HRVATI IZVAN DOMOVINE I HRVATSKA KULTURA ISPITNA LITERATURA Ljubomir Antić: "Hrvati i Amerika" UVOD Hrvatska je izrazito iseljenička

zemlja, razmjerno broju stanovništva ona danas ima vjerojatno najveću dijasporu od svih europskih zemalja. Točan broj iseljenika nije moguće utvrditi budući da se u svim fazama iseljavanja nisu prikupljali podaci. Hrvatski doseljenici bili su uglavnom registrirani po zemlji iseljenja, a to je bila Austro-Ugarska, Jugoslavija. Može se gotovo sa sigurnošću utvrditi da približno svaki treći Hrvat živi izvan domovine. U 17. i 18. stoljeću u Južnoj Americi boravi plejada hrvatskih isusovaca. Ostavili su dubok trag u znanosti istražujući nepoznata područja. Među njima su prednjačili Ivan Ratkaj i Ferdinand Konščak. Sve do osamdesetih godina 19. st. nije zabilježeno veće iseljavanje iz Hrvatske u prekooceanske zemlje. Početkom 20. stoljeća iseljavanje iz Hrvatske toliko se ubrzava da prijeti demografskom katastrofom. Agrarna prenapučenost, biljne bolesti (peronospora), gospodarsko zaostajanje, loše zakonodavstvo (vinska klauzula). Prije Prvog svjetskog rata Hrvatska bila posuta promidžbenim materijalom koji je pozivao ljude na iseljavanje. Velika konkurencija prijevoznika snizila je cijenu brodske karte, a pojavilo se i tzv. lančano iseljavanje. Iseljavanju je pogodovalo i nepostojanje zakona koji bi ga sprječavali. Između dvaju svjetskih ratova iseljavanje je bilo znatno usporeno. SAD je provodio restriktivnu useljeničku politiku. Sljedeći iseljenički val pokrenut je na kraju i nakon Drugoga svjetskog rata (političke izbjeglice). U poslijeratnoj Jugoslaviji putovnica je dugo bila povlastica pa je iseljavanje iz Hrvatske dugo bilo ilegalno. Nakon pada A. Rankovića i privredne reforme `60-tih godina. Otvoren je ventil socijalnog i nacionalnog nezadovoljstva. Dio njih se u međuvremenu vratio, dok se drugi dio pretvorio iz privremenih u trajne iseljenike. Najviše je Hrvata u Njemačkoj, a njihov broj procjenjuje se na pola milijuna. Iseljavanje iz Hrvatske kulminiralo je 1970./71. godine. Ono je Jugoslaviji donosilo i velik devizni priljev najviše su se iseljavali Hrvati, što je vlastima u Beogradu odgovaralo. Osamdesetih godina osobito je aktualan odljev mozgova u razvijene zemlje, osobito u SAD i Kanadu. Prve hrvatske kolonije na području SAD-a utemeljene su na ušću Mississipija u Louisiani te u Kaliforniji, Chicago, Pittsborugh, Detroit, Cleveland itd. U Južnoafričkoj Republici Hrvati žive pretežno u Pretoriji i Johannesburgu. U Australiji najviše je Hrvata u Perthu i okolici te na području Melbournea i Sydneya, na Novom Zelandu u Aucklandu. Prvo društvo Hrvati su utemeljili u San Franciscu 1857. godine: Slavonsko-Ilirsko uzajamno potporno društvo. 1894. godine udaren temelj Narodnoj hrvatskoj zajednici (poslije Hrvatskoj bratskoj zajednici). Juraj iz Slavonije (1355-1416) Rodio se u Brežicama na Savi, oko 1355/60. Umro je 1416. u Toursu u Francuskoj, izjašnjavao se kao Hrvat. Francuska povijest ga pamti kao kopista (služna pri katedralnoj crkvi kod biskupa ili cara). Imao je zadatak pisati kodekse (zbornik zakona, pravila, sadrži biblijske, crkvene tekstove), pisao, prepisivao i iluminirao kodekse. Bio je profesor na Pariškom sveučilištu (današnja Sorbonna). Brežice se tada nazivaju Rayn (u prijevodu: granica, međa). Obrazovan je vjerojatno u hrvatskoj glagoljaškoj sredini. Na pariškom sveučilištu nastavlja studij sedam slobodnih vještina (umijeća) i studij teologije. 1378/80 našao se na popisu siromašnih studenata. Dalje, stječe naslov magister artium (magistar slobodnih vještina) na Pariškom sveučilištu. Član je odbor za obnovu sveučilišta 1392-93. 1399. predsjednik je suda časti na sveučilištu. 1401. on je posebni izaslanik sveučilišta kod bavarske kraljice Elizabete. Te je godine promoviran kao doktor teologije. Predavao je teologiju na Sorbonni. Posljednje godine života proveo je kao kanonik i ispovjednik stolne crkve u Toursu. Tu će doći do izražaja njegova kopistička djelatnost. Prepisivat će i glazbenim znakovima obilježavati liturgijske kodekse. Poznat je i po iluminiranju kodeksa, po pisanju teoloških priručnika. Asketska teološka rasprava "De virginitati Servanda" je prevedena i na francuski, pa ulazi u povijest francuske i europske literature (veliko zanimanje u Francuskoj za to djelo). Triput je izdano: 1505., 1506. i 1590., a na latinskom je objavljeno 1726. Želio je upoznati francusku javnost sa glagoljaštvom. Kodeks br. 95. sačuvan je u Toursu. 1924. o tom je kodeksu u časopisu "Slavija" u Pragu (časopis za slavensku filologiju) Milko Kos, slovenski povjesničar objavio svoju raspravu.

1

1400. Juraj je sročio primjerak glagoljske početnice, niz slova, njihova brojevna vrijednost (az, buky): "Alfabetum chrawaticum". Taj glagoljski abecedarij preuzima osnovne tekstove katekizma molitve "Oče naš" i "Zdravo Marijo". Glagoljicu naziva hrvatskim pismom. Dodaje da je Istra domovina Hrvata (važan podatak za doseljenje Hrvata u Istru). List 77 (recto - prva stranica lista) kaže da je hrvatski biskup bio prvi koji je bogoslužje slavio na dva jezika, kako je smatrao uputnim (latinskim i hrvatskim). Taj 77 recto donosi popis hrvatskih biskupa s povlasticom crkvene slavenske liturgije i upotrebe glagoljice. Popis hrvatskih biskupija u kojima se glagolja, te nekoliko molitava napisanih uglatom glagoljicom. 1247. papa Inocent IV. daje privilegij senjskoj biskupiji a kasnije i krčkoj. Priklanja se teoriji da je sastavljač glagoljice Sv. Jeronim. Govori da je on preveo "Psaltir" na slavenski jezi (preveo Bibliju - Vulgata). Rim nije bio naklonjen glagoljici pa je to jedan od razloga što se tvrdilo da je tvorac glagoljice Sv. Jeronim. Hrvatski benediktinci glagoljaši s Pašmana idu u Češku njegovati i podučavati glagoljsku pismenost u samostan "Wa Slovanek" (1347.) Arnold von Harff (1471-1505) Krajem 15. stoljeća, iz kolna.- Putuje u Svetu zemlju (preko naših krajeva) i opisuje običaje i zabilježava riječi.7. studenog 1496. iz kolna preko Beča, prema Veneciji, Istra, Dalmacija, Palestina. Vodi dnevnik putovanja (na svom dijalektu - dijalekt donje Rajne). Ima višestruku vrijednost i ima izvanrednu moć zapažanja. 1862. objavljen je dnevnik. Bilježi i udaljenost od mjesta do mjesta u miljama. Piše o zadru, Hvaru i Dubrovniku (za kojeg kaže da leži u hrvatskom kraljevstvu, piše da stanovnici govore slavonskim jezikom - stanovnici Kraljevine Dalmacije i hrvatske). Harff bilježi riječi na slavenskom jeziku (crochga = broyt /kruh/). Dubrovnik je opisao kao lijep i utvrđen grad koji nikome nije podložan. Riječi je bilježio onako kako ih čuo i sastavio je mali konverzacijski rječnik (oko 50 riječi). Bartol Jurjević - Đurđević (1506-1556) Rođen je u Maloj Mlaki kraj Zagreba oko 1506. godine. Sudjelovao je u Mohačkoj bitci 1526. godine, gdje je bio zarobljen i odveden u tursko sužanjstvo. Sedam puta su ga prodavali (opisi o ropstvu kršćana kod Turaka). Nakon 9-13 godina robovanja u Aziji bježi, ali to ropstvo ostavlja na njega dubok trag što će se najposlije reflektirati u njegovom spisateljskom i književnom radu. Stalno upozorava na tursku opasnost te potiče na protuturski otpor svih naroda Europe. Proputovao je cijelu Europu (putovao je papi u Rimu). 1544. u Antwerpenu tiska "De afflictione tam capitorum quaetiam sub turcae tributo Viventium Christianorum" (O jadu i muci sužnjeva i kršćana što stenju pod turskim jarmom) u kojem donosi mali hrvatskolatinski rječnik u štokavsko-ikavskom narječju (52 hrvatske riječi i fraze, mješavine leksika, konverzacije i molitve). Uz latinski rječnik donosi francusku, englesku i holandsku paralelu. "O običajima Turaka". Feliks Petančić (1455-1516) Dubrovčanin, govornik brojnih jezika, poznat kao minijaturist na dvoru Vladislava II. Bio je najčitaniji turkološki pisac 15. stoljeća uz Blaža Jurjevića. Bio je vješt diplomat, stekao je europsku slavu. 1487. dolazi na dvor Matije Korvina gdje je bio voditelj skriptorija. Putovao je u Rim, Napulj, Tursku. Napisao je spis o 9 putova u Tursku "De intineribus in Turciam libellus", posthumno objavljeno, Beč 1522. Ovo djelo je napisao kao priručnik za križarsku vojsku koja se tada spremala (opisuje 9 puteva kojima bi se trebalo krenuti u Tursku). Vrstan je poznavatelj geografije i orogenije (nauka o postanku gorja). Njegovo je djelo bilo nezaobilazan priručnik za tadašnje ratovanje. Objavljeno je na njemačkom kao dodatak Jurjevićevoj knjizi, 1522/27. "Hrvatska glagoljska početnica". Guilliel Postel (1510-1581) Francuski orijentalist, profesor orijentalnih jezika na bečkom sveučilištu, po nalogu cara boravio je u Carigradu. Po povratku je napisao knjigu u kojoj govori o glagoljici, te donosi glagoljski alfabet "Uvod u razlikovanje alfabeta za slova 12 jezika". Predočuje slova 12 vrsta abeceda i kako se ona čitaju. Ističe da je načelo jedan grafem - jedan fonem (kao i u hebrejskom jeziku). 1555. godine objavljuje "De linguae Fenicis" (Knjiga o Feničanima).

2

Andrija Dudić (1533-1589) Rodio se u Budimu, otac Ladislav bio je savjetnik podrijetlom iz Orehovice u zagorju. Školuje se u Veroni, pravo i filozofiju studira u Padovi. Zanimao se i za prirodne znanosti. 1561. postaje biskup, a 1562. govori na Tridentskom koncilu (5 latinskih govora na kojima je naglasio važnost da biskup ima sjedište u svojoj dijecezi). Zalagao se za odbacivanje celibata. Maksimilijan II. Šalje Dudića u poljsku da tamo pripremi tezu za habsburško preuzimanje poljskog prijestolja. Uz taj događaj se spominje i skandal o kojem govori Vitezovićeva kronika iz 1696. Naime, tijekom te misije Dudić napušta crkvenu službu i ženi se poljskom plemkinjom. Optužen je da je prešao na protestantizam. Iz Rima dolazi odluka o kažnjavanju. Dudić se povlači iz javnog života (Crkva ga osuđuje na smrt). Istaknuo se kao filolog, reformator, astronom, bavio se i medicinom (podvrgao je kritici Galenovo gledište u medicini). Bori se i protiv praznovjerja u medicini, bavio se poviješću, zemljopisom, prevodio je s grčkog. Djela: "Rasprava o kometima" (De cometarum significat de comentariolus), 1579. "Rerum in Gallia gesralum", 1577. "Orationes in Concilio Tridenti a habitae", 1590. Metodičko promatranje bolesnika, metoda kojom se treba koristiti u medicini. Bio je tzv. "demokratski filozof" (poput Erazma Roterdamskog), nije se priklanjao ni jednoj struji, bio je neutralan. Poljska Akademija 1989. povodom 400. obljetnice njegove smrti objavljuje prvi svezak njegove korespondencije. Pavao Skalić (1534-1575) Prvi ga opširnije spominje Ivan Kukuljević Sakcinski. U Europi su objavljene tri disertacije o Skaliću. Rođen je na Griču, gdje je završio osnovno školovanje. Najviše je djelovao izvan domovine (na njemačkom govornom području). 1570. u Kolnu objavljuje podatak o svom rođenju na latinskom. Piše da je rođen na Tri kralja 1534. Juraj Herešinac, tadašnji kanonik, preporučio je Skalića ljubljanskom biskupu Urbanu (nakon što su Turci zauzeli te krajeve) koji je bio opskrbljen velikom bibliotekom. On će ga kasnije preporučiti Ferdinandu I. Na studije u Beč, gdje Skalić završava studij teologije. 1553. doktorirao je u Bologni iz područja sedam slobodnih umijeća. Te teze zatim 1559. objavljuje u "Enciklopediji". Poznavao je Pica della Mirandolu, što je odredilo njegov kasniji platonizam u djelu "Mistične filozofske teze". Za boravka u Rimu dolazi u sukob sa isusovcima zbog toga što su ga zanimale knjige koje su bile na popisu Ignacija Loyolle kao zabranjene . Zainteresirao se za Kabalu (mistiku, okultno). Djela: "Kabala", "Mistične filozofske teze". U Beču je bio u službi Maksimilijana I. 20 godina. Skalić se predstavlja kao "grof od Like i knez od Une". Napravio je lažnu ispravu o svom plemićkom podrijetlu. Bio je profesor na teološkom fakultetu u Beču. Govorio je protiv pape: njega i svećenike naziva "ribarima đavla. Nakon optužbe od strane isusovaca da je protestant, odlazi iz Beča u Tubinegn, gdje dolazi u sukob sa Trubarom čije je djelo recenzirao s obzirom na grafiju i neke riječi. Skalić je smatrao kako treba tiskati na jeziku razumljivom svim Slavenima, a ne smo Slovencima. Posvađao se i s P.P. Vergerijem. Slagao se s Ivanom Ungnadom koji mu pomaže tiskati u Urachu, i na čiju preporuku predaje u Konigsbergu u Pruskoj. Zbog lažnog predstavljanja stalno ga progone (dobio je izgon iz Prusije), odlazi u Njemačku u Munster, gdje se ponovno vraća katolizicmu. Od biskupa je dobio i neke kanoničke časti. Pokopan je u Danzingu u karmeličanskoj crkvi. Stjepan Konzul Istranin (1521-1579) Rođen je u Buzetu u Istri, umro u Eisenstadtu. Prevoditelj, tumač hrvatskog jezika i korektor u Urachu. On se tako i potpisivao. Napisao je predgovor za 32 hrvatske knjige. 1561. počela je s radom tiskara u Urachu. Djeluje najprije u rodnom mjestu kao katolički svećenik glagoljaš. U Regensburgu je bio učitelj pjevanja, orguljaš i propovjednik. Djelatnošću je usko vezan uz Primoža Trubara. 1550. Trubar objavljuje "Katekizam" i "Glagoljski abecedarij" (oboje na gotici). 1555. Trubar potaknut Vergerijevom idejom prevodi Bibliju na slovenski (Evanđelje po Mateju), objavljuje na latinici. Trubar predlaže Konzulu da on prevede njegov Novi testament, kojeg je trubar preveo 1557. Konzul s tim prijevodom odlazi u Ljubljanu gdje se susreće s A. Dalmatinom, bio je uvjeren da će njegovi prijevodi na glagoljici biti prihvaćeni u domovini. 14 glagoljskih, 8 ćirilskih i 7 latiničkih prijevoda. 1559. prevodi Novi zavjet Biblije na hrvatski jezik. 1560. u Nurnbergu Konzul je dao izliti slova po uzoru na staru hrvatsku štampu u brevijara i misala, za tiskaru. 1561. tiskara Šimuna Kožičića Benje prestala je s radom, tako da u Hrvatskoj nije bilo tiskare u ono vrijeme. 3

Urach - središte tiskarstva, te najstarija hrvatska tiskara u egzilu. Radi od 1561 do 1564. "Katekizam" je 1564. tiskan u Tubinenu na hrvatskom i latinskom jeziku. 1561. izdaje mali probni glagoljski katekizam. Posljednje djelo iz tiskare u Urachu je latiničko djelo tzv. Konzulov "Beneficium Christi" (Dobrota Kristova), Tubingen, 1565. On u njemu daje jedno pravilo kako se glagoljska slova čitaju latinicom (latinička slova, ispod glagoljska, zatim brojna vrijednost). Boraveći u Regensburgu, konzul dobiva poziv da dođe u zapadnu Ugarsku, tj. u Gradišće kako bi tamo djelovao među Gradišćanskim Hrvatima. U Regensburgu je za njih Konzul tiskao djelo "Postilla", koje ima 2 djela. To je crkvena knjiga s propovijedima za svake blagdane, a predstavlja kamen temeljac gradišćanske hrvatske tiskane riječi (1568.). Posvećeno je Klausu von Weissprechu, Maximilianu Popchemu (živjeli na posjedima Gradišćanskih Hrvata). Postilla = poslije ovih riječi… post illa (verbum). Juraj Križanić (1618-1683) U 17. stoljeću zastupao sveslavensku ideju. Rođen je u Obrhu kod Ozlja. Bio je svećenik, završio je isusovačku gimnaziju u Zagrebu, zatim studirao na sveučilištima u Grazu, Bologni i Rimu. Na rimskom Collegium Graecum nastavio sa studijem teologije iz koje je doktorirao 1642. Ulazak u taj kolegij (namijenjen pripadnicima Istočne Crkve) uslijedio na temelju njegove molbe da se pripremi za misionarski rad u Rusiji. Misao da svojim radom pridonese uniji istočnog i zapadnog kršćanstva. U osmišljavanju svoje sveslavenske ideje posebnu ulogu pridaje Rusiji kao najvećoj slavenskoj državi. 1651. godine otputovao u Rusiju, 15 godina proveo u izgnanstvu u Tobolsku. Glavno djelo "Politika ili razgovor o vladateljstvu", obradio svakodnevni ruski život. Teorijski spis o načinu vladanja, namijenjen vladaru, ispunjen savjetima i reformnim prijedlozima. Križanić upućuje da moć cara počiva na bogatstvu i zadovoljstvu njegovih podanika. Prijedlozi gospodarskih reformi u okviru suvremenih tržišnih shvaćanja. U razmatranjima se osvrće na sav slavenski svijet (a ne samo Rusiju). Ideja međuslavenske solidarnosti "svi Slaveni jedinstven narod". Za njega svi Slaveni govore istim jezikom. Pisao mješavinom ruskog, crkvenoslavenskog i hrvatskog jezika. Nije zamišljao uniju svih Slavena, već obnovu slavenskih država uz pomoć Rusije (obnove bugarske, srpske i hrvatske države koje su postojale u srednjovjekovnom razdoblju). Misli o slavenstvu i njegovom odnosu s Nijemcima (mržnja prema Slavenima), do takvih shvaćanja dolaze prateći u prošlosti nasrtaj germanizacije na slavenski narod (Čehe, Slovence). Rusiji predlaže sukob s Turskom, donio bi slobodu balkanskim Slavenima. Juraj Križanić 1683. stiže pod Beč s poljskom vojskom (Jan Sobieski) i u borbi s Turcima pogiba.

4

Austrija je morala odstupiti dijelove svog teritorija s njemačkim stanovništvom kao što su to npr. obvezala da će konačno Gradišće prepustiti Austriji. Čak i glavni grad pokrajine Željezno. Oberpullendorf (Gornja Pulja) i Oberwart (Gornja Borta). Članstvo Austrije u Europskoj uniji pruža Gradišću šansu ponovnog preuzimanja i oživljavanja nekadašnje povijesne uloge kontaktnog središta i gospodarskog. a na jugu prema Grazu. Nakon što je Mađarska u srpnju 1920.5 posto od cjelokupnog austrijskog stanovništva. Sopron i Vas s njemačkim stanovništvom. poljodjelstva i srednje industrije današnjoj gospodarskoj slici Gradišća zahvaljujući subvencijama Europske unije pečat daju i vodeća poduzeća na području visokorazvijenih tehnologija. gospodarskih. Konačnu granicu odredio je posebni međunarodni odbor za reguliranje granice. Sliku zaokružuje proizvodnja izuzetno cijenjenih i poznatih vina daleko izvan granica pokrajine i turizam. Od istočnoeuropskih zemalja odvajala ga je takozvana Željezna zavjesa. pa je to najmanja austrijska savezna pokrajina. koji je kulturno i duhovno središte. koje su se čak prerasle i u oružani sukob. Osim trgovine. kao i suživot vjernika rimokatoličke i protestantske vjere. etničkom i društvenom životu Gradišća. Austrijski Državni ugovor i za Gradišće je značio pokretanje novih kulturnih. kao što je to često bivalo tijekom povijesti. Festival na jezeru u Mörbischu razvio se u Meku operete koji nastavlja glazbenu slavu i tradiciju Gradišća na domaćoj i međunarodnoj kulturnoj sceni.880 stanovnika ili 3. obrta. Joseph Haydn.000 stanovnika zajedno s glavnim gradom Sopronom (Ödenburg).GRADIŠĆANSKI HRVATI POVIJEST Gradišće. Nakon pada Željezne zavjese i u sklopu stvaranja novog političkog poretka u Europi Gradišće ima posebnu ulogu u stvaranju nove mreže odnosa s istočnom Europom i sa zemljama nekadašnjeg istočnog bloka. do 1946.000 stanovnika. od čega čak 356 kilometara otpada na zajedničku granicu s Mađarskom. Još i danas Gradišću. hrvatskog i mađarskog stanovništva. godine na teritorij je ušla austrijska pogranična žandarmerija. Sopron (Ödenburg) i Vas (Eisenburg). listopada 1921. rodom iz Raidinga iz središnjeg Gradišća. Posredovanjem talijanskog ministra vanjskih poslova Torette uspjelo je konačno dovesti obje zemlje u Veneciju za pregovarački stol i Mađarska se u „Protokolu iz Venecije" od 13. Na posebnom referendumu na području Soprona neznatna većina odlučila se za ostanak Soprona u Mađarskoj. smještenom na rubu Panonske nizine. jer je Gradišće godinama živjelo uz „mrtvu granicu". proteže se na površini od 4. To je bio početak borbi na diplomatskom polju za 4. tako da su neke manje općine u srednjem i južnom Gradišću tek početkom 1923. a za to je dobila zapadne dijelove mađarskih županija Moson. Gradišće uživa svjetski glas i na području kulture. Kraj 1. a gradovi Željezno i Rust kao slobodni gradovi posebne su administrativne jedinice. Naslućene širine istoka prekida poseban prirodni dragulj Niuseljsko 5 . političkog i društvenog raskrižja između srednjoeuropskog i panonskog prostora. ratificirala Trianonski mirovni ugovor i nakon što je austrijska strana obavila sve pripremne radove. godine stvorili su preduvjete za uključivanje Gradišća kao posebne savezne pokrajine u Republiku Austriju. socijalnih i društvenih impulsa. današnji Južni Tirol ili južna Češka. ima jedva nešto više od 10. a različiti politički i gospodarski sustavi na razne su načine sprečavali tješnje kontakte između onih koji su živjeli s ove ili s one strane granice. stupio je 25. pečat daju idilična seoca i sela. Teritorij Gradišća čine nekadašnje mađarske županije Moson (Wieselburg). Ostala gradska središta su Mattersburg. Istodobno su se počeli razvijati odista primjerni dobrosusjedski odnosi s pograničnim regijama na istoku zemlje i to bez obzira na ideološke i političke granice.000 četvornih kilometara. godine Austrija je izgubila vlastitu državnost i u vihorima rata i poraća proživljavala teške dane.300 četvornih kilometara veliko područje s 340. Mađarske odmetničke jedinice oružjem su branile sporno područje. Gradišće ima vrlo mješovitu strukturu stanovništva za koju je svojstven miran suživot bez sukoba njemačkog. U Gradišću živi 270. Glavni grad pokrajine je Željezno (Eisenstadt). Od 1938. dugo godina dvorski skladatelj kneževske obitelji Esterhazy u Željeznom i Franz Liszt. Tu se proteže državna granica u dužini od 397 kilometara. svjetskog rata i potpisivanje Mirovnog ugovora u Saint-Germainu 1919. tako da zbog posebnosti povijesnog razvoja još i danas nedostaju velikogradske aglomeracije. tijekom zadnjih korektura granice kao posljednje pripale pod Austriju. najjužnija i istodobno najmlađa austrijska savezna pokrajina. Zakon je predviđao posebnu saveznu pokrajinu s glavnim gradom Sopronom (Ödenburg). To je značajka koja daje poseban pečat kulturnom. Pokrajina je podijeljena na sedam kotara. Društveni i gospodarski interesi Gradišća dugo su bili na sjeveru zemlje usmjereni prema Beču i Bečkom Novom Mjestu (Wiener Neustadt). Poslije isteka roka za odlazak Mađarske iz Gradišća koji je odredila Generalna komisija. siječnja 1921. Od šezdesetih i sedamdesetih godina brojni su slikari otkrili Gradišće kao kraj u kome se kultura i priroda sjedinjuju u mirni sklad i pretvorili ga u svoj zavičaj. na snagu ustavni zakon o Gradišću. u kolovozu 1921. koji osim športa pruža i ogromnu lepezu mogućnosti na polju lječilišnog turizma i toplica pa sve do blagog turizma. Nastanak Gradišća početkom našeg stoljeća nije prošao bez razdora i oružanih sukoba. prenijeli su glazbenu tradiciju Gradišća daleko preko njegovih granica i učinili je poznatom.

jezero. jedna od njih je i Gradišće. Turci iz Like pljačkaju Primorje. Naziv seže u doba Monarhije. Postoji tri vala: a) nakon Krbavskog poraza (1493-1530) b) 1530-1570 (najmasovniji val) c) početak 17. Turci prodiru kroz Bosnu (preko ključa). Navodi i kako mnoštvo Hrvata prebiva u Austriji. uz Adama Bohovića još zabilježili Primož Trubar u predgovoru prijevoda Novog Zavjeta iz 1562. Pavao R.000 Gradišćanskih Hrvata. Vitezović u "Kronici" pisanoj u Zagrebu. Velika je asimilacija Hrvata (npr. 3. prvo naselje. Urach: "…oko 40. u Češkoj ih danas gotovo i nema). Gradišćanska vlada sa sedam članova i predsjednikom vlade na čelu najviši je izvršni organ Gradišća. Dva pravca seobe: a) južni (prekomorski pravac) b) sjeverni (prekodravski pravac) U najvećem broju Hrvati su selili u sjevernom pravcu. Zastupništvo naroda i zakonodavnu vlast pokrajine obnaša pokrajinski sabor koji se sastoji od 36 poslanika. u kojoj je utemeljeno 55 hrvatskih naselja. Gad (Gussing) Štoji (kraj Jasenovca. 1541. Austrija je od početka područje čestog naseljavanja (istočni dio Austrije. 1503-26. Austrija danas ima 9 pokrajina. Bilo je utemeljeno ukupno 180 naselja. 6. Češkoj i Austriji. Gornja Pulja (Oberpullendorf) Poljanci (južno od Ogulina) Matrštof (Mattersburg) Haci (kraj Oguliina) Neusiede (See) Danas je oko 40. stoljeću našla i na slovenskoj strani. jedino stepsko jezero srednje Europe. Već na početku 16. Južni čakavci (iz područja uz rijeku Unu. Selidbe Hrvata su. Pag).000 duša je izbjeglo nakon pada Kostajnice 1554. Stvorit će se slavenske kolonija s velikim brojem svećenika.Burgenland). To je dokaz da se hrvatska kultura u 16. kaže za 1576. u željezansku županiju. Hrvati u Gradišću od juga prema sjeveru: 1. Uzroci iseljavanja su turska osvajanja. Borta (Oberwart) Dolinci (između Kupe i Une). te prostor do Une do Velebita. Požunsku. utok Une u Savu). cijelu Liku. Zajedno s Mađarskom tu je napravljen prekogranični nacionalni park. zauzeli su cijeli prostor između Cetine i Zrmanje. Turci će osvojiti Budim. 5. A Vramec u "Kronici": "Turci zauzeše Kostajnicu… sva hrvatska zemlja opusti". Gradišće . Livanjsko polje) b) prema Srijemu i Slavonji (preko Bosne) Sjeverne padine (Bikovo. Pored slovenskog u prvom djelu (gdje je pravopis) uvrštava pregled grafijskih tablica glagoljice i ćirilice s primjerima kako se piše. Oni se danas nalaze u Madžarskoj.". stoljeća prisutno je iseljavanje s otoka (Rab. Hrvatski jezik se zadržava tamo gdje je jača domaća sredina i usmjeren je na uporabu u obitelji i crkvi. Jedan dio s druge strane u 6 . Počeci seobe Gradišćanskih Hrvata Prodor Turaka izaziva seobe naroda. U Austriji je uzeta čakavska osnovica (ikavski refleks jata) za gradišćansko-hrvatski jezik. Velebit) su prostori na kojima se pljačka. stoga ljudi iz tih krajeva bježe na Apeninski poluotok. 4. Istraživanja o broju iseljenih u Gradišće pokazuju da su Hrvati iz Međimurja i Moslavine išli u zapadnu Ugarsku. Borta (Oberwart) Vlasi (južno od Une). Adam Bohorić (1520-1598) Autor prve slovenske gramatike iz 1594. 1696. stoljeća (Vlasi) Vrijeme naseljavanja u Gradišće je od 1520-1580. prekidaju veze s otocima. Mosor. Pravci seobe Vlaha: a) sjeverna padina Dinarskog gorja (Glamočko. godinu: "…ljudstvo bježi preko Mure i Drave u Austriju". Gyor /Đer/. Mošonjsku i Zaladsku županiju. 2. od Bihaća). da bi se kulturni krajobrazi ove regije sačuvali i za budućnost. Zatim su išli u Šopronjsku županiju.

i 1611. “Druga knjiga duševnih pesam psalmov”.). U nomenklatoru pronalazimo i hrvatske nazive koje je morao čuti od tamošnjih Hrvata (javor. 1564. Budimpešta i Regensburg). se smatra jedinim dokazom za staroslavensko bogoslužje u sjeverno-gradišćanskim selima.”. Jedini danas primjerak “Postile” je sačuvan u Ljubljani u knjižnici nadbiskupskog sjemeništa. Iste te napjeve nalazimo u slavenskim pjesmama. Antun Dalmatin i Stipan Konzul su djelovali u Njemačkoj i u Ungnadovoj knjižari tiskali knjigu “Postila” (1568. Knjiga je namijenjena zapadno ugarskim Hrvatima. Za njegove pjesmarice se dugo nije znalo. grad u Sjevernom Gradišću. Bio je vrstan prevoditelj s njemačkog na hrvatski gradišćanski jezik. Pripadali su Đurskoj i Sombatskoj biskupiji. 16. Napisali su ga župnici George Vuković i Juraj Živanić. sadrži “Oče naš” i uskrsnu pjesmu iz 1564. 1609. sa popisanim latinskim nazivima i sa mađarskim ekvivalentima. stoljeće je obilježilo rad protestantskih pisaca. Dolazak Gradišćanskih Hrvata seže u prvu polovicu 16. Sveti križ) Druga pjesmarica sadrži 141 pjesmu. Klusius je bio poznati botaničar na dvoru Maksimilijana II. zob. a donio ga je s ovih područja Juraj de Jastrebarsko. Nijedna Mekinićeva pjesma nema notni uzorak.Madžarskoj pripada Gradišću. cikla). živio je u Beču. “Duševne pesme”. imali su autonomiju. dva izdanja (1609. molitve. dijelom su prijevod s latinskog. tiskana je kod Šoprona (Svetog križa). 7 .. Svećenici su Hrvati i obavljaju službu na hrvatskom jeziku. stoljeća (1520-1580) jer su dobili od Ferdinanda privilegije. autora Jurja Vukovića. Protestantizam nije imao veći utjecaj na gradišćansku književnost. godine. poučne knjige koje su župnici koristili. a u drugoj na 32 tematska ciklusa. izazivala je otpor kod Gradišćanskih Hrvata (mi u to vrijeme već imamo svoje renesansne pisce i začinjavce). Od ove knjige imamo 3 primjerka (Bratislava. Autor je Grgur Mekinić.). Mekinićeve pjesme su dijelom autorske. Ta djelatnost je imala teškoće. Pjesme su podijeljene u prvoj knjizi u 26 tematskih ciklusa. Prva Gradišćansko-hrvatska djela imala su protestantski karakter. U Gradišću ima 80% čakavaca. 1611. “Kristuš je gori ustal”.. prvi gradišćansko-hrvatski pjesnik. Gussing (južno Gradišće) "Biljni nomenklator panonski". i 1611. iz Regensburga u Gradišće dolazi Stipan Konzul da bi proširio protestantizam. uspjeli su sačuvati svoj jezik. protestantski molitvenik. (Klimpuh). Velik je bio i Konzulov doprinos. Hrvati su imali pravo birati načelnika i svećenika. Pjesmarice je posvetio Nikoli Zrinskom. Autor je najstarijih pjesmarica "Dusevne peszne psalmi ter hvale vedania siachke". Prvi zapisani jezični spomenik na tlu Gradišća je Klimpuški misal. Grgur Pitireus Mekinić Protestantizam je bio presudan za kulturnu razvijenost. tiskanu u dva dijela u Regensburgu 1568. Također. “Klimpuški fragment. stoljeća nastaju dvije protestantske pjesmarice (1609. Najstarije hrvatske tiskane crkvene pjesmarice su ove Mekinićeve. "Očenaš" i pjesma "Kristuš je gore ustal" iz 1564. Pisana je bosančicom. Regensbrug) za Gradišćanske Hrvate. Upravo zahvaljujući tome. Autori u predgovori izražavaju zabrinutost glede sudbine Hrvata i progona. a u srednjem Gradišću je nešto štokavaca. njemačkog i hrvatskog ili crkvena prikazanja. George Vuković i Juraj Živanić Najstarija djela su misali. To je botanički rječnik. u pavlinskoj pjesmarici iz 1644. i sadrži 160 pjesama. Vrijeme dolaska Hrvata u Austriju je doba reformacije (koje je u Austriji u punom zamahu). Antun Dalmatin i Stipan Konzul "Klimpuški fragment" je vezan uz rad protestantskih hrvatskih pisaca Antuna Dalmatina i Stipana Konzula koji su pripremili knjigu “Postila”. Prva pjesmarica zove se “Duševne pesme” iz 1609. U Donjoj Austriji Hrvati su pripadali bečkoj biskupiji. Na poziv plemića iz zapadne Ugarske 1568. zahvaljujući pjesmaricama očuvan je hrvatski jezik. Pisan je ćirilicom i glagoljicom. U povijest književnosti je ušao 1969. Početkom 17. zove se “Druga knjiga duševnih pesam psalmov”. (Šopron. Tekst je napisan na koricama latinskog misala. ali im danas ne znamo imena. Karl Klusius Autor je najstarije tiskane knjige iz 1583.

To je najstariji gradišćansko-hrvatski lekcionar. 1958. Predgovor . tiskan je u Juri. stoljeću su lekcionari (tj. Ladislav Valetić iz Celindorfa. te molitve. Taj kajkavski lekcionar je djelo hrvatskog isusovca Nikole Krajačevića iz 1651. a procvat doživljava u 18. Od Adolpha Jurzkoga. zamišljeno je da se uči napamet. Primjeri ovog “Horvaczko evangyelya” pokazuje da se književni jezik Gradišćanskih Hrvata razvijao pod utjecajem kajkavskog leksika. gdje se i danas nalazi jedan primjerak. 1994. Otkriven je početkom `90-tih u Nacionalnoj biblioteci u Zagrebu.hodočasno mjesto Blažene Djevice Marije na kalvariji Brijegu (nedaleko 8 . knjige s izvacima iz Evanđelja. Prvi puta se pojavljuje u 8. Autor je ispravio neke tiskarske pogreške i unio neke izmjene u jeziku. zajedničke mise svetaca. Sadrži 32 poglavlja . Namijenjen je djeci ili odraslima koji tek uče vjerske istine. izlazi reprint ovog katekizma u izdanju znanstvenog instituta Gradišćanskih Hrvata u Željeznom. niti je naveo naslov izvornog djela. Na kraju se nalazi katekizam. Ovaj katekizam se oslanja na “Horvaczko evangyelye”. Petar Kanizius je najveći kateheta. Povezanost ovog lekcionara s kajkavskim lekcionarom “Sveti evangelioni” dokazana je `70-tih godina od strane madžarskog slavista Istvana Nyomarkaya. u Trnavi (Slovačka) o trošku kneza Esterhazija. prethodi kratak predgovor. Tiskan u Beču. Damšić je preveo djelo na latinskom jeziku pod imenom “Kratka sprava nauka keršćanskoga”. njemačkog. Određene kajkavske riječi koje su u “Svetom evangelionu” u “Horvaczkom evangyely” nadomještene su hrvatskim riječima. Nije naveo svoje prezime. Prvi put ovo je djelo objavljeno u Grazu.18. STOLJEĆE Pojava prvih lekcionara “Horvaczko evangyelye” (1732. nego da je jurski biskup. Najstariji katekizmi Vjerske pouke koje se temelje na pitanju i odgovorima. Dokazuje ovisnost ova dva djela.) To je također lekcionar. Drugo izdanje je tiskano 1694.) Najstariji gradišćansko-hrvatski katekizam Jurja Damšića tiskan je u Bečkom Novom Mestu. Danas je on predstavnik katedre za slavistiku u Budimpešti. sintaksi i različitim gramatičkim konstrukcijama (veliki broj riječi u ta dva djela je identičan). Sam leksik je sličan leksiku u djelima kajkavskih pisaca 16. “Horvatszki katekhizmus” (1747. madžarskog i talijanskog na gradišćansko-hrvatski jezik u 18. litanije. godine. Sama naslovnica kazuje da su Gradišćanski Hrvati imali svoj lekcionar i prije 1732. Piše o stvaranju čovjeka. do 1755. Ovo drugo izdanje je predložak “Horvaczkom evangyely”. Naglašena pedagoška crta. “Horvaczko evangyelye” u stanovitoj mjeri (u leksiku) odstupa od predloška. Juraj Damšić upravlja župom Celindorf 1711. To je jurski biskup Adolf Groll (1733-1743). Prva tiskana djela u 18. Grolla iz 1734.župniku Blažu Leškoviću nepoznati autor zahvaljuje na financijskoj potpori. Dodijeljeno mu je odobrenje za tiskanje ovog lekcionara. “Kratka sprava nauka keršćanskoga” (1744.). stoljeću. U 18. Upućuje na jedno duhovno središte toga vremena . Priručnik koji sadrži vjerske pouke. u Juri “Osnove kršćanskog nauka za jursku biskupiju i crkvu”. stoljeća. Našao ga je madžarski slavist Lasla Hadrović. otkriven je u Budimpešti lekcionar “Horvaczko evangyelye”. stoljeću otvorena je bogata tiskarska djelatnost nabožnog karaktera. stoljeću. poglavlja su u obliku pitanja i odgovora. To pokazuje utjecaj latinskog. Sa Damšićevim katekizmom ima brojne sadržajne podudarnosti.) Nepoznati autor. onim redom kojim se izlažu u liturgiji). sastoji se od uvoda (posveta na latinskom). “Epistole i vangyelja” (1741. To se dokazuje po leksiku. a na hrvatskom jeziku slijede Evanđelja. i 17. svijeta. stoljeću. Latinski predložak kojim se Damšić služio bilo je djelo A. No gotovo je identičan sa “Horvaczkim evangyelyem”. Prerada Damšićevog katekizma. Uočavaju se promjene: veliki broj riječi preuzetih iz njemačkog i madžarskog jezika. Jandra Zgodić je jurski kanonik koji je potpomogao franjevačke i isusovačke redove. Zaređen je u Beču i tamo djeluje.

Primali su u svoje redove veliki broj Hrvata. isusovac.) To je misionarska pjesmarica sa crkvenim pjesmama i litanijama. 1754. ili kad se nalazio u Gradišću. Svetica za jezerom Frauenkirchen (francuskog). Ona se smatra prvom gradišćansko-hrvatskom pjesmaricom koja je nastala nakon Mekinićeve. katekizmi namijenjeni potrebama najširih slojeva. “Duhovne jacske” (1750. Mulih boravi među zapadnougarskim Hrvatima. Beču i Trnavi i stekao je visoko obrazovanje. Među tamošnjim Hrvatima pobudio je pravu revoluciju pobožnosti. 1742. himne ili pjesme. U Gyoru 1750. sastavljanje) pogodan način širenja pučke pobožnosti. djeluje u Hrvatskoj. pisao je štokavskom ikavicom za Slavonce. Šopron i Požun (Bratislava). ovu djelatnost nastavljaju franjevci čiji je red u 18. Gradišćansko-hrvatska čakavština. U zimskim mjesecima boravio je u Zagrebu. do 1754. te molitvenik “Nebeska hrana” (Zagreb. Povijest gradišćansko-hrvatskog jezika svjedoči o jezičnoj inferenciji. Zbog toga su djela prvenstveno evanđelistari. Od 1749. Uz njemački i madžarski govorili su i hrvatski. Ova književnost nije stvarana zbog umjetničkih pobuda nego da prosvjećuje narod. Molitvenici (tiskanje. Juraj Mulih (1694-1753) Rođen je u Hrašću u Turopolju. Odgaja se u skladu pozitivističkih kršćanskih nauka. no kad se usporedi sa drugim Mulihovim djelima. ali je izvrsno prilagodio stvaralaštvo svojim pjesama za Gradišćanske Hrvate. ali su i stvarali nove stihove. Ovaj katekizam možda je napisao jedan od franjevaca Gradišćanskih Hrvata. Svoje učenje po jurskoj biskupiji u zapadnoj Ugarskoj vršio je od 1730. hrvatski ispovjedionici. Djela: “Pripravlyanye k szpovidi” (1748. Pitanje da li je tekst napisao u Zagrebu. Ti franjevački samostani su centri kulturnog života. godine. Stvarali su jednostavnu pučku književnost na narodnom gradišćanskom jeziku koja se gradila na kultu blažene djevice Marije. Lovre Bogović (1719. znamo da je posjedovao izuzetnu retoričku disciplinu.). duhovnog i pastoralnog štiva. Opisao je Muliha nakon smrti.) Knjižica u 5 dijelova koja sadrži nauk o prvoj ispovjedi djece. Autor je početnice "Abecerica" ili "Libavice". Jedan se nalazio u Novom Gradu (Gussing) u južnom Gradišću. Školovao se u Zagrebu. a za kajkavce na kajkavskom. To radi 27 godina. te prvog hrvatskog bontona na kajkavskom "Regule dostojanstva". “Posel apostolski” (Zagreb. za Gradišćanske Hrvate piše na čakavskom. KNJIŽEVNI RAD FRANJEVACA Nakon isusovaca koji su započeli misije u Gradišću.). Knjižica je anonimna.Željeznog). Slavoniji i Ugarskoj. daje tiskati "Duhovne jačke" za Gradišćanske Hrvate. Posebno se istakao kao navjestitelj Evanđelja u svom vremenu i na tlu naše domovine. Samostani franjevaca su se nalazili u zapadnoj Ugarskoj i donjoj Austriji. Utjecaj Mulihovih pjesmarica na druge pjesmarice. Najpoznatiji među isusovačkim misionarima bio je Juraj Mulih (značajni kajkavski pisac). 1744. Knjefac). tiskana u Juri. S. liturgijskog. Pjesmarica se sastoji od 24 popevke. te se u njima očituje njegov utjecaj (L. zato jer je kalvarija franjevačko svetište. Molitveni dio sadrži jutarnje i večernje molitve i na kraju se nalazi 20 točaka “Opominjanja” (čuvaj se dobra vina). stoljeća.-1789. Iako ne posjedujemo manuskripte njegovih govora. Sombotel (madžarsko). moralnog. onda primjećujemo sličnost. stoljeću odigrao važnu ulogu u provođenju procesija i hodočašća koji su bili vidljiv izraz barokne pobožnosti. Osobito su njegovali marijanske pjesme. katekizam “Škola Kristuševa” (Zagreb. Bila su podloga mlađim autorima. Jača hrvatski osjećaj srodnosti. 1748. Bili su istaknuti nositelji gradišćansko-hrvatske književnosti 18. pisanje. O njemu svjedoči i njegov suvremenik Baltazar Adam Krčelić “Annue”. Bogović. Nejasnoća je godina i mjesto izdavanja. poznat je kao misionar bez stalnog boravišta. iako mu se potkradaju i kajkavski oblici. bavio se književnim radom.). On je provodio “pokorničke misije” (Paolo Senjeli).) 9 . Uz misionarski rad napisao je tisuće stranica teološkog. Nakon povratka sa studija u Hrvatsku. Često su ih prevodili i prilagođavali duhu gradišćanskih Hrvata. kajkavski pisac. Godinu izdanja nijedan izvor ne daje sa sigurnošću 1748/49. a bio je pjesnik i glazbenik. Juraj Mulih bio je kajkavac. Nailazio je na odličan odaziv među narodom (tisuće ljudi).

Djelovao je u samostanu Kalvariji kraj Željeznog.) Gradiščansko-hrvatski franjevac. interesantna u jezičnom pogledu što donosi nazive mjesec u godini nepoznate danas u Gradišću. Vjerojatno jedan od pripadnika franjevačkog reda. To je trodijelni katekizam koji je služio kao priručnik za članove bratimstva sv. stoljeća do danas. Jože Ficko izdaje prerađeno izdanje. Sadržaj je podijeljen na tri škole: djela sa težim i djela sa lakšim sadržajem. ono je omiljeno štivo Gradišćanskih Hrvata. staro židovsko učenje je u tome vidjelo alegoriju ljubavi Boga prema izabranom narodu. Franje u Željeznom. Bogomir Palković (1714. Pisci svom narodu daruju taj molitvenik i tako ga privode krugu prosvječenih naroda. izdanja.) Zajedno s Bogomirom Palkovićem Bogović je napisao molitvenik “Duhovni vertlyacs”. Jeremija Šoštarić (1714. Sam pisac objašnjava što je križni put: onaj žalosni put kojim je naš spasitelj hodao”. Na početku je citat iz popularnog srednjovjekovnog djela Tome Kempinskog “De initatione Christi” (Sljedeći Krista). Započinje tekstom “Aldovanje k bl. Lirska ljubavna pjesma.molitve za uslišenje želja (molitva sv. Autora ne znamo. kalendara i tzv. “Hisa zlata” (1754.U franjevački red je primljen 1742. Bogovićeva je knjiga od 17541869. te molitva i jedna kitica pjesme “Sluša mati”. Florijanu). hrvatski prijevod latinske pjesme. te je podučavao svoje sunarodnjake kao hrvatski propovjednik (hrvatski nediljni prodikač) u Novom Gradu i kalvariji u Željeznom. Na Kalvariji je bio hrvatski propovjednik.) “Marianszko czveshe” (1781. Autor “Horvatszkog katekhizmusa” iz 1747. Šoštarić je dao tiskati “Cvijeće” bez svog imena. doživjela 15 izdanja. Doživjela je brojna izdanja (izvorna i prerađena).) Molitvenik koji se sastoji od dva dijela: molitve i pjesme (velik broj Palkovićevih izvornih stihova)..) “Duhovna kiticza” (1778. 1753. U kompozitnom smislu “Hisa zlata” se podudara sa “Duhovni vertlyacs” jer sadrži molitve. a od tada do danas objavljeno je još oko 15. “Sveti križni put” (1761. Franje u Željeznom. Zaređen je 1738.) Tiskano u Šopronu. “Obchinszke miszie pitanya knisicze” (1759. On je bio hrvatski propovjednik i ugledan teolog. Kompozicija: molitveni dio . Postojanje hrvatskog bratimstva sv. tulipan pjesme a narcis predstavlja kršćanski nauk (katekizam). On se sastoji od 14 postaja. Najmlađi vjernici uče lakši sadržaj. Gradišćansko hrvatski jezik se razvijao pod utjecajem kajkavskog leksika. tri rožice (cvijeta) kojim su simbolično predstavljeni tri dijela knjige: zumbul predstavlja molitveni. Kaže da su pjesme skupljane od prvih franjevaca redovnika na brdu Kalvariji. Najpopularnija knjiga Gradišćanskih Hrvata od 16. Sigurno je potvrđeno to izdanje iz 1781. U predgovoru je prisutna složena simbolička poruka nadahnuta “Pjesmom nad pjesmama” (izraelskog kralja Salamona).-1770. Upućuju joj perifrastične izraze (izraze divljenja). 10 . Uz svaku staciju je priložena ilustracija (slika u drvorezu). Doživjelo je velik broj izdanja i prijevoda. On se sastoji od nekoliko dijelova: predgovora. na temelju Bogovićeva potpisa (hrvatski).) Anonimni autor. to pitanje postavlja profesor Benčić. divici Mariji k Željeznoj”. Istraživanja pokazuju da se Lovre Bogović služio kajkavskim djelom Nikole Krajačevića “Sveti evangelioni” iz 1651. “Duhovni vertlyacs” (1753. 1829. Priređivao je molitvenik na gradiščansko-hrvatskom jeziku.-1778. Nedjeljom i svetcima na kalvariji Brijegu pored Željeznog pripovijedalo se na hrvatskom. duhovne pjesme i katekizam na kraju. djelo se metodički razlikuje od ostalih katekizama.) Bogović je imao posebne zasluge za popularizaciju tih bratimstva koje je okupljalo oko 4 tisuće članova. Slijedi tabla gibućih svetaca (kalendar).

Djelo je homiletičkog sadržaja (propovjednog karaktera). Deset djevica. a lude ostaje tražeći ulje i kad su se vratile vrata su bila zatvorena. Dugo vremena je bio hrvatski propovjednik u Lovreti .) Franjevac. Od ovog je ostalo tek drugo izdanje. u biti peti dio. 1793. Prevladavaju kraći pripovjedni oblici koji u propovjednom tekstu ima funkciju ilustracije problema. U stilizaciji i kompoziciji ima tekstova preuzetih iz drugih djela. izreke svetaca i teoloških priručnika. Čeka zaručnik (Isus Krist). stoljeću služe Franjo Glavinić. Školovan je uz potporu servertskog reda. “Marijansko cvijeće” Ova knjiga je 1808. Kragel govori o razlozima za sastavljanje djela: a) Ističe oskudicu nabožnog stava na hrvatskom jeziku. stupa u Lovreti u red servita gdje je proveo najveći dio života. Djelo ima stil egzemplarnog kazivanja. Kao egzemplar Kragel navodi biblijsku parabolu o mudrim i ludim djevicama iz Evanđelja po Marku. je godina izdanja. godine. Simeon Kniefac (1752. vršio je župničku službu u Klimpuhu u sjevernom Gradišću. je potvrđena godina izdanja. 3. umro u Fortnovi. S ovom temom se u 17. Ima 450 stranica i govori o četiri čovjekove stvari: smrti. misli o kojima se u tekstu govori. nanovo objavljen Šoštarićev molitvenik. Osnovna misao djela je rečenica iz Ponovljenog zakonika: “Ljudstvo je bez savjeta”. 1804. Objavio je tri gradiščansko-hrvatska molitvenika: 1. Sljedeća izdanja su iz 1850. Ta je tema bila omiljena među piscima tih stoljeća. Nakon odluke cara Josipa II. U propovjedni tekst su uvršteni biblijski citati iz starog i Novog Zavjeta. do smrti 1919. 1804. 1803.) Prvom primjerku izdanja nedostaje naslovnica. Kaže na kraju da nastoji jezik oblikovati tako da bude blizak većini čitatelja. 1865 i 1873. Misli. tiskana u Šopronu. Kragelovo djelo u današnjem smislu riječi nije originalno. “Lapat evangelianski” 1798. Eberhard Maria Kragel (1725-1788. ideja. a pet ludih ne uzima ulje. to je nova tematska jedinica tj. Dionizije Katuzianac . U tom razdoblju su brojni pisali djela kompilirajući. Ovo ima 11 . 1787.) Drugo ime u donjoj Austriji. paklu i posljednjem sudu. Štefan Fuček. Nikola Kraječević. 1745. Tekst je isti osim što se na početku nalazi predgovor Kniefca. o raspuštanju isusovačkog reda Kragel odlazi iz Lovreta te boravi u Fortuavi (u senetskom samostanu) i tu je umro 1788. je ovaj molitvenik objavljen. On je građu preuzimao iz starije teološke literature.nizozemski redovnik se poslužio s molitvama tog djela. Svoju propovjednu službu je napisao na Kalvariji i u Novom Gradu. No ima dodatak koji govori o vječnosti. raju. Od 1801.) To je vrhunsko prozno ostvarenje starije gradiščansko-hrvatske književnosti. te želi stvoriti djelo koje će služiti Hrvatima u zapadnoj Ugarskoj i donjoj Austriji b) Da bi Hrvati mogli imati pobožne riječi c) Misli na one koji nisu nazočni propovjedi d) Zato jer se na hrvatskom jeziku prodike ne drže.-1819. Djelo baroknog karaktera. 2. Mudre djevice pale svoje svjetiljke te idu Isusu. Rođen je u Cundravi. Kagel ističe da djelo ima kompilacijski karakter. očituje se originalnost. Koristi barokne stilske osobine koje ukazuju na barok. sljedeće izdanje. “Csetvero-versztni duhovni persztan” (1763. tematski se nastavlja na tradiciju gradiščansko-hrvatskih molitvenika. “Vrata nebeszka”.Marijanskom hodočasnom svetištu.“Poszuda duhovna” (1793. misli na one koji žive u okruženju drugih naroda te nemaju propovjedi na hrvatskom jeziku. Pet mudrih djevica uzima ulje za svjetiljku. Nikola Benčić ga je proučavao. i 18.

pisac novela sa seoskom problematikom i crtica iz seljačkog života. godini počinje sa pjesničkim radom. dok je prije bila nabožnog karaktera. u 53. Djelo odgovara europskom baroknom stilu. U 19. Zajednička crta književnog stvaralaštva učitelja su pjesme za crkvene potrebe te svjetovna književnost. Ljubljana. Nikola Benčić je autor disertacije o Miloradiću. Bio je kapetan u zavodu sv. 1891. u Kisegu. uvođenje novog pravopisa. Tek u 53-oj godini svog života počinje pisati pjesme u kojima dotiče rane tadašnjeg društva. Pjesme su često činile razdor u obitelji. Gradiščanski Hrvati. mrtvačka jačka (pjesma). Mate Mešić Miloradić (1850-1928) 1903. Rodio se 1850. Urednik je kalendara (Kalendar svete familije i kršćansko-hrvatskih novina). Ivan Mušković. Stil djela. gdje je doktorirao. piše o radosti i čežnji za raskoši. Rad na okupljanju Hrvata. Najvažnije mu je djelo “Početnica za katoličku školsku mladost”. problem moral. Imao je punu slobodu govora. Karnerov prijevod je objavljen poda nazivom “Od naszledovanya Kristusevoga”. Ivan Žigmund Karner (1756. Šopron. urednik kalendara (katoličkog) i osnivač prvog časopisa Gradiščanskih Hrvata “Knjižica za seljačke ljude”. duhovnog karaktera.: antiteza. retoričko pitanje.lirski preporod. Uz svećenike nastaje još jedan obrazovani sloj inteligencije .M. Njegova književno-kulturna djelatnost: izdavanje i uređivanje hrvatskih kalendara. prvi pokušaj starije povijesti književnosti Gradiščanskih Hrvata. Grgo Gusić (učitelji) i Mate Drobilić izvan učiteljskog kruga. Tjednik “Naše novine”. utjecaji . Znanstvena djela na latinskom. pisac školskih knjiga. File Sedenik radi na djelu “Naši pisci i naša književnost”. Bio je dobro obrazovan. no o Miloradiću i njegovim pjesmama dosta se pisalo. Filozofija. Rječnik je u Kragelovom djelu u funkciji zastrašivanja čitatelja. Od pisaca u Hrvatskoj o njemu piše Stjepan Jušić. do te godine gradišćanskohrvatska književnost je bila nabožnog. On se u ime pokojnika opraštao od obitelji. dio pogrebnog obreda gradiščanskih Hrvata. pisanje pjesama i sastavljanje hrvatskih školskih knjiga. Bavio se pozitivizmom. Kalendar. U tom periodu barokna se poetika temeljila na retorici. "Postille". te su one zabranjene od strane crkve. Nacionalni pokret. hiperbola. Kragel ističe da su oni kršćani koji nemaju dobrih djela slični ludim djevicama. Jeronima u rimu. Inzistira na biblijskoj metaforici. Gradiščansko-hrvatska književnost postaje s njim napredna. stoljeću javlja se književnost svjetovnog karaktera. Gradišćanskohrvatska književnost usmjerena je na očuvanje narodnog identiteta pa kritike i nema. Pjesnička vrsta karakteristična za gradiščansko-hrvatsku književnost je spričavanje (spričanje) Tzv. Barokne figure u Gragela su npr. kršćansko-katoličkog kalendara. Studirao je teologiju. Spričanja su imala točno određenu formu (stihova. Prvi je dao ime Gradišćanski Hrvati. sociologija. Briga za književni jezik Gradiščanskih Hrvata. Značajni: Mate Ginzler. Svojim pjesmama stvorio je novu privlačnu književnu vrstu. a studirao je i filozofiju.. kaže da želi biti pripravan u vjeri. otkriva tajne. Janko Berle tvrdi da je iz Vrbovca u zagorju. principalne zablude. Prve diskusije o jeziku i počeci novije gradiščansko-hrvatske književnosti. 1578. Pjesma “Republika”. 12 . To se kod Kragela očituje u naglašenoj uporabi retoričkih figura. nakon revolucije zapaža se naglašeno buđenje nacionalne svijesti kod Gradiščanskih Hrvata. "Crtice iz narodnoga života". Nositelji gradiščansko-hrvatske književnosti. Gradiščanski Hrvati više se ne služe madžarskom grafijom nego Gajevom ortografskom reformom i Ilirskim pravopisom.-1817. a moglo se i predbacivati drugima u ime pokojnika. M. Štefan Ginzler. Postille je posvetio Petru Herešincu (meceni) i zagrebačkom biskupu i savjetniku carskog kraljevstva. Imena: Gašpar Glavanić. gradacija. slogova). problemima geometrije. formira se na podlozi čakavskog dijalekta i ikavskog govora. “Moderno i gnjilo”. pohađao je gimnaziju u Juri. poznavao je grčku povijest. Mihovil Naković se istaknuo kao reformator pravopisa. 1859. Mate Karall. 1912. O njemu je pisao njegov prijatelj Martin Meršić (njegov doktorat je bila Miloradićeva biografska skica). s latinskog jezika je preveo djelo “De Institutione Christi” Tome Kempenskog. ali ti prikazi su prilično subjektivni i nekritički. Nju je sastavljao jedan autor po nalogu najbliže rodbine (učitelj).) Godine 1812. 1914. alegorija. Miloradić napisao je tekst za himnu Gradišćanskih Hrvata.učitelji. a "Kronika" je posvećena Draškoviću.didaktički smisao. Čuva se Nacionalnoj biblioteci. 1848. na popisu zabranjenih knjiga jer je na jeziku civilne Hrvatske. Antun Vramec u tiskari Hansa Mauliusa "Kronika". korektor. Beč. Ignjac Horvat je napisao predgovor Miloradićevim pjesmama.

između Štajerske i Slovačke. u dijalektalnom smislu jezik je heterogen. Gradišćanska književnost je sličnog karaktera kao i kajkavska književnost. stoljeća dolazi do jezične izolacije. Pisma. Pjesme “Uz grob”. antimarksizam. 1966. Josipu J. Burgenland. Donja Austrija. daje pregled govora Gerhard Neweaklowski "Disertacija" Tomislav Jelić "Gradišćanski Hrvati u Austriji" Veze Gradišćanskih Hrvata s domovinom Ljudi koji su iz sjeverne Hrvatske. uključen je u korpus hrvatske književnosti. Jezik Gradišćanskih Hrvata se nastavlja na jezik matičnog kraja. Dodao si ime Miloradić (rado). dolazili su trgovati u Hrvatsku. Zalagao se za čakavski dijalekt i to je bila loša strana jer su se time Gradišćanski Hrvati udaljili od hrvatskog jezika. 1919. tj. a u Gradišću su bili učitelji (i obratno). pravopis koji ima svoje korijene u madžarskom pravopisu. središte u Juri novog nacionalnog pokreta. Hrvatskom. Prijevodi stranih djela. pjesme ispovijedi. Postao je vodeća osoba književnosti Gradišćanskih Hrvata. antifeminizam. Antisemitizam. knjiga 2 Božidar Finka "U čakavskoj reči". Rođen je u Gorištanu. Stvorio je naziv Gradišće. Njegove pjesme za djecu pisane su sa poučnim temama. U kulturnoj povijesti Gradišćanskih Hrvata važnu su ulogu imali protestantski svećenici Stjepan Konzul i Antun Dalmatin. studira u Grazu i predaje civilno pravo u zagrebu. stoljeću veze su potvrđene na trgovačkom polju. “Mala gramatika. stoljeću". Nedostaje joj književna kritika. Razlozi emigracije: a) rast agrikulture u donjoj Austriji i zapadnoj Ugarskoj b) isto plemstvo ima posjede i u Gradišću i u Hrvatskoj. Sredinom 19. U pjesmama obrađuje sve teme. tj. prva dijalektološka studija Ivan Grabec "Govor podunavskih Hrvata u Austriji". djelo sadrži molitvu supružnika na kajkavskom (koje kasnije neki gradiščanski Hrvat prevodi na svoj jezik). Gradišće je dobilo naziv po mjestu Grad (Gussing). pa ih on oslobađa od svih davanja na rok 1216 godina i daje ima crkvenu autonomiju d) strah od tuđe vlasti. Najmasovniji pravac hrvatske emigracije za najezde Turaka je sjeverozapad. “Naš jezik”. Franjo Sušnik. Djela mu se sadržajno bave rodoljubljem. Uspostava nove ortografije. Cecilija". Do spontane asimilacije hrvatskog stanovništva 13 . To je područje na kojem se govori hrvatski jezik. "Hrvatski dijalektološki zbornik". Mihael Lipšić. O Gradišćanskim Hrvatima pišu: a) b) c) d) e) f) Mate Ujević "Gradišćanski Hrvati" Stjepan Jušić "Hrvatska dijaspora u 16. Osnivanje hrvatskog kulturnog društva “Zora”. Strossmayeru). Naziv potječe iz doba Monarhije. Budućnost Gradišćanskih Hrvata temelji se na njihovom povezivanju sa maticom zemljom. Prijevod “Nasledovanja Kristuševa”. Formirao se standardni hrvatski gradišćanski jezik. Danas mu se može zamjeriti to što su danas Gradišćanski Hrvati čakavci. Proširena malodušnost među Gradišćanskim Hrvatima.Ivan Blažević. Dosta oponašatelja . epistole (npr.. Janko Barle (1569-1941) Zagrebački kanonik. ljetopis JAZU. Ep “Tragedija Božja”. od kojih je 80% čakavaca (čakavska ikavica). pa su tamo preseljavali kmetove (hrvatski velikaši Erdody) c) radna snaga potrebna je caru Ferdinandu i feudalcima. Piše o sebi. zrcalo duha vremena. U 18. Crkvenog je nabožnog karaktera. turskog ropstva i islamizacije Crkva je imala važnu ulogu u svim socijalnim procesima. Iz Gradišća. Njegova je generacija poznavala sve njegove pjesme. uređivao je muzikološki časopis "Sv. Pisao je o crkvenim pjesmama Gradišćanskih Hrvata. Nositelji svećenici. Gradišće je prepjev naziva Burgenland. U pjesmaricama je grafija latinička. Napisao je himnu Gradišćanskih Hrvata. Obrana hrvatskog jezika. Prvi tiskan evanđelistar prema ovom izdanju Janko Spodić (Gyorski biskup). urednik je uništio zbog protucrkvenog sadržaja. slovnica hrvatskog jezika”. U jednoj zbirci čakavske lirike on se stavlja na prvo mjesto. U Gradišću je utemeljeno između 180-200 hrvatskih naselja. Ilirski preporod kod njih nije imao odjeka.Uzdigao je jezičnu normu na umjetničku razinu. "Put kud nebo". Epska pjesma o izgubljenom sinu. zapadna Ugarska (270 sela). od 1921.

st) objavio historiografsko djelo "Žitak svetih" 14 . Ignacije Horvat (1895-1973). Velike sile to nisu prihvatile. Pisao je o Mate Meršiću Miloradiću. Grazu. Mnogo je stvarao na području crkvenih pjesama. razmišlja o precima. Tvorac je prve moderne hrvatske drame "Juran i Sofija" pisane novim tipom književnog jezika. štokavske i kajkavske. Najvažnije doba toga vremena (1833-1872). prvi drži govor na hrvatskom jeziku (1843). bavi se političkim i književnim radom. Foto zbirka zemaljskog arhiva Željezno. konferencijom mira u Parizu Gradišćanski Hrvati bili su razgraničeni (Versailleskim dogovorom o koridoru kojim bi se povezivale Jugoslavija i Čehoslovačka). a ime Gradišćanski Hrvati službeni etonim (Gradišćanski Hrvati austrijskog dijela i Gradišćanski hrvati madžarskog djela). Martin Meršić (1868-1963). Duhovnik i književnik. a u Pečuhu Hrvatski institut za hrvatski jezik. govori o domovinskoj ljubavi. školskih udžbenika. Čimbenici opstojnosti hrvatske manjine materinji jezik kulturna baština etnička elita. te Beču. Školovao se u Zagrebu. Dio Gradišćanskih Hrvata danas se nalazi u Slovačkoj.sa austrijskim dolazi 1970-ih godina. svećenici. plebiscitom dio gradišćanskih Hrvata dolazi pod administrativnu upravu Austrije ( do tada je uprava bila Ugarska). novinari) etničke institucije (škole. Od 1921. tj. Gradišće se zove Burgenland. Njegov doktorat je bila Miloradićeva biografska skica. Filip Sedenik . Svoje pjesme je podijelio u čakavske. Foto zbirka zemaljskog arhiva "Željezno". Tada je došlo do jače deagrarizacije ruralne tj. prvi svezak lirike na gradišćansko hrvatskom jeziku "Jecke". Bio je predsjednik HKD u Gradišću. Fran Kurelec (1811-1874). 1919/20. Ivan Kukuljević Sakcinski Služi kao oficir u Beču i Milanu. seoske sredine. zastupnik je u hrvatskom saboru. Pjesme koje je vjerojatno sam sakupio obilazeći hrvatske krajeve svrstao ih je među čakavske. Jedan od pokretača narodnog gibanja Gradišćanskih Hrvata. crkve) (povijesna) etnička svijest život u seoskoj (ruralnoj) zajednici . Čuković (19/20. inteligencija (profesori. 1912. Proučava život i običaje Gradišćanskih Hrvata i potpisuje njihove pjesme. što dovodi do spontane asimilacije g) nerazvijenost građanske klase a) b) c) d) e) f) U Budimpešti postoji hrvatska gimnazija.`70-ih dolazi do sve jače deagrarizacije. Gašpar Glavinić. 1921. kalendara.

stoljeću. odbacuju se hrvatska imena i prezimena. koriste sva narječja kojima se govori u Hrvatskoj. tj. Dao pravo da sami biraju svog svećenika. Hrvati su u Madžarskoj očuvali svoju svijest time što je Ferdinand I. kajkavci su u Umoku. danas postoji još 15 sela. te vrtlari.HRVATI U MADŽARSKOJ (GRADIŠĆANSKI HRVATI) Hrvata u Madžarskoj ima oko 90.) i doći će do asimilacije. Zlatno doba Hrvata u Madžarskoj je 18/19. Govor im je novoštokavsko ikavski. Problemi tzv. Očuvanju hrvatske manjine u Madžarskoj posebno su pridonijeli hrvatski svećenici koji su tamo izbjegli s narodom i drže obrede na hrvatskom jeziku.000 Gradišćanskih Hrvata koji govore čakavskim dijalektom.sve narodne manjine dobijaju pravo na etnički opstanak i razvoj svog individualiteta. 5. Danas u Budimpešti i Pečuhu postoji Hrvatski institut za jezik i književnost.žive uglavnom čakavci. Rumunjske i Kraljevine SHS. Podravski Hrvati . prekinute veze s Madžarskom. govori staroštokavsko ekavskim govorom. Neki su bili veleposjednici (Bedekovići). Vadešinu i Koljnofu b) Željezno Čakavski dijalekt polako nestaje zbog uvođenja jugoslavenskog jezika. Bave se svinjogojstvom i ribarstvom. U tijeku je proces asimilacije. U Madžarskoj od nekadašnjih 45. "spontane asimilacije" (i dalje traje). U Madžarskoj živi oko 12. 2. 15 . 4. višak radne snage nakon oslobođenja kmetova i procesa zemljo rasterećivanja uzrok je iseljavanja Hrvata iz Madžarske u Ameriku.treće razdoblje. Smatraju se autohtonom etničkom skupinom. To su iskoristili madžarski Srbi kako bi ekavizirali Hrvate. Narodne manjine napustit će svoju zatvorenost (1957. Neki su imali crkvene posjede.000. c) 1962-1978 . Informbiro. pretpostavlja se da žive na ovim prostorima već od dolaska Hrvata u današnju domovinu. a) 1945-1948 . vinogradari i vinari. Poznati su kao zlatari. za vrijeme madžarske revolucije kmetovi su dobili slobodu. osnovana je udruga "Demokratski savez južnih Slavena" koji nastoji obuhvatiti sve manjine u Madžarskoj (okupiti ih pod jednim imenom). Bošnjaci i Dalmatinci. Istočnougarski (Bunjevci) i južnougarski (šokci) razbijeni su između Madžarske. Hrvatskog zagorja). postoji samo 8 dvojezičnih škola. Dvije su županije s Hrvatima: a) Šopron . stoljeće kada su u nekim krajevima činili relativnu ili čak apsolutnu većinu. Pomurski Hrvati su doselili uglavnom poslije 1690. Gradišćanski Hrvati Pomurski Hrvati Podravski Hrvati Hrvati Bošnjaci Šokci (brzo asimilirani) Bunjevci (brzo asimilirani) Podunavski Hrvati Hrvatska manjina u Madžarskoj je dodatno izolirana od matice zemlje nakon rezolucije Informbiroa iz 1948. 1948. počinje proces asimilacije. doselili su se iz Slavonije b) doselila se u 16. Hrvati Bošnjaci se javljaju u Pečuhu i Budimu kao obrtnici još u tursko doba ali i poslije. b) 1948-1949 . Nove su gospodarske i društvene prilike. 1948. 3. srbiziranje nastavnog kadra. Bavili su se uzgojem i trgovinom jakih konja koji su prodavali za potrebe gradske željeznice. te su doživjeli ubrzanu asimilaciju. Rezolucijom Informbiroa hrvatska manjina je izolirana. Nakon toga počinje naseljavanje njemačkih i madžarskih doseljenika u hrvatske krajeve. Madžarski znanstvenici ih obično svrstavaju u 7 većih etničkih skupina: 1. Nakon 1978.šumovita i močvarna područja duž Drave. Razne su etničke skupine Hrvata u Madžarskoj. Svi potječu iz kajkavskih krajeva (Međimurja.mješovito stanovništvo pa se dijele u dvije grupe: a) grupa koja živi u okolici Kalače. 7. Bave se ribarstvom i spominju se kao Bunjevci. Promijenio se broj dvojezičnih škola. 1962/63.26 dvojezičnih škola. Podunavski Hrvati . a nekad je u velikom broju obitavala u Budimu i okolici. nakon oslobođenja tog prostora od Turaka. 6.

16 . U djelu ima dosta kajkavizama. zavičaju i prirodi ljubav prema ženi. "Od naslidovanja Krista Ševega". Pisao je za svoje sumještane.Hrvatska naselja u južnoj Madžarskoj: a) b) c) d) e) f) Kaniža .Podravina Mohač .Bačka Vršenda . Cijeli život je posvetio njegovanju materinjeg govora i oživljavanju hrvatske kulturne baštine. molitve. "Žetva".Bačka Hrvatska naselja južno od Budimpešte: a) Andzabeg b) Tukulja c) Erčin Hrvatska naselja u zapadnoj Madžarskoj: a) b) c) d) e) f) g) h) Bizonja Šopron Vedešin Umok Koljnof Unda Prisika Kiseg Mate Šinković (1927-1974) Rođen je u Koljnofu (velikom selu nastanjenom Hrvatima koji su tu već od 16. pritom se služio prijevodom Tome Kepenca "Stope Krista". radnike i djecu. varijantom koja se razvila u Koljnofu.Pomurje (kajkavci) Pogan . "Na našj gori". stoljeća).Podravina (poluakcentualni sustav) Pečuh . tj. Kamer je u svom prijevodu napravio suvremeni normirani tip gradišćanskog hrvatskog jezika. prevodi Marulićevo djelo "De imitatione Christi" na gradišćansko hrvatski jezik. Ostavio je stotinjak pjesama. "Jasen" "Na majkin dan" Jive Zigmund Kaner 1812. Zbirka "Ruža nebeska".Baranja (ikavsko ekavski) Bacin . Piše izvornim čakavskim dijalektom. "Viograd". Četiri su tematske cjeline: a) b) c) d) ljubav prema hrvatskom jeziku i etničkoj pripadnosti ljubav prema madžarskoj domovini ljubav prema rodnom selu. djeci i prijateljima Pisao je i o spontanoj asimilaciji: a) b) c) d) "Sladka Sanja" vizija hrvatske autohtonosti "Dužnost domovini" iznosi svoj patriotizam "Protulice".

Tek prije 3 godine češka vlada je uputila ispriku Moravskih Hrvatima. Slavensko-Moravska kultura. 1580. Moravski Hrvati na Drinovcu su čakavci (kao i Gradišćanski Hrvati). Početkom Drugog svjetskog rata njemačko zapovjedništvo ih je slalo na bojište. Ugarski sabor je donio zabranu o seobi i o povratku. podjelom Čehoslovačke Hrvati su pripali Njemačkoj. Intervju s Herdvig Sitek. Oni dolaze na ova područja u doba protestantizma.Dobre Pole U 16. gdje u ih preselili još sjevernije te su oni izgubili kontakt između sebe. 17 . zapadne Ugarske. Nakon toga Hrvata je ostalo tek oko tisuću od nekih 15-20 tisuća.Novy Prerov 3. Razlike u duhovnom životu. sklonosti. To je najsjevernija i najudaljenija hrvatska dijaspora. Najduže su sačuvali svoj jezik. Genocid. Nakon veljače 1948. Milo Vašak je najznačajniji pjesnik Moravskih Hrvata. do 18. Jevišovka . Tek od 1991. Tamo gdje su Hrvati došli u većim skupinama sačuvali su hrvatska prezimena. Tijekom 16. učinili su češki komunisti u 50 godina. a tamo gdje su se raštrkali dobili su prezime Hrvat. Iz 1538. stoljeća Hrvati bježe pred Turskom najezdom. Završetkom Drugog svjetskog rata Hrvati u Moravskoj počinju odumirati. Hrvati su došli iz političkih i ekonomskih razloga.Frielištof 2. To raseljavanje su proveli češki komunisti. Bili su uglavnom stočari sa nomadskim načinom života. Bili su skloni uporabi sile. 1938. stoljeća. “Hrvatski kulturni dani” u Frielištofu. stoljeću Hrvati se živjeli pretežno u kućnim zadrugama. Živjeli su u tri sela. Plansko raseljavanje Hrvata nakon 1945. Hrvatsko je kršćanstvo više primilo od Moravske nego što je dalo. 1948. Moravski Hrvati su priznati kao manjina u Češkoj. dolazi do sukoba Tito-Staljin. zbog toga su zahtijevali dobar dio hrvatskih svećenika koji su mnogo učinili u obrani hrvatskog identiteta. Informbiro. Čeh Aloj Šembera. Preuzimanje navika. Ono što nisu učinili Nijemci 400 godina. Od 1991. vinogradarstvo. Najrjeđa i najmanja veza sa domovinom. raseljavanje traje od kraja 15. trgovinu i prijevoz. Također na ova područja dolaze i zbog teških gospodarskih uvjeta. te su nakon rata češki komunisti iste proglasili njemačkim kolaboracionistima. Veliki problemi u Češkoj zbog ulaza u EU jer se traži reguliranje odnosa prema manjinama. Jezik im je pun arhaizama. Dobro Polje . Moraju prelaziti na ratarstvo. danas živi u Kanadi. Danas su ostala samo tri sela u kojima borave Hrvati: 1. Počela je germanizacija. predstavnikom udruženja građana Hrvata u Češkoj. provedeno je raseljavanje Hrvata iz tih triju sela. Posljednji trenutak da se nešto učini za Hrvate u Češkoj. Nova Prerava . On tvrdi da Moravska Hrvatska nema budućnosti. potječu prvi pisani dokazi.HRVATI U MORAVSKOJ Južna Moravska (Češka Republika). Najviše se raseljavaju iz Slavonije na područje donje Austrije.

narodne običaje (pjevanje i ples). ikavska ekavica. U sklopu hrvatskog kulturnog društva djeluje pjevački ansambl "Horvatanka". Čunovu i Chorvatskom Grobu osnovala su zajednički Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj (mjesto za afirmiranje). jesu li se svi odjednom iselili. zagrebačko Društvo sv. 1966. hungarizmi. Prva generacija doseljenika obnovila je opustošena sela. Još su u 18. Juraj Drašković zaslužan je za uvođenje jezuitskog školstva. Hrvatsko kulturno društvo neredovito izdaje časopis na lokalnom dijalektu "Novodielski glas". stoljeću imali vlastite svećenike koji su propovijedali na hrvatskom jeziku. Gabrijel Kolinović (17/18. U Devinskom novom Selu trenutno se gradi kompleks kulturne ustanove koja će biti središte Hrvatskog kulturnog saveza i Muzeja hrvatske kulture u Slovačkoj. je Festival hrvatskih pjesama i plesova. i 17. U 16. obnove granice i vinograde. Hrvatska sela: Devinska Nova Ves. ali nastupa puno i po Slovačkoj i inozemstvu. Centar je predstavio mini izlože zbirki. Hrvatska kulturna društva u Devinskom Novom Selu: Jarovcu. do 1597. Chorvatsky Grob. pa su u novoj domovini našli napuštene nastambe i kotare.). U 15. Tu su isto studirali Juraj Habdelić. a hrvatska imena davali su kotarima. germanizmi). To su bili crkveni. posjetio ih je zagrebački nadbiskup Josip Bozanić. Od 1994. Hrvati iz ta 4 sela potječu sa teritorija između Kupe. dječji folklorni ansambl "Jarovček". "Domovinska Nova Ves". te nešto južnijih područja i zapadne Slavonije. Marko Horvat-Stančić je od 1590. razvila je obrte. Dolazi do interesa za vlastiti jezik. stoljeće) 18 . "Hrvatski četvrci" klupske večeri s tematskom orijentacijom prema životu stanovništva u tom selu u prošlosti. otežani su kontakti Hrvata i Slovačke s Hrvatima iz Austrije. pa krenuli u seobu. Lokalna kultura se oslanja na hrvatsko kulturno društvo. U selu djeluju 4 ansambla: glazbeno pjevački ansambl "Grvarčieta". Nakon postanka Čehoslovačke. 1635. vinogradarstvo. niti da li su stigli izravno ili su već negdje bili nastanjeni. stoljeću poznate su dvije hrvatske obiteljske loze: Ostrožci i Horvat-Stančić (branitelji luteranizma i pomagači znanosti i kulture). Aktivan je i kod crkvenih obreda. Ministarstvo kulture Slovačke Republike odobrilo je osnivanje Centra za dokumentaciju hrvatske kulture pri slovačkom narodnom muzeju u Bratislavi. od toga dva sa hrvatskim stanovništvom (Čunovo i Jarovce). Današnji je jezik mješavina arhaičnog hrvatskog i slovačkog jezika. dokumentarnu videokasetu o hrvatskoj manjini u Slovačkoj "Nakon stoljeća ponovno u svatu" i dva zbornika: "Hrvati u Slovačkoj" i "Hrvatska narodnost u Slovačkoj" (1999. i 16. 1929. koji je podrijetlom bio Slovak. 1947. Povoljnije su prošli zadunavski Hrvati iz sela Jarovce i Čunovo koji su poboljšali svoje kontakte s Gradišćanskim Hrvatima. Draškovići. Kulturno stvaralaštvo Slovačkih Hrvata `60-ih godina dolazi do buđenja nacionalne svijesti. Čehoslovačkoj su priključena tri sela u blizini Bratislave. Chorvatsky Grob. Save i Une. Kulturna društva Hrvata u Slovačkoj Čunovo. Jarovce. potocima i brdima. držao kod Kežmarcha glavnu luteransku školu. dovršen je i posvećen oltar prvog hrvatskog sveca Nikole Tavelića. Održavaju se već pet godina. Devinska Nova Ves. S tog područja potječu i Gradišćanski Hrvati. sagradila je i proširila crkve. U njemu istaknutu ulogu imaju hrvatski studenti i profesori. čiji se rad očituje u svjetovnoj i crkvenoj glazbi i obredima. stoljeću bio je rat. Hrvati doseljenici su dobili od zemljoposjednika kolonizacije slobode na 8-12 godina da izgrade kuće. Tu se nalazi i mali lokalni etnografski muzej "Hrvatska soba". te učili djecu. godine u Trnavi je osnovano jezuitsko sveučilište. 1999. folklorni plesni ansambl "Mladost". Jeronima i slovačko Društvo Vojtecha otkrili su u Trnavi spomen ploču prvog hrvatskog kardinala Jurja Haulika.HRVATI U SLOVAČKOJ O doseljenju Ne zna se točno od kuda su došli. "Pašaki" i tamburaški ansambl djece i mladeži "Črip". Antun Kanižlić i Pavao Ritter Vitezović. Danas se zbog snažnog procesa asimilacije hrvatski jezik zadržao samo u 4 sela. u okolici Bratislave. svaki posljednji četvrtak u mjesecu. Jezik: srednjočakvski dijalekt čakavskog narječja. povezano i sa Hrvatskom i sa inozemstvom. državni dužnosnici na Slovačkom teritoriju. 1989. ali i stanovnicima hrvatskih sela u Madžarskoj. 1990. pa je jezik sličan (slovakizmi. U njemu djeluje kulturno društvo "Klub mladih Hrvata". u njima se govori čakavskim dijalektom. Poznat je čunovski tamburaški zbor. urednik je Viliam Pokorny. Nakon Drugog svjetskog rata na temelju mirovnog sporazuma s Madžarima. Ti su se nazivi očuvali i danas. U selu postoji vrlo aktivno hrvatsko kulturno društvo.

izdao je monografiju "Devinska Nova Ves". Urednik je zbornika "Hrvatski etnikum u Devinskom Novom Selu" i časopisa "Novoselski glas". zdravstva. poezija mu je prihvaćena i na slovačkom. Zbirka je tiskana dvojezično. Pisao je i na slovačkom. rođen je u Šenkvicama kao potomak hrvatskog emigranta iz Kostajnice. Napisao je svoju opsežnu autobiografiju i genealogiju obitelji od dolaska Hrvata 1557. hrvatskih kraljeva i banova. Drvorezac je. Radnju svog romana "Velika ljubav" je smjestio u to naselje. u Šenkvice. epigramatičar. Bavio se dijalektima. kulture. Spisi su mu ostali većinom u rukopisu. to je pregled povijesti. Iste godine je organizirao izložbu svojih klipov. te dijalekata na slovačkom jeziku. te novoselskih priča na nestandardiziranom rodnom dijalektu. 1997. Pisao je kronike templara austrijsko-turskih ratova. Pisao je o životima ugarskih vojskovođa. 19 . Inicirao je postavljanje oltara posvećenom prvom hrvatskom svecu Nikoli Taveliću u Chorvatskom Grobu. 1995. kuhača i drvenih daščica s poslovicama iz rodnog mjesta. Jeronima. izda je knjigu izreka i poslovica. kalendar Društva sv. 1991. hrvatski tekst nije na hrvatskom književnom jeziku već na novoselskoj čakavci. Viliam Pokorny Iz Devinskog N. osobito u Chorvatskom Grobu. Posvetio je veliku pozornost slovačkim Hrvatima. Josip Andrić U hrvatska sela slao je knjige. izdao je knjižicu pjesama "Ča dan donese". U knjizi je objavio svoja zapažanja o hrvatsko čakavskom dijalektu. Svojim je djelovanjem doprinio razvoju prijateljskih odnosa Hrvata i Slovaka te razmjeni kulture. objavio je zbirku novoselskih poslovica i izreka "Rič tr drvo". izveo kazališnu jednočinku "Novoselski kipci". 1992. Zbirka se sastoji od 50 pjesama podijeljenih u 4 tematske cjeline.Povjesničar. 1999. nazivlja i školstva u selu. Sela. industrije.

Župnik Jozef Šulc (u 20. a ekavsko-ikavski govor nam kazuje da njihovi preci potječu južno i jugozapadno od Vinkovaca. Hrvati iz gorskog Kotara (koji je kajkavska sredina) su u Rumunjskoj od 1890-ih godina. Hrvatska naselja u Rumunjskoj: 1. Uspješno su sačuvali jezik i običaje za što je osobito zaslužna crkva. stoljeću) objašnjava to ime . Jabalča. Rekaš. Anina Južna skupina: Lupak. stoljeću povezan je sa turskom silom iz Vinkovačkog kraja. Tirol. Resita). Pokuplja. preko madžarskog grada Estergona (Ostrogon). Rekaš. S vremenom će doći do napuštanja goranske kajkavštine i prihvaćanja ekavske štokavštine međusobnom ženidbom. Klokotić.HRVATI U RUMUNJSKOJ Nakon Prvog svjetskog rata se počinje saznavati za njih. Klokotić. Jabalča. "Granera" koji nakon 1890. Sinnicolau. Klokotić. Jimbolia. nastava na hrvatskom jeziku. Lupak. Lupak. Vodnik. Marija Radna Temišvarska županija: Temišvar. Karaševo je najveće središte. 20 . U Keču dolaze iz Turopolja. Kajkavština (Gorani). Karaševo Franjevci su dosta značajni za razvoj Hrvata i očuvanje jezika. Lugoj Tirolska županija: Tirol. mjesto madžarskog primasa. Kužić. Rekaš. 1948. Vodnik. Hrvati su tada živjeli u ugarskim županijama (Arad. Resita. Mirovnim ugovorom ti dijelovi postaju dijelovi Rumunjske. zabilježena su u Rekašu. blizu Ostrogona. Nermić. ekavska-štokavština (Šokci). Keča . Mrkopolja su se zaputili u Rekaš. Nakon dolaska u rekaš zatekli su tamo svoje sunarodnjake koji su govorili ekavskomštokavštinom. U Klokotiću djeluje kulturno umjetničko društvo. Nermić. Neka prezimena u Rekašu koja se pronalaze i u Gorskom Kotaru: Radošević. Karaševo. rumunjski jezik je uveden kao nastavni. Dolazak Hrvata u 16. Aradska županija: Arad. Hrvatska naselja: Arad. način u obitelji ulazi i rumunjski jezik. a na tj. dolazi do prestanka djelovanja mnogih društava (vatrogasno). potomak Hrvata) rođenja djece naših hrvatskih iseljenika. Obitelj Jankulov upozorava istraživača Stjepana Krpana i na druge obitelji tzv. 4. godine. Ivana Krstitelja (Aleksandar Berković . Žombolj. sami sebe smatraju Šokcima i misle da su tamo od 1650.naselja u kojima su Hrvati prisutni od početka 19. donjeg okuplja. Čenija. Starčević. Temišvar. Jakobić. Keča. proces asimilacije dosta je jak. Hrvati iz gorskog kotara. Vodnik. Temišvar. Brinja. Na desnoj obali Dunava. Jezik je štokavska ekavica sa primjesama ikavice. Kružić. 1948. 2. grad u kojem su Hrvati peti po brojnosti.nazivaju se Granerima zbog boravka na radu u mjestu Gran. Ravnik. pisane karakterističnim govorom. Na granici Madžarske i Slovačke stupaju u službu barunske obitelji Ambrozy gdje rade kao drvodjelci (tesari) i potom iz ostrogonskih šuma odlaze (jer više nisu potrebni vlasniku) prema jugoistoku ondašnje Ugarske u selo Remete (danas mjesto blizu Temišvra . gdje je isti gazda imao svoje vlastelinstvo. Sedam hrvatskih sela: Karaševo.Remetea Mare). u župi sv. kriza Tito-Staljin. 1888. doseljavaju iz Hrvatske. Tomić. hrvatski jezik se zadržao samo kao predmet. Po jeziku su kajkavci (goranski). Tomac. Mrkopolja. Procvat hrvatskog školstva 1933. Bobinac. 3. 1895. osnovano šokačko pjevačko društvo.župnik. Ravnik. stoljeća. Nermić. Marija Radna je veliko hodočasno središte i tamo se nalazi velika barokna crkva Većina usmenih priča objavljena je u zbirci Balnt Vukova “Cvjetovi mećave”.

Alternative naziva Bunjevac: naziv od imena rijeke Bune u Bosni (vjerojatno). "Bač" se pokušalo tumačiti riječju baština na štokavskom području. majur. Nakon određenoga vremena vojvođanski su Hrvati osnovali Hrvatsko akademsko društvo u kojemu se okupljala hrvatska inteligencija i organizirali razni skupovi i okrugli stolovi. Poljaci. Stjepan Bukinac (1912-1945) pisao o aktivnosti franjevaca kod iseljenika u 16. Ti su ljudi shvatili povijesnu zabludu te su se na zadnjemu popisu stanovništva izjašnjavali kao Hrvati. Jakšić. dok ih je danas samo 56. Osnovana prva hrvatska politička stranka Demokratski savez Hrvata u Vojvodini (DSHV). obor. Stipić. djedovina. Peić. Unatoč međunarodnom ugovoru između Republike Hrvatske i SRJ (Sporazum o normalizaciji odnosa od 1996. Sada je usvojen Zakon o narodnim manjinama. Etimologija riječi bačka: 1901. a prethodno Daytonski sporazum) Hrvatima je bilo uskraćeno uživanje manjinskih prava. Broz-Ivekovićev rječnik za imenicu bač kaže da znači biti stanar. i 17. Prije Drugog svjetskog rata imali su istaknute književnike: L. na koje su pozivali stručnjake iz Jugoslavije i Hrvatske. koja će ostvariti na osnovi novoga Zakona o zaštiti manjina biti veća i sigurnija.000. Skok tumači da se time podrazumijeva "gradska međa" (varmeđa=županija). Naselja: Segedin. Zbog toga se u Vojvodini krenulo s akcijom “Budi svoj” koja ukazuje na te probleme i potiče Hrvate da se kao takvi i izjasne. Petar Skok u svom rječniku tumači kao planinar. nadbiskupsko središte. Akademijin rječnik tumači riječ bač kao konačar. Posljednji popis pokazuje da su Srbi povećali svoj broj nauštrb ostalih naroda. Bačija = stan. njih 56.bašćina. međutim. kojih u Srbiji danas ima oko 20. živi u Vojvodini a u središnjoj Srbiji danas ima samo 14.000 Hrvata. U Vojvodini je početkom devedesetih godina živjelo oko 70. jer većim brojem tako izjašnjenih pripadnika naše manjine će i prava. Upravo su hrvatska kulturna scena i naše katoličko svećenstvo u Vojvodini bili ti koji su spasili Hrvate u ovoj zemlji i očuvali hrvatsku kulturnu tradiciju i hrvatski jezik na ovome području.000. (mir u Srijemskim Karlovcima). Dugo odlagano rješavanje pitanja njihova statusa dovelo je do situacije da pripadnici hrvatskog naroda do sada nisu ostvarili prava s područja kolektivnih prava (pravo na školovanje na materinskom jeziku. Drugi su Bunjevci. u kojoj živi 16. piše jedan madžarski povjesničar. U Bačku su doselili početkom 18. Nekada su se vojvođanski Hrvati dijelili na Šokce i Bunjevce. Bunjevac: a) čovjek u Bačkoj koji govori zapadnijim govorom b) Srbin katoličke vjere Kod Zoranića i Barakovića. A. Ivan Antunović smatra da se Bačka prvi put spominje 1699. Sušnik-Jambrešićev rječnik baštinu bilježi kao baćina = očevina. a na kajkavskom i čakavskom . Hrvati danas čine tek 15 posto stanovništva u tome grada. Bački Hrvati (Bunjevci) Iz Bosne s Neretve. To je bila najveća dijaspora Hrvata (stotine tisuća). U vrijeme ratnih sukoba crkve su bile jedina okupljališta Hrvata gdje su oni redovito mogli slušati svoj materinski jezik.Bačkoj. stoljeću. njiva. salaš. godine. Šokac je regionalni naziv za grupaciju koja živi u istočnoj Slavoniji i vojvođanskome Podunavlju . iz Like i Dalmacije. gubitak Baje (Madžarska) kao dio kulturnog središta.056 Hrvata. a najveći dio njih živi upravo u Subotičkoj općini. a ta je kategorija nestala. tj. konak. Slovaci i Slaveni već su poznavali tu riječ kao ovčar. Bač = drevni grad.HRVATI U VOJVODINI Prema popisu stanovništva iz 2002. M. glagol buniti se. Treba biti oprezan s teorijom Bunjevci = buniti se protiv Turaka. stoljeća (vrijeme Turaka) pod vodstvom 18 franjevaca. bunjci: a) rupa po kućnim zidovima b) kuća u polju. Raspadom bivše SFRJ nastao je problem statusa Hrvata u SRJ. Baja književnost nakon 1921. u Vojvodini se održao popis stanovništva i bilo je važno da se hrvatski korpus izjasni upravo kao hrvatski. ali u taj broj nije uključeno Kosovo . mišljenje je novijih pisaca.688 Hrvata. Tako je jedan dio otišao u Hrvatsku. U doba cara Justinijana tamo je bila biskupija. čoban.602 Hrvata. godine. a oni su se mahom iseljavali početkom ratnih sukoba u Hrvatskoj. Svi pisci se slažu da je imenica Bačka tvorenica od toponima (grad) Bač + nastavak -sk.546.. planinar. Subotica. potrebno je da se izjasne kao Hrvati kako bi dobili svoja manjinska prava (obrazovanje na materinjem jeziku). pravo na informiranje i kulturnu tradiciju kroz odgovarajuće institucije). Bunjevci žive na tromeđi Sombor-Subotica-Baja. drugi u Mađarsku a ostali su otišli u Treće zemlje. stanar. u Srbiji živi 70. Najveći dio Hrvata. Najznačajnija i najbrojnija hrvatska zajednica u Vojvodini upravo je u Subotici. u vertikalnom presjeku eliptična 21 . 2001.

Pljačkali su i odvodili stanovništvo. izdao je sličnu povelju pravoslavnom patrijarhu Genadiju (Subotica. pokriveno slamom (načinjeno od kukurozovine). 1446. Njegovi sljedbenici su Mijo Mandić. Pajo i Nikola Kujundžić. sultan Mehmed II. Prije dolaska Bunjevaca u Bačku. stoljeća tu su prisutni franjevci. franjevac. 1444. franjevci iz ugarske. Ivan Nepomuk Ambrozović. pismo pape Inocenta IV. 1453. Ivana Kapistrana. bio je iz reda franjevaca). pad Bosne pod tursku vlast. Bosna Srebrena . Turci osvajaju i druga područja i tamo učvršćuju svoju vlast. Možda se to može povezati s odlaskom stanovništva iz "hercegovne zemlje". Simbioza Vlaha s ostalim narodom započela je još prije turskih napada. Nadbiskupija u Baču spominje se vrlo rano (kasnije ju ugarski kralj Stjepan I. stoljeću Dinare i Velebita) pa je tako dio njih pred mletačkom vlašću preseljen u istru. O raseljavanju pišu: S.1463. Nakon zauzimanja Bosne. Spaja s novom u Kaloči). bački samostani su dio provincije sv. Pretežno ikavski tekstovi (ikavski se tada nazivao iliričkim. obuhvaćala je Bodrošku županiju sa sjedištem u Somboru.dobiva ime po samostanu u Srebrenici (majka mnogih provincija) 2. Dominik Matić. a jedni ostaju na svom starom području.pučka etimologija to ime dovodi u vezu s bunom protiv Turaka = Bunjevci. Julijan Jelenić napisao je monografiju o franjevcima 1926. Banat. kod rijeke Bune . 22 . na plodnim Bačkim ravnicama. Ugarska.5. Bačka su pod upravom franjevačke redodržave. Turci su provalili u Bosnu i već otada pljačkaju. Petar Skok. Grgur Peštalić. organizirali svoju upravu (hercegovački sandžak). ikavskog narječja. književnog života. Već od 13. Ivan Antunović pokreće "Bunjevačko-šokačke novine" i "Bunjevačko-šokačku vilu". Prve vijesti o franjevcima su iz 1291. Drugačija situacija bila je na trogirskom području i oko njega. časopis "Nova revija". ali papa Eugen IV. Iz Bosne su doseljeni za prodora Turaka.1248. podjela na dva dijela: 1. Zatim dovode tamo radnike za obradu zemlje. stoljeća franjevci Bosanske vikarije ((Bosne Srebrene) bili su od velike pomoći tamošnjem napaćenom narodu. Međutim turska vlast nije bila toliko agresivna prema tamošnjem stanovništvu. Govor im je štokavska ikavica (tako se govorilo i u području između Cetine i Neretve). naškim) a nakon Hrvatsko-ugarske nagodbe "bunjevačkim" i "šokačkim". franjevci su već bili tamo. proglašavaju odcjepljenje od bosanske vikarije. Raseljavanja su započela u 17.. neki smatraju prvim spomenom franjevaca. Hrvati u Bačkoj su doseljeni iz Bosne s Neretve. stoljeću i traju u tom vremenu. Izdaje povelju na molbu franjevca Vidovića da se ljudi mogu tamo vratiti. za turske nevolje 16. ne dopušta tu podjelu. Pismo pape Nikole IV. slovinskim. Bački Hrvati (Bunjevci) smjestili su se u zagrljaju Dunava i Tise. Pavičić. Josip Knezović. to postaje ime ugarske franjevačke provincije b) Bosanska franjevačka redodržava: preko 600 samostana na cijelom području. Adam Patačić. iz Like i iz Dalmacije. također opisuje rad i život franjevaca u Bosni. Bač. Srijem.6. 28. Neki od tadašnjih kulturnih i društvenih djelatnika: Mihovil Radnić (začetnik hrvatske književnosti u Bačkoj). Cijela Slavonija. Nakon što su Turci zaposjeli određena područja.c) leglo životinja Ante Sekulić navodi kako je bunja noćište izdubljeno u zemlji. Nikola Kesić. i 15. Od Cetine do Neretve cijelo područje bilo je štokavsko.17. Još 1386. Dio Hrvatske i Dalmacije kojim vladaju Turci prozvan je Turska Hrvatska. Stari ljetopisi obično bačke Bunjevce nazivaju Dalmatinci. Austro-ugarska i Hrvatsko-ugarska nagodba) pa se javlja potreba za nacionalnim osvješćivanjem. ipak je došlo do podjele te redodržave: a) Salvatorijska provincija "Presvetog Spasitelja". Đuro Szabo. Često ih se naziva bunjevačko-šokačkim Hrvatima. provincijalu franjevačke redodržave (i papa Nikola IV. dio u južnu Ugarsku.Morovlasi) preseljeni u Istru. 27. Mohač. gradio je "standardni" jezik na bunjevačkoj hrvatskoj ikavici roditeljskog doma i sunarodnjaka. kulturnog. Bosna Hrvatska Od 1757. Bačka. Franjevci su bili posrednici između puka i turske vlasti. Vlasi su bili već uključivanje i u turske postrojbe kao Mortolozi. Veljko Rogić. . stoljeća počinju nemili politički događaji (srpska Vojvodina. To je stočarsko stanovništvo koje se spuštalo s planine (u 14.1514. Neki pak ime Bunja dovode u vezu s papom Bonifacijem. tamo postoji mnogo dokumenata o Bunjevcima u franjevačkim samostanima. 1463. Sredinom 19. Odatle su Morlaci (crni Vlasi . na svoje zemljište.3. Djelovanje franjevaca u Bosni Srebrenoj Oni su bili nositelji duhovnog. Budim). 29. Pečuh. Dio je prebačen u Dalmaciju.

napisani prvi školski udžbenici. Doktorska mu je disertacija "Govor bačkih Bunjevaca". Katoličke župe s oko 2. Hrvati u Banatu nemaju hrvatskih institucija. jedno od okupljališta su katoličke crkve. niti hrvatskih katoličkih svećenika.000 narodnih poslovica po abecedi. stoljeću došla još jedna skupina iz Slavonije i Bosne. Slavko Matković piše pjesme. Grad Baja svoje ponovno utemeljenje treba zahvaliti Bunjevcima. U djelu daje podatke o pjevanju bunjevačkih pjesama. 1943. Vojislav Sekelj je pisao kritike. Napisao je "Književnost bačkih Hrvata". Izdavao je i sakupljao hrvatsko narodno blago u Vojvodini. Govor: bački bunjevački govor. Šokci iz Slavonije i Bosne. Djelo je prikaz etničkih čišćenja na vojvođanskim prostorima od 1991-1996. društveno-kulturni časopis "Rukovet". Osnivaju društva "Neven". je zadnji veliki val bunjevačke selidbe (trokut Baja . Balint Vujkov. Bačka je bila zaposjednuta pa su mladi ljudi odlazili u Hrvatsku. a hrvatski katolički svećenici su jedini pouzdani izvor za broj Hrvata u Srijemu i njihovom položaju. U katoličkoj župi u Opovu svećenik Jan Kuharik (Slovak) okuplja Hrvate. novoštokavsko ikavski (slavonski dijalekt). "Bački bunjevci i Šokci". Šokci su došli u Baranju i Bačku u 16. novoštokavsko ikavski (mlađi ikavski dijalekt). U 20. Karađorđeviću u Zrenjaninu. Ivan Kujundžić izdaje knjigu "Izvori za povijest bunjevačko-šokačkih Hrvata". Rumunjskoj. Marko Peić napisao je "Bunjevačke narodne pjesme u hiljadu bećaraca". Sakupio je preko 25. U najnovije vrijeme osnovano je hrvatsko kulturno umjetničko društvo "Bunjevačko kolo". Među najpoznatijim mjestima u Banatu koja su još donedavno bila napućena pretežito Hrvatima su Opovo i Starčevo. Lici. publicist. a dio se vratio. 1970. na štokavsko-ikavskom narječju bunjevačkih Hrvata. O doseljenju: teško je reći od kuda su došli. Budući da nema hrvatskih institucija. stoljeću (imamo sigurne podatke). Narodna književnost Vojvođanskih Hrvata Ive Prčić stariji djelovao je između dva rata. te čuva i podiže hrvatsku nacionalnu svijest. Kikić je pisao o preporodnoj književnosti bačkih Bunjevaca pod vodstvom Ivana Antunovića i njegovih sljedbenika. Ante Sekulić posvetio se znanstvenom radu. Hrvati su demonstrativno prešli na pravoslavlje. je najmasovnije doseljenje Bunjevaca na područje Bačke. "Narodni život i običaji bačkih Bunjevaca". ostali su bez svojih škola. do 1945. Sakupljao je i obrađivao usmenu narodnu pripovijetku bačkih Bunjevaca. časopisi kojima su urednici svećenici. Petko Vojnić Purčar piše drame. Opisao je bunjevačke običaje pjevanja "kraljica". Marko Kljajić autor je djela "Kako je umirao moj narod". Utemeljitelj je modernog književnog izraza. Pisao je crtice. Franjevci iz Zagreba donedavno su imali samostan u Pančevu. eseje. Od 1945. no i dalje su aktivni. Nakon rata dio njih je ostao. pisane su knjige. Bunjevci s obronka Dinare i Svilaje (iz Bosne s Neretve.000 Hrvata. Hrvati su u teškom položaju. Prvi je glavni urednik subotičkog dvotjednika "Žig". priče. 1997.Subotica). Radić). iz Like te iz Dalmacije) na početku turske okupacije. Ivan Pančić. prozu. Oni su imali najpotpuniju društvenu strukturu: kmetstvo na selu. Stjepan Bartolović je proučavao jezik. ali i Hrvata u Banatu. Austriji. Ante Pokornik "Bunjevačke kraljičine pjesme". Zagrepčanin Rudolf Vldec sagradio je spomenik kralju Petru I. Srijemu. Nakon Prvog svjetskog rata Hrvati su pod pritiskom svjetskih vlasti. 1996.000 hrvatskih narodnih pripovjedaka. 23 . Utemeljena je i subotička matica. i 18. Zbog pokušaja istiskivanja hrvatskog jezika iz crkvenog obreda u bačkom selu Santovu 1857. Danas u Somboru i Subotici izlaze "Miroljub" i "Zvonik". Madžarskoj. život i običaje Šokaca. a od 1606-1620. Za 57 godina djelovanja obradio je preko 15. Čehoslovačkoj. Prvi svjetski rat prekinuo je preporoditeljsku djelatnost.Sve do 1918. književnik. Hrvati u Srijemu su u puno gorem položaju. a dio njih je došao u ekonomskim migracijama za dvije Jugoslavije. Milovan Miković. "Momačko" i "Divojačko društvo". ali su se povukli.Sombor . najvjerojatnije su naselili Banat nakon protjerivanja Turaka ispod Dunava. eseje. "Narodne umotvorine bačkih Bunjevaca". "Bunjevačke narodne pjesme". Rade na osnivanju samostalnih hrvatskih škola i novčarskih zavoda. bavio se skupljanjem narodnog blaga bunjevačkih Hrvata. "Bunjevačke graktalice". otvorene brojne čitaonice. Bački šokački govor. polemike. Kulturne institucije su prestale raditi. utemeljena su društva. Prvi glavni urednik je Vojislav Sekelj. veza sa Zagrebom je čvrsta. Matija Poljaković. Josip Pašić piše o društvenom životu Bunjevaca i Šokaca. 1687. ali je u 17. Od 1941. Hrvati su u Bačkoj dobro organizirani i povezani s domovinom. građanstvo i plemstvo (Vidaković. 1959. snažan je i preporoditeljski rad i pokrenuta su glasila. Bunjevci su došli s obronaka Dinare i Svilaje na početku turske okupacije. stoljeću pokrenut je mjesečnik "Njiva".

Književnost vojvođanskih Hrvata mukotrpno se razvijala u multinacionalnoj (hrvatskoj. pa srpskom. hrvatski književni jezik Trojezični izraz je posljedica školovanja i okolnosti odrastanja hrvatskih pisaca u Bačkoj . U Subotici se literatura stvara na tri jezika (hrvatskom. židovskoj) i multikulturalnoj zajednici.učili su na madžarskom. madžarskoj. madžarskom i srpskom). ali nikada na hrvatskom jeziku. židovskoj). srpskoj. Jezik: tri jezična izraza: a) bunjevačka ikavica b) ekavski srpski književni jezik c) ijekavica tj. protestantskoj. multikonfesionalnoj (katoličkoj. 24 .

Hrvatski ban Josip Jelačić rođen je i kršten u Petrovaradinu (crkva sv. Slankamen. Franjo Štefanović (učitelj.000 Hrvata (ponajviše iz Srijema) od strane srpskog režima. na čijem je čelu predsjednik Bela Tonković. francuski. i 3. uspostavljena je Srijemska županija sa sjedištem u Vukovaru. književnik. Od tada znamo za Srijemsku Mitrovicu. 1849. Mala Bosna. prevoditelj. Sombor. stoljeću sve je opustošeno. Novi Sad. piše pjesme (govorio je i pisao njemački. stoljeću dolaze Slaveni. Ruma. petrovci. Srijemski Karlovci. Slaveni daju mjestima slavenska imena: Mitrovica. a onda je Srijemska županija obnovljena i stavljena pod Hrvatski sabor i bana. hrvatski. Turci su u Srijemu do početka 18. talijanski i latinski). Danas je stanje i život Hrvata u katastrofalno teškoj situaciji. stoljeća Srijem je pripao Hrvatskoj. Petrovaradin. Zemun. Posljednjih nekoliko godina iz Vojvodine je protjerano 45. 25 . a preko Save u Mačvu i sjevernu Bosnu (pripao je provinciji Panoniji). Franci vladaju i dovode kršćanske vjerovjesnike. Najznačajniji srijemski glazbenici: Ilija Okrugić-Srijemac (župnik. Polovicom 20. Najjača hrvatska stranka u Vojvodini je Demokratski savez Hrvata u Vojvodini. Srijem je uključen u crtu od Beča do Budimpešte. zborovođa). Jurja). Bački Monoštar. a u 4. Petrovaradin. S avarskim osvajanjem u 6. Novi Slankamen. skladatelj. pjesnik. skladatelj). a u drugoj Jugoslaviji Srijem je dio Vojvodine u okviru Republike Srbije. i u 7.HRVATI U SRIJEMU Srijem ulazi u povijest sa dolaskom Rimljana i pisma. 1102. Karlovci. Srijemska Mitrovica. Srijem ulazi u Ugarsko-hrvatsko Kraljevstvo. Srijemska Kamenica. Skenderevo. stoljeću arijevski (arijanstvo je kasnije napušteno). U 16. Slankamen. U 2. madžarski. Bio je zapovjednik banske pukovnije u glini (ratuje s Turcima). oktroirani ustav Franje Josipa I. Sirmium je bio središte Donje Panonije. stoljeću Turci su provalili u Srijem i naselili stanovnike iz Srbije i Bosne. orguljaš). Bački Breg. stoljeća. stoljeću Srijem je kršćanski. Naselja Hrvata u Vojvodini (od sjevera prema jugu): Subotica. melograf.000 godina prije Krista (u mlađe kameno doba). Stanislav Preprek (glazbeni pisac. Zemun. Petrovaradin. Po kojemu su Hrvatskoj otrgnuta tri srijemska kotara i upisana u sastav Vojvodine srpske. zborovođa. Zemun. zbog čega Hrvatska ostaje bez Srijema 100 godina poslije. Poznat je već 5. Bač. Zrenjanin.

Mana im je neodlučnost. Zapisan je hrvatski leksik i hrvatski govor koji će vjerojatno nestati s vremenom. stoljeću. Imamo natpis na portalu mjesne crkve) 6.štokavsko-ikavski. . maslina. Danas se smanjuje taj broj. za generaciju. 1991. Glavno im je zanimanje zemljoradnja (proizvodnja ulja i vina) a nakon toga stočarstvo. ž. Krč (897 Hrvata) 9.većina stanovništva govori moliško-hrvatskim jezikom. Naši su doseljenici bili kmetovi godinama. književnik i grof Medo Pucić je u 19. uglavnom za vlastite potrebe. malo zaposlenih.000 ljudi (+ prirast 15. Kontakti s Hrvatskom vrlo su slabi. stoljeća postoje naseobine Hrvata u južnoj Italiji. stoljeća. Rijetki pisani dokumenti. U početku su se nalazili u 15 općina s 7-8. Kako su kolonije bile malobrojne. Montelongo 7. U početku je bilo oko 15-tak sela. Središte Moliških Hrvata je Kruč. Stifilić (1991.881 Hrvata) 2. Najviše je proučavan govor južnog dijela (Kruča). San Felice /San Feliče/. Podatak iz 1518. Dubrovčanin. a bilo ih je između 8-10 tisuća. Zbog pristupačnosti i izoliranosti uspjeli su sačuvati neke slavenske običaje. stanovništvo se bavi uzgojem žita. Talijanski jezik igra veliku ulogu. On je bio pridošlica iz Mundimitra.) otkrio Moliške Hrvate u Italiji kada je čuo razgovor ljudi na hrvatskom jeziku. Kruč. Izmiješali su č. stoljeću (1851. na selu ostaje malo ljudi. Danas se Hrvati nalaze u devet općina: 1. Književno stvaralaštvo počinje s pokretanjem časopisa “Naš jezik” (La nostra lingva) od 1967. Augustin Picoli “Rječnik moliško-hrvatskog govora Mundimitra”. dvije vrlo vjerojatno je da će izumrijeti hrvatska riječ. Stijaković 8. Vlada umjerena kontinentalna klima. Moliški Hrvati su pobožni ljudi. To je stara dijaspora. San Giase 10. do danas. Broje na talijanskom jeziku. đ. Stifilić su naselja smještena na brežuljcima omeđena rijekom Biferno. Mnogo staraca. 1968. rad je nastavio Antonio Samatino. stoljeću. Naseljeni su u Južnoj Italiji. Šimunović pokazuje da su čakavizmi moliških Hrvata rezultat susjedskih odnosa u domovini. i 20. Mundimitar. pojedinci su kao trgovci dolazili u Italiju i osnivali svoje kolonije. narodna imena i hrvatski jezik.232 moliška Hrvata.) na kojem piše “Dalmatinci prvi naseliše ovaj grad i iz temelja sagradili ovaj grad 1531”. Petraciato Ta sela podsjećaju na Hrvatsko zagorje i Primorje. Latinski natpis je pronađen na crkvi u Palati (1531. Sačuvane pjesme usmenom predajom. Svijest o jeziku . Moliški Hrvati su sačuvali materinski jezik . brzo su se asimilirale s talijanskim stanovništvom 26 .615 km2. Faze seljenja: a) Seljenje u 13. Ascoli . Glavna i najveća naselja su: a) Kruč (Aquaviva Colleroce) b) Mundimitar (Montemitro) c) Stifilić (San Felice Siavo) Mjesta se nalaze u pokrajini Molise 4. mislilo se da bi moliški Hrvati mogli biti s područja Istre. manje skupine. Bavili su se zemljoradnjom.000). Moliški Hrvati su se naselili sa područja rijeke Cetine i Neretve krajem 15. Već krajem 15. Dvojezičnost bi možda bila najbolja mogućnost za očuvanje ove manjine. Pokrajina Molise je jedna od manjih pokrajina srednje Italije. Na temelju nekih leksema u Istri i nekih njemačkih. godine ukupno 2. no govore brzo i teško razumljivo. Mafalda 4. a kasnije im broj opada zbog asimilacije (migracije). prije 19. Mundimitar (564 Hrvata) 3. Tavenna 5. stoljeća. Palata (Hrvati su prvo naselili ovaj grad koji je postojao do prije 50-tak godina.HRVATI U ITALIJI U Italiji postoji 12 jezičnih manjina od kojih je hrvatska najmanja. Sklapanje braka unutar srodstva.talijanski izučavatelj moliških Hrvata. Broji oko 300 tisuća stanovnika. Nekad je bila i vrlo raširena tkalačka kućna radinost i izrada čipke. Polako se gubi deklinacija. ć. Zbog osvajanja Turaka dolazi do velikog migracijskog vala u 15. š. Božidar Vidov “Gramatika ikavsko-štokavskog govora Moliških Hrvata”.

Teme u prilog govore sačuvani nazivi za lozu. Moliško-hrvatski jezik je izložen procesima izumiranja i utjecaja talijanskog jezika. na njemu se izdaju lokalne novine. a ipak je opstao kroz 500 godina. Molise je najmlađa talijanska pokrajina. 27 . Rešetar . ljudi iz primorja koji su bježali pred Turcima. BiHovci. Zaključak: potjecali su s područja zapadne Hercegovine i Dalmacije. u Istru (ikavski dijalekt). piše se književnost. Hrvati izdaju časopis "Naš jezik".mišljenje mu se uglavnom podudara sa Smodlakovim. Badurina dovodi analogije prezimena onim u južnoj i jugozapadnoj Istri. Pantić na temelju jedne bugarštice tvrdi da su moliške slavenske naseobine osnovali Srbi. smokvu i maslinu. i 16. veće skupine izbjeglica iz Dalmacije su došle u pokrajinu Abruzzi. po nekim dokumentima. Šimunović . Slaveni potječu s područja Cetine i Neretve (štokavsko-ikavski govor). Jezik je opisan i zapisan. Kovačević smatra da su Srbi iz Hercegovine. Gelcih smatra da im je pradomovina Crna Gora. Moliški Hrvati su otkriveni tek u ovom stoljeću u vrijeme kad kod njih počinje rasti svijest za očuvanje jezika. stoljeću. Teze o podrijetlu Makušev na temelju nekih riječi zaključuje da su bugarskog podrijetla. U moliškom dijalektu nije sačuvan nijedan turcizam. Šimunović i Brozović .sačuvani čakavizmi u "sklavinskom jeziku" su rezultat prisnog susjedstva ikavskih štokavaca sa čakavcima u staroj domovini.ista migracijska struja sa utoka Neretve selila je i na Zapad. Jezik je moliško-hrvatski sa štokavsko-ikavskom podlogom. te pučka predaja i Bačina gdje postoje ruševine Mirkovih dvora (neki Mirsko s mnogo narod iselio preko mora).b) Slavenske migracije u 15. sakuplja se narodno i klasično blago. Smodlaka iznosi najuvjerljivije dokaze gdje kaže da im podrijetlo treba tražiti južno od Cetine u neretvansko-biokovskom primorju. Aranza da su iz zadarske okolice. U slavenskim naseobinama u Italiji neki vojvoda Mirko dovodi narod kući gdje sve do naših dana Mirkovo pleme posjeduje najbolje i najveće zemlje.

bijele i crne krvi. Mavro Vetranović «Pjesanac lakomosti». stoljeća našli na obali Sjeverne Karoline. I talijanski pijarist Francesco Maria Appendini govori o Dubrovčanima u Kolumbovoj službi. Tek cijelo stoljeće nakon otkrića. dubrovački trgovci počinju uspostavljati svoje trgovačke naseobine i u Sjevernoj Americi. No najnovija historiografska istraživanja ostavljaju samo malu mogućnost za potvrdu te teze. Među prvim Hrvatima koji se poimence navode u Americi je Vinko Paletin sa Korčule. Neosporno je da je na jednom lokalitetu u Sjevernoj Karolini 1591. Šesnaesto stoljeće je zlatni vijek dubrovačke mornarice. Kriju li se dakle Dubrovčani među onom trojicom zasada nepoznatih pomoraca. Marin Držić «Dundo Maroje» (Negromant Dugi Nos). Neposredno nakon Kolumba u novootkrivene zemlje zaputili su se pomorci s Lopud i iz Slanog. Uostalom. nisu rijetkost. Od njih. odnosno Južnu Ameriku. srodili s tamošnjim dobroćudnim Indijancima te dali ime plemenu i lokalitetima na kojima su obitavali. Junije Palmotić je spjevao spjev Kolombo. Pripadnik je dominikanskog reda. Težak udarac Republici je zadao 28 . Hrvati su nakon otkrića Novog svijeta uglavnom odlazili u Srednju. Važnije od činjenice je li koji Hrvat bio među Kolumbovom posadom jest da su Hrvati u trenutku kad je Europa otkrivala Novi svijet bili među malobrojnim narodima koji su i sami mogli izvesti taj pothvat. godine. misionar. ali je sigurno da su bili uspješni. Naime. nađen natpis «Croatan». pitanje je koje još uvijek traži odgovor. stoljeću bilježi se opći gospodarski nazadak u Dubrovniku. U 17. reali. «Osman». Mali Indijanci «kestenjaste kose» djeca su naših Dubrovčana koji su se u drugoj polovici 16. No teško je pretpostaviti da su Dubrovčani pretendirali na dio novootkrivenog svijeta. U španjolskoj službi. samo još četvorica nisu Španjolci. Prvi koraci I tragovi Koji je prvi Hrvat stupio na američko tlo? Činjenica je da su prve osobe kojima se dokumentima može dokazati boravak na američkom kontinentu braća Mato i Dominik Konkeđević. koji žive u Sjevernoj Karolini. Croatan Indijanci. u tradiciji Dubrovačke Republike nije bilo osvajanja teritorija i stvaranje kolonija. od 90 mornara poznata su nam imena 87-ece. koja je nedostatna za ostvarenje takve ambicije u konkurenciji s neusporedivo većim državama. Da su u tom podvigu sudjelovali i dubrovački mornari. braća Dolistić-Tasovčić. a mnogi su prešli i u Kanadu. Oni su svjesni svoje realne moći.HRVATI U AMERICI OD PRVIH DODIRA DO SKUPNIH DOSELJENJA Hrvati na Kolumbovim brodovima? Pristajanje Kolumbova “Santa Maria” uz obalu Novog svijeta 1492. Pjesnici koji su pjevali o velikom otkriću. Postavlja se pitanje da li su i hrvatski pomorci (iz Dubrovnika) sudjelovali u tom epohalnom pothvatu. Nakon Konkeđevića sve je manje anonimusa koji su se s hrvatske obale otiskivali u Novi svijet. Nedokumentirani podaci govore da je nakon vijesti da je Kolumbo otkrio novi put za Indije. Upoznavanje s Novim svijetom. Zbog dobrih veza sa Španjolskom. u kojem također navodi Dubrovčane kao sudionike otkrića Amerike. Svojevremeno je postao i podkraljem Meksika. uz Kolumba. označilo je razdjelnicu vjekova. Svijet križeći Indi`e brodi. On je vjerojatno bio prvi Hrvat posjednik na američkom tlu. U krizi je i pomorska trgovina. kovani u Peruu i Meksiku. Najraniji dolazak hrvatskog broda u Sjevernu Karolinu smješta se u godinu 1541. nego jedan Portugalac i trojica Talijana. U Dubrovačkoj Republici. U vrijeme velikih otkrića dubrovačka je trgovačka mornarica među najistaknutijim na svijetu. Danas su nam poznata neka imena: vlastela Ohmučevići. Španjolci su osobito cijenili hrvatske pomorce radi ih uzimajući u svoju službu. To su razne ljekovite biljke. Njihovi potomci su se raselili po cijelom SAD-u. dubrovački nadbiskup pohitao javiti papi Aleksandru VI. To su bili pripadnici naroda mješanaca indijanske. Velikog je uspjeha u španjolskoj službi imao Vince Bune. Nije nam poznato što su tamo radili. Osim zlata iz novootkrivenih zemalja stizali su i mnogi drugi proizvodi nepoznati Europi. Snažne veze Dubrovnika sa Srednjom i Južnom Amerikom bile su omogućene njegovim iznimno dobrim odnosima sa Španjolskom. rođen na Lopudu. Oni su tamo stigli oko 1520. zadržavši se više od trideset godina. Prve naseobine. To potvrđuje i «The Enyclopedia Britannica». Nitko međutim ne navodi točan sadržaj pisma i gdje se ono nalazi. Hrvatska se povezivala s Amerikom i preko kolonijalne monete koja je preko trgovine stizala u našu zemlju. Đživo Gundulić «Suze sina razmetnoga». lopudski kapetan Kristo Martolosić.

Konščaku. pisci. Za Ameriku je odlazilo: drvo. I plovidba je još uvijek nesigurna. u luci Vera Cruz. Ukupno je poveo tri ekspedicije kojima je bila svrha utvrđivanje životnih uvjeta na nepoznatim prostorima. Na američko tlo stupio je 1731. kartografi. Veliki je znanstvenik planirao i jedno putovanje u Ameriku. Među prvima priznali SAD. pobune na brodovima). stoljeća dubrovačko se pomorstvo oporavlja. Osobitog je značenja njegova zemljopisna karta pokrajine Tarahumari s oznakama misijskih postaja i indijanskih sela. To je početak stvaranja hrvatskih iseljeničkih naseobina i to gotovo u pravilu u značajnim kontinentalnim središtima. Misionari – evangelizatori I istraživači Kao katolička zemlja. Posljednja desetljeća tog stoljeća obilježena su masovnim doseljavanjem Hrvata na gotovo cijeli američki prostor. stoljeće vjetar je bio jedina pogonska snaga. Dodiri su još uvijek preko pomoraca. sapun. papir za pisanje. pa je Bošković predlagao engleskom Kraljevskom učenom društvu da se upriliči promatranje tog fenomena u Kaliforniji. Putovanje u Ameriku povezano je s mnogo rizika (brodolomi. Redukcije su bile mjesta obraćenja i evangelizacije ali i posve svjetovnog života. bademi. U našoj literaturi možemo naći i podatak koji dovodi u vezu seljačku bunu Matije Gupca iz 1573. Francuskoj. Prema Ratkaju. To je bio ambijent u kojem je djelovalo više hrvatskih misionara. a sam Bošković je dobio poziv da sudjeluje u ekspediciji. Sredinom 18. civilizatori. smatrali su ga velikim čovjekom i istraživačem. Nakon objavljivanja njegovih "Dnevnika" s ekspedicija 1746. S velikim zanimanjem promatrao je novu sredinu u kojoj se našao. rođen u Varaždinu. stoljeću već su obilnija. Povijesna vrela u 19. Indijanci su veoma respektirali Isusovce. pa i u ostalim dijelovima tadašnjeg prosvječenog svijeta. 29 . a u svrhu otvaranja novih isusovačkih misija. Hrvatski misionari djeluju u Americi od 17. «Savannah» je prvo plovilo koje je 1819. I Ruđer Bošković je imao veze s Amerikom. dnevnici i brodski dnevnici. kakao i žitarice. pažljivo bilježeći svaku pojedinost i izvještavajući o tome svoje pretpostavljene u Europi. godine. Svoje spoznaje o Americi Bošković je prenosio u Dubrovnik putem pisama. No jedrenjaci će se sporo uklanjati parobrodima. Venera je «prolazila» preko Sunca. i prvi masovniji dolazak Hrvata u Sjevernu Ameriku. Njegove veze bile su uglavnom vjerskog i znanstvenog značaja. Najtrajnije vrijednosti koje je ostvario jesu zemljopisna otkrića sjevernih predjela Donje Kalifornije kojima je dokazao da je Kalifornija poluotok a ne otok kako se dotad vjerovalo. voštane svijeće. Prvi se u Ameriku zaputio barun Ivan Ratkaj koji se rodio u Velikom Taboru. preplovilo Atlantski ocean gonjeno vodenom parom. Godine 1769. kao i zemljopisne karte iz 1746. geografi. njegovo je ime postalo poznato u Meksiku. Da Kalifornija ne bude «divlje» i nepoznato mjesto pobrinuo se Hrvat Ferdinand Konščak. Bit će to unosan posao sve do 1885. s tim da su osim Dubrovčana do američkih obala sve više stizali i naši pomorci sa sjevernog djela hrvatske jadranske obale. Dubrovačka Republika je priznala SAD. sir. Dubrovčani nisu bili jedini Hrvati koji su ostvarivali prve dodire s Amerikom. Nizozemskoj u Njemačkoj. Hrvatska je dala znatan udio u evangelizaciji Novog svijeta. a nakon dvije godine stiže u Meksiko (pokrajina Tarahumara). Prvi od njih je bio Ivan Marchesetti koji je misionarski život provodio u paragvajskim redukcijama. Uoči masovnog iseljavanja Devetnaesto stoljeće je veoma značajno za hrvatsko-američke dodire. a pojavljuju se u novim oblicima kao što su putopisi. godine kada se smanjuje vozarina. Zajedno s petoricom austrijskih isusovaca uputio se preko Genove u Cadiz. Kalifornija će ubrzo postati glavno odredište hrvatskih doseljenika na američkom kontinentu (u San Franciscu će se utemeljiti prvo hrvatsko iseljeničko društvo u SAD). te zemljopisne karte na kojima je registrirao svoja otkrića. a to odmah utječe na učestalost dodira našeg čovjeka s Amerikom. 1783. vino. a i najvećim pionirom Donje Kalifornije.katastrofalan potres 1607. Za Ivanom Ratkajem u Ameriku se zaputio misionar Ferdinand Konščak. Italiji. a iz Amerike kava. Daje iscrpne opise Indijanaca. godine. Slijedeći misionar bio je Nikola Plantić koji je služio u Buenos Airesu. To je prvi zemljopisni i etnografski prikaz te pokrajine uopće i značajan trag hrvatskog misionara u meksičkoj povijesti. Njih su pokušali ostvariti preko tzv. jednom riječju. Prostor njegova misijskog djelovanja bila je Donja Kalifornija a sjedište San Ignacio. Njegov misionarski rad i istraživanja brzo su bili zapaženi i cijenjeni u svijetu. što je ujedno značilo i proširenje španjolskih posjeda u Americi. Prijedlog je prihvaćen. šećer. stoljeća. Mnogi od njih nisu bili samo navjestitelji vjere nego i istraživači novih prostora. i 1751. Svi povjesničari koji su pisali o F. Španjolskoj. Isusovci su u Južnoj Americi imali velike ambicije. Trajno priznanje Ferdinandu Konščaku ostalo je u nazivu «Consag Rocks». Redukcija ili «isusovačkih država». kako je imenovano jedno stjenovito područje Kalifornijskog zaljeva. rakija ulje. On je upoznao mnoge značajne osobe isusovačkog reda iz Amerike. «žuta groznica». No to još nije potvrđeno. No nije otputovao jer su se tome usprotivili u Beču. Duboko u 19.

komunisti) zadržao u Europi kako bi mogao učinkovitije djelovati na prilike u Hrvatskoj. 30 . Nakon izgona 1767. Kundek je promijenio tradicionalni smjer hrvatskih isusovaca. prvi se u Peruu spominje misionar-isusovac Nikola Sušić. na taj će se put odlučiti Josip Kundek. masa Hrvata prelazi granicu zaustavivši se ovaj put u bližoj Europi. Uspostavio je dobre odnose s protestantima. hrvatskih misionara u Americi neće biti punih sedamdeset godina. odnos javnosti prema iseljavanju. a njihov ritam ubrzavan je nakon masovnih političkih čistki kakva je npr.. nerodne godine. strukturu iseljenih Hrvata. Monarhija je taj ustupak učinila iz političkih razloga kako bi jače privukla Italiju kao nezadovoljnog člana Trojnog saveza. do 1890. godine iz Europe iselilo preko 20. tako da je svaki gospodarski emigrant posredno i politički. Kao što se politika i gospodarstvo međusobno uvjetuju. tako je i iseljenje najčešće njihova zajednička posljedica. značaj iseljavanja (trajno ili privremeno). no velik se dio njih (pripadnici ustaškog pokreta. pa je samo restriktivna useljenička politika Sjedinjenih Država usporila usporila masovan eksodus započet prije prvog svjetskog rata. ukidanju kmetstva. kada jedna ovakva pojava krene. a prema kojoj je uvelike snižena carina na uvoz talijanskog vina. stoljeća. U našem slučaju to se očituje kroz «lančano iseljavanje». Dalmacija je bila nemoćna spriječiti donošenje ugovora koji je izravno ugrožavao egzistenciju gotovo svakog njenog stanovnika.. korist od iseljavanja za pojedine institucije. Navedenim hrvatskim misionarima u Americi možemo pridružiti Luku Bakranina i Franju Hallera. rodom iz Rijeke. itd. Političkim razlozima mogu se označiti mnogobrojni primjeri odlaska u Ameriku radi izbjegavanja vojne obveze ili još češći ostanci u Americi u vrijeme regrutacije. godine. a samo je državna represija jedno vrijeme sprečavala masovno seljenje. bila ona 1971/72. društvenu. ZAŠTO I KAKO U AMERIKU? Iseljavanje iz Hrvatske u Ameriku grupne značajke poprima od osamdesetih godina 19. Računa se da je od 1820. prezaduženost seljaka. Uzroci iseljavanja Uzroci iseljavanja u Ameriku međusobno se isprepliću. haesesovci. U Brazil je otišao 1753. bračnu.Ignacije Sezentmatony je godine proveo u portugalskim tamnicama. pa je umjesto u Latinsku Ameriku. manjih prijevoznih troškova i bolje kvalitete.000 ljudi. Nacionalna i politička obespravljenost u prvoj jugoslavenskoj državi proizvela je prve prave političke emigrante osobito nakon uvođenja šestosiječanjske diktature 1929. Komunistički kolektivizam druge jugoslavenske države upropastio je gospodarstvo. stoljeća. povratni utjecaj iseljenika na ukupnost života u domovini. agrarna kriza.. Tek 1838. raspad kućnih zadruga (nova domaćinstva su tako mala da ne mogu prehraniti obitelj. Koji su čimbenici nagnali na iseljavanje a koji privukli u Ameriku gotovo pola milijuna Hrvata samo do prvoga svjetskog rata? Ukupnost kompleksa «hrvatsko iseljeništvo»: broj iseljenika. Osim što nije bio isusovac nego dijecezanski svećenik. a to seljaka pretvara u poluproletera i tjera u grad ili u iseljeništvo). stigao na područje države Indijane u Sjedinjenim Američkim Državama. godine. Najveći kontingent političkih izbjeglica iz Hrvatske predstavljaju preživjeli s Bleiburga koji su uselili u Južnu i Sjevernu Ameriku. gdje sudjeluje u izradi zemljopisnih karata. Cijeli misionarski vijek proveo je u redukciji Santa Magdalena. u čijem je gospodarstvu prevladavala monokultura vinove loze. Općenito se uzima da se osnovni gospodarski uzroci masovnom iseljavanju iz Hrvatske do prvoga svjetskog rata nalaze u: agrarnoj prenapučenosti. Ona je u to ušla znajući kakve će posljedice prouzročiti u Dalmaciji. Prva jugoslavenska država nije riješila niti jedan od ovih problema. Politički položaj Dalmacije kao austrougarske pokrajine izravno se odrazio na njene gospodarske prilike. dobnu. Kao uobičajeni primjer veze gospodarskog i političkog čimbenika kao generatora iseljavanja obično se navodi «Vinska klauzula». Uostalom.000. Nakon dubrovačkih trgovaca. Kada je ona šezdesetih godina donekle ublažena. odnosno u obje Jugoslavije. biljne bolesti. Postoje i mnogi drugi razlozi zbog kojih su se Hrvati zaputili u Ameriku. nakon sniženja carina preplaviti austrougarsko tržište potiskujući dalmatinsko vino. Gospodarska zaostalost Hrvatske u izravnoj je vezi s njenim političkim položajem u Austrougarskoj monarhiji. ona sama sebe počinje generirati. spolnu. To je sastavni dio trgovinskog ugovora što ga je Austrougarska monarhija sklopila s Italijom 1891. U Indijani je preuzeo župu u mjestu Jasper. profesionalnu. Kundek nije bio samo evangelizator nego i ekumenist. U svojoj prostranoj župi osnovao je nekoliko novih gradova među kojim je najpoznatiji grad Ferdinand. tako da je klasična podjela na gospodarske i političke jedva održiva. Od tih prvih poslijeratnih godina iz Hrvatske ne prestaju stizati političke izbjeglice. itd. Time se Hrvati s prilično zakašnjenja priključuju velikom prekooceanskom iseljeničkom valu koji se iz Europe pokrenuo u prvim desetljećima 19. Toga su u Dalmaciji bili svjesni jer se znalo da će talijansko vino zbog rentabilnije proizvodnje.

to ih je neprestano proizvodila osobito pazeći da ne ostane bez "neprijateljske emigracije". Masovni prijevoz i konkurencija raznih prijevoznika snizila je cijenu brodske karte. i (staro)jugoslavenski dinar od devalvacije. Ličkog Osika. U vrijeme «hladnog rata» sve nekomunističko u Hrvatskoj stalo je uz Ameriku. Čazme. Prvi na mjesto nesreće stigao je brod «Carpathia» i tako umanjio katastrofu spasivši 702 preživjela brodolomca. Tako u čileanskim kolonijama nalazimo Bračane. a iseljenička se služba samofinancirala iz Iseljeničkog fonda koji se "punio" taksama iseljenika koji su plaćali prilikom odlaska i povratka. sumještanskim ili užim regionalnim vezama. no u iseljeništvu je prva rasprava u Narodnoj skupštini vođena tek 1926. pa su stoga vlasnici ukrcavali više putnika nego što je bilo dozvoljeno. Između dva svjetska rata položaj Hrvata u Americi bitno su odredili: restriktivna useljenička politika i velika gospodarska kriza tridesetih godina. Kriza je dovela do vraćanja iseljenika u domovinu. Radilo se uglavnom o navama. Bilo je to prvo putovanje broda koji je vozio na relaciji Southampton-New York. to je velikosrpskoj i centralistički uređenoj državi ono prolazilo kao i taj dio države. Budući da se bez "neprijatelja" nije moglo egzistirati. navijajući za nju u svim velikim krizama (Koreja. Sve do prvog svjetskog rata u Hrvatskoj je pozitivan odnos prema iseljavanju. iseljavanjem se gube najbolje radne sile. Hrvatski su dolari iz Amerike spasili Austriju od bankrota. Genova. godine. Kako do Amerike? Na putu do Amerike. od kojih je početkom tridesetih godina znalo biti nezaposlenih i do jedne četvrtine. i 15. bolesti (žuta groznica. Sve pomorske nesreće u kojima su stradali putnici iseljenici u Ameriku nadmašila je ona koja je dogodila na brodu «Titanic» u noći između 14. Druga Jugoslavija počela je svoj život povećavajući hrvatsku dijasporu s desetinama tisuća novih izbjeglica. Nesreće (brodolomi). Ne smije se zaboraviti ni korist od novaca koji je pristizao u matične države od iseljenika. prva jugoslavenska država nastojala mu je od početka poklanjati zasluženu pažnju. a to je opet generiralo iseljavanje jer je odlazio i onaj koji do tada nije mogao uslijed visokih prijevoznih troškova. Cherbourg. 31 . u Clevelandu Žumberčane. Marseille i Split. No zbog velikog broja iseljenika u prvoj polovici 19. Hamburg. Radio postaja «Glas Amerike» bio je hrvatski prozo u tu zemlju i masovno se slušao. pjegavi tifus.Posljedice lančanog iseljavanja jesu grupe Hrvata u pojedinim naseobinama koje su čvrsto povezane rodbinskim. No. Možemo pretpostaviti da se u dugogodišnjoj materijalnoj bijedi i neslobodi mnogi poželjeli biti u Americi. u Boliviji i Argentini Hvarane. Hrvatsko selo bilo je posuto raznobojnim lecima u kojima se do u tančine opisivalo što iseljenik treba raditi i kako se ponašati na putovanju. Od njih se spasilo samo četvorica iseljenika i jedan ložač. Među 1455 putnika i 903 člana posade bilo je tridesetak hrvatskih iseljenika i desetak ložača. Bjelovara i Siska. pa je nemoguće registrirati njen odnos prema iseljavanju i iseljeništvu u Americi. Iseljenička politika te države sastojala se u neprestanom iseljavanju Hrvata iz domovine. Napulj. dizenterija i skorbut). godine u visini New Foundlanda. U tom slučaju dobit je očita i to ne samo materijalna nego i civilizacijska i kulturna. pa su mnogi putnici stradavali tokom putovanja. travnja 1912. Premda su dosljedno pisale protiv iseljavanja. Zakon o iseljavanju donesen je doduše već 1921. Kuba). Lousiani Pelješčane. novine u cijeloj Hrvatskoj objavljivale su reklame prijevozničkih poduzeća. itd. godine. no kako je većina iseljeništva poticalo iz zapadnog dijela države. Peruu Dubrovčane. Nekih određenih državnih propisa za prijevoz morem nije bilo u ranijim godinama. Posada tog broda bila je sastavljena pretežno od hrvatskih pomoraca iz Istre i Hrvatskog Primorja. Najviše nastradalih bilo je iz Gospića. Odnos javnosti prema iseljavanju Naslijedivši brojno iseljeništvo koje joj je u početku bilo sklono. Iseljenički kompleks našao se u sklopu Ministarstva socijalne politike. brzi jedrenjaci namijenjeni prijevozu putnika i nešto robe. U početku su putnici u Ameriku putovali trgovačkim brodovima jer posebnih putničkih brodova nije bilo. prazneći tako cijele regije osobito gdje je hrvatski biološki element bio najvitalniji. stoljeća počinju se graditi manji. što je sigurno razlogom i činjenica da se još uvijek mnogi iseljenici vraćaju. U komunističkom poslijeratnom dobu nije bilo javnosti. Iseljavanje je koristilo poljodjelskim krajevima. Polet u putničkom pomorskom prometu dogodit će se uvođenjem željezničkih parobroda. jer je povisivalo nadnice i omogućilo veći dobitak i onima što ostadoše. smrt je bila doista nešto posve ljudsko. Kaliforniji Višane. Hrvati su u Ameriku najčešće isplovljavali iz luka: Rijeka. tako da su i same imale koristi od iseljavanja. Hrana je za višak putnika bila oskudna i loša. ali i do masovne pauperizacije američkih Hrvata. Ukupno je izgubilo živote 1657 ljudi.

prvo hrvatsko iseljeničko društvo u svijetu uopće. Chicago. utemeljuje se Društvo sv. U njemu je 1894.000 Hrvata. u ovom gradu su djelovala 43 razna društva. Isto tako se ne može govoriti o hrvatskim četvrtima. osnivati za iseljenike hrvatske škole. to više što brodska karta nije bila jedini izdatak na putu. Između dva svjetska rata u San Franciscu živi 15 tisuća Hrvata. te u Pennsylvaniji (Pittsburgh). godine. Ono što je većini Hrvata u Louisiani bilo zajedničko jest da su školovali djecu. Alojza Stepinca. Indiani i Ilinoisu. I u Los Angelesu bilo ih je već četrdesetih godina 19. Do ponovnog oživljavanja rada društva dolazi na inicijativu zagrebačkog nadbiskupa dr. Hrvata se moglo naći u gotovo svim mjestima Kalifornije. O nazočnosti Hrvata u SAD sredinom 19. imenovao privremeni odbor koji je upriličio glavnu skupštinu na čijem je čelu sada dr. Zapadno od Pennsylvanije u državi Ohio. On je 1939. katoličke župe. Radilo se o brošurama u kojima su se nalazili osnovni podaci o zemljama useljenja. U Sacramento su krenuli u potragu za zlatom. U Sjedinjenim Državama prve naseobine Hrvata utemeljene su na jugu oko ušća Mississippija.Pomoć i upute iseljenicima 1913. Tu je 1857. stoljeća u Pittsburghu bilježimo već 38. a što se označuje kao novo useljavanje (New Immigration). Značajan priliv doseljenika zabilježen je nakon 1848. HRVATSKE KOLONIJE ILI NASEOBINE Sjeverna Amerika Samo su rijetka naselja koja su utemeljili Hrvati bili i prevladavajuća etnička grupa. Ohiu. Društveni život hrvatskih doseljenika u Clevelandu bio je dosta razvijen. Nakon što je popustila «zlatna groznica» dio hrvatskih doseljenika reemigrirao je iz Kalifornije u susjedne države SAD osobito u Arizonu i Nevadu. u državi Washington (Roslyn). PUŠTANJE KORIJENA Naši su ljudi značajan dio prekooceanskog vala iz srednje i južne Europe koji se između 1870. stoljeća govore i njihovi tragovi u američkom građanskom ratu (1860-65). Prvi hrvatski doseljenici bili su mornari koji su napuštali brodove i nastanjivali se u luci New Orleans. Glavno središte Hrvati udaraju u San Franciscu. Taj grad karakterizira šarolikost etničkih grupa. Tamo su se bavili ugostiteljstvom i trgovinom. Značajne hrvatske kolonije nalazimo i na krajnjem sjeverozapadu SAD. Osobito je bilo nepovoljno ukoliko se zadužio kod mjesnog kamatnika. središte naše naseobine je grad Cleveland. Hrvati od tada stižu iz domovine ali i iz naših naseobina u Louisiani. Mnogi su od njih služili u redovima Južne konfederacije. Svrha tog društva bila je: odvraćati od iseljavanja. godine i prvog svjetskog rata sručio u sjevernu Ameriku. samo su ponegdje Hrvati bili značajnije koncentrirani u nekim ulicama (Cleveland. Iseljenicima se nastojalo pomoći i raznim uputstvima. Hrvatsko ime se spominje u Pittsburghu još davne 1866. Neki su postali farmeri i poznati proizvođači naranči od kojih su pravili i vino. Središte hrvatskih ribara u Kaliforniji je grad san Pedro. Najstarije potporno društvo je ono 32 . Pittsburgh je postao prvo središte hrvatskog fraternalizma. Hrvate su povezivale duhovne spone. Zbog velikog usredotočenja radništva koje je radilo pod neobično teškim uvjetima. Od sredine 19. koje su imale i svoje «Žumberačke novine». Rafaela za hrvatske iseljenike. To je središte društvenog života Hrvata u Kaliforniji. Cijena brodske karte predstavljala je mnogim budućim iseljenicima velik problem. Malo tko je imao toliko gotovine. Za vrijeme Prvoga svjetskog rata iseljavanje je bilo zaustavljeno. novine. Procjene govore da bi danas u Pittsburghu moglo živjeti i preko 200 tisuća Hrvata i njihovih potomaka. mnogobrojni savjeti kao i prigodni hrvatsko-engleski i hrvatsko-španjolski rječnici. U Kaliforniji su postojale hrvatske iseljeničke kolonije. San Francisco). Početkom 20. one koji su se unatoč tome odlučili na iseljavanja u potrebnim ih stvarima upućivati. pa je zamro i rad tog društva. poljoprivredom. godine utemeljeno «Slavonsko-Ilirsko uzajamno potporno društvo». Zbog toga su se mnogi zaduživali bilo kod kuće bilo kod rođaka ili mještanina koji je već bio u Americi. Našoj naseobini svojevrstan ton davala je značajna grupa doseljenika sa Žumberka. ribolovom. Bavili su se ugostiteljstvom. brinuti se za duhovno i društveno dobro iseljenika. zajednička društva. Središte Pennsylvanije je Pittsburgh sa svojom teškom industrijom koja je zapošljavala radnu snagu doseljenika iz slavenskih zemalja među kojima su Hrvati činili veoma značajnu grupu. utemeljena «Narodna hrvatska zajednica» (kasnije Hrvatska bratska zajednica). stoljeća. ali i mnogobrojne druge iseljeničke ustanove. To je dodatno opterećivalo novopridošlog doseljenika koji je morao dugo raditi da bi se riješio duga. godine kada je u toj državi zavladala «zlatna groznica». stoljeća glavno zanimanje Hrvata postaje vađenje kamenica ili oštriga. Janko Obreški. odnosno za boravak u Americi do prve zarade. Godine 1937.

1948. te pokoji činovnik. stoljeća počinju pristizati i klasični hrvatski doseljenici. grupiranja hrvatskih doseljenika u glavnim gradovima (Santiago. Temelje će joj udariti doseljenici iz Hrvatskog primorja. Kao i u SAD prve naše naseobine utemeljuju se na zapadnoj obali Kanade. odnosno «Hrvatska». kad su se poput američkih i kanadska vrata za nove doseljenike zatvorila. avanturista. Početkom tridesetih godina hrvatski doseljenici u Kanadi toliko su etablirani da mogu dovoditi obitelji iz domovine. Središte društvenog i kulturnog života je "Hrvatski dom" u čijem okrilju djeluju mnoga dobrotvorna i kulturna društva. Čileu (Antofagasta. U državi Michigan Hrvate najprije nalazimo u gradiću Calumet. Tada se utemeljuju prva iseljenika društva. Još sredinom 19. no kasnije se tu mogu sretati osobe za cijele Hrvatske poglavito s područja Karlovca. 1903. pa sve do 1930. a mali broj trgovački kapetani. od čega 40 tisuća u samom Torontu. Uyuni. Što se tiče poslova koje su obavljali. Za vrijeme Drugog svjetskog rata iseljavanje Hrvata u Južnu Ameriku bilo je potpuno obustavljeno. Potosi). Dok je Pittsburgh isto središte hrvatske bratovštine.000. konkvistadora. Chicago je ostao naš kulturni. kada je tamo zavladala kriza. Radilo se o osobama koje su nakon sloma Nezavisne Države Hrvatske napustile domovinu te bile smještene u logorima u Italiji i Austriji. u Boliviji (Oruro. Najznačajnije hrvatske iseljeničke kolonije do Prvog svjetskog rata utemeljene su u Argentini (Buenos Aires. Vancouver. Argentina je u međuratnom razdoblju najznačajnija useljenička zemlja na američkom kontinentu. misionara. godine. Nikole». godine ovdje je utemeljena jedna od najznačajnijih potpornih organizacija «Slovensko-hrvatska zveza». Najviše Hrvata u unutrašnjosti Argentine živi u provinciji Santa Fe. "strane neprijatelje". kao njezin ogranak broj 22. koja će kasnije promijeniti ime u «Hrvatska sloboda». Kasnije. Punta Arenas. U ovoj zemlji danas živi oko 75 tisuća Hrvata. godine i to iz okolice Petrinje i Ogulina. No dolazi do krize. Samobora i Jaske. Većina svih naseljuje se u velikim gradovima: Toronto. Južna Amerika Nakon mornara. Osim toga. U te predjele sve je više dolazilo ljudi osobito između 1911. Hrvati su 1905. jednu od najstarijih iseljeničkih novina u SAD. U susjednom Illinoisu Hrvati su se koncentrirali u Chicagu. ribarskoj. Rosario. Masovno naseljavanje Hrvata u Kanadu otpočelo je poslije Prvog svjetskog rata. Valparaiso. godine pokrenuli i «Hrvatski radnik». Montreal. Cerro de Pasco). Argentina je zemlja koja je udomila najviše hrvatskih doseljenika u Južnoj Americi. godine. od kojih u Buenos Airesu 4-5. Prvi Hrvati u Detroit stižu oko 1890. koje se odmah nakon osnutka priključilo «Hrvatskoj bratskoj zajednici». U prvoj fazi iseljavanja Amerika bijaše opći pojam pod kojim su u Hrvatskoj označavali sve useljeničke zemlje. godine. Tocopilla). još od početka rata hrvatski useljenici su zajedno s drugima s područja tadašnje Austro-Ugarske monarhije svrstani u tzv. a njen glavni grad Buenos Aires bio je prvo mjesto na koje je kročila hrvatska noga. Svi snovi o povratku srušeni su dolaskom na vlast velikosrpskog kraljevskog režima. čeličnoj. Zbog restriktivne useljeničke politike SAD. tj. Hamilton i nekoliko drugih. U Kanadi je naš narod većinom zaposlen u slijedećim industrijama: rudarskoj. Kanada je postala zanimljiva za hrvatske doseljenike nešto kasnije nego SAD ili neke zemlje Južne Amerike. u Peruu (Callao.«Sv. Hrvatska se naseobina ovdje počinje uobičavati tek između dva svjetska rata. za vrijeme masovnog useljavanja naših ljudi u Ameriku. taj će grad biti uglavnom tranzitno središte iz kojeg će Hrvati odlaziti na sve strane SAD. New York je dugo bio tek prva postaja hrvatskih doseljenika na putu prema američkoj unutrašnjosti. Iz Bakrenog okruga. najprije se naselivši u predjelu Russell. Lima). Doseljavanje dostiže najveći zamah 1926. utemeljeno 1895. Hrvati se spuštaju južnije u Detroit koji postaje središte teške. a druga značajna skupina Hrvata ostala je živjeti u Buenos Airesu. da bi prvih poratnih godina u smjeru tog kontinenta krenula snažna hrvatska emigrantska struja. stoljeća postojalo je naselje hrvatskih pomoraca u blizini grada New Yorka. Prema nekim procjenama. u Južnu Ameriku od 70-tih godina 19. pred Drugi svjetski rat ovdje živi oko 130 tisuća Hrvata. Porvenir. hrvatska naseobine u Chicagu postat će jedna od najznačajnijih u SAD. godine. posebno automobilske industrije». Sve do poslije Drugog svjetskog rata hrvatski doseljenici u Kanadi bili su na društvenoj ljestvici niže od onih u SAD. a posebno Brač. U cijeloj Južnoj Americi do Prvog svjetskog rata ima malo Hrvata koji su došli izvan područja omeđenog uskim obalnim pojasom između Omiša i Boke Kotorske. tako da danas u državi New York među inim djeluje i 20 odsjeka «Hrvatske bratske zajednice». Hrvati su većinom bili mornari i radnici. koji se nalazi u zoni velikih nalazišta bakra. dok će u drugim zemljama doći do unutrašnjih migracija. politički i socijalni centar sve do naših dana. šumarskoj. i 1914. trgovaca. Acebal). Premda se utemeljuje nešto kasnije. Između ratova utemeljit će se hrvatska naseobina u Venezueli. Urugvaju (Montevideo) i u Brazilu (Sao Paulo).000. godine komunističke vlasti iz Beograda poslale su brodove 33 . uključivo i pripadajuće otoke. Iquique. U Argentini biti će naših iseljenika kojih 25. automobilskoj i građevnoj.

Rezultat te kampanje bio je da se velik broj povratnika teško razočarao u domovini koje je bilo daleko od obećanog dok su bili vrbovani. Hrvati u Brazilu usredotočeni su u Sao Paulu. koji dolaze u Brazil na trošak države Sao Paulo. Hrvata je u Urugvaju bilo već u 18. Između dva rata Brazil je postavio veoma ambicioznu useljeničku politiku. gdje se za iseljenje prijavilo više stotina obitelji. Za Paragvaj Hrvati su se počeli zanimati još u sedmom desetljeću 19. Ona se skuplja u Santiagu. boravio je u Dubrovniku. uglavnom izbjeglica. U Čile se Hrvati počeli useljavati početkom 70-tih godina 19. U gradu i luci Punta Arenas bave se trgovinom i brodarstvom. Urugvaju. No i taj primjer potvrđuje da je jezik najvažniji. Ozbiljne procjene govore da danas jedva 500 građana u Čileu govori hrvatski jezik. prvih nešto brojnijih skupina poslijeratne emigracije. 34 . Danas je hrvatska iseljena grupa ovdje prilično kompaktna. Nakon tih prvih poratnih godina. privučeni «zlatnom groznicom». I Čile je u međuratnom razdoblju zahvatila gospodarska recesija. U Callaou je možda najstarija hrvatska naseobina u Južnoj Americi. To su osobe u osmom desetljeću života tako da s njihovim odlaskom hrvatstvo u Čileu seli u sjećanje. činovnici ili kao radnici na uređenim plantažama kave. Na tim krajnjim polovima zemlje nastat će kasnije i dvije naše najznačajnije kolonije: Punta Arenas i Antofagasta. O pravnoj zaštiti nema ni govora. Cerro de Pasco i Huaraz. Raspon seže između 200 i 500 tisuća. ovdje se dogodio obrat. nisu se domogli nekakvog položaja. Naši doseljenici koji su pretežno potjecali iz dubrovačkog kraja. a u Čileu može se reći da je zavidan. ujedu otrovnih zmija. koji su u Brazil došli na vlastiti trošak iz domovine. osobito iz Rijeke Dubrovačke. Računa se da danas na području tog megapolisa živi 15 do 20 tisuća Hrvata svih naraštaja. a provodio ju je u Europi Kraljevski holandski Lloyd koji je imao i svog zastupnika u Zagrebu. doseljavanje Hrvata u Argentinu gotovo da je sasvim prestalo. Lima. i to najprije na otok Ognjenu zemlju. a broji nekoliko tisuća osoba uglavnom u Caracasu. U treću grupu spadaju oni naši iseljenici. Za Hrvate u Čileu značajno je da žive u kolonijama utemeljenim u gradovima. Bio je to rezultat snažne kampanje koju su te vlasti provodile u svim iseljeničkim sredinama. Put od Dubrovnika do Brazila plaćala je brazilska vlada. U Brazilu je naših iseljenika malo. vrlo je malo u Venezueli bilo Hrvata i nisu imali među sobom nikakve veze. komaraca i divljih zvijeri. To uvjetuje njihovu profesionalnu orijentaciju koja je tipična za gradska naselja. U prvu grupu spadaju oni naši iseljenici koji se nalaze u Brazilu. na polju stočarstvom. Osnovni ton naseobini daju doseljenici s Korčule. stoljeća. a procjene se razilaze. no osim u Venezueli. Venezuelanski borac za neovisnost general Francisco de Miranda godine 1786. te su se vratili natrag. Središte društvenog života je «Hrvatsko-venezuelanska središnjica». koji tako postaje središte društvenog i gospodarskog života Hrvata u toj Državi. Osobito su svojevremeno bile dobro organizirane hrvatske kolonije u Peruu. Iseljeništvo u Čile može se razdijeliti u dvije grupe: južna (Punta Aires) i sjeverna grupa. broj se njihovih članova rođenih u Hrvatskoj smanjuje. Boliviji. Nakon Drugog svjetskog rata u Peru je uselilo 400 hrvatskih političkih izbjeglica smjestivši se u Santa Clari. stoljeću. Hrvatskih naseobina ima također u Peruu. godine iz Čilea. raspršeni su. tako da danas u toj zemlji ima malo ljudi rođenih u Hrvatskoj. a naraštaji rođeni u Boliviji asimiliraju. Takva ponuda izazvala je veliku pozornost osobito na otoku Korčuli. U međuratnom razdoblju hrvatske naseobine proživljavaju krizu.da se u Jugoslaviju preveze oko 700 povratnika. Iseljenici u tim krajevima izloženi su najraznovrsnijim bolestima a poglavito malariji. pokrenuta je velika promidžba za useljavanje poljoprivrednika. najviše u državi Sao Paulo. U međuratnom razdoblju naši iseljenici iz Callaoa polako se useljavaju u susjednu Limu. Godine 1924. Paragvaju i Venezueli. za razliku od drugih južnoameričkih zemalja gdje je aktivna strana u prvom dodiru redovito bila Hrvatska. naučili su jezik i prilagodili se tamošnjim prilikama. Bolivija i Peru izvrstan je. političkih emigranata. jer su rijetki oni koji iz naše države odlaze na svoj trošak u Brazil. a kojoj je isključiv cilj bio pokazati zapadnom svijetu kako naši ljudi preferiraju život u socijalizmu od onog koji im je pružao izrabljivački kapitalizam. Ekonomski položaj naših iseljenika u tim godinama u republikama na Pacifiku: Čile. Drugu. Prije dolaska 1947/48. Naši iseljenici u Brazilu tvore tri grupe. budući da je druga generacija koja je ovdje stasala uglavnom školovana i dobro etablirana i čileanskom društvu. Prvi Hrvati došli su u Boliviju oko 1880. običajima i tropskoj klimi. Hrvatsko doseljavanje u Čile gotovo je sasvim prestalo već pred Drugi svjetski rat. U Venezueli. bavili su se uglavnom trgovinom i rudarstvom. stoljeća. Samo nešto kasnije naše ljude nailazimo i u sjevernom Čileu. i to u gradovima: Callao. Tamo su stizali pretežno sa srednjodalmatinskih otoka (osobito Brača) i iz dubrovačkog kraja. industrijski radnici. manju grupu čine oni naši iseljenici. Oni su utemeljili društvo «Jadran». Valenciji i Maracaibu. Oni su najbrojniji a žive po gradovima kao trgovci. Posljednjih godina dolaze samo ovi u obzir. no stanje je ovdje ipak nešto povoljnije nego u Argentini. ali ne i isključiv element nacionalne svijesti. žutoj groznici. Tamo se naši bave većinom trgovinom i obrtom. dok u Limi još od međuratnog razdoblja djeluje društvo «Dubrovnik». Broj Hrvata koji su uselili u Argentinu neposredno nakon Drugog svjetskog rata još uvijek je sporan. Nakon Drugog svjetskog rata nešto svježine unosi grupa političkih emigranata. Ovi iseljenici prošavši prvu i najtežu fazu doseljenika. Vijesti o položaju hrvatskih doseljenika koje iz Brazila stižu u domovinu do Prvog svjetskog rata uglavnom su nepovoljne i služe za odvraćanje od seljenja u tu zemlju. sve su u odumiranju. zanatlije. Neke od njih imaju veoma zanimljivu prošlost.

U gornjoj Hrvatskoj to su bile kućne zadruge. 1971. Fraternalizam u Južnoj Americi nije imao onih uvjet za razvoj koje je imao u industrijski razvijenom društvu Sjeverne Amerike. Iseljenička društva Usporedno s neformalnim okupljanjem. karakteristična prostorna rasprostranjenost naših iseljenika. odnosno «Hrvatskom savezu» među političkim društvima. itd. Prvo hrvatsko iseljeničko društvo u Južnoj Americi za koje zasad znamo da je postojalo jest «Društvo slavjansko od dobročinstva» utemeljeno 1871. i daju mu ime «Slavonsko-Ilirsko i potporno društvo». Udruživanje je bila i stvar prestiža. Najpoznatija okupljališta hrvatskih doseljenika u SAD bili su salooni. Tome je pridonio gospodarski prosperitet započet u ratu. utemeljio «Hrvatski savez». Ime društva je 1897. nedostatna zainteresiranost zemalja iseljenja (Austrougarska monarhija. Među iseljenicima značajnog odjeka imali su i neki domovinski pokreti. Nakon građanskog rata u SAD. Bila je to «Hrvatska zajednica za Sjedinjene države u Americi». Tendencija objedinjavanja društva stalno je nazočna. Tako je 1894. u Alleghenyju (sjeverni dio Pittsburgha) položen kamen temeljac takvog društva. a u Sjevernoj Americi vlasnici gostionica i konačišta te svećenici. Drugi oblik neformalnog okupljanja Hrvata u SAD odvijao se u zajedničkim nastambama u kojima su živjeli. zabavna. a slijedili su ga Društvo «Sv. Prvi pokušaj utemeljenja «Hrvatskog sokola» zabilježen je u gradu Peyranu u Argentini 1905. uočavaju se karakteristični uzroci koji su ih na to navodili: organiziranje domaćina i doseljenika drugih nacionalnosti. kulturna. poslovna. U travnju 1921. Masonstvo je u SAD u ono vrijeme svojevrsna moda. Hrvati u Americi utemeljili su nekoliko tisuća društava različitog značaja. kulturnog prosperiteta i zajedničkog djelovanja na poboljšavanju teških uvjeta života u stranom svijetu. politička. Prvo društvo Hrvati u San Franciscu u Kaliforniji utemeljuju 1857. 1874. Ćirila i Metoda». da bi 1926. utemeljeno Radničko potporno društvo «Starčević». Gotovo sve organizacije koje su utemeljili Hrvati u Sjevernoj i Južnoj Americi imale su i određenu političku notu. Tako se 1912. predstavnici hrvatskih naseobina iz 31 savezne države SAD utemeljuju u 35 . u peruanskoj luci Callao. Hrvatska društva u Americi različitog su značaja. koji bi imali znanja i vremena da ih posvete organiziranju iseljenika. u Americi se odvija procvat udruživanja. ali i organizirani pristup rješavanju tog problema. Razlog za to je što su prvi doseljenici u Ameriku bili Hrvati iz Dalmacije gdje je hrvatski narodni preporod u odnosu na Bansku Hrvatsku kasnio pedesetak godina. Najprije se utemeljuju dobrotvorna a zatim vatrogasna (u Južnoj Americi). katolička vjera i mnoge druge spone koje su nekada jače od onih koje nameće formalna organizacija.DRUŠTVENO OKUPLJANJE Neformalno okupljanje Velika većina doseljenika okupljena je u relativno malom broju naselja u kojima znaju biti grupirani u pojedinim četvrtima.) donosi podatak o tri tisuće različitih društava koje su Hrvati utemeljili samo u SAD od 1880. godine dobilo današnji naziv «Hrvatska bratska zajednica». čiji je prvi predsjednik bio Ivan Ljubić a društveno glasilo «Danica». Nakon Prvog svjetskog rata standard stanovanja Hrvata brzo se poboljšavao. do 1940. U tim organizacijama su naši ljudi našli mogućnost uzajamnog pomaganja. Najvećeg maha među Hrvatima uzeo je fraternalizam u Sjevernoj Americi. u prvom redu sokolstvo. prosvjetiteljska. Tamo se početkom 90-tih godina 19. George Prpić u knjizi «The Croatian immigrants in America» (New York. kao što je utemeljenje društava «Hrvatske pomoćnice» koja su davala povoljne kredite za gradnju ili kupnju kuća. a najviši izraz doživjela je u «Hrvatskoj bratskoj zajednici» među fraternalističkim. Analizirajući organiziranje Hrvata u Americi. Hrvate je povezivala i srodnost zanimanja. godine u New Orleansu u Louisiani utemeljeno je «Sjedinjeno slovinsko društvo od dobročinstva». stara i nova Jugoslavija) za posebne iseljeničke probleme. a u primorskoj je postojala dugotrajna tradicija crkvenih bratovština. promijenjeno u «Narodna hrvatska zajednica». Bile su to popularne «boardinghouses». tako da su se hrvatski doseljenici ovome utekli zbog svojevrsnih prestižnih razloga. te je ideja o objedinjavanju izvrsno primljena. Središte hrvatskog fraternalizma postao je grad Pittsburgh s okolicom. Iseljeničkom udruživanju umnogome je išla na ruku svojevrsna tradicija organiziranja u domovini. Njihova je značajka da su u početku čvrsto ukorijenjena u naseobini iz koje se kasnije postupno šire. dakle u vrijeme kada Hrvati masovno pristižu u tu zemlju. odnosno kulturne i društvene razine dotične iseljeničke naseobine. stoljeća utemeljilo nekoliko radničkih potpornih društava. športska. približno isti položaj na društvenoj ljestvici. Krenulo je u Alleghenyju. Lančano iseljavanje uvjetovalo je da u naseobinama žive pretežito doseljenici s istog užeg područja u domovini. Samo tri godine kasnije utemeljeno je prvo naše društvo u Čileu. gdje je 1894. U Južnoj Americi u tom su se radu najviše angažirali trgovci i poduzetnici. Upada u oči da niti jedno od navedenih društava nije nosilo hrvatsko ime. Društva su okupljala malo članova. godine. a neposredno pred masovno iseljavanje ili paralelno s njime tu su se na valu narodnog preporoda utemeljivale hrvatske čitaonice. godine. Ograničavajući čimbenik bio je nedostatak iseljenika s intelektualnim zanimanjima.

Hrvati u SAD izdaju 227 listova. Srpska propaganda preko Srpske narodne obrane. «Jugoslavenska smotra». Druge novine «Sloboda» (Čile). Pokrenuo ih je Velimir Chielovich pod imenom «L` ecco della patria». a samo su rijetki izlazili u dužem vremenskom razdoblju. tri misije i jedna dušobrižnička postaja.Clevelandu Hrvatsku republikansku ligu u Americi. «Hrvatska sloga». «Dom». Politika je uglavnom bila glavni motiv pokretanja novina. godine u Pittsburghu pod nazivom «Jugoslavenski politički klub». Povijest hrvatskih katoličkih župa u Kanadi znatno je kraća: sve one utemeljene su poslije Drugog svjetskog rata . Vrijeme Prvog svjetskog rata predstavlja bez sumnje najburnije razdoblje u povijesti hrvatskog iseljeništva u Americi. Posve drugačije stanje je u Južnoj Americi. koja stoji na programskim pozicijama Radićeve Hrvatske republikanske seljačke stranke. Danas u SAD postoje 32 hrvatske župe. JNO je imala ogranke u svim hrvatskim naseobinama u Južnoj Americi. U Južnoj Americi najviše se čitao «Narodni list « (Zadar». odnosno engleskom jeziku. ali uglavnom kratak. Većina listova je imala male naklade. Hrvatska (narodna) zajednica 1894. pojavila se potreba njihovog crkvenog organiziranja. odnosno beogradskom dominacijom. Crkva Masovnim dolaskom iseljenika u Ameriku za posljednjeg desetljeća 19. a objava rata Nezavisne Države Hrvatske Sjedinjenim Američkim Državama mogla se uzeti kao argument toj tvrdnji. Premda su hrvatski misionari bili evangelizatori tog kontinenta a Hrvati počeli masovno pristizati kad i u Sjevernu Ameriku. «Slobodna Hrvatska». «Novo doba». U SAD je pak tiskan «Narodni list» (New York). da bi se između dva rata kritički odnosio prema položaju u kojem se Hrvatska našla u prvoj jugoslavenskoj državi. U Južnoj Americi od početka se nameće snažna jugoslavenska struja koja neobično oštro obračunava s Hrvatskim savezom. «Kanadski glas» (Kanada). preuzima za svoje glasilo list «Danica». u San Franciscu. Drugi listovi su bili: «Hrvatska zastava» (Chicago). izlazi list «Chicago» koji u gradu istog imena pokreće Nikola Polić. U toj sjevernoameričkoj državi danas djeluje dvadesetak hrvatskih katoličkih središta. Chicago). Početkom Drugog svjetskog rata hrvatski doseljenici u SAD našli su se u veoma teškom položaju. do 1940. Prvo hrvatsko socijalističko udruženje u SAD utemeljeno je 1903. Prve novine hrvatskih iseljenika u SAD izašle su 1859. Inicijativa je za to potekla u Americi i to u sklopu Hrvatskog podupirajućeg društva «Ante Starčević» u Pittsburghu. a os 1904. Iseljenika je u početku bilo malo. «Zajedničar» koji izlazi sve do danas. To su «Pravda». «Argentinske novine» i «Hrvatski domobran». posebno onda kad bi htjele prikazati domaćoj javnosti teško stanje naroda u domovini pod austrougarskom. odnosno 36 središta vjerskog okupljanja hrvatskih katoličkih iseljenika. 1892. zaključeno da se sagradi hrvatska katolička crkva te da se iz domovine pozove svećenik. «Pučki list» (Split) i «Crvena Hrvatska» (Dubrovnik). Vijek im je različit. dvije godine kasnije «Napredak». «Jugoslavensko novo doba» (Punta Arenas). no donosile su i tekstove na španjolskom. Zdravko Mužina pod imenom «Danica». «Jugoslavenska tribuna». «Male novine». a najviše tjednika. Čim je Jugoslavija napadnuta. do nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Prvi list u Pittsburghu izdaje 1894. Pomognuti od emisara Jugoslavenske ujedinjene omladine i Jugoslavenskog odbora u Londonu utemeljuju Jugoslavensku narodnu obranu (JNO). krug čitatelja bio je doista uzak. U istom gradu 1869. List je bio projugoslavenske orijentacije. Najznačajnije novine hrvatskih doseljenika u Argentini izlazile su u Buenos Airesu. 36 . izlazi «Slavonska citronika». Prva novina o kojoj znamo nešto više jest «Napredak» koji je 1891. Najmanje je dnevnika (2). Iseljeničko novinstvo Uvjeti za pokretanje novina bili su još nepovoljniji nego za osnivanje društava. organizaciju s najunitarističkijim i najcentralističkijim programom koji je ikad postojao među Hrvatima. a bile su pisane na talijanskom jeziku. a ako uzmemo u obzir da su mnogi od njih još i nepismeni. gdje je 1894. «Hrvatski svijet» (Chicago). «Hrvatski glasnik» (Pittsburgh. Od 1900. «Materinska riječ» (Argentina). Izlazile su na hrvatskom. stoljeća. godine. u Južnoj Americi se počela obnavljati JNO. Ubrzo je on gotovo posve potisnut na marginu. Prvi list hrvatskih iseljenika u Južnoj Americi nosio je naslov «Narodni glas» i izlazio je na samom početku 80-tih godina u Buenos Airesu. pokrenuo Juraj Skrivanić. odnosno njezinog glasila «Američki Srbobran» optuživala ih je za fašizam. prvi hrvatski svećenik poslan je ovamo iz domovine s namjerom da služi hrvatskim katolicima tek 1929.

000 Hrvata emigracija 4.000. Hrvatsko-latinoamerički kulturni institut. Holjevac je mišljenja da ih je već 150. A. S. Do 1914. a s njima i Hrvati. Hrvatski umjetnici O.na dalje 5. traženja posla. Bukovac (dojmovi). osnovan je časopis "Katolička crkva i Hrvati izvan domovine". nisu birali poslove b) 1910-1918 nema naglašene nacionalne svijesti c) 1918-1941 postoji obrazovni intelektualni sloj zbog djelovanja društva i časopisa "Hrvatski domobran". što je nedostajalo prvoj i drugoj etapi. Josip D.000 Hrvata. Božić autor je teksta o prvoj hrvatskoj župi u Americi. Fran Galović također.000 političkih izbjeglica. Mnogi Hrvati koji su neko vrijeme boravili u Americi opisuju svoje doživljaje. a nakon Prvog svjetskog rata izjašnjavali su se samo kao Jugoslaveni. I. Časopis je izlazio najprije u Buenos Airesu.HRVATI U ARGENTINI Argentinu su prvi naselili Velšani. po kojoj ih ima 200. Hrvatsko-argentinski kulturni klub. razdoblja naziva se i politička emigracija ili državotvorna emigracija. Dragutin Domjanić napisao je nekoliko pjesama. A. piše na engleskom i hrvatskom. U Argentini izlazi još desetak časopisa. V. ali na španjolskom.000 Hrvata. mnogo je prevodio. M. Ante Tresić Pavičić "Preko Atlantika do Pacifika". Borić. Viktor Vida. Austrijanci. Matoš je živio u egzilu u Francuskoj. po brojnosti su najjači Talijani. Francuzi. Nikolić. Vinko Nikolić (1950-1960) uređuje časopis "Hrvatska revija". a nakon rata dolazi još 20. pjesnik). Mujica. Krmpotić "Povijest Hrvata u Kansas Cityju. godine. "Croatia". Iveković. Najvjerojatnije najtočnija brojka je iz 1968. Gustav Krklec.000 Hrvata.osebujan stil. Meštrović. M. Lorković tvrdi da ih je 1939. Piše pjesme s temom iseljeništva.000 Hrvata. Rojnica pak tvrdi kako samo u Buenos Airesu i okolici živi čak 80. Antun radić u svojem časopisu "Dom". a 50% poslije rata. kaže da ima 150. npr. Španjolci. prvi hrvatski svećenik u Americi. Drago Gervais. do 1917. Hrvati su bili popisivani kao Austrougrini.000 nakon 1918. 37 . Etape useljavanja: a) 1880-1910 nema naglašene nacionalne svijesti. pjesnik. bilo 50. Danas egzistira ukupno 55 hrvatskih društava: Hrvatski Karitas. Poslijeratno razdoblje. u kojem se za 1938. Šolj izdavač hrvatskih novina. a među Jugoslavenima 78% prije Prvog svjetskog rata. prozaist.000 Hrvata. 1980. U djelovanju hrvatske političke emigracije značajno mjesto ima Vinko Nikolić koji je 40 godina izdavao i uređivao kulturno-politički časopis "Hrvatska revija". Ante Radić (profesor "Timbar iz daljine"). R. Ona je imala i snažno izgrađenu svijest o nacionalnoj pripadnosti. Franjevci Luketa i Bilobrk bili su vrlo korisni u organizaciji smještaja. Hrvatska zadruga. Egzilantsko razdoblje (nakon Drugog svjetskog rata). Nakon Drugog svjetskog rata u Argentini je uselilo manje od 5. d) 1945. a zatim u Barceloni. Hrvatski kulturni klub. Krašić . Danas u Argentini ima preko 200. Među Austrougrinima je bilo 65% Hrvata. Bonifačić veliki pjesnik. Monsignor J. Josip Kundek (svećenik.

Premda se nalazi u ekvatorijalnom i tropskom pojasu. pošto su Španjolci upravo Peru izabrali za glavno uporište gušenja tih gibanja. povrća. Brži razvoj zemlje. Zahvaljujući uspješnoj borbi protiv terorizma u Peru su se opet vratili turisti koji ovamo dolaze zbog fascinantnih prirodnih ljepota. Manuel Bajo. na sjeverozapadu s Ekvadorom.000 godina prije Krista. godine i ostao tamo sve do smrti 1753. i odnosilo se uglavnom na mornare i svećenike. Azijata i nešto crnaca. Prvi hrvatski tragovi Zanimljivo je da je Peru prva južnoamerička država u koju su došli Hrvati. voća. No Peru će još dugo trpjeti zbog unutrašnjih sukoba uz smjenjivanje civilne i vojne vlasti. a sastoji se od Europejaca. Socijalne razlike su iznimno velike. Novčana jedinica je sol (u prijevodu: sunce). austrijski i njemački državljani tako da je broj doseljenika teško odrediti. klima Perua nema specifična tropska obilježja. Osvajanje je Pizarru (1532. Vjeruje se da je prvi Hrvat koji je stigao u Peru bio Basilio Basilivich. Godine 1820. U roku od nekoliko godina stalo se na kraj terorizmu. dubrovački trgovac. Međutim.28 milijuna četvornih kilometara. olovo.) ostvarile su iznimne rezultate u poljoprivredi. a svakih nekoliko godina na njega utječe topla struja" El Nino".) U vrijeme španjolske vlasti Peru je bio najbogatija od svih španjolskih kolonija. Povjesničar Raimondi spominje hrvatskog svećenika Amic ili Amich. na istoku s Brazilom i Bolivijom a na jugu sa Čileom. koče slabe prometne veze. poznatog po istraživanju neprohodnih šumskih područja. Početkom 18. Obalni pojas je pod utjecajem hladne Humboldtove struje veoma suh. a na jugu aymara (u okolici jezera Titicaca). inženjerstvu. godine. kad su se Inke iz Cusca (Ande) spustili na obalu i osvojili moćno kraljevstvo Chimu. Srednja klasa čini 30 posto ukupnog stanovništva. stoljeću. Polovicom 1990-ih vlada je donijela stabilizacijski program neophodan za ekonomski i politički razvoj države. značajno je smanjena inflacija i postignuta ekonomska stabilnost.) olakšao sukob Capacovih sinova Huascara i Athaulpe (iako je otpor Indijanca slomljen tek 1572.. Inka Tupac Yupanqui proširio je svoje carstvo na više od dva milijuna četvornih kilometara. Mochica. Od 25 milijuna stanovnika 60 posto je siromašnih (od čega 43 posto živi na rubu egzistencije). arhitekturi. peruanska civilizacija počela je mnogo ranije . Peru je ponovno ušao u međunarodni financijski sustav. stoljeća. 38 . nisu zaobišli ni Peru.. Chimu. Stanovništvo je pretežno miješano. glavni grad je Lima. Indijanaca. Govori se španjolski i quechua. Dijeli se na tri prirodne regije: obalnu nizinu na jugu. cink. godine. svećenik i istraživač područja Cerro de Sal i Pernene u Amazoni.oko 4. general Jose de San Martin oslobađa Peru i proglašava neovisnost zemlje 28. na žalost. planinski pojas Cordilllere i nizinu u porječju gornje Amazone. (otad se taj datum slavi kao dan nacije). Dubrovčanin Manuel Biedma. Carstvo je bilo na vrhuncu za vrijeme Huanyna Capaca koji je umro 1526. Raširen je uzgoj kakaovca.. Osim rudarstva. srebro i zlato). glavne su gospodarske grane ribarstvo (u svjetskom vrhu) i ratarstvo. stoljeća žrtva Indijanaca postaje još jedan hrvatski misionar. Najtežu krizu novije povijesti Peru je prošao početkom 1990-ih godina. Pokreti za oslobođenje od španjolske vladavine. U Peru su Hrvati stizali i nakon španjolske vladavine. Zna se da je poslan u Huanuco da ponovo osnuje misije koju su uništili Indijanci. srpnja 1821. a 10 posto je bolje stojećih od kojih su 1 posto vrlo bogati. Peru je jedna od vodećih američkih zemalja po rudnom bogatstvu (bakar. Ubili su ga Indijanci 1686. Peru danas Republika Peru veličinom je treća država južnoameričkog kontinenta: prostire se na 1. godine. Katolika je 90 posto (iako Indijanci katolicizam miješaju sa svojim starim vjerovanjem).HRVATI U PERUU Područje današnjeg Perua poznato je po staroj civilizaciji. Pizarrov suputnik na njegovom trećem putovanju. Peruanske kulture (Chavin. Od osnutka Perua. Mnogi vjeruju da peruanska povijest počinje u 11. iznimno kulturnog i naobraženog čovjeka..primjerice. Na zapadu se proteže do Tihog oceana. neposredno prije španjolskog osvajanja. premda sporije no u drugim područjima. Za vrijeme španjolske vladavine useljavanje ne-Španjolaca bilo je ograničeno. Fra Honorio Matos u Peru je pak stigao 1713. koji su zahvatili Južnu Ameriku početkom 19. Peruanski povjesničar Barnechea navođenjem prezimena i mjesta rođenja doseljenika dokazuje kako je među njima mnogo Hrvata . Prvim predsjednikom republike Narodna skupština proglašava Riva Aguera. talijanski. a glavni grad Lima bio je središte uprave i trgovine čitave Južne Amerike. kininovca i koke. Španjolci su u Peruu vladali više od tri stoljeća. kao dubrovački. na sjeveru graniči s Kolumbijom.

" Društveni život U mjestima u kojima su živjeli. uništio Santa Claru pa su Hrvati (baš kao i Talijani i Japanci) radili na njenoj obnovi i izgradnji (rasvjeta. gdje ih je u Arequipi zaposlio mjesni industrijalac. Iz Dubrovnika je došao kao službenik austrijskog konzulata. baveći se zemljoradnjom. uglavnom pripadnika hrvatske vojske i izbjeglica. Socijalna struktura naših ljudi bila je vrlo slična onoj Hrvata u Chileu. S njim je otputovao i najbolji đak škole German Stiglich kojeg ćemo kasnije još mnogo puta spominjati. Manja skupina otišla je u Icu. do 1875. Ulazak u zemlju bio je dopušten Europljanima koji su znali pisati. Pritom ponajprije mislimo na organizatore i rukovoditelje gradnje infrastrukturnih objekata. Hrvati su imali svoje zadruge. Početak je za njih bio iznimno težak.). Članovi zadruge plaćali su članarinu. bavili Hrvati doseljeni iz Dalmacije (početkom stoljeća dogodio se bum ribljeg brašna). Najpoznatije su one u Cerro de Pascou. Galovich. budući da prva generacija Hrvata nije imala peruansko državljanstvo. ti su se ljudi zaposlili na poljima. Zapošljavali su se uglavnom kao zemljoradnici. Kako su mnogi pridošlice u Peruu postajali uspješni poduzetnici. Područje od nekoliko ulica u kojima su Hrvati u to vrijeme živjeli i danas se zove "Croacia.. blizu Sante Clare. baš kao i danas. vodovod. Mnogi su se okušali kao trgovci. velikodušan i plemeniti mornar. Stizali su uglavnom iz južne Dalmacije. poznati kao "ujak Stiglich". Hrvati su se po dolasku u Peru bavili različitim poslovima. Neki zemljoradnici postali su upravitelji. Huanucou. Hrvati su poznati i kao pioniri peruanskoga pomorstva i i zrakoplovstva. Pouzdano se zna da je samo nekoliko godina kasnije u luci Callao imao vlastiti mol. obzirom na njegovu važnost za peruansku povijest. Iako su Hrvati u Peru počeli stizati rano (1534. a u Peruu nisu imali nikog poznatog. Hrvati su u Peru dolazili u vrijeme početaka oblikovanja suvremene države. Ribarstvom su se. Među hrvatskim graditeljima posebno se istaknuo Miguel Percovich koji je gradio ceste čak i u susjednom Ekvadoru. dakle nešto kasnijem razdoblju.Lime. peruanska ga je vlada poslala u Europu kako bi nadzirao gradnju brodova krstaša "Grau "i "Bolognesi". peradarstvom (Hrvati su poznati kao pioniri peruanskog peradarstva). Godine 1905. dakako. te od 1910. nakon nekog vremena kupili su ili otvorili vlastite rudnike. da bi nakon nekoliko godina teškog rada i odricanja uštedjeli dovoljno za kupnju zemlje u blizini glavnog grada . Godine 1948. njihov broj do Prvog svjetskog rata nije prelazio tisuću. crkve. a bavili su se rudarstvom i trgovinom.. na 4200 metara nadmorske visine. tako su za njima dolazili njihovi poznanici. Potres je 1949. Dobro su primljeni. Istina. Ipak. u svojem znaku je imala hrvatski grb. te iz Hrvatskog primorja i s poluotoka Pelješca.. u Peru je stiglo oko 650 Hrvata.svi iskusni pomorci koji su uspješno svladavali opasna putovanja morem (važno je znati da u to doba Panamski kanal još nije bio izgrađen). Žene i djece je bilo manje. Marusich i Cuglieva. Teškim radom i štednjom nakon nekoliko godina mnogi su se osamostalili. osobito uspješni bili su trgovci. Pruge je gradio Carlos Antonio Antich a u gradnji mostova istaknuo se Josip Spoja. Cerro de Pasco je rudarsko naselje udaljeno 346 km od Lime.) otvorila je vrata useljenicima. zgrade. postavši vlasnicima malih dućana. niti su znali jezik. listopada 1881. pa su se mnogi obogatili prijevozom. Među prvima. u različitim dijelovima Perua. osobito iz dubrovačkog kraja. građevinski pomoćnici i posluga. do 1914. Mezeldic piše o Hrvatima u peruanskoj vojci i policiji. Trebalo je naći posao. Mnoštvo pomoraca naselilo se u luci Callao. ribarstvom. U to doba počela je cvjetati trgovina guanom. uglavnom se radi o drugoj generaciji. obilovao jeftinom radnom snagom.Peruanska uspostava nezavisnosti (1821. zatim Alejandro Dorich i kapetan Esteban Spivalo . Tamošnja je hrvatska zajednica bila malobrojna (njih tek 70) jer je taj prostor zbog svoje nezdrave klime bio neprivlačan useljenicima. Limi i Santa Clari. od kojih se najčešće spominju Antoncich. Među njima bilo je vlasnika rudnika i uzgajatelja kaučuka. u Peruu se naselio Manuel Chiurliza (ili Ciurliza) Bielovucic. profesor u pomorskoj školi. Za obične radnike mjesta nije bilo jer je i tada Peru. trgovinom.. industrijom i rudarstvom. Zadruga je osnovana 16. Većinom su se bavili obrtom. U tom razdoblju najviše ih je uselilo od 1850. Neki Hrvati koji su započeli svoj život u Peruu kao rudari. već iz različitih hrvatskih krajeva. onih najspretniji uspio je dobiti bolja radna mjesta. a u slučaju 39 . osobito oni koji su mogli pridonijeti početnom razvoju modernog Perua. Podrijetlom su bili uglavnom iz dubrovačkog kraja. imali osnovnu školu ili zanat. Callaou.. Peruanska gospodarska kriza 70-tih pogodila je naravno i Hrvate tako da su mnogi bili prisiljeni zatvoriti svoja poduzeća. Ova skupina useljenika nije bila ekonomska već politička emigracija. Iako se na samom početku zvala "Društvo austrougarsko od dobročinstva". godine). a dio njih je privremeno radio u Huancayu. pa se nije niti mogla zaposliti u državnoj službi. Ovi hrvatski emigranti nisu poput svojih prethodnika bili svi podrijetlom iz Dalmacije. 400 km južno od Lime. U to je vrijeme jedan od poznatih Hrvata bio Cesar Bielich. a tek manji dio. Ate Vitarteu i u Huachipi. Među pionirima je bio jedan hrabar. Nekolicina ih se odselila u južni Peru.

osnovan je prvi klub u Limi. Dogovarajući se o osnutku kluba. nego i kao utemeljitelj prve zrakoplovne škole u Peruu. Dana 26. jer vlastitih prostorija nisu imali. Klub je aktivno obilježavao Dan Perua (28. četrdesetak Hrvata i desetak Makedonaca okupilo se u gostionici "Macedonia". priručnik o topništvu te nekoliko zemljopisnih djela. O imenu Društva Ljubomir Antić piše da je nastalo "u atmosferi napornog rada za stjecanje početnog kapitala. Lima nije bila privlačna prvim hrvatskim doseljenicima. pod imenom "Hrvatski klub Dubrovnik" smješteno u prekrasnom dijelu Lime (Jesus Maria). i 10. Već smo spomenuli kako je kao mladi pomorac s kapetanom Bielichem plovio u Europu. Osnivanju kluba 27. Drugog dana upriličena je prigodna večera i ples. odlučili utemeljiti vlastiti klub "Jadran". Nije bio poznat samo kao zrakoplovac. srpanj). Na prostoru Santa Clare djeluje i hrvatska crkva "San Leopoldo". Premda glavni grad. pa će društvo nakon Drugog svjetskog rata biti premješteno u peruanski glavni grad. iako je kod vlasti bilo problema zbog hrvatske zastave. tim više što je u obližnjem Callaou postojala veća skupina Hrvata. Na sveučilištu u Limi još se uči iz Stiglichevih knjiga. kolovoza 1899. koje je tijekom vremena promijenilo nekoliko naziva. Društvo njeguje socijalne. Tražeći bolje životne uvjete. Tijekom godina društvo je preživjelo brojne uspone i padove na koje su neposredno utjecale političke ali i gospodarske prilike kako u Peruu tako i u domovini. pa su se Hrvati tamo nešto duže zadržali. Drago Balvanović. Bielovucic je važan za Peru jer je 40 . Njeni članovi su se vrlo aktivno zauzimali da službeni Peru prizna Hrvatsku. nakon toliko vremena u Hanucou postoji športski klub koji nosi naziv "Juan Bielovucic". članova zajednice. a tijekom Domovinskog rata novčano su i materijalno pomagali Hrvatskoj. Callao je najznačajnija luka. Kako se nisu željeli učlanjivati u jugoslavensko društvo. Marcos Bace. Danas je to društvo. Po vokaciji i profesiji bio je putnik. S vremenom će broj članova iz Lime prevladati. S vremenom članovi su skupili više novca i kupili prostorije za rad u sklopu kojeg su utemeljili ambulantu i glazbeno društvo. Kako broj Hrvata do Prvog svjetskog rata nije značajno porastao (tek između 60 i 70 osoba) nije niti postojala veća potreba za organiziranjem. Od početka je simbol kluba bio hrvatski grb. Franjo Kovačević i Pedro Bošnjaković. lipnja 1996. i lošeg odnosa s austrijskim predstavnicima". travanj. kako bi izradio hidrografsku kartu tog i drugih područja. Osobito se štuje blagdan Sv. organizirana u društvo u koje su se učlanjivali i Hrvati Lime. Filip Kundid. Također je objavio kodeks pomorskog prava. Spomenut ćemo dvije osobe hrvatskog podrijetla koje su iznimno važne za Peru. Ova mala ali dobro organizirana kolonija novčano je pomagala Hrvatskoj ali i Bosni za vrijeme ustanka protiv Turaka. Huanuco je gradić u blizini Cerra Pasco ali s nešto zdravijom klimom. Godine 1904. Osim toga. u lokalu "Brena" u Limi prisustvovalo je 350 Hrvata. predsjednik zajednice je Marko Birin.-1949. Hrvati 1871. obustavilo rad.-1928. utemeljuju "Društvo slavensko od dobročinstva". kulturne i sportske aktivnosti. Hrvati u Limi Tek 1931. a generalni vikar za hrvatsku koloniju je vlč. Santa Clara je mjesto udaljeno oko 40 km od Lime. godine Branko Fistrović. Zanimljivo je da i danas. posebno Peru. svibnja 1951. Najvažnije mu je djelo "Diccionario Geografico del Peru" (Zemljopisni rječnik Perua) u četiri toma. Obojici su očevi bili Hrvati a majke Peruanke i obojica su se rodili krajem 19. Hrvati i njihovi potomci značajno su doprinijeli razvoju Perua. Istraživač Von Hassel po Stiglichu je nazvao arhipelag rijeke Madre de Dios u blizini zaljeva Manu. Od 9. a statut kao primarni cilj navodi blagostanje svih Hrvata. prema Huanucou.bolesti ili smrti društvo bi osiguravalo novac za liječenje a siromašnijima i za pogreb. German Stiglich (1887. Jedan primjerak Zemljopisnog rječnika koji je darovao hrvatskoj zajednici nalazi se danas u knjižnici kluba Dubrovnik. Kao cijenjenog stručnjaka država ga je poslala u ekspediciju na rijeku Madre de Dios. don Ivo Sangaletti. društvo je promijenilo ime u Slavensko dobrotvorno društvo (kasnije će se nazivati i jugoslavensko). Juan Bielovucic (1889. Zbog rata u Tihom oceanu društvo je 1880. stigao je i prvi hrvatski svećenik. Oživljavanje društva uslijedilo je 6. I ovdje su osnovali svoju zadrugu. siječnja 1906. udaljena svega 15 km od Lime. a zatim i u Limu. Zaslužni za osnutak hrvatskog kluba "Jadran" bili su Marko Lesina. koji je "svakom prigodom obavljao službu Božju i propovijedi na milom hrvatskom jeziku" u kapelici Nuestra Senora del Transito koja je Hrvatima bila iznimno važna. Hrvati su se spustili niže. a za predsjednika je izabran Juan Ostoja koji je radio kao gradski službenik. Hrvati Santa Clare su početkom 1951. znanstvenik. misu je služio Švicarac A. Proputovao je mnoge zemlje. "Hrvatsku zajednicu u Peruu" osnovao je 1991. Vlaha i Dan državnosti RH. svježih sjećanja na domovinu. istraživač i profesor. stoljeća.) bio je pionir peruanskog i južnoameričkog zrakoplovstva.) bio je pomorac. skupio veliko znanje i poslije pisao o svojim putovanjima. Marchon iz Santa Clare. a sv. Tamo su odabrali upravu i odlučili okupiti sve Hrvate Perua. uvijek ističući hrvatsku i peruansku zastavu. Za ravnatelja glazbenog društva i zbora iz Dubrovnika je doveden prof. utvrdio je peruansko-bolivijsku granicu.

proglasila "glasovitim gostom grada Lime". Godine 1960. Hvaru. pjesnik. Mirko Cuculizza ministar ratarstva.. instrument se koristi i danas). Od poznatih umjetnika hrvatskog podrijetla valja istaći Dalmaciu Samohod koja nije samo poznata glumica. Potomci Pedra Samohoda također su nadareni. Bozanić (r. ali o Hrvatskoj pišu pjesme: Mauricio Medo. a najpoznatiji romani su mu: "No se suicidan los muertos" (Mrtvi ne čine samoubojstvo) za koji je dobio nacionalnu nagrada za roman 1959. Dr. u Humu blizu Zagreba. kao kapetan i vlasnik broda. i odmah polučio uspjeh s figurativnim slikama. Još jedan hrvatski slikar. Braču i u Peruu. te "Extrano caso de amor" (Neobičan slučaj ljubavi). Zapažen je po svojim brojnim izložbama. već ima i vlastito kazalište. pa godine 1951.) studirao je slikarstvo u Splitu. Nekoliko ulica u Limi i nekim drugim gradovima nose njegovo ime. od toga četiri tisuće u Limi. otvorio je prvu zrakoplovnu školu u Južnoj Americi te bio prvi vojni zrakoplovac Perua i prvi koji je uspješno preletio Alpe. godine. Maria Luisa Cuculizza gradonačelnica Lime. treće i četvrte generacije. Nakon prve izložbe u Limi peruanski ga je predsjednik odlikovao i financirao mu izložbe u SAD-u i Europi. Ova knjiga sastavni je dio literature na Zagrebačkom sveučilištu. Juan Collich (Kolić). patentirao je dva navigacijska instrumenta: jednim se automatski bilježi pravac plovidbe (moderniziran. admiral Esteban Zimic bio je ministar pomorstva. Pedro Gjurinovic ministar kulture. Nakon Drugog svjetskog rata posvetio se proučavanju južnoameričkih civilizacija. Kći Dalmacia je glumica. rođen u Callau bio je novinar i pisao je za limske novine "La Cronica" a isticao se u krugu intelektualca u Barrancu. na Visu.-1981. koja obuhvaća pjesme Hrvata iz domovine i iz Južne Amerike (Argentine. u peruanskoj diplomaciji su se istakli veleposlanici Miguel Bakula i Jaime Stiglich. u Španjolskoj. godine svake godine sudjeluje na međunarodnom sajmu umjetnosti Art Cologne. francuski ministar kulture Malraux odlikovao ga je ordenom "Caballero de la Orden de Arts et Letters". Bio je pisac. dolazi u Peru i proučava kulturu urođeničkih plemena. bio je organizator i promotor arhivističke struke ne samo u Argentini (gdje je živio) već u čitavoj Latinskoj Americi. novinar i političar. Politički i gospodarski život Mnogo je potomka Hrvata koji su se istakli u javnom životu Perua: general Jose Zlatar Stambuk bio je ministar zrakoplovstva. Književnik Luis Benjamin Chuirliza darovao je svoju bogatu filozofsku knjižnicu hrvatskom klubu "Dubrovnik" Znanstvenici Hvaranin Pedro Samohod stigao je u Peru 1894. 41 . slikarstvo je studirao u Beču i Parizu a izlagao je diljem Europe. Umro je mlad 1930. Čilea i Perua) na španjolskom i hrvatskom jeziku. Književnici Esteban Pavletich (1906. Zlatko Tanodi rođen 1914. Izlagao je vrlo uspješno u Splitu. Umjetnici Slikar Kristijan Krekovic (1901. a drugi štiti brod od sudara. Novinar Jose Pavletich.prvi nacionalni zrakoplovac koji je letio zračnim prostorom Latinske Amerike.) rođen je u Huanucu. Samuel Cardich i Gladys Benko. a kasnije i s apstraktnim djelima. Sadašnjost Procjenjuje se da u Peruu danas živi oko pet tisuća Hrvata poglavito druge. Vladimir Rončević došao je u Peru 1948. te savjetnik ministarstva vanjskih poslova Drago Kisic. izdao je zajedno s Adrianom Pator knjigu `Poesia croata contemporanae". Stvara monumentalno djelo "Prošlost i sadašnjost Perua". Luis Percovich ministar unutarnjih poslova. Od 1994. arhivist i povjesničar. Godine 1897. Mario Bellatin.) rođen je u selu Koprivni u Bosni. Koliko je cijenjen u Peruu dokazuje činjenica da ga je Lima 1976. U policiji je istaknuto ime general Alejandro Farcic. a unuka istog imena pjesnikinja. gdje se nalazi njegov muzej. potomci Hrvata koji ne govore hrvatski. Na predstavljanju u Limi Peruanci su prvi puta slušali predavanje o hrvatskom jeziku. Umro je u Mallorci. Pisao je na španjolskom. Zagrebu i Peruu. U knjizi su također navedeni pisci. 1949. Slikar Darko D. sin Estebana Pavleticha.-1985.

42 . no ne može se očekivati neki veći broj jer je uglavnom riječ o mješovitim brakovima i njihovim potomcima koji u pravilu ne govore hrvatski jezik i osjećaju se ponajprije Peruancima. neke obitelji su se vratile. Što se tiče povratka u Hrvatsku. kao što su u najtežim danima Domovinskog rata pomagali i staroj domovini Hrvatskoj. Kao i drugdje. i u Peruu veliku ulogu igra Hrvatska katolička misija (Vikariato Episcopal Croata) koja je najzaslužnija za očuvanje hrvatskog identiteta u ovoj dalekoj zemlji.Od početka doseljavanja Hrvati su stvarali vlastite organizacije i pomagali jedni drugima.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful