P. 1
Ekonomski Odnosi Srbije i Rusije

Ekonomski Odnosi Srbije i Rusije

|Views: 143|Likes:
Published by zligvanj

More info:

Published by: zligvanj on Jul 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2011

pdf

text

original

Visoka poslovna kola Megatrend

Seminarski rad
Ekonomski odnosi Srbije i Rusije

Beograd 02.06.2010

Marjanovi Filip 057/08/900-2

Zadatak srpske diplomatije je da razdvoji ekonomska i infrastrukturna pitanja od politi kih i da na pravi na in sagleda koji su prioriteti ruske spoljne politike. Sa srpske strane to obavezno uklju uje i implementaciju velikih strate kih ekonomskih i infrastrukturnih projekata. Analiza je ura ena u okviru projekta Pra enje rusko-srpskih odnosa. koje je sastavljeno od tri elementa. a ne strate ko partnerstvo. dok su ostali aspekti Aran mana (Ju ni tok.g.  . a nije ni deo nje. u svojim odnosima sa Srbijom uvek jasno staviti do znanja ta su njeni interesi. Posebno udru enje proteklih godina prati taj projekat . predstavio ovu analizu stru noj javnosti u prostorijama Medija centra u Beogradu. zatim na koordinaciju u nastupu na me unarodnom planu povodom drugih inicijativa. kao to je inicijativa u vezi sa novim ugovorom o Evropskoj bezbednosti i tre i plan saradnje je nesmetana realizacija strate kih ekonomskih projekata koje Rusija o ekuje od Srbije. i edomir Kokanovi i uro Ota evi ispred partnerske advokatske kancelarije. Obaveza srpskih politi ara je da se jasno odrede prema pitanju odnosa sa Rusijom. Okrugli sto poslu io je i za prezentaciju tre eg i etvrtog izve taja projekta. Cilj projekta Pra enje rusko-srpskih odnosa je da analizira stanje i perspektivu odnosa izme u dveju zemalja i da prati politi ki i dru tveni razvoj savremene Rusije radi to boljeg pribli avanja javnosti i politi kim elitama u Srbiji.ne samo to se ti e ekonomije ve na svim poljima.Poslednji izve taj sadr i 20 zaklju aka o stanju i perspektivama rusko-srpskih odnosa.  Nezavisno od politi kih i komercijalnih aspekata Aran mana. Banatski Dvor i modernizacija NIS) prevashodno ostali u sferi na elnih formulacija. ocenjuju stru njaci ISAC fonda.To podrzumeva iznala enje zajedni kih interesa koje je Rusija jasno i precizno formulisala i koje bi Srbija trebalo da defini e na isti na in. imaju odgovornost da jasno formuli u dr avne interese. kao zemlja koja ne te i da se integri e u EU . nezavisnih dr ava ISAC fonda. kao to je gasni projekat Ju ni tok i Banatski dvor. jedino je prodaja akcija NIS-a konkretno regulisana. Analiza je do la do slede ih zaklju aka: Stepen datih povlastica i odstupanja od primene op tih propisa predvi enih Aran manom je bez presedana u novijoj praksi zaklju enja me unarodnih ugovora u Srbiji. ve je treba sagledati realno sa prioritetima koje ima i uspostaviti prakti nu poslovnu saradnju. analizira celokupan naftno gasni aran man i identifikuju mogu i probleme u ovoj oblasti privrede koji se mogu javiti tokom sprovo enja ovog aran mana.Rusko-Srpski odnosi va e za jedan od uzora ostalim dr avama. Cilj analize bio je da sa stanovi ta pravnih propisa Republike Srbije i me unarodnih ugovora koji Srbiju obavezuju. Analizu su predstavili arko Petrovi ispred ISAC fonda. jer kada ne budu ispunjena dove e do razo arenja. Mi ljenje stru njaka iz Fonda ISAC je. kao i sve pravne i politi ke obaveze koji ine deo tog procesa Ne treba iriti nerealna o ekivanja od Rusije. da prava mera za zaradnju sa Rusijom treba da bude prakti na dvostrana saradnja. imaju i u vidu perspektivu integracije Srbije u EU. Op ti zaklju ak analiza je da politi ke elite u Srbiji. S druge strane Rusija e. 21 aprila 2009. Prvi se odnosi na podr ku srpskoj politici u vezi sa statusom Kosova. kako bi odnosi garantovali perspektivu za budu nost . kada je re o saradnji sa Rusijom.februara 2010.g. ISAC fond je 3. Rusija je progla ena za jedan od stubova srpske spoljne politike i da Srbija sa tom zemljom gradi strate ko partnerstvo. ISAC fond je organizovao drugi Okrugli sto u okviru projekta «Pra enje rusko-srpskih odnosa .

koje u najve oj meri skoro da i ne postoje u ruskom projektu: on obuhvata nekoliko relativno malih energetskih kompanija bez zna ajnog tr i nog portfolija ili imovine. kompanija stvarno nema razloga da se mnogo brine o nala enju dodatnih koli ina gasa ili potra nje. zami ljeno je da Ju ni tok ima kapacitet od ezdesettri milijarde metara kubnih. Godine.pobolj ati odnose Rusije i Srbije a o pobolj anju ekonomske situacije ne treba ni razmi ljati. Juna 2007. Holandijom. apsolutno je odgovaraju i. Niz odredbi su u o iglednoj suprotnosti sa zakonodavstvom Republike Srbije. To odstupanje se ne mo e uraditi na generalan na in. koji se koristi u nezvani nom evropskom slengu. Srbijom i Ma arskom u januaru i februaru 2008. panijom. istoriju. Moskva ima jaku pregovara ku poziciju u odnosu na male tranzitne dr ave. Njegova realizacija zavisi skoro isklju ivo od Gazproma. a koordinacija velikog broja razli itih i esto suprotnih interesa ini bilo kakvu prognozu roka za zavr etak radova veoma te kom. na primer. Ma arskom i drugim). ali spektakularnu. posebno u pore enju . GODINE U pore enju sa njegovim zapadnim takmacima. Me udr avni ugovori su bili potpisani sa Bugarskom. ime se otvara mogu nost za potpisivanje obavezuju ih ugovora. Prema tome. godini projekat je pre ao u slede u fazu: ve ina studija o izvodljivosti bi trebalo da bude zavr ena do kraja godine.1 Ruski politi ki lideri. Putin i zvani nici Gazproma nekoliko puta su izjavili da e mre a biti u pogonu do kraja 2015. godine ENI i Gazprom su potpisali memorandum o projektu. realizacija Ju nog toka je pitanje jednog aktera . Nadimak munjevita cev . uprkos svoj moralnoj i finansijskoj podr ci SAD i EU. Izazovi i sumnje Ju ni tok ima kratku.to bi moglo otvoriti razne opcije Srbiji. Nabuko se.  Aran man predvi a odstupanja od op tih propisa Srbije.to je sigurno! PROCENA POSVE ENOSTI RUSIJE IZGRADNJI JU NOG TOKA DO 2015. kao ni da brine o izbegavanju najve ih tr i ta na tom putu.  Veliki izazov e predstavljati uskla ivanje obaveza Srbije iz naftno-gasnog Aran mana sa obavezama preuzetim ratifikacijom Ugovora o osnivanju Energetske zajednice u Jugoisto noj Evropi (obezbe ivanje slobodne konkurencije i zabrana favorizovanja odre enih preduze a). Brzina i zamajac projekta su zaista zapanjuju i. kako je to implicitno ura eno Aran manom. Nabukom i ITGI-em (InterkonektorTurska-Gr ka-Italija). Posle nekoliko promena originalnog plana. susre e sa odre enim brojem zna ajnih pote ko a. Izdgradnja projekta Juzni tok predstavlja ozbiljan in. slu aj Ju nog toka izgleda prosto. nasuprot Nabuko projektu. dok ruska upornost i mogu nosti igraju gotovo odlu uju ulogu. Tranzit kroz Tursku sa svim ekonomskim i politi kim pitanjima bi e tvrd orah u budu nosti. Ju ni tok izgleda kao jasan projekat. njegova izgradnja bi trebalo da ko ta dvadesetpet milijardi evra.Imunitet i selektivna primena propisa na preduze a obuhva ena Aran manom su problemati ni sa stanovi ta ustavne jednakosti uslova poslovanja i odredbi me unarodnih sporazuma o podsticanju i uzajamnoj za titi ulaganja koji je Srbija zaklju ila sa drugim zemljama ( vajcarskom. dok je Putin predstavio ideju balkanskim liderima u Zagrebu nekoliko dana pre toga. a sputan je nere enim pitanjima vo stva. a prema polu-zvani nim procenama Gazproma. godine. U svetlu ovoga. Uz sna an status dobavlja a i ogromnog portfolija evropskog tr i ta. U 2009. Me utim. Jo ve i problemi mogu nastati prilikom uskla ivanja sa propisima EU. odstupanje od op tih propisa nije jasno odre eno.

re enje morskog dela gasovoda dobija politi ke i pravne konotacije sa. to je ak i prema mi ljenju nekih partnerskih kompanija bio nerealan rok. ciljeva i ponekad pristupa. B) Ipak. godine na 2015. blago govore i. Ne slu ajno. postoji ipak malo prostora za skepsu. ipak je stranputica. godine. a to se opet naslanja na prethodno i uop tenije pitanje o kredibilitetu Gazpromovih rokova. jednim od glavnih protivnika projekta. Prvo. Uprkos ovim utiscima. sigurno je da je dugoro ni ruski interes da sagradi novu mre u na datom ju nom pravcu.. skoro da ni ta nije ura eno u smislu dobijanja odobrenja za operativnu proceduru pred Evropskom komisijom. uop teno gledano. to je jo va nije sam Gazprom. To zna i da se oni ne odnose na ruske ambicije da se sagradi nova infrastruktura. a pregovori o posebnim pitanjima zapo nu. Originalna inicijativa je bila zasnovana na jednom broju razli itih stimulusa. Moskva zaista izgleda odlu na i ambiciozna. Postavljanje rokova u tako promenljivim uslovima izgleda kao politi ki ili takti ki korak. bilo je obe ano da e biti povezano na sistem gasovoda ve 2013. U pogledu prethodnog pore enja. unutra nja ruska razmatranja ovog projekta. velikog potcenjivanja kompleksnosti i rizika projekta Severni tok. Na potezu od skoro 900 km od Rusije do Bugarske. posve eni realizaciji gasovoda u ovom vremenskom okviru. morska zona ima nere en pravni status. Tehnolo ki zaostatci i ka njenja su uobi ajeni fenomen u industriji. godinu. Bili smo svedoci. koja mogu da predstavljaju pretnju projektu. izme u ostalih. tavi e. na primer u me udr avnom ugovoru sa Ma arskom. nisu usagla eni sa pravom EU. Ruska frustracija u vezi sa postoje im tranzitnim putevima je neverovatno visoka. Neki uslovi koji su postavljeni. to pretpostavlja duga ak proces odobrenja u Briselu. ukazuju na dva zna ajna tipa pitanja. zainteresovana da ima novi. ogromni tranzitni koridor u doglednoj budu nosti. cev mora biti polo ena na ekstremnu dubinu od 2000 metara. S obzirom na to da nije podeljena izme u priobalnih dr ava. glavnog projekta na poluostrvu Jamal. prave brige u vezi sa rokovima za zavr etak Ju nog toka jesu. ak iako odbijanje od strane evropskih regulatnornih tela nije mnogo verovatno. Kriti ari.2 Razvoj polja Bovanenkovskoye. Za polje Shtokman. Uzimati bilo koje od ovih razmatranja kao argument za sumnju u kredibilitet ruskih planova. Svi ti rizici mo i e stvarno da budu ispitani tek po to studija izvodljivosti bude zavr ena. Tako e. A) Prvi tip pitanja bavi se izvodljivo u. Ju ni tok nije manje kompleksan od svojih takmaca. ali to ne dovodi u pitanje njegovu volju da izgradi ove mre e. jo uvek je te ko proceniti usled nedovoljno informacija o njegovom napretku. Gazprom e mo da lo e voditi ove projekte. Ovi rizici u odnosu na ruska obe anja su spoljni. to je prouzrokovalo. koje je bilo prioritetan projekat pre nekoliko godina. pre nego to se krene u tu stranu. Kao to . zna ajno ka njenje u izgradnji. to je ve na samoj granici na ih tehnolo kih mogu nosti. ve postoje i kapacitet tranzita kroz Ukrajinu i nestabilna politi ka i strate ka razmatranja. Da bi se napravila validna procena. Ukrajinom. ozbiljni ustupci e morati da budu u injeni od strane Gazproma kako bi pravna re enja gasovoda bila uskla ena sa komunitarnim pravom. Kriti ari esto dovode u pitanje neke ruske izjave po razli itim osnovama. ru i njen kredibilitet. ve na implementaciju toga. trebalo bi uo iti dve va ne stvari. moraju se uzeti najva nija razmatranja i analizirati se u njihovom sopstvenom kontekstu. to dodatno. Nije sasvim jasno do koje mere su ruski politi ki krugovi i. Me utim. na primer. ali ruski monopol mo da ima previ e optimisti an pogleda na svoj potencijal za gradnju i sposobnost koordinacije. Moskva je ve pomerila rok za kona nu realizaciju sa 2013. kojima se isti u ogromni tro kovi gradnje.sa sporim progresom drugih sli nih projekata u regionu. Gazprom jednostavno nema in injerskih ve tina i znanja da sam radi u takvim uslovima.

ako ne i jedini. bez bilo kakve stvarne poslovne obaveze. gradnja nove velike infrastrukture je najlak i.3 Kredibilitet je pitanje od posebnog zna aja za male balkanske i centralno-evropske dr ave u esnice. Ustvari.. Najve i planovi napretka razvoja Ju nog toka su se do sada obi no pojavljivali u vezi sa eskalacijom odnosa izme u Kijeva i Moskve. Prema tome. obe anje brze implementacije Ju nog toka bio je klju an instrument u ube ivanju Beograda. U oba slu aja oslanjali bi se. na in za Gazprom da dobije imovinu u Evropi. Te ko je zamisliti da bi Nabuko na primer. Postoji o igledna asimetrija izme u ruskog profita i dosada njih tro kova. tre e. na primer. Ako bi se. Gazprom fokusirao prvenstveno na sticanje nove infrastrukture u ovim zemljama. ak i sa procenjenim kapacitetom od samo 10 milijardi m3 (i mogu nosti za jo 20 milijardi m3). Moskva je ve prikupila stvarne dobiti. Drugo.: prvo. u najmanju ruku. Uop teno govore i. gasovodi Severnog i Ju nog toka stvori e za tranzit 2015. ine i istovremeno samo ograni ene obaveze za izgradnju istog. geografska struktura Ju nog toka je gotovo identi na sa NabukoITGI mre om. kako bi se nosile sa svojom zavisno u. godini).. . malo verovatan pozitivan razvoj doga aja u vezi sa ukrajinskim tranzitom mogao bi da zna ajno smanji rusku elju da se kre e unapred sa projektom Ju nog toka.smo videli u slu aju BTS mre e naftovoda i naftnog terminala u Primorsku. U ovom slu aju bez pretnje da e propustiti priliku. ovezemlje bi mogle da naprave druga ije investicione odluke. sugeri u i da se oni mogu smatrati za konkurentne projekte. U ovom slu aju. U isto vreme. makar i delimi no. Istovremeno. Prema tome. Gazprom bi eleo da sa uva svoju kontrolu nad evropskim tr i tima u odnosu na svog rivala Nabuko i projekat ITGI. svi novi sistemi bi trebalo da budu izgra eni uz minimalne tranzitne rizike. Koriste i Ju ni tok kao adut za pregovore. koje su esto potpuno zavisne od tranzita preko Ukrajine. Diverzifikacija snabdevanja je veliki prioritet za njih. godine ukupni dodatni kapacitet od 118 milijardi m3 gasa. drugo. odnosno ako pretrpi zna ajna odlaganja. politi ka uveravanja budu ih tranzitnih zemalja samo neznatno pove avaju ansu da e Ju ni tok biti zavr en do 2015. ime e skoro udvostru iti trenutni ruski kapacitet u tom pravcu (141. Rok je ono to je va no. a ne prema celom projektu kao takvom. Gradnja jedne od ovih dveju mre a bi. ostavio dovoljno mesta za jo jedan gasovod. U ovom slu aju. stvori emo logi nu vezu izme u Ju nog toka i ukrajinskog tranzita.6 milijardi m3 je pro lo kroz Ukrajinu i Belorusiju u 2007. Ako Ju ni tok ne bude spreman na vreme. a u stvarnosti. tokom kupovine NIS-a od strane Gazpromnefta. U slu aju Srbije. politika Rusije da propagira budu e planove za cevovode u regionu jeftina je i profitabilna politika. Gazprom ne bi morao da uri da tro i mnogo novca na tr i ta koja je ionako ve obezbedio. zna ila odlaganje druge. sumnje bi trebalo tuma iti kao skepsu prema predstavljenom roku. ak iako prihvatimo rusku elju da ne pravi nove gasovode kroz problemati ne tranzitne zemlje. postoje tri glavna unutra nja ruska zapa anja u vezi sa projektom Ju nog toka koja su vredna pa nje. mogao bi da odabere da gotovo isklju ivo prati sopstveni plan napretka realizacije. Na posletku. Va no je shvatiti da e procena projekta Ju ni tok vrlo zavisiti od toga koji je od ova tri stimulansa najja i u svom uticaju na Gazpromove budu e korake. SAD su tako e propagirale Nabuko kao prihvatljivu srednjero nu opciju u regionu. godine. suo ena sa sli nim pona anjem Amerikanaca. Moskva nije imala drugih opcija. Ju ni tok je bio klju ni argument u prilog relativno male cene. ukrajinski tranzit je svakako glavobolja za Gazprom. Rusi bi eleli da se otarase nepouzdanog tranzitnog puta kroz Ukrajinu. mo e se iskazati legitimna zabrinutost u vezi sa obimom poduhvata koji mo e da promeni sliku celog tranzita energije kroz Isto nu Evropu. na centralno-azijske kapacitete. Ako prihvatimo ovo pitanje kao va an stimulans iza ruskih dejstava.

godine obim uzajamne robne razmene iznosio je oko 4 milijarde dolara. omogu uje da se na i trgovinsko-ekonomski odnosi izdignu na novi nivo. Moskovski Dr avni Institut za me unarodne odnose MIP je zavr io 1971. Od 2005. u oblasti energetike. kojima ga Predsednik Ruske Federacije Vladimir Vladimirovi Putin akredituje kao Izvanrednog i Opunomo enog Ambasadora Ruske Federacije u Republici Srbiji. ija realizacija otkriva nove mogu nosti za va u zemlju u sferi ekonomije.Izvr en je jedan veoma bitan interviju sa ambasadorom Ruske federacije u Srbiji.-1986. to je i svrsishodno i korisno za dr avu. kao i realizacija druga dva energetska projekta: modernizacija skladi ta gasa Banatski dvor i zajedni ko upravljanje kompanijom NIS . godine.). godine A.). uklju uju i i pitanje jednosmerne primene pomenutog sporazuma.-2005. jer realizacija projekata zahteva pridru ivanje irokog kruga ruskih i srpskih privrednih subjekata. Gabonu (1974. Kakav je Va odnos prema odluci srpske vlade da primenjuje Sporazum o stabilizaciji i pridru ivanju (SSP) od 30. godine je Direktor Departmana za me unarodne organizacije MIP Rusije.). Konuzin je uru io Predsedniku Republike Srbije Borisu Tadi u Akreditivna pisma.-1978. Ima diplomatski rang Izvanrednog i Opunomo enog Izaslanika 1. na prvom mestu. ostaje trgovinski partner broj jedan za Srbiju. Kako ocenjujete ekonomsku saradnju izme u Rusije i Srbije? eleo bih da istaknem zna ajnu ulogu Srbije kao jednog od osnovnih partnera Rusije na Balkanu. Al iru (1981. . januara? Nema sumnje da se odluke sli nog nivoa i zna aja u potpunosti nalaze u nadle nosti vlade Srbije i da se usvajaju nakon prethodne bri ljive analize.). Uveren sam da je srpska vlada u stanju da donese odluku. koja je neophodna u takvim slu ajevima. Sa svoje strane. 18. godine. Rusija shvata elju Srbije da u vrsti i produbi odnose sa EU. Prema rezultatima iz 2008. godine do aprila 2008. godine. Izgradnja srpskog dela gasovoda. Aleksandar Vasiljevi Konuzin je ro en 1947. Radio je u ambasadama u Kamerunu (1971. aprila 2008. kao i njenu te nju da te odnose dovede na novi. Uveren sam da takva poslovna situacija u potpunosti odgovara uzajamnim interesima i mi smo spremni da nastavimo da radimo u cilju daljeg pove anja efikasnosti kori enja mogu nosti koje imamo za unapre ivanje zajedni kih projekata.-1996.). U ovom kontekstu. kako pravni. i Rusija. u Stalnoj Misiji Rusije u UN u Njujorku (2001.-1973. koji doprinose obezbe ivanju stabilnosti u regionu. Govori engleski i francuski. Francuskoj (1991. tako i prakti ni nivo. i to u najrazli itijim oblastima. i perspektiva da postane jedan od najva nijih energetskih vorova na Balkanu. klase. kao i do sada. centralno mesto zauzima u e e Srbije u projektu Ju ni tok . Na a trgovinsko-ekonomska saradnja razvija se progresivno i ubrzanim tempom. U diplomatiji je od 1971.Aleksandrom Vasiljevi em Konuzinom.

to e u perspektivi dovesti do zna ajnog pro irivanja rusko-srpske trgovinsko-ekonomske saradnje. iji e se proizvodi realizovati na spoljnim tr i tima. pri emu ne e suprotstavljati jedan pravac drugome. smanjuju se mogu nosti za akumuliranje slobodnih nov anih sredstava za investiranje u inostranu privredu. i na ruskom tr i tu. kako se meni ini. Ipak. tako i iz odnosa sa EU. sa veoma povoljnim uslovima za vo enje biznisa. U dana nje vreme. radi se o saradnji u oblasti naftne i gasne industrije. Da li konkretne ruske kompanije planiraju da investiraju u Srbiju u skorije vreme? U uslovima svetske ekonomske krize. kako iz svojih odnosa sa Rusijom. tako i Rusija. novog Protokola o izmeni Sporazuma o slobodnoj trgovini izme u Rusije i Srbije. a uporedo sa tim. infrastrukturni projekti. To e omogu iti da se rusko-srpski odnosi izdignu na jo vi i nivo. i da se pro iri evropsko partnerstvo Srbije kroz u estvovanje zapadnih kompanija u projektima u vezi sa gasom na njenoj teritoriji. koriste i prednosti re ima slobodne trgovine. U ovoj godini nameravamo da upotrebimo sve snage radi realizacije sporazuma u oblasti naftno-gasnog dogovora izme u na ih zemalja. U na im odnosima. bankarski sektor i turizam. Drugi va an element na ovom putu mora da bude potpisivanje. Koje prednosti Srbija mora da iskoristi u oblasti ekonomskog razvoja u narednom periodu? Pitanje je prili no te ko. na vrstoj osnovi vode se poslovi ja anja investicionog portfelja ruskih kompanija koje ve posluju u Srbiji. ali u ipak poku ati da iznesem neke stavove o tome. i o postojanju re ima slobodne trgovine izme u na ih zemalja. ako se posmatraju posebni projekti sa mogu im u e em ruskog kapitala u Srbiji. Uz sve ovo. nezavisno od toga iz koje zemlje dolaze. Srbija je. kako Srbija. koje potvr uju moju . za Srbiju postoji dobra mogu nost da izvu e sve najbolje. Najinteresantniji pravci za nas su energetika. po mom mi ljenju. mogu da se primete slede i pravci: prou avanje mogu nosti u estvovanja u izgradnji metroa u Beogradu. Nikola Tesla B ). injenica. i kroz otvaranje preduze a. iji je cilj dalja liberalizacija dvostranog prometa robe. pa u tom smislu. U emu vidite potencijal Srbije? Kako sam ja razumeo. za razvoj dvostranih trgovinsko-ekonomskih odnosa. govori se o potencijalu u oblasti privrednog razvoja. planiranje otvaranja predstavni tva Gazprombanke . koji se formiraju. kod svih u esnika u tr i nim odnosima. u prvoj polovini 2009.Kakvi su putevi mogu eg pro irivanja takve saradnje? Puteva pro irivanja ekonomske saradnje ima veoma mnogo. u estvovanje Inter RAO ES i Tehnopromeksporta na tenderima za izgradnju i modernizaciju niza srpskih termoelektrana ( Kolubara B . godine. u budu nosti moraju maksimalno efikasno da iskoriste strukture i mehanizme. veoma privla na zemlja. Na prvom mestu.

ak prakti no i stakleni kih uslova za investitore. koji obezbe uje bescarinski pristup tr i tu od 145 miliona potro a a. Lokalno stanovni tvo je u dovoljnoj meri visokoobrazovano. mogu da izvuku maksimalnu korist iz proizvodnje van granica EU (niski tro kovi proizvodnje.5% godi nje i danas ima prili an koeficijent sigurnosti. Uporedo sa tim. koji ine prili no jeftinu radnu snagu u pore enju sa zapadnim zemljama. ve kvalitet. na to sam pitanje ve delimi no odgovorio ranije. ima veoma mnogo. razvijenost i jasno a pravnih osnova i institucija. naravno. kao i u svakoj drugoj zemlji. esto vi i nego u drugim zemljama Evrope. tako e doprinosi energi an i progresivan razvoj privrede zemlje. to se ti e privla nosti za strane investitore. sigurnost i stabilnost politi kog sistema.). strana preduze a. obezbe ivanja odre enih garancija. zapadne i centralne Evrope i nalazi se na raskrsnici dva va na transportna koridora. na prvom mestu. Po svom geografskom polo aju Srbija ima polo aj vrata izme u jugoisto ne. za mnoge ona e postati jo privla niji partner. u vezi sa prethodnim pitanjem. tamo se i zadr ava. Srpska privreda je poslednjih godina rasla u proseku 7-7. da nije glavni kvantitet. Ho u da ka em da. a tako e i visok nivo spoljne i unutra nje za tite od mogu ih potresa. koja su registrovana u Srbiji. . ak i u uslovima finansijske krize. ta je neophodno da se promeni u Srbiji radi pove anja broja inostranih investitora? I vi i mi znamo. mora da radi. I ovde dr ava mora da bude veoma pa ljiva. i da u isto vreme imaju mogu nost lakog pristupa tr i tima Evropske Unije i susednih zemalja. hteo bih da skrenem pa nju.ocenu. Uzimaju i u obzir perspektivu Srbije nakon priklju ivanja EU. koji otvara bescarinski pristup potencijalnom tr i tu za vi e od 50 miliona potro a a. putem odobravanja poreskih olak ica. iako je i on veoma va an. na alost. Srbija u potpunosti raspola e dovoljnim brojem takvih ljudi. kada se kapital ula e u privredu zemlje samo sa jednim ciljem. koridora 10 i koridora 7. zajedno sa niskim nivoom tro kova proizvodnje u Srbiji. i gde ga na e. Zato srpsko rukovodstvo. uklju uju i i jeftinu i kvalifikovanu radnu snagu. itd. Doma e tr i te Srbije je jedno od najkrupnijih u regionu. povoljan poreski sistem. na stvaranju povoljnih. elim samo da dodam da svaki kapital tra i sebi najtoplije i najsigurnije mesto. pojednostavljenja sistema pravnog regulisanja poslovanja. Ova privla na injenica ide na ruku Srbiji i bi e jedan od pokreta kih motiva za evropske kompanije da reguli u proizvodnju unutar zemlje. Takve investicije se u budu nosti pokazuju kao tetne za privredu. u celom svetu postoji dovoljno primera nesavesnih investiranja. naro ito na poslednjoj etapi procesa privatizacije. koji povezuju zapadnu Evropu sa Bliskim istokom. postaju mastan zalogaj za inostrane investitore. Da li po Va em mi ljenju Srbija raspola e dovoljnim brojem obrazovanih i profesionalnih ljudi za sprovo enje ekonomskih reformi i obezbe enje privrednog rasta? Iz mog ugla. Srbija se nalazi prakti no u centru Evrope i u esnik je centralno-evropskog ugovora o slobodnoj trgovini (CEFTA). da visokokvalifikovani radni resursi. Ovome. jer je iscede kao limun i nestaju sa prvim naletom vetra. ovaj region ima prili no povoljan tempo rasta. a to je da se izvu e maksimalni profit bez dugoro nih planova za razvoj i pobolj anje proizvodnje. Srbija je jedina zemlja van granica ZND (Zajednice Nezavisnih Dr ava) koja je potpisala Sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom. Uostalom. itd.

ljudski resursi su osnova osnove. Sve e zavisiti od efikasnosti i operativnosti koordiniranih delovanja dr ava. U sada nje vreme neophodno je da se aktivno radi na stvaranju nove finansijske arhitekture. koji postoji u mnogim zemljama. U emu vidite re enje problema svetske finansijske krize? Imaju i u vidu da je kriza svetska. jer. ili na zna ajnim reformama ve postoje e. osnova je razvoja svakog dru tva. Mogu da navedem na e pozitivno iskustvo na tom polju. Prema ovim mehanizmima neophodno je izraditi op ti pristup i paket principa i to ne samo u interesu dr ave. Zato se podrazumeva. Sada govorim o prihvatanju Socijalnog programa u punom obimu od strane Gazpromnjefta . kao neodvojivog dela odgovaraju eg kupoprodajnog sporazuma izme u Rusije i Srbije. uklju uju i i reviziju starih i zaklju ivanje novih multilateralnih sporazuma sa me unarodnim institucijama o formama i obimima kreditiranja.kvalifikovano. ako emo ozbiljno. i kod vas je. mi poseban zna aj poklanjamo vi estranim naporima u borbi protiv nje. uklju uju i razli ite inicijative i forume. Nacionalne strategije moraju da se koordiniraju na me unarodnom nivou sa ciljem da se re e op ti problemi i da se spre e pekulacije u vezi sa kriznom situacijom. Ne smatram da imam prava da dajem preporuke Vladi Srbije u kom pravci bi trebalo dalje da se . itd. Tako e. pre svega dr ave. tako i unutar njihovih privreda. ve . ne samo kompanije. kako se ini. kako na me unarodnom planu. mora se otvoreno priznati. to pitanje bi trebalo da bude upu eno srpskoj vladi. sada nji finansijski sistem izgra en je za interese ograni enog broja dr ava. koji je pripremio sindikat NIS-a zajedno sa srpskom vladom. uklju uju i i internet. U kom pravcu bi trebalo da se kre e Srbija da bi smanjila posledice ekonomske krize? U pravom! Ali. U emu je va nost korporativne socijalne odgovornosti kompanije? Kakvo je Va e prethodno iskustvo? Socijalna odgovornost. privr eno novim tehnologijama. i dobro vladaju stranim jezicima. a ne ruskom ambasadoru. Za ispunjenje ovog slo enog zadatka potrebne su kompleksne mere orjentisane ka re avanju sistemskih problema: regulisanje neuspe ne aktive. koji su sazvani da pomognu kod prevazila enja finansijskih potresa i otklanjanja njihovih posledica. ocena rejting-agencija (ovi indikatori esto nisu objektivni i ta ni). korporativne jasno e. pomo kod obnove bankarskog kapitala i normalizacije stanja likvidnosti na finansijskim tr i tima. i kako bi obezbedile svojim zaposlenima sigurne i povoljne uslove za rad. potrebno je raditi i na usavr avanju sistema kontrole i monitoringa kompanija. principima tog kreditiranja. njegovog blagostanja i za ti enosti. Vlasti zemalja aktivno ostvaruju korake usmerene ka stabilizaciji finansijske situacije. kako bi bile u skladu sa potrebama odgovaraju eg zakona. Koliko mi znamo. sve u redu. da savremene korporacije poklanjaju ogromnu pa nju socijalnom delu svog poslovanja.

Nikada nisam za alio zbog izabranog puta svoje profesije i ponosim se time to sam lan izvanrednog korpusa ruskih diplomata. to je i garancija za njihovu uspe nu saradnju. ne padati u paniku. jo u koli sam po eo da se interesujem za me unarodne odnose. Kao to je poznato. Ljudi su vrstog karaktera. radni. To je odredilo pravac mog kolovanja na fakultetu i stupanje u slu bu u Ministarstvu inostranih poslova. ambasador mora jasno da zna koji su interesi njegove zemlje i njene stavove o najva nijim aktuelnim pitanjima. raznolika. I pored njegovog primera. Li no pitanje: ta ambasadora ini uspe nim? Kao prvo. Kakvi su Va i utisci o Srbiji? Srbija je divna zemlja. Kao drugo. Zbog ega ste Vi odlu ili da postanete diplomata? Moj otac je bio profesionalni diplomata. Ho u samo da napomenem da. To omogu ava da se odrede sfere poklapanja interesa dve dr ave. ponekada nepredvidiva. o uvati eli nu vrstinu i zdrav razum. radi o uvanja pravne sposobnosti privrede zemlje naglo raste uloga dr ave kao ko-ordiniraju eg centra za borbu sa izvorom opasnosti . I u ovoj vezi neophodno je primeniti osmi ljena i usagla ena delovanja. diplomatija je umetnost objedinjavanja zajedni kih napora dr ava radi zajedni kih ciljeva. koliko mi znamo. u uslovima svake krize. Razume se. on mora da razume ciljeve dr ave u kojoj je imenovan. .kre e. Veoma cenim izuzetnu naklonost Srba prema Rusima i Rusiji. Lepa. ovaj posao mora da se obavlja u duhu najboljih me uljudskih odnosa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->