Proizvodnja fermentisanih kobasica- ajna kobasica

Meso je veoma zna ajna namirnica u ishrani ljudi,jer je izvor lako
svarljivih i biolo ki i energetski vrednih sastojaka.Po sadr aju nutritivnih sastojaka meso se mo e meriti sa najcenjenijom namirnicommlekom.Pod pojmom meso u naju em smislu,podrazumeva se skeletna muskulatura sa pripadaju im vezivnim i masnim tkivom,nervnim i krvnim sudovima,a iz koje je odstranjeno ko tano,hrskavi no,grubo vezivno tkivo,kao i ve e naslage spolja njeg tkiva. Polaze i od prethodne definicije pojma mesa,u u em smislu sledi da hemijski sastav mesa zavisi,pre svega,od odnosa pojedinih tkiva u mi i u u momentu smrti ivotinje.Taj odnos mo e veoma varirati,u zavisnosti od brojnih i slo enih premortalnih faktora.