Barasin Uredu diSciplinskog tuzioca VSJV-a uputio odgovor na disciplinsku tuzbu • U Tuzilaslvu BiH tvrde da ee Barasin obavUaU duznost

dok ne bude donesena konkretnaodluka

~~nECEnAPIJACE

FISHALnEHASE ~~

Miss Fashion 1lI na Kipru

sciplinskog tusioca VSTV-a up-

G
_

l31'ni drzavni til zi.lac .. Milorad Barasin porvrdio ie jucer za "Dnevni avaz" da je Uredn di-

utio odgovor na disciplinsku ruibn glavnog disciplinskog tuzio-

ca Arbena Murtezica sa zaatievorn za njegovo privremeno lienje sa te funkcije. uda-

Barasin je za nas lis t kazao da se vratio s kraceg gcdisnjeg odmora iz Banje Luke i da je trenurno na radnorn mjestu u Saraievu. 2. SIT4tza

Strah: Zasto se sUIi 0 bolnickim inlekcijama

TK ROD nUBE U TAdnO LldECILI OOmRSA-e
Iti.strana

-

u

KarUeru zelim zavrsili naKosevu

ALENSKORO

muu:tIJ

NOVO

l:IlUi~aJ

.-....,_

JEfTfNUe UnovANJE

-7'%

1Ef1'1NlJISERVlSI: BOSCH -10% JI!.f11NUf GORJVO

-0,2%

..oaDl222210

I.zDonjecka presao u Himik

SASll VASILJEVlC

Nasa delegacija boravila u Brise.lu

AoliHaciJa HiH za clanst.uo
U EO dO MraJa gOd'ine?
Delegacija Minisrarsrva vanjskih poslova (MVP) BiH, koiu ie predvodio ileI Odsieka za EU Amer Kapetanovic, susrela se u Briselu s predstavnicima Evropske kornisije (EK), Sluzbe za vanjske poslove i Evropskog parlarnenta, N a sas tan k u Pri vrernenog odbora za implernentaci ju Sporazuma 0 srabilizaciji i pridruzivanju (SAA), zvanicnicima EK prezentiran je angazman MVPBiH u bilateralnoj saradnji, s posebnirn osvrtom na aspekt regionalne saradnje, Ponevliena je sprernnost zvanicnika da pomognu BiH u hvatanju koraka s evropskoru dinarnikorn u regienu, a BiH je [edina zernlja koja joi' nije predala aplikaciju za clanslvo u EU. - J asno nam je 0 rvorena mogucnost da to ucinirno do kraja gcdine pod u vje-

2

Dnevniava" tetvrtak.

30. junVlipMj 201'1_

aktuelno
. . •

Ukratko

OdluMa 0 Baras-n SUS e zfi dO elMa
Barasin Uredu di.sciplinskog tuzinca (UOT) VSTV~a uputio odgovor na disciplinsku tozbu
Glavni drza vni tuzilac Milorad Barasin porvrdio je j ucer za ~JD uevn i avaz" da j e Uredu disciplinskog mzioca (UDT) Visckog sudskog i tuzilackog vijeca (VSTV) uputio odgovor na disciplinsku tuzbu glavnog discipli-

"Avaz" saznaje Glavni tuzllac vratio

S8

u Sarajevo

rej/em: Urucio novae

Donacije

1.630 Hm

"sumeru"
II> Alp basador Velike
Bri-

mogucuost

Kapel'lf/o vic: OIvQreua

tom da se sto prije riiese dva preosrala uvj eta iz SAA (Seidic-Einci i dd.avna pcm of), te sustinski 0 tpotne priprema za popis Siano, vnistva, Ako 1:0 -uspijemo, rnogli bisrno predari aplikaciju do kraja godine - kazao j e Kapetan ovie u izi av i za Fenu.

Anders Fog Rasmusen u Budvi

nATO zeu zellte zapadnOg BalHana POd suole OHrille,
Generalni sekretar NATOa Anders Fog Rasmusen (Fogh Rasmussen) porucio je jucer zeml jama zapadnog B a-

nskog ruzioca Arbena Mur· tezica sa zahtievom za n j egovo pri vrernen 0 udalienje sa te Iunkcije. Barasin je za nas lis I kazao da se vra tio s kraceg godisn j eg odrnora iz Banie Luke i cia

tanije u BiH Majkl Tejtern (Micha.el Tatham) i generalni direkror kornpanije ,,Pemod Ricard Bosnia" Muamer Zubetljak urucili suj ucer donacii u od 1.630 KM direktoru Sa veza za lica s intelektnalnim poteSkOCama.HSumero" Harisu Haverior, Sredsrva su prikupljena od zvanica na proslavi roden dana kraljice El izabete Druge, koju je Ambasada Velike Britanijeorganizirala u Sarajevu 15. juna,

l~li vidjeti kao clanice evroarlan tske zaiednice i cia je sprernan zemliarna regiona pomoci u provoden]u neophcdnih reformi, javila je Onasa Rasmusen je nakon razgovora s crnogorskirn p remijerorn Igorom Luksicern u Budvi novinarirna rekao da ie Crna Gora dosta toga ura dil a u reform ama, ali da jos toga mora uciniti u oblasri bor be p ro ti v 0 rgan iziran og k riminal a i koru pci j e. Rasmusen kao gost prisustvuje rninistarskom sastanku zemalia Americko-ladranske povelje: Albanije, BiH, Hrvarske, Crne Gore i Makedonije.

lkana da ill NATO

je trenutno na radnorn mjestu Sarajevu, Kako "Avaz" saznaie, naken :ltO razrnotri kornpletan slucai, Prvostepena koU

posleta Pa'leSllnaca
... U radnoi posieti Savezu opcina i gradova (SOG) FBiH jucer je boravila delegacii a palestinskog ministarstva za Iokalnu samoupravu, Kako ie saopcio Savel, osrnoclana delegaeiia, koju je predvodio zamjenik ministra Abdulkadir Sedir, ZeJjeJa se bliZe upoznad s ustroj em sistern a lokalne samouprave u BiR, kao is organizaciiom i radom Saveza,

SOGFBiH

misija odluku

o evenrualnoi

suspenziji

Organizacioni odbor Ini· cijative za novu akcij ll, koja je nedavno obznanila javni poziv bb. javnosti i mednnarodnim instirucijama za promjenu stanja u BiH, jucer je najoslTije osudio izjavu predsjednika RS Milorada Dodika da je »koJosalan poduhvat radasnjeg politiekog i vojnog rukovods!Va koji su 7.ajedno dali .ve da se stvori d rh va srpskog naroda s nve strane Drine"_

Osudena DOdiBoua iZJaua o driauisrpSBOg naroda

Inicijativa za novu akciju

Bara~in: Oslaje na pOlieljl

Barasina donijet ce naidali e do petka. U Tuzilastvu BiH tvrde da ce Barasin obavljati duznost dck ne bude donesena konkrerna odluka, Nakon sto se provede kornpletan postupak, BafaS in u m oze b iti izrecena m j era razrj ese n j a s pozici j e glavnog tuzioca, degradacij a na pozici] u obicnog tuzicca te ci ta v n iz novcanih kazni iii javnih opomena. Cio proces, inace, moZe pOHajati. Poslije prvostepenog poslupka posmji mogucnost hlbe, koja ne odlaze iz;vdenje. Posrupak peonv Barasina pokrenm je wog njegovih susrem sa svercerima naornZanja sa UN·ove erne liste Sloboda· nom Te,§ieeffi i Draganom Kapetinom. F. VELE

BObar banci ,llalnl BAm"

Nagrade

. U pra vo ovak va izja va pOl"Vrtlujeprooese OSpOravan ja drlavnog kontinuireta BiH i naslOjan ja cia se ona oslabi i razgradi, n. Sto smo uk<Jzali u n~em necia.vnom potivu. Ova izj ava predsjednika RS je najdirek rruje krSenje Dej tonskog mirovnog spor!izuma ipozivamosve domaee i medunaro· dne politicke aklere cia je osude - mrvodi se u sao¢enju Organizacionog odbora lnicijati ve, prenijela je Fena.

svjclskill

-"EIekrroprivreda" POkriV3 minus koji naslaje izvozom jeftine muje pteko kojekakvih bjelo· posrednika od kojih poiedim:i uzimaju prrazliku treba plaliti bosanska sirotinja. (Ken Z-e,,)

, POlrosacka udruienja ipenziOner1 tvrde:' Najaw 0 suhvenci· Jama su bacanJe praSine U oei

IPORTAL-komelttar

dana

Bivb predsjednica RS Biljana Plavsic, osudena za zloCine pr06 v covjecnosti, pozvala je bivseg vollu Yo· jske RS Ratka Mladiea da preU2me krivicu. Plavsi¢ je u intervjuu za novi broj sedmicnika NIN navel. da se Mladic wliko dugo skrivao, ada ona ne bi "preiivjda niti jednu njegovu noe u bjekSNlI ni zbog sebe, a ni zbog srpskog nareda« - Oeekivala sam od [ih muskaraca, hernia, da ce reCi: ~rdemo lamo, Statcemo na crm Haskom rribunalu i kazati kriv sam ja, same ja i niko drug.i, najmanje srpski

MladiC treba oreuzeti BriUiCU
,...-~---, narod. To sam ia ooekivala od njih - reklaje Plavsic .. Biv5a pI" , edsjednica RS takoller je rekla da Pia v§I{;: POllV nije sklopila zlocincu nagodbu s Tribunalom u Hagu. " U opru~nici pise da je Karla del Pnn te (Carla) traiil. doz;votnu kaznu ier sam odbila wjedocenje. Sada Be Dobrica Cosie poziva na iljavu Medlin Olbrajl

Ratna zlocinka Biljana Plavsi6

0

krvolaku

ne dobitnik je nagrade "Zlami BAM" za najveCi rast akti.ve u 20 I O. godin i u kategodji domatih banab, u okviru Irndicionalne a_kcije magazina "Banke· u BiH" u vrednovanju rezultam poslovaoia ballaka. Prezemncija akcije "Banke u BiH" i svecan.o ulUcenje nagrade Bobar banci bi[ Ce odrzilni sutra. u Bijeljini.

II> Bobar banh iz Bijelji-

(Madeleine Albright) da sam provodila Deitonski sporazum i da je 10 najbolii dokaz cia sam americki ~ovjek i izdajnik - rekla je ~lavsic. ana je porucila Cosi6u da on nema legidmi[et cia oejenjuje.ko je izdajnik. - Cosie, koj i je bio u VI h u komunisriCkog reiima, kacia je 30.000 Srba ubijeno 1944., nerna leg; timi tel da bude zabr;nUl za unislenjesrpskog idemite!'!. Dobro se sje6amo ko je bio Cos ie i ko je obilazio Goli nwk _Sarno on neka ne brineD identitetu nacije, ier je on unisren u njegovo vrijeme - k<Jzala je Plavsic.

II> Pomocnik minislra odbIane za medunarodnu saradnju. Zoran Sajinovie i pomocnik ministra odbrane za 0 bavjeStajnosigw;posne poslove Mari· nko Siljeguvit odr7..ali Sll 29. jun a sastanak s predstavnicima No.rveiikog insti ru ra ·zamedun arodne poslo"e (NUPI). Razcgovarano je 0 pri jedlogu programa jacanja kap~ciiet3 unumr sigumos!log.sektora na drla "!lorn niVOll BiB.

POdrSka nOrUeSke

Razgovori

aktuelno

Onevni avaz. tetv~ak,
30 l~nVlipanj 2011,

3

SUKOBI Eskaliralo nezadovoljstvo u saraievsko] SDA

Sve dok Hrvati u BiH ne budu imali jedinstven stav, malo ce se koga uvjeriti u tvrdnje 0 hrvatskoj neravnopravnostl
Jo~ od Dejrona naovamo hrvatski politicki- i ne sarno poliricki - predstavnici u BiH kazuju cia hrV3LSki narod u nasoi domovini nije jednakopravan s druga dva konstitutivna narcda. Koliko dugo rraje prica o hrvatskoj nejednakopravnosti, taman toliko dugo Hrvata ima na svim pozicijarna u institucijarna sistema koie su usrroiene upravo radi osigurania iednakopravnosti. A to znaci da Hrvatirna u BiB ne rna nika insti tu cionalne iednakopravnosti. I do bro je da je take. Gd je, on da, val ja traiiti nejedriakopravncst Hrvara? U posljednje vrijeme politicki predstavnici, ili, precizrnje, ljudi iz oba HDZ·a, svoiu tezu 0 nejednakopravnosti Hrvata uporno argurnen tiraj u tinjen icorn da h rvatskoga clana Predsiednisrva BiH mogu izabrati Bosnjaci. Pri rome, naravno, uporno zaboravliaju da se u BiH ne provode nacion aln i izbori. Ali, to je manie vazno. Vazniia bi im trebala bin cinjeniCll da su godinarna na vlas ri, da im naiveci clio Hrvata u BiH ukazuje godinama vee povjerenje (1) zbog toga ~tO cijene da im HDZ·ovi mogu osigurati j edn akopravnost, a oni tvrde d a j ednakopra vnosti Hrvata nerna, Kad je vee tako, on da, oei to, poli ti cki se predsta vnici hrva tskcga naroda samolegitimiraju kao nesposobn j akovici koji svorn narodu i svojirn biracima ne znaju, nece ili ne zele osigurati [ednakopravnost, S dru ge, pak, s trane, i nevladin sektor dominantno hrvatske proveniiencije tvrdi da Hrvati u BiH nisu jednakopravni, Tako je bilo i na nedavno odrzano] tribini Hrvarskoga narodnog viieca (HNV) B iH. Istina, ni n a tri b in i HNV-a nije se moglo cuti IIista kon kretnoga cirne se porkrepliuie teza 0 neravnopravnosri Hrvata. No, moglo se cuti kako se rijesiti te, slcbodno se moze kazati, virtualne aeravnopravnosti, Fa, ljudi iz HNV-a predlazu otvaranje dijaloga rnedu samirn Hrvatima kako bi se doslo do kompromisa, Kakvog komprornisa i u vezi sa time, lie precizira se, Ali, cirn se trazi komprornis, onda ie posve [asno da je hrvatska pcliticka sceua u BiH puna nesuglasica, A sve dok je rake, onda se malo koga rnoze uvieriti u rvrdnie 0 hrvatsko] ueravnopravnosti u BiH.

HrualsMe neSUglaSiCe

Predsjednika KG Sarajevo podriali i Masovit,. Konakovic i Adernovic e Tihit se og.lusio na poziv i upozorenje na vaninstitucionaino djeiovanje
Dugotraini sukob izmedu rukovodstva Stranke demokratske akcije (SDA) i nienog ogranka u Saraj evu posl jedn jih je dan a, Cin i se, kul min irao, epee in terese u drugi plan". • Sh odn 0 ana Iizi ak ru elnih politickih pitanja te odrzavan]a kvalifikovane parlamentarne vecine u KS, iskazaua je ozbiljna primjedba na djelovanie po jedin aca i posljed ice tak vih angazmana - n avee ie Seta. Iza poslj edn ieg razmimoilazen j a, kako saznajemo, SlOii dugotraini .spor zbog statu-

........

~ ~~ ~''''''IIiIIa.~~I'~
-t~~

.........
.....

~.....,..1OtIIo
,~~
~ .. ,.~ ....,

l.II~j~"'~~""-Ml.-..

~.~...
...
,KlA4 .. ~...., .. ,

~~'~!llri1

~

...

---...

......

~G.4fCw,"""CL:""
O"O''U;ItI,~

~

Pismena podrska
Predsiednik SDA Sulejrnan Tihic oglusio se na zahtjev koji mu je krajem prcslog mieseca upurio pre-

..

_o'
~

.... __
"O:lG'~

dsjednik SDA Kajnona Sarajevo Abdulharis Seta, za razgo vor I) "utes ralim nerazumijevaniima" unutar SDA. Zbog toga [e do kasno since raspravljao i Izvrilni odbor KO SDA, ali ishocl sastanka nije bio pozna[ do zakljucenja ovog izda.nja. Da je nezadovoljstvo Tihieevom vladavinom i deS:ivaniima uSDA sve dupjje, go· vori i Ginjenica da je Sera do" bio pismenu podriku od jednog broj. ugJednib SDA. ovaca iz Saraj eva i skora svib predsjednika opCinskih odboH! SDA u glavnom gradu. Pismo podrSke u kojem upozocavaju na "vaninstitu· cionalno djelovanie poiedinaca" potpisali Sll Amor MaSovic, EJmedin Konako· vic te jos. neki zasrupnici iz Kan tonalne sk upstine, medu kojima su i Kernal Ademovie i Eldar Cornor. Sera je II pismu Tihicu, u kojem ga po· ziv" da §IO peiie posieti mjecajrn Kan tonaJ:ni odbor, iznio problem da pcjedinci "unose nerazum ijevan je SIa vIj aju ci

sa KO iz Sarajeva, koji je, kao uostalorn i neki drugi cdbori nesklon i Tihicu kao predsjedniku SDA, zapostavlien pri kadrov skim posta vl jen jirna.

Zullie i HOldZO UZ Tihica
Scm je za izrazenc nezadovcljstvo predsiedniku stran ke doh io po drsk u od svih predsjednika opCin· skih odbora SDA u Sarajevu, izltzev predsjednika 00 Cenlar Amica Zukica i predsjednika 00 Novo Sa' dira na takvo p os In p an je, ali i inace na lo~e odnose sa sarajevskom SDA, koja je od sannog osnivanja bila ok(F sn iea S!ranke. Pred sjcdnik rajevo Nedzada Koldze, koj i s u, cini se, os tali na Tihicevoj srrani, S em s u podrzal i Tarik Ea lin jev ie, Ib rahim Kerla, Mahir Devi~, Osman Lihovac, Dervo Aljovic, Enes .s aci c i H ltSO Cesir. KO upozorava Tihiea da bi se ovakva situacija mogla odraziIi ina rezultate SDA na na.rednirn izborima .. - Sve veea zabrinumst broj nih clanova i uglednih aktivista s razlogom je utemelje· na peed izbome izazove I! narednoj godirn • naveo je Seta. Odranije iz vrha SDA cure inform ad je da Tih.i': p lani ra u yes Ii po vjeren is rvo u KO i cako ukloniliSem i poslaviti svoje poslu.lnike. No, pitanje je moze Ii hder SDA priustiti sebi eskalaciju su koba sa sarajevskim ogrankom It situ"eiji kada je stran ka vee i;>;gubib ogroman dio k.redibiliteta medu biracima. T. LAZOJlIC

Izborn irezu Itati
S[var se posebno zakomplicirala u posljednje vrijeme, jeT je Tih ie zajedno s po· jedincirna iz KO, posebno Asimom Sarajlicem i NedZadom Ajnadlicem, mirna sarajevskih organa stranke dogpvorio raspodj elu pod.cii .. Sera u pismu upravo altt-

Dooznal

IIZe.begOUle
upravo od sarajevske SDA betbegovic svcjevremeno imao najjacu podrSku u kaIldi daruri za predsjed I!.ika Hmnke. Prema nekim izvorima, upra vo je La podrika i doveIiKO Sarajevo u neugodllu pozic.iju U odnosu n. Tihiea, koji se sada na ovakav nacin sveti.

Zanimljivo je dast! pi· smo podrske Seri, U kojem izrniavaju zabrinutost varnnsIitucio.nalnim djelcva. njem pojedirutea, ugledni clanovi SDA poslali i Bakim Izetbegovi~u, clanu Predsjednistv.a BiH. No,. javnost nije upo· znata da Ii je Izerbegovic re· agirao na ape1 KO, iako je

Nakon oslobadajuce presude za "Eronet"

DDIUzniCa prOliu GOUiCa U sluCaiu "LiianouiCi"
Ova je strasno za pravosune BiH i pravnu drz:avu BiH, kazao Covic

4

D~evIliayaz.t<l~.

30. junillipanj2011.

ak tueln
'

0

DRAMA Zastrasuiuce poslledlce rasta svicarskog franka u BiH

Sarno dva dana nakon sto ga je Kantonalni sud Mostar oslobodio krivice u sl uCaiu "Erolle!", Kantonalno ruziWrvo Sarajevo podiglo je jucer opruznicu protiv dopredsiedavaiuceg Dorna naroda Parlamenrarne skupstine BiB i predsjednika HDZ·a BiB Dragana Covica zbog krivicnog djela zloupotrebe sluzbenog po10Zaja i ovl asri u pozna rom sluea]u .Liianovlel". Sud BiH ranije je Covica oslobodio u ovom posrupku, Kako [e za "Dnevni avaz" izj avila portparol Kantonalnog ruzllastva Saraievo Jasmina Omicevic, Co"icil se opruznicom srav1ja na teret da je u junu 2000. godine kao min is tar firiansija FBiB prekoracio g ran ice svoj e 81 uzbene dumosti. Opruznica je poslana Kantonalnom sudu Sarajevo 113 potvrdivanje i trebala bi biti potvrdena u narednih osarn dana. Zanimliivo ie da optuznica niie obuh vatila bracu Ivan kovil: Lijanovic ; druge ko j i su tereceni u ranijern postupku. - Uradio je to tako Sto je

BUgO)anSMidO tor orOdie imouin da bi uratio ]!
Doktoru Senadu Karadzi rata porasla za 1.000 KM" a Kemalu Durakovicu za cak 2,.300 KM • Banke provode legalno IThvarenje
ie do ekonomske krize i sada, jednostavno.jne mogu prodaci obiekt. Cak i ako objekt od 900 kvadrata pro"
dajem za rnanje od 700:000

Covic: Vladari iivola.u SiH slucaju "LijanovI6" d.o.o. i Mesna industrija "Liianovici" d.o.o., izbiegnu placanje prelevrnana na strojno iskosreno pilece i purece meso i kozice, usljed cega je osrecen budzer FBiH i djelomicno budzet Bill za oko 1,9
miliona maraka - kazala je

D ramarican rast svicars kog franka, koj i je dosegao ekstrernnih 1,645 KM, ima reske posljedice po brojne bh. biznismene i gradane Cij i su kredit i vezani uz ru valuru, iako Agencija za bankarsrvo Federacije BiB cio probl em nasro j i do k raja minimizirati.

KM, !ito [e ispod ciiene cgorceno govori doktor KaradZa za "A vaz" .

Zatvaranje kredita
U jos tezo] situaciji je KemaJ Kerno Durakovic, vlasnik bugoianskog restoran "Vila Grande", koji je 2006. gcdine u Hypo band podigao oko pol a rniliona rnaraka za svoj biznis, - Rata mi je porasla za Cak 2.300 KM. [utros sam bio u banci, Popio sam tabletu i platio 4.500 KM vise nego sto sam trebao upravo zbog rasta franka.Pel godina vracarn kredi t i dao sam skoro 400.000 KM. Predstavnici rno j e banke rekli su rill da bih mcrao vratiri 460.000 KM ako bih sada odlucio zatvoriti kredit. Ja sam skoro orplauo koliko sam uzeo, a morarn i~ pet godina vracati kredi t. Cill! ra ta po raste j05 malo, ispas! ce da nisam vratio nista! Osim toga, podigli su nam i kamale sa 6,75 na 7,25 POSIO, pa na osnovu te rallike mOfam dari j05 10.000 KM - rvrdi Durakovic. S trane banke, naS!a v1ja Dura.kovic, provode lihvarenje po zakonu. Kada lihvar nekome da 10.000 KM, pa trazi novae, on ide u zarvor. o vog pu Ui.,kaze nas sagovornik, niko nece iei u za!vor ier svima odgova.ra rast franita.. F. VELE

Posljednjarala
Medu
nase

onim gradanima
koji su najteze

zernlje

Carinsko] upravi FBiH izdao ob avezu j u ci ak r vezan uz prirnjenu odluke Vijeca rninistara BiB 0 odredivanju proizvoda za koje se pri njihovorn UVOZllplaca pcsebna pristoiba, ornegucivsi na laj nacin da privredo drustvo, u konkretnom

Omicevic za "A vat'. Covi'; [e za novu optuznicu saznao od nevinara "Avaza,". Vidno iznena den, pro ko men tira 0 je da su "makar sacekali da se za vrSi iedan sl ucai". - Mene u ovoj ddav'i nista ne iznenaduje. Ovo rade oni koji misle da su vladari zivota u BiH. To je strasno za pra vosu de BiH i pravnu driavu BiH· kazao je Covie. F.

v.

pcgcdeni nasao se i bugojanski liekar dr. Senad Karadza, koji je proteklih gcdina izgradio starnbeno-poslovn i ob jekt u svom grad u. Kale da mu je rata kredita porasla za oko 1.000 KM., odnosno sa 2.400 na 3.400 KM. Zapao ie u rake tesku finansijsku situaciju pa ie odjedne rodake moran POSllditi novae kako bi platio posljednju ram. N e .:i.eli dopustili da banka vuce za rukav niegove Zirnmel U slicnoi su si tuaciji broj ni Bosanci i Hercegovci . - U bancisarn podigao

Kemal Durakovi{; i njegova sup ruga Dragana: Kao da nisu
vralili ni§la

Vandali u Bosanskoj Dubici opet divljali

Bosanci Ce Poprauiti HUPObanMu
Du.rakovi c istice da je u vrijeme kada je on podigao kredit isto uradiJo ros desemit Ijudi u Bugojnl,l. Rijec: je o kreditima ukupne vrijednosti od 10 miliona KM. No, on i ~U!e i rrpe. Ostro odbacije tvrdnje direktora Agencije za bankarsrvo FBiB Zlarka Bacia da rna· 10 ljudi ima kredile u £tancima, jer BarS ""eoma do· bro zna koliko nas ima". - Tvrde da ce kun; f'ranka rasti j os pet godina. Znaju da su oni koj; su kredile digli 2006. godine sada na pola pu· ra. Dakle, rale Ce do iSteka roka miSih krediUi ..Prema mel! i, We je ovo srni~Jjeno. Mi, Bosanci, popmvili smo Hypo bankl,l. Bez obzirn n3 t.o !ita su mdili 11'0 Snader i ausrrijski bankari, mi cerna ill popraviti -zakljueuje Du" takovic.

HamaDOUaDa GradsMa dzamUa
Safer ef. B eganovic, glavni i.mam MediGlisa 1Z Bosanska Dubiel!, policii.i u ovom gradu iueer ujulro priiavio je nov i i.ncident, kame" ' novanie Gra.dske diaIDiie u Bosanskoj Dubiei, koje se,. prema niegovim sawa- ffendijil 8eganavic pored razbijenog njima, dogodil0 prlJ10ra I'"" • .,_ p rekj u eer ka da IIIjesec nako n sl uCaja kada je su na ovam vjerskom objecarsijska dzamija, koja se ktu razbijena dva prozornalazi u neposrednoj bLizini ska stakla .. Gradske, gadana iaiima - Zalosno je [Q §IO se nokazao ie d. Beganovic. vi incident dogodio sarno M.Z.

rasa

cia bih sada zelio zarvoriti kredic, morae bih vra.titi cak 300.000 KM! Do~ao sam u silllaciju da moram posu.di vati novae od poznanika, prijateJja i rodaka da bih vracao kredit, jer ne mogu vise Yracali ra (e. Do sa da sam posudio 60.000 KM. Radiln i kueoe posjete, aktivan sam 24 sata, ali nema sanse da osiguram dovoJjno novell. Ka da je fran a.k poceo [as ti, j a sam oglasi 0 p wdll j u mog objekm, jer ne zelim viiie gubit.i obr •.z. No, doslo

29.2.000 KM. Za pet godina vratio sam J 80.000 KM. Ka"

Guverner CBBH Kemal Kozaric

BaOBeuiBe UOdile racuoa
Gu verner Cenrralne ba"ke BiH (CBBH) Kemal Kozaric upozorio je jucer da banke u nasoj zemlji mora.iu u fokllS vra tin klii ema i poceci gradi ti s klijen 10m parrnerski odnos, usrvrdiv!ii da ie kriza pokB7..a1a su vii;e r.lcuna voda dile 0 sebi nego 0 svojim klijemima, javila je Fena Kozan.:, koji je jueer u Sara.jevu govorio kao uvodnicar na okruglom stolu 0 terni "Perspektive i ogranicenja razvoi a fina.osijskog sektorn u BilI~, kazao je da su kama me stope u BiB u blagom padu kacia s ...u pita!1jo privama pred uzeta, ali je slab os t ta SlO kama me stope za gradaosrvo biljeze blagi rast. lslaknuo je da u bankarskom sekroru u BiH pOStOje problem; s nekvalitemim kreditima koji su na nivou od 11,6 pOSIO. 2abiljezen je blagi kredi In i ra.st. 0 d oko cetiri pOStO, i m prema sek m" ru prlvamih preduzeea. - To niie dovoljno i ima ptosrora 7.<1 malo hrabriji kreditni ra.st, ali ie Cinjenka da banke uprcl"Jjaj u rnicima rna" 10 paZljivije i da su perspekrivniie - ocijenio je Kozaric. Naveo je da prvi k"artaJ ove godine pok"azuje da su banke poslovale pozitivnije, ~!O pokazuje podamk cia su spomenmi period zavrsile

Banke u nasoj zemlji moraju u fokus vratiti klijenta, porucio Kozaric

0 se~iOegO 0 BlUliin

Akademija povodom Dana polieiie Fedeulnog M UP-a bit ce oddana I. j [1la. u Donm p olici je u S arai evu. Na akademiji ce porodici poginulog policijskog sluzbenika Tarika Ljub[l5kica i policijskoi slu.:i.be" niei Edinl HindiC iz MUPa SBK bili urucene medalie za hrabrost, saopceno je iz V!ade FBiB, iaviJa je Fena.

Med81i8 Z.8 hrabrOSI HindiC i DOrOdiCi lariRa UUbUSRiCa

Akademija povodom Dana policije

21ama polidjska znacka bit ce urucena komandantu Specijalne polieijske iedini" ce FUP-a Draganu Vikicu,. pistolj generaJnom direktorU ObavjeStajno-sigurnosne I\gencije BiB ALmiru Diuvi te samvi s pos veto rn direkmru FUP-a Dragunu Lukacu i glavooj tuliteljici KamonaIn og Zilahva Sara.jevo N iyes Kanevcev.

,u

KOlari;;: 6radili pannerski odnos sa 3S miliona pozitivnog pogodine, kada su bilidile slovanja, za razliku od proille bi.tke od 124 miliona.

gu-

pogledi
"Avaz" otkriva

O~ev~iavaz, teM\a~,
30. i u nVlipani 2011 .

5

Kakav j8 izvjestaj dobua Vlada FBiH

eruiseuiC tani iz Ddl la POl OSi 1.889 _i iOna
Vlada raspravu 0 izviestaiu Zufera Derviseviea odgodila za utnrak • Krajina nema informacije 0 tome koliko je nelegalni direktor osteno Feoeraciiu
koje trpi Federacija zbog isplata visernilionskih odsteta osobama koi e su neosn 0vano bile nptuzene od Finansiiske policije FBiH te su na kraiu oslobodene pred nadleznim sudovima, Krajina je rekao da niie dobio "takav rnaterijal". I pak, "D nevn i avaz" uspio je doci do detalja Dervi sev icevog izvi es ta] a, ali u njernu se ni u jednom dijelu ne sporninje koliko je Finansijska pcliciia, koi u vee vise od I I godina vodi, a da se ne zna ni ko ga ie imenovao, oste ti la grad ane FB iH. Nas list priie dva dana obiavio ie tek dio iavnosti dostupnih inforrnacija 0 odstetarna teskim na desetine miliN a dnev nom redu j ucerasnie sjednice Vlade FBiH bile ie predvideno i razmatranje izvjesraja 0 proslcgodisniern radu Federalne finansijske pol icije s nelegalnirn direktororn Zuferorn D ervisevi cern na eel u. No, zb og 0 ba vezaclanova Vlade, sjednica je prekinuta i bit ce nastavliana u utorak, kada ce, kako rvrdi ministar finansija Anre Kraiina, biti razmarran ova] izvjesta].

Idalle bez detalla 0 UPlitanJustranaca
Minismr Kraiina i iueer ie pcnovio da nema n iSla novo dodad na svoiu nedavnu izjavu da su neki medunarodni cimbenici sugerirali da se iz pad a memarne procedure povuku izmiene Zakona 0 Finansijskoj policiji PBiH, koje su predvidale srnjenu Der"iseviCa .. ja noge, ali porvrduie da ie samo u proslo j godi IIi za rad Finansiiske policiie potrosio 1.889.975 KM iz fede- Neki medunarodni cimbenici imali su prirnjedbe na prijedlog da Vlada i imenuje i razrjesava rukovodioce, sto:se moze smarrati politizaci j om. Vjeel!j em da cemo kroz izmjene Zakona 0 drzavno] sluzbi FBiH,. koie su u priprerni, imati zadovoljavajuca rieseni a • izja vio j e Krai ina. no naziva tek "slucaje· vima", Iako u izvjestaju IIi ria koii nacin nije opravdao Diejlan: DlJbilnik Gran prija KanskQgres/iva/a

Monti raniprocesi
Na nas upit sra raj izviestai sadrzl i da Ii [e on zadovclj an prezentiranirn radom Finansijske policije, ministar Krajina odgovorio

Turski redite!j drugi put dolazl na SFF, gdje ce predstavi svoj film "BHo jed nom u Anadolij: nastao u bh. koprodukcf]
jedan od najistaknutijih aurora danasnjice, turski reditel] Nuri Bilge Dzeilan (Ceylan) bit ce gost Sarajevo Film Festivala (SFF), gdje ce predstaviti cstvarenie "Bi(o [ednorn u Anadoliji", Dzeilan j e za film nas tao u bosansko-tursko] produkciii dobitnik Gran prija Kanskog festivala, Koprodukcija BiH u ovom projektu rezulrat je, izrnedu ostalog, i visegodisnje saradnje erninentnog reditelja sa Sarajevo Film Festivalom, N uri Dzejlan cdranije je poznat sarajevskoj publici. Niegov film "Tei maimuna", za koj; je osvojio nagradu za naibolieg reditelja na

DoMazaniprijatelj

Licnost dana Nuri Dzejlan

Festivalu u Kanu 2008., prikazan je u okviru Open Air programa 14. SFF·a, na kojem je bio i predsjednik 1ir· iia Takrnicarskog programa, Ove godine dolazi u glavni grad BiR s filmskom ekipom, a dolazak su najavili i broini turski rnediji koji Ceizvjestavati s jednog od najboljih regionalnih filmskih festivala, Z-ir i k ri tike ugl edn og filmskog magazina "Screen International", ocieniuiuci rakmicarski program Kanskog festival a, turskom reditelju dao je najvise ocjene, Dokazani prijarel] Bosne i Hercegovine, Dzejlan je u mncstvu festivalskih pcnuda izabrao Sarajevo. -A. R.

Kraji1l8; Nije dabio m8lerija/ je kako ce prvo sacekati da cuje rukovodstvo Finansijske policije, koje treba predsraviti svoj rad Vladi. Upilan spominjllii se u 10m izvjdtaju iIi jeon k90 resorni rninistar na bilo koji nacin IIpoznat s gllbicima ona marakaj.ciju isplatu iz federalnog budzeta pocrazlljllzrt.ve DervisevJCevib mOM;Tanih procesa.

Trazi uposljavanje
No, Dervisevic te in formadje i dalje krije kao zmi-

Dervise vic: Krije k/jllcne f)adalke ralnog budzera, Iznoseci tek statisticke podatke 0 kon trolama koje je vriiio, Dervisev iccak u iZ"jditaj u ne navodi ni ko je bio njegova proslogodisnja meta., a preduzeea i iuslirucije koje je konrroli·

trosenje novca iz budzeta, Dervisevic se u niernu <"ak zali na nedostatak "materi· jalne podr!ike", a olkrio je i da u naredne dvije godine planira prim iti jos desec slllzbenika u Finansijsku policiju. M. KUKAN

Vise ljudi koji su svoje· vremeno mkriveni u Idkoj pljacki fiktivno SIIbili prijavljeni na adresi Predsie'dnistva BiR, rekao je juter u Saraj evu min istar ci vilni b poslova BiH Sredoje Novic, prenijela je Srna. Prema Novicevim ri· jeCima, kako bi se, izmedu osta!og, onemoguCilo fihi-

PliaCBaSi bili prijaUljani na adrasi pradSjadnistua BiH
vno pr.ijavljivanje i ovakve zloupou-ebe, ~to je i sigurnosn-o pitanje za BiH, Minista.rstvo civil nib poslova pripremilo je prijedIog izmjenn i dopuna Zakona 0 prebiva]U'tu i boravi~[u ddavJjanaBiH. Govore6 na sjednici Usta· vnopra vue komisi je Predstavnickog doma, koja je po-

Ministar Givilnih poslova BiH Sredoje Novi6

driala predloZeni zakon, N 0vic je negirao ocjene clanova Kornisije iz SDA i SDP-a da se predloZeIl im izrn jenama i dop U!lama kojim a se rca"i predocavanje odrooenih dokumenala kako bi gmdan i pri jnviii prebivalisle iii boraviSte zadire u slobod u gradana i slobodu kretanja. Prerna njegovirn dje-

U hotelu .,MarSal" na Bjelasnici danas ce, l! organizaciji federalnog minis[ra unu trdnjib poslova Predr· aga Kurteb, Oili odrl:an sastanak direkwra Federalne uprave policije, kantonalnih minisIara unmrailnj ih poslova i policijskih komesara. N a saslank u 6e se rcazmatea ri mogucnos t harmon izacije, odnosno IIskladivanja kamonalnih zakona 0 unu" trasnjim poslovima. Prisustvovat ce i clanovi Komisije ZlI sigurn os t Zastu p oickog doma Pariamenla FBiH te predstavnici OHR.a, EUPM· ICITAP·II,. javila je Fena.

DOliCiiSHi MOmeSari U FBiH

SaSlaiu se miniSlri i

Danas na Bjelasnici

a;

KUffel;; Organizafaf sasfanka

Navit: S~qurnlJslla pitanje eima., Ila raseljene osobe i povramike primjenjival te se odredba iz akruelnog Z<Ikona da za nji h ostaje da vazi prijava prebivalista prije sukoba_

Soee
• Premijer RS Aleksanda, Dzombic izjavio je Srni da je Vlada predlozila Nacrt zakona 0 penzionom sis[emu RS, prvensrveno s ciljem da mj sistem dugorocno p OSla vi "ns zdra ve n oge" i osigura ko n tin u iIet isp la[e penzija. -

Sta drugi pisu

6

One.n; avaz, ~el\rrtak" 30 junVlJpanj 2011.

mozai k
... .

FBiH Dam naroda usvojia zakon a vojnim penzionerima

Slid je dQI>adaPfQiz'IOdnjll narlwlika kailljavao

laillani dODUSlll1 ZUOI marihuana
Vrhovni sud u Italiji donio ie cdluku da gradani SIlU j una SV 0]1 m terasama 1 balkonima slobodno sadi ti marih uan u, Zakljucili s u, naime, da od roliko posadene kolicine ne rnoze biti velike ste te.

Vrhovni sud presudio

Na 1'0 deci upravo raj razlog, sudije su odbacile 1:al!)u koju je podni 0 tu1:ilac Zalbenog suda iz Katancara, koji se ZaLio na oslobadaiucu presudu 23-godisnjaku koii je marihuanu pcsadio na balkonu svog dorna u Kalabriji, Iz biljke te velicine mogao je dobiri 16 grama marihuane.

Tasmani)SlllllaUO IzUmlre Zbog raMa
U pr kos sure 1'0 j prirodi, tasrnanijski davo izlozen ie od urniraniu vrste kao zrrva opakog faci j al nog ru me ra, Prvo gen etsko ispi tivan] e ovih torbara rnesojeda orkrilo je da i covjek ima udje[a u njihovorn Iaganorn nes-

Ugrozena vrsta

lece Slali bez De lila
Vladi dat rok od sest mjeseci da utvrdi izmjene ovog zakona k.ojim bi se u pravo uvele i ostale kategorije koie lapunlavaiu uvjete
FBiH~, cime 6e se osigurati isplata julskih beneficiranih penzija dosadasnjirn korisnicima. Zakon je i usvojell po himoi proceduri zbog opasnosu da korisnici ostanil. bez niih, a nakon sto ie Ustavni sud ponistio dosadasnje uredbe 0 povoljnirn
penzijarna.

Nakon sto je Zakon 0 porvrdivaniu prava na prijevrernen u starosn u penzi ju ostvarenu pod povoliniiirn u v j eti ma, ko] i j e predlofila Vlada FBiH, po hitnoj proceduri usvoi io Preds tavni cki dom Parlamenta FBiH iSIO je uradio i Dom naroda na jllcera~njoj sjednici, Zakon stupa na snagu odmah aakonsto bude objavljen u "Sluabenom listu

. Mnogi, naime, koji ispunjavaiu u viete nisu usli u ovaj zakon, POPll( pripadni-

te pripadnika FBiH koji su zbog primlieue otprernnine od 10.000 KM bili onemoguceni U osrvarivaniu prava 113 ovepenzije, N a s j edni ci j e usagla seno da IIi kakva diskrirninacija ne smije postojati te je Vladi dat rok od sest mjeseci da uradi cje I te izm j ene ovog ovi zakona, Izrnjene ce omoguciti da u pravo budu uvebivse Vojske

ka MUP-a

dene icstale kategorije koie ispuniavaiu uvjete za povolin i] e p enzioni sanje. Prema ovom zakonu, pravo na beneficirane penzije irnat ce vi§e od 20.000 korisni ka, a za n jih je p 0trebno rnjesecno izdvojiti

vise od sedam rniliona maraka iz federal n og bu dzeta i iz dop ri n a sa voj ni h osiguran ika s podracuna Federalnog zavodaPIO/MIO. M.A.

tanku: ~ovjekovo stoljetno djel ovanie dove! 0 jed 0 gubirka generske raznolikosu, Kada se tumor Iica, nazvan "davolov facijalni rumor", poiavio 1996. godine, p a ceo se b rzo ~iri Ii kroz cijelu vrstu i tako je od te godine
broi tasman ijskih davola

Tumor se prenosi preko IIjeda Z8 vrijeme parenja je po cijeloj Tasmaniii.
Zbog naglog opadanja

opao za 60 posto, Bolest se prenosi fizickim koutaktom, uglavnom preko ujeda za vrijeme parenja. Gotovo uvijek ima smrtonosan ishcd i rasirena

ce b-II nesab-Ina

Nes tabilno vri ieme s mozadrfat gucim pljuskovirna

za ulNan
ce

Kakvo vrijeme prognoziraju meteorolozi

ove vrs te Medu narod ni savez za ocuvanje prirode (IUCN) proglasio [e ovu vrSill ugrcsenom.

Djevojka osJetila nuspojave tretmana

BoloMsJe SprlJeCiO da Muca sms POrUMe
J edna

se i rokom vikenda, aakon eega sli jedi st. bilizacija i jXIrast remperarura, Prema rijeeima klimatologa Zeljka Majs [oroviCa, narednih dana ocekuje nas isto vrii eme kakvo smo imali prmekla dva dana. - Bit ce malo toplije, ali svakog dana os laje mogtlcnosl kise u pojedinim

krajevirna. Imatcemo nestsbilnovrijerne 11 narednacetiri dana - krleMajstorovic. Prema prognozi Federal n og hi drom eteorol oskog zaveda, danas se oceku j u dnevne temperarure do 30 stcpeni, na jl.lgu i nesto vise, a za Sutra je oajavljen pad !emperamra za deserak SICpeni, dok ce Il subotu one iz· nosi!i oko 23 stepena. E.Ha.

sedam naes!ogodi~nja Britanka, koja se podvrg· nula tretmanu bOloksom ka· ko bi sprijeCiIa prerjerana zn· ojen je dlanova, ~bog nuspojava koje izazi va koriliIen j e ove supstance vise ne maZe tako uspje!inokucati SMS. Sedam dana nakon tfln· mana botoksom pacijemica jeprimijcLila dasezaisra ma-

nje znoji, ali je, takoder, primijerija da ~ada mnogo sporije kuca poruke zbog smanjeneevrstinemiilica sake. Struenjaci napominju da su ovi efekti sarno rrentltni k ao i da veeina paei jena ta koji bolujll od hiperhidroze (pojac3ueakti vnosli znoj· nih zlijezda) radije prihvata osj "<".a j slab osti u sakama nego pre[jerano znojenje koje ih je ran ije om etalo.

SDec
• Inves6c.ioni fond "GSV Capital" pr-euzeo je manji dio vlasrustva u drllstvenoj internet-nudi Facebook, eime je uje!!a vrijed!!ost dostigla oko 70 milijard; dolara (49 milijardieura). Fond je objavio da je po prosjecnoj cijeni 0 d 29,28 dol ara ku pio 225 .000akcij a Facebooka,. ciji sellkupan broj nopticaju procjenjuje na 2,4 milijarde.

Centar Banje Luke preksino': je, kao n.ikada prije, bio prepun diece, koja su sa svoii m porodicarna p risus· tvoval. mau; festad ji U Konferencija beba" koja se vee ce tvrtu go d in u odd:a va u opCinama RS cadi promocije natalitem i odgovornog roditeljstva . Manifestaeija II banjaIIli'kom parku "Petar Kocic" odrzana je uz bogat kulrurno-tlmjemicki program u kojem Sil nascupili nekoliko djeCijih plesnih

SIOlinemaJianana "HOnierenCi)i beba"

TradiCionalna manifestaGija u Banjoj Luci

(folo.' M. w~ic)

smdija, hor "V rapeki", kao i ma.liSani iz Centra za pred!lko Is ko vaspi ranj e i obrazovanje. Izabrano je i lroCIano p redsj ed l1istvo beba k 0 je su codene od 28. jtlna proSle do 28. junaovegodine. Organizawr ove mllnifestacije koja se odriava 11 22 opCine u RS je Minis rarsrvo PQwdice, omladine i sporta RS, uz poddkll Adm inislrativne slitzbe grada Bania Lnka i brojnih sponzora. koji Sll djeci preksinoe dije1ili i prigodnepoklon·pakete. B. S.

mozai k

Onevn; avaz, cetvrtak, 30 junj/lipaoj 2011,

7

Sta kazu poznati
Lepa Brena
- Mi slim d a su ovi pros tori m uzi cki speI:tar razlifi lOS Ii i cia Lepa Brena treba cia im bude 10 ~to im je zajednickol Pjesme biram po lijepim teksrovima i dobrim melodiiarna, jer, ako pjesrnu ne osjetite negdje u dusi, to BrMa: Speklar sto snimate nema nikakav efekt, Kao umjerazJicilosli In ik m cram da se pron adem u u ekorn stili u iii da ga dozivirn emorivno, jer jedino take EO osjecanje mogu da prenesem na publiku. (PjcvaiHca za "AznI")

INCIDENTI Eskalirao sukob u Zenici

SUaMUDiesmu doiiUim

nalagal i aMSistaas nu Dalicom na sindiMal a uOda
Napadnuti Vedad Durrnic i Fikret Haiac, priveden Mirza Telelovic

Snimame IiImoua Ie eliC80Diianle
- Kada drfite kameru, irnate izuzetno veliku odgovomost N ara vno da ste odgovorni za novae, za ljude kojima se obracare, .. Za mene T. . ·[..I"'I-'k~' _-' je naivazniie • ako snimate filmove, molim vas, ar. B I a nikada ne 1a7.i e, Morate da pokazete sebe, vase odgovofl1os1 t videnje sviieta, vaS odnos prerna svijeru. To je osnovna racka, Mislim da ie snirnanje filmova rnnogo viSe moralno i eticko pimnje nego lehnicko. (Madar.hi rduer;;a e-nmJi1le)

Bela Tar

Predsjednik i pctpredsjednik Sindikata taksista opcine Zenica, Vedad Durrnic i Fikret Halac, tvrde da su iucer posliie 10 sati na taksi standu Stara piiaca napadnuti metalnom bejzbol-palicom od nelegalnog taksiste Mirze Telalovita, - Telalovic se nedaleko od IUS parkirao svoju "opel vectru", na prostoru gdje "divlj;" taksisti ispred nas kupe putnike, i odmah po izlasku iz au ta poceo nas verbalno vrijedati. Psovao narn je diecu, porodicu i sindikat, kojern smo nas dvcjica na celu - hie DUTmi;:. Tvrdi i da je napad bio planiran i smisljen, ier im i drugi nelegalni taksisti prijete, ali ih do j ucer riiko nije i fizicki napadao. Kaze i da ga je same brza reakcija, dizanie desne ruke spasila sigurncg udarca direktno u glavu, - Pogodio me je u ruku, a

Ziatko Komadina

UOdeme driaue IelimSMi rad
- Kada sre u opoziciii, mozere ponekad sebi dopustiti Iuksuz gresaka i propusta, a odgovornost vlasti cini vas ispravnijirn jer tog luksuza vise nema. Osim toga, vodenje Slvaf stila drzave je timski tad i potezi se vuku s puno vise analize i pripreme. Srvar ie stila i ukusa kako ce neko predvcditi grupu ljudi, iHma: ..ki polilicar za " Nacionai")

sta kazu u naro du ~
v

I"C7l

'8 033/281-393

redakcija@avaz.ba

Halac i Durmic u nasem zeni(:kom dopisnlsfv:u kolega Halac je brzo reagovao i uhvatioga te cdgurnuo. Nastavio je da hisrerise i Iupa palicom po betonu oko nasih auta, a ja sam uspio pozvati policiju, koja ie stigla brzo, za pel minuta. Medurirn, on je pobjegao, ali su ga s ustigli i p resreli u Saraievskoi ulici.Prilikorn pretr-

fFliltJ:'JH:JtJt1r;}

prellrS8.ini nalOZi za Halaea I TelalOulCa
Kako nam je kazala portparolka MUP-a ZDK-a Aldina Ahmic, policaici su, za ucesce u rue; i n apad na Telalovica, Halacu izdali prekrsajni nalcg, dok [e Telelovic, uz prekrsajni nalog za napad 03. Durmica, dob io i prekrsajni nalog za pos j edov all ie palice,

esa "uta pronasli su rnu p"lieu i rukavice S odrezanim prstima- kaze Durmic, Halac dodaje da se napad rnogao i ocekivati, jet su inspekciiske sluzbe blagonaklone prema "divljim" takisrirna, dok Iegalne zaustavljaju i redovnc kaznjavaiu. V.B.

Dok se sada i Srbija, i Hrvatska, i BiB nadvikuju koja od tih pravnih drzava polaze pravo prednosti na procesuiranie Paravinie, belie bi bilo da se dogovore kako urediti zakone da ovakvi slucajevi godinama ne prolaze nekaznjeno, ((;;{auljica AS iz Srebreniha}

Uredile zaMone

Vremenska prognoza

30.6.2011.

UMIOnieniuuredliiui gralili u leumu
Uvredljivi grafiri "Ne

Nakan stu sma ukazali na sporne natpise

znam sta mi je, pale mi se dzarnije" i "Svi na Srbe i balije", koji su sedmicama staia! ina [l eum sko j pla;':i, j ucer su kOn3cno uklonjeni., Desilo se to na dan kada smo u nasem !isru uka.zal i oa ovu nedopusuvu cinjenicu, a potvrdu 0 uklanjanj u uvredljivili narpisa dobili smo na lie u m j esta.

Neum: Fasisfifki grafili

Kako smo sazuali od posjetilaca Neuma, uklonjeui SI) i sporni narpisi na drugim lokacijama bh. grada na Jadranu, ruedu koji· rna su bili i iscnani usta~.ki siru boli. Inace,. ova pojava, govore nam kupaci u Neumu, ponavlja se- iz go dine u godinu, i to najvise u periodu kada pocinje Ijetna sezona. A. D ...

VRIJEME DANAS
lENICA ~9 ....

,

TUZU
27

Da Ii S1e SUgU na ua8em prodalnom mles1u MUDUiDneUni auaz? UMoIiMo niSle nazoune nas na
i nai1irazniia dneuna
lei. 033281362 iii 0,61731'406

U istQcnim i sjeveroislOcnim podrucjima prije podne ce preovladav3li pretezno obla61o vrijeme S kisom mjeslimicno, u osra[l:u zernlje malo do umjereno oblacllo i suncano, Poslije podne ocekuje se postepeno mioblaeenje sa sjeverozapad a, p raceno ki som,

,SARAJEVO 27

.I.

N liM

31

CETVATAK
iJO.lti.2an. .t.Jlj\f]ijJE'JBI!GIAJUII:

PETA'K

....

SUBotA
1.,',2t1l. JUJAAN.l-iE_"'PER:!ITIAIE umvNI:1EPiI"eRAll.IIC

I. 1. lOu .KJTNlNJETEMl'BRAl1fIE

oil 12'C do 2A'C
~

od12'Ctio 23'C

01125'C dll32'C

~TmE

:dr~cM:Src

oil 12'C do 21'& oil 2l'C do 3:I'C _

BIOMETEOROLOSKA PROGNOZA

nouina bit cedos1auliena

Nastavlja SIl razdQblje relativno povoljnihbi ometeomloskih prilika. Povecana naoblalca i padavine negati.vllOce djelovati na raspalozenjB ve6i~e Ijudi, ali 68 pri tome hmniG~i bolBs~ici ipak osjetili izvjesno olalcsanje. U HefCegov[~i ce biti ugod~ije, ponajvise zbog suncanm intmvala, Grad Sarajevo ".
kll",k 501
"1",,,1

------30, 6, 2Q11.
312
18.59

STRUJA

Premijer FBiH obecao subvenciie

SacijaIni paket u izradi, a pocet ce se primjenjivati ad izdavanja prvih racuna 5 uvecanim ciienarna, tvrdi prvi covlek Vlade FBiH
Federalni premijer Nermin NiBi" na iucerasnjo] pres- konferenci ii u Saraj evu usrvrdio ie da ee Vlada FBiH ispuniti obccanie da so ci j al no na j ugrozeniie kategorij e, a to s u penzi oneri, nezaposleni i gradani koji primaju socijalnu pornoc, n ece SnOSiIi te ret posl iednjeg poskupljenia struie, od cnih koji su u stanju socijalne potrebe nece osjetiti pos ku plj en j e elek tricn e

ermiD ni SiC turdi da SiromaSDi De' e S)etiti BOSHUBlJeD)e
energije - iziavio ie Niksic, On niie mogao preciziprogram biti donesen, jer se rrenutno radi na njegovoj izradi, Obeeao je i da se gradani uece morari mnogo maltretirati s prikupljaajem potrebne dokumenraciie na OSnovu ko je ce moei ostvari Ii pravo na S ubve nci j u. emijer Nik,ic j ucer nije im ao p recizar, odgovor 0 [0 me 0 a koji ce se konkretoo nacin vrsi ti su bvencii a,
ni koliko ce ljudi imati pravo !!3 to. No, precizirao je da nikome nece biti dijeljen Na pitanja novinara, prrati koji ce tacno sociialni

8

Dne,ni avaz, ~e\vrtak. 30" iu"iIlipanj 2011 ,

teme
_ _.

VLADA FEDERACIJE Bi,H Odluke s Jucera

Pokrivanje razHka
- Od prvih sljedecih

racuna 7-2 elektricnu energiju, koji ce dcci s poV ecan im ci j enarna, pace! ee primjena socijalnog pake ta koii rreba garantira

naisiromasn ijem dijelu stanovnistva FE iH p ok ri van je razl ika u . cijeni. Niko

ti

novae, negoce Vlada s ubveacionirari racune "Elelma· pri vrede B iH" tako da ee socii aln 0 ugrozeni gradani dobi va ti r,c1;Ine umanjene
za iznos te subvencije.

Prosjeena potrosnja
- Ono sro j e sasvim sigurno ieste da cemc morati

.,ne branim
SDA"
pitanja rskih

Na jedno od novinanjegovirn optuzbama upueenim, zbog zarecen e vrlo lose finaasijske s iwad j e, no racun S tran ke za B iH, ali ne i SDA, iako su te dvije s tranke bile » Iadaj uce u pro~lom sazlvu Vlade PBiH, prcmijcr Niksi': odgovorio je da on "ne brani SD A, ali iasno j e
kako je funkcionisala pre thodna v last", u vezi s

" Dakle, SDA je vodila raeuna 0 telekomunikacijama, a SBiH o "Elektropri vredi" rekao je N ikSic. o vai paket veza Ii 1;IZpotrosn j u elek tri i; ne en ergiie, Na subvenciju nece moe; racuna ti niko ko e,., se ras kosn 0 ponasati u potrosnji u odnosu na Iivoj b udzer, Prerna s adasnjo] procjen i, prosiecna po rrosn j a po dosari miesecno i [0 ce biti m jera oko koje cerno gradiri podrsku socijalno aaiugrozen i] ima - kaZ30 je N iksi C, na vodeci da se u Vlad] mlmiliJja i o ruodelu stimulirania stednje dek[ricne energije Upila!! odakle ce biti osigumn nOvae za su bvencije za struju, premijer je macinsrvu je 268 kilovat-

Obaveze fiskalizacije,izmeou
Federalna vlada ni na

ostalih,

jucerasnjo] sjednici nije UM"dila rebal an" 0 vogod isn j eg budzeta, ier, kako ie obrauozio na konferenciji za novinare rninistar finansija FBiH Ante Krajina, zahtje-

budzeta kojic,., iznositi oko 1,717 milijardi KM, Ponovio je da e,., se budtetski deficit od

noua lIadrOUSlia rJesellia

252,9 miliona KM pokrivati sa 100 mil iona od telekorn aperarera, 16 rniliona od "Elektm-

ve koji su stigli ad budzetsk ill ko ri snika jos treba posloziri, s obzirom na [0 da su oni premasili limite za vise od 300 milicna KM.

odgovorio da ce se on "morat:i naCi~. M. KUKAN

zanD m za Ulora k, 5.. j u la, oeekuje se, hIm je reho Krajina, da Vlada i defioiti 1'00 U1V rdi iz III j en e i dop une

Rjesenje deficUa u ru3l;tavku sjednioe, zaka"

Ia saglasnos ( za imenovanie Senada Sefica .Z3 v, d. direktora KTK Viscko, a umjestc njega bit e,., irnenovan Senad B ilal Qvic. Ponis!eno je i privr~meno imenovan ie clanova Narizlrmog odbQra Fabrike du!lana Sarajevo (FDS) Sarajevo od 14, jUlia ove godine.

Vlada j e pen iSliia svo j u raniiu odluku kojom je da-

Takoder, doslo je do izmiena ranije Vladine odluke 0 imenovaniu ~lanova N adzornog odbora (NO) HT·a Mosmr, tako da ie umiesto "--Pob" Cl" <=. . nca?,.aIla n._o!1l!nlran Sejad \..Q!ak, a umjesto Damira Leke Ante Penavic, UmjeslO Befua Sejraniea, za "lana NO Medunarodnog aerodroma Saraj ev.o nominirana ie Zeijka Vidov;c"

teme

Onevn; avaz, cel'l~ak,
3~. juni/lipanJ 2011.

snje sjednice u Sarajevu

Cervrra medunarodna konferenciia .Business & ICT infras truk rura i in dustrija u funkciji brzeg ekonomskog razvoi a" poceia ie jucer u hotelu "Radon Plaza" 11Sarajev u. Eksperti iz oblasti I CT-a iz BiH i Hrvatske razgovaraju 0 informaciono-komunikacionim tehnologiiarna procesa, kao

leT u lunhciii brZag BMOnOmSM,OgrazuO)a

Konferencija u hotelu "Radon Plaza"

Predsjednik programskog odbora konferencije Himzo Bajrit obiasnio je da su osnovni cilievi konferencije prezentiranje sranja, megucnosti i planova razvoja ICT-a u BiH, promocija razvoja I CT-a fa di opceni 109 razvoja drustva, a posebno
radi ubrzania ekonornskog razvoja zemlje re priblizavanja ICT-a gradanstvu,

Iakroru razvoia obrazovnih
ekcnornskih

i

Jueer odrzana sjednica Saveza
Savez invalida rada FBiR jucer ie odrZao siednicu na koio] ie razrnatran Izviesrai 0 radu Saveza za 2010. i analiza sranja iz oblasti maieriialne zasdte 050 ba s in validi rerom prim jenom metodologii e izrade propisa EU. Predsiednik Saveza Edhem Trnka ukazao je na zastitu i unapredenje prava invalids rada u FBiH, preble-

Unaprilediti POIOZi inualida rada

mima buclZeISkog finansirania, ill vila je Fena, Predlozeno ie da se u Zakonu 0 izmienama i dopunarna Zakona 0 penziiskom i in val ids kom csiguran j u FBiH ugrade riesenja za unapredenje pravnog i rnaterijalnog polozaja invalida rada u sisternu csigurania invalids.


privrede HZHB«, zatim <XI pro ihoda po osnovu indirek tnih poreza, a racuna se i na &00· dstva od Evropske komisi je te trezorske cbvezn ice. OdJ uka se odnosi i na taksiste koji taksi djelatnost obavljaju santo [ednirn, vlastitirn vozilom, U istoj gruustanove, organi uprave i upravne organizacije, usianove koj e vrse profesionaln u rehab ili taciju in valida i u po"lj a va j U vi~e od 50 PO" to osoba s invaliditerorn, Ciji s[epen inva1idnosti iznosi ua jm"n je 50 1'OS10. Fis ka In i sislem nece mo~a-!i primje.njivad ni die· I"tnose; iz obla.sc.i Crvenog kriza FBiH, kao i d rugc humani tarne dj,e!arnos[i humanitunih organizaci·
pi su i javne adravsrvene

••

Odgovarai uci na ...... __ Biieljini 1992. godine unakrsna pitanja 01'imao .spiskove za prruzenog Radovana otierivanie muslimaKaradzica, bivsi glanskog sranovnistva". vni inspekror SUP-a . Bio sam prisutan J ugoslavije kazao je u Kriznorn srabu kada SU srpske vlas ti 11 da SU donos ili pla n i Bijeljini 1992. godinacin rada u kojem su ne napravile plan za govorili da ce iseliti etnicko Cjscenje Be- Karadiic: NQvi muslirnane iz Bijelji • snjab u torn gradu, svjedQk ne, Lokalui rukovoMilorad Davidovic, svjedioci Srpske demokrarske dok Haskog luiilahva, j u cer stranke Pravili su spiskove za je rekao da ie Krizni stab u iseljenje- rekao je Davidovic,

SrpSHeUlaSli napraune Dian za einiCKD CiSCenje

Davidovic na sudenju Karadzlcu

oslobooem i taksisti koji voze sarno jednim, vlastitirn vozilom

Hitne izllliene lallona oPIO
la i 1.1 par Iamentamu proceduru po hitnorn postupku 1.1pl1til. Pri jedlog zakona 0

Ustra osuda odluMe o posMuplJenJu strule
Sindikar metalaca BiH 0;; rro os uduj e odluku ReguIatorne kcmisij e za elektricnu energiju u FBiH (FERK) ,,0 nepravednom poskupljenju elektricne energije" re trazi povlacenje ove odluke, javila je Fena, - U zimajuei u obzir visegodisnje tesko stanje u rnetalskoi industriji, irekako nam ie ja·

Sindikat metalaca BiH

Takoder; Vlacia je utvrdi-

Federaciju

Ista grupa
I nace, VI ada je j ucer donijeJa odluku kojom su odredene djelatnosti oslo" badene 0 b aveze evi denti m· nja prometa putem liska" Ini h urecl:aja.. Najznacaj n ija vi jest je da se lis.k aln e kase neee mo oni u vocli ti na pii"· ce, odnosno, kako ie j~ Vb· d.epoj a~nj eno, na Irl:nice na· malo koj e prodaj u oba" Ijaj u izvan [rgovackih radnji.

isplara penzija do 30. aprila 1992. godine vrsena na rer-

BiH,kojima

je

izmjenarna i dopunarna Zakona 0 penzii skorn i in va lidskom osiguranju (PIO). Njime bi se rrebalo povralnicima iz Repu blike Srpske u ja, udru:i:enja i fon dacija koja nisu registrirana za obavljanje pri vredne di elamost;. Isto se odnosi i n9 obrmike i srodne did"" mo"t.i koji p"usalno placaiu

itoriji danasnie FBiH, omoguci ti isplata razlike izmedu penziiekoiu primaiu i one ko]u bi primali u vecem enritetu, pod uvietom cia je ona viSa. porez n3 do hodak, te Komisiju i Registar vrijednosnih pa pi ra i drus[va za "prav Ija· nie fondovima koj; VISe po· slove finansiiskog posre· dovanja. M. KUKAN

SnO 11kakvirn uvjerima lIasi radnici Zi\'e boreci se za V lastitu egzistenciju, a poskupljenie elekrricne energije ie doda (an udar na n j ihov prazan dzep, Ukoliko odluka 0 poskuplienju struje ne bude povucena,
iskoristir eemo najrigoroznije legalne rnjere na koje sindiopcenju

spec

kat irna pravo . is eiee se u satog sindikata,

• Direk tOr Agenci je .ze rad i zaposliavan je Bill Adnan Odic i direktor Ureda za llIposljavanje Madar·ske Ro· ben Komaromi juter su u Budimpe!iti potpisali Pro" Tokol 0 bi]aleralJloj saradnji izmecl:110Vih dviju insti" meija, javila je Fens.

za15 minula uaSli POdijeliO bih penziie
Ime i prezime: Adrnir Muiakovic. Datum i mjesto rodenja: 19, avgust 1963. godine, 010vo. Gdjc ..zivite - s roditeljima, podstanar ili imate via. stiti dom: Vlasriu dom. Bracno stanje: Ozenjen. Bitni datumi u Vasem iivotu: 27. novembar 2004. Koji automobil vozite: "Golf'. Kako se odmarate: Uz televiziiu, Omiljeoi muzicar: Dorde Balasevic. Volite Ii kuhati: Ne. NajdraZa knjiga: "Orkanski visovi", Omiljeni pisac: Ernest Hemingvei (Hemingway), Umjetnik kojeg ciienite: Ima ih vise. Za koji klub navijate: Celik. Koga biste poveli na pu.sti otok: Svoju suprugu, Jeste Ii Ijuboniorni: Ne. Sta naipriie prirniecujete
kod osoba suprotnog spo-

Klubpoznatih

Admir Mujakovic

10

Dnevni avaz, eerv,~ak, 30_ j uni/1ipanj 2011.

teme

llcnl profil trenera FK stupcanlca Ol.ovo

- Kod nas irna i lijepih dogadaja N,* odjeljenje je besprijekorno CiSlO, imamo silne poh vale i des ta zena narn j e reklo da ce se opet kod nas poro di ti. N ase radnice padaj u od posla, a od silnih dezinfekcionih sredstava izjedaju im se prsti - istice prof. dr, Dizdarevic, Parodi/isle (la Je.zeru: Majke II/rde da zeteze ima Mujakovii;: Ne
VQ/i

Clstaclcepadaiu od POSla

kllhali

la: Lice .. Biste Ii ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite Ii se sportom: Da, Omiljena hrana i pice: Riba i voda .. Ko se brine 0 Vasem irnidzu: [a. Volile Ii if! u soping: Da, Jeste Ii sujevjerni: Da. Imate Ii kucnog ljubimca: Nc.

Koii ie Vas iivotni moto: Prvi se maci6 bacaju u voduo Vas naiboljipriiateli [e: Nekoliko ih [e, pa ne bih volio da navodeci nekoga izostavim. Pratite li politicku situaci[u: Ne, Da imate l5 minuta vlasti, s ta biste prvo ura dili: Podiielio penzije, B iste Ii ucestvovali u souu realnosti: Ne.

Djecaci6 imao gnojne bubuljice elz porodlnsta tvrde da kod njih nerna zarazs
Zavo d za javno zdravsrvo Kantona Sarajevo (ZZJZ) svake sedmice bilje2i nove bolnicke infekcije bakterijarna. Medutim, niko iz riadlezni h s I uz b i ne zel i detaIj nij e govori tl 0 ovom problemu koji uzirna maha ..Prema najsvjezijim podacirna ZZJZ-a, od pocetka eve godine u Kantonu Sarajevo je otkriveno 149 slucajeva antim ik rob ne rezis ten ci je bakterijama MRSA i MSSA.

061-142-015
SLUZBENI A.UTOMOBIL - Gradani Var cia, za s vaki odlazak u bolnicu II Zenicu trazite vozaca i auto naseg nacelnika Eamde Farica, jer ako je on svaki put odla.zio siuzbenim aulO~ mobilom u Til' zIu zbog svoje supruge koja je talllO bolnid vee 30 dana, mo.Zele onda i vi. SIO je naeelnik ooJii od nas? ZAGAZILIU KRIMINALNile nam DejlOns ki sporaz urn kriv !Ito mi gadi!lama bir-amo nesposobne lidere Iioj! su dubo· ko zagazili II himinal! TRNINU';EVA AMNEZIjA.Siobodan Trainie im3 amnezij u. za boravio da j e primao uovac za ra dna mjes tao U posliedniih deset go dina nijedan konkurs za prijem radnika, D ivno ~to se sada brineo ~istom obrazu, resko da se ta prljav~tina
Iakoskida,

Dneunlauaz

nalaz S8e8Ba n8BoliBodana
Kornentirajuci primjer Saraike A. M_, prof. Dizdarevi'; kazala ie da se nalazi briseva ne mcgu odmah urad! d. - Bris se zasije i ceka se da se llZgoj i bakteriia To trzistencija rezultat revnosnijeg prijavljivanja prije nego necega 8m bi zab r iniavalo. Kornentar 0 tome bitrebali dati kanronalni epiderniolozi - kazala ie Ravliia, Da infekcija irna u !lovorn porodiliStu naJ=, [Vrdi a· S rajh A. M. (26), koja se car· skim re-zom porodila u marL1J ovegpdine. • Uzeli su mi bril; iz nosa. Medutim, oiko mi u bolniei aje nekoliko dana. N ajsretniji bismo bili kada bi nalaz bio gotov odmah i kada bismo na prijernu znali ko je kliconosa - kate prof. Dizdarevic, ni je rekao kaka v ie nalaz, Posliie porodaja moj djeCak je bio u inkubatoru, Po tijelu je imao gnoine b ubuli ice ..Pi tala sam osoblje je li bakterija u piranju, ali &11 kategoricki rvrdili da nije. Nakon pel dana, kada se SUInie &aninl.!o, 0 tpustili su nas kuCi. Sedam dana kasnije doSli su Ijudi iz ZZjZ.a i r-ekli dB imam MRSA-u - prica A. M. Ona je po[om samoinici· jalivno odnijela bebu na br-

iseve nosa, prepona i glave, Brisevi su pokazali da i dijete irn a istu ba kteri j u,

Uzeti brisevi
- Ljekari su tvrdili da nista nije opasno. Dati su mi Iijeko ve, a j a sam zarazu djereru jedva izlijecila, Lijecenje ie traialo miesec. Moj slues] nije jedini ~ tvrdi A. M. Nj ene navode 0 rasirenosti MRSA·e demantirala je sefica Ginekologiie na jezeru prof. dr. [adranka Dizdarevic, - Mi nikad ne otpustirno bebu iii zenu koj. irna bilo kakav problem. Sve za· vdimo i ooda ill pustamo ku6 kaa zdrave. Svi se rrudimo da simaeii a osran e pod kontrolorn - kazala je prof. Di.zdarevic. E. HALIIC

jkiea? ODGOVORAN ZAZLOCIN· Hvala gospodinu Serl;u Bramercu smee Tribuna! nastoiati urvr-

I I I I I

u

UVREDEI NAPADI- Kada ce Bosan.d progledati i pre,sta Ii da rade to SID rade? Dokle ce puni ti dzep 0 ~ ve nekame u Neumu, a oOl ili nekoga namJare iii pisu uvredljive grafi te ili ver~ balno vrijedaju, a sve na nadonalnoj i vjerskof osnovi? Visoca.k RADEBEZ DOZVOLEMoze Ii se StaD ukraj firmi;z Lukavca koja unii\rava polj opr" ivredno zemlji~te roveci zemlju i vadenjem sljun· ka bez dozvole, a
s"e uz odobrav,a-

odgovornosr

di 11.' .indiVid. ualnu

Bolje prijavljivanje
Sarno od 15. do 22-. juna zabil iezeno je 12 rakv ih slucajeva. Koliko su avi podad ala ..manwi, pirali smo federalnog epidemiologa dr. Jelenu Ravliju_ ~ Mogui":e je da je 149 re-

ziocinca Mladiea. Gospodine Bra· mere, u Bosoi je I poCinjen i kolektivru z.locin, zna I s_e i od koga. ZIVEODSTO MA.RAKA. - SamovoJjom Upra-I ve "Eid.rograd· uje« radnicima se duguju od trl I do 11 i I'i~eplara. U OVO) godini isplaceoa ie sa- I rno iedna. Direkcija zivi eetv ..d mjesec od 100 m a.raka. Im~ Ii I ova uprav,a 1ma- I 10 0 b,raza i sli da? NASI I Poskupljenje srruje pi-evr~i!oie svaku mJeru. Na§i gadafij i p 0lako nam uzima-, ju i dusu.

GADAFlJ1-

I

I I

nie SDA naceInika Dzevada MI.I-

U HadZiCima je od&..ana sjednica Predsjednisrl'a Sku· pstine Saveza ap6na i gradova FBiH na kojo) je, izmedu OS!ll' log, raspmvljano po Izvjeiitaju sa Z>ljeduickc sjednice Kornis;je Z>l lS!llvna i zakonodavna pil mnja i Komisije.Zil ekonomski razva;' apOna igrddova, a u vezi s viSe-inicija ti va. Iz Op6ne Bma.': se traZi izmjena prupisa iz oblasti '-1g(>sti[elj stva i ritrizma re izmj propisa iz oblasti poduzetniStva i obIta, Prihvaeena je ini cijari" va OpCine MlIgJaj za izradu \Jr-

Radiice se elaboral 0 slanlu neln'elnina
rna
ed.be 0 naGin II priku pI) anj u sreill lava po ostalim na-Cinim~ finansiranja u vezi sa .zaStitorn i spasavanjem od prirodnih i drugih nesreea. Predlozeno je i da Pred sjed ni~ rvo Sa veza, \l sara· dnji s U druzenjem pravob ..· anilaca FBiH, formira radnu grupu eksperata koja bi nap ..avila elabomt - proie· kt 0 Hanju nekremina u FBiH. Ovim projekmm Sa· vez op6na i gradova FBiH aplicirao bi za dobivanje dona lO rsk ib sred scava, R. B.

Skupstina Saveza opcina i gradova FBiH

Sa sjednice Predsjednistv;,; u H;,;diii;im;,;

teme

Onevni avaz, cetvrtak. 30 junVJipinj 2011.

11
Siudenlima zabranili SMolOuanJe

Ukratko

SEKS-AFERA Senat Univerziteta u Sarajevu odlucio

Pr leso i Go ie i LuCie oz- t s s en - anProfesor Ornanovlc suspendiran na dvije godine, a profesor Saltaga katnjen pismenim ukorom • Grube povrede etickog kodeksa, kazao Lucie

Kovacevic i 8asesku

Senar je jucer donio i zakljucak kojim je preporucenc Univerzitetu u Tuzli da se studentima koii su profesorima omogucili nemoralno postupanje ne odobri studiranje, ier senatori smarraju da oni nece biti primjereni akademski gradani. fakultetorn i odluke Senata pokazatelji sumraka prava i dekadencije svih pravnih i rnoralnih principa II BiH. Tak 0 der, upozorio je da j e cielokupni postupak pokrenut od rninistra obrazovanja KS Emira Suliagiea obavljen uz grube povrede etickog kodeksa,

Rumunija

HOUaCeUIC DredaO allreditiue
Ambasador BiB u Rumuniii Dusko KovaCevic predao je u Bukuresru akreditivna pisma predsjedniku Rumunije Trajaau Bases-

Senar U ni verzireta u Sarajevu jucer je iednoglasno prihvatio prijedlog Etickcg komireta i iz nastavnog procesa dofivomc suspendirao profesore Pravncg fakulteta Bajru Golica i Zdravka L ucica. Profesor Sani in Omanovic suspendiran je na dvije godine, dok je profesor Fuad Saltaga kaznien pismenim ukorom. Eticki korniter ovu odluku donio je zbog umijesanosri Golica Lucica i Omanovita u seks-aferu na Odielu Pravnog fakulteta Sarajevo u Tuzli,

vila [e Fena, Tokom razgovora konstatirano je da su odnosi dviju zemalja veoma dobri i bez otvoreni.b pitanja ..

kuu (Traian Basescu), ia-

Politicka hobotnica
- Na sceni u ovum drustvu i gradu su odredene snage za koje je srednjovjekovna inkvizicija civilizacijska tekovina, Univerzitetska zajednica u Sarajevu je pala pod utiecaj i manipulacije [edne advokatsko-rnedijsko-politicke hobotnice, koja svoie koriiene vodi iz Bijelog Pclja - rekao je Lucie. On dodaje da je sirnpromaticno da ie aktuelni ministar Suljagic bio clan redakci-

Rehabilitacija

Etii:ki kodeks
clan Odbora 7.3 eticka pitanja Hazim Basic kazao je da je Kantcnalno ministarstvo obrazovanja dostavilo priiavu protiv ove cetvorice profesora zbog neericnog ponasanja, nakon cega [e Ericki komitet jednoglasno predlozio rnjere, - Ericki korniter se nije osvrtao na cinjenicu da je u toku sudska prccedura.Prijave i ponasan]e profesora razrnatrani su u domenu morala. Konacan ishod sudskog

Prore k tor Uni verzi lela i

Senat jednoglasno polvrdio odluku Elickog komilela procesa nece urjecati na odlunastavno-naucnog procesa, ku Euckog komirera - kazao To znaci da ee im biti omo[e Basic. gucen rad u okviru varinaPredsjednik Odbora za stavnih aktivnosti, koji ne eticka pitanja Bakir Mahie podrazumijevaju rad sa stupojasnio je da kamjenirn dentirna. Odluka vazi samo profesorima ovirn odlukaza Sarajevski univerzitet. rna ne prestaie radni cdnos, Profesori irnaju pravo radivee da su samo iskliuceni iz ti na drugirn univerzitetima.

Zavod Krog ugostio ie od 22. do 28. juna u Kopru (Slovenija) grupu od 33 sociialno ugrozene diece i troie uei tel ja, koji dolaze iz ruralnog pcdrucja gradova Brcko i Banovici, u okviru humanitarno-razvojnog projekta "Pokloni osmiieh, rehabilitacija djece iz BiH". Proiekt podrzava Minismrsrvo vanjskih poslova Slovenije, javila je Fena.

DJeea iZ BIH u SIOUenlii

Statistika

MISka

Lucie DOMreee uDrauni SDor
Advokar profesora Lucica Rijad Cosie pokusao je tokom konferencije za novinare postaviti pitanje predstavnicima Senara ali mu ie to onemoguceno. On je najavio da ce Lucie pokrenuti upravni spor u Vrhovnom sudu FBiH,
koii treba doniieti konacnu odluku u ovom slucaiu, Naglasio je da je u ovom postupk u prekrseno nekoliko clanova etickog kodeksa re da je profesorima u potpunosn onernoguceno osrvarivanje prava na odbranu. Lucie: Sumrak prava Profesor Lucie nam je kazao da [e ocekivao ovakvu presudu, On tvrdi da su desavanja u vezi s Pravnirn [e magazina .Dani" u vriieme kada je aktuelizirana arera na Pravnom fakulteru u Tuzli. F. KARAU(;

Ulada dO 1. aUgUsta
Bolja zakonska zasriLa ra- fF.''---~--=-~~~'--~~~~~---''''''------' dnitkih prava bila je tema okruglog stoIa koji su jucer u Livnu organizirali U druzenje gradanki iz Bosanskog Grahova, skolski sindikal, zatim sindikal MUP·a, sumarstva i zdravSlva L ivan j skog ka n to na (LK) rc drzavni slufbenici opCine Tomislavgrad. Od rukovodslava parlamentamih srrnnaka LK izricilo je zatrareno da se vlast u ovom UVRO: S okruglog slola kanronu usposravi najdalje do I. sivanje prijevremenih izbora za LK. avgusta, kako bi sindikati imali palnsce, LK je jedini kamon u korUlera za razgovor 0 svojim problejem jos nije formirana nova vlada, mirna. U protivnom, zak.ljuceno je da zbog neposrojanja parlarnemarne ce bili pokrenuta inicijativa za raspive6ne. AI. K.

Upozorenje predstavnicima vlasti LK

iii nOui izbOri

Iz erne Gore HIH deportlran suecenlll
Pravoslavni svecenik Sini"a Smiljit, drZavljanin BiH, jucer je deportiran iz Crne Gore, nakon lilOmu je urui'en pasoo sa zabranom lllaska u Cr· nu Goru na godinu "zbog reo meeenja javnog reda i mira i uzbunjivanja javnos!i". Smi· Ijies je policija sprovela do granice s BiB, do priielaza Sitnica, javila je Fena. Nakon preksinocnog incidenta na Sverom Stefanu, ka- Sveli Slefan: Smiljic izazvao incident da je grupa ruskih novinara, u ba S osiguranjem i guranja. pramji predstavnika Odbors za Uslijedila je prijava zakupca hoobnovu hramova i mjesrana, potela "Grad" budvanskoj policiji, kokullala uci na Sveti Stefan da bi im ja je privela na saslusanje paroha pokazali osmtke crkve Aleksandra Smiljica i clana Odbora Krstu Nevskog, d0510 je do manjeg sukoRadenovica.

Zbog remecenja javnog reda i mira

Mjesecna inflacija u RS u rnaju [e iznosila 0,2 pOStO, dok je godisnia inflacija U odnosu na maj prosle godine bila 4,7 posto, javila je Srna. U odjeljku hrana i bezalkoholna pica registriran je rast od 0,3 posro, najvise zbog sezonskog utjecaja ciiena voca koje su povecane za 5,9 posro, rasta ciiena mesa za 0,6 poSto i bezalkoholnih pica za iedan posto.

Inllael)a URS 0.2 DOsto

Seminari

clunnl

dU810g
U hotelu "Sunce" u eumu danas ce bili otvoren [fodnevni seminar "Civilni dijalog i mreie organiz3cija civilnog d.rusrva" za predsravni· ke tematskih mreh or· ganizacija civilnog druslva koje uceslvuju u djelimicnom programu potpore organizacija ci vilnog drusrva u okviru CIDI projekta "Izgradnja kapaci!e!a civilnog drustva za uceilCe u civilnom dijalogu u BiH", javila je Onasa.

12

IInevnlavaz,tetvrlai<.

30.junLIlipanj 2011.

teme
....

PREDSTAVNICKI DOM Mandatar predstavio program

sia _0 . uMIC

Entitetsku podrsku uskratili mu poslanici iz RS-a te dva HDZ-a i SBiH

p_ DIaD

Pripreme u "Gradskim grolJljima" za dienazu

UU~soltompripremlleno
585 identiliCiranihtilela
Niko ne more reel konacanbroj tijela koja ce biti ukopana 11 ..jula u Potocarima, kazao Asmir Hodzit
lona karniona s posrnrtnim ostacima Srebrenicana iz Visokog ce se kretati ustaljenom rurom prerna Saraievu, Palarna, Vlasenici i POIOCarima. Mi SIDO U kontaktu s Direkcijorn cesta RS i mislim dace se 109 dana orneguciti neometan prolazak kolone - dodaie Hodfic, Na spisku idenrificiranih koiima ce bi ti klanjana dzen3zlI I J. jula nalaze se i U "Gradskimgrobljima" u Visokorn do sada [e priprernlieno 565 identificiranih Srebrenicana koji ee bi ti ukopani u Memorijalnom centru u Potocarima na 16. godisnjicu srebrenickog genocida, Prema rijecima direktora "Gradskih grobalja" Asmira Hcdfica, priprerne SJ! odvijaju prema planu i ove godine bi trebalo biti ukopanooko 630 Srebrenicana. - Dan priie dzenaze, ko(Sulio) Mehie (1940.) sa sinovirna Selmanorn (1964.) i Suljom (1969.), Orner (Suljo) Mehie (1942.) sa sinom Sabirorn (1976.) i Rasim (Suljo) Mehic (1942.). Medu identificiranima su i braca Adem (Ahmo) Bektic (1941.), Sulejman (1950.) i Taib (1939.), braes Redzep (Salko) Bekric (1950.), Nezir (1958.) i Sakib (1960.) sa si nom M UjOID (1977.). N. O. siednice: Kukif: {:ilav sal prezenlirao program Predsta vnicki dorn Pari a. Kukic je predstavio progrmenta BiR, kako se moglo i am u vrlo resko] i mucnoj oceki vati, na j ueerailani o] si eatmosferi, koia ie obilovala tednici u prvom krugu glasanja nzijarna i verbalnirn sukobirna poslan ika, Prem da je bio svj enije podrzao Slavu Kukica za stan da sadrza] njegovog predsieda vaiuceg Viieca ministara BiR. ekspozea isve one 510 prezeu tiIako je dobio opcu pora poslanicima nece utieeari na promj enu sravova predstavnidrsku, jer ie za njega glasala ka RS i da ga nece podrzari, u vecina pcslanika iz FBiH, j ednosa tnom izlaganju naveo enriretsku podrsku uskratili su IIIu poslanici iz RS,a te dva ie sta bi bili niegovi priori teti u radu Vi jeca ministara B iR. HDZ-a i SBiH. Za su bili poNo, odmah po zavrsetku slanici SDP-a, SDA, HSP-a, ekspozea Kukic j e bio izlozen NSRZB-a, SBB-a i DNZ·a. if:stokim kri tikama poslanika, Zestoke kritik.e posebno onih izRS koii su mu K ukic ce imati jos jedn II najvise zarnj erili ~to ie dozvolio da bude ,,Zrtva avanrurisansu za nekoliko dana ako u drugorn krugu glasanja dode sticke poli like SD P -3". Podo eventualnih prornjena, rucili su m u i cia se rrebao povue; odmah nakon sto ga nije odnosno ako SDS ili SNSD ipak odluce da budu suzrlriani. podrzao srpski Clan Predsiednistva BiH NebojSa RadmanoMedutirn, vrlo je tesko oCekjvati takav scenario 8 obzivic, ier je "vee tada mogao marom na kategoricne stavove ti cia neee dobiti podrsku poslanika RS u Parlamenru BiB". ove dvij e s tranke da nece podl-'.:ati ni ti jednog kandida ta Poslanici dva HDZ-a, uz koji preglasavanjern srpskog kens ta taci iu da nece podrfa ti Slavu K u kica, zaprijetili su clana Predsi ednistva BiR bude predloZen Parlamenru BiR. cia nijedan kanrudat koji ne

Uoci kolektivne dzenaze u Potocarirna

s iu{:era~nie

(FOIO: 8. NW<J

bude imao vecinsku voliu hrvatskog naroda nece dobiri podrsku ovih dviju stranaka,

Upozorenje

ssa BiH

troiica brace s diecorn: Rife!

Poslanik SDP-a Zlatko LagumdZija kolege je pozvao na politicki dogovor, uz poruku svirna da ova. parti ia neee prisrati na uejene i ultimatums. Kako j e rasprava u vise navrata odlazila u potpu no pogresnorn smjeru koji nije imao veze s programorn rada koj i i prezen tirao Slave Kue kit, poslanica SBB BiR. Ismeta Dervoz zatr9l:ila je da "kon3eno pokazemo da smo ozbilini i odgovorniposlanici". - D05li smo s jasno utvrdenim sravovima koi; su svirna poznati istoga bi trebalo prisrupi ti glasanju SBB ce podrZ:.iri Slaw Kukiea izsamo jednog razloga, i to cia BiH, ko!!aCne, krene naprijed icia postane kredibilan sagovornik uevropskirn procesima - porucila ie Dervoz i dodala da jepocedura izbora mandatara oct pocerka bila pogrelina. S. ROiA]AC

Na dan izjasnjavanja ratnog zlocinca Ratka Mladica

Savez Jogorasa u BiH i Kanlona Sarajevo, opCinska udru1enja Iogorasa Cenrar, Star; Grad, Novi Grad, HaclliCi, tIij3§, llidZa, Vog05Ca., Novo Sarajevo, "Zene-:hrve ram", UdruZenje rodilelja ubiiene dj ece opkoljenog S arnjeva, Koordinaciia born.ckih orglmizacija u FBiH i KS i Udruzenjc "Pokret lJIajki enklava Srebrenica. - Zepa" org:mizirat ee 4. jula na Trgu diece Sarajeva skup povodom izjaSrijavanja 0 kri vici ratnog zlocinclI Ratka Mladica. Predsj ed ni k Sa veza 10goraS3 niH Mural Tahlrovic kazao ie j!leer na pres-kon fere!lciji da ce nBskupu simbolicno nazvanom "Svi smo mi svjedoci" bili upriliceno zajednicko praCe!lje

U Sara)8UU 4. -ula SHUD "SUi smo SUi'8dOCi~~

S pres·konferencije: Svjedaci isfine direktnog prijenosa izjasnjasada je vrijeme da budemo vania 0 krivici Rath MIasviedoci istine i. pravde. dica" pmem ekrana BBIoeOsnovni cilj skupa je painju nlra, a ocekuje je dolazak sa zloCinaca prel!smjeriti na oko 20.000 ijudi, prvenstvezrtve kojesu stradale na prno iz Sarajeva, ali j drugih osroru BiH,. a zbog cega se dijelova BiH. Mladicu i suru u Tribunalu - Bili smo svjedoci zla, a - kazao je Tahirovic.

· t saraJevs ki kanon ....
,.

Dnevnl avaz, celVrtak, 30.junVlipanj20ll

13

TALENTI Na Juniorskoj balkanskoj rnatematlcko] olimpijadi

. lall__-cari DSU Ii i Iri medare i DDhualu
llz dvije srebrene i bronzana medalja • Uccstvovall takmlcari iz 13 zernalla
Radnici GRAS-a. iucer su prekoputazgrade Prirodno-matematickog fakulteta radili na rramvajskcj pruzi, Kako su nam r-e kli, popunjavali su udubljenja ispcdsina dane bi doslo dosavijanja. M, G.

Mumif10vlc s prol. dr. Arsiallagicem Ekipa bh, matematicara koja [e ucesrvovala na juniorskoj balkanskoi matemarickoi olimpiiadi osvoiila je dvi je s rebrene medal j e, j e· dnu bronzanu te speciialnu pohvalu,

(For.: M. GilJi<)

NaU takmlc'ari

II Lamaki

Nedostajao bod
Ovo prestizno rakmicenje, na kojem je ucesrvovalo 13 evrop skih zemalja, odrzano je u Larnaki na Kipru od 19. do 24..juna.

Sreb rene medal j e os vo j iIi su Rijad Murninovic iz sarajevske Druge girnngziie i Dorde] ojic, ucenik OS "Veselin Mas Ida" iz F oce, Brorizanu medalju osvoiio je Petar Samardzic, ucenik OS «Risto Prorokovic" iz Nevesinia, dok je Ibrahim Mustafic iz OS "Dulistan" iz Ilijasa dobio specijalnu pohvalu .• f5:emalu Mustaficu iz OS "Cengic- Vila J" iz Saraieva nedostajao je bod

zapohvalu, Voda ekipe bio je magisrar Vedad Leric s Prirodno-marernatickog fakulrera, au priprernama ekipe u~estvovao je i asistent Amil Pecenkovi C,

Jaka konkurencija
Za uspjeh na takmiceniirna Muminovicu ie iedan od rnentora prof dr, Sefker Arslanagic s PMF -a darovao cetiri svojekn j ige s posvetorn,

- Konkurencija je hila dosta jaka, a i zadaci su bili prilicno teski, Riiesio sam t ri od cetiri zada tka, Do s ada sam osvoiio prvo rnjesto na kantonalnom i tederalnom takmicen]u iz rnarematike kao i trece na drzavnom, Velika mi iezeliadase plasirarn na Maternaticku olirnpijadu srednjoskolaca u Argentini 2D 12. godine - rekao nam je Muminovic .. M.GUS[(;

,.. [ueer je pocela prodaja rnjesecnih kupona GRAS-a za juli, Do 8. [ulaod 7 do 18sati kuponise mogu kupiti na PICdajnim mjestirna Cumurija" Otoka, Dobrinja i Ilidza, Ostali punktovi radit ce ad 7 do ! sati, U suboru, 2. iula, 6 dezurna prodaina mjesra bit ce Curnurija, Latinska cupriia.Otokai Ilidza, a radirceod 8 do 14sati. A.Na.

PUGeia DrDdcua julsMih MUDona

Polacane kontrole Saobracaine pOlicije.

Ireba oiouna relionslrullCija
Bit ce uraden i kruzni tok • Planira se zavrsetak srcdinorn tduee sedmice
Z bog n ekvali reme podlcge ispod asfalta II ulici poznatoj kao G transverzala potrebna je potpuna rekonStrukci j a. Prerna ri j ecima Harisa Ha jrida, iniln j era p reduzeca "Euroasfal t", koje izvo d irad ove, po tre b no je popuniti veliki broj rupa na podlozi. - Nisrno znali sta ce nas cekati kad smo skinuli asfait. Pcdloga je bila lose uradena, a j vrijerne jeucini10 svoje ..MoraE smo ponovo stavljati tampon. Izrnjestili smo i sve slivnike sa saobracajnice i stavili suplje ivicniake kroz koje ce sevode slijevati, sto ie puno belie rjesenje - kliZe Hajric, Ovo je zajednicki projekt

Zbog lOSe urade e _OdlOge

Sta je izvodac nasao ispod asfalta na G transverzali

Od 330 [estern na drogu, s koliko zasada raspolaze Saobracajna policija KS, do sada su prilikam kon trola na ulicama upotrijebliena 4Z,kaz..ao ie za n~ list portparol MUP-3 KS Irfan N e£ic. - Patrole su restere pocele koristiti 4. juna, kada srno

na drogu do sada uee 'Iestirana 42 uozaca
zaca Do sada upotrijebljeni

imali poiacanu kontrolu vo-

resteri nisu pokazali prisusrvo droga iii lijekova POpUl "benzodiiazepina", sto nas je veorna obradovalo. Planiramo nabavi ri jos tes [era iovo ee ad sada biti nasa redovna aktivnost-Istice Nefic. A.Na.

UrlJedanpro.)eld

841.316 HM
JlS8ra)euogas" sanlra
Direkciie za puteve KS i Opcine Novi Grad, i to reko nstrukcij a asfal ra I ivicnjaka u uIic.i Ante Babica, koja jezavrsena, kao iG lrallSve.r.zale. Na raskrsn.ici ovedvije ill ice bilce uraden i kruzui tok koji ce uveliko rastereriti saobracaj na !OJ dionici. - Racunamo da ce sredinom iduce sedm.ice radovi biti :tavl'~eni - rekao nllm je Hajric.. M. G, ,.. Ekipe "Sarajevogasa" saniraiu plinsku mrefu u ulici Cicin han odbroja.Z8do 80 iNurudin3 Gackica od broja 76 do 8Z. Rldovi ce biti zavrseni danas,a iz ovog preduzeca ape!iraju na. potroSace da u tom periodu nista ne Tade na unutrnsnjim inslalacijama. A.NQ_

Prulaze IrUlejbuSi i uuzUa·slanara
Zbag radova saobracai na G rransverzali zatvoren je za sva vozila, osim trolejbusa i vozila stanara, kaze kf gradilisra N edZad Dukic. Apelira na STadane da StO vise Konsre a1ternarivne prilaze ~adama., j~r [ako smanjujuguZ<'e i omogueavaj u radnicima da neom.e[ano rade .svoj posao.

DIiIlSllU

nnzu

14

Dnevnl avaz, tetvrtak,

30. iunli1ipani 2011.

pano r a.m a
.

ZVORNIK Zasto 1enaprasno otkazana sjednica Skupsline opsnne

Termin ODleran na interuenc·lu iz centrala SoP-a i snSo-a?
Tri najboije piasiralla para

ucestuouaUPleSaCi iZ19 Zemalia
PIVO
N ovosagradena sp 0 rtska dvorana u Srpcu pruziJa [e odlicne uslove za takrnicen]e plesaca u standardnirn i latinoarnerickim plesovirna koje jeodrzano proteklog vi· kenda, Ova] pUI radilo se 0 prestiznorn Medunarodnom plesnom turniru "Ri lam Open Srhac2011 ", . Ovo je bio 6. po redu turnir pod pokroviteljsrvom Svietske ple5neasocijaciie IOSFna kojern su ucesrvovali plesaci iz Rusi j e, B ugarske, Rurnunije, Madarske, SID· vacke, CeSke, Ukraiine, Poljske, Niemacke, Austriie, Esronije, hallie, Izraela, Srbue,

Svjetski plesni turnir u Srpcu

Sukobi u 00 SOP sigurno (;8 dovesti do ocreneoln kadrovskl: promjena • Nova koalicijaizmeciu SNSOi SDS na opstnskom nivou
23. reopSkupstine

Za jucer zakazana
dovna sjednica

rnlesto ulannoamercurn plesovima osvojio italijanski par
Crne Gore, Sloveniie, Hrvatske, Makedonije i BiH • reo kao nam je Branko Savanovic, predsjednik PK «Ritam" Srbac, koiem je povjerena organizacii a turnira, i dodao da su Srpcani irnali priliku vidje ri vise od 100 plesnih pareva sa nezaboravnirn kreacijarna iplesnirn koracirna. Prvo rn jesto u Ia ti noa merickim plesovima osvoiio je italijanski par Vinceno Ma· rinijelo i Sara Cazini, drugi su bili Austri iand Z ufar Zaripov i Ana Hemodorova, dok je trece rnjesto osvoiio rumunski par Sergei Luca i Marj)aArces. Lj.K.

stine Zvomik relefonski je otkazana neposredno pred pocetak, S10 je izazvalo nezadovoljstvo pojedinih odbornika, naroeito opozici je, koji su ipak dosli u skupstinsku saluda se uviere 11 razloge otkazi vanja, Kao razlog navedena je nemogucnost prisustva siednici nacelnika opstine Zoo rana S tevanovica, kao i nek i h dru gi h predstavn ika izvrsne i 7.akonodavne vlasti, • Medutirn, u to vrijeme nacelnik je bio u zgradi 10" kalne uprave i sreo se sa odbornicirna SOA.

Neozbilian odnos
• Ovo ie jos jedna Jakrdija lokalne adrninistraciie ko]a se prerna nama neozbiljnc odnosi. Nismo konraktirani oko odlaganja sjednice . kazeodbornik Samir Palic, Obradovic u praznoj slwpslinskoj Pornjeranjern terrninasjednicenezadovoljan je iodskoHI nezavisni odbornik Goran sali Obradovic, koji rvrdi da je do toga doslo nakon inrervenciia ;2 centrala SOP iz Sarajeva i SNSD iz Banje Luke. • Ova su kljucna razloga o dlaganja danasn] e s j edniee, sukobi u 00 SOP izruedu n j egovog predsjedn ika Fa dila Banianovica i predsiednika SO Vehida Kadrica.sro ce sigurno dovesti i. do 0 dreden ih kadrovs kih prom jena i po mi eran j 3, a drugo nova koalicija izmedu SNSD i SDS na opsrinskorn nivou • tvrdi Obradovic, ganja sjednice cdsusrvo naeelnika, priznaiuci daima nekih neslaganja u stranci koja ga je postavila na ovu funkciju i da ce se to morati ri j esi ti un u tar parti j e, a da ce
011

ispostovati

odluku

koju s

Sta mi se {ne)svilfa u Janji

• Meni se u Janji svida sve, ovo je moje rodno miesto u koiem znam svaku k lie u,svako g covjeka. Bilo bi dobro da su ulice malo cistije, da se korito rio jeke [anje redovno cist!, da je vise pcsla za mlade. Nije dobro i! to s u porusene neke stare gradevi ne i.SIOi dan as n eke od n iill propadaj u. Niko o rome ne vodi racuaa. To su za nas histo· djski 'spomenici jer nema· mo drugih. A opel:,svida mi se ovaj !laS narod. Imaruo poseban govor, posebno po· Ilailanje, a poznatoje da nas drugivisecijenenego rnl sa· misebe· kai.e Asim Osman·

DrUgi nas GilaOa Uisa naDomi sami Saba

Zvanicna prica
Predsjednik SO Vehid Kadric i dalie se drii zvanicne price da je razlog cdla-

rim u vezi danese Glavni cdbor njegovepartiie, Potpredsjednik SO i odbornik SNSD·a Danijel Dragii'evie ne dernanruju da su moguce i nove koalicije i, s tim u vezi.kadrovske kombinatorike, kao ida ce da ovaj tairn aut dobro doci da se One razmotre, Bilo kako bilo, sjednica [eodlozenaza utorak.S, [ula i do tada Ce vjerovatno rnncgo toga biti riieseno ipo; govoreno, M ..MJCIC

DOS
Asim Osman/Jatic, pjellflik, siikar i hronicar

Namaz predvodio i vazio hafiz dr. Savfet Halilovi(; sa zenickog FIN~a

a Blan-aca bilOi ispred lliamne

Proklanjana livanjska Balaqusa

baSic, pjesnik,slikar amarer ihronicarJanje. E.M.

U pavodu Vidovdana 26 porodica bomckih kategorija i ratnih vojaw invajjd~ iz Vi~· grada dobilo je kljueeve stano· va u Zavicaj noi ulici u Ilaselju Gaeta. Izgradnju ove zgrade finansirala je Vlada RS u vrii e· dnosri od oko milion KM, a rodovi su [rajali d viie godine. Kljuceve Su mucili mi· nis tar rada i bo racko· j nva· lidske zastite RS Perar Dokic i naccln;k Visegrada Tomislav Popovic.

HlluceUi stanoua za 26 Dorodica

U visegradskom nase.lju Garca

. PlaniraJi smo ulo~iri 50 miliona KM u cilju zbrinja· vanja ove kategorije stanov· niSlVa uRS· rekao je£)okic. Ophina Viseg.r~d nedav. no ie zav-rsila prismpn.i pm naselju u Garci gdje je smie!iteno oko 400 izbiegJih i raseljenih porodica iz svih dijelova BiH. Bud}",tskim sredslV ima i porn oc:i Vlad e RS za nove stanovnike Vise:· grada izgradena jc komplet· na infrastruktura. M.An.

Najsrarija ocuvana pOE· kupolna dzamija u BiR, Ii· vanish Balagu~a, zaduzbina Bali·age LjubunCica, nakon ob nove i di el imi ene restau· rad j e preks inoc je p rokla· njana i SlaV 1iena u fllnkciiu, uo';i Lejlem·j·rniradZa. Bila je pretii esn a da primisve vjernike pa je kJanjaca bilo dostaiispreddZamije. Namaz je predvodio i p rigodn 0 predavan je odriao profesor sa zenickog Fakul· te!3 islamskih n auka dr. Sav· fet Hal.ilovie,a. ljepotu ueenia K udana brojnim vjernicima iz Livna, Tomis· Ja"grada, Glamoca ... n3 nai· bo Iji naNn je prezen Li rao jedan od naiboliih uea.ca u BiH hafiz Ernin ef. Ttlcov'ic, profesor mostarske Medrese. Sulejrnan Ljubtmcic, Ii· vaniski Glamocak ipotomak vakifa diamiie, donirao je vel ik i IuS ter i os talu rasvj em

Ljllblm (jiG: DQniral) rasvjelu za dZamiiu. Samir Baljaku je sa priiareliima zasluzan za uredenje i CiScenie diamiie i njenogokoWla, Diamija BaJaguSa je sa· graden a J 586. godi ne. Prema akruelnim zemljisnirn knji· gama, uz dZami;u Djen vakuf

Diamija bila prelijesaa da primi sve vjemike 200S. godine progJ~ena na· cini.i omanji harem u kojem cionalnim spomenikom pod je ukopall i njen vakif Ba· 7-~titomdrfuve. A.Ko. Ii·aga LiubunCic. Dfumiia je

tuzlanski kanton

D~eVlli avaz, eetvrlllll,

30. junVlipanj 2011.

_-=15

DOBOJ ISTOK Jucer u Srebrenicu krenuo konvoj pornocl

Franct douezli osa S eoera MucnihootreOStina
Volonteri Emmausa, u cijoj porodici se nalazi i Medunarodni forum soddarnosf u BiH" Srebrenicanirna pomazu sestu godinu

Volcnteri Emrnausa iz Francuske, njih 24 koji su u Meclunarodni forum solidarnosti (MFS) u Doboi Is10k stigli prije dva dana sa osam iilepera hurnanitarne pornoci, namjestaja, odjece, obuce iposuda, jucer su krenuli put Srebrenice. Kako kaze voda konvoia Zan Zak Lenoar, cil] ie da se pomogne socijalno najugrozenijoj kategoriji Ijudi u Srebrenici, posebno povratnicima kojisu ostali bez igdjeicega, - Ovo ie sesta godina otkako volonteri Emrnausa iz Francuske dolaze ked nas i zaiedno krecemo u akciiu VQiQllieri EmmallSi'! Fr8l1Cllske: Krellllli II Srobrellicli pomoci ljudirna Srebrenice, a njima je porno': najpotrebnija, Do 11. [ula pomcc za Srebrenicane bit ce smjesteria u nasem Evropskom ceorru zacivilni servisu Srebrenici, a podielu cerno vrsili sve do 28, jula, kada se u ovoj opcini organizuje sesti rnedunarcdni karnp "Franko Betoli" na komi: ove godine ucestvuie 120 mladih ljudi izsedam zemalja, Oni ce raditi na gradnji [edne kuce povratniku koji ima puno djece, a koji se zbog nedostatka osnovnih u vjera za iivo [ m orao vra ti ti uFBiH. Sagradit cerno mu dom, gradit cerno i most prema seeve godine povratnicima pomagati U obavljanju poljoprivrednih poslova - kaze generalni direktor MFS HarnzalijaOkanovic., . H. CALle

OIMriuenO ObilieZie Za14Sehida
U saobraca] pustena i dionica asfaltnog puta do zaseoka Poljakovici
U prisus tvu predsta vnika Opcine Srebrenik, Tuzlanskcg kantona i FBiH te borackih udruzenja i broinih mjestana, u Cagarna je otkriveno novoizgradeno spomen-obiliezje sehidirna iz ovog naselja, Spornenik je izgraden u znak [raj n og sjecanja na Emina Aletica, S en ada S alkica, Halil a Hasanovica, Osrnu Aletica, Enesa Alerica, Safeta Mus· tafica, Dzevada Delica, Rizaha Avdica, Edherna Avdica, ,Miralema Avdica, Eiiefa Cosies, Aderna Ornerovica, Dzemala Mujkanovica j Nazila Jarcevica koji su u proteklorn ram dali zivotza slobodu svogriaroda i nezavisnost Bil-l, N ajstariji od niih, Halil Hasanovic, u vrijeme pogibije imao je 40 godina, a najmladi Safer Muslafic poginuo je na Smoluckorn raristu 23. iula 1992. godine sa svega 19 godina, Uz podsjecanje na naiboliesinove BiH, novoizgradeno spomen-obiliesie, kako je receno, vjecno cesviedoeiti i o hrabrosti i pozrtvovaniu svih boraca Caga, rnalog riaselja na obroncirna Ratisa sa svega 170 domacinstava cij~ ih ie 14 rnjestana poginulo u borbi za slobcdu BiH. U izgradnju spornenika ulozeno ie 17.000 KM, a sredstva s u osigural i Op Ci n a Srebrenik i Minisraf8[vo za boracka pitanja TK. Nakon otkrivanja obiljezia u saobracai je pusrena i dionica asfaltnog putaod centra Caga do zaseoka Poliakovici, duzine oko 450 metara, U modernizaciiu lokalnog pula ulozeno je oko 60,000 KM, od cega su 10 posro sredstava pri kup iii rn jestani, a preostalih 90 pOSIO izdvoieno je iz opcinskog budzeta, O.M.

U Cagama kod Srebrenika

lu Srrazersko,a

volonterice

i

Lenoar i Okanavic: Uspjesna saradnja

za trans lantaCiJu bUbrega nadostaJa - S 100.000 8 .a
Porodica vjeruje da jos uviiek ima Ijudi ko] su spremni pornoei
Do sada je u akciji prikuplianja sredstava za El vi· sovo Iijecenje bio pcsebno veliki odziv rnladih. Organizirane su hurnanitarne utakmice, koncerti, u vise kafica "Kafa za EI visa", po skolama sprovedene akciieprikupljania sredstava. Odrza D je i zajednicki koncen ucenika luka· vackih osnov nih isred" nj ihskola, a say prihod na· mijeojen je za Elv.isovo Ii. je~enje. N a svim k ul mrno-za· bavnim i sportskim mani· fesmdjama prisutne su eki· pe orn1adi nske 0 rgan iUl ci· Od aprila trajeakcija prikuplianja sredstava za lijetenje Elvisa Memica (31) iz Lukavca, koji posljednje celiri godin e z;vi uz po m oc ap ara ta za dijalizu, Posljednjih mjeseci zdra vstveno stan j e rn IIse pcgor5a I0, a jedin 0 rj esenje je transplanracija bubrega u A ustri j i za sta ie po treb no oko 130.000 eura. U prote.kla tri mjeseca od po!rebnog iznosa prikupilo se svega 30.000 eura. I pak, porodica Memic neposusra· je i vjemje da jos uvijek irna Ijudi koji su spremni pomoCi..

Akcija pomocl za lijecenje Etvisa Mernlca iz Lukavca

_zlozene sliMe sa MOloniJe 66ToP,lica"

Bosanski kulturni centarZivinice

Rlcuni za OPiate
Svi koji ide pomoei lijeoenje ovog Lukavcallina mogu donim!i tri KM pazivorn llB. humaoitarni brai 090 /292-088 iIi novcane priloge uplatiri na. ziroracun Hypo Alpe Adria banka broj 3061143726813536. Porodica Memic moze se kontaktirari pozivom na

066/832-554.

Mladi dalidoprinos humanilarnoj je City Angels sa kutijama za prikupljanje dobr~vo1jnih priloga. Sve ovo MemiCirna je velika podrska jer

akciji maju da nisu sami i ne gube oadu da ce se sredstva uspje· Ii pri!:Upiti; El vis otpurOV3Ii nalijecenje. M.Ka.

U organizaciji Bosniaeke zajed.l!ice kulture "Preporod~ u livinicama je up· rilicena izlozba slika nasta.lih na 2. Medunarodnoj Ii· kovnoj koloniii "Toplica 2011" Izlozene su siike koje su naslale na ovoj i proslogodisnjoj koloniji, a Ijubilelji umjetnosti boje i kista mogli su vidjeri ra· zlicite .naslikane terne na platnu. Urnjemici su inspi· raciju nas!i u prelijeporn ptirodnom ambiientu izletista Toplica i prenijeli na

plaIIIo. - Uprilitili smo OVll izlozbu z.a sve gradane kofi IIi· su bili u prilici posjetiti trodoevou koloniju na TopJid. Radosmn sam i Sto se odazvao ovoliki brai Ijudi, koji imaju priliku i cia ku pe neku ad slika kojom Ce ukrnsiti svoj dom iii nekog obradovati, svakako vrijednim poklonom. NaSa Iikovrnl kolonija prerasla je u medunarodni karakter i imar Ce godisnju tradicij u . kazao je wedsjednik BlK "Preporod" liviniceSakibAljic. Sa.M.

Postupaiuci sudija Osnovnog suda Sokolac zakazao je za 6_ juli ove go dine glavni prerres na kojern ce se pojaviti Dragan Paravinja, optuzen da je 2002. godine silovao dievo j k u na podrucju Istocncg Sarajeva, a za nj im je tri go dine kasniie raspisana potjernica jer se nije pojavlj ivao na sudenjirna, Paravinji koji je osurnnjicen za ubistvo Antonije Bilic iz Drnisa, nakon dovodenja u KPZ Kula, odreden je jednomiesecn iprirvor. Iz Mioistars[va unurarnjih poslova RH iucer ie sacpceno da je tokom potrage ZlI. nestalom 17-godisnjorn Drnisankorn Anronijom Bilic pretrazivano podruc j e B r I j ana, a devet pripadnika slovenske vo]ske i specijalne pclicije ie uredaiern sonar p rerrazivalo pcdrucje Roskog

Pa -aulnla red SU I-om 6.lula PoH.SaoDObleCI Hroua S Hiogram m heroina
Onavni aesz, tetvMk. 30_ junVlipanj 2011 .

Osnovni sud Sokolac

16

C rn a

hro DI· k a

NARKO-MAFlJA

Akcija FUP-a na razbijanju dilera droqe

slap a i dido Visovack 0 jezero. U jucerailnioj pretrazi policijskirn roniocirna pridruzili su se ronioci J avne ~atro gasn e pos troibe grad a Sibenika, rako da je u potrazi ucesrvovalo ukupno oko 130 osoba, vecincm policijskih sluzbenika te desetak pripadnika Hrvatske gorske SlllZ be spasa V.3nja(HGSS). Antoni]a Bilic nestala je 7. iuna, kada se ukrcala II kamion na mosru preko Cikole, i od tada jai se gubi svaki nag. Vozae karniona Dragan Paravinja uhapsen [e u nedjelju, 26. [una, kod seta Donji Srdevici na podrucju Republike Srpske, gdje seskrivao tri dana. Tokom ispirivanja policije Republike Srpske Paravinja je rekao da je Antoniju Bilie zadavio i bacio u rijeku Krku, Di.Ma.

Heroin naden kod unapsenou Elvisa Mumlnovlca nabavljan u Srbiji • Pretresi i hapsenja u Zenici i Konjicu
Ses I osoba, od ko jib dvije zene, uhapseno i prekj ucer na e podruciu Kanrona Sarajevo, a pripadnici Federalne uprave policije izvrsili su pretrese na vise lokaciia i zaplijenili nesto vise od kilograma heroina, oruzic, m uniciju i druge peedmete u akciji koju su proveli u saradnjis kolegama iiHNK te u odvojenorn predmeru s pripadnicimaMUP·aZDK. listi eke poli ci je, is takao je da ova] predmet irna rnedunarodnu dimenziju jer se sa sigumoscu moze reci da je ova krirninalna grupa drogu dilab i izvan BiH te da ie zapli[enjeni herein, najvjerovatniie.stigao iz Srbije. - Kolege u Srbiii obaviiesrili srno oakciji i nadamose da ee ioni poduzeti odgovaraiuce korake i uhapsi ti one koji su povezani s ovom grupom. Svi uhapseni su odrani je po-zna ti policiii po razlicitim krivicnim djelirna Posto je dregs vjerovatno uSIa iz Srbije, u akciju su bili ukljucenii pripadnici Granicn e policij e te OSA-e, a iz lib razloga je obavijesreno TuiilaStvo BiR. Medu lim, doslo ie do odredenog sukoba nadleznos 0 te sam stekao urisak da Tuzilasrvo BiH sada bieziod ovog predmeta, pa osrai e dase vidi da li ceimponudeni dokazi biti dovoljni, Nadam se da Ce osurnnjiCe!1ima bili predlozen prilvor - kazao je V ranj. Ivan Tre7Jler, nacelnik Odj ela. za borbu prori v zloupolrebe dwga, iwio je derolje hap1.enj a difera u Sarajevu te napomenuo da su dvije osobe poku;ale pobjeCi policiji. Jedan od uhapsenib je, nezvanicno rije.; je 0 Elvisu (Elvira) Muminovieu, izba.cio kesu s drogom na krov I.e pokusao kroz pro:wr ipreko krova pob-

Kriminalna grupa
Tom prilikom prerresene su iodredene lokacij e u Zenici te uhapsena jedna osoba J ucer tokom dana nastavlieni su pretresi na podruc] u Konjica te se ocekuiu joS vee; rezultati ove akcije, receno je na jueera.!njoj pres-konferenciji u FUP-u. Edin Vranj, zamjenik nacelnika Odjela krimina-

Bllljubasic,lIrallj

U ulici Mula Mustafe Baseskije, u. optini S tari Grad Saraj evo, ;Cueer u 1.1 5 sati doiilo je do pozara nB a ummobllu "golf2H, vlasnistvo D. K. iz Sarajeva_ Pozar na vozi! 1I, ko je je b iI0 parkirano pored Slare pravoslave crkve, llgasil i Sll pri pad n iei PVB Kamona Sarajevo. Tom prilikom niie bilo povrijeclenih osoba, a vozilo je

nalDierno zaoaUen "gO II"
skoro u porpunostiizgorjelo. Pripadniei MUP-a KanlOna Sarajevo j sudski vi eiltak PP Z -3 j u i'er I.lju tro su obavili uvidaj kojim je konstalirano da je riie': 0 namjernoj paljevini, odnos00 da je nepoznam osoba Zllpa1ila "golf' upoU'ebom 01vorenog plamena. Policija nastllvljll aktivllosti na pronalasku poeinioea. B. C.

Stari Grad u Sarajevu

i Trezller 118 pres/} roina rasporedenog i pripremljenog za daljnju prodaju, osam mobitela, pistoli M ·57 te 60 rnetaka, plinski pistolj sa sedam metaka, 29 tableta hepranona, pet paketica kanabisa spremljenog za ulicnu prodaiu, digitalna Ta osoba je, kako ie naveo vaga, teles kopsk a crna p aliT remer, odranije pozna ta, veca u sklopu koje jeeS sprej Ie oma agresivna, te iza sebe ima opcsm a za vi deona dzor. mnogo krivicnm djela_ PaliSef Derasmana Zeoica caici ~u tokom akciie najpriie Mirnas Buliubasic kratko je morali uspavati njegovog psa, naveo da su mkom odvojene pOl.Om provaliti bliudirana akcije policajci na podrucju vrata,. a eij ela kuCa ie, kakoje ZDK zaplijenili 31 srabljikll reho,pod videonad.zorom. indijske konoplje, 17 posuU ovoj akeiji, koja je jos u da sa zasad ima ka n ab isa, toku, kako ie precizirallo u odredenu koliCinu spida, PUP-u, zaplijenjen je kilopistolj i okvir s medma., mogram beroina, kilogram tzv. birelifamomku. Dz.Ma. mils marerije, 37 grama hejeci istrazi teliima, ali on je ubrzo sa vladan iuhapsen, Upravo u kuci re osobe pronaden je kilogram heroina upakovan ZlI daljnju rasprodaju,

UspavaU psa

Uvitf~j ohavli~TIjueer IIjllirf)

Policijska nprava Mostar rijdiila je slueaj krade inform aOcke opreme koja je p6 je mi esec ukradena iz kancelariia federalnih min istamtava smjdtenih u hOlelu "Ero", potvrdio nam ie Sreeko Bo~iljak, porrparol MUP-a HNK Ri;ee jeo oprerniMinistarstva poduzemis!Va, razvoi a i obna Ie Millisnu-stva nalike, obrazovanja i sporm FBiH,. ~ Ciju iekradu osumnjiCen D. C. (38) koji je radio u imernoj

zaStitar Mraoinlormatic . U oprem
sluibi. On je, nesiuZbeuo, priznao krade, odnosno dokazano je da je IOkom nomih smjena krao informadCku oprernu, laprope, skenere, projektore,. modeme i drugo, Cija je wmpna vrijednost 25.000 KM. VeCi dio ukradene opreme, koja je proda vana. na podrucj u Mostara, Saroljeva i Zenice, vracen je_ l'.>. C. Ce bi ci kriminalisticki obraden te proslijellen Kantona!nom ruZil-

Iz kancelarija federalnih ministarstava u Mostaru

zaso tarskoi

a8lVU_

M.Sm.

erna hronika

DnEl'lni avaz, ~ell/~ak, 30. junil1ipanj 2011.

17

SARAJEVO Izgorjela kuca u nasellu Kobiljaca

ObieSiO se uozaC HilDe Domoci
Policij sko j upra vi Mostar jucer oko 8.30 sari dojavljeno je da se u automehanicarskoj radionici u mostarskorn riaselju Opine obiesio Mumin Puce (52), inace vozac Rime pomoci, Izlaskom na lic-e rniesta pripadnici PU Mostar u tvrdili su da se Puce ob jesio kablorn. Liekari Hitne pornoci, kolege nasrradalog, u soku i nevierici, na lieu mieskonstatirali njegovu smrl. Kako nam je porvrdeno u policiji, Puceie pocinio samoubistvo u radionici niegovog kolege Hazima Gosre, takoder vozaca Rime pornoci .. Pucini pozn anici ko] e smo za tekli na lieu rn j es ta kazali su nam da ne znaju sta je uzrok ovog d ogadaja, N aveli su da nicim nije odavao da bi mogao pocini ti samoubistvo. A.Du.

Opine u Mostaru

Iz zgaristaizvuceno
Slana Dubackic (87) smrtno [e stradala u pofaru koji je jucer ujurro oko sesr sati zahvatio porodicnu kucu u ulici Zelene meraje 76 u naselju Kobiljaca kod Sarajeva. Pozar je lokaliziran cko 8.10 sari i io~ se utvrduje tacan uzrok njegovog izbijanja, Kuca je u potpunosti izgorjela, -

tijelD 87 ~godisnje Stane Dubackic
1"IIn;;::'ja:r-"~iiI:IR.

Nije lozila
Na lieu rniesta jucer smc zatekli pripadnike MUP-a Kantona Sarajevo koii su obavljaLi uvidaj te clanove Profesionalne vatrcgasne brigade KS i Dobrovoljnog varrogasnog drusrva "Kenan Slinic" s Ilidze koji su Iokalizirali pozar Pored zgarista bile su koms iie i star; cin pas [0 rak Budi mit Perisic ko]i zivi. u Luka vi ci, Za po l:ar je saz na 0 od Makivije Kovacevic koja se bri n ula 0 !Ijegovoj m acehi, a ko ja ga ie uz pomoe Ijudi iz [edne od vi ken"

dicaobavijestilaopozaru. " Stana je rnoja rnaceha, l:iviela je sama, a 0 njoi se brinula Makivija koja joj je donosila hranu, OC3 Mile!!ka sam nedavno srnjestio u staracki dom jer je bio potpuna nepokretan, Nisam imao vise novca da i nju smjestim, Stana je bila pokretna i bistra, Ba.s sam ie jucer obisao, denio sam joi hrane. Ne znam kako je do

Policajcirna u Posu~ju prekjucer ie oko 13.20 sat; Z. R (4<1)iz.Posusia prijavio da je u mjesru Osoie izvodio radove na seoskorn putu radnim stroiem JCB <lCX te da je rom prilikom pregazio Franu Mitra (44) iz Osoja koji je zadobioteske tjelesne povrede. Povrijedenorn Frani me-

POdlegaODregaieni DleiaM
neg kanrcnalncg

Osole kod Posusia

dicinska pomoc ukazana je u Domu zdravlja Posusie, nakon cega je vozilorn Rime pomoci prevezen U SKB Mostar, gdje ie tokom nodi podlegao .. Po nalogu dezurtuzioca

policaici su obavili uvidai te $U uzeli iskaz 0 d vozaca radnog stroia Z. B. Daljnjaistragajeu roku,

U/vr(!lIjll se ulraci

u slomall - rame
lie, vje~lak medicinske SITU" ke, koji ce uraditi obdukciju tii ela radi u tvrd j van j a tacnog uzroka smr ti, " Uvidaina ekipa u izgorielorn objekru zatekla je tijelo nastradale koie le djelimicno izgorjelc, Ono je prevezeno U prosekturu Bare, gd ie ce b iti obavljena obdukcija, B. C. ubodne rane nozem u predjelu stomaka iramena D. T. Incidentu je prethodio fizicki napad D. T. na

UbDla sa nozem
naniiela povriiedila D. T. Povridu, oduzet ooz kojim je [edenorn je ukazana liekarska pomoc, a D. B. lisena je slobode i protiv nje ce biti preduzete odgc-

Bania Luka

pozara doslo. jucer nije I.ozila va tru - isp ri 1'a0 nam ie Perisic,

D_ E_ je preksinoc

Na ulici u Banjo] Luci

Naredena obdukcija
Uvidaiern ie rukovodila dezurna kantonalna ruziteliica, a.na rnjestu pozara bio j e ; vj e~ tak p roti vpofarn e struke te dr. Nermin Saraj-

D. B. Od D. B. ie, uz potvr-

varaiuce zakonske miere.

Perisic:B rinuo 0 macelli

OliSla UDOznali m.OmMainiJe se uralila
Policijskoj upravi Ilidia pri iavlj en je ~eslanak djevojke Melinde Cornvic iz ovog sarai evskog naselj 3_ N jen nestanak 26. juna poLic:ijije prija" vio orne Zetir. Prema neZVllnicnim informacijama, Me" lindase dopisivaia s jed!lim m uskarcem na drUSlVe!lOj mr-eii Facebook Ie je 26. juna izasla iz ku6e da se s nHm upoma i viSe se nij e vra lila. Rodileljima je poslala poruku s nepoznatog broja da se udala i da ce se j3viti za tri d an a, ali s kcer k.orn vise nisu uspieIi srupiri u kontakl. Brej s kojeg ie poslat SMS, Davodno,pripadamladieu koj; tvrdi da su ad njega zarIaziLi telefon da posalje poruku ida te oso be uopce !Ie pozna je. lz Policiiske uprave Ilidia po tvrde!lo je da je nestauak prijavljen 26_ju_na u 13.40 sari. Policija radi na rasvjetljavan iU ovog dogadaj a_

Prijavljen nestanak na llidz[

Odiacka policija prekjueer je llhaRsila 29-godi:lnjeg Halida C. iz OdZaka ko j; se [ereti da je is tog dana ukrao vise gtlsanib poklopaca sa sah [Ova uTi lovoi j B ijedicevoi utiei u 0 d~aku. K rodu je uoCio iedan od policijskih sluzbe!lika, nakon /:ega

U·b_aDSen IIr dll-i . .. -'. __a ...I_uac gUSanib sabloua

Policijska stanica Odzak

je i otpocela pOlraga za kradljivcem. Uhapseni Halid ie 10kom informativnog razgovora policiji priznao kradu, zbog cega ce b i Ii kri vleno prijavlje!l Kamonalnom tl.l" zilastvu u Orasiu. Tu.B.

erna hronika

Onevni avaz, ~elvrtak,

30. junVlipanj 2011.

Zubac: Zaplijenjflflo 45 kilograma skanka

UhaOSanO 25 OSOba, U
U operativnoj akciji "Hercegovina" koja je provedena na podruciu Hercegovine i Istocncg Saraieva ukupno je liseno slobode 2S osoba, dok se za dviie joil eragao Izvrsen je pretres 39 10kacija kao i 2S vozila. Prema nezvanicnirn saznanj ima, uhapseni su Bosko Supic, Maja Mrkajit, Zeljko Ninkovic, Goran S vo rcan i n j egova dievo jka, Ra jko J aks ie, Nebojsa J anjic, Dejan Cviietic, Dalibor Papovic, Radivoje Bumbic, Branko Duricic, Mirko PusaraMcmcilo Mucibabic, Mladen Svorcan, [ovan Starovic, Milan

Akcija "Hercegovina"

droga :-orlliJa

Vatrogasci moran rezati lim da biizvukli povri.jeaenog vozaca
Na rnagistralnom
Tuzla . Kalesija,

putu

u mjestu

Hidani kod Kalesije, dogedila se sao b racajna nes reca kada je Osman Babajic (48) iz Babajica kod Kalesiie izgubio kontrolu nad automobilom "audi 80", presao na drugu traku i pcdletio pod kamion kojim ie upravljao Salih Mujaooviciz Kalesiie.

Tom prilikorn Babajic ie zadobio -teske rjelesne povrede, Iz automobila je izvucen uz pomoc pripadnika Vatrogasne jedinice Kalesij'a koji su morali rezari lim automobila da bi izvukli povrijedenog Babajida. U vida] na lieu miesta obavili su pripadnici PU Kalesija. N akon n esrece pov ri-

iedeni [e prevezen na lijecenje II Univerzitetski klinic,ki centaru Tuzli. Salih Mlljanovic, vozac kamiona, kazao [e da je vidio da mu se iz suprornog pravca priblizava "audi" koii prelazi iz trake u rrak u i da ga ie poku Sao izb jeci, ali n iie uspio. Kako saznaiemo u Univerzitetsko-klinickom cen-

tru Tuzla, Osman Babaiic je idalje u kriticnorn stanju, - Zado bio ie teske povrede glave, gru dnog koSa te povrede ruku i nogu, Stanje pacijenta ie i. dalje tesko i kornplicirano, Smiesren na Odjel intenzivne niege i prikljucen je
na aparare za disanje - kazala

Miloilevic i Ante Prce, Nacelnik CJB Trebinie Goran Zubac rekao je da je II ovo] akciji do sada oduzeto 45 kil ograrna skanka, 119 si emenki indijske konoplie, 18 pusaka (automatske puske, PAP, karabin, lovacka PlIska), 4.500 kornada rnetaka razlicitog kalibra, tri pisrolja, iedna zolia, tri tromblonske mine, jedna rasprska vajuca rnina usmjerencgdielovaniaMRUD, IOsporogOreCih slapina, devet deronatorskih kapisli, [edna digirslna vag., jedan laptop, tri vozila re drugi predm eti koj i ce bili dokaz u krivicnompostupku, P.M.

narn je Amra Odobasic, portparoIUKC-aTm:la. F.S.

Krio se poslije pucnjave u Sarajevu

Sluzbenici MUP -a Kan· padnicirna policije Hercegovacko-nerervanskog kantona i Policijske stanice Neum prek j ucer su IId va sa ta na podruciu Neuma uhapsili Vedada Visnjica (20). Sumnja se cia j e Visni it za] edno s uhapsenirn Harisorn Mili';em i Adnanom Turcalorn te Harisom Piridern ui'estvovao \I pucnjavi koja se u. sllbom oko 18 sat.i dogodila u ulici Ruder. Boskovica kojom p rilikom su. lti oso be ran je· ne, od koj ih jedna leze. Policij. je s Visnjicem \lhapsila i Bajru Burekovica (20); osumnjicenog za pn·
ton" Sara ievo u sara dnj is pri-

maganje poCini!elju nakon izvrsenog krivicncg diel a. Obojica su predara kantonalnom tuziocu u Saraievu, odakle je orisao zahtjev za odredi vanje jednornjesecnog pri rvora za Visn jica, dck je Burekovic pusten jer nije bilo osnova za niegovo daljn je zadrza van je, Iako j e pus ten, pro ti v B urekovica ce biti nastavliena istraga zbogpornaganja. Policija na£tavlja aktiv!lOSt; na pr'Ollalasku odbjeglih Eni sa Ras 10 dera i Anel a Sejfovica, koji pdpadaju grupi Harisa Pirica ipovrijedenog Arnela Trnke, ko· jern se memk zabio \I loba-

-iC U apsen u

~ Saraievski policaici prekiucer su obaviesteni da je na raskrsnici ulica Pur Ml.dih Musliman3 i Dervisa Numicad vojica n epoznatih poci nilaea izvrsili razboi nisrvo nad K.A. iz Sarajeva. Razbojnici su prerna izjavi osrecenog, dok je stajan na sernaforu II "skodi oktaviiji",usli u vozilo i priieteci pi~toljem su mu naredili d. vozi do T rebevi ca, gd] e su iz vozi la u krali torb u sa novcem, nakoncegasupobiegli.

O1ell UOlaea Da 08 ODUaeMan

nju. Anel Sejfovic, poznat po br'Ojnim p\lcnjavama, u februaru ove go dine pri·

Pmraga za Milosem Cub· rlom (33), mjeslaninom Sr· ednjeg Bu~eviCa kad Krupe na Uni, koji se sumnjiCi da je 30. maja na lokalnorn putU \I sell! Rasc-e kod Bo.sanskog Novog ubio Slanka C\llibrk:a (58), mjestanilla Gornjih Busevica, i d al je trlIje. Pmragu za cpa,aim Cu. brlom dodll.tllO kompIicira cin j"'!Iica da je on svoj evremenD radio kao sumar i da

naOrUZani UbiCa SBMri)B U 8Umama
odlicno poznaje teren na kojem se skriva.,. sume oko Du· bovi.ka, Ra~6a i Busev'ic3. ko· ie su, prema prici mjdtana, prep une i pee ina ko je S\I poSliednjih 36 dana najvjero-vatn ije postale idealno skroviste za naoruZil.nog ubicu. Kako saznajemo, polici· ja joil nije pron~la oi pusku iJl koje je puelmo u Stanka Culibrka. Up\lCeni u eijeli ovaj sl-

Mjesec od zlocina kod Bosanskog Novog

utaj, koji je pocelkom maja \I zi2u javnosti stavio sela oko Bosanskog Novog i Krupe na U Ili,skloni su tVrdnjama cia Cu.brlo, ipak, irna jarake u. selu. koji IDU po· ma~u u bijegu od pravde. Potraga Z>I ubicom koj; je izj avi 0 da se nete Oii v p reda ti joil traje, obicno II vecernjim satima, kada se put ovih sela up\lclljn polieijskepatrole iz PSBos3!1skiNovi. M.Z.

20

Dnevni avaz, tetvrtak, 30. junVJipanj 201 L

bIeZ niS
...

ZAVIDOVU~I RadnIci strahuju za sudbinu preduzeca

sedmiceide steea)?
Konacni kraj kompanij.e znaclo bi i gubitak skoro 1.500 radnih mjesta

r-Uia uee are ne

BiH dobila nagradU za UZgO)ribe
Dokaz da mala zemlja rnoze napraviti veliki napredak
U red za ve rerinars tva BiH ovcgodisnji je dobirnik nagrade "Edouard Saourna", koju dodjeljuie Organizacija U jedi njeni h narc da za hranu ipolioprivredu (FAO)" N agra d 1,1 za j acan j e kapaci teta U oblasti akvakul rure, odnosno uzgoja ribe u BiH, 1,1 irne Ureda primio je sekretar eve institucije Sanin Tankovic, Nagradu je urucio direktor FAO-a Zak DijufO acques Diouf). Tankovic navodi da je Bosna i Hercegovina kroz ovaj projekt ostvarila znaca ian na predak u a kvak \JImri, od - obrazovanja proizvooai'a ribe i ribliih proizvoda, veterinarskih inspektora i veterinarske sluzbe na svirnrazinarna, - Sve te ak ti vnos ti rezul ritale s 1,1 izradorn nekol iko vrlo vaznih dokumenata 0 akvakulturi 1,1 BiR, SIO ie uvjet za izvoz ri be i ribl iih proi zvoda na trzistu Evropske uniie, Ova nagrada je dokaz da, aka postoji dobra volja i profesionama pomoc, k o]u su llama pruzili srrucnjaci FAO-a, jedna mala zemlia moze naprav iti zn acaj ann apredak u POdruciu u kojem priie niie bila razvijena- kazao narn je Tankovie, Dio nagrade ie i 12.500 dolara, ko j u ce, kako kaze Tankovic, Ured uloziti u neki novi projekt, M.A.

Od organizacije Ujedinjenih naroda

KIivlJjlJ: Masine uglJsene Po ko zna koi i pur, radnici zavidovicke Krivaje upu til i su apel za sto hi rnije rjesavanje do sada najvece krize 1,1 spornenutorn preduzecu, Ga~enje masina i skoro I.sao praznih radnih mjesta ni nakon dva rnjeseca nije dalo rezultate .. A pel i su po !I0VO U pu cen i vladama Federacije BiH i Zenicko-doboiskog kanrcna kako bi se ubrzala realizacija obaveza koie se odncse na ponovno pokretanje proizvcdnje u ovom preduzecu, Ferid Batie, koji je bio jedan od in icijatora za osni vanie riovog Sindikata radnika preduzeca Kriva[a, kaze kako ie prvobitni cilj svih radnika hitriiji povrarak na posao i stvaranje uvjeta da se zaradi placa, Radnici strahuju od mcguceg stecaja, koii bi mogao bid pokrenur vee iduce sedmice, tacniie 7. jula na Opcinskom sudu u Zenici.sto bi moglo znaciti i kcnaiirri kraj preduzeca. Zbog bojazni da je ovo kcnacni kra] Krivaie i gubisasrali su s e i s nacel n iko m opcine Hakijom Osmidern. Epilog razgovora bilo je reagiranje nacelnika zavidovicke opcine da sesto hitnije oddi sas tanak u Vladi FBiH. Kako saznaiemo, surra ce 1,1 jutarnjirn sarirna 1,1 krugu preduzeca Krivaja ponevo biti organiziran skup svih uposlenih, Do rada bi trebalo biti vise informacija o (nejisplati noveane pomoe; radnicirna Krivaje, sto irn je Vlada FBiH obecala pocerkomjuna, _ _

,10

UBOSnalUeliU OCeIlU)Ucert]illal EU

Dobra prolzvodacka praksa

us:MracenOpou)ereD)'e
zirorn na to da se ranijern sindikalnorn rukovodS[VU uskracuje povjerenje.

Na sutrasnjem skupu, kako saznajemo, trebali bi biti izabrani i zvanicni preds tav n ic i radn ika s ob-

13k skoro 1.500 radnih

rnjes-

ta, do cega bi doslo sreeaiem firrne, pred stavn ici radni ka

Ar. MEMISE"7C

Pia iraJuzaposlit- JOS300 radnilla
Cak 99 posto proizvoda iZVOZ8na inozemno trZiste
Gracanicka kompanija

Gracanicka kompanija Eurogalant siri poslovanje

Bosnalijek: Aklivne pripreme U kompaniji Bosnalijek aktivno se vrse pripreme za dobi vanje certifikara Evropske uniie za primjenu dobre proizvcdacke prakse, poznawg po skracenici EU GMP (good manufacruTi ngpractice),pise Fena. Imajuci 1,1 vidu sn.a.znu medl:.marodn\J orijemaciju Bosnalijeka, tiji je rezuhm Slain i ras t izvoza 1,1 uk 1,1 pn.om prihodu odprodaje, koji ie u 2010. godini iznosio visokih 4S posto, certifikal EU GMP dodalDO ce osnazili vrijednost kornpanije i dati poticaj dalinjoj internac ionalizaci jiposl ova!! ja.

Prema rijecima izvrsnog d irek tora za kva li te t i regulativu u Bosnalijeku Nerrni-

na Zubcevica, upravo je zavrsena prelirninarna revi~jja, koja je po[Vrdilll da je kompanija na najboljem puell da dobije ovaj cenifikat. - Bosnalijek godillama dosljedno po,ruje najvi,e SIan darde \I farmaceu Isko j indumiji Ie prin.cipe dobre proizvodaCke i Iaborntorijske prakse, 0 cemu 6: cerrifikat EU GMP dodarno posvjedoci ri . istakao je Zubcevic. Dobivanje C<':.rrifikam Bosnalijek ocekuje najesen ovegodine.

za prizvodnju kozne galanterije Eurogalant, koja je, prerna rijecima njenog vlasnika i glavuog menadzera Senahida Smajlovica, najveca te VISle u regionu, i;a.k 99 pcsro prcizvoda izvozi na inozemno !r~i~le. Najveci dio kozne galanlerijea de na svicarsko trzj st~, za kupca s koj im EUrogalan t s:arnd uje pun ih ce trnaest goeli!!3. No, broj ku paca se povecava pagrncanicka firma ima namd ibe iz I tal iie, N iemackei Slovenije. - To je rllzlog sto smo se odlu~ili na prosirivanje proizvodllih kapacitela, odnosno n3 gradnjll nove hale, u lita cerna uloziti vlaslita sredstva u iznosu od milion i po maraka. Radove smo vee

Iz pogona Eurogalanla: Naivece proizvode Zll sVicars.ko Irtisle b i ti kocnica za razvoj nas e zapoceli, polozen je kamen firme, jer smo u novoj hali terne 1jae, a nas ta vak gradn je planirnli zaposliti skoro tri z:av'isil ce od procedure dostotillt novih radnika.. U bi vanja gradev inske dozvoprotiv!!om, odgodi! cerno Ie. Nadam serle nam [0 nece

grad!! j u. za naredn \J go dill : kaze Smajlovic. Eu rogalant trenutno zapo~ljava liS radnika.

1,1

H. CALle

biznis

[}ne~ni avaz, tetvrta~,

30, junViipaJlj 2011,

ISTRAZIVANJA Kaje diplame donose naivise

1I0no -sle OGa ole dobra zarada iii cellanle na irOD
Predispozicije za najvisu zaradu u BiH imaju i ani sa zavrsenlrn farmaceutskim, pravnim i elektratehni6kim fakultetom

navca

Univerziteti u naso] zemlji raspisali su konkurse za upise studenata u novu akadernsku godinu te ce hiljade mladih ove go dine krenuri na bh, fakultete kako bi stekli strucno znanje, Zasigurno je najceSce pitanje buducih srudenara, a injihovih roditelia, koja se to zanimanja u BiH najvise isplare, Ne ulazeci u trazenost zaniman ja na nasern (fzi, III rada, po rtal Pia ta.ba 0 bjav io je pregled moguce zarade koiu donosecdredeni fakulreri.

Oak le prosiecna plata u RS 816 KM

Za potrosaChU hOrpU POlrabnO 1.758 maraha
Blldllce sludenle i njihQve rodilelje veQma zanimajll place Diplornirani ekonornisti kao menadzeri za upravljanie rizicirna mogu 1.1 prosjeku irnati 1.600, iii kao finansiiskimenadzeri 1,500 KM. Dalje se na vodi da diploma farmaceurskog fakulrera rnoze dcnijeri mjesecna primanja od 2.100 KM,. !ito ie zarada menadzera farmaceutskih proizvoda, dok farrnaceu t prosjecno prima oko I, SOO maraka miesecno. Buduci pravnici mogu o cek iva ti pres iecn II. placu u iznosu od oko 2.100 KM mjesecno, ako se odluce za obavlianie posla advokata, a zasigurno najbolje placeno zan im anje sa zav denim pravnim fal::uhelOmjcsre notar, koji, prema podadma s ponala Plara.ba, imaju vise od 10.000 KM miesecno, kada se u mjesecn u placu uracunaju i svi bonusi iosrale beneficije.

Najvise poskupili pri.jevoz, obuca, odieca ...
dad, prema Savezu, rrebaiu posluziti kao upozorenje cia u RS necpravdano vee duze vrijeme najteze "ivi vi~e od 160.000 radni k a II. pri vredi, Kojima Vlada RS mora posveri ti vise pafn je n ego do sada ..

Primania pravnika
Prema rezulta tima istrazi van j a 109 po rtala, predispozicije za naivisu zaradu u BiH irnaju oni sa zavrsenim ekonomskim, farmaceutskim, pravnirn i elektrotehnickim fakultetorn. Generalno, osobe koie

Place menadzera
U analizi n isu uzete u obzir pozicije u visern menadzmenui, [er se rnogu obavljati s razlicitim diplcmama, ali u rezulta lima is trazivan j a na vodi se da su menadzerske funkcije najbolje placene u BiH i cesto ih zauzirnaju osobe sa zavrsenom ekonomijom. inzinjer prima prosiecnu placu od 1.100 KM, surnarima primanja u iznosucd r. 000 rnaraka, inzin j er poljoprivrede 900 KM, a najmanie zarade hemijski inhnjeri, 850 KM mjeseeno. Isnazivanje plata na ovom ponal1.l provodi se od ju la prnsle godine i do sada su skow 22.000 Ijudi anonimno unijele svoje place. , Unesen.i podaci traju godinu kako bi rezUlt3ti bili sea aktuelniji. ,

Prevodioci s diplomom filozofskog fakulreta II. BiH mcgu zaraditi 1.000 KM mjesecno, psibolozi i profesori -·900 KM, acini se da u BiH najrnanje zaraduju diplornirani zurnalisti s prosjecnorn placom novinara u iznosu od 700 KM. zavrse ekonornski fakultet imaju priliku da dobro zarade u bu ducnOSli,al i i rnogucnosl da budu na biron, s obzirorn na to da se, prerna podacima zavoda za zaposljavanje, osobe ove Sir· U ke oajcesce registriraju kao nezaposlene, navodi se u rezultatima is!razivanja. N avodeCi kookreme primjere, s portala Plata.ba n!!vode da lizing direktor mj.eseeno zaradi oko 3.000 KM, a finansijski reviwr 1.700.

na)manJe zarade

Tehnicki fakulteti
Ako neko ima ambiciju da studira na nekorn od tehnickih fakul teta, naivisu zaradu u buducnosti rnoze mu doniieri diploma elektrotehnike. Projekr-menadzer u telekomunikaciiama, naime, zaradi prosjecno oko 2.000 maraka, a IT proiekt-menadzer 1.900. . Arhitekra u BiH zaradi 1.000 KM mjesecno, a gradevinski inzinier l.l 00 KM· navode, izmedu ostalog, s po rtal a PI a tao ba Od ostalih inzinjerskih zan iman j a, ma§i n 5k i

Za porrosacku korpu eetveroclane porodice u maju u Republic] Srpskoj bilo ie potrebno izdvojiri cak 1.758 maraka, sto je za 1,09 posto vi ~eu odn 08U na april. Prosiecna miesecna placa u ovom en ti tetu iznosila j e BI6 rnaraka u maju paje pokri venost po lrosaeke korpe primanjirna u istom periodu iznosi la 46,4 posto. Ovo SU po daci ko j e je i ucer predoci 0 Sa vez sin d ikara RS. Najnoviji sindikalni po~

Naivise place u rnaiu bile su u finansijskorn posredovaniu, a nize su od aprilskih, Najnize su u ugostiteljstvu iako su povecane U odnosu n a pre tho dni miesec.

v.s.

ski

PrOs)ecne Place (KMJ
!izing direktor farmace!lt advokat nOlar arhitekla

3.000 1.500 2.100 10.000 1.000

hemijski inzinjer 850 vererinar 1.050 socijalni radnik 850 slomatolog 1.100 dr. medicine

1.400

B. TURKOVIC

Na Sarajevskoj berzi jucer je ostvaren kupan promet cd 658.213,88 KM. U sklopu 74 transakcije ukupno je promerovano 255.220 vrijednosnih papira, Na kotaciji kompanija pr'omet je osrva.ren dionicama Bosna· lijekapo kursu od 12,72 KM. NajveCi dnevni porast vriiednosti zabiljezile su dionice emitenta ZIP-a Prevent in yes t od 4,92 pos to i dos ogle su ci j en u 0 d 6,40 KM, dok je najveCi dnevni pad regislrirao emitem GP Put od 1B,24 posto i dosligao cijenuod7,9BKM Na kocaciji fondova najve6 dnevni promet ostva·

dlOnlCama HerbOSa
Vrijedllosl indeksa
BIf'X 0,25% .. 1.798,84 SASX·IO 0,58% T 1.001,72 SASX-30 () (}9% 't' 1.()4(} 11 ren je dionicama ZIF-a Herbos fond u iznosu od 41.400 KM po kursuod 5,91 KM. Na primarnom slobodnom Idistu prome! je ostva:ren dionic3ma emilenta JF Elektroprivreda BiH po kursu od 28,40 KM. Na sekumlarnom slobodnom triistu naj vee; pro m et os· tvaren je dionicama Elektro grupe Jajce u iznosu od 375.000 KM po kursu od 250 KM.

'aiueCi prOmel

Trgavina ad 658.,213 KM

...... PoIJopriurednici ce lIoriSlili driaune painlalle lMiJ

Krajisnici ne cekaju federalnu strategiju
Potpisano sedam ugovora
ne godine doniieti program koris(cnja pasnjaka s rokom zakupa. od pet godina, jerje to minimalni rok u kome po!joprivredni proizvoc:la~imogu da organizirai1.l i planiraju proizvodnju kaze minisJar Emdfad Galijasevic. Za kOll 0 poljopri vred. nom zemljis!U FBiH, do-

0

zakupu zemljista

U Millistarstvu poljo· privrede, vodoprivrede i ilumarSlva Unsko-sanskog kanlona potpisano ie sedam jedllogodisnjih agovora 0 zakupu 37 hektara drz3vnih pasnjaka. Za ko.islen je pasn jII k a k ori sn iei ce plati Ii ukupno 3.099 KM. - Minis lars tvO ce nared-

nesen 2009. godine, vrlo se sporo implernep.riraoajvise zbog neuredenih .zemliisnih knjiga i !!epostojanja dugorocne politike upravljanja poljopri vred· nim zemljiStem u drhvnom. vlasnistvu. Federaci· ja jos nije donijela strategiju u ovoj oblasti, koja bi bila osnov ~a kaJ!!One i

opclne. - Mi nismo~ekalj smIlegiju na niv01.l FBiH, jer ne Ularno kada ee b i ti donesena. Ministarstvo je, 1.1 saradnji sa !iest opcina USK, bez Sanskog Mosl3 i Buzima, donije1o optinske pIogra· me upravljanja poljoprivrednim zemljistem - islice Galijailevic. M.DEDl(;

..... - - - -~ ....
111 lUll
III

1!.lio,1i

c:....

;!II

., ...
~
·.w c.o.o
01( ()Q(

1 1

:Ell

._
hQ

~

.... " m
LII.

)II'

.....,

...,

,_

~ ~

1.1.:1 SOl ColI' M l1I'f III I.tIl 1.0 KI, InIII 11+1 ItSI)

~

-

RIO 1 1 100 100 1 1 1
I

, .. 1.I :II.~ ..... 00'

02''''
Il~

.~ - --"
1,_
t;Jm;Jli'

I'JIZIXI t WJlII'I

c,GlMI c,~

Oin:xl

1.li!IlUl ::..aj~1 O~ o.~ o.nQ14,

,

v-e. 11.:..1&1 . .-,
0..."

1 1 lOX!

1

:.1.,.

._, ,..-.. .-11 "'--, 0.-.. ,, ."n!).
201M'
',-:1

.

11.-

1.t?»IC

"'~ e;l'!l'JI&!

U,.,_
It:tIIiI
I~ D.DOm

1I;!!i111l1

I,e., C,DIIC1 2.lnGI'

II)'IlltIl

UIl,!!!

...

~==========-----------------oglas·
22 ,"""'" ........ ;,.11. Dnevni avaz

LU1JR

GaDNA

BDSIlEIIDCGO

~

za 41(J!;~ _

REUM AL

AQ._UAR.EUM A

AQ!}A

PARK FOJNICA

SPDRT

I< L

LJ EY

eg1asi

OnBvni avaz "'"""""

""*"" "'", ZJ

o HrIsljednici Kancelarije za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala u Svicarskcj su, navodno, naSh i trazili blokiranje deset miliona eura za koje se sumnja da je mito koje je bivsem hrvatskorn prernijeru Ivi Sanaderuisplafda madarska kornpanija MOL kako bi im ornogucio da preuzmu INA-u, pisesedrnicnik "Globus". Prema pisaniu lista, pet miliona eura lezi u Sv icarskoj na racunu jedne kompaniie Sanaderovog prijatelja Roberta J efica, koji se nalazi u pritvow zbog umiiesanosti u korupcione afere, dok se druga polovina, navcdno, ru bliskeosobe. Glavni zadarak hrvatskih sudskih organa je spreeavanie otudenja iii skri van ja tog n ovca k ac iednog od kljucnih dokaza Sanaderove korumpiranosti, a, iako slufbenih inforrnacija 0 tome jos ne-

Zatrazeno blokranie deset miliona eura

d b-O Od OL-

nouae 011 )8 Sanad8r
8

24

Dnevni ava,. telvrtaic. 30 juni/li panj 2011'

globus

STATISTIKA Objavljeni preliminarni rezultati popisa

Pet rniliona leii na racunu kompanije Roberta Jezica

Prvi. rezultati pokazuju da Hrvatska bro] 1.535.635 dornaei
s tanovn ika rnanj e nego § to ih je bilo prije deset godina, pokazuju preliminarni rezultati ovogodisnjeg popisa stanovnistva koje je jucer objavio Drzavni zavod za SI3 tistiku (D Z S). Prema rim rezulratirna, u Hrvatskoi zivi 4.290.612 stanovnika, a priie deset godina ih je bilo4.437 .460.

Hrvatska ima 150.000

Prividanpad
Direktor DZS-a Ivan Kovac rekao je IIa konferenci j i za novinare da je rijec 0 prividnom padu re da po daci ovogo di 'II j eg pop isa nisu uporedivi s rezultatirna oncg iz 2001. [er ie u meduvremenu metodologi j a popi si vani a u skladena s medunarodnirn standardirna. - Ako bi se n" rezulrare iz popisa iz 2001. primijenila metoda log; ja iz 20 l l., pokazalo bi se da je sadasnji b co j s ta novni ka Hrva rske na gotovo istorn nivou kao i prije deset godina - rekao je Kovac, koji je odbio da iz-

nalazi na racunu Sanade-

Sallader,· Omogui;io preuzimallje rna, "Globus" pise da je blckada prvih pet miliona eura zatrazena putern medunarodne pravne pomoci, "Globus" navodi da isIjednici irnaju indicije da [e

INA.-e i drugi diojnita otisao na racune u Svicarskoj, pri cernu se uz te surnnjive novcane transakcije povezuje ime Sanaderu bliske osobe i s njom povezane firrne.

caulz

Spekulacije 0 zdravstvenom stanju predsjednika

SI saslaO S Kaslrom

nesetacan

broj.

On ie obiasnio da, za ra-

Osnounl DOdaCI
Kovac je na kraju idaganja kazao da su iz Drzavnog zavcda za statistiku ucinili sve da ovaj popis zavrsi "izuzetno", nonije hrio otkriti koliko je popisivaca, ali i gradana kcii nisu pristupili pop isu scane vn is Iva, prijavljeno iIi sankcionirano, Popis stanovnistva traiao ie ad I. do 28. aprila. Na njemu je bilo angaiirano 17.000 sudicnika. Preliminarni rezultati jucer objavljeni u javnosti odnose se na osnovne podatke 0 broju sranovnika, domacinstava i stanova.

zliku od popisa iz 200 I., na ovogodisnjem nisu pcpisivani oni koji imaju prebivaliSle u Hrvatskoj, ali su odsutni vise od go di IIU i dolaze u zemlju same sezonski, dok su u popis usli oni koji u zernliu dolaze u sedmicne posjete.

Gustina naseljenosti
Konacni rezultati popisakoji ce pokazati vjersku, etnicku, obrazovnu, demogra fsku i drugu struk tutu bit ce obiavlieni tokorn iduce godine, Kovac ie re-

Krvavi sukob u afganistanskoj prijestonici,

"
Cavez Dperiran na Kubi Drzav'na venecuelanska televizija prikazala je predsjednika Ugu Cave:za(Hugo Chavez) prilikom susrera s kubanskim liderom Fidelorn Kastrom (Castro) prvi put poslije operacije na Kubi i dvadese tak da nS odsustva iz javnosti, javi Ie su agencije. Snimci (:ave7.akako stIlji i vod i s,daca n razgo vor s Kastrom turn ace se kao dodamo nasmja.nje vlasti da se javnost uvje ri da je n jegovo
(flJlo,AFP'

zdravsrveno sIanjedobro. Cavez, Ciji se govori, inace, svako dnevno em iliraju pmem televizije, nije se pojavljivao u javnorn zivotu od operacijeapcesa u predjelu kuka 10. juna, izuzev jedne telefooske i~iave i .nel<oli1<0 fOlografija., SIOje izazvalo spekulacije 0 njegovom zdravlju. Ve uecue1an ski zvan lenici su ponov iii da se 56-godil\nji lider hrw oporavlja, a,li nisu rekli kada bi se mo-

gaovralili u Venecuelu. - Neka ove sIike umire narDd Venecuele- i~javio je minislar za informira.nje Anders Izara na drZavnoj reievizi j i. • On ie rekao da Sl': Gavez sasrao s KaSlrom prekjucer, a dvojica lidera su na snimci ma p ri kazan a ka.ko [azgo· varaju napoliu uz ze!enilo u pozadini, Neki od Cavezavih politickih protivnil<a nisu uvjereni da predsjednik dobro izgleda.

U napadu osrnorice naoruzanih talibana na holel "In ter kontinental" u Kabulu ubijeni su nairnanje desetero civila i dvojica policajaca, a u protivnapa· d u afgan istansk ih snaga s igurnosti ijednog helikoplera NA TO-a ubijeni su svi napa dati, saop eili su zvanic.nici. TeSko naoruzani talibani upa!i su u hotel, nakon cega-je izbio zestok su.kob u kojem su ucestvovale afganistanske specijalne snage i he!ikopter Alijanse. Sef policije u Kabulu, general Mllhamad Ajub Salangi saop60 je da je u

suko b u koj i je traj ao d Hze od eeriri sa La pogi n ulo dese tero afgan is-tanskih ci v ila, uglavnorn hotelskih radnika, i da su povriiedena troj.ica policajaca, javio je Osmorica naoruz.anih terorista napala su hotel "J n terkon Li.n tal " en oko pon06, izmedu utorka i srijede po lokalnom vremenu, a operacija je okoncana u crisa ta u j urro, pos to su devetorica terorisia ubijena. Napad talibana dogodio se uoci kOllferencije 0 prijenosu sigurnosnih du;inos Ii u zem Ij isa Stran ih na

afgan istanske snage i u to vri j erne u hotel u se n al a211 0

n

AFP.

rencije, ali niko ni od stranih ni od domacih gostiju nijepovrijeden. Ranije jesaopceno da ie iz helikoptera N ATO-a orvorena vatm n3 mlibane i da Sll llbijena trojica napadata na krovu horela, dok su afgaflistanske snage uiile u hotel da bi prekinule opsadu, a jedan~od napadaca se raznioeksplozivom u jednoj hote1skoj sobi. Talibani su preuzeli odgovornosr za oval napad ubrzo nakon ilto je i.zvrsen.

nekoliko ucesnika konfe-

Dnevni avaz, cervnak. 30 jun\llip"nj 2011_

25

Ukratko

nstava te 2.257.515 starnben ih jedini ca

niMa
Erdoan pobijedio na ilborima

E zabri .ta zboa stanla u TurSlto,.
Zakletvu odbilo poloiiti 170 poslarika
cia n ova pari am en [3.
- Evropska kornisija prati situaciju veorna pazljivo i sa zabrinutoscu. Turska ce se u bliskoj buducnosti rnorati nositi s vaznim izazovima koji ce zahtiievati ukljuceuje svih demokrarskih snaga " kezala je Maja Kocijancic, portparol sefice evropske diplomatije Kellin Eston (Catherine Ashton).
meat

Ketrin Eston upozorila

'... KAIRO - Nekoliko ljudi povriiedeno ie u sukobima demo ns rranata s egipatskirn snagama sigurnosti, a na T rgu Tah fir, epicen tru protesta U ko j irna je u februaru svrgnutpredsiednik Hosni Mubarak, okupilo se nekolikostctina liudi. Sukob ie izbi 0 kada je [edna grupa ljudi upal a u zgradu pozorista.gdje ie u toku bi10 davanje pomena liudim a koji SU stradali u nernirima u ko j irna j e svrgnut Mubarak.

nemiri u HairU

Evropska unija izrazila je jucer zabrinutost zbog politickog sukoba u Turskoi, nakon ilw su glavna opoziciona partija i kurdski poslanici bojkotirali prvu sjednicu novog saziva parlamenta.

(Fol.,

2~1.1

vog centra CHP, njih 135, zaiedno sa 35 kurdskih politicara odbili su poloziri zakletv 1.1 zbog ha psen ja

Zastupnici

partiie lije-

D odela je da ce parlabid kljucno mjesto gdje ce se vodiri debate i donositi odluke buducnosti Turske, Turski sud ie prosle sedrniceodbio osloboditi devetoricu opozicionih

°

PODlaue na FUiPlnlma
... MANILA - U poplavama prouzrokovaaim olujnim kisama u Davao Siriju, najvecem gradu na juinom filipinskorn otcku Mindanao, zivot je izgubilo najmanje 15 Ijudi, uglavnorn djece, saopcile su iucer vlasti, -Gradonaceln ica ovog grada Sara D uterre rekla je da se jos petero Ij u di vo di kao nes ralo,

poslanika koji su izabrani

kao da de naci on" Ina i vjerska struktu ra stanov nista, najvjerovatnije, biti objavliena u prvoj polovini 2012.godine. Prema prelirninarnim rezultatirna, u Zagrebu ~ivi 792.875 sranovnika iii oko 18 posto od ukupnog broia staaovnisrva, a zatim, prerna broju sianovnika, slijede Split (178.192), Rijeka (128.735) i Osijek (107.784). Od iu pan ija najvi se S tanovnika irna Splirsko-dalmatiuska (455.242), a naimanje Licko"senjska(SI.022).

Direktor DZS·arekao ie da u gradu Zagrebu, Splitsko-dalmarinskoj, Zagrebackoi.Dsiecko-baraniskoi i Prim orsko-goran skoj l:upaniji "ivi oko polovine ukupncg broia stanovnika, B ro j domacin sta va do 31. marta ove godine bio je nesto veci od 1,5 milionaa stambenih jedinica ie oko 2,25 rnilicna, od kojih 1,3 miliona sluz] za stalno stanovanje, Najvise novih srano va irna u Zagrebacko j i Splitsko-dalmatinsko] zupaniji,

Erdoan saslaulia uladu
Turski predsjednik Abdulah Gul (Abdullah) povjerio ie jucer premij eru Er doan u zada tak da sastavi novu vladu nakon velike pobiede niegove stranke na opcim izborima 12. iuna, saopcilo je
predsjednistvo na svojoj

iaternetskojsrranici. Erdoanova Srranka pravde i razvo] a osvo j il a je SO p oSlO glascva i dobila apsolumu vecinu i 327 rniesta u parlam en TU od uk upno 550.

na izborima dok su u zatvoru cekali pocetak sudenia, Izborna kornisija jednorn od njih oduzela ie siedisteu parlarn en ru. D voj iC2 za rvorenih zastupnika, noviriar Mustafa Balbaj i akadernik Mehme! Haberal izabrani su na listi CHP-a. Oni su zarvoreni duze od dvije godine zbog optuzbi da su bili urnijesani u pokusaj da se destabilizira 1. svrgne vlada prernijera Redzepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan).

upozorenJe
AUOg SU Ci

tarllontinantal"

stradala vise ad 20 !judi

poeelo sUdenie TimosenBo
U Kijevu je jul'er poiSelo su denj e b ivso j ukra jins koj prernijerki Juliii Timosenko zbog zloupotrebe polozaja_ Tuzilastv-o je ~ereti da je 2009. godine s Rusijom sklopila nepovoljan SpOrl!" zum 0 uvozu prirodnog plins. Timoscoko je odbacila op m"be i ism kla d a se rodi 0 poli licki mo li V iran om pro" cesu iza kojeg stoji aktuelni predsjednik ViklOf Janukovic .. J ulija Timosenko je u suclnid docekan. pljeskom svojih pristalica. J edna od Iiderki N arandzaSle revolucije izgubila je predsjednicke izbore 2004. odJanukovica, ali s \'rIo malom ra~likom. Ukoliko je sud osudi, mogla bi proves [i sedam go din a u za [Voru, prenose agen ci j e.

Bivsa premijerka pred sudorn

... NEPJlDO " Nova vlada u Mjanmaru upozorila je prodemokratsku liderku AUJ!g San Su Ci i njenu stranku da obustave sve polirieke aktivnosti, saopcili su [ucer drzavni mediji u IOj zemlji. Ministarsrvo unutrasnjih poslova pis ..lo ie dobimici Nobelove nagrade za mir, up D2oriv§i je da n j en a s trauka krili zakon tim e Sto z3drb va. ka.nce1ariie, 0 dr2a va sasranke ii10dajesaopcenja.

iSDoruha SlMJje
... MOSKVA - Rusija je 0 busta vila isporuke e1ektrienc energij e Bjelomsiji zbog duga od sko.ro 43 mi1iona-dolafa, sto je izloiilo dodatksandra Lukasellka, koji se boli s jednom od najgorib ekollomskih kriza u svojoj 17-godisnjoj vladavini.

ObuSiaulJena

nom pr.idsku bieloruskog predsje<!n ika Ale~

Hotel "ll1lerkontinel1lal"; Tragican l1apad

(Falo;

Af'!

26

_JIl~"""'''

Dnevni avaz

oglasi
200.000,00 KM
PRIVREMENIIZVJESTAJ 52. KOLA LOTO~a 00 28.06.2011.godine
GARANTOVANIJACK POTZA 53.KOLO LOTO-a GARANTOVANIJACK POTZA 53. KOLOJDKER-a

50.000,00 KM

PRIVREM.ENIIZVJESTAJ 52. KOLA JOKERA 00 28.06.2011.godine

DOBITNA KOMBINACIJA 52. KOLA LOTO-a:
U 52. HOLU UPLAtEN 0 JE ..•.......•..................... g9.115,20 KM UKIJPNINAGRAON I FOND J E 50% . . .49.557,60 KM FON 0 OVID 0 BIT AKA: FONDlAOOBITAK PRVE VRSTE2&%(12.389,40 + J.P.IOO!&39,5II) .112.928,90 KM Fa N0 ZA 0 a BIT AKO RUGE V RSTE 1 5% .7.433.50 KM fa N0 ZA DO BIT A.K rnEeE VR ST! 20% . .9.911 ,50 KM FOND lAo aOBITAR emilIE VRSTE 40% 19.823,00 KM BROJ DOBITAKA I TlNDSI DDBITAKA 6 PO" 0 OAKA DODIT.l:KA: NEMA. JACK POT SE PRENDSIU NAREONO KOLO 5 PO" 0 OAKA DOBITAKA: 15. . . . . . . . . . . . . . . 495,60 KM. 4 POGOTKA OOBITAKA: 420 ,, 23,60 KM 3 PO G OTKA OOBITAKA: 6.633 . . 3,00 KM lUTRIJA BIH.
SARAJEVlJ 2ROB.201 1.!Iild. umKiJJJlrulm]j ,-"-,,,_FOiIll5ll\ :::it1:/!:'PR\IlISIE25IO
NA ()SIII)VU

BROJEVI PO REOOSLIJEDU
IZVLACENJA:
DOBITNI LISTIel U IO~IIORAC ·GOSTUS!:;
1.IAlmIMIIISI ll!NlCA UA2lN' UE~lCA ••.•.•. .••.•.•. .••.•.

52.KOlU

PRVI DOBITNI BROJ JOKERA: DRUGI DOBITNI BROJ JOKERA·
U52. KOLU UPLAC'ENOJE ... "" .........•.. "" ....•............•......••. NAG RADNI fO NO J E 50% .....................................•......•........ FON 0 2A 0 OB ITAKP RVE VRSTE (1..111.,90 + J.P. 47.232,20) .. FOND 2A OSTALE DOBITKE ."". . ." ... .""... " ... ". NEMA 6 9 ROJ EVA OOBITAKA: 1 59ROJEVA DOBITAKA: 1 4 a ROJA DO BITAKA: 20 3 8 ROJA D08 ITA KA: 1Y4 ..•....•.•..•...•..•. 2 BROJA DOBIJAKA: 1 8 ROJ OOBITAKA: M9 lUTl'IIJA 81H.
SARAJEVO "A

7 8 1 07 4
1 88704
" .... . ......•....... " . . .. .. .•.•. 11.119,00 KM 5.559,50 KM 48.344,1 0 KM .4.447,60 KM

•. 002003111l11DIlII18 00100 Im6iDlIi'~ OOlOO3il626iDOO41 1I52011Z!II211DOO17 1I52011mI120OO1~

t MOOIAR •.•.•. 002002'Jl2l!OOII9

~ lENlCA ••.•.•.

...

BROJ OOBITAKA IIZNOSI OOBITAKA JACK POT SE PA.EN.OSI U NAREONO KOLO . . . ..... .•...•...•........... . .•......•..•...•...... ...................... "1 "000.00 KM 644,60 KM .48,30 KM 5,00 KM ~~OKM

kdNACM I~J E!rAJ !j(]_KOI:J!IL!YOO-;3, 21 llfj,_W:11.lJIIdfnifl On PlUvAEMENOO I1VJE~TIJA I ZllPISNIKiI 0 (lSIroVANlM I NE~SItOVAIlIM PI1IGO\IQRIMA l U T R' J' B I ~ OBJAVWW,"O"ACANI1VJ<!;T.o..J IA ">0. KOlO !.Oro". OSNOVmH I NEOSNOVAllIH PRIGOVIIAA IlUE BllO .•. ".".,OI.'1.8lKI.I "."."" ..

"."."".".".".""""." ."..

!d"","""

FlHllAlIIl!Tl.XOOLllE \IIS.1(,5'I. FlHllAOOi!II!1Iili'VIIill1O!. FlHllAlUITMCU\!m""'E4II!.

"""."."..

".".""l!t!1l,511KM 'a'l'.lIIKM =00"'"'

I1l66l. II + J9J1!OO.ml .""91.1!4J1lKM BROJ OOBITAKA

OOtIVVU ""I\IOEMENOO

llZNQSI DO BlTAl!A
5.14 POOOlAAIIIlBllJJ(A; m SA I 1'IlOO1I:A OOWIAKk lJS!B """""" .....••••••••. 3J.'DKM """"""""" .1.60KM

29.00"201 1.goo ..
u!j).I«JlUI.i'lAGENIU: 1!1.G1Wl:,u()tID &til

'O"".t.o" ImEST", 50. ~~IA JO'W' OV11 ~i.m I1VJlSTIJA IIAPlSNII(.O. 0 ()SN~VAIIlM I NE(lSlI(J".'M ""I(;OVtl~IMA l UTA I JAB·I H !l8JAVlJUJ' KIlNAtAN rNJESIAJ IA 50. KIlLO.l!Jl(EAA OSlIIlVlIIIlH I NE()SIli)VAIlIH PRIG[)II(IfIA "', BIlQ
11.{lIl1.OilW SMl;iiJIIJ.I fOOIlIAD!l\II!!if'!M~'lI! fOOIlIAaS!ILEDO~l);E. l.I(1l.IO + !",21l}1 I .•• "~BIIKM . """"""""" '-'~ .• ~...,

1.,,.,",

SA 6 fllGL'IJII'JI OOO~!IJ,; N<JJ.I Jo.ctl'lll5EI'IiINIlSIUIWIBIINDI«Jl~ SAlf'OOOOlIII 0ilII~1M: 1 ."""""""" """""""." L5'9.1lIKM

.............. """"

GENERALNI DlR.OOOFi EtlHEM fiSutWIs.1

OROJ OOBFfAKA IIINOSI DOHITAKA ,~, 110m"'" IlEMA JA(l<I'IlISEPII!NOSOUNMISllNO~O
. . .••• 5ilM'lA OOOOAKk 1 .BIIil.\IIIIl~IAKk 2 "..... .1.Il00,00'''' """.".IB1.4II!"J1 IBA(lJA l1l:6I"'" ~1" !1iR(lJA DOOII~'A 211 ,BAaJ OO8IIJOOc 1.99, .. """""""" ...... ....... """"""" ....... ":!>JII'" .. ~IO KM """J'COKM

Sill S PORUK~ VI LOlO IGRU IGflAt·COST SlATI OD SRIJ~V, VO UTO~ lUI NA SllJE~ ,C E BAOJ~~ n;LEFOUA
BH

TELECOM 091/412-6D2. HT ERONET: 0&3/ 88-B72· cl].n, p IGR E NA S RECU lUTllIJE BIH I PROVJ ERA OOBITAKA NA

' ' \11

"U~..5~ KM + PDV O
lui ~I' ,lb

b,

RUK VI P~IGOVORE 4. OANA DO PRVDG IDUCEG DAllA PO DBJAVLJIVANJU PRI~REME"DG IlVJESTAJA

LI.IIRIJA

lIiH

SARAJEVO

29.G6.2011.godine

normeo

ZAMLJENITESTAROZA NOVO!,
Zam;enhe stari madrac za novi. a rri 6erno Varn datt
-Popustcxl oo~'~maOOIcai

.Be5plBtr.Jlv!nJdos!avu .CIaro.rrna b-, 5·poset:flapor:u:la.tokankampat1e

EXPRESS

(~

033721056

oglasi

Dnevni avaz _""_""J>I],,,27

www.gorenJe.ba

••:I!i •• .•.
_

PRESTIZNI MASTER PROtiRAMI
d ploma ;EQUIS, akrtdlt.ovanogEkonomskoglalicullB""
diploma AQAakredllllvanGg Ovostruk. Unfvarzlteta u ljuhljanll Ekonom:skog falwltellll1n verzitata u SarojGVtI dploma.:

.~
.+

KQNKURS
doq>ll1.~~_"_ -a_....I~,j!i_MbOtOlll'IOIi"...,1"

Javite seVaiem doma,6inu ..

.. ...,...on"od' .... ~
CldI'illI\liilXlth _
~,

:=..~.!,~~~. ~
f~If'o'nOII"kPlI
.~.""""..,

.~~-.. _c~,r"IIII~.,...cMI

~

• ._U_..,.!I...*" ,

"" ....... 1..... EOlIS I MCSI ~

=~~i:ri~; ,~1MuIoI:
'__
i~1

u

s..,...

upjo.:n "" CMjprq"'_ IIudtfrIj ~ jImCIII ~I. ,.

~

~ UtIIIIa U

~

~

JlIIMInDiI

, .....

.-..

~ ' Ovl

'1IOldIIqI NI ~

"""""

I ~,

podruffI ~ ~ u

!~

"'' ' *' WI'
1.tiIb!Jt:
u

a-~ .... l1k1a1'"
N.~ l:!mioib ~ ~ldlpll;lmUEk~ SlwIpo,f II .....

u lO!<u 'JIIIII~. lIUdtnlIIkIbIJ. ~.1Iflp411l'l~ ~ u Ljl:mY "L
~ .......... ..-

I'"'IIII,~,.~
fk~

"" ~1IMt
r..boI!oQl, ~_

1iobIJ;!!u cr..q. dlplc>nw:d~
IIDIdI ......... !lllI,.

UnIvtn:IIN IIlJo;I .....
U~

~.~
........

.... ~ JI~I

~~_II~

"'~~
~11

~.,~

...

Trt;I~,-~~
~

poI'IIIIDI,,~'u~"',_ ...,~,~ nooos..,..
I

&otIII1~

IID 23. oapIomIn

I<GnIIkl ~~. (ld,II1IOIl_I""""

0 1oIatI~ DLtlil ~

.mslU!JD~!tfUUli
:=-'[':il!D.:liiJ.I,;::za.;w:::::iiI~

00387 l)Sfi.(:l9III !XI Je? l):IW 106

oglasi
o ena I :He.rcegiovlne ederac1la ,Boane 1Herce90vlne upanlla .Zap.adnohercicgovacka rednJB$1wkOVf1a Ik'Ol8 $ ;pr8vom '8vnost! ,ENTAA ZA OBiRAZOVANJE §lrOklBrlleg
"",.,... .. \ cm<o

CENTAR ZA OBRAZOVANJE

QI,O._ ...

~n

S'Ol'd.. la "'1.11<0'>'''0 l kola , pl'll~cm 10""0 i II CENTAR. ZA OBRAZOVANJE Trn.!' .. ce>lD 18'.88220 $;,eld Brlj.r>g

u:l: 039 703 384; 039 103 152; 039700227: 039 700 228

Pod'ru~nlccntrl
8hX ~ bronIIDGo btl. 77\01 80hQt r.I 037 313 W,J 19 oe, ,319 oe~
,.rijedor

cenw

Irokl Bn!"e9,

jl!fTl ¢lanka 53. 5UIVak 6_ZlIl"DIIiiI ,9dlljo;!.kobkom~II.lO!lrQbn ZlI ~va.nja' $.roid ,~
Qb

1;1 ~

J II 1111II I_

j

lkoIliMJ rNarocIflIJ 'nIl'IMCIUH", brQj: '6.04, &rCio', 81081 t 41OO),_t!ankB' 3 .. Pnwtlllika 0 C"Nwodfte II(IVInetzH', bioj ISJI]I), t1ank113S. SUlMa Sreoore I!lrukl:M1a&kola acpm'Qm~u OdM<a $ko~og odbor!l, Sfadll~ s~ Ucora ~ ptI!...om j8VIlO$b "C&n1Sl Ui obrucwanJa"

Z-:.!;a bob, 79101 Prij<!dor
~ 0522I!o~!15

OG LA.S
%8.

upls kandldatsi uprograme

sl'eanloAk,olskog

obrazovanla odmslln
UpodfUt~ ....o:;t$~

G-duloar.uBO, 78000 Bar1ia LoA:.o [ 1 es I 303020;300 BBO

lIw:!jo. Luko

e.tvllro;odtinJI "tnlkO'llnlporUQ_ U .~J •• ,",n", .tnr~ ... ,QIt"!J~1 'prog,-.ml p.. kYIli kiIIe'" u unlmllnja;
KomoroJilII$I EIoI<ll'QloMoCer GI"Q'b!i I6hnie&'Ir Tel'lniel<l ur&dnlk Gte iW Uf;e.dnJk

v, O.pono:bij-JI
Itl'Qj.~.
ZI!;

,prom,"', ~d""i ......I'r 1
G....cIilkD
lII. Trg SrpsU> wad .... JoIIO, 78400 Grodd!o.o L'tiI 051 B 16 764,816 76!1 Ikod SwIog hr, 23, '''',50 tcol OGJ· 612105,612605

~

Rl!~ Rl*ovI

A.uI<ova-. RukDvaIeil
RlIIwr.I ~ RIIikovtItefj

UPfflI'TI' tele'ent
~t~

val,Aom ...... rom bagOf1)l'll firdelom IIrDjd I1)fTI Ikejperom

s.n..

B....:I

KlesarVI ~r
~lOIWfar

R:u~
f'I.I.Ili:.Ova RuIwr.! ~

d.~ buldokrom
rovcikopa6t!m lIIu~jWn moIomom pbTI mocomlm !1<&remII "'-"Om dWltlQ:m mo4omDm koWcom port:IharrI d~

Oroll.

IJIico III. bf. 18, 7620<10Orolla :td 001 719385,719386,719381
ModrI(o S~ bb, 704"80 MocI<1&I lOll 0!3 821860,821 661 't.. llt

Sl~~r
~!ahnielor 'Kozmoutld ,LOIv"otI>r Tllhnleou nulrIc;io;risl Tflhnltn, PT pn:II'!'I!IlD PreI'IttIrnbIInI tI!:f'W"Ca r Gtel;&j tel"nrtar lilkll

Ru:kovfIte4
Rllkovolell ~ ~

R~
RuI!ov$

T hrotnr ZQ, mwn.alSMI TaMIear'l<) eiel<11OI'Iik1.l
AdlrunlW8bvnl

Gtaf'oCiU IeMM!ar don!de G-af~~r~
~ taIInoUr-opti TchnIOiJl~,~ HolllilJG1¥ a-1ImSi& "",mar. , e,"",le;D. u Ife~""[k.8¥ • -

RukovlJ Rl.liI.ovE!~
RUk.oIIto.tefj ~

~komd~ ~m ~m hldtaullCnom ch~m
utlMlri~!

~bb,
rC'I O~

'''270T .. JII! "11 210;411 211,.11 212 UtIo

5IJ"OJem

z:gdll0Itm .!II otkDp IuImana

TUllo UI Bu'-", I 50rnojj bb, 75000 rC'I 03S 218 I 18,:2J8 119

RI,I[i";(MI!di lakim lane-",", diwl~
ITrOIOrnorn ~.18 VI$01cs~. R~, NroJavmIi ;(3. pcQ;onjo bc!onD I ulaPII RuI<OWleIj I ~ pOIUI1D , kompnmlranlm pllnom RuI<cMI!aJ kom[:l{e5OtIma I ompri!SiOl'Slwn strqlMmll p"tJ (V11'1'1l.I~

Bl6.o
B<v>kol~

TeMltoar u

~1W

GnIdaYtMld. ~r.n~ GIl!d8'o'lnsld I8twIitiIr,YI5Okogmdnio
Ret.un&Jnllel'lnlCal 13 ~ ~ leflnil!ar u graCle..I'I'IIIlerijala

Tl!onmear 13 elet:O'OItll'tljenlYO Tehnie&r 13 'ptOCIlMIU tennikU GnI ieId ur;ednl ·we.aCl~

Vl Pro;,..ml .ll\Itnog, l.I.. vrtllllnlll
ZI

Gavrllo I"ritIOpo 69, 76300 tcol m:!!. 2O!ir 7T7;'1lJ6 777

tel 049231 Bijdj1<lo

Sot, 76100 e.a..:. 180,231 181,231

182

¥iir>o

Unlm.nJ,: FrrzOi'-~t

~

KuhM"iSpUCIijDbI

B<!;r_btl, 7223() ~ I@I 032 B80 339.887 070

r.11!5rIr-Spocirabl
~r.q'>tIdj Il~ Konot>ar-s~\ PliOdavflb.tpeOijMll!ll Etc· lJOAif"roS9OdJDI M PI nQIIlSlIIIalJ;lr-lJ)ed,lll1lsl \Io<IoIn$~~~pe!O[j _h!.\ bOmOnter·.~ II Au~r·apecJalJlII EIfl: I.raIns tor.~ 1051i1 a 91" liIniBllja: I " mauDdlll-liPIICI)ahsl MOnUo" teIaI!omo.wIolCIIdJVle ~~ Mon ~' ohmrobJ.. "" 11$1 Elalwom halll~ lJiI·.w,eve I oprumu-'PUdl lilt

O:Ip.osOb(JIVillIJI'1.IpodrutJII r&dl Intonnallkl 11. Tfogodllnjl.lnlkovnl Pl'OIiIlIml I'll 51j.un!I.,.dnJ' Ittuene .pre",. I,p'ogllnnl ,pA'kVlll1ikil!c:IJ' 1:1: .unIlnaloJI; lldar Tess. F,rtzer MD6aI"
I(uh;p

.....
t..r
Llvno

MaIorll.ooo 58, 032404·.22

%... "

nooo z...-ca
SajcJ!

KruI 'Co> Kalartn btl, 70101 It'! 030 6!!H "00 I!ugoIno

e

Vtbct nootliO' bb, 70210 Buogojno
OJO 160 JII5,2.6O 386

_

Klaar
SIoI;rt

tcrI 034 lOS 101.,208 102,208 103 HcM,Tra ... KroIjo T.m.:. bb, 12290 HeM Traml1o. 1.,1 000 790 459;,79'2 094 K1sl!!i<>k

t""""", tel""""'"

1>1>, 80 10 I Uvnt:>

P..... , 'Elravar
SlM'btIt
I<oroob81"

,~

Vatrog~

EIektrPnltaf

~e

VodOlI>lWIa ~nItur

r

E' ItI1oiMtIoIItl .. , til ,"",1n;r(!t>Ol:QIIl'<lrD .. UOI(rcIjo ... pee. e.1a~itut" UI.k~ PClStroj.' nja...,.c;, RuI<ovalIIIJ anergempoW1ljenJlmli. kOUlwSk.om ~'I posudmniJ pod ISakom ~ mt;ItOi"IlOfiI YWJia. u mecl.ll\llrodnom c;e$10vn0m ptOm<IIW lObO· \ :PI'~

~ nibil UI ~pIIlI1l1 u domaCIrrsrvu.spedjlllisl E' tromQn_ Qlaktnbllh mcoh IlI051rO$anjil-speciJaJop E>e~t la· eleIcll'Ol!l'oefVlll" IIYC!JI'O-~II!,I

1I1!MI ~
So.tQle>'o

1<11 030 870 "58.870 <J63 ZmctiO ad IkKne 4, 71000 Sorel,_, ~ 033 208 15-(,288 912 blolno SoraJi!!vo' Vojvach>Radoml'" PutniO IM'. d" 71123 IJI<ItnD s......, ,..t 05·7 J 17102,;317 103

..... D

3. 712500

IUnunleolr-oblogoO ~IItoIIIVf AlTi'!ItIlt; (~ !8!jeUI:) In~_W·~lklllna~ ~ II'IOtOI'nOg IIOlliI! (llV,dI1.avnJi$pIIJ

u pl'Ogl1Jll1e
osoba

.

Y.Prog,-,ml.tnrCno; OIPQllobljlVllnj. &11",,"Mi. 1.1 nut.mjlh po.tlO'lllIzeltia,. oIOklf\al.h nih. lIf\aj;lln'l:va. 1:trI!i'reke.n,ru,1I ,I Mlhlnl IU u" ..... nll:
~¥ ()phoc:R.

~o

CIrg;tnozoIO< mlUt. nl Clrg:!IWUIO< ZlI1.IJ ~ CId po2ara MDnIilr'-sar.i!.I!f plinsJoW'l bqlel'll PrOda"ae Pljanog I'IIdI1Iog pfina (UNPI Morf!lll'-~_ pJal1'l8l'l<k!l CIItIlrUlnog grIjatIJ8 Moll 18Niervl_ nnhIlId .... J _ n we<lIIja • lI'IgotrIeh8nlOOt" .EIII!trIt8f u ~,~l1lo IIspU!vanle ~Ih ,~Ulln$la 'III rod, . tu oI~m,J I N1a1~ Rukovlloljl ~1TIiI'~~CI ,RukDvatclplltl"O; ....lIno gr1Idavil1l.l<e mahlln~
l1li

,ProcIA,,~ ... ftnor1 d

"""ta llIdu

1J00n)olkol~ otx:ezov I'IJII 011 '. malO lei upisaU Qja!ma ~ 15 godlnafIvQta, psonollDeke uvjete III IVladlMlnje atnmvnog ptograma. 2llVflenu naJI'MIIfII osn!MW $koIu u~me :tI1u-. ... d0f8 Wu¢roI ~1'PI'OSlfll"" e wuenog O9pCIBCI!bIjavInJD, odno!illll, pril!!hoano ZIM'&enu II ~ stn.l6'lu ~."... u ptogfllma ~likocija IPI'Oll .... mo II1lI&Iog ~vrtaY8nja,

Zoom

s-og Sa-.oe lib.
Fo6i!

I'" 056215670;215611

750«>0 Z......a.

KtaIJa P", ... I. lib, 7.1100 F_ ·IWI 0S8 210073,210' 07.
T~ ""..... ultmolo 28,89101
-' 059 220 220;220 225
1(Qr'ilI~

lU!edresu:

"rpvv tiI,l./p!lI

MIa""IJ ~Ill

po5la

~

~

T...bIn ...

$rtiI" I.trukovn.'· ot"'pIlIvomj;,_U CENTAR ZA.Oaf'tAZOVANJE Tmak.lli, 0:11111 187, ee220!lrDid Brijog
.~ O!"1I"PRIJAVAZAUPlS~

Tra ~,. bb, 88-COO IConPc I~ 036 734 990,7].4 991,73" 992

~

_.c:on1Pr~*'lJtlr.ocn\
Inlo@oerrl:8l~ilnja.com

BlI6> poll" bb, 88000 ~ r,,1 0J6 J 11 03];3 II 009 Ant

I~ voAlr~

ZB ob!I~

~

I bPl114llJo ~

t'" 0J6 807 225;801 229

e,~1ino

St.!~

bb, 8BJOO (:.,pI_

www.centor-obralovanjo.com

kiosk

Dnevni avaz, ~elvrtak,

30. junV!tpanj 201~1.

29

STRAVICN:O Porodlcna tragedija u NIsu

MaJKa g

s

U poHciji su naveli da su dvogodisnjak K. s. i majka Anita S. (35) poginuli, dok je petouodisnia kterka A. S. zadobila teske tjelesne povrede

la slDa IlierHu a sKoclla za nJl
Najvrednije djelo savremene umjetnosti

dija, Nairne, jedno dijete je pogin ulo, a drugo tesko povrijedeno kada ih je rnajka gum ul a s terase, a za Ii m isarnaskocila ipoginula, Tragedija ukojoj je rnajka Anita S. (35) gurnula diecu s [erase cervrtog sprata na Trgu kral j a Aleksandra dogo dila se pola sa ra pes lije po noci, Dvogodisnii K. S, iepcginuo, a petogodisn j a A. S. j e

no C d ogo dil a strasn a trage-

U'Nisu u Srbiji sepreksi-

zado b ila reske Iielesne povrede opasne po ZiVOIism] estena jeu Klinickom centro u Nisu, naveli su u policij i. Uvidaj na Lieu rnjesta obavili su istrazni organi, tuzilac ipolicija, Dievojcica A. S., koju je rnajka gurnula s terase, stabilnog ie zdravstvenog stanja, rekla ie Andelka Slavkovic, direk torica D j eei j e hiruske klinikeu Nisu, - Diiete iesviesno i kornunikativno i u stanju [e da rekonstruise citav dcgadai kazala ie Slavkovic.

BalMonoUa pro data za 18 miliona IUnli
REUTERS

:¥J

Na mjestu fragedije Qstali tragavi krvi

nogometas ace u edo i_sllom sliaD _alu
Nogometas skotskog Hartsa Kreig Tomson (Craig Thomson) uhvacen je kako p u [em drusrvenih rnreza flerruje s rnladim maloljemirn dievoikama, U niegov dorn upala je policij a, a kI ub ga je za sadakazniosamonovcano, Edin b urska policii a staviIa ie 20-godisnjeg nogometasa na listu seksualnih prij estupn ika na kojoj ce bi ri sl [edecih petgodina Niegov klub Hans suspendirao ga je do okoncanja disciplinskog postupka, na kojem ce se odlucivati hoce li rnladi nogornetas uopce vise zaigrati za skotskogprvoligasa, Do tada celni liudi kluba kaznili su ga novcanom kaznom od 4.000 funti, Zbog ovog skandala Harts je ostao ibe? spo nzo ra, - Mi smo kornpanija koja drzi doporodicnih vriiednosri i nije nam preostalo nista drugo nego da raskinemo ugovor osaradnji. Razocarani smo naCinom na koji se klub odnosi prerna ci ielorn skandalu-zakljucilisu izMacB-a.

Oznacen za cIjeli zivot

Djelo umjetnika Frensisa Bejkcna (Francis Bacon) predate ie na aukciii u Londonu za 18 miliona funti (28,7 milionadolara), Ocekivalo se da ce Beikonova "Studija za portret", na kojoj je prikazan muskarac ko]i sjedi u fotelji s pozlatom, okruzen plavorn boiom, dostici ciienu od II milionafunti. Slika ie drugo n ajvrednije djelo prodato na aukciji poslijeratne i savremene urnjerncsti u Londonu. Najvrednije dielo u ovo: katego-

riji je, takoder, Bejkonovo " "Triptih 1974··77", koji je 2008. godine prodat za 26,3 milionafunri. Studija naslikana 1953. godine, II vrijeme kada je Bei kon radio na s vo jo j cu veno] seriji papa, nikada prije niiebilastavliena naaukciju. Njen prvi vlasnik bi,) je Rodrigo Mojnihan (Moynihan), koii je iznaimio Bejkonu studio. POlOm je pripadala irskom slikaru Luju Le Brokiju (LOllis Le Brocquy), koji je 1984. prodao sadasnjern vlasniku, Slika je prodara anonimnom kupcu koii se nadrneraoputem telefona,

• J edna mala ci va va, bivsa sticemca azila za pse u Londonu, postala ie pravi ovcarski pas, Iako ie reska svega jedan kilogram, Zeuka.civave po imenu Nensi uspiieva na okupu drla ri ovee ko j e s u nekoli ko pu ta vece od n je. N jena sa dasni a vlasn ica Eli Teilor (Taylor) kale da j e Nen si n auc ila vj esune ovcars kih pasa tokom posjere nekolicini farrni u Engleskoj,

SDee

III;;~S~.m~II.3i.~

Uskoro u prodaji

Tomsoll.· Klub ga la sada sankcionirao novcBnom kalnom

spat malara pa pOlomilliMosti
Austrijanac i ktihar po lanimanju Kristijan (Christian,
44) pozvao je svoiu novu dje-

SeBsali se Da gradi iitu, Dar
na puru prepustili srrastima i poeell vod.iti liubav na gradilisIU. Naslonili su se uaogradu ko· ia je ubrzo pukla, pa ie par pao s visine cd pel memm na do. Br" zorn imervencijorn Ritne pomoe; Kristijan i Tanja su pre' baceniu bolnicu u Insbruku. - Zeua je slornila .ruku, a muftarac kOSI pele - rekao ie Johanes Svamberger Uohan· nes Schwamherger), ponp3" rol bolnice. . Oboje su operiran.i, a po" !leija isu3rujefe Ii gradiliSte b iI0 propisuo osigu rano.

Austrijski par neslavno zavrsio

vojku tajnicu Tanju (27)usvoj stan. Zaiedno su proveli noe. Rano u juno su otiSli do lokala u koji Kristijan cesto navraea. Popili su nekoli.ko koklela i plesali til mlLZiku izdZu boksa. Kokre!i ih msu uspavali, vee su joil ville razbudili srrasti, pa je par odluCio Opel otid u Kristijanov Stan. No, vee Sllse

.---____;_...;....;..._--------------------------'

30 ""''''',,", .~_ "", Onevnj avaz

oslasi
~

. >3',

2'1:00
1 ::3'5
IllUUllET II S·.UIJ£VU UNIltEIIZIHT U UIIHVU

ORA

JE.

r

i,

JI.,.bro.' .. 1:'1"1 "-Ill

OB n. __

J

E
,0""
I)~

....~ '"...,,,,,lorn flilr... llI:l" I 1'II ... ·uJI.!,'I;..... '111'~ p'....... .I)J1. (I d ,~~ .. ""I) CIIIrbl (t:.., p,ry""'_' nut~l~ r...uLn.ildob I'M", K",..jbl ....... 1nmt l.j j blr_lKij>""
iU D.O

Xu ~~m, rolul~.llIl "" mll.u" ....... u, U!t'o'; """ odd.1I c., "" j " .. .....,.,."., nuaj .... I0.,~,..bu,.,JI\b'"

'11""0

:'IlIl.!iiood ~ .. b_ ..... "'mu.

II

II ,00 ...1 >

d .. I.u... "p.... 'I' ...l.. Il."'~lllr""1l

d~Lu..""• .-,,"_...n"

J. -pol"l" "II
"'.

..

Privredno drustvo "Igman" d.d, Konjic SKUPSTINA DRUSTVA
Brej: OS/I4~7-201 1. Kcnjic, 22. 06. 20 u. god.
Na osnovu Zakona 0 Privrednirn drustvirna (SI. novine 29/03,68/05 i 84/08), Statuta Privrednog drusrva .Jgman" ra, Skupstine dionicara na siednici odrzanoj 22.06.2011. FBiH hr. 23/99 i 45/002/02,6/02, d.d., priiedloga Nadzorncg cdbo~1l"'1H.~~""
~ IlO5l> 'KElltEGOVI'd' KIIII_ SoftJP<vO G< ... SOWaI......

OPCINA

0I"!l ~K I ,...a.", I
!>Ir6jha - ~,

c::

NTU

SAIIAlIVO

god., donosi

o pokricu gubitka za 2009. i 2010. god, smanieniem nominalne vriiednosti dionica
Rjesenjern Komisije za god. u iznosu od 12.788.033,54 KM, u manjuje se za 2.385.092,72 KM, nakon ~ega osnovni kapi tal iznosi 100402.94.0,82 KM. Umanjenje osnovnog kapi tala Drustva viii se zbog pokrica gubitka III 2009. j 2010. god. u ukupnorn iznosu od 2.382.996,52 KM. Srnanjenje kapirala vrsi se umanjenjern norninalne vrijednosti d ionice sa 22.09 KM na 17.97 KM, tako da ukupan broj dionica (578.906 komada) ostaie nepromjenjen. Razlika nastala zbog zaokruzivanja vriieduosti d ionica u iznosu od 2.096,20 KM prenosi se u Fa ndrezervi D ru stva, vriiednosne papire FBiH br. 0311-19-263109 od 22.07.2009, Osnovni kapiral Drusrva, koii nakcn pokrica gubitka iz 2009, i 2010. god. iznosi 10.402.940,82 KM podiieljen ie na 578.906 komada obicnih dionica norninalne vriiednosti 17,97 KM po jednoi dionici.

ODLUKU

s.."'.....
• ._

~Lo... II !II_~ 0pb<Je: ~fct ))/001). Oi:>t""k. "~

( .... ,...

'I (.S,loJ_

....... ' ,..

0'_

'",. u~",

lAVNI
z;. " .._ ....... " ... 1.110 UI HoClj ..J Qptm. (P ..... s.
_
lUt~

'P02.IV
"..
"Urvl .... _""". ~'OI!...lIodi....
to;

'.11141.0

Clan I. Osnovni kapital Privrednog Drustva "Igman" d.d. Koniic, odobren

:"."0

".......
-

Udf'\l

.. 0,1eY1 'r<I!II ....
~"nj.dt

h-

...

otO

IIj.I .. ", ... 1I 011..... "0 "rov ......
-." 'III!"

~JIo 1011.1 ....

'm-:l

0.. opl.Un' ...... U·lPrt.ptrmIJII!'ft ~

~""l"
eYf'111~

I

,,-

lkor,l.,.. .'

Clan 2.

". ~ I"OjoloOll & IU .... 1)1.... 60 g••'n po ,Z&kmu dl'llfN -... .rJa nsy 'f-cC kornnld owe sa "'~ pr.i!'I'1an.~

......,*,,~ IIIIObOpoiIo.rfinllD 1VPIIl<r«N.. <Sa "''''''1'' _1'\140 Co'n~,
Qp(I<1e 0 ,,_. 'I'n~
~~1.I

!i1'"--- ..'

..

_''''')<0'''

lllllin U.

...-.,..

011'"

DGf""IOO. dG.OO, ... u~~ __ .. IIrKton ,_".......... I....,. .20 "*". 1:11_ ",,_.>to: 011 ~''''l.um__ ~.....

t.ll1i.u upo" lifIliIM
CI~I""".

Prilog i sastavni dio ove Odluke
njic sa pripadajucim

Clan 3. je spisak dicnicara Privrednog drusrva ~Igmao~ d.d, Koi procentorn uCesCa
U

brojern dionica

osnovnom

kapitalu

Drustva.

"J-~110 """,'10;\" !noJ l'<>,,,,tol: - ·vt"", -I !..:Itc!cl'tll.! !."", - vi»" .... """'~ ..... I d""ll'h _.~'1oW """""""'.'I\,~"".... 1_"1'""", PO "*Itoi "'~I:
". ... 1>10 I_ ... 11<1",..-1

~'.IO"'Jr

..1<00, I:l10 ..

J" 'I'II9'J .......
vnl-t'lrlllt".Ifi:

(:lan4. Ova Odluka ee se, nakon sto je usvoji Skupstina dicnicara Drustva objaviri dva pu ta u [ednorn od dnevnih listova F BiH, a dostavit ce se Komisi]i za vrijednosne papire F BiH, radi odobren]a i upisa smanjenja osnovncg kapitala u Regisrar emitenara, te podnijeti uz priiavu za upis smaajenie osnovncg kapitala u sudski regisrar, Clan 5. Za sproved e n je eve 0 d luke lad ulu j e se U pro va Drustva Clan 6. Ova Odluka srupa ria snagu danom donosenja

~_10>
. ._ ,~""",,,,

LI'P14t

u~ Id.

'-!~tNjI~

Of~nuu"""'J~
-..

~'l1.tW"""~1tI

DfI!!OI~~

OCIrh-oIonjor loCft~nlg,. ... ' ~jC'"

·1IOaV!~'"

..... J": 1I<lm1"",lAr_"n "",,100.
""''''''

~"'I"'""'"

"". """" _!bIo):

• ~,j>, '_I,,_'loI or. ,o(I'.oMl ~"J'II'''''jIj><If"CIt II< I>0Il_J "Co"'" k<l< __ I odMo.n
".J) ........

I.OJ' bo.oII-t.

_.1">""'1 DOl"'~ (
,. obda,~
" ...

ij,I_ ......"'II"""~II_' "
I
:

I) ••"""

"'''''",,'1-.

'0'

IDnlJ

I0I>l"

"... l4D ~
U ,,,,.._.

'II~""""

""""

_

...... Ih

"

".

U

J

·-J;HII'" "d'

Joe
W[II

1.GO.'DDti, __

Na,l)OI'r.Iill!Rll!l

!i1RA:N.1,P _

~.,

_,.~_jo!.....

u.,...._ ••• pI.".. ..,. 'TI!_ _4ZI><'" _Uti...
..... [>I. '"~ ubIo
I

Jll"1 ...... ""'Ieida
1_1lU111I "",a.~ '.

II Old'll

"...knI """ ""

c-u.r

!Oot.jn'<>

~~~"o~~~r~~=w.
~_~H

... 1IOIo\l~"""""

i>Od ........

'<db;,."

DD'."'Unjc,"

......, _.

Ope .....

QAADAti

.....nil!!

kultura

Dnevnl avaz, I;~tvrlak,

30 iun i/lipan i 2011

31

IZLOZBE "Mrtva glava, [ezlk progovara" Alme Sullevic

.SDOUi)esr 0 Oolom OO_U

Ovo je ornar nasern Homeru Avdi Meoedovicu koji je od plesme "Zenidba Smailaqic Mella" napravio naiduf ep u Evropi • Autorica lzvela performans s guslama

Is!il1;te price U Gradskoi galeriji "Col· leg iu m arristi cu m" u Sarai evu preksinoc ie u prisustvu brcjnih prijatelja, kolega, porodice i medija urnietnica Alma Suljevic orvorila samosralnu multirnedijalnu izlozbu"Mrlva glava, jezik progovara". Naziv izlozbe je simboIibm, jer au rorica na ova] nacin progovara 0 onome SIO se ne smije bad ri u za bora v, a nazi vie pronasla u isroimenoi knjizi, glavnom dj el u iz bos n jacke ep ike koju ie napisao Zlatan Calakovic.

(Fgt,a; J. 8ruru~'

"Udijelitesirotinji" naziv iernuzickog.plesnog ivizuelneg perform ansa Pozorista mladih Tuzla koie je obiljeiilo cetvrtu noc 39, teatarskog festi vala F edra u B ugo jnu. Predstava ie radena prerna morivima poznare baike "MaCak u tizmama", a adaptaciiu i reziju porpisuie Adnan Mujkic, U performansu se pojavliuje 59 rnladih, razigranih i rasp jevanih clanova ruzlanskog Pozorista mladih, N jihov rad, trud iprezen tad[u bugojanska publika nagra-

Mlad- za suiluot
u zajednieki

Tuzlaci na Fedri

Ovo je prida 0 toleranciji, prih vatanj u razlici tosti, nediskriminaciii, iednorn ri-

edovic je umro potpuno nepozna t i neprizna t u s vorn vrernenu i u svom narodu, a sada se nalazi visoko rame uz rarne uz harvardske profeso-

re ..Nesrnijerno niri mozemo d ozvo Iitl da zab ora vi m 0 takvcg covjeka - kazala ie Sulievic, U mracnirn orosroruama

galerij e cetiri osc be su sa postavljenih videozidova ispo-

viiedale 0 iivotu provedenom na Golom otoku, Mlade kusrosice i srudentice historije umjetnosti bile su obucene u kos lim e F ejzi -a bdest.a dabi dozivJjaj bio POlpun, autorka Suljevic izvela ie rnuzicki performans s guslama, se desava na Golom oroku dok oni koii EU to prdivjeli nisu ispricali. Ne zelim da se ta historija vise ikada ponovi, I Srebrenica jepretrpjela veliku bol, 0 koioi ne smiierno sutjeri, dosta ie bilo boli i patnie, Zelim, takoder, skrenuti paznju ljudirna na nasu tradicii u, u koj u spa da j u i gus le, ra] predivni instrumen! koji se polako zaboravlia- zakliucila ie Suljevic,

dila je dugo trajnim nimaplauzom,

i iskre-

jecju predstava s dubokom porukorn 0 vieri rnladih liudi :!;iVO! narcda na prostoru Bosne i Hercegovine. - V rio je jasna eticka poruka predstave. Bez obzira na sve razlicitosti u nacionalnom i vjerskom srnislu, SU7.iVOt a prostorirna BiH je n itekako mogue. Mladi liudi pok usa vaj u se osl 0bodi ti tereta koi i im namecu s rari j i koji su prezivjeli dogadaie iz bliske nam proslosti - kaze reziser Adnan Mujkic. A.M.

SrebreniI:ka bol - Mi nismo znali sta

Premijera UOrHeSlra"
Ekipa Sarajevo Film Festivala zapoCela je ovih dana pripreme naiatraktivnije festivalske lokacije - Lietno kino !hej. Igraliste "Metalca", 22 dana pred pocetak Festivala.polako poprima svoj prepozna djIV festi valski imi di Domadin
ave festivalske lokaeije od

u uetnom MinU !hei
Kaurismakija,

Rame uz rame
- Ovo [e rnoi omaz nasem Homeru Avdi Mededovicu koii is: od vee postojece piesme "Zeriidba Smailagic Meha" napravio najduzi ep u Evropi, koii se sasroji od 12.311 stihova, dugcg kao "IJijada" i "Odiseja" Mea·

Posljednje pripreme pred postavljanie platna u Lietnorn kinu !.hej privodese kraju. Prve noci Festi vala publika Ce uZi vari u sjainom ostvareniu "Le Havre" reditelia Akij a
koii Ce oznaci ti poeerak progra-

Osim filma"Le

Havre",

M. eVSTOVIC

senad BaSiCDouoriona romsMom leziMu
Ulogu u Nabresnikovom fi.lmu ostvarila je njemacka glumica Asli Bajram
Miodrag Miki Trifunov te hr~a[ski glumac Goran N avOJec. lznimno posjeccna pres. konferenc ija pro[e.kla je u opusrenoj atrnoskri kojoj su doprillijeli Senad Basic, koji j e govorio repJike iz filma na romskom jeziku, te Emir Had:!i hafizbegovi c, koji se prisietio svoje prve profesion alne uloge 1986. go dioe koj.u je os rvario upra vo u projektu Ijubljanske "Arsmedije" kadJ je potpisao i prvi filmski ugovor. -Src In i smo dll u slovenskom filrnu, uz Visara Vish· ku,Asli Bajram iGorana Navojca, sve oSlaie veli.ke uJoge tumace upravo bh. glumci. Njihov angazman u OVOffi filmu jeuspjeh i cjelokupaog bh. glumista - istakla je Anila Gajevi':, dir~klOrica kasring U Ljubliani je jucerpovodom pocetka snimanja igranag fiJrn a "S h angai Gypsy" odrZana pres-konferencija o.a kojoj je predst3vljen3 ekipa filma slovenskog redirelja Marka N abersnika. Uz redirelja, novinarma su se obl'atiJi producent Frand Zajc iz kute" Amrnedi.", makedollski glumac Visar Vishka, niema~ka glumica turskog porijekla Asli Bajram (Bayrarn) re bh. glumci Emir Hadzihafizbegovie i Senad BasiC. Govoreti 0 izboru gIumaca, reditelj Marko Nabersn ik is ta.kao je poseb n u zah valnosr Anili Gajevi'; i njenoj kasring agenciji "ZolIa" i.z Sarajeva, posredsrvom koje su uloge U ovom filmu dobili i bh. glumci Sasa Perrovie,Jasna DikE': i

Bh. glumci u Ljubljani najavili snimanje filma"Shangal

Gypsy"

prosle godine ie kompanija HT Eronet, generalni sponzor Sarajevo Film Festi vala, koia sepobrinula da publika 17. festivalskog izdanja, asirn u dobrim proj ekdjama, uZi va i u prepoznadjivorn vizuelnom identi leru kirnI.

rna Open Air, publika u Ljetnom kinu !hei imat ee priliku pogledati i filmove "Bilo jednom u Anadoliii" re dugooceki vani bh. film "Orkestar" Pjera Zalice, koji Ce na 17. Sarajevo Film Festivalu imati svoju svjetsku prem.ijeru.

Krniga 0 mostarsHol 66PrOsUletl"
,U bailti Spomen-kuce "Corevi.:" preksinoc je prornovirana knjiga "Rad SPKD Prosvjeta Mostar 1995-2010", koja je svojevrsni podsjemik na dogadaje ko je ie ovo drUBrvo organiziralo u proteklih 15 godiaa .. Knjigu, koja je !i!ampana u 400 primjeraka, promovirali Sll. Ibrahim Kajan, Bozo Kijac iAlma Fazil-Obad. . Umjelnost koja je s mo· starskom "Pr9svjelOm" usIa hoz vrata CoroviCa k\lee sirila je oko sebe dobre vibracije, predstavljala lIam mana i neznana irnena iz 109 carobnog svijern- rekla je Falil·Obad. U programu S\l ucestvovah i glurnci Ivo Kresic i Igor Vi daekovic.

Promocija u (;orovica kuci

age.ncije"Zona". Snimanje filma "Shangai Gypsy" pOCeI ce 1. jula u Stu-

diju "Viba"' tl Ljubljani, a bit ce Ilastavljeno narednih mjeseci pouMurskoj Soboli.

~~~
lll!l!i!I!IiI
Najskupljl razvod u histOliji

show biz

=~~~~~u=
lliJIi\"1ll.bJtitJuJll;lcill~ ~

GibSon ce morali iSDlalili DOlamlll)arde dolara?
oHU ot!jllorlinJl. I

d~l>fil<II'MI:ij.;-.J ...llfC"lfIIl.I'DrJilM. ou,ol'(lT • GlbwlI
f)

=:;:i::;:=:=-"n.
D vriicme dlcrr

"lmflu.tK!"'A~r..djt)j.J:
bJ'I.b

n:n'Odu

[;JklJo . b:i d

i R,.,'bJ

I dr:llll.:iUl
Ob.llJOOIl • Glbo!iOO ~

m~ l(lo mJC$~ • 111vklm

n IIJlPIJ.I ~dm~rn

• [In irn ..

dtevJ;lI):J;1m
1J'I;'.tct~

GI1~rlltmm

((hOlllJ. GngoflC:VU~, u U'] w:wJIJL(!

u JlUII1U 0!!.00tn

.tbugruaillollpoqodil:lojUp~jJtM!r.a~iti-

ljepa1ica dana Karen Kareno

Kariiaru gradi u Malamuu
It'01,~ ••
UUlutoVcp;l.

"""'''.,~
~~

_i RDbim Gi~
lIIfIIlISZUWI

U1p.:

b.jU_l1~I;,.t)tlilll

CllrntWurn

nBII'Bmostlue
razIllle
~k~J~~J~~

di~tt1:::'UiOIlI_
-(i..,:uft,~"_II:-."I.Ico;o_ ml!- i"Y.IIIIIuu:y" ,110 '"M.ne Clllr~ ~ I .\lui!!':! ~ ~1IIil! ill
D

~N'IIk:lI_111J
br.U:.dq;·~ottlflhDJlika"'.ParICBloUlri'l

kIR,H!ltI!lI>.l!lIIli~~

... ,"rknJ'U -n:kmic Drimc1I11,-miirrnrbliDkZ'l'ijezili

nddll'il~Ml:ii1oIGI!D1o...~);J'1II.iJ ..

~JkI)danIoP!lll.G.1I~1111 ~n;. tIq mbIjc II ~m ,1.0111 i InJilelDllIlIihiri-.

:~!"ffi:l:!:=~t~~:
W(JHllII!). fri)l!l:ore,\!l9Idn,SiIrlr.I. kl ....... <ijH.d.lb:I'£'(IjI:lihlDI

HuOila 250ari CiOBla
Se!;lnp~lIijI!llK(& ~c)Soili.:!I!1~jdQbl.J.it ;Z:;(!;InD!Wl'i.lli~1k:n'_Jh.~ D.1\"IJf2~,rodcnlfl!l. K.dJJleri~41~_ipc;rodicl. lrJ[,~n.lnuJi)lM"i!.o:JI.SUPl,;]5U J,t- tKd.I ... OlJOO t'ilIkmliln

Udall se !unaltlrna e m

Na m.Joj priv.lnoj c~remonjji

SeSlrl

Ii_

Beti"

~ul=~u:=~~~~::~
IWpIIi $(,1~:fi~I4a:eJ"I ..nI,lH~U~ ~ pa-!pe:m.iJ., ~,n[,!nllliu.

";ptJ.moJClhlLl.lk;PQlIvn~jij<..i
llilh:"IlIr~1D mDiot

~~~
lll!l!i!I!IiI
Najskupljl razvod u histOliji

show biz

=~~~~~u=
lliJIi\"1ll.bJtitJuJll;lcill~ ~

GibSon ce morali iSDlalili DOlamlll)arde dolara?
oHU ot!jllorlinJl. I

d~l>fil<II'MI:ij.;-.J ...llfC"lfIIl.I'DrJilM. ou,ol'(lT • GlbwlI
f)

=:;:i::;:=:=-"n.
D vriicme dlcrr

"lmflu.tK!"'A~r..djt)j.J:
bJ'I.b

n:n'Odu

[;JklJo . b:i d

i R,.,'bJ

I dr:llll.:iUl
Ob.llJOOIl • Glbo!iOO ~

m~ l(lo mJC$~ • 111vklm

n IIJlPIJ.I ~dm~rn

• [In irn ..

dtevJ;lI):J;1m
1J'I;'.tct~

GI1~rlltmm

((hOlllJ. GngoflC:VU~, u U'] w:wJIJL(!

u JlUII1U 0!!.00tn

.tbugruaillollpoqodil:lojUp~jJtM!r.a~iti-

ljepa1ica dana Karen Kareno

Kariiaru gradi u Malamuu
It'01,~ ••
UUlutoVcp;l.

"""'''.,~
~~

_i RDbim Gi~
lIIfIIlISZUWI

U1p.:

b.jU_l1~I;,.t)tlilll

CllrntWurn

nBII'Bmostlue
razIllle
~k~J~~J~~

di~tt1:::'UiOIlI_
-(i..,:uft,~"_II:-."I.Ico;o_ ml!- i"Y.IIIIIuu:y" ,110 '"M.ne Clllr~ ~ I .\lui!!':! ~ ~1IIil! ill
D

~N'IIk:lI_111J
br.U:.dq;·~ottlflhDJlika"'.ParICBloUlri'l

kIR,H!ltI!lI>.l!lIIli~~

... ,"rknJ'U -n:kmic Drimc1I11,-miirrnrbliDkZ'l'ijezili

nddll'il~Ml:ii1oIGI!D1o...~);J'1II.iJ ..

~JkI)danIoP!lll.G.1I~1111 ~n;. tIq mbIjc II ~m ,1.0111 i InJilelDllIlIihiri-.

:~!"ffi:l:!:=~t~~:
W(JHllII!). fri)l!l:ore,\!l9Idn,SiIrlr.I. kl ....... <ijH.d.lb:I'£'(IjI:lihlDI

HuOila 250ari CiOBla
Se!;lnp~lIijI!llK(& ~c)Soili.:!I!1~jdQbl.J.it ;Z:;(!;InD!Wl'i.lli~1k:n'_Jh.~ D.1\"IJf2~,rodcnlfl!l. K.dJJleri~41~_ipc;rodicl. lrJ[,~n.lnuJi)lM"i!.o:JI.SUPl,;]5U J,t- tKd.I ... OlJOO t'ilIkmliln

Udall se !unaltlrna e m

Na m.Joj priv.lnoj c~remonjji

SeSlrl

Ii_

Beti"

~ul=~u:=~~~~::~
IWpIIi $(,1~:fi~I4a:eJ"I ..nI,lH~U~ ~ pa-!pe:m.iJ., ~,n[,!nllliu.

";ptJ.moJClhlLl.lk;PQlIvn~jij<..i
llilh:"IlIr~1D mDiot

oglasi
:~ l r ,UU...:cIIA hU .... ""-Ii, :1: ,;U~.U. 1.,,-;0\, ~ R- J\ .J I, .. \t u
({I""l til-_"" M'· I Of .... 1),LI.o.a t 16.Oi"r:n 11 ,I

iI',..

a.. e,-u-.

_I~.
"..._ _.~

It
.... . fll!' h.

~_,"'p;oIIiIjo_J_
f-.dJ,o_I, ............

J>OI:IcopI ...... '-'<o1·U4 .1.",11", .. '1Ib, UOI.IO»)'JU·lIlIl. 1n,(OM)su.ml,
.....

~!.Ii

0.,

t\ u

(:1....

.:

j

J

n..

I'J L:2 ~nll1

,•

IIll~hx. 'Ntlj h,!h~O"'1\II' rJ Q.."

f"fiilioll n I ~2

"f'" ~u'...,.o~
l,r'lO

IW ","""",

I.
,dillUll

1V J llitl f __ lJ II: '" "...:I :d, IH 1ft I, I !lif1.... II •• If,. _Ito WI;I .JIlt.

.'-"'1

tofoJ HI ......... ·100.0-3 1~ .o.J • 1f':l'WfIII'ln. dj.rd,hW L.iU"~te iJ 01il 0 J..:;

In:!kt1-!1l-"U~U
_J1.!JI.iI!I1L

"'" ~

u ""'."

OI>I~ K. II n:n:(I:u,om, J ul k'oHII :kO!'Ll '.Kre
I:, IIU IUU" \, Ull>ot;,u

~.
:1l1J !lll!1f"'1!'-

....-~ U

--.~
_Xl.n __ ,_...

~

1ItI", """ ~ll ... ll. .• I-......-Mdiw."'StoI...-J>'lI'""'"
.. YU IHIIl. lIuj:lll+_tnl

1;1<._0

"J,....ctt......w...u """* , ~ .... __ "
~~II~ISl'1ialod
~ col L1I1U1!LI~

1!cIIrc1~

...so _,

U.fl!,l!d.~, ,""~ l.nw,r.-., I

JiAVNIOGLAS
II

CItt",Tlt' tli.,.,.j.. 4!i: U

""'1:I1'I.f\'"Llln1l - 'U"IJr"Ll..

.J!IU'tl. ..., L."~ i f"C 11.1 ..bl,rmn tr;'k....tu..

fI.JIi

'II.fit'1,:I[.i

TV Tc... ~.'1..;a
UI.n¥io-'l

nmf'd'

1""f~lj~

~IU

.. .a~1:

l''''. ~._

P'IH .......... ~.UtMl>I,,~ . ~~oW!,t.n.

... ~ iII~WlI, Li "1.11. 1,krt.oII1 r'M' ~ .. (II t (N'''it '~I~ 'oiIIln::~n.n:I' "nJ~ 1:nitN'-cl j. ,Jt,·Jli,,1 nil' 'I ftkta.1nn; tC'1~tl jj.i
11131'11

P~I

Ob.'lv.Ii

~:-afiJc 'Ib:1

'l .... 1I"T U'~l:

I.

""I){hn~ dt.. ~7

107 .20:11'

1I:~iC"~

I"lftIl'tijiWCIW 'U"\'I!U~W1_ ~ I"f~' 11.(, ) lil,n." "i!I(.,... .. ,-"Ill! IU","'UfHIiI' tCI' .... ~ La" UIJIE''''-'_ 2"1' ~i7l'tlll n:: t I·n

'."111"

r-Jtn vno..~ l..!O
",11 ....... r'1:k,'n'~

kl't

''''''II(i'l~JN

\ .n~rJ.l,
II.I,mINIA hlidp.~1

IJJ_Kil

htUii

,-ltJi'd-

c

..

"en[.. ,lfohl'!!I',"P"1

f'a_• .I1:,;I.

tr- nil: ,tnlnnJ i....... Lli:ml"l]......:*~. ut~~J' In raI' ~ihl"J.i jh n.J'lI~1 ., 111 I ~ Ll!" 1L!::l1la'kT\o~Ctllh htuF"' .. ,d..tJutrlilJ- u J:tI hr.'lm .. JR"k~ (l!1dU AIi.IJ:lu] L".i~ r'fC'~~I:t1 tcdl:n.mh k.,. ... !11 f~ nI' "IIJuft.W1 Il~nl'v. u .L~.LI" 'P.. 'I dlDI..iII1",1;"D. ~~LI TV Tnl!d.ll ....n."llJit ~JlIbU c.Itu,p "nk 1t~"'.&hiJc ..k ~ LAII~ ....... u IjJ~ec.;ilil. lJ, U~Vc..~lIjui bill.I).als" U')r fI!OI:od.iCIW. ""Ih ~ 'bn'J~,!!II 'rd bUo luj", dil.iIiI od hi n.~ n:a.H:~ LOIUb-llIiIktj:r '.~lM.IN ,~ pot"'.! I d\~ ... 'lrC\:;~ U'"' ,~",iIIII'\()'i:! ~ ,..IJ. IJ'lKo ...... J' o-j~ Ifu ,V'\-u!!.;:ninl OJ-,,, ~ _'!I :r-1'JjI: ,lrijJ ,~"'H" n, Ih 'PCl brrfI, liII "'1 ~p "'''!~m r: ~.~, if'tI rw (IiIm t-..11X' I,K' 1";"11. ~ ,I'll. P"I'Io rdj ,Ilk .... :1111",,", fi"Of ,,_h ,ffn~J': ,,~ll,..jo~fVI' 'II.IiIII l 'I 1~r,."J1h; .. jrT] I,.... I~""um ~~ .L,....., ... ~ft'ii'ii"il I 'hrnJ~.. 11J1I.c. i'IIhllll (M:f'III .jInll ~ ~ _!l:rw.ti""la :1I!!-t1f'. .. 1:k .. ",-1''111111111
Allld. f't¥_i; ..d•.:liHI' .:
tt'l~fOiO.!t!li1

rr""'C'

"'''!.(I llilll;:Lp~ ...::' ...... _tj. &0

.''''j~'k1t1

""''''

"'T'Io~

I-LJ

WCI"'l\'C t

U ~!.Ml.Ipl

Vi.'- j!.
Oobl..cl

~I"

pt.:tJ..J

I.I.hI""d.1UIJ;

'!L4:

nih

n.wli£h"ltii:' .ll u]'h,~ ~I II!"IIIt)li- ~'" ..kl I.UiIillil. ~M iI'lIIiU • m.o-"""I .. I i:I, ulltloJ _.t.It P.IIl r..:!"!iln

~ ............. "

Q.;!C,~

[lDtfElTl ....'\"
41;"1\'1,,

:~-f'i~Lt.1iI p... ... lL
II " .. lWrIiilnl.-r1 r.III1"'Ii.I Ul, pnt".r.J'lIn II th"it'R.lil'

~p:IIiIooo~"~1IG<

rlIilhl .. p.. nn
,!

~_mtto_!___ __

ul~._'~'

-'lI~

-.htoi>U"_

"" ....

I .UltJITH.t.11111i tl~JH VI w plDotntou
" .... !!."':Ir

~"!IIC.I ...1:0 lH.)(tbO

K~t

J"'J'

~ ~,.

'\Ul1.......
__

4'I.OO~1'O'IM-1I...,-, I"' ....

,._..,_..'

T...,,_

.......

_I~

_""""

_kdn!JI!IIIU

J ~

:! !..I'lli. T\ •.III 11>, M ,.." In1 '11 ~1I11Y1,..... ~II.I .. .... ~'!!III'II 'ubll ..~udll~.OOO KPi.'I~ 000 K.M'.-1,000 K'-'I I I .... '," ' .1.;].. _

.t;nU:., 11I'!wdi'll.. .

"'!Ul'.&~

].!!pIlI!!NrlZnl ordrCI! ~~ , .. I~""""; ~1III __ ..........

~..n.-.!'iOri.oI·M.z-..~" ._ ....... I
ltD:.!

Iijotmo __

u'

1M11'1 ... ,~ d<>t>

JC!duI .:lot! Itlilii. IL ~"' '!..~nd.. , ""olIiIIlliLlii 'III iU1f~Y.

I .. IIobI k.~ 1.1' oCL..C'I ':::I. I IJm~. _~ '()~'lbI

doitIu ..... II ~~
1,1.l~
C'

I

:II j ~rI.t 4Ju M' f(Kf11 kr.I.t:lOIt I di:Oblui,. u 1LAoI::1uI" II'~

.,1

~'J~J:II

Q..tI...,. ....

",,..iI:j:Jo O! I Q~ OIJI!~ OI .... ~_...-....

~~_...I....._...
........

.""'r«!'.,..t;

........ nili •• r'1~nJIIIo n ... K,'lu!tlll1 d'l-lI}c I ".... (lJ.t ~r."IJ'lI. I U''\III 1 uti i t:1.m1u..c:L. ··S,d """,Ir" 11 """-..J<' IIIu I !.. ~ 'I: InU'l!'l, r-)!ILII'Ii~ '1J 'II.Illfio,hljl ...... Ii "''' b~r':nJl,llll'" .. ~...-m1 ... L.a I"'~UIJ.U t hrn)l;"Vj. po,cvnb n ,,"'4U 1IIrn.1n~ ~'f'll'fIIll1nl ",\:1:~ pimA... 1.1 J'li:nndLl 1f"I'I-w11C' hlr L'J UalK=.. ',aII' tlm-u! '"~ I(~I \"JC'

~C'

I, biTe" '~IIN

'Jt

........

1.iIn.1~ ,'M""

'.........J......

n ""1111"",101111

Il.j"ii-O.

IT'tIl-...:~Jc-dnOI

'll..i.·

_»"'-,"11
p.:rl_~

j.

It

0I_"""11WIWt _ -., ....,._ ... u.... _~ <II ~ rmIl<d'IJo ".." 001l"OI: 011
......... ".. ... tIIo
01, ..,.---..,..,_."

.w....,...,..... _ ... "'" .....,u,. ~
.....
It 1

_...

_'"""II

.. ~

......

_~_Pw.'
iHamo _ ...

0

uu-o--.a

ul __

",""",,_","_" I ,""_'"

""""'" vokII'
<IO ....

p ,.,.· .......U"-'-I-l>onr ·

w U!...}1 I'IfW'IJ ... Allin t-tr. 00, IlIklJllllW Ip •• ~ {nJl, Ir..tll
t.l,,,"'lj~O

00ta1llll

JK'Ii.;-p"I

r(llflldl ~11IIi""'

.....

rll'Nl'M'io(Ill •• ,.. ..

I'"",,"l

........ "'' "'*'

_m-""'*"',~ ............ ~'
o.l."""'_' ' .... .

"1I\,..I;:1J1 ~ .. M (lil! fAf'l1llrJI~ J!:I..-..1:11 dfli'tlill iI o",~ ~(pI1. a4illllJ"" .. -nJ~nlMl I;;.~ ... f V'. j ~ ,d~. I \i-·.I·"'l.""iWlilfiIiot;· 'l> '....... .::,pnl ,jJ.."'i~h ''''''' I: tlClIC.1 K~'I. IIIl(If.~ • ILi.1 1."H'IiIiI'L;. ,d~t ~ aq dUC".1 u1..n dlJ h ~~", .. ~kTiI;i..gi
I ...

J~J1Il---'
~M •

.........

1:u.... (Im'~I .. -I, 1)111(1,.'I\''II.. h

-

....

l~l. """",,, III IV~

""'"'""'.

~·.ICobI_.~

~

CIfJoiIl"""II<>

~f'...

t'dcr";i:' ImllP_.1.

1-"

~"".ILC'

1.1

"IIhll.lI~uIi ,.:-11KY' 1

me '0Jl1 «K
U~

II':

~

pUAn ....

~UI .,
I[)\ IA. (J\,I&

Whl!l..A

01... "'L'ltuJ.~'1IIIIRilII. tHJ"JIJ ('dIL4..Lrttl, IfIt"noJauhlliJ .\1. Ull'I.:I" "'1I'fIiiIi, II.• "U'Up\i UaIM .... i, ~1M.iAc=:I",1i". t'JII"". ...~ ~~, C'I\.:IIIL\.iIIIII ,co..c ""'~"""'~I I ftk.rdnUf.l1 "t,1I j~"u I"IwoI:i.Jla

T~h.

w.

,,~~

r'.r ..........
111 .Ii!.!oLJ-

I

colUI;

-PI"'"

wrR IJA POS NE 1HI:RCEO OVINE d.,.'. SARAJEVO Oroi:03-MS· 1043-111. I Dan,: 23.05.20 l' 1.gOOine Na "sn ,vu tlana 4. 2. Pravlla robno-"",",n, ,,,,cke "MOJA OJ ETEUNA"I ~Ia", 15. Slalu\il Lut~Je~sne I Herce· iIO';,"" lI"n8rafn; d">1llctOl LoIIii' Bllsn. i HelOBgovinB. d,on n, ;

Prodaja polovnib teretnih vozila
Citroen jumper, 2004 god .."" lO Kom

_'''-'1IDIrot
~_~aH".1:<Oj
1'I_,Il>O'>

~o.~

~

,j"

~ ..~..._ __ " "'\S_""_""",,"~" .. _...,.....I ..,...poe.o.....,""""'--( __ OQIR. ~
~
5.:_
... ~
tn!)iO~ ,._, ....

1m

__

"r __

-.....c.l'O.

""";a-u.,...~aJbIufe.;

_~IIO,

.. "

- ....... ~

•• - ....... ..,

<o<1,l~

ODLUKU
• produ''"i" rob.o-no,hne prod'i' 1, ",ii_lkel. ) ,,,Olee ".MOJA OJET.EUNA" serije I kola) rOMo·no,cane L Proou!,>,a se prodaJa DJHEtINA·.
'MUJA

I_D~,.,....,
~

""'"

_

\11p"',...:j.,..,. .......

Iveco daily, 2006 god termoking 3 Kom

~_ .. ~ ...,.....

.... '_,_IIO!ot pol_ ~I>Ii!I<" .. __

"""",,rjII" _,..,.._ .......... ...,.,..._,""""'~
U,,"~Of! .. I ",,",pMwlo

...... ........., ..

."eke

1,

..fItaGOV-.or.tHI~_
_~""",",

do 30.~6.2012·90<1Ine.
je

2. I. $Il<o,O<IerljeO'I'eOdlti1e od~ran
3. Odluka stupa Iism "iln"nl

Seld(M' 1.marI<eling.
i

Sve informacije na tel. 061/827-601

"'~'_,.- ~D""""""~""" ~ ""'"~.

...

''-l'III)0'' _,

..

__ ..

__.

"at·.

:n::3

Silagu daoom o.(]f)oSBnja

cb-javn ce se u

lieJ1eralJ1i cirekior .Edn P,I"kao,

,m

'.r.

i r et se t

Dn!vni 3V.3l' lelvrlak, 30. junillipanj 2011.

KIPAH Polufinale Izbora Miss Fashion TV model svijeta

S juCerasnje pres·krmferencije

Rizzo Ruia priiBIJMUJB liJBDo uriJBmB
Maksimalno sam
kcncerta
H ,

Koncert "ZiVimo zbog Ijubavi"

58

priprsrnio

U "Avaz Twist Toweru" j ucer j e odrzana p res- kon ferericija povodorn

Mijato vic, Pe/le i K/jape; Na§e dje va/ke es vjel./a/e abra'Z Sa pol ufinalnog Izbora to veorna YaWo, j er s u glasali Iiudi iz cijelog svi [era, DanielMiss Fashion TV model svi[eta na Kipru nase predstavlese niie takmicila u Saraievu, nice vracaju se sa dvije rimali su je ~ln iI di iz Fashion ju le. Maja Kljajic [e, kao i II TV -3 angafirali i pon udili jo] BiH, dobila najvise glasova da llCestv u j e, sro j e ona, nana Facebcoku, dok je Danravno, prihva lila - kaze Pej ic. iella Mijawvicosvojila ritulu Velika trema prve pra tilje. K valifikacij ska Sladana govori kako joj pri redba ovog izbcra n edavje bilo zadovoljsrvo raditi s no ie 0 drzana iu Saraj evu, djevoikama re na ovaj nacin

"Zivimo zbog Ijubavi koiim ce sarajevski kantautor Rizzo Rufa 7. j ula ispre d "BBI Centra" obiljefiti \5 godi na rada na estra di. - Odlucio sam se da koncert b ude na 0 rvoren om i svi su pozvani da se za j edno druzimo, Na koncertu ce me pratiti bend "Pakr 5", a na ce tiri pj esme na s te] d?tu sa mnom ce biti i plesna grupa "Mo Stars". Maksimalno sam se priprernio, svakcg dana treniram, trcim i pievam.

N adam se da ce n as posl uzi ti i vrij erne- kaze Rizzo R uza, Pres-konferenciju ie vodila Una Bejtovic, a prisutnim novinarima obratili su se i Neso Kovac, izvrsni producent koncerta, te Vlado Podany, koji ce sa Mladenom Vojicicem Tifom i Harnzom Raznjarovicern biti specijalni gosti na Rizzinom koncertu 7. jula, . Ekipa iz "New Eventa" pri p rem ila ie veliki s tej dz, vrh u nski razglas i ras vi em take da s u osigura ni s vi u vj eti za odlican koncert - rekao [e Kovac, D.Z.

Ekskluzivni smjestaj

Voditeliica program a bila je nasa maneken ka S ladana Pejic, . Svih 38dievoiaka,odkojib sest nasib,.bio iesmjesteno u ekskluzivnorn hotelu sa pet zvjezdica, Vrijerne na Kipru su najvise provodile vjezbajucu koreografiju. Upoznsle su sve cari rurskog dijela Kipta, odmarale se i uzi vale, a slo bodno vri jeme provodile su i u kasinu u sklopu hotelagovori Sladana, rsngu ti rule prave pobjednice,

HOlmen I
ErturM
- Djevojkesu nosile reviju pOW3 tog turskog kreatom Mehmeta Kojmena (Koymen), koii se predstavio svojom kolekcijorn i na izboru odrzanom u Sarajevu, One koi e su se plasirale medu top 10, imale su cak priliku da nose torbe Emrea Erturka, koji ie bio ZfJanifui brend za filrnske Oskate od 2006. do 201 O. godine - govori Sladana Pejic, ucesrvovati II velikom svjetskorn takmiceniu. - Posebno mi ie drago 10 8lO sam program vodila 03. engleskom [eziku, Irnala sam veliku rrem u, ier je sve organizirano nasvietskom nivou Sve je bilo savrseno, a iako m ije teren bio nepoznat, dobra sam se snasla, kao i nase predstavnice, Sa mnam ie pegram vodio iedan od najbolj ill rurskih vodi reljakaie Sladana, N a fi naln iizbor, koji Ce se 23. iula odrZati u Bodrumu, dj evojke bi trebale uskoro otpurovati. - Maja i Daniella irnaju des ra sansi tako ciase nadamo dace dobra proci i u Bodrumn - govori Pejic, A.KARAMAN "The L~stLocatiOIl";R~dnin~liv "This Night"

Istice da

ie Majina

titula u

- Od ove go dine manifestaciia se prvi put organizira uz porno': Facebooka tako cia je

DZODiStUlictUZiO "Croatia Records"?
Direktor ZeHmir Babogredac proslog mjeseca bio kod legende
Dloni Stuli': je, navodno, prije izviesnog vrernena ["zio "Croatia RecordS". Ovaj legendami m"zit.'ar, koji vecdeceoijama iivi i,lelobrorvornom izgnanstvu " HoI an diii, tvedio je u vise navrn!a da "Croa ria Reco rds" nerna nikakva prava na. niegove album e, ier su i,lgovori S "JllgolOnom" bili napravljenisamonasestmieseci. - To ie sve moje vlasniihvo, oni nisu u.lozili bas n.i~ta· tvrdio ie Srulic. Kako se prepricava u mu.zii'kim krugovima., direklOr "Croalia Recordsa" Zdimir Babogredac otiliao je pro~log mjeseea ovim poyodom u Ulrehl, gdje zivi Slu]ic,llprarnji acivokar3. H irevi ti S tIllie uIazak II svoj dom dozvolio ie sarno direktoIU "Croaria Reeordsa", dok je advokat moran ostati ispeed Yrata.

o cernu bruji rnuzlcka scena

Sarajevski bend "The Las! Location" novi sing! "This Nigh!" radi sa svjetskim producentom Kannenom Rizoom (Carmen Rizzo). On je izLos Andelesa, a sara d ivao je s izvodacim a kaa s to Sl.l "Col dP lay", AI anis Morise! (Moeisse![e), Sil (Seal) re je dva pll t bio nominiran za nagradu Gremi. . Stupili smo 1I komakt

Singl prOdUCira CUUaniKarman RiZO
koii ie nekada s niirn radio. Prosle godine j e bio nas gost II Sarajevu, a dolazak ie porvrdio iove. Mi ioS oismo isli ko d njega, ier mu ~a1iemo snimke, ali oije iski juceno da ,,,rno 01i6. NaziY "This Night" je raOOi tako da ie mogute da ce doCi i do nekih pramjena kaZe gilarista Muh amed Lapreko zajednickog prijarelja,

cic.

AcLK

Stu/ic: Snimc; su mole vlasnistvo
S drugestrane, nek; izvori sa.radnjll i objavljivanje

ri rvrdeda mzbe niie bilo nego da jeBabogredae, uSlvari, lsao kod Dzonija da dogoYo-

roei.zdanja"Azre", kao i ries avan je d uga va, ali da tuzbe nijebilo. L. S.R.

_"". ... _-.., t_......_. ..... _."

_ -~
.i

--~.

.---____;_...;....;..._--------------------------'

36 ""''''',,", .~_ "", Onevni avaz
II c r c: c o v In ..
bOCII~ • X~~U~IUftll~~

aDD

Ii

1 .. 11> (,K<I.!X)'< \ 11 ...1); \

BRCII:O DJ JRrKT BO~:-'L IIU,R U_.O\ "L
CWibPr n
.6 ...

Ii· r q K Onll c T r II K T bnell! II '("'I'Hi I ORIW"
I(<l.UlI 1. \NUII TPI\I1UII<l.4

.... _. UrojI'
~

,_
...

~IJ.~'lIJI'
..,."".11 ,...",_, /i .. p::dr'IIIIo

nm. \

Boat\a I .... '_....,.. HR¢KQ DISTRIIU BOSNE I I-IS-RCll'GOVINE

SOCK_
BIIDQIIJ

IOP".KQ

,_bi~
....... ~

»«OU.2I1, ..-.01. , ...
"8l'O11

"Ii.
~

\.It.-

,..., ~11_~1 .......... ""*'fl

~.1WkG·'~1l""odJotj."I" - 0<11_1: iLl .It .. ~"o I .dm)n1.t.... lvn. 'pa.laY'. t

- ~-.
..
CHC TP~
It i&ptlij;CG
~

oslasi
~ ~T

. >3',

XEPLlEr09MI~~
QMGT PiI' ......

O,Aj.n..Pb.

~. c 'fP'~"'·14,. III!!i!

"",

......... 1> ...... uw_.I11' .., Ill_'

1IIrb.a~ e __
111)1'.-.,1,

0--10 ... k1. ~ ~_-_

,l_0NI0 0 ~ 2.Ml!111 l'WQO.

,.a:r

tJu'1b w ~ :2"JIII)I ...
iii

"'" .... "_'"",,_1'_0"-"'
.w..a.I IW"ID It 2!:I;QD.~t.1~ ilMq

III..... • ...-.,.'l't..,....,. godInI-

r~

_
gInri.: ... itodII

_

I«JiG

.....

H ..

Hn

:u..oo"?Nn

"I

od

"1 ce lOn

"""'"'"
__~~.r.ll101'

Odbor _

__

~~

_lII
H'201'_
:1]11
iii

i&iM.I:!O za._., a ~ ._t.".
~1~.ID~~a~~~ IPIII'W

__.....

i.j

~j_.()Itd.. ...... ....... __
1J"iJIIo ....
up'''~ ~A

e...

c.~""""

&!6

.:I"II~Ir.'rllipl"UJiIiI

JAVN'I' PQZIV
,o',~'~""''''''~I!'~IIMI!J.b. l1;li a.tp"m.
'Up""

NI1 ~0Ii!I"'.';'e'1 BriM- r..._ &.t 't .'.
...
iii,

w.J

~po~.,.~..

""'~""~"."""''''''''''''YaM' ""'",

'-:I'IIIirb.lllr-I'!'iI!II"'"

IIIiI

a.t. ..

-dla.tr&.Q

OQIfL.l£MN

TAo mRA'V.ryo

I''QUAI

F !;[I,L UQ'E

~_'""'_
PODOOJr;~N,_J1!~.J.A~O _ ... rYCI PQIXKU'['l...Jl'"ttJ. ~ ~~

.u.'~"",_~",
~...,.. ...._ ~

Z........ 1W ..... ~.I"U_V1I'r';1['" CENTAlIt,,,(i~O

ibcI'dor ~

_10·",-- ........ _ ..... - "' _
~UlA"'_"_
l 01)1. ,O~

JAVN.I K:ONKURS
U1~"''''
od_

~"'l'Dmo. .
g,.
"t~,.". III' 1Il0l\11,,,,1. l!!" ,

, ...

~~~~~----~---~V~~--r---~2,-~ ~

• I.t

11tt" "UI.!U .. O""IUI.np

I"'~"

D'f.".

tt'U_iIII

...

&~ ......

onll ..

U

.o'il,tl~I'IIO'),.' ,. ...........
lJl;"l)t!illp.ol~~ Iir.U ......

'p,v

ot.i!IJJIIII DO!IJotiI.1I '1111 Mr'.II,wAn; o,'.I.i_n Jr., prlilv .... '1oIrQ •• '''I'III .. Inlll ~a_III'..t .. n.d.Ii ., til"ll_1"!fI "" .. Ief 1"0 ~.... Iii ":111111." .. I... ~~P1I.1 H e,~Q.IIIII)oIIII'O""'.""~llillloIIIl;jlr

l.I.~"
.... a.~illil ••

1'0_.... ZIIfI"'~ZA."""'·
JI!
DP """'~KD If,JI(U .. Ng

"'1-••

IIII,..,IN 1M IIf'llCIbJ.t ..1II ... D'-I~IIo,I.~
"n ( ••• ",,'~

u(~

I~a.

IIJ","I1"~"JIIIJ-1Io1l~ •

.... U~ilIII1."'... \P'

0 .... P"''''

,.flt-

W!1I-1If!olllO"il' ill UI , ....u

=~~~:'~~::::::~--,.-i:-:::-== .. ... =---t---;""';----t---;;-=
_V1II'YOIUZAi:nru.
lIHUIV3T'Y£ .... PODOOJE.W "'-'II ZA '90U11e..U llMl nTNU u..TlTU-

v.. _ROW

......

"'~&1"",.~'"

«mo.",~.

__

::;-:::~=.

""..-

~,

UPiiiil'~r::NIt:t

~
.gkowu

piIljb
'LInJ!IW'1

DI

'~pgr..br1DQ
.. ~~-.

~:pO;r~

~,~
I~~

,I".~"'~
... ~~ .:Ii"~ ·IiD ......
... ~~~t.u ~!..tdl~'~"

.... ~~

'_,

~I..w! ~

""._ ,.INII'l_""._"I"~'" u.... I" ... ,,.,.,.}~,~ot:Id~~ ..... 1JiI'''~'''~
--_ .. ._g,.
~~,tIiI~pcnilDw'J!I

PI

'!:'-

_I"IIIIIIII".UI

__
OtJJ~.

........

'&

,.... "
... f~'.,.."
~

......... liIIWbM ~.DI.....-d t~~~r~c~'~~~~.fIIIII

....... 11'_
~ __ ~.".,.,.~

RU

_ ' ....

I-Ohu'wngd

111"'_.11_"'" ."1-"_<1_' ....... ~.......- ..... --,.,.,-~lII'teKODe
~.UN,od!I'!Ii!!IIIIiM'~.IiIfntM_,Mn6d~.~~ ... PuQr, .....,._ ...,..IL1' .~ 20'11" ~ ~

w~.~ .....
"r.-e."
CIII' .~ ...........

"".,.,.,.

GIl 'M

.u~
,..,.".,..ViDGI

....

'"

...

,I!fJ~_

,;NOt,...I!it6i~,.~~_ ""_ JU __ · ... .

__
a.l!1II

:l1'ri!,ll~ft;& A!U",_,

~ 'I

_

""".a.ti".~!I:l'g
~ I.
'Ii

.I.~

If ••

~..

_....,_,~"""
...... ~~

--_.._ '..-_---- "...,._ ,....._
'IIOit "1II"-.""U"4O".o ~ Hot~1I!Il'" Hfr ..... l...aftO

f!•••

I_

'bl'i

n.IQ.,,'

•• ..,

pohllLr"l

I"""

1l..,... t1I.tM'. . 1".,I,jo"-I •

III~u

I'LI."~ ...,,,... .n..a.'poI,git. "'0IkJ~

_

.. ..,_l

_

'III 7.3O'1~"'"
o,('"""OUIU~

..

_

10 ... U

'MIiI0"-OI',IMi-.:l

, ...........
~ , tllbb
'41

.Q_(I."'_""

>

....

.....'1

1).,."l.1li'11"

YIiI!IOIJ~~I.n.""""
iII~i~.

""'_ENOu
.. ,GgI.~~

,u

".ao"~ ~ ,b
~

""""J
~

D<fbao
"I1~ __ U

tih ,O'b .... ~,. Dob'f' .. 1\0._ ,pc_ .. IIlJ ...

""1

.ago.. ." c •• 1..,u '.'R Tin..,....J .." .. ~.'aG'".u.
• odtU_.Ii'I,.'u~

1:nD.'1r.""""u~

Pvtnt.IWI.f_~'.~iIi
'kIKIt ......

..

'~''i''~..-no.tJi

oerUiiIC '....

_""3(10,_
~,pnt'JIII

,...~II~

g;~...,.~~..-r
~

..... lM1. ~nlpOitl"'.
~~PbzJIM

uodg.~",

I" .....wlit"IG. f
:l'IIIHIb O~)IIM""'"
.........

o~

till'

I_ 0' IK

mu

"'iIJoll

b'~1A1"'"

o\Mt!

.. ~

.... ~~

14.."..,.. 'M 1;11 .......... I'trt.Q~""il!W'ft',fl!! :!Sww ~ .......... ~

~...,..,

tt~~III"""I'JoIIIOII"'.~IJ
_ ....

'I,j,.,

.. ,8i[II

,g~

....

v.o.

91(,.0.....
IwII

._~.,. z~

............. ._- .. tIrq .........

0tIImn.i ...

__

1l4I1:1"_'IIMIIt.lU·TI • ....".pu.rt'I'_.. ~...".

......

_~~'a.ru1Jl

tn'.Bli

00801 .... loA DPO ...... V.. >IIII:

.....

HmDa.II!_

........

.-

PRlVATNA SREDNJA SKOLA S PRAVOMJAVNOSTI SIROKI BRlJEG PRIVALJ BE - KOCERIN
VRSI UPIS POLAZNlKA U PROGRAME SREDNJOSKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH, PREKVALlFlKAClJE, USAVRSAVANJA 1 OSPOSOBLJAVANJA, TE U SKOLU INFORMATIKE I STRANIH JEZlKA ZA SKOLSKU 201l/2012. GOD. SVE INFORMACIJE OKO UPISA MOZETE DOBITi SVAKTM RADNIM DANOM OD 08 DO 19 SATI, A SUBOTOM OD 09 DO 12 SAT! N A TELJFAX. 039/704·552 IL! NA WEB STRANICI www.pskol a.com

Idozbcni

nrGIII

SIrIIJeYu, Ham!llj1l Cemer~ta 1M.51,

I

Grlll'flc.a,~11I1l: t 3.81433) 618 OO.5l1:abllIl. tel/In: -I- 1871321 551 "I O. ~7 411,551 412

',,'

sveznadar

30.iunillipani2011.

Dnevni avaz, t€tvrtak"

37

PREPORUKE I sam] puna mozete uraditi

Deset mi uta ·ege za neooUiui deMotte
Aka su vam grudi nakon porodajaizgubile na volurnenu, predlatemo da probate preparat koji cern na prirodan nacin vratiti CVfstOC:U

.Kanuni Osmanlijskog;carstva? 1dokllmenlii kanun-nama bili su pravnl
Stolica 2.d.oba? [aizum novijeg

Tacno Nelacno

3o."Misne Tora" su opsirni komenterl Talmudu?

1. TACNO

Da bisre irnali privlacan dekolre, odvojite svakog dana barern desetak rninuta za adekvarnu njegu i vjezbe, Ako imare skromniie poprsie ili su yam grudi nakon porodaja izgubile na volurnenu, predlazerno cia probate preparat koji na priredan nacin vracagrudirna cvrsweu. • Piling. Dok se rusirate, pozeljno je mas ira ti grudi kruznirn pokretima korislee; blagi piling, nakon cega ce vas dekoltezavodljivo zablistati, • Hladan ru!i.Ako postepeno srnanjujete [em pera ruru vode lli se naizmj en icn 0 rusirate toplorn i hladnom vcdorn, kola ce z bog pods rak n me c irkulaci j e vrernenom p os ta ti cvriica. • Vj be. Pri tis kan j e dl ana 0 dian, drzanjern ruku u visini grudi, [edna je od najiednosravniiih, ali veorna efikasnih vjezbi kojazatezemisiceispod grudi. • Lifting. Serum koji u svom sastavu ima biliku iz, airuvedske medicine, "Murkul bark", ko j a p ovecava aku m u lacij u masnog tk iva u predi el ugru di, spas ie za mncge dame koje zbcg opustenih iii rnalih grudi izbjegavaju nositi dekoltirane srvari,

Kanuni i kanun-name - pravni dokurnenti
Kanuni i kanun-name su bili pravni dokumenti Osmanlijskog carstva, Kanun ie Ll Turskorn carstvu bio zakon, prerezno svjetovnog karaktera, koji ;7." daje sul ran na I U-fS korn jezi ku i odn osi se na po druc j e jedne drza ve, Z3 razlik u 0 d religiczn og is!am sk og seri j atskog playa ko ie irn a sakralan i univerzalan karakter, Kanuni su izdavarii radi dopunjavanja i prilagodavanja pravnog sistema novonastalim uvjetirna u carevini, Kanuni i kanun-name mogu biti i posebni, k 0 ii vri j ede za poj edi na m j esta iii pojedine oblasti cars tva (kanun-narna Bosanskog sandzaka 1530) i opci, koii vrijede za cijelo carsrvo, Na ovom podruciu naiznacajniii ie zakonodavni rad sultana Sulejrnana II (nazvancg EI"Kanun i Zakono davac - na slid).

ez

Probajle i vjeibali Privla{;nost je povecana la 15 pasta

Oprezljeti

uol

IHOmarC-

Spec
• Strucniaci su dokazali da boles ti desni preds ta vijaj u zuaca jan faktor u aasranku sri'anih obolien]a. Mikrobi u usnoj :lupljini stvaraiu na hil jade s itnih krvnih ugrusaka koii mogu izazvat i suzen j e arreri ia, najc~Ui uzrok infarkta, Jedan od najboljih nacina za borbu prouv karijesa i smanjenje kamenca jeerni caj. Americki liekari su ustanovili L._~~~_==:""_ __ ~_--J dasupstaaceiz crnog caja nesamosto ubijaju bakterije u zubnorn plaku vee i utiecu na enzirn (glikoziltransferalU), koii PQma!e da sdeeed izhrane pretvore u ijepljivu smiesu koialakoprianja za rube.

2. NETACNO

Stolica izurn osvita civilizacije
Stolica nijeizum ~ modernog doba, vet .. postoji hili adama go. dina. Pretpostavlja se da su p rye s tol ice, sliene danasniim ITonoscima, nasrale prije vise hili ada go dina, jos u osv i I civilizacije, U drevnim zapisirna stclice su najcesce irnale ITi noge i bile su nize nego danasnje. J os oko dvi je hilj ade godina pri je nase ere u Egiptu su koristene velike drvene i rnetalne &[0 Lice na kojirna su s j edili fa" raoni. One su bile tronovi vladara i bogato ukrasene, Egipatske stolice i kasniji grcki ripovi ovih predrneta koristeni su kao proto tip stolica koie su posli]e toga poreli da prave drevni Rimljani, - Historijski razvoj ovog predmeLa tekao ie Da dva nivoa ..Stolice su pr~vliene rminski, koristene su u svim domacinstvirna i bile su pristupacne ZII svaCiji dl:ep. lpak, p OStojala ie i po seb na ns ta ovih predmeta, radenih r:ucno i u izulerno bogatom stilu, koja ie bila doStu pna sam 0 vi~im dru ~rven im klasama i vladarima.

Za sve koji se u Ijetno doba "rashladuiu" pivom srrucniaci savjetuju da se najprije narnazu sredsrvom PlOriv komaraca, otkrila je studija islrali vackog centra "Motp "II ier' . Kornarce ce IS pOSIOvi~e privlaciti Ijudi koj i su ispi li casu ili dvij e pi v.a. N aucnic.i vjeruju da insekti povezuju miris piva sa smanjenom Ijudskom odbranom od ugriza, u kombinaeiji sa

"zamarnnim" mirisom alkohola, Buduci daafricki komarci sire malariju, povecana mogucnost ugriza ljudi koji piju predstavlja vazna saznanja u kontrol i mal ari Ie. Nakon konzurniranja piva dolazi do prom j ene II dab u kao i povecane proizvodnje ugljendioksida, SIOje komarcima izuzemo privlacno, zaklj uCili sui mali vaCi_

JOO

CRIMi
BiLAL

STRIP

3. TACNO

"Misne Tora" opsirni komentari 0 Talmudu
"Misne Tora" SU opsimi komen" tad 0 Talmudu koie je u 12. sroljecu sasJavio Mose Maimonide.s (na slici). N jen ih 14 tomova bay! se kodeksima koii se tieu etickog ponaSan ja, gradanski h poslova, delik ta, braka irazvoda i darovani a siromasnib. Maimon.ides je namjer3vao da "Mi" sne Tora" kombinirH rdigiozno pravo i filozofiju i SIUli kao sredstvo za poueavanje, a ne sarno za propisivanje ponasauja.

ME~~~vK:

RJESENJE [Z PROSLOG BROJA PRONALAZACI, LUPETATI, OZ. A, ORAH, JOKO, M_AMAK, GABOR, EZE, AMANI· TA, NENO MURIC, T, IMENARI, III -----2569

OAOIWII
ONI~, KIlO ONE

OOMIWA

EJUtI

POPU!

ATl.ETlCAIl NASLLCI STi\RJE$~ NA.UNI· VC>I21JBA (mn,1

REOMIR

IlAAELU

LUKAU

oglasi
Bosna iHercegemina Federaci] 3 BOSIl e i Hcrccgovine Ze.n.icko·dobQj'S~ki kal1lm!

'n..n..

'11'rr~,,,-.r,

-iflJcTwd II ,Rill

1"'"Iot......-,J<lr.cI .... ", ... ,'Unilut"Jn .• a Mtat ....,ill!.J.
"i_ ~litKWI C-... U \tJoaJ 1l--'C;.lwJ!IC:'M' t;u ....nc JI'~\~ .... iJ~ ""~ nf LA'till" r _" pl. iI ~ e
0
~i1Illil

Opo:i""Ye""j

BI'Oj,300/11. D. ru m: Z7. 06 2011. god in.

O. ,5- ,.A bdu/<Jehab Ilhamija= KaloIlMc

'ii

lk.uklt;

..

ju

Lii!!tli

.. ~uJ

11tr., \11

lui... ~

lIinl~,,.

1(.1 j\4;F"IIIII J.~il.h
I~

bur.a..

'Ii

~,,-~k» 1..c.1a, ..

N, osnovu th~. a,. ; 86. Zakuna c osnovno] skcli (,,$1. nov;". Ze-do kantona" broj: 5/04 j 20107), clana 4.,5.,6. i 7, Pravilnika o lmenovanju direkiora ,kola (SI. novine Zeni~ko,d"boiskog kamona, broj 2/08) i Odluke Skolskag odbora brei: 2940d 16. ()6. 2011. godine, Skal,ki odbor jU OS "Abdulve· hab Ilhamiia" u Kalosevieu raspisuie:

KO
n .. _:tJ~I. H~"'C'l
~*1

K

,,..': . I~",:L.II!I,c:dU'''~',"Jh, '.u:l.1M.IL.,~ .

,.ny.bl< .. lo"I~I:,lI"'IlJo.,

KONKURS
Za dire k tors osnovne 'kole rook b i u imenovano .1 koje pored opcih isp un java sli] edece uslove: ice • Da jc dd •• ljanin Bosne i Hercegovine • O. posjeduj e OPC" zdravs rven u spcsc boo, I • D. u pogledu strucne spreme ispuniava uslove za nasravnlka odnosno slrulnog saradnika u osnov [1 oi ~koli • Da lma najmanie VI stepen siruene sprerne • Da ima naimanie pel gcdina radncg iskustva U odgoino-obrazovoom procesu • Da se ;"i~c svojim radom, sposobnostima organizaci]e odgoino-obrazovnog rada !kole i u pedsgosko] Leo ri j i i praksi • Da dokaze da nem 0 krim inalni sudsk i d osie b ilo ko je "IS!e • Da!1 t je ~ posl en 11.. drugo jl POl! ci j i koia maze U tjeca ti 11;8 eventualni su kob in teresa • Da ni]c u bile kakve] rodbinsko] vezi do drugog siepena sa bilo koiim clanom Skolskog odbora Slto lski 0 dbor jme," uie direk 10'" na period od &: tiri (4) godine. I men ovan je d irek tor. !:kole .iz red" prj. iavljenih kandldata Skol'ki odbor ce izvriili uz preihodno mi!lienje MiniSl",S!V3za obrszovanje, aauku, kulruru i sport i Saglasncsr OS-JILVaCa_ U l pri javu n a kon kurs, kan didati 5U obavezn i dostavi ti sl ijedecu dek ume D taci ju: d iplo III U 0 sle~(':n{] j s trucn oj spremi izvcd iz M .,itne knj ige roden i h uv] eren jc: 0 drzavlians ['lJ1J uvierenje da se prouv kandidata ne vodi krivicni postupak uvierenie/potvrdu 0 radnom iskusrvu L1 odgojno-obraaovnom procesu izjavu da nije zaposlen na drugoj poziciii koia rnoze urjecau na eventualni sukob inreresa izjavu da niie u hi 10 kakvoi rodbinskoj vezi do drugog stepena sa bilo koiim ~lanom Skolskogodbora uvierenje (II polczenom strucnom ispitu liekatsko uvjerenie po p ri iem u biografiju Napominjemo da, Izvcd iz Mal·iene kniige rodenih, Uvierenje o drzavljansrvu, Ljek.ISko uojerenje i Uvje.renje dOlse protiv k.a.ndidata ne vodi kr~vicni pos~upak~ ne mogu biti, Sla:riji od 5esl {kst) mieseci. pi"meoim pUlem u ,ok" od osam (8) d,o. od dono dono'enja odluke Skol .•kog odbora, Nepotpune

~rW.~I\ iii! 'U!ltjillllii'}!i:it -

,i

, ••

'b!I,l!ilk.1
~,,"'~
,a

iiII'!i!,'j,flJlil.

~_. liII"IIfdJ.c .... '4I;I-'I .. j ... ~~ Ikat I pn.1IIU

-'1Jrrcn ~."...1I
~

u. It.tpdtl~
00.,.

'!.Ii._:tlM'g~ki!] .II, \lja::~ h.u."" .. ~ iJI t...Ltjl [ ... I'Qf1UI'"
'.lj~~ ~ lIN.

~:!.!It
ItLhutIlIIiI

..

1("t":iIi.!.1II,J..~ ..
pt'jIlIllll I~
iI!I

hr-

"",,'1I

4t;.t1..~

...... 1~
1Ii'- io.,k'l' ... j~
In.. "'-I

nhl.JI~ IiIIi .. i~,tn.fI1i!!
trQ(IIOO,

'~'''' ;~lftlil

;:01 I

t-.:l

oo,;:\t

n~"JI -...d 1:nI'C " ":<u l"t~iI. Jt!lll.U.M ..... j '-< _ ~l'

U_

v
1Il0l.''''1.:"
.. ~ I~'~.oo ... ti.

:II ~~

"th' ........ ,1>
i.t fIIl~

w..:.1_
IIt.II

hu <oN "",,~ th.".fIt .. iIo,ak ..!IL.""'~'M

I,d.....
lti~illnjii,,';

.ljOl<1I_II'I

.. '

I~Oil-w."'-. "'~ I.... r
"""""',, t.r .... t-

....... .....,. ~J'

~"..!If,

""'1lL

d_ ....."1"'

,. .r~ .. iI1Il.,...
d~
~~,

_I"",,_;
nt.iLn11lUl ~ ~J

..

~-i,.lh~rn~-~.I"IIJ.

dnn!,iI'J!lun:a.ualt bf'_~ "0,1 .. ,.. :y ~ ,ld t~ t .1 IW~ Ifl ......... lnU...... ",'

......,.1., ~,IDOkiI_I"
,-rij ,,,
LIllO

n ~~II

OtruIillU

IIIIU1JP r-:ndl IUljl"l~ rllll~'II&~I. Il II1j",...,4 a-LI'

~..

II.U

iii

J II ,,~

'I II
I),

,.Iii.'" .'
('JI ~j.

'i'1Il'fIJiJlrii,.,].f' O)hlbt .. ,1,101 ....

II
.]

t'-'>, I'",..w..."
JITIWDI'p,
rift

tkinu

p~,...

""'-till'"
d.~

II ;;dkl.'Cllu l<»oIl1'''-

_I
-t n","

... <lj<:IcIo;,·
:~~ •.I1'WWII,..
..

J!lo..lA.I:W:

"I.
j

t\

",,,1•• 111,, U"ftfrIjr

1.1>00' Lool>Cli<l ••• , h"-v l ... i:hd.diil"" abfJdu 1'iLI'\( ..
j~"'liI"lJll" ,,,,,,.. 1M'

~ "_""'ilJiLl ~ \d..I \_uput.-~ l*'-t,~,M~PIII.UMlJ-L ".. n.rwn u tltJ~ 1""""' ...... ""1'. lL.'1I!"I.II'ljlrN" h..'n~ pi J~im

"~,ill.t

o rezull3lima

konkursa; i.zborukandida," ,a direklora lkole, ,vi u~e'nid konkursa ce bili oha.ie!Ie,n.i
ILl

L:ntmjll'l'l,·
.'Id,\ ~

,I 'T'Nh

..

r-nJ.....
'I ....

"iiJ
j;

.Ju"h1~ ..-lIn

iIoIl(:jl,illI,.~luftliBiIu..'II~1 ~~. 11 fltuJ;.J:I"~

KonkuIS oSl3icorooren 1; dalla od dan.oobiavliivanja.
JO OS "Abdulvehab llh.mija" KoloS••

i flebla,govreme:n~ prijave tlece se uzimati

r:::J:i!mat.ranje_
r·I't'd.-r_j.".

m

1&,-

Ptijave sa potrebnom dokumenllldjom dOSlaviLi a .dre,u: n

i" 742641elah

(sa n><n.kom .. konkurs),

bt, :bt~~1i",JiIII' _. dtld~" 1ji!~"'t.~:1~ ~ ~,hllt.lluljn";.:c.-iIJ _ :J...... ~.II ••• •• _ .... ~"'~ U '''1., 'fl~ ...r'l4II ._1.111 ,lB. I ~..."" .... lIn ibr--Pillic..
IIH

_G,rln.',
'1111 i.iItr!1 ftII!IbdI1~'

!itIi i1l hi.,

r1-'II.,.I:i1U!
'III"1!I"~

l~Q1I1."'.

.."".,

...

'"tf!

EOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIj A BOSNE I HERCEGOVINE KAN'TON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAJEVU Brej. 6S 0 PS 08785109 PS Sarajevo, 17, 06. 2011. godine

LI-.rft",I"'lo{j"

••

1,!.._. n:4Itii11 , ..
LK

.... j<YI:I .. '*",J'(JII:lYo II'IIojrrV'llJilf .. ",",jn'C"IUI'

w,....~1nJo1.h;"......-.'[oOJo.
I!.tc.L ....
•• ('t.,..n.,.d.~lltflt\.

'HL

:JfiI;J _'\ 11.-

III

U

~}td!Mif' 11."1

" ... ~.,........

'')~i
~~

~

OGLAS
Optin,'ki sud u Ssrajevu i 10 sudija Stanisi" Radivoje, rjeSavajuCi u pravnoj stvari tlLzitelja "TMP" Dru~1 vo za zapoi!ljav.anie sl.ijepib i slabovidnih liea d.o.o. Sarajevo, !,-ukavickacesra br. 2 zastupa.n po direkmru VeseIinu Rebicu,yr_ollv luieni.h AUTO KUCA d.o.c. "ZO AUTO« Sarajevo u.L Lukavicka ceSl3 br. 2 i HILCISIN ZORAN iz Sa,rajev3 ul. GeteoV'a br, II Sarajevo, radi duga v.s.p. 4.392,01 KM, na osnovu da~a 348. Slav 3. Zakona 0 parnic!lom pOHupku Federacije BiB, Objavljuje sljedeeu:

lo.~~~."""U:'1

,p ...m. DlIliLlJI;Ift.U ~L., ~I iIC-\(' ~1"'Jr I j!fillC" 1I.L.!l.~JI" .;rt...-n}nn naJ]1;'fn,. .. ""Jdl'III (I prtI'1WIloqlll, I~OJCI"'. ~ "II,~ tm,;Jlw~.., ~~ piII"OOK:C' roJtn ...... UIDfk.. ~~ tIr..llll~" tl. _a5of ~ 'IIUJr.k" _",llil1l.. r~" .. r-u'n:.:."Io-U:U n... mp=d:nlilllJ'iIobJlI dt..J.a.t.l ,t:Ii dl)~i1Di1.~ r.Atrnh p1'l'WnJoi • "&'IJ. , tt.-n .. ,_ ~. _' ........ -.. ,1,_k", L"dIlklJ'liollllJ!&,. k "'''Jl'lil''fl,pr_ 1IIIiIIIA-.l.IIOI ~ 00 IPI"I"~ ~ ...... ~ ~"'HL Lt.I.I..I. IaJII.r..l.unutU u .... iIUaI 1"- ....... ""' ... __'iJ~ tn.:r ... 1:1111 t""'J lAJ r•

~m

pit,.

0;)0"",,,,10..
"''11

,,~r

_'

,~

~ 'I'll

'"'"

f"t'IIIo' ....

PRESUDU
Usvaiase tuibeniUlhtjcv tu:1:itelja koji glasi:
VI

..... ~b.]I, 1tL.wt".1

,.,.

~Im

....... 1x=n I.... ,"JI~'oh ipwr~.,.

1.1

"'_"'dnr

....... tJw

p... ~1"'mTI

m1tulrlt,.-

".,u......
~ [1'.1

n, ~h

Obavezuju se tuicn; da tuiilelju solid.arno neograniceno isplate iZ!1oSad 4.392,0] KM na iiIo raeun broj 3339002208175116 kOd UniCredit banke iE !la blagajni ruzilelja uvecauo za izuos pripadajuce zalezne kamate racunat od podnosenja tuzbe Ii, od 22.04.,2009. godine do ;splate Sve u roku od 30 dana od donosenja presude. Svaka s!rank. snosi $voje lroskove posrupka .. SUDIJA ST ANISIC RADIVOJE POUKA: Pro!i v presude zbog propuslania nije dozvoljena Z<ilba,ali se moze podniieri prijedlog za povnll u prijasnje stanje u skladu sa odredbama ('lana 328 j 329 ZPP-.3, Obavie!mva se lUi"oi da se do,r.ava pismena smarra obavljenom prolekom Ioka od 15 dana, od dana objavljivania ovog pismena u Dnevnim novin.ama FEiH, ina ogla30oj labli suda"

rn,P"III

iI'UI

_
.......

rod" Ij

.'," ... 1111 I' ,.hl-lllll N: d ca.. un M~ ~ ....-41 no.lldtll.. ., 'IU:Jtitllll utt.K11III ~lir.l~ m~~ ... 'pitl.I""~
"'"'

".III,,·t
t,.
I

"hnn

1:'io"J.~ jom rrtJ'IPill'nl: • ~I II> _11.4<> <11,.1 II ZMlI' L,"III~ mutll,Ii 1SPhiI~ ~~ r .. ~'II ",,10lil.111

,;j ~

'

~II.IoPltI' W
..... ~~,._;

<>r.o:"""'"

N. osnovu Statuta i Pravilnoo. D radu prt'llelinag dru!1v<! SEtA lioo SJiajsvo, t~ ukazilJl~ pokatle, direktm druslv<! ra.piSIJje iavni

DIONitkO ORuAJVO
I

oillJb'llltm K411iIo,

tltolOf'iJ-

t"obT4J(.{}f)(11t··

ndZzlo,

za uprainjeno radno mjesto
1. Odgovomi, !\Jl<.ovo~ilac 9 radili~ta, jelian ;~~i],ac Pore d zakon Dm pro pisanihopcih uslova od k.J ndid ata se zahlieva da ispu njava sl iiedece pos~bne usl DVe: O~govorni!\Jkovodilac gradili~a:

KONIKURS

Radni zadaci ko)i se past.vljaju obuhvataju vo~enje, gradilista, saradnja sa naalOrnim organima iinVB' stito,ima i sl. Od uspjeilnih kandi~ata se otekuje da .amost~lno rade .v~ poslove i ladatke ~oje mupo· vjeri neposredni r~kovodilac Neophodno poznava, nje mda u gradevinskQj Qperatlvi. sa akcentom na vodenje odgovaralucih proje'kata, knjig. i gradevi· n ski h dnevnika, Prijava na konkurs, uz konlakt po~alke, treba da sadrii: , kracu b iograr.ju • kopiju radne 'knjiliDe Kandidali kaji udu u un izilor ce bitl, kontaktirani telefo· nski', te pOll'ani na raz~ovor,Za sve Bventualne u,ptte mozete n.s ,k!mlaktirati na 061 82.8 708. Konkurs oslaja otvoren 10 dana od dana objave Prija" ve slali na adresu: SELA doo. Halilovici br, 2, 71000 Sarajevo iii na a-mail: fillill1sije@sela.ba .

T.w.o. 2U tie 2011 gadno II<"oi 234-1'flOll

Ob...,..~

~~t", ~u I~Toata. na :QJ( ~nI <I~'ojll "'~. 2;8 08 2011 prw·~ GAlq ,,1IlIHIj oI_~ 1I<uj: I.. 'ubg...tu"", i«! h!pll!lU ~ doto~"'" "')IOitn.> "",""_' e-.. S<<>I:lo'_ IV Tutl.o
,tiJDrue,;o ...........

.. ~

1<O "'"

!.Ir ... $aImroo

-..

<1".-

SuII"IIot ""pi .....

~"

• dip I. ing.grad. iii dipl.i no .• rho sa po loie nim strutnim i:;p itom i min, 5 gadi na radnog islwstva n a istim iii sl itn im poSlovima , poznavanie fada na ro.t uno,u • vo,atka do<vola .S" k.JtegOtije

glasi
Na osnovu Riesenia Opcioskog suda u Saraievu brei 19/04 od 29. 06. 2011., Trgovacko preduzece u miesovitoi svoiini "Lanae prodavnica Sarajevo" d.d. sa p.o. Sarajevo U srecaiu (LPS) objavljuie

Dnevni avaz

_30._.;"" •. 9 3

Javno nadmetanje za prodaju poslovnogprostora
koje ee se odrzati U prostoriiama LPS u stecaju, Dzenetica Cikma 10.,. Sarajevo, 29. [ula 20ll. godine (petak) sa pocetkom u 10,00 sati,

Adresa poslovnog prostora

velieina pros rora
urn!

Pocetna prodaina cijeoeuKM

IZDos osigurania uKM

L UL Dzeaetica

emma

broj 10. Sarajevo 240,00 1.010.000,00 50.000,00

Vel iei na prostora je prib Hilna. Prostor se prodai e u vi denom S rani u.

Stecajni upravnik ce, po UPU[S~Vusrecainog sudiie, prodavari orostor usmenim iavnirn nadmetanicm. Pocernu prodajnu cijenu odredilo je Stecaino viiece Opcinskog suda u Saraievu po odgovarajucoi proceduri, ispod koie vrijednosti se prostor ne maze prodati. Proda]i moze prisrupiri zainteresovanc lice koje na racun prodavca (sreeainog duznika) polozi obezbjedenje u iznosu od KM 50000,00 (pedesethiljada KM) najkasnije do 28. [ula 2011. godine. Ilplatom osiguranja zainteresovani kupac slice pravo uce.sCa i nadrnetanja na javnoj prcdaii. Osiguranje uplacuie svaki kupac na iransakcion i racun LPS u srecai u broj 1602000021961303 ked Vakufske banke dd Saraievo, Ugovori 0 kupoprcdaji zakliucuiu se u pisaaoj formi kod aotara. Ugovornu cijenu, limanienu za iznos uplacenog osiguranja, kupac prosrora je duzan poloziti u roku od 23 dana od dana obavliene javne prodaje iii u roku od 14 dana od dana sastavlianja usaglasenog i parafima potvrdencg nacrta notarskog ugovora 0 kupoprcda]i nekretnine. Porez na prornet nekrernine i druge rroskove prenosa placa kupac. Dogovor 0 terminu pregleda (prostora i/£li dckumentaciie 0 vlasnistvu) putem telefnn a 033.222610 i.1i 033.665575. Pros lor i dokumentacija 0 vlasnistvu maze se pregledati u prostorijarna LPS, ul. Dzenetica cikma 10. u Sarajevu radnim daruma izmedu 9,00 i 14,00 sari ili u terminu po dogovoru,

o
n~l: "c 1.L.Ji1'll;lj!j-J.plL..ItIJI!!

v

:D.g ....u.,k ...
1I'I.II[II1Lt,.' .. 11

m~,I",I..IIrILI..' :r-.lliid pud _'l(oghbtdJ,!!I

"r.ui-hl!i!1r

t'_~"i'"'lJ.l;Ll-

,,-.'.ntUI"

I

r.a~'h!'E. t'lt:J... ,dalltoa d!lit'

,iK,I ,La""'"' &':{J!i!i!!:!liD.iI .... t~u. .ifIodI.....

~'if""

~""~

-'IJrft'

IDft.!.. IjIi!hl\d'loI)j
LI

:Ilinrll~I.n.
d..1M;~ill

1!....

m...a""IJl.I~n.k.t. I1.i.. wuaJnlC'
'iii "'ti:'TIK'nu

t-:,lnlt;'"

..-.11":1'111

lJrlnO

"I .. 1.iiI u

.I~rJ,.."1i~ uh~

It'" ~~.. (
M,;'!;;

~-PLlJ! C 1.~1'l11ll ;1).• 'aT.l.lU' 1'C"'ll.h.... '\.ljl.i:"'IJLI"'d.~

OO u..1 1i"~OO 11411,u fl..... ,,'J 1'~1'lI1o,;L

~lld:~~ pl!ir!c:ll.i:rI" 1I IU~~Iit. lip" lfII.d .a:" n'lll~ l' .. r1ill;'ll....... :II.'oo ... .".,.lrl'lll i Ik_rw..LLI .I.",.Ir." ........~gl rn.ult~a I(l't.;nV"1l11 \.< .. n D J/\ Ip\Jr...r.. liliiii.: '\r.Ili:Lh "bO:L\k1_lIi~

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACJjA BOSNE I HERCEGOVINE !{ANTON SARAJEVO OPCINSKI SUD U SARAjEVU Broj: 0965 Mals 103217 09 Mals Opfjnski sud u Sarajevu, strucn] saradnik Emina Burgle, u pravno] stvari lUlilelja 11AVAZ·ROTO PRESS" d.o.o. Sarajevo, ulica Dzemala Bijedica broj 185, prouv iuzeucg prouv ruzenog "DACA KOMERC" Istocno Sarajevo d.o.o. Pale, ul, Drvarska bb, radi dug. od 1.637,4] KM, van romt., donio ie dana 16. 06. 2011. godine i no osnovu tl ana 348. s tav 3. Zakona 0 paru lenom posrupku ("S I. neviD~ F BiH" brcj )3/03. u daljem teksru ZPP-.) objcvliuie:

- zbog propus!a!! j a .

PRESUDU

Tuzeni je dugan rufjrelju isplar iti iznos duga od 1.637)41 KM sa pripadajucim kamatama, shodno Zakonu 0' visini stope zatezne kamate, i to: - naiznos od 316,95 KM pocev od 09. 10.2008. godine pa do isplare, - D. iznos od 365,68 KM poeev od 09. 11.2008. godlne pa do isplare, . na iZM' od 349,56 KM pocev od 09. 12. 200S. gudlne pa do isplaie, - "a iznos ocl338,66 KM poeev od 09. 01. 201)9. godine pa do isplare, - na i> n C), od 2 54,8 6 KMpocev od 09. 02. 201)9, godi no pa do isplare, - na iznos 0 d 11,70 KM podev od 09, 03. 2009. god ine pa do isplate, uz naknadu troskova posrupka U iznosu od 98,25 KM, sve u roku od 15 dan a,

zakonakim

zareznim

Pouka: Protiv eve presude nije dopusrcna z3_lbil] ali tuzeni moze podnijeti prijedlog za povrat par-nice u prijasn je sta n je. Obaviestavase m"eD i d. se d osrava ovog pi, mena smarra 0 b. v Ii eno vliivania u dnevnirn novinama FBiH i na oglasno] rabli suds.
III U

roku od IS dana

0d

dana obja-

STRUCNI SARADNIK Emina Burgio

Vozi]a i ~dijclovi
Prodaja
061210"45_ • Audi 1\4, tOOl-god, karavan, pre!oo llO.ooo km, klimn, ESP. dva kiiw"" ,..,. deJ',QIil:ra(!~niservisi, reg.. do IlIl1. cii_ 16.500KM,Td.06119593S.
J

"IlI«Wam"'tro.iz<lre. Tcl. 061 529910.
• Prcdajem mjenj:ac 'Zi:i kClmbi TlJ dlzcl i j<>! csta dilelova. Tel, 061702 d

• Prodajem

i ugrsdujem

za sva

luna

133.

el. pt)d.

• Air, 156 SW, ) _9JTD, 10. lOQ2_, redovnc servlsirana, nije uvoa. Tel.

1.4 klime 4JS "l'3t;J mct_!'ji'll'n~CD.ABSj stakts, ::.1. felge, dati. :takli_! .-eg. do 3. 2.0 12. uraden vellki scrvls, CijCIlOl 8.700 KJ\~ rno;~ ~mitn-:j ~ ReM Seenic ilj Opel Z,firu. Mob. 061 864ll8l.
j

• Prodajcm

Opel

Asuu

200 1, benz,

meiara cd moral ianajmljujem SCl~ be i epertmane, klima, TV) parking, 1"eL Ql6/ll84-517. pH

• NEUM . VILA "SRSEN'· 5

• A~miu'le t sobe u Neumu, odma h pored obale, izdajc:m povol i no S8; ~:~~9~:nlA TeL 06] 131 831, 033 • A P;:iT! mane U N ~lJ mu povoli nlJ i~dale vija . ~Lamij:il;lOj klima, g:ara2a W1. ....w.villalamia.com Tel 062 214 946, DJ3 'i35" Ill. 1

oo3876l191lUl. • Illdza, ceorar, dvosoban,
id
ren,

17~kodg:ale:r.Pa.let9_ nnm-

Tel. 061 5174.3.2.

srudea rlcama Hizapcslenlm, 200 KM j;>Oosobi_ 1"d_061999981.
• Illdza-Pejron, lzdalem pos. prestor 40 m2, pOVQ,!i 110 Z:;II prudavn LCY :;1\1ro di j eleva, meseta • pekera i u:f. Tel. • bdaje se nam je~t,el'!
SUl.t:I

central

f'LOj

gd:il:~li,rtln:J dvjema

go~.ToI.Q618t3

• Izdajcm pes. proS"oor44 rn2, za :S"(: kancelartjske nsmjeee u ceruru vc-

!"l7.

• Prod:;ljem p.e::ro 206 H DJ g,od .2004., reglsrrovan do 205. 2012.

Td.06110l284.

l.on·l,. klimarlalrenl aparunani sa tc~SAJ m, 30 m od m QrS-<Io p(lrking cslguran. Tot.: 0361&00-669; Mob. 0631149·3,9; Q63/142·757_ P'"
• Milka.rska n.... llera • Mnti DrveK I-.:dajem apanm .ane i scbe 'SoiL uporrebom kuhin]e. Parking obc?bijede n, Te_l. 00.3.37 61 151 790;.
ni

• NEUM, apartmuni

PICCO-

• Apanmnni Ill], CG pnmotlu, philZn Veliti pi itSitl.:: j~m~dliBa ru j UILl riiJl. Ferld, 1"el. 065 Sl9 433. www.aparj j

033622.0&<1,0621.56840.

• Izdajem pUS. prcstcr povrl SO m2~ ul. Te!anjskll br. 41 (lzmedu Domnplsaca L A,";J;r..o\'og tornja). 061 133 000.

ra

tmenifit.com • Apanman i 'U Pudncama ~Graden, prevoz obcebtledcu po potrebi. Tel.

duZi period, 1"el.063·506 303. • J;.!;rJ~if:£e U:5:h:rl,l'lliprcarer u Robop
tu, Socij:illi1o~ 94 mz, na prvom spratu, arraktivnalokacijn Tel.06J B8-6l8. .l~d~je se pCls!ovni prosier, ceruar 1Ud7.e,50ml. Tel.06l423S01, • Izdaje se ucsobn ~stan, ul. La rifka br. 33, S tu p. Tel.06178Sl4J. • Izdnlcm
odmor ee motu)

3S, ml

j

Q:ij,

156262. 703.

ne narnjene, nu 'vik !ok.::iLij2l_ Tel. 061

• Izdalcm poslovn e peostcre

Z3;

1<11:.

• [z.d_!;Ijertl~lovni Saralevo. Tel. 061

prosror 16 m2N. 4,89 ~S6,!l61 PIO

• PrndAliiern:?a PAP .... 16-2iJ anlurte ser, ill remator knblnn, kardan j bruni k

0633111>3_

• A'll to IJIgted~la za rctruvizcrc vrs reau [a,:S KM.Tel, il6114919(J. • Au to ogtedala za rctroviecreza vrsreaure.S KM.TeLl)bll4919{1.
j

~:5"VC

'''ij •. T<i.06II~~1-43_

svc

061270427.

• Autolimar mdi 50""!£: vrste cutolim. radO'\':;i) br2:o jeflinL')j kwlilotlno·_ Te-L

~~eri~~!i6~~:;IgSI;~~~~~~So1~~~ ~dja 5 g,odiDiJ. StIJP~ Boi nieka IW_ r<L06l8'i1 759,06] 41 3317_

T,1.061169143. • Prodaiem za Oolfa nlnaser, al renawfJ2! 3 4 i zaO~U3]a vuti!~ mok i menraga, ToI.033131·!l%,062693470, • PULn~cki korcbi VW TS~ !OO5:. god,,15. Te1.(161110013.
j

• Prudcjern 2:11. F AP'·iI !s-ao predn]i trap, zadn i i trap Sa Jederim a, Icfaicve.

~~~~~bf.i!!_~:ifi 3;;b~~k~ 20
• Aparrmansko prc;:noCl~t~ U CI:[] tru. g.r:yda $1lI eXtOL o[:l!:emlj. robafltllj TV SiH,C. grilan]e, parking, cijcna I:; KM pouacbi, TcI_Q61530601_
J

Apanmans

ko prc-nocB{~' lanad

H:~~:O~i~[ r.~~:i~n~~~~~~~~tT!~" 06~J
199008_
• I~Jaje-'[n peslovni
LliZ

00lS5 91 954 lVOO;00335 21 628 J06, P'l • NEll M, - Izdeicm apartm anc

69~;'1

• Rcnaul t Rapid terctnl kedi 1995, :gtid.)~i~1) rr::gis\_dQ 10. mjescca. Tel.

bflzu :p~a~ hotel "Zenir" sal~TVI klim" 8J!",k T,]. 0361830-,16,

ToI.06253060l. 0615" 190_

• A panmansko :prenociSte \J cell tru grade Sit extra opreml ienim sobema, TV SIU) e.g., parki ng 1j, KM ptJ oscbi.
J J

raj· 00382 32 683·392, 00382
svi
j

aparrman

Th-al ldeelan s;adr1aj i vrlo ~l

524,033485.5;8.

ne, 1]1. Ali"il~i1L9 183a. Te1.!l61

glavnu

sobm6lj

nice, za svc namjc-

peosror

90 mz,

228

-

OJ1.

3_7_,4 ''''''''0, povofjoo. TeI_ 061 133
• lzdalcm ap artmane nn Korcali.

• ladajcm

ap artman u Podacama

ud

0033 W; 8336379,

• ltd!lje:m aabc :;a LipQl reborn ku hinie, ;S rebeenc ked Dubrovni ka. T-e-l,

Mob. 063·),0-056,

• Citroen GJ: 1,,4 HDr~ dlzel, 2(105-, gcd., bijcla bojn, pO,"'!;:: gumc, res· dana. Te!.06l \0630J.
1

gt!o_

U61134796,

'WW'\'V.neum-:;!r.lbac_de

807- iM!l

• fl'll.tt'-SiJh joolloip.o$Oba_1t prazan nov sum u egradl, etezac, blind. Tel,

Td_0612O\2'i4.

• [~,dajem sobe za spavan je ked Sebll]n, BaSCar5ij:a., sa kuparilom i TV~ cijena I ) KM_ T~1_.1)6119l Of 3_

• Dijclovi od Paaata I ,6 dizcl, 86, ~d.) ~iS1rown do J1._ ml~eca. Tel.

U61206689, • Fi<ll ,Doblo ca~:o fill rcon~ 1.4 bcn.~
:zin, g,{2007 _~ il~.Q4

.~enll~ll T",iin.go 2002. g;. pre~Q 9'2.[){](! kID) redovne scrvlsiran, odllcnostauie. Tel, 063405 863.S,,,· [eve.

~::~~~~~:I~~~~j;: ~1i:~~L~~d. 185500,S"'i<'>'o1"el_065 Td_061144 162.
j l

KM.Tel.03Jl7 19·185,06J 130649.

1.000 km, IO_OCD

u VM

• R,no Kilo, 200J .., U DC! dj,e], f!.l_t oprc_m:a", prcl.tto 112,000 servisn;);,
1

• lzdajcm namjesren rrcsoban S:lap 8Q m l iaa boLn i ce Ko:rey'Q ~,50 KM + rclijc, T,L Q3J/211-JJ3, Moo_ 061 921l3) _ 75) 1·1N';!

• Bjelave ~ ia;{Iajem [ednokrevemu 1 dvokrcvctau scbu scudcmicamn, zaseban ulaa, kablcvska TV in rernet. Konl, ",1.0331203·666; 062/595·1 OJ.
j

C. Viii. Td.CI61195276.

• Iadajcm d voscban 11 amj~len stan na ciY!L period) k~bICl":i~! blind, v ru[a) Dr:al.oorn paru, ua [ram. sranlcu na Slall ka· 97l

~!;t~3~1~~1:3cii~g~~jSk~- Tel. 033441.-99B,06l13903'i . l~~567'",m.,
e Izdalem sobusa upcrrebom kuhinje i Ku:p9fi[9 k-l)d Bos;m:al:!l_TeI_ 03.3• 1zd:ajem ::ip-r.n kuce llidZa~ kompleI n9 frilj~lel'l Slt9 n.c:i ma, :ii:apos!e-

• ladajem sobu i ku pnti tOI poseoan

PDV,eij. 7.400 KM. 1"<1.061204169.

Nje'm:i!l:.tg~

p[::i6tJ.... c::9rin-9 i a • NEU M • Apar[mani lik uz ml)~ :a h lati:ovifi::i ItId pti:r'odnog.

• 131.161 PotO~ ~zdajc:m pl1lli1n dvo~ob::m $blin~!;iprill1 !.lee_ Tel. ),,22-715_ k • CCDIa.r • Papagaj
~~:~~~~ n~,

• I~dajem dvosoba:L1iUIn ieMen S9 g.a.raJnmj -ce:fl.lr.J,[no gl"ija.nj~

• Reno Mept.!t 1_,;:' Del 2003., di nitmkoprema).re,gistWvlUl ]O.9{!(I. KM, • ' ReI.[',Oiv.i:;;;.:a:r:ska o_g!edala
ZIl

• Fia_l Ptlnw multi je[ I.~ dlzel 2005, god'l bijcla bOjiil di~llm 6,900

l

:r;l~J6~

KM_Td_06114411\2_ • Ford Mon deo, bijol> boj",d. podi·
~~~~j:~n:t 4_UOO KM) kli mao 001 Lcnom lek ~gis;l_rovyr;.
[i1I,~ III

¥:r~-:;l~~i4f~d'1
T:I.~6ir2,~lj~} l~8_
1 l

• Golf ~ di7.e1~ 4- vr~

,«,uUI,5 KM. Tel. 06 I 5 12799, .' Sma:n _F-ortW(l, 0_8 COl) 2003-. god" reg. llJlO II., pre!.o 85 .500km, d<>g<Jvo,. Tel_ 0331119·135" 061 13(1 649, • Suzuki Alto 2003,.1 kli.rna, cJ, podl ~
~nj-c:

sve

,11"&

,el,oib. Tel. 036·884.548; 06J·314-153.

t~~~~llJi24 jeD ~m ~~~mJ
t_n;;iSOb:Ui

kEiJ'

oudi.m

blo<51" TV. Tot. {Il3 667-008,062 JZ6. Tel.061l.J394&,!l61149441.

• IzdEijcm dvosoba.n ll_llmj~t.c_o siAm $ii trija;pj-t;'!ll pos.. uJa~! Sdeta

Zil;jk,e.
staIl •

Tol. 033163149~, 061

P"

• Izdiljem dvoi:po:soban niil.rn~ jt.ile:n S:HLn Hr:as-no 1;Jo(Jtooice Rt~ b.",. Tel. Q62 3llm" ,,1.066l61 634. 7>99·1 Nd]
j

Oul 1~58n • Cen tar

• C~,nt;!lrgrnd~~ iz:dillicrnlino oprcmJ jeil d'l;o-soll:an Stall 1.] zgtild i_ l~ e-1.
j

• r uioljeI!1l dvosoban SllJiuku6e_ Tel.:5-Z_2-715,
b.-<lo.T,I.06n~7
• IzdEijcm • b.dajcm dVQ.Soban

prazilJl

• .17.dl!jem spral kuCe ozbiljnom br:acnorn ,parlJ pr-cko pu ta Phl'!c kJ ini· k Tel. OJ, 39 J{)9\_ rOt CPO lu:r'!.(!lmjclileo.) n m2 ,k-od K:arc;:<lrale, III 'P" [.T 01. 066 75411 g, • IzdOljcmt~cb:(l.D l"J:.m idt,cn sl~n
j

[(om pl. nam ~cl[e_oJ i2dajem nil d u:!:i J)CrlOdlZ"'~tlilOi 16h, Tel ,(t(i2692777.

:5"~nLIi Sa rlljevii;ll

,7L

stan Ko~~ko taD
11 amje:hen

• lzdaJl::m

stan~ka.n'IXI::Hi [.ski pros-

• ern .. Gora, f)e::noY'ici~ eparunerd blilU m-olll,. parkillg~ VQdil IlQn~S"to'p,

""",,,,g,,,d,, T<I_061701115_
• I :t.dai~m tI 'ffiSoba.n

dvosoba.n.s

966,

s;1.akalYj ~"""'Oj A B.S_Tel. 06121)4
j

S-j bijtle bOje,

._ SkO<l~ F,:i!bi:! I _4 M Pl 20oo_~. odlitnomstaniu. TeL{l6117{1169, 5DJ

~!,!

• G-oLf4 TPlj200L plitvi ml:t., 'LIve'?en, 10.800 K.M., T,el. 061 247 39'9'jSa~
.L"iijCVO.

• S.kod. F,bij.,
I

2ooJ., l.9 dj"l.

OOla5 n 147 J119.

• PODACA li!.:llRjm.ljuic:m :apar.'" 1m line j sobe SO m od mota. T-el.

-I

Td_003i268>4+
853,

149,

op.rern:;!~6Qm2:. C!lJ,cri.j:;l- Tel 06J 145
• D, Malta.. jedno5.. fi.no op-I'i:irnlj-cn St:lfl kod M ~rk:nor.a~300 KM_ Te.I. 061

• D. Cigl.a.ne, ODreJr.I_tje-nrnre bi3!, s~a

co..m:n (bllzu Kam PU:Sil)~ 300 KM + ,"Ei'_ Tel. 061 ';180 »,066 00 3i 06.

stan 5:r1.] eJHi· d

442.993,062139085.

Rod

okrela1jke

Je7..eI"Cl_

Tel

033

a930- lit

• r zdajcm d VOWC,UI; stall s.tudemi· m:l, ~mdm21 i1i bra';nom ,p';:':n.,- T~L
033/464-614.
.' lzdaic:m g~ni.;mjcru n:amjcli'tt.tnl" brof.nom p:!tllb~ djece priv, kllta) K. Dcmoviea 4J~ 'kod Sud.::!: BiR, A ••• ,. Td_ Ol3 616·1 34.
j

• r:Z:Oi1jmlFivanje f1os..!c.;,rnCIg ob~ej.Ha: Stup, liZ. gla\l'Du S410brnCiljnku374m2 11:;1 trLel(l~e"l;i~r;n .. S_OOO KM_ Tl:l. 033

god,,4 vrm. 1"01.061 2066&9. 243.

• GtMiU dije-1l)viI'lui 13 fljnipnL, 90.

siva mel. pla6:lla carLna i PDV 19.100 K~l-T.l. 061101235_
1

kiU'l.\lil!1t~f!f'i:stL9j

f.lreUa94.000~ • Orebit ,"flanm.an_i :r.a 4 osobe. dti¢vT.!.i~ spa~'~,6!ij kuhinja~ ,k,upa.til~ t('nsil~ TV,pouking U hll3du, $\'(: potj 1.::1 i tlC:t:m IX"vo1jnl), W EUR ... dm;mo. Tot. Oll/220.w8,

763·Ul6. • Iz.najmljujcm j-cdnosoban
Ob.:!:la

14SS53.
• D_

1"<1.061905212,

s'tan~ uJ, kod Dn.'e.n i ja mQ-Sla - 300 KM,

• G~L!'lJ r;; 11:.;:20 ~ reJgam~ 7! gumc: 18l)x14s:afelgarua 7 kom. Tel O6l169

• HCltLda CilO'iL 1985, S'j s;a do.S[:a rezervnih d~je.lova,dJclla6S0 KM, T~L

061 M903:1.

povol in", T,!. 06138.1478_ T<1_Q61169143.
l

sku obradu

]>O"<,o.il •. Tcl.061749402. • T topolke re.lg~ :hice za b!ll vane.) ~a!C7""U 'ogcno. Tel. 061 169243. • V r!it'Q it:rad LII i ugtad:n jll~ mali nogledala za 'retf{)vizorc,.

• Sofe.l1ajoo

nove

L

poiovilc

Z<I.

sve li·

nt!lrnj."za s.[nmca, sa parkil'lg'CIrn po"oljn,. Tel. 03,l225 -713.

V-eldiicit

!it:Elo-spnu,

e:!J;;u-a
j

dJ.

(161 147359.

891O-1n

67 300.365,033/621·
je!i~e:n :st9n 1J :r.grad_i n:i!.Ai. D-v-oru i kod K .. od",l<. Mob_ 061 142704.

.' 1Jobre Voo~'-Bilir)C. G1)or3~s-obt: 70 rn od moral 7 EUR~iI po Id:ilju., uz upo· ~t~I::l'iJ ~jedl"!i~ke kuhioje TeI_ 00382
j

T.I_061182061.
.11.Aliljem

• lzdajem

gra.oap sa ill vemi.lr-om,
:n,1I

• htt::ijmljujem kU(:LJ na mOm I.::od O.rebic.. Sil 6 l~~aja ....panmall SOl v~m lc~om. Tf:I_Q331660-546 Grba .... Rka,{Sa.rsjol!:~''O}_
j

19, zvati pooLije
1l0!;;,

ronu. Tcl. 0629J 7 0(19, 908.

iIi prod:!ljcm r:adnju

Si-

• lznaJmtjuicm dvasobiim

[I;ilm~

17~l:i. • DQbti.n.j:a S,) izd~jem 6;5. m~ ZiI sve djclatnosti. I'toO!ilor Tel. 03"3-

.' h:daj-eil'l jednCl&Dbail l".I_aiJ.Ije'!en smll u Hra:snom od 1. jUin., Tl::l, 003117 • [:zdaj~m Jednosoban .s ra.ll, 1f'i-soko pr.izcmljc. u :stOimbc,[loj .l.~J'H:l:i~PQJa1i.t.i kod Hi~n e pomoti. Tel. 061 216

~~:~~.~r08j8s~, t~i~~;~1~9~j
• bl

[1:1l ajrnlj

ujem sobe Sil UpDtrcoom

• Ispravilf.l mO[cr "lil ReD!l 5) ZOO EUR"ii,] van:a. Bahiea S'1 Oles. lHdZa.

• Z'iI FA?-;! 16--2:0 saobta~ajn~ mo.Lor~mjelljilc difcr-cncijn.l, hlndf.liilk,

6:./~'O~.da l'rgude B. Tel. 1U3.177,
• Ljelllj rt: pO''L''(I-ljrtOt.I s-obe.s.a tl pone-bom kubjnje
Ma.k::it!ikoj) i kUP;;H LI:a,

• .KOiic\"o! ii.:dajc(I'l

dVO!iClbli

n

$l.a!l1;11

niu, prd:a,o
cen

• Jugntoral45 1989.)udobrom SUI:' -80.(){I(I1 im it kuklll i dva ["C~nI'll . a~ocJ::a.T~l.{lf.J . 144::;71._
j

• 92&'1"

63&~6 .

Kupovina
• Kupu j 1;111 h~V;;lTi&llln:a\'oli la: 'Gu 1fov-ei P'as..(~. Tel.061 504100, • Vniimo olkup t":;Ihljer:rib1o hlw,n.i.s.tLni h ~ dOLr3jalih v02i Ii!. l·ci. [)62 ),06 77;, • Kupuje:;m iii,,(lilliJ.Skil vwilli! h:a'l':rtrisenmll':ilShodoviln ... Tcl. 06 I jtiS 191
• PTQdaj~ ug:rtldntii rt:'[m;.:ril:i.ln::.5era, attern:il mTa, mO[ofi3~ Ilrisa~a, mo[O~
j

• DV05lObilll nam. Sl.m, C'C.nri3.r1.sH.l~ deJJticaJ'!1i1 _iii ~p~slcnom b:r,aeIJo!'1l

~~~iTci. S6r:~9 oKraja 4_ n~ o6ti ~ i~s,
I,

• Kia Rio RS lim L1zjo:a metal ik si V:il., "nl n:a;lo kJi m~ 200.2, god_~ 1. A B Il
l

• Trp~nj - "eomiJ ptlvolin.o :SOb.C_ L ,p'lnmmi. T.I. OOJ8S.0743 5ll.

]>lIru.T,],QJ344l·JJ1.
1

616,061 SO! 220.

8391·111

9,5.2489 S:Elirn[I:'Il{II.
J

mer}mo[or1limarii'afLibritki. Tel.065 m"ik,9.5oo KM. TeI.06J 1430)6.
j j

.1..ad:;li-::;:r:i!.~dYJ"ljJ 1971. god_jold[aj

...

• 1..<:1 X, 2004" nc:ia

ru I opre.m:a, auw~

• b:dajem kV:3Ji[e-mn L lijc:po nam· jcli~t::rJ d 'o'osoban st;:i.!l u: ~pJd tj Do.l,ilIi: Ma[ro, odgovarajuc.i i S;tranl;:f!_I\'iob_ 00 1 23-3 018_
2.:[l

• Dvo:soban sHim Trg ZA VNO~ P;H·ab,_7, IIsp. TeI.06l,iJ99'Q. • Dvosoban smJJ, Ko~, Brdo" T e:J, 06H3757]. • Gradac· ROOJ el ice,sooo·ap,mma· DLu.sodno; kom[om~p-oV{ltino, Tel. 00J3599600132U. Gradl]C'I' povoJjno iznajmljujcm sobe i 9pfir1.m.!lf,!e_ Tel. 00385 91 88:0 •

n. A" Polju, kod I!.TV dom,. Tel. 061 156340_ kod S.ob"''''jne !kolo, Cij,n, KM_T.L(I619Q616]_ • Iooajem Dami.·je~>k·sobu:sa
J

• I';;:d:a[em k(HIlplc:\ namjdi\en

$!"an

1"eI_00335 21613436 iii 003S5 915al 7045. 061923094,
j

• Mid::ar50k~japarllIlan1J,c-cnt:ru s:radll :til. dlJ'ije Ijstl'b<=. 1"~1_(]61 224 174) • MakaJrSka i~d::iiem ap.9iI"l;,rn::llle i oobe III bl izin i p'lg~, Ciie-rUl :po dog-o·
j

.' Izd9je:m

m.!lnjll

kucu

u Vel~jtim:a
j

5Q

7625-JN<l1

n~UI k"u,~ ~n j~J'h kl,lp:;l tj IOID, i;cn_ S.-ij:;tnle Lel,.~I V j gara'a. Tel. 2 !I. 21't 14J tz:a SCSkc.nd-crlje • 11.:dajem narnjeh-en stan 44 mlt 1:tI'a~nom. pam be.z djece, priv, kUCa svc od.~'ojc_nol K. Demi_w\I'iC=i42l kod SlId.9 BiH! A rtel<s_ Tel_ 033 616-136_
I

eaj-·

'·or". TeI_ 0033521616814,
1737\n_

Oe385 93

• M~rc-edes 1317 91. ,goOd. :reg, 4. 20l2. dli&ijdj-enil8.S00 KM. Je-I.061

101&00.

J

rawij,nj •. Tel.06136S 193.

2134" • NEUM· kod pl,to HOTELII ZEN IT pov-oljno iznajmljuje.mo 1l.~'L'~~Sn!,d(:_ri.e sobt- i :EI f)iin m:.=tne (kli.mI31"_kuhi.nja balkon, TVI gao tiI!,)_ Tel. Ol6Ji8> 16\ il; 06J/i94 pLl 75t.
l

.214. • Mercedes: E 220 CD I, avamgaro
autom
I

• Metce-de$ C200~ CD112001_g,~ eleg,ao.ee,opr~m.a, met. shd, Tel. 06J 804
J

• K~pu.jem vOli I':, 11 vtiicdn ~ lj) half':3 r!Si!fLa n:3 's rmnl m r.:i!i)lam:il i

!'.c

na!i.m uibl.m", i.1.Tot. 061 7582 I.7, n;a jaDanska vozih

003&521697 .1l3. 213.

• Gradac, uokreveme sobesil blilk-o· OOTl;b k!,llf:;l~itom i fTi1-L~ernm. Tel.

• MmJ::: Ktc:k~Kom.nr:D~ izdiljcm ap::itLm:!l.n:e~ 3-6 ow-bY sa i.J "Olteb-o.m kuhiojo. Tol. 062439 329,061 437 719,
j

• K ull uj~m haY:IlI"LS:i! na i r2SibOOc.V:!IIi oomle, Tel., 063-

st~n,G:~~~~~~~~~~D'l-':i::lr~~~ • G rba'vLc:a~ lijtpQ !.lpre:mljt:;p d ~I'QSOban smn u zg:rad t lUI du1.:i period izda·

3191l1_

• lzdajem

nilmj~(~n smn. T ~I.,061

612-064,(I611568~0.
• Namli:Steniil.

• N~ nid~i-,P<=jIQ!l:lo iz:dajem PQ:5_ prosro:r 40 m,l] powljno za viSe Illlm· jcna mOle i s.kladBtc::. Tel. 033j

"i,", i,"jig,.
kQ~!lj

!,~~rip tronlk) CD~ retJiO- Lc1-:11 xenon,ij al. {dgej n.Ollegu m~:seJ'-

Td.0&6 J64848,

• IL~ai~m fi am.je'ren uos:_, Stil!L II ~ra(H hlb:u. OHR.-a:, internet. CCD1T, gtijilnj.ejkablovs-_'b_ Te.LOOJ(I678S9. • lzdlljem na.rnjeSnmu prsoojcru u ~~~~~i~ n~seljt"

mnj, odlitDo, T ,I. 061252 SOS.

• Mo!'or "'M-c.-('Cdes"

190-100' l~~l~ d

.Opor;IAs.'trahr::n'a.[L(li~,d lm_1tek r~gislro",a n. Tel. 0:61 210016.

purkillgom u GriSlY kod Grildca u H"',,,koi. Tel. 00J35 91 S")I ,505 7643·1 ndl

• P(J'Vc.lj no i:i!:diljefti. a.p.:i:r[rna

I'i.~

jcm.Tel.06103Il30_
S::I

k".<i ooravok, Tel. Q62 j OOlS;. k:Cr~:tli1v~k,~t:r06il(J~
i-CVQ

Hras no,

!!!}anmilfl

:l;3

oOCen'je

j

2000. god_, tegi::;;Ln',wl;l:n~ 7 $.ied.L~!a~ 11.000 KM.T,I. 061 338836.
li:,P~.i~~~~ie·

• Opel Z~Ji~

2,0 dizcl} flll_lopr-cmlij,

Izdavanje
rl(,l~jemo pov-o.ljrm apari robe na 5Ilmo, pli!ll1i IKI tI.ajni2irn C"_ijerwa.ma_ ima~ TV i K1
'lmil:r:J~

2&ts:~~
Il_am ~

i~,~~i~:~~~.i~ • Ncdianci
kod So-

ml iu kuCc :1:3 :studl:n va~iti,Tel,OBl.I6-467.
1,

D,du.T'I_!l61150019_ • N:ami~[eniil. g,urs:onjc:r;au: prize~
ltCCi-

gurw.njera

n:a Ko:;:,

n:a:seJ ~r; KQiiUlOpnLOnU

.lzdiljcm nilmidl'CIlIJ:Sobu sm:pl:a. TeL{l621 3S9():),

kompleIn.o -opl'el"~lje-i'u.j_Tel. ()61 244

tzdajcm

166,

p.1ljcnjc,rq, 034.

• Ne:J.lm !i::~:t~!f~ct~ 10, 10.2011. TcI.061. ;28
J

¥:to~:S~7 8
Ul1,

• Aerodromsko na8elje i'l.d;ajem pos. proslor 40 rn2 z:a: a~tnei je prOOr
j 1 l

~i~latijej

sa J>&pi.-ima_
j

jc~t<" ,tao,

• H.rasDo

J

izdaje-.m dvos..ooon 1"e], 062 2M 208.

• P~1'o2(J61 J.41god~Il" 2003. PT'I!:;.aO ~~~~~z~pr~fJl"j r~~iSH1Jv~rL MQh. Cll)~ema~ siva metal ik U'l,l(fi~.Njematkil~ plilccniiil cari.na i PDV, dI,
j,

pnrking, Tel. (163 321 4l4.

741·IMo

[lasel j C: I1OS-P rGHQt 40 m2 za ;agem:·ije pred-s{;avni.~rval k'::uJ.celanie>$3 p"..:t.pir:i.ma_ T~J.l)6l8:)7
• A.cTOdn)m$k~
J

• Hrasno na.rnj~H~nu sobu, cem.r, grijanle~ ku h LiljiJ) k"upat il,~ <kn:sk im o-soba moL Tel. 51[·-6,18, L}61.529838.
j

,b.ToI.03344l·99S,06l139illlS. • I ;.:;daj-cro p_ prQ:Stor '110 ml ~ S"t ~~,S~:t;,re~~~t~~S45f;8.nu
• lzda j ~m pos.. :rHos:rQ-r l S mlj niilmjc[lCl- Hii_rndijc Kr~vlja.koviCa ~es·
s"o-e

• r zdajem oprcmJ km [I StOmalO· II)~ku ordin:Q,ti j'l,Ij M_ DV(H-j ui. T-e!;a!1j-

327(198,0361&84·169.
• NelJ.il'1~ L:7.daj~m

• NI;:,um - povoljnl) i7.daje:m ',p~rLllla.ne 'smj~ten~ U:i'.mo're. Tel. 063 IIflan:mane bli ... J.l

• H Vilr . i...-.daiem klJc>u 4-6 OSObill 80 m ~d r:ti.Qlra~ TV! klint!!j parkil'!tS_ T(:l.

moral ,klim:a.th:,Lranoi~ piukin~. Tc:l. 061 1417>1.061 )339.31,036384493. • Ncum, izdajem ap:ilnm,meo.:sobe pel roel'a~od

036&8058<.

TflC'r:tIJ,

Tel. 061 488 043~

• Pow 206, ben'"-n J.4, l003., fu.U

6_9501:.1.1_ o]_061 104]69_ T :a.kurnul~tom, 169lAl.
l

• Prodaj"4

Ce.rnd .. za [eralho, punja.e trgo .... v,ilg"_ Tel, 06J
l

Vole m.ole ogl:cno rnoi,ele sloti. i: pulem web portola, www.dnevniovoz..bo.

,
I I

• Prod;]ja u,gradnjil rcrnonl a.lnm5C~ r:Jj a1lcro:3 ~un:h m I)'l. bri:50llf:~j rma_ v-tn-

tako

Lil,,",,. Tel. 06136S 193.

no. Tel.06l971Sll" • P'r~_dajif;m Gol f 4 Iimu.u

• Prod~jeJIL dv.ii: Re:tLQ .... pOvo1 p;) 1"10
1l::jI~,

formuloro kOli tAiba-Ie popunili
i pos[oli no moil; moljoglas~o ... z.bo o

palie no sliei ispod do¢i do

:§Io cole

,kli~omno zookruieno

'Tent ,

:-----------------------------------,
,
,_.---------------------------------------

2000.! 1.9 TDIJ (]i?..e.~jfuB oprem .. , S.tVIImet., lJ'I;o'l Njematk:a,. pl::Hx,n:a. carinil i

:Telcronf~dr~~ ------I

_

D! k;;u:aQr.!,., 6.500 KM u:z d.opt::il Lu ad 2.000 KAI "" noy lje. Tel. 061 56113l.

POV,o;i·9_500KM_Tel_06110728'_ • Prod.jem Golf Ill, 1996, goo., 1.9

''''-pot!

~lllpO~l.oll .!Ut 0Id"t:S1r·~ :Td""I'u.I41 7JOOO SMajl:wl

.""1.

,

[u MlI~ ogI.a~I,.1 :

o nevm avaz """'"'
• Nell rn, od me h pored obale, izdajcrn spcrtmane i scbe povol jno sa par-

.,.Ift' ... "'".

41

kinSOIn.ToI_1)61131 8l1,,0,,54149,
1

• Ncum, aobe sa kupaulcm, apaermenl, 50- rn od mora, kli ma, TV parki.tlC! _kuhinje, Mira.lem. Tel. 036 884-477,061 1B5 160.

1:>.11<"."107.500 KM, K_ B,do, 44 ml, 2. sp., 80.000 KM, NOVO· Nt:d:blril!i ....~4 m2, 6 sp., 00"0. i S.s
1

• SrCENX - Dobrla]a,

70 roll 2.

pod ,g rade. Tel. 061 (147960, • Garsonjera 29 rn21! IJ ccnuu, 001359722.
j

• G13r:3ia

1;)

m 2,. Pcrcdice

Ribar isTel.

964797.

$obaI1 stan 8S m212_ 100 K.M (renOV[ran) sa garaaem, Tel. OB 617 -742J 061 .l'rodaje-ses [an u nssef u Grbavica.

• Prcda i em :uan I-I rasnica 37 (912, jednolposoban, rencvlraa, cpremlien, ,I. II!, povoliuo. Tol. 061l0~ 634,.06J

~:a1s~~6~~~~~~j~fi~r4?3~:• :il u dl:f.!llnili ba) toe! Islamskug

S859nl.

~~~:.Tcl~3M84~-7jO,~86f~~3M~fI
I:OOploi,cbolOlaZenil T<I,0614%227,
• Nudim ntn~'et'!je u ;QpaI[m.::1IIl1.I! Grbnvidka, Te.l. 06 I 350 190, • Neum: J(.t.I:ajmljujem apenmane • Od il'i.'B-i1~na izdajern 'STlI den. ricema dvoctam i stan u Dalma tinskoi ulici. • Oreble - apanrnan i i sobe sa upo-

• Neurn: Ixnajmljulern apartrnane

m2, 4. sp. 1.500 KJ\i/rn21 Hr:]'SIlO;,. p, Ribilf~ 53 ml! adapt., 109.000 KM. Td. 061f7{12881. !t94O·!tL

• Glavadcevo, dcv, kuea 100 mz zemlje, 1_100 ~2 ~ R:;!Iftins:a povalj110, "tel. 00 1 B19 3.82. • Grbavtca.dvos.Sf m.2~3 sp.)-I;j\l~ III ltac:i ,11_ el. 06 I 49'3.3i23. T

T<I.03366I,93l, 061 101941.
• Prodejern

rn·IT~~~;~}~~'t~~a:i, 'W~r:~~jt~~
ml je u Zenicl, 10m in urn od een na, hi InO jli m ijtrtj::i m ~ more. Te-l. ,0038;5.
,1] 3.000 rn.2 uredene ee-

",2_Td_06272400,.
• Prodaicm

• Prodekm

stan na M, D,rOnlJ.!IO
MCjlll~U

953168.

dm-enr. (~t;:bJJa SQrakul[eta. TeL 061

816. ~~~~~5·~~_teL~~~~1~~6l. c~mlal • Porreb
• Prudajcm stan n a vracama :SOmll u nuvi ioi ~.Err2ld.! t ra areden, '11 O_OQ{l e... KM. Tcl.0614&9S42. • Prodejern sUm IJ Luaani rna, 69 m.l\ cijenn povol jna. ~rel. OIl 621-02.3! • Pn)tt~j,"m -:;!\ar1. Novom Sarajcvu \J 86, m2 + IS mol vernnde, seedcn, BUSzeml
jj~tii

sum nil

.88 mZJ

• Kupujcm marti'Ll. kufus2I babOQ1 11 ravnljem dllelu Saraieva. Tel. 0:61 ;;:02 no v i k' ku ~B igradcvirtskog za prodaju, na podnJcju vlse mani ill SLa· i pmdaiu. Tet

1"01,062971 535.

• srGENX - Dl)b:rL:nja!o V. j\ohgl:ajlie, 54 m2, 3. sp., 1.500 KM/rnZ, Cenrar, Vr.a:1.0V!l! 1. sp. 59 mz, adept., 1_600 KMlm2) Ko~kQj 5B mZ, 1, 'P" 1 000 KM/m1, .. Vil a, F _ 1{2I\Jp_ 38 rp2 .5 sp., 67_000 KM. Tol. 06lf9{l7·83 I , !t94O·1"

,01.,,,,, T,I.Ol3617·742,001964797.
j

• Grbavlca-Soping 35 1ll2"2.100 KM!

rrclposoban sum renoviran, :5a g:a-

699167.

1M,". 1'01. 061 7Ql !7J _

t.

• Had-;:ici BroC;r.ovil~k1l: 111~ prcdujt:::m ::.:-em L~re d Ltlum i PQ Z9 15J)OQ Ij

EUR·n,T,I,ClbI56%17.

60S 194. A~

ron!

• Prodaicm 8 dunumuzcmlie - Hoi 1~6 d110Um.B P'CI1,ine. '-,el. 065-

j

¥~r~l~~%~ i ~~8r'91i~5 9~aoi~~g- •
• Oreblc, npanmnnl, 2.3 krcvetne sobe S::IJkuparilom, upeircbom ku hl-

• tI :ld~i6! prodajem tll~[j 8;iox9 m2.~ sa okecn lcom 618 m 2~uselii V<l:1 eijena p<>dos<>,'",U- Tel.420-3) 9, 511-) 81.

:'~!ij~~ m2 u T~~~~inoos~~3~7'
t 5[1

066357804. ,,,,us,,,k;, l42.

001437732,0331203-127. • Trebam smlcstai po1cijno

.' Agenci] i pctrebno f.Iova l03 iznaimljivanie

~-:l~06~~~09 fio~ in
~~-~~j
~_ Potrcban

II

prcdne duZi period. za aposlea LCu
Bg~i'l·

6b'ils't~\~tl'li7:~2i~m~.'" • Orcx Kcrculn, aparrmani, nudim. T,1.00385 )0715-791.
parts ton,
bC!i!UH In

Tel.

SIGENX - iI.. Pclic, C- [,_"", 39 mz, 2. sp., 67,000 KM, 59 mz, 95.[100KM i t: ml, l. 'P-, 108_000 KM, Mej "'!, 59 m2, ndapt., 2.100
Ki\i}:mlJ V. Polje- 61 m1J 6 sp., !10,(0) KM, Ymca, gamfa 1) m2,

m2,lhp,ToI,001534019.
J

• Hnno.aten

U

strogutn ceuuu

144

e Prodalcm bosensku k:u;cu [om, Lo,ga"in_afVrba.nju~)_O¢lin:a

::I\'I~-

!95.ooo KM. Tol. 06.1489

• i Iid:£a~ Kas i Ii dol:s~a~ kuta na $POL! sa dvn crcsobne SIiJ.na 500 m2 acmlle, pari ri uredni. Tt: 1.065 ~4 716]_

Grad. Td.06Z6690S6,ClbllG7203. • Prodajem ee! vt=.tos-obanstan I I;)
m2, [edna soba poseban ulaz; pogocna za ord jnaci ju i.1Lurcd, S tari Grcd, Tel.

S.

• Prodajern stan u strogom centru 44 ",2, ]I.p_ TcI_061 )34379. • Predajem smn, Samjevo-cenrar, 130 ~2~koo BB1-O::lJtriil;. ctaznc grijanje. T 01.0331217·118,066 a98 703. • Prodnicm rroscban stun Alip!iMno Pclje, A-f;t:!!;2I,. 3_sprat, ili mijenjam za ledneipcsoban uz doplasu, Tel. 061

,oo~l~i;U::

stan

ovlaj renol

• Pcrreban cimer f1-tp'Ll~a,~ cijen:a pcvcljna T 01,,066116lOO. • Ag£DCii i pouebnc "it!:" stancva 1.11 prudaj L.I Lizdavanje ..T el. 061493 3,£3.

pcluku h i nja, t"Ovotj no

unoo

ooJ.ll'i21 773-30,,003aI996aJ061
1

3~.~bOn~ u~~~~~'~~jhiWe:~Tcl~
1.

KM. Tel. 065/ll19·136, ~940-ltL
S[M U

rnZ) ked "(love dhm ije ... 1/1_ Tel. 062

17,objck" p+ 1 +p 150 rnZ, bait< 150

• lJid~! Pla.ndibe,

Bcsanskl ~jiliBn

0331236436,

119563.

• Otoka, ked «Merk!,] ra" ...[cdnoscbaa fino opreml [en S[;UI 1 kat, cc n""lno. T cl. 062677 383. • rQdaUl~ j.::utll 1l.2: mor't; "eli ki d\lo~ob ni a,p!;l!rl~:jIn iti SClbr::)I.! Up(l LrtbQJ;r1

• SIGENX - S. Kolonija

kuhinje, Tel, 061517153.

ntau, 1,5.0 m2j, 3 etnze, garii~ ba~ra) mdapl, l.2(J.OOO KM) A. Potje! 70 rn2, 8_ :j'p'.-~ 1,300 KM/m2t LDg<lvhlii 450 m.~ I. S]}') 10:>.{I(I(I KM, B.-t:b 78 m2~ 2:. s:pt_! 2_500

.lh~-,Pl~_f\dl~I:~J3Q:sallskih [jifjena 17, cbjekat p+ I+p Il(l ml bal,,,, 150 rn~ uredni papld. Tel 06:2 3J 9 S-6l m.~:tij;:a'=!td.&s2:l7~St~hn ko-

• Prcdajcm ccrvcroscban s tan 17 rn2! S bt. na AJi pa~inl;i!m ~Ij Lb 00man useljlv. Tel. 061 167930. vikendom 00385 9,l244434.1.
1

Zamjena
• Dcbeinjn Z.~'sl,J~er lo-k::tLiia! d",o$(i!ban SIan III mi lenlam zasum, Makar· ska-Mek, riviicre. Td_0622ll786.

m,70,

• Prodaj em dV9 ela:::jr-<lna SI::IJnt!J sa bastomu Cenrru, To1.0611ll883. • Prod2ljem d"owbali ;51;1:[\,65ol! ga]] r spr.aruucemruZerJke. Tel.OOI69084S'. • ,Prod:n.jcmd~·05Obilll:5um66m2! Vogo!Q), ul iC9 Brnte K ~ 2: :sprat, cijerw

OB647·ll5,
1000

• Pt't)d:ajelit uusoban S Lan u H 11l!Snom, 71 m.2- + 210de + balkcn, 3 sprat, U ct:!tvOro:s-p:raln[Ctj oentralno. TICI.
Pmda~cm vLktnd

• IV;;!IlliCBI od Dub roV!1 ik~~ p!~C',3:4-0 k m2."grad:.ev, d01.Vol.u.~pogled 11a more,

$UitJ

dm~ rc:~i~~~~b~t~~~~d~~~~~: ~ • SIGENX - Grb~'I,I'ical
n. JOOKM.Tel.061391 011.

J'i'11(atiti, joonosoDlu] oprem ljen II sl:in'lb, Jl:gradi, rt":t'itj'l,l'ir:il!1i \i~-

KM/rn2. Tel. 0611170·254.

TeI_061 ~8 33 58,00385204! H25. T<1.0336478,I,0615015.15_ 1"<1.06)3M1l4,0'iHZ2-9l~.
trogiSIJOg

! IO.LlOOKM,Mob,OOl8761700279.

H,d!.ie,·U!l.ok.

m2

:left'lllfe,

T,I.645·543.

kuclJ n (I 5P,rs L, 2 Jc In 1)(1

iliku,u uS!lrnic'u. Td.061 ~179W,

• Mijfnjam

KUCll

I[l

Zvom Heu 7.a SUll1

894C-ln

• K. iSc.lja.k~PaleU::a i!:'Ll prija. ...vi kendicil sa 2 ..100 m.2: okLlc,niCf::pod "ohm, • Klj U:C~ uH na Ban:a bb,. iJmad Va· K d.orn;a1 6 du]um .. lemlje,

• Prod.ajem d VQSobatJ !i..:m \J 'Ctrtlm 54 m.2] O!dap d ran! u]. Ko~vo .5IJI r.

• Proda i-r;rn '0' i l::~n:dtc:tJ LJ:l ri jeku Stllvnju kod Br~ze. Tel.061Im:234, • Prodillljc_m .lemlj Isle :50.3..59 m2 nil Dobri nj i :5! Ned::-.ari~L Tel, 0:61 2{19
1

• AlilP~irtQ polj-c c-raza~ m~jenj:a:m 1,5 ·soban smn 4 7 m~ ZLi m;;mj t uz na_k,· .;d"_ Tol.(162 525736• Mol milol d'roillosoban! J !;~rall c-cn1rolno, za slicml0ko n gim_nazLje 'I:l':'= do_go.'II'i)]'. Zvni i~a 17 h_ Tel. 062

Td.062Sl4l79. Z,ni«65 ~48.
• P'rodajern

lo~r~:tj~~~S~~~i~;: ~f~ni':lj~ \~~~
061 257567, n i~,'_
100 mZ-, r,Jam je~!cno,up~mljei'i.o. Te.L

53 m2, 8, 'p" 1J5.(0) KM, V. Polic, 54 ",2. 6_'p_, .d,pL. 1,00_000 KM, M. Snarderil] gar:sonjcril 21
m2! :2 :sr-! adapL! 60_000 KM_ T~]. 0611320-439, !f946-UL • A_ l'lllie~ B f.a:1.a! dVfiS. SU!ii'l 1_600

:adaj)!.,

v.r.~W.OOO

43, ml~ KM,Jo J-Jr:aS-_M

m2, noll ~oru"Td. 06) 690

dvoooba n

SIBil

ucentru

930.

7614,24.

• K'I]of,a :2 s;!.an:a 126 ml! gar9Za~ ~LJpa~ biLStil, parki.llg 3 ilU t:<[:, T~l, 522~ 71.5. • K uta i l-e:ml ~9u Rjecic:i kQd Rc;.ljc::•• (Sa", jo",,), T,I, 061216206.

Tol, 061489 556, Clb 1190 700.

• Po:;, p.ro::;.tor 16 m2} N. SiJrnjel,lo. • i'us. f!flliIDt 80 ml! Rajh)va_e..Z9LI

• Prtldmjem garsonjeru 29 m2. r:akinoJcij~lJa 50 000 KM rnl}z..: i Z<lmi~"," "o<i_Td_ 001 147471 i 033652 081 ZVBlj iz:a16st!J Li, • Prod!ljcm ST'.:!.d'cvl LI pncoelu m;k 720 ]n2 u B~n:!i!ko-j II tie;its\J per pCjI';ieLj~ ilsfn.l( du1iIJom 50 m Wt priklji.!.c~i ,gr:adcvi nska_ Ci.j~ [1;3 ])0 [jf.igg'IjIoru! i Ii z~.mje.na -za stan., Mob. 061 848 433,
l j

S....

""",,1;00.1"01.061700815.
• Prodajem-l:zd!iljem

• Pftldait:rQ

~m_lj'U u _D. VI:!i.kovu! pod. objckill

• B rch 52 m.2, :5olan :5~ b~~lOmt mi ~ je:nj.am-prod:ajem za manji do lO m2.

u,dogovo,. Tel.0611 83431
• Zilmjc:n~~p.rod:{l
fil~

brd"lli.II_lro'movi6a- Tdl)6'6a4987.
• Pos,. prosoor l'oJ1S.mlJiz.dajese. Tel.062.1390S4,

Pilpa:ga~clJ S:ilm~1!-

• Sobt' ~ k~pa!ilom i ].I: ub injom Lt Sn::brcnom kcicl DlJbrovnik:a, Tet

003S5 20 486 )49.

rilu~) garai::t 2x4) rnJs, "i prtklju~i i dOhvol:a1 !Jt~ilkLi vn;:[. lokaci j:J. TeL 06t lEI 9(19.

Kl>!/ml. Tcl.031~56810. :- A] i~ infl~ kut:) p+ S ... P~ 9x8! d ~'tI-

u S,.Cradu,W_OOOKJlI. TeL061114 OlL

• Ku,Ca n:3 sp,n'u :s.a ~I;]io_rn i b~$lOlii

valtiU3.ni_m parkingom U:7. l1li!lglsU'aln.~ pu t S_mralC:'I,Io-M~1iiU n:a ,17. kilome! nl~ il i "iii m 1.a mjeni.L ~il sIa.mb,-posl. 'proslOr u :Sar-ilj~vlJ. Te.I.
J 1

1.000 m2 + 4_000 m2' IlJ;:!,lcn [I:I:"~:);;I a:s~

s.2' m 2~ m.Lje_njllm ~.::IJ anja L'IJ ku. Tel. B 03),542·668 .
• M Llcnjam li:.u~u n .. S1::lrom GO!.du "'-.:.1 jednoi:J)OSoban sl.:ilin. Tel. ()63 5-14

:stall u S~mievu

001249149.

023,

r"::e~~~,~:~l30icii.'~;~.'O~~i ~fo~ Vrr;oc!il-lIidi03"
536--239, (l?1960.
1

• Tr:pnni~P~l f eS:ac, uokrevemi apart.m:;lI1 bh ~11 mtJT.:~! 1..B$~b[J3 klthi f.!i:J! TV) We. tc-ra53~ PO:SChall ul~ Tel_

~~e7,

• Allpirlino C-faza ~dt:lt~9:v.$\~nj

1

prodaJem [ros.ovis. priY.:m lje_

• KUCaS:3 basrom

n:3 Vr.;u ni ttl , Tel.

• l'l1rodajeM hi Lr],O kueu! ~m_ti'Ll 'Il Crnoj Baril Bogarici·Srbijll. Tel.

doi<m dun. zornljo. Tol. 061 lO' 599, OB66l-4\9.
• R:d:;mll-Cil, K~kd.njC:. po,'olj DO JU'Q-~ d03jem jcd3Ji clulum ~eJTi_ljol:.Tel- 001

• RakcnriCil! Kilkrinje,

pm10lj no -pro-

• SU!!l"1 U S:atajevL.l 3-0 ml, mij.e:njam rn lsmcno Sarajevo iii. prodiJjem, T ~l,

0652611,6.

003376 J U6645_
1

061 534261,0038S98 1880741.

• Trp:3nj-Pr:ll,-e~~lmkrc-v~:[.Ilj ~parrmtini bJizu mora, zas~bnB kuhlnja TV LCIil53 po:sro.:.ll ul;u, Tel.

061 S34161 ,OOJ8)9~ 188074L

1 weI

1

1

Td,.ilM445lOJ.

• Azic~j dc:vilstiflUl a kuCu 53 ~vim upo[~.ebni m dQZ\'ol !lil'L1l ilIac 380 m.2 . i

• KU~:i $B$T3d. dO:lv'O.tolIl.! 1M.. ~rnjevo'J Luka'flC8 koos[adionill, Tel. 06J • Kutilll FGlkovids.a plac-em 1.160 m.2. 'i:1I.tra ambil-ClJlt 61J.OOO EUR·a,
1"<1.001 'fl6489.

• Prodajem ill izdajem scm 90 m2J u C'Cntru POgOOiiIL;;;::a P'iJ:j:, pro5tor) vis. priz._~ pre-ds:UI.\~n i ~[.... -on:l:i i'L:ltije- i $L o!

304599,0336~l-419,

""'","'0.
l

.' MO[ll~.~ n_:il::pl:mi n Lm ije.nj

Td.06689451i,

iUll Zil

tn

D.-

Td. OGI903644,062 OOS 005,066439 407. 503366,
tTUJ

• Rako\rica, prodiljern vi kc:ndj Cll~ 2 objek!::a, ~k_8lr.a s:rfdel1Q i naolje.ire.no_

Cij<n, 130,000 KM ,.Td, 0012112,7.

• Mi ~C:JLigfn: SL3n 38 m2! Brdo v, p. z=li 5.1. LL H ildZicimil vOrl mom- m:a!1j$ Vikelldic(I_
1

eenlilT ltZ-

110722.

Tel. 062

K. dogo·

• Zagr-cbatka kod OHR-8) dvoipoo. mHnjcltcn sum~ 'C(:r.! tral nQ~ S SO' KM re~ijjjj_ma. Tel. 061 794 796, Sa t"ajevo.

• B~car!Li~ pr(:II:!I~Fi; se kaIi(:. Td_ 061552976. • Bos. K n:J P_"'j lJ.!.Isclje Donje:: K_rta.nf'J S ,.500 i1'l:21 p&i"re_[jsa.nOJvla~ D_tSl.VC! l/l,cijena40 K""1!m.2. Te_l.Mt

S:iJ

• Moo,[ar, uJ, M, Ti [iii 268,prodiljc_m Stan 67m2, vl:i!slJ i~tvo, :jI,cl .. p t.irnn~:);;t.2 balkCl'1'\:! 1 poJrumom_, Tel. [)6] 28S

.' Pr'odaj-em stillJ, Vogo~~Bl

jli mi~l1::n_jam kU~ll ;ro ..goVttc. Tel. 0610:32

• RJ3_kQvi~ prnd.ajl:m vik,e!1di.cu~ dvt!J objeh:il e_kSLra s:redeflD i nam-

• M.ijcnj:a.m 3-~b.a1J nom) I) ~al koo. Kobo [a

• Zen iCii - ce~t;]r, i.ld:aI esc: pos.. pros~ !(lj' pf)godsut ;"91 m.i.krokredi! ~e b:ii.n It!!! urode'J predsmvni~lVat apmeke~ rub[Jc s:;llo,!"!c i ~j._ TtL 061 ],89 39;)_ www.nekrelnin~.ba
j,

1)6886.

954.

• Prod~jem jedno:sob,l.n 'S.ra.fl u ceIlq).,~.H )Jl2~Vi~f1iik_ ToI;:l_Q66 287

jO!l<no.Ciion, 130,000 KM. Td, 061 2112H • Rakovicil! S, Gai, dun, ipo :t:cm 1jc. ToI.062294>56,033,514-565_
• Sattij-evo·Mi~~t6~ pwdajem no~'m:tgTIl,deJ] i arr::l.kti,.'ni objd •.:tl lOx 12 me!a~ c:ii~j.'ta lOS_OOO fUR-a. 'Fel. • Solc.ofaC"!oG'!l(:iv(H:tC prodR~e;rn il.i mi ienjam. Tel. 066 S94 51l ,
j

d

T 1011651217

Stilii IJ Hrii5:il:9 I ,5o-s.oba~ u~

• Dos, Krupa, S:okak, 21 (I m~ :S~ :5vj m ktirnu milij am~, 120 Kl\Vm.2.

povolj no, ,8.,000 KM. T ,I, 06 L 493

• N, Grad!

dV[}$.(JbJi;n .>2 rn21 IV !W-~

T,1.001156aa6_
• Brc.kil
1

m

Prodaja
• Prodiljem
rernfU

~~~~~1cl:03;'5~~3;8]ri~i• NeuID 7~~:;3
94 ml. Tel.061 a39'i9l" 'Nm2.Td_0613J9'i9l_
• Hrd:;i]1 prodiljem • .B["(:kiihProd~joem troi~oba.n~t:a.n lTOipmoD:a.n SLan • Brc_k~, ltOSODaIl 80 m2J ko:ro.pletnlJ nd:;lptilJlrh :S~ dos oDre:me.,T~]. 0611 06424. s:pr~ LJ t:<i r-vvc

prodiljem

sUm 66 m2 d\'oi~
1

","orn i 300m20~uoniC<. Td.061548 36l,036 884-297_
1

• N eum

- '1-iha

Itl kil! ilmct!J sa &:iI'

• Prod:Jjcm k It&:i dva :Spr:J.t8; g:tnr'..:J, pratel:.i Obj~kal~ IjeLn:!i. J;:utJifija~ pia..:: 460 m.2) IOO.IlLflr-Uidla. T~I. 033

o:!.

razno

Prodaja

637-494,001257567. SLam«" 73l.
• I>mdlliem kucu

0l1649·31-&,0J3690·0S9,

{2I]J.~

ie;ITI~utn44

ri III. Kon",kL Lcl,[on, 061 la3 669, N,
• Prod:ajoe 5(: S dUIlLLmii grade'>'ln~ sli::og ?em Ij is[a b!bm Of.1~lin~ N ovi

SIiI.n % ml~ lJ. S[l'ogom g;iiuja Qdm:3.h us.elj [v] papju
I

002917704.

do ho(ela "Sunce"', prod:a· m1~:::i8leniSclrn40 m.2_ TeJ.

19',K, GI",. Td. 062 385
l

j

I ,600 m.l bt!~le,

• N L~iC:i.- p,ro.d:ajem 21_0CMl m 2 ~'U.me.

• Prodiijcm kucu 53 2 smnil po:se_b nj 11 la::;::i!na M_ab m LlIO'L"CIJ! :I>O-~·(Ilno. T e.L j

0615067)0.

tan 38: rn2J na KO$, Brdt.l;; be;.: bal~ kon:a, p rod:aj.em iii mi ienja.m ZB sl. 1:1 Hadzici.ma uz; dogovor. Tel. 062 llQ l2L

• :s

061 670 068.

• OLOGJREV:rto ~ R.aspomdala do 30. 6. - Pen ~1Qm::rima d::lj.cmQ n:a k n::dh, B uk",a dn-'"a u svim ablid rna, Ugall Bam;l'r'iCi, df1o't:oi ug8lj_ Td_

756Q.l Ndi Bukov"

r

~~zO~~:'Ol~~O~?:rOO~n1oA~~2~~ m2,T,1.0ll654-77S.i,I.i06116060)_ TotClbI17257J.
4(19_
J J

S~·

• PrQdaj.r;m klJ~

S:J

b~H:lm

i g~S!a~

• Ncwo Saraj~o! bli~u BO$I1i:lla~ kuCil s.a Il'i e[azna :uan.il: nO! parcel i 400 • NO'Yo~radnr9 B. PoI014 50! 5-3 m:2~

G':::Mcd~~~Tel.16~j~ol~24,

G",~. TeI_ 061 161 548,001 161 670. P" • NOVOGllilDNJIl Prod,j<m02

493

• Ccntir~ iz:r.ad: piceIl[C: .... a.Hi;a" is.G t'1od ltail:.!i [a.) lokac:tjll 1•.30illn2! mo~e i dviJ~ po 650 m2 Zil: izgrsdnj-u :stilITLb. obitkiJl':J) vrlQ plJlvol;nC!. d. 062 '~3 T

• Pl'OdajcITJ 1\ U~'LJ :s~okUCi1 itt;lJn! dokume-madit!uredna. Te1.M-1219851 • ProWi.jl:ID kue'I,J .sa o,kucnicom Stari Grad Plota~ P+ I ,Il:il pi ri Ll r~d_n~.
j J

• Sum )'1 m2, Harndjie (:emE:rlica. Td. 0054 I. a1.03. • Sl~n SA: ml, u1.. V. PeriC::!:1 ~fl ~::il:r. T,]'("67833.56. • Su!.n k.Q.dHOldil E,,"'tQPe! 100 ml,
Sii3. ba~lOmJ

• D_O_O.·PO$TENO"
dn~1 spremJlil
Zil

KM_ Mob.OOI )39981_ 7645·1Nd'

lozit,

1 m3 : 6-1}

s[ana po 38 m2 S9 !?;9n1!hm 9 1/1 SPIlU na Dobrinii, pored skolc:, Tel.

• Ccmiu~ prodajcm pos, prostor 157 ifll, Ilt~l;t,ml ~!!'!pa.-ki !lS! P.o~odai'i li!!l :S,7e n:~mi~n~. T~l. 061 803-·029 i 1}61

• N~"ogr:3d!':!i:i Ned~.aricit ~)j;flii_-Lijeni3 3-5, 59'J 65J 6] m_2. Tel. 061 915

T.I.061I 59062, 971090_ 309329.

170426,

j.n ••Tel.0619l1409,

• Novogradn

rill Ned'-a ~i,fit

e.xu·a i::i-

• Prodajem ku~tJ u 13 ulm iru! 2 s:pra[i3Jg:rij(}I1j~gaLi3Zo!:IP.:rpiri l/l, Tei.061 • Pr-ud.\i:je:m • P'rod~jcm
[U,leu:u

Kl\\_Tcl_06! 114071. • SlUJ) lOT ibm pacLfik 1<1, IJ l1...ogradn i iI) 5tano ...j, od 26 m2 do 00 m2., Ek:>tIil """,Ij 00. Tel. 061 l04 42l,

v, priz£mJje

J

)

m2 . 250

53

441,013621·73J,

• Pli nska :Pe~ n:a d iin:n.iak En1 iM 6~ suhmilfimii iorig;i nal crijevimals'i.'C: ISO KM! m,ult i jt.fl.i!1.ijlt. Tel. 001199
Z3

001 161 54&,001 161 6)0.

P"

• DVClet:;:[zni scm· 100 m2 11 LLPtipa:!;;a i-ci" s:a drl~i'i.i.m I)ora. ... kom :3 sp:a'l'a6:: sobi: i 2 balkQn!J. Cijen.a pC! dogo\,oru. T-el. 033f664-Z83_ 1167-INd<
j

001170426.

• C;f1!:a~, prodajem p(l-Sl(lvl1i pt'r,}$~ 1507 mll ]Jrizcmlj~ parkj Ilg, P'Ogo~ d~Jlza$'I."C namj.clle. Tcl.061 803--029 i
lor

S:rt~~~:~lj~~T~

:i2~JZ6~~ ul.
njive
J

~odB.iha',_ T<I_05l l 16.373.

• Dev. kuea i d,'~ du.n.

RiJl:ilk

• OpstinOl Trnovo·Fcd.r;racijOli} pro()dareiit 4~S'dutu.(na. ~m Ije IiVild~ kroz i_manjc tee.: 100m .cism rtjcJtil~ izvo.ri riieke Sl!! SO t'i1 \J da 1j~nj 00 im:3.nj~ s.a~U". ..a_[l:a priroda, sve ~r~deno iiwm li:l ~i:m .. kilp.ij~ od &:1~.... m:·IIX5.tc kClj.a.ide;;a Trn(WO ud.aljeno 2 ki'i.'l.!do. s.cla Grnc;rnicil as(:o.h, od sclil 800 meL m !lhdam:il1 ~Vl: 111- Ci Ir;na pQ dClSo.vol

rtii:JslJl Tel. 065 u Sar:aioevYI K~i-

303

:kur4fd~llt~I:46~~72~, ~'11~16
• [Jrodiije.m kurul Vec<1 - 1]00vLjagradn,1 ill V nc:a1o A. vdl!: Sm:Jj tovi61_ TeL

~.lJ';'U:

• SmpJ Bojn.icka ]09, ku61 S~ 'pos. prmwrorn od SO m2 i S.Ul.nOm i2:llad} aLI [(Jpraoni.;:;BJ i p:ark.ing.. Ula<;:sa gl:a ~,ne ceslc. S'V~ re:novirillJ 0 komunalije ured no, vi.,."; I< 111_ 00.2735608. Td_
1

• Prod:aj.r;m B nmn{lve mr-.c:hcl: bri [1I:n.jee]..iIIi'Ja_n:ne_ 061 323906. i Tel. • Pe:!en~ za odrasle.svi propw:ni: podmet:acc
l

'0'" -I KM,Tol,.O)l!;44-13\,062970 811.

h vel [cina, lJe· 9IJx60 cm I

SPI:] L

KM_Tel. 0611.1407 1.

• U !:iL Gn!Jdu prodiljem kuc:u nil sa g&rafum i b.:aSlQm, 90.000

• Prodaj-e se S:Lamooni objekal na Br«i_ 300 m2 st:a.mbcllog [J',runoT:il, b;i[.st~, garaza u sklopu obj e.k [13], 1ui<SIlZil(J oprc:ml ~!!n;t_ VI ~s.[Ji~tvO 1/1. Sli.'e doc:hllnc informilcije nil Jl'Lob_: 061 1,86007, 760.S-1nd2

on

P05{!b.iJIJ

• Dob ri nja I, FBi H! Sian S7 ml! [j-oi~ J [sprn~Jbil]_koll, T-el, 062141 Dotlrinjll, prod<1j~m 2~iposoban

,u.Tel. 00 I 686095.

001161106a.

''''I. Tel.03J,596·l
• Vi.kcnJ1Cil

• u 2:CjJ'C:uproo~jc.m kucu:sa dva od~ VQj.en~ Sta;gii! mole:s~ ]-::upili j j-edao
16i06J, 199Z6&,

• T~r,-Ls.lL~ki vod,i~ <.1.100 luriS[ickib desLina(".iJ~ BiH'"', Tel. 061 7'57 9lS,~ Zcnica,

no,T,L06B200J4. 03Jlll8·5!>1, l)1 a09_ 051OJ3.
• Fisk::ilile • Ofsr,;:t md-inll kasc:

• IlI"oo. trevel

2flOx9O, .... pCl'l,1r~lj]'!o B2 RCiI:ilncl_
nil Tcl.

• Plac IJ Otcsu 1.3:5-0.m2 uz ce:5tu" d_o>,;\,oljl=naCnldnja_ Tel.06174944l_ • PQfilliCi,1J
~~·rKr:I~OI~t~!.

• Prodaic:m kUCu pri~mlic:, :spra11 po!Kn;J'\Il~~ gardll! 800 ml .... o~-n.iak9!
I

S,mizov"", To], 013 655·398.

~~IJi;, k:~glj~~~1 WJje~:1 e~~~; ~
543·l95. 00l>106{;9.
• DQnja Vo~ta!o teeim objekilma 2.,100 m2" C~jena k~6t sa $"... iTli: prat Okllcillcom od po clCJI_go'o'uru_ Tel_

o'rogradnj~ ~:I~OIl6'j':1

kuCa v~

j

fj~~ pJac
r"a I\ll

• l'J"Qd2lj.ttJI I LjepU kUCLJ :';i:3~i.. hiom kod Viiecnice (u Illizini In.:al Imcc). Tel. 0331239-910 ili062 .I 46439. • Prud.ajem rl;O.,u kue-u 1J Sa.rajevl1! niiseljc BiIJJ~zevo. KuC:J ima lri spril~ ts,Jo :;'i8,ki 5.l?r.:i t irp3 ~:3!sl;:ban 1I1~_ IcUC"l'lllCil povlii ne l.OOO m2, o;GHldena z~dorn. Vlll5.nitwo I/J :5Vol; uknj i 2ft! 0 u g;m[ll. Te.!. 062 :B7 8l3_

• Usclijv:J kuciJ l.ll ~ d u;plcx 240 m~ p113e: 00 ml! ~od ~ij:3ce V rnpali Mos6 i:ar, ili mLjcm i"ilJl"l za Trebioj~ moze miJIliaku~:,l ~-I la«lm.. T-cI-'0613Q 1 772_ p

Jrn:d.iL_ Tel. 06J
Z:[l

.' Polj inc;; 2.841 ~~c~~~~I~~~ Id

66s7!i.
IJ

rn.2j, :s LflJj3.j, ...-od.a i
~a de\'as~j ,)2

kod. D<>boi" ,I. If 1,l2.ooo KM, Td. OOl131 8:JO, 63 6l1l6i, 0 jedil.!1 dUll_ b-l!l~lCt Dr:cvi6-0s.cnik_ T,I.001llI888,061490856,
• Vo~o~ gatronrer:a, 6:d S m,
1

u Ve:likoj

Brijcsnic.i

• MediveIl: njemac-kc tarapc fe:!lsJ.;:e; origin:;!!:!! pu"oli!,,!Q-

Tl:l.

ve.ne 061
J

• V tke.ndic:J., porpuno

n:a.mjdIe~a~

• Prod~jem 1.800 m2 ~rn.lj i~rn sa U N edi.ari6m.$I kotl SUtdoma. Doz.vol r{'!J] ~ grndnjii[ 2 zgtade od pe'! Sf!t'B10\'11_Tel. ll61
11; UCQJTl f.3icJ,:;{ii!!:

• Pos,. pJ"OSll)r Otrt$-nid~a, Te.I.OOL 100009. 18"'2_ Tel_0621 )9054.
• Pm.pro5lor

1112_

o

• P;XIc-L ... . ko~n ioC" dV:J .nastll'lfk_:a i R prirodne tOjevc, Mob_ 062 930 040 Tu,zla,
b

1

547

m.

• Dubrovni.kl prod.a~~m d vo:soban :~aar1 tl G rtl'-:u! V :Sl'!"at! l11;illlktj;en ~Ikon sa pogle-dom na Gms k1ll'uklJ. T d.

Piillm&a~d~:Sa.l'!J,ioeVQ.,

8909·1 LL

00385204) 8-192_
k~d

~;dz~6.t~l~g6: /~ ;i~Cf:
J ]

• Povoljno objck;n od 3,000 m2 Z-4i mJl.e n:;'IDj~~ $21 p(!rlingom l!. S'I!Inl.-

m2unlJlIrta_\Jlo.Te=tOO11S9249_
j

• P ",~ojolll p,red.l.goo

m2 i4, 500

62_000KM_Td.436-JU• V-!Jg;o.§~ prodai~m
• VlIUi'l

- d'U..pl,ck5: jc-dlJm;obarl gat!!J~a, oS-lava! t'CtaS!! m ogUCTIoS[ prosircn jii]
j

• Vrh~ povo.tino sli kll M il-c Dcr,k,ovita "S!araotilsliM". Tel. 06170:9593.

Tol.OOll'i7>71.
pos, proswr
J

PO!gViiTI

:Sony plej s:'tcj ~ I]. porl1.bl. u dobrorn. s.t:a:· res[auriran
l

~~-ml je

jovu.,Tel,061110504,od If.i.ZOb,
.' Po~'ol,no proti:ajl!m

• Pf'odaj.em - Gomje Viakovo 7 dUD. zcmUc: iZll::td U PI ~'ocnj:a.kil ,HI!:JJl!l LlV[itm. -re~. 06241945-0, 893H LL • AL. POLJE~ r'le Al'I;d~ica 49 1:112 + biJl.kOIlIXI iednOLpOsobiJn, a:n, grtjanje'JI kl im;l~ sol idno Stall h~
I

• D"j ie ku:~e! dv.a r;tO$l.o'o'M ptOS;IOte! g":[lr'BZ:t i dvn dun. zemlje 80.00(J

klLlCu n!J d'L'"ii3

doi', Tol.0619932,3.
• Prodajem

• r~rodaiem pla-c Itod Pi.mi rs:ke doHnc;..l. ~35 m2~ UZ."X50tU dozv(lljen;] ;Grilplii3c n_:Il Crnogol'5kom

,1"ni;Lvo !/!. Td.061149 !8J, ~\'i;,g,,,,",,.l/l.
ik,!k
u~:!.sa

• Se(!ijL.l z:a lrpe.lilfiju i • Pia.nrno Catisiil:
l

nju,povoliflL).TcLI}62I:s.79Q{1_

KM.Td_061214071, • Dvc Lj:losoball s [an! I k:al) 67 ml!
Brc~

~~:~

iO~)~'l."J:~°k:i"'fJ~utOiI

f~ro)1~3(~i~r[~ kQd I~r. Novog)_
749442.
• Prod!Jj-cm pl:;:[,c IJ Ote:su 1.35.0 m2) LtZ i::e$lU! do".vollen_9 grodnfa_1'el. 061 • Ptodajem _pO:Slo.... i pi"tJSI:O' o
3-Q

Td.MlI3126S,
j

tti

7.1Is.ebi' a S{:!M

odJi(;norn,",oiu. Td.061131750. 21 3~ 5 li[~ 671-641.

u

001 8416!6_ • D"oo. sl.an 53 m2.,11 kEi~ u.tic~ p,IQ,;,,,,,, pok Tel. 061842 626. Tcl,OlJ655.508,Clb2969900.
J

uf. I5IDeta MujczLnoV"LCa, Tel.
To~

• Povo!jtLu prod2ljem ,k.. tu od 48:5 m 2.fiil4 spr.:ua 2 posebna ul:aza L1500 m2 IJIkuCIl LCr:U Ra!:.o'o' i ci, "'L'~!·i tid

Td,Ol6314--4'iS,00373256.1. Bo:1;iOi.TeL.OOI 3!>1. 145

• ~p:adll i M'O:Star p:r~dar!:m tr,os.o~ bi1fi sum lOS m1J cije.na po dogovoru. • Zfinlj,a u Rilko'\liLi~zase(lk,2 dun.!

• Mi krovOi_lno posude II L'!akem! vel. botil srebro. Tel. 033

1.0·10h. Tel. 061 130504,
• [l'ovo.ljno

'i()4 m.1l-ToI.061_229677.

prot:IiJjem slall 'U.Hra~ni·

o ,,,,,·Ilidl •. T.I. 06 I 1000(19,
031/659·756,062173 832. 1j,II·r:m.Tol.06644Sl01.
• P'rodal<=m
:5\a.r'i! 70

ml~

• Pilarl dilmacih kOt:ii DosHic:o. i j[a· Iiia.nskih j:areb~cark~ zlatnih j s["(:orc-

• Zem lji!iw ~ Glnv41,i.;eVll :5-00 m od ce:nlrB.) 200 m od NerelVe! l.5oo m2]

oil>.ToI.Ot;ll0634,_
• Dobm bosanske Ciltme

70.000 KM" OTOKil - 3) m2

~~_~~e~k ~~.

• Dvoo_ s:!an \'is.

ll<lirLe-r

ked

FDS_

,,rI,p Limn 126.000 KM. Mob. 061 510 %4. S93B·I"

~~j+5;·:kOnill'll] p01.l:'C'bnil adiiiplacij .. 146.0CHl KM, SKENDERlJA 40 m2l1!

• Ex! ti:l rov-olj tlCl S\ai'i. 109 ml! ,1.U sp,~renoVl.r'i3Ii: ul. M, M. BaSes_kl'~.

Td.OOJ ll407L

1

• G:3nti3 14 ml Dobrtf.l ta! ,op,'olj R IIl .. dilL T,1. 062 759008. -

• PreJ ijepil kuCa mode_mol :sdl!il sa bi!clwro n3 prod:::ijl.l~' 3 :tasr;iJn:.! ula::ai sa odvoje.n Lm broii tima bl ind [rana \'rota 2. l:mU:;,()nii korisni pr-OSlor 2:6:0 m2_ U ~ kucu 2: ga raic sa 3 w.rain~ mje8li1. VlasllBlVo, III, Kon m_k[ le-l,
J ~ l ~ l ~

• Prod:aicm vovolinozcrnliu u H13divo,camJll i B u~ Pc LClkLli. Tel_ ml! lleal
j

3,.5KM -I m2,Td,06191.5 516.

ti M 1 otijen [:3!ne (Nep2l11 pert:[jesl<'(") i 03J/4'i2-018.
i
sUm~'.

-oCuvim~ rut_nQ rnd~nc od-

Potrainja
A_ Po• z.aposJ:~noj 7.c:mkoj oro bi ponebM .:i1a;r\ o 50 m~ fi;:;I du1i peri od d

Tel.,

DO!

061 84224l,

• Prod::IJja: Grb!!'l jC;)-Sopi:n g Lwi p,o.

n,,[1 k". Tci. 03J[6 I2,007.

• ,Prnd:ajcro stall 94 rn~j N. Broeka~ J_ L\\ uje:t'jnoY[ca,:2 han ie, 1. we, 3 b:!l ko~

• O ...lMei'iI jaj9 :7.:3 iflk:llbalore~ mjeSilvi 0.8 [ali tilIlskib. jnrcbitarki [do. IDfI~ih Koka.TeLOO120034')_

(lIg,odj.),

Tol,OOl677 4as.

p","mkTol.001200345_

•li'l{C gilg~

i gliue za 1m" smtld .. i

• Svje'.a liekcvitajaia prepellca, hranicne prirodnom hrenom bel kencentrata, 30 kom. ·9 KM ...Bespl. coslava,TeJ.0615M425. • Prodajem 2 tende Za Ijemu b:ls(l,Ij dimenzija 7,80x3,50 m. Tel. 063 185 707, • Parketarsku masinu za to~kove marke Elan prodajem. Tel. 062 3502 352, • Predalem dva balkonska prezora 180~ 140 i balkcnske vrara.drveni.ustakljeni, sa faluaiuema, ''reL 061 10]

• A,gendia ~.Mek.a" . kurna n i ega i pomod starirn i bolcsnlm, 24 sate s varna, T<t061237641.
• "Tepser" s.c.d, savremenlm l1I~irt~m:a tiistirno; nar:ojdwi, \.lRUrrainjost aura, repihe (resej, lusone, tvrde pcdove (za!tit:a). TeJ. 033 200-003,061524461. • Arhheklil vIii erruenl ¥;(~~7~e~lli.d.-~Rat$kih nadzor nad radova.

• Malemalika instrukciie, dolazlm na kucnu adrceu. 451056.

A. Pclje, Tel. 061

• Kupulem staru devlmu siedniu, ratna pCllrnzivanj:a,dionioe svib Iirmi

• Dajem tnseukclfe iz maremaukezs svcskcle lfakuheto. Tel.061 5342.31. • KV mcleri lzvcdc povcljuo, kvalnetnc i lis-to SYC vrsre metersko farbarskih radcve uz garanciju kvalhera. Penzioneri pOpUS1. Mob. 061081 180. 8816-1« • Dajern instrukciie i:o: nie:mil~kog [eelka, T e l.061 588626, • Dajemim;.trukl;ijciz;rus.kogiczik~ ivliimprevod.TeJ..061969966. • Deicra lnsuukciie matematike i Iizike.dolazim ku6. Tel.033204-4:B, 061914014, b:~:t:j~~i:a~~~t:oZr~6CliOO:oij 16-201,. • Delem j nstrukcije srecn ~o§ko!C"j~ m:a i studcmima hem Lie. Tel. 061 l77 405. • Dajeta lnsrrukefie :111. m~L'Jri~.~hemLUi[l,bos_lel1gl. jezik. 101.061339374.

• KV moler radi kvalherno povcl]no, kreti~&leluje; lakirnstalarij u. Ttl. 626·296. • Mol.farb. radove iefuno ikvulilel' 00. TeL0624886:lii. • Pravim sve vrsse zubn.ih proteza, tetelne i perrijalne, cijena 150 KM. Te1.0627lS 107.
))O\"(I]jf.lo. 'rei

~~b~t:i:'o"6J~~~7K~~bm,i$plolIBoa.
• A$cncijllzskuPQv'inu stared ... -izne §ted,nJc, rameodtrere i dionlca, najbolie placamo, isplata i dolazak odmah. TeI.061264364, • Kupujem sraru devianu stedaiu, dienice i ratne odsrete iJ,. l:-SiH i RS~ pmdejem neujogcne certifikare. T el. 061140521,066003691. • Agenc:tja za kupovlne stare devlzne :hed.njc, ra me: OdS1C LC t dionlce. Ispl".<>dn"h.Tel.0624'i1191. • 1 00% naibolie plaeam siaru devlxnu stet! niu, ratnu odsteru, die» ice $\Iih fLrm.i i fondovs, isplnra odmuh. TcI.062451791. • Kup.ujem sraru deviznu Itednju, ramu cdstetu i dlonlccsvlh flrmi lfondova.,i'pl", odrnah. Tel. 061375 634. • Kupujem devlmu ~tednju,Jllgo i Privredae benke, lsplaraodmeb. Tel. 066723731. • Kupujem deviznusrednju, Qdm.h.T<I_061526918" lsplara

59L

• Autoch::ktrib!.rskoi radioni "Starr" ee Ilid~i-) poireban atncelekrricarsa is kusrvom, Tel. 061 J 02 689, • ilrS:~l.1l'')!'' vrii ueruge kucnQg H. I.occnja i Djege siarlb Lbolesalh rumba. 1'<1.061530658.

• S... evrsic braverskib radova, brzo, 006.3i40 8S7.

• Vriim prevoe sa kembtlem, seli dbe, odvozen]e starih st vari, po potrebi radna snaga. Tel. 061 269 782. 7626-1 Nd,

o:vr!~]~ri~!~~~Qj~~!:~~d~~L 6)5-457.

03~

• Dajcm lnsrrukcile iz matemadke :WOSnOvcl!. TcLO~~1139Q. • Prevodlm sa i na engleski [eelk, br7.o,,,,,vulino,T,I.06631 1 190.
• Komptctna adaptacija srana, n1O· lera] kcramlka.Iamiuat, preside, rtgips, kval iretno. Ttl. 061126904.

• veeu kol.ie:ln u lh reks farbe bi jete boje.povclino.T'cl.Ildl 278 188. • PoYoijno prudajem in ven [at za apanmane (l~zaj.c'ti, srolevl, siollcc), zva riod 16-20h,Tel.06113Q504. • N a Clglanama prodajem bcks za~l:d[Jo sa 5.000 knjiga, TeL 061 7 I2 725, ze:lje.zne. 001.

• Profesi(U'Hl.lnoti~6~:nje kura, post ohi~km.a, repiha i IJ 11m lesmla. Tel. 062
45,930. • AgeDcij:a "Iera" n iegu starlh loboticlih)24h uz vas. TeLMI )57022. • Pravim sve vrsie zubnlb proteza, totalnlh i parciialnih, cijena I SO KM. 1'<1.062725107.

• VODOINSTALATER· , El, EK TRltAR popnwk. i ugradala lneralactin, suahari]n, bojlern, e L pee.tJ aut. osiguraca, u lifniall p"kid"~. Tel. 061 18012.0,061 131 149. 7639·1 Ndl
J

oSJ

b lc., i J.lrnpski

I

• Profeslonnlncclscenje vaslh kuC:a, pos.cbiekata ...rcpiha i nemiesraie. Ttl. 062455930, • Amcriekc dubinskc usisavanie i pranje cilim a i namjes1aja. Tel. 061 522239. • Tuzbe, 7.31bc=~molbe, ostali pravni poslovi. 463-306,06114938B. pri.g.ovori i <rei. 033

• Rashladni ormanl, virrine, police
kasa Oliveri.

Tel. 061 95&

~~o~~t~i;; novih 3V;;,iupis

• Champloeeer.Akademiia

zasporr cianO\'1l.

• Prcdsjern nova inv:;tlidskJli kclica elektriena. Zvari ujutre i veee. Tel. 062007399,033657-484. • Pmdejern bakame predmete ori[entalncg stile, sluie za dekoracl]u reSIQraJ)1l vifa i dr, ib ri k 170 em, cup 100 011l i dr.Tel. 06170911l.
1

• Grupa stolara pravi sedrvanc-lietniknvce i brvnare vikendiee. Tel. 062 316911. • Peremo sve vrste cilimu, lrjsona, replha, mokro pranje 2·3 KMlm2, Dolezim I;) P(I eil irnc. Tel. 0.33 659·2:5-0, 06111l73l, nicmS:3 i$ku:;,(v~Jm .. I)rgte.nsL SO%. Tel. 061291179, • Radi ro :svc: :pOS!o.... e m~i nom. Tel. Oll 239-498.
• Frizcr.:;kQrn
SiI]QUU

• Akcija bespl. u~1.Q.1lje]lja at. prk deale, pozaaie kozmctlkc, zarada dobra.javitese. Tel. 061 62,B04. • Pcireena radn lea za rod u Fast-foodn nu A. PQlju. Tol. 061 3!19 951. • OpIi.m izt'lcija I:io.a racuf.l.~ri, rc- ll]' StlllllCij.a sis!em..9:,drtli~'jeri, ptogremi, ""voljno, T.I.06186<1l42. k:o:~~~a~~~'~

• Kupujem devenu ~1.cd.njuJatnu r odstetu, dionicc firmi i Jondcva, dobra plecam, ispleta i dolazak odmah. Tel.0630l4688, • Kupujem deviznu ~,edniuJ rarnu odeteru, dlculee firm! fondcva sa Saruievske burae, isplata i dclazak odmah. Tel. 063 960 7&6, • KU]ll.ljcm Jo.m.lje DO z]alo, dukat-e: j .O!I~ (~ najbolje plarnm, is;plam i dola·zllk oomilb. Tel. 062788739,
S'V.f: pre&.!rt't~;Le 1)(1 • Kupujem

NAJPOVOLJN1JE,NAjKVAL1TETNUe,ALUMINIISKE ZALUZI E2.oKM,TRA.KASTEZA V)llSE, VANJSKEROLETNE,HARMONlKA VAA· TA,llLINDOVRATA,PVC PROZORJ, TEL.061 501~OI. 73QO-INd!

pit i p'(iJHavne lor:maremarike, fit-Ike i bern';'. prcfssori. Tel. 033 ;14·560, 062256213. • Dimniake 540. z:idamo. Tel. 061 l54

• Daicmo i nsuu kci icza priicrnn i is-

• Dipl, i,ng. el. uspiefno instruira maremadku, fiziku, elektrmchniku. T<1.062327168, • Dlpl ing, hemije daje instrukciie csnovcirua i priprema 103 priiemni. Te1.061 &36625, • Dipl, inzinicrka T:tf27~;,r6.,~ra'i'ne lnsrruira matei prj jerune ispi re.

• NQ1I' zahpoVllin hc).icn i ~ek.folJ ~
ma.rke
j,

Filips"

u pola c.ijent .. Tel. 061

• Fn.lcrsk{lm salomi potn::bu:o r.ui~
153

709712. • .Kare aparnti ASttJria", 2 kom. sa svom praleC.om opremom mo,".eopre· m, '''''''"Q,Td,061 H8 836. • Lim (:ysudope:r [\ov. Tel.061612 773,
J

Hi IlOn
~

I\iadonna

¥~~~~~~7~~4.U$IOvi • Pravllik pruia

jsko PQvoljni. praVJ1C 5;I,\1jch: ius·

• MI;mi(Qre J 7 inea sa miSem i laMa· rurom. TeL061494298. • Pro<ia;cm 586, umbalazu. Tel. 06) 745 car· 033 Tel.

• Ugostitc::ljskom objektu p'l;)trcima konob1il"ita iii konobarJ hi1tLO. Tel. 062(440)5, • Cisdm biI;oll!e:aa.
po$. prostare

i:n.nnwa Pr~L~~jfl9:S~i~ str.mi i ex blue'.1'e1.061244290.
1

grarnofonske plOCe YU rock, [;1:&1. i

PRm"ESIONALNORJE~A VA· NIEKOMPjUTERSKIH PROBL.,POVOLjNO, UGRA.DNJAI ZIIMJI;NIl KO~\PONENTr. , ANTIVIRUSNAZASTITA, [N. STAL WINDOWSA, UMJI,E2AVANJE.DOLAZAK NAADRESU:rEL.061170085., 8879·1" • Rad.im s\'e vrsc(' li,mat$.Ii:..ograd. dO''ll,T<l,062151468. • CiStjm kuce i pasJovRe pranje 1epiha, cHima, odvoz I><svl... nTel.061580063,
ta·

• Dipl. odglljsteljica pom~:i:c: 1,1 00go;u vale d i". koo ku"'. "1"<1. 063 897 129, • D1l8Qgod.ilnj L L:IL"i::tS t:!l vli"i prevw.: pUUli.k:[) nn :svc d~tin<Jdic, pumicki ~ombi "'V trunsporu~r g .sjed.i~~8.Te.t. 061167418 • Eddpuz <>d l,5 KM, gle(O''lIoj, KM, mo.len&j O~SO KMI gii..rnnciim posaolM.eho. Tel. ()6S 061 42.2. I
l',:Ii.

I

~~~b~~~::~~~:r.tcl~:>631~to;iii na
• Pente ~i\:3kala. (prozora) ~takal.lI nil smbisdma, vn.zne.,. stolQvi, hd.,). Tel. 440-747,065!i94022• .OI.1'J.i1jmljiva,nje talijanski.h vjeDC:anica, m.oocl.i 2010/2011., veomapO\'QljJiQ.Te].Q61243969. • Pouebnll fri.zerkll Tel. 063076228.
Sot

i S(31JO\'C,Q'"I.T el.063866461. nian. lsklls ..... Tel. 063 'o.

• KU1)ujem k.niig~, crrane romane, liubavne rorn3nc nail'll peril i swine, Tel. 061 244Z90.

"vo, Tel. 033 234-609,062 4g2722.
• Pl'Odajem ViIa[oll. 234-1109,062482722. 062510 190, Tel.

• Komple, album

Zivorlnj.sko

• Parketal", 1;5152.

• Kupurcm ocisprnvTIe dakomjere svih vr$I:J. Mob. 061 723629.
• Kupujem norvcl;Jm gus.anu jotul (hum.nilamu), p],C.ID KM.T,I.06140019C.

prOSlOn;.

i do\'oz

• E"le:ktriear, poprnvka i ugrad,njOl el. lnSt31ilcij3. Td.0619(J] 6%. • Molerski radovi, lam,inn, rig.ips, k,cI1Imika,<d<lpu",- 1'01.066873588. • Odl"Z-2Vi!liljebahi, vQcnlaklt, :'-ivC' ogrnde L1Sarnjc:vu. TId. 440-7471 065 594Q22. • Vrtim Syevr:s1e L.Uovnra Listo'lf.ara. Tel.440-147,0614387a3. • 1'2m.rebl'lof: OZDi lin~ ieru,ke o:sobe za prodaiu s:robrcnog Ilaki tii'lna terc.uu. Tel.061154111. • Ribarskl izazov te:sti.rnjtc:: u.m,i;cCc: u nolnom lovu iegulie i ui:ivl1jteu Ije. po:mma Nere.lvc. Tel. 063 970 541) Potitelj. • VK z"idar, termo fasade,prezide) QOrnOOQkOSlolorii<. T<L033459-914_ • Spojile ugodnc sa korisl"im ut.a· nile se bcspl. za kal. prdoaju najboljc kOlmelikc~ j3vi ~eSC. tl. 06] 622304. T
J

200

pee
i

• PO~lIms:ke markiceprodlljem.

~~~~TJ.06~ai;]~~~: i RS.lspI9[:3
p~y~~~i~Z;l~~v~:;I~[~t~~~~~.u~f~l~ 061526918., • Ku pouje.m: StW'Cr oru:;'ie1sa.blje i kll· bure, bodeZe mdenC], medalje i sre· bro. T"L061139761.
J

• Kupujem

clc:viznu slcdDjU,JugO

• Adaptacija Slanova j kuCa, posta· v!janie plotica, Itlminara, krccenic: i drugo. Tel. 06 1 50103731 V. S.a.mar1 ita.. i kuCa, pos.rn· vlti.IJJieploticiil, liilminal:a" kn:ccnje i drugo. 1',1. 061 510 373, • Adapracija
"S.tallQVII

• Molt~kQ furburski ntdovl: mole· raj, gletuvanje zidova, edelpuc., Hje· pljenjcstiropora il.1avlaeenic mrczice. vrlo pOvt)ljno i $a i.sku$f\'Qm. Tel.062 672741 • POSt~\'lj:;3niI!"1o bruscnjc 5\,111 vrSta parkem, podoYa j l.am.inat3 sa be".l.· p~si.llskom m~sinom halite-lno i U7g'tllncii u Tel. 062 &67 !i I 5, • Sve VfS (C ad.apmcijii kuea, Slanmra, ~Iovnin proslOni ... usrttdnifil blind ".·rata, slolari je] .-cgips, laminat) mole· "j io,,,,lo. Tcl.06154l49l,
• Ele.ktricltr . u$luge eL i.tlStalac.ija, in rcrfoni, alar-mi, ,gwmobrnn.L, c:1.us· luge. Tel.061132991,033418-0g6, taiu e\. itlswla.cijal OSigU.til~l itd. TeL I

isku:swom.

r;Sl

Posao

• T ra,j:m parmefOl z:o rod U u.hod.a~ nom [Ti""",iu ,Tel. 061 I 57740,

• Adiilp ttrnmo :st,ln]{]o\''C,. .,.'od,a, S tTuja, keram.ik.a, rig:ipS;.. moletaj ... Tel. 063 155868.
pr8J1je

m::~~\~.~~~;'cl~O~~ 3~8~;S~ kotek·
• E!1gtl:skit instrukcije srednio:~kolcima, 60 Td.06Z3SI987,

• Ame:d.cko tepthll

i knui!:ll. Tel. 061 52.2l.a!tjrQ
I

dubind::o

1.Lsis:a~niCJr

Ponuda·potrainja
• RC5"toranu na Grbavici porrcbna kuhllriea. Tel. 033/654·988, 7561-1Nd.

m,in.1l0 K-""-.

os:novcima

i

• Broker] kupu5e:msmru deviznu ~led· nju,oo"",,"ioc, dionia:, Tcl,06I268892. • Ktlpufem Slant deviz.nu ,"[edfiju, obavcznkc, ramu Od.S1ClU, dioruce, hpl."oom.h. TeI.063;95640. • Skupljamo sIvari (odieCa nakil, kniigc ... ) za I?f.?mocz.lvOlinj~m~. prijed hvaJ3. KODL 1eL061600210.
J 1,m3'

239

s('lIladjil win dOWSil tHOclJje kompjut.,
..'iru:>a~ iRternet 143611. kORckcija.

• Ant.ivi,rusna

ra~u,na.r!l,

in·

• Ele.kuit.ar

• FOlfebna djevojka "lO rad u carre ,1.,(itarnoj,lIidz.,Tc1.061156711. • "fLlnta gl=Ode1ska si[U,ltcija, gtudcu;ko s-niman;e, dioba parcela} obi· lje1.av-anie mc:da" c:t.sziranje. Tel. 061 207148,033161·55!i. • Vclim dublu:skotiS6;njc Kllrcbc:· tom tilim.a i n::lJnj~laja, Tel 061 381 651. • Radim su lu:pokTelnim Tol.06lJ20034, osobama ..
pO

Tel. 061

• vr!ji opra\'ke i mon· pe~t, boflc"fll, ;lUI. 061 524123 .

• Autopr(:"ozn~.k kamionom-gr.aj· fcrom i mini b.agcrom:; T S\'cvr:sle is· kopilipr~vota_Tcl.06I.a0268.
J

te, ves. m~in~
• Elcklric3.r 062316911.

• Eleklricar opravlju spore1c, boile· TA JX."ti, miieni~ osi· glll">c.. Tel.0631s>868. Ol..klanja kVllfOVC!. Tel..

• Hh.no pOlreban ko-oobar :sa r.ad· nim iskuSlvQm. KOfllakl tel 062 118556. 7610·1Nd!

• Pi-ceriji 1,J VOgOOC.L IXIl:reb:;Jn pie m~j:SlQr us L5:.ku:Sl'llOm nii'l kr[J.~noj .,.,ti. Info ,0.1.061 130545. 8942· In

• KIi:I:rubi ~rev«l: rtJb~ i purnika P'Ovoijnimc.tjent!.ma. TeI.06l8.9fl067,

• j"hnue~na mas:a2a, rehabiliIacija) Hziotc rilpeul, dolazak n~iildn::sut k\'ll' lite[n.O, PO~'C11ji'O. Tel. 06] 367 166, 033615-675.

• Kupuicm st:aru dcviznu Stcdnju, ralile .~tt(e" diofiice prodi1jem, :neuJOZcnc ccrdfikau:. T c:1.061 ] 4(1 S2J 066003691.
J

• Amoprevozilik kornbijein vrlii prc1i'OZ namId-taia, rnzne robe, :stvari i suu~ ..Ciien.a 25 KM u Sa kanl,emu piuS ",dn.snaga. T 01.061 518014

• Elektril!-arVKVlUkucnccl.imta· l.llc:ife i uredltje. POZOyi1t. 618-907,

"el.

• Ag~dja za klipovinu SI.a1"e de\'i211e !lcdni<; i'l']8t.<>dmah, Td.06Z 178644.
• Kupujem slam deyi".:nu j,pl",oom.h,Tcl.061836657. l[e:dnju)

• n.utoprevoz.nik

mn.njim

k:;unio-

;fc~k~~~jiu:~Th.I.~6~1t26g\41~])ltda) • l3t'avar· iz:rad uicm i ltIon [irum S~'e od '~e.ljCZ:J:, ugi!: slIvj tan ja cijc'Ili. Tc:l.. usl 061109381, e. Br(lvlIf radi ogrode kapije, g;a. VrnliJ.1 gclcnded i dr. Tel. 061 688111.
J

• Mol.t.fSke \.I!iJ I,Ige, k,r'c:~t:ndC' stano~ra, .-sobni ~lO KM, 2,·sobni 200 KM~ l 3-><>on i, 300 KM. Tel. 03l630-332. • Pre\'oz pULnitkim kii,me aULOJtlc.bilom more i ostale desLinadje. TeL 063943445. • Insuu.kcije e:llgleski, pm'odi. Tcl. 06 I 339306.

Tel. 0332<»1-6<10.

[r~~:(~~irnm;~~;:rt~itz~ki~:
4~

• Tril~imo k(mQbur-icu ttl rad U Ii~cj.n.ici. Zvati nll1c1.: 061 755 140. 8936-1n

nle.maN:.i i

llazno

aUsluge
• Sencis: vtS mflSlna (Go:rcnie~ EI Nis, Koncar, ObodIll, Kandi Za· IHisillbetn.a),~pctet.a1 boitera. 00lazak bespla(an! Gar.mciia! M.ob. 061 171 6&6. 73;2-1<1
J

raznil

• E]eJ.::Lri~r 'Vrii s,·e vnlt pOpm~'ki el. i.nst.alilc.ija, prekid~ta, uticnka i k"'. Mill 'P"".' Tel. 063233 526. .' Eleklritar, izvodim sve Vtsle eL r,a. do\';3~ kvaro"i~ novt in:nal., itcL Tel. 061398483, • Povoljuo ikvalic,C(no ti:sdm :smnovc i poSl.""e P""'QTC. Tel, 062 401619. • Pos[;.wljanjes\'ih "I'$t.a lamina1a, parkew,j pCldo\':;3 (.;.:;10 i bruScnjc bcz~ l}ra~il1s:kQm m.asinom uz garacK-.iju. TeI.061321Z89 • Elektriear, popn ..... k kucnin apaa rala, ins[alacija] po\Toljno. Tel. 066 340887_ • El..ek\riCxI": uslu~ eJ. in$lala.cije~ aUlomalski osig., indlkmori za banju, c:J. bojleri, el ~porClj i dJ1.lgo. Tel. 061 31M35. • Elektril!:arske uslugc, aU10rnnski osi~llrarti, indik:llr.ori, el. pCtit el.. boj.. Iert inslaladje. TeL 0621 80 021.
l

I

• Bfllvaf rndi ograde:, k:il.pijc, gcJr:n~ clerc uJa:t,llB i gar:d:na ,'rata, talvar:a balkQne. T.1.061526205. • Brava.r, po,toljno rndi sve brovar· ske usluge. Tel 062 940 731 033 691·260,
J

• Trazimo pom-oenu kuharicu za rad u ~tinic:L Z.var:i od 12·14 s~ui M.ob.061 755 140. 8936·1"

• I;ln)fesor miue:matikt> sa iskus· (Vom daje i.nstrukcije dacima i stu· dl;nlima lokom gudinc. Tel. 033.1413-!i74,061382301. • Mole:r radl mole:rsko-farbarske rn~ dove Ci$l()r~hll,lilcIRO:, pO'lr'oljnQ. Ttl. 062419501. • M{iler- rniijslor kr«i~gJetuje, swla.rlju. Tel.062.2:S1143. r1l.rba

• Kupuic:m staru dcviznu stednju - ob\'eznice, nuou od!Iem,. dioni· cc. Isplata i dolazak na adresu odmahuFBiHiRS.Mob.061175 231. 8790-111

• Br;war, ograde,g:ilere

sve "'rStc bravo t1IdoWi.jr itd. Tel. 061389567.

• Bravar,:svcvrsrc.bra\rarskihposlo. V:3:1opQ\'oljno. Ttl.. 066 340887. • o.IK1RBY Dubinsko usi.saviInje, prnnjc: i ispirsnje ~vjn VTSt:3 lcpiha, nam jd;l.[)ja~ ;:LlJta, pril.nje p<J rlltla~ geflerf!lna ci~ce-:nja :s [a tillViii i: Ii.nni. hisoni ~ m211 KM. Firma ilrCL.ANZ". "f'el. 06] 350 688, 6444-1 Ndl
H •

• PO(r(:bnn I1ldnica :i:8p(lvrem.eni i sr.alni :o.ngaiman D3 pos.Jovima i'i\l<nj •. T<l. 062 45) 93Q, 1616·1nd!

• SVl;: ,'n;l~ n:;unjcitllja izg:mdnj"B i Of?6~j:g~P'ot:.l:5'(Qg rnflt~rirll!a. Tel. • Klim:;3tilinmim kombiiem prcvo:;.r; tla llHirre ~ :smj~laje.m,: spoorls,ke ekipoel :seminan, izleri po BLH, .rcgionu i ~U. T"l.06189988l • Poueboii dVIl kODobarn za rad ucafe·u "'PIRATES BUB", :sutlni rudni 000.,.. T.l.061299926,0611356.17, • Prcvozimpumike Il.Iksuznim aul(lM n~le ..iIQnji BiH,mort'i inostra:rtstVQ,Tcl.061213 103. • P3rkeh !ip?d, lamina~1o pOS1avljltmo, brusimo llakira.mo. Tel. 061 134 260, • Kiroprakli~r·fiziolentpeU[ us· pj~no lijcc;i oool,t:lu kicmu., ukO~rii;l$l, u~[(;Jk~ul;;lj~u~nie ~lVC81 di.skus paLiju dlskus herm.Lju. Tel. 061 In 516,.033 227-1 al. :svacl~,
• S:nirn~nje

• OV1.a!i1e'M agetlcii;a za kU]lrl)\"inu de-viz.ne sU::d.nic, rnLne oo~le tc., ruonica I1rmi i fondow FB lH i RS, bpl.la i dolaw odm.h. Tel. 061 264 36~, 8807·1 It

• 13rali'ar/vadlac VK V- profesiollal· 1)3 i;m3dll i mQnt:a:ia bnrlf'aT:skih radlJrYO.1'el.066213714. • Brnvarskl rndm,i)dolili'Zim ,u. Tel.061l11078,
l!iLm i en.1I

nil arlrc·

• PQ(rebni!! pic mlijs,orLCQ, [)ehr i pornocnil rlldnici. Tel. 062 741·487,061 138111. 89111-1« • Hilno jJ'Olrcitmn k[Jrnion s prik~lioom i:l.medu H)·\:S lona za pre\fOZ nounjdtaj:o i7. BiH u ltaJijl.l. Konriii.k.( ,el.061025610, • ·rra~lm posao obe'"L;biedenia, SSS, imamcertifik:nodMUP-aFBiH.TeL 061714431. • Mtildie sa zavrlcnom SSSI pozna· vanje rlida ns mtunlJTU, eng.Jes:ki i ~pansld jezi.k.} lrnii posao.. Tel. Ni 1 381 802

• Ovla5lel]a ~gC"ncji::i za olku'p smre deviznc S[oo.nfe Pdvredna· Jugt) blil1ka,dionioe fil"mi t rOndQ· ... bpl". <>dmah, Tel. 062 178
644. 7649-1nd:i:

~6~(;oob~,~'Olino,
• CentrelnQ griianje, Ie, popravka i monmia lilOlng. Tel.06110!i425.

• Centro!' grijanie:. plin. in:ualadie" kon ...e-.klO:n~itd.1 rlld.Lm~ k\lR' u~.,garanci;u. Tel. vQdQiflst8.lflci· povoljno i kva·

• E.:t~,klroi ['Isiaia ter$kl mdQvl Ie o]luvk.a -eleklrotn.:stl!llldill. Tel. 033611.-542. • Ef.I,gle:d:.i i kQn \lerzaeija or:a OSnOvrte t srednjoskolce-) o-sl1ovi kompj UlL'::ra., prug_ram3,odrl;.l.'V.ilnje,scrvi:S. Td.062
8950S99]Sarajevo.

I

• '"'HJGlJENA"· Dubi.I1sk.o j:lra~ nje tepiha, I 1112- t K.M i [ll1.m·
j~tajaJ ugao· 20 KM, Sarajevo: 06 141944. Tu,l" 061587721. 733S.1Nd"

• Agencija Zit ctkup stare dC\TlZne ilednje dionic:~ finni i rOt1d(lva, l".IItnn odslett. !splata odmah u 111.1'0; B;H. Tol. 061 8366;7, 7649-lod,

• tasovi engles,k.og jezika za diecu i odrasic, vikcndom d\'0Ca5 (90 min.) IOKM.,TeL061334895. • Dajem wove i7. englcskog jczi.ka veornapoQ\toljno. Tel061313474. tike diiJcim.lJ i studcntlma, Tol.0335l6-945.

• ProfC5ionalni 'VOla, \'rS.i pn~\'Oz jJmnik.a fiil rllcTe i po BiH, kotnbi 1+ 1,"""QljnQ. T.I.062713956

033471-297,062916729,

;ra~~i~~ei.t~ ;1~~~t~i~}!~r.¥
• EngJes.ki inslrukc:iie usoO-Ve:ltnB i sredojo;kolcilll •• TeJ.062381987. • Engle$ki jt:tik - instrukcijc i prijc' vol, kval.itemo j povoljDO. '·el. 061 501210. • El1.gteski jezik ~ IloCIduca~am i pre· vodim,Tcl, 061 ;33935 i214-151, • Engles;ki je1:ik inslru"keije vodenj •. TeL 677·:;00. i pre·
I

Grbavid kod itlj inog :smdion~. Tel.
642-4>8.

• tu ~'a13bi k dijele u svom So[anu ita

• Kupujem Slare lljem::u!ke marke i :o.usl:rijsl\csilincc. Tel. 061 3239Q6.. • K up uje·m u.mjeLtlit"ke sli te, fil ale~
tjfu :nari l1akit, 53lQve zidnc, dicpn-c} n.lln~ crdltnjc, ....nQ.~k.e i 10$1:11.10. e-]. T 033456-505,001214405.
J

• MIKADO Aluminij$ke !alutine, trnhstc zavjc::s~ VANJSKE pvC i ALU rQlelfie ilJlttj'H~i'ie 11)lctm:- i himnQnik:a vr.H:a. Tel, 0621170·248,033/613·548 www.,mik:a,dobb.cgm 7249·1 Ndl
J

• Dajem (!asove iz ma1emarike i SU!:·
uspjcin.o,

• Potrebn-e:2 rndn.icez:1I prodilJL1 pile i piMi i 1 konobor, Tel. 061 247 166. • Hilno Jl'OLrebna d~eyojka 711 rad u p["\'oj smjcn iu cafe cl ,ubu n~ Dobrini i I pl .. "600 KM.TeL061218071 • FIISl·rudu picc:riji "ArCi'\ potN· ban pir:-m.!lj:;;tor, pomo nli rndnics i 2 konQbara, TeL 001 093087. • Cuvab bih dijctc u s"om iIi vas.em Slanu i pom.agala u kuci Tel 061 220 782, • En~lc:ski-njemacki, instJ"ukcijc, prevodl! d,ipl. radO\1t] di.ssert.acije, profc:wrica, S3rlJi~vo-Skelldc:rii;t, Tot063947405.

sl-<al)bl1i.d~

kBm~rom VH S-OV DI d7.erUl.ii'.I::i ost:alo, kompj utC:T~ mQnlYla. Tcl.0612(]5109.

• V~i.rn prcvoz,:SlC"lidbe~\1eLi.ki kom~ bi $ r:adnQm Sl'1agom (Ii ba. Ttl. 062 226&65.
• Mot.cr, radovi po dogo\'o~lr. penziotl.el"imapC)pU$L Tel.O.H242·027. • InsITu.kcije rna(ematik~te pripre· me za $igume upist', poprovne, d()l:Il.zim kuci, 1'.1.033469·965, P,OSlavljam 514249.
• ls.kU511D

• KuplJiem s~vt!:nirc Sarajevske Qli,mprijade. Tel. 033 4.5r6-S0:S,G61 214 40;, • Kupuje:m zlacnesato\'ci 96!i 126. lomljenQ 7..lino, ([u.k..ne, osrnlaodzl ..ta. Tej, 061

• Ptev!)':.': p1J mlka Sis.rnjevCl-m Crfe" hlX. kombi vozilim{l~ svakirn (1,.0:' nom, kHmnizirano. Nt:"un'L-Pe!fe~t:-DllbrQvnik, M. Ri\tijcrn-Splh. Dolazimo niil.adr--e· su, V02aci prof. [)61113 645. 8725-111

• Daicm 1ll'5tTukcijc iz bo~nskog ie· :r.ilui. 19:ramati.k!l i prilvopis), Id.lo-ri~~m d.iplomske i mai!!:i.uar:ske rndo:· vo. Td.061864;36, • D.lliem irulrukcije lzengleskog ~ Lmam SVIJ Ixmebnu litcrnmr\4z:asvc """"'''- TeL 061 651404,Sl<enderii"-

rezi~

"e1.

• Dajam inst:rukcije iz francLlskog je~ik~ uCeRtc.imn Q$DI."JvnC i srednje !kol., Tel. 061800661. • Dajem i:nstrukciic iz hemiic za osnovnu t s:redniu n::OlLi, t b = 10 KM. T.I.061912991.

• E.IlCI~ki Zit u~tni ke i odnule. Inslrukwr i:skU5i.l1li dokil~.no LlS.pjc![IJl1 dola~imkut:i.Ttl.-6I)-n2. • En~leski] niclllilck.i inS[fUkcije pl"e'\·odl,diplomski, rcfcnl.li scminarski, di$f:r1acije(pn. ..resorica:). Tel. 063 94740S,Sarajevo,
j J 1

:iotolal"vriim 5VI; poprn .... kc, par-kt:I,) lamin,al. TeL 063

• Kupui~1l\ lomlje-no i ?ubarskozlato, dukatc1 sorv:anc i ostal01 Dai\T~Sc pia",.,. Te1.0336>S-!i98,OOI553640. • Kupujcm stafu deviznu ~lcdnju, obvanit:e, ra\n~ Od$tcu~ di~;mi~, ispl.<ooomah,Tel.061 51 1897.

• TV VIDEO SERVIS vtlii popravku ~vih TV aparala i vidcorc:kordera. Dola7..ak na adresu besp1.al'lm. Glmmcij:a 12 mlescd. Tel. 0331451·778. Mob, 061 148042. 7529-INd'

• Daic:m in$trukc:ii~ it hemi;e ueeni.keis[udenlc.Tet066891378.

",3

• EXlJ"!1 PQv(J.ljnol KQmbi prevoT. i selidl> •. Te1.061147361. • FfV,RTRS,OBN,Alf t,l'i.nk i dr. re1G. iSlrani rektno preko 5au:lim, m2.T<I.06180304Z.

• DJ.I;em illstruk.-ciie iz hcmiic.predfl,OSlgllll.na1.ijaJci.m.a, Sltl 1S KM. Tel. 033470-635.

vee 00 12 KM

•• TVBIiT progtaJni,di-

glasi
A.D.

Dnevni avaz

_30._.;""'_

43

nnaMIIROfLfIJRON!11 A I ko Is I kclJu! Do S. Jla 2011. ~poitra,zlteflskalne slsteme _I'kro,elektroika po fant:,ast,ic Imuslovima!
clew
poklon PGM - softver za upr.vlJanJe kalnlm ureClaem.

he Line

ZII svekorlsnlke na!;lh rrsk.lnln prlnt.rll. Sll F~LlnkME l Qht venijom. spedlaln. pon,udll F-Unk ME Full Vt:~[JII po ellenl od nma SO 'KM + PDV. Uz sv. naSa flsk.ln. sllt.me doble.t. I

n m_.leolen

Fiscal Ie sortwanl ZIt flJanlzeclju uqostlteljskoq posloyanla.
SliverPOS
O.

orqo1nlndJu posJovanJa maloprodajnlh obl.kllt.

SIIverMaICetPOS 'Flsclll Ie 50ltware namOenJen lOll

Mlkroelektronlka fiskelnl uredajll ,perUernaOpremB. Jedlnl do maclprol zvod lie suv rMak.tPOS Fiscal I.
orQan mallh

P(odala 8elow the Une
Isa beqa Isakovica6 Tel: 033 S72 040; 033572041 mare btl@btl.ba

software n.mll.njen IzeclJuposlovanJ preduuca.
cl.na 101. 102. i 103. Zakoua

%II

a

Zife Dlzdarevlla 26 mob: 061' 489 803 033280600 (8:30-18:00h)

Prodaja: I servis Mit pro

N. osucvu

0

steeajnom

postupku

(51. ncvuie

FBiH brei 29/03 i 132/04 uz sagl a0

snost sreceinog sudl]e Op.cinskog suda u Tuzf 1 odluke Odbora povlerllaca od 03. 0·6. 2011. god. imovine s{etainog, dul,I1i.ka IT COMPUTERS - doc Il arecaiu Gra~.nicaJ sletajn.i upravnik

prudali

_~ I:l00.

...._._·IDllllO>'

...... ~..,.,..,

I... ,_"",,...lIo3"'lIJttlJO'lI9Odo_""""""· lIeHAI· .... A

IID~_

.~_"'.SI_r"N'JZioU)":w,),1

~

1Ii~

.ITCQO.P\ITF~

OGLASAVA
SESTU JAVNU PRODAJV IMOVINE STECAJNOG DUZNIKA • NE-KRETNINE DIREKCIJA U utter ZLATNlH UILJANA BRO} 24 GRACANICA METODOM USMENOG JAVNOG NADMETANJA
Prcdnja nekretninc . zgradu dlrekcije u viasnislll'u sreeajncg dufnika(T COMPUTERS doc,
L.I

Tl!UU_.uJVUtlo JOOY1: ROB:I:U~I~_lan.o. 1.ISIIOiOO.uVNQIJ _ETU ..... I PIIQO.uJ r~~'VI1ZLfl~ ~El.ARI.J)KDG 1WIIIa!11UA5W. _ ,__ £;PDGOIIIII£

mru

~1"'IrtUol

Grahniea.

-

steeaju

l'KEDMIiT PRODMJi;
I. Poslcvna ,.grad, - direkciie izradena na KC 447/2 stari premier, zemljisue povrsine 2_268m2 upisana u ZK uloZ:3k 493 KO Gracanica, oduosno nevi premjcr KC 549511, oranica Pcdjezak parking, ckcnom. dvoriste i

li" brol 1202 KO Gracan ica. Poslovna zgruda ~ direkciia je u os nov i pcvrfiue 727 m 2 Sa p rizcml jCIIi + I Sipen + n Sprat sve ukupno posl 0vnog prostora 2.181 m2" ekonomsko dvonsre [e povrt+ne 1.:54'1 m2. Upi"n. ie no ne~,""ni"u u B listu ZK ulo!h lObiljet.b. ,u~be OpCin"kog suda u TIl,I. br. 027·0-DIl"09" 000870 od 09. 06,.2009. god. i zabiJit.1bc orvarania :stcCajnog pcsrupka, kcjc tt: ac nakon izvrscne uplate od strsve upisano u Pesiedovn:
ane progli!senog

" I"n!ltmu .... ,,,,,,,0;,;_ -11"'*'''' _~ ...... LIoI.O
' ..... '",81' MlP!l5II! ...

-""",",,"_ "",._ ·V-- .
u.b
~.. po "".

., PlR'.giVClhYIdJ

tid,*,

'-flUIXl8l.0c.o.A!:iO;7JI!D"~~' .:I'I1II

-

P90'PJ!pn'RlII

-

...

~
,-.:20)1

PO~ol"a povo.j O' oij ena ;'00'.; I.JOO_2n,.OO KM
NA.¢IN, VRUEME I MIESTO PRODAJE

kupca skinuti

nalkaaniie

u roku ad 30. dana. U C Hsru ZK aloska

nema

terata.

Prodnja c.c: sc vrsiri mctcdorn usmenng iavncg nadmcrania.
Yrijeme prodaje je 03. 08.2011. god. u !3 h MjeslO produje je ejediste stecainog duznika ·IT COMPUTERS·

~~-~-.-.J __ __ • __ ....... CNiGO t.lIVS_ rI ptO<I>jN a,..o' TtUOMM··POV ..... ~""'I oom.oc;.o.A:(;Om

2__

- F!ArOOIlil.OCJOJIGO'''lOIlF~ 1'oI:.... ~_l?M\IIG._

,..U~

__

,'''9I!Nv''''''

m.

Il0l_ ~ D'~'.1 """1 .. _ 0<>1

1100 I ~""Io,",

"'J(W,..,,.
~

l'!II">I

~~_J"'
'V
• \I

F1AIDOei.Oe..r.Jl<lO,I>f ~
~

doe: u ste~aju Gra~9."ka ut. Zlsmlh ljiljS.!'l~24 OBA. EZA.UPLA TE OSIGVRA.NJA. V Uplata csigurania ea u,t~ce na iavac nadmctenie
Uplatu izvrsiti nil transakcijski ratun

~lIAv""

_'"

•~ 'till!

.•_·POV I fe' " .....

lJ~I·"ltoI",

1II'l"(";IIItfl_'1D

..

.. .:W, ~
'" '"'"

ienosi ]0.000,00 KM.
doc u :s;£~ajtli Grucaniea kod Un"Cr-edit koii nc budu proglascni

I va",

IT COMPUTERS

cvidcnriraes nil raeunu sleeajnog duznika do 02. 08. 2011. god. Uccsnicirna upleteni depozir ce biti vraden u roku cd tri dana flak-on proglajenja kupca.

benkn bro]. 3386202216683359",

naznakom osigursnie za ueesce na j",'noj pmdaj] -s tim

d." sredstva

Zagrebaeka

budu

"_ ....... _.IUiI.pOV
IJ'OOIl ,~~

W.II'_

.......... _.,UIIO,Dil'CM._
_,.

2Od4toueA!VruI!

u.sTU10 UJ"m to

UloJooococr,,.I1.)

kupcem

I'ROG[.!\$EN IE KIJPC!\· Za kupca Ce bi.;i proglajen ponudae sa naivedom ponudenom clienom, a ukolikc 1510odustane od kupn .... iJH~', gubi crave nil covrat osiguranju),a za kupca sc PtOgt:a~V3 drug! naibolji penudac, ROK PLACA.NJA.KUPOPRODMNE CHENE
Kupec je duzun i_z,'Vr!hliuplaru u roku od uracenava u kupcpmdainu cijenu, Ukoliko

.........

--,2'

ne u na vedcncm

rcku, gub i pravc

II a

pfoglakni kupac ne ilVrSi uplaru cjelckupne povrat csiguranje,

J,

dana od progla.senj<l

kupeem.

Kupcu

se upladeno csiguranie kupopredalne cije-

o STALl

USOVJ PRODAJE

K upac :S.D est sve rroskove koji tcretc ku poprodaj U, porn Oil prenos nekretnine i cstal e troSkove prenosa, ovlera ked norara, takse 1 dr. Buducl kupac nekremina uvesr se u posjed nakon cjelekupnn upladene ku-

poproda ine ei iene. srao od kupovi ne i depoxi
l sc

cc

Nepokretna imcvina konuie se po principu j~videnQ.kLlplj~no~ (postoieee raklickj videnc i pravno stauje) te iskljuoi::uje naknadne reklamaclje, Ponudac koji ne bude pristupio javncm nadmetanju smatrat se de [e odu-

neee vrati u.

ce

Svi aalnrcresovani kupci mogu pugledatl lmcvlnu f .• doog d:.o. od 8·11 h od 01. 07. 201 I. god. Sve dodall1e iD[orm~cije danom odS· U h. n vez.i prodaje

slecajnog

duinika

kola [e predmetom i tdefon

prodaie

s'Vakog

-

mogu se dobili na mob.1l6I·179·581

OJS1704-978, rndnim

.....--....,.--.~~-~-,..jo.........,_,.-.... ..... ~ _""OiI(II.'Iltt.II'~-"""'_"'''~._~~·~._
.1.. __ lh_Ijo" ... jItOMjo'OiOO"" tt M~*'JlIQSlnIHlIt.-I __

_ ... 0<I"'ri11 -

"""

44 e..."."_""i1O"

Onevni avaz

Danas 30. 6. 2011. god. navrsava se 18 godina od deblokade Mostara i oslobadanja bjelopoljske kotiine. U tim akcijama mnogi nasi saborci su dali svoje hvote za Mostar i BiH, a medu njima i komandant 41.mtbr S brig. gen. Midhat Hnidur Hujka. Tim povodom ce delegacije borackih udruzenja ucenjem Fatihe i odavanjem pocasti prisjetiti se svih poginulih saboraca i to u 10.00 sati u Podharemu, 10.30 sati na Sehitlucima, a u 18.00 sari ce se otkriti Spornen obiliefie na ulazu u USRC "Midhat Hujdur-Hujka" (Sieverni logor), NEKA 1M JE VJECNI RAHMET Koordinacija borackih I HVALA

N

udruzenia ARBiH HNK
Dana 3O. 6. 201 J_ navrsava se 40 tuznih dana voljene marne i supruge
0d

SjECANjE

prerane srnrti nase

JASMIN (MUJO) BRKAN
30. 6.2008.30.6.2011. Dana 30. 6. 2011, navrsavaiu se tri tuzne godine od preseljenia naseg radnog kolege i prijatelja Uprava za prognanike i izbjeglice HNK/Z
N

DUNJA BENCA, rod. GOLOS
N Bj draza n asa, bila si i ostat cd naisvietliii primjer hrabrosti, plemenitosti i Ijudskog dostoianstva .. Molimo Allaha di. ii. dati podari li j epi D zen net i vjecn i rahmet, Tvoji najmiliji: Lejla, Anel i Nusret Ha tm a dova ce se pokloni ti u pe 13k, I. 7. 20 II. go di ne pri ie dzurne namaza u 12,30 sa ti u dzarniii Sjeverni logor,

SjECANjE

SJECANJE

MUSTAFA· MUJO MERDAN
16.4.1968 - 30.6.1993. Vriieme prolazi liubav i sjecaaje ostaiu sa nama.

Tvoji najrniliji: mama Nazifa, kcerka Emina, sestra Aisa, zet Medin, sestricne Aj 13 i Meli sa
88:6-lmo

MUJOBRKAN
1. 3. 1994 • 1. 7. 2011.

JASMIN (MUJE) BRKAN
30.6.2008·30.6.2011.

Dana 1. 7. 2011. navrsava se 40 tuznih dan. od kako je na ahiret preseli la nasa draga

PASANA MASLO, rod. VELAGIC
Tvoiim odlaskoto sve se promijenilo, iivc ta u koj irna Ces vj ecn 0 da zi v is. a siecanie na tebe, dio ie nasih

Neka Vam ie viecni rahrnet i neka Vam Allah dB. podari lijepi Dzennet,
1I

nama sabur,

S liubavliu i postovaniem
Porodice: Brkan, Hrvacic, Karic, Avdibegovic i Bebanic
pn

S ljubavlju i ponosom euvat cemo uspornene na tvo] lik. N eka ti dragi Allah dz.s, podari Iij ep i D zennet i viecn i rah mel. Porodica Maslo Hanna dova Ce se pokloniti u petak, 1. 7.2011. Musali. go dine prije dzurne narnaza u dhmiji na
SIUHmo

Tridesetog jun. 20 II. navrsilo se osarnnaest tuznih godina od prerane i rragicne srnrti naseg dragcg i nikad prezalienog sina i brata

NERMINA • PIKSE (SALKE) SARICA
Dana 30. 6. 2011. navrsavaiu nas voljeni se eetiri godine otkako nije medu nama 8.7.1969 - 30. 6.1993. Dragi sine, godine pro laze, bol i tug. ostaju kao i sjecanje na tebe, to drago i plernenito bice, Volimo te i uvijek cerno te volieti, dok smo zivi i ti ces z;vjeti sa nama i u nama. Neb ri je rahrnet dusi i neb ri dragi Allah d:t.ii. podari vjecni mir u lijeporne Dzenneru, Sa neizrnjernirn bolom i tugom, Tvoii najmiliji: mac Salko, maika Sahira, brat J asminko sa suprugorn Nerminom i sinom Armanom.
j

JUSO (MEMISA) HOnZIC
Sjecanja na tebe nikada nece izblijediti, kat> ni nasa ljubav prerna tebi, J ij ep i Dzen net i vjecn i rahrnet,
N eka dragi Allah d:U. tvoj o] d us i podari

Sanelorn, kcerkorn
811·1",0

S liubavliu, Tvoii: supruga Alh, sinovi Dzevad i Emir, kcerka Dzevada, zet Ednem, snahe Aziza Dervisa, unucad Adnan, Dzenan, Nedzad, Nedim, Adela i Dzenana

Navrsava se6 mjeseci od kada s nama nije nas dragi daidza Dana 30. 6. 201 J_ navrsava se 11 god ina otkako [e preselio na ahirer nas dragi
Dana 30, 6. 201l. navrsavaju 2 ruzne gcdlne od prerane smn i na,cg drogog
se

POSLJEDNJI
OCU

POZDRAV

MAHMUT (OSMAN) SALMAN

naseg Kadira

N eka u dragi Allah

dz.s.

podari Iij ep i D zenner i vjeen i rahmet,

Sestra Cam i1,0 sa d j ecorn

ALEN (SABIT) HEBIBOVIC FEHKO (SEFKE) BASIC DZEMAL ARNAUTOVIC
Vo j nici Sani te tske cete
7654-1Ild;!:

Dana 30. 6.2011. navrsava se gcdina od smrti naseg' dragcg brata

11. 2. 1976 . 30.6.2009.
Nedostaje Dam tvoja ljubav ; dobrota, Hvala Ii za svu palnju i razurnijevanje kcje si nern pruzio. V j eeno ces ostati u nasim srcima. Neka ti Allah dz.s. pndari lijepi Dzennet j vjetni rah met,
Tvo] bI1H Ha ire,

iz Glamoca N eka ti d ragi Allah di.s. podari Iijep i D zennet i vjecni rahrnet, Tvoia kcerka Senada sa porodicorn 3941-1"

HASAN (RIZAH) SMAILBEGOVIC

Melisa i porodica

neviesia L:izmo ..lm~

Sestre N ica, Veli da j I\. daleta, b raca Ve Iid i M uharned

sa porodicama

Dnevni avaz """... "' ..... "iOO''I. 45
Sn:CANJE Dana 30. 6_ 2011, godine navrsava se godina otkako n ije sa nama nasa draga, n ikad p rezalj ena i Z" bora v J iena rnajka, svekrva i baka Dana 30. 6. 2011. godine navrsavaju preseljenja na ahiret naseg se dvije gcdine ad

OM.ERA (SERIF) HAJDAREVIC ILONA FAZLIC
sa ti s iecan ie na tebe, U vi jek cemo te psmtiti po dobrom. Molimo dragcg Allaha da ri podari lijepi Dzennet,

ZDRAVKA (BAVRLIC) PECIREP
30.6.2009.30.6.2011. Dragoi maici, baki, punici Uviiek cd biti s nama, i u nasim mislima i srcirna, N eka ti j e p okoj vjecni, Kcerka Ranka, unuk Daniel, rcdbina

Vri j <ornekoi e prolazi n e moze izb ri-

dz.,.

S liubavliu, tugom i posrovaniern,
Sin R us mir, kcer ka Sanda, Jasmina i unuk Danin snaha
lHlc.-lmo

zer Tihornir,

familiie

Tvoji:

Sabaheta,

Amela

i Adnan

Pecirep, Ba vrlic, Crnogorac i prijatelji

i ostala mnogobro j na

Dana 30. 6. 2011. godine nije sa nama nasa draga

navrsava se 6 mjeseci od kada

POSLJEDNJI

POZDRAV

POSLjEDNJI

SELAM

NASEM DRAGOM PRVACICU

volienom bratu i dieveru

RASKA (SABIT) HARBINJA
Vjecno cemo te se siecati i po dobru
sporniniari, -

HARUNJELIC
NE fOSTOJE RI]ECI KOJIMA MOZEMO OPISATI BOL I TUGU KOJU ZBOG TVOG PREMNOG ODLASKA_ UVIJEK GEMO SE S PONOSOM SJEGATI NASEG PRVACICA.
1632-1J1(11~

SENADU (HUSNIjE) MUIICU
Uviiek eemo Te volieti i nikad Te necemo zaboraviti, Neka Ti dragi Allah podari lijepi Dzennet,

Tvoii:

kcerka

Vahida,

unuka

Adela, zet Asim

JU OS »SOKOLJE"

SARAJEVO

Tvoj bra! Mirza i snaha Fadila
N 16J8-1od!

Proslo

ie 7 tuznih

dana od smrti naseg dragog supruga, Dana

cca, dede i svekra

preselila na ahiret nasa draga supruga i majka

SJECANJE 30. 6. 2011. navrsava se 5 godina

TUZNO SJECANJE od kada je na naseg drugs i prijatelja

SALIH (ABDULAH) SALIHBEGOVIC
Nek" je rahmet tvoio] plemeuitoj d Us i i neka !i dragi Allah podari

HATIDZA (SULEjMENA) CESKO
Nedostaiu nam rvoia dobrcta i plemenirost. Vriieme ne mozemo zausta viti, ali necern a dozvo Iiti da odnese nase sjeca n je na li j epe godine provedene S toborn. Neka ti ie
Divna
163S-1ndll

REDZA (HAS 1M) NUHANOVICA
Svi te Tvoji Nuni, Zulie nosimo u srcu drugovi • drugarice Dula, Enver, Alrnir, Damir, Almir Vispak, Aljie

Dzennet.
Supruga Nusrera, sinovi Semir, Sarnir, snahe i Mirsada, unuci Mia i Benjamin

vj eiOni rahmer, Tvoji najrniliji: suprug Tahir, sinovi Adrian, Adis i Ajdin
1641~!i1d:'!:

SUR "Kod (erne" gdje si dolazio i druzio se S nama.
N eka ti Allah dzelesan uh u podari Tvoji drugovi te nece nikad vjecni Dzennet.
1648-1odl

zaboravir,

Dana 30. j una 2011. godine

na vrsa va se p ala godi ne od

Dana 30. 6. 2011. godine naseg dragog

navrsava

se 10 godina

ad srnrri

Kazu da vrijeme lijeei sve al ovu bol ne rnoze. Evo prode sest mjeseci a boli kao i prvcg dan" kako ode nasa

sm rti nase drage mai ke i nene

voliena supruga, rnaika, nana i svekrva

JASMINA. CIRE (AHM.ET) C:UC:UKOVIC BREKO . SARIC CERIME
Vjecno ce osrati u nasim srcima.
Kceri

FAHlRA KREC:O
Po nosni smo S10 smo re imali, ne i· zm ierno tuzni sto srno te izgubili. Nedostajes nom.
Tvoji najrniliji: suprug Dzernaludin, sinovi Armin i Adnan, un ucad Anadi i Adis,
S33-Jrno

Z iVOl nestaie
paznje,

u rren urk u, a sjecania ostaiu zauviiek. Bio si i ostao uzor dobrote, plemenitosti, ljubavi i

i unucad

Tvoji: rnaika Sahdija, brat Emir sa porodicorn, sestre Mira i Mila da sa pow dicarna

snahe Mirsada i Sanda
76-36-lod;:

SjECANJE na nose drage

SJECANJE

Dan a 30_ 6 _ 2011. navrsavai u se 3 godi ne ad sm rei naseg dragog oca, svekra, dede i pradede

sehid

SAM.EDIN (ZAlMA) BUGAN
30. 6. 1995 • 30. 6. 2011.

HIVZIjE (MUSTAFE) VELAGIC
Tvoj plemeniti lik zauvijek n osi ti u n asim srei rna.

cerno

SAMOA OASARA)
DUPQVAC,

MEHMED (HASAN)
DUPQVAC 13. 2_. 003 . 29. 6. 2011. 2

rod. GREBOVIC

29.6.2006·29.6.2011. N eka Vam Allah dB. podari lijepi Dzenner i vj.~ni rah met, Sfiubavliu i postovanjem, Porod ica 893J·[" Dana 30. 6. 201 L godine n ije sa na rna nas dragi navrsava se 6 rnjeseci od kada

nasim srcima. N eka t i Allah di.
Tvoji najmiJiji: S uprugom

Siecanie na tebe nikad nece izbliiediti, Zauvijek ccl ostati u nasim mislima

i duboko

u

Tvoji: kcerka Azra, sin Adin
(Dino) sa porodicarna dova ce se pokloniti u petak, 1. 7. 2011. godine
iI:a5-Lmo

s. pad ari

Ii jepi Dzennet. i bra! Eldin S3
1634- Lnd'

otac Zairn, maika Hajrija

Hatma

priie dzume namaza u dzamiji na Musali

Dana 30. 6. 2011. godine n ije sa nama nas dragi

navrsava

se 6 mjeseci

od kada

Dana 30. 6. 2011. godine n i je sa nama nas drsgi

navrsava

se 6 mjeseci

od kada

jUSUF ELEZOVIC
Tvoja plemenitost Zivjeti :s nama.

jUSUF ELEZOVIC

jUSUF ELEZOVIC
V,i jem e ko je p rolazi nee;, i~b ,ismi uspom en u na leb e.
Tvoji; sin Sah, nev'jes(a Vladim.ira, un ucad Masa i Jan
S81·Jill,oj)

i dobrota

sralno ce

Tvoji; kcerka Vanja, zet Muamer, unucad Farisa i Faris

,w

est m jeseci protkanih b 0 1ami lugomJ aJi i neizmjernim pono:som sam re imala. N ada

S

Supruga

46 e..."."_""i1O"
POSLjEDNJI

Onevni avaz
POZDRAV Dana 30. 6. 2011. na vrsa va se 13 godina 0 tkada ie p resell 0 na ah iret nas dragi ha bo, svekar i dedo

Danas ie punih 15, godina od preselienja nase marne

hadfi RAZIJA h. PEKUSA ALEKSANDRU TOMAi!mVn'.:U • TOS}
Dragi brare, Tole moj Molimo Allaha ljjepi Dzennet, Sin Mirsad, dz.s da ti podari

FADIL (AHMEDA) BUZAR

U vi j ek cu te voli ri, plaka ti i rugovati za To born. Tvoj sura Paja • Napoli

Draga mama, da nas vidis i nakon toliko godina sigurno bib ila zadovoli na. Imam a sretan i ispunjen iivot svska u svojoj obitelji, To je hila i tvoja posljednja poruka, Toplo te spominiu, sa iskrenim dovama. i Lamija
8'906-111

snaha

Leila, unuke Hana

Kcerke: Aida Sakovic, sa porodicama

Amira

Redzic i Arnina Zaganjor
:G:G67-1
tI

3 O. 6. 20 II, navrsavase 13 go dina 0 d kada ie preselio na ahiret nas dragi babe, punac i dedo Dana TOZNO SjECANJE

Dana 30.6

201 J_ godine navrsava se 12 mieseci od kada ie preselila na ahiret n asa vel j ena

FADIL (AHMEDA) BUZAR
Molimo Allaha lijepi Dzennet, dUo da ti podari

Kci Edina, zet Rasim, unucad Amina, Ahmed i Muhamed

OSMAN ZAKLAN
30.6.2006·30.6.2011.

FATIMA MEHIC, rod. DIZDAREVIC
N eka ti dragi Allah podari Iii epi Dzennet i v j een i rah mel. Tvoju dobrotu i plernenitost nikada necemo zaboraviri, Ne postoji jer mi koji te volimo znarno kako je zivjeti bez tebe.
Halma

dz.s.

SjECANjE na naseg dragcg badzu, svaka i tetka

zaborav

ni utjeha

S Ijubavliu i tugom Sinovi Goran i Zoran sa
porodicama

Huserv-begovoi

dova ce se proueiti dzamiii.

u perak, 1. 7.2011.

u 13.40 sari, iza dzuma

namaza,

u Gazi

RASlM HODZU.'.:
30. 12.2010 - 30. 6. 2011.

S LJUBAVLJU, TVOH NAJMILUI

Ostalo narn je zauviiek Iiiepo siecanie na tebe. Neka ti dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i vjecni
rahmer, Tvoji Korici: ZAHIDA, MIRSAD, MUAMER, ANES i
762,·,"<1>

Dana 30. 6. 2011. godine nije sa nama nas dragi

navrsava

se 6 rnjeseci od kada

SjECANJE
N a nasu dragu suprugu

i maj ku

AlL-A

RASIM HODZIC
Danas kao i onog dana tvo] iznenadn i odl azak jednako b 0 li, Uspornenu i ljubav prerna rebi zauvi j ek cu cu va ti u svom srcu. Neka Ii Allah di.'. pcdari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet, Tvoja supruga Adila 2. 7. 201 J_ godine u kuci
162:1-!n-d;'!:

SAHAPOZDER
30.6.2004.30.6.2011.

Dana

30. 6.2011.

godine

presel 10 nas dragi

navrsava se godina otkako je

BEGO GAZDIC

Tevhidce se prouciti u Doglodima Vriieme prolazi, a sjecanja na rebe i tvoju plemenitost ostat ce vjecno u nasim srcirna i mislima,

Suprug

Rasim, sin Sefik, kcerke Sefika i Almasa sa porodicom
?618·11,;;U

Supruga Aisa sa d iecom
7623·1,",

Dana 30. 6. 2011. navrsava p reseli 0 na ah iret nas

TUZNO SJECANjE se pet godina 00 kada [e

Tridesetog juua navrsava dragog s upruga i oca

se 2S godina

od srnrti naseg

TUZNO SjECANJE Dana I. 7. 2011. navrsava se 16 godina od srnrti drage nikad zaboravljene supruge, maike inane

nase

MAHMUT (SMAJE) KARACIC • NAFAKA
Proslo

SAFET (MURATA) HRVO
30.6.1986·30.6.2011.

ZEKIJE KIJE CUK, rod. BABIC
27.1. 1'135·1. 7.1995. Toga dana posietit eemo tvoi grob i podi j eli ti usp 0 mene n. te be s on im a koj i te vole. Tvoji: suprug Boro, sinovi Drazenko i Goran sa porodieama

Iako nisi vise sa nama,

uviiekces

biti u nasim

mislima

srcima.
Tvoji najrniliji: Porodica KARACIC

i

je 2S godina od rvoie prerane smrti, Tvo] dragi i plemeni ti lik osta ( ce u nasim uspomenama i srcima. Tvoji: supruga, sinovi, snahe

i unuka
5484-1nd;!:

8817-111

Dana SJECANJE

30, 6. 2011, navrsava
t

n a ahire

nas dragi mac, b rat, sura

se 18 godina

kako se preselio

SjECANJE

CAMIL (MUS A) DZUBUR IBRO (SALKO) SUMAN
30. 6. 2007 • 30. 6. 20ll. Sa liubavlju i postovaniern uviiek eemo se sjecati tvog Iika, tvoje dobrote i plemenitosti ljudskog ovog svijeta bile u tebi. Neka te dragi Allah dB. nagradi lijepirn viecnim rahmetorn ier si ti to zasluzio. Dzennetorn

na naseg dragog

SENADA (SADIK) TAHIROVICA
Strina Ajkuna, Nermin, Adi, Mirela i Amer Mina, Leila, Reihan, Benjamin, :snl·lU

Drage uspomene zaboravi mo.

i lijepa sjecania ne daju da te
tvoio] dusi,
S'9'l'l·IIL

i

Neka je viecni rahrnet

Porodica

Tvoji: sinovi Ervin, Sanel, Serosa, brat Mutan sa porodicom, sestre Erna, Raza, Emira, Sen ada sa porodicarna
;fl9"14-1Li

Onevnj avaz

"'_"'·~_'I""'·7 4

POSLJEDNJI POZDRAV
Nasem dragom

POSLJEDNJI.POZDRAV

prijatelju

TOSI
Od njegove redakcije jet seta: Dzenana, Larisa, Zeoa, Proia, Azra, Senida, Lana
:89'.23-1[[

SJECANJE Nas dragi

ALEKSANDRU TOMASEVICU TOSI
Zdravko Colic

HASAN SMAILBEGOVIC
30.6. 2010 ~30. 6. 2011.
Danas se navrsava naituznija godina- godina kada ie na PU[ bez povratka
otisla rnoja najvoljenija

Nedokuciv u iskrenosti i cijenjenju dobrog i postenog covjeka, Slijedimo ga, Niegovi najrniliji

MERSIDA BRKlC rodena SMAILBEGOVIC
iz Te&uja

J os iednom

se zahvaljujemo svim njegovim blizim i daljim prijateliima koji ga se sietise odmah ili kasnije. Posebnu zahvalnost iskazuierno niegovim dragim prijateljima, sahistima koje je mnogo volio, saradnicima i kornsiiama.

Nisam Te se nagledao Nisam Te se naljubio Tako brzo sue je proslo Ja sam 7ebe izgubio ...
Ove srihove sretni, pjevali SmO zajedno na Tvom posljednjern

Kakva sim bali ka, draga, Hvala Ti za svu liubav koju si unosila u nase ZivOle.
Tvoj neutjesni sup rug Ramiz Brkic, kcerka Mirela, sin Ernad,

rodendanu,

unuke

Lamija

i zet Ernad Turalic

i Amina
PTr

POZDRAV

Dana 30. 6. navrsava se pet g<>. di na od preset [en [a na a II ire [ naseg dragog

SjECANjE

POSLJEDNJI SELAM nolo; dragoj tetki

SjECANjE na voljenog bra!"

POSLJEDNjl SELAM nasem dragom amidii

DANICA ELEZ, rodena MILANOVIC

MAHMUT· NAFAKA (SMAjE) KARACIC
N ika d n tee m Q zabora vi r rvo] Ij k, tv oj u dob rotu i plem enirost. Dok :tivjmo mi zivje[ cd i ri u Jl:i5 in! srcima. Uvijek tvoji: sesrra Dervisa, sestriene Selma, Ajl.:., searric Muhamed, zetov i Serif i M use
SS:.H·Ju

HAJRIJA MAJSTORIC, rod.SVRAKA

IBRO IBRAHIMOVIC
30.6. 1991 ·30.6.2011.

Unuk Bojan

Porodica
P-?HO!

Dana 3~. 6. 20 II. godine navrsava se 40 dana orkako je preselila ne ah iret. Bel i tuga za toborn je velika, a ljubav prema [Obi je velika i vjecna. Sa najljepsirn uspotnenama ostaies da Zivis u nasim srcim a, Neka ti dragi Allah dB. podari lrjepi Dfennet i vjecni rahmet. Tvo] braric Ibrahim. Azra i Alema ]3;2:t.lndf

EDHEM (MUNIBA) SVRAKA
30.6.2009 - 30. 6. 2011.
Nek je vjecni rahrnet njegovoi plernenito] dusi,

EDHEM (MUNIBA) SVRAKA
Dana ~Q_ 6,. 2011. ~(idiJ\e na'L"rla"a[u se 2 (dvije} godine kakc [e preselie naehirct.

U! je he

nema,

:7.::1

bora v n e pes [oi,j~

same ruga velika ljubav l pcnos ler to $i bic i OSlat 6e~ uzcr 1,1 svero ...ho je pusreno, vrfjedno j plemen ito. i:::uvatcemo uspemena na tcbe i

aosiu je I.!;
mo. Neka

!'l;;i~i m

~rei rna do k li vi-

Suleiman sa porodicorn
14'!'6'!!l,oi

Alhlh d!'~. podarl ujepi DUn net i "jec-,nirah met. Tvo] bratic Ibrj)him~Azr:a'~ Alema
lll1-ln.[l~

u dragi

48 e..."."_""i1O"

Onevni avaz

Dana, 30. 6. 20 II. navrsava se 6 ruznih godina od kada je preselio na ahiret nas dragi suprug, otac i died

MUHAMED (SULEJMAN) DEDOVIC
Hvala ti za svu ljubav, paznju i njeznost koju si nam nesebicno pruzao, Ostala ie ruga koju vrijeme ne Iiieci. S ljubavlju i postovaniem Tvoji naimiliii: supruga Suada, kcerka Samira, sin Samir, unuci Tarik, Namik, Farah, zet Emir, snaha Amela
:8913-1u

Dana, 3O.6. 20 11. navrsava se 6 ruzni h go di na od kada ie p reselio na ah iret nas dragi gazda i m ojstar

MUHAMED
U nasirn sjecanjima i dalje ste s nama.

(SULEJMAN) DEDOVIC

S postovanjem Uposlenici AUTO SERVISA DEDOVIC - PEUGEOT Fikret, Murat, Salmir, Mimes i Emir
8'91l-I[{

Dana 30. 6. 20 II. navrsavaju

se tri tuzne gcdine od kada nas je napustila

i preselila na ahiret

nasa

draga supruga,

rnajka, svekrva, punica i nana

ZiVOl nestaje u trenutku, a sjecanje bid uzor plemenitcsti, dobrote, postenja, sabura i razurnijevanja, Zauvijek ces biti u nasim srcima, stub nezaborava .. Mohmo dragog AJlaha dz.s. da ti podari lijepi Dzennet i sve d,zennetske ljepote i viecni rahmet tvojoj dobroj i plernenitoj dusi. Tvoji: suprug Asim, sinovi Samir i Jasmin, kcerka Sanela, snahe Senida i Selma, zet Baris, te unuci i unuke Sandi, Anel, Nejla i Aila, Iris i Deni

NURIJA BABIC, rod. HUSEINAGIC (NURA) i liubav ostaju dok zive oni koji te vole. Za nas ces uviiek

8'91.a:-1[{

Dana 30, 6. 2011, navrsava j U se 4 tu zoe godi ne kak 0 nas j e na pus uo nas drsgi su prug, otac, punac i d jed

MUjO (REDE) LEMEZAN
N i vri jerne koj e je prosl 0, ni vri jerne koj e ce dod ne rn oze uti ni ti da te zaboravirno, Postoji nesto urnrijeri nece, a to je Ijubav, pones i s j ecan j e na tebe,

SEAD (RASIMA) CIZMIC - CIZMA.
Nas voljeni "Cizma" proslo je 365 dana od kada nisi sa nama, jer i jedna obiena minuta je beskrajno duga i teska.

,to

AlJahu, Tvojom voljom );ivimo i umirerno,
Molimo dragog Allaha da ti podari

Iiiepi Dzennet,

El-Fatiha

Sup ruga Sadiia, sin Elvir, cerka Elvira, zet Doksun,

unucadi Adin, Mura i Admin
'is,'ft4-1od:::

Supruga

Zlata, djeca Mirza

i tvo] Abdulkerim

Sj£CANJE na uase d rage

Dana 30. 6.2011.

navrsava

se godina

od kada nije sa nama

suprug, otac, punae, dedo i brat

nas

drag;

IBRO (OSMAN) HEBIBOVIC
Utjehe nema, zaborav ne postoji, a bol koju nosirno je beskrajna. Vrijeme ne lijeCi tugu koju osjecarno zbcg tvog cdlaska, Teske se

IDRIZ IDRIZOVSKI
30.6. 2006 - 30. 6. 2011.
S ljubavlju

SADIjA (IDRIZ) IDRIZOVSKI
14.2.2009 - 2011.

navici na ~ivot bez rebe, ier nista vise niie kao prije.
S ljubavlju god zivi,

i postovanjern
.

cemo Te pamtiti -

i spominjati,

au nasim

srcirna nositi

dok smo

i postovanjem uvijek ce vas se sjecati, Vasa p orodica
:sn2·IL!

Tvoii najmiliii: supruga sa kcerkarna, zetovima, unucadirna

i bracom,

SJECANJE I'OSLjEDNjll'OlDRAV

SJECANJE

Danas, 30, juna 2011. godine navrsava se 16 godina o tkako ni ie sa nama

na naseg

EDIN ZIjADA VEjO ATIFU OMERAGICU
10. 10. 1975 - 30. 6. 1995.

IBRO (HUSO) KATANA
30.6. 1991 - 30. 6. 2011.

S ljubavliu, ponosorn i postovaniem cuyama uspom ene na tebe,
N asem dragom tetku i zetu, Faro. Begic, Mernie, Arnautovic

S postovaniern cuvamo uspomenu tvoiu dobru d usu i djela..
Molimo rahmer,
iS90-lno::!:

na i vjecni

Otac Zijad, maika Emina, brat Zemir, sestra Edina sa porodicorn i nana Ajkuna

dragcg

Allaha

dz.s. da

ti podari Dzennet

Porodica

Ka tan a i Zor Iiia

Dnevni avaz """... "' ..... "iOO', 49
Dana, 30. 6. 2011. navrsava se pet godina na ahiret nase drage i plernenite majke od preseljenja TVZNO SJECANJE majku POSLJEDNJI POZDRAV

FATA SARVAN rod. DIVOVIC
Drags mama, u neprolaznim rnislirna, danasnji dan uvijek nanovo vraca b oleci vo s j ecan j e na nase Z3 j I). dnicke dane, na Tvoie iskrene i prave vrijednosti kojirna si nam pokazala da sja] tivota nikada ne treba da se ugasi, da se uvijek moze i mora dalje.

na moju dragu i plernenitu

nasem

FATA SARVAN, rod. DIVOVIC
(30. 6. 2006 - 30. 6. 20ll.)
Draga mama, u nizu dugih jer rnoie misli sarno Tebi Iete, oci rnoie samo Tebe vide. Voli re, sa da i zau vi jek,
IVO

TOSI
Bio si veliki covjek i jos veci borae.

i tuznih 1725 dana ponekad rni se cini kao vjecnost, ponekad kao da si jucer bila tu,

Neb ti Allah

dz.s.

podari Iiiepi Dzennet i viecni rahmet.

Hvala ti za sve one trenutke koie si provodio sa nama.
ja Mirze ta

Tvoja djeca sa porodicama

Raja iz DTP-a - Avaz

8955-!n

SJECANJE na naseg dragog sup ruga, cca i dedu HIZMECARU DZAMIJE GORICI I TURBETARU TURBETA NA CRNOM DI\JANLI ZINDZIRLI VRHU

SELAM HADZI IBRAHIMA NA IBRAHIM - DEDINOG

MEHMED (SELIMA) TRGO
Deset godina ko]e SU prosle, nisu urnaniile rugu koiu osjecamo, a svaki naredn i dan ie samo ni iemi sviedok nase bali,
Po dobru Te se sjecarno, s ljubavlju

MlRALEM • MICA CAMPARA

i postovanjem

spominjemo,

Porodica
:lj.9,3.7-tu

Niegov dzamijski

dzemat

:B%?·lu

POSt1EDN}l

SELAM

POStJEON1X Harunu

SELAM

POSl.)£ONJI nasem dragorn

SELAM Harunu

l'OSLJEDNII

SEtAM SJECANJE

nasem dragom volienom

PETAR MAZIBRADA
30. 6. 1999 - 30. 6.2011. godine

HARUN (HUSEIN) jELIC
Molimo

HARUN (HUSEIN) jELIC
Neka te, b ebo nasa, dragi Allah dB, uvede u naliepsu dgennetsk u baildu. A mi, dok srno na ovom svi] eru, zauviiek cemo re se sleca ti j nosiri tvcj blag] lik u nasirn srcima. Voli te tvoj amidza Zikriia, strina Senada, j, tvoii rodaci EI rna i Ermin 761.. l ,d,

HARUN (HUSEIN) jELIC
Molimo Allaha da ti podari Ii j ep i Dzen net i sve dzennetske ljepote, Amin, Amidza Emin, strina Sabiha i rodica Emina
7676·t"",

HARUN (HUSEIN) jELIC
N eka Ii Allah di. pod ari sve dzennetske ljepote,

Siecanja na tebe ostaiu zauviiek,
Kcerka Ljiljana sa porodicorn ssu-r«

Allah. dH, da ti podari Iijep i Dzennet i vjecni rahrnet.
Uzvisenog

dz..s.

s.

[NMEMORIAM

Tetak Ibrahim, tetka Fatima, tetici Kernal i Erna

Tvoj amidza Mujo i rodak

"".

l

n'"

Kenan

Prim. dr, ESAD CERIC
30. 6. 2007 - 30. 6. 2011.

Dan a 30. 6. 20 1I, navrsava Sf 18 godina od pogibije naseg dragog
,-----=,-----,

POSLJEDNJI SELAM nasoj d raga j tetki

SJEtANJE Dana 30, 6. lOi I. navrsava se I! godina od smrri nascg voljcnog si na, brata, dj evera i ami dze

IFETLOGO
su te naivise vcljeli. U svoioi 20. gcdini
Vrijeme prolazi :3! tuga, bel i praznioa za robom viecno ostaju u srcima onih koji kao borac - sehid izgubio si svoi iii,,", braneci BiH. Teske ie lt3ziIi urjehu za sva ki dan :l:ivora bel tebe. Sa reborn nam [e o tisla radost a ostala bel i tug'a. Osrai e nom same da se vj ecno sj ecamo ,voj e dobrote i plemen i109 lib. N eka ti dragi A.I1ahdoH. podari sve dzennetske Ii epa'.'. Tvo]i najmiliji koii te neizmierno vole, Qt3C Ahmer, majka Sevda, brat Anel, snaha i bratid
16S1-lnd'

Sa liubavlju, sjetom i nezaboravorn tebe i nas zaiednicki zrvor.
Tvoje Ziba i Alisa

cuvamo

uspomenu

na

SEAD (ALIjA) GOLOS
Vrijeme prolazi, a ruga, bol i praznina osta]e u srcima v jecno 011 ih ko ji te vel e. Neka ri Allah d'!..!. podari D:1:.nnel. Tvoji naimiliji: brat Semir, nelvesra Bisera, braticne Sem ira i Ami na
:B:7.3-lmo-

POSLJEDNJI

POZDRAV

ZEKIjI (RASIM) SLjIVIC, rod. BESIC
All ah je odl u~io da se

naso] drago j

srniris m uka i pa rni e, nek ti ie vjecn i rah met.
Tvoje: Maja i Indira
NoO~56

Dana 30. 6. lOI J. navrsavaju se ruzna 52 dana ad smrti n ',eg dragog

Dana 30.6. 2011. navrsavaju se ruzna 52 dana od smrti naseg dragog

FADILI (GRABOVICA) KUjUNDZIC

Tvoii Nerko

i Mirsa

SJECA.NJE

POSLJEDNJI

POZDRAV

HASAN PERENDIjA
30.6.1989 - 30. 6. 2011.

ASIM (HAjDER) GRA.BOVICA
V ri j erne p rulaai, a ~i narn sve vise nedostajes. Uvijek si sa nama u nasim mislima, srcirna. Mali mo d ,agog A110 dz.s. ba d a po dar. Dzenne [ [VO jo j pleme-niw,i dusi. Tvoji: majka MUlJifa~ braca Vahid i Meba, Zlam, Suni '"
8:%4-IH

ASIM (HAjDER) GRABOVICA
Zauvijek ,Ce-.s iti suza U nasim b ocima ra na u srcima, n epadnosl iiva bol u prsi rna. Mol imo dragog Allah. dl.'. da podari Dzenner tvojoi plern eo hoj duSi, Tvoj i: ",,,ra Vohda, Sefi k, M •.liha, Mirel., Mersudin, Dzan

naso] drago j

1954·2011.

1954 - 2011.

FADILI (GRABOVICA) KUjUNDZIC
Uvijek cemo

S ponosom

i ijubavlju

cuvamo

uspomenu

na tebe.

cd hiti dio nasih nailjepsih s. ponosom spominjati.

uspornena.

Tvoje ime

Porodica

Tvoii: sestra Alma, zer Mustafa, se,stri6 Tarik i DAN-e

se.stricne

Belma i Ena,

50 e..."."_""i1O"

Onevni avaz
napustio nas dragi Dana 30.i una na VIsa va se sedam dana
0d

Danas, 30. iuna navrsava se sedam dana kako nas ie iznenada

iznenadne

smrti naseg dragog

ZELJKE (ALOJZ) KEROUS ZELJKO (ALOJZ) KEROUS
Pamticerno ga po dobru i zauvijek cuvati sjecanja na voljencg supruga, oca i brata,

Sa rugom i Iiubavliu u nasim srcima, rvoii najmiliji: supruga Borjana, kcerka Ana, sin Bojan, sestra Branka
8%I·lu

Ovom prilikom zelimo se naitopliie zahvaliti kolektivu ELEKTROPRIVREDA· ELEKTROPRIJENOS BiR te Zelikinirn bivsirn kolegama i prijateljima koji su izraziIi svoju sucut i pridruzili nam se ria posljednjern ispracaju, Hvala kolektivu FARMAVITA koji su narn bili podrska u ovirn teskirn danima, Beskraino hvala mnogobrojnim, drag!,!, kornsiiama i priiateliirna koji su s nama podiielili neizrniernu tugu i ispratili naseg Zeljku na viecni pccinak. OZALOSCENA PORODICA
8%1-!1[

Dana 30. 6. 2011. godine na vrsa vai u se & tiri godi ne od ras lanka sa nail im nai drazirn

SJECANJE
na prijatelja

JUSUF FERHATOVIC
2007.2011. Najdrazi, Jos uviiek se nismo pornirili s tim da te vise nema .._Isada su putevi nesigurniii, a odluke teze Nedostaies nam isto toliko koliko te volimo • neizrnjerno:
Tvoji najrniliji
782-1n

JUSUF FERHATOVIC
201)'7 ·2011.
Sjecanje na tebe nikad nece izblijediti, kao ni nasa ljubav prerna tebi,

Tvoji priiatelii
7S3-1tz.

SJECANJE U povodu formiranja 19·9odisnjice ,,1. Dobrinjske brigade" na Dobrinji N ovi Grad Sarajevo branitelja nase

Dana 30.6. 2011. godine u 18.00 sati kada cemo se okupiti kod spomen obiliezja na Dobrinji II sjetit cemo se svih sehida i poginulih ratne jedinice i cdati pocast i prouciti Fatihu u spornen na njihovu zrtvu i koja je opomena nama zivima da ih nikad ne zaboravimo. Pozivamo sve borce i gradane Dobrinje Udruzenje ,,1. Dobrinjska da nam se pridruze

brigada" Novi Grad Sarajevo
7663-lnd~

SJECANJE

N avrs ilo se sedarn tuzni h dana od smrti naseg dragog

na nasu dragu maiku, punicu i baku

ANTONUV OERKOVIC) MIKlC
2l. 4.1949·30.6.2008.

ATIFA (SACIR) OMERA.GICA

Draga nasa,

Irna u dusi mojo] oziljak koji sarno u snu boli. I ne znarn od kog bola on je ostao, i da Ii je 10 bile jutro iii suton kad se urezao u rnoju dusu, T a kva je nasa dusa Ispunjena

uspomenarna koje
Tvoja djeca ...

n3S

rastuze, nasrniju, zabole, ..

Halma ce se prouciti u petak, 1. 7_2011. godine u 13.50 sari (posliie dzuma namaza) u Begovoj dzamiii.
Porodi ce M ulaganovic, B r kit i Hasan die
7664-1Ild;!:

Dana 30_6_201 1. godine navcia va se punih 15 godina o tkako j e p resel i0 na ah iret nas dragi sup rug i otac

POSLjEDNJI

SELAM

POSLjEDNJI

SELAM

n aso] drago j

HASIB (SEJFE) SUSIC
iz Vlasenice S velikorn liubavliu i postovaniern cu vamo uspomen u i sj ecan je na tvoju plemenitost i dobrotu, Hatm a dova Ce se prouci ti I. 7. 20 II. godi ne n a dz"uma namazu u
dzamiji Ciljuge u Zivinicama, Neka ti dragi Allah di.s. podari lijepi Dzennet i viecni rahrnet,

ZEKlJI SLJIVIC
Draga nasa rnajko, uvijek ee, ostati u nasirn srcirna, tvoj osrnijeh, do"

HARUNU JELICU

brota i plernenitost OSI.t ce U nasim siecaniirna, Mila maiko, ostavila si [rag koii se ne moze izbrisati i hal koia se ne moze prebolieti. N eka te AU ah di. s. nagradi sv im dzennets ki I!! I j ep 0 tam a i neb je vjecni rahmet tvojoj plernenitoj dusi,
Tvoj sin Samir, kcerka Gordana, unuk Adna

Dragi Harune, rvoi prerani odlazak ie Allahova volia, a nama j e ne izm jerno Zao. ucitelia Nermina Oglecevac
Nikad te necerno zaboraviti rvoi razred I2

os Sokolje

i

Tvoji: supruga i dieca

i unuka Daiana

Dnevni avaz
Obaviestavamo

_"''''I""~'''''''"· 51

rodbinu, priiarelie i kornsiie da ie nasa draga

SADIJA (KATANA (rod. KADIC)

HASAN PERENDIjA
30.6.1989·30.6.

zun,

preselila

na ahiret, 19. 6. 2011. godine, u petak,

u 80. godini, groblju u

Dok mi zivimo i ti si sa nama u nasim mislima, Sinovi, snahe, unuka, unuci i praun ucad
PIT

Dzenaza ce se obaviti I. 7. 2011. godine, PIiev Iiirna, Crna Gora

u 16.30 sau na gradskom

Tatovic, Kadic, Delic, Celik, Hadzovic, Hrusternpasic, Ciguliin, Liutovic, Srna, Ko Idio, J ama k ovic, Aganovic, H usovi c, Del j kov ic i os tala m nogobro [na to dbina, prijatelji i komsije WHn"!
SJECANJE

sinovi Darik, Enes i Kernal, braca Esed i Hamed, sestra Mevla, unuElvir i Sanela, bratici Nijaz, Nazrno i Edin, braticne Samira i Amila, sestrici Orner i Emir, diever Zisrija, snahe [asmina, Ernka i Dzeneta, te porodice Katana, OZALOSCENI:
ci Diuo,

Dana 30. 6. 20II go dine navrs ava j u se ce tiri go dine zeta i badze

0d

smrti dragog nam tetka,

SJECANJE na naseg velikog prijatelja

I'OSLJEONJll'OZORAV

Dr. SLOBODAN
stomatclog

• SLOBO BUKVIC
iz Capljine

Drag; prijateljul
za borav it nece,

Tvoja te Caplji!!ska raja nikad
-

JUSUFA (AVDE) FERHATOVICA
Sa puno liubavi i postovanja uviiek cemo re se rado siecati,

ESAD (OSMAN) eERIC
30.6.2007·30.6.2011.
Pore dica Mi.rsada Had:i;ovi~a
896'9-ltL

Pocivai u miru! Sehovic Sam if· Seha sa poro dicom

Porodica Isrnic • Aroda, Nera i Zijo

Dana 30. 6. ove godin e na vrsa va se godi na kako je umr la nasa vol j ena

IDA MIOC
Dana 3~. 6. 201 J_ navrsavaj u se 3 godine od prerane sm rrl voljenog oca POSL]EDN]I IN M.EMORIAM SELAM POSL]EDN]I SELAM

nasoj drago j

moioi dragoj maici

Kuca bez tebe j e prazna, zivo t b ez teb e tuza D, ali liu b av prema tebi vjecna
Tvoii: majka Antoniia, suprug [osip, dieca Sandra

i Ivan
S956-111

FARUKA (BEGLERA) BEGOVICA
Dragi una, Svaki dan bez tebe mi ie sve re'ii l rufniji, sad kada ai mi potreban, tebe nema, ostaie mi same lijepo sjec3.nje na tebe i rvcja dobrota, Tvoja kcerka Arnela sa poredicom 778-1 tz

SEjFUDIN (SAIB) CAjIC
29.6. 1931 .30.6. 2001.
S ljubavlju Porodica

SADIJI KATANA
Molimo Te Uzviseni Alb· h u dt.s. da joj podaris li j epi Dzennet i vjecni rah met, a poro dici da silage i sabura, Senad, Senada i Vedrana
8~~3-ltL

SADIJI KATANA
Bit ce resko bez Tebe dalje .. Najdraza moja Neb ti Allah dB. podari lijepi Dzennet i neka ti je vjecni rahmer Tvoi sin Bnes

Dana 30. 6. 2011. navrsava se 16 godina nam a nas dragi su prug i 0 tac

od kada nije sa

VINKO SIBENIK
Sjecanje
V jecno

i postovaniem,
-

cerno nosi ti u svo] im srci rna.
vjecnog pocivalista "Sveti [osip",

na tvoj plemeniti

lik

U 17,00 posietit cemo miesro
SIECANjE POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEONJI SELAM njegovog • Groblje

vclavaju se dvije gcdine ad kada i. preselio na ahiret na! dragi

Don" 30. 6. 201 J_ godine na-

Sup ruga Ana sa diecom
S'9S9.-111

nasem dragom zeru,
badzi, tetku

TUZNO
SJECANJE na voljenu

bracu

EDHEM (MUNIB) SVRAKA
N eka ti ~ragi All~h. ~~.!. podan vjecn I rah me r 1 IIJCPI Dzen, net. Supruga, kceri, UD ucad
1.£

ZLATKU BULjANU

ALIjAJELIN
30. 6. 1992 • 30. 6. 20 II. Po dobroti te pamtimo sa posto van jern spo m in j emO

HAMIDU VARAJICU
lij ep i D zcnnet.
Neb ti je vjecni rahrnet i neka ti Allah dz.!. podari Idriz Sljivo sa porodicorn

IBRO HEBIBOVIC
30.6.2010.30. 6.2011.

MUJO HEBIBOVIC
2.7.2010· 2. 7.2011.

roy! i
S96So· J u

Melisa

Murat,

Tidza, Maida

i
S963-ltL

i cuvamo nailjepse uspomerne na tebe.
Radn e ~clege: Dian a, N erma i :lara p-ssI 08

8%t,i·ll[

Vriieme prclazi, tuga i bol ne prclaze, V jecno ce re osta ti u nasim srcima. Nikad, neutjesni

brat Hilmo sa suprugorn

7671-1nd~

52 c...... "

_...u"" Onevniava:?
C 0eJ111kOM Tyro"
II 60ilOM ja8,Jl,aMO pOLl6HH", na je uaura .l.lpr:l La kYMOBH"II, npl1jaTeibl~M" Tuznirn srcem javljarno rodbini, prijateljima

i poznanicirna

d. je nasa drag a

hadzi ZEJFA (rod. BEClRAGIC) HADZIKADIC udova SULEJMANA
preseli 1a no ahiret u pop ed j el jak, 27. 6. 20 II , god in e u
81. godini, Dzenaza ee se obaviti u cervrrak, 30. 6. 2011. godine posliie ikindije-narnaza u 17 sati na rnezarju Derventa u Travniku, dzenaza polazi ispred Sarene Dzarniie u Travniku,

a

LI:AHMUA(MHJIAHA) EJIE3, pO~eHa MHJIAHOBHl1
npeMlfl-ly.na Ll'fla 28.6.2011. rO.!l:"He y 77. roLl"""· Caxpaua npare H"" nokojnuue 06" ""T lie ce )llIHH 30. H" rpofin, y S y.umb " M I1.Jbe" l<flll.

Tevhid ee se proueiti u kuci ~"losti Sumece 10, Travnik.

RAHMETULLAHT ALEJHA RAHMETEN VASIAH
OZALOSCENI: sinovi Sea~ i Mirsad, sestre Raziia i Raifa, snahe Narciza, Mirzeta i Nina, unucad Amer, Leila, Seila i Adnan, praunuka Naida, zero vi Said i Amir, zaove Emira, braiic Ncdzad, sestricna Arnila, sestriei Adin, Kenan i Admir sa porodicama,
te porodice Hadzikadic, Beeiragic, Porobic, Muharemovif, Bijedie, Kadrie, Guilic, Kurtalie, Kornic, Cajnie, Vare.llikovic, Zildzic, Salaka, Bahtovic, BUUl, Halepovic, Hemic, Hadzic, Kusmic, Brajic, Bubalovic, Torlic, Smajlagic, Turkovic, Pojskic,

o. 20 II.

rOLIIIHe y 14 'taCO""

O}KAJ10W1't EHJII: cynpyr M unnsoje, khepka Llywallka, CHIl iJ,ylllfLIl. YIlYWI Bojau cnaxa Pauka, JeT LlparaH. 6PUTHhtt. 6pant'tnltc, cecrpnhn, cecrpnunue, .fIJeBepH TC noponuue Eire:> .. MllIIm1oBHli, Korpouran, Koaaseeuh. rOlHlja'"II-I.
H Jlerap,

LIp" kYJ1, 3eilOBH~,
.\·!Horo5pojHH

Tenaaueen h, Kpyuuh, Ocrojuh " Jlepo, pOJl6.L-..ra, kYMOB~t., npnjnrersu . II kouumje

kao II OCT"ml 8'915>-11.1

Hondo, Zeeevic, Toska, Imamovic, Caluk, Be,lagic, N urudinovic, Grabus re ostala rnnogobro ina rod bina .i pr iiarei j i 7.71· t nO'

Obavies

t,VOJIlO

rodbi n u, p r; j atelie i kom,;j e do je uo, drag;

MUMIN - BELKO (SABANA) PUCE
dana 29. 6_ 2011. gcdine, nesretn iII! sl uc.j em u 52. godini preselio IUl Ahiret. DZ.n."" rahmetlije polazl u cervrtak, 30, 6. 2011. godine postije iki ndija namaza ispred dzamije Vrba.a klanjat ce se iSI; dan u 18,00 sa I; u harem u Podvelez - Do. Prevoz ouezb iied en u 16!]0 sa.ti isprtd dhmjje Bijelo pclje, sa H.jallitima: V".pciCi· piiaca, Zalik, Auto buska sta n ica, Mazo Iiice, Se hoy ina, Fab rib dub ana, 0 pine, Gl.loj II ice, D radevice, Do. OZALOSCENl: supruga Fatima, ';0 Enis, kcerka Ilda, brat R.· m iz, ses tre H8. va, Em.i na i Dzem ila, brarlcl Seldin 'I Sen adl a, sesrricna Edna) scstrici Edis i Amar, ad.Zf:Ibro i Huso sa familjjarna, zetovi Dzerno, Salko i Ibm, daidza Osman, tetka Dulse, punic" Saja sure Alii., Ibm i~ervo, porcdice: Puce, Isle, Marie, ~rnalit! B_al~y. ,3C] '10. lode.r, ustovic, .H3.dz~j~iia,. Lul.i(:) H., s. n.ie] u K u nov ~t-, ;;:::J 0, K rva V;jJC'~ pago~ Mem lCt L I.~det le OM3ia m n 0Dh gobroina rodbina, prija,elji i komilije ii9·] ,"

Dub eke ozalo ,cen i 0 b. vj es,o vame rodb inu, pri] arel] e i komlii e d. je na! dragl

HARUN (HUSEIN) JELIC
preselio na ahiret u UTORA K, 28,6.201 L gcdine u 7. godini. Dzenaza ee se obaviti u CETVRTAK, 30. 6. 2.0 Jl. god; n~ u 16.00 sati no mezarjuJELICj: KAOSTICE· Visegrad. OZALOSCENI: otac Husein, majka Am el a) brat H ilm2ajl sesrra Ami na, dede Sejfo i Ismer, nana Fata, amidi!e Emin, Zikrija i Mu't.ra, daidfe M u harned, Ad is i Edis terke Fa rima, Ze bra, Nei ra i Adela, , et ci Ibrahim, Enes i Edi (1) strine Sabina i Scnada, arnidzici, "dmidiicn~~ tetici, reucne, daidzici, daidz!cne'~ re porodice: Je.lic, Po jam, Ta bakovic, Dzaferovic, Mehanovic, Mu lezl novle, S m aj ic) Haidarevid, 9u~jc) Biccvic, Tucakovic, Hasie, Kadic! Curovie, Hal ilovid, Hurem, Gazibara, Begovic, Haskovic, Srnajlovic, Karsic, Turkovic, drugovi i drugarice sa ucireljicom Nerrninom Oglecevac iz O.S,.• Sokolje", kao i osrala mnogobroina rodbina, prijatelji i komsije Prijevoz do mezarja i nazad a bezbii eden ispred 0.5 .• Soko!je" sa polaskom u 12.00 sa.u, sa USplll.nim srnianjem na Oloe.i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

...Za ova] trenurak - pripremai te se - (hadis) Duboko oi.loMeni obaviesravamo rodbinu, prijatelie i komsije da j" n a, drag;

1959 - 2011.

HAMID (MURAT) VARAJIC
presetic na ahirct u arjjedu, 29. 6. 201 L godine u 82, godini. Dzenaza 60 so obavhi u CETVRTAK, 30.6.20 II. j;udinc" 14.00 sati na mezarju VLAKo.VO. OZALOSCENI: supruga Salma, kcerka Sedi nat sin Si fet, un uke A icia i' Amra, zet N asu f~te po rodi ce: Varaj ic~L j ubi nac, H,adii ah rn etov ic, Ba.SlC, Kole n da, Kli nac, Di vian, Vei z, Dzelil, M aslo, Ve lo, V reto, Selimovie, Babic, Sofovie, Turulja, Tiro, te ostala mnogobroina nJ7 dbi na, pri ja tel j i i kornsi [e Tevhid ce se prouclu istog dana u kuci rahmetli]e u !4.oo sa d, u]. Ibrahima Hafiza Ridzancvira br, 5 Sokolovic Kolonii a, RAHMETULLAH! ALEJH! RAHMETEN VASIAH III

...Z. o."i ,,,,numk - pripremojre ,. - (hadi,) Ou_boko Olalo!&ni obavjdt!3l,!amo r-odbinn, prijatelje je n drag •

... Z. ov.i tte,nut.k· p,iprem'j'le , •. (had;,) I?uboko oZa.los,c.eni. oba,rjellav.amo rodbi.:DU:, prijaleije.L cia jc n.' dragi

d. .1.
p"selila

i komsije

komsije

D ubo ko oz.loscen i aba vies,.va mo rodb in" .i pri js'e! je da je n.' drag;

MEHMED . MEDO (MUMIN) DiIDIC
preselio na abire, u stijedu, 28,. 6, 201!, godino u 78, god ini. Dienal::J 6~ se obavili u CETVRTAK, 30.6.2011. godine u 17.!5 sali na m=rju.HAMBI]>!A CARINA. OZALOSCENI: ,in F'ruk,. kcerk. Dina, zel Em'ir BeSic~ snaha Jasminka,sesue H.jr. i D2emila, unu~.d f.l.nin, S.njin, Ajl. i Senad, praunuka Ena.! braticiJ bnui~ne, 5estri[:i~ $e$tricne~ !e porodice: D2idic, Be.sic, Vranac~ Munko\fic~ Sm~ilagtc, Osmanovlcj Hadiibajr:ic., Spre~o, kao i os,"la rodbina, prij.<elji i kom!ije Te:v.hid tt sc::prQUCili is'rog dao::. u kLlCi rah,rnetJ ljC:!: 17.1' s.t)[i! ul. u KUNOVSKA br. 3NL RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VAS1AH 111

SLAVKO (GOlKO) MIjATOVIC
preminuo u srijedll, 29. iun • .2011. godi" ne u &6, god.in.i, $ahrall<li ce s¢ obaviti u pc;:tak! 1. j,ula 20! L godine' u. 11-30 ,ati na grobliu .VLAKOVO". OZALOSCENI: <<'<ork. jubio. iJadra. L nko, brot. Dane i MI.den, zelOvi S.d 0 i S~~aJ u:lluc;i Denis) I.s.or i Alen) unu;ka M~~la) l.'raull~~ci Marina) Rober[) M13! An~re:11 Ela] [~PO~~dl~eMl. ,a.roV'I~ RaVc., K.".rab.'. san, Maio5, Lom1gor ..~Me,snhovlc~ KoloIlla~ RO~Il~ Seepanovic, Mari.nkovic, Ursie, Tom i~ic, Mil.. lje"ic, k.o i 0, .. 1. mnogobroj nfi rod.b inil i pri jatel j i Kuo.. '.losIi: ut memala Biie<lica br, 59.
Itt

SEMSA (ABDULAH) PUSKAR, rod. HATIBOVIC
god i.ne u 63. gQdi n i.

no .hire, u morak, 28. 6, 2011.

Dienaza ce se abBvili u CETVRTAK, 30., O. 20 II. go di ne u 14"00 ,a ,i na 8rad'ko rn m....-.t:I.1'jllakO\io, VI

OZALOSCEN1: sin AI.n, kcerk •. Amela, zet Mural, ,", •.ba MooIdijan_a], unu~a;d Bajaz.i~ Amin .a] Z,ejd i Lana) braT: Mtlh idin~ Se"r stre , .Perl da i Er.l.u~ ana; S;iJ po rod j ca m.a~ Da d ..~ Ie po rod ice: Puskar, Suljic, Ha<.ibovic, Music, Zejnilagic, Habibija, Zla .. ,,v~c) kao j osru.ltt rodbina prijatclji i koms.ije Tevhid ce:se prouciri iSlQgdaJ]a u kuci merhume u 14.00 ~atiJ ul_ VREOCA br. 68,
J

RAHMETULLAHI

ALEJHA RAHMETEN

VASIAH

III

..,Za ovaj <renu,"k" pripremai"

se· (hadis)

D u boko ohtloseen i 0 b. vjes,"vamo rodbi nu, pri j. ,el ie i komsi je da.je naS dragi

Dnevniavaz
UZNAJV.ECITIRAZ.
NAJPRISTUPACNIJE CIJENE
Osmrtnice. sjecanja. posljednji pozdravi • ._ba, ..

SAFET aUSO) JUSUFOVIC
pre,el io na .h irel u poned jeli"k, .27.6, .20II. godin e u 69. godin i. Dien"zoco ,e oboy,,; "SRUEDU, 29. 6.2011. god;nc u 17.00 sati no m""orju RJl VNE !\t\KIJE. OZALOSCENl: kcerka Dzenlloa, 'in Hidaje" ze, Adna.n, snab. En ... , unuci Ed w i[] Edin! ses tr8. r SIne raj bra ti ~ Ri fCl: sestri6i Sead LA m ~r) bratil:na D ika ses ~ri~n e Mir£.3 cia A.m ta i .. i Mediha ~a porodicama~ svastike MnlLja i Sa.rija~2et Haso i badio Ahmo sd pOf{~di(:ama te p;jjatelji Si fa. i Hal i~, N uriia i,~afi ia,sa p.orodi"!'-m., te po rodiee: J u,uf~vi';' Svr.ka" Alimano~ ie, H~do, .Feri?, VU,kas,Prl! .•~a Roomo, Emlnag,.!, Bet,c, Drkend., HruSlomov,c, Cau,eY,,;, Abm",ov,t, D7.:1hon.,t,Beknc~ Kaf!~!k~CUlu.na~Hota, Haii]o",ic~ Ra~cic, Pafgal1liia~ KQrora~ DlOga~ B3bic~ LNic~ Kustura:. Je:z k.o I o".I,rodbin., prij.lelji i komSije '
J

~ 0331281 - 451; fax: 261- 461. E-mai!: .smrtovnlce@v

Tesanjska 24A,

Tevh id

ce se

p r{'JueEi Lt is ~og dana u k uCi rah!1H~tlije u 17.00 Sat t~ui. D KIN SKA b r. 102.. ALEJHI RAHMETEN VASIAH
'66 I· 1I"!tl:';,

1i' 033/281 - 717 Dzemala Bijedica br. 185, • 033/281 ·451 • ZENICA: Marjanovica put bb (zgrada Jabuka)

• GORAZDE: Sukrije Kukavice 12 iii· 038/222 - 251; • TUZLA: TlJralbegova 22. (poslovnoZ8nalski cenlar Korzo-pasaZ) a/tax: 035/257·~ 277; 257-477

• MOSTAR:
Husnije Repca bb W/fax:

RAHMETULLAHI

036/558890;

POSLJEDNJ1 POZDR!\V na~('g kolege Nasufa. Hadziahmewviea

puncu

·TRAVNIK:
Zilarnica F

HAMIDU VARAJICU

5r /fax:
032/424 - 441; 42.4 - 440;
i9SQ·ln

"il/fax:
030/512 - 718;

Zaposleujci

l~vrsne direkcije

UI (eh.nologjju

irazvoj servisa BH Telecon:J·a.

pglasi
Federaci ia B OSD e i Hercegovi n e TUZLANSKI KANTON OPCINSKI SUD U TUZL! BRO}: 320 Ps 0038711 08 Ps Tuzla, 07. 06. 201 L godine U skladu sa clano,m 348. st. 3. do 7. Zakona
Bosna i Hercegovina BOSNA 1 HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKl KANTON OPCINSKI SUD U TUZL! Broj: 320 Ps 00Z4974 04 Ps Tuzla, 12, OS. 2011. godine

Dnevni' avaz """'"

3!l_~"". 53

0

parnicnom

postupku

Opcinski

sud u Tuzli

OBJAVLJUJE
Dostsvljanje tuzbe tuiioca HOld "Tuzla~ d.d. Tuzla, ul. M. Fizovica br, 15" zastupana po Advokatskoj kancelariji "Mum': i dr," Tuzla, ruzenorn TIM UNION d.o.o Tuzla, Ill. Zarka Vukovica bb, zastupano po zakonskorn zastupniku Tornic Dragi iz Tuzle, ul. Franje Marko· viea broj 12. Dana 22. 07. 2008. godine, ruzilac ie ovorn sudu podnio tuzbu prouv tIIzenog, radi duga u izn os U 0 d 5.545,00 KM. U tIIibi je naveo da je ruzeni za pctrebe srnjestaja svojih poslovriih partnerai gostiju prilikorn njihovcg boravka u Tuzli u toku mjeseca novernbra 2007. godine angatovao ugostiteljske kapacitete mlioca. Na opisani nacin tuzeni je prerna ruziocu prouzrokovao dug u visin i 0 d 10.545,00 KM, od cega je do momen ta po dn osen ja I ul:b e uplario samo 5,000,00 KM, as Lao jed u zan ruziocu iznos 0 d 5.545,00 KM. U tuzbi [e tuziJac predlozic donosenie presude zbog propustania .. Poziva se tuzeni <fadostavi pismeni odgovor na tuzbu u roku ad 30 dana racunajuci ad dana prijerna ovog dopisa uz napomenu da pismeni odgovor na tuzbu mora biti razumliiv i mora sadrzavari sve one sto je porrebno da bi se po niemu moglo posrupiti, a posebno oznacenje suda, broj predrneta, pun naziv i adresu za pravna lica, procesne prigovore, decidno

Opcinski sud u TIIZli, po sudiji Simi': Radmi.li u pravnoj stvari tufioca "SARAJEVSKI KISELJAK" DD Kiseljak, ul. KtaJjice mira br, 7, protiv tuienog "LlS·KOMERC" DOO Gradacac, ul. Hadziefendina bb, radi duga vsp. I Ll47,69 KM cdlucuiuci van roci~ra dana 12. OS. 2011 godine donie je

PRESUDU
(zbog propustanja)
SE tuzeni "LIS-KOMERC" DOO Gradacac, da lll:tiocu "SARAJEVSKI DD Kiseljak, na ime duga za isporucenu robu isplati iznos od 11.147,67 KM, zateznorn kamarom kojace se obracunati pocev od 15.06, 2004. godine pa do isplate, kao i da mu naknadi troskove parnicnog posrupka u iznosu od 350,00 KM, a sve u roku od 30 dana od priierna priiepisa presude pod prijetniorn prinudnog izvrsenia, OBAVEZUJE KISELJAK" sa zakonskom

izjasnjenje da Ii se tuzbeni zahriev priznaje iii osporava u kom slucaiu je pcrrebno navesti razloge zbog kojih se isti osporava i Cinjenice na kojima se navodi zasnivaju.

Pisrneni odgovor na ruzbu mora biti potpisan od srraae odgovorncg lica iii zak, zastupnika, odnosno ovlastenog punornocnika Upozorava se tuzeni da u slucaju nedostavliania odgovora na ruzbu sncsiti posljedice prop isane cL 182. Z akon a 0 P aruicn om pos [UP ku. Dostava ruzbe tuzenom smatra se obavlienorn protekom roka od IS dana ad dana obiavliivanja. . Sudija,

ee

Simic Radmila

OGLAS
'OPCINSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mals 032698 07 Mals Datum, 22. 05. 20 II. go din e OPCINSKI SUD U MOSTARU, Slrucn.i suradnik Pavle Crnogorac, u pravnoj srva.ri lu~io·

ca HI d.o.o. Mostar iz Mosla.ra, kojeg zaslupa Z.Z., prOl,iv ruunog Eko-Krimicn d.o.o, Mo· s~ar, Put za Opine bh, iz Moslara, radi dug" v.sp. 662,81, dana 22.05. ZOI \. godine, donio je

Dana 27. 08. 2004. godine, tuzilac ie podnio ruzbu, protiv ruzenog, 3 radi dug. II iznosu ad 11.147,67 KM, Tuzba se svira prilozirna i obavijesti suda 0 posljedicarna nedostavljanja odgovora na lllzbu u zakonorn odredenom roku ruzenorn je dostavljena u skladu Sa odredbom cl. 348. St. 3 - 7 Zakona 0 parnicnom posrupku, odnosnc isricaniem na cglasnu plceu suda dana 18.09. 2009. godine i objavliivaniem iste u dnevnim novinama koje se disrribuiraju na rcritoriji FBiH - Dnevni Avaz dana 30. 09. 2009. godine, a 0 cemu ie ruzeni obaviiesten dopisom od 16. 02. 2011. gcdine, Obzirom da ruzeni nije dcstavio pisrneni odgovor na ruzbu u zakcnskorn rcku, a tuzbeni zahtjev nije prorivan cinjenicarna navedenim u ruzbi, te kako Cinjeoice na kojima se zasniva ruzben i za h rjev n iSITII pro ti vnosti sa dokazim a ko je je ru iilac pri Iozi 0 uz rufb u te ka ko je tIIzilac predlozio donosenje presude zbog propustanja, sud je odlucio kao u izreci ove presude a u smislu odredbe 1:1.182. sr.L Zakona a parnicnorn posrupku, Sud je ruzenog obavezao i na placanje zareznih kamara koie ce se obracunati u skladu sa cl. 277. Z akona 0 obligacionim odnosima, prerna korne du~ni k koji zadccni S3 ispunjenjern novcane obaveze duguje, pored glavnice i zateznu kamatu, a koje teku od dana padaaja u docnju tuzenog, !<ako je to ruzilac i apredij'elio u mzbi. Visina kamale ce Se obracunati na OSnOVu Clan. I. Zakona 0 visin.islOpe Z3leZDe kamale (SI. novine FBiH br. 18/96, 27/98, 5l{01, 56/04, 64/04 i mOS). Odluku 0 tro~kovi.ma parni~nag postupka sud je donia II skladus3 clanom 383, 386 i 396 Zakona a parnicnam postupku i na opredjje1jen zahtjev Luzio,a, i to i:>.nosa od 150,00 KM na ime takse na presudu, a I<oj" taksa je odredena prerna Zakonll 0 taksarna TK (SI. novine TK br. 05109) i iznosa od 200,00 KM na ime rro:lkova objavljivanja mibe i presude pUlem objavljivanja u dnevnim novinama,:lw ukupoo iznosi 350,00 KM. NAPOMENA: Proriv ove presude nije do~"oljena zlilba. SlIdija Simi': Radmila

Obrazlozenje

PRESUDU
- ~bog propustauja'Qbavezuje se Lu7.eni da tuzireJju ispbri dug u iznosu -cd 662J~ KM za neplaeene racu,ne za I kori!!tenje lelefonskih IIs1uga Sa zakonskom ZSreZl10m kamatom po slOpi mvrdenoj Zako· nom" visini smpe zaleZn e kama re ito:, - na iznos od 178,72 KM od 15.07 2006. - na iznos od 290,86 KM ad 15.08, 2006. - n a iznos nd 193,23 KM od 15. 09. 2006. kao i da mu Daknadi rroskove postupka dana prijema prcsude.' gadioe pa do isplate, godine p" do ispbte, godin e p" do ispl ate, II iznosu od 124,50 KM, Sve u mku od 30 dana od

Bosna i Her<:egovina Federaci j. B os IIe i H er'egov Tuzlanski Kamon OPCINSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Ps 020987 lQ Ps Tuzla, 20. 05. 2011. godine

in e

Strucui suradnik rayle Crnagorac Pouka 0 pravnom lijeku: P ror; v 0 ve pres u de n ije doplistena -'alba, aJ i mzen i moze pod n ijeli pri jedlog za ja;nje sronje (clan 183. Stay I, ZPP-a). Napomena: Presuda ima smmtui pravosna}:nom 15 dana oakon objavljivanja'.
POVC"

r u pri·

TU?;ILAC: "Raiffeisen BANK dd BiH Filijala Tuzla uL Tur.a1ibegava br. 22 Tuzla, TUZENI: J. MAESTRAL doo Tllzla ul. Slavka Mic:ifa br. 17,2. Sahhov.ic Almir sin Hakiie ul. !smera Mujezinovica br: II Tu<.l., osn;v.c i liceovlasteno zaSlIIpanje drusrva. Radi duga Vsp. 6.433,21 KM

z"

U skladu s cla.nom 348. StaV 3. do 7, Zakona

0

pamicnom

pos[Upku

Optinski

sud u Tuzli

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKlKANTON OPCINSKI SUD U ZIVINICAMA ernj: 33 0 Mal 01398009 Mal Zivinioe, 27. OS. 2011.godine

OBJAVLJUJE
Dostavljanje luzbc (uziaca Raiffeiscn BANK dd BiH Filijala Tuzla ul. Turalibegova br. 22 Tuzla, protiv ru.zenih l. MAESTRAL doo Tu.zla ul. Sll!vk." Mieiell br, J 7,2. Salihovic Alm;r sill Hakije ul.Ismeta Mlljezinovica hr. 11 Tuzla, r.di dllg" Vsp, 6.433,21 KM, Dsna 04. 12. 2002. godine t!liihc je ovom slidu podnio prijedJog za i~vrsenje n" osnovu vjeradoslojne isprave a dana 08,08 ..2006. godine pismenim podneskom uredenu ruzbu, proriv ru~enih, radi nlLplale duga u iznosu od 6.433,21 KM, U (u~bi ru.zilac navodi da.je l!liena Maesrral DOO Tuzlu du~na. luziwlju ispla[ili iznos od 6.433,21 KM i (0 po Ugovoru braj 2S N99 0 krukorocnom deviznom kreditu zakljucenom u Tuzli dana Z8. 10. 1999. godine sa ugovorenorn kamatornod 3% mjesecno pocev od 28. 11. 1999. godine pa do 28, 01. 2000, godine a od 29, 01. 2000, godine kao dana dospijeca pa do konacne isplale sa ugovorenom kama rom ad 5%. Po OSnoVU glavnog duga iznos od 1.824,29 KM, po OSnOVIlobracunare zarezne kama[e iZDOS od 4,608,92 KM, ~ro cini ukupan dug od 6.433,21 KM sa zakanskom zaLcznom kamalom pocev od daoa podna~enja luzbe do ko· nal'ne isplate kao i (roskove parnii'nog poS(upka u foku od 30 dana od dan.a donosenja presude. Dalje !IIzilac predIal..e da sud postupi po clanu 182 staY I. Zakona 0 p"ruicnom postupku i donese presudu zbog propIIst3nja ukoliko tuieni ne dosravi pismeui odgovor na ruzbu u za· konskom roku. Paziva se (Uieni da dosIavi pismclli odgavor na rtlibu u roku od 30 dana ra~llnajuCi od dana prijem" avog dopis" liZ oapomeDlI d" pismeDi odgovor Da (utbu mora biti razumljiv i mora sadriavati sve ono sto je potrebno d" bi se po njemu moglo postupiti, a posebno ozna<:enje, slIda, broj predmeta, plln naziv i adresil za pravna lica, procesne prigovore, decidno izjasnjenje, da Ii ~e tui:beni zahtjev priznaje iii osporava, u kom sJueaju je potrebno navesli razlogc zbog kajih se isri osporava i Cinjenice na kojima se navadi zasnivaju. Pismeni odgo· var na ruzbu mora bili pOlpisan od strane odgavornog Jica iii zakonskog zasll'ponika" odoos!lo ovlaSlenog pU!Jomocnika. Ukaliko·lI lI"vede1]om rokll tuieni oe doslavi pismeni o dgovo r n. ru,ib u sn os i I ce Zakon 0 til propis ".ne p os ljed ice z bog prop u sIan ja naved ene r., d 11 je (donosen je p resllde zbog prop ran ja).

OGLAS

Na osnovu I:Jan'l.348, stay 3. ZPP-~ FBiH, ruienom se dostavlja presuda OpCin'k.i sud u Zivinic"ma, srrucni sac"dnik Tarik Dllg, u pravilOj slv"ri miilelj~ JP Hrvalske lelekomunikacijc don Mosra.r, Direkcija;a pokretnu mrezu proliv mzene Sabanavic farimeiz sela Donja Visel! bb - Lilve, apCina Zivwi,e, radi duga v.sp, I.O! 9,53 KM, vanra' ,pravno dana 27. 05. 20 II. godine donio je sljedetu

PRESUDA
zhog propnslanja OBAVEZUJE SE tuiena Sabanovje Farima iz Donje Visce bb . Li(ve, opcina Zivinice da !IIziteljll JP Hrvalske telekomunikacije doo Mostar, Direkcija lR pokretnll mrezu, na ime duga., isplati iznos ad 1.019,53 KM, sa zakonskom ZJ[eznom kama rom, i lO: -Ila iznas od 29,02. KM, pacey od 16.01. 2009. godine, pa do isplare - na iZllas od 776,1 8 KM, pocev 0 d 16.02. 2009. go dine; pa do lspJ a te . na iznos od 23,40 KM, pacey od 16 03. 2009. godioe, pa do i&plare - na iznos od 23,40 KM, pocev od 16.04, 2009. godine, pa do isplate - na iznos od 23,40 KM, pocev od 16.05. 2009. godine, pa do isplare - n.a iznas od 144,13 KM, po~ev od 16. 06. 2009. go dine, pa do ispla[e kao i do tlliitelju nadoknadi lroskove posrupka u izoosu od 215,00 KM, a sve u rokll od 30 dana od dana pra vosnaznos t i 0 Ve pres tide po d prij em jom pri n udn og izvrse 0 ja. S tru tni suradnik Tarik £lug POUKA 0 PRA VNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dozvoljena ialba, ali protiv iste mo~e podnijeli prijedlog za povral U preda~nje stanje u roku od osam dana, raclinajuCi od dana kado je prestao razlog koj i je prouzrokovso proplIsta!!je il i od dana k.ada je za to s., Wao. Nakon proreka roka od 60 daria od daDa propulllimja De moie Se [raZili povrar. Napomena: DOSla.va se.smarra izvrlenom prorekom roka ad 15 dana ad dana objavljivanja.

us

D05ra"3, tu~be tuzenom vanja.

smarra Be objal11jenom

prOl.ekom roka od 15 dana ad dana objavlji· SUDIJA Sadija Brkovi6

54 ""'''''''',.~_,.",

Onevni avaz

PI N~'_:~BH
...

1,5-

RI' UM, - LJUBAVI": 011. _et 20:00h
'Telenouela

Dnevni avaz ".""

"'"~~'I"''', 55

, Dnevniavaz"

svakog dana se proda]e

u prosiecno 40.000 primjcraka Svaki primjerak po svietskim

staiistikama cita S~8osoba

200.000 klikova na nasem '. "". · e .' - b .... "., port a Iu www, dnv ma v az.a _

= 500.000 ljdi

svakog dana vieruie nasim informaciiamal

56
EVROPSKA LIGA Siroki u prvom mecu prvog pretkola domacn Olimpiji

/bi~evi(; 1/ Hl/mUlr;/i: Skok uprkos porazu

Spanija ostala prva, a Holandija druga, dok je Brazil pao na peto mjesto
Uprkos debaklu od Rum uniie, reprezentacii a Bosne i Hercegovin e za b il jcii Ia j e u proteklorn rnjesecu skok od sest mjesta na FIFA-inoj rang-lisri i sada zauzima dosta visoku 39. poziciiu. Gledaiuci same Evropu, nas tim ie 24. . Pobjeda na nedavaom Gold kupu donijela je Meksikancima napredak odcak 19 miesta, koji im [e donio plasrnan na 9. poziciju, Bilo [e joil prcmjena medu prvih 10 pa ie take Brazil ustupio trece rnjesro Njernackoj i pao na peto, do k je cetvna sada Engleska,
I tali j a je sa devete skccila na

SeleHC]a IIH sHoclia Da39.mieslo
ntinci sa petcg spali na 10. miesto. Na vrhu je i dalje Spani. ja, a slijedi je Holandija, Naibolieplasirana selek ci ia iz n aile k valifika cia n e grupe je Francuska, koja Be popela za cetiri rniesta, na IS. Bjelorusi s u pozici j u iza nas, dok su Rurnuni, uprkos vi· sokoi pobjedi nad BiH, pali za ll pozicija i sada su 53. Albanija zauzima 59., a Luksemburg 128. mjesto, Poredak: Spaniia 1.871, Holandija 1.661, Niernacka 1.417, Engleska 1.146, Brazil 1.130, I talii a 1.059, Portugal 1.046,. Hrvatska 1.033, Meks iko 1.007, Argen ti na 979 ... 1M. T.)

FIFA~inaranq-lista reprezentacija

C t II: is zde a eea
Vrlo }e bitno da ne primimo gol,. ali to ne znacl da cerno Guvati vlastiti,kaze trener bh..predstavnika

I

-

sestu poziciju, doksu Arge-

Nekadasnii junior Zeljeznicara i igrac koii [e upisao tek nekoliko nasrupa za prvi tim "Plavih" Ervin Zukanovic, nastavir Ce kariieru u Belgiji, ali u Kortrijku, Fudbaler koji moze igrati u odbrani i veznorn redu, do sada je bio clan Eupena, 2

ZUHanOUIC U HortrlJHU

Novi anqazman naseq igraca

njegov stari klub od Kortriika je naplatio 300.000 eura odstere, Prerna pisanju medija u Belgiii, za Zukanovica, koji je prosle sezone odigrao 33 utakmice i pas tigao tri gola, bili su zainteresirani Vestedo ; Lirs, (A. C.)

Nogornerasi Sirokog Brijega veceras ce pro ti v 1j ubljanske Olirnpije otvoriti evropsk u sezon u. Ovo j!TI je deveti uzas topni nastup u jednorn od UEFA-inih narjecanja, a prorivnik im je isti kao i lani. U proslo] sewn; Siroki je lako prosao, sa ukupnih 5 :0. Iako naglasava da ie Olimpija rnnogo napredovala od rada i mada gaji respekt p rema rjvalu, rrener S irokog Mario Cutuk vieruie u prolazak. - Igraci su rnaks imaln 0 spremn i, klj n i i gre i, naravno, dobrog rezultata, Nakon sto srno pregledali snirnak prijateljske utakrnice Olirnpija - Partizan (2:2), pripremili smo taktiku koja ce, u v jeren sam, rezu Irira ti pobjedorn. Vrlo je bitno u prvoj utakmici ne primiti gol, No, to ne znaci da cerno rni cuvan vlastiu gel. Dapace, na pas t cemo. S iroki je gazd a n a Pecari " ka zao j e Cutuk pa [e porucio: - Ne libim se kazati da Siraki ima veci brei kvalitern ih igraca i u vie ren sam da ce indi vidualni kvalitet presuditi, Cutuk ie jucer poslije podne nakon posljednjeg treninga p oveo svoje igrace u karan tin. Skora istovremeno su

Ljubljancani stigli, a sinoc su na sirokobriieskom sradion II odradili rrening koji je b io za tvoren za ja v n 051. Pecam i III ie, kazu, dobro pozn ala destinaci j a, al i su uvi e-

SiroMi BrUag (20.45 sam Olimoua
Stadion Pecarau Sirokom Brijegu, Kapacitcr 7.000. Sudij a: S teli os Trifonos ( Ki par). SmOKI BRlJEG: Bacak, Cor; 6,.Renate, Dzidi6, Bertosa, I vankovic, Se!darusi6, suie, Zakaric, Vagner, Roskam. 'Irener: Mario Curuk, OLlMPIJA: Lipovac, Kasnik, Salkic, MlinJlE, De-lame-a, Sretenovic, Radujko, Vrs;c, Ornladic, Fink, Skeriaac, Vajentic. Trener: Dusan Kcsic, reni da ce rezultat ovog pula biti povoljniji za njih nego lani, kada su U llzvra!U porazeni sa 0:3. " Necemo hili prepolenrni i kazatj da idemo napasti. No,. u Siroki Brijeg nismo dosli da se branimo. Moji igraci su spremni i ja od njih ocelrniem maksima· Ian pristup. Ako bude lako, do bar rezultat pece izostari . kazao je trener Dusan Kosi'::. D. KNEZOVIC

ugouor s DinamOm
dan za NK Siroki Brijeg ima visesrruki zn aeaj, jer ce u oei um· kmice II OpCini biti PQtpisan ugovor 0 saradni i sa zagrebackim Dinamom. U govor ce biti porpiS3.n na deset godina, Dina· mo ce god;snje clavar; SirDanaiinji

Rudar ostaie bez golgetera

okorn 120 hiljada eura, a ZfIuzvrat ce imati pravo prvoolkupa lalemiranih igraca .. Pr;mjer je Goran Zakaric, koji ie nedavno porpisao za "Modre« na sedam godina., ali ga ie Dinamo dao na pasudbu Sirokom jednu se-zonu.

Diafic: Rudar mora naci lamjenu za pf1log s/rile/ca Rudar Prijedor ee, nakon SaSe Kovaceviea orne) i AJe.ksandra Ki.kiea (Celik), ostaLi i bez najefikasnijeg napadaca Mirze Diafi ca, koj i j e nakon tri makm ice IlSpjeSno prosao probu u njemackom drugoligailu Dina· mil jz Drezdena. Njegov

odlnak smvio ie novog Irenero Prijedorcana Dragana Radov;fa ns mllke. Kao moguCi nasliednici Dzafica, koji je u prosloj se· loni dao 13 golova za R udar, spominju se Vladimir Kara· lie i Marko Mazaliu.

v. v.

Prvor;mae Siavije N emanja SeMija (21) mputovao je jucer II Kuvajl, gdje ce u narednim danima pokusati os tva· rill inozemni angazman. - Tamo se lradicionalno odriava.luwir za mlade igrn&, koji prate brojn; fuclbalski treneri, strueni aei i me· nadzeri. Pauzll. sam korislio da se sto bolje pripremim za OVll smoll"u, ali i za obaveze koje me ocekuju u sampi· onaw bez obzi.ra na to za koji eu klub nasmpati. Takoder, imam i primamlji· vu pO!ludu iz izraelskog drugoligasa Ha poela iz J erus a.lem a, ii to je ope ija u

S8Sliiau Huuallu, Radouan.ouiC u Rumun-II

Dvojac napusta Siaviju

slueaju da u Ku vaj!1J ne bucle onako kako zelim - rekao je .Sesliia. SIaviju ce napustili i napadac Igor Radovanovic (26), koji ce kao slobodan igrac prije.:i u rumunski Ceblaul iz Pia· Ira Newta. - Kao da mi je sudena Rllrnanija. Pro OVeD samjedan period u Panduriju i to ce mi olma,i da se lakSe priv;knem fla ~iVOlll Rurnuniji. Sa mnom Ce biti i Dr· agan J ovic, doskornsnji golman Sarajeva, zajedno ce nam bi ti Jal1e - kazao j e RadCl" vanovic, ko ji ie u k:;rijeri igrao i za belgi· jski Sent Truden i Zeli ezniear. G. 1.

sport

o nevn i avat.

tetvrtak.

30. i~nV[ipani 2011.

57

Alen Skora

SARAJEVO Desni bocni definitivno napustio Kosevo

Arsen--e -C olDisao z- azer el iansMi zal
Cekamo da Skoro regulira svo; status u Meksiku i ondacemo finalizirati pregovore o njegovom povratku, kaze sportskl direktor Hadfialaqic

zaUrSili lIarijerU
Nadam se da cu uskoro dobiti clste dokumente iz Meksik.a
- Vjerujem da

,Zelimna Koieuu
ell uskoro

0

povratku u FK Sarajevo

Desai bocni Sarajeva Bran isla v Amen ij evic nas ta vi t ce karijeru u azerbeidfunskom prvoligasu Azalu, ali ie zato blizu Koseva dosadasnji golman VeleZaEmir Hadzidulbic,

dobiti <:isle dokumnete iz Meksika i crida bih se, naivjerovatniie, vrario na Kosevo, potpisao visegodis n ii ugovor sa Sarajevom i u bordo dresu ZlI veilio karijeru - kaie Alen Skoro, mozda i jedina prava zvijezda domaceg fudbala u poslijeratnorn periodu. Posljednj u sezonu veliki ljubimac navijaca Sarajeva

Dolaze b011idani za IIIOb
- I prije godinu sam zelio potpisari ugovor sa S araievom do krai a karijere, aI.i u cadailnjem rukoVOdS1VU nisu bili bas zainteresirani, Gini mi se da su sada u klubu ljudi koji mogu donijeti n apredak, sv] esni da se fud b al igra zb og naviiaca. Nadam se da, nakon silnih potresa, sliiede bolji danl ~a Sarajevo - naglasava Skoro.

va, ekipa ... skrasim u rodnom gradu i najdrazern Idubu. Razgovarao sam s clanom Upravnog odbora lrfanom Redzapagicem i u naeelu srno se dogovorili, jer posroji obostrani inreres, Sada preostaie da sacekam 0, nadam se, dob re vijesti iz Meksika, gdje moiadvokat radi na ras kidu ugovora. Ukoliko se to desi, po eetvTti i, vierovatno, poslje-

Jasna situacija
- Arsenii evi cev illenadzer Edo Kurtagic obavij estio nas je da je transfer zavrsen, S druge strane, razgovarali smo s Hadfidulbicern i, cini mi se, postigli nacelan dogovor, a zeleno svietlo za transfer trebao bi dati Upra vni 0 dbor - kaze Edim Hadfialagic, sportski direktor bordo kluba Na Kosevu ide dovesti i vezniaka Olirnpica MiJosa Vidovica, kojern je, pak, prva opcf a odlazak u Ukraiin u. Ukoliko ne ode na istok Evrope, Vidovic je spreman ra'0 dolasku u

Dsubatu dUiiaprouiara sa Slauiiom
Sarajevo ee do srijede trenira ti na Kosevu, a onda Ce se preseli ti u Medugorie. - U suboru eemo odigrari d va ken trolna susreta sa Slavijcrn, prvi ujutro u Lukavici, a drugi poslije podne Yo. Pored Hadzidulbica i Vidovica, II Sarajevuse nadalu povrarku Alena Skare. na nasem stadionu, Trener PI isek da I CC P rili k u svim igracima tako da ce nas tupili dva lima. Kao sto SOlO vee naiavili, 7. [ula bi: eemo gosu Spli ta - rifeci su Hadzial agica,
povratkom - i.lice Hadzialagic. Inace, fudbaleri Saraieva iuecr su u Fojnici zavrsili pro vu faro priprerna, a na povratku na Kosevo u Hadzicima su dva bordo lima odigral a medusobni susret kako bi Ceh Jidi PliSck iri Plisek), drugi dan po preuzimanju duznosti sefa strucnog sraba, imao bolji uvid u stanje ekipe, A. Dr. govirn

Test u Hadzic.ima
- I ru je situacija dosta jasna, Skare ie izrazio zelju da zavrsi karijeru na Kosevu, a njegov dolazak mnogo bi [lam znacio. Sada SllIDO ostaie da Skoro dobiie ciste papire i uslijedili bi zavrsni pregovori koii hi rezulrirali nie-

a

Prije (UlsJjedfljeg lreniflga

1/ Fajflici,

Plisek je tilaD "Dnevni avaz"

menouan- SUiseleltlori
Reprezentaciju U-1g vodit

Komitet za normalizaciju NSBiH

S/(aro: Cetvrli i posljednji pulu bordo dreslI proveo je u meksickom prvoligasu Kueretaru, Sada feli definitivan povratak u dcrnovinu. - Imam pore dicu i zaisra bih volio da se, nakon toliko mijen jani a drl;ava, gradodnii put, obuci cu bordo dres, U su pro mom, mora r cu se ob ra Ii ti nadleinim organima Nogometnog saveza BiB - istice Skoro za !)Dnevnj avaz", A.Dr.

ee Toni Karaci6,

a U-15 Zoran Erbez

Kom ite t za norm ali zaciju Nogometnog saveza BiH ie na jucerasnjoj sjednici u Sarajevu, develoj od svog formiranja, imenovao se1ekrore driavnib repre;:emaciia koji vee m j esed ma n is u

imali slratege. Selekciju U ·19 v_odi! ce nekadasnii trener Sirokog Brijega Toni Kar3cit, s pomocnicima Dzenanon U~cuplicem, Sa~orn Kruljaniaom i Kenan Beeirovieem,

Radna grUpa
Komitet ie ju<':er, takoder, raspravljao 0 nedavnom sasraaku sa predstavaicima FIFA-e i UEFA-e Evom Paskije (Pasquier) i Marselom Bencom (Marcel Benz), (e u skladu s njihovim $ugestijama imenavao rada u grupu koia je zaduzena da Il narednorn periodu radi na usaglasavanj u statuta na niZim nivoima sa StarUlom NSBiH,. kao i provodenju izbora za nove o rgane Saveza .. U grupi su Ivan Beus, Edin KotIo, Zoran Lipova.c i Zden],::o Vidovi~.

a selekciju U-17 Sakib Malkocevic, dok ce mu asisriI-

ali Admir Adkm, Dusko Perrovic i Gara!! Brasnic. Selektor .reprezentacije U- J 5 je ZQran Erbez, s asislemima Amirom ]apaurom, Miodragom Bodirogom i Stamenkom Coskovicem. Malonogometnu reprezentaciiu vodir ce Boro Maran, sa saradnicima Muha· medom Poricaninom, Si.· nisom Mulinom i Josipom Cilieem. Selekwri zenskih repre'· zentacija su Samira Hurem (A tim), MomciJo Stani': (U19) i lJija Lucie (U-17). Husref Musemic i me novan je za seleklora olimpijsko-mediIeranske repreze-nraciie. M. T.

Nakon prvog dana nastavka priprema u Moravskim Toplicama u Sioveniii, Zeljeznii:ar ie ostao be<: Velibora Vasiliea, koji je ousao u lrnn. Pdie niega, redove osvajai':a Kupa BiH ovog Ijecasu napusJiJi Lazar Popovit,. Mibn Culum,. Milko Radovanovic, Ibrahim Sehic i Elvis MeSic. - Isti na ie da j e Vasilic misao u Iran, ali ios ne znamo hocemo Ii i!::ogaangaiir-

UaSiliC OliSaO u Iran

Zeljeznicar ostaje bez stopera

ati za poziciiu st.opera - fiieti su lim·menadiera kluba Ru&m.iraCvike. N a pozicii i stopera su proSle sezone, pored Vasiliea, igrali MeSic, Jadranko Bogieevi~ i Gerhard Parrik Niiema (Gerhardt Patrick Nyerna). InaCe, Zeljeznifur ee danas odigrati prvu pripremull utakmicu, a proti vnik je slovenski Maribor. (A. C.)

za noue razuouore
Imam odredene uviete, a tu je i pitanje duga, kaze kapiten i golman Tuzlaka
Fudbaleri Slobode ce, s dan om zaka sn je n ia, tek surra otputovati na Kupres, gdje ce obaviri prvu fazu lie tn ih pri prema. Spisak purnika trener Ibrahim Crnkic jos nije finali zirao, U z AI eks a n dra Glisica i Almira Cuklea, za vri jerrie u vod nih tren inga i dviie trening-utakrnice istakli su se i Adem Pozegic iz Kalesije i junior Dzemo Music pa ce i ani, vierovatno, zauzeti rn jes ra U a u tobusu koii ce sutra ujutro krenuti iz Tuzle. S druge strane, medu putnicirna, sudeci prerna sadasnjoi siruaciji, nece biti kapiten i golman Denis Muikic. - Is rekao mi je ugovor i ia sam slobodan igrac. N a -

MU)MiC: suraman

Sloboda

S8

sutra seli na Kupres

58_,
CELIK Zenicani promijenili plan za pripreme

0!Int:I"___;_30 ' II_;_·2011 ~____.;.'

sport

Zlib _ r ·bli~i~-ie __1_ .I

Na probi golman Darko Franjic i vezlsta Nenad Eric

~~_III

Mujkic: Islekao mil ugovor

noua POSUdba BelliGa
Almir Bekic bi, prema nezvanicn im informacijarna, ponovo mogao bin posuden Slobodi, 00 je igrac pod ugovororn sa zagrebackim Dinarnom, atreravno, dajem priori ret Slobodi, sa celnim ljudirna sam, uostalorn, vee razgovarao, ali nista nisrno konkretizi rali. Imam odredene uvjere, a [\l je i pitanje duga, VoIjan sam da nastavimo prenumo ie na pripremarna s Lokomotivorn, k1ubom koii je filiiala hrvatskog prvaka, Drugi~o prosle sezone proveo lena posu dbi u maticJ!oj Slobodi, govare, aIi ne Z8 visi sve 0 d mene - kaze Muiki". Sliena ie prica i s napadacern Senadom Mujicem, kome je, rakoder, isrekao ugovor i o&kuje pozi v iz killba na razgovor 0 produZavanjusarndnje. E.M

l:elik ee danas biti gosr dru goligasa Podgrrneca u Sanskom Mosru, s kojirn ce u 16 sari, u povod u proslave godisnjice ovog kluba, odigrati prij atelj skuu takmicu, Bit 6e to prva proviera za pulen e novog trenera Borisa Gavrana, koi; ie iucersaznao i da ce ekipu, umjesto na slovenskom Pohoriu kod Mariborn, uigravari na srbijanskom Zlatiboru. - Dobili smo fin ans ij ski mnogo povoljniju ponudu pa smo se odlucili za Zlatibor. Nas je zahrjev da nam osiguraju minimalno tri utakmice. Prvi prori vnik rrebao bi nam bid skopski Vardar- kaZe direktor N errnin Sa bie te naporninie da ee termin odlaska ostati 7. julio Sabie istice i dajos nisu uspostavili konrakt s Elrni-

Gavrafl na iufera~niem treningu Celika: Danas u Saflskom Maslll (Folo: J. Hadiic) rom Kuduzovicern, za kojeg tvrdi da i u proslo] sezoni bio e previse placen, Kuduzovic, pak, odgovara da ga niko nije
zvao teporucuje:

Temel)De prOmJeDe
CeJik bi naredne sezone mogao imati potpuno drugaCiji izgled .. Klub su vee napustili kap iten Eldin Adilovic, zarirn Luka Bilobrk, Semjon Milosevi6, Adin DZa.fic, Elvis Sadikovie, Eldar Hasan ovi6, Haris Dulievic, dok ie ne jasan Slams Elmira Kuduzovica, Osim povratnika Jasmina Smrike (Vitez) i Sanela Alica (Gradina), juniora Selmira Mahmurovica i Haruna Huseinspahica, iedini novailiia je, za sada, Aleksandar Kikic (R udar Pri iedor).

- Ako sam im potreban, neka kazu. Odmah stizem na dogovor. Cini se, medutim, da bi sve moglo rezultirati razlazorn. Zenieani bi, medutim, i prije isteka danasnieg dana,

do kada s u naiavili da .oerekati Adisa Nurkoviea iz Slaven Belupa, mogli rijciiti pitanje golmana, ~ Na probu narn je stigao Dar ko Fran jic (25), koji je ponikao u Hajduku, On de braniri proriv Podgrmeea pa.ako zadovolii,s njim bismoporpisali ugovor. Takoder.dosao ie i veznjak Ncnad Eric, koii je igrao za Travnik . kaze Gavran. V.B.

Borac rernizirao s Rudarom iz Pljevalja

ZalagaDle Da DIUOU, GlaUaS OMUPiOuiSeOd 100 dleee zaltazalareallZaCila U subotu zaurSna
Sa polaznicima rade eminentni nogometni treneri
Dragan Jovic, Mirsad Dedic, Marjan Vlak, Alen Skarn.. - Meni je olak!;avaiufa okolnost to sto sam s dje· com vi se godi na ra dio ka 0 rrener u podmlarkll Zeljeznicara. Ovo ie odlicna prilika i dieei da dOSla toga za barko vrijeme saznaju od veceg bro ja rrenera i da jos vise zavole nogomet, odnoS!lO spon - izjavio je me· nadzer i Lreoer sarajevskog Ze1jeznicaraAmar Osim. Organiz3LOr skole Vlar-

Skola fudbala u Bugojnu

Gol. za Banjalucane postigao Dujakovic

Fudbaleri Borea odigraJi su prvu kontrolnu utakmicu tokom priprema na Zlatibocu. Sampioni Bosne i Hercegovi ne remizi ral i su sa trtleeplasiranim prvolig~em Crne Gore Rudarom iz Pljevalja( 1; I). Pogodak zaBanjalufaJle postigao je Sinisa Dujakovic u 69. minuu .. - Rudar je usao u ovaj mee tvrdo tako da ui je bilo neke Ijepore u igri. Ovo je, ipak, biIa prijateljska utakmica pa nam rezultat i nije bio 101;ko

Na gradskorn stadionu J aldic u Bugojn u u toku je pelOdnevna !;kola fudbala, koju pohada vise od 100 djece. U pretho dna dva dana rreninge Sll vodili naSi poznati [reneri Am.ar Osim, Vlatko Glava" Mehmed Janios, Selver Lihovac, Teufik Ka din C, Alisa Sukovic, Sead Sefcrovic, Sead Tankovic ... Do SUOOle,teoretska i prnktien3 predavanja polaznicima bi trebali odrl.lltii VJado Iagodic, BorCeSredoievic,

mannestacua

U suborlL ce n3 Sladionu Jaklie bid odr~" ana zavdina m ani festaelia - revijalna nogomelna utakmica u koioj ce 1l3smpid bivsi i sadaiinji nogomer3si i rreneri te druge javne lienosti. N akon makmice uslijedir ce muzicki program,

ko Glavas izrazio je zadovoIistvo sto je dobio priliku da pok.reneovaj projekt. . - Zadovoljstvo mi je da organ.iziramo ovu s.kolu lia teren u J akllfa, gcijesu rasli i odgajani biv.si isadasnji repre7.enllltivci Pipliea, Ramtic, Seferevi':, .swejman i Edin Smaji';, Zee, Alispahic, ia... Vjerujem da & i u na.rednim godinama Jaklie davari nove reprezema livee Bosne i Hercegovine - rekao jeGlavaS. K.B_

Zaigril'la dua lima
U mecu od po ITi puca po 30 minur.a Cvetkovi6 ie weo na [{~renc:ak 22 fu dbalern. U tak micu su 7..apo£eliAvduki6, Raspudie, Zaric, Stakic., Pelric, Stupar, Grah ovac, K ru' nie, Miki c, Vi dakovi c i Stajic. U igru su usli: Marcetie, Damianovic, Benovi';, Runic, Swjmc, Sakan, Kovacevie, Male· tic, Si. Dujakovic, St. Du· jakovic i Kunic.

v3Zan. Inace, bez obzira na remi, mogu da budem zadovoljan odnosom igrnca prerna zadacimai njibovim .zalaganjem, ali nikako ne i realizacijom, jer su Borislav Mikit i Nemanja Vidakovic propus tili sanse iz koiih ie teze b ilo prom as! ti nego pogoditi. . Nadarn se da ce protiv Mogrena bili mnogo bolie. Bit 6e to pravi lest zanas,jerje klub iz Budveumpion Crne Gore- istakao jeCvetkovic. Utakmica protiv Mogeeou zakazana ie Zll danas (16.30 sari). S_K.

Novo poiacanje gabel· skog GOSK-a je golman Nikola Sreng (Sehreng), koji je dres kluba nosio i u sezoni 2007/2008., kada se

Uralio se gOlmannillola ireng
ekipa, pod vodstvom Ivana Karalinica, borila za naslov prvaka Prve lige Federaciie BiH. Antonio Soldo i Drazcllko Jurkovic tako ce se od sada morati vise porrudiri 2a svoi status. - S ob;;irom 03 igle iz prosle 8e20ne,. Soldo Ie [re-

GOSK dobio jos jednog golmana

numo IImaloj prednosli, ali ce u Srengu imati pravu konkure nei ju - reka9 je sportski direktor GOSK-a LuloUic. Er.B.

Dnevni avaz, tetvrtak,
30. junl/llpanj 2011,

59

Medunarodni fudbal

TRANSFERI Mancestsr junalted pronasao zamjenu za Van der Sara

lako se jos davno govori,lo da ee mladi spansk' golman potpisati, za "Bavole", dosadasnjiclan Atletiko Madrida sacekao je kraj EP-a mladih reprezentadla
Gelman mlade reprezentaciic~panije i dosadasnji Clan Arlerlko Madrida David de Hea Kvintana (De Gea Quintana) nevi ie Ban Mances ter ju n aj reda, 0 bznanio je to jucer klub sOld traforda, Dvadesetjednogodi~ni ak j e treee pojacan j e "Crvenih davola" ovog lieta, nakon Fila Dzeksona (Phill J ackson) iz Blekburna iEstiia Janga (Ashley Ioung) iz Aston vile. De Hea K vintana je potpiS20 perogodisn ji ugovor, eija je vrijednosr, kako navode lokalni mediji, skoro 29 miliona eu ra, lake se iran iie ~pekuliral 0 da ce na gol u zamijeniti Holandanina Edvirra van der Sara, koj i jezavI'sio kari j eru, mladi cu var rnreze sacekao je kraj Evropskog prvensrvaLl-Zlj koje se o dlia 10 u Danskoi, a eij i ie prvak postala upravo Spani-

De Hea Huinlana noua aHuiziCila eng eSHOg pruaHa
OnjevlJ: POlpis80 118 Iri god/ue

OWBUUIZ Milana U Sporting
~ Arnericki reprezentativac Oguci Onievu (Oguchi Onyewu) potpisao j e trogodisn ji ugovo r sa Sportingom iz Lisabona. Odbrambeni igrac do sada [e bio clan italijanskog prvaka MiJana, ali je proslu sezonu proveo na posudbi u holandskorn Tventeu.

ia.

Ucna Harta
Datum rodenja: 7. novembar 1990. Mjesto rodenja: Madrid. Poziciia. Gelman. Visina: 1,93 metra, K1ubovi: Atletiko Madrid B (2008 2009" 35 nasrupa), Atletiko Madrid 2009 - 2011 (57 nastupa), R eprezen tacij a: j 7 (J 5 nasrupa), U-19 (IS nastupa), H-20 (I nastup), U·21 (13 nastupa).

u-

jedva cekam da na terea, Kada kill b Mantesrer [unajtepo vas, to vas, iednoS[aVDO, mora uciniti veorna, veoma sretnim - kazao ie De Hea Kvintana. Njernu ce za mjesto prvog gol mana kon kuri rati 2.7-godisnji Danae Anders Lindergard.angaairan I.I.II ovembru prosle gndine, Ie poljski cuvar mreze Tomas Kuilcak (Tomasz Kuszczak), - Priv ilegiran sam i zbog same cin jenice da sa m ovdj e.. Ovdie su jos dva siaina cuv,ara rnreze, ali dar til sve 0 d sebe kako bib pokazao ~a rnogu.Nadamse daceto biti dovoljno da zauzmem mjesto medu stativama - dodao ie Spanac. De Hea Kvintana bio ie velika telj a Aleksa Fergusona (Alex), koii nijeZeIio cekati dugo da bi doveo

ovdje, izadem velicine da dode

- Ponosan sam sm

Sam

uano_ . ZU-r . 1eU'Be·

odlicncg golmana, Kada je 1999. Islub napustio Danae Piter Smaihel (Peter Schmeichelj.junajtedu je treba10 mnogo godina da pronade dOSIOj n u zam j en u, sve dok ni]e doveo Van dec Sara, Veliki trener nije zelio da muje ponovi ista greska, (A. C.)

Uillas-Boas mora OSuajali Iroteje !hahobi iZbjegaO RomanOUUSjehirU
Nevi menadzer Celziia, Porrugalac Andre ViIias-Boas (V ill as-Boas) svjesran je da ce morati II vitrine svog novog kluba promptno poceti donosi ti rirule da ne b i brzo dolti via su db in u ran ijih rrenera londonskogkluba. Iako je njegov prethodnik, italijanski strucnjak Karle AnCeloti (Carlo AncceIoni) u svojo j prvoj sezoni na killp; 2010. Qsvojio dllplll krunu, Viljas-Boas ie svjestan da Roman Abromovic poslije godine bez rrofeja neee mlenrati ios iednu takvu.. N a iuterasnjem predsravljanju kazao je kako ie prvi cilj preorimanje [ituie ed Mancester junajteda [e da. bi IIlU, osi.m toga, joil i evenmaino osvajanje Lige prvaka osigural0 da os tan e tri go· dine,na kolike jeporpisao. - Svestoocekuie!eod ovog kiu ba je da bude na p!ltU uspjeha, tako je sa svim velikim klubovima, morate pobjedivaIi svakesedmice. Od toga !lema bieZauja. Bio bib iznenaden ako bih osmo rre!ler

U Londonu predstavljen novi trener Gelzija

b razi lsk u noZarnladu gomemuzvijezdu Nejmara (Neymar) zai meres iranojeper

ne)rnara fell pel euroPsHlh HluDoua 1r!""""'~"III.IJ••• ' •
.' '

Veliki interes za Brazilca

~ Brazils ki nogorn etas Zulijano Beleti (juliano Belletti) obiavio ie zavrsetak us p j'eilue igracke karijere,l.J koioi je dozi vio vrh unac kada j e 2006. svoiirn pogotkcm II finalu Lige prvaka donie naslov Barceloni. Belen (35)ie za katalonski klub igrao od 2004. do 2007., a prije i posliie rcga nasjupao je i za Viljareal, Celzi te za brazilske k lubove Kruzei ro, Sao Paulo, Atletiko Mineiro j Flurninense,

o.bjaUiO .1Iraj

selBllllr

RaJIB'II

saUdiJSlle

Vii/as-Boas na predslavljanju: Svjeslao sla se ad njegalraii ukoliko ne bismo pobiedi vali vorni i profesioualni, da i QSvajali lfofeje - kazao je pDSIU iu nad r..,denog" Sa mnostrucnjak koji ce sa 33 go dine girna sam razgovarao telefobiti naimladi trener u hiswrinom i rekti su da Sli spremni ji engleskePremijer lige. zapoceli svoj novi zivot - do· Preciwiie, Viljas-Boas dao ie Viljail·Boas, koji ce osjednako je smr kao Frenk taviti Terija kao kapitena, a Lampard (Frau!:) i Didiie koji bi mogae imati i Husa Drogba (Didier), a nije Hidiuka(Guus)zarehnickog mnogo stariji od kapi!ena di:rekmra,cemII se ne protivi. Di.ona Terija(John Terry), Prvi saradnik u strl!cnom - Normalno je da ljudi susrabu bit ce mu bivsi imliian· de 0 moj im godinama, ier rni ski reprezentari Val; i ueka· se mnogo toga desilo vrlo radaSnji - flldbaler Celzija R_o· no. Igraci moraju biti odgobertodiMateo. (A. C.)

evropskih klubova, koji su pr istali ponuditi surnu kojaie odreae,na kJauzulomu ugovoru,paje ,Lnapa dac San - Nejmar: Odijleta [Osastekao pravo da pregovorasazainteres iran.im a. Keko javljaill brazilski medij;, m§Ldridski Real, Barce.looa, Celzi, Mancester si Ii re rI.Iski Anzi Mabackala navodno su spremni za i9·godisnjeg napadaea plaLiti 45 milien a e urn. - Ne zeJimo ga pmdar;, ali je U llgovoru upisana Idauzula. Onaj ko ponudi 10E ki izn as, m oze pregovora ti s igracem - kalao j e p redsj edni.k Santosa Luis Alvaro de

'

ilnQsi 45 miliQua elJra Oliveira Ribeiro. Nejmar ima ugovor sa Samosom d0201S.godine,a Ribeiro ipak vjeruje da ce fudbaler odbi tl sve pOilU de i oS!aIi u Brazilli. Nejmar je Z3. repreze.lltaciju Bmzila debirimo u avgustu 2010. prmiv Sjedinje!Iih Americkih Driava postigavsi odlucujuCi gol za pobiedll od 1, O. Dd3vni dresobJacio iepetpmaipostigao trl gola. (A. C.)

~ Legendarni Holandanin Frank Raikard (Rijkaard) bit ce novi selek tor reprezentaciie Saudijske Arabije, Prema pisaniu Iokalnih rnedija, saradnja je vee dogovorena, a nekadasnji trener Barcelone danas b i u Lo n don u rrebao porpisati rrogodisnii ugovor, vrijedan II milion a dolara. Rajkard je posljedn.ji trenerski posao imao u turskom GalaIasaraju. Prije mga je pel godina vo dio Barcelo!lu, s kojo!)] je bio sampion Evmpe 2006.

Araooe

mica prvog kola kvali fikacija za Ligu prvaka: Tte Fjori (San M.arino) Valeta. (Malta) 0:3, Sama Kolorna (An do",) - Du· delanz (Luksemburg) 0:2.

PrUontlUJlo li08nalla. utak· II' Rezu!tati prvih

60

Dnevnl avaz.tetl'nak, 30. junVlipanj 2011

SpO

rt

KOSARKA sasa vasilievic vraea se u reprezentaciju BiH

DoMazao sa_ da JOSmOgU ~grar _aulsoMom Dluou
Iskusni plej nakon sezone u Donjecku presao u Hrnik

Deli!!: PM rekel1l8sBg lima

Na spisku Amer Delle, Aldin Setkic, Tomislav Brkic, Damir Dzumhur i Ismar Gorcic
Selek to r ten iske rep rezenracije Bosne i Hercegovine Daver Vranic pozvao je petori cu igraca II sas ra v za Deivis kup rnec proriv Estonije.koji rebid odigran od 8. do 10" iula u mzlanskom Mejdanu. na cervorice ren isera ko j i ce se suprotstaviri Estoniji bit ce poznata 7. julado 12 sari. Za Estoniju ce, prerna izboru Perera Lampa, igrati jirgen Cop (jurgen Zopp, 199), Vladimir Ivanov (1.l28), Mait Kunap (Kun·

U.ranic pozuao peloricD igraCa napriPreme

Uoci Dejvis kup rneca protiv Estonije

Iz Ukrajine je stigla viiesr da je Kosarkaski klub DO!l j eck 0 rpustio s ve s trance, ukljucujuci i dvojicu igraca iz n ase drza ve Jasmina Hukica i Sasu Vasiljevica. Ni plasrnan 1,1 finale plej-ofa nije bio dovoljan razlog cia bh. tandem dobije noveugovoreu Doniecku. Sasa ie, ipak, vee rijesio pitanie kluba za novu sezonu, jer ie jucer porvrdeno cia j e pos tac clan Himika, SIO znaci da ce osrati u Ukrajini,
koju, kako kaze, krase runoge specificnosti.

Stigli do finala
- Kako koii od bogarih gazda rijesi da odriiesi kesu, take se stvara veliki lim. No, isto tako usljed rezul ratskih razocaren ja dolazi do propasu klubova, Primjer toga [e Donjeck, Ciji je vlasnik sarno sezonu ranije, nakon losijih rezultara, naiavio cia gasi kl ub, a zati ru se predomislio i okupio ekipu od koje ie Dcekivao barern polufinale plei-ofa. To ne same da smo ispun ili nego smo stigli do finala, gdje su i neki faktori sa strane pornogli da protiv Budiveljnika OSlane-

noua POdlOga u M8)danU
U dvorani tvrde podloge reeeno na lieu parker Iijepe premazana sa Mejdau u toku je postavljanje specijalne na kojoj ce me~ bin igran, Kako nam [e miesta, domaci i rnaistori iz Sloveniie na specijalnu gumu, koja ce potom biti cetiri slo]a akrilne boje.

Pamli punu SlI8nd,8rliu
Vasi ij eviceva kari jera ukljucuje i klubove kao 5to Sll srb ijan sk i Hernefarm, spanska Menorka, grl'ki AEK i Kolosos, ali kaze da je najljepsih godinu i po proveo Il Bosni (2005-2007), kada su "Srudenti" bili hit regiena.lne NLB lige. ~ Pllna Skenderija, sa 7-8 hiljada gledalaca,se ne

(FOIO:

E. Muharem8glt)

Vasilievic: Imamo dobre igrace, ali Ram ie polrebaR i dobar kolekfiv rno bez tirule -tvrdi Vasilienata, iSlice 32·godisnji plej, VlC. nije imao prednost domaceg U regularnoj sezoni Doterena njeck je odigrao cak 48lltak- Nasa dvorana bila je izmica i osvciio prvo miesto najmljena j zbog toga smo, iako u vecern dijelu sarnpioprakticno, stalno putovali, domaci teren nisrno osjetili do aprila - dodaie Vasilievic, koji ipak nije nezadovoljan sezonom (priblizno 10 poena i5 asisrencija II prosjeku), zaboravlja ..Na~alosl,. warn da j e s imad j a s ada veoma Odnos nije sporan reska, da duguju rnnogima, - Po kazao sam i sebi i i [a sam iedan od njih, ali drugirna da jo~ mogu igrati vieruiem u bolje dane na visokom nivou - rijeci su istice Vasiljevie, ko j e ce svaka ko 0 h rabri ti Sasa j e jedan od rijetkih bh. strucni stab uoci Evropigraca na eij em je transferu skog prvensrva u Litvaniji Bosna i zaradlla, jer je u kra j em a vgus tao februaru 2007. spanska Kao sm je najavljeno, VaMenorka platila prib!izno siljevit bi na.kon celiri godi50.000 eura obeStecenja.

ne ponovo trebao obuci dres BiH. -Moiodnospremareprezentaciji nikada nije bio sporan, jedirio su postojale neke privatne obaveze zbcg kojih se nisam mogao odazvati. Ove godine takvih prepreka ne bi trebalo biti. Grupa [e jab, mozda je take i bolje.jer cenam imena rivala sigurn 0 dad do da tn j rnotiv, No, ne bih se previse bavio protivnicima, vazno je da rni u svom dvorisru pOSlozirno srvari na pravi nacin, Imamo dobre igrace, to nikada nije bilo sporno, ali nam je pOlreban dobar kolektiv, iz kojeg niko nece iskakali - zakl j U Gia je Vasil j evic.. E.JESENKOV1C

Napripremeu Tllzli,ko" je po tin ju 3. j ula, pov.'ani su Ame.r Delic (tren1,ltri ATP ~nking 248. mjeslO), Aldin Setkit (330), Tomislav Brkic (SS8), Damir Dzumhur (610) i Ismar Gortie (763), saopceno ie iz TSBiH. rme·

nap, 1.294) i Jak Poldma Oaak),koji nema ranking. Okrsaj s Estonijom bit 6e prvi doma':i me~nase repre· zentad je 1,1 D ejvis k up u, a ig:rar ce se U okviru drugog: kola. Druge divizije Euro-afriekezone. . E.M.

Dueli u Crnoj Gori

Iako se priblizava I. iuli,. kada u r uk omel.!! 0 i P rem ijee ligi BiB pocinje prijelazni wk i kada bi se 1,1 sva.kom kIu b U lreba 10znati k 0 je lrener, koj! ce igraCi doCi, a koji o!iCi, koliki ce bit; bud;;el ... u RK GracaniCll Index vlada potl?un 0 za tisj e, Cini se da malo koga interes; fa S1,I d bi na kl ub", sto je glavni razlog zbog kojeg je FahiI Humic iznenada podn.io neopozivu QSlavku. Humic je bio predsjednik kl1,lba, a njegova kompanija Index je gen eraIn i sponzor. - Nisam imao podclku od

OSlaUliaFahira HumiCa

RK Gracanica bez predsjednika

onih koji su je [rebali dati i10 me najvise bali. Sve sw sam obecao, ispun i 0 sam, killb sam uyeo u !lajvisi rang, vraceni Sll svi dugovi ranije uprave ... OSlavkom ne zelim deslabililirati Slanje, naprotiv, ulim nJ vrijeme kazlIti da se povlacim, kako bi se nar~dneakDvnOSli mogle urad iti blagovremeno navodi se, izmedu osra.log, u Humicevom saopcenju. Za vrijeme njegovog mandala osvojena je titula prvaka, a Gracani"a je neko vrijeme bila rukometni eentar BiH. H. C.

Ko~arkaska selekcija BiH do 20 godina u okviru priprema za Evropsko prvenstvogostovala je u Ti vtu. Nas lim je u prvom susrew porozen od U-20 tima Crne Gore sa 54:90, dok je u deugom slavio protiv domaCih juniorasa69:65. - Crna Gora se u prvom S1,lsrelU pokazala kao dominaman pro[ivnik, dijelom i zbog toga SIO smo na teren imli nakon !lap orne fu~e pri p rema, ceski, um 0 rni. .. Osim roga,promasilism025 sl 0 bodn ih bacan ja. No, bitllo je da smo provjerili sve i&'Tai:ei vidjeli gdje shipi. Naredne dviie provjere imat cerna lokom vikenda pro Ii v S rb ije u Beogradu - kaze pornocni trener bh. rima Sabahudin Basovito E.].

Duraz U IIU1D

PDb]eda i

Svjetska koilarkas ka federaeija (FlBA) uputila je pismo Slovenskom saveZll (KZS), u kojem navocli da je E.mir Pre.ldzi6 dobio pravo da promijeni sportsko driavljansrvo" FIBA je rime napravila p resedan, jer je do sada slicna promjena bila rezervirana mahom za igrace koj; se vracaj U u rna ti en isavez, No, cudno je 10 sto je FIB A prije d vije godi!l e odb ila zahrjev naseg Saveza 2a Preldzica,a sada, odjednom, odlucila da ko!arkas i2 Zepca, clan IUIskog prva.ka Fenerbahce Ulkera, moze promijeniti reprezenmciju (z,a Sloveniju je nastupao kao nam raLizira n iigrat!). - Nakon. pregovora u posljednje r,i go dine, jasno je da on nije bio iskren s obecan jem da "eli igra ti za Slo-

Emir predzic u dresu Turslle?

FIBA napravi.la veliki presedan

PrelrJiH:: Oobio dozvolu SloveRskog saveza veniju. law smo te~ka sn:a kojim savezom, u skoro ce se samari. Pretpostavlja se da je konacno odluCili da mu rijeeo lurskoj federaeiji, koja !Jeeemo stajali liS puru - ka· ne krije da leli PreldZica vee zao je direktor s!ovenske reII ekipi zaEurobasket201 L,s prezentaeijeMatei Avanzo. obziro m na [Q da je a,va vi jesI Time je Avanzo, praknOVost i za .zvanicnike naseg Deno, porvrdio da su du.go Saveza, (V. B..) voden'! pregovori, a skim i s

sport

On evni avaz, ee\l'~ak, 30_ juni/lipanj 2011.

61
Vijest u brojci
dodzersi spasili su se od bankrCia, barem za tri sedrnice, jer je slavnorn beizbol-klubu izamericke MLB lige odobren kredit U iznosu od 60..000.000 dobra .. Dodzersi ce do 20. iula pokusati izboriti j005 jedan kredit, tez;ak 90 rniliona dolara. Klub je zapao u probleme 20.. juna, kada je Liga pOllis tila ugovor po kojem bi Dcdzersi tokorn 17 gcdina zaradili tn milijarde dolara na ime TV prava. ••

ilzjava
Los Andeles

Ofsajd
cete

60 000 000
.. . .

dana

do sada lIajbrula/n;jll egzekllciju jednog bohsera; Uniiti: tu gao

- !lid;.1

Zvijezda NBA prvaka Dalasa, Nijemac Dirk No ~j~ki n~ doceku u radllom Virct)lJrgU (Fo/a: AP)

jvid Hej !loCi SUbo.trtieg duela s Ukrajincem.Vladimiram Klic1lOm)

(Britanac De-

Golmanka kolumbijske fudbalske reprezentacije Jiner Varon izbacena ie sa Svjetskog prvenstva u Njemackoj nakon sto je bila pozitivna na doping-testa. Za sada nije poznato koju je zabranjenu

naSP ..u

GolmanMa KOIUmblle korlstlla dOPing,

supstancu uzimala,

TENIS Sestostruki prvak opet ispao u cetvrtfinalu

NBA liga sve bllza obustavi rada

SoaSD
N ade Rozera Federera (Roger) de ee O! vo j iti sedrn u krunu Vimbldona, a ukupno 17. na gren slem rurnirima, oscatce_ same..PUSti_Snovi,.leT_je

Artest IraZi

u zavrsnicu nakon 6:3, 7:6 za
Svicarca, Tsonga je napravio fasci naruan preo h-e! i dosao do plasmana u polufinale,

arac u C~tvrtfinal u sa 2: 3 porazen od Francuza lo- Vilfrida Tsonge (lo- Wilfried). Netipicno za sebe, Federer j e prokockao veliku prednoS[ ad 2:0, sto rnu se nikada nije desilo ni na j ednom gren slemu na kojem je igrao, Kada j e izgledalo da ce susret uti

nekada neprikosnovem Svic-

Sve mu uslo
- Bilo je fanrasticno, Igrao sam pro ti v n ajveceg tell isera, ali sam bio nevjercvatan, Uslo j esve ii to sam gadao -rekao j e Tsonga. Federer ie i prosle godine na Virnbldonu dosao same do cel:Vrmnala, a tada ga j e savl adao Ceh Tomas Berdih (Tomas Berdych), - Tsonga le odigrao odlican m ec. Ne sjeeam se jesarn Ii !lakcn prvoggema imao ijednu brejk-IoplU. Izuzev rezultat:a, mislim da nisam bio los, ali Tsonga je bic famastican kazao je Federer. Tsonga 6e s voj pm n as ta-

v iti u susreru protiv Novaka Dokovica, Srbiianac ie jucer zakljucio baiku IS·godisnjeg Australca Bernards Tcmica, pobiiedivsi ga sa 6:2, 3 :6,6: 3, 7: 5 u duelu koji je traiao dva sata i 41 minuru,

Marej ubjedljiv
U drugom polufinalu ce, prerna ol'ekivanjima, igrati Spanac Rafael Nadal i Endi Marej (A.ndy Murray) .. Prvi
nosilac [e protivjsmerikanca

ReZDI.all Celumlnala
lo-Vilfrid Tsooga (Francuska, 12) - ROZer F~· derer (Svicarska, 3) 3:6, 6:7, 6:4, 6:4, 6:4, Novak Elokovic (Srbija, 2) - Bernard Tomic (AIlSll"lllija) 6:2, 3:6,6:3,7:5,. Endi Marej 01. Brilanij!!,. 4) - Felisijano Lcpez (Span.ija) 6:3, 6:4, 6:4, Rafael Nadal (Spanija, I) - Mardi Fis (SAD, 10) 6:3, 6:3, 5:7,6:4.

Mardija Filla (Mardy Fish) ocekivao laga II posao, ali j e za pobjed u morae igra ri ~etir i seta.
Najuvjerljiviji jucer je bio

Danas istiece rok do kojeg vlasn ici klubova i Udruzenja igraca trebaiu potpisari novi kolektivni ugovor i take definira ti uvjete sa" radnje u narednim NBA sezonarna. No, S obzirom ria to da b i, P rema P ri iedlogu v Iasnika, ko§arka~i prerna novirn uvj elima gubili srotine milicna dolara u 0 dnos una. ak tuelni sporaz II m, izvj CSllO j e da ce Udruzenie definitivno odbiti prijedlog. Reakciia vlas nih vee j e najavljena, uslijedit Ce "lockout" (obustava rada), SIO znaci da ce igraeima biti zabranjeno ne same da treniraju i igraju utakmice nego i bile kakav kontakt s klupskirn zvanicnicima. Priie 13 godina, .Jockom" u najjacorn svjetskoj

ligi trajao je 191 dan, ukljucujuci dva mieseca regularne sezone, u kojoj su ekipe, urnjesto 82, igrale samo po 50 utakrnica. Zbog toga rnnogi od igraca vee traze rezervne varijanre, Tako su finski rnedij; prenijeli da ce zvijezda Los Andeles Iejkersa Ron AneSI u septembru pojacati rarnosnji Konkarit! - Dogovorili smo se i rnogu porvrdiu da ce Arrest do· putovati u Finsku - iziavio ie sportski direktor Konkarita Aleks Valavuori (Alex). Finska Ega, iako, prakticno, anonirnna, moze se poh vali ti, isti na kratkoroenirn, nastupima jos dvoiice NBA velikana - Denisa Rodmana (Dennis) i Skorija Pipena (Scottie Pippen). (E.J.)

domaCi predstavnik Endi Ma· rej, koji je Spao.ca Felisijalla Lop"Za (FelicianO') pobijedio sa glatkih 3: o. Za prolazak u fi· naJe o.ada Britanaca mcr~t ce savladari Nadala. (M. T.)

Suspendirana osmorica reprezentativaca Meksika

Osmorica fudbaJera r-epr· czentacije Meksika suspendi· l"lIlia SIl na ~esr mjeseci zbog nediscipline i nece braniti boje nacionalnog tima na predsrOojecoj Kopa Amedci (Ood 1. do 24. jula u Argentini).

priSj810im "Dostouanj8 dama uhOl81SMimSObama
Zvanicnici Meksicke fudbalske federacije nisu htje1i objeJo dan iri razloge za ovu odluku, ali mediji istil:u da su igrati suspendirani nakon incidenra za vri jerne priprerna u Ekvadoru, gdje s·u u-njihovirn ho(elskim sobama "gos[Qvaie dame", Suspendiraui Sll Isrn.el Himenes Gimenez), NeslOr Vidrio, Dzona!lm Dcs Santos (J onathan), MarkO' Fabijall (Marco Fabian), HOThe Erna-

U

ndes Gorge Hernandez), Ha" viier Kones (Javier Cortes), David Kab.rera (Cabrera) i Nesror Kalderon (Calderon), kcj i su kaznjeni i n ovcano sa POo 4.100 dolara. (A. Dr.)

Bivsi predsjeduik Ceske fud balske federacij e i nekada,njielan Izvr~nog odbora UEFA·e Frantisek E-Ivalc· vski osuden je jucer na dese[ godi.na zalvora zbog pronevjere dd:-avncg novca, objaviIi 5U mediji u Pragu. H valovski i jos eetiri OSQ· be csudeni su, jer su prcnevjerili skoro 61,5 miliOona e ura iz ces ke Komerci jaln e banke. T uzioci su utvrdlli da je Hvalovski koristio novae

HualOUSIiOm desel OOdina zaluora

Presuaeno Dlvsem celniKu CesKog saveza

da bi ispluCivao svoje dugo· ve. Ostala i5etvcrica OIiudeuih dobila su zatvorske kazne u rasp on u 0 d ses t do osam go· dina. Hvalovski je n3 celu Ce!;kog fudbaIskog save,za bio u pe.riodu od 1990. do 200 I. godine, u kojern je reprezentacija 1996_ igrala u fi· naJu EVTopskog prvenStV3, kada je izgubila od N je'· macke, (A. Dr.)

CETVRTAK 30. 6. 2011

BHn
07.00 Dobro jutro Programz. dlec".1 ml.de 09.1 D BeHaTebebe 09.15 Rob CIRob i, .nimiran. serija, 3!l1S2 09.30 Bezrizila, igrana serija., 6/8 1 0.00 BHhi jesli 1 0.15 Pies iivol~. igran. serija. '67/125 11,.00 Maja mal3kuhi~ja 11.15 Godine,preli!ze.ig'a~aserija. 29/66 12.0 D BHlvljesl1 12.1560 rko"sl al.ko, Igrana sari]a, 1. 33/229 12.50 Odrioan,5+. edukativnaserlja 13.00 Teni s. Gr.nd SI.mWimtlle· don 2011. ,wegletl.r. 13.55 Tenis ttl. Gr~ ndS tam Wi m· blede n 2 011, pol uli ",Ie, prije· nos 1 B.15 Pulevizdravlja,magazin 18.45 Mal ikuha rioanimirana senja. 16/39 19.00 Dne.n ik Kullura S~or1 V'ijeme 19.40 HotelB.bilo n. igrana serija.10/16 20.40 'No~om el. 1. pretkcloEvropskelige. S 1m kl 'Blljeg • Ollmplj a tjubljana, :prije",}s 22.4 5 BHTvi jesli 23.05 Bus lnass News 23.15 Erel. ;grana senja. 1231' 42 00.10 Tenis. Grand Slam Wlmble ~on 201 1, pregletl Cl.0S .Hotel Babllo n, igrana serlla, 1 Qf16.r. 01.5 SPregl ed p rug rama za petak 09.00 Vijesti 09.1 0 B~.mlv Hills, igrana s~rtja, 9. epizoda 10.00 Spretne ·sretna, Ivigra 10.25 P.i,plinti 10.45 Kralj diMsaura,crtanaserija 11.05 \fUlaMa"a, i~ranaserija, 152. "pi,oda." 12.UO Dn""nik 1 12.15 W~a za bud u~"OSI, ig rana senja.16. epi,Qw 13.00 Vi~.za buduenosl, igranaseri· ja. , 7, e,~i,ooa 13.30 Dop unsk., naslava 14.00 Abeeeda zdrav.lja.PTSP. otlrazovni program 14.30 Gospoda Sa rba ra, .igran. san· 15.30 V.ii.sli 15.35 H''''el'loo 0 s, crtana serlia 15.55 \filla Ma ria, igran. serija, 153 16.50 .fede raeija da nas 17.1 OEIel. igra~a selija, , 22. epizo17.5D .OnevnJk,naja~a 18.10 Osm a, ofan,iva" igrana senia, 4.ep;ZDda 18.50 Dn"'nik,naja va 19.08 Upitnik"k.i, Finansijske'n~vusti 19.~0 One"nik2 20.1 C Cdg DVO rile II udima. dijall}!ka emisija 21.15 .LJuba v Ikazna, Igrana serl]a, 69,aplzoda 22.24 One.oJ I~ najava 22.25 Ookum entarn i fel"rla k. Sla zna Q mi. dina" krlminal u, 5. emisija 22.55 Dnevoi k3 Fina 0 S ijs:ke:o~v~sli 23.25 Turb~lencij.3.Koncert.am~. rick! iBrani tilm /15/ 0l.1 U Dop u "sks nastava 01.~5 Vila za budu tnosl .•igra~a senla, , 6,Bpizoda o2.1D \fin zabudu tno! I. igrana senla. 1 7, Bpizada 02.40 Fede raella danas, r. 03.0 D One"nj k3, r. 03.30 P regled p '"gama za p eta k 08.05 BunnvMal~nev. crtaniHlm 08.25 Nebe,s~eple!,3flee. crtanmlm 08.45 TopShop 09.15 nt.o rena vrata, hummisticna senja 10.00 Stot za 4, kulinarski shQw, posljedn ii ~edan IV sezone 10.30 Zemlja snova (12). unskasenja 11.45 tanln a vre me nska prognoza 11.55 OBNlnlo, Informativnl program 12.05 Vox pUPu Ii 12.10 Gumu!l(12). lurska telenoveta 13.45 Doti 0" vuk~va (I G). nrrska kriminalistitka. se'ija 15.15 SIDmljen~ srea 1121. tursk'.serija 17 .00 Stol za4" kulinarski show, tVs.,nne 11.30 lemljasnova(12),

TV ALFA
DB,00 Novo j ul m, jularnji pmgJ3m 10,00 Ustl'lQ kc rnja ~~.• cnanl:1ilm in 30 Vij Bstl 10.35 Hello KiHV. crtanifllm 11 ,30 V~esli 12 DO "Sl~da ne" . showbi:u rn~ll~,in Ir) 12.30. V;jesli 12.35 I "Ie rvju dina.(rl 13.10 Zakon I)uba,,;, ser1]a(r) 14.30. Vij esti 15.10. Sagan MeGrego rij""ima. serija(r) 16.00. Ukrade nil;"oti. serija(r) 11.00. C~1fe zaba\ll1i pro~ram(r) 17 .15 Z.ako" IjITba"i, serija(r) lS.4D Onevnik 19.10. Ova sma svijeta razllcita. serij. 20.05 Ukrad enl livotl. senja 21.00. Qlilva
ShllW.

PINKBH
07 ;00. ljub~vu!ale~u. h l'Ialska Ig rana seri] a oa.Oo. PaljelaJa. tlJrsk:a se~]a, r. 09,0.0 IIdrl mu!li, talkshow.~tivD 10.00. NBmoguca mlslja, emisiia 10.40 K"plha, emjsija 11.00. 2a bra "jen <I Ilubav. telenovela 12.DO Info lop. inlo,program 12.20 Gra n d hJtavl, muzitklprogram 13,00. Bna pa re, 1<'I;z 14.0.0 Into 10 P. info.progrnm 14,20 ZumP. Zum~a. ,abaVlli proqrarn 15,0.0. Lola. !elenovela 15,45 Kupi.ba,. emisija 15,50 lnlu lop. int.prog,~m 15.o.U More liu p.vi. telenQvel~ 11.00 Nas Iijede je dne dam e. wrsk, seriia.r 17,40 Ku~i.b~.emisij. 18,DO Paljelala. lurska serlla 18,50 Inlo lop. centralne vijasti 19,,10 .Z"tuaojenalj"Dav. telenovela 20.0G TrijumllluDavi, serli~ 21.o.U Z~branjeni lo,um. lal k show. utivo 2300 N.slijede jetlnedame. IurskaserJ]a zaba,na emlsija 00,.10 Suvl~nl i,je~taj, film

j./12/

eplzoca dMI21

Azra.

posliednjiljedarl la

turs~aseri·

18.45 t"ni",vreme"skap'ogn~1a 18.5U DBNlnlo, informativniprQ. gram 19.10 Etkluziv. zabavn i program 20.00 S IDm'ljenas rca 1121. 21.35 :Dolina vukova (1. 6). rurska :k,imillali sticka senja 22.45 Vox ,p"p~H 22.55 'Bise ri sa Va"jom BuHllem. TalkshDw 23.50. Tinejdierski Zombl(t:8), film 01.450011 D a vuknva 116). turska kriminalis~~ka serija

turskaserta

~2.3o.

23, DO. 2~.05 00.30.

rnuzkko -zebavm program E.'pre.s club. zaba\ll1i program Vlj estl J likabax, muzitld program Aslrolog ija

DO,OU CIII,

SATELITSKI PROGRAM
Euros ort
14.00 :Kosmos
15..1;0 16.00 16.35 17.00 17.20 17.45 18.25 19'.00 Trenrtseler ovo je Snb;ja

_

Euros ort 2
09.00 Fudbal 10.00 HOkej na tra,.rj 11.00 Rei i 1'nI,erco ntinental Rally Ohalteng" Bergij" 1'1.30 Splr;Jvej, v.rl ka Nagrada Danska 12.30, Ragbi 13,30 Ragbi, IRS Kup Nacija • G~uzija - Namibija 14.00 HClkej na travi, Amsterdam 15.30 Fudbal, Mel<slko 17.1>0 Hokel na trevi, Amsterdam 18.30 T"'jal., Svjelsko prven""'O
I

_S ortklub
09.30 Futmlt
Poker 10.30

08.3Q Fucbal. S.KUP IZen")
10 ..00 10.15 11.15 12.30 13.45 15.00 15.30

Sla""lica

Dnevnik

sra radiI". br"?
$rbija na vezr

Becqradska hroruka

01<0 maqazin

::W.OS Gorki: plodovi 21.05 7 RTS sal dana 2l.20 S,bli' na ven 23.00 Ad [ibilU m :l3.S0 O~leObr","""nl program

19.JODnevnik

17.45
1B.00

Njemacka • Brazil . AI.IWalij. Fudbal Fudbal Fudbal Fudbal Fudbal, Mel<sikn Biciklizam Bicikrizam. Trk" Krnz Francusku FudbaJ FudbaJ. S.KUP I~ene) Nj.macka . Kanada •

Wimbl.d,,"

stu·cUo 1'1.00, Wimbledon P'egled dana 12.00 uflvo: Wimbledon Siudlo

13.00 uflvo: Grand Studio Wim~1 "don

Slam Wiml>ledon '22.00 uflvo: Wimbledon 22.30

Fran,cLlska

Ando.ra

oo.OODnevnl~

00.,15 :Evrone'l 00.20 Jedna pjesma, jedn •. , .. Ii<'

20.00 Fudb.I " 20.45 Fudbal. S.KUP 12"0") N,jemack:.a • Njemacka • 22.<15 Fudba, 23 .. 0 Fudbal. Me~si~o 0

Nige,~a

19.30 20.00 20.30 21.30 22.1>0

V;j""ti ObOlanj" '" ke Crashed ice, Serije l\'Ye'be.k. Crashed ice Fudbal. Mek:siko

P'egled dana 23.30 Premje( League Magi;lzin 00.00 Full Tnt Pokel 01.00 G'an d'

Slam

Wimbl'adoTII

National G.
13.00 Meg"",omioo 14·,(10 InzEmjerske vaze 15.,00 Riblji raJnik 16,00 Gep.rdl 17',00 lalvaranje 1'6,00 Saptao pslma 1.9,,00 Rajevi na Zeml.il ,20.00 lag""etnl dosjel 20,.30 Zagc>netni dosjei, 21.00 Zagonetka 360 22.00 lalva,anje 23,00 ZagDr:lilStni Zagom::tni 00,00 Zagon.,ka
23.,JO

MTV Adria
15.40 When I Wo:. 17 16.00 Mad., 17.0C· MT'V' ThIS' Movies 17.30' MTV Exp<ess 17.50 3 from 1 18,00 Sram! New 1a.30Ju keMx 19.00 Videography 20.00' Ju;s, See MN 21.20 OFC 21.50 3 From 1 22.00 Reno 9 11 22.20 61 ue Mountain SI"1e ~ 22.40 Chapell. Show ~3.10 The Ch.rlenge 00.00' Alternative Nation 01.0~ 3 From 1

FOXlile
18.00 18.50 19.35 20.00 '20.25 2"'.1:0 ,22.00 22~25 22.55

FOXCRIME
15'.30 Krlm[nal~s.titka islraga_ Parll

UvO<fu analomilu Ulica sj"oani<'
Oa, Dlaga

Oa. O"'"ga S.pal d uhova

16.1 S Pul os".Ie 17.00 Od.k.1 17,45 Andeline ~l

dosjei

Uprava R.jlij •• fivot Ri3jlijl3v fur<:Jt Kako sam upozrulO vasu maj"" '23.20 Oa. 0"'9a 23.45 0". 0"'9" 00.05 Uvod' u ",,"Iomlju

18.30 Broj""'; 19,15 Sark 20.00 Krimfnalisti&a

20..45 Put osv13l:e 21.30 Monk
22.20 Frikovi 2."1.55 00.40 01.25 02.05

iSlraga. Pari2

23.10 2l~in".cki "mo.1

CO.50 Z,eIlske priC':o

dQS:jei

360

0'1.. 0 U lica :sjecaoja 4 02.30 Mo.mci:sa MeD.isona

namje,e 02.55 Zlocina&i umovi

Oekst.r Sark 8rojevl Red i zt!kon. Zlo~inaekB

CETVRTAK 30. 6. 2011

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema; Hedija MEHMEDIC .!IIJl1!f.I:IIIIIljubav: Kao ca nesto, rnetda i nebltno, ne rnozeta oprostiti volje no j oso bi. T ako sen 8 potreb no opterecujete. Posa 0: Kad a pi anirate, bud ite urnjere ni. Mo gu e j e, oai me, oa iSDvi~e ve Ii ki plan ovi pro pad nu prije starta, Zdravlje: Nervoza nestaje.

bI:II::t:I
!II~II!

c

HTHS
Gaslranomad (bread pud Ingl Malatv 09.30 B D" pDkrfl", crl.JJlaserija 09.55 No~i, mtana serija 1 0.1 0 Ja gDd i ca bo blea, 10.35 11'.25 12-00 12.20 14.05 15.00 15.10 Hi.05 16.24 10.30 17.05 17.4D 1 B.20 1 B.30 19.08 19.3D 20.15 21.10 2.2.1 0 23.00 23.35 01.15 RDbinHudl, serija Za. Druga, emisij<l.;:amta~e On eon ik 1 Film TNT. .serlja Vijesll sa tum stem gesto.n DQ Iezika. An«e ll u Ame riel, serija Rep nrtaza t~jeslajsa oa"ialut~ellerze Srpskadanas Crnaguja, humoristl ~kase rij. Fali~nlpanllon, humorislitka seriia Ga strcaom ad (goved lna na burg"n"slci n.cinj Bjekst~D sa Osl,". sko 'pio na, riiilitiSQU U~iln i~, k1Iiz Dnmlk2 Robin Hudl, serija Peeal, p~Uticki maqazin Ratniei, doku menlami 5erijal Dn eon ik 3 Film TNT. .selij. 09.10

HHT1
Vrijemesulra PuslalavlnauHrvalskaj.ls· Imm s .21 bnJnom (2), doklJ· menlamaserlja (81:24) 14.50 Hrv.lska praljece, Ka· ra~ardevo. dolrum3ntama selija (8/9)(R) . 15.40 .Kullumaba!tina. C"variea 'Qr2daIR) 15.55 ZABA· 90 s9ku nd i, emisija pad ,pokJ'Ovileljstvom 16.00 Alis a, slulaj svoie srce -Iele"~vel, (6/240)" 16.50 Vijesli 17.0 n Hrv.lska "livO 17.26 HAK·Pramelinlo 17.29 Mlnulazdravlla 1zDielphar· rna, emisila pod pokroviteli· slvom(R) 17.33 Sve c"bili dobro, lVserija (91180)' 18.15 Dne,nik plav"Se. Larini naj. draii gosll, ernlslla pod po~roviteljstvom 18.20 Kod A ne, emisija pod PQ~roviteljslvom taaa 6. kat Cudompre!ivjeli.l1Ilk show 45·13" (R) 19.Z3M Inuta zdlavlla ,1 Dielpharrna .misiia pod pokro\'il.li· stvom(R) 19.30 Dn""nik 19.56 SPDrI 20.01 Vrii~m~ 20.04 LA6A- 90sekvndi,emisijapod pokfovrteljstvom 20.1 0 Od La rk Risea ~o ca ndlel0 r~a 1,serlja(4/1 0)' 2.1.00Mlnulazdravlla fzDietpharma, emisija pod pokrov1lelj· slvom(R) 21.05 .Razr,ed 2011 .• 21.40 Rep orteri- lzbor, K'i nezi dDla. ~"1, dckum entlmi film' 22.45 Onevnik3 23.10 SPDrI 23.1 J Vrij"me 23.20 Vijesl i il kul!m~ 23.35S 10S, S~bDm p '"k~ d~ na, doicume"lami film' 00.5 OS re~ rn3 linij a, 3meIicki mm (R)' reporllLl, 1~.OO Kunin]l. 15.30 A.pllrt& 14.19 14.20

HHT2
10.00 PrijenassjednlceHrvalskDg sabUla,' 13.2B SaDlIosklpa!evl, cnana seriia (4/26)' 13.52 iulokljunac. Moevara IR)' 14.17 S reb rna IInlj a, ameri~klfilm' 10.06 Ja mes MaIl] n u Champagni, dokume.t.lma serila (4/5)' Hi.33 ~i ty F~lk 2011. Zagreb' 1 0.598 Oitonsk~ p 'aVD 4. serijaj8l:20)' 17.47 Sap!ac pslma 316121:) (R)' 1 B.38 Kazali~tBu Mi, TV sBriia(8/2aj (Rt 19.12 Gara!a. MUnskikameo /Spusl.n. ,"Iete (R)' 19.44 Hildana' 20.00 Lausanne.Atletiki· - 0 ijama nlna lig <I. prijenos' 22.09 Dr. Hause 5, senja (12) (4/24) (R)O 22.57 Dn B,n ill plavu~e. Latini 0 aidrail gasti, em isija po dpokrovile1islvom (R)' 23.10 Holivud"ka !icvadra2,humo" rislitn. senja (1 (14)' 23.3B Ret'DViw. Sa.pla 6i ca du n.vlrna a, sen ja (12) (5/2$)' 00.20 RelrovizD'. 0 va ipol musk,,ea 5, humolisHGna selija (15/19) (R)' 00.48 ReircvlzDr. Pravllg racl, serlja (7/11)(RI' 01.24 Notoiglatbenlprogmm. Hit dana,(R)' 01.25 Nocnigl'lb"nipmgram. Glalbeni s;p~h)vi' 04.27 No cn igl alDen i pro g'" m. Hil danll(Rj' 04.29 Notniglazbenlpragmm. Kito S labi nac - He], b etari ibehijB. ,nimk. kQnoerto (R)' 05.33 Noenigl'lbeni pr~gr~m. Oalmalin ~ poviscu:p 'it'"j e na" Klape~i benik iTragir (RI' ,ulumo~il~mu 1.0.00 Cjty lig~~i. mulieka 'mJSlI' 21.00 Des.ll<a •• misiia. 0 Sludenl!;l:E"nwmama 2!.OO Hem" ma~"'in, ceRltaI"a "I~rmali,"" 'rnlsii'

Nova TV
00.45 ll7.35 06.00 OS.50 1 0.40
11.40

Nllti najbDlji serija204/260 Ne ustraii"i S cooby d ~o14/14 Burn ba, c'rtllna serija 107-108/150 Pobiadal) ..ba,i, ~erijaA C uvar pravd e, ,erija21/23 Zauvijeksu,jedi, l,erijaR INmaglllinB Pobje ~a Ijub ,vi, .serlja 73-74/150 Kad Ii! ce pada, serGaR B ijeg, serljaA Vije"1i N "ve TV Bijeg, serija R.- ",~"'vak tNmag,~in Zauviieksu.je~i, ser!]a<1/180 Dn~~nlkNo,eTV Kad Tiice pada, ser[ja131174 B [ieg, senj. 9170 Pr""j" rene, inf~m1ativni rnaqazin Vec~rnj"vij~s!i Ana~Dnd a. LDvn, kfV,\IlJ.Drtlideju, igranililm (12)' TUdo rl, seri]a (12)' 8/1 0 Opasna.!~ra, serlja (12) '8/13 Ol~k s mrli, ,erij" (12) '4/13 f,u TV, tarot show (1 8)' 50 pflli h PQljubaca" igr.mifllmR tNmag,.(inR Kraj prOBrama

danl,

m:.t.i!DI

ljubav: SvoJe pastupke prema oarmeru posma!mjle realnije, sa distance. Ne smllets poliski\lali as/ecanja. Posao: Z~ svaki korak, za svakl potez, treba vam dvostruko visee nergije neg 0 ob i eno, Bud He skrom nij i. Zdravlje: Vise sekr8C~e.

~l1anaseriia

12.30 13.20 15.20 15.20 17.00 17.25 17.45 lB.25 1 9.15 20.00 20.55 21.45 22.1>0 2,3.1 0

IIII!J-III!

ilD:.:tr.i::l
,rr1!1JD!

ljubav: Nisle spremni na kompromis. Nimalo nije lijepo pOigravali. se necijim najljepsim osjecanjima. Posae: Pokusa\lale zavarati sami ssbe, u.vjeravaiu.ti S8 kako sie Z,3 dO\lolj n i j sa malim. To nij e tacn o. Zdrav.lje: Dsjecale bezrailoz3n urnor,

hJ:.~
.. nosti. Zdravlje:

oa znats

Ne donoslte krupnije oclake. Ni u slucaju la~nokoliko \lolile i postulate partnera. Posao: Ako motete napernu radili, prebrodit cete sve leskoce. Pouzdajle se u sebe ] svoje sp osob-

ljubav:

01.05 02.00 02.5 0 03.40 04.40 06.20 uo.4'

Ne preljerujte

s aktivnos!ima.

.1IE211" Ljubav: Silno zelRe promiens na Ijubavnom planu. Valite uevsran la alii ca bu dete u centro p a.znie kIlDalll Pusan: Dob ro su yam as pekti rani poslovi ko ji su
velani za vete institucije, pomoe Ijudima, kornunikaciju, medije. Zdravlje: Jedite dovoljno vota.

Jll~~.ljubav:

U:~i~a~~I~1a
16.00 17.2G 18.1, 19.~0 19,30

~

,oooi"", ~rana .. nia . isiI. Igranl SOIIji! Nilarni 'vijBduk. Igran, senja K\lil' OnlMlik HTV Osoar·G Reemilifl"le Dnewika HRT-.

1m 11.50 19.00 19.30 20.00 :21.3, ii... ota

~~a;aa,.: ~~i~~Jtir.a. senja Zai~i~~ers:le O"""n K53 ONEVN1K~RT Ootw. 101. "~o Ell,""""" emlsija ~'IIIU

mlad. 14.3, .Blil<ei;tijelog svljetal, ort,nllilm 14.50 WilG Lile. film 15.00 tU"O Sloe. lel."(M!l~ 16.0001volllni program,

i

CIIaoi

17.50 ~~g~r,.~":'nl mm j a.uO VugoOt.hSl<a h'Oiiil<a. Inlcr""liVfllpmgram 18.30 SMS mo,rG, muziCki , 9.30~%~:' seOmi",. .lnlo,,",[","1 prog",m TV Jab"'ni .. 20.00 'Boous, talk"how 2LOO Ludo stce. lelan(M!l~ 22.00 Vf!!JoStansk. hlooll<a. 22.30 Ill'il'lni~fJlIlram 2J.00 LR, .B. - pmsm "" bo"",lmm 11m 2.0.30 VOA - Glas .lilm, bos •• sId seNls

~m~~i~=:;ja 22.35 Film

~

~

18.30 Hi"'" program. ~i:~~ ~~~~~~~:~~~ ,lU!Ilr...... 19.J 0 DnIMlI~H\I 16.25 K'S<I1ldra, Imla 1:a ,00 Dan•• u S~l«li

i!S~

~
15.0, 15.40 15.55 16.00 16.0, 17.00 J. sam ~ja sU1Jbloa, igfana sen]. MuziCIlispolOvi 1\1 ~Iog Il d,n, "daft Slijedom, leprlza 01""""""" do,,"m.nl.ml pmiram

1m
~
1US

lm~lr%,~nja aba.j.llani' 19.00 Zeol~ clanas 19.50 Ollavj,!!l!rrja 20.00 EI"'. igran. senja

~~~~,"~m
~
14.00

15.30 16.00 17.00 17.05 18.00 18.30

1m ~e'~~~~~Oend', sMia

011"" Twlsl Pensaoola, '.~i. R'sh viiesij lullo sri>l. selija InlerViu Ja "m MlI' sodbl"", SCnjl

t~~'it~~i t~t~~k.

20.10 ~1,00 22..30 23.00

1~:~~ 2 ~~~~~~~ 1UO Dne.nlk
K, .. ndra, ",,11a Puis D.el'l1ik 3 Igrani film

20.G' =,1' 20,30 IflOSfi 20.,·, R"'ll"""' , povooom 21.S' Hil!l3 Slulll,. Stii!i~ program 22,~0 _,Ino,lj, r 16.1 5 Eko ""1._ •. obrazovnl pmsram 16.J 0 Mai.lori kuh;ni' 17.10 PleSI, ple~i..seni' 18.1·D 1\IUlIeI1i.inl.pr"llram 18.1-, C~a.i film 19.0 0 DnlMll! 1 19.:!0 1.t"~'1:i PIlJ~ram 20.00 U I~$u, in , .pmgram 21.15 1'Tav1::r~ 21,JO On.,.,i.· 22.00 PleSi, ple!1 22,4.5 liranl film

Promijenile nacin ishrane. Ljubav: Spoznaja da privlacite vi~e osoba, dovol]na je d a vam vrati s amop ouzdan je. Od lucile s e ir'I):!m;Q najzad! • Posao: Cuvajte S8 ;Iosih proejena, !Iakomislenostii nepaznje.To vas moze oevesti u knvom pravcu. Zdravlje: Problemi sa tenom.

Ii.

Pokusavale utopiti svoj nemir u povrnnoj avarlturi. Ne sk'riva~e se ad! os obe ko j a vas pun 0 mlIllII voll. PD$a D: Bit tete pozvan ida rijesite Zltostale obaveze, od kojih uporno bjel:ite. Kao da se plibojavale neizvjesnos-

IE~~

Zdravlje:

~

·~tJiE~
;J7l1~~

lJubav: Priu~lile sebi malo opuStanJa. Odmorite S8 od nBSuglas i ca, uiivaM u novon aslaJ oj id iii. Posao; Shyatit c81eda nesto ni s!e doy ~iIi na vrijeme iii sle abavili sarno poJoviCno. S\le ee biti uredu. Zdravlje: Bez promjene.

~
1e,15 1. 9.Q0 20.00 .21.30 22.00 Ses[~ce·. slgranaseriia D."nlk K.nlakt emiSij. Kullumo·hislurfjsko naslij!!do Podrinia,

1m8~~n~'ml 20.00 Vijesij IC 20.20 S\fi '01, Relmond •• scn1, 21.20 Viera i fi'"l 22.00 J. sam ~I' sodbl"", senjl 22.30 Aomsl<e prl~e

~

!U~ ~~':~J::ar

13..00 MlI!it~ program + Sms bax + Promo,li' '~(IQrnma 14.00 uzft~lrrogram + Sms ·bl» +. romociia pmgram, 15.00 Vij.... lnform".,nl

':~:"~,~~i:~,m;,":

Hi.00~~!n~l~bimCi,mgram, O~ffil:OVflI p

22 .30 -j.~~'am r. ~.OO iJ."ni', r. ~UO Gil] AmtJiko

~
19." 20.00 21.0 0 22.00 TrfumPh Sl!II1a a~avur -" pDVIloom Obje Ii, II la ~m ~ja suOi)lni), selja 23,00 Glas Am,film n35 TrWmph

Dj~l~ veeer, lata'"" emlSlIl 13.30 R'porllLla KISS 14.~~ z",stv,"i l~rtIiil 14.30 Sa Zemlie mira,

13.30 IsIlO3, emisija 0 ookuun,n\aml pmgrarn 14.30 Odlltan 5 +, prowam .,."

~Ftr'~~.

r. 11 :00 1"lIen H1ra,~,. ,mi'il' ~ lllffiVSMr. '1a.oo Vif<:stl.Inl,rma.,ni program 19.00 Aulu shop m'i""i •• .misija ~

~
16.05 erilil,serij' 1115 ~jemi IV e!lo~~ seMiI , 8.30 Da~..!J1lm'03livn. 1930

n3,

~ri:r

ljubav: OSjecate oplimizam i entuzijazam. Samim tim, raste volje da unesele pozit]vne promjene u \lew. Po sao: Kam e n spoti c anja m oze biti odnos sa kolegam3. Tesko nalalite zajednieki jazlk, insistirate na svo" me. Zdravlje:. Nedost:atak vitamin~. Ljubav: Partner se mnogo trudi da vas slwati, da pra v.iIno protu m aei vase nag Ie odluke. Veza n ije u opasnosti. • Posao: Uspjesno nadoknadujele izgubljeno v~je· me. lpal\, imate osjecaj da je vaS trud nedovoljno cijenjen. Zdravlje: Pad energije.

1IIf11t1111

~IZ~.

Dnevni avaz
_
~ !'F,~ ........ -~ ....

~_"rI!
ncg._"

..

l"11IQ]

"'"""~" u..'t:~ rl!)at
(;f1II

~""',......,"
I ......

-1t::IMv1 _CoJ~

~Ei' MttiI.~ hi_I ... 'iI.tM ljmrwl~ ~" If!Olotl •• lt.

_,,",16.

.1M.oatt

29 IiUdi

Grom UbiO
oa

Alina: Po vrijedeTlih Tla obje slrane

(F,lo. AFP)

KAMPALNABUJA· udara groma 29 osoba je poginulo 1.1 dvije africke zeml]e • 18 ucenika u osnov no j skoli u U gan di i II osoba u Nigeriji, iavili su u sriiedu lokalni izvori, U Ugaridi grom je u urorak udario 1.1 osncvnu skolu 1.1 Runianiii, u regiii Kirjandongo, 225 IIi 10rnetara s ieverozapadn 0 od glavnog grada Karnpale i ubio 15 dievojcica i trojica diecaka, kazala je agenciji AFP policijski portparol Judith N abakooba.

Masovni protesti jucer, nakon odluke poslanika, izbiH u centru Atine
ATlN A. Grcki parlament glasao je jucer za usvajanje novih, ostrijih rnjera stednje koje trebaiu sprijeciti bankrot drzave, dok su gotovo istovrerneno, nezadovoljni demonsrranti u cenrru Atine nasmuli na zgradu Ministarstva finansua, Vlada premijera J orgosa Pa· pandreua dobila je podrsku vecine poslanlka;u cdnosu 155 naprema 138, za uvodenje novih rnjera s ciljem ustede 28,4 rnilijarde eura do 2015. i dobivania novog pakera finansijske pornoci od Evropske uniie iMMF·a. Dok $1.1 poslanici glasali, oko 30 ljudi s rnotkama i sipkarna 1.1 rukarna razbilo je prozore na ulazu u Minlsrarsrvo finansi]a i na gornjim spratovirna zgrade na cenrralnom trgu Sinragma, Pclicija je po tisn ul a demo nstrante su za vcem i rastjerala ih u okolne ulice, No, nakon usvaiania micra zapocele SII nove rnasovne demonsrracije u cen tru A tin e, a povrijedeni h je hi 10 na obiestrane, Pos laniei ce danas 1.1 podn e gl asa t i 0 zakon u 0 prim] ell i planiranog fiskalncg prcgrarna. Kako je ranije receno, u s I II caju d a Grcka ne us vo] i predvidene mjere stednje, csta la bi bel IIovca vee za uek ol iko sedmica,

Benedikt XVI: Naja via lans/ranjo slranlce

DOOAI .• Najmanje pet zena uhapseno je u Saudijsko] Arabiji zbcg opruzbi da S1.I prekrsile pravile da samo muskarci mogu biti za vola nom autornobila, iziavila je jucer Eman Nafdzan, akti vista za pra va zen a. Hapsenja SII prva veca reakciia saudijskih vlasti nakon lito 51.1 Saudiike, prije skcro dvije sedmice, pokrenule kampanju protiv zabrane zenama da upravljaju

Uh8Dsene Zbog uoiDie

autcrnobilcm. Od pccetka karnpanje nekoliko deserina zena vozilo je automobile kroz saudijsku prijestonicu Rijad i druge gradeve, Celrd esetak sa udi is k ih zen a sielo ie za volan pocetkom mjeseca, iSlicuCi da pokrecu kampanju za ukidanie zabrane II Saudiiskoi Arabiji, gdje se one u iavnosti mogu poiaviri samo 1.1 pratnji nekeg od muskih elan ova porodice,

~. -r~

RlM • Papa Benedikt XVI objavio je u svojoj prvoj kratkoj poruci . takozvanom "tvitu" na drusrvenoj rnrezi "Twiner" • Iansiranie nove internet-stranice Va tikana Dews. va, Radi se 0 internet-stranici povezano] s drusrvenirn mrezama. Sadciavat ce sve akruelae informacije 1.1 vezi sa Sverom Stolicern, na engleskom i italijanskornjeziku.

TWineru

Papa na

NO vi ptOjekt "GOQglea"

FaCebOOH dObiO HOnllurenciiu
VASINGTON. Kornpanija "Google", spacijalizirana za internet-prerragu i reklarniranje na internetu, lansirala je na td' iil te n ovu drus tven u ap Ii kaciiu, jos 11 probnoj fazi, koja nosi naziv "Google ","". Radi se 0 novo] alatki razvijenoj radi vece personalizacije inrernera, a. koja ie veorna slicna Facebooku, kome bi trebao biti direktan konku· rent, Aplikacija omogllcava cia se pomoc web kamere razgovara s vise osoba.kao u nekorn virtuelnom kaficu 1.1 koji se svracariarazgovor s prijateljirna kada se ima vrernena. J edna od ve1ikib nov ina ie i rnogucnost da se ne rnijesaju krugovi prijatelja na rnrezi, jer se ni 1.1 srvarno m iivo til ces to ne II!i· jesaju prijatelji van posla, kolege, ciano vi pore dice iii poznan ici s neke od spor(s!:ih aktivnosti, prenose mediii.
1.IZ

Iskosa

SUTRA U "TU EHTRI"
• • • • Tanj a f)lIroV ic otvoreno:. S J.i kala b ib se za"Playboy" Nasuimanju: TRTpravi pdcu 0 bh. mu~ii5arima N ovaserijana TV AIEa i Mre~i: aTheGame" od ponedjeljka Naj,komplemijisadrZajTV novela

OSUEK· J edan Osjecanin trebao je dobiri racun od pet kuna za izmjenu vodorniera, ali mu je pozlilo kad je vidio racun na kojern je sraiao iznos od 10.244.861 kuna, odnosno vise od tri rniliona maraka,piseponal "24s3!a". UVodovodu isprva nisu zelje1i koment.irati slufaj misIeCi da je rijee 0 saH. Kas· nije S1.I shvaLi.Ii da je rijee 0 grdki, jer su na r3clln umiesto kubika~e porrosene vodellpisaIiserijski broj vodomje.ra.

racunza uodu

Milionslli