Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 1. 7. 2011.

Godina LXVIII • Broj 23.177

Penzioneri Federacije nemaju razloga za brigu

Za povratnike iz RS-a 316.000 KM mjese~no
2. strana

Ambasador Patrick Moon posjetio Okruglu kod Vi{egrada

DANAS PRILOG

Povratnici dobili
7. strana

ku}e i plastenike
Izvr{ni odbor KO SDA Sarajevo

[ETA IDE, O OSTALOM SE RASPRAVLJA

3. strana

U @I@I
Da li je izmjenama Zakona ugro`ena stabilnost Zavoda PIO

2
Zasjedala Narodna skup{tina RS-a

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

PDP za ni`u stopu PDV-a

Za povratnike iz
RS-a 316.000 KM

Poslanici PDP-a predla`u uvo|enje stope od pet posto na p{eni~no bra{no tip-500 i tip-800, hljeb, mlijeko, jestiva ulja, biljne masti, lijekove i ortopedska pomagala
Narodna skup{tina Republike Srpske, na inicijativu Kluba poslanika Partije demokratskog progresa, razmatrala je ju~er prijedlog preporuke o potrebidono{enjaizmjena i dopunaZakona o porezu na dodatnu vrijednost, kojim bi bila uvedena stopa PDV-a od pet posto na osnovne `ivotne namirnice. Premaprijedlogu, stopa PDVa od pet posto bila bi uvedena na p{eni~nobra{no tip-500 i tip800, hljeb dobijen od svih vrsta bra{na, mlijeko, jestiva ulja, biljne masti, lijekove i ortopedska pomagala Ova stopa PDV-a bila bi uvedena i na hranu za bebe i bebi-opremu, vje{ta~ka |ubriva, za{titna sredstva u poljoprivredi, sjeme i sadni materijal. Za ostala dobra i usluge primjenjivala bi se dosada{nja stopa PDV-a od 17 posto.

mjese~no
Radi se o provo|enju presuda Evropskog suda za ljudska prava donesenih nakon {to FBiH nije provela odluke doma}ih pravosudnih instanci Po podacima iz 2009, ovo pravo }e ostvariti oko 3.670 penzionera

Branislav Borenovi}: Sve lo{e treba mijenjati

Krnji}: Sve manje onih na koje se odnose predlo`ene izmjene Zakona

TEGELTIJA SE POZIVA NA BiH Ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija, komentari{u}i prijedlog oko izmjena stopa PDV-a, podsjetio je narodne poslanike da se sve odluke o PDV-u donose na nivou BiH
usvojen Zakon o PDV-u na dr`avnom nivou. Poslanik SNSD-a u Narodnoj skup{tini RS-a Sr|an Mazalica rekao je da, prema mi{ljenjima stru~njaka, diferencirana stopa PDV-a pove}ava tro{kove administracije i provo|enja zakona. lo{e treba mijenjati, pa i sada{nju stopu PDV-a, kako bi se olak{ao `ivot gra|anima. “Treba i}i u izmjene i dopune Zakona o porezu na dodatnu vrijednost. Na bazi ove preporuke treba se vidjeti {ta je mogu}e uraditi i na koji na~in uvesti smanjenu stopu PDV-a” rekao je Borenovi}. , Za uvo|enje diferencirane stope PDV-a, podsjetio je, zala`e se i Savez sindikata RS-a, a premijer RS-a svojevremeno je obe}ao da }e entitetska Vla da ra zmo tri ti ovu mo gu}nost kako bi je predstavnici tog entiteta mogli uputiti prema Vije}u ministara BiH.
G. KATANA

Isplata razlike u visini penzije za prijeratne penzionere, danas povratnike iz Republike Srpske u Federaciju BiH,ne bi trebalazna~ajnoopteretiti kasu federalnog Zavoda PIO niti uticati na dostignuti nivo oko 360.000 penzija koje se ispla}uju u ovom dijelu BiH. Tvrdi to direktor Zavoda PIOFBiH Zijad Krnji}, nakon odluke Vlade FBiH o utvr|ivanju prijedloga izmjena i dopuna Zakona o PIOFBiH kojim bi se trebalo regulirati pitanje na koje je prvi put ukazano prije skoro ~etiri godine u jednoj od odluka Vije}a za ljudskaprava pri Ustavnom sudu BiH.

Tu`be
Izmjenama koje je po hitnom postupku uputila u parlamentarnu proceduru, Vlada predla`e da se razlika u visini penzija za povratnike iz RS-a u FBiH, a koji su ostvarili penzije u Dru{tvenom fondu PIOBiHSarajevo do 30. aprila1992. godine i ~ija isplata je vr{ena na teritoriji dana{nje Federacije BiH, ispla}uje iz sredstava federalnog Zavoda. Zakon o PIOFBiH je izmijenjen, kako je kazano u obrazlo`enju, na osnovu usagla{enog stava sa Uredom agenta Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu. Na ovaj na~in zapravo se provodi mjera koju je izdao ovaj evropski sud u povodu tu`bi penzionera koji su ve} imali presude Vije}a za ljudska prava pri Ustavnom sudu BiH, a koje FBiH u proteklom periodu nije provela. Krnji} ka`e da je jedan poku{aj izmjene tog zakona bio u 2009. godini i nije uspio. Nakon toga, penzioneri, koji su imali odluke Vije}a pri Ustavnom sudu BiH, obratili su se Evropskom sudu za ljudska prava koji je samopotvrdioodlukedoma}e pravosudne instance. - To je sad provedba presude u slu~aju [akirovi} - Pa{ali} pred Evropskim sudom za ljudska prava.

RAZLIKE U PENZIJAMA Radi se o nadokna|ivanju razlike u penziji koju ostvaruju u RS-u do iznosa te penzije koju bi ostvarivali u FBiH. Zavod PIOFBiH }e namirivati tu razliku od stupanja izmjena Zakona o PIO na snagu, koji sad prvo mora pro}i parlamentarnu proceduru, navodi Krnji}
Radi se o nadokna|ivanju razlike u penziji koju ostvaruju u RS-u do iznosa te penzije koju bi ostvarivali u FBiH. Zavod PIOFBiH }e namirivati tu razliku od stupanja izmjena Zakona o PIO na snagu, koji sad prvo mora pro}i parlamentarnu proceduru, navodi Krnji}.

Dr`avni nivo
Ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija, komentari{u}i prijedlog oko izmjena stopa PDV-a, podsjetio je narodne poslanike da se sve odluke o PDV-u donose na nivou BiH. “Stopa PDV-a od 17 posto je jedna od najvi{ih u Evropi, a stopa od pet posto je jedna od najni`ih. Vlada RS-a u dogovoru sa socijalnim partnerima radi sve {to je potrebno da se obezbijedi smanjenje stope PDV-a, ali }e se te{ko posti}i dogovor o tom pitanju na nivou BiH” rekao je Tegeltija. , On je napomenuo da je bila gre{ka {to je svojevremeno

Zahtjev Sindikata
“Uvo|enje diferencirane stope PDV-a nije jednostavna odluka. Ovo {to se predla`e nema ama ba{ nikakvu svrhu i zato bi PDP trebalo da povu~e navedeni prijedlog“, istakao je Mazalica. Poslanik PDP-a Branislav Borenovi} naglasio je da sve {to je

Procjene
Federalni Zavod ima procjene prema kojima iznos potreban za isplatu razlike u penzijama ne}e opteretiti njegove finansije. Radi se, istina, o procjenama iz 2009. godine, kad je bio prvi poku{aj izmjene Zakonakako bi se provelaodlukaVije}a Ustavnog suda BiH. - Tad je bila procjena da se radi o 3.670 penzionera povratnika u FBiH iz RS-a, a za namirenje razlika njihovih penzija trebalo je oko 316.000 KM mjese~no. Sad je taj broj zna~ajno manji, s obzirom na to da su to prijeratni penzioneri, tako da sredstvakoja}emomjese~noizdvajati ne predstavljajuoptere}enje za kasuZavoda, kazao je Krnji}. On je naglasio kako su izmjenama Zakona obuhva}ene i porodi~ne penzije, s obzirom na to da se redovnenaslje|uju nakon smrti nosioca penzije.
S. [EHER^EHAJI]

V I J E S T I

Zahtjev Kluba Hrvata Inzku

Ispravite Va{u i gre{ke prethodnika
Klub hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH uputio je pismo visokom predstavniku u BiH Valentinu Inzku. “Osje}amo du`nost i obvezu obratiti Vam se kao najodgovornijoj osobi za mir i stabilnost u BiH, te od Vas zatra`iti da ispravite nepravde koje su nam kao narodu nanijeli Va{i prethodnici, gospoda Wolfgang Petritsch i Peddy Ashdown, izvr{iv{i dekonstituiranje hrvatskog naroda u FBiH i oduzeli mu ravnopravnost te Federaciju doveli u stanje permanentne krize i zao{travanja odnosa izme|u Bo{njaka i Hrvata. Pozdravljaju}i Va{e izjave da je neophodno popraviti ustavnu poziciju hrvatskog naroda u BiH, od Vas tra`imo da u Ustav FBiH vratite odredbe o kandidiranju i izboru predsjednika i dopredsjednika FBiH te sastav i na~in odlu~ivanja u Vladi FBiH kakve su bile do ustavnih amandmana koje je proglasio Wolfgang Petritsch i ukinete Va{ nalog o suspenziji odluka CIK-a. Uvjereni smo da bi takva

Va{a odluka bila najve}i doprinos gradnji stabilne, prosperitetne FBiH jednakopravnih naroda“ isti~e se, pored ostalog, , u pismu. “Po{tovani gospodine Inzko, kao legitimni predstavnici hrvatskog naroda u FBiH koji imaju izborni i ustavni legitimitet, mi, Klub Hrvata u Domu naroda Parlamenta FBiH, vjeruju}i u vladavinu zakona, zala`u}i se za potpunu ravnopravnost svih naroda u FBiH, o~ekujemo kako }ete razmotriti na{e pismo i po njemu {to `urnije postupiti. U suprotnom, u nadi da ste ipak svjesni posljedica svojih odluka, upozoravamo Vas kako }e FBiH postati mjesto sve ve}eg nepovjerenja, neslaganja i krize“, zaklju~uje se u pismu Kluba.

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U @I@I

3

Maratonska sjednica Izvr{nog odbora KO SDA Sarajevo

[eta ide, o ostalom se

raspravlja
U srijedu GO SDA i Predsjedni{tvo odlu~uju o tome ho}e li smijeniti samo [etu ili uvesti povjerenstvo u KO SDA Konakovi}: KO SDA radi dobro Ajnad`i}: [eta, ili radi ili se skloni
Maratonska sjednica Izvr{nog odbora SDA Sarajevo - IO KO SDA (po~ela u srijedu u 19 sati, zavr{ila u ~etvrtak u pola dva ujutro) porodila je zaklju~akkojim se dajepodr{kaAbdulharisu[eti, predsjedniku KO SDA, da u narednih deset danapo~nedijalog sa Sulejmanom Tihi}em, predsjednikom SDA, o svim otvorenim pitanjima. Ovakav bi zaklju~ak bio jednoglasnousvojen da AlijaBudnjo, ~lan IO KO SDA, nijeostaosuzdr`an pri glasanju. Zaklju~ak je, rezonuje Budnjo, vi{ak, jer “statut SDA obavezuje i [etu i Tihi}a na svakodnevnu komunikaciju“ Ned`ad Ajnad`i}, . dopredsjednik KO SDA, veli kako [eti zapravo nije data nikakva podr{ka, no mu je nalo`eno da ostvari kontakt s Tihi}em. nego i svih organa KO SDA), a druga u obzir uzima samo smjenu predsjednika [ete. Glede zaklju~ka IO KO SDA, otvorena pitanja o kojima bi [eta i Tihi} trebalo da razgovaraju su, me|u ostalima, i kadrovska politika, institucionalno i svaka druga vrsta djelovanja u ovoj stranci. No, vratimo se sadr`aju sedmosatnog sastanka IO KO SDA na kojem nije manjkalo kako te{kih rije~i, tako ni optu`bi. Jedan od u~eAjnad`i} i Safet Ke{o, dopredsjednici KO SDA, Alija Budnjo... - Poenta sukoba je u tome da centrala ni dva posto ne ferma KO SDA, a mi joj donosimo glasove. I na ra~un tih glasova centrala, mimo KO SDA, dijeli funkcije. Recimo, centrala za Dom naroda nije kandidovala Amora Ma{ovi}a koji je osvojio 15.000 glasova, ali jeste Amira Zuki}a koji je dobio oko tri hiljade glasova - veli na{ neimenovani sugovornik, ina~e `esDino Konakovi} Ned`ad Ajnad`i}

Sve po spisku
Sjednici IO KO SDA Sarajevo nisu mogli prisustvovati neki od ~lanova Glavnog odbora SDA. Asima Sarajli}a su, kako ka`e, na ulazu vrata koja su bila zaklju~ana, do~ekali momci kojima se morao predstaviti imenom i funkcijom. “Kad su moje ime na{li na nekom spisku, pustili su me na sastanak“, jada se Sarajli}. Opet, Hajriz Be}irovi} i Mirsad Sipovi}, ~lanovi GO SDA, nisu bili na spisku, i za njih su vrata ostala zaklju~ana. Obezbje|enje ih nije pustilo. snika, uvjetuju}i razgovor anonimno{}u, obja{njava kako je KO SDA podijeljen na dvije frakcije. Onu {to dr`i [etinu stranu, i onu koja {uruje s “centralom” SDA a protiv [ete. [etini su navodno skoro svi poslanici SDA u Skup{tini Kantona Sarajevo (Dino Konakovi}, Kemo Ademovi}...), a “centralini“ Amir Zuki}, generalni sekretar SDA, Asim Sarajli}, Ned`ad toki zagovornik politike predsjednika [ete. Osnovne zamjerke koje imaju na ra~un predsjednika [ete, dva dopredsjednika KO SDA, Ajnad`i} i Ke{o, napisali su u svom pismu adresiranom na [etu. - [eta rijetko saziva sjednice KO SDA, ali su zato ~e{}e sjednice neformalnih grupa koje je [eta organizuje. Nije ura|ena analiza

Za i protiv [ete
^ini se, va`nija od ovog zaklju~ka IO KO SDA je ~injenica da }e, kako nam je rekao Asim Sarajli}, zamjenik predsjednika SDA BiH, u utorak ili srijedu~lanoviGlavnog odbora SDA, Predsjedni{tva SDA, zajedno s organima KO SDA Sarajevo, imati sastanak na kojem}e razmatratidvijeopcijekojima bi mo`da mogli rije{iti krize u KO SDA Sarajevo. Prva je opcija uvo|enje povjerenstva u KO SDA ({to bi zna~ilo ne samo smjenu predsjednika [ete

izbornih rezultata, nije podnesen i usvojen finansijski izvje{taj izborne kampanje. [eta nije ili je sa zaka{njenjem ratifikovao kadrovske i politi~ke odluke SDA. Recimo, nije na vrijeme dostavio prijedlog kandidata za ministre u Vladi KS-a pa je to predsjednik Tihi} sam morao da uradi. Uvijek se [eta izmakne kad treba donijeti krupnu odluku. Uostalom, bio je u prilici dati svoj sud o koaliciji sa SDP BiH i ne mo`e je sada, postfestum, ru{iti. A na sjednici IO KO SDA dovodio se u pitanje i legitimitet koalicije sa SDP BiH. Moja poruka za [etu je: ili po~ni da radi{, ili se skloni - jasan je Ajnad`i}.

Akcija i reakcija
[eta, kako saznajemo, nije ba{ puno govorio. Nezvani~no, tvrdio je kako nema sukoba izme|u njega i Tihi}a, ali ima sukoba izme|u KO SDA Sarajevo i onih koji u ime Tihi}a rade stvari izvan sistema... Spominjao je kako mu ni na kraj pameti nije da ru{i niti koaliciju sa SDP BiH, niti vlast, ali je ru`io ministre, te skrenuo pa`nju na malo izvr{enje bud`eta Kantona Sarajevo. A spominjao je i borbu sarajev-

ske organizacije za svoje kadrove. - Kriva je teza o neradu Izvr{nog odbora KO SDA Sarajevo i uvo|enjupovjereni{tva. Analizarada KO SDA }e re}i da je on vi{e negodobroradio. SDA u Sarajevu ima {est na~elnika, {est ministara u Vladi KS-a. Sve naloge iz centrale SDA smo sproveli. Istina, bilo je poku{aja telefoniranja, preno{enja ne~ijih `elja i to je problem - ka`e Konakovi}. Opet, Budnjo ukazuje na lo{e izborne rezultate, kako je SDA izgubila vlast u Gradu i ima sve manje poslani~kih mjesta u kantonu i op}inama. A kad tim lo{e igra, kriv je selektor i igra~i, pa ih valja mijenjati, misli Budnjo. Helem, pri~a o uvo|enju povjerenstva u KO SDA vrlo je aktuelna. Povjerenik centrale bi mogao da bude Denis Zvizdi} {to on, prema na{im saznanjima, nije voljan biti, potom Ned`ad Ajnad`i} koji bi to “nerado prihvatio, ali ako partija ka`e...“ I Asim Sarajli} je na dispo. ziciji. No, kako je to na maratonskom sastanku IO KO SDA Sarajevo rekao jedan od u~esnika, akcija centralepodrazumijeva i reakciju!?
A. BE^IROVI]

Sven Alkalaj

Denis Be}irovi}

Nik{i} - Har~enko

Ljubi} - Tatham

Posve}enost BiH EU i NATO-u
Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj u~estvovao je na sastanku Partnerske komisije Ameri~ko-jadranske povelje (A5) koji je odr`an u Budvi. Alkalaj je istakao posve}enost BiH evropskim i evroatlantskim integracijama te upoznao u~esnike sastanka o aktivnostima koje su u proteklom periodu vo|ene radi ispunjavanja uvjeta iz Tallina i aktivnostima NATO-ovog koordinacionog tima Vije}a ministara BiH u proteklih {est mjeseci, a ~iji je izuzetan rad pozdravljen i u sjedi{tu NATO-a u Bruxellesu. Posebnu pa`nju posvetio je u~e{}u BiH u mirovnim operacijama u Afganistanu.

Poziv Slavici \uki} - Dejanovi}
Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta BiH DenisBe}irovi}uputio je pismo predsjednici NS-a Srbije Slavici \uki} - Dejanovi} u kojem je, i formalno, obnovio poziv za posjetu Parlamentu BiH. Podsje}a da je 24. februara2009. delegacijaParlamenta BiH imala razgovore u NS-u Srbije, te da je tada dogovoreno da se organizira uzvratna posjeta Parlamentu BiH u glavnom gradu Sarajevu. “S nelagodom konstatiram da u proteklih28 mjesecinistena{limogu}nost da posjetiteParlament BiH, iako ste u vi{enavrataposjetilisamoskup{tinujednog od entiteta BiH” ka`e Be}irovi}. ,

Stvoriti povoljno BiH treba {iroku poslovno okru`enje koaliciju
InteresFBiH je da otvorivratavelikimsvjetskim kompanijama, me|u njima i ruskim, kazao je premijer FBiH Nermin Nik{i} ambasadoru Ruske Federacije u BiH AleksandruBocanuHar~enkutokomju~era{njegsusreta. Ruski ambasador je kazao da njegova zemljaposve}ujevelikupa`njubilateralnim odnosima s BiH, kao i FBiH, ali i konstatirao nezadovoljstvorazinomekonomskihodnosa. Ruske kompanije ne tra`e nikakve posebne povlastice za poslovanje u na{oj zemlji, ve} samo povoljno okru`enje koje postoji u svim naprednim tr`i{nim ekonomijama, kazano je tokom razgovora. Predsjednik HDZ-a 1990 i zamjenik predsjednika Zastupni~koga doma Skup{tine BiH Bo`o Ljubi} primio je u opro{tajnu posjetuveleposlanikaVelikeBritanijeMichaela Tathama. Ljubi} je naglasio da je nu`no u}i u iskren dijalog i do}i do parlamentarne ve}inekako bi se na razini BiH formiralavlast koju }e ~initi legitimni predstavnici tri konstitutivnanaroda, odnosno{irokakoalicijakoja}e donijetiubrzani put BiH ka EU i provestiustavnureformukoja je nu`na za politi~ku stabilnostzemlje. Tathamje istakao da bi dobicikoje bi BiH donijelo~lanstvo u EUbilidaleko iznad `rtve kompromisa.

4

DOGA\AJI

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Inicijativa 10 kantonalnih i federalnog MUP-a

IZJAVA DANA
Bosna i Hercegovina u ekonomskom i politi~kom smislu ne zaostaje za zemljama Zapadnog Balkana

Usagla{avanje zakona o unutra{njim poslovima
Neboj{a sjedni{tva BiH novi}, Radma predsjedavaju}i Pred
Deset kantona - deset zakona o unutra{njim poslovima Ministri negiraju da se `ele mije{ati u poslove policijskih komesara
Kantonalni ministri unutra{njih poslova i ministar unutra{njih poslova FBiH Predrag Kurte{definisali su ju~er, tokom sastanka na Bjela{nici, inicijativu za harmonizacijukantonalnih zakona o unutra{njim poslovima. Bio je to prvi zajedni~ki sastanak kantonalnih ministara unutra{njih poslova i policijskih komesara sa federalnim ministrom u posljednjih deset godina. ko bi se izbjegle ovakve suvi{nosti, mi smo odlu~ili, na inicijativu kantonalnih ministara, da se pristupi usagla{avanju svih kantonalnih zakona o unutra{njim poslovima, objasnio je Kurte{. On je naveo da je cilj tih aktivnostija~anjepolicijskestrukture na podru~ju cijele FBiH, odnosno efikasnije ~uvanje li~ne i imovinske sigurnosti gra|ana, te borba protiv svih oblikakriminala, posebnoonog s predznakom organizovani. - Ovo nije atak na policijske komesare. Njihov se integritet ne smije ugroziti, oni }e imati operativnu samostalnost i niko se u njihov rad ne}e mije{ati. Ali, moraju se znati rezultati njihovog rada, naglasio je Kurte{, negiraju}i da ima zamjerke na njihov rad sa usagla{avanjem zakona o unutra{njim poslovima. Sastanku je prisustvovao i Ivica Jur~i}, predsjedavaju}i Komisije za sigurnost Parlamenta FBiH. - Podsje}amda smo nedavno donijeli deklaraciju kojom smo jasno iskazali smjer Federacije, a to su NATO i EU. Svjesni smo da trenutnonemaboljealternaFoto: Didier TORCHE

DOBAR

LO[

ZAO

GOLI] I LU^I]
Senat Univerziteta u Sarajevu, na prijedlog Eti~kog komiteta, suspendovao je profesore Pravnog fakulteta Bajru Goli}a i Zdravka Lu~i}a zbog u~e{}a u seks-aferi. Istovremeno, jedan od sudionika Sanjin Omanovi} je suspendovan sa nastave na dvije godine, dok je biv{em dekanu Fuadu Saltagi izre~en samo pisani ukor, jer nije u~inio ni{ta da sankcioni{e aktere afere.

tive {to se ti~e vladavine prava i vojnog saveza i daj Bo`e da mi na taj nivo {to prije do|emo. Ako to neko smatra atakom, on grije{i, istakao je Jur~i}. Prijedlog novog zakona o unutra{njim poslovima ju~er je i zvani~no predstavljen policijskim komesarima, rekao je ministar MUP-a Tuzlanskog kantona Bego Guti}.

Razli~ite reakcije
Prema njegovim rije~ima, policijski komesari su na inicijativu i prijedlog novog zakona reagovali razli~ito. - Bile su razli~ite reakcije, od podr{ke do suprotstavljenih stavova, kazao je Guti}. O~ekuje se da sa usagla{avanjem zakona o unutra{njim poslova prvi krene Sarajevski kanton, a potom i Unsko-sanski i Zeni~ki kanton, koji u planu rada za ovu godinu imaju dono{enje zakona o unutra{njim poslovima. Na pi ta nje no vi na ra da objasni konkretne izmjene koje }e biti predlo`ene, Kurte{ je odgovorio da je proces tek po~eo i da }e se u narednom periodu odr`ati jo{ desetak sli~nih rasprava. J. F.

Rezultati rada
Prije nekoliko mjeseci kantonalni ministri su otvorili proces dono{enja i harmonizacije zakona iz oblasti unutra{njih poslova u kantonima. - Kao {to je poznato, organizacija, ustrojstvo i na~in djelovanja policijskih snaga u FBiH su ustavna kategorija i ekskluzivna nadle`nost kantona. Svaki od kantonadonosisvojzakon o unutra{njim poslovima. Shodno tome, principijelno sam smatrao da kao federalni ministar ne mogu i ne trebam direktno u~estvovati u ovom. Ali, sa druge strane, mi u FBiH imamo 10 kantonalnih ministarstava unutra{njih poslova i jedan zakon o federalnom MUP-u. Ka-

DRAGAN ^OVI]
Kantonalno tu`ila{tvo u Sarajevu podiglo je optu`nicu protiv predsjednika HDZ-a BiH Dragana ^ovi}a za zloupotrebu polo`aja 2000. dok je bio ministar finansija FBiH. On se tereti da je o{tetio bud`et za 1,9 miliona KM, jer je kompaniji Lijanovi}i omogu}io izbjegavanje pla}anja prelevmana. Sud BiH je ovaj predmet 2009. ustupio Kantonalnom tu`ila{tvu.

DARIO VU^I]
Najmla|i direktor u historiji Narodnog pozori{ta u Sarajevu, 30-godi{nji Dario Vu~i} u razgovoru za Oslobo|enje ka`e da }e cilj NP-a ostati da umjetni~ki, edukativno i kulturno obogati publiku. Plan mu je da otvori NP ka cijeloj BiH i svijetu, ponudi ono kvalitetno {to ima i ugosti priznate umjetnike i predstave.

VIJEST U OBJEKTIVU Doktori nauka
Uni ver zi tet u Sa ra je vu je ju~er sve~ano promovirao novih 10 doktora nauka sporta i tjelesnog odgoja, poljoprivrednih, pravnih, medicinskih i ekonomskih nauka. Akademsko zvanje na ~ast doktora nauka stekli su Almir Atikovi} i Salko Huski} sport i tjelesni odgoj, Senada ^engi} - D`omba poljoprivredne nauke, Dragan Ra den ko vi} pra vne na uke, Enes Karabeg, Suad Sivi}, Alma Sofo - Hafizovi} i Goran Ak{amija medicinske nauke, te Marija ^utura i Amir Karali} ekonomske nauke.

CPCD
Centar za promociju civilnog dru{tva (CPCD) pokrenuo je kampanju Dobrobit `ivotinja za dobrobit ljudi. Menad`erica projekta Mirjana Sir}o veli da u Kantonu Sarajevo ima sve vi{e napu{tenih pasa. Ovaj problem mogao bi biti ubla`en dosljednom primjenom Zakona o za{titi `ivotinja BiH.

VIJEST U

miliona KM pro{le godine je izdvojila Vlada RS-a za podsticaje poljoprivrednicima.

BROJU

80

Foto: D. ]UMUROVI]

OSLOBO\ENJE petak, 1. juli 2011. godine

INTERVJU

5

Slavo Kuki}, mandatar za sastav Vije}a ministara BiH

Za 35 dana ponudit }u svoj tim
Uprkos ishodu glasanja na prekju~era{njoj sjednici Zastupni~kog doma Parlamenta BiH, Slavo Kuki} najavljuje da }e do drugog kruga glasanja imati i prijedloge ministara
Razgovarao: Jurica GUDELJ

• Na sjednici Zastupni~kog doma Parlamenta BiH smo vidjeli kako u raspravi nije bilo puno govora o samom ekspozeu koji ste iznijeli pred zastupnicima, nego se puno vi{e govorilo o nacionalnim pravima tri naroda u BiH. Kako Vi gledate na spomenuto zasjedanje? - Meni je najva`nije da zastupnici nisu iznijeli niti jednu zna~ajniju primjedbu na moj program Vije}a ministara. Ne samo to, nego su mi u pauzi zasjedanja na ekspozeu ~estitali i oni koji su me predlo`ili, ali i veliki broj ljudi iz opozicije i iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Nisam bio sporan ja kao li~nost, i javnost je to vidjela. Sve druge probleme ja naprosto nisam u stanju premostiti u jednom danu. Zbog toga sam stalno nagla{avao da mi moramo promijeniti ~itavu logiku svoga razmi{ljanja. U ovakvom politi~kom ambijentu nama ne bi pomogla ni sva druga ustavna rje{enja koja mo`emo eventualno sutra usvojiti. U su{tini nitko nije ni govorio o Ustavu.

iza sebe. To nije dobro ali to po sebi govori, ne o Ustavu, nego o ukupnom dru{tvenom ambijentu. Sukladno tome, nama ne}e pomo}i ni novi Ustav, ni svijet, ni Svevi{nji dok mi sami ne po|emo funkcionirati kao normalni i razumni ljudi kojima je stalo do njihove domovine i budu}nosti njihove djece. • U zastupni~koj se raspravi moglo slikovito ~uti da ne biste dobili podr{ku iz RS-a ‘’~ak

O BO@I LJUBI]U Moj uva`eni kolega se o~ito koncentrirao na podru~je medicine i u slabim je odnosima s temeljnim politolo{kim znanjima i Ustavom BiH. Ustav, naime, poznaje institut predstavnika, kao i institut pripadnika naroda
i da ste umjes to ek spo zea pro~itali Sveto pismo’’ jer je pri , Va{oj kandidaturi preglasan srpski ~lan Predsjedni{tva BiH, te kako uop}e nije bilo potrebe da ~itate svoj ekspoze. Za{to ste ipak ~itali ekspoze ako ste unaprijed, kao i svi ostali, znali ishod glasovanja u Parlamentu? - @elio sam pro~itati ekspoze Zas tu pni~kom do mu Par la menta BiH. Tako|er, htio sam da i bosanskohercegova~ka javnost ~uje {to je to {to nudim na

(Ne)znanje o Ustavu
Kazao sam zastupnicima, kao profesor politi~kog sistema BiH, da sam neugodno iznena|en niskom razinom poznavanja Ustava kod ljudi u najvi{em zakonodavnom tijelu dr`ave. To je doista tako. Nepoznavanje Ustava su pokazali i ljudi koji se prikazuju kao pravnici s iskustvom i koji imaju nekakve reference

mjestu predsjedavaju}eg Vije}a ministara i kakvo bi to trebalo biti Vije}e ministara koje kanim sastaviti te kako bi ono trebalo djelovati. Druga je stvar {to u ambijentu politi~kih silnica koje postoje u BiH, u ambijentu radikalnih etni~kih suprotstavljenosti, vodu ne pije ni{ta, pa ni ponuda da se na|u ili po nu de in stru men ti ko ji, metafori~ki, mogu dovesti do 100-postotnog rasta zaposlenos ti. U ta kvom am bi jen tu etni~kih napetosti sve je neva`no, a va`ne su samo iracionalne strasti. Poslovnik o radu Predsjedni{tva jasno govori kako se odlu~uje o biranju mandatara za sastav Vije}a ministara. Netko mora biti preglasan. U na{oj dr`avi, na`alost, stupanj etni~kih zao{trenosti je takav da se svako ostajanje u manjini tuma~i kao preglasavanje jednog naroda. Postavlja se onda pitanje {to to ne bi bilo preglasavanje? Dakle, preglasavanje ne bi bilo samo ono {to bi odgovorilo na zahtjev koji bi sam po sebi bio ultimatum - ili }e biti ovako, ili ne}e biti nikako. To nije dobro za ovu dr`avu i njenu budu}nost. Ovakvo politi~ko potezanje i zao{travanje mo`e rezultirati samo time da mladi i obrazovani ljudi i svi oni koji `ele ostati u BiH definitivno odlu~e oti}i. • Predsjednik HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi} je u svojoj raspra vi obja{ nja vao ra zli ku izme|u pri pa dni ka i predsta vni ka na ro da. Va ma se, na ra vno, za mje ra da nis te legitimni politi~ki predsta-

vnik hrvatskoga naroda. Kako to komentirate? - Moj uva`eni kolega se o~ito koncentrirao na podru~je medicine i u slabim je odnosima s temeljnim politolo{kim znanjima i Ustavom BiH. Ustav, naime, poznaje institut predstavnika, kao i institut pripadnika naroda. Institut predstavnika naroda funkcionira u Domu naroda. U Zastupni~kom domu, koji je po sebi gra|anski, ne funkcionira institut predstavnika naroda, nego predstavnika gra|ana, bira~a. S druge strane, institut predstavnika naroda ne funkcionira ni u svim organima izvr{ne vlasti koje bira Zastupni~ki dom kao dom gra|ana. Predsjedavaju}eg Vije}a ministara bira isklju~ivo Zastupni~ki dom Parlamenta BiH, dakle, dom gra|ana. Prema tome, moj uva`eni kolega u izrazito je lo{im odnosima s temeljnim politolo{kim znanjima, {to mu ne zamjeram, i sustavom {to mu zamjeram jer je on zamjenik predsjedavaju}eg Zastupni~kog doma Parlamenta BiH. • Kakva je sada procedura pred Vama, koji su sljede}i koraci koje }ete poduzeti?

- Mene {to se ti~e, ja sam svoj posao zavr{io. U politi~ku sam praksu uveo presedan kroz konsultacije s vodstvima politi~kih stranaka kojima sam decidno prezentirao svoj program i jo{ sam ga jednom predstavio svim zastupnicima u Zastupni~kom domu Parlamenta BiH.

Pomo} nije potrebna
Na politi~kim je partijama da poku{aju na}i politi~ki dogovor u formi kompromisa. Pred nama je drugi krug glasovanja. U sljede}ih }u 35 dana, kako to zakon o Vije}u ministara nala`e, sastaviti svoj tim i ponuditi ga na potvrdu Zastupni~kom do mu. @elim vje ro va ti ka ko }emo napokon po~eti po{tivati europsku demokratsku praksu. • Ima li potrebe za intervencijom me|unarodne zajednice? - Ona jeste mogu}a, jer visoki predstavnik posjeduje bonske ovlasti. No, ne mislim da je potrebna. Nije nam potrebno, 15 godina nakon rata, da nam bilo tko donosi sre}u. Mi moramo samostalno izgraditi svoju budu}nost.

TAKORE]I... DIPLOMANTI
Ju~er je u Mostaru odr`ana sve~ana promocija diplomana ta Fi lo zof skog fa kul te ta Sveu~ili {ta u Mos ta ru. Pro movirano je ukupno 159 profesora, novinara, menad`era za odnose s javno{}u, bachelora i magistara struke. Rektorica Filozofskog fakulteta Slavica Juka kazala je kako su diplome priznanje i nagrada za sva odri ca nja i trud ko ji su studenti ulo`ili tokom studiranja na ovoj visoko{kolskoj ustanovi.

6

DOGA\AJI

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Pripreme za obilje`avanjel 16. godi{njice u Poto~arimal

D`enaza za
nje 16. godi{njice genocida. „Za sada sve te~e po planu. Me|utim, bilo je malih nesporazuma izme|u Ministarstva vanjskihposlova BiH i diplomatsko - konzularnihpredstavni{tava u na{ojzemlji. Naime, MIP je uputio podsjetnice svim amDurakovi}, predsjednikOrganizacionog odbora. Kako smo ve} pisali, govori }e se ove godine odr`avati u hali preko puta mezarja. Planirano je da se ove godine obrate Patrick Moon, ameri~ki ambasador, Valentin Inzko, visoki predstavnik, Bakir Izetbegovi}, ~lan Predsjedni{tva BiH, Sadik Ahmetovi}, predsjednik Upravnog odbora Memorijalnog centra Poto~ari i ]amil Durakovi}.

604 `rtve genocida
Mnoge porodice su u me|uvremenu promijenile mi{ljenje i odlu~ile su ukopati nekompletna tijela, kazao nam je doktor Ke{etovi}

Saradnja dr`ave i entiteta
Dosada{nji pozitivni rezultati Vlade FBiH zaslu`uju punu podr{ku, a saradnja dr`avnih organa s entitetskim organima vlasti va`na je u procesu pristupanja BiH evroatlantskim integracijama, istakao je predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta BiH Denis Be}irovi} tokom susreta s premijerom FBiH Nerminom Nik{i}em. Tokom susreta je re~eno da bi ~e{}i sastanci predstavnika dr`avne i entitetskih vlasti mogli pomo}i u usagla{enom nastupu prema stranim investitorima s ciljem unapre|enja privredne saradnje kao jednog od najzna~ajnijih ciljeva. Nik{i} je pozdravio napore koje ~ine predsjedavaju}i i cijeli Predstavni~ki dom s ciljem normalizacije politi~kih prilika na dr`avnom nivou, te izrazio o~ekivanje da }e uskoro do}i i do formiranja Vije}a ministara BiH.

Prema rije~ima Rifata Ke{etovi}a, vje{taka sudske medicine i {efa Identifikacijskog projekta Podrinje, do sada je potvr|ena identifikacija 604 osobe, kojima }e u okviru obilje`avanja 16. godi{njice genocida 11. jula biti klanjana d`enaza u Poto~arima. Kako je poznato, tijela srebreni~kih `rtava ubijenih u genocidu u julu 1995. godine, prona|ena su u desetinama masovnih grobnica {irom Podrinja.

Sve po planu
„Posao privodimo kraju i do d`enaze }e biti identifikovano jo{ desetak osoba. Uradili smo ogroman posao i ove godine }e biti ukopan veliki broj `rtava. Mnoge porodice su u me|uvremenu promijenile mi{ljenje i odlu~ile su ukopati nekompletna tijela“ kazao nam je do, ktor Ke{etovi}. Ina~e, 6. jula }e biti odr`ana posljednja sjednica Organizacionog odbora za obilje`ava-

POZIV NA D@ENAZU Neki dr`avnici zahtijevaju direktan poziv {to je stvorilo nesporazume, iako je kod nas obi~aj da se na d`enazu ne zove, ka`e ]amil Durakovi}
basadama da se i ove godine obilje`ava godi{njica genocida, {to je ujednotrebalozna~iti i poziv na d`enazu. Ali nekidr`avnici zahtijevaju direktan poziv {to je stvorilonesporazume, iako je kod nas obi~aj da se na d`enazu ne zove“ kazao nam je ]amil ,

Dolazi Buzek?
Kako saznajemo od Durakovi}a, postoji mogu}nost da }e 11. jula u Poto~arima govoriti i Jerzy Buzek, predsjednik Evropskog parlamenta. Tako|er, najavljen je dolazak i Ive Josipovi}a, predsjednika Hrvatske, kojem }e, ukoliko bude imao namjeru, biti omogu}eno obra}anje u Poto~arima. U Organizacionom odboru tvrde da }e svi govori zajedno trajati nekih 45 minuta. S. KARI]

Zirojevi} na samitu u Moldaviji
Ministarvanjsketrgovine i ekonomskih odnosa BiH Mladen Zirojevi} je u~estvovao na 4. sjednici stranaka Arhu{ke konvencije UNBCE-a u Ki{injevu, Moldavija, koja je zavr{ena danas. - BiH je pripremila prvi nacionalni izvje{taj o provo|enju Arhu{ke konvencije, podr`an od misije OSCE-a u BiH, putem regionalnih projekata koji se uz podr{ku Konvencije provode u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji i BiH, rekao je ministar Zirojevi}. Potvrdio je da u BiH ne postoje sudije i tu`ioci specijalizirani za zakon o za{titi `ivotne sredine, ali da postoje planovi da se organiziraju obuke, pri ~emu je istakao zna~aj nevladinog sektora u toj oblasti.

Rifat Ke{etovi}: I ove godine }e biti ukopan veliki broj `rtava

Nik{i} i Helez sa direktorima Zavoda i slu`bi za zapo{ljavanje

Demobilisanim po 165 KM idu}e sedmice
Ukupan dug prema ovoj kategoriji iznosi 30 miliona KM, a obe}ano rje{enje do kraja godine
Nezaposleni demobilizirani borci u svim kantonima u FBiH po~etkom naredne sedmice trebali bi dobiti po jednu neispla}enu naknadu, a prijedlog protokolakojim}e bitiutvr|ena dinamika isplate preostalih dugovanja iz 2008. i 2009. trebao bi biti sa~injen u narednih 15 dana, dogovoreno je na ju~era{njem sastanku federalnog premijeraNerminaNik{i}a i ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata Zukana Heleza s kantonalnim premijerima, direktorom federalnog Zavoda za zapo{ljavanje Miralemom [ari}em, kantonalnimdirektorima slu`bi za zapo{ljavanje i predsjednikomSavezademobiliziranih boracaFBiHMuniromKari}em. Tema sastanka bilo je osiguranje sredstava za isplatu duga prema demobiliziranim borcima za 2008. i 2009, nakon kojeg je re~eno da }e naknadu

Konferencija o za{titi djece
Ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilovi} otvorio je ju~er u Sarajevu regionalnu konferenciju Borba protiv diskriminacije i isklju~ivanja Eti~ki kodeks i eti~ki izazovi u istra`ivanjima djece. - Ministarstvo je 2006. izdalo priru~nik „Eti~ki kodeks istra`ivanja o djeci“ dokument va`an za uspostavlja, nje mehanizama za ispunjavanje obaveza BiH utemeljenih na me|unarodnim standardima za za{titu djece. Cilj je upoznavanje svih aktera i cjelokupne javnosti sa osnovnim eti~kim na~elima i standardima koji uklju~uju djecu - kazao je Halilovi} na konferenciji na kojoj su predstavnici BiH, Srbije i Hrvatske raspravljali o svojim iskustvima i mogu}nostima unapre|enja.

Kari}, Helez i [ari}: Zavodi ne mogu sami rije{iti probleme

Foto: D`. KRIJE[TORAC

od 165 KM dobiti 70.000 demobiliziranih boraca, a da ukupan dug prema njima iznosi 30 miliona KM, prenosi Fena. Ministar Helez pojasnio je da se obaveze prema demobiliziranim borcima finansiraju iz tri izvora, i to iz bud`eta FBiH koja je osigurala 14 miliona KM, federalnogZavoda, te sredstava kantonalnih slu`bi za zapo{ljavanje. - Kantonalne slu`be ne mogupratitiostala dva izvora, a posebno te{ka situacija je u ~etiri kantona (Srednjobosanskom,

Hercegova~ko-neretvanskom, Tuzlanskom i Zeni~ko-dobojskom). Stoga }emo svi pomo}i njima i poku{ati izna}i rje{enje, te osigurati novac da bi dug bio ispla}en do kraja godine, rekao je ministar. Dodao je da }e, u krajnjemslu~aju, novacbitiispla}en do februara naredne godine. Predsjednik Saveza demobiliziranih boraca FBiH Munir Kari}pozdravio je naporekoji se ~ine na izmirivanjudugaprema demobiliziranim borcima i dodao da ako se bude i{lo dalje u

procesutu`enja, to }e mnogovi{e ko{tati i federalni bud`et i kantonalne zavode za zapo{ljavanje. Izrazio je nadu da }e odgovorni preduzeti sve potrebne mjere da bi bio zaustavljen proces utu`enja koji su pokrenuli demobilizirani borci. Po rije~ima direktora [ari}a, federalni Zavod za zapo{ljavanje izdvojio je 10,3 miliona KM i time izmirio svoje obaveze, “ali mu ostajeobaveza da pomogne kantonalnim slu`bama koje nisu u mogu}nosti da izdvoje potrebna sredstva” .

OSLOBO\ENJE petak, 1. juli 2011. godine Ambasador Patrick Moon posjetio Okruglu kod Vi{egrada

DOGA\AJI

7

Povratnici dobili ku}e i plastenike
Osim Ambasade SAD-a u BiH, ovaj projekat finansijski su podr`ali resorna ministarstva Federacije BiH i Republike Srpske, CRS i UNHCR
Porodicu Edina Karamana u Okrugloj kod Vi{egrada ju~er je posjetio ameri~ki ambasador Patrick Moon u pratnji supruge i najbli`ihsaradnika i na~elnika Op{tineVi{egradTomislavaPopovi}a te predsjednika SO Vi{egrad Bilala Memi{evi}a.

VIJESTI

@ene Srebrenice Josipovi}u
Hrvatski predsjednik Ivo Josipovi} danas }e primiti izaslanstvo Saveza logora{a Bosne i Hercegovine, kao i predstavnike Bo{njaka u Republici Hrvatskoj koji }e hrvatskom predsjedniku u ime Udru`enja @ena Srebrenice uru~iti simbol sje}anja povodom 16. obljetnice obilje`avanja genocida u Srebrenici, objavljeno je iz ureda predsjednika Josipovi}a.
J. D. Podr{ka povratku u isto~nu Bosnu

Ameri~ki kutak uskoro u Gora`du
Ambasador Moon je ju~er posjetio i Gora`de. Zvani~ni prijem uprili~en je u maloj sali Op}ine Gora`de, gdje su u ime na~elnika delegaciju primili sekretar u Slu`bi za upravu Op}ine Gora`de Zahid Du~i}, pomo}nik na~elnika Sanid Zirak, te zamjenica predsjedavaju}eg OV Aida Obu}a. Predstavnici op}ine Gora`de podsjetili su na problem rekonstrukcije sekundarne vodovodne mre`e i druge projekte iz razli~itih oblasti. Re~eno je da }e vlada SAD-a, kroz Agenciju za me|unarodni razvoj USAID, i dalje podr`avati implementaciju GAP projekta u tre}oj fazi koja treba da uslijedi. Moon je obe}ao da }e uskoro biti otvoren ameri~ki kulturni kutak u Gora`du. partnerapodr`avaodr`ivipovratak. Ipak, moramoimati na umu da jo{ gotovo8.000 gra|ana BiH ~eka na povratak u kolektivnim centrima, tako da je preddonatorima i vlastima jo{ dostaposla, naglasio je Moon. Edin Karaman jedan je od rijetkihmladihkoji je sporodicom svoju sudbinu vezao za prijeratno ognji{te. - Imam oko 150 dunuma zemlje, sa {umom, i `elim da obezbijedim dodatne poljoprivredne ma{ine, da pove}am stado ovaca i nabavim barem jo{ dvijekrave, kako bih uz tr`nevi{kove pobolj{ao prihode u ku}ni bud`et, ka`e Karaman. oko pomo}i ovom povratniku, ka`e Adil Osmanovi}, ministar za izbjeglice iraseljenalica u Vladi FBiH. U delegaciji koja je posjetila porodicu Karaman u Okrugloj bili su i predstavnici UNHCR-a, CRS-a, te Nada Lipovac, savjetnik u Ministarstvuizbjeglica i raseljenih lica Vlade Republike Srpske. Ambasador Moon je nakon Vi{egrada posjetio je i A. HAMZI] Novo Gora`de.

Mahmud [vraka glavni tu`ilac RS-a
Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine ju~er je za glavnog tu`ioca Republike Srpske izabralo Mahmuda [vraku, potvrdila je za Srnu portparolka ove institucije Marijana Popovi}. Mahmud [vraka do sada je obavljao funkciju zamjenika glavnog tu`ioca Spe ci jal nog tu`ila{ tva Re pu bli ke Srpske. VSTV je na poziciju tu`ioca u Tu`ila{tvu Republike Srpske izabrao Vitomira Soldata, dosada{njeg glavnog tu`ioca Okru`nog tu`ila{tva u Banjoj Luci.

Jo{ puno posla
Posjeta je uprili~ena povodomzavr{etkazajedni~kogprojektapodr{kepovratnicimaBo{njacima u op{tinuVi{egrad. Prema rije~ima Bilala Memi{evi}a, u zajedni~kom projektu unapre|enja odr`ivog povratka 34 bo{nja~keporodice na podru~ju Vi{egrada ulo`eno je 134.000 ameri~kih dolara. Osim Ambasade SAD-a u BiH, ovajprojekat finansijski su podr`ali resorna ministarstva Federacije BiH i Republike Srpske, CRS i UNHCR. Tako supovratni~keporodice dobile pet donacija za popravku ku}a, 14 motokultivatora, dva plastenika, 10 steonih junica, jedno stado ovaca, te vje{ta~ko |ubrivo i sjemena za poljoprivrednu sjetvu. Moon je ovaj put bio gost porodice Karaman. - Ovo su odli~niprimjerikako se zajedni~kim sredstvima vi{e

U BiH nema spornih sku{a
Na tr`i{tu Bosne i Hercegovine nema sku{e filet u biljnom ulju 115 g proizvoda serije 31012011, upotrebljive do 31.1.2015. godine, ka`e se u saop}enju iz Podravke. Zbog toga potro{a~i u na{oj zemlji, dodaje se, nemaju razloga za brigu.

Vrijedni Karaman
- On je zaista uporan momak, koji zna {ta ho}e, naravno, `eli`ivjeti u svomdomui od svoga rada, pa nije postojao niti jedan razlog da se dvoumimo

Op}inski sud u Zenici

Mili} se tereti da je tokom istrage koju je vodila u jednom predmetu nagovarala svjedokinju na davanje odre|enog iskaza, te da je s njom poku{ala i spolni odnos
Dijana Mili}, suspendirana tu`iteljka Kantonalnog tu`ila{tva u Tuzli, negirala je ju~er krivnju za djelo iznu|ivanja iskaza od svjedokinje te poku{aj spolnog odnosa zloupotrebom polo`aja pred sudijom za prethodno saslu{anje Op}inskog suda u Zenici Denisom Trifkovi}em. Tako }e ovaj slu~aj i}i u redovnu proceduru, a su|enje bi trebalo zapo~eti u narednih 60 dana. Optu`nicu protiv suspendirane tu`iteljke podiglo je Kantonalno tu`ila{tvo u Zenici, kojem je predmet ustupljen nakon {to je Tu`ila{tvo u Tuzli zatra`ilo izuze}e, s obzirom na to da se radi o njihovoj kolegici. Zeni~ki sud potvrdio je optu`nicu 12. aprila. Tu`iteljica Mili} se tereti da je tokom istrage koju je vodila u jednom predmetu nagovarala svjedokinju na davanje odre|enog iskaza, te da je sa svjedokinjom poku{ala i spolni odnos. Odbrana u kojoj su advokati Josip Muselimovi} i Ana Primorac je uvjerena da }e optu`ena biti oslobo|ena. „Kolegicu Dijanu Mili} poznajem vi{e od 20 godina. Sudjelovao sam u procesima u kojima je ona bila u ulozi predsjednice vije}a, a sudjelovao sam u procesima u kojima je ona obna{ala du`nost tu`itelja. Moj dojam, a takav je dojam i svih kolega s kojima sam sura|ivao, je da se radi o vrlo stru~nom

Foto: M. TUNOVI]

Tu`iteljka Mili} negirala odnos sa svjedokinjom
Dijana Mili} sa advokatom Josipom Muselimovi}em

tu`itelju i osobi koja je svoj posao radila predano“ kazao je , Muselimovi}. On je naglasio kako „ni ovog ~asa ne mogu vjerovati da je pravosudni djelatnik nakon ovoliko dugog sta`a i ovakvog obna{anja svoje du`nosti optu`en za ovo krivi~no djelo, ali i da se optu`nica temelji jedino na iskazu jedne osobe najni`ih moralnih vrijednosti, jedne uli~arke i profesionalne prostitutke“ . Mi. D.

Skup{tina HT-a Mostar
Ju~er je u Mostaru odr`ana prva sjednica Skup{tine JP-a Hrvatske telekomunikacije Mostar u 2011. godini, na kojoj je usvojen dio odluka za koje je postojala skup{tina ve}ina. Odluke za koje nije glasala ve}ina bit }e uvr{tene u dnevni red naredne sjednice, koja }e biti odr`ana u Mostaru 4. augusta. Na ju~era{njem zasjedanju nije bilo rasprave o izmjenama ~lanova Nadzornog odbora koje je predlagala Vlada FBiH, saop}eno je iz HT-a Mostar.

8

DOGA\AJI

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Novi udar na nezavisnost tijela za provedbu izbora

Smjene neposlu{nih

~lanova OIK-a
Bh. mediji pod utjecajem
BiH ve} tre}u godinu zaredom bilje`i nazadovanjezbogproblema u oblastislobode{tampe i pravosu|a, navodi se u novom izvje{taju organizacije Freedom House iz Washingtona, u kojem je analiziran demokratski razvoj 29 zemalja u regionu centralne Evrope i Evroazije. BiH je ove godine dobila ukupnu ocjenu 4,32 {to je lo{ije u odnosu na pro{logodi{nju ocjenu, koja je glasila 4,25. U izvje{taju se navodi da mediji u BiH rade pod velikim politi~kim uticajem, a njihova ure|iva~ka politika zavisi od toga ko je vlasnik medija. Iako u zemlji postoji veliki broj medija, ono {to je o~igledno jeste da su se oni tokom predizborne kampanje za izbore 2010. godinevrlojasnoopredjeljivali i stajali na stranu odre|enih politi~kih stranaka, pi{e u izvje{taju ~iji je naslov “Zemlje u tranziciji 2011“ dokumentu se .U dodaje da su novinari u BiH veoma ~esto predmet “politi~kih napada i prijetnji“ . Kada je rije~ o regionu, skromannapredak ostvarile su Srbija i Hrvatska, koje imaju identi~nu ocjenu 3,64, dok su nazadovanje, pored BiH, zabilje`ili Kosovo, Makedonija i Crna Gora. Tri najgore rangirane zemlje su Turkmenistan i Uzbekistan, sa ocjenom 6,9 i Belorusija, sa ocjenom 6,57.

Izostanak uplate odgodio izbore
CIKBiH je donio odluku o odga|anju prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Travnik, koji su bili zakazani za nedjelju, 24. jula 2011, jer nisu ispunjeni uslovi propisani izbornim zakonom BiH koji se odnose na osiguranje finansijskih sredstava za provedbu izbora. Po osiguranju sredstava u bud`etu Op}ine Travnik i uplate na jedinstveni ra~un trezora BiH, CIKBiH donijet }e odluku kojom }e utvrditi novi datum odr`avanja izbora. Sve aktivnosti provedene do sada su va`e}e i ne}e se ponovo provoditi, a nove rokove za preostale aktivnosti CIKBiH }e naknadno utvrditi kada budu osigurana finansijska sredstva. po zi ci ju ~la na Nad zor nog odbora Javnog preduze}a Radio i televizija Visoko, d.o.o. Visoko, ~ime je po~inio zabranjene aktivnosti. Nakon provedenog postupka utvr|ivanja odgovornosti, CIKBiH je donio odluku o sankcioniranju ~etiri ~lana bira~kog odbora anga`iranim na bira~kom mjestu u osnovnoj izbornoj jedinici Centar Sarajevo u vrijeme odr`avanja op}ih izbora 2010. Zbog po~injenih nepravilnosti, sankcija zabrane anga`iranja u organima nadle`nim za provedbu izbora na period od ~etiri godine izre~ena je Nedimu Potogiji, Ajdinu Ba{i}u, Aidi Pa{i} i A. TERZI] Adisi Veli}.

Skup{tina op{tine Ribnik bez prethodne saglasnosti CIK-a BiH razrije{ila predsjednika Op{tinske izborne komisije Savu Savi}a Utvr|eno da u radu OIK-a nisu uo~ene nepravilnosti u primjeni Izbornog zakona BiH, te da se nisu stekli uslovi za razrje{enje prije isteka mandata
Savez nezavisnih socijaldemokrata, o~ito je, posredstvom svojih odbornika u skup{tinama op{tina gdje imaju ve}inu u Republici Srpskoj, otpo~eo je sa po ku {a ji ma smjena neposlu{nih predsjednika i ~lanova op{tinskih izbornih komisija. Ono {to je vrlo indikativno jeste da se to de{ava manje od godinu prije zvani~nog po~etka izbornog pro ce sa za lo kal ne (op}inske) izbore. Da je tako, svjedo~i i ~injenica da Centralna izborna komisija BiH na ju~era{njoj sjednici nije dala saglasnost na odluku Skup{tine op{tine Ribnik o razrje{enju Save Savi}a, predsjednika i ~lana Op{tinske izborne komisije Ribnik.

CIKBiH: Osuje}ene namjere da se ugrozi nezavisnost

Skup{tina kontra zakona
- Utvr|eno je da je Skup{tina op{tine Ribnik postupila suprotno odredbama Izbornog zakona BiH, odnosno nije zatra`ila prethodnu saglasnost CIK-a BiH. Tako|er, CIKBiH utvrdio je da u radu Op{tinske izborne komisije Ribnik nisu uo~ene nepravilnosti u primjeni Izbornog zakona BiH, te se nisu stekli uslovi za razrje{enje prije isteka mandata. Na ovaj na~in, primjenom Izbornog zakona

Uhap{en zbog sumnje za zlo~in
Pripadnici Grani~ne policije Ora{je uhapsili su R.K. (53) zbog osnovane sumnje da je po~inio krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva. Kontrolom na grani~nom prelazu Ora{je policijski slu`benici su ustanovili da se dr`avljanin Danske, koji je upravljao automobilom pe`o, nalazi u bazi potraga, saop{tila je Grani~na policija BiH. Nakon izvr{enih provjera u MUPu Kantona Sarajevo i utvr|ivanja da je potraga aktivna, R. K. je predat slu`benicima Sudske policije Od`ak.

BiH, CIKBiH {titi nezavisnost tijela za provedbu izbora. Ovo nije prvi put da CIKBiH osujeti namjere da se ugrozi nezavisnost tijela za provedbu izbora, nagla{eno je iz te dr`avne institucije. Nepodobnost za kandidovanje za bilo koju funkciju izabranog zvani~nika, nosioca izvr{ne funkcije ili savjetnika u periodu od ~etiri godine nakon po~injenog prekr{aja CIKBiH izrekao je za Had`ana Konju i Izeta Fejzi}a. Naime, utvr|eno je da je Had`an Konjo od 6. novembra 2008. do 19. oktobra 2010. istovremeno obavljao funkciju poslanika u Skup{tini Kantona Sarajevo i poziciju predsjedni-

ka i ~lana Nadzornog odbora privatnog preduze}a Medikomerc d.d. Sarajevo. Ovo preduze}e je u 2009. i 2010. sklapalo ugovore vrijednosti ve}e od 5.000 KM godi{nje, sa organima koji se finansiraju iz bud`eta bilo kojeg nivoa vlasti, ~ime je po~inio zabranjenu aktivnost. On je sankcioniran i nov~ano sa 1.000 KM.

Kazne za bira~ke odbore
U slu~aju Izeta Fejzi}a utvr|eno je da je on od 6. jula 2010. do 7. aprila 2011. istovremeno bio nosilac izvr{ne funkcije - obavljao du`nost direktora Javne ustanove za kulturu i obrazovanje Kakanj i

Ministarstvo pravosu|a RH

Hrvatska zatra`ila izru~enje Paravinje
Zahtjev za izru~enje u Ministarstvo pravde BiH do{ao ju~er poslijepodne, potvrdila nam je glasnogovornica Marina Baki}
Hrvatska je od BiH slu`beno zatra`ila izru~enje Dragana Paravinje, kojeg se sumnji~i za ubojstvo maloljetne Antonije Bili} (17) i za poku{aj silovanja autostoperice (25) kod Omi{a. Ovo je ju~er u Zagrebu potvrdila glasnogovornica Ministarstva pravosu|a RH Vesna Dovrani}, istaknuv{i da Hrvatska o~ekuje od BiH da Paravinja bude izru~en pravosudnim tijelima RH u najkra}em mogu}em roku, a u skladu sa ve} postignutim me|udr`avnim sporazumima. “Bilateralni i multilateralni ugovori koji su na snazi izme|u svih zainteresiranih dr`ava uva`avaju okolnost te`ine po~injenog kaznenog djela kao jedan od klju~nih elemenata koji odnosi prevagu pri dono{enju odluke o izru~enju, te stoga dr`imo i da }e nadle`na tijela BiH, uzimaju}i u obzir sve okolnosti ovog slu~aja, u najkra}em mogu}em roku donijeti odluku kojom se dopu{ta izru~enje Dragana Paravinje pravosudnim tijelima Republike Hrvatske“ rekla je za lokalne medije , Dovrani}. Hrvatskimedijipodsje}ajukako je i srbijansko Ministarstvo pravosu|a najavilo da }e podnijeti zahtjev za izru~enje, ali i ponovilo da }e se slo`iti da Paravinjabudeizru~enzemlji u kojoj je po~inio te`e kazneno djelo. Glasnogovornica Ministarstva pravde BiH Marina Baki} potvrdila nam je da je zahtjev iz Hrvatske do{ao, te da }e biti razmatran.
Paravinja: Danas saslu{anje

Transkripti Tribunala
Ha{ki tribunal je ju~er vlastima BiH dostaviopribli`no1.800 stranicatranskripata izra|enih na lokalnim jezicima, saop}io je ICTY. Transkripti su dostavljeni u okviru projekta Pravda i ratni zlo~ini, koji ima za cilj da oja~a kapacitete pravosudnih organa u regionu za vo|enje kompleksnih su|enja u predmetima vezanim za ratne zlo~ine i da pomogne u prenosu znanja i materijala s Tribunala pravnim stru~njacima u regiji.

„Iz Hrvatske je do{ao i zahtjev da istra`ni organi Republike Hrvatske do|u u BiH i saslu{aju Paravinju u KPZ-u Kula, {to im je i odobreno i Paravinja }e biti saslu{an danas“ rekla nam , je Baki}eva. J. D. - Dk. O.

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

9

10

KOMENTARI

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Nije lako biti Hrvat
B
FOKUS
Pi{e: Zija DIZDAREVI] zija@bih.net.ba

Unutarhrvatski politi~ki rasizam • Hadezeovci ne daju monopol nad hrvatstvom • HDZ-ovi u slu`bi SNSD-a • Bo{njaci kao bauk • Raspolo`enje unutar hrvatskog politi~kog bi}a je odlu~uju}e za sudbinu bh. dr`ave

lok SNSD-a i SDS-a sa dva HDZ-a na dma {io je pla tfor mski sa vez SDP-a, SDA, NSRB-a i HSP-a u prvom krugu glasanja o Slavi Kuki}u kao predsjedavaju}em Vije}a ministara Bosne i Hercegovine. O~ekivano, Kuki} nije pro{ao jer nije imao podr{ku po entitetskom kriteriju glasanja. Tokom rasprave u Predstavni~kom domu dr`avnog Parlamenta sukobile su se glavne silnice na bh. politi~koj sceni. Evroatlantskoj integrativnoj opciji suprotstavljen je autonoma{ki nacionalizam. Nasuprot te`nji za harmonizacijom gra|anskog i na ci onal nog prin ci pa ure|enja dr`ave i nje nog ja~anja je zahtjev za teritorijalno-etni~kim ekskluzivitetom kao na~elom za (dez)organizovanje zemlje. U istupima hadezeovaca (i onih koje vodi Dragan ^ovi}, i onih {to im je lider Bo`o Ljubi}) potvr|eno je da te stranke smatraju da imaju politi~ki monopol nad hrvatstvom u BiH. Ponovljeno je osporavanje hrvatstva ~lanu Predsjedni{tva BiH @eljku Kom{i}u, a nacionalni legitimitet osporen je i mandataru Kuki}u. Rije~ je o unutarhrvatskom politi~kom rasizmu. Nije lako biti Hrvat iz

N

mnogo razloga, a pogotovo ako te tvoji ne priznaju. anovo je SDP neopravdano optu`en da pod krinkom multieti~nosti te`i uspostavi politi~ke dominacije Bo{njaka u zemlji, da danas `eli sa SDA minorizirati Hrvate a sutra Srbe. Kao u RS-u nema majorizacije, tamo je demokratski rahatluk za Hrvate, Bo{njake... Srpsko-hrvatski blok (SNSD i SDS-HDZBiH i HDZ 1990) i dalje insistira da je partnerstvo SDA i SDP savez bo{nja~kih stranaka. Sulejman Tihi} je za Nezavisne novine izjavio da je SDP uistinu multietni~ka stranka, da je to na~elno i SDA ali da je danas realno bo{nja~ka stranka. Problem je {to je hadezeovsko tuma~enje na~ina izbora Kom{i}a i stvaranja platformskog bloka - kao navodne te`nje za bo{nja~kom dominacijom u BiH - prihva}eno u Hrvatskoj. I to ne samo od ~elnice HDZ-a i premijerke Jadranke Kosor, ve} i od predsjednika Republike esdepeovca Ive Josipovi}a, pa i Vesne Pusi} iz HNS-a, koja ima istaknutu ulogu u procesu integracije Hrvatske u Evropsku uniju. Teza o politi~koj ugro`enosti Hrvata od Bo{njaka stigla je do najuticajnijih li~nosti i zemalja u EU. Hrvatska je pred vratima

P

EU i njena rije~ }e se sve vi{e uva`avati u Bruxellesu. Tu je i uticaj Vatikana. Bo{njake se te`i u~initi politi~kim baukom. To je jedna od klju~nih postavki i u nacionalisti~ko-secesionisti~koj platformi koju oli~ava predsjednik RS-a Milorad Dodik. Lobisti~ka mre`a RS-a u Evropi ima u~inka. Mora se imati u vidu i zaziranje u Evropi prema muslimanima. Sa druge strane, u bo{nja~ko-muslimanskom korpusu nije razvijen osje}aj ve}inske odgovornosti prema manje brojnim grupacijama. Za to su od go vor ne i stran ke ko je ra~unaju s tim glasovima. artnerstvo Dodika i ^ovi}a nije va`no samo za uspostavu Vije}a ministara, rije~ je o strate{kom savezu koji je uspostavljen prije pro{looktobarskih izbora. U osnovi mu je cilj dalje separiranje BiH po uzoru na RS. Da bi oja~ao svoju poziciju naspram socijaldemokratske gra|anske opcije i bo{nja~kog integrizma, a slijedom hercegbosanskog sentimenta i “hrvatske samouprave“ , ^ovi} je pristao da je RS samo srpska. U znak zahvalnosti, dodikovci su se i u prekju~era{njoj raspravi kao sasipali od navodne brige za bh. Hrvate, naravno ne za one u RS-u i protje-

D

rane ili izbjegle iz tog entiteta. Bh. Hrvati i Hrvatska ne mogu imati strate{ke koristi od politike koju personificira Dodik. an uo~i parlamentarnog zasjedanja o Kuki}u, odr`ana je tribina Hrvatskog narodnog vije}a BiH o politi~koj (ne)ravnopravnosti Hrvata u BiH. Osno vne su po ru ke: nu`an je unutarhrvatski dijalog ali ne radi svrstavanja uz jednu stranku i politi~ku opciju, tre}i entitet nije rje{enje za bh. Hrvate. Hadezeovci se nisu odazvali, ljuti {to je HNV podr`ao platformiste unutar (post)izbornog raslojavanja unutar hrvatskog bi}a, koje je zao{trilo odnose i unutar Katoli~ke crkve u BiH. Prete`u}e raspolo`enje unutar hrvatskog po li ti~kog bi}a je odlu~uju}e za sudbinu bh. dr`ave. To potvr|uje i nedavna historija i bh. dana{njica. Snagu Hrvata u BiH ne treba mjeriti po broj~anosti, ve} po historijskoj ukorijenjenosti, geopoliti~koj i religijskoj konstelaciji. Unutar toga je dragocjen politi~ki pluralizam i me|u Hrvatima koji, istina, i danas uklju~uje pitanje - da li su ili nisu za Bosnu i Hercegovinu, kao (i) svoju civilizacijsku tekovinu i svoju dr`avu u njenoj ukupnosti. I zbog toga nije lako biti Hrvat.

Ministrov odgovor

Divjaka tra`i Tu`iteljstvo BiH
Bari{a ^olak odgovara na otvoreno pismo uglednih svjetskih pravnika ispisano u Parizu 28. juna i objavljeno u Oslobo|enju 29. ovog mjeseca
Po{tovana gospodo, Moja osnovna obveza je obna{ati du`nost ministra krajnje profesionalno i odgovorno, nadasve sukladno zakonu. Moja osobna uvjerenja i stavovi ne smiju utjecati, niti utje~u, na moje odluke, a jedini ispravan na~in da budem profesionalac jeste da se doslovno dr`im svih zakona temeljem kojih sam du`an postupati. Kao ministar pravde Bosne i Hercegovine, kao pravnik, kao gra|anin BiH i kona~no kao ~ovjek, ne mogu ne reagirati na otvoreno pismo koje mi je upu}eno u vezi s podno{enjem molbe za ekstradiciju umirovljenog generala Jovana Divjaka iz Republike Austrije u BiH. Siguran sam da autoriteti koji su potpisali otvoreno pismo, nisu upoznati sa stvarnim stanjem u ovom predmetu niti sa unutarnjom procedurom u BiH za podno{enje ovakvih zahtjeva, jer samo tako mogu shvatiti pogre{ne i neistinite navode iz otvorenog pisma. Samo se osoba koja nije upoznata sa pravnim sustavom BiH, mo`e u isto vrijeme zalagati za neovisnost pravosu|a i isto tako tra`iti da ja donesem odluke ili poduzmem odre|ene aktivnosti suprotno zahtjevima pravosudnih organa u Bosni i Hercegovini. U konkretnom slu~aju `elim ista}i~injenicu da je Tu`iteljstvo BiH aktom broj A-162/11 (KT-RZ168/06) od 4. 3. 2011. godine dostavilo Ministarstvu pravde BiH prijedlog za podno{enje molbe za izru~enje, kako je navedeno, “osumnji~enog“ Jovana Divjaka iz Republike Austrije u BiH, zbog kaznenih djela ratnog zlo~ina. Iz prijedlogaTu`iteljstva BiH je vidljivo da se u Republici Srbiji vodi kazneni postupak protiv navedene osobe te da je “prijedlog za podno{enje molbe za izru~enje osumnji~enog Jovana Divjaka u BiH osnovan, utemeljen na zakonodavstvu BiH, osnovnim principima me|unarodnog prava, pravde i pravi~nosti“ S obzirom na to da . je Tu`iteljstvo BiH dostavilo prijedlog za podno{enje molbe za izru~enje, u konkretnom slu~aju postupio sam na na~in kao i u svim drugim slu~ajevima i podnio molbu za izru~enje. U ovom, kao i svim drugim slu~ajevima, a nagla{avam da se radi o ne malom broju predmeta, nikada nisam postupiosuprotnoprijedloguovla{tenog tu`itelja, nego sam u svim slu~ajevima ispo{tovao postavljene zahtjeve, sukladno odredbama Zakona o me|unarodnoj pravnoj pomo}i u kaznenim stvarima, ne dovode}i pri tom u pitanjeneovisnostpravosudnefunkcije. Na isti na~in sam postupio i u slu~aju Gani}, pa je apsolutno neto~na konstatacija u otvorenom pismu da u ovom slu~aju molba nije podnesena. U oba slu~aja molba je upu}ena diplomatskim putem, {to se veoma lako mo`e provjeriti, i zamislite u oba slu~aja do{lo je do “propusta“ od na{e diplomacije i pored opetovanog zahtjeva od Ministarstva pravde BiH da se predmetne molbe uru~e pravosudnim organima zamoljenih dr`ava. U konkretnom slu~aju, nakon {to sam ne samo putem medija saznao da molba za izru~enje nije dostavljena na upu}enu adresu nego sam i izravno od ministrice pravde RepublikeAustrijezamoljen za dostavurezultata kaznenog postupka koji se vodi u BiH, ~ijem sam zahtjevu udovoljio, te izravno proslijedio molbu za izru~enje i dokumentaciju koja joj nije dostavljena diplomatskim putem. Ovo sve isti~em da bih ukazao na ~injenicu da je u otvorenom pismu iznesen niz neistina i neprovjerenih informacija. Posebno me zabrinjava {to su pismo potpisali uva`eni autoriteti iz oblasti prava, a da pri tom nije izvr{ena provjera bilo kakvih ~injenica vezanih za sam postupak podno{enja molbe za izru~enje. Tu`no je da se u otvorenom pismu meni konotira da sam zahtjev uputio iz unutarnjih politi~kih razloga, te da ovaj slu~aj ~inim posebnim ili da pokre}em postupak progona zato {to je umirovljeni general Divjak, kako to uva`ena gospoda tvrdi, druga~ijih ubje|enja od mojih. Ne ~inim ja slu~aj Divjak posebnim, gospodo, ovaj slu~aj posebnim ~inite upravo vi, jer ga izdvajate od stotine drugih sli~nih slu~ajeva u kojima su se na{li gra|ani BiH. Tu`no je da se ovaj slu~aj `eli ispolitizirati umjesto da ostane u okviru prava. Postavlja se opravdano pitanje za{to samo u slu~aju Divjak i Gani} reagira dio javnosti, a u slu~aju Divjak i dio ugledneme|unarodne javnosti, kada sam uputio na desetine molbi za izru~enje u BiH i svaka, kao i ove dvije, podnesenesu na isti na~in i u istom postupku i svaki put je postupljeno po prijedlogu nadle`nog pravosudnog organa. [to upravo zna~i da }u, ukolikotu`iteljstvopovu~esvojprijedlog, i ja povu}i molbu za izru~enje, jer }u i u tom slu~aju ispo{tovati stav tu`iteljstva i na taj na~in osigurati neovisnost pravosudne funkcije. Zar bih ja zakonito i profesionalno obna{ao svoju du`nost i zar bih na taj na~in radio u korist gra|ana BiH da sam se umije{ao u rad tu`iteljstva i zanemario prijedlog tu`itelja, odnosno da nisam podnio molbu za izru~enje gospodina Divjaka u BiH, a da to bude razlog da on bude izru~en Republici Srbiji? Na gra|anima je da sami prosude jesam li u konkretnom slu~ajupostupioprofesionalno, {to je moja du`nost.
Bari{a ^OLAK, ministar pravde BiH

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KOMENTARI

11

Islamska scena u BiH
TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA

N
Pi{e: D`evad HOD@I]

Pitanje islama u BiH, kao, uostalom, u cijeloj Evropi i, posebno, u Evropskoj uniji, to treba re}i bez okoli{anja, prvorazredno je politi~ko pitanje. Kako }e bosanskohercegova~ki muslimani unutar evropske perspektive koncipirati svoje religijske zahtjeve, slobode, prava i identitet – to je na{ veliki kulturni, dru{tveni ali i vjerski, odnosno islamski izazov

aredne sedmice, 5. i 6. jula na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu u organizaciji Udru`enja ilmijje IZ-e u BiH a u suradnji sa Fondacijom Konrad Adenauer odr`at }e se kolokvij, odnosno okrugli sto o temi Islamska scena u BiH. Uvodni~ari na ovom kolokviju bit }e prof. dr. Enes Kari}, Muhamed Jusi}, Mustafa Spahi}, prof. dr. Fikret Kar~i}, dr. D`evad Hod`i}, dr. Ahmet Aliba{i} i Ekrem Tucakovi}. Organizatori su u fokus ovog okruglog stola postavili alternativna islamska u~enja i prakse u Bosni i Hercegovini koje }e se razmatrati u povijesnom tematskom kontekstu reformatorskih pokreta i radikalnih grupa u muslimanskoj povijesti, islamisti~kih pokreta u XX. stolje}u i njihovog prisustva u BiH, u tematskom kontekstu sociopoliti~kih uvjeta pojave radikalizma, u pravnom kontekstu alternativnih muslimanskih grupa izme|u {erijata i sekularnog prava, u problemskom kontekstu odnosa religije i politike u sekularnom dru{tvu, u kontekstu aktualnog islamskog spektra i s obzirom na ulogu Islamske zajednice, medija i dr`avnih institucija u pronala`enju valjanih odgovora i rje{enja. Veliki interes medija, dr`avnih institucija, slu`bi sigurnosti, pravosudnih i tu`ila~kih organa, diplomatskih predstavni{tava u BiH za ovaj kolokvij ukazuje na najmanje dvije stvari. S jedne strane, alternativne muslimanske grupe i njihove dru{tvene prakse u na{oj medijskoj, politi~koj i naj{iroj dru{tvenoj javnosti percipiraju se kao va`ni potencijalni ili realni izvori dru{tvenih napetosti i nestabilnosti. S druge strane, veliki interes za ovaj kolokvij potvr|uje na~elno zna~enje religije u bosanskohercegova~kom dru{tvenom `ivotu. Ovdje prvenstveno imamo u vidu bosanskohercegova~ke muslimane i Islamsku zajednicu. Pitanje islama u BiH, kao, uostalom, u cijeloj Evropi i, posebno, u Evropskoj uniji, to treba re}i bez okoli{anja, prvorazredno je politi~ko pitanje. Kako }e bosanskohercegova~ki muslimani unutar evropske perspe-

S

ktive koncipirati svoje religijske zahtjeve, slobode, prava i identitet – to je na{ veliki kulturni, dru{tveni ali i vjerski, odnosno islamski izazov. Polaze}i od vlastitog uvjerenja da religija, ukoliko `eli biti dosljedna sebi samoj, ne mo`e pristati na dru{tveno naslije|ene uloge iz vremena komunisti~ke ideologije ali ni na fiksirane uloge koje su joj dodijeljene u projektu industrijske moderne, polaze}i od uvjerenja da se religijske zajednice moraju osloboditi nacionalisti~kih, ideolo{kih i folkloristi~kih koncepata koje religijske zajednice i crkve manje-vi{e slijede u aktualnim postratnim i tranzicijskim odnosima i procesima i polaze}i od uvjerenja da religijske zajednice posjeduju veliki moralni i socijalni potencijal – kada je rije~ o odnosu religije i politike u sekularnom dru{tvu – (i na spomenutom okruglom stolu) zastupam sljede}e stavove. ekularnost u politi~kom `ivotu sastoji se u pozivanju na “prirodni um“ koji operira s javnim argumentima koji su svima pristupa~ni. Taj prirodni um koji je zajedni~ki svim ljudima predstavlja epistemi~ki temelj za sekularnu dr`avnu vlast koja se vi{e ne legitimira religijskim, metafizi~kim, onostranim autoritetom. U tom pogledu za muslimansko razumijevanje va`nosti javnog uma, argumentativnih procedura i intersubjektivnog koncepta ispravnog, kao postulata od kojih u politi~kom `ivotu polazi sekularnost za muslimane bi u metodi~kom smislu od prvorazrednog zna~enja mogle biti Poslanikove, alejhisselam, rije~i: “Pripadnici moje Zajednice nikada se ne}e slo`iti u onome {to je krivo“. Iako se u na{im raspravama ~esto mo`e ~uti mi{ljenje kako je za islam i muslimane prihvatljiva sekularna dr`ava ali ne i sekularno dru{tvo, dr`im da je opravdano govoriti i o sekularnom dru{tvu a ne samo o sekularnoj dr`avi. Jer, dru{tvo koje je zasnovano na nekom najmanjem zajedni~kom imenitelju, na nekom konsen-

I

zualnom osje}anju pripadanja, na nekoj bazi~noj jezgri orijentiranja, koja (zajedni~ka jezgra) pripadnike jednog dru{tva unutarnje obavezuju na prihvatanje procedura i odluka dr`ave, kao njegove bitne sastavnice ~ine upravo i dr`avna tijela, organi i institucije. Kada govorimo o sekularnom dru{tvu mi zapravo mislimo na ono {to to dru{tvo utemeljuje. U tom smislu mo`emo govoriti o sekularnom dru{tvu svugdje tamo gdje su bazi~ne vrijednosti koje to dru{tvo, taj socijalni poredak omogu}uju, sekularne naravi. slam ne prihvata sekularnost na ontolo{koj ravni. Poslanik Muhammed, alejhisselam, ka`e: “Cijela je zemlja mesd`id.“ To zna~i, priroda ima sakralnu, svetu dimenziju. Na dru{tvenoj i povijesnoj ravni, me|utim, sekularnost je izvorna islamska poruka: niko nema pravo da se postavlja izme|u Boga i ljudi! Prevedeno na politi~ku ravan: niko nema mandat da ljude zastupa pred Bogom kao ni Boga pred ljudima. Na povijesnokulturnoj ravni, ako je prostor d`amija, mesd`ida, mezarja, tekija i drugih vjerskih objekata i neposredni prostor oko njih harem a to zna~i sveti, sakralni prostor, a o tome svjedo~i cijela islamska civilizacija, onda je prostor izvan harema svjetovni prostor. I na kraju, jo{ jedna stvar, za sada, samo u naznaci. Osnovni oblik civilnog lica islama, civilnog dru{tvenog `ivota u islamu i socijalnog djelovanja u muslimanskim zajednicama i dru{tvima, kroz cijelu povijest islama, uvijek je bila institucija vakuf , koji predstavljaju vjerski motivirane socijalne, humanitarne i karitativne zadu`bine. Vakufi su bili toliko zna~ajni da se vjerski `ivot ~esto poistovje}ivao s vakufima. Vjerski `ivot i vakuf gotovo da su bili sinonimi. Islamskoj zajednici vakufi su u toku XX. stolje}a uglavnom oduzeti. Ta okolnost zna~ajno doprinosi ideolo{kim odstupanjima i frustracijama u njenim dana{njim dru{tvenim ulogama i djelovanjima. Ali, o tome u nekoj drugoj prilici.

U OBJEKTIVU

Napadnut Sarkozy
Nepoznata osoba povukla je francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozya za rame i gotovo ga oborila na zemlju prije nego {to su je savladali pripadnici obezbje|enja, prenosi Srna. Incident se desio dok se Sarkozy rukovao sa okupljenima u gradu Brax na jugu Francuske. Identitet osobe nije poznat. Na snimcima emitovanim na francuskoj televiziji vidi se kako Sarkozy pru`a ruke i pozdravlja se sa ljudima iza metalne ograde, kada ga ruka iz mase hvata za odijelo i vu~e ka masi. Sarkozy je izgubio ravnote`u i pao, ali se vrlo brzo uspravio. Pripadnici obezbje|enja bacili su napada~a na tlo.

12

CRNA HRONIKA
Na parkingu koji se nalazi u sarajevskoj Ulici Ramiza Sal~ina pripadnici Tre}e PU su preksino}, nakon dojave gra|ana, u provalnoj kra|i zatekli, a potom priveli ^. J. (1992) iz Sarajeva. Naime, on je uhva}en dok je obijaogolf. O hap{enju je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a protiv provalnika }e, kako je saop}eno iz MUP-a KS-a, bitipreduzete zakonom predvi|ene mjere.

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Zate~en na djelu

Prijava zbog kra|e 12.000 KM

Pripadnici Centra javne bezbjednosti Trebinje, Policijska stanica Lju bi nje, podni je li su Okru`nom tu`ila{ tvu Trebinje izvje{taj protiv maloljetne osobe koja se sumnji~i za te{ku kra|u. Naime, toj osobi se na teret stavlja da je iz ku}e M. \. u mjestu Kapavica ukrala oko 12.000 maraka. Novac je privremeno oduzet te predan nadle`nom tu`ila{tvu, koje nastavlja istragu ovog slu~aja.

ri mi na lis ti~ka po li ci ja CJB-a Doboj podnijela je ju~er izvje{taj protiv Nikole J. (34), Dragi{e L. (36), Maje J. (30) i Mustafe M. (56) iz Modri~e zbog sumnje da su u~estvovali u nezakonitim transakcijama sa bankovnih ra~una klijenata i sklapali la`ne ugovore o kreditima.

K

MODRI^A Prijava protiv bankara i zaposlenika MKF LOK

Nezakonitim transakcijama

Preuzimali novac
Kako smo nezvani~no saznali, oni su bili zaposleni u Novoj banci AD Banja Luka i Mikrokreditnoj organizaciji LOK, a osumnji~eni su za zloupotrebu slu`be nog po lo`aja, dok se Mustafa M. tereti za nesavjestan rad u slu`bi. Za Nikolu J. postoji sumnja da je od 2006. do 2008. godine, kao odgovorna osoba u banci koja ima izdvojeni {alter u Modri~i, iskoristio svoj polo`aj i obavljao nezakonite transakcije sa ra~una ve}eg broja komitenata - fizi~kih i pravnih lica. Na taj na~in on je pri~inio {tetu klijentima i banci od oko 469.695 KM, 54.540 eura i 53.800 {vicarskih franaka, za koliko je sebi ili drugima pribavio korist. Nikola J. je u istom periodu

“zaradili“ 1,4 miliona KM
Osim Nikole J, zaposlenika Nove banke, prijavljeni slu`benici MKF LOK Dragi{a L. i Maja J, te Mustafa M, rukovodilac Regionalnog ureda MKF Grada~ac
obavljao nezakonite transakcije (ve}im dijelom isplate, ali i uplate), tako {to je odobrena sredstva po ugovorima o kreditu, umjesto klijentima mikrokreditne fondacije LOK - kancelarija u Modri~i, ispla}ivao slu`benicima ove fondacije i to Dragi{i L. i Maji J, i to u iznosu od 764.430 KM. Nikola J. je za toliko o{tetio Mikrokreditnu fondaciju iz Sarajeva, a za sebe ili druge pribavio korist. Takvim poslovanjem on je o{tetio banku, a za sebe i drugepribavioprotivpravnu imovinsku korist u iznosu od ~ak 1.429.205 KM. Za Dragi{u L. i Maju J. postoji sumnja da su od 2006. do 2008, koriste}i svoj polo`aj kreditnih

LA@NI UGOVORI Slu`benici LOK-a vr{ili prijem, obradu i odobravanje kredita klijentima bez potrebne dokumentacije, te sa~injavali la`ne ugovore na osnovu kojih je realizovan kredit za 71 “klijenta“

slu`benika mikrokreditne fondacije LOK u Modri~i vr{ili prijem, obradu i odobravanje kredita klijentima bez potrebne dokumentacije. Pritom su sa~injavali i la`ne ugovore, na osnovu kojih je realizovan kredit za 71 la`nog klijenta.

Propustio nadzor
Na osnovu isplatnih naloga, u saradnji sa Nikolom J, oni su preuzimali nezakonito upla}en novac na ime klijenata po ugovorima i na taj na~in za sebe ili druge ostvarili protivpravnu imovinsku korist od 764.439 KM, za koliko su o{tetili mikrokreditnu fondaciju.

Za Mustafu M. postoji sumnja da je u isto vrijeme kao rukovodilac Regionalnog ureda mikrokreditne organizacije Grada~ac, u ~ijem sastavu se nalazi kancelarija u Modri~i, propustio du`ni nadzor nad radom kreditnih slu`benika i odobra vao is pla tu za fi kti vno sa~injene ugovore o kreditima sa nepotpunom dokumentacijom klijenata. Mustafa M. je, kako se navodi, potpisivao bjanko naloge za isplatu ovih kredita, te je i kao ~lan kreditnog odbora propustio du`ni nadzor i omogu}io nezakonitu realizaciju kredita.
Dk. O.

Udesi u Modri~i i Bosanskom Brodu

Sarajevo

Povrije|eno sedam osoba
Sedam osoba je zadobilo te`e povrede u tri saobra}ajne nesre}e koje su se prekju~er dogodile kod Modri~e i Bosanskog Broda, saop}eno je iz CJB-a Doboj. U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u Ulici \ure \akovi}a u Modri~i povrije|eni su Vahida Zufi} (38) i Almedin Zufi} (17), te Du{an \uri} (53) iz Vukosavlja. Do nesre}e je do{lo kada je opel kadet kojim je upravljao \uri}, a u kojem su se nalazili Zufi}i, udario u zadnji dio parkiranog kamiona. Sve troje je prevezeno u dobojsku bolnicu, gdje su zbog povreda glave i grudi zadr`ani na lije~enju. U drugoj saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila na lokalnom putu u mjestu Vranjak kod Modri~e povrije|en je M. M. iz Vranjaka. U informaciji iz CJB-a Doboj se navodi da je M. M. koji je bio u dru{tvu sa jo{ nekoliko osoba, sko~io na bo~nu stranu ford eskorta, koji je bio u pokretu. M. M. je potom pao na asfalt i zadobio povrede desnog kuka. Zbog te{kih povreda prevezen je u dobojsku bolnicu, gdje je zadr`an na lije~enju.

Od voza~a opela oduzet pi{tolj, kod suvoza~ice na|ena droga
Zbog nedozvoljenog dr`anja oru`ja i posjedovanja droge, pripadnici ^etvrte sarajevske PU u srijedu su priveli Enesa Ramo{evi}a (35), ro|enog u Novom Pazaru, i Aminu Huji} (21) iz Sarajeva, oboje nastanjeni u Had`i}ima. Naime, policajci su u mjestu Re snik pri mi je ti li opel (T38-M-885) u kojem su se nalazile dvije sumnjive osobe, a koji se velikom brzinom kretao prema Tar~inu. Opel je zaustavljen u Oseniku te je prilikom pregleda auta od Ramo{evi}a oduzet pi{tolj CZ kalibra 7,65 milimetara s ~etiri metka, koji je posjedovao bez dozvole, dok je kod Huji}eve na|eno 14 paketi}a marihuane i dva paketi}a spida. Ona je, kako se moglo ~uti, paketi}e droge krila u neseseru za {minku. Oboje su spro ve de ni u Od sjek za zadr`avanje lica li{enih slobode MUP-a KS-a, a prijave protiv njih }e biti dostavljene sarajevskom Tu`ila{tvu. L. S.

U dobojskoj bolnici zadr`ano {estero povrije|enih

Sanja Plav{i} (21), Maja Plav{i} (24) i MirelaCvjetkovi}(23)iz Derventezadobile su povredeglave i nogu u saobra}ajnojnesre}ikoja se dogodila na lokalnomputu u DonjimMo~ilima kod BosanskogBroda. Do nesre}e je do{lokada je Cvjetkovi}eva,koja je upravljala pe`oom, usljed neprilago|enebrzine, izgubilakontrolu nad vozilom, koje je sletjelo u kanal i zaustavilo se udariv{i u stablo. Sanja Plav{i} i MirelaCvjetkovi} su zadr`ane u dobojskojbolnici, a MajaPlav{i} je unato~lomunogepu{tena na ku}no lije~enje. Dk. O.

TUZLA Istraga ubistva Nadira Sulji}a

Elvisu Halilovi}u odre|en pritvor
Na prijedlog Tu`ila{tva Tuzlanskog kantona, Kantonalni sud u Tuzli je odredio jednomjese~ni pritvor Elvisu Halilovi}u (21) iz Mramora kod Tuzle, koji se sumnji~i da je u utorak predve~er ubio Nadira Sulji}a (25) ispred Doma kulture u Mramoru. Ina~e, tokomsaslu{anja u Tu`ila{tvu, Halilovi} je priznao ubistvo. Motivi zlo~ina jo{ nisu poznati, a tu`ilacMugdimZul~i} je naredio i neuropsihijatrijskovje{ta~enjeosumnji~enog, koji je za seberekao da je lije~eni ovisnik o drogama. S. K.

Policija na mjestu zlo~ina u naselju Mramor

OSLOBO\ENJE petak, 1. juli 2011. godine

CRNA HRONIKA
Osman Babaji} iz naselja Babaji}i kod Kalesije, koji je u utorak te{ko povrije|en u udesuu kalesijskomnaseljuHidani, i dalje je na Odjelu intenzivne njege UKC-a Tuzla, gdje je priklju~en na aparate za disanje. Podsjetimo, Babaji} je kre}u}i se audijem iz pravcaKalesijepremaTuzli, izgubiokontrolu nad autom i direktno udario u kamion, kojim je upravljao Salih Mujanovi}. S. K.

13

Osman Babaji} i dalje kriti~no

Na|en ukradeni automobil

Radnici PU Tuzla u srijedu su, na osnovu prikupljenih operativnih saznanja, prona{li E. H. (1980) te razgovarali sa njim, zbog sumnje da je sa parkinga u tom gradu od 26. do 29. juna ukrao reno 5, u vlasni{tvu njegove sugra|anke B. H. Vozilo je potom na|eno na parkingu u Kre~anskoj ulici, te je izvr{en uvi|aj. Odjel krim-policije nastavlja rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju ovog doga|aja.

Nakon akcije FUP-a u Sarajevu i Zenici

Iza re{etaka
ostaju dva dilera?
Dan nakon {to je na konferenciji za novinare Federalne uprave policije objavljeno da je na podru~ju Kantona Sarajevo i Zeni~ko-dobojskog kantona izvedena akcija u kojoj je privedeno {est osoba, te zaplijenjen kilogram heroina u Tu`ila{tvu BiH saznajemo da je za dvije osobe zatra`eno odre|ivanje pritvora. Tako|er, gla sno go vor nik Tu`ila{ tva BiH Bo ris Gru be {i} ka zao nam je da }e op{irnija informacija o ovom predmetu biti objavljena danas. Ju~er smo, pod sje}amo, objavili da se me|u {estoro uha p{e nih na la zi i Al mas ^olak, a on je pozvao na{u redakciju i rekao da je “poslije slu~ajnog hap{enja pu{ten na slobodu“. - Priveli su me u Bla`uju kada sam do{ao kod Elvisa Muminovi}a da mu popravim

TUZLA Nesre}a na gradili{tu Avaz - Robot centra

Poginuo radnik

Ahmet Smaji}

Almas ^olak priveden kada je do{ao u Bla`uj kod Elvisa Muminovi}a da mu popravi automobil

Sa konferencije za novinare u FUP-u

automobil. Na slobodu me pustila dr`avna tu`iteljica Edina Hubijer - rekao nam je ^olak, nakon {to je no} proveo iza re{etaka. Tako|er je dodao da Muminovi}a zna kao mu{teriju kojoj odr`ava automobil. Pod sje}amo, pri pa dni ci FUP-a su na nekoliko lokaci-

ja, osim ^olaka, priveli i Elvisa Muminovi}a, Denisa [ehi}a, Elvedinu Suljovi}, te jo{ dvije osobe. U akciji je, osim kilograma heroina, zaplijenjena i manja koli~ina indijske konoplje, tablete heptanona, dva pi{tolja, digitalna vaga, deDk. O. vet mobitela...

Incident u sarajevskom naselju Otoka

Pedesetosmogodi{nji Ahmet Smaji} iz naselja Tarevo kod Kladnja ju~er je smrtno stradao prilikom pada na gradili{tu Avaz - Robot centra u centru Tuzle. Sma ji} je bio za po sle nik gra|evinske firme Giprom iz Tuzle, a do nesre}e je najvjerovatnije do{lo kada je, u poku{aju da skine oplatu sa plo~e na prvom spratu zgrade, izgubio ravnote`u i pao sa objekta na tlo.

Uvi|aj na mjestu nesre}e zajedno sa slu`benicima MUP-a Tuzlanskog kantona obavio je de`urni kantonalni tu`ilac Mughdim Zul~i}, koji je naredio da se izvr{i obdukcija tijela Ahmeta Smaji}a. Iz gra|evinske firme Giprom ju~er su najavili da }e posjetiti porodicu nastradalog radnika, te da }e im pru`iti svu pomo} koja im bude potrebna.
S. K.

Maloljetnik pucao na grupu mladi}a
[esnaestogodi{nji Almir Hrelja, ro|en u Pljevljima, nastanjen u Sarajevu uhap{en je preksino} u svom stanu nedugo nakon {to je iz pi{tolja pucao na grupu mladi}a koja se nalazila u Grada~a~koj ulici u sarajevskom naselju Otoka. Osim njega, policija je privela i 27-godi{njeg Aliju Zagoricu kod kojeg je prona|en pi{tolj iz kojeg je Hrelja pucao. Prema informacijama do kojih smo uspjeli do}i, grupa mladi}a koja stanuje u Grada~a~koj ulici oko 22.30 sati primijetila je mladi}a u dukserici kako obilazi i gleda u kladionicu Sport plus. S obzirom na to da im je bio nepoznat, te da im je njegovo pona{anje bilo sumnjivo, upitali su ga (Hrelju, op.a.) {ta radi, te poku{ali zaustaviti. Nakon toga do{lo je do kra}e prepirke poslije koje je mladi} u dukserici izvukao pi{tolj i prema mladi}ima ispalio jedan hitac, a potom se udaljio. Sre}om, niko nije povrije|en, a zrno je zavr{ilo u stanu obli`nje zgrade. Operativnim radom policajci su do{li do imena mladi}a te ga ubrzo i prona{li. Hrelja je u prisustvu oca priveden u slu`bene prostorije Tre}e PU. U toku krim-obrade, on je priznao da je pucao na grupu mladi}a, te dodao da je pi{tolj odbacio u neposrednoj blizini Bosmala i zamolio poznanika Aliju Zagoricu da prona|e oru`je. Ubrzo su policajci pokucali na vrata Alije Zagorice i kod njega prona{li pi{tolj CZ, kalibra 7,62 mm bez metaka. Hrelja je privedenzbogizazivanja op{te opasnosti, a Zagorica jer mu je pomagao, odnosno sakrio pi{tolj iz kojeg je maloljetnik pucao. D. P.

Otkriveni preprodava~i ukradenog nakita

Zlatar otkupljivao OTETE LAN^I]E
Hap{enjem 16-godi{njeg Tuzlaka Sanela Ferhatbegovi}a, koji je priznao da je u proteklom periodu `enama trgao sa vrata zlatne lan~i}e i ogrlice, sarajevska policija je otkrila uvezanu grupu koja se bavila preprodajom ukradenog zlatnog nakita. Pored Ferhatbegovi}a, policija je u srijedu uhapsila jo{ tri osobe, od kojih jedna ima zlatarsku radnju. Sanel Ferhatbegovi}, koji privremeno boravi u Sarajevu, uhap{en je u utorak. Tokom krim-obrade on je priznao da je najmanje u 5-6 navrata od `ena trgao nakit, koji je potom predavao Fehimu Bajri}u (25), ro|enom u Tuzli i Nind`i Seferovi}u (20), ro|enom u Gora`du. Njih dvojica su potom nakit prodavali zlataruJasminuHad`ihasanovi}u, vlasniku filigranske radnje u Gazi Husrev-begovoj ulici na Ba{~ar{iji. Tokom dalje istrage policija je u srijedu privela Bajri}a, Seferovi}a i Had`ihasanovi}a, koji se sumnji~e da su po~inili krivi~no djelo prikrivanje. Daljom istragom policajci bi trebali ustanoviti da li je zlatar nakit otkupljivao u skladu sa zakonom i {ta se dalje de{avalo sa njim, odnosno da li je pretapan ili jednostavno preprodavan. D. P.

14

TUZLANSKA KAPIJA

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Ukratko...
Temelji za Kulturni centar
Josip Juras, konzul Republike Hrvatske u na{oj zemlji, i Sead ^au{evi}, premijer TK-a, polo`ili su u Tuzli kamen temeljac za izgradnju Kulturnog centra "Sveti Franjo" u Trobegovom parku. Kako je re~eno, Centar }e imati poseban zna~aj za hrvatski narod koji `ivi na ovom podru~ju, ali i za druge gra|ane, koji }e imati priliku da ga posje}uju. Ina~e, sredstva za izgradnju Kulturnog centra su izdvojili Vlada TK-a i Konzulat Republike Hrvatske u Tuzli. Prije polaganja kamena temeljca u katoli~koj crkvi je odr`ano misno slavlje, a povodom Sv. Petra i Pavla za{titnika samostana i `upe.

Po~eo 16. ljetni univerzitet u Tuzli

Sa otvaranja i promocije knjige "Doba ekonomske diplomacije" Stjepana Mesi}a i Jasne Plevnik

Besplatna {kola plivanja
U organizaciji Javnog komunalnog preduze}a Pannonica Tuzla, od 4. jula ove godine na Panonskim jezerima po~inje besplatna {kola plivanja za sve starije od pet godina. "Besplatna ljetna {kola plivanja je otvorena za sve na{e sugra|ane, a prijaviti se mogu svaki radni dan od 9 do 16 sati. Ljetna {kola plivanja }e se odr`avati svaki radni dan od 9.30 do 11.30 sati na velikom bazenu slanih vodopada i realizovat }e se tokom {kolskog raspusta u julu i avgustu", saop{tili su organizatori.

@elja za znanjem i novim otkri}ima
Planirano vi{e od 20 razli~itih seminara, okruglih stolova, radionica, promocija knjiga i simpozija
U prostorijama Filozofskog fakulteta u Tuzli preksino} je sve~ano otvoren 16. ljetni univerzitet, koji }e trajati do 8. jula i okupiti oko 300 studenata i 100 profesora iz na{e zemlje i inostranstva. U narednih desetak dana bit }e organizovano vi{e od 20 razli~itih nau~nih sadr`aja, seminara, okruglih stolova, radionica, promocija knjiga i simpozija u svim nau~nim disciplinama.

RENOME I UGLED Uz to {to je Ljetni univerzitet postao tradicija, odlikuje ga i podatak da je ve} stekao renome i ugled susreta koji pobu|uju sve ve}a interesovanja
se, kratko re~eno, da ne postoje prepreke i da nema barikada koje mogu zaustaviti `elju za znanjem, novim otkri}ima, saradnjom i razumijevanjem. Uz to {to je Ljetni univerzitet postao tradicija, odlikuje ga i podatak da je ve} stekao renome i ugled susreta koji pobu|uju sve ve}a interesovanja", kazala je ministrica Avdiba{i} - Vukadinovi}. Ljetni univerzitet je sve~ano otvorio rektor Enver Halilovi}, a nakon toga je promovisana knjiga"Dobaekonomskediplomacije" autoraStjepanaMesi}a, biv{eg predsjednika Republike Hrvatske, i Jasne Plevnik. Knjigu je promovisaoprofesoremeritus Hasan Muratovi}. - Ovo je jedna jedinstvena knjiga, iako je ona naslovljena ovako kako jeste. Ona je mnogo vi{e od toga, prije svega po svom sadr`aju i prema onome {to mo`emo iz nje saznati. Jasna Plevnik je napisala jednu dragocjenu knjigu prije nekoliko godina, "Poslije globalizacije". To je knjiga koja je jedinstvena studija na na{em jeziku. Ona je zapravo nastavljena u prvom dijelu ove knjige koju ve~eras promovi{emo. [to se ti~e Mesi}a, rekao

bih, da je on uvijek bio nositelj promjena, ali je i i{ao prije promjena - kazao je Muratovi}, dodaju}i da je knjiga koncipirana u tri dijela: Me|unarodni odnosi i ekonomska kriza, Hrvatska vanjska politika i Moja ekonomska diplomacija.

Predavanja
Ina~e, centralna tema ovogodi{njeg Ljetnog univerziteta je Savremeni izazovi u reformi visokog obrazovanja. Ju~er je profesor Hasan Muratovi} odr`ao predavanje o sadr`aju i konceptu menad`menta u visokom obrazovanju, dok je Paul Rinderu, vo|a za projekt EU Podr{ka reformi visokog obrazovanja u BiH, govorio o osiguranju kvaliteta u reformi visokog obrazovanja. Tako|er, predavanje je odr`ao i profesor Ante Domazet.

Mladi o ratnim zlo~inima
U organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine ju~er je u hotelu Tuzla odr`ana diskusija o temi Procesuiranje ratnih zlo~ina - imaju li ratni zlo~ini u BiH nacionalni predznak. Diskusija je odr`ana u okviru projekta Promocija pravde, ~iji je cilj razvijanje svijesti o pozitivnim efektima prakse i rada Suda i Tu`ila{tva BiH u procesuiranju ratnih zlo~ina u BiH za njenu budu}nost. "@elimo doprinijeti transparentnosti rada odgovornih institucija te unaprijediti pristup informacijama od zna~aja kako za op}u javnost, tako i civilno dru{tvo i sve one kojih se ovi procesi ti~u. Tako|er, `elimo ~uti vi{e o pote{ko}ama na koje u svakodnevnom radu nailaze djelatnici tu`ila{tava, te kako im mi, kao akteri civilnog dru{tva, mo`emo pomo}i", saop{teno je iz Inicijative mladih za ljudska prava BiH. Ina~e, u~esnica ju~era{nje diskusije je bila i Alma D`aferovi}, tu`iteljica Kantonalnog tu`ila{tva Tuzlanskog kantona.

Nema barikada
Na|a Avdiba{i} - Vukadinovi}, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, na otvaranju je podsjetila da su Ljetni univerzitet u proteklih 15 godina posjetili brojni nau~nici, stru~njaci i studenti iz svih krajeva svijeta. "Upoznali su nas, ali smo se i mi njima pribli`ili. Pokazalo

Parking
U u`oj jezgri Tuzle prije nekoliko godina bilo je skoro pa nemogu}e parkirati auto. Me|utim, otkako je Javno komunalno preduze}e Saobra}aj i komunikacije po~elo zavoditi red i napla}ivati parking, mnoge povr{ine namijenjene za parkiranje auta, ostale su prazne. U objektivu na{e kamere ju~er su se na{li parking i automat za naplatu parkinga u blizini zgrade Op}ine.

OKOMKAMERE

Raport iz porodili{ta

34 52

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 86 beba.

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

Pripremili
Almir [E]KANOVI] Samir KARI]

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

15

16

OGLASI

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

REGION

17

SVETI STEFAN Radmanovi} na samitu {efova dr`ava

VIJESTI

EU po svaku cijenu
Predsjedavaju}i Neboj{a Radmanovi} se sastao na marginama samita s predsjednikom Hrvatske Josipovi}em i predsjednikom Crne Gore Vujanovi}em
Predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} je u obra}anju na samitu {efova dr`ava u Crnoj Gori istakao da je BiH od po~etka dosljedno opredijeljena za regionalnu saradnju kao jedini na~in rje{avanja svih pitanja izme|u zemalja jugoisto~ne Evrope, {to je i potvrdila za vrijeme predsjedavanja ovom inicijativom prije nekoliko godina. "BiH je odlu~no opre di je lje na za evropske integracije. To je prilika koju mi u BiH ne}emo propustiti, bez obzira na sve izazove, te{ko}e i neslaganja koji nas prate na tom putu", kazao je Radmanovi}. Radmanovi} se sastao na marginama samita na Svetom Stefanu s predsjednikom Hrvatske Ivom Josipovi}em i predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovi}em, javlja Fena. Hrvatskom pred-

Tadi} o BiH
Boris Tadi} je najavio da }e narednih dana boraviti u zvani~noj posjeti Sarajevu, gdje }e izraziti bezrezervnu podr{ku teritorijalnom integritetu BiH i ravnomjernoj zastupljenosti tri konstitutivna naroda i dva entiteta u zajedni~kim institucijama. "Pri hva ti}emo sve oko ~ega kon sen zus postignu tri naroda i dva entiteta", rekao je Tadi}.
Neboj{a Radmanovi} sa Filipom Vujanovi}em

UN: Pomozite u hap{enju Had`i}a
Vije}e sigurnosti UN-a apeliralo je na zemlje {irom svijeta, a posebno na zemlje biv{e Jugoslavije, da pomognu u uhi}enju posljednjeg ha{kog bjegunca i optu`enika Gorana Had`i}a, javlja Tanjug. Vije}e je ponovno pozvalo sve zemlje da poja~aju saradnju s Ha{kim tribunalom i pru`e mu svu neophodnu pomo}. Goran Had`i} je optu`en za zlo~ine protiv ~ovje~nosti i kr{enje zakona i obi~aja rata u Vukovaru i vukovarskoj okolici, ostao je jedina osoba protiv koje je Tribunal podignuo optu`nicu, a jo{ je na slobodi.

sjedniku i gra|anima Hrvatske Radmanovi} je uputio ~estitke za zavr{etak pregovora sa EU, te izrazio nadu da }e, kako je rekao, i BiH uz takve susjede ubrzano krenuti ka Evropi. Josipovi} je ka-

zao da je Hrvatska spremna pru`iti svu neophodnu pomo} BiH kako bi se ubrzao njen put ka Evropskoj uniji. Tokom susreta sa predsjednikom Crne Gore Filipom Vujanovi}em, Radmanovi} je

uputio ~estitke Crnoj Gori za uspje{no jednogodi{nje predsjedavanje SEECP-om. Nagla{eno je da su stvoreni uslovi za potpisivanje dva me|udr`avna sporazuma - o granici i o dvojnom dr`avljanstvu.

Albanski predsjednik Bamir Topi o Kosovu

Marovi} najavljuje obra~un s \ukanovi}em
Potpredsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Svetozar Marovi} poslao je prije 14 dana pismo {efu partije Milu \ukanovi}u u kojem je navodno nagovijestio da }e se povu}i iz partijskog vrha ako se nastavi pritisak na njega i mogu}e da }e nakon toga u}i u politi~ki obra~un, potvrdilo je Vijestima vi{e izvora iz DPS-a. Razlog bi, navodno, mogle biti informacije da se u Budvi spremaju nova hap{enja, nakon {to su ve} {est mjeseci u zatvoru bili Marovi}ev brat Dragan, biv{i gradona~elnik Rajko Kulja~a i \or|ije Pinjati}. Marovi} sebi svojstvenim rje~nikom upozorava \ukanovi}a da bi mogao napustiti DPS i po~eti politi~ki rat pro tiv nje ga ako nas ta vi da ga ugro`ava.

Negiranje nezavisnosti je prijetnja stabilnosti regiona
Albanski predsjednik Bamir Topi pozvao je "sve zemlje Balkana da prihvate ~injenicu da je Kosovo nezavisno i prestanu da poku{avaju da tu zemlju isklju~e iz regionalih procesa". To pi je re kao da sva ko odbacivanje ove ~injenice zna~i prijetnju regionalnoj stabilnosti. titi da je Kosovo samostalna dr`ava". "Albanija ohrabruje dijalog Beograda i Pri{tine i poru~uje da je svaki scenario koji podrazumeva isklju~enje Kosova iz regionalnih procesa neprihvatljiv", precizirao je Topi. On smatra da je "potrebno je da sve ~lanice SCEEP prihvate realnost da je Kosovo nezavisna dr`ava i da je tako tretiraju", dodaju}i da je prihvatanje nove polit~ke realnosti u jugoisto~noj Evropi povezano sa regionalnom bezbjedno{}u. Predsjednik Srbije Boris Tadi} najavio je ju~er da }e Srbija tokom predsjedavanja Pro ce som sa ra dnje u jugoisto~noj Evropi (SEECP) u~initi sve da omogu}i neku asimetri~nu zastupljenost Kosova, ali da to ne}e biti kao nezavisne dr`ave, javlja Srna. blokirati njene integracije u regionalne procese. Tadi} je rekao da je Srbija, kao i sve ostale zemlje zainteresovana za nastavak razvoja odnosa. "Imamo toliko zajedni~kog da moramo na}i na~in da krenemo naprijed", naglasio je Tadi}, najavljuju}i da }e Srbija tokom predsjedavanja SCEEP-om raditi na razvoju odnosa sa Albanijom, jer dvije zemlje imaju dosta zajedni~kih pitanja, posebno Kosovo, koje optere}uje njihove odnose.

Bez priznanja
Tadi} je na konferenciji na Svetom Stefanu ponovio da Srbija nikada ne}e priznati jednostrano progla{enu nezavisnost Kosova, ali ne}e

Nada
On je re kao da Ti ra na pru`a punu podr{ku dijalogu Beograda i Pri{tine i izrazio nadu "da }e Srbija shva-

Ju~er u Bruxellesu

Formalni zavr{etak hrvatskih pregovora s EU
Pravda, sloboda i sigurnost i Financijske i prora~unske odredbe. Slijedi izrada ugovora o pristupanju i njegovo potpisivanje do kraja ove godine, zatim referendum u Hrvatskoj o ~lanstvu, te proces ratifikacije po zemljama ~lanicama. Do 1. jula 2013, kada Hrvatska postaje 28. punopravna ~lanica Unije, na snazi }e biti monitoring koji su zatra`ile neke ~lanice EU. Ovaj monitoring uklju~uje posebne izvje{taje svakih 6 mjeseci za poglavlja Pravosu|e i temeljna prava, Pravda, sloboda i sigurnost i Tr`i{no natjecanje, s akcentom na nadzor provedbi reformi i restrukturi ra nja bro do gra di li {ta i ~eli~ana, pravosu|a, policije i pitanja prava manjina te vanjskih granica. Sankcija nema, ali }e se koristiti mogu}nost uvo|enja posebnih mjera ukoliko do punopravnog ~lanstva Hrvatska prestane provoditi reforme i ispunja va ti pre uze te ob ve ze i uvjete. Pregovori su trajali gotovo 6 godina, preciznije 5 godina i 8 mjeseci. Slu`beno objavljivanje zavr{etka pregovora (24. juni) vremenski se gotovo poklopilo sa sve~anim obilje`avanjem 20. godi{njice ne ovi snos ti Re pu bli ke Hrvatske (25. juni), {to je u doma}oj javnosti do`ivljeno kao najljep{i poklon za ovogodi{nji jubilarni Dan dr`avnosti RH.
J. DIZDAR

(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Po vi je sni tre nu tak za Hrvatsku, cijeli zapadni Balkan, ali i Europsku uniju. Na Me|unarodnoj konferenciji o pristupanju na ministarskoj razini Hrvatska je ju~er poslije podne u Bruxellesu i formalno zavr{ila pristupne pregovore s Europskom unijom. Zatvorena su posljednja ~etiri poglavlja o kojima se pregovaralo: Tr`i{no natjecanje, Pravosu|e i temeljna prava,

Vuk~evi}: Nisam zvao Del Ponte na vino
Srpski tu`ilac za ratne zlo~ine Vladimir Vuk~evi} rekao je da nije pozvao biv{u ha{ku tu`iteljicu Karlu del Ponte u Beograd "na ispijanje vina" nakon {to je uhap{en Ratko Mladi}, javlja Srna. "To su pisali tabloidi, nije u mom karakteru da likujem nad bilo ~ijom sudbinom", rekao je Vuk~evi} u Skup{tini Srbije, odgovaraju}i na pitanja poslanika. On je rekao da je bio zadovoljan hap{enjem Ratka Mladi}a.

18

OGLASI

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SVIJET

19

Zavr{eno glasanje u parlamentu

VIJESTI

Grci s mukom pristali da {tede
Skup{tina Gr~ke izglasala tijesnom ve}inom zakon o sprovo|enju ~etvorogodi{njeg plana bud`etske {tednje
Gr~ki parlament usvojio je ju~er tijesnom ve}inom zakon o sprovo|enju prekju~er odobrenih petogodi{njih mjera {tednje, strogih i nepopularnih, ali uslovnih za novu pomo} EU i MMF. Obra~uni demonstranata i policije u centru Atine nastavljeni su i tokom no}i sa srijede na ~etvrtak serijom sporadi~nih incidenata, ali je tokom dana bilo relativno mirno. trebalo da obezbijede u{tede od {est milijardi eura, s tim {to }e ta suma biti mnogo ve}a, jer se predvi|a privatizacija velikih javnih preduze}a. Usvajanje rigoroznog programa {tednje, zajedno sa prate}im zakonima, preduslov je da Atina dobije novu ra tu kre di ta od MMF-a i evropskih finansijskih institucija u iznosu od 12 milijardi eura, o ~emu }e se odlu~ivati 3. jula. U suprotnom, sredinom jula dr`ava ne bi bila u mogu}nos ti da pla}a svo je ra~une po{to bi ostala bez sredstava, prenosi Mondo. Gr~ki dug iznosi 340 milijardi eura, odno sno vi {e od 30.000 eura po svakom od ukupno 11,3 miliona stanovnika te dr`ave. Sa dugom koji je jednak 150 posto godi{njeg bruto doma}eg proizvoda, Gr~ka dr`i dva neslavna svjetska rekorda: najni`i kreditni
Protesti u Atini: Svaki Grk zadu`en sa oko 30.000 eura

NATO ne naoru`ava pobunjenike
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je da Alijansa ne u~estvuje u francuskoj operaciji prebacivanja naoru`anja pobunjenicima u Libiji. Rasmussen je u obra}anju novinarima tokom posjete Be~u tako|er rekao da ne posjeduje informaciju da li jo{ neka zemlja isporu~uje naoru`anje pobunjenicima. Francuska je u srijedu postala prva ~lanica NATO-a koja je javno priznala da naoru`ava pobunjenike, koji poku{avaju da sa vlasti svrgnu Muamera Gadafija. Istovremeno, britanski ministar vanjskih poslova William Hague najavio je ju~er da }e Velika Britanija poslati policijskim snagama libijske opozicije pancire, policijske uniforme i opremu za komunikaciju. Rasmussen je tako|er ju~er saop{tio da NATO ne planira da interveni{e u Siriji, osu|uju}i nasilje snaga sigurnosti protiv civilnog stanovni{tva.

Turisti u`ivali dok je dio Atine gorio
Protesti zbog vladinih mjera {tednje su zapo~eli krajem maja, a u utorak i srijedu organizovan je i generalni {trajk koji je paralisao zemlju, dok je na protestima na atinskom trgu Sintagma u jednom trenutku bilo vi{e od 20.000 ljudi. Ministarstvo zdravlja saop{tilo je da je povrije|eno oko 250 osoba, me|u kojima je i 31 policajac, a oko 250 je primljeno u bolnice zbog izlo`enosti suzavcu. Istovremeno, na popularnoj Plaki, turisti su opu{teno u`ivali u gr~kim restoranima i barovima. rejting neke dr`ave i najve}e tro{kove osiguranja duga. S druge strane, iz MMF-a tvrde da kontroverzni plan nije program o{tre {tednje, ve} da je to u su{tini program stru ktu ral nog pri la go|avanja, koji ima za cilj da ri je {i osno vne pro ble me gr~ke privrede, me|u kojima je prvi nedovoljna konkurentnost.

Nova rata kredita
Vlada socijaliste Jorgosa Papandreua dobila je podr{ku 155 od ukupno 300 poslanika parlamenta, koji su glasali za zakon o implementaciji mjera {tednje. ^ak 136 poslanika bilo je protiv. Rigoroznim vladinim programom {tednje se predvi|a smanjenje plata, otpu{tanje zaposlenih, pove}anje poreza i prodaja javnih preduze}a. Mjere bi samo ove godine

MMF: Nije o{tar
Gr~ka is to vre me no ima imovinu vrijednu 300 milijardi eura, {to po ekonomistima zna~i da je solventna u onoj mjeri u kojoj je voljna da proda dio te imovine.

U potresu devet povrije|enih
Potres ja~ine 5,5 stepeni po Richteru pogodio je ju~er centralni dio Japana. U potresu je povrije|eno devet osoba, a materijalna {teta nastala je na dvorcu iz 16. stolje}a koji se smatra dijelom kulturne ba{tine. Epicentar potresa bio je u prefekturi Nagano, oko 180 kilometara sjeverozapadno od Tokija, izvijestila je japanska meteorolo{ka agencija.

Preliminarni rezultati ispitivanja evropskih nau~nika

Sjeme iz Egipta
uzrok e{erihije koli?
Prema preliminarnim rezultatima ispitivanja, evropski nau~nici smatraju da je sjeme biljke pjeskavice uvezene iz Egipta mogu}i uzrok pojave smrtonosne epidemije bakterije e{erihije koli, koja je u Njema~koj i [vedskoj odnijela 47 `ivota. Do sada je zabilje`eno vi{e od 4.000 zara`enih {irom Evrope i Sjeverne Amerike. Gotovo svi koji su se razboljeli `ive u Njema~koj ili su tamo putovali. Epidemija u Njema~koj i manja pojava bakterije koncentrisane oko francuskog grada Bordeauxa povezane su sa sjemenom mladica biljaka. Stru~njaci iz Evropskog centra za prevenciju i kontrolu oboljenja (ECDC), ~ije je sjedi{te u [vedskoj, i Evropske administracije za bezbjednost hrane (EFSA), koje je u Italiji, saop{tili su da preliminarni rezultati istrage sugeri{u da je konzumacija mladica najvjerovatniji pokreta~ zaraze Sjeme pjeskavice mogu}i uzrok u Njema~koj i Francuskoj. smrtonosne epidemije

Njema~ka gasi nuklearke
Njema~ki poslanici, ve}ina i opozicija, glasali su ju~er za zakon koji }e od Njema~ke napraviti najve}u ekonomsku silu koja odustaje od atomske energije. Petsto trinaest poslanika usvojilo je tekst koji predvi|a da }e se posljednji od 17 njema~kih nuklearnih reaktora ugasiti najkasnije 31. decembra 2022. godine, javlja Fena. Sedamdeset i devet poslanika je bilo protiv, a suzdr`anih je bilo osam. Socijaldemokrati su se pridru`ili projektu Angele Merkel, kao i Zeleni, iako gube jedno od glavnih poglavlja politi~ke borbe. Njema~ki gornji dom Bundesrat razmatrat }e tekst zakona sljede}e sedmice, {to bi trebalo da bude formalnost.

Ameri~ki senat donio upozoravaju}u rezoluciju

Palestinci odbacili prijetnje SAD-a
Palestinska vlada ju~er je odbacila rezoluciju ameri~kog senata kojom se Palestincima prijeti da }e im biti ukinute neke od ameri~kih pomo}i ako nastave da tra`e priznavanje palestinske dr`ave u UN-u, mimo pregovora s Izraelom. - Odbacujemo ovu rezoluciju koja slijepo odra`ava izraelski stav. Palestinski narod ne}e nikada popustiti takvim pritiscima, izjavio je za AFP Nimr HaOrganizatori konvoja brodova sa humanitarnom pomo}i, ~iji je cilj poku{aj probijanja blokade pojasa Gaze, optu`ili su ju~er Izrael da im je sabotirao i drugi brod. Motor irskog broda o{te}en je dok je bio ukotvljen u luci, ali se ne navodi u kojoj. Po~etkom sedmice aktivisti su optu`ili Izrael za {tetu na propeleru {vedskog broda u gr~koj luci Pirej.

Sabotiran i drugi brod za Gazu

mad, visoki savjetnik predsjednika Mahmuda Abasa. Tekst, koji je ameri~ki senat usvojio jednoglasno, izra`ava sna`no protivljenje svakom naporu Palestinaca u UN-u da u septembru dobiju priznavanje svoje dr`ave. Predstavni~ki dom bi mogao izglasati isti tip rezolucije. Njema~ka i Italija, saveznice Izraela, tako|er se protive namjerama Palestinaca, dok Francuska i [panija dr`e opciju otvorenom.

20

OGLASI

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Od 1. avgusta 2011.

NOVE, NI@E CIJENE USLUGE PRENOSA PODATAKA PUTEM PROTOKOLA FRAME RELAY BIHPAK MRE@E
Radi zadovoljstva pretplatnika usluge prenosa podataka putem Frame Relay protokola BIHPAK mre`e, BH Telecom }e od 1. avgusta ove godine primjenjivati nove, ni`e cijene. Tako }e cijene pretplate po priklju~ku biti ni`e za 28-30%, cijene upotrebe virtualnog voda izme|u kantona (parametar CIR) bi}e ni`e za 30-33%, a cijene pretplata po priklju~ku za back up uslugu bi}e ni`e za 33%. Cijene koje }e primjenjivati BH Telecom od 1. 8. 2011. godine Naziv usluge Jedinica mjere Osnovna cijena (KM) Frame Relay¸ * Pretplata i kori{tenje (ovisno o parametrima CIR i EIR) Cijena pretplate po priklju~ku: a) do 128 kbps (uklju~uje i 128 kbps) mjese~no 70 KM b) do 1 Mbps (uklju~uje i 1 Mbps) mjese~no 140 KM c) do 4 Mbps (uklju~uje i 4 Mbps) mjese~no 280 KM d) do 34 Mbps (uklju~uje i 34 Mbps) mjese~no 1.800 KM Napomena: - U slu~aju pru`anja usluge na me|uoperatorskom nivou, pretplata po priklju~ku se ne}e napla}ivati. Cijena upotrebe virtualnog voda izme|u kantona (parametar CIR) a) 32 kbps mjese~no 70 KM b) 64 kbps mjese~no 140 KM c) 128 kbps mjese~no 280 KM d) 256 kbps mjese~no 400 KM e) 512 kbps mjese~no 600 KM f) 1 Mbps mjese~no 1.000 KM g) 2 Mbps mjese~no 1.400 KM h) 4 Mbps mjese~no 2.100 KM Cijena pretplate po priklju~ku za back up uslugu: a) do 128 kbps (uklju~uje i 128 kbps) mjese~no 60 KM b) do 1 Mbps (uklju~uje i 1 Mbps) mjese~no 120 KM c) do 4 Mbps (uklju~uje i 4 Mbps) mjese~no 240 KM Napomena: Korisnik pla}a mjese~nu pretplatu za back up uslugu po priklju~ku samo za one priklju~ke koji predstavljaju back up vezu. *Cijene u tabeli su prikazane bez PDV-a

GENERA DD PREDSTAVNI[TVO U BiH Hamdije ^emerli}a 2 71 000 Sarajevo raspisuje

KONKURS
za popunu radnih mjesta na pozicijama: 1. Stru~ni saradnik za poslove veterine — 1 izvr{ilac sa sjedi{tem u Sarajevu Uslovi: - Univerzitetska diploma veterinarskog fakulteta - Poznavanje engleskog jezika - Poznavanje rada na ra~unaru (MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook) - Posjedovanje voza~ke dozvole B kategorije

2. Stru~ni saradnik za farmaceutiku — 2 izvr{ioca sa sjedi{tem u Sarajevu Uslovi: - Univerzitetska diploma farmaceutskog ili medicinskog fakulteta - Poznavanje engleskog jezika - Poznavanje rada na ra~unaru (MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook) - Posjedovanje voza~ke dozvole B kategorije Od vas o~ekujemo da posjedujete izra`ene komunikacijske i prodajne vje{tine i visok stepen odgovornosti. Po{aljite svoj CV i kopije dokaza o ispunjavanju uslova isklju~ivo putem po{te na adresu: Genera d.d. Predstavni{tvo u BiH Hamdije ^emerli}a 2 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Konkurs ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja.

OSLOBO\ENJE petak, 1. juli 2011. godine
Upozorenje MMF-a

SVIJET FINANSIJA

21

svjetsko tr`i{te
Ozbiljni gubici ukoliko Kongres blagovremeno ne odobri pove}anje gornje granice dr`avnog zadu`ivanja sa sada{njeg nivoa od 14,3 biliona dolara
Me|unarodni monetarni fond upozorava da SAD moraju hitno pove}ati limit federalnog duga kako bi se izbjegli potresi ekonomija i svjetskih finansijskih tr`i{ta. U izvje{taju posve}enom ekonomiji SAD-a, MMF isti~e da }e svjetsko tr`i{te pre trpje ti ozbiljne gubitke ukoliko ameri~ki Kon gres blagovremeno ne odobri pove}anje gornje gra ni ce dr`a vnog zadu`ivanja sa sada{njeg ni voa od 14,3 biliona dolara. MMF je tako|er upozorio na rizik pada kreditnog rejtinga SAD-a u tom slu~aju. Eksperti MMF-a smatraju da izostanak kompromisa izme|u zakonodavne i izvr{ne vlasti o pitanju smanjenja bud`etskih rashoda i pove}anja dr`avnog duga mo`e rezultirati eksplozivnim pove}anjem kamatnih stopa i/ili smanjenjem suverenog rejtinga. U rizike se ubrajaju i slabo tr`i{te nekretnina i evropska du`ni~ka kriza. Fond, i pored svega, nije promijenio procjenu rasta bruto dru{tvenog proizvoda SAD-a u 2011. i 2012. godini, ostavljaju}i ih na nivou od 2,5 posto, odnosno 2,75 posto, istakav{i da }e se neza po sle nost smanjivati krajnje usporeno. Frakcije Demo krat ske i Re pu bli kan ske par ti je u Kongresu ve} nekoliko mjeseci neuspje{no pregovara ju o po ve}anju limita dr`avnog duga. Ameri~ko ministarstvo finansija ocjenjuje da zemlji prijeti bankrot ukoliko zakonodavci ne odobre podizanje limita za strane pozajmice do 2. augusta. Ministar finansija Timothy Geithner uputio je otvoreno pismo Kongresu u kojem ponovo upozorava da prekomjerno odugovla~enje s podizanjem gornje granice zadu`ivanja stvara rizik od bankrota.

SAD tresu

BiH

EU

Poljska preuzima
Donald Tusk

Radoslaw Sikorski

predsjedni{tvo
Poljska danas preuzima {estomjese~no rotiraju}e predsjedni{tvo Evropskeunije, tokomkojeg bi se trebao potpisati pristupni ugovor s Hrvatskom, nakon~egapo~injepostupak njegove ratifikacije u zemljama ~lanicama. Poljska vlada donijela je program predsjedanja EU, u kojem je kao va`an cilj istaknuto potpisivanje pristupnog pregovora s Hrvatskom. Prijepotpisivanjapotrebno je pripremiti ugovor, unijeti sve {to je bilo predmet pregovora, prevesti ga na sve slu`bene jezike, za {to treba odre|eno vrijeme, tako da }e do potpisivanja do}i u drugoj polovini predsjedni{tva, odnosno u zadnjem tromjese~ju ove godine.

Tri prioriteta
Poljska je ~etvrta biv{a komunisti~ka zemlja koja predsjedava EU, nakon Slovenije (prva polovina 2008), ^e{ke (prva polovina 2009) i Ma|arske (prva polovina 2011). Poljska je s oko 38 miliona stanovnika daleko najve}a me|u zemljama koje su u{le u EU 2004. godine. Poljskim predsjedanjem po~inje nova predsjedni~ka trojka, koju jo{ ~ine Danska i Kipar.

Poljska je jedina zemlja ~lanica koja nije upala u recesiju tokom ekonomske i finansijske krize. Tako|er, u najve}oj mjeri je iskoristila sredstva iz evropskih fondova, {to je tako|er pridonijelo solidnom ekonomskom rastu u vremenima krize. Uprkos relativno dobrim rezultatima, Poljska je i dalje po `ivotnom standardu jedna od siroma{nijih ~lanica. Poljska vlada smatra da se do pokretanja ekonomskog rasta u Evropi mo`e do}i kroz ja~anje unutra{njeg tr`i{ta, posebno uklanjanjem prepreka za uslu`ni sektor i trgovinu putem interneta. Oko 60 posto transakcija na internetu u Evropi ne uspije se dovr{iti zbog pravnih prepreka, pa }e Var{ava nastojati pokrenuti raspravu o uspostavi novog pravnog sistema na evropskom nivou za internet- trgovinu, koji bi funkcionirao paralelno s nacionalnim sistemima zemalja ~lanica i omogu}io prevladavanje sada{njih prepreka.

Kohezioni fond
Poljaci vide evropski bud`et kao va`an instrument koji mo`e pomo}i da se do|e do odr`ivogekonomskog rasta. Upravo za vrijeme poljskog predsjedni{tvapo~et}e rasprava o vi{egodi{njem bud`etskom okviru EU za razdoblje2014-20. godina. Budu}i da su i sami veliki korisnici pomo}i iz kohezionogfonda, Poljaciisti~u da koheziona politika mora ostati klju~napolitika od kojeprofitiraju sve zemlje ~lanice. Pod pojmom sigurna Evropa Poljaci podrazumijevaju ja~anje sigurnosti na nekoliko podru~ja, u prvom redu pobolj{anje makroekonomske sigurnosti, zatim sigurnost u opskrbi energijom te kroz ja~anje zajedni~ke poljoprivredne politike ja~anje na podru~ju proizvodnje hrane i ruralnog razvoja. Sigurna Evropa uklju~uje i ja~anje sigurnosti na vanjskim granicama EU, ~emu bi trebalo pridonijeti i ja~anje EU agencije za saradnju na vanjskimgranicama te ja~anje vojnih i civilnih sposobnosti EU. Otvorenost Evrope uklju~uje nastavak pro{irenja na zemlje zapadnog Balkana i ja~anje saradnje sa susjedima.

Odmor na Bledu za cijelu porodicu
Alpski biser Bled bez dvojbe je jedna od najprivla~nijih destinacija za odmor u Sloveniji. Sve popularniji je i za ljetni odmor, zahvaljuju}i ugodnoj alpskoj klimi savr{enoj za bijeg od ljetne vru}ine, a dodatno osvje`enje donosi i kupanje u jezeru. Bled je posebno privla~an porodicama koje svoj odmor mogu provesti u hotelu Savica, prvom specijaliziranom porodi~nom hotelu s tri zvjezdice. Gosti }e ve} na prvi pogled primijetiti da je hotel ure|en kako bi u njemu u`ivala djeca. Porodi~ne sobe su prikladno ure|ene za djecu, besplatan je najam opreme za njegu djeteta, a obroci su prilago|eni djeci. Me|utim, pravi razlog zbog kojeg se brojne porodice rado vra}aju u hotel Savica atraktivan je animacijski program s labudom Zakijem. Odmor kod Zakija svaki je put ne{to posebno i svaki je dan druga~iji. Tokom ljetnih praznika animatori pripremaju posebne tematske dane. Najmla|i tako mogu u Zakijevu dru{tvu otkrivati zanimljive eksperimente, upoznati pastirski na~in `ivota, stvarati u kuharskoj radionici i graditi Zakijev grad. Za potpuni odmor gosti hotela Savica imaju slobodan ulaz na termalne bazene wellnessa @iva u obli`njem hotelu Golf. Najmla|e }e odu{eviti dje~ji bazen i tobogan koji povezuje velike bazene na dva nivoa. U hotelu Savica dvoje djece do 12 godina u pratnji dvije odrasle osobe boravi besplatno. O~ekuju ih i brojna dodatna iznena|enja: od posebne dje~je kozmetike u sobama, do poklop~i}a koje za njih priprema Zaki. Odmor proveden u hotelu Savica zaista je poseban. M. O.

JEDNA OD SIROMA[NIJIH Uprkos relativno dobrim rezultatima, Poljska je i dalje po `ivotnom standardu jedna od siroma{nijih ~lanica
Var{ava preuzima predsjedni{tvo u klju~nom trenutku za EU, koju potresa du`ni~ka kriza, posebno u Gr~koj, te koja se nalazi pod imigrantskim pritiscima iz Sjeverne Afrike, u kojoj se doga|aju va`ne politi~ke promjene nazvane arapsko prolje}e. Poljaci }e za vrijeme svog predsjedanja insistirati na tri prioritetne teme: evropske integracije kao izvor rasta, sigurna Evropa i Evropa koja ima koristi od otvorenosti. Poljski premijer Donald Tusk i ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski najavili su da }e prvi prioritet predsjedni{tva biti pokretanje ekonomskog rasta.

22

BIZNIS I EKONOMIJA

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Odr`ana sjednica ESVKS-a

U posjeti Vahidu Rami}u, malinaru iz Kiseljaka

Devet godina lojalan Klasu
Organizirani otkup malina odvija se predvi|enom dinamikom, a do sada je u hladnja~u u Bla`uju pristigla tre}ina planiranog otkupa
Fikret Musi}

Intenzivirati
socijalni dijalog
Ekonomsko-socijalno vije}e za podru~je Kantona Sarajevo usvojilo program rada Vije}a za 2011, koji }e biti okvir u daljem djelovanju ESV-a
Ekonomsko-socijalno vije}e za podru~je Kantona Sarajevo je na 26. sjednici razmatralo sporazum o osnivanju ESV-a iz 2006. godine radi njegove izmjene i dopune. Ocijenjeno je kako sporazum daje dovoljno prostora za intenziviranje socijalnog dijaloga, naro~ito u dome nu za klju~iva nja ko le kti vnih ugovora, u~e{}a u rje{avanju kolektivnih radnih sporova te generalno djelovanja ESV-a, u skladu s nadle`nostima, na pobolj{anju privredne i socijalne situacije u KS-a. Razmatran je i prijedlog Kanto nal nog odbo ra Sa ve za sa mostalnih sindikata BiH - KSa da se broj ~lanova ESV-a pove}a, tako da svaki socijalni partner bude predstavljen sa ~eti ri ~la na, uz oba ve zno uklju~ivanje premijera, predsjednika Udru`enja poslodavaca i pred sje dni ka Sin di ka ta BiH - KS-a u ru ko vod stvo, odno sno oba ve zno ~lan stvo ESV-a. Prijedlog je u na~elu podr`an, s tim da se o njemu, u skladu s odgovaraju}im propisanim procedurama, mora izjasniti Vlada KS-a, kao jedan od potpisnika sporazuma. ESV je usvojio Program rada Vije}a za 2011, koji }e biti okvir u daljem djelovanju ESV-a, s tim da }e Vije}e sva pitanja iz okvira ekonomsko-socijalnog sektora razmatrati shodno njihovoj aktu el nos ti. Ime no vanje predsjednika i potpredsjednika ESV-a je odgo|eno do odre|ivanja Vlade KS-a o predlo`enim izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju ESV-a. Pored ~lanova ESV-a iz reda predstavnika Udru`enja poslodavaca KS-a, Kantonalnog odbo ra Sin di ka ta BiH KS-a i Vlade KS-a, kao socijalnih partnera koji ~ine ESV-a, sjednici je prisustvovao i premijer KS-a Fikret Musi}.

Prije devet godina Vahid Rami} iz Bilalovca kod Kiseljaka po~eo je uzgajati maline i organizirano ih prodavati sarajevskoj prehrambenoj kompaniji Klas. Ponosan je, ka`e, na ~injeni cu da ma li ne s nje go ve plan ta`e, ~ija je po vr{i na oko 2,5 dunuma, odlaze na zahtjevno tr`i{te Evropske unije. - Svake sezone imam prvokla snu ma li nu. Sli je dim upu te i sa vje te te hno lo ga Klasa, koji kooperante obilaze tokom cijele godine. Nisam zadovoljan jedino neizvjesno{}u koja nas prati u vezi s ot ku pnom ci je nom, ali to valjda zavisi od situaci je na tr`i {tu, odno sno omje ra po nu de i po tra`nje ovog vo}a, govori nam Rami} dok ubire plodove sa suprugom Mirsadom i k}erkom Melisom.

Porodica Rami} u malinjaku

Odbija nakupce
^esto mu dolaze nakupci i nude primamljiviju otkupnu ci je nu, ali on ni ka da nije pristajao predati urod drugima, jer to smatra izdajom Klasa. - Za hva lju ju}i Kla su, po~eo sam se baviti uzgojem malina. Penzioner sam i ovaj do da tni pri hod mi do bro do|e za {kolovanje k}erki. Ove godine o~ekujemo ~etiri do pet tona malina. Nemam nikakvu za{titu od vremenskih nepogoda, ali hvala Bogu, do sada su neprilike zaobilazile ovaj kraj, ka`e Rami}. Dodaje da je uzgoj kvalitetnih malina zahtjevan posao. Nakon berbe }e odmah o{i {a ti ma li nja ke, odvo ji ti mlade izdanke za idu}u sadnju, uzo ra ti i po|u bri ti planta`u. Dok raz go va ra mo s Ra mi}ima, na njihovo imanje

po robu dolazi organizator otkupa malina op}ine Kiseljak Ramiz Suljanovi}. Sa zna je mo da je na tom po dru~ju ove go di ne ma li na ma za sa|eno oko 170 dunuma zemlje i da se svake go di ne po ve}ava broj proizvo|a~a koji sara|uju s Kla som.

58 kooperanata
- Trenutno imamo 58 koope ra na ta. Sva ko dne vno prikupljamo maline i pa`ljivo ih transportiramo do Klasove hladnja~e u Bla`uju, gdje se vo}e obra |uje i za mrzava, a potom izvozi na tr`i{te EU, ka`e Suljanovi}. U Kla su sa zna je mo da se or ga ni zi ra ni ot kup ma li na odvi ja pre dvi|enom di na mi kom te da je do sa da u hla dnja~u u Bla`uju pris ti gla tre}ina planiranog otkupa. Ma li ne su prvo kla sne, vre men ski uslo vi po vo ljni, am ba la`e ima do vo ljno, a ovih da na o~eku je se i for mi ra nje za {ti tne ot ku pne ci je ne.

Ramiz Suljanovi}: Malina je ove godine dobro rodila

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 126 - 1. 7. 2011. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.446748 1.398423 26.357649 0.080137 0.261565 0.733134 1.678228 0.565032 0.250522 0.212662 1.616221 0.830187 2.161587 1.349852 0.048291 1.904042

1.955830 1.450374 1.401928 26.423708 0.080338 0.262221 0.734971 1.682434 0.566448 0.251150 0.213195 1.620272 0.832268 2.167005 1.353235 0.048412 1.908814 USD BAM

1.955830 1.454000 1.405433 26.489767 0.080539 0.262877 0.736808 1.686640 0.567864 0.251778 0.213728 1.624323 0.834349 2.172423 1.356618 0.048533 1.913586 1.59729 2.165710

170 DUNUMA Na podru~ju op}ine Kiseljak ove godine malinama je zasa|eno oko 170 dunuma zemlje i svake godine se pove}ava broj proizvo|a~a koji sara|uju s Klasom

Skup{tina dioni~ara Energopetrola
Na 13. Skup{tini dioni~ara sarajevskog Energopetrola usvojeni su izvje{taj o poslovanju po godi{njem obra~unu, finansijski izvje{taj, izvje{taj vanjskog revizora, izvje{taj Odbora za reviziju te izvje{taj o radu Nadzornog odbora za 2010. godinu. Za vanjskog revizora ponovo je izabrana sarajevska revizorska ku}a Deloitte. Dioni~ari su saglasni da Energopetrol nastavi s radom.

SDR (Special Drawing Rights) na dan 29. 06. 2011 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 29. 06. 2011 =

OSLOBO\ENJE petak, 1. juli 2011. godine

BIZNIS I EKONOMIJA

23

Sindikat pisao federalnom premijeru

Rein`injering proizvodnih poduze}a

Radnici nisu krivi za stanje u EPBiH
Iz ureda Nermina Nik{i}a ka`u da do njih nije do{lo pismo Sindikata elektroenergetskih radnika BiH
Oko 5.000 uposlenih radnika u Elektroprivredi BiH vrijedno radi i dajeogromandoprinos da s otpisanim turbinama i mre`om ostvare stabilno napajanje potro{a~a i jako nam te{ko pada va{a konstatacija koju ste izrekli gostuju}i na Federalnoj televiziji da su uposleni u EPBiH krivi za trenutno stanje u kompaniji, ka`e se, izme|u ostalog, u pismukoje je Sindikatelektroenergetskih radnika BiH uputio federalnom premijeru Nerminu Nik{i}u. Prema rije~ima predsjednika Glavnog odbora ovog sindikata Aida Arnautovi}a, treba po{tedjeti radnike koji ni~im nisu doprinijeli trenutnoj situaciji u EPBiH.
Sa promocije u Sarajevu
Foto: D. TORCHE

Propadaju oni koji spavaju
s premijerom na ~elu mo`e provjeriti ko nabija prosjek plata u EPBiH od 1.700 KM. - Oni od kojih zavisi proces proizvodnje i napajanja daleko su od prosjeka koji se name}e EPBiH. Tako polukvalificirani radnik ima platu oko 700 KM, kvalificirani oko 950 KM, a tehni~ar oko 1.050 KM. Ukoliko treba do}i do smanjenja plata, trebanapravitiklasifikacija da se vidi ko su ljudikojiimajutakovelike plate, kazao je Arnautovi}. Arnautovi} je izrazio nadu da radnici ne}e snositi posljedicepogre{nepolitike u elektroenergetskom sektoru. Kako nam je re~eno u uredu federalnogpremijera,u urednije do{lo pismo Sindikata elektroenergetskih radnika BiH.

Premijerovo obja{njenje
- Nije ta~no da je premijer Nik{i} rekao da su radnici EPBiH krivi za stanje u kompaniji i poskupljenje struje. On je rekao da pove}anje cijena elektri~ne energije ne smije biti iskori{teno za pove}anje i odr`avanje privilegija zaposlenih u EPBiH, re~eno nam je iz ureda premijera. A. Pe.

Negativna kampanja
- Posebno nas boli {to je sva negativna kampanja trenutno okrenuta prema radnicima koji vrijedno rade, isto kao {to su radili dok je kompanija poslovala s dobitkom, naglasio je Arnautovi} i dodao kako Vlada

Knjiga "Rein`injering proizvodnih poduze}a - razvoj i modernizacija proizvodnje" dr. Milana Jurkovi}a i grupe autora promovirana je ju~er u Privrednoj/Gospodarskoj komori Federacije BiH. Promotor akademik Bo`idar Mati} kazao je da je rije~ o cjelovitom djelu koje mo`e biti osnova cjelovitog postdiplomskog studija, a veoma je zna~ajna i sa stanovi{ta aktuelnih procesa u privredi. Kao osnovni motiv za rein`injering, nagla{ena je konkurentna sposobnost proizvodnje, a knjiga strukturirana u 15 poglavlja daje i podatke o rein`injeringu u razvijenim i tranzicijskim zemljama, bez ~ega se ne mo`e ocijeniti uspjeh

vlastitog napora na ovom podru~ju. Promotor dr. D`emo Tufek~i} podsjetio je na dugogodi{nju saradnju s autorom te posebno ukazao na zna~aj konkurentnosti, znanja, kvaliteta. Svijest se ne mo`e promijeniti, ali mo`e sazreti svijest o tome da su nam nu`ne promjene, kazao je on. Autor je inspirativno obra}anje zavr{io konstatacijom kako najvi{e propadaju preduze}a koja imaju uspavane menad`ere. Ova knjiga ih treba probuditi, pa }e, prema rije~ima moderatora, dopredsjednika P/GK Federacije BiH Avde Rape, biti povod za organiziranje skupova privrednika o ovoj aktuelnoj temi. H. A.

24
1.785,72
BIFX

BERZE
1.034,70
SASX-10

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE
1.157,49
ERS10

1.042,20

SASX-30

1.052,23

BIRS

1.997,88

FIRS

SASE: Promet na kotaciji

255.932,31 KM
Sarajevska berza/burza Kursna lista za 30. juni/lipanj 2011.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi - burzi ostvaren je ukupan promet od 273.369,39 KM. Promet na kotaciji iznosio je 255.932,31 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se u iznosu od 15.020,91 KM, promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka d.d. Sarajevo. Kurs ovog emitenta je iznosio 12,95 KM. Promet na kotaciji fondova iznosio je 199.717,15 KM, najve}i dnevni promet ostvaren je dionicama ZIF Herbos fonda d.d. Mostar u iznosu od 131.120,00 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 5,96 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 41.194,25 KM.

MUDRA KUPOVINA UZ MERCATOR TRGOVA^KU MARKU!
Prepoznatljiv po kontinuiranom oslu{kivanju potreba svojih kupaca, Mercator BH pripremio je za mjesec juli veliku kampanju pod nazivom „Mudra kupovina“. Kampanja uklju~uje paletu proizvoda trgova~ke marke Mercator u cijeloj maloprodajnoj mre`i Mercatora BH. Posjetioci }e tako biti u prilici da kupe proizvode renomiranih doma}ih, regijskih i svjetskih proizvo|a~a vrhunskog kvaliteta po izrazito povoljnim cijenama. U paleti sa vi{e od 1.300 proizvoda nalaze se „M i Generic“, linije svakodnevnih `ivotnih namirnica, „MY Body“, linija za njegu tijela, „Dvorac Trebnik“ - kvalitetna njega tijela i lica, „Ambienta“ — sve za dom te dje~ija linija „Lumpi“. Trgova~ka marka M je projekat koji se provodi na razini Mercator Grupe, a osnovni cilj je pomo}i kupcu da osmisli popunjavanje potro{a~ke korpe u skladu sa svojim mogu}nostima, ali istovremeno da ne gubi na kvalitetu proizvoda koje kupuje. Trgova~ka marka Mercatora ujedno je jo{ jedan vid podr{ke doma}im proizvo|a~ima, s obzirom na to da se me|u proizvodima pored svjetskih nalaze i kvalitetni proizvodi velikog broja doma}ih proizvo|a~a poput Klasa, Agrogolda, Vispaka, Vegafruita, Pak centra i mnogih drugih. Pored mudre kupovine, posjetiteljima Mercatora na raspolaganju }e biti akcijska ponuda od 30. juna do 13. jula 2011. godine koja nudi oko 40 proizvoda po super povoljnim cijenama. O~ekuje vas jedinstvena prilika za mudru kupovinu pred nastupaju}e ljetne odmore, stoga pozivamo vas da nas posjetite i iskoristite pogodnosti koje smo pripremili samo za vas! M. O.
PAK CENTAR d.d. SARAJEVO Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 15. skup{tine PAK CENTAR d.d. Sarajevo, broj 1/02—31/11, donesene na sjednici Nadzornog odbora, odr`anoj 28. 6. 2011. god, u skladu sa odredbama ~lana 241. stav 1. i 2. te ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. nov. FBiH, broj: 23/99; 45/00; 2/02; 6/02; 29/03; 68/05; 91/07; 84/08; 88/08; 7/09 i 63/10), te odredbama Statuta PAK CENTAR d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor objavljuje:

Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO ZIF HERBOS FOND DD MOSTAR ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA C FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA I FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA M FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA O FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA P FBIH STARA DEVIZNA [TEDNJA SERIJA R PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO DD SARAJEVO SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE JP ELEKTROPRIVREDA HZHB MOSTAR FAMOS D.D. SARAJEVO RUDNIK SOLI TUsANJ DD TUZLA SANITEKS D.D. VELIKA KLADU[A 72,17 3,00 7,15 5,00 18,31 0,00 2,14 0,20 72,51 3,00 7,15 5,00 70,00 3,00 7,15 5,00 50 140 50 472 3.565,10 420,00 357,50 2.360,00 3 2 1 3 20,72 4,50 11,00 68,03 0,00 -0,66 -9,39 -2,23 20,99 4,50 11,00 68,03 20,04 4,50 11,00 68,03 357 100 46 35 7.397,43 450,00 506,00 2.381,05 4 1 1 2 97,50 90,00 92,20 70,00 67,00 62,00 0,00 -4,26 0,04 0,00 0,00 0,00 97,50 90,00 92,20 70,00 67,00 62,00 97,50 3.500 90,00 4.220 92,20 3.249 70,00 5.500 67,00 13.581 62,00 29.095 3.412,50 3.798,00 2.995,58 3.850,00 9.099,27 18.038,90 1 1 2 1 3 1 5,59 5,96 3,40 -1,86 0,85 -2,86 5,70 5,96 3,40 5,59 11.912 5,96 22.000 3,40 579 66.628,55 131.120,00 1.968,60 6 2 1 12,95 1,79 13,00 12,90 1.160 15.020,91 5

o sazivanju XV skup{tine PAK CENTAR d.d. Sarajevo
Petnaesta Skup{tina PAK CENTAR, Dioni~ko dru{tvo za proizvodnju i promet prehrambenih i neprehrambenih proizvoda Sarajevo, saziva se za 21. 7. 2011. godine, sa po~etkom u 15 ~asova. Skup{tina }e se odr`ati u sjedi{tu Dru{tva u Bla`uju, Ul. Bla`uj br. 2, u salonu Dru{tva. Za Skup{tinu je predvi|en slijede}i DNEVNI RED: 1. Dono{enje odluke o izboru predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a koji ovjeravaju zapisnik Skup{tine 2. Dono{enje odluke o razrje{enju ~lanova Nadzornog odbora 3. Dono{enje odluke o izboru i imenovanju ~lanova Nadzornog odbora 4. Dono{enje odluke o odobravanju osnovnih elemenata za zaklju~ivanje ugovora sa ~lanovima Nadzornog odbora U skladu sa odlukom o sazivanju Skup{tine: a) Skup{tinom do izbora predsjednika Skup{tine presjedava prisutni dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara sa najve}im brojem dionica sa pravom glasa. b) Skup{tina ve}inom glasova, izme|u prisutnih dioni~ara i punomo}nika dioni~ara, bira predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a Skup{tine. c) Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja na skup{tini vr{it }e Odbor za glasanje, imenovan u skladu sa ~lanom 241. stav 5. Zakona o privrednim dru{tvima od Nadzornog odbora odlukom o sazivanju sjednice: Mujanovi} Anida, predsjednik,^opelj Nusreta i Tucak Fatima - ~lanovi. d) zapisnik }e voditi Boloban Dina - Dioni~ar ili punomo}nik mogu prisustvovati Skup{tini ako su se prijavili Odboru za glasanje prije po~etka rada Skup{tine u roku koji ne mo`e biti du`i od tri dana prije dana odre|enog za Skup{tinu. - Dioni~ar ili grupa sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predlo`iti pitanja i prijedlog odluka za uvr{tavanje na dnevni red, te izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine, kao i predlo`iti kandidate za ~lanove Nadzornog odbora, najkasnije osam (8) dana od dana objavljivanja obavje{tenja o odr`avanju Skup{tine. - Dioni~ar-punomo}nik koji je podnio urednu prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skup{tinu. - Uvid u materijale mo`e se izvr{iti u sjedi{tu PAK CENTAR d.d. Sarajevo, Ul. Bla`uj 2, Bla`uj. NADZORNI ODBOR

O BAVJE[TENJE

Banjalu~ka berza Kursna lista za 30. juni 2011.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Autoprevoz a.d. Banja Luka Birac a.d Zvornik ZTC Banja Vrucica a.d. Teslic Hemijska industrija destilacija a.d. Teslic Hidroelektrane na Trebisnjici a.d. Trebinje Telekom Srpske a.d. Banja Luka Trznica a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Jedinstvo a.d. Novi Grad Komo a.d. Modrica Lutrija RS a.d. Banja Luka Termomontaza a.d. Banja Luka Veleprehrana a.d. Banja Luka Krajinaauto a.d. Banja Luka Mljekarska industrija a.d. Banja Luka Internacional motel a.d. Banja Luka Relaks a.d. Banja Luka Sloga a.d. Kozarska Dubica Dalekovod TKS a.d. Doboj 4,98 4,08 0,06 3,31 6,9 5,7 4,5 6,06 0,2 0,15 1,8 0,594 0,28 0,2 0,36 0,8(A) 2,15 1,55 1,1 8,97 0,49 -1,64 -6,23 0 3,64 0 -1,46 0 0 0 0 0 4,98 4,1 0,06 3,31 6,9 5,8 4,5 6,15 0,2 0,15 1,8 0,594 0,28 0,2 0,36 0,8 2,15 1,55 1,1 4,98 4,07 0,06 3,3 6,8 5,01 4,5 6,01 0,2 0,15 1,8 0,594 0,28 0,2 0,36 0,8 2,15 1,55 1,1 100 40 30.000 78 1.423 1.109 40 534 1.461 4.411 418 1.200 642 220.625 2.190.710 339.953 80.892 44.652 230.621 498,00 163,40 1.800,00 257,98 9.812,10 6.320,30 180,00 3.237,64 292,20 661,65 752,40 712,80 179,76 44.125,00 788.655,60 271.962,40 173.917,80 69.210,60 253.683,10 0,0014 0,05 0,7 0,48 0,653 1,55 0,8 0 4,17 16,67 0 0,15 0 0 0,0014 0,05 0,7 0,48 0,67 1,56 0,8 0,0014 0,05 0,7 0,48 0,633 1,54 0,8 206.735 1.865 700 5.900 19.746 11.938 644 289,43 93,25 490,00 2.832,00 12.896,20 18.502,17 515,20

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Ministarstvo za bora~ka pitanja

CANTON SARAJEVO Ministry of Veteran's affairs

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA

POVODOM 1. 7. 2011. GODINE, OBLJE@AVANJA GODI[NJICE FORMIRANJA 126. ILIJA[KE BRIGADE, UPU]UJEMO ISKRENE ^ESTITKE SVIM PRIPADNICIMA 126. ILIJA[KE BRIGADE I SVIM GRA\ANIMA KANTONA SARAJEVO I BOSNE I HERCEGOVINE. S PO[TOVANJEM SE PRISJE]AMO SVIH [EHIDA POGINULIH BORACA KOJI SU SVOJE @IVOTE UGRADILI U TEMELJE NA[E DR@AVE.
UPOSLENICI MINISTARSTVA ZA BORA^KA PITANJA I MINISTAR

NAFTA

PLIN

ZLATO

SREBRO

ALUMINIJ

P[ENICA

KUKURUZ

112,02

$ 0,34 %

4,25

$ 1,48 %

1.508,50

$ 0,13 %

34,80

$ 0,09 %

2,523

$ 0,28 %

637,50

$ 0,11 %

648,75

$ 0,27 %

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

25

26

OGLASI

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 27

@estoka rasprava na sjednici Vije}a Novog Grada

Juri} i Tabakovi} istupili iz SDP-a
Vije}nici SDA tra`ili tonski zapis sa pro{le sjednice, jer ih je, kako tvrde, na~elnik nazvao zlom • Usvojena rezolucija o Srebrenici
Iako se prije po~etka sjednice Op}inskog vije}a Novi Grad u razgovorima izme|u pojedinih vije}nika moglo ~uti kako }e ona trajati veoma kratko, to se nije desilo. Za `e{}e rasprave ponovo su se pobrinuli glavni akteri skoro svih bu~nih rasprava u Vije}u Novog Grada, predstavnici SDA i SDP-a. dnici nazvao “zlom Op}inskog vije}a“. - @elimo da se zapisnik dopuni i ho}emo da nam se dostavi tonski zapis pro{le sjednice. Na taj na~in potvrdit }emo da nas je na~elnik Had`i} nazvao zlom i onda }emo se `aliti nadle`nim instancama, istakao je ]uprija. Na ovakav istup ]uprije reagirao je Hasan Hod`i} iz SDPa, koji je kazao da su ovakve tvrdnje smije{ne. - @alosno je da neko govori ova kve ne is ti ne. Na~el nik Had`i} nijednog trenutka nije rekao da su prva dva reda zlo, istakao je Hod`i}. Na kon ove ras pra ve pre dlo`eno je da se sazove hitna sjednica kolegija Op}inskog vije}a, te da se na dnevni red po hitnom postupku stavi ta~ka o rezoluciji Evropskog parlamenta o Srebrenici.

Usvojen DOB
- Tra`imo da se i Vije}e izjasni o ovoj rezoluciji s obzirom na to da je to uradila i Skup{tina Kantona. @elimo da budemo me|u prvim op}inama koje su usvojile rezoluciju, kazao je ]uprija. Kolegij Vije}a je odr`ao sjednicu, stavio ta~ku na dnevni red, a potom je jednoglasno usvojio rezoluciju o Srebrenici. I kada se o~ekivala opu{teniTabakovi} i Juri} ubudu}e }e djelovati kao samostalni vije}nici

Smije{ne tvrdnje
Tako je Hajrudin ]uprija, vije}nik SDA, jo{ prije usvajanja dnevnog reda uputio primjedbe na zapisnik, pritom tvrde}i da je na~elnik Op}ine Novi Grad Damir Had`i} prva dva reda u Vije}u, ona u kojima sjede pripadnici SDA, na pro{loj sje-

ja atmosfera, vije}nici Ramiza Tabakovi} i Drago Juri} obavijestili su kolege da istupaju iz Kluba SDP-a, te da }e ubudu}e nastupati kao samostalni vije}nici. Razlog istupanja Tabakovi}eve ostao je nepoznanica, dok se za Juri}a pretpostavlja da je slijedio suprugu Miru Juri}, koja je prije nekoliko sedmica,

kao zastupnica u Skup{tini, tako|er, napustila redove SDP-a. Nakon toga vije}nici su usvojili dokument okvirnog bud`eta Op}ine Novi Grad za period 2012 - 2014. prema kojem bi se Op}ina za du`ila 15 mi li ona maraka, koje bi utro{ila za realizaciju kapitalnih projekata.
S. HUREMOVI]

KJKP Gras Nakon razgovora sa Luli}em i Kari}em

U parku Atmejdan

Ispla}ene majske plate, ali...
Nakon razgovora oko 500 radnika Grasa sa ministrom saobra}aja Harisom Luli}em i predsjednikom Skup{tine ovog predu ze}a Ham dom Ka ri}em, situacija se donekle popravila jer je ju~er ovom komunalnom preduze}u ispla}ena majska plata. Radnici na odr`avanju trolejbuskog sektora vratili su se poslu, ali o zadovoljstvu se ne mo`e govoriti. Kako smo saznali, ispla}ene su plate bez toplog obroka i doprinosa, kao i rata za kredite. Naime, prekju~er je nekoliko radnika od Kari}a i Luli}a tra`ilo po 20 ma-

Radnici tra`ili po 20 KM za bra{no • U krugu parkirano 19 autobusa za koje nema dijelova
krivca za ovakvo stanje u preduze}u, ali to nije posao voza~a, ve} njegov. Pored toga, ne pri~a se o tome kako je 19 autobusa parkirano u krugu jer nema dijelova za njih, a na svakoj liniji gdje bi ih trebalo biti po tri-~etiri, sada saobra}a jedno vozilo, kazao nam je ju~er predsjednik Sindikata voza~a Nazif Daci}. Radnicima je pomenuto i kako Gras ima 60 voza~a vi{e nego {to je potrebno, na {to su okupljeni radnici odgovorili da to ne ~udi, jer je i vozila sve manje u prometu.
J. M.

Izlo`ba zidnog slikarstva
Izlo`ba zidnog slikarstva “Arabeske i ornamenti“ autora Abdulaha Panjete, postavljena je , u parku Atmejdan, pod pokroviteljstvom Op}ine Stari Grad i povodom otvaranja Bakr-babine d`amije. Prema rije~ima autora Panjete, izlo`ba }e u parku Atmejdan biti otvorena jo{ danas od 11 do 20 sati. “Izlo`ba pred stav lja mo ti ve iz pe ri oda Osmanlija i Austro-Ugarske. I u Muzi~kom paviljonu postavljeno je, tako|er, 30 eksponata, a neki od njih stari su i do 280 godina“, kazao je Panjeta.

Sve manje vozila u prometu

raka kako bi kupili bra{no, a na `albe kako rezervnih dijelova za vozila nema, ohrabrenja nije bilo.

- Ministar nam je rekao kako su Grasu upla}ena sredstva i za maj i za juni, ali gdje su onda pare? Rekao nam je da na|emo

Prof. dr. Re{id Hafizovi}

O Komentarima Abdulaha ef. Bo{njaka
Intervju

Selen Bali}, predstavnik Genere
Koliko vrijede klubovi u fudbalskim ligama Evrope

Najskuplji nisu i najbolji

28 SARAJEVSKA HRONIKA
U~enica generacije Osnovne {kole Grbavica 2

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

U~enici iz Starog Grada otputovali u njema~ki Ulm

Matemati~arka koja pi{e poeziju
Nejra je marljiva djevojka sa posebnim sklonostima ka rje{avanju komplikovanih matemati~kih zadataka. Voljela je i historiju, a posebno su joj bile interesantne velike historijske li~nosti koje su obilje`ile pojedine periode, kazali su nam u njenoj {koli. Nejra voli i umjetnost, naro~ito pisanje poezije. Oku{ala se i u slikarstvu gdje je, tako|er, pokazala veliki talenat. Njeni radovi su prihva}eni sa odu{evljenjem. Nejra voli da se opu{ta igraju}i odbojku i odlaze}i na bazen. E. G.

Prilikom posjete njema~ke delegacije Sarajevu

Nejra Mujezinovi}: Oku{ala se i u slikarstvu

Sti`e 35 tona

opreme za {kole
Sa profesorom Nali}em 12 u~enika boravi}e kod svojih vr{njaka i prisustvovati dvojezi~noj nastavi • Uzvratna posjeta u septembru mi nis tar obra zo va nja tog Po {est u~enika osnovnih KONVOJ njema~kog okruga Gerhard {kola “Hamdija Kre{evljako- Pred konvojem Semmler, koji su pro{le godivi}“ i Vrhbosna sino} su zane posjetili Sarajevo. jedno sa profesorom i aka- sa opremom, - Od sta no vni ka Ul ma demskim slikarom Zekeri- koji }e u Sarajevo }emo dobiti 35 tona {koljahom Nali}em otputovali u do}i u septembru, skog materijala, koji }e dobro njema~ki Ulm. Tamo }e, kadvojica sportista do}i {kolama u Starom Grako nam je kazao Nali}, boradu, pogotovo Vrhbosni, koviti kod vr{njaka, te prisus- iz Njema~ke ja je dogradila objekat. Taj tvovati dvojezi~noj nastavi. vozi}e bicikle konvoj }e krenuti u septem- Kako sam dugo `ivio u do Sarajeva

Obilje`en Dan MZ Dobrinja A
U okviru programa obilje`avanja Dana MZ Dobrinja A, ju~er je polo`eno cvije}e na {ehidskom mezarju kod d`amije u Mahali, spomenobilje`ju borcima u krugu O[ “]amil Sijari}“, spomen-plo~i logora{ima u Aerodromskom Naselju i obilje`ju Hakiji Turajli}u. Nakon polaganja cvije}a, u prostorijama MZ odr`ana je sve~ana sjednica Savjeta na kojoj su dodijeljene zahvalnice zaslu`nim gra|anima S. Hu. za doprinos u radu ove lokalne zajednice.

Ulmu, ja sam idejni tvorac ovog projekta, ali ni{ta se ne bi moglo organizovati bez velike podr{ke direktorice O[ “Hamdija Kre{evljakovi}“ Amine Deljkovi} i direktora Vrhbosne Mirsada Lele, Ministarstva obrazovanja Kantona, ali i bo{nja~ke organizacije iz Ulma, koja slavi 20 godina postojanja i za koju }e na{i u~enici prirediti program u koncertnoj dvorani pored Ajn{tajnove ku}e. Tu }emo pred sta vi ti na {e {kole, op}inu, pa i dr`avu -

kazao nam je Nali}. Prema Nali}evim rije~ima, na{i u~enici ne}e imati nikakvih tro{kova, jer im je put pla}en, a na{i ljudi koji `ive u Ulmu }e im dati i d`eparac. Ovaj akademski slikar uprili~i}e u ovom njema~kom gradu i izlo`bu slika pod nazi vom “Dru ga do mo vi na“. Doma}ini na{im u~enicima i profesorima bi}e, izme|u ostalih, gradona~elnica Ulma Sabine Mayer Dolle, te

bru za Sarajevo, a u njemu }e bi ti i 50 bi ci ka la za na {e u~enike, koje su kupili na{i ljudi koji rade u Ulmu - istakao je Nali}, te dodao kako }e dva Nijemca, ina~e ekstremni sportisti, na biciklima i do}i u na{ glavni grad. Na{oj delegaciji bi se, u zavisnosti od obaveza, mogao pridru`iti i na~elnik Starog Grada Ibrahim Had`ibajri}, kako bi se dogovorilo bratimljenje na{e sa op}inama u Njema~koj.
J. M.

Odr`ana sjednica OV Novo Sarajevo

Javna rasprava o Vilsonovom {etali{tu
Usvojen nacrt urbanisti~kog projekta ^engi}-Vila I • Prijedloge projekata mogu slati i gra|ani
Na obimni dnevni red 29. sjednice OV Novo Sarajevo od 22 ta~ke bilo je mnogo primjedbi, ali se sve zavr{ilo samo premje{tanjem jedne ta~ke na posljednje mjesto. Tako|er, vi{e od sat potro{eno je na nekonstru kti vnu ras pra vu o pre dlo`enoj odluci o na~inu izrade i a`uriranja programa kapitalnih investicija, koja je na kraju usvojena uz amandmane i bez aneksa 1. Program kapitalnih investicija je plan trogodi{njeg razvoja op}ine i predstavlja osnovu za utvr|ivanje bud`etskih izdvajanja za narednu godinu. Prijedloge projekata koji }e se uvrstiti u program, nakon analize koordinacionog tima i na~elniOp}in sko vi je}e No vog Sarajeva ju~er je prihvatilo ostavku vije}nika Harisa Abaspahi}a, a novi man dat je do di je ljen slje de}em kan di da tu sa lis te Na {e stran ke De ja nu Ra do vi}u.
Do 30. jula mogu se uputiti prijedlozi za Vilsonovo

Zamjena mandata

ka, mogu upu}ivati gra|ani, vije}nici, op}inske slu`be, savjeti mjesnih zajednica, pravna i fizi~ka lica i drugi. Kona~ni prijedlog programa kapitalnih investicija }e usvojiti Vije}e, uz

prethodno pribavljeno mi{ljenje na~elnika. Vije}nici su prihvatili i odluku o pokretanju postupka a`uriranja strate{kog plana razvoja op}ine do 2015, sa kojim mora biti uskla|en

plan kapitalnih investicija. Nakon brojnih primjedbi, prijedlog odluke o uslovima i na~inu kori{tenja Vilsonovog {etali{ta preina~en je u nacrt i upu}en je na javnu raspravu koja }e trajati

do 30. jula. Dotad }e klubovi i nadle`na radna tijela Vije}a, na~elnik i savjeti mjesnih zajednica mo}i dostaviti primjedbe i prijedloge na nacrt ove odluke Slu`bi za stambene i komunalne poslove. Nakon toga }e Vije}e donijeti kona~nu odluku o uslovima i na~inu kori{tenja Vilsonovog {etali{ta koju }e predlo`iti na~elnik, vode}i ra~una o primjedbama iznijetim u raspravi. Na sjednici su, izme|u ostalog, usvojeni nacrt urbanisti~kog projekta ^engi}-Vila I i odluka o njegovom provo|enju, izvje{taji iz oblasti stambene politike, stanju klizi{ta u op}ini i radu Me|unarodnog centara za djecu i omladinu.
Z. T.

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SARAJEVSKA HRONIKA 29
DE@URNI TELEFON

Had`ibajri} i Harbinja potpisali ugovor

Voda za 120 ku}a na Sedreniku
Uz kredit Svjetske banke od 3,5 miliona KM slijedi rekonstrukcija kanalizacije u nekoliko ulica, ka`e na~elnik Starog Grada
Na~elnik Op}ine Stari Grad Ibrahim Had`ibajri} i direktor Fonda za za{titu okoli{a FBiH Safet Harbinja ju~er su potpisali ugovor o dodjeli novca za finansiranje projekta iz oblasti vodosnabdijevanja u ovoj op}ini. Sedrenik, naselje koje se nalazi nedaleko od entitetske granice, u zadnjih 40 godina nikako nije imao vodu. Stanovnici ovog naselja snalazili su se preko odre|enih kapla`nih vrela, odakle su dovodili vodu. Problemi sa snabdijevanjem najizra`eniji su ljeti kada dolazi do su{a. - Prije dvije godine smo odlu~ili da krenemo u realizaciju ovog projekta. Ovdje se radi o 120 doma}instava kojima je prijeko potrebna ~ista voda. Zavr{ili smo projekat, te uz pomo} Fonda za za{titu okoli{a FBiH odobrena su nam sredstva od 320.000 mara ka - ka zao je na~el nik Had`ibajri}. Osnovni dio posla, samo hidrofleks-postrojenje kompletne infrastrukture, koji je ve} ura|en, platila je Op}ina Stari Grad, a ostale tro{kove snosit }e FBiH. - Za nas je va`an svaki, pa i najmanji kutak u na{oj zemlji, tako i jedna od manjih MZ Sedrenik, za koju `elimo da obezbijedimo pitku vodu. Sredstva }e biti operativna po potpisivanju ugovora, te `elim da izrazim zadovoljstvo {to smo zavr{ili ovaj dio posla, i {to smo po~eli s implementacijom projekta voHidrofleks-postrojenje je ve} izgra|eno na Sedreniku

276-982

VA@NIJI TELEFONI

dosnabdijevanja u op}ini Stari Grad - istakao je Safet Harbinja, direktor Fonda za za{titu okoli{a FBiH. Projekat ne obuhvata samo vodosnabdijevanje ove mjesne zajednice, potrebno je i asfaltirati, ta~nije vratiti ulice u prvobitno stanje, {to zna~i da je procjena vrijednosti projekta 525.000 KM, a ta sred stva obe zbi je dit }e Op}ina.

Kako nam je kazao na~elnik Starog Grada, Svjetska banka je odobrila kredit od 3,5 miliona maraka, {to }e biti utro{e no za re kon stru kci ju odre|enih ulica u op}ini, te dodao da se tu radi o pet ili {est ulica na kojima }e se raditi rekonstrukcija kompletne kanalizacione mre`e. Investitor i izvo|a~ radova bit }e KJKP Vodovod i kanalizacija.
M. T.

Vije}nici Centra o antenama po zgradama

Isklju~enja struje i vode
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja danas }e od 9 do 10.30 sati bez napajanja elektri~nom energijom ostati trafopodru~ja Juki}eva 6 i Jezera, od 9 do 15 Boljakov Potok 2, Donja Jo{anica 1 i 2, Gunjani, Ilovice, Jo{ani~ka petlja 2, Mikoza, Velika aleja, Sastavci, Stara reljevska cesta i Stara reljevska cesta 2 i Triglavska, od 10.30 do 12 sati Kranj~evi}eva 2 i Mili{i}i, od 12 do 13.30 Odoba{ina, od 12 do 14 Triglavska, od 12 do 15 Umoljani i Repetitor Orlovac, te od 15 do 18 sati trafopodru~ja Marka Maruli}a 2 i Adema Bu~e 6. Zbog otklanjanja kvarova na mre`i danas }e od 9 do 16 sati do}i do poreme}aja u vodosnabdijevanju ulica: Dajanli Ibrahim-bega, Hotonj donji, Vi{njik, Humska, Mula Mustafe Ba{eskije, Paljevska - Rje~ica, Kod`ina, Osmana Asafa Sokolovi}a, Porodice [e~i}, Novopazarska, Teo~a~ka, Ned`ada Musi}a i Muhameda [akira Kurt~ehaji}a.

Zatra`ena analiza zra~enja
Na redovnoj sjednici Vije}a centra ju~er su podr`ani prijedlozi o sufinansiranju sanacije zajedni~kih dijelova stambenih zgrada za socijalno ugro`ene gra|ane za 2011. godinu. Kako je re~eno, izdvojeno je 100.000 KM, ali bi se u okviru bud`eta trebalo na}i jo{ novca za pomo} ovoj populaciji. Usvojen je i prijedlog o izmjenama i dopunama odluka o dodjeli i prodaji zamjenskih stanova u novoizgra|enom objektu u Ulici Sepetarevac 21. Vije}nici su se dotakli i prijedloga odluke o davanju saglasnosti o podjeli nekretnine u Ulici Hasana Kiki}a 2. Zadr`ali su se na ta~ki c vrgnu analizi i da se na taj na~in utvrdi da li mogu ugroziti zdravlje gra|ana, odnosno da li proizvode opasna zra~enja. Zaklju~eno je da BH Telecom treba dostaviti dokument provjerene institucije o tome da li su antene {tetne, te }e se onda pomenuti prijedlog izglasati na nekoj od narednih sjednica. Razmotren je i prijedlog pravilnika o postupku davanja mi{ljenja o utvr|ivanju ili promjeni imena ulica, trgova, parkova, mostova te drugih institucija i objekata na teritoriji Centra. Pokrenuto je i pitanje trebaju li gra|ani odlu~ivati o nazivima ulica i trgova.
E. G.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 276-690 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 272-980, 272-981 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 220-724 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS - Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA MARINDVOR NOVO SARAJEVO ^ENGI]-VILA ILID@A DOBRINJA ILIJA[ HAD@I]I VOGO[]A INFORMACIJE O LIJEKOVIMA

Od BH Telecoma tra`i se dostavljanje dokumentacije

272-300 714-280 713-831 721-620 762-180 766-380 428-810 428-220 424-250 223-399

ovog prijedloga i predlo`ili razmatranje valjanosti antena BH Telecoma koje se nalaze na zgradama, a ~ija je sigurnost upitna. Naime, predlo`eno je da se pomenute antene pod-

PORODILI[TA

9 10

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Zagreb 10.42 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.35, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.36, 7.12, 11.52 i 19.30, Konjic 7.15, 15.40 i 19.10, Kakanj 15.37. Biha} 13.53 (u okviru ove linije; Zenica 15.13, Doboj 17.00, Banja Luka 18.57, Novi Grad 20.30) Zagreb 6.39 i 18.05, Budimpe{ta 21.16, Beograd 17.35, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.28, 9.23, 13.19 i 20.58, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.45.Biha} 07.28 (u okviru ove linije; Zenica 05.50, Doboj 04.15, Banja Luka 02.18, Novi Grad 00.40)

Polasci iz Sarajeva:

AVIONI Polasci:

Beograd 6.30 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16.15, Cirih/Banja Luka 7, Be~ 7.35, 14.30 i 14.55, Kopenhagen 11, Minhen 12.55, Istanbul 14.25 i 19, Ljubljana 14.35, Budimpe{ta 14.50, Ankona 17.55 Istanbul 8.50 i 13.25, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.55, Minhen 12.15, Cirih/Banja Luka 13.30, Ljubljana 14.05, Be~ 14.10, 18.10 i 21.35, Budimpe{ta 14.20, Zagreb 15.45 i 22, Kopenhagen 16.35

Dolasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

AUTOBUSI

Antwerpen, Bruxselles, Liege, Roterdam, Amsterdam, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Den Hag utor-

kom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~et vrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stut tgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~et vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~et vrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15 sati, Pula i Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 10, 14.30 i 21 sat, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg Novi petkom u 11 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bo-

sanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u

9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i pra znika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i pra znika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i pra znikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

30

OGLASI

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

31

32

KULTURA

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Odakle zovem, Podgorica 2011.

Najbolja kratka pri~a Dragoslava

Na zavr{etku [estoga NAFF-a

Berzuta
Pri~a „Najdu`i je poslednji sat plus bonus track“ Dragoslava Berzuta, po ocjeni `irija u kojem su bili Enver Kazaz, Teofil Pan~i} i Bo`idar Koprivica, najbolja je pri~a natje~aja za najbolju kratku pri~u ko ji ~ini dio pro gra ma me|unarodnog festivala kratke pri~e Odakle zovem - Podgorica 2011 (Festival traje do 2. srpnja, a organizira ga knji`ara „Karver“). Druga je pri~a „Ja samo idem do toaleta” Damira Nedi}a, a tre}a „Nitko, tamo vani, nije znao {to se doga|a“ Ive Hlava~. Najbolje pri~e bit }e nagra|ene s 1.500, 1.000 i 500 eura. Ajla Terzi} i Nade Veljkovi}. Tijekom tre}eg dana trajanja Festivala, tj. dana{njeg dana, u okviru programa Drugi - Balkan 2011, izme|u ostalog, bit }e emitiran TV intervju {to ga je s poznatim knji`evnikom Tarikom Alijem, bio je gost pro{logodi{njeg Sajma knjiga u Skenderiji, a u Sa-

Bomba u pti~ijem KLJUNU
Neumski festival animiranih filmova puno napredovao i u organizacijskom, a napose u sadr`ajnom, programskom smislu
NAFF je zavr{io projekcijom deset posljednjih, od ukupno pedeset filmova koliko ih je prikazano na ovogodi{njem festivalu. Op}a ocjena brojnih sudionika, zapravo nikada brojnijih kada su autori u pitanju, jeste da je NAFF puno napredovao, i u organizacijskom a napose u sadr`ajnom, programskom smislu. vidljivo. Ali su klju~ali u organizatoru. Festival je priveden kraju na savr{en na~in, i, duboko u no}i kada se smjenjuju srijeda i ~etvrtak, stru~ni `iri donosi kona~ne odluke o nagra|enima, pobjednicima. NAFF }e svoju redovitu nagradu Za `ivotno djelo u promicanju animacije u regiji dodijeliti vreme{nom Beogra|aninu i utemeljitelju tamo{njega festivala BALKANIMA Nikoli Majdaku, a kako je ve} blizu devedesete, nagradu }e mu ponijeti Zoran \eri}, koji je ovdje bio ~lan `irija. @iri je sa odlukama o nagradama, zajedno sa ostalim gostima NAFF-a, proveo ju~era{nji dan u obilasku Hercegovine. Li~no, volio bih da se me|u nagra|enima na|e i ime iranskoga autora Amira Merhana, koji se ovdje predstavio posljednje ve~eri filmom “Tihi grad“. Njegov junak, bijeli orao ostavlja jaje u gnijezdu izvan grada upravo u trenutku kada avioni na njega spu{taju ki{u avionskih bombi koje do ciljeva silaze sporo na padobranima. Orao Crane ispu{ta jaje i ostarjelim kljunom dohva}a barem jedno to zlo, vu~e ga nad more i nestaje sa monstrumom u njemu. Grad je izgorio pod drugim bombama, ali ostalo je ono jaje u gnijezdu... Dirljiv film, ali i s izvrsnim op}im umjetni~kim dojmom. Glazba mu je savr{ena. Iz regije smo vidjeli samo jedan film, ‘’Ubrzanje’’ autora Andreja Rehaka. Ima ne~ega metafizi~kog u tom dinami~nom filmu, ili barem filozofskog. Ali, eto, on
Prizor iz filma “Suton“, apsolutnog pobjednika 6. NAFF-a

T

KULTURA

33

radicionalnim koncertom Sarajevske filharmonije ve~eras }e u 21 sat otpo~eti {esnaeste Ba{~ar{ijske no}i, na centralnoj pozornici preko puta Vije}nice. Orkestrom }e dirigirati maestro Ivo Lipanovi} iz Hrvatske, a kao gosti nastupit }e kvartet tenora Bel’canto iz Ukrajine, koji }e zajedno sa Filharmonijom izvesti popularne operne arije, ali i neke od najljep{ih suvremenih popularnih kompozicija (od “Sole mio” do “O~i ~arnaja“). Uo~i ju~era{nje prve probe upoznali smo Vasyla Ponaydaia, Romana Trokhymuka, Tarasa Hlova i Romana Antonyuka. Ka`u da su stigli veoma kasno u Sarajevo. Uspjelu su “vidjeti samo svjetla

Ve~eras po~inju Ba{~ar{ijske no}i

Tarik Ali
Ove go di ne pris ti glo je 505 pri~a, a izabrane 22 bit }e objavljene u novom izdanju knjige „Izvan koridora“ koja }e biti pro, movirana tijekom trajanja Festivala. Pored nagra|enih, u knjizi }e se na}i i pri~e Amira Alagi}a, Sabine Alispahi}, Ivana Anti}a, Bojane Babi}, Belme Be}irba{i}, Lamije Begagi}, Luize Katice Bouha raoua, Mi ha ele Ga {par Strmec, Vjerana Kovljani}a, Ksenije Ku{ec, Nikole Leskovera, Damira Ocvirka, Vojislava Pejovi}a, Ljubice Petrovi}, Radenka Savi}a, Gordane Smu|e, Sr|ana Srdi}a,

22 IZABRANE Ove godine pristiglo je 505 pri~a, a izabrane 22 bit }e objavljene u novom izdanju knjige „Izvan koridora“
rajevo je do{ao u povodu objavljivanja prijevoda na bosanski jezik njegova „Islamskog kvinteta“ u izdanju sarajevske IK Buybook, vodio Sre}ko Horvat.

Strah od naredne godine
Logi~no je da festival napreduje, jer ima intenciju biti mo`da najpresti`niji u regiji. No, to ne ovisi samo o kvaliteti filmova koji konkuriraju za njega, nego jo{ o puno, puno stvari na koje organizator, ovda{nji Studio Neum, nikako ne mo`e utjecati. Neum kao grad definitivno nema svijest o ovom festivalu, {to mu on u budu}nosti treba i mora zna~iti, jer ime Neuma kao ljetovali{ta ovaj festival lak{e pronosi svijetom nego ijedna turisti~ka agencija. [ira dru{tvena zajednica, na{ op}i kulturni milje, tako|er se mora vi{e anga`irati na otklanjanju organizacijskih - konkretno financijskih nevolja koje svaki put ovaj festival dovode u pitanje. A svijest o njemu u svijetu animacije itekako postoji, o ~emu svjedo~e i toliki, ~ak pet stotina njih, naslovi koji se `ele ovdje vidjeti. Svaki bi festival zbog toga tre bao bi ti sre tan, na ra vno i NAFF je, ali s onom groznom rezervom koju uzro~i strah od naredne godine, s upitom ho}e li ipak biti bolje ili, pak, jo{ gore. Ni{ta od problema ovdje nije bilo

Gluck
Tako|er, u sklopu ovog programa bit }e prikazan i kratki film „Gluck“ u re`iji [ejle Kameri}, a u 21 sat Enver Kazaz i Ivan Lovrenovi} govorit }e o Ivi Andri}u, koji je prije pedeset godina dobio Nobelovu nagradu za knji`evnost, {to je i povod za razgovor.
An. [IMI]

Stru~ni `iri donio je odluke o filmovima pobjednicima u sedam kategorija, i to: Grand prix i status apsolutnog pobjednika pripao je francuskom filmu “Suton“ redatelja Nika Nobraina i crta~kog ~etverca Durand/Mannoni/Sabotage/Belanim; - za najbolji film u kategoriji 2D animacije progla{en je tako|er francuski autor Jean - Claude Rozac sa filmom “^etverooki Specko“; - u kategoriji 3D animiranog filma pobijedio poljski film ‘’Putevi mr`nje’’, autora Damiana Nenowa; - u kategoriji lutke-plastelin najbolji je film ‘’ Dje~ak `ir’’ Latvijke Dace Ridu; - najbolja muzika bila je u iranskome filmu ‘’Tihi grad’’ redatelja Amira Mehrana; - nagrada za najbolji grafi~ki art i dizajn pripala je hrvatskome autoru Andreju Rehaku za film “Ubrzanje“ i u sedmoj kategoriji, za najbolji studentski film’, nagradu je osvojila Slovakinja Daniela Kraj~ova za film ‘’Plava Crvena’’ . ostavlja barem nadu, ali ve}ina filmova ba{ i ne... spasiti `ivot i gasi svjetlo da ne stradaju i druge ptice. Ali strada brod u oluji... ^ehinja Eva Skurska tako|er se svidjela filmom “Kraljevskim escajgom“, ako sam dobro shvatio, kroz samo na prvi pogled nezanimljivu temu, ispri~anu vilicama, no`evima i tek jednom `licom, koji nikako ne mogu `ivjeti na istom stolu, pa se me|usobno iskasape, ali film zavr{ava jasnom porukom: na klasi~ni europski stol za obiteljsko blagovanje pobjedni~ki nadiru kineski {tapi}i!
Dragan MARIJANOVI]

Pobjednici Francuzi

GARANCIJA Njihov vokalni stil, emocionalno {arolika i izra`ajno `iva scenska prezentacija i dotjerana izvedba, kao i njihovo dr`anje na sceni, garancija su za kvalitetnu ve~er
grada i zvijezde. I to nam se veoma svidjelo. I mi sti`emo iz grada u Ukrajini koji le`i pod Karpatima. S obzirom na to da je i Sarajevo okru`eno planinama, mislimo da i va{ grad ima veliku du{u kao i na{ ukrajinski“. Publika }e prvi put imati priliku

Sa ju~era{nje probe

Foto: S. GUBELI]

Najljep{e arije
Publika }e prvi put imati priliku ~uti kvartet tenora Bel’canto, koji }e nastupiti sa Sarajevskom filharmonijom
~uti kvartet tenora Bel’canto, koji zajedno tvore izvanrednu harmoniju. Njihovi operni glasovi i pjevanje na raznim jezicima - francuskom, {panskom, italijanskom, poljskom, engleskom i ukrajinskom, izazivali su odu{evljenje publike u Poljskoj i Ukrajini, a nastupali su sa poznatim orkestrima, kao {to su Sim fo nij ski or kes tri Wroclaw, Plock, Toru, Kamerni orkestar ‘Leopolis’ iz Lviva, Kamerni orkestar ‘Brevis’ Akademski kamerni or, kestar ‘Virtuozy Lvova’... Od svoga osnutka 2007. godine, kvartet odr`ava koncerte i nastupa u poznatim koncertnim salama {irom Evrope i svijeta. Njihov vokalni stil, emocionalno {arolika i izra`ajno `iva scenska prezentacija i dotjerana izvedba, kao i njihovo dr`anje na sceni, garancija su za kvalitetnu ve~er.
Mr. S.

Apel sedam bh. institucija kulture

Pare ili klju~ u bravu
Ve} godinama na zahtjeve upu}ene na relevantne adrese kako bi se njihov problem rije{io, povratnih informacija nema
Mi nemamo srca staviti klju~ u bravu, ali izgleda da }emomorati, bile su to rije~i Medhije Maglajli}, direktorice Muzeja knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH, izre~ene ko zna koji put na ju~era{njojkonferenciji za novinare. Naime, predstavnicisedambh. institucijakulture od dr`avnogzna~ajaponovilisu svojnebrojeno puta izre~eni apel da se zbognedostatkafinancijskihsredstava suo~avaju s golim opstankom. biti platu i sredstva da mo`emo raditi. Od Sredoja Novi}a, ministra civilnih poslova BiH, o~ekujemo da se sredstva od tri milionamarakakoja supredvi|ena za ove institucijerasporedepremakonkursu kao i do sada. Ovaj konkurs jo{ nije ni raspisan, iako se to ~ini svake godine u martu kako bi sredstva institucijama bila dostupna u julu, kazala je Maglajli} i dodala da ve} godinu rade bez sredstava i ostvarujusvojeprograme. - Ne mo`emo raditi bez plata, toplogobroka, pla}anjare`ija. Sredstva kojadobivamo od Ministarstvacivilnih poslova apsolutno su nedovoljna. Konkretno, da bi na{ muzej poslovao, trebamo 300 hiljada maraka, a dobivamo 120 hiljada. Adnan Busulad`i}, direktor Zemaljskogmuzeja BiH, istaknuo je da ove institucije ve} godinamaupu}uju zahtjeve na relevantne adrese kako bi senjihovproblemrije{io, ali da povratnih informacija nema. - Stanje krize u ovim institucijama je kulminiralo. DjelatniciZemaljskog muzeja BiH ve} tri mjeseca nisu dobili plate. Poduzeli smo sve {to smo mogli i mi vi{e ne snosimo nikakvuodgovornostkadaotpo~nezatvaranje i uru{avanje ovih institucija, rekao je Busulad`i} isti~u}i da su

Neminovna dvojba
Bugarski “Svjetionik“ pak, nu, di neminovnu dvojbu: priroda i ljubav ili materijalizam; autorica Velislava Gospodinova (`ene su se izravnale s mu{kim autorima, i sna`no napreduju u ovoj filmskoj formi!) pri~u smje{ta na udaljeni svjetionik, put kojega je nevrijeme nanijelo golemo jato ptica koje vi{e ne vladaju krilima. Jedna od njih probija za{titno staklo, stari svjetioni~ar joj nastoji

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 0 P 055749 05 P Sarajevo, 31. 5. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija LOK Micro Sarajevo, ul. Skenderija br. 13, zastupana po generalnom direktoru Nusretu ^au{evi}u, protiv tu`enih Burekovi} Amira iz Zenice, ul. Zeni~ke brigade br. 3B, STR "BASS" Zenica, ul. Lukovo polje br. 32, Haski} Salih, STR "SAM" Zenica, ul. Mar{ala Tita bb, vlasnik Merdan Mel~a, STR "Bonsai" Zenica, ul. Plato tr`nice br. 40, vl. Mem~i} Hanifa, radi duga, v.s.p. 4.783,95 KM, dana 31. 1. 2011. godine objavljuje sljede}i:

OGLAS Poziva se tu`eni STR "Bonsai" Zenica, ul. Plato tr`nice

br. 40, vl. Mem~i} Hanifa, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 15. 4. 2010. godine, kojom je tu`itelj predlo`io da se obave`u tu`eni da na ime povrata duga po ugovoru o namjenskom kreditu br. ZE-1325/04 u roku od 15 dana od dana prijema presude vrate tu`iocu iznos od 4.783,95 KM sa obra~unatim zakonskim zateznim kamatama od dana utu`enja

pa do isplate, te da tu`itelju nadoknade tro{kove parni~nog postupka. "Ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, tu`itelj predla`e da sud donese presudu zbog propu{tanja kojom }e usvojiti tu`beni zahtjev u cijelosti (~l. 182. ZPP-a)". Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Nermina Sijer~i} s. r.

Sa ju~era{nje konferencije za novinare

Foto: S. GUBELI]

Sarajevo - Evropska prijestonica kulture 2014.

Ve~eras u Mostaru

Prezentirana aplikacija
U sali Gradskog vije}a Grada Sarajeva ju~er je odr`an sastanak Organizacionog i Izvr{nog odbora za kandidaturu Grada Sarajeva za Evropsku prijestolnicukulture2014. godine, na kojemu je prezentirana i zvani~na aplikacija koja }e biti upu}ena Evropskom parlamentu. Od Ibrahima Spahi}a se saznalo da je taj posao priveden kraju i da „ono {to je zna~ajno jeste da je ra|ena u saradnji sa svim relevantnim institucijama nauke, kulture i umjetnosti u ovoj zemlji“ te da je u po, tpunosti zavr{ena „kada se u nju ugrade obaveze koje }e se formirati izme|u grada Sarajeva, Kantona Sarajevo i Vlade Federacije i drugih institucija koje su zainteresirane da u tom projektu u~estvuju“ . Saznalo se da se radi na prijevodu aplikacije na engleski jezik, da ima preko 120 stranica, a datum njene An. [. predaje jo{ nije poznat.

Gojerove “Vedrine“

Kome }e pripasti
Rije~ je o Zemaljskom muzeju BiH, Historijskom muzeju BiH, Kinoteci BiH, Umjetni~kojgaleriji BiH, Muzeju knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH, Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci BiH, te Biblioteci za slijepe i slabovideosobe BiH, ~iji pravni status do danas nije rije{en. To je i uzrok njihovog neredovnog financiranja s razli~itih nivoa bh. vlasti, te nedefiniranog izvora financiranja kojem ove institucije trebaju pripasti. - @elimo da ovaj na{ apel u|e u u{i onihkojiodlu~uju o financiranjusada{nje vlasti, koja jo{ nije uspostavljena. Sigurna sam da nema ni ministra, ni poslanika koji ne dobiva platu. Kao i oni,i mi bismotrebalido-

od pro{log jula od Ministarstva dobili tek 850 hiljada maraka, a da im za 70 uposlenih treba samo 100 hiljada mjese~no za doprinose, plate i re`ije.

Kad bude himne
Busulad`i} je kazao da su o stanju u ovim institucijama informirani ne samo resorna ministarstva ve} i novi sazivi dr`avnog i federalnog parlamenta, te kantonalne skup{tine, kao i predsjednici svih vode}ih politi~kih stranaka. Do sada nikakvog povratnog odgovora nije bilo. Kao jedan od prijedloga rje{avanja njihovog problema naveo je mogu}nost da svi nivoi vlasti, od op}inskog do dr`avnog, pomognu rad ovih institucija u skladu sa svojim mogu}nostima. Konferenciji je prisustvovao Ivica [ari}, ministar za kulturu i sport

Iznajmljuju se poslovne prostorije: 1. Poslovni prostor-kancelarije - u Ulici Alije Isakovi}a br. 1 (III sprat, IV sprat i V sprat)u Sarajevu, ukupne povr{ine 340 m². Sve kancelarije su klimatizirane i opremljene po modernim standardima. 2. Poslovni prostor u Ulici Mehmeda Spahe br. 9, Sarajevo, koji se sastoji od visokog prizemlja i sprata, a potrebno ga je renovirati, ukupne povr{ine 233,10 m. 3. Poslovni prostor u Ulici D`id`ikovac br. 8, Sarajevo, koji se nalazi u prizemlju stambene zgrade i potpuno je adaptiran, ukupne povr{ine 81,43 m². Informacije vezane za iznajmljivanje poslovnih prostorija se mogu dobiti na broj telefona: 033/568-634, a ponude se mogu slati na fax: 033/208-539.

Ve~eras }e u mostarskom Centru za kul tu ru, s po~etkom u 21 sat, biti promovirana knjiga Gradimira Gojera “Vedrine“ . Radi se o izboru Gojerove poezije koji je sa~inio Amel Suljovi}. Knjigu }e predstaviti mostarski novinar i publicista Zlatko Serdarevi}.

KS-a, koji je kazao da “ove institucije stavlja u ravan himne BiH“: - One imaju podjednak status i zna~aj. Nikome ne smeta tekst himne, ali je ~injenica da kada se ona kompletira, kompletirat }e se i dr`ava, ali neko to definitivno ne `eli. Isto tako, ne}e ni ove institucije, jer njihovo priznavanje u~vr{}uje dr`avu. Trebali bi svi nivoi vlasti doprinijeti da se prona|u sredstva. Recimo, Kanton Sarajevo je odmah izdvojio 700 hiljada i, na`alost, vi{e nemamo. Iz Umjetni~kegalerije BiH, koja na ju~era{njoj konferenciji nije imala predstavnika, poslali su saop}enje za javnost u kojem se upozorava na kriti~no stanje u ovoj instituciji, jer su djelatnici bez plata i toplog obroka ve} {est mjeseci i bez direktora i upravnog odbora.
Mr. SEKULI]

Sa sastanka Organizacionog i Izvr{nog odbora

Foto: D`. KRIJE[TORAC

34

OGLASI

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SCENA

35

Novi ljetni hit

Akcija Televizije Sarajevo

Snimaju

spot za

Srebrenicu
Televizija Sarajevo, u saradnji s bh. muzi~arima, pokrenula je akciju kojom `eli odati po~ast stradalima u genocidu u Srebrenici. Naime, napravljena je pjesma o ovom gradu, a u subotu }e se snimati i spot.

Regina s Mladenom Voji~i}em Tifom

Burhan [aban

TIFA I REGINA
rije nekoliko dana u Beogradu je snimljen spot za duet grupe Regina i Mladena Voji~i}a Tife „Ptico mala“. Spot se trenutno mo`e pogledati na nekoliko internet-portala.

zajedno pjevaju
P
- O~ekujemo od ove pjesme da bude jedan od ljetnih hitova, rekao je gitarista Regine Aleksandar ^ovi}, te dodao da su svi zadovoljni saradnjom s Tifom, s kojim su pregovori oko dueta trajali svega minutu. Tekst „Ptico mala“ je autorsko djelo Aleksandra ^ovi}a i Bojana Mili~evi}a, dok je aran`man pored ^ovi}a radio i Alek Aleksov.
Ja. D.

Promocija knjige i CD-a Namika Tarabi}a

Mjese~eve suze o ljubavi, vjeri i nadi
Pro mo ci ja knji ge „Mje se~eve suze“ Namika Tarabi}a i muzi~kog CD-a „Hit kolekcija - Namik Tarabi}“, u organizaciji udruge Libertas odr`ana je u srijedu u sarajevskom klubu SSH. Knjigu i nosa~ zvuka Namika Tarabi}a, tekstopisca rodom iz Kladnja, s mjestom prebivali{ta u Zagrebu, ~ije su pjesme otpjevale brojne zvi jez de hrvat ske sce ne, predstavili su Besim Spahi} i Marijo Peji}. - Na ovaj na~in poku{ali smo ispraviti nepravdu koja se sustavno ~ini tekstopiscima, toj samozatajnoj i pre{u}ivanoj vrsti umjetnika. Mnogi se gotovo nikada nisu zapitali ko je autor stihova neke pjesme koju smo stotinama puta ~uli na radiju u izvedbi poznatih pjeva~a. Ako konzumenti zabavne muzike razmi{ljaju o autorima, obi~no podrazumijevaju da je skladatelj pjesme ujedno i pisac teksta, {to u vedok su nje go ve tek sto ve, me|u ostalima, otpjevali Mi{o Kova~, Lidija Percan, Du{ko Lokin, Tomislav Iv~i}, Mla den Grdo vi}, Da li bor Brun, Vlado Kalember, Doris Dragovi}, Miro Ungar, Zdenka Kova~i}ek. Autor Na mik Ta ra bi} u svom je obra}anju istakao da je \or|e Novkovi} bio njegov najzna~ajniji saradnik, koji je prepoznao njegov talenat i uveo ga u svijet muzike. - Ljubav, vjera, nada i solidranost su teme mojih pjesama. Zbog toga sam anga`ovan i u oblastima dje~ije i duhovne muzike, kazao je Tarabi}. Na kraju promocije profesor Besim Spahi} interpretirao je uz gitaru Tarabi}eve pjesme „Jo{ i danas teku suze jedne `ene“ i „Srce mi je ka men“, a gla som mu se pridru`io i muzi~ar Jak{a Jurjevi}.
Ja. D.

- Sa `eljom da pre`ivjelima iz Srebrenice ka`emo da nisu sami i da, mada to mo`da uvijek i ne pokazujemo, jesmo tu da nastavimo `ivot tamo gdje su `ivoti njihovih najmilijih prekinuti i da to {to se desilo nije kraj. Zbog toga smo napravili pjesmu koju im `elimo pokloniti na dan godi{njice pada Srebrenice, ka`u iz TVSA. Cijeli projekt radi se bez bud`eta i volonterski. Pjesmu je na engleskom, bosanskom i turskom otpjevao Burhan [aban, a aran`man je radio Eldin Huseinbegovi}. Spot }e, bez ikakvog bud`eta, raditi TVSA. Kadrovi }e se snimati na Ni{i}koj visoravni od 10 sati, a koncept je takav da tra`i u~e{}e velikog broja ljudi, pa su pozvani svi. Upravo masovno{}u `ele pokazati Srebreni~anima i drugima, ~iji su `ivoti prekinuti, da nisu sami. Snimanje }e trajati nekoliko sati, a u~esnici su pozvani da do|u u svakodnevnoj garderobi, jer se spotom `eli poslati slika onih koji `ive u ovoj zemlji. Ja. D.

Amira Medunjanin u BKC-u

Predstavlja
album “Amulette“
Amira Medunjanin 5. jula }e odr`ati koncert u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Tom prilikom promovirat }e njen novi album “Amulette“ koji je rezultat uspje{ne saradnje sa evropskim umjetnicima Bojanom Zulfikarpa{i}em, Nenadom Vasili}em i Bacharom Khalifeom. - Na albumu “Amulette“ imala sam sre}u raditi sa, prije svega, dobrim ljudima i izvrsnim umjetnicima. Spoj znanja, iskustva i emocija svih u~esnika na projektu izrodili su pozitivnu energiju i optimizam i `elju da {to prije sve to podijelimo s publikom izjavila je Medunjanin. Novi album koji predstavlja tradicionalne pjesme iz regiona u potpunosti je realiziran u Njema~koj, a bit }e objavljen za francuskudiskografskuku}u“Harmonia Mundi/World Village“ ^lan tehni~ke . ekipe koja realizira koncert bit }e i tonski snimatelj i producentWalterQuintuskoji je radio sa velikim muzi~kim imenima poput Markusa Stockhausena, Rabih Abou-Khalila, JoeaZawinula, EricaClaptona, TrilokaGurtua, Kraftwerka i mnogih drugih. Koncert se organizira uz podr{ku J. D. Njema~ke ambasade u BiH.

S promocije knjige

likom broju slu~ajeva nije istina. „Jo{ i danas teku suze jedne `ene“, „Srce ti je kamen“ i „Da l’ se sjeti{ nekad mene“ samo su neke od pje, sama koje su nastale na stihove Namika Tarabi}a. Te pjesme nisu tipi~na poezija, jer Tarabi} nije te`io bogatstvu rje~nika, stila i metafo-

rike, ve} metrici i ritmu prikladnim za popularnu muziku. To su pjesme za pjevanje i slu{anje, istakao je Peji}. Tarabi}eve pjesme ukomponovali su \or|e Novkovi}, \elo Jusi}, Zrinko Tuti}, Vanja Lisak, Rajmond Rui}, Nikola Gara{i}, Dane Bi~ani}, Zoran Ja{ek i Toni Eterovi},

POMO] U KU]I NOVOSTI I PREPORUKE Napokon nova metoda u medicini
^aj prema krvnoj grupi
Odre|ene ljekovite biljke odgo va ra ju odre |enoj krvnoj grupi, tvrde poznavaoci biljnog svijeta, koji su na osnovu toga objavili zanimljive zaklju~ke. Za osobe sa krvnom grupom A najblagotvornije djeluje ~aj od {ipka, aloje i kantariona, a trebalo bi da izbjegavaju maj~inu du{icu i kukuruznu svilu, koju narodna medicina preporu~uje za veliki broj tegoba. Organizmu osoba sa krvnom grupom B posebno prija ~aj od zove, nane i masla~ka, a ne preporu~uje im se lipa. Osobama sa krvnom grupom AB odgovara zeleni ~aj, kao i od |umbira, kamilice i {ipka, dok bi trebalo da se uzdr`avaju od aloje, lipe i napitaka na bazi hmelja. Osobama sa krvnom grupom O izuzetno prija ~aj od per{una, masla~ka, nane i `alfije, dok im poznavaoci biljaka savjetuju da izbjegavaju aloju i kantarion.

36

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Slomljene kosti
lije~i}e ultrazvuk
Novi ultrazvu~ni tretman poma`e pri zarastanju kostiju koje se ina~e moraju operisati
Do sada su nezgodni lomovi kostiju, koje se ne mogu spojiti konzervativnom metodom, u pravilu rje{avani operacijama, nakon kojih su slijedili mjeseci oporavka i rehabilitacije, a u najgorim slu~ajevima pacijenti su se s bolovima i nemogu}no{}u pokretanja dijelova tijela nosili do kraja `ivota. Nova neinvazivna metoda lije~enja ultrazvu~nim valovima posla}e ve}inu takvih problema u tamnu pro{lost. Frakture se doga|aju u trenucima kada kost trpi ve}i pritisak od onoga koji mo`e izdr`ati, {to uzrokuje pucanje. Naj~e{}i lomovi su kod mla|ih mu{karaca koji vode intenzivan `ivot i starijih `ena ~ije kosti je na~ela osteoporoza. Dobar dio takvih fraktura zacijeli kako treba, ali vi{e od pet posto je tako komplicirano da izme|u polomljenih dijelova ostaje rupa koja je naj~e{}e rezultat prekida dotoka krvi u kosti ili infekcije. Takvi su se slu~ajevi lije~ili na na~in da se komadi} kosti uzme s drugog dijela tijela

Najvrednije bilje
Kadulja spada u ljekovito najvrednije bilje. Ona lije~i upale u usnoj {upljini, pro~i{}ava di{ne organe, lije~i upaljeno grlo, krajnike, te sluznicu u ustima. ^aj od kadulje trebaju koristiti osobe koje se pretjerano znoje, primjera radi, mladi u pubertetu ili `ene u menopauzi. Tako|er, kaduljin ~aj smiruje `ivce, opu{ta mi{i}e te biste ga trebali piti ukoliko primijetite da vam neki mi{i} titra.

i njime se spoje polomljeni dijelovi, a ta zdrava kost po~ne utjecati na proizvodnju faktora rasta, koji }e spojiti po-

lomljenu kost. Ali, mala naprava s baterijom koja emitira ultrazvu~ne valove do mjesta preloma sti-

mulira kost na jednak na~in, poma`u}i da se kosti ponovno spoje. Ure|aj se koristi dvadeset minuta dnevno kod ku}e, a treba pro}i oko mjesec i po da se rezultati vide na rendgenskoj snimci. [to je najbolje, tretmani su potpuno bezbolni i nemaju poznatih popratnih u~inaka, a klini~ka ispitivanja su pokazala da je 86 posto tretmana uspje{no.

RECEPT DANA

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Vo}ni dezeni hit ljeta
Ovog ljeta u bogatom {arenilu na modnoj pisti vrlo je upe~atljiva i odje}a sa vo}nim motivima. Dizajneri su se na zanimljiv na~in poigrali materijalima pro{aranim aktuelnim vo}kama, tre{njama, ananasom, limunom, lubenicama, vi{njama, jagodama... Prvo su se mogle vidjeti na nakitu, maramama, torbama, a ubrzo su se na{le i na svim komadima odje}e, ~ak i na obu}i. U tunici sa vo}nim motivima ne mo`ete da pro|ete nezapa`eno. Mogu se na}i u raznim du`inama, razli~itog kroja, sa krupnim i sitnim printom, u pastelnim i jarkim bojama. Haljine inspirisane vo}em ovog ljeta su apsolutni hit. Mogu da budu va{ izbor i za posao i {etnju, kao i za no}ni izlazak. Ako ste preplanuli, birajte suknje u jarkim tonovima, a mo`ete ih kombinovati sa bijelom majicom ili ko{uljom.

Kola~ sa bijelom ~okoladom
Potrebno: Priprema:
Zamijesite glatko tijesto i neka odstoji 30 minuta. Istanjenim tijestom oblo`ite pleh. Odozgo sipajte {aku pasulja i pecite 30 minuta na 180 stepeni. Za to vrijeme potopite listi}e `elatina u hladnu vodu. U drugu posudu sipajte mlijeko, dodajte vanilin {e}er i kuhajte do vrenja. Kada mlijeko proklju~a, dodajte umu}ena `umanca sa {e}erom i mije{ajte dok se krem ne zgusne. U ohla|enu kremu dodajte ocije|ene listi}e `elatina i ~vrst {lag od slatke pavlake. Bijelu ~okoladu otopite na pari. Pe~enu koru izvadite iz rerne, uklonite zrna pasulja i preko kore sipajte otopljenu ~okoladu. Odozgo rasporedite maline, pa preko njih sipajte pripremljen krem. Tortu ~uvajte u fri`ideru 60 minuta prije serviranja, ukrasite malinama i kremom. za tijesto: 300 g bra{na 170 g maslaca 3 `umanca 150 g {e}era malo soli za fil: 300 g malina 80 g bijele ~okolade 3 `umanca 50 g {e}era 1 dl mlijeka 1,5 dl slatke pavlake kesica vanilin {e}era 3 listi}a `elatina

Tonovi breskve na obrazima
Pristalice jasnog i konkretnog stila {minkanja ovog ljeta mogu se odlu~iti za smjelo podebljane konture izvu~ene ajlajnerom, sa dosta maskare i debljim slojem krejona na donjem kapku. Iz gled m o g u upo tpu ni ti to no vi ma bres kve na obrazima i usnama ili jarko crvenim karminom, u stilu {ezdesetih. Viza`isti su mislili i na ljubitelje prirodnog izgleda. Savr{en izbor za ovo ljeto je bronzani mejkap. Uz svjetlucavi te~ni puder, zlatne sjene na o~ima i bronzanog sjaja na usnama izgleda}ete poput suncem okupane dive. Iako izgleda nenametljivo, ovaj stil {minkanja mo`e da bude vrlo efektan.

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

KORAK NAPRIJED
iPad koristi najvi{e Wi-Fi
Istra`ivanje koje je nedavno provedeno od kompanije Meraki bilo je fokusirano na koli~inu podataka koji se tro{e od razli~itih tipova ure|aja preko Wi-Fi. Ovo istra`ivanje zapravo je bila komparativna analiza ure|aja izme|u pro{le i ove godine. Rezultati istra`ivanja su pokazali da je mobilna platforma zna~ajno uznapredovala u pore|enju sa desktop platformama. Prosje~na potro{nja Wi-Fi podataka, prema podacima kompanije Meraki, od Android, iPhone i iPod korisnika iznosila je oko 40MB, dok je prosje~an iPad korisnik tro{io 200MB podataka svakoga mjeseca.

37

Avant Browser 2011 build 23
Avant Browser je samostalna aplikacija koja je dizajnirana da pro{iri karakteristike koje su obezbije|ene Internet Explorerom. Ona dodaje mno{tvo karakteristika i funkcionalnosti IE i njegovom lakom za kori{tenje interfejsu dodaje novi nivo jasno}e i efikasnosti, dok ~este novine unapre|uju pouzdanost ovog pretra`iva~a. AvantBrowser je besplatani karakteri{e ga, izme|u ostalog, online skladi{tenje profila, automatsko popunjavanje unosa, gestovi mi{evima, filter za flash animacije, ugra|eni bloker za reklame, potpuna kompatibilnost sa IE, kontrolaprivatnosti te podr{ka za 41 jezik. Nova verzija donosi popravku za problem sa odjavljivanjem na nekim sajtovima.

Twitter dodaje reklame
Twitter je po~eo sa uvo|enjem reklama u live stream poruke. Dodavanje promotivnih tweetova, {to je eufemizam za reklame u okviru live Twitter streama, frustrirat }e mnoge korisnike, ali }e u isto vrijeme privu}i poslovne korisnike koji }e `eljeti da dopru do ogromne baze korisnika, s obzirom na to da ovaj sajt broji preko 300 miliona korisnika. Rukovodioci Twittera su bili na sastanku sa stru~njacima za strategije reklamiranja na me|unarodnom festivalu reklamiranja u Francuskoj sa ciljem pronala`enja na~ina pove}anja prihoda za ovu kompaniju koja je veoma popularna, ali koja ne mo`e da generi{e realan prihod te popularnosti.

EA potvrdila kra|u podataka
Kompanija Electronic Arts je potvrdila da je na jednom od njihovih server-sistema zabilje`en upad, nakon ~ega su korisni~ke informacije ukradene, a istom prilikom je nagla{eno i da }e u toku ove nedjelje biti nastavljena istraga ovog doga|aja. Prema objavljenim informacijama, sistem na kojem je zabilje`en upad hostovao je BioWare Neverwinter Nights forum. Zvani~ni predstavnik Electronic Arts navodi da su potencijalno ugro`eni BioWare nalozi kao i da su resetovane lozinke svih ugro`enih EA naloga. Tako|er je nagla{eno da }e svi korisnici potencijalno ugro`enih naloga dobiti e-mail obavje{tenje sa ve}im brojem informacija.

Projektor za prezentacije - Viewsonic PJD5122

Iz kompanije SuperTalent

Idealan za
poslovne ljude
igurno znate da 3D tehno lo gi ja pos ta je sve popularnija i van kinosala. Vidimo da je sve vi{e TV ure|aja, ali i projektora koji su napravljeni sa podr{kom za ovaj sistem, tako da 3D po la ko pos ta je dos tu pan ku}nim korisnicima, mada i dalje zahtijeva malo vi{e ulaganja nego u klasi~an ku}ni ki no. Pro je ktor Viewso nic PJD5122 je kompaktan model o~i gle dno na mi je njen onima koji bi voljeli da imaju opciju gledanja i 3D slike, ali }e uglavnom ipak to biti standardna 2D slika, u ne{to ni`oj osnovnoj rezoluciji od 800x600 piksela.

Malih dimenzija i te`ine, odli~ne slike, podr`ava 3D tehnologiju, ali nema HDMI interfejs

S

USB 3.0 Express RC8
strane, {to poma`e kod pozicioniranja da bi se dobila slika `eljene dijagonale i karakteristika. Sa gornje strane, do objektiva, vidimo fokus i zum prstenove. SuperTalent kompanija je predstavila USB 3.0 stick ure|aj koji dosti`e brzine ~itanja i pisanja od 270 i 240MB u sekundi, respektivno i pod optimalnim uslovima. Za razliku od obi~nih noname Flash driveova, model RC8 kompanije SuperTalent posjeduje SandForce SSD kontroler koji omogu}ava istovremenu upotrebu osam kanala NAND memorije. Drugim rije~ima, ovaj mali ure|aj je ustvari SSD zatvoren u aluminijsko ku}i{te i dimenzija 4 x 1 x 0.3". Za sada nema informacija o cijeni ovog ure|aja, ali na Computex doga|aju se moglo ~uti da }e njegova cijena biti oko 77 eura za model kapaciteta 50 GB, dok su u planu i verzije kapaciteta 25 i 100 GB.

Keystone pode{avanje
Kontrolni panel je smje{ten, tako|er, na gornjoj stranici, pomjeren pozadi, i tu su Power taster sa statusnom diodom, dvije dodatne diode (lampa, temperatura), Menu taster sa ~etiri navi-

tako da, recimo, za potrebe prezentacije zvuk mo`e proslijediti do projektora.

Dopadljiv dizajn
Prvo {to se primje}uje jeste da je projektor veoma kompaktnih dimenzija, svega 264 x 96,4 x 225 mm, a kako te`i samo 2,3 kg, veoma lako se mo`e ponijeti na put. [teta {to proizvo|a~ nije u pakovanje ubacio i torbu, po{to }e to biti vjerovatno prva stvar koju }e korisnici nabaviti. U pa ko va nju se ina~e do bi va ju na pon ski i VGA kabl, kratko korisni~ko uputstvo i minijaturni daljinski upravlja~. Projektor djeluje malo debelo i napravljen je od crne plastike, sa vrlo dopadljivim dizajnom. Vidimo da se otvori za hla|enje nalaze sa svih strana, {to zna~i da }e se lampa efikasnije hladiti. Poklopac objektiva je vezan trakom za tijelo projektora, pa da se ne}e lako zagubiti. Projektor sa donje strane ima stope kojima se reguli{e ugao nagiba prednje i zadnje

Jednostavno kori{tenje
OSD ovog modela je prili~no jednostavan i nema ba{ previ{e opcija oko kojih treba brinuti, inicijalno treba samo srediti geometriju slike pomo}u keystonea. Uz ja~inu os vje tlje nja od 2.700 lumena i maksimalan kontrast od 3000:1, ne}e morati da se zamra~uje prostorija gdje se projektuje slika. Podr{ka za 3D tehnologiju se svodi na to da se mo`e dovesti signal od 120Hz koji }e projektor prepoznati i prikazati. Kao even tu al ni pro blem mo`e stvoriti to {to nema HDMI interefejsa, tako da }e povezivanje kompatibilnih plejera biti malo komplikovanije. Iako je rezolucija ve} prevazi|enih 800x600 piksela, ~injenica je da slika izgleda odli~no i da }e sigurno zadovoljiti potrebe prosje~nih korisnika i biznis-korisnika koji planiraju dr`anje prezentacija.

Podr{ka za Samsung Galaxy Tab

Kies softver za Mac
Kompanija Samsung predstavila je unaprije|enu verziju svog Kies softvera za Mac koja kona~no donosi podr{ku za Samsung Galaxy Tab 10.1. To zna~i da }e korisnici kona~no biti u mogu}nosti da pove`u 10" Android tablet za Macom radi prenosa fajlova i medija sadr`aja na tablet-ra~unar. Kies softver tako|er je dizajni ran da ko ri sni ci ma omogu}i sinhronizovanje medija, kontakata, ali i dru gih po da ta ka izme|u ra~unara i tableta. Kies za Mac je u beta fazi i podr`ava nekoliko ure|aja, me|u kojima su Galaxy S II i Galaxy Tab (7’’). Mac beta verzija se ne isporu~uje sa karakteristikama koje se vezuju za firmware.

gaciona tastera (tu je mapiran i digitalno keystone pode{avanje), kao i tri dodatna funkcijska tastera (Source, Mode/Enter i Auto). Pozadi vidimo priklju~ak za napajanje, RS-232 kontrolni port, tri VGA konektora (dva ulazna, jedan izlazni), kompozitni i S-Video konektor, 3.5mm audioulaz i izlaz. Ono {to se ne vidi jeste ugra|eni zvu~nik ja~ine 5W,

38

FELJTON

~etvrtak, 30. juni 2011. godine petak, 1. juli

OSLOBO\ENJE

Afroditin arhipelag (17)

Ro|ena na ~arobnom

Bosforu
Pi{e: Slobodan STAJI]

Tansu ^iler u{la je u povijest kao prva turska premijerka i kao prva predvodnica ankarske vlade ro|ena na evropskom tlu • Uzleti i padovi • Ljubav prema Bosni
skupljenu sa svih strana koje je okru`uju“ . Ponikla je u uglednoj familiji, a otac joj je bio jedan od uva`enih istanbulskih gradona~elnika. Jo{ kao ~etrnaestogodi{nja djevoj~ica ma{tala je da postane ministarka, i to finansija, i u takvom zanosu proticale su njene igre. @elju iz djetinjstva kasnije je preto~ila u diplomu ekonomskog fakulteta. A potom se otisnula do Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, gdje je doktorirala na Konektikatu, a potom nastavila usavr{avanje na presti`nom Jejlu. Ubrzo se zaposlila u Svjetskoj banci, a na obale Bosfora vratila se 1974, da bi uskoro postala i najmla|i redovni profesor u Turskoj. Sve to nije promaklo iskusnom oku biv{eg premijera u vi{e navrata i kasnijem predsjedniku Turske Sulejmanu Demirelu. On postaje njen duhovni otac, a ona njegova duhovna k}i. Svoju strana~ku kolegicu iz Partije pravog puta prvo unapre|uje u ministricu ekonomije, a kada je on, poslije iznena-

Toliko sam `elio da se susretnem sa najpoznatijom turskom politi~arkom svih vremena Tansu ^iler, ali sudbina mi nije ispunila tu `elju. Dva puta smo se gotovo mimoi{li, jednom u Sarajevu, februara 1994, a drugi put u Ankari, septembra 2000, kada sam za „utjehu“ u njenom kabinetu dobio lijepu maramu, ukra{enu bijelim konjem, poput Pegaza, i njenim utisnutim potpisom.

Harizma i {arm
Za{to sam toliko `elio da se susretnem sa tom neizmjerno {armantnom `enom i prvom premijerkom i {eficom diplomatije u istoriji Turske? Bila su dva razloga. Prije svega, njena biografija bila je impresivna i pored vi{e afera koje su je pratile, kao i savezni{tva sa jednim od najkonzervativnijih turskih politi~ara Ned`metinom Erbakanom. Drugi razlog je bio taj {to sam se, prate}i balkanska i maloazijska

zbivanja, susreo sa trojicom turskihpredsjednika, KenanomEvrenom, Turgutom Ozalom (dva puta, 1988. i 1991) i Sulejmanom Demirelom, a dvojicu vidio u`ivo, legendarnog Ismet-pa{u Inenija i Fahri Koruturka. Sa grupom sarajevskih novinara bio sam 2000. u Ankari primljen i kod sada, na`alost, po~ivaju}eg {efa diplomatije Ismaila D`ema. Poslije toga slijedilo je i nekoliko zanimljivihsusreta u [anliurfi i Antaliji. Sva ta susretanja bila bi jo{ vi{e oboga}ena da sam susreo i Tansu ^iler. ^ilerova je u{la u tursku povijest kao prva premijerka i kao prva predvodnica ankarske vlade ro|ena na evropskom tlu. Sretna sudbina joj je podarila da 1946. ugleda svjetlost dana u o~aravaju}em Istanbulu, na evropskoj obali Bosfora, odakle je kasnije sanjala~kim pogledom mogla da smjera ka drugoj, azijskoj obali tog jedinstvenog grada na dva kontinenta. Kao {to dva interkontinentalna

Poslije dvije zapa`ene knjige putopisa, „Zeugmine suze“ (tri izdanja) i „Kina, bajkovitazemlja“ koje su dospjele do ~italaca od Mon, treala do Pekinga i od Kaira do Osla i Geteborga, ovih dana iz {tampe izlazi nova knjiga novinara i putopisca Slobodana Staji}a „Afroditin arhipelag“ To je, ustvari, prvi dio triptihona o slavnim `ena. ma, u kojem autor, kroz putovanja od imaginarnog arhipelaga kod Lezbosa, preko Efesa, Istanbula i Atine do Sarajeva, opisuje stvarna i nestvarna susretanja, kao i boravak u jednoj od naj~udesnijih biblioteka, sli~noj onoj u drevnom Pergamonu, koju opslu`uju patronese iz desetak dr`ava. Izme|u ostalog, opisuje i vi|enja sa MelinomMerkuri, NanomMuskuri, MargaretTa~er, SuzanZontag, SvoniHant, JolantomKva{njevski... kao i bliskosusretanje sa HilariKlinton i mimoi|eno sa Tansu ^iler. Autor je, do odlaska u mirovinu, cijeli radni vijek proveo u Oslobo|enju, kao novinar i urednik. Poredbrojnihnovinarskihnagrada, nosilac je i najve}egpriznanjaOslobo|enja, nagrade za `ivotnodjelo„30. avgust“ (1999), te laureatpresti`neme|unarodnenagrade„Sloboda“ (Award Freedom) za 1998. Maja ove godine dobio je i Nagradu za `ivotno djelo Dru{tva novinara Bosne i Hercegovine. Knjiga „Afroditin arhipelag“ predstavljena je 27. juna uve~e, u amfiteatru Op}ine Stari Grad, a izdava~ je Rabic (tel. 033 659 938). bosforska mosta, poput harfe, spajaju dvije mitske sestre, Evropu i Aziju, tako se i Tansu ^iler opredijelila da spaja Zapad i Istok, prosperitetnu Evropu i zanosno mudru Aziju. Nije uzalud, jednom prilikom, reporter istanbulskog „Stara“ za Tansu napisao da „ima harizmu Zapada, {arm Istoka, a tursku hrabrost i nestrpljivost,

NLO - mit ili stvarnost (16)

Utjecaj nau~ne fantastike
Uzev{i u obzir da je fenomen NLO ro|en i odnjegovan u Americi, vrlo je va`no u kontekst uvu}i i nau~nu fantastiku te promotriti utjecaj koji je ovaj filmsko-knji`evni `anr imao tada u zemlji
Pi{e: Dave R. HEYNECK

Po pitanju interaktivnijeg susreta s nebeskom svjetlo{}u, „zra~na bitka“ poru~nika Georga F. Gormana jedan je od najosvjedo~enijih susreta. Lete}i na Mustangu F51 1. oktobra 1948. godine, on se spremao na slijetanje u mjesto Fargo u Sjevernoj Dakoti, zavr{avaju}i svoju patrolu. Letio je na visini od oko 1.500 metara i, baciv{i pogled prema tlu, ugledao blije{te}e bijelo svjetlo oko kilometarispodnjega, koje se kretalobrzinom od oko 400 kilometara na sat. Dobio je dozvolu za slijetanje, pa je upitao kontrolu leta za objekt koji mu je o~igledno bio na putu. „Kako to mislite? Rekli ste da mogu sletjeti, a ja mogu jasno vidjeti repna svjetla aviona koji ne{to izvodi na 300 do 350 metara iznad tla u blizini piste. [ta mi je ~initi?“ upitao je on. , „O ~emu pri~a{?“ odgivorio je , kontrolni toranj. Jedini avion u blizini bio je Piper Cub, na redu za slijetanje poslije Gormanovog Mustanga. Gorman

je posmatrao svjetlo kako lebdi iznad ragbi igrali{ta u blizini aerodroma i otkrio da ne postoji silueta objekta. Svjetlo je bilo samo svjetlo. No, mogao je vidjeti siluetu Pipera na povr{ini ragbi igrali{ta. Tada su L. D. Jensen, kontrolor iz tornja, i njegov kolega Manuel Johnson tako|er ugledali ~udno svjetlo i radijem javili Gormanu da ne slije}e dok oni ne provjere o ~emu je rije~.

Magli~asto treperenje
Gorman je opisao svjetlo kao bijelo i potpuno okruglo, ali s magli~astim treperenjem na rubovima. Svjetlo je kontinuirano `mirkalo poput `migavca automobila. Kada mu je pri{ao, svjetlo je iznenada stalo, a zatim zaronilo ulijevo. Gorman se istog trenutka oborio prema svjetlu, a posmatrali su ga kontrolori iz tornja te ljudi iz Pipera. Kada se pribli`io ~udnom objektu, svjetlo je naglo skrenulo i stalo se penjati. Odmah je uslijedio i Gormanov manevar, ali s obzirom da je zaokret bio pri-

Objekt koji je vidio George F. Gorman

li~no jak, na trenutak mu se zamaglilo. Potjera je zatim trajala nekoliko minuta, popev{i se ~ak do 4.000 metara. U nekoliko slu~ajevaGorman i svjetlost su jurilijedno prema drugome. Po prvi put u takvoj poziciji Gorman nije izdr`ao i naglo je porinuo nos aviona prema dolje, dok ga je svjetlo iznad proletjelo. Zatim bi izveo zaokret i nastavljao lov. Kona~no, Gor-

man je odlu~io povu}i potez. Razmi{ljaju}i kako mu svjetlost ne bi mogla u~initi veliku {tetu ako ga pogodi, Gorman je odlu~io sudariti se s manevriraju}om svjetlo{}u. No, svjetlost ga je uspjela nadmudriti u letu i kona~no se ustremila uvis velikom brzinom i nestala iz vidokruga. Gorman je prema letu ocijenio da je objekt kontrolirala inte-

ligentna „ruka“ i iako je vrlo lako manevrirala, bio je siguran da na svjetlost djeluju uobi~ajeni zakoni inercije: „Premda je svjetlo bilo sposobno o{tro zakrenuti s obzirom na brzinu, bilo je vidljivo da slijedi prirodnu krivulju leta“ re, kao je on. Svjetlosti sli~ne kao u Gormanovom slu~aju prvi put su primije}ene tokom Drugog svjetskog rata, a savezni~ki piloti su ih zvali „foo fighters“ Obje zara}ene . strane vjerovale su kako se radi o novom oru`ju one druge. Primjerice, Associated Press je 13. decembra 1943. godine izvijestio: „Kako su savezni~ke trupe danas imale uspjeha na zapadnom frontu, Nijemci su otkrili svoje novo oru`je - misteriozne srebrne lopte koje plutaju u zraku. Piloti su prijavili vi|enje ovih 'kugli' tokom bombardiranja dijelova Reicha.“ Od tada se pretpostavlja da bi ta svjetla mogla biti i neki oblik plazma energije ili kuglaste munje, koje su se formirale zbog strukture ili elektri~ne prirode ta-

OSLOBO\ENJE petak, 1. juli 2011. godine

FELJTON
uzme prezime ^iler. Tako je Ozer U~uran postao Ozer ^iler, a Tansu zadr`ala svoje djevoja~ko prezime, {to je zaista rijetkost u Turskoj, mada su `ene u ovoj zemlji, zahvaljuju}i Ataturku, dobile pravo glasa deceniju prije Francuskinja.

39

1569. 1804. 1839. 1860. 1867. 1872. 1896. 1902.
Kini.

NA DANA[NJI DAN

Stvorena Lublinska unija kojom su se ujedinile Litvanija i Poljska. Diobom Poljske 1795. ve}i dio Litvanije pripao Rusiji. Ro|ena francuska knji`evnica @or` Sand, prete~a feminizma, autorka sentimentalnih, socijalnih i seoskih romana i pri~a. Ostavila obimnu prepisku i memoare. Umro turski sultan Mahmud II, posljednji vladar iz dinastije Osmana Osvaja~a. Na vlast do{ao 1808. i poku{ao da reformama zaustavi propadanje turskog carstva. Proveo reforme u vojsci po evroposkom uzoru i ukinuo jani~are.

U bolnici Ko{evo
Mimo svih datuma, Tansu }e posebno pamtiti 8. decembar 1995, kao dan svog drugog ro|enja. Samo spletom sretnih okolnosti izbjegla je tada smrt, kada je autobus kojim je hitala na predizborni skup u Manisi skrenuo s klizavog puta i zaustavio se nad samomprovalijom. No ni tada nije izgubila prisebnostduha. Jo{ istogdanaobratila se simpatizerima u Manisi. Na kraju, pomenu}usamo jo{ jedan razlog za{to mi je `ao {to nisam sreo tu lijepu Turkinju. Zato {to voli Bosnu, a to je pokazala u vi{enavrata, pa i ratnog februara1994, kada je u dru{tvu pakistanske premijerke Benazir Buto posjetila Sarajevo. Obi{la je tada i ranjene mali{ane u bolnici Ko{evo. Ostala mi je u sje}anju njena izjava, koju su prenijeli sarajevski ali i svjetski mediji: “Vidjela sam dje~aka koji u o~ima nosi bol, ali ne zbogsvojerane ve} zbogdrugova koji su ubijeni u igri... U BiH se vodi borba za slobodu, nezavisnost i `ivot, i to je borba koju svi moraju podr`ati...“
(Sutra: Galipoljski sendvi~ od Margaret Ta~er)

M. A. Bakunjin

Nekada{nja {armantna kormilarka: Tansu ^iler

dne smrti Turguta Ozala 1993, izabran za devetog turskog kormilara, ^ilerova postaje liderka partije, a zatim i premijerka. Nakon tri godine podnosi ostavku, po{to se razi{la sa koalicionim partnerom i liderom Republikanske partije Denizom Bajkalom. Jedan od povoda bio je i razli~it pogled na sudbinu tada{njeg {efa istanbulske policije Ned`eta Menzira, poslije martovskog krvoproli}a u ~etvrti Gaziosman-pa{a, kada su sunitski ekstremisti napali alevitske sljedbenike. A mnogi joj nisu oprostili ni posjetu Izraelu. Kao liderka Partije pravog puta stupa zatim u jednu od najnestvarnijih koalicija, sa predvodnikom partije Rafah Ned`metinom Erbakanom, kome januara 1998. dr`avni javni

tu`ilac Vural Sava{ zabranjuje politi~ko djelovanje u narednih pola decenije. U tom trenutku, istina, niti je Erbakan vi{e bio premijer, niti je Tansu bila zamjenica premijera. Taj „politi~ki brak“ iz interesa bio je razvjen~an ranije. Ali od te neuspjele koalicione avanture Tansu se vi{e nikada nije oporavila, jer joj mnogi, pa ~ak i obo`avaoci, to nikada nisu oprostili. Uostalom, kako je to zapisao jedan hroni~ar: „Oni su se razlikovali kao nebo i zemlja“ . Iz bogate biografije Tansu ^iler zanimljiv je i detalj vezan za njenog bra~nog saputnika Ozera, s kojim ima dva sina. Kada su uplovljavali u bra~ne vode - a Tansu je tada imala 17 godina i bila jo{ gimnazijalka odlu~eno je da i njen suprug

1876. Umro ruski revolucionar, anarhist Mihail Umro ameri~ki industrijalac ^arls Gudjer. 1839. Aleksandrovi~ izumio proces vulkanizacije kau~uka, {to je doBakunjin. Zbog prinijelo brzom razvoju industrije gume, posebno proizvodnji {irenja liberalnih automobilskih guma. ideja ruski Senat Ontario, Kvebek, Nova [kotska i Nju Branzvik ga 1844. li{io proglasile Federalnu Uniju Kanada, koja je Sjeplemi}ke titule i verno-ameri~kim zakonom britanskog parlamenta dobila staosudio na robiju tus dominiona. u Sibiru, odakle je pobjegao u Ro|en francuski in`enjer i pilot Luj Blerio, uteZapadnu Evropu meljiva~ francuske avioindustrije. Prvi avionom i nastavio revopreletio Laman{ 1909. lucionarne aktiUmrla ameri~ka knji`evnica Herijet Elizabet vnosti.
Bi~er Stou. Romanom "^i~a Tomina koliba" pridobila brojne savremenike za osloba|anje crnaca od ropstva. Ro|en ameri~ki filmski re`iser njema~kog porijekla Vilijam Vajler, dobitnik Oskara za filmove "Gospo|a Miniver", "Ben Hur" i "Najljep{e godine na{eg `ivota". Na tajnom sastanku u [angaju osnovana Komunisti~ka partija Kine. 1949. preuzela vlast u

1921. 1921. 1942. 1946. 1960. 1962. 1966.

Prvi put primijenjena vakcina za za{titu djece od tuberkuloze, BCG.

Karl Luis

Njema~ke trupe u Drugom svjetskom ratu, poslije osmomjese~ne opsade, zauzele Sevastopolj, najva`niju rusku crnomorsku luku na poluostrvu Krim.

Pro{lo je ne{to vi{e od 50 godina od kako je moderni svijet suo~en s fenomenom neidentificiranih lete}ih objekata. Ostaviv{i u na{oj civilizaciji dubok trag, palit }e ma{tu i plijeniti pa`nju i generacija koja }e ovo naslije|e prenijeti u novi milenij. Pola stolje}a od ro|enja NLO, odnosno UFO (Unidentificd Flying Objects) otvara posebnu stranicu na zagonetke o lete}im tanjirima. Prilika je to koju samo vrijeme nudi da se misterij istra`i s odmakom i pa`ljivo prosije od velikih zrna i kukolja gluposti, nedosljednosti i nelogi~nosti te ~isto medijskih i zbog medija izazvanih prevara, kako bi se prona{la fina pra{ina istine; ako postoji. Zbog toga se ova knjiga ne bavi samo konkretnim problemom vi|enja, susreta ili otmica, ve} i povije{}u, socijalnom te kulturolo{kom pozadinom, politi~kim uvjetima, kao i globalnim kontekstom odre|enoga razdoblja. Prevod knjige „NLO - mit ili stvarnost“ ameri~kog nau~nika i spisatelja Davea R. Heynecka objavila je jo{ 1996. godine Zagreba~ka naklada, ali je, i 15 godina kasnije, aktuelna i intrigiraju}a. Oslobo|enje }e donijeti najzanimljivije dijelove ove knjige, koja je u SAD-u i cijelom svijetu izazvala veliki interes, ali je bila i povod za brojne polemike, s osnovnim pitanjem: Ima li, osim na na{oj planeti, `ivota u svemiru? da{njih aviona. I, zaista, postoji nekoliko modernijih slu~ajeva s takvim obja{njenjem, no i dalje se u izvje{tajima o NLO nepoznata svjetlost prili~no ~esto spominje. tada u zemlji. Nedvojbena je ~injenicakako je nau~nafantastika imala velik utjecaj na problematiku NLO, ~esto pothranjuju}i ma{tu ljudi, rezultat ~ega su bili manji ili ve}i valovi prijavljivanja vi|enja NLO povezani s pojavom odre|enih nau~no-fantasti~nih djela. Kada se taj kontekst pomije{a s dru{tvenim kretanjima te promjenama toga dob nastao bi fantasti~an spoj, koji se na neki na~in mo`e uporediti s mito-

Novi detalji
Uzev{i u obzir da je fenomen NLO ro|en i odnjegovan u Americi, vrlo je va`no u kontekst uvu}i i nau~nu fantastiku te promotriti utjecaj koji je ovaj filmsko-knji`evni `anr imao

logijom. Naime, svaka mitologija vjerovatno u sebi sadr`i ne{to stvarnog, realnog, no po~ev{i od prvog pripovjeda~a koji je dodao metafori~ne note svojoj pri~i, svaki novi talog vremena sliku je „oboga}ivao“ novim detaljima, prekriv{i tako izvor debelim slojem ma{te. Naravno, ovdje je vremenski prag bio suvi{e kratak, pa se vrlo lako mo`e prodrijeti do sr`i i otkriti realne konture doga|aja. Razvoj nau~no-fantasti~nog `anravjerovatno je bio glavnirazlog u prihvatanju vjerovanja o vanzemaljcima. Neki su istra`iva~iklju~netrenutkesmjestili u 1930-te i 40-te godine, kada je Ray Palmer bio urednik magazina kao {to su „Amazing Stories“ (Zapanjuju}e pri~e) i „Fantastic Adventures“ (Fantasti~nepustolovine). Palmer je ve} tada promovirao pri~e u kojima su se pojavljivala bi}a sa dalekih zvijezda koja posje}uju Zemlju. Ovo se naro~itoo~itovalo nakon Arnoldovog slu~aja, kojeg je Palmergorljivosmje{tao u kontekstvanzemaljskoga`ivota. U prvombroju~asopisa„Fafe“ (Sudbina) iz 1948. godine`estoko je nagla{avao Arnoldovu pri~u kao dokaz posjeta iz svemira, a sam je Palmer na koncu bio koautor Arnoldove knjige „The Corning of the Saucers“ .
(Sutra: Bliski susreti)

stekle nezavisnost po{to je Generalna skup{tina UN-a u februaru ukinula nadzor nad te dvije dr`ave.

1961. Ro|en ameri~ki atleti~ar Karl Luis, jedan od najusSAD izvr{ile probu atomske bombe na atolu pje{nijih sportisBikini u Pacifiku. ta 20. vijeka. Na Olimpijskim Gana postala republika, s prvim predsjednikom igrama 1984. Kvameom Nkrumahom. osvojio ~etiri Afri~ka republika Ruanda i kraljevina Burundi zlatne medalje.

Odr`an Brionski plenum Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije, na kojem su iz rukovodstva partije uklonjeni Aleksandar Rankovi}, potpredsjednik SFRJ, i Svetislav Stefanovi}, savezni sekretar za unutra{nje poslove, {to je zna~ilo i uklanjanje sa dr`avnih funkcija. Kao li~nosti odgovorne za rad Dr`avne bezbjednosti, optu`eni za prislu{kivanje predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita i za {ovinisti~ku politiku prema Albancima na Kosovu. Umro argentinski general i politi~ar Huan Domingo Peron, osniva~ Peronisti~kog pokreta. Kao predsjednik Argentine vladao autokratski oslanjaju}i se na vojsku, radni~ke sindikate i izuzetnu popularnost supruge Eve. Na sastanku u Pragu lideri isto~noevropskih zemalja ukinuli Var{avski pakt, osnovan 1955.

1974. 1991. 1994. 1999. 2000. 2001. 2002.

Oresundski most

Vo|a Palestinske oslobodila~ke organizacije Jaser Arafat vratio se u Palestinu, poslije 27 godina dugog izbjegli{tva. Umro ju`norodezijski politi~ar D`o{ua Nkomo, borac protiv rasisti~ke vladavine bijelaca u Ju`noj Rodeziji i lider pokreta za nezavisnost. S Robertom Mugabeom formirao Patriotski front. Poslije sastanka {efova dr`ava u Pjongjangu, predstavnici dvije Koreje potpisali sporazum o spajanju porodica koje su zbog rata bile razdvojene skoro pola vijeka. U A}eu u Indoneziji na|eno 27 izmasakriranih tijela. Tokom separatisti~kog rata pobunjenika, ~lanova Pokreta za oslobo|enje A}ea, u tom mjestu od sredine sedamdesetih ubijeno vi{e od 870 ljudi. U Hagu formalno ozna~en po~etak rada Stalnog me|unarodnog suda za ratne zlo~ine, koji osporavaju SAD. Sud osnovan 17. jula 1998. u Rimu i do po~etka rada Rimski statut ratifikovalo 86 dr`ava.

2000. Pu{ten u saobra}aj najdu`i most na svijetu, povezao [vedsku i Dansku, Oresundski most.

Marlon Brando

2004. Umro ameri~ki glumac Marlon Brando, jedan od najuticajnijih glumaca svoje generacije i dobitnik Oskara za uloge u filmovima "Kum" i "Na dokovima Njujorka".

40

OGLASI

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

41

42

SPORT

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

VIJESTI

Suad Muzurovi}, novi direktor FK Sarajevo

Mo`emo znatno
Svi koji vole Sarajevo ima}e priliku da se u~lane u klub i tako }e se nastaviti akcija koja je obnovljena pro{le godine, rekao je Muzurovi}
Suad Muzurovi} je novi direktor Fudbalskog kluba Sarajevo. On je na ovoj funkciji naslijedio Edina Prlja~u. Novoizabrani direktor je izjavio da mo`e uraditi puno vi{e u oblasti klupskog marketinga.

pobolj{ati marketing
Vratiti publiku
sportski dio poslova. „Moj zadatak je bavljenje marketingom i menad`mentom, te osiguravanje novca i plata. To sam i naglasio u prvom obra}anju igra~ima na me|usobnoj trening-utakmici, odigranoj u Had`i}ima. Svi koji vole Sarajevo ima}e priliku da se u~lane u klub. Tako }e se nastaviti akcija koja je obnovljena pro{le godine. U prodaji }e se, kao i pro{le godine, na}i polugodi{nje i godi{nje ulaznice. Kupovinom ~lanske karte, navija~ Sarajeva ima}e povlastice prilikom kupovine u fan shopu koji planiramo otvoriti u klupskim prostorijama.“

Od{teta za Spahi}a dva miliona eura
Montepellier je voljan pustiti nogometnog reprezentativca BiH Emira Spahi}a, ali uz dva uslova: prvi je da ne pre|e u konkurentski francuski klub, dok je drugi od{teta koja ne smije biti manja od dva miliona eura, pi{e fran cus ki spor tski dne vnik L’Equipe. “Po{alje li za njega ponudu francuski klub, ne}emo je prihvatiti. Do|e li iz inostranstva, onda }emo je razmotriti, ali nipo{to Spahi}a ne}emo pu{tati za bagatelu“, rekao je dopredsjednik kluba Laurent Nicollin. Za Spahi}a je zadovoljavaju}a ponuda dosad do{la iz jednoga katarskog kluba, ali su je klub i igra~ odbili. Za bh. stopera, koji ugovor s Montpel li erom ima do lje ta 2014. go di ne, ranije se raspitivao zagreba~ki Dinamo.

Nikola Schreng u GO[K-u
Golman Nikola Schreng novo je poja~anje premijerliga{a iz Gabele, a u GO[K dolazi kao slobodan igra~. On je ve} bio ~lan GO[K-a, a nastupao je za Hrvatski Dragovoljac, Posu{je i Ko{ice. Ina~e, Gabeljani su krenuli s pripremama za novu sezonu. U planu je odigravanje nekoliko jakih pripremnih utakmica, a prvu provjeru ima}e u Splitu, gdje }e odmjeriti snage sa istoimenim hrvatskim prvoliga{em. Utakmica Split - GO[K igra se u subotu sa po~etkom u 19.30 sati.

„Ne bih preuzeo mjesto direktora bez podr{ke Upravnog odbora i Udru`enja Bordo prijatelji. Skup{tina je prihvatila njihov projekat razvoja kluba od 2010. do 2014. Na tome, na`alost, ni{ta nije ura|eno, a proti~e druga godina od njegovog usvajanja. @elim implementirati ovaj program u segmentu marketinga i menad`menta u saradnji sa ~lanom UO Irfanom Red`epagi}em i sportskim direktorom Edimom Had`ialagi}em. Istomi{ljenici smo u pogledu daljeg razvoja kluba. Glavna motivacija je ljubav prema klubu i uspjeh Sarajeva“ istakao je , Muzurovi}. Optimista je u vezi sa perspektivom FK Sarajevo budu}i da je uvjeren da su turbulencije stvar pro{losti. Prema Muzurovi}evim rije~ima, pozitivnu atmosferu u i oko kluba treba maksimalno iskoristiti i tako postaviti temelje njegove stabilnosti. „Promjene su se desile kao rezultat djelovanja Udru`enja navija~a Sarajeva i Bordo prijatelja, koji }e ove jeseni obilje`iti drugu godi{njicu postojanja. Puno je neprovjerenih informacija kru`ilo gradom o djelovanju ovih udru`enja

Iskoristiti pozitivnu atmosferu: Suad Muzurovi}

Postignut je na~elni dogovor sa Alenom [korom u vezi s povratkom nekada{njeg asa sa Ko{eva i ljubimca navija~a Sarajeva iz meksi~kog Queretara. „Ako [koro zavr{i arbitra`u sa meksi~kim klubom, dogovoreno je da nastavi karijeru u Sarajevu. Njegovi zahtjevi su realni. Postoji obostrana `elja i dobra volja, a povratkom [kore dobili bismo puno na kvalitetu. Ina~e, ju~e je sa ekipom trenirao i golman Emir Had`i|ulbi}, sa kojim je dogovorena saradnja“ kazao je sportski direktor bordo kluba Edim , Had`ialagi}. Na probu je stigao i Nigerijac Daneil Odafin (21), koji je ju~er odradio trening sa bordo ekipom, a u narednim danima }e biti odlu~eno da li }e ostati u klubu. Odafin igra na poziciji defanzivnog veznog igra~a, nastupao je u Siriji za Hutteen, a bio je i ~lan Munchena 1860 Sarajevo }e u subotu odigrati dvije prijateljske utakmice protiv Slavije, prva }e se igrati sa po~etkom u 10 sati u Had`i}ima, a druga u 17 na stadionu Ko{evo. ~ime se stvorio animozitet prema njima, ali sada je do{ao kraj tim de{avanjima.“ Najva`niji zadatak je, smatra Suad Muzurovi}, vratiti publiku na Ko{evo u {to ve}em broju, te omogu}iti roditeljima dolazak sa djecom na utakmice bez straha. „Na taj na~in bismo pobolj{ali prodaju ulaznica i klupske prihode. Poku{a}u realizovati odre|ene marketin{ke ideje za me~eve drugog pretkola Evropske lige protiv {vedskog Orebra.“ Novi direktor ko{evskog premijerliga{a, koji je po zanimanju sportski menad`er, nagla{ava da se ne}e mije{ati u

Alen [koro se vra}a, stigao Odafin

Brend i entuzijazam
On je rekao da je svjestan da preuzimanjem direktorske funkcije u Sarajevu obavlja javni posao i da }e njegov rad biti podlo`an kritikama. „Nisam sujetan, iako svi pomalo imamo ovu osobinu. Nadam se nastavku pozitivnog trenda jer Sarajevo posjeduje brend, a izra`eni entuzijazam sigurno }e nam koristiti“ rekao , je Muzurovi}. Novi direktor bordo kluba ro|en je 9. jula 1964. godine u Sarajevu. Sudjelovao je u organizovanju odbrane BiH u periodu agresije na na{u dr`avu, da bi se poslije toga bavio privatnim biznisom. Posljednje dvije i po godine je vije}nik Op}inskog vije}a Stari Grad i predsjednikKomisije za sport u ovojsarajevskoj Op}ini.
Z. RA[IDOVI]

Bh. internacionalac ostao bez kluba

Werder raskinuo
ugovor s Husejinovi}em
Werder iz Bremena je odlu~io da raskine ugovor sa na{im internacionalcem Saidom Husejinovi}em, koji je prije tri godine za rekordnih 900.000 eura iz Slobode pre{ao u redove ovog njema~kog bundesliga{a. Ovu informaciju potvrdio je Klaus Allofs, izvr{ni direktor Werder Bremena, za njema~ke medije. “Ve} smo razgovarali sa Husejinovi}em. Na kraju pro{le sezone rekli smo da na njega vi{e ne ra~unamo i da on vi{e ne}e biti u kombinacijama na{eg trenera“, rekao je Allofs. Husejinovi} se nije mnogo igrao u Werderu. U pro-

Juventus tra`i da mu se vrati titula
^elnici italijanskog fudbalskog prvoliga{a Juventusa uputili su u srijedu zvani~ni zahtjev prema kojem bi klubu iz Torina trebalo da bude vra}ena titula dr`avnog prvaka iz 2006. godine. Stara dama je najdrasti~nije ka`njena u aferi kalcopoli, koja je duboko potresla italijanski fudbal prije pet godina. Juventusu su tada oduzete dvije {ampionske titule (2005 i 2006), a osim toga, najtrofejniji italijanski klub je izba~en u Seriju B. Administrativnim putem {ampionski pehar za sezonu 2005/06. dodijeljen je milanskomInteru, a rukovodstvoJuventusatvrdi da ni neroazuri nisu bili potpuno ~isti u aferi s namje{tanjem rezultata. Uprava Juventusa smatra da bi, u slu~aju da se trofej ne dodijelitorinskomklubu, najpo{tenijebilo da italijanski {ampionat za sezonu 2005/06. ostane bez prvaka, kao {to je to bio slu~aj i 2005. godine.

Ham{ik `eli iz Napolija u Milan
U razgovoru za slova~ki dnevnik Pravda 23-godi{nji napada~ Napolija i slova~ke reprezentacije Marek Ham{ik objelodanio je da mu se ide u AC Milan. ‘’Mlad sam, ali dosad nisam ni{ta osvojio i rekao bih da je sazrelo vrijeme da po~nem. Ne znam za koga }u igrati sljede}e sezone, ali znam da `elim promijeniti sredinu’’, rekao je prili~no rezolutno strijelac 11 prvenstvenih pogodaka pro{le sezone. ‘’Milan bi bio prelomna ta~ka moje karijere. Znam da me dopredsjednik Galliani i trener Allegri `ele i da im se svi|am’’, dodao je Ham{ik.

{loj sezoni upisao je tek 78 minuta (~etiri puta u{ao s klupe). Sezonu ranije skupio je tek tri nastupa, kada je tako|er ulazio s klupe (27

minuta). Na{ internacionalac nije se naigrao ni na posudbi u Kaiserslauternu, gdje je odigrao ~etiri utakmice.

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

43

EUROPA LIGA [iroki Brijeg - Olimpija 0:0

Slovenci izvukli nulu
Bh. predstavnik je od 74. minute igrao sa igra~em vi{e nakon {to je zbog namjernog udaranja iz igre isklju~en Be{i}, koji je na terenu proveo svega tri minute
Stadion Pecara. Gledalaca: 3.500. Sudija: Stelios Trifonos, pomo}nici Aristides Christou i Ioannis Louca (svi Kipar). @uti kartoni: [ili}, Zakari}, D`idi} ([iroki Brijeg), Salki}, Sretenovi} (Olimpija). Crveni karton: Be{i} - od 74. (Olimpija) [IROKI BRIJEG: Ba~ak -, Renato 6, Berto{a 5,5, [ili} 6, Wagner 5, ]ori} 5,5, Serdaru{i} 5 (od 46. Mi{i} 6), Ivankovi} 5, Roskam 5,5 (od 77. Pinjuh -), Zakari} 6 (od 77. Varea-), D`idi}. Trener: Mario]utuk. OLIMPIJA: D`afi} 6,5, Salki} 5, [kerjanc 5,5, Valen~i} 5 (od 71. Be{i}-), An|elkovi}6, Fink 5,5 (od 78. Omladi~ -), Ivelja 5, Vr{i~ 6, Radujko 5, Lovre~i~ 5,5, Sretenovi} 5,5. Trener: Du{an Kosi~. [iroki Brijeg je u prvom pretkolu Europa lige remizirao na doma}em terenu protiv slovenskog predstavnika Olimpije (0:0). Rezultat je to koji vi{e odgovara gostima, ali ipak sve je jo{ otvoreno i o~ekuje nas novih 90 minuta igre. Sigurno je da igra~i bh. kluba mogu u gostima savladati slovensku ekipu, {to su i pokazali pro{le sezone kada su istog predstavnika eliminisali iz ovog takmi~enja. Po~etak utakmice protekao je u incijativi [irokobrije`ana koji su stvorili nekoliko prilika, ali D`afi} se nije dao iznenaditi. Prvu izgledniju priliku gosti su imali preko Lovre~i}a, ali njegov udarac iz slobodnog udarca zaustavio je Ba~ak. Slovenci su nastavili sa atacima ka golu doma}ih, a [kerjanc i Vr{i~ nisu uspjeli da matiraju golmana doma}ih. Najbolju priliku u prvom dijelu propustio je Brazilac Wagner u 40. minuti nakon {to se sjajno okrenuo u kaznenom prostoru Olimpije, ali je potom {utirao direktno u gostuju}eg golmana D`afi}a. U nastavku je [iroki krenuo agresivnije i stvorio nekoliko izglednih prilika, a jednu od boljih propustili su u 57. minuti. Naime, [iili} je {utirao sa 20 metara, D`afi} odbranio, a na odbijenu loptu natr~ao Mi{i}, koji nije bio precizan. Doma}in je od 74. minute igrao sa igra~em vi{e u polju, nakon {to je crveni karton zbog namjernog udaranja zaradio Be{i}. Igra~ gostiju se nije naigrao s
[irokobrije`ani su pro{le sezone nadigrali istog protivnika

Rezultati prvog pretkola

Banants - Metalurgi Rustavi 0:1, Olimpik Baku - Minsk 1:1, Rad - Tre Penne 6:0, Banga - Qarabag 0:4, Trans - Rabotni~ki 1;4, Honka - Kalju 0:0, Daugava - Tromso 0:5, Elfsborg - Fola 4:0, Aalesund - Neath 4:1, Vara`din - Lusitans 5:1, Ferencvaros - Ulisses 3:0, Santa Coloma - Paks 0:1, Spartak Trnava - Zeta 3:0, Dinamo Tbilisi - Milsami 2:0, IF - KR 1:3, IBV - St Patrick’s 1:0, Kaerjeng - Hacken 1:1, TNS - Cliftonville 1:1, Fulham - NSI 3:0, Jagiellonia - Irtysh 1:0, Birkirkara - Vllaznia 0:1, Renova - Glentoran 2:1, Koper - Karagandy 1:1, Budu}nost P. - Flamurtari 1:3. iskoristiti igra~a vi{e, a ~ak su gosti imali i dvije kolosalne prilike, ali ih nisu realizirali. J. Li.

obzirom na to da je u igru u{ao tri minute ranije. Ipak, do kraja susreta bh. predstavnik nije uspio

Zavr{nica fudbalskog prvenstva BiH za pionire

Plavi odigrali prvu pripremnu utakmicu

Podvig Tuzlaka
Stadion Luke u Slavinovi}ima. Gledalaca 1.000. Sudija: Edin Gola} (Banovi}i). Pomo}nici: Elvis Muji} i Sabahudin Turi} (oba iz Banovi}a). Delegat: KrunoslavD`ijan (BokOra{je). Strijelci: 1:0 - Mi{anovi} (3), 2:0 - Mevki} (13pen), 3:0 - ^ovi} (60ag), 4:0 - Todorovi} (67pen). @uti kartoni: Mi{anovi} (Klub 7), Brki}, ^ovi}, ^olak ([iroki Brijeg). KLUB 7: Fazli}, Dropi}, Ro`njakovi}, A. Suba{i}, Todorovi}, Suljkanovi}, ]osi}, D. Suba{i}, Mi{anovi}, Heri}, Mevki}. Trener: Marjan \uri}. [IROKI BRIJEG: Brki}, [akaronja, Zovko (od 55. Kolobari}), Ljubi} (od 86. M. Mikuli}), [udi}, ^ovi}, L. Mikuli} (od 86. Sesar), Lon~ar, ^olak, Sablji}, Prekpaljaj. Trener: Dalibor Ko`ul. Poslije ubjedljivog poraza u prvoj polufinalnoj utakmici sa 0:3 u [irokomBrijegu, malo je ko vjerovao da bi igra~i Kluba 7 iz Tuzle mogli nadoknaditi veliki minus i plasirati se u finale prvenstva BiH za pionire. Na radost tuzlanskih ljubitelja fudbala koji su posmatrali u srijedu na stadonu Luke u Slavinovi}ima revan{-susret, pioniri Kluba 7 nadma{ili su svoje mogu}nosti i slavilipobjedu nad [irokobrije`animarezultatom4:0. Oni su postigli gol vi{e i izborili plasman u finalezavr{nicedr`avnogprvenstva, iskazav{iveliku `elju i upornost u fini{u me~a. Za razliku od doma}eg sastava u kojem su sve linije funkcionisale kao {vajcarski sat, ekipa [irokog Brijega do{la je u Tuzlu braniti prednost od tri gola iz prvog duela polufinala, ali je opredjeljenjetreneraKo`ulabila velika pogre{ka koja se na kraju pokazala kao neoprostivi proma{aj. U drugom polufinalu Sarajevo je kao gost pobijedilo Kozaru iz Bosanske Gradi{ke sa 1:0 (prvi me~ zavr{en0:0). Prvafinalanautakmicaigra}e se u subotu u 18 sati u Slavinovi}ima(Tuzla), a revan{ je u srijedu, 6. jula u Sarajevu na olimpijskomstadionu “Asim Ferhatovi} Hase“ I. PEJI] tako|e u 18 sati.

@eljezni~ar remizirao sa Mariborom
@eljezni~ar je u prijateljskoj utakmici igranoj u Moravskim Toplicama remizirao protiv slovenskog prvaka Maribora 3:3. Ovo je bila prva utakmica plave ekipe u okviru priprema za narednu sezonu i nadolaze}e utakmice Europa lige. Igra~i@eljezni~araotvorili su susret na najbolji mogu}i na~in, a do vodstva su do{li ve} u petoj minuti preko Eldina Adilovi}a. Novajlija u redovima bh. ekipe je udarcem sa oko desetak metara pogodio mre`ugolmanaRadana, a prethodno mu je asistirao Zajko Zeba. Do novog gola ~ekalo se do 18. minute kada je rezultat poravnao Volas odli~nim udarcem glavom. Samo ~etiri minute kasnije uslijedio je potpunipreokret, a na 2:1 povisio je Cvijanovi}. Do kraja prvog dijelarezultat se nijemijenjao, a najboljuprilikupropustio je EdinVi{}a koji je pogodio stativu. U nastavku je strategplavihAmar Osim napravio dvostruku izmjenu i na teren poslao Stan~eskog i Selimovi}a, a igru su napustili Jamak i Svraka. Nakontogau{li su ^oli}, Zoloti} i Rami} {to je unijelo svje`inu u igru@elje, a u prvomdodiru sa loptomRami} je postigaoizjedna~uju}i gol. Ponovo je asistent bio Zeba, a ovaj igra~ tre}u asistenciju uspisao je u 79. minutikada je Selimovi}pogodio za preokret @eljezni~ara. Kada se ~inilo da }e plaviutakmiculaganoprivestikraju, Maribor je izjedna~io. Zadnja linija @elje nije najbolje reagirala nakon jednog slobodnog udarca s desne strane i lopta je zavr{ila u mre`i Kari}a, a strijelac je bio Ploj. Naredni me~ osvaja~ Kupa BiH igra 2. jula protiv austrijskog [turma u Grazu. @eljezni~ar je nastupio u sastavu: Kari}, Markovi} (od 47. ^oli}), Nyema, Bogi~evi}, Stani}, Svraka (od 46. Stan~eski), Savi} (od 69. Zoloti}), Jamak (od 46. Selimovi}), Zeba, Vi{}a i Adilovi} (od 69. Rami}). Nakon utakmice, trener Amar Osim obavio je razgovor sa biv{im igra~emOlimpicaVedranomJe{eom, koji bi trebao u narednim danima potpisati za @eljezni~ar.
A. MEHANOVI]

Pioniri Kluba 7 bori}e se za naslov dr`avnog prvaka

Onyewu iz Milana u Sporting
Portugalski prvoliga{ Sporting iz Lisabona potvrdio je da je potpisaotrogodi{njiugovor s dosada{njim nogometa{em Milana Oguchijem Onyewuom (29). Ameri~ki reprezentativac u Lisabondolazi kao slobodanigra~nakon{to mu je istekao ugovor s rossonerima kojima se pridru`io prije dvije godine, do{av{i iz belgijskog Standarda. Na San Siru se, me|utim, nikad nije izborio za pravu priliku, tako da je u januaru oti{ao na posudbu u holandski Twente. ‘’Sporting je klub s velikom tradicijom i ambicijom. @elim mu pomo}i da postaneprvak’’, najavio je {toper koji je skupio 59 nastupa za ameri~ku reprezentaciju.

44

SPORT

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Nakon sezone u ^eliku

@rijeb kvalifikacija SP za rukometa{e 2013.

BiH u drugom {e{iru
Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine uskoro }e saznati imena protivnika u evropskim kvalifikacijama za SP 2013.
Kvalifikacije evropskih repre zen ta ci ja za Svjet sko prvenstvo za rukometa{e u [paniji (od 13. do 27. januara 2013) bi}e odr`ane u dvije faze. U prvom dijelu kvalifikacija }e biti odigrano {est kola u okviru sedam grupa sa~injenih od po tri tima, a pobjednik svake grupe izbori}e plasman u me~eve play-offa. U drugoj fazi takmi~enja, sedam reprezentacija iz prve faze kvalifikacionog ciklusa i 11 timova koji na EP 2012. ne izbore plasman za SP 2013. godine sasta}e se u play-offu, odnosno dodatnim kvalifikacijama za odlazak na najja~u svjetsku smotru za rukometa{e. Devet pobjednika iz playoff me~eva kvalifikova}e se za SP 2013. U ovoj no ka ut-fa zi ta kmi~enja svaki tim }e odigra ti je dnu uta kmi cu kod ku}e i jednu na gostovanju budu}i da, prema odluci Izvr{nog odbora EHF-a iz marta 2003, nijednoj reprezentaciji nije dozvoljeno da u oba me~a bu de do ma}in. Me~evi play-offa su na rasporedu 9/10. i 16/17. juna 2012. godine. Ina~e, na SP za rukometa{e 2013. igra}e 24 selekcije, od kojih je 14 evrop skih. Dvi je

Ivan Opa~ak se vratio u Cedevitu
Biv{i ko{arka{ki reprezentativac BiH Ivan Opa~ak vratio su u redove Cedevite, nakon {to je pro{le sezone igrao u ^eliku, te krajem sezone pomogao Kri`evcima da izbore prvoliga{ki status. Ovaj 201 cm visoki krilni igra~ branio je boje Cedevite u njenoj prvoj NLB sezoni 2009/10. “Jako dobro poznajem odnose u klubu, ljude koji klub vode i zapravo se vra}am ku}i. Stvarno mi je krivo {to je splet okolnosti htio da pro{lu sezonu ne sudjelujem u tom odrastanju Cedevite, ali vjerujem da }u sada pomo}i u ostvarivanju ambicija koje sigurno nisu male. Poznajem ve}inu igra~a, novog trenera i jedva ~ekam okupljanje u augustu“ rekao je 31-go, di{nji Opa~ak. Opa~ak je u karijeri igrao za ^elik, u kojem je ponikao, {vicarski Mono, talijansku Ragusu, [iroki, Vojvodinu, pa je kao najbolji igra~ [irokog u sezoni 2006/07. osvojio naslov prvaka BiH uz NLB u~inak petog strijelca lige. Prije dolaska u Cedevitu dvije je sezone branio boje {panske Murcije u ACB ligi. U dresu reprezentacije BiH nastupio je na EP 1999. i 2001. te bio u prvoj petorci u kvalifikacijama za EP 2009.

Reprezentacija BiH po~inje kvalifikacije 2. novembra

Nagrada “Aleksandar Gomeljski”

evropske selekcije ve} su obezbijedile u~e{}e: Francuska kao branilac titule i [panija kao doma}in. Direktan plasman na SP osigura}e i tri najbolje plasirane reprezentacije sa EP u Srbiji (od 15. do 19. januara 2012), te devet pobjednika iz play-off me~eva sredinom juna naredne godine. Reprezentacija BiH igra}e u evropskim kvalifikacijama ~iji je zvani~ni po~etak zakazan za 2/3. novembar ove godine, a zavr{nica 14/15. januara 2012. @rijeb za prvu fazu evropskih kvalifikacija za odlazak na SP bi}e odr`an 3. jula 2011. u 12 sati u Brnu u ^e{koj, dok je `rijeb za play-off me~eve,

drugu fazu kvalifikacija, na rasporedu 29. januara u Beogradu. Kada je rije~ o predstoje}em `rijebu, treba ista}i da se BiH kao ~etvrtoplasirana u grupi 1 iz kvalifikacija za Euro 2012. na{la u drugoj jakosnoj grupi sa Izraelom, Latvijom, Ho lan di jom, Ru mu ni jom, [vajcarskom i Ukrajinom. Prvu jakosnu grupu ~ine (osvojili tre}e mjesto u grupama u kvalifikacijama za EP 2012): Austrija, Bjelorusija, Es to ni ja, Gr~ka, Li tva ni ja, Crna Gora i Portugal, a tre}u jakosnu grupu sa~injavaju Belgija, Kipar, Finska, Velika Britanija, Italija, Luksemburg i Turska. G. V.

Obradovi} najbolji trener u Evropi
@eljko Obradovi}, trener sa osam euroliga{kih titula, progla{en je po drugi put nakon 2007. godine za najboljeg trenera Evrope i za to dobio tradicionalni trofej “Aleksandar Gomeljski“. Obradovi} je sa Panatinaikosom osvojio ovogodi{nje izdanje Eurolige, peti put od 2000, a tre}i put u posljednjih pet sezona. Drugo mjesto pripalo je Davidu Blattu iz Maccabija, dok je strateg Montepaschija Simone Pianigiani tre}i. Obradovi} je osvojio sve u klupskoj ko{arci {to se osvojiti mo`e, a osam titula {ampiona Evrope je dvostruko vi{e od legende ko{arke Aleksandra Gomeljskog koji je na drugom mjestu. Dva puta osvajao je i Kup Saporte, ima 12 titula u nacionalnim {ampionatima i sedam

Pripreme za ko{arka{ko EP divizije B

Bh. kadeti
se okupljaju na Ilid`i
Kadetska reprezentacija BiH smje{tena je u grupu D, u kojoj su jo{ Izrael, Danska, Belgija i Estonija
Kadetska ko{arka{ka reprezentacija BiH danas }e se okupiti na Ilid`i, gdje }e po~eti pripreme za Evropsko prvenstvo divizije B koje }e se odr`ati u Strumici (Makedonija) od 28. jula do 7. augusta. Na{a selekcija }e igrati u grupi D, u kojoj su jo{ Izrael, Danska, Belgija i Estonija Selektor mladih bh. ko{arka{a Damir Zeljkovi} na pripreme je pozvao 17 igra~a koji }e se do 12 sati okupiti u hotelu Terme. “Sve vrijeme }emo trenirati u Sarajevu, s tim da }emo 9. i 10. jula u Srbiji odigrati dvije prijateljske utakmice sa njihovom reprezentacijom. Put Makedonije }emo krenuti 23. jula, kako bi imali i nekoliko dana za adaptiranje“ re, kao je Zeljkovi}, te naglasio da je kadetima ovo EP u Makedoniji prvo zvani~no takmi~enje. “Ovo je jedna sasvim nova generacija mladih igra~a i sigurno je da }e biti oscilacija u igri, {to je normalno za ove uzraste. Nemamo previ{e informacija o na{im protivnicima, niti oni znaju mnogo o nama. Ipak, nadam se dobroj igri i plasmanu u diviziju A. Siguran sam samo da imamo mnogo talenata i vjeru-

Najtrofejniji trener Evrope: Obradovi}

kupova. Sa reprezentacijom biv{e Jugoslavije je bio prvak svijeta i Evrope, kao i srebrni na Olimpijskim igarama. U karijeri je trenirao Partizan, Joventut, Real Madrid, Benetton, Panathinaikos. Do sada su trofej “Aleksanadar Gomlekljski” osvajali Pini Ger{on, Etore Mesina, Du{ko Vujo{evi} i [avi Paskal.

Selektor Damir Zeljkovi} pozvao 17 ko{arka{a

Uspje{an start mladih odbojka{a
Mu{ka kadetska odbojka{ka reprezentacija BiH uspje{no je otvorila takmi~enja na Balkanskom prvenstvu, koje se od 29. juna do 3. jula odr`ava u Istanbulu. Savladani su vr{njaci iz Crne Gore sa 3:1, po setovima 22:25, 25:21, 25:20 i 25:23. Pravi izazov kadete BiH o~ekuje u drugom kolu, kada se sastaju sa vr{njacima iz Srbije, aktuelnim balkanskim prvacima. A. K.

jem da }e oni jednog dana biti okosnica seniorske reprezentacije BiH” zaklju~io je Ze, ljkovi}. Zeljkovi} je na okupljanje pozvao sljede}e igra~e: Ivo Gari} (Akademija Nikola Vuj~i}), \or|e Kele~evi} (Rookie), Adi Zahiragi} (Bosna), Sanin Omerovi} (Bosna), Mi{o Masla} (^apljina), Nemanja Te{i} (Rookie), Nedim Buza (Spars), Dejan Ivkovi} (Hercegovac), Bojan Luli} (Zlatorog Celje), Milenko Predi} (Rookie), Edi [ipka (Bosna), Davor Karamati} (^apljina), Nedim Tunovi} (Ko{), Nikola Marijan (Sloboda), Darijan Stipanovi} (Zlatorog Celje), Milo{ Kolakovi} (Vlasenica), Dejan Petkovi} (Spars).
A. KRVAVAC

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SPORT

45

WIMBLEDON Poznati prvi finalisti presti`nog turnira

Kvitova i Sharapova za titulu
Ljevoruka ~e{ka treniserka nastavila je sa sjajnim igrama, a u polufinalu je bila je bolja od Bjeloruskinje Viktorije Azarenke 6:1, 3:6, 6:2 • Sabine Lisicki nije mogla ni{ta protiv Ruskinje u zanimljivom me~u
Wimbledon je dobio prve finaliste - u `enskom singlu, van svih o~ekivanja, za veliki trofej najpresti`nijeg teniskog turnira na svijetu igra}e Ruskinja Maria Sharapova i ^ehinja Petra Kvitova. Ljevoruka ~e{ka treniserka Kvitova (21) nastavila je sa sjajnim igrama na ovom turniru, a u polufinalu je bila je bolja od nepunu godinu starije Bjeloruskinje Viktorije Azarenke 6:1, 3:6, 6:2. Osmo pos tav lje na ^ehi nja, lanjska polufinalistica, u potpunosti je dominirala me~om osim kratkog pada u koncentraciji tokom drugog seta. ^etvrta nositeljica breaknula ju je u drugom gemu i sa~uvala potom prednost do kraja seta. Izgubljeni servis-gem u drugom setu bio je jedina Petrina slabost pri servisu tokom cijelog me~a. Azarenki je pak Kvitova po dva servisa oduzimala i u prvom i u tre}em setu. Zabila je pobjednica devet asova, te 40 winnera uz 14 neprisiljenih gre{aka. Koliko je podre|enu i rezerviranu ulogu imala Bjeloruskinja, govori njena statistika: jedan as, devet winnera i sedam neprisiljenih pogre{aka. Bio je ovo njihov peti me|usobni me~ i tre}a uzastopna pobjeda Kvitove, a prvi su put igrale tre}i set. Dobije li finale, ^ehinja }e postati prva ljevakinja s pojedina~nim wimbledonskim naslovom nakon Martine Navratilove 1990. godine. Kvalifikantkinja Sabine Lisicki zaustavljena je u polufinalu od Sharapove u veoma zanimljivom me~u. Ruskinja je demonstrirala ono, davno zaboravljeno umije}e, koje joj je pomoglo da se prije nekoliko godina dokopa prve pozicije na WTA listi. Iako su mnogi o~ekivali da }e Sharapova lak{e savladati Njemicu, njoj je bilo potrebno 86 minuta da sa maksimalnih 2:0 (6:4, 6:3) obezbijedi finale na Wimbledonu, drugo u karijeri. Sharapova }e u finalu poku{ati osvojiti ~etvrti Grand Slam naslov, a treba kazati kako su se Kvitova i Sharapova ranije tek jednom susretale. Tada je Ruskinja slavila bez ve}ih problema.
Maria Sharapova: Sa 2:0 nadigrala njema~ku teniserku
Reuters

A. MEHANOVI]

Atletska selekcija BiH otputovala u bugarski grad Slivenu

Borba za titulu prvaka Mediterana

Na Balkanijadu

PO MEDALJE
Atletska reprezentacija BiH otputovala je na Balkansko seniorsko prvenstvo, koje }e na re dnog vi ken da bi ti odr`ano u Slivenu (Bugarska). Vo|a puta je potpredsjednik Atletskog saveza BiH Ne|o \urovi}, a vo|a tima selektor Neboj{a Matijevi}, koji je sa Kadom Deli}-Selimovi}, selektorom `enske reprezentacije, odlu~io da u Sliven putuju sljede}i atleti~ari i atleti~arke: Hamza Ali} (bacanje kugle), Du{an Babi} (800 m), Adis Be{irevi} (disk), Dario Bjeljarevi} (3.000 m, 5.000 m), Ilija Cvijeti} (100 m prepone, 400 m prepone), Borislav Dragoljevi} (4x100m), Sait Huseinba{i} (100 m, dalj),Osman Junuzovi} (3.000 m), Sa{a Kecman (200 m,400 m), Dejan Mileusni} (koplje), Mi{o Radakovi} (4x100 m), Miroslav Rogi} (kladivo), Darko Rosi} (1.500 m), Haris Selimovi} (vis), Marko Smiljani} (4x100

Atletska federacija Bugarske je uz izvanredne uslove za takmi~enje osigurala i izuzetno vrijedan nagradni fond od 40.000 eura
m, 4x400 m), Amel Tuka (4x400 m), Zana Bujak (dalj), Gorana Cvijeti} (100 m prepone), Lejla D`ani} (koplje), Vladana Gavranovi} (15.00 m), Svjetlana Graorac (4x100 m), Katarina Ignji} (troskok), Ana Ilija{evi} (100 m, 4x100 m), Ksenija Kecman (200 m, 400 m), Mladena Petru{i} (vis), Pa{a [ehi} (kladivo), Gorana Te{anovi} (kugla, disk), Selma Zrni} (800 m, 3.000 m), Rahima Zukui} (3.000 m, 5.000 m). Atletska federacija Bugarske je uz izvanredne uslove za takmi~enje osigurala i izuzetno vrijedan nagradni fond od 40.000 eura. Tako }e oni koji ostvare najvrjednije rezultate po IAAF bodovnim tablicama u obje konkurencije dobiti po 5.000 eura, dok }e posljednji sa liste od 12 najboljih inkasirati po 200 eura. Uz Balkansko prvenstvo }e biti odr`an i Kongres ABAF (Asocijacije balkanskih atletskih federacija), na kojem }e ASBiH predstavljati predsjednica \ur|ica [i{ul i generalni sekretar Milan Pedalo.

Adnan Buharalija o~ekuje pobjedu

Buharalija ve~eras protiv Perriauxa
Profesionalni bh. bokser Adnan Buharalija bori}e se ve~eras u Fojnici za titulu prvaka Mediterana u WBC verziji i to protiv Francuza Juliena Perriauxa. Na{ bokser se za ovaj me~ dugo spremao, a u treninzima su mu pomagali Haris Sipovi} i Adnan Red`ovi}. Iako su ga kroz pripreme pratile povrede, osje}a se potpuno spremnim za najva`niji me~ karijere i ne o~ekuje ni{ta drugo osim pobjede. Buharaliji }e ovo biti 35. me~ u profesionalnoj karijeri, a do sada ostvario je 24 pobjede, od kojih je 16 zavr{io nokautom. Izgubio je osam puta, a dva duela su zavr{ena nerije{eno. Sa druge strane, Perriaux je 13 profesionalnih me~eva rije{io u svoju korist, njih {est nokautom, dok je osam puta pora`en. Prije me~a ve~eri u Fojnici }e u predborbama u~estvovati jo{ dva bh. boksera Mirsad ]ebo i Edin Puhalo. ]ebo }e za protivnika imati Makedonca Aleksandara Nikoloskog, dok }e se Edin Puhalo boriti protiv Makedonca Mileta Jovanovskog. Program po~inje u 20 sati. A. K.

Jedan od aduta: Hamza Ali}

46

SPORT

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Zavr{ena Amater Bowling liga BiH

Minex novi {ampion
Ovo je bila peta po redu sezona koja se igra u Zenici, trajala je punih 10 mjeseci ili 34 kola, a u ligi je u~estvovalo 13 ekipa
Ta kmi~ari Mi nexa su no vi {ampioni Amater Bowling lige BiH za sezonu 2010/11. Ekipa je nastupala u sastavu: Nermin Begovi}, Ibrahim Me{ki}, Haris Imamovi}, Nermin Husejnagi} i Zvonko Radovi}, a osvojili su 58 bodova, isto koliko i drugoplasirani BK Zenikom. Za drugoplasirani Zenikom takmi~ili su se: Ned`ad Hasagi}, Ramo Omera{evi}, Sanela Hasagi}, Lejla Hutinovi}, Fadil Hasagi} i Dino Mujanovi}, a za tre}eplasiranu ekipu Strikea: Elvedin Sinanovi}, Asim Fejzi}, Sanela Sarajli} i Ned`ad Emini}. Ovo je bila peta po redu sezona koja se igra u Zenici, a trajala je punih 10 mjeseci ili 34 kola. U ligi je u~estvovalo 13 ekipa. U pojedina~noj konkurenciji kod mu{karaca je najbolji prosjek imao Nermin Begovi} (Minex), drugi je bio Ramo Omera{evi} (BK Zenikom) dok je tre}e mjesto zauzeo Elvedin Sinanovi} (Strike), dok su u `enskoj konkurenciji najbolje bile Sanela Sarajli} (Strike), Sanela Hasagi} (BK Zenikom) i Lejla Hutinovi} (BK Zenikom). Pri zna nje za naj bo lju igru se zo ne "288" do bio je Ha ris Imamovi} (Minex), priznanje za najbolji prosjek ekipe u sezoni "181,17" pripala je ekipi Club 072, pri zna nje za naj bo lji po je di na~ni re zul tat se zo ne u je dnom me~u "832" dobio je Slavko Tka~ek (^elik KA), dok je pri zna nje za naj bolji ekipni re zultat sezone u jednom me~u "1821" pripalo ekipi Minex-a. Va`no je jo{ napomenuti i da je ekipa Old stars Termika zauzela prvo mjesto play outa, druga je bila ekipa Inter-com, dok su tre}i bili novajlije u ligi ekipa Dalcom-a.

Pobjedni~ka ekipa Minexa iz Zenice

^lanovi Bowling lige BiH su pozvani na slijede}i regionalni turnir u Zagrebu, koji se igra drugu godinu zaredom, a uspos-

tavljeni su kontakti i planirana je posjeta jednom od turnira u Beogradu.
Mi. D.

Tour de France kre}e u subotu

Sutra po~inje najve}a biciklisti~ka trka na svijetu, Tour de France, na kojoj }e za 21 dan takmi~ari da prevezu gotovo 3.500 kilometara. Karavan kre}e iz mjesta Puy-de-Fou, a zavr{ava tradicionalno u Parizu na slavom Champs-Elysees, 24. jula. Glavni favorit za pobjedu je najbolji biciklist dana{njice 28-godi{nji [panac Alberto Contador (Saxo Bank), koji je slavio na Touru 2007, 2009. i 2010. godine. Na nedavno odr`anom Giro d'Italia naprosto se poigravao sa suparnicima i ako na Touru ne bude nekih nepredvi|enih situacija, te{ko da ga neko od suparnika mo`e ugroziti. U namjeri da tre}i put uzastopno trijumfuje na ovoj najpopularnijoj trci, najve}i konkurenti bi}e mu Andy Schleck i Ivan Basso.

Odr`ana redovna skup{tina AK Sarajevo

Nihad Hod`i} predsjednik UO
Na redovnoj skup{tini Atletskog kluba Sarajevo razmotren je prethodni ~etvorogodi{nji period i usvojen state{ki plan razvoja kuba u naredne ~etiri godine. Planirano je da se sve usmjeri na unapre|enje selekcije talenata, stru~nog rada i stvaranje boljih uslova za rad atleti~ara. Na Skup{tini su izabrani svi rukovodni organi. Za predsjednicu Skup{tine ponovo je izabrana \ur|ica Rajher - [i{ul, za predsjednika Upravnog odbora tako|er je ponovo izabran Nihad Hod`i}, a za ~lanove: Azir Mr|anovi}, Mahir Bujak, Abedin Biki}, Muhamed Budimli}, Enes ^engi}, Dragan Janji} i Kemal Malki}. U Nadzorni odbor izabrani su Samir Kavaza, predsjednik, Ognjen Dujkovi} i Almir Kola{inac Pred Skup{tinu je konstituisan i Savjet kluba, sastavljen od 17 istaknutihnekada{njihatleti~ara, trenera i atletskih radnika, za ~ijeg je predsjednika izabran Venceslav Ili}, a za potpredsjednika Jasmin Mari~i}.

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI

47

48

OGLASI
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA TUZLA

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 12/03), a u postupku imenovanja na pozicije u nadzornim odborima javnih preduze}a i privrednih dru{tava u kojima federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojima, prema va`e}im zakonima, pravilima i propisima, imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju, odnosno imenovanje Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, objavljuje

za imenovanje na pozicije u Nadzorni odbor “JP BH PO[TA“ d.o.o. Sarajevo I PREDMET JAVNOG OGLASA Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za ~lanove Nadzornog odbora u privrednom dru{tvu: JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo ................7 ~lanova iz dijela dr`avnog kapitala II OPIS POZICIJE ^LANA NADZORNOG ODBORA zajedno sa ostalim ~lanovima i uz konsultacije sa Federalnim ministarstvom prometa i komunikacija nadzire poslovanje i rad uprave, izgra|uju i razvijaju odnose izme|u nadzornog odbora, uprave, dioni~ara ili vlasnika i drugih sudionika, a naro~ito u postupku dono{enja odluka kojima se uti~e na vrijednost kapitala dru{tva, utvr|uje strategiju razvoja preduze}a, razmatra i usvaja finansijske izvje{taje uprave o poslovanju Dru{tva, predla`e raspodjelu i na~in upotrebe dobiti i na~in pokri}a gubitka, utvr|uje prijedlog odluke o smanjenju i pove}anju osnovnog kapitala preduze}a, utvr|uje prijedlog odluke o statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku preduze}a, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom preduze}a.

JAVNI OGLAS

Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH („Sl. novine Federacije BiH“, broj 49/05), zamjenik direktora Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa Tuzla objavljuje

za prijem u radni odnos namje{tenika na neodre|eno vrijeme 1. Kuhar, instruktor ...................................................................................................................1 izvr{ilac Kandidati treba da ispunjavaju sljede}e op{te uslove: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, - da su punoljetni, - da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, - da imaju vrstu i stepen {kolske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutra{njoj organizaciji Zavoda. - da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nisu otpu{teni iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini - da nisu obuhva}eni odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine Pored op{tih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: - zavr{ena {kola za VKV zaposlenike u ugostiteljstvu, smjer kuharski - najmanje deset mjeseci radnog sta`a Uz prijavu, kandidati su du`ni prilo`iti: - uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci), - rodni list (ne stariji od 6 mjeseci) - uvjerenje o radnoj — op}oj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta - diplomu o zavr{enoj {koli za VKV zaposlenike u ugostiteljstvu, smjer kuharski - izjavu kandidata da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini (ovjerenu kod nadle`nog organa) - izjavu kandidata da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerenu kod nadle`nog organa) - uvjerenje — dokaz o radnom sta`u Namje{tenik, kuhar-instruktor, svrstava se u V platni razred sa koeficijentom 2,70. Sva dokumentacija uz prijavu mora biti originalna ili ovjerena fotokopija, sa ovjerom ne starijom od tri mjeseca na dan objavljivanja javnog oglasa. Svojeru~no potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, nazna~enom ta~nom adresom i kontakt-telefonom kandidata, dostavljaju se u roku od 15 (petnaest) dana ra~unaju}i od dana objavljivanja oglasa. Nepotpisane, neblagovremene i neuredne prijave ne}e se razmatrati, odnosno iste }e biti odba~ene. Prijave se dostavljaju isklju~ivo po{tom na adresu: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Tuzla, Ul. Mirze Deliba{i}a br. 1, sa naznakom „Prijava na javni oglas“.

J AV N I O G L A S

III MANDAT ^LANA NADZORNOG ODBORA Mandat ~lana Nadzornog odbora je ~etiri godine od momenta imenovanja Nadzornog odbora od Skup{tine ovog dru{tva sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. Lica kona~no imenovana na pozicije ~lana Nadzornog odbora ostvarivat }e pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru u skladu sa uslovima utvr|enim Zakonom o pla}ama i drugim materijalnim pravima ~lanova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduze}a u ve}inskom vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 12/09). IV USLOVI ZA POZICIJE Kandidat mora ispunjavati slijede}e kriterije: - da ima visoku stru~nu spremu, - vi{egodi{nje iskustvo i stru~no znanje posebno iz okvira djelatnosti preduze}a za koje se tra`i imenovanje te da je upu}en u sadr`aj i na~in rada organa upravljanja preduze}a. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}i kriteriji: - sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva i uva`avanja interesa drugih zainteresiranih sudionika, - sposobnost za savjesno, odlu~no, odgovorno i profesionalno obavljanje upra`njene pozicije, - izra`ena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i nepristrasnost u dono{enju odluke, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti, - znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja, poznavanja privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja nadzornog odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike, - sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, - rezultati rada ostvareni tokom karijere, - teritorijalna pripadnost, - spol, - nacionalnost. Pored navedenih kriterija, svaki kandidat treba ispunjavati i slijede}e op}e kriterije: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup nespojive s du`no{}u u nadzornom odboru pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, - da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora za koji se kandiduje, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije na funkciji u politi~koj stranci u skladu sa ~lanom 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine, - da nema privatni finansijski interes u privrednom dru{tvu u ~iji se nadzorni odbor kandiduje, - da nije direktor ili ~lan uprave dru{tva, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, br.16/02 i 12/04) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 70/08), - da nije predsjednik ili ~lana nadzornog odbora ili upravnog odbora drugog privrednog dru{tva ili institucije vlasti u skladu sa ~lanom 264. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), - da nije lice na koje se odnose odredbe ~lana 9. Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 35/11), - da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje. V POTREBNI DOKUMENTI Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon. Uz prijavu treba dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju li~ne karte (CIPS), - diplomu o visokoj stru~noj spremi, - dokaz o radnom iskustvu u privredi, - uvjerenje da se protiv kandidata, podnosioca prijave na konkurs, ne vodi krivi~ni postupak od nadle`nog kantonalnog suda (ne starije od tri mjeseca), - uvjerenje da nije osu|ivan za privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u nadzornom odboru pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne od nadle`nog op}inskog suda, (ne starije od tri mjeseca), - izjave o ispunjavanju op}ih uslova navedenih pod ta~kom IV USLOVI KONKURSA za alineje od 6. do 15. Kandidati koji budu pozvani na intervju du`ni su dostaviti ovjerene kopije tra`enih dokumenata. Kopije dokumenata }e biti vra}ene kandidatima samo na njihov zahtjev. VI OSTALE NAPOMENE Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od osam (8) dana od isteka roka za podno{enje prijave ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu kandidovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuje federalni ministar prometa i komunikacija. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci }e se dobiti neposredno prije odr`avanja intervjua u sjedi{tu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u Mostaru. Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka BiH („Slu`beni glasnik BiH“, broj 32/01). Kandidate koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju, a Federalno ministarstvo prometa i komunikacija osigurat }e da se izvr{e i javno objave kona~na imenovanja na upra`njene pozicije. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor za kona~no imenovanje. Prigovor se podnosi Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, a kopija se dostavlja Ombudsmenu Federacije BiH. Oglas }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ i dnevnim novinama „Oslobo|enje“ i „Dnevni list“. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom na koverti: „Prijava na javni oglas za Nadzorni odbor „JP BH PO[TA“ d.o.o Sarajevo — ne otvarati''. Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave i adresu. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo prometa i komunikacija Bra}e Feji}a bb 88000 Mostar Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje.

Dobro jutro uz

POSEBAN POPUST

za pla}anje unaprijed % pretplata do 6 mjeseci % pretplata do 12 mjeseci

10 20

TUZLA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Mar{ala Tita 163 (zgrada Pivare Tuzla) 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/252 023 DOBOJ Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572 MOSTAR Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

u Va{em domu!

SARAJEVO Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 ZENICA Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

20

% POSEBAN POPUST
ZA PENZIONERE
OSLOBO\ENJE

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

OGLASI
ANNOUNCEMENT NUMBER 11-06

49

OPEN TO: POSITION: OPENING DATE: CLOSING DATE: WORK HOURS: SALARY:

All interested candidates Plumber, FSN-5 July 1, 2011 July 15, 2011 Full Time; 40 hrs/week Ordinarily Resident (OR): Position Grade: FSN-5 Not-Ordinarily Resident (NOR): Position Grade: FP-9 (to be confirmed by Washington)

Na osnovu ~lanova 138, 139, 140 i 143. Zakona o srednjem obrazovanju ("Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj 6/04), ~lanova 20. i 28. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju ("Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj 7/05), Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija na osnovu kojih se vr{i ocjenjivanje kandidata za izbor i imenovanje direktora srednje {kole koja ima status javne ustanove ("Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj 8/10), Odluke o izmjenama Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija na osnovu kojih se vr{i ocjenjivanje kandidata za izbor i imenovanje direktora srednje {kole koja ima status javne ustanove ("Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj 13/10), ~lana 172. Pravila Javne ustanove Srednje ekonomske {kole Tuzla, [kolski odbor Javne ustanove Srednje ekonomske {kole Tuzla je na III redovnoj sjednici odr`anoj 28. juna 2011. godine donio odluku i raspisuje za izbor i imenovanje direktora {kole Kratak opis pozicije direktora {kole: U ostvarivanju prava i obaveza rukovo|enja {kolom predla`e program odgojno-obrazovnog rada i aktivnosti za njegovo unapre|ivanje u sklopu Godi{njeg programa rada i preduzima mjere za njegovo provo|enje, izvr{ava odluke {kolskog odbora, predla`e unutra{nju organizaciju i odlu~uje o prijemu u radni odnos i raspore|ivanje zaposlenika na poslove radnog mjesta, podnosi izvje{taj o radu i finansijskom poslovanju, organizuje i uskla|uje rad u {koli, zastupa i predstavlja {kolu i odgovoran je za njen zakonit rad, zaklju~uje i potpisuje ugovore, priprema i rukovodi sjednicama Nastavni~kog vije}a, realizuje nastavu u obimu utvr|enom pedago{kim standardima, nalogodavac je za izvr{enje finansijskog plana, odlu~uje i izdaje naloge za prekovremeni rad, odgovoran je za provo|enje protivpo`arnih mjera, pokre}e disciplinske postupke protiv zaposlenika, predla`e nagra|ivanje nastavnika i drugih zaposlenika koji daju poseban doprinos u radu, obavlja sve druge poslove na temelju Zakona i Pravila {kole. Kandidati za direktora {kole du`ni su ispunjavati sljede}e op}e uslove: 1. Da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 2. Da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova direktora {kole, {to dokazuje ljekarskim uvjerenjem, 3. Da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (ovjerena izjava kandidata), 4. Da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ovjerena izjava kandidata), 5. Da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poslova nastavnika, pedagoga ili direktora {kole (uvjerenje izdato od nadle`nog suda) Pored op}ih uslova, kandidat za direktora {kole du`an je ispunjavati sljede}e posebne uslove: 1. Da posjeduje visoku stru~nu spremu (VII stepen stru~ne spreme ili prvi ciklus zavr{enog dodiplomskog studija u trajanju od najmanje ~etiri godine), 2. Da ima polo`en stru~ni ispit za samostalan rad na poslovima nastavnika ili pedagoga, 3. Da ima najmanje 5 godina radnog iskustva u nastavi ili na pedago{ko-psiholo{kim poslovima poslije sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme, 4. Da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga u {koli, 5. Da nema funkciju u izvr{nim organima politi~ke partije ili organizacije koja je povezana sa politi~kom partijom (ovjerena izjava kandidata), 6. Da nema privatni finansijski interes u {koli (ovjerena izjava kandidata), 7. Da nije obavljao du`nost direktora {kole dva puta uzastopno u {koli u kojoj konkuri{e za direktora (ovjerena izjava kandidata). Kandidati za direktora {kole, uz prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova, dostavljaju i svoj program rada i razvoja {kole za period na koji se imenuje. Direktor se imenuje na period od 4 (~etiri) godine. Direktora {kole imenuje {kolski odbor na osnovu prethodno pribavljenog stru~nog mi{ljenja Pedago{kog zavoda i saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Prijavu dostaviti na adresu: Javna ustanova Srednja ekonomska {kola Tuzla, ulica Muhameda Uskufija br. 3 - 75000 Tuzla (sa naznakom "za konkurs"), preporu~enom po{tom ili li~no u zatvorenim kovertama. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. O rezultatima konkursa kandidati }e biti pisano obavije{teni.

K O NK URS

ALL ORDINARILY RESIDENT APPLICANTS MUST HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION. The U.S. Embassy in Sarajevo is seeking an individual for the position of Plumber at the Facilities Maintenance Section in Sarajevo. BASIC FUNCTION OF POSITION: Performs plumbing work at the Chancery, other Embassy offices, warehouse, and Embassy residences under the direction of the Mechanical Engineer. Provides back-up to other tradesmen as needed. A copy of the complete position description listing all duties and responsibilities is available in the Human Resources Office. Contact: 033-704-000 (x4373). QUALIFICATIONS REQUIRED: All applicants are instructed to address each selection criterion detailed below with specific and comprehensive information supporting each item. (1) Completion of secondary school is required. (2) Five years of journeyman plumbing experience, plus some semi-skilled experience in the trade areas is required. (3) English level II (limited knowledge) is required. Level III (good working knowledge) in any of the following — Bosnian, Croatian or Serbian — language is required. (4) Must possess a valid driving license. SELECTION PROCESS When fully qualified, U.S. citizen Eligible Family Members (USEFMs) and U.S. veterans are given preference. Therefore, it is essential that the candidate specifically addresses the required qualifications above in the application.

Interested candidates for this position must submit the following for consideration of the application: 1. Universal Application for Employment (UAE) as a Locally Employed Staff or Family Member (DS-174); or 2. A combination of both; i.e. Sections 1 -24 of the UAE along with a listing of the applicant’s work experience attached as a separate sheet; or 3. A current resume or curriculum vitae that provides the same information found on the UAE (see section 3A below for more information); plus 4. Candidates who claim US Veterans preference must provide a copy of their Form DD-214 with their application. Candidates who claim conditional US Veterans preference must submit documentation confirming eligibility for a conditional preference in hiring with their application. 5. Any other documentation (e.g., essays, certificates, awards) that addresses the qualification requirements of the position as listed above. 3A. If an applicant is submitting a resume or curriculum vitae, s/he must provide the following information equal to what is found on the UAE. Failure to do so will result in an incomplete application. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. Position Title Position Grade Vacancy Announcement Number (if known) Dates Available for Work First, Middle, & Last Names as well as any other names used Date and Place of Birth Current Address, Day, Evening, and Cell phone numbers U.S. Citizenship Status (Yes or No) & status of permanent U.S. Resident (Yes or No; if yes, provide number) U.S. Social Security Number and/or Identification Number Eligibility to work in the country (Yes or No) Special Accommodations the Mission needs to provide If applying for position that includes driving a U.S. Government vehicle, Driver’s License Class / Type Days available to work List any relatives or members of your household that work for the U.S. Government (include their Name, Relationship, & Agency, Position, Location) U.S. Eligible Family Member and Veterans Hiring Preference Education License, Skills, Training, Membership, & Recognition Language Skills Work Experience References

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) objavljuje

KONKURS
za prijem kandidata u radni odnos na mjesto predava~a engleskog jezika u [koli engleskog jezika. Broj oglasa: IUS-04-870/2011 Rok za podno{enje prijave: 30. juli 2011. Po~etak radnog odnosa: 1. septembar 2011. Uslovi: Odli~no poznavanje engleskog jezika u govornoj i pisanoj formi Diploma profesora engleskog jezika i knji`evnosti - VII stepen, odgovaraju}a MA diploma iz polja anglistike, TEFL ili TESOL certifikat sa odgovaraju}im stepenom stru~ne spreme Po`eljno prethodno radno iskustvo na fakultetskom nivou Po`eljno poznavanje turskog jezika

SUBMIT APPLICATION TO: Please submit the applications only by e-Mail, as specified below. E-mail: SarajevoJobVacancy@state.gov POINT OF CONTACT: phone: +387 33 704 000 ext. 4373 fax: +387 33 704 427 CLOSING DATE FOR THIS POSITION: July 15, 2011 The US Mission in Sarajevo provides equal opportunity and fair and equitable treatment in employment to all people without regard to race, color religion, sex, national origin, age, disability, political affiliation, marital status, or sexual orientation. The Department of State also strives to achieve equal employment opportunity in all personnel operations through continuing diversity enhancement programs. The EEO complaint procedure is not available to individuals who believe they have been denied equal opportunity based upon marital status or political affiliation. Individuals with such complaints should avail themselves of the appropriate grievance procedures, remedies for prohibited personnel practices, and/or courts for relief.

IUS nudi konkurentne plate. Sedmi~na norma: do 25 ~asova u nastavi. IUS je me|unarodna akademska institucija visokog obrazovanja. Nudi visoko kvalitetno i potpuno akreditovano univerzitetsko obrazovanje studentima iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. IUS je neprofitni, neovisni, samofinansiraju}i fondacijski univerzitet. Nastava i komunikacija se odvijaju na engleskom jeziku. Pozivamo zainteresovane kandidate da li~no dostave ili po{alju detaljnu biografiju i popratno pismo na engleskom jeziku sa dokazom o stru~noj spremi na adresu: Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Direktor [kole engleskog jezika, Hrasni~ka cesta 15, 71000 Sarajevo, Ili na e-mail: vacancy_els@ius.edu.ba Fax: ++387 33 957 105 Attn. Director of English Language School Za vi{e informacija o IUS-u i [koli engleskog jezika molimo Vas posjetite: www.ius.edu.ba

50

MALI OGLASI
NEKRETNINE
IZDAJEM namje{ten stan 50m2, Ferhadija. Mob. 061/375-168. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, ^. Vila I, zaposlenom samcuci. Mob. 061/228-055. JEDNOKREVETNA soba sa ~ajnom kuhinjom, kupatilom, cen. grij. gara`om, iza Skenderije. Tel. 212-124. IZDAJEM poslovni prostor 125m2, centar, prostor 76m2 Centar, prostor 80m2 Grbavica, razne ku}e za strance. Tel. 061/573-640. IZDAJEM stan 105m2, strancima zaposlenim, namje{ten, strogi centar, stan 60m2 — Skenderija, razne ku}e, extra opremljene za strance i poslovne mena|ere. Mob. 061/573460. IZDAJEM namje{tene stanove: Grbavica I-48m2, ^engi} Vila-64m2, ciglane-52m2, studentima. Mob. 066/488-818. IZDAJEM poslovni prostor u Osijeku kod Ilid`e 150m2. Tel. 062/223710. IZDAJEM stan 100m2 u sklopu stana 40m2 poslovni prostor birokancelarija, ^. Vila-Kvadrant. Tel. 061/074-131. IZDAJEM namje{ten dvoiposoban stan, 64m2, ^engi} Vila, centralno grijanje, studentima, kod Merkur centra Otoka. Mob. 065/294-840. IZDAJEM dvosoban prazan stan, 4 sprat, cen. grij. Ilid`a-Pejton, cijena po dogovoru. Mob. 061/277-524. IZDAJEM pos. prostor 17,5m2, Stari Grad, Austrijski trg, pogodan za sve namjene. Mob. 061/906-914. IZDAJEM poslovni prostor 47m2 plus galerija, pogodan za vi{e namjena, u Hrasnom, ul. Azize [a}irbego vi} bb (bli zu Ro bo ta). Tel. 033/202-590 i Mob. 061/157-677. IZDAJEM 2,4,6 krvetne apartmane u Podgori. Tel. 00385 21 625-065. IZDAJEM poslovni prostor kod op}ine Stari grad, 25m2. Mob. 061/563-292. IZDAJEM poslovni prostor, plato Skenderija, 8,50m2. Mob. 061/480207. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru na Ko{evskom brdu. Cijena sa uklju~enim re`ijama 350 KM. Mob. 061/373-949 i 061/223-941. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan 60m2, centralno grijanje, II sprat, Alipa{ino Polje. Tel. 062/633248. DONJI Vele{i}i, izdajem namje{tenu garsonjeru za jednu osobu, poseban ulaz, eta`no grijanje. Mob. 033/200-455. IZDAJEM u ferhadiji br. 15, poslovni prostor, 40m2. Tel. 033/202-611 i 061/219-464. IZDAJEM dva stana namje{tena trosobni i jednosobni. Tel: 063-284767. IZDAJEM prazan jednosoban stan 50 m2.ul. Kenana Demirovi}a. Tel: 061-920-111. IZDAJE se soba sa kuhinjom i kupatilo, centralno grijanje, blizu fakulteta, tramvaj, autobus. Tel: 033611-351. i 061-619-249. IZ DA JEM stan stu den ti ma ili bra~nom paru. Tel: 062-631-311. IZDAJEM jednoiposoban polunamje{ten stan, privatna ku}a, zaseban ulaz, na Bistriku. Mob. 061/928-632. IZDAJEM jednosoban stan konforan, Hrasno — Malta, na du`e vrijeme, namje{ten, centralno, kablovska, internet. Tel. 033/219-260 i 062/296-347. IZDAJEM poslovni prostor pogodan za kancelarije ili za ordinacije. Tel. 033/466-341, 062/823-739. IZDAJEM kancelarijski prostor 90m2 u centru grada pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sli~no. Tel. 061/546-246. IZDAJEM gara`u iza [umarskog fakulteta, preko puta kafi}a „Capuccino“. Tel. 061/145-122. IZ DA JEM so be za spa va nje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. tel. 061/192-059. TROSOBAN namje{ten stan, cen. iternet, 400 KM, stadion Ko{evo. Tel. 202-437, 061/226-493. IZDAJEM kancelarijske prostore 130m2-500m2 u novoizgra|enom objektu lokacija Hrasno. IZDAJEM poslovni prostor 150 m2 Alipa{ino polje NA „B“ FAZI UL. TRG ZAVNOBIHA br. 21. IZDAJEM opremljen kancelarijski prostor blizu stanice sa antreom i ~ajnom kuhinjom, 30m2, ventilacija, cen. grij, cijena 600 KM. Mob. 061/170-461. IZDAJEM povoljno pos. prostor 11m2 Tr`ni centar Dolac Malta. tel. 062/789-206. IZDAJEM na Ba{~ar{iji dvosoban stan namje{ten, Ul. Safvet bega Ba{agi}a 21 kod po{te, kablovska, satelitska, internet. tel. 062/055-305. IZDAJEM studentu jednokrevetnu sobu, upotreba kupatila i kuhinje. Mob. 061/746-389. IZDAJEM dvokrevetnu sobu, studenticama-studentima, Stari Grad, kod hotela Evropa, poseban ulaz. Mob. 061/530-598. SOBE kod hotela Holyday Inna, studenticama I god. mu{karce ne primam. Tel. 0038733214595, 0038762279428. HRVATSKA, ku}a na u{}u Neretve uz more, 200 m od pla`e, 70 mandarina, vez za brodice, jahte. Tel. 0038520671943, 00385995769874. JEDNOKREVETNA namje{tena soba, blizu studentskog Kampusa, cen. grij. kab. TV. Tel. 652-293. NAMJE[TEN stan 50m2, Ferhadija. Tel. 204-086. NAMJE[TENA garsonjera, samici-sam cu, bli zu Cen tra. Mob. 061/358-772. IZDAJEM jednosobni stan u Vele{i}ima. Tel. 033/666-492. IZDAJEM poslovni prostor 52m2 na Ba{~ar{iji. tel. 236-936. IZDAJEM gara`u na Marin Dvoru. Tel. 062/383-040, 445-515. IZDAJEM namje{ten stan 50 m2 na Dobrinji V. Tel. 00385 98 416-553. STUDENT tra`i cimera (zasebna soba) kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368. IZNAJMLJUJEM sobu sa upotrebom kuhinje, Gornji Kova~i}i, ul. Trebevi~ka. Mob. 062/712-991. IZ DA JEM ga ra`u, Ma rin dvorCentar. Mob. 062/253-712. IZDAJEM sobu sa 2 le`aja studentici ili radnici poseban ulaz, Hrasno. Tel. 654-883. IZDAJEM kancelarijski prostor 30m2, ^emalu{a 4, centar strogi. Mob. 061/205-235. VLA[I], nova godina, ku}a za 10 osoba, 300 KM na dan, parking, centralno. Mob. 061/214-868. STRANIM dr`avljanima izdajem namje{tene stanove, Sarajevo — Ned`ari}i. Mob. 061/221-706. IZDAJEM gara`u, Ul. Fetaha Be~irbegovi}a 27 - Kvadrant. Tel. 677582. IZDAJEM gara`u, Soukbunar 7, Skenderija, iza Gorenje nebodera. Mob. 062/529-878. IZDAJEM gara`u na Grbavici-[oping. Mob. 061/911-971. IZDAJEM dvosoban namje{ten stan sa gara`om i parkingom, Sedrenik. Tel. 033/236-661, 063/284-933. IZDAJEM gara`u na Marijin Dvoru. tel. 445-515. IZDAJEM dva polunamje{tena stana u naselju Breka. Tel. 061/145-744. DVOSOBAN namje{ten stan, Hrasno, bra~nom paru ili studenticama. Mob. 061/420-208. IZDAJEM ~etvorosoban super namje{ten stan 107m2 kod Holiday Inna, ul. Kranj~evi}a. Tel. 445-371 poslije 15 sati. IZDAJEM dvoeta`ni stan, Dalmatinska, studenticama, od 1.8. Mob. 062/971-535. IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, ^. vila, cen. grij. kab. TV, kab. int. Mob. 061/715-607, 062/942-142. IZDAJEM pos. prostor na Ba{~ar{iji, Nove Daire, opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 533-123. IZDAJEM namje{ten stan od 60 m2 poseban ulaz i pristup internetu. Tel: 538-364. IZDAJEM jednoiposoban stan, A. polje, renoviran, cen. grij. balkon, kab. 380 KM+re`ije, polunamje{ten. Mob. 061/553-121. IZDAJEM poslovni prostor, 32m2 na Grbavici. Mob. 061/865-158. IZDAJEM gara`u, Ul. Grada~a}ka 70, ^engi} Vila 2. Tel. 647-564. IZDAJEM jednokrevetnu sobu, Novo Sarajevo. Tel. 033/657-092. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan u zgradi, Alipa{ino Polje. Tel. 532-800. IZDAJEM namje{ten dvosoban stan, parking, kod stadiona Ko{evo. Tel. 223-957 i 061/360-278. IZDAJEM poslovni prostor, 40m2, Sarajevo. Tel. 062/760-139. IZDAJEM poslovni prostor 42m2, Dolina sunca, Mostar. Mob. 061/522815. IZDAJEM dvosoban stan 74m2 luksuzno namje{ten, s.B.Ba{agi}a 500KM. Tel. 061/177-610. IZDAJEM u centru, Alipa{ina kod Rajfhajzen banke namje{ten apartman za jednu osobu, 500KM. Tel. 061/205-235. IZDAJEM kancelarijski prostor 30m2 kod Vatre, Ul. ]emalu{a 4. Tel. 061/205-235. IZDAJEM sobu studentu sa centr. grijanjem, tv kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033/649-482. IZDAJEM adaptiran i opremljen stan, 65m2, kod hotela “Bristol“. Tel. 061/200-864. IZDAJEM gara`u, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 27, pla}anje unaprijed. Tel. 677-582, 061/559-090. GARSONIJERA - centar, zaseban ulaz, kompletno opremljena. Tel. 061/150-362. IZDAJEM jednosoban namje{ten blizu centra, privatna ku}a. Tel. 212-563 od 16 do 20 sati. IZDAJEM prazan stan, 85m2, I sprat, centar. Tel. 611-882 od 19 do 21 sati. IZDAJE se prostor na Vojni~kom Polju, 60m2 pogodan za sve namjene. Tel. 061/864-248. IZDAJEM namje{ten trosoban stan, Vratnik, I kat u privatnoj ku}i, 650 KM. Tel. 061/526-343. IZDAJEM pos. prostor 65m2, strogi centar, pogodan za predstavni{tva, ordinacije i sl. Mob. 061/344365. LIJEPO namje{tena ku}a sa 7 soba, 2 kupatila, gara`a, 3 vel. terase, vrt, kod OBN, strancima. Mob. 061/546246. CIGLANE, poslovni prostor, 46m2, na dvije eta`e. Tel. 061/905-498. IZDAJEM namje{ten stan u ku}i, studenticama ili zaposlenim, Ba{~ar{ija. Mob. 062/857-389 i 534-667. IZDAJEM sobu, isklju~ivo djevojkama, na Ciglanama. Tel. 666-506. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u blizini Kampusa. Tel. 615-544.

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

PRODAJA
PRODAJE se ku}a na Breci u ulici M. H. Uskufije (nizovi) 300 m2 vlasni{tvo 1/1. Mob: 061/157-474.

PRODAJEM stan u Neumu, do hotela Sunce, 44m2 sa terasom 40m2. Tel. 062/917-704. STAN 82m2, V.P. 85m2, I kat, centar. Mob. 061/299-911. GRA\EVIN SKI plac 1.800m2, 5.000m2, 3.000m2, Ned`ari}i. Mob. 061/299-911. STAN 71m2 u Hrasnom kod Robota. Mob. 065/021-556. STAN 36m2 u Hrasnom, Trg heroja, 65.000 KM i 45m2, 85.000 KM. Mob. Mob. 065/021-556. STAN 65m2, Alipa{ino, Trg me|. prijat. 6 sprat. Mob. 065/021-556. KU]A, Kova~i, 150m2, bara`a na 300m2 placa. Mob. 061/299-911. STAN u ul. Kranj~evi}evoj, 70m2, I kat. Mob. 061/299-911. STAN u ul. Ferhadiji, 105m2, III sprat. Mob. 061/299-911. POSLOVNI prostor, 100m2, Hrasno. Mob. 061/299-911. POSLOVNI PROSTOR, 150m2, 180m2, 40m2, centar. Mob. 061/299911. STAN, ul. Mar{ala Tita, 147m2, 121m2, 123m2. Mob. 061/299-911. STAN, 64m2, II kat, ul. Radi}eva, centar. Mob. 061/299-911. STAN, 57m2, I kat, H. Idrizova, centar. Mob. 061/299-911. STAN, Ciglane, 82m2, gara`a. Mob. 061/299-911. STAN 66m2, IV kat, ul. Patriotske lige, centar. Mob. 061/299-911. PRODAJEM staru bosansku ku}u na sprat, sa dvori{tem, kod Vije}nice, Ul. Telali 15, 95.000 KM, mo`e i zamjena za stan. Mob. 062/656270. PRODAJEM stan u ul. Kralja Tvrtka br. 14/3, 77m2, cijena 200.000 KM. Tel. 058/483-561. PRO DA JEM dvo ipo so ban stan 74m2 kod doma armije, ul. Branilaca Sarajeva i dvoiposoban 67m2 na Dolac Malti. Tel. 445-371 iza 15 sati. PRODAJEM adaptiran jednosoban stan, 40m2, ul. Pofali}ka (kod FDS). Tel. 065/294-840. PRO DA JEM dvo ipo so ban stan 64m2, ^engi} Vila II, ul. I. Engela, centralno grijanje (kod Merkur pijace Otoka). Mob. 061/375-787. PRODAJEM vikend objekat objekat vlasni{tvo 1/1, cijena povoljna u Trnovu kod d`amije. Tel. 062/681972. GARA@A - Kranj~evi}eva ispod Konzuma, vl. 1/1, povoljno, mo`e i iznajmljivanje. Mob. 061/869-396. PRODAJEM vikend imanje, 2 dunuma vo}njaka i ba{te, nova ku}a 10x8, 2 gara`e zidane, cijena po vi|enju i dogovoru. Tel. 061/352-112. CEN TAR — Dal ma tin ska, stan 121m2/2.500 KM, visoko prizemlje. Tel. 033/221-533. PRODAJEM stan, strogi centar, 64m2, IV sprat, plinsko grijanje. Mob. 066/201-411. PRODAJEM gara`u 14m2, povoljno, Dobrinja, Nade`de Petrovi}. Mob. 061/897-959. PRODAJEM na M. Dvoru, Kotromani}eva, 116m2, II sprat + 2 gara`na mjesta. tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru kod Lovca, ul. Petrakijna 106m2, II sprat, odli~an.Tel. 061/205-235. PRODAJEM na M. Dvoru, Valtera Peri}a 3/IV, 100m2, odli~no stanje, 75000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u centru 40m2 jednoiposoban sve novo, Ul. Tina Ujevi}a. Tel. 061/205-235. PRO DA JEM Grba vi~ka 90m2 eta`no grijanje, sve novo, 100.000 eura. tel. 061/205-235.

ZAMJENA
MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 5 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi grad RS. Tel. 065/674-417 I 052/753-292. MIJENJAM vikend ku}u sa 2 dunuma zemlje, okolica Sarajeva za Hrvatsko primorje. Tel. 062/849606. MIJENJAM dvosoban stan 52m2, Ul. Grbavi~ka, V sprat, lift, balkon za dvoiposoban u centru uz doplatu. Tel. 061/482-999. MIJENJAM trosoban za jednosoban — centar. Tel. 033/202-170. MIJENJAM - prodajem stan 43m2, potkrovlje, na Dobrinji V, do 60m2. Mob. 061/818-075. MIJENJAM staru bosansku ku}u na sprat, Ba{~ar{ija, Telali 15, kod Vije}nice, za odgovaraju}i stan, mo`e i prodaja. Mob. 062/656-270. MIJENJAM jednosoban stan na Dobrinji II za garsonjeru uz doplatu. Tel. 033/451-000. MIJENJAM u centru stan 70m2, II kat za dva od go va ra ju}a. Tel. 070210971. MIJENJAM stan 40m2 sve novo za straiju ku}u od Stona do Dubrovnika. Tel. 070210-971. MIJENJAM stan na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran 70m2 za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran za Dubrovnik. Tel. 061/211-303. MIJENJAM ku}u u Kne`ici kod Prijedora za ku}u u Zenici. Tel. 061/892-323.

PRODAJEM dvosoban stan 51+6m2 lo|a, centar, Zvjezda B — Drvenija, IV sprat, opremljen, renoviran, lift, centralno, int. kabl. Mob. 061/745-508.

PRODAJEM stan ekstra lokacija, ul. Titova, novija gradnja. Mob. 065/469-616, 061/226-037. PRODAJEM-izdajem gara`u, centar - Marijin Dvor, Kranj~evi}eva, po vo ljno po do go vo ru. Mob. 061/869-396. PRODAJEM 2. ku}e na Jablani~kom jezeru 476m2 i 330m2, sve opremljeno. Apartman u Neumu 46m2 i apartman 60m2, mo`e i zamjena za Sarajevo. Mob. 061/573640. CENTAR, Skenderija, ~etvorosoban stan, eta`no grijanje, mogu} i kao poslovni prostor. Mob. 061/350448. PRODAJEM gara`u 13m2, Habibe Sto~evi}, Dobrinja C-5. Tel. 033/465027, 061/144-547. PRODAJEM ku}u Sarajevo Stari grad 80 m2, ba{ta 1.300 m2, samoposluge, {kola, bus, udaljeno od 20-200 m. Sve 1/1 ci je na KM 140.000.00. Mob: 062-181-318. i 062-181-334. PRODAJEM ku}u pr.+sp, Vrbanju{a 106, Sarajevo 130.000 Eura, Mob: 062-139-054 marfi47@hotmail.com. PRODAJEM poslovni prostor 18 m2 u Papagajci. Tel: 062-139-054. marfi47@hotmail.com. PRODAJEM vikendicu sa svim dozvolama, ba{ta, vo}njak, {uma, Roga~i}i 187. Tel: 062-316-391. U CENTRU prodajem stan, na 4 spratu, 62m2, dvostrano orjentisan, plinsko grijanje. Mob. 066/201411. PRODAJEM zemlji{te za gradnju ku}a i vikendica, kompletna infrastruktura, Binje`evo kod binga, plac 1000 m2. Tel: 061-345-983. i 061-493-094. PRODAJEM jednosoban stan 33 m2/1 kat dvostrano orijentisan 79.000 KM. Tel: 062-156-882. PRODAJEM stan d. Matla ul. Alojza Benca 52 m2 — 9 kat, kupatilo extra adaptirano pogled prema gradu 95.000 Km. Tel: 062-156-882. PRODAJEM stan na Marijin dvoru 85 m2 i losta + terasa. Cijena 270.000 KM. Tel: 061-377-196. PRODAJEM izuzetno lijep stan od 101 m2 nova zgrada u ulici Paromlinska naselje ^engi} vila 6 sprat, lift, balkon. Tel. 061-072-845 i 062649-370. PRODAJEM dvosoban stan 60 m2 Banja Luka — Borik. Tel: 051-370141. KU]E: Vasin han — Vratnik, kod Hendek d`amije, Vraca, vikend ku}a: Pale — Potoci, Gornji Pribanj, kriva~e, Kasindo. Mob. 066/488818. SKENDERIJA, novogradnja, dvosoban 65m2 uz jednosoban 42m2, I sprat, pogodni i poslovni prostor. Mob. 061/352-112. PRODAJEM razne parcele u Federaciji i R. Srpskoj, ku}u i lokal u cen tru Go ra`da oko 500m2 + oku}nica. Mob. 061/573-640. PRODAJEM stan u ul. Envera [ehovi}a, 56m2 i stan u centru Vogo{}e, 50m2. Mob. 061/573-640. RAKOVICA, prodajem ku}u 10x12 pr. sp. pot. sa 1200m2 zemlji{ta i sremskim bunarom pun vode, cijena po dogovoru. Mob. 062/649-825.

POTRA@NJA
ZA STRANCA potreban ve}i stan za iznajmljivanje do 70m2 u centru na du`i pe ri od (agen ci ja). Tel. 062/677-488. POTREBAN dvosoban ili manji stan u zgradi, Grbavica, Hrasno, Otoka zaposlenom bra~nom paru (agencija). Tel. 061/031-330. POTREBAN poslovni prostor za ugostiteljstvo, mo`e i polunamje{ten. Tel. 062/619-179. POTREBNO vi{e stanova za prodaju ili iznajmljivanje. Mob. 061/573640. POTREBAN stan strancu bli`e centru namje{ten na du`i period. tel. 062/621-622. AGENCIJI potrebno vi{e stanova za prodaju i iznajmljivanje. Mob. 061/516-713.

PONUDA
IZDAJEM dvosoban namje{ten stan u centru, studenticama. Tel. 033/442-331 i 061/438-681. KOMFORNA garsonjera, za jednu ili dvije osobe, namje{tena, plin, telef. dvori{te, parking prostor. Mob. 061/869-396. IZDAJEM stan u privatnoj ku}i. Tel. 033/204-984. NA Ba{~ar{iji izdajem poslovni prostor 30m2. Mob. 061/745-525. IZDAJEM stan 105m2 Centar, stan 92m2 — Breka i stan na I i II spratu na Breci, sve namje{teno, stan na Skenderiji 60m2. Tel. 061/573-640. IZDAJEM poslovni prostor 32m2, u Papagajci, pogled na Miljacku. Mob. 063/639-691. IZDAJEM dvosoban stan namje{ten u zgradi u strogom centru 500KM. Tel. 061/142-704. IZDAJEM dvosoban stan na M. Dvoru 700KM i dvoiposoban Ul. Bolni~ka 450KM. Tel. 061/142-704.

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE
PRODAJA

MALI OGLASI
STAN 53m2, Grbavica-[oping, 2 sprat i 53m2, Aleja lipa. Mob. 065/021-556. STAN 38m2, centar, Ko{evsko brdo, Visoko prizemlje, bez balkona, idealan za studente, mo`e zamjena za sli~an u Had`i}ima uz dogovor. Mob. 062/110-722. STAN 59m2, Hrasno, Trg heroja, 3 sprat. Mob. 065/021-556. PRODAJEM posl. prostor 80m2, u Bravad`iluku i ku}u na Kova~ima. Mob. 065/021-556. STAN na Logavinoj, 51m2, skoro adaptiran, (mogu 2 rate), 135.000 KM. Mob. 061/245-900. PRODAJEM u strogom centru stan 100m2, II sprat, balkon sve novo. tel. 070 210-971. PRODAJEM stan 40m2, II kat sve novo strogi centar. Tel. 070/210971. PRODAJEM u \enovi}ima 100 metara od mora stanovi od 2060m2, cijena od 900 eura/m2. Tel. 061/205-235. STAN 56m2-^. Vila, 51m2, Grada~a}ka-Oto ka, 83m2 Ilid`a-T. Me|e, 49m2-Ilid`a-B. gazija. Mob. 061/177-711. STAN kod Pivare 68m2, ^ekalu{a 68m2/VP, 70m2-^ekalu{a ~ikma. Mob. 061/177-711. CIGLANE 76m2, Ko{evsko brdo 83m2 i 49m2. Mob. 061/177-711. PO FA LI]I 77m2-Ko lo dvor ska, 57m2/3 sprat, M. Dvor-Turhanija. Mob. 061/177-711. STAN 53m2/2 sp. D`. Bijedi}a, 59m2/3 sprat, Hra sno. Mob. 061/177-711. KU]E: Sagrd`ije, ^ordad`ina i Bistrik. Mob. 061/177-711. NOVA vikendica na Ni{i}ima i 2 dunuma zemlje. Mob. 061/177-711. STAN 83m2+gara`a-Ciglane, 94m2, A. [anti}a, Katedrala 76m2. Mob. 061/177-711. STAN 38m2/VP, vl. R. Petrovi}a, nova cijena 68.000 KM, 43m2-Skenderija. Mob. 061/019-236. PRO DA JEM stan 117m2 kod Vje~ne vatre, II sprat. Mob. 061/252663. PRODAJEM trosoban stan 79m2 na Ilid`i kod Pejtona, II sprat. Tel. 061/101-950. PRODAJEM dvosoban komforan stan u centru Vogo{}e, cijena povoljna, bez posrednika. Mob. 061/101969. PRODAJEM povoljno stan, 54m2, I sprat, na Grbavici, ul. Grbavi~ka. Mob. 061/157-348. STAN 60m2, III sprat, ul. Avdage [ahinagi}a, nov, 130.000 KM. Mob. 062/202-305. PRODAJEM na Grbavici-[oping tro ipo so ban stan 85m2, 2100KM/m2, renoviran sa gara`om. Tel. 033/617-742, 061/964-797. STAN 55m2, Dolac malta, M. Maruli}a, dvosoban, VP, pa. grij. balkon, 103.000 KM. Mob. 066/230748. PRODAJEM gara`u povoljno na Dobrinji, Ul. Rudija Alva|a 10. Tel. 061/897-459. DVOSOBAN stan 58m2, I sprat, Ul. Dobrinjske bolnice 7 prodajem ili mijenjam uz doplatu za stan na relaciji Grbavica — OHR. Tel. 061/145122. PRODAJEM na atraktivnoj lokaciji kod hotela Bristol 65m2 adaptiran, povoljno. Tel. 061/214-852. POVOLJNO, bez posrednika, proda jem u stro gom cen tru stan 90m2+terasa 30m2, 5 sprat, bez lifta. Mob. 061/908-575. STAMBENO - poslovni objekat, 900m2 oku}nice, kod banjsko-hotelskog kompleksa na Ilid`i, dokumentacija uredna. Mob. 066/321760. STAN 80m2, S. Grad, gara`a, pogodan za kancelarije, stara austrijska gradnja. Tel. 441-879, od 16 sati. PRODAJAM eta`irana dva stana u centru sa ba{tom. Mob. 061/133-883. GRBAVICA-Zagreba~ka 33m2/1 kat, jednosoban, balkon, 79.000 KM. Mob. 062/156-882. ALIPA[INO polje, prodajem namje{ten ~etverosoban stan, 5 kat, 2 lifta, balkon. Mob. 061/167-930. PRODAJEM stan 94m2 na novoj Breci, 2 banje, 2wc, 3 balkona, II kat. Tel. 033/612-007. PRODAJEM kiosk limeni 16m2 opremljen za trgovinu i ostalo, voda, struja. Tel. 061/375-627, 616-238. PRODAJEM ku}u na sprat 9x8, magacinskog prostora 24x6, dulumipo ba{}e, Rajlovac-Zabr|e. tel. 061/375-627, 616-238. PRODAJEM ~etverosoban stan na Alipa{inom polju B faza 77m2, V kat, odmah useljiv. Tel. 061/167-930, 0038592 2444341. PRODAJEM dvosoban stan u Hrasnom, 50m2, dva balkona, blindirana vrata, pogled na panoramu Sarajeva. Tel. 649-629. PRODAJEM ku}u u Janji - Bijeljinja, 500m2 oku}nice, 1/1, ili mijenjam. Tel. 033/447-095. PRODAJEM stan u centru, Vi{njik 33m2, vp. Tel. 061/299-91. PRODAJEM 320 m2 poslovnog prostora u strogom centru Lendave, Slovenija. Trenutno je u prostorima ugostiteljski lokal, a mo`e se preurediti u 7 kancelarija sa malim tro{kovima. Cijena je vrlo povoljna odnosno po dogovoru. Informacije: GSM 00386 — 41 — 413 — 643. e-mail: satriz@siol.net RAKOVICA prodajem 2470m2 zemlji{ta mo`e za sve namjene, struja, voda uz ogradu sve ogra|eno. tel. 033/534-179. PRODAJEM u centru Ba{~ar{ije ku}u 100m2, 220m2 dvori{ta. Tel. 447-940. KU]A Abdusthana 23, Kova~i, pogledati od 10-17 sati. BJELAVE, ul. Pehlivanu{a br. 59, prodajem ku}u s dvori{tem, cijena 130.000 KM, pogledati od 15 do 17 sati. Tel. 033/537-549. HRASNO, jednosoban stan 41m2, I sprat, adaptiran, 85.000 KM. Tel. 033/233-654 i 061/224-896. PRODAJEM stan 52m2, V sprat, lift, balkon, 115.000 KM, Ul. Grbavi~ka (kod ambulante). Tel. 061/482999. BEOGRAD, naselje Ripanj, ku}a sa 4 Ha i 8 ari placa, svi priklju~ci. Tel. 00381113919322, 00381 64 2257932. DVIJE ku}e kod TV OBN-a, sa dvije ga ra`e i 750m2 vrta. Mob. 061/546-246. VIKENDICA-Rakovica, dva objekta, ekstra ure|ena, 130.000 KM. Tel. 033/538-798. STAN 71m2, Mejta{-Centar. Mob. 061/251-367. STAN 51m2 Otoka, 55m2 i 62m2 Grbavica, 57m2 M. dvor, 74m2 M.].]ati}a. Mob. 061/019-236. HITNO prodajem stan 56m2, 3 sprat, Ilid`a, komplet adaptiran, ugra|ena kuhinja. Mob. 061/019236. KU]A sa 320m2 zemlji{ta u Porodice Foht. Mob. 061/019-236. STAN 70m2/4 spr. Ja dran ska, 57m2/3 spr. M. dvor, 55m2/1 spr. i 62m2/4 spr. Grba vi ca. Mob. 061/019-236. PRODAJEM ili mijenjam za Sarajevo stan u centru Dervente, III sprat sa 3 balkona, 93m2. Tel. 062/633-248, 00387 011 2546 339. KISELJAK — Pale{ka }uprija, vikendica sa 2.200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851 i 061/501515. PRO DA JEM je dno so ban stan 38m2, Staro Hrasno. Mob. 063/798768 i 062/056-479. PRODAJEM ili mijenjam za manji, dvosoban stan u Sarajevu lokacija odli~na. Tel. 033/643-099, 062/375733. PRODAJEM stan 69m2 Marijin Dvor, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. TITOVA, dvoiposoban 80m2, eta`no grijanje, III kat, po vi|enju. Mob. 061/350-448. STAN 125m2, 1 sprat, Stari Grad, pored Miljacke, potrebna adaptacija. Mob. 061/312-075. PRODAJEM stan 69m2 na Marijin Dvoru, I sprat, adaptiran, 100.000 eura. Tel. 061/211-303. PRODAJEM dunum zemlje u Vogo{}i-Ugorsko, iznad d`amije. Mob. 061/505-624. PRODAJEM zemlji{te u Mokrom (Ka di no se lo), po vo ljno. Mob. 062/337-925. STAN centar, Marindvor, 50m2, 1 sprat. Mob. 061/209-930. DEVASTIRANA ku}a i 2000m2 zemlje pod vo}em, naselje Dvor-Perivoj, N. Grad. Mob. 062/855-544. PRO DA JEM ku}u s ba {tom 1764m2 jezgro Starog grada — Sarajevo, pogodno za rezidencijalnu gradnju. Tel. 061/224-269. PRODAJEM dvosoban stan 48m2 s drvenom gara`om + podrum kod Tuzle — [i}ki Brod. Tel. 00385 20 715-478. PRODAJEM ku}u, Abdesthana 23, Kova~i, pogledati od 10-17 sati. TROSOBAN stan 96,5m2, veranda 10m, 1 sprat, dvori{te, parking, plin, Centar. Mob. 065/170-445. PRO DA JEM pla ce ve za ku}e, Zabr|e-Rajlovac. Tel. 061/813-250. PRODAJEM u Rijeci eta`nu ku}u 89m2, vrt 189m2, podrum, pogled na more. Tel. 00387 51214675. PRODAJEM vikendicu u Kijevu, 2 dunuma zemlje, 1/1, struja, voda, use lji va. Mob. 062/214-895 i 033/639-431. PRODAJEM dvosoban stan, Grbavica, 53,40m2, III sprat kod klinike Sanasa. tel. 0038763191201. TITOVA 80m2, 3 kat, 2.300 KM/m2. Mob. 061/148-810. BJELAVE, stara bosanska ku}a 64m2 i 110m2 zemlje. Mob. 061/148810. ^ENGI] VILA 54m2, Vrani~ine zgrade, 9 kat, 1.900 KM/m2. Mob. 061/148-810. AVDE Jabu~ice, 87m2, 1 kat, renoviran, 2200 KM/m2, nije fiksno. Mob. 061/148-810. PRODAJEM trosoban stan 72m2, renoviran, pored Socijalnog. Tel. 0038763327456. PRODAJEM ili mijenjam stan 50 m2 Bistrik br. 22. Mob: 066-125-258. DVIJE ku}e kod TV OBN, vrt, dvije gara`e, mo`e i odvojeno, Pofali}i. Mob. 061/546-246. VRAZOVA 160m2 i Kralja Tvrtka, 1 kat, 84m2. Mob. 061/148-810. SKENDERIJA-Tehel 150m2. Mob. 061/148-810. MEHMEDA Spahe, novogradnja, 5 kat, 143m2. Mob. 061/148-810. ^EKALU[A 94m2+gara`a, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810. TITOVA 143m2, 3 kat i 80m2 2 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/148-810. TITOVA 121m2, 147m2, 150m2, za pos. prostor. Mob. 061/148-810. RADI]EVA 64m2, 2 kat, 2 balkona. Mob. 061/148-810. CENTAR 57m2, 1 kat, 2 balkona. Mob. 061/148-810. GRBAVICA 53m2, 3 sprat, VP, S. Grad 109m2, 3 sprat, 105m2, 1 sprat. Mob. 061/079-751. OREBI], prodajem dvospratnu ku}u, ba{ta, vo}e, vl. parking, blizu pro da vni ce i mo ra. Tel. 0038520/714-072, 00385955271785. KO[EVSKO Brdo 80m2, III sprat i stan na Skenderiji 55m2, prizemlje. Mob. 066/201-411. PRO DA JEM tro ipo so ban stan 94m2, V sprat, Envera [ehovi}a. Tel. 061/065-953. PRODAJEM stan 42m2 u N. Sarajevu, I sprat, cen. grijanje, povoljno. Tel. 062/469-946. PRODAJEM jednosoban stan sa balkonom iza Vetrinarskog fakulteta, V sprat, lift. Mob. 066/848-420. STAN 33m2, Grbavica I - Nevesinjska, kod OHR-a, jednosoban, renoviran, suteren, plinsko eta`no, 62.000 KM. Mob. 061/715-519. GARA@A u centru, zgrada „Karingtonka“, cijena 15.000 eura. Mob. 061/139-731. PRODAJEM stan, 120m2, Dobrinja V. Tel. 460-064. PRODAJEM dva poslovna prostora od 200 i 400 m2 na Dobrinji. Tel. 061/134-954. PRO DA JEM je dno so ban stan, 39m2, K. Brdo, M. Had`ijahi}a. Tel. 061/835-890. NEUM Tiha Luka, Dalmatinska 9, prodajem ku}u sa gara`om, 300m2 oku}nice. tel. 061/548-365, 033/442127. PRODAJEM dvosoban stan, 54m2, c.g., I sprat, ^. Vila - 110.000 KM. Tel. 618-725. ANEKS - dvosoban stan, poseban ulaz - po vo ljno. Tel. 611-795, 061/262-599. PRO DA JEM je dno so ban stan, 35m2, I sprat, Igmanska 50, Vogo{}a. Tel. 061/533-658.

51
VOZILA

PRODAJEM jednoiposoban stan sa dva balkona (Centar). Informacije od 18 do 21 na Tel: 033218-637. PRODAJEM ku}u uz samo Jablani~ko Jezero 150 m2 stambenog prostora + podruma + oku}nica cijena 90.000 KM. Tel: 061-357-786. PRODAJEM gra`u za standardna kola blizu {kole Logavina(Ba{~ar{ija). Tel: 061/544-894. PRODAJEM vikend ku}u devastiranu Trnova Rajski do 1000 m2 zemlje. Tel: 061-200-699. PRODAJEM stan u Centru Kaptol 2 79 m2, trosoban, plin, podesan za poslovni prostor. Tel: 033-617-382 i 062/611-596. NOVA ku}a sa oku}nicom u Fo~i, pored KP Doma, mo`e i zamjena za stan ili ku}u u Sarajevu. Mob. 061/498-743. PRODAJEM u Hrasnom, Aleja Lipa 53m2, renoviran, ekstra stanje, 110.000KM sa novim stvarima. Tel. 061/205-235. PRODAJEM u Isto}nom Sarajevu, Tilava vikendica 70m2 + 1500m2 oku}nice, struja, voda, asfalt. tel. 061/205-235. PRODAJEM u Kiseljaku put prema Lepenici, vikendica 70m2 + 1400m2 oku}nice, ljetnikovac, bazen, eta`no grijanje, 30.000 eura. Tel. 061/205-235. PRODAJEM stan bez posrednika povoljno Ul. Avde Jabu~ice, mo`e zamjena za Trebinje. tel. 033/810572, 061/438-855. PRODAJEM stan povoljno u Hrasnici 54m2. Tel. 062/229-677. PRODAJEM jednosoban adaptiran useljiv stan 40m2, M. Dvor. Tel. 061/715-543. PRODAJEM stan 66m2, II sprat, balkon, Hrasnica, odmah useljiv. Tel. 033/458-244. PRODAJEM jednosoban stan renoviran 38m2 + balkon, centr. grijanje, V sprat, dva lifta, Ul. Aleja Lipa, Hrasno. Tel. 061/838-055. PRODAJEM poslovni prostor 70m2 kod studentskih domova na Bjelavama. tel. 061/911-324. PRODAJEM gra|evinsko zemlji{te Gunjani (Tar~in-Kre{evo) 1066m2 uz potok pitke vode. Tel. 033/453607. PRODAJEM ku}u na Ba{~ar{iji. tel. 061/199-845, 665-845. POLJINE 2.840m2 i devastirana, ku}a sa kompletnom infrastrukturom i odobrenjima gradnje. Mob. 061/608-962. PRODAJEM na Ni{i}ima dvije parcele u crnogori~noj {umi idealno za odmor dobar prilaz, struja, voda. Tel. 061/169-863. PRODAJEM na Grbavici 53m2, III sprat. tel. 061/079-751. PRODAJEM zemlji{te 4.000m2, Gornji Vele{i}i, 3km od `eljezni~ke stanice. Mob. 062/146-565. PRODAJEM dvosoban konforan stan u Ul. Grbavi~ka 56/4, 54m2, cijena 2000KM/m2. Tel. 061/528-169, 646-281. PRODAJEM stan u Ne|ari}ima no vo gra dnja 59m2, ci je na 1500KM/m2. Tel. 061/509-259. PRODAJEM trosoban stan 90m2, strogi centar, kod alipa{ine d`amije. Mob. 061/183-171. PRODAJEM trosoban stan I kat, terasa, dvori{te, ostava, klima, kamin, Katedrala. tel. 061/349-177. VIKENDICA, Rakovica, dva objekta, ekstra ure|ena, 130.000 KM. Tel. 538-798.

LANDROVER, dugi benzinac u odli~nom stanju, 1973. godina, gara`iran, cijena 15.000 KM, sa rezervnim dijelovima. Tel. 058/483561. PRODAJEM Opel 1990, godina, registrovan do VIII.2011. cijena po dogovoru. Mob. 061/892-969. PASSAT, 2004, 1.9 TDI 130 KS, pre{ao 90.000 km, metalik siva, registrovando 9/2011, cijena 18.500 KM. Mob: 063/355-350. PRODAJEM Opel Omegu, 1987. godine, benzin. Mob. 061/902-375. PRODAJEM kamion korpa 12 m iveco 35-10 god./pr. 1999 plava. Tel: 553-865 061/895-17. PRODAJEM Renault Clio, 2006. god, dizel, klima, metalik sivi, dvoja vrata, registrovan do 6/2011. god, pre{ao 160.000 km, servisiran kod ovla {te nog ser vi se ra. Tel. 063/317-923. PRODAJEM Pe`o 405 GLI, 91. god, plavi, registrovan do 12. 2010. god, 3000KM. Tel. 061/702-801. ALFA 156 sw, 1.9 JTD dizel, registrovana pr. 10.2002, kupljena u BiH, ekstra stanje, pre{la 168.000 km, cijena 9.500 KM. Mob. 061/220245. PRODAJEM vozilo Chevrolet Corzica 95. god, registrovano od 17. 7. 2011. god. Tel. 063/991-310. PRODAJEM Audi 80, 1989. god, 1.6 benzin 2.800KM. tel. 033/537949. PRODAJEM za Golfa alnaser, alternator i za ostala vozila. Tel. 033/531996, 062/693-470. PRODAJEM dijelove za Golf 2. Tel. 062/139-019. BMW 525 T, dizel, god. 2001. karavan. Mob. 061/233-078. PRODAJEM {kodu pikap, 2001. godina, cijena 3.500 KM. Tel. 062/877008. PRODAJEM Ford siera limuzina, metali siva, 1990. god, registrovana, 3000KM. Tel. 061/263-551. PRODAJEM LADU Nivu 1.7, 4x4, 1999. godina, neregistrovana, u voznom stanju, bijela. Mob. 061/158164. PRODAJEM Golf II benzinac 1,8 1985. god. registrovan do marta 2011. god u izvanrednom stanju, cijena 1.800KM. Tel. 061/257-934. PRODAJEM Passat 2,5 TDI, 4 motion, 2002. god, zlatna boja, BiH table, 6 brzina. Tel. 00385 99 8304357. AUDI A4, 1,8 T quattro, 2003. godina, extra stanje. Tel. 062/505-111.

52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
OSTALO
VRATA iz novogradnje (3 kom.), prozori (5 kom.) sa {tokovima, povoljno. Mob. 061/869-396. PRODAJEM 20 metalnih stolica za ba{tu, sa sjedalicama-podmeta~ima, a mogu se vidjeti u kafeu Ambasador. Mob. 061/100-314. PRODAJEM nove rekete za stoni tenis, od boljeg kvaliteta Safta{i. Mob. 061/159-507. PRODAJEM dugu crnu bundu od zeca, duga dlaka, br. 40-42. Mob. 061/159-507. PRODAJEM Bayer aparat za mjerenje {e}era, cijena po dogovoru. Mel. 061/438-950. PRODAJEM Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323906. PRODAJEM stajsko |ubrivo. Mob. 061/515-235. PRODAJEM glava, to~ak, papu~a, {ipka stare {iva}e ma{ine kao starina, 70KM. Tel. 061/702-801. PRODAJEM ma{inu za pletenje `i~ane ograde. Tel. 061/145-843. PRODAJEM neura|en Vilerov goblen. Tel. 061/603-115. PRODAJEM pe} na plin za grijanje na dimnjak. Tel. 061/603-115. PRODAJEM polovan slu{ni aparat ispravan. Tel. 061/603-115. PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice i doma}a koko{ija jaja, besplatna ku}na dostava. Tel. 062/138-855. PRODAJEM crne ko`ne hla~e za vo`nju mo to ra, br. 44. Mob. 061/906-914. MAGNETNE nakite, ~uvene, njema~ke firme, za lije~enje bolesti organa ~ovjeka. Tel. 201-377. PRODAJEM mobitel HP IPAG Pocker PC (|epni ra~unar), u o~uvanom stanju, povoljno. Mob. 062/401229. PRODAJEM crnu ko`nu jaknu br. 42, exstra model za mlade, role profesionalne, veli~ina 44-46. Mob. 061/906-914. PRODAJEM bijelu ko`nu garnitu ru Da las, 1.200 KM. Tel. 0038763191201. PRODAJEM elek. tanis {panericu, babolat sa kompletom za servis. Kupca obu~im u cijeni 1.800 KM. Mob. 061/745-508. PRODAJEM tablete Playiks i mobitel Samsung D 900i. Mob. 061/323906. PRODAJEM ormane, vitrine, razhladne police, metalne, vage, kase Oliveti, reno. Mob. 061/958-001. PRODAJEM ma{inu pisa}u elektri~nu, 80 KM. Tel. 651-556. PRODAJEM nove mre`ice i no`eve za elek. aparate Panasonik. Tel. 651-556. PRODAJEM farmerke levi’s, teget 517 w 38 L 34 cijena po dogovoru. Tel: 062-248-612.

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJE

Tu`nim srcem obavje{tavamo da je na{a draga

S bolom u srcu obavje{tavamo sve prijatelje i rodbinu da je na{a draga

KOVILJKA SUMI] SEKULI]
1930 - 2011.

SABINA @ABI], ro|. HASI^EVI]
1962 - 2011.

ISMET HAD@OVI]
1. 7. 1987 - 1. 7. 2011.

nakon kra}e bolesti preminula 29. juna 2011. u 81. godini. Ispra}aj i sahrana drage nam pokojnice obavit }e se u petak, 1. jula 2011. godine, u 16 sati ispred kapele na pravoslavnom groblju Trnovac. VJE^NAJA PAMJAT! O`alo{}eni: sin Dragan, unu~ad Ademir i [ejla, snaha Sabiha, sestri} Mirko sa suprugom Katom, zet Zoran, ro|aci Aleksa i Stanojka, prijatelji @ivan, Dunavka, Ankica, Marika, Zinka, Marija i Daniela, porodice Sekuli}, Kne`evi}, Demirovi}, \uri}, Markovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
000

preselila na ahiret 29. juna 2011. u 11.40 sati u 49. godini. Ispra}aj }e se obaviti u petak, 1. jula 2011. godine (29. red`eba 1432. h.g.) u 16.25 sati ispred Komemorativnog centra u Tuzli. D`enaza }e se klanjati ispred D`indijske d`amije poslije ikindija-namaza, a zatim na mezarje Bukov~i}i. Tevhid }e se prou~iti poslije d`enaze u ku}i, Ul. Ismeta Mujezinovi}a 30. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: suprug Muhsin, k}erka Amina, majka Samka, sestra Zumreta, djeca Alma i Almir, zetovi Jasenko i Slavko, sestri}i Azur i Amel, zaova Ferida, djeveri Refik i [efik, porodice @abi}, Hasi~evi}, Me{i}, Stjepi}, Latifagi}, Softi}, Avdi}, Had`imehmedovi}, Dautovi}, Banjanin, Djedovi}, Lipi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji
000

S ljubavlju i po{tovanjem, djeca sa porodicama
4100

ZAPOSLENJE
ZA JEDAN od ureda Austrijske ambasade u Sarajevu potreban asistent/asistentica za b-h-s i engleski jezik, znanje njema~kog jezika je po`eljno ali nije neophodno, zainteresirani se prijavljuju isklju~ivo sa CV-em na engleskom jeziku putem fax-a na broj. 033/552-426. POTREBNA djevojka za rad u caffe slasti~arnoj uslovi rada i plata pristojni. Tel. 033/618-855 — 062/445-037. POTREBNO vi{e saradnika za rad u internacionalnoj kompaniji. Mob. 061/170-143.

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HASIBA (SULEJMANA) BULJUBA[I], ro|. ]OSI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 30. juna 2011, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 1. jula 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

NAIL (BEJDE) BELKO
preselio na ahiret u srijedu, 29. juna 2011, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 1. jula 2011. godine, poslije ikindija-namaza (17.30 sati) na mjesnom mezarju Bati}i - Kijevo. O`alo{}eni: supruga Suvada, sin Mujo, k}erka Meliha, brat Sulejman, sestra Esma, brati}i Fadil i Samir, sestri}i, sestri~ne, amid`i}i, amid`i~ne, te porodice Belko, Durmo, Karkelja, Zolota, Kobiljak, Kova~, ]osi}, Zolj, Ploski}, Vatri}, Spahija, Ja{ar, Ze~evi}, Omerbegovi}, Prasko, Zametica, Krupalija, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji u Kijevu poslije ikindija-namaza. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.

ALU @ALUZINE 20KM/m2, trakaste zavjese 20KM/m2, ALU i PVC roletne, platnene roletne, tende, cijena sa ugradnjom. Tel. 033/211-484, 033/767-995 i 061/131-447.

O`alo{}eni: suprug D`evad, k}erke Indira i Enisa, unuka Ena, zet Samir, zaova Amira, prija Suada, brati~ne Sanela, Zlata i Edina, brati} Edin, snahe Ljubica i Emina, djeveri Muhamed i Muamer, jetrve Ganimeta i Razija, prijatelji Kimeta i Zineta, amid`i}i i amid`i~ne, te porodice Buljuba{i}, ]osi}, Kara~i}, Selimovi}, Terzo, Mizdrak, ]ati}, Ja`i}, Hamamd`i}, Lazovi}, Jaganjac, [abanovi}, Du~i} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u Ulici Muhameda Had`ijahi}a br. 29/II.
000

IN MEMORIAM

PREVOZ putnika Sarajevomore lux kombi vozilima: Neum-Pelje{ac-Dubrovnik i M. Rivijera-Split, profesionalni voza~i. Tel. 062/213-645, + 385 91 532 3465.

APARTMANI
U NEUMU udobni apartmani — tri zvjezdice. www.neum-bih.com;www.villa-bianca-neum.com, e-mail: villabianca@hotmail.com; info@villa-bianca-neum.com Telefon:387(0)36 884-125, Fax:387(0)36 884-128.

KUPOVINA
KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. KU PU JEM sta re raz gle dni ce, nov~anice, Olimpijada Sarajeva i drugo. Tel. 033/456-505 i 061/214405. KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge i kovanice eura. Mob. 061/323-906. AGENCIJA Sigenx kupuje nekretnine u Sarajevu ili posreduje u prodaji, uz 3% provizije. Tel. 654-793.

KIRBY, dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna spremanja stanova i firmi. Itisoni 1m2/1KM, firma GLANZ. 061/350688.

U PRELIJEPOM Orebi}u, izdajem apartmane i sobe. Blizu glavne pla`e. Iskoristite ljepote Orebi}a i na{e ku}e. Ugodno se odmorite. Tel. 00387 20 713-884 i Mob. 061/252-782.

KOMBI prevoz: selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309.

NEUM — Apartmani prvi red do mora, Primorska 124 (SURDUP 2) klimatizirano, vlastiti parking,www.villagrazzia.ba e-mail: villa.grazzia@yahoo.com Tel. +387(0)61 138 007.

DUBROVNIK — komplet opremljen stan ( klima, tv, sva ku}anska aparatura ), centar Starog grada. Iznajmljujem za ljetovanja, obezbje|en parking. Slobodni termini od 04.07. do 14.7. i od 15.8. pa nadalje. Cijena povoljna. Tel: 061/891-046.

VLADIMIR VLADO KLA[NJA
1. 7. 1999 - 1. 7. 2011.

POVOLJNO, vanjske roletne, aluminiske `aluzine, trakaste zavjese i harmonika vrata. Tel: 061/214-303

OREBI] apartmani za 4 osobe opremljeni, kuhinja, kupatilo, spava}a, dnevni boravak, terasa, parking u hladu. Tel. 033/220-068, 061/147-359.

U MAKARSKOJ blizu pla`e, izdajem dvosoban konforan stan, 4 — 5 le`aja. Tel. 00385 91 5399107. Gojak

Zauvijek }emo Te ~uvati u na{im srcima. Tvoji najmiliji: supruga Anka, k}erke Danka i Dubravka sa porodicama
4106

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 53

S tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama, baka, sestra i punica

ROSA KRISTI], ro|. LAZENDI]

preminula 29. juna 2011. u 66. godini. Sahrana pokojnice }e se obaviti u subotu, 2. jula 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Crkvice. Povorka se formira ispred kapele na groblju. O`alo{}eni: k}erke Tanja i Ivona, zetovi Damir i Vedran, unuk Filip, brat Vladimir sa porodicom, brati} Milanko sa porodicom, porodice Lazendi}, Kristi}, Peji}, Laketa, Zametica, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
020

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom bratu

MEHMEDALIJI ME[I (FEHIMA) BE[LAGI]U
1949 - 2011.

Brat Hamzalija i sestre Nad`ija, Emina i Samija
020

SJE]ANJE

na drage roditelje

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Prijatelju i kolegi, misionaru dobrote i plemenitosti, nadasve dobrom ~ovjeku, na{em dragom

AHMET (AHMETA) PLANJA
ekshumacija iz Rogatice

ADNANU (FIKRETA) SARA^EVI]U
doktor medicine primarijus

tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke septembra 1992. u 41. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. jula 2011. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Rasema, sin Muhamed, k}erke Azra i Amela, unuke Rejhana i [ejla, zet Zijad ]ati}, bra}a Omer, Ramiz i Esad, sestre [emsa i Ramiza, punica Adila Kadri}, {ura Agan Kadri} sa porodicom, svastike Asima Babi} i Hasifa Zelihi}, prijatelji Adil i Kasema ]ati}, bad`o Ismet Babi}, zet Jusuf [ehovi}, brati}i i barti~ne, sestri~ne, te porodice Planja, Kadri}, ]ati}, Kadri}, [ehovi}, Kari}, Babi}, Zelihi}, Muj~i}, D`anko, Sara~evi}, Salihagi}, Kozadra, Palo, Begi}, Ma{i}, Mirvi}, Konakovi}, Ali}, porodice Berbi}, Ja`i}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Binje`evo, Had`i}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

EMIRA i SELIMIR GORU[ANIN

Kada odlaze ljudi, te{ko je, a kada odlaze iz generacije, jo{ te`e... Dijelimo bol sa porodicom i upu}ujemo izraze najiskrenijeg saosje}anja sa `eljom da njegova du{a na|e smiraj u Vrtu odabranih. Nermana i Bakir Mehi}
4110

Danas se navr{ava tu`nih 40 dana otkako nije sa nama na{ dragi

S po{tovanjem i ljubavlju, va{a djeca
25703

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

RE[AD DIZDAREVI]

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA Zelenih beretki 14 Tel. 205-938

S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Milena i sin Darko
4114

Tel: 387/30/879-438

54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE Na{ sugra|anin

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SALIH SARI]
(1926 - 2011)
predsjednik Op}ine Te{anj u periodu 1961 -1974. godina

preminuo je u 85. godini u Te{nju. Komemorativni skup }e biti odr`an u petak, 1. jula 2011. godine, u 15 sati u sali Op}inskog vije}a Te{anj, a d`enaza }e se obaviti na mezarju \onlagi}ka istog dana u 17 sati (poslije ikindija-namaza). Op}ina Te{anj Op}inski na~elnik Fuad [i{i}, dipl. ing. ma{.
001

petak, 1. juli 2011. godine
SJE]ANJE

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55
IN MEMORIAM

SJE]ANJE

Pro{lo je petnaest godina od smrti na{eg dragog ujaka

na na{eg dragog supruga, oca i djedu

GOJKA PAVLI]A
2. 7. 1996 — 2. 7. 2011.

Nismo te zaboravili niti mo`emo. Tvoji: Simonida, @eljka i Planinko
4104

[EMSA KR[LAK
1. 7. 2006 — 1. 7. 2011.

GAVRO (URO[A) ]ERANI]
26. 10. 1933 — 3. 7. 2007.

TU@NO SJE]ANJE

na

Nuno, Sanda i Sara
4103

S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Kosa sa djecom
4091

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ABID (NAILA) AGI]
ekshumacija iz Vi{egrada

DRAGOMIRA DADU DOPU\U
30. 12. 2010 — 30. 6. 2011.

tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 27. jula 1995, u 23. godini. D`enaza }e se obaviti u subotu, 2. jula 2011. godine, u 13.30 sati na mezarju u selu Slap - @epa. Prevoz iz Sarajeva obezbije|en ispred d`amiji u Zabr|u u 10 sati sa zaustavljanjem na Stupu ispred restorana “Esmeralda”, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: sestre Vezira, Behka, Adila, Rabija i Hajra, snaha Sejda, brati}i Enes, Azem i Emir, brati~na Mersiha, sestri}i Safet, Hamdija, Ned`ad, Alem i Amar, sestri~ne Nasiha, Seida, Mersiha i Indira te porodice Agi}, Rami}, Kurti}, Fejzi}, Kadri}, Gakovi}, Tabakovi}, Vili}, Baji}, [titkovac, Zulanovi}, ^akar, Gu{i}, Miki}, Le{o, Cocali}, Vatre{, Poljo i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

SAFET (VEHIDA) TRGO

Supruga Katarina sa sestrama, bratom i njihovim porodicama i ostala rodbina
4047

nakon kratke i te{ke bolesti preselio na ahiret u utorak, 28. juna 2011, u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 1. jula 2011. godine, u 14.30 sati na mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Adila, supruga Ziba, k}erka Azra, sin Vejsil, bra}a ]amil, Esad i Ismet, sestre Hajrija i Advija, unu~ad Melisa, Lejla i Tarik, zetovi, snahe, {ure, bad`e, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice Trgo, Maslan, Mirvi}, ]oso, Sejdi}, Hod`i}, Mujezinovi}, ]ulov, Mujki}, Pintol, Ibrahimovi}, Arnautovi}, Dedovi}, Juki}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.30 sati, Ul. Ramiza Sal~ina br.122. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e rahmetlije sa polaskom u 13.30 sati.

SJE]ANJE

(1. 7. 2009 — 1. 7. 2011)

BLAGOJE (MILANA) POPADI]
ro|en u Zasadi 15. aprila 1938. godine

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Nedostaje{ nam svaki dan. Lijepa zajedni~ka sje}anja ubla`e tugu {to vi{e nisi sa nama. Tvoj plemeniti lik }e zauvijek ostati u na{im srcima. Supruga Nejisana, k}erka Edina i zet Radoje
4094

RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Danas, 1. jula 2011, navr{ava se {est godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi
dipl. ing.

TU@NO SJE]ANJE

MESUD (UZEIRA) HRELJA

ILINKA MI]UKI], ro|. BLAGOV^ANIN
1. 7. 2004 - 1. 7. 2011.

I danas, poslije sedam godina, te{ko je `ivjeti sa istinom da te vi{e nema. Ostala si dio nas zauvijek, voljena na{a sestro. Tvoji: brat Milan, sestre Vinka, Nevenka i Mirjana
4105

preselio na ahiret u ~etvrtak, 29. juna 2011, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 1. jula 2011. godine, u 15 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga Memnuna, sinovi Nedim i Haris, k}erka Zerina, brat Mustafa, unu~ad Arman, Anur i Hana, snahe Aida, Alma, {ure Nusret i Jusuf Ljuca, te porodice Hrelja, Feriz, Ljuca, Begta{evi}, Zub~evi}, Sulji}, Kratovi}, ^au{evi}, Jovanovi}, Bahto, Polimac, Kihi}, te ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji Gorica u 15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

ABDULAH (MUJE) EDRENI]
iz Zvornika

Iako nisi sa nama, `ivjet }e{ sve dok `ive oni koji te vole i kojima najvi{e nedostaje{. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju i po{tovanjem, supruga Milena i sinovi Erol i Edin, sestra Bisera i brat Mujo sa porodicama, te porodica Drekovi}
3979

56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

na na{e drage roditelje

Prvog jula 2011. godine navr{ava se {est mjeseci od smrti na{eg dragog supruga, tate, dede, zeta i svekra

RAZIJA (EDHEMA) ]EBO, ro|. BABOVI]
11. 2. 1998 — 1. 7. 2011.

]AMIL (MUJE) ]EBO
1. 7. 1998 — 1. 7. 2011.

Dragi na{i roditelji, od va{eg odlaska sve je druga~ije. U du{i praznina i ni{ta ne mo`e biti kao prije. Trinaest godina je kako niste sa nama. Mnogo nam nedostajete, tuga je prevelika, rana u srcu do`ivotna, a ljubav prema vama vje~na. Ne postoji vrijeme koje mo`e umanjiti tugu i bol zbog va{eg odlaska. Neka vam dragi Allah d`.{. podari sve d`ennetske ljepote jer ste bili NAJBOLJI RODITELJI NA SVIJETU. Va{e k}erke Jasminka i Nermana
25679

MILAN LOVRI]
20. 11. 1938 — 1. 1. 2011.

Sje}anje na tvoju plemenitost i veliko srce zauvijek }e `ivjeti u nama. Tvoji: supruga Vesna, sinovi Sa{a i Goran, unu~ad Milan, Anja i Maks, snahe Sanja i Irena, punica Stoja i prija Boba
25701

SJE]ANJE

Povodom godi{njice rada Agencije za finansijske, informati~ke i posredni~ke usluge d.d. Sarajevo, sje}amo se na{ih radnih kolega

AMIR BO[NJAK
1954 — 2003.

KERIM AGI]
1958 — 2006.

RAMIZ RED@I]
1948 — 2008.

SUADA ELEZOVI]
1951 — 2009.

MUNIB KAPUR
1951 — 2010.

DRAGOLJUB ZELJKOVI]
1951 — 2011.

koji su dali doprinos nastanku, razvoju i radu Agencije. Uposlenici AFIP d. d. Sarajevo
001

SJE]ANJE

FATIMA FATA KAROVI]
1. 7. 2006 — 1. 7. 2011.

S ljubavlju koja ne umanjuje i sje}anjem koje na prolazi. Tvoji najmiliji
001A

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e drage: oca i dedu, majku i nanu, sestru i tetku

na na{u dragu mamu

2. 6. 1981 — 1. 7. 2011.

BIDO (NURKE) GU[O

25. 11. 1993 — 1. 7. 2011.

EMIRA (BIDE) GU[O

1. 7. 2006 — 1. 7. 2011.

ZARFA (OSMANA) GU[O

prof. dr. NADIRA ALI] – \EMID@I]
K}erke Mirela i Maja
4068

Sin i brat Fuad, k}erka i sestra Fadila, unuka i sestri~na Lejla
3995

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57
Prvog jula 2011. godine navr{ava se 40 dana otkako nas je napustio na{ dragi

prof. dr. IBRAHIM FESTI]

Sve je bilo iznenada i neo~ekivano. Stalno si u na{em sje}anju. Posjedovao si i njegovao vrline koje su najhumanije - istina, pravda, iskrenost, po{tenje, skromnost. O`alo{}ena porodica
4053

Dragi tata, pro{lo je 40 bolnih i za mene najte`ih dana

TU@NO SJE]ANJE

Prvog jula 2011. navr{ava se 16 godina od kada nam zlo~inci ubi{e na{eg dragog

Danas se navr{ava 40 dana otkako sa nama nije na{a draga mama i majka

D@EMAIL D@ELE BEGOVI]
1. 7. 1995 - 1. 7. 2011.

prof. dr. IBRAHIM FESTI]
Nedostaje mi tvoj plemeniti lik, tvoja toplina i o~inska ljubav. Tvoja Amela
4053

Vrijeme nikad ne}e izlije~iti ranu, koliko god vremena da pro|e, utjehe nema, ista tuga i bol. Neutje{ni: mama Elmaza, sinovi Haris i Emir, supruga D`ema i sestra Lela sa porodicom
4095

SULTANIJA ^AMO, ro|. HAD@IOMERSPAHI]
25. 5. 2011 - 1. 7. 2011.

Prvog jula 2011. navr{ava se {esnaest godina od tragi~ne smrti na{eg dragog

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
4093

SJE]ANJE na voljene roditelje

SLOBODANA (IVANA) STOJ^I]A

TU@NO SJE]ANJE

DIMITRIJE GORDI]
1929 - 2001.

JANJA GORDI], ro|. RA[I]
1929 - 2003.

S tugom i ljubavlju, majka Blagica, supruga Rajna i sin Bojan
4072

SUPHIJA PRCI], ro|. MUJEZINOVI]
30. 6. 2008 - 30. 6. 2011.

Hvala Vam za ljubav koju ste nam pru`ali i kojoj ste nas nau~ili. K}erke: Buba, Bebi i Nana
4101

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg dragog oca, punca i deda

S po{tovanjem i ljubavlju, djeca
030

SJE]ANJE

[A]IRA (IBRA) BA^VI]A
iz Fo~e 1. 7. 2003 - 1. 7. 2011.

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380 Mob. 00 387 61 191-010
25704

na sve {ehide, poginule borce i civilne `rtve rata 1992 - 1995.

Zauvijek u na{im srcima. Sa velikom tugom i po{tovanjem,

Savjet MZ Dobrinja D
EN

k}erka Na|a, zet Izudin i unuke Ajla i Majda
25356

58

PREDAH

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Neke nepredvi|ene pote{ko}e prisilit }e vas da se du`e zadr`ite na poslu ili da obavljate zadu`enja kolega koji su na godi{njem odmoru. Ipak, to vas ne}e pokolebati pa }ete prionuti na posao kako biste {to prije stigli ku}i. Bli`nji }e vas okupirati problemima pa }ete ~itav dan morati posvetiti njima i njihovim potrebama. Na kraju uop}e ne}ete imati vremena za sebe, iako bi vam malo odmora zasigurno dobro do{lo. Poku{avat }ete na razne na~ine do}i do dodatnog novca. Neki }e Bikovi zaraditi pametnim investicijama, dok }e drugi potra`iti sre}u u sportskim kladionicama. Nastojat }ete u svom domu stvoriti {to ugodniju atmosferu. Uz malo ma{te i truda, uspjet }ete i bez mnogo ulo`enog novca urediti stan po svom ukusu. Sjajna kondicija omogu}it }e vam da se bez ve}ih naprezanja bavite svim tjelesnim aktivnostima. Iako ste do grla u poslu, dobro promislite prije nego {to odbijete nova zadu`enja. Nekoliko dana prekovremenog rada moglo bi vam zna~ajno pobolj{ati financijsku situaciju. Izlasci i dru`enje bit }e vam na prvom mjestu, zbog ~ega }ete zanemarivati sve ostale aspekte `ivota. Poku{ajte malo vi{e uklju~iti partnera u svoj dru{tveni `ivot kako se ne bi osje}ao izostavljenim. Iznimna prilagodljivost pomo}i }e vam da se dobro snalazite u nepredvi|enim situacijama. Izra`en smisao za estetiku otvorit }e nove mogu}nosti zaposlenicima u kozmeti~koj ili modnoj industriji. Trebat }e vam mnogo mira i ti{ine kako biste se odmorili i sredili misli. Nezadovoljstvo trenutnom vezom neke }e Rakove navesti da po~nu razmi{ljati o prekidu, no ipak ne}e imati dovoljno hrabrosti i{ta poduzeti. Ostvarivat }ete uspjeh u projektima koji su vezani uz javne interese ili uklju~uju suradnju s renomiranim tvrtkama. Podr{ka osoba na visokim pozicijama pomo}i }e vam da zaobi|ete naporne dijelove posla. Odnos s ljubavnim partnerom postat }e mnogo kvalitetniji, ponajprije zahvaljuju}i otvorenijoj komunikaciji i spremnosti da zajedni~kim snagama poradite na rje{avanju problema. Primamljiva poslovna ponuda navest }e vas na razmi{ljanje. Iako ste `eljni promjena, nedostajat }e vam samopouzdanja da se upustite u ne{to novo i nepoznato. Premda ste iznimno privla~ni, istodobno }ete biti pretjerano zahtjevni. Va{i }e kriteriji biti previsoki, {to bi vam moglo upropastiti nekoliko dobrih prilika. Posve}ivat }ete mnogo pa`nje njezi lica i tro{iti novac na skupe, ali kvalitetne kozmeti~ke preparate. Nemojte poku{avati ostvariti ambicije nekim nedozvoljenim sredstvima jer se va{i poku{aji manipulacije ne}e pokazati uspje{nima. Naklonost {efova ste}i }ete isklju~ivo napornim radom i zalaganjem. Boravak u ku}i bit }e vam dosadan, zbog ~ega }ete nagovarati prijatelje na izlazak ili odlaziti k njima u posjet. Samci, ako ste `eljni novih poznanstava, oku{ajte sre}u putem interneta. Isticat }ete se {irokim spektrom vje{tina koje }e vam priskrbiti bolju reputaciju u uredu. Danas }e vam se svi obra}ati za pomo}, a ~ak }e se i {efovi prije dono{enja va`nih odluka oslanjati na va{e savjete. Zra~it }ete iznimnim seksepilom, no malo }e vam se ko odva`iti pri}i jer }ete ostavljati dojam te{ko osvojive osobe. Skupite hrabrost i napravite prvi korak, va{em {armu niko ne}e mo}i odoljeti. Ne}ete se dobro snalaziti kao dio tima jer }ete osje}ati da vas ostali suradnici usporavaju. Nastavite li zapo~injati sva|e zbog svake sitnice, izgubit }ete naklonost ono malo kolega koji vas jo{ cijene. ^itavog }ete dana ulaziti u sva|e i sukobe, za {to }e glavni krivac biti va{ burni temperament. Ukoliko vam neko uputi ikakvu kritiku, uzvratit }ete mu istom mjerom i zapo~eti sva|u koja bi mogla poprimiti {iroke razmjere. Ve}ina saradnika oslanjat }e se na va{u pomo}, {to }e vam biti izuzetno naporno. Ipak, nikome se ne}ete htjeti zamjeriti pa }ete na sebe {utke preuzimati tu|i dio posla. Porast ku}anskih obaveza upropastit }e vam planove za dru`enje. Umjesto da se zabavljate s prijateljima, morat }ete ostati kod ku}e i prionuti na pospremanje stana i sve ostale naporne zadatke koje ste odga|ali do zadnjeg trenutka. Bit }ete iznimno uslu`ni i susretljivi te se isticati razvijenim socijalnim vje{tinama. Svaki nesporazum rije{it }ete uvjerljivim argumentima, na veliko zadovoljstvo va{ih {efova. Nagla{ena je mogu}nost ulaska u romanti~nu vezu s poslovnim suradnikom. Poneseni osje}ajima, ne}ete previ{e razmi{ljati o mogu}im posljedicama takvog odnosa. U svaki }ete posao unositi dio sebe. ^ak }ete i najbanalnije obaveze obavljati sa srcem, {to }e se svidjeti {efovima koji }e vas na neki na~in nagraditi za ulo`eni trud. Ne}ete po`aliti ako dan odlu~ite provesti u zagrljaju voljene osobe. Pred vama su nezaboravni trenuci ispunjeni nje`no{}u i romantikom, a neki bi se parovi mogli odlu~iti na brak ili djecu.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

Nezavisni BH dnevnik

OSLOBO\ENJE

Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Vahid PA[OVI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Edin KREHI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Nada SALOM, Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: nelson, asepsa, patrik, lu, ula, aladin, kolektiv, ti, aporti, anit, selektori, i, aram, iritis, pe, itko, rde, tatra, rae, kan, izdatak, o, kamnik, lr, noel, uredne, okret, etnik, primjerak, a.

Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u OGLASNA SLU@BA: izvje{tavanju pod najte`im uslovima" Tel/fax: 205-938 agencije Inter Press i Service, nagradu e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba "za zajedni~ki rad novinara razli~itih UNICREDIT BANK DD, nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" transakcijski ra~un broj: fondacije Alfons Komin (Barselona), 3383202250044019, nagradu "za borbu protiv ksenofobije" SPARKASSE BANK DD Sarajevo, Kluba evropskih rektora, nagradu za transakcijski ra~un broj: ljudska prava "Saharov" Evropskog 1990490005630121, parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, novinara, Medalju ~asti Fakulteta za transakcijski ra~un broj: novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), 1602000000317116, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju filijala Sarajevo, transakcijski ra~un listovima koji se bore za istinu broj: 5715000000017279 dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom Zorica Pand`i}, {ef DTP-a “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Vije}e za {tampu Prvi broj Oslobo|enja {tampan je u Bosni i Hercegovini 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom za {tampu u BiH www.vzs.ba predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiH-a. Oslobo|enje je 1989. godine e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini tel/fax: +387 33 272 271 Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142

Danas svje`ije. Ujutro prestanak padavina u zapadnim, a prije podne u svim predjelima. Poslije podne umjereno obla~no. Puha}e slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 13 do 20, maksimalna dnevna od 20 do 25, na jugu oko 29°C. U no}i na sjeveru novo naobla~enje sa ki{om. Sutra umjereno obla~no i svje`e, prije podne u sjevernim i isto~nim, a poslije podne ponegdje u ostalim predjelima sa ki{om i pljuskovima. U nedjelju i ponedjeljak umjereno obla~no. U Sarajevu prije podne promjenljivo obla~no, povremeno sa ki{om, popodne umjereno obla~no. Puha}e slab, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura 14, maksimalna dnevna 21° C.

Danas se ki{a i pljuskovi sa grmljavinom o~ekuju u centralnoj i isto~noj Evropi, na Skandinavskom, Apeninskom i Balkanskom poluostrvu, dok }e obilnih padavina biti u Bjelorusiji i Ukrajini. Prete`no sun~ano vrijeme zadr`a}e se u Portugaliji, ve}em dijelu Francuske i [panije. Najhladniji glavni evropski grad bi}e Var{ava sa 18, a najtopliji Madrid sa 35°C. Danas na Balkanu prete`no obla~no, u centralnim i isto~nim predjelima povremeno sa ki{om i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Samo na jugu Gr~ke sun~ano. Maksimalna temperatura od 18 do 26, u primorskim gradovima do 31°C.

60
SARAJEVO

KULTURNI VODI^
TRANSFORMERSI 3
SF, spektakl, re`ija: Michael Bay, uloge: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey, John Malkovich, Frances McDormand... po~etak u 13.50, 17, 20.10 i 23.20 sati.

petak, 1. juli 2011. godine ne

OSLOBO\ENJE

OLIMPIJSKI

TRANSFORMERSI 3

Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

FESTIVALI
BIHA]KO LJETO KULTURNI CENTAR
BALON
autor: Mate Mati{i}, Teatar EXIT Zagreb, re`ija: Mislav Bre~i}, igraju: Kre{imir Miki}, Vilim Matula, Ksenija Marinkovi}, po~etak u 21 sat.

HISTORIJSKI

PINGVINI GOSPODINA POPPERA

Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

SARAJEVO

KINA
KRITERION
DJEVOJ^ICA KOJA SE IGRALA VATROM

krimi, triler, re`ija: Daniel Alfredson, uloge: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre... po~etak u 20.20 sati.

Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 1878-1918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati. komedija, re`ija: Mark Waters, uloge: Jim Carrey, Carla Gugino, Angela Lansbury... po~etak u 14, 16, 18, 20 i 22 sata.

SF, spektakl, re`ija: Michael Bay, uloge: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey, John Malkovich, Frances McDormand... po~etak u 14, 17, 20 i 22.45 sati.

BANJA LUKA

MUZEJI
GRADA ZENICE
Izlo`ba fotografija FOTO BiH, za posjete je otvorena do 30. juna. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. Izlo`ba “Cijeli grad“, posve}ena umjetni~koj fotografiji iz Njema~ke, za posjete je otvorena do 10. jula.

ZEMALJSKI

KINOTEKA

POBUNA MAMIE STOVER

re`ija: Raoul Walsh, uloge: Jane Russell, Richard Egan, Joan Leslie... po~etak u 19 sati.

MAMURLUK 2

Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 17 sati; subotom od 9 do 13 sati; nedjeljom od 10 do 14 sati.

CINEMA CITY
DJEVERU[E

komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bar tha... po~etak u 16.10, 18.20, 20.30 i 22.40 sati.

BO[NJA^KI

KINA
MULTIPLEX PALAS
X-MEN: PRVA GENERACIJA
akcija, avantura, re`ija: Mat thew Vaughn, uloge: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, January Jones... po~etak u 17.30, 20 i 22.30 sati.

PIRATI S KARIBA: NEPOZNATE PLIME

Posjete Muzeju u pratnji vodi~a svaki puni sat, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka, od 9 do 16 sati. Grupne posjete potrebno je najaviti na telefon 033/ 279-800.

akcija, avantura, re`ija: Rob Marshall, uloge: Johnny Depp, Geof frey Rush, Penelope Cruz, Ian McShane, Judi Dench, Gemma Ward, Keith Richards... po~etak u 20.25 sati.

ZENICA

TUZLA

FILMSKI HITOVI ZA 2 KM
Po~etak u 18.30 i 21 sat.

GALERIJE
NOVI HRAM
komedija, re`ija: Paul Feig, uloge: Kristen Wiig, Terry Crews, Jessica St. Clair... po~etak u u 17.50, 20.20 i 22.50 sati. Izlo`ba pod nazivom “Citati“ autora Vase Kr~mara, arhitekte iz Novog Sada, za posjete je otvorena do 3. jula, svakog dana osim subote od 15 do 19 sati.

TRANSFORMERSI 3

KINA
MULTIPLEX EKRAN
MAMURLUK 2

BLACKBOX

SF, spektakl, re`ija: Michael Bay, uloge: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey, John Malkovich, Frances McDormand... po~etak u 15.30, 18.15 i 21.15 sati.

KUNG FU PANDA 2

Izlo`ba fotografija ”Volonteri u akciji”, sa 20 pobjedni~kih radova foto konkursa, za posjete je otvorena do 30. juna ove godine.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA TUZLA

GALERIJE
LTG
Izlo`ba slika banjalu~ke slikarke Biljane Gavranovi} - “Mali svijet“, za posjete je otvorena do 2. jula.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba mlade umjetnice Maje Skenderovi}, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Nastavni~ki odsjek - Slikarstvo. Galerija je otvorena za sve posjetioce radnim danima u zgradi Centrale Banke, u Ulici Zmaja od Bosne bb, od 8 do 16 sati.

akcija, avantura, re`ija: Jennifer Yuh, glasovi: Angelina Jolie, Gary Oldman, Seth Rogen, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Dustin Hof fman, Lucy Liu, Michelle Yeoh... po~etak u 13.30 i 15.50 sati.

Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 i 18 do 20 sati, subotom od 8 do 13 sati. komedija, re`ija: Todd Phillips, uloge: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bar tha... po~etak u 15.30 i 17.30 sati.

BUGOJNO

ATELJE ZEC

BIHA]

MEDVJEDI] WINNIE

animirani, re`ija: Stephen J. Anderson i Don Hall, glasovi: Luka Pero{, @arko Poto~njak, Branko Smiljani}, Marin Grbin, @eljko Mavrovi}... po~etak u 11.20, 13 i 14.35 sati.

Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

GABRIJEL

LJETNA REVIJA FILMOVA
po~etak u 16, 18.30 i 21 sat.

Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

DJEVOJ^ICA KOJA SE IGRALA VATROM

FESTIVALI
FEDRA - KSC

SUPER 8

UMJETNI^KA BIH

Stalna postavka RETROSPECTRUM je i dalje otvorena za javnost od 12 do 20 sati (osim nedjelje i ponedjeljka). Izlo`ba karikaturalnog por treta SARAJLIJE, Alije Hafizovi}a, kojom autor obilje`ava 45 godina slikarskog rada.

KINA
UNA
TRANSFORMERSI 3
SF, spektakl, re`ija: Michael Bay, uloge: Rosie Huntington-Whiteley, Shia LaBeouf, Tyrese Gibson, Josh Duhamel, Patrick Dempsey, John Malkovich, Frances McDormand... po~etak u 18 i 21 sat.

HASANAGINICA

Video projekcija pozori{ne predstave, Teatar TOTAL Visoko, mala sala KSC-a, po~etak u 18 sati.

NA ^IJOJ STRANI

COLLEGIUM ARTISTICUM

avantura, triler, re`ija: J.J. Abrams, uloge: Joel Cour tney, Jessica Tuck, Joel McKinnon Miller, Elle Fanning, Amanda Michalka, Kyle Chandler... po~etak u 15.45 i 18.05 sati.

Izlo`ba pod nazivom MRTVA GLAVA JEZIK PROGOVARA, autorice Alme Suljevi}, za posjete je otvorena do 12. jula.

predstava Teatra TOTAL Visoko, autor: Ronald Harwood, re`ija: Jesenko Muzaferija, pozori{na dvorana KSC-a, po~etak u 20.30 sati.

MUZEJI
ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

AKO MI SE FU]KA, FU]KAM
krimi, triler, re`ija: Daniel Alfredson, uloge: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre... po~etak u 19.30 i 22 sata.

socijalna drama, re`ija: Florian Serban, uloge: George Pistereanu, Ada Condeescu, Mihai Constantin... po~etak u 20.30 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 1. juli 2011. godine

TV PROGRAM

61

FILMOVI
Izvr{na zapovijed
AKCIJA
Re`ija: Rick Jacobson Uloge: Michael Dudikoff, Paul Winfield, Richard Norton, Amanda Wyss, Jsu Garcia, Robin Lange

23.40
FTV

Rick Hardin je vladin pregovara~ u akcijama spa{avanja talaca. Poznat kao junak Zaljevskog rata i biv{i marinac, sada bitke dobija argumentima. Upravo kada se nakon jedne akcije spa{avanja talaca spremao na porodi~ni odmor, sti`e zapovijed: zaustaviti teroristi~ku akciju, koja je u toku. Otet je vojni avion s opasnim biolo{kim oru`jem, a me|u taocima su ameri~ki potpredsjednik, ministri i evropski izaslanici. Bomba }e eksplodirati ~im se avion spusti ispod odre|ene visine.

Batman & Robin
SF AKCIJA
Re`ija: Joel Schumacher Uloge: George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell, Uma Thurman, Alicia Silverstone

HIT
DANA
23.30
BHT

HOROR/TRILER
Kada mladi par, Kristen i James stignu u vikendicu Jamesovih roditelja samo se `ele odmoriti od napornog dana. No ni ne slute da }e no} pred njima biti najgora u njihovom `ivotu, nakon {to trojica maskiranih stranaca upadne u ku}u i po~ne ih terorizirati. Na rubu opstanka, mladi }e par poku{ati izvu}i najbolje i najgore iz sebe ne bi li se obranio..
Re`ija: Bryan Bertino Uloge: Liv Tyler, Scott Speedman, Gemma Ward, Kip Weeks, Laura Margolis

22.10
MRE@A

Novi Batman je George Clooney, dok se akrobat Dick Grayson/Robin vra}a u ulozi njegovog partnera u borbi protiv zlo~ina. Negativac u prvom planu je znanstvenik Victor Fries poznatiji kao Mr. Freeze koji o~ajni~ki `eli o`ivjeti svoju zale|enu `enu. U procesu }e temperatura u Gotham Cityu pasti debelo ispod nule. To je naime dio njegovih planova o novom ledenom dobu i novom po~etku `ivota koje je skovao sa, tako|er biv{om znastvenicom, `enom smrtonosnog poljupca poznatom pod imenom Poison Ivy...

FILMOVI

Mamin sin
KOMEDIJA/DRAMA
Re`ija: Tim Hamilton Uloge: Jon Heder, Diane Keaton, Jeff Daniels, Anna Faris, Eli Wallach

[ta izjeda Gilberta Grapea
DRAMA
Re`ija: Lasse Hallstrom,

Spasilac
AKCIJA
Re`ija: Andrew Davis

U raljama ludila
21.05 HRT 1
HOROR
Re`ija: John Carpenter

22.55
OBN

Jeffrey Mannus ima 29 godina, `ivi sa majkom Jan i odbija odrasti. Njegov savr{eni svijet biva uzdrman kad Jan upozna Merta Rosenblooma. Osje}aju}i se izdanim Jeffrey sprema pravi rat protiv nepo`eljnog o~uha, a pomo} potra`i od djevojke Nore kojoj se svi|a. Dok se sukob Jeffreyja i Merta zao{trava Jeffrey otkriva da polako ali sigurno odrasta.

Ovo je pri~a koja na romanti~an i nje`an na~in prati `ivote jedne radni~ke porodice u gradi}u Endora. Porodica Grape, Ellen i Amy i njihova dvojica bra}e Arnie i Gilbert bore se da pre`ive. Gilbret je prisiljen da se brine o svom mla|em bratu, sve dok u njegov `ivot ne u|e djevojka u koju se ludo zaljubljuje.

22.15 HAYAT

Ben Randall najuspje{niji je spasilac obalne stra`e od osnutka, ali neuspje{an u osobnom `ivotu. Nakon nesre}e u kojoj nastrada cijeli njegov tim, pretpostavljeni mu `ele dati vremena da se oporavi pa ga zaposle kao instruktora u {koli za spasioce. Kad to preuzme Ben Randall, treninzi postaju iznimno naporni, pa mu kolege prigovaraju...

Pacijent zato~en u najstro`e ~uvanom dijelu umobolnice John Trent po~inje pri~ati psihijatru dr. Wrennu kako je ondje dospio. Trent je bio iznimno uspje{ni istra`itelj prevara vezanih uz osiguranje. Trent je dobio zadatak potrage za nestalim popularnim piscem romana strave i u`asa Sutterom Caneom. Potraga vodi do jezivih otkri}a...

00.15 HRT 1

FILM

SPORT

Klopka za milijuna{a
AKCIJA
Re`ija: Vincent Kok Uloge: Jackie Chan, Qi Shu, Tony Leung Chiu Wai, Bradley Allan, Richie Ren

21.45
NOVA

Hongkon{ki milijuna{ C. N. danju se bori protiv poslovnog suparnika Howieja, a no}u izvodi seksi-`ene na ve~eru. C. N. se suo~ava s najve}im izazovom kad upoznaje i zaljubi se u Bu, mladu djevojku. Bu, koja je tek stigla u Hong Kong iz maloga ribarskog mjesta, odlu~uje odglumiti djevojku gangstera da bi osvojila C. N.-ovo srce...

Sveci protiv mafije
AKCIJA
Re`ija: Troy Duffy

Dvojica Iraca igrom slu~aja ubijaju mafija{kog bosa. Oslobo|eni od optu`bi nastavljaju sa “~i{}enjem” grada, jer svoje djelo vide kao bo`iji znak. Policijski detektiv im je za petama poku{avaju}i da razrije{i ubistva, ali sve vi{e shvata da Irci rade ispravnu stvar.

23.40 PINK

Polufinale (m), prenos
Grand slam Wimbledon 2011. Tenis

13.55 BHT

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Beverly Hills, igrana serija, 10. epizoda 10.00 Spretno - sretno, tv igra Crtani filmovi: 10.25 Piplinzi 10.45 Kralj dinosaura 11.05 Villa Maria, igrana serija, 153. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, igrana serija, 18. epizoda 13.30 Dopunska nastava 14.00 Abeceda zdravlja: Spolno zdravlje HPV, obrazovni program 14.25 Gospo|a Barbara, igrana serija /12/ 15.30 Vijesti 15.35 Harveytoons, crtana serija 16.00 Villa Maria, igrana serija, 154. epizoda

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE

RTRS
06.01 Muzi~ki program 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Gastronomad Mala TV 09.30 Bo u pokretu, crtana serija 09.55 Nodi, crtana serija 10.10 Jagodica Bobica, crtana serija 10.35 Robin Hud 1, serija 11.25 Za.druga, emisija za mlade 12.00 Dnevnik 1 12.20 Tali, film 14.05 TNT, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 TNT, serija 16.05 Ste}ci u Podrinju, reporta`a 16.24 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze

HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film, 17. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Ispuni mi `elju 14.58 Bestseller 15.00 Bioclinica 15.10 Top Shop 15.40 Vitafon 15.50 Najbolje godine, serija 16.55 Suze Bosfora, serija 17.51 Sport centar

TV1
06.00 Nijemi svjedok, serija, 6/100 06.58 Spot tv1 07.00 Vijesti 07.12 Flash info 07.24 Flash biznis 07.27 Flash sport 07.30 Historija odje}e, dokumentarni program 08.00 Vijesti 08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 09.00 Vijesti 09.05 Eliza, serija, 3/68 (r) 10.00 Vijesti 10.10 Flashbacks 10.20 Odlazak u svemir, dokumentarni program 11.00 Biznis vijesti 11.10 Flashbacks 11.20 Zdravlje, dokumentarni program 12.00 Vijesti plus 12.20 Tv1 ordinacija 13.00 Biznis vijesti 13.10 Zakon ljubavi, 9. ep. (r) 14.05 @ene na ivici, 8. ep. (r)

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Polje lala, serija(r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Paparzzo lov na poznate, emisija 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 Grand hitovi, muzi~ki program 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Zumba Zumba, zabavni program

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.05 Be Ha Te bebe 09.10 Frenderi u BiH, animirana serija 09.20 Aladinove pri~e, animirana serija, 18/26 09.30 Kako da ne, {kola engleskog jezika 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 68/125 11.15 Godine prolaze, igrana serija, 30/68 12.00 BHT vijesti 12.15 Gorko-slatko, igrana serija, 134/229 12.50 Odli~an, 5+, edukativna serija 13.00 Tenis: Grand Slam Wimbledon 2011, pregled (r) 13.55 Tenis (M): Grand Slam Wimbledon 2011, polufinale, prenos 18.00 BH gastro kutak, kulinarski show 18.30 Velika imena malih ekrana: Minja Subota 18.45 Mali kuhari, animirana serija, 16/39 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 34/36 20.35 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.00 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 BHT vijesti 22.20 Business News (r) 22.30 Ezel, igrana serija, 124/142 23.30 Stranci, ameri~ki igrani film 00.50 Tenis: Grand Slam Wimbledon 2011, pregled 01.45 Il Divo - Live at The Greek, koncert 02.40 Pregled programa za subotu

Beverly Hills
SERIJA

09.10

Jagodica Bobica
CRTANA SERIJA

10.10

Dobro jutro svima
JUTARNJI PROGRAM

06.30

Ukradeni `ivoti
SERIJA

Naslije|e jedne dame
SERIJA

20.05

17.00

17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Ezel, igrana serija, 123. epizoda 17.50 Dnevnik, najava 18.20 Osma ofanziva, igrana serija, 5. epizoda 18.50 Dnevnik, najava 19.15 Harveytoons, crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tv Bingo show 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 70. epizoda 22.19 Dnevnik 3, najava 22.20 Na{a mala klinika, igrana serija 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.40 Izvr{na zapovijed, ameri~ki igrani film /15/ 01.20 Dopunska nastava 01.45 Viza za budu}nost, igrana serija, 18. epizoda 02.50 Federacija danas (r) 03.10 Dnevnik 3 (r)

16.30 Srpska danas 17.05 Crna Guja, humoristi~ka serija 17.40 Gastronomad 18.00 EU i mi, specijal Finansijske novosti 19.00 Veterinar Bole, program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Zmajevi i tamnice, film 22.05 Zemlja vi|ena o~ima neba, dokumentarni serijal 23.00 Dnevnik 3 23.22 Sport 23.27 Finansijske novosti Filmski maraton 23.35 Inspektor Rebus, serija 00.40 Prtljag, film 02.05 Skrivene tajne, film 03.35 Tali, film 05.15 Crna Guja, serija

17.52 Biometeorolo{ka prognoza 17.56 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kolo sre}e 20.05 Suze Bosfora, serija, 65. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.15 [ta izjeda Gilberta Grapea, igrani film 23.45 Sport centar 23.50 Seks i grad, 39. i 40. ep. 01.00 Miljenica, serija, 15.ep. Reprizni program Hayat TV-a 01.50 Muzi~ki program 02.00 Vijesti u 7, informativna emisija 03.20 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija

15.00 Vijesti 15.05 Zdravlje, dok. program (r) 15.30 Ma~ak Mika, crtani film (r) 15.55 Biznis vijesti 16.00 Ukradeni `ivoti, 3. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, 10. ep. 18.15 Biznis vijesti 18.25 Ekstremni sportovi, sportski serijal 18.50 Hrane svijeta, dok. program 19.00 Najava dnevnika 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Ukradeni `ivoti, serija, 4. ep. 21.10 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Vijesti 22.10 Batman & Robin, film 00.00 Pono}ne vijesti 00.20 Ako sutra do|e, film (r) 01.50 Reprizni program

15.00 Lola, telenovela 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Naslije|e jedne dame, serija(r) 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 Polje lala, serija 18.50 Info top, centralne vijesti 19.10 Zabranjena ljubav, telenovela 20.00 Trijumf ljubavi, serija 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand show, muzi~ki program 23.30 City, zabavna emisija 23.40 Sveci protiv mafije, film

RTS
10.00 Vijesti 10.05 Razglednica: Sej{eli 10.35 Na skriveno te vodim mjesto 11.00 Vijesti 11.05 Muzi~ki program 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Vodi~ kroz modernu arhitekturu Beograda (r) 13.00 Mjesto za nas 15.00 Vijesti 15.10 TV lica... (r) 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Slagalica, kviz 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.24 Najava dnevnika 2 18.25 Oko, info 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Gorki plodovi, serija 23.05 Trend setter 00.05 Dnevnik

RTCG
07.00 10.00 10.05 10.15 11.00 11.05 11.35 12.05 13.20 14.00 14.05 14.35 15.05 15.10 15.20 15.30 15.45 17.00 17.15 18.00 18.40 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.55 Jutarnji program Vijesti Sat spot Nau~no-obrazovni program Vijesti Stadion (r) Muzika Sat TV: Intuicija (r) Muzika Vijesti Obrazovni program (r) Muzika Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Reakcija (r) Lajmet Crna Gora - u`ivo Krugovi knji`evnosti Sat TV Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Zapis Muzika Pro~itaj me Argument Kalendar

FOX LIFE
07.55 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 08.15 @ivot po D`imu, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, Draga, serija 10.15 Momci s Medisona, serija 11.05 Razvedeni Gari, serija 11.30 D`oi, serija 11.55 Svita, serija 12.20 Svi gradona~elnikovi Ljudi, serija 12.40 Ulica sje}anja, serija 13.30 @ivot po D`imu, serija 14.15 [apat duhova, serija 15.05 Razvedeni Gari, serija 15.30 D`oi, serija 15.55 Uprava, serija 16.45 Rajlijev `ivot, serija 17.10 Rajlijev `ivot, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Uvod u anatomiju, serija 18.50 Ulica sje}anja, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 [apat duhova, serija 21.10 Da, draga, serija 22.00 Houp i Fejt, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Da, draga, serija

UNIVERSAL
06.10 07.10 09.10 11.10 12.10 13.10 15.00 17.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija Sudija Ejmi, serija @enska {kola, film Voker, teksa{ki rend`er, serija Ne{ Brid`iz, serija Kalifornijanci, film Ubistva u Midsomeru Dijagnoza: Ubistvo, serija

TV1000
06.00 Na ~aju sa Musolinijem, film 08.00 Lud za mambom, film 10.00 Flert, film 12.00 Ameri~ki leta~i, film 14.00 Bijela palata, film

EUROSPORT
08.30 FIA touring car 09.00 Fudbal, SP (@) Njema~ka: Njema~ka - Nigerija 10.00 World Cup show 10.15 Fudbal, SP U-17 Meksiko 13.45 Fudbal, SP (@) Njema~ka: Njema~ka - Nigerija 14.45 World Cup show 15.00 Fudbal, SP (@) Njema~ka, Live: Japan Meksiko 17.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 18.15 Fudbal, SP (@) Njema~ka, live: Novi Zeland - Engleska 20.15 World Cup show 20.30 Horse Racing Time 21.00 Najja~i ~ovek 22.00 Kuglanje 23.00 Borila~ki sportovi, Total KO 00.00 Fudbal, SP (@) Nema~ka: Novi Zeland Engleska 01.15 World Cup show

Zlo~ina~ke namjere
SERIJA 21.00

Bostonska bra}a
FILM 20.00

18.00 Ne{ Brid`iz, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Medijum, serija 21.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 00.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija

16.00 Pet asova, film 18.00 Grejslend, film 20.00 Bostonska bra}a, film 22.00 Granica, film 00.00 Topla ~okolada, film 02.00 Ta~ke zadovoljstva, f ilm 04.00 Petak trinaesti, film

petak, 1. juli 2011. godine

OSLOBO\ENJE
HRT1
07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.07 09.52 10.00 10.09 10.10 11.00 11.15 12.00 12.11 12.13 12.16 12.32 13.18 14.10 14.19 14.22 14.25 14.58 15.44 16.01 16.03 16.50 16.59 17.28 17.30 18.14 18.25 18.39 19.30 19.56 20.03 20.06 20.10 21.05 23.35 00.00 00.03 00.06 00.15 01.47 03.31 04.16 04.31

TV PROGRAM
HRT2 NOVA
06.45 07.35 08.00 08.50 10.40 11.40 12.30 13.20 15.20 16.20 17.00 17.25 17.45 18.25 19.15 20.00 20.55 21.45 23.35 01.35 03.05 04.30 06.00 Na{i najbolji dani, serija Neustra{ivi Scooby doo Bumba, crtana serija Pobjeda ljubavi, serija (r) ^uvar pravde, serija Zauvijek susjedi, serija (r) IN magazin (r) Pobjeda ljubavi, serija Kad li{}e pada, serija (r) Bijeg, serija (r) Vijesti Nove TV Bijeg, serija (r)nastavak IN magazin Zauvijek susjedi, serija Dnevnik Nove TV Kad li{}e pada, serija Bijeg, serija Klopka za milijuna{a, film 8 mm 2, film Ezo TV, tarot show Ubojiti predator, film Tunel smrti, film ^uvar pravde, serija (r)

63

OBN
07.25 An|eli i prijatelji, crtani film 07.45 Roni, Olly, Roni, crtani film 08.05 Bunny Maloney, crtani film 08.25 Nebeske plesa~ice, crtani film 08.45 Top Shop 09.15 Otvorena vrata, humoristi~na serija 10.00 Odred za ~isto}u, zabavni program 10.30 Zemlja snova, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program 12.05 Vox populi 12.10 Gumu{, serija 13.45 Dolina vukova, serija 15.15 Slomljena srca, serija 17.00 Odred za ~isto}u, zabavni program 17.30 Zemlja snova, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info, informativni program 19.10 Pitajmo zajedno, talk show 20.00 Stol za 4, veliko finale IV sezone 21.35 Red Carpet, showbiz magazin 22.45 Vox populi 22.55 Mamin sin, film 00.45 Red Carpet, showbiz magazin 01.45 Mamin de~ko, film (r) 03.15 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 39/46 10.30 M}ke, humoristi~ki program (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Vitaminix (r) 11.06 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.25 Grimove bajke (r) 11.45 Barimba (r) 12.00 Freud, 3/6 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 @ivoti svetaca, igrana serija, 4/4 (r) 14.10 Igrani film 15.45 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 39/46 (r) 16.15 Bajke iz cijelog svijeta 16.30 Ulica Zoolo{kog vrta 16.55 Freud, 4/6 17.50 Mu}ke, humoristi~ki program 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Dobre vibracije, u`ivo 21.30 Tarih, dok. serijal 21.35 Vijesti TVSA 21.40 Pri~a o Elizabeth Smart, igrani film 23.15 Zelena, zelena trava, 21/28 23.45 Pje{~ana oluja, 2/2 00.45 Dnevnik TVSA (r)

TV TK
05.55 Iz dana u dan, TV kalendar 09.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 09.30 Zakon ljubavi, serija 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ukradeni `ivoti, serija 15.50 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.15 Zakon ljubavi, serija 18.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Ukradeni `ivoti 21.45 Vijesti 22.00 Sponzoru{e, serija 22.45 Film 00.30 Dnevnik (r)

Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 5, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas @ivot: Biljke, dokumentarna serija (r) Kod Ane (r) Oprah show (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) Gospodarica tvoga srca, serija Od Lark Risea do Candleforda 1, serija (r) Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Branitelji domovine, informativno-edukativni spot Iza ekrana Hrvatsko prolje}e: Sedamdesete, dokumentarna serija (r) Kulturna ba{tina: Ozalj (r) ZABA - 90 sekundi (r) Alisa, slu{aj svoje srce serija Vijesti Hrvatska u`ivo HAK - Promet info Sve }e biti dobro, Serija (r) Dnevnik plavu{e: Larini najdra`i gosti Kod Ane 8. kat: Ljubavni dueti, talk show (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi Od Lark Risea do Candleforda 1, serija Mjesec akcijskog filma: Spasilac, ameri~ki film Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Filmski maraton: U raljama ludila, ameri~ki film (r) Filmski maraton: Candy, australski film (r) Bostonsko pravo 4, serija (r) Skica za portret (r) Jelovnici izgubljenog vremena (r)

07.00 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.43 Moji prijatelji Tigar i Pooh, crtana serija (r) 08.07 @utokljunac: Kemi~ar (r) 08.33 Connor na tajnom zadatku 1, serija za djecu 08.53 Ljubitelji dje~jeg svijeta (r) 09.08 Pokusi koji su promijenili svijet (r) 09.29 Plesne note, serija za djecu (r) 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.32 [aolinski pa`evi, crtana serija 14.00 Tenis Wimbledon, prijenos polufinala 16.31 Briljanteen (r) 17.10 Bostonsko pravo 4, serija 17.55 [apta~ psima 3 (r) 18.45 Kazali{te u ku}i, Serija (r) 19.19 Hit dana 19.31 Gara`a: Picksiebner (r)

MRE@A
08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Otrvo kornja~a, crtani film 09.05 Eliza, serija (r) 13.10 Zakon ljubavi, serija, 9. ep. (r) 14.05 @ene na ivici, serija, 8. ep. (r) 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 3. ep. (r) 17.15 Zakon ljubavi, serija, 10. ep. 20.05 Ukradeni `ivoti, serija, 4. ep. 22.10 Batman & Robin, film

Bostonsko pravo
SERIJA

17.10

Pobjeda ljubavi
SERIJA

13.20

20.05 Bra}a i sestre 3, serija 20.51 Bitange i princeze 4, humoristi~na serija (r) 21.32 Inspektorica Irene Huss, mini-serija 23.06 Dr. House 5, serija (r) 23.50 Dnevnik plavu{e: Larini najdra`i gosti (r) 00.02 Holivudska {kvadra 2, humoristi~na serija 00.26 Retrovizor: [apta~ica duhovima 4, serija 01.08 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 5, humoristi~na serija (r) 01.29 Retrovizor: Pravi igra~i, serija (r) 02.08 Tenis Wimbledon, snimka polufinala (r) 03.38 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 06.29 No}ni glazbeni program: Putokazi Zemlja (r)

TV MOSTAR
08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 09.05 Eliza, 3/68 (r) program tv1 do 13.10 013.10 Zakon ljubavi, 9. ep. (r) 14.05 @ene na ivici, 8. ep. (r) 15.00 Vijesti 15.05 Muzi~ki program RTM 16.00 Ukradeni `ivoti, 3. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, 10. ep. 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Ukradeni `ivoti, 4. ep. 21.10 Dobar, lo{, zao, talk show sa Mariom Vranki}em 22.00 Vijesti 22.10 Batman & Robin, film

TV KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Proces i kazna: Otmica, film 2. dio 14.00 Namjesnik ljubavi, serija14.30 Autoshop magazin 15.00 Frej`er, serija 15.30 Ovo na{e more, film 17.00 Flash vijesti 17.05 In deep, serija 18.00 Dolina bosanskih piramida 18.30 Crne knjige, serija 18.55 Odli~an 5+ 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija 21.00 Vjerski program 22.00 Crne knjige, serija 22.30 Hutba 23.00 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 In deep, serija

RTV USK
08.00 TV jutro 09.30 Svi vole Rejmonda 10.00 Vijesti 10.15 TV {kola 11.00 Jolanda, 23/26 11.30 Skipijeve avanture 12.00 Vijesti 12.05 Korak od divljie, l 13.05 Pismo, glava: Egipat 12/21 14.00 Gradovi svijeta 14.30 Vijesti 14.35 @ene, ljudi i ostali, 12/17 15.00 U fokusu (r) 16.15 TV {kola (r) 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.15 Najd`el 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Biografije 20.40 Studenti, 15/16 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, serija 23.00 Bonaventura 23.30 Hitlerov portret zla, 2/3

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo 16.15 Zoo hoby 16.45 TV Liberty 17.15 Ko zna, zna, zabavni program (r) 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 @ivotne pri~e, dokumentarni program 21.05 Op~injeni, 37/208 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

TV ZENICA
11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija (r) 13.00 Vijesti 13.05 Dokumentarni program 14.00 Iz dana u dan... 14.05 Samo za smijeh 14.30 Otisci -15 godina poslije (r) 14.55 Klinika, serija 21.35 Igrani film 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Klinika, serija (r)

RTV VOGO[]A
12.00 Hazreti Merjem, serija 12.30 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 13.00 Bonus, talk show (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+, program za mlade 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Info IC NTV IC Kakanj 20.00 Znanstveni forum 20.30 Reporta`e sa zemlje mira 21.00 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sense - Ha{ki tribunal 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija 10.00 Novosti 10.20 Svijet na dlanu 12.00 Novosti u podne 12.15 Ekskluziv 12.30 Bulevar 13.15 Iza scene sa 14.00 Novosti 14.05 Neo~ekivana ljubav, film 16.00 Dnevnik 1 16.25 Sve za ljubav, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 21.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Crveno 00.20 Razmjena gluposti, film

ATV
09.50 Jagodica Bobica 10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2 13.00 Miljenica, serija 14.30 Vizita 15.10 Blef, zabavni magazin 16.00 Najbolje godine 17.00 Suze Bosfora, serija 18.00 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 18.45 Arena sport 18.50 High Tech 19.00 ATV vijesti 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 48 sati svadba, zabavni program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 [ta izjeda Gilberta Grapea 18+, film 00.15 Sport centar 00.20 Sex i grad, serija 00.50 Sex i grad, serija

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko 10.00 Hokej na travi, SP Amsterdam, Holandija 11.00 Crashed ice 11.30 All sports 12.00 Hokej na travi, SPAmsterdam, Holandija Live 13.30 Trial, SPS[ La Rabassa, Andora 14.30 Hokej na travi, SPAmsterdam, Holandija Live 16.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 18.30 Kuglanje 20.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 21.00 Hokej na travi, SPAmsterdam, Holandija 22.30 Strikeforce: Voelker, SPUSA - R. Bowling, SPUSA 00.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko

SPORT KLUB
06.30 Grand Slam Wimbledon 09.30 FullTilt Poker 10.30 Wimbledon STUDIO 11.00 Wimbledon - pregled dana 12.00 Wimbledon STUDIO, direktno

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Smrtonosna zona Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? Zvjezdane staze nauke Razotkrivanje mitova Vrhunsko graditeljstvo Usporen snimak Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 Borac sa ribama 08.00 Jurski CSI 09.00 Ulovljeni 10.00 Kada su krokodili jeli dinosauruse 11.00 In`enjerske veze 12.00 Raj na zemlji 13.00 Jurski CSI 14.00 Najte`e popravke na svijetu 15.00 Borac sa ribama 16.00 Grbavi kitovi 17.00 Iza re{etaka 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji 20.00 [apta~ psima 22.00 Iza re{etaka 23.00 [apta~ psima 01.00 Raj na zemlji

VIASAT HISTORY
06.00 Torinski pokrov: Novi dokazi 07.00 Drugi svjetski rat u boji 08.00 Heroji, kult i kuhinja 09.00 Putovanja i otkri}a 10.00 Legende o Deda Mrazu 11.00 Bliski susreti u Sibiru 12.30 Misterije istorije 13.00 U moru vatre 14.00 Torinski pokrov: Novi dokazi 15.00 Drugi svjetski rat u boji 16.00 Vrt Agate Kristi - ubistvo i misterije u Devonu 17.00 ^ovekova istorija 18.00 Pet ameri~kih giganata 19.00 Pali asovi Prvog svjetskog rata 20.00 Atina: Istina o demokratiji 21.00 Farma iz edvardijanskog doba 22.00 Dobrodo{li u osamdesete 23.00 Drugi svjetski rat u boji 00.00 Vrt Agate Kristi - ubistvo i misterije u Devonu 01.00 ^ovjekova istorija 02.00 Pet ameri~kih giganata 03.00 Pali asovi Prvog svjetskog rata

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 12.45 13.40 14.30 15.00 15.30 16.25 17.20 17.45 18.15 19.10 20.05 21.55 22.50 23.45 Ulica lemura Upoznajte divljinu Lovac na krokodile Psi - jedna rasa, jedna pri~a Trofejne Ma~ke Sve o ma~kama Policija za `ivotinje Veterinari sta`isti Spasavanje divljih `ivotinja Klinika za `ivotinje Policija za `ivotinje Safari sa pingvinima Eko i slonovi Amboselija Upoznajte divljinu @ivot na farmi Zaljubljenici u ma~ke Psi - jedna rasa, jedna pri~a Divlja planeta Foke Sve o ma~kama Borba za kitove Pre`ivjeti napad Foke Sve o ma~kama

Wimbledon
TENIS 13.00

13.00 Grand Slam Wimbledon, direktno 22.00 Wimbledon Studio, direktno 22.30 Wimbledon pregled dana 23.30 Full Tilt Poker 00.30 Grand Slam Wimbledon

Suad Muzurovi}, novi direktor FK Sarajevo

Mo`emo znatno
pobolj{ati marketing
U Bo{nja~kom institutu u Sarajevu
42. strana

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 1. juli 2011. godine

promovisana knjiga Fikreta Kar~i}a

Studije o {erijatskom pravu i institucijama
Knjiga je poku{aj da se aktueliziraju pitanja koliko je islamsko pravo zna~ajno danas i kakvo mjesto ono u`iva u korporativno pravnim sistemima
U Bo{nja~kominstitutu u Sarajevu sino} je promovisana knjiga Fikreta Kar~i}a ‘’Studije o {erijatskom pravu i institucijama’’. Studije o {erijatskom pravu i institucijama je drugo dopunjenoizdanjezbirkeradova i prevoda nastalih u protekle tri decenije, a podijeljena je na dva dijela, pri ~emu se prvi odnosi na {erijatsko pravo, a drugi na {erijatske ustanove.

Najdu`i most na svijetu
Za saobra}aj je otvoren najdu`i most na svijetukojispajadvijemorskeobale, prenosiFena. NevjerovatnimostQingdaoHaiwannalazi se u istoimenom kineskom gradu i duga~ak je 42,4 kilometra. Prekonjega bi bez problema pre{li La Manche, a za pet kilometara du`i je od dosada{njegrekordera, mosta na jezeru Pontchartrain Causeway u ameri~koj dr`avi Luizijani. Most je izgra|en u samo ~etiri godine i ko{tao je 55,5 milijardi funti. Ima {est saobra}ajnihtraka i podupire ga vi{e od 5.200 stupova. Pretpostavlja se da }e mostomdnevnopre}i oko 30 hiljada automobila.

[kolske torbe za prva~i}e
Sa promocije knjige
Foto: A. KAJMOVI]

Panorama istra`ivanja
“U sekularnim dr`avama gdje `ive muslimani {erijat ima zna~aj vjerskog i moralnog kodeksa muslimana, a ne vi{e izvora prava kao {to je to bio slu~aj u pro{losti ili kao {to takvu ulogu ima u nekim dana{njim muslimanskim zemljama“ izjavio je Kar~i}. ,

Knjiga oslikava pristup jednog pravnog istori~ara prema temi {erijatskog prava. „Knjiga je jedan poku{aj da se ponudi ~itaocima panorama istra`ivanja koncepta islamskog prava, vrijednosti koje su za{ti}ene u islamskom pravu i najva`nijih institucija za provo|enje islamskog prava, kao i da se aktueli zi ra ju pi ta nja ko li ko je islamsko pravo zna~ajno danas i kakvo mjesto ono u`iva u korporativno pravnim sistemima“ rekao je Kar~i}. , Autor se bavi pitanjima koja se odnose na historiju {erijatskog prava u svijetu i kod nas,

a razmatraju se teme kao {to su islamsko me|unarodno pravo, primjena {erijatskog prava kroz historiju bh. muslimana, slu`ba reisu-l-uleme kod Bo{njaka, odnos vjere i historije u modernim reformisti~kim pokretima u islamu i drugo.

Autor i djelo
O knjizi su na promociji govorili Enes Ljevakovi} i Ahmet Aliba{i}. Prema Ljevakovi}evim rije~ima rije~ je o jednom od na{ih najzna~ajnijih autora iz oblasti {erijatske pravne nauke. „Ovo dje lo je zna~aj no, izme|u ostalog, i {to pred-

stavlja spoj autorovog znanja, erudicije, iskustva, spisateljske vje{tine i istra`iva~kog duha“ kazao je Ljevakovi}. , Prema Aliba{i}evim rije~ima prof. Kar~i} je neko ko je sve ove decenije uspjevao da na|e pravu mjeru izme|u vjernosti svojim na~elima i kontraverznosti. „Naime, vrlo ~esto ljudi koji govore o {erijatskom pravu ili izdaju svoja uvjerenja ili govore na na~in koji brzo postane kontraverzan u javnosti“ , naglasio je Aliba{i}. Knjigu su izdali ‘’El-kalem’’ i Centar za napredne studije.
A. Pe.

Dobrotvornoudru`enjegra|ana FUTUREBAG- Torbaza budu}nost iz Be~a organiziralo je visokokvalitetne {kolske pakete za vi{e od 1.500 socijalnougro`enihprva~i}a u BiH. Iz Udru`enja navode da se paketisastoje od ergonomske{kolske torbe po najvi{im evropskim standardima, pernice, bojica, flomastera, kao i ostalog pribora prikladnog za |akeprvake. Tr`navrijednost paketa je oko 200 KM, a u~enicikojima}e, na prvi dan {kole u septembru, bitipodijeljeni ti paketi dolaze iz 46 osnovnih i podru~nih {kola, tj. ustanova za djecu s posebnim potrebama, navodi se. FUTUREBAG su pro{le godine kao privatnu inicijativu pokrenuli supru`nici Amra i Kemal Smaji}.

POSLJEDNJE VIJESTI
FDS: DIVIDENDA MANJA NEGO PRO[LE GODINE - Dividenda dioni~arima Fabrike duhana Sarajevo iznosit }e 3,5 KM po dionici, odlu~ila je ju~e Skup{tina dioni~ara ove kompanije. Na Skup{tini je usvojen financijski izvje{taj o poslovanju FDS-a za 2010. godinu s izvje{tajem nezavisnog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora, te donesena odluka o raspodjeli dobiti, a usvojen je i izvje{aj o planu poslovanja tvornice za 2011. godinu. Dobit FDS-a iznosila je 7,5 miliona KM i za 33 posto je manja nego u 2009. godini. Pro{le godine ispla}ena dividenda dioni~arima iznosila je 4 KM po dionici. ZANNIER NA ^ELU OSCE-a - Dosada{nji {ef UNMIK-a Lamberto Zannier saop{tio je da preuzima mjesto generalnog sekretara Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) i da napu{ta Kosovo. Visoki italijanski diplomata na ~elu UNMIK-a bio je od 21. juna 2008. Zannier }e na mjestu generalnog sekretara OSCE-a zamijeniti Marca Perrina de Brichambauta, a mandat mu traje tri godine. BLOKIRANA IMOVINA TIMO[ENKO - Glavno tu`ila{tvo Ukrajine naredilo je blokadu ra~una i imovine biv{e premijerke Julije Timo{enko i nekada{njeg ministra policije Jurija Lucenka, protiv kojih se vode sudski postupci po optu`bama za prekora~enje ovla{tenja.

Inspekcija zaustavila gradnju u Po~itelju

Nismo Divlji zapad
Glavna federalna inspekcija je zaustavila gradnju objekta u gornjem dijelu Po~itelja, pored ku}e Kapetanovi}a, najreprezentativnijeg tamo{njeg zdanja! Ibrahim Tirak, glavni inspektor u FBiH, obja{njava da je u pitanju „lijepozdanje, koje, me|utim, nema sve potrebne dozvole. Na tom mjestu je bila ranije ku}a. Mi se ne smijemo protiviti investiranjupojedinaca. Federacija nema para da sve obnovi“ smatra Tirak ko, ji je intervenisao na zahtjev Lidije Mi}i}, direktorice Zavoda za za{tituspomenika FBiH. „Mi smo o toj gradnji saznali od Po~ite- Ku}a ni~e, a regulacioni plan? ljaca“ rekla nam jedirektorica, na, pominju}i da bi za svaku gradnju u za{ti}enoj, historijskojjezgrigrada trebalo i mi{ljenje Zavoda, koje investitor nije ni zatra`io. No, s Tirkom se ne sla`e Desnica Radivojevi}, iz Ministarstva prostornogure|enjaFBiH, kojegodinama obnavljastarupo~iteljskujezgru, a sada je nosilacizraderegulacionog planaPo~itelja. “Pa, nismoDivljizapad! Dok trajeizradaregulacionog plana, nikakve gradnje ne mo`e biti“ tvrdiRadivojevi}, a prof. dr. Vje, koslava Sim~i} - Sankovi}, koja, u okviru mostarske firme Eko-plan, u~estvuje u izradiregulacionogplanaPo~itelja, komentari{e: “Nikoga, izgleda, ne zanima da li }e se Po~itelj mo}iupisati na listusvjetskeba{tine“ te dodaje da je za~u|ena {to o , ovome {uti Udru`enje Prijatelji E. K. Po~itelja.

Knjiga o Tribunalu
U Mediacentru u Sarajevupredstavljena je knjiga “Da neko ko je krivbudeka`njen- efektime|unarodnogkrivi~nogTribunala za biv{u Jugoslaviju u BiH“ autorice Diane F. Orentlicher, profesoriceprava na Ameri~kom univerzitetu u Washingtonu. Knjigarazmatraefekte i u~inkovitosti Tribunala, a sadr`i i pouke za unapre|enje budu}ih nastojanja osiguranja pravde za pre`ivjelezlo~inapo~injenih u BiH. Autorica razmatra u~inak Tribunalakrozrije~i i iskustva`rtava i pre`ivjelih. Izvr{na direktorica Fondaotvorenodru{tvo BiH DobrilaGovedaricaistakla je da knjigarazotkriva i manjkavostiTribunala. U prvom redu, `rtve i pre`ivjeli smatraju da su kazneizre~ene u Tribunalu prekratke.

14.55

BHT

TENIS (@): GRAND SLAM WIMBLEDON 2011.

SPORT
subota, 2. juli

Finale, prenos
20.20
BHT

KO[ARKA (@): EUROPSKO PRVENSTVO POLJSKA 2011.

subota, 2. juli

Polufinale, prenos
00.15
BHT

Napeto ko Di{in u~kur
subota, 2. juli
"...Jasemin i Sava{ se ni po koju cijenu ne odri~u svoje ljubavi, ali su, u isto vrijeme, i svjesni da ih u narednom periodu ~ekaju te{ke situacije... Nakon ponude koju [ahnur iznese pred Jasemin, u ku}i vlada napetost i neizvjesnost... Izme|u Lejle i [ahnur izbija sva|a i Lejla donosi odluku da napusti ku}u... Kao zaljubljena `ena, Jasemin }e uraditi sve {to treba da Sava{a ne ostavi samog u njegovoj borbi... [ahnur je {okirana i ljuta zbog zadnje Sava{ove odluke, a poja{njenje, vrlo o{tro, tra`i od Jasemin..." A {ta }e biti (ili je ve} bilo?) na kraju, ne otkrivam, jer neizvjesnost i napetost (ko Di{in u~kur) valjda i privla~i gledateljice. Njima sam ovaj uvod i posvetio, tek da se ne ljute masovno na me {to sam u pro{lom broju, vele, pomalo napao tu seriju Ljubav i kazna, ili nisam razumio za{to je toliko vole. Sre}a (ili nesre}a) je {to ovda{nje televizije ne prenose sjednice mnogobrojnih parlamenata i vlada. To bi, garantiram, bile daleko gledanije safunice od navedene turske. Jer scenario, za razliku od uvezenih, ovoga serijala se pi{e u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Banjoj Luci, Mostaru, a mo`da i u ne{to daljim gradovima po svijetu. U njemu ima svega: {ege, {ale, ljubavi, mr`nje, bezobrazluka, osionosti, drskosti, nerazumijevanja, spletki na sve strane, nerazja{njenih veza i vezica, tajnih sijela, javnih bruka, ostra{}enosti, primitivizma, zavidnosti, neznanja, nemorala, prijetnji, smijeha, tvrdoglavosti, nepovjerenja, stresova, antipatije, antidr`avnih poteza... Sjednica Predstavni~kog doma Parlamenta BiH, u srijedu, na kojoj se (kao) dogovarao mandatar za (ho}e li kona~no) sastav Vije}a ministara, koje se svugdje u svijetu vodi kao dr`avna vlada. Da je dr`ava uglavnom daleko, a njihovi li~ni (i nacionalisti~ki) interesi sasvim blizu, pokazale su TV stanice prikazuju}i jedan nastavak safunice koja traje skoro devet mjeseci. I ovdje ne}u re}i kraj, mada ga, na`alost, znadem. Svoju ulogu televizija zna u korist svih opravdati. Kao npr. turisti~ke reklame. Koje ovih dana stalno gledam na sportskim kanalima. Na Eurosportu Hrvatska je stalno prisutna i nije ~udo {to napreduje u svom turizmu. Da je to dobar na~in privu}i goste, pokaza nedavno i grupa stranaca koja je do{la u Sarajevo. Dive}i se novome i starome, a na{em, priznali su kako ih je u BiH doveo oglas na CNN-u. Ne{to se pitam, a ne bih trebao znaju}i stvar, za{to se vi{e novca u nas ne ula`e u propagiranje na{ih, uistinu, rijetkih prirodnih, povijesnih i ostalih ljepota koje se svrstavaju u turisti~ke. Televizija bi, zato {to ima sliku, tu mogla ne{to zaraditi, ali i dvostruko vratiti ulaga~ima turisti~kim zajednicama, ugostiteljima, trgovcima, doma}inima... koji ina~e vi{e {trajkaju nego rade! Takvu jednu seriju u tristo nastavaka - rado bih gledao!

TENIS: GRAND SLAM WIMBLEDON 2011.

Pregled
14.55
BHT

TENIS (M): GRAND SLAM WIMBLEDON 2011.

nedjelja, 3. juli

Finale, prenos
20.20
BHT

KO[ARKA (@): EUROPSKO PRVENSTVO 2011.

nedjelja, 3. juli

Finale, prenos
13.00
BHT

TENIS: DAVIS CUP

petak, 8. juli

Bosna i Hercegovina Estonija
19.55
BHT

ATLETIKA: DIAMOND LEAGUE

petak, 8. juli

Meeting Areva Paris
PROGRAME koje objavljujemo u Anteni dobivamo od TV ku}a. Svaka izmjena ili neta~nost stvar je istih, a ne na{ega priloga.

3

LICE S NASLOVNICE

Ana Bunti}, novinarka TV1

Nije sre}a para puna vre}a
Ana Bunti} ro|ena je 1988. godine u Mos ta ru, gdje za vr{a va Eko nom sku {ko lu, potom novinarstvo. Na RTV-u Mostar radila voditeljske i uredni~ke poslove, pa pre{la na TV1... • Nakon plesa u mostarskom Mo Starsu i "treninga" na TV Mostar, brzo si do{la na TV1. Kojim putem? - Menad`ment ove ku}e pozvao me da budem dio tima TV1 od po~etka, {to sam rado prihvatila i nisam po`ali la. U vrlo kratkom vremen skom raz do blju TV1 je postigla veliki uspjeh i to je ujedno uspjeh svih nas. • I kako si se sna{la u Sarajevu?

- Nije lako odjednom planirati svoj `ivot u drugom gradu, ali prihvatila sam to, i mogu re}i da mi je lijepo u Sarajevu. Iako svaki slobodan dan nastojim oti}i do Mostara. • Na startu - pa svoja emisija? Ko je smislio Blaga prirode i {ta sadr`e? - Samu koncepciju emisije smislili su producenti TV1, a na meni je bilo da uredim emisiju, odem na teren i donesem zanimljive pri~e, {to mi nije bio problem. Cilj emisije je pred-

staviti krajeve Bosne i Hercegovine, njihove prepoznatljivosti i odlike, prirodna bogatstva, uz prezentaciju uspje{nih gazdinstava. U`ivala sam, zajedno s vrijednom ekipom, obilaze}i razna mjesta, po suncu i lijepom vremenu, ali i po ki{i i po snijegu. • Sama si svoj majstor: radi{ i ure|uje{ Blaga? - To je, prije svega, velika odgovornost i veliko iskustvo za mene. Drago mi je da sam opravdala povjerenje ljudi ko-

Expresso...
• [ta je s one strane ekrana? - Ne{to {to zna samo ekipa koja se i nalazi tamo. Bitno je da na ekranu sve izgleda dobro, jer ionako nitko ne vidi {to se iza zbiva. • More ili (sarajevske) planine? - More, definitivno! • Knjiga ili sapunica? - Knjiga. • Izlazak u kafi} ili {etnja? - [etnja. • Svoju ljepotu njeguje{ sama? - Najve}a ~ovjekova vrijednost je unutarnja ljepota. Trudim se tu ljepotu njegovati. • Na pusti otok bi povela (ponijela)... - Ne bih se po`eljela tamo ni uputiti. • Gotova hrana ili ne{to iz bakine kuhinje? - Ne{to iz majkine kuhinje, u biti sve. • S de~kom (ne) govori{ o poslu? - Moj posao je sastavni dio mene, pa o njemu pri~am i sa najbli`ima. • Nije sve u novcima, ima ne{to i u... - Novac je ne{to {to nam olak{ava `ivot, ali postoje stvari vrednije od toga koje ~ine na{ `ivot, a koje se ne mogu ostvariti novcem. Tako da "Nije sre}a para puna vre}a".

by Ramo Kolar

Premijeriranje
Golem interview na FTV-u (60 minuta) federalnog premijera Nermina Nik{i}a. Hajd ba{ da se ~uje i vidi {ta je Vlada uradila za prvih sto dana nastupa. Ako je i bilo za o~ekivati da premijer vi{e govori o ideolo{ko-partijskim akcijama nego rezultatima i konkretnim planovima za pobolj{anje o~ajnog stanja FBiH i njenih gra|ana, onda se od novinara o~ekivalo malo vi{e propitivanja o tome. No ne saznasmo za{to Nik{i} ne dolazi na sjednice Ekonomsko-socijalnog vije}a (zato, navodno, {to tamo sjedi ~ovjek koji je tu`io njegova predsjednika stranke), kad }e se ko zaposliti na kakvom zna~ajnijem projektu, za{to metlom trijebe "nepodobne" kadrove na rukovode}im mjestima bez ispitivanja rezultata, ko, koliko i kako pla}a poreze dr`avi, kako dr`ava (va`i i za entitete) pazi svoje podanike, gdje su pare od MMF-a, za{to ne ide autoput, zbog ~ega propadaju firme, gdje su nestali radnici itd., itsl...

Bojadiranje
Crna ko{ulja, crni sako, crni blejzer, crna kosa... svakodnevni su styling ve}ine voditelja informativnih emisija na doma}im TV stanicama, a naj~e{}e na BHT1 i FTV-u. Za njih u tom pogledu nema ni zime, ni ljeta, ni odje}e sa detaljem svje`ih tonova na kojima bi dok ~itaju priloge o sumornoj svakodnevici, makar malo razvedrili gledaoce. Za sada to svojom pojavom jedino ~ini informativna postava TV1. (H. A.)

Debatiranje
Gledah zavr{nu emisiju iz ove sezone, koja je ve} prestala. Tim Sebastian, voditelj, pokazao je i ovaj put kako se rade emisije takvoga tipa. O temi ovaj put Arapsko prolje}e doveo je dvije suprotstavljene strane. U njima sjede znalci i rje~iti ljudi, te se "tuku" argumentima. Naravno, i publika pita i komentira. Ne znam gleda li ovo ko s na{ih TV stanica, ali znam da slabo {ta ho}e uzeti od ovih majstorluka...
Ana Bunti}: Svi|a mi se Sarajevo, ali svaki vikend sam u Mostaru

ji su od po~etka vjerovali da mogu iznijeti tu emisiju do kraja i tako je i bilo. Prvi serijal je uspje{no zavr{en, presretna sam {to je emisija nai{la na odli~ne reakcije gledatelja i sve }e mi os ta ti u li je pom sje}anju. • [ta te privla~i u terenskom radu? - Za razliku od redakcijskog, terenski je posao nepredvidiv, dinami~an, zanimljiviji i to je to {to ga ~ini posebnim. Nije uvijek lako ni na terenu, osobito kada krene onako kako niste zamislili, ali snala`ljivost i spontanost igraju va`nu ulogu, pa se u svakoj situaciji sna|em. • Ponovno si anga`irana u Informativnoj redakciji? - Na samom po~etku rada TV1 bila sam u Informativnom

programu. Sada, po okon~anju prve sezone, ponovno sam u Informativnom programu i mislim da }u tu definitivno i ostati. • Atmosfera i raja na TV1? - Atmo sfe ra na TV1 je odli~na. Drago mi je da ima dosta mladog kadra, ali naravno tu su i starije, iskusne kolege, od kojih mo`emo puno toga nau~iti. Bitna je dobra komunikacija, kako bismo u fi na lu os tva ri li pos tav lje ne ciljeve. • Ples si osta vi la i za bo ra vila? - Ne{to {to u vama budi osje}aj radosti, ne{to {to vas odmara i opu{ta, ne mo`ete ni ostaviti ni zaboraviti. E tako je s mojom ljubavi prema plesu! (rk)

GDJE SU, [TA RADE...

DAH LJUBAVI, sarajevski ansambl, objavio je novi singl "Zauvijek", za koji }e u narednim sedmicama snimiti i videospot. Autori su M. Bajraktarevi} (muzika), L. Adilovi} - Terovi} (tekst), a aran`man potpisuju ~lanovi grupe. Mix i mastering su ra|eni u studiju [i{mi{ Zagreb, a ton-majstor je bio Z. [ahinovi}. Ansambl najavljuje nastavak rada ove grupe nakon tri godine od izdavanja prvog studijskog materijala u izdanju Hayat produkcije. Novim singlom, Dah ljubavi nas podsje}a na sve vrijednosti koje su nam potrebne da bismo bili sretni - "Zauvijek"! (h. a.) 5

Suradnja filma i televizije

Zvijezde SFF-a sa TV1

Japanski dokumentarni film

Sumo-borbe

Tri mlada hrva~a su do{la u Sakaigawa {talu. Oni su u svojim {kolama bili najbolji hrva~i. Gotaro Sawai bio je yokozina {ampion svoje srednje {kole. Takeshi Fukunaga, Gotarov rival u srednjoj {koli, pod Gotarovim utjecajem odlu~io se za sumo umjesto za studiranje. Ryuta Katamoto, koji je nekada bio graditelj brodova, vratio se sumu nakon dvogodi{nje pauze. Proljetni turnir 2005. je njihovo prvo prolje}e profesionalnih sumo-hrva~a, test njihove vje{tine i posve}enosti... jer sumo je stil `ivota koji ima vlastitu jedinstvenu kulturu. Dokumentarac je na programu FTV-a u nedjelju (7 sati).

LIFESTYLE: DAMANHUR
TV1 i SFF dogovorili su me|usobnu suradnju o medijskom pra}enju sedamnaestog izdanja Sarajevo Film Festivala, koji }e se odr`ati od 22. do 30. jula 2011. godine. „Zvijezde SFF-a sa TV1“ naziv je 45-minutne emisije koja }e svakog festivalskog dana, od 11. do 11.45 u`ivo biti emitirana u programu TV1. Sam naziv aludira da }e gosti biti poznata imena sedme umjetnosti; scenaristi, reditelji, glumci, zvijezde koje }e svojim dolaskom i u~e{}em uveli~ati ovogodi{nju filmsku smotru. Urednica projekta je Bla`ica Kri{to, a voditelji }e biti poznata lica TV1.

Svjetionik Veli rat

FESTIVAL SUN^ANE SKALE

Direktno na BHRT-u
BHRT je generalni medijski pokrovitelj festivala Sun~ane skale, koji se odr`ava 4. i 5. jula u Herceg-Novom. Dvije ve~eri festivala mo}i }e se pratiti u prenosu na BHT 1 u ponedjeljak i utorak od 21 sat. Prve ve~eri, pod nazivom „Nove zvijezde“ predstavit }e se 24 mlada izvo|a~a. Ve, liki broj dana{njih uspje{nih pjeva~a imao je svoju promociju na ovom festivalu. Pobjednik ove ve~eri nastupit }e i u finalu. Druge ve~eri se bira „Pjesma ljeta“. Izvo|a~i se takmi~e za jednu od Sirena (zlatnu, srebrenu i bronzanu), a nastupaju predstavnici BiH, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Italije, [vedske, Gr~ke, Rusije... U konkurenciji su 23 pjesme koje }e izvesti: I Bee - Ivana Banfi}, ameri~kobritanski duo Glenys Vargas i Kevin Ettiene, Joce Ponov, Betty Boop & Sajko, Mladen Voji~i} Tifa, Rovena Dilo, Dino Favazza, Bojan Deli}, Brezze, Qpid, Neno Belan, Slaven Knezovi}, Ivana Kova~, Elena Iliadi, Vlatko Ilievski, Eranda Libohova, Aleksandar Belov, duo LAV, Andrej Ili}, Maja [uput, Shila Mariposa, Igor Vukojevi}.

Svjetionik Veli rat se nalazi na sjeverozapadnom rtu Dugog otoka, 35 km zapadno od Zadra. Okru`en borovom {umom, prekrasnim uvalama i pla`ama, smatra se jednim od najljep{ih svjetionika na Jadranu. Trenutno na Velom ratu `ive svjetioni~ar Zvone, njegova supruga Alenka i k}er Ivana. Pogledajte kako se organizuje `ivot na svjetioniku (BHT1, srijeda, 21 sat). Da je stvaranje ekolo{kih modela `ivljenja va`no za spas planete, primjer je i Damanhur - centar za socijalno i duhovno istra`ivanje, osnovan sredinom 70-ih godina na obroncima sjevernoitalijanskih Alpi. Ovu zajednicu je UN izdvojio kao model za odr`ivu budu}nost. Od 1998. godine Federacija je punopravni ~lan GEN Europe (Global Eco-villages Network), koja obuhva}a stotine zajednica, ljudi i istra`iva~kih centara. Glavni cilj GEN-a je podr`avanje razvoja odr`ivih naselja diljem svijeta. 7

Sedma brzina od subote

ZELENA PANORAMA

Pola sata automobilizma

P~elarstvo Sarajeva

Sedma brzina je auto-moto magazin koji se ve} du`e vrijeme, u suradnji sa popularnim EVO magazinom, realizira i emitira na nekoliko hrvatskih televizija. U Bosni i Hercegovini gledatelji }e je mo}i pratiti zahvaljuju}i TV1 i sarajevskoj firmi Met:Pro d.o.o, koja je otkupila prava za emitiranje TV magazina za podru~ju na{e zemlje. Polusatni automoto magazin Sedma brzina na TV1 emitirat }e u udarnom terminu, premijerno svake subote od 18 i 20 sati, po~ev od 2. jula, uz dvije reprize tokom sedmice. Bit }e realizirana u sura dnji sa EVO Ma ga zi nom, Pun Gas.com internetskim portalom i Mu{kim Portalom. Ve} u prvoj emisiji 2. jula bit }e emitiran specijal o popularnom voza~u Formule 1, tragi~no premilom Ayrtonu Senni.

U Zelenoj panorami 3. jula (12.10) FTV prikazuje: • kako je bakterijska zaraza u Njema~koj uticala na poslovanje hercegova~kih proizvo|a~a povr}a; • za{to se u BiH samo istinski zaljubljenici bave proizvodnjom cvije}a; • jesu li malobrojni poljoprivredni proizvo|a~i u neumskom zale|u potpuno zaboravljeni; • u kojem pravcu se razvija p~elarstvo na podru~ju Sarajevskog kantona.

Program iz kulture

Pejakovi} i Sokolovi}
U emisiji su, bez da glume, dvije li~nosti, dvije figure koje same sebi ~esto pi{u drame, monodrame. Josip Pejakovi} i Zijah Sokolovi} ostvarivali su zna~ajne uloge i na filmu i na televiziji. Prvaci su svog posla, a na put otkrivanja tajni profesije zakora~ili su zajedno, na te daske koje `ivot zna~e. Emisija BHT1 u ~etvrtak, u 20.55 sati. Koncept i re`ija: Slavi{a Ma{i} Urednik redakcije za kulturu: D`evdet Tuzli}

TV1/MRE@A (ponedjeljak - petak, 20.05)

Ukradeni `ivoti (5-9)
EPIZODA 005. Rosario, Juan i Belen pretra`uju cijeli grad u potrazi za Julianom. Nicolasov avion pada, neki ljudi ga spase i odvedu u bolnicu. Ana pokriva Nicolasa, la`u}i Astoru i Nachi. Dan te is pla}uje Antuneza, Mateovog advokata. Bautista se sukobljava sa advokatom. Antunez mu govori da je Mateo radio na nekoj vrlo te{koj istrazi i predla`e mu da sve zaboravi... EPIZODA 006. Rosario i Juan ne `ele priznati da je banda otela Julianu. Juliana bje`i i obra}a se seljaku za pomo}. Ana govori Bautisti da ne bi trebali biti skupa. U intervjuu Astor prikazuje jo{ jednu stranu svog posla. Bautista i Ana obe}aju da }e pomo}i jedno drugom. Juliana tra`i pomo} od nekoliko policajaca, ali ne zna da oni rade za Pedra... EPIZODA 007. Nicolas smi{lja izgovor kako ne bi morao re}i Ani {to se uistinu dogodilo, ali mu Ana ne vjeruje. Bautista se prisje}a Matea. Ana je saznala za Mateovu smrt i ostavlja poruku za Bautistu. On je zove i zahvaljuje na brizi. Manuel odlazi do Mirtine ku}e. Kada se vratio, Agustina mu predbacuje {to nije ostao sa svojim sinom. Dr. Furiasse ne `eli da Alejandra sazna za Mateovu smrt. Juan se vra}a u bordel... EPIZODA 008. Inés lo{e postupa sa Anom, Octavio ~uje za to i ka`e Bautisti. Kasnije, njih troje svjedo~e o Mateovoj smrti. Kapetan u Rio Mansi potvr|uje Rosariji i Juanu da je Julijana `iva. Lokalni novinar pokazuje fotografiju djevojke koja je prona|ena mrtva uz cestu. Juan shvata da je djevojka prostitutka koju je on upoznao u bordelu. Ana razgovara sa Andreom o Bautisti. O~ito, ona se zaljubljuje u njega ~ime je njena veza sa Nicolasom osu|ena na propast... EPIZODA 009. Bautista uspijeva izvesti Alejandru iz mentalne bolnice, ~ime spre~ava Dantea da je ubije. Alejandra ostaje u hotelu sa Estelom. U me|uvremenu, Manuel posu|uje Mirtinu ku}u na nekoliko dana, tako da Alejandra mo`e boraviti tamo. Alejandra sumnja da je Mateo mrtav. Rosario zahvaljuje ljudima u Rio Mansi za njihovu podr{ku u demonstracijama... Rosario prima poziv od Juliane. Ona je vidno drogirana, ali uspijeva prenijeti svoju patnju u ti{ini...

SVIJET SAPUNICA Ljubav i kazna
ponedjeljak-petak
FTV
Jasemin i Sava{ se jo{ zajedno bore protiv svih opasnosti i nevolja koje izbijaju pred njih. U isto vrijeme, oni i ma{taju o sretnom `ivotu sa Omerom i bebom koja }e se uskoro roditi, ali ih ponovo ~eka jedno jako neugodno iznena|enje. I dok Sava{ uspijeva do}i do informacije kojom }e Javuza mo}i udaljiti iz svog `ivota i razotkriti sve njegove prave namjere... I dok je ostalo jo{ samo nekoliko dana do razvoda sa ^i~ek ~ime }e se ukloniti prepreka za vjen~anje sa Jasemin... I dok Sava{ ma{ta o tome da }e svi njegovi problemi biti rije{eni i da }e biti o`enjen i sretan sa voljenom osobom... I dok, pored raznih prepreka, Sava{ ubrzava realizaciju projekta davanja zemlje Moranovima i instaliranja velikog postrojenja u kojem }e mladi raditi, a ne krvno se osve}ivati... I dok traju pregovori izme|u dvije porodice... Jasemin i Sava{ su ve} jednom sebi obe}ali. Zajedno su krenuli na ovaj put i njime }e zajedno i}i. Oslanjat }e se na me|usobnu ljubav, povjerenje i ubje|enje iz kojih }e crpsti snagu i hrabrost. Grle}i i ~uvaju}i jedno drugo.... Sava{ je u pritvoru! Jasemin je u gostima kod Pelin i nikako ne mo`e kontaktirati Sava{a. Osje}a da ne{to nije uredu. [okira se vijestima koje ~uje. Sava{ je pritvoren zbog sumnje da je po~inio ubistvo. Ista vijest kao bomba odjekuje i u vili Baldara. [ahnur je izbezumljena, ali Pala ostaje hladne glave. U isto vrijeme, predstavnici porodice Moran su iznena|eni. Kako je Sava{ Baldar, onaj koji je nudio i radio za mir, i u ime tog mira ponudio i dio svoje zemlje, mogao pucati na Re{it-agu? Sava{ i Pala su sada sigurni da je neko unutar porodice izdajica. I dok Jasemin tra`i mogu}nosti da doka`e Sava{evu nevinost, Pala tra`i izdajicu u ku}i. Pada mu na pamet ideja koju odlu~uje provesti, bez obzira na opasnosti kojima }e biti izlo`en. Osim {to je Sava{ optu`en, [ahnur je skrhana i presudom suda koja je donesena za Mustafu. Svakim danom njeno zdravstveno stanje se pogor{ava, te odlu~uje potra`iti obja{njenja zbog ~ega joj se sve to de{ava. Da li je Javuz stigao do kraja svog puta? Jasemin otkriva da je izdajica u ku}i Ismail. Pronalaskom oru`ja dokazuje se Sava{eva nevinost, nakon ~ega svi odahnu. Jasemin ima razloga za slavlje, jer je njen voljeni ~ovjek sad slobodan u svakom smislu - iza{ao je iz zatvora i razveo se. Sad oboje nestrpljivo i{~ekuju dan svog vjen~anja. Sava{ se ne odri~e svog sna o izmirenju dvije porodice, i u ime toga popravlja stanje u holdingu. Na sastanku Upravnog odbora daje nalog prisutnima da se projekat vezan za postrojenja u Vanu, bez obzira na probleme na koje nailaze, {to prije zavr{i.

71.

72.

73. 74.

75.

SHOW TIME

Gost Danijel [ari}
U subotu, 2. jula (18 sati), ekskluzivno u emisiji „Show Time Pink“ TVBH prikazat }e se premijerno izvo|enje pjesama s novog albuma Sa{e Mati}a. Urednica emisije (i voditeljica) Naida Srnja ugostit }e i najboljeg rukometnog golmana Europe Danijela [ari}a te mladu popzvijezdu Berina Buturovi}a. 9

SU
01.10
BHT

2. juli 2011.
BHT FTV
07.00 Sumo {kola, japanski dokumentarni program 08.00 Vijesti 08.05 Barimba Program za djecu: 08.30 Bo u pokretu 08.55 Tajna o Mulan 09.45 Spretno - sretno, TV igra 10.10 An|elina balerina, film 10.25 Tomica i prijatelji, crtani film 10.30 [oni i njegovo stado 10.55 Sarajevska hronika

TV PROGRAMI
RTRS
06.01 TNT, serija 07.35 Muzi~ki program 08.00 Vijesti Mala TV 08.25 Gumenko, crtana serija 08.35 Barimba, crtana serija 08.55 Mekanike u misiji, crtana serija 09.20 D`ekersi, crtana serija 09.45 Bo u pokretu, crtana serija 10.10 Jagodica Bobica, crtana serija 10.35 Dilajla i D`ulijus, crtana serija 11.25 Heroji i fenomeni 08.00 BHT vijesti 08.10 Be Ha Te bebe 08.15 Srame`ljivi Maks, igrani film za djecu 10.00 BHT vijesti 10.05 Govor ti{ine, emisija za osobe o{te}enog sluha i govora 11.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 34/36 (r) 11.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Tribunal 12.50 Skriveni dokazi, igrana serija, 12/62

Kobna lova
KRIMI DRAMA

Spisateljica Carolyn Carver je izgubila kreativnu inspiraciju, a usput se odala igrama na sre}u. Njen suprug misli da ona vrijedno radi na novom romanu, dok Ca rolyn po sje}uje kockarnice i uporno gubi njihovu u{te|evinu, predvi|enu za {kolovanje k}erke. Poznanstvo s propalim ma|ioni~arem u~init }e joj se kao spas u zadnji ~as. Ali, kako podzemne sile djeluju nepredvidljivo, stvari }e se jo{ vi{e zakomplicirati. Lokalni gangsteri svojim metodama utje~u na rezultate sportskih natjecanja.
Re`ija: Mark Rydell Uloge: Kim Basinger, Danny DeVito, Forest Whitaker, Ray Liotta, Tim Roth, Nick Cannon, Kelsey Grammer

Naru~ena 12.15 mlada FTV

VESTERN

Diana McQueen, koja jo{ od djetinjstva radi za Toma Rourkea, beskrupuloznog bostonskog prevaranta, odlu~uje napustiti rodni grad u potrazi za boljim `ivotom. Da bi zamela trag, ona preuzima identitet prijateljice na samrti koja je trebala biti naru~ena mlada, {to je zapravo oblik sklapanja braka naslijepo uvrije`en u SAD-u u 19. i ranom 20. stolje}u. Udav{i se, ona bi napokon raskrstila sa pro{lo{}u i zapo~ela `ivjeti normalnim `ivotom. Me|utim, njen {ef Tom shvata da je Diana pobjegla i odlu~uje za njom poslati svoje pla}enike.
Re`ija: Anne Wheeler Uloge: Daphne Zuniga, Greg Evigan, Cameron Bancroft, William MacDonald, Michael Teigen, Brendan Beiser

Skriveni dokaz
SERIJA

12.50

Ezel
SERIJA

17.25

Jagodica Bobica
CRTANA SERIJA

10.10

22.00 neznanci MRE@A

Svi dragi

TRILER

Putuju}i zaobilaznicom, dvoje ljudi }e oteti grupa siro~adi koja }e od njih zahtijevati da postanu njihovi roditelji. Na`alost, djeca imaju lo{u naviku: ubijaju sve odrasle koji ne pristanu ispuniti im `elju.

Re`ija: Burt Kennedy Uloge: Stacy Keach, Samantha Eggar, John Savage

13.40 Muzi~ki program 14.00 Tenis: Grand Slam Wimbledon 2011, pregled (r) 14.55 Tenis (@): Grand Slam Wimbledon 2011, finale, prenos 18.00 Vremenska ma{ina, strana dokumentarna serija, 2/3 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Mjesto zlo~ina New York, igrana serija, 20/23 20.20 Ko{arka (@): Evropsko prvenstvo Poljska 2011, polufinale, prenos 22.30 Ezel, igrana serija, 125/142 23.30 BHT vijesti 23.45 Smanji gas!, emisija o saobra}aju 00.15 Tenis: Grand Slam Wimbledon 2011, pregled 01.10 Kobna lova, ameri~konjema~ki igrani film

11.25 Mozaik religija, vjerski program 12.00 Dnevnik 1 12.15 Naru~ena mlada, ameri~ki igrani film 14.00 Vijesti 14.10 Ljubav i kazna, igrana serija, 66. i 67. epizoda 17.24 Dnevnik, najava 17.25 Ezel, igrana serija, 124. epizoda 18.25 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 4. epizoda, IV sezona 19.10 Loto, prijenos izvla~enja 19.20 [oni i njegovo stado, crtani film 19.30 Dnevnik 2 20.10 Salon, ameri~ki igrani film 21.55 Na{a mala klinika, igrana serija 22.45 Dnevnik 3 23.05 Vi odlu~ujete 23.30 Otok smrti, igrana serija, 2. epizoda 00.20 Naru~ena mlada, ameri~ki igrani film

12.00 Dnevnik 1 12.20 Tamburica fest 2011. Deronje revija tambura{kih hitova, snimak 14.00 Ja imam talenat, show program, finale 16.10 Mis BiH 2011., predstavljanje kandidatkinja 17.00 Vijesti 17.10 Zmajevi i tamnice, film 19.05 Ah, ta planeta 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 Vite{ka zemlja, serija 22.00 Posljednja audijencija, serija 23.10 Dnevnik 3 23.45 Poziv, film 01.10 Posljednja audijencija, serija 02.10 Dnevnik 2 03.35 No} gurmana, film 05.10 Zemlja vi|ena o~ima neba, dokumentarni program

10

TV PROGRAMI
HAYAT
06.10 Timmy, crtani film 07.00 Fifi, crtani film 07.30 Bumba, crtani film 07.50 Graditelj Bob, crtani film 08.00 @ablja patrola, crtani film 08.30 Hlapi}eve nove zgode, crtani film, 11. ep. 08.55 Lijeni grad, crtani film 09.40 Garfield, crtani film 10.45 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 11.58 Biometeorolo{ka prognoza

2. juli 2011.
TV1
06.00 Nijemi svjedok, serija 07.00 Vijesti 07.12 Flash info 07.24 Flash biznis 07.27 Flash sport 07.30 Historija odje}e, 1/13 08.00 Vijesti 08.05 Ma~ak Mika, crtani film, 5/13 08.35 Ostrvo kornja~a, crtani film, 18/26 09.00 Vijesti 09.05 Ukradeni `ivoti, serija 10.00 Vijesti 11.00 Biznis vijesti 12.00 Vijesti plus

PINK
06.00 Nikad budala, film 08.00 Svjedok, film
TRILER
Re`ija: Peter Weir Policajac iz velikog grada se na|e me|u ljudima koji `ive posebnim `ivotom na farmi sekte Ami{a, gdje `ive doseljenici iz Holandije. Ova mala pacifisti~ka zajednica odbacuje savremeni svijet, njegov moral, na~in `ivota, nasilje i totalno je zatvorena i sumnji~ava prema strancima jer `eli da se dr`i svog jednostavnog na~ina `ivota, a mali dje~ak Ami{ je slu~ajan svjedok ubistva, pa }e policajac D`on Buk morati da se krije da bi ga za{titio dok ne otkrije ko stoji iza ubistva...

SU

01.00
PINK

Mrtva zona
DRAMA/TRILER

Johnny Smith predaje knji`evnost i u sretnoj je vezi sa Sarah Brecknell. Jedne ve~eri do`ivi prometnu nesre}u. Zavr{i u dubokoj komi na pet godina. Kad se probudi iz kome, brigu o njemu preuzima dr. Sam Weizak. Johnny je totalno {okiran {to je bio u komi tolike godine, a neugodno se iznenadi, kada sazna da se Sarah u me|uvremenu udala. Johnny se te{ko prilago|ava novom `ivotu, a otkriva i da je vidovit. Uz dr. Weizaka za Johnnyeve se sposobnosti proricanja budu}nosti zainteresira i lokalni {erif Bannerman, ali i ambiciozni politi~ar Greg Stillson. Njemu Johnny predvidi da }e jednog dana postati ameri~ki predsjednik, ali i izazvati nuklearni rat.
Re`ija: David Cronenber Uloge: Christopher Walken, Brooke Adams, Tom Skerritt, Herbert Lom, Anthony Zerbe, Colleen Dewhurst

Garfield
CRTANI FILM

09.40

Tito
DOK. SERIJAL

21.00

Show time
ZABAVNA EMISIJA

18.00

20.00
NOVA

12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Autoklub 13.25 Dokumentarni program 14.00 Djevoja~ki most, igrani film 15.40 Najbolje godine, serija 16.35 Sport centar 16.40 Vremenska prognoza 16.42 Nebo nad Montanom, igrani film 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Horizonti 20.00 Stubovi zemlje, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.00 Petrijin vijenac, igrani film 00.00 Sport centar 00.05 Otvori o~i, igrani film Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 02.45 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 03.40 Autoklub 04.00 Dokumentarni program

12.20 Ukradeni `ivoti, serija 13.00 Biznis vijesti 13.15 Batman & Robin, film (r) 15.00 Vijesti 15.10 Avanture Kaleba Vilijamsa 3, film 16.00 Biznis vijesti 17.00 Vijesti plus 17.20 Dva smo svijeta razli~ita, igrana serija, 13. ep. (r) 18.10 Biznis vijesti 18.20 Sedma brzina, emisija o automobilizmu, 1. ep. 19.00 Najava dnevnika 19.01 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Dva smo svijeta razli~ita, igrana serija, 14. epizoda 21.00 Tito, dokumentarni serijal 22.00 Svi dragi neznanci, film 00.00 Pono}ne vijesti plus 00.20 Putanja sudara, film 01.50 No}ni program

10.00 Spidermen, animirani film 10.45 Mo}ni Rend`eri, animirani film 12.00 Info top, info-program 12.20 Gold Music, muzi~ki program 14.00 Info top, info-program 14.05 Zaljubljivanje, film
DRAMA
Re`ija: Ulu Grosbard Film "Zaljubljivanje" je blistav primjer kako se stvara magija u Holivudu kada se udru`e dvije najve}e zvijezde. Robert de Niro i Meril Strip ponovo glume zajedno, nakon filma "Lovac na jelene". U "Zaljubljivanju" oni su Frenk i Moli, dvoje najobi~nijih ljudi koji se sre}u prvi put slu~ajno, a drugi put jer su tako izabrali.

Od kolijevke pa do groba AKCIJA

Nakon {to mu otmu k}erku te za nju tra`e vrijedne dijamante, vo|a lopova mora se odlu~iti na ekstreman korak. Anthony Fait je vo|a urbanih i profesionalnih lopova, a nakon otmice prisiljen je sklopiti savez s tajvanskim slu`benikom Suom. Naime, Su je jedini koji mo`e spasiti Anthonyevu k}erku. Mark Dacascos je anga`iran zbog ankete koja je bila na slu`benoj stranici Jet Lija gdje su fanovi glasali s kojim glumcem bi `eljeli da se Li bori.
Re`ija: Andrzej Bartkowiak Uloge: Jet Li, DMX, Kelly Hu, Anthony Anderson, Tom Arnold, Mark Dacascos

23.20
HRT 1

Smrtonosno oru`je 4 AKCIJA
Zaplet ~etvrtog nastavka po~inje u losan|eleskoj luci. Policijski narednici Riggs i Murtaugh love ribu zajedno sa svojim nametljivim pomo}nikom Leom. Umjesto ribe, ulove brod koji prevozi kineske imigrante kao ropsku radnu snagu...

15.50 Info top, info-program 16.00 [ta se zgodi, kad se ljubav rodi, film 18.00 Show time, zabavna emisija 20.00 Distrek{n, game show 21.00 Zvijezde Granda, muzi~ki program 23.00 Mre`a vremena, film 01.00 Mrtva zona, film

Re`ija: Richard Donner Uloge: Mel Gibson, Danny Glover, Joe Pesci, Rene Russo, Chris Rock, Jet Li

11

SU

2. juli 2011.
HRT2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.45 Najava programa 07.50 Na kraju ulice: Bicikl 08.15 @utokljunac: Shakespeare 08.45 Pinocchijeve pustolovine, serija za djecu 09.35 Majstori svira~i: Koncert u Opatiji 10.05 Sportske igre mladih 10.20 ni DA ni NE: Ocjenjivanje u {kolama

TV PROGRAMI
NOVA
08.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, 12/13 08.15 Timmy Time 08.30 Peppa, crtana serija 08.45 Bakugan II - New Vestroia, crtana serija 09.10 Chuggington, crtana serija 09.25 Beyblade metal fusion, crtana serija 09.50 Winx, crtana serija 10.15 Bra~ne vode, serija 11.15 Frikovi, serija 12.15 Smallville, serija 13.15 Igra~ka, film 15.10 Klopka za milijuna{a, film (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.10 Provjereno (r) 18.05 Nad lipom 35 (r) 19.15 Dnevnik Nove TV

HRT1

OBN
08.30 Casper, crtani film 08.45 Kornja~a Hero, crtani film 09.10 An|eli i prijatelji, crtani film 09.30 Roni, Olly, Roni, crtani film 09.45 Banny Maloney, crtani film 10.00 Nebeske plesa~ice, rtani film 10.20 Ke~eri RAW, zabavni program 11.15 Zvonar crkve Notre Dame, dje~iji film 12.10 Mamin de~ko, film 13.50 Lonci i poklopci, kulinarski show 14.50 Slomljena srca, serija 16.30 Victoria Silvstedt: Moj savr{eni `ivot, zabavni program 17.30 Dejana talk show: Djeca poznatih Bosanaca! 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info, Informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.10 Pitajmo zajedno: Mustafa Nadarevi}, talk show 20.00 Roob-B-Hood, film 22.20 Ameri~ki psiho 2, film 23.55 Dvanaestica, film 02.40 Roob-B-Hood, film 04.30 Ameri~ki psiho 2, film

TVSA
07.00 Mu}ke, humoristi~ki program, 21. ep. (r) 07.30 Mu}ke, humoristi~ki program, 22. ep. (r) 08.00 Pogram za djecu 10.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show, 36/46 (r) 10.30 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, reality show, 37/46 (r) 11.05 Grimove bajke, program za djecu (r) 11.30 Autoshop magazin 12.00 Freud, 1/6 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Igrani film 14.45 @ivoti svetaca, igrana serija (r) 15.35 @ivoti svetaca, igrana serija, 2/4 (r) 16.25 Tribunal 16.55 Freud, dok. program 17.55 Za svaku bolest trava raste 18.15 Sarajevu s ljubavlju, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Paukova mre`a, program za djecu 20.00 Jane Doe: Sad ga vidi{, sad ga ne vidi{, ciklus igranih filmova, 2/4 21.25 Vijesti TVSA 21.40 Gra|anin Kon, film 23.30 BBC dok. program (r) 00.20 Jane Doe: Sad ga vidi{, sad ga ne vidi{, igrani film, 2/4 (r)

06.40 Drugo mi{ljenje: Elektrokemoterapija 07.30 Iza ekrana (r) 08.00 Hrvatska kronika BiH 08.15 Kralj i ~etiri kraljice, film 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.08 Vrijeme danas 10.10 Ku}ni ljubimci 10.45 Rijeke Hrvatske: Cetina, dokumentarna serija 11.15 Normalan `ivot, emisija o obitelji 11.55 Predstavljamo vam... 12.00 Dnevnik 12.30 Prizma, multinacionalni magazin 13.15 Od Lark Risea do Candleforda, serija (r) 14.05 Duhovni izazovi, me|ureligijski magazin 14.35 Branitelji domovine, informativnoedukativni spot (r) 14.40 Jelovnici izgubljenog vremena 15.00 Staza slonova, film (r) 16.40 Predstavljamo vam... 16.45 Vijesti 17.00 Euromagazin: Poljska - `ivot bez granice, dokumentarni film 17.35 Umorstva u Midsomeru 12 B, mini-serija 19.15 LOTO 7/39 19.20 Minuta zdravlja iz Dietpharma (r) 19.30 Dnevnik 20.10 Od Lark Risea do Candleforda, serija 21.05 Majstori opasnosti, ameri~ki film (r) 22.50 Vijesti 23.10 Vijesti iz kulture 23.20 Smrtonosno oru`je 4, ameri~ki film 01.25 Filmski maraton. Predsjedni~ke la`i, film 03.00 Filmski maraton: Kralj i ~etiri kraljice, film 04.20 Prizma, multinacionalni magazin (r) 05.05 Skica za portret 05.20 Jelovnici izgubljenog vremena (r) 05.40 Rijeke Hrvatske: Cetina, dokumentarna serija

Tvoja sam sudbina
SERIJA

16.35

Fifi i cvjetno dru{tvo
CRTANA SERIJA

08.00

11.15 Mali{ani okruglog stola, film za djecu 12.45 Big Band HRT-a: Tribute to Damir Di~i} 14.00 KS automagazin 14.30 Obrtnik partner 15.00 Tenis Wimbledon finale, prijenos 16.35 Tvoja sam sudbina, serija (r) 17.20 Tvoja sam sudbina, serija (r) 18.05 Tvoja sam sudbina, serija (r) 18.45 4 zida 19.25 Gara`a: Ashes You Leave (r) 19.55 Ve~eras 20.00 Izbor za Miss Universe Hrvatske, prijenos 21.35 Mamutica 2, serija 22.25 Mamutica 2, serija 23.20 Vrijeme je za jazz: Richard Bona Quartet 00.25 No}ni glazbeni program

20.00 Od kolijevke pa do groba, film 22.00 Boks: V. Kli~ko vs. D. Haye, prenos 00.15 Murjak do kraja, film 02.05 Ezo TV, tarot show 03.35 8 mm 2, film (r) 05.20 Tunel smrti, film (r)

TV MOSTAR
08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 09.05 Ukradeni `ivoti, serija 12.00 Vijesti plus 12.20 Ukradeni `ivoti, serija 13.15 Batman & Robin, film (r) 15.00 Vijesti 15.10 Avanture Kaleba Vilijamsa, film 17.00 Vijesti plus 17.20 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 18.20 Muzi~ki program RTM 19.00 Najava dnevnika 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Dva smo svijeta razli~ita, serija 21.00 Tito, dok. serijal 22.00 Svi dragi neznanci, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Razotkriveni 13.00 Napad, film 14.30 Planeta zemlja 15.30 Frej`er, serija 16.00 Melodije orijenta 16.30 Tribunal 17.00 Flash vijesti 17.05 Iran 17.30 Ugovor, film 19.00 Odli~an 5+ 19.10 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija 20.45 Merketing 21.00 Legende bh sporta 21.30 Koliko kupi{ duplo dobije{ 22.00 Autoshop magazin 22.30 [etnja turskom 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Svjedok prirode 00.00 Vijesti IC 00.20 Iskonski strah, film

RTV USK
12.50 Turisti~ka razglednica: Irska 13.05 Studenti, 14/15 (r) 14.05 Azimuti, dok. program 14.30 Vijesti 14.40 Inspektor Mors, serija 16.30 Autoshop magazin17.00 Bonaventura 17.45 Za svaku bolest trava raste, 33. ep. 18.00 Duhovni svijet 18.30 O nama, emisija o RTV USK 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Hronika kraji{kih gradova 20.45 Tajanstvene pri~e, dok. serija 21.30 Vijesti 21.35 Igrani film 23.00 Parni valjak u Biha}u, snimak koncerta

TV ZENICA
09.05 Pozdravna melodija 09.08 Dje~iji program (r)09.35 Animirani film 11.00 Selu u pohode (r)12.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 15.00 Vijesti 15.10 Bonaventura (r)16.00 Klinika, serija (r)18.00 Me|u nama (r)19.00 Vijesti 20.00 Muzi~ki spotovi 21.40 Dokumentarni program 22.30 Tu`na sje}anja 23.00 Vijesti (r)23.30 Igrani film (r)01.00 Odjava

VOGO[]A
10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Ludo srce, serija (r5) 16.00 Sense - Ha{ki tribunal (r) 16.30 Info-program 17.00 Vegetarijanski na talijanski na~in 17.30 Svje`i u dan 17.50 Wild Life 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 Dok. program 20.00 Pri~e za laku no} 20.15 Odli~an 5+ 20.20 Xtreme, sportski magazin 21.00 Biografije 22.00 Sportski program 23.30 I.R.I.B. 00.00 Info-program (r) 00.30 Vegetarijanski na talijanski na~in (r) 01.00 Znastveni forum (r) 01.30 Ludo srce, serija

RTV BN
06.30 Jutarnji program 09.00 Kasandra, serija 12.30 BN koktel (r) 14.00 Moje dvori{te 15.00 Muzi~ki show 16.00 Dnevnik 1 16.25 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em (r) 17.30 @ivot sa stilom 18.00 Film 19.30 Dnevnik 2 20.00 Vitafon 20.30 Kumovi 22.00 Dnevnik 3 22.15 BN music 23.15 Film 00.45 Raskr{}a, film

12

SATELITSKI PROGRAMI
TVTK
06.55 Iz dana u dan, TV kalendar 07.00 Vijesti 09.00 Zakon ljubavi, serija (r) 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 14.15 Dje~ije filmsko popodne 16.00 Vijesti 17.00 Moj dom, magazin 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 19.50 Skrivena kamera 20.10 Dva smo svijeta razli~ita, serija 21.00 Film 23.15 Vijesti 23.55 Film 01.45 Dnevnik RTV TK (r)

2. juli 2011.
FOX LIFE
08.05 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 08.55 Da, draga, serija 09.40 Ru`na Beti, serija 10.30 [apat duhova, serija 11.20 Dr Haus, serija 12.05 Upravljanje Vajldom, serija 12.30 Prljavi seksi novac, serija 13.20 O~ajne doma}ice, serija 14.10 Privatna praksa, serija 14.55 Da, draga, serija 15.40 Ru`na Beti, serija 16.30 [apat duhova, serija 17.15 Dr Haus, serija 18.50 Houp i Fejt, serija 19.35 O~ajne doma}ice, serija 20.25 Da, draga, serija 21.10 [tiklama do vrha, serija 22.00 Ludnica u Klivlendu, serija 22.25 Kugar Taun, serija 22.50 Upravljanje Vajldom, serija 23.15 Sve ispo~etka, serija 00.05 Ket i Kim, serija 00.55 Dr Haus, serija

SU

RTS
10.00 10.05 11.00 11.05 11.30 12.10 12.45 13.00 13.15 13.25 13.30 14.00 14.45 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 18.30 19.00 19.17 19.30 20.05 21.05 22.00 23.00 00.00 Vijesti @ikina {arenica Vijesti Gra|anin, info Knjiga utisaka Svet zdravlja Vrijeme odluke Dnevnik Sport plus Vrijeme Srbija na vezi Vi i Mira Adanja Polak Vijesti Sve boje `ivota Vrele gume, reporta`a Za sva vremena Medijska mre`a srpske dijaspore Petkazanje Leti, leti pjesmo moja mila Kvadratura kruga Slagalica, kviz Vrijeme Dnevnik Gorki plodovi, serija TV lica... Jelen top deset Svet sporta Imam jednu `elju

RTCG
08.00 09.30 10.30 11.00 11.30 12.00 12.05 12.35 13.05 14.35 15.10 15.20 15.30 15.45 16.15 16.35 17.00 18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 20.30 21.05 21.40 22.15 23.00 23.30 23.45 Jutarnji program Program za djecu Pro~itaj me (r) Mali veliki barski ~aj za Linu 7 TV dana (r) Vijesti Zapis (r) Muzika Jutarnji program (r) Argument (r) Fle{ sport (r) Aktuelno Dnevnik 1 Crno-bijeli svijet (r) Obrazovna emisija Muzika Mozaiku Dok. emisija Muzika Program za djecu, 2/10 Kalendar Dnevnik 2 Blic biznis i vijesti iz dijaspore Crnogorski 20. vijek Art magazin Pe~at Muzika Dnevnik 3 Sportska subota Muzika

UNIVERSAL
06.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija (5 ep.) 11.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 12.20 Dobra `ena, serija 13.20 Savr{en plan, film

Dobra `ena
SERIJA

19.00

MRE@A
08.05 Ma~ak Mika, crtani film, 5/13 08.35 Ostrvo kornja~a, crtani film, 18/26 09.05 Uradeni `ivoti, serija 12.20 Ukradeni `ivoti, serija 13.15 Batman & Robin, film (r) 15.10 Avanture Kaleba Vilijamsa 3, film 17.20 Dva smo svijeta razli~ita, igrana serija, 7. ep. (r) 20.05 Dva smo svijeta razli~ita, igrana serija, 14. epizoda 21.00 Tito, dok.serijal 22.00 Svi dragi neznanci, film

15.10 Sastanak sa ubistvom, film 17.00 Bra}a i sestre, serija 19.00 Dobra `ena, serija 20.00 Zakon i red, serija 21.00 Trupa, film 23.10 Krug obmane, film

TV 1000
06.00 Bostonska bra}a, film 08.00 Pet asova, film 10.00 Bijela palata, film 12.00 Grejslend, film 14.00 Lak za kosu, film

EUROSPORT
08.35 Fudbal, SP (@) Njema~ka: Novi Zeland - Engleska 10.15 World Cup show 10.30 Kanu, SK Largentiere, Francuska, live 12.00 Biciklizam, Tour de France, live 13.00 Autotrke, Budapest, Ma|arska, live 14.00 Biciklizam, Tour de France, live 17.30 Fudbal, SP (@) Njema~ka: Novi Zeland - Engleska 18.00 Fudbal, SP (@) Njema~ka: USA - Kolumbija, live 20.00 Fudbal, SP (@) Njema~ka: Sjeverna Koreja - [vedska 21.00 World Cup show 21.15 Superkombat 22.30 Konji~ki sport 00.00 Horse Racing Time 00.30 Fudbal, SP (@) Njema~ka: USA - Kolumbija 01.45 World Cup show

EUROSPORT 2
07.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko 10.00 Kuglanje 11.00 Ragbi, Pacific Nations Cup: Japan - Samoa, live 12.45 Ragbi, Pacific Nations Cup: Tonga - Fid`i 14.00 Speedway, Copenhagen, Danska 15.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko 16.00 Hokej na travi, Amsterdam, Holandija Live 17.30 FIA touring car, Porto, Portugal 18.15 Watts 18.30 Hokej na travi, Amsterdam, Holandija Live 20.30 Ameri~ki fudbal u sali 22.30 Strikeforce: Riggs, USA L. Taylor, USA 23.30 Ragbi, Pacific Nations Cup: Tonga - Fid`i 00.30 Strikeforce: Diaz, USA K. Noons, USA 02.00 Mountain bike, Mont Saint Anne, Kanada

SPORT KLUB
06.30 Grand Slam Wimbledon 12.30 Wimbledon Studio 13.00 Wimbledon pregled dana 14.00 Wimbledon Studio, direktno 15.00 Grand Slam Wimbledon finale (@), direktno

Akcija u centru grada
FILM

Wimbledon, finale (`)
TENIS

20.00

15.00

TV SLON
13.02 Op~injeni, serija 15.40 Folk top 10, muzi~ka emisija 16.35 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 16.45 Radio iz moje ulice, kola`ni program (r) 18.00 Crno i bijelo, informativni program, vikend izdanje 18.32 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 18.45 Kviz znanja (r) 19.56 @uta minuta, zabavni program 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 [e}ernica 22.35 SMS centrala 23.00 Slon extra Info

15.40 Apolo 13, film 18.00 Sre|en, film 20.00 Premijera: Akcija u centru grada, film 22.00 Petak trinaesti, film 00.00 Somot, film, film 02.00 Topla ~okolada, film

17.00 Grand Slam Wimbledon finale mu{ki dubl, direktno 19.00 Grand Slam Wimbledon finale (@) dubl, direktno 22.00 Wimbledon Studio, direktno 22.30 Wimbledon Pregled dana 23.30 TWS 00.30 Atletix 01.00 Grand Slam Wimbledon

DISCOVERY
06.00 Peta brzina 06.25 Automobili 07.15 Pre`ivljavanje udvoje 08.10 Megagraditelji 09.05 Gra|evinske intervencije 10.00 Ljudskih ruku delo - Azije 10.55 X-ma{ine 11.50 Mo}ni brodovi 12.45 Borna kola bra}e Hau 13.40 Automobili 14.35 Hotrod {egrt 15.30 Opake ma{ine 2 epizode 16.25 Kako se pravi? 16.55 To mogu i ja 17.20 X-ma{ine 18.15 Radionica za prave mu{karce sa D`ejmsom Mejom 19.10 Mo}ni brodovi 20.05 Takmi~enje u izradi automobila 21.00 Trgovci automobilima 21.55 U potrazi za zabavom 22.50 Ta~ka pucanja 23.45 Crno zlato

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Megafabrike Jurski CSI Ulovljeni Gra|evinska zona Megastrukture Te{ka vremena Megastrukture Istra`ivanje planete Zemlje Uhva}eni na delu

VIASAT HISTORY
06.00 Dobrodo{li u osamdesete 07.00 Drugi svjetski rat u boji 08.00 Vrt Agate Kristi - ubistvo i misterije u Devonu 09.00 ^ovekova istorija 10.00 Pet ameri~kih giganata 11.00 Pali asovi Prvog svjetskog rata 12.00 Atina: Istina o demokratiji 13.00 Farma iz edvardijanskog doba 14.00 Dobrodo{li u osamdesete 15.00 Drugi svjetski rat u boji 16.00 Premijera: Stopama @aka Ofenbaha 17.00 Izgubljeni gusarski brod Crnobradog 18.00 Majka Tereza Svetica tame 19.00 Istorija rasizma 20.00 Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci 21.00 Farma iz edvardijanskog doba 22.00 Dobrodo{li u osamdesete 23.00 Drugi svjetski rat u boji 00.00 Stopama @aka Ofenbaha 01.00 Izgubljeni gusarski brod Crnobradog 02.00 Majka Tereza svetica tame

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 U posjeti `ivotinjama sa Mihaelom Strakan 07.15 Upoznajte divljinu 07.40 D`ef Korvin bez ograni~enja 08.10 Lovac na krokodile 09.05 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima

ATV
11.00 Sasuke, nind`a ratnici 11.55 Vijesti 12.00 Najbolje godine 2, serija 13.00 Autoshop magazin 14.00 Djevoja~ki most 16+, film 15.40 Najbolje godine, serija 16.30 Ja volim Srbiju, zabavni program 18.30 Pozori{te u ku}i, serija 18.45 Arena sport, sportski program 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema Magica hronike 20.00 Stubovi zemlje 16+, serija 21.00 48 sati svadba 22.00 Petrijin vijenac, film 00.00 Otvori o~i 18+, film

Megastrukture
DOK. PROGRAM
15.00 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00

Sve o psima
DOK. PROGRAM
10.00 11.50 12.45 13.40 19.10 20.05 21.55 22.50 23.45

12.00

10.00

Najte`e popravke na svetu In`enjerske veze Sekunde do katastrofe Najnevjerovatnije fotografije Nacionalne geografije ]orkirani u inostranstvu Te{ka vremena Tabu Sekunde do katastrofe

Sve o psima Zaljubljenici u ma~ke Trofejne ma~ke ^udna stvorenja Nika Bejkera Sve o psima Lete}a ~eljust Pre`ivio sam! Stvaran izgubljeni svijet Sve o psima

NE

3. juli 2011.
BHT
08.00 BHT Vijesti Program za djecu i mlade 08.15 BHT slagalica 08.40 Sandokan, animirana serija, 1/45 08.55 Popajevih 20 godina, animirani film (r) 09.05 Zombi hotel, animirana serija, 8/19 09.30 [kola filma, obrazovna serija, 10/26 10.00 BHT vijesti 10.15 TV Liberty 10.45 Zlato divljine: Mo{usni jelen, mitski miris, strana dokumentarna serija, 5/6

TV PROGRAMI
FTV
07.10 Sumo borbe, japanski dokumentarni program 08.00 Vijesti 08.05 Barimba Program za djecu: 08.30 Bo u pokretu 08.55 Mekanike u misiji 09.10 Gladijatorska akademija 09.35 Impijev otok 10.50 Vi odlu~ujete 11.20 Sedmica, magazin iz kulture 12.00 Dnevnik 1 12.10 Zelena panorama, program za agrar

RTRS
06.01 Vite{ka zemlja, serija 07.30 ^arli ^aplin, kratki film 08.00 Vijesti Mala TV 08.25 Gumenko, crtana serija 08.35 Barimba, crtana serija 08.55 Mekanike u misiji, crtana serija 09.20 D`ekersi, crtana serija 09.45 Bo u pokretu, crtana serija 10.10 Jagodica Bobica, crtana serija 10.35 Dilajla i D`ulijus, crtana serija

Djevojka mojih 23.00 snova KOMEDIJA BHT
Godine 1938, usred gra|anskog rata, grupa {panskih glumaca dobije poziv iz Berlina da snime film "Djevojka mojih snova". Ubrzo otkrivaju da su iz jednog rata do{li u drugi. Jedini [panci koje mogu na}i u Njema~koj su andaluzijski Romi u koncentracionim logorima.

Re`ija: Fernando Trueba Uloge: Penelope Cruz, Antonio Resines, Jorge Sanz

00.00

Oktoberfest
DRAMA

FTV

Romanti~ni momak sa nezaposlenim drugovima obilazi uobi~ajena sastajali{ta gradske omladine, `ive}i u socijalnoj izolovanosti. Pritisnut podme tnu tim gri je hom iz pro{losti kada mu je oduzet paso{, on ma{ta o odlasku i promjeni jednoli~nog i sputanog `ivota. Svakovrsne slike stvarnosti prepli}u se sa idili~nim snovima o Oktoberfestu, minhenskom va{aru piva. U traganju za novim `ivotom, drugovi se razilaze, a on prolazi mu~an put isku{enja koji ga dovodi u zatvor. Tra~ak nade se ukazuje u vidu vra}enog paso{a.
Re`ija: Dragan Kresoja Uloge: Svetislav Gonci}, Zoran Cvijanovi}, @arko Lau{evi}, Vladislava Milosavljevi}, Bata @ivojinovi}

Ju`ni Bruklin
SERIJA

19.35

Izbor Miss BiH 2011
12.40 Osvajanje slobode, jugoslovenski igrani film
DRAMA
Re`ija: Zdravko [otra

21.00

Kenedijevi
SERIJA

20.15

21.50
MRE@A

Visoki rizik
AKCIJA/KOMEDIJA

^etiri Amerikanca, prijatelja, koji o~ajno trebaju novac, odlu~uju da otputuju u Ju`nu Ameriku kako bi ukrali pet miliona dolara iz hacijende Amerikanca, dilera droge, koji `ivi tamo. I sve }e i}i po planu; novac }e lako ukrasti ali }e problemi nastupiti kada odlu~e da napuste zemlju. Kako pre}i granicu dok ih u isto vrijeme ganjaju diler kojem su ukrali novac i mala grupa bandita koja je otkrila da imaju novac kod sebe.
Re`ija: Stewart Raffill Uloge: James Brolin, Anthony Quinn, Lindsay Wagner

11.10 Duhovni mostovi, emisija o religiji 12.00 BHT vijesti 12.15 Izazovi poljoprivrede 13.05 Skriveni dokazi, igrana serija, 13/62 13.50 Muzi~ki program 14.00 Tenis: Grand Slam Wimbledon 2011, pregled (r) 14.55 Tenis (M): Grand Slam Wimbledon 2011, finale, prenos 18.45 Velika imena malih ekrana: Razija Mujanovi} 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Ju`ni Bruklin, igrana serija, 9/22 20.20 Ko{arka (@): Evropsko prvenstvo Poljska 2011, finale, prenos 22.30 BHT sport 22.45 BHT vijesti 23.00 Djevojka mojih snova, {panski igrani film 01.00 Tenis: Grand Slam Wimbledon 2011, pregled (r)

Vreme posleratno, zemlja je razorena. Glavni junaci filma prihvataju borbu za osvajanje ponu|ene slobode. Sadr`aj i smisao `ivota nalaze u izgaranju na radu za obnovu zemlje, u borbi sa ostacima starih odnosa, u traganju za pre`ivelima. Prve velike radne akcije, volja i upornost ljudi donose rezultate, narod po~inje da se uklapa u normalne tokove `ivota. A borba za obnovu, kao i rat pre nje, odnose svoje `rtve...

14.20 Salon, ameri~ki igrani film 16.00 Vijesti 16.10 Ljubav i kazna, igrana serija, 68., 69. i 70. epizoda 19.30 Dnevnik 2 20.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija, 1. epizoda 21.00 Izbor Miss BiH za Miss svijeta, prijenos 23.00 Na{a mala klinika, igrana serija 23.40 Dnevnik 3 00.00 Oktoberfest, jugoslavenski igrani film

11.05 Mis BiH 2011., predstavljanje kandidatkinja 12.00 Dnevnik 1 12.20 Snop 13.00 Tamburica fest 2011. Deronje, 1. takmi~arsko ve~e, snimak 14.40 Pandamonium, dokumentarni serijal 15.40 Ah, ta planeta! 16.00 Putem zvijezda, serija 17.00 Vijesti 17.10 U potrazi za ~udima, film 19.05 Op,op, zabavni program 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.15 Kenedijevi, serija 21.05 Izbor Mis BiH za Miss svijeta 2011., direktan prenos 23.30 Dnevnik 3 00.00 Cirkus, serija 02.30 U potrazi za ~udima, film 04.10 Dnevnik 2 04.40 Kenedijevi, serija 05.25 Snop

14

TV PROGRAMI
HAYAT
07.30 Moj dom 08.00 Pocoyo, crtani film 08.20 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film 10.20 Lijeni grad, crtani film 11.20 Sasuke Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 12.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 12.58 Biometeorolo{ka prognoza 13.00 Ke~eri, Arena Meksiko, sportski program

3. juli 2011.
TV1
06.00 Nijemi svjedok, serija 07.00 Vijesti 07.12 Flash info 07.24 Flash biznis 07.27 Flash sport 07.30 Historija odje}e, dokumentarni program, 2/13 08.00 Vijesti 08.05 Ma~ak Mika, crtana serija, 6/13 08.35 Ostrvo kornja~a, crtana serija, 19/26 09.00 Vijesti 09.05 Tito, dokumentarni serijal (r) 10.00 Vijesti

PINK
06.00 Su|enje, film
SF DRAMA
Re`ija: André van Heerden Do{lo je posljednje vrijeme, opisano u biblijskoj knjizi Otkrovenja. Antihrist, Franko Makaluzo, uspio je da nametne svoju volju ve}ini svijeta. Helen Hana, koja je uhap{ena zbog hri{}anskog ~lanka u novinama, na su|enju je. Njen advokat Mik Kendrik je iznerviran ~injenicom da }e cijelo su|enje biti farsa kao i time {to je njegova biv{a ljubavnica Viki glavni tu`ilac. U me|uvremenu, Helenini sljedbenici `ele da je izbave iz zatvora, a Helen saznaje da je znak zvijeri na Mikovoj ruci u stvari samo falsifikat...

NE

18.00
PINK

Groznica ljubavi
DRAMA

Mladi} i djevojka se jako vole, ali kad ona zatrudni, situacija postaje dramati~na. Djevojka iz zdravstvenih razloga ne smije da abortira, a njena majka ima veoma ambiciozne planove. Majka je skriva dok se ne porodi, a preko advokata stupa u kontakt sa njema~kim bra~nim parom koji `eli da "kupi" bebu. Djevojka, razo~arana, pristaje na ovo rje{enje. Otac novoro|en~eta, shvativ{i da se bebom manipuli{e, otme je i sakrije. U me|uvremenu, djevojka shvati svoju zabludu i pridru`uje se mladi}u. Advokat prijavi otmicu bebe i milicija stupa u akciju. Mladi} je uhap{en, beba predata Nijemcima, izlaza nema...
Re`ija: Vlasta Radovanovi} Uloge: Milan [trlji}, Aleksandra Simi}, Maja Sablji}, Bata @ivojinovi}, Dragan Nikoli}

Glam Blam

ZABAVNI PROGRAM 18.00

Policajac sa Petlovog Brda
SERIJA

20.05

Dobar kom{ija
ZABAVNA EMISIJA

14.10

00.50

Deveta vrata
TRILER/HOROR
Preprodava~ knjiga Corso mora na}i dvije jedine kopije knjige "Deveta vrata Kraljevstva sjenki", koju je navodno napisao sam vrag. Njegov poslodavac `eli saznati je li njegov primjerak knjige iz 17. stolje}a autenti~an...

TV1

14.00 Srebreni Konji~, igrani film 16.00 Petrijin vijenac, igrani film 17.58 Vremenska prognoza 18.00 Glam Blam, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Biometeorolo{ka prognoza 19.31 Sport 19.40 Nema vi{e zeko rek'o, istra`iva~kodokumentarni program 20.10 Razbija~, igrani film 22.00 Sport centar 22.05 Vuk s prokletija, igrani film 00.05 Moj mali ubica, igrani film Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7, informativna emisija 03.00 Glam Blam, zabavni program 03.45 Razbija~, igrani film 05.15 Muzi~ki program

10.10 Put za Sagebrush, film 11.10 Biznis vijesti 12.00 Vijesti plus 12.20 Kapital, poslovni magazin 13.05 Vijesti 13.10 Svi dragi neznanci, film (r) 15.00 Vijesti 15.10 Avanture Kaleba Vilijamsa 4, film 17.00 Vijesti plus 17.25 Sedma brzina, emisija o automobilizmu, 1. ep. (r) 18.00 Biznis vijesti 18.15 Dva smo svijeta razli~ita, 14. ep. (r) 19.00 Najava dnevnika 19.01 Hello Kitty, crtani film 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Policajac sa Petlovog brda, serija, 12. ep. 21.00 Dva smo svijeta razli~ita, 14. ep. (r) 21.50 Visoki rizik, film 23.30 Corleone, {ef nad {efovima, serija, 12. ep. 00.30 Pono}ne vijesti plus 00.50 Deveta vrata, film 02.20 No}ni program

08.00 Put u divljinu, film 10.00 Spidermen, animirani film 10.45 Mo}ni rend`eri, animirani film 12.00 Info top 12.20 Gold express, muzi~ki program 14.00 Info top 14.10 Dobar kom{ija, zabavna emisija, u`ivo 15.50 Info top 16.00 Zumba Zumba, zabavni program 16.30 Sve za ljubav, reality show 18.00 Groznica ljubavi, film 20.00 Kursad`ije, zabavni program 21.45 Koncert: Lepa Brena, muzi~ki program 00.15 Otka~eni predsjednik, film
KOMEDIJA
Re`ija: Chris Rock Kad Va{ington neposredno prije izbora ostane bez predsjedni~kog kandidata, treba im neko ko }e sigurno izgubiti. Njihov izbor je Majs Giliam nepoznati crni lokalni politi~ar. Ali, kada se ve} kandidovao, Majs je odlu~io i da se dobro provede. Uz pomo} brata Mica, njegova kampanja postaje najve}i tulum u dr`avi. Giliam po~inje da dobija glasove i kre}e na put stvaranja istorije…

Re`ija: Roman Polanski Uloge: Johnny Depp, Frank Langella, Lena Olin

21.50
HRT 2

Mahnitost
TRILER

Zbog nesuglasica konobar Richard Blaney odlu~i dati otkaz u pubu, unato~ protivljenju kolegice, Barbare Babs Milligan. Dok policija iz Temze izvla~i jo{ jednu umorenu djevojku, `rtvu okrutnog serijskog "ubojice s kravatom", Richard najprije svrati do starog prijatelja Roberta Ruska, vlasnika obli`nje trgovine, a potom pritisnut besparicom odlu~i posjetiti biv{u suprugu, privla~nu Brendu Margaret-Blaney. Sljede}e jutro sazna da je Brenda nova `rtva serijskog ubojice.
Re`ija: Alfred Hitchcock Uloge: John Finch, Barry Foster, Alec McCowen, Anna Massey

15

NE

3. juli 2011.
HRT2
07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 07.55 Najava programa 08.00 Iz arhiva Glazbenih ve~eri u svetom Donatu: The Early Music Consort of London, snimka koncerta 09.00 Zlatna kinoteka - ciklus talijanskih klasika: Opsesija 10.30 So{ice: Grkokatoli~ka liturgija, prijenos 12.00 Biblija 12.30 Monk 7, serija 13.20 Marko Polo Fest 14.20 e-Hrvatska

TV PROGRAMI
NOVA
08.05 Fifi i cvjetno dru{tvo, 13/13 08.20 Timmy Time 08.35 Peppa, crtana serija 08.50 Bakugan 2 - New Vestroia, crtana serija 09.15 Chuggington 09.30 Beyblade metal fusion, crtana serija 09.55 Winx, crtana serija 10.20 Automotiv 10.50 Bra~ne vode, serija 11.50 Brza blagajna 3/8 12.20 Dodir s neba, 4/23 13.20 Avanture Sharkboya i Lavagirl, film 15.10 Igra~ka, film (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.20 Plesom do zvijezda, film 19.05 INA Plave vijesti 19.15 Dnevnik Nove TV

HRT1

OBN
06.50 Kornja~a Hero, crtani film 07.15 An|eli i prijatelji crtani film 07.30 Roni, Olly, Roni, crtani film 07.45 Banny Maloney, crtani film 08.05 Nebeske plesa~ice, crtani film 08.30 Casper, crtani film 08.45 Kornja~a Hero, crtani film 09.10 Ke~eri SMACKDOWN, zabavni program 10.00 Grbavac s na{eg faksa, film 11.50 Roob-B-Hood, film 13.50 Lonci i poklopci, kulinarski show 14.45 U raljama `ivota, film 16.30 Red Carpet, showbiz magazin 17.30 Dejana talk show, Tema: Moja, tvoja i na{a djeca!, talk show 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.10 Najsexy `ene svijeta, zabavni program 20.00 Malena, film 21.40 @iveti kao sav normalan svet, film 23.30 Ameri~ki psiho 2, film 01.15 Dvanaestica, film 03.40 Malena, film

TVSA
07.00 Mu}ke, humoristi~ki program, 23, 25. i 25. ep. (r) 08.30 Program za djecu 11.00 Sevdah, muzi~ki program 11.30 Freud, dokumentarni program, 3/6 (r) 12.30 Tribunal (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Igrani film 14.45 @ivoti svetaca, serija (r) 15.35 @ivoti svetaca, serija, 4/4 (r) 16.25 Freud, dokumentarni program, 4/6 (r) 17.30 TVSA ribolov, zabavni program 18.15 Sarajevu s ljubavlju, dokumentarni serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Tajna zvonara crkve Notre Damme, program za djecu 20.00 Da se ne zaboravi, dok. program 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Sarajevo art 21.35 Metronom, emisija o klasi~noj muzici 22.05 Ja~e od vode, film 23.30 Autoshop magazin (r) 00.00 BBC dok. program 01.00 Dnevnik TVSA (r)

06.05 Euromagazin: Poljska `ivot bez granice, film 06.55 Mala TV (r) 07.50 Prijatelji 1 08.50 Vrijeme je za Disneyja: Moji prijatelji Tigar i Pooh (r) 09.15 Vrijeme je za Disneyja. Einstein~i}i (r) 09.40 TV kalendar 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.10 Filmska matineja: Sajam zlo~ina, film 12.00 Dnevnik

Velo misto
SERIJA

20.10

Monk 7
SERIJA

12.30

Dodir s neba
SERIJA

12.20

12.15 Poljoprivredni savjetnik 12.16 Za poljoprivrednike 12.25 Plodovi zemlje 13.20 Rijeka: More 14.00 Nedjeljom u dva 15.00 Predstavljamo vam... 15.05 Mir i dobro 25' 15.35 Vijesti 15.45 Mafalda Savojska, serija 17.25 Prugasta bra}a: Dru`ba mungosa, dok. serija 18.15 Lijepom na{om:Novigrad Podravski 19.15 LOTO 6/46 19.30 Dnevnik 20.10 Velo misto, serija 21.40 Festival zabavne glazbe Split 2011., prijenos zavr{ne ve~eri 23.45 Vijesti 00.00 Vijesti iz kulture 00.05 Split 2011., prijenos progla{enja pobjednika 01.00 Monk 7, serija 01.45 Reprizni program 03.00 Prugasta bra}a: Dru`ba mungosa, serija 03.55 Lijepom na{om: Novigrad Podravski 04.55 Plodovi zemlje

15.00 Tenis Wimbledon finale, prijenos 18.00 Zov divljine, film (r) 19.25 Gara`a: Gin Cooler Nan deSKA 19.55 Ve~eras 20.00 Ciklus filmskog spektakla: Koman~erosi, film
VESTERN
Re`ija: Michael Curtiz Godina je 1843. Nakon {to ustrijeli ~ovjeka u legalnom dvoboju, kockar Paul Regret ipak mora pobje}i kako bi spasio `ivu glavu, budu}i da je ubijeni sin lokalnog suca. Na brodu Paul upozna lijepu i slobodoumnu djevojku Pilar, zaljubi se i s njom provede no}. Sljede}eg jutra umjesto Pilar, koja je nestala, Paula do~ekuje teksa{ki rend`er, kapetan Jake Cutter, koji ga uhiti zbog ubojstva. Ja{u}i kroz indijanski teritorij, Jake i Paul nai|u na jednom ran~u na masakriranu obitelj. Dok im kopaju grobove, Paul udari Jakea lopatom i pobjegne...

20.00 Nad lipom 35 21.10 Frka s Dickom i Jane, film 22.55 Red carpet 00.20 Od kolijevke pa do groba, film (r) 02.05 Svi mrze Chrisa, serija 02.30 Plesom do zvijezda (r)

TV MOSTAR
08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 09.05 Tito, dok. serijal (r) 10.10 Put za Sagebrush, film 12.00 Vijesti plus 12.20 Kapital 13.10 Svi dragi neznanci, film (r) 15.00 Vijesti 15.10 Avanture Kaleba Vilijamsa, film 17.00 Vijesti plus 17.25 Muzi~ki program RTM 18.15 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 19.00 Najava dnevnika 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Policajac sa Petlovog Brda, serija 21.00 Dva smo svijeta razli~ita, serija (r) 21.50 Visoki rizik, film 23.30 Corleone, {ef nad {efovima, serija

KAKANJ
12.00 Barbi i ~arolija duge 13.15 Paklena vo`nja, film 15.00 Frej`er, serija 15.30 Bosanska dolina piramida 16.00 Vjerski program 17.00 Koliko kupi{ duplo dobije{ 17.30 Legende bh sporta 18.00 Bh ritam 19.00 Odli~an 5+ 19.10 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.05 Info IC 20.30 Frej`er, serija 21.10 Biografije 22.00 Razotkriveni 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Opsada, film

RTV USK
12.00 Vijesti 12.05 Kraji{ka zemlja 12.35 Reporta`e sa zemlje mira: Jelen Lopatar, 8/11 13.05 Moje dijete 13.35 O nama, emisija o RTVUSK (r) 14.00 Vikend ru~ak 14.30 Vijesti 14.40 Hronika kraji{kih gradova (r) 15.25 Vrata tajne, serija 16.00 Za svaku bolest trava raste (r) 16.30 Nedjeljom zajedno 18.30 Bajke iz cijelog svijeta 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Time out 21.00 Vijesti 21.05 Igrani film

TV ZENICA
09.05 Pozdravna melodija 09.08 Eko kviz (r) 10.30 TV Liberty (r)11.00 Bonaventura (r) 12.00 Ljeto u gradu (r)12.45 Za svaku bolest trava raste 13.00 Razglednica (r)14.00 Put za Ejvonli, serija 15.00 Klinika, serija (r) 16.00 Klinika, serija 18.00 Autoshop 19.00 Dokumentarni program: Biografije (2) 20.00 Dokumentarni program 21.00 Igrani film 22.30 Tu`na sje}anja 22.45 [ou na moj na~in 00.00

VOGO[]A
12.00 Znastveni forum (r) 12.30 Priroda i ljudi, magazin 13.00 Revijalni program TV Visoko 15.00 TV Zehra 16.00 Uljep{aj svoj `ivot (r) 17.00 Info IC NTV IC Kakanj (r) 17.30 Xtreme, sportski magazin 17.50 Wild Life 18.00 Sedam dana u Vogo{}i 18.30 SMS music 19.30 Priroda i ljudi 20.00 Pri~e za laku no} 20.15 Odli~an 5+ 20.20 Autoshop magazin 20.45 Muzi~ki program 23.30 I.R.I.B. 00.00 Priroda i ljudi (r) 00.40 Autoshop magazin (r)

RTV BN
06.00 Muzi~ki izlog 07.00 Zvuci zavi~aja 08.00 Sa Kraji{nicima po Krajini 08.30 Pletenica 10.30 Selo 11.00 JV komerc: Cvr~ak na sat 12.00 Zvuci zavi~aja 13.00 BN music 14.00 Bez maske 14.30 Preljubnici 15.10 Nedeljno popodne 19.30 Monitor 20.10 Preljubnici 20.40 Bela la|a, serija 21.00 Film 22.30 Cvje}arka, film 00.00 Dan apokalipse, film

21.50 Filmski boutique - ljeto s Alfredom Hitchcockom: Mahnitost, film 23.40 No}ni glazbeni program

16

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
06.55 Iz dana u dan, TV kalendar 07.00 Vijesti 09.45 Moj dom, magazin 12.00 Vijesti 14.00 Veliki susret, serija 15.15 Autoshop magazin 16.00 Vijesti 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Dva smo svijeta razli~ita, serija 22.15 Vijesti 23.15 Autoshop magazin 23.45 Dnevnik (r)

3. juli 2011.
FOX LIFE
07.15 Ko `iv ko mrtav, serija 08.05 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 08.55 Da, draga, serija 09.40 Ru`na Beti, serija 10.30 [apat duhova, serija 11.20 Dr Haus, serija 12.05 Upravljanje Vajldom, serija 12.30 Houp i Fejt, serija 12.55 Houp i Fejt, serija 13.20 O~ajne doma}ice, serija 14.10 Prljavi seksi novac, serija 14.55 Da, draga, serija 15.20 Da, draga, serija 15.40 Ru`na Beti, serija 16.30 [apat duhova, serija 17.15 Dr Haus, serija 18.00 Privatna praksa, serija 18.50 Ludnica u Klivlendu, serija 19.10 Kugar Taun, serija 19.35 O~ajne doma}ice, serija 20.25 Da, draga, serija 21.10 Dr Haus, serija 22.00 Ni na karti, serija 22.50 Upravljanje Vajldom, serija 23.15 Uprava, serija 00.05 Rajlijev `ivot, serija 00.30 Rajlijev `ivot, serija 00.55 Dr Haus, serija 01.40 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija

NE

RTS
10.00 10.05 11.00 12.00 12.15 12.25 13.00 13.30 14.10 14.45 15.00 15.10 17.05 17.40 18.00 18.27 19.00 19.17 19.30 20.05 21.05 21.30 22.05 22.55 23.00 23.40 23.55 Vijesti @ikina {arenica Znanje imanje UNHCR - povratak: Kosovo Vjerski kalendar (r) Moj ljubimac Dnevnik Balkanskom ulicom Vrijeme je za bebe Gastronomad Vijesti Sat Moja lijepa Srbija, reporta`a Medijska mre`a srpske dijaspore Srpski isto~nici Sasvim prirodno, reporta`a Slagalica, kviz Vrijeme Dnevnik Gorki plodovi, serija Bez vize Balkanskom ulicom Medeni mjesec, film Vijesti Uvi|aj, info Dnevnik Kosmos

RTCG
08.00 09.30 10.00 10.05 10.30 11.00 11.05 11.30 12.00 12.05 12.35 13.05 14.35 15.05 15.30 16 45 16.00 17.00 19.00 19.30 20.00 20.15 21.30 22.00 22.30 23.00 23.30 23.40 00.10 Jutarnji program Art magazin (r) Vijesti 7 TV dana (r) Muzika Vijesti Program za djecu: ^igra Program za djecu: Spretne ruke Vijesti Sat TV (r) Crno bijeli svijet (r) Jutarnji program Pe~at (r) Muzi~ki mix Dnevnik 1 Muzika Agrosaznanje Ljeto sa mora Program za djecu: korak po korak 3/10 Dnevnik 2 Sat TV Okvir Dokumentarni program Sat TV Muzika Dnevnik 3 Fle{ sport Crnogorski 20. vijek (r) Dok. program (r)

UNIVERSAL
01.00 Nestala sedamnaestogodi{njakinja, film 02.50 @enska {kola, film 04.40 Sudija Ejmi, serija 06.20 Ne{ Brid`iz, serija 11.20 Bra}a i sestre, serija 13.20 Kalifornijanci, film

Dijagnoza: Ubistvo
SERIJA

19.00

MRE@A
08.05 Ma~ak Mika, 6/13 08.35 Ostrvo kornja~a, 19/26 09.05 Tito, dok. serijal (r) 10.10 Put za Sagebrush, film 13.10 Svi dragi neznanci, film (r) 15.10 Avanture Kaleba Vilijamsa, film 18.15 Dva smo svijeta razli~ita, 14. ep. (r) 20.05 Policajac sa Petlovog Brda, serija 21.00 Dva smo svijeta razli~ita, 14. ep. (r) 21.50 Visoki rizik, film 23.30 Corleone, {ef nad {efovima, 12. ep.

15.10 @enska {kola, film 17.00 Erika, serija 19.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 20.00 Dobra `ena, serija 21.00 Bra}a i sestre, serija 23.00 Trupa, film 01.10 Dobra `ena, serija 02.10 Erika, serija 04.10 Sudija Ejmi, serija

TV 1000
06.20 Akcija u centru grada, film 08.00 Apolo 13, film 10.20 Lak za kosu, film 12.00 Sre|en, film 14.00 Pametnjakovi}i, film

EUROSPORT
08.30 FIA touring car, Porto, Portugal 09.00 Fudbal, SP (@) Njema~ka: Sjeverna Koreja - [vedska 10.00 FIA touring car, Porto, Portugal, live 10.30 Fudbal, SP (@) Njema~ka: USA - Kolumbija 11.45 Biciklizam, Tour de France 13.00 FIA touring car, Porto, Portugal, live 14.00 Biciklizam, Tour de France, live 17.30 FIA touring car, Porto, Portugal, live 18.30 Fudbal, SP (@) Njema~ka: Brazil - Norve{ka, live 20.15 Fudbal, SP (@) Njema~ka: Australija - Ekvatorijalna Gvineja 21.15 World Cup show 21.30 Autotrke, Budapest, Ma|arska 22.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko, ~etvrtfinale, live 00.00 Autotrke, Imola, Italija 01.00 Motorsports weekend magazin 01.20 Watts

EUROSPORT 2
05.30 Boks, WBA World Title Super Middle Weight: Ward, USA A. Abraham, Njema~ka 07.30 Ragbi, SP Pacific Nations Cup: Japan - Samoa 09.00 Fudbal, Japanska J. League 10.00 Australijski fudbal 11.45 Watts 12.00 Autotrke, Imola, Italija Live 13.00 Autotrke, Budapest, Ma|arska Live 14.00 Ameri~ki fudbal u sali 16.00 Autotrke, Imola, Italija Live 18.00 Superbike, Snetterton, UK 19.00 Hokej na travi, Amsterdam, Holandija Live 20.30 Mountain bike, Mont Saint Anne, Kanada 21.00 Mountain bike, Mont Saint Anne, Kanada Live 22.00 Strikeforce: Overeem, USA - F. Werdum, Brazil 23.00 Hokej na travi, Amsterdam, Holandija 00.30 Australijski fudbal

SPORT KLUB
06.30 Istorija Wimbledona 10.30 Grand Slam Wimbledon finale 12.30 Wimbledon - studio 13.00 Wimbledon pregled dana 14.00 Wimbledon - studio, direktno

Zakletva
FILM
16.00 @ivotna prilika, film 18.00 Novine, film 20.00 Premijera: Zakletva, film 22.00 Bulevar zvijezda, film 00.20 Milf o Maniacs, film 02.00 Somot, film

Wimbledon finale (m)
TENIS

20.00

15.00

TV SLON
13.02 Op~injeni, serija 14.50 @ivotne pri~e, dok. program 15.25 Da sam ja neko 16.00 Tuzla u`ivo 16.05 [e}ernica, revijalni program (r) 18.05 Vremenska prognoza 18.15 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 18.25 Zoo hoby, emisija o `ivotinjama 19.05 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade (r) 20.00 KVIZ Extra 20.30 Heroji ulice, dok. program 21.00 Kviz znanja 22.00 TOP 7, muzi~ki program 22.40 Rat svijetova, dok. program 23.35 Slon extra Info

15.00 Grand Slam Wimbledon finale (M), direktno 18.00 Grand Slam Wimbledon finale mix dubl, direktno 22.00 Wimbledon Studio, direktno 22.30 Wimbledon pregled nedjelje 23.30 Face The Pro 00.30 Grand Slam Wimbledon

DISCOVERY
06.00 06.25 06.50 07.15 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Kako se pravi? Kako to radi? Pametnjakovi} Razotkrivanje mitova U djeli}u sekunde 2 epizode Vrhunsko graditeljstvo Gra|evinske intervencije ^ovjek, `ena, divljina Opasan lov Razotkrivanje mitova Obalski spasioci 2 epizode Oru`je budu}nosti Zona ubijanja Automobili Peta brzina 2 epizode Ameri~ki ~operi Pre`ivljavanje udvoje Najbolji ostaju Istraga zlo~ina Makintajer Kaskaderski zavisnici 2 epizode

N. GEOGRAPHIC
06.00 [apta~ psima 07.00 D`inovski krokodili 08.00 Medve|i dokaz 09.00 Gra|evinska zona 10.00 Granica 11.00 [apta~ psima

VIASAT HISTORY
08.00 Stopama @aka Ofenbaha 09.00 Izgubljeni gusarski brod Crnobradog 10.00 Majka Tereza: Svetica tame 11.00 Istorija rasizma 12.00 Tajne civilizacije: Inke, Maje i Acteci 13.00 Farma iz edvardijanskog doba 14.00 Dobrodo{li u osamdesete 15.00 Drugi svjetski rat u boji 16.00 Genije dizajna 17.00 ^ovekova istorija 18.00 Pokahontas i kapetan D`on Smit - ljubav i spas u Novom svijetu 19.00 1066 20.00 Kralji~ina sestra 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Lujza od Pruske kraljica srca 00.00 Genije dizajna 01.00 ^ovekova istorija 02.00 Pokahontas i kapetan D`on Smit - ljubav i spasenje u novom svijetu 03.00 1066 04.00 Kralji~ina sestra

ANIMAL PLANET
06.00 Posjed merkata 06.25 U posjeti `ivotinjama sa Mihaelom Strakan 07.15 Upoznajte divljinu 07.40 D`ef Korvin bez ograni~enja 08.10 Zaljubljenici u ma~ke 09.05 Extraordinary Dogs 09.30 Posao za psa 10.00 Sve o psima 10.55 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 11.50 Najezda `ivotinja 2 epizode 13.40 Trofejne ma~ke 14.35 Sve o psima 15.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 2 epizode 16.25 Bjekstvo u raj za {impanze 17.20 Tigrov napad 18.15 Najezda `ivotinja 19.10 Sve o psima 20.05 U ~oporu 2 epizode 21.55 Nakon ujeda 22.50 Stvaran izgubljeni svijet 23.45 Sve o psima

ATV
10.00 [egrt Hlapi}, crtani film 10.30 Spori}, dje~iji program 11.00 Graditelj Bob, crtani film 11.20 Ne{to izme|u, film 13.00 Ke~eri, arena Meksiko, sportski program 14.00 Srebrni konji}, film 16.00 Petrijin vijenac 18+, film 18.00 Blef, zabavni program 18.50 Arena sport, sportski program 19.00 ATV vijesti 19.40 Nema vi{e zeko reko 20.10 Ja volim Srbiju, zabavni program 22.00 Sport centar 22.05 Vuk s Prokletija, film 00.05 Moj mali ubica, film

Megafabrike
DOK. PROGRAM

21.00

12.00 Ekspedicija u divljinu 14.00 Rijeke i `ivot 15.00 Megafabrike 20.00 Automobili X 21.00 Megafabrike 22.00 Istra`ivanje planete Zemlje 23.00 Automobili X 00.00 Megafabrike 01.00 Zemlja bez Mjeseca

PO
22.30
FTV

4. juli 2011.
BHT FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Beverly Hills, igrana serija, 11. epizoda 10.00 Spretnosretno, tv igra 10.25 Piplinzi, crtani film 10.45 Kralj dinosaura, serija za djecu 11.10 Villa Maria, igrana serija, 154. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1

TV PROGRAMI
RTRS
06.01 Muzi~ki program 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Gastronomad Mala TV 09.30 Bo u pokretu, crtana serija 09.55 Nodi, crtana serija 10.10 Jagodica Bobica, crtana serija 11.00 Zdravlje je lijek 11.30 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom 12.00 Dnevnik 1 12.30 Tamburica fest 2011. deronje, 2. takmi~arsko ve~e, snimak 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Taksi, animirani film 09.20 TV enciklopedija (r) 09.30 Sandokan, animirana serija, 1/45 (r) 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 69/125 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.15 Godine prolaze, igrana serija, 31/68 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 London Live, muzi~ki program 13.15 Smanji gas!, emisija o saobra}aju (r) 13.45 Retrovizor, muzi~ki program 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 134/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 Mumijevi, animirana serija, 2/74 15.30 ^udesni svijet, obrazovna serija, 35/52 15.45 Nema problema 16.05 Sa malo novca u... , strana dokumentarna serija, 10/13 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 135/229 17.00 BH gastro kutak, kulinarski show 17.30 Velika imena malih ekrana: Mirjana Jan~i} 17.45 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mali kuhari, animirana serija, 18/39 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 126/142 21.00 Sun~ane skale: Nove zvijezde, prenos 23.45 BHT vijesti 00.00 Business News (r) 00.10 Kara|oz: \ul i Fidan, igrana serija, 4/5 01.00 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

Opsesija
TRILER/DRAMA

Proslava desetogodi{njice braka uspje{nog biznismena iz New Orleansa Michaela Courtlanda zavr{ava se tragi~no kada njegovu `enu Elizabeth i k}erku Amy kidnapuju. U namjeri da nadmudri kidnapere, kao otkup se koristi falsifikovani novac, ali plan propada. U policijskoj potjeri koja slijedi, Elizabeth i Amy ginu. Deset godina kasnije, za vrijeme jednog slu`benog puta u Italiju, Michael sre}e Sandru, `enu koja nevjerovatno li~i na njegovu pokojnu `enu Elizabeth.
Re`ija: Brian de Palma Uloge: Cliff Robertson, Genevieve Bujold, John Lithgow, Sylvia Kuumba Williams, Wanda Blackman

18.00
PINK

Detonator
AKCIJA/TRILER
Agent CIA je na tajnom zadatku. Soni Grifit sam putuje u Poljsku kako bi razotkrio trgovce oru`jem i zaustavio prodaju nuklearnog oru`ja. Trgovac oru`jem doznaje Sonijev pravi identitet, te Soni zavr{ava u zatvoru... ali CIA ga ubrzo izvla~i i daje mu novi zadatak, uz pratnju lijepe Ruskinje, Nadje...

CSI: Miami
SERIJA

20.10

Presing
TALK SHOW

21.10

Re`ija: Po-Chih Leong Uloge: Wesley Snipes, William Hope, Silvia Colloca

22.15

Lijepi Joe
DRAMA

HAYAT

Cvje}ar Joe, Irac koji ve} neko vrijeme `ivi u Bronxu, doznaje da je te{ko bolestan i da mo`da ne}e jo{ dugo `ivjeti. Istodobno, njegova `ena zatra`i razvod te Joe odlu~i oti}i iz New Yorka i vrijeme do operacije provesti na putovanju. U Louisvilleu upoznaje klupsku plesa~icu Alice "Hush" Mason koju zbog kockarskog duga progone mafija{i. Joe se slu~ajno umije{a i gangsteri ga u po~etku smatraju pla}enim ubojicom, no kad se zabuna otkrije, `ele mu se osvetiti. Jedini izlaz je bijeg. Joe, Alice i njezino dvoje djece, Vivien i Lee, upu}uju se prema Kaliforniji, a pla}eni ubojica im je za petama...
Re`ija: Stephen Metrcalfe Uloge: Sharon Stone, Billy Connoly, Gill Belows

12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 13.20 Izbor za Mis svijeta 16.00 Villa Maria, igrana serija, 155. epizoda 17.00 Federacija danas 17.20 Ezel, igrana serija, 125. epizoda 18.10 Osma ofanziva, igrana serija, 6. epizoda 19.15 Crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI Miami, igrana serija, 1. epizoda 21.00 Ljubav i kazna, igrana serija, 71. epizoda 22.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.30 Opsesija, film 01.15 Viza za budu}nost, igrana serija, 17. epizoda 02.25 Federacija danas (r) 02.45 Dnevnik 3 (r)

14.35 Srbac - Ritam open 2011., reporta`a 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.07 TNT, serija 16.00 Dan borca na Kozari, reporta`a 16.24 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Crna Guja, humoristi~ka serija 17.40 Fali~ni pansion, humoristi~ka serija 18.20 Gastronomad 18.30 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, reality show Finansijske novosti 19.05 Pri~e veterinara Boleta, program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Robin Hud 1, serija 21.10 Presing, talk show 22.30 Dok nas smrt ne rastavi, serija 23.00 Dnevnik 3 23.22 Sport 23.27 Finansijske novosti 23.35 Tribunal 00.05 Misterije pravog [erloka Holmsa, serijski film 01.50 Dok nas smrt ne rastavi, serija 02.20 TNT, serija 03.05 Dnevnik 2 03.30 Presing, talk show 04.45 Crna Guja, serija

18

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film, 18. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Iron kid, crtani film 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 06.00 07.00 07.12 07.24 07.27 07.30

4. juli 2011.
TV1
Nijemi svjedok, serija Vijesti Flash info Flash biznis Flash sport Historija odje}e, dokumentarni program, 3/13 Vijesti Ostrvo kornja~a, 20/26 Hello Kitty, crtani film Hello Kitty, crtani film Vijesti Eliza, serija (r) Vijesti Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. serijal, 1/14

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Polje lala, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 10.40 Kupi.ba 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 City, zabavni program

PO

00.15
PINK

Urbana legenda
HOROR/TRILER

08.00 08.05 08.35 08.47 09.00 09.05 10.00 10.05

Svi su ~uli za urbane legende iako im izvor nije mogu}e otkriti. To su savremene bajke koje poprimaju `ivopisne oblike, a potom nastavljaju da `ive u svijestima ljudi. Kada pri~e o ~udnovatoj smrti po~nu da kru`e studentskim gradom jednog koled`a, studentkinja Natali po~inje da sumnja da urbane legende neko ostvaruje na zloslutan na~in. Njena prijateljica Brenda, ambiciozni novinar Paul i glavni {aljivd`ija u klasi, Damon,, insistiraju na tome da su ubistva ~ista slu~ajnost uprkos neobi~nim okolnostima. Ali, kada se Natali isuvi{e pribli`i otkrivanju onoga koji urbane legende pretvara u stvarnost, shvata da bi i sama mogla da postane sljede}a `rtva.
Re`ija: Jamie Blanks Uloge: Jared Leto, Alicia Witt, Rebecca Gayheart

22.25
Slu~ajevi X
KRIM. MAGAZIN

Sexy komedija
DRAMA

21.00

Ekstremni sportovi

SPORTSKI SERIJAL 18.20

More ljubavi
SERIJA

OBN

16.00

12.00 Najbolje godine, serija, 99. ep. 13.00 Miljenica, serija, 16.ep. 14.00 Glam Blam 14.48 Bestseller 14.50 Bioclinica 15.00 Top Shop 15.15 Vitafon 15.25 Moje drage kom{ije, serija, 1. ep. 16.47 Suze Bosfora, serija, 65. ep. 17.40 Sport centar 17.42 Biometeorolo{ka prognoza 17.45 Taina, serija, 1. ep. 18.20 Sasuke Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Suze Bosfora, serija, 66. ep. 21.00 Slu~ajevi X, kriminalisti~ki magazin 22.15 Lijepi Joe, igrani film 00.00 Sport centar 00.05 Seks i grad, 41. i 42. ep. 01.05 Miljenica, serija

11.00 Biznis vijesti 11.05 Ikone, dok. serijal o slavnima 11.35 Flashbacks 12.00 Vijesti plus 12.20 TV1 ordinacija 12.50 Flashbacks 13.00 Biznis vijesti 13.10 Zakon ljubavi, serija, 10. ep. (r) 14.00 Vijesti 14.05 Sedma brzina, emisija o automobilizmu, 1. ep. (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ikone, dokumentarni serijal o slavnima (r) 15.30 Hello Kitty, crtani film (r) 15.55 Biznis vijesti 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 4. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, serija, 11. ep. 18.15 Biznis vijesti 18.20 Ekstremni sportovi, sportski serijal 18.50 Hrane svijeta, 1/13 19.00 Najava dnevnika 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Ukradeni `ivoti, serija, 5. ep. 21.15 The game, 1. i 2. ep. 22.10 Vijesti plus 22.40 20.000 milja pod morem, film 00.30 Pono}ne vijesti plus 00.50 Visoki rizik, film (r)

13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Lola, telenovela 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Zumba Zumba, zabavni program 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 Detonator, film 20.00 Trijumf ljubavi, serija 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand: Narod pita, muzi~ka emisija 23.30 Dok nas smrt ne rastavi, serija 00.05 City, zabavni program (r) 00.15 Urbana legenda, film

Pri~a o dva talijanska para koji igrom slu~aja shvate kako imaju sli~ne sklonosti i po~inju me|usobno dru`enje. Talijanski je par u potrazi za ne~im {to }e osvje`iti njihov brak. Tijekom ve~eri u lokalnom baru upoznaju seksipilnu Giuliu i po`ele intimno dru`enje sa njom. I dok Filippo i Anna nastoje smisliti na~in kako da privole Giuliu da im se priklju~i, ispostavit }e se da je to mnogo lak{e nego {to misle. Gulia se ve} vi|a sa Ugom, ~iji je brak sa suprugom Marcellom zapao u krizu.
Re`ija: Claudio Bigagli Uloge: Alessandro Benvenuti, Elena Sofia Ricci, Ricky Tognazzi, Giuppi Izzo

21.45
NOVA

Romeo mora umrijeti AKCIJA

Azijske i afroameri~ke bande bore se za kontrolu luke u Oaklandu. Me|utim, prva `rtva je sin azijskoga vo|e i rat postaje opasniji nego {to je ijedna strana mogla o~ekivati. Vijest o ubojstvu dolazi do Poova brata Hana, legendarnoga biv{eg policajca koji trenuta~no boravi u zatvoru u Hong Kongu. Hang dolazi u SAD kako bi istra`io bratovu smrt. Ubrzo otkriva da se na{ao u sredi{tu bespo{tednoga sukoba kriminalaca. No, dok se u ratu u podzemlju jo{ nekako i snalazi, Po se zaljubljuje u Trishu, k}erku ~ovjeka koji stoji iza ubojstva njegova brata.
Re`ija: Andrzej Bartkowiak Uloge: Jet Li, Aaliyah, Isaiah Washington, Russell Wong

19

PO
05.50 06.20 06.45 07.00 09.05 09.50 10.00 10.10 11.00 11.15 12.00 12.30 13.20

4. juli 2011.
HRT2
07.00 Najava programa 07.05 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.50 Moji prijatelji Tigar i Pooh, crtana serija (r) 08.15 @utokljunac 08.40 Connor na tajnom zadatku 1, serija za djecu 09.05 Brlog (r) 09.20 Sportske igre mladih (r) 09.35 Obi~na klinka, serija za djecu 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija (r) 10.45 Tvoja sam sudbina, serija 11.30 Veronica Mars, serija (r) 12.15 [aolinski pa`evi, crtana serija

TV PROGRAMI
NOVA
07.35 Neustra{ivi Scooby doo 08.00 Bumba, crtana serija 08.50 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.40 ^uvar pravde, serija 11.40 Zauvijek susjedi, serija (r) 12.30 IN magazin (r) 13.20 Pobjeda ljubavi, serija 15.20 Kad li{}e pada, serija (r) 16.20 Bijeg, serija (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Bijeg, serija (r) nastavak 17.45 IN magazin 18.25 Zauvijek susjedi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Kad li{}e pada, serija 20.55 Bijeg, serija, 11/70

HRT1
Rijeka: More Mir i dobro TV kalendar Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Hotel dvorac Orth 5, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti @ivot: Primati, serija Kod Ane (r) Oprah show Dnevnik Gospodarica tvoga srca, serija Od Lark Risea do Candleforda 1, serija (r) Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Pustolovina u Hrvatskoj. Biciklom po otocima, dokumentarna serija Predsjednik Franjo Tu|man - Stvaranje hrvatske dr`ave: Neka nam `ivi jedina i vje~na Hrvatska, serija Kulturna ba{tina Alisa, slu{aj svoje srce, serija Predstavljamo vam... Vijesti Hrvatska u`ivo Sve }e biti dobro, serija Dnevnik plavu{e Kod Ane Ljetna slagalica Dnevnik TV Bingo Od Lark Risea do Candleforda 1, serija U krupnom planu Dnevnik 3 Sport Vijesti iz kulture Projekt Mahler, dokumentarna emisija Nijemi svjedok, mini-serija Bostonsko pravo 4, serija (r) Skica za portret Mijenjam svijet (r) Pustolovina u Hrvatskoj: Biciklom po otocima, serija (r) Predsjednik Franjo Tu|man Stvaranje hrvatske dr`ave: Neka nam `ivi jedina i vje~na Hrvatska (r) Kulturna ba{tina (r) Hotel dvorac Orth 5, serija (r) Ljetna slagalica (r)

OBN
07.35 Casper, crtani film 07.50 Kornja~a Hero, crtani film 08.15 An|eli i prijatelji, crtani film 08.30 Roni, Olly, Roni, crtani film 08.45 Bunny Maloney, crtani film 09.00 Nebeske plesa~ice, crtani film 10.00 Skrivena kamera, humoristi~ni program 10.15 Zemlja snova, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.20 Gumu{, turska telenovela 13.50 Exkluziv, zabavni program 14.25 Slomljena srca, serija 15.50 Dejana: @ivot mi je dao drugu {ansu!, talk show 17.10 Zemlja snova, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.15 Pitajmo zajedno, talk show 20.00 Slomljena srca, serija 21.30 Red Carpet, showbizz magazin 22.25 Sexy komedija, film 00.00 Zakon bra}e, serija 00.50 Red Carpet, showbizz magazin 01.40 Sexy komedija, film

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro 09.00 Nastavak 5. radne sjednice Skup{tine KS, dir. prijenos 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Nastavak 5. radne sjednice Skup{tine KS, dir. prijenos 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Nastavak 5. radne sjednice Skup{tine KS, dir. prijenos 17.15 Liberty TV 17.50 Mu}ke, humoristi~ki program 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Dobre vibracije, u`ivo 21.30 Tarih, dok. serijal 21.35 Ve~ernje vijesti 22.05 Sport magazin 22.35 Carstvo, 1/6 23.20 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 23.50 Recept za ubistvo, igrani film 01.15 Dnevnik TVSA (r)

14.10 14.19 14.20

14.50

Dr. House
SERIJA

15.40 16.00 16.45 16.50 17.00 17.35 18.20 18.30 18.40 19.30 20.10 20.35 21.30 22.45 23.10 23.20 23.30 23.55 01.35 02.15 02.20 02.50

22.25

Kad li{}e pada
SERIJA

20.00

03.20

04.10 04.25 05.10

12.40 @utokljunac 13.10 Johnny Bravo, crtana serija 13.30 Pliva~ki miting "Zlatni medvjed", reporta`a 13.55 Mafalda Savojska, mini-serija (r) 15.30 Ru`na Betty 3, serija 16.10 KS automagazin (r) 16.45 Mijenjam svijet (r) 17.10 Bostonsko pravo 4, serija 17.55 [apta~ psima 3 (r) 18.45 Kazali{te u ku}i, serija 19.25 Eric Clapton Specijal (r) 19.55 Ve~eras 20.00 Glee, serija za mlade 20.50 Zagreba~ka i Ljubljanska filharmonija zajedno izvode Mahlerovu Osmu, prijenos 22.25 Dr. House, serija 23.10 Dnevnik plavu{e (r) 23.20 Holivudska {kvadra 2, humoristi~na serija 23.45 Retrovizor. [apta~ica duhovima 4, serija 00.30 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 5, humoristi~na serija 00.55 Retrovizor. Pravi igra~i, serija (r) 01.40 No}ni glazbeni program

21.45 Romeo mora umrijeti, film 00.00 Ve~ernje vijesti 00.15 Tudori, 9/10 01.15 Opasna igra, 9/13 02.10 Medij, serija 13/19 03.00 Smrtonosni kontakt: Pti~ja gripa, film

TV MOSTAR
08.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.35 Hello Kitty, crtani film 08.47 Hello Kitty, crtani film 09.05 Eliza, 4/68 (r) 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 14.05 Muzi~ki program RTM 15.00 Vijesti 15.05 Ikone, dok. serijal (r) 16.00 Ukradeni `ivoti, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, serija 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 21.15 The game, serija 21.40 The game, serija 22.10 Vijesti plus 22.40 20.000 milja pod morem, film 20.00 Leagues Under The Sea 1, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Islam i nauka 13.10 Hutba 13.30 Glas naroda 14.00 Namjesnik ljubavi, serija 14.30 Melodije orijenta 15.00 Frej`er, serija 15.30 Svrzina ku}a 16.00 Biografije 17.00 Flash vijesti 17.05 In deep, serija 18.00 TV liberty 18.30 Do`ivotna kazna, serija 18.55 Odli~an 5+ 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija 21.00 IC sport 21.30 Budimo humani 22.00 Do`ivotna kazna, serija 22.30 Extreme 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r)

RTV USK
14.30 Vijesti 14.35 U svemiru 15.05 Autoshop magazin (r) 15.35 Rijeke Evrope, dok. program 16.00 Reporta`e sa zemlje mira: Jelen lopatar (r) 16.30 Najd`el 17.10 Lea Parker, serija (r) 17.55 Duhovni svijet, vjerski program (r) 18.25 O nama (r) 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Sport 20.20 ^itaj BiH: Marko Kova~, Grad u zrcalu 20.50 Kult, kult, kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Lea Parker, serija 22.40 Sveci i gre{nici, dok. serijal 00.10 Najd`el, zabavni program (r)

TV ZENICA
09.00 Dobro jutro 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r)11.00 Program za djecu (r) 11.30 Frejzer (r) 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Bonaventura 14.05 Samo za smijeh 14.30 OSCE-reporta`e (r) 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 16.05 Selu u pohode (r) 16.45 Discovery dok. program 17.25 Program za djecu 18.01 Frejzer serija 19.00 Zenica danas 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Klinika, serija 22.15 Za svaku bolest trava raste 23.00 Zenica danas (r)

VOGO[]A
11.00 Info blok 12.00 Hazreti Merjem, serija 12.30 Biografije (r) 13.30 Autoshop magazin (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Te{anjska hronika 20.00 TV Fiva 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Liberty TV 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija (r) 09.15 Svijet na dlanu 10.00 Novosti 10.05 Bulevar 11.00 Svijet na dlanu 12.00 Novosti u podne 12.15 Dona}i film 14.00 Novosti 14.05 Kviz 16.00 Dnevnik 1 16.25 Sve za ljubav, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 BN sport 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 21.00 TV poster 22.00 Sa Kraji{nicima po Krajini 22.30 Dnevnik 3 23.00 Sama sa strancem, film 00.30 Brza hrana, film

20

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
12.00 13.55 14.00 14.10 15.45 16.00 16.35 17.15 18.15 18.45 19.00 19.35 19.40 20.05 20.50 21.30 22.15 22.30 23.15 00.00 Vijesti Iz dana u dan Hit dana Poaro, serija Hit dana Vijesti u 16 Sport 7, magazin Zakon ljubavi, serija Ja sam tvoja sudbina, serija Skrivena kamera Dnevnik RTV TK Bestseller TV Skrivena kamera Poaro, serija Vremenska prognoza Ukradeni `ivoti, serija Vijesti Sponzoru{e, serija Film Dnevnik (r)

4. juli 2011.
FOX LIFE
07.30 Svita, serija 07.55 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 08.15 @ivot po D`imu, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Momci s Medisona, serija 11.05 Razvedeni Gari, serija 11.30 D`oi, serija 11.55 Svita, serija 12.20 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 12.40 Ulica sje}anja, serija 13.30 @ivot po D`imu, serija 14.15 [apat duhova, serija 15.05 Razvedeni Gari, serija 15.30 D`oi, serija 15.55 Da, draga, serija 16.45 Houp i Fejt, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Uvod u anatomiju, serija 18.50 Ulica sje}anja, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 [apat duhova, serija 21.10 Dr Haus, serija 22.00 Ni na karti, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Da, draga, serija

PO

RTS
12.00 12.14 12.15 12.25 12.30 12.35 13.30 15.10 15.20 16.00 16.03 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.17 19.22 19.30 20.05 21.05 23.00 23.05 23.35 00.34 00.35 Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Evronet Tihi svjedok, serija Srednjo{kolski mjuzikl, film Vijesti Ovo je Srbija Vijesti Gorki plodovi, serija Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava Dnevnika 2 Razglednica Slagalica, kviz Vrijeme Najava programa Dnevnik Gorki plodovi, serija RTS karavan Vijesti Oko, info Tihi svjedok, serija Najava programa Dnevnik

RTCG
07.00 Jutarnji program 10.00 Vijesti 10.15 Nau~no obrazovni program 10.45 Muzi~ki mix 11.00 Vijesti 11.05 Agrosaznanje (r) 12.00 Vijesti 12.05 Dok. emisija 12.35 Sat tv (r) 13.00 Vijesti 13.05 Etno 13.30 Dokumentarni program (r) 14.00 Vijesti 14.05 Sat TV(r) 15.10 Fle{ sport (r) 15.30 Dnevnik 1 15.45 Okvir (r) 17.15 Crna Gora - u`ivo 18.00 Lajmet 18.15 Crnogorski xx vijek 6 (r) 18.50 Aktuelno 19.00 Program za djecu, 4/10 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat tv 20.30 Dok. program 21.00 Otvoreno 22.50 Kalendar 23.00 Dnevnik 3 23.30 Agrosaznanje 00.20 Dok. program

UNIVERSAL
06.10 Dijagnoza: Ubistvo, serija 07.10 Sudija Ejmi, serija 09.10 Erika, serija 11.10 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 Krug obmane, film

Teksa{ki rend`er
SERIJA

19.00

MRE@A
08.05 Ostrvo kornja~a, crtana serija, 20/26 08.35 Hello Kitty, crtani film 09.05 Eiza, serija (r) 13.10 Zakon ljubavi, igrana serija, 10. epizoda (r) 16.00 Ukradeni `ivoti, igrana serija, 4. epizoda (r) 17.15 Zakon ljubavi, igrana serija, 11. epizoda 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 21.15 The game, serija 21.40 The game, serija 22.40 20.000 milja pod morem, film

15.00 Ubistva u Midsomeru, serija 17.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 18.00 Ne{ Brid`iz, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Medijum, serija 21.00 Dobra `ena, serija 22.00 Erika, serija

TV 1000
06.00 Zakletva, film 08.00 @ivotna prilika, film 10.00 Pametnjakovi}i, film 12.00 Novine, film 14.00 Gunisi, film

EUROSPORT
08.35 Motorsports weekend magazin 08.45 Horse Racing Time 09.15 Hokej na travi, Amsterdam, Holandija 10.15 Kanu, SK Largentiere, Francuska 11.15 Fudbal, SP U-17 Meksiko, ~etvrtfinale 12.45 World Cup show 13.00 Biciklizam, Tour de France 14.00 Biciklizam, Tour de France, live 17.45 Fudbal, SP (@) Njema~ka: Brazil - Norve{ka 19.15 Fudbal, SP U-17 Meksiko, ~etvrtfinale 20.45 All sports 20.50 Watts 21.00 Ke~eri 21.30 All sports 21.35 Ke~eri 22.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko, ~etvrtfinale, live 00.00 Biciklizam, Tour de France 01.15 World Cup show

EUROSPORT 2
07.30 Hokej na travi, Amsterdam, Holandija 08.30 Fudbal, Bundesliga: Wolfsburg - Bayern Munich 10.00 Mountain bike 11.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko, ~etvrtfinale 12.30 Fudbal, Bundesliga: Bayer - Dortmund 14.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko, ~etvrtfinale 16.45 Watts 17.00 Speedway, Bydgoszcz, Poljska 18.00 All sports 18.30 Mountain bike, Balaton, Ma|arska 20.00 Hokej na travi, Amsterdam, Holandija 21.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko, ~etvrtfinale 22.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko Live, ~etvrtfinale 22.30 All sports 23.00 Australijski fudbal 00.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko, ~etvrtfinale

SPORT KLUB
06.30 07.00 08.00 09.30 10.30 Klupske TV TWS Face The Pro FullTilt Poker Wimbledon Studio 11.00 Wimbledon pregled dana

Prva liga
FILM

WTA Bastad
TENIS

18.00

12.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo 16.15 Heroji ulice, dok. program (r) 16.50 Sevdalinka u srcu, muzi~ki program 17.20 TV Liberty 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.05 Op~injeni, serija 33/208 22.00 Radio iz moje ulice, kola`ni program 23.00 Slon extra Info

16.00 Za{to se budale zaljubljuju?, film 18.00 Prva liga, film 20.00 Prva liga 2, film 22.00 Prva liga 3: Povratak u drugoliga{e, film 00.00 Rim 1, film 02.00 Milf o Maniacs, film 04.00 Dileri, film

12.00 WTA Bastad, direktno 20.00 Grand Slam Wimbledon, finale (M) 23.00 FullTilt Poker 00.00 Grand Slam Wimbledon finale (@) 02.00 Grand Slam Wimbledon, snimak finala

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Kako se to pravi 2 epizode Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? Gra|evinske intervencije Nafta, znoj i naftne platforme Ameri~ka Ameri~ke drvosje~e Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 [apta~ psima Megastrukture Automobili X Megafabrike Grbavi kitovi In`enjerske veze Raj na zemlji Automobili Iks prija

VIASAT HISTORY
07.00 Lujza od Pruske kraljica srca 08.00 Genije dizajna 09.00 ^ovekova istorija 10.00 Pokahontas i kapetan D`on Smit - ljubav i spasenje u novom svijetu 11.00 1066 12.00 Kralji~ina sestra 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Lujza od Pruske kraljica srca 16.00 Veliki nau~nici 17.00 Izgubljeni topovi Kraljice Elizabete 18.00 Van Gog kompletna pri~a 19.00 Carstvo mora 20.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 21.00 Lovci na naciste 22.00 Ko si zapravo ti? 23.00 Ratnici 00.00 Veliki nau~nici 01.00 Izgubljeni topovi Kraljice Elizabete 02.00 Van Gog kompletna pri~a 03.00 Carstvo mora 04.00 Rim nije izgra|en za jedan dan

ANIMAL PLANET
06.00 06.25 06.50 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 12.45 14.30 15.00 15.30 16.00 16.25 17.20 17.45 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 Ulica lemura Upoznajte divljinu @ivot na farmi - 2 epizode Psi - jedna rasa, jedna pri~a Zaljubljenici u ma~ke Sve o ma~kama U posjeti `ivotinjama sa Mihaelom Strakan Ulica lemura Spa{avanje divljih `ivotinja @ivotinjski park: @ivi svijet zapadne obale Policija za `ivotinje 2 epizode RSPCA Upoznajte divljinu D`ef Korvin bez ograni~enja Ro|eni lovci Sve o ma~kama Psi - jedna rasa, jedna pri~a Divlja planeta Lovac na krokodile Sve o psima, ma~kama, ljubimcima Kraljice savane Brzina `ivota Pre`ivio sam! @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje

ATV
09.50 Jagodica Bobica 10.20 Sirene 10.50 Plavi zmaj 11.15 Ben 10, Alien Force 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 Stil 15.00 Blef 15.45 Vijesti 16.00 Najbolje godine, serija 17.00 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 18.50 Arena sport 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 Jednostavan `ivot 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Lijepo Joe, film 00.15 Sport centar 00.20 Sex i grad, serija

Raj na zemlji
DOK. PROGRAM

19.00

14.00 Najte`e popravke na svijetu 15.00 Borac sa ribama 16.00 Skrivena tajna Japana 17.00 Iza re{etaka 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji 20.00 Te{ka vremena 21.00 Granica 22.00 Iza re{etaka 23.00 Te{ka vremena

UT
18.00
PINK

5. juli 2011.
BHT FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Beverly Hills, igrana serija, 12. epizoda 10.00 Spretno-sretno, tv igra 10.25 Piplinzi, crtani film 10.45 Kralj dinosaura, serija za djecu 11.00 Villa Maria, igrana serija, 155. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 13.25 Dopunska nastava, zabavni program 13.55 Abeceda zdravlja, obrazovni serijal, 5. epizoda

TV PROGRAMI
RTRS
06.01 07.00 09.00 09.10 09.30 09.55 10.10 10.35 11.25 12.00 12.20 Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Gastronomad Mala TV Bo u pokretu, crtana serija Nodi, crtana serija Jagodica Bobica, crtana serija Robin Hud 1, serija Heroji i fenomeni Dnevnik 1 Misterija pravog [erloka Holmsa, serijski film TNT, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika TNT, serija 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Strava do kraja, animirani film 09.20 ^udesni svijet, obrazovna serija, 35/52 (r) 09.35 Nema problema (r) 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 70/125 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.15 Godine prolaze, igrana serija, 32/68 12.00 BHT vijesti 12.15 Dimenzija vi{e, program iz kulture (r) 13.15 Sa malo novca u... , strana dokumentarna serija, 10/13 (r) 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 135/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 Mumijevi, animirana serija, 3/74 15.30 Popajevih 20 godina, animirani film 15.35 Sve {to sija, drama 15.50 Kiri Klaun, animirana serija, 21/52 15.55 Japanske pri~e, animirana serija, 13/43 16.05 Nau~na postignu}a, 35/47 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 136/229 17.00 Put u Kathamandu, dokumentarna serija 17.30 Velika imena malih ekrana: Miroslav Ili} 17.45 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mali kuhari, animirana serija, 19/39 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Ezel, igrana serija, 127/142 21.00 Sun~ane skale: Pjesma ljeta, prenos 23.45 BHT vijesti 00.05 Business News (r) 00.10 Euroimpuls, magazin 00.40 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 01.40 Pregled programa za srijedu

Terminator
SF AKCIJA

U godini Tame, 2029, vladari planete donose va`an plan. Oni }e promijeniti budu}nost izmjenom pro{losti. Ali plan podrazumijeva igru bez milosti, bez bola, bez straha. Oni kreiraju ne{to nezaustavljivo, oni kreiraju Terminatora! On treba da ubi je Sa ru Ko nor, mladu `enu ~ija }e misija imati veliku va`nost u predstoje}em periodu. Ali Sara ima za{titnika, koji je tako|e poslat iz budu}nosti. Terminator koristi vanrednu snagu i inteligenciju da prona|e Saru, ali da li postoji ne{to {to mo`e da ga zaustavi?
Re`ija: James Cameron Uloge: Arnold Schwarzenegger, Michael Biehn, Linda Hamilton.

14.05 15.00 15.05

23.00
OBN

Zodiac
KRIMINALISTI^KI

Villa Maria
SERIJA

Poveznica izme|u niza ubojstava u sjevernoj Kaliforniji, tijekom 60-ih i 70-ih su pisma, koja je, kako izgleda, ubojica poslao dnevnim listovima San Francisca, tra`e}i da budu objavljena ili }e ponovno nekoga ubiti. Pisma su popra}ena brojkama - {ifriranim porukama - za koje ubojica ka`e da sadr`e pokazatelje njegovog identiteta. Robert Graysmith, karikaturist u jednom od listova, a tako|er i amaterski kriptolog, postaje fasciniran, ustvari opsjednut, rje{avanjem slu~aja.
Re`ija: David Fincher Uloge: Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Anthony Edwards, Robert Downey Jr., Brian Cox

16.00

Crna Guja
SERIJA

17.05

22.15

Krv i vino
TRILER

HAYAT

Alex Gates, trgovac vinima iz Miamija, gotovo je pred bankrotom jer previ{e novaca tro{i na svoje zahtjevne ljubavnice. Kako bi se rije{io nesretnog braka i osigurao si lagodan `ivot sa zanosnom Gabrielom, dadiljom jedne bogate obitelji, Alex odlu~i ukrasti skupocjenu ogrlicu od Gabrielinih poslodavaca. Uz pomo} iskusnog lopova Victora plja~ka pro|e dobro, no…
Re`ija: Bob Rafelson Uloge: Jack Nicholson, Jennifer Lopez, Judy David, Michael Cane, Stephen Dorff

14.25 Gospo|a Barbara, igrana serija 15.30 Vijesti 15.35 Harveytoones, serija za djecu 16.00 Villa Maria, igrana serija, 156. epizoda 17.00 Federacija danas 17.20 Ezel, igrana serija, 126. epizoda 18.20 Osma ofanziva, igrana serija, 7. epizoda 19.15 Crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 CSI Miami, igrana serija, 2. epizoda 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 72. epizoda 22.20 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.50 UKW doga|aj, dokumentarni program 23.30 Bh pjesmarica, muzi~ki program 00.00 Ha{ki dnevnik 00.30 Dopunska nastava, zabavni program 01.00 Viza za budu}nost, igrana serija 02.10 Federacija danas (r) 02.30 Dnevnik 3 (r)

15.50 Kozara, dokumentarni film 16.24 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Crna Guja, humoristi~ka serija 17.40 Fali~ni pansion, humoristi~ka serija 18.20 Gastronomad 18.30 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, reality show Finansijske novosti 19.05 Pri~e veterinara Boleta, program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Robin Hud 1, serija 21.10 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 22.00 Majstor i Margarita, serija 23.00 Dnevnik 3 23.22 Sport 23.27 Finansijske novosti 23.35 Exit 2010., muzi~ki program 00.05 Koncert 01.40 TNT, serija 03.10 Dnevnik 2 03.40 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 04.20 Crna Guja, serija 04.50 Fali~ni pansion, serija 05.20 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, reality show

22

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film, 19. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Taina, serija, 1. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija

5. juli 2011.
TV1
06.00 Nijemi svjedok, serija, 11/100 07.00 Vijesti 07.12 Flash info 07.24 Flash biznis 07.27 Flash sport 07.30 Historija odje}e, 4/13 08.00 Vijesti 08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, 21/26 09.00 Vijesti 09.05 Eliza, serija (r) 10.00 Vijesti 10.05 Doga|aji koji su promijenili svijet, dokumentarni serijal, 2/14 11.00 Biznis vijesti 11.05 Bogati i slavni, dokumentarni program

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Polje lala, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 12.00 Info top, informativni program

UT

21.05 golfa HRT1

Luda partija
KOMEDIJA
Danny bi `elio upisati fakultet, no nema novca. Kako bi zaradio za faks, radi u ekskluzivnom golf-klubu te nosi {tapove bogata{ima. No ni klijenti ni zaposlenici kluba nisu svakida{nji, ve} ekscentri~ni ljudi kojima se doga|aju komi~ne situacije…

Re`ija: Harold Ramis Uloge: Chevy Chase, Rodney Dangerfield, Ted Knight, Michael O'Keefe, Bill Murray, Sarah Holcomb

Bubnjevi preko 14.15 rijeke VESTERN HRT 2
Suze Bosfora
SERIJA

20.00

Zakon ljubavi
SERIJA

17.15

Udri mu{ki
TALK SHOW

09.00

13.00 Miljenica, serija 14.00 Dokumentarni program 14.30 Nema vi{e zeko rek'o, istra`iva~kodokumentarni program 14.58 Bestseller 15.00 Bioclinica 15.10 Top Shop 15.25 Moje drage kom{ije, serija, 2. ep. 16.55 Suze Bosfora, serija 17.40 Sport centar 17.42 Biometeorolo{ka prognoza 17.45 Taina, serija 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Suze Bosfora, 67. ep. 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.15 Krv i vino, film 00.00 Sport centar 00.05 Seks i grad, serija, 43. i 44. ep. 01.05 Miljenica, serija Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 04.05 Seks i grad, serija, 43. i 44.ep.

11.35 12.00 12.20 12.50 13.00 13.10 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 15.30 15.55 16.00 17.00 17.15 18.15 18.20 19.00 19.01 19.30 20.05 21.15 22.10 22.40 00.30 00.50

Flashbacks Vijesti plus TV1 ordinacija Flashbacks Biznis vijesti Zakon ljubavi, serija, 11. ep. (r) Vijesti The game, serija, 1. ep. (r) The game, serija, 2. ep. (r) Vijesti Sile mora, dokumentarni serijal Ma~ak Mika, crtani film (r) Biznis svijeta Ukradeni `ivoti, serija, 5. ep. (r) Vijesti plus Zakon ljubavi, serija, 12. ep. Biznis vijesti Kapital, poslovni magazin (r) Najava dnevnika The game, serija, 2. ep. (r) Dnevnik tv1 Ukradeni `ivoti, serija, 6. ep. The game, serija, 3. i 4. ep. Vijesti plus Tamni vjetar, film Pono}ne vijesti plus 20 hiljada milja pod morem, film

12.20 City, zabavni program 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Lola, telenovela 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Zumba Zumba, zabavni program 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 Terminator, film 20.00 Trijumf ljubavi, serija 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Dok nas smrt ne rastavi, serija 22.40 City, zabavni program 22.50 Nezakoniti ulazak, film

Crown City u dr`avi Colorado nekad je bio meka traga~a za zlatom i vrlo bogat gradi}, no sada bi mogao postati napu{teno mjesto: naime, jedino zlato koje je preostalo u rukama je tamo{njih Indijanaca, nastanjenih preko rijeke. Gary Brannon, po{teni gra|anin koji ne voli Indijance zbog mogu}e krivnje za ubojstvo majke, poku{a mirnim putem s poglavicom dogovoriti dobivanje koncesije na rudnik, no Frank Walker planira zapo~eti rat s Indijancima ne bi li oni napustili svoj teritorij. Garyju je, kao i njegovu ocu Samu, stalo da o~uva mir…
Re`ija: Nathan Juran Uloge: Walter Brennan, Audie Murphy, Lyle Bettger

21.45 an|eli NOVA

Charlijevi
AKCIJA

Natalie, Dylan i Alex, zajedno sa svojim za{titnikom i poru~nikom Bosleyem, trebaju rije{iti slu~aj ubojstva. Taj slu~aj je povezan s ~injenicom da neko `eli uni{titi privatnost ljudi diljem svijeta, no `eli i uni{titi {efa Charlieja. Eric Knox, osniva~ Knox tehnologije, otet je iz svog ureda, a Charlijevi an|eli ga moraju prona}i. Charlijevi an|eli odmah posumnjaju da u svemu tome prste ima glavni rival Charlija Rogera Corwina.
Re`ija: McG Uloge: Cameron Diaz, Drew Barrymore, Lucy Liu, Bill Murray, Sam Rockwell

23

UT

5. juli 2011.
HRT2
06.55 Najava programa 07.00 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.45 Moji prijatelji Tigar i Pooh, crtana serija (r) 08.10 @utokljunac 08.40 Connor na tajnom zadatku 1, serija za djecu 09.05 Navrh jezika 09.15 U zdravom tijelu zdrav duh 09.30 Obi~na klinka, serija za djecu 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija (r) 10.40 Tvoja sam sudbina, serija 11.25 Veronica Mars, serija (r)

TV PROGRAMI
NOVA
06.45 Na{i najbolji dani, serija 07.35 Neustra{ivi Scooby doo 08.00 Bumba, crtana serija 08.50 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.40 ^uvar pravde, serija 11.40 Zauvijek susjedi, serija (r) 12.30 IN magazin (r) 13.20 Pobjeda ljubavi, serija 15.20 Kad li{}e pada, serija (r) 16.20 Bijeg, serija (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Bijeg, serija (r) nastavak 17.45 IN magazin 18.25 Zauvijek susjedi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Kad li{}e pada, serija

HRT1

OBN
07.50 Casper, crtani film 08.05 Kornja~a Hero, crtani film 08.30 An|eli i prijatelji, crtani film 08.45 Roni, Olly, Roni, crtani film 09.00 Bunny Maloney, crtani film 09.20 Nebeske plesa~ice, crtani film 10.15 Skrivena kamera, humoristi~ni program 10.30 Zemlja snova, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.20 Gumu{, turska telenovela 13.50 Dolina vukova, serija 15.10 Slomljena srca, serija 16.50 Dejana talk show: @ivim u domu, ali `elim uspjeti! 17.20 Zemlja snova, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.10 Lonci i poklopci, kulinarski show 20.00 Slomljena srca, serija 21.40 Dolina vukova, serija 23.00 Zodiac, film 01.40 Zakon bra}e, serija 02.30 Dolina vukova, serija 03.35 Ekolo{ka pitanja, specijalizirani program 04.25 Tehnologija danas, specijalizirani program

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, 41/46 10.30 M}ke (r) 11.00 Vijesti TVSA Program za djecu 11.05 Vitaminix (r) 11.07 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.25 Grimove bajke (r) 11.45 Barimba (r) 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Sport magazin (r) 13.45 Carstvo, serija (r) 14.35 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 41/46 (r) 15.10 Bajke iz cijelog svijeta 15.25 Ulica Zoolo{kog vrta 15.35 Freud, 6/6 16.35 Zabavnomuzi~ki program 17.25 Hollywood akcijski heroji, zabavni program 17.50 Mu}ke, humoristi~ki program 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Dobre vibracije, u`ivo 21.30 Tarih, dok. serijal 21.35 Ve~ernje vijesti 22.05 Carstvo, 2/6 23.00 Mu}ke (r) 23.30 Vin~el, igrani film 01.20 Dnevnik TVSA (r)

07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.05 Hotel dvorac Orth 6, serija 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.10 Veliki prirodni doga|aji: Veliko otapanje, dokumentarna serija 11.00 Kod Ane (r) 11.15 Oprah show (r) 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar 12.30 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Od Lark Risea do Candelforda 1, serija (r) 14.10 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.19 Vrijeme sutra 14.20 Pustolovina u Hrvatskoj: Balonom po Zagorju, dokumentarna serija 14.50 Predsjednik Franjo Tu|man - Stvaranje hrvatske dr`ave. Budu}nost Hrvatske u na{im je vlastitim rukama, dokumentarna serija 15.40 Kulturna ba{tina (r) 15.55 ZABA - 90 sekundi (r) 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce - serija 16.45 Predstavljamo vam... 16.50 Vijesti 17.00 Hrvatska u`ivo 17.35 Sve }e biti dobro, serija 18.30 Kod Ane 18.40 Ljetna slagalica 19.30 Dnevnik 20.10 Od Lark Risea do Candleforda, serija 21.05 Ciklus komedija: Luda partija golfa, film 22.45 Dnevnik 3 23.10 Sport 23.13 Vrijeme 23.20 Vijesti iz kulture 23.30 Kratki susreti 23.55 Glazbenodokumentarne emisije 00.55 Bubnjevi preko rijeke, film 02.10 Zavr{ni udarac, serija (r) 02.50 Skica za portret 03.00 Direkt (r) 03.25 Kulturna ba{tina 03.40 Pustolovina u Hrvatskoj Balonom po Zagorju 04.10 Kratki susreti (r) 04.35 Hotel dvorac Orth 5, serija (r) 05.20 Ljetna slagalica

Kazali{te u ku}i
SERIJA

18.55

Tudori
SERIJA

00.00

12.10 [aolinski pa`evi, crtana serija 12.35 @utokljunac 13.05 Johnny Bravo, crtana serija 13.25 Lagodni `ivot Zacka i Codyja 2, serija za mlade 13.50 Lagodni `ivot Zacka i Codyja 2, serija za mlade 14.15 Bubnjevi preko rijeke, ameri~ki film 15.30 Ru`na Betty 3, serija 16.15 4 zida (r) 16.50 Direkt (r) 17.20 Bostonsko pravo, serija 18.05 [apta~ psima 3 (r) 18.55 Kazali{te u ku}i, serija 19.30 Gara`a: Ramirez (r) 20.00 Ve~eras 20.05 Bra}a i sestre 3, serija 20.55 Legende ameri~kog sna: Levi Straus Milijarde u trapericama, dokumentarna serija 21.50 Zavr{ni udarac 4, serija 22.40 Dr. House 5, serija 23.25 Dnevnik plavu{e (r) 23.35 Holivudska {kvadra 2, serija 00.00 Retrovizor: [apta~ica duhovima 4, serija 00.45 Retrovizor: Dva i pol mu{karca 5, serija 01.10 Retrovizor: Pravi igra~i, serija (r)

20.55 21.45 23.45 00.00 01.00 01.55 02.50

Bijeg, serija Charliejevi an|eli, film Ve~ernje vijesti Tudori, 10/10 Opasna igra, serija Medij, 14/19 Romeo mora umrijeti, film (r)

TV MOSTAR
08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 09.05 Eliza, 5/68 (r) 13.10 013.10 Zakon ljubavi, serija (r) 14.05 The game, serija (r) 14.30 The game, serija (r) 15.00 Vijesti 16.00 Ukradeni `ivoti, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, serija 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 21.15 The game, serija 21.40 The game, serija 22.10 Vijesti plus 22.40 Tamni vjetar, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Vjerski program 13.00 Bh ritam 14.00 Namjesnik ljubavi, serija 14.30 Legende bh sporta 15.00 Frej`er, serija 15.30 Koliko kupi{ duplo dobije{ 16.00 Bonaventura 17.00 Flash vijesti 17.05 In deep, serija 18.00 Budimo humani 18.30 Do`ivotna kazna, serija 18.55 Odli~an 5+, 19.05 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija 21.00 Puls, 22.00 Do`ivotna kazna, serija 22.30 Velika ~uda svijeta 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike

RTV USK
13.15 Pantheon program 14.30 Vijesti 14.35 Kraji{ka zemlja (r) 15.05 Sport (r) 15.30 Kult, kult, kultura (r) 16.00 ^itaj BiH: doma}a lektira, Marko Kova~, Grad u zrcalu (r) 16.30 Najd`el, zabavni program 17.10 Lea Parker, serija (r) 18.00 TV {kola 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 TV intervju 20.50 Tragovi sudbina, info-dokumentarni program 21.30 Dnevnik 2 21.50 Lea Parker, Igrana serija 22.40 Razmi{ljaj zeleno, dok. serijal 23.10 Najd`el, zabavni program (r)

TV ZENICA
10.00 Zenica danas 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer, serija (r) 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja 14.30 Dok. program 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija 15.35 Spotovi 16.45 Za svaku bolest trava raste 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 18.01 Frejzer, serija 19.00 Zenica danas 19.30 Spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Klinika, serija 21.30 Selu u pohode (r) 22.00 TV Liberty 23.00 Zenica danas 23.30 VOA Glas Amerike 00.00 Klinika, serija (r)

VOGO[]A
12.00 Hazreti Merjem, serija 12.30 TV Fiva (r) 13.10 Liberty TV (r) 13.35 Te{anjska hronika (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Sedam dana u Maglaju 20.00 Dok. program 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Istina, emisija o povratku 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra -r, serija 09.15 Svijet na dlanu 10.00 Novosti 10. 05 @ivot sa stilom 11.00 Svijet na dlanu 12.00 Novosti u podne 12.15 Film 14.00 Novosti 14.05 Kviz 16.00 Dnevnik 1 16.25 Sve za ljubav, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 21.00 Film 22.30 Dnevnik 3 23.00 Pri~a o Rut, film 00.30 Turbulencija 3, film

24

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
09.30 Zakon ljubavi, serija (r) 12.00 Vijesti 12.15 Ukradeni `ivoti, serija 13.00 Sport 7, magazin 16.00 Vijesti u 16 17.15 Zakon ljubavi, serija 18.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 19.40 Skrivena kamera 21.30 Ukradeni `ivoti, serija 22.15 Vijesti 22.30 Sponzoru{e, serija 23.15 Prvi talas, serija 00.15 Dnevnik (r)

5. juli 2011.
FOX LIFE
07.55 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 08.15 Privatna praksa, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Momci s Medisona, serija 11.05 Razvedeni Gari, serija 11.30 D`oi, serija 11.55 Svita, serija 12.20 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 12.40 Kupidon, serija 13.30 Privatna praksa, serija 14.15 [apat duhova, serija 15.05 Razvedeni Gari, serija 15.30 D`oi, serija 15.55 Dr Haus, serija 16.45 Ni na karti, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Uvod u anatomiju, serija 18.50 Kupidon, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 [apat duhova, serija 21.10 [tiklama do vrha, serija 22.00 Ludnica u Klivlendu, serija 22.25 Kugar Taun, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Da, draga, serija

UT

RTS
12.00 12.14 12.15 12.25 12.30 13.00 14.00 15.15 15.25 16.00 16.03 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 19.00 19.17 19.22 19.30 20.05 21.05 21.50 22.15 23.00 23.05 23.35 00.05 Dnevnik For{pan: Sport plus Vrijeme Kad zazvoni, dje~iji program Trezor Novi tabloid, Vijesti Ovo je Srbija Vijesti Gorki plodovi, serija Dnevnik [ta radite, bre Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Razglednica Slagalica, kviz Vrijeme Najava programa Dnevnik Gorki plodovi, serija Novi tabloid Sav taj ples Vi i Mira Adanja Polak Vijesti Oko magazin Nau~na reporta`a (r) TV mre`a

RTCG
07.00 10.00 10.15 11.00 11.05 12.00 12.05 13.00 13.05 13.35 13.40 15.00 15.05 15.20 15.30 16.00 16.30 17.00 17.15 18.00 18.30 19.00 19.20 19.30 20.00 21.00 21.30 22.30 23.00 23.30 01.30 Jutarnji program Vijesti Nau~noobrazovni program Vijesti Dok. emisija Vijesti Sat TV (r) Vijesti Dok. emisija (r) Aktuelno Otvoreno Aktuelno Fle{ sport (r) Kalendar Dnevnik 1 Obrazovna emisija Sat tv Lajmet Crna Gora - u`ivo Poetika Montenegrina Sat tv Korak po korak, 5/10 Kalendar Dnevnik 2 Sat TV Obrazovna emisija Dok. emisija Sat TV Dnevnik 3 Otvoreno (r) Dnevnik 2

UNIVERSAL
06.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 07.20 Sudija Ejmi, serija 09.20 Krug obmane, film 11.10 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 I eto nje, film

Medijum
SERIJA

20.00

MRE@A
08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, ctani film 09.05 Eliza, serija (r) 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 14.05 The game, serija (r) 14.30 The game, serija (r) 16.00 Ukradeni `ivoti, serija (r) 17.15 Zakon ljubavi, serija 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 21.15 The game, serija 21.40 The game, serija 22.40 Tamni vjetar, film

15.00 Ubistva u Midsomeru, serija 17.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 18.00 Ne{ Brid`iz, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Medijum, serija 21.00 Uzbu|enje ubistva, film 22.50 Bra}a i sestre, serija

TV 1000
06.10 Prva liga, film 08.00 Za{to se budale zaljubljuju?, film 10.00 Gunisi, film 12.00 Prva liga 2, film

EUROSPORT
08.30 Biciklizam, Tour de France 09.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko, ~etvrtfinale 12.30 Biciklizam, Tour de France 14.00 Biciklizam, Tour de France, live 17.30 Fudbal, SP U-17, Meksiko, ~etvrtfinale 18.00 World Cup show 18.15 Fudbal, SP (@) Njema~ka, live 20.15 Fudbal, SP (@) Njema~ka: Brazil - Norve{ka 20.45 Fudbal, SP (@) Njema~ka, live 22.45 World Cup show 23.00 Biciklizam, Tour de France 00.15 FIA touring car 00.45 Autotrke, Budapest, Ma|arska 01.15 World Cup show

EUROSPORT 2
07.30 Australijski fudbal 08.30 Fudbal, Bundesliga: Bayern - Kaiserslautern 09.00 Fudbal, Bundesliga: Monchengladbach - Bayer 10.00 Superbike, Snetterton, UK 11.00 Crashed ice 11.30 Australijski fudbal 12.30 Fudbal, Bundesliga: Dortmund - VFB Stuttgart 14.00 All sports 14.30 Obaranje ruku 15.00 Domine 16.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko, ~etvrtfinale 17.00 Speedway, Prague, ^e{ka 18.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko, ~etvrtfinale 20.30 Road to Universiade 20.45 Ameri~ki fudbal u sali 22.00 Strikeforce: Diaz, USA K. Noons, USA 23.00 Boks, World IBF Title Middle Weight: Sylvester, SP Njema~ka D. Geale, Australija 00.30 Ragbi, Pacific Nations Cup: Tonga - Fid`i 01.45 Ragbi, Pacific Nations Cup: Japan - Samoa

SPORT KLUB
06.30 WTA Bastad 10.00 FullTilt Poker 11.00 TA Bastad, direktno 19.00 Vijesti 19.30 Fudbal Studio, u`ivo

Klub otmi~ara
FILM

18.00

Shakhtar Dinamo Kiev
FUDBAL

20.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo, panoramske kamere, uklju~enje u`ivo 16.15 Zdravlje, emisija o zdravlju (r) 16.50 Putopisi, dok. program 17.25 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info- program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Da sam ja neko, dok. program 21.05 Op~injeni, 34/208 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra info

14.00 Pirati iz Penzansa, film 16.00 Sjaj, film 18.00 Klub otmi~ara, film 20.00 U no}i, film 22.00 Dileri, film 00.10 Babe, film 02.00 Rim 1, film 04.00 An|elin pepeo, film

20.00 Ukrainian Super Cup: Shakhtar - Dinamo Kiev, direktno 22.15 Vijesti 23.00 FullTilt Poker 00.00 NHL Awards 01.30 Vijesti 02.00 Wimbledon studio 02.30 Wimbledon pregled dana 03.30 Svjetska liga - boks

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Gra|evinske intervencije Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? Dekonstrukcija 2 epizode Vrhunsko graditeljstvo X-ma{ine Borna kola bra}e Hau Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 [apta~ psima Borac sa ribama Te{ka vremena Granica Skrivena tajna Japana In`enjerske veze Raj na zemlji Te{ka vremena Najte`e popravke na svijetu

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 Ko si zapravo ti? Ratnici Veliki nau~nici Izgubljeni topovi Kraljice Elizabete Van Gog kompletna pri~a Carstvo mora Rim nije izgra|en za jedan dan Lovci na naciste Ko si zapravo ti? Ratnici Kolonija Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori Raspu}in, |avo u ljudskom obliku Drevni plasti~ni hirurzi Gerouov zakon Lovci na naciste Tajm tim godina X Ratnici Kolonija Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori Raspu}in, |avo u ljudskom obliku Drevni plasti~ni hirurzi Gerouov zakon Lovci na naciste

ANIMAL PLANET
07.15 07.40 08.10 09.05 10.00 10.55 11.20 11.50 12.45 14.30 15.00 15.30 16.00 16.25 17.20 17.45 18.15 19.10 20.05 21.00 21.55 22.50 Ro|eni lovci Psi - jedna rasa, jedna pri~a Sve o ma~kama Sve o psima, ma~kama, ljubimcima U posjeti `ivotinjama sa Mihaelom Strakan Ulica lemura Spa{avanje divljih `ivotinja Urgentni centar za `ivotinje Policija za `ivotinje 2 epizode RSPCA Upoznajte divljinu D`ef Korvin bez ograni~enja Ro|eni lovci Sve o psima, ma~kama, ljubimcima Psi - jedna rasa, jedna pri~a Divlja planeta Lovac na krokodile Sve o psima, ma~kama, ljubimcima Donald [ulc stru~njak za otrove Ta prelijepa Afrika Rudove bubice @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje

ATV
11.15 Ben 10, Alien Force, crtani film 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 48 sati svadba 15.45 Vijesti 16.00 Najbolje godine, serija 17.00 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici, zabavni program 18.50 Arena sport, sportski program 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 Jednostavan `ivot, zabavni program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Krv i vino, film 00.15 Sport centar 00.20 Sex i grad, serija

[apta~ psima
DOK. PROGRAM

18.00

15.00 D`inovska riba iz Konga 16.00 Potraga za d`inovskim oktopodom 17.00 Iza re{etaka 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji 20.00 Megafabrike 21.00 In`enjerske veze 22.00 Iza re{etaka 23.00 Megafabrike

19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

SR
FTV

6. juli 2011.
BHT
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Sve {to sija, drama 09.30 Japanske pri~e, animirana serija, 13/43 09.40 Nau~na postignu}a, 35/47 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 71/125 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.15 Godine prolaze, igrana serija, 33/68 12.00 BHT vijesti 12.15 Put u Kathamandu, dokumentarna serija (r) 12.45 Kod ku}e je najbolje, show, 1/10 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 136/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 Mumijevi, animirana serija, 4/74 15.30 Robot Robi, animirana serija, 40/52 15.45 Mini school 16.00 Bez rizika, igrana serija, 7/8 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 137/229 17.00 Boje u nizu, strana dokumentarna serija, 1/10 17.30 Velika imena malih ekrana: Mufid Memija 17.45 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mali kuhari, animirana serija, 20/39 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Carica Sisi, igrana serija, 3/4 21.00 Lifestyle: Damanhur, reporta`a 22.00 BHT vijesti 22.20 Business News (r) 22.30 Ezel, igrana serija, 128/142 23.30 Sve u svemu, dnevni magazin (r) 00.30 Carica Sisi, igrana serija, 3/4 (r)

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Beverly Hills, igrana serija, 13. epizoda 10.00 Spretno-sretno, TV igra 10.25 Piplinzi, crtani film 10.45 Kralj dinosaura, serija za djecu 11.00 Villa Maria, igrana serija, 156. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 13.25 Dopunska nastava, zabavni program 06.01 07.00 09.00 09.10 09.30 09.55 10.10 10.35 11.25 12.00 12.25

RTRS
Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Gastronomad Mala TV Bo u pokretu, crtana serija Nodi, crtana serija Jagodica Bobica, crtana serija Robin Hud 1, serija Heroji i fenomeni Dnevnik 1 Riznica muzeja, dokumentarni program Tamburica fest 2011. deronje, reporta`a Kozarski etno, reporta`a

Skuplja~i perja 22.30 DRAMA
Bora je vojvo|anski Rom iz okolice Sombora. On se bavi trgovanjem gu{~ijim perjem i o`enjen je jednom starijom Romkinjom. Zagleda se u mladu Tisu, koju je njezin o~uh Mirta namijenio jednom mladom Romu. Tisa odbija svoga budu}ega supruga izjavljuju}i da on, s obzirom da ima samo dvanaest godina, nije u stanju konzumirati brak i priklanja se Bori. Oni odlaze u planinu gdje se `ene. U nemogu}nosti da se vrati u ~ergu, Tisa se nastani kod svoje prijateljice, kafanske pjeva~ice, koja joj savjetuje da ode u Beograd i tamo zapo~ne novi `ivot.
Re`ija: Aleksandar Petrovi} Uloge: Bekim Fehmiu, Olivera Katarina, Bata @ivojinovi}, Gordana Jovanovi}, Mija Aleksi}, Severin Bijeli}

12.40 13.15

00.15
PINK

^etvrti rat
DRAMA/TRILER
Dva ponosna heroja, a niko protiv koga bi se borili, osim jedan protiv drugog. Drama iz vremena hladnog rata na granici ^ekoslova~ke i Njema~ke, pri~a o dvojici grani~ara, komandosa koji vode svoj li~ni rat....

Spretno-sretno
TV IGRA

10.00

TNT
SERIJA

14.05

Re`ija: John Frankenheimer Uloge: Roy Scheider, Jürgen Prochnow, Tim Reid

22.15

Ludi grad
DRAMA/TRILER

HAYAT

TV novinar Max Brackett nije zadovoljan svojom karijerom. Sve se svodi na rutinske izvje{taje. Sa svojom kolegicom Laurie po~inje raditi na pri~i o jednom lokalnom muzeju. Naoko dosadna pri~a pretvara se u veliku. U svega nekoliko sati, pri~a postaje od dr`avnog interesa, jer povla~i jedan skandal za drugim.
Re`ija: Costa - Gavras Uloge: Dustin Hoffman, John Travolta

13.55 Abeceda zdravlja, obrazovni serijal, 6. epizoda 14.25 Gospo|a Barbara, igrana serija 15.30 Vijesti 15.35 Harveytoons, crtana serija 16.00 Villa Maria, igrana serija, 157. epizoda 17.00 Federacija danas 17.20 Ezel, igrana serija, 121. epizoda 18.20 Osma ofanziva, igrana serija, 8. epizoda 19.15 Crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI: Miami, igrana serija, 3. epizoda 21.00 Ljubav i kazna, igrana serija, 73. epizoda 22.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.30 Skuplja~i perja, jugoslovenski igrani film 00.15 Dopunska nastava, zabavni program 00.45 Viza za budu}nost, igrana serija 01.55 Federacija danas (r) 02.15 Dnevnik 3 (r)

13.40 Rezovi, humoristi~ka serija 14.05 TNT, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 Majstor i Margarita, serija 16.05 Petrovdanski padobranski kup, reporta`a 16.24 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Crna Guja, humoristi~ka serija 17.40 Fali~ni pansion, humoristi~ka serija 18.20 Gastronomad 18.30 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, reality show Finansijske novosti 19.08 Pri~e veterinara Boleta, program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Robin Hud 1, serija 21.10 Mjesto zlo~ina: Majami, serija 22.00 An|eli u Americi, serija 23.00 Dnevnik 3 23.22 Sport 23.27 Finansijske novosti 23.35 Pterodaktil, film 01.05 TNT, serija 01.50 Rezovi, serija 02.10 Dnevnik 2 02.40 Mjesto zlo~ina: Majami, serija

26

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film, 20. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Taina, serija, 2. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 06.00 07.00 07.12 07.24 07.27 07.30

6. juli 2011.
TV1
Nijemi svjedok, serija Vijesti Flash info Flash biznis Flash sport Historija odje}e, dokumentarni program Vijesti Ma~ak Mika, crtana serija, 8/13 Ostrvo kornja~a, crtana serija, 22/26 Vijesti Eliza, serija (r) Vijesti Doga|aji koji su promijenili svijet, dokumentarni serijal, 3/14 Biznis vijesti

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Polje lala, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 12.00 Info top 12.20 City, zabavni program

SR

Za sve moje prijatelje 22.40 DRAMA MRE@A na obali
Za{titar koji radi na aerodromu trudi se svim silama da svojoj porodici osigura bolje uslove `ivota i da ih izvu~e iz ge ta. Na`alost, otkrit }e da njegov sin boluje od opake bolesti...

08.00 08.05 08.35 09.00 09.05 10.00 10.05

Re`ija: Gilbert Cates Uloge: Bill Cosby, Gloria Foster i Dennis Hines

11.00

21.45
NOVA

Staklena ku}a
TRILER

@enski razgovori

ZABAVNI PROGRAM 21.30

Eliza
SERIJA

09.05

Lola
SERIJA

15.00

13.00 Miljenica, serija, 18. ep. 14.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 14.48 Bestseller 14.50 Bioclinica 15.15 Vitafon 15.25 Moje drage kom{ije, serija, 3. ep. 16.55 Suze Bosfora, serija 17.40 Sport centar 17.42 Biometeorolo{ka prognoza 17.45 Taina, serija, 3. ep. 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 Hayat production show, zabavnomuzi~ki program 21.30 @enski razgovori, zabavni program 22.15 Ludi grad, film 00.00 Sport centar 00.05 Seks i grad, serija, 45. i 46. ep. 01.05 Miljenica, serija Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 03.00 Hayat production show 04.30 Seks i grad, serija, 45. i 46. ep.

11.05 Bogati i slavni, dokumentarni program 11.35 Flashbacks 12.00 Vijesti plus 12.20 TV1 ordinacija 12.50 Flashbacks 13.00 Biznis vijesti 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 14.00 Vijesti 14.05 The game, serija, 3 ep. (r) 14.30 The game, serija, 4. ep. (r) 15.00 Vijesti 15.05 Za{to iskopavati, dokumentarni program o arheologiji 15.30 Ma~ak Mika, crtani film 15.55 Biznis svijeta 16.00 Ukradeni `ivoti, serija, 6. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, 13. ep. 18.15 Biznis vijesti 18.20 Hrane svijeta, 2/13 18.50 The game, 4. ep. (r) 19.00 Najava dnevnika 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Ukradeni `ivoti, serija, 7. ep. 21.15 The game, serija, 5. ep. 21.40 The game, serija, 6. ep. 22.10 Vijesti plus 22.40 Za sve moje prijatelje na obali, film 00.30 Pono}ne vijesti plus 00.50 Tamni vjetar, film (r)

13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Lola, telenovela 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Zumba Zumba, zabavni program 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 Pravila drevne igre, film 20.00 Trijumf ljubavi, serija 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand parada, muzi~ki program 23.30 Dok nas smrt ne rastavi, serija 00.05 City, zabavni program 00.15 ^etvrti rat, film

Kada roditelji Ruby Baker poginu u prometnoj nesre}i, ona i njezin brat Rhett moraju otputovati u Malibu i preseliti se u ku}u Terrencea i Erin Glass, svojih biv{ih susjeda. Isprva su Ruby i Rhett sretni i zadovoljni. Ruby nalazi nove prijatelje u {koli, a Rhett dobiva toliko novih igrica i igra~aka da ne zna {to bi sa svima njima. Ruba je isto zasipana raznim darovima, no, stvari se po~inju mijenjati. Ruby od obiteljskog odvjetnika saznaje da su njoj i Rhettu roditelji ostavili ~etiri milijuna dolara te ih tako napravili bogatim nasljednicima. Odjednom Ruby shva}a da ne{to nije u redu te primje}uje da se Terry i Erin ~udno pona{aju. Ruby tada po~inje sumnjati u svoje nove skrbnike, a tada otkirva da Terrence nije tako dobar i nevin, kako se prikazuje...
Re`ija: Daniel Sackheim Uloge: Leelee Sobieski, Diane Lane, Stellan Skarsgård

20.55
HRT 2

Umri mu{ki
AKCIJA/TRILER

Njujor{ki policajac John McClane putuje u Los Angeles u posjet svojoj supruzi Holly koja je postigla uspje{nu karijeru u multinacionalnoj kompaniji Nakatomi. McClane u L. A. dolazi na sam Bo`i} i ne sluti da }e doga|aji koji slijede poremetiti njegov susret s obitelji jer istodobno grupa njema~kih terorista, predvo|enih Hansom Gruberom, zauzima zgradu. Predsjednik Nakatomija Tagaki je ubijen, a zaposlenici postaju Gruberovi taoci. McClane }e krenuti u akciju osloba|anja talaca...
Re`ija: John McTiernan Uloge: Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Reginald Veljohnson, Paul Gleason

27

SR

6. juli 2011.
HRT2
07.00 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.45 Moji prijatelji Tigar i Pooh, crtana serija (r) 08.10 @utokljunac 08.40 Connor na tajnom zadatku 1, serija za djecu 09.05 Platno, boje, kist 09.15 Izazovi, EBU dokumentarac za djecu 09.30 Obi~na klinka, serija za djecu 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.25 [aolinski pa`evi, crtana serija

TV PROGRAMI
NOVA
07.35 Neustra{ivi Scooby doo 08.00 Bumba, crtana serija 08.50 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.40 ^uvar pravde, serija 2/22 11.40 Zauvijek susjedi, serija (r) 12.30 IN magazin (r) 13.20 Pobjeda ljubavi, serija 15.20 Kad li{}e pada, serija (r) 16.20 Bijeg, serija (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Bijeg, serija (r)nastavak 17.45 IN magazin 18.25 Zauvijek susjedi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Kad li{}e pada, serija

HRT1

OBN
08.05 Kornja~a Hero, crtani film 08.30 An|eli i prijatelji, crtani film 08.45 Roni, Olly, Roni, crtani film 09.00 Bunny Maloney, crtani film 09.15 Nebeske plesa~ice, crtani film 09.40 Top Shop 10.15 Skrivena kamera 10.30 Zemlja snova, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Top shop 12.20 Gumu{, serija 13.50 Dolina vukova, serija 15.00 Slomljena srca, serija 16.20 Dejana talk show: O~evi na poro|aju!, talk show 17.05 Zemlja snova, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.10 Exkluziv, zabavni program 20.00 Slomljena srca, serija 21.20 Dolina vukova, serija 22.45 Intimni `ivot Martina Frosta, film 00.30 Zakon bra}e, serija 01.20 Dolina vukova, serija

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, 42/46 10.30 M}ke, humoristi~ki program (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Vitaminix (r) 11.06 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.25 Grimove bajke (r) 11.45 Barimba (r) 12.00 Freud, dok. program, 6/6 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Carstvo, igrana serija, 2/6 (r) 14.05 Igrani film 15.35 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 42/46 (r) 16.10 Bajke iz cijelog svijeta 16.25 Ulica Zoolo{kog vrta 16.40 BBC dok. program 17.50 Mu}ke, humoristi~ki program 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA Program za djecu: 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.20 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Dobre vibracije, u`ivo 21.30 Tarih, dok. serijal 21.35 Ve~ernje vijesti 22.05 Carstvo, 3/4 23.00 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 23.30 Klijenti iz L.A., igrani film

06.10 Me|u nama (r) 06.45 TV kalendar 07.00 Dobro jutro, Hrvatska Vijesti 09.05 Hotel dvorac Orth 5, serija 09.50 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Veliki prirodni doga|aji: Veliko lososovo putovanje, dok. serija 11.00 Kod Ane (r) 11.15 Oprah show (r) 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.30 Gospodarica tvoga srca, serija 13.20 Od Lark Risea do Candelforda 1, serija (r) 14.10 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.19 Vrijeme sutra 14.20 Pustolovina u Hrvatskoj. Zmajevi nad Zagorjem, dokumentarna serija 14.50 Predsjednik Franjo Tu|man - Stvaranje hrvatske dr`ave: Ne dopustimo ponavljanje kobnih gre{aka pro{losti, dokumentarna serija 15.40 Kulturna ba{tina (r) 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.50 Vijesti 17.00 Hrvatska u`ivo 17.34 HAK - Promet info 17.35 Sve }e biti dobro, serija 18.20 Dnevnik plavu{e 18.30 Kod Ane 18.40 Ljetna slagalica 19.15 LOTO 7/39 19.30 Dnevnik 19.56 Sport 20.01 Vrijeme 20.10 Od Lark Risea do Candleforda 1, serija 21.00 Miris ki{e na Balkanu, Serija 21.50 Tko je potopio bojni brod Bismarck, dokumentarni film 22.40 Predstavljamo vam... 22.45 Dnevnik 3 23.10 Sport 23.13 Vrijeme 23.15 Vijesti iz kulture 23.25 Ciklus europskog filma: Palermo shooting, film 01.10 Ciklus kriminalisti~kog filma: Umri mu{ki, ameri~ki film 03.20 Bostonsko pravo 4, serija (r)

Bra}a i sestre
SERIJA

20.05

Zauvijek susjedi
SERIJA

18.25

13.50 @utokljunac 14.20 Lagodni `ivot Zacka i Codyja 2, serija za mlade 14.45 Dunya i Desie, nizozemski film 16.25 Danny na moru, serija (r) 16.50 Dobro je znati, znanstvenoobrazovna emisija (r) 17.20 Bostonsko pravo 4, serija 18.05 [apta~ psima 3 (r) 18.55 Kazali{te u ku}i, serija 19.30 Gara`a: Lollobrigida (r) 20.00 Ve~eras 20.05 Bra}a i sestre, serija 20.55 Ciklus kriminalisti~kog filma: Umri mu{ki, ameri~ki film 23.10 Dr. House 5, serija 23.55 Dnevnik plavu{e (r) 00.05 Holivudska {kvadra, serija 00.30 Retrovizor: [apta~ica duhovima 4, serija 01.15 Retrovizor: Dva i pol mu{karca, serija 01.40 Retrovizor: Pravi igra~i, serija (r) 02.25 No}ni glazbeni program

20.55 21.45 23.55 00.15 01.15 02.10 03.00

Bijeg, serija Staklena ku}a, film Ve~ernje vijesti Tudori, serija 1/10 Opasna igra, 11/13 Otok smrti, serija 7/13 Charliejevi an|eli, film (r)

TV MOSTAR
08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 09.05 Eliza, serija (r) program tv1 do 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 14.05 The game, serija (r) 14.30 The game, serija (r) 15.00 Vijesti 16.00 Ukradeni `ivoti, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, serija 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 21.15 The game, serija 21.40 The game, serija 22.10 Vijesti plus 22.40 Za sve moje prijatelje na obali, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Faraonova vojska, film 14.00 Namjesnik ljubavi, serija 14.30 IC sport 15.00 Frej`er, serija 15.30 TV liberty 16.00 Razotkriveni 17.00 Flash vijesti 17.05 In deep, serija 18.00 Autoshop magazin 18.30 Do`ivotna kazna, serija 18.55 Odli~an 5+ 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija 21.00 Bh ritam 22.00 Do`ivotna kazna, serija 22.30 [etnja Iranom 22.45 Merketing 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 In deep, serija

RTV USK
12.00 Vijesti 12.15 Kad priroda uzrvati udarac, 6/7 13.15 Ruska imperija, 15/16 14.30 Vijesti 14.35 TV intervju (r) 15.15 Tragovi sudbina (r) 16.00 Zdrava TV: Znanstveni forum (r) 16.30 Najd`el, zabavni program 17.10 Lea Parker, serija (r) 18.00 Moje dijete, savjetovali{te za roditelje (r) 18.40 Eko kutak 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Turisti~ki putokaz 20.45 Biografije 21.30 Dnevnik 2 22.00 Lea Parker, serija 22.50 Divlja ostrva, 8/8 23.50 Najd`el, zabavni program (r)

TV ZENICA
10.00 Zenica danas info. program (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer, serija 12.00 Iz dana u dan 12.05 serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja 14.15 Svjetla pozornice muzi~ki program 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina serija 16.05 Razglednica 17.00 Dok. program 17.30 Dje~iji program 18.01 Frejzer serija 19.00 Zenica danas 19.30 Spotovi 20.00 Ja sam tvoja sudbina 20.40 Klinika serija 21.30 Ljeto u gradu revijalni program 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Klinika serija

VOGO[]A
12.00 Hazreti Merjem, serija 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Sedam dana u Maglaju (r) 14.00 Na tragu, dok. program 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, serija (r) 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Magazin Plus 20.00 Uljep{aj svoj `ivot, vjerski program 21.00 Ludo srce, serija 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Lokalno je primarno 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija (r) 09.15 Svijet na dlanu 10.00 Novosti 10.05 Jo{ jedan krug 11.00 Svijet na dlanu 12.00 Novosti u podne 12.15 Film 14.00 Novosti 14.05 Kviz 16.00 Dnevnik 1 16.25 Sve za ljubav, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 21.00 Ljetnja promenada 22.30 Dnevnik 3 23.00 Ljetnja promenada.nastavak 00.00 Tri dolara, film

28

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
05.55 Iz dana u dan 09.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 09.30 Zakon ljubavi, serija 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ukradeni `ivoti, serija 16.00 Vijesti u 16 17.15 Zakon ljubavi, serija 18.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 19.40 Skrivena kamera 21.30 Ukradeni `ivoti, serija 22.15 Vijesti 22.30 Sponzoru{e, serija 00.00 Dnevnik (r)

6. juli 2011.
FOX LIFE
07.55 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 08.15 Privatna praksa, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Momci s Medisona, serija 11.05 Razvedeni Gari, serija 11.30 D`oi, serija 11.55 Svita, serija 12.20 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 12.40 Kupidon, serija 13.30 Privatna praksa, serija 14.15 [apat duhova, serija 15.05 Razvedeni Gari, serija 15.30 D`oi, serija 15.55 [tiklama do vrha, serija 16.45 Ludnica u Klivlendu, serija 17.10 Kugar Taun, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Uvod u anatomiju, serija 18.50 Kupidon, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 [apat duhova, serija 21.10 Sve ispo~etka, serija 22.00 Ket i Kim, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Da, draga, serija

SR

RTS
10.25 [ta ja imam od toga, dok. program 10.50 Vijesti 11.00 Neverne bebe 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Enciklopedija za radoznale, {kolski program 13.00 Trezor 15.00 Vijesti 15.10 Ovo je Srbija 16.00 Vijesti 16.03 Gorki plodovi, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 19.00 Slagalica, kviz 19.30 Dnevnik 20.05 Kamiond`ije, serija 21.00 Nekad i sad, muzi~ki program 22.40 Vijesti 22.45 Oko, info bunt 00.15 Dnevnik 00.30 Evronet, dok. program

RTCG
07.00 Jutarnji program 10.00 Vijesti 10.15 Nau~noobrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 Dok. emisija (r) 12.00 Vijesti 12.05 Sat tv (r) 13.00 Vijesti 13.05 Blic biznis i dijaspora (r) 13.35 Poetika Montenegrina (r) 14.00 Vijesti 14.05 Obrazovni program (r) 14.35 Narodna muzika 15.05 Fle{ sport (r) 15.30 Dnevnik 1 16.00 Dok. emisija (r) 16.30 Putevi `ivota 17.00 Lajmet 17.15 Crna Gora - u`ivo 18.00 Kroz klju~aonicu 19.00 Program za djecu: Korak po korak, 6/10 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat tv 20.30 Dok. emisija 21.00 Profil 21.30 Obrazovna emisija 22.40 Stil 23.00 Dnevnik 3 23.30 Sat tv (r)

UNIVERSAL
06.20 07.20 09.20 11.10 Dijagnoza: Ubistvo, serija Sudija Ejmi, serija I eto nje, film Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 Nestala sedamnaestogodi{njakinja, film

Ne{ Brid`iz
SERIJA

18.00

MRE@A
08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, crtana serija, 22/26 09.05 Eiza, serija (r) 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 14.05 The game, serija (r) 14.30 The game, serija (r) 16.00 Ukradeni `ivoti, serija (r) 17.15 Zakon ljubavi, serija, 7. epizoda 20.05 Ukradeni `ivoti, serija, 7. epizoda 21.15 The game, serija, 5. epizoda 21.40 The game, serija, 6. epizoda 22.40 Za sve moje prijatelje na obali, film

15.00 Ubistva u Midsomeru, serija 17.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 18.00 Ne{ Brid`iz, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Medijum, serija 21.00 Smoki i bandit, film 22.50 Na}i sre}u, film 00.40 Medijum, serija 01.40 Uzbu|enje ubistva, film

TV 1000
06.30 U no}i, film 08.20 Sjaj, film 10.00 Pirati iz Penzansa, film 12.00 Klub otmi~ara, film 14.00 ^aura, film

EUROSPORT
08.30 FIA touring car 09.00 Atletika 12.30 Biciklizam, Tour de France 13.30 Biciklizam, Tour de France, live 17.45 World Cup show

EUROSPORT 2
08.30 Fudbal, Bundesliga: Bayer - Hannover 96 09.15 Fudbal, Bundesliga: Werder Bremen Bayern Munich 10.00 Australijski fudbal 11.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko, ~etvrtfinale 11.30 Ragbi Live: Maroons of Queensland, Australija New South Wales Blues, Australija 13.15 Fudbal, Bundesliga: Wolfsburg - Dortmund 13.45 Road to Universiade 14.00 Australijski fudbal 15.45 All sports 16.15 Fudbal, Japanska J.League, pregled 16.45 Watts 17.00 Speedway, Copenhagen, Danska 18.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko, ~etvrtfinale 20.15 Ke~eri 21.45 Boks, WBA World Title Super Middle Weight: Ward, USA A. Abraham, Njema~ka 22.45 Strikeforce: Diaz, USA K. Noons, USA

SPORT KLUB
06.30 WTA Bastad 10.00 FullTilt Poker 11.00 WTA Bastad, direktno 19.00 Vijesti

Kruklin
FILM

SP (@) Njema~ka
20.00
FUDBAL

WTA Bastad
TENIS
19.30 Fudbal mondijal magazin 20.00 Borov~anin 22.15 Vijesti 23.00 FullTilt Poker 00.00 Euroelague Finale 02.15 Svjetska liga boks 04.00 Klupske TV

18.00

11.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo 16.15 Da sam ja neko, dokumentarni program 16.45 TOP 7, muzi~ki program (r) 17.30 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Sredinom sedmice 21.05 Op~injeni, 35/208 22.05 Folk top 10 23.00 Slon extra info

16.00 ^aura: Povratak, film 18.00 Kupe de Vil, film 20.00 Kruklin, film 22.00 An|elin pepeo, film 00.20 Uvijek, zauvijek, film 02.00 Babe, film 04.00 Tajanstveni stranac, film

18.00 Fudbal, SP (@) Njema~ka, live 20.00 Fudbal, SP (@) Njema~ka 20.45 Fudbal, SP (@) Njema~ka, live 22.45 World Cup show 23.00 Biciklizam, Tour de France 00.20 Olimpijski magazin 00.45 World Cup show 01.00 FIA touring car

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Generalka Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Dekonstrukcija 2 epizode Pre`ivljavanje Pograni~na policija SAD Kako se pravi? Kako to rade? ^udovi{ta iz reke ^ovek, `ena, divljina Obra~un sa Tajsonom Kako pre`ivjeti katastrofu Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 [apta~ psima D`inovska riba iz Konga Ekspedicija u divljinu In`enjerske veze Potraga za d`inovskim oktopodom 11.00 In`enjerske veze 12.00 Raj na zemlji 13.00 Megafabrike

VIASAT HISTORY
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 Tajm tim godina X Ratnici Kolonija Pri~a o poljoprivredi: Blato, znoj i traktori Raspu}in, |avo u ljudskom obliku Drevni plasti~ni hirurzi Gerouov zakon Lovci na naciste Tajm tim godina X Ratnici Bizeovim stopama Eksperimenti na sopstvenoj ko`i Stounhend` Egipat Dalaj Lama Lovci na naciste Tajm tim godina X Ratnici Bizeovim stopama Eksperimenti na sopstvenoj ko`i Stounhend` Egipat Dalaj Lama Lovci na naciste

ANIMAL PLANET
06.25 Upoznajte divljinu 06.50 D`ef Korvin bez ograni~enja 07.15 Ro|eni lovci 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima - 2 epizode 10.00 U posjeti `ivotinjama sa Mihaelom Strakan 10.55 Ulica lemura 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Posljednja nada 12.45 Policija za `ivotinje 2 epizode 14.30 RSPCA 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija - 2 epizode 16.25 Najsla|i ameri~ki ljubimci 17.20 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 17.45 Divlja planeta 18.15 Lovac na krokodile 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Avanture Ostina Stivensa 21.00 Planeta Zemlja 21.55 ^ovjek kao plijen 22.50 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 23.45 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima

ATV
10.50 Plavi zmaj, crtani film 11.15 Ben 10, Alien Force, crtani film 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 48 sati svadba 15.45 Vijesti 16.00 Najbolje godine, serija 17.00 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke, Nind`a ratnici 18.50 Arena sport 19.00 ATV vijesti 19.45 Cinema magica hronike 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 Dok. program 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.15 Ludi grad, film 00.15 Sport centar 00.20 Sex i grad, serija 01.20 Miljenica, serija

Iza re{etaka
DOK. PROGRAM
14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

17.00

Najte`e popravke na svijetu Ja, predator Skrivene tajne Norve{ke Iza re{etaka [apta~ psima Raj na zemlji Misteriozni dosjei Drevne tajne Iza re{etaka Misteriozni dosjei

18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

^E

7. juli 2011.
BHT
07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Robot Robi, animirana serija, 40/52 09.30 Bez rizika, igrana serija, 7/8 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 72/125 11.05 Moja mala kuhinja (r) 11.15 Godine prolaze, igrana serija, 34/68 12.00 BHT vijesti 12.15 Lifestyle: Damanhur, reporta`a (r) 13.15 Boje u nizu, strana dokumentarna serija, 1/10 (r) 13.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Gorko-slatko, igrana serija, 137/229 (r) 15.00 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 15.05 Mumijevi, animirana serija, 5/74 15.30 Frenderi u BiH, animirana serija 15.40 Aladinove pri~e, animirana serija, 19/26 15.55 Kako da ne, {kola engleskog jezika 16.30 Gorko-slatko, igrana serija, 138/229 17.00 Putevi zdravlja, magazine 17.30 Velika imena malih ekrana: Na|a Avdiba{i} 17.45 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Mali kuhari, animirana serija, 21/39 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 20.00 Hotel Babilon, igrana serija, 11/16 20.55 Figure: Josip Pejakovi} i Zijah Sokolovi}, program iz kulture 22.10 BHT vijesti 22.30 Ezel, igrana serija, 129/142 23.30 Business News (r) 23.40 Hotel Babilon, igrana serija, 11/16 (r) 00.35 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

TV PROGRAMI
FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Beverly Hills, igrana serija, 14. epizoda 10.00 Spretno-sretno, tv igra 10.25 Piplinzi 10.45 Kralj dinosaura, serija za djecu 11.00 Villa Maria, igrana serija, 157. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 13.25 Dopunska nastava, zabavni program 13.55 Abeceda zdravlja, obrazovni serijal, 7. epizoda 14.25 Gospo|a Barbara, igrana serija 06.01 07.00 09.00 09.10 09.30 09.55 10.10 10.35 11.25 12.00 12.20 13.25 14.00 15.00 15.15

RTRS
Muzi~ki program Jutarnji program Vijesti Gastronomad Mala TV Bo u pokretu, crtana serija Nodi, crtana serija Jagodica Bobica, crtana serija Robin Hud 1, serija Heroji i fenomeni Dnevnik 1 Inspektor rebus, serijski film Gradske pri~e: Parni valjak TNT, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika An|eli u americi, serija

Buntovnica 23.00 FTV Pri~a o Enci DRAMA
[esnaestogodi{nju Encu i njenu stariju sestru Rosario hapse zbog kra|e lokalne prodavnice. Za kaznu one bivaju poslane u popravni dom koji vode ~asne sestre. Djevojke koje se tamo ve} nalaze na prevaspitavanju zbijaju {ale sa Enzom zbog toga {to je jo{ djevica. Ona zbog toga iskori{tava prvu priliku koju je imala i spava sa Sebastianom. Ubrzo shvata da je trudna, {to }e je natjerati da ubrzo donese i neke bitne `ivotne odluke...
Re`ija: Aurelio Grimaldi Uloge: Penolope Cruz, Stefano Dionisi, Lorenza Indovina, Marco Leonardi, Tony Palazzo, Lucia Sardo, Rosa Pianeta

18.00
PINK

Top Gan
AKCIJA/DRAMA

Maverik je zgodan, seksi-pilot. Kada se njegov avion susretne sa drugim avionom, Migom iznad Persijskog zaliva, njegov pomo}nik se zaledi od u`asa. Ostav{i skoro bez goriva, Maverik uspijeva da ga izmanevri{e do nosa~a aviona. Poslije ovog incidenta, on biva poslat u Top Gun Nauti~ko-avijati~arsku {kolu. Ovdje se on bori za svoje stavove i ponavlja se stara pri~a...(njegov pokojni otac je poginuo u borbi i tada su njegovom gre{kom poginule i druge kolege piloti). Maverik se trudi da bude najbolji pilot, pri tome ne obaziru}i se na ostale studente kojima se zamjera, a na druga~iji na~in dolazi u konfrontaciju i sa ^arli, civilnom instruktoricom za koju se posebno vezuje.
Re`ija: Tony Scott Uloge: Tom Cruise, Kelly McGillis, Val Kilmer

Ezel
SERIJA

17.20

Pe~at

POLITI^KI MAGAZIN 21.10

22.50
PINK

Banda sa terena
KRIMI/DRAMA

Dvejn D`onson je dobio odli~ne kritike za harizmati~nu interpretaciju trenera koji uvodi red me|u delikvente i vodi ih do pobjede. On igra upravnika popravnog doma u kojem se nalaze maloljetne ubice, dileri droge i ~lanovi bandi. Frustriran ~injenicom da ve}ina djece za koju je zadu`en zavr{ava na kraju u zatvoru ili gine na ulicama, on sa svojim saradnikom Murom osmi{lja plan da ih nau~i disciplini i odgovornosti kroz fudbal...
Re`ija: Phil Joanou Uloge: Dwayne Johnson, Xzibit, L. Scott Caldwell

15.30 Vijesti 15.35 Harveytoons, crtana serija 16.00 Villa Maria, igrana serija, 158. epizoda 17.00 Federacija danas 17.20 Ezel, igrana serija, 128. epizoda 18.20 Porobd`ije, igrana serija, 1. epizoda 19.15 Crtani film Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 CSI Miami, igrana serija, 4. epizoda 21.00 Ljubav i kazna, igrana serija, 74. epizoda 22.00 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.30 Dokumentarni ~etvrtak: [ta zna omladina, dokumentarni program 23.00 Buntovnica - Pri~a o Enci, italijanski igrani film 00.45 Dopunska nastava, zabavni program 01.15 Viza za budu}nost, igrana serija 02.25 Federacija danas (r) 02.45 Dnevnik 3 (r) 03.15 Pregled programa za petak

16.24 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Crna Guja, humoristi~ka serija 17.40 Fali~ni pansion, humoristi~ka serija 18.20 Gastronomad 18.30 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, reality show Finansijske novosti 19.05 Pri~e veterinara Boleta, program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Robin Hud 1, serija 21.10 Pe~at, politi~ki magazin 22.10 Ratnici, dokumentarni serijal 23.00 Dnevnik 3 23.22 Sport 23.27 Finansijske novosti 23.35 Lift, film 01.25 TNT, serija 02.10 Pe~at 03.00 Dnevnik 2 03.30 Ratnici, dokumentarni serijal 04.20 Crna Guja, serija 04.50 Fali~ni pansion, serija 05.20 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, reality show

30

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film, 21. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Taina, serija, 3. ep. 11.30 Bestseller 11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza

7. juli 2011.
TV1
06.00 Nijemi svjedok, serija 07.00 Vijesti 07.12 Flash info 07.24 Flash biznis 07.27 Flash sport 07.30 Historija odje}e, 6/13 08.00 Vijesti 08.05 Ostrvo kornja~a, 23/26 08.35 Hello Kitty, crtani film 08.47 Hello Kitty, crtani film 09.00 Vijesti 09.05 Eliza, serija (r) 10.00 Vijesti 10.05 Doga|aji koji su promijenili svijet, dokumentarni serijal, 4/14 10.35 Flashbacks

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Polje lala, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela 12.00 Info top, info-program 12.20 City, zabavni program

^E

22.40
MRE@A

Amadeus
BIOGRAFSKA DRAMA

Antonio Salieri smatra kako je Mocartova muzika bo`anstvena. Po`eljet }e da je on sam tako dobar muzi~ar kao Mocart kako bi se pribli`io Bogu kroz komponovanje i muziku. Ali nikako ne mo`e da shvati za{to je Bog tako favorizovao Mocarta, kao primitivno stvorenje, da bude instrumentom njegove mo}i i stvarala{tva, kreativnosti. Zavist }e ga u~init o~ajnim i ljutim.
Re`ija: Milos Forman Uloge: F. Murray Abraham, Tom Hulce, Elizabeth Berridge

22.20
Najbolje godine
SERIJA

Ima{ poruku
ROMANTI^NA KOMEDIJA

HAYAT

12.00

Eliza
SERIJA

09.05

Ljubav u zale|u
SERIJA

07.00

12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Miljenica, serija, serija 14.00 Moj dom 14.30 Bistro BiH 14.50 Muzi~ki program 14.58 Bestseller 15.00 Bioclinica 15.10 Top Shop 15.25 Moje drage kom{ije, serija, 4. ep. 16.55 Suze Bosfora, serija 17.40 Sport centar 17.42 Biometeorolo{ka prognoza 17.45 Taina, serija, 4. ep. 18.20 Sasuke - Ninja ratnici, zabavno-sportski TV show 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Suze Bosfora, 69. ep. 21.00 Ispuni mi `elju 22.00 @elja plus 22.20 Ima{ mail, film 00.00 Sport centar 00.05 Seks i grad, 47. i 48. ep. 01.05 Miljenica, serija Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti 02.45 Ispuni mi `elju 03.35 @elja plus 03.50 Seks i grad, serija 47. i 48.ep.

11.00 Biznis vijesti 11.05 Bogati i slavni, dokumentarni serijal 11.35 Flashbacks 12.00 Vijesti plus 12.20 TV1 ordinacija 13.00 Biznis vijesti 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 14.00 Vijesti 14.05 The game, 5. ep. (r) 14.30 The game, 6. ep. (r) 15.00 Vijesti 15.05 Odlazak u svemir, dokumentarni serijal 15.30 Hello Kitty, crtani film 15.55 Biznis svijeta 16.00 Ukradeni `ivoti, 7. ep. (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, 14. ep. 18.15 Biznis vijesti 18.20 Hrane svijeta, dokumentarni program, 3/13 18.50 The game, 6. ep. (r) 19.00 Najava dnevnika 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Ukradeni `ivoti, 8. ep. 21.15 The game, serija, 7. ep. 21.40 The game, serija, 8. ep. 22.10 Vijesti plus 22.40 Amadeus, film 00.30 Pono}ne vijesti 00.50 Za sve moje prijatelje na obali, film (r) 02.30 No}ni program

13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Lola, telenovela 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Zumba Zumba, zabavni program 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 Top Gan, film 20.00 Trijumf ljubavi, serija 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Dok nas smrt ne rastavi, serija 22.40 City, zabavni program 22.50 Banda sa terena, film

Zbog dolaska jednog velikog lanca knji`ara postoji opasnost da }e morati biti zatvorena lokalna knji`ara dje~ijih knjiga. Joe Fox, vlasnik lanca i Kathleen Kelly, vlasnica male knj`are komuniciraju putem interneta, ne znaju}i ko su ustvari. Nakon nekog vremena, on otkriva ko je ona i uprkos svemu, sve mu se vi{e svi|a. dok ona sve vi{e mrzi ~ovjeka koji joj pravi probleme na poslovnom planu.
Re`ija: Nora Ephron Uloge: Tom Hanks, Meg Ryan, Katie Sagona, Greg Kinnear

23.10
NOVA

Jesse Stone: No}ni prelaz
KRIMINALISTI^KI

Ovaj film otkriva kako je Stone postao {ef policije u Paradiseu u Massachusettsu nakon {to je otpu{ten iz losan|eleske policije. Neprikladan kandidat dobio je posao kad je Paradiseov odbor zaklju~io da takav ~ovjek ne}e preduboko kopati po prljavim gradskim tajnama. Trenutak nakon {to je dobio posao, jo{ mamuran od pijanstva pro{le no}i, Stone }e morati istra`iti obiteljsko nasilje u domu Paradiseova bogata{a, ~ije veze s menad`erom banke razotkrivaju pranje novca.
Re`ija: Robert Harmon Uloge: Tom Selleck, Saul Rubinek, Stephanie March, Stephen Baldwin, Mike Starr

31

^E
07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.50 10.00 10.09 10.10

7. juli 2011.
HRT2
07.00 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.45 Moji prijatelji Tigar i Pooh, crtana serija (r) 08.10 @utokljunac 08.40 Connor na tajnom zadatku 1, serija za djecu 09.05 Iznad crte 09.20 Kokice (r) 09.35 Obi~na klinka, serija za djecu 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.35 [aolinski pa`evi, crtana serija 14.00 @utokljunac

TV PROGRAMI
NOVA
08.00 Bumba, crtana serija 08.50 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.40 ^uvar pravde, serija 11.40 Zauvijek susjedi, serija (r) 12.30 IN magazin (r) 13.20 Pobjeda ljubavi, serija 15.20 Kad li{}e pada, serija (r) 16.20 Bijeg, serija (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Bijeg, serija (r) nastavak 17.45 IN magazin 18.25 Zauvijek susjedi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Kad li{}e pada, serija 20.55 Bijeg, serija 21.45 Provjereno, info-magazin 22.50 Ve~ernje vijesti

HRT1
Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 5, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Veliki prirodni doga|aji: Velika seoba, dokumentarna serija Kod Ane (r) Oprah show (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar Gospodarica tvoga srca, serija Od Lark Risea do Candelforda 1, serija (r) Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Pustolovina u Hrvatskoj: Zmajevi nad Zagorjem, dok. serija Hebrang, dokumentarna serija (r) Kulturna ba{tina (r) ZABA - 90 sekundi (r) Alisa, slu{aj svoje srce - serija Vijesti Hrvatska u`ivo Sve }e biti dobro, serija Dnevnik plavu{e Kod Ane Ljetna slagalica Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi Od Lark Risea do Candleforda 1, serija Boje turizma Razred 2011. Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Doma}i dok. film Ciklus drama: Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood, film (r) Bostonsko pravo 4, serija (r) Skica za portret City Folk 2011.. [panjolska (r) Kulturna ba{tina Pustolovina u Hrvatskoj - Zmajevi nad Zagorjem Hotel dvorac Orth 5, serija (r) Ljetna slagalica (r)

OBN
08.15 An|eli i prijatelji, crtani film 08.30 Roni, Olly, Roni, crtani film 08.45 Bunny Maloney, crtani film 09.00 Nebeske plesa~ice, crtani film 09.20 Top Shop 10.00 Skrivena kamera, humoristi~ni program 10.15 Zemlja snova, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info, informativni program 12.10 Top shop 12.20 Gumu{, serija 14.05 Dolina vukova, serija 15.25 Slomljena srca, serija 16.45 Dejana talk show: Droga - opasan put u ovisnost!, talk show 17.10 Zemlja snova, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Exkluziv, zabavni program 20.00 Slomljena srca, serija 21.20 Dolina vukova, serija 23.40 Ku}a smrti, film 01.20 Zakon bra}e, serija

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 43/46 10.30 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Vitaminix (r) 11.06 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.25 Grimove bajke (r) 11.45 Barimba (r) 12.00 Freud, 6/6 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Carstvo, 3/6 (r) 14.05 Igrani film (r) 15.35 Bjekstvo sa Ostrva {korpiona, 43/46 (r) 16.10 Bajke iz cijelog svijeta 16.25 Ulica Zoolo{kog vrta 16.40 Hollywood fatalne `ene, zabavni program 17.50 Mu}ke, humo. prog. 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.55 Barimba 20.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 21.30 Tarih, dok. serijal 21.35 Ve~ernje vijesti 22.05 Carstvo, 4/6 23.00 Mu}ke, humoristi~ki program (r) 23.30 Prtljag, igrani film 01.00 Dnevnik TVSA (r) 01.30 Odjava programa

11.00 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.30 13.20 14.10 14.19 14.20

Dr. House 5
SERIJA

14.50 15.40 15.55 16.00 16.50 17.00 17.35 18.20 18.30 18.40 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.05 22.00 22.40 23.05 23.08 23.10 23.20 00.40

22.55

Provjereno
INFO-PROGRAM

21.45

02.35 03.20 03.25 03.50 04.05

04.35 05.20

14.30 Lagodni `ivot Zacka i Codyja 2, serija za mlade 14.55 ^ovjek koji je uhvatio Eichmanna, film (r) 16.30 Danny na moru 1, dokumentarna serija (r) 16.55 City Folk 2011. [panjolska 17.20 Bostonsko pravo 4, serija 18.05 [apta~ psima 3 (r) 18.55 Kazali{te u ku}i, serija 19.30 Gara`a: The Bastards (r) 20.00 Ve~eras 20.05 Bra}a i sestre, serija 20.55 Ciklus drama: Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood, film 22.55 Dr. House 5, serija 23.40 Dnevnik plavu{e (r) 23.50 Holivudska {kvadra 2, serija 00.15 Retrovizor: [apta~ica duhovima 4, serija 01.00 Retrovizor: Sledge Hammer 1, serija 01.25 Retrovizor: Kraljevi, serija (r) 02.45 No}ni glazbeni program

23.10 Jesse Stone: No}ni prelaz, igrani film 00.40 Tudori, serija 2/10 01.40 Opasna igra, serija 02.35 Otok smrti, serija 03.25 Ezo TV, tarot show 04.25 Staklena ku}a, film (r)

TV MOSTAR
08.05 Ostrvo kornja~a, crtani film 08.35 Hello Kitty, crtani film 08.47 Hello Kitty, crtani film 09.05 Eliza, serija (r) 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 14.05 The game, serija (r) 14.30 The game, serija (r) 15.00 Vijesti 16.00 Ukradeni `ivoti, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, serija 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 21.15 The game, serija21.40 The game, serija 22.10 Vijesti plus 22.40 Amadeus, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Proces i kazna: serijski ubica, film 14.00 Namjesnik ljubavi, serija 14.30 Biografije 15.30 Frej`er, serija 16.00 Puls 17.00 Flash vijesti 17.05 In deep, serija 18.00 Svjedok prirode 18.30 Do`ivotna kazna, serija 18.55 Odli~an 5+ 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija 21.20 Veli~anstveni Istanbul 21.30 Biznis magazin 22.00 Crne knjige, serija 22.30 [etnja Turskom 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 In deep, serija

RTV USK
14.00 Bloopers (r) 14.30 Vijesti 14.35 Biografije, dok. program (r) 15.30 Kosidba, dok. film 16.15 Eko kutak (r) 16.30 Najd`el, zabavni program 17.10 Lea Parker, serija (r) 18.10 TV Liberty 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 U fokusu 21.25 Preporu~ujemo 21.30 Dnevnik 2 22.00 Lea Parker, serija 22.45 Turisti~ki putokaz (r) 22.55 Tv liberti (r) 23.25 Najd`el, zabavni program (r)

TV ZENICA
10.00 Zenica danas10.30 VOA (r)11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 14.00 Iz dana u dan 14.30 Autoshop (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ja sam tvoja sudbina, serija 16.05 Ljeto u gradu revijalni program (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.00 Frejzer serija 19.00 Zenica danas 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Klinika, serija 21.40 Razglednica 23.00 Zenica danas 23.30 Glas Amerike 00.00 Klinika, serija

VOGO[]A
12.00 Hazreti Merjem, serija 12.30 Magazin Plus (r) 13.10 Lokalno je primarno (r) 13.30 Istina, (r) 14.00 Na tragu, dok. prog. 14.30 Odli~an 5+, prog. za mlade 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Hronika sedmice TV Jablanica 20.00 Bonus, talk show 21.00 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Criss Angel Mindfriek, rev. prog. 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra -r, serija 09.15 Svijet na dlanu 10.00 Novosti 10.05 Ispred ostalih 12.00 Novosti u podne 12.15 Film 14.00 Novosti 14.05 Kviz 16.00 Dnevnik 1 16.25 Sve za ljubav, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 21.00 Insajder 22.30 Dnevnik 3 23.00 Jo{ jedna no}, film 00.30 Neo~ekivana ljubav, film

32

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
05.55 Iz dana u dan, TV kalendar 09.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 09.30 Zakon ljubavi, serija (r) 11.55 Iz dana u dan 12.00 Vijesti 12.15 Ukradeni `ivoti, serija 15.50 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.15 Zakon ljubavi, serija 18.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 19.35 Bestseller TV 19.40 Skrivena kamera 21.30 Ukradeni `ivoti, serija 22.15 Vijesti 22.30 Sponzoru{e, serija 00.00 Dnevnik (r)

7. juli 2011.
FOX LIFE
08.15 Privatna praksa, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Prljavi seksi novac, serija 11.05 Razvedeni Gari, serija 11.30 D`oi, serija 11.55 Svita, serija 12.20 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 12.40 Kupidon, serija 13.30 Privatna praksa, serija 14.15 [apat duhova, serija 15.05 Razvedeni Gari, serija 15.30 D`oi, serija 15.55 Sve ispo~etka, serija 16.45 Ket i Kim, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Uvod u anatomiju, serija 18.50 Kupidon, serija 19.35 Da, draga, serija 20.00 Da, draga, serija 20.25 [apat duhova, serija 21.10 Uprava, serija 22.00 Rajlijev `ivot, serija 22.25 Rajlijev `ivot, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Da, draga, serija 00.05 Uvod u anatomiju, serija

^E

RTS
10.50 11.00 12.00 12.30 14.00 15.05 16.00 17.00 Vijesti Igrale se delije, muz. prog. Dnevnik Vje~ni sjaj djetinjstva, {kolski program Kosmos, dok. program Vijesti Vijesti Dnevnik RT Vojvodina

RTCG
10.00 Vijesti 10.05 Sat spot 10.15 Nau~noobrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 Dok. emisija (r) 12.00 Vijesti 12.05 Profil (r) 13.00 Vijesti 13.05 Stil (r) 13.25 Dok. emisija 14.00 Vijesti 14.05 Obrazovna emisija (r) 14.35 Etno 15.10 Fle{ sport (r) 15.30 Dnevnik 1 16.15 Obrazovna emisija 16.40 Sat tv 17.15 Crna Gora - u`ivo 18.00 Lajmet 18.15 Sat tv (r) 18.45 Sat TV vijesti iz dijaspore 19.00 Program za djecu: Korak po korak, 7/10 19.30 Dnevnik 2 20.00 Sat TV 21.00 Dok. program 21.30 Reakcija 22.40 Aktuelno 23.00 Dnevnik 3 23.30 Crna Gora - u`ivo (r)

UNIVERSAL
06.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 07.20 Sudija Ejmi, serija 09.20 Nestala sedamnaestogodi{njakinja, film 11.10 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 Vojnikova Ljubavna Pri~a, film

Kamiond`ije
SERIJA
17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.15 22.00 22.35 22.40

Ubistva u Midsomeru
SERIJA

20.05

15.00

MRE@A
08.05 Ostrvo kornja~a, 23/26 08.35 Hello Kitty, crtani film 08.47 Hllo Kitty, crtani film 09.05 Eliza, serija (r) 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 14.05 The game, serija (r) 14.30 The game, serija (r) 16.00 Ukradeni `ivoti, serija (r) 17.15 Zakon ljubavi, serija 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 21.15 The game, serija, 7. ep. 21.40 The game, serija, 8. ep. 22.40 Amadeus, film

Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Razglednica, dok. prog. Slagalica, kviz Dnevnik Kamiond`ije, serija Tema Srbije na vezi Ad libitum, muz. prog. Vijesti Oko magazin, info

15.00 Ubistva u Midsomeru, serija 17.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 18.00 Ne{ Brid`iz, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Medijum, serija 21.00 Pri~a o Odri Hepbern, serija 00.40 Medijum, serija

TV 1000
06.00 Kruklin, film 08.00 ^aura, film 10.00 ^aura: Povratak, film 12.00 Kupe de Vil, film 14.00 Pomama za lete}im tanjirima, film 16.00 ^ist i trijezan, film

EUROSPORT
08.30 Snuker, Wuxi, Kina, live 11.30 Atletika, live 12.45 World Cup show 13.00 Biciklizam, Tour de France 14.15 Biciklizam, Tour de France, live

EUROSPORT 2
08.30 Fudbal, SPBundesliga: FC Koln - Bayern Munich 09.45 Road to Universiade 10.00 Speedway, SPCopenhagen, Danska 11.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko, ~etvrtfinale 12.30 Fudbal, SPBundesliga: Dortmund Schalke 04 14.00 Fudbal, SP (@) Njema~ka 15.45 US Pool 16.45 Road to Universiade 17.00 Speedway, SPCardiff, UK 18.00 All sports 18.30 Trial, SPS[ Baiona, [panija 20.00 Obaranje ruku 20.30 Skokovi sa stijena 21.00 Freestyle motocross, SPDubai, UAE 22.00 Kuglanje 00.30 Fudbal, SP U-17 Meksiko, polufinale 02.00 Freestyle motocross, SPDubai, UAE

SPORT KLUB
06.30 WTA Bastad 10.00 FullTilt Poker 11.00 WTA Bastad, direktno 19.00 Vijesti 19.30 Premier League Magazin 20.00 Najbolja utakmica Premier League

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo 16.13 Sredinom sedmice (r) 16.40 @ivotne pri~e, dok. program 17.25 Autovizija 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo, u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Ko zna, zna, zabavni program 21.05 Op~injeni, 36/208 22.00 Extra DJ 23.00 Slon extra Info

Frid`ek
FILM

Atletika
20.00
SPORT

WTA Bastad
SPORT

17.30

06.30

18.00 Mrkli mrak, film 20.00 Frid`ek, film 22.00 Tajanstveni stranac, film 00.00 Slatke lutkice, film 02.00 Uvijek, zauvijek, film 04.00 ^vorovi, film

17.30 Atletika, live 20.05 Snuker, Wuxi, Kina 22.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko, polufinale, live 00.00 Biciklizam, Tour de France

21.45 Premier League Classic: Blackburn Wolves 22.15 Vijesti 23.00 FullTilt Poker 00.00 Premier League Magazin 00.30 Klupske TV

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 18.45 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Limarska radionica/London Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova ^ovjek, `ena, divljina Pre`ivljavanje Pograni~na policija Pograni~na policija Kako se pravi? Kako to rade? Vrhunsko oru`je Majstori za oru`je - 2 epizode Borna kola na frontu sa Majkom Bruerom Iza re{etaka u tu|oj zemlji Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 Megastrukture Misteriozni dosjei Drevne tajne Skrivene tajne Norve{ke In`enjerske veze Raj na zemlji Misteriozni dosjei Najte`e popravke na svijetu

VIASAT HISTORY
08.00 Bizeovim stopama 09.00 Eksperimenti na sopstvenoj ko`i 10.00 Stounhend` 11.00 Egipat 12.00 Dalaj Lama 13.00 Lovci na naciste 14.00 Tajm tim godina X 15.00 Ratnici 16.00 U potrazi za [erlokom Holmsom 17.00 Putovanja i otkri}a 18.00 Gra|evinska ~udesa: D`inovski Buda 19.00 Ubistvo Abrahama Linkolna 20.30 Misterije istorije 21.00 Premijera: Aleksandrova najve}a bitka 22.00 Tajm tim godina X 23.00 Ratnici 00.00 U potrazi za [erlokom Holmsom 01.00 Putovanja i otkri}a 02.00 Gra|evinska ~udesa: D`inovski Buda 03.00 Ubistvo Abrahama Linkolna 04.30 Misterije istorije 05.00 Aleksandrova najve}a bitka

ANIMAL PLANET
07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Najsla|i ameri~ki ljubimci 09.05 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 10.00 U posjeti `ivotinjama sa Mihaelom Strakan 10.55 Ulica lemura 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Urgentni centar za `ivotinje 12.45 Policija za `ivotinje - 2 epizode 14.30 RSPCA 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Lovac na krokodile 16.25 Zaljubljenici u ma~ke 17.20 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 17.45 Divlja planeta 18.15 Lovac na krokodile 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Bjekstvo u raj za {impanze - 2 epizode 21.00 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija - 2 epizode 21.55 Nakon ujeda 22.50 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 23.45 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima

ATV
10.50 Plavi zmaj, crtani film 11.15 Ben 10, Alien Force, crtani film 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Sasuke, nind`a ratnici 14.30 48 sati svadba 15.45 Vijesti 16.00 Najbolje godine, serija 17.00 Suze Bosfora, serija 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 18.50 Arena sport, sportski program 19.00 ATV vijesti 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 Dokumentarni program 22.00 Vijesti 22.15 Ima{ mail, film 00.15 Sport centar 00.25 Sex i grad, serija 01.20 Miljenica, serija

Jurski CSI
DOK. PROGRAM
15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 Ja, predator Boji{te predatora Iza re{etaka [apta~ psima Raj na zemlji Jurski CSI Ulovljeni Iza re{etaka Jurski CSI Ulovljeni

14.00

PE
00.10
FTV

8. juli 2011.
BHT FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Beverly Hills, igrana serija, 15. epizoda 10.00 Spretno-sretno, tv igra 10.25 Piplinzi 10.45 Kralj dinosaura, serija za djecu 11.00 Villa Maria, igrana serija, 158. epizoda (r) 12.00 Dnevnik 1 12.15 Viza za budu}nost, igrana serija 13.25 Dopunska nastava, zabavni program 13.55 Abeceda zdravlja, obrazovni serijal, 8. epizoda 14.25 Gospo|a Barbara, igrana serija

TV PROGRAMI
RTRS
06.01 Muzi~ki program 07.00 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Gastronomad Mala TV 09.30 Bo u pokretu, crtana serija 09.55 Nodi, crtana serija 10.10 Jagodica Bobica, crtana serija 10.35 Robin Hud 1, serija 11.25 Heroji i fenomeni 12.00 Dnevnik 1 12.20 Big mama 1, film 07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Be Ha Te bebe 09.15 Frenderi u BiH, animirana serija 09.25 Aladinove pri~e, animirana serija, 19/26 09.35 Kako da ne, {kola engleskog jezika 10.00 BHT vijesti 10.15 Ples `ivota, igrana serija, 73/125 11.15 Godine prolaze, igrana serija, 35/68 12.00 BHT vijesti

Pad zida
DRAMA

1974. godine, nakon poku{aja bijega iz tada{nje Isto~ne Njema~ke, mladi bra~ni par je prisiljen da ostavi svoju dvogodi{nju k}er. U me|uvremenu djevoj~icu usvaja par koji je visoko rangiran u hijerarhiji Stazija ili tada{njeg Ministarstva za dr`avnu bezbjednost Njema~ke Demokratske Republike (NDR). Kako se 1989. godine komunisti~ki re`im u NDR-u uru{ava, tako, sada ve} kao odrasla djevojka, ona otkriva svoj pravi identitet.
Re`ija: Friedemann Fromm Uloge: Henriette Confurius, Herbert Knaup, Ulrike Krumbiegel, Edgar Selge, Katja Flint, Moritz Grove

00.15
PINK

Aktivni Stelt
AKCIJA
Gorko-slatko
SERIJA

Oni uspijevaju da pozovu pomo} i da se izvuku, ali Rifkin, Marfijev najbolji prijatelj i ratni drug, nestaje u toj akciji. Posije godinu, do Marfija sti`e glas da je njegov prijatelj `iv, ali da je u rukama glavnog vo|e narko-kartela Salvatorea. Uz pomo} Rejnoldsa on }e se pripremiti za tajnu akciju spa{avanja koriste}i specijalno konstruisan avion koji ne mo`e detektovati ni narko-grupa, ali ni vladine snage. Ipak, Marfi }e uskoro otkriti da je upao u zamku...
Re`ija: Fred Olen Ray Uloge: Daniel Baldwin, Hannes Jaenicke, Lisa Vidal

12.15

Beverly Hills
SERIJA

09.05

Nodi
CRTANA SERIJA

09.55

22.40
MRE@A

Batman zauvijek

AKCIJA

Gotham Cityu ovaj put prijeti dvostruka opasnost - zlo~ina~ki par koji ~ine Two-Face i Riddler. Two-Face je zapravo biv{i odvjetnik Harvey Dent, koji je pogre{no uvjeren kako je upravo Batman kriv za nesre}u u kojoj mu se lice na jednoj strani po tpu no izo bli~ilo. Svoje je snage udru`io s kompjuterskim genijalcem Edwardom Nygmom, koji je kao Riddler usavr{io stroj kojim }e usisati sve znanje svih gra|ana Gothama. Kako bi im se suprotstavio, Batman }e trebati pomo} novog partnera Robina.
Re`ija: Joel Schumacher Uloge: Val Kilmer, Jim Carrey, Tommy Lee Jones

12.15 Gorko-slatko, igrana serija, 139/229 12.45 Odli~an, 5+, edukativna serija 13.00 Tenis: Davis Cup: Bosna i Hercegovina Estonija, prenos 18.15 BH gastro kutak, kulinarski show 18.45 Mali kuhari, animirana serija, 22/39 19.00 Dnevnik Kultura Sport Vrijeme Business News 19.55 Atletika: Diamond League: Meeting Areva Paris, prenos 22.00 BHT vijesti 22.20 Business News (r) 22.30 Ezel, igrana serija, 130/142 23.30 Josip Pejakovi}: U ime naroda 00.00 Pe~at, doma}a igrana serija, 35/36 00.30 Dimenzija vi{e, program iz kulture 01.30 Amy Winehouse Live in London, koncert 02.30 Pregled programa za subotu

15.30 Vijesti 15.35 Harveytoons, crtana serija 16.00 Villa Maria, igrana serija, 159. epizoda 17.00 Federacija danas 17.15 Ezel, igrana serija, 129. epizoda 18.15 Porobd`ije, igrana serija, 2. epizoda Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 TV Bingo show, direktno izvla~enje 21.20 Ljubav i kazna, igrana serija, 75. epizoda 22.20 Na{a mala klinika, igrana serija 23.10 Dnevnik 3 Finansijske novosti 00.10 Pad zida, njema~ki igrani film 01.50 Dopunska nastava, zabavni program 02.20 Viza za budu}nost, igrana serija 03.30 Federacija danas (r) 03.50 Dnevnik 3 (r) 04.20 Pregled programa za subotu

14.05 TNT, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.15 Posljednja audijencija, serija 16.24 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Crna Guja, humoristi~ka serija 17.40 Gastronomad 18.00 EU i mi, specijal Finansijske novosti 19.05 Pri~e veterinara Boleta, program za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.03 Sport 20.15 Predsjednikova k}i, film 22.15 Zemlja vi|ena o~ima neba, dokumentarni serijal 23.10 Dnevnik 3 23.32 Sport 23.37 Finansijske novosti Filmski maraton 23.45 Inspektor Rebus, serija 00.50 Marija Montesori `ivjeti za djecu, mini serija 04.10 Lift, film

34

TV PROGRAMI
HAYAT
06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci, dje~iji program 09.00 Bumba, crtani film 09.10 Garfield, crtani film 09.25 Lijeni grad, crtani film 09.50 Jagodica Bobica Jagositne pustolovine, crtani film, 32. ep. 10.15 Sirene, crtani film 10.45 Bakugan, crtani film 11.10 Taina, serija, 4. ep. 11.30 Bestseller 06.00 07.00 07.12 07.24 07.27 07.30 08.00 08.05 08.35 09.00 09.05 10.00 10.05

8. juli 2011.
TV1
Nijemi svjedok, serija Vijesti Flash info Flash biznis Flash sport Historija odje}e, 7/13 Vijesti Ma~ak Mika, crtani film Ostrvo kornja~a, 24/26 Vijesti Eliza, serija, 8/68 (r) Vijesti Doga|aji koji su promijenili svijet, 5/14 Biznis vijesti Zdravlje, dok. program Flashbacks

PINK
06.00 Lola, telenovela (r) 07.00 Ljubav u zale|u, serija 08.00 Polje lala, serija (r) 09.00 Udri mu{ki, talk show, u`ivo 10.00 Naslije|e jedne dame, serija (r) 10.40 Kupi.ba, emisija 11.00 Zabranjena ljubav, telenovela (r) 12.00 Info top, info-program 12.20 City, zabavni program

PE

21.45
NOVA

Glup i gluplji
KOMEDIJA

11.00 11.10 11.35

Harry se bavi {i{anjem i ure|ivanjem pasa, a Lloyd je voza~ limuzine. Jednog dana Lloyd susretne Mary te se zaljubi na prvi pogled. Mary namjerno ostavi aktovku na aerodromu i otputuje, a Lloyd u tome vidi priliku da je ponovo sretne. Uzima aktovku i odlu~uje da }e u~initi sve da do|e do Aspena i vrati torbu prelijepoj Mary. Nakon putovanja kroz cijelu dr`avu i nakon razli~itih zgoda i nezgoda, sti`u u Aspen i po~inje potraga za Mary. No, tijekom sva|e u kojoj Harry poku{a baciti aktovku u obli`nje jezero, uvide da se u njoj nalazi velika koli~ina novca pa odlu~e malo posuditi, jer su potpuno bez love.
Re`ija: Peter Farrelly Uloge: Jim Carrey, Jeff Daniels, Lauren Holly, Mike Starr, Karen Duffy

Dobro jutro svima

JUTARNJI PROGRAM 06.30

Ma~ak Mika
CRTANI FILM

08.05

Naslije|e jedne dame
SERIJA

21.00
HRT 1

Kartel
AKCIJA/TRILER

21.00

11.32 Bioclinica 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Najbolje godine, serija 13.00 Miljenica, serija 14.00 Ispuni mi `elju 14.48 Bestseller 14.50 Bioclinica 15.00 Top Shop 15.15 Vitafon 15.25 Moje drage kom{ije, serija, 5. ep. 16.55 Suze Bosfora, serija 17.40 Sport centar 17.42 Biometeorolo{ka prognoza 17.45 Taina, serija, 5. ep. 19.00 Vijesti u 7 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kolo sre}e 20.05 Suze Bosfora, serija 21.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 22.20 Red Rover, film 00.00 Sport centar 00.05 Seks i grad, 49. i 50. ep. 01.05 Miljenica, serija Reprizni program Hayat TV-a 02.00 Vijesti u 7 03.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 04.00 Seks i grad, 49. i 50.ep.

12.00 12.20 12.50 13.00 13.10 14.00 14.05 14.30 15.00 15.05 15.30 15.55 16.00 17.00 17.15

18.15 18.20 18.50 19.00 19.30 20.05 21.15 21.40 22.10 22.40 00.30 00.50 02.30

Vijesti plus TV1 ordinacija Flashbacks Biznis vijesti Zakon ljubavi, 14. ep. (r) Vijesti The game, 7. ep. (r) The game, 8. ep. (r) Vijesti Zdravlje, dok. program (r) Ma~ak Mika, crtani film Biznis vijesti Ukradeni `ivoti, 8. ep. (r) Vijesti plus Zakon ljubavi, serija, 15. ep. Biznis vijesti Hrane svijeta, 4/13 The game, 8. ep. (r) Najava dnevnika Dnevnik tv1 Ukradeni `ivoti, serija The game, serija 9. ep. The game, serija, 10. ep. Vijesti plus Batman zauvijek, film Pono}ne vijesti Amadeus, film (r) No}ni program

13.00 Brze pare, kviz 14.00 Info top, info-program 14.20 Grand hitovi, muzi~ki program 15.00 Lola, telenovela 15.45 Kupi.ba, emisija 15.50 Info top, info-program 16.00 More ljubavi, telenovela 17.00 Zumba Zumba, zabavni program 17.40 Kupi.ba, emisija 18.00 U paukovoj mre`i, film 20.00 Trijumf ljubavi, serija 21.00 Naslije|e jedne dame, serija 22.00 Grand show, muzi~ki program 23.30 Dok nas smrt ne rastavi, serija 00.05 City, zabavna emisija 00.15 Aktivni stelt, film

Premda budno ~uvana i opasana visokim zidom, zapadna ameri~ko-meksi~ka granica najaktivnije je mjesto {verca droge u SAD-u. Vode}i narkomafija{ Memo Lucero nalazi se pred uhi}enjem. Kada do njega doista i do|e, zasluge za to pripadnu policijskom agentu Seanu Vetteru i njegovom partneru Demetriusu Hicksu. Pomisliv{i da se napokon rije{ila glavnog organizatora preprodaje narkotika, policija ne sluti da je tr`i{te drogom preuzeo jo{ opasniji kriminalac od Lucera. To je tajanstveni Diablo koji odlu~i smaknuti Vettera...
Re`ija: F. Gary Gray Uloge: Vin Diesel, Larenz Tate, Timoty Olyphant

23.35
HRT 1

Howards End
DRAMA

Sestre Margaret i Helen Schlegel dobrostoje}e su pripadnice londonske srednje klase, dok su Leonard i Jacky Bast mladi bra~ni par koji `ivi u siroma{nom dijelu Londona i te{ko spaja kraj s krajem. Obitelj Wilcox, bogata engleska aristokracija, doseli se u susjedstvo sestara Schlegel. Ubrzo nakon {to mu premine `ena, udovac Henry Wilcox zaprosi Margaret, a ona pristane. Njezina sestra Helen poku{ava pomo}i obitelji Bast nakon {to Leonard ostane bez posla. Za pomo} se obra}a Henryu, no on ne pokazuje dovoljno sluha.
Re`ija: James Ivory Uloge: Anthony Hopkins, Emma Thompson

35

PE
07.00 07.05 07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.05 09.50 10.00 10.09 10.10

8. juli 2011.
HRT2
07.00 Gospodarica tvoga srca, serija (r) 07.45 Moji prijatelji Tigar i Pooh, crtana serija (r) 08.10 @utokljunac 08.40 Connor na tajnom zadatku 1, serija za djecu 09.05 Ljubitelji dje~jeg svijeta 09.15 Pokusi koji su promijenili svijet 09.30 Obi~na klinka, serija za djecu 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 [aolinski pa`evi, crtana serija 13.55 @utokljunac

TV PROGRAMI
NOVA
06.45 Na{i najbolji dani, serija 07.35 Neustra{ivi Scooby doo 08.00 Bumba, crtana serija 08.50 Pobjeda ljubavi, serija (r) 10.40 ^uvar pravde, serija 11.40 Zauvijek susjedi, serija (r) 12.30 IN magazin (r) 13.20 Pobjeda ljubavi, serija 15.20 Kad li{}e pada, serija (r) 16.20 Bijeg, serija (r) 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Bijeg, serija (r) nastavak 17.45 IN magazin 18.25 Zauvijek susjedi, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Kad li{}e pada, serija 20.55 Bijeg, serija

HRT1
Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Hotel dvorac Orth 5, serija Vijesti iz kulture (r) Vijesti Vrijeme danas Veliki prirodni doga|aji: Veliki bijeg, dokumentarna serija Kod Ane (r) Oprah show (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar @ivjeti zdravije Gospodarica tvoga srca, serija Od Lark Risea do Candelforda 1, serija (r) Vijesti uz hrvatski znakovni jezik Vrijeme sutra Branitelji domovine, informativno-edukativn i spot Emisija pu~ke i predajne kulture Hebrang, dokumentarna serija (r) Kulturna ba{tina (r) Alisa, slu{aj svoje srce - serija Vijesti Hrvatska u`ivo Sve }e biti dobro, serija Dnevnik plavu{e Kod Ane Ljetna slagalica Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi Capri, serija Mjesec akcijskog filma. Kartel, ameri~ki film (r) Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Filmski maraton. Howards End, film (r) Filmski maraton. 2010. Druga odiseja, film (r) Bostonsko pravo 4, serija (r) Skica za portret Boje turizma (r) Kulturna ba{tina (r) Ljetna slagalica

OBN
08.05 Kornja~a Hero, crtani film 08.30 An|eli i prijatelji, crtani film 08.45 Roni, Olly, Roni, crtani film 09.00 Bunny Maloney, crtani film 09.20 Nebeske plesa~ice, crtani film 09.40 Top Shop 10.15 Skrivena kamera 10.30 Zemlja snova, serija 11.45 Lanina vremenska prognoza 11.55 OBN Info 12.10 Top shop 12.20 Gumu{, serija 13.50 Dolina vukova, serija 15.10 Slomljena srca, serija 16.50 Dejana talk show: @ivim u domu, ali `elim uspjeti! 17.20 Zemlja snova, serija 18.45 Lanina vremenska prognoza 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 19.10 Lonci i poklopci, kulinarski show 20.00 Slomljena srca, serija 21.40 Dolina vukova, serija 23.00 Zodiac, film 01.40 Zakon bra}e, serija 02.30 Dolina vukova, serija

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.00 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 44/46 10.30 M}ke, humo. prog. (r) 11.00 Vijesti TVSA 11.05 Vitaminix (r) 11.06 Noody (r) 11.20 ^arli i Mimo (r) 11.25 Grimove bajke (r) 11.45 Barimba (r) 12.00 BBC dok. program 13.00 Vijesti TVSA 13.15 Carstvo, 4/6 (r) 14.05 Igrani film 15.35 Bjekstvo sa ostrva {korpiona, 44/46 (r) 16.10 Bajke iz cijelog svijeta 16.25 Ulica Zoolo{kog vrta 16.35 Hollywood akcijski heroji, zabavni program 17.00 BBC dok. program 17.50 Mu}ke, humo. prog. 18.20 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Noody 19.15 ^arli i Mimo 19.21 Grimove bajke 19.45 Barimba 20.00 Dobre vibracije, u`ivo 21.30 Tarih, dok. serijal 21.35 Vijesti TVSA 21.40 Sukob generacija, film 23.05 No}na ptica: zelena, zelena trava, 23/28 23.35 No}na ptica: Igrani film 01.00 Mu}ke, humoristi~ki program (r)

11.00 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.27 12.31 13.20

14.10 14.19 14.20

Bitange i princeze
SERIJA

20.50

Pobjeda ljubavi
SERIJA

13.20

14.25 14.55

15.45 16.05 16.50 17.00 17.35 18.20 18.30 18.40 19.30 19.56 20.01 20.04 20.10 21.00

22.55 23.20 23.23 23.25 23.35

01.55

03.45 04.30 04.45 05.35 05.50

14.25 Lagodni `ivot Zacka i Codyja, serija za mlade 14.50 Dvije kaskaderke, film 16.10 Danny na moru 1, serija (r) 16.35 Briljanteen (r) 17.15 Bostonsko pravo 4, serija 18.00 [apta~ psima 3 (r) 18.50 Kazali{te u ku}i, serija 19.30 Gara`a: The Orange Strips (r) 20.00 Ve~eras 20.05 Bra}a i sestre 4, serija 20.50 Bitange i princeze 4, serija 21.30 Inspektorica Irene Huss, mini-serija 23.05 Dr. House 5, serija 23.50 Dnevnik plavu{e (r) 00.00 Holivudska {kvadra 2, serija 00.25 Umag: Rukomet na pijesku, reporta`a 00.40 Retrovizor: [apta~ica duhovima 4, serija 01.25 Retrovizor: Sledge Hammer 1, serija 01.50 Retrovizor: Kraljevi, serija (r) 02.35 No}ni glazbeni program

21.45 Glup i gluplji, film 23.50 Uzbuna pod morem, film 01.40 Ezo TV, tarot show 03.10 Kraljevi South Beacha, igrani film 04.45 Jesse Stone: No}ni prelaz, film (r)

TV MOSTAR
08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, crtani film 09.05 Eliza, serija (r) program tv1 do 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 14.05 The game, serija (r) 14.30 The game, serija (r) 15.00 Vijesti 16.00 Ukradeni `ivoti, serija (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Zakon ljubavi, serija, 15. 18.15 Grad RTM-a 19.30 Dnevnik tv1 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 21.15 The game, serija 21.40 The game, serija22.10 Vijesti plus 22.40 Batman zauvijek, film

KAKANJ
12.00 Flash vijesti 12.05 Proces i kazna: serijski ubica, film ii dio 14.00 Namjesnik ljubavi, serija 14.30 Autoshop magazin 15.00 Frej`er, serija 15.30 Ned divajn, film 17.00 Flash vijesti 17.05 In deep, serija 18.00 Dolina bosanskih piramida 18.30 Crne knjige, serija 18.55 Odli~an 5+ 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Frej`er, serija 21.00 Vjerski program 22.00 Crne knjige, serija 22.30 Hutba 23.00 Vijesti TV Sahar00.00 Vijesti IC (r)

RTV USK
12.05 Korak od divljine 13.05 Pismo, glava: Egipat, 12/21 14.00 Gradovi svijeta, dok. program 14.30 Vijesti 14.35 @ene, ljudi i ostali, serija 12/17 15.00 U fokusu (r) 16.15 TV {kola (r) 17.10 Ple{i, ple{i, serija (r) 18.15 Najd`el, zabavni program 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.00 Biografije, dok. program 20.40 Studenti, 15/16 21.30 Dnevnik 2 22.00 Ple{i, ple{i, 23.00 Bonaventura 23.30 Hitlerov portret zla, 2/3

TV ZENICA
10.00 Zenica danas 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.05 Serija (r)13.00 Vijesti 13.05 Dok. program 14.05 Samo za smijeh 14.30 Dok. program 15.00 Vijesti 15.10 Ja sam tvoja sudbina, serija (r) 15.40 Muzi~ki spotovi 16.00 Iz dana u dan 16.05 Me|u nama (r) 16.35 Putopis: Paso{ za Ju`nu Ameriku (r) 17.00 Discovery 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Frejzer 20.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 20.40 Klinika, serija 21.35 Film 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike 00.00 Klinika, serija

VOGO[]A
12.00 Hazreti Merjem, serija 12.30 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 13.00 Bonus, talk show (r) 14.00 Na tragu, dok. prog. 14.30 Odli~an 5+ 14.35 Bajke iz cijelog svijeta 14.50 Wild Life 15.00 Ludo srce, telenovela (r) 16.00 Otvoreni program 17.50 Wild Life 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 Info IC NTV IC Kakanj 20.00 Znanstveni forum 20.30 Reporta`e sa zemlje mira 21.00 Ludo srce, telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Sense - Ha{ki tribunal 23.00 I.R.I.B. 23.30 Glas Amerike 00.00 Otvoreni program (r)

RTV BN
06.30 Jutarnji program 08.30 Kasandra, serija (r) 09.15 Svijet na dlanu 10.00 Novosti 10.05 Iza scene 11.00 Svijet na dlanu 12.00 Novosti u podne 12.15 Film 14.00 Novosti 14.05 Kviz 16.00 Dnevnik 1 16.25 Sve za ljubav, serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 19.00 Sport flash 19.30 Dnevnik 2 20.10 Kasandra, serija 21.00 Ve~e sa Ivanom Ivanovi}em 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Crveno 00.20 D`oni ^a~kalica, film

36

SATELITSKI PROGRAMI
TV TK
05.55 Iz dana u dan, TV kalendar 09.00 Ja sam tvoja sudbina, serija 09.30 Zakon ljubavi, serija 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.15 Ukradeni `ivoti, serija 15.50 Hit dana 16.00 Vijesti u 16 17.15 Zakon ljubavi, serija 18.15 Ja sam tvoja sudbina, serija 18.45 Skrivena kamera 19.00 Dnevnik RTV TK 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Ukradeni `ivoti 21.45 Vijesti 22.00 Sponzoru{e, serija 22.45 Film 00.30 Dnevnik (r)

8. juli 2011.
FOX LIFE
08.15 Privatna praksa, serija 09.05 Kako sam upoznao va{u majku, serija 09.30 Da, draga, serija 10.15 Prljavi seksi novac, serija 11.05 Razvedeni Gari, serija 11.30 D`oi, serija 11.55 Svita, serija 12.20 Svi gradona~elnikovi ljudi, serija 12.40 Kupidon, serija 13.30 Privatna praksa, serija 14.15 [apat duhova, serija 15.05 Razvedeni Gari, serija 15.30 D`oi, serija 15.55 Uprava, serija 16.45 Rajlijev `ivot, serija 17.10 Rajlijev `ivot, serija 17.35 Kako sam upoznao va{u majku, serija 18.00 Uvod u anatomiju, serija 18.50 Kupidon, serija 19.35 Da, draga, serija 20.25 [apat duhova, serija 21.10 Da, draga, serija 22.00 Houp i Fejt, serija 22.55 Kako sam upoznao va{u majku, serija 23.20 Da, draga, serija 00.05 Uvod u anatomiju, serija 00.50 @enske pri~e, serija

PE

RTS
12.00 12.14 12.15 12.25 12.30 13.00 14.00 15.00 15.35 15.45 16.00 16.35 17.00 17.20 17.38 17.45 18.24 18.25 19.00 19.30 20.05 21.05 23.05 Dnevnik For{pan Sport plus Vrijeme Vodi~ kroz modernu arhitekturu Beograda Trezor Mjesto za nas, dok. program (r) TV lica: Putopisi... Vijesti TV lica: Putopisi... Ovo je Srbija Slagalica, kviz Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Najava programa Beogradska hronika Najava Dnevnika 2 Oko, info Mozaik Dnevnik Gorki plodovi, serija Kanda, Kod`a i Neboj{a, muzi~ki program (r) Trend setter, muzi~ki program

RTCG
10.00 10.05 10.15 11.00 11.05 12.05 13.00 13.05 14.00 14.05 15.05 15.10 15.30 15.45 17.00 17.15 18.00 18.40 19.00 19.30 20.00 20.30 21.30 22.00 23.00 23.30 00 00 00.10 00.40 01.30 02.00 Vijesti Sat spot Nau~nobrazovni program Vijesti Dok. emisija Sat TV Vijesti Dok. emisija Vijesti Obrazovni program (r) Aktuelno Fle{ sport (r) Dnevnik 1 Reakcija (r) Lajmet Crna Gora - u`ivo Krugovi knji`evnosti Sat TV Korak po korak, 8/10 Dnevnik 2 Sat TV Zapis Pro~itaj me Argument Dnevnik 3 7 TV dana Fle{ sport Crno bijeli svijet Crna Gora - u`ivo (r) Dnevnik 2 Argument

UNIVERSAL
06.20 07.20 09.20 11.10 Dijagnoza: Ubistvo, serija Sudija Ejmi, serija @eljna slave, film Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.10 Ne{ Brid`iz, serija 13.10 Iz Drugog Ugla, film

Ubistva u Midsomeru
SERIJA

15.00

MRE@A
08.05 Ma~ak Mika, crtani film 08.35 Ostrvo kornja~a, epizoda 24/26 09.05 Eiza, serija (r) 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 14.05 The game, serija (r) 14.30 The game, serija (r) 16.00 Ukradeni `ivoti, serija (r) 17.15 Zakon ljubavi, serija 20.05 Ukradeni `ivoti, serija 21.15 The game, serija, 9. ep. 21.40 The game, serija, 10. ep. 22.40 Batman zauvijek, film

15.00 Ubistva u Midsomeru, serija 17.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija 18.00 Ne{ Brid`iz, serija 19.00 Voker, teksa{ki rend`er, serija 20.00 Medijum, serija 21.00 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 22.00 Dobra `ena, serija 23.00 Dijagnoza: Ubistvo, serija

TV 1000
06.00 Frid`ek, film 08.00 ^ist i trijezan, film 10.00 Pomama za lete}im tanjirima, film 12.00 Mrkli mrak, film

EUROSPORT
08.30 Snuker, Wuxi, Kina, live 11.30 World Cup show 11.45 Fudbal, SP U-17 Meksiko, polufinale 13.00 Biciklizam, Tour de France 14.15 Biciklizam, Tour de France, live 17.45 Atletika, live

EUROSPORT 2
10.00 Fudbal, SP U-17 Meksiko, polufinale 11.30 Road to Universiade 11.45 Mountain bike 12.45 Snuker, Wuxi, Kina 13.45 Fudbal, SP U-17 Meksiko, polufinale 14.30 Fudbal na pijesku, EL [vajcarska 15.30 Fudbal na pijesku, EL Berlin, Njema~ka, Live: Rusija - Rumunija 16.45 Fudbal na pijesku, EL Berlin, Njema~ka, live: Turska - Portugal 18.00 Fudbal na pijesku, EL Berlin, Njema~ka: Njema~ka - Andora 19.00 Ko{arka, SP U-19 Letonija, Live, ~etvrtfinale 20.45 Road to Universiade 21.00 Fudbal na pijesku, EL Berlin, Njema~ka: Rusija - Rumunija 21.45 Fudbal na pijesku, EL Berlin, Njema~ka: Turska - Portugal 22.30 Strikeforce: Ribeiro, USA - J. Wilcox 00.30 Ko{arka, SP U-19 Letonija, ~etvrtfinale

SPORT KLUB
06.30 10.00 11.00 11.30 WTA Bastad FullTilt Poker Vijesti Premier League Magazin 12.00 WTA Bastad, polufinale, direktno 16.00 Inside Grand Prix 16.30 Fudbal mondijal

Sve ili ni{ta
FILM

Turska - Portugal
20.00
FUDBAL

Atletix
SPORT
17.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.00 21.00

TV SLON
16.02 Vijesti 16.10 Tuzla u`ivo 16.15 Zoo hoby 16.45 TV Liberty 17.15 Ko zna, zna, zabavni program (r) 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.17 Tuzla u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 SMS Muzi~ki Salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 @ivotne pri~e, dokumentarni program 21.05 Op~injeni, 37/208 22.05 Extra jukebox time 23.00 Slon extra Info

19.30

18.30

14.00 Povratak u `ivot, film 16.00 Lud za mambom, film 18.00 Skuplje od dragulja, film 20.00 Sve ili ni{ta, film 22.00 ^vorovi, film 00.00 Cijena po`ude, film 02.00 Slatke lutkice, film

19.30 Fudbal na pijesku, EL Berlin, Njema~ka: Turska - Portugal 20.15 Fudbal na pijesku, EL Berlin, Njema~ka: Njema~ka - Andorra 21.15 Najja~i ~ovjek 22.15 Biciklizam, Tour de France 23.15 Fudbal, SP U-17 Meksiko, polufinale

magazin TWS Mobil 1 The Grid Atletix Inside Racing Vijesti FullTilt Poker Davis Cup: USA - Spain, direktno 04.30 Klupske TV

DISCOVERY
06.00 06.25 07.15 07.45 08.10 09.05 10.00 10.55 11.50 12.45 13.40 14.35 15.30 16.25 17.20 18.15 19.10 19.40 20.05 21.00 21.55 22.50 23.45 Peta brzina Prljavi poslovi Kako se pravi? Kako to rade? Razotkrivanje mitova Opasan lov Pre`ivljavanje Vrhunsko graditeljstvo Ameri~ki ~operi Limarska radionica: London Prljavi poslovi Opasan lov Razotkrivanje mitova Zona ubijanja Pre`ivljavanje Pograni~na policija - 2 epizode Kako se pravi? Kako to rade? Zvjezdane staze nauke Razotkrivanje mitova Vrhunsko graditeljstvo Usporen snimak Ameri~ki ~operi

N. GEOGRAPHIC
06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 [apta~ psima Ja, predator Jurski CSI Ulovljeni Boji{te predatora Najte`e popravke na svijetu 12.00 Raj na Zemlji 13.00 Jurski CSI

VIASAT HISTORY
06.00 Tajm tim godina X 07.00 Ratnici 08.00 U potrazi za [erlokom Holmsom 09.00 Putovanja i otkri}a 10.00 Gra|evinska ~udesa: D`inovski Buda 11.00 Ubistvo Abrahama Linkolna 12.30 Misterije istorije 13.00 Aleksandrova najve}a bitka 14.00 Tajm tim godina X 15.00 Ratnici 16.00 [ekspirovi portreti 17.00 ^ovjekova istorija 18.00 Skriveni svjetovi: Podzemni Rim 19.00 Posljednja godina Isto~ne Njema~ke 20.00 Misterija tri kralja 21.00 Farma iz edvardijanskog doba 22.00 Dobrodo{li u osamdesete 23.00 Ratnici 00.00 [ekspirovi portreti 01.00 ^ovjekova istorija

ANIMAL PLANET
06.25 Upoznajte divljinu 06.50 Lovac na krokodile 07.40 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 08.10 Zaljubljenici u ma~ke 09.05 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 10.00 U posjeti `ivotinjama sa Mihaelom Strakan 10.55 Ulica lemura 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Klinika za `ivotinje - 2 ep. 12.45 Policija za `ivotinje - 2 ep. 14.30 RSPCA 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 @ivot na farmi - 2 epizode 16.25 Pas ili ma~ka 17.20 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 17.45 Divlja planeta 18.15 Lovac na krokodile 19.10 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 20.05 Borba za kitove - 2 epizode 21.55 Pre`ivjeti napad 22.50 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 23.45 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima

ATV
11.15 Ben 10, Alien Force, crtani film 11.55 Vijesti 12.10 Najbolje godine 2, serija 13.00 Miljenica, serija 14.30 48 sati svadba 15.10 Blef, zabavni magazine 15.50 Vijesti 16.00 Najbolje godine, serija 17.00 Suze Bosfora, serija 18.00 Sasuke, nind`a ratnici 18.20 Sasuke Nind`a ratnici 18.45 Arena sport 18.50 High Tech 19.00 ATV vijesti 20.00 Suze Bosfora, serija 21.00 48 sati svadba, zabavni program 22.00 Ve~ernje vijesti 22.15 Red Rover 18+, film 00.15 Sport centar 00.20 Sex i grad, serija 01.20 Miljenica, serija

[apta~ psima
18.00
14.00 Najte`e popravke na svijetu 15.00 Ja, predator 16.00 Fantomski `deravac 17.00 Iza re{etaka 18.00 [apta~ psima 19.00 Raj na zemlji 20.00 [apta~ psima 22.00 Iza re{etaka 23.00 [apta~ psima

OVAN
20. MART - 19. APRIL

BIK
19. APRIL - 20. MAJ

BLIZANCI
21. MAJ - 21. JUNI

RAK
21. JUNI - 22. JULI

Stalo vam je da predstavite svoje ideje na {to interesantniji na~in. Potrebna vam je diplomatska nota i dobra poslovna strategija u nastupu pred saradnicima. Upotrijebite provjerenu formulu. Obradova}e vas novi emotivni signali koje prepoznajete ili ne~ija poruka. Partner se trudi da ostvari sve va{e potrebe, ~ak i onda kada ste prili~no udaljeni.

Umijete da procijenite povoljnu poslovnu priliku i da predvidite ne~iju reakciju, {to vam poma`e da se bolje organizujete. Sa~uvajte svoje poslovne interese i odr`ite uspje{an nivo komunikacije na razli~itim stranama. Sa odre|enim razlogom pre{utkujete svoje emotivne namjere pred voljenom osobom, ali ne mo`ete dugo prikrivati istinu. Postoji granica koju ne treba prelaziti.

Saradnici odobravaju va{ na~in razmi{ljanja i to djeluje ohrabruju}e za nastavak poslovnih pregovora. Va`no je da se pridr`avate liste prioriteta kako biste u najkra}em roku ostvarili svoje namjere. Mo`da neko ne ispunjava va{a emotivna o~ekivanja, ali uz malo mudrosti situacija mo`e da se promijeni na va{u radost. Budite pa`ljiviji u saobra}aju i izbjegavajte stresne situacije.

Djelujete vrlo sugestivno i koristite razli~ite metode djelovanja na svoju okolinu. Va`no je da imate ubjedljive argumente u susretu sa saradnicima, jer potenciranje rasprave stvara niz problema. Ponekad je te{ko postaviti jasnu granicu izme|u glasa razuma i uzavrelih strasti ili emocija. Kontroli{ite impulsivnu stranu svoje prirode da ne ostavite pogre{an utisak.

LAV
22. JULI - 23. AUGUST

DJEVICA
23. AUGUST - 22. SEPTEMBAR

VAGA
22. SEPTEMBAR - 23. OKTOBAR

[KORPIJA
23. OKTOBAR - 22. NOVEMBAR

Osje}ate dodatnu motivaciju u `elji da ostvarite zapa`enu ulogu i poslovne ciljeve. Va`no je da kreirate novu poslovnu situaciju koja paralelno ispunjava va{a duhovna interesovanja i donosi zna~ajnu korist. Nema potrebe da se pona{ate suvi{e teatralno u dru{tvu voljene osobe. Normalno je da postoje i razlike, ali prilagodite svoju ulogu u skladu sa zajedni~kim afinitetima.

Potrebne su vam pouzdane informacije koje garantuju uspje{nu saradnju. Ulo`ite maksimum energije i znanja u va`ne poslovne ciljeve. Sve je dosti`no kada postoji dobra volja i profesionalna umje{nost. Djelujete sretno i zadovoljno kada pronalazite smisao u onome {to ~inite za porodicu ili voljenu osobu. Emocionalna ravnote`a pokre}e u vama dodatnu energiju i snagu.

Nedostaje vam uvid u razli~ite tokove poslovnih doga|aja ili pregovora, zadr`ite mjeru opreza. Nema razloga da se zalije}ete sa nekim zvani~nim izjavama, sa~ekajte povoljniju priliku. Va`no je da pravilno procijenite ne~iju ulogu i emotivne namjere. Partner ne `eli da vas optere}uje svojim idejama i zahtjevima. Ne `urite sa nekim odlukama. Potrebno je da pobolj{ate koncentraciju i psiholo{ku ravnote`u.

Provjeravate razli~ite informacije koje uti~u na dalji tok poslovnih pregovora, umijete pravilno da procijenite dobru priliku. Uskladite svoje mi{ljenje sa saradnicima za koje vas vezuju zajedni~ki poslovni interesi. U naletu strasti lako se zanesete, potrebna vam je emotivna diskrecija i distanca kako biste imali jasniju sliku. Prija}e vam dijetalna ishrana i ve}a koli~ina vitamina ili te~nosti.

STRIJELAC
22. NOVEMBAR - 21. DECEMBAR

JARAC
21. DECEMBAR - 20. JANUAR

VODOLIJA
20. JANUAR - 18. FEBRUAR

RIBE
18. FEBRUAR - 20. MART

Imate dobre ideje, ali odre|ene okolnosti spre~avaju da ih ostvarite. Va`no je da sa~uvate dobru poziciju me|u saradnicima i da pravilno usmjeravate svoju kreativnu energiju. Djelujete uznemireno zbog novih emotivnih dilema, imate utisak da nepravedno trpite zbog ne~ijeg pona{anja ili odsutnosti. Osje}aj ponosa vam ne dozvoljava da se pomirite sa sporednom ulogom.

Analizirate doga|aje na poslovnoj sceni i poku{avate da prona|ete najbolje rje{enje. Stalo vam je da pobolj{ate uslove za rad. U~ini}ete sve {to je potrebno da okolina prihvati va{e ideje. U naletu impulsa vr{ite emotivni pritisak na voljenu osobu, bolje je da smireno sagledate zajedni~ke mogu}nosti. Poka`ite dobru volju i partner }e slijediti va{ primjer. Ne dozvolite da vas neko optere}uje brigama.

Obratite pa`nju na doga|aje na poslovnoj sceni kako biste ostvarili {to bolju poziciju me|u saradnicima. Upotrijebite sve prednosti kojima raspola`ete. Uporno poku{avate da nametnete svoje mi{ljenje pred voljenom osobom, ali imate utisak da vam nedostaje dobra prilika. Mo`da ishitreno donosite zaklju~ak, sa~ekajte da ~ujete i partnerovo mi{ljenje. Prija}e vam boravak u prirodi.

Postavite jasniju granicu izme|u li~nih i zajedni~kih interesa. Odre|eni ustupak mo`e da vam koristi. Mo`da partner isku{ava va{u naklonost, potrudite se da {to bolje uskladite zajedni~ka interesovanja. Izbjegavajte razne oblike pretjerivanja, posebno kada iznosite subjektivne do`ivljaje o ne~ijem pona{anju. Obratite pa`nju na pravilniji na~in ishrane, prija}e vam vi{e vitamina i te~nosti.

38