P. 1
Dnevnik Strucne Prakse Nekac 2

Dnevnik Strucne Prakse Nekac 2

|Views: 4,876|Likes:
Published by djansi

More info:

Published by: djansi on Jul 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

DNEVNIK STRUČNE PRAKSE DNEVNIK STRUČNE PRAKSE

VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I BIZNIS U ZA1EČARU –
strukovne studije
AKADEMSKA GODINA 2010/2011 (VI (letnji) semestar)
NAPOMENA:
Na osnovu clana 15 Pravilnika o obavljanju strucne prakse, vodenje dnevnika strucne
prakse obaveza je studenata u okviru obavljanja strucne prakse studenata u
preduzecima i institucijama, sa ciljem osposobljavanja za samostalno obavljanje poslova
od znacaja za upravljanje i razvoj ekonomskih tokova u privredi, javnom i drzavnom
sektoru.
IME I PREZIME STUDENTA: Nemanja Ristić_____________________________________
BROJ INDEKSA: S/08/0!_____________________________________________________
Dat"m #$%et&a st'"%ne #'a&se: O( 0)*0+* ($ ), 0+* _________________________________
Instit"-ija: SUTR.R$/ti0j Be00a1 SUR .N$ćni &0"2 Be00a1 ___________________________
O(3$4$'na $s$2a " Instit"-iji: Ristić 50a(imi' i Ristić Ne0a___________________________
R"&$4$(i0a- st'"%ne #'a&se na 56MB: P'$7* Mi'$s0a4a Ma'ić_________________________

* DAN_Upoznavanje sa poslovnim aktivnostima_____________________________
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
SUTR~rostilj Bella~
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
P'4i 'a(ni (an 8a#$-inje " 8*009 i #$%inje sa "#$8na4njem 'a(ni9 8a(ata&a sa samim
$2je&t$mi: 8a#$/0jenima " $'3ani8a-iji*SUTR1R$/ti0j Be00a1je #'i4atn$ #$s0$4anje &$je 2'$ji
-et4$'$ 8a#$s0eni9 i 2a4i se #'i#'emanjem i ($sta4$m je0a sa '$sti0ja*U t$&" #'4$3 'a(n$3
(ana $2i0a8i0i sm$ mesta sa &$ji9 se SUTR1R$/ti0j Be00a1sna2(e4a i &"#"je s4e #$t'e2ne
nami'ni-e*R$/ti0j Be00a #$se("je s4$je ($sta4n$ 4$8i0$ &$jim is#$'"%"je '$/ti0j i &$je s0";i 8a
na2a4&"
'$2e*_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
)* DAN_________________Upoznavanje sa knjigovodstvenom
dokumentacijom________________________________________________
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
SUTR~Rostilj Bella~
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
D'"3i (an je "#$8na4anje sa ($&"menta-ij$m 4e8an$m 8a #$s0$4anje R$/ti0ja Be00a 4$(jenje
&nji3a:8atim #$#"nja4anje #'i8nani-a "#0ata #a8a'a i i $sta0i9 &$m"na0ija*Zatim na2a4&a '$2e
)
i "#isi4anje te '$2e " &nji3e i 4'/enje #$#isa iste te '$2e (a 2i se 8na0$ " s4a&$m t'en"t&"
&$0i&$ '$2e ima " ma3a-in"*Ra(ni (an se 8a4'/a4a "
<*009______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________________
,* DAN________Kupovina potrebne
robe_________________________________________________________
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
___R$/ti0j Be00a 8a sna2(e4anje &$'isti 4e0i&e ma'&ete &a$ /t$ s" Ma=i:Inte' e=:mesa'a
Matije4ić:Zi4in$ -enta':i Sima3 >es&$4a-*M$j 8a(ata& je (a $2i(jem te #'$(a4ni-e i (a
&"#im #$t'e2ne nami'ni-e:8atim (a t" '$2" #$#i/em i s&0a(i/tim " ma3a-in*Ka(a se ta '$2a
s&0a(i/ti $('ejeni (e$ se $(n$si " 'a(nj" &a&$ 2i se 8a($4$0ji0e (ne4ne
#$t'e2e*_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__
,
___________________________________________________________________________
?* DAN______Sluzbeno putovanje po robu u
Leskovac___________________________________________________________
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
R$/ti0j Be00a je(an (e$ s4$je '$2e &"#"je " >es&$4-":#a je taj (an 2i$ #0ani'an (a se $(e #$
'$2" " >e&$s4a-: (a se #'e"8me '$2a (a se "#i/e " &nji3e #$i/e i (a se s&0a(i/ti " ma3a-in*D$
0es&$4-a se i/0$ namens&im 4$8i0$m &$je je " 40asn/t4" '$/ti0ja Be00e*Tam$ sm$ se "#$8na0i
sa 40asni&$m Sima3a &$ji #$se("je 7a2'i&" #'e'a(ji4a-&e in("st'ije i mesa*On nas je "#$8na$
sa nje3$4im #$s0$4anjem i $2i/0i sm$ nje3$4e #$3$ne*O(ma9 #$ #$4'at&" " Zaje%a' i84'/i0i
sm$ #$#is '$2e i ta '$2a je 8a4e(ena " &nji3e a 8atim s&0a(i/tena 8a (a0j"
"#$t'e2"*___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________
+* DAN______Poslovi na poboljsanju
marketinga___________________________________________________________
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
?
_O4aj (an se sast$ja$ $( $2i0a;enja 'a(i$ te0e4i8ija "3$4a'anje sa njim $&$ 'e&0ama:8atim
(e0jenja #'$#a3an(ni9 mate'ija0a " $20i&" 0eta&a i t$ s4e sa -i0jem (a se #$2$0j/a #$s0$4anje i
(a se 0j"(i "#$8naj" sa #$n"($m '$/ti0ja Be00a*Zatim sm$ $2i/0i &$n&"'en-ij" i sa njima se
&$ns"0t$4a0i $&$ -ena i "#$8na0i se sa nji9$4im #$s0$4anjem i 'a8menji4a0i
is&"st4a*____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______
___________________________________________________________________________
<* DAN_____Korigovanje cena
proizvoda____________________________________________________________
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
Ka(a sm$ se #'e(9$(ni (an &$ns"0t$4a0i i "#$'$(e0i -ene sa &$n&"'en-ij$m m$'a0i sm$ (a
na#'a4im$ ne&e &$'e&-ije:t$3 (ana sm$ m$'a0i (a #'$menim$ -ene st$ " &nji3ama st$ na
-en$4ni-ima*Zatim sam i/a$ ($ 2an&e (a "#0atim Pa8a' i " na2a4&"
'$2e*_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
+
___________________________________________________________________________
____
___________________________________________________________________________
!* DAN_________Popis
robe________________________________________________________
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
_O4aj (an je 2i$ 'e8e'4isan 8a #$#is '$2e:&$ja se na0a8i " s&0a(i/t":"#isi4anje te '$2e &$ja je
na2a40jena " &nji3e i 4$(jenje &nji3a:"#0ata #a8a'a :($#'in$sa i #0ata
'a(ni-ima*___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________
8* DAN____Raspisivanje__konkursa za nova radna
mesta___________________________________________________________
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
_Z2$3 #$4ećanja #$s0a '$s/ti0j" Be00a s" #$t'e2ni n$4i 'a(ni-i:m$j #$sa$ t$3 (ana je 2i$ (a
'a#i/em &$n&"'s 8a #$#t'e2na n$4a 'a(na mesta i m$'a$ sam (a $2a4im 'a83$4$' sa n$4im
4$0$nte'ima:(a i9 "#$8nam sa #$s0$m i (a #'$-enim (a 0i m$3" (a $2a40jaj"
<
iste*________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________________
@* DAN_______Promocija
proizvoda__________________________________________________________
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
_R$/ti0j Be00a se t'"(i (a sta0n$ i82a-"je n$4e #'$i84$(e #a sm$ $4$3 #"ta na#'a4i0i
#'$m$-ij" Be00a "/ti#a&a:m$j 8a(ata& je 2i$ (a $2e82e(im #'$st$' tj* sa0" i (a $('e(jenim
0j"(ima #$/a0jem #$8i4ni-e 8a #'$m$-ij"*Zatim (a taj #'$i84$( #'e(sta4im 0j"(ima i
i8'e&0ami'am na /t$ 2$0ji na%in*8a t" #'i0i&" m$'a$ sam (a an3a8"jem i ne&$0i&$ #'$m$te'&e
&$je s" (e0i0e '$sti0j i #'$#a3an(ni mate'ija0*
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
!
0* DAN________Upoznavnje sa poslovnim obavezama
_________________________________________________________
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
SUR Nocni klub Bella
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
P'4i (an sam se "#$8na$ sa #$s0$4nim $2a4e8ama i sam$m st'"&t"'$m N$-n$3 &0"2a
Be00a:"#$8na4anje sa 8a#$0senima i '$2$m &$j" t'e2a
na2a4iti*____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________
* DAN______Organizovanje
zurke___________________________________________________________
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
Dan se sast$ji $( na2a4&e '$2e i #'i#'eme #'$st$'a &a&$ 2i se $('8a0a 8"'&a "3$4a'anje 2en(a
:DjAa:$2e82e(jenja:&$n$2$'a i $sta0$3 $s$20ja*Na &'aj" 4e-e'i se is#0a-"je 'a(ni-ima na&na(a
8a $('aj(eni #$sa$*Zatim se 'a(i #$#is '$2e i e4i(en-ija $ na2a4-i #$t'e2ne '$2e &$ja se t'e2a
na2a4iti 8a s0e(eć"
;"'&"_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___
___________________________________________________________________________
)* DAN____Organizacija humanitarne
zurke_____________________________________________________________
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
_U3$4a'anje sa s#$n8$'ima &$ji će #$mći (a se 9"manita'na ;"'&a $(';i:(e0jenje 0eta&a i
#'$#a3an(n$3 mate'ija0a:na2a4&a '$2e:(e0jenje #$8i4ni-a $('e(jenim
0j"(ima*____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____
___________________________________________________________________________
,* DAN________Radjenje na reklami i popis
robe_________________________________________________________
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
@
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
__P'e3$4a'anje sa 'a(i$ stani-am:te0e4i8ijama $ 'e&0ami n$ćn$3 &0"2a Be00a:8ati m #$#is
'$2e "#isi4anje te '$2e " &nji3e i na2a4&a #$t'e2ne '$2e 8a s0e(e-" 8"'&": "#0ata #a8a'a i
$sta0i9
&$m"na0ija*__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______
___________________________________________________________________________
?* DAN______Nabavka robe i sortiranje
robe___________________________________________________________
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
SUR ,Nocni klub Bella~ SUTR ,Rostilj Bella~
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
O2i0a;enje s4i9 4eći9 4e0i&$#'$(aja #ića ma'&eta i mesa'a:&"#$4anje #$t'e2ne '$2e:s$'ti'anje
te '$2e " ma3a-in i #$#is '$2e*U#0ata #a8a'a #0ata i $sta0i9 &$m"na0ija*Za4'seta& 'a(n$3 (ana
"
<9________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
0
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___
___________________________________________________________________________
+* DAN____Pregovaranje sa sponzorima o organizovanju
zurke_____________________________________________________________
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
Ra(ni (an 8a#$%inje " 89 i $(0a8im$ na #'e3$4$'e sa &$me'-ija0istima i mena(8e'ima #i4a'e
$&$ s#$n8$'st4a 8"'&e*P$s0e #'e3$4$'a:$(0a8im$ (a "3$4$'im$ 2en( i DJ &$ji -e animi'ati
3$ste #$#is"jem$ '$2" i "2a-"jem$ "
(is&$te&"*___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
______
___________________________________________________________________________
<* DAN_Renoviranje objekta i osmisljavanje
dizajna_______________________________________________________________
_
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):

_P$s0e (";e3 4'emena sa 'a($m N$ćni &0"2 Be00a je 'e/i0a (a #'$meni ente'ije' i (a $s4e;i
#'$st$' i t$ s4e " -i0j" 2$0je3 #$s0$4anja *M$j 8a(ata& je 2i$ (a $(a2e'em $(3$4a'aj"će 2$je i
(a $2i(jem $2je&te &$ji #'$(aj" $(3$4a'aj"ći mate'ija0 (a "#$'e(im -ene sa &$n&"'en-ij$m i
(a $(a2e'em i &"#im $('e(jen" '$2"*Zatim (a #'$na(jem majst$'e &$ji će 'a(iti na
'en$4i'anj" $2je&ta i 8a&a8em te'min
'en$4i'anja*_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________
___________________________________________________________________________
!* DAN__Nabavka robe,popis i sredjivanje
knjiga_______________________________________________________________
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
SUTR ,Rostilj Bella~
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
Z2$3 #$4ećanja #$s0a '$2a je #$%e0a (a se t'$/i ma0$ 4i/e i 8at$ je ne$#9$(n$ "%esta0ije
na2a4&e '$2e:s4a&i #"t &a(a sam i/a$ " na2a4&" ne#$9$(n$ je 2i0$ (a t" '$2" "#i/em "
&nji3e i (a je #$#i/em &a&$ 2i ima0i e4i(en-ij" &$0i&$ se '$2e #$t'$/i " t$&" (ana*Z2$3
$set0ji4$sti te '$2e $na je m$'a0a (a 23"(e sme/tena " #$se2ne 'as90a(nim 4it'inama i (a se
4$(i 'a%"na $ t$j '$2i &a&$ se ne 2i #$&4a'i0a*Ra(ni (an je 8a#$-e$ " 89 8a4'si$ se " <
?+9________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___
___________________________________________________________________________
8* DAN___Pregovarnje sa maturantima o zakupu sale za proslavu godisnjice
mature______________________________________________________________
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
_Sastana& sa 3'"#$m 0j"(i i #'e3$4a'anje $ 8a&"#" (is&$te&e i s4e st$ i(e "8 t$ &a&$ 2i se
$(';a0a #'$s0a4a*Ja sam t'e2a$ (a im $2e82e(im m"8i&" &$&te0 majst$'e (a (e&$'i/em
/4e(s&i st$:#$(e0im #$8i4ni-e i (a se #$2'inem (a s4e #'$(je " naj2$0jem 'e("* Ra(ni (an je
8a#$%e$ " <9 a 8a4'/i$ se "
),_,09_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____
___________________________________________________________________________
@* DAN_____Sastanak sa poslodavcem i planiranje o prosirenju ponude
____________________________________________________________
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
SUTR ,Rostilj Bella~
,
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
U4i(e4/i (a " $&$0ini nema ni je(na 2'8a 9'ana &$ja se 2a4i #'$(aj$m #i-a i #a0a%in&a
#$s0$(a4a- je #'e(0$;i$ na sastan&" (a #'$/i'im$ #$n"(" na/i9 #'$i84$(a i "2a-im$ "
#'$(aj" #i-e i #a0a%in&e*Sastana& je t'aja$ $( 89 ($ @*,09*M$j 8a(ata& je 2i$ (a na inte'net"
#'$na(jem #i-a #eć i ma/in" 8a #e-enje #a0a%in&a i (a je na'"%im &a&$ 2i /t$ #'e sti30a i
&'en"0i sa 'a($m n$4i9 #'$i84$(a*
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
)0* DAN__Adaptiranje masina i nabavka robe i pustanje u prodaju novih
proizvoda_____________________________________________________________
__
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
SUTR ,Rostilj Bella~
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
_O4aj (an je 2i$ 'e8e'4isan 8a a(a#ti'anje ma/ina:na2a4&" $('e(jene '$2e:8a#$/0ja4anje
n$4i9 'a(ni&a $#$s$20jeni9 8a #'a40jnje #i-a i #a0a%ina&a "#isi4anje n$4e '$2e:-ena " &nji3e i
'e&0ama n$4i9 #'$i84$(a*Ra(ni (an je 8a#$%e$ " 89 i t'aja$ je ($!9
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
)* DAN__Promocija novih proizvoda uplata pazara i
komunalija___________________________________________________________
____
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
Ka&$ 2i st$ 2$0je #'e8ent$4a0i n$4e #'$i84$(e m$'a0i sm$ (a $('a(im$ ($2'" 'e&0am" i
#'$m$-ij":ja sam 2i$ 8a("8en (a #'$m$4i/em n$4e #'$i84$(a s tim /t$ sam an3a;$4a$ #a'
#'$m$te'&i &$je s" s0";i0e 2es#0atn$ #i-ea #a'%e is#'e( sam$3 0$&0a i (e0i0i #'$m$ti4ni
mate'ija0*P'$m$-ija je t'aja0a $( 89 ($ )*009 8atim sam #$#"nja4a$ "#0atni-e i 'e3"0isa$
&$m"na0na ("3$4anja*Ra(ni (an se 8a4'si$ "
<9________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___
___________________________________________________________________________
))* DAN___Rezimiranje rezultata sa
poslodavcem__________________________________________________________
____
SLUŽBA (ORGANIZACI1SKA 1EDINICA):
+
OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI):
P$s0e(nji (an na #'a&si sm$ 'e8imi'a0i m$j 'a( i #$s0$4e sa #$s0$(a4-em &$je sam $2a40ja$ "
SUTR .R$/ti0j Be00a1i SUR1N$ćn$m &0"2"
Be00a1______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____
MIŠL1EN1E STUDENTA O STRUČNO1 PRAKSI:
(Izrazite svoje misljenje, napomene, kritike, predloge u vezi sadrzaja i kvalitete ovog
vida strucne prakse):
Moj zakljucak je da poslove koje sam obavljao u SUTR~Rostilj Bella~SUR~Nocni klub
Bella~poseduje sve ono sto jedan menadzer uci kroz svoje skolovanje i sto bi trebalo da
primeni u praksi.Poslovanje SUTR~Rostilj Bella~SUR ,Nocni klub Bella~je na
zavidnom nivou,imaju dobru organizaciju dobru ponudu i kvalitet svojih proizvoda i
produk toga je dobro poslovanje na trzistu.Mislim da sam za vreme provedeno na
praksi usavrsio i unapredio znanje koje sam stekao na fakultetu.
<
POTVRDA
O OBAVLJENOJ STRUČNOJ PRAKSI
(izdaje odgovorna osoba Institucije)

&$j$m se #$t4'B"je (a je st"(ent
_Ristić
Nemanja_________________________________________________________________
" $4$j Instit"-iji $2a4i$/$2a4i0a st'"%n" #'a&s" " 4'emen"
$( __0)*0+*)0_________________ ($ _),*0+*)0______________________
" "&"#n$m t'ajanj" $( __))__________ 'a(ni9 (ana

T$&$m $2a4e8ne strucne prakse st"(ent je 'a(i$ je na s0e(ećim #$s0$4ima:
C ***************Ma'&etin3
mena(8e'***********************************************************************************************************************
!
)C
**********Knji3$4$(ja*************************************************************************************************************************
***
,C ***********D$2a40ja%
'$2e***************************************************************************************************************************
?C **************************************************************************************************************************************
+C **************************************************************************************************************************************
Osta0$: ******************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************
******************************************************************************************************************************
Dat"m i8(a4anja #$t4'(e: O(3$4$'na $s$2a Instit"-ije:

M*P*

8

U toku prvog radnog dana obilazili smo mesta sa kojih se SUTR“Roštilj Bella“snabdeva i kupuje sve potrebne namirnice.zatim popunjavanje priznanica uplata pazara i i ostalih komunalija.Zatim nabavka robe 2 .1._______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 2. DAN_________________Upoznavanje sa knjigovodstvenom dokumentacijom________________________________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): SUTR“Roštilj Bella“ OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): Drugi dan je upoznavanje sa dokumentacijom vezanom za poslovanje Roštilja Bella vodjenje knjiga.00h i počinje sa upoznavnjem radnih zadataka sa samim objektomi. DAN_Upoznavanje sa poslovnim aktivnostima_____________________________ SLUŽBA (ORGANIZACIJSKA JEDINICA): SUTR“roštilj Bella“ OPIS AKTIVNOSTI STUDENTA (POSLOVI I ZADACI): Prvi radni dan zapocinje u 8.Roštilj Bella poseduje svoje dostavno vozilo kojim isporučuje roštilj i koje služi za nabavku robe. zapošljenima u organizaciji.SUTR“Roštilj Bella“je privatno poslovanje koje broji cetvoro zaposlenih i bavi se pripremanjem i dostavom jela sa rostilja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->