[1; f~Hi!

) 3m IJ lahUe, "EI,ektropri,redi HlHB"

Hoce Ii Vla,daFBiH dati ustupke hercegovackoj ,jrmj • EP.HZHBne pristaje da isporucuje elektdcnu energiju po nizim cijenama

da i u naredrioj,

M

privredi HZHB" (EPHZHB) zahtiev
2012. godini

OSI.arSJd"Aluminij" up.ut.ia. je "E.lek. tr.a-

bude tarifni

kupac elekrricne e.ne.rgije, iak.a j~.?ia oba.~ezan da potrebne kclicine srrure nabavi na slobodnom (rZistu. Time je potvrdenc pisanje

"Dnevnog avaza" da co preduz. ce nastoji p.ut .em. svojih veza e . medu platformasirna isposlova ti jeftiniju elektricn u energiju. 2. i 3.• Iran(l

HASIDIC RUII ~ TRI DIREHTORA
-=== .~

Danas miting povodom MladicevogiZjasnjenja okrivici

'Z· iine' 0 zlOlrn
TENtS
17. SU.

4.stran(l

Razbijao i1 illuge u ,~""-----" centru ~
III

ZENICA

BANJALUKA

uniStena Iwea

Upolaru

2
SAZNAJEMO

Onevni a~a:. ponedjeliak. 4. lulilsr~anl 2011.

ak tnelno

Mostarski kombinat uputio zahtjev .Bektroprivredi HZHB"

~

C):::::J

~_Ej J
_ ........ 1"--'
Hoce Ii VIada FBIH dati ustupke herceqovacko] firmi - EPHZHB ne pristaje da tsporucule elektrlcnu energiju po nizim cijenama • Hrvatska paskupila struju za skoro 43 posta
Sanader: Garantfrao jenlnu slruju
da i \I narednoj, ni bud e tar; fn i kupacelektricne en erg; je, ; ako je blo obavezan da poirebne kolicine srruie nabavi na slobodnom lrl:i~!II.

-/-r

(
Mosrarski ."AlumiDij~ upu rio j e "Elek tropri vredi
zahtjev 2012. godi-

poratnih ~S!rUiDib udara". elek tricneenergij e po iarifnoj eijeni od 'IS eura za megavat-sat, iako se njena cijena na lrzi.st\l krece izmedu 5S i 70 eura i sigurno neee bi ti ispod 60 eura za megaV3t-Sat .. Ako FederaIna vlada dozvoli da bude reovaj zah tjev, "Elekbit ce guruu ta u m ilionske gubializiran

HZHB" (EPHZHB)

1:0 traii 125

Proizvodac

alurninija Ill" rnegavat-sati

uvrsti

odlucila ie da "AllU!li ni i" ue
u svoju bilancu za

Slrujni udar
je potvrden 0 p isauje "Dnevnog avaza" (zbcg ko] eg je nas list proteklih dana bio meta histericnih uaP" da iz mcs tars keg korn b i"
Time nata) da to preduzece nasto-

troprivreda HZHB"

isporuk u elek tricne en ergije. Odlucni su da ne pro de stara rak tika u koj oj.ce preduzeee kojim ie godinama gospodario Mijo Brajkovic Inkasira ti ogromne pro file same D a bazi razlike j efnne i skupe struie, Direktor EPHZHB Matao Zari<.' za to ie trailo podrsku Vlade FBiH.

ji putern svcjih veza rnedu plarformasima isposlovati jeftiniiu elekrricnu energiiu, i to u p eriodu kada grad ani FBiH rrpe iedan od naivecih

tke, Takvu ava IIruru Ce kroz vise iznose na tlleumma platid gradani FBiH. Pogotovo ako die srru]e bude morala isporuci van "EleklTOpri vreda BiH" (EPBiH). Kako saznaiemo, mostarska "Elektropri vreda"

Zaokret Hrvatske
Istovremeno.s.Alumipi]" je u pros!i cetvnak u Sibenik u p otpisao ugovore s Tvornicom lakih metala (TLM), Tvomicom presanih prcizvoda (TLM·TVP), Tvoraiccm valjanih proi-

'\\1.

aktuelno

Dn.e,.nl av8Z., ponBdjeljak, 4. lulVsrpanj 2011.

3

Komentar dana

Podijeljena nacionalno, BiH tesko oa bi opstala i teritorijalno
Hercegovi ne drarnaricno [e prornijenjena. Prvo agr-

III DSU

rednost
naduiuce ie, medutim, sto prvo mislienie De dolazi od predsjednika stranke koj a se busa u m ultietnicka prsa, nego upravo on pokazuie svojevrsnu pomirenost nad sranjem koje je uglavnom proizvedeno
!10m

Emick. slika Bosne i

esorskom silorn, a potom pali tickim in.Ze nieringom ptice su usmjeravane tako Ciasvaka poleti prema svome iaru, U nedostatku preciznih podataka, o~i su, ipak, dovoljne da spoznarno kako se BiR, iz sarencg

prirnje-

gole sile i polirickog zasrrasi vanja,
Lagumdzijino misljenje spada u do menu takozvane

"AJuminij": Go/emi profiti na fazJici cijena sfroje

cilima, prervara u tri iednolicne poniave, u fizicki zbir odvojenih i zaokruzenih (jednojnacionalnih zaiednica, Irna Ii b uducnost odgovor na ovakvu stvarnost? Dvije ociene, koje dolaze iz POlilickog kruga koji

real-politike, S njim se mnogi slazu. Is kazi tipa onog
Karoline Pavlovic, s druge

Razliku u odnosu na raniju cijenu u Hrvatskoj zaiednickiee platiti TLM i "Aluminij". VOdSIVO

niSMe CUeDe

danas vlada federalnim enriterom, ne uliievaiu nadu u bolje dane. Oak predsjednica Doma naroda FaFBiH Karolina Pavlovic istice da je istinska multietnicnost "u svakom rlarnenta

s rrane, skoro d. 5U postal i izraz romanticarskog ushicenia koiem nema mjesta u ovoj surovoi zbilj i .. Kad vee srvarn as! ne pruza odgovore, pouke iz ici. U svojoj hiljadugcdisnjo] povijesti BiH je, naime, prosla vise faza u ko jim" se cinilo <fa ce njena rnuItietn icnos l bi ti unis tena Pa se, ipak, odrzala, vracala i ucv rsci va la. Tako ce bid i ovai put, pod uslovom da to zelimo ida znamo sta cerno s tim, Ali, ako to ne znaiu politicke vode, on da se pri vrerneno ~Dovidenja!" moze p rervori ti u konacno "Zbo· gorn!" I ne same mulriemicnosu nego i Bosni i Hercegovini kao drzavi. Pod iieliena nacionalno, ona ne bi opstala ni teritorijalno. proslosti til su da nas upute kame mozemo i trebarno

"Aluminija", rnedutim, sviesno presucuje cinjen leu da u susjeds rvu jeftinije plada struju zato SIO TLM-n treba isporu Citi 60,000 rona najkvaIitetniiega alurninija po niskirn ciienama. Takve pogcdnosti, iasno, ne mogu dobiri kcrnpanije iz FBiH, ali bi u kombinaIU da dobiju povoljnu cijen 11 en ergi j e. zvcda (TLM-TPP) i "Hr· vatskorn elektroprivredorn" (lIEP) c prcdaii roo megavat-sari elektrrcne energije, Da se j u Hrvatskoj desavaju prornjene, porvrduie cinienica da ce "AluminW, umjesto dosadasniih 30 eura (koje rnu je osigurao bivSi hrva tski pre mijer I vc Sana" der), sada struju pJacati vise za skoro H posto, cdncsno 42,75 eura za megavat-sat, sto
je odredila Hrvarska energe-

p ogledu naSe boga tsrvo i prednost", njen koalicioni kolega iz SOP-a Zlatko Lagumdzij" irna porpuno dru gai'ije misl j enje, -Za njega smo "osudeni na zaiednieki Zlvot", u koiern je naipamernije sto mozemo utin; Ii
da jedni druge ne dirarno,

to jest da sklopimo svoievrsni pakt 0 rnedusobnom nenapadanju,

Ono sto iedni vide kao prednost.za druge ie zla suo dba, usud od koieg ne mozemo pobieci. IzneTO JE TO

f)Q,\~ WlIKfJllt/

rska regulatorna (Hera).

agencija F. IlELE

4

D~eVlli a~a:, PQ~edjeliak•. 4. lulVsrpanj 2011.

aktu eln 0

Visoko sudsko i tuzilacko vijece (VSTV) BiH zakazalo ie va nred nus jednic u za danas u ]3 sari, sa sljedecim dnevnim redom "Odredivanie zamiene glavnog tuzioca Ttl zi la~tva Bosn e i H ercegovine, koji 6e vrsiti duznost glavnog ruzioca za vriierne sprijecenosti obavljanja te funkciie od glavnog ruzioca M ilorada Barasi na", saopcio je VSTV, prenosi Onasa, Prvosrepena disciplinska kornisija VSTV·a 30. jula je

Daasimenouanie zamiene za Barasina

Visoko sudsko i tuzilaCko vijece BiH

donijela odluku da Sf glavni ruzilae Tuzilastva BiH Milo· rad Barasin privrerneno udalia va od vrsen ja d uznosri glavnog tuzioca i tuzioca u Tuiilaslv uBi H, po eel' si od I. [ula 20 II. do ckoncanja disciplinskog postupka, Protiv ove od!uke moze se izjaviti ZaIba drugostepenoj disciplinskoj kornisiii u roku od IIi d.)Ulaod dana prijerna odluke. Zal ba ne od! aie izvrsen j e od! uke prvostepene disciplinske komisije VSTV·a.

Gilj okupljanja je skretanje paznje s pocinioca zloelna na zrtve, kaze Murat Iahirovic, predsjednik Saveza loqorasa BiH
N a Trgu djece Sarajeva kod BB I cen ITa j ucer [e posravljen "Zid istine" na koji ce gradani BiH, htve rata, do surra moe! posravi ti ili napisati sve onoza sta smatraju da ce doprinijeti otkrivanju istine 0 proteklom ratu, Ova) proiekt osmislien je U okviru mitinga "Svi srno mi sviedoci", koji je zakazan za danas u povo d u izjasnja· vanja Ratka Mladica 0 krivici peed Tribunalom u Hagu. d. Tribunalu u Hagu porueujemo da sudenje Ratku Mladi Cu. Ere b a b itl pravedno, brzo i efikasno da bi sve Zrtve rata dccekale presudu - rekao je predsjednik Udruzeu ja rodi tel ja u bii en e dieee opkolienog Sarajeva Fikrel Grabovica. Komentirajuci odredene najave cia se Mladic u ponedieliak nece poiaviti pled Tribunalorn zato sto, navodno, niegov advokat ne zna engleski iezik, Grabovica ie kazao da jeto s ve ),S racun ato", - Mi ocekujemo da Tribunal nece dozvoliti takve manipulacije, kao ni pravljen j e tea tra od sudnice - rekao

Soec
• Sindikati budietski:h korisnika Livanjskog kantona eLK) zatrafilisucd rukovcdstva Kantonalne skupstine i poliuckih stranaka da najkasnije do I.avgusta bude imenovana nova Kan ronalna v lada, kako b i poceli pregovori 0 riesavaniu problema budzetskih korisnika, [avila je Onasa Ako do I. avgusta ne bude izabran novi saziv Vlade LIe,. bit ce pokrenuta iniciiativa za odrzavanie prijevremenih izbora 1,1 ovom kantonu, porucJ1i su sindikati.

JOSiPOuie i ladie nB. MOnlerenCili' U oldobru7
- Razgovarali edsjednikorn renciji u oktobru 0 terni "S 12tus Zeta va torture u regionu", J osipovic je potvrdio svoje uCeSce, a ocekujeje G ra bovi ca, doda vi: i da ce "Zid istine" nakon mitinga bi ti izrnjesten u neki od sa· ra; evski b m uzeja, Murat Tahirovic, predsjednik Saveza logorasa BiH, organizator mitinga, kazao ie za ~j,Dnevni avaz" da se ocek u j e dolazak oko 20.000 ljudi.

I Yom J osipovicern 0 konfe-

srno s prHrvatske

mo porvrdu i od Borisa Tadica, predsjednika Srbiie, te Bakira Izetbegovica, koii bi po rotaciii u !II vrijeme trebao biti predsjedavaiuci Predsjednisrva BiB - istakao je Tahirov ie. ispred BBI-ia - k:aZe Tahirovic, Naglasio je da ie za miting zarrazena dozvolu MUP· a, a od Ministarstva saobracaja KS dobiverio je rj esen je 0 ob lIS ta vi sao braeaj a oko BBI-ja. . Imat 6erno svoie redare, a policija ce raditi svoi dio po· sla. Od gradana oeeknjemoda budu dostojanstveni kao i uvijek do sada Ee cia !le';e bi· Ii problema. Skup ce bili okoncan u 11.30 sati. VeIiki b roj !lev Iadi ni h organizaci j a nas je podrfuo. Konacni cil j mi ti.nga je da se na !leki nann skrene pazu ja s poi':i n ioca n a Zrtve, kako bi one bile u foku· su svih dciavanja • kazao je Tahiravic E. HAIAC

Ministars IVO za boracka pi tan j a KS od da nas u vodi dezurni relefon kako bi pripadniei borackih populaeija koji .zbog bolesti i godina Sill' rosti n isu u mogucnos ti doci do prostorija ovog millisrarstva, mogli dobit! adekvatne in fonna ci j e, pren 0 si Fena.

Uueden de2urni lelelon
Kalona "Marsa mira"

Ministarstvo za boracka pitania KS

Teatar u sudnici
• Zidom zelimo poslati medunarodnoi vnosti da smo i rnitingom poruku cijeloj i domacoj jami svi sviedo-

Pripadnici boracke popu lacije, osirn telefcnskog broja 033/562-273, dcdarne informacije moC! ce dobiti pozivom na de.zurni teldon 033/562-183, wakim fadnim danom od 16 do 18 sa· ti, saopceno je i.z Pres-slu· zbeKS.

IzmJeDe USaObraCa)U
Kako ie saopceno iz GRAS.a, od 9.30 do 11.30 sari doCi lSe do izm j eua u odvijanju iavnog gradskog prijevoza u glavnom gradu BiH. Izmjene se odnose nil ITa" mvaisku liniju 3 lIidZa BaOCarSija,a tramvaji Ce biti preusmjereni preko oKremiCe Zeijez!licka stanica, dok Iinija Zeljeznicka sranica BasCarlija neeesaobra.cati. Al1lobuskalinija Vijeeni· ea - Dobrinja n oba smjera saobraeat ce preko mOSla Skenderija do lerrnina\a Trg Austrije, dok ee aumbusKe linil e ko je pola.ze s terminala Dom Arrnije biti pr..:usmjerene na lerminal Park.

Konacni cilj
- Ocekujemo da dodu gradani iz Sarajeva i iz drugih mjesla. Imamo najavu da ce doCi au mbus i iz P ri j ed ora, Kozarca, logorasi iz Omarsh, kao i iz d.rugih krajeva BiH. Okupljanje ce poceli u 9.30 sari, a u desel pocinje izjailnjenje Mladica, SIOeerno gledali pmem LED ekrana

Gmpa pripadnika Z~ske brigade ArIllije RBiH krenut ce 9. juia it Zepe ka PotoCarima, gdje ce se pridmziti kololli "Maria mira", sa.op6eno je iz Organizacionog odbom. Za ,,MarS mira Borak - Zepa - Srebrenica" za!nleresirani se rnagu javiti na brojeve061/190-9S5,

ZeDliaCi BreeDa. iDla

06 Jn26-498, prenosi Fena. Prijevoz do Zepe, odno· s no Bo rka, odakle ce kren u· li mars, os iguran je 9. j ula u sest sari ispred Hlmerexa" ns StUpU u Sarajevo. Svi uce· sllici trebaj II ponijeti vreCe za spavanje, dok su hrana i smjdtaj osigurani ..

PORTAL-komentar

dana

Spiricev vozac od dnevnica nap.latio J 3.000 KM, KwleSin blizu 9.000

•••• L.1
sredstva potrosio

- Pa, majka mu staTa, zar je tako tesko odredi Ii kam l.!! U budl:etu SI.! planirani rro~kovi i i_J sve sre potroS! vise 01:1 predvidellog, sankcije. Obu.Slaviri dok ne izmiri iz vlas Ii tog diepa 0 no~to je preko miere. . {ajsa ajsa)

BurhanSaban u saradnj i sa TVSA na Nisitima je snimio SpOI za pj esm u "Srebrenicka", za koj l.! je nail h ali z napisao IJIl.1Ziku,[eks[ je djdo Amine Silj.ak·J esenkovic, a aranZma!! Eldina HuseinbegoviC':a. - Spot smo radili malo vise od deset sati. V ri jerne je bilo malo hladnije, sto nam ie i odgovaralo zbog Iematike pjesme. Svi su radili volontecski, a posebnu zahvalnos! dugujemo TVSA. Mislim da

POrUHamalHama da n-su same
je cvaj SpOt najbolja poruka maikama Srehrenice CIanisu same - k..ie BUlhan Saban, koi i do daje da j e videozap is rdirao Emir Z. Kapetanovic. Spot bi trebao biti za· vrlen do cervnka, a premijerno ce bi Ii prikazan na TVSA. - "S reb renicka" je radena na bosanskom, lurskom i engleskom jezik u i svi <5eje moei besplamo skin uti s imemeta· kale Burhan. D. Z.

Burhan Saban snimio spot za pjesmu "Srebrenicka"

pogledi
RAZGOVOR

Dnev~i am, p onedjeli~~. 4. julVsrpanj 2011 .

5

Ako do katolickog Bozita [udima u BiH ne svane,. nece im svanuti nikada, smatra Kacin
Kada BiH bude okruzena Hrvatskorn, koia de do kraja godi ne potpi sa tisporazum 0 pri dru zi vanju E vropskoj unij i (EU) i zavrsiti referendum, Crna Gora dobije datum za poretak pregovora, za sta ima velike ~anse, te aka Srbija dobiie status kandidata do kraja godine, svaki polinear u BiH treba poceti sanjati strasne snove 0 svoioi buducnosti,

IMi Oli i" _ri da iH I Ie aru a
Ufinalu uzeobranioca naslova Rafaela Nadala sa 3:1 u setovima
Naj veda zvi iezda j ucerasnjeg dana vjerovatno u citavom sviieru bio je Novak f>okav;c. Sjajni srbijanski reniser u final u treceg gren slerna sezone, po pel; ie put ove godine dobio spanea Rafaela Nadala, kompleks mu je nab io vet da vno, a sada je j05 i osvoiio svoiu prvu ritulu na Vimbldonu. Dckovic, koji ce ad danas biti na prvoj poziciji ATP liste, prvi put u svoioi karijeri, u prethodnih se" dam rnjeseci izgubio je samo iedan rnec, i to protiv

Jelko Kacin, clan Parlarnenta Evropske unlle

rail Uimbldona
Rozera Federera (Roger) u polufinalu Rolan Garosa, a upravo mu ie pobieda u tom duelu bila potrebna da obori rekord Ozona Mekinroa (John McEnroe) u uzastopnirn tr ijurnfima na pocetku sezone, Novak Dokovic do sada je osvo jio tri gren sl ema, u z ova], dva puta je bio najbolji u Australiji, Tirulorn u Vimbldonu dosao [e do broike od 26 osvojenih ATP tumira, Novak je rodeo 22. maja 1987., a prvi turnir osvojio ie 2006. A_ C.

Novak Dokovic

Trenutak isti.ne
Ovo je za "Ooevoi avaz'' izjavio J elko Kacin, slovenski politidar j clan Parlamenta Evropske uniie (EU). Kacin upozorava da.akc do katolickog BOliea eve gcdine liudima u BiH ne svane, nece im svanuti nikada, - T reba sacekati da Crna Gora dobije datum za pocetak pregovora ; da Srbija dobije kandidarski status, Tek onda ce se neki opametiti, probuditi i pi tari se zas [0- nas nerua, M islirn da ie to tren u ra kist ine kada se BtH moze probuditi, Nazalost, do rada je jos poIa godine - kazao ie Kacin. On porucuje da nije vazno kako ce poljsko predsiedavanje Uniiom imati utjecaja na BiH, nego obratoo. U tome je, krle, bit svih problema, ier sve dok se BiR ne pro b udi i ne formica svoie instirucije, tesko je pitati sra ce Poliska napraviti za BiR. - Zbog ovakvog odnosa bh, poli lieara vrlo [e rnoguee da B j H ostan e crna rupa n a BaJ kan u. To zavisi S3rno od BiH, koja samo mora odl uei ti leli li bi ti erne rupa ili ne felL Kako sada izgled a, nek i p oli tiea r j ci ne sve cia BiH bude crna rupa ..Pr-

-H Dostala d-O nTE.RPA-e
Sporazum 0 ustanovlienlu Medunarodnog udruzenla policijskih akademija
Federalni rninistar unutrasnjih poslova Predrag Kurres, zajedno s predstavnicima 21 policiiske akadernij e iz isto toliko zernal]a, potpisao [e jucer u Istanbulu sporazum 0 ustanovljenju INTERP A-e, Medunarodnog udrufenja policijskih akademija, Prema rijecima Kurtesa, policiiske akaderni je iz lemalja Evrope, Aziie i Afrike ovirn sporazumom su se obavezale na razm ien u iskustava i uzaiamno pomaganie, " Vee je dogovoreno da ce iduce godine u TUISkoj, s obzirorn na to da ie za predsjednika asccijaciie izabran direktor policijske aka" demije iz ove zemlie, biti organi ziran p rvi sas tanak INTERPA-e. Tema ce biri nacini edukaeije policajac.a na akadernijama [e razmjena iskuSlava - kazao nam je

Ministar Kurtes u lstanbulu

Europslli parlamenl POdrial ce SrbijU
Jelko Kacin srnatra cia je hapsenje Rarka MJadica bila same prepreka za Srbiiu, koia je sada ukinuta, - Srbij:u do statusa kanelidata vodi implementacija 0 jeo og akcio nog plana. Dd naprelk. 109 plana zavisi sve. J a n.e suml1jam da

ceo Evropska

kornisija dati preporuku, I micemo Srbiju podrzad u Evropskom parlarnentu. Ali, na kraiu 0 rome odluc;ti drzave clan ice. Sve doll. bilo koja od njih ima rezerve,. taj eiIj oj je po s[ign u t - rekaoi e Kacin.

Kacill: Siraslli SlIovi

ce

erna rneni, ona [0 nije rnisljenja ie Kacin.

Neozbiljne elite
Kacin upozorava da EU stvam uviete da se politicka eli!a u BiH probudi, dade sebi i poene se ponailari

odgovorni]e, No, dcdaje dasve dok BiH ne bude irnala vladu, a u to; vladi minislarstvo polioprivrede, koie sada neroa, poruke su da se mdi 0 neozbilinoj politickoj elit!' EKARALIC

Kurles: Velika korisl.za bh. policajce Kurtes. On dodaje dace Policijska akademija u Sarajevu imati velike koristi od ovog sporazuma, jer ce putem INTERPA"e nasmvoici i pol icajci iz BiB lei !!" prestizne svjetske akademije na usa vr!lava n j e. E K.

Sta drugi pisu

Dnev"; avaz, ;r>£)",dj,rjak.

4. juIVsr!~,mi 2011.

moz· aik

U posjeti porodici stradalog Emira Halilovlca

Brzinom od 140 Hllomelara na sat proletio Hroz uodopad
Q;tltUmph
Dzeb Korlis (jeb Corliss), 35-godis!1li Australac, izveo je i snimio svoi zastrasujuci let u svicarskim Alpama. Za vrijeme Ierenia brzinom od 140 kilometara na sat, nasao se svega merar i po od Ii rice, a velike ;;U m II problerne zadavale rurbulenciie, Iako se za let priprernao s koro godin u, nile pred vi dio

Zastrasujuci poduhvat Australca

vodopad koji mu se nasao na p utu i koji ga, n asrecu, n ij e dekoncentrirao, Os tao [e II soku kada je p rosao di rek rno kroz vodopad. . Nisam lnao kakav ce efekt irnati voda na mole odijelo. Bilo je tesko sve vriierne d ria t.i pravilan polozai riielai let jed pored stijena koje su U obliku slova C. Ovo ie bio vrlo precizan let j pravi izazov - rekao j e Korlis,

Uhualila dilete HOleIe padalO S deSelOgSprala
baka ;=0 Ire- ~ __ nutak nepaznje

Slucajna prolaznica

Dvogodisnju dievojeicu u Kini Dzamg Fangju a..vaIa je
~~

__

I sama je rnajka i kaze da j e odmah pomis lila na svcg sedmornjesecnog sina, _I ednom ie pao sa stolice ; prokrvarila mil je usna,
~ -...,.., __ ..--,

bio je dovoljan cia se dijete prib I iii prozoru i padne, Bah ju [e cs [avila da spava u krevem, zeliel~ je provieriti [e li veli na krovu zgrade suh,
se u 0 ruci lHIlazi u kri ricnom stan j u. Mo·

Dbjelv~i ~ic. Djevajcicf/ se u balnici nalali u kriticnam .s/anjll a sta se tek dogodi pri padu s desetcg sprara ... Vidjela sam sta se dog. da i da ce djevoieica pasti, Krenula sam prerna njo] i uspjela sam je uhvariti - ispricala je hrabra zena.

Roditelji nastradaloq rnotocikliste pet godina zive u tuzi, ali i u ubjeaenju da
Proslo ie pet godina od tragiene smrti 2S·godiSnjeg Ernira Haliloviea iz lukavackog naselja Modrac, On [e kao clan Mmokluba ,,Paklen;
vozaci" iz Lukavca, vracajuci se s m 0 to diad e, u sud a ru s autcmcbilorn u Brijesnici

zak ioi nije pretrpic vece ostecenie, ali pri padu su jo] [e tesko nastradali abdomen i prsna supljina, Uhvatila ju ie Vu f)uping, kola ie pri 10· me slomila lijevu ruku,

Gradonacelnica saHom udarila serna
GradouaceJ uiea grada D.va. na Fil;pinima, Sua Duterte (Samh), pred TV ka me rama ie udarila Ioka· In og 'e rifa. Par"ddaksal n a, hrjela je smirili siruaciiu jer su 5tanov!!ici prijetili nasiijem.

Nsobican nacin smirivanja strasti

Za petak je bile zakazano rusen j e !1elegaln ill nasel [a u ee!vrti Agdao, GradonacdniCll je trazila 0 dgod u izv~e!l ia od dva sa ta, ali ru s.i teIj i i poLicija nisu joj to odobriLi. Izgubila je zivee. Zbog udarca su ie suspendirali, ·a 'azrootri! ce hoce Ii je smijenici s duznosli.

Velikoj u Doboj- IS\Qku zadobio teske ozljede od kojih je pao u kOIDU, iz koje se, nazalost, niie probudio. Roditeliima Ismetu i £nisi tuzlanski ljekari saopeili su vijesr da je Emir klinicki

mrtav i da mil nerna spasa, Od roditelia je u UKC-u u Tuzli nakon duzeg i ljudskog razgovora za rrazeno cia donesu resku odluku, da se [etra i bubrezi njihovcg sins Emirs doniraju cnima koji na eve organe ce.kuju godinarna i od i'ega za vi se oj ib ov j zivoti.

Jalli borci
Em irovi rcdirelii Ismet i Enisa Halilovic pravi su borci, Isrnet je 50postotni RVI, dV3.puta ranjavan, a Enisa je u Armiii RBiH bila ITI godine, [aki su bore; bili i kada su trebali doriijeti odluku 0 donijeli veliku, aliIjudsku odluku, prisralisu na doniranje organa svcg sina, sto je doniranju sinovljevih organa. Piraju se sla je s donorskom mrezom u n.asaj drzavi, apeluju na liude da svoje organe iii organe svcjih najmilijih rrebaiu donirati da drugi ~ive. heroj Siva, I j IIdstva, sto us tvari i jes te b io.

Herojski tin
Ismer i Enisa, skrhani bolom za sinorn, tada SU,prvi u Bosni i Hercegovini,

c in

u bh, javnosti ocijenjeno

kao

spec

• Hrvoje B iii';,. celrdesewgodisuji :taposlenik HHrvatskih aUlOcesro." iz Cerne kIaj Vinkovae-a, u POtl:azi ie za Onurom Du.zom iz Turske koj; ie, koje Ii sluC:ajnosti, roden na isci darum kada ion. Zeli mu vraliti izg-ubljeni novae i dokumentc. Ovai po!renl Covjek da sa.cia je prooasao izgubljeni novae pel PU[3. Svaki put ga je VtaI;a v1asuicima.

U okviru humanimrne akcije "Dana.s vas sl uz;", pjeva': N eno M uric j U cer se u T ravniku okubo kao konobar i prikupljao navae koji ide za pomocoboljelima u BiR. Mu" ric je konobarisaa od 12 do 14 sari u popularnom "Urbau City Clubu" u Tr.vniku. Volon leri ,)0 rvoren e m reze'~ u sarado j i s ugostiteljskim obiektima u Travniku pokr· en u.lisu akei ju pod na~i vom "Dan as vas sl u.ii" u kojoj su utestvovale poznate li;;nosti koje dajusvoi dopri!!os ta:ko sto nekoliko .sati kODObarisu., a sav zaradeni novae ide

neno murlc Honobarlsao U"Urban cnu Clubu
'6

Humanitarna akcila .Danas vas sluzl"

Maric s volol1lerima "O/vorel1e mrete" kao pomo': onima kojima ie najpO[rebnija. NeD 0 M uric dobro se snas30 IOko m d vosame akeije, ali je priznao da je rauije imao iskus tva s kono b arisa D jem. K. K.

Grupa sarajevskih planinarn dopu tovala je iz Grcke, gdje su osvojili naivisi vrh Olimpa - Mi[ikas, "'isok :2.918 merara. . Uprkos jakom vjetru, planina.ri &11 se bez problema popel i na nai visi vrh Ol.impa ; !ako oslVarili eilj - !=ao je Za Fenu ~emsudin Lokmic, predsiednik Plani!1.acsko-15rnu. Carskog druSlVa "Lisin", koji je bio i voila uspona ns Olimp.

sara]UJe na oUmpu

Planinari

mozaik

Onevn i ,VilZ, rmnedielja~. 4. iuli/Srparuj 2011,

7

Sta kazu poznati
Oliver Stoun

Dugonjiei (a sredini) S HaliloviCima: Bili i USlaliprijalelji (F"": H. t.Ii4

Polilika nilll diklira DUDI
- Poli tika ie dosra dramaticno utiecala na moj zivor, Neke od svojih ramih uspomena iz -,~- ...-'" Vijetnama prenio sam u filrnove cvod smrti" i "Roden 4. jula", U filmovirna se, ipak, vise '-""'-'--bavim aktuelnim ternama.jer Zclirn iskazati kriticko rnislienje, kao gradanin i umiernik, Svjeuspom8lre stan sam da ne mogu mijeniati politiku svoje zemlje, ali smatram da ie neophcdno da iska:rem i argumenriram svoj StaV, (Arnericki rediudj za ,,~lemje nO'lJOsri")

loran Milanovic

iZlJDrima DiBle

nema razlDDa da se s

-Imam rnisljen]e 0 USpjciDOSU HDZ-ove I vlasti 1.1 protekle C~uri godine, al i ako ta stranka rnisli da je uspiesno vodilazemlju, valjda • L• bi im 10 b iraci trebali honorira ti, te nema ra- Milanovlc.: zlcga da se s izborima oreee do novembra Na Imam mlsljenJe to upozoravamo svi, Cak i liudi iz Evrope, (Prcdsjedllik SDP-t1 Hrwl$ke za Juranifi IiSl")

Dragan Nikolic

leleuiZUi

ne UDlim glellati sebe na

- Pri vatno ne volim gledati sebe na televiziji, zbog toga sto uvijek nadem neku manu.pa Cal<: i nesro SIO mozda drugi ue vide. Onda pocinjem -.-~'" ukazivau drugima na moje greske, tako da se [0 ne isplati i ne valia Ali, ill i ramo pogledam ponekuepizodu Medutim, ne volim poslije svake scene i dana snimania pogledati sra sam uradio, (Glumac za "Blic")

St a kazu u naro d u
y Y

I.:::::::::,j redakcija@avaz.h

1":/'1 iiii 1133/281-393

- Strasno je ono SIO sam procirao u jueeras!ljem izdaniu dnevnih novina kako su se boga tili eak i vozaei nasih poli ricara Osim raznih pomocnika, saviemika, sekrerariea, i vozaci su dobivali svoj kolac. VOUlCNikole Spiriea same od dnevnica u zemlji je naplatio 13.350 KM. Halal ti viera, postenjacino! A ia,
penzicner, koiisarn 40 godina gradio 0"" drzavu, danas jedva sasta v Ijam krai s krajem. ((;j';41ac K_ L. iz Tuzle}

I UOZaCima nJihOUllolaC

Vremenska prognoza

4.7.2011.

su donlraiucl organe svog sma, donijeli lspravru, odlllku
N ekoliko dana nakon TOga 1.1 UKC-u u Tuzli ie uraderia prva kadavericna rransplantacija u naso] zemlji .. Izveli au je tuzlanski lje-

[asminu Mulamuiicu iz Brke kod Hrckog. Svi oni danas five norrnalan 2"1vo'[.

Slomljeno srce
- !ita god da kazern, malo je za gest koji su za rnoie zdravlje i livOI dali Isrnet i

kari.
Jedan bubreg Emir. presaden je njegovom komsiji Isrneru Dugonjicu, koji je rih dan a ccek ivao prvu di jalizu, drugi bubreg je transplantiran Hairudinu Ko-

Enisa, Pel godina je proslo

vaeu iz Tuzle, koji je na di[alizi b io p unih deser godina, a j etra j e presadena rnladicu

orkako iivim s bubregorn njihovcg sina, Vodim nor" rnalan £i vo ~ bez di jalize, i zato irn se za ovo nicim ne mogu oduziri - kazao flam je Ismet Dugonjic, s kojirna SII i

prije operaciie Halilovici bili priiatelii kao 5[0 su danas, Ismet i En isa kazu da su ponosni su organirna sina spa. ili trojicu Ijudi i sro znaju da u rim ljudima zivi njihov Emir. - Mi zivimo s n3S0m boIi, koja nam je slornil a s rce, Cujemo se s ljudima koji iive S orgauima si na, isplacerno se, oderno na meZ8r, proucirno Farihu, U Brij esn ici s 1110 po digl i spomenik sinu u obliku locka od

aa
BANJA

sto

LUKA
TlfZLA

26

26
ZE;:NICA

27 ..

Emir Halilovie; PmranB smrl
motocikla, jer je volio motere, nije volio brzinu, ali g" [e otrgnula od nas kazu neurjesni roditelji,

nesreca

H. CAlle

Da II Sle Sllgll na uasem DrOdaJnOm m]eSIUHUDIU Dn8Uni aUaZ? UHoUHO DlSle naZoUlle nas na le.I.. 033 281382 iii 081731408 I nalUrainua dneuna nouma bll ce dosiauliena

nama u jutarnjim sarima se ocekuie kratkotraina rnagla. U drugoj polovini dana umjeren razvoi oblacnosti uzrckovat ce posliie podne u Bosni riietke lokalne pl] uskove. PD.NEDJELJAK
....1.2111. .lITlJIUJETUJPElUitlJlE

SARAJEVO 26

30

GOR$E
26

29

od 1O'C IlO 2fl'C
Dt£1M:lH.HRATmE

: UTORAK ! ! .AfT~m&F'EJl'.A_1UIf

"'.~II.

; SRIJEDA
7,ltlI_ .lJTAAN.n:"fOWeFl'JifLIl\e
iii.

: 0118'(; 002iJ'C
=

011 8'{:. 00 17'C

od 23'C ~o:l(l'C

: 01118'C do 28'C

OIE'lN:.re:IS\RK~

OhtVYIlmRRIlnH

odZ2'C do 29'C

BIOMETEOROlOSKA PROGi'lOlA

_

Povremen, pov~ana nJoblaka mogla bi negaliYno ulje,ati n~ ~spo· lalenie, ali te po 10mo. lallYall"juci nesla nilim temperaru rama, te~olle kodl osietljivi~ osoba i))3~ bi" slabije, izralene, Opea sli~a. i dJlje je relati,no rm'olin~, a tokQm suncanih perigd~ neophodno je I)Ilvesti racu n, 0 z~tiU od UV zraeenja.

Grad S<lraj~vo
Iziazak 5.09

4, 7,2011,
11Iaill &37

8
420.000 K'M ukupno 100.000 KM UPl'lU351lje opremanje 68.950 KN- namjesta] 50.000 ~ kupovina auromobila 30.000 ~ kupovina masina 10.000 KM Iavenrar 20.000 KM policiiska oprema 141.000 Khl ugostiteljska oprema

Dnevniavaz,pon~djelja~, 4. julVscpanj 201

t.

tem ..e

TrOSlIoulPO Slaullama

Cijene namjeiifaja niie 18 skura 50 posto

Potrosnja energ.enata u BiH kosta 66, aparata 90 posto od prosiecne cijene u EU
U BiH se moze kupiti najjeftiniji namjestaj u cijeloj Evropi, On kosra 54 pOSIO od prosjecne cijene narnjestaja u

U HiH· Iii_namlBSalvI··:· _ .....IB n ·
CilBnB naJniZB u maMBdOniJi

Eurostatovoistrazivanje

0

cijenama

Evropskoj uniji, To su glavni rezultati istrazivanja kojim su obuh vacene cijene 2j 00 vrsta potrosacke IO be i usl uga u 37 evropskih zernalja, 1;0ie je proveo Eurostat (statistick i ured EU). Prema Eurosratovom istrazivan] u, zemli e jugoistocne Evrope irnaju najnize cijene, sto i nije neka utjeha ako uzmemo U obzir da su na ovorn dijelu kon tinenta i najnize prosiecne place. Na hranu i bezalkoholna pica odlazi 20 peste potrosnje, pet na alkoholna pica i duhan, Getiri na odjecu, a iedan posto na obucu, Te cijene najvise su u Norvesko], a najnize u Makedoni j i i T urskoi, U BiH, cijene odje6e jednake s u oni rna u EU, ob uce su nesto nize i indeks im j e 93

Ciiene su poredaue po indeksu kako hi se mogla napraviti usporedoa s ciienama u ED. Indeks vedi ad prosieka u EU (100) ima IS evropskih zemalja N ajniZe cijene su u Makedoniii, Albaniji, Srbiji, Bugarskoj i BiH. peste, dok su hrana i pica dosta jell tniii za nase gradane, 7S i S8 pOSLO od cijene u EU. Ciiene struje, plina i drugih energenata, nsmiesraia, kueanskih aparara i elektronike naivise su u Danskoj i na Islandu, Potrosnia energenata u naso] zemlji kosta 66, apara ta 90 pas to ad pros jecn e cijene u EU, dok je ciiena elektronike jednaka onoi u zemljame Evropske unije, s. Sa.

NO!fa19rada inslillil;ija u MQslaru.: Pocillje ~premaflie

MOSTAR Planirano oprernanle nove zqrade insthucila BiH

za s·gUranja, odriauanj i gOSital)stuo 420.000 HM
Samo za ugostitel js ku opremu bit ce p otroseno 141.000 KM
odrzavanja i pruzanja ugosri-

SDec
• Predsjednik SDP-a Bill Zlarko iagumd:Zija odlazi P.a sami t Partije evropskih socijal ista (PES) i Kom unisticke partije Kine kao cIao delegacije PES-a koiu predvcdi PI' edsjednik PESos Pol Nirup Rasmusen (Nyrup Rasmussen), prenosi Fena, Tokom trodnevne posjere Lagumdziia ce imati broine susreta, saopceno je iz Centra SDP·a BiR za informiranje,

N akon SIO je S Iuzba za zaiednicke poslove instituci]a BiH kupila zgradu u Mosraru vrijednu 8,6 miliona KM, dio novca koji je ostao od deset rniliona plan iran za kupovinu ovog obj ekra bi [ 6e u IT()5e!! na njegovo opremanje. Tako je planirana nabs" vita dodatne opreme za porrebe unutrasnieg osiguranja zgrade, njenog tekuceg

tel j skih usluga, i to u iznosu od 420.000 KM. Vije6e ministara BiH u jul u 20 I O. d oniielo je 0 dluku o ado bra vanj u projekta nabavke objekara za smjesta] instituciia BiH ad 2.000 metara kvadratnih, Nakon toga uslijedila je odluka drzavne vlade, kojom je odobreno 10.000.000 KM za kupovinu tog objekta,

S1uzba za zaj ednicke poslove pravda je postupak jayne nabavke i kupila zgradu u Mo~ staru za 8,.661 miliona KM, Preostali novae u iznosu od 1,338 miliona KM prenesen je u b udzet Sl uzbe za zajednicke pcslove institucija BiR za 201 J. godinu .. ad 420.000 KM, koliki ie ukupan iznos za unu trasn] e oprernanje zgrade, 100.000

KM narnijenjeno [e za kupovinu opreme za prijenos pociataka i glasa, 68.950 za nerniesta] re 50.000 KM za kupovinu iednogautomobila. Za kupovin u masina, alata iinstalacije planirano j e 30.000 KM, za inventar ]0.000 KM, pclicijska oprema kostat ce 20.000 KM,dok ce 7..:1 ugosriteljsku opremu biti izdvojeno 141.050 KM. S. R.

Sjecanje na Drugi svjetski rat

Na udaru predsjednika KG SDA nasli se Smail Toromanovic, Mahmut Jukic ilsmet BeciragiC
Potvrdeno ie nedavno pisanje "Dnevnog avaza" 0 privatiziranju SDA USK od Esada Basagica, prvog covieka krajiske SDA, lz povjerljivih izvora S3zna;emo da i Basagic, nakoll e posljecinje sjed.n.ioelzvrillog odbora stnmke, pripremio smjenu direktora Poljoprivrru, najvise pokazuju opcinske organizaciie Cazina, Bosanske Krupe i Buzima, Da se desavaiu znacajni kadrovski porem.xaji, govori i smjena Asmira Crnkiea iz Bosanske Knipe, dana Kadrovs.ke komisi;e Vlade USK u ime SDA. Njega au B~agic i osta!i uklonili zbog neposluilnosti. emki" je, kako Sill 0 saznali, odbij ao prih vatiti prijedloge!!s Kadrovskoj kornisiji Vlade iza kojih nisu srajali organi stranke. Upruvo rakav oolisticki pC" isrnp forsira &ad B~agic, On je, tvrdi ,,A vazov" izvor blizak SDA, za kralko vrijeme uspio pomoCi najviSesebi - kao predsjednik kamonalne st:ranke izborio se za zastupniCko mjesm u Skupstini USK, a u dogovoru s pIemijerom Hamdijom Lipovaoom i za peziciju u Domu naroda Parlamenr3 FBiR. M. DEDIC

BasagiC hOCeda smiJeni tri d"reldora

Nezadovoljstvo u SDA Unsko-sanskoc kantona

Na Mrakovici je jucer obiljel:ena 69. godi~njica Bitke na Koza,ri. Predsjednik SUBNOR-a Blagoje Gajie podsjelio je da je Bi [ka na Kozari bila. moralni ispit svakog borca, svake cete·, svakog b31aljona i Citavog !larodnooslobodicakog pokreca, prenosi Sma. - ana je neiscrpno djelo i snage i ponosa buduCim pokoljenjirna - rebo je Gajie.

GOdisn)ica BilMe na Hozari

Bitka !!3 Kozari jedna je od ns; veCih bi taka n a bi vsim illgoslavenskim pros[orima u Drugom svjelSkom raw, Vo(!ena j e pod ~ifrom ,,xavet" od 10. juna do 30, ju!a 1942. godine mdi CiilcenjaKozare i Pmkozarja od parrizanskih jedinica i slanovnistva, ier su u prolje6e Ie godine par!i7...a.ni oslobodili terilOriiu od rijeke Save na jugu do planina Kol.Bre i G rmeca,

Becir:agi(; i TorQmanavi(;; Uflaprijediti uslallQve Imje vade ednog zavoda USK mc. Sma" ila Toromanovica, KanmnaInih inspekcija Mahmuta Ju· kiea i dir"kmra Pedago!ikog zavoda Is me m B.xiragiea.· Radi se 0 direktorirna koji su unaprijedHi rod llSta" nova koiima su na eelu, ali njihova stranka irna sada oow nove Ijubirnce. Tako je SDA Velike Kladllse dobila Pedagoski zavod, SDA Klju;: Poijoprivredn.i zevod, a joilse ne zna iz ko; eg Ce grada doCi nasljednik MahrnutaJukiea. NeZBdovoljstvo doss· daSnjim kadrovskim rjeSenjirna, pIellla "Avazovom« wo-

teme

Dn~vni .Vill, pen e.djeljak, 4. julVsrp~nj 2011.

9
I -

Ukratko

ISTRAZUJEMO

Zasto je podignuta optuznlca sarno protiv Dragana Covica

LI

-_I·-a,_
-

-ur s I -0 la -,
1-,'

0 ',I-_'C'__as-I' c' -Iovcm predrnenr, ali se postavlja pitanie jesu Ii optuznicom Kantonalnog tuzilastva Sarajevo srnisljeno zaobideni zato sto su dio koalicije koiu protiv CoviCa - tvrdi Slijepcevic, Lijanovici, koji danas samo Hypo banci duguju vi~e od 35m iIi ona eura, za same dvije go dine u vezli vi lie od 1.000 ~Iepera mesnih otpadaka na koie n isu placal j prelevrnane, iako su to bili obave-

nije tuzno, bilo srnijesno ~~~~~ka~id~~da sto je optufnica podignuta protiv njega, a nije i protiv Lijanovica,
to

-

[anovici, op, a.) prije tite"~;l:~~~(~~~j,l~: pel -sest godina bila ;d,ociDaCka organizaciia. Irnaosarn neke sta!love u Londonu, rnilio~~:';~:tk~e~e zao. Evo, sada, nevi rirnali, tiarav!lo, samo za Drsgana Coviea.__ - istakao je Covie.

Ratni zlocin

SUdenJe U BeogradU ~'i~~:~:

Kantonalno tuzilastvo Sarajevo nije provodilo novu istragu • Lijanovici su ,budzet ostetili za pedesetak rniliona maraka
Sarno dva dana nakon sto ie osloboden svih optuzbi u sJucaju"Eronel" u Mosraru, Dragan Covic, predsjednik HDZ-a BiH, dobio [e

Jerko IUanHOUIC:COUIC nile ID'lu
Jerko Ivankovic Liianovic u iziavi za »Avaz" kazao je da II korist Lijanovi ell 0 is ta 0 ij e vrseno, ni Ii su Li j anov ici os rvarili biI0 kakv u korisr. - Upoznaiuci se s predmetom rijekom odvijanja proteklog procesa, one ilto sam ja mogao prepoznati tokorn izvodenia dokaza jesie cia ni ocito nema elementa ni za krivnju tadasnjeg mmistra finansija, Vierovatno TUZite" listvo i Sud Zele jas jedanput provjeriti postoji Ii ill odgovomost iii ne - kazao je I vankovic Lijanovic, F. K. pred vo di SD P. Portparol Tuz.iJaSiva BiB Dragan Sli· jepcevic kazao je za "Avaz~ da je opruznica protiv Coviea prilagodena istrazi koju ie ranije vodilo o r~a vno !lIzi Iasrvo. - Na osnovu cnoga sto je Ka II tonal n 0 tu zilail tvo zaprimilo cd dostavljenog rnarerijala, odnosno materiialnih dokaza, podignuta je optuznica proriv Dragana Covica. Mi smo nailli dovo· Jjno dokaza da podignemo op minicu zbog krivicnog djela zloupotrebe polozaja iIi ovJaSli. Sve osralo je, wa" Ie, i ncbimo u odnosu na optuznicu. Tuiilastvo nije va dilo dodau!U. isuagu. On 0 se mkovodilo isrragom koju je vodilo Tu:l:ilMtvo BiB i ni· su pod u zimane is rrain e ra· OOje Kanmnalnog tuzilalitva. Ne bih ,ekao da je to opmmica podignma "sarno"

sta, ali ga j e spasila j edn a skolska drugarica Isre godine, pod cudnirn okolnostima, u Sriokorn Briiegu ubio se i biv;i ~efOdiela za uvoz Carinske up rave Mostar Gojko Mandie, koji ie trebao b iti svjedok na sudenju protiv Lijanovica,

III> Sudenje trojiei bivsih pripa dnika dob rovoIjacke iedinice u sasravu Vojske Republike Srpske, optuzenim za rami zlocin u Bijeljini 1992. godine, poeet ce danas pred Odielom za ratne zlocine Viseg suda II Beogradu, prenosi Onasa. Optuzeni su Dragan Jcvic, Zoran Durdev ie i Alen Ristic,

Sv.rsen Gin
Covie je kazao da je novi postupak pro ti v n j ega ponizavajuci za BiH. - Bcjim se da neki ijudi misle ovirn POStUpkom, do kraja, rnanipulirati pravosudem, To je najopasnije za BiH. SIO puta sam rekao, ako je n etko uradio nesro 10k, bio to ja iii netko drugi, neka odgovara. Ali,. isto jako, ako netko POkUS3V3 organizirati politicke, mon rirane procese, onda i on mora cdgovarati, Ne mozerno ici u borbu proti v korupciie ako Ce neki liudi biti iz-

SBK

novu optuznicu u Saraievu. Kantonal n otuzilastvo na teret m u SIavlj a da je zloupotrebom sluzbenog polozaj a ili ovlasrenja osrerio budzet Federaciie BiH i indirekrno buctZet·dr7...ve za skoro 1,9 rniliona m araka omogueavai uci "LijanoviCima" iz Sirokog Brijega da izbjegnu placanje posebne rakse- prelevmana,

III> Prema podacima Zaveda za zapcsljavanje Sredniobosanskog kantona (SBK), krajem maja 2011. na podrucju 12 opcina ovog kantona bez posl a je b ilo 38.371 oscba, prenosi Onasa. Naivise nezapcslenih osoba irna u Travniku 7.303, dok ih je najmanje u Dobreticima 119. Istovremeno, u radnorn odnosu su bile 42.883 osobe, ko]e su bile evidentirane u Zavodu PIO SBK.

38.371 osoba

8ez DOSia

Posjete

Dovoljno dokaza
Apsurd noyog sudskog procesa proti v Coviea je u tome da je OptuZeIl prvi COy jek HDZ-a BiH, a nisu brae. Ivankov;c Li jaDOvie, vlaso ici Mesne industrije "LijanoviCi", za Ciji su interes, prema optuinici, i vrilene rnalverzacije!? Ako je Covie zaista odgovoran, ka.ko mo· gu biti amnestira!li oni koji su ga an gazirali? isti.na, brae. Lijanovic, kao i Covie, lIa Sudu BiH oslobodeni su op!llzbi u

za uajmanie p e d ese t a k miliona rnaraka. 0 ovorn sluclIju "Avaz" je godinama izvjdtavao. Medu onima koji su OlvorellO u.kazivaIi na kriminal Lijanoviea bio je i pokoj!!i bivsi direktor Carinske uprave Federaeije BiB ZelimirZelja Rebac, koji.e pod ogro!!l!lim prillseima u OklObru 2006. godine odluClO na samoubistvo skokom s mostarskog L uckog mosta II N eretvu. Tri mjeseca ranije pokuilao se ubiti skokom s Ti!ovog JI!O-

HaMosu neslan doMumenli?
Predmel "LijanoviCi" KanlonaJ!lom tuz.ildtvu u Sarajevu prvi PUI je iz Tu~ilaslva BiB dOSlavljen 24. ma.rta 2009. go dine. No, Kan tonal no tu~il aSlvo 10. ap rila te godine vratilo ga je Drzavnom tuzildtvu zato sto nije bilo poznaro cija je nadleznosr. Nakon seo je llIvrdeno da j e za ovaj sl uccaj, ipak, nadldno Kamo!lalno tuzi!astvo, vracen mu je u julu 2009. godine. U meduvremenu su se dva tu.zila~ tva prep uC3vaJa zbog n ~-Stanka v.rlnih dokumenam. nad lllkona i naredivati proeese. I sam sve ovo doli vio a kao pr.itisak. .Poslana mi je poruka. Osloboden si u Mo· Slaru, dobi I ces novu optllznicu. Necemo Ii dati mira oi da diiies. To je prijernja i pritisak u kontekstu poli tickih dogo varan ja, onih ko ji nas ovako misle ucjen jivali. Zele nas doves!i pred svrSe.n cin i ova ko 01 aksa Ii svoju pregovaracku poziciju - smalra Covic. F. VELE Helez: Radni saslanak

Firma Od tri zaOOSlena uuezla mesDuriiedno95 miliona KM
Kako je svojevremeno pisal.a "Slobodlla B()sna", Lijanovici 5U putem moBlarske firme "Mega Com" u razdoblju od dvije godine, dakle od 1999. do 2001., uvezli meso u vfi jednos ti veeoj od 95 miliona KM. Ta firma iroala je direk rora i samo tri zaposlen a! Iako n isu imali nikakvih proizvodnih kapaci lela, U 10 V ri jeIj'le b iIi su naj yeti uvoznici mesa. Kasnije je otkriveno da je "Mega Com" zapravo regis trirao bi vsi vozac Lijanoviea te da su upravo LijanoviCi fiktivno otkupili cjdok up n ikon tillgellt mesa od "Mega Coma", koje je, nar3vno, uvezeno bez placanja carinskih 0ba veza. Lij aflOviCi su meso vdjeOOoskoro 100 miliolla maraka knj i2:ili !,:aorepromaterijal za m~ne preradevine namijeajene za izvoz, a kas!lije su jedva dokazali da Sll wezli samo milion maraka mesa. Nadal je, Lij an.oviCi s u 2002. godine osnova!i firmll MI-MO,. kojojsu formalno iznajmill proi;:vodne kapacilele i uposlili vlastite radnike. Nakon tri godi!le poslovanje je prekinuto, a osnovana fl1'ma :"Fsrmkd-'. MiliO.!l.ske dugove oije p,euzeo niko. -

Helez U

Ne daju

Gavic:

mimira

III> FedeuLni mipistar za pilanja boraca i invalida odbrarobeno·osl.obodilackog raIa Zukall Belel!, su tra ee u Srebrenici odrZati raOOo- kOllSul !ativni sas ronak s kan ton aInim ministrimaldirektorima upra va za pi ranj a b oraca i in valida odbrambeno-oslobodilaCkog rata, pren os,; Fena.. Ministar Helez takoder ce posjelili Memorijalni eentar Potocari, saopCio je Ured Vlade FBiB za o d nose s iavnosc u.

SrebremCI

Klub poznatih

Aldin Cenan

prlmOranSam Dralill DOIIIIIIU
Utni profit poduzetnika i bivseg fudbalera Zelieznicara i Sarajeva
hue i prezime: Aldin Cenan .. Datum i mjesto rodenja: 17. seprernbar 1975., Sara" jevo .. Gdjefivite • s roditeljima, podstanar ili imate vlastili dom: Vlastiti dom. Bracno stanje: Sremo ozenjen, Bitni datumi u Vasem Ziv· otu: 26. juli 200S. - rcdenje sina. Koji automobd vozite: ~,Rex[On~';', Kako se odmarate: S perodicorn i dragirn prijateljirna. Omiljeni muzicar: U Bosni ima mnogo dobrih muzicara, a od mladih Armin Muzaferija. Volite Ii kuhati: Ne. NajdraZa knjiga: "Vratimo se gospoda ru", Ornilieni pisac: Sulejman Bugari. Umjetnik kojeg cijenite: Dino Merlin. Za koji klub navijate: AC Roma. Koga biste poveli na pusti otok: Suprugu, leste Ii Ijubomomi: Da. Sta najpriie prirniecuiete kod osoba suprotnog spola: ON. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite H se sportorn: Rekreativno. Omiijena hrana i pice: Klepe i "sprite". Ko se brine 0 Valiem imi-

10

Dnevniavaz,ponedjeljak. 4. j~lVsrpanl 2011.

tern e.

Korumpirano pravosude na strani Krste Furtule

Faik Zultic u utorak, 5. jula, definitivno ostaje bez svoie kuce u ulici Arsenija Carnojevica 33,. u bijelji.nskoj mahali Selirnovici
BijeljiJ1ae Fail.< ZulCic, povratnik u rodni grad, u UIOl"ak, S. j ula, definiti vno os mj e
bet

Jini ,- a o rani a

Cena": Srelno olen/en
diu: "Ex.it", "Evollllion«. Volile Ii iei u 50pillg: Ne. J es Ie Iisujevjerni: N isam, Imate Ii kucnog Iiubimca: Da. :§::oji [e Vas ilvotnl moto: Zeli drugorn vise nego sebi. Va.s naibolii prijatelj ie: Sup ruga i pcrodica. Pratite Ii politicku situacij u: Prirnoran sam kao i. svi, Da imate 15 minuta vlasti, sta biste prvo uradili: Donio zakon 0 sportu. Biste Ii ucestvovall u souu re alnosti: Nik ada.

ja Camojeviea 33, u bijeljinskoj rnahali Selirnovici, Osnovni sud pristupit ce izvrseniu pro esude i u pos jed u vesti novog vlasnika Krstu Furtulu, koji je od 1996. do 2001. godine Zivia u ZulCicevoj kuci, Tim cinom hie ce ozvanieen neshvatljivi sudski proces i orimacina priVlI me imovine, Biiel] inske bosnjacke i povrarnicke organizacij e uputile su Osnovnorn sudu ape! u kojern lraze da se izvrsenje odgodi i uradi rev izija cii elo g sluca] a.

svoi e kuce

u ulici Arseni-

Zal benipostu pak
Da podsjetimo, Zweic je u procesu povra ta privatae irnovine uredno vraric svoiu imovinu, ali je Furtula privatnorn ruzbom trazio naknadu za sredstva uloz.ena u njegovu kucu, Iako je tuzba b ita pravnc neosnovana, Zulcicev advoka t D ragisa Ristic uvbCi ga u nepotrebni proces koii on gubi. U fulbenom postupku, drugostepeni sud potvduje prvostepenu presudu.ali sa zakasnjenjern blje obavijesr Zu]cicevom advokatu, pa ie zb~g kasnjenja daljnji Zalbeui p ostu pak onem ogucen, . Prema presudi i zateznim kamatarna, dug je presao 40.000 KM, pa je Osnovni

Dneunl8iU·8Z
081...142...015
SKUPA STRU]A ~"Elek· Irodismbudj!!~ Zenica pnvatiziraa je njen direkoor. Uspia je il; IOvremena bici dabar sa SDP-om, SDAiSBiR, ispll!lj avaj uti Zelje i z.apo~liavai uti u ,;ElekITodismblldji~ ad Retine sestriene (profesar geografije) do bi v.rekamonalne ministrice poljop{"ivrede, re je stekao zaSciru biweg federaLnog miniSITll i bivSeg direklOm "Eleklropcivrede". Gospodan sudblne n,emOCnib racinika, tro~ babalO S1"edstva reprezenrocije po ugostiteijskjm objektima iliromZDKi SBK. lam nam je skupa srruja! pri vrednike i bori se za Ilj ihova prava, dok njegovi radn lei !lisu prim iii !! 01'0] gOdinl ni j ednu placu. Ko kog;l ovd;e foliIa? Aferim, miIIistre, i rn i irna· rno diecu. SRAMOTNE ZARADE-Notarske zarllde Slvarno su sramota! Obieni radnlk zaradi 5.000 ili 6.000 godi~nie, a noraei 400.000! Pa, pozavidjeli bi im i dileri drs>ge! POLITICARII NAROD-Na~i poJi ticari odose n a more·, puni para., a. narod trazi po komenjeru. j e, nazalosT, taeno. eim nacad potne maIo misliti, nasi 10, povski poli ti ca!"i upiru prstom u

RS i prohleme

kod Iljih,a uSlvui na taj nacin sarno skrec\l pazn j u naro da sa svoj e nesposobnosti i lopov luka. NEMA Najp.rije mora· rno dostiCi rralen.i n iva drzavne W"edenosti pa aplicira ri za EU. Oceki va ti da o-"akvi kakvj je" smo udemo u EU pa da i ona nmjera na~e poIiuearo da urede dria vll, naivno je i nema nika" k 1'0 realno po· krice. NEREALNA

Hrsta "UgledniIl a Faill gradanin trecegreda
Presudu u korist FllftuIe donijela je surkinja Vinka Musladin, koja je ITi mjeseca nakonloga preSlaIa biti sUlkinja, 810 sllmo dokazuje kOrllmpiranosr pnvoslld.a u Bijeljiui Kmo Furrula j.e "uglednik" koi1 da·

POKRICA-

Faik ll/UHc pred svojom kucom: Idalje traii pra vdu sud kucu stavio na licitaciju, some min istars rvo dodiielilo na kojoj se poiavio sarno Fumu je Zulcicevu kucu za SEa" rrula, koii kucu kupuie za novanje, No postoji pisani tr31.000 KM. Ostalih 9.000 ag da mu je bilo ko odobric da KM bit ce narnireno u utou ru kueu invesura,a pogororak plienidbcm Zulcicevih vo ZulCic s Furtulom niie pokrernih srvari, irnao uikakav obligacioni - Iako Furtula nakon Deodnos, Furtula je samoinicijajtonskog spcrazuma i dolaska tivno dovrsa vao niegovu kucu, s podrucja Sarajeva nije rnoda bi tek godinu kasnije dobio gao dobiti status izbieglice, randobrenje za stanovanie od OMI"ja i, navodno, odobrenje o d Opscine B ijelj ina da k ucu U dovrili. Za sve to vrijeme , Zulcic je kao i7.bjeglica plaeao kirije, dok je Furtula besplamo, bez osnova, koristio njegovu kutu " kaZe Salem Corbo nas ima stan u novim zgr· iz Udruzen ja .Povratak". adama pored kasarne uBi· F ai k ZUici6 istice d" je jeljini ikoji je rodbinski, pripak nudia naknadu, ali po preko supmge, Velan s J ovom oejeni svog sudskog vjeillaka, Timorom s Hidze. Faik arhi tek Ie Mirsada Izita. T aj Zul cie j e B o~n ja k, povraiznos bio ie 7.500 KM, a ZulCic mik i gradanin tfeeeg reda j e n u dio i vise, illlo bi veeinu u Repllbliei Srpskoj. ugradenoga morao mijenjati.

Sud ie, medutim, uvazio same daleko vecu procienu F urtulinog vjestaka Taj iznos ZulCic

niie rnogao platiti.

Vjerovao advokalu
" Jed riostavnc, n isam imao toliki novae i nadao sam se da ce pravda ipak biri na mojo; strani, Vjerovao sam advokatu, Sudu, ali sam
rokorn process vidio da nije-

dan moj svjeclok, nijeclan prijedlog, jednoslavno nisu bili prihvatani. Ako budem morao, izaei eu iz svoj e kuce, ali neeu pre.slati da trazim pea vdu " ka2.e Z ulcic. Tako je Krsto Furrula pll· tern Suda POSlaO vJasnik Zulcieevena kute na ime unu· traSnjeg mallerisanja, humauimmog pri kljuCka e1ektriene energije i ugradenih polovnih prozora, vrata i keramii':kih ploCica. E. MUSH

U Biljanima uskoro otvaranje dzamije

ObillezaU8nle gOdiSnliCe Siradania bOsnlaCMih CiUi 18
U Biljanima je 10. jula 1992. srpska vojska pobila vecinu Bosnjaka ovog. sela
lua dZ:unija s dvije mllllare izgradena u osmanlijskorn stilu. Vi~e od dva mjeseca ce6ri slikara ispisuju kaligrafijll i omamemiku u un ulra~J"!josri ovog vjerskog abjekm koji imerijerom podsjeca na Begovu d':;;amiju. - U Biljanima je 10. jllla S ve j e spremn 0 za troOOe· vnu manifestaciju ,,Biljani· si· mbol srradanja, ali i ponosa~, kojom se obiljeZava godisnjica naj vefeg SITadan ja civila u clalini San ice u ljelo 1992. go· dille. Desetogjula u ovom kljuckom dZematu sVeCano ce biti orvorena monllmenla· 1992. srps.ka vojska pobila veCillu Bosnjaka ovog sela. Tog daruma podsjeeartJo ja" VIlOS[, a i sehe, na najteie dane u povijesti ovog kraja is rice Ermin ef. Vuckic, gIavniimam MedZlisa IZ Kijuc. Ef. Vuekit dodaje da je potvrden i dolaz.ak reisa M u-

~--~------------;

OCEKIVANJA
- N ij e reaIno oceki vau. da ce EU pl"imiti u ZlI" jecinicll drfavu koja je u sam om vrhu Evrope po kriminalu i korupdji, a [0 je BiR.

SKRETANJE PAZNJE-Ovo

MINISTAR

I

FOLIRA-Ministar poijopri" vred.e Lijanovif saZalijeva poljo-

Oiami/a u diemalu BiJjani kQd Kljuca stafe ef. Ceri6a, z.atim amba· sadora prijateljskih zemalja Ie kanronalnih zvanicnika. M.DEDIC

teme

Onevni, am, ponedjelj.k, 4, julVsrpanj 2011.

11

RaSpod)ela prihoda
U prvih se~! mjeseci ove godine prikupljeno ie ukupno dvije rnilijarde i 809 miliona KM in d irek tnih poreza, Priho di su rasporedeni: • Za finansiranie instituciia Bili 340 miliona KM • Federaciji Bili 1,266 miliiardi KM i 29 miliona KM purarine • RS 637 miliona KM i 19 miliona KM putarine • BIcko Distriktu 70 miliona KM i milionKM ne KQ v~cevic: Sumnj~ u krivicrw djeJ~
(Fele: M. Lugit)

Dodik je govorio luter 118 Mrakovici

S'SO ce Irailll -SHl)ucenJe Iz S
Najavio da ce od organa stranke zatrafiti da sa SDP~om BiH ne konsfituira vlast Izbornipobjednici

(Foro: D,

Slo/l>lol

Entitetski predsjednik Milorad Dodik

UIO Zbog rnalverzaciia prilikom uvoza i izvoza oraha

D~scirns i post pall rotiu 52 s uiben~lIa
llvezli u BiH veliku kolicinu oraha iz Ukrajine, Rumunije i Moldavije, koji su onda izvezeni kao bh. proizvod u Tursku
izvjesta] Tuzilastvu BiH zbog sumnie u pocinieno krivicno djelo, porvrdio je jurer u Banjoj Luci portparol VrOBiH Ratko Kovacevic. On je podsjetio da su ti sluzbenici 2009_ gcdine uvezli u BiH veliku kolieinu or" aha iz Ukrajine, Rurnunije i Moldaviie, koii su onda izvezeni kao bh, proizvod u Tursku, time s u os receni budzeti oak zernlje i Turske. - Orasi koji su se uvozili u BiH prijavljivani su po vrlo niskim cijenama, pa im je carin ska vri jedn OS[ bil a mala i placene su niske dazbine, a prilikorn izvoza izdavan je obrazac da su [0 proizvodi BiH - dcdao je Kovacevic.

Predsjednik RS i SNSDa Milorad Dodik izjavio je j u';er da j e vijes t 0 suspenziji SNSD-a iz Socijalisticke intemacionale (SI) bornbasticno saopcena, da ne rnisli da je to v:lzna vijest i da je SNSD u razgovorirna 0 saradnji s nekim mocnim pa-

ueienjujesaradnjom sa SDP· om BiH, pa ni SI - rekao [e Dodik.

On ie najavio cia re od organa stranke za trazi ti da sa SDP-om BiH ne konstituira vlast,

SOP i SDA llrenun u "GilCeme nepOdObnih
U

Dcdik je rekao i da suspenzija glavnog ruzioea BiB potrebna i da je (0 ujdurrna koja ide daleko sire, odnosno da su SDP BiH i SDA henull u ,,6scenje" svih nepodobnih u BiH. - Prvo su to uradili s Hrvatima, pa sad, POSTO mone gu kolektivno sa Srbima, pokusava]u pojedinacno, Nasroje cia se RS prikaze kao pr-

M ilorada Barasi na ni ie bila

U prava za in d irek ruo oporezivanje (VIO) BiH protekle sedrnice pokrenula ie discipl ins ki pos rupak pro u v 52, sl uzbenika u Sek tOII.Iza carine zbog telil) povreda sluzbene duznosti prilikom uvoznog i izvoznog carinjenja oraha u 2009. gcdin i.

Dob,ili otkaz
Neki od njih vee su dobili otkaz, dok je protiv nekoliko sluzbenika podnesen i

Dobri rezullati
On je kazao da se, uz spomenute, cdranije vode 92 disciplinska postupka

protiv slul!benika UJO. - Kovacevic ie naglasio i da ie u iunu na j edinsrven i racun Uprava prikupila rekordna 542 miliona KM bruto prihoda, s to j e za 18 POSIO iii 83 miliona KM vise nego u istom mjesecu lani i 13 POSIO vise od planiranih prihoda, On je ocijenio da je to reo zul ta [ brojnih m jera koje ie u posliednja cetiri mieseca poduzeo v. d. direktora Miro Dfukula. B. SPASENIC

oblern, a ne oni - rekao je Dodik. Prema niegovim rijecima, Barasin j e prosao razliCite peri ode, gdje je bio predstavljan kao iunak i gdje ie bio rniljenik federalnrh medija, • Vidjelo se da su ti medii; i napravili aferu oko svega toga. U svakom slueaju, tame nije lake raditi - zakljucio [e Dodik, - SNSD se lie rnoze usloviti ulaskom u vlast sa SDPom BiH i ovo ie naibolii nacin da se to ne desi ni na nivou BiH ni na bilo kojem drugorn nivou - istakao je Dodik .. On ie podsietio da SDP BiH vee cetiri-pet godina 10bira u Etickom komiteru SI protiv SNSD-a uto !ito je SNSD 2006. godine usao u zaiednicke insIirucije BiH sa, navodno, eksuemno de· snim partijama kao SIO je SDA. - Kada smo 2006. godine bili izbomi pobjednici, u inle RS uiili smo u zaiedniCke Ofgane, jer, da nismo, OHR bi nas opmzio za opslruis an ie za jednickih ins ti tucija. D a lie govorim da ie danas SDP BiH u koaliciji sa is!Om tom Suankom demokratske akci· ie - naglasio ie Dodik,

rtijarna,

kao SIO je [edinstve-

uro

na Rusiia, stranka mira Purina.

Vladi-

Nevazna vijest
. Preds ta vn ici evropskih socijalistickih parti ia koji siede u Sl nigdje ni nisu na vlasri i zato ne mislim d. je to vama viiest. S Jedinstvenom Rusijom sigurno cemo u nareclnom vr-emenu potpisa.ti medusuanacki dogovor 0 saradoji - rekao ie Dodik novinarima oa Mrakovici, preno5i Sma. On je najavio da ce od organa srtanke zauai!d da se, na njegov prijedIog, SNSD iskljuc.i il sr. - Od tog clanSNa nismo ni inlali koris ti i mislim daje politika SJ, koia ie godinama dominirala sviietom, i dovela sviiet u krizu. Mi ne mozemo domoEri da lias iko

Valentin lncko za beogradsku .Politiku"

Ako ja nesto zamjeram, onda je to antidejtonsko ponasanje, 8tO Dodik neki put radi,. rekao Incko
Visoki predsmvoik u Bill Valen tin In eko (Inzko) izjavio je da se meduoarodna zajednica n€ce upJirnti u fonniIanie vlast.i u BiH i da su price 0 ukid an iu en ti tets kog glasanja samo spekulacije. - Medunarodna zaiednica sigurno se nece upLiwti u formirnnje vlast:iu BIH. Slav medunarodne zajednice jesle da domaCi akleri moraju sve viiie preuzimati odgovornoSt kako bismo se mi mogli povuc;, A sto se lice ukidaoj a emi telskog glasao iu, to su, ipak, sarno spekulacijerekao je Incko u jucerasnjem inrervjuu,,.PoliEici'[~ a pr-enosi Fena pozivajuCi se Ta[ljug_ N a konS[3tacij u da ONOreno manifeslira nesimpatiju prema predsiedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, locko je reho da. ie Dodik "bio velika nada poslije Dejtona", ali da on ..stvarno razvlaci zivce i meaunarodnoi zaiednici i u Federaciji BiH". - Ako ia odto zamjer'm, onda je ro an[idejmnsko po" n asan ie, sto Do dik [ldd pu t radi, ilije n" ivici toga - re,kao je visoki predsravnik.

DUdiK,Ie blouellHanada, sada nam razulaci 2iuce
na

ll!cko: Nema ukirJ8nja entile/skog glasanja

spec
• Kako bi bili identificirani nacini za napredak u poboljsanju polozaia romske zajeclnice u nasoj zemlji, BiH i Ewopska komisija dana, u Sarajevu organiziraju seminaro inkluziji Roma: pur napriied za Bosnu i Hercegovinu., preom; Fena. Giljseminara je razgovaro prioriretima polidte i konkretnim izazovima za efikasno podsticanje integracije gradana koji pripadaju romskoj zajednid.

12

D~evni aym, pone.djeljak, 4. lulVsrpanl 2011.

p a no r.ama

HUMANOST Bosniaci iz Danske pornazu svojim zernliacima

. -Ii z rr _8 . J ~~UD~em_lS e.. r8 d__-U ~_
sestcclena porodica iz Teslica godinama zivi u alternativnom srnlestalu u Zepcu • Realiziraju i druge akelie pornocl

B szen

ne Pecanima

[Foro:

Q.

$Joinii;}

Prijedor konacno dubio bazen

MUCeDOrod-c-az-C
Predsta vni ciorganizacije zakucat lie ovih dana , na vrata Dzenana Fazlica iz Gradacca kojem ee biti uruceno 1.800 KM za jeCeoje, a 2.400 KM osigurano ie za stipediranje cervero d jece iz Kaknja,

Kompletan zavrsetak radova naredne godine
Novoizgradeni bazen na Pecanirna, najvecern urbanorn naselju u Prijedoru, jucer ie nakon svecanog orvaranja primio prve kupace u vanjskorn dijel u kompleksa u kojem se nalazi olimpiiski i bazen za
djecu. .

otuoril- sezonu
picerija,

Prui IiUoaCi

u Prijedoru, najavio je da ce u sko ro n a rasp olagan] u b iti i . Kompletan zavrsetak radova na ovorn kompleksa Ire ba oeeki vati nare dne godi ne kada ce svo j a vrata 0 tvoriti i savremni hotelski objekat u kojme ce uz 31 medemo opremljene sobe biri i vel n es cen tar i za tvoreni bazen. M.Zg.

Dusko Saganovic, direktor firme "Bol di ng in VeS!", koia stoji iza gradnje bazena

Sta mi se (ne)svida u Olovu

Izbjeglicka sestoclana porodica F azl ie iz Teslica koja godinarna xivi u alternativnomsmjestaju uZepcu u starusu socijalno-ugrozen ih lica zah val ju j UC! organiz.adji"Most-Bro" iz Danske konacno j e vIasnik zernliista na kojern ce, uz o becan j a 0 pcine i v;sih resornih minisrarstava, rnoci zapoceti gradnju kuce ..Predstavn iei organizaci je koju sacinjavaju Bosnjaci sa privremenim adresama u Dansko] porodici Fazlic kupili su 750 - kvadrata zemljista u rnjestu Ljeskovica kod Zepca za koiu SI.l iz organizacijskcg fonda za pcmoc izdvojili 7.000KM. Fazlici i Bosnjaci Danskevjeruju dajeprvi predus-

StiPendirarue dlece

n-

-Bro" Faruk Jakie, Efran Ba-

nja,

Predsravnici

"Most-

rakovic i Ramo Begic te zavidovicki imam Merzuk MeSic, koii je koordinirao kupovin u i prnnalazak adekvarne parcele priie kupovine, obisli su parcelu i iskazali uvjerenjei uadu da ce nakon visegodisnj eg Iupo alternativnim smicstajima Fazlici konaeno dobiti svo] dom. ranja

Predstavllici Drgauizacije "Most-8rD" na placu zavrsetka starnbenog 0 b iekta Izeru Kraj inleu u T eccaku. Zahvaljuiuci Bosnjacima
Danske petociana porodica Zigic iz Zenice dobi [ce kupa-

nog sprata kuce. Porno': za
adaptaciju
fa IIpucena

stambencg

objek-

Posiije animacije sportskih kl u b ova os rvareni su zavidni rezultari u raznim sportovima, Ono SIO mi se ne svida ie upravo to ~10 spor IS ka u druzen j a i klubovi nemaiu zajednicki pros to r. Tako hi svoje pastojanje mogli uCinirfjos bliskijim gradanstvu i onom dijelu populacije koia rnoze pronaci sebe u sportu, - Obican covjek je nekada imao rnnostvo nacina da prnnade sebe u raznirn aktivnostima, Takcder, volio b ih uskorc vi djeti u tienu rasvjetu u Olovskim Lukarna. Takva investicija bi smanjila brei nezgcda nil. magistralnom puru M-18

Oloullia LuMa baz ralulala

lov da zapocne gradnia kuce ispu n jeri re da ce na dJ ezne opci nske sluzbe preuzeti dalje rjesavanie ovog pita-

Preds ravnici Bosn j aka ovih dana provest ce i akciiu

rilo, a porodici Smajic iz Visokom zapocet te zidan je j ed-

j e i porodici Becic iz Bihaca, dok ce povratnici Srnajlovici iz Doboja dobiti krov na svorn stambenorn objekru, R.AGIC

Festival nacionalnih manjina u Prnjavoru

i novinar koii prolazi kroz centar naselja - kaze Azem Selimovic, radioamater i novinar
upenziji,

S.Mi.

Iz SVicarske do Srebrenice

Povodom 0 bilje"avanj a 16, godisnjicesrebrenicke tragedije, clanovi "BosnjaCkog bicik.!istiCkog kluba" iz Svicarske b iciklima su krenuli iz Svicarske do Srebrenice. Njima ce se, !lakon nekoliko dana u ausrrijskomgradu Insburg pridruZiti biciklisti sporrske sekci je dZema ra OV-

BiciMrst-i:Mimaraton
spec

og grada, kojiee prodtiZi Ii do Cazina, gdje ce odmori.ti, a n akao raga sa cazinskim b iei· klistima, rradicionalnim bi· ciklistickim mararonom Bi· hac - Sreb renica, kren u ti Ita Memorijalnom cenuu Po· wOlri, kako bi u ovaj memori· jal s rig-Ii 10. ju1a u popodnev. nim satima,pille Onasa.

Drugi festival aacionalni rnanjina "Mala Evropa", koj; je odrl:an prmeklog v'i· kenda uPrnjavoru, okupio je v i"e 0 d 500 ucesnik a iz 14 kulrurno-umjetnickih drustava iz BiH, Hrva!ske, Iralije, Srbije, Poljske i Ceike. Festival je poteo defile-

Ucesluoualo u-se od 500 ucesniBa
om ucesnika ulicama Prnjavora, nakon cega se povorka upmila ka SRC "Borik", gd je su se utesn ici festi vala pr~dsravi.li svojim koreografijama, koje su odusevile mnogobrojneposjetiocefes[ivaI a kao i brojne gosle. - Znacaj ovoga festivala ogleda se u ti n jernei da sm 0 mi sredina u kojo] vee viSe od vijeka livi ve1iki broi naroda i narodnosri, zbog cega smo i dobiIi taj epitilet« Mala Evropa". Upravo ~bog toga ueLn.i! cerno sve da svoju "Malu Evropu" sacuvamo,. a sactlvat cemo je sarno ako nasravimo da cuvamo nasu Ira did j u d u gu vise od StOIi"

nu godina i dazivimo u miru i toleranciiji kao:lto je bilo i dasada· rekao oam je Darko Tomas, nacelnik ops tine. Svoje ladovoljstvo nisu krili ni brojni gosIi koji su iz drugih zemalja dosli na fes[ivaI, keji bi lrebao da postane uuislicki brend ove opstine. D.C.

na mOgU zaradlli n~ ZaraZi)B
Pfe m da je 0 rvore n tek prije Ifi mjeseca \I proslori· jama koje su mu nakon 20 godina vracene na upOlre· bu, Iivanjski Klub penzio· nera ie, p rerna ri iec im a tel· nih Udru.zenja penzionera pred zatvaranjem, jer upr· kos upola nizim eijenama pica nego u ugostireljskim objektima, oe mogu laradi· ti ni za reZlJe. Zamjenik predsjednika U drul.enja livanjskiJ:! penzionera Augustin Cov;': kaze da u Klub ne dola.ze ni neki najzeilCi zagovornici njegovog osnivanja, a n.i sam nije :sigman !ita je razlog nedolaska penzionera .. Racuna da je svemu ponaivise kriva niska penzija

Klub penzionera u Livnu pred zatvaranjem
kod vise od 70 posto cjanova pa sebi ne mogu priusliri izlaske, a smatra da ima i podjela medu penzioneri" rna na ~'nas.e" i "'njihove~) le izbjegavaja druZenja. Prostorije je penzionerima vralila OpCina, a Klub je opremljen novim namjdtajem i sad imaju sve osim gostij U. A. K.

Berba borovnice po brdima oko Srebrenice pocela je pemaes.!ak dana kasnije nego pre,hodnib godina,jer ie tek dozrela za b er b u, pise Sma. BeraCi kaz\l da je rod zna en 0 slabiji !lego lalli na &1:0 su uticale skoro s!alne padavine ovogproljeca. Svakodnevllo l7upe nez.aposlenib iSla.rijih Illjeilt3n3 idu u berbu borovnice i uvece jeprodajuposestmaraka za kilogram. Org:mizovanogo!kupa borovnicenema.

Zgrada Udruienja penl/onera

unsko-sanski kanton

Dn~vni ava" PQnedjeljak. 4, julVsrpanj 2011.

13

"Musalla 2011" u Sanskorn Mostu

Odriana promocila mOnOgralue uAJuatouica"
Dogadaj koji bastini susfinu islarna

lele DOn Uo DOlirenuli oralali 01 cni Ii
V'

BOSANSKAKRUPA

Neoblcna akcila trojice rnlestana Ljusine

Sa promocije

II

Sallskom Mostu nifesraciie, Istaknuto jekako se radi 0 dogadai u koii bastin i sus tin u is la mana ovim prosrorirna, a coje da sevjerom ipokornoscu Bogu mogi.l savladari i nai,reZ3 iskusenja s kojima se COy·
[ek suocava,

U sklopu manifestaciie "Mu~alla 2011" u Sanskom MOSlU cdrzana je prcmocija monografije "Aivatovica" Istovrerneno, O[VOren3 [e i izlozba "Lica nasilja" koia govori o urb icid u nad ob j ek tim a islam ske ar hi tek ture n a podrueiu USK tokom protekle agresije, Izlozbu je pripremioMuzej USK. no-vjerske manifestaciie "Ajvatovica" govorili su preds [avnici T ra vn ickog muftijstva i clanovi organizacioncg odbora te rna-

a

znacaju

kultur-

Vodenica na potocitu Ljusina je dotrajala i vet odavno nije u funkciji • Zele omogutiti rnlestanlrna da samelju lito na starinski nacin
takoder dotrajala i nisu u funkciji. Mehmed Kedic je dosao na ideiu da sru[ii srari mlin i napravi novi, U svorn nauru u dobio je podrsku od Hamdije i Zarifa te su zajednickim snagarna krenuli u ostvarenje svog plana. Da prica bude jos zanimlji vija, sva 0"0 jica su pen zion eri U sedmoj deceniji zivora i vole raditi ova] posao koii ih vraea u da vna v rem en a, kad SU potocni mlinovi bili neizostavari dio fivota. Rekonstrukciju vrse vlastitim sredstvirna, a dobro bi im dosla pomoc i osralih miestana. Niihov prven-

U centru bosansko krupskog nas eliu L jusina, u z sami regicnalni put, u toku je mala, ali paznje vriiedna akcija rrcjice rnjestana. Ham-

atrakciju iii sagraditi nesto nalik ugostiteljskorn objek-

Monografija "Ajvatovica" , izda ta u povod u cdrzavanja 5UU, manifestaciie, u slid i rijeei govori 0 ovom dcgadaju. Travnicki mufuja Nusret ef. Avdibegovic istakao je kako izrnedu "Ajvarovice" i "Musalle" postoii neraskidiva veza, M~D.

cu.

Kameni irvanj
Nama treba

Malonogometni turnir u Cazinu

dija i Mehrned Kedic te Zarif Harcevic nedavno su pokrenuli akciju rekonstruk-

-Nismo feljni spomenika na nekadasnja vrernena ni ri resroran sa srarinski m
izgledorn.

cije starcg potocnog mlina, Stari rnlin, koji je ru pOSlOj· ao desetinama godine, bio je potpuno dotraiao i da u niegovoj blizini nije bila jcha na koju se naslonio, sigurno bi ga voda davno odnijela,

Ostvarenje plana
N a potocicu Ljusina posro]e ios ce!id mlina, koia su

Bit ce dostupan suima
za sve,

Graditelii se nadaju da ce do ramazana za vrsi ri voden icu. N aglasavaj u da ce njihov rnlin biti dostupan svima, kao sto [e to

nekad bilo, KIj UC 0 d vodenice n alazi I ce se izn ad VIata, a rasp ored koristenja bit ce porljednak

Hamdija pripfema kamene irvlljeve srveni cilj je omoguciti mjestanima svog naselia da samelju zito na starinski naci n, a n ikak 0 uspos ta vi ti

mlin koji ce bi ti u funkciji i gdie ce svi koji to zele moci sarnljeti pseriicu iii kukuruz. Zelimo nekadasnii pray! rnlin na poroku, sa karnenim zrvnjem, Koristimo karnen od sta rog rn I ina, kao i badanj za vodu. Iskorisrit cerno SlO god mozemo sa prijahljeg rnlina, kako bisrno koliko-toIi ko usredjeli . rekao nam je Mehmed Kedic, Jedan dio karnenog dijela rnlina bi [ ce poplocan sa euvenim liskovackirn karnenom iz cazinskog naselja Liskovac, koj i [e ravnog ohlika i crvenkasre beje.

lalbolla eHlgB LeliC&CaUSeuiC

S ..JAPIC

t lafj()vi p~tJiedlli{;ke ekipe
U organizaci j i cazinske Mjesne zajedDice Gornja Koprivna od:rZan je 18. memori· jalni maionogometni mmi!- "Salib Orner" cevi6·Gomja KoprivlI" 2011". Turnir se odrm va u znak sjee· anja na rahmedi rna· Kar8lit: jora Saliha Omer.;· NajtJolji evica, dobimika zna· !lalmall eke Ziami liiljan, koji je poginuo kao Elan komande 5. KorpusaArmijeRBiR Na turn iIll ie uces rvovai a 35 ekipa, 3 nakon cetiri kru ga takrnicenja, prvo miesto osv_ojla j e eki pa i

Sa posljednje sjednice OV Velika Kladusa

Na sjednici OpCinskog vijeta Veli.ka Kladuh jed· noglasn u po drSku vij.ecnika dobile su Odluka 0 i~mjeni i dopu!); Od!uke 0 komunal· nom redu i Odluka 0 komu· nalnoj naknadi, javlja op einski portal. Vi jete je j eclnogl asn 0 prih valilo i Od! uku 0 da va· nju u z.akup poljoprivrednog zemljiSm u clrzavnom vIas· nislvu Ila p odrucju opCine, Odlu ku 0 izmjenama i dopu· nama Odlllke 0 statusu ne· po kremost i, N a Sjedn iei j e jednoglasno donesena i Odluka 0 \ltvIdiv3nju jav-

POdriMa OdluCi 0 MOmnalnO) naMnadi
nog imere:;a. za potpllnu ek· sproprijaciju. Razlozi do· nosenja ave Od!uke su stva· canje predus]ova Z3 realiza· dju hiswrijskog projekta "Izgrad n j a kanalizacionog s isrerna i regulaei ja I'ije ke Kl adusnice i Gra barske". Takoder, usvojen je j Plan finansi j skog p osl ova· nja JZU "Gradska apo!eka" za 2011. god.inu, uzobavezu da obavi uskladivanje sa 08· !alim ustanovama kojima je Op 6ina osni va':: visi nun ak· nade Cl.aoovima i predsjed· niku UO, kao i vi sine roplog obmka uposlenika.

Lelic&Causevic iz cazinske MZ Pro5iCi, dnlga je bila ekipa Pivnice iz MZ Donja Kaprivna, rreee mjesto pripalo je Bra va.riji Muric,. a cervrw ekipi MZ Polje&Caf· fe bar Galija. Epiter najboljeg golmana lu rn ira ponio je Salem Karalic,Cian pob jednicke ekipe, N agra.dni fond za ovaj rUl'nir iz.:nosioje

1.7S0KM.

Spec

S.J.

Vijecnici mll~ge ~d/uke jedIlQ!l/asQO usvojili

• U Carinu je odrian sastanak direklOra Uprave Ci· vilneza§tite USK i njegovih samdnikasdefovima opCin· skih sluzbi. Razgovaralo se 0 vaznim pirnnjima iz oblasti ci vilne zasli te koj a se nalazi n a margin i pazn je m Ilogih Ilivoa vlasri. Bilo je rijeei 0 Zakonu 0 za~Litiod poZa.ra iva· trogastvu" provodellju prevemivnih mjera .zaSli!e, orga· n izacij i s IrUk ture Ci v·ilneza~tiIe. S. J.

14
OBILJEZAVANJA

Dneyni a~a~. pone,dj.eijak, ... 4. iulVsrpanl 2011.

S ar

a. ev s kl k an' to n
J., .

Oranala Ubi a sedmer ciuila dOllsu brali lresnle
BUD je strasno
- Grana fa ispal j ena sa

Godisnjica

stracanla rnlestana Kobilje Glave

Ne mogu da shvatim kakve su to zvijeri pa da ubilu nevine civile i djecu, kaze Hamed Memeledzija • Amira Mekic kritlzirala Tuzilastvo BiH, ler sporo procesuira krivce

Takmici/o

SIl

Odrzana tradicionalna"Nemilska
U organizaciji Odreda izvidaca "Safer Ribic" iz Nemile, vise od 200 izvidaca i p Ian in ki iz D oboia, Graca nice' Sirokog Briiega, Sarajeva i drugih miesta Bosne i Hercegovine, te gosti iz Hrvatske okupilo se tokom vikend. ria tradicionaln om takmicenju izvidaca pod nazivom "Nemilska alka". Izvi daCi SU se III km icil i u skauts kim disci p linama popur kretanje po nepcznatcrn

vise

do 200 ucesnika

alka"

nidbDUi sara]aUSlli' iZUidaCi
terenu uz pomoc karte i busole, vezivanj U <;vorova, sigo al izaci ii, podizan iu i ruseniu sarora., U konkurenciji 17 ekipa, prvo mjestozauzeo jeOI "igman92"s Ilidze.drugo rniesto pripalo je Ol-ju "Vcdopadi Orahovica", a rreceplasirani ie "Siroki Briieg". Najuspjesnijirn izvidackim alkarom za 2011. godin u proglasen je Armin Hadfic izDoboj-Isroka. E.M.

U vogoscans korn nasel j u Kobilja Glava jucer su clanevi porodica, priiatelii, rodbi na i brojne delegacije obiljezili 19. gcdisniicu cd kad a j e agresorska gra na ta ubila sedam mjestana ovog nasel]a, medu Kojima ie bilo troje djece. Ubila ih je dok su brali tresnje.

Poljina

usrnrrila

je rnoju su-

Nakon burne sjednics

N a posljednjoj sjednici opcinskog vijeca Novi Grad vi j ecni ci su usvo] iii dok ument okvirnog budzeta Op Cine za period od 2012. do

Uijecnici DU noui Grad USUDjili DIlUirni budiel
2014, godine,

Nakon

dckumeur je usvojen jedncglasno.

v is esa rue i b ucne raspra ve,

E.B.

otuorene radlonice

prugu Farimu, snahu Eminu i jos petero mojih kornsrja, Izrnasakrirana tijela slika je koia mi vee 19 godina lie da rniran san. Prvi sam dosao u pomoc, bile je strasno - kazao ie Hasan Hadrovic, Vahida Korman kazala flam [e da je u trenutku kada je pala granara bila na tresnji s rahmetli Fatimom Hadrovic, Ostali SU bili ispod tresnje, - Nisarn cui. detonaciiu, samo mi sedim ukazao pred ocima priie nego sto sam palao Dijelovi tijela ubijenih bili SU oko mene, Suprug mi [e pcginuo, a ja sam bila resko ranjena - rekla je Korman. Hamedu Memeled.iiii

tog dana poginula je kcerka Adela, Imala ie 14 godina, Kako nam je kazao, branic [e kcerki da ide brati tresnie. - Tada nisarn mao da je otis Ia. Kada sam ie vidio na rnjestu rragicnog dogadaja, srusio rni se svijer, N e mogu da shvatim kakve su to zvijeri pa da ubij u neviuecivile i diecu - istakao je Meme-

Im8na Ubilanih
Treceg jula 1992_ godine ubijeni su Adela Memeledfiia, Fikret Avdagic, Muamer Delalic, Kadir Korman" Vahid Hasanovic, Emina Hadrovic i Fatima Hadrovic, ledzij a. Medu ubijenorn djecorn bio ie i sedarnnaestogodisnji Fikret, sin Ibre Avdagica, Ibm se iucer prisierio kobnog trenu tka od prije 19 gcdina. Kaze da je predosietio rragediiu, ali da i pored toga nije mogao pomoci sinu, koji je u prvom trenutku davao znakove zivota.

IIUO-a allrUiSia IISuietlo"

... Nevladina organizacija altruista "Svietlo" organizirar ce orvorene radionice za mlade od 14 do 24 godine sa i bez umanjenih sposcbnosri, Ponedjeliak, srijeda i petak rezerviran isu za urn j etnicke radio nice, a u torak i~elvrtak za drus tvene igre, Sve radionice odrza vaju Sf od 10do 14sari, a zainteresiranise mogu iaviri na broi telefona 033/711-535,. E.M.,

Adem Sienar U.d. nUObranioca
Odlukom Opcinskog vi,eta Vogosca, Adem Sjenar bit ce u narednih 60 dana vrsilac du.znosli pravobranioea ove opCine.lako mu ie iSlekao cetverogodisnji ma,ndat, on ce tu funkciju obavlja!i sve dok ne bude ;>.avrsena proceduril izbora nOvog celnika OpCinskog peavobranilastv •. Es. M. Olkrivena spome~-obilieiie

Odluka OV~a Vogosca

J ucer je otkri veno i spornen-obiljefje ubijenirna, a rokorn otkrivania Arnica Mekie, predsiednica Udruzenia civilnih zrtava rata opcine Vogosca, upurila je kririku Tuzilasrvu BiH, ier sporo procesuira one koji su planirali i 6nlli ovakve zlocine. Obi.ljezavanju su prisustvovali i predstavnici U d.ru.zenja roditelja ubijene djeee opk.oljenog Sarajeva 1992. -1995. godin,e. , E. MURACEV/C

Spomen~obiljezje

erna hronika

o nevn I avaz, ponedjeli all,
4. iulVsrpani 2011.

15

111 DZAI ntervenirali vatrogasci

namle no zapal)en haliC"Gem"
Policija traga za plromanirna, motiv paljevine nepoznat
Patrola je odrnah pozvala

~ Policijskoj SI3n!Cl Modrica. prijavljeno je da su nepozna te osope iz zlatarske radnie "Sarm" u Moo:!rici ukrale per zlatnih lancica i dvije zlatne naru kv ice.

POllradena zla.ara
Odzak

Modrita

Policajci Cervn:e policijske uprave na IlidZi prekjucer oko 355 sati obaviiesteni su cia je izbiopozar uksfe-baru "Gem" u ulici Nikole Sopa na broiu osam na Ilidzi, koji je pod zakupom P. S. iz Sarajeva, pripadnike Profesionalne vaIIOglISne brigade Kan tona Sarajevo' koji su poru stavili pod kon rrolu u 4.40 sari. N a kaficu je nacinjena velika rnaterijalna stern, a izgorjela j e vecina narnjcltaja iin ventara Iz dispecerskcg centra PVB KS rekli su nam da ie u intervencij i ueesrvovalo sest vatrogasaca s jednim vozilom
distribuci j u" . da se u objekt

re da su 0 baviies tili i "Elektro-

prekine dovod struje kako bi se sprijecilo siren ie pozara, Iz Minisum;tva unurrasniih poslova Kantona Sarajevo j ucer su saopcili da se nakon uvidaia koji su obavili policajci, dciumi ruliJac i vjesrak protivpozarnestruke doslo do zaklj ucka da je peru prouzrokovan namjemom palievinom, Policija trenutno trsgaza piromanirna, ac motivu namjerne paljevine iucer narn niko nije mcgao nlsta kazati, Ad.A.

~ Tridesetdvcgodisnji Uzeir P. novcano je kaznjen zbog incidenta izazvancg jueef sat iza ponoci u Odzaku, saopceno je iz tamosnie policije. On se drsko ponasao prilikorn rutinske kon trole saobracaja u Titovoi ulici. Nezadovolian policijskom kontrolom, Uzeir je vri jedao i omajovazavao pripadnike ociZacke policije koji su ga zaustavili i konrrolirali, Zbog amgantnog ponasanja "nagraden" je prekrsajnim nalogom i novcanom kaznom. Ta.B.

HaZnJen ZbOg urlJedanJa Dollelle

OIan nouae I
.. Troiicanepoznatih m uskaraca u 01 ovsko j ulici u Saraievu.priieteci puskorn.izvrsila surazboinistvo nad H. K. iz Sarajeva, kcjem su ukrali mobiteliSOKM.

mObilal

GR'Af)ANI, ZA EUROPU
CIVILNO DRUSTVO POKAZALO PUT KA 'BOLJEM STANJU U POLJOPRIVHEDI
USarajevu, 15. Junili (lye gable II tgfild. parl1ll'ltoota BIH Odriafl Je ~ od veoma ;~~Ih konW:liIllYfllh SllSlanaka predstl'IIICka I;ivIlnog dru§tva I svih moa vtasb 0 polJoPrl'iJ"ed1 i rumlnDm rnzvoju, Jednol 011 RilFlk1ualn.lb lema u proeesu Plidruiivanil! BiH EwoPSkDJ unlJLSasIanlw je prisuslvovao veJlid broj S1n.tnjaka i IunktiOnefa II 8iH. Tokom d<Skusljlll. predStavnid nadleb'lh ml~ ftC! dliaY'AOlTl I enti etsklm 1IN01ma prepoznall. su C3 81H z:aostajillsabulHetsldm 12dva]anjlma za ~Nret:lil iruralJllrazvo" za kDlel~dvaja maJljeoo 5%, dok Europska uni_ia dale vl$e oo41Jlf. bLKl!eta S3ITIQ' za ow obIasIl. PosJanlD parta mana In QI pozvall mlnlstarslVa da iS1:r:Wvanje i pr@OI1l GrOO.."LOO za EvroP~ illfOSl ~ede u par!.1fTIC ntamu praced II ru I obcCaIl del a, V!t na al]ede~m sjeOOIcam a razmalr.lll ovaj dokument sa C1i]em 1l11illa1~ konkteb'llh akclJa na oslVanvim]u pnorItelnln. prePQ1Jka. CMInog,.cIru!Iva, su zadovctjlj verbalnom ~cmPledslaVi1~ V!3sbi ad njll otekl$I d,a Ispune obe~ To SlI, Izmedll .os!alog, obtnYilI\ja p;u!arnena III II BlH 0 dalim IlIQ)Orukamall:edmo.OIlborzapolloPnvredllParl..lmef1IaFBiHlezadanasnaj.lYIoSjOOn leu II ve~ sa preporuJcama gmdrura. Predsta.'ofIki c:MhIg dMiva t:telwju i ptJn alWvnostl za Plovodenje prepaznalih preporuka, IE podI!ku vlaSU za lmplemcnlacl]u pos1o[effll zakooa I haRl1onlzacl~ lIS'r.lIiII'Ije l1[Nili. Podsjebmo, medu DS!1QVTIImPleporullama _Grildana Zit EmIPU~naJaz8 se ~na haRl10nlzaclra IImP!emeniBQja Zakooa Opaqopnvredl, Pfel'llilllli rumlOOO1 taZVOiu BIH kao I jata kOQldlrtaQJ8drfave, eflbtetal !Brt~: OtsInkta u OW1,CitlIastl, )e, ojedOo, I taIl~a" Ell. pre&faom Mltustarstva za ek4nomske Odncse i vatrjSku ~u BIH je lOrIIcJmse5I7' u SaraJevu na .9'1JOda te 18 ksl mjeseci u ~urIOSII pfoll,II CIOnlsall Urad 18 hatrnr.n18C1ju I koofdlMOJu SiStema Piaw..a f'rttISIavmciorvib3g d~ ·su·dodalno uabli I II· uO!vanje Slro¢njaka druSM u proee:s .usda provodenja ,1nadgledallfll pOSlOjeoll i nOlllh liDDfIa • ,_tva,

PredStavnia _Gmdaru za Europt,1",kOj;a DktUllja 390rgammcija

am

cmnog

Znatilino je naillasitl dOl SU prepooJke slnK!n]aka il. DblasIJ pollJPRVrede t nnI oog riJZ\IO]alaSOOV'anena rezultltima obimnog ~a, susreliTla sa relevi3ntnim aklerima II avo] obJ.asti. Vellki bnlt SInlb1]aka II SI'ciJtlu .Gr3dana Z3ElI~ predStavlja CMItIOdruStvo Iwje sYCjimangaZrTIDIJ1. i~rnetocama. poma.,.anjem SlBnj 8, na Iefe n II rno2e j)OIl'IOCi &mistavnlcl ma vladinog selidol3 kIlD pat1Jler II iSplqavan]u zadatalla pre(! kOjrma sa nalaziBiil SastJ.nalI u Sarn,ew je pornDll 00' iZgrlHlnp povjerenJa. izmedlJ vIastll civlhJg dru~ I d.1opnlIluJ. predStavniclma !lbdJrnh ostJtuaja da pcedstrwe SYDJe aJirtIVnOsIi I fRIIleme: sa. kOpma se susrefu, a preds!avn Iclma. ciVil nog dl'tdtva <lase pokafukall l<I.'vnopr.wni partnenkOj 1m;t111 ja.sno zallijevt I znaju kako p(IrI'(tt.

~rom6iH.1e 3flalizom ~

Znafaino til spolDl!lltJlI d3 te se danas, 04 ]ta' 2011. na, 1Stom' m/estlJ okl.lPllillredS\aVl\lCl~IMhnlli inslItUCl;/a i ~lInog dMtva I vOOll! ~1J'l109U oblasLi rada i ~lava'13. OfPhZ8ClJe OklJl)l;ene u OkVu"Uin(:ljilINe Gradatlll8 Europu pretentimt te S'OOfe S13vovs I tall jeve lelerantmm vladlnln Insb'tocljama blirabtl rea!tcijU i posvetenosl. reallliQl pos1aVlJenih ClIJeva II pcoeesu Buropskillnlegmcija 1aicIj31iva. Gmdam za Eurnpu» ~IJa se pod poImMlffptyum spe:c~aloog&mislavl1lka IJI re kCijorn 18 europskeinlegnlO~e B iH

Eurnpske un Fo· II BIH Valentma Inzka.

LIZ podJSIru

knJI]evha SYIldsSle I u saradnjl sa

M.D.A.

16

Onevni avaz, panoojBljak., 4 _lulVsrpanj 2011',

ern- a- r-on- ik a
h-,

ZENICA Nepoznat razlog dlvllanla

PriGinjena rna 'erijaln~ s1ela

Na jednoi od raskrsnica u Zavid 0 v iei rna prek iucer se desio sudar aurornobila "jetra"i"audi" Do nezgode je doslo zbog nepostivanja saobracajnih propisa, odnosno oduzima-

laMie Douriledeni U sudaro

Nezgoda u Zavidovi6ima

II j a prv ell SIVa prolaza, U ces· nici nezgode Jakse su povriiedeni,a na automobilirna je nasrupila marerijalna stem. Uvidai su obavili pripadnici PS Zavidovici,


.~Ea~J[S[

[f~IlWQA tI.lRMDNl1IA

8U1IDIRAlIA YltAlJo.

\'tAr_,

(IIGI1lJItA!

• Al1!MIUlSI([ l.u:UIlII1

-_ ..
ll"
... I. ,

U,u/t

erna hronika

Dnevni avaz, ponedi~llak, 4. iulV5rpa~i 2011.

17

POZAR Naselje Novoselija u Banjoj Luci

Obimna polraga bu rezu/lala

Sve nam je unisleno, a rnl smo se jedva izvukli, kaze vlasnica Fazila Tufekeic
Porodica Tufekcic, koja zivi u banjaluckom naselju N ovoseliia, ostala je U noci sa subote na nedjelju bez krova nad glavorn, u pozaru
koji je zahvatio kucu, U

uzrck pozara jO" nije (U'" vrden, • U SUhOlU U 22.25 sat;
prijavlieno je da ie izbio

k uci jezi vj ela viseclan a porodica Muje Tufekcica (79), ali niko nije povrijeden, dok su narn u baujalucko] policiji potvrdili da

pozar na kuci u banialucko] ulici Urosa Drenovica 22. Vatrcgasci su ga lokalizovali, ali je izgorio kro« kuce i namjestaj, Uzrok ce biti naknadno urvrderi- porucili su iz CJB Bania Luka,

Prerna ri j ecirn a v lasni ce kuce Fazile Tufekcic, u Irenutku izbijanja vatre svi su bili u objekru, a kornsije su prve prirnijetile vatru. - Dok srno izasli u dvoriste, krov je vee bio u pia. menu i dim je izbijao u unurrasniost, Sve nam je unisteno, am; srno se iedva izvukli

- rekla je Fazila,

Ona ie objasnila da ukuci zivi sa slijepirn muzern i kcerkorn ko]a je samohrana majka i ima dvoje djece, kao ida zbog svog materijalnog stan j a nisu u nnogucn 0 Sti d a sami renoviraiu objekt. U gasen j u pozara ucestvovale je devet va trogasaca i tri vozila, a banial u I.'ka policii a obavilajeuvidaj, B.S.

_ClnalSiI Da SIn UudSlle MUSIlu lezeru
Potraga za Antonijorn Bi-

Potraga za Antonijom BRie

lie nastavljenaje i jucer, a poIicajci po novo sa psima tragacirna pretrazuju pcdrucie

iezera Brlian, cije je ispurnpavanje pocelo prekjucer od 17 sati. Nivo vode spustio se samo 20 do 30 Ce!!0 metara,
Osim ove Iokacije, rragaci pretrazu ju ipodrucj e uz ","Stu

Divlji psi koji vee rnjesecima haraju obroncima pianine Majevica prepolovili su stado od 60 ovaca na irnaDjU Tome jankovica u 00DjOj Truovi kod Ilgljevika, Gladni i podivliali psi prek lali su sesnaes t jan jam i sedam ovaca, a osam ovaca izranjavali svojirn ugrizima, Torno Jankovic kazc da ie un isteno vi seo d to ne mesa,
sro jestetaod eke 6.000 KM .

DiUri PSi na rauir PO 011 u lOr S oucama

Donja Trnava kod Ugljevi.ka

Kisranie- Medvida - Obrovac ; podrucie uz cestu KistanieMacure - Biovicino $elo . Ervenik • Mokro Polje • Raducic. U potrazi za sada ucestvuj e vise od 125 osoba, a rnedu njima je 50 policaiaca,
60 pri padnika

spasavanja te 15 vatrogasaca.

Gorske

sluzbe

Policija ni jucer nije iznosila nikakve infcrmacije o po traz i za 17-god isniakinjorn, Kako prenose hrvatski mediji, srnanjen ie protok bilo kakvih inforrnaciia vezani h uz po tragu, Ronioci su prije nekoliko dana na vodno u B rl janskom jezeru p ron asl i Iiu dske kosti, ko j e su poslane na analizu, Radi se 0 dviie bedrene kOSIi, kljucno] kosti i kraliesnici, U posliedniih 20 godina na sirem podrueju roka rijeke Krke nesralo ie oko 30 osoba te ce u rvrd i. ri j e Ii rijee mozda 0 ostacima nekoga od aiih.

• Ovo niie prvi ovakav slucai i ja sam svoje stado cuvao. Medutim, psi su dosli iz obliznjesume iodmah navalili n a ovce i j anjad, Reagovao sam i uspio ih rastjeran, ali tek pOSlO su nacinili ovoliku stetu . kaze Janko" vic, koji je u selu pcznat po uzgoi u ovaca is trucn os ti, Ovo je vee eervni p ut d a podivljali psi lutalice napadaju stada u ovoru selu, Na imanju Rade Ristic stradalo je 14 ovaca, na slican nacin Mile Dimirrov izgubio je osam, a Liubica Mitrovie cetiri ovce. Mjestani Donie Trnove ka~u d. se ovakvo ueSl() oe

(f'I"

G.

a.. ~)
U

pam ri ios od Drugog

svjet-

skog rata, pa su cdlucil] nesto poduzeri, Obavi· jestelle su uadldDe sluzbe u opCini Ugljevik, a lokal·

ni Iovci za sada bezuspjesno pokusavaju pronaci divlje pse. Prema Dekiroa, radi se 0 hkalima koji vee decen ij Jma nisu

videni

u ovirn krajevirna,

svakorn slucaiu, rnjestani 5U odlucni slati u.krai ovim 5t"" IOCinama koji bi mogli postar; opasni ipo Ijllde. E. M.

18

_'.1""_1>'''.
e lUHl1

Dnevfliavaz

oglasi
_ ... ~_}l«)u.S __ ",\OoIOPI

H It r cog, ovl n p, Qder{u:lla BO$nel iHercegovlne parliia ZapadnO.l'lercegoV8.tka re-dnla struk'ovna,ikola 8 prevom Javnostl ,.ENTAR ZA 08AAZOVANJE ~II"Okl ,8.rlle9
tIIl.om ~n nj04kOtikom

CENTAR ZA OBRAZOVANJE
(, .. c.

S.-..d.nio 0''''1<.0>''''' llealo I ptm'om i,,"no,I. CENTAR ZA OBRAZOVANJE T.... k.. <;",.1" UI7, 8a220 ~irold Bri}"", 10-1; 039 703 384, 039703752; 039700 227, 039700228

PodNOOI ccntri
~nf)

sa
I

l4 ~I'
rowl 'BtIJeo, 0 'I)

neville 2ZH', bro! 6.'04, 6/011, I,.. '08), BatIka 13 PravtlnU(lI,O ObI82oYanju ,O(lrulill ("NiIIOd rIG nc:JYIne 2ltr, t>rOj: 510 1). Clan .3S, ScaluYl, Srednje5!tu$CoYrIe D:oIe , pl'8'I!OITI jaW!OE;U '~lrokJ Bnreg I OcJluke SkoUkog 0(Jl)0ra, 5re<II!taltrukCVne §kola 'prlM)ltl .WIOSU 'ten. :m~JlI"

_ale 6, - ona 0 srednj!lm

-tyu

~oa

BJhot II. ih !b<c!nllocQ bb, 771 0 I 8otoo( lei 037313224 .•319081,319062

\11 J U J

e

Prliedo<

ZotIOJt La btl, 7910 t PtrI'l6o< 1~·052215m

OGLAS
ZB

8onIoLYlc.CI

upls kandldata u programe srednjo$kolskog
V,

obrazovanJa odrasllh
~"I';I~vlmJo.rh

~

80, 71!OOO IIarIojo LuiI:a

I!!I' 0.51 JOJ 020,303680 Lao!! Kr:u ...'I.... S.,..."bb. La 1"9 2, 7B2!oO l.aIo.1aJl I.... 51 535 225.535 0 226.5lS 227

¢.MfOgod Etonomi

.tn;JtM.premal K.IirrIBroI,~
1

cnjl.tnlkovnl

prog:nllnl D IilJKllnJ' iIn'd!1}ct pro.graml ,p"'kvlllfik&el~ u unlm'''i':


• -

e~r

GriIOOa ...-...ear T hniCl<J l.lrodnlk

Go-at'Jtl<I ",."OIIn,

EkolO!kl teI'onIC!!r KIeN tAIIIfIoCQr

upra:vno

(oferen I -

~toIn4ar SIrtljarsla tehnle8r

~~

-

Telmitollr I\U'tridoni:5I Te"I'IitatPT ~
Preht'IilrIlbenI' ~ Gm ;W Mhno&r

KlllmGtle:ki IOIwIiel! r

Tehnw ;iii flltunalSMl TilhnlC:ilr ZiI..w.UWHlcu
Mnlnl$htMlI, r:epk/QI Gl"af>tlu tel'riel!r don!<I Graf>Ckl '~r ptlpreorne ~ednI LeIInItar-optj rel\ni6Qr C6$10"""ll ptOITI la, HoLol~lehnlW To hn~r ul I I<Qmuno ciiD Tchn~r ZlI oIDIc~o Telmlfl:tr %II "_~rstvo Tehrooe.ar .m pftICMtI<Il8Ml1w Gtafi u!ednllt-WEB d~ ~~t~ GtooevIDIkl ~r ....._ogrednJo ~n,lI.:Ihn~u'~lVO

Uw

• •

Auk!P"atl!lj ytlitarom Ru.I<oYlIUIIj bagefatn R~ IcOYP\e~ n n Iergm RllkoYa1el1~ RukDY _!el)'~ Ru koYalolJ <ll!mPOtQm RlIl<oYDllltl, bI.IIdotetvrn R-ukoYolelj tCMlkoplleem RukD¥-ltl ij 1IIUlo-db' fog;ilTl RIII<OVDIIIII !TI01lIfflIItI1 pUom RukovBlIIq !TIO~ ,l.Ii.IImma R.l.IkoYlI-toij. I1'IQ.PIQITl II~ Rul<ovatelllTlQlOmOm 1Ios,IIQOOI Ru~oY31eIj potIalnotn (I,zalleom Rul<ov.Jrllj ~nj~ d<wlio:m Rl.lkD¥8lll~ Y1br11aontm nabljaOam RI.l1u!ivBll!ij I'oidnIoJIil:no dw!l am RII~loI] ~m Izg"*", Ru1lOY81eI1' ~ IJOpIIITI ZA!I OliIop rnena·

o-potoO:OU, ..... oj. 'LI ~u,rI4l,: .1TOt ...... u: iM<Ov"toiJ likom

Grodlllo4 Ul, T.,., SrpoJJh _o;kmjQIIO. '...·051 816 7~.BI6165 Btod'

7IMOO GruddIu;,

'S..... ...,.S<MI "" la, 7....50 Bn>d , '053612100,612605

Oro!J<o
'I ... •

UIka 111,bt. 18, 1624DOndJe 0,31119 385;719366;719387

.s-oto:MI;a btl,
lei,

Mod.I.eo

053 821860,821861

74480

Modo-Io:I

Tulle
Ko~

'1"',053.11

lib, 74210 T...... t 1 21D,411 211,411 212

Tudo Ul Bu'-o 15 rno,I bb, 7!iQOOTwill , OJS 278 118,278 119 ertko
~Iu&o 504, 76100 M\o 160,231 181,2:31 182

Ru IlOY Ielj

m1

nIl;G ..urn

dJ:.mlicafl\a

RuluwMeIj mototnom kosl!lQom liII viIokv nilNdo RIIilOYitIIIII11llIjoM1TIiI ZB ~ betnna j o5fBlLa Rui<Ovai ij lpunl~ pO!Il,Kla , komprinworwn pIrIom RukOYIrtolI.· ~mo Ikompre;sorPim urqj.-...ll!\il u .....

..,. 049231

VI, ,Pf09!'amII'I...-utfllOlil PI unlnWnJ.e;;

rLIv'''J. ,pelJ(Vlt)

,lu-panJ

I :055

IIlI"'jino GcJmIo:Il>rinelpo 69, 76JOO ~ lOS 777;206 m

:t:~a

-

F i'War-5J)llCljalllil
K.mr· peciJIlI~

IMtricd bb, 7223O~., lei.: 032880 339;.887 D70
Zenkio Mmorilo.owu 56, 72000 Zenia:! I"', 03 2 40<1. 422 JIcJjoI I<:... qq Katon ..... bb, 10lDI ~030659400

",",-"..~
IM~~

GrodOYiMki
l

~f

;r.g,

9redGvne

8ttIYaI"
~"!;PeCIJ8I1tl
EIeIo;~

.
..

1181

"!II

OsIiJO'Obl........j I, upodrutlu

radlll InformllIkfl

PrQd;jv..e.IIf'OCljIlIIs!

I , Ttot:odllftjl' ItnIlr.O'Iolll 'pro;nml .1t,J.canl' .tildAJ. ,'uut ......... m.' ptOj",-mI p ... """IIGkKI)o ;[II unlmln).: Zl4I!. T_

FrIzer
KOOiIr

MOAt

I<liIIHr SIoI3r
PakOf Bnw r SIa5~ KonobaI

p!IQfoiIII!Jl PIrooiR$l4Iater~lisl VodQIn~ 1 r."IIOQ IIt.t fJel(tror'r'Icto'8r.~11Il AI:Mm&hlIni03 .. ptICifa~101 EklkIn:llnli1 li!~''IpodJ<lIl.til lmUaliltlH' QI\Inta. I ImallZOCil'H!PllClj,illOSI Monter 1l!liIIkomun'~CIj)I~IlIIM

J"10-

EJeI<~.

MontQr Iekllu;J(num~

.....
j

~t

l:.litrot.eve

Ell!ll:trameIIIIPot1Ir Zlilpatllle

~I u dlln'\lloe!mrvu.s~Sl

7CWO 8uQojno ...., 030 260 3&5;260 386 limo .2:UpDn<> 1"""1", btl, 80101 u.n.; -..J, 03.. 208 101;208 102,208 103 N""",T..., .... I 1(,,:1110 TYrt\-.a bb, 72290 No.I,;.....,..n,. Vlb<n naw\lIIb,

B,.;no

El4klJQrn(lnlor

.1i:\nenIhnq!1I

I~

pod

'111

Id 030 790 45'1;792 1(1,.1101<

094
....

IP:rodavK VatrogOM(:

~

~""

VI:odolMllllal r AuIo/nehan_IeiIt Kllnllnar-olJlsgK
KrovopoI<l1v8t;

Ele b'lIenerg ·I!t:er ZA!I ·1 ktrooro tgI1 8 tnletHpocllahsl EIeIotlOlnsll!lCIter lIelill~ InSlllIllCitill- SpeC. EIP11QGn rg i:oe;Jr;ro allldnJonorgglP.li _~,IPOI' RuluMUBtl. ~poslnlj8fljlma, odovsIdm, po!IIltOjenplNll po5U(I3ina pod lla.kao'n ·Vouttr'lOlQmo)Q \lOW u'~nom eMIoYnoITI

1_

Do...o.ln:Wlog

I.... 0.30 870454;870

a 3, 1125Cl ~jaJi: 463

So1'f!~ Zrroo;aoda-.e 4, 71000~ lvi, (133 20B 1504;288 912

~.

lobe l,puti'I,q

&1_) Inllla'-1... ~ I kHIt1iI~ ~ mo!OI'IlOSI, ~,la i~ d:l2o ..... I¥II) V. P.tJ)Qramllln.le.nog a.po.' obIJ.vJI,njAl, lu m. retv., unul-!!mJIh poslOVi! I,g,.Jte, e .k'I'I'o •• hnlk." llroJ'''tv,.

AnnIrK (8iI~

Ilmialer
U pIOgrufflll ~koI5kogotoo\a;Z_ovalIj;loch5Ilh mgt. MupiHll 0S0Da keota. 10M na~IhIS~ !lYoIe, p"lICIr~ 1,NJ!!1a' :till .~VDnjG obtuzgynqg' ~m;o', uvrIcnu fIiIl"'IP'I8 osnovnu SIUlIU l.!l program. l<IlQICIInje II'OdnJ8 .1I-lI'IItNI.preme • proorarnll slluJ:nog ~J Vl!IIjII" O<IJIQSI\O, p-ethodno U!Vr$IInu nt!ku wodnJu ItJUtnu ap'emu za.~ p<IIk ... h~l<aCIJel progmme a sll\!O'log ~nje,

II «no SalO,,",O Vojood. 'RocIomlro Putnl1l.a br 48, 711231Jootno So..... I :0.57 317 102;317 100
Z....."

S-..., ~

bb, 1;'00 Id> 056 215670.,215671

Z...,.,..

lO'l'OCuv.

ItroJ I'IIJc •.• "'a",tlk'

Irne".nlk.

iU"

.unlmlftj.,:

Fob! I(n)IJg I bob, 7130D foto 0S8 210 0-7);210 074

0IlI10d8r~

I"
~""

Pe,..,

Proda....t ~
OrGl!nll;l!lQt ~ila ~QI.1'laod~.
MCn!er·!«I01H'

dortYtIta
"II mdu

r......
It! OS9 220 220,220 225
!Canlle 28, 89101 r~njo

Pt$vo ZiI upt8 ~!Id,aau.

doQavo

050bn0

po5.IaU p"oporutenom

po&lom

pllnsloll 'bajll!fII 'Pludavllt ukapjjlloog nal'lnog pIna [U N ,0) MCntcr.-vl_ plamenlkll, O!!OIlraInog 9r1J . nJII' Monler-4«Vl_ .. shliKlnlh 11o)ma·1II'I'Kf<I1~'· t ~ ~"IU. odrtavllnjoI I$PItlV(m}o ~Ih ~ih 'lntlill I\IlI rGdillt1u I~ Ie PI~I.,=-~,!f1I!III'lI za!,lila na $I. rra1lIlM I'InWlI I;lIjMNI Ruluw'll!ijl stmje\ilma ~ mehs..iz.IId.'e' RukDYlIllIlllIlrofIrYlma gradav~UB ~

SntdnJ•• truko ........ kol•• pAvomJ ...."cq tJ &
CENTAA ZAOBPIAZOVANJE TrnJka ee.'!.A1117,SlIuoi fakl, BtI;Jeo 'l\WIiIkom "PRlJAVA. ZAUPIS~
_""_W~j;I!_"

Trg bb,88"IOO·~ !fI, 036 7J.c '190,734 991.734
~.I .... I'WIOo poI~ btl, B8000 Mr><IDr l1\'li 0'36]11 OJJ;]II 009

dtI_",

992

mc..ao

<AI.

1Pf~~J;J"""'.-n

c...plilno. Arn S10<w>io::v btl, 88Joo Capt....o lei 036 807 22:5!.S07229

www.centor-obrozovonjc.com

Paprika Babura
pari)e 10: ElJ.aCovAtl(A

Tl kv ice
porIJH.l.a. HiRC£GOVA(! POllA. UJ VCff'OLJ
A

POLjA, UJ

v

POlJE,

lkg 1&''''--..'.

11;&

Pureei
19,

me zabatka

rlnluLlI. pakDVilno, Vlndon.

Svjeia pastrmka
ott~~Il'rw. lkg

DOMACA RIBA

ledeni~aj
Pivo Beck's ·
0.251

20
SAD Prolzvodaci autornoblla zabIljezili rast prodaje

Dne.ni avaz, ponedjeljak, 4. julVsrpanj 2011.

bIeZ nI S

DOTri naiveca dornaca proizvodaca auromobila, General Motors (GM), Ford i Chrysler, u j un u SU uces rvovala s vise od polovilie u ukupnoj prodaji na trzisru Sjedinjenih Arnerii;kib Drzava, prvi put od sep tern bra 2008., pokazali

_U
~-r-LI

Udio GM-a, Forda i Chryslera na trtistu porastao na 50,1 posto
vecu stetu od zemljorresa i cunamija II. mana u japanu, SIO je poremetilo globalno snabdijevanje autodijelovirna bas u vrijerne kada se am eri cka au wind ustri ja pccela oporavliari od duboke ekonomske krize tokom koie [e prodaja vozila pala na najnifi nivo u posljednjih nekoliko decenija. Zah valjujuci tome, udio GM-a, Forda i Chryslera u prndaji 113rrii.slU SAD porastao je u iunu na 50,1 pos10, sa 49,6 POSIO iz maia i 46,5 posto iz aprila, p okazali su podaci agencije Autoda ra, pren ij el e S u agen ci ie. Analiticari prodaje u Fordu upozorili su da je rasr udiela u prodaii vierovarno "krarkorocan" ida je posljedica ostvarenia zacrtane prcdaje dok ukupna prodaja na rriislu pad".

M a _8 iCMih iuo a
.......--.:..,
Prodaja motornih vozila II rnaju u SAD uaglo ie pala nakon SIO su prnizvodaci ukinuli su bvenciie za prcdaju i cak povecali ciiene kada su se lageri au todilera pocel i smanjivari. U j unu je tako na americkom (riistu predate 11,5 rniliona 1'0zila, ~[O pr edstav lja pad u oduosu na brojk u od 13 miliona rnjesecno u periodu izmedu februara i apr ila,

URinule subuenciJe

::1;;;~~mH;~;;:_hlP"
pretrpjele su nat(

-8.

A

OrlgiNoI,.r __.,"'""'._ ""'""',.

.........

"1 011",,"""1. 0,0lo0oo I ~

_

~

__ ._~I ~~1~~"'~"'-"'"
onAtftJoO _
~

_

U

......,._,

__

0<1 I~

...

.._,.,I~.,.".,.,_"

I-""__
YViI"lOHf'~!OI.

""""'.OO'&lJmm._ ........ __

.. ,. -1R'D".~>o

I oa:'t1UMrru

1I"t.UI3Vl',~

_oe. OlJ_I

~~_ml<'.

.,.-.

lJ ....

• ..,,_

.......

'"

t.u

.... UI-"'_.JIlIW

. .: - l-.t..iJ:1,lII ...uL

U-''''I'',I'

__

..... ,

...

biznis

Dnevni aV3Z. ponediB IjaK. 4. jul i/srpanj 2011.

USK Radi zasnte domace proizvocnie

8 d _ UZ- rs

a-r'lI-_ _8 0110_ riurednici

Smanjuje se potraznja za kreditima

Zaduienostpo stanouniMU 1.829 HM
Mikrokreditni sektor plasirao ukupno 290 miliona KM Nastojat eerno ojacati agrar kroz nova uposllavanla - kaze Harts Mesanovic
U Bihacu ieformirano udruzenje gradana Unsko-sanskog kanrona koji se bave polioprivrednom proizvodniom.
Udruzenjecine je ukupni 32 pravnasubvi&e deseti-

jekta iz svih opcina USK, 5ii
promer

namiliona Kjd. Puni naziv ie Udruzenie proizvodaca ipreradivaea domacih poljoprivredno-prehrarnbenih proizvoda, a veli-

ku pomoc u okupljanju ovih pravnih lica pruzio je Polioprivredni zavod USK.

- Cilj forrniranja udruzenia niie da se dode do budzetskih sredstava bile kojeg nivoe, nego da se II. pravorn smisl u in icira za!ili ta domace prehrambene i preradivacke industriie, Nastoiat cerno oj acari agrar kroz nova u posljavanja, veeu proizvodniu hran e i organizirani j i P risru p rr:Zisru - kaae Haris Meilanovi~, direktor preduzeca Fahd i predsjednik Upravnogodbora Udruzenia. Dodaje da je djec 0 firma-

uprauni odbor
zaposljavaju pljene
$U

U Upravni odbor Udruzeni a usl isu d irektori i vlasnici firmi MS-Alem Bosanska Krupa, Vrtoce Bosanski Petrovae, Baso rna koj e se uspj esno do kazuju na trzisru, ali zele da na kcnkretniji nacin uees!"Vuju u donosenju zakona i propisa, kao i izm ieni posto: ece legisla ti ve, Vlasnici ovih firmi

Velika Kladusa, Poljosementi Carin, Eke-milk Kljuc, Vrganj-prornet Buzim, RIZ Krajina Bihac i Apimed Sanski Most.
blizu 200 radniproizvodnja ribe,

Trenutna zaduzenost po stanovniku u Republici Srpskoj iznosi 1_629 KM_ Stanovni S tv u U ovom en ti tetu plasirane su ukupno 2,.3 mili iarde mara ka, po daci su iz ovogo dis n j eg kvartaln og izvjestaja Agencije za bankarsrvoRS. Zaduzenost po stanovniku u RS za prva If; rnjeseca ove godine veta je za pet maraka nego na kraj1l201 0., ali je u padu u oduosu na po-

sljednjih nekolikogodina, - Krajem 2008. zaduzenost po stanvoniku ie iznosila 1.801 KM, a krajern 2009.godine 1.664 KM -navcdi se u agencijskorn izvjeSmju. Kredi tni plasmani stara RS s krajern marta iznosili su oko dvije rnilijarde maraka, dok je mikrokreditni sektor plasirao ukupno 290 rnilionaKMkredita. B.S.
novnisrvu bankarskog sek to-

ka. Kroz ova) organ zastumlijeka, rneda, gljiva, zita, peradars ka i proizvodnj a tovljenejunadi, M.DEDIC

Odgodenioregouori0
N acicnalna elekrricna kornpanija (NEK) Bugarske i ruski Arornstrojeksporr potpisali su novianeks ugovora 0 izgradnji nuklearne el ek ITa ne B elene, ko iim s e pregovori 0 real iza cij i projekta odgadaju za ITi mjeseca, odncsno do 30. septembraove godine. B ugarske vlas ti za traiil e SU novo odgadanje pregovora 0 izgradnii nuklearke kako bi konsultant po projekm, briranska banka HSBC, mogao zavrsitiana!izu.

Na zahtjev buqarskih vlasti

IZgra,dnJl nUHlearHe

Pod patronatom bh. agencije
Pod okriljem bh. Agencije za certificiranie halal kvaliteta, srbijanske kompanije Zlatiborac iz Becgrada i Taruagrar iz Nisa ispunile su uvje!e za dobivanje hal al cerlifi ka [3.

Halal CeMiliRal dObne duUe Srb-janSReROmpanije
- Proces implementacije zahtjeva halal standarda zap Q~eo j e u feb ruaru 0 ve god i· ne, Certifikacijskim kontrolama, koie su obsvliene u junu, mvrdeno je da su kompani j e ispu nile sve uvje[e [e da im se rnoze dodijeliti halal certifikat. Svecana dodiela bit ce uprilicena naknadno - kazali su nam u Agenciji. Kompanija Zlariborac vodeCi je proizvodac suho-

mes n ari h p roi zvoda na podrucju Srbiie, Certificirana firma Tamagrar u narednorn periodu ce snabdiievati kompaniiu Zla!:iborac halal govedim i juneCimmesom. M.A.

Analiza treba pokazati kak vo] e in teresiranie za elektricnu energiju u regionu ipo kojim bi cijenama mogla biti prodavana, p as I ije (!ega ce b iti odredena ekonomska opravdanost izgradnie druge bugarske D uklearke, U 13_ po redu aneksu predvideno [e ; forrniranje finansiiske radne grupe ko]a treba poiasniti uvjete finansiranja koje predlaze ruska straria. Sporazum 0 izgradnji nuklearke Belene porpisan je 2006. u Soliji. .

ProCre,dit Bank ..
obrtna sr dstva
JI

do 200.000KM

uz fiksn·u kamalnu stopu

u roku od 5 dana

22

_"'·.""'"12"'·

Dnevni avaz --------------------------,

oslasi ~ . >3'.

Vruca.ponuda .. Najbolja kombtnaciia tznosa roka otplate i, rate uz gratis MasterCard PIus.
IZNOS

3 godln.e 153KM 245KM 306 KM 460KM 1.226 KM

5 godlna
100KM 1:60KM 200KM 301KM SOlKM

7 godlne 77KM 123KM 153KM 230KM 613KM

10godlna 59 KM

5.000KM

8.000 KM
10.000 KM 1S.000 KM 40.000KM

9SKM
U9'KM 17SKM 475KM

AnullelJl5U lvufunall za konsl'like Sparkasse paketa-mOdel VIP Ul 50'11'nlie tmSktPo'e oI;Jra£le kredlla. Ptlmjcr IZRlfuna anultclB shilllsklJufl-m U SlIfhu Inlormlsanla.

Poslanite korisnikjednogod

modela Sparkasse paketa i IskorisUte pogodnostt ak,cljel

Emil

l:lnloO$9arkB$52.OO

11'11'0 Clml.l'lr: 003 280 300
WWW.spalIulJilMLbll

-_-

PETROL

24

Onevni avaz, ponedjeljak. 4. j~IVsfJ!anj 2011.

glob us

EUROZONA Odobrena peta uansa ad 12 milijardi eura

Lukasel1ko: Za

tetzu

klivi stral1ce

B jelo ruski p reds jed nik Aleksandar Lukasenko izjavio je jucer u Minsku da su javni pro tes ti pro ti v IIjegove vladavine dio plana cia se sru ii rezim, sto Oil, kakoi e rekao, nikada nece dozvoli ti. - Neko ovdje pokusava prirnijeni ti scenarf "revclucija u boji" - rekao ie Lukasenko aludirajuci na mir-

LUHaienHo nece dozuoUliPad rezima

Bjeloruski predsjednik oolucan

rC a It moz disa
V'

ne proteste koji su doveli do p rornjen e v lasti u G ruzij i i Ukrajini, Obracajuci se hiliadama gradana koji su prisustvovali paradi u povodu obiIjeZavanja Dana nezavisnosii, L ukasenko j e kazao da

"oni hoce cia nas bace na koljena" Bjelorusija se vee rnjesecima bori da prevazi de finansiisku krizu u kojoj ie njena rublja proslog mjesecadevalvirala za 36 pOSlO re da za usfa V i rast ogromn og defici ta, za koii se krivi Lukasenkova popul isti cka poli ti ka, Devalvaciia domace valute dovela j e do poras ta ci j ena i nestasice neke robe, istopila je place i usted evine gradana, a nezadovoljni gradani poceli su se okupliati na demonstracijama koje se koordiniraiu preko drusrvenih internetskih mreza,

Zbog neslaganja dvije zemlje

Rusllinanouod Ce ZaObiC- BUgarSIlU?
Rush kompanija "Transn, eft", vecinski dionicar u konzorciiu "Trans- Balkan Pipeline", razmatra rnogucnost gradnj e nafiovoda Burgas " Aleksandropclis, koji bi zao b isao B ugarsku, iziavio ie direktor kornpani j e Nikolaj Tokarjev, prenose agenciie, D irek lor Tokarj ev rekao je rusk im novinarima da "Transniefr" razmatra opravdanost daljnje saradnje s Bugarskorn u vezi s ovirn proiektorn, [er je Bugarska krajem juna po rreci pu t odbila eko· loiiku sludiju naftovoda .. V1ada populis tickog des,· nicarskog prernijera Borisa Bori sova 0 b razloiila je odb i" janje ocjenoru da udecai proj ekta na ekologiiu ponovo ne zadovoljava, odnosno cia u izvjestaju nema dovolino podataka 0 varijanrama istovara tankers u naivecoi bugarskoi Iuci Burgasu, - Ponasanie bugarske strane smatramo uvredom, take se ne radi sa partnerirna ..Ne mozemo neograniceno finansirati ovaj projekt i uskoro cemo odluciti hocemo li
nastaviti saradnju s bugar-

(rolo:AfP!

Ministri fiuansija clanica eurozcne posrigli su dcgovor 0 ndobravan j u pete transe pornoci Grekoj, u izncsu od 12 m ilijardi eura, dok ce odluka 0 drugorn paketu pcmoci za IU zem lju bi ri donesena "u narednim sedmicama",

navodi se u zvauicnorn saopcenju,

Jaci kredibiUtet
Nakon telefonske sjednice 17 rninistara clanica eurezone, koia je trajala vise od dva sam, dcgovoreno je da peta transa paketa pomoei

zestoHiProtesti
Grcki parlament Us" vojio je u cervrtak, u jeku ~-escold.h protests u cenrru Aline; novi plan oihre sednje, koji pl"edvida srnanjivanje rroskova, p oveca van] e poreza i realizaciju privatizacije radi llsrede 28,4 milijarde eura do 2.015. godine.

skomstranom·· istakao je Tokarjev, preoijeli su bugarski mediji.

Greko], vrijednog ukupno 110 milijardi eura, bude isplacena 15. iula, nakon odobrenja Medunarodncg rnonetarnogfooda(MMF). MMFserreba sasrati 8. jula, kada ce 0 to j temi biti raspra V I jano, prenio je Reu ters, Ministar finansiia Grcke Evangelos Venizelos izjavio [e da takav razvo] situacije "jaca medunarodni kredibiliterdrfave", - Ono 8lO je sada kljucno j e blagov remena i e fe k tivna irnplemenraciia cdluka don e.senih u pa.rIam en II! kako bism 0 p os rep en 0 m ogli izac; iz klize u interesu nacional-

lie ekonomije i grckih gradana - rekao je Venizelos, preniojeAf'P,

Zapostavljen rast
Uprkos oslobadanju nove transe, koi a ce A tini omoguCi ri cia prodise, rnedu zvanicnicima Evropske unije raste za brill u tOSC da su referme, ukljucujucirnjerestednje od 28 rnilijardi eura od danas do 201 S. godine, previseostre i da mogu prouzrociti dugorocnu steru. Ministar finansi[a Poljske [acek Rostovski reho je da se p reveliki naglasak smvliana miereslcdnje,a prema]j na rast u Grckoj.

globus

D~Bvni avaz, ponedjeljak, 4, julVs'Ilanj 2011.

25

ANK'ETE Prema posljednjem ispitivanju javnog mnijenja

UIUicarillil poaaM DO ~niMaStros- ana
Sezdeset posto Ujevo orijentiranih gradana zeli povratak ovog socijaliste

Se,~deset posto lijevc orijen tiran i h Fran CUll zeli povratak bivseg sefa Medunarodncg rnonetarncg fonda Dorninika Stros-Kana (Dominique Strauss-Kahn) u politiku, pckazuju jucer obiavlieni rezulrati istrasivanja javnog mnijenja.

Ukinulprilvor
Prema anketi opce populacije, 49 posro ih zeli da se Stros- Kan vrati na francusku poli ricku seen u, dok ie 4S posto protiv, rezultati su istrazivanja agenciie "Haris In teraktiv" na uzorkuod I,OOOljudi. Istrazi vanje cije je rezultate obiavio dnevnik "Parisienrie", provedeno [e nakon sto je Srros-Kan u petak pusten i z kucnog pri tvora i posliie vijesti da je viercdostoinost optuzbi sobarice, koj u je hivsi direktor M,MF-a, navcdno, seksualrio napaS[VOV30 u

(:lanovi dornorodacke za j edn icc lin covali s uses tero ljudi na sjeveru GvaternaIe, rekli su zvanicnici. Sluz· be za vanredne situaciie saopcila je da SlI mjestani San Pedro Karca, sela u provineiji Aim Verapaz, narierali p etoricu m uskaraca i [edn a
zenu cia udu u polje kukuru-

DO:mOrDCiinCOUali sesterD IjUdi U pOllima lIuliuruza

Na sjeveru Gvatemale

LUltsuzni ZiUol
Anaiitieui, ipak, srnatraiu da je publicitet koji j e S tros- Kan zadobio u medijirna zbcg luksuznog zivola, negativno utiecao na njegov imidz te da je stoga malo vierovatno da ce se ukljuciti u predsjednicku utrku, navela je britanska agenciia,

za, gdje su ih isprebijali, vezali im oci,a zatirn ih ubili.

Slros·Kan Hote Ii se kandidirali? Njujorku, dovedena u pitanje, Prije hapsen [a zbng navodnog napada u hotelu na Menhemu 14. maja, Stros-Kan je smatran jednim odglavnih rivalapredsjcdni ku N ikolasu Sarkozij u (Nicolas Sarkozy) D3 predsjednickim izborirna naredne godi rre, prenio je Reuters. predsjednika Francuske nego sto podrzavaju niegovpovratak u dorriacu poliriku. Svega5J postolievicarazeli cia njegova Socijalisticka partija odgodi krajnj i rok za nominaciju kandidata, koji istjei'.e 13. jula, Naredno roCiSre SIros-Kanu pred sudorn a Niuiorku zakazano je za 18. julio

slaliSlilia
Kancelarija za ljudska prava Gvatemale saopcila ie da su slucajevi lincovan j a a poras ru godin u za godinom, posebno u z...• iednicama srarosjedilaca, koie nemaiu povjerenie 1I vlasu ..

erna

Krajnji rok
Rezu Ita ti IS rrazi van J a pokazuiu i da su Iijevo oriientirani Francuzi u rnanjem pcstotku sigurni da bi se S tros- Kan rrebao kan didirati na iducim izborima za

Mjest;ani su optuzili eve sestero da su ubili Iokalriog biznisrnena, [avlja BBC, dodajuci da se nasilje dogodilo skoro 220 kilcmetarasieverno od prijestonice Gvatemale S iti ia, prenose agencije. Seljani su pratili rn u skarca pozn atog pod irnenom Klovn, za koga su sma rrali da je 0 dgovoran za ubistvo lokalnog biznismena Nikolasa Coka 1I cervrrak, Oni su ga uhvatili i mucili dok nije p rizn ao i 0 dao imena perero saucesnika, koji su poslije pronadeni i ubijeni, . Policija ie saopcila da im seljani nisu dali da udu u se10, ali su dozvolili da kola hime pomoci odvezu tijela, P rem a podaci rna tu Zi last va, 194 osobe su lincovane od 2004. godine u Gvaternali, naivise u obi as Lima u Kojima je slabo prisusrvo policije.

man ka b Iiska bivsem tajlandskom premijeru 1I izbieglistvu Taksinu Sinavarri, odnijela ie uvjerljivu pobjedll [lH pari amemarn;m izborima a [oj zemlji, pokamj,u pev; rezujtati iSlTIl2ivanja javnog mnijenja nakonzalvarania biraliSla. Srranka PueaTai, na eelu sa mladom sesrrom_bivseg premijera J i.ngluk Sinava[rom, imat te" prema prvim procjenama, 313 od ukupno SOO poslanickih mjesm u-bud ucem s azi vu par lam ema, Njen naiveCi rival DemoknI tska s Iran ka premi jera Ab his ita Vedl:3 dl:i ve im a I ce rek 152 P oslanika. U sjedistu Dernokrats.ke slranke Disu zelieli komenti ra Ii rezuha te istraziva n ia

UOISlia OPIiOlila OPOZiCiJa OdniJela historiJSMu PObJedu CBlurti PO U8 iCini grad u Sirili
o poziciona
Jingluk Sinavatra postatce prva premijerka u ovoj dri:avi
iavnog mnijenja nekoliko instituta, koji se skoro a potpunosti poklapaju, Ako i zvanicni podac.i to porvr de, 44-god i~ i.a p osn lovna zena Jinglllk Sin3vatfa, koia ie u politiku usIa prije dva mjeseca, POstal ce prva p remi ierka u his !Orij i Tajlanda. Ka.o i posliednia dva izlaska na biraMra, i ovi izbori bili Sll svoj evrsmn referenda,m za iIi protiv Taksi.na Sinavaere. Stranka njegove sestre je uoti izbo.ra najavilaamnestiju za sve ubapsen e poli ticare, pa i zasamog Tab in a.. U Demokratsko j stram:i su lIOCi izbora, medatim, porutivali da je kraj nje v[i jeme da se ~di'.<a va OIaras i Jog OIrova kaka v je Taksin S ina va tra", S iri j sk e sigurn 0 sn e suage razmiestile su tenkove na ulaze 11 grad Hamu, saopCili Sll jacer aklivisti .za Ijudska prava, dva dana nakon najveCi h pro [es!a u tom gradu od kada su demonstracije pro ti v p reds jedni ka Basara el-Asada pocele. Deseeine Ij udi su uhapsene a okolici Harne .. VI as ti su se, izgJed a, op red;jelile za vojno rjcienje kako bi utisale grad - iliavio ie Rami Abdel Rahman, predsjedllik S iIi jske opserva torije za liudska prava, cije ie sjedisteaLondonu. Grad Hama, koji se nalazi 210 ki10rnetara sjeverno od Damaska, bio je 1982. go-

Odrzani parlamentarni izbori u Tallandu

Tenkovi na ulazu u Hamu

dine popriste najkrvavijih sukoba u modernoi historiji Sirije. Tada su manjinski Alavit.i ubiE skoro 30.000 liadi 1I napadu kojim su zeleli ugu.si Ii us lanak isl amista proti v gvo7.dene rake Hafeza el-Asada, oca sadasnjeg predsj edn ika Basara. Sranovnici Harne, ceEVrtog po veliCi!li grada 1I Siriji, rvrde da su kornunikacioni kanali pre.kinati, sto je lakt;ka koj u ie vojska, inaee, primjenjivala 1I napadima na gradove i manja miesl3 ,sirom zemlie, a sigurnosne .snage i naoruzani ljlld.; lojalni EI-Asadu, videni su u nekolikookolnih podrucja.

26

_'_101""",12.11,

Dnevni avaz

oglasi

• • • • • .. • •. .

· · · .... · • •. ... ·

Bonus od 5 KM Ipokl:on CD uz frend broJ.
OVOI;IIJet,apostanl Irend korlsnikjer

sa 5 Kfto1 aratlJnu I ml.illekl CD "ljNna n hitOlllma lvoJll1omiljenih pieva~a •
'POV

za same 5 KM" dobTja~lrend bral r,end avantura" sa poznaUm

Oo!lvi IJetnu frend avantnru uz superlJetne hltoveJ ;e 1I~'Juel'"
II cJ)I."U

kiosk

Dnevni avaz, ponedjeljak, 4. julVsf]lanj 2011.

INDIJASta su krile tajne komore hrama

Seji ima 50 kilograma, ali ga prijafelj nece ni osjetili

Ziato, srebro, dijamanti, rubini, smaragdi ... pronadeni u hramu "Sri Padmanabhaswamy" u drzavi. Kerali
I
Taine prostoriie u indiiskorn hrarnu "Sri Padmanabhaswarny" u drzavi Kerali sve su ove gcdine krile nevierova Inu koli ci nu 0 d V iile
nd 500 kilograma blaga koje

Inuand PDmDCU Ddi)Bla USPiD dDCi na urh AIPa
hrarna povjeri [apanac Seji Ucida (49) uvijek ie zelio planinariti. Kada je u ranirn dvadesetim godinarna odlucio krenuti u alpiniste, dozivio ie tesku saobracainu nesrecu i OS130 paraliziran ad vrata nanize. No, ielja rnu se osrvarila kada ga ie prijatelj Takesi Macurnoro na ledima odnio na 4.188 metara visok svicarski vrh KlainMaterhorn. Takesi ie na sebi irnao robotsko odiielo HAL (Hybrid Assisrive Limb). Cudo tehnike, koie ie razvio Univerzitet u Cukubi, sasroji se od kibernetic.kih udova koii se pricvrste na liudsko tijelo, Senzori su pri pi j eni uz ko;;;u i regi srriraju najmanji zivfuni irnpuis i pomocu racunara pomieu umjetne udove sinhonizirano s liudskirna, r taknce Seii ponovo na put, U utorakce ga prij arelj odniieti na vrh francuskog brdasca Man Sen Millel radi sv-

Japancu se ostvario san

se procjenjuje na II miliiardi dolara. Trenutno traje selekcio-

niranje nalaza i detaljnija prcciena vriiednosti mooSiva zlatnih predmeta, dijamanara te drugih dragulja i plemenitih merala, Indiiski mediji, pozivaj uci se na nesl ulb ene izvore, vriiednost blaga procjeniuiu
na

11 rnilijardi

dolara.

Blago

je pronaden o u mi nim komorama h ram a, a rad i se 0

nai dragee] en ijim metal ima i dragom karnen iu na svi iem. Osim zlata i srebra, ru su diiamanti, rubini, smaragdi, cgrlice od dragog karnenja duze ad pet metara, zlatnici.posudeod plernenitih metala, . Taine komore 0 rvorene su prvi pu t nako n 130 godina nakon sto je vr hovni sud odredio

da se imovina

na cu vanie indiiskoi vladi,

Sud je douio takvu odluku ier ie procijenio da kral ievska porodi ca T ra van" kore (Travancore), koja je u 16. stoljecu izgradila hram, nije u mogucnosti zastititi tu irnovinu.Ispostavilo se da se radi 0 blagu velike vrijednosti.

Drama na plazi u Sjevernoj Karolini

D.)BUO)CiC dUB DUla UgriZBomorsHi DaS
1_

ietske promociie HAL·a, koii vee nekoliko godina u J apan u koriste starij ii onemocali ljudi, HAL rnoze i udeseterosU1JCi ti snagu liudskog tijela.

Uskoro u prodaji

Ihilu

IIitO

Djevoicicu Kasidi (Cassidy, 10) dva puta ie ugrizao morski pas naplafi u Sjeverncj Karolini, i 10 U same 90 cenrimetara dubine, a ljekari su se boiali da ce ona izguMoTSk i pas zari 0 ie zu be u njeriu nogu take [ako da mu je jedan os tao u njenom mesu.kazu liekari. Kasidi ie ispricala da ie hila u moru te da ju je odiednom nestopovuklo. . Prvo llIe nije nista bclje10, ali me onda morski pas povukao prema dolje. Prvo
biri nogu,

Ljekari SII u nozi djevQjCice pronaSli lub nemani

sam mislila da me neko zeza, a onda sam se okrenula i vidjela morskog psa - kazala ie Kasidi. Njena majka u tom trenutku ni]e bila u morn, ali [e s obale primijetila da se odjednorn srvorila krv oko njelie kcer ke _Po [real a je u more kako bi I.espasila, a pornogli su ioi iprijatelii. - Nakon stO smo je izvukli iz mora, vidielo jo] se meso iz 110ge. Svugdje okolo bi10 je mnogo krvi - ispricala je usoku dievoicicina rnaika. Ljekari su kazali da nikada nisu vidjeli tako srrasan ugriz,

Nevjerovatan dogadaj u Masacusetsu

Tri dana nr1Uabiia ubaZ8nu
Nesrema Meri Dzozef (Marie J oseph) l! top ila se na javnom bazenu u Ma· sacusetsu u nediehu, 26. juna, a IO je primijeceno tek proslog u tor ka u vecer. N ev ierova tan ie poda tak da fe bazen sve vrijeme bi() otvoren za iavnost grada Fa1 Rj vera u M asacu setsu i n ik () od posjetilaca [j_iie primijetiomuvu7.enu. No, IU nije hai prici,. na-

kon koboogvikenda za Meri bazen su u redovnoj kOlllro· I; pcegledaJi zdra vs tven i in· sp eklOri, koj is u hsn iie iziaviii da je voda b ila "ZB" mucena)). S Meri ie bio i devetogodisnii djecak, koji ie, nakoo SIOie ona pala u vodu, olisao obaviiestiti cuvare,ali oni su gaignorirali. S v; uposle nie i 03 bazen u koii su radili [ih da.na suspe[) diran i su do datj n ieg, a u wku jepolicijskaislTaga.

PoHIDPila ga nadgrobna pIDca"bore mu seza ziuot
Milan S. (51) iz Zagreb a u zivomoi j.eopasnosti i prikljucen je na .aparate u splitskoi bolnicj nakon sm je na njega pala velika gra.ni w a ploca dimenzija 320 pura 17S isiroka petcenlimetara. Mu~karac je u Klesarstvu "Matie" u 6iporica.ma kod Trilia ra<:gledao i birao !lad-

Htio kupiti spomenik

grobne plaCe kada je iedna od nj ih pala ipoklopi la gao Za poslenik (Vorn ice plocu je sa eovj eka skin uo viii uskar-om. Svjedoci su izjavili da je .Milan kao kupacrMgleda.opJoee, a ru koia jepala najvierovatniiejesam povukao rukom. Ozliiedena mu je ielra, odstranien hubreg, ima nagl1jecenje oba plu~!la hila i !omrebara. . Operiran je p un.ih pet.sati.

28 _,_",,_

Dnevni avaz

I ograsi·
INTERNISTICKA ORDINACIjA
Prim. Dr. Harun Bilalovic, spec. internista

BIOAKTIVNI PRIRODNI PREPARAT
('prltodnI. preparut konlrolisan od sttane Iiekam speeijalista. pomak bolc$ll:icima a tdkim oblicima .maligne boll;$ti)

BIOCIL - VISE OD NADE

v

BOLESTI SRCA I UNUTRASNJIH ORGANA
internistieki i kardioloski pregled U'ltrazvuk, laboratorija, EKG NOVOI Ultrazvuk u kucno] posjeti Pozivi za kucne posjete i najave na telefon 710~550; mobitel 061 177~630

BIOCIL

BOida

PoIJ •• en... Gont.

'l'1u.aiL CilR

2aia-t'~ GO_

50473

tOO:

1103116'1 DS1

m

\rou~dO$U"llalla .ku~Q. adR'llu dlrekmo

GRBA VIC A, ul, B. Mutevelica

30

GENERAD.D.

lZVJESTAj

NEOVISNOG

REVIZORA

PREDSTAVNISTVO U BiH Hamdije cernerlica 2 71000 Sarajevo

UPRA VI I DIONICARIMA POBJEDA- RUDET d.d, GORAZDE Obavili smo reviziju prilozenih nekonsolidovanih finansijskih izviesraia Dionickcg drusrvq za proizvodnju i promet proizvoda za rudarstvo POBJEDA -RUDET d.d, GORAZDE, Visegradska bb, (u nastavku: Drustvo) za 2010_ godinu koji ukljucuju: bilans stanja na dan 31. 12. 2010. godine, bilans uspieha, izvjesta] 0 novcanim tckovirna i izvjdtaj 0 prornjenama u kapitalu za godinu koja se zavrsava na taj dan, te sazetak znacajnih racunovcdstvenih politika i ostale napornene (dodatna objasnjenja) uz finansiiske izvjestaje. OdgovomoS/ Upraoe zajinansijske izvjeslaje

Raspisuje KONKURS za popunu radnih mjesra na pozicijama:

1. Strucni saradnik za poslove veterineUslovi

I izvrsioc sa siedistem

u Sarajevu

Uprava Drusrva je odgovorna za sastavljanje, isunit i fer prikaz finansijskih izvjestaja, u skladu sa Medunarodnim standardima finansiiskog izvjestavanja, Odgovomosti Uprave ukljucuju: utvrdivanje, uvodenje i oddavanje internih kontrola relevanrnih za sastavljanie, istiniru i fer prezenraciju finansijskih izvjesraja bez znacajnih pogresnih prikazivanja uzrokovanih prevarorn iii greskom, odabir i primienu odgovarajucih racunovcdstven ih pol irika i stvaranje razurnnih racunovodstvenih procjeria u datim okolnostima, Odg07N)nlO$t reuizora Nasa [e OdgovOHIOSt da izrazirnc mislienie 0 finansiiskirn izviestaiima Drustva na osnovu obavtjene revizije, Revizija ie obavljena u skladu sa Medunarodnim reviziiskim standardima, Ti standardi zahtijevaiu od revizora pridrzavanie etickih pravila te planiranje i sprovodenje revizije radi sticanja razumnog uvjerenja 0 TOme da u tina" nsiiskirn izvjestajirna nerna znacainih pogresnih prikazivanja, Revizija ukliucuje obavljanje postupaka radi pribavljania revizijskih dokaza 0 iznosirna i obiavarna prikazanirn u finansijskirn izvjestajima, Odabir postupaka, u!:ljucujuci i procienu rizika znacajnih pcgresnih prikazivanja u finansijskim izvjesrajima zbog prevara iIi gresaka, ovisi 0 prosudbi revizora, Pri procieniivaniu tih rizika, revizor razrn a tra in tern e Iton trol e rel evan me za sas 13 II Ijan j.e i ob jekti vno p ri kazi van je Iina n sijskih izvjestaja, Drustva kako bi cdredio revizorske posrupke koji su cdgovarajuci II datim okolnosrima, ali ne i za izrszavauie ill i!iljenja 0 ucinkovitosti niegovih internih kontrcla, Revizija takcder ukljucuje i ccjenu prikladnosti prrmijenjenih racunovodsrvenih politika i primjerenosti racunovodsrvenih procjena Uprave, kao i ocienu cjelokupne prezeutacije finansiiskih izvjestaja, Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovcljna i prikladna osnova Z3 izrazavan j e nai eg mislien j a.

- Univerzitetska diploma Veterinarskog fakulteta - Poznavan]e engleskog jezika - Poznavanje rada na racunaru (MS Word, Excel, PowerPo.im, - Posiedovanie vozacke dozvole B kategorije

Outlook)

2. Strucni saradnik za farmaceutiku - 2 izvrsioca sa sjedistern u Sarajevu Uslovi: - Univerzi tetska diploma Farmaceutskog iii Medicinskog fakulteta

- Poznavanje engleskog iezika
- Poznavanje rada na racunaru (MS Word, Excel, Powerf'oint, - Posjedovan]e vozacke dozvole B kategorije Od vas ocekujeruo da posjedujere izrazene kornunikacijske i prodajne Outlook)

vjesrine

i

visok stepen odgovcrnosti,
Posaljite svo] CV i kopije dokaza adresu:
0

ispunjavanju

uslova iskljucivo putem peste na

Genera d.d.
Predsravaisrvo u BiH Hamdije Cemerlica 2 71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Konkurs ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja,

Mdlje"je
Po nasem mislienju, prilozeni nekonsolidovani Iinansiiski izviesraii, u svim materijaInc znacaj nirn aspektirna, da] u istinit i fer prikaz finausijskog polozaia Drustva ua dan 31. 12.2010. godine, kao i rezultata njegovog poslovanja, uovcanih tokova i promjene u kapiralu za godinu koja se zavrsava ua raj dan, II skladu sa.Medunarodnim standardima finansijskog izvjestavanja, Z erne
3,

8. april 2011. godine

PRlVATNA SREDNJASKOLA S PRAVOMJAVNOSTI SIROKI BRlJEG PRlVALJ BB - KOCERIN
VR~i1 UPIS POLAZNlKA U PROGRA.ME SREDNJOSKOLSKOG OBRAZQVANjA ODRASLiH, PREK VALIFlKAClJE, USAVRSAVANJA I OSPOSOBLJ AVANJA, TE U SKOLU lNFORMATIKE I STRANIH JEZlKA ZA SKOLSKU lOIl/ZOI2_ GOD. SVE INFORMACIJE oxo UPISA MOZETE DOBITl SVAKIM RADNIM DANOM 00 08 DO 19 SATl, A SUBOTOM on 09 DO 12 SATl NA TELJFAX_ 039/704-552 ILl N A WEB STRANICI www.pskola.com

kultura

o nEwnj

avaz, ,ponedleljak, 4, julVsrp.n j ZD 11.

29

BUGOJNO Zavrsen 39. teatarski festival Pedra

"CB

Predstava nastala u koprodukciji Kultume scene "Male stvari" Trebinje i Teatra Fedra Bugojno • Naqradeni pobjednici u vise kategorija

a) SOl

Di Db B I 0111

c-

-

la" rg centralno
Za utesnike osigurano hladno osviezenie i dorutak na festivalskoj teras:
Trg Sarajevo Film Festivala ; ove godine bit ce centralno rniesto zbivanja tokorn devet festivalskih dana U sredisru trga nalazir ce se terasa na koioi ce biti odrzavani brojni programi. Posjetioci ce moci uzivati i u b roj nirn sadrza jim a k 0" ji ce za njih biti priredeni u paviljcnirna partners Festivala: "Competition Loungeu Powered by HT ERO· NET", "VIP Loungeu Raiffeisen Bank", "Ronhill In· terview Loungeu", "Max Fa cror Bea uty pavii jon u (ORBICO), II paviljonima "Glcrije", BHRT·a te RSG·a 1 DISTI·ja Kornpanije "Coca-CoIa", "Pivovarua Lasko», "Atlantic GI"Upa (Cedevita)" te vinarija "Genrille" gostima ce omoguciti hladno osvjezenje. Na Festivalu ce biri prisurna i kornpanija "Goren je", koja ce na trgu osigurati moderno opremlienu kuhiniu. Zahvaljujuci partnerima SFF·a ("Meggle", "DP Marketi", "Vergnano", "Argeta", "Po" dravka" i "Torte"), ucesnici Sarajevo Talent Campusa i os tal i gosti m oc! ce uz do" rucak na rerasi zapoceti festivalskidan.

If

m)8slo SF' -8

"DrZauni 10DOU" U Sarajeuu ilaUidOUiCima
Zaiedni~ki snimak nagradenih glumaca, redilelia i scen~grafa P redstava "CekajuCi Marcela" proglasena je na]boljom na 39, reararskorn festi val u BiH Fedra II Bugojnu, Komad je nastao u koprodukciji Kulturne seene "Male srvari" Trebinje i Tearrg Fedra Bugojno, a u fdiji Zeljka Milosevica, Glumcima iz Bugojna i Trebinia urucena ie nagrada "Bugojanska maska", glineni stupasti idol pronaden na lokalitetu arheoloskog pcdrucia Pod na teritoriji bugojanske opcine, koji ie proglasen nacionalnim spornenikomBiH.

Nastavlja S8 turneja po BiH

Caliceue IOIOgrali)e
Posebnu pazniu posjetilaca izazvala ie izlosba fotografiia Edina Ca rica Ba re, clana 0 rgani zacionog odbora Fedre, On je izlo!i.o 36 forografija, koje uglavnom predsravljaiu retrospektivu taUt; RfJlrQsplJktiVa pel posljednjih izdanja ovog fes- Feslivala iivala, Ca ric je p osje tioci rna izloZio i fotografi]e koje ie napravio na nastupirna bugojanskog teatra u drugim sredinama ..Inace, Carie se fotografijomaktivno bavi deset gndina, viC, a nienu repliku uradio ie akadernskikipar Antonio Ow" reziju predstave "Porodicne price" Biliane Srbljanovic, Za najbclju zensku i musku ulogu nagradeni su Ielena Dragic i Amel Ugarak, Najbolji mladi glumci su Senad Milanovic i Ami!)a Omerovic, Amonio Dzolan na·

grad en je za najbolju scenegrafiiu.

Bogat sadrza]
Ansamblu predstave Pozorista rnladih Tuzla "Udijelite sirorinji" pripala ie riagrada za kol ek rivn u glumacku igru i najbolju rnuzik u. N a grada za partnersk u igru u ru cena [e Faiku Sal ihbegovicu i Dievadu Hasan" begovicu, Publika le naiboJ iom pre ds ta vorn progl asila djelo "Udijeiiresirorinii" .. Ovogodisnji festival bio ie veoma bogat sadrzajirna, Pcsjerioci su, izmedu ostaleg, mogli pogledati izlofbu Fikreta Libovca, prornovirana je knjiga "Moe" Nedz· ada Mi lanov ica, nastu pi li su glumci Ceske besede iz DoIIana, do k se Hrva I~ka p redSIaviia komadom "Pm u Ameriku». A.MAND.iI(;

Pozorisna maska
Maska naivjerovamiie predstavlja boga Sunca i u velikoj mjeri podsjeca na pozoriil!)u mash). Repliku originaia K SC.u Bugoj no poklo· l1io Ie kipar Ljupko Amuno·

Ian. Na svecanosti zatvaranja

b ugojanskog festivala dodijeljeno je j os deser nagrada, Za naiboliu refiiu IDEA·PL US nagrada jepri· pala. Zeljku Milosevicu, za

Tri rnlada bh. glumca, Nusmir Muharemovic, Irfan Kasumovic i Adem Srnailhodzie, nasravljaju s rurneiorn i izvcdeniem autorskog projekta "Drzavni 10' pov", Predstava je prvi put izved ena u ap ril u 2009. godi n e kao pckusai mladih glurnaell da oi.ive kul turn u seen u u Zavidovicima,

" Predsta va je 0 digrana u nekoliko bh, gradova, a [reo nurnc je II pripremi ljetna bh. turneja, Pocinjerno ie nOVOID repriznorn izvedborn 6. j ula u Zavidovicima, a 7. iula cerno ie izvesti uSarajevu- kaieMuharemovic. Komedija Fadi1aHadzi6a o dva zarvorenika odusevila je publiku u Zenici, Zavidovicirna, Tesnju.. A ..D:?

Okupljanje umjetnika u Posuslo

U galerijskom prostoru DjeCije robne kuce u Travniku otvorena je izlozba likov. nih radova nasralih rokorn cetverodnevnog Arl ~impozija, koji je prije IDiesec oddal1na Vlailicu. Simp07.ij "Vla~ic 2011" ima medunarodni karakter, jer su u njegovom rod u uees rva val i slika ri i grafi cari iz Slove· nije, Hrvatske i BiH. Au tor ovog projekm ie travnickia!<adems.kislikar Ratko Ljdic. " N a VI aSi eu su nasulla 54 rada, a izl ozil i smo 34. CijeLi proiekt ~poj je privatnog biz· n isa i I;'kovnih stva raJ" ca, a prvi pu t se desa va u sredn joj Bosn i • kazao je L jdie.

IZlozene sliMe naslale na UlaiiGu

u travnitkoj

galeriji

Izloiena 34 likovna fElda An simpozij i izlo2ba za!)imljivi su i po rome ,stosu u cijelosli finansirani iz privat. nih il;vora, a podriali Sll ih Arhilektonski studio ~Dom projekt" iz Travnika i lrav· nickia,rhilektaMi~a.d Ibrisimbegovic. . Ovo je sarno pocetak, Onkve koloniie i izlozbe imat cemo ~va.kegodine kako bisrno pokazaLi i iskodsti1i prirodne Jjepote Trav" n.ika i VlailiCa· kaze IbriSimbegovic, K. K.

U okv iru cervrtog izda" nja Medunarodnog Ijetnog festivala "Pocitelj 2011" preks inocj e oddan a ve~er poezije posvecena Nikoli SOpll. U programu su uees" [vovaIi pjesnici Ljubica Ci· ea OSlOj ie, Bisera Ali !<adic, Dragan Mariianovic, Mujo Mu~agic, Sefik Fiko Daupo" vic, Rasim Zla!an Pdte, Ve" se1i.n G alalo i J 0 zo J akisa. Potom je od.rbn konce,rr ko" ii ie posve6en Adiju Lukov· cu., a l1a kojem su n.astupili grupa "Zos(er" i Frenkie s bendom. M.Sm.

Ueeer DOeziJe

Potitelj

URouna 1UI10nua u Sil'iC8 Brigu

Illl)ihe ce imati humanilami kar8k/er U Sirica Brigu kod Po· kara i pjesnika Ferde Ko· susja prekiucer je 27 umjel' vac3" MOlivi Sll bili uglav· nika iz Hercegovine i Del· nom peiza~i, a nastala djeJa, macije ucestvovalo u likov· njih27,bi[ceizlozenanane· noj koloniji ciji su organiza" koliko i:dozbi. Novac koji se lori bili fra Mario Kne'z.ovie prikupi od njihove prodaj'e iLjuboKovac_Okupljenisll bit ce iskoristen II humani· se pris jerili smrti kipara, sli· tarn e SVr he. A. K.

30 _"'.",""'"12"'. Dnevni avaz

--.---------------------------------------------------------------,

N'ajJeftinija fiskalna kasa na trZistu

--aiS

F:IS'KALNAKASA
.DA'IECS

Sa ugraaeni'm GPRS terminalom

DP,50

449 KM
PDV 11% Nlle u raOlmaI. u ciJene

~

(qra lodan)

StepiJalbb

B8000 McmIr;

FISKALNI. UREDAJI
fP MOH
1l1IIAI

ec..,I~
Tel 1jf'5I5LD _,,_!JiI'~ 'IIIII(U
__ .,_ ~'

"7)6~

OP 5!XI
• KIll

~.E_ - IVOIQI

a6D kIoI

_11M

Fu .3573e 33e--1Oe E.maIt:n~l.com
YMW.NC>

al.com

t'Itd 'IIj*.atEA07IlXI:l~ ..... ~ IK11601:0 Jl.a

BoIwb· __

.... &rb,Ia).

n Otoz.a,

M30i~

T-':0»1a3iO ilCC32'I4D2<Im: ~:~.

TIi.;(Q317s.s.n'5:~1:n:76S_1T1 TlIl:C3Slyr,m a.r,nl

oglasi

Dnevni avaz

_'_I"'l '""_
31

Osigurajte svoj odmor iz snova!

PETROL

-::-= show biz
POSJETE Hrvatska pjevacica u glavnom gradu BiH

Sauarlna momMaMllana prui put douela u Sarajeuo
Turi$~eki mc onako opu~tenolel.li s
I kupm sll\tenlre, kal.

Nakonangaimana ~ London~ i D~bajju

2eliMa Budlmlr se odmara U BanJol wei

s.,.

-'bJ!,:~..rl1ij,.

Sudblllill jail w~p.~~ll"lprcn~D

Pripreme za Moncert i Snimanie nOUOgspota
.tIom'htQ
IutdJbllr'dlallUllmbil

•Bo m Ilaj ~!am pa" usko ro u SaraJevu

....rlkLi.,...adM-pltn l

pte.."»iXllffi.IIOeJili!gMili. lIOII1 lIil...aJ.IUIjIefI(IUIIIl$J~iLl.il.;l[-KlI'l~~

~r.Ib:=~~dD1'd:I'II~I.""'~I'¥iI-U11.l~~~lrntt:kahl~1i1ll1"ftiire..NlIIliml!)llll!k~

l~nij~lli!Jo"()""VID~diI,2JI

~'~f::kl::
;rgIldllleibll&·,~

Y~i!r.o.1llm,.kujln biuodrl:m,H_~bn, I)m.wi

,,1.po!I.

IIi(p-

-UI!tuoIc:Cml'lillllflllll'c-

lIinlj .. 0M:i)J,vllCij~nllilll ¥Hilil Bill I

~~"P~
;ula,

ncrifJmaolwpiDamimmOmL
..\,,*I~ 11<.. k ,*,,-, NW-.,rub:1noIIllDK IlIlliLQyb:~ ... nlll:6.1111.11

ROMmUZiMa trastala na trodnaunom uiancanJu

Kejt Mos udala se za Di:ejmija Hinsa

S'~.'lofUnlti~S.zt:lb Mi:OIl1l!e',!') I F~ CcmiI.Jiiij,o~~lil!oJIkllJlII1f.!lJitI8.p:alijcJlO4nc'IJxW)Jjakvi 'IJ ~.d;lu, M~~m~iIiJ~I:iIIIilImIIII~I. eI ......11,II dl;Qfll~(j ~ ~~rul'''WWI!iI ~n GIl" IIjlJ:m(Jubi'l{i.;;Jlbniloj,uj[Jiooio;mbti!tk.l priil'l~I •• ri~IeIllIJRyiDMilnq)oBI.nk'k ~Blgbi!tj,. Hm..(m:icOO"'....,Jy!)nI~'II!1i.ldu ,Ji(t61K1I"jl~Ll".1~l1IktmidhJ Ikl(lril!ll~l~fU Itrni!ll!lrl!l!il&u.. U'11J\(j1o~,,~Rou~II!il.(lnlP).io·~~:!'14, P'lr ~ rwjo.'llJo 'I'J'l"oAoi;l Iil~Lio ... JI!tIs.ID)"trU" •• :dn"li~ It' nBlI"l"li-=:t o!WtiIn.Ilri .tIrl.!lllIl\N,,~\:d;klnojbi.!l"

~~~=~~~~-=
.~LaW~MlbUil~_~
~1~1_(f~1 Am '~IlIlIIr.Anllll ... ..,,~.\'(rp;R/" \vinlllW"}...

Hllue uSDJeha Barcelone

"La Masiia·' ie
L.:.______------'"

• PoIDuna ' allnn8cUa u UisU

MUHAMED TOROMANOVIC
--

-

ESlonce ne smuemo Dolciienili

34
MLADI Najpoznatiji fudbalski internat na svijetu zakllucao svo]a vrata

Dnevni ava~, ponedjeljak, 4, julVsrpanj2011_

sport

Cuvena Akademija seli se u mnogo vecl, multifunkcionalni modemi objekt unutar klupskog trening-centra

Slavna »La Masija" je zarvorena Slam katalonska zgrada iz 18. stoljeca, sirnbol Barcelonine Fudbalske akademije, nakon vise decenija rada zakljucala je svoja vrara. "La Masia de Can Planes", kako joj je irne u originalu, zgrada

je napravliena

prije tri stolieca,

1702. godine, a ':uveni katalonski klub koristio ju ie od 1957. kao svoje sjediste, Od 1979. tu je pclaznika

sm iesten in ternat za sezd ese tsk
Barcelonine
II

miie, kcia je sviieru.

posliednioi decekao najbolja na "La Masija" je kao fudbalski internat otvorena 20. oklo bra 1979 _godi n e, na sa vier J chana Krojfa (Cruyff), koii je tada napustao klub, Iako uspjesna, Barcelona je konstantno zivje!a 11 sjeni Reale. Hclaudski fudbaler sugerirao je predsjedniku Hozepu Luisu Nunjezu (Josep N unez) cia, ako to 'tell prekin tlti, mora n apra viii fudbalsku akaderniiu po uzoru na Ajaks. kaze direktor centra Karles Folgera (Cades Folguera), uz napemenu dace se nakon otvoren]a u
[3-

Akade-

niji prepoznata

Najbolji igraci
Lani se prvi put u historiji desilo da su troiica finalista za nagradu najboljeg igraca godine Lionel Mesi (Messi), Andres Inijesta (Iniesta) i Cavi Ernandez (Xavi Hernandez) - proizvodi iste fudbalske skole - upravo ,»La Masiie". Igraci iz eve akademije cine okosnicu danasnjeg lima Barcelone, koji je aktuelni prvak Evrope, re reprezentaciie Spanije, neprikosnovencg svietskog vlaOvog ljeta Akademija ce se preseliti u mnogo veci, multifunkcionalni mcderni objekt unutar klupskog trening-centra,

na]poznallJllzdanci "La MasIiR"
GJljermo Amor
Godina: 43. Pozicija: Yeza, Zemlja: Spaniia (37 nasrupa, 4 gola), Ukupni nastup i: 524 (69 golova), Trofeji s Barcelonom: 17. Amor ie bio prvi poznati fudbaler koji je izasao iz Akademije i posrigao uspjeh u prvorn tirnu Barcelone.

Serhio Buskets
Godina: 23. Poziciia: Veza, Zemlja: Spanija (30 nastupa,O golova). Ukupni nastupi: 170 (,. gola), Trofei i s Barcelo- -.".__--nom: 10. Buskets ie sin bivseg golmana Barcelone i takoder polaznika "La Masije" Karlesa (Cades).

Sesk Fabregas
Godina: 24. Po.zicija; Veza. Zemba: Spauija(58 nasrupajd gala). Ukupni nastupi: 303 (57 golova). Ttofeji s Barcelonomt -. Fabregasu je uzor ,_l0iii.. _ bio Pep Gvardiola, koji mu je jednorn rekao: ,Jednog dana bit Celt Barcelonina cervorka.« Nikada nije igrao za

dara.

zgrad u useli ti skoro 80 rnladih
lenata,

od onih koj i su srasali u "La Masiji" i s kojim je prica 0

J edan

Prica

0

Amoru

Inl80ziuan prOgram 8dUliacil8
Zahvaljujuci inrenzivnom programuedukaciie IlZ fudbalski trenin g,sremici ko j i SU z3vrsi Ii "La MBSiju", stjecali su obrazovanje koje im je i u slueajevima cia ne uspiiu osrvariti uspiesne "La Masije" kakvu je svijet poznavao vise nece bitl, makar De u obliku vise stoljeca stare zgrade, Sada ce to biti devet miliona eura vrijedan objekt simholicnog naziva "Nova Masiia". - Preselit cerno se u rezidenciju kola ce, zbog svoiih rnogucnosri, biti primjer 5vijetu, ali nasravit ceruo raditi s istim idejamaigracke karijere, omogucavalo lakSi zivot u svijetu punom prepreka. A one koii su uspjeli napraviti karijere, odlikuje prepoznatljivi fudbalsk! vez kakav -gledamo k ada. igra Barcelona,

Barcu nego nastupa za Arsenal.

Pep Gvardiola
Godina: 40. Poziclja: Vez3. Zemlja: Spanija (47 nastupa, 5 golova), Ukupni nastupi: 477 (25 golova), Ttafej;s Barcelonom: 16 (i joil 10 _"'-_ ...... kao trener), Pep je u mladosti dohvacao lopte na Kamp nouu, a iednom je i u trbo na reren dolt s u igra ci B ac" celone slavili pobjedu.

Andres Inijesla
Godina: 27. Poziciia:

Lionel Mesi
Godina: 24. Pozicija: Napad, Zemlja: Argentina (56 nasrupa, 17 golova). Ukupni nastupi: 291 (186 golova). _...______.._ Trofeji s Barcelonom: IS. Mesi ie dosao u Barcelona nakon sto je k!ub pristao da mu plaea trerman honnonom raSla.

Veza.

uspjehu

i pocela ie Giliermo

Amor (Guillermo). - Danasnji dan nije mi nima10 lagan. Za mene, ovo miesro ni-

ie bilo samo srniestai za sporrisre

nego moj dom, Sada cemo imati nevi obiekt, ali rnoramo se potruditi da tarno preneserno porodienu atmosferu iz "La Masije" - istakao je Amor. (M. T.)

Zemlja: Spanija (58 nastupa,9 golova). Ukupni nastupi: 415 (.38 golova), 'Irofeji s Barcelonom: 15. Iniiesta je na zidu sobe u kojoj je bia smjeslen II "La Masiji«, imao pas!er Pepa Gvardiole.

Pedro
Godina: 23. P(>zicija: 1'1apad. Zemlja: Spanija (13 lIaslupa, 2 gola). Ukupni naslupi: 177 (62 gola). TroCej; s BarcelonOm: 10. Pedro je bio JOOaDod trojice igraca koje je Gva.rdi ola 0 dIll ah prebac; 0 II prvi rim,
!la,

Zerar Pike
Godina: 24. "" _"'==-----,' Pozieija: Odbra" i
_ ,

Kules Pujol
Godina: 33. .------=----, P<nicija: Odbrana. Zemlj'a: Spanija (94 !lastupa., 3 gola). Ukupni nastupi: 605 (I5 golova). Trofeji s Bared(>· nom: IS. Pujol je svojevremeno zamalo potp isao z.a Malagu, aJj ga je kao ra" lenla primiietio Luis van GaL

Viktor Valdez
Godina: 29. Pozicija: Golman. Zemlja: Spanija (4 ' nastupa). Ukupni nastupi: ! 483. ' Trofeji s Ba.rcelo- : n(>m: 15. Valdez je tfi godi- : ne karijere proveo braneCi za Til· lIerife, gdje mu je bila porodica, ali se vmtio u Barcelonu.

Cavi
Godina: 31Pozicija: Veza.. Zemlja: Spanija (IO I nas tup, 9 golova). Ukupni nastupi: 638 (62 gola). Trofeji s Barcd(>· nOm: 16. Cavi je bio Clan drugog tima BarceJone koji je 1998. godine usao u spansku drugll!igu.

Zemlja: Spanija i (33 u3Stupa, I 4 gala). Ukupru nastupi: 196 (16 golova). Trofeji s Barcelonom: 10. Pike je karijeru poceo kao zadnji vewi igrac, ali je pOSlao sroper.

oglasi
Iltll.:kl1"

Dnevnj

avaz _ ... ' 1"_>1",.35

" ....IIi.,.
• ~.""',.

.'1').""

.. ,..'d II
I~ ...

'.

n.1'!II1!.

11I ...n,1\.t
"'!Ijt~ ....

1,".....

, ... CII

'_'U .. ""'(I""

"-""t

"rIBIlR
""'~

..-",.

cilie
lIaHAPac lIIe doo Kls.etJak
I'J. hoj.ldl'IlbIi'o 5oI0J .... o objovtj\lj.

1J"'t. 1I!.ns.171l!> II (.."...,,,,,,,~"--fI<,~11
'" ... ,_" o!lmIo

11"'1,....

limi

S 11)1.'t.,'fiII1

11 tldholk Op.:;"" ~

"P'''''' pumnjl
J

,I. '_I

.... {)pCi ..

~

~

I-SI "",,,,,,~

.... n"",hk'~.

v

I POZI.V

o;IIIo.lIo. :-..;t.,I,u_\j urr..-n.o Itjel'\J:rOI;i!>t(;,;r.1ok, \11.:,,"l.:l Oroi'" 'II'U-"'-..,w"""". "'II< !'R>'f!I' .... • 101<11 'nj..... lh ....".""i"" ..:II'\IkfIJ>:. ,~I. jh I"""" (I( 1........ ). da pN""~ bndi.bu Ilroltitln t 1 711 &,,4)<1 ,.. ...Ih """ ..... llllpollne (~ ~ II "'""',

fW""

1"¥'2""""

*"I.c

.0 p(~em u ,ao::Jnoodnm loa"""

OGLA.S

PQZIey..

I. T.I ••• p .. ~.-I" ,Opfl .. (.""",.".. •

olP>l:o~ ~

~

1,"'1>

LlOO..-I)"I" ... ~,.,.,

'JonJ\k. lI)ih""'''..druJmj1 '"''''III .. 1....",1", ~i_ 'JCI"l,om ...;..In- It drui)'" 1"'''''''' o..,bo_ .... rml,...,. neil" , d.~ '" 'Lonww~ ~,~, .-I", , ~J""'-'ln I.ojirmo I~"" """,oju i ii>lw flp._ r.<~ ,1Jp->j<>!imh nj...-aI'J d,tl.1l_, I'JXI ~<OI'IlI .. I_im

_'o:rn;L

Opt"..

u,rOYI: •

• sss

d"~l;"'~-"'~""'''''~Ie' L SITIl .... . t ,Iv\, I; DOOjotlJ
~J<l.oltlP<lI"oJ

....' •

, .... "vblJ"t1 ron' """,IL dnJ:Il" .... ~ 1 ... ' ulll'"' 11"<"111" 11jo.·~ "1""l~J~ 1 'I"~C iocaJd..

pI.o"". 0.......
1''''''' ....... ~

.. ~~ ;mil

rmw

ImV·:'III'-'II1 "mnd' 1'1"""

In'~(1"tII'IO
I

du.I_,,....,,, "'It I ",,~
r~k,"",,,. .
II< ..:.)~

hI.

Opt,
oull

• nrm

• •

r'ri 'Jo!JlPrtJ~I.IJIno G..

&'f'"J "' ..

,...."""iw,

I dinl, DruJi!IJ!II'''' '" ~ lnji 1H!ITl..1J j'tdIiHIJI~ .. 1V\"j~ 1.JoII o;,,-il,,,'I; drutn .. .,.~,......1 l "~mI~ f"""IIi ,m..!lOpliro: C.-h.lt .. ~j,.
IXpIIiI

""ib

""'ftI
...

ro.l\''l.

a......,.,... ,~
rx ~

ObaYezrlO fodno Ullvo od rrwllmaloo S godino no patlOYlmo ~njo; 'og umdonjo Iunulrmf'ijlh instoiocijD (",ode- r CJO:lo4lzodlol molen Ofgoni:l:DCIjs e osoDlI'>8 fie ·blitlO'lll" ,ad'" 1 tocI po.lovl): R" OVO(l nfo .aclovitnQ no monlQll .........I(WJ'Ijih i.... dOlOCija yOdO I onaliLacip,lo .adoylmt:1 OCI' ntu ""cu'hk lnt"::nlrl"l II," YOdQYodG I Qna~oq c;,.nItQ1'nQ"Slfl]anjo

III ~.IU

r,,,,,,,, i >l;,.u.
CionlJlo

dJ'lJ' "'J«I"""'i~";'

no ,,., ·1"NII: .... ....1W'JId1;d'''lI'-.dll.lji ~

Or!..... llcn>do:'

2. Monl., OplJ pOllovo.

Rod r'ICI monlW, c nl,cinOg gl 3~V'odoln~' .. IOI....

VOr+a
ill

Op;l ...... ~TII

...... dooJjrl,,, ... pobIh,.,."."

L r<"I.opi" ~ JlWI <.l.iu ru
I(KJ I tJW

i ~J''''131&

..... '.11""..., -'" Ja> ...

p1lIIIIU" ~

...

nMCII ... pmJl ~

,I"ll

Opl. posl" v,-.,;
• Rod
I'>Q

fT'O"Il all UII1U t QI'~t'I f "'''''111 od"".",

1m 1010*

,,0(10

1,~gn~oclIo

Uz prlJGvu ,obov.monoznoclU
'J 1\ I} I;/'< GU

I' kontClId bioi'. 10110 I dOIICJ\lHI ..

I· \ OOl)"1 Ll JJ\ \ '," UlI'RI',

Ri\W . l-l
Sv.

_1'l'OlllC.l "JI I'MI\'"} lit ."'i01l>t i, p.>dIu:p pri.,~ ""'8\1 '< rrWl""" 70. 11<-.1,..." uh pri7llllllJ" "I ,"''' .--.d...&O!,m """,<dIm.>, ... ~ 0 ,_ ("'11.. "",,'11)1'''''11 pri'",,"j ~..u.<10."""" r-\'n-dDo .-un. u ..,;u, blo> .. ~ l'in:mvJd,ih P'~» tW> I," "",1l ... lDtI_nljo:g i"' I=i' Iii "'ro>llj..I • ...,p ..,.Ih 1'II<I.ru.... ,ill i:n,..:i_j> " 1"'"'''' ....wn .. j. I"__,j ...,., ""j'Oilj",lln· , ltIOOc:rmtiK:lF rmil''Io&.jc iii h,,~·u(1'llll"...Jr Inlik..ljnij&: U1o,.l¥ tuWbrk Ir k'-¥ ....• NrliUjOl~anjL.m , "'" ill, PUlL'-"~'hp.>olupaL:., ~rul.Mi""'Jcrn. tli ".",i .. pui .. """", "" ItlJJtu .... "'ril< ....,. pmpd'll" u t:Il\~jlJ rn'minl!> djolo_ ... puJn..!j .. apn .. li<n:Mo U 'podrutJI ..... Ink hIi: ""'Ill' "" rmlHl.hlj '" d"d tu ... nib ~ .... ILL.. "" II ~ ,,,,,JimIJ""'Ll.IIO t1I kto]r ... prim:in10' .,...,crWu. ,~ • ....,. JIIIIII~ t'aIJ '....".,......,h.'I. ,,;'u 1 ....... '~C dAbl,_ .. oN, .... """"" Op.'il'l~. !'".,J.odt;., ~ r.I«1" ~ri~I,1 p'lm "'Juy.!'" "n.IIl'fij(dl,~~ 'J 01101 ~ ''''nlll prill~lnJ. ':"1"lm .... ..., .. .. I'tIII m 10f1m<1 .. 1'1""11:011 (dirdYlfI r«d'<j(dn..-onll' I t_H.III I rca' '!~~I ..,tlJ ~ , <mJnjt1ol .,...,cr1lJ'fo;1J" ,'" ..m .. """ I... ,

8ioglofUO ICIlotogroropm p<ljo:v .. doll :nO odt9'Su :

1'r!I.,...

."'IT'I,~...


.'

Sor<Jinvo, \11 Or 50 n qq....cmbqg:ovi(; del til. 31 on! 1 Iololon 033117' 6'61 moo. 06' 616 811
Of""'nvlac'IGvi~ (j.tnQitOOM

4

t

rr",,., """""

... dldob k~ vdv u uti flboQr tw I eo :PQlyoni n ()gIi:;Il ktitf'l 2807. 20 II goo""

no Jl'>O'fVI\I

"""<1'.

,..,<. """"' ......

-.I".

Nao sn OVU clo na 34 StaMa, d i reklor Dru stva ASTRA dc.c Sarajevo raspisuje

Kandidati za racno mjesto pod rednim brojsm 2 trebaju i sp unjavati sljed eee uslove: - SSS - trgovaGkog iii ekonomskog smlsra - Poleljno radao lskustvo pod fednim skolovaniu

1>1POIIR.l ('J .DRI !\.1"\T1'l.1U I)J[ T\O!'.T1 Pia''''' I n.iH. \lWIho i. pod:uijl drut"."ib d~ ... 11 "I""" umJ~n<><1.1""""JCU. ~~~i od&ai 'f"'I\. rdlni~u ~-ulr..... ",""",~i;m.., dj.IOlIlO"i, 'j,1kc ofj.b....,.._,~ Infunnn...,;. i of, I o:nogu..., r-Il<>1iti '" P>""S I'ri'm>nj.>_ uLoIi~o w .. odr ratoHolju. ",i...,,, ,nlli prdIol<ftIJI primmp <I>f>.-.Io I,nion"" ""mUlto """" """"'".. <I !!",.to.no..",." Lljim. "'hl\.,.I;.".,~,jd.: ..... ~ ~jl apn"" Goru.k_ P............ ,N iz pOOlUcj. dru';h h djolatcno .. ..., ""'11:" .., pmfI"lill '" do.lJ"l~ jo.•~, ,","'"'Ii. ....,Iill> II.~ ~Ij "",i_ -'" la;. .. pri...... jc ('O"<\llo.lJ.l. " .... ........., dmI,,'ljaIc il'}<iIOJO " .. "'" ..tu "..xM" I apeuuLJlII III >I. dooI..,IJo:nl U-jdl.jl hll <JCJj.'tIJ, .... ~~,I.ma, ~I ao .. ,,,,... l'1l<I.. nbu ~ ~I!.I U'<d'L'~ ~ 00 0pruJ0 ~.l;' f"I"""!!><Itt I, ~ioI ~~1. Ul i<i~1 pri;arq,_ za """1.1 .. Jll'''"''I; [RlJKIl9III """".""" ><' Ir.~" ,..j1J r.o ~ rmool, '" "''' ,N1 ;l'I'<oIJtlh'o;,

d<>d"""

n1m"", .....

OGLAS
Za plijem u radni odnos na radno mjesto
1. RBle rent

za rad u racunovo

dstvu .. ,",.,.1 ,izvrsilac

2. Trgovac.",."".,.,.,."

.. , .. ",.,., ...... , ......... 1 izvrsifac

Ookumenta potrebna za radno mjesto bmjem2. - FotoKopija diplome 0 zavrsenom (n~avjerena) - B iografija sa lotogratijom

"1'.,<",

~

.s._.IJ>I.

,dnJir>"",~

n-J .....

Kan didati za radn 0 mjeslo pod redn i m oroj em " Ire," baju ispunjavati sljedece uslove:

•.VSS, VoSSiii SSS - ekonDmskog
• Obavezno rndno isku

smjera

slvo

Prijave slati. na adresu: ASTRA d,Q,o Sarajevo, ul, Zeren i h beretki 11., 71 000 Sarajevo (trgovina Astra), postom iii litno,

:ririJ.tII"" .,. d od;d~ j."",o:: ....:I P" alh pNu~. d.,II.!j .... U(I'1I>nJ " ... h& , Illnrol<: 7~ r->J" U "" Jo'", 1,"'"" ~~ oJi,olJ~W )¥IN'll ptII'I (por- I
.... lh.:)

i odrii -Urn•• v. j('r\,-n ,.,J ",1.1»..: ... Jft<l1 • .Iu n

," 10... """'..... .

,. ~""'jt

,.

<IN ......, I·" IIbt<.q II."JI'

.. ....... ~;on.JobuI• ..sn._
prlllI,l" .._

""",. J .Jf'IIKk ,j:O'It'"
.....

ltbl.> l"JI

'bpI'i"mu 1lUbnT1o!lID:!rul"", .. ~~ 1.,._,., <!PO
1 rnj,'IIl"'ll

~Wl>. tIr,jtdlop.

Dokumenta potrEbna za radno mjssto pod rednim brojem t " Fotoko,Pija diplome 0 zavffienom ~kolovanju ~neoviefena) • Potvrda 0 radn 0 m iskustvu _ Biografija sa folografijom

Kontakt telefon: 033/564-320, 033/564-332.
Konkurs ostaje Qtvoren 15 dana od d'ana o bjavljivanja.

r,,,,,,dul~ ... ,(O,)J
J

,,~IM UI!'Io:IIl""" ~oiib!Ool ~

w...lbn.I.llUlllw j II '" r.ahlj.-< tJdbon. ~~ j< d_ ~ dn!.m.1Ii ............... _IJ~,~", ......... ~ '. 1

~.

~

'"

idrIQIdS.~

'w"I"'1 ....... W;u>lIDj'ut.. ~JII

"""""i. ~"
.. .,t.j••
,,. """'_

ul?n IlL ....

nod.

-roN_

rn1.ui. LrlLJ. ....
JlJ tIl' """

A .ZADRUGA .tElJSZN ItARA sa p.o.

dok.lI .........

.... II.\Ip>I;I 11m ~ 1X "","j:c. ". f 'Ii.. """ 1'iO\I.,.,.t hi I..,.00 JIf)' n~~HII4.lI1' .... ;l!m;! II; II:! fl' q 'U tv !,,-m, ,Hll1l

'~ll'~oIc<ilf I.. IJ~I'" ,~duJJtI" 1o<'~lh Pf'Il'I.mj.IIl~J~ ;10 d.•" .. <AI "",_. ,t.t,..,IJ" .. j. I'...!'!'iI' 01> ... , ... IJ1 ~HI 1'<11", '. "Ln •• , Ij•• j, no o.~I'" ,(,;.,'" t'~ rruln}feoJ""" ~",ib'" """ lOr. "'1.Tl ... ~',J., c.1ll"Ol....... ...-",.1<.", ~7.\ J \\ ... I'O~I\' I '\ " !D(lIlJ£:Lll Ji\\·"'IU I.'MI1''''A \J." or "'. (;ml:.~~Ut· -o.!l ..r-. I~ ,J'Klld".j"'n, • ..,u..i!l .. . Opt" f;'nIld.-.

lIhiv.. aff:lJIL' ... J",," ... ~.... 1k!dh:1~ l"'n<:'I!rn"-I Guruidc: ,. ..... F'>ra1drtu. • ~"v., ... pOOotl I 1I('~1!no Cio>to.ld<

t....

,..rlil ... I ~~ d "'!"1lI ~I_'

uron""

...

J~'",jiW,I'

J V II PQZIVZ
IZ,C:M
:I)

E'TIH:A" 'J
·:o.(ll'(l, LOV, OBJ ....."T-\. t \I'

,oiI,.,..~.

.4'T"'"

~'I.. ."••

U:IoJE. DI',\S.t.AMU

,uL\I"b..mt'u.tr.adJ

... lijll

J~... n..... p,"ri.bu o

·-'·'(1.,·t

.9U. II ml.

'''" I~

l. JP ItTV RP;: CiIntJo.

,,,.",,'" 11..1f' WI, .,:u"".
~ , d< ... j<.' l.;

NIfn' II{ miN'!': ".... •.- "......."... .. KIuan, I.:

l,.intnn;1'IIftl) fi,if ,~.., .. l1limradnim JlIln!

, ""l]1._0pt<",,{1~.

1'0"'.

. i ".,,1 ..... locB """$u prowell ,.. b"",lu d,,~..........ucij-u u I'ftIt>wnj.frna illMm o:l q. U oo\li.

IKIIIic I)lul~'IlI\

4:1""," ~

<'l>,i~'lji"'iIII1jn

~ U~IJo_L1bIo'~i"",
.l __ . _lOt, FJlI OOIJU IlKHIT
(> ...

I~O tDI llUIlLJ IUO!i' lJ 'lIII>3~' 'lII~

!I)l,.d.lr< Ad. u..1.1i1~~ Vo-!I.,'-I.1ll1 ~ ~~ lInlL ..... ll.mItdd~"

Muhamed Toromanovit

za .Dnsvnl avaz"

HaHo su udarna iOl8 u Hlubouima postalale t.8lad ureprezentaCi)i
POC81iS8 PlaSlicnim maC8Uima
H""
.'rIu.llll1lrJlUrillll1;IIK'q., ui.o.o iii ~iDr 11 joolllmD ~~~="n!~: .m-jLiXU:riicru.I'l:iljo..l;~ u lil;lmm ~ 1II1~ U'JI~~ r¢i,j)I;"l:r~I;IiII~Vfj.lrb:I'ktrullicl:

[)v,d=k tlaJ1ova,Ijudi ""nih uzrasta • Volieli blsmn da se os"",. j~ nold klo1l,da spon zaliIti ; da osnuiIDno Sa"",. ka;~ osn;vat i R'gi" K,rame'uTleOovit

... .."" b~:~~~Fu=
~1iI""v.jHImI~VI'I"C .... ij;!lon,pOOji!etJjli;uIi, !Dl1I~riLR.:iu..~:uJlIdJ. I~Ik:IC(" ~Tl'it 1ICd1'lljllli~.u..1 i:iIIp"Llllil;iDnltu~""',jc[r·

lillillll.lfuromllrilllkdnilS ol;)'f'r.'dk..",r;:p.n'.r.dItmloTl 11 I'tlli;lbK.IIbizl:lg[II(!(u, b~) il: F'ik~ Btrlill.l premliW(iJI;j;1I1 i grupam

~~i:r"~

"o"'IIlIf"1UJ~ Nlk..:Il1J

..,

,",lo'(IrI·hll'l;!r~,:u.j11c-

t.r-

~:-~:;~~ =-~:.
.lInjt;I\lJilt-k.lJ.!f'idT liEilli'l'~ ....i5k

m(i~_' i:'oiIrJ hkltltwti,~I~H.illlbur rp. Clt.ll'o.; kiMikllftli'll ~1J IWTI ~n_u;gnl!ll i 8mk1 ~~ I"\br;!ri;. t l:(>jliDii i~ [knl!!! .ptMlrpJ,IM'Wolb. 00da!eIlIl'l.Y.;'iIlllnllk, kDmrnI'<'rirrH.! ~,_[:"PCI~.::I~iI4:k"-'ll OOo'r;:m)b.H~blm[ri.

... ~ ~!b.1IfT1.d1

rENtS Prod Oejvis kup oase reprezeetaclle u TUeti

~stoncene Smiiemo potciienili
..!i'UllilikljiIYiiI:t.Jnlju·, • Nlj!Jlllllnijl ~inr 1J.l1Ii~'m~~.lij~LilI f'(Ir....p;il'i'uJI:'.!oIM~II>I ilbIlCHllijcmu. };~ ... ~

U

Ligiprv,u

1~~,~~~~~.'?;:
!tI:!iIA ~..ii~!'PIt}. UjlnllOl[llj~bubo.mb;i od~lmubl'ijHr.d.luili~ htrl!I<'M:[CIiI'~'u;iI.I:.i~1{:.I1l:!i n~;kIiMulamc4.l.1J~ n:ii.lnDm ILmljJ, ZlTj~dolJo 101 MiruJc;lIi~i&ornil~

lII.llu,~"lIKuIHD~oJier.r kluboo!eptfllJb!1lldi~ktolJo uLliU~4.i,I:;:Ik'ifW"Ki. jocll'l;:'iQR, .......l,.t-LT.IIIJIII,\'Jlh,· lbIili:om j DlmkBl:.olII mDliiII p~~liJli IlIIIIir g~1\iJo j;I'I~1.!. -Uiltl&mIII Ii'lJljIkD;ook. 1I!is;mIlIOJ'I'li!:Jim.imor.m pri:rnal,!I'I1IJi!ITi [lCUL!~ni;l' itJKn.iI~OJliliTb!Jlg,~m,.

r~~~~~Ijf~::.~1? f1~tJJI:'t;l~ :- .. .
XiiJKT~ pm

nJJiilfllDob<trn-lJi,~
nm-i~j~ 1l1'II~1iT~n. pij;u:Ji. rom ! ~brnilli blB!HJlJo!II JI)IHI~I~.,.fI;:bt!;.~1IIrIlKlBJ!jdnlicJ In::nmT,

remJir;r'll
...I~~

c.1fI'''JU!'jJL"IIJI'~)

~u:'~~~~:r

IiJi'iI.i.;:lMil HmIm,1m !.II'J'id.lIW=W!J.1ioo.lUIllKi""KiieIOlS,loo",lIbbJr~. !!t'In~~II~loIo~. th;mlD[".lUI~r.iliIlJ..sr· '\!m~!lIim:D!oIIl.i!lw oonllt:iillJ; bunl~bJ ~Inw 1,;I~~lI>'Ifi1'tIl~ibbl}1'1 b.lldllim lII'1Jijl!lIII 'mli!>l'!!l,U!iI~.DIl~lIIIllJJ;Ie rJf't.;'I.j~k:"II[i'I~j1IllIf!lliioInillubal.liiIIYJO.irtirrl1Jli'llli.b.Il'l'lll'13k!llllrn~ "n~dlMllClIilllllrCllSiIf:I~~ lIDurnunbruBilui.r.ilio riII~lIl!!ihlrl,ioM~£iI"l:if'iI'r"trIrninlliiiiiltlooln:LInl:.nrullU'lI.j:;I JDt\!1I IDIom .nmbJl'll[ilU"ltJ1i~1i.IbId.'!lIIj_",1IblLlwmll)T'f!fli. ml~~nl1n. Ijullil nUliIT.

"'I.!-~

11~~=I~r,:[ It..::ii-mJ!il£l'I1~lfIIPr-

POdloga II'OII1llBnJ800 ZbOg MBldaOO tt=I~~~
11&n1~linm-~k(;IlIi~tiru~,lk;kI'"IkBoJlil~HGD1JIiIII...:IIIImur.lII.i.IlJ-

1XI~~ib,Drii.ht!lI'.lt,Jd.I~ l~mlti;a:;Jk:}lKIIIlmntill,ll: jHIIZIII[llllk~llgi.u S.'I[l rm...iobml!:ijEDIkD~ ilTlilJlH) FOOIm.I ~ Kru=1!io:I iH~u.$",j)I~I~1<" mllll~t :k"",'il~llII~ INn~ -

b:io!oVrKlit. II~;K: ipo ~

Na:C"l'Io'i~""!!In1)r:..
'II

"ila.ih I~:SA.IJ,

I nnkli«ili IJ.'III M' i AIJili Stt:kl.!,IKI\III"Gn~I"1bm:i.

...-nllbim:i!lJb.Ia.iIlT.rui.UJi, (il;1·nll~i 1I111tlloodliilt1! ~~kl'illlb."',IIj.:II["tkHIo,!oI-~ ~InilUkDi!:lijrlmi-ii£l~nt

i!I;;!~~Io:,~K~~"'''''"j..
~DI1nirlIJl.2U;;[ntrul"lo lIill i EJ'u;.nijl ~~ 'IJ.'IIju i'or,rttiUllljlla1.~n,!,IIfllll!llcri Krl.l.i!:< E:~r(Hifrin;~ :ru1lT~ poh1i u pfuk. UTlb III III I'I"i1fi:nTrllu.d~liinBI~ r.hiiM!,ni.k:IIf;I!~.:uIt5!l~L, gDIri"!IIi.okd.lliMilUnruj:l[1111. ::!" . .t4R:h!

1i!~IIIKII5lIIo.'aukl.mi

;~~=~~~I\:i~~
~liIi-.Li..-.kRiic"~ ~SniDlIoIlml!l"lljinmI'I5.J~JlOI'l'i~imali'IIIII:I iilllJOil!:VIh,~Io;qIIiiI!IK: IllniiloAn:illlIllk';~I1io;:lIIol'QI lII~ieIiIlllllCUbmi.~ 'I:\lri""n~.U'(IIrH'tl:tjj1:l K2mn~h~.

U HDldlngu 8ft oS]ecao lUepo
IIDIJoJ IIrnri,g tid 1~"O[p. ul¥Mllli j~~b~1;I!11Jo loW I!,II~ ~!IQI!rI ~tl i'lltioliobr.i IIkIl_i,k9jiau Jlleliitfla;r.tim.'iI:iOilpl'YlI8 ..b;II1, UjX!loljiilltQajz;tl'ltrfii"' ....

.,,....'"--

sndu nn I ~ilo.~i'h
go.::Il~r~jQIl~~ j£tlk-11PiIu klubII iflhD"u

"~!>eU~~1IIi3III

i~'"

===:.=:U:: ~~~~~~~::::
~'I.lrllll:'Jm~ru...

Go

'IIJII

pm-mIu

hII;m..

Ug,;en<l,b

jl ~ .r&lilWtllllll&o\'1lAtli

~!;i]!;Ios.aIll~~'I~owl
![iIJI1 ~rFllll1J :l;io/(il • NIL lJuh j~ joo[oi ~I~-i

M~iIIi£","IJf.jIi:.1'IJtlCi l{:roTIioIOO:J:!M.mDik:mih lpr.Ll,t;r6_u,luini..O~ 'l.W'i.iu~IIIi~II);II~!r-r rblillil:l DlIQU Ut!fJik.nIIlDDlfL2j_ci.NrmJI:len~ ~~dll'i:l.~gil)'l'i[;;J~lmIhi~vltk!lirui~~~oi~.M.ai.II.":':11lD1 ;H..letlt .... c, pl'ft111 (IOIlKi. n

jcWlllu'iJ.DIj;:IjLuti;,aiioli

1!vllj'l'llrl:r..liYl.tlltrl!o~ 11M! s:.Y~LTrftllJ.1nlJo je 1J rtJ.!. ~t1!h. 1J~lan.je:n(ll :!!:I'llk

1~1t.~~J:: ~~~t

!:'::;L~:~

'U

Tirl disciPline
h.!>~ICl~UQ(iVil~1it..aptilK 'II ~r~1Wm mj~iu,.bdi;J;rn;dikuilp::! WIII~liIlJ~Iu.I;i~!I'1";'li~n.iUII.~IIIl'jjiil!IIIj~(III:J'IIIIU,.,klliiM'IllI.

~mpJII~~H'IKi. nlr 1II1UfJ~i li:ul~idlr mlto.'D';lIljluIllllml"IIILirnudh.'lIIIIL!njlb.llrn.o'q III!~~ L 1I.'I~1:Io! SpIIlr, Si.!,pr:i MIilIJr.l IIo..i.!:in\. ... A.oI~ 1\ililluiiDi!H'~lftI.On' 1I'II~11:lItI;r...~~ i f,dfth ~u. nllll poDlDiUfi.. i)Ju~f;len:iiIrn/J.fI(Ion:i1lJ ra. ik",J,il'ilil:lII, "" JO-p;.iI»ni;i1l1 i,kllJ.l'nIIII, ibju ~rlb:J.

~~~:~~
1'm.II~r.iIaSma,

O~rl", i sa mi,",

:ud:l!iore-nil. rn~ifikKil-1nIo1J~'I.Ib:J;:blllam IIInll{!lll!!il~[iI,~Ii)(&a-

• htKlliLl'liio.KU 1>11 IIIi1i 1~~III:.iIl~lrllrf"igl~1I II'IfKiirfl'p:Z_IIjIll~ikI"" :kllibori=,ibluiti.rdlo ~1~!biHI~lliutq!1'flIt'o nucl~ If.pa.bj1J !~~~J. ~ 1r,N;.uIllp(tlli!:'1i..lJljIlL~lTIl n.~(!o~~doll.:IoJ.!'IIlii!j.:rI; ~IIMI ,i~CWIU;, njj~ l.iIKI tll ndi.T.tIlillllD1Jzlillijionl

1'''''"1' uz [tnll'

NlI!.ii~lII~otIlihIi iDJiI·iw..Ici,lIli 1.g.1\e ~'illl;;l~k(il'ilil,!ljIQ~~~ 1I;ilkliddlior,l:!Iiiil..ljimli~iknlli:J.l'[III!~ibS: ib~.$IDV_IIli!'. pn~!I<!!ru.~'M".k:k1"Jlkl,. ~-.LI~ik.lJo~bil~_ Ifi:liJI",.Ibi:t:.dtlllhu.dr, ~k~l!!!bi!l!:i~~ ... ,...~mg;jllJlnmIltT.";mt-

~'i ~=:o~~-tulli

j,;:1,Jck:1'J;II~1'l,.I;iN.lolo

·i.e.,

~fi~ii~'~k

p.lli1imi.lllli I.IQ n.II.:poIW' ..:Ii~i looju Cf'1'5I11. IlIIIIili fTi~kfllJiI,~o..~1JII:I

I~~~=~rl~~~: ~=~~n~~~
~h;;I~)~W:it.If.k;~ Bilbi~ u 111m IhI aOOmll'll,

E!b, 1.1£l:ihn IL!P'II,jilt .. ,hijl m~dllli~ I\.Jo BILkl. lI!.illll~ '1I!~liiH~Q.rn I'I"I"Ifo. Ifnl1(y II 'b1lPn~1IttI acilll.•

AIiCD SrebrO. Bablcubronza
U~I ... llll'll~c"~1I," n

Bal kan sko prveastvo u atl etic i

~:~~n:mA~

n.

Muhamed Toromanovit

za .Dnsvnl avaz"

HaHo su udarna iOl8 u Hlubouima postalale t.8lad ureprezentaCi)i
POC81iS8 PlaSlicnim maC8Uima
H""
.'rIu.llll1lrJlUrillll1;IIK'q., ui.o.o iii ~iDr 11 joolllmD ~~~="n!~: .m-jLiXU:riicru.I'l:iljo..l;~ u lil;lmm ~ 1II1~ U'JI~~ r¢i,j)I;"l:r~I;IiII~Vfj.lrb:I'ktrullicl:

[)v,d=k tlaJ1ova,Ijudi ""nih uzrasta • Volieli blsmn da se os"",. j~ nold klo1l,da spon zaliIti ; da osnuiIDno Sa"",. ka;~ osn;vat i R'gi" K,rame'uTleOovit

... .."" b~:~~~Fu=
~1iI""v.jHImI~VI'I"C .... ij;!lon,pOOji!etJjli;uIi, !Dl1I~riLR.:iu..~:uJlIdJ. I~Ik:IC(" ~Tl'it 1ICd1'lljllli~.u..1 i:iIIp"Llllil;iDnltu~""',jc[r·

lillillll.lfuromllrilllkdnilS ol;)'f'r.'dk..",r;:p.n'.r.dItmloTl 11 I'tlli;lbK.IIbizl:lg[II(!(u, b~) il: F'ik~ Btrlill.l premliW(iJI;j;1I1 i grupam

~~i:r"~

"o"'IIlIf"1UJ~ Nlk..:Il1J

..,

,",lo'(IrI·hll'l;!r~,:u.j11c-

t.r-

~:-~:;~~ =-~:.
.lInjt;I\lJilt-k.lJ.!f'idT liEilli'l'~ ....i5k

m(i~_' i:'oiIrJ hkltltwti,~I~H.illlbur rp. Clt.ll'o.; kiMikllftli'll ~1J IWTI ~n_u;gnl!ll i 8mk1 ~~ I"\br;!ri;. t l:(>jliDii i~ [knl!!! .ptMlrpJ,IM'Wolb. 00da!eIlIl'l.Y.;'iIlllnllk, kDmrnI'<'rirrH.! ~,_[:"PCI~.::I~iI4:k"-'ll OOo'r;:m)b.H~blm[ri.

... ~ ~!b.1IfT1.d1

rENtS Prod Oejvis kup oase reprezeetaclle u TUeti

~stoncene Smiiemo potciienili
..!i'UllilikljiIYiiI:t.Jnlju·, • Nlj!Jlllllnijl ~inr 1J.l1Ii~'m~~.lij~LilI f'(Ir....p;il'i'uJI:'.!oIM~II>I ilbIlCHllijcmu. };~ ... ~

U

Ligiprv,u

1~~,~~~~~.'?;:
!tI:!iIA ~..ii~!'PIt}. UjlnllOl[llj~bubo.mb;i od~lmubl'ijHr.d.luili~ htrl!I<'M:[CIiI'~'u;iI.I:.i~1{:.I1l:!i n~;kIiMulamc4.l.1J~ n:ii.lnDm ILmljJ, ZlTj~dolJo 101 MiruJc;lIi~i&ornil~

lII.llu,~"lIKuIHD~oJier.r kluboo!eptfllJb!1lldi~ktolJo uLliU~4.i,I:;:Ik'ifW"Ki. jocll'l;:'iQR, .......l,.t-LT.IIIJIII,\'Jlh,· lbIili:om j DlmkBl:.olII mDliiII p~~liJli IlIIIIir g~1\iJo j;I'I~1.!. -Uiltl&mIII Ii'lJljIkD;ook. 1I!is;mIlIOJ'I'li!:Jim.imor.m pri:rnal,!I'I1IJi!ITi [lCUL!~ni;l' itJKn.iI~OJliliTb!Jlg,~m,.

r~~~~~Ijf~::.~1? f1~tJJI:'t;l~ :- .. .
XiiJKT~ pm

nJJiilfllDob<trn-lJi,~
nm-i~j~ 1l1'II~1iT~n. pij;u:Ji. rom ! ~brnilli blB!HJlJo!II JI)IHI~I~.,.fI;:bt!;.~1IIrIlKlBJ!jdnlicJ In::nmT,

remJir;r'll
...I~~

c.1fI'''JU!'jJL"IIJI'~)

~u:'~~~~:r

IiJi'iI.i.;:lMil HmIm,1m !.II'J'id.lIW=W!J.1ioo.lUIllKi""KiieIOlS,loo",lIbbJr~. !!t'In~~II~loIo~. th;mlD[".lUI~r.iliIlJ..sr· '\!m~!lIim:D!oIIl.i!lw oonllt:iillJ; bunl~bJ ~Inw 1,;I~~lI>'Ifi1'tIl~ibbl}1'1 b.lldllim lII'1Jijl!lIII 'mli!>l'!!l,U!iI~.DIl~lIIIllJJ;Ie rJf't.;'I.j~k:"II[i'I~j1IllIf!lliioInillubal.liiIIYJO.irtirrl1Jli'llli.b.Il'l'lll'13k!llllrn~ "n~dlMllClIilllllrCllSiIf:I~~ lIDurnunbruBilui.r.ilio riII~lIl!!ihlrl,ioM~£iI"l:if'iI'r"trIrninlliiiiiltlooln:LInl:.nrullU'lI.j:;I JDt\!1I IDIom .nmbJl'll[ilU"ltJ1i~1i.IbId.'!lIIj_",1IblLlwmll)T'f!fli. ml~~nl1n. Ijullil nUliIT.

"'I.!-~

11~~=I~r,:[ It..::ii-mJ!il£l'I1~lfIIPr-

POdloga II'OII1llBnJ800 ZbOg MBldaOO tt=I~~~
11&n1~linm-~k(;IlIi~tiru~,lk;kI'"IkBoJlil~HGD1JIiIII...:IIIImur.lII.i.IlJ-

1XI~~ib,Drii.ht!lI'.lt,Jd.I~ l~mlti;a:;Jk:}lKIIIlmntill,ll: jHIIZIII[llllk~llgi.u S.'I[l rm...iobml!:ijEDIkD~ ilTlilJlH) FOOIm.I ~ Kru=1!io:I iH~u.$",j)I~I~1<" mllll~t :k"",'il~llII~ INn~ -

b:io!oVrKlit. II~;K: ipo ~

Na:C"l'Io'i~""!!In1)r:..
'II

"ila.ih I~:SA.IJ,

I nnkli«ili IJ.'III M' i AIJili Stt:kl.!,IKI\III"Gn~I"1bm:i.

...-nllbim:i!lJb.Ia.iIlT.rui.UJi, (il;1·nll~i 1I111tlloodliilt1! ~~kl'illlb."',IIj.:II["tkHIo,!oI-~ ~InilUkDi!:lijrlmi-ii£l~nt

i!I;;!~~Io:,~K~~"'''''"j..
~DI1nirlIJl.2U;;[ntrul"lo lIill i EJ'u;.nijl ~~ 'IJ.'IIju i'or,rttiUllljlla1.~n,!,IIfllll!llcri Krl.l.i!:< E:~r(Hifrin;~ :ru1lT~ poh1i u pfuk. UTlb III III I'I"i1fi:nTrllu.d~liinBI~ r.hiiM!,ni.k:IIf;I!~.:uIt5!l~L, gDIri"!IIi.okd.lliMilUnruj:l[1111. ::!" . .t4R:h!

1i!~IIIKII5lIIo.'aukl.mi

;~~=~~~I\:i~~
~liIi-.Li..-.kRiic"~ ~SniDlIoIlml!l"lljinmI'I5.J~JlOI'l'i~imali'IIIII:I iilllJOil!:VIh,~Io;qIIiiI!IK: IllniiloAn:illlIllk';~I1io;:lIIol'QI lII~ieIiIlllllCUbmi.~ 'I:\lri""n~.U'(IIrH'tl:tjj1:l K2mn~h~.

U HDldlngu 8ft oS]ecao lUepo
IIDIJoJ IIrnri,g tid 1~"O[p. ul¥Mllli j~~b~1;I!11Jo loW I!,II~ ~!IQI!rI ~tl i'lltioliobr.i IIkIl_i,k9jiau Jlleliitfla;r.tim.'iI:iOilpl'YlI8 ..b;II1, UjX!loljiilltQajz;tl'ltrfii"' ....

.,,....'"--

sndu nn I ~ilo.~i'h
go.::Il~r~jQIl~~ j£tlk-11PiIu klubII iflhD"u

"~!>eU~~1IIi3III

i~'"

===:.=:U:: ~~~~~~~::::
~'I.lrllll:'Jm~ru...

Go

'IIJII

pm-mIu

hII;m..

Ug,;en<l,b

jl ~ .r&lilWtllllll&o\'1lAtli

~!;i]!;Ios.aIll~~'I~owl
![iIJI1 ~rFllll1J :l;io/(il • NIL lJuh j~ joo[oi ~I~-i

M~iIIi£","IJf.jIi:.1'IJtlCi l{:roTIioIOO:J:!M.mDik:mih lpr.Ll,t;r6_u,luini..O~ 'l.W'i.iu~IIIi~II);II~!r-r rblillil:l DlIQU Ut!fJik.nIIlDDlfL2j_ci.NrmJI:len~ ~~dll'i:l.~gil)'l'i[;;J~lmIhi~vltk!lirui~~~oi~.M.ai.II.":':11lD1 ;H..letlt .... c, pl'ft111 (IOIlKi. n

jcWlllu'iJ.DIj;:IjLuti;,aiioli

1!vllj'l'llrl:r..liYl.tlltrl!o~ 11M! s:.Y~LTrftllJ.1nlJo je 1J rtJ.!. ~t1!h. 1J~lan.je:n(ll :!!:I'llk

1~1t.~~J:: ~~~t

!:'::;L~:~

'U

Tirl disciPline
h.!>~ICl~UQ(iVil~1it..aptilK 'II ~r~1Wm mj~iu,.bdi;J;rn;dikuilp::! WIII~liIlJ~Iu.I;i~!I'1";'li~n.iUII.~IIIl'jjiil!IIIj~(III:J'IIIIU,.,klliiM'IllI.

~mpJII~~H'IKi. nlr 1II1UfJ~i li:ul~idlr mlto.'D';lIljluIllllml"IIILirnudh.'lIIIIL!njlb.llrn.o'q III!~~ L 1I.'I~1:Io! SpIIlr, Si.!,pr:i MIilIJr.l IIo..i.!:in\. ... A.oI~ 1\ililluiiDi!H'~lftI.On' 1I'II~11:lItI;r...~~ i f,dfth ~u. nllll poDlDiUfi.. i)Ju~f;len:iiIrn/J.fI(Ion:i1lJ ra. ik",J,il'ilil:lII, "" JO-p;.iI»ni;i1l1 i,kllJ.l'nIIII, ibju ~rlb:J.

~~~:~~
1'm.II~r.iIaSma,

O~rl", i sa mi,",

:ud:l!iore-nil. rn~ifikKil-1nIo1J~'I.Ib:J;:blllam IIInll{!lll!!il~[iI,~Ii)(&a-

• htKlliLl'liio.KU 1>11 IIIi1i 1~~III:.iIl~lrllrf"igl~1I II'IfKiirfl'p:Z_IIjIll~ikI"" :kllibori=,ibluiti.rdlo ~1~!biHI~lliutq!1'flIt'o nucl~ If.pa.bj1J !~~~J. ~ 1r,N;.uIllp(tlli!:'1i..lJljIlL~lTIl n.~(!o~~doll.:IoJ.!'IIlii!j.:rI; ~IIMI ,i~CWIU;, njj~ l.iIKI tll ndi.T.tIlillllD1Jzlillijionl

1'''''"1' uz [tnll'

NlI!.ii~lII~otIlihIi iDJiI·iw..Ici,lIli 1.g.1\e ~'illl;;l~k(il'ilil,!ljIQ~~~ 1I;ilkliddlior,l:!Iiiil..ljimli~iknlli:J.l'[III!~ibS: ib~.$IDV_IIli!'. pn~!I<!!ru.~'M".k:k1"Jlkl,. ~-.LI~ik.lJo~bil~_ Ifi:liJI",.Ibi:t:.dtlllhu.dr, ~k~l!!!bi!l!:i~~ ... ,...~mg;jllJlnmIltT.";mt-

~'i ~=:o~~-tulli

j,;:1,Jck:1'J;II~1'l,.I;iN.lolo

·i.e.,

~fi~ii~'~k

p.lli1imi.lllli I.IQ n.II.:poIW' ..:Ii~i looju Cf'1'5I11. IlIIIIili fTi~kfllJiI,~o..~1JII:I

I~~~=~rl~~~: ~=~~n~~~
~h;;I~)~W:it.If.k;~ Bilbi~ u 111m IhI aOOmll'll,

E!b, 1.1£l:ihn IL!P'II,jilt .. ,hijl m~dllli~ I\.Jo BILkl. lI!.illll~ '1I!~liiH~Q.rn I'I"I"Ifo. Ifnl1(y II 'b1lPn~1IttI acilll.•

AIiCD SrebrO. Bablcubronza
U~I ... llll'll~c"~1I," n

Bal kan sko prveastvo u atl etic i

~:~~n:mA~

n.

38

_'_101""",12.11,

Dnevni avaz

oglasi
1r.,.1'llI.U"1l ror 0Iw. I m rJ,(A.i. tid ,I In-, ....I)\',I fUll

I.

""'-lIn!!

j,... '\,\ " - ""10'_ .
"_.""\l1ii",~"2·1II"

~I"iiIJtd

lbIlUII' OUll~OIl

ldmbT>! ,

1 At,

~m:

DA•. \I,'Y.T·;g.t~B",,'"

e.W·II-1l'l' ~.B..\

'~,u
III"'.IHI"

I RJ:"
Iii

rr

OF 'HJRh.. .. 11(;IJ I

n~ njm.a

,jruke

nil R"plM;Cl!lli1f'fii r .'r pr"l11".
'W'iiIIIt'"

b;m}.~,

.1I!d: ~'Oii4"fJ' ('",...""
( fron;il

Kjd.hl&il-

1'1, ....... "'011'. I'u ,

'i.~)jtl

ll.... f.llllil.

iii,

_1Il'ba]O"'ll)

I. 8!M.I. i 1l~\.in.tJr tl!biI.! 1mb! OIl. Matmwdtx twlk /'.II otnr.u ll'll\r, rtIJRD-ll.l w!.I.D'ot J>rojtI.1I $npO'DqUIbIU 1r ~-" pIlIIqjCIJIIldi!) <mN.r."iI "'ll! UJ!tI'I, tnJ iM!.a" III ispbit pmm. lJ!,U\(II'IIllIMIq"bJ~"iI l'llpl1l..u.1 :mllljm, prilUm~ 11of~'1IMllfllf: rWlDriJ~ b q .nlJe\:!Ia .Ill'lou Ifjd1n..Q:!'I.

'no-1ttJ
UNnlJ'-"
III

,,:t

A .. h, h~" i..

11... (kt~

"j..ia~

Il. XU.,

,.>t..II.I. ....

lhi'i

P:r~

IIIIIIi.nJ

1lI~"

T~Ild«Bt.0\ \Htp.

lB.II·SIJ.\V.n.o9

"at ....

! 1 ,lIifi· .. ~III~"i'l'ioll .... ..... "'--n-.....", .. 11..... 1ht:1 ~'Ii.ri. .. M(IIoo-l'!l1'1T114 .... ... I"",,,~ 411'• .n~I~ 11 Ii"~ It.".r /'hit. t".-nd n ~ ltI-rrI,,:.... ~ (1.1 I",,.,.,,,, 1'11.1' ·"r,n U" 10 JW)o""lil!lllTn" uriJfT !he C 1.1Ii'" :~rtpa!lw ~ R~iMt, ..... p.r ... ,"' ~ga4.I11~ ,~If""' ..II ,",n~rQ~

Iii'"

r-r '\.~

.. ",,*

".-.r....
t

, KJKf' -Vodinud r Lmalu-." 4M..

s.:u.,..Q, PUDlll !II dmtr,'11 ~
nnh: u S:np u.

pooW;JO pufm--& i

(.itik'i:o,.I,jrl-bJak'ii,UI\-',"'\'\\ b~

j,~IIIi,

-

It"" in~

lDIllJCIlU prilJllOll: " ~

lmIIIlir.rdmc:

~"'t1!oI1u' ..1{'a.,"',"'.1i

i~'

11i1ii.¢!'W'. l:iNm,

1b.a,li,lolil

~lfiiU, iIl1h.!!ii'

...

n.IolI!jo: 90' DIU

oil dau pCllpl1h IIIP' lI@11'1t,..

q~

UIi;.P' ....,U .. 'i"rJ I I... fLi:Ja ~:I'II'" ~tua ' IiIii... bkldrnil tu iIlq!!IIlflllDiJ Rqda...~

.'t-~

.........

iii, I~
MIiIJ
-lot!II.~

uf"~

..w 11IkI",
..........

r-.....:..:lII;ikIr.-ul .

n"ll! In ~ja'lJ

J Laml.:m.Jlmi p.xuhti \~.~ ~!.IIl i I!¢Icd LC!Jilcrslr~.F mogu d.JGd III Wk IIJltdmoJ ~I( IiKb. -. PM'lIll! pmll1G loll 9.00 III 13.00 ~ S'lililDInd!lDp ibm.
oIi. PMu& 1m til dll'l nJl«I on~ ~ K IlIIifibciotli

"" ••""", ... ~

un, l1li.1""
,.,.~

1 t.
h~III1~~~

Ir,",llo~J.nnJr& t,w,.pctu ..".. U i~tU' ""'~ 1iIIrII'F'_'~ rilliliFl, .. l~lJ I ~1ro.1II! 1 ",_l t~,, ("nJoJ-II, \o.~ ~ .... "'~t1~ Uj .. I~
I

"-It

\linilNlnl dIrIjjC'oJlli .nji oI>im t>lih il, Ifimih KrWlDlih.1 i Cllitodl (2O(Xa:.!OIO, ~ hiti,.U1OO.IlOIUO'K~I, ldU<1\I) II 'loj>llll11bllll¥inoilbu

""*"

Punu&: ,
~fjitJlla~a.Ii!n.1I

iukljOOiju:
~ liilo

Lola; ed pmldJih In

~AII."'JI"'0 )\~I.: \tr.."r'f'lIiiltil, !U... .,JiII. '\iI'C:C'i ~"" Tri'.'r.,..IJ. It.. ,tKlut Ruutii ,ujwil:XJl n...~l., L1I'<_ 71000 c.;.~ Dtiu Hi IJul:q!J'IIoIAI, h'~ IMS-ue."~
.... 1m m1'Pll .. ,.\iI1 ..,........ ~:(iili til) ..... "

",..,..., ..11:"""""

'I_

ItpJnJi II b!rcm d\~ ~UQ Loji IiU pJl,oj..1 prirodi. ~ 1!~i)Cli:aki _'TIll Himl l""ljo:111j~ 5 godilUlId, III, ~o,oIilo 0"). 'Ijc\ 'ftlUNc:a1 Qi!J{I'IlN I!"tb~_bili ,u.rbhhll1'{!1 0%):, (}smn.l n.:t~,.;I I:t<pj$ru rdl:rnQJu l@I"n 1\lIYIi!.tll\ QL1II' ~) Ilq« 1'O">1IbJlif M OII.blllkm. :Idptf 6 - 8 l, In- 11011.1 Ie Li U dillhOJl to «1M ul'1 1-' ,I rmollh Ilk. P'l pili ";I'Jl ~ uIJlad n IHk llukO\·o(h~. ~8d~~.I·po>kn
'.I

... ..!+o"U

.~..,..la.iI.~

IJI

lit

Wf\a u !ab>1fII;;j ~~ rll.:D>vdMI..

'~I

~

~uNJ~

101:

UJ.I·
pIa3Ijdop

sm:h1'I.1ti lmlllnc: J"l'1kIIicc. DCWml.llhll
iii: IlIIIgII

il\tiiti

pmm Up-ntR.

lIIIIih oba,m

IlL -'

.. 1rIIIIjc ad immo!..~

'~uo.\Iju6 .. 81\.'1 K\-!, 1\1

Wk _D IlnNL,,II 'l. 'IIolliI'iliIOl'l" ll.:ill 'ITDi.....,.u'Wf< ,(~ tlNiliO'flllo .. recmr nt, .. l.r'I""' •• ~1 fV" ...IIII~" K ~1If 11~'Iw""'WI!III ... L ,tiliitr-.r.d I," IIv- ~iKKII r:.I~
~ ,TIl< .... __

irroIWUI~) ..'FlII-Ut'*'('W\ 'CirUfrU r.r- .bI·lr.

"'1>0".-

••

-t'OI'U,",,'

1'"'1!l."~

~....

".i1i"""'i;, ...1dt liI\outllll!Jntec
" •• (PII I .... ;PIiPII,p

b,t

,:1>.0 .........

"-I~ .,:PiU'IU_,1

k..... lD~h
~dM

t, f'_ U'irIoil1l:!f .. If 'Ibr l"'IM"""'~1I1IJreu 11tJ.c!1'."~fil,n:lr{ill;~MI'

6. KOfqlk'lItfldml.t ~ljl:do:i r..'III'

OObIMtxijc qo mok

ilJ I\"u-plmi ~mnt

sumc:oo ~

P,~!ld
Iw..Ul, .111:,.

..,... IlI1kb
~1I!mmi..I

IINI!d

-kHIri!lftiir.Mr

..... It

~ tn
"

~1'1oft1'

~
'I!u~,n~

,.1.... !t'-f"tt.r~ ,.~~~"

I(.,"n II ,1ftqjj~ ~Il.!f,""ft! ~k"'" r.1"lif'\of."~
') 1'I4'M.f'dj

t'lIirnliIO.

KJ Kp·\,odo> 011I !wi diariJI •.iI.o..o, . njr> 0 LL Jnmb\lI ,lftli. bt.S,. ,1000 Sinlc'D
dod. 1,*,O

.h..ti. thr ~.uLd ittii' It~ Lq. rc ...l ........ dYIII ~ u.:• ...nI.i I,. ')~ HI ""''I...'ft. bpC'f~ ,t.C!Oftd~ *DI.I Sl~ ,fi.of ~t.r~i1' ti!...dBfrft 1 ¥I lUI aD)CIIf" ''.1 ....1.. .. r~ hln)l!io1I!II"Iof "'I~p

"~~1

,.nltR"

:t"'liill

.--*1
MI q. ....-: ~ ... h..-J .... 1IIhrr~ .... .n) ~11IIi!h.;JnaI! t I':H: ~
!.....

l~jCrtdll '1I.Wi dd: XI 7. i\nd: o;c doitu

:n

-

USJ
III JJja:hil

Ma q1.;r;mje:
'til br.l,U

do UJl1 a 1I.oo!>lll po klI:a!rlL"tll. TCDaIIJ,

~

...,.......In~
(..,. ,1J;'WIo
il"ll!iiUII"I'IIICI"II
L~

,!UKl' "\'odD~!IdI Lft~lf:mlj~· d!.o,~., 3l';'!J"D

... Ihc:I(n~1 Or .......
~ iii.

JI ...... ~IJII:II'IICl'U""
=

OI~ l.~

.IdI1;U .... '1;1 ..

~ ,~ ~'" ..

g..... mu.KTU. c

\drw.: :WI ~r'btg .. if II
-nl: I -. DOD _~jf'lo ROIliI i Urr~r.:I

_l'"II''''''_''tldl.t ....
"ho
~I')

u.pft'~aH'

E..... r-ninK'III
..

~

-I"."1 .IAC(". _U"'lh~"
D

1ur ~

a",.at

l th,. :IJl)aIr.I! h, " -

f'll1Ir!....... ', Uiit
1'.

-rr

uf

"-."U:tU'a..iIll'.

iIII.lb..~

~.

U

~~
.... t .....

'l.prr .... (':t:'~
,",IlCIIIftC1Il1'.

Tddot. ill: +J.B J3 54>511 MnJnllIfno-!lI:lt"rmi.nd'i .h~ t-tII 12 tdrm:bnI ~mW.'li\ 1L1lr.a, ~ 1I_k, dIvl~ rlllllD: wj( 1IDJ'ljp. ~ ~ (C\MlIj:lI rlli4im J'!UI£1:n u' priwstllI ~nill ~ 1S.01.1011. ~r a U,'IO \~IL EltiIrDrlilil· ~ .i ,d.i«iI.I buolI (lI'i.1uW.
kIg ~

• 1~1I'Q"-liL¥I'"

IA~' 'L'h;o .. ~iq

Cl

J ~""
..

~..:,.
~~~""

I;'~m
'¥io

lib. "IIo!Jr_(lor.

"''''"''IN.

01'

dbi.":omn..-:t.tf"4

IftJI.

t:l

to ka:aJ M J~.UOO.OO

~

'Cl ~ 'll1It1l(r.lilfio

'\~

bi>*, dijrnr.

"n.....
,
~

.""1

'ft,llh 'IIitd k-st"

,.r i_h.

~i';"'" 100III:

w, ..

Ih,IL>, •• l>Irl"',"","","I,ipo_Iao\~I~IIDf'_,~.c..II

.. I...

P'

h1'II~m~...:

:I'.WIt"I ~""'~I,:UltlI_""'/iJ'lni

..,~ -.,,_..r
UA,\"

".,........... ~ .~~ ...

'*

J.VX.I

ii'

:k

~
l1li""

,'"' ... I""

.........J.I._"'1
It., ~

'F""!fN

_

-'

.....

~_~_

U;lItIh~ (1lIfr{ao.h

1fIt1Ik~

'-""'1W),..nI iiIII~1Ih:o.JJ.rn-~ d.;J..S£M :

"'l.......of
rtii;!ll;

non

..... q'W\~~

, ~k

~

StocfbU,ljMlll«lI\Of1Ilo:

.T1I!aJu

1'<'G.I_"'u,

111

~

WdI.kn

fl

Ov.nlli

:U,Cfh"'p¥lllflll

*p.

II !I1l,,11(orr(tl)Qr.rAlIl'llW'd

OA.,\'

tn

t.'~i.1t 'J~,fi-,I~t,&...~t lJonnbo ('-0."".1. ... ~s.,.~ ·I_'.~"";"'"

t _ C_

"'-oil: s...y.-...

•nes
~_"
I,
..\t!I1~,W' .. r

l<OiCrnlil ' • ...! N.l

"_U.'" 1'Ii.'~~
~I"'n.

__ - ----.,_ ............. -..
~1!i!N.U "'~I

._

1&1

,·..,rMIit" ,r ...
kk-o
ftr~ ..

1,_..,

.....". -._ld<po><i .

•• I"'........-I"'"

llOln)

1.-",<4

,-"''11-,

"'-'L ~ J9 JJ","1.!Atl"~'-..u\o a-:. f''\ _,,..& .. ;-.1
~taIU

TIM: 8iLkll1..,

t;.;r A'IIflllir...

.,.

......... IUdl. ~
~IRI

N.II'~.~"_ 1Io>~ -to.. IIJI (rtfN"'''II''CI __ .... 1""'"""'..,). , ..... _ .. ,11 .... ~
t.hc~. ",hal~hnm.r~ ..

,9

10.:1, .. ,11:1..1 .....

II:IIJ.~.
J\,,~~,

I.

bU..fiI,

'llra.;.tI,
till"

ill:. ,r'f"C 11iI; 1:::"00 •• 11~""loIjik '......
~I

ILd

1'1.

.. III ""._-.,J ~_., &he ~h-am..

1110 A~ \.~OI.I
~A~

b ......jg_,r:JJI~il~I.-1 ~ K.rn..lJ.lJllliij;t.fil
TIFf'fi,ti:ll' 'Rllililml IIl.II"I1~

~I~l;nl

_

.'\ILmI~IrrR·'b-_'iTl"II" \ Fkww

,r..t1iriIIiII;
_

~ ... '\.R.'\Jl..'\'O

rIiIor: ~'"

c..m.-~.rII"""

I~ "- <._,,01' 1",

.... -.........

""'p>oI.

CJly"'lI,~"II

ZIP Cuolot. 71 CKIO
(~ l' ~~"lIIC I~k

l.u.lfn."

,1Jrt.u1-..w Ih:,-BtOiIIo,I!IU, ~ -+.lW7 3J,!MJS~]'" + .lJi !)'~~"7 I.wn~ .. , _J. 6@!.lYl I ,I

sport

Dnevni avaz, pDnedjeljak, 4. julVsrpanj 2011,

39

SAHOVSKI MOZAIK FIDE objavio julsku rejtinq-lisfu

Harlse _Dono 0 _a _rhu
Od bh. sahlsta, Predolevlc najboljl
Priprema: Muhamed BORIC, medunarodni majstor
tske lisle. Anand, koji zbog rodenia sins u proteklorn periodu nije odigrao nijednu partiju, sa 2.817 poena drzi drugo mjesto, Ermenac Leven Aronjan je rreci, N jih trojica su [edini <;iji rejting prelazi magicnu broiku od 2.800 poena.

Svjetska sahovska organizaciia FIDE objavila je julsku rej ting-listu najboljih igraca svijeta, Naivazni]a novost [e izmjena na prvoj poziciji,

Drama u SeUII-Pobiedorn u posIjednjoj partill Kasparov spasio rnec
Kao finalisti meca za Prvenstvo svijeta 1986. godine, Anatoliju Karpovu dozvoljeno je da igra u mecu pretendenata za naredni ciklus, Ovakva odluka FIDE izazvala le broine proteste, ali se nisra nije promlienilo. Supamilt u finalu bio rnu je sunarodnjak Andrej Sokolov, koga ie Karpov Iako sa v lada 0 srekavsi pravo da izazove p rvaka Ga ri ia Kasparov a. Tako se desilo da se sada vee vjeci ti supar nici u izborio lijepu pobiedu, Kasparoy mu se revansirao u cetYl:' roj, a Karpov je odmah potorn vrado vodstvo, Sa dva triiumfa, aktuelni prvak je poslije l I partija prvi put bio u prednosti, koi u je drzao do 16_duela N akon izj ednacenja pa sest rernija, izativac je dobic pretposljednju, 23. parriju. Zasenzacionalni povratak n a vrh ~ahovskog Olirn pa trebao mu je remi, dok ie Kasparov, koji je vodio biiele figur-e, morao pobijediti kako

Najveci mecevl za prvaka svijeta (4)

ToP 10
SVIJET: I. Magnus Karlsen (Norveska) 2.821, 2. Visvanatan Anand (Indi[a) 2.817" 3. Leven Aronian (Ermeniia) 2.805,,4. Serge] Kariakin (Rusiia) 2.788, 5. Vladimir Kramnik (Rusiia) 2.781, 6. Vasili] Ivancuk (Ukrajina) 2.768,7. Ruslan Ponomarjov (Ukrajina) 2.768, 8. Vesel in Topalov (Bugarska) 2.768, 9. Hikaru Nakamura (SAD) 2.766,10. ier je Zl-godisnji Norvezanin Magnus Karlsen (Carlsen) pre tekao p rvak a svi j era iz Indiie Visvanatana Ananda, Nakon uspjesnog nastupa u Rumuniji, Karlsen je zaradio 5 rejting-poena pa, se sa 2.821 nalazi na vr h u svje-

beidzen) 2.765,

Sahrijar Mamedjarov

(Azer-

BOSN(\ I HERGE" GOVINA: 1. Borki Predojevic 2.643,2. Predrag Nikolic 2.629,3. Ibro Saric 2.563, 4. Bojan Kurajica 2.524, S. Emir Dizdarevic 2.481, 6. Dalibor Srojanovic 2.466, Z. Z.eljko Bcgut 2.436, 8. Sabbaz Nurkic 2.418,9. [asmin Bej tovi,; 2.415, 10. Mi" Ian Vukil: 2.411. Veliki napredak irnao je "wonder boy" Sergei Karjakin, Karlsenov vrsniak, koji je sa 2.788 poena na cetvr" EOj poziciji, Na bh.Iisti vodecu poziciju irna Borki Predojevic sa

naJuaci tranulaM MarUara
Karlsen: Prelekao Indijca Ananda Predaja Karpova bila je pracena nevierovatno dugorrajnirn ovacijama brojne publike, Poslije je Kasparov izjavio da mu je to bio najveci rrenutak u cijeloj mecevima za titulu prvaka svijeta susretnu cetiri puta u cetiri godine, sro ie hila nevierovamosrema okolnost za sah i nj egovu pop ularizaci j u. Kako su se prorivnici upoznali do rancina, mec igran 01'1 12. oktobra do 18. decembra 1987. u spansko] Sevilji, obecavao ie veliku bo rb u..No, ono sro se desilo, prevazislo [e SV3 oceki I'an j a. Karpov j e u drugo j partij i sp orts koj kari jeri. Vollom sudbine ova d vo j ica ~abovs.kih velikana susrela su se u borbi za ti rulu joil jednorn - 1990_ godine, b i sacu vao ti lUI u, Iako su skoro svi komentatori predvidali da ce Kasparov igrati agresi v no, zrrvova tl materijal i preuzeti ogroman rizik, desilo se Sllpr0010. Veti dio partije protekao je u zestokoj rnanevarsko] borbi sa minimalnorn prednoscu bijelog, koii je igrao prilicno mirno, N akon ti tanske borbe, Kasparovie blagu inicijativu pretvorio u pob jedu,

2.643 poena,

Memorijal .Bairo lsakovlc" u Stocu

Dizdar8UiC PO dOpunSMim POMazat8lJima
Cak desetorica 19raca sakuplla po 7 poena
U Stocu je odigran Deseti memoriialni turnir "Bairo Isakovic", n a kome j e n as Illpilo 118igra61 iz Bosne i He· rcegov ine, Cl"ue Gcr-e, Hrvarske i Srbije. Medll rekordnim brojern ueesnika b ila sui ce tvorica ve.lemajstora, ~es[ medunarodnih majsm-I"J i osam majstora FIDE Odi grano je dever kcl a po sI'icarskom sistemu uz tempo igre ad 10 mintlla po igracll, a nagradn i fond izn 0-

POredall
Vu!:ic,

HonaCnl

D izdarevic, S tojanovic, BoglH, Boric, Sutkovic, Arapovic, Kambe.rovic, M. Avdic, Bi~ strie po 7 ... sio je 2.850 KM. Nakon napete i izjednacene barbe, cak deselorica igrac. sak u p ila su po 7

Dizdarevi{;: Najbolji pD BuhDlw

poena, 3 prema najboljem dodatncm sredniern Buholc pokazarelju, pobjednik je velemaistor Emir Dizdarevic. Njemu je pripala pev. nagrada 01'1 7UO KM. Sudijski posao obavio je medunarodni sudija FIDE Mirza M ira.lem iz .S ara j eva. Odlican organiz31Or bioie 5 K Iskra iz S toea, ko ji lraj no caV3 uspomenu n3 Bajru Isakovica, cragieno premin ulog stolackog uspjdnog privrednika i ~ahisru.

Izabrane partije
Kadel':

(Sicilljanka)

- Ivanov

Le4e5 2.5B Sc6 3.d4exd4 4.,Sxd4 Sf6 5,Sd e5 6.Sdb5 d6 7.Lg5 a6 8.S.3 b5 9,Lxf6 gxf6 10.Sd5 Lg7 II, Ld3 Se7 11.Sxe7 Dxe7 13.03 f5 14,0o 0-0 15.Se2 d5 16,exf5 e4 17.Le.2 Td8 18.Lg4 05 19,Tel b4 20.Sd4 De5 21.Te3 bxc3 22. bxc3 Ta6 23. Tg3 Le5 .24.Th3 h6 25.Tb] Tb6 26_ Txb6 Oxb6 27. f6 Kf8 28.Txh.6 Lxf6 29.h4 L.6 30_S.6+ Ke7 31.Sxd8 Oxd8 31_0d2 Lc4 33_Txf6 ]·0 Rod.tein . Grigoriiall

g,5 24.fxg5 Dxg5 25.Se2. 26. Kh I Dh6 27.Sg3 Leg 28, Sb6 TeS 29,Sxe8 DgS 30,Sxf5 Txdl 31.Le2 .5 32.T8 Sb6 33.Sxd6 Tf8 34,Tdl Txf3 35.TxB Txe3 36.Se4 Dh4 37,.Txe3 Del + 38.Kh2 Ld4 39.Sg5 1·0

16.b3 Of6 17.T3el Lb7 18.5e4 Te7 19.Lxe5 SxeS :W.Sxh6 Tf8 2l.f4 sa 22. Se4 S h 6 23. LB

lS.,Tfel LeS 19.Lal 1-0 Lupulesku - Sandul.ak

sa

(Carro-Kan)

Ceparinov

- Saho

I, d4 e6 2.e4 f5· 3.So3 Sf6 4. De2 b6 5.• 3 Lb4 6, LdJ
Lb7 7.f3 eS 8,.3 Lxe3

(Holandska)

(Ben·Oni) l.d4 Sf6 2_e4 .6 3.S8 e5 4_d.5

.xdS 5.cxd5 d6 6Sc3 g6 7.Lf4 a6 8;4 Lg7 9_h3 0·0 lD_d leS lLSd2 Sbd7 12_Le2 5e5 J 3.0· o Sfd? 14.002 fS n,Lg] b6

14.Txe4 26_LxeS

9.Dxd d6 IO.Sh3 D.? 11.0· o Sbd7 1.2.b4 0·0 13_Db3 g6 14.bxcS dxcS IS.Lb2 .5 16_d5 h6 17,Tael SeS IS_Dc3 Kh 7 19-93 Sd6 20.e4 b5 .2 Lf4 Sxe4 n. .Lxe4 b4 .2 3_Dd3 f)< .• 4
b.xa3 25.Dxa3

+

Sb6 27 _S.f2 T[e8

DI7

1.e4 e6 2,<14 d5 3, Sd dxe4 4..Sxe-4 US 5.Sg3 Lg(i 6.,.h4- b6 7.S0 Sd7 8.bS Lh 7 9.Ld3 Lxd3 10.Dxd3 e61l.Ld2 Sgf6 12.0"0-0 Le7 13,Kbl De7 14.Se4 Sxe4 15.Dx.4 Sf6 16.D.2 0"0-0 17.e4 Tbe8 18.Ld Df4 19,Kal De4 20.Tdel Dxe2 21.Txe2 Sg4 22.Kbl Ld6 23.Kcl Td7 24.S.1 TedS 2S.Sd3 Sf6 26.13 b6 27.g4 Kb7 28,T.3 Le7 29,Tgl Ld6 30.b3 Le7 3LTO Keg n.SeS LxeS 33.dxe5 SeS 34.f4 Se7 35.[5 TgS 36.Td3 Txd3 37.Kxd3 Kd7 38,Ke4 Sea 39Tdl+ Ke7 40.Lb4+ c5 41.Lc3 f6 42. Kf4 fxe5 + 43.Lxe5 Sf6 44.Td6 exfS 4S.Kxf5 SeS 46Td2 g6 +

47,hxg6 Tf8 + 4S.Ke4 Tg8 49.g7 Sxg7 50.Th2 SeS 51:Txb6 Txg4+ 52,.KfS Tg2 53,Th7+ Kd8 54.Tn7 1-0 De!cev • Karlson (Engleska) I.Sf3 Sf6 2.e4 e5 3.$03 e6 4.g3 b6 5.Lg2 Lb7 6.0-0 a6 7.d4 cxd4 g,Dxd4 d6 9.Tdl Le7 lO,le3 Sb d7 II.Dd1 Tc8 Il.Lf4 Txc4 13.Lxd6 0-0 14,Se5 Sxe5 15.Lx b 7 Lxd6 16.fu d6 Oxd6 17.Txd6 Tb4 18,b3 19.Tbl Tb8 20.a3 S.8 2l.Tdcii Tg4 22.Lgl Tg6 23.Sb5 Tg5 24.S.7 Sg6 2S.b4 ""b4 26."" b4 Kffi 27.f4 Th.5 28.U3 Th6 29.Tbcl S.7 30.Td7 eS 3l.Tcdi exI4 32.gxf4 fS 33.bS T.6 34,Sc6 Te8 35.Tb7 sm 36.Sd8 Te3 37.Kf2 Tb3 38.S.6+ Kf7 39.Sd4 Txf3+ 40_Kx8 Te3+ 41.Td3 1-0

U organilllcij i Sahovskog saveza Federacije BiH, u Bistricai:u pored Zen ice od 8_ do 10. ju.la bil ce odr~ano Cetvno ekipno kadetsko prveils tva reprezelllacija kamona. Svaku ekipu Cinit ce po

Susrel SabOUSNemladosli U Bisl.riCaHU POred Zenice

Iz SSFBiH

~roj'iea k.3dera i jed na kadeLkinja, roden.i 1996. i kasni· Ie. Igra t ce se po B ergerovorn sislem u S lempom igr-e 0 d 60 minuta po igraeu, Sahovski save~ FBiH SilOS'; 6: troskot ve jednog pansiona za we ekipe.

Problem broj 521 K. Hannemann, 1933.

Mal u tri DDleza Bl)ell ouCe I dObiUa

Studija broj 521 A.Gurvitch, 1959.

as

Problem 520: 1.g8D Kh2 (1 ..•Kd32. T4113) 2. TII2 KG1 3.0g1# 1·0

Studifa 520: 1.e6 feB 2.Kcti a6 (2...Ta6 3.Kcl) 3. Th8 Ka7 4. TII7 Ka8 (4...Kb8 5.Kb6 Tb5 6.Ka6) 5. Kb6 TbS B.Ka6 TbB 7.Ta 7# 1·0

40
Vilest u brojci

Onevni avaz, ponedjeljak, 4, julVsrpanj Z011,

Sp''0 rt

60 •000 •000

Izjava dana
-s obzirom na todaje
nasnazi "iockout", znaCi Ii to da ne smijemgled1lti ni NBA teleoisiju?
(Dirk Novickio sankcijama koje je
NBA liga narnetnula

Ofsajd

niji slobcdni igrar na NHL tdihu Bred Ricards (Brae! Richards) pojacar ce Njujork rendzerse, koii ce mu za devetogcdisnii ugovor isplatiti 60 miliona dolara. Ri~" rds (31), ko j i igra n a poziciia napadaca, prosle sezone ie kilo hokeias Dalas star" sa zabiljefio rekord karijere od 28 golova I.lz49asisteacija.

Naitraze-

kosarkasima)

Fudbalski k1ub Vest Hem rnzit de svog gradskog rivala Totenhem te list "Sunday Times" zbog optuzbi ZlI korupciju, Vest Hemu ie dodiielien na koristenje Olirnpijski stadion posliie Igara 2012.. a zahtjev Totenhe, rna je odbijen, Izbor su pratile optuzbe da su iz Vest. Herna potkupili <'Ian.ove komi teta, koj ije odludivae,

uesl Hem IUli Tolenhem

BOKS Ukrajinac pobijedio u mecu decenije

UhaDien DredSiednili Fenera AZizJilldirim
Policija privela vise od 30 osoba
Turska policija uhapsila je vise od 30 osoba, ukljucujuCi predsjednika aktuelnog prvaka Fenerbahcea Azlza jildirirna (Yildirim), pod sumnjom da EU ucesrvovali u namiestanju rezultata fudbalskih utakrnica, pre" nose agenciie, Pored [ildirima, privedeni su porpredsjednici Fenero Sekip Mosturolu (Mosruroglu) i Trabzonspora N ev za t Sakar, za tim sportski direktor Eskisehirspora Umit Karan te nekolicina fudbalera, ukljucuju6 dvoji cu reprezefl[~ ti vaca, napaiz Genclerbirligija i golmana Serdara Kulbilga iz Ankaragucua, Policiia je prerresla Fenerove klupske prosrorije U Istanbulu, akcije su provedene u joii nekoliko rurskih gradova, Na ispi rivanje su pri vedeni p red siedn ik Sivaspora Medznun Odjakmaz (Meenan Odyakmaz) re rodak Fenerovcg veznjaka

Sumnja u narniestanie u Turskoj

zaltucao ela za r-g
Pale u vodu Britsnceve naiave da ee "unistitilaznog
ran je tokorn cijelcg rneca, dok su u vodu pala Hejova obecania 0 tome da ce "unistiti laz!log§ampioua". Vladimir Klicko izasao je iz meta decen ij e kao kral j ringa, Ukrajinac je novi 8V· jetski profesionalni prvak u cak cetiri verzi]e, jer je naken 12 rundi ne fudbalskorn sradionu u njernackom Hamburgu.pored tIi pojasa koja je vee imao (WEO, IBF i IBO),peikljutio ionai koii [e do sada nosio Dejvid Hej (David Haye). Pred viiie od 50.000 gledalaca na hambnrskoj Areni 35-godisnji Klicko domini-

Je za[ ito n~n8

daca Serkana Calika (Calik)

poene

a

proslorije Emrea Belozolua (Ernre BeIozcglu) u Izmiru. Slil'na isrraga vodena je prosle go dine, kada ie, takcder, uhapseno dosta osoba.ali su se prvi put na udaru nasli visokorangirani klupski zvanicnici, Fudbalski savez Turske obiavio je nedavno da pcstoje surnnje u

regularnost 17 meceva koji $U igrani izrnedu 2008. i 20l0.godine. (E.J.)

Bez poraza

sarnplona"

SP u motociklizmu

Od

2004.

Izbjegao nokaut
Britanac se uglavnom branio, a pored zavidnih refleksa i viestine eskivaze, niie pckazao nista drugc pored viSeg i jaceg prorivnika, Klicko·zali SIO niie postigao svoi SO. nokaut u karijeri, narc-

nakon sedam godina. Njegov trenutni omjer iznosi 25 p ob] eda (;13 noka uta) i dva izgubljena meca, Klickov ucinak jos je irnpresivniji- S6 pobjeda (49 nokau ta) i samo tri poraza, nego je "rnorao" slaviti na poene, [ednoglasnom odlukornsudiia. - I dalje sam uznemiren, Hejovo ponasanje je sramota i za boks i za njega sarnog, rpak, borba j e sve ob iasnil a. Nijednom mi nije zaprijedo,cak je bin oprezniji od svih mojib ranijih protivni. ka - evrdi Klicko. Ra,zoca ren ie zbog toga !'itO Bri!anca n ije zakucao za pod ipak ce izbrisati cinje· nie" da su brae" KJicko Da" pokon ispunila san i pos131a apsolumi sampioui u teskoj kategoriji, Vladimlrov starij; brat Vitalij (40) drzi jedinu preostalu timlu (WEe). Porazeni Hej (30) bio je mnogo manIe razmeujiv nego i.loCiborbe. PriUl"O je da

Heju je ovo prvi poraz

ukljucujuci fantasticnih 17-2 u borbama za titulu, Iza njega je serija od 14 uzasropnih po b j ed a, a posljednji covjek koii ga je uspio savladatl je Amerikanac Lemon Bruster (Brewster) uaprilu 2004. je bolii borac pobijedio, a svo] u defanzi vu po ku sao j e opravdari povrcdom, rekavsi da je tri sedrnice prije nastupaslornic nozni prst,

cito nakon provokaciia kojirna je bill i~lozen uoci borbe,

Kr.iopovredu
- Drzao sam to u tajnosti, zato sam prestao sa.spari!!~ima. Frusrriralo me je to sto se zbog povrede nisam mogao osloniti n3 desnu nogu i zada ti pea vi udarac - rekao je Hej Ie je dodao da je"pubJika jedin; r.azlog zbogkojeg ni jeo t.kazao m ec", Klicko nije izdrho a da Hejovo priznanje ne iskoris" d za "udarac ispod pojasa». - Imam savjet Z3 Heja, ne spominji niSta 0 tome da si b io povri jeee II, jer Ie to ci n i zalosnim gubirnikom - reagirao je Klicko. (E.J.) Lorenco; Vodstvo preuzeo u 17. krugu

Branilac naslova svielskog prvaka, Spanac Horhe Lorenco (Jorge Lorenzo) iz· nenadio je Australes Kejsija SlOnera (Casey) i osvojio osmu uuku ove sezone u kroIjevskoj klasi MOloGP samp iona ta, Velik u [Iagradu Italije. Stoner je startovao sa pol-pozicije i vodio 17 krugova, kada ga je Lorenco lla

LDrenCOiZnenadiO Stonera

(Fo/o: AlP)

svojoj Yamahi prerekao. U posljednjem, 23. krugu Aus· lTalcu je dmgo mjesto oduzeo klupski kolega iz Repsol Honde Andrea Dovoeiozo (Dovizioso). Sa cetiri pobjede i 152 boda, Stouer je i dalje vode':i u generalnom piasm3nll, ali mu se Lorenco drugim ovose7A)lIsk ITi· im jumfom peimakao na 19 boo dova~aostatka.

-::-= show biz
POSJETE Hrvatska pjevacica u glavnom gradu BiH

Sauarlna momMaMllana prui put douela u Sarajeuo
Turi$~eki mc onako opu~tenolel.li s
I kupm sll\tenlre, kal.

Nakonangaimana ~ London~ i D~bajju

2eliMa Budlmlr se odmara U BanJol wei

s.,.

-'bJ!,:~..rl1ij,.

Sudblllill jail w~p.~~ll"lprcn~D

Pripreme za Moncert i Snimanie nOUOgspota
.tIom'htQ
IutdJbllr'dlallUllmbil

•Bo m Ilaj ~!am pa" usko ro u SaraJevu

....rlkLi.,...adM-pltn l

pte.."»iXllffi.IIOeJili!gMili. lIOII1 lIil...aJ.IUIjIefI(IUIIIl$J~iLl.il.;l[-KlI'l~~

~r.Ib:=~~dD1'd:I'II~I.""'~I'¥iI-U11.l~~~lrntt:kahl~1i1ll1"ftiire..NlIIliml!)llll!k~

l~nij~lli!Jo"()""VID~diI,2JI

~'~f::kl::
;rgIldllleibll&·,~

Y~i!r.o.1llm,.kujln biuodrl:m,H_~bn, I)m.wi

,,1.po!I.

IIi(p-

-UI!tuoIc:Cml'lillllflllll'c-

lIinlj .. 0M:i)J,vllCij~nllilll ¥Hilil Bill I

~~"P~
;ula,

ncrifJmaolwpiDamimmOmL
..\,,*I~ 11<.. k ,*,,-, NW-.,rub:1noIIllDK IlIlliLQyb:~ ... nlll:6.1111.11

ROMmUZiMa trastala na trodnaunom uiancanJu

Kejt Mos udala se za Di:ejmija Hinsa

S'~.'lofUnlti~S.zt:lb Mi:OIl1l!e',!') I F~ CcmiI.Jiiij,o~~lil!oJIkllJlII1f.!lJitI8.p:alijcJlO4nc'IJxW)Jjakvi 'IJ ~.d;lu, M~~m~iIiJ~I:iIIIilImIIII~I. eI ......11,II dl;Qfll~(j ~ ~~rul'''WWI!iI ~n GIl" IIjlJ:m(Jubi'l{i.;;Jlbniloj,uj[Jiooio;mbti!tk.l priil'l~I •• ri~IeIllIJRyiDMilnq)oBI.nk'k ~Blgbi!tj,. Hm..(m:icOO"'....,Jy!)nI~'II!1i.ldu ,Ji(t61K1I"jl~Ll".1~l1IktmidhJ Ikl(lril!ll~l~fU Itrni!ll!lrl!l!il&u.. U'11J\(j1o~,,~Rou~II!il.(lnlP).io·~~:!'14, P'lr ~ rwjo.'llJo 'I'J'l"oAoi;l Iil~Lio ... JI!tIs.ID)"trU" •• :dn"li~ It' nBlI"l"li-=:t o!WtiIn.Ilri .tIrl.!lllIl\N,,~\:d;klnojbi.!l"

~~~=~~~~-=
.~LaW~MlbUil~_~
~1~1_(f~1 Am '~IlIlIIr.Anllll ... ..,,~.\'(rp;R/" \vinlllW"}...

42

_'_101""",12.11,

Dnevni avaz

oglasi
SKODA

SIMPLY CLEV;::P

OficijeIno vozHo meca BiB· :Estonija

'-..,BNPPAIUB,AS

Dnevni avaz __

,_

'"''- 43

...pripr~e.
-:>

Je. z_a:
12.. Jqp,

0kjavq IoMfRe.i"TtfJ prc:JraTVlA Fe.,5tivaRa - I(tora¥-> sJ1s re.z.e..rvaqje. qRaZ-llic.A - I(tora¥- 1.2.. Jqp, -> 'Prod'tiq kRaZ-lUc.A - ll.e.<{jefja 11. JkP, k I;' 5trii

www.,f~.b~
FEDERAU'O M1N1SlARSTYO KlSLruRE I'SPORTA. .. FONDACUA ZA KINEMAfOGftAFlJU MJNISlARSTVO ICULTURE I SPORT" KANION" SARAJfYO, GlAD SAJlAJEYO
OMNI: NOVIGUll, 1i0Y0 SlWLYo, WI141.SlUJ GRAil

.~

@
~

e ~~------~~--~~--~~~~~~~----------~
UDr.vnl.~
-

~s.

ronhill
Aa
GROUP we br ng you

lhestan

rT'TI....... :
III:IlImI

200.000,00 KM
PRIVREMENIIZVJESTAJ 53. KOLA LOTO-a 00 02.07.2011.godine
DOBlTNA KOMBINACIJA 53. KOLA LOTO-a:
U 53. KOLU UPI..ACENO JE . . UKU PN I NAG RAON I FO.ND J E 5.0% . .............. FONDDVI .oDBIIAKA' FDN .0 ZA DD BITAK PIIVE VIISfE 25% (9.891,6.0 + J.? 112.928,9.0 I ............•...... FOND ZA 0061TAK DRUGE VRSTE15% FCND 2A OOBITAKTRECE VRSTE 2.0% FOND ZA QOBITAK tETVRTE VRSTE 40% . . ....•..................•......•..... BRCJ .0 .0 BITAKA II 2NC SI DC BITAKA JAC K PDT SE PIIENOSI U NAIIEON .0 K DL .0 SII 6 POG .0 DAKA OOBITAKA: NEMA 9 .•............................................ SA 5 POG .0 DAM DC BIT AKA : SA 4 PCGOTKA COBITAKA; 3.05 SA 3 PCGOTKA OOBITAKA: 4.756 • . ...• . • LUTRIJA BIH, SARAJEVC .03..07.2.01 1.god.
U.51,KOL'UUF\,IoL'vio..l utwFt.HtWlAAONlfOHDJESO'l FoOhWJI'DOBIlIIKA.. F{JM}Y1W!ffA>:F1=M: W!SJEZ!il

GARANTOVANIJACK POT ZA 54. KOLO LOTA-a

GARANTOVANI JACK POT ZA 54. KOLO JOKER-a

50.000,00 KM

PRIVREMENIIZVJESTAJ 53. KOLA JOKERA 00 02.07.2011.,.godIne

"
102950
-----

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLACENJA:
79.134,6.0 KM 39.567,4.0 KM
-

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA:
-----

12.2.82.0, 7DKM .. 5.93,,1.0 KM 7.913,5.0 KM 15.627,O.oKM

DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA:
U 53. KOLU UPl.ACENO JE.. . NAGRA.DNI.FONO JE 50% .....................................•......•......•.. FOND ZA D08fTAK PRVE VRSTE (867,.00 + J.P. 4B.344,10 J FOND ZA DSTALE CDBITKE ............................................•.......... ..

9 7 0 64 3
." "~ .•••• •••
.. 8.610,oOKM 4.335,ODKM . ... 49.211,10 .KM J .. 68,OOKM 4

.

559,50 KM 25,90KM 3,.3DKM

KDNACAlllnrJESTAJ 51. KOLA toTO·, DO 25.06.21J101.!Jodl., NA .oSNOVU PRIVREME~'OG IlVJESTAJA I ZAPlSNIKA .0 .oSNOVANlM I NE.oSNOVANIM PRIGOVORIMA L U T R I J A 6; H I)6JAVLJWEKO~ACAN IlVJESTAJ til s UOLO LOTO",
OSNOVANIH
.. ~~ ... JJI.91,1942Dl • 7"}iJ2.8CJt;l! __ _3J.38L~B~ ,.11!C1,!.3i,&D.t:PA

1N[OSNOVANIH

PRIOOVOllA

NWE BltO
." ••• " •• ,.5-,ijQ1'..('(II{M i.UI5;ltlKM .IUl5-~to:!A

rO""'iADll9fT~OIIIJGE FOt«JZAOOBIlM'tfIttl: fO~ZADIl3IT~~E'IiIS~~.

1iJlS11:.~ V1tSTE2();j

6 BROJEV.A 5 BROJEVA 4 BROJA J BROJA 2 BROJA 1 BROJ
WIRIJABIH.

OOBITAKA, OOBITAKiI: DOBI1AKiI: OOBITIIKA: 006ITAKA, UOBITAKA:

BROJ 00 ITAKA IIZNO SI 00 ITAKA NE.MA JACK POT S E PR.ENOSlUNAR EDNO KOLO NEMA NEMA .......••.....•.•........•...••....•.•......•... 14 130 1.549

e

e

0,00 K M 0,0.0 KM 68,50 KM 7,40 KM 1,00 KM

SHOJo s.r.rii~ 0C6It.r.xA: .~
1(1 .u.a::FUtsEF'ilENttiilUNAFlE~~ruJ' , ,

g 8fTAM
,m5(I

I I'HOSI 0 0 BIIAKA
5.!Io4iPDOOIKA. DDIIITMiA:!

~aNAeAN IZVJESTAJ 51. KOLAJOK{RA DO ZS.06.2011:"Qudin, NA OSNOVU PRIVREMENOG IlVJESTAJA IlAPISNIKA OOSN.oVANlM 1NEOSNOVANIM PRIGOv!)RlMA SARAJEVO LU T 'RI J: A B i H OIlJ~VLJUJE I«l~ACA~ tZVJE~T AJ ZA 51. KOLO JOKERA 03.07.2m 1 .god. .oSNOVAN IH 1NEDSN.oVANI
U:l1.l!Cll.UuP1.AteNIJJe N.II.GA.MINlfOttDS01. ... • " •• _._ ... H.4ij:4JjJIOA _•. , .~.mooto:M

srt ..
4,1)40

...

....

_21",IlOKM , ,170~

H PRIGOVQRA

NIJE 81LO
, ••• A1:;m,2Ql1a.! • ..J,385,60iIM

SII. 5IPOGOOU .... D09IT~

t:.M

SA 3 POOOoTJt'). DOlIIToW..

fONClAOO(IIJ,I,): PRVE~ 1&Wi,4!! + JP"'ij.,~) K1NDlAOST,IIl.EDIIBfOO ••.. "

IAlIIM OA~ ~APLA" OO&ITAIIA /A,l.

KOlO lO1O·, JE 01.01.20 11.GOO..

GE~EFIiIL~1 I~OOOR O

!DHW

pl.S~

s.r.
fllIROJE'I.'A 511F1I)J~A "'fjROJiII 008IT.;KA; OOBIT~ OOSITllkA

;BROJ 00 BIT AKA 112"081 DO BITAM
nEJ.\I!I. J4Ct:.POT'·se PFlEIoIOSI·liNMIHlrtllL<Ol.O NEW!. .•• ,., •••••••. , , •• UOKM ~EM'" ,.. ..",IMOKM 3!1It'DJA 2!1RfiJJ\ 1eImJ OOBrr~ IlOBIT~ DOO[T~ Ie; •• 12-11 •• ~ .,' ..• __ ._.:fIJ,.3D:KI.oli .. , ••• 11~IU;Joli ".1,IKU:'"

S ~'S PORU KE ZA LDTO IGRU IGRAC·GDST SLATI OD SRIJEDE DO UTDRKA eM TtUCOM: IGRE 0911~12·~02. lIT mON El". O~3/ 88·872· ,I),",

NA SLIJED ECt BROJtVE TElEF'IlNA
purulre o,5U Kill ~ fOV
WWW

NA SREf:U LUTRIJE BIH 1PROVJERA OOBITAKA NA

lulrllaOlh.b. Il\IJESTAJA

HOK ZA PRIGOVOHE 4 DANA O~ PHVOG IDU~EG DANA PO OBJAVLJIVAIIJU PRIVREMEhOn

LU TR IJ A B i H SAR AJ EV 003.07.2011.

odine

Ra~ffeis:en _:easing + lakie od igr,e. .~ r:HEVROLET
Kasko grati,s prvet,ri god;ine finansira~nia'.

7

t-1_7
)
Kaskogratis
No brinik! 0 Vo~mnovom outomobilu. PI've fn 9oditlE! osigulorrje Vom ~o Roilloiscrr locning.

/
'Kvalitetna uslugo
Ro ,lIuisen lcosing koosulkl
nI1

Pomoc: na'~esti. gratis
Sig umo 51igrr ilo 1'10 SVOio odradi~lo. PoIl'oOC no ces1i, u Ira ja ntu ed god i nu de I"IQ.

'Bna procedure
tS!:Il loosing ne troll Vo~ drogoqol'lO vrijomlt

Roj,/(

z:a Vas pioCo' Ro ilfoison lcasiAg

Odobn:nro iinonsimntp u rdnJ ad 24h. Akclla se proV'odlsa

¥am prutOtU podriku d'om djeJog PIlX'OSO kupovillO '1'IO'<P9 outQmObilo.

LEASING

To! + 187 (33) '254 354

wwwrlbll.ba ,rr~lblt.ba

Fo,..• 3B7 (33j '21'2'273

oV'laUenlm dUorom:

sveznadar

D nevni avaz, ponedjell ak, 4. juiVsfIlallj 2011.

45
2
3.

Nelacno
njeg vijeka? Nalanijel Hatem Je bill americld .romansijer i pisackralkih prica? Milillni slanovnika Azije prase se broja celi ri?
1. TACNO

Tacno

PHEPORUKE ukocenost, poqrblienost, nespretnost

Pet HoraHa dO
HodajuCi rnozete vjezbati taka da rnisice opustate prj. izdisaju. Ucinak je frerutacan ~ napetost u ledlrna popusta a vrat je marie krut
Ukocenosr, pogrblienosr, nespretnost j tjelesnasramezljivost najjednostavnije se uklaniaiu obrarite li pazniu i napekon osvijestite nacin vlasrirog hoda, • Gipki noini prsti, Micite prstima rnilimetar po rnilimetar, prst po prst, V pocetku [e to najjednostavniie U pijesku, a zatirn to. cinire u svim prilikarna: u kreveru, u cipelama dok hodate iii sjedite. • Ravan vrat, Viel:baj te hodajuci s knjigorn na glavi, Koris [ je d1I0S truka: j aca re vra tne misice i uspostavliate bolju ravnorezu, • Opruzanje stopala. Dok hoda te, p odizite peru zadn je noge sto kasniie. Rezultat: Noge se isrezu cijelom duzinorn, izduzuiu se listovi, ali i misiCi bedara istrazn j ice. • Napriied - natrag, Hoda] te naprijed po ravno] crti, a zatim pokusajte ostari na crri hodajuci natraske. Izmieniuite smjer: naprijed, natrag ... Rezulrat: Malo-pomalo poboI j sava te orii entacii u lakse se krecete, • Odmorza leila. Podizete Ii u bod rarnena prema vratu? Ako da, dovoljno [e opustiti misice gornjeg dijela leila. Hodajuci mozete vjefbati tako da misice opustate pri izdisaju,

Barbarosa je 1HajredinMedileranomdominirao Sred· cflavim kasnllg

Hajredin Barbarosa gospodar Mediterana
Vrallreba bili ravall Hajredin Barbarosa (Barbarossa) bio je pasa i kapetan flcte Osmanskog cars tva. Bio j e poznat i pod irnenorn Khair ad-Din, lito na ara ps kom znaci Bo l.aIl· stvo vjere (islarna), koje mu ie dao sultan Sulejrnan Velicanstveni Iicno, Poriieklorn Grk, protierao je Spall ce iz A IJ:i ra i predao ga osmanskoj vlasti posravsi beglerbeg, Od 15.33. vrhovni je zapoviednik osmanske ratne flote. Privremeno je zauzeo Tunis (1534. do 1535), potukao krSCanskll floru A. Dori ie 1538., zauzeo Herceg-Nevi 1539. ipobijedio krscane u bitkarna 1540. i 1541. godine. Dominirao je citavim Mediteranorn kasnog Srednjeg vijeka i u islamskom svijeru smatrail izuzetnim iunakom. Roden je oko 1465., a urnro 4. iula 1546. godine, 2. TACNO

Ucinak je rrenutacan, Napetost U ledima popusta, vrat je manjekrut.

Hotorn majstor alegorije i simbolike
Naraniiel HQtom (Nathaniel Hawthore) bio je americki romansijer i pisac kratkih prica, Kao potorn- ' ak puri tanaca bio I ie prozet dubokom moralnoscu, Najpoznariji je po. . svoiim romanima Skrletno 810.110. tz 1850. godine (prica 0. preljubi smjestenoi II kolonijalnoi Novoj Engleskoj koja se srnatra jednim od naiboliih arnerickih romans) i Kuca sa sedam zabata iz 1851. (prica 0 porcdici koja generaciiama zivi PQd klervorn). Medu njegova kasnija diela spadaju B I aj dels ka roma.II sa iz 1852. i M ramofll i faun iz 1860. gQdille. Kao vjcl! k!ljizev" !lik i majstor alegoriie i simbolike, rangiran je medu naille6e americke k!ljizev. !like. Roden je 4. jula 1804., a umrQ 19. maja 1864. godine.

U naiopseznijo] studij i ovog ripa americki strucn] ad su nakon pel godina rada stekli novi uvid II djelovanje gena odgovornih za agresi vnosr raka jaj nih. Novi nalazi se temelie na analizi gena prisutnih II 489 tumora iainika Sveu- L-...L __ ,--.L..---''-''''k upno j e izd vojeno 108 gena povezanih s vecim rizikom za smrt kod obolj elih, te 85 gena kQji povecava] u i.zglede 1-" usp jeh lijeeen ja. - ldentificirano je i 68 ge!la koji hi mQgJi poslad rneteza nQve [erapije.

Kratkovidne osoIsrrazivanie ameriekih nabe imaiu gOlOVQdvoucnika sa"N ational Cancer Instruko vece izglede za stirure" pokazuie kako nema r3ZVQj glaukoma, jedokaza cia konzumaciia suhodnog od oajcesc.i.n mesnatih proizvoda mQze pouzrokagubitkavida veeati rizik obolijevanja oct raGlaukorn je simp ka guSteroee. boles ti oka kod kojih Neke raniie studiie su ukadolazi do oilteden ia zale na vece izglede ZlI razvoj ocnog zivca i moze, ovog oblika karcinorna kod ukolikose ne lijeci, reiivo tinj a ko] e su dobivale kon. zul [irati potp un im zervanse koristene u obradi suh Ome81l3Un gubitkom vida. Pre •• L...--.---'.-.-. ---'. proizvoda, . rna procienama srrucniaka, kratkovidna re Nevi rezultati se temelje na pracenju trecin a uku pn e populacii e. prehrane viseed 300.000 ispitanika, Nevi rezultati holaridskih naucnika se Prema dostupnim podacima, rak gusterace temelje na analizi PQdataka prikupljenib za II roku od pet gQdirla llzrokuje smn 9S PQSto pOlrebe IIranijibstudija. pad jena ra.

3. TACNO

Broj cetiri zlokoban za Azijate
Milioni sta!lovoika Azije pJase se broja eet iei, jer se ri ieei eetiri j smn gO[OVO jed" II ako izgovar.aj II na mandarjnskom dija!ekru i japanskom jeziku Ie na diialekrll kineske pokrajine Kanton. '-------' Zbog toga Jjud.i ne .iele .putovat~ ce[vrtoga dana u mlesecu, adbl)all.l bror eeUri na regislarskoj tab lid automobila i ne ~ele s[3nQva[i na celvnom spram. David Phillips, sodolog s kaJ:ifor!li j skOogs veu CUi!i[a u San D i egll, vodi 0. je is[razillanje koje je pokazal0 da mga nesrell10ga dana u mjesecu u Aziii zbog srcanih problema umire sedam PQsto v ise Iiu di .II ego inace.

RJESEHJlllZ PfIO~LOG 8ROJ.A KAT oe.EV. W. Di RK Il PANOI. MIRZA. liB. POEN.
DINARI

1.1EG. SAm SO$IC. AMOR. Al00 RAlA.

-----2573

glasi
EKONDMSKJ FAKU:LTEr
ODSJeK ZA MENADZMENT MANAGEMENT DePARTMENT rv1etIiKUment i Il1tor.macljsli;etelvlolCQil e / Management and Informatlona'i

Dnevnj avaz

_""u..-".;""'_

47

I

/

FACULTY OF ECONOMICS
Technolog

IVIarImting menadtment
Fmansijski menadtment-

/ Marketing Management / Flmmdal Management

EDUKAClJSKI FAKU.LTET / FACULTY OF EDUCATION Qo9JEK ZA ANoumKU /ENOLl8HOePARTMENT EngIeskii lezik 1 IcnPtevnost IEngllSn Language and Utemture
OOBJEt<

ZA

OAIJENTALNU F!L.OLOGIJU/ DEPARTMENT OF ORIENTAL PHILOLOGY

Turski .jezik IIa'1Itavnost

I Turkish Language andl.iterawre

FAKULTET ZA 'INiiNJEAIING I INFOAMAct.JSKE STUDt~ FACULTY OF :ENGINEERfNG AND INFOAMAnDNAL T"ECHNDLOGIES
()DBJEK
()OSJEK

ZA
ZA

ZA

I.NFOAMAceJSKE
GENmKU

I BIDINilNJERI,NG

TEHNOI.OOIJE

/CEPA:ATMENT
/DePARTMENT

OF INFORMATIONAL

TECHNOLOGIES

OF

GENE11CS AND

BIOENGINEERING

[registracijB' adsieka je u procesu]
(JOBJEK
()09JEK

[registn3cqa adsjeke js u proGeSU}

ElS<1",U1.&INIKU
ARHITEKTURU

/ DEPAR'J'MENT

'OF EL:EC'J':AICAL ENOINEERING OF ARCHElECTURE

[registrac·ja odSJElka 18U procesu)

ZA

ICEPAATMENT

....

..

-

.,....,A
8AKTERlJE

E 1. pq

DE
ZA

POVISENI HEllEST'EROL I TI11GLlOERIOE • NAJBOWE TEtlAPIJE KOO
ESeRIHUE KOU

• BILJNE rERAPIJE

DAVIS CUP'

• lUECENJE SREBHNOM vOnOM GASTRmSA I STOMACNIH JEGOBA • ENERGETSKA :rERAPIJA
SPAS KOO GtAVOBOWA, \lESANIGE UMQRAI 0.11

-.... ~~}~.j

IBOSNA. I HERCE.GOVINA-ESTONIA I 201' D~on~.M~eJd;n
(IS .• 1 O.jUII .lul.l •

....BN'PPARIBA:S

--

dladol'llo •

fe .lIut!Ollmr.

or"j_:

IIIUlaCQII f.Coll hp .,t, ",,,t Efr"o tlonllloloJ,ko

OSAM VltSTA AHTIBIDnKA
... ",.~ ....... ~

SUPER KUell OTPORNA MA.

U !CaItIOula"", Iu:flidml S.. lm~ • ., __ ..... lInbIIau~.kab Ii

MAROKAHSIO HOHhAPlER

810

BI ulIAP$EN?
lib III lijum

:r"'".~""'I"""fJl::-Ptl-· _ ,.-tt=,M:c-:1ru"'":". :Hua-· -.':"':"IIj,"'":"!HaDs-_----:U,....= .. "...Ia-. ~

ueDl"

PRESIOPI UJE~OV1 ZARAK, A seOMAN. I UPITANl

p041.r Rbi'

SNAGA ItOJOJIJEBUJEM: KRlSTAU. VODA .1 SEKS! RUBUA?I

.MED.

liIlU\1I
••

PARAPSIHOLOGlJA: DRAKmI OTKRIYA iOJAvdEG umMJrtOG I

~
..

I(J Q,

~e.z",Co J!llpjdKltIlI\Il H 5.lrI!.... 1II0 "la(;1n; HA 'UTU ~l.LATIlOM BOSIIOM DO taSHE SfIOR[IE"', JEOUII"WDC" IlIlE SU IW't n.&1lIOG H9BA IJ)SA ..... ~ ;) IMmjawlllll S'f1I",,1 'WJllt ,blJu PI1!pi'It.n snl' "~u~1YI a ~llljGnI s .1:: "P'_ oh~: .AIlO" Z2liaDI"~-KUneNU WAf I nfAlW.I! • la~¢allka Map C Cutroo 0 lutl U"'11111 "Rich 1IO,(;Iea": POUGlLlTA UeWHOG JE2Jlll SlttA ''; • ~ .... PtIlC fl Dob$: UJlUC.ICIrII'IISTtN I WISt! MAY OOIlUEU lJ,[sfI[CU! (h • U per Hlid ~1II'rIId. 1I.liel '" 1'-0 III tItJ Irlllit 11<1:AMa ClOJE l

ItWlllIJESEC IWfAIIlRltrnu.t NUI.I~ WI, tECUI SA ZI SIIllIG IU. 5 POfHlllIA • SrIl .. IIIGc b leta: DUIOEVO.uSKll SUVU[ MOIiUl ME r.O$nn IIVorl. • ZcQ~.o hJme. ph .. tr H\lW r<:n4M.l- Z.tH1lAUUJula NJI..... 20 IQDlJII H!SAM I"OPIO f.ut.ITU! • .1MiBI CerlC,.IMkot .-ca. iIIIt~1De

III" SWc.lIi~;

'~I:

~,,0"l'$Ic'

-

STAlIIII~ PODSJECiUU flA.VlI.UOI£ U KOME SE tJVJElO SPOIUJE. lORA VUE I ~Ull

p~'''I'

strwI,.

B~i: D9,65 0 MaIO 012&16 ns Mal. Dana: ?3. 05. W11. godin, Qj)Cins~ sud u Sar.ievu i 10Ilru&1a sUlacfnica~"; 'Bal\tijare,ic odl"c-uiuti u pravn"i stvan lulit.'j, ,OKO· G rafiG~"-ildava~ka 'uea DO SaraievG • Ili&la, U lie. D!emala B iiedie. 185, prOli. Monog .SOSNA LEKSIKA· 000 SARIrJEVO, Ulloa M, R Sokolovica 24. r'Mi. na;plate POlr~anja. v.s.p. 315,50' KM, tlana 23. {)5 .2011. godin" donio j'

80SNA I H ERC'EGOIJINA FEOHlACIJA BIH KAATON SARAJEVO PC IN SKI SUD U SAfIA.IEVU

o

dots.plato.

ra p,riod o",oje poce, o~ <lanaoos~jeI<lll; pa do iS~lale"I peiedinat"" enose i roo . "I ,,,,os O~ t 37 •• 0 KM. pO'(W~i cc ~B. 01. 200~. godi"e. pa
. R3iZllOS cd 178.00 liM. po,ev~i od 10. 06. 200~. godi",. ca

HERCE GOVINE

BOSNA Ii HERCEGOVINA FEOERAGIJA 'B OS N " I

cecu;

315,70 KM, van rocista, dana 26. tl5. 2011. godine, donio je slie·

1<;10 "i~Olmldili IU'li\elju\<o$kove pa,"i~oog pOIlupk3 u i,"o· i su od 23.65 KM. a sve u ml:Jl od 15 dana od dana dono"nj" presuoe p~d ,priillr1iorn ~ri"udnog i~r'$ilIlia. ENA BAHTIJAREVIC. s.r, -POUKA; Pml;' 0"' presude nli' do~u;I'". lalba, u ,-mi,lu etana t 803.stav t _ Zakon, o parnicnom poS\"pkll, ali Meni mole paClnijeUPriJe~l"i za ~vrat u poias"i. SI,"j, u ,klMu sa tlanom 329_lslog Zako",_
Ob:~wje!taya smena u ,najmanje jednirn dnii'llliim nGVinama kiJje ae di$lribuk~ al" " FEiH i na oglasnoi: pi""i suda, STIlU~ NA S URAD N.ICA

dotsplat •.

ZEf'lICKO· 0 OBOJSKI KANTO N PCINSKI SUO U ZENIG I Bro): 43 0 M,J ()3184210 Mal Ze nca, 26. 05. 2011_ godi~e

o

• ~bog propu~lanja • Nalaze se tuzenoj d a luiioc u ispla~ lznos od 315.70 KM sa zako nskorn zatsznom leam atom pate. od 29_ 01. 2010_ godine pa do lsplate, kan i da turlccu nakna~i tra Skove parnic nog nostupJ(l! u .iznosu 00 270.00 KM. sve u roku o~ 15 dana. :pod prijetnjom izvl\1enja.

PHESUDU

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude njje dopuslena ialba. Meni mole podnije~ prij~dlog za povrl!t u p rija~nle sta nj B ovom sudu u skla· dusa tl. 183 st. j au vezl sa tl. 329_ Zakona 0 ,parnicnom postll,pku, Protekom rok. od 15 dana od, d an a obi avljivanl. ovog a gl. sa u On evn om Avazu, s matrat te sa d'a )e pre su da dostavlje na Sudija; Amra Hedfic • Hadzic

PRESUDU
zb og

pIOpu!l.nia

Tuleni .90 SNA LE KSIKA· 0 DO SARAJEVO ie ~ulani$platili tultt,lj-U ,OKO· Grafitko- ilda.aG~, k"ca DOSarai'"" - IIld~ imos od 315,50 ,KMna ime glJvn~ ~uga. Nol,!, sa tuzsnorn da iu1il'ijUi j'pIall1lll<onsk, ",-!OZn. kamala

nom prol,kom ml<ao~ t 5 dena"~ dana obi"fjlvanl' "\fOg p~

SIiI:lureni ca 51(:1Clslav.a plamena d

smalra (Ibavtje·

Opelns.i sud u lanjei, sudija Amra Hedtit - Had!it, pos'lupajut i u p ra" vn 0) stvari Mioca Oru5lvO sa 09 raniGenom o~govornootu .Zenicastan" ZeniGa, ul. Fra Ivana JuldGa br. 1, pmtiv nzen B Alispanic Mirsa· de iz len ice, ul, Or. M B hmeda spahe br_ 5, radi n apl ate duga, v.s

tuzencm.

Vozi]a i ~dijclovi
Prodaja
• Air, 156 SW, i _9 JTD, 10. 1002_. redovnc servlsirana, nije uvoa. Tel. 00 1210"4>_ • Audi A4) 2002. god., karavan, presac 210.-1)00 km, klima, ESP~ dva klj lt~,. zeder.odradeni serv i St, reg. co 11)11., cl]. 16500 KM. T,1. 061 195 908.

• Prudaiem Lada sun) dard 1971. gedina OWTAJMER motor, limilIija fa bri Nc.i_Te:,L'il{MJ 708 .3.65,,$aroievQ_
I _4j k 1ima, 4/5 vniUi:j

• Predajeru

Opel Aerru 2001
met.

'J

ben.
CD!

AB S, el. pod, stakla, aju. fclgc, dalj in, zak., r~. do ,3. ,20.12. god., urnd,'!,':[1 vcliki servia, ci jena 8_ 700 KM) rn Il~e Z!llm-~ [ena Z3 Reno Scenic Hi Opel Zaflru. Mob. 00 18M08l. • Prodajem za Gol fh nloaser, alienator .2~ 3 4i za osrele vozile, mOlt: i mom'~. T'I .. 033 ,31·996,1162 693 470.
j j

siva,

• NEUM - J~d:aj-em aparemsne i sobe SiI garnzcm uz platu hotcla "ZENJT""'Y"ila uMINA". 'Tel. 062·22;·761,063-219·041. 7n4-INd!

• TUtEPI, apartmani '1.1;:; sam u plnzu, Luelca, cemar, prckrasan pcgled, klima, parkiug. www.ru""pi.net/pl,,,,, 8~IMo • ponACA i21'lajmljIJjem ap:!l'rmaae i W1J;C 50 m cd [DOni. Tel. ool8S 92 14) J119. 8930']11
• Ljctovan]e u Pndaeama cd 00. 07. do iz, 07 (6 noel 7 dana) po ~ije.n,i od 185 KM. II cijenu uraeunm prevoz. Sm lena svaki.h 7 dana. Tel .. 06l773-6(12, 06! J 85-805·. ptt

• Center Papilgaj ka, n udlrn noc.e~ nie u luksusno opeemllenom apartmanu. Te:t 00 1 724715_
&

• tadajem dvosoban n_lImje~len SUU) sa grflan i em, pos. ulaz, S:afcln Zalkc. T<1.06i 233943,06) !4944~_

• Cc.rHEH grade, lzdaiem fino Opfer mljen dvc.'Soba.!l $11I!1 U ~,c:radi- Tel. 06114>8>3. • Ceuur suugi, d ~'(]-:S. extra aamjeften dom i ill .._ ()s.ob;am.:!I!~ nadlJ'~,.t,ijona700KM.Tei.033116%9. tar, uusoban S\i!ii u Sarajevu, kcmpl, namjesrcn, tedalcm na clu~-j pcricd.zvaui .. 16b. Toi.0069Z777.
• Cell

• Iadalem dvosoban 'p",'~u,o_ T<U21-71>.

praaan stan,

• Izdaiem dvcsobaa sran Kcsevs KO brdo. T,I.0623~ 57 J. • [:i!:'dll!je:mdvosnban stan srudemicama (bliau K1Im pusa), lOO KM refiic. TeI_ 061 >1 so >3,006 00 3g00~

SOBE I A.P ART M A.N! P!ovotjno Izda] em sobe i a~rtm~ n I! na Lapudu L,!; bttalnl mora, Kli ma, TV) parking. Tel. 0038, zn 43)74), Mob. 0038'i 9'9 214 4lSO. 8575·l1t

• DUBROVNIK·

+

• Pulili~ki kombi 2,S.ToI.Cl61210·018.
'J

'rz, VW! ZI)O)..g,~
• Nudimo Yarn komfor.ip smjesta] U nparunanlma i<;Bje.lH u Kleku, S!I svi s::Id~..9jimg: TV SAT" klima) scbama s:III teraaama okrenu Lim ka mOLU1" re l1i:1~lOm ~odnom ;(.$_ ~e«'-l1je opesteuie uz rosdl]! Emnih in fo(~(, apartman i-b j el ~s:_.com Tel. 385195 fJ977 3;). l~Sf')8 427 482. 8700.11 t
Io3

• emil Cora, Deao v Lci...apart mani blizu mora, parking, VOOil non-stop. ToI_0038168>44-149_ • D. V-elcliCi) sran-eprat, esrra namj., za S-In!]!;::.) sa perkingom, cij. l"'voljn,.Tel.OlJllS·) 13. l Dobrc vode- Bar C. Gcra, sobc 70
1

• Iadalem dvoscban S(II:I] erudendcam. (btlzu Kampuse). Tel. 03; 653·946,061 513 OS J. • Tzdalem d vosoban, numiesten sren kCod A usrri iske am ba$:iildc U centru.Saealeva. Tcl.06ll_S09S7" • lzdelcm garscnicru nemjestcnu, br.ltnom flatu bez diece, priv. kuea, K. Demcvida 4l, ked Suda B LH, And,~ TeL OJJ 61<'.-136. Td_061182061. sa in ven rarom. Si·

'croB.<.l DTl-I pclovno. TcI.061200
103.

• Autodijelovi

Z9

mosor Opcl Fran-

• ,RcJJ::I[dt R:Jpid rcremi kedi 199:5-. god dlaet, eegisr. do 10. mleseca, Tel, 061184796. • R~lllnlll l\vingc 200.2. g" presao 9-2.00(1 km, rcdovno servlsirna, 041 i C!1:otan je. T~]. 063405, 863 Sarss jew"
j

• Au roogledala Z!I rcrrcvlzore za svc ~'rs(C':au'[a,_) KM. TeLQ16 t ~41j1119(L • A'llI.OLimar radl sve vrste autollm. redova, brae, icrrinc, kvnlitctno, Tc:L 001 n0417. • i\ ut-1J.5takla Rule", crlginul ~¢feri::ljbe i boll'i:tL s!akj:lll Sf! ugsadnio m. Garaeclia godlna. S rup, Bo]109_ TeI_ 06l S>1 7>9,06) 41l ]17.
;;!

• Reno Cllo 1_5 DCI.2002_~od.,plavi, 2 vrara, rull eprerna, I=!]_a(~ili carl na t PDV l60.000 presao, knjigil voalla,
J

• Mustet "VIDIKOVAC" udafjen eamo 4 km od gradu, raspelafe sa 8 apart r~9M llO le~9je-va,. dvije sobe i bastom cca 200 m iI:S~ organiau[e svadee, Tel. 061 131 467. 9070-11'

67 w)-36>, 0331621-119, zveri pcsliie
17san.

~~b~ :r:J~[~~cRk~~~~~*~I~~fgi granap • Iadalem

• Dcbrinia 5, izdalcm pes. proator 6:5. mZ ... ":9 eve djelaenosu. Tel, 033638·006. • 0 eoi pes. naJniclitcn stan sa. garil10m na Grbavlci. Tel, 033 643-·359, 06261,062. • Dvuipcs. :!iLllfI namjcl~en S!I 3<1maom, lzdalem IIi:! Grbavld. Tel. 033 643-3>9,06261500_ • D~'u£. n:amjdte.n Tol.033440·1i02.
:5:1J!.f.ll

• Izdaiem ili prodalcm radnluua ranu, Td_062917009.

"io~'

:s

t~tl~~S~~~08~j-

dQ

r¢t-

7.400

KM.

~~;.~~~~kLj16:ioj. gu_me~ reg. god.
• Di iol;lovi od Pa5:a tIl 1_6 di6Cl, 86. god ..) regis Lj"-O~l";;ln 12. mje8eca. Tel,. do 061Z116689.

• Ci uoen C2, 1.4 HOI, di>ol, 200>.

slvi, 4 v rata, max full oprema, placeni carina i PDV~ 148.000 prcsno, servlsna knji:ga; ... e).;lrn smnje, cij. do r-eg. 10.900 KM.Tel.061 08HOl. • R,no Mog,n 1.9 DCI, 2004.lI"d, ~1~i~4 \rt2\a, rlillov.-em~.pla&:l'l.ic:ad.na i PDV, 1~·8.001l prcliao, servLsoil kJ!jisat O~I,:I~':jI.g, k::to nOVt C:Li_ o {-eg. d 10.Il00 KM.T.1.I161 083&112. • Rctf'Ovizor~:ka IJIgtc-dala sl-ea'll!.a,S KM_'''eI.0615127·99.
7..3 5,....C

• Reno M<ll'" 1.9 DCI, lOO4_god.,

• NEUM - apatlm2l!1j lit pld!.l hmela Zcnh, Tv-sat, kllma, garaza, reeasa, h:na im.lj ujemo. Mob. 063 436 333, Tol. 036 88> 55, www .. eumilpanm.ani.ccm o I'Ll

• -I:zdai em jednosoban Mmjelil,en stan ".!l.aUa~iji. TcI.0619<J2891. • l~d:ai em jednosnban Jl__:Jmjcl:_loCfI stan u Hrasnom cd i,[uta. Tel. 006-3717 903.
• fzdajem [edncsobae stun studen-

kiosk nil Socij,;)lnom fill prcmemoi lok~!;iii v.l. !J:i'UDr-Cf.l:il! rrgovina, oebljl nlm osobama na dlJ~i periol}li, same ~biljrte ponude. Mob. 061 238 l2Z. 775l·1 Nd!
.' Iadajem

" ... TcJ.06J

2;os~~l~~~~a,J:;~~-;~~~~:i!
m035_

vr-

.' N eU.ID sobc il 50 m od It\ora~ tt',ras.e, pl.1l~:l, :kam LO ~ 1.::1[nu, TV, piilrkin8i hladovin;J" lcl:aljke, SUf1oobr.all.i. M-ob. [)6] 488043,036 880 >82_ 5961-1I>M;
l l

apanmillJ

poi;w(ll,I'l1).. ·u Ned7.a~ 544946.

rima, samcima i1i bmcnom di=_ TeI.033464-614.

rum bez

• Izdajem garwnjeru sa ccnlratni rn grij:an j-c.m :m m2 ul. Mark:a M"ulic.. 001 915 1187791·]"

nt

l

• D\''05. Slxn ~riu:mlje riCim>,doDobri"JoII.T.I.06I

• I~dajejnjednDS-ClbAn SHl.n, ~1i.sOl4:.o p.ri.l(:lIIljC], u stilmbcnol zgriil,di~ Pofa· lit.! k[Jd Hi~i1e _,pomoCi_ TtL 061 216 616,001 SOS120. • ltd~ie.m ID:JJJ.j!,lku~1I,l u: V.elcliCim~ kod :SaobrnCain~ ~kole. Cijenll 1.50 KM.Tel.061906761. • [~d.ilIje,m r-a_mi-jed-!k_-:robu.s~ ~ajnom kuilinjom kupatilom, cen. grij:a· Il:je~ !elJ TV i iI;;;;U;i;IIl$- Tel. 212-l24.,,~;aI SCskemlcrije
l

• D\'o$. ~tin] pri7.crnljei, u Nedt.8ric.ima do Dob dnjc. Tel. 06215-6 S04. • DvosobLlf.l na.m. sl:3ll~ cent:;u :stu,den [iC'a_ma ili Zilf.10s:feilom ctllc:I'i-om Il"ru.TcI.0J344l·l3I .
l

• Fhn 001)10 CIIrgO ru,rgon) 1.4 ben~ zin, 8.{2001., pr~:jj,04t.QOoO km, 10.000 KM_ T<L 03J/1l 9-1 8<;,061 !30M9. • Fim PUn(o l':!:J dize.L 2004. god., 2 vT,al~! bijcl~ boja. cijc:rt!l 6..800 KM. ToI.06114416l.
l

• S man For""" 0.8 COl, lOO1. god., n;g. 1<Jl0 ll_,~r$o S>_>OOkm, d"gov",.TeI.03l/7 19·1 &>,06 I 130649. • S~I.~uki A Ito 2003 ..~kli ma .. d. ft'O'di5'..anjestaka.la,!:iitrY'CI, A.BS. Tel.061l04 966. .Stoll,fI F::dJLi!1.4 M.. l,lOOO_go.d_ P odlitllom:!mmju..T~!'06117GJb9.
l

• lJo".{bje_m -pavoljno a?<lrlilHIlnf: sa part:; Lngu.m u Sri stu kod Gnl,a:. Tel. 00)8$ 91 7666 124. 837·1Mo

• NEU M - LI,.Ik:5:Q7.Ji i :tpartrn.:m i uz more, klima, kuhinjll, TV} parking. InformJiLi i~lila [el_: 0361880-479 i Mob.: 06; 262-26.l. 91J&. ~'[(

• GJliIdaot: - ·kod J e] i~e;..:soboc-:(i.9arlml\.nl, u,gMn-o, konllo!no,:POvtl-llno. "eL 00385996802320. .' Gr.id::lC"J fHl"vOIfl10 t ...tl !liml jujem . ,obe i 'pilltm,n<. Tol. 00385 91 800 ~1J4_ • GrndaC;. LrOkr~v~mc soDe SOil ko· 001 n.O!'Jh kupnil'oltl i fri:ijder'om. Tel 00J8,)1l697·111 • Grb:a\'ic" rlvlJWoo.n nilmil:~len :!I:lfII'l.,:. priv. ~O.ita~l 'sprat. Tel. 063639 211.
l

• Fi"Punlo2010.g<><! .. I.H V.do,[:<Lt)(Jreme, prcliao ~O_!lOC! kill ...te;£::is LI'I)""o:T.I.06115850). • Fi:)\ Pu n.l-O an:dti ioc:t l, J I:! i~ello 100S. god., bijeJa b!ljil djena 6-.900 KM.Tcl.061144162.
1

...u

• GolJ IlJ.eil:zi n l.3 reg~sm~van_. or el. 0615'18390.
J

• Skod:jl F:3bj:':l2001_ iCrJdr_~:5:iV$ .kal1:!.'van, 1('00 ron) ful oprema pl IIce-ni cad· Dii i PDV~ lSl.000pr-clao..kniigavozila, Lije:rul do reg_ 9.100 KM. "-rel. 061 158W2. • Sofcrhjb<c rtOv-C[pnlo\'f.!(:;o:a pooYevC!-zlla. T el. 061749462.
S~1J

• Orcbie IIp:aI1maJl i z:Ii 4, 05(ltH; dnevni sp:i1va.ca kub.inji3~ kllJMllilOt ternS::!j TV,~ ps-dd!lg u h lad ...,. s'!'e pod k.ljuCe.m~ poovo,ljno,-'lO EUll-a dnevtto_ Tel. 03-31.220-.(1:68, 061 147359. 39 lIJ-I !t
J J

.' Izd:Jjcm Jli:lmjdlocll, dvosowri stan u I1Qvoj oo:gr:adiII Ve]cl[~ima. Tel. 061 221106. • 1~::IIje.m T\.:lInijdlejJ St;ln 44 m_2~ bral!nom paru bez djec-e priv. kuCa, :svc oCh'OjCIlO K. DcminwiCi 42 .. kod Sud:a BiH, Ai111:],::S_ Tel. 03 3 616-, 136.
J I

.IZDAJEM fino oprem.l;oou g1l" ronje.ru u zg,radi kod bol:llice "'Ko:k:vo" 300 KM i. vc:ti lro:sob:an Gomje C;gl,ne. T.I. 06l 677 488. 7810-!"dl • Aerodrom. n,asc!jc) pOi. prosmr 40 m2 ~ :ag~lli;ije" prcdst:lv!li~'Lva, !tancclarij-csapapirima. Te:I.061 8.57Ull. • Acrodrom:sko .m~~lj~ lzda iem poo __P1"O£l.0f" 4{) mll za ggtllci i e, pr-edst;:wll,isIVOi kance.!;:uij~ ~ p:o.piiima. T<I.06IS;701Z.
I

S(IIJl

• Gol f ] 9-88_, rr=g_ ~rttmtJ:i;l.r, doboo je, dOdalDiil opremil. T e]. 062 :506:6

$\'t

ti-

• Iotdiljc.m n[lmj~lcn 3191JI.

:sUm. T,d, 061

666. • Golt 3, dizel] 4 vr-a[a_, tl 001 L~nDm s(;::miu~ 19'5l4. g.od.", tr.~k regi5lmvllf.I. Te!_061692741. • Golf 4 Kalil van] .tOOl. goo.1 pu.rnpa di;tt1:3"" s;~v,::. boj(3, res- do S_ 2012., fy] opre:ma. Tel.061109j,1l.. .Golfu dLicJ-o\'~rn1l1J·,ain5Jlri!;,90. gtld ..)4vi"iu!I_ Te[.Q:612Q66S9'. 45 198:9. u dobrom sm~ nj u~ prclia"o 80_000~im;j k uk'!J i dV-3 .--e~rvnm to~ka. T ~l.061144 572.
1 J

• V..-si,m iz:ndu i u.gl1l:df.liu~ maHIlobradu o,gloo!lla Y.!iI. te\fO''oIl:zoi''e') povol jnQ. T cJ. 061 382478.

Kupovina
• Kupujem fo,'eiP..,,,e_
nib

• NEUM - Kod pl.!e HOTEl.A ZENIT pov-olj no iznaimlJ uje:mo n{jovoslIgraden~' sobe ~ ap:llr[ma.rLe (klima~ kuhipi~ b:alkon~ TV~g::t:rn!,). Tel. 036/885 165 iii 06lJ894 75)_ pll

• Grb~ ... ca, Iijepu!JP te-mljell d ~'O$oj b-iIn stan u zgrildlll i:I dUll ,pocrtod izda· jo",.Tcl_OOI 031 330_ • HlI':II:s ilO apanm;)n 2fI noc-eoje krn':;i oo"v,k. Td. 062100 285,5,,,,ievo.
J

• J.zdaicm f.l.ilmjc:Sh::n tms. :stil.1l U ~d~ IJIi:ii:ll OHR-4t~ inte.rn-elJ ct':o\t. grij,"j., k.blovsk,. Tcl.06106 7859. j}rizernlju Kovali"i.

i

• r :tiI:aji;m

ku~ 7.8 8llu:fenLic:e Td.03nI6·~67.

IHI

rnjo;iit~r.J g ~rt:Q"jel"l.l ~ fiils.elje J B.o,.

hllvilriSilIl_avoz:ila.: GolTcI_06150411iO_

• Jugo koral

• V~i ..no olktJ p r-gbljenihJo hllvari~~ t dmnjalib \10lib. Tel. 0.62 :10:6 715. • Kupujem jnpilnskil VOZil-il, havari:5~nai ~hodo":;IJl.!J_ Tocl-061365, 1~3_ • Kupujem V'O~i[il oi2.e vrijooflooli havillistin .. na :sr.ri:lnirn tabh:uuu na~im'tablama,.isi. TeI_061 ,58217.
...

no izdaiem apar[mi:lJle s.a parkLi'i,gom Li BtiS11J kQd Gr:::Ido:!: 11 H"''''koi. Tel. ool8S 915715505. 7M3-lnd~
• Pov-olj

• Apan:mi:.l:!l'e i :sobc n Neum14 odmsh portd ob..ll.~ izdiiJem pcr ...olfOO 53 parkin ~ &am. T"'.OO 1131831 ,.03J 54!.-49l. • Ap;:utman.oc izdiijem u UI!;i.nju cii ,0.25 EU R-,_ Tel. 062873 'i 71. 065 34819K
l

• Hrnsno " .. 600"'''

J

i3Jl<1.1"IITLim2"i1I. Doecnje k. 1',1. OOll 001E,_

j

• hdfljem J'i ilffl j~ten LI: sol:! u kod smala. T 01.062138 9<J5.

• Hras:no'] izdiljem dvos.oooo nalll ~ i<>t<o ,11m. Tel.0622CH l08. • HrasflO, n:a.mj~l(!"tla !;oba" remt. grijanj~1 ku.h_iniii, kup:arilo~ koskim 0$00'''''_ Td_;2! -613, 061 ,~9 8·)8_ • Hvar· l:uLajem kucu 4~6 OSODil, 80 rn od mo~ TV! ,k.llIJlLt pti.rkioS- Td_ 003876319110l. • J.lid~1 ccntar
1

1 P~. ~8 sm!. ~k-ole nii Mc-jUJ.~UI 300 KM. Tel. 0664()'J444.

[~~~j~I~~'m ~~: bfi~ini~i~:

• Kif! Rio RS lim ut:i Ila.~m..ctal.i.k si ~n l.rillna ldi ma, 100:2_. god.) 1.4 13]u Oodlitno.m s.tanj u reg. do 'kraj[l4. mjc:s. 2012_ ToI.061!>6 J09_
J l

"~j

i

• Ljeto~1UIje 1;1 Podat:ama u sobi:l~ m::l i ::I:parrm9i' im9 veo'm:a. pO'roijno. Tel. 0038l"98-81 1· ICH. 7490·1 "<11

• Apiii_ftmane Ne\lmu POVOIiDO j.t;!;vila Lam ija"', kl iroil, g:arab, W1.\Fw.viU;ali:lmia.oo.m Td .. 062 214946, OJ3 ,35 ..12 L
1,.1,

dllje

U

• 1zd;ajem oprcml icnu slorn:aL. or-di,"-:lo;"_iju D~'OT" i..:!t_ Tdia.njsh. M. T~J. 03344,2·9'98 i 0621 39 085. • J.zd:aj~m 1'. prOSIOf 110 m2 ZiI sve niimjc-ne:S1l parkill,gom 1.l7. glavllll: 'CC5til, 5.",jl>Olj<. T ,1.061545 158. • b.diJjc:m polun~m ~Il Stan U Ma.mtH:n.Qj J!id!:n.ToI.00228\1679.

.umcLi:I X, 20~., fu l opre.m~ .. "i~,9_>OOKM_ T<l-0611430l6_

iilutO·'

• LupolOOI. gOO., benzio+ be_Kven plin, ToI;gisll"O\i';:m, DOVe gumci extra. SUlnje,j,.900 KM_TeLOOI 161 3-5 So_ • M<=d .. C200, CDI, 2007. g., ,Ieg;mceopn::ma, m~'l. sivi Tel. 061804 :/14. • Mercedes. E 220 CDJ, IIvan';g:ilrn :Q:ntorn t.~ uip trOn ~k'joCD~ radi-o_~ ttl_) k-ot9, xenCoIU, el. felge'] nov.e gume)ser~ '~n' kn ji~._ Td_ 066364848.
l

• Od::upljujem isprnvo:,'l voziLc. on bh. t:ii.bl:ti m~ m 1'2Id.a SOoth] (:3", is:ldj!.lf} V(Io is[)Od [ftl:!in i.tI C",Ljena~ ispl;a [a odmllb_. Td.061lI>798. • Kupu r~m '9f.1j1'~i la n i~ ,~.-ijoonQS\i h:avarisilni:l na nasim i slran.im rnbla mai,1. T<I.06I'1Sg217.
r

• Api:lrtmanlll_aCGpri.mor;u1pli:lZa

• DUllROVNIK, LAPAD i,d'ju ~ :3~nrti,a]i.i; Qd ~O m2 (2 ,. 2}, 60 EUR .. , od 35 m2 (2+ I) pogodnije ...a ml9dc~ 40 EUR-::I, blizina pla~e. Tel. 0038510 743 83l, mob. 00385 9; 519<J6%_ 8809-! "

~~~~:, ~~el~t6~ZS1~~~~r~~.~i;~i~ UIliiil1ifu"co.m • Ap[.Ir[n'I:ii_ni Mob.(iG1869034
_pteV'CIZ
LI

~~d:~[~~r:~lt~a;:r:~1::21:r1KM !.,..
,sobi_ Tel_061999981_ TV. • Izd::rijcs(!n,!l,m~~[en stan 3S ml, na d""ill"'.nod. TcI.06l50630l. • 'zdaie se pos.[o\l'n~ proslcrt Cf-tttar tI id2c, SO m2.1" 01.061 4B ~OJ. "'_03,Stop_
• Izdi:iljc:s~ tmwbll

dvosobi:ilIl:,

nam-

icli ten jedooSQ~Il!.di n!;1Ot,c:::.i,!,l~

.

KIe-lclJ, klima"

• Aparllnfm i 'LI Pod3cama ~Gr1!.dcu) oil'boe:~bijedej"J ru:nr-ebi. Tel. ilO 063821158.

• lzda i-tm ,pM_ prc;.sto:r 1S m2, :n'!! M rt'ijene-,. Ha_mdije K ref.evlja,k-ovic-a l7,kOdgol,,_p.lm_ TeI_06I, 174>1. • h:dai cm PQs. Sip"_ T,1.06IS39,31.
pl'O-SlO:l"

16 m2

Qi"l

Tl ~,lirna t i !!ir-aJli :tpa_rfm~!1.i
j l l

• Neu

[[I,

:ilpi3rLmnol PICCOLOT$;;i

\1:'-

bi ..Td.06l211120.

B:~~~-Jiij~ik~:;:raFe~2nO~~C=pob~ • [zdajcm
od!t!Of

i:st;:m, T<L0617SH4l.

ul.

Lattcka

• Ope:t A$I.t::I Kat:a'olan dijP.:e.l, 1999_~ rek n:giSl:fO'lf.IU1.a. Tc.l.061220-O 16. • OpelZa.fir~ 2007-iC'Jd.'lo 1.3 b.;n:t.:L!1'j reg. prcll i:I 40.000 tao fiOiva, dos:[a op"'.'. Td.061116128. tikI dalJin. ~1i-t!1,iejr,t,g_ U84.

Izdavanje
• Ncu.m ~ izdajcmo povo.ljno !J]J'&r~ is.o-boc: f1a sarno; pl'lIt.i pil n~j oi'li IT! cijen:i.!Jla_ Kl ima, TV i pa.kiug. T,1. 063 321 434. 741-IMo

fils.om 30 m od m'lJril parking os:icut"at.i. Tel.: (]3618W-669; Mob. 0631149-3>9; 0631141-151. ptt

• Apan.m !lilS Ito pren(J(~i~{e iZ:I'H:id K<3te(rra.tc;:~ pilrki.ng kc.blovska;. 20 KM ",,<>sob;. Tel. 06) 339M7_
l

vol ino. 1'01. 00l~2 6929'9128.

ria

!'1lQIU ~ s....i

ap<l.rrm;:m Th'at, idci:3}an Si;lI;Lrbi i! vrlCl po32 683·l9l, 0038l

._ltdajem pos... proslOt SOm2, L1~. T$ojs.ka b:r. 4, (i7.rnedu Th:Jma ilisaC'.3 i,AVi!:ro,,'~romill).-rel.06I] BOOO. • r:zd.ajem poslC!-vn~ IPros.mr~ za razne namjcnC], llil'I,rii;c lokacija. Tel. 061 156262.

pom.

• Pet.o l~god.

fli. 1997.,:7.£'1 mel<l:~ zaklj., ~i C!r~ !i:ifrn za b 1O. ]Q. 2011_ Tt;1.06] 50-'8

'lfiliHlI1:

ljf:lOvanI~ so i upoueborn k'Ll_h i!l1je po vooma pO'r.'Ql j!"l im oiion,ma. Tel. 00)85 20 71J 894. 69)5-INd!

• U Orcbi.cu

kupacilom

LzdaiC'rno sobe za

• A pilf[mansko piLmoci~l-e u blizini B!3~Cil.d,iic i K_:IIlcd~Jcj k_;alJlovska~, ilJ[e_r:n-el d ~erul 20 KM :PO osCibi_T e]. 061211120.
J

• [ulBjern aparunan u Po([acai1'1a00 3. 7.,4 kr<vm,p<",oljn". Td. 061133 0 12. • bdaj-em. a,p::llrlm:aPt' 11:3 Kortuli. T 01. 061.05 .'i4. • J.ld:ajem d1,'oS.Qb:~1J !lamj-e~_ $(.iin RoOd BiBI cenU':il: dvicmil -Sludemicam,.ToI.03344l-331.

H~~~~i'~L A.°~~~rrt~~~1'~~ ~ll~
19900K
• h:diliem poslo'lfni pros[or 90 mll U.l.gl;:il'i'TI1Isobm-Cilj:ni-t'l"Il za svc namjcn~],ul. A~ip::lsi:n.::I 18:Ja. Te,l. 06-l US _l2~,,0J3486·SS8.

• A L')9rtmansto prefLoci$te (J -cellI1\] grndn sa extrn opr'~mlj. S(lb.nrn a TV
l

1

~~~~~t?~~~j~~s1~rt:o~~jcpa • NEU M - bdaj-en) ::If.'anfrl !lne b.lizu p.l,i •• hotel" ZENIT" s;:n~TV']Itlima g:amre. Tel. 036/880-; 16, Mob_ 063-J>0-O,6, 'W'W\V.Dcum· zuooc.de 807·1 Mo
l

I) KM

• p,,", 206.1.4, godin' 1003., p[d ••o 90J)OO, ful op:rem-ll, regi8tro",an_ Mob. 061208202. • Pe~ 306 1-9 TD, 1997.~~a dijeJoYIE],-scran1: [Ilbli-cr:, dobro oCtJ'i.lan. TC]. 061517023 • Pero301' 1.0 HDI, 2-OO2:.g-od.~ili""i, 2VTillil, full op.remiil'l pl;a&mi carilla i PDV LlvQZ Njerr.nltka", 166_000 prdao, exl:rn smnje, dj. do r~g. 9.200 KM_ TcI_061 08330,_
J

• NEUM· VILA "SRSEN" 5 me,\arjj od mora~ i:t:(IoajmJjui~rn. SQrn. i api:lrtmanC], Uimi:l, TVI pilI'r king. 1",1. 0]6/884->17. P"

_13 jclave: - ildiij C m jed nokr,cvelnu. L (['I,I'C1KrfVelnU sobl! slurleflliea:ma. ... zi:lseOO.n ul~ kab.lllvskil TV, in[ernct. Kon c_ 'eI.Ol3nO>-660; 062/59)-1 0 J.

~JW~T~Ld&~~79;ii6.m- n~ ~taJ!~Lu
g-na~om, ceru:raln-o grijanj-e, kahlovska TV. Td.Gl) 66MJ8,062971 326.
• r~crn dvosob~f.I JlllIDrdtcll ::.ilnn ~

• h:daj-el"tJ cl'ro!iob<lt'l nill'l1jeben iiiL'iln Daduz:! pe.rioo kablo"ska blind ....... r.Jir
l l

d~n[:::~~~t:'O;:~I~~~g:~n~a~Sllg;:; ,I.," Nodz..nlim,. Td. 03,3 472-989, od3-!6h_ ",500,".
• Izd~jem

• Buea Po[(!k, 'izdaj~m prnziln dvosoban:s ....!1<f!SP"I:31klJ~ Tel.SU-7!5_ ..

iZl1ad Fabdkeduh:o.r T,I. 006003937_

s.oo.e

• Polo 1.0

B, 100 I. god.] erven_I, 2
pht&:1l
J

PDV, uvo~ Njem;atka", P,~ilOI :servisna,. ocu vaIl 6_,OOKM_ Tel_0611>8202.
l

V'['3li:li d-o!:i,t~ oprcmc;..

dr.

i ~rimj; j 11 S.OOO do reg.
r

Vole m.ole ogl:cnc rnoi,ele sloti. i: pulem
web pol1ala, www.dnevniavClz.bo. tako :§Io cole ,kli~om no zookruieno

,
I I

'Teet ,

• Prodaj'il ugradnjll, re-momalnas:e riJ)alu::rn~t'!Jr.iI,mlJll,,_briS3~al mot. VCll~ [ilamrll. Tei. 06 I 36:s.191

• Pf'oda,i~m c.]ansr::T ahlE"Imn-or za Colfa 2.,. 3t4 i o-sta1::1 \I~:ii:ila:,.Mo7.t' i mon",1a. Tel. 033 S3,1·9%, 062 693 470.
I

formuloro koii tAiba-Ie popunili i posloli no mail; moljoglas~o"oz.bo

polje no sliei ispod do¢i do

:-----------------------------------,
,
l

,_.---------------------------------------

:Telcronf~dr~~ -------I

_

• Pl'!ldajem diielove-Golf!ll I;,". Tci. 06 I 16110).

i f!riko~

• [oi'rl)dajem dw Reno)o, \'110- -o.... ! po no. TeI.061972S12.

r~

""'pot< ~lllpoP .. ll!Ul 0Id"e:s...-·~ : Td""I'u.I41 71000 SM..jI:wI

.""1' lu MlI~

ogI.a~1

Dne~ni avaL _'._ 00385958336879_
• I:7..daj~m sobe • Izdaiem sobe sa 11pmrebom nie, Srecrenc ked Dubrovnlka.
SrI..I

,.", 49
+ batkon.S sprat,
cenuamo. Tel. na sprat,
km tid stan
"U

kuhiTel.

ma,PQf.lioi, Td. 066 003937_

denu rna i samcl-

<ij".' 15J<M_TeI_06119207J. 464-l63, 0&1; 10718. !

• lzdajem sobe ea spavanie bll]a, B:ilU:arli [ill sa kupadlom

"'CHi
j

-•

Trznlce (Niz. b,nj.~ T<I. 061 8:63
• Pes. I=1TUStor cee rae, prizeml je, 33 m 2, adapuran, 700 J<M. T,I, 062 907

PiM_ proii:lO!"

70 mz,

preke

pU\!II

• Breka, U'Qsoba.r. 80 m.2,~r S-piiH~ ko mptemo ndapdran, sa desm nove
opremc.

T<I_061106424_

SeTV,

8lL

• Pes. prosier na Grba vicl Iza E LPI-I<Qmo"" 1-Q mL To1_ooI13) 776. • Pes. Grbavtci
p restor

• C~l1tBrJ iznad picerije uGalija'" lspod tranaha lokadju I .300 m2~ mole j d~'!j~ p<t 65 .. rn2 :£;;. i~;~dE'ljl.1 atamb. 0 obiekara, vrlc pcveljno, Tel. 062 94.3 493_
j

.' Ktlt;t u Semizcveu :S_ lclj_. tanica p+s+p, zcmtlista 714 2112 j III keee P+ p+ 5) zelIllj 200 m2., ukni LlCilO_ Tel. 033 HI-)3I.

.s.~

T,1. 0<528I 4'279_ 8'48_

• Prodajem dVI;)_:i-Qbmn a te [J u: centru 54 mz, adapdran, ul. Kosevc II.

sn

nom,71 m2 + 210de u cctvcrospeatnici,

Prod~je-m

rrosceen

H NJ;i-

• KuC:t u Vogo~i~ S. Kulenovlca, P+Jl+$+p~ 2 gar3le ::ia pcsl'ovl'!im prostorcm 65 m2~naplil.-cn476 mlJflr .. va gmdska '0"-", T cl. 0624889 J 8. mljista, svc
• Lattan

• Pt(lodajeL'nd\i'Ds.ob~!1 sta n u centru Zenlce 65 mz, I] a II karu. T cl. 061 ,600 • P rodajcm d vosoban
8\il1.1

033647·52,.
11)00

IIij",", 45.000 KM. T<I_061 512009,

u Statum

Hadzi<'3,ll;iv.k. T,I.M5.S41,

• Prudniem 1111

"~I cud kueu k
~m-lje, 2.

• ladajem scbu i kupau]o, poseban ulaz, :StUPI blizu rramvaiske. Tel. 0-33 ozbilinoru
PI~"i" klin i-

131776.

povrii ne 22 m 2) na ked Elpi komcrca, Tel. 001

• Cemar, prodejcm pcsfovni prostor 157 m2., prlzeml jC parking, pogoda!1la's. v enamjene. Tel. ()6J SQ~-029j
1

ica-Gla vaeteevo, kuCa. l fI ,T ,I. oo290l584.

i

ee-

• Izdajem sprat kuee brail'!(1 mpnru _pri!:k.o Pu[~ k e. Tel.035393095,

• :Povolj no odmorhe nil H varu ~otok1J sunca, mora i ~v jcka. r t,k:~JJj I) za ramtliju. Dodi re ked nas. Mob. 061

001170416j

• Ceo tar stan 60- m2/TlI sp., IJl. Se:noin_ll us-eliiv. TeI_06154926&.
I

.' Mosrar, ul. "'\It Tilll Ui"8,prcdajem stan 67 m2-) vlasnisrvo, adaptlnm, sal belkone i' podru morn. Tel. 063 .288 9:5-4, • NcdZ:a.rici ncvogmdnia trcsobaa stan 43 m ~ !1~ 7 :spr1llU1"cijenn 80.000
1

• Prodajem gara2'u III 1'1:9 Vil,i~ lma kanal, mote ~narare. Tel. 01)618,54 161,Sli_raj~vo. • Pmdejem garsoaleru 29m2 S'l{ra~ kino, cijena 5-0000 K.J.\1mcce izamicna za v eCi. TeL 061 14747] [033 '(i.Sl 001 zvati iza 1,6s.ad. Prnd.-Qil::rn m Lj~:njam IhJ~ SIl3I1, Vogo:;,ciI-.Blagovac. Tel. OS) •

t.

• Prcdeiem vikcndicu 1I:t riicku SLa"lnjukodBreze.Te1.061102.2J4,. .' Prcdai em 6Cmlji~tc: .5.3:5-9 m.~ na Oobri!'Jii 5) Ned!i::ll"itu_ Tel. 06J 20:9

910-

• Izdaiem sran-kancelariisklprosmr (polu namje:!hen) 71 inl, tod Kaiedrule, II lsprm, T cl, 006 754118. • r~(hi.fem trcsoban stan ~ $trog'IJrrt lOOnru, u liea Buka, "isoto prbeml]e. r

3J0398

• I)ra;;:an Liubljanekn,

T,1. 001 350688.

!~~~~.:~K8.~~rc:.r~;~~09~~·,mLi- 425 J<M.Tel.061504 • Neum, do hotela "Suace", • Dobrinia I FBi H s ran ,87 m2 ucinosobsn, 1sprat, v~~~a=,~!~~~~W~a~~~~})l~~~~i:bnlkon. Tel. 06214J 062917704, on
reno",

• C. Vila,Di.Bij,diC,,95rn2+2b,l·

r!:~~dpa~,e,~~~~~~~~~.:;I;ga

T.I.061347685,

itall srap ].20:rn2 ul.

i.li

Sll·715,

1~~~.2~.~

jem Slan .wrn~s:a'[e:ra!>Om40m2:.

prcde'Tel.

503.

m.z
uu,

za

jedcu.

ToI, 0334 n-989,Qd 8-16 b.
S9

v.p.

• Prod..::.je:m jedncscban

31 m2, Vi!Djik

1'01.061901,12_

• Ixnaj m lit! jem j ednosoban :Slall, 1l_1. Obala ked Drvcll.ija mosta ~ 300 K.J\i. • lznajrnljujc.m sobe sa uperrebcm kuhin jc u Gracu, vrto pcvolino, blixina mcra. Tel.OO1B;52] fR"7169.

• Sab:a parilakcd • Scba parilaked

S2I

m2 + ba 1knn, eel'! rral du~i period 1OO+""ijo, T,I., 061 173 947.
• Jed_Ms. nS mje!ilen.SHLn
tI

jcdnclpos.

stan

u zgrodi 40 [JQ, Grlla vice it~

d:~~:}~~f~~~~s~ '1;~~~~~.i
red • Stan Parcmllnskad spr., 56 mz, pol unam ie~te!1~ 300 KI\l k i rija_ Tel. 062907&31.
j:E~I;US~~~ t~~a

Bcsmal a, T<I.061760979. u,potrtblJlm h hin i e i kuBo,,",I a. Tol.06) 760979.

upmrebnm

kuhinje

i KII-

uselii ...,. CLiC[l3 pcvcfiaa. ' 54B95,

Sl~;;~~jh~&~:la~~d~;:O';:b

Tel.

033

• N eum- Tih~ lu k;;. kl,lCa sa taT:~lOITh 300 ml ckuenlce. Tel. 00 I 548 365,

ra 006187366,

sem u een

036fl!84·Z97.

• Donia Vog~ kudn sa svlm pral~~j it! objek rjrn Y i ole uenicom 0(1 2.100 mz. Cltena po dcgove ru. Tel.

• N i:!:lici~ i'rod9je.m 2J _000 m 2. ~um e, .300 memra od region nlncg PLU.iJ, Se-

lovi<-O.T<1_061160068_ 5ll-715_

• Prcdaiem k utu no-posjovni prosier

- v-ei5at Sl"iimbcVraea, A. Smaj-

• Prodajem-ild.-aje-m_fWSl. Qbjeh:u 1.000 m2 + 4.00{I m2 ekucnlcc, sa asv,,]ti.-anLm perkingom, uz magistralal ptn Sarajeeo-Mcnar, nil 17. kilomctru, i1i vrsim zamjenu za :5:!amb_-posl. p.['001Q]' 1..1 S:U-lIIje'Yu. Ttl.

061149249, • &31oviCll<lo :jI_binjc K
d.a'~m

m;""",,-Olovo_To,i_06]

!6661~_

• Prodajem lrut:tll S[911_il!26 m2, ga~,~up~ basta, parking 3 ause. Tel. • Prcda] I1:m kuCu: dva sprara, g<araZ:a pratcci obickat, J jlO::1],-' .kuhj.nj:u:~ pluc [ 460 ]112, ~enmr~ II id:'-a. T e,l. 033
1

S99,033665-419,
dajem
.' R!i

povol inc P['Odun urn zem Ije.. Tel. Il6I 31)4
j

061,10669

ni¢~om Po Iju, T,!. OO2Z5S198. • J ~d posob::!n .:;ta_[J tl !!Imj~li.=!i iz.d:!i~m l]_aB ~~i.ii. Tcl.061902891. .. • KO~V{li izd:a fem dvo~bHl. :St~ILI 6154JO.
111. RI..Ii~td_a rgude P

V.oi~

stani"". ToI.061 158735,
B~

~a~11~~t~~ ~::~:~~~
nOVi 1-00 KMt

pi" .. 49.000 EUR-,,'1. 031770_

• Duboi::_a~Neu_m, kuea lOIn od Ill. T,1. 0&1;

• Nov neuscl] iv 8[BIl 80 m 21 VeleS.I~i center, [SPIot, 140.000 KM. T d. 062

JO< 599,033665419_

kO'\f~C'04Kakrin je, ];H)\'(I1j:no proledan dulum zcm lle, T el. 061

811%. • N 0'11;1 kuCa u B l:izuju nil hotel:;)

P~i:k.:¥-~.'lJij9~~~

ooJ852M 18.19l. T<I_061114071_
n:~ivJ~kd~~z~:~~,S-l

• Dubro'l,l'n ikl prodajem dvos.ooon S'tao IJ Gruiu~ V 5"pn3 tTU.~ta.kHenpal. konsa!PO;elcdom MCrt.lnlllukll. Te].

~11~~ij.'d~r:~7ij5~~ Spnll

i potkrc-

637-494,06Il57567, • P'rod~i ~m hcu::sa 2 Sl:JD~, posebJl i 001>06150.
L1l.a:zi)na Mi1hm UlOVi:U powt,
l

Ci;eo" I 30_000KM_ Tel_06121 ) 273mljc.ToI. 002 294 5.56,033 5) 4-56,_
J l

• RiI}::ovka! p'wdajem 'vi:ke_ndicu, 2 objektil~ extrii 5ferlello i J1i1mjdtcllo. .' Ri1kovica,

-

13. Tel. 208~ 177,

06213908;.

• Trosob:m n;tLlI)je5ten :5t:m kQd okre[alj"k'e J~ro,_ Tel. O:B 442-9:98 i

• NovQStRdnja Ned2ariti~ 6~~~~it jeo_<!;I;i].u'i3.klivrJa IOKilciia. Tel 0:63.894
e-li:Ln.l

• Novo Sa.r:Jjll;\'Q~ b li7.u B-o:sm;illa~ kuCa ~y ltl t'r~na S,,9tj,9, na p.:!ttceli 400 rn2. Td.Ol 16M·175 iii 061 160601 ,

nQ. Tel.

S.

G:o.j, dtm.

ipo ze·

• PrQdfii~m. k'_l1~U s.a Ilasmm mom, eliiJ.:rLO grij ill] IC
I

• Lit:~ujle rm"oljM \J M:(I.kar-s-k-oj, sobe 5.11 polreoom u kuhi[lje i kupalila. ToI_ OO~, 21613 63-6iii 0038, 91 583 7045, • J\hkarska., g,pa.runlln U-t:f!lUn.Jg;rB~ dil1 za dvijc o50bc:. Tel. 061 224 174, • Milnji sm.n, pHV. kuCa, dvome Ie-

278,

l.:a:r~i.il~P'~~!:~C~e~~:~~hfni~ TVj \Vel tenil:S~, po~b_iln u.lnz. Tel_

TcL061 :1I407!_
J

g'''''''

• Dvije kute~ dva posJO-'L"fHI prostOfa~ i dv, dul. zorn Ije 180.000 KM.,

k.\l mcrnac~ja Tib~9 38) .59, 65, 67

Crad-Medrese.T'!. 00;I I 06424_ • Pmd:ijcm knell sa okucnicom d{!u
IIn;dna_

j g~. Stilri

• S. Grad uJ. H ecin.a ~mBd homl:a Hcco, ku.c[J 5 -s-oba ku b ~niii;> ~:aril~

~i_~~~o T~~06~S~~iJfi.9064~riia.nj~ ~~

Tel. 06] 2198;5.3.

061514261,0018598 I 880741.

0019<3094.

~J_):~6;'~oo~~~~f;8&~~:'
Tel.
Cog,

• TrpafLj-Pe-lj~ .. C", [rokrevelDii3p<1;r~ Lmiln_~ blizu mOll], zasc.bna k ub.ini~~

• D\'ij~' kUCe dva posl!Jvna pros(Ora~ garnZil i dvadtm.zemljc,I 8Q.OOOKM.

ToL06I,14071_
:5S(1.

rn2. T<I.(I6389;278. • N ovogr2ldtij:l, B_POll~k, So, S3 m2_ ToI_061271 573. • No'VOgrt!dnja Tibrn 21 atra.kti'l,llJa
I oka.cija.Te]. 003 894 279_ • G:p:hina
l

.' No,,",o,gmdnj9

.l)mdafem kUCLlsa oJrucnioom) do· kumcnt:;H:,'j:a.ur~dn;a. Tel.06l219.853. SUHi G rna, P I o-:GII, P + l Jpafl i rt ure-dni. Tcl.061159062.
tal

Pro.c..l~jem

kucu

$9 01<u~tlirom,

~~srood:2
V05~gTildenL
ml~Hti)~

VQ,T,1.001252438. • S:arajevo - M i~"it,[, P t'od:aj em !'JQkpl~~iI:
l

.' S. K~llo:n ii\!!!~prod:a,~r;ro [rl)l:.~~ni sran U nizu 150 ml) reno'iili fa n, S'Ye-no·

EUR .. _ToI_03l6493!6,033690-059.

O::j!_:' IO~~OO

• DVClt~s. sum 70ml"Jo]lld~IUIlV) dvmlnlD, odH""n. ToJ. 0&1;280

:t~~~91!:d;;L:i~~iu,

clQgo~'m:_ TtL
J

• More: Klek· Komilrrm izdajc:m :il,~9tlm:aQt':ii;9 ~-6 (]soba, $9 Ll:p()_ItebfJill

869.

NI;.'UOHJ izd:!!jem no, kod Aliie, T ,I. 036

•U

880 547,061 S74

:robr; i ~p~nrn::l-

dajcm 4~ dulurn ~ I::eml[e l i"ad:.~
~m.Bnj~

Trno'l1Q-Federac:i.jil

J

!lUQ-

kuhlnje, T e!. 062 439 329 i 061 437 719
00_

",obi_ Tcl_06I48I925. 0334n.989,S,16
• Vise VCQm~

• U Ort'bicu ,!lpan.m~;n i :) 4 O$olJe,_ i pi3rkiog] 8.00mod mora) 10 E UR-a po • V:mjskt proslo'r i:r..dBje,m u Nc;:-O.ia:ricimil, 'Lfcom.a pcn'oli.no. T-cl.

• Extra ~volJn~ f~L~~~i~jtl.ul. • GlavaticevClI 2_100 tQl umlje,

s[an tOO m2J III
At M. B~bkije. CoClltar uz. ;].sf:ilt, de.'~I_kli6l!~ 1001112,.
j

• N i3 Bred, narnjclIen SIan, povoJ j. Td. 03) 440·902. • Nsri:niditen

TeUI61 8293&2.

(et:e 100 m cisra rijek.a) i:i!v-orL dj(;:ke su 50 m. Ildaljc_ni od i.mnllta, s~c-u\ili.n:a pritt)da~ S'L"C (.aSnIodt:r;.o ~ic(lml ~_Ije:tma kllpija,!old gbvne cesle koj:j, ide z3 Trnovo ud;JJjeJllJ2 k_m~do sela GL'tItLLn LC"a as ra.ll, od sel:a 'BOO mel. m;:dtildum_;j];1s.ve I {I . Ctjcm:qm d-og:ovo-

kr'Ol

971090.

• Prod.ll.~em kueu 1..1 Btl u-ninl ... s:pra2 grija.nje gar.:t~l papiri J/]. T ~l.-I.l6 i
l

4"10-319i:i2!-187.
• Prod<ijem

• Prod"lllje'Jn lmcu u Had~iama) oku,cn.icom cijcna lID dogovoru.
l

Tel.

S;!

01) 649·316, 03l 690-059. Tel.0615109[,4,
• Skel1derija, prodajll;QI

.' Sarnjevo-Mi:wvit.i prodajem no· :Jtrakli,vn~ objek~t tOx!,2 c:ijena IO:io.OOO EUR-;9. Tel.
m:;!lfl

ji

:5li!o!1.

jednos... :S(sn u Vi!l"'iOim •. Tel.065991301. leli, lm•. Tel. 065 99110 I. • N ilmidloC[] ~truJ 7n m2i porodic[1 Alipa'it"i(l Polje 11 fa:ii;a~ 2,:;0 KM_. Te.L 061804246,
• N a rnidi\~n ${;;iIn na I?O[:jli6m;$ {smdclllLma-samcim3), rno~e t na .. N2Imie!\en jottlnos.. 'SU:!_nu V-t-

h_

• G~b:a'l'~ta~ p.rQda~cm St~n 40 m2.~ l'Iami~ui~IlJ f-eno~ir.a.ll) 1 s:p.~ dje.nii!

"'.T<I_061686095.

bnoelarija
PUVO~IlO~

ki ng. T 01.033472,989,0<1 S, 16n.

u: Nedz;ari,fi.rna Qbelbij,-dw pi!.rl

• ZcIl.ia3 ~ cen t:;H~ ~zdaje 5IE: po:). p.r05:1'1).~godan ~ miktoktcdi l"c b9J'1 k~ [lr.cd~ pretl-stavlli_surn, .j],potek~ zlJb~

9Q,ooOKM. T,1.062994753. • G rbav ii::!-So:pi iig, Lwi L'Osoban &mn 85 m2!2.IOO KM.J re.novirn.n SI3 gonl<om. Tcl.0'3 ~17-J42, 061 964 797.
l

ojomlXl, ».000 KM_ TeI_ 061 510 964,
• PilZnric~Trnticil prodajcm p;ml(:" 1'e la ... ikC:l:u:L i pQwdicn-e kL),~,e_TeL

• OlOka., ga.rs.onjeri3

S<l

cerro gd til-

309329. • I'j;rod.aie.m ~Ll~U u S:!rajevll, Ka:!ii~ ma H od7.~Ca 12.. d va sprnl.:t1 C.'~'1 III ~ Q~u<'.450 mL T,)' 4&4-728, 061 566 303. OG1160OG8.
dnj~
• Prndnjern

kucu

L1

UijaSu! Tel. 065

.' S til.mb. po~.. objc.k::njl tri CLaZe, kod Smps.ke pe[lje~ I)ovoljno. -rei. oti 1 329

m.

• S\2i0. 1.05m2, Ferh (td~ia~pO ...oJ ~!1o.. Te.I.061 2 14306, 214l06. • Smn S.sm2 u_z,gradiTibrn~p[lcifi~ ll:5c] j i\', pogl.cd pl"t:ma S:U.ipU" nOvo~
povoljno. Tel.066 I 17 217. Hri3sno. Tel. 061 04',960_ • Sta.o 49 m2, Dobrinj~ 3. Tel. 061

kl,J,~u! Vc:Ct - rmvij.agr:;3~ Vraca, A ... e SmajlovicB. d Tel.

\vww.nekremi ne.oo

"'" "!O"O ; .1. Tel. 061 189 895_

• H:idlici B rCl:ov,iJ!h lI11 r.rcd:ajem z-ern Ij i~!:e d jj] um i po (:9 I 5._0:00
l

06.1001111. • Po.fatici~ tm"cgt1l,dll j::.; klJ~a vt:CiJ~3
.PQS.

• Prod9jem klltu, J?Ii2-emlje~ spra.[, potkrovtje;., ga.rn:hJ., 800 ml yoc_nlakti

EUR ... T,l.061 .165617.

• ",oi period. Tel, 033 972-109, 061 263S24. 166,
• Nedrnrj.ci~ iz'dajem aUl-opr.:m(1U k-om pl~~[lo gprern lienu. Tr;I. 061 244

Prodaja

612· 892, 061663 54l,

• N C1Jm - iui:-ajcm ,ilpartm ill] 1J.l plafu 6 1eJ:.a_j:! 1, c~:r:9~e_-rel. 033 i • Nr..'tIm -povo.li:n.o i~jt:;rn ,:tparrm:Hle s.mj~Iel1e tlZ more. Tel. 063 b IiZl1 Mob.

• Prtlo:j,jr:,5. dulllma ~r:;tdevinskog z~mlj i~tn hi ~zu O~ti_ne Novi
$t::

co.T<I.0623919'2.

• Had~it_i, Dr(I~4;Qml::t~~ polj(lpri"redno 'lCm.lj i~[e i p.arcele ZIt "ikendi~

822m2"I. Ill. Tol.0<5I 41 !717. • .polalc l.L(t' M. Kobiljoj g!a"Vi:.'oSP["'.u, : podrum i .100m.2zomlje, T<I. 061 184 775_
• I)oljjn~ :grnd,cvLIJ.W

pro!iH!lr.a~ 1 8mi'l~l 4 gillj:j):;i!~J "lac:

S.",;'o,,",_ TtI_03365,-J98_ T,[.0)3/l39-9

l

• S... 60 ",2, H'''''"

I, ,".1, Trs

• Pro-dajem lije~u ku~u S.iI: a'llijClm ked Vj~cc:ni« Cu blizini lnmt kuCc)'

!O;!;06lI46439_

C,.d. Mob_ 061 161 ,48,001 16! 670. P" • NOVOGRADNJA. - Prodaiemo 2 slana IJ(J 38 rn2 .s:o. ga:liY.nmn, l!2
M

• H 9diiti, prod.aj~m kueu .8,5x9)5 sa okucn icom 618 m2 use-lj i.va. Cijoena po d_(Igc"l)ru_T~L 420-319,521-187_

1J:oill',i(;-S,1>ii.- Tel. 00387 61 226 645.
• H!rne, :!iliiTI !1i2~ll_;;p. Tel.G6t
LJj

• H..it[]o., kuCo: i ~mlja

L1Crnoj 813rl)

"u<'".Tel. 06 I 608961. • Po., pro"or "amdzi. T ,I, 063721 l4,,0621>2339_
• [Jlovoljno prodajem k~mcn u !turn

2.847 m.l, ~[nlj:B, 'I,Ioda i do~-"ola z:a dcva~drnn!J:

• Prodiljem novu kucu u Snraj~,·u~ r,I~¢lje B~nj'1evQ_ K u~ irn:a tri s-protll svnki sprnl i.ma za:sroan ulilz. Okucn Lc:;!! p<lvrlim; J .000 ml~ ~r:j1:::o ~~~

T<L (l66445 lOl_ • S... 7l m2. u Hrnsnllm m to_ Td.381640486889.
l

• S mn 70 m2~ 1 SP.l A. Prdjcl A fiiz;;J. kodRobo·
na
Do!i)c"

327 Cl98,036fl!8H 69,

:strogom cen[n.:I 144 .B4Q79_
1

0611417H,061183981,036~8<M91_ 03~SSO",S2_
• N cum, S69, • Neum, b....daiem pel metilr.t od m.ora.

• Nell if.I i1:daj-eil'l a-p9runa_ne morn kli matiz:iraJlo parking.

spr91

M.ob.0<51161 548,061 161 670.

Dollrtnji

PQr.ed ~t:ole_

• H.ri]sn.tc;'4 d,'os,. 55 m2 dva lJaI.ko· ti.ii, III SP_j pc,dr!.lm, 6."2_000 KM_ Te].

m.~'pclit:~u{Sr~c:r),P'O""r5ilJill 10 rn2. ToI.033652-764. • Povoljno prodajcm kuctl na d'L1"3

063896170.

• Prud:a.jf! rn pJ.ii:C_ 1.ll2 m2 Osije}::-l'IidZil, \'1.111 i I J m3 grade. Tel.
1).

Sl9fi [et:! E1J]'D,pe, lOO [.'i:i.O~r3~3i~]I'3~ve• baSlOmKodv.rioprizemljC], I m.2 m.:2) sa 2.50
l r

M:olti_TcI_061l5753-6,

• SIan dli-'(Isoban prodaiem

pll

698.·048,

~t~6~i~.Oiet~t261~~~~:~~~i~ ci(~~,~~ T~f..06d2a.~29 :71~ H ~snj~
Li

003896170_

i~!.liidi:~~i~li

rl'3,~l-,:Je. ~:t 062_S ~ •
1

ild.:o.plj ran, b;alkoJl

KM_"[01.06) 214071. • SIS n ng 0 Le8U 4,s mll U_KIlfi9.co)
I

baS:ta. T c:1.002
1

S' 2

rom Socij:Il.no, 72 m2 b:. opre· mljcl'!_ T<=I-06192,S4Q9_ "Tlbra padflk "', novograd· Il till :;tilillJlVt 00.26.rn2 dlJl90 m2. Eknr:J _'ovoljno. Tel.OiSl !i0442S,. • S[UP1 Boj[ltCka
prostorom

ap<lrLi'fiane"oo'l>c: Mob. 06l4S8 043
j

1

K:asi OQo,lsk::t kuc!l :S::t CI'ffl JXlS. S[BfI B na Slltal 500 m.l z.cm Ijc pa.
1,

• n idl-a)

122,

O:QdIIh;<- Tel. 036 880 541, 001 874

i:ul:ajem sobe

apa.nmane

l

• Neum, odrnah pmcd obill~ iroili~m spar1ni.an~ i sobt fJo'lioliitOU par-

dop",IU. Tel. 03H11 510, Mob. 061 I 564l6_ 7154-I N dl

• Pmdajc:rn poslo.vni prootor 45 ml ~god_:o.n ?.a ~~'e na.mjene. MMe t zamj-Clla:!'Ail, m:anji :a.lJtomobH Ul

piriumlni. Td.005 5~716!'

J

1

Tol. 0l3638.·1l5. 749<M2,

• Prnd ..jem DI:ac 11m Crnogors:kClm prlmori IJ (-Dr.:novic iko-d H. N ovog). • Prodnjcm pl:o.c IJ Ol~S.U. I. j:SO m2 LP:: e:sl_"t dO~\'(IJ jl;na Sl<!.dnja_ Tet 061 ~

• Stup

• _IIi dh~ Pl.9n dj_~(e Bo:s::m,s_ki n ljilj:linm 17J obie-k:ill p+ I +p 150 m_~ ha~re 150 m, uredn; p,pir;. Tel. 061 3 1956),

kiosom,Tol.OGI 131 831,033,541493
l

m2:~ }l;-od I";!,O\'it' dlYmije • PrQd3j'i;m kucu ~::i ~~JiOm 25 I) m21 sktadislem 200 m2. ni .g:u;rZe1 cen [r91 !10 pli nsko ,g:rijBn je, kii.ncel:uijom~ svi prlklill.ltt:i 1.000 m2 ~m..llisL:o. StU,p· A.zici. Tel. D:611SS
1 1

17.obj<k" p+ 1 + p 150 rn1, bal .. 150
j

• n id~B,

PI::md i:he, Bo~n_s"d

Ij [!Jail

g84-477,06J 18,160_

• N'Cum 5(lbIi: sa kll.lp;nj.lom, .iJPiaI~ r-ma.nio!o m od mo r:i), Ui m~ TV, r:lt'"=SO kin~h kuhinjc.., Mj.riil-cm. Tel. 036

3)9563_ • I1id",·O.j,k, p'rc<la z<mlj01.9oo m2. T,j_065l42158,671- !89_ grijaaje. To.!.001272 573_
• II ijali Sl9]'i, !tul:a 9x& • Ilidla-Pejwn 47
l

llt_ Tel- 062

• P(w~lj:r'!.o p'~od:ajem t.entlji ~(It povri. 1.] [.1 ml u BI:n,gaju 10kaci jil je ,I.c_ om!;! at:rakti vna Z~ gndnil.l-1o:a mtl:azi 5C u bhzini m.Olel:a AdB_ L.o!mcij9I'oS"fedujc kompl,emu infrnsmlkmm <e~. c:n.:;_r_sij;;.~v(:ld:a~kar;l:u.h~i;iia~tid_). Tel.
J

O""-llidi.1L ToI,ooll 00009. OB/6:;9-7,6,062178S32.

• Prod~ien_J.pos.lllvn i prmtor

30 m2,

,. u mpraOll j ca i :parking. U 1B? sa glilv,rIc cc:s1'1:'. Sve rc:nCl''IIirnlJo~kQ-munBrij~ lli"-ed'tle'~ y-Ia$:nis-!: lll. Tel.

od 80 m2 ~ 5t.2I.E10m i~padt

109 kuca Sil pos.
1

061382877.

• p.oo:iljem pO'l,l'olino Z{'!m.!ju 1] HliI~ divod:unil i Buca Pot.oku. Tel.

06273.1 608. • 50pi ng-Grbavica
eXlra Ut9~enl

• Neum: b:Mjm1j![]jem ,mpanmane bli~u mOriil:sa ~el'iiSii.IDii i pogledlJlm nil

m.l. I sprat, plL3].
.M

mo",_Td. 0)61884,710i 06297Ql64.
• Neum: Ill,

999.

9094-1 II

kQd pldo hol<:I,' Zoni\_ Td_ 003496
• Orcbie - ilpanm ill] i i sobc sa UpOr [~ebom kuhinje i kllp::.\i!a., p9i'kinC_

Izni!j ml juj ~m ap;i]!{man~

• Mf,lsur Lutki mos\ n.ovog.nulnja 2 ~bn.i 65: i 76 m2_ Gratis ga..r:!1[lQ mjesto j ugrndene kuhi ~

tl plaDjcO:B., 1/1, bJ.iZLl smnia: 200 m, c-i· je'napo doguvoru. Td. 1)61763 S.S8.
• ISl. Smr.ajevo paroela sm s;yim ko· mu,Il~Jii ~ma. e,U)62 437 5-58. T

l

650 ml ~.

• Povotjno :pmd.ajc-m zcmtjis[e povrl i!1e 1112 m 2 :u B1Q.&llIju ~llJlJ;::;t~Li~jt vet:lmg alraKlhl.la za g;r!!dnju,;3 na.tazi: :SC" u b tizini motel;!) Ada. Lok:ilctia poo:s~ j.eduje- kQmpl~[n.li ir.J(:t:I£lru!.alln) (to_L energijil V-odil) kan.uizaeija ild.). Tet

o B/6S9· 7.16,062178832.

• ProdiJjc.m povolj no Z{'!m.lju 11HI;)~ divod:llm:!il i Buta ,Potok"!.I_ Tel. • Prod:l!;j(;!m 5'tall 70 m 21 ,I k~tl A. ,p(J~

(l6J019751.
da·Abalm'i6,

83 .m2 5 spnu~ f, ~ 1.900 Kl\,' m2_ Tel.
1

• ~u mskQ &em] ji~\~

0613818n

l

h ..~t!iJrn 1],3 prod!ij u. ~ 3 7.<LScbna ul:az:a
sa tJdvoj ~n im brojil imB, - bli,tld irai'l'fl Vrntill - 2 bal.kon~ . korisnl prOs,mT 260 m2_ Uz ku~u 2 SJII~t sa 3 S(intlJl~ mjes [:!. VIa!i:lli:h''VO 1/1. Kiln r.akt [e[.

• Prell ~~pa kucil modernog

sul:a sa

Ije A·lm_ Tel_066 445203, • Proda;em stan '9:~ m2, N. Brcka., I. n"ll k, [.T .1.033612·001, .Pmdaf em :st~n % rn2 lot s:trQgtlm oC~jH.ru :£:t.!I:da.) ~_mal'll us:elji'Y p9f1Lri Q III., J<on"~[ .. 1,fo"0611SJ·6&9,N • Prot!arerQ SIRJ1 Alipfdiino A r~ a3 ml, 1,400KM/ml. Tel. 0065 103.28,
J

M ujairtovib)

2 biip jl!, 2 We,

3,baUtQ-

plao,nim PDV-om.Tcl.061 571199.
l J 1

~on,

120. • S~rab:.j,no" gar:sO!1 ieJ":B2.S.m2, \I·L$. prizcmlje. To1.061358585. • Tf(I:5_ :'oi,,:!in 1,.1 VClSIl~~ij veliki b~!novog;ri!dnj:a, 1.486 KA1/m.l
S8

SaraJevo.

D j cvoi~~'k~ VQTe]. 061 Z{)I)

T 01.061 846930, 0018S 95 8592 024,

oj" O~ 2-400 KM " PDV -om_ Mob, 00 I 499 2l9. 9(1.1·1 MQ ke,]>,wolj"o,TeJ..066011770. • A. PQli", II f,za, 49 m11Xl, 70.000
KA1.~solidno!iil_.!mje.
l J 1

JV!!JJ1ica

m2. grnde'l,l'.

kod

0038598 1863337,06.l l14119,
• Orc::bic'lapilIlmiln

• Orebi~~ ~~rt:rnani, 2-3 Ju-e,'c(n-c sobe' sa kupau]om) upmnbDm klllhinjc, paxkif.lg..Cl;3 200 rn oct m~ll;!;_ Teli, kuh i.nja, kupil~

Tol.0614.833)8,00385 Z041l-a15_ Bio"" T,l.oo2223416_
1 1

DLJbw'l,l'nik_:a~plaC" 340 dO:lvol:o:, poglcd nil more.

• A ft~,:5t:;r[J

77 m2, kQd l'lJ'pQba!1-

• Jcd'in dun. ~mlje L1l1ij:i'u-Donja

i!1~~~t~~~ t~.I~~ro8~:,:~r'~, • Alipaltnil kucil m,s ,ti ~r~kljlil>ci i P+S+ P 9J.:8 dVOr ~rah 2:-:4,5
r pa -

Cfe!.0fi,15109M.
Te-l.I)bJ

.Jedno~ 8l9fi u VOgoS(i) ve:liki balkon u ImjiZe.o 1.-486 KM sa plilce:nim

rov-u",. T<1.00) 91.6208_
• Ki.selja_k
l

061842242. • ProiJ:a:i::.:Grba~"~~a-~f'!~C utJiposob.m .s [an 85 mm.100 K.M (reI] !l,,·tr",,) .. ~~no:OOm_ T<I.033617-742,061 964797, • Pmdl3jiJ~ Grbavl~~~SQpi.[I~ lroipe~
$ob:a.n 's-[an 85 m2J2_1.00

• U H nunC! m :5.Uln d'L"OSoban 60 In2) l)d.ap(ir:m e~:tri3 Jokilc:-.ija pm 0ljno. T<I.061 n4;;97_

:api!nmane

• Or-r=b i I!~ K. Z Vt!!1 imi
:la

t~~t~

pan:sioD bosanska kubjnja
J

,"I;na.T<I_06J 9lZ4~3. • 0 ~lCIk KorttJ la~ :ap9mnan
l

.l, .3. i 4 ooobe, cij ena po~ i (loll.1povotjno
j

ra

ildajc:ro

381909,

d02.Vol:o. a"[ji1kdvniilloKacilii.
1

d~'!l S:!112.200 (Iku,nicc pod rn2 T<I.0331647·85 1,0~15D151 5, Tel. 062164114,n53 <22·nS,

P<tlcl:ka

ClJ prtja,

'l,l'ik-cn·
vo6.;Jl]..

ran) " g:lr:toom, T.I. 01lll'J7·742, 06) %4797_
• Prod.ajel'n (1..Isl1lpam) ol'r-emljenu Cil[fe piZloCrijU od 75 rn~ Brt:.k'il. Tel

KM (r.e!iOVt-

d:noi]l(tSoban, ren(il'\'it9n~ [)i'ltelJ.JJje-i."I, ,1.111, povQljno. T,1. (161)01634,063 5g'901 .. m,_ Tol.062724003,
oi!~:Uj]

• Prild!3j em slitl] Hrnsnic:t

31 m2~ le-

RiJ:!cu ~ocl Bihaea, pmdBje_m dev.l.""i "iivu, T,1. 0522 16373. • U Sl. Gr:ndu prodaf ~m kuc:u ~a
•U

t~_~-t:l,. it_ba~lom, ~~ilo,.o-7
l

00.000
1

• Prodajem

scm

na M_. DVilr1l~ 40

""dim. TeL00185 10715·791._

T,).0<5,18179(ij)_

• AHpa;Hno,C~fazil, I'rodsjcm tws.obill ,H:l:ilprlrall :stiln, vi:s. prizemIic. • A.·,dc[, d~vaslirana Kuea sa svi m

• KIj"IJC'l KuUrm Ban_a bb, iz:n:ad Valro1;aS!1og, dQrn3~ ,6 du]uro~ Zi=!lJlie. • Kljuc-~ Ku.ILn.3 him;;. hb~ i;m:;!ld Vatroga_sf.lo~ prodajem 6 du n. ~-em Ije. • KliC;;' 4 -Sprtl U~;lo ulat~, PO$. 1.300 m2) H. Po(O~ termo • K uta i :;:e-ml
.rtO'V,::i

061 !01941.

13Q,OOO'J<M_To]_06! 156Z62.. KM. "1"01.061489541.
• Prodajcm slan

• P1'odajem S;Esn j'1_BMe,["))tu ,88 m.2, s,re:rlenl lJamjcSt1!1l1 gilrniiJ,

• Uselj iva km.~ 1/11 duptex .z~O rn2p 1.(11;: 600 m2~ kod pi j3«: Vr~'p~~~j MQstaf i.li mLjenja_m za Tr-eb1nte, mo?..e mi1nj:l kuciiI sa pln-com. Toel. 0(\.1 301

711-

• Otoka H var·Sueuraj, apilflman i 3-;5."-.5fjbni, uz s:amll.l plalu ,ildnjcm. 1',1. 00385 II n3-105, 003&599 683

0011,

• rQd:J,~ kuCo 1J·l more, vcli ki dvosobni ap,mman jlj sobe-sa uJl(I[:rebom

k"hi.ni<,Tel.(I61'lnn

-

~t"rI;:b.o.im dozV{lJ'i1mOl pJ_a~380 m,2_ i lel.0&6<M511B. • naStarlli~ prndaie se kil.fic. Tel. 061,,<'916_ • Bos. K.ru pil, nas:elje Donje Krcs_llc, 8_500 m2~ ptLrt,chsal1o~ vJn5ni:s.t.... 'Ol/l,cijenn40

T<I. 0.1)222·928. mob. 062 364 214. ~5,000EUR.,..ToI_OOJ ,99_

b:!~. f:isada
l

2.1699167. 605194_

• Prodajc rn 3.000 m.2- urec!e;ne ~mJ IC !,l Zcnill;i, l 0 [Q i n ut21 od o:n tn~ himo il.i miienjam:zamore. -reJ.OO38:s,

• Pwdafemsmn na Vr.;:u::affia SO mll IJ [lo"jioi;.;.g:nu:li~c:.\[r~:5redc:n) 110.000

;eo' 48.000 KM_TeI_033/242-9n.
1

• Ve.l~ici:, prodajcm

smn

n m2

1

.. Pf(lli:9Ijem g d unum:!il .u;m Ije - I~ 0[Oni L 1,6 dunumn PoJjine. "~I .. 065• Prodsjem ~lYe:roSCihall 8lan IlS

fl6~'~~i8gr.""Ol Tel_ 033 621-0B, jnti_
l l

u LLd:ii.nima

69

• VOpC3 ~ duple:k!: jednos.oban~ !;iJ["SOrl jc.ra g;irnz.a, ootilViJ~ t~r.a.sa 6xS,5 m, mO[lIc.tlOSl p~i ;enj:a ...

61.000 KM, T ,1.4 16·12l .

• PQf~l iti, j ~d m;iwb9Ji 0l?ter,djert nan u stamb. zgrad~~renovJrim i v~" Qm.:;i u n:d.;J.n, l.bo!:; m irl'ioC 19ka c i j e pogodaJ1 01.:a ....:apos! ene os:obe [ sm-

156886,

KM/m.2.

Tc=l. ()61

va(Sarn;<vQ~ TcI.061216l06. nQ,T.1. 06184 I 1%. 071.
• Kuc.ill n::i [lidi.i
vdQ

r9 u R,ecici

kod

Relje·

,rovo~jri.O,hil-

:~ ~~t::i:W:~,Fu~~':s

• Dos. Ktupa~ Soh k, 210 m2.~:s~ svim komunaliJam.a, 120 KAVm_2.

do",", <ijon, 300 KM. Tol. 061 391 011.

Td.001156886.
• Breka p050hrm,
J

Il~.~~d~~ ~b~~~%~~~.i~:~]~
53-£..239,
• KU~:;!I • Km."'a:sa

~rod9jem

001257567,lIid",.

• Ponuda i.s k.lju.:':i ,,"'O:taisrranre i pas!ovnc Ij udlCj, Lzd:ajc m pr1ZCDJ Ije k'l.l-&: fn2, .la"'[1 jdreno,opre_mljeno. Tel.

100

Si.J!iic::._ Tel. 0:)3 544-398, 06] 7'41544. 9, m2. T<I.061 839'n.
• Breka~prod8jem Lroipo:sobans[an

prvi

spml,.

sUl.n

66 m2,
ul.

dV(ili~ H::Is:m:i

bii'!Om
LukJ!;VLl;j

tl3

VrtlrniklL

T~].

033/236>43-6, • Prild:::l rcm .cct "oro:rob:rn !j.tan 77 m2J 5 kat, na. At; !;l9.sinom p,olju, od~ mao "",Iiiv. Tel, 061 167 9)0. "i~on· dom003319n_34I
• Proo::njcmd'vosolrulsraJ] &6mlJ Vo~~ uli~ B~r.i~ Koo, 2 5prn.t c:i iaLB

~~~~~~~4~~ 44m2,Usp.Mob.061534l79,
• Prodajcm •
:5:Uln
li

• Prodljem $'till1U N'i:I'fflm.SilIr:;Ije'L'1,l s.6 m2 + I 5. m2 vetatid~ s.redefi 9tls.rroL.l~ g:uili.195,OOOKJ\t Tel 0<51489542,
S'IU~O!Tl ~~ri'!;T1."

• V oglJ.5Ca, pro<taj~'.[J! ])OSVIi.l:Slli~['I/1} /1 .Tel.061149183. 1

p.r~tClf

I

126 m2, Iuk.!;. ur-ad_ 1 A80 K/I,oVm2. Tol.061571199,
• V r:<i tnik, kli.ta:5.lilul t.a:seb rta 'sta oa i d'i'ijega.rB'-:;~) 1/1 .Tel.061] 31.268. batl
:SIan.

• VO;GCI:S-CiI-Cen(ilr,SULD I]Qv'{I:!;rndnj:a

!j:T;L~/~~J~758,!0&6~8;~70f.rijg~ 'Z:Jp:adni •
jcdnoipo5()ooll

P,rodnjcrn

~mnj &t.I1IJ-C'llQ-lIXn ta.r~

061047960.

u

kod pij~_

Tel

p:lr~1-~m~:

110,000KM. Mob, 00387 6) 700 279,

812>70.

j::~I!~ri.i~~~~f~f:~'~ U,i:: d:oplatu_ Tel_

Tel.OJ6Jl4-45S,063 001

Mostar, prodiJje-rn tro50' 109 ]t'l2~ cije:n,9];tQ d.:.'lgovon.L

HH61.

• ZapqOet~ kl!~~, 6-00 m~4('Ql~j<;pap'i ri j fiTiklj uce-i. T e-l. 03:5 45.1· 309.

50 _

... ,....,.. ~"'" Dne~ni avaz
• M,edl..,en niemackecerapeza veee, zenskc, original, povelino. Tel. 06l O,203l. • Peele L,R, kesnlce dva nastnvka i ~f~~l1e wj eve. Mob_ 062 930 040~ • vrlc pcvclina sliku Mit~Dl:rkiJv i t.:.ILSt~tamnsli na". Tel.1J61709 5-93. • Polocen £On}, pl~i stelsn 1"<1.0611 'i7 571,
j

o

• ZemJ [a 6.SZ I m.2 sa vocnlakcm, dcbro sve ogradcno, ima vodu bunar, piLKU! munju kneu, sve 1/1. Tel. J3/5~3A 77.

• Ml:adi~ sa ZilV~om s:SS! poaeavanil: rada nnra6,m~ru, cngleski i spanski r~.:i~(fazi posIIO_ Tel, 0613.8 I sez, • C-uvalil blhdllere u svom stanu na Grbavici J.1)(I Zc:lj inog srad ion.ii_ Tel642·4'i8. • POlrcbllc.2 radn lee za prode i U pi tc ipiladi i II(OI1oh9i". TeU161247 )66. • Hitnn ponebna levoika za u pr\'Qj [iJiijen i u cafe clubu na Dobrinji.pl"'600KM. Tol.061l18071 • Fan - f'l.lclu piceri jj It. rei pOtTCban pi c-majsror pcrnoena rad nica i .2: konobara. Tel.!lUl 093087.
P; >l.~ I

• Z_-cm,[j:.'lD. VI:Q:kO'li'Q~pO"'o]in.o.. Tel !lU17ooS1S. I jistc .u_ GI:a ... [L~CV'U500 m gel a cen rra, 200 m od N ererve, 2..500 rnz, J,5 KM·I ml. T<I.06191 5556,
• zem

• K up ujem nei spravnc ,'cl maalne Gorcn]e ne startle od 10 god i ua. Dolazi.m i (Ill voairn. TeL 533-631, 91z<}·ltt

• Alu 7:alu;(in~ zn K1Ir\JmZ. Trasastc zaviese 20 KMlm2. Alu i PVC relet ne, rende, nlmeeee rclctnc. Ciicna sa ugradnjom. Tel. OJ) 211·484,033761·995.061 III 441. 7~9J·IN'"

• En:!;':Jes.ki i nstrukclie osoovejma srcdnloskclcim a. TeI.!lUll81987. morold e. T,I.!lUI51J
• Lijefi m vanjske

i

i ILJ ii uramie 146.

he-

ponabl. smU

a

fila

Potrai:nja
Zaposlcno] ~e,rI!s:koi 080bi slim do_50 m2~ na duz.1 (A;gen<;ja). Tol. 0626 4H8. •

• Seeiju za rrpczarfju u dobrom oj u. pcvcli no. Tel. 062 ,157900. petreperiod • Pian iuo Cal Isla, resraurl 0<IIi'nom'''"ju.TcI.!lU113.57'0. ran,

.' Ovlaihen_a ggenti ,:I aa ctkup S~OI.rcdcvisoe Seednic, ratnc odstere, dionlca tirm [ i fondova. Jsplara 00"'"0. Tel. 061 !)S 644, 71~··.INd! • K 1..Lpti jern stare njt,mackt 1IJl3 r'RC i ausrrilskcslllnge. Tet.0iJ.11l391)6,. • Kup ujcrn u mietoicke slike, lilsltli [u, !iil9r~ uak it! S.ino\"~ zidrte, df..epne, eucec, crdenie, z,uiic.ke i cemlo. T cl. 03345;;"505,06121440'i.
• K!lp'ujcITI

• Radim molerskc-ferberske poalove brao, elsrc i puvcljnu, radec tskuslVoprokollJgoo. T<I.061114 J92,033 210-791. • VK kemmlcer postavlia kcram lku najie!lifiije 1..1 gradu. Tel. O:B 444-630~ 061511 249.
S!I

baa

n

• MIKA DO AJ umtn llske ~Iuzi~ n-e trekesre l!'i.'i'jcset VA.NJSKE PVC i At U role me, plarneee roletne i harmon if a vrara, T-el. (162/170-248. 03l/6J ).S,t8 W'W'ov,mi:kadobh.cmn n49·]Nd.~
j

• Poerecnc vlse maahh s rancva za i... mlji va nje _ prQd~tjl.i(A.gen cija). .n::ij i Tol" 062 6 383.

n

• M ikrovalnc posude u paketu, » el. Tel. 033 677.fA7.

2, 3 5 lirara, bela srebro,
1

• Cu~'aI9 bi b. diiete u S"o'Ui'J1 j] i va!em sraau i pcmagala u knei, T.I, 061210 1&l. i:~lnI.kciic, prevodi, dip]. rildovi1dissermcijc, prcfesori<2,s.r.. ..vo-Skendertja, Tcl.06394H05. • A.,~r:u:·ii.a ~ M.eka'" - kuc.na n j~&'8 i pcmoesrarim i Ix!l.;:snim 24s.atas \I"tI:rna. 1"01,0612)1641_
I

• vrsim ugradniusvih vrataparkcra brusenfera j lakiran jeru, 1:3mi nata, eigipsa, slpoda i kcramike. Tel. 033659·573.
• Staklar Y'~i ugrndn ju svih vesta n:;dt~.!a i o.gIedala, dola~~:I]J ria adresu. T.1.063 145090,

• Enptcs:ki-JJ~ki!

garsonjera

i'm~ T.I.062677488,
1

• A;sc"I1l1::ii pctrebau i Z9 "t'O'd9JU

maai Lstan iii (poxna ri kli-

• Pilud domad h koka nosi Hca i it.a~ liianskih jiilfCoi,Quki elem ih i srebrcnih.,Tel.061 :m6345o. • Debrooeuvanc rualCl radcnc orlgltlM orijer'Ualnc (N~ i_ Ftij~ke) i besarakedllmelsraze, Tel. OJ1'4S.2..o-1 8. • Op.lodcna jaia ~ inku bercrc, mjesav j na ralijanskih jarebil-arki i dom,tihkolm.Td.(I61206)4!i. pammke.

l UK komb

• Ku pujem s [s.o dQ:5-1)m2~ na relaciji Vojn1cKo AJ ipaS i no, Dobrlnia. Tel. 061 l:l7l44, • S [1.] dem [Nlti ci mera (zasebna sobn) ked Islamskog faku Ite m. T<I. 061 ,}58368. • Kupujcm mani IJ kuclJ:sa birllOm u ravniiern diielu S::iraiC\'!;I. Ttl. 061202 816,

"I;",pi"~" 4Q5.

$uven! re Sarajevskc Tel. 033 4,6-,0" 11611H
j

• Z.i""~N~

i ~li:ne za To1.06120634S,

madnama tisIimo:, niUllie:;:laj] '-lOU[r9snjOO( aura, Lepine (rese), tnsonc, rvrde _pgdo"t."e f:f,:3~lita). Tel 033200-003. (l6J 524 % I.
m

• . "Feeser" s.o.d., savrcmcnira

9651u'
[0)

• Kupuicm lomlieno iI etc, duk.alC zla me satnvc i cstala ad zlntn. T d. 061 • K upuiem lorn Ijeno i au barsko al aduke ta, scrvane i csralo, nsjvile plseam. T,I.033655·598,061 553640. • K upuj~m s(aru deviznu :hed.l'1;ju, ob''L''~n.ice-) r9ltt9 Qd~(ea! d iOl1i~ i:!!ipia [a.Odrn,Bh. T~].06] :5ol7S97_ • Kup!,J ~em$l:i[U devi~rfu hc::d Ilju ~ r:;!tn!J pO\n!!~;i",'~_nj~ dio,l:Ioi(::1;::t""i h fi nni : ,Lfot!.d~,'aj mi_lbol j.ep!seam.jo ispJala 00':m.h. T<I.061788739,

pu [nih Sar aievo-mcrc, i vazili rna, svaki.m danom, lei imariairnno. Ncum-Peljesac-Dubruvnlk, M, Rivjje~-S.plit_ Dclaeimo ria adreSUI voziicl prof, Tel, 062 213 '&4 5. 872,-111
• P.N:V02:

~ VKV b ravar rilcU ugradn fu ~rav.3::0 PTT saeduead i ~ crmara, kan Hli, 1"8mova, povol T~I. 061 507 683.

,110.

• MQt~rl l'.a val dom, kencelarjju, poslovni pecsror, urcdno, prcfeslo",I"",ToI,061507683,
.. Kcmhi llrevoz l'l,lnn~e:~!aj9] sefid-

1.0'0'

smuds

mdl!~~~t'~r7oti~~~.
na (Jq<tt:ucj\J • PO! r,ebnQ "ite pr2~~ni h i n:jrnjcllenIb s:mnova 'Za tznaj mlUvanje;, T eJ. !lU1,21.4306,

• POlrcbno

...

is.c kuea

i &r~dl;;:vi rlskog

• Svic:~a l;eJ... ovit(!l jlljS prcpcl i cal hr8nje.ne ,prirodno m hr.anom bc.z kO:l]~ a:n t [1t!l~30 kQ.rn_ - 9 KAt BC'Spl. d05~ [:;1.~':l:LTel.061 S-D441:). • Prodajcrn 2 (e.nde Z03I~mu oostu~ djmoo,;j, 7 ,H(l><3,50 Tel, 061185107 on.
V>j;(;

• Arhi rcktn vrSist:rutn i nadzor [tad !;:I~~6neooifi.fl.,-1.ana!Skib raciDw. • Au tllJ(;lck LriCo.!.r5koj I(Idilllni "Slar~ na IlidZiJ POUCDilii autoolekr Lrit:ai"sl! Ls:kU!ii['Vom. Tel.061I{1-l6&9, • ':"Sela...yTl~,~[ ~[~j:i rj~~~rih lo,I$h.l_ge Licnog IiK , bol"'nih 05000

• K V molerl lzvcde povcllnc hili tiS(1) s~'e vrste molersko farbarskih radcva \J l ganmcij L.L kva.[i [eta, l'enzio-neri DOllllSl. Mob. 061 08J 180, 8S16·111
l itemo

bel cdvoe kabastog orpadn, povollnc, obez.radn a s!'J:lga. Tl:l.. 006213.9453_

• Vrsl m prijevo2.pu mika udobni.m j ,Klimrui;tinLllim koroi:;oij-cm T-S VW more j s\'e dtuge desdnaci ic:. Tcl. 061 8001,}1.
j

• D.aje:m insmJ.kd~~ l:z he:mije~:3 os~ novnu i u(:dnju skolu} J h 10 KM. Te1.061912991,
!::I

.' Prodajec!n EilSbladni onnar, vh:ri.n.; "'~,,".l1.poli«. Tel. 061 958001,

Zamjena
• Istocno :S:o.raIe\l"~ Dobrini'D 4l d'l,l'Or sob:;t~ :naf.l", lV :5opnu~m Lje;nj:am ::a!, slL~ n l.L S:U:B:jevli i[i pi'1)di!lljem. Te-L !lU12.l0 179, • Mjjc-rw]R!11kucu u.ZvOrrtiku ~sU~n il ikUCIJ U Silr.aj~vu. T d. 06] 817960,

• N I!I Cigl:afl:am:a pr(lld:aj.em bo:ll sa oko 5000 knjigo. Tel. 1161712125. • P!"O-d9je:m k~n;;:a ~km=,T,I,061361 r03.
pete-nje

• Profes i(malne. lillt::enje RUC:a) p:ool, obiek:iU:B!~ ~e:pih(i i fHimjdt;ii.js_ Tel 062 4S5~lO. • A,geneija "Ter~:IIoIl iego s:tarib i000ljeJih,24h uOi'.\'a_s_Te.~.,()615j,702L .' P['i]vi.m 5Ve \l"rst:c ,lubnih protcz..1:, [01t!Jlnib i parc-ijaillih djel1:J: 150 KM, Tel. 06271> 107,
1

• Agcndi:o za kupovi.DU Si:8.fe dvi.;m,e §n:dnje, rntneoo~tct~ i dion.ic~1 niiljbo lje placilffio, Ls;pla[a i di1lilZilk odmah, T,I,061264 364,
r

.Insuukdje l u~i1jc-irna~ 615·Wl.

i~hl!mije, smdentim:il d(l]_:tr.im ['la, :a.dre:::i'U_Tel.

• Kombi poevooMmjfiliilja.,selidbe t odvoz ka'OO;s[Og orpad:[11 OOO,l. r~dna ,"tglI,l"'voi;no, Tel. 1161SSH66,062 406094. • D.aicm in:strukC:Lic je>ik •. 1'<1.061588626, iz. .o.jcm:J . fokog

rnkijei

• KreVC1.5:i3 dus.ckorn 8Qx17S ~_:sdrvenQm o,~radiO)m ~9 dje-.t'u_ Tto.L 061 2441,81IS:al'iir~'Vo,

• KUr,lu~em Slarn de",iznu 'led_n:iu, dionice j iiune od~!:e!:e i;;. FBiH i RS, prod:lljr.;:m o.e'l.lfOlc:IlC CCrLir~ht,c. Tel_ 061140521,00;003691. • Ag.eDcij;a za kupo\l"intl :starcdc.viz~ D:C~t1!d_Djot:,ria rIL~ odStc:le l dionica, lsr plmodm,h,T<l,!lU245I 191. • 100% najbolie poliJeam sl:ilru deviznu :hed.nju! r.amu Od:;;IClU! d1of.lice svih nrml i fondo'l~ ispl am oommh. Te1.062451791,

• Pro.f~or:ica hcm ije d.iljc i[lnru kcij.e i2 bern ije smcle:n I ifila i ulen.[ci mao T<I,0623lI174,

ie, T,l.

• Pro,pe:sori(;-iI he rni ~edaje lrwSIJ1.I k;;;"i667-880. zn

• Is kll5:il1l profCSOf daje ins.trukeije LZ-lTla~em:u:ike UI o~mQ~k(ilce~ :3 r.ildi upisa tI srednju ~kolu. T e:l. OfI.l 467 237, • p~V(l.ljJ;!;Chvanjske l"(I.lelne~ 8i'!JlT!;ini,s:ke 2ill1l:2ine,U":Ilkastf: zilvjese i hilT· moni,,,vra,,,, T,I.!lU1214J03.
mEi

• M(J.j·rgilo, dvoi~obath r spral! am [1'il100 za sHl!:an ako n gim nazijc Uil. dogoVQ,r_ ZV:;ILi jz.a 17.1:1_Tt.::l 062 761424.
1

".iI".

• Ali.p~~ino pol jl: C· f:al3l m ijtnjum 1J. .... "ioban8La.n.47m2,~a m:apji u~ na.kT.I.0625l5 786,
j

40.1'

• Bafl~H m:di:n::. ~ ~i'o':lnj~ rott;: b.-. e1. OJ 3 6,4491. MS 'in 31 O.

Sl: I~~~ ir~~ sanduk, s•• 5 00 KJIoI.T ,I. 1161828709, 03,9,6055,
mJm'[ za balkon Bl"ki,{:u 5:! OI,¢j-11i ella. [i;3"

~rg~~~~ :~~~~n~

• C h:mlp LI)nQ;ft Ak:a dernij:J zn sport i cdukaciju_l- vIti upi:s novih clilmwu, Tel.062304347,
~\'te

• Doiem instrukcije iz hemiic uoenikci stii.ldenle_ TeL06689l378_ • Vodoinstill;j:uer· s .... ,'odoinstill:a· i [cr!j.kj ~dovi k,"'ab tern"j brw';

911.

• Grul':I smlara r'_'m'l~dtvane-liernl[b['o.1l::3n= ~ikelld_icc-Tel. 062 316

[llre.ci;;~n.ol Ns:LO_ T~l.. 1)6.1 199 44l: 0)31621·73J.

405.
J

• Daiem ins;U'tlk~iie s.rednjo!kolc:ii :smdl:ndma hemiie. Td. 061177

• :s

60~6tl ZO KM]

J,

• Brekil S2 rn2., :stiln:!li] ba!tom, rnj~ renj!im-pwd:Jje:m ~:.I ma.tlji do. 30:rnZ ",dogovor. T,1.061 183433. 5~ ~t~~i~~~~dz~i~i~i~ 033542.668 ..

• halkonska LJ~:~;~ PovClljno prozO'rski3 "'I":ilU~.Te]. kr:i18 sa SI~klOIT! L uhzJ1fi1 033542·947. • Pro.rorcl20x 140} dr~ novi, mO:5:l.llkla ki.,a_ Tel. 03.3-45 1-309.
l

• ~ivac-l1: m:a'HnePfaff,Bagiu i Vlclo· u kofcru na2 nlt.e+gmncijil. TI1:], 06114);;04,

• Peremo :s....~ ...'rSlc tili !'n$j i[i$Ol'!~ [epiha, rn okro pranje 2·3: KMfm2., 00.1,","'0 po <il im,. T<I. 033659-25 0, 06111l731 .. • Fdzen;kom :satOIlIJ potrc'bml ,["lid.n,ica sa i8Imnvon'l,. Protefi9t SO%.. ~l T 061292179, .. R.:adi m :sve. PQ$IQve m9llino1ll.Te1.IH3,B9·498.
:5:,:!1

• Kur:Jllre.-n Slaru aevi:-.:ntl '!edl'1.jt1) ra.\:n LI Od~!('t l!; i diQ Ilia:: svih Iirmi i fO[l dov(lj is-plata ad mah_ T c.l. 061 375 634,
• K'U "u.jcl]] devimu ~tedlJ iu~ J U&{Io i Privrtdnc D_ilnkC?lsp.l;at;aoomah, Tl:l, 0667.2)731, odmah. Tol061526918.

• D9je!fl(i i.nst_rti kLi re:r.ilipri f~mfli is:ph i popravilc iz- rnatc.marlk~ firike I "",.ii, - pro,"",';. T<I, 033 514-560, 0611562n. • Dait'm .irntrukcije iz oosansk'IJS jezik:a (gt":!malika i pnl"O,pi:O;)! le.klO= rBcm dLplom:skc: i magistarske radOr "0. T<I.061864536, • KV vodoill.sml-:ner s:a Jug,ogo· di~f.!ji m Isku:stvo.m ~rl.itlpr1l,vke insl:ai19!:Lj:!l! monta~u i PtQeep[jenje.. Tel, 0335)5·659,061)4g717, • Bra.var - ur~de~ kov:a.ne og.l":il1..h:;ka:pij~ 11::1 kiilpije, g.::J.rnZna ,7ralil. Tel, izm: 062117796,
• lskus:nil prof. el'l&lc:s:kog, nje,~ rnaekog i f..:mcu!!:k{lg daiecil50vc i ~n::liodi_ Td_061 7018H,{!33lOO'-6J6.

Iljt

• r'ovotjno vrSimo bMenje i 1 aklra· $vi h vn;l:;ll pil.rko:.:-ta E~ipood:j uz ~~ i!u~dju. Tel.06196712.9i06l161868
J

• Prot friincuskog oyl iI~teni suds.ki ttl niat -pr"...... !to.ks.~(lvc:idohmern~ l:jdj sa frnncusko,g i obraUlo sa ovje'rLlm, ToI.061480069,
1

tli t(On

• Profestonmll1Q sn irn!!inie i mo nt9'a s'r.tdbi, ""jcnfan [.:II r-od~ndtl.D:jI\,"zilbR'o'1l.j. pt-e$.,im9\'9nj~u V]iS-~ t mini DV-a n.DVD. Tel.061440935, • V..ti[iuJ ~rvi.sira!lje sY'ih Vts.[;l dakomjerB ToI.061188903,
1

• M,ijenjflm kUQI na Srar-om Gr:adu 7..1)i~dnoipos_{I00.1l sml], Tel. 0:63 514 023
&.!:II

U:r-

• K upujcm d~vi7.nu ~t.;:d.Djul is:pl:ata

• S [an u Sar.aj~vu hil-oeno Sali.ljevo 065,1<'>1126.

30 ml, m_ije.oj:ilm LIL prod:nj-cm. Tel.
ZIl

• Pch~m: ZiiI odraslc T<I.061 913 106,

osobC? jdtino,
I

• Prii"llikprub praVf.ll: S3vj-ell: i 1,,1.5luge {molbe! ~Ib~ lU~.be, dg(J'I,i'ori na o tu,b" prigovori). T<I. 05J J@71l. sllIbt~,imil, yazne Sro1-!1VII i(d_,). T~t 44O·747,(1655940l2.
J

1 b-.f!I~dan.:Jljc uz g.aranciill_

.' Pc:ta~ :!nakiill:a. (prDW.-a... S!ii.k~la 11:3

• Motel no plnnlni m ijen i am S':IOLI'!$I-"o.. T,et OM 894 511.
l

if.lOr

• Pet: zac~mf. grijanjC],.30 KW Una .ren1uJ!Slo~'¢:nij;;.. Tet0612245S I_
• Ma~j ne

• Ktlpujem devi:;r;llu ~[~dnju, rd LIlU od~Ie-ml dionicc !lrrni i fondov::i, do· ibro illa~gm! isplillla i dClI Il.z.ak odtil9h. TeI.063Dl4688,
(Iod1i~~'~!,i_j

• Zob:are) :~nie_tli{;e! ~.:ute mr.a .... i e mise1Jc unt~rn'r.l.mo Sil 100% jpliI.nci· jo",. Tol. 0,31 J4-80,. .' 'Brawrskj radovi] dolazim ,u_ T<1.061.1)3078 n a ;adre·

za

bern .•,~.see:nie, j'e-J. 06.2

• Mije.njillIl: smn :!i8 ml] ccmar) K, BTI:lo V',(],' znsl. I,!. HadlitilTl8 !.L'"l doglJlyor, ffiw.e nlaniil ,1ikci'l.dica. Tel. 062. 1107l2.
ball

165560. • Ve~ malline) ~poorele s.lruj,:a-pltn) 140·160 KJIoI,. ["lidOf~ 80·1 50 KM, sa S!:B.leni m ...r~_~im:il~dosra .... Despl:o.[O;a. Tel., 533·631. n
re];: L fri;:;:i det

• l:znaf m Ij L wn ud ijarui:kih ...... Je_n~. nica moocll 20 ~0./20 I t'j v-coma po,,",o!jno_TcI.06! 24396'9.
l

re

de\·i:t::".[I.li ~l.ednj tl rtI,~nll iq: !i rrni rg!1dgv,~::i:!i Sar(!jevske- b ur.te~ is.pl:a ta i dOll}uk odm,b. Tol. (16) %0 786.
j

• K upuje;m

d i¢p

• Polrebnil fdzerka ToI.063076228,
"Olll

Sii isku;st'l,l'om,

'ro.

• D;,rosoban 's:[a" 5.5 m.l:di d'L'OipcsuDEi VQjni.¢kom,arno~eiblj_~ccnr ToI.061 30605J,!lU14JI J57. Mijeni:3.m '2 1/2 s[al'l 65!:) m2, D. Malt::i, E. :Seho .... 8 :sp. ~ icil

Srt'dCI11

• NQ .... njcma~kj lhtkQmj-cr k..or1stl i Sf u ord.Lfl9d jamil! skala je' ve_ni kal niil Scilz.i'l,l'i.nirn stubom} d i.:nil5oO KM. Tel, 0617f)9772.
T

• Tra'-:im '''",.io.

parmera Zil r.ad u unoda· ToI.061157740,

• KlIpuicm lomlicno zlalO;. dukat-c i :S\l"Cpr...::drnclC: od ZliJtii~ niljbolje plaeam,isplm.a [doliilZilkodrnab, Tcl, 062 788739. • Kupuje.m grnrnofonske ploCe hnrO'\1':II: strani i ex YU roC,K, jilZOi'. i hi"",. '1'01.061 244l<}o, • KUilllliem ne_Ls.:pta'.'ne llakomj"trt: $vihvl"Sf9_Mob_061723629.

• Profesonc;;], el1gleskog jezik:o. diljc: insu~,d::(:"ije i p:rol;:vQdi !J:\'~ ''TS.te- li!hlOv •.,T.I.061739l47, .' Vaiem ca:sovc iz: m:atem:a like ~~UIi~ie d:!leLf.Il:) i s:rud{!:nti mill IIIS'f.1jeli:n,il" k T<I.033,l6·94'. .' Pl'"(ifesor !1j.em~tkog j~~ikal uspie5no daje i.nstrukdje u61:f.1ictma i 0<1,.,,1 im "",,00"'0. Tol. (161244 562. • US:Lljel;no II'O'V1)ljno tokom .c:ij.ele il!:od.Lnc d~jem insrrukcijc: iz m;uem:a~ ,;ke. ToI.nO·173 .

• Rue:no p.nm ie' [e'pi ha kwl il.etilO I poo"''Olino dosm'!'ll b~~I:alDi3.Te.l. 051 309800 • tis d m ikucc iposlovDe proom~ pr.3njc- tcpLh'h til irn:Jt odvol. i dQVOz; besplm.o Tel. 061 5S0 063, • Prcsni m:av:mjc sa vi dco kiisctil n~ DVD! Silt:aj e\'[jo. T~. 062814 513_ • I.n.s.trukdje ~ngleskll p'''o~.T"1.06133'}306, njcrniick.i i

• Inslr,'ukIQt w.nje ObLlGa"'9 korek<noi po!tcno. Tel. (16I 338085. • l3!'ig.leski instruk:cij-e os.ti~vd!11:ti. i sredllioUtolc-ima~ 60 min/W KM, T<I.062381981,
io

j.ed f\OS:.do 411m2) sl iL 1C!!kacija~mo'e- i prow.j,. Tol.06644l9444, • PI:fIt" 400 m2 lJ DogIlJ1di m~ ~ uzd.ogovor,Tel.,061 &&6412,
SI';(II!1

S:iUliJki!JIa. T{:I_ 062 S99 869.
• V'uLkani7..e_tske Hofman.as 'pret~im 7:}33S5! -re!'ianj. • Ulazn:o.

• Prodajem

te.ljezni

krevet

M

spnu

m~ine marke al:JLorn_ Tel. 061

• Pouebna dje,lojka za rad u cafJe ,1",ueamoj,lIidn.ToI,!lU1156731.

• Tros. Han 6 $1'_ :la 1~5-SQb;:m uo!:: sp0fazum koc:l Rc.bmil It Hr.iI:SfiLlm) mole; 1->000", T,1.03365 1·217,

1! ]1)-l1 J.O~V i.~~ku,,PQvotjnlJl_ Td_ 062
599869. • TAr«2KW.Td.(I61 '<0164<5.

d.-....ena "rota d'l,l'okriln:a

.' A:'_\J tt'!:~ St(jdotlSka :5;i ['U::tLir:j, g:eod~ts..ko snimani':J diooo p-~rceli1~ olli· Ijehl_'o':;I!:Ije mtd~ 'l!til:E:irn_njc. TcJ_ 061 207 148,03l 261·55:1. romCilim~jnar1\~Iaf;a_·1".e~,06l3S:165t. • Radi.m sa nepokremtm T<I. 062310 0)4,
• KClmbj

J 0,\11

• ' K_lLIpLLj~;m r!.or.'~k'l.l g.usan1J (hum.n i.. mu), pIo/am KM.Tcl, (161400 IW.

p~ ZOO

...

• Oajem

( ~. razno

Prodaja

• Prozor 140K120 :s vakll m st'9.ktom ~ ]>Ovolj" 0, T 01.06·1 'i0'i 578. • Sk:rinj:t'l 41O]_~ vdo 061521395, • 1e1o"in:a Z<l potpa~u uf1Llklrti!ll\prijevu!!_T.tl povotino. TeL

• Vdim chJbin:sko

ci5&nie Karch">"
O'Sobama,

.' K1.l_pujtm dOC:V~7.nU ~rcdlljUj J1IgQ i Pd vrc.dn:n b:JII:kat u FBiH iRS. bp.l:a t:a odm.h. Tol.061271935, • Kupuje:m de'l,l'izl'1Ill ~H~dnju Jugll i Prvl"tld:nt= ba.n.);t'~ is:~_la!.a odm9h. Tel. 06152691&, • Kupujem: SIill'1l oru:~je,s.i1blje i ku ~ bLJre bo'k'ie~ Qrden~ med!)1 j e i Sl'ebro. T<I.0611,)9767.
J

231,

"" •• 01< i r.k"I",".

ins!I"U.k.c:ijt= i~ m:ii!ern:at:ike T<I. 061 5)4

• Izradujem projekmu dokumcn m· CLj:u l3 !egalilaciiu {lbje].::a1l:1 v.do povol:inCl-_Tel.062S58:s.74. • Uslug-c mo]ernjil i .posta ...li:mia 1;3rti.in~ [:ii:, B r<:Oi, k~:a[i !elruJ_ TeI_ 062 ~)74 WI • D~8ogQdi~.!lji 1a.xis'la, \'r~i ,pon;vQ:t PUlfl_ik<!: n:a sv.e dcs(1 nacije" P.UU'i i~.k.i kombi ~IO'" tnm,sportcr 8 sjC(Mlii. T~I, 06n6741& • P ro(esionaln.i ,IOZilC .... i prev'O".l ~ putn i'k:a; f.I:i more i po Bi H kom bi 7 + I ).PQvo[i n.~_ Tel. {)ij,2 713956
j

• Innrukcijl: i1.: m:attm:a.t:tike i .r;n~ I;lc:skog za 05110'liC'':. Tcl. 002 SJ7 704 .
j

• Nudimo det~ktivskc us:.tuge bil,{Io koic "'n.re"]Odls.kreci.ia ug:;lLilmo~n:a, Te1.06H1B818, • Efigteski i kO!"J\re:~aotij:ti. Oi;.~ O$nO'~'("t' i $redfij[,)ik~Ic-e~ osrt"vi kOlfipj u~~r.a:j pwgl1).!11l4odrliilV.!lI1l ~e! servis_ Tel_ 062 895S99~S:jnj!jevo_ • cn!;leski; njcmaeki. Ln5Irukdjc) p[C'VocH dip.tomski rcf.r;ral~1 scmin!l1':ski, dLscnacije{profcsor:iciI). Tel. 063, 94711-05, SamI c:vo.
1 I j

• VELIKA AKCI,JA!!' Buk<ll" r;;iicp-.i.lnu dIV.jJj c~kQvi I m..r;nic~ ot! 35 do 65 KM, (K10<') drvo" i 80 K M {13fL!1u ....:iti) kOi::ka i Or2h 1 SO KM, Ispor"k. i"i d,n. Mob. 061 24) 186,061 )g,53S, 7711-INd'

1 m 30 .KJ\~ OOl 52] 3.95_
J

l=ir~vc.z robe i pu mi ka po p;ovoljnimciicmun:a.. Td.0618:'OO067. • Sv-e ,II"${~ Dam j.e~~a j:j~ i1.gr.1dTi.ja i ll,gradllja 00: pl'OCilSiog nilmjcllajn, ToI.062610680. • MQ1,zr :riId_~mo]ersko~far-bar.ske ra~ d!l~:I tiS[o] kval_i(emo i POVOljDO. Tel, 062419,01. b .. ,"I"ijo.
• j\~Q,Ir.'T m:a~s.torj krd'ij

• Bukova i.scijep:ana d.rv-a djep:ilD:il i:tI»J"ao,i!_ Tel.061 S2t 39S.

• Broke.ft ~l1ptliem S[S.iU d't='I,I'i:o!IIIu ~l~dnj LL, obVCl:niC'C7 dionice, TI:I. 06l 268&92.

.Radim cenmalno g;rijalljei: 1""'01;00,1"01,06174111;.

'Vodu

J

• BuJw"':il isdiepana
lfi:et~T

dna
9

I k~ii_:SC 1
Ne

70 K 1\-1._

T.9~jj

mje-r:l.

~[ Posao
Ponuda·potrai:nja
• Picerij i tJ VOgO~CL pO! rebar. pic milj:stor Sii Lsku:st\l"om nil kru:;.noj Info [01., 1161 130545, 894Hll

gb:\u[l:j T.I. (l6l182 24l.
j

[:;Ir-

• Skupljamo srvari (odjec;[11 naki[J k:ni~St-.-) :1;:;11 pomo(: hV(Hil;lj~TIJ.::3t unil:pi"i j eo h ..... iilla. Ko n L le l. 061 600 210,

• Radim SVeVfS.Ie mCil~rsko-r9rbilr· :.:kib r.ad~vi;lj Zi;llsarantov,(UJ k ...aJi!.tt. T<I.061. 73>261,062;1948, • Daicm ill.strukeije m:o.tcm:[].[ike i fi:zik-t; ~o19~i!'n kllti_ T'I;1. 033 204-45-3) 061914014, -: Pos ~9vl tam I 9mi n~ [eo,E~l1e] il;firike~e ~ ostall;: vrSlil; ,p::!rke'~a_ rd_ OOl 823 391. • Molers.ki rndovi u:z poqmnu :;;r~{i· ru l~j~ljivim [lI!Ilui.mai ~Cldnijjt:nj)il!1ni .. ,,T,I,OOI611644 ).

krnd<m!!!

T,1.. !lU2424 1'20. '905.3.·1u

• Mol.er.ske uslug-e, kr06e:njesUUl{)iVd; I-sobni ]:20 KM 1~S1)b!"J.i 200 KM~ 3,"'0I1i 300 KM. Tol. 0331630,33.1. • PN;vozim _l?umike luksuznim auna [erilOMli .BiH,mllrei il1os[ran~ ''''0,1"01.06·111310,.
[£jill

• P,rofcso-r rn:;atem:ni kc d!ljc inS't rukcije JI..;iI. OSIlO''I'C'Ci sredni~~olc~. T e-l, 061244251. • Klim.i!IIli;o::irailim k,ombiji_ma Llre· v:oz. m~ more Sil sm j~[:j)jem, spori!skc: i~~f:td:lag~~~~jii~f~~lr4ai:~u .' AU1l;)pr.cVo.im~k kombiicm 'I,1l1i pre ..... nan~ ~d!aj9! taJ.:ne robe- 8Ivl!lri j cl ~ute_Ci len it 25 KM u S~ kanlon\J p] us r9dna.sn,9,g9_ TeLIl61 518014
J

aUsluge
• NiljPOVOLjNIJE, NIIJKVII· LITETNIJE AI..UM1Nl1SKE ZIILUZINE 20 KM, TRAKAS· TE ZII VJ ESE, VANJSKE R()' I..ETNE, HARMONI!CII VRATil, BLlNDO VRA Til, PVC PROZORJ TEL 061 501 401, 7708·INdi

• IIKCI,JII OGRIJEVII! bcij<p,' n.m buJoo. ..... dn:a ! :nl = SS K.!\o\) 1;:90 a i s....'e vrSte drV(:l]f..lg L hmeJ]o;s '-lglj:!. DIlS [rava do VilS jc i:~ni d'HII. "[d.066nS,-9Jg. 780i·1N<I' • PHns.kil pce
Ila

r«;.

!~~:!i;~i~~j:~~:ijt~s,~~e;kl: ~,scminarll izled ,po B~ Ell Tol. 061 899883.

n:

d~s~~~~rf~~ ~

~W,~~r& TX~~~Z·gc
J

r.cgioTIu

j

~~O!Jt~~,~~~i jj i~ i;e~jt~i]~C.f~j~,~'~~
442,Ol3621-133. • I)rodaiem Brnuno\re In ret.i:L:-e ZIIJ brij.mje ie,l. ilp<lIilLC, Tcl, 061 32j 006. • Pelenc za oor:a.:sle s;vih vel_iNna, DepnJ:pus:rw.e pQclm etyc~ 9(h;..ij{1' (!Ii! 1 ~om -I KM. Tol. 033644-23J ,062970 817, • Turisti~Ki ''I''CIdi~"lOO [Uris.Li~j.::itJ dts!i:n_ai:iji!ll B~H"'_ Tel. {l61 7.57 925, ZCIli.ca_ • Prod., kre'l,1Cl 200:;:90, "0. T<I.062lI0034. vrlo ]}{i;'.'oljr Tel.

di m D:jak Emi n:a 6,

• HOS:Ie_l"V1DIKOVAC" :ud:a[je:l1 od g~d:a sarnQ .. km poLr-cb rtii O:lbi! fila r-adn [eg fl9 pos:lO''I,I'ime flOz;;huival1ja ~obi:l"..b iieden St:il:!lJ hr::~na i plam po dogovoru. T ~J.. 00 1 131 467. 97Q·I"

• p(lolr~br.a d,;a k(lo!1Ob<i.r':illa ~d tt G:!;feu ~P1R.ATES BUB", :still.ni rad.Di 0<I"oo.Tol.Ml199926,061115657, • Di ~I, in.'-en.je-rka daie insltukdje ~;tm:;l U;IT!:;i tike_ Tc:t 227-990_ • Zenasrednj ih godiniil r.adj l;a bi kod pomdtcc nil m(lfU 2 mjcsca: z:a sm jeilaj! hta I'HI i ,,1:acu.$2:siiU;Jln od 11 godin,. T.I.06l42Zm.

.' Mo[~t$:kQ (it.-ba.-ski rado\'.i.: mQlerait gll:~oV'3i1 j e ::tido .... I;:ddpue a~ ijeplje.nje sti[{lPQr~ ilJ :Jvl;:l,octl]j C mrdiD; ....lllJ J>O~ciljno i s.a i5.kuslVc'rn. TcI.062. r 67274J
J ]

• Moler rndi. moJc:r.s:kof!!iDar.ske ra· dWL''(''liS(Q) b'ali\etJi.O i pcn'oljt!.l). Ttl. 0624J9501. • Rtgips majslO:r ladim j>O'fCIljno i br"'lJ)ts ..... od rigipsa. Tel.Il62 94] 274. e • Rigips ni:Ei.j SlQr, pO~kro""l j~! p.-e~~d<, ,p"!l<ni plufon. T<I. (l6J 818
• Il1S:[l'U ir.a.m m:illematiku ZB s~l'e '~(I]e i fliktl h(!lI::', u,spjd~o i :pov(lljno. T<I.061549242,

• PO[rcb:an rndni.k u au [Of] monk_! "'Bli$l"' pOkljmJ is.kU$I'\'O- It1kic<v, ,}4 Ko!=.ko Brdo. Mob. 061 2m 371. WH·l n • Tl'iIZim pos~o obez:bi~lIcniill SSS~ im.::If.[i.LifniFik:=ll(ldMUP..,9F']3iH.Te-l_ !lUI 714431 , • Vrlim p!'"C~'(;tzl?\Jtnih;sa I,m T·S (1 +B)'i<dlj"',ll"voliDo. 0<l26OU611. kombiTel.

~rt' }{azno
• KUlluje.m s [am devtz!Il u :hednj u - ob .... e-micc, nlDIJ od1i\c\tl~ diQ,nj,ce. [:;;plam i dO!:ilZak nio1adres:u odm:il:h d FB tH j RS_ N ~iJl'O'o'ol jn ii., Mob, (161 175231. 910S·It,

• Sf! n"is: ~"et il'I_d[i'I.9 (G(lr.en j~! E[ N LSt Kone~rJ Obod.tf.lJ Kandi Z;a,~ nusi) Ibema), ~JKIrcu! bClj te-ra. Dolal3k bc:sphllan! Garinci i!l! Mob. 061 III 666, 8919·1 H
J

• Posta ...ljarljC? bru~cilljc svib '!'l"S[a :parketa, ]l{I<fo'l,l'a i 1ami.DEi [;a :sa bez· :praM ns_kom ma:Unom kVil] hemo i uz g!!i'UH:ij IJ Tel. 062 667 51 S" ild_:ilp(acija ku61, stanova, po:!i!ovrti n i'li'W-iwta., ugrad nj:a bl iL'!:d lit.ii.l9! :sn;,llarije!, te,gLpS) Ia:mi p:ti.!') molenij ~os;ud~_ Td_061542493,_
U~:

• S,·~ vrs

virusnil

• OfSCl m:a~im.l B2 Roland_ OJ3!Z38·'iQ.i, • Fi,lmln, 1518{I'J. bse

n •• redit. T <I. 061

K lRBYI,1 - Dubif.l5.ko u:sisaviInje] :p.F.lnje i ispi.rn.nje svi.h VrsIi3. lr;plhl!i !1!lmjclu~j~1 :Ei.1.UiI, pra nie IX!rmla ge_nerillna ciSccnja ;s'Iao.o'1,1'9 i fi rm i_ [tiscm i [ m2/1 K M. Firm. "GLIINZ". Td. 061 350 688, 761j9·INdl
• 101 j J

• Po'L"tl]j nO i k~ral.itClfl,QC:l'Stim .s.,;aI'!~VC ipo>lovn. pros'ore. T<I, 062 4Q1619. • RlL~nll fI'itmie [Cpi hs tva) iletno po""C1Jjno dos.tiilvia bespl.iltna.Tc], 061109800 • POS1i1vlj,mjes'i"ih r~~~::kg~d:':~_i~la:~ Td.061321289
Vr.slill

• Sei"Vi:s r.B:cI.iMj'j) ''''MajQ'\ ins[al;)C"iill t.emeI konekcijil] an Lila~ti(iI raeunaril] ti5&::f.ljc vir n;lsa" h:;ln;h....erSl::i i SiIJ[lvt.-ski. prob]emt!itd.T~LI)6.) 143.61 L

i a windowStl,

i

~~U:~~~ii~.~

tamin<Ha,

• Kirby dubi D_sko u.sisa\i'anjc i pm· nje ~i i m~j c\iscJ1!:1 i, sjcil:c~i h prni tl,JI ra~ f.iiljkY:II:tl Lem i iim kirbije:vl_m ~9rn· ]>O",im•. Td.1I62118201. • Namjeiit9fr'1 Sln1nLli ~_eluda_C", lil~j_m sIrumo, bezbolno uspj~no, Tel. 061 504 986,
I l

SI3mb enu PDslotinl kompleis. SlOP Hukleus·Healrlcl SaraJevo
KIlmA....&rI
-

KAS26 KAS3S KASS3 KAS70

635KM 677KM 1.102 KM 1.352 KM

MOGUf:NOst 1NTES4

9tITtM SVIH eAN.M(f·

I!.RfDITIAAN 1A

25 IWllCiII h s1:anlMlod, 28 m' • gOm' Su kiII~ ~II Illlt,," n fila

Q UllICtedIt Groop
Ra:iffei5en lANK

NOVA GENERACIJA GORENJE KLIMA UREDAJA
•j

SPARKASSEEI

P~dllmn. ;ll1Iil

If

Sklop\!~ompleQI

www.gorenje.ba

Mljevenomeso

MIJevenakafa

52

_'_101""",12.11,

Dnevni avaz

oglasi


100 ml,nuta razgovora, 100 SMS po,ru,ka I 100 'MB ,interneta.
Po~alll rle~ MIX300 na breJ 065 1120 1za same 3 I<M· dob la~ osvlefavalutl ikoktellarifnlh opclJa sa 100 SMS poruka. 100 mlnula
razgovora I 100 MBinternel kon,zumlrati dva dana. saobracaja. Mlks tarfinlhopcija mo,te~

PomJdaJ
• CIjI<Ii

(rend lar:ifne OjKlje i proba]l
PDV

"",,!I

oglasi

Dnevni avaz _

• "''''''''',." 53

,JP EtEKTROPRIVREDA Rp·-~l_
Bosne.
Na ,~

HRVAT5KE ZA1EONla HERCEG BDSNE d.d. Momr
ttvJtPe ~
Il!ZU~

btct

Odl!lke ~ ~ pocIuzota .~eda dd ~ 1:1 ~ dobili I~I cI~po SOV I 1 0112&6 2011 godIlI!. lfajemCl5ljedetu

Herceg

~f'!~.

llmm
II~ rvIdIftdl,vim dUl.e... .A' .E1~ 2B.6101I

OBAVIJEST
dlonicarima
0 Isplati

dlv.ldende

prawwn I r~wn 0I0bama Ir.~.1XIWmaI kc,Itu W. HZ HEr del MQSIar PIl!fII<! podaoma dOtivElnm iz R~ y'1C"JnoentJ PIP' u FeoerllOll &J.i III dlJ;ll d~ 0111...... 0 't$Jli;;lh C oldencIt

1PkIe. ~

.a. dal'IIIITIl.B

2011 gOOlI"!I

V~

~n:IenIJe po j!O!I'rIOf doonlci tUoOSIll11W
upIal.a iznosa

FtztkIlI osoba'na ·reuIeIlhma'nemzidertma. Ie peeko Un<:r~:hl BIni: cId PTim1ITI osobama. ~ (IbN

d...~,

113 1ekuC:e Jabm mil:

te

reziCfeotI"r<a

dJor"Dl:armii.1:lrm.1viI
IlnOIU

I pt"2YIIim osobam:a. nereZider1tima I5pI.lla dlVlJerOeo tzo.TtII ta M poUlNlrgef1u IZIIOA U pIa¢lll'l p«eta ad 5'4. IIIJkJa:lnc tal:lWlSIIm ptOp!1ima
Ie btz 1.mI~

iMtIl ~.

isp4aJl!I dNIIend!! la ~ penza

NI

I'fhoie

aYfIW up!ala 1I"'iIdenIft.

8W.e s.l:rbroo dulniw dOIStaYlb podatke 0 l"I'Ojim
$VI ~

"'nsakojWrn

....amma

ria ~

tie u

Pw..amo

·oscOe rel~eme

d.I

RavnoteZa za crljevnu 'mikroflo.ru, zdravlJe za organlzam
Probio II; Enterogennlns· 2 nu jarde15ml oralne suspenzlje sadrfl poIlrellSt8nlne spore Bacillus cliJJJsi za preverlClju ! IijOOenje poreme6aJa ravnotebJ CIl)8'1ne mlkrotlore,
~_d_Q.O.~

dMdenck da ID ul"ade &10 fulll\'!. sa ami poItebnm .o:Ier1~ podilCllllil JIalh'MI'lime ~m. 10 brojern nazNom oonlle. Iblqiem mWna, iIlWUkCJp'l1 lit Jlll}iIIT1 ~ llMH CODE. SWlFTJI ~ osolmi ZI k«IIakI za ~

_1M

brqeoyeltlll$ll.'«if$kIh rll!lN

,Dostav¥eI'\1 pocIaci 0 ~~
~. ~~

~illlir~ zalqllcl~~

i\I d1t12862011

'1W!IOYih dlOllka,

lI1I){a!u odgovatati p!ldacma i.I:

PM

Podl'.ke $IatJ p!.tem po!.!! na adre5U. Mile 8waa, 106 A MCI5bt iNI laI:s 036 335-no KontalI1. osoba - It ttISlav v~ I). IIeI 036 33S-1$B

-

....

1

II DlH:

Frt~Z-.imovlta,
t.t ~

:!9!1 519, I..., 033 "'1'0 0.:10

ec.r.l~

... 71DDO

sanoFi oven,iS

~iZenfer.
.' __~r7:nIl!NAIIO Al

PII.VAfNA. INr.IINISrlelCA. OllDINA.elIA
Dr. Avdija Basic
U ulici A. B. Simiea 23
Tel: 660·635,71&200

L.I.VELONGER
ZEP'TER International d .. .o. o
Brand MEDICAL

Korodvorsk.a 1M, Sarajevo,. BiN.

OGLAS
Potrebno medicinske medicinskih

'kandidata stru:ke za prodaju
uredaJa,

20

A
NudiVQ7IJ:
-kompletan pregled -ul trazvncna -kucne -hoj,erEKG in!::ernis[i~ki -Iaborator ijska .dijagnos u ka d.ij'agn,ostika posjere

na

podrucju Kantona Sarajevo. Svi zainleresovani mogu se jav.itl

na t.el: 06.21335·180

Navrsava se 40 dana otkako je nas dragi prijatelj preselio na ahiret

SENAD (MUJO) SETA
Neka mu dragi Allah podari lijepi Dzennet, Prijatelji Nermin Arifovic (Nerko), N edzad J uzdbasic (Tiptop), Edin Dizdarevic (Geri), Nihad Kurtic (Brada), Safet Skuli (Sajo) i Sabahudin Kurspahic (Sale)
n8~-lDdt

SIECANIE na nas u dragu kcerk u, su prugu, rna j ku i ses leu

ALIJA GRANULO
4.7.1946 - 4.7. 20ll. Liebe Alija heute denke ich besonderes gem an dichl Oft denke ich, deine stirnme zu horen dann rede ich mit dir und fuhle, dass du rnir ganz nahe bist: dann teilen Wir unser lachen und manchmal habe ich das gefuhl, von dir in die anne genomrnen zu werden, Ich vermisse dich mehr als ich mit Worten ausdrucken kann. "Ich hebe Dich"
9046-][[

ISMIHANA MURATOVIC HASETA
4.7.2005 - 4.7.2011.
S ljubavlju, Tvoji najrniliji

Deine Marija

7275-lml.f

SAVEZ DOBITNIKA NAJVECIH RATNIH PRIZNANJA "ZLATNI LJlLJAN" J "ZLATNA POLICIJSKA ZNACKN' KANTON SARAJEVO

SJECANjE
NA POGINULE - UMRLE HEROJE ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE
SEHOVIC (ZAHID) ENVER
Z. LJlLJAN ORDEN HERO]A OSL.RATA 15. 1.1967·27.3. 1993.

U MJESECU JULU
SEDIC (KADIR) MIRSAD
Z. LJILJAN ORDEN ZJ\ vOJ. lASL. SA SR. MAC. 4. I. 1956· 11.7.2004.

BOGUNIC (HAUL) EMIR
Z. LJILJAN ORDEN lA VO}. lASL. SA zr, MAC. 26. 11. 1966 . 28. 7. 1993.

OOMUZ (STO)AN) CEOOMIR
Z. LJILJAN POL. MED. HR ORDEN ZL. GRBA SAMACEVlMA 30.3.1960 - 30. 7. 1992.

ZLATNI LJILJAN
SAHINOVIC (IBRAHIM) ENVER
1995. 7. 19~3.

KOVACEVIC (IBRAHIM)
I. •. 1961·15.1.1992.

HASAN

MESETOVIC(SULE]MANJ
15.9.1966 1.4.1958 ·19.1.19')2. ·20. 7.19')2. ·10. 7.1995.

MALIK

HADZlKAnONIC
10.2.1960·

(HASAN) MIDHAT

MUSLIM
21.1.1%0

(NAZIF) AllM
·30.7.1993.

3.9.1950·2.7. 5.7.1957·3.

20. 12. 1953 • 24. 1. 1993.

ZERO (AHMED) SAKIB BUCAN (HAJRO) EMIR
19. 3.1914 ·10.7.19~.

KORjENIC HANJALIC

(HALlM) MUN1B
15..7.199l ·15.1.1993 17.1.1993.

DRINA (SELlM) MIDHAT SARAjKlC REDZOVIC
8.1.1958
]0.

PAN]ETA (CAMIL) SABAN
.S. 7.1993.

DELIC (RAMIZ) IZET
l. 1.1.1946 • 30. 7. 1993.

12.4.1958· 1.10.1%2

(AHMET) ZIJAD (ZULf'O) DZEVAD (AMffi) SENAD
·17.7.1993. ·19. 1.199,.

(MUSTAFA) EjUB (MOJO) HAMED
·22.1. 19')3.

5.1.1955

KOBILjAK (E]UB) REFIK 21.3.1959· 1-1.7.1993. PANJETA (BAIRO) ZAHIR
28.3.1960·1-1. 7. 1993.

STRO]lL

(VEHBIJ A) ERKIN

29.10.1%8·30.1.1993.

BEGIC (DZEMAL)
25.9.1966

DZEVAD

HANJALIC HADZALIC

·11. 1. 1992.

21.4.1961· 4.1.1959 30.12.1950

FETAHOVIC (MUHAMED) EOIN
22.3. 19,8·30.7.1993.

HADZAJLUA HADZIBAjRIC

(AVDO) HALIL (SAIB) SENAD MINAS

CESKO (RASIM) SINAN
1.1961· 23. 7.19')5.

MURASPAHIC

(NEZIR) SALKO

16.9.1964·11.1.1993. 11.1.1961·12.1.1992.

10. 6. 1960 • l8. 7. 1993.

DEDIC (HASIM) SEAD SARAC (HUSNljA) UlEXJI.

DELILOVIC
18.5.1951·

(SUNO) UZElR
24. 7.19')4.

ELCIC (RASIM) MEVLlDA
29.6.1963·2,8.1.1993.

BECIROVIC (OSMAN) RAMIZ
11.6.1956·30.7.1998.

RAMENlCA (MOHAMED)
IS.3.1967 .12.1. 1995.

HAIDAREVIC

(StILjO) Jl.EMlIJA

ADlLOV1C (ADEM) ZOLfO
13. ~.1960 ·1·8.7.1993.

PRAlINA

(ALUA) ASIM

15.9. 1949 -19. 1.1995.

19. 11.1959.24.1.19')3.

.10.3.1962·31.1.1992.

POLICIJSKA MEDALJA ZA HRABROST

TERZO (MEHO) NERMIN
9.3. 1969 - 31. 7. 1992.

ZLATNA POLICIJSKA ZNACKA
GRADISIC (RASIM) SAMIR
5.9.19613· 4.1.1993.

DZINDO (HILMO) OMANOV!C HANDZ!C

NEDZAD

MUTAVADZIJA (ZIVKO) DALlBOJI.
26.7.1915· 15.10.1957· 21. 7.199.3.

SABIC (REOf') MOAMER
31.3.1974·27.1.1993.

jASAREV1C (SANK)
8.4.1968·29.1.1993.

BENJAMIN

27.2.19'10·24.1.1993.

MEHANIC

(BAjRO) ISM£T

(A.tlZ) .tIJAD (ASIM) SENAD

OSMANOVIC(AVDO) SECl:BOVIC (FAftRUDIN)
1. 4.1959·27.7.199),

ENES ltARIS

MEDIC (HASAN) FAHlR
14.5.1955· 27.1.1993.

MAKAS (RUSID) FERID
10.6.1956·29.1.1993.

4. 5.. 1912·17.1.1993.

18.6. 19"70· 27.7. 1991 4.1.1%0·27.7.1993.

21. 7.19~3.

NISIC (IDRlZ) MEHMED
20. l. 1956 ·18.7.1992.

PADZIC (DZEMAL)
10.8.1971·17.1.1993.

EDIN

BRA VIC (AHMED) CAMiL
1.9.1953· lO.1. 1993. 7. 1993.

nso

(RASIM) ARNES
7.199l.

C.EIDC (TALAT) ERNESTO
2.1.1%7·27.7.1993.

KRUPIC (SAFET) AMJR
13.12.1974·:<1. 16.5.1973· 7.1993.

GUTA (IBRO) ZAlM
31.1.1966·17.1.1993.

LEMO (JAKUB) NASER
15.8.1956·JO.

3.6. 1972·19.

SALANOVIC

(ALUA) MUla

.KOVACEVIC (TAIB) DAMIR
7.5.1915·27.7.1993.

PASIC (HA.SAN) ELVIR
.1. 7.1993.

USANOVIC (JAKUB) EDIN
19.11.1959·27.1.1993.

21.8. 1957· 2l. 7.199l.

ISKAZUJEMO DUBOKU ZAHVALNOST I SJECANJE SVIM SEHlDlMA I POGINULIM BORCIMA ARMIJE RBiH i MUP RBiH. NEKA 1M JE VJECITl RAHMET I SLAVA PREDSJEDNISTVO SAVEZA

N

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

nasem radnom kolegi

nasem dragom

AHMET (ZEjNIL) SMAjIC AHMET (ZEjNIL) SMAjIC
Koii ie dana 30. 6. 2011. godine nesretnirn
Menadzment

slueaiem u 58. gcdini preselio na ahiret,
d.o.o. "GIPROM" Tuzla
79'7-10.

Neh ti dragi Allah dt.s. podari lijepi D:i.,nnet i vjecni rahmet.
Ozalosceni: porodicama supruga Emka, kcerke Hanks, i ostal a rnnogobrojna rcdbina, Emira i Aj"a, braca Izet i Osman, prijatelii i komsiie zetovi sa

i uposlenici

Dana 4. 7.2011.

navrsavs se II godina kako nss je napustila baka, svekrva i punica

nasa draga mama, Cetvnog

TUZNO

SJECANJE

iula 2011. godine, navrsava se godinu dana otkako nas ie napustio nas dragi

ELIZABETA aOSIP) LUKIC
Vjecno Ces ostati u nasirn srcima i najljepsim uspornenama,
Sil va i Cedo sa pore dicama
9O:56-1u

STOjAN (MLADENA) PERIC
4.7.2010·4.7.2011. Sa Jjubavlju i tugom, zauvijek cerno ga nosiri u nasim srcim a,
Unuke Aida i Amela,

zetovi Darnir i Narcis i Bimbo i Alen
909S-ltt

Proslo

SJECANJE je p reteski h ses t m j eseci od ras ta nka sa nasorn

na nikad prezalienog

10m kceri i sesrrom

m i"

Danas cetvrlog jn la n avrs va se godi na od sm rti nase drage priiateljice

BEGAN DZEBO
4.7.2010.4.7.2011.
Prosla

GODlNE ali bol i
Ijudi ostaju

IRMA OPRHAL • JOVANOVIC
4. I. 2011· 4. 7. 201l
Ne postoie Mnogo rije6 ni mjera za bol i uspornena na tebe S ljubavlju

ie tek j edna godina,

praznina ne prolazi.

ZORE KRTALIC

tugu sro osiecamo.

Ostavio si velika djels, a samo iza velikih velika d j ela. Tvoi sin Bego, supruga Rahmiia,

snaha Amela

Berina i Adea

i unuke
1'15320

tlO si bila nasa. Cuyama te u srcu sa liubavlju
Tvoji mama, lata i brat

sro nas cini ponosnirn

ie Iijepih

i sjetom,
Sadeta
MIll<

i postovaniem,
:1117I-hi

i Sabit

TUZNO

SJECANJE

NA NASE DRAGE

Dana 4. 7. 20 1J. god; ne n.avrSav. se 8 godina

od s ron; naseg

SAFET (HAMID) CELO
Sva Iiudska dobrota, ponos i plernenitost bila ie u tebi. Bio si naj l] eps i dio naseg zivota, uvi j ek cd b iti ran" na srci roo, SUZit u oci rna i bol u nasirn dusama,

FADIL DURGUTOVIC
4. 7. 1992. godine .4. 7. 2011. godine
Sjeeanja na Vas nikad nece izblijediri Vasi: Mucevera, Eldina

ENVER AVmC
8.7.2007. godine- 8. 7.2011. godine i viecno cere os tat! u nasim srcima, i Veldina Sa porodicama
~!O!·ll[

N eka ti Allah
Tvoii:

dz.s.

podari Iijep i D zenner.

supruga Dika, sinovi Hariz i Adis, snahe Arzeta i Azra, kcerka Safera, zet Mesud, unucadi Amila, Selma, Belrna, Amar, Arman i Arfan

SJECANJE

TUZNO

SJE.cANJE

na drage ro di lei j e

HARIS (MIRZA) LIPOVACA
4.7.2001- 4. 7.2011.
Godine ZAHIR (ADEMA) 1906·1992. PRGUDA NAZA (DZANO) PRGUDA, 1915·2011. rod. BASIC

prolaze, ali ruga i bol ostaju vjecno u nasirn srcima, Iij epi Dzen net i vjecn i rah m er,
i Jasmina

N eka ti Allah dz.s. podari Tvoji najrniliji:

mama Enisa i sestre Emina

Vrjje:rne p:rottlii~:1 ruga i bol ostaic u srcima onih kcji Vas vole. Parnrir cemo Vas po dobroti, sa postovanjern l ponosotn sporninjati l cuvati uspomenu na Vas, N eka Vam drag; Allah dU. podari Dzennet i vi ecnl rahmer, V.!i sinovi Falm i Fadll sa porodicama 908·IDO l

56

_jOjII<,' __

""'"

Onevni avaz
se godina dana otkako nije sa nama nasa radna kolegica SjECANjE Na radnu kolegicu

Dana 4, 7. 2011. navrsava

DENANA (NESUST) AFANEH
Tvoj lik, plernenitu dusu dugo cemc pamtiti

i uvijek te se sjecati,

DENANA AFANEH
(2010 ·201 I.) Kolektiv: ISKRAEM,ECO d.o.o, SARAJEVO

Safer, Sead :s., Elizabeta, Dzerno, Denis, Sarnir, Kenan, Sead 1., M idhat, Branislav, Haris, Ane!, Sehudin, Sanid, Mufko, Adrian T., Zlatko, Muamer, Sabahudin, Emir i Mirhad
7640-1nd;!:

Tvoie radne kolege: josip, Arslan, Fuad, Ivana, Nevresa, Velma, Enver, Beida, Mirsada, Sasa, Ed"in1 Nihad, Tima, Mirza, Adnan D_, Almir D_, Amir, Almir M_, Faruk,

"
SjECANjE II." rodaka Dana 4, 7, 2011. navrsava se W godina od amrti

Dana 4. 7,2011. navrs a vaju se tt-i god in e od Sill r ti naseg dragog brat. ; sure

Drsgom

bratu

POSLJEDNjl

SELAM

Mom braru

ZAHID (AVDA) MUSANOVIC
ad SeS[Ie Munire, zeta Ejuba, sestrica Esada sa suprugorn Hajrom, S velikim postovanjeml!l Porodica Salakall!

MUHAREMA KALENDERA
Dobri ljudi krarko aive, a dug.O se pamte. Teske je popuniti prazninu koiu osi ecamo za [0born. 0$31a $11 najljepda sjecania na rvo ju plem eni tost j do b fO(U, N eka ri dragi Allah I;iepi Dzennet. Tvoja ses rra Han ka i zer Adem Pohara po dat-i

Da ti dragi Allah pcdari

lijepi Dzennet

i vie'::ni rahrnet,
7802-1od:::

jUSUFU DZANANOVICU
Darn u dragi AJlab di.!;, podari lijepi Dzennet.

SAMIR ARNAUTOVIC ZAHID (AVDA) MUSANOVIC
S ljubavlju i postovanjem uvijek cemo te se sjecati, Molimo Allaha duleSanuhu da ti podari lijepi DUD!!et ; viecni rahmet,
N eka Ii Allah dz.s. podari hmet. Zijo, Belrna, Bekir i Ensar
'9100-111

OMER (hadii BECIR) ZUKANOVIC
S ponosom cemo te se sjecati, dob roti pam ti ti, s postovanjem spcminjari. Neka ti AI· I. b dU, po dari li j epi mennet. Tvcji oajmiJiji: otac hadzi Becir, supruga Sems., kcerke Erma i Anela, zerovi Edin i Amel~ unuka Em ina, sestra Fatima, braca Sulejman, Mustafa, Kemal ; Ejub s porodi-

po

liiepi Dzenner i viecni ra-

S liubavliu i postovaniem Brat Hamdo s porodicom
??i%·I!ld~

cama.

11T]-!

ndt

Dana 4. 7. 20 l I. go dine navrsa va se cetrdeset dana od smrti rnoga oca

tuzni h

RAMO (SMAjO) jAZVIN
SJECANJE Dragi rnoj oce, vrijerne prolazi, ali tvo] lik Ce viecno ostati u mojim

vrsava se deve rnaes [ godina tuge i boli 0 d pogibi j e naseg voljenog i nikad
prezaljenog, sina jedinog nam

Da!1" 4. 7, 2011. god .. na-

SjECANJE

mislima i srcu,

SALHUDIN (SADIK) KLACAR
Sjecanje na tebe je dio naseg :<iIlOta u koiern ceS uviiek nedostaiati. N eka ri Allah dz.s. podari Iijepi Dzennet i vjecni rahmet, Tvoji najmiliii: supruga i unuka Merjem Refiia, kcerka Albina, zet Amar
9090-t[l

4.7.1993

- 4.7.2011.

S ljubavlju i tugorn cuvat cu uspomenu na tebe.

Tvoi sin Jasmin - J apa

POSLJEDNJI

SELAM TUZNO SJECANJE Dana 4.7. 2011.navrsava se ,es! mieseci od preseljen]a na ahiret drage supruge, maj kc i n a ne

SAMIRA ARNAUTOVICA (HAME)
Dragi
SlO

SALHUDIN (SADKO) KLACAR
4.1.1993 - 4. 1. 2011.

nasern dragom rodaku

imali, N eka ti dragi Alllah dz.s.
IC

smo

sine! Ponosni

smo

S estre: B es irna,
Sarnka i Sabina porodicarna

Sa tka, sa
TI99-lmlf

dr, ADNANU (FIKRETA) SARACEVICU
Neb ti dragi Allah M.s. podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet Tvojoj dobroi i plernenito] dusi,
Tvoii amjdzic; Meliha. Faruk ; Salko sa porodicama
j

MILISIC MELCA (DULA)
Tugs se ne mieri vremenom vee prazninom U nasim srcima. S neizmiernom liubavlju, ponosom i postovaniern cuvarno te u nasim srcima j mislima. Neb ti drag; Allah d:H_ podari lij<"pi Dzennet ; dzen netske liepore, Tvoii naimiliji: suprug Selman, kcerka Meliha, unuci Amer i Alem
9115-Ltt

podari lijepi Dzennet, Tvoji: otac i majka
S9D8:-ln

TUZNO SJECANjE.

SJECANjE na naseg dragog supruga, oca i dedu

amid:tic!!a
'9OI.iI9-11l

Dana 4. jula 2Qll, navrsava se 21 godina od srnrti naseg dragog supruga, oca, dede, svekra i punca

SJECANJE na divnu i plemeniru

maiku

HILMO (ALAGE) IBRAHIMOVIC
Smrt j C j a~a od zivota, ali ne od nase ljubavi i sjecanja na tebe, Neka ti dragi Allah d~,s. podari lijepi Dz.en!!et. Supruga

flEMILA (DZEKO) HATIBOVIC
4.7.1983 - 4.7. 20n.
kako uspori tra jes i u, d u boko u podari lijepi Dzennet i vje"ni
9119-1"

SENADSETA
Sa tu gom na srcu, viecno
cerno te se sjecati, nas Zum b ule, Tvoj TAXI REFA I

HAMDO CRNCALO
Svaki dan je ispunien siecanjem na rebe. Bolna je isrina d. vise nisi sa nama. 1m3 OeSlO U dobrim liudima, cni su [aki i posliie smrri, ostave trag koii se ne moze lzbrisari ; bol koia se nC more preboljc~i.
S Ijubavlju i poslOvanjem
'9L01-ln

4.1.2002·4.1.2011.

Mnogo nam nedosraies, a mene imaj u snagu zivota, :ti vis u sva ko m nasem dan srcima i misI.im!1. Molimo Allaha dz.ii. do ti

Sahzif. sa d j ecom
91.l1-lu.

rahme!.
Vole te tvoja dje"a

ERKO

Tvoji !1ajmiliji

Dnevni avaz _'1"'_"1,,,,,57
Dana 4.7.2011. godine

navrsava se godina dana od kada nas je napusrila
m a j ka nana i svekrva

SJECAN]E
na nasu dragu

MlRAZUKIC
Sa Iiubavlju Zauvijek

ALMAZUKIC
i mislima,
Sa Ijubavlju

i postovaniern

te cuvarno

u nasim

srcirna

i postovanjern

te euvamo podari

u nasirn srcirna

i mislima,

cemo te voliti.
9(tl'J;-lu

Neka ti dragi Allah dB.

lijepi Dzennet

i vjecni rahmet,

Tvoji najrniliji: sinSeki, unuke Melisa, Nejla, Zerina i snaha Senada

Tvoji najmiliji: brat Seki, snaha Senada i braticne Melisa, Nejla i Zerina

SJE£ANJA sa po nosom na nase d rage rodi tel j e

POSLJEDNll

SELAM

dragom

amidzi

LAZO POPOVIC
1. 10. 2006· 4. 7.20ll. 4.7. 1975· 4. 7. zen. Vrijeme prolazi, a siecania ne presraiu., N e prude ni rren U 1.31, a cia se ne s ierimo Vaseg osm ieha, Vase dobrote, iskrenosti, plemenitosti, ropline, rijeci, aavieta. .. Bili st. i ostali roditelji dostoini postovania i divljenia, uzor "vega Ito je liiepo, dobro i plemenito. N eizm [erno Vam h vala za sve, S neizmjernom Jjubavlju i postovanjem, V.S; Dajmiliji: sin Neboji. i keerk. Nev.aka 118t·,.d;

ZAHIDU MUSANOVICU

Nermin,

Edina,

Neira i Vedad

SJE£ANJE

SJECANJE

SJ£CANjE na nase drage

ZAHID (AVDO) MUSANOVIC
Nek je rahrnet tvojoj plernenitoi dus; i n eka ti dragi Allah dz.s. podari vjecni Sabira i unucad

HAjDAR (NAILA) BECKOVIC
1969.1995. Pisati rijeli ie su visno, ler ona] ko Te iskrenc z:Jli~ cinit ee to 1 u tii iII i. Po sto) i! i traj ei kroz najlj.plie uspomene, neka te u ri.sli1i - vieenog svijeta prati naga ljubav, Tvo] i: ses tra Suvada, zet Suvad i sestrici Selma i Selmedin 9]]1-"<

HAJDAR (NAILA) BECKOVIC
1969 ·1995. Suza kan tl" srce zadrh raj risina se rnolitvom ispunjava, Gospodaru jed in i, hi i~inom ga SVQ· io rn p(K'-3St i. V rjjeme je prolazi. nikad nece denijeti zaborav onirna koji te vole. Neka ti dragi A lla h dU. pod ari I_i.j~piDz,en_n~t. . TVO]'l: otac Na I,I! mar ka Hana, brat S u vad, ses tra M irsada, snaha Mediha i brariei Harun i Amina 9113.-t[[

VASVljA TURKOVIC
4.7.2010·4.7.2011.

SEVKO TURKOVIC
13.7.1988·13.7.2011.

rahmet.

Tvoj zet Esed, kcerka

Ajdin

i Alrnedina
7760-1"l'ld~

"0

iz Stoca Sinovi Goran i Zoran sa porodicarna
913-2-Iu

POSL)EDNjl

SELAM

Sa rugom U Sr<:\I s] ecamo se da se ce rvrtog [u la eve gcdine navrsava punih 19 godina od kako je na, dragi i nikad zaboravlicn i s uprug, mac i d jed

Dana 4, [ula lOll, navrsava se pc I. godine orkakc s na rna nije D'S. drag.

dragorn dai d"i

ZAHIDU MUSANOVICU
Refa sa porodicorn
776"2.-1Ild;:;

SjECANjE na rnoju prijateljicu

DENANU AFANEH
Ne prode dan da te ne spomenem ... Elizabeta
9-JII-lLl

presel io na OJ h iret. D. rnu dragi Allah dd_ podari J iiepi Dzeanet. Sjecaju se supruga Esrna, sin MidhaI, kcerka Vahda, bra, Edhern, njegovi unuci i unuke;:,te pcrodice Adl-em.~ Kulic i Camdi!ija .30- L""

IRMA OPRHAL . JOVANOVIC
D raga Irmic, puno nam nedostajes, ~uvijek cemo te se s j ecat i sa vel ik om Ijubavlju. Tvoje Dgana i dajdzinca Mirsada
~120-1u

ZAHID (AVDO) MUSANOVIC
Neka je rahrnet tvojoj plemenito] dusi, Neka ti dragi Allah dz.s. podari lijepi

Dzenner i vjecni rahmet.

Tvoja kci Indira, zet Jusuf, unuk un u ka S el rna Palavra

Bakir,
7762-1"l'ld~

POSLJEDNJI SELLAM nasem dragom ocu,
pU.!!CU

i ded i

I'OSLJEDNjl

SELLAM

nasern dragom ocu, puncu i dedi

RAMIZU (ZAjKE) SEjDICU

RAMIZU (ZAjKE) SEjDICU
MAKSUMIC

MAHO

Od Mense,

Enise i Ariieri,

Od Mensude,

Senada

i Anese,

4,7_1981.4_

'_101 1.

DUDIJA . DUDA MAKSUMIG, rod .. OVCINA
4.7, 201l9· 4.7.21]11.

Sin N edza d sa porodicom

Bila je dio naseg kolekriva, sada je dio naseg sjecanja, Neka joj Allah dz .•. pcdari Dzenner, Obavjestavarno prijatelje i kolege da je, na bolii svijet preselila nasa drags prijateljica i kolegica

POSLJEDNJI napusrio

SELAM

n as j e do b ri coviek

AMILA - CICA BESLAGIC
4.9. 1952 -1. 1.2011.
Pamtit cemo tvo] plemeniti lik, n eka j e rah met tvo] o] dobro j d usi,

FERHAN - CICAK BUtAN
Zahvalni za dugogodisnje prijatelistvo, saradnju i odanost, molimo Allaha dz_it da mu podari Ii j ep i Dzen net i vjecn i rah met. Hodzic Rahman - [uka i Suada
9135-lu

Kolektiv BH Telecoma d.d. Sarajevo, Regionalna direkciia Tuzla i JOB i 00 Sindikata BH Telecoma RD Tuzla

POSLJEDNUISEL~

D a na 4. 7_2011. navrsava se 40 dana od preseljenia na ahiret naseg
dragog

HAMDI (MEHE) DZANANOVIC
Osta ie nam tvo j osm ij eh i dobrota za Sj ecan j e.
Vjecni rahrnet tvojoj dusi plemenitoj,

SENAD (MUJO) SETA
Uvijek Seida - Sabaheta Saran sa

ces biti

u nasim srcirna i mislima, Kadefa, Alma, Haris

Daidzinice porodicorn

Mdic Camka i Hanifa, Mdic Niiaz sa porcdicorn, i Sadeta Tufekci,; sa porodicom

Arifovic Nermin,

POSLJEDNUI

SEL~

SJECANjE

nasern drago IT! k olegi

Dana 4. 7..20 II. navrsava se 40 tuznih dana od prerane smrti naseg

HAMDO DZANANOVIC

Neb mu drag! Allah d.g_ podari lijep; Dzennet i viecni rahmet,
Tvoje kolege: Safer, Avdo, Sead i Almir
9"]48-][[

MERSIjA HODZIC, rod. CIZMIC
4.7.1992.4.7.2011.

Danas 4. 1. 20l l , go dine navrsava se ;jest mjeseci od kada je preselio na ahiret nas

Dozivotno cd biti s nama i sa velikom Ijubavlju i
postovan jem te nosimo u nasim srcirna i mislima,

SENADA (MUJE) .SETE
Ti zivis i dalje ... Sa nama ...

IBRAHIM (MERMED) HUJDUR

Tvoja braca Ismer i Esad sa porodicarna Tevhid ce se prouci ti 9_ 7_ u sub o tu, ul. Grbavicka 35 u 13,00 sati,
Porodica
5l47-ju

9IW·IH

Porodiea . COKIC
7S19-lnd1

POSLJEDNJI POSLJEDNJI SELAM

SEL~

POSLjEONlI

POZORAV

nasoi dragoi

mom dajdzi

nasem dragom dedu

HAMDO DZANANOVIC ALA - AISA KARACIC
Ziyot na dunjaluku kratak je, njegovo je bogatstvo malo. Ahiret je bolji i viecan ie..Onaj kcga ovdie zadese nevolje tamo ce do bi ti za 10 naknad u. "Mi, neka je varna, za to sro ste trpjel i, a divno li je najljepse prebivaliste" (Er-Rad, 24) Nek ti je vjecni rahrnet.
'9t3.7-ln

ZAHID (AVDO) MUSANOVIC
Dragi dedo tvoj plemeniri Iik i tvoia vete se sjecati Tvoji unuci ALEM i AMIR i snaha FAHIRA N eka ti dragi Allah po dari Iijepi Dzenn et i vj ee ni rahme
'j'S!4-1Ild~

dri na pu no ce nam nedostaj ati, S ljubavlju i postovanjern uvijek cemo

Selrnanovic: Kadira, Zehbija, Kenan i Lejla
t

Tvoja Arnina s porodicom

i1]39"-]u

Cetvrtog jula 20 II. navrsava se deset godina otkako je preselila na ahiret draga nasa

SENIJA BEKIC, rod. SEHOVIC
Hvala Ti za svu paznju i dobrotu koju si narn poklanjala iiviS sa nama, u nasirn srcirna i nasim mislirna, Neka Ti Allah di.!;. podari Jijepi Dzenner Tvoji Seficija, Amir, Azra i Naja
N

i za sve sretne trenutke

koje smo zaiedno prozivjeli.

Sve dok mi zivimo i ti

i vjecni rahmet,

Dnevni avaz ."'"1<''''''1"'_"1'''''
POSlJEDNJI SELAM Dana 4, 7, 20 II, go dine navrsava se sest rnjeseci otkako nasa rna j ka i supruga je preselila na ahiret

59

dragom bra ru, suri i d .idii

FATIMA CICKO, rod. TABAK IBRAHIM (SMAIL) HAJRIC
Po !lOS!! i sto smo te imal i i mnogo tuzni

sto smo

Nedostaies nam, Vrijeme prolazi, ali ne Iiieci nasu tugu i bol. Neka ti dragi Allah di,S, podari lijepi Dzennet, a tvoioi dusi vjecni rahmet,
Tvhid
~14S·1u

te izgubili,
ce se prouciti u petak, 8, 7, 20lL godine u 12 sari u dzamiji u [apalacirna.
18l<l,'nd>

Corbo M irsa da, M uhamed, Erdal i Zineta sa porodicama

Tvoji: Husniia, Amina, Mediha 1 Mirsad

Dana 4, [ula navrsava se 13 godina orkako ie preselio na ahiret nas dragi

Dana 2. 7, navrsilo se 7 dana od sm rti OC<l naseg
prijatelja

SJECANJE

na nasu dragu

:llANU
Neka ie vjecni rahrnet nieno] plernenitoi Tvoji Samija i Had dusi,

SULJO (FEHIM) DZINDO
Dragi babo,
Proslo je mnogo godina, a kao da je juce bilo od kada si otisao u ljepfi svijet, ALi mi spominjemo, zalimo i volimo kao da je juCe bile, Ovih proteklih godina prcvedenih bez tebe liiepo ie biti ('Ian tvoje porodice, ali da si so ama bi 0 b i ponosan na nas. Zato svi skupa molirno Allaha dt,s, d. ti podari lijepi Dzennet, jer si ti to zasluzio, Ta ko narn nedos to jeS, Supruga Hanks, sin Fehirn, kcerka Fata, Sejo, Dzenaida, Adis, Faris i snaha Selma" kcerka Nura, Nedzad, Armin sa Selenom, kcerka Aida, Meho i Mirsad VoIimo re
~I.:JI4·1u

ZIJAD LAGUMDZIjA
Bake, Surka, Zale, Zengy, Mire, Dzanko, Avdija, Huh, Tarik, Fele, Omar
9141·Ju

Dana 4, 7, 2011, navrsava se 5 godina orka1<0 ie preselio na ah iret na~ dragi

MUJO(FETO) FETIBEGOVIC
Tuzan je ova] don ler podsieca na bolan rasranak s tobom. Vriieme niie donijelo utjehu, ostali su same sjecanje i tuga. U spomene na rebe i tvoi u do broru vjecno ce zi vieti u n asim srcim a. Molirno Allah" dz.s, da " podari Ii iepi Dzenne t. Keel" ka hom eta, un uka M.a.ja i let Mirza Deve:diic

POSLJEDNJI Dana 4. 7.2011. navrjiava se gudina cd preseljenia na ahiret nniie drage M.do sm o znal i tog dana, da ce Allah dz_s. da pozove tvoj e ime. U i~votu vo Ijeli smo te puno, u smrri is to, S lornilo j e nase srce sm s mo [e lzgu hili, ali nisi 0 dsla sama [edan diu svih nas ie mi:S.aosa robem. Ti Cd uvijek ostari u nasim sreima, i da znas, svak irn dano rn vol j mo te eve v (k. Neb Ii A II. h dB, podari Iiiepi Dzen net,

SELAM

nasem dragom
Dan. 4, 7, 201 L navrsava se 5 godina

DENANA (AHMET) AFANEH

otkako j e preselio na ah irer n3' dragi

MUJO(FETO) FETIBEGOVIC
u )7,00 san posliie Svaki dan si s nama u mislirna, u nasim srcirna ostala ie velika praznina i ruga,

Tvoji: suprug Jamal, sinovi Fadi i Nidal "Ievhid &0 se prouditi istcg dana u mesrfaidu Ali-pafinc Polie C faza (ul. Bosenska) ikindije namaza.

SJECANJE na n ase drage

Prim. dr, ADNANU SARACEVICU
S postovaniern,
porodica Hondo

S Iiubavliu i posrovaniem cuvat eemo uspomenu na tebe i tvo]u dobrotu. Molimo Allaha d:t,s, da ti podari lijepi Dzennet .. Kcerka Binasa, unuka Hana i zet Idriz Kevif
9]42-1[1

Dinka, Memen, Mimes, Medina i Benjamin

Dan. 4, 7, 2011. godine navrsava 14 tuzn ib godi n<lod smrti nase drage

se

RAZIjE HASOVIC, rod. MAHMUTAGIC
Godine prolaze, ali ne i bel i praznina koiu osjecamo. Iako vise nisi sa nama, zauvijek ce! ili vieti U nasim srcima. Neka ti Allah di,i, podari Iijepi Dknnet i vjecni rahmet.

HALIO TABUKCIC
2.6, 1946 ·4, 7, 2009,
S ljubavliu nosimo uspornene Va;i: Fuad i Maja

ZLATA TABUKCIC
27,12.1953.10,7.2007.
na vas,
799-1u

Povcdom preseljenja na ahlrer nase kornsi nice

Priie trinaest godina, svekar i djed

4,7,1998, godine, naS plemeniti

sup rug, otac, TUZNO SjECANjE

AVDO KARASALIHOVIC
preselio j e na ab iret, Rah met m u dusi. Iako znarno da su na dunjaluku same privremeni rastanci, jako nam nedostaje,
Neb. mu Dragi
j

AISE KARACIC, rod. KOVACEVIC
Inna lilla.hi ve inna ileihi radziuun. Molimo Mi.loslivog Gospodara da jo j p odar i 1jepote svoga Dlieo 0 ela, a porodici s. b ri . dz,emil. Od M usmfe i Sevde s.apctodicom
91451-1u

na sina sehida

ADNAN BALICEVAC (ADO)
4.7.1992 - 4. 7.2011.
Dragi Ado) zaberav ne postoii, jer rvo,ja Ijubav i wplina i::uvaiu uspom eDe n<1Tebe_ HVA LA 'v im" koji Th .. ,jee.j u, Tvoji n.jmiliji: [ala AHMET, TANJA, LANA i m"li AD! mamaIZETA, braI ALMIR, soaba

Bog cia lijepi Dzennel. n j "in OSCll,
7%-L[z

S postovan j em
Porodica

,m,] od'

S postovanjern cerno euvati uspornenu na radnu kolegicu

TUZNO

SJECANJE

Dana 4. 7. 2011. navrsava se 18 godina pogi n uo nas dragi Ol"C, svekar i dedo

od kada je

SALAHUDIN - ALIJA KAPETANOVIC IBRAHIM· BAJE (HUSNIJA) JUKIC
iz Bosanskog

DENANA AFANEH
Kolege iz kontrole: Beida, Mirsada, Edvin, Sasa i Enver

Petrovca

Vri jem e lie nos; za borav, sve Sto vrijerne dalje odrnice, sve narn vise nedostajes, S Iiubavliu i posrovaniem uspom en u na teb e. cuvamo

Vriieme prclazi, ali siecania na tebe i tvoiu dobrotu
ostai u vj ecno, PORODICA
pn

N eka ti dragi Allah di.s. podari Lijepi Dzennet .. Sinovi Muhamed

i Senad sa porodicarna

SJECANJE

TUZNO

SJECANJE

Dana 4. 7. lOll. navrsava se 40 dana od prerane smrti rnog dragcg hadzuke

RIFA IBRICH':
4.7.2010·4.7.2011. godine

FABIJAN GRGANOVIC
4. 7. 2008.4. 7. 20ll na tebe,
Vogosc.
1'806.1
ilf!~

SENAD SETA
Neka ti ie veliki drag; prijatelju. rahmet

S ponosom i Iiubavlju cuvamo uspornenu
Radne kolege Odjeljenja za adrninistraciju

i viecni Dzennet

moj

Ozalosceni:

sup ruga i sin Tvoj Gale sa suprugorn Nadirorn
7793-1"l'ld~

Dana 4. ju la 20 11. navrsa '13 se 19 tu inih i bolnih godina od kada dusmanska ruka ugasi IV'Oj mladi zi VO[

Dana 4, 7. 20 II, navrsava

se godina

od srnrti

SEMSUDIN - SEMSO (AZIZA) pMnc
Dragi brate, tefko se m irim sa istin om da te vise nem a. Svakcg dana sve teze pod nosim tvoi 0 dlazak n a ahire" a ra bol ce nestat i (J noga dana kada me sp uste pored tebe, N em a tot bra re, da me zoves seko, d. me pita kako sam i sve se na dam i cekarn d. ces mi odnekuda doci. Dok 2ivimo mi, ;!:ivjet ce i uspomene na lebo i na rrenutke koie S-mQproveli skupa. Neka I;drag; AU.h da. podari sve dzeonecske liepote. Tvoja neuriesna sestra Remza, zet Kemal, sesrrlcne Sanela i Arnela
2M-lze

SJECANJE Dana 4. 7, 2011. navrsava od smrti naseg dragog

se godina

ILMA (EDIN) PINJIC
2009·2010.
Iako je proslo 365 dana kako nisi sa nama, bol za tobcm ista ie kao i pro vag dana. PUDa nam nedostaies, duso, Nikad te necemo zaboraviti. Tvoji: otac Edin i rnajka Senada Neka ti Allah di.s. podari Iijepi Dzennet,

4.7.1992·4.7.2011.

ENVERABICO
Tuga i bot, ne moze se iskazati ri j eej rna od kada nisi sa nama.

o d srn rti

od zaborava viecno cernc re cuvati, Neka ti Allah dz.s. podari Iiiepi Dzennet dzennetske Ijepote,
Tvoji najmiliji: supruga Esrnina,

te n ism 0 mogJi sacu val i, a

i SVe

sinovi Alen i Aldin
9O-54-1u

0.0.4. jul. 2011. navrsava se 19 ruznih i bolnih godina od kada dusmanska ruka ugasi t voj mladi Zi vot

Dana 4. jula lOll. navrsava se 19 tuznih i bolnih od kada dusmanska ruka ugasi tvoi mladi zivo!

godina

SEMSUDIN - SEMSO (AZIZA) PASH':
Dragi brare, ruznl su ovi dani, a posebno ova] dan jer te dusmanska ruka odvcji od nas, Vol ien i moj brate, DeUI a dana kad re ne spomenemo sa sletom u srcu i suzom U oku, jer kud god se okrenern sve podsieca na tebe, a posebno ruza kad procvjera koiu si posadio pred ,s<lIDU tvoju pogibiju. Mili rnoj brate, neb ti Allah diU. pod a ri sve dienn."ke ljepote onog svijeta.jer si ri [_0 aasluzio, Tvoia sestra N azif a- N aka i zet Is mel
266·l«

SEMSUDIN . SEMSO (AZIZA) PA.SIC
4.7 1992·4.7.2011. U tiehe nerna, dragi si ne, za borav ne postoi i. Bol ko ju nos imo je dozi 1'0,
Ina. Nedostaju nam svakirn danorn sve vise rvo] osmiieh i zagrljaj.

4.7.1992·4.7.2011.

Ostavio si Iiiepa siecania i uspornene koiece nas svakirn danom sve vise podsjecati na tebe. N eka li j e vjecn i rah met, d rsgi si ne,
Tevhid ce se prouciti istog dana u C<I,sijskoj Zenici iza ikindije narnaza. Tvcji najrniliji: majka Azema i otac Aziz dzarniji u
"'·1",

ASIM PURIVATRA
IS. 6. 200S • 18. 6. 20 II. Porodica

HIKMETA BAKSIC, rod. PURIVATRA
4.7. 200S· 4. 7. 2011.
~077·iu

l'OSLJEONJI

l'OZORAV

Dana 4, 7. 201\. navrsava od kada nije s nama nas

se 5 godina Dana 4. 7. 2011. navrsava n a ahiret m o] dragi se pet godina otkako je preselio

FADIL (RASIM) BEGIC RAMIZU SEJDICU
N eka ti Allah dZ.5. pod ari v j ecn i

UZEIR (MUSA) AVDIC
N e pas roii ut j eha, ni ti zaborav, samo praznina i beskraina liubav prema
tebi, Neka ti je veliki
71.g;J.-!n-d~

Dzennet,

rahmet

dusi,

a d porod ice B .eirej c

Brat Sadik, snaha Mevl,., bratiCi Tarik i Samir, snaha Velida

Tvoia supruga Mevla
1611-1odt

Dana 4. 7. 2011. navrsava se 18 moln i h god in. od smni nase drage

ENISE SABANOVIC, rod. KURTOVIC
(1993·2011.)
Godine prolaze, a ljubav i sjeeanje na Ivoj !OpJi lik vjecno OSlaju. Neb te Allah dB nagradi lijepim Dzenoetom. Tvojj; sup,ug tamil, kcerka i\.ua, majka Vasvija, brat Asim i ostala famil.ija
n91.-1"l!ld.~

Dana 4, 7. 20 II, navrsava od !<.ada nije s nama

se 5 godina

Dana 4. 7, 2011. navrsava se sest rnjeseci otkako preselil" na ahiret moja draga majka

je

NAZA PRGUDA, rod. BASIC
Molirno dragog Allaba da ti padari Lijepi Diennel i s!Diraj Ivojoj pleme' nitoj du"i. Amda i
1783-·lnd~

FADIL (RASIM) BEGIC
Nek Ii je vj~lIi rahmel i Dzennet. Senad i Emir, snahe

Supruga Fatima, sinovi Alma, unuka Meriem

S Ijubavlju i postovanjem Keer ka Safira Campara sa porodicom

'
7770-ll'ld~

Dnevni

avaz

_.·IoM.....

>O"·

61

Obavjestavarno rodbinu, prijatelje i komsije da je nas dragi

IBRAHIM (SMAIL) HAJRIC
preselio nil.ahiret u nedjelju, 26. juna 2011. godine, u 80. godini, Dzenaza ce se obaviti u ponedieljak, 4. jula 2011. godine u 14.00 sati na Gradskom VLAKOVO. Prevoz ce biti obezbieden sa polaskorn u 13.00 sati ispred Careve dzarnije. Do mezaria i nazad, groblju

OZALOSCENI: supruga Rasema, kcerke Iasminka i Merzijana, sestra Mirsada, zetovi Muhamed, Efraim i Irfan, unuci Haris, Tarik i Emir, praunuka Selma, nevjeste Majda, Selveta, Edita, svastike Fethija, Hiba, Munevera, Kulo Nevzeta, sestrici, braticna, tetici, amidzici, dajdzici, te porndice Hajric, Varisci«, Koldzo, Corbo, Bahtovic, Basic, Pljevljak, Fetahovic, Rarnezic, Sadovic, Zehethofer, Cavdar, Kraljic, Letic, Pilav, Alisah, Adzovic, Memic, Braianovic, Lemaic, Sluga, Marukic, Borogovac, Grahic, Kolos, Hadzimuratovic, Potogija, Kozaric, Drina, Sofradzija, Granov, Hanjalic, Sokolovic, Delalic, Skenderovic, Siljak, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kornsije 'Ievhid ce se prouciti istoga dana u 14.30 sati u Begovoj dzamiji· Mekteb.
POSLJEDNJI SELAM Dana 4. 7. 2011. godlne novrsavaiu se S2 dana od preseljenia n. ohiret no,eg dragog
OJ04"

I'OSL.jEDNll SEL.AM
naso] drago] rodici

o b. vjests

vamo rcdbin u, pri iarel ie i kom.ije da je naSa draga

FADILA KUjUNDZIC
Danas se oprastarno od tebe jer smrt nije pitala koliko te volirno, Ostavila si iza sebe dobroru, ljubav i prijatelisrvo, pones sro smo re imali i suze za tobom do kraja zivota. Ozalosceni: Novalic Midhat, sa p orodicom
Mubera,

volienoi semi i tetki

SEN1jA ALIBEGIC, rod. AGIC
preselila na ahiret subctu, godine, u 70. godini.
I(J

2._ jula 2011_

Emir i Leila
9t11-ln

SELMAN (SABAN) VEjSILOVIC AISI
Po dobroti demo te pemtiti, s
ponoso m j

Dlena~Ce;se obnviti u ponedjeljak, 4. [ula 2011. godine u 14.00 sari na Gradskorn groblju VLAKOVO. Prevoz ce biti obezbieden sa polaskom dzamije, do mezarja i nazad, u 13.00 san ispred Careve

SIECANJE
Dana 4. 7. 20 II. gcdine navrsava se deset (10) godina

KARACIC

minjati,

POS(OV3 D jem

spo-

kako nas je napustio nos dragi otac
Camka

N eka ri drsgi Allah diU. podari lijepi Dunne,," tvojoi duM vj eeni" rah met. Tvoji naimiliji: 'in Haki] a, snaha Jasmina sa diecom, kcerke Nafija i Mahija sa porodicom my7S09

OZALOSCENI: sestre Hatidza- Bisera i Suhreta, brat Halid, brarlene i sestricne, te porodlce Alibeglc, Agic. Tanovle, Kapo, Seli~ovic') Tabic, Masanovic j ostala rodbina, priiatelii i kcmsije Tevhid ce se prouciti isroga dana U 14.00 sati U dzamiii u ulici Brdo dzami]a. ru

GOjKO jAHURA

i Dado
7807·lnfU

Tuznirn srcem iavliarno rcdbini, prijareljima nasa draga

i komsiiama da je

Uviiek

zaboravlien,

prisutan,

voljen i nikad

POSL.jEDNll

SEUM

SJECANJE
Dana 4. 7. 20ll. navrsava se 19 go dina od s mrti naseg oca i dede

OLGA VRANAC, rod .. RADOjCIC
preminula 27. 6. 20ll. godine u 76. godini. Sahrana ce se obaviti 4. 7. 2011. godine u 14.30 sari na gradskom groblju VLAKOVO OZA LOSCENT; si n ZI atan, an aha Gordana, un ucad Diiana i Mj· rza, praunucad Zeljko i Stefan, brace Dragan, Cvele i Stano]e, sestre Milic a, S [000 i Ko]a, porodice: Vranac, Radoicic, Kostic, Trlfkovic, [C osrala mnogobrojna rodbina, priiatelii i komsije, Prevoz obezbiieden u 13.30 sari ispred kuce zalosti, ul. Foinicka br ..7, Dolac Malta. ,u

Tvoii: sin Dusko i kci Snezana

postovanoi ; voljeno] mami i punici

AISI KARACIC
MUHAREM
10.5.1'197·4.7.2011. HAJRA (rod. BABOVIC) 13.7.1997 - 4.7.2011.

VAHUDINA (UZElRA) BESLAGICA
Vi ecno
ce:~os tali u nasim srcirna i naj ljep!im uspomenam a.
j

Dana 4. 7.2011. godine n ije sa nama nas dragi

navrsavaiu

se 4 godine

od kada

Dragi roditelii, B il i ste nam u zor u svem U sto j e peste no, plemen ito i dobro. S Iiuba 1'1ju i posrovan] em Vas se s j ecaiu, V~i: beta, Nedgad, M.i"a $a porodicama

Amela i Dino
181)j'·I

ncli-

Tvci i: Sead, Arina

M irna
912f.-]l[

SEAD (ISMETA) DRLjEVIC
God; ne prolaze, ali uspomen e i s j ecan j e os tai u u nasim mislima i srcima Tvoji: supruga Semsa, sinovi Jasmin; Sanjin, nevjeste Alma i Nizama, unucad Tarik, Zehra, Ilma i Ali
901-lmo

POSLJEDNII

SEL.AM

I'OSL.jEDNll SEL.AM naso] sestri

I'OSLIEDNJI
SELAM

I'OSLIEDNJI
SELAM voljenoj mami i nan;

naso] dragoi priiateliici

voljeuoj

mom;

Cetrdeset

dana od preselienia na ahiret velikog covieka i

priiatelia

AISI KARACIC

AISI KARACIC

AISI KARACIC
Salih
7S07-lnd'

Mioa, Camka i Dzula sa L ida ; Senada
7S07·lmlf

djecom,

Alma, Kerim

i Nidara
'80"·ljl~

SENAD SETA
Miki i Sulc
iS15--ln-dz

7807·!nd~

62

"""jOjIk.'._",,"I1,

Onevni avaz
...Za o va j rrenurak - pripremajte se - (hadis) Duboko Qzalosceni obavjcstavamo rodbinu, pr ijatelje i komsije d. ie nasa drag. ...Za o va j rrenurak - pripremajte se - (hadis) Duboko Q2alosceni cbaviestavamo rodbinu, prijatelje i komsije d. je nas dragi

...Z. ova] rrenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o2a[osceni obaviestavamc rndbinu, pr ijatelje i komsije d. ie nasa drag.

ALA - AISA (MEHMED) KARACIC, rod. KOVACEVIC
Presellla na ahiret u subotu, 2. 7. 2011. godine u 6S. godi n i. Dzenaza ce se obaviti u PONEDJEL· JAK, 4. 7.2011. godine u 17.00 saji na mezarju HAMBINA CAR1NA - Sireka.¢.. ~. OZALOSCENI: kcerke Amela i AIm,!> sin Salih, unucad Kerim i N idara, zc rovi D ino, H usc, Sali h i Cam j 1) SCS.[ re M ina, Du Ia i Camka., djever hadl;i Reuf zaove hadgi hanume Habiba, Hasna, D ula i Mula, ietrve Zeki ia, Hai rija, N urfeta i Rapka, sesrrici i sesrricne sa porodicama, te porodlce: Karacic, Kovacevic, Selmanevi c, Kosovac, Abadzi c, Z ul fie, $ehovit-, Z u I ic, H rapcvie, Papi c, Halilagic, B u tm ir, Kamber, Kantardzic, Ha dziosmanov ie, Ulak, Gabela, kao i ostala mncgobroina rodbina, priiatel]i i kom,ije Tevhid ce sc prouciti isrog dana a kuci merhume u 17.00 sa ti, ul. TR..EBEVICKA br. lSI. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH '"

ZEHRA (SALKO) KAJEVIC, rod. SIRBUBALO
preselila na ahirer u nedlellu, 3. 7.2011. godine u 74. godini. Dzenaz ce se obaviti u PONEDJEL· JAK,4. 7. 2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezarju VLAKOVo. OZALOSCENI: sin Naser; kcerke Zahida i Nasiha, zetovi Edhem i [usuf, snahe Sabaheta, Dzenana i Selma, unucad Alen, Almir, Belma, Muamer, Mjrza, Sunita i Leila, praunucad Alma. i Lamija, djeverovi Ibrahim i Hamdo, zaove Ramiza i Nazifa, bratici Murat i Hakija, braticna RJi,miz., jetrve R.zij. i Hedija te porodice: Kajevie, Slrbubalo, C.nkusic, Beckovlc, Kapo, AMli, Topci, $alaka" 'Trakic, Muiezinovic, kao i ostala rodbina, prijatelji ; komsije Tevhid ce '" prouelri lsrog dana u kuci merhume u 14.00 satl, ul, TRESNJE br. 19. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VAS1AH !!!

ZAHID (AVDO) MUSANOVIC
presclic ria ahiret U petak, 1.7.2011. dine u 7S. godini. Dzenaza Co se obaviri u PONEDJELJAK, 4. 7. 2011. godine u 17.IS sati ispred u Sokolovic Koloniii, a ukop Ceo se ':'..Dl!V.'!'L~:p-,,:~')uKOVACI- Hrasnica, ~.:':~J~~:~~:J:.::~~~,'.~I~~U~~~H.lima, sincvi . . sestre -~='-""~'.c.-- ~."-:'

RAHMETULLAHI __ ova] rren U tak . priprernajte se - (hadis) .Z. Duboko ozalo,eeni obavlestavamo rodbinu, prijatelie i komsi]e da ic na, dragi .._ZtI ova] tren U tak - pripremajte se - (h adis) Duboko ozaloseeni obaviestavamo rodbinu, prijatelje i komsije da je nol dragi

ALEJHl

RAHMETEN

VASlAH

'"

HAMDO (MEHO) DZANANOVIC
preselio na ahiret u suboru, 2. 7. 2011. god inc u 56. godini, Dzenaza co se obaviti u PONEOJELjAK, 4.7.2011. godine u 14.00 sati na gradskom mezariu VLAKOVO. OZALOSCENI: maika Hasiba, sesrre M unira, Amira i Hajri la, zerovl M ustafa, Ismet i Salko, sestrici Hat-is i: Faris) sestriene Dzenira, Mirela, Arnila i Amina, te porodiee: DZ'U!.3110V.(C) atovic, Tihic, KiseljaL tovie, Me,ie, Ramie, Harnzic, Bielic, Karica, Pljevljak, Popsra, Ci zm it, Tufekcjl1 Ha dzic, Ekm eCic, Kadic, D rn cia, Ca tic] Curevae, te ostala mnogobrojna mdbina, prijatelji i komsije Tevbid Ce se prouCili iswg dan. u kuci ,.Io,ri u 14.00 'Oli, ul Nusrem Fazlibeg""i Ca br. 25. RAHMETULLAHI ALEJHl RAHMETEN VASIAH !!!

MAHMUT (SULJO) HAMZIC
preselio na ahiret u petak, J_ 7. 201 Igodine u 78. godini, men",'" ce so obaviti u PONEDJELJAK, 4.7.2-01 J_ godine u 14.00 sati na gradskom m~ju VLAKOVO. OZALOSCENI: supruga Min", kcerke Sabina, Samira i Fatima, brat Kasim.seSIre Muniba, Umija i Mulka, snahe Mula i Safi]a, braricne Urnebiha, A rmelin a i Ed inti) bratici A le n~ Aldin i Arm in, ses rrici i sestrica e Mirso, Hali I, AIm ed in, EI v ira i Al m ed ina, am id zie i amidzlcna Fahko i Dzemka, zet Drago" lure Salko, Smajl i Muharem sa porodicarna, unucad Miran, Adriani Daniiel, te pomdice: Harnzic, Kesan, Paldum, Homovic, Vlahovliak, Hekalo, Obuca, Beso, Durakovlc, Dzaka, Om<'rovic, Dzanovic, Alic, kao i o ... la mnogobrojna rodbina, prij.relji i komsije Tevhid 6e.$e proutili iSc~ogdana Ll kue:i rah.mellije u l4.00 s.ali~ uJ_ HUMSKA br. 404 Prijevoz dom=rj. i na",d obezbij.den ;'pred MZ Gornji PafaI;ci,.. pol.skom u 13.15 s.!;. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH III

S. faloscu oba V ie, ta vamo rodbinu, telje i komsije da ie nasa draga

priia-

Hadii SADETA ZEPCAN (rod. TALJIC kei SEJFE)
iz Vlasenice prcselila ria ahiret u srijedu, 29. iuna 2011. godine, u 80. godi ni, Dzenaza ee se obaviri u ponedjellak, 4. iula 201 [. gndine u 17.00,ati ispred H.dim Ali Pasine Dzarniie u Kladnju a ukop ce se obaviti na mezarjulABINJ;; NJIVE U KLADNJU. OZALOSCENI: sinovi Seid i Eries, kdi Bin asa , zet Senad, snahe Tima i Meliha, unucad Dino, Bernes Edz.vil; Bdin, braucne i braticik[e porodice Zepc a n, Efendic, Hurernovic, Mulkanovic, Taljic, Comic i osrala rodbina, komsiiei priiatelii Tevhid e:e 5e-prQue-iti i5l0ga daDa u »KurSumlijil~ dzamiji nakon klan janj a dzenaze n amaz. RAHMETULLAHI ALEJHA VE RAHMETEN VASIAH. '"

S u.i.gom U $!"C'U javIjatnQ rQdbini, prijato. Ijima ; pOZll'!licim. da je n.! drag.;

Obavjdrav.mo kom'ij. d. jc n'!'

radbinu, drag.

prija,elje

i

JASMIN - BRACO (HAZIM) KREHIC
N akon kraoo boles.l i pres.-cd io n a: a h iret u su bOlU, 2. j ul> 20 II ' godine', U 79. god in;. D~enaza Ce se obavid u ponediel;akt 4. jul. 20 II. godine u 14.30 sa[i n. Gr.d,~om gro~lju BARE. OZALOSCENI: sup ruga Suada, s.inavi Semir i Emir, snahe Nada i Samira) unucad Vedran Naida i Naris, bra( Miroslav, snaha St:an:J~ braricne: J;;isna. i Ve:s.n:ti $.a PQrodicam<i~ $e$!ric:na Ism.ena. $<1 porodieom, amid,icna S.nel. sa porodicom, sv."ik. D);en.n. MuSic ,a porodicom, ,e porodice KrebiC, Kokorovit, Mu,ie, Slipicevic) B-akal, Bro.lric) Mesihovic, Mahic Ornerhodzic) Mihv'ic! Fetahagic, Seva, Ke.mu.ra~ Ib,rahimpas,ic~ Soci,vi.ca, ~;al,aga~ Sose, Kovacic, KUrI, Filipovic, Sad.ikovic i o".la rodbina, mnogobroj ni pri ja rei jj i kornsi jc Tevhid 6;: ~,eprouc;ti istoga dana u l430 ~<lti u ku';:i rahmetl.iie u ulici Buka br. 3. ,"
J J

Obavjes~avtmiO r-odbinu, kom,ije da je n'! dra_gi

prijatelje

i

ZEJNEBA (MUS AN) JELEC, rod. PODZO
preselila Da ahi rO[ u pe .. k, I. ju la 2011 . god.i ne) u 72. godin i. Di:;e:oaza te se obaviti u pon.::djeljak, 4_ jul. 2011. godine u 16.0.0 sa,i na Babj'I>0m m.",[juFALETlCI2. OZALOSCENI: kcork, Josm;na" .ino"i Muhidin - H,ne, Ahmed - Paja i Josmin - Pa,a, uouke Aid., Amila, Alisa,Josmin., Aida i Maida, unucj Amat i Adn3_n, praunuka Farah, ses[ricna S:ijda $3 po rod ito m ~b fa ~ ad, $e"$trc S l1ada i Maksu ma~ $11 ahe: Arnel. i Muniba" zelO"i Sen.d i Emir, Ie pOlOdice JeIec, Dtubur, PodZo, Husic, Varo .. n, Alic, SidraD, MuSic, PU'lahijo, Alickovic, Kaliman! Poprzenovic', Hrvar, Susie, re o:stala mnogobrojna rOdbin., p,;j'lelj;,.i tom"je Tevhid Ce se prouci Ii istoga dana u 16.00 .ali u kuci z.losti u ulid Mali Scdren ik br. 2. II ,

RAMIZ (ZAjKO) SEJDIC
preselio oa abirel u. pec.k, L jula 2011, godine, u 81. godini. Dzena~a & se Qbavi~i u ponedjeljak~ 4. iul, 2·011. godine U 18.0.0 sali n.o B,ki· jstom me,z~rju FALETICII. OZALOSCENI: <upruga Pembo, sin Men:s.nd, keerka Mens u da, :s.oah a En i5a, ze[ Senod, uDuka Anesa, bra, M.ho, se,,,a Dhrija, Djegovaleljica Fikrc(3) s:vasrika Halima i Hajra, sura Ha_lil, brariCi i bracitnc) se~ srriCi i $estl'icne" te porodice Sejdic., Demir, Becircit,! 'TahmaOl;, Mekic, Aj anov it, He.ren da, Omerbegovic} le ostala rodbina, prija [elj i i komSije Tevhid fu Se pr(.luc_iti is~oga dana u ] 8.00 sati u Lubin()j dzamiji .. KuCa ,alo'li MUSl.fe Dov.diije br. 12. nI

Za ovaj "eDUlak - pripremai,e se· (had,is) Duboko oza to~cen 1(]&avje~ ffi \paInO rodbi nUl pri ja rei je i kornsi je da j e naSa draga

Duboko ofalolceni

0 bavje!13vamo

rodbinu,

pri jaIel j. i kom,i j. do je DaSa draga

SEVDA HRNJIC, rod. GUTIC
preselib Da a.hiret u su bo tu~ 2_ 7 _ 20] 1_g.odine u 81. godini_ menaza ce se obavi ti u PO NED J ELJ AK, 4. 7J< 20 II. godine u 13.30 ,..,i dzamije u 1:I,.,nioi,. ukop na mcz'rju KOVAL;! - HRASN!CA. OZALOSC:ENI: kcerka F:uim:i~ Sii:nov'i MUl"ii!~ Hamd.ij:i i Hasim, $esmi snahe ZI",", Zumra i H.jrija, zel B.hrij., unu.cad Eld,ina, Elmina, Eldin, Emina, ,e porodice: Hmjic, Hebibovic, GUl,ic, Gobeljic, Kadic, kao kom'ije. Tevbid Ce ,e prouci,i RAHMETULLAHI i, [08 dana u porodicnoj ALEJHA RAHMETEN kuC:i nakon dtenaze. VAS1AH ispred -Sub.r<i~ Emir i i oS13la

HEDUA (IBRAHIMA) CENANOVIC, rod. BALJIC
preselila
00

ahim

u nedjeliu,

3. 7. 2011. gadine u 80. godin;.

Di€n<l~a Ce Se klauj,Ui U pOr!edjel.ja.k, dana 4_ 7. 201 L godine u 17,.00 sali i.spred dz.mije u Butmiru". ukop ce se obavili oa groblju Subodol- BUlmir. OZALOSCENI: <in M~.,af., kCi Emin., b[.t;c ~efLk, bratien. Au" ~efik., Alma ; Sab.hela, .nahe S.Cira, Mej ra i Mio.r. sa P9,odicama, Ie porod.ice: Ceo.no.;e, B ,Ijie, Hod;;;e, Bil.no.ic, FiSe.ic, T.njal, Alikadic, Macanovit, Caulevic, Lokvancic, Bal.lie, Muzur, Memit, Erendic! Sarajk.ic', Mu.janovic') Goro) re osrala mnogobrojna rodbina, kornsi,je i prijaT.eJji. TEVHlD CE SE PROUCITllSTOG BUTMIRSKA 106 - BUTMIR DANA U 17,00 SATI U mCI ZALOSTI, ULiCA
7811-lndf

Dl1hOkO o2alo.sc.;:ni obavjestavamo r()dbinu, prijalelje i kom,ije d. je nos dragi

ObavjcilavamQ

rodbinu~ komsije i prijatclje

da je nas d.r.3.gi~

RAMIZ (HILMO) CUTAHIJA
pre-seIio na ahin;:r u nedjelju) 3. 7.2011. godine u 81. godini. D2enaza ce se oba"id u PONEDJELJAK, 4.7.2011. godine u 14.00 sa,i na grad,kom rn'r""rju VI"A KOVO. OZALOScENI: ,upruga Fadma, keerke Kadira) Nazija) Emka. i Jasmina, zcrovi Vahid) J tlsuf i Rija.d, sc~ ;s:t(a raSa, unuci Jasmin, Ismir, Adna;n, praunuka,$a.r.!,e;la" :!maha Duni '"' brarici, bra,icne, ,estricne, [e porodice: Cu u,bi ja, J u,ubalic, Zol",a, Bukva, Arukovic, Bah,o, Divovic, OmeragU, Skopak! Mi.rvic, MUsinhegQvic, Kahvedz.ic, Mekic! kao i Q:sra1a rOdbin., pri jalelj i i kom'ije. Tevhid ce ~e prouci,i ismg da.na u kuCi rahmedje u 14.00 ,ali, ul. UGLJE$aCI"br. 28. Vogo>ta. Pri jevol. do II"! e~arja i nazad obez bij ed eo i5pred k !:lee rah met] ij e (U gljdici 28) sa polaskorn u 13.00 ,..Ii. RAHMETULLAHI ALEJHlAAHMETEN VASIAH !!!

HASAN (MUSTAFA) BEGIC
presel io n. Ah iret do no, 2. 7. 2011 . godine u 77. godini. Dzenaza Ce se klaniali u ponedj.liak, 4. 7. 20 II. godioe poslije lkindije nama", (16. S7 sari), isprcd Pcr,acke dzam ijc Visok 0., auk op" t.se n a Grad.ko m grob Iju u Visokom. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH.

Obavjes~avarno rodbinL1! komsije d. je n.' dragi

prijate1je

i

ZAHID (OM.ER) KAVAZOVIC
pre.elio na ahire! dan. 2. 1. 2011. gQdine u 8S. godini. D,ena", ce se ob •• iIi u PONEDJELJAK, 4. 7. 20 II. godi ne n. mez'rju K05U ,ic. Sokobc poslije ik;odije nom,.. u 17.00 sari. PREVOZ OBEZB!JEDEN 15,00 SATl DO MEZARJA RAHMETULLAHI ·EL-FATIHA SA VI1ECNICE I NAZAD. SA POLASJ<OM VASIAH. U

OZALO·SCENI: bratit Mehm.dalija, bra,icn. Sadc,", bratiCi: MUSlafa~ Muharem ~ Fuad~ bratisna Ellisa} se5lri50a Mer-im.3, semie Ismir, ze, Redzo, snahe Ajla i MeDsura, ,e porod,ice Begie, Orman) Buk ..... arevic] l\.-iosl3rcevit, Suba.~ic) Mu.mit., Herak, re OSlab mnogob:roi'na HJdbina, prija~elji i kom~ije:. Tevhid e. ,e prouCili maza (!enski). u d,.miji Donja Mah.l. iza Ikindije na·
7S1[.I mlz

ALEJHl

RAHMETEN

OZALOSC·ENI: .in''''; Safel, Om"[ i Zij,>, kcerk. F.rim.,Suhr' i Makbnla, snahe Kana, Sanel.a i Arn:ra~ (::€'lo'l,1'i h.mo, Den"is i SaA I.ko) un uci) unuke i pr,aunucad) b ratic} bradcne~ (e pOlO dice: Kav.""vic, Kujovic, Zulu .. ic, Alihod!ic, Agit, Kalj.n.c, Lukovac i Delib~jc, kao i mlala ml1ogobrojna rodbil1a, prij3te.lji i komsije.
9!28·1n

Dnevni avaz
S bolom
II srcu

_1"1><,' '''''''OJ''''.

63

obaviestavamo

sve priiatelie i rodbinu da ie n~a draga

AMILA ~CICA BESLAGIC, rod. MUHAREMAGIC
preselila !13 ahiret dana Ljula ZOI J. godine u 15.30 sau u 59. godini. Ispraca] ce se obaviri u pcnedjeljak, 4. [ula 2011, godine (03. Sabaoa 1432.h,g.) U 16.20 sari ispred Komernorarivnog

.---~:---,

Obaviestavamo

rodbinu,

prllarel]e i kornsi]e da je nasa drag.

SEHADA (DZAFER) TAHMAZ, rod. tENGIC
preselila na ahirer u suboru, 1.7.2011. u 81. godini, Dgenaza C~ se klanjari II ponedjeljak~4. 7. 201 L pnslije ikindije nama:{.a{l6~57) ispred Pertacke dzamije, a ukopat 6e se na Gradskom groblju u Visokcm, Prljevoz aurobusom obezbiieden sa Sebll] a, Tevhid (l-enski) ce biti proujien nakon ikindije namaza u kudi zalostj C u 1. M .. Numanagica br. 10). RAHMETJJLLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH OZALO~CENI; suprug Semsocsin Mu_h:UllCd· Hamko, kcerke Mediha, nevjesre Mina j Arnra.ver Ramiz, unucad Leila, Mahir_, Nezir i Hamdo, diever Dzerno sa pcrodicom, Z9.0Va Bida S.8 porodicorn, ierrva Min. sa, porodicom, priiareljica Aj,o Zukic sa porcdicom, tetka sa porodicorn, bratici, brarlcne, sestrici i sesrricne, amidiiCi i amidficnc, [e[~Ci j [cl.ic'nc te porodlce: Tahmaz, Cengic MUSOYtc, Frljak, Tahirbegcvic, Sclmancvic, Baircvic, Buric} jusufbegovic, Zukic, Trbcnja, Ramovid i osrala mnugobroin. rodbi no, ko mSij. i prij atel] i. ,,,
l 1

i,men.da

1952·20ll.

centra u Tuzli. Dzenaza ce sc klanjati ispred Dzindiiske dzamije poslije il<j. n di j e uarnaza u 16.56 sari, ,a za ti m n a mezarje Bukovcici. Tev hi d ce se prouci ti posl i j e dze naze u Di; n di j sk oj dzami j i.
%HMEJ'_ULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH OZALOSCENl: suprug Atko, sinovi Senad i Adnan, brat Nedim, unuk Emir, snahe Min;ada • Cica i Dika, bratici Mirza i [asenko, dieveri Osman i Ibrahim, zaove Ai!:a, Sena i Zekija,rodaci Galiba, Galib, Esad, Timka, Sul]o, Suada, Zlatko, Sanja, Biliana, Goranka i Jagoda, porodice: BeSi.gic, Muharemagic, Zaimovie, Music, Krdz.lic, Irnamovic, Hodzi", Lagumdziia, Odobasie, Sahbegovic, Tihic, Kurtagic, Mamela,

Hadzic, Dautovic, Hasanefendic, komsije i prijatelii,

Haidarevic,

Alihodiic, Kesic, ostala rodbina,

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE r HERCEGOVTNE ZEi'jICKO.DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI

Broi: 43 0 Mal 015915 07 Mal Zenica, 23.05.2011. godine
708·1 ..

Kuca hlos!i u Dzindic Mahali kod dzamiie.

Opcinski

sud Zenica,

strucni

saradnik

Amela

Balic, u gradansko

pravno]

srvari ruzitelia

Obovic> to vamo rodbin u, prijatclje

i ko m ,ij e da ic n a! dragi

IP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.o.c, Mosrar, Direkcija za pokretnu mrezu, ulica Kneza Branimira bb, MOHar protiv ruzenog Delalic Meho, utica Sku tovo bro] 19 A, Zenica, radi i£plu!e duga v.s, 1.406,24 KM, van rocista, dana 23. 05. 2011. godine, denio je
sli jedecu:· . •. zbog prop ll!ranja • Obavezuie se ruzeni d. Iu.Zi!eliu na ime duga isplati novcani iznos od 1.406,24 KM.,. sa zakonskorn zateznom kamatom, kako slijedi: • na iznos od 312,81 KM pocev ad 15.03.2007. godine do dana isplate • na iznos od 381,56 KM pocev ad 15.04. 2007. godine do dana isplate • na iznos od 233,43 KM poeev od 15.05.2007. godine do dana isplate • na iznos od 48,06 KM pccev od 15. 06. 2007. go dine do dana isplate • na iznos od 430,38 KM pocev od IS. I L 2007. godine do dana isplare """" dana. . .

FERHAN· tIt:AK (SMAjO) BUtAN
preselio na ahirer u ncdiclju, 3. jul. 2011. Bodine, U 52. gcdini, Dzenaza ce se obaviti u P?nedjeli"k, 4, iula 201 1- godine u 14,00 sati D. gradskom groblju VLA KOVO. Prevoa c. biti obezbjedcn sa polaskom u 13.00 sari ispred kuce rahmedl]e u ulici Jl,ij~.te brdo do br, 2.sa staianjem na piiaci Stup, do mezarja i nazad. OZALOSt;:ENI, supru~. Azijada, sin Arnel, kcerka Aldijana, zet Ruzmir, snaha Selbina, unuka Aila, braca, sestre, zetovi, snahe, s-vasn~e, ,sure) te porodice Buean, Pelesic, Hodzie, Sarvan, Bujak, Ahmerovic, BdalLct Molnar, Agovic, Suljovic, K<lri~ik kao i os tala rnnogobrojna rodbina, pr iiatclii i komsije Tevhid ee se prouciri istoga dan.
U

PRESUDU

]4,OO,",i u kuCi rahmetlije

u ulici Brij<:Ste Brdo do br.l.

kao i da [UZileljU naknadi rroskove posrupka u iznosu ad 189,00 KM,. a sve u roku od 15 Strucni saradnik Arnela Balie 0 PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopusrena zalba, ali se mole podniieri prijedlogza POV!l![ u priiasnje stanie u skladu sa cdrcdbcm elana 183. stav L, u vezi sa clanom 328. do' 334. Zakona 0 parnicnom postupku.

Cielokupna organilllc~a dlenaze wosljednjeg i.spr:;waj-a umrlog) oba~~a SB na iednom mje· stu,atraktlvnoj i u Gradu prepoznat~Woj loI<ai:1ji· Turtle sedam braoo. u neposmdooj blizini Ira· lejbuslll! okretnlce AUStrijskom lrlilJ, uL BiSlilll dQ b~ S,

POUKA

na

Svaklm da nom 0 d 0·24 sala, 712·800, lax: 033712801.

Varna dostupan telelon: .oJl

SARAJEVO

OSNOVANO 1923

Ja.vlte se na nde lelefone: 033/ 281·364 1 033/281-361 iii I~x: 0'33/261' -435

AKO 51E ZAINTERE50VANI %A OW JEDIN5MNU PONUDU,
molimo vas da citko popunjenu narudzbenicu doslavi'le na nasu adresu:

Pokopno drustvo "BAKIJEII vcii prevoz umrHh iz Zapadne Europe speciJalnim pokopnim vozilima i organizuje dzenaze na teritoriji BiB.
tel. 00387 (0)33 533·763 00387 (0)33 233·062 mobitel 00387 (0)61 131·788 fro< 00387 (0)33 447·122 mob!tel za inostranstvo 0049(0)16093421808

avaz·roto ,press, Tesanjska 71000 SAR.AJEVO

24A,

SANAZNAKOM

lID

KUCNU DOSTAVUII

iii

U Oglasnu slutbu "Twist Tower" Tesanjska 24A, "avaHoto press" (Avaz Busslnes oentar) • Dzemala Bijedi6a i 85
_ ~ __ ."",; .... __ iIIiII ,__ : iIoIIiI IIiIII ~iIiiiIIi ..

nARUDZBEHICA
IZDANJE,
• DNEVNI • SPORT .AZRA _ EXPRESS .ZnRAVWE _ BEBE.I U KUC:I AVAZ kom, kam, kom, kom, ,<0110, kom, _ _ _ _ _ _

Dnevniavaz
UZNAJV.ECITIRAZ.
NAJPHISTUPACNIJE CIJENE
Osmrtnice. sjecanja. posljednji pozdravL .., 0-331281 ·451; :Fa" 261· 461: E·mail: sm,!ovnice@'''.'.b.,

• SARAJEVO:
Tdanjska .24A, 'il 033/281 • 71.7
_

MAME

• GO RAZDE

=

+

MOSIAR:

5ukrije Kukavice 12 ... 038/222." 251; • TUZLA; Turalbegova 22 (poslovno zanals'ki ce nlar Ko rw·p asai) "iii' /fax: 035/257 • 277; 257-477

J

Imeiprezime Op-6ina ulica

~
I I I I I
L I

_ _

Dz.emala Bijedica.br. 185, 'il 033/ 281 • 451 • ZENICA: Marjanovicaplit bb (zgra ~aJ abuka)
_

Husnlje Repca bb il /Iax: 036/558· 89 0;

Broj tele[ona!mobitela

.. 1'RAVNIK:
Zltarnica F

Vrijamedos!ave do
Braj

sati

lit~ekarte: potpis

W/fax:
0321424 ~441;
_

a/fax:
030/512··718;.

Svojerucni

_

424·440;

64
I

_'_~"LI.Dnevnjavaz

oglas~
OpclnskJsu d u Uvnu Odjetjenjesu~, U Toml:;lavgradu ZemljiSnokl1jilni u'ed
8 ruj 068·2·Dn·l'1·000 185

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIjA BOSNE I HERCEGOVINE KANTONSARAjEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU Brcj: 630 P 193377 II P Sarajevo, 27,06.2011. godine Opcinski sud u Sarajevu i to sudija Fazlagie Leila, u pravno] stvari ruzitelja Prva Islarnska Mikrokredima Foridacija Sarajevo koj u zastupa Dino Hodzic advokar iz Sarajeva, protiv tuzenih: I. Oruc Mirza iz Ilijasa ulica Maldi6 bb, 2. Hasanovic Alija iz Vogo,ee uJica Porodice Hasagic 10,3 Oruc Mustafa iz VogoUe ulica Krivoglavci broj 54, radi duga, vsp. 3.340,00 KM, obiavliuie sljedeci:
Pozivaju se ruzeni 1. Oruc Mirza iz utica bb, 2. Hasanovic Alija iz Vogosce ulica Porodice Hasagic 10,3. Oruc Mustafa iz Vogo!lce ulica Krivcglavci broj 54, da u roku

· k.e.br. 123217 t»: gradili~le, u naml polata p ovrSlne25 m2 · H.br. 1234/llIV. ~~~orniG" u "aravi oraJ1icapOVf!ine
224m2 m2

Tomi$'avgra~,10 05..2011. god. Na lemelju cl,nka 63 i 67 Zakonao ,emljlSnim "njlgamo fBiH ($Iu;bene "ovi ne Federacij~BiH. br. 19103i 54/(14), Dpcinskisu d' U U\Illu.odjeljenjesuda Tomislavgrad,
U SPOSTAVLJANJE ZEMLJSNO I KNJI~NOG ULOSKA

· k.e.br. 1308 IV. Ograda, u naro", palnjak povrSine 1700 · k.~.b( 1310 lV. Prlsoje. u nar~visiaia povrSine26 m2 - k.t.br. 1771[1",. Vri{fSce, llarllvlo"ni" povrslne 630 U
m2

NAJAVLJUJE

POZIV Uij.Sa MalesiCi

ad 30 dana dostave odgovor na tuzbu ad 14. 04. 2011. godine, u kojoj je [UZilelj predlozio Sudu da nakon provedenog postupka danese presudu da su tuzeni duzni solidarno tuzitelju Islamska Mikrokreditna Fondaciia Sarajevo na ime ispunienia obaveza iz ugovora isplatiti iznos od 3.340,00 KM Sa zakonskom zatcznom kamaiom pocev od 28. I I. 2006. godine pa do isplate kao i naknaditi troskove parnrcnog posrupka, sve u roku od 30 dana Odgovor na tuzbu mora biri razumljiv i sadrzavati oznaku suda, ime i prezirne, odnosno naziv pravne osobe, prebivaliste iii bcraviste, odnosno siediste stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punornodnika, ako ih irnaju, predrnet spcra, sadrzaj izjave i potpis podnositelia (clan 334. Zakona 0 parnienom postupku), U odgovoru D. lllibu tUZeD; ce istaci moguce procesue prigovore i izjasniti se u skladu sa clanom 71. Slav I. ZiPP·a. Tuzeni moze U odgovoru na ruzbu, a najkasniie na priprernncm rocistu podniieti prorivtuzbu u skladu sa clanorn 74. Slav 1. ZPP-a. Odgovor na tuzbu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za Slid i supremu stranku, pozivom na brei predrneta. Dostava se smatra obavlienorn protekorn roka od 15 dana od dana objavljivanja poziva SUDIJA
Fazlagic Lejla, s.r,

Nekr~tntneza kQjese usposlavlja zem[jiS"ok.niillli uliak su upisane U poojedovllomlistu~roj25 k.n. Prisoje, uznaeens
kao:

U ,~mjiSnokl1ii!n~m predmetu broj OGB-2·Un·l1-000lB5. pp ,~~~'vu Gavar~sie!'ere sina T~mislav. iz Prispja. " Ig· Iw ie poslupak u~pootaveIlWIlii$nokl1jilnog ulpSka.

· H.br, 1781/11~, Jaslka.u naravi oranica pomine 1200 m2 · k.c. br. 1781/17 I'. Jas Ika, u "aravi orani" ,povrSine 2760 m2 · kLiI)[ 1031'/1 lV. Blatina,u naravi oranlca povrSille3726
m2

- H. br. 1215/3 zv, O~rada, U 11 'ravi suma povrSill~405 m2 - k.t .ot 1216/1 zv, Ograd" U naravi oranica povrsine 780 m2 - U .br, l'230/1' IV.Jaruga. U narBvllivadap~vrSinel4ll0 m2 - k.e.br, 1232/5 IV.Prisoie, U ""rBviku", p-ovr$inB m2 42 - ~L or. 1232/8 lV, Prisole U llaravi<lvonSIepavr:!in, 120 m2

Pu;ivaju se usobe kaje pola;",prBVO vlasni$t\'aiiinekc drugo prasn na 11m ,n.kmiIli",ma tl' "pje p mVD :prij". u r"~" ad 60 dana od'oana ,n.jav~perneskern U dva primjerkai 10 doka,u, [er u protivnorn njihovo provo nee. 'bili,uzetn u ntzlr prilikamuspnslavs lemljisn~knjitn"g ulaSka. N, lallljev OSD~akoje1y.'deda.mlllJ,u' za~lj.,.1i Ddred~~o pravo, rok ,c. s~ prod"RlIna n'lmanle 90 dana. kalm~r nn S8 Om09"oilO priba,ljanj. duxaza. Aimu pmdllj,m 101m ne nude priiavazaintarssiranihosoba, su [j c. odlutili sukladllodokalima tl. 64 UK, Zemlii~n~knjitnieterent r Janja KiStanovic

r-----------------------------------------------~ 60 SNAI EReEG.DVINA do isplate,
FEOE_fIACIJAOSNEI.HERe mOVINE 'B ZENICKODOBOJSKIKANTO N o PCINSKISUDU ZENIC I sro j: 43 0 Mals 019033 09 Mals lenic a, 27. 05201 I . godine
fj

r-----------------------------------------------~ BOSNAI HERCEGOVINA
FEOEflAC I'JA'BOSNEI!HERCEGOVIN E lEl'llCKO-D080JSKI KANTO N o PCINSKISUDUVI'SOKOM Broj:41 0 Mal 009764 09 MaJ Visoko, 06, 06. 2011 , god in~

Optinski Sud u Zenici. strutni saradnik Alma Bijedit, u pravnoj stvan tul1telja 00 "BHTeleGom"Sarajevo. 0 ire· kGi)a ZB nlca, UI. Mas arykovo br. 46, Zenic a, proliv tutenog ORVOCENTARd.o.o. Tesanj. Rosulje bb, ·JeIah, "di duga, v.• , 408.45 KM, van rot iMa. dan a 27. 05. 201 1. godine, doni 0 i8 slijedelSu:

PRESUDU

OGLAS

- ibog ?ropu~tanj •• Obave1uJe se lut~nlda lulilelju na ime duga IsplaU novcani rinos Qd408,45 KMsa lilk,onskom zalewom kamatom ka~o slijedi. i to: · na Iznos od 60.45 KMpo~ev od 25.05. 2008. godjne doisjllale, · na IIIlOS l'tl112,45 KM,pocev od 25. 06. 2008. godi· na do ispla1e, - na iinOS ad 63.15 KMpatev ad 25. 07 2008. gad ine do isplale. · na illlOSod 37,85 KMpo~ey od 25. 08, .2003. godjne

- na iznos ad 19,65 KMpat~v od 25. 09 2DOHgodine do lsplate, - na iznos od 19,15 KMP008Vod 25. 10. "ooa, ~odrne do isplate. - na lznos od 19, I 5 KMpccev ud 25. I 1.:W08 godine do isplate, • na lznos Qd19, 15 KMpot,ev od 25. 12.2.008, godine do i.splat~, - na znos ad 19, I 5 KMpomN ad 25. 0 I. 2009. godlne do isplate, - na iznos od 19. 15 KMpat,ev od 25. 02. 2009" ~odine dDisplote, - na ilMS ad 19, I 5 KMpo~'evad 25. 03. 2009 godine do isplate, ta d'a mu nadoknadi tmSkove pam Icnog postu pka u ilnosu ad I 29.00 KM',sve u mku od 1Sdana. Oostova OVB Pr'~sUdHtuzeno m, smatra se obov~enom prOlekom roka od 15 dana od dana obja.lji.vanja rsle. PRAVNAPOUKA: Proliy ave presude ni/'edOZl'oljenJ !alba, Tuleni mo!e podnijeti sudu pr~ed og la povrat u prija~nje stanje u skladu sa lSI.328 Zakona 0 parnicnom postup Iw, Stru~ni Saradnik Alma Bijedit, s.r,

Na osnavu odre dbe tlana348 stav 3. Zakona 0 pami e nom posurplw, Tu~e~oj:l<ljlaSilajdziG.Naselje Luke bb IVB2L2, VisGkoBe do.tavlja:

TUlBA NA ODGOVOR
TUZiloG DDBHTELECOMSARAJEVODlREKCIJA Z£NICA,Masofl/kovo br. 46, Zenico,lr.!Zi do sud donese presudu I obaveze Ir.rtenog da Miow na EmeEM~enin usluga iSplaii dug u ilnosu od 548.20 KMsa zakonskom 1ateznom kamatom ito: · na ilnos od 114,85 KMpoCev od 25. 09, .2008, ~odin~ pa do isplate, " na ilno s od 137.90 KMpotev Qd 25. 10 2008. godine pa do Esp'late, · ~~ iznos od 32,35 KMpocev od 25 11. 2006 god i~e ~a do i.plat~, · ~il ilnas o~ 13,30 KMpocev od 25, 12.2008, gadlne Pil do I.plale, · na ima S od 13,30 KMpo~ey od 25. 01. 2009 golfjne pa do isplal~, · na ;znos od 13,30 KMpoceY od 25 02. 2009. god ine Pil. do i.splale, · n. iznus o~ 13.30 KMpocev od ,,5, 03. 2009, golfine pa do isplals, · na imos od 13,30 KMpoCey od 25. 04. 2009, godine pa do isplal~, · nil ;Znos Od 13,30 KMpaceY od 25 05.2009 go(fjne pa do isplate, · no iznos o~ 183,30 KMpocev o~ 25. 06,. 2009, ~odine pa doisplale, kao Inadoknadili troskova postupka. a sve u mku od 30 dana. Tutilac u Mbi predlate d'onosenje prosude tbog propustanja. Odgovor na tuz~u tul1lnl moi.e do.taviti sudu u roku od 30 dana od dMa dostavljallja, Sma1Ja ,B da ie luzba dostavlj B na pmtekom 15 d'om od dana obiavljivanja ovoQaglasa. o dgovor na Mbu lroba da sad r!i ;zjal njenje da Jl Meni ~rilnaje 'Iliospo rava Mbeni zahljev, na1naku suda, broj pr,edmern. imena pre;:imena ili naziv :stranaka, pre bivaliilt~rliboraviilte stranakal njihovih punomotn k.il,predm et • pora i potpis. Uodg Oyoruna tul~ u molete ilnijeti proGesne prlgovore. Ukollkoosporavale luibeni zaiTljevdutnl sle u odgavoru navesli tinjeni~e na kojlma ,a.snivate svoje navode ,idostav~e dokaz~ na os novu kojih se te tinjeniGe utv:rduju.Uk.olikou navedenom ro~u ne dostavite ad govor na M:bu sud ce donijeti presudU kojom s~ tulbeni lahtjev usvaja (clan 183. slay 1, Zakona oparnitnom poslupku). Tuteni priloge dOSlaYljeneuz IIJlbu mo-1e,pr8"Ieli upisar-nlci Opcinskog suda u Visokom. Strucn i,arad~ik EdinSacirovit BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIjA BOSNE I HERCEGOVfNE K!\NTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU Broj, 63 0 Ps 082992 09 iPs Sarajevo, 01. 10.2010. godine OPcrNSKI SUD U SARAJEVU i to sudija Radivoje StaIlisit, rjesavajuCi u pravnoj 'tvari tuzirelja "Vilinka" a.d. Kozluk, uL Podrinjska bb, prativ ruzeDQg ~BAL TIC" d,n.o. Tuzla ul. Hu.sinjskih rudara bb, radi duga, vsp. 10.530,43 KM, Da osnovc. i!'lana 348. srav 3. Zakana 0 parnicnom postupku Federacije BiR

B os n a i Hereegov ina Federacija BaSile i He,reego"iIle Zupanija Zapadnohercegovacka OptiIlski sud u Sirokom Brijegll Braj: 64 0 P 004(107 06 P Siraki Brijeg, 25. 01.201 L godine OpCins ki sud u S i rokom B ri jegu, su tkin ja tog s u da S II jezan i J er kic, u pm v:uoj S lva ri tuzi lelja ~EroIlel pokretne komunikacije" d.o,o., Tvnka MiJo;la b.b., MOSI",r, zaStupaD po zako· nskim Z3s[upnicima Zora.nu Bllku1a, predsjedniku Uprave" i S[anku Sarae, ~lanu U pr.ave, proliv luZen.ika Ivica. M.arie iz Sirokog Brijega, Dob!ic 61, radi ispJa[e duga, v.s.p, 6.671,89 KM, izva n r-ocis la, dana 25. 0 I. 20 I J. godi ne, don io je,

PRESUDU
DuZan je ruzenik ZBOG PROPUSTANJA platiri tuzirelj u, I!3 ime kari,tenja mobilel zateznim zarezDim kamata.ma kama[ama usluga, pocevsi pocev,i ukl.lpan iZIlOS glavnog od 17. 07. 2005. godine od 17.08.2005. godine duga u iZIlOSU od 6.671,89 KM, i 10: • iznos od 4.928,10 KM sa zakonskim pa do isplate, - iznos od 1.743,79 KM sa zakonskim pa do is plate, sve u co ku od 30 d a.ua.

OBJAVLJUJE PRESUDU
zbog propustanja Obavezuje sc lukni ria ~uziteIju isplat.i iznos od 10.530,43 KM. sa zakonskom zalcznom karnaromiw: " n. iznos od 633,70 KM pOCev od 15.07. 2007. godiDe do ispl.te, - n. iZIlOS od 9.891,73 KM pocev od 31. OS. 2007. godine do isplare, kao i da lulilelju naknadi rroskove parnicIlog poslUpka u iznosu od 415,00 KM., ave u r-oku ad 30 dana. od donosenja presude. POUKA: Pro~iv ove presude nije dopustena taIba, ali tu:!eni. moze podnijeli prij.ed.log Za povrat U prijasnjestanje{elan 183. stav I. ZPP-a Obavje!lava se rul:eni da se doslava ovog pismeM smarra obavljenom u roku od 15 riana od dana objavljivania u dnevllim novinama F BiB ina ogla.snoi [abE suda. Sudija Rad ivo je S rani.s it

Tuiilelj je pOdIlio lU:i.bu protiv tuzenika dana 10.03.,2006. godine, radi isplate duga za koristenje mobile! usJuga u iwosil od 6.671,89 KM. Temeljem odredbi (II. 384. Sl" 3. Zakona 0 pamicnom pos[upku (dalje ZPP), obzirom da [uzeIlik ne slaIluje Ila adr-esi svog posljednjeg prebivaW,ra, a sadailnje boravisle' se ne moze utvrditi, sud je odlucio da ce se daljIlje dostave pismena, pa i lUibe na oclgovor, obavljati objavom na oglasnoj ploei suda i u najmanje jed.nim dnevnim novinama koje se disl.ribuir· aj u u Federacij i, Tuzb. je objavljena u dnevnim noviIlama Dnevni avaz 18. It. 2010. godine, i ns oglasnoj ploe, suda 21. 10. 20 I 0, godine .. Doslava se smJlTa obavljenom 15 dana od d,ana objavljivanja (el. 348. Sl. 4. ZPP'a). TuieIlik, iako mll je uredno - putem dIlevDih novina i oglasne place suda, doslavlieua tuzba u kojoj je (uJ:ilelj predlozio dorlOseuje presude zbog propus\anja, n ije dostavio pismeni a dgovor n a lUzb U u zakons kom roku. Tuzbeni zahtjev nije ocigledno protivan CinjeIlicama navedenim u ruzbi, niti SU cinjenice na kojima se terne!j; tuzbeni zaJnjev u ocigleduoj protivnosli s dokazima koje je lu:!:i telj pr' edloZio iii sa cinjen.icama koje su opcepoznate Kako ruzenik nije postavio odreden zahljev za nadoknadu rro;kove pOStupka, to sud 0 is,· tim nije odluCivao (el. 396. st. 1.,2, i 3. ZPP-a). Suckinj", Snjdana J erkic UPUTA 0 PRAVNOM LIJEKU: Proliv ove presude nije dopusteoa zalba, ali ruzeD ik moze podo ijeLi prijedlog za povra! u prija"nje stanje, II roku 8 dana od dana dostave prijepisa presude (clanak 183. stava.k J. ZPP-a).

Obrazlozenje

... t spor·

OnevniiMI1"ponelfjeljak. 4. jufVsrpanj 2011 .

65
0

ZElJ'EZN]CAR Amar Osim

rl.1 nla UnapadU
Trener zadovoljniji igrom protiv Sturma nego protiv Maribora
du, trener Amer Osim zadovoljan [e onim sto je ekipa pokazala u duelima sa Mariborom (3 :3) i SturmO!JI (0: I).
Zeljo je proteklih gcdiIako u dviie odigrane priprernne utakmice Zeljezniear nije ostvario pobjeka, a sada su vee u prva dva rneca na suprotnoi strani jskog sampicna, _ " Iako smo izgubili od Sturma, bili smo bolji nego protiv Maribora. Sa Slovencima je bilo dosta propuha u cdbrani, a i sada SOlO primili prilidno ieftin goJ. Nismo jos uhodani, ali ide to dosta dobro. Napravili smo dosta prilika, mogl i sm 0 i tre bali pos tici barern jedan gol - govori

Imat ce 0 ile

pripremama u Sioveniji

Ibi§evic: Trf/llml ad 9:0 protiv niiellga§a

Pet gOIOUa Iblseulca za pOIDurlJeme
nasih Vedada Ibisevica i Seiada Salihovica u sklopu pripr-

Pripreme niernackoq Hofenhajma

Njernacki

Hofenhajm

na uglavnorn igrao protiv rnanje zvucnih protivnii austri-

ema za narednu sezon 1I sla via je proriv nizeligasa Etlingenveiera pobjedu od 9:0, a posebno raspolofen b io je

koji je eak pet puta tresao rnrezu protivaika. Ibisevie [e usao u igru pocetkorn drugog poluvrernena, a strijelac je bio u 62., 76., 77., 83. i 90. minuri utakrnice. (A. C.) Ibisevic,

irnali slovenskog

BllobrH: TOnlSD bill pregouorinego citanie optUinice
Patoloska je Sabiceva laz da mi klub duguje samo [ednu placu, kaze MIlosevic
Sada vee b ivsi igraci Celika, S ro-

Oglasili

S8

i bivsl igraci Celika

Osim, Za razliku od rneca sa
Mariborom,

na

des nom boku je, umjesto Gorana Marlsovica, igrao Benjamin COliC, na zadnjem veznom je nasrupio Perica Stanceski, a ne Srdan Savic, dok je s Vernesom Sestrani, u napadu ..Nekoliko j e razl ic; rih tipova igraca, prilika je da kornbiniramo, vidjet cemo kako ce [Q izgledati kad~ se uigramo

H.uasicblizu dolaslfa
U Zeljetnicaru joil traZe rjesen je za pozi ci ju Iiievog beka, gdje je, nakon odlaska Mirka Radovanovica, 05lao samo Srd:an Stanie, koji ie desnjak, ali ie prosle godine vecinom igrao ovu poziciju. Mladi reprezentativac BiH josip Kvesic, fudbaler

per Semjon Milosevic i golman Luka Bilobrk iaviIi su nam se

_

vara sa "Plavima:" > ali Amar

hrvatskcg VaraZdina, prego-

j Deer n akon Sto
su, kako kazu, u Ii rekst u nasem listu, Milosevic rvrdi da [e pate-

Osim nije zelio reci koliko je blizu njegov angasrnan, Slieno je i sa Sulejmanom Srnajicem, igracem belgijskog Lokerena, koji bi se u narednim danima trebao erik1jucili priprernama Zelje.

Iimovicern umjesto Nermi-

. kaze trener Zeljeznicara, Do kraja boravka u Mo-

nevjerici procita- '

rednoj sezoni imati vise rjclenju u napadu, Selimovic rnoze igrati po desnoj

na jarnaka forrnacija bila nesto ofanzivnija. - Mi,lim cia cemo u na-

ravskirn Toplicama ekipa s Grbavice cdigratce ios dva rneca, prctiv cclkogJablo-

loska lai da mu
klub duguje samo [ednu placu, kako j e izjavio direktor Nermin Sabie. - Mo'tda direktor Sabie u [Q i vjeruje, ali ja sam posljednju placu do hi 0 za .febr_U3 Bilobrk: Dovoljno sam bio slrp/jiv r pa n eka Izracu na . .. koliko je [Q mieseci. Da ga 11"1 pUla. razgovara~[ 1 mu bude lakse meunali svaki ie putbila drugs prica, ugovor mi je isrekao I. ju: Valjda .su ~ se izjalovile sve lao Tacno je i da rnoje oba~o~bm~cIJ.e pa ~u II"!ezelveze prerna klubu istjecu jeli zad.rzau.- kaz.e BIio~rk prvog dana pocetka prijelate dodaie da re zeho oSlan Ie z.nog roka, ali aka ne da raz~mlle danemapara. uzmem ispisnicu, onda mi - N lie problem, all ak<: moraju isplatiti sve dok 0:- nema novell, onda nema 111 aje ugovoc. Ali, wee rijeSin za koga. Dovoljno sam bio nadle'tna tijela Nogomestrpljiv ako kazem da sam rnogsaveza BiH - ka1:e MiposJjednju placu, i [Q sarno losevic. pola .. dobio za februar. Pre' , Bilobrk tvrdi da je u mije, koje se obracuna.vaju Sabicevoj izjavi tacna sarno na kraju polusezone, nikakonstatacija da je demoda nisam dobio. Kako mi nstradvno napustio S3Sta- ugovor iSljece 31. iula, da nak na koiem su trebali prsmo izborili plasman u EvregovaraLi '[)njegovom OSUlopsku ligu, morao bih osta· n.ku. ri do kraja. Ali, sve ce mo· - Naravno da sam ga !la- rali plarili, jer i ja imam clipustio kacia 10 i nisu bili prjere, kao sto iSabic ima svoegovori nego opluznica priu djecu - kaZe Bilobrk. otiv mene. Veesmo prije toV.B.

neca u utorak i protiv rurskog Istanbulspora u eetv[tak, Z. S.

nUrMouicpostauio UUlatB, Da POtBZDhlub
Prikljucio S8 povratnik Elvis Sadikovic
mo c Jan hrva tskog Slaven BeJupa, prerna svemu sudeci, ipak nece pOS [3 ti novi Nan Celika, Nurkovic je jucer posta vio svoje. uvjete, na koje ce mu, kako hie trener Boris Gavnm, iz kluba uskoro edgovoriti, ali nii e op rimisla da ce dogovor bili poslignuL. - Vidje[ ·eemo !'ita ce biti, ali se nadam da Cemo do polaska na Zlatibor, u eetvrtal< uju trO, uspjeti ang02irati golmana i joobarem dvojicu igraca. Ako se ne dogovorimo s Nurkovicem, u kombinaciii imamo jos jednog golmana, eije ime ne bih orkrivao. Veano nam se i Elvis Sadikovic tako da smo rij clui pi tan je Iiievog boh - ka:1:e Gavran, koii ie u subo[u navecer za vrijeme umkmice izmedl.!dva rima lestirao igrace na prabi.

Celik u potrazi za golmanomi

dvoucom igraca

lrnan reprezen raciie i tren u-

Adis N urkovic, biv:ii go-

01lS80 HOIUnllZI18. dosao MaHS!im.ouic
Vezni igracMarko Kolumliija, koji se vratio u Rudar sa pcsudbe Siobodi iz Eosa.nikog Novog, nije se dugo zadrzao u Prijedoro. On je, naime, orpu!ovao u Novi Sad na probu u Vojvodinu. S druge s [rane, "Rudarima" se prikljucio iskus!! i napadac Milan Maksimovic, koji je svojevremeno igrao za Bor.ac iz Cacka, Slobodu i~ U.zica, Mladost izLucana,. au minu.loj polusezoni za ligasa iz Pribo ia.

Rudar Prijedor

- Ostavit cemo Ha.risa Heeu, ko j i j e, ustvari, povrarnik, a od osralih, odlucili smo joS. nekoliko dana za· drZati na Icstiranju veznjaka Kenana TUl"Udiju iz kaka-

niskog Rudarn. Os tali !lam ne bi bili pojaeanja" dotlaje Gavran. Povra!kom Sadikovica orpadll mogucnos I povra tka Elmira Kuduzoviea. V.B.

v. v.

66
BORAC Banlalucanl rllesili veliki problem

Onevni avaz.pon edjflilak, 4. iulVsrpanj 2011.

sport

Sa proz;vke: Ddazvaa se 21 igrac

Sa allliG ProziUHa baz nOUlh Da a bl imena. ceHalu se
{F,Ifl:M. K,mj,!

Kakanjski prvollqas poceo pripreme

S igracima Zeljeznicara, odnosno Sarajeva, postignut nacelan sporazum
N ogo metasi Rudara poeeli su iucer priprerne za novu sezon u u Prvoj ligi Federacije BiH. Na okupljanju se treneru Siaviili Bozicicu Odraden je i prvi trening na pomocnom terenu Mladosti u Doboju, kojern su pr[sustvoval i ov i igraci: EI b is Sabic, Harun Strika i Kemal Hadtic (golmani), Sa~a Pr" kic, Arnel i Amer Hrustanovic, Petar Matovic, Admir i Sernir Kubat, Armin Duvnjak, Mirza Spahic, Armin Imarnovic, Almir Kolienovic, Eldin M uric, Arnel Neimarlija, Armin Topalovic, josip Tomic, Mirza Merdic, Adis Goraliia, Kenan Helja, Jasmin Celikovic i Armin Alagic. Opravdano su izos [ali Zlatan Gafurovic, Goral! KlI~ljic i Mirza Kovac. Kao !ito se moze uociti, osim povratnika Hadzica iz visocke B osne te Celikovica, Alagica, Kubata i Helje iz Mladosri, novih imena nema Iz proslosezonskog sastava nedostaiu Kenan Turudija i Zoran Vukovic, koji su podnije!i zahtjeve za ispisnice, te Nernanja Pavlovic i Zdravko Trivkovic, koji nisu prod uzili ugovore, Prozivci su prisustvovali ; predsjedriik kluba Mensur Musija, clanov; uprave Mirsad Ja~arspahif., Igor Andrijevic i Nusrer Imamovic te opcinski naceln ik Mensur J asars pah ic. Prema Mu~ijinim rijecima, bit ce angazirana samo ciljana poiacanja, medu Isoja spadaiu Haris Besliia iz Zeljeznicsra i Sarnir Haznadar iz Sarajeva, koji su proljetnu sezonu proveli u GoraMu .. S njima je postignut nacelan sporazum, M. Ko.

Besilla i Haznadar

Prema ugovoru ko] ce vaziti na pola godine, reprezentativac rnoze otici u lnozemstvo bez odstete

od azvao 21 igrac,

Celnici Berea, akruelnog ilampiona Bosne i Hercegovine, rijesili su [edan ad veIikih problema, jer su produzili ugovor s Darkorn MaIeticern, jednim od najzasluznijih fudbalera za osvoienu tirulu prvaka. I sk usni rep rezenra u vac BiH produzio je ugovor na ses I m j eseci, s to znaci da ce Zvezdanu Cvetkovicu biti na raspnlaganju za dvomec drugog kola kvalifikaciia za Ligu sarnpicna s izraelskim Makabiiem iz Haife. - Nakon SIO smo razmotrili v iile opci j a, us agla sil i smo se da porpisemo ugovor na pola gcdine. Maleticu ie ostavljena mogucnost da, u slucaju kvaliretne ponude iz inozernsrva, ipak napusti Banju Luku, U tom slucaju, rnogao bi otici bez obestecen j a- ka.~e di rek tor Berea Radmilo Sipovac.

I Maletic je zadovoljan postigrmtim dogovororn, Poznataie niegova Zelia da odradi barern ioil iedan Inczemni ugovor, a duel sa Makabijem vidi kao sansu da se prod". • Razgovori s Borcem bili su veoma korektni i nije bilo problema d. pronaderno idealno riesenie, koje ce zadovoliiti obie strane, Iako i sada imam neke ponude, rrenutno sam skcncenrriran iskljucivo I1.a utakmice sa Makabiiern, jer zelim da pomognem svom klubu da se ito belie predstavi u ovom elitnom takrnicen]u. Daleko od tog" da srno u situaciji da nekome prijetimo, ali ni Izraelci nisu vanzernalici i zato im se n ecemo preda ti b ez velike borbe, Izn enadenia su uvi iek moguca - navodi Maletic, S.KOTARAS

MalefiC: Idealno riesenje

Tre6eg dana priprerna na Kupresu Sloboda ie illea za jednog stopera .. Na probu je iz Beograda s tiga 0 M il os Vuje;e (27), visok t 94 centi" metra. - J os je ranD za. oeiene, ali prema referencarna, tr-ebao bi Dam biti zanimliiv. Izmedu ostalih klubova, lllIStup!lO ie za beogradski Rad, a svojevremeno je bio II Kazamtanu i Americi - kaZe tehnieki direk lOr

SrbiJanac muDs UUleic
o digrari

n oro IISnUsnl ..a ·b" ..
Sloboda jaca za stopera

b ...

ZadOuOlini UDrMUS
U·SOMOm DUraZU Dialie oduslao od Iranslera u UoluodinU
egovori IDSlI urodili plodom, jer uvi eo koi e su pan udili No· vosadani, n isu bili prihvadj ivi pa su odusrali cd rransfera u reodove treeepJasirane eki pe fu· dbalskog prvenstva Srbii e u pros.loj se7.oni. E. M. Nogometasi GOSK-a su u prvoj pripremrioi utakrnici protiv Splita na Parku mladezi pcr azeni sa 1: 5 (Capin 2, Erceg, Golubovic, Rebic • Livaja), ali u klubu nisu nezadovolini prikalanim nakon pet dana [reninga. . Zadovoljni smo igrom, a r-ezultat nije mjerilo prikazanog. Poiacanja su se dobra pokazala, dolt su golrnani zakazali - rvrd.i sportski direklOr GOSK-a Luio Ilie. SUSIe! se igr30 100 minuta (prvo poluvrijeme 55, drugo 45 minuta), a teener Da.rko D razic is pro b ao je 24 igraca. Zb.tko Kojic i Damir Zlomislic nisu nastu pil i zbog Iaksih povreda. U odnosu ill! uvodne treninge, nastupi13 su i dva nova <"lalla" Filip Zderic, b ivS i igrac Croa Iii e iz Sesvela, te Stipe Dodig, junior melkovacke N erelve. GOSK je u Spliru nasrupia u sljcd",cem sa~tavll: Soldo (od 56. Sreng),_ Zderic (od 72. Jelavic, od 98.1. Raguz), Raic (od 75. Brajkovic), HeIvidll (od 96. Dodig), Sabanovic (od 72. Hrkac), Siljak (od 96_ Jurie), Culum (od 72. Rodin), Livaill (od 65. Tom;':, od 96. Balalie), Bosnjak (od 65. Prskalo), Karie (01'160. Pehar), Duille (od 60. E. Raguz). Er. B.

GOSK u prvom testu slabiji. od Spflta

Siobode Jasmin JoguncicTuzlaci su jucer trebali
prvu ko n rroln u u ta-

kmku protiv Osijeka, koia je ot\godeua na zahtiev hrvarskog prvoligalia, koji je nekoliko dana zaredom imao seTiju resmib susreta. Ova dva rivala sas tar Cese narednog vikendll na tumiru u Slavonskorn Brodu. Tuzlaci ce se danas (I S sari) sasrad s domacim Kupresom. E. M.

Nogometaili Truvnika re' miziral i (l:1) su u prvom kontrolnolll m~u. protiv Osijek>l, koji je posl uzio N edzadu Selimovicu da provjeri sve igrace na probi_ Trener n Vezir"" odJ ucio je da se vecini zahvali na saradnji. Kako je najavljeno, s ekipom ce na.slavi ti trenirati Ed; B u-

SellmOUIC SHraCU)e SPiSaM prinOUa

Nakon testa Travnika protiv Osijeka

Dos k.ora sn ji napa dae zeniekog Celih Adin Dzafic boravio je sa menadzerom Adom Husaricem u Novom Sadu, gdje su pregovarali sa eelnicima Vojvodine_ No, kako kate Husaric, pr-

ro, Kristijan Iveilic, Darko Mi~ic i Deni SimeunOl'ic, koji je u deb;ju pogodio ffireZu Osijeka .. Dozvolu da s Travnikom teenira dobio je Fenan Saltinov;c, koi'; ocekuje ino· zemni angaZroan. "Veziri" bi ad pelka trebali nasiaviti radiri u Foinici. S. P.

Nogometasi Zrinjskog u suboru su. u Sibeniku poraieni (0:2) od iSlOimenog brvatskog prvoligasa, ali kako se ra.dilo lek 0 prvoj provjeri, jasuo ie da SJave.n Mu·

Sulra orolsa nije zelio davati utakmici preveliku vamos!. • Rez-ultat ie u viiek vllZan. tako da bi bilo ljep!\e da je pozi ci van, ali je iza nas ipak tek sed.am da.na rada, dok je

Mastarci ad danas na Kupresu

81-8

Sibenik vee II drllgoj polovini priprema - izjavio je Musa, koi i Ce danas s igracima nasta· viii pripreme na Kupresu. - KreCemo poslije jutamjeg n:eninga, II vee u utoral< nas

ocekuje nova provjera, ovog pUla proriv Osijeka. U suborn, ka.d" zavm.vlImo s boravkom na Kupres:u, !gmt Cerno u MostatU proti" Siberuka - dodao je Mu.sa. Mil. P.

a

sp 0rt

Dnevni .a Val, ponedlellak. 4 _lui Vsrpanj 2011.

67

Medunarodni fudbal
-------------------

Aguero: Pred/olen mil pelagodisnji ugo var

Juuentus za AgUera dide 40 mmonaeura
ViljaS- BoaS. je u meduvrernen U osnazio strucni stab. N akon lito je ukazao nie Robertu di Mateu (Mattro) da mil bude prvi J?01l10Cnik, ViljaS-Boas ie Ivana Ortegu, koji ee biti lieni trener posrnulom Spancu Femandu Toresu A.nelkif/: Ho(;e /iga Kolumbijif/G islisfluli iz lima

po)ai:anJe u

Iuvent usa

TRANSFERI Rjesava Ii se igracka krizalika na Sterntord brldzu

... Delegaciia torinskog S3S13 t ce se u utorak u Madridu sa predstavnicima Atletiko Madrida i pokusari dogovori ti transfer S er hija Agu era (Sergio). J u ve!tIUS je, navodno, spreman platiti 40 miliona eura za Argen tin ca, koj i trenutno nastupa na Kopa Americi. Na osnovu predlozencg petogodi~njeg ugovora, igrac hi trebao zaradi va ti 7,5 milion aeura po sezoni.

Jt>- Fudbalska reprezentacija

Holumbila boua Od. Hostarike

Kolumbije pobijedila je u San Salvadoru selekciju

Francuzu, navodno, ne odgovara igra u formaciji 4-3-3, a ni da bude rezerva
Boasa (Villas-Boas) na kormilo Celziia, zapocele su spekulacije 0 rome ko ce ostati rut Stem ford bridzu ukoliko mladi strucnjak, po uzoru na svog sunaro-

trenera Porta Andrea ViljaS"

Dolaskom

dosadasnjeg

dniaka Zozea Murinja (jose Mourinho), posegne Z~ nekolicinom igraea bi vSeg kluba, Take orocki mediji obiavljuju da je na pragu odlaska Francuz Nikolas Anelka (Nicolas), l~ kojeg se ne bi

n2illo mjesta ukoliko Celzi poiaca najveea napadacka zv ijezda proslosezcnske Evropske lige, Kolurnbijac Radamel Falkao (Falcao). Kao najveci karnen spo-

ticanja da ostene u plavom
dresu mediii navode

ienicu da Anelka bas i nije odusevljen kada mora igrati u sistemu4-3-3, a upravo j e 10 omiljena VIIjasBoaseva takticka formacija, Takoder, vierovatno je da bi

cio-

dovodenjern Kolumbiica vise gri [ao kl u pu.

Osim toga, u borbu za prvi sastav ukljucio se i Danijel Staridz (Daniel Sturidge), koji je proveo polusezonu na pozajmici u Boltenu i na 12 utakmica postigao osam golova.
(A.. C.)

Humanitarnom utakmicom izrnedu bugojans:kih sportista i politicara protiv ekipe Humanih zviperudnevnu Skolu fudbala, koju je na stadionu ja-

AliSa SUIIOU~C PogOdi_a za POb""ed man- zu-)eZda
Glavas, Od 27. iuna do 2. jula vise od 100 prijavljene djece iz Bugojna i okolice fuducavali agan Jovit,

Zavrsena Skola fudbala Vlatka Glavasa

movie, Sead Seferovic, Se-

Nedzad

Seli-

iezda spustena je .Z3viesa na Vletko

klic organizirao

su puznati treneri Amar Osim, Mebmed Janjos, Via do Jagodit, Dr-

dbalskim viestinama po-

ad Tankovic, Teufik Kadirit,. Almir Seferovic, Selver Lihovac, Alisa Sukovic i Zijad Salkit. Na zavrsnoi manifesraciji su peed hiljadu gleda-

lacs, uz os tale, igrali i B ulend Buscevic, Miralem Kazic, Almir Tolja, Mirza Varesanovic, Muhamed Koniic, Vedin Music, Sabina Pehid, Reuf Karabeg, Irma Balijagic, Nibad Alibegovic, Salko Zildzie,

Elvir Belie ... Nakon regularnih 90 min u IS i neri jeseno g remItala (4: 4), ekipa Humanih

zviiezda je na penale pobi-

iedila domacine, OdlueujuCi gol postigla je Alisa Sukovic, K. B.

Ramos slavi gol adlukT! Kostarike sa 1:0 u drugo] utakrnici prvog kola u okviru grupe A na Kopa Americi, Striielac je bio Adrijan Ramos u4S ..minuti, &gentina i Boliviia su na otvaranju remizirali (I:Il.

... Roma j e nagovij es tila kako bi rnogla prcdati Danijela de Rosija (De Rossi), za kojeg su zainreresirani Mancesler junajted i Real Madrid, ukoliko S ovirn igracem novom ugovoru, »Gazzena dello Sport" pise da II. Romi razmatraiu opciiu prodaie, a od novca d ob ivena g za niega, kupili bi Havijera Pastorea avier Pastore) iz Palerma, (A. C.)

ROma DrOdie De Roslla

ne pus tigne

d ogovo

r

0

a

Zajednicki snimak ekipa

68

DneVllj avaz, ponedjeljak. 4. julVslllaJIj 2011.

sport

RUKOMET Zrijeb kvalifikacija za SP rukometasa 2013. •

B-

sOre

Prve dviie utakmice u grupi igraju se u novernbru, a posliednie dvije u januaru

Hi

m

Pojacanja Makedonaca za Hegionalnu ligu

uardar dDueDniMOlica"a MelalUrgKozUnu, zarMDuiC8...
Dva makedonska kluba predniace kada je rijee 0 dovodenju novih igrata uoci nasrupa u Regionalnoj rukomernoi ligi, koia pocinie 12. septembra .. - Kao bornba ie odieknula informaciia da je Vardar, eiji je trener Veselin Vujovic, uspio u svoje redove dovesti odlicnog pivota Srbije i dosadasn j eg saigraca M uharneda Torornanovica u Koldingu Ratka Nikolica, S druge strane, prvak Metalurg~koii s klupe predvodi Lino Cervar, uzvratio le dovodenjem desncg beka Zarka Markoviea. (201 centirnetar),
koji je igrao za Vesprem, Bu-

duenost i Gumersbah, zatim Damita Batinovica iz Metkovica te M.iladina Kozline, iskusnog Slovenca i bivseg igrara Celj a i Gep ingena,
Objema ekiparna cilj je

dostici "fin aI four", koj ice se igra ti u Sara j evu _ (A. C.)

Si tuaci j a u Kosarkaskom klubu Borac Nektar i dalie je veoma teska, a trenutno nerna ni naznaka da b i se nes to moglo prornijeuiti nabolie. - Pokusavamo da organiziramo sastanak Upravncg odbora, a 0 n da i hi to 0 zasiedanje sjednice klupske

Cella se SIIUPsiina

Bez pomaka u Borcu Nektaru

Skupstine, Mommo se oprediieliti oredosliiedu poreza dok jo!' irna vrernena da se DeSIo uradi. Nadam se da bisrno u narednih sedam do deset dana mogl i ima ri neke konkretne informacije - kale direktor Miroslav Doicinovic. S. K.

Rukornerna reprezentaci] a BOSD e i Hercegov ine u naredn im kvalifikaciiama za Svjetsko prvenstvo 2013. igrat ce u grupi s Grckom i Kiprom, odluceno ie jucerasnjim Zrijebom. P rvop lasi rana ek ipa na-

kon cetiri cdigrana kola proci ce u baraz u junu ZO12. godine, gdje ce, uz ostale po bjednike kvalifikaci jskih grupa, igrati s reprezentacijarna koje na predstoiecem Evropskom prvenstvu u Srbiji zauzrnu ad cervrte do 16, pozicije, Di-

rektan plasrnan na Mundijal u Spaniji, uz domacina, osigurat ce prve tri ekipe s Eura,
- Ova] sis rem kvalifikaci-

ia nece biti rurnirski nego on aka v kakav se igrao do pri je dva ciklusa. Prve mereve igrarno s Kiprom u nove-

rnbru, prvo kod kuce, a potom ina srrani, Kvalifikacije se zavrsava]u u januaru iduce godine, kada de svo] dvomec prvo odigrati Kiprani i Grci, a potorn i mi s Grci rna - kai.e gen eraln i sekretar Smajo Karacic. A. C.

Dua DUraZa u
zentacija BiH (U-20),
sredinorn jula ocekuie

Kontrolni rnecevi bh. tima

M lada koilarka~ka reprekoju
Evro-

psko prveristvo divizije B do 20 godina u Sarajevu, odigrala je dva kontrolna

IIIeca u Beogra d u. S uparn ik izab ranicima selektora Radomira Kisida bila je iuniorska

selekcija je slavila

Srbije (U- I 8), koja oba puta,

U prvom rnecu (84:91)

nasa reprezentacija igrala ie u sastavu: Gajie 17, Loncar 14, Vrabac 2, Halilovic 18, Buza 7, Ivic 7, Btllie 5, Rib10, Mujic 4, Kurtic, 5ejfic, Lukic II.

U drugorn duelu (75:77)
nasrupili suo Gajic 6,

4, Vrabac 18, Halilovic 2, Buza 11, Ivic 2, sene 15, Rika· 10 2, Mujic, Kurtic 3, Sejfic 10, Lukic 2. E. J.

Loncar

PadObranSRi RUD U PruedOrU
III' Na
16_medunarodnom
kupu u Prijedcru

petrovdanskom
najbolji

padobra-,
Cus

nskom

je bio Aleksander

iz Slovenije, ispred Mada.ra Lasla Orsija (Laszlo Orsy) i sunarcdniaka Perera Balte, Dornaci takmicari Ivan Lafie (18) i Nenad Maninovi~ (22), inace reprezentativci B osne i Hercegovina, plasirali su se na cervrro, 0 dna sno na pete miesto. U ienskoj konkurenciji pobijedila [e Ina Muharemovic iz Hrvatske, ispred Svetlane Simic iz Srbije i Austrija-

nke An gele H u s,

V. V.

sport

Dnevnl ava!, pon edjaljak, 4. julVsrpanj ::'011.

69

Finale Vlmbldona Beogradanin osvojio neoceklvano lako

Sanjao sam 0 ovom trenutku, ovo je najljepsi dan mog zivota, rekao je :Dokovi.c, kOjice na novoj AlP llsf postati prviigrac svijeta
Novak Dokovid osvojio je [ucer svoiu prvu titulu vimbldonskog sampiona nakon sra je u final u 0 rvorencg reniskcg prveustva Engleske sa 6:4, 6: I, 1 :6,6:3 savlad ao b rani oca nas lova Ra faela Nadala, Dvade s e tcetve rog odisn jern Becgradanin u ovo j e treci gren slem naslov nakon sto je osvaiao Australian Open 2008. i 20 II. dan meg 7"i veta " rekao je Dokovic, koji ce dams na novo] ATPlisli postati prvi
reriiser svijeta. Odao j e p rizn an je riva 1u

na izuzetno] borbi: - Nadal uvijek dobiva velike duele i zato sam danas morae da igram naibolji mec u karijeri na tra vi-dod ao j e

Dokovic, Nadal ie cesurao pobjedniku sljedecirn riiecima: " Vimbldon je 7..a rnene uviiek bio najvazniji turnir. Kada sam ga prvi put osvojio, biosam kao na oblaku, Mogu zamisli ti kako se sada osjeca Novak - rekao ie N adal, koji u svom 13. gren

posUedDjih 10 gOdlna
11>2002 Lejron Rozer ,II>- 2004 Rozer II>- 2005 Roier ,II>- 2006 Rozer II>- 2 0 07 Rozer II> 2008 Rafael II>- 20 09 Rozer 11>2010 Rafael 11>-2011 Novak

humlci' u

'II> 2003

Omiljeni lurnir
Pedesetu pobjed u u 51., posljednjem mecu, a 48. u ovo] godini (izgubio je samo od Roze ra Federera u pol ufinalu Rolan Gamsa), Dokovic ie osrvario neocekivano lako, za d va sa ta i 28 min uta igre,

Hjuit Federer Federer Federer Federer Federer Nadal Federer Nadal Dokovic

Sialislilia
flol«Jvl i: Usp~snost prvoll_ servisa 69/95 Asovl 7 Ovoslruka servls.greske-1 4~Poenl n:ij_iV1 servis 50)'69 I5 N'<!lrisiljene ~ske 1.2 21 Vineri 27 6/9 Poen na mreli i 19/26 3/6-- iBrejk-poeni 516 Nadal 46/B2 __ 5 ~

slem finalu nije uspio osvojiti II. naslcv,

£)okovic je 11 mec usao sa slabiiim medusobnim skor-

om (11-16) 11 posljednjih pet god ina, ali i sa sve celi ri pobjede u duelima odigranim 11 201l. Do desetcg gerna obcjica s 11 drzala s vo j servis kada je Nadal prokockao 30-0 i ornegucio Dokovicu da na prvu ser-lopru povede sa 1:0.

DDI-'. pr.pao D"··~ BraJan .. U , racl_ ~'.
Nakcn C,ebioje Petre Kvitove, koja je u finalu :zenskog singla .sa vladala Ruskinju Mariju Sarapovu, pcdiieljene su i titule u parovirna. Kod muskaraca, naslov SU osvojili prvi nosioci, arneriCki blizanci Bob i Majk Brajan (Mike Bryan) nakon sro $U sa 6:3,6:4, 7.6 savladali Roberta Lindsteda (Lindstedt) iz Svedske i HorijuTekaua iz Rumuniie, Zenski dubl pripao je Cehinji K yeti Peske i Slavenki Katarini Srebotnik. N jib su dv ij e dobile Sabi 0 u Lisicki iz Niemacke i SarnaIIIU Stosur (Samantha) iz Australije sa 6.3,6: 1.

Prva mec-Iopta
Sa d va od uzeta servisa, Srbin ie Iako osvoiio drugi ser da bi Nadal vee na pocetku rreceg nagovijestio povratak. Poveo ie sa 2:0 iskoristivsi prvu brejk-loptu, £)okovic je u prvom gem u cetvrtog seta iedva spasio servis, a cnda je oduzeo prorivnicki, Nadal se vratic.ali je kod 3:4 izgubio svoi servis, Dokovic je iskcristio prvu mec-lopru, .

- TeSko se ovo osiecanie mOle opisari rijecima, Osvojio sam omiljerii rurnir, koji sam prvi pUI u z.ivoru i gledao kada sam pccinjao igrari ten is. Sanjao sam 0 ovom rrcnutku, ova je najljeps]

\

/
Oakovic: Osvajia ,reci ve/iki flasiov mlkofl dva AlIs'raliafl Opena

PONEDJEUAK 4. 7. 2011

BHn
07.00 00 Ilro j ulro Pro~ram za djl'CU imlad. 09.10 BeHaTellelle 09.15 Sand oka n, animiraJI,a serija, 1/45 ..1. 09.45 BHTvljesli 10.00 DOD Haag ..Po"o"noislupanj. Ralka, M ladit a"prijenos 12.00 BHTvljesli 12.20 TVlibertV,L 12.50 lond on Li~e, mu,itki program 13.20 Sm. njigas!. emisija 0 saobracaju.r. 13.45 Relrovlzc r, muzi~ki' program 14.15 B Hlvi)esll 14.3 Go rko ·slalko, iorano senj., 134/229,r. 1 '5.0 0 Od Iloan, 5 +, edukativna sBrija PIOlI ram za dieDu imlade 15.05 Murnij.,-i,anlmiraMserija. 2171 1:5.30 tudesni s"ijel,obrazo\flliise~ia,35/52 15.4,5 Ne rna pro blerna 16.05 Sa malo novea u .. ,.sirana dokamsntama selija, 10/13 16.30 Go rko -slafkn, igrana serija, 135/229 17.00BH gaslrDkutak, k~linamki 07.00 Oobro j ulro. jutlmji progr,am 08.55 ~Jjesll 0.9.0. Beverly Hills, 0 igranaserlja, 11,Bpilfl1Ja D9.45 g.llja !njavanje Ratia Mladic., okrivici. prijenos 12.0.0 Dne"nikl 12.1'5 Vizaz. buducnosl, dom aca Igranaserija. 20,1 21 .eplzoda.r, 13.20 IzborMlssOiHza Miss Si Ilel a 2o.11,r. 15.0 0 ~ij"slj 16.00 ~illaMaria,. igrana senja, 155. eplzcda 11.00 F.de raGi.ja dan as 17.25 Elel, igrana serij<l. 125. epiluda/l2/ 17.50 Dne"n i I< 2, najava 18.20 Osmll.olanzlva, 08.10 BunnyMal~nev. crlanmlm 08.3 n Nebe,s~eples,aflee, crlanmlm 09.00 TDpShDP 09.15 SkrTve0 a kamera humoristicni program 09,35 Z"mljasnQ"a (12), nrrskaserija 11.15 GumU!;, nrrska tele"ovel~ 11.45 Lani na vre men 5k~ prognoza 11.55 OBN'I~lo, i~lomnativnl prll1l.am 12.10 Gumus(12), \urska telenov~la, nastlvak 13.DO Tnpshcp 13.15 DDlioavuk~va 116), nrrska kriminalistitk, senja 14.30 Slomljena srea 1121. tumk:aserija 1B.OO .Oeja na TalkShow, Tema. 'Proklel bioalk(lhDI!·. tllk,how 17.10 ZemljasnO"" (12), tu rska senla 1 a .45 Lanin. vre menska prognoza ta.so OBNlnlo, i~lomnatlvnlprogram 19.05 OBN.Sporl, SPOIlS~i pregl!d 19.15 L~nciipoklopGl, tlikshow 20.00 Slomlje "a srca (12), turskasenla 21.20 Doli na vukova 116). tumka.!krimt~'li,ticka serija 22.55 !Karnera (161, igranifilm 01.10 Zakonbrace,(161, kriminallsU~ka senla 02.0 o Doli D avukDva lI6), turska krim[naJisti6ka senja

TV AlFA
08,00 Novo jutamji pro~ram 10.00 OltrvO komjaca, crlani lilm 10,30 VII esti 10,35 Zene nalvlel, serija(r) 11.30 Vij!!ti 11.35 Hello Kltfy, c~anifllm 12.30 Vij estl 12.35 $todane,

PINKBH
07 ;00 ljub~"uzale~u, hrvals~ igrana serila oa.oo PolJelala, urska senja, r. 09,.00 Udrimu!ki, tllkShow. uiiYo 1D,00 Naslijodejedn. dama, serija,r 10 40 ~upi.~~., 11.00 z.abra~jen.ljubav, lel'enovela.r 12,.00 Inlo lOP, i~lo"progr<lm 12.•20 Cit~, zabavni program 13,00 8",epa'.,kviz 14.00 f nlo lnp, inl(l.progrnm 14,20 Qra"dHil~~i, muzlCki program 15,00 lola, lelenovela 15,45 Kup i.ba" emisija 15,50 lnlo lop, lntpmgram 16,00 More Ijutl.vi, telenovela 17.00 ZvmbaZumba, zabavni proqram 17,40' Kup I.bumisija 18,DO Celonalor, 20.00 Trilumiliubavl, serlja 21.00. N a, lij.d. jednedame, serija 22.0D G'an ~ n arod pita, muziCka emi:;ija 23.·30 0 ok nas sm rl nerastavi. 00,D5 City,

Mro,

H.,

emsta

°

zabavnl

dornaea igrana

show

17.30 ~elikaimenamaliM ek'ana. MI rjan a J a"Cit 17.45 Sveusvemu,dnevnimagazin 18.45 Mol ikuha rl, .nimirana 6~rija, 17/39 19.0 ODn evn Ik Kullura Spor:! ~,riieme Busi'ness News 20.00 EZel,igran. sa rija, 126/142 21.00 Sunca 0" S~l". Novel\lij"z~e, pMjenos 2.3.45 BHTvijesli 00.0.5 'BUI iness News, r. C 0.15 Kar. ~oz. Dull FI ~an ,.i~rsna serlja.4/5 01.0.5 Sve u svem u, dnBvni ma(]azin, r. 02.0 5P.reg Ied prug ramaza UIDra k

senja, 6.op;ZDda 18.50 Dno...n ik 2, najava 19.20 Harveytppn. Fin"n5ij5ke'n~VU5ti 19.~0 Dnevnik2 20.1U GSIMi.ml, Igranaserija,l.eplzoda 20.59 .OnevnTk, naja~a 21.00 LJub av Ikazna, igrana sertja, 71. epizoda 22.05 :On"vnik 3 ,Fin. 0 ,:ij "ke '" .vo,ti 22.35 Opsesij., .meriCki igr.ni film 115/ 00.25 Vixa za budu e oosl,
igran,.

epeoca 01.30 :Federaelj., dan.s,r, 01.550ne ...nTI3, r, 02 .25 'P,regle~ programa III utDr'ak

seriia, 20, i 21.

magazin(r) 13.10 Z.akml Ijub.vl, serija(rj 15.05 Sagao MeG rego rijevlma, senja 16 .00 Ukra~ e nl liv(lti. senJa,(r) 1115 z.ak~n ljuhavi, se~ja 18.40 On.vni. 19.10 Inlervlu dona 20.05 U kradenl iivoti, seli)a 21.15 The Gam!:!!. s.rija 2200 S.~ao MeG rego rljevima, serija 22.45 20.000 milia pod

mm

seliJa

merem,

film 00.00 Vijesti 00.30 Aslrolcgila

1aba,ni
L

pro~ram, 00,15 Urbana

legend~,mm

SATELITSKI PROGRAM
Euros ort
Srr>,kl isloenici 14.90 Mo,alk 15.1,0 Vij_.I; 1 '5.20 0"0 je SrbiJa 16.QO Vij.s~ 16.03 Gorki plodovl 17'.00 Onevnik 11.20 ,';Ia radlte, bre? 17.45 Beograd,ka hronike 1a.<!5 'Rao:grednica 19.00 Slag"lica 19.30 Dnevnik 20.05 Gorki pladovl 21.05 ""r""an 14.00 08.3-5 Fwcbal 08.45 Konjick. trke 09.15 Hokej no !ravi 10..15 Kanu, S.KUP Francuski3 11.15 Fwdbal. Meks,ko 12A5 Fudbal Prancueku

_

Euros ort 2
08,30 10.00 12.30 14.00 15,4S 16 .. 5 4 17.00 puobat, Bundesllga
Wolrs:nburg-

_S ortklub
Minh en

Njemaeka .
• Bajem

11.00

13.00 BicikIJzam. Irk" Km2 14.00 Biciklizam. l'k" Kroz
Francusku 17,45 FudbaJ. S.KUP (Zenel Njemacka - Brazil· No"""ka

noo

\lije.li 2J.050ko

srs

19.15 FudbaJ. Me~5iko 20.·4.5 Svi spor1Qlli 20.55 8", sponovl
21.00 2 t .30 21.35 21.50 Wwe 8"i sponovi Fudbal Fudbal.M.ksil<o

2'3,.35 MeVoporis

00.95 ;Dn""ni~

• Do rtm uno Fudbal. Mek5iko Fudbaj, Mek5iko Svi sporto'r/i Spidvej, Velika Naqrad a Poljska 18.00 Svi sportcet 18,30 Moun.!.i" ,bike 19.00 Mountain bike, MMa"Ka 19.30 Vij""ti 20.00 Hokej na travl. Amsterdam 2t.00 Fuobal, MelCliko 22,00 Fudbal. Me,~sik" :22.30 S'lJisoortovl 23.00 Austr.lij.ki fudb.J Leeerkuaen

Moun.t.in bike Fudbal Fudbal,Sund""I'ga Njematka - Baie,

Face Tho Pro 09.$0 Futmlt Pokei 10.30 Wlmbl ed,," Studio 1 t.00 Wlrnbl ed,," Pre-g)ed dana 12.00 U!ivo: A Basted 20.00 Grandi Slam Wim~ledon finale muskatd 23.00 FuliTiIi Poker 00.00 Grand Starn Wimbledon

07.00 08.00

TWS

wr

finale

rene

02.00

Gr.n d Slam Wimbledon

nnare

National
t 3.00 Plemenska
14.'00 odiseja DaJ\'IIinovo

G.

MTV Adria
15,40 16.20
17.0Q· When True

FOXlile
17

FOXCRIME
15'.30 ~mtnal"tit!<a istraga 16.15, Put oavele 11.00 OdSlr.1 17.45, Frlkovl 18.30 Br"j"'; 19. t' 5 I~~e:zl" 20.00 KnmlnalLstitJ<a i~t.raga 20.45 Put os""Ie 21.30 ~tiInica svjedoka 22.20 An~elin. oei 23.l0 ZloC:ina~i u.rnovi 23.55 Oekst.r 00.40 I~ee:zla 01.25 Brojevi 02.05 Tije_lokao dokaz 02.55 Zlocinat!<i umovi

Real Wo~d. Las Vegas
lJfB

I Wo:.

Izgublj eno pulovanje

1 S.OO Megatvo mrca t 5,00 Me-gatwlrnioe 17.00 MegatvD.rnice 18,00 Me-gatvolnioo 19,00 Megatvomioe 20.00 Tajn. podrucja 51 iznulra 21 ..QO I',zvaruemaljski svjelovi 22.00 IMriUivanie plane.!.
Zemlje

17.50' 3 From 1 18.00' Brand New 18.30 Ju keoo;< 19.00' E)(it Music
20.0C, Musil::: Vfd'so Pn3mil3re

15.55 0... Oraga 16.45 Hoop 1Fejl 17.35 Kako sam

upoznao

20.1 0 J,,"I See MN 21.00 Rock Chart 21.50 3 From 1

23,00

Tajn. podrucja 51 iznulra 00,,00 1'~vi3nz_emaljsk:i slJjel,ovi 01.00 IstriUivanje "Ianete ZIlmlie

22.00 Ihe Challenge 23.00 J.rs.y Shore 3 23.30 R.no 911
00.00 O"ma(:a Zadata ()1.00 3 From 1

18.00 1B.50 19.35 ,20.25 2'1.1:0 22.00 '22.55

25.20 CO.05 IJvodl u an;:.lamiju 00.50 Ze".ke pric. e t .40 U lica 'jeCMia 'D'2.30 Momci:sa Medisona

vasu majku UvM u anatamiju Ul,ca si"caIli" 0... O"g" Sap"t d uhova Or. Haus: Nina. ~Mi Kako sam upoznao vaSu majku Oa. Drnga

PONEDJEUAK 4. 7. 2011

SAPAT ZVIJEZDA
P.riprema; Hedija MEHMED.(C

~[IZZI",
bI:l:Ji1.liubav

Ljubav: Aka ste usamljeni,izadite, I tako Yam se p ruza prilika da upozn ate nove Iiude ,.srsmete nov u

RTRS
09.30 Bou pokrelu, 09,55 Nodi,
crtanasBlija crtana,Brija

HRT1
12,32 GOipod~rieatvogasrea, taerovela (115/142)' 13,19 OdLarkAlseadcCandlelorda 1, silija (6J1OIIR J* 14,10 Vije.stiuz hrv~tskiznakovnij 8· 14,19 Wijemesulra 14,.20 PuslolDvinauHrvatsko], 8iciklDmpo Din ci ma, dQ~umenlama senja(9124) (R) , 4 ,SO P.e~sjedni k FranjuTu«man• Stvar anje11 rval.ke drl:ave. Nelcanamzivijedinaivjecna H lVatslca, okumeotama selija d 1'131IHI t 5,3a Kulturna,basilna,Zagrebacke lonlane (AI 15,56 ZA.BA· 0 sa kun di,emisij, pod 9 po1<ml'ilBljstvom(R) 15 :59 Ali sa, sluMj $VOj6rce -teleS podpokrovileljslvom 16,50 Vlj esn 17".00 H rvalska.!ivo t7. 30 HAK· Prometinlo 17.·31 Svet. bilidellnl, TVs~rija (11/' aO)[R)' 18. i6 Onevnikpla.u!e,lllra ga upolQaje.ernlslla podpokrol'i· leljstvom 18,26 Ked Ane,emisijapod'pokrO'/i. teljstvom 18,40 Lj etna slag.Iiea l' 9,30 0 nevnl~ 1'9,56 Sperl 20,04 ZAM· 90sekuMl, emisijapM pokrm'leljstvom 20.10 TVBingo 20,35 0 d LarkA.i.'8, doCandlei nnla ' 1,seriia(7/10)* 21,30 UkrupnDm.pl,nu 22,50 0 QevQi~ 3 2315 Spert 23.lS Vrijeme 23,25 Vije.stlili~llure 23,35 PrDjekl'Mahler,dO~UI1l8ntar· naemlsijaako23" DO, DO Nilemi svledok12,mlnl·serija 01.40 Boslonsl'o ~ravo 4, seri],
19/20j(R), (12j(316j(R) , novela (1 0/240)' 16 ,46 Pr~dsl~vlj, mo vam.n, e mi5iia

HRT2
09,40 Obicnaklinka, serijllladjecu ('/52), 10,aS Alisa,"Iusajsvojesrce ·Ielenovela(9/240) (R)* , 0,50 Tvojasam sudbina, lelenovela(' 01/106)* 11,35 V~ronica M a IS, seriia(71221 12:20 $aulinski paievi"Grtanaserija
(5126)' 12,4Z zu lo~lju"ao,lab" ~eiezere (.R)* 13,07 JDhnn.yBravo, crtanasenla 13 ,3D Pllvac~1 ng"ZIalnI meamill
(R)'

Nova TV
06,45 Na! i"~jbclji danl, 07.,35 Neuslra~lvl Seoob~doo2/14 08,00 Bumba, crtana serijal11- 11v, so 08,50 P"hjed~ liubavi, ~erljaR 1 D,AO tuv~rprav~e, &erlja23/23 lUU Z~wijek susjedi, 12,300INma~alin R 13,.20 Pobjed~Ilubavl, selij, n·7!lJ150 15,20 Kadlistap,da, 1.6,20 Zau"ijeicSu'jedl', serlja6/160 17 on Vij.still"veTli 1125 Biieg, .erijaR10/70 1.8,20 INmagazln 19,15 Onevnik Nn.eTII 20,00 K~dlis;;. p a da, serljal5/1'74 2100 aij.g, serljall/70 22,05 Vecernjevijesti 22,25 Rome0 mOl~urnIlj ell, Igranifilm('2)' 00,35 Smilonosnl konl~Kt, PIIIJa~rlp~" Igranimm 02,05 Tudon, 03.00 Opasn~igra., serlja(12) 'W13 OJ50 EzuTV, (18)" 04,5U Medii,
iarll\show serija (12) '131' 9 sarlj' (t 2) '9/1 0 senjaR selijaH sBIija206!260

Posao: Tesko vam je, jer ste umorni od obaeeza. Ipak, s olak$anjem cete odahnuti. zadoyoljni eraoenrn. Zdravlje: Bar sa uveter odmarajte, Ljubav: Pokusavalepobjeci od emocija, problema iii nedou mica, N e lrailte tako [zlaz,. jer je to nemoguce. Posa 0: Ne m ozeta sa us red'otociti na rad, uzn em i· renje sa pri.V'atnag palja niste u stanju prevazici. Zdra.vlje: PoOjegnile depresiji.

!II~~

lID.a

I]sletenimsluh{]m W,UO 0 QevQi k1 12,30 Tamb~rjcale.t2011 "

10,10 Jagodicabobica, crtanasenja 11,00 Z,d ravlia i" liiek 11,30 Pregledzaoscbasa

,it<

Oeronje,

14,,35 Srbae·rltamcpeQ2011" reportaza 15,DO Vljestlsatumacemg"SIOV· J5,07 TilT, s~rija j 6,00 Can berea na Kozari, 16,24 IIIIi,stajsa ba"i~.lu&'eben' 16,,30 Srpska nan ~i 11 05 Crnaguia, humor!sUck\l seriia 17 ,40 Fa litni pansion, humoris@k\l s,rii~ 18,20 G astroQomad (teri~aki b•• f) 1a ,30 Bjekslvasa csl rva skurpic na, rijaliUsou 19,,05 Pri~evelerinara Bolel~, programza djecu 19,30 Onevnlk2 20,03 Sport 20,15 RobillHud1,seriia 21,10 P,esing, politickitck sou 2t~O 0 ok nas srn rt ne 23 00 23,35 00,05 01,50 serii~ 0 Qevnile 3 Tribunal f)'tlslerllepl2VOg SerlokaHolmsa, sBrijskilllm Ooknas
Sm rt De 'rasla~j

2, ia~ici!fSko veee, snimak

119/52)(R)'

Lj ubav: Partn ar se ne zadovoljava po Iovic nim rjesenjem, lstna, zaljubljenu, ali uz ssbe imate jaku lien est .. Posao: Zadovollnl sIB licnim dopmosorn, ali vas nerviraju pojedine Kolege Najvise, indolencijom prema radu Zdravlje: Veoma ste osjetljivi.

Jl1~mll

lIu:Jizr:ll ..

nOQiati~ reportaze

vied", repoltil1a' 13,51 Malalda Savoiska,mini"serija

11/2) IA)' 15,25 Allina Beltv3,.s€rija (6!24) , 1.G,05 KSa utem ag~zin (RI' 16,39 Miie 0 iamsviiel. N'alarT mes', u VukQ.aru (AI'

11.U6 BoslOQsko ravo 4, sertj3 p
[9/20)'

l7.54 Saplaf psima3 (a/21 aRI' 18,45 Kala Iiile u kuci,TVsflrfja
'9,25 CeccoBill,~ltmimm (R)' 19,41 Eri&ClapinnSpe,ijal (AI' 20,15 Glee,serlia ,a rnlade (20122)' 21,05 Mahler. SimlcnijatisuCe,pri· jenos' 22,40 Dr,House5,serlja(' 2) (6/24) (10/26)(AI'

Ljubav: Veoma bogat dan. Mnogi vas pokusavaju osvojiti, ali yam a j e zan im Ijiva sarno volje na as oba . -. ---Posao: Trazite osobu koja Yam maze ORi ravno· pravan pnslovni partner. Pritom, vrlo ste strogih kritsrija. Zdravlje: Nama raztooa za nervozu.

IIII~IIIIIII

tilizzl:i:l·

ras'tavij

23,25 Onevnlkplavule.Lara ga upDlnaie, emisijap!l!l pokml'l· leljstvom(R)' 23,35 Holivudska~krladra2,humoristio"asenj. (3114)' 00,02 A ,lro.I'I{II, S aptaGica duho\lT· ma 4, seriia(12) (7/23)' 00,44 Relro.ilor. Prijalelji9,humo· risticne~erije(1/24) (R)' 01,10 A elrovi'Ior.Ovaipcl mus kar· ea5, h u meri.tic~aserij. 01,·31 Aelrovizor,Pravligl~cl.seriia 19m)(R)" 02,12 Noenlglazbi nlprogram' 04,59 Notni glazheniprog,am,Jac· q u es Houde.,Lisinski2008.
(A)' 117/19) (R)'

(R)'

IB~DI Ljubav: Partner pokusava, na sve nacine, da vas oraspolozi, da vas ponevezavede, Kao da nisle hJaEZl~zainteresirani.
!o!

. Pos ae: Dosta vremena provod~e u radu, al i Krajnjim lsnodom nste zadovoljni. Nairne, leSRo 58 koncentri· rate. Zdravlje: Dsjecate 58 iscrpllsno.

seriia

J'

'05,35 Bracne vode, selija 15·'6/26 06,.25 INma~azi" A 06.45 Kraj pmgram"

Ljubav: Ne tros~e energiju na prolazne uzitke, koji sejsko zaboravljaju, PokuSajle S8 skrasiti uz altllDl~ voljenu osobu, Po S 30: P rate vas 0 dre den e neg alivnostl. Pavre· men 0 sle nemi nle resirani za p05ao iii nesklo ni kolega rna, Zdravlje: Dobro Ili yam dosla masaia.

JIl~m~ Ljuba.v:

IrtIllilmll
pr.~~

KISS
11';05 Aim 13,5Q Okolo fool'. zat>avna

i.I~Ll,"1
11.CO

11 ,0Q Ploma"; .Prcpusnica la !ivol r6porla1, 15,00 lrw;lveni forum ~lopl'Qa 16.3C Hranalvlno, emlsija 17,'0 J, srun t'lojasudbm,.
1750 ~!eri~~lk 1S,00 lId"niure, R'IrJ$l,

I3misija

12.00 Muzl(1:I pm.gram + Prom""i,. PlOIlran,. 13,00lgranllil'm

~~~:i~"::~a
V-'jBSli" informa~l'Di

program

Pokusa~e primirlti negativna osjecanja ko j a su vas u hvali la, Stalo~e norijBsite D roblem sa partn e ro m, • Posa 0: C uvajte se rasi pn ostt Po golovo ako je puvezana sa vasim nezadovoljstvom na privatnom planu. Zd'ravlje: Neophodan yam je dobar san, Ljuba.v: Bez oblira naljubavni stalus, jOs bolje se oSjecate u drustvu prijatelja, Mislile da vas veza g usi, • , Posao: Kada podvuCete crtu, moz.ete biti zadovalj· ni, Posebno, na jinansijskom planu. Nema razloga za origu, Zdtavlje: SasYim dobro,

15,0D
16.0 0 17.0

18,00 VTjeslinformaU'"i i

~r"llram, r, ° "'li~il~1O prOjlraIn i'reQ e<I "ldmico, inloimali'lnl

W,~~,m" ll,ota. 'Imhl
program

14,30 Vije!li 14.35 U .""",Iru, ~ok, 15,05 AUI" ,hop ma~azi',
inlormatiYfl(I-,l-abavnl

prng,am

1r!!:izlE!!i
15,35AijekeE""'pe, dok,
IUD 17_OD

19,DO ~",l'Dik KISS 19,00 On',rIl'. HRT1 20,00 Pressi"" talk show 2' .'00 J, srun I>ojasudbi",,, senia 2' ,35 LHesll'l. TV
n .15 On"nik KISS

19,00 Sl'jll110 i,Un'. ffillgijsl:i 20.00 ri~':lu".

15.3; ~W'~~~.rnpe, d"K 16"00 R~~:;e «3 <emlje

'mislj' 0 umjctn"stiIkutrumim zblvanflma 21.00 NaSIIazgo,on, nl'rI'ju ' ~ n.DD ~:"~1~1~trm'ul'D'
e:misija 23.00 Program <a dljBSP"'"

16,30 Majstorkuhlnl, 1~.UO '8,25 , g,OO 20.00 20,20
20,5D O.hOVnl ..

~~~6:!e SHemlje miri!
ijOl1

J,I.n lopaW 15.30 Naid'lel, ll~nl
mira;

Pte~l\(~ulemo 17.1 PI'S~ploSi, '",ii<! 0
0 nam, O"""nl~ 1

prngram 17,10 LoaPark", 5'rija 175; OuhO\ll1I l'iersl:l svllei.

ii'''""

~

12,05 film

lt~~K¢:r' ~r
1:;,00

13,30 Glas'namda se<ija 5e"l~ 15,:30 le1l,"d. bh, sporla 16.00 Ifrerai~1
17,00 p,m dlm''''ij',lursk, 18, 00 ~~~e.dne'"It' S,i

~

lUS 19,00 DnlM1lk 1

g~~::

~on le'~~IH, ,doma"

tjubav: Ui:iva~e tlZ voljenu osobu, Ako ste slobod· Hi, doM tete novu priliku za lijepu, stabilnu yew, Posao: Svoju energiju najvise trustte u iznalaienju nacina da promijenite posao iii da unaprijedile postojecL Zdravlje: Radlte na jatanjuimuniteta,

~!iI.

~

Kull, lalli, kull\lra 21.30 O.""nll( 2 2UD PleSl, pl~, Igrana ,2-40 SVecl'grelnicl, I
,.,Mj,

vor. Aejm",d.,

.:hll

dolalmenlami,.,rijal

i

lm~~='
,g,25 TriumpIJ 19.3:; frame 20,OD llan'. serlill 21,00 CudoZIvoia, 21.30 Wele g"m, 22.00 Obj,1:I1v II ,2.35 Jaamt-oil S1Jdbil1~.
serij~

1~:~~g::%l~"m' 20,00 Vii"li Ie
HEMA
09,00

10.00 Pregle<l ,e<lmic.,

II

.rnl" Tv Hema

19.00 Dne .. " 19.80 Bingo Show TVlK

17.00 SIlMS", prnClim 18.50 [kologl" lId",

"'0' r,

Ljubav: Partnera vi.dite na jedan nov nacin, Ova spoznaja mijenja va~ ad nos, u yew unosite vise topline. Posao; Ako 58 bavHe javnim poslom, jos vise Sle izioze ni pog led ima i sud u jav no sti. Pazile sta govorite i radite, Zdravlje: Ne preljerujte u jelu. Ljubav:. Put do prave Ijubavi nije brz, ni lak, Uskoro . ~ete viejeti koliKo S8 Isplatilo va~e strpl)enje I poslojanost . Posao: NajbolJe Ie da se mala pritalile, dlZJte po strani. Uz uhodane, provjerene poslove, saceka~e bolje dane, Zdra.vlje: Izbjegava~e tesku hlanu,

J1\t@m:,

1Er£b111 .-;mlllll!'

iliDtI;z:.

Dncvni avaz
Pno ,~

[bps:: ........<l.f .... ,T'ilol. :1lId..1nob1li In'VE>'II,~ a.o...lInl

...:n
0,

1bA~"*' ~'_,ra~

.J<NJ. <do

"

~

~.
O"W

BnlIftr

lhlao.,.c

._1RwroII.
'-'_~

" 0«0-.... .. , Ioo&n CIIII UO!ll. ~ OVO'il. .. UII_ ~ lIoI/&!Ata...,c.~

_.11_.0' ~~
1"!r.1I. " ......

.....

--~
281

o~~,.. u t.o.tI!.l'IcrMtrJ-, ,_ c- ~ • ;JIrlI'" 1Iri.w;e !«>1 0IIt {!I,I.-,
.",

... 0

lUfRI",-1irno Ie j, <Ill ~1 391 r 00XMl"I_ <!81 llII. ~

:av.~

·'OtUdl1s-.->~~'611

m

lSI 311

TAJPEJ • [edan grad na Taivanu proglasio je juccr Dan Lejdi Gage u cast prve posjete pop dive otoku, Eksce n rri en a p j eva cica, koja se poja vila u crveni m pantalonama i haljini i sa crno-bijelorn perikom, prirnila je kljuc grada Taicunga, koj i jo] ie urueio gradonacelnik na ceremcniji pred nekoliko srotina ushicenih fanova,

Kandidatkinje za "'Miss Pole Dance Colombia 2011" prezentrale svoie urmiece

Za ovu dlscipllnu potrebne su sve karakteristikekao i za svaki drugi sport
MEDELIN . Pies aka sipke, koji se
n ekada vezi vao za nocne kl u bove i striptizete, danas je postao prava "sportska disciplina", za koju su potrebne sve karak reristike kao i 703 b i10koji drugi sport, ali idebar izgled, Sve to su dernonstrirale takmiearke koj e su se kandidirale 703 ritulu "Miss Pole Dance Colombia 2011". Kandidatkinie Z3 ovu tirulu

WEPO ICERAILE .U A nA SIP
jueef su u kolumbijskom gradu Medelinu pre-zen tirale svoja gipka tijela. Latino Iiepctice radile su, kako [avljaiu mediji, cuda na sipki.ornotavajuci seoko nje kaodasu od guo me. Kandidatkinje su osravile bez daha clanove ziriia i gledaoce na ovom rakmicenju. Ovakva takrnicenja odrzavaiu sci u drugim zem ljarna, SOFIJA· Medvjed tezak 150 kilograma, koji je pob jegao iz zoo10~kog vrta, usrrijeljen je nakon ilto supropale sve rnogucnosti da bude uhvacen ziv_ Kako ie navedena, medvjed se nakon bjega iz __ ..------------..

v

v

DelQudemauliriJl) glasine

MedUjed se SMriUaO u parMU Musllman- SemOlili .za Milu
svog stanista u ZOO VHU krio u jednom parku, koii dnevno posjeri vise od I.SOO Ijudi pa je postoiala opasnost da nekoga napadne, Odbjeglog medvjedatra~-Ue ....... .------, ekipe policiie, su gra oieo e polici j e i va rrogasaca, a kada s u ga pronasli, propali s u svi p lanov i hvaraniazivotinje, Poslije IS sali pracenja medvieda i neuspiesnih pokusaia da bude uhvacen i vracen u zooloski vrr, odIueeno je da zivoti· nja bude upucana, jer je postala veornaagresivna i prijetnja po zivore Ijudi.

raniena.

ZENEVA • Francuski glurnac Alen Delon porvrdio je da je najmanje jedan pucanj ispalien u njegovorn stanu u Zenevi, ali je demanrirao da je njegov sin povukao 0 barae. Svicarski mediji saopcili su u petak da je na za ba vi koj u je Delonov 17·godiSnji sin grgaui· zirao u ocevom stanu u Zenevi, ispaljeno nekoliko pucnjevai da je tom prilikorn jedna djevojka

Dalonou sin nua raDiO dleuoJMu

Ugrizla zeta
(,""AfP)

Iskosa

SOFIJA • Bugarski muslirnani mol ilisu se j ucer, prema rradi cionalnom obicaiu, za kisu, a kolektivnoi molirvi u iuznorn bugarsko m gra d u Asenovgrad u p risusrvovalo je vise 0 d 10.000 viernika, Bugarski muslirnani ova] tradido naln i pram ik ob iIi cia vaj u

svake prve nedjelje u julu i mole se za kisu bez obzira na to je li vrijerrie tada kisovito ilisusno .. Za priprernanie 50 kazana hrane uporrijebljeno je deset kra va i I 5 ovaca, a sponzor i su osigurali i 3.000 vekni hljeba, preni j ele su ligen di e.

SPLIT· Policiia ie zbog tucniave izmedu punice i njenog zeta mora1a intervenira u u sp Iitsko j ulici Kralja Zvonimira, pise "Slobcdna Dalrnacija" .Iasna O. i Slobcdan D. pcsvadali su se,. a verbalni okrsai prervorio se i u fizicki, i to sve zato SIO se ne mogu dogovoriti 0 prodaji srana u kojern rrenutno zive. Zet je punici slornio podlakticu, a ona je n j ega ugrizla, na kon cega su Q boj e za vrsili u bolnici,

Citajte sutra u prilogu Automarket
• Vozili smo-Citroen • Tehnologiia: • Predstavljamo: • Historija: C41,6Hdi

I.Bson DO 0

Toyota orvara prozor u svijet Nova Hyundai Elantra uskoro u BiR

F ISKALIZAC IJA
Sve na jednam.nJeslu

Porsche 904,gotovonepoznattr.hc

• Savjeti: Pravila prevoza prtljage nakrovu

033 546 680
absoft@absofl.ba