, 3,

odqovomo lice I broj telefo~~, U! nazna~enje broja upllslBnih rad~ika (d'ostaviti dokaz 0 bmju uposlenih): doka2' 0 i2V.rsenoj uplati. imos. od 1.000,00 KM, kao osigu{anje ZO ozbiljnost pon ude; ~ifru ponuaaca,

178. 481, 96 KM)

N9 n.ekrelL1 i llama it SlSVa I. cwog ?..:a.klj tka) up isana su ~a.IO~Da u
prava, u korisl LT ",Goipodarske banke dd, fiji jesljedni.k ]ntesa

Son P.olo b.nk. dd, te ",bilje2b. 'ie!onio oizvrienju evog ,ud, bm;: 56 a I 025057 09 I u kori" I"";,eli. i"vrienia MKD .M 1KROHN" Bon i. L" k.. N e.k re ,n i", .e no1.. i " posied"
izvrs~nika. 3. Tr.li~n.j] vri;cdnost nekrl2tnina utvrdena je nalazimil sudnih su-

Pi smeni d okali se doslavlj aj u u ovjerenoj kopij i, izuzev dokaza 0 izvrSenoj uplaU (original). NA'POMENA: NajpDvoljnija ponuda je ponu~a koja sadr:l:i najvisi ponudeni il:~oSlakupn i~e, Aka su dvije i vise ponu~a fizi~,kih Ilea jednake i utIIrdene ;kao najpovoljn;je, prednosl ima ponuda nezaposlenog lica, o~nosno rica kole .Ima vat i bmj nezaposlenih clanava uie pomdJce. Ako su dvije iii vise po~ud:a pravnih liea jednalre i utvrdene kilo najpovoljnijB, predno5t [ma ponuda prav~og lica sa "BCim brojem uposlenih radnika. U slu~"ju da su d.ije iii vise po~uda pf3vnih I fili~kih lica ied~ake i utvr(lene kao najpovoljnij B,prMnost irna ponuda l;~i 1kog Ilea koje je nel,aposlB no.

d.kih vje!itok, Ljubu"~it B.j" iz 01. 06. 200,. sodin.i B.;,;c BEI.bi.r~iz 29. OS. 200:5. godinc, u ukupnom lznoou od 211 ,,946 6(1 KM (,toV I. zakljuo!k" to~ke: 0) i b), dok je ,It;!'"' orijednost nekrct·n.iml iz s(i'l.'Va 1. 7..i1ldju~k;j]lpod mckom c), utvrdl1:t1a u iznm;.u od 178,483,% KM po p.."jeni "ieh,k. Mate!i': VI.d< iz juo"
J

2005. godine)

4.

Na treeem

roc.i~tu
StavlJrn

Zil

prodaju

usmcnim

javnim

nildmet:mjcm

[Je-

kremine
utvn~-cnu

se mogu prod:::ui bez ogr:3Jlitenja
3. ovog zakljucka.

U OdJlOSU I".I~

.,rjjednmn

:5.

III Prijave s. ponudom na oglas podnose ,e u mku od 8 dana 0 ~ dana objavljiva~jil, a ZJ. neposrednu pre~aiu zakljut~o do 15 casovaposljellnjeg dana trajanja oglasa, Prijave podnesene po~tom smairat ce se blagovfl!menlm ukoliko je vrljeme olpre m! postom u skla~u sa nav~denlm rokom. NBtJlagovremB~e. nepotpune i ponu~e eiji ponu~eni i,nos zaKupnine i n3mjena nisU' u s~la~u sa lackom I. Oglasa. Komisija ~ ete !fzeti u'llzmatr<lnj e, KorniS[ja ce uMditi najpovoljnllu ponu du (najvil i ponu~eni tmos 2akupnin e) naikasnJje u roku od, 15 dana od dana iste~ mka za prijavu na oglas.
6.

Ni3 rocistu za j:[Jvllonsdme[.:mje kao kup:ac mogu ucest'Vov:ati Lica koj, ,u do pol .. k, o.dme,.oi. polo~il. o,iguranje koie i,,OO.i 10.000,00 KM!tiI kupovinu svih nekrern.i.na iii ]0%, or! lZllo:sapr~ ocjene nekrclnin-e' za, tiju s.e kupovilH.l. prijs.vljuju. Osigur:lnje se uplscuie na d~o:titn.i f<'lcun OpciJl,skog Siuda II Konjku kQdl Union ba.n ko d d 5."je'0, b r'Oj 10 200 800000 13987. P ri ie potctka nadrn ~tani 8, kupd ill d uzni 's,1:.l du pre.daIi do ka.1.da su upJaLl Lios i~ gu.runje:.. Ponudat:"i.rui:I tija ponuda n.ije prih\!a'en~ osiItl za tIi 1:l:Jjbolja panudafa 'Vratil ce s.c osLgurnnie odms.h ns'kon z:akljuCenjtl j:a:vnog Dad rnCl8JI ia. Ro6~fe za j a .... o n3d.memn je odtzat ce se i n kad pris;u:5Evuje :sarnQ jedan ponudai:. Tra:1.i[elj I.z'VrSenja nije


Pravo uceilca ~a ,ovam oglasu imaju pl1lvn. i filick. 'liea. Po~ udu mogu podnijeti i zajednicki dva iii vise Jizitkih lica.

_ .-....
' ........ ofII

duzan pladti osigunnje.
Ponudac:s.a na
tV

isom ponudom

n a roc.istu pi ilea

II kll

pnu prada-

N'avedena liea im3ju pra,vu uceslvuvanja' n3 oglasu uz ~bave,zu da" ka~ oiiguranje za ozbili~osl ponude, uplale 1'.000.00 KM na racun Opc;ne Cenlar Sa'aiev~ broj: 140-101 ·00006171-47 ko~ VolksbilnkBH d.d, Sarajevo. sa naznll~om • za utesce ~<I javnom oglasu za dodjelu u lOlIup paolov~ih ,proslorija" (vrota prihoda 721122: ozna~a o,pci~e: 077). Ookaz 0 izvr,senoj IIplati dostavlja se uz prijavu ~a aglas u zapeGacenoj ka· 0 identitetu po ~udata.

0303 26012011. D~dine sa putalkom u 15,00 ~asuv3 u Igr3di Opcine Cenlar (ulica Mis Irbina 1) u sali Opcine Isoba 227/11) Komisija ce vrMi jaI'no objavljivanje najpovoljnlDh ponuda I olvaranje zapeeacanih kOV8fata sa po ~aci ma 0 idfr~tiletu. Uwliko s B utvrdi da koverta sa podacima 0 identiletu ne sadrii sve podatkB i do kaze naveden~ u tacki ,B" ovog ogi'asa, po~uda ce se odbac iti kao nepoIpuna. Nakon objavljivanfa i ulvnTIvanla naJpovaljnifih ponu~a. po obavljalloj proceduri u skladu sa Odlukom 0 dodjeli u zakup poslovnih zgrada i prostarija Opcine Cenlilr Sarajevo, Komisija ce prijedlog Odlu~e 0 dodjeli u zakup !POslovne proslorije ~.jpovoljnijem ponu~atu doslllviti. Opti~skom vijecu. ptinsko vijeCe ee do~ijeti Od luku 0 d odjeli u Ulkup poslovne prostorlje, ko· fa ce sa ~ostaviU s-vim UG9snicima iavnog oglasa. Kantakl telelon 562-469

jnu cijcnu urnanjenu Z'8 polo~no oSI,gurnnje polaganjem cijene :sudu u roku koji ce se odrediri na rClti~tu Ztl Frodsiu, i ll::oji nece bi,i duii od 30 d.ll. cd dana o<lrhvani" ro"i~ta. U~oliko ponudac sa najve-Com PQnudom ne dl2ponllje prociiljnll ciienu u "vom roku, ,ud ~ .. klju~kom p,ogJ .. iti prndaju 10m ronud.~u m~valj3nom i novim Z<lklju~korn odrcditi da jc n~okrcrnoo t pl"C1~ don. drucom po red" pan" docu ko j i Iteba da u ,ok" od lO d,n" od di3tlil prijema O.,cg zakljucka sudu dl2ponuje prodainu cijenu. Ukoliko drugi ponud,i! .no polo~i cij.nu u p,edvidenom roku, sud primjcnjLljc o'l,l'apravila i na lrereg ponudal:a. U s]ucaju da s,va lri ponudar!a, S8 naj.".i~om ponudom ne .Lspune svoje ob8\'eze pla6mja prod:linc: cije.ne II odrede.njrn rokovim.a) sud ce o,glasiti da prlJ'o ro~Bte I'l.i je uspielo i zakazsti novo roti8le. 7. 8. Tro!k(we
krelnine

pore-to i ,"ksi, te drugih d.ib;no
placa kupac.

u veli "" pod_jom

ne"

vem

RqMl, ?Q.prodair~.'fCkrxmitJa odrial Ce ill dlmat PETAK. 15. OZ. 20H. mdhig 11 ,In (1ftJill; It ;;grtJdiQpt_i'ltkM tlii!a II KtmUtu whtl

wi 81]
9.
I,)

sprat/kat J. 0bjavi6e sc na ogIa:s.noi tabl i suda,
::t

Ponu datu tija po ~u da ~ije oc je njena kao n ajpovolj nija waca s e uplaee ~i iznos. il ponudatu tija je ponuda ocijenje~a kao najpDvolj~ij3 iznos uplate osigu"mja ce se ufllt!ma~ u cije~u z~up~i~e, U slutaju od.uotajanja od dodjele u z~kup poslovnih prostorija, uplataosigura~ja 5e ne vflIca. Poslov" e prostQrije se dQdjeljuju u zaklip na Qdrooeno vrijeme u iraja~j u do 5 (pet) godina i mogu se po namjeni korioti1i za obavlja~je djeiatnQsu u skladu sa Odlukom 0 obavlja~ju poslovnih djelatnos~ u odl1lde~imulicama na. podrutju opcine Cenlar Sarajevo (.Slulbe~e novine Kanlona SilIlIjevo' broj 38,1G7j.

o

Ovaj Z3kljubk

s tJ':ilnke mogll

S'vo,m (roliku zaklju'ak n ja iIi J] iI drug] nilci.n.

obja.,ili u ,sred:~i1vi[lla ia"l.lOg illfo,rmisa-

Nap~me"3 : Istovjeta~ ja.vni oglas abjavljen je~, web stra"i, wWlv.cenlar,ba,.,s tim da sa ute Slvovan j e na ovom oglasu na mole realizovati putem el ekt,onske polte.

Porlka Q DroW/am liickUi Prodo oVQg .. klju~k. niie dop"!ten

pr,,,,,;

I;;ek (Clao IZ. st. 6. ZIP-.)
Sudija

Eli, Sultani"

kiosk

Dnevni avaz, ~elvrtak,
7. juIVsf]la~j 2011.

29

SUDBINE Roditelji Karis Mej Darlin nlsu oklijevali

Drga i umr e dleuolciCe SD Sili eler lu i
Porodica je bila strahovito potresena, ali nisu oklijevali s pristankom kada su bili upitani za saglasnost za uzimanje organa za transplantaciju
bi ona 10 znala, bila bi sretna i pcnosna "rekao je d [evoicicin olacDzonGohn). Karis se po~Lila rnajci jedno jutro u aprilu da je boli uho. Odveli su je kod ljekara koji joj prepisao antibiorike, Bolli uhu [e nestala, ali se za sedrn icu ponovo poja vila, j oil jaca. Poceli su jo] dava ti sve vece doze antibiotika jer je nalaz krvi pokazi vao j aku infekciiu. Ubrzo potom naiednom joj je krv porekla iz uha, za pola sata infekcija je stigla IImozak, uekoliko sati kasnije djevoi eica ie umrl a. Porodica je bila strahovito potresena, ali nisu oklijevalis pristankom kada su biIi upirani za saglasnosr za uzimanje organa za iransplantaciju.

Dvanaes togodis n jab ritanska djevoicica Karis Mej Darlin (May), zvana Mala pomocnica, umrlaje nedav[)O od upale mozdane cvojnice. N jene organe porom je dobilo petero ljudl. Odluku o rome donijeli su ujeni rodirelji, polazeci od toga da bi on a sama to zel j el a. Ljekari su d rugim oso bama rransplantirali nieno srce, [etru, bub rege i pankreas, - Karis je voljela pomagati drugim liudima, nista ioi nije pricinjavalo vecu radosr, zaro su je i zvali Mala pomocnica, Transplantaciia lnaci da pet porodica nece pari ti zbog srnrri svojih naiblifih, Kada

DleuolCiCa se ZaglaUila U Ogradi
l!ib.e (EdtJJ,ropl
Bri tanski vaIra gasci su moral; oslobcditi Rejcel Varen (Rachel Warren, 4) jer se zagla vila u ogradi pore di CD e kuce u Brirli Hilu. Gledaju6 kako to radi njena rotvailerica Tes, djevojcica je he" nula kroz ogradu, Medurim, provukla ie glavu i zapela, Majka Karlen (Carlene) pokusala je oslo bodi ti, ali bezuspjesno, - Sprernala sam se da je odvedem u vrti c. Rejcel j e is" trcala i za nekoliko minuta cu.!a sam galarnu. Prijateljica koja je bila kod mene i ja pokusale smo je osloboditi,

Oslobodio je "vatrogasac Sam"

LDbanla nadana u urturi)eSila ublSluD SlarD 32 gOdlne
DZuliju Tomas ie 1879. godine zadavio njen kucepazitelj
ubijena, Inspektori su, p regle daj uci stare biljeske istrage ubi Siva i 8 tare popise stenovnistva, povezali lobanju sa i3 2 godin e starim ubisIVOro. Testiranje radioaktivnim ugljikom dokazalo je cia se zais ta rad i 0 lobani i DzulijeTomas. Potvrdila je 10 i istrazna sutkinja Alison Tompson (Thompson). - Ovo ie fascinantan slucal i dobar prim jer kako je, kada se spoj e "s taromoda.n" delek ti vski posao, slari zapisi i nove rehnologiie, moguCe: rijeiliti bilo kahu misteriju" saopceno jeiz policije. Lobanja iskopana u vrtu poznatcg b ritanskog au tora dokumentaraca Dejvida Arenburga (David Attenborough) rij esila je 132godine staru misteriju vezanu za ubistvo bogatelondonske udovice, Dzu1iju Tomas aulia Thomas) je 1879. go dine zadavie njen kucepazitel], no glava nesretne udovice nije pronadena sve do oktobra 2010. godine. lskopana je nakon !ito su poceli radovi II Dejvidovom dvori~m u naselj\l Ricmond, sto je vrlo blizu mjesl3 gdje je Tomas

Rijesena decenijska misterija

ali sipke se nisu dale rasiritirekla [e Karlen i dodala cia ie pocela vikati prijateljici da zo ve po moe. Rej~el [e na poeetku pani car; la, ali ae smirila nakon SIOioi [e maika rekla da ce ie spasiti "vatrcgasac Sam". Nakonsto su vatrogasci u nekoliko minuta rastavili cgradu Rejcel je bila slobodna.. - Dosao mi je"vatrogasac Sam" " veselo ie vikala dievoi cica, ali i pI tala gdje je os tarak ekipe iz omiljenog crtica, Odgaiateljice iz vrtica nisu se nimalo iznenadile eu viii za nezgodu. Znaj u cia se Reidel voli prervara ti da je pas.

"Zubali" CrUi im SMOrO DO)eli sue organe
Par iz Viktorije IIAustraliji prozivio je ncdnu moru na kampiranju, Upecali su ribu koiu su potom skuhali i pojeli ..Odmah su dobili probavne (ego be. M ucili su se s hronicnom bolescu nekoliko sedmica do odlaska U bolnicu. Povracali s u, imali bolove u misicima, a uskoro im je koza pocela izgledati popUt narandzine kore .. Parazili su bill u rfbl kOjll . Ljekari Sll ostali u sokll. Njibova rijda napali su c.rvi je par pojeo be, a njima Ilagrizaju unukoji su im poceli izjeda!i trasnje organe i lkiva. U tijeIInul:rasnje organe. Vjerujll lumoguprei!ivjerii do ISgokako se par zanl7..ioparazhirna iz ribe. To je prvi SlU1'3j dina, hraDili. se vitalnirn or· ganima, mozgom iIi leo!lom gnatostomijaze u Australiji. mozdi.nom. Ccvi koj; SlI ih napal; duPar se oporav io na ko n gi su izmedu iednog i Ifi mi· uzimanja anribiOlika. limetra. Imaju vrlo OSlrezu-

Nocna mora na kampiraniu

Mariam (47) je nakon go· dina samovanja odillcila pmnaCi m uskarca u ernisij i "Te!ikose zaljllbiti" _I10, vjeroval· DO, nebi bio !oliki problem da ona nema dugu, njegovanu bmdu kojeseneie!i od,di. - Dlake na lieu po.javile su mi se u 22. godini., hd sam rodila .ina - prica Mariam. Kako kaie, u poeelkll je eupala dlake, ali prije ITigodine odl uei!a.je p usti Iibradu.

zena s bradom Dlecall DODlnUO u trazi muza D8liinSiiO metrou Ubio sup;;g~r;Jellirom l!ll1!J t3
Iillrn
U j.ednoj od oajprometniiih podzemnih sianica u Pekingu poheme stepenice naglo su promiienile srnjer i pobacale ljude na beron lJ dm.!stepenica. U nesr<:Ci je pog; n uo djecak (13), a 281judi ie povrijedeno. Is rraga j e u roku, a v!ada ie naredil. kontrolu liflOva i pokretll.ih srepenica na svim slanicama. M. Z. iz Konan:va u Srbiji sjeki.rom je ubio suprugu koja ga je namjeravala OSlaviti. Nakon ~to je ubio suprugu M. Z. je sebi pokusao pre.rez.ati vral, ali z.adobio je sarno lakile Ijel esn e p ovrede. N es rema zen a Dam jeS11l je ostala melva. Do lTagedije je doslo u porodicnoj kuCi nakon jedne od broj'nih svada. S bracn.im parom z;viela su joil dvojica smova te supruga jed!log od njib i nj ihovo dij ete. Za vri jerne [ragedi j e niko od niih niie bio kllCi. Zena je planirala ostavid supruga Ie ie vecer priie ubistVa spa vala kod ses Ire. Uiutro iiidosla kuc; kako bi uzela neophodDe sryari kada je izbila svada. M. s. je rrenUIno II bolnici na lijecenjll, a nakol! puiltanja bit Ce izve· den p red islram og slidi j u.

Akcija na TV-u

Pokretne stepenice promijenile smjer

oglasi
200.000,00 KM
PRIVREMENIIZVJESTAJ 54. KOLA LOTO~a 00 05.07.2011.godine
DOBITNA KOMBINACIJA 54. KOLA LOTO~a:
U 54. KOLU UPlACENO JE .... .... . .......•••••...•.. 1 09.620.60KM
54.810,40 KM •.100:52J,.J(J:KM .6.221.60KM 10.962,1 ORM 21.924,20KM UKUPNI NAGAAONI FOND JE WlO .•••••..•••••..••••...••• FON D OVIOOBITAKA: f{)ND ZA DOBITAKP.RVE VIISTH5%{13.702,60 + J.P.1Z1.820,7U") FOND ZA DOBITAR D~ UGE VRSTE 15% .•.••

GARANTOVANI JACK POT ZA 55.KOLD LOTO-a

51.000,00 KM
PRIVREM.ENIIZVJESTAJ 54. KOLA JOKERA 00 05.07.2011.godine

OCEKIVANI JACK POT ZA 55. KOLO JOKER-a

BROJEVI PO REOOSLIJEDU IZVLACENJA:
DOBITNILISTICI U IGRI IG RAt • BOST U 53.i. 54. ROLU
1.'ILIDIA -1l:iA(](]!ififi:2;JJ:2(](]U1

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA'
U 54.KOLU U PLACENO JE • • • . • • • • • •• ••••••• ••• . ••...•• N·AGAAONI FOND J050% ••• ••.••• • •••••.••••..•••.•• FIIND ZAOOBITAK PAVE VRST< ( 1.191.60 + J.P. 49.211.10) •• FOND ZAOoTA.LE OOBITKE •. .••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••..••••••. •••••••.••••••.

2

61 3 60

845495
11.916,00 KM 5.958,00 KM 50.402,70 KM . •. A.755,40KM

FOND ZA OOBITAR iRECE VRSTE 20% •••••..••••••..•••••• FON 0 ZA DOBIT AK CETVHTE VRSTE 40% ••••.•••••..••••.. BROJD DB 11"AKA IllNO 31 0 D BITAKA 6 PO nOOAKA 5 PO GODAKA 4 PO GorKA 3 POGOTKA Doe ITAKA: 0 a BITMA' OOBllAR
ODBITA'KA: NEMA 12 JAC

l.mZLA I. ~OiICI· ' ..CA:!I~

·05.00,.ml00I61 0!'001Sl18.0011O • M400ll 0211BOOl;;

K por S E PRENOSI U NARE 0 NO KO LO
.6B5.10KM 23.,00 KM 2,60KM

~ CI\AO~tAc0540019718_" . ~~ ·Oi<0Il31!11100l51

417
7.112 •••..••••..•••••.•••••.•••••

BROJ DOBITAKA IIZNOSI DOBITAKA
6 DHOJEVA
5 BHOJEVA 4 DHNA DHOJA

OOBITAKA:
DOBlfAKA:

lUTRIJA BIH. SARAJEVlJ

fl6.01.201 L!Iild.

KONAtJ\NIZVJ ESTAJ ~2. KOLA LOtO·, 00 13.0UG1l 'iodin, NA OSNOI/IJ PRIIIREMENOG IZVJESTAJA I ZAPISNIKA 0 OSNOVAMM 1NEOSNOVANIM PRIGOVORlMA L UTR IJ A B I H OIlJAVLJWEKONAtANlZVJESTAJZA 52. KOlO lOTO-a OSNOVANIH I NEOSNOVANlH PRIGOVORA NIJE Bn.O
fOND'll.OOIliT~OOIJ(jE vR'STE 1.51;, •••• RIND U. OOIllTM: TIIrtE VRSTE 2111 fijUCl2AOOIlffiU:.fuvR'rfWlST~4(II. .... H3.l.KII(M ,.9',!f11.sa1l:~
,.19',I;I:l:l,.Il:lltM

NEMA JACK .PDT SE PRE N as I.U HARED N 0 .KO[0 NEMA •••..•••.••.•••..••••••.•••••••.•••..••..••.••••••••••..•••.

a

MDITAKA:
OODITAKA:

1 ...............................•........
.... ••• •• ••• .•••••.

m,saHM
• •.•••••.•••••.•••.

0,00

Kill

2 DRNA
, SHOJ

OODITAKA:
.008ITAKk

27 .......•.......•......••......•...............•............. 2.29 .......•.......•......••......•...............•..............
2.051 .•• .•• •••

81.10 Kill 4,40 Kill
1.00 K'III

u51_Ktt.uW1..ACENOJE .••• _" __ .. '9tl.nS)OII'.M lJ(JJIt.IIN~I.fONClJE.WI ,,4~,5507.!iO~M fIJNOO'i'IooprU,:KA' ftHIlo\OCfJITJXf'fW'E ~8 ~ 12.:::39,.::.0+ J.P. IIXI..S39.~l ,~':2..~2UO tiU

LUTI'IIJA 81H. SARAJEIIO

KONAtAN IIVJESTAJ
NA GSNOI/U PAIVR~M~NOG L U T H I JAB; ........

~RQJ QQ~IIAKAJ
Sl6~00IlII"""'_ iA5POOOOftJ(O, OOBrr"k .L<CK""SEPl'fl>(lSJU '5 •..••••..•••.•..••
~1<{l\jJ

IZNQ§IOPQIIA~A
' ""OO<llKA ";~lKA

Oem.20ll.goo ..

Doa~_,

'91.60

Doo"_

~2D ;.633

13.00'M

as

52. KOLA JOKERA 00 23.06.20>11.lo,Jo, IZVJESfiIJA 1 ZAPISNIKA 0 OSNDVANIM I N~OSNOVANIM PRIGOVORIMA H OIlJAVLJUJE KotlACAN WiJ EST AJ ZA 52. KOLO JOKERA NOVANltil NE05NOVANIH PRIGOVORA ~IJE BILO
F!1111AOOEIIPKI'fM'II'IS1E I U 11.90 + ,P.7 ZI2.2O) F()NDlA\lSTAi,E DOBtOO: . . II IN OSI DOD trAKA
:3 BFlOJA. OlJlufAKA; 2[) 1~. 8S9 _. _. _. _. _ .,.,.,.,.,.,.,.,., ••• ,.,.,. ,_, •••. ,4B.,3l)I':M _5-'OOKM _1.oot:M 2BROJA. 18ROJ DOOiTAAA:: :[)08ITMA: .. 4834t.1D

3.00'"

U !2. 'Ow

uPiACm(lJ!'

~AI)RACI/l1fOlIO ,0%

1U 19.00 'KM .M!!I.ooKM

ta.<

7.M"'"

GENERALNI DlR.OOOFi EtlHEM fiSutWIs.1

DROJ DOB IlAKA
5i1ROJElJA ~ 8ROJA DDBlfAiVL: DOOIlAKA: 1. 1 .• , •• __ ••• _, _._._. .•. J.DOO,I':HlM ... &!4,EllKM

SM S PORUK~ VI LOla BH TELECOM

IGRU IGRAt·Gosr

SlATI en S~IJ~O, 00 UTO~ KA NA SlIJEO ,C E BA OJ~~ n;LEFOUA
HT ERONET:

0&3/ 88-B72· clj.n, p IGR E NA S RECU LUTIlIJE B IH I PROVJ rnA OOBIT AKA NA 091/412-602,

' ' \11

"U~..50 0

KM

+ PDV
IlVJESIAJA

lui ~I' OIb b,

GHJEAALNI DIltEJJOR HIHEM p'ASUt:AN s.r

ROK ZA PRIGOVORE 4. OANA 00 PRVOG IDUCEG DAllA PO ODJAVLJIVANJU

PRI~REME"OG

_

L1H R I J A II i H SA R A JE V 0 06.07.2011.godine

111'IR·lITlT

II SIB:IJfVI

Pr.oCredit Bank
............ ~,.,.I_w~.-,
lit ~

~~ .................. ,. """""~'fooIi ~I_ _ ..w;....!WIqOOli _ ~ '"~l~ _ ......o.;";.~""'~~mod.""""',,",,,II1"""""""""l~r-._ ......,..
U;omf

ProO.Io ~

(of>;t1 _....,


.. _

T
1';0 I h....... odrh_l ec'"

",

E

I ..,..,..".. .... ". .. "'"Si<Ul

10m 1.~w11<ill

l

01\ ... " 1<'1 " .... raj'"

u Ul"1OWd: dJI~ o~ .' "'1~ ~ II .-..:I,ne" 10 ro) ... " rIda l..a:ruLdalkit1j .. '1_l'Hio.n.iIc Icomo jJl k.... ·'..

.......u_"""'"
GI_~ - I.b•~

u __

orp.tI.....

• •..._"zklj .... ",

""

JI.r.....

DIREKTORODJELA
O¥iOf1l~\I&.;Q

RAeUNOVODS1VA
PI'tI!'R

Mija' 1, .. 1 "0 .,

d.I-"I~' rI...

'll,iIi.w.~I!l1,j "" """"'MI l'n"",~c"'bn"i ."'~

.'-'P'""-",~ ... ...,."po:ah",,,u ~~"'I~~r~~.......
- RINq:. ~1a2mr1llljl!·

• piIro.--a. ~

IllID'iI

IrDI

-llliilil~~'

,..

"'1Ii~
791/11

.................... .. ....."',.,
__ :t....

~ulWrd • OI9n.- ... rrkwmlcjlo ...."n!iII't ....... ~.~!~ifTlal!aJlIt:9I~ 'I'idIlO~~. ~1ljIoIocMI • PrIdW 1:1",1 ~~ ~saeltlWnb'-.-r.a.r
1IP' .....

• ~~I'~~

_r.
~
..

toi¥.QI!~Ierr'IuI_.~~1

.. rtu~

~,n;v..

IIiwN

.. 1An....
odbora bro]
gcdine, ubiavljuje

1<a.'">qr

1.QrnIT,,~~

Ho rel Tuzla dionicko drusrvo 'Iuzla dana 04. 07. 2011. godlne, na osnovu Odluke Nadzornog
od 24·. 06. 2011.

OGLAS 0 PRODAjI NEKRETNINE
Prcda]e se gradevinskn aemliisre u vlasnistvu 1/1 Hotel 'Iuzla dd TUlIa) povrfine 3.610,00 m', upisane u Zemlllsno-kniiznl izvadak 11084, karasrarska cestlca 146617 (stari premier), upisan u Karasrarsko] opdini TlIZ]a) ito odgovara nekrem ini na katastarskuj cestici 3311/] OJupiaan U Poejedovni list brc] 2394, Karastarska opein' Tuzla (00'0; premier). Gradevinsko zemliiste so nal az i u centru grada 'Iuzle, udaljeno SOOmom", od siedi~I" Opcine Tuzla, sa u rban isuekorn sagl .. no!';". PO&[n. ciiena je KM 4.500.000,00. Pram dostavljanja pismen ih pen ucla Z3 kupovinu predmetne nekICCTl1 inc imaju Sv.3 pravna i li2i~ka lim. Nekretn j na ae prodaje u vi denom stani u, ista se malA! dni dogovor sa drustvom,
0 biei

.vss.'~1II1JI'1I
.,~ t.!RS
.. ~~<ftfIiliWlZl~~

.. ,..,...]~ .. .IM! OCIO'J)p:JmiI,.,.

~ncJnog~lIN~~.~

JRId.

•~

._...~

QQIOI(oI'!'a~

rw6noV .... unl .... IIw_"poHOudinamltr>c>!nol;rob<TJul:OJtolJ k¥lkUrIlQ tr fM11IIlI'OlhlClfll 1l1li DII ~ ul1D _ b:U VI,.... i'If-Al kanIJocIa ZI ~ u:....,..:. u ettor ~ """ ~ """101 t_ pro:;qo1~CO'I1 biriJI [...... p:oaal~n I

.. ~

~

-l1!I.IbllWl

~~ .. vn;ohll~ na kIlfJ M ~ I IIllton(;t I TWII

svaki mdn i dan od 10 do, r :2 sari, uz pretho-

ROk za dosrav lianie poouda ie 10 dana od dana obia "Ii; van [a oglasa, Pen "do se dostav ljaju ria adresu: Hotel Tuzla dd Tuzla, ulica ZAVNOBiH p onuda Z3 kupovinu aekretninc,
S'l/C::

WoIrwo~VPo "'*<IqouzCVt~l"""'bJm!u 12."'''2Dll.~N_ I"':"7l F'MCAcIli IIIr* D 0

~

1'II1Idclj •• lal!lnCi)~~Go

... hr. 13, 15, OIlOTuzfe, Bosna a

j

Heecegovma,

sa nnznakom

~

~LiW>'
Enwi

IIU\la B

rvw:a

dodame informaciie se rnogu dnbiti na telefon: 003:3:7 35250 l66

11C1OO~ i~~:~oiI1l1on1:.1>!1
rell.ifMbI~MII\O~~

HOld TUlIa dion ioko druswc Tuzl a,

kultura

Dnevni avaz, tetvrtak, 7. julVsrpanj 2011.

31
Impresluna djela ored BanJalucanlma
,. Izlozba MilenePavlovie-Bari,---------, li(l909-1945) otvorena je uMuze· ju savremene urnjetnosti Republike Srpske IIBanioj Luci. Brojna publika je prvi putimalapriliku vidjeti impresivna djela ove au torice, zapravo eksp onate iz fundusa Fondacijevjailenin dom - Galeriia Milene Pavlovic-Barili' iz Pozarevca, a pod pokrovi- .__-~~_,.reljsrvom Mioistarsrva kulrure i Ministarsrva poslova Srbije, .... Kamerui teatar S5 i ove godine povodorn obi!jel:avaoja godisnjice genocida u Srebrenici organizira 10. jula performa~s Zan,; Marjanov!c 8.372 .... , u koiern ce ucesrvovati vefiki broj sarajevskih glurnaca . Performam ce bid snimlien profesionalnom kamerom i tonskom opremom kako bise uapravila video j audio <:\0kumentaci]a perforrnansa. U!az jeslobodan, M. Cu •

= ..
.... .... ....

= .. .= ... .. ....
.... .... ....
....

.... U saraj evsk I)j galeriji "Novi hram" preksiIiOe ie orvorena prodajna izlozba aka demske slikarkelsenine Dedic, Izlozenoje 40 slika radenih II razlicitim tehnikarna, akvarel, ulje na plamu, akrilik bIII .....

_.__

_J

na karronu re kornbinirana tehnika, Na njenim slikama prevladavsju sviietle bo]e, a inspiraciju je prouasla u pejz3fu,svakodnevnimzivomimsirnacijama... M.

e".

vanjskih V. S.

SFF Predstavllen djeciji i

3
Djecijl

Osim filmova, prezentiran je i "Orbico porodicnl dan", ko] ce biti odrtan po peti. put posljednjeg dana Festival.a
godine, bir cemo u rnogucnoZahvaljujuci velikirn parrnerima koje smo dobili eve "Volirnsport!", tenaimladim nasim sugradan ima pruzit ce rnogucnosr druzenja i edukacii e 0 Iilrnskoj um] etnosti na zaba van nacin, . N a prostoru duzine jedan

r-u a: naluee p -olell -Ia-eg-rl

"Teen arena" program

MIMi talellli s D~/a/Jom PUlovicem

Na 28. sazivu Bardatkelikovne kolonije

sti da u dvorani "Mirza DelibaSic" 23. jula najvecom 3D projekcijom u regiji pocnemo s Djei';ijim programorn 17. Sarai evo Film Fesri vala. Ovo ie kazao direk tor

kilomersr, od rnosta Harndiie

program

'1een arana"
"AmoreI4" Federika MoCia (Federico Moecia), "Kupidonove kugle" Kristofera Metkalfea (Kr isto ffer Meteal Fe), "Mi idemc svojim putern" Mihe Hocevara i "Izgu b Ijeni u Afri ci" Vibekea Mesija (Vibeke Muasya). Animiralli film "Kralj la va va" drazurn ijeva vee; broj radi 0nica i zabavnih p rograma, a rnlade generacije cern 0,. pored filmova koj e btl d II gledaIi, usm jeri ti i ka sportu - kazal)jePurivarra. Osim filmova, predstavljen je j "Orbico porodi~n; dan", koji ce biti odrZan po peri pUI posljeclnieg dana SF F -a. MjeslO odr'laVlln ia je j ovegodine omiiieno okupliali~te Sarajlija Vilsonovo seraWile, gdje ce kroz muziku, pjesrnu, ples i igru biti prireden vel iki broj nagrada za onellaispremije iIlaisretniie. C:emerlifu do mosta AI'S Aevi, ponudit cemo raznovrsne kul rurno-edukati vne, zabavne i sportske saddaje s ciljem da se, kao i prethodnih godina, na jeduom mjesm okupi SI.O veei b roj porodica, ali i ila se m nogirn IIev ladini!!! organizadiama koje se bave djecom ; omladinom profi moguCOOS! vlasrile promocije i ukIjucenja u razvoi rnladih kazao je NedZad KoldZo, naeelnik opcine rjovo Saraje; vo. M.CUSTOVJC

(Christian Ditter), "Mai'ak u Parizo" Zon-Lupa Felikola (Iean-Loup Felieoli) i Eleina Gagnola (Alain Gagnol),''Twigroll'' Ezlejka Anmarka (Asleik Engmark) i "Veliki medvied" Isbena Tofta Jakobsena (Esben Toft Jacobsen). SFF-a Mirsad Purivatra na jUCera~njoj pres-konferenciji precislavljajllCi naslove djetijegprograma i ''Teenarene''.

"Krokodili uzvracaiu udarac' Kristiana Ditera

Kao i do sada, i ovogodiilnji cad slikara na 28. sazivu Likovno-ekoloske kolonij e "Bardaca - Sr bac 2011" cdvija se u cisloj prirodi poznatog barskog rezrevata Bardaca . N a sazivu ucesrvui e dvanaesteroakademskih slikara: Svetlana Pavlovic-Dzindo i Dragan Risric iz !3rograda, Borde i I van a Zivi c iz Novog Sada, Dejan Puzovic iz Priboja, Mile S redojevic iz Gradiske, Vera Kekic izTrebinia i Zoran Suvajac, Zoran Markovic, Nikola Grulovic, Tanja Ratkovic i Aleksandra Kecman iz Banje Luke. - Oni imaju obavezu da 0 temi "Kvalitetna 1'0da-zdravi ljudi i zdravi eko sistemi" tokorn desetodnev-

zanosu12 si-liara

u stuaralaCIlOm

nogboravka na Bardaci urade najmanje po tri urnjetnicka djela, od kojih ce se uajbolja aaci \.I fundusu kolonije koi; vee bro]i vise od 550 vrijednih slika - kazala jed; rek torica J avn e us tanove "Cen tar za k ulturu i sport" Srbac i organizatorica ovogodisnje kolonije Svjetlana Kusic, Paralelno s radom urn[etnika na Bardaci radi i Skola slikania, koiu pohada dese ta k Iikovn ih tal enata iz srbackih osnovnih skola, o rgan izator provodi itradicionalnu akciju "Biramo naiuredeniji zivomi i radni pros tor" u kojoj ee nsjboljim ekolozima biti osigurane nagrade, urn j etnicka di ela nastalana koloniji, LJ. K

Predstavljena knjiga "Dvojnost"
Knjigll "Dvojoo· st", u kojoj se nalaze fotografi je saraj ev" skggumjet.nika Ero· la Colakovica Seh iea i poezija bh. pjesni· kinie Dare Sekulic, preds rav 1jena je iucer IISarajevo. Colakovic ie Da kouferenciii za novinare naj aviQ i izlozbu svoi ih fota -. .. . grafi ja ko ja, rakoder, Detail s promoclJe If.l. : M.ljvoj .. ji;) nosi naslov "Dvo jnost". - Kada sam STela EIola, lzlo~ba eiia je osnovna proSle godine, i vidjela njelema zens.ko tijelo bi! ce otgovu izlozbu, bila sam vor~na vete.ras II dvije saraodusevljena Ciojenicom kl)jevske galerije, i 10 U Gradliko se jedno prelijepo tijdo 5koj galeriji "Collegium aTzene odrazilo u mojoj poezilislicurn", gdje Ce biti predji,kaodasam vecranijepisastav!ien opus srvoren tokom la i gledala to lijdo - kazab ie rada u zemliama Evrope, te U Seklllic. ga[edji "BJackBox~ fatograKniigu je izdao saraievfijI.'suimljene Ila PIOS tori ma ski "Buybook". bivseJugoslavije. M. Cu.

Vrijednosliporodice
Kao dugogodimji parmeri Sarai evo Film F es ti vala, OpCina Novo Sarajevo u Organizaciji "OrbiC{) porodienog dana" planira ovaj cielodneirni dogadllj posveti ti porodici, fokusiraj uei se na promoviranje vrijedoosli porodice, ali i spona, lIZ mote

FotOgraliie i POeZiia

Film i sport
- Rijetje oprnvom spektaklu. U 3D proiekciii prikazat cemo animiraoe filmove "A uti 2" i "Kralj lavova~. I nHee,o ve godine imamo kvalitemiji i bolji program u odnosu na prethodne. On po-

Saradnja MESS-a s "BE FestivalomJ)

Kao dio saradnje"BE Festivala"·, Evropskog tealarskog fe,tivah u Birmioghamu s Medunarodnim te:llarskim festival 0 m MESS, u okviro kojegeebiti prikazano 2D predstava i~ cije!e Evrope, izvdni produeem MESS-a Nihad Krekvljakovic bora-

HreseUl)aMOUiC Clan ZiriJau BirminghamU
vir ee u Birmioghamu k30 clanzirija. Osim njeg;l, clanovi !irija bit ce i Karlos Aladro (Carlos), Pol Bms (Paul Bums), Helen Lenegan(Lannaghan) iTonj Reklin (Racklin). - Casl mi je cia sam tlm Zirija jednog hr.abrog i dinamicnog festivala kao ~ro je ovaj Ie sto je saradnja s MESS-om na ovaj uatin prij· dubljena - kazao je Kresevlja. kovic, podsje6aju6 da je jed· oa od cl.irekrorica Fes [ivala Isla Agulier (Aguilar) bila goil6a pro§logodj~njegMESS-a. Inace,. kao poseban dio

programa "Exploring Borders" sin oc ie prikazan i fUn, "SieeaSliseSarajeva". "BE Fes £ival" posta j i s ciliem da scemka umjetnost pomogne da se predu granice kul rume, nacional.ne i jezicke bari jere kl)je razdvaj aju Iiurje.

M.Cu.

"r..:.."'Il':l" "
Marisa Miler sasvim lskreno
ZARAOE Usia rnaqaztna "forbes"

show biz

Sramila se SUOg_lilela

Andalina i Sara Dzasilla nalbOlla DlaCana glUmiCa
-1.iudlt.lM"m~II;;'.IIC'n.di.lj
DID tiD

... ~Ji.d.I{Knh~ DI;]crib'-kda\e1i'l!t.1lIJIlH!a

DJesama

[)mil-u'Par~trdil ..rbu.IJi mnhl .. ne l!III[II da, pOrN IlulD4)mo,jJn.Dr.lduf~ I 00
\Io'(IJlbl"'~~=--,lotJcutih uy .... 'ItN.I-pikoYfJ.Kea". Dieni:b AnililJJll (Ji:'llili.

,J.&::su.

¥*od:!M~IID.mNlu Ii..oiil te~lodilil'nl_ .... uac:lQic~""D.tin.n~ Mlm IUJ'fDIIII .JJ!.ouIMJ, 11""
I'lM!I!I

j)IlIoIJ~ ·Anlnut.~.

~~~bij.w

1INU:\'Oft' .. IIii'~n' u';cad
Mlfi'loli\ilkr~killt"dinl-

ulipohlinijill

mudro

iDI'r>'["d~iiF.lhJDIIa-,rr;:rMl d:!1~ :w1Idil~ p" IiI Ililliull.l daIs~

:~~~~'~;~l;:;
r~ 1U1ba11~

~=

?'~I~'" "" 1iII1t~11I1IliI &'lIlJIoIJOOIDo.aA!umUJlrm· wririfrriChait:md:,·pod ~k'aItm!I:'fJJtJ..I.,.,,'b;)'IO w~I.ic"d~n.~.l.j1'"iip tl.w')iACJI:JC:

b.Dd .. ii\·d.fII:n,j~rILPIa. wlMa IItp:iII~u u P"n.ilc-:Jilriih nd;olilcr.L'lHlim nl.liQ-

~UflI~~~d.

TOP 10
ccC;;c-:::=, ;,C\: "',-",, s, C_::',=""'.~''-''";O::,'':: I ,_Ketrinn~
a.K.IiIm1I'I~ I.G.1.~mI,Saip I,MllldiIllLlOl.II~OkM_I:iI~,.a:u ]. Olmilo" AnDll;!11 i 1m. Vilm:i!lIII DmJijI Rob.mI.i KriHm SIjuua 301fI~~~" Z8I11IIiK!IIiI

'lIiIIiltl~IJflil'"kfll;lIIr "1lrtU m ~~'IIIIIOO'I"lIt-IDtl 001 100. Marly ir od 100', an,;'ldlfll-VICI_\'$oea(:IlI"'

20llliliioIY l~ IIIllklll:l
111P!J1;vQil

t,SlmdnBuJvt
IkW}.1Ii;Qi;'k~Ii~Zl!1lo r:.ilion,nlllinL ~djDmndeSl:re I),t(IJk.eJill;rkttl1"llmf14r~, prig hil TV iui;c wSehi~rwd·,!Jkilioiir~ t ~iii~ pmdill:ftll bib, Un j odr.II'!ILI~:j:tJoJi~,kQjl j1;:nr:ailill'mmllilHil~"

ISlIIlIiun'
lOIllI&1IiI

Aniston uzela gOdinU pauze

n;.n,.

RlMI maMIn se iell uiencali u POMoriMu
f~RiI3,""'rdlll'Rl~ ky)b"r~v10J0kb.lrolohl~IBdJ

Pjevat razmi~lja

Q

braku

lliruM"j\rlllljll'aik.i~"K~
1'.1

nbm.:rr:erm"Ullli-lllfllW,a u.;ilm:IWII;oPOllrlllt1"1IIM 1~·I~II~1rtcfY .... iIU4_

IrojimpmilKl"!IIIItl!r:n;.. ... u mdn~~oX11:L1..M.rtiaie

brllllll:d:.l"'GUI.I'4,:ln.&b-

--.m~ ne

l"Wie~(ti~<IOOaadlr

plulin brd: -u.,bl'jjI;,a;JcooCknr.lttr.t-,

nqo

~bkiiojrAlKlllllklIltmlllib pb~lID I';mfm:;u 1III(lII1!!offilm.ub;.iilDle~~i. jr1:Dcblmlna.koj!:imj",JVili· b.liUli!plllllltb-Sm~lcIQ~~II~

-\'Q(;K,tri.llimi~rrut!
Ilrilibib.H' • ..:.mIl'wtoi leIII111., Iii b lfIQIIutllilllol, jIj~IoIot4,,.. lie 110",,11111 IlIU'M J\lib~.: • kl doJtivjeli,illa-_.,.d[«JI1O

Jlpl~iu~I,-IIIU.w.l'O-

ro-

diltivicli- kakM .. in,

HaUSreillamira

i

LilipripremamluziMI
Endll[rmllilImlt!II "nd;n "'... hlu&- ~jn.t, I rtW:alllKl :a-Elk-, Lillie ",biaurOI. II"lIilUIIIIII 'WJi~
·"·.(Ireklnl~ -JoJoI."I\o:ILS.fnIlIf!lio;= oIJIIlrUIl.[ ~uiik.~hJNtillIII Dl"riiIaIDJu.zikLM.i.aim-d1 ~"ldJlr-e-dPlilbllb)lD.ne!k.ndl"lb:ll,Mltio"llJl!K:-b.to: Lall,

Projekt brltanske zvijezde

,un

l"tI_ fl"luuJl;!) INS-tIO "IlIJbol~J!lIcr.ni ~ggt!l

~.killll'lolo~u);-cQrn":i~-

IIozmell IIU
~~
ultv

1_t.:Idrn.~~:II~_

TUoda.)IlI :ie.:iNlOO:ID pnrmllu.k.lIlj)$C:IIIN.~l'rad. •• nuu."c.'.f~fI<)fI ..I.I\~.tn" tr4~I:II"DD,. ne mit&: nmillluodlau.lllUlu:rneIL

tll.ml, Hj.CIt .... i(Hu~ I~_ ri~ ~ I':" n'i."lI;rL"TIUo rmI .m .....i"m Uuurom, J'-oJoSIID je ai.litl!lD 1I~ fRlIh.;Kl:~ k.ca. fiI"ll9:~ klJoOr;·I.'OI"tIII~ i l;i'k.tt K pr1dnrbi:t nqlim k!tkpmalZIIoL'I"1Id1koa:llllliJ blll,.rI;enl~·~r-d1l I»tIrrv(Gmrllflll!lcr)i!~-

.:rmJoll.mml5lllJOl.bl~nl!o" b klilt. Wll ilohY·• • li'l4t·L'Ort:'lI-iOC"lta~fn •. IKilr:lKnl!Jlll"""~~1 fi~k>oi~~n~l.'\I,jri;w.

... pd~.,.u

~jMLlll

[!lJul~~

III;i UZI1{l ob b.rln~ knamed.:hfrrrpV;it".~liiK"~.p

k1i~kmrtkblJi~.n:m.ft·
pn'l'lIII

l!iui.bfC:I

...,'

OOJub nail", -dtlHnli:r;lrHlu

"r..:.."'Il':l" "
Marisa Miler sasvim lskreno
ZARAOE Usia rnaqaztna "forbes"

show biz

Sramila se SUOg_lilela

Andalina i Sara Dzasilla nalbOlla DlaCana glUmiCa
-1.iudlt.lM"m~II;;'.IIC'n.di.lj
DID tiD

... ~Ji.d.I{Knh~ DI;]crib'-kda\e1i'l!t.1lIJIlH!a

DJesama

[)mil-u'Par~trdil ..rbu.IJi mnhl .. ne l!III[II da, pOrN IlulD4)mo,jJn.Dr.lduf~ I 00
\Io'(IJlbl"'~~=--,lotJcutih uy .... 'ItN.I-pikoYfJ.Kea". Dieni:b AnililJJll (Ji:'llili.

,J.&::su.

¥*od:!M~IID.mNlu Ii..oiil te~lodilil'nl_ .... uac:lQic~""D.tin.n~ Mlm IUJ'fDIIII .JJ!.ouIMJ, 11""
I'lM!I!I

j)IlIoIJ~ ·Anlnut.~.

~~~bij.w

1INU:\'Oft' .. IIii'~n' u';cad
Mlfi'loli\ilkr~killt"dinl-

ulipohlinijill

mudro

iDI'r>'["d~iiF.lhJDIIa-,rr;:rMl d:!1~ :w1Idil~ p" IiI Ililliull.l daIs~

:~~~~'~;~l;:;
r~ 1U1ba11~

~=

?'~I~'" "" 1iII1t~11I1IliI &'lIlJIoIJOOIDo.aA!umUJlrm· wririfrriChait:md:,·pod ~k'aItm!I:'fJJtJ..I.,.,,'b;)'IO w~I.ic"d~n.~.l.j1'"iip tl.w')iACJI:JC:

b.Dd .. ii\·d.fII:n,j~rILPIa. wlMa IItp:iII~u u P"n.ilc-:Jilriih nd;olilcr.L'lHlim nl.liQ-

~UflI~~~d.

TOP 10
ccC;;c-:::=, ;,C\: "',-",, s, C_::',=""'.~''-''";O::,'':: I ,_Ketrinn~
a.K.IiIm1I'I~ I.G.1.~mI,Saip I,MllldiIllLlOl.II~OkM_I:iI~,.a:u ]. Olmilo" AnDll;!11 i 1m. Vilm:i!lIII DmJijI Rob.mI.i KriHm SIjuua 301fI~~~" Z8I11IIiK!IIiI

'lIiIIiltl~IJflil'"kfll;lIIr "1lrtU m ~~'IIIIIOO'I"lIt-IDtl 001 100. Marly ir od 100', an,;'ldlfll-VICI_\'$oea(:IlI"'

20llliliioIY l~ IIIllklll:l
111P!J1;vQil

t,SlmdnBuJvt
IkW}.1Ii;Qi;'k~Ii~Zl!1lo r:.ilion,nlllinL ~djDmndeSl:re I),t(IJk.eJill;rkttl1"llmf14r~, prig hil TV iui;c wSehi~rwd·,!Jkilioiir~ t ~iii~ pmdill:ftll bib, Un j odr.II'!ILI~:j:tJoJi~,kQjl j1;:nr:ailill'mmllilHil~"

ISlIIlIiun'
lOIllI&1IiI

Aniston uzela gOdinU pauze

n;.n,.

RlMI maMIn se iell uiencali u POMoriMu
f~RiI3,""'rdlll'Rl~ ky)b"r~v10J0kb.lrolohl~IBdJ

Pjevat razmi~lja

Q

braku

lliruM"j\rlllljll'aik.i~"K~
1'.1

nbm.:rr:erm"Ullli-lllfllW,a u.;ilm:IWII;oPOllrlllt1"1IIM 1~·I~II~1rtcfY .... iIU4_

IrojimpmilKl"!IIIItl!r:n;.. ... u mdn~~oX11:L1..M.rtiaie

brllllll:d:.l"'GUI.I'4,:ln.&b-

--.m~ ne

l"Wie~(ti~<IOOaadlr

plulin brd: -u.,bl'jjI;,a;JcooCknr.lttr.t-,

nqo

~bkiiojrAlKlllllklIltmlllib pb~lID I';mfm:;u 1III(lII1!!offilm.ub;.iilDle~~i. jr1:Dcblmlna.koj!:imj",JVili· b.liUli!plllllltb-Sm~lcIQ~~II~

-\'Q(;K,tri.llimi~rrut!
Ilrilibib.H' • ..:.mIl'wtoi leIII111., Iii b lfIQIIutllilllol, jIj~IoIot4,,.. lie 110",,11111 IlIU'M J\lib~.: • kl doJtivjeli,illa-_.,.d[«JI1O

Jlpl~iu~I,-IIIU.w.l'O-

ro-

diltivicli- kakM .. in,

HaUSreillamira

i

LilipripremamluziMI
Endll[rmllilImlt!II "nd;n "'... hlu&- ~jn.t, I rtW:alllKl :a-Elk-, Lillie ",biaurOI. II"lIilUIIIIII 'WJi~
·"·.(Ireklnl~ -JoJoI."I\o:ILS.fnIlIf!lio;= oIJIIlrUIl.[ ~uiik.~hJNtillIII Dl"riiIaIDJu.zikLM.i.aim-d1 ~"ldJlr-e-dPlilbllb)lD.ne!k.ndl"lb:ll,Mltio"llJl!K:-b.to: Lall,

Projekt brltanske zvijezde

,un

l"tI_ fl"luuJl;!) INS-tIO "IlIJbol~J!lIcr.ni ~ggt!l

~.killll'lolo~u);-cQrn":i~-

IIozmell IIU
~~
ultv

1_t.:Idrn.~~:II~_

TUoda.)IlI :ie.:iNlOO:ID pnrmllu.k.lIlj)$C:IIIN.~l'rad. •• nuu."c.'.f~fI<)fI ..I.I\~.tn" tr4~I:II"DD,. ne mit&: nmillluodlau.lllUlu:rneIL

tll.ml, Hj.CIt .... i(Hu~ I~_ ri~ ~ I':" n'i."lI;rL"TIUo rmI .m .....i"m Uuurom, J'-oJoSIID je ai.litl!lD 1I~ fRlIh.;Kl:~ k.ca. fiI"ll9:~ klJoOr;·I.'OI"tIII~ i l;i'k.tt K pr1dnrbi:t nqlim k!tkpmalZIIoL'I"1Id1koa:llllliJ blll,.rI;enl~·~r-d1l I»tIrrv(Gmrllflll!lcr)i!~-

.:rmJoll.mml5lllJOl.bl~nl!o" b klilt. Wll ilohY·• • li'l4t·L'Ort:'lI-iOC"lta~fn •. IKilr:lKnl!Jlll"""~~1 fi~k>oi~~n~l.'\I,jri;w.

... pd~.,.u

~jMLlll

[!lJul~~

III;i UZI1{l ob b.rln~ knamed.:hfrrrpV;it".~liiK"~.p

k1i~kmrtkblJi~.n:m.ft·
pn'l'lIII

l!iui.bfC:I

...,'

OOJub nail", -dtlHnli:r;lrHlu

34 C'''''''''_ooJ'''l'_

Dnevni avaz
OBAVJESTENJE 0 NABA vel IV. I. VRSTAPOSTUPKA: Konkurs za izradu ideinog arhirekronskcg Tip posrupka: opci i iavni Po obliku: jednostepeni Prema nacinu i obliku rada: anoniman IV.2_ KRITERUI
kompietnost

oglasi
-USLUGErjesenja (orvoreni posrupak)

KONKURS
za izradu idejnog arhitektonskog rjesenja uredenja pjesackog rnosta u Gorazdu
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN ORGANA I.l. PUN1 N AZIV I ADRESA UGOVORNOG Ugovorni organ. Bosansko-podriniski kanton Mini starsrvo za boracka pi to nja Adresa: u1. Visegradska Za 73 000 Go razde, B iH Konrakt osoba: Vahid Durnaniic Telefon; 038228 811 Fax: 038 228811 e-mail: bizbpk@bih.net.b. cross,ingha@yahoo.com

ZA DODJELU

UGOVORA (dan 34. ZJN):
kriterija: funkcionalnost,

Kod ociene Konkursnog Ukoliko do utvrdencg
konkursna

rada Kornisija ce se pridrzavari slijedecih arhitekronsko-urb a nistickog rjesenja i ekonornicnosti.

rob za predaju radon bude dostavljeno uajmanje tri kvalifikovana rada koji ispuniavaiu uslove konkursa, Strucna kornisija ee pristupiti njihovom ocieniivaniu. Odlukom Srruene komisi]e dodijelit ce se sliiedeee nagrade i otkupiri radovi u D.e(O iznosu: 4.000,00 KM 1.500,00 KM 500,00 KM

n agra d a U novcanom iznosu od II nagrada u noveanom iznosu od HI nagrada u noveanorn iznosu od

r

1.2. ADRESA NA KOlOJ SE MOGU DOBITI DODATNE Kao pod 1.1

INFORMACIJE

Ukupan fond nagrada je 6.000,00 KM Strucna komisiia maze ukupni budzet nagrada rasporediti i drugaciie, ukoliko utvrdi da za to postoje opravdani razlozi. Sa -autorirn" nagradenih radova, po potrebi, posebno ce se zakljuciti UgOVOI.11 konsultanske usluge pri izradi glavnog projekta, i naknadno odrediti cijena dcdatnih usluga, IV.3. USLOVI ZA DOBIJ ANJE TENDERSKE DOKU MENTACIjE (clan 18 ZJN)

L3. ADRESA NA KOjOl SE MOZE DOBITI DOKUMENTACIJA Kao pod U. 104. ADRESA NA KO]U SE DOSTAVLJAJU Kac pod 1.1. 1.5, VRSTA UGOVORNOG 1.5a. upravni organ L5h. na Iokslnom nivou ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA ORGANA (tLan 3 ZJN) PONUDE I ZAHTJEVI ZA UGESCE

Registracija za Konkurs vrsi se popunjavanjern obrasca "Prijava na Konkurs" u dva primierka i dostavljanjem [ednog prirnjerka uz dokaz 0 izvrseno] uplati naknade za dokumentaciju Konkursa n. nepovrami iznos od 50.00 KM, sa naznakorn: "Za Konkurs-Idejno arhitektonsko rjesenie uredenja pieilackog mcsta u Gorazdu". Drugi primjerak obrasca "Prijava na koukurs" ponudac je cbavezan dostaviti u koverri AUTOR prilikom predaie ponude, Kada sekretar Komisiie za iavne nabavke utvrdi da su ispunieni uslovi za registraciju na Konkurs, predaie prijavljenim kandidatirna ]icno dokumentaciju Konkursa, koia se sastoii od: Projektnog zadatka za izradu Idejnog rjesenja, kopija Izvoda iz regulacionog plana Gorazde i geodetske Navedena po dloge, dokumentacija moze se preuzeri

IlL VRSTAUGOVORA
Usluge

kli ucn OKVIRNI SPORAZUM (Clan 32 ZJN)

0

sa petkom 15. 07. 20 II. go dine.

svakim radnirn

dannrn

od 8.00·16.00 sati za-

11.2. DA LI SE NAMJERA VA ZAKLJUGITr
(ukoliko je primjenljivo)

IVA, ZAHTJEVI
Konkursni

U POGLEDU JEZIKA PONUD£,
na jednom od zvanicnih

(clan 8 ZJN)
jezika u BiH.

rad se dostavlja

Ne 11.3. N AZIV/REFERENCA KOD UGOVORNOG POD KOJ1M JE KONKRET AN UGOVOR EVIDENTlRAN ORGANA

IV.S. ROK ZA PRIJEM PONUDNZAHTJEVA

ZA UCESCE

I 2a, 73 000 Gorazde, BiH. ~K=o=n=k=ur=s=z=a=i=z=ra=d=u=i=d=e::::jn=o::=g:::a=r=h=ir=e=k=m=o=8=k=0::::g=r=je=,=cn=· :::ja=u=r=e=d=en=j=a::=p=j=e,=a=,,=k=og==m=o=s=La=u=G=o=,=az='d='U=.=~ Protokol do 01. 08. 2011. god. do 12.00 sari. II.4. OPtS PREDMET A UGOVORA: Au tori 8"0 je konk ursne radove dostav Ijaju sa iden nfi kacionom s ifro m koj a se sastoji od dva slova abecede i ceriri broja, sve velicine 2 em, koja se upisuje u desnom uglu omcraca konkurKonkursni rad za izradu Idejnog arhirektonskog rjesenja uredenja pjesackcg mcsta U Gosncg rada, razdu, Cilj konkursa je dobiianje kvalitetnih idejnih riesenia u svrhu uredenja pjesackog moPrilozi konkursnog rada takode trebaju biti oznaceni sa rno sifrorn, Svako drugo oznacavanie sta u arbitektonsko-esretskom smislu, re rjesenie za sanacii u i trainu zastitu konstrukciie makonkursnog rada, a koji bi mogli ugroziri anonimnosr aurora, povla.;;; miere iskljucivania kolog "m.osra ispod mosta", iedinsrvene gradevine iz ratnog perioda i simbola otpora agresiii. nkursncg rada iz postupka ocjenjivanja. Odluku 0 rome dcnosi Kornisiia. Idejna rjdCllja treba da su u skladu sa datim smjcrnicarna i cia sadrze sve elemente navedene Autori uz konku rsni rad dostavljaju dviie zapecaceae koverte sa naznakom A UTOR I U projektnorn zadatku za izradu idejnog arhirektonskog rjesenja, ADRESA ZA POVRA T U koverti A UTOR deponuje se obrazac "Prijava na konkurs", ime aurora iii imena clanova II.S. UK UPN A KOLICINA (BROJ JEDINICA) I/ILI OBIM UGOVORA autorskcg lima sa adresom i prijedlogorn za procentualno rasporedivanje evenrualno dodijePostujuci principe arhitektonskog proiektovania au skladu sa metcdologiiorn za izradu proljene nagrade, re trazeni dokumenti iz raCke m.2. USLOV1 ZA UCESCE: jekllle dokumenradje_ldejno arhi!ektonsko rjdenje uredenja pjdb.ckog mosra u GoraZclu trU koveni ADRESA ZA POVRA T deponuje se ime i adresa lica, sa brojevima lelefona i eeba da sadrii' ma.;l adrese na koje se kandidati magu obavijes!i!i 0 rezulra[ima Konkursa i evenrualnom praJ tekstualno obmzloienje Tdej nog arhiteklonskog rjdenj. sa opisima i relevantni m teeuzi__manju rada (Ukoliko rad nije !lagraden). hnickim pokazateljima na minimalno pel "lrana formala A4 lIvezano z.jedno Sa grafickim prilozima; b) graficke priloge i to: siruaciju, docne, karakteristicne presjeke (minimalno ,est IV.6. DATUM I MJE-STO OTVARANJA PONUDE presjeka za mos!, za oSlaJe objeklc min. po dva), delalje, shemu ra,svjere i poglede" kako maSla (II </"C{ljll owormogpoolltpkaJ (flail 33 Z}N, Na" /3 UPZJ !ako i planir'lnih pomocnib ohjekLa u rllzmjeri rna R 1:500 i R J :200 uvezano n~ formalU A3
(karakteris!icne de!alje arhireklonsko esrelokog oblikovanja i elemenata za. iluminaciju dati u prikladnoj vetoj razmjeri lakode na forma!U A3; c)3D prikazi idejnog rje!lenja, na minimalno dva JiSI" formaL" A3, uvezaoj ~ajedno Sa gr.fi1:kim prilozima; d) reprezept,uivni panel na cVIsmj i laganoj podlozi max. veliCine do 70xl 00 em, nakojem su prikazani 3D prikazi iz raznih llglova sa najzanimlj,ivijim deraijima adabranim od mane auwra; 11.6. MJESTO ISPORUKE ILl LOKACIJ A IZVRSENJ A USLUGA IU RADOVA OlVuanje konkursnih radova obavi! ce Kamisija za javne nabavke dana 01. 08. 201 L godine u 12.30 sati u pros lorijama Vlade BPK-a GoraZde, (MinistaIS[vo .zabom~ka pitanja BPK GOraZde) kada ce se uswaoviri isklju('.ivo sadrZaj KoaJrursnog reda i.odredit.i radne iiifre .konl<ursnih radova. Konkursni radovi koji scignu ~.kon isteka roka za prod"ju bit Ce vraceni nentvoreni. Nekomplemi kOllkursni radovi nece se uzeri u razmotranje. Nakon provedenog posrupka arvaranja konkursnih radova iSle Ce Komisija za jayne nahavke pro oslijediti SIIlleoOj komisiji za odabie idejnog rjeileoja koja Ce priStUpili ocjenjivanju i dono,enju konacne odlul<.e 0 izabranom rad u i redoslij edu n .grada u skladu sa odredbama raCke rv. 2. Obavjdtenje 0 naba"c.i o remJt'lima oejene Konkursa, kandidati ce hiti obavijeSten.i pisroel!i.m putem na dostavljene adrese (ukljucujuci elekrronsku postu), a n.gmdeni autori i lelefon,kim purem. Nakon oejene radava procedura javne nah.vke nasEavi! ce Se U skladu Sa clanom II. stay (4).e. Zako· na 0 javnim nabavkama BiH Nagradeni i otkupljeni radovi postaju vlasnisrvo ugovornog organa. Raspisiva~ KonkuISll nije obavezan vra.63.tikonkursnc radove aururima, a aumri magu svoje mdove podi6 kod u_govomog organa iIi na obi"vJjenoj .dresi 30 dana n"kon zakljucivanja KonJrursa. Ucesnici Konkurs. prihvataju navedene uslove Konkursa 1:ioom svog koukursnog rada. Odjeljak V. DODA TNE INFORMACIjE kao i pravna C)anovi Komisije ce se o.aknadno imenovali OdJukom Min.iHra. Rad komisije, Komisija ce z.vrsiti,a radom n.jkamije u roku od 10 radnih dana, od dana preuzimanja ko· nkursn ib radova. Bilo kakvi rraskovi koje imaju ponllda~i za uce!ce u nadmeranju iii povodom uce,!ca n3 nadmetanju, ne obavezuju ugovomi. organ da snosi bilo kakvu odgovornosl iii obavezu nakna· de (Toskova iIievemu alne stere. Konku.rs jeotvoren 28 dan aod dana objavljivanja u "Sluibenom gJasniku BiB" i na web stranici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Gora7.de,.' zaime,esovani uCesnici narjeeaj'. mo· gu U pismenoj formi od ugovornog organa traiill pojasnjenje najkasnije 10 dana prije istek. roka za dosl3vljanje radava Ij. do 20. 08. 2011. god. iii doslavljanjem zahljeva na fa" 228 811 kod kODIak I osa be iz I.L o svemu ostalom s!.Ooije regulisano o"im (eks!.Omkookursa, pri.mjenjivat Ce se odgovarajuCe odredbe meteg Zakona 0 obligacionim odnosima i Zakona 0 autOrsk.im i srodni.m pravima BiH.

Konkursni rad se predaje licno, putem peste ili bilo kog drugog nacina dostavlianja (brza posta ili slieno), u zapecacenoj koverti sa -naznakom: "KonkuTsni rad za izradu Idejnog arhitektonskcg rjesenja uredenja pjdackog mosta u Gorazdu", na adresu BPK-a ul, Visegradska

Ad resa za pred ajUkon kliTsnih mdova je kao pod I.I. II.7. PODJE-LA NA LOTOVE Ne 11.8. PRIHV ATLJrvOST (ukoliko je primjenjivo) Ne Odjeljak Ill: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNICKE INFORMACIJE 23. ZJN) ALTERN ATIVNIH PONUDA? (clan 17 ZJN)

lUI. USLOVI ZA UC:ESCE - LIGNA SITUACIJA(clan

Pravo uCeSca na Konkurs imaju sva fizicka liea, kao pojedinci iii sa saradnicima, Iiea u sklad u Sa vazetim zakonskim prop is irna B iH.

P,ijavljivanje ull kook"r, podrazumjeva da kandidar ispuni prijavu za Konkurs i da izvdi uplaru naknade za dokumen taciju Konku.rsa. Na Konkursu ne mogu uceslvovllli clanovi Komisije, sekreta.r Komisije, njihovi braeni drugovi i bliski srodnici. IIU. USLOVI DJELATNOSTI ZA UCESCE . SPOSOBNOST (clan 24 ZJN) ZA OBA VLJANJE PROFESIONALNE

Z" fizicka lica ovjerena fotokopij. !icne kane iii uvjerenje 0 prebivalisru, a za pravne noobe hvod iz sudskog regis!ra, ne starije od 3 mjesec. u momentu predaje Idejuog rjdenja i ovjereull fotokopiia identifikacionog bruia. Odjeljak IV: POSTUPAK

glasi

Dnevni avaz _..._, .... ,.".35 _

lkn!UI!' I.t~(!n~~,I •• 'It'4Ij'''"'tU., O(F.II.I(!.. I :Iil~~

:t.. ~KL~'

C.R.\!> '(j-'H,.,.,,",-

,'n 'Ut
liMm 'IO"T

.41.' _fi.. IIIII!' e ••• "'~-.wl"""';'_"""""" ·,111--. .. t.at,,'" '.~
F'.'iII.
,. •••

t

iii,

.,Iio

II

yh!H. HI

i •••

••

:".i,ii

I' •

If' •.

,_

II.

.. II..u',L..iilliiiIiiI
R I

... bl:c'

......

Mo1W

~~ .~'

_.,I

.... ,,"'~'.' "I"·/J"I~'III

110. ,.... ,!ItI1 . ..

0111

.I.J,~U&.1 ..

'''<.''''' ...... ,_t\~..,.,..,. ,_", _ __
t}. , i,...
I

IMI,...

ill

.... "

I"

.....

,IiIf..:'iI'
~

r tl,aL;f"......,

...I

....

r""l~

.. _ ,

~;.",..
rt..... ....,_ _

I ',""iI"J!t'I..,JrIU

II

(lin

'~ :-'111

•...:.,.,'11

-.:II

{ •.-:wILL.il

u:1

.~!IIi

~

hflllil_b

v_ ~
'\(I~

L,nwn •• j

ItC"l'rC'l'rl ....... ~

.1fi......

1'11

~ .... :.-I,1

.-.,;11

P :-.iISTA\'
'I:tbo~
I~

J\
"'IILI'-

4 ",","'Iit' .... _,....

~"""J! c.;,...

~u..e
...~ 1I.lllLl"~~

, ........~ .........

IU

...".anrr..a......=.»J.=tI11

II~.
L:

"ilm.r.-u.
'If it ~~

UI.t.. Mi.l"fl .... dru.h r
~.iL

.IbL", J'IIR.D1 ..

p.
). llL'rl'U.l!.r'lC'" ,....,_

In,. .......,..,. .
~

.".u,Jc=

J 11Il"-"If'I,

t

tAI!ff'Iit~I!Jn

r.,-.1.i

i.....~ n
......... olen

r..dII~,

C.l~u.-

C"rt...J. \tll'd.:&l.:ll kll--+:.liIl ...... ~, IJi!'Ii.~ l.tr....·\1... . "IIIILIJ,I. ill ut."IIUR" k.. nnip' ~. 'Ja ... ~r;-mr ............ -NJCI!Ed j t~1

l ~b1 Ib'Q,!: :..,..,. ..1
(I J~~~11I

t .... ~
"""",-

...... mfujC
I~'I!I-

Dl..rll'i. lUll •• ..-..J;.\ .. ll'l»l1lo , C

~,...~tq ...rrn............
~

.... llid.lf"...-;ijut..

~-.xI4i:.

l\1li

pn~.~

~, g ( - I'I!i >C lIt-of"tIt it 1I'Ch,1U ~, unl'1Jn"-lju L:\."LllL_tJiI ,., ...... '1\.: ul!.YIiIi. L " ....1'ol'I~H...-).'" W_ r-<h' .... r-olruIpi ...w 'oI"liI.;:nlp,rll1" f~ •..tm...,...'\11 I ~ .. ~ .... \~.l.m~dl,..'t~l~1Ia .. ,~ ........ "\"II.",,,._~ dht. ""fi'1I., "'i11~ • 1!.I:1""ijorduJ<' 1••'LJ",~t-. ~~~ ufllll'-!lI -.nvr1l'1f11 >(:t:.n Im.YIII. p."'jIInT!Il"'u, ttnllb '\.~.l~ .,..",;1' "II I ..-- .... ~

I..... ~.·N .........

r_ ,.........

til tptEnI

;........

n_....,._

~..__

.,'0lil' •

!..

1."""'__

~

r.td.t

II LrtIIII: AoI"T'k'a!

'-'lI

,...

I.

n OM • tJ....

lpUO-I'II,j

ntl_ fltll
I.t .... ~)t"""

iMd.nl".tr'-lil K ~ .... toot.. l.om

.J1III I.lbOn .' I.

1IoIJ.a.

11
"'..:"-:1Mtl:

(billm.l.

11:-0 .....

hi.,. ""'-:"'lljdImIi
I

Ioli"

,1IJtv.n..

,"1rb:.111h'~J,'
'01;"'1

LJ". _ rna". I"-~ OO'llit."'' '
NL
l~J"III"'.iII I" 'IIo._;

•~
UP'!K Lt.,..~,._..... I , j,btv.ll

1'iI-.....~.,.~~,~

l'tkR.U

__

l4'

~II "'

1111 ,.,_._,

..... J- ..... .I..i'!I1I ~

....... u-t , t •

....,,....,j.

..._.~I'-.v

I Jt;.

hII.

I.

'-~~I
......

14' ~_

~'"¥I'

'1'"

~Ii~

.'-..J..

l£llll!llilJ..w

..t- •..:lift......

l

,...h.ak ......
~""IA-.

~"'-Cio('

n~.l~~

"'b.-~ ~.
A;.."..
t.

,,,
M.
N~'"

.... ,..,._
IJii,f

1"'1 .....

,,..f'IIwtII

I

........

r,J,

to

I I••

~"'"

I ~I ~ .. .",.".

r

1." IJi,,u

.~'1111'"

Krlr.rri, ,DII 11IK:1W'IIo-.n 1III;mr':iiI ,(, '-..... "''I"III:'L.umNIK .pllllt .... I!..I! ~.n:!&nIll,.,. ~J..rd. • ..I p-.,kh.Lh11Il .. h " '~I~ -In. 1__
tIIA,.""'lIifIIiC"'Ifjllll~

Laaiil.iJ-r.

m.'"

~Ja.Ii.o.L~n~h."'~ I'

iI~_~,
~~,pn~DIol~"'l'II"U.
"..h ...

.....

bILl

~i.L

IllI Ilt..-n.1f ~ 1""'1-"""- ... -.fr...tJ. ,..~.

~'I~.' ~
""

"I~

hiolii'l' , ,:.....n.a::.l

...............

I......... ' II:C"\.qf'\iIIW '_',t IlTW'IIi"»ll""_'I ".,. II1II' 1nfI}. j III Pllftd'N .:.~ I fl,' i I'" 1If,.j1lID!~ LM.I u..- ..... ltd "-"1=." lne. .:.,,~ c".~ .,.~ftillllIIo(ir!,.iIIlnltJIj " ~ ~IT ,t t .... Li' d Irn~ft.l. t 1)1."IJ .fWi:'d.... ~"!~ ~ d..J~~ ~lIIIjl"'" U"'I.rIft"uJtr...l!f..r II. tL~1 I+Q~~ ,.1.:: fIlJiIIIIIl .. l.ulif-",~ "h ~~_U"I-liIIDf' ..... ...II.Ia'lllLu.J:.r L~" ~E'''LlD:IIi,.al'liil...-... t..Lu_ .. _ :!.I~ .1..:1'11. " l'llll,.' ' ....... 111.&:

'_",L

""'-,.

'''u",1,1

......I"'WO'1 ..........

'_J !,"""""''''

~'tIIIII -,..J.o- ..-.;..ao"""" -"~ .. r· .i. •__ ,_ •......r.. ~~ ",
,-n............ _....,.
WnJ.,
""f'L1

Ion'"

1111

~,.

~"''I':

Ill'll

.II',~:IfIor'1'N

oIiu

~_

fII!' "1'11

,,.-

,..

..,.'1 J= 1U"~n
-'.1iiIIIf"

...

SlJd: ....

r-.wjPi'irtPQ'& '11,.h:l.......

I'~

'f

~(It'I"II.""'" ....It ...t.
.. L..,rru. ,I •
,u.

J".~II.:'''.

"'J'IoII

l ......

mUm.l.La.t1l.,; lr~III"" r........ ... I~ _ P"IIIII&1I1!1 .. I~ 1!!ilJ....u , tI .....,..~F~1IIt\.,( sc I'" lUI 'LIIIJI

r""-"*

l~ I~

..'!IJp~ft'II&

"

,,.'u:.'t

\1.

rlol:l.~'IIIId, I R'a ,Po,,!.

<: a.. ~I:: ..tn
"~1U'IiI1

tb.!""'p:rI
pta.

~ll1I'IIIif.iJWlJ

P.~I:I~.I

I~ • II..dIjdlt

~(tt~INdJCIIQ"_I~1< IU 1.u..II H u-=lJ

jI'~',.,.
~~ .. ,

I..... '" ft.Ji ~ I oIrIt

1,,').,....

--._ ...
Il~

III

•. 'IIT'

No ....

•. """"

161 ....

,...,.__ ........
11 , ..~ ....

II ",."i.J.IiJ ...... TtIo __ ......
Ttl "

_i'll'Li..~. _..
" ..

"'U"w"ull.,.-Jirw ",,~

Itt"

"

l,,"*iu"lIolIJ ...

I

"'~~;Jnt.1I"I'!1I!.Id.l,~~,
fTI~

....... ,1."..iIII, .(~IW,J'r ;it V"1 \.f'.~ trw-Pi • ~

'~I ..... ~ft.!:I'ri\ir J

I'.I"~r",",,,,jl

1_1t. ... ~lt..:' #I~~·-f .. ,,~ illll"!!li.'U .fIu r ~'I\~
1•

4,..-..-n
tlJ})T"','H ...

.11: oiilnh' ~m

l , Jl'IJM'..

...
1 J
~

"""".1",·

d..l1.a.R

It

1I1j-'~JII

(~I'"

I

'~ ...." ~,'V ..
IliI:"khlla"'!aI'\~~

nl" ... h_

,"'_"""

I.-.W.u,

,.."' .......'"'" '"

"11K.

~

A.llr INiti .. II 4..I1"~_ ii~""'" II.I·r 1w:N.. ~rlrr~1Y h"'l111l~ J;.. I ~.-afU~~"'~'~t

~/·r. u,1AIIIIr. hili ;", ur'"",_ th"Ju

"1...

\1 ~ '"" .... 1 '"IIift~
~IIlr".oI.~'D1I, .. _~
I

1I111'1111.11.t.,.ft. ~ 1lI!i.*: ~o

-i~I"IIIII .... .A.~ ,~ ''''''__t"jI'~J~'f II! "'-n ..... I~t.: ~1tI'I •• 1.-.1IiI',,", J..., 1~4~01111 ,,,,, "'-"II} ...,..\, .. _ U:av". 1ilJ" o4.Ir,.""_IlH':~.~.' IIL ,..,.. ....... .

I....,....~d"'·~~.,,..~~
F~~"
If' ....... ""1,11 .~ .. 1l

·,iIr ,., ... n...w.
IA.-&,

'IIy-.'"

11;l!..f~lII~j'

,",,..ftDilLt~al

w....,Ull'~
nl~

..t..-h., ..~

1''',,*I~I~'~N.IIdr.ui:.IK~ 1.,..:1.tI

..
j\

1,.~IItQ.., ~~\.tytil
P1pJ'I'If-

p...rn..... " t.J ~k,..A. ,r"'I~'''~~ tk-I1.~""'~
~~~11r-.J4Tt!"'I~~I~,;III"'...,-.J
Uf'll ..

I"'J~

"'I~.
l-J.

11"1

IIIl"IIIoIapI1PIIi

~III

"'"

,.. ...... \W

lo/ii"'_

t.~

-...-..,~IIiII_"-IfJ'.t

III J ..... 'DU,MIi,....._~~~/~~I
I

"'
'I: ...,

*

'r(~~ ..... _..~ ,

.1 ..............

4""II1r.t11K11h......

!}II'

",":nu'"",\ C...-w..l.,.
~

iii" ..... ' ....

l.ptnf .. t

""t"''''1'''JIC'''{WI1I'111''PW1(iK~1

w.~lIIIQIihj

"'~"I:f-I r.."
fto

1m
.,.,~IfrWIIIII.JJ!kAt'4J1r~
..

Ih~

~u

,Ui

1i4l'1IIr""_.IIiI;~~1Ifn.Ii

~M.l"

~,~~..J"""'_"'I'_'

r..." .... oi,...:;'''''lIIIf''IYI'''''.~.''''' A

nJ ~I",1"tI.i.r.t'11191.

.""i":""I!.UiJ!~."~"11 h'l'\. .,... ~~"'..-rw--r-1"'"fM'
r'P. '"c 1IiII,~IIh .do.,.

.. ~OIoIIjfmlftll".._fIi!II&i! ... 1liii' "1~1III".ru.l.llJ,ftfk.l4 ..... li.mLirIAlt ~ L...I.lil.t.jr.rw ..... ~ 1ip .. _ ...... iL': .-...1 tnla Ju., IUiwn. h-p ~ ·~.rul.I .. iii. 1JI«"6" ........ "' ........ k gro'U;J P."I".IJ ~

J..,.

~iJ\l)I!,.

....

,.1

"JIll

11,,,u"l

p'\.... ..... ....
I'"
,1M t

iJ.

U\Nbtu...r..La.jll.j~ ,Lunl..I11I111l.~

!!I.III"I::IdoIIlliIJIL"IIL.tI.............. . .,._.,...

~"_II;:ro.I

....

~.111111 ..~ ..
(.1n.J ~Q

_c
crdr

"I~
~

1F'!It"~I" :;Ij!

"lilt'

£"n":oILIw, ~"".mp: I

LlA.,.IIIIo

......I..:iIII~~ .

kll-.:nll ItI r"Ir.~

p1i:p ...... ~

nil

,........ ...,....'"
l.r,ioI.i
""..,1"'l'!oi.' ,.

1'''Il10 -..,..tll.laJ

i6iJi .... ,ib,~PJIIIMIII. hII..
"W

,...~'ft.
,M

~~i.~

'I,I.D.lt!iI

......"'IIII',.rr~.:iJII1rf"'CJ4I. 1"'~'lIniIlttlrl,"".w

JoIiIIl
kj\r~-tJ ...................

~~f'
~ IN"

IW

fIii. Jlf;

'1

~ "" ,. ..... ;...~

'~."I'"

pH-

l.~{"'"

I~~~

,

tjC'('f ("
~

- ,",""

1 II.... ""-", Prl). II.fU. LI..rr1...t..:. II1II& Uh.lIf •
jrC'lt ......

11 •
IIIijC 111

"'J.~"

'-L.n'·\.MTL

t.Lm!.J!IIi" l.trorn.t
L1101L'li1

..1tf.1."'r.O~1 Ii.
\tMr.i!!I~1I

N akon SlO je prije nekoliko dana na Kipru osvojila tirulu prve prstilje na svjet-

uuezi s Ganom?
je na svorn profilu

Daniella Mijatovic uziva u Istanbulu

36

Onevn i aV3Z, cetvrtak, 7, juli/.rpanj 201 1.

KONCERTI Promocija alburna "

skom Izb oru Miss F ashi 0 n TV, Daniells Mijarovic uziva II Istanbulu, Da joj ruze ne cvietaiu same u maneken stvu nego i u J iu bavi,
porvrdila

Htjeli to priznati Hi ne, danas svako sebi uzima za pravo da obradue i pjeva sevdalmke, ali [e naCi.nna ko] to radi Amira, zaista impresivan
Cak nl snazni pljusak nije spriiecio liubitelje sevdalinki da preksinoc napune Bosanski kulrurni centar u Sarajevu i prisusrvuju koncertnoj prornociji novog alburna Arnire Medu!!jal1in pod nazivom "Arnulette". I dok su vani vladali kiSa i grmljavina, u BKC"u se desavalo nesto potpuno suprotno - ccarajavuci glas bh. urnjetnice prcbudio je najIjepse emociie kod onih koji su svjedocili njenom nasrupu,

ir III

kompozitora i prcducenta o vog znacai neg alb uma.
Zasto znacajnog? Htjeli

na Facebcoku, gdje je napisala da je zalj ubi iena i po nosna !1a s vog decka Vee izvj esno vrijeme spek ul ira se kako je Daniell a u vezi s albans kim ncgometnim reprezentativcern Lorikom Canom, igracem rur-

to priznati iii ne, danas svako seb j uzima za pra "0 d a o brad u j e i p j eva sev dalin ke, ali nacin na koji to radi Amira Medunjanin, uz izvrsnu muzicku podlogu sa porpisam Boja na Z u Ifikarpasica, zaista ie impresivan, Album cine rradicionalne pjesrne BiH, Makedonije, Srbije i

Trojica saveznika
skog Galarasarai a. J es u li Daniella i Lorik zajedno u Istanbulu.nije trenutno pozuaro,

Od Brilanila dO SuedSit&
Nakon preksinocnieg koncerra \! BKC-u, Amiru Me. dunjanin oeekuie nova serija nastupa simm Evrope, Zajedno s Bojanorn Zulfikarpasicern nastupit ce 25. iula na "Cornwall Festivalu" u Velikoj Britaniji, a 13. avgusta pievat ce u sarajevskom "Coloseumu", Koncertnu promociiu albums "Arnulette" uprlli~it ce rokorn septern bra i ck cobra usest svedskib gradova, Kosova, koie su rnnogi euli po stotinu puta, ali bi se, svejedno, veorna prijarnc izne-

No, nasa manekenka posravila [e na profilu na Facebooku njihovu zaiednicku fotografij u, sto je spekulaci" j arna 0 n j ihovoj vezi d alo vjerar u I ella. Ad. K.

MI/atovic: Cv/elalu 101fute

U toi rnisiii Arnira je irnaIa sja j n e saveznike u rroi ici muzicara svjetskog renomea, perkusionisti Basaru Kalifeu (Bachar Kb alife), kon tra b a sis ti N enad u VasiLieu i pijanisti Boianu Zulfikarpasicu, virtuozima s koiirna j e i kreirala nosac zvu ka "Amulette", CD je nastao prvenstveno kao plod saradnje sjajne inrerpretatorice i Z u lfikarpasi ca, aran ,..era,

n adil i kada b i ih poslus ali i na "Amuletteu", SVak3 od
tih kompozicija na svoi na-

('in dira sl usao ca direktn 0 u srce, a svi oni koji su preksiDOC bili u BKC·u, savrseno zna iu kako to izg leda. Naprimjer, Amirina izvedba pjesrne "Kad puh-

Ne znam tacno sta se desilo, ali su mi na neku toru uzeli sedam bodova, kaze nas raker • Sreten Bjelotomit s BN televiziie promijenio je bodove, 'kai.e Bucevac
Ovcgodisnji Festival "Suncane skale", koji ie preksinoc Z3Vr5en u Herceg-Novorn.nije protekao bezskandala,

ita POMradenu HerCeg-ouom?
bodova, ispred naseg rokera MJadena Vojieica Tife sa 66, kojern [e, prerna mi!ljenju rnnogih, neopravdano oduzero pIVOm jes to igJa vna nagrada-automobil, -Ne znam lacno sta se de" silo, ali s u rni na n eku foru uzel isedarn b 0 dova s koji rna bih pobijedio, Pricao sam s voditeljima i rnnogim ljudirna i svi seslazu da mi je pob[eda nepravedno oduzeta, raju glasanje zvijezda "Suncanih

Skandal na Festivalu "Suncane skalo"

voliena, ier u Herceg-No"0 morgan izatori ponovo sabiraju bodove i kontroli- kaie razocaraskala",

Nairne, us Festivalu je pobijedio reper Qpid sa 68

ni Tifa, koii ie bio najveca No, Tifa je i H.kon kon[rolegJasova, OOutO bez prvog mjesm. - Svaki clan :f.irija prili· kom gJasanja dobiva duplu lisru s imenima izvodaca i naslovnim kompozicijama. Nakon sto glasaju clanovi "irija, jedan primjera.k daju sekIl:la,ru zirija i Oil je jedi.no "aleci pravno i zakonski. Svaka prornjena koja nasraje prilikom saopcll"anja bodo· "a. nije v ali dna. Sreten B ieloternic s BN relevizije promijenio je bodove i zbog to· ga.je doslo do nesporazumapojasnio nam je Slobodan Bucevac, direktor "Suncanih skala". D.Z.

Moida pra"da bude i zado-

OJ Tomeroll: HiJ "Lonlilless"

Ljetna balila "Mediterranean Lounge Bara" u S arajevu Olvorila je svoja Vrarapros.log petka i zapoce!" sezon u vrhunskih zaba"ll u gradu. Su rra ce u ovom pros to ru go" sto" a ti Se"dah Baby. Pod o"im pseudonimom krije se Srbij mski m uziear, d isk-dZo. kej i producent Mil.an Stan-

nastp J-a Tomcran
kavie, dok je pod imenom BrU! van Dal (Bro!! Van Daal) ucestvovao na nekoliko internacionalnih takmitenja. Dan posli je u Sarajevo slii:eNijemacTomasBrikuer (Thomas Bruckner), alijas DJ Tomcraft. Jedan od najtraZe!lijib DJ -e"a danasnji· ce posliednjih nekoliko godina uspio je po!vrditi s"oj kvaJi[et unu tar evmpske k1upske scene, ali i izgradi Ii svjersku karijeru. Nakoll velikog him "Lonliness", poi'elesu pristizati moJbe ZlI fe· miksOlD ve1ikana kao sto su "Pel Shop Boys", "Depeche Mode" .., Ad.K.

"Mediterranean Lounge Bar" u Sarajevu

Onelln; avaz, tetvr1ak. 7. julVsrpanj 2011.

Manekenka i holivudska zvijezda
V

nuse sabahzorski vjetrovi", kada De znate opiia li vas ruga iii radost, Taka" rezulrardaie Amirin specificni glas i muzika servirana s dosra uk usa, SIOga ravnodusnost, iednostavno, nije opeija.

Precizna ocjena
Prilikom nasrupa emocije su vidno tresle i samu umjetnicu, sto je vee na orrekavsi kako "nevlada bura sarno napolju nego i u nje-

ie, vjerujemo, pao kamen sa srca, jer je sarajevska prornocija alburna prosla odlicno, uz bucan i dugotrajan aplauz publike kao najpreciznije ociene njenog performansa .. Dakle, u vrijeme jednokramih zvijezda i pjesama kovima, "Arnulette" predstavlja istinsko osviezenie, Ko voli rradicionalne pjesme, a ne narnjerava poslusati ovaj album, sebe ce grubo kazniti,

Sia rad nin Sanicar I zara aiD
V Nina Senicar (26), manekenka iz Novog Sada koja ~ivi u Italiii, videna jeprije nekoliko dana s holivudskim glumcem i muzicarem Dzaredom Letom Oared Lew) u Milanu. Kako otkriva amerieki portal "JUSt Jared", njih dvoje $U bili u popularnom kaficu "Radetzky Cafe",sto ieodmah podgrijalo price dasu u vezi. Nakao kraceg razgovora, fronrrnen grupe "30 Seconds to Mars" zagrlio je seksepilnu manekenku oko srruka, ali je prisniii zagrljai prekinuo telefonski poziv. Nije iskljueeno ni da je rijeco poslovnoi saradnji sobziromna toda Nina planiradase ozbiljno posveti glumi, a nedavno je iziavila da joj jecilj Holivud.

narrpanih agresivnirn

ZVIl-

voreniu koncerta priznala

Dim grudima" Na kraju io]

H.PROLIC

Direkciia Miss Globe BiH obnovila je iove godine licencu, na osnovu koje ima pravo na zastupanje svietskog izbora ljep ore, Pr ipreme za izbor nove predstavnice u naso] zernlji uveliko suu toku. - Nekoliko otvorenih kastinga bit ce crganizirano u vecim gradovima BiH. Online kasting ot voren je tokom cijele godine [ako sto

Mirsada IIrunU predaJe u septembru

Izbor Miss Globe BiH 2011

sve zainteresirane dievojke mogu da popune form ular oa zvan icno] interne t-stranici kaZe Erna Alagic, vlasnica Iicence Miss Globe BiR. Zavrsni kasting, kada ce Mirsada Srnajlovic, akruelna Miss Globe BiH, predati krunu nasljednici, bit ce organiziran u PIVOj polovini septembra, a svierski izbor birce odrzan u oktobru uAIbaniji. Ad.K.

VREMEPLOV T

7.juli2011.

DOGODILOSE
1815. - Saveznicke snage (sesra koaliciia protiv Napolecna) usle SIlIl Pariz nakonabdikacije Napoleona Bonaparte, 1991. . Usvoiena je Brijunska deklaracija 0 rnirnom riesenju jugoslavenske krize, koiom se vlada SFRJ obavezala da ce povuci saveznu vojsku iz Slovenije, a slcvenske vlasti na dernobilizaciju svojih trupa, Odluke Slovenije i Hrvatske 0 nezavisnosti suspendirane su na tri mieseca. Prihvaceno je da u Sloveniju i Hrvatsku dcdu posrnalraei Evropske zaiednice (EZ). 1998 ... Nakon sest godina, otvoren je aercdrom "Ortijes" II Mostaru, ;1000. - Kornpletan tiraz knjige "Hari Poter i vatreni pehar", cervrti nastavak avantura djecaka rnadionicara, rasprodar ie u pretplati prije negosto je izasao iz stampe.

38

Onevni avaz, celVNak. 7.julVsrpanj 2011.

SV·

ez·· ·0- ad ar

ORALNO ZDRAVLJE Najces6i uzroci gubitka zuba

Siresm ie

Osobe kole prolaze kroz pubertet, suocene su s hormonainim promjenama pa su sarnlrn time iz'ozene povecanorn riziku ad bolesti desni
Ko iel izdrave desni, treba jesti namirnice bogate vitam in ima i mineralima (voce i. koj e same doom ugljikohidrata (tiestenina, hlie b), jer porpomazu nak upl [anju plaka na zu bi rna, tvrde stomatolozi. Aka redovno ne ~lkare zubemajmanie dva puta dnevno) i cistire in koncern, znacajno ste izlozeniji riziku od bolesri desni, Evo ios neki h fak tora rizika: • Duhan. Pusen ie cigareta ili Zvakanje duhana poveeava rizik 0 d b olesti desni S 0 bzirom na 10 da duhan smanjujesposobnost ublazavanja upala te tako sprecava zalijecenje i Gini nas sklcnijimaozbiljnim parcdontopatijama. • Genetika. T reba irnati na urnu da su bolesti desni ~SIO nasljedne, Akose ove bolesri ces· [0 javljaj u u vaso] p orodi ci, bi I cere im sklonij ieak iako vodite racuna 0 svom oralnorn zdrav l] u, • Hormoni, D jevojke koie prolaze kroz pu bertet, trudni ce iii zelle u rnenopauzi, suocen e sushorrnonalnim promjenarna pa susamim timeizlozenepovecanorn riziku od bolesti desni, • Stres. Oso be ko] e su pod velikim stresom, ima j IIveci rizik za Cciceupale desni,
te izbjegava ri slatku nran u iii namirnice

-zazuar Dalu esni
OR.DINACIJA

175.2.- Roden je Zozef Mari Zakar (J oseph Marie Jacquard), francuski pronalazae, izumitelj razboja za rkanje, 2002 .. Pripadnici SFOR-a uhapsili su II Braruncu Miroslava Deronjica, bivseg predsjednika Srpske dernokratske stranke u ovorn mjestu,

BolestidBsni t:eslD SI! nasijedn€

Spec
• Prema novoobiavlienoi studiii Me· dicinskog fakulreta ,/'\ U ni verzi teta Sten.,. \ ford, dodaci prehrani koji sadrze kombina,./ \ ciju kalciia j vitarnina D, srnanjuju rizik od pojave melanoma za \ I'i~e 0 d 50 pes to. \ Ti podaci dobiveni 51! istrazivanjem '\ ;t' koje je ukljucivalo sa-./ mo .zene. Pokazalo se da navedena vi taminsko-rnineralna kombinacija smanjuje ri· zikkodonihzenakoje '------------.. su vee imaleneki karcinom koze nemejanomskog tipa. Vee je poznara Cinjenica da ie vitamin D, osim SIO je neopho dan za zd.ravIje kosti jIl,povezan i sa sm anii vanj em ri· zik.a od pojave nekih zloeudnib tumora (debelo crijevo, dojka, prosta ta, ird.). Rezultati ove.srudije prvi su takvi koji lIkazuju na to da vitamin 0, II kombinac;ji s kalcijem i dodacima prehrani (LOOO mgCa + 400 ru vitamina D), smaniuju rizik od kar· cinoma.

Deronjic ie opruzen da ie organizirao
masakr nad vise od 60 Bosnjaka iz Glogove, sela u blizini Bratunca u istocnoi Bosni, 2003 .. Odlukom visokcg predsravaika u BiH Pediia Esdauna (Paddy Ashdowna) zamrznuti su bankovni racuni 14 osoba u BiH, medu Kojima su iclanovi porodice bivseg lidera bosanskih Srba i optuzenog za rame zlocine Radovana Karadzica. 2005. - U seriji eksplozija u podzernnoi zeljezniei i gradskom autobusu u Londonu zivol je izgubilo 56 osoba, a vise od 700 ih je po· vrijedeno. Odgovornost .Z3 lIapade preuzel3 je lerorislicka grupa EI"Kaida za Evropu.

o Primijetila sam da mi pojacan.o opada kosa; a zatim se u vlasislU pojavilo lIekoliko kmgooa potpuno bee dlaka. Bila sam kod ljekara i reieno mi je da moram raditi pretrage. o ,emu seradi.pita G.J. iz Sarajeoa .. Alopecia areata je gu bi tak kose ili illaka na ogranicenom arealu. Bolest ie cesta. Kao rnoguci uzrok navode se h ron icne upal e (fokusi) u organizmu re jezbog (0. ga potrebno napra viti odreden e prerrage. Ponekada alopec.ia naslaje i
-----_._-----

AIOuecia areata

'"

""

·~/o«rfJfl.stl&l .lomillDll!lrm"-~'
r;tnf1l1J(Jj.I

RODENI
1887 .. Roden je frallcuski slikar i grafiC3] nlsko-jevrejskog porije.kla Mark Saga! (Marc Cbagal). 1893. " U Zagrebu je roden knji'levnik Miroslav Kelda,. jedna od najis(aknutijih \icnosti u kultur' no·knjizevoim zbivanjima u bivsoj J ugoslavii i u razdobljll poslije Prvog svjetskog rata. 1907. . U Divaci (Slovenija) rodena je glumica Ita Rilla (pravo ime Ida Kravanja), prva filmska zvijezda sa prostora bivse J ugoslavije, koja je stekla medunarodnu slav·u.

Dr.
Td.,...I.i1

"rrIl1vfI! "'.

Ittt (I I , :!:! -;S ~., "'J $I) .f_·O-i ~ ...uL .t.Ug1...,. .. .Q'..rr."u.....

'"-'Y'"

kao pes Ijedica jakih ps ihie ki hstresova. Obicno nastaie naglo u obliku ckruglih Zarista bez dlake, razlicite velicine i lokalizacije. Zaris ta m ogu i ponovo obrasti, ali se obicno pcjavljuju nova. Promjene se naiceSee nalaze u vlasislu, ali mogu nasla!i i naobrvama, lfepavicama ina bradi. Zahvale Ii promjene medusobnim spajanjem cijelo vlasiste, nas.raje alop eel a rotalis. Boles! je dugotrajna., a eilj sva· kog oblika lijecenja jep.mknmi papilu vlasi na ras I, [)dnos nona srva· ranie DOVe kose.

,

.,,
\

....

UMRLI
1854 .. Umro je njemacki fiziear Georg Simon Om (Ohm). Po njemu je dobila ime jedinica za mjerenje elektricnog Olpora u med.llnarod· nom sistemu mjen • om. 1930. ~ U Krouborou umrQ je "Olac Serloka Holmsa", engleski pi· sac deteklivskih romana Actur Ko" nan Dojl (Arlhur Conan Doyle). 1997. - Od posljedica mozdanog udar3. u MOStafU je umro Male Boban, jedao od celoika Hrvatske de· m.okxarske z.ajednice (HDZ) BiE i jedan od utemeljivaca samozvane hrvatske repubLike Herceg-Bosne.

Na prijedlog mog ljeka· ~a, upucen sam na in.validsk .. komi.riju, kojaje kod men.e "a· ko" pregleda utvrdila prou kategoriju im)aiidn. osti. Imam 20 godinu staia i 64 godille iivo· lao Od lik 20 godim~ .staia, .sedam godi"a sam radio u Hr· vatskoj, a 13Ii Bill. Rece/!o mi je da ce PIO" Saraje-vu pokre. n.mi poslupak za ostvarivallje in.validske pen.zi,ie " Hroalskoj. Do kolilw godin. a zl'VOla prema hroatskim prQPisima mOra m.!i utvrden.a;n.valicb,ost rIa. bill oJ/vano pravo tla "roar· sk" invalidsk" pen.ziju,pilaK. L. izHrasnice. Odredbom c\ana 52. Zakona 0 mirovinskom osiguranju Republike Hrvatske, propisa· no ie da pravo na in validsku

InualldsHO orlmanJe o

penzijll ima osiguranik na [emelju invali.dnosti iz Clana 34. stavka 2. ovogZakona al:o je invalidnosl nasmla zbog bolesli iii o;J;ljec!evan rada peije navrsenih 65 godina ZiVOl3 (m u ska rac), od nos D 0 60 go C!.i· na zivora ('lena), i ako im na· vrseni penzij sk i s tal: pokri va !!ajm3nje iednu tre6nu radnog vijeka. Prema lOme, i.!!vaiidnosl mora bid utvrdena prije na· vdeoih 65 godina zivota. Kako im3(e 64 godine ZiV0!3, ukoliko organ .za oeje n II fa dne spo· sob nos Ii u Hrva tS koj u Ivrd.i da kod vas pos to ji 0 pea nespos ob· nost za rad, oSlvarit cete pra.vo na dio invalidske pen2ije U Hr· vatskoj, fer ispulljaVa[e uvjele s!aza.

Ii korisnik starosne penzije sa slaln;m boravkom u inozem.sl'l.lU bez adrese prebivali1ta I. BiB koji iJ1W {Hana porodice kojizivi" BiB, moie Iratili da mu se pe,lZija is· placuje na racunllan.a porodi· Ce koj; ima l.ekw5i raCun. orvo· fen kodposlovne banke" BiH, pitaH. L. iz GraclIII;ce. Osoba kojuje neki korisnik penzije opunomoCio da u nje' govo ime prima njegov!.! penzi· ju, ukljucujllci i clanove poro· dice, moze EU penziju uz punomoe podizati s lekuceg racllna koris.nika penzije. To, prakEicno, zna~i da sa· rna korisnik penzije moze 01· "orit! rekuCi cacuo u BiH os koji ee se uplaCivati pellzija, a opunomocena osoba, bez obzi·

o Da

ISOlalaoenzlJe
ra !!a to jeli clan porodi ce, m oie s lek u ceg ratuna podiza ti penziju .. Prema lome, n.ije mogu6e da se pellzija isplacuje na Ieku6 racun opunomocene oso· be. Federalni zavod PIO

L....i'

_

sveznadar

Dnevni avaz, t€tvrtak" 7. juiVsfIlallj 2011.

39

Tacno Nelacno
po~Jonjen j'ednom vojvo d 11 . Medonosn. a. pcela ..u Sitem. s. lslu Ie m svak.a pc e 1a ko j a pra vi med? Kup Amerike je na.jpre,stiz.~iji.trof~j u meaunamuncm ta.~mt~enJu Jahtt1 "Tower" 1U londonskom Muzeju.Evrope, kojinalazl se na.jVainiji lop je

AKTUELNE TEME Bezbrizni na godisnjem odmoru

HMO zaStititi stan Od
Sezona odmora ie, zapravo, sezona lova za 10pove, jer statistika pokazuje da je u vrijerne ljetnih odmora za 30 pOSIOvise obiienih stanova, Zato ie na varna da priie putovania dobro zastitite kucu iii S13nod lop ova re take smanjite mogucnost provale. • Prvo i osnovno na ~!a rrebate misliti su kvalitetna ulazna vrata, Osim sto pruzaju odgovarajuc u s igu rnos t, ula zria vra ta m nogo govore 0 varna. Stoga ihpazljivo biraj rei nesreditena njirna. • U policiji gradanima savjetuju da nikako ne pcstavljaju bravu s isrurenirn cilindrorn, koja je najlaksa zaobijanie, • Takoder, prilikorn kupovine ulaznih vrata, izbiegavaite ona sa sraklorn, [er, koliko god izgledala lijepo, mcgu istovremenc biti "pozivnica" za zlonamjernike, Staklo lake moze odati ima Ii nekogakod kuce ili ne, • U koliko zi vi te u prizernl j u iii na nizim sprarovirna, na prozore obavezno posravite van jske roIerne iii resetke ko] e ne mora] u izgleda ti kao one iz zatvora, U radnjarna mOlete naci Iijepe resetke od kovanog zelieza, a postoje i sigurnosni okovi s tackama zakl juea van ia duz cii dog prozora,

Osim sto pruzalu ocuovaralacu sigurnost, ulazna vrata mnogo govore 0 vama. Stoga ih pazljivo birajte i ne stedite na njima

IniMa?

2· 3

}.NETACNO

Turski sultan poklanja top engleskoj kraljici

Potrebno 3 rikvice, -----:-":ii5;:1i[.-:~":I~...., je: 1 200 g k uskusa, 70 g malo masnijeg suhog mesa, 80 g maslaca, kasika persuna, I glavica Iuka, maslinovo ulje, so, biber, suhi biljni zacin, 60 g rnocarele, 2 kasike parm ezana, Nacmpripreme: 1. Tikvice prepoloviti i izvadi ri im s redin u. Krarko ih obariti IIslanoj vodi i ocijediti, . . 2. U serpu si pa ri osarn del vode i, ka d pro k uha, do da n k usk us ! rnijesati dok neomeksai upije vodu, 3. Tada dcdati persua, rnaslac, malo subog biljucg zacina, soli i bibera pa sve dobro izmijesali. 4. Luk isubo meso isjeCi na kockice i propdi ti, pa ill dodari u kuskus.. 5. Tikvice prema~ati maslinovi.m uljem, movati ih i kratko lapeCi uremi zagrijanoj na 200 stepeni. 6. Izvaditi iz ferne, izmrviti preko mocarelu i vratiti u rernu d.ase siro!opi. 7. P ri ie serviranja p osu ti parmezano m.

lelenl camel

LJetna trpeza

Spec
• Americki naucnik dosao je do zapanjuiuceg otkrica - u ljudskom pupku prcnasao ie tak 1.400 vrsta bak teri j a. Rije.c [e 0 projektu naziva "Belly Button Biodiversi ry" u koiem ie pregledano 95 uzo raka dobrovoljaca, a cak 662 rni-

L- __ ~~ ~_ ......

U londonskom Muzeju "To" wer" danas se nalazi top sultana Mehmeda Il, osvajaca Istanbula, Srnatraju ga najvaznijim roporn Evrope, a proiz- l.t:m!Id!i __ IlUo;a"WEl veden je prije vi;e od 500 gcdina (1464). Izl iven je u dva dijela radi Iakseg transparta. Tezak. vise od 18 !Dna, !Op je ispalji vao skoro 100 kilogram a teska dulad na daljinu do dva kilomerra. Ova] dornet zadovoljavao je osnovnu narnjenu topa - zasritu Bosfora i Dardanela, Tehncloski ie bio daleko ispred svog vremena, N aroci to je in teresantn a Cin j enica da su ciravih 400 godina Osrnanlije toporn Mehmeda II uspjesno potapale neprijateliske brodove koii bi pokusali prodrijeti ka Istanbulu. Nakon visegodisnieg britanskog nagovarania Osmanlija da im top prcdaju, sultan Abdulaziz poklonio ga je 1868. godine engleskoj kral] iei Vikroriji,

f'~~I~IfI~

Z. TACNO

Cetiri vrste medonosnih pcela
pce~~d~::.,~n:m_ ~ isl u je svaka pcela koia pravi rned (bilo koji insekt iz roda Apini, porodica Apidae). Preciznije, to ie iedna od cetiri vrsre koje obrazuju rod Apis, Terrnin se obicno prirnjenjuje na jednu vrsru, domacu medonosnu pcelu (A. mellifera), takoder pozna ru kao evropska do maca peel a iii zapadna medonosna pcela. OSlale vrste roda Apis og,anicene su na Aziju. A. melljfera dugacka je obieno skoro 1,2 cemi me rra. S ve m edo nosn e peele s u drusrveni i.nsekti koji l.i ve u gnijezdima iii kosnicama. Dijele se na tri kaste: radil.ice (nerazvijene Ze.Dke), k.raljiee i rrmove (muzjaci bez bodlje).

kroba nisu se mogla identificirati, odnosno naucnici se jos nisu upoznali s takvim sojem bakrerija. Cijeli tim strucnjaka vodi Jid Hulen Univerzitera u Sievernoi Karolini,

Zene s bolestima srca koje svakodnevno popiju i vi~ od eeari soljice hIe, nemaju niSta yeti riziJcodsmrri nego one s bolesrima srca koj e uopce ne piju kafu. "American Journal of Ciini· cal N utrilion" piile da su neke ranije srudije pokazale da kon-

Halan.le OD88na

Kod zena s bolesnim srcem

zumaciia kafe ne povecava rizik 7.3 drugi srcan i uda r i1i preuranienusmrt. Neke stud.ije S1.l ukalale i n3 zastiIni uCinllk kafe na kardiovask ularni sis tern u prkos (in j eniei da kofein moze dovesti do povisenogpririska.

KRlIG OKO GlJIVE SVECA, ~IMBUS (1I1n.1

BOlEST MOONARA

EKSlRIIKT NEKlH

BfWAM

STARlJA NOOVESKA Gm\~A ForOMIIK ENAKA POlIfIVNE ELE.-TOODE

3. TACNO
GLUMICA VILER 8IWKE VELEBIWA

ALKALOIO

KO.iIM SE WI!.!I KJJZI\

UZ\ll~

ITAIJJA

ZENE KOJE TIWU

ANDRIC~· V~SASNE

OVCAJZ

Kup Amerike- cuveno takmicenje jahti
Kup Amerike r--------, je najprestizniji trofej u medunarodnom takmiCenju jahti. Prvi pllr je 1851. go dine pod dmgim imenom organiziran u Bri- '--_ ......__ -"11taniji, gdje je Jak.o pripao jahti "Ame.rika" iz Njujorka i pO[l)m je posrao poznat !tao Kup Amerike. Utrka Zll Kup Amerike, koj 3 se odda va 0 tprilike svakeeetvne godine, odvija se i.zllledu jednog broda koji brani i dmgog koji izaziva. Svak.i mora biti dizaj nira!! i sagraden u zemlj i koju pred· stavlja. Staza od 34,6 kilometara podi· jeljena je na osarn etapa. Sjedinjene Americke Ddave potpuno su vladaleovim ta1cmiee.l!jem do 1983. godine, kada su pre rrpjele pomz od Aus· rrruije. Novi Zeland osvojio je Kup 1995. i odbranio tirulu2000. rako sto je pobijedio izazi vaea iz Italij e u prvom rakrnicenju bez americkog ucesnika.

KALil ·OODATNO·
~U~TI

KNJIZEl'NO

vruw
DJEl.O

EVROPSM 0STIlV6M ZEMW,A

RJESENJE lZ PROSLOG BROJA SADIK,ODOKA, 1 NVALIDNOST, MIA, OSLO, EE, PM, NATO, ERl, TAO OKAMOTO, OTATA, CRNKA, MODA, PIKASO -----2576

VollKI VREMENSKl PEFlIOD

GIJIVNI N~~~KE

OBRA~I· VANJA
NOVI TIlENER ·ROME" NASLICt VlJLKAN NA $1CIUJI RIJOAIlIU IJt(NU

ROONA
KUCA
ITAUJA

40

C"""""I"W_""'.

Dnevni avaz

oglasi
BO·SNA.IHEA.CEGOVINA
F'EOERACIJABOSNE t HERCEGOVlNE

aosna i He ree govi n a Fe~e raeij a Bosne i Here egovl ne TU ZLA N S KI KAN.TON

OP(: IN SKI'S UD U TUZLI BIoi: 32 UPs mt2102 U9 Ps
Iuzla, 30. 05. 2011. gDdine Opcinski sud u TUlli, pc sudiji Amiri fericbegovic, u pravnoj slva!i Mitelja Telekom Srpske A.D. Banjilluk<l, protiv Illlenog "R ul:i ca" d. 0, o. Zivi nice, u I 25, Nove mora b b, rodi dug a vsp. 4,296,22 KM, van roilist;J:, donio je dan a 30. 05. 20 11!, 9 odin e sledecu

KAN10N SARAJEVO OPCJN·SKI SUD U SARAJEVU BROJ: 6$0 PO'7523IH1 P SIIili Ivo,18.05.2011i.godlIlD
Optllnid sud, u S!!I'8feIllJ', I to sudl]!!, SanJI1 VueiJl1U pI'!J\I11Of atviu1 UdllelJ<! Procrodilbankd,d,F~U tailidlo.ul E.men SJouma~bf 8.SarajoVo, prollYtuJefllh Bajfarnovit Sea If a, I:l. SataJeva. uL Za:bfde ibroj 8 A i Ze it Amlra 12. Sa:raJO'tIJ. ul. PrlMIla bfCj 11.'00' dug.o, v Ul 1',689,22 KM, ob}tl.vlJuje $ljOd«;I

lzbDg ,propustanjaj

PRESUDU

na lms glovnog duga isplati iznos od 4,296,l2 KM, zaiedno sa zakonsrom to: ~ na imos od 147,42 KM, pocev od15 05.200S gOdine, pa do konacne isplale, · na lznos Od 147,42 KM, pocev od 15, 06.2008, gofJine, pa dO konacns isplale, • na lznos od 147,42 KM, pocsv od15, 07. 2008, godine, pa do konacne isplale, • na lznos od 409,22 KM, pocev ad 18. 12. 2007. 9 oolin e, pa do konacne isplate, · na lznos od 230,82 KM, poeev oil 15. 01.2008. godine, pa do konacne lsplate, · na lznos od 147,42 KM, pocev od 15. 02. 2008. 9 odin e, pa do konacne i,plate. • na lznos od 412,94 KM, pocev od 15. 12. 2007. 9 odin e, pa do konacne lsplate, · na lznos oo 147,42 KM, pocev od i 5.03.2008. godine, po co konacne lsplate, • na lzncs Dol 147.42 KM, pocev od 15. 04.2008. godine, pa do konacne lsplate, · na lznos od 147,42 KM, pocev ad 15. 09.2008. gooine, pa do konatne isplale, • na lznos od 2.063,88 KM, poeev 0001.09. 2008. godine, pa do kcnacne lsplate, • na lznos od 147,42 KM, pocev od 15. DB. 2008, godine, pa do konacne lsplate. TUlana je duina tUlitelju naknad~i parnlcne tmskove u iznusu od 445,00 KM,sve U roku od 30 dana, od dana objavljivanja ove odluke, pod prijetnjorn prinudnog izvrsenja,

zatsznem kamatomi

Obavezuje se Men;

ca Mttelju

OOLAS

Poll va sa lu!cnlB.IIJl'IItnovlt Sead b: S "Iva, III.lIbtdl brot 8 A. eta u roku ad 30 dana doslavr ocIgovot na IlI:HM.i Gel 03.02..2Q:l1godlM;. da 6U lutenl lublallU du.t11l p.I{!~u IZI'I05 od 11 669,22KM aa pnpadtl~ l 'kQnsloJn Z»teznrm kamalama potey Gel 21:,08.2008. ,odlnG,kao I naknad'llm1.llro!kovD P'J1TIJenog po$l uplr.a. IV(! U tOIW 0(130 (j:ana pod prlJelnjom prlnudnog IZVrienj8,

B:I1amovlO $eod II z-akotlom pred~eroo!fI tOk,u n&dot-l3'III odgOYOf luf1lac predIaH ria sud doneoo pmsudu zDog propul!;mJa kojom 00 U$VOj,Jj lutbQni zatll,!eV u c:ja1olll (Bin 1'82,ZPP·, J!Ml) uz nD nadll tro.!;!(0V3 poslupka
Ukot.ko'lv1enI na ovulldbu, I sadrtavauomew'!ludiI"lme I pr&.lHT1e,1UttN PI bivalika iIj bofuVdto, odnosrIo stcdlS.l:& Slmm.e, njihovlh 7.akon ~slupnll<a i ~oomot:nik:B 0 Ih RlOJju,pJ'I!drnB\ spI)i'3. Bll~ Jzjl1vel poitpis podJ'lO$ll_IjII, (tJ 334 &P-aJ AlIo 'utoni os~lutboni Z. I'IIJov. odgovor nl1 udbu mota da sadr!l nulQge 'ospomvanja •.bnjel1Jce na· kotoma ZfI:5IIrVII sYOJe navade, dol!azo kollma MI u1"ffl!1uju lotinJmice I pram 05I'l0l'. U odQOVOlU naW1bU lU!enI 00 IsI8tI moguooproc:esoopngovoro I Izlll$ndl $0 u ~'n'1OIlI·bll.l~

Odgavor na

o b r azloien

je

plBvne osabll.

rutilelj le Opeinskom sucu TUlia. dana 16.02. 2009. godine paonia w!bu, protv Mene, a rodi duga u tmoSU oo 4 2 91>,22KM. U pomenuto] luibi Mitelj Ie pr€dlotio da se donsse presuda zbog propuslanja, ukoliko Meni ne doslavl o dgovo r na lu!bu. Sud le putem objavljivanja u sredstvima javnog Informisanja "Onevnom avazu· tuienoj destavio Mbu dana 27.02.2011 godine, u kojem ie naveo do Ie du:!na najkasnlje u rokuod 30 dana, eo dana obj3vljivanjil dostaviti suou plsmsnl odgovor na luibu, kao i upozorenle na posljedice ne pnstupanja po nalogu suca. Tuzena je uredne zaprl mila tuzbu, dana 27. 02. 2011. godina, pa kako nije poslllpi la po uputsrna suoa i d ala odgovor na Mbu, sud le, a nak.on uvida u spls, nasao da su se stekli uslovl iz clana 182. Slav I. i 2 Zakona o parnienem postupku (SI. novlne FBiH 53/03), pa ie donio odluku kao u lzrecl ove presude, u cijelusf usvo jio tuzbe ni Zilhtjev luzilelja. Odluku 0 troskovlma SUd je donie na lemelju clana 383. clana 386. stav 1 i clana 387 Zakona 0 parnlcnnm poslupku, u skladu sa tal>senom tarifom. Troskovi se sastoje od naknade za uplalu u .Dnevnom avaw" za obiavljivanje tutbe iznosod 120,00 KM i presude u rmosu od 100,00 KM, takse nil Mbu 150,00 KM i tilKse nil pmsudu 75,00 KM. Ukupno troskovi iznosB 445,00 KM. POUKA: Protiv ove presude nlje dopuslena lillba, a tuzena mOle podnijBti prijBdJog la povrol u prii~nie slanje u sldadu sa odrEdbarn a Zil kona 0 pami/: nom postupku.

Tu!OftI mate II odQCWOI\IftIr lutbu, l13,j ,n pmtiY luibuu sldadu saflaoom 10\ Sts...l,lPP-a

sldadu sa CI

7'

,Stavl.lPP""

.pt'opf. mnom roClStu, pod rllretl br:qv primJ taka za

Odgovor n.a tutbu sa' pt:!1ozirna sa predaJ~ 6Udu II dovoll sud j IUprolllu 1110l'1liuS poztYOITI 1'13 btcl oomIr.

fl>QfIl

D-o-,~":,,.mal~
O'blavIJI.vanJ'I.

obsvijtnom

prOlokom

roko, od 15

din.

ad d.on.ll SudJJa, VueIJaI!

SUDIJA

San

II

Am ira Ferizb Bgovi G

BOSNA I HERCEGOVINA fEDERACIJA BOSNE I HcHCE GOVI NE ZENltKO·OOB ()JSKI ](ANTON OPCINSJ(I SUO U.lAVIOOVICIMA ZEMLJ ISNOKNJIZNI UREO BlOj; 042·0-00;11 000 4aO Magl,j, 29. D6 201 D. Na.o.novu ~Iana 63, i tfana 67 Zakonao zemlji !olm knjlgama F BiH (Slu~1!8ne no,ins f B1H" bmj: 19/03 i 54/04), Opcins· ki sud u Zavidovicima

MDG ACH1EYEH'ENT

FUND

Poziv oa PORudu BIRflTB/U/OI6
Rekonstrukcija Masinskog fakulteta u Sarajevu

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJISNOKNJIZNOG

ULOSKA

Gradevinski radovi na rekonstrukciji Masinskog fakulteta u Sarajevu
The MDGF Program Ocuvanje okoli!la i klimalske promjene je zajednicka inidjativa formulisana kao parmersrvo izmedu UNDP, UNEp, UNESCO, FAG i UNV i sprovodi se u uskoj suradnji sa MinislarSlvom vanjske lrgovine i ekonomskih odnosa BiH, Minislarstvom okolisa i mrizma Federacije BiH i Ministarstvom prostornog uredenja, gradevinarstva i ekologije Republike Srpske. Trajanje programa je 3 godine, ukupni budzel iznosi 5 miliona USD, a finansira se iz Spanskog fonda za postizanje milenijumskih razvoj1nih ciljeva (MDG-F). Sva pravna lica registrovana i zainteresov:ma za obavljanje navedenih usluga pozi vaju se da preuzmu dokumema poziva za ponudu do 03. 08. 2011. na UNDP re<:epciji,Marsala Tita 48,71000 Sarajevo iii putem E-mail-ana:regis!ry@undp.ba N apomena: Zahtjev za dokumenraciju BIH/lTB/lI/016 Vise informacija na web slfanici: hIm :ilwww.undp.ba - Nabavke

U .lemlii1.n oknplnom predmeiu broi; 042·0·0n; 11 000 4 BO po zahljevu, D uhera Mirle sen Muharema ;z N~,og Sahera u to~u je postu ~.k za uSP!lSlavljani" zemlii$"oknii;"og uloTh': 1. Nel<retnine za koje se usposlavlja "mljis"o~"jitnj ulolak upisa_ne u posjedovnl i[S1broj: 765/04 kalastarska OpCio" No,; Seher oznatane SU sa: • Jet br 61 .VRTO" k\lca ; zgrada povrslne 260 m' Dvo~!\e po,,!lne 316 m' Pr.m. !pooacim, i, Slu,ll, la urllanizam.g8od.lsk.i imovinska pra"" po"lo"" Opei"" Magl'i posj.dn ik nav,d.nih n.krelnina je Uu~era Muharem sin Me~e sa dlj.lom po 1'/1, Po~vaiu &e ri~a kola polil2u pravo vlilSnlSt\lai~ ~eko drugo pravo na tim nekrelninama da svole pravo prija,eu 10k" od 60 dana od dan, naj""" podn.swm u dv, p,;mjerl<a I d. pod","" dokaz. La 10, " suprolnom njiho,a p"vo n"te bi\i u,alo u Qblir priliwm usposla'e I.mlji~noknji;ni~ ulotaka, lie. kOja p~la!u, p"vo na tlm ~ekrelll[nama mogu navede~1 10k na zahtlev produzi\i za najmanle .lijedecih 90 dana" kako b i 1m Se dala m ogucnosl d. prilla,a pOlrebne dokaze. Ukollko u prndu;.nom roku ne "sllj,d i prlj a,a, zomljisnoknj illli UIOlak 0' s, U sposta,m na osno," tlo latla pribavljenlh dokaza,

.u

BOSNA I ,H ERCEGOVINA PEDERACIJA BIH
KANTON SAAAJEVO QPC~NSKI SUD U SARAJEVU BlOj; 65 0 P 16700110 P

3'''1''0, 01 <17·201 1 godin,
Optmskl sud u Sarai"" , sudQaJ".. Henio" pra",ol stva~ lUlitell" Turkish ZI""'1 Bank Bo,n\, dd S,raj"o, ulle, DleneU,a Cik· rna. 2, Sarajevo ~1lIiY iutenih Ro,c.nin fa\im, i2 IMle. uli,a OralIO"' i(ulidlan' 14: ViIO~'''C E<fJn il Sara]" •• "Iioo Mechemie, Trg 10/1V; Gaiic Zoran i, 1U[];l" ullea O,;k 36: Oi,ali" R,mlza i, Saraj"', ulica Tr~ n,,"visnosli a. radi "pl,l, vsp 5.77a,50 KM ~bjavliuie sliedeti:

'"g'.

OGLAS

PRIYATNA SREDN]ASKOLA S PM YOM JAYNOSTI SIROKI BRIJEG PRIV ALJ BB - KOCERIN
VRSI UPIS POLAZNIKA U PROGRAME SREDNJOSKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH, PREKVALIFIKACIJE, USAVRSA VAN] A I OSPOSOBL] AVANJA, TE U SKOLU rNFORMA TIKE I STRANTH JEZIKA ZA SKOLSKU 2011/2012. GOD. SVE INFORMACIJE OKO UPISA MOZETE DOBITI SVAKIM RADNIM DANOM OD 08 DO 19 SATI, A SUBOTOM OD 09 DO 12 SATI NA TEL,(FAX. 039(104--552 ILl NA WEB STRANICI www.pskola.com

Pot,,, SOIIl·Menl GAJIC lOMN" 11i~10,olien OSik 36 ~a u rOl<uM 30 dana ~OSlavi tIgovor na.\u!~u od 05·11·201'0 gO<1ine O kolom i' Wlilelj preiJlolio d, '" .. "tl.ni Menl obaveill do ""rllJamo ispl.\B iZll", 0<1 5.77850 KId sa zakooskom .zaleL"om ~atom po~ Oil dan. podnolenla lulbe, tJ. od 05·11-201 0 godl~ ~a s,"" do da.. konl~"e isplate, \e dl mu nadOknadeIIO!ko,e p"nic"OIJ p,orupka, ;Y' u. row od 3~~'"' pod pnlelnlom pnnudn"~ ilVl!onia , Um Sin i' \Uln8lj prB([I.!io d, ukoliko lUl""i n, postupe u s\dad... ~~anom 182 $13'11 zpp..a, da sud dQnese presudu ,bog plop"ll3ni3. Odgo,or", lUlho mora bill 'az"mili. l .. dl2avaUowku sod" Erne I p""ime, ""'" ~ra'lIl! osolle, pr<iblvali!le iii t!oravl!l. octnosno sj,diS\" '~'nk •• "jrho'i~ .zakons~h ,aslupoika I punomotnika ako Ih imaju, p'Bdm.1 spora, ,.dfiaj ~ja .. I po\pi, podnosileli' (11an334 lPP·.'I, Aloo 1lI!",,1 (}Wora"" MOOnl ,Mllev, Odg""'" na lu!bI; mora sadrt,vall "",loge o.poravanja, Ilnjenice na k~llm' zasni~a s'ioje Jlavod~, d'okaze kOj[ma se 'Uty~u:ju te cinjen;l;e tt pravnl m,pov. U odlo,oru na w!llu, IU;<oi ce islaoi mo~uce p!(IC,s"e prig"""r. ; izja>niti Se U Skl.du: s. tl~nom 71 S\" 1 Zpp..., lu!.ol mote" odgovoru "a Mbu, a nalk,s"ij" na pJ1pr<imnom mOl!lu podnrje~ ,protil'lDibu U skladu " tlaftOm 14 sl" 1 IPp·., Odgo,~r no w!lJu sa prilo~m. s. pre~alu suou u dovolinom oroiu primjmkl "sud i suprOlJrustra"1<iI s; pOliVllm no br1,i~omii, Do,la,. ,a ,malr •• 'a,ll,"om prolok, m ,roka od 15 d,n" .; dan, "1 .. 111.'"1'-, SUDIJA JASNA FAENJO

·09Ia51·' malt
~ Voztla i dije)ovi
Prodaja
O.,e] ASlta Ku]JO,Sod- 200.2. pro, cog. 2006
• Hi LnO nrodajem

Dne~ni

avaz _,.'"',

.....

"'".41

V~ moll» o-glClSlt ~~~a::£ladl'UU iii SMS-Qm

moJ(I1o),

Tolanjlko 240 110006aroJov(! mulloala.a"P'Y,u:~bq
e lzdelem iliprudejem ranu. T~1.{l(i29]7009_ 908_ radnlu na Sl-

061142015
ogiasl
.1edn osoban numiesren stan na ,,\1. Poliu.TeL063~50n
.' KMC"O, lzdaiem dvosoban stan, 111_Rusida Prgude 13. Tel. 2Q8-I71,

• Prodajcm za Golf~ alnaser, alienal(Irt2~ 3!4 i ~OS\i:ila \'U~iJ~ m,o~ t mentaja. TeLn1353

1·996,061693410,
do. lO.

• Orehic ~,apanman i Zil: 4 esobe, d neve i~ sp::tY$ca, kuhinje, kupati-

• Rtf.]'ltull Rapid

(1611&4796.

god.~djxeltre,g:LSl.

tcretni kedi 1'995. mjeseca. Tel.

au R-a~ vdo

013/220·068 iIi 061 147359,

10, terasa, TV, parklng IJ hladu 40 PO\i'QljrtO_ Totl. 91S.2.-tn

trebu zalcdnlcke kuhinit'. Tel. '01)382 67 36Q-36Sj033/62!,-,119~ ~viniI?OSlij.e , 17s.al.i. • Dilbrinja:5-* izdajcm pos. prostor 6j, m2.~ ze sve djetamosn. Tel. O.3i.3i

• lzdnlem [edncsoban namjesren :5Hm \J Hrasnomcd I. iale. Tcl.063 717

638-006.

615-600,

• R..ett.ilull Twingo .200.2. !1;., prcl:ao "9Z.000 km, redovno scrvislran, odllcnc

stanie. Tel_ 003<W5 Sarajevo, 863,
ka, mL!:ii!ik~airb;:tgtJ'Ir'i~

• ' D ~'(I$_ kOi1_f_stan, ed h~!1.~ hikaci i;l! solldnc namjesten. Te-1. 033 646~1 ~4,

• R~ti.o Seen ic- 2(lCll_ god., ~.e~islr_ dal]l nsko, nlnrm, mctalik, clekrronl-

benz]n, ful oprema, bertoee mel. siva U o"UitnQni srauju, pOVQ,1j 110_

Ron rakr tel.: 061/136 3M, 0"1619-052_ 7854- IN df

sreauta.v

visna knjiga. T, l.06113S ~II. • Rerrcvizarska ugledaJ:.-_l~ sve vrKM. T el.l)6] 51l79'9. • Smart Fenwo, O.g CDI, 200l i!!:OO,~ ~. I212D! I., ",-,$,Q 8:;..100 km, dogovor, TeJ.033i7l~18S,0611311&49, • Scat Ibiza ,lAB 1.9'96 god. rr=g.I1Q 21.10.11.! l a irb<J.g:a alu fclgc, tlernil:+ zimske gume, la IJIia, CfVoCIl3 boia, Ci,<n, J71)(lKAt, Tel. 0< 1345 448_
1

~ra-zira:i'i!

ser-

• MakilfSka Rlvilcra ~ M2IJ i Drveil.UH iW!!Ijcm arJa_Tlmane i sobe sa uporrcbom kuhi nic. parking obczbtleden. T·el. 00387 61 157 790;

061 03,5348.
.' nvoseeea

• Izdnjem lcdnosoban stan srudcntima, sarncima iii br-atfl(l ttl ~aTU bez . diece. Tel.03346~14.
ko~

Tel. 00385 II <13616 iii 00335 91583
1i}1,_ • Maka-N ka, :apl!IT'lman 'IJ eea rru ~I':ilcal za dvi]e osobc. Tel. 06J 224 174,

.' Ljcmj tc povnliao L1 Makarskoj, sobess upotrebom kuhinje i kupatLla.

den dceme ill zaposlencm peru.Tel. 033442-331• Garscnicra

f.I.ilm.. stan, cemar,

SU.L-

bracnom u

RbI. To!.061 906761 ,

• Jadafcm munju SlIcbrlleajne

k:u.cu u
~kQ_le.

Cijena

Vclcsicim~

150

00385 ~I 954 lOoo; 00385 1 I 618 306. p"
• Levine na Peliescu, iadejcm velo povolj DOapartmane i scbe "'k[i !Tlali~ira[J in sa :pogtcdom {IS more t upcrrebcm kuh in le. Knnrakr «I.: Wl 9324 1'1(1,00385 10

S~~~~;~J~iir-~:Ut. Tel_ 212~124}iza ~~~~~~~~:or~:;~~~licn~, plin,
00385996801.)20.
• Gradec, • Gradac - ked J ellcc, sobc-aparun ani~l.!god no, kor.~.fomOj pcvof 110_TeL povoljno iznaimliulcm e lzdajem nOlmj'cl.[t:D dccsobanstan ~l~O;,,,&.;.;g:r:]<li u Veh:.~itimi3_ Ttl.
O(i

ked roll] ice Kosevc

• h:dalem nsmj-jed-k __'soblJ:sa c(ljno rn kuhinjom, kupmilom.cen. geila-

0619230'14_

• Mor~': Klck-Komama, lzdalem apertmanc Z3 3--6 0.50;:100, 54l: '1.1 poucbom kuhjnje. --re_1. 62, 439 .E9 j 1161 437 0

719.
t

• Prcdajern Golf A·6 TDll.O • 8 I kw - , 10 KS - Co,. fen ti.!1~ goOd. prolz. 2{109., model 2-010., cerceo ,1r:aI.H I ek r~tiSliv"'an, klimatrcnik, park sensor], atu. fclgc, moguCa za rmena. Mub. I)6j 564 1
J

Iiu. Tol. 063 895 011. 616-649,

• N :ilmjclle!'l

jcdn

1;k.!3. :!i

ta [J !1_~A.
1J

Polaz, 1\~~.

7924-1Ndi
redovnc scrvlsirana,
j

n.

718080,

9IS7·1Nd!

• Suzuki Alto 1003.,jdlma, el. podizaIljr;-s.takala-.)SCl'''o, ADS.. Tel. 06] 2M 966_
odliencmstaaiu,

soee i apartmsne. Tel .. 00385,91 ggO 21).4, .. Gradac, UtI krevetne sobc~a bel ko00380 .21697·123_
nom, ku padjom i rriziderorn. Tel, • Gru:!Vt04 dvosoban n!!JJnjg[en stan,

• Izdaiern namj citeD stan 44 m 2;
bta'1!:nom

d~ vriicme, K. Demirovjeo, kod Sud, Hi j~!,A"ek$. Tel. 033 616-136_
• Iedajcm namjesten STan 44 mll brasnom paru btt diet:e- I?riv~k:..!.~~! sve odvojcno, K~Demircvicn 42, kod
j

pam bezdiece.priv.

kucana

• N::Im jcstcn icdnos, stan pos. iza Me rka tara, a. Sarajevo. • N :ilm.jdl(;!1

iza Merkawl"a, 616-649

jcdI!.os. :]:'!a!1t pes. ttl03"'_ novo, Sarajevo. T el.

• Skoda

Fabia

• Al [, 156 SW, 1.9 lTD, 10. 2OOZ.,
ni]e uvoz. Tel,

1.4 MP1, lOOCI. god., u TeI_061 170169,

• NEU L\1. - h:dajcm scbe pcvnljno, blizina mora, obeablieden par-

001220245_

• Surc_tiajbe- nove j i'J(JJ cvne ~a sve lipcvcvoaila, T.I.061149462. sku cbradu
• Vr~i~ i!!i:!".ad!i.J ugradnju, j

king_ Tol_ 061 366 443.

priv, kuea, 1","11, Tel, 0636l92l1. 68;.]8l6,.

Sud, BiH, An.k" ToL 033616-136, 119i3!.
• hdaj

793&INd,

• He:.rJ;:et Novi, Kurnbor, iO!;daj ern sobe.kllma.Sum cd rncra. Te.I.'OO.J8Z • Hras no, apartman
JI.:a

em na m i.t~le:O sean. T el. Q(ll

B,'Caffliji.Mob,06190l891.

N lIm.j~l.ef.l jed n.os.oblltl :!itll:i"i ae

• Audl A4 2002. god, knravan, presac 1l 0.000 km, kl ima, ESP! dva kl~L~~, zedcr.odradeni servisl).reg.do 1]/11.] cij.

I6.500 KlI-I. Td.OOI 195938-

pcvolino. Td.061 l82478.

ogledala

za reuovlzore,

ma!in-

sobe uz more, parklcg,

• NEU M - luksuzni apartmani i
klima,

• A'U to IlSlcd:tla za n:trr;:wiw,(c ~ $ve \ll"Sleamal..l KM. -reL0611491 00.

Kupovina
• K lIft'lliot-m ha. 'i."ari:sa.tI::J 'J,i'O~i GnlIa:
(0••

• t\ulOlimar rl3di svc vn;tc au [CiJirn. r-ado~'-a..br-lo! ~t::flirtoj kv~li(et_l"lo.. Tel. 06!27(]421.
• A,Ulo:;mk.ls qRulc", C1rL.sLm~.l ~c.remjbe i boc.na sa 1.]gt:adnj'1lm. GiJrnncija 5 godinii. Stup,. Hoj nickil

i

""'.«,

k.uhio;" TV, b.I~.on. Tel, 036/884·391. mob. 063/511·781. 9Z1-IMo
• OREB1C ~ b..UZCUlO povoljno ;tpartm.:tni 4::P 4 i 2: + I ~Qbt. K"mpiOl oprcmlj'<ni. Tol. 00385

km"i bomvak. T<I.06Z 100 285, Sarajevo.
k:c~~::vO~~fe)~~tl60U~flj~ jcl.Ien
• Hfti$nQ~ itd:iljem dVO!SQbau Stall. Tel. 062204 :208. D.21ID-

uocen

ie

i

• [zdaiem n~-:-ll)jdi1CTt troa. Sla!1 1..1 jzu 0 H R~!!I, Iruerner, eemr, geijanle.kablovska. T,I.061 (1678;9.
"lgLl!.di 1:1]

k:m~{~~!:;~~~~~:Si~ T~I~~?~~ 1~
plnfu 6 ld.ja i 1 garaze.T ,I. 03), 6 I <-891,062663 542_ (m-anc smj~lenc uz mor~. T~l. 063 327098,0361884- I69_
• N"eum izdaje:m morn klim:adzira.o.o • Neum - !J1'OVo],nQ i dajem ... :ilp::lr• Ne u rn -

iadajcm

a purtman

ua

i

t~~[~r ij6~::7~~'~! f~1~g33
,m,I" T, 1.(162Hi 905.
• belaicm
p. proS,IOI

• Izdajem

ngm rd!.etll!. C!ill:~'.lnj~u u nas~l ie 80:S\'C

• I..:(d:ai em nl:l rnjclj'(t;: 11';

$OP13 hod

T,L0615C14 190.

sLakla

• V rl.im.o otkl:.lp mb] iJ:TI in! ha~risaI] ih i aOlra jal ill vozil ... Tel. 062 506

m.
saDri

d,n T<I_06J 506303. • Dijelovj od PaS:ilt.:o. l.6 di.~IJ 86. ,god_.~ .-eg~i1ilrOV,!i;!1do 12_ tnioesotCilo- Tel061206<89. _. FiiJl DobIQc..rgO' fun;;oJl} 1.4 bc:n~ KlI-i. Te!.033/719·185,061 110649. TeL (16I g) 1080_
• Fia! _PUTlloJ) L21 1999. god_I $I\'i meL] 120.Q(I(I- kml g;lrilZ[ran + 4 zim'\;OHUIlJOVf[I(iJ,

gOO., bijel~

109_Td.(l6l3>< 1,9,061 411317_ • Ci[1'ool] e2 1.4 HDII dize.l lOO50.

• K:uplljem

i!!lpar-ska v~ji'jl~ ha ....:J~i: irilshod-ovana.. T e-l. 061365 19':s.

10713631, oo3a5 n 1375724_ 9245·]U
J

~~,s~~:rp$~Ir:~!t~~5~5~~g.nu ces·~ ~~~'b~~~.¥~:~1at.:~rr:tl"~2~8jtm s"~
• Hrilsno> Damjcltcm.l wblJ,
c(:11 tI.

1 j 0 m2

Zi.

061 141752,0011 al98!,Ol688449J_ 036880·5BL

9panil1t1fi.e piuki.Dg.

hi tZll A'-iob.

.' Hras[Joj P. Rib~!"~ je-dl"l(l-$_ lij'"}!1;) o]l'rem! fClI] sIan, -c~mratl]o, 3 !ka~ II r(J

• (~d.ajc.m PQS_ pOO$~or 1;) :rt;!,Z~ D:amje.ee, Ha.mill Ie: K~evlfB:kOVj.ca

.' N~u.mJ izdi3jl3m apiinmane·sobe p¢' mc<a",od mO"'. Mob_061 488043, • N 1i:1Im, sobc :;~ .klJpal:ilo.ml Il_PUunani! j,0 mOod i'i.'1;C1t.a, Id.ifi'Ul! TV~ t::'ilj~ ldng, kubjnje~ Mi.rillern. Tel. 03-6

oo~"jnove g:u m.Ct.

1

l

re;. sod.

bh. mtllllmo, mla.dagmti:ho, isklju~j \1'0 1',1.0613151<>,8. Td06J614a87_ "dijdov,.
• Uzim.:am • Kupujem ispod lr.ti~Dib d i-Cll.ft, ispliltc. odmnh. nl3vild:mILii

• O\:kup1~~j.em ispra .... vwiJ~ na ns

i,o.;,rn. TcI.061 52219'(1,
• H Vilt
-

17,kOOg,]o,. Palc,",TcI,(I61511432.

• Aerodromsko fL!!I$elje i~d9jem pm:. pros.tor 40 m2,:lil ilgcndj-C pre-d·

iootillaama.
j

¥:~Otlt~~7 ~~ ;~d~rij~
ToI_Q6J851011_

1

sa

pari Ii tmi.

"lin, 8.{.2007., r'Jr-el:ao41 ,.000 km! 1O.{I(IO

ToI.249~7.

h_Bv.ar[s.:ana

os[ata

:ntHt!

• Aerod ro L"n5ko JJ "5oC1j"~ izd~joCm pos. pros:m r 40 m.l, :1.01. agel1.-Ll j~! p"red~ smvnistvii3],kao.cc:lilrijCJ, 54li papfrima. • Apanm.alle i sobe u N eum u, od· milh pored ob~Jc) i,zdaicrn povolj no 5.:L TeJ_ 06 I 131 8J I, 033

m od mo~ TV, kl.imil, piukilJg,. Tet. 003816319120L • I'IidZa, -t:~Dtar) dvo.:sob.m] '[]:i3mic;te:n!, centr.d lla:J, ~d.aptinmj d vj cma
SmdCl!"llic:a.ma. iIi :i"..ap,oslen im!

iztLajem

kLitu 4-6 owba, gO

• Izdajem ('lIQ$. f1tQS[OI" o'~. 5Q m2! p [II. Tdanjs.~br. 4~)(izmedtl omii pisllD cQ:iAv:ilZOVOg~o:mja}_TeI.OOI133000'_ nc::[I'lim

884-477,00118,16(]_

• Izdojem ()00lovne
iCi!Jt.j

!>Oosobi.TeI.061 999981,
.1";;daje
$~'

100

Kl\t

IlldZe,50ml. Tol.06242l503.
.1~dl;ljoC br. B,Smp.
$1;

PQS;IOVl"Ji prQ:S[OT~ et'l'na.r

J-~~~j:r l°S!t:~~c:~~~T!~_ atl
199008, ll'.
• t2d!3jem p(:Islovfli proster 9ij m.2~ uz gl.ILvnu sob r!I~ j n tcU, za sve fii!lrnje-

15<261..

pl"08(Qre za roz. n;t 1ji~c [l;Ik:l,t'ij:9:_ T'e.l. 00 I

• Nellm: I'znojrnljujem :o.plflrnane b li:;.:y mora! S:i 'te~Siim.a ipOgll;O(lIJlI]:a

more, T 01,036/1184·710i062 910 J64.
• N cum: ko.d plafc
hQt:cla

lznuj rnljujcm :o.p;]I'[manc ZC[JLI,_Tel_ 063 496

Dij.da ooj:[):1 cijenil 6..800 KM. T<l.061 ! 44 ,162_ • Fi8 L Pumo muhi jel 1.3· di:rel} k~_'-f.,~_~6Ib:\:l~:loi~, ,jim. 6,900

• Fial fill nw ] .3, dizel! 2004.

god,,!

2

~;~!9~:m.
'W1,,,w.~'LIl3.lami:a.rom

rro:s.obn i:5 t:a..["Ij y]. I~! iC:kil Tel. 062,7ijj. 343.

• haniem :ap.art.ma.n Tivii1, idcal.m
ToJ;l. 002
J

d:i:~[!muG~tk~~·~~[~o:O:r~1;~

Izdavanje
• NcnlP - iw::!je:rno pO""O] ii'l.o Ilr~T.tmlliteL:sobc ml ~ii.mOj plaZi po najni:1.im cij.en1lma. Klima TV i
j

946,Ol3S35"W.
• AparcrnilILi Veliki poijesu
j

2J4

~ljnO~ 692991:18_

TerbS3g~~~ia:ii~!~2:r~r:2
!U

ne, ul. AI.ipa!in, 183,. Td. 061 llS 524,03l4B6-'5B. • Izdlljc_rn jIDslo'mi prmlOf) [11. H. 523-881_
f!"J:fIo

treborn

T<I.061846930,003859585920l4.

• 0 reb LC" ~'p:3:r ... m~n i i oobc Sa upokub inje i kU])aliJ a, parkin g.

MY1Cveli~

9'9~ GrbUVLC:J_ Tcl.

033

" Orebic~ :y~attm:ll.l"liJ 2-3- I.;:reveu~e sob~ s-a !kupaL1lom, u:pOlr~oorn ku.hi ~ njc" p:ukin!;jCC:!I 200m od m.QJ~. Tel.

t~~:;i~~;m~
Le.i(

• Fiat SCLccmo, 2.002. god., c[''Vcni, ~;j~i!I 3_900 KM_

Porio, T,I, 065 879 433. www,'p'"
UJ

plaZa i:;o::med ... D;;ir:.. i U]l;:inj:a~

na CG primorju

tm<!llillt.oom • A pllrrma.n.L f odaC9ITi.il t Gl":il.dcu~ p.r~voz obe"ibi f ~doCn po pCil.rebl. T c.1.

• Gol f 2. ~od_1987_ l,6 turbo di",l,
re,g.istwva:n.
1

Tel.

06,1 j,Z9 471.

I'".i"g.

• Golf 3 dizd~ 4 'l,l'rnta., 1.1: QdJ iCDom S!:91nju-jo 1994 __ gQ.tl.J {("k r,egi$ll"(lva 11:_

Tol. 063 l.21 434, 141·IMo

06l321158.

Tel.061 691741,

fuloprom,. T<i.061 109Sll: • Golf tI d~jetovim2i_l_3 aj n~pTic~ 90_ god ,,4 Vl''''. Tol.061 Ui66S9, • Hund,y So.n" Fe, 1_0 CRD1, 1IS oprcrn"b<.zi:amien<. T<1.0613lS376. :O::""",ochToJ.OOI144572.
KS
J

• G{llf ~~ k:ars .... l1! 2002,) :5.i.~ bo[iJ a r~gi:su6van!5. 2.. 2012., jluml=la, diz:n II!
j

ZENIT

• NEUM - Kod plaio HOTEL-A povol,no iznajmtjuie:rno
5,'!Jbc

• Al'a.rlrnan8ko t;.a(cdJ"~loe~ parki

KM"oosobi.T,!.001319M7_

Dgj

prenoci~toC tmlld bblolJ"Sh", 2Q

3.7.,4 krcvo,a,!>Ovoljno, T<i. 061 133 Oll_ • Izda il:m apanm.a.ne na KorCuH. ToL06120,2,4. • lzdajeTn apil.nmnnc u OrebiCti sa klimQm~parkingom"btizt.l prillC. Tct 061566 516_
• Izdaje:m dvos.obiiD. Il:amI~. stiiJl kod HI 51 ~\~ dvj~m:!l ~! ud("tnica-

• b!da j em a~:!tlm_a.n

P.od:lca.ma

00

00l85931,863331,002334

I 19.

keduh,",.

• I.roaje:m II porlll.iti

5{1bc iT.l:ij!~

Td.066oo3937,

5"ludt:ntlm-o i s:amd~ SOO' m. i?:Md F flbri1J

• Or~bie, iipar1TILii o.iJ ku.h In jil, kup.a:tiloJ lenlS::J :S!!l ~gl ~dom :n II mrJre~ PilTking u hl.du, Td,,Il63 5084 I I. " OlJ;llk Kort[Jl~! ilpartm:ilni, pOlupanfiiCi!1: bos.ansk.a kub inja) povol ,no
J

mu koo Alijo. To]. 03< S80 547, 061 874869. kraj mo... Td, 0018521699449,0035 'l9l-50020;_ .1 zdai~m sobe izn1ld F:obri k-c rlu.hi!~ n,5OOm. Td.066oo39l7, njl<:, rcbre.no kmi Dubro'l,l'lJ.iluJ:. S oo335'95833G~19_
• [::;o.:dejem S(fbe sa
uf!mrebom

• l.;o:daierrt sol:Jot i ~,p~rlmtl"!~

N-t=I,I-

nudirn. Tcl.1)(l38.12071 5·791.
• Drolu Hva.r~Su~uraj)

• I?..dllje:m sot.Je iapanmane

l!

l'od:ac.i

rna.Tel,033441·33I ,

i ap.utr.n:Ul.t (kli rna, Imb_Ln,a~ hal kon TV! gi!l["Ili:Ivo~gJ;Jdocllt'

To!_ 036/885 16:;;.Ii O6l/8~4 751. pll

,,'.4

J

• Ap.nrrm'HI!jko pnmoei§t-c uC<!n!JU gtada sa exu-:a. oprem Ij. $(Iba!1l:tli! TV ~ s,u c. gdjoll je, park.ing, c_ije.na J:5 K.M !>Oo>obi..To I.,062530 6(lJ_
l

2002. goo") servisruJ:

knj iga, rul

• Jugokornl45) 1989_,1l dobn;:lltt8[a~ nj l.I!, I=Irelil,o80.0~ ~mll kuku i dVB re'~

• Po~'Q1j[l,Q i:t::d:;ljem $partllJJ)Dt sa :pilrki ngom 11 B.isIU kod Gradciil. U

izdajem joo:nQkreveLnu j dvukrcvcmu sobu SL udenticam 0, z:o.. ~ba.o 1l1U~ ka_blovS,K:iI TV !n ~~:rlle ...

• BjelilV.f: -

• bd:Jj.r;m dVQ:Sobnn n~mictl-cn st'in na dUZL f!eriQdJ ka I:J.lc'Ys.k!l~ blind.. y 1'1)[~ DrnClJOm p:Dm, uz tram. stan ic-u na C V i! i_Tol_062 79>276. • udaje.m d'VOOoba.n nllmj~um S(t!fL ~... ~.m, ccntralno j;riju:n i i;~ ,ka~ bloVSKB TV_'-el ..033667-00.8]062972

3~5~sobni~ uz. s;omu pli3Zu - izd03jem. Tel. 00,8, 21 773-l05, 00,85 99 68, 0611. • POdBCii, ,kuCu uz; mort:, \1cliki dvosobn i llpanJitllt1 ilis(l'be:sa

!!I]lar[m!!lni

kuh i-

Tel.

k"hinjo. To!.061 51735)·,

!U

1o'00rebrlm

Ill', Pofahli,
• Ildajem

• Izdtljem

SClbe

To.l.(166003931_
1

Silude.n dma i s.amd-

• P'1Jf:!!lici, icd.tlO:Sl;!lb:an oprcmljcp s[al] u smmb. zgradiJ fen ovi.ril.n j yeo· mil 1;.In:diJll) z.bo.l; mimc lo,k:]C'ii-c }J'O-

Kon r... I.~33/l03·Mo\; 0611595·103.

j

Hrvn<>koj. ToL 0038, 91571 5505. 764J·l nOz • Ncum~.jJpur1rn:mi PTCCOLOT-

326,

• B UC::I P01ok, izd:aj J:m prn.l:m. dvo!$Ob;lnSt:il.l"!!sp;r,1I1ku 6r;:_Tel. ~2.2:-it So_

.lzd:ajem

dVQ:Sobnn nllmi~l-t:n

sHm Z!!Ijk,e_ !ill!n!

• l:ld_ai~m sobe 2a s.,avanje Itod $ebilja, Bost:ariijii s.a kU]J<lo(ilom i TV~ oiion.I.S KM. To!.061 192073,

~~~~: ~~J~ :J~96\tJl~etu~ 3~i&~~ ~
(161257567,11,,",,_ 0616774a8_
l

• Ki;l Rio RS htn !.I~;it.!,:j! mt::\:!!Ilk's.i vii! i ~mLi1lna, klima, 200:2"" goo., J.4 BI U o<llicilom sllinjlJ! rt1;-de kruj03 4. mjt$_

• Ce-milT - I~p:agl!j kil] n1.]dIm lloCcnie ILl hlk:!iUlllO (IprcrnJicnom
a.pan:rnaf.l.ll. Tel.061 7Z471j._ T1J Idimaliztr.a.ni a-Pllr[ma.nl sa le~ r~SQm, 30 .rn 00 mora, p;ukin;s • Cen1iiH, [mwban stLin u: S~:Lilie"'ll, k.ompt namj$[ot;n! i2:d:!!licQ'i Ji!!l du~i period] ZV8 Ii i_"lil16 h. T e:L 062692 '"J77. • Cislanc G. v.r;ci I.r05AJb..m, rLnO cptemljen 8\a n: 'LI ~,gtadj_~e[tI:£_ gI"Lja.nje~
1

¥cr~~fiti~'~9fg~k~';:9~:~~19 • JJI.Aillje;m dvos.ob'ol1 prll:1.~n spnutKil6f:_ Tel_522'-71:i_

u1az, Srup] bliru munviijskc. 464-36l,066130718 ke_T<L 035 39l 095.

'SObLIIi kupa.tilo,

()(I$~ba n T eJ. OJ J

• POnlJ da i:skljuti\'o ~ nra.nl;c i po:,!(ll/fie ljude! i~d::Jjem pti?emlje kuet100 ml) na.mjclIeflO, op r~rnljeno. T~l.

1011..TetO<11563W.
• unciii
m:::itikj.9_S-00KM._

X, 2004.,.fuIQPn':ma,<Luto~
TeI.06lI43Q.3.6.
l

<iion, 10.5OOKM_Tel_061 S3J561,
• M.e.rm:I.es ~ CD'[~ 2007. g'J

• Mercedes:

28(1 S, sa fu] I oprernom

llIliguran. Tel.: ~361880-669; Mob, 063/149-359; 06JlI42-757_ Pll

bnJ D,T,L 062387 571.
OllY;!lli

• lro"jcrn dVOS(lb.aIl,

:stll.n Kotcll:),ko
stan :!iiluden[t·~

• Jzc:tajl1:m Sprl!L kuce ozbiljnCim brn~nQ.m pnf'U,pn:kopyta Plitvc klLni~ • Izdojern smn-kaneelitrijskl pros,.. l~,r(poh,l nl:!.m i,cltt"t1) 711l]_2~ kod Ka Le• hdajcm trmob~n uliLii :Buka.) St.anu. 5LTOg(l m
visoko r,Jtizemlje.

• Pos. pros-oor kom:plel CI]1r-em1 i~n:1.a ikafc-. Lrnwrliu D. Cialalloc,60 m2. Tel. .' Si.:il.nna Pofol tCim.a pog,odan za ristoJ:-sa m~ _rn~i'C' ~ D_;;'k:r.j~ipl;:ritld
l

LU·

i,d.iom, T,1..062<1748~.
• TU'CE.PI, apanrnllni uz samu p,ldl..l Lu'il;:J! ~o ~:;!J pn:k nl$:;iI1l pogted, klimill parking. WWIo\I.rucepi._ne-rjpl:il:Mii 894-1 MQ
j j

,<:iiio-Td.0625l80.l3,OM003806,

• r:i";dlli~m d~Qba.n (bliO!;o Kamp'Usa}!

3{10 KJ..l

+

d",le, II! 'pral. T ,I. OM7541 18.
Ge:nU"L1~

Tel. (16I l6382-4,0l391l·IW.
B. Pcm:Jk Zil:b:r.ab'I.i(l"3f_
J

..

gan",opl'Clll.,mOl.~", Tcl.061 !!O4114,
• Mt'-rtld~s: E 220 CD [! ava [}lgard! amom t., rrip mmik, CD) radio, mi., kll-la XCilJ.OIl i iii t_ fcl:l:'lCi-rlO\'C gu mC -5CI'"isna kn 'iga.. l~.el. 066 364848.
j j I

ele'~

Td.OOl8268544-149.
l

Dc!1QV i 6", aJNllnmatLi bHzL.l moral padd ng'] vOOll non-srop.
• Crna G(!IIil.~

658-946, (161,28 053:

• l:i!:dojern dvoooba.n Slim sllJden dcama (b li-:ru Kampus:a}. ~re~. 033

.' Tros.

5tilll"po.'S.

ulnz;, novo, 160 KJ\t,
T.el. SOl u.599.

T,1.06,llI06.88.

• Opel Astra kiJ[avan dizel, ]9'99., toe.kue,c:tSlW'l,lllil9_ TeLOOI2.10016. • Peto I 06,g,oo. pr'.lm d-aJji1J. laklj_! ~ibc~1 S:L~
Z~

• N'EUM - Luk:suzl].i npllnma.ni ki.!lg. I nformadje n:o (Cd.: 0l6/83{).479 i Mob.: 061 262-1H 9!J6-1U
LJ~

10,m.wll. Tcl.061 523<184_

.,zel. mc:tal.ik, JNlltr:nj~ res,

ml)~~ iklimi'4 k .... i.oj:il: h

1

TV!

P;lT-

.",10,,50 KM_ToL061 H585l_ • D. Vel~ic.iJ :stan-s.pra.tJ extrn nIJmi-1 Z-lJ :;\run~~ s~ p:3Jk.iIlJ;;cJ rnJ cij.
f1C1"'oIJ a. Tel. 033 llS· 713. n

• t. Virll, jCl~L'IIos..ILjepo oprc=m.lj.en 5:mn~ u zgrnd.i ,c~mr. grijanjJ:~ blinc'l

• Izdakm dvooob;m, n!imjeStCIl stan kod A IJsui is kc ilmbasade U i:en:[l'uS!!Ir.d;je"'·!!I_ Tel.06lZS09j.7.

• Pcio 2.Ofi) 1.4,g.odin~ 2.003.~:prd;i1o 90_00(J,(ul op rem II! ~eci~tl'(i.-~'an_ Mob_

• Dobre VodJ:~Bar, GOIii~ s.olJ.l: 70 mQd mora) 7 EUR-(lpoOle~ju-,ll!.l:;i',:I,l_pO-

c.

An<~~ T<I,03l616-ll6, Tol.061 182061,
.' r~'daj~m g-ranllp

r.tD::~.i~
• lz.diljem

gars.onjcru

nom j~tenu,

~!~ d~~~ej ~~v~ ~

~i~t

Tol.06I 905 l.12. • J ~d MS. Mmj~te:n St9f1 u samb_ z.gmdi,D. V.lo1,iCi. T<I.062 134483. 1lI39J, !!idZa.

O~~l~n~~~~ir:~o:~:~~~~xl:
• Jcdl1os.. !1R!ilje~t:e[J S'tl:ln_ T~t '070
fi.:il

• Trpanj~ Peljclt'lC],rokrc\l-cmi a.por· t ~mjn bl iz:u mor'~ ;;;aseblJ.(i 11; uhi nj~-<~ TV] We, mr.as~ I'oreb::"l.n u1mz.. '''el.

061 534261.,00lS59S 1880141.

• Trpa.l'1Ii- PeljdaC"~ !toh.e'l,le~n i:il[)::!ttmal] i bHz.u m.j)'~ zosebn 0 kuhlnj:a,

&:;'5;:;'i6I'~~"s5~\Of;8)~l:<. 869.,

ToL

:sa in"'''en!Rl'Clm.

5j,3.

061 Ui8l02, • Polo 1.4 H, 1997, god. Tol_061 510

;--Vole malo oglaso mofole sloti: ipulom web po.rtalo WW'W.dncvnicvaz.ba, lok.o ~Iotelo klikom no z-Clokruieno polje 1'1'0 slid ispod doci do fOm'lul'ol'O koji trebole popuniti iposloti. no mQil: molioglosi oYo~.bQ
1 1

• }cdnos... Pl1lllU1 nan "Zof.l).TeL459-811.

-- - -- --- - - --- - --- -- - - ----~

pm. 'U.I~-

• U NCl;]mu ildaf em :sobe i apilrlma~ :n1!~k~Alij.e. TeLIl36S8Q5-47)061874

rc~i;~~~~~~~~f~r.~~~r2¥:!~enl-j L6
• Pr-odaja ugrndn jil, re_mo m ill r.ilS~· r!!l~ alt~rna.[ota! .mOl. brisllt:il" me [. \len!iI~!,(I(;I_ Tel_06136:So 193_
l

ITebl
I I

470.

• .P.md:ajcrn Oi] :m~C"I~ ill tot:"m:nor z:Il Gol fa 2) 3, 4 i 001;310 vo:t:ila. Mm.e i mQ:nlll~a. Tel. 033 S.31-996~[)61 693
1

:----------------------------------------------------------I

no. T<I. 061972 S<l.

• P'wd:ajem

dva Roeno 50} vdo :povol j7

1-------------------------------------------------------1
:Telefon/adresil
1 1 Kupotl.
I

• Pmd.iJjem Lada :sUm d:3Id 1971. godins OLDT AlMER mawr) lim8rija

r.bn Ikj, T d. OM708 365,S,,,,j'VD.
• ProdajoJ:'m Polo I _4

Tc!.061 5 10553.

ll~]5191_ god_

pl"H.lU",,"I..U nil ildft'lll; : Td.tnJ'k.> l.tJ. tpOOCI S ilJf:OIO

• DMVnl ~Y'U"

lu i'lUl~ c·g'u~). ,
':

1 1

• V, Polje, manll d'VO.'S. namleacn stan u z.s:~dij,C(:ntI,al.no izdaiem. Tc.1.

061145S53.

lcknciia. [01.061493323.
• sun

• Grbavica,

dvos. :5.1 m2:~ ~P-J extra

964797.
"II)"

ran) sa garazem,

Tel.

on 6,[7·741,06

J

eee rru grada,

1/1. Kon",k",1efon06!

odmab

usetfiv,

18H.69.N

p:lpi M

dvijegurli1e,III.T,1.061.131.l68. ToI_036314-4»,.0637l2S61.
I

• Vr.al.nik~ kulil:S9lr'i

z:a$~bn:H[ana

j

• Ze.n LCi3~ centar, izdaf.c SI! pos, prostcr pogodarr l21 mi krokrWi ~ne banke, urede, predsruvulsrva, eporcke, au Dnc, selonc is]. 061 1,89 89). \V\VW.:n.ekr.eln in e.ba

ra,

garazom. Tol. 03l 617-742,061 964 797.
• HiIldZi.ci,. Bre-mvackiJ 1111 prodnjem lc.ml iibe dnlu III ~ pO za I )_000

Grb.wi!:a -.Sopi ot! uui po:;.o ban BS ml1l.1'OO KM, renovimn, sa

• Pwdai a- G rba ...iLa-S~pirtEl! !:rui ,",0soban stan 8S m2l2.100 KM (reeovl-

061 %4797.

!;Om"",.

TeI_ 0331617-742,
cprcmjienu

').111,1"'",1;".0. Tel. (6) l03634,063 58S9Ol1.

• Prodsiemsrae H rase ica,3."1 m1J jednolposoban, renoviran, opremljcn,

• Zapadni Mosl.iilr, prod2ljem troseball stan 108 rnl, eiiena :PO dogcvoru.

442,03362\·733.

• Pi.ins k a p.ee na di mnjak Emina 6, sa suluaarima i origjnal criievim a, sve 150 K.M.~mo.~,e i jelunije. Tel. 061 t99 • Prodajcin Braunove m re-li I;C za brllanie i et. aparare. 1~el. 061 3.23906, • Pclcnc za odraslc svjh 'IlC1 na, I],C' ~c-j prepusne p.od~1e[ilee- 90x60 ern, l kom -I KM. TcI.013644·231,062910

Prodaja
• Proda jc Soc 5 d u.lu rna gradcvi Qskcg zem ~i b tlzu Opsdne N ovi Bra

EUR·,. Tel.06! 561617. • H ad~i,cit prod~ic:m htt u 8~x9~5 sa o kucnicom 618 ml uscf iva. Ci len a po dogovoru. ToI.4l'HI9,521-li7. rn2,.pij a ca Hidza. Tel. (161 93lZl1,06Z,41211.
• H heo, stun u strogom ,"2, H.p_ TeI_06! ,l4079. • Uid1i3 K .•slndelska, i
1

0611O! 941.

• Prodakm carre ~i~r[jtJ

(ustupiJm)

od 7:) mZ, H reka. Tel.

• PttH:I.yjc:m 6_,)2:1 1li2~ zeml i-c~ voeniak, dcbro sve ogmdeno, i ma pitku vad u! bu na r j man ju kuru!

c.'" ~r;i

areden, llO.OOO KM. T

m2.T.1.. (1627241)03_ • Prodelcm s ran na Mel [aSu 88, m2, ,I.. 061156262.
na iT! ie~[t:rw! • Prcdajcm stan nn V racame SOm~ u:l'l.ovijoj-zgr;adi,e-xU'as:rell:efl,110.0oo KM.TcI.. 06 I489542.

• Pmda] ern stan na M. Dvoru, 40

• Ze-'ml ja pod liUmOiTL1'19N i~ic-koj vi:sora'mi 25dun. Tel.0614S3262.

g:ar::l:bl~

centra, 200 m od Ncrerce, 2..500m2. 3,5 KM -I ml_ Tc!_06191 ssss,

• Ze-ml ti~I'.e u G lava LitevlI

sao

rn I!':Id

G",d_ Mob_ 061 1.61,48, (16] 161 670. pn • NOVOGRADNJA - P.-od.j,"," 2 esana pc 38' m2 sa gerazama, l/2
spral na Debrinji j:>O~ti1! ~kole_ Mob_ 061. 161 548, (161 161 670.
I'll

• Hi mo taznu HO

prnd9jem

raduju,

dvoc-

!fl. Te!.033543·477.

!i:VC"

je

Pot'ilznja
• Zapcslcno] lCTliskoj o:sobi petreb9fi stan ([(II 50 m1~ 11&du~j ~eriCid

g17_ • Ttlris[i~ki vodic j'lOO turistidkih de5tlflildjii B1H". T'li:I. 00 l ?.s.7 92:5-*
Zenica.
00_

cenrru 144kuca sa dva grad. doeIj llia-

• Prodaiem S,d LLIJ rn a zcmlie - Hou [(lni L l!b dunuma Pcljine. Tel. 06S 605794. • P rodajem lel,"'¢:ros.om-n Stan 115 mz, [edna sobaposebaa ulez, pogndna za ordineci ju iii urcd, S tad Gred. T cl.

• Prod.

~663S7804.

• Prcdajem stan u Luzanima, 69 m2, eliena povof na. T <1.03362! ·023,

T<1.061 110034.
majlnu

krcvct 200:-.90 .... rlc povol

r~

(Ag<ncija~ T.I.062617488. Td.062677383.

e;:r~,'i:\~~~~Tig:,;W~
• Il ldza, Plandljrc Bosansklh

OB/2JO·436.

• Prodajern stan u Novcm Saralevu :86 m.2 + 15 m2 versa dC srcden, ;:LU:5trougarski, 1.95_000 KM_ TeL 061 4&9
1

• POIrebno ~·ik m anjih ste rtQ'Ii'!iI :i";:ii laneimljtvanfe j prcdaju (Agel'1ciJa),

~33/2l8-5M.

• Ofi<.

B2 Roland. Tel.
t,

• Fjskalne kase na kredi 2518(19.

Tel. 061

i5Cl~,~~d~i·~~;i;ttet50062ji9b;Jj~
• nid~f Pl:).ndiSll:! Bo~11Ski Ii il iun 17! cbjekarp+ 1 +D ISO m11 baste 1:S-[) rn2 ked nove di:rrniJe, III. Tel. 062

dom003859.2.l44434.1
• Prodajem

• Peodajcm cetvorosoban stan 77 ml! S btl [j::t A hp':;.~inom poOtj'U;!odmah useljiv. Tel, 061 167931}) vikendvoi pes, stan 61

54l.

• Hitn Il prcdalem vlkcnd kucu 130 m2 i ukuduicc ] .,SOOrr.. voda + MJt! ie 1/1! P\I hovik pu, prema Rakovlci. Clicna po dognvcru.

z

319)63_

1

Grad. Bakua, Dobrinja 3. T<l. 033 460.Q64_
1

mz, U l.

ji!dJioiposobari

nic. Tc1.033/217-1.S&,06689S703_ • Prodejere m)S(}bBn sian A Iip-aj [no Pcfle, Arfaza, 3. 5.PIll[" ll.i rniicf.ljilm xa
u~ d(lpt!!ltu.

• p(oda jem stan, SarajC'\iCl-tt.nta;r~ ~30 m2 ked BB1-cemralei.:illlJogrija·
1

• Ailene iii j;JIOlr-eb<i.n ma.nj i stan iii gaesonieea zn prodniu (pozna ti kli ~ ;on.). TeI_06;0677 48B_ • Ku puiem stan do 50 m.2) na n-ladji Voini,"ko, AJi~i.nQt Dobrinia. Tel

• M.edivC::rir.j.e.matketat:il.P-e:-;a venc, zcnskc, crlglnal, povoljno. TeL 061

0520ll_

0612l7344. 9583-68. 816.

• P,~~le L.R. kesnlce dva nasravkn i prirodae rei eve. Mob. 062 930 040 Tu:t'.l9.
1

Te!_ 06!1! l6lQ9, 01lI63~-0)2. 78l-4·1Nd1
• Prg~s rCIl] ~ H rti$n i(.'"03 :!-tat'! 42 m2! [ :spr:n1 ispod stiIDii poslovn t p:roslOt 42 m1! f9za B - zajedno.. Tel,

• Isr. Saralevo parcel» sa s ...m koi munalijama. T~I-062437;)58. rn.2) gradev.

• J vnnlca kod Dubrovnjka
• Jednoi]>OS.

l

T.1.0614.1115S,OOlS:\204B-SZ5. ,~.,Ot.o",,_ Td. (l6l79Q4iO_
• Jednos.ohall1useIjivstilfl

dQZ'o'Qlil1 ptISled

plilc 340 na more.

• Prcdajem dvosoban sun 66 m2 VO.b~I5:i1~u liea Broce Krso, 2 sprat, ci[ena 1\ 0.000 KM. MOD.00387 61 700 279. • l)rod.:aje:m d'I/QSoba n :Sla:n u t;etllnJ 54 m.2, i3dapn.lIln! uJ, Ko~vo :5-JlIJ.

SI25/0.

Tel. 061

• S tu dcm t:mtl ctmera (Zil.!iebna soba) 1<(H11.'S19m.sko,g fakuhera, Tel. 061 • K upu iem ma nj u: kutu::sa bastoJl] !,J ravnijem dijela &rni~v9. T L'::l,061 102-

• V rlo povolj no sl lku Mile Derko...it;:!l°'S:UIJ::iilm:js!iQa1O_Td_OO1709593_ TcI_061.157,71.
• Se~i,u •
ZB

• Prodejem trC~Q~!l SUUl u Hrasnom, 71 m2 + .llode + batkon, 3 sprat, u CC(vorosprnlni ci, cc:n l.r:ill:o.o. T cl.

• Polovan

Sony pl.ej s[ei~ n portabl. U"pe1.atiju o.IiSil!! u ~obrniii
S:UI:-

033647-,.,_

Slim So. m~ ut Br-tilIl~ M,
DYorl

To!_0628! 4179_ Z""i.co:6.5m2, 848.

• Prod ajem dvosoban
OR

(161574921.

7881-1 Nd,

f", Andel, ;Ov;«<Iov;"_ T<I_(161715 541
• KCoi l/llpr+:spriJ[~715 useljiV!lsa UKI;IC-!Ioi({ll!11_ cl.OO26.13430_ T • Khcljak~ Paldka euprija, dica:sa 2_200 m2 o.kutnic:epOd \loCcm.

Ilk,,". T<I. (161690
l

S(iI:n u

c'emru

1000 m2 «mljo;, 1 ~m H,d<ic.·UI;vak. To.I.645·543.
• Pnw:liijcm vi.kc1J dicu

• Prodajc.m

vikend

klJcu na sprat,

00

• Po.ln-:bM vi~ kLlica i gtadevinskog 7£mtjiSta Z<l: prodajtll nil podru.Cjll

oju,povoljoo. TcI.06lI5791)O.
PianinQ

l!ioic.T"L061702

!71_

odli ,num mnju. T,," 061135 750. 677-647.
l

res;!J)uJ'irafl~

II

• Prodajcrn g!Jl'ilZU If I na C, ViJi ttil.:J k:lIn~.I,mo:b:i.nii ["$\t-_ Tel. 0661854 161 Sariljevo.
1

Stavnj"kQdIl..."".Tel.061102214. • Prod.nicm ze:m lji:he 5.3509 m2~ na 930.
Dobrinji ;)~ Nfi1la.riti_ • P.rod:aj.r;m
ku,cY :n;t 149 I 4{;

u:t rijcku

0611!4306.

• PoU'eb no vi~e praz:ni h i n.am j~te~ nih !it:rnOll::J z:IlI i:mllimljiv:;mjc. Tel.

• M ik rowlno p(lSI.,U,tc u pakct'LJ! VI:]. 2, 3, 5 liLara !lojl! srebro. Tel. 033• Pilad dQm,9~1 h koka nosi [jCII i i r.alijanskih 11lrcbienrki z]al nlb i srcbrc---

Tel_ 061 2ct9

• Potrroan :stoUI; iJ dvijc:'spavaee:soS bi!! l'l:tLmi-e~[{":n~.!i,pOt{ldi~i {:j.s-c=n.c:ij:a).

"ik~ll-

riste gEiJ"a1ia 2x4 m_.s ,d pri.kljueci j do~vola~:pl.rakli ....!.:;' tol:.:l~ii:a. Tet 061 I
J 1)

• AI. Polje, B raza, dvo.s, nan 59 ml. r ,po, I _500KM/m2. T,L 06 I 3 \9610_ • Aleja [i pa 'Prodaje-m stan 506 m2, T<I.065758710. • AI iilasi na! KUCa I' + S + r! 9xS,)dvfi1

T<!_03l1647·S, !,061 50151,_

• T~F.05302~il9~.t~~b.~6~~ Prodaiem ili mi r I1:njamet ku.cu za 2i~.lje. Vg;!l:~~-Bl:tgO~a'C. T 06103.2
S(ilnl

T.!. 061,J64114,0I3ll.!-9lB. .' Kl iuG. Kul inil bilnil bb, iJ.ni3.d V:a:.
• Ku{a 4 sp_r.ar,3I! noWII! 1J(I":5. Libl~ij U:rmo ra£<J.da.,98.000 EU R-;!~ ba~ Le J .300

• Kl fut~K ulina Bilna bb, iznad Va· LWgaS nog dorn:a ....6 dl"l]IJITI::' ~mlie.

• P,rod:tlrt;m garsonjtn.J 29m2 Svmki rtO! tij ena 50000 KM mo,U i ~. mjeM ZI!Ive~i, Tel. 06l 147471 i 033 65-2 081 z"OIliiz.a16siltl. • Prod9je-m Crnoj Bari, OO,a761116645_
b.h.1'1:0

T,I.061925649.
Pol ~i mUDS_ 061
126 rn.2,ga·

nih ..Td_06120634S.

8SO!79,065

• A.gel](:ij U pOtT'eb,[JIj \'i~e 'ii\$.[}(iv;:j ~ prod,aju ii.;.:dav:anj-t_ Te:l.D614,9312 3_ • Agenciji pO[Nbnl) ku~ lO! i..ln~j:m!iiva.nj't' vise smOOVii i i ,pro(i=tju. TeJ.

~UC1.l~ 2:emlju II B08iiti.ci~Srbijll, T~J.

• Prodajcm, kuea.l stana raila, ~'UP~; b~~E:a1 parking 'l2,·71).

• Dobro ocuvane ru i!:nor::u1ene mi· gi.na! orijelJ minI:: (Nepiid i ]X:.r7.Lje:ske) i bosa.o.s kl;: tihrne i slmZl:_ Tel.

3. :aut.iJ. TeL

033/452·0! i.
.'
rnl~i!I'lj.na

031103·127. 816360.

381909.

503.

To1.06! ~!7960. Td.06644Sl03_
J j,

• A !jPil~jl] Il f:[i~ prod;!;!.jt:JIL lrosoban 9d.aPli riln srant 'illS. prh:em.lje,

c-

-

599.

.. 2, ,v"i 1.8-19h, B. Potok. Td. 801

366.

• Prodajcrn jctlnmobim [:ru~~'.p.,31 m:2~ Vi'njili::.

slim IJ cell ~ Tel. (1M 287

• Prodail:m·iul:!ljem p<lsi. objckat 1.00<1- m.2 + 4_00(] tnl (IkIl6'i.ict~,s.a9S.vi3llinmim parklngom uz magis.U'ill· ni jlLIt Sar:3)~vo-Most:tr!, n31 1,7_ kilO'rneu'tI! ill ","1 m Zl];m ie:n u Z9 :stamb.-po50l. pros Lor u S:1Irajcvu. Tel, (16! 249149.
1

• Trlil!im cim.crku pu~a If g:imna:tije
J

ul. KokvfJ; prckQ 100 KM_ Tel. 065

rn,eib kok •. T d .. 61.206l45. 0 I"'mmk,. TeI.061.206345.

Oplodcll!l j:H.jl;l l'.::a L[]kub:norc, I.:illij!!ns..kih j.!lrebiruki l do.ga1,;e i glis[e ~a
lov

• Z.i vt;

Smu da i
j

Zamjena
• I.slocno Doll 4! dvo· :sob;a,n S"llin~ IV S"prnt" mijeni:am.:aL :sli~an Ll:S9r:aj~VU ili flrodaiem. Tel,

• A1.;i'i~ deva:slimM LLpouc:bni.rn doz.vola.ma

kut!ll sa ·Sl,'im i plac 38.0 m2,

!7-1! h.T.1.061! 59607. 061 S·,01976_
• BilU-a~i fa~ prodilje

• B. PO[OK k'llCa .sa :svim !P-BDi.rirna, I/l ozbtljll.im ktlpcjm:a: ,lv.ni od
1

se

kane.

• KuCa sa bn.!i tom, moir.: izam r t:;l].aza '''"_ T<l.06l16S ,66_ • K uea Sil g~ra~oml uL KeNna, cen· "_,,$.Grad,b;'no. T<I.061173941. • KutB .!is okucnioom 450 jn2~ SliJlIl b. prostcr 1/1 IJ Sar~jcvu, moic :tamj enil! ~a.2 s,afl.9_ Te-.l.O:6l ~8S. 35 >_

10v'c.. ToI.061 160068.

• Prodajcm-miJeniam kuru u Silrn· .' Prod:aiclll k],t~u - II~I 'SLa.mbe- ie\"u 4S0 m2~p-t;fLferLja ~ 2 SI'$I!1.(I! ,p,ttvodlvo lJez opre.reCe.nja III, Tel. 06.2 no~pos:lovnt proslo,r Vr:aca, A, S.maj· 385351_
l

Sarajevo, rinja

.. S,' icb Ijt: l-.o~"it'" jaj;;' prt:r,w,=li-Cii hninjene pri.rod.nom hlll.nom bez kcm· ccntmUl! 30 ko rn. ~9 KM. Bcspl. do!);LaVi:i. -r.eI.0615044.lS" • Prodajcrn 2 lC[] de l~ Ijemu, b:;ti;m, dirnen.~ij21 7t8o.:'.;.3!.')Otrt_ TeI_ 06.3. ISS 707.

r:~~u~~~e:.~I~~~ki:: ~ !~~.\~~ ,n7!)_
637-'194,061251567.
1

• Rad1"Ljll L.5 m.2+ 15 ,g;a:leriie:5;9 in~ vcntarom ZlI. LLgosIit,eljstvo, nil Voj·

061210179. • M.iitoiani ku(!1,.1u Zvomikli
iltkuclllJ:Saraj~vu.
l

Tel.061817960,

U $f.iin

T ~l,

061 (>17960,033641-462. v•.oi.ToI_061622ooo.
l

• K urn

LJ

Lukavic[

is.pod pitllce. T cJ, lll~t
Gra.d,Ko·

• P'rod!lje.m xucu dva8pnna!ga~ pr.3 tcei {Ibidmlojl Ijeln:a ku h Liliill1 plac 460 m2, ceo Lar..Ilid'-i!l_ Tel. 03.3

";l~om.Tel. 06l3760l2_ • R.a.kovica~. giilj, dun. il'{l ze.mlj i~:ta, Tel. 061294 ,S6,Oll >14-,65.
l

165566.

• M:iI~ine zs hem. tj~~,"'njt. Tel. 06,2
1,

• Alip.il5iniJI pg!jc C-fua mijcnjam I !S.o.:sohan SI9.n 47 ml,:1.a manji U:1.Mk-

n,du. TcI.06252H86.

• 80S, Krnpa, nasel ~C:' Donje Kr~illl~ 8.500 m.2j i?iuccl.i.~nCl~ vlasndIvD 1/1) c-ijena 40 KAVml_ 'r eL 061

• KuciI! HilliJbil~it.a

!56886.

Td.0611.56886.
• B reka posoban1 • Brc.k.a
l

• BL'l'S_ Krupa! SoJcak, llO tnZ, sa :svim komunal ijiil.miil) 120 KM/m2,
prod.ajem

.' MOS-Lar! 1.31_ . Ti[a 268! llt1)dllljem M :5tan 61 m.2, VIMnBi{vo :adilpdran) 2 b.Qlk.o[i~ i poodrun'!,ol'rl._ Toel- 063 288
$it

• p tod:jje-L'i1 ~ u~u SIi;.2 ::;.[ana~ pos.ebrti ulazi nil Mall mmovC'u povo] ino, Tel,

.' Rakovica) Ka krinje daic.m dunLLm zemljc:,

)~,0l366,-4W
dllljem

:POreJ ,no fiTO· Tel. c.61 l1l4 !PO\'"OlilJoopro·
Tl"'l. MI

• Moj iTJ ilo, d;,:oipOSOb:at'!! I ~pnu'll ren crnlno, za sliean oko n gimniil7..ije Ul do!;oVQ,r. Z.... Ll;:;1 ]? h. Tel 062 sti

"" OcSpI,,",_ TeI_>3>-631.
.' Pelene-ulood supoer7l

• YeS masinc ~por'i:lC :struj:a:.plin, 140:- ~60. KM! f.tl ~idete 80-1 SO KL\'\", r.ckl. frizidc:r s.a s.ratcmi m nadma, dos· neprc.pusni

0615067,0

l

1

• Rakovica.,

9S4.

• P'rodBje.m tll.fU 'Sa b;;:Jjwm i dvo.-ri~tt'!m u "XIJ (.ru. Tc;I, 061llS-7 412. • Pt'1)dajem 'kueu sa balilom i gamom, eLa~no grijanj~ SIad G"'d-M'd,,,,_Tol.06! )06414_

304 599, OJJ 66S-'I 19.
1

jedit.,

dull.l.ITI tcnilje_

Kakrinic

761424.

1

pocime",i 90:<60.Tel. 06.1 970 811, 033644-2l1. 644-231.,06l970S !7_ 06l5l019Ol,IMa..
.' Prodajem • SmlicaZ03. kupallj-c u kadi, Td. 033 pooSIa.nske marikicc. Tel,

S",;,"". T .t. OJ3>44-398,06 174! SR
l

. pf\' t

SP,[!ill

sIan 6-6 m.2) dvoiul, Has.ana 1

T.I.061. 49332>.

• N _Gradt dvowb;tn 52 m2! rv 5P,'11 ul. l1orvomilj:iika~ cijena ,(100 K..:V..,

n

• S. Kolonijil proda~cm tI-.oe:w:1:ni :!iitan Ll:n i zu 1 SO in2'3 reno\' ir.antsve llll-

",dogovor. Tel.061IS1433.
• Za.rnie.na~:pmda'il1 52 rnlJ mijenjam Zi3 033541·668.
ZIII

• Brck,jJ 5,2 m~ :stillJ Si] b:;U;tom~ rnii.ei1jiU'Jj-pl"Od~j.:=m ZiiI t'i1:3i:lijido 30 rn~ scm u Silrajevll

'·0. ToI.061.l5243i,.

Banja Luku, Tel.

94m<.T,L06) 839S9l_ • B t',,~.kal ITOOoban SO m2:, 1 SDr.ac.,
ko.mp,leLILo iI,d.aptinm op're.me. Te1.061106424,
j

prod ajem [roi pos(]b::m stan

• N(ld~a:rit.i! JlO~'(I:CIll:d lii:a t:rOS.(IbB.1l stan ~'8. m2, na 7 sprnm1 cijeDi3 80.000

oik". T<I. 536-239.

• p..ooaiecm kuc ...saba~lOm

mI

Vnu·

• S!lr:aj~V'1)- Mi:!:i~\~iCi! pnJdajem nu\'osagri3d~nu kucu J Ox J 2. mit nil S"prnl Sal 900 m2 .p] :j~:;!~ cijcn:a 105_000

50+1;

dosla f.lO"''C

I<M.ToI. (161,0441S • N eu.m] do nmela "Su nce"', :pwd.a· jcm S"tan44 m2t sa 1era5mn 40 m2. T~l. 0629!7704. 036/&S4-191.

.' Proc.ajen ....lu.tt:u sa oh.l.fll.ieom do--. kumc:m aciiil ured:n:a;, T cl, 001219 8 53. • Prod:jjem k utu kumcmadjauredna,
$3 o..kl.itoi ~oro~ do1"e], 061219853.

'"'Ci$.1lgraden i a!.r"2I.kLi;'ltJ i (Ib~elt~H 10:.::12 me[;"ll'iI. ci i~na I05.(}I)O EUR-ti. Tel,

EUR·,. Tel. 03J649 316,033 69O·0S9. • Sarilic~'(I-Mi~e .....cii pr-odiijcm nQj
1

• M ijen i;!lm kLl~tl M S[atom Gtadll jeJnoipoS-l:;lban SI,Yn. Tel. OM :5.1-4 0l3. • S ~S.t'!U S:;.r:a.~c"!"! ,3.0 rn2~ m ijt".niam ~ I:stOo¢IlQ Sanj(..'"Vo iii prod:3j-cm.. Tel.. • MOlel n. !I,Lllanin.i n1ijenjam:io'..:a . tillo.-

• Djet:iju (orm.u] u fii'odi!ijem n;! ~ dale:. exr.m 'Dtuv:iJna] kupl 1f:1Jll u Sv~d-

,koj.T<!_06! 24389\.
SI,\iQ ~

mrnl":l.T,I.06114J 891.
• Hiirmo.nikiJ

.' Procl:ajcrn 100 pooto cfikilsnosr<cd· trai t'!o u,ni.~'tc.;nje i(J.hsr:! i~ti h ... H'U,vc.rilli
1 j

493.

• Cemiiu, iZl].ad pio::dje ilIGillija'" i!Sp<KI t rat! zj r:Q,lokac-iju ] JOO ~'r!2!tIi'1;lf.:e i dviie 'PO 65-0 m1J za i.zgri3dnj u S"[:amb, tlbrc:k_;;!.t,~ \'TlfJ p4J ....o]i·oo.. Tel_ 002 943 • Centilr 1 M. DVOf1 jCd.DOS, us.clji\'.Ttl.{t6113-2.327_

• N-cu.m- Ttha luka kUC;a,sa gilr.:J:zom) 300 m2 olmcnice. Tel. 061 S48 365)

• Proda~cIJl k~LCI,! .5a okuc.]iiwm"jl Slilri Crad! fl'lo~ P + I) papiri ur.c:d n.i,

033649-316,033 69Ol-0,9_

~65 26.1.126.

14!lb,,,,v •. T,l. 061 175078. 19b.

supocrior4

l

ToI.OGll59062. 97\09Ol_

• N ilici - p.-od,jom 21..000m2 '" me,
~'?~:!!~~OI~~{):!~1~OO~nlo&i~12~'Se• N tJVt.l Sa raje'~'(I! I::di:tLl: Bosm ala.) kuCa sa [rl emzna smna 'Di3parce.li 400

400m2,

• Prodi!ljem ku~li 1J Buttniru,l ::;'Pfa[a~gdjan je] g;:lrilZ:a, papiri III ,Tel, 061

Y.:tl:

• 8l;iln 38 m11 Cem.ar1 uJ. Brdo1 '1,1', p,ri.lcmljc) p,rodaielIL) mClic O!:amjcn:a Ilid:lU L Had~i~~dog.o"'Qr. Tel. 062

"mn"",," T.1.066S9411 !.
1

110722.

• Cen[ar! 'prod.:iliem poslllvni pro5~ ttlr I,57 rn2~ priotellJ lj~~ J?-l'rkin~ pogoclan :za$"ven~fi'i.je.ne-_ TeL Obi SQ3-0Z9i

m2_Td_Ol 3664--77>ih 061 160601_ jen•. Tel.0619l5~~9.
6~ • NO.... (Igradnja Nt:d'..a.r:iti~
cr'L~

l

• ProdEijem kuru u HadzieLma, sa okucnioom cj icniJ .~ doso .... uru. Tel.

r~aS~~~o~f~.r.::olj%t: Trg H.e• SI1.!1 It m2! 180_000 SuStllln.9initV{ll) zajedn i ~J::j, II.lI<!lJ; hodn Uk, M. P. SoKO~ i

• Mijenj:jltl: S[YfI 38 ji112!,.c:~tU.iilrt K. Brrlo v,p, z:a:sl.. u Hi:lill:ltiml! uz doga· '"'ort muk malljt. vjkt:lJdi,I;:jI. Tel_ 062

.'C:iIlm2~2KI18 m rnm vuncnllP'O" voljQIJ_ Tel. 063 Q2 33 n~~r.i pa-shjm:: • Dvij.c ttte't po20:KM.

1l012l.

420-319; ,,1·) n 3093.29.
• Prodajern

j,

• Dvo:saban .!i,taD 5;5.m2 ZIl QVOLP050ban M VojnilkQm!a mo1.e-i blizecen-

lijelOh.

-r~.06302
I

pomO:ClJoe b~ .... ;loIlO'"'Ci, e 3T77,:l'Vali l=Jos-

061110426.

d-

ktlru u I lii'a~uj T~I. 065

lovic.. T.1 ..510·529.

"u. Tel.061 366053,06143! 757.

• Trides~l kOM. knjiga i 10 pu-:.;:IiO!a d~ecul povolj nO ZVi3 d poolije 19 b.

T.I.0630lB77.

• Cell t:a.r, ~'t:an .6'0 m2!l IT sp." u 1. S~:noinil~ usel ji "". Tel, 061 549268. • Cc di-nid~~
[j ri.

628-435.

d'U n. ;.,;m Ijc! DogllJ1~ mClie i manj.e_ T~l. 0.13

5~:f~~~O~3 ~~~ft.cit
l

38

Dl ~

• Dob.ri oj~ 1 FB Lrl S!:i!.!l 8.7 11':!.2 troip.osoban) IspraI! balkcm. Te.l.1J62141 012.
• DDbrinja) r-ro<Laje:m l-il')oroban stan, 2 We, bar.kon JKI(l:rum~ odm all us.cliiv> ciiena pov'l)ljna_ Tel. 0331

543·39.1.
[etim

• OMitim~ Trnovo~FcdcraciiLl1 pr-o~ daje-:m 4!5 dlJ lti rna :;;emlj.e I i'L",Il!da~nn k imanje l~ce 100 m eista rijdm iZ\fori ri i I:ke !S~ 50 m u.d~~ie:ni od ima!Jja.j nctl V<l.na prtrodl! s.ve ZIl;grn.a:eno ZLCOffi zeti~ZJlii kilpij8,.od gl:a.vn~cl:5t:e koji!l ide O!;i!I Tr.L'Hl'l,l'O udaljel"lQ 2 km, dQ s~l.a G rI:lenn.ica asbl [, od sc.liJ 800 mel, rnS kad:iml'4~""'e 1/1_ C i jC.D.:ipO dOl;oVOl

• P·rl)daj~m kUCll u S.ar:aj.cvu, K.asirna HQdticiJ 12 d"iI !ipr;:H:i~, ,e.g,~ l'l~ " Ok"". 450 m2_To!. 464·n8, 061 'i66

T,!. 066 783·856.
1

• S'Ul" M m2! Ld. v_ PII::rlC3: Cent8T.
j

303.

~~~, ~8~ tf !fcl~ 3
• Stan kod Hotda

• StalJ 87 rn2 Grbavical Sopi IJ& V d~lda!tI~g uls.gx-

• Prl)daj-cm kucul Veta -I]OVLJl1f,-n:dnja!, Vr:!C;iI:) Avde SmaJ!oviea, ··re].

• Stii:tJ Ui d;b',lo M. Al.ej:.., U :::ilJ'-,!i'U pl:f loJ::edja)66m2.Tel. 0038166000739. Evropt,],OO m2!

~..:.~ razno
tijepall:ii.

Prodaja

sian iu~ P'Ovolino, kod V ree:nc vnre, TeI_061569990.
po._o;;tojclinlieod pmd;ajnecijcne, 062,69990.
j

.' Kllcne s[.... .,t(lldaje-m a.ri

LIdObto!'ill

.' ,M~nelI1i

nakh

""Energelbi:'·,

60 Tcl,

~6116i)068_

;l[:v~t'~a!~~8goi:i~j~~~r:J:~ Stm i~~a.c:.. T~l. 033 65,S -39S. • fJro.daje:m Iljeplll kUCll sa avli jom kod Viif".-.clli~c (u bli.ljnL Inat k'U6c).
J

kj\~~¥cl~06Jif~i()7rlje,
p:~i~~raa

1 m2 - 2jO

co.Te!.06168609S.

• Dllllj a VOgO~1 kuc.a .5~svj m praobje.kli Illa i 0 kt.lCtliC"1)m ad ,2.100 m.2. Cijcn" ]J'O dogovonl, Tel.

• PILlcc"c povolj n{l'~ .Grnhovei o]llina Kiselj9k. T~l,(}61 5-597.56. • pQf;aJ ici, novog:rnd.nj::J;, kucil

l

Tol..033/239-9 I 0;1;062146439_
3

0615!0669.

• Dubrovn.ik prodilje.m dvosohan SUn ... Gruiu! V Spr.U u.~r:ald i en balkon:sa PIlgtedom naG'rulku lutu. T e],
l 1

0038520418'192. T<!_061:11407\. 1"<1.0612!4071.

gar.t, i dva duJ. remlje 180.000 KM.
• Dviie ku~eJ d V<l. poslovGa proslora) ;I;~I3'.J1 i dva dun. lcmljc, 180,000 KM, • Dvoo. scm kod hmcia ZiigfCD. Sa· r:;,je-~'I!J_TcI.033442-S6:8_ sp_, n;.[Lovir,~1J

• D\!ije k'u 6t=! dya

~_ rroslQra~ 2: S(:Jn:Q! 4 ~r3,:~ej p.lar 822 m2,vI.. II! .T,I.06141! 717. • Pol ji.ne~ 2.847 ml, srruja, 'l'oda i grndcvinsk::il dllzvolil ~ clcvnslirii:mu k"cu. T <1..06160&%2. v,_TcI.06155893Z. • PQvol iI1Q prcdajClIi:
• POS", p,ms.lor l22 m2. H!Jrlzi.Lclrizoj

\ICCa,

• Prodaiem nc\!u kuCu u Samjcyu o:a.sclj I: B Lilit;;ih:vo_ Kue:.. ~m~ I.n sprut:a,~ So1fla.ki 'sprn [ ima. O'::!!!SoCi;!ao Ld~. Kucnicil f.I("wri;i.ne 1.00(] m2, ogradena :ltOO m. VlasniSl va Iil) s:vc

o

442-568_ • Smp "J'fibr:a paLirLk"") nCl"o,~tadnja" StIlDOvi od 26 ml do 9(J ml. Ekstrn i>O""ul;"o. T<L(6) )(>142,_ • Smp! Bojnic.ka 109] kuc:il sa poos.
proS.tOrolD od SO m 2 i 5-E.iJnO m ~;mitdl :amOI:HaQn iell i p:3 i"kin,~_ U la7. sa glav~ neCCSLC. Svc r~novirilno.l" komunii.ti.~ je uredne~ ~'Ia.snik 1/1_ Tel_ 0-6.2 73S

id~Ov~~~). Pl~~I~!"J~~3

t:hw! ~1;J!i:o... ~ . i mctriel! tid l5 do 65 KM, (K,ck.) d ""'D.i 80 K.M (iBaM'Ylti) kocka, i C1lil1h 1SO

• VELIKA AKClJA!!i Bukova

• Veli ki i.zbor stol iCil futeIi~ d "'osi eda, i Sl~lc;J'I';!!I ~ p.r(01) id eal nu :>.J1: ba:;:[~, [erase bi3lkof.lc, povoljno. T eJ.

061.200894.033>2,-966.

1

I<M. Is~["k. i"i d,n. Mob. 06 \ Z47 !86, (16! /8, ,35. 771.l·INdl • "OGRJEV" R"p.-od,ja do ! 5. 7.
J

p"nj,C, rulrol •. T 01.0623760l2. van !>OvolinQ. 062376032. T,I.
I

• FOIO apar.al dlg, Pana~nik • Prol~n i Gore:nje

5 MP

J

pOlovYtI, jspra-

u,,"h""o"

Il'"n'. Td_062l378Il.

Pe.n::t:ioll.e.rinla krec tl n9 :6: .itHii. Bukova dr~1!; u tvi m Qblid rna. Ugalj Ba.novici (kocka ornh). Dr,'eni ug:;.lj {.(Ili:.t.ij~ 8'0 KM)_ Mob_

96>127_

• PiO!voli IlO ,p'nJd:.je rn rt1;aJ d~'O!:je-d~ [wsjed, sml za dnevnu sobu. Te.I. 062

pt)S-.!O'l,l't.J:ll! PJ'OS\Ofllj

• f'rudaje III J;J'Jac qa C'I!.o~rs.k[)m ,Ptimorju {Denovie tod H. Novog),

06! 670068..

91.40-1"

DCr,j'Ls"s br;spla

1:0~~~ K~i:fri.:frl:::~80~~8i;-~
tll:!!!_

Tel- )33-63l.

60~.

• Gu.me:ni eamac dv,,?j.c~ 5.ko,ro nOVt

T,I. 033 638· 1l5. 749<142.

k'!,J-t:tI [L~ d~:{I spr~la! 104 ml prQsrorll! 4:).0 ml olulC::nlce. Te.l.iJ61101 70a, Radil.Lcka Ill. • PfJvolj"n{i prod:ajcm !SUm u Hra!)Di~ <; (>4 rn2). Tel.. 06Z129 677. • P'l.lvoljno prodaj ~mo krunc.nu ku~1.! I"lli; Pcljcli...-u (S~er)~ pOvd. ,1:)5 m1. 1".1.all 651·764. k1J,-Cii rnord,emog ::iottl;~: 5a prodi!ljLL ~ 3 7'..asebna ~li!I:?;B: Si3 oo.vojl!llIm hrojil.im:J bli.Ddlrana ~.t"lUi!I! - .2 ~lko!1!t~ - loris-ni pros rOr 260 m2. Uz.kufu.l garnm:s.:a.3 gar.il:Jma mjC5t:a. VlasnihvQ 1/1. Kontakt tcl.
I:;B~[Om :n.B
1 -

• Prmlajem pl",.c:u Ol~U ! J,,5U m2~ ut ceSH,I!dm'_\'ulii!!"JII!gmdnii!l_ Ttl. 061 • Prod;ajem :po:slo'l'ui prosmr p-O'L"oljno
Bu-tll l.~lju

• U :it. GTRd],l prodajem 8prtl(Sa garn:1..om i b:asLom!

klJ,cl,J r:!:i3

I<M_Tcl.061214071.

90,000

O"~-Il;d".

TeI_0611000ro.
i

30 rn2 u

1

• Ex,,"
• Garaia

• Us~ljl'J'a kutB I/I! duplex 140 m2, plac 6AJO m2, kod p li;accVrnptiCi. Mos· ~ar! ili mij.tnjam t'.a Trt:hii1jl!! IT!(.'dl,r mOl.l1j:a k;u6 Sil placom, Tel. 061 301

• Prodaiem gr"b 110 rni~(o ~ro4'SV. Mill'ko" i jed.Do groblje """,. T,]' 066-6!4-4'2. 7843-IN'"
htje

5~88JL

lm .. pod. Tr;I,. 061

(sa ~IOOiJ.m)1 za

1 ~ Hl 06l1 6>S66_ 'n
j,

• M~i.nc:za

bern,

.ci~ccnje i r-ep (eLi~

prnc •. Te.!. 061200 894, 033525·966.
d.rv!l i ugiJ!r;svevrstr.: reZilIlC gm-d~i lamp.erije i ~iDOdiil. i ['0 dQ 12 r.ala, bC'"l :1:ir.tl)sts ta penzio[].r;re i :;v-c drugc zaposlc.n.e'. Mob. 061 173 949, tel.. 033/434-S4S_ 9U6- \tI

• Povolj no vcS korpe, kOr']}C-kreve· L'ite 1.3 be~ kJo[en:- UleDi; ~ dr. IJd

~Vlllj"
1

T,!.0612!4071.
R.

0, ,mn 109 ml-, III !JJ_ M_ M. B .. Scs kijc.

• Pr(I(l.9jitrp divodilma

tUili-

033/659·756,062178832.

PoIo'm,

T eJ,

712-

• D_O_O_GORI VATRA fi"d;

A!",d._ T"L06! 8979S9_ • GLiI':illtt ,,1.'1 lEi] ma ~i!rcil, papiri u..ooo;_ToI_0619l2211,062,4! 111_ r>rikl;"a:;.Te!.06! S';>93S'. 69H19_
• Grndcvlnsko zcmlii§I~. • GJ ava.(it.evCt, kod R.aI(inga] 2,100 m2 zemljc,.IOO m dt\,otSt. obick:a[,.s\!j Tel. 033

14 m.2! DobrLnjli,

JKliV{lljrJ Il,

• Prdijcp~

• Prod:ajlt:rn pOV(lJ jn!') :r~IT! j~ LJ,HJ31 divodamg i Butil PoIO:kU, T eJ,

kod Srednj,g, !fl. T ,1. 06 1 U8 074.
• v.o~~'a gll.rs.onle.r~ 6x;)!S mt
JIIQ;su,cQOSt

.. Vi~ lla.r~~19 ..:e:m],ilil9 u Vrul6m:a - .ch.l])!ek;;i: [ed.t'losolun ~ garn!:a, OOli3Vi3.) lcrnSil pr~ i .-cnia!
l

• Korpe i .k.:avClC Z!J,rn::tcke;, pSoC! azr neSti!llk~!$eh.:iln;~'ta.19:::;..t' i OJ).Ie-H::rte boceo T d ..06121)0&94i OJ·l52~-966.

O:l~fS~:3~l
• Prooi]jc.m

ip.d~dobro

O~1J

van:;). Tel.

0331659-756,062 ! 7i g 32. IjeA·r.",. Td.0664452OJ.
M ujezLnov"i~ • P'rodajem
• Prod.sjent

• Pro.d:aj.em

s\an 70 ml!

r lUI:I~A.

P'Il-

61.000 KM_Tel.4J6-3lZ-

61HB.

lim,2;a 5:udopcr_ Tel. 061

061 S42-l42.

• Prodafil~ G rb:av iCiil~SO'pi.o.g (roipo~ sgb:an Mall 8S m2l2_IOO KM (rc!1ovi-

0,,11 k". T<I.03l612-007.

SI:ii." 94 rnZI N _ Brck2l! 1_ l banje, 2 We, 3 billKO·

• V{lgOi;i:a1 prooiijem po:s. pros.tor IIlysr:\i~w(lll!l.Tel.06~ 149183_
1

:!ii[9n 96 ml U slrogom

je""i,LTel.06143!

os,

• Vr.a.ca kueas:adwstalJa,r.eIJI}VLrn· ,pf(ld~ia i.ti t.!~h, r;tru&"$,{II,pcij:il! ~ITI-

954,0)16>4·266.

T.t. 066/1>74880.

d-rv:lI [l;dsll m 1;"!lIr 60 K M ~~ Pr¢"'ItIzorn. Ispmu.k:a do ViiS je tS£1 dan,

• Akcija og:rjevi3:' Buko~iil. cijepilnll

371652.

• Cvi ic:cc brnj;arni o~,VlXi pOgOOim za u_gQSljreij:U,"'Oi dOI'llR~ifiSTiJi)_ Tf!l. 061

7917·\ nd,

ToI.033235·44I,.06! 345IS1.

• Frite-...::u.prndajCIDp<I;I;uclnaz:;IlJ.&o8li~lj:ii[~'O i dom.llItin.81"'VO~ kao :n{')'Iil:il.

• C'LI'ijef-.e: (jJc us-me Lic:!IIt.., i:J'OgQt[!!Jfi 'ZI) ugosri seliswo I dcm acinsrvo.Tel, 062 664 7>4• Sudoper SB d ije Iam vi seee, orraade.l3 pJins.ku bocu j kvarcnu gdliI].i~ cu, $"\1'(: r.JO\'tL Tel. 06:2,8.16 883. • Srol zabulkcn.zu Or~-rJid~~_ Kj\l, I. BrkiCaS,

• I Il:H.r1J ktor vt:J/.t!.ic obu6!.,'':iI. kcrektJICIi ptlbeno, Tel. 0ti133S (8),. • Enclcsk ~~j usuukciie OSn ovcima i srednioskofc+ms, 60 minJ t 0 KJ\'\.

• Ku;,p~j(:'rn araru deviznu hednju, dtcnlee i rame odstere iz FBiH i RS prodaiem neulozenc cettL(i kate. Tel. 061 t-40 521 066
I

T,I.00BBI9S7.

003691.

I

• P(H[i!b[1;l djevojka ze red CI t:aJfc :slascie~rnGj)1Jidiil. Tel. 06 1 156731, • Azu rna S'o-oo.r.:l5 ka e ituaclje, geedetske snl me nje, dicba naree 19, ubiIjcz::i'Lf':iJnje meda, etaZi.ILInjc. Tel. (J.61

• Agenl;:ij9:?;l kupovinu sl.tiirtclevi%ne stednje, rnrne odjtete 1dice lea. Is. pluuredmah. ToI.0624) 17~1_ • lOO% n9jbolje-pT9tam staru devizn u stedniu, ramu Qd:;:ICn1 dlonlce svih fi rrni i rop duva, ispJ:;)($ odmnh,
1

• Prcvoe p umlke Sarajevo ~mort? l UK, kornb ~vcai Ii rna, svaki m daf11Jo,!11:1o klimarizirano. Neurn-Peljesac-Dubrovnlk, M. Rj v ijera - SpJ it. Dclazirno na adre5:1.1,vOZll~i prof. MOOD.061 364 324. 911:l-1[[

• MClIC'.r~ ~ va:S; dora, kancclgriju, posfovnl prostor, urcd [LO, pro feslc-

n.lnQ.,Td,OOI Scr1683.

(161 92633l. 214519.

• Molel"$ko

farbarskc

U~.tIl:S~_ Tel.

obee. radna sn ~S,;)- t.l;r)62139 45 3_ T

oc, 00'10"002:kabastog

• Kom hi prevce rt9mj~l9ja~ seli dorpada, pov-olj no,

.' MQlcrs:R.i rado v l izuactno pcvolieo, profcsionatno i uredeo. Tel. 062 r.tvod.imo sve
nI.dLJ'I,IS

• Povalj no proaorsk a i bal kenska krtlal ulaenavra m. T,I.033~4J.947,

• V~im prhevoapucnlka udobuim i kllmadzlmnlm kcmbtlem T~5- VW tllOrf; i $'1.'(' d ruge desrinucijc. Ttl. Ofi 1
I

vrs.te
SiI

SkOmZlIl.UUS_ki_tI

Tel. 00 I 140lZ7.

gr:(ideo.d ngaranci i om, usluge, zi-

207 I 48,Ol3261"",.

IlS'I Posao
Ponuda·potraznja
RAD U ~STORANU

• vrslm dublruko ~i~Ce_njc Karcherom cilirna i namiesraia. T1:1. 0:61 3-81 65l.

Tel.0&2451791,

1"<1.002320034_

• Rnd.i m sa ncpokreuilm

osobama,

• Kupuicm statu deviznu slednj'U"!, nun u edhetu i d ienice svih r. rmi • fondova, Isplara ndmah. Tel. O(j,ll7S

• K V mclerl lzvode povcl] no, ik\':Elli!elno i i:::is.!O sve vrsre mclerskc Iarbarskih radovu IJO!:.garanci lu k\I:a.l'i reea. Pertzioneri ~CilUS L Mob. 061 081 180. - 9!6J.l LL

800191.

956

• Pre -v uz pu tni k u na more i po BiHI kcmbi 7+1 pcvotino. Tet, Q.6.1 713
1

danjc, ri.gi~1 kerandka, ltd. Tel. 062 6~S766_
• Braver - ia srndujem i mon dram sve od zc:l ieaa .. usl uge savi i nn iii cii evi, Tel.

• Grade\r[fiskQ-'Z9n1Uske

634

pcvof ni ro ci i-cni!'1l.:t_ TcLOO I 890007_ TH 1162620680. 1162419501.
• S\~ VTSLe nurniesre]a, ugmdnia od ploeastcg

• Kombl prevoz robe i p umika pc izgradnja i namiestaia.

• Kupuicm deviznu :hednju] [ugo Privrcd ne bankc, i~1J',I~a odmah. Tel, t (l6()72373 1. • Ku pu] em devlanu
admah.

j

~06~~r.0vOIi
pravku svl h TV aparata i vldccrckordeea, Dolazak na adrcsu bespl(it(m._ Gfl_(~I1,(:ij~ 12 mjeseci. Tel. 0331451·118. Mob, ()I;1 148 tl4l. 78lB--INd~

• Ko.m bi f,lT~V(io~ Dam [esra]e, sel idbe i od v os kabcstog ctpadn, obex radna rJQ_ T~I_ 00 l_ S52 3~, 00l j;i~_~~~.Jg~~~~~_ iz nicmllckolJg

061109382_

• Zidnnko rcsarsk] radc v l, adnpeacija igr-adrtjs_ Tel_061434919. • Servis svih rlecva v~ maelna i d rugih k"""ru;kih eparara, dclezak besp! man. TelOO15:51 035_ • Lek toriscm i kcrfgujem sve ...ste r ltksw'L".Q_ D U,gOgodi'fl Fe L$kU$lV(lo.

• TV VIDEO SE1W'IS ""; pe-

• roTRa]lN~

DJEVOJKE ZA
SAlS·

Tol.061. )4691 a.

srednlu,

Ispla ra

KUSTVOM,ODJ,.ICN4'>1 ZNA· NJEM ENGLESKOG I LIJEroo JZGLEJ)A. MOB.{)I;J 3% 3~., 9J9,.."

• Moler radl m olcrs ko- faebarskc radave, lislot kva li !~! n'!:l i povolj no. Tel, • Mol.ocr maisror, kredi, glcrujc, farba stolari FU_'r el. 0622 81143. • Molcrskc usl U.g~1 krecenie srcnova l-scbni 120 KMI Z-soboi 200 KM~ )·,obn; 300 KM, Tel. OJ 31630.,ll2. • Pn:voli m pU.(1] ikoc: tu k;sw.11 im IIIUtom n:a ~etilOfij t Hi HI mor-e i inO:Sli"<l n~

• Kupujem devlzne srednlu, menu odslen,~~ dicnicc f rm.i i rem dove, dob eo ptaeam is;tlIl:iHa t dolaaak odmah.

• Iskusan prcfescr dale lnsuukcilc i~ reatern :i\i tt~ ~~ OSm ookotte~ a rnd i uplsa U sredniu ~kO!LL. Tel. 062 :167

1,37_

Tel.03lI65S.707,0621654Z9,
• Kcr~!:!'nitar) (l61l027ll, rigjps

Tel. OOl034 ogl.
• Kupujern

I

deviznu

fu~d_[\jll,

rarnu

odsreiu, dlonlce Ilrml Iondcva sa Sa[1:I;je,'ske burzc, is.pl~~:.'1i dalazak cdm .11,T el. (l6l960 786. lern lorn] lean aleto, d:uk..iil-e i s.\'c ,!?.-oom-Cl~ od ::~b'~at n9jbQljot placarn isplau3 i dol;azak odm_ab.. T~],
upu

• F,:;Ii::i-t Food "GUST" TI:;I 0 Loci pocrcbnil Lildnlc;a za rna na roi~tilju i radniC<ii D)I p(l-$Iovim!l; pO$hj~ivanj;asil Lsktl!Slvorn. Plil1ii po dogovo. ru. Mob. 061 548, S06. 7832-1fid~

•K

>to· rih i ugrndnia novib lnstalaelia. S:an.L(9tij:a Aut. osigu ~a.!bojlera, cl. pcC-.i: prekidacu, sklopki, itoil ... Tel. 061 132 149,1)61 IHO 120.
1 1

• ELEKTRJtAR STALAT~ROM

·I">P"'·"

SA VODOIN·

• Pevctjno, "an js ke roleme, n liske hih.izim:1 trakaste zaviese mcnika vrara. TeI.Q61214.3i03_

alumj-

i molerai.

Tel

i her-

40,.

• Deicm tnstrukei]e srcdnieskolclm~ i studemime hemijc. Td_ 061 rn

.' Z ubne proiezc, izrada, popravka, dOOl)l:lk zuba, puliranje i po(]la~9.i.'1:je au bnlh protean, radlmc vikendom.

T.L061141 )44,033617-845.

7H70·INdt

stvo.Tcl.001213IOl_

lI627H8739

l

~!:i~i~ ~ T;rOl~9£722~
1',1.00 14801)69.

• Povol

i110 vrfi mo brusen ie i Ia.kj.r~~
~6oldi6i8:S-

.' Pepruvljam sve VI'S(~ fri~i em, rad ehl ndni h urcda j'''j IlZ ,garanci 111.1·, Dola~a_l(beslll.iu9fi.Te'1.,[)611:}6.3.0-9_

• K!i ma! ~~i i fT.! kQ:rnbije.m p're'VQ~ nio na more sa smjehajem: spofrske e kj~ij~~I~~~~i~g~r. • ~nn porodi«: smjehaj) Bi.Hi
rq;j

• Carre :slastiearni "MB'" PQrrcha.n slaSli~!_ Tel. 061 160 240.

~,n u i

blu<$_TeI.06124429{1.

• I( tlpuje:m z;anf-o'r.!. stran

g:ramo(ons:kc' i i-ex YU rock,

ploce jazz. i

7894-JNdi

g<><l;n,. Td,062412290.

s:redIlJi.h godinil mdil i1bi k-od tla moru .2 [il je$(."1;9 2;a hrnn u: i pli1cu:!!iil sinom 00: I ~

• Kupujem neis:pra'i1nc dii.komjere ",i~ V[>t,. Mob_OOI1236l'1. • Kupuiem flor\'e~ku Jot'LLI (hum!IDi~a.rnu1

KM. Tol. (161400 !90_

gusanu ~et pli:lc;a.rn 200

• ZaL}$Lr-og.~ jednottne .... i i'lle-L n Sl,.Ib{i[.-llcdjoelja povnllna k:J.rta 30 KII1, Ko mbi kli m a" Po!a'Zak sa B.(i~liii ie \J S 11~ pOhtz:d:: i~ ZaJ)$""!!' u 20 h. Mob. 061 IJ4 895, 7838-INd~ • Dajcm i.nstrukciiej.l hemiieZil:os~ r.OVI1IJ i sr-ednj IJ ~kI'JJ 1.111 b :;;;:10 KM.
• [n.s

• Prg( rra_l'!(:u~ kllR~ ovl~teni $!.Idski rumac· prevodi te:kstilVf: i d.oku rneme :5:11, fr..me\J..\ikQg i ~bL.t(noj,.sa Qvicrorn. • proresionalno:5 ni man j-c t mOf.llaZii :s"adbi~ ,"jencanja~ rod-C!1d9n.~1 ~b9'\ial premimayanje.s;a VHS-a j mini DV-s

',"Uu<c;in focrn,tik<-Tol.CIO! 58339_ 3
• Supcr oprem ljenim k-om bij-cm S.il kli.Doll. Jl~, more :5:a5rn_jclt:;l_jem,jl ck.ip'; s.emii'i [lri ioo:letipO !ltH i E U. TeL 061

• ["Gvoljnod::ajem

ills~jetzmare·

!m'883

l

n.DVD.Td_OOJ 440935.

do 3fj I.,,([i"'- Mob. {)I;I 141 )17_ 9148·1"

• P'iCCI'iji A.GO pOLI"e:bne 2. PQrni.ltn-f: rad.nice ... r.I d 'IJ ku b.in ii, J:I

• KozmeIli!::k:om sludiju pu[febrt9 tOzm~1 iGark9 Sg r:3dn_im is:,kust'fom] ul. R,d""" ... T,I.001856 124,

P~iv~~lll~~b~nt~~FB~etR~~l~~~~~ od... '"_ T<i_06! 17) 935. • KUlllJ ~I:m dcvimu ~ll:dnj u: J LJgo i PrvrroDe banke) is-pia [a odmi1b, TeL

Tol.06!9!l9'Jl. 615·'101.

• V ti:~l'I'i [) sef'\l Lsit'lln ie i ba.2da r,efi ie s'Yih vl'Sm dakomjera, m: garmdiu. T ,I. 00 I 18g9Ol. m_i~\fc

~!jr~~~~j~a~~!~~ podo'o';'I. iIiirni.mH:a, TI:J, 002 667' 51.50.

v,ia~:~~ ~i~~i~
.' Po'VOljn.o i kwlilemo

• Sve Vf'8{~ Itd:apmc:i j9 kuoCa,Sil-llnOIj':a~
~:::~lv:s~~~ail~~s:';ips~~r;.1:!~~ .-a.ji OSlato_Tel [)61542493.

204194·,

• Rnd i Ia. hi kao .fi:S(IlI~_it2.Tel.

1}66

U'ukdjc iz hemij e, stude.n drna i IJCoClJi~Lm.a! d{ll:tl~m n:t ::IJdrcsy_ Td_ • PmfesorLc:a hcrn ijc diJle instrukcri u.f-.enic:i i'lU_

• ZQ l'ia:r,el

S!'jefi ice~
sa

OJ3/6S0·l12. i:m;;~:cl~[~~~ut~~rBl~.¥c~~ 001714431. 00~60661 I_
• V t!iim pre\'W.: ptl Ln Lka sa kombiI,m T·5 (I +8).j ,d),[o, povolino, Tel.

• PQ'LrJ:bl'i'[J !hl-(:ml:I:i~.rdub "'Jei". Toel_

061526913.

iOI)]. ot 03H34--805. T
• Br"vl!lrski
l

Un~\i3'1i1mO

[c- mJ"ave i 100% gilr.Lf.lci:£U

:!Ie~

• Tnilim poo:s:ro ~u ...aral po dcgovo,",T,l.1I6l>2' Il9_

bro,T,I.{)I;I139767. 268892.

• K u]J'ujc:m: St;Jro 1Jo[1,J ~je~:5:!!bljt i kl!,Jburt? bodi'.iiu, ordene~ mc::-dal joe i src-

i.e ~::( hem ijc s\llclertlima Tol.06HlI 174, ie.Tel. 667·8M,

• Pro rcso,noc:J hcrni ie d2lie- j n$lrukcL7..3

'u, T el.OO1233008. • P n."S:ni!1iJ~'l,l';Qf.I Sa vid eo kaS-e!.a ie DVD, S"'iero. T.1.062824523.

pre\foo.

rndm"t doQlil71m

naBdrel'L2I

ipo~o""cpros",,,-Tel.lJ624fj16!~.

ttscim

SlIUlOY'e

• Mlii_diri:: sa zavMenam :S-SS, pozna~anjt radIi na ra~u ['1;3 rU~l:ng!eski L :!S~ n$k,i jezik, I:ra~ipc.~o, T~], 061 381

• Rcg'Lstrir;a[E: fl.nnu (doo, dd, sur, ~n:r) i (rebate prUVJ1U po:rnoi! ,::Hilte sc ~rn.... nil.::1l,TeJ.{]ofj319[)721. Agmnom 5:11: L:;;k"ustVQrn l ijoctim Vote-Z9~[ ilU Cod bilj nl h bol ~ [L i !'[e~ •
I

• 13r,oke-:r I tll (')ujem :stilltu d.e ....1.tUj i s-tC'dnju, tJb~'C6nicC:i' diolliD;, Toel_ 06'1 • ' Skuplj:amo sl"i1ri (odjcC<1
1

• DiJiC'm LIlS Lrukdjc iz hem lie u~et.like i Srt.ldf'tlte. TeI.0668-9l378_

111:51'1'\11-:;1;1 jc: .r;ngl e~,ki~ nJr.:m ... eki T ItL 1)61.339.m6. i ~'(Idu~

i

'[01.0013212&9 • (::i:inim ku6c i j)Q!ilovm:'prosto['('lo
~tI)Jlje l~fliba~ til ifn9~

• I>osrl/'aljan~e s"ih "1'81.'3 tilmina[9,.. parkc:ta, podovO!I 'k.ilO I bm[enj-c bez~ ptdiil'$ kQm rn .. aJLflom tH;; gara.ot:ijlL

8U2,

642-458.

Grbavid

• au ~nl~

[<>Cino. T.I.062SIIIOO,
• MooJ.cr \ra~i

bi h, dij.cle I,l ~VOU1 stan u nil Rod :t.eljinog sLsdiont!J. Tel.
?.:a p:rodaju

242·027.

po5ao.

'Tel

033
Toel.

knjig-e_. _)~:i paomot ~j ~'tnj i iUfJ!l1 lJ D:Lin p[ijcd b"'hI. 1<0n1_ 1<1, 1600 2J0_ 00 '001l33!Wl_
• Kup-ujcm • Kupujem dionia: :stilr-c deli'. stcd· n je 'Ilb,:e7.ILice i dionioe fllndow. Tel,
l

naki[,..

0331611·73),

• Vodoi n8(i!lmer . SY'i vodotn:s [aliitcr5.k.i radC'L"i kvaliloel"Q~bl"O':.Oto precizno] Cis-ro, Tel, 061 19'9 442,

• Radim ecn1rnl [1.0 grljanje pr)voijrto_Tt'_I.OrjI7412l S.

besplol ,nTel. 00 I 58000l,

od'l,i'oz

i dovoz

00,1914014. 391.

• Di1je.m ins[rukdi~ miilemadke i fiz.i 1.:;1;, cllJola_ziUl kL[~j.Tc_l. Q3,3~04-45'3~ • P05lav[j:a.m l:a.mil1atc ]}Onel pilrkc. I.e i oS!.<LIe"Ni\e- patkem_ Tel. 061 S,lS
l

• 1)-OY(i ljno ...:t!if!'lQ posta .... [9n j~ lal m inaliil~ bru~n je i l:ilkl rnnje s'fih 'lr:s [il parketa.i.sipOda lJ~S;;lr.Jneiil.l- TI:].1}61 %7229 i!l6l95891 2 • Rutno povoljQ(i

iVil,dii I ko"obar,T,I.061 ~47166. 6OOKM.T,I.00 121S07 I

• Pm.rebl'1.e 2 r.ad:n ice

il Lr~

O3314l-0n,

• Vodoinst,

i mo,lc:r wrtcpo:wc.

• PQt.reb!1a dje\'1)jka:;:a..ad u prvu, smjeni U cilJe clubu na Dobri nj i,pl<l.la • F'gsl-rlldu picerijj UArti"'1 !piHie'b.m l'i~~m:a:i5:[Q.r, p(i rnocniJ radni I:iI l2 kon""",,,- T,,1.OO 0~:;087_ I • Cuvali1 bib dijere LJ;S.vom Hi vi3!jem :::;nU1Ui pomagal:a g kuci. TI:I, 001 ,220 782. • Engleski~lJiemilcki~ instrukdji:, prevod il ~Jip L r::u:l:ovil [tiS:SCTl.fELi i profes:oriCil Si3l'aje~o-SkendedJi1.
I ~I

• Pravnik Il ruh 'pro vne savjeLe i US~ lu.s.c(m.olbc~i.alb~ tuiblt;lJodsov:o~ri o.:l! m!be,prigovori), T,I, (163100 122.
bi

!iv,nie. ToI.06l437l21, 376032_ 3160R

profc:iiQn;;ll

nC' m~ ille ~

• Dajemo i.ns!.ru_kcijt ~i! prije;mni i:sph i pop m"llc iz. matc.m:;:uikc fizikc i ",,,,ii'· pro[""",j, Tel. 033514·,60,
1

(16]309800 OOl943445.

.

prnnjl:
dOSla"fI

Lcpih!l kv:oHt-ctno b~pl.iiIJla.Td.

i

062256213.

l26665,

• Vrliim proCvQ~ 50Cii bc voellkl kom~ d s:a ta{b:'Jom 'sitI:!IgOfn iii beJ;., TeL 061
1

• KU].lLJjem pJ ay sta(io n :2 i!i 3 p0:l»· v-QliriU) I;j jeni) ispt::ltB odmah_ Tel. 062 • K upuj ~m TV LCD b ilo ko] ~ marke, veli~ine., ispl.iua Cldm_ah. Tel. 062 • KupLJjern s\'e"rs(edio~ki1 inkdja Stt salraj. i b:anjalu ckt h.r;1:"M; Lprodajcm (etli racne ~ cllkur,J !>tana. 1'oC'l. 061

• Ditje:m im Lrukd iii: jz bO:SiJllskog r 1;:::-.:ilc:a{e;r9l't1:91ita i p~i:I\I'Copi:S}1]d:~r:lrise m dtpJ omske i rnilgistiirske rode-

v._Td_061 S64536_

nim,. Td.061 W644L • Pri iew'z j)m:n.i.K9 n:a mOte Ldruse dos[inooiieu BiH. T.1.061434374,

• Mukr-skj m lijepljivim

,~do .... pOlp un u ~~~lii mLk:!llm9 i podnirn l:I:ajlo~
Ujo;

• PrC"~l put., i&i I'll kl im:J ;;!.uWm.Qb ilClm, more t 00 [a.t~ de:~ilinadje.. l' el, • Mole..-mfljslor
l

bas\OI,riiu. T '1,0622&1243.

k.-elitg_lr;\uje [flrJ

• U5pjclin 0 i P'O,"'ol,no t:okom cije.[r; g{Jdi_ne d_a~em insuukciie iz ffii1lem2l-

,ike,T,l.llO·!7l.

• K V vado[m [s.[aH~t sa ,dug-ogo. di~1J ji.m iskustv-om vrsi opr.lv.ke i.n:S(;iJ~ 19(1ja~ mOfll_i12u i pf(l~lJljei'Jie_ TeL 033535·659,06134 i II7. • BJ<I~'l3r -oradl: t[)v.a!1oc:o.s:r~d,e~.~pije kl tzne kapjj-e, g;:al'iillna Viilm. ie~.
l l

• VKV ~l-ek\TLtarl .el.-tehili~rl 'idi oorbrnnje posroj ccill i ugrndnju no~ 'I'~], !:l. i_[].s.ta~adja_ T-t:::I.062:5-2.20't4_ • Se.r'\Iis F.i~l.tr.l.'ar:a "Majalii d.ijl!gno:s· tik:a i p(lpr-.p,l~k rOiCuI1.a~ i lJ:Sl~liici iOi I\li ndO''Ijl'.sa.~ :an ri "it'lI.:!iiUII ~a'~ila,.. Ln !:er~ nel konckdia+ w :reles. Tel. 061 24,3 • Dubinsk{)ti~Cenje!prof, ma.sinom ~corg, deten:llcnlirn:a;> l1a.m i C~U!.j:'1 &':1!:omob~l:!l:lirLS-CI'M ~Le:pihil_Tel_Mil S6 • Kerumiearl;to d~_Qji~'1:I-<~ k~'Rtit,,,.'tn(J.,

672741

• Moler:lko f;;lrb;3 rs.ki rnch~vi:!'1l0rt:rajl gleIm't!J.nje ziclo"9, edel puc, lijeplj-t'!1Jr e S~ iroporn i navlilccnjc: mJcii.ec ,rdo pOlfQlj tHl ~ S2Iid::u~\";,r{,)m.. Te:L061
J

.' Radi [II ~"tra] M l;rijan i e flmTolj.no. Tel.06174111)', • PrcklJc:a.v::lm 11:[1: r:Jcu.nuru s.!ov~_T(:1.06l S20972_

j

voc!U;to

svc tek~

210994,001188488.
• Ku pl,ljem dLOn.ice flrmil
SUiltu

0621777~6

Td_063~4740~.

• A.,geneija .,.MeK9'" ~ ku.fna f.I ieg .. t pomoe :slitrim i botesn im, 24 5:Ilrn s ViI~

mah,T,I.001836657.

dc:vi.:;';!lU: ~\i!d ni u i rondoviI] isplali1 ad·

m'_ ToI.OOI237641_

mati!'):iI m:li cislimo;

61L
SilVreme.llLm
u.n 1,,1:rij!l;rnjdl:ll)"

• K urmje:m Slam de", ;micc, r.nnu st~tu FB

'ITe'jJse.r~ s.o.a.]

pl'l'm_ Tel_061191935. 118644,

m i. RS

~loo...uI,obvei
J

vo<li_ TcI_06J 702H71,Olll00-616. ",_Tol.062739 l47. ToI.03nl6·945,

• ,Iskusna 'Pf(Jr_ matkog i fra[1.cuskog

en.~lesk(]SI daje casove;

j

Jliepre-

06241950!.

• MQ I.er r3d i moler$ko do~ ~iSIa] kva[iLetnO
I

farb-.30.-sk'i:' ra[povoljno. Tel.

• S [ol_:iU']iZJ':ildil t mOil iaZa kuhi.n!:a,.. pl~kml _p,reds_oblj~ li!lmjttla b:,:!lI;;I~Ill •• Tol. (l62!M4 9,l. • KQmbi prcvo'z pumikOi J +8 lidbe!PQi,;Olj!'iQ_ Tel. 06 1 223 ~43_
j

• Rigips m_:il.j$~:or rnd im PQ;;olj ...o. i br"'.ro,sv~ od rlgips13. T d. 062 941 274. • Ri.&i~ ru.::';:50I:Qr potkrov!ja) pregiilde, Sllll~[eni DI:afon. Tel. 061 :3.18
I.

5-e·

dobro

• Profesorica engleskog je.zikil daj~ il1-StrlJkdje l prevodj svc Vr5l-c teksto-

[vIde podove (WI;',), lOO-OO3,051'l446I. T<l. 061 )664H2.

4l;$Lartn

[ratnjool 91lm, ~epihe: (t',es-.e}~ ILisoile,

Tel. 033

9'J6.

• KuplJjem Slaru dev. :he-d nj u, clio· nice .firrnj(lO i~plata odm:Rb, Toel. 062

m.

.' Kom bj prevoz pmni ki1 [ robe !i.-om B;H.Tol.061903 336_ • Pe~:mo ti I ime r:a~Jlbaw mg~Lfll1m u vdem StilTIU il.i mcno LJprnonid sa dunilW,iom :r'i_-lI:adresll:Tc.!.061 202'630) 033/673·.84.
1

• Dajem casO'OfC iz ma[e.malikc i SCIli ke d:3o:;:'im;J studen t imu! l,l:5pjdiJ1o_ i

• i ns;!.ru.it.LLm s1wl~ i filkul [CLe,

T,LOOJ 549142_

tn 9tt1i191.iku 1.9 $1,.·e uspjclno i povolJ_no.

• Arhi tekIillrrti sl.rutn.t nad:ror n;aa iz.vodcnjcm grad.-zamuskih I1ldo\'::I. Au t(l(;l~ktIi¢D;rskoj radioni na Hi.dli~ potfoeball :a.utO:eick~_ritolir$!I Ls:kuSlVUM_ Tel.061 l02689.

povoli no. Tel. (16110211_8.

• Snl manje k:a.rncmm~ VHS- DVD, $'Yilldbel d2enaze i QSl-lll~ kompill L obrnd"rnont .... ToI.061 205 109, • Dctatj nil izriiiJ:.o ticnog hor-os.kopil (ljllb::!vI :po;!ia~ !1Qva.~ :r.dra,"Jie)_ Tel.

aUsluge
NA/POVOLJNIJI; NAJKVIIU. TETNJJ E AL lJMIN11SKE ~ALlJZINE 20 KM, TRAKAS· TE ZA VJESE, VANISKE RO· T A. ULINVO VRJ\TA. pvC PROZORl. TEL. OOJ 50 I lO I. 7708·INd!
• S~n'is:: Ve5 m:iJJina (GofC.lllc] EI Ni!il KOi'iC9t, Ob[)din~ Kandi, 29Ilus:i lbcTna)~ sporet .., boj [crn. Do~ 19Y.II:k bespl9 [an! G;!ranci i'a~ Mob. 001 1711\60_ 8n9-1\1
j

j~~.oj:"/ ;~~5~~a!"ih i bol~s.ni
• ,Pmfcsionalno Cl:bieka!.a~ '[~ih9

• ~Sd.livY· vdi

uslugc

kucnog 11h o~ba_

002104226.

4jHlO.

~j~cc[ljckU~j post. i Mmjei;l9j:3 .. Tel. 062

Like.Tel.llO·I73. • D01,jem iIlSIJu kl;i jc jz m::uoem::ltikoc za s-vc nule i f_aku~{eH~. Tel. (]ofj 1 .534 231. • Im:tr:ukcijc:: i~ m:a.lemalik.r; i c.n~ ~I"k<>g,,,,o'novc,_ TcI_061 S77704. Tc!_06H78818.
• N\ldi!'1lQ dc{chtivsk-c: u:5h.Jge bi.lll kQi~ ~'rS"t,<;chskrccijlll ~pra_rjtov,flfI (i_

godifl ~ d8 iem i f.I:~nrul:.e.ije il m.;uem.!I~

od..,llm o",""m,. Tel. 061244 562, • U SpjriDO i ptJ'i.'ol i I1Q\okQ m I;,i jeJe

• Profcsor njcmLlck.{I;!; jczih us~ p~e~ ...o d.aje i.n.:!i\tLtkcije uce-nlcima i

• &rvi.s racunara '-iMajlli<ll inSitalac.ikonckc.ij~ ilntivLrus;na otflihi1.a ta~un.!L.-a,.. tiU'e;l'1;je "inlS:3 h:a.rdwcrsk:i i s:ol'tverski prob~e-

iii wi.nd{l""'"S~ intcrnet
1

.' DI.!I;;IJo.b"Odj~l1ji l.~::o::iSt:;l ''L'tJi pre~ro? pum ~ka na s'Vc desti.nacije, pumickl ~'!Jmb~ I'\o"V ~r::n'l!5[}Qrler 8 ~jcdi~t;J_ Tel.

002267418

m.;,;Id. ToI_06Il43611,

• Kirby dub i m;;'ko us_i~ VH:Qj.ei pra[lje c.iIlmi1, e[ i son;:! i sjeiletlb garn ilUra ... JJ ilj k~li.(oeln Lji!]] kim Ljevim~:3.mponllllil. ·rel.062: 118202-., • Namjcitarn Slf!Jf.lU~ ;1:cILLdaCj,li~ i e~j It! ~ ['rll~_t'iOl bdl:':II;11nu 1l:!31>i ~:!n(j_
I

1'<l.O63943445.

.' Prij~'I,I'oz purni.ckim ktima Olutomobilom! mor-c i O~ talc dc:sli n:a('ijoc,

.' Kombi pr-..:::voz robe i plJ1nik.iJ poo p(l'YUljQ.LIIti Lijert3lJi19_ Tcl. 06 I 390067. • VodolnSlali1l-crodrl::avasm11.l j P'O. s.ta~'!j~novl.! iI]Slal:[!,~jiuj ~isti boilt~ S'oo"e uzg:a.rafL~i '-el, 061 497612,

LETNE,

HARMONIKA

VRA·

T.L001 >tI4~86.

,u.

• Age!1cija"'Tcr:;!"njr;S8:5i1::i!"ihi obolieli h, l4 h UZ "[s. T.1.061 557Oll .. • Pr ..vl.m S'lre vrsm zubnLh prme.za Lma]itrt'l i puc.ij:alnih cijenOl 1 SO KM.
l l

Tel. 062 n5107_ TcI_06n~347_ J16911.
u

• Ch:) mp[(!I:ilee ... A kadem ija Oi::! spon ~ cd .. lti:!.ci ,ut ll.rlL '!,J pi!;, nuvi h t!anOV;!!I_

io. Mob. 061 175237.

• Kllpllj-em :iilllinl d-e"izfm ~!edfl.j\l - oh'L"C~n i~ r.3 ~nl;lod~t:('tu! di~T1 ice, lspJati1 i do l'i1zak 11 i1 adrc:su oam.9lb \J f"Si H i RS_ N:aj pg\~Jj n i-

• Eflg~~sli i loti votrz;aeij:a::f.a osn-ovt:e i !;re-diljoUcolre~ os.L'1io'l,l'itOtnfljme:r':9 j;IofOsrom:a)odritlv9i"i ,e servis.. T.eI.062 89S.S99 Sar.ajevo.
1 l J

• EL~k!,do¢::I[: usl ug.r; d. Lfl~L:;tl.[!~i l;:j j :au LOftulS:ki osig'- indik:atOori Zl!lbal"Jju~ el. bojli£'.ri~c.l. spored I drlJgo, TeJ, 001
I

~~~~:te] ~,O~3;~~~52
~k.Qg

• Prgfcsur

d,ajt

irt::;.rrtik-c:i

it= i~fnt!1.i
bO$1I.1l-

3124l5_

9100·!"

• Grup:a S(OliiHiI pr~vi~~d'rv:a.rto.ljl:tni.kovcc i brvnarc .... kend icc. Tel. 062 i

• KLJpLlje.m :Slate njem,{l:ck.e m:nke illlstrijskesiling,e. T-cI.06112JOO6,

i

• Engleski] nj.cm'il~k1, ins[rukdje, ]nevodi, dipotomski] refc:nui, se:mi.narski, cUscrtacijc{profcsoricii). Tel. 063

014.

• VK V eleklrletlr e.lektro-Ichll iear ~cril.~od rb ~,~tijoc PO::iotQj-r.:~i i lJg:r~d oj 1.1 h nO~lh cle_liu, i.tlsUI;lacij.i]., Tel. 062 521
J

• IfUilrui ram d9:ke i s.m de:n\e l-ttn:iti ke na i\l i~i nOm Foli Y

K."I,TcI.(0115)9'J!.

I

iOl'. ma6l;:s, 6

947405, S.rai'vo, 0012442~1.

~:k V~~:!~S~i~~:~ 108--4)5,061905734_ 609941.
i

L!:~~~,PjJ~~I~ .' Profe50ri~a c::ngle'Skog icz:ika dilje
fusove

• ] ns(rui ram d.i1ke i srudem~ iz rna· teni 2I1.i e jG~ike p:EIIii d9.i ,t9S 6 K.M. k TeI_ 033 6~ 1·976.
l

0622-1l731.

• Pe:remo s~e Vf5ile c.tl imL!] ili.soll ii, [~ihi!~ mokra pJ'anrL!! 2-3 KfWml. Do.l:!2im.Lll"Klcilime.. Tel.. 01365-9-2 S.O, • Friu:rsltQ.m salQ:['ul pcn(t:bt!Ji rii,(:(i:sa isk ~L:J.t",·om_l~ro~t::tiat 5~ • Radi.m svc
tad-

• KI,l pujem urn i:c!'n il,k.r; s] ikoe! Ii l2Iu:lijU~SllHi n;a_lci[)Si!IOV~ zidneJd:lepne] ruCllol!l orooenjoel imaekc i osnlio, Tel.

Ol34'6·50',00I.114405_

• Kll"l!j-em :S1.u'enire Sa:r'1)jevske olimpijB'de., T~I. 033456--505)061 214

0611'12179.

TtL

401.

m,'inom. Td.03)ll9-498.

porn;lo'o'e .sa H ih~n

%'126,

• Kupujem zlamesato\,e

lomlieno ~Ia[0,], duta [e, [ostial-ood zlarn, Te.I.I)bJ

• ""KIROY'" - DLlbin.sko LJs:i$:!UI'9i r.: pr:mii'.ii L .i !j.:pi.rnii jc s"i h .... t:J ~ tepiha, namjes[aja! 8U1a, fJL"9:1'lje portals, gC;Tie:r.i1 n:3 ,fi~6I:lJjs St;JIiCwi fLrmi. hisoni 1 ml/l K/IA, Fi ..... "GlANZ·_ T<!_ 061 350 6gH. 7689-1 Nd!
11
1

• Pmfcsor mi1lcmiltikedajc imHll.kcijc ZO:L OOIJOVct: i ~rC'dnjookol~c:. Ttl. • EJlSll';~ki iJ]s'l'tuKcije osuo'v(::!:roa $rednj~~klJoh:irn_:j_ TeL 062 381937_ .' Lijdirn mo;tO[de. T vaoiske i unl.n~Tl'!i{! h-te]. -[),fj 150.303146_

• S. usillga

iI}:: l,1t

rodi s'If'e ~'rs [e sl!!klars.kih doliilZ:Lm ml iildrc:su, Tel. 001 dg:ip-

Oll16, 7"Ol8_
• Ral

i Ilrevodi,

Tel.

061

SS6 700,
1

sa_ TcI.061 )(>1338.

• Rigi ps mi1jsmr, ritd im weod

i_~~~~~~~n.i o~1l~~~1~~a~~f.g8
285,061 3!! :176,03l 666·<"1,_
d '"go_

noow-genc;n~J

ke)

ttpi,~r

kt!o i

• Radim ,mQlersko-f.-rb9n;xe I'0s.love-b"':o~ CLS;!O 1:10"'01ino, rgdno i.s.kusi ["0 p"ko 20 god. Tel.06117419l,033

• Semi natski ~ d ij:lloms~ i, S:K(:ni re· nje i. cbnd"3 5Ilk~~ riklarnCj kniigCt.l'or ~"(ll hal ite-IIt!)_ Td. ()62 877 5 15_ jti-o~ • Kernm_icar posravljil,s,ve "'m;ko. TcI_0611.82097. vrst~ ke-

• AdBpladja Sliinov:o i kllCa, pOS:[:j].· "h~I,Jij-c _p,loc:i ~1Ii .I ~IDi nil ta, kr-r.:cc.llj~ i rei. 061 ,10371. • Kombijem prcvozim k:ab_1I5lU roo

bu.T.1.1)6120400L >1150l.
l

• Pr;avni.k prlJZ:a p,mvm: Sitvje: [c::i u:sluge: (mol be, Zillhc, ru.~beJ oogm'o ri nil [lJ:~beJ:Prigoyori). Te.I.063 100712, sl1Ibi:;;limt!J •
~J,Q

• Kupu.jem lomlr~no i ZI1barsko zl13~ r~ d LLkate, i;Qrviln~ L ootOi]OI lJ:iljvBe:

pl",m. ToI_03165~·)98, 06J 553640, pl""'od.n"l!_ Td_06!, !7891.
1

• Perac ;S.[akal_:il:(proZOr.il: stakata
J I

440·747,(165,9402-2.

Vd2ne_. S:lo!o"i

l

i[(L).

TeJ:.

n.a

• Kupujern S't3 r1,l de-~LlII.U ~U:dD ju~ obvc'lnicc! I"Rtn:J od~ teta~ dion i~e) is• KlIpuje:m -sla,rti dc-,ri;:o:nu ~ tOOfl pUt .-a t oa pO [nl;~i "fm ,21 I1.Lon !!:e s"i h f!TIll i i (ondova, n-lljbolje p];n6il1ti."L. is.vla [a. odmah,

033211-4"", Oll 767·99',061 III 447. 769)·1 Nd,
• MIKADO .,\Iuminijs,k.e ~h.l~ine, (l'iil.ki15.tt: lilVje:sC VANJ S KE rJvc j AL U rol ~me, fllnne.ne. ro!c'Lne i h .. rmQnik;a VT3l::i. Toel.
I

• All!. ~tu:zin~ 20 KMfm2. Traka_Si:~ za~jese 2{1 KM/m2. Alu i I've ro!eIi"i e H:rtdot;, phutie:ne t"(Jlemc. Cijcni1 sa 'lJy~d.njom. Tel,
l

210~791.

061511249,

• VK ker;amit.iJrpostavljnkeramiku Mjjr;f!iilijr; u gradll .. Tel. 03~ 444-630!

Iino.TcI. 002 140094.

• Ke:rilmit.ar

r..di R'Y'aliu~tf'io i povoU'

• RLgips m:iljswr radi pod:;.ro'flja, p.l.afo[u:-;Io p:r-c:gr:ldr.ie z.idtlVe_ Tr;J_ 061 • Rai.nbow dubins_ko usis,a:V:ilnj"e re· piha ~jede6h ,SRmiI uli:li jogi madr1ico. T.i.061916271.
J

,'olioo, Tel. 061 Z43969. Tol. 063 016228.
• Potn:-.bn:a: frizcrk:J
ZLi

[milj ml jivn.njc tiil ij:i].Jlskib vje:nLC::t"jo n1tJdel i 2-0 I OJ.20 11., vooma pcSa jSkUS.tvOID_

WI--573_

• V Iii rp ug.r-Udnjusvih v,[s ta pa.rk.t'lS sa bru~,tm iem i lil !limn iem. Ia.minata, ri:cjps:a:~ ~,LPOda i. keriimikc:_ Tel_ 033• Srakli1r 'frii ugradnju svih vrsUI: :5ud::at:J ,~(lsl.ocdal;:l! dol:;l~~m n,:;!::uln.:su.

",,!iM_ToI_oo;l412040_ 565961.

• Ken:uni~!'Ski r-adl)vi od S KMJ 101· m.inn 'Ild .3 KMI brzo, k Vi1I.itctno i poIJ-

• Kcrarn iearski rlidovi~ ~::iImenl mOo liJik) PQvclin(l U~ &::'~!l('iju_ Tel'. r)6,t • M-olc-rsi«: 1J.Sh.lgc urOOn-o
00_
00.

• St;;lklsr. ~.dimo :woc:;l~klar~koe dove, doola21 mo :n 0 :ad resu. T~],

r;:L-

8~2l43.

0:61

T,j_ 002 788 1l9.
J

• Te'3Zim pann-crn nom f.-i O';c~j\J. Tel.. Q()

115" 740_

ri1d

[I

:u.bodu-

• Agc'Dciia ~ kuP"O"G'Lilli 31ilN: d""i~[J;e Sledll ie mme oalit-ete i d ionica,l'lajboIje pt~C:"iil.mo> ispliUa i dolaz:3k odman.

Tel.063 14'090,
• VKV hm":u

T<i.0621215l,_

j

kval itel~

• PftI[~riC:!i dd:i inSlruk~tjot i.. !11:i1t~m!lli k~ i iizi:ke, Tel, 5llmO 16. • Prevw Stv,fI.-j, [!_(i[il jd"W;j3 i ~ [alog v-etim J.::Qmbije.m) rodna sn2lgill PO'«lo·

{)I;U170..248,0331611·548
W\'io'w_mikadobh.W,!11

T,I.{)I;!lM364.

7249-tNd;i;

Tilth ll_mdt:Jju bmV8~ rT"Tsandll~di) of'mat:4 J.::fini~li,.. tamov" po,,"oli no, T<I, 0615 07683,

T<l_0620,3760_ • Mol. forb. "81_. T, I. <l6282l902.

• M-olc-rs.k-c u.slLJge kvnl Lt1:mO i u~d-

I;no. TeL061 ~68442,S"",j,

44

C"""""I"W_""'_
'I

Dnevni avaz
5OQt.-.H )tEPUi-I'OIl"H..&

oglasi
"' .... ~IK"'O

&OSHllld "EA(;EGOvtffil

0-,

BOSMA J HERCEGOVH(A Htnlsb~ odbnln.· obr;l-na
to,:-.
... .8 a..1I1 .. 1I

.~.
t.'lI u~Ub.ii

&OCHAHXfPLtn'OBHHA M MltileTapet'Ml0,ll6lHo HCI
............"". n~~

..tI11o."n!P-lf1t~ y I-il.ln~ ~..~-t. l1li Ij""'lll~ I.,.nl!lllll 'f"''"' I 10" 1""']1 1 oJlu1._. I" l ... ljlClI'!U ptlJ"l' ..... nl"' • ., I' ~1"'~!t-lI:t 'ilit~'\.tU"ll'L1.ahI"'OI~.n.iJI.k "ll:f"E

.,

.:lu\a
I'"

1(,,1 ~ ...

I I\_~'........ OC:t.ht.i ........
0 L~

1:~LlJ'IIIIIIol' mM'bl'la~

I{:: .~"'

n.~

••

I ~~

.,.,.~Iojf., "'11Ii.JI1~1,..,1
t~. -U~"',IIIIIIJi.'IU'It!'

I'""'~

r;r-<ij;ht...l'llll"ti
IWIpc..&II-'ftI ... '\

k"

9,11

II

~

.. ,
ltiII~~

!til.....

t"'~11.J!tJ II

"1\.ll

~

pr6Jnn

,;I Ift\ 'I,Ot:r .... ..,. ch B.n_ 1b.--:iiI. ""'iIiIi .... .HiI • (,....,Ii • i~.I[.f'('if'CiIi",,1IIAIr

;Ii~

.J L\'\!'III. 'I'~Ji"1I .n.f.. "itd .... ~ 1Io'i~ ,tl-tI'

Ot~.,~
"~'~iull
.........

...... ..".

_db .......

'.iiIIIt

••

'imi
~,~ I""",,m

I ",\ :i.1I ~t

""L oc.'l ,-'Iii. l. " l'IlUI '\1 l. 1\ U 'lUi U(.A. I("wl ll.Dl :iil •.o\I,,,,,,". U'-U'I.\I...iI." .... ~''''I 1 .• lui U II!. '~'",u!I~

I' UH:ll..\."'rjjl_ II! '\uI"",:r ''!!J

ofw-,

-\I(..l.. ,8(JI~'i.
..

............ ~ k1

'..4~.--.,
~_,r-ll

1l..... ~ I'~ Ll!llo.uttC'tDTt1 10111 "~~,I~htll f \.~ ttl "'1~lf lift, {

u""""".·"
r..-

I. kl'!....-.nI. :"'Dlr... e, flal...,.,OI ktw .....~ '.... r iI4rIb",~. Od}e.,.,.~ , • drhi'll •• jeo • IIoIf bcn~, "'D.,db

r ul '\""
,

, .....

ltrllt

" ."''' ... lr
lf~I' :!I ("Jl!I!I:r tu-II ....

f'~
j

-I.

{III....OI! edrb".I"1""~ ()~ . I~, .lillt.jHlll.I •

""''')n:I"

........

1'..

... ~.I'ld".tr,l.,I[Db.'~k~

"
".

"I ~

nr"~111
JVo!!!"Iol-.JiI!II iI~"," I n It!

~\.

.,
~blit.t:hJ:~II~~ ,,. ....

11 ,I.... flfi .. # .. ...,. II. ...~ '..... 0

.

Ur. ......

.llliill!liill;,il .....

r"'... '

~"..._, I'knj.rn ... ~MA""Im: 1 Ilhlh-l\r },~11:1
.... J, .,..~

t_,

1I!.o.ll"

Lm. talu~

.: In ..... ~ Ilth.jtl,rA. m. l,uW't11 ! 1"".-1 I~ Oil.-'" 1tJ.,'i. ... jUl l"iHII 1"_ 1~ld .... 11"'1 13.I"JI'I1I~I'L"'l~lrll' 1...,."rlll.....:: nkly4J..1 pm~1I!I"I ~ftM ,.nL
I ~", .. ",~ ...
.ill

-"_m1l1'~hi,I-."

U._f1,,tC
j,t

llJo 1I],' .....

nl!lJl""I".

I ~~'liti. ___

if""o"'tlll ...

lull

•U

rn[ ......
~~m

I ~.I~rn~
Inll(IIIinIM' .... • ~rut.ll~

~ii:lliir~'

I ~1.1iI1

rW·'Ff,1 ,t ..... m"lNhn...ilt ...m1 b.L."-l~n-1 U

~1~~~

• J'j

.... ~'loIIIIl..I

,.r

1.;n J.

tr.-

__ 1'" ..... '\ •. ., .

, ~.HII!l!.'tj'.,.i '(:(h.l.... 1II,k" .
III

P"·Il!h.. ~.l

'I'll" ,U "'ph.".. u. ..
;-4, '. ~
,.1(\1"""
r... " jill

1I.)ri1-t.1~1".i~.., il~p:;n...,ki:1 .:e~, tUi I • 111-

i.lttor,

.. ~ IlM. p--.dorJ."\ W' II1IIIouhu ,_~(J.a'.fiUa ' 1I.ta ..,..1I' -"'nfi. t~."fJl!.,..

Q

"'_t~~, •• ''hilM... I"
.... L'1 'k'!I

II.M'IlIIIIIIIU,

ft!IaJI

LII"""",~ l'ilf"tl ..

IrU

,,'-.;1",.. _1TL1I..-It
.laftl,:111111

l

I

Ui..

.·u .... """,!' 'I "I U'\ ,1'1\, UII\," ,

• tn ............ ..1'l' mo('
11>1

p: ~., 1,11.
",

"- ......... ,

ru

,'~""".Iit
p-~.~,
'III .....

nt"llroILn

wm-LIooIIi.,

..... K'\I,]'", ,\
... "

",'IJIt:.."...
.... y ... ~.

,,~

~II-r .. pntnn ,~ ;('fll .... n III ~ oI.~l~ 11(11 t."iI~'IIIJL. In! .lJII!ill"'lio Ij ~ I 14""Ot.d(I"ll~.~o,a.fn I "... .Hlt.r"'qf':I'Io"H'W' '" M.rm& ~'trlafph 1M ..,drrw ·f'I'Dbi "In "Iie'~:DVJa: ur~,~ ~I ~..,illJla, IdtO L,.-'I' , Nt- UU( I~ L'Id ~ "fI.)i'elllf!I."'. tot J II I R..'t"il.,. I III.8L UiL' Ilo~"lijlll' Li ....,'
,

I

1.IiILI,,,1IIl"IIt-II!'M!'"

i

I

miII~'"
w.J"'l~

'kr1hP'I"~"'~1
,tho I....... ~
I.I!

t .... I'


&

j,."-d ...... l~t.

"J~

PI j111I!1!1..-;Lt

~.j.. ~

11
~ .'-.._. ... v
~

.n',:
.. ,

IlnUI
l",jUJI,\,\ Ie

~

I.."'I~

nKP '"1-" P

I'C'I"JIIIr...n"iIIl:aj
If ....

p:~"
l'll(
Joil!ll,'t

&:M ..:h4.~iof' I "'"

I.ti1"J11.i'1il I,fu
II.LaI!tunII

t.a.I'!II_C1Io1T"~

... J"'110,\""'i'nif+.'

L1....

01.

r ...

L....... ~

,.

'J",t"tlllll

th ~

"llUflliJ"f

1'jI'1.

'''''''1

tl'"

~

110 -....

.' j'IJor t.Ol~M"~!l ..I .. ~~llrl u, 1Cf~1'
-~I..:I ..

'l.\h~"" 1.-I!IId I....JJc~

~I~lvll n ,~ l1lb.l ...bl'1'11 11"'- ciId Hi m~..d

"1-14"11. llJliill.Ii'" 1,"1.if1[o.A'I!'.r II!!,,1o ~"'ILI .~'" h~ !Ie
1'i..lI~ iIIII .Q1ii rnllii.ilp

.11-

.m....,_ ....
"'i1J.!IIi'.;1f11..,. .. ,. .. I "" "'fII!

'JIf ......... ~llilI
,,~L.t.Il~

nll(;"1 1 1oI'III"",.-onj"l-m ,"~..

~"'j ...,.._. __
~
'IiI .. f

~I;

L~~

IW'I"""
.1

11111"",
oI'!!~ I!~'"

I

I \.

I~I~I 't.I !II.I.Iltl:l"I"'f.ll~'

.&

'ltri.. '!!fill p..... ~ ut 1.... • ~ n1'~ 111_k! IJr~ Un~1I"1 uj.i~" u..
-lb.n." ..... 1

I'III""""''''~

,II...I~,

t ... j(ioIC"

...

...,."J...i!.A.h.I
I.

1oIi"

"l

:I! t'Iolf.d1.ll"l

I'i r.Ii~""11 1"nt"r".",nlL. !II.II~J' 1 ~1.! ~ &IIIul!,.aI .jq:'"-n'l ~'"yle' ""......'i:'i!lIK' -I~'lm> ~ il- Pb! .. ro.i~""'I'rI" d.!~ Ikt-k.ril~ "I~ IIf.udIl'tilJA hf. ~tll djpk~ III 1ft,...,) CI- dlfl'~11iII "T"I':iiIi!Il. ;,,111.0...... &'ri1l ~ ... r..nn-"'i I'iioot oiC,Ul 1II'1'II ..t 4.~ n ~ M il.m. 1' ... Ii'iio....

"U

oIo'-oi."'~I'"

"o ......lj~II.'l",j~III-i.t.

~h"

~~,II"iIi'_

~tH11I-I!!iIi

"'h~ ~ ~_j,.I'IIJ",.u_':,j,.1M1 114"1141

iII"'H
... 1p~ lit

Ir~"

-."'\fiII!
~.~J( .....

,j.1ih!.LlIIli-."IrMI ~ 11 ~

t~~.

t .. nr

I

:l1ft'l.JI"fI1"iinlP" rrt~
~~IliE' ft6 ~

~ IJC

iiJi'oI....U'JJjI!'
'IIC'

u'jllHl'"Holi L?i~tVrL

.. IliI ~
~ .,

-.!If ~'Jc-i'''·II~~i!ftt;l.!OS~ 1i",,"1 • ~Ird
It ...... n.I)I.. • n ..10.~ '

&.

:r~"""""'I"'\_-La.
""~lM1"iH

~t.ll

.-,II~_ .... o-t'lllU

11("'=""'''''' , •....
1ijid.JInJ,..." ..,._ ~ .. .. ~
110 ""',..,--IoI.!j I~.I:I".,iI!,_, .. t~~~

"b~

1"'-1'''''''1;11 ~
f .....

.......... ,..

tl'iJii.III.'Tt~

'rw ~"'
..
4.

'IIIII!II...

t'~
~

f'tljn~ 1M"4..i rit t&aJ1jnn ..... tI

L1a'~
1..JrP1!\.t1o!l~

"' ......~~..,......

1l1li.1

,.,rl.u ~ I*h..c

.~~ ~ .. ia..c

11liIII. ....... 1

II.

~

h.-.,.II'I

'II""'~

I'i.t-'l

Lh.IIY '1IIu.llm .:od ~.iorlillii. II I I
........

"t!!kl""'"

....

IIII'Ii.!"\-

:lt.iJ

"~ETlll:'!lri

L ...~~1Ii.tlllll .bill

11 !r"'"1~#'.t"...:I~~"""""lfIi'lo"'Ii~
__ "'4~

:... ~... ;prH<i4in 1 ilt. '4~
(~, 1-""" 1Ifi]

~!iItR #.... ,.,_.,.''''
__

'P ~nl~ h~.1III1.II1
... ~~ ~1'!iIlIi1

~

t""-)irI'II!14iI

1.... 1,...IlI""l"f""l~JlI ... "~IiIIIIIIdIJ-'!'Mjj jp'id11Pl Jlh'l"il"'~"""" '-""'F"~~-'::!~11:Olt !f('d11lWll J~"'~-.! 1..)L.11I .1 I I!P.-.u~ ill "I~ ~IIoN,...It"I"~ . pll"tjl I"I'III"~~ od.,~,,_ n.,_. t Ir 'f1".'W""'IIIMIfL. ... ,~~.

"M!!M ...

n.un.. L""",
""':~ IUn.~

.'_"I ~

1.IHIi!lilll ;llli!h~ Ll!1 I~ilul""-",", "~Ij,do..~,"",,,

tof

iOI ~IiIII..mI.

pl'IJII"."''IlU

.. ~

• tc.n..~!!1"""
"-l1'li ~
:.""1111

""'.t...whn. I' 1III(1'L"'J*'-~ '--.."'H'I, Illt~
Na

P9="I'1' '''In

rlL.I JMIt

~,,,,,,.--IIR'.

~llIlfu

Ii

CIIrI.aI~

pvt1-U

~dc~"""''''1oi.. tnt I~ ~ .-u Lo...,.. I ,I~.:" IEIiIII: .... i"I-wni~ 1I',.n'ir rllD'iI''h.UJ''E"1W"

....

4.............

~ .. I

fU

'tIl1;ilJ:J,..,,"
JI!I!!t ~

.......
~
p:Jj

1I1!III ,.

.111

~'!':I"'_,.i'T

\'~ ioJ!o

.1
BOSNA I HERCEGOVINA fEOERACJjA 80Sm J HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps J 72055 10 Ps Sarajevo, 29. 06. 201!. go dine

.. ".............
't ....... c~

c. .......

'\II"."TAK

BNT HIDRAULIKA OD NOV] TRAVNtK NOVl TRA VNIK N" osn ovu 0d.1 u ke N ad zorn og od bora u r.· spjsjv"nju Konkufsa z,a i,bor i imenovanje direktora BNT HIDRA ULlK DO Nov! Tr. "vnik broj; 090/11 od 05. 07,2011. godine, BNT Hidraulika dd Novi Travoik ras)Ji~uje: KONKURS Za izbor i .imenovaIlje direk!OI" HIDRA ULI'KA dd Novi Travni k BNT

OPCINSKr SUO U SARAJEVU, sudija Kenan Tanovic, u pravnoj stva;! tuzioca "FER· PLAST« 000 SARAJEVO, kOgll Zl!stupa Zlljednich advokatska kancelarijll Sehovit J a· smine i Sehovi¢ Eovera, prodv tuz.enog TRGOPLASTIK 000 SARAJEVO, radi duga, v.s. 6.568,27 KM, ua osnovu ;:I,'nl! 348. stav 3. Zllko!l' 0 pllf'!licnom postupku ("SI. !lovine FBiH" br. 53/03,73/05 i 19/06, u daljnjem teksLu: ZPP), buduci da ruieni ne st.ouje na adresi prn;ljedojeg pozna tog bor" vista, objavJjuje: OCLAS

- d.a irna prog'ram rad.B i cazvo j Drusrva u narednih 5 (pet) godina Nadzorn i odbar ce "" pozicij u dire.ktora BNT HIDRA UUKA dd i menovati. k"ndidata, kojj po melladkrskom znanju i iskustvu, Ie pOfmde,nom progtamu fada,. najbo· Ije odgovara ?:aizvrsenje operadvnih i podovnih pOlreba BNT Hidrauliko dd Novi Travnik. Rok za padnosenje prijava je 8 (o.am) dana od dana objavlji vanja Konku,so. Kand.ida! je dUZan dosravili prijav-u Da Konku.r1;, sa b iografi j u i [razen i program, kao i dokaz da nema zakonskib smemji za ohavljanje d.uznusti. direklor, licna iii postom [la .dresu; BNT HIDRAULI'KA. DO Novi Travnik Novi Trav~ ik, Mehrl1eda Spahe I Sa nllznakom ",Kon kurs za izbor i ;me· nOvan jed i rek lora D ruSlVll". Nepotpune
se uzeo
1,1

imenovaoje direkrora Oru!ll"va izvd.ir ce se na period ad 4 (&tiri) godine. Kandidat lreba da ispunj.va slijedeCe u.love: - VSS VII srepen struene sprem., tehnicke Stroke, . da posieduje radoo iskusrvo najmanje 5 (pet) godina no poslovima za koje je rasp isan konkurs, - da nema zakonskih smemji za obavljan je d uhost! di rek lOra,

Dana02_ 12.2010, godine [uzilac "FERPLASP 000 SARAJEVO, je podnlo Ulzbu pro· liv [uZeoog TRGOPLASTIK 000 SARAJEVO radl duga. Tuzbom lraii d,a Sud donesepre· sudu kojom ce obavezllli [u,zenog TRGOPLASTIK 000 SARAJEVO d. mziocu "FERPLAST" 000 SARAJEVO, ispJati porrafjv"nje u ukupnom iznosu od 6.568,27 KM sazakonskom zale,nom karn"lOm koja. Ieee i to: oa iznos od 1:983,15 KM od 23.06.2009. godine pI! do ispJate, oa jUlOS od 2.115,83 KM od 08. 08. 2009. godinc p" do isplale i 1)8 iznos od 2.469,29 KM od 22. 10. 2009. godi.ne pa do isplale, kani cia mu naknadi tr~kove postupka pr· ema vazecoj advokatskoj tarifi, sve u roku od 30 dan.a pod prijemjom prinudnog i"-l'rilenja. Obavjdlava se tuzelli da se dOSlav" pismena ,matra ob"vljeoom protekom roka od 1 S dana od da.lIll objavljivanja ovog pi~!I1el)" II dnevoim novin.ma koje se distribuiraju na Ie,· itoriji FBiH j Ila ogJasnoj tab.li Sud. le da priloge dostavljene uz ruzbu moze podiCi u zgra· di Suda. Obavje~tava Se luieni d. je, n. osoovu clan. 70. Slav 1, ZPP·a, duzan najkasnije u roku od 30 dana dOSlllVid Sudu pismeni odgovor na ruzbu. Odgovor na tutbu mora biri razumljiv i sadrZav"ri: o~!!"ku Suda, ime i prezime, odllo, ~no lIuiv pr"vnog Jica,. prebivaliste iii bor"viste, odnosno sjedisLe "Lranah, njihovih <ako· nskih ,""stupn ih i ptmomocnika, aka ih imaju, predmet sporn, sadr:taj izjave i porpis po· dnosioca (clan 334. ZPP·.). Uodgovaru na tuzbu ruZeni ce istaknuri moguce procesne prigavore i izjasniti se d. Ii priznaje iii osporava postavljeni tuzbeni zahrjev (cl.n 71, slav I. ZPP·a). Aka luzeni osporava tuzbeni zahtjev, odgavor na luzbu mora sadrZavari i razloge iz kojih Se ruzbeni l.ahrjev o'porava, einjenice na kojima tuzeni zasniva svoje navode, dokaze koiima Se utvrduju Ie Cinjenice Ie pravni osnoY za oavode mzenog (Cl," 71, Slav 2. ZPP-a). Tuzeni moze u odgovoru na ruzbu, a najkasnije na pripremllom roc;sru, podoijeli proru· tuzbu (clan 74. Stav 1. ZPP·a). U kol iko tuzen i, kome je u redno dosra v I jena tuzba II ko j oj je ruzi Iae p red] ozi 0 do nOs e n je presude ,bog propu,ranja, ne doslavi pismeni odgovor na ruzbu u zakonskom roku, Sud ce douijeti presudu kojom se usvaja mibeni zah tjev (presuda zbog propulitaoja), osim aka je ruzbeoi zahljev oCigledno neOSnOV30 (clan 182. stay]. ZPP-a). Odgovor na ruzbu s prilozima predaje se Sudu, II doyoljnom broju primjeraka za Sud i prorivou su-anku, p01.iYom na broj predmera. Sudija Kenan Tanov.ic
"92{.'9.111

r!:U:IQ,atran j e.

i nebJagovremeoe

prijave nece

OPGINSKI SUO U TRAVNIKU Broj: 51. OP 023663 09 P TlIfitelj: Hypo Alpe Adria Bank U. Filijala Vite~ Tul!eni: 1. Bernard BoSnjak., Kalibunar br. 7 C, Travnik 2, Vanja Kostic, UI.Zije Dizdarevic 24, Zenica 3.. Nevenka Botic, UI. Hrvatski BranHelja SA, Vilez Radi: duga, V,s. 15.414,16 KM OGLAS Dostava poziva. za rocisle: Vanja Kostic, UI. Zije Dizdarevic 24, .Zenica _ Pozivala S8 kao stranka na PRIPReM NO ROCISTE la dan PONEOJELJAK, 26. 09. 2011. g.odine u 11,00 sati, pled ova] sud u uredu broj 25. U mj esto st ran ke na roWite m o~e p ristu piti ovlasteni puno moc nik. UPDZORENJE U skladu sa tlanom 77, ZPP-a dutni ste najkasnije na pripremnom rocislu iznijeti sve tinienice

na Kojima z.asnivale svoje zahtjeve i predloi.iti sve do kale koje ze Iile [<vesti u to ku poslu pka, te d 0nijeli sve isprave i predmelekoje zelileupolrijebiIi kao dokaz. Upozorava te se na odredbe CI. 84 i 9·7 ZPP-a F B iH te pos II ed ice izoslanka sa p rip re mno 9 roti·Sta zaglavnu raspravu tuz~ella i Menog'_ Stranke rno gu loko m gla vne ras pra ve iznositJ n 0ve Cinjenice i pre d Iag ati nove do kaze sam 0 sh o· dno cl. 102. Zakona 0 parnicnom postupku, Stranke su dllzne iznijeli sve cinlenice na Kojima "asn iV ajus vole zahtj eve i i zvod i Ii do kaze kojim 5e ulvriluiu Ie Cinjenice (CI, 7. Zakona 0 parnieno m postup ku). Prvo slep e ni po stup ak s asto ji.se, u pra vilu, 0 d dva roeisla (cl. 11. ZPP-a). U slucaju promjene vase adrese dulni ste 0 tome o dmah 0 b avijestili ovaj sud ,u p rotivno m s nosi! ce Ie zakonske posljedice (tl, 352 ZPP-aF BiH), Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u .Dnevnom avazll" smatrat ce se da je dostavljena Mba na odgovor tuienom, SUOKmJA Nedeljka. Maaar -Ramljak

Dan a 7. [ula 2011. godine navrsava se sedarn ll1znih dana od kada je p reselio na ahiret na, dragi suprug i orac

SJECANJE

D ana 7, 7. 2011. n a vrsa vajII se tJi godi ne od sm rri naseg dragog

MESUD (UZEIRA) HRELJ A
Ponosni
SIO

SULEJ MAN A HADZIABDICA
Vriieme ne donosi zaborav, Sjecanje je bol, ali i pones sto si dio nasih llvo!a. Porcdica
7S58-lod1

smo te irnali, sa ljubavlju

U

SOCII

ellvat

cemo uspcmenu no tebe,

NEKA TI ALLAH DZ.S. PODARl DZENNET I VIECNI RAHMET. Tvoji: NUll', N edim i Haris Tevhid ce se p roue iti u IXtvrtak, 7. 7 20II. god in e u kuci Zalos ti, Kalernova b roi 36 U 17.00 sati. '15'·lu

nas ie uapustila

Sedmog jula 2011. navrsavaju se dvije godine od "ada nasa najdraza rnajka, suprugai nan"

SJECANJE

na ,.hid.

Dana 7. 7. 20 I L godine navrsava se 7 mzni h godi no 0 d kada nij e sa nama

SEMIR (DZEMAL) ZVRKO MEDIHA· M.EDANA NUHANOVIC, rod. POROBle
14.4.1987·7.7.2004.

EMIN • ENO BUREK
1993.2011.
Neb ti Allah podari Dzennet,
TVQji:

sesrra ALma, let Munir~ sestrie Adin

Morgiana, Agdal, Asad, Zekeriiah i Kaya

Tvoii: Banca, Nerma, Rusmir, Mufid, Nidal, Afan, £) enana i Adisa
923-,5.·ln

Dana 7. 7, 20] i. gcdine navrseva tuzn ih godina od kada nij e sa nama

se 7

SJECANJE

Dana 7.7.2011. supruga i nca

navrsava se 14 godina od smrti na !eg vclienog

SEMJR (DZEMAL) ZVRKO
14.4.1987·7.7.2004.
Dobri ljudi kratko ~i~1ef:;lidugo 51!;!!p:;HIHe_ Sjecan]e na tebe je dio naseg zivOIa, u koiem eel, uvijek nedosra]ati, N eka ti dragi Allah dB. podari li iep i Dzenn er i viecn i rah m "I. Tvoii: tetk a Azra : retak Mejo sa diecorn
L6%·Iu-

IBRAHIM FEJZIBEGOVIC
7.7.2002 -7. 7. 2011.

SVBRlJA (MERMED) AJANOVIC
iz Tesnia
7. 7. 1997·7.7.20ll.

5"'8 ki dan si sa nama, u nasim m isl j rna j srcima .. Ponosal smo SlO smo te Imali i SIDsmo rvoj l, S neizrnjernorn Ijubavlju i postoeaniern,

na

\'(:1]

TUZNO SJECANJE ie:p u k6f:rko i seseru i dJ"Yg.og zeta

Porodica

Tvoji: Halrl]a, Azelma i Advan sa porcdlcom

9L98-lIl

SjECAN]E na naseg dragog babu

D ana 7. 7. 20 11, god in e navrsava se 7 d. na kako nas je napustio nas brat, djever

SUBHIJU AJANOVICA
i2 Tesnja 7.7.1997·7.7.2011. Dragi babel Tvo] plerneniti lik i tvoju dobrotu necerno nikad zaboraviti. N eka ri j e vi eeni ra hmet, Tvoji: Hurici i Kadici iz Sarajeva

hadzi HAMDUA MILIC
Dragi brate, uviiek ell se siecati tebe i tvcga lika i rvoi e s uzdrzi VDOli, t voi e ljubavi i dobrote prerna svoi im i
ostalim,

BERINA BECAR. rod. IMAMOVIC i MIRSAD BECAR
7.7.

isss - 7. 7. 2011.
iz Visokog

Cel!'1 (~k[l QI,afl_(it!l je u jed [\om tren u prom Ljeru-Ia sve, ~:i,'Ot,:S rc¢J ~snove _ J\J i Oil ~su i daljc ur u svakom nasem denu i rako de bi ti sve dok bude nas. Ncka lm [c viccn i rahme t!

OtaJ.oorena perodtca Imamovie - rodi re Iji Mello i S;J,dZa sa scsrrom
SJECANj'E 7, 7, 2{H 1. nnvrsnvn 7 sod LfI_!Iod 'S.rnfl i tiat~g

Lei 10m

9-263·1L~

N eka ti drag i Allah dzelesanuhu podari D zennet i dzennetske liepote, Tvo] brat Mujo .i Zebra

Dana

sc

POSI.,JEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

nasem dragom kurnu i prijatelju

Dana 7. 7 .201 L godine navrl." ase C< rrdese [ dana od kada [e na ahinot preselila no,o drog>!

HARISU ZUBOVICU

FADILA MA~aC, rod. HAJRULAHOVIC
S p on Gsa m cern 0 c!uVal I v jecno sjecan] e na n jen u do broru, pO_~1(: nj e i plem en ilOST. Harrna nova proucir ce se u cetv:-tak) 7. [ula 2011. godine u Begovoj dzam ij i iaa podn e namaza.

KASIM (SALKO)

MILle
De

FATIMI KADRIC
N eka ri dragi Allah dots. podari vje~nj rahmet i Iijepi Dzennei. Halid Kadric s porodicorn
9M2.-ln

Vrilc_mc prolazi <I1i

t'ugu i bel ~ I,obom_

umaniuie

Neka ri dragi Allah pcdari vjeeni rahrnct i liiepi Dzennet. Tvoii: Sanda, Amer, Faris, porcdice Karic i Huseinovic
9-Ni'·lLI

II vliek Cd ZL,ljCri u n:aJlm srclm a

OZalo!';"n. porod ica

923iL~ln

i biti dio r!~jljep~il'l uspcmens. N ,b ti dragi Alloh cli,L podari lijf:pi OlEnll-tl i ...-jtbi.i rahmet. Tvcii: supruga Haire, sinovi Send i Z ijad sa purodi La rna, 8"9S;[ iik.a Hana 9'2:S:8~Lll

Dana 7,7. lOll, navrsava se pel gcdina ad, kada nas ie napustio nas volieni deda

TOMOSERTIC
Mili nas, vriieme nevierovarno brzo protice i nestvarna ie cinienica da se navrsilo pel gcdina ad, kada si aas napustio, S Jiubavliu i postovaniem cuyama rvoi plemeniti Ilk u nasim srcima, mislima .. Pocivao 0 miru Bozijem, Tvoje unuke: Daniela i Mirela Kadribegovic Dana 7. 7 201!. navrsava se pet godina od kada aas ie napustio oall voljeni suprug, mac, punac i deda

9149-lll

TOMOSERTIC
Bel za toborn niie mania. Ti ce.! nam uvijek ncdostajari. Bio si dostoian svake liubavi i pcstovanja Hvala ti Z" beskrajnu ljubav i pa:!nju koju si nam take nesebicno pruzao, za svaki lijepi trenutak proveden
0

s tobom.

Poeivao

mira BoZijem.

.

..

Tvoii: supruga Romans, kci Alenka, unuke Daniela i MireIa, zet Dzevad Kadribegovic

9149-1[\

POSlJEDNJI

POZDRAV

ocu nase radne kolegice Lejle

FAHRUDINU
Dd DIRECT MEDIA Sarajevoi

HRUSTEMOVICU

radnih kales" agencije MEDIA GROUP Sarajevo

7911-IIl-df

D.Da 7. 7.201!. navrsava se 10 god ina od smrri nasegdregcg

SJECANJE

na nase drage

POSL.lIDNJI POZDRA V ocu moje kurne Leile

POSLJEDNJI

POZDRAV

RA.JKA(RISTE) RUPARA
Ne postoji utjeha, niti zaborav, same pruzn ina ; be. kr.i D. ljubav p rem. iebi. S PQn osorn i posmvau iem cUverne te u nil! im srcirna i rn isli rna. Tvoji najmiliji: porodicama supruga Mira, kcerka Sanela i sin Drazenko sa
l?2-J:u-

HALIMA GREBOVI<\ rod.SARIC
4.1. 1998" 4. 1. 20U. Plemen irosti do brora krasili uspomene i sje&3nia. Sup rug i 013C

SAMIJA DUPOVA(:" roil .. GREBOVIC
29.6.2006 - 29.6. 20U.

'II vase

i!i vote. N ama ostaiu drag.
'9 L9O-111

J asar,

FAHRUDINU HRUSTEMOVICU

FAHRUDINU HRUSTEMOVICU

si nov j i braca sa po rodicama

Dana 7. 7. 2011. navrsava se 16 godina otkako nije nas dragi

S3

nama

Dana 7. 7. 20 II, gcdine nas dragi

O:r1 VT~aV:i

se go di na

0

d k ada

n

ije

sa narn a

Od Kume Miliiane Lasica
191fi.-lndl":

Od Gorane Peka, Vedrane i Davora B 0 dimira

FADIL (NAZIFA) TARCIN . FAJA
Pes toji bol koj u
VIi

ILIJAS (SULEJMAN) TANOVIC

TOZNO SJECANJE no voljenog

ierne n e Ii ieti.
j

S liubavlju, pcnosom d ragog lika"

postovaniem

se sjecarno rvog

S neizmiernom Iiubavlju i po!!Ov.ojem ~L.lvamo divnu i trainu uspomcnu na tvo] dragi li k, p lemen ~test i: dob ro tu. Ncb Ii Allah dU,. podari sve d2enne[Ske Ijeporc, Tvcii: Zijad, Emira, Adisa, Dic,r..it:a, A!H~5a) M~hs<l i Enea

ROBERTA ORLICA
7,7.1991· 7. 7. ZOllo Sinc i b nne, Jj ubi jeri i, 20 godina rasran kat a isra bol i ruga za tobom. Na~e suze ne mogu re vrarhi, ,ali nasa Ijubav i JIi{] li rve 11 vijek ce te prari ti i sjecan [e ni kad neee prestari. T,loj'i najmiliji

Maika Fala i sestra Fadila

SjH':AN]E TUZNO SjECANJE SjECANjE

Dana 7. jula 2011. godine navrS.a va se 7 dana od smrri n ase 280ve i ret ke

Poci V3Q u m iru E oii je m

Dana 7. 7 20 J !. navrsa va se ses I win ih god ina od smrti

RASID (SMAJE) MASLESA
7.7.1941.2011. S Iiubavlju i postovaniem te sporninjerno i cuvamo
uspo men
U

NIHAD ZULIC
7.7.1999 - 7. 7.2011.

ENISA USANOVIC • KAPIDZIC
7.7.1992·7.7.2011.

HASIBA (SULEJ¥AN) BULJUB A SIC, rod. coste

HIMZOGUSO
Zau v ijek celi ;ti vje ti u nasirn srcim a. N eka ti d ragi Allah po dari lijep i Dzenner,

!la

rebe,

Tvoii: Semsa, Nermin, Danin 9206-",

Sin" so pruga, sestra i svastika
1'-711n4

PORODICA
19l6-lnd.f

U vi iek cemo re se sjecati Li uba, Sancia i Ven hari
9JO~-lu

Tvoji: supruga Behiia, sin Hasan sa porodicom

Dnevni avaz """"" POSLjEDNjI POZDRA V Majd nase radne kolegrce

~W","'i"m

47

EHLIMANA HADZIHASANOVIC
Kolektiv Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH

Dana 1. 7. 2011. godine

navrsava

se]

dana otkako

je preselio

na ahiret

nss MeSa

SjECANjE

MEVLUDIN (OSMANA) RAMIC
1959 ·1994.

MEHMEDALUA

~MESA (FEHIM)BESLAGIC
iz Zepca

Ne posroie fijet; koie mogu opisati nasu rugu i bol, Neka ti dragi Allah dl!.t pcdari lijepi Dzenner i viecni rahmet

Brat Hairudin sa porodicom

Svasrika

Hidajeta,

badzo Mebmed

. Meha, kcerke

Selma,

Sabins,

zet Semir
75i14-lnd'-

Da na 7. '7. 20 II. god; ne navrsava se 40 da na

0d

srnrti nase d rage

".IT!

Dana 7. 7. navrsuva se 7 ruznib dana od kada ie preselio na ahirct na~ dragi brat, amidza, diever, idzic~ sesmc i tetic

ARMED (MERMED) SPARIC AMELE (FADlL) MEHMEDAGIC, rod. MULAOMEROVIC
Sa velikom ljubavliu
CliV31

iz Rogatice
Sva ljudska dobrora i plemenirosr bila je u rebi, Dok zlvlmo mi ko]i tevolimo, ziviet c~ i ri U nasim srcima. Neb. ri drn,gi A11,ah dz.~~odari D7£np net i sve dfennet,ke ljepote i vjecni rahmet, ier ti si 10 zasluzio. Upucujemo zahvalnest rodbini, priiareliima i komsijama na pazn]] ; prisusrvu na pnsljednjem ispracaju naseg bromo Tevhid de se prQubti LJ petak, S_7_ u 14.30 sari iZ3 dznme namaza u Ali· paSino j d:lam iii.
7'S1,l'9-.lndt,

cemc te u nasim srcima

Ohlo5CeO a po rodi "a

o l'aIoUe na porod ica

Dana 6.7.201] _navesila se godina k..kc je preselio ria ahiret

1135,

S]ECAN]£

IFETAPOUMAC, rod. KOCEVIC
8.7.1999· 8. 7,2011.

26.3.2008·8.7.2011.

SUBHIJA POLIMAC

MUSTAFA HUSEINBEGOVIC
Us pomen U na tebe, [VO ju do broru i pleme 11ito S [ ell vamo sa n eiztnjerncrn ljub avJju i postovanj •m, N.k. ri dragi Allah podari Iiiepi Dzennet i vjecni rahmet. Tevhid ce se prouciti 7, 7.2011. godine (u "e(vnok) u 17.00 sari u kuci rahrnetlije, ul. Novopazarske III Hrasno brdo. Tvoja Sofa sa diecom 79>11·1,"

FIKRET (DERVISA) IBRAHIMPASIC FICO
7.7. 1998· 7. 7. 20U. S postovaniern i ljubavlju cuvamo uspomenu na tebe, Smrt nni De postoii dok hvi siecaniel!'
Porodica

Godin e prolaze, a 001 i ruga vj ecnc os taj LJ U nama. Uvijek cemo se sj.CaL; i nikada necemo zaburavlri .,su dobro r u i ljubav koiu ste nam pruzall, MQnmo' dragug AH<1b.adl_~. da varn podari lijepi Dzennet. V.s. zah valna djeca: Sadika, Vejiz, Vezima, Harndjia i Radije sa svo] im porodicama, 7~'lS-1 :nd!i

POSLJEDNJI SELAM nasem elanu i prijatelju

D<lI111.7.2011. 7

godine nnvrsava se 7 ruznih gcdina ed kada niie Sa [lama

SEMIR (DZEMAL) ZVRKO FAHRUDIN (ALjO) HRUSTEMOVIC
14.4.1987.7.7.20114.
Dragi Scrnkc male smo znali tog dana. Da ce Allah de POlO"C rvoje ime, u ~ivotu te volieli puno, u smrti isto. Slom ilo j. nasasrca sto smo re izgu hili, ali nisi orisao sam, jeclan clio sviiu 03S jc orisao sa toborn. Ostavio si nam pre] iiepe uspomcnc, iako te Oil! mczemo '1,1 idj eu, tic:eS u vi [ek bi u u naSi ITl srci rna. Tvoji:
(1

Odbojkaski klub invalida ..FANTOMI" . Sarajevo

Lac Dzemal, m ilj ka Sabina

j

sestra Maida

Ifll-h.r

Dena 7_ 7 _ 201 J_ navrsavaiu se 4 godine otkako dragi

niie sa nama nas

SJECANJE

Dana. se navrsava 7 n"jLuitnijib dan. od kadanas nasa naldraza supruga, maiko i nan.

ie napustila

SMAIL PALDUM
V ri ieme prolaxi, ::I! 1i ni sta QIE" I,l man iu [e bol i prazn in u koj a [e os tala iza Tebe. S postovaniem cuvat cemo uspomenu
11<:1

VEDIDA DlZDAREVIC, rod. OSMANAGIC
2005·20U.
lik. N eka ri drag'; Allah podari Suprug Mili, djeca Sanda Iijepi Dzennet

HASIBA (SULEJMAN) BULJUBASIC, rod, COSIC
Zauvije;k ,osnije~ u nasim secirna i mislima i vj "en i rah mel,
'Wl:J.-lnd'

Tvci dragi Lplemeniti

Neka Ti Allah <ii!.!, podari lij epi Dzenner i vietni rah mel, Tvoii: brat Mustafa, sestre Hauke, Raza, Rasema sa porodicama
7911-].Bd~

Tvoji: suprug Dzevad, kcerke Indira i Enisa, mir i zaova Amira

UDUKa

Ena,

2.'

Sa-

i Mirza sa porodicorn

Tevhld C:e se prnuciti u ~e'''nak, 7.7. 2011. gcdine u 17.00 sad u kuei );010"; U ul. M uhameda H odz; j ahiea 29(11, ."'-, "

Na danasnji

dan 7. 7. 2011. godine navrsava se sedam tuznih dana od preseljenja

na ahiret naseg dragog supruga,

oca, punca i dede

MEHM.EDALIJA - MESA (FEHIMA) BESLAGIC
Tevihd

ce se prouciti

danas, 7, 7.2011. Mensuda

gcdine u Ferhatpasinoj

dzarniji u

Zepcu,

nakon ikindije

namaza,
9242-11,[

Tvoji najmiliji:

supruga

• Suda, sin Adnan, kcerka Arnela, zet Zlatko, te unucad

Dine i Sara.

SJECANJE
na nase d rage

FADILA (SMAILA) LUKACEVIC, rod. BURAZEROVIC 1.1.2003·7."7.2011.

FUAD (OMERA) LAKOMICA 3.7.1996·3.7.2011.

FADIL·DIKO (OMERA) LAKOMICA 12.7.211111.12.7.2011.

S Ijubavli u koi u smrr ne prekida Bra! Bero, snaha Mids, Enls i Emir sa farnilijom

9t.lZ-llt

Dana 7_7_20 II. gcdine navrsava 8C sesr mieseci otkako niie sa nama .nas volieni

SJECA-NJE.
na n~e drage rodi tehf'

AUJA (MUSANA) HANDZIC
Tvoiim odlaskom neizmierna ie bol koiu vriieme ae moze da izbrise. Ako ie zivo: rvoi morae stati, nasa Ijubav i uspomene na te be v j ecno ee rrai ari. Neka ri Allah dUo podari lijepi Dzennet i vjecni rahmet.
Tvoja supruga Rarniza sa porodicorn

RASID (ALIJE) MEDIC
iz, 6, 1955 • 11. 9. 2001,

SEDIKII.. (RAMIZA) MEDIC
9.9. (961· 7.7.2001.
bel j

Drn_gi ti~i babo, m:ajkc i nano, Z i VOl U7. vas hije!le ra dL)S;[ i seeca • bez vas same pra z..n ina,
tu
~l

lllga_
j

tt:~; J;;k~rs~~'n!~;~I~~l~~~~~H k ~~u~::e~l~·Deila Ilu~t!d Lella,
DU!.iI 7. 1. 20 I i, godjne navrsava ae 40 dana od kads .ni jt: Sa .nama md dragi

cemc uspomene

I dmgo sjecanie nil ... s. a

Denan

79ll-1I1;[1::;:

Dan.

7. jula 20 II. navrsava se d evet godina otkako j en. ah irer preset il a nasa draga rnaj ka

Daun 8. 7. 2-m l. I!!:od.~:n n!!Jvlig',"::I se 5 gcdina e od kada n lle :SOl nama naja dmga

AJISA EFENDIC, rod. FERHATBEGOVIC
N eka ri dragi Allah podari Tvo]i najmiliji
'9~9+I··ln

Iii epi

D zen ne 1 i vi een i rah met.

MEHMED (ALIJE) VLAHOVLJAK
DoJ:: !ivi mo m i! :;;j vjC:-1Ccl(: i vi, vjefno u ri,a~i LTI srcitna, Neb vara drilgi t"!...Ht!h podari li jepi Daenner i vi ceni dz.§. Vah; k6:rkc Scnada i Semira :S~ pcrodicama.

FEHMA VLAHOVLJAK, rod. STRIK
ra h me r.
92l4-IH

SJECANJE FATIMA DRLJEyrC, rod. MALOVIC
7. iula2010·· 7. jul. 2011. Da nas ka d so na vrsava godi na danaod rvog presel [enja na ,;3 h iret sa rugo rn, d LJ bokom sjerom i neizmjernim postovanjem ~UV3 rna usp omen u na rvo] u dobroru, cesti rosr i plemen i~OS'. D. Ii Allah dU. pndariIiiepi Dzennet ,0 dusi rvojoj rahmet. Radne kolege ZOO HNK/Z Poslovnica [ablanica Ramiza Em ina C i Su lei man S.

Dana

SJECANJE 7.7.2011. navrsava sedugih draga rnajka

Mojoj dragoj 14 godina otkako nasa

nani

SEDIKA (OSMANOVIC) KERIC
vi~e 0 ij e sa nama. B 01 1:3 robom n ije mania. Nedostajes Ham svak: dan Tvoji sinovi MU"n1er i Omer
P·88420

HASIBA 5S!JLEJ~AN) , BULJUBASIC, rod. COSIC
Draga nano puno rni nedostajes, BiIa si rni naibolja nana, moje sunce i moj l.ivOl. Tvoja unuka Ena

s,

Dana 5. 7. 2011. godi ne na vISi 10 se 40 dana od smrti naseg su pruga i oca

TUZNO

SJECANJE

Dan a 7. 7. 20 II. godine na VIsa va se 6 mi eseci t uge i bola otkako nisi rnedu nam a

VELINKA CATAL, rod. KNEZEVIC

ESAD (ADEMA) DUGALIC
Tim povodorn 2011. godine, Zahvalna poklonit

Draga nasa VeJin ka, vri j erne prolazi, a til ga za to born ne prestaje i svakirn danorn je sve veca i veca. Nikada necemo zaboraviti tvoj vedri Iik, rvoju dobrotu i sve sto si narn Ci n ila tokom zi vo tao
u 12.30 sari, 8. 7.

Ce se Hatma i dieca

dova u dzarniji

Ricina

- Mostar

Volimo te j nikada te necemo zaboraviti.
Amra Tvoji Sejo, Maja i Nina
Sll7S-ltt

supruga

l'OSLJEDNlll'OZOAAV gradonacelniku Sarajeva (1948 - 1955.)

RAMO (OSMANA) RAMIC
1~52-1995.
exhumacija

DANEOLBINA
GRAD SARAJEVO
Kornemoracija ce se obaviti 7. jula 2011. godine
1I

Dzenaza II. 7. 20II. godine u Potocarima. OZALOSCENI; supruga Behiia, kcerka Medina, braca Ohran i Hairudin, sesrre Sena, Ramiza i Isrna, snahe Havka, Jasmina i Temima, bratici, braticne, zetovi i unuci, te familije: Ramie, Selirnovic, Krernic, Handiif, Dedic, Bogilovic, Dzananovic, Sabanovi6, Ademovic, Halilovic, Operta, Kadic, Budic, Dizdarevic, MujCie, Lenjinac, Hasanovic, Zekic
N 7933-lnd1

S postovaniem,

14.15 sati u Komemorativnorn

centru na groblju "Bare", a sahrana odmah nakon kornernoracije.

POS1.JEDNJI

POZDAAV

nasern prijatelju

HRUSTEMOVIC

FAHRUDIN - BABI

Od raje iz Fan toma: Sefko, Serne, Paja, Suljo, Nele, Enver, Amir, MrSo, Tabak Dzafer, Manko

i Meho
795 5-1 11.dt.

SJECANJE Dana 7. 7. 2011. navrsava se 7 godina dragog oca, dede i svekra

SJECANJE od srnrti naseg

na nase drage

Dana 7. 7.2011. nase drage

godine navrsavaiu se 52 dana odsrnrti

DZEMAL LAKACA KANITA BEGOVIC
Neka 6 dragi Allah podari lijepi

SAFIJE CORAK AHMED BEGOVIC
22. 9. 1990 - 7. 7. 2011. Majka Raziia, sin Alen sa porcdicorn, kcerka A.lma sa poi braca Ibrahim i Benjamin sa porodicom
~5~-lLl

7.7.2009 -7.7.2011. Vas.a dieca

Dzennet i viecni rahmet. Tvoia porodica
rodicorn
7953-1od;:

MEHMED (REDZEP) MEHMEDOVSKI
7.7.2010·7.7.2011. Vj ecn 0 ces os ta ti u nas im srci ma i najljepsirn uspornenama. Neka ti dragi Allah podari Ii jep i D zennet.
Tvoji: Alma, Adis, Amela i Anes
9283·1u

Da ria 7, 7, 20] 1, gudi [It; navrjava se godi na dana ad kada nas je iznenada i zau vi iek napus do no, dragi

SJECANJE

na drag u suprugu i rnaj ku

MUNIRA CEHAjIC, MILAN· MIKI (BOSKO) AREZINA dz.s.
D ragi n<i~ M ik i, vrj ierne koj e p rolazi ne moze izbrisati bol i tugu za tobom. Sve se teze mirimo sa istinorn da re nema, Dok i:ivimo sjecacemo se rvog dragog Ii••. N eka ti drag! Bag dadne viecni spoke JTvcia neu t:.ie~ porodica ria
193.1-lnd'

rod.
Toplina,

SABIC

iz Saraieva

7.7.1998 -7.7. 2011.
&

podarila ostaje u nasim srcima, kao i bel i prazniua tvojim odlaskorn. Neb ti je vjecni rahmet. Tvoii: suprug Dzernal, sin Nedzad, kceri Sadzida i Nedzida sa porodicarna
9288-1L1

Ijubav, pdnja

koju si nam

50 e...".';<'"o.","""- Dnevni avaz Dana 7. 7. 2011. navrsava se tuznih i bolnih devet godina od smrti moga jedinoga sina

AZERA DZELILOVICA

Majka Serosa sa familiiom
Dana 7.7.2011. godine pcsietit cemo njegov rnezar u 18,00 sad.

SIECANJE SJECANJE na dragcg nam na naseg dragog

SJECANJE na naseg dragog

SJECANJEna naseg dragcg

AZERA DZELILOVICA
S. velikim ponosom, postovanjern i lijepirn uspornenama uvijek demo re se sj eca ti.

MUSTAFU HUSEINBEGOVICA
S Jjubavlju i postovanjem Brat Fahrudin sa po rod icum

ORHAN (FAZLIjE) PATAK
7.7.1993.7.7.2011.
Smrt ostavlja

ko ne rnoze izlii eti ti, a liubav ostavlia siecanie koje nam n iko ne mote
uzeti, Uvijek

bol koiu ni-

ILIjASA TANOVICA 7.7.2010·7.7. zou,
mislima. Sjecanie na rebe die ie aasih zivota u koiima ceS nam viecno nedostaiati,
Tvoji: Fatima, Dragi Ilijas, proslo je godinu dana otkako nisi sa nama, ali si uviiek u nasim srcima i

tvoji: sup ruga J a· gcda, sin Arman i kcerka

Tvoii Begovici,

Amela sa pore dicama

Ibrahim, Gala, Zela, Pasa, Edo, Zana, Zlatko, Sladan, Ada, Arnar i Adla
~~t;i·llllO

92~-lffi1)

Dana 7. 7.201 L navrsavaiu

se 2 godine

otkako

je preselio

na ahiret

nas voljeni

Dana 7.7. 2011. navrsava se 40 tuznih dana otkako nije sa nama nas drag'; sup rug, otac, svekar i dedo

ZIKRETOKIC
Ne postoji zaborav ni utjeha, jer roi koii te volimo znamo kako je zivjeti bez tebe. Zauvijek Neka ie rahmet tvoioi plemenitoi

FADIL HADZIAVDIC
ces biti
u nasirn srcima,

duh
ljepote.

Neka Ii Allah di.!. podari

dzennetske

Tevhid ce se prouciti danas u 14.00 sari, u kuci zalosti. i Erna
811'-10'.

Tvoii naimiliii: supruga Rabiia, kcerke A=

Tvoji najrniliji

Dana 6. 7. 20 II. godine !1avrsil 0 se 40 dana 0 tkak 0 ni j e sa nam a draga sestra i te tka

Dana 6. 7. 2011. godine navrsilo se 40 dana otkako nije sa nama drags sestra, zaova i tetka

Dana 7. [ula 2011. navrsava napustio miS dragi

se 5 godina

otkako

nas je

SUBHIJA JAZIC, rod. KESEROVIC
Zab ora v ne posto j i, sarno ruga i beskra j na 1j u ba v onih koji ce j e zauvi j ek volj eu i pam u ti.
Porodice: Torornanovic, Topic, Halilovic
7948-1nd.~

SUBHIJA JAZIC, rod. KESEROV]C
Olival cerno nailiepse uspomene na njen dragi lik i Ijubav koiu nam ie nesebicno poklanjala.

NIHAD (RAME) KLEBIC

S Ijubavlju i postovanjem,

S ljubavlju i ponosom euvamo uspomenu na tvoi lik.
Supruga Nusreta, kceri Azra i Almira sa porodicama

B ra 1 Isrne t, sna ha Keka, Ida i J as mi na sa porod icarna
794&-lmlf

POSLJEDNJI

POZDRAV

Sedmog jula 201 J. navrsava se dvadeset godina od pogibije naseg dragog i nikad zaboravljenog sina i brata

nasem velikom prijatelju i velikorn covieku

HARISU ZUBOVICU

JUSUF . JUSKO (AVDE) KOBIC
B io si i osrao dio naseg zi vota.
Tvo] otac, rnajka i brat sa porodicom
1'-76110

Od rvoie raje: Alme, Senada, Aide, Zakira, Anje, Sande, Arnera i Resula

Leite, Edina, Munje, Anesa, Custe, Ceneta,

Dnevnj avaz ,,"''''''_.........20''_ 51
POSLjEDN]I SELAM

Obaviestavamo

rodbinu i priiarelie da ie perog iula 20 II. gcdine nesrernim slucaiern nastradao nas zaposlen ik

Duboko oZalo!eeni obaviestavamo rodbinu, prijatelje i k{lm~ije da je O<iS dragi

msc, ecc, FIKRET
nasem dragom

prijatelju

(AHMED) MUHAREMOVIC
pr ese lie na ah ir er u u rorak, 5 _ jul. 20 II. god i no, U 73. gedin i. Dgenaza ce se obaviri u cervrtek, 7. jula 201 J_ godine u 14_00 sari na bakiiskom mezariu OZALO~CENI: sup ruga Zlata, kcerka Azra, sin Adnan, unuka H annah, brae. H •• im, I sha k, M uhamed i ED ver, sestre h adzi PaSa ; Hi kmera, porodlce M uharernov ie, Hamidov ie, Mehmedovic, Koniic, Kujundzic, Racic, -Sakamber i ostala mnogobrojna rodbi no, pri ja tel iii to msiie.TEVHlD CE SE PROUClTllSTOG DANA U 14.00 SATl U STANU RAH.METLUE V VUCI PAROMLiNSKA br. 27(lV RAHMETULLAHl ALEJHl RAHMETEN VASlAH
III

HAMDOHUSIC
FIKRETU MUHAREMOVICU
Svim zaposlenicirna Centrotrans Eurolines je izuzetno resko pala vijest 0 srnrti radnog kolege kojeg ce se uviiek siecati, a njegov Iik Ce ostati u trainoi uspomeni ked svih
onih ko]i su ga poznavali, Porodici i njegovirn najblizim upucujerno sabura u ovim teskim rrenucima. izraze najdubljeg sauceSca, da imaju snage i

Duboko o!;.lo!Ceni da j. na!a draga

ob av jesravamo

rcdbinu,

prijatelje

i kornsije

Mirna Sofradfiia, Meta Mlivo, Mirha Bica - Car i Adela Drnda

CENTROTRANS EUROLINES

EHLlMANA (SIDIK) HADZIHASANOVIC, rod. MUDERIZOVIC
preselila na ahiret u sriiedu, 6. jula 2011. godine u 57. godini. Dfen aza ce se obav irl u eerv rtak, 7. lula , 2011. godine posfije i~indiie narnaza (u . 17_~0 .sa ti) na mezariu SECERHANOVA . BA$CA U FOJNlCl. . Dzenaza pclazi Jspred CARSIJSKE DZAMIJE u FOJNICI poslije ik;'ld;j e namaz a, OZALOSCENI maiko Kajda, kcerke Emina i Nermina, brat Hijas, sestre M u 11 ira i M irsada, un ucad Ali i Kan ita, zetovi El vi r i lzudln, snahe Rada ; Hallrna, zerovl Adll ; Osman, porodice: M uderizcvic, Hadzihasanovic, Dizdarevic, Rizvo, Vreto, Isovic, Sah.mic~ Handxid, J{arad.lic, Kuka, Milicevic, Bajric, Kucuk, Kafed,;" i ostala mnogobrojna rcdbina, priiatelji i komsiie, Tevhid ce se prouciti isrog dana u 17.30, at i u kuti <alo"i u ulici Novo N aselje bb - Fainica. III

Dana 7 _7_ 201 J_ na vrsa va se godi na od sm rti naseg dragog brata, dievera i amidze

POSLJEDNJI

POZDRAV

nasern

ILIJAS (SULEJMAN) TANOVIC
S ljubavlju, ponosom i postovanjern cuvamc uspomenu na tvoju plemenirost, dobrotu i Ijubav koju si nam

nesebicno pcklanjao,

Danas
19S0-!lld~

se navrsava

7 dana kako je preselio

na bolii svijet

Tvoi bra! Asim sa porodicom,

dedi MUHI
Vedrana i Dario

hadzi HAMDO MILIC
Veljki prijatelj Neb nase porodice, plemenitoj

SJECANJE

Pri je sedam dana nap ustiIa nas je nasa draga

rnu je veliki rahrnet

dusi,
POSLJEDNJI SELAM Dedajic

Adila sa porodiccm

nasem dragom SJECANJE

FATAPOLJAK
7.7.1995 - 7.7. 20ll.

HASIBA BULJUBASIC
Prekinuto je prijateljstvo d ugo skoro SO godi na, ali ljubav i postovanje ostaju, ljepote,

BECIRMUHlC

Proslo draga

j e godi n u dana od kada uas j e na pus tila nasa

N ek m u drag; Allah podari Iij ep i D zen net i dzen ne tske

MUNIRA (MATORUGA) ROZAJAC • SAHIDA
Ti m povodom pro u Cit ce se tel' hi d u dl':amiji Misoea, II petak, 8. 7. 20 II. god ine, pri j e dzurne namaza, Ozaloscena porodica
7'9S.1~ln-dt.

Porcdica
7945-lnl1'-

SELMA KESAN sa porodicorn

9274·JtL

N j egov i: brat Zecir, snaha Zilka sa M uzafero m, Remzijorn, Selmom, Nerom i Suadom

na ah iret nail dragi

Dana 7. 7. 2011. godine navrsava se sedarn dana otkako je preselio

Dana 6. 7. 2011. navrsilo se godinu dana od smrti nase drage Za u vi jek ces os ta ti u nas im srcima i mislima, Pocivala u miru Boziem. U subotu, 9_ srpnia u 12_00 sal; posietit cemo grob drsge narn pokojnice, a Sveta rnisa sluzit ce se istog dana u 18.00 sati u crkvi Sv. Ivana

hadzi HAMDO MILIC d,z,s_

DELFE MIHALJ

Molimo dragog Allaha
Porodica

da mu podari Iiiepi Dzennet i viecni rahmet.

Tuguiuca cbitel]
i956-lm:l::!;

Krstitelia u Konjicu,

TUZNO

SjECANJE

POSLjEDNJI

POZDRAV

Dana 5. 7. 20II. godine navrsilo se eetrdeset ruznih dana ad kada nas zauvi j ek nap Us ri nas dragi bra t

nasern jedinorn oeu

ESAD (ADEMA) DUGALIC
ostavlja bol koju niko ne rnoze izlijeciti, a ljubav ostavlja sjecanje koje narn niko ne moze uzeti, Tvoje ime spominjemo kao Iijep primier dobrote i plemenitosti.

Smrt

SINAN SPAHIC - UCO
Otisao je jedan veliki coviek

Tako nam nedostajes.

na vrlo tuzan nacin
Sinovi sa porodicom

Tvoii: braca Ramiz j Nadil sa porodicama

52

CoM.... ' _"'''''"; Obavjestavamo

,.,,_

Onevn i avaz
rodbinu, prijatelje i poznanike da je nasa drag. Obaviestavamo rodbinu, prijatelje i komsije d. ie nasa drag.

DZEHVA HUSANOVIC, rod. SUKALIC
1929 -20U. dana 3. 7.2011. godine u 6.30 sari, nakon krace bolesri u 83. godini preselila na ahiret, Dzenaza ce se kl an jati u petak, 8, 7. 20 11, god in e u 17.30 sat i na Gradskorn groblju SUTINA, gdje ce se rahrnetlija i pokopati,

ZEKIJA (OMER) JUKIC
preselila na ahiret u ponedieliak, u 82. godini, 4. jula 201 L godine

Dzeuaza ce se oba viti u & rvrrak, 7. j ula 20 II. godine u 14.00 sati na gradskom grobliu VLAKOVo.
OZALOSCENI: bratic Nedim brat Bakir, snahs Hajra, bratic Elmir i bratic Orner, Vera i jasna, snaha Safija sa porodicom, sestric Avdo sa porodicom, sestricna Dina sa Miranorn, sa porodicom, bratic Senad, bratiena Amela sa Irfanom, Gordana sa Palic,

Prevoz obezbiieden u 16.45 sari sa Piieska sa staialistima: Rondo, Gimnazija, Brkica most, Sarica dtamij a, L uCki most, Pozoriste, Razvitak, Au tobuska stanica, Zalik, Su tina viesta Azra, djever Bego, zaova Fatima, unucad Sand, Alden, Samir, Almir, Sanda i Arma, praunucad, te porodice: Husanovic, Sukalic, J din, Kovacic, Terzic, Hrnjicic, Rogo.nj.a, D,.i~dare.vic, ~. )a.n.' T.-rbon,.j~,.,smal.'!, Siii,ra~,. JaSllr.~.~iCi A.dr~~ic, Na. ja.wvic".
Vol)ev!ca, Collc,~ahQv!c, Osrnanovic OZALOSCENI: sin Emir - Miro, kcerka [asna, zetovi Suad [elin i Nijaz KovaCic, ne-

porodicorn,

prijateliice

Rernza, Tidza, Reba, Silva, Nurka, Sevcela i Vojka,
Tvrtkovic,

te porodice: Jukic, Sidran, Rustempasic, Frljak, Kotlo, Osmanagic, kao i ostala mnogobrcjna rodbina, prijatel]i i komsi]e,

Golos, Bubic, Serdarevic, Maksun:uc, Batlak, ostala mncgobrojna rcdbina i prijatelji.

J

Tevhid ce se proueiri isrog dana u 14.00 sari u kuci ~losti
Sirnica br, 4{V1II

u ulici Antuna

Branka

923-lmo

Obavjesravamo komsij e da je nasa

rodbinu, draga

prijatel]e -

i

Obavjesravamo rodbinu, komsi] e cia [e nasa draga

prijarel]e -

i

RAZIJA DZINDO, rod. DZAFERAGlC
preselila na ahirer u srijedu, 6. jul. 2011, godine u 8 L godini, Dfen aza ee se obav hi u ee!vrIOk, 7, jul. 201 J. godine u 14.00 sari na gradskcm groblju VLAKOVO Priievoz obezbiieden sa aurobuskog staiallsta u Vele!iCima u 13,00 sari, do groblia i nazad. .. OZALOSCENI: sinovi H05ao ; Vahid, kcerke Fatima, Halirna, Rarniza, Vahida i Zahida, snahe Rarniza i Senija, zetovi Rasim i Feizo unucad i praunuead, bra! Idriz, snaha Zekiia, bratici i brat iell e, sesrr jci i s es tri en e, am id 2i.6 i am id 2iClle, da idiicj i daidZ'icne~ tetici i teticne, zaove Nezira i Almasa sa porodica rna, te porodice: Dzindo, Dzaferagic, Katie, K.pid~ic, Karkelia, Bundo, Bahranovic, Saraeevic, Sarailic, Cvrk, Brdaric, Suljevic i ostala m nogobroi ua rodbina, prii atelji i komsi]e. 1."ev. h i.d.' s(::'prou.lili isrog dana u 14.00 sari .. ce Camiln Sijarica br. 35.
11

SADIKA· SATKA SENDlj AREVIC, rod. HODZIC
iz Dervente preselila no ahiret usrijedu, 6_ iula 2011_ godlne u 88, godi nl, Dzenaza ce se obaviri u cervrtak, 7. [ula 2011. godine u 14.00 sari na gradskcm groblju VLAKOVO. OZALOSCENI: sin Vahudin, kceri Sah2ij.-Dada, Vahida i Azra, brat Abdulah, sestre Fatima, Rabija, Hatidza i Sabira, snaha Dzenana, zet Fuad, unucad i proynuead,porod.ice: Sendiiarevic, Hodfie, Medeneevie, Aliiagie, Cengie, Hamzic, Balie, Nuhie, Dervisevic, Hadzidervisagic, Sruaic, Spada, Blasig, Masic Karahmet, Ahmetovic, Kovac, Slipac, Demirovic, te ostala rodbiua, prijatelji i komsi]e,
J

... Z. ova] rrenurak- pripremajre se - (hadis) Duboko ozaloscen! obaviesravamo rodbinu, prijatelje i komsije da [e nd dragi

BECIR (OSMAN) MUHIC
preselio na ah ire! u U rorak, 5. 7, 2011. godine u 87. godini. Dkn.~"".e se obaviti u CETVRTAK, 7. 7.2011, godine u 14.00 sati na mezariu TURBE- BISTRIK. OZALOSCENI: 'in Muhomed, kcerke Rasema, Tahlra, Fadlla i Arifa, brat Zecir, zerovl Fetid, Selim, Semit, J!J-sufi Jas.min,_unucad Sabina, Alma] Samir, Selma, Bekir, Ajla, S ej la, n va na, Eldar, Han ka i Ali ja, pra un ucad L~ jla, Azra, Kenan, Selma ; Eman, suahe Monika, Zilka i Mirsada, bratic Muzafer sa J?orociicom) braticna Suada, ~criCi i daj'dZiCi sa porodicama, t!'vasnka Raaija sa porcdicom, te porodice: Mu.hic~ Karaman, Seta Broze, Nolo, Dzafic, Jarko", Kamencic, Kestner, I bisevic, J .Iic, Ajanovie, Kah riman, 0 hrano vic, J asarev it, kao i ostala brejna rudbina, kcmfije i prijatelji. Tevbid ee ,e proutili ismg dana u 14,00 ,ali u mah.l,koj N edi:ari 6. RAliMETULLAHl ALEJHl RAIfMETEN VASIAH dfumiji
7W"~lmlz

kuci zalo'sti u ulici
!!!

Tevhid cese proucitiisrog dana u 14.00 sari u kuci '010'(;, u "lie; Alej. Bosne Sreb rene br. l/prizemlje, ,,,

Nas dragi

Duboko ol!.lo.ceni ob •• je!la.amo dragi -0 lac, bl"3r) ded-o i s.vekar

rodb;nu i prij'le,lje da je D.S

DANEOLBINA
gradonaceini.k Sara jeva

SINAN (RAMO) SPAHIC
preminuo 5.7,2011. godine u 69. godini. Sahrana ce '" obu.i,i 7, 7. lOll, godine n 13.00 "Ii n. gfOd.kom groblju VLAKOVo. ~jf';~~?~:~~~n'\nf:ba!~~~·,Tr~n snahe Netmina] Razjja i Bahra" unucj Dino i Emir, braliCi) bra~ r(cne~ $enric!, te pOfodlice Spahic, BUk~a~Kad:rif,:! Selimovit., SeImS-Dovie, Hasanov ie, Karie} D tafe.rag_ie, ~ah iopasic, Podrug~ Lazarev ie, G 10hov ie, SIan kovic, S. vic, Blaso jev ie, Kablar ; oSl.la illnogobrojna rodbina i prijare1ji. III

Obavje!Iavamo rodbinu, kom~ije da j.e nas dra,g'i

prija,elje -

i

(1948 • 1955)
premi.nuo je 4. jula 2011. godine 93. godini. u

MUHAMED (MUSTAFA) TAHMISCIjA
preselio godine_ DU(;OGODI$NJJ FILMSKt RADNIK 1921· 2011. ilia ahiret u utorak~ s..jula 2011.

Komemoracija ce se obavili 7. jula 2011. godine u 14.15 casova u Komemorativnom centru na groblju »BARE", a sabran. odmah nakon komemoracije. OZALOSCENI: Vuk sa rodbinom kcerke Zivana i prija~eljima_ i Radaika· Rada i unuk
!!!I

~a~::

D.kna. z. .ee.,e oba.ili u ~e!Vn.• k.'J.. 7., jula 2011. godine u 15,00 ,a,i a n' b•.Ki;,kom rnezarju FALETII,..II. OZALOSCENI: ,up ruga Fadi]a, diec. Sead, Samra i Denijal Had:hmusic~ $!!_abe V:ahdel<i, Jasmina i Me:rima, unuke Vedrana i Zan., brae E.ad" se.lr. Alita, sura Muri., ,vastika Fakela" braIiene Aida i Indira, semie Edib, ,e porodice: TabmiSeija, Fadz.irnusi(;, Hadzie) ijrcaklija, Dalagija! Tlftjra kta.rev ie, Brkljat! Sobanov;c, Veljkovic, Copra, Bakij., Colic, S.bi.novic, Fejzibego" vjc., Mosmrac) Zetevic, Mda.novic] MirojcV'ic, Kund_a_lit, Bilafac, Zubcevit., Ba-pic i o-stala mnogobroina rodbina" prijatelji i komsije_ T", hid ce '" prouCi ti is!oga dana u 15.00 sa ,i u d'.am iji . Magribii" Kuc. 'alo'l.! je u ul ic.iAvde J.buCice br_ 28. !!!

oba v jd

ta yam 0 rod bill u i pri ja tel je d.a j e nas dra.gi

... Z. ovaj ,,,,,,m.k - pripremajle ,e - (hadis) Duboko ozalos(;eni oba\"'jcltavamo rodbinu, da je na'. draga

prijarelje

i komsije

REFIKHIDIC
preselio na ahirel
U

morak,

5. 7_ 20 II. go dine godioe u 15,45

HAFIZADA (SULjO) KAZAZOVIC
pre.selib 11<1 ahiret u srijedu, 6_ 7 _ 2011. godine u 72. godini_ Dknaza ce se obal,i,i u C-ETVRTAK, 7. 7,20\ I. godine u 14.00 sari na grad'kom rn~zarju Vl,.AKOVO_ OZALOcSCENI: bra, Fikre" ,emiene Jasmina) Merirna i Amela) 2tr Asif! Ui]:uk Ad nan, 5.1laha Ra:b ij;a" bra t.i Ci Am i I, i Indira,} te poru dice Ka,lal-Ovic, Klempic, Andelie, Dzodzaljevic, Tel.l"vic, Durmic, Sm.jic, C,nrevic, Durakovie, Ti h ie.,kao i os,"la broi na rodbina, komi; ie i prijarelji. TeV'~jd te s.e pr.()uCi~i iSlOg dana u. smnu mcrhume ENVERA SEHOV1CA 30N RAHMETULLAHI u 14.00 sali, ul. '"

Dien"za ce se obaviri u petak, 8. 7. 20ll. sati na groblju Miroievac u Zagrebu.

OZALOSCENI: sin Jasmin, keerka Aida" zet Said, sna· ha Saneia, unuci Anes, iz-vor, Nino i Haris, brat Teofik, sestre ismeta, Mele¢a, Suada, familije: Komic,. Kanal, N uma no vic, te os tala rod b ina i pri jate! ji. "" -J H

... Za ovai Ircnm.k - p,ipremaiIe '" - (hadi,) Duboko o'alo.ceni da ie nala drag. oba.je!ravamo rodb;nu, prii.Ielje; komsije

SELIMA (AHMET) IMAMOVIC, rod. REPUH
pre,elila na ahire, u ponedjeljak, 201 L god;ne u 72. godmi. 4, 7,

Obavjrlravamo

Todbinu~ prijarelj.e i komsije da je nasa draga

DZEMILA HODZIC, rod. DZIHANOVIC
preselila na ahire, u srijedu,6. jul. 2011, godine u 94, godini. Dtenaza ce 5e obav'iti U cetvrtal<, 7. jula .20I J_ godi ne u 16,00 saIi n a baki jsko m rnezarju FALETICI 2, Pri jevot. (.1 be:ib ij eden ispred mesdz;i dOl L1 Pe itonu 00 !lid:!i so polo, kom u 15_00.. Ii, do m=rja i nazad. OZALOSCENI: ,ino.i Pa,'ga i Orner, kteri Fake,., Fahre," i Meliho, .n.he Behij. i.Su.da, zeto •.i Halil. i S.let, uuubd i,prau· nu&.!d,semiCi i se'trieDe, te porodiee HodZic, Dzih.novic, Huremovi~ Halitol/it, Sulejmanovic) Mahmulovi6, Husic] S~limovi6! I marnovi f" M ustafi f" S m.ajovi c, Hadi;ia b die i ostab m-llogo broj na ¥'~titiMr~~t~IM W'g&ibeiTl ISTOG DANA U 10,00 SAT! U KUCr ~ALOSTI U UUCI GUSEJANKOVICA br. 7/pri.emJje -ILIDZA!I!

ALEJHA RAHMETEN VASIAH

Tuinim srcem javljamo rodbini] prijateljimOl i kom~ija.ma da je na~ dragi

NEBOjSA (BOSKA) STANISIC
iznenada preminuo 6,7, 20ll. godin e u 60_ godin j_ Sah.raoa. & se 0 baviIi 7. 7. 20 Il. godine u 13.30 ,a Ii na gradskom gro blju"BARE", OZALO:iC.EN1: supruga Ja,mo, ,;oovi Vladimir; Dejan, ,esUe Nad. i Mirn, ",aha Anim, uDuk Teo, porodi"" Smni!ie, Bakari", Ranirovi6, Miltt'Vic'~ Boiic'~ Celie! Sullie, Pinro! W OSita.1a rnnogoowj 00 rodbio •. i p ri j. tel j;_ Kuca zal(>sti: ul. Azize SOCirbegovic br. 12!l8. ",

Dknaz. c-e'" obavi'i u CETVRTAK, 7, 7,20\ I. godine u 14.00 sati na grad,kom rn~zarju V~AKOVO_ OZALOSCENI: ,inovi Mebmed i Me,ud, keerke Mirsada; Sabiha~ zerovi Atija) .Adem! Muame.:r i Admir, snaha Alma, unuci AdIlan~ A.ldi fl i Amar, U Duke EIt i da~ ,Meri;sa i Lei b~ praU!) u ka E rna, se"ro Raz; ja, ,vak Alii a, brn,iCi K.,im i Ahmed, brnlicne Ra,e" ma i Kas.ema, sesrritne Ras.ema, Hida i Bcsima) s.eslriCi MUjO, Meho, Nija:t~ Nu:s-ret i A:smif~ djeveri MehQ ~Osman, zaova Hida, jetrve lsmeI,a i Fahra) Ie porodice Ima.movic} Repuh~ Vejzovjc} HoMie, lslamovic, Klatar, Dzabija, Sueeska, GUill, Mehmedit, Memikvlc, $arac" kao] osttda brojn.a rodbin.a, komsije i prijarelji. Tevbid ce se prouc,iti iSll)g dana u kuci merhume u 14_00sa!.i, uL HEKIM OGLU ALIPASE 72, BOLJAKOV POTOK. Pri,ievoz do Vl.kova i na,,,d obe2bijcden i;pred ,kole .Umiha.n. vi dna" . Bol jakov pomk, so pol.a'kom u 13.15 ,"Ii_

ell

RAHMETULLAHI

ALEJHA RAHMETEN

VASIAH

'"

Dnevni avaz ........1.• r,'",,' '01' 53
Obavjestavamo rodbinu, prijatelie

kornsiie da ie na! dragi

i

SEUDlN (OSMAN) ARUKOVIC
0d zlocinacke Cemi~ke luke 30. jula 1995. godine, u 24. godini. Dzenaza ee se obaviri u petak, 8. iula 20 II. godine u 14.30 sari na gradskom groblju VLAKOVO. oZA LO SCENI.: otac Os man, S iII S"bah u di n, re os tala mncgobrcina rodbina, priiatelii .i komsiie. TEVHID CE SE PROUCIT! ISTOG DANA U 14.30 SAT! U KUCr ZALOST! U UUCl AVDE PAUCA hr.

AGONJA (AGO) OMERSPAHIC
Exhumacl]a trag:icno preselio n•• hirer ad zlocinaeke ,eIni~ke ruke 30. jula 1995. gcdine, U 41. godini. Dze naza .CC se obav L[1 U petak, 8. j u la 2011, godine u 14.30 sati []<3: gradskcm gr9b1ju VLAKOVO. . OZALOSG.EN1: '"pruga Raza kcerka Behke, sinovi Elmir i Salih, SC'Sue Mujesira ~Behij a~brat Mehmed~ zerevi, snahe, bratic i brsucne, sestrici i sestricne, te porodice Omerspahic, Ziga} Bcgilovlc, Hodzlc, Dzanenovlc, F.zlic, Cesko, Arukovie, te 0".1. mnogobroina rodbina, ptijateljl i kom!ije. TEVHID CE SE PR,OUCITI ISTOG DANA U 14.30 SATI U ULICI AVDE PALICA Or. 4Z1· Zabrde. 1H

Obavjestavamo rodbinu, kornsi j e da ie na! dragi

prijatelje

i

FADIL (OSMAN) ARUKOVIC
Exhurnacija zloi:'inacke Cetn ii:'ke luke 30. j ula Dzenaza ce se obaviti u petak, 8. iula 201 L godine u 14.30 sati na gradskorn groblju VLAKOVO. OZALOSCENl: mac Osman, bra! Sabahudin, re OS[aI3 mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsije, TEVHlD CE SE PROUCITI ISTOG DANA U 14.30 SAT! U KUC.r ZALOSTI U UUeI AVDE PAUCA br. 421 • Zabrde, u
1995. godine, u 20. godini, tragicno preselio
I1a

tragicno

Exhurnacija preselio na ahiret

ah iret

0d

42 I . Zabrde,

'LI

__ Z.a ova] rrenutak prlpremaire se(nadis) Dub 0 ko oz.1 olee n i obav] es tava rno rodbinu, prijatelje i kom!ijc da je na! dragi
&

Obaviestavarno

rodbinu

i prijarelje da ie na,!a majka

ASIM (UZEIR) DURMO
presehc na ahiret u sr iiedu, 6.7.201 L godine II 70. gudini. Dzenazn ce se klanjari ~ukop obaviri u CETVRTAK, 7 7. 20 I L gcdine postije ikindiie namaza (17.15 sari) u haremu d~~mije Svrake . Semizovac. OZALOSCENI: supruga Suvadeta, sinovi Resad i Ismet, snahe Senada, Reihana i Ferida, 11nuci KCIl3.n i Adin, btftl'ic Edin i brati ~n a Ed ina S a porod icama, sesrric i i ses lI"lcn e sa po rod iea rna, badze i svas ti ke sa porcdica rna te porod icc D II rmo, Avdukic] FejZQvic~ S.uliiE:." M.u.iki ..L\ Hido., ~39anij<l~.G3:IdiC~ Imamnvic, Z.ubaca, Durmic, a rneragic, B rki c~ Corbo, kao i osta 13 bro] 113 rodb jA 0.', komsiie i priiarelj i. Tevhld ce se prouciii istog dana u kuci rahmetli]e u 17.15 sari.ul. MlHOLjICI 2J. SVRAKE. RAHMETULLAHI ALEJH1 RAHMETEN VAS1AH '"

FATIMA (HALIL) KADRIC, rod. NOVALIC
preselila n a a hirer dana 4. 7. 201 I. gcdine u STUTTGARTU, u 65. godini.

Duboko oZaloSc.lli obaviestavamo rodbin u, prliaielie ~komsi] e da jc uas dragi

ISMET (IBRAHIMA) OZAKMIC
prcselic na ahiret U srijedu, 6. 7. 2011, god ine u 76" godi ni. Dzenaza de se klan [a ti u Ce (V rtak, 7. 7_ u 17.00 sad ispred kuce ra hmetlije,« ukop na porodicnom mezarj u u MilankoviCim. (Olovo), O:1:ALOScrNl: bratici Fikrct i Ibrahim, braticne Ferida, Refka, En~s3 i Sanela Ji_3porQdj_~<lma! ~e~~ri6.i Nl.:'svet., ~~rfelj'. Snib, St:'"1J Elmax (Kernc), Mirsad, Mldo I Raif, sestncne Scvala, m, Nusmira, Aisa, Munira, Sabina, E!vedina, Suvada i Samira sa porodicama.ze; Mujo, • ",idi!iC:i Adem. i Camil, .."idzion. Feta sa porodlcama, re osiala brain. rodblna, prijateliii kom!ij e. Tevhi d ce '" prouditi iSlOg dana hmeuije u Mila.nkovitim_a.
U

OZALOSCENI:
Durija,

sesrre Hara, Saja,
Rahima,

sin Zijad, kcerka Ziiada, snaha Sibila, unuk Kenan,

Zeina, Ziba, zetovi, braricna, sesrrici, sesrriene, porodice: Kadric, Ncvalic, Mac;':',. Halilovic, G 01 u b ic, Tin jak, Cibo, A lie, te mncgo b roj ria rodb ina i p riiarel j i. Oiena7<1 6e se obaviti dana 7" 7. 201 J. godine u Konjicu, na

groblju Musala, u 17.00 ,,"SOYa posliie ikindije namaza,

~;u,~·1U

17.00 sa ti u porodieno] ~

k uCi ra911S4-1u

Sa z.JoScu javljarno rodbini,

prijateljima

i poznanicima

da je nasa draga

Obaviestavamo rodbinu, priiatelje i komsiie da je

DJl' dragi

BELMJR (AGONJA) OMERSPAHIC

SEVALA KECO, rod. DRINJAKOVIC
dana 5. 7. 2011. preselila na ahiret u 71. godini.

DzeD az. pola"i u pelak, dllna 8. 7. 201 1. u 17.00 sa Ii ispred d.l!arnijc u Hrasnici. Dzcoa.za ce se obaviti u harcmu diamije HrasoicJ., a ukopar Ce sa us mezarju Kovaci •
Hrasnica.

rragicno preselio na ahiret od zlocinacke cetoicke ruke 30. jula 1995. godine, u 17. godini, Dfenaza ce se oba viti u petak, 8 jula 2011. godine u 14.30 sati na gradskom groblju VLAKOVO. OZALOSCENI: rnaika Raza, sestra Behka, braea Elmir i Salih, tetke Mujel;ira i Behija, arnidza !'Aehmed, zetovi, snahe, bratic i b'.tiene, sem)ci i sestrjeDe, Ie porodice Ome~spahic, Ziga, Bogilovic, Hodllic, Dlananovic, Fazlic, Ccs.ko, Arukovic, [C ostala mnDgo· brojn" rod~in", prijateljij komsije. _ TEVHID CE SE PROUCITI ISTOG DANA U 14.30 SATI U ULlCl AVDE PALICA br. 42 I • Zabrde.

Exburnacija

I"

OZALOSCEN!: sinavi Nasuf i Amir, unuc; Anel i Haris, seme O:!emila i Raz., UtOvo Dervisa i Esm!" ie frve Sevda i D u da, Ie "estI ic i, sestri CDe, am idiiCi, Ie porod ice: Keto, Kunevi';, S.hbaz, Had2.i.c, Bukva, Fake, Mulavdic, Music, Dcmirovic, Zamer;· ca,. Drinjakovic, Milovanovic, Cera,,;na, te komiiije i prjjatelji. Tcv hi d ce se pro u c itii S{og dana, 8. 7.. 20 I 1. godine u 17.00 sa ti u Mesdij du u Hrasnic.i.
7'ilS8·I
!ti,l

Javile .se na. nalie 191,,10 !Ie: 033/261-364 033/.261: -361 ill fax: 033[281 -435

i

l.iI',xtu'~net}i,JiJge., U~'fJt~JfN~MIII'S:rfa'IBVD
7, 000

.0

M&DiLlS JSLMf~KL J>oIJ~lJNIl'(; MRAJ1>I'D
Se.rajevQ,
6i!;llrik

do brQja

E!i

Po~opno druM'Vo .Jedileri" • Sarajevo, pru~a pogrebne usluge po najpovo· Ijnijim cijenama. omogu¢av3brz~, kV31iletnu llednostavnu organiz3ciju d~enaze na podrueju !<antona Sarajevo i Bosn~ i Hercegovine, te najpovo· Ijnije uslove za plijevoz u,mlih it inozernstva.

Gjelokupna OIlll!llizacija ~6Ilil. ze (pasljednjeg isprac.aja urnr· log) obiWIja se na iednorn mjestu, atraklivnoj u Graduprepo· i zmUjivoj lokaGfji • Turtre sed~ m brace, u nepo,redllOj blizini 1mlejbuske offfill.ice na Austri· iskom tI1lU, Ill. B~do br.8. S.akim danom od 0·24 sata, Varna dostupan talelan: 033 712·aOO, lax: 033 712 aCl.

AKO sTEZAINTERESOVANIZA OVU JEDINsMNU PONUDU,
moHmo vas da citko popunjenu narudibenicu

dostavite na nasu adresu: avaz-roto press, Tesanjska .24A, 71000 SARAJEVO liD KUCNU DOSIAYU"

SA NAZNAKOM

iii

U Oglasnu SIUZOlJ "Tw(stTowe~' TeSanis~a 24A, "avaz·rolo press" (Avaz:Bussines csntar)· DzsmaJa Bijediea 185
r - - - - - - - ,_- - - _,- - - - -. - - - - _,- - - -~-."

POKOPNO

DRUSTVO

:
1 :1 I il IZDANJEc
• SPORT

nARUDiBEltlCA
II ONEVNJ AVf(Z 'II f(ZRA 'II EXPRESS
.11

~
_ _ _ _ _ _

I<om. I<om. I<om. I<om. I<om. I<om.

SARAJEVO

,I

OSNOVANO 1923
Pokopno drustvo "BAKI]E"vrSi prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje dZenaze na teritoriji BiB.
mobice1 00387 (0)61 131·788
fax 00387 0049(0)1609342]808

I ,I I 'I I I lime ~

ZDRAVWE U KUCI

II!BEBEIMAME

i

pr·.zlme uliC3_.

_ _
_ -'sali

Opcina_

Bra) leleJonaimobilela

tel. 00387 (0)33 533·763

Vrijeme dosta.ve do
6roj

00387 (0)33 233·062 mobite! za .inostranScvo

(0)33 447·122

Jiene'l<arte:
potpis

_
_

S""jerucni

www.baId/e.com

.-----------------------------~

54

C","""

.lu "",,,.,,,,.

Dnevni avaz
BOSNAI HERCEGOVINA FEDERIICIJA aOSNE r HERCEGOV!NE KANTON SARAJEVO OptIN SKI SUO U SARAJEVU BRO] 55 OP lJ.44S210P Sarajevo, 13_ ns. 20J L godine
Oilfins~i sud u Surujevu i to sudija veses Me.tdgnu'o'ic) Luka, ullce M.lLld.CIJ.II Stolaacviea brei 8:'1 orotiv tukllog 2.6 radi dU(!:i!lI.Io'_sp.~_)6S·,6.5 K.J\i~-obja vljuje :slijofldetL! III pr.9v:noj

oglasi

BOSNA I HERCEGOVIN A FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU Bro]: 65 0 PS 115065 11 PS Sarajevo, 23.6.2011. godine Opcinski sud u Sarajevu, sudija Denis Kurtovic, u pravnoj stvari tuzitetja SZR KANE~ TE.X GRACANICA, vl. Omerovic Kahrirnana, koga zasrupa punomocnik Faruk Smajlovic advokai iz Gracanice, prcriv luzCnog BECOM.ERC 000 SARAJEVO, ".1. F. Haupunana hr. 7, radi naplate poU:aziv,ania,v.s.p. 11.587,61 K.!I,I_, von roci!ta dana 23. ()6. 201 L godine, dnnio ie,

stvati mfile.ljtl TELEKOM SRPSKE .,\_D.llanj::l PEJAKOVlC DEJA.NAI Iz SiJIiJjCV.31 ulica MIS lRBINA br.

OGLAS
Pcziva se lu"..t'.ni PEJAKQVlC DEJAN iz Saraieva, utica na tUZDU cd 0:9,04.2010. gndfne koiom ie tU:7~Ltclj prcdlcdic

PRESUDU
• zbcg propu 5.'lan jn •

Mrs

lRBINA hr. 26) de Sud doecse

da

LI

roku od 3.11 dana dostace

odgovcr

Obavezuje se ruzeni d. luzilelju isplati iznos od 11.587,61 K.M, sa za konskom zateznom kamatom i lO po""",i cd 03. 02. 2007. godinc za ratun broj RA 000039, po~c"~i od 22. 02.2007. gcdine za racun broj RA,Q00068 i potev!i ad 07. 03. 2007. godine za racun br. RA 000088,kaa dana dospjeca obavez .. , pa do konaene ispl ate, re da mzi tel iu naknadi troskove pos cup ka LL iznosu oct 2.000,00 KM~ sve U roku 0 d 30 dan a. Obrazlozen]e Tuzitel] ie dan. 24. 09. 2009. godine kod ovog sud. pcdnio luzbu prouv tuzenog, radi duga uiznosu ad 11.587,61 KM. Dana 09. 05. 20 It. godi ne, luzenom je purern dnevn ih novina »Dne"Di avaz" dosravljeua tuzba od 24. 09.2011" godine sa prilozima, na ndgovor u roku od 30 dana od danaprijema, uz dopis ovog suda 'sa poukorn uizenim 0 obavezi iz cl.na 70. slav L ZPP·a FBiH. Kako lU~eni, Kojima ie uredno dostavljena m£bo, nisu u zakonskom roku sudu do, ra vili pismeni odgo"or II. ruzbu, 0 luhrelj je predlozio donosenie presude zbog propustania, to je sud na a,"OV~ claDa J 82. Slav I. ("Slu2bene novine Federaci]e BiHu bro] 53/03, II daliem reksiu ZPP), donie odluku kao u izreci, Odluku a troskovima sud je denio na csnovu clan. 383. st. L lI'P·. FBiH i iati se sastoie od sudske lao kse na ruzbu II iznosu od 500,00 KM i od sudske raske no odluku u iznosu od I OO,OQKM, sasrava prijedloga za PO"," I II predasn ie stauje II iznosu ad 720,00 KM, pri stupa na ",('iSle dana 09. 03. 2.0 1.1.god ine u Iznosu od ,60,00 KlI1, rroskova prevoza u iznosu od 240,00 KM, troskova objave oglasa U lznosu od 80,.oQ,'to ukupno iznosi 2 ..000,00 KM. SunIJA DENIS KUR.TOVlt POUKA: Pretiv O'YC presude niie dopusiena hlba] ali ruzeni rnoze pedniicri priiedlcg za povrat U prij"Dje stanje (ClaD 183 slav 1. ZPP·a.) BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAClJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAjEVU Brej: 6S.o p, 139491 10 l's Sora j.ve, 0 I . 06. 201 l. sodiDo OGLAS
Na OSnOYkl orl_redbi c_lana 348. s.tay 3. Zakona :suda
0

PRESUDU Tuseni PEjAKOVIC DEJAN jz Saraicva, ulica i\llS 1RBINA br, 26. 51: cbaveauie da nnueliu ieplan dug u WlClSU od
3,565-,.65 KM, sa aakceskom zareanom kamatcrn i 1O - nil iaaos cd :5-&,5 KM poecvcd 20. 1.2 ..2009.k31;i1ana dcspjclcsti pa do isplate d ~ nil lanes od :s.g~SKM peeevod 2.0. {)'9. 2.009_ klliQdena dcseletosn pa do isplare ~ nil lanes od 93fi K.M pClcc ....od 20. 1.2.2009. kac dana dcspklcsti pa do isplare ~ ne lanes cd gOO Kl\>\ flOkV cd 2.2, 12,2009.1(90 dana dcspjelcsti pa do isnlare - na iznos od5l5,o4 KM pocev od IS. 01.20(19. kao dane dospjelcsti pa d.oisplate - nil lanes od 5 &,5 K M poeev od 15. 04. 2009.K9Q dana despielos [L pa do ispls re ~nil ixncs od93_ti KAt pcecvcd 20. 10.2009 .. kac dunn dcspjclosn p:3I de isplete ~1111ames od 93~6 J::::M,flOrey ad 15.03. 2009.ltao dana dcspjelusti i pa do isplsre - nil izacs od 93ii· KM poccvcd 20.08_ 2009. kilo dana dcspjclcsn pa do isplete • nu lanes od 5&-,S K.t\1. peeev od 2£1..OS. 2.009. knc dana dcspjelos [L pa do isplare - nn ixnos cd :5-&!5KM PClCc~' od I S_ Qo6.. 2009. k;lIO dana dcspjelcsti pa do isplate - ne lanes od 58:,5 KM pocevod ZO. OJ. 2.009. kac d~f1B dcspjelosti pa doispjsre

- nn lxncs cd 93,6 KM pacv oct IS. 12.,l009."0

parnicnom

postupklLl

Federacije

BiHI

tU7;cnom

se dostavlja

pre-

OPCINSKI SUD U SARAJEVU, ,udijk, Torjan. Arapov;<,," prsvnoj ",vori \uti",a TELEKOM SRPSKE AD D liN) II L UKA, ul. MI,de", S\oj"n,wie. br. 8 proli v '".lienog BA BRAND SA RAJ EVO, \11.D".mola Bi jedie. br. 133 ".di dOlflo,v.sp. 3.277,34 KM do", 31.05. 2{l11. G"c!iJl< doa.iiela ie: PRESUDU ~zbog propustaoja • U:svaja:se [Uzbent zahljev! le":s:e obave,;;!uje ru.f..eni BA BRAND SARAJEVO, te ~;spl:jJtj tuZ:iocu TELEKOM SRPSK E AD SA NJ A L U KA dug" ;,no,u od 1277,34 KM kon'kom , ... wom kam"om ; '0: - na i,,,,,, od 128,07 KM poe.v odZO. 11.2009. g. kao cl.no do,pjel"",i p. do ;,plale · nO i.,no, od 128,Q7 KM poe." od ZOo 09.1009. g. k.o dona dospjel""Li p. do i,pla," - no ilno, od 6>';,28 KM ad 15.03.2009. s. kao dano dO'pjclo>ti pa do i'plalo - no imo' od 12~,07 KM ad 20. OS.1009 ..s. kao d:ma do,pjc1""ti p. do i'plaU: · no imo, od 12~,07 KM PDc.,V ad 20. 07. 1009. go kao dana do'pje.los'i po do i'pla'" ·oa ;,-no, od 128,07 KM po,;,y oct 20. 10. 2{l09. g" kao clana d.",pjel"",i pa do ;.plale - no im", od 128,.07 K M pot.v ad 20. 02. 20 I O.g. kao dana do,pjel""l; pa do i,pla" · n. i,no, od 118,07 KM potty oct 15.05.2009. g. k,o dan. d,ospjelo,,; p. doispl'le - aa i,no, vd 770,00 KM poc." odU. 02.1010. g. k.o d<Jna do,pjolos,i p. do i'plo,e - na ilno, od 585,06 K!I, poC<:vad 15..()4.l009. g. koo ooDado'pjclosli p. do i'plow • no imo, od 11~,07 KM po,,"y oct 20. 01. 2010. g,.kao dana do,pjelos'i po do i'plate • n. ;mo, od 128,07 KM POOevad )5.06.2009. g. kao dan. do.pj.losti po do i,pl.", · n. ;'''''' od 128,07 KM pot<y od 20. 12.2009. g, k.od.na do,pj.loui po do i.plale, T. d. mIL nakn.di tro!kove p.rnionog pOSlupk. u izno,u od 288,00 KM u. roku od 30 dana pod priieoniom i211r~efJja_

,0..

~rra lanes od 93J! cK,M peeev od 20. 07. 2009 .. kae dana dcspjelos ri ~ do ispls re - na izaos cd >3,5 KM POCO"od lO. II.l009. dana dospjelosu pa do isplate - l1B lanes od 91Ji .IG\o\ peeev od 15 . .oS. 2009. kac dan a dcsplejostl pa do isplste -na ixnos cd 54!51 KM pcecv od 15.Q3. 2009. kac dana dospielosu pe do ieplate - na lanes od450 K.M pocev od 22, l2. 2009. kao dana dcsplelosri pa do isplare ~ nil lanes od 93.,6KAt poccv od 1S.04.2009. kac dunn doeplelostl J){I: do isplate -na i?.tiOS Qd 93.ti.KM po~ v od 20_ 0'9_ 2009_ItaQ dan.:I dO$pj~lI):S[i. pa do iSpI8[~ ~ nil lanes od 93..6 KAl pceev od 20. 11. 2009. kan dana dcspjelosri pa do isplare - na ir-nos oe :5-g~S K~\1. po~ ...od I S. os_ 2009. klto d9:r'19 dospjeJos [i pa dQ ispla [e ~ nil iznos od 5-8:,5 KM poecvod 20. 10. 2009.k.ilO dilnil dospjdo.sti pa do isplll[e ~ Jill [Oi:tl()s-od9~,,6KM poOCev oct lS_ 06_ 2009. :kao olina dO$pjelosli .p!!J do isplare ri.a :hro 1'1l.~lIh broj S61-099-{1000168:So-9S NLB Rilzvoj 1lC" B:;:mk~. Ttl :i.:~Tti.e d'U:i.:!:lT'i; pJ.-Iu.i u.lfii;K;U i 1.1'O:~lcQvt= paTfI.icnog pOSU.lpka (] ....s:i:n.i Slldske la k'St' fia H]'-:btJ i Pr~S;'LJdlJ II ::hl"(l faCt! j;I j ri i :rl bf"Qj .562:··091M)oO·I7269-·97 kod NLB Rilz1o.'ojne B:a.I1.kc:~;]. vc u roku od 15 dana P{!<i priie:J.njom prLnuanog s izvr~c:n.ill, Ukolil:::o lU~ni fie dos(~veslIdli pislneni Qd,g'Qvor n.a m".bll u roku Qd 30 darla od dan::':! pdje:m:a [L1~.be, predlilte:se dOonoocmic P"r"(:sudc zOOg pr-opustilnia uz nilkm~du lroskovil sudsko!;!l poosmpka (tilk:sii 1l:3itui:bu I prcsudu). Odgo'r,lQt f.la DlJ:,-bu mota bi ~i r9Zl1mlj iv L s~dN;a \tS.li oZf.liLku :5:udliJ imt i Llte:zi.mc, 1l92i v p r-aV!"ii!osc:.be-) ~tebj val Llre :i Ii bQ,rnvi~u:: odno.sno sj:ed.L5tc: :stnmke IJjihovib :t:4lkonski.b zastupnika i pUlJomoenlka n.ko ih imaiu,," pI{!dm.el spmLl .s.a{)rzilj 1:1.:,BVe flOtPl~ podn-osileljlll/ll. i 334. ZPP-aJ. A.ko ['LJ.~e111S~(:Jn1.I.I;(j; [ut.be:ni z:ob!jev odgo~'Ot n:i!.mibLl inoro da :sacl..zi t:aO zIOOil.C: o5]}OfIlvllnjal cinjc:ni~ n~ kojirnil za5r1iV:;) :svojc navOO:I:J dokazc koiima sc 1Jlvrdllju Lccinjcl1.icc tc ~rnvni. OSI1O'o', U OO:.~·IJ"OtUn:a nl?':bllluien,i,f~ is;r.s:ti mOo.guCe pr1)Ce"S"ne Ilri,g.(I'IIOtei i~ja8nitL:se u :skli!ldll:sa ~l. 71. s:r.av] ZP"I)-ol, Thl.f:(].i fnoio:: 11 Qdgovoru [!8 n.t~bl.El:fII tlajka.$t!ije r-:3 p.ri.prcmQom nX-.i'ru1 .podoij~\i prtnivrl..l!.bu u .s.kladu sa .flaflQTn 74. fi.U!.~' I ZPP-;;I_ Odgovor na t L.1:li.:bSii prilo.zi.ma $C pn::d~j u sudu U dQvoli norn broj u primierilka u: ztIi :sud i :suprntllll slf.3nku 5 pozivOITI n~ brojgomji, DO:iitaY'a Sf: :smalta obilvljenom prmekom rob Lld 15 daDa ad dana cbj"il ...ljtvanja.
j I J

"0

dan, duspjelosf pa do isplute

PO"'' PO"""

OPC!NSKl SUD U MOST ARU llroj: 07 58 Mal 047348 08 M,I Mos'", 06. 06. 20 II. god; n.

OGLAS
1 1

Sll.dii& Poukiil PrQrhr 0 pravnom ove pres.ude

Iiiekn:
!life dopuSt~n.a

Ti.ujanu

Ar-apovjc

Obavjcl;n~."Li'.a. se lU.uni da se do:m:l;va pism-ena Va.n ja O\1og pis-mcna. u Dnevnim nov.i:nam3

183.

"'V I. ZPP·a).

Z81ba! 'd.t ruie:ni
Sm3tra

mote

podntjed

prijedlog.2:::I: pro~cko.m ploci suda, roka

PO'Yrol.[ u prij:asnje od15 da:najl

SIanle (l:1i3n:

objavlje.nom

F BiH] i na cg_la3ncj

ad dana obja.vlji-

nOSNA I HERCEGOVINA REPUn L.I KA S Rl'S KA OSNOVNl SUO ZVORNIK 3'oi p<odme'" 3l 0 ~h! 0019(12Q.8 M~I Zvomik, 25.0.2. WIl. godin'
Pred o'fim sl,.ufi}m u loku je Dilfoicni ndr.al LZZvomikB
J

Prcd o",ili:!, sudom II .·oku it' pa mil" l poOOlli pi::!].,: lu:!i\e 1j J P HT d..Q..o. A\{J0.51ar prtJ\i oJ lu2eQOg Ha"ris Bail'[t~ M. Ti 1,9 650 i:i!: ri3di dugii u iznosu od 1.352.J~n K.i\1 Pi] kilko :sud n::liad.us:u mzeoog nire u mogl..tcno.sri dos'avili [IJ~bu nil odgo\l(lo[" t.o s:.hOdQOor::lttdb:jm(!l ~I. ~48_ :51,_ 3_ ZPP-a ~'l~b~ n.a (Ihlilve ....ni od;so"li'or dOSI,8Vlj:ll;puu::m dileVQi!h nOviri8 i og:(asnc plotc sudil. Tu.lirclj j~ pl'-edJo~.it~ !3udU da uk(loli~o· U.iUtii u Z-9tODStOr:'ll tuku 0(" dOSIa\fi pis::me!li odgtl"'o'ot da sud Ii:il O$TiOvu ~1.lInlJ 1.82. ZPP·al donese pr-es.udu udjed propl.L~[;jlnja. TI..i~t,J.i1 ie- du!fia u :toku: od 30 d~tI.B dO$u~viLi sLJdu (ib~ezni pism~ni o-dgovo ...p.B lLl!bli u dovolinom broj'U pfimje:raitl1 lil :sud i prori'LIIlLl :su'aolNutLu:lfil (tl. 4.14. Sl, 1. i 2'1 tl. 70. st. ~. U s'LI-c:z.i cL 52. S(, 2. ZPP·8. s Pisl'lt~tli c;dg,ovor n8 m'-"bu U rt~'V~de(lom to.k ... mQra bili !'"::il:u:r:nlji....i mora ::;a.dl'z9vni J. Oznilkl.1 :sudil i broj pr!!dmcm.l' ime i prcz:ime pr-ebi valHrc iii ooraviltc S"l:rilIlak.iI i nj i.llo'l,li.n plll.o(i.moCni.k~ loCprcdmC:l SP'O.ra_ 'l._I)I'"(IoCeSJ'i:e flri_govore koje ne mo~.eIe isri~L! i"J.ilkon. dosr,lIvljaiij~ (!Idg.o'llOtB na [u~bu; (n]) ... P·rig.O'llQJ' mjes-ne- M_ d.l~~nosd CI, t9. SoL t. ZPP F "BiH),.3. Dccid.no 51: i.7.ja~miti dilli pr~zmL~e:lc Hi 05"pmilVme lUzbenL zatujc:". 4, UkoHko o.s:pOi"1lo\lill\t' "[L1~berti ::t!ih~lje" d1.l:l.T\i :stot 11.odg(rlo'&;)rll na ru~.bLJla,f~o n:a\res;ti r.Y~lose ~bog k~jih cs.I'lQJilvat~ !ultbeni 2.Jibljev, 6njcnice oa koiima zasllLvillc :svoil1: navode i dosta'l,lile dokiiZ-e kDjima s.c ut ...rduiu I~ Nnjl1:nicc: (tl. 71.. ZPP FBiH}.5_ Uz: .i.!j.prov-c SollS't:avljc(lI:!::I!t .s'['rsJ]:olD jeliku dulni S"tc dO$t~v:i.li ovjercD prLjevod (~]_ 134_ 5l_ 2 ZPP FDiHl- 6_ U ko! i:ko precl.ti!:1.ere p ro'Vodenje clOKtI:7l1. ~sltl~tlnjem svjedoka d u~ni ·s[e :lS slPa.kog s'\Jj"ccoka .mlve8li tacrto 1m!!, :pre'".t.im~', im~ kdflQg rQdiltlj::l!! :adn;sl.ll :st:ID'rv:;mj8~ fill kOje O:k.ohH):Sti pn:dl~ll:{c da Si: 5o~'jedok !S;.1:sh,l~s (el.. 131, s.~ 3_ ZPP F niH). I., Pisrneni odgovor mor.:uc OSObDO pmpisnj (~l., 334. SI. 2. ZPP FHiH). - UkCllikoo u na'L"-I:dcn.om rokl.l nt dOS\8~"ite pi-smelli OdgOVI;)T n:il: tu!b"!,l :sud toe dOl1ijeli Proes.udl,l ~ US..... (Ijili tl,lUIoI;ni ~~hrIev, - Presuda :zbog ]lWpUsLanjil (~~.182., SLo 1. ZPP-a). S.:..-ut·l1i S"1"U;1l,dOii.k Pav].e Crnogorne
MOs:talti)
1

posl:upak

[U:HOCfl Tcle'kom B, 411101 kojem Srilsk~

Srp:ske AD Btlnja Luk8

10

prod ... tuzmlOgf)u.kic
m1.:cllmi

Aleks<l~
S;a

SveIOg Save, Nnm.ad'"-':lh
(H.I

luzbom

m:1.il::1c Lra:1cLdg ~ usvoji

?;j],brj~ ... [U~jOCil i
1

DOSI:<I.\':&II smn.l'a Sf:

ooo ...lje.oom

t:'rorekom

rok~ od 15 d:anll od d.Hla.obja

...tjt ...illlja (~I. ~48. s{. 4 P mH},

o"ba\l·et.e m"..e-ni Bukic

AI~h~l'u:l..or) d9 mt.ioet.l T.~]d:om

AD B:I:n.i~ Luk:Ol iSil1,ui iZi\os. f.ld 7.56 1 5 KAtl
[lC

"lBNO--

!1sk(JIT! ~~ttztlOrn kaJ[l:3 lOm pO~tiF dugovtlnj:a~ posmpku [u~nog tuZilac donesc Il.a oo.govGr

d:3ri.a pod rlOSenj21UJ:llie DC dostil\,ljilrlja tJan8

p;a do ~sf'hl.rt:j kao ! d:;!lt u!i.~~ n-£lkoadi parni~l"!(" l.I:o!k(Jile
.I1iJ.rnjcra ....a dlJlbroVQlilJ : tuzbu po m1bi {) pilrni~nom nijc mogno p,osmpku
0

.u ::l.ve:U .rok:u od ] 5 dana od dana izvn;cnj:a, prc:dll3:Zc: d.;]. Ij :5hl~ju presudu
J

K(i_ko L "U.lCru oCLgloo£l1Jl od!;ovom Zakonil

pl:a.l:itj.[)QmclJ ute i.zlJ0'.5c
0

[]:j]

u :smis.lu thlD.;:J: 1-82 Zilko,llll ufutili

p.ilfD.ico{lrn nil ad.res:u

Z;bOgpfOPU~Hl.lljl3, ooredbama

Ka.ko :sud po-s.mpiijuci 348. stav:t L A'L'az_

m:lliu

[D

sbo.dno

lU~bu na Obil'l,l-czni odgo-

SOSNA I HERCEGOVINA FEDERAC!j A BOSNE I Hl'.RCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OrCINSKI SUD U MOST ARU Bmj: 07 58 M"I. 026509 [II; Mal.
Mostar
J

16, .0:6, 201 I. godi ne OGLAS N.

rot'" dos;ul. 'Ilia mCi pll rem d.nevl'1:i h nolo' in 9 Dnevn Tuz-etl i se p{]ubva Ovom broiu primjC:f'iaM ka ko

s:ii jed i~
IJI

br. 07 S8 P 00591106 P
d.ruklvo l,Mc)j}j.r", d.o.o. KOiljic, Sara jevska, L

p ri Ii kern po:rj vam

Vas d:i

kJ

mitu od 30 dana dOS.·t:h'·LlI: 'S.u.du. ob~v~z:nip'i:srnl:lJ Duz.n.i SloCd:-ostiilviti pisme:niodgovor

i i;;Jj;:lgu~'or n:il. L'I,J lbu u mlVcdc.nom

IJ

d!J"olj nom

zn sud. i pnnivnu

s.Lr::lnU.

lJr.tuzbu

.mku koji mml3

Dost.ava

Pr-c:sude

zbog

fI ropu.st.:anja)

lUZc Dorn Privred.no

bili riilzllmlriv i mora :s:adrZa'LIilti sve: ono ~lO ie pom:bno dil bi ~ po lJi~mu mogto postUPiiU il posebno u isoom na'!'"e:su: ~ oznaku suda Lbroi ~~d.me!.a, ime i prc..zj me prcbi '1,181 il i OOt.il vL~le sU:ilna k:a i nji bovill ptl nomoc.n ~ka [>c prcd.mer lite
J

spoD·ra

J

- proee.sne - dor.-cidf.lo n.Lzahlfcv~ II koHko

pTi_gov(lr-e
I$t

koj~ DC mO~It·t~ is\i(".ali fJ.llkOrt 04go~'or~

rU~· .J!bli~ n :i';ahLjev~ se u["l'duju
slll$hj~~

OPCINSKI SUD U Al0STARU, sudilc Neri MijeIic, rj~iivajlJjCi u pravnojswari ul.2ite-lj;a DruSlVO Z:[l izd:avatku i ~(Ed.rn:pnr.sku djelamos[ .,_n-ro[O."press-iA d.,Q,O, SiU':ajCro, ulica n::;':cmiilli! Bij:edita 185, zasmp:m po zakollskQrn zilsmpntku.]. prod" [U~enog Pri ...redno a.rwIV11 ,.MON1R d.o.o. KOlJjk, ul. Sarlljevsk.a bmj 3J zasl1Ip_an po z~konsk.om ~asmpn.iku redi isp1:n~ pmna.zh~ilJ1ja, ...an roei!l:ro, dill1i1 28.04 •. 2010, god.~ne, donio jesHjedeeu:
d 'J 1

.i~i:asniti da Ii pr.i.ln."$icu:· j[i OS:PlJlni~'1:It.e \!.llbeoi nil kojirniil zilS"niville:S,loje dok~ lJayode

- u,kolikCl·m;poJ"il'LIil1C tlJ:1.~nt cinienicc:

zabt"j-cv clll7.ni stc u OOgilVOnJ.1J3 t1J.lb'U t~C"110u;:!..... II::5ti11l"llogc zbog kojih OSpOriJViltl: tuibe. i dOSI.a'l,li[c: do"kaze koilmil d u~nine
i:c

Cinjc:nil:c. (Be.no· ime] prezj me)

pr-ed~i!.Zert:pro'l,lode.nje
itI

s:as luttlnjem

svjetloka

...:0:1. S'VOl.kag !i ...jedoka

navesri

ime jetl.nog f(ldi [elia~lIId l'"t:!iitlS [::1 nov!lrn.ja) n:a kOFe oK'ol t\Ost.i 'p~dl.a~~ Lf: da. : Pi.sm~ Iii C,H.l.,govOt N spomcn:a: On1r(' l if-no fJ01:pisa [i_ d,ooot.:JvaISC 5o.rnatr1 obiJvlj-cnom

s.c :wi ecok

p r·lJ!l('klJrn roka gd 15 d~l1a ad d::tl1a t1bjalvli i.... sJ1j~
LI

I.i

novinalfIJ:;! Gb~

:s rpskc.

UkQI ~ko u roku ood 30 dan ill po P["Qu:: ku IT! k!l od Db jiJ'i' ~jvalJ i:a. luzec i odgovo.r ria m~bu ~d ce donlj~tl prcstldu 'lbog propU~[anjil.

nov inil.m:a. G 1ii:5Srpskl::

IlC do:s.t;avi.tc: pismC"1l i

DuZan r~ m::J[(I[DlO: - n:a iZllos - n<l.i.:rn.oo rc da mu iz.vrienja,

£uZen.i is:pla dti ruZilclju

PRESUDU zoog propUSliiUl ja ukul':.1.n i ZD os; gla ...nog duga 1] y tsinj

<HI .&0 00 KM :sa. zakons:kom
1

z;a[f'.znom kil-

od 30,00 KM po6:: ...ad 0'9, 10, 2Q{16. g, ps d.o ispla((~ oil 30 0.0 KM po{f;'I,I ad 0:9, 11.. .t1J06. g, pa do isplille nadLlk"n.adi lroU ..ove p;;].rntcnog posrupka : u iznos:u
1

od 24JSO K.M

LI

roku

od "[5 dana

i pod prije:mjom

NAPOMENA,
Do:slllVa se s:mauaob<1vljenom pr01ekorn rokil

SUDl] A
]elei,a TodOtl1vic

CHi:SO d,ma od dilTIil objavJjivnnjil.
Sudija S:rni:aZ:l:ci.nol,;'H::

Dnevni avaz """'" 1._'1"'''. 55

, Dnevniavaz"

svakog dana se proda]e

u prosiecno 40.000 primjcraka Svaki primjerak po svietskim

staiistikama cita S~8osoba

200.000 klikova na nasem '_ e ma - b . "W"", "" port a Iu ww, dlnevniav az.a

= 500.000 ljdi

svakog dana vieruie nasim informaciiamal

56

!lnevni avaz, Mvrtak, 7. julVsrpanl 201 " ,

sport

TRANSFERI Konacno postignut dogovor, kapiten BiH otisao u Spaniju

SDBbie u Seuiri, onDer eu milion i DOeu B 0 eMecenJB
Danas [ekarsk' pregled i predstavljanje • Velika poiacanie za zadnji red
sa prve

Siroki Brijeg veceras u Ljubljani

CutUN: GOIgarantira orOlaZaN u drugo prelROIO
Optirnizarn u taboru bh. predstavnika • Marsiiano mijenja Serdarusica
lako nisu uspjeli zabiti gol O!impiji na Pecari, nogometase Sirokcg Brijega ne napusta optimizam uoci vecerasnjeg revansa prvcg pretkola Evropske lige na stadionu Stozice u Ljubliani. moji igraci bid efikasniji u revans u. N ada rn se da ce postignuti gol garantirati i prolazak dalje. Dobro smo radili posljednjih dana. Svi $U igraei zdravi, sprernni i mo ti vi rani. J ednos tavn 0,

Olimpua, - Sirolli B.
Stadion SIOZice u Ljubljani, Kapacitej: 16_000_ P tva 1.1 tak mica: Siroki Brijeg - Olimpija 0:0, OLIMPUA: DZafic, Ivelja, Jovit, Andelkovic, Salki~ Raduljko, Vcl;'::, Lovrecic, Skerjanc, Fink, VaSirokobrijdani SU joil u utorak krenuli na pur, prenocili su u Zagrebu, a iucer ujutro upuuli su se prema glavriom gradu Slovenije, Since su u terrninu utakmice (20 sari) odradili posljednji trening, - Atmosfera u momcadi je odlicna, N akon silni h propusrenih prilika u prvom susreru, vjerujem da ce lenCic. Trener: Dusan Kosic. SIROKI BRUEG: Bacak, Coric, Renate, Dzidie, Bertosa, Zakaric, Marsijano, Ivankovic, Silie, Vagne2 Roskam. Trener: Mario Curuk. svi vjerujerno u debar rezuIta! i prclazak u drugo pretkolo - hze trener Mario Curuk. On ce napraviri jednu izmienu u srartnoi postavi u odncsu na prvu utakrnicu. Umjesto Ante Serdarusica, miesto na sredini terena trebao b i zauzeti B razilac Marsijano (Marciano).

---...... ------= Rodell:u Dubrovniku 18. avgusta 1980.
Nakon 60 nastupa i rri gola u dvije sezone za Mo" npelje, Emir Spahic nastavit te karijeru II Sevilii, potvrdi13su to jucer napokon i oba kluba. . Vee danima se spekulira kako je POS30skoro zavrsen, ali su Sevilja i Monpelje tek preksinoc postigli dogovor 0 obestecenju. Kako [avljaju spanski mediji, Sevilja je spustila cijenu s trazenih dva miliona eura na milton i po, ali uz dodatne boriuse koie te platiti u zavisnosti od rezultata i Spahicevih igara, Mehe, otputovao u Spaniju.

Trogodisnji. ugovor
Spahic [e ranije, kako smo vee pisali, pctpisao ITOgodisnji ugovor sa Seviljorn, a. jucer posliie podne je sa svojim menadzercrn Mena" forn Kodrom, inace bratorn n ekadasn j eg selek tora BiH

D.KNEZOV/C

marseliD]o:rte poznalem
ga dOUOilno dObro
Novi trener Sevilje Marselinjo Garsija Toral (Marcelino Garcia), koii ie nedavno zarnijenio Gregorija Manzana, ni je bas bio rjeei t kada ie u pitanju dolazak Spahica: - Ne volim davaci oejene o igrai'ima koie lJe poznajem dovoljno dobro, Moram ga prvo gledati, Spahiceva karii era daie n am razlcg zaoprimizam, U svakom slucaiu, pojaeat ce nam odbranu - rekao ie Marse!injo, koji je u proslo] sezoni vodio Rasing iz Santandera.

uaresanouic trener ueleza

Dogovor u Mostaru

lji predviden je za danas, nakon 6ega ce biri zvanicno predstavlien mediiima i naviiacima, Spahic je eel VIIO pcjacanje Sevilje koja [e proleklu sezonu u spanskoj Primeri zavrsila na petom rnjeSIU i igrat ce u Evropskoj ligi, Prije njega, klub iz Andaluzije doveo ie vezncg igraca Harnburga Pjotra Trchovskog (Piorr Trochowski), beka Rajo Valjekana Horhea Anduhara Kokea Gorge Andujar Coke) i napadaca Hetafea Manua del Morala.

L iekars ki pregl ed u Sevi-

(Hrvatska). Visok: 183 centimetra,

Klubovi
Celik (I998-1999) Altaj (1999-2001) ?-agreb (200 I ·2004) Sinik (2004-2005) Torpedo Moskva (2005·2006) Lokomotiv Moskva (2006-2009) Monpelle (2009-2011) Sevilja (201l-)

Reprezentacija
49 utakmica, 2 gola Za mjesto ce se boriti s reprezentativcima Urugvaja i Francuske Maninom Kaseresom (Caceres) i Zilijellom Eskudeom Gulien Escude) te sa Spancem Aleksisom (Alexis), mada moze konkurirati i za p ozi ci iu liievog b eka, koju dr~i domaci reprezentadvae Fernando Navaro (Navano). O. L.

Porozna odbrana
Spallski mediji Spahica najavl] ui u kao veliko pojacanje za poroznu odbranu Sevilje, kola je u proslo] sewn! primila cak 61 gol (uz 62 PQsrignu!a), manje samo od Almerije (70), M.alage (68) i Sosijedad. (66).

Bivsi selektor BiH pred novim angazmanom

Dallas se prikljucule Mirza VareSanovic, novi j e trener Velda, odlutili su sinoe teln.ici kluba i~Mosmra. N alton odla ska Milomira Odovita neko1iko imena spominjalo se kao moguCi tr" eneri "Rodenib", ali iznenadno je postignut dogovor sa

Varesanavic:

Vare!lanovicem ko;i je u prosloj sezoni vodio Sarajevo. Nov i lief strucnog Staba Velda da.nas ce se prikljucici e.kipi, zajedno sa svojim pomocnikom Esadom Selimovicem. R I.

Miroslav Blazevic kandida I j e ~ en jesro selek tora rna" kedonske fudbalske repreze.. ntacije, objavili sllillcer_hrva!ski medij i.. Isrina, Ciro ima obave.ze prema Kineskorn flldbalskom savezu, gdje je vodio olimpijsku selekciju, ali bi sporazumnim

Blazeuic Handidat za se'leHtora MaHedOnile

raskidorn ugovora mogao riie!iiti s [vad. Pored biv~eg seleklOra reprezentaciie BiB, kandidaIi za preuzimanje Makedonije su i Nijemac Klaus Augemaier (Aug_e.nthaler) te Francu~ Alan lires (Alain Giresse).

Dnevni avaz, ~elvctak, 7. julVsrpanj 2011.

U autobuS USHaCe
Trate se jos iedan stoper i vezn igrac
Nakcn desetodnevnih priprema u Zp!ici, nogornetail; zenickog Celika,pojaealli i golmanorn Adisorn Nurkovicern, dallas cesepreseliti na ZI atibor, gd] e ee ostati do \7. iskusni h igraca, j ednog SlQ" p ern, jer ce Aladin lsakovic biti koristen na poziciii zadnjegveznog, ijednograzigravat-a. Novi kapiten.barem ga je

CeHk se danas seli na Ziatibor

I AdiS nUrHOuiC

Milionski projekt gradnje rnodernog fudbalskog treni rig- cen tra za p ctreb e svih reprezen tati v nih sel ekcija na zenickorn Crkvickom brdu "ustopala" je bh . adrninistraciia pa su fadovi skoro zaustavljeni. Na gradilistu s mo j ucer za tekli same nekoli ko radn ika, koji suobavljali manieposlove, Besirn Begic, prvi covjek zenicke fume" Almy Gradnia", koia je iedan od IZvo daca radova, poj asnio nam ie da su radove za us tavili zbog neplacanja Pojasnio

narn je sta mu je prilikorn prekjucerasn jeg obilaska gradiIista rekla predsta vn ica FIFA-e Eva Paskije (Pasquier). - Obiasnila nam je da je problem placanja nastao 23W SIO niie otvoren poseban racun Nogornetnog saveza, na koii bi FIFA, odnosno UEFA, uplatila sredsrva, Kako se nidi 0 specijalnom proiektu, koji ima drlavni, eduka I ivni i sp OrES ki znaea], a novae je iz rued u narod nog fonda za te namjene, porrebna je odluka Viieca rninistara, kojom bi donacija bila os-

Flnansiralde IzprOJeliata FIFA-e I UEFA-e
Prema najavarna, nogometnicentar u Zenici kostal ee skoro 8 milieu a KM, a finansiraiu ga F1FA i UEFA iz projekata "Goal" i "Hal Trick", Ugovor 0 gradni i potpisan ie j oS 2007. Blokada sredstava trajala je sve do januara ove godine zbog poznatih desavanja u NSBiH. CenI!U" bi, prerna prolobodena od PDV-a. Nazalost, Vije6e mmistara jO" nije donijelo takvu odluk u pa p oseban racun ni je 01voren- kazaonam je Begic, Kako is Lice Begic, izvoda;;! radova do sada su uradili pcslove za vise od 2,5 mil.iona KM nego iito im je uplaGeno. Time su doveli u opaS!lOSI rad svoje kompanije, - Da su uplare bile redov!le,ovih dana bisrno postaj ekru, rrebao Unati dva te-

Spisall pulnilia .za Zialibor
Uz sest Clanova. strucnog' "mba i vodsrva puta, IIa sp isku putnika za -Zlmibor "nalaze se sljedeci igraci: Adis Nurkovic, Arnel Pjanic (golm ani), Kenan N emeliakovic, Kenan Stupar, Mehrnedalija Covic, Zoran Brkovic, Aladin Isakovic, Ar" min Arnaut, Kenan Horic, Dario Puric, Jasmin Srnriko, Haris Dilaver, Emir J usic, Aldin Sisi':, Adis Culov, Haris Heco, Aleksandar Kikic, Haris Seferovic, Sanel Alic, Selmir MahmUlovic, Harun Huseinspahic i Emir Hadfic,

rena,

videna je i natkri vena ITibilla sa 1.500 siedecih miesLa, ispod koje bi se nalazile svlacionlce, fitnes-prostori[e, sau na, resroran, sobe za igrace ... P Ianirano je cia prva faza radova bude zavrsena u proliece naredne god ine. vljali vjclmcku travu, No, da bismo sada narucili rravu, potrebno jeunaprijed platiti 300 hiliada KM. S .druge strane, nama se ne isplati ni "zal ell iri" sve radove i pl aca Ii cu vS.!"S u shdb u. Zak 10 radilisreodrzavamo U "10plom rdimu",odnosno jedn3 mania gmpa radnika radi simije poslove. Vecih zahvals lIeee bili dok se ne od" blokiraiu sredsrva ,_kazao j~ Begic. A.DZONUC

umietnorn travorn. Pred-

0d

koj ih je iedan s

oprema I' :sponzor Istl
Celik ce i u predstojecoj sezo iii, a prern a S ab ieevim progaozama i u tri -ce tid naredne, aasrupati u opremi spanskcg proizvodaca "J oma", eiji ie zastu pnik firma GMS iz Viteza, Sponzor ce, takoder, ostati isti zenicka firma RM-LH, jula i odigra Ii naj mauie ITi konuolnelllakmice. - Nurkovic ie u ponedjeljak spOnlzurnll 0 ruskin uo ugovor sa Slaven Bel uporn, a s IIarlJ.ace, kadadonese dokumente, potpisati na godinu. Pokusat cemo vee uzimu s njim dogovoriti iii duii ostanak iii, evenrualno, odlazak pod odred:enim uvjelima kazao je dircktOf Nermill Sabie. Dodao je da Ce II narednim danima pokusaLi ispu[liti ielju tre.Dera Borisa GaVrana da angaZira jos dvojicu bivseg predsjednika Mirsada Cizme. Sa bic je za pocetak naredne sedmice naiavio da ce u prcdaju biti pustene godiilnje ulazniee po ciie[lama od 70 KM za tribinu zapad, SO KM za istok i 30 KM za sjever i jug, lako predstavio klllpski portparol, t:rebao bi bin Emir Radiie. On je is lakao cia c-e, ako ponese trukU,.Z3 nje£lt 10 b iti veli Ita casl i obave7.3. - Do.ta lIam je igraca oti ~lo, n eki Sll do~ Ii, a] i dobro se radi ivjerlljem da cemo biti dobar tim. Mislim da smo dosta (lzbiljniji Ilego pto;le sezone. Disci plina je na vikm nivou, !ito nam je lie" dostajalo. Bit ce velike borbe za p rvi h jedanaes l, jer IIikome nije garanlirano mjestoiziavio jeHadzi':. V.BEGUNIC

PaslllJe: nSBlH treba naCI dodatna' sredstua
Nakon obilaska gradilista, Eva Paskije izrazila je iznenadenje obirnorn posla koji je uraden. - Nisam to oeekivala,a posebno kacia su mi iz.. voda;;i napomenuli da bi do kasne jeseni mogli za"rsit;. No,poscoji problem, jer j e bu d~e [ limi ti ran tako da, pored finansij ske podrske FIFA"e i UEFA·e, i NSBiH kroz svoje marketin5ke akti vn osti IIIora nad naeio cia. se osiguraju dodama sredstva - kazala je dhektorica FIFA-inog Od ie1a za r3zvoj.

NSBi~ .

_ _ Komitel za [lormaiizaciju Nogomemog saveza BiH odrzao ie jucer sastanak sa precisravllicom FIFA-e Evom Paskije (Pasquier),na k 0 jem je, izm ed U OSla.log, rnzgovarano 0 akc iono m plauu implementaciie SmIUla NSBiH. Kada je 0 lOme rijee, enliterskim savezima dar je rok do 31. avgusta da us.kiade svoje statUl.e s nedavf!O usvojenim SmmlOm NSBiH. Za is!U proceduru kantona!ni i podrucni savez; imaju rokdo 30. septembra. Tek nakon toga slijede izborni procesi ni svim nivoima, koji, prema ranijem planu, morajL1 biti zavdeni novim kO!lstiluiranjemsvib organa drza vn og Saveza do 31. decem bra.

USBlallluarue S1.a.lula.

ROMOUIZ8_

Pot iSaO BOjan MarIlOU-C
Najuovija
kOjl

Borae pojacao zadnju liniju

akvizicija Hor-

caie_. ~oja~_.Markov._ic,slOP__r_ e
[rna 'skusrvo .1grsll]a U Premijer !igi za Rudar iz Ugljevika i zeni;;ki Ce1ik,a nasmpao je u inozemsrvu za ruski Sparlak iz Naljcika i grckiPallserijakos. Za Borae je pOlpisao lIa dviiegodine. _Drago [IIijeillOsam doSao U veliki kl1.l .. S iguran sam da b cu se brzo uklopiti u IlOW sredin[[, gdje veepoznajem doora igraea. Ocekuje:mcia protiv

lI'!"__ r

L••

,

':;~iiiii£.~.~;"~'-~:::~1

nllioliC u DebraCinU
S[evo Nikolic, prvi srrijelac Borca u proilloi se.zoni, pro.uasao je novi 3 IIga7.m au ..PO!pisao je n.a eetiri gociille" za madarskog prvoliga~a Debreciu. -

Makabij a ostvarimo sto bolji ,"'.mlral, a illo se tiee Premijer lig", III je jasno. Predstoji nam borba za odbranu tirule - kazao je Markovic. J ucer je na konferencij i za no v inare zvani eno pOt" vrden 0 da. ce u Bo rae napo-

kon stiCi i dvojiea Brazilaca. Rijec je 0 Iijevom beku Markosu Gabrijelu (Marcos) i vezllom igracu Andreu Luiru (Luiz).. ani ce danas Irenirati,.aii nde bili u kombin3Ciji 7.advomec sa Maka" bijem. S. KOTARA S

NogometaSi Truvnika lek ce u ponedjeljak krelluti lIa drugi dio priprema u FojniCU, a ne danas, kako je bilo planirano. Trener Nediad SeLimovic uvea je poc-etkom sedmice dva ITell.inga dnevll.o pa ''Veziri'' jedva eekaju odlazak, jer u Travniku jos im.aju problema s nedostalkom pomocnih lerena zarad. Tako Selimovic kombinira creninge na Pirot;.,. &Iadionu Lahe i 113 gamizonu, a testneumkmica proliv NK Vilez u nedjelju bit ce odi-

Odlaza.M u FoJnicu OdgOllen za ponedJelJaM

Travnicani i dalje treniraju u gradu

grana iIi na rerenu rivalaili u obliinjoj Rijeci. - a dlazak II F oj nicu pro10ngira1i smo zbog toga sto je tamoveenekolikoekipai imaIi bismosliene problemes terminim.a za trenwge. U svakom sluCaju, snalazimo se za rerene, a ohrabruj e tinjenica cia svi momci rade ozbiljno i disciplinirnno. N oviigraCi su se dob ro uk!opili, a do pOned" jcljka bismo rrebali anga-fuati joil d vojieu nogome1."aSai «90" kruZiti spisak za now sezon urekao je Selimovic.. S. P.

58
SARAJEVO

DnsVIli avaz, C1Jtvrta~. 7, jul Vsrpanj 2011,

Dosaosam DO Irotele
S Amarom Osimom dogovorio dvoqocisniu saracniu
Amar Osirn i Sulejman Sma j i6 D isu po troil iii p revi ~e vrem en a na dogovor 0 prelasku fudbalera Lokerena u Zeljeznicar, Smajic je jucer iz Belgije stigao u Sloveniju, u Moravskirn Toplicarna pruaio je ruku treneru i menadzeru Zelje nakon seo su usaglasiIi uviete dvogodisnieg ugovora,

Sulejman Srnailc prelazi u

~nozam a aimana
Kojasevic na preqledlma u Tuzli • Ekioa se preselila u MBaugorje, vecerasqostovanle u Spntu
U autobusu kojim su fud bal eri Sara ieva juc.er poslije podne otpu royal i u Medugorie, nije bilo Veldina Muharernovica, Univerzal ac napu Sta bo rdo kl u b.

m haramOuiC blizu
Bordo univerzalac napusta Kosevo

LUlliC inlorrnirao PII88l1a 0 Orebru
fudbaler hili saigraci
Koseva,

Sarajeva iz sedamdesetih i osamdesetih gcdina

Nekadasnji

u klubu s

Igrao saleborn
Smajie ne bi rrebao imati previse problem II da se prilagodi novo] sredini, jer poznaje nekoliko igraca, - Sa Zajkom Zebom igrao sam iednu gndinu u Zr- Bio sam u konrakru sa Zeljeznicarom, cekao sam da dobnem papire IZ Lokerena kako bih se rnogao prikljuciti p r ipremarna 11 Sloveniii, Vee smo ranije dogovcrili vecin 11 stvari tako da je brzo sve bi 10zavrsenc,

Imam velike ambicije sa Zeliom, dosao sam po trofe[e, Vee danirna primarn cestitke od na vii aca "PIa vih ", to mi je dodatna obaveza da se dokazem na Grbavici - rekao narn je jurer Srnajic, Prema riiecirna nekadasnjeg prvotirnca lrinjskog, koji je u Belgiji nasrupao za Deader i Lokeren, na pri prern e je s r igao spre-

prcl!og stoJjeea Zoran Lu-

Dobiti sensu
- Ne ostaiem na Kosevu, Nakon nekoliko sastanaka s rukovo dSlVO m kluba, nisam postigao dogevor i vrii erne je za rastanak. U inozernstvu sam i b lizu sam angazm ana' ali ne bih sporninjao ime kluba dok se posao ne zavrsi - reba je Muharemovic. Za razliku od Muharernovica, Sedin Torlak, Dino Harnzic i Damir Hadzic otisli su u Hercegovinu. - Dogovorio sam se s upravorn i nadarn se da cu uskoro pctpisa[I ugovor, Ocekujem da dobiien; sansu da branirn u predstcjecirn rnecevima drugog pre tkola Evropske lige protiv svedskog Orebra - rekao je gorman Hamzic. Medu putnicima na jug BiH je Ajdin Maksumic, nekadasnji prvotimac Sarajeva. - Mislim da smo blizu dogovora sa Maksllmicem. Ra-

kic doputovao je iz Svedske u glavni grad BiH, Zanimljivo je da SII Lukic i Hadfiala-

nekoliko godina

aciji u Orebru, Vjerujem da & ti podaci biti od koristi CclkomsrruCnja~ u pripremi ekipe za duel sa Svedanima istakao ie Had~ialagic. zgovarali srnc i eil) i mi se da postoj i obostran i imeres, N aravno, presudan & biti stav IIenera Jirzija Pliseka (jiri Plisek) - izjavio je Edim HadziaIagic, sportski di rektor kosevskog prernijerligasa,

- Lukic je informirao trenera Pliseka 0 trenutnei situ-

Jaka provjera
Sarajevo ce veceras (20) u

injskorn. Znarn i Mirsada Besli iu, [adra nka Bogicev iea. Od dolaska u Sloveniju dobro sam prirnljen - kaze novi prvorimac HPlavih". man, - Sve vriieme sam trenirae u Belgiji, Sm se rice fizicke snage, [a sam spre .. man. Ostalo [e jos da se uigram s ekiporn, mislirn da ima dovolino vremena za La govori Smajic, Z,

PoclnJeDrodaJa oretOlatnih ulaznica
U p rnsto r i jam a FK Sarajevo (ulica
Marsala Tit3 38b) danas pocinje prodaja pol usezonskih

dnim danorn ad II do 15 sati, Splitu irnati jaku provjeru hrvatskog prvoligasa, a u
ekipi sigurno nece hiti veforme protiv istcimenog

gu kup iti svak im

znica. Illaznice se mora-

i sezonskih

ula-

Dragan Bjelica vrsi selekciju igraca na probl

s,

Junior SaraJeua Smane naJbUzi DslanMuu Krupanj u SlauiJi U nediellu odlazak

zniaka Damira Koiasevica, zri.

koji je jucer boravio u Tu- Obavio sam dodatne preglede srca i cekam nalaze, Ako Bog da, bit ce sve uredu - pomcio ie Kojasevic, A,Dr_

Fl1dbaleri Slavije odigrali su dvije pripremne utakmice i doi.ivjeli su dva poraza ad Sarajeva, a do odlaska u Krl1pauj u nedjehu u planu su jos jedao iIi dva meta, - Sara jevo je krenulo mnogo prije nas i vee uigra-

Beslila, loall ostaJe
lako se nije pojavio na prozivci, Branko SeilJija osral';e vjeran Slaviji, Ne~ adas n j iel an Leo tara i Zel jezu icara d ovede 0 je proslog Ijer:akao pojacanje i svoj,im igrama i golovima dao j e veEk i doprinos uspjeilooj sezoni Slavi j e, N 3kon uspj dnih pregovora, p ri klj uei 0 se tren in.zima. - Kasnio sam pet dana, al i 10 nije nillta strasno. Za vrijeme pauze radIO sam individualno tako da nekoliko izgubl)enih trenioga oece predslav Ijatl oikaka.v problem.TIi meni ni klubu - kaze Se:l]iia.

MU)MiC- narednu
va linije rima, jer ga oeekuje evropski izazov,. a mi smo, prakt.icno, na pocetku, U HadziCima je igrala ekipa koia vise nibda nece biti na ok upu, sa seSt iIi sedam igraca na probi. Zalo mi porazi ap~olu rno nista ne zna.i5e - kaze sef srrucnog !<t3 b a Dragap Bjelica. Sto se tire igraca nap robj, B leLica za vetin u kaze d a nema kvalitet za Slaviju, a najblili osta!1ku je Adnan Smaiic, koii je nedavno zavrsio staz medu juniorirna Sarajeva. Kada je djec 0 Dusanu Ilim, on se vratio u Svicarsku i, ako dobije odobrenje svog kluba, mogao bi nasmviri karijeru u Sb.viji, G.1.

Dogovor s golmanom i kapitenom

sezo u u SIObOdi
Prikljucio se ekipi na Kupresu • Na pregovore dolazi Branislav Nikic
U petaK, kada se Sloboda vIati s Kupresa -iprije nego Sto prodliZi za SlavoDski Brod, brojno stanje moglo bi biti pOpravljeno za io~jedno ime, Nairne, tada ce na pregovore u Tuzlu dq,ci Branislav Niki6, nekadasnji clan Celika i Zvije7.de iz Gradaec3 i sin pr()s]avljenog Zeljinog igraca Nikole. Vee je dogovore.no da Niki6 odigra dvije urakmice na rurniru u Slavonskom Bradu, gdje ce se Sloboda u subo tu sas IS ti s Os ij ekorn, Tuzlaci ee, inace, danas odigrati drugu provje.ru pro riv Iskre il Bugojua, E, M,

Golma.n i kapilen Slobode Denis Mujkic postigao je dogovor s vodsrvom !duba 0 novorn jednogodisDiem ugovo· ru i jucer poslije podne je otpu!Ovao na Kupres da se prikljuci ekipi na pripreIDarn3. Mujkic je rreCi igrac s kojim se uprava dogovorila 0 nastavku saradnje od nji._hpetorice koji su zbog dugs odbili otplnovati na Kupres I, juia, Dan ranije ekipi su se prikljllcili Stanisa Nikolic i Muamer Zoletic, a ostao je neizvjesl3n StatuS Senada MujiCa i Tarika Okanovic3_

Medunarodni fudbal

sport

DnBvni avaz, i'iBlI'rtak, 7. julVslIlanj 201 1.

S9

U Njemackoj Donosimo

nogometasice, sto je svakako praznik za oci. granih utakmica.
cetiri fotoprice sa preksinoc odi_!:!!I!:!IIIi::i

se igra Svjetsko prvenstvo

za

GOUo n
N apadac Sidni Cow (Sidney Govou) porpisao je za ekipu novog francuskog prvoligasa Evijana, koj i je ZlI. samo cetiri sezolie napredovao za cetiri stepenice, od regionalne lige do na iviseg ranga. Govu (31) jeod 1999. do 2010. igrao za Lion, a prosl u sezo nil proveo ie u Pan atinai kosu,

Euuanu

nHinUli

Italiiani

TRANSFERI Mancester siti doveo beka Patiizana

,restriHCun
ce u jedno] seznni irnari pravo dovesti dvoiicu
igraca izvan Evropske

Klubovi Seriie A ponovo

unij e, umjesto jednog, saopcila je ltalij anska fudbaIska federacija (FIGe). • Povrarak ovog pravila na snsgu (resrrikcij a je u vede03 Iani kao poticaj razvoju domacih igraca i reprezentacijeop. a.) znacajan je

saulesera Ie s srelus ze om
"Gradani" srbijanskom prvaku isplatili sest miliona funti obestecenia
ti 11 novu sredinu, narocito uz prisusrvo dvojice igraca sa prostora bivse J ugoslaviie, naseg napadaea Edina Dzeke i srbijanskcg beka Aleksan dra Kol arova, • Ovo je ostvarenie sna, Narocito se raduiem susreru s Edinorn i Aleksandrom, Imamo fan tas dean s ta di 00 i
strastvene

--

Savic: Ostvarenje sna

... Trend je olvrJriia Jozefina E/t:visl (Jose.line Oqvisf), lIapadacir;a SVedske, a primjer su slijedile No vo~elandanke. Na 1i)IQgtafiii AP·a Rebeka Sm!1 (Rel/eeca Smith) razmjeBjuje dres sjedBim navijacem lIakon remiia Navoy Zeiallda i Meksika (2:2).

za i talii anski fudbal, jer ce omoguciti klubovirna cia budu konkurentniji- izja· via je predsjednik Serije A Mauricio Berets (Maur· izio Beretta).

Dinamu

siti angazirao Partizana Stefana Savica uz obestecenje cd sesr miliona fun ti (pri b lizno i3, I milion KM). Crnogorski reprezenra tivni stoper potpisao ie ugovor na cetiri godine i izrazio nadu da 6e se sto prije uklopij e fud baiera beogradskog

ManceSler

na vij ace.

SUperHnp Ullranne

Vangara nile odusauio
Sa vici e bio na pragu doIaska u engleski fudbal jos kada [e poeetkorn 2010. stigao na deserodnevnu probu u Arsenal. No, menadzer "TobdZija" Arsen Venger (Weng1!f)nije odlllcio aogaZ.j rati mladog igraca,

da mozemo osrvariu sjajne stva ri • izi avio j e Sa vic. Crn agorae ie drugo pojacanje "Grac!ana~ nakon francuskog beka Gaeta KllSija (Clichy) iz Arsenala, Menadier Sitiia Roberto Mancini (Mancini) upravo je jacanje defanzivnog reda oznacio kao kljucni korak u stvarani u jos kvaii tetni ie ekipe,

Vi erujem

... Slarl francuske go/maBke Beranier S apovic (Berangere Sapowicz) nad Njemicam Falmirom Bajramai za prvicrveni kartOll na SP·Il. FrallclJskinje SII izgubile sa 2:4, ali su abje ekipe prosle u cefvrliinale. (Fal" Af/»

Siri je u prosloj sezoni pod vcdstvom italijanskog trenera osvoiio engleski FA kup i kvalificirao se u Ligu prvaka, (E. J.)

U polufinale se jos plasirali
Fudbaleri kijevskog Dinama osvojili su Superkup Ukrajine nakon lllo su u Poltavi sa 3: 1 (2: 1) say lad al i prvaka dda ve Sahrior ii Donjecka, Strijelci su bili Gusev u 5. rninuti iz penala, Dijakate u 32. i Milevski u 83. za Dinamo, a Fernandinjo u 14. za Sahtjor. Da ria] talentiraniji fudbaleri dolaze iz [uzn e Amerike, pokazalaie i zavrsnica Svjetskog fudbalskog prven stva za kadete do I 7 godina. Medu cetie.i reprezentaci j e u po lufi n al u nalaze se Brazil i Urugvaj, a III su i njihave kornsije iz Sjeverne Amerike, domacini sampionata Meksikanci. J edini preostali predstavnik Evrope je Njemacka, koja je urnalo prokockala vodstvo cd 3:0 protiv Engleske. Zavrsilo se sa 3:2 za "Elf" u utakrnici u kojoj je blistala njihova najveca zviiezda Sarned J esil (Yesil). Fudbaler porijeklorn iz Turske, kao i skorp pola Stkkcije koju vodi Stefen Fr· ojnd (Sreffen Freund), clan ie Ba j era iz Leverk u zena, a ve6 je nil me!i Arsenala. Je· sil ie postigao dva gola pro· tiv Engleske. Meksiko je napravio na·

)amaCMaiZbaCila EngiaSM cornacn
Meksiko, Brazil i Urugvaj

SVjetskokadetsko fudbalsko prvenstvo

Bide.aDZ
Fudbaleri luksem b urskog Didelanza plasirsli su se u dru,go kolo kvalifikacija za Ligu prvaka nakon sto su i revan~·u lakmicl! sa pte. dstavnikom Andore Sa· mom Kolomomdobilisa 2:0, koliko jebiloi II pr· vomme1'u.

prasao

S ufakmice pro/lv Francus.ke: Meksiko napravio lIajvete
illlenauBllje jvece iznenadenje eliminir· aI'S! Francusku, II u polufina· lu ce oa iDs iednog evro· pskog gigama . Njernacku. cetvrrfinale: Brazil· Japan
IF""MP)

3:2, Urugvai - Uzbekistan 2:0, Njema&a· Engleska 3:2, Meksiko· F rancus k a 2: I. Polufinale: Bl"lIZil·Urugv;Lj, Njemacka· Meksiko. (Z S.)

... Nika lie hi vjerOVi!O, ali SI!, eta, i 10 maie desili Nijemcima, iBace besprijekomim orgallizalor/ma Mundijala. Naime, za vflJeme ulakmice Nigerifa· Kallada (1:0) na sladionu Rudo/f·Harbigu OrezdeBu doslo je do deselominulnog neslanka eieklriclle energije If.l" ~'")

60

Onevni avaz, ~.Btvrtak, 7. iulVs rpanj 201 1 .

sport

MeKeneb oredUOdi MaKedonce

Bh. rival otkrio karte

N a (tJ ral iziran i a rnerick i bek Lester Mekejleb (MeCalebb) iz italijanskog prvaka Montepaskija najveca [e zviiezda naspisku od 16 kcsarkasa ko]e ie selektor Makedonije Marin Dokuzovski pozvac nap ri prern e uoci Evropskog prvenstva II Litvaniji krajern avgusta, Makedcnija je bila rival naso] selekciji u kvalifikacijama, a dvije selekcije igrat ce i ua EP-u II okviru grupe C, u kojoj su jos Grcka, Hrvatska, Crna GOIa teekipa iz baraza, N a spisku igraca kojice se 17. iula okupiti u Ohridu, nalaze se: Riste Stefanov, Vlado Ilijevski, Lester Mekeileb, Darke Sokoiov, Vojdan Srojanovski, Marko Simonevski, I vica Dimcevski, Dimitar Mirakovski, Aleksandar KOSloski (bekovi), Dordi Cekovski, Damian Stojancvski, Todor Gecevsk] (krila), Pero Antic, Predrag Sarnardziski, Kiril Nikolovski, Z laIko Gocevski (cen tri). (E.J.)

DEJVIS KUP Bh. teniseri se pripremaju za obracun s Estonijom u Tuzli

U

aniC: Hlluean prui mee proliu
Setkic upozorava na nepoznatog Poldmu • Danas zrlleb
dana poveli sa 2:0, sigurno pobjedujemo - rekao je Vranic na jucerasnio] konferenciji za novinare. Ko ce prvi igrati prouv Copa, b it ce poznato nakon danasnieg zrileba. Do 12 sati selek tori ima j u mogu cnoS! prijaviti po celir; igraca za m ec, Pretpos ravIj a se da ce nas tim ciniti Amer Delic i Al din Se [kit za singl re Ismar Gorcic i Tomislav Brkic, Damir Dzumhur, koii se sa zakasnjenjern prikljucio reprezentaciji, vierovatno ce biti na rribinama, Setkic je lam glatko dobio Copa sa 3:0. • Nema tajni, dobrose poad Iuc.i u nekol iko gemova. - Zbog toga se krajnje ozbilino priprernarno. Moram 0 j zab ra ,i pravu tak ri k u,

KljllC plasmana II finale Druge diviziie Euro-africke zone Dei vis kupa selek tor teniske reprezentacije Bosne i vidi u prvom rnecu s najboljirn igracem Estoniie [irgenom Copom Qu.ergen lopp}. Uoci okrsaja na tri pob jede, koj i pocinj e su tra II ruzlanskoj dvorani Mejdan i rraje do nedjelie, Vranic kaze da rnoze

Estonci se iale da Ie duorana mracna
Prva od jucerasnje dvije konferencije pripala je gostimao S ne tako rjecitim Estoncima irnali smo problema u komunikaciii zbog prevodenja, N akonsto je "veza" nekako uspostavliena, na
svom maternjem jeziku kra-

Hercegovine Daver Vranic

Od 95 IIlubOua

Kosarkaskiku povi

Medu 95 klubova koji su prijavljeni za ul\eSce u evrcpskim kupovima za kosarkase, ne nalazi se nijedan pr-

nii8daniz HiH

Talina, kada smo pobijedili, ne smije I1.S zavarati, ESLOnci su sada dosta jaci. Njihov najbolji igral' Cop je u odlicno] forrni, Zato bi kljucan mogao biti prvi dvoboi s njirn, Ako bismo prvog

Proslogcdisnii

rezultat

iz

tkose obra tio selektor Peter znajemo, Mislim cia ce nas rnec, kad i ako buderno igrali, biti porpuno otvoreri iziavio j e Setkic, naglasivsi cia [e [edina nepoznanica ked Estonaca nerangirani J ak Poldrna (J aak),

Lamp (Peeter), koji je, kao i Vranie, odbio saopciti ko ce ilra igrati u niegovom timu. Lamp je zhvalio na Ii11baznosti domacina i gostoprim SIVU re j e p ohvalio pcdlogu, ali su se estonski 1<> niseri pozalili na slabo osvietlienie u dvorani. - Kazu da je vrlo kvalitetan igrac, koj i igra na jednorn americkorn keledzu i zato nije rangiran na ATP lisri, Niposto ga ne _smijemo potcijeniti - istice Setkic, E.M .

Podrilla MerUana JUglt-SallliC
N a~i teniseri ocekuj u veliku podrsku S rribina, A tame Ce bitii naibolia bh. igracica Mervana [ugic-Salkic, Kako !cde, svo] kalendar takmicenia tempirala [e tako da II Tuzli bodri reprezen ta tivce,

edstavnik Bosne i Hercegovine. Elitno takmicenie Euroliga j oil je nedosrizno za nase ekipe, Eurokup takoder, a jedina preostala opcija - Eurocelend~ kup FIBA • nije dovoIjno alraktivna, posebno s finansijske strane, jer iziskuje enorm!le troskove, mnogo vece od evenmal.nih prihoda. Cast Bosue i Hercegovine branit ce prvak Siroki TT kabeli, i to u regionaillim okvirima, odoesue u Jadranskoj NLB ligi. E_]:

les za Baraca plalio MOS Da SOBOeu .2 mil-o a eura OBuPiO 2.000
MOSLarskikosarkail Smoko Buac novi je clan Anadolu Efes. (b ivs i Efes Piisen). Tu.rski klub doveo je 24-godisn jeg cen Ira iz spanskog Kaha La.bo.r~la isplativ!ii 1,2 mlllena ellU ob esteeen j a. Barae (216 cemimeta raj, koj i je poceo kari jern II Sirokom, a vee godinama oastu pa z.arep rezenraci j u Hrvatske, u pwsloj sew0; spauske ACB Iige b il j ezio je prosj e~n 0 1l,9 poena i sedam skokova. Barae je s Efesom potpisao ugo vor n a tri godine. (E- J.) Sveeanim defileam ekipa ueesnica na smdion u Bam na Sokocu OlVOrene SU 48. meduopCinske omladinske sporlske igre (MOSI). Igre rraju od 6. do 10. jula, a Sokolac je prvi put domaCin ove smotre. Prema prijavama, okupi! o5e se skoro 2.000 sporrista i gostijll iz 25 gradova s tromede ITisusjedne drbve Srblje, Crne Gore i Bosne i Hervc1!govine. Srbiju predsl3vliajll Ari· Ij e, Bajina Basta, Caj e tin a, IV3ujica, Nova Yaros, Novi Pazar, Priboj, Prijepolje,

Mostarac iz Spanije u Tursku

Nadmetanja sportista a tromede

taHmicara i Dostilu
Ucesnici iz 25 gradova iz Srbije, Crne Gore i B.iH bore se u 13 sportova
Pe:tega, Kosieric i Uzice. Iz Crne Gore stizuekipe Bijelog Polja, Berana, Pljevalja, Kolasina i Mojkovca, a iz BiH lIj5esIVuju sponisti iz Foce, Cajnica, Gorazda, Rogalice, Visegrada, Rudog, Kalinovi.ka, Novog Gorazda i Sekoca. Nadmcranja ce se vodili u i3 sportova i discipliua fudbalu, kobrci, odbojci, rukometn, malom fudbalu, Sahli, stonom tenisu., karatell,. sponskom ,ibolovu, planinarstvu, streljaStvu, atletici i hicikli"mu.

Zadar bez trenera

Grdouic Dodnio oslaullu

KOSarka~ki klub lada( os cao j e bez rren era, jer je J 0sip Grdovic, kako je objavljeno, zbog pri va tn ih razloga odlucio . podnijeli oSlHvku. Pozna ti hrva Iski kl ub u teskej je finansijskoj situaciii, a zbog velikih dugovanja, Medunarodna kosarkaska fed eracj ja (FIB A) zabran ila mu je regislraciju novih igraca. ladar u. iducoj sewn; nete ucestvovati II NLB Jigi, prvi pm od osnivanja ovog takmicenja.

s. v.

sport

Dn evni aVi!l. ~etvrtak. 7, julVsrpanj 201' 1.

61
Vijest, u brojci
Novcana nagrada zazavrsni turnirsezone Udruzenia teniskih profesionalaea (A TP) bit 6.!. per veeana u naredne iri godine za 30 posro, Fond na finalnim tumirirna sezone povecatce se sa pet na sesr i po miliona dolara Eksrrabonus, narniienjen prvoj dvanaesrorici igram, bit ce veCi za 33 peste, odnosno, umjesto sest iznosir ce osam miliona dolara

8.000.000

Iziava dana
- Ne gledam 'ViSe

Ofsajd

Formulu J. Vee na pow utrke mi se prispava.

BIUSi' MO&arHas uzga)aO marthuanu
Nekadasnji ko,arka' Jute, Real Madeida, Barcelone, Malage i Arisa, Portorikanac Hoze Ortiz zavrsio je u pritvoru nakon sto je u njegovom domu pronadeno 118 sadnica marihuane, Policija je vrijednost "robe" procijenila na I50.000 dol a ra, Suditce muse za posjedovanje.ali i za PN" daiu marihuane wog &ga, m u prijeti zarvorska kama od pel do 40 godina zatvora

Ovako je bejzbol-igraC "AIIDe/a" tz Los Anflelesa Piler Burjos ulrvalio lop/u zavrijeme meca s "Tigrovima" tz Detroila "",):API

(Kanadanin Zak Vifuev, nekadascji samplon Formule 1)

MOK Odreden dornacin Zimskih ulirnpiiskih igara 2018.

Novi sportovi u olimpijskom programu

Juznokorelcl ispred francuskog Anesija i njemackog Minhena

osam diSCIPliOa za j!edoO OOUOmjesto
Od osam sportova, jedan bi rrebao bit; uvrsten u olirnpijski program za Igre koje Ce biti odrzane 1020. go dine. Na listi su bejzbol i sottbol, koii su vee bili olimpijski sportovi, zatim veikbording (kornbinacija skijanja na vodi i surfanja), sportsko penjanje, skvos, rolerski sporrovi, karate i borilacka viestina vusu. Odluka 0 tome koji ce od ovih spcrtova biti climpijski, bit ce donesena krajem 2013. _ Predsjednik MOK·a Zak

na Igrama 2020.

Medunarcdni olimpiiski kornitet (MOK) izabrao je juznokorejski grad Pjongcang za dcmacina Zimskih olimpiiskih igara 1018. godine, Pjo ngcang je izab ra n vee u prvom krugu g lasan ia, a u konkurenciii su bili jo!i Ane-

si iz Francuske i niemacki Mi.nben. Ova je prvi put da jedan grad iz 1 uine Koreje bude izabran Z3 organizarora Zimskih igara, dok ie S eul bio domacin Ljetnih igara 1988. go dille. Predsiednik MOK-a Zak

Rog (Iacques Rogge) proglasio je pobjedu Pjongcanga na sjednici 1I Durbanu Ou2na Afrika). - Ovo je iedan od naisreen ij ill dana za na~ u drzav u, nase Ijude i milione mladib koii se raduiu Igrama - izja-

vio je se(kandidature Pjongcanga Co J ang-ho, Pjoneang je izgubio utrku za 2m 1010. gcdine, koji se odriao u Vankuveru (Kanada), te za naredne Igre, koje ce se 1014. godine odrzari u ruskom Sociiu, (2. S.)

Rog Ijacques Rogge) objavio je da su orpali surfaaie, sponski pies, kuglanje i netbol, Kazao je, takoder, da su u program ZOHa 2014. u Sociju definitivno uvrsteni slopustajl (skijaili voze preko postavlienih sprava i zavrsavaju nastup skokorn) i paralelni slalom u snouborduo Raniie su kao nove discipline potvrdeni k.nski skijaski skokovi, rimska takmicen]a u umietnickom klizanju i sankanju, skijaski halfpajp i biatlonska utrka mjesovito.

Prihvati Ii ugovor s Realorn, Rudi Fernandez fkudy) posrat ce najskuplji igrac u historiji spanske kosarke i [edan od naiplaceniiih koji je ikada zakoracio na evropske par kete, Kako rvrde Iokalni mediji, predsjednik madridskcg kluba Florentino Perez sprernan je sudbinu uzdrrnanih »Kraljeva" staviti u ruke 16·godisnjem beku kojem za sest sezona vjemosti nud; cak 18 ll!iliona eura. To je dvostruko vise od ooog sto spanski reprezentativac Ima u posljednjoj godini NBA ugovora s Dalas maveriksima koji, medutim, miruje zbog "lockouta" (obu.stava fada). Fernandezu, koji je pro~log mjeseca iz Pordanda razmijenjen u :iktuelne

Fernandezu UgOUOr Od 18mliiOna eura
NBA prvake, Real ie spreman ponudici raskid u sluca] u prekida "Iockoura" uz uvier da se vrari u Madrid po isreku ugovora s Maveriksima. I mnogi drugi NBA igrai;i razumisljaju 0 bijegu u Evropu, no nejasno je mogu Ii oni uopce biti licencirani za nove ekipe, Nairne, Medunarodna kosarkaska federaciia (FlBA) pri transferu [ran od nacionalnog saveza, u ovom slucaju americkog, pOlVrdu da igrac ni,e pod ugovorom IJ. ovoj drhvL Prema internim pravilima u NBA, i.gracima pod UgOVOfOm rokom "Jockou ra" oije. 2abra,njeno da naslUpaju za druge ekipe, no FIBA-ini propisi ne »prepowaju" takvu situaciju. (E.J.)

Kraljevska ponuda spanskom beku

Aktuelni s v j etski re korder uskoku udalj (8,95 metara), Amerikanac Majk Pauel (Mike Powel!) zalozio se da a tleticari ko ji koris te nedozvoljena sredstva, !rebaju dozivotno biti udaljeni s borilista. Pauel je, u SVOjSlVU ambasadora Medunarodne adetske federacij e, posj elio IIId iju sa-

alleliCare MOnMorisle dOPing

Doziuolna suspenzila za

mo nekoliko dana nakon sro je sesrero ramosni ih atleticara palo na an tidoping -resru, - Svi 0 ni koj i koris re doping,. trebaju biti dozivotno suspendirani. Atletika je jedan od rijetkih sportova koji je u borbi protiv dopinga sp reman na fusen je i svoj ih zvi jezda - rekao je 47 -god.isnji Paue!. (A. Dr.)

CETVRTAK 7. 7. 2011

BHn
07.00 Dobro i ulro 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Robol Robl, anlm, sftlija, 40152 09.30 Bez riIika, igrana se~]a, itS 1 0.00 B Hhijesli 10.15 Ptes iivola, igrana serija. 71/125 11'.U5 Moja mala kohinja, r, 11.15 Godineprola'le, serija, 34/68 12-00 HJvijesl.i 12.15 Lifestvle. Oamanhur. reportaZa, r. 13.1 DB oleu nil". strara dokIJmen· tama sen)a, 1/10, r, 13.30 M uzitkl plug ram 13.45 B H gasllo kul ak,. kullnarski show, r. 14.15 BHT viji!SIJ 14.ao G~rlp-slalloJ. oorija, 1371229, r, 15.00 Odli~an,. 5+, eduka1lvrlaserija 15.05 Momijevl,anim.5erija,5!7t 15_30 Fre' ~eri u ze mlj am a Evrope, animlrana senja 15.40 Atadl nove pri~ 8, anim rana Silrfja, 19/26 15.S5Kako da na, ~kola engleskog je,ika 16.30 Gorko·sl~lku, igrana serija, 1381229 17.00 Pulevi l~ra"lja, rnauazn lUO Velika imena m.lih ekrana. Na ~a Avd Ibasic 17.45 .sve u seem u, dnsvni mllllazin 18.4 SMail kuharl, animirana serija, 20/39 19.00 DnBvoik KulLo," e us Iness N"ws 20.00 Hotel '8~bilo n, i!lran~ serija, 11/16 20.55 Figu re. J os ip Pejaloviel lija h' Sokolovic 22.10 BHTvijesli 22.3 n Ezel, .igrana .srlja, 129/142 23.2 OB usIness News. r. 2'3.30 S',a u svem u, dnBvni m a~azin, r. 00.30 HOlel:B a bila n, igrana sen]a. 11116, r. 01.25 Preu led p 109 ram a za petak 07.00 Debro i ulre, jutlmjl progr.m 09.00 ~Jjesll 09.05 8eve,lvH[Us, Igranaserija, 14, epizoda 10.00 Spralne - srelno, t'i igr. 10.25Pi,plinii 10.50 'Ilralj dinnsa ura, emma serija 11.10 Villa Maria, igrana serij a, 157, epno ua r. 12.00 Dnevn i I 1 12_15 Vila labudu t nosl, Igrana serija 13.55Dop u nska naslava 14.25 AMceda zdra, [ja. Menop3013, obrazo,ni program 15.00 Vljesll 15.05 Go"pocra Barbara, igrana senja /12/ 16.00 V I113 ria, iqrana serija, 158, Ma epizoda n.oo Fedel3cija danas 17.20 Ezel, igrana serlja, 128. eplzoda /1 '2J 17.50 'Dnevni.k, oaja.a 18.20 Pmob dllje. 8elo, igrana seTija" 1_ epeooa 18_50 Dnevnil, naiava 19.15 ,Harveytoons, crla~imm 'Finansijske novDlli 19.3 OOnevn n 2 20.10 CSI Miami, 4, eplzoda, igrana serl]a 2t.OO Ljuba,v I kazna, ig~ana serit!, 74, spi10da 21.30 Dnevni" n~ja.a 22.00 Dnevnl k 3 FinanSijs:ke 'novosti 22.~U Dokum enlam I: (;elvrla I. Sta zn a omlad i na 0 drogi, 6. emisija 23.00 Bu"lwnica· prica 0 tnci, ilalijilllski [granl film '1 51 00.4000punska. nasla,a 01.05 ~.lla za :budut n Dsl, Igrana serija 02.35 One"ni k 3, r, 03.05 Preuled prngarna za petak 08.10 Bunny Maloney, crlanllilm 08.30 Nebes~e plesatlce, crtanililm 09.00 TDP ShDP 09.15 Skrive D3 kamera, hurnoristicnl program 09.35 Zemlja sncva (12), turska serua 11.15 Gumu§, Iu rska ielenovelJ 11 .45 Lani na vrernenska ,~rognoza 11.55 UBN InIe ,.Informa.~vnl prll1lram 12.10 Gumut (12), IUrska 1€lenovela, nastavak 13.00 Top shop 13.15 Doll Da vukov. (16), I~rska k"millalis~tka serija 14_20 Slomljena srca (12), turska serija IS.00 .Dejana Talk Shr.w, Tema. ill) rug a-ep asa n p ul '!.I ovisnosl!". I<llkshow 17,10 lemlj. snova (12), tu rska serii. 1a .45 Lanin a vremen.ka ~rognoza 18.50 UBN Inle, i~lomnallvnl program 19,.05 UBN Spe~, spollS~i preglsc 19.15 'E.klu,;v, zah •• ni program 20_00 Slomljena srea (12), lurs~a serija 21_20 Doli' a vukova( 161, l~rska krimlnalls~tka serila 23.40Ku ca smrll (181, igrani 111m 01,20 lakon brace 1161, kriminalisUeka $~rija

TV ALFA
08,00 Novo i utro, juiarnji program 10.00 Ostrvekern]ata, enanl nlm 10.30 ~ij"Sli 10.35 Hello KiHV, c~.ni lilm lUO Vijesli 12 00 J ukebo~, mUlitki program 12.30 Vij esti 12.35 Inle w]u ~ana, (r) 13.10 Zako" Ijubavi, serija (r) 14.05 Th Game, serij' 15.10 Saga 0 McGrego rijevima, serii, (r) 16.00 Ukradeni livoti, seriia (r) 17 .00 Calle Alra, zabavnl PlU!lram (~ 17.15 lakoo Ijubavi, senja (r) 18.40 Onevnlk 19.10 Ova smo svl]eta razlltlta, senja 20,00 0 lim pija, SirQki a rijeg, noqornafna ulakffiioa 22.00 Poeileli, 22_25 Vije5ti 22.30 E..p ress club, zabal'll] pro~llIm 22.40 Amad eus, igran] film 00.30 Aslmlog ija

PINKSH
07 ;00 liub~v 'uzalellu, hrv.lska Igrana s~ma 08.00 Pelle lafa, urska serija, r. 09,,00 Udri mu!ki, til k show, ullvo 10.00 Na,lijede jed'ne dame, sen!", r. 10 40 ~upi_ba., 11.00 l<ibr2 njen. Ijubav, IIll'enovela 12.00 Inlo 10p,lnfo, program 12,20 Citv, labal'l1i program 13 .00 8~" pa re, InlQ to p, iolo, program 14.20 Grand hilevi, muzitki program 15,00 Lola, telenovel" 15.45 Kupi.ba., emisija 1550 1"10 lop, 'n1.program 16,000 More Ijubavi, lelenovela 17.00 ZUmb8 Z'umba, zaba,ni program 17,40 Kup I.b., emi5ija 18.00 Top Gan, IiIm 2000 Trijuml Iiu bavi, senja 21UO Naslijede joone dame, hJrska sellja 22.0n C ok nas sm rl ne raslavl, sarii. 22..40 CiIV, zaba,ni program 22,50 Banda sa le,ena, film
14 :00

e

emsta

kl/"

repertaza

SATELITSKI PROGRAM
_RTS
15.05 \fjjesli

Euros orl
08.30 Blcikllzam,
Trka: Kroz: Francusku 09.00

_

Euros ort 2
Spldvej, Velika Nag raca DMSka 1 I ,00 FudbaJ. M~k.iko 12.30 FudbaJ, Bun~esliga Njemacka • Donmuno • 10.00

_S orlklub
Fulmlt Poke, 11.00 uflvo: WTA B aslad 19.00 Viiesti
10.00 19.30, Premier

15101:5 0'1,1'0Je Srb;ja
16.03 KamiQndlij. 17.00 Dnevllik 17 .20 ~.",dile,

AUetika,
[;1

17.45 Becqradska hmnika 18.25 iAa,l;g[ednir;a

bre~

12,45 Fudbal 13.00 Bclknzem.
Kroz Francusku 14.00 Bidkl lzam, nl<a

Tma

19.00 Slaga[ica

19.30 'Dnevnik 20.05 KomiondZlj., serlja ~1_00 7 RTS .al dana 2U 5 Tema Smije nave:z! 22.00 Ad libitum 22.35 VljesU Z2.40 Oko magazin 00.10 :Pn_ik

Kroz:

Francusku 11.30 Allelil<a,
[;1

19.55 Atl"lilffi 20.20 Srmker.
Kina 22.00

Fudbal,
Mak:siko

18.30' T:rajal, S'IIjetsko prvenstco Spanija 19 .s0 V;jesti 20,00 Obaronia !like 20.50 St<okovi sa litrce, $erij. Cile 21.00 Slo!>odni molokr<J' (1m,), X·Flghtars Dubal 22.00 Kuglan]e 23,00 Kuglanje,. ~panija

&'ll<eM 13.30 Snuker Kina 16.30, Francuska 17,30 S:pi_j, Velika Naprada Velika Beilan;!a
I

League

Magazin 20.00

Najbolja Ple:mier
League

utakrmca

21.45 P",mier League Classl",
Blackburn ~ Wolves 22.1,5, Vijesti 00.00 Pr'emle.League

23.00 FuliTi11Poker

M'g"'in 00.30 KluP5ke TV

National G.
1.4..00 IIiz.Emjerske

MTV Adria
15,40 When I Wo:. 17 16.00 Made' 17.0C· MT'V' ThIS' Movies 17_30' MTV Express 17.50 3 fr<Jm 1 18,00 Brar>d New 1a.30Ju kebo"x 19.0Q, Exit Music 20.00' Ju.st See MN

FOXlile
Kako sam u[>O,nao va~u maiko 18.00 UVQdi u. analomiju 18.50 Kupidon 19.35 Da, Drage 17.35

FOXCRIME
, 5',30 ~mtnali.titl<a 16.15, Put osvale 11,00 Odsl.el 17.45, Andeline oci 18,30 Brojevi

13.00 Me-glltvomioo ve.ze

istraga" Pa,~z

l' S, 00 A;bl]; r'!nih 16,00 Gepardi 17.00 Zatva,anje IB.OO ~ap1ac

pslma 19'.00 Aaievi
dosjei

ruI

Zemlji

20,00

Zagonetn;

20,30 Zagonetnl dosjei 21.00 Zagon.tka 3£0 22'.00 Zawar.oje
ZJ.OO

21.20 OFC 2'_50 3 From 1 22.0Q Reno 911 Slate 2

~~:~~ ~:P~I~~~ova 21:10 IJprava ,22.00 Rajllle" tlVOI 22.25 Roilij"v z;vot
22.55

22.20 Blue Mountain 22.40 en.pell" Show 23.10 The Challenge co.oc Alternative Nalion 0' .00 3 From 1

Zagom::tni dQS:jei 23.30 Zagon~.tni do.jei 00.00 ZagMetka:leO

Kako .. m u[>Oznao va~u majku 23,20 Oa. Oraga 25.45 Oa. Drnga CO.05 IJvodl u an;:.lamiju 00.50 Zen.Re price Ot .40 Ko ZW ,Iro m.rtav 'D'2.25 Prljavi seksi nO'IJi~ltC

20.00 KnmlnalLstitJ<a i~traga_ Paril 20.45 Pul osvele 21.30 Mtmk 22.20 Frl~ovl

19.1'5 1~~e:>la

23.l0 Zlotina~i umovi
23.55

00.40 1~~e:>la

Oek.t.r

01.25 Brojevi 02.05 Red i zakol"1, Zlo~inacke

namjBrs 02.55 Z!oCin.C~i "rnovi

CETVRTAK 7. 7. 2011

SAPAT ZVIJEZDA
!lll;i1LI1IIII Ljubav:
Priprerna: Hedija MEHMEDIC Najprije, morale mali sla i koga zelRe. dob ro razm is Iile 0 lome kol iko je jaka vas a

bliII:~
RTRS
09, JOBo u p okralu, 09,55 :Nodi, crtana sen].

Posao: Nemo~e dopustiti da vas isla ornete, Ovo je veoma uspjesan dan, sa bezbrol sjajnih sanst
Zdravlje: Preduhi!rHe probleme

Polom, Ijubav.

HRT1
12.30 'Gospo darl ca Ivoga srca, t~IB' novela (Btl/t 42)' 13.20 Od La,k Risea. do Can delford a i., seria (9/10) (R) * 14.10 V.iiesU.uz hrvalskl.znakovnl iffZik 14.1 9 Vdi" me sutra 14.25 'P oslolo.; 0 a " H'" alskoi. Zm aievi 0 ad lago rjam (2). d~k.umen1ama seriia 112/241 14.55 Gdie su Celije. d~k.u:menlama serija (RI _ 15.25 HAZU Zavodl, • Cu~a rl nud'ucnosll (4/4) 15.55 ZABA·,QOsekundi,emisijapod pokro.itallstvom IR) 16.00 AIlsa, "Iu~ai ""oje srce - 001"noveta 1131240)' 16.50 Vijesl; 17.00 Hrvalsk" uilvo 11.29 'HAl{- Prom~ lin 10 11.30 SV~ ee biti dobro, IV se~ja u pozn, le, emisija pod p~krovit~lis\llom 18.25Kod Ane, ~mi.ija pod pokrovi.IBljstvom 18.39 Llelna sla gallca 19.30 .One.nlk 19.55 Sport 20.0 t V.,iieme 20.04 ZABA·90seku"di,emisijapod pokrovit~listvom 20.1 '2 Od tarJ< Risea d'o Can ~lefo'd a 1, serija (10/1 0)' 21.10 B DJeturllma 22.05 Razred 2011.' 22.5 0 One~n ik 3 23.15 Sport 23.1 B V,iiem" 23.25 Viiesli tz kullor" Z3.30 0.1.5 la Hrvals ku" doko meotaminlm 00.25 t:iklu.ldre ma. 8vele l<ljne sesl'insMl, Ya.Ya, ameri(iki film (A)' 02.15 a~slonsko p,.vo 4. serija 03.00 S klcua po rlrel 03.15 CHy Folk 2011 ,. Spanlol~k3 IR)
(11/20) IH)' (14/180)' 18.1 ,60"e.n i k plavu~e. lara ga

HRT2
09.34 Obicna ~lInka., "riia za d]ecu 10.00 P,ij'"DS sjedoice H'v~tSkog, 13.318aoll ns~1 piUevl, crtana seriia 18/26)" 13.54Zulokliun8. (R)' 14.21 Lag od"i Ii "01 Z.ck" i CodYia 2, serlia za mlade 17/39) (R)' 14.49 t~vjek koji ie uh.~lio Eichmanna, ameritki Wm (AI' 10.24 J. me. Morli n u Ghampa g nl. doklJmenl.1rna s~([ja (515)' 16.50t:IIVFolk 2011. Spaniollka" 17 .18 BO~10 nskn ~ ravo 4, seliia 18.01 Saplac ~slma 3 1l1t21.1 (R) * 1 B.51 Ka,aliste" kuti, IV senia 19.26 Ga'aia~ Th~ Basla,dz IHI' 2U.UO Braca, I seslre 4. serija 20.50 eikl us dram a. Sve!e !aioe se.t,inltva Va·Y., ~me.rii!ki film' 22.55 Dr. House 5, seriia 112) (9/24) 23.43 Ona"nlk plavu~e. Lara g a upolnaie, emlslja pod pokrov'· 1~listvom (R)' 23.55 HoIivudska !l<vad ra 2, homofislitn~ .eriil' (6114)' o O.lJ Retro.i,o,. S aplatiiea du h .. I· ma 4, s~rija 112) (10123)' 01.05 Ret'ovi!O r, P lijatell i Y. humorisU~n. serna (4124) IR)' 01.28 Ret,ovizo/. Sledge Ham mer t, humo~isU~na serija (1/22) (R)O 01.52 Relrovilm. K ,alie.;, I erija
(1/12IIHI* OJ.l Z Noeni glozbe"i (RIO (2124)* (13126) (R)" (11{20)' sa'bora'l!r (4/52)*

NOV3_TV
06,35 Na~1 naiboljl da ni, seriia 07,20 N'euslnsi.i S~uall i dOD 5/14 01,45 Bumba, ertana serija 111-118/150 08,15 Pollieda liubavi, serijaR 10.15 tuva' p 'av~e, ~8rija3l22 11.15 Kad lI~ce pada, ,efiiaR Iusied i, serija R 13.00 IN maga,in R 1 ~AO Pollied. lj"b.vi. serija 83-64/! 50 15 ,20 Z~ uvijek susjed i, selija 11.,00 Vii~.Iti lIove TV 17,25 IN ma~azin 1 a05 8ijeg. seria R 19.15 0 "evnik Nove TV 20,00 Kad: IIsee pada, sBrija 18/174 21,00 BiiBQ,ser.lia 14170 22,05 Voc"rnie viiesll 22. 25 Pro.ie,~o D. ioformativni maqiWn 23,25 resses 10 ne. Umorslvou raiu, i~ranl 01 ,05 Stakl e"" kuca. iQ'il~i film R (12)· 02,55 Tudorl, :mija (12)'2/10 03.50 0 pasna igr a, senja (1'2)'! 2/13 0440 Ez.o TV. tarol show 118)' 05,20 Vecernje vljesll R 05,.45 Kral p rog rama
film (12)' 9·10/180 12.,15 Za ""ij8k 2091260

_

fII!~"

cnana sefiia

IIlit.iDl
--r!:l!tBII

10,,10 Jagodlca tlOblta, cnana senia 10.35 Robi n Hud 1, 11.25 Her~ji i len~meni 12.00 Dnevni.l 12.20 Inspeklo' Rebus, serijs~i.lilm 13,25 Gill dskeprlee .• Paml valia~ 14,00 TNT, Mrija 15,00 Vijestl sa lumacem geslovnog' ielilc;l 15,15 Andeli U Ameri~i, serija 16.24 IIII] ellai S'lI bania lucke be rze j 6 ,30 S ,ps,a da 0 as 17 05 e'na g uia, humons~tlc;l serija 11,,40 'Falicnlpanslo n, humorislitka sefiia 1a, 20 CaSIJonD mad 1 a 30 Bj' 'slvo sa Osl"'a sko'piona, rij3liHsou 19.05 Price veleri n era Bo'lela" pro~ram 13 djecu j9,30 Onev";k 2 20,03 Sport 20.1~ Robin Hu~ 1, serija 21,10 :Petal, politi Cki maga1;n 22,10 Ralni.i, dokumeotami serijal 23,00 OnevnTk 3 23,35 Lilt, film 01 ,25 TNT,. ,elila
(mesaka Iazanja] seriia

Ljubav; I za vas j za voljenu osobu predsto] razdoblje srece i vedra buducnosl. Naravno, morale S8 i polrudHi, Pnsae: Osjecate kako vas neko zeli iskoristnl. I zbog loga, razmisljale 0 promjeoi radne sredine. ldravlje; Tegobe mazele lako rijesi\i,. Lju b av: Na p avrs ini js n e slo, m czd a i neb itno, iz vase Ijubavne pros'losti, Nema potrebe oa S8 time

iiDiiJ:kII zamarate.I saml Pnsao;

..

znate kako je najbolje da zasucete rukave, Ur.ildile posao, a onda razmislite 0 dobrom nomoru Zdravl ie: Zivei s u vam osje!lj ivi.

~~1i:I

"~IIIIII!!·lJubav.; U nekej' ste vrsli procjepa, gorovo ne vidile izlaz. Zatomiti nezadovoljstvo na drugi nacin. Posao; Ideje vam se roje, ali Sill :neodlucni izmetJu nekoliko moguCnosti. Te yam oduzima dragocjeno v.rijeme. Zdravlje: Ne gubHe energiju na suvi~no. Nemojte pristati da partner manipulira vaSim emu cijama. To zaisla zna bili vee m a naporno. Pusao: Vasa amblcia ne dopusta uzaludno gubljenje vremena Ucinite sve da ne kasnite s obavezama. Z dravli e: Vracate en e rg ets ku ra v notezu.

(IIIIIIIIPIIIIII Ljubav:

lil:i2im::i

Ako ste izgubljeni u emotivnimrelacijama, moida bas danas dolazi prava rjeMnie. Prepozna~mrm,jele ,Ijubav ... U Pusao: Ne preuzimajte na sebe obaveze drugih Ijudi. Od lakv.ih peslova nemate nikakvu, najmanje malerijanu, korist. Zdravlje: Odmarajte se dovo.ljno. II1rmp;llliuba.v:

prog'am. GI.zben i spolovi' 05.30 No t Di glazben i prog'am. 50 godina mietov;. log pie.,tkog. ,bora Ij'a 00.30 No t ni gTazben I progr~ m, Praz~ Ik za lice, 3.emisija
(R)O
(R)*

"lIi!]l~·ubav: lj Emocije el!i!Illli vore.
malerijalnih Z dravl ie:

su pl4liCno poljuljane,

N a nski naci n, u; Iju bavnoj ste dep resi) i. Tra2ite prave odgo-

Pasaa: Nemo~e prislati na to da, sarno zbog razloga,radite pasao .koji yam nikako ne odgovaf3, ... vrto sle priv.1at ni.

JllIW!J:1
smanjuje

n:~~a~; ~ ~ W~'vl, sonia

OSKAR C

KISS
lUS ~~~j;eCer, lab,,,,,,

23,.30 Gl~; Ameri,e

I~..

~

14.0~ The game,. senia 15,00 J, sam I>oi' .udDin', "';i' jo,OO Elila, Igra"" ,enl' 17.20 laknn ~ubavi, Igrana senja 18,15 ilIra>,mosvlleta:ra,liCl!" "riia
20.05 Uliadeni tiY()I.lgra!l; 2" ,00 Th' Game, serlja

13.30 R'portala !KISS 14.00 ZnaSl>enifarum 14.30 Sa lamll_ mira, 15,00 15.ao 16,30 17.1'0
"'JlO~ai'

D 9.00 10.00

Kuhlnja R'portala Hrana I ,1110"mOiija e Ja s.am lVllja,oob,oo.
SOIija

H.p.~"," ~:~~,:;:"fn~;m.tJ'na eml'ija ,. 11.00 Mu!i~kfprogl;lm .. Prnmo,li' prn(ffam, 12.00 Mill.it., progl;l.m + 13.00 Mll!it~ .I'rngl;lm .. Prnmoc~. plilgrama 14.00~~~:~t.~~~;, 15.00 Vij<SIi,Inf[)l11lalWni program 16,00 511. 0 ,,,mo., ob[""vni 17:00 1 UO Vijesti, Inform,.,nl
,p,"~m emi:;llao ernlSlia
:PrnmOCiJaprtl!}:rama

1B,1)1)SPOfIfl,sh 1~,:30 Ono""ik 2 ~:ndra, serija 2~.~0 Onovnii< 3 23,1)0 19",nifilm

~U~

20.30 AkluelnDSII 20.55 IR",govo, s .II",odom 1.U5 HilDa$lu!oa, serijski 1.1..40

II:I!iEmIl
Z dravije:

~~~:.u"

~ju b av; G (llovo ni~lll ns d op ire do vaSeg src ll. Zalite sarno da uziva!e u svakom dodiru i pogl'edu drage 080be. Posao: Oteta.no estvarujete ambicije i zamisli, Sio radni zanos. Savjet ne ul'aiRe novae uludo. T reba vam p u no so 3.

~

~
Igraft'

17,05 ~~DII'na
serija,
f.

,alia.

i::~~ slgran, selli' ~~~~'
20,00 Knnlakl c!n!slja 21.30 Ku~urno,hiSlOnisklJ

U:~~ ~;i,'riif. l~:a! HRf t~S.:' ~=ll~~e ctRT-, 19.30 DNEVNlK
I,ril; 20.00 Oobar.I~. UG 21.35 furn"""" .m"il' li,,"l'
0

stll"

oo'I~'tro Podr1ni', ook~m,otami progl1im 22,1)0 J, """ 11'01'sud'I"", 23,00 Dnevnlk." 23,.00 GI.s Am,o""

~~.'
14.00 14,30 1,00 15,05 1540

~~~;~d~,~a. emi'ii' ",dra",\vu, ,.

mo

f~Lr.

I, dana u dan AutUshop,~'pm> " Viiesti J, sam !'Ioi' .udDin"

1~~00 II dan. u oan 16,05 Sriledom, r.p"", l1.00 DiSCO'l'IY, dokumentami
11.30 ~~~ro ram 17.50 le SIlM ~us 1 UO Frejior, 38"i" lUO M~i oglasl,

10,55 "IV il101l

~~3M~~i:IOvl

14.00 Imam Alija, ,eli;' 14,30 Svjedok pMr""e 15:00 SvI,ol, Riim.nd" S"'ija 15,~O Oliverl"wlst

19.00 Auto shop magali", aulDmoOiI~mu 21l.00 Cit)r U~hlZS.muzi~ka

m! r:;~~~"rij. 17.05 Luoo sroo, sorii'
18.00 !nlentju' 18.30 J, s.am 1'10", ,oo"lna, 19,00 Derlls R!!~i ~~:~~ 20.20 Svi ,01, Reimond., 'Olija 21.20 \'jera Hi'OI ·no 0 Ja s.amMlja sooblR!!, 22.30 Romsi(o ,DIleo 23.00 VijesUTV Sa'-ar

noo

~=i,~
..

Ii;'

22.00 H(t.mamaga~n, e,rllIalR!!,"fmmatl'lna emisija 23.00 Program", d,ja,poru

'R0jl~~","

16.30 Oa~, informali""l emlsij~ 19,:30 Po~al 20.05 UI<Ii~eniti,"" igraJ1a seriJi! 21'.U5 tv ~nacila 22,I)Q ill 51mojo '1Id"1"".

~

12.05 Strngo i)O'jerlli'O, dolrumon.laml""i,llrl 1~.05 eil'"" z,bavni program 14.00Bloop'rs 14.30 Vi'llSli , 4.35a~DQI;l~ie; P,blo Pi~ 15.30 'KOSldlla. ol;. !lim d 16.15E" _ ooralOvnl program 10.30 Na]dl,l; "bavnl Qrogram 17.10 Lea P'rker, IgraR!!s"rlja 18.10 TV Lib'rti, 'nf, pragnun 18.45 Crtanl,film 19.00 Dn''Inik 1 lm~n~Co~~%n~ram 1.1.30 :Oo"nil<2 22.00 Lea :Parker,IgraR!!se<lja l!.45Igra"i film
l!i.45

JlIJKi~ Lju bav; M am ite p og Ie de i uzdahe neko Iiko osob a. Za to ie zaslu~an vaS izgled, ali i sarm i kom un ika11I~1I!!1II tivn osl,
• Posau; Najbolje rewltate poslovima vezanim za komunikaciju, Zdravlje: Nemate razloga za Mgu,
posUiete aKo se bavile Irgovinu .ili putovallja,

Jl!l~1I1 tjubav: IIlIfildiJI

22.AO Igranl,mm

""ia

~

~

lm~~.=t' 19.25 l"rium~h
20.00 $eriJa
sa

'film

oIl"jeSl'nja l' 9,00 lenlca dan" 19,50 Ob.""sl'ni' 20~OOElisa, igr;naserija

""iii

14,00 'No'los1i , 4.05 aroh njene majke. serii' j 5,00 SVe za liubay. sel1ja 16.00 Dn"nik 1 16.25 Kasandla, sOlija
1~,UODOila. "

14 ..00 TV ,Irane 17,00 U dru!!vn

III:m~

1~,30 Monitoring

S<ps!iol

11.45 Mu~Ckiprogram , 8,:30 ~ilo. "u!ba, "'*'~ 19,30 ~n~i~fu 2005 Sjeta"ja

""riJ' 1J.UO Glas AmOlike ,23.35 Triumph

2!.OO H",govo, s :PtMldorn 22.00 Obiekliv II 22.35 la lam !'Ioi' wiIDina.

lI~m~

inlenzivan poslu. Zdravl i e: Prilie no sic u morni. Ljubav: Voljena osoba sve vise zaokuplja vase mist i i painj u, Ne bri nile, pop usia pre d vas im sarrn.om. Posao: Osjecale kako .se .situacija pobolj~av.a. Nove ponu de otvarai u vam i nove m og ucn osliza us pj eh. Zdrav(je: I umo m i, i s rem i.

Morale znati ~ta stvamo ieJile odljubavi, vele, partnera. Nema smisla da se igrate luoim emocijama. Posa 0: Is kori slile dan, a ko ikako m ozele, za od mar ad svega, Polorn, smile no razm is Iite 0

Dnevniavaz
Prli bIOi ./IV"". odSlamll'Uli' 10.9, 1993. B"""nsl:llhor"u"""t~ polit!e~ do"nik; I,d,v,e; ·."N,l. ~",M" GI,,,i Iodl(j,omi urodnll(;!nd;,. tallt U,,~ui. r.dakcii,ki kOl'iii; pom","i~ ~I.""og u,.d'nik, Fadil Mandol, DESK PI! u ri, ~.ng it, GIObu.S, j .!I, 03 ,S.lom, Crna hronil<aR.lod tj,b,'ie, Si>O~Ol,g lO,mit, KuJ\uraAnil' Gaie.", Sara.ie-ski kanlon ,M"de, 03~ic.

o ,pi,olo", m ron Filma Tihit, S.. zn,d., bin .. :IIit, RTV ExlI3IPanorama Dle.,n. S,reK nocni uro4nikS" d Ha"IIi', Oglasi~,!O",pic DTP:Akrol TiT' GrnIit~ ",oonld, Sul'lman M.ml~, J.. mlDn, ,1l>!!g01lio
M~na,;G:menl ~a\l·a..Not"l press··

Sanialsan,vit. di,"'''''' Dlu'tva DW. Siodio ·av,",·mlDp",s' [;r,mp., GIK·OKO·d.diS""i'vo. D!emal, 6ilooi"" 185, TELEfONl:G.. ,ral"; direklor.281· 391 , 1""" i Odg[lVOfli urednil<; 81· 370. ROOI!!i!;~; 300. 281· 393 2 28l·
1.1: 033/4,5·33."1.

12a1·411, P"""" ... ioopisnitka mrela; 261· 409, Sar;je;sl<a hroniI<a: 2~l-000, 261'·419 i281-442,.Cma Ircnh 2a1· 413, RTVe>li"J' 281·421,Kullllra,281-3543, po::tt$", :261· 417i S 281-418. fa><: 281·400, e-mailc por!S"'@ava!~I)a.DW:281·424, s e-mail:red;lI<c1ia@""'.IIa. nwdem: 281· 412, lax,,1: 281- 4141281- 41';, Markeri"ll'2Bl· 356. Fax,2B!-t41, .-mall:m,rkeUng@'''''.b'.0g1asna:2SH!7, 2S1-718, fax, 281-412, .. m,lt um~i" @",,,IIa, PI,sman i I'od'ia: 281-364. Fm,nsije:2B1- as7. DOPISNISTVA: mil [;A:Marjann~t, ~ IJDt'lJl'lda J'boka], O,2/41,4-440,lolllax:42.4-441;TUlLA:l"malibegtNa22 (poslOl'OO·
zanatski

lJJl: 49!215.fj4S, BlHAC:llil;031/l11tHl63;MOSTA~:HusnljeR, .. 0

,entar Ko".. ~],I":

0351257-217 i 2,7-477; a RCKO:

'" bb, 101: 03&/55&-891;leillax:0361558·89U;GAAtANI[;A Ahmedpale Budimllje ~ {lgrada Inrenka).id' 035/106·043; br. TR,o.VNIK: awnic:l FTra"'iK.1d a3~12· 716, IlANJALUI(A:9<. ,""lOr Idnl cenl". olb Krall;Pelm P"'"9 ,Kara~",~evlc'I>.".I~' 051/215·oo5,215·M7; GORrJDEc8,krll' KllI""ic' 12.1.1 0381222·251; Ac",,", Te!aniska 24 , US! i' opisa. u .viden,iio i'Vllillgl,sil, u MirtisrarSivn""ra,ovaoia, n."ke.lalllo,". 'p[]f1, I.,lormiraftja RBIHpod "'"I,m 52"900 28. 9. !995, god, D s~.du sa laknnom '" i..vnom inlormiranio, PDV10BR,20003453UOOZ,
CIJEN:A: 1 KM