AJlepe: Turska te spremna pomoci ralVOjU Sarajeva i BiH

Dovest eemo investitore!

2
Oradani ce gOdiSD]e iZduaJali dodalnih 150 do 300 H'M
Ombudsmen za zastiru po[rosaca 11 BiH Dragan Doko navcdi da PERK nije uvafio navnde urniesaca ko j i zas til pai u imerese potrosaca iako SIl bili potkrjjepljeni cinjenicakoie dokazuju neopravdancst poskupljenja elesti do juS nizeg

DnBvnlavaz.srijeda. 29, ju nVlipanj 201 1_

ak tuelno
nasu korist, naravao ako n e bude politickih pritisaka na sudsrvo. Podizanje ruzbe nece odgcditi prirnjenu odluke 0 povecaaju cijena, ali ako je sud ponisti, onda Ce EPBiH rnorati retroaktivno vratiti novae gradanirna - kaze Rdidovic,

daM DsnDU za luzbu
Rasidovic istife da n tee odustati do najavljene OJ2be protiv FERK-a iako su izloZenl razliditirn pritiscirna. - Tuzbu cerno upuriti Kamonalnorn sudu u Mostaru, Smatram da imamo sasvim dovoljno jakih dokaza te da ce pres uda bi ti u

ktricne energiie.

- Poskupljenje vece od 15 posto za kategoriju do-

zivotnog standarda gradana. Procjene su da ce gradani prosjedno na godisnjoj razi-

macinstva znacit ce veca mjesecna izdavanja za noskove elekrricne energije i u svakom slucaju ce dove-

ai izdvaiati za ove troskove dodamih 150 do 300 KM, ovisn 0 0 po tros n j i -kazao nam je Doko,

rna

STRUJA Potrosacka uoruzenla i penzlonerl

S
agirali

n Jaue 0 subuenCiJ rna
0 prijedlogu premijera

Federalnavlada nije nitta uradila da zastiti svo]e qradane, a sada pokusava stisatl socllalno nezadovoljstvo
Nakon sto je federalni prNik!;!c 03javio subvencioniran]e cije-

bacan - praline
De vjeruju ni penzioneri.
Orner rninje federalni premijer pre-

Ci

Prema kalkulaciii FERK-a, prosjeean racun za struju u domacinsrvirna 1.1 Federaciii BiH iznosi 37 KM, Navode da ce s novim poskuplienjem raeun biti uvecan za oko per maraka i iznosi ce 42 marke,

Racunica FERH-a

emiier Nermin

na struie onim gradanima
su iz potrosackih

dsiednik Saveza udruzenja

Omerefendic,

preiazi 268 kilovat-sari, reudruzenia i Saveza penzionera navodeci da se radi 0 klasicnom bacanju prasine u oei. Murat Rasidovi«, predsiednik Skupstine Saveza udruzenia potrosaca BiH, sm a U8 d a Fede ralna v lad a nije nista uradila da zastiti svoje gradane, a sada pokusava stisati socijalno nezadovoljstvo pricom 0 SIlbvencijama,

Cija rnjesecna porrosn]a ne

penzionera, navodi da ne vjeruju opcenito u socijalni program nove Vlade PBiH, jer ih je iskustvo naucilo tome.

,

HalMulacila PDSIIUP,llema zaracun od 100 maralla
PDV(l7%)
Raeun za potrosenu

Stara cijena

struju

Socijalniprogram
tim prcgramom zasticeno
226,000 penzionera koj i gillduju, onda cerno im povjerovari, I sam prernijer Nermin Niksic izjavio je da u budzetu nerna nOVC3. Dvarri m ilio n a KM: godisn j e za socijalni program nije nista - is takao j e preds j edn ik Saveza, Dodaje da ce Savez Vladi FBiH i FERK-u uputiti pismo u kojem ce zatraZiti da se prirnjena odluke 0 poskupljenju struj e odgodi kakc bi se bolje sagledala socijalna siruacija - Tek kada vidimo da je

Ukupno za placanje

Racun za potrosenu struju Poskuplienie (15%)
Zbir

Nova cijeua

IOOKM
+15,77KM +19,68 KM

PDV(l7%) Ukupno za placanie

llS,77 KM

135,45KM

Imovinski cenzus
- Kriteri] anja koji je mijer Niksic prihvatamo cenzus treba subvcncicnirpredlozio prenije dobar i ne ga. Imoviski biti odlucujuci

faktor pri donosenju odluke 0 subvenciiarna. Osim toga, procedura primjene subvericija vrlo je slozena, nije to uopste tako iednostavno kako prernijer pokusava predstaviti. Program naCina primjene subvencija entitetske vlade rrebale su donijeti ios 2006, godine, ali to nikada nije uradeno -objasnjava Rasi-

i naslo pravedniie riesen]e. Ako ne bude udovolieno ovim zahrievima, zakazat ce proreste, a doci ee i do bojkota placan]a racuna za struju, Omerefendic iSliee da daju punu podrsku svirna koji planiraju pokrenuti tuzbu protiv PERK-a te dodaie da i oni razmisljaju o tome, M.APDIC

dovic.
U subvencije koje spo-

Savez za bolju budutno" BiH saopCio ie jucer da ~kao Iider opozicije tra.ii od FederaLne vlade i FERK·a poniiltavanje odluke 0 neopr· avdanom poskupljenju de· kt,icne energije". - Najnovija odluka 0 po· skupljenju elektricne energi. je od Cak 15 posw najbolje po· kazuj e kako lazno obecana "draJva za eovjeka" pocinje da
Sf

odluMe OPOSMuPlieo·ustruie PIICan)1 BIBMlricnB BnarDilB

SBBBiHIraii DoniitauanjB Rad

Zahtjev Vladi FBiH i FERK-u

Sindikat grafickih radnika BiH

ozuanina boJMOI
vstveno osiguranj e, nisu prijavljeni na biro u skladu sa lakonom, cia bojkotuju pla6mje ele.ktric..oe enetgije ,ve diok ova v las t ne os igura provodenieZakona 0 mil, Zakona 0 pJa6mJll, kolektivne ugovore; Zakona 0 pdvrednim drustvima, i drugib zakona koji trebaju DSigurati redovn3 primanja uposlenicima,

l-tm11
kafujava vJasti\'e gradane, N arocito, ako se zna da je rijet 0 resUIllU koj i ie domaCi i da nerna opravdanih razloga za ova· ko drasticno udaronje po ionako praznom n oVCaniku narD·

da - saopCio je Pres-cen tar SBB BiH, prenije1a je Qnasa, U saopcenju se dodaje da. je "jed.ino gore od ovoga objasnjenje Federalne vlade da ce uvesti subvencije.:1:3 n ajs iro mas n ije gradane", - To znac! cia vlast' prvo bru ro,l.noviSi nam ete i harne, a powm glumi dobroru i ve" likodu&nOSI - zakljucuje se u saopcenju_

Sin dika [ grafi~kih, izdavackib i medijskih radnika odluku Via de FBiH 0 poskupljenju elekLTicne energije smarra sramOlIlom, - Umjeslo da stvarno pristupe obeeauim reform.ama i odgovore radnicima koce odgovaroti za dubiozu od 32 miliona "Elekrfoprivrede B iH", ti isti ponovo za vlaCe

ruku u dZep obespra vljenih i diskrimiranili I.l.poslenika koii jedva mogu da. dobace s placom 550 KM, i (0 neredovno, a liZ to jos i smanjenom od 10 pasto Ie iSle vlasti - navodi se u sao¢enju tog sindikala> prenosi Fena. Sindikat je pozvao sve uposlenike koj; godinama ne pnmaju plaeu, nemaju zdra··

aktuelno

Onevo; avaz: s,ijeda, 29_ ju nVlipanj 2011_

3
0

Komentar dana
PiSe: Vlastimir MIJOVIC

STAVOVI Dragan Covlc za "Avaz"

ZaPBCaC
Dopredsjedavajuci Doma naroda Parlarnenta BiH i predsjejinik HDZ·a BiH D ragan Co v it vjeru ie dace sudbina Slave Kukiea kao mandatara za sastav Vijeca min is tara B iH da nas na sjednici Predstavnickog doma BiH biti definitivrio zap ecacena. , Kukic ce, kaZ:e Covic, 2:3vrsi ri onako kako je zavrsio i na Komisiii "a priprernu izbora Vijeca minis tara, koja nije podrzala njegovo imenovanje. ntakte s predstavnicima

H MiG" ua sudbina -8 .
formiranju drzavne vlasti
- Od srijede cernc krenuti u zi vu ak ti vnos t kroz kosvih

Rupe

SDPi plattormassa koalicija beznademl su taoci polititkih aferima koje im je u miraz donijela SDA
Rupe koje je za tekao na federalnom brodu naiveci su problem s koiirn se Nerrnin Niksic suocio u prv ih SIO lin jak dana s vog mandata, IuicuCi ovo priznanje u posljednjern izdanju ernisije ,,60 minuta", premijer je slikovito opisao say [ad i bijedu prethodne vlasti, koia mu j e, kako j e rekao ,. osra v il a "zapusteno" stanje, Prim jetno raze carl! n, Niksic je ipak izbiegao da odgovori na voditeljsko pitanie da li bi, S ovom pamecu, cdbio preuzirnanje premijerske funkcije, Da j e odgovorio, stice se dojam da bismo culi kako bi sa te pozicije naj radi je pobj egao glavo rn b ez obzira, Kao SIO bi, vjerova tno, ism postupila i njegova stranka, SDP, kad bi nekim cudom ponovo mogla da bira svoje ko-

na brOdu

Skrivanje iza lamnib siena

Govic:

Necerno pristati na bilo kakve uciene • llvleren sam da se u narednih dvadesetak dana rnoze rijesiti problem drZavne vlasti
rlament BiH. Uprkos svemu, u vjeren sam cia se u narednih dvadesetak dana moze rije.siti problem drzavne vlasri i cia Hrvati imaju svoje predstavnike u vrhu ddave. No, necernc pristan na bilo kakve uciene - kazao jeCovic. Trebarno, kaze on, napra vi I; dri.avu ko ja ce funkcionirari i u kojoj se "lIlko nece
skrivati iza tamnih

stranaka i medunarodne zaiednice kako b ismo sprij ecili ovakve srarnote U buducnosri. Ako Hrvat rreba biti predsjedavajuci Vijeca ministara BiH, onda to treba biti predstavnik stran ke koja mote dad Iegiumirer tom predstavniku, a to ie HDZ BiH. A ne da se srarnotimo kroz neka p ovjerens tva i Pa-

ItalUa OCellUJB drzaunOg DremiJara
Covie se u ponedjeljak na marginama Fortuna za Mediieran u Peskari susreo s italijanskim minisrrom vanjskih posloV;) Frankom Fratinijem (Franco Frattini), koj i rnu je kazao da I talijasto skoriie ocekuje da BiH dobije dr'..:avnog prem.ijera i da »ovo §ro se ram !lema smisla"_

sjena koje djeluj u izvan a". Takoder, odlueno odbacuie mogucnost da sve s tranke udu u drfuvnu vias t, jer s tranke nabacen e na hrp u ne mcgu dati rezultat, R V.

alicione partnere, Medu niima se drugi put mozda ne bi naslo miesto za SDA. Niksicu i SDP-u, medutim, istina se ukazala prekasno, Nakon oktobarskih izb ora, kad s u kren uli s uve~i van iem crveno -zel ene koalic:ije i kad Sll sa svih stran a s dzala upozorenj a da savezom sa SDA i seb; i Federaci ji kopaj u raku, nisu bili skloni da u 10 povjerui u. D anas se s 10m istinom sami suo~vaju. Da ie hrio bili poliricki dosljedan, N ilclic bi na TV kafiei kod Bakira HadZioOokrJ NINKOVIt! TO JE TO

merovi ca jos vise ocrn i0 s vo j e nee dgovorne i nesposobne prethodnike, Ako nista, barern bi irnenovao krivce za [0 "zapusteno" stanje. Ali, ne! Vieran koalicion 0 m partnerstvu, federalni premijer istraiao je da niiednom lie izgovori ime vinovnika tog [adnog stanja Umjesto na SDA, ruzne rii.xi adresirane su na Silajdzicevu srranku, iako je svima, pa i Niksicu, posve jasno da je ona u prethodnoj v Iasti bila samo pri vjesak, nikako kolovoda. SD P ce se, u koaliciji sa SDA, tek nagutati gorkih pil ula. Lako j e bilo u prvih SIO dana ima ti jednoglasno odl ucivan j e na Vladi, lime se plarformasi hvale na sav gins, kad nije pokretano nijedno osjetljivo pitanje, Voljeli bismo da vidimo tu jednodusnost u sl ucaju da se, naprimjer, postavi pitanje odgovornos li bar za jedan iz ni za 10povluka i prornasaja na koje je Nikiiic ukazao II emisiii ,,60 minuta". Taj film, medutim, LeSko da cemo g!edad. Iako svjesna pogubne reZine pol ititkib aferima koje im je u mir3z donijela SDA, platforrn~ka koalicija vjec rova tno ce na 8VO)0 i za b I udi insistirati jos dugo_ Dok joi se 0 g!avu ne obije jos jace no !lto se vee obila njihovom premijeru Nerminu Ni.k~itu,

Predstavnicki dom ParI 3meDIa BiH na dana~.IIjoj sj~ dniei odluciv31 ce 0 sudbini ma.nda[ara Vije6a minista.ra BiH Slave Kukiea,. kojeg je vecinom glasova predlo~ilo Predsjednistvo BiH. Poslanici iz RS vee su nai avili da neee p odr:t! ti Kukica, ni[i bilo kojeg drugog kandidata kojeg ne podrij sr" pski dan Predsjednis.[va

BiH. Upravo to ce Ku.kita sprijeciti da u pcvom krugu glasanja u Parlamenm BiH dobije pooirSku. No, on i dalje, kako l1am je to jucer ponovio, sve nade palau u drugi krug giasan j a. - KolikQ ie meni jXlznato, u meduvremenu se nije nista dogadalo niti se promijenilo_ Meni ie glavI!o pi!anje kako da finali zi ram mo j ekspoze,

koj i je eu p reds ta vi ri Zas tupnickom domu - kazao nam je JUGer Kukic. On je pOlcnao cia je sada sve na politickim pa.nijama, i co prije svega onima koje dolaze iz platforme. One bi, kako smatra, trebale razgovara ri, p rvenSlveno sa s rrankarna izRS. - Ono ilto ell reei zastupnicirna u Zastupnickom

domu, kada se budem obracao, ieste promiena kuIsa, 0 dn 0 sno 0 d USIaj an je od balkanske i prelazak na evropsku rutu. To, zapravo, znac) odus[ajauie od baIkanskog cipa medusobnog nepovjerenia, trzavica i potezanja na evropsku rllCll sporn" zumijevania i diialoga - zakljucio je Kukic. S.ROZAJAC

REAKCIJE Ekonomski ekspertlgor Gavran

Treba Uldlellhoce II uaa
Ekonornski ekspert Vaniskorrogovinske komore BiH Igor Gavran takoder cijeni da su 0 dluke Federal ne vlade 0 smanjenjima izdaraka za naknade funkcionera pczitivne, kao "to je bila i n jena inrervenci ja i p ri tisak na "Elehroprivredu BiH" (EPB iH) d a svo j lab tjev za
pcvecan]e cijena srruje srnanj i na real n ije okvi re.

4

Doe"oi aVa4.srijeda. 29. junVlipanj 2011.

aktuelno
..

Akoi dalje budemo cekali, onda najave polako prelaze u neostvarena obecania

suarll- DOzllun na-aue

OCJENE Pozlclla i opozlclla

0

Povecanje policaja
- Veoma je mnogo i pozitivnih najava, ali pitanje najava vrlo ie diskutabilno, ier rreba prvo saeekari hoce lise osrvariti, Naprirnjer, najave o povecanju poticaja polioprivredi, bilo bi veorna pohvalno da se ostvare, ali 7.11 sada ne vidirno realizaciju i ako i dalje budemo eebli, onda te nai ave polako prel aze u neostvarena obecania - upozcrava Gavran,

On posebno naglasava privatizaciiu, kao jednu oc velikih i bolnih tacaka. - Takoder, opel se pojavljaiu aeke sliene najave koje smo imali iz prethcdnih ruanda La 0 prcdaj i man; ins-

budz.etslli deficit
..Dobru sliku nasih problema dala j e tzv. Bij ela kn] iga Vij eca s tranih investitora, gdje je relano prikazano koliko je karastrofalno poslovno okruzenje u BiH. To se, naravno, odnosi i na
Federaciju.Vlada u svojirn uajavarna daje neki oprimizam da 6e prornijeniti poliiiku prethodne, neuspjesne

KIJUCOiprOblem

kih udjela u nekim drzsvnim preduzecima, Ali, i to je sve II najavarna i ne vidimo neku konkretnu reakcii u. Pozi ti VnOje i to &toje, nakon pisan ja m edi j a, m inistar finansija naiavio da ce biti

imeuovanja kadrova,

rukovodedih

Usporen rad
- To automatski zna~i da Ce veliki broj institucija i javnih preduzeca na[rnanje nekoliko mjeseci

krene dinamika infrastrukrurnih pro jeka Ill, pop ur suroputa .. Ali, !dju~ni problem j e budzetski deficit,
koji 6e biti vrlo resko sani-

Vlade i da se, aka nista, po-

ra ri b ez ::I raJl~hnan a sa MMF·oJn, a be-t njega SVe naja ve Vlade FBiH 0 ulaganjirna u razvoj past ce u vodi, jet ce se ulagati u pokrivanje deficita- istiee GaVTan.

odblokirana finansijska sredSIVa koja su deponovala javna preduzeca poput "BH Telecoma", te da ee ana biti stavljena u funkciiu budktll. Ipak, zabrin] ava iuee je da se reagira na OS!lOVUpisania u mediiima, a da se za takvo nesto vee niie znalo u Vladi - napominje Gavran, Kako We, Vlada provoeli prilicno "stihijski" proces

usporeno raditi, jer bez obzira na to kakvi $U kadrovi postavljeni ili srnijenjeni, potreban je proces uhodavarija. Zato rnislim da irnamo jos nekih 100 dana pred sobom, kada ce reo! no biti smanien kapacitet funkcioniran]a po] edi nih Institucija cijeni Gavran. M,K,

Srdan Blaqovcanin

0

vladi FBiH

U SDp·u smatraju da je V!ada pokazala uspjeh dok u SBB BiH ne vide orijentaciju ka jacanju ekonomije i povecaniu zaposljavanja
Proslo je I ()Q dana rada Vlade Federacije BiH, s Nernienim rezultatirna rada

Gradani traze bo Ie sociJalno staDle
Pravo pitanje je da Ii je Vlada imenovaola lzvrslla u skladu sa zakonom
ralna vlada u svorn dosadasnjern radu im3!a I1ck.ih dobrih poteza. - Prije svega, ttl mislim na sma!ljenje izdvajanja za potrosnju zvanicnika .. Naravoo da se uviiek maze vise i da je ovih prvih 100 dana moglo biti iskorisleno mnogo bolie. Ali, ima" juC! u vidu te!ikll simaciju kakva iezalecena, mislim da je jos prerano dava ti neka kve oei ene " kale Blagov~anin, Kada je riiee 0 kadmvskoj poHtici i i.menova" njima, cemu je Vlaw. FEiH proreklih 100 dana dais priori tel, Blagoveanin istiee kako svahko stoji primjedba da je neou" obicajeno mnogo imenovanja izvrneno. Srdan Blagoveanin, izvrsni direktot "Transpat" ency Internationala BiH" (TIBiH) SID atra da je F ede" - Ono sro je TU pravo pi ranje, a sto u ovcrn trenlltku ne mogll reci, ieste da Ii Sil ta imenovania izvrsena Il skladll sa zakonom - navodi n.s sagovornik. Blagove.aniu potcrta.va da gradani defin iri vno ocek:llju intenzivan rad Vlade ua poboljsanju socijalnog stani a, srvaunju povoljnije klime za priliv stranih illvesticiia i posebno medu njenim prioritetima mora biti srvaranje svih predu viera za borbu protiv korupeije, jacanje institucija i stvaranj e za k on skog okvira. M. K.

rninom Niksicern na eelu, a 0 misljenja su podijeljena, Ocekivano, hvale ie oni koiisu ie i formirali, odnosno stranke na vlasti, a kudi opozicija.

dsjednik Kluba poslanika SDP-a u Predst.vnickom domu Federalnog parlameuta, dosadas n j i 1'3 d VIad e ocjenjuje bo veorns uspj" dan i pazitivan, s obzirom na, kako iSLiee, zatcceno sta· nje i siruaciju u kOjDj je on. formiraua.

J asenko Selimov ic,

Zasloj reformi
pre-

- Ono sto bih posebno izdvojio jesu mjere stednje koi e Vlada u vodi i sp remnost svih nienih clanova da cdluke donose zaiednieki, u kor ist svi 11grad ana F ederacije, Dalinja ocekivania ad Vlade su da krene u provedbu svog program a ovcgodisn jeg rada, da ~to p rije dobijemo rebalans budzeta za c vu godin u ; s ITa !e~ke odreduice za eerverogodi,nji man da rusk lad uSe kspozeom premijer-a Nermiua Niksica - hie S eli rno vi c. S druge S U'Jne, zarn jenik predsjedn ika Kluba paslanika SBB BiH Mirllad Dzonlagic rnzoCarnn je i [vedi da VIa-

POSluiali SUgestue ODOZiCiJe
- U ovih 100 dana vi dio Sam da Vlada zeli radi Ii, ali ?eli" nije dovoljna, morn po. 5tojati jos niz drogih sIVari kaji bi to ?elju pretVorio u "'" amos!. a pozid ja je dOSllda pohzalasposobnost da ueestvllje u rujalogu i mislim da bi bilo potrebno i da VIa" da uv..zi bar ncito od ono&" :lt~ joj opzicija sllgeriSe, jer to r>!di s dobrim nami emma, s pozicije konstruktivile opozicije, a oe one epozicije koja zeli smsiti v[ai;t -palcrtava Dfunlagic.

aktuelno

Dn!l'lniavaz, soj"da,
29, junVlipanj 20' t.

prvih 100 dana rada

SamouMopani grobar
Gasenje Selimovlcevog biltena "San" odluka je trzista i cltalaca, a ne vlasnicko-urern ickog dvojc a
S lriisfa stampe prije dva dana nestao ie bilten .,San", sto je, U SIVaJi, skracenica za Srpsku akademiiu nauka. Opskurnu novinu koia ie sluzila za zaplasivanie neistomisljenika i ekonomskih inava porodice Selimovic od prvcg dana su odbacili "itaoci koji ne trpe tendencioznost, zlonarnjernost i mafijasko
batinanje nevinih liudi, Glavni urednik re novine

Licnost dana

Mensur Osrnovic

vica i uz obilnu finansijsku pcdrsku nekad uspjesne "Sarajevske pivare" pokrenut list "San",. koji uprkos ogromnom novcu nije opstao na rrzistu, Pokazalo se, naime, da edn ika i iednako nep is me" nog vlasnika nije formula za pravljenje i cdrzavanie bilo kojeg medij a. Logican epilog je.gasen]e "Sana" kao sigurno najsramnije epizode u historiji bh novinarsrva, ier ta novina nece biti zaparncena po opskurnom tirazu od 200dncvno, vee po primitivizmu i neprofesionalizmu urednikovan ja koj ese ogleda U
stotinarna 300 prodatih prirnjeraka kombinaciia nepisrnenog ur-

bio [e Mensur Osrnovic, bivsi kurnrovecki kornunistick; dak i pozna ti gro bar svih novina koie je vcdio. Tako je prije rata unistio nekad najtirazniji ex-iugoslavenski tabloid AS, a u ram ie po tam uz pornoc Fikreta Ab dica iz dezertersrva pokreDUO lis [ SA, ko j i je takoder u b rzo p ropao. N a ken rata Osmovi c je dobio priliku da vodi sedmicni tabloid ,,lmidZ" i~ naravno, neuki novinar je i tu no yin u unis rio, Nakon toga je pod mentorsrvom Hilme Selimo-

o dstetn ih zah rjev a za k.1evete, Ocigledno, nernoral ill grobar novina ko]e ie vodio c vog p U ta je defi ni Iivrio sebe med ijs ki ukopao kao bezvrijednog diletanta, J( S£.

hiljada

maraka

Dogovor stranaka u Mostaru

da Nermina Niksica ne ulijeva povjerenje, ier ne vidi da se on a, uh vatila ukoo rae s ozbiJinim problemima. DZonlagic isuce da prvi porezi Vlade ne pokazuju da ee Federaciju izvuci iz krize. N aglasa va da su p rvi koraci moral i ici ka
zaustavljanju d nevno sadasnjeg be" pool". ITe-

Jjsanju ekonomiie i povecaniu inrenziteta zaposliavanja, Iz njega se ne maze sreci doiam kako ce Vlada privuci strane i domace investiei je, gra di ri nove in fras ITUkrurne projekre, povecati
stope zaposlenosti, bruro proizvod, diferencirana stopa PDV-a koju su prije izbora obecaval i se i ne spornin]e. Nafu]ost, u 7..asmju su i refo-

nda u koiem 100 ljudi svako-

os taje

Kadrovska politlka
" Vladi progr" to rad" nern.a orijentaciiu h pobo,·

°

nne zdravsIVa i viwkog obr!lZov"nja. sm"ITa Di~nl"giC. Orner Vatric iz Kluba po-

slanika SBiH, pak, iznosi cia se rad Vlade rrenu tno n ema ua osnovu <!ega ni mj eri ti ni ocjenjivati, ier ie njen program rek usvojen u Parlamenru - Ovo lito [e do sada Vlada radii a ie podvo den] e S ITIl\!" ckoj, i poli tic i pia tforrne, Cinjen ica je da se Vlada trebala od rnah pozabav iti poli rikorn pokretanja investicija, poku5aja zaust"vljanja neZllposlenoslii slabilizaciiolll sveuku P!log stan j". Ona j e u p.rvoj fazi vodila ka drovsku

poliriku i stavljala sva javna preduzeca i SVe ono SlO daie marerijalnu debit pod svoju konrrolu, a vrlo ie resko dati ocjenu kakvi au ksdrovi posravljeni. To Cerna tek vidjeti, kao i kol ike SU te ustede na kojirna je Vlada radila i jesu li one sarno neb smink a, Siguran sam da cerno u narednih 50 dana mnogo toga zna ti koj 1m j e pu lem klen ula VIada, da Ii pu ~eJllpol iti.laLmslV.a iIi da zaista nesto rad i - wkljucuje Vatric. M. KUKAN

Ulasl u HnK IOrmlra)U dua NDZ-a, SDPi SDA
Hercegovacko-nerervanski kanton dobit ce vlast u naredn ih pe tnaestak dana, a nju ce, kako soda stvari stoci

SDA.

Kan tonal neg

odbora

je, Cinili HDZ BiH, HDZ 1990, SDP i SDA, izjavio je sinoc u Mostaru Den is Lasic (HDZ BiH), rnandatar za sastav Vlade HNK. On j e j U e-er u Cemrali HDZ-a BiH odrfuo saslanak s predsmvnicima HDZ-. 1990 i SDP-a, dok se ovom sus rem nisu odazv.li cel.n i-

odboru SD A, vi se nede b iri nikakve prepreke za fermiranje vlasti - kazao [e Lasic Kako saznai emo, kriza u Kantonalnorn odboru SDA nas~a1a je na. relaciii mUSlalskog i koniickog ogranka ove s!tanke, i 10 upravo zbog aperim za [meliama. A. Du.

- U narednirn danirna, nakori SIO se uklone neki problemi u Kanrorialnom

Sta drugi pisu

6

Dnevni avaz, srfjeda, 29 junVlipanj 2011

mozai k
~ ~

Uf/adljiv8 lasne bile

Taina Margarel TaGar Prod ala za 25.000 lunli
jedna cd orniljenih rasni b ivse predsi ednice bri tan ske vlade Margaret Tacer (That" cher) prodata je za 25.000 funti (28.000) na aukciji odr~a!lOj u La n don u, N ovac je narnijenjen dobrotvornim organizacijama,a emu koznu tasnu marke "Espry' k u p io je pri va tni kolekcionar ..

Aukcija u Landanu

su z8slilni

znak

. lejdi

Upadliive tasne bile su zastimi znak Celicne lejdi, prve zene koia j e bila na Celu v lade u Londonu.od 1979. do 1990. Tasnu prodatu na aukciji Margaret Tacer je nosil a [1a sjednicarna kabineta.ali i na medunarodnim samitima kao sto su bili susreti s arnerickim predsjednikom Ronaldorn Reganorn (Reagan) isovjetskim liderom Mihai· 10m Gorbacovim,

Mara Zellkovlc tvrdi da je dvije godine boravka u ovom domu bila lzlozena "torturi" direktorice Dare Cvijeti6, kOja negira optuzbe
Sedamdeseriednogodisnja Mara Zelikovic zapccela je j ucer stra j k isp red Cen tra za socijalni rad u Banjo] Luci
nezadovcljna tretmanom k-

HCerMe unaMazU)U MaMO bi POSlaie dleCaCi
H'tf~
u Indiji roliu porcdici da s u sprernni, doslovNeki roditelji

Harm u Indiji

kozelernuskogporomka

oji ie imala u Domu penzionera u Trebin]u, iznoseci na racun rukovodsrva ove usranove niz.opruzbi, Ona tvrdi da ie dvije go" dine boravka Il ovorn domu bila izlozena "torturi" direktorice Dare Cvi j eli c, da zahvaliuiuci nienoi podrsci p ravcslav n i sves [en ici imaju neogranicenu vlast i sa" movolju u domu, pa se ruca uzrniris tarnjana i kandilo,

ce, unakaziri -kcerke kako bi dobili muskognasliednika. Djevojcice u dobi i od rek jedne godine zivota pod vrgnute SIl genitoplasticno] opec" acij ii prom jeni spola, Ova pojava j e nazvana "sokantnim
trendom bez presedana, koji

u dovoli ava fetisu roditelja za sinom i koji se odvija u konzervativnim i dobro poz· natim klinikama u gradu II!~ doreu rut di eei u do b j od jedne dopetgodina». Hirurzi t.I rom g,radu na godin u "preo braze» na sto· lioe djevojcica kojima se naknadno daju jake hoc· monske teIapije. Bogati [oru[elji izN ju De-

Hirurli godisnje "pre obriJle" lIa slolllle djevojelca Ihija i Mumbaija, jednostav· no" !laviru u Indore, grad u cen tralnoj lndij i, kako bi m relativno jeftin novae (2.000 dolara) mogIi hirurSki "po· pra"iti" svojekcerke.

U krugu firme "Preven r" u Topuzovom Poliu kod Vi· sokog jueer oko sedarn sati izbio je polar u ruj elu proiz· vodne wade gdje je bila smjeSterla sirovina. Sreeom,

uDasen ozaru -r i Uprauant'"
Topuzovo Polje kod Visokog
povrijedenih nije bilo, ali je prieiniena mama materiialna ~teta. Uzrok POlata jos nij e poznar, a uvidaj Sll obavili sluzbeoidMUP~aZDK. Prema pollcijskom iz· vjesraju, do pozara ie doslo na teretnom vozilu"volvo", vlasnisrvo preduzeca "Seza[0" Sarajevo, kao i na prikoliei,. vilju!Hwu i dijelu ulaza u ceo rral n imagadn.

Ona ie rakoder izniiela i oiltre op uizbe n a racu n zaposlenih u ovoj ustanovi, pa rvrdi da SIl ioi portiri rnokrili u sobi kao ida penzioneri ramo urniru zbcg neadekvarne njege i brige osoblja, koie im bade man u i nov ac ~ - U ovom dornu sam bern viia dvii e godine, a napusrila sam ga samovolino 13. j una ove godi ne, je r su m i to jutro rekli da sam nepozeljna, a porririsu rnokrili u mejoj sobi, Okupala sam se raj dan i od&la, jer tamo vlada nevi den pri tisak ,. korisn icirna se prijeti, a sarnovolji di-

rektorice n iko n e moze sta ti ukra] - kazala je Zelikovic za "Avaz". Direktorica Cvije tic rekla

ie u izj avi nasem lis ru da je jedine u ujihovom domu Zel].

Cviietic j e po j asnila i da je istina da ova] dorn irna svog svestenika, ali da IlZ rnolitvu rncze da ruea samo onaj ko to odabere kao i da su m u! rietnicka ustanova.

MunlatnlClCa ustanoua

kovicuspjela dasezadrzi duze od rnjesec kao ida ie irnala eak i pretjerani komfor i izuzeme uviere tokom borav ka, · Ne bih Zeljela da prerjerano kornentarisem ova] sluca] i rnislim daceviseosranju ovegospodernoci dakazu ni en liekar isocii aln iradnik. Ona je kod nas imala izuzerne uslove tokom boravka. I pored naseg insistiranja da dobije adekvarnu njegu, Zeljkovic je odbiiala ljekars k e p reglede i terapij u • kazalaje Cvijetic, B.S.

• Uspjeli smo sanirati polar, ne dozvolivsi da se van-a prosiri nadrugi die skladista- istakao je Husein Ismic, zamjeoik kom3_ndira PVOVisoko.. N.D.

naUjmnJu snill1la dUha
Vjeneanje u kaoadskom grarueu Sent Dwns islo je po planu sve dok JOOnagoSCanije pocela vri~!ati i bje'lllti. Bila je 10 prii ateljica mladog para koj a je fotoaparatom snimila nclto zastosvi vjeruju cia ie bioduh. Mladenci Mer Vait (Matt While) i Danijel Han (Da· nielle Haon) ispricali su ka·

Neacekivani gast

ko $e njihova prijareljica Karen Hanlon sakiral. na· kon sto je vidjela ilra je soi. mila digitalnim fotoapara· tom nanjihovom vjencanju koje je odd':ano 18~jun3 u 10· kalnom vinskom podrumu, gdjesuse i upoznali. Na prvi pogled !:Ia [ow· grafi ii se vidio m u si;arac u bijelom kaputu koji lebdi s desnestrane recepcije.

spec
• Ki[ grbavac udarjo je gUIDeoi camae Da koiem se na· l.azio 13·go d.isn ji d jecak ko j i je p.ri padu os tao b ez svij eSli i slomio kljucnu kOSI. Dru Hal (Drew Hall) lovio je ribu s roditeljimanaobali NovogJ u.znog Ve!sa. No,s"e je dobro proslo iDrujeubrzo hio pus ten izbolnice.

U Sportskom centru "U· see" u Visegradu jucer je 0<;vanieen poce[ak radova na izgradnji buduceg kompleksa Andricgrad, prema idej· nom projektu rezisera Emi· ra K us [urice. Poeetak izgradnje An· dricgrada simbolic.no su oz· vanicili hor i simfonijski Or· kestar Radio·lelevizije SIbi· je koji su ;7.veli dijeloveopere "Karmina Burana", u.z prato n ju zvu.kova gradevins ki h masilla ko jima su zapoceti zemljani fadovi na lokalitetu

OZUaDi(:8DDO(:8Iall gradDI8 ADdri'Cgrada

Sportski centar "Usce u Visegradu
H

Sve{;anosl UllVllk graiJeviTII,kih ma8illa

b uduceg ka meo,,'Tada. • Da je kojom sTerom OY· dje zeljeni grad postojao, moZda bi nalia dramaticna is· iorija bila blrla,anasasvirepa osjeCajnos! polro~eoa u harmonizovanom gradu gdje su ljudska osjeCanja korigovana ulicam a koj e se lome pod uglom od devedeser stepeni, gdje su [rgovi ukraSeni and· elCicima i kJasic.nim an tick" im ju!l.acima, gdj e su p ijace is" punjene mirisom orijental· Dih proizvoda - kw.JIo je Ku£rurica u Visegradu. M..An.

mozai k

o.

29 junj/lipaoj 2011,

nevni avaz, srijeda.

Sta kazu poznati
Vesna Pusic

naicilj ie borba

ProliU diSMrlminaCile
• Smatram da je naS cili, i da bi trebao i dalje bid nas cilj, da :<ivimo u drustvu koje ne diskriminira ljude ni po koiem kriteriju. Borba protiv diskrirninaciie svih vrsta obicno se najuspjeilnije vow kroz suzbiianje diskrirninaciie u onirn njezinirn forrnarna koje su u lorn trenutku u drustvu najisraknutije. (Hr'lUuska PQ/itica.rka za" SIQb<>dllu a/macijll"') D

Filip Vujanovic

Braca probleme mOgU rUesiti
- Polazisre svake ozbiline dr'Zavne politike j e da afirrn i~e bliskosti, a prevazilazi razlike, Na Balkanu bliskosti, posebno one koje su in tenzivne, eesto dovode do nesporazuma. Nekada se ocekuje da bliski, da budem figu'. .. rativan, bratski odnosiznace odsustvo nespo- VUJim~vl~: razurna, Zsborsv Ijarno da i braes nekada ima _ Af!rmlrall iu razlicite interese, pa se udalje, ali s obave- hllskQsl zom da, upravo zbog bliskosri, to brzo i prevazidu, remogorski predsjednik za "Velemje novosti")

Zoran Sprajc

VASINGTON Priznanie za zasfitu zrtava trgovinom liudlrna

ilar- H_- ton 0 liMouala BosanMu Amelu I die s
Priznanie je rezultat dugogodisnjeg rada na pruzanlu pornec: zrtvama
ropstva, vrijedno priznanje rezultat je Arnelinog dugogodisnjeg rada na pruzanju nesebicne pornoci i zastite ,irla- 01'0

- J3 sam u zvieriniaku javnog zivota vee desetak godina i vee sam otvrdnuo na glupe priCe i !aZi koje zloba, jal, zavisr iosobne ambicije rnogu pokrenuti, Ali ovai put irtve su rnoia suprc,.-~"'-c~f__J uga, moja djeca i kolegica Kiseljak, dakle, oni koji s moiim poslom, moiom funkciiom i mojim borbama nemaju bas nista Ne znarn ~IO [e strasnije, sarna 1aZ iii tolika neodgovornost i toliko snazna potreba da se IS I.ai oapise bez obzira na h"tve. (Uredllik i vodilelj "DI1e'lmika" IIa HRT~" za "Story")

ZIOb8DOHreCe glUpe DriCe llail

t a kazu u naro d u I"C7l ~
v

'8 033/281-393

redakcija@avaz.ba

Arneri cki d ria I'D) sek retar Hilari KEnton (Hillary
Clinton) u ponedjeljak je u

Vasingtonu odlikovala Arnelu Efendic, seficu saraievskog ureda MeduDarodnog foruma solidarnosri - Emmaus nagradorn Herojsko dido za okoncanje dana modernog

va trgovinom

ljudima,

Osim !lto uspiesno rukovcdi jednim cd najvecih bh. sklon is ta za zrtve trafi ki nga,

ova uspjesna Bosanka kccrdinira i IFS-ovom kampanjomo sviiesti 0 trgovini ljudima, Uprkos brojnirn priietnjama koie je zajedno S osobljern IFS-a dobivala II proteklom periodu, Efendic nije posustajala, vee se UhV31i-

Ia ukostac s broj nirn p reprekama te beskornpromisno nastavila saradivati s policijom, advokatima i drugim odgovomim duzncsnicima u naso] zernlji kako hi hIve trafikinga dobile adekvatnu zastitu i ostvarile svcia PIava, A.K

Driimo ih na 0110
Emiru Kusturici poruka povcdom ,lanka u novinama: Moscovi su zriakovi pored puta, sve ima svoju gradaciju, a rako i parriotizam. J edni su dali glave, usraiemo prerna njirna, drugi svoi zivotni vijek, treci ... ? Drzimo ih ua oku da hi se drugi srupanj uvecao, (Citaleljica J. A. iz Gradaeca)

NI nakon dvije sedmice nlsu uklonlenl spomi natplsi

Vremenska prognoza

29.6.2011.

Grafiri uvredlji vog sadrzaja "Ne znarn sta mi [e, pale rni se dJ<amije" i »Svi na Srbe i balije", koji su na glavnorn setalistu Neuma, u blizini same plaze, na zidu ispod hotela »Zenit", osvanuli priie skoro dviie sedmice i dalje sroje na isrorn mjestu, Na ovu ,in jenicu jucer su narn skrenuli pazn] u posje tiod Neuma, koiih je II proteklim darrima sve v i1ie. - Neugodno je kada prolazirno ovim setalistem i ugled amo ove geafi re. Naravao da nas, Bosniake, ovi naCpis; vrijedaju, ali jos vise Cinjenica da se ais ta ne podll-

uuredl[Ui g aliti i dalie DaPlaZiu neumu!

z ima da se oni otklone, Opcina Neum treba biti sviesua da, ipak, najvise Bosniaka dolazi u Neum na Iietovanje - kazala nam je jucer M. M. koja ceslo boravi u jedinom bh. gradu na jadranu, Kontaktirali smo JUGer i SI0.bu za komunalne poslove opcine Neum, gdiesu Ilam kazali da su upozna.ti s grafi lima Ie da su vee dali nalog za njibova uklanjauje. ObrazioZili su da je 10 rrebalo biti ucinjeno joS protekle sedmice, ali da se nij e desHo "zbog proced uralnih razloga i blagdana". OCeku ju da ce grafi ti bi ti uklon ierri do kraja ove sedmice. A. Du.

VRIJEME DANAS

26 OAN.JA_

LUKA

Mjestimicno " Miia Vi~e sunc3nog vreme-

lENICA 24 23

,

,SARAJEVO 22 29

na bit ce na jugu i zapadu zemlje. Na iSIOku i sjeveroistoku povremeno se o('ek u je kisa iIi loka! ni pJjusak, a u noc; u sjevernim podrucjima je moguce i jace Jlevrijeme praceno grm.!javinom. SAlJEDA
n.c;.2an.
J.Jlj\f]ijJE'JBI!GIATUII:

!I'"

N

liM

31

Da Ii Sle SUgU na ua8em prodalnom mleslu MUDUiDneUni auaz? UMoIiMoniSle nazoune nas na lei. 033281362 iii 0,61731'406 i nai1irazniia dneuna nouina bit cedoslauliena

CETVRTAK ~
3(l,'&,lIJI1.

PETAK
l,,',2fl1l. JUJAAN.l-iE_"'PER:lLTIAIE lImVNI:1EPiI"eRATUIE

.KJTNlNJETEMl'BRAl1fIE DrIWIE. TEMPEAATIIlE

oil 12'C doZ1'C
~fBlRlfftA1URE

oil 13'Ctio 21'C ad 25'C do 3O'C

oil 13'C do 23'C oil 17C do 28'C

01121'C 00 31 'C

BIOMETEOROLOSKA PROGNOZA

_

B iom eteorolo~ka prQgn(lza ,elativno je povoljna, Na ju gu vise su ntanih ""doblja tokom d.na. dok bi U ostdim krajevim. pavee.n. n.obl.ka i povremene pad.vine mogli uzrokovati 'pote.lkote osobama sa psi~ 0 smetnjama. Uz nile temP~r.lbJ re, hm ni~~i bolesnici i meteoro pati ip.k ne bi !rebali imati V8 tih problema,

Grad Sarajevo '

23. 6, 2Ql1.
Z,lal<Ik 18.59

8

onevni avaz, srijeda, 29. junVlipanj 20' 1.

teme

Ukratko

Tuzla: Mesic u kabinelu nacelnika Imamo vlca

HruatsMa mora PomOCi BiH pr- ulasMu UEU
Ulazak Hrvatske u EU
predstavlja jaeanje i ujedinjen je Ev rope, a pri marni cil j

Stjepan Mesic doputovao u Tuzlu

noui oredstauDiB EU s UeCim OU aitenlima?1
Vise informacija 0 tome imat cerno u blizaj budacnosu, receno nam je iz ureda EUSR-a u nase] zemlji
pitanjirna vezanirn uz IIo.Vo.gspe. cijalnog predsravnika Evropske uniie u BiB vjerovatno ce j05jedno.m raspravljati Polincko-sigurnosni komitet EU, prije aego !ito bude donesena konaena odluka,

Razgovori a budzetu EUSR~a

Holel "Era": Poceo skup

Mostar

DUOdneUna ObUKa Za,ROme
.. U mostarskorn hotelu "Ero" jucer je pocela dvodnevna obuka za romske nevladine organizecije (NVO) 0 temi "Upra vI;anie projektnim ciklusorn't.koiu jeo.rgllnizi· rala Misija OSCE-a u BiR, iavila ie Fena, Cil] je osnaziti kapacitete romskih NYO kako bi sarnostalno mogle pisati prijedloge projekara te aplicifa ti za fondove za Starn beno zbrinjavanje Roma,

POlitiClli lIomitet o

Hrva ts ke rrebao bib iti i zalagan j e za uJazak os tal ih zemalia regiona \l EU, kazao ie j ucer p rili kern pes j ere Tuzli bivsi hrvatski predsjednik Stjepan Mesic. - Sarno. jaka i ujedinjena Evropa garant je da nema vj~ e rjesavan ja teri to ri j al 0 ih pitanja rarovima, Morivi koje su imali Hi tier i Milosevic, ujedinjenjern Evrope zauvijek posraju historija, Hrva-

tska ce se, s iguran sam, zalagati za ulazak BiB u EU, ali je na dornacim vlastirna da sto skorije prave novi ustav iIi novi »Dejton" • kazao je Mesic prilikorn jucerasnie posjete ka b irieru ua~el ni ka opcine Tuzla Jasmina Imamovica, Cil] Mesiceve posjete Tuzli je promociia niegove knjige »Doba ekonomske diplornacije", koja ce biti upriIicena danas, u okviru manifestaci j e Lje U! i un iverzi tet u Tuzli. A.Mu.

Skupstina EPHZHB

DiOniCarima 18 mUiOna HM
~ Na jUcera!injoj sjednici Skupsrine »ElektroprivredeBZHB" donesena [eodluka 0. raspodjeli

pudaric Ob8CaO DOdrSHU
Po. tp red S j e dn i k FBiB Svetozar Pudaric posjetio je jucer radnike ia Man icko.g "Granira", koji su Ul4. juli, nakon 16 mjeseci agoniie, naiavili ponovno pokreranje proizvodnje .. Radnici ce simbolieno pokren u ti masine ovog nekadasnjeg giganta, na Dan borca, Do rada nastoje zavrsiti ponovnu registraciju firme u Opcinskom sudu Mosrar, s o.bzi!"Om ' ~ a [0 d a s~_ .su ds k e Pudaric: Poi§livanje zakona mstance po.msttle dosa· drinju nelegaLou pre.registr" dnicima da de se zako.!1poSti· ad ju "Gran ita ~ u Sam j evu. va ti te da 113 s udske iaSian ce Po.tpredsjed nik FBiB neee biri Dikakvo.g Po.lilickog jucer je dao garancijll ra· pritiska. A. Du.

Potpredsjednik FBiH u Jablanici

radniCima "Granila"

dividendi dionicarima u iznosu oko 40 posto sredstava od osrvarene dobiti. To znaei dace im bin isplaceno 15.998.605 KM, buduci da je 2010.
godine dobi t mos rarske

U Briselu se trenutno raspravlja 0. rnandatu narednog SPeCii alnog predstavnika Evropske uniie (EUSR) u BiH Perera Sorensena, k o] i uskoro treba doci u nasu zernlju, saznaje •.A vat'. , Os irn toga, rasp rave se vade 0. daturnu njegovog dolaska, kao i 0. budzetu koji ce imati na raspclaganju.

jom dumoscusefa OHR·a. No, t u pozicij u uskoro preuzima novi sef Delegaciie EU u BiH Peter Sorensen, eiii se dolazak ccekuje narednog mjeseca,

ra za discipliniranje

domacih

poli ticara - koie su nedavno usvoiene • imao i viSe novca za
realizaciju svojih planova,

»Elektropri vrede" iznosila 4O.746.S 14 KM.. Utvrdena vriiednost dividende po jedno] dionici ie 2,]7 KM.. A. o«

Stati.stika

Mandai i datum
U uredu EUSR-a u BiH jucer nam nisu rnogli dati konkretnije inforrnacije 0 svemu ovome. Potvrdeno (Jam je da se trenutno U Brisel u razgovara 0 "man da tu, budzeru i datumu", - Vise informacija 0. tome ~emo. ima(i u bliioj bu· ducnosu - cecello nam je iz ureda EUSR·a u naso.j ze. mlji. G. MRKIC

Prijenos nadleznosti
Do sada ie, naime, dllznoS[ specijal!log predsta· vnika EU obavljao viso.ki predsr8vnik meounarod.l!e zajednice, paralelno. sa svo·

Zbog toga ce dio Ijudi iz OHR'a, koii zapravo rade UI EUSR, prijeci pod ckrilje novog specijalnog predstavnika EU. Osim toga, u a vgus ttl istjece budzet EUSR-a u BiB, a predvida se da hi prilikorn donosenia no.vo.g budzeta maglo. bili povet3n ja seeds ta va. N ovi predstavnik Brisela 113 taj bi nacin, osim jaCih mje~

HS DOSjeliO 91.6211UrISla
~ Republiku Srpsku

Ambasada SAD najavila zavrsetak projekta

(RS) za prvih petmjeseci eve godine posjetio je 91.62J rurisra, a ostvareno je n9.797 noeenia, podaci su Zavodaza sta tistiku RS. Bmj do.lazaka za prvih pet m jese<:i ve<:i j e za ],2 Po." S1.D, broj no.eenja vee; j e a za 9,9 pOSta negou istoID proslogndiSnjem periodu_

Bihac

spec
• Predsjedavajuti Proedstavni~kog doma Parlamenta BiB Derus Betirovic upuno. je ceseitku predsjedniku Ddav!log zbo.rn Slo.venije Pavelu Gantaru, u povodu Dana dr~avnoS[i Siovenije, javila je Fena.

patr-M mUD ObiCi ce pouralDiMe U UiSegradU
CHj projekta je podrZati povratak 32 bosnjaeke parodice u Visegrad
Ambasada SAD u BiH najavljl.lje zavrSetak vafno.g pro.jekta podclke o.drzivo.g povra tka Bo~n j ak a !l opcin u Visegrad. Kako. Ie Sao.pcello., citj proj ek!a je podda6 povrarak 32 bo.snj acke porod ice u Vi~egrnd, hoz ullaprediva· nje njihovih ~ivomih uvjera, pri cemu je 27 po.ro.dica do· bi.Jo porno.': la poljoprivre,. dne djeiaUlosti, a za pel porodica uradene su roanje pop ra vke kuca. U skladu s potpis3nim sporazcumima 0 sllfinansira" njn, ukupna vrijednDS! OVDg projekw je 134.000 aroe· riCkih dDIara. Od tog imosa, Ambasada SAD o.sigurala je 25.000 do.lara, UNBCR 20.000, dDk je Ministarsrvo izbjegLica i raseljenih FBiH dalo 60.000, a Min.istarstvo izbjeglica i raseljell ih RS

zap lIIe mene
imouine

U oetaK prOdaia

- Kako je mo.guee da je jo.Sna to.j po· zidji ako je samo.proglasen, a ocigledno L.....-'-'''-'-'-_....J jeste? Gije interese on snti i za eif; inleres pro.ganja IJ.·udevet go.dinama, uprlja jm ime pa se d onda pcri? Sca vrijedi fasnim Ijudima i kada dokaltu da su u pra vu i da rusu uradili nista pro u vzako.ru LO kada ih je o.vaj vec ukaljao.? (Mujaga Aliho.dzic)

FBiH ce zbog Zufera DeroiSeviC(z morati platiti desetinfi miliona maraka odstete!

PORTAL - .I<omentar dana

Mun: Pasjeta povralnickoj lajedflici 65.000 KM. Amba.sador SAD u BiB Parci!: MUll (Patrick Mo.on) posjed t ce Visegrad 30. juna.

~ Porezn3 uprava Federacije BiB - Kamo.nalni po.relni ured Bihae u pe· rak, 1. jul a, izvdi! ce javnu pro.daju .zapiijenjene irnovlne ·~eSlporoeznih obveznika zbog izmirenja po.reza. Direkrno.m prodajom izvcli [ ee se prodaja imovine po.rezoih 0 bvezruk.a "Fadig" Sanski Most, ,,Br3ea HadZipaliiC" Bosanska Kmpa, ,,Agro Sieben" SanskfMost, "Omer Mef(:~ Bibae, ,,As-AI" Bosanska Krupa i "Gold Games dekll"Onik Spiele" Bihac.

teme
v

Onevni avaz, sriieda, 29 junVlip, nj201 j .

9

Ukratko

ALARMANTNO

Suicarsh·Irana astaullarast·, g-adanimauduosl nerale!
v
Za razliku od Madarske i Hrvatske, bh. vlasti. i dalje nijemo posmatraju • Svicarski franak za posljednju godinu porastao za skoro 40 posto
receno da se moae traziti prcduzenje rob za najrnanje godinu bez dodatnih troskova ni klrientu ni band. Ovo mogu trazi ti samo uredni duznici koji na vrijerne vracaju kredite . kazao narn je Bad. Iako odl uka za banke 11 iie 0 ba vezuiu ca, Bari ka Ze da n erna razloga da zah rjev kl i" jenta bude odbiien, jer [0 odgovora i bankama, koie u slucajevima kredita u svic" arskim francima takoder irnaju obavezu prerna svom kreditoru, Takoder, duznici irnaju mogucnost prorniene kredita u konvertibilne rnarke, ali se rijetko ko cdlucuje na 10 zbog iwzemo vidonie j e velike gla-

Hoce Ii neko pornocl korisnicima kredita

Becici

Ohr·abrU)UCi ZnakDUi
... Generalni sekretar Vijeea za regionalnu saradniu (RCC) Hido Bi~cevi~ iziavio je jucer u Becicima da regionalna saradnia u
iugoisrocnoj Evropi poka-

Svicarski franak dostigao je jucer rekordnu vrijednost od 1,645 KM (srednji kurs), a prerna prognozarna ekonomskih strucnjaka, nastavi t ce rasti do kraia eve godine. Skoro dvostruki cast u odnosu na 2006., 2007. i 2008., kada su uzirnali kredite, bh,
gradanima

zuje ohrabruiuee znakove u proteklih godiau dana, On je otvorio TreCi,godisnii sastanak RCC-a, javila je Srna, .

Susreti

vobo 1je, j er s u im ra te skoro pa udvos trucene, Rast franka donio je problerne i bh, firmama korisnicima ovih kredita, kojirna prijeti bankrot,

DDbri DdDDSi BiH 'i RusUe
.. Intenziviranjem bilateralnih kontakata izmedu Parlarnenta BiH i ruske Durne trebali bi jacati i ukupni odnosi dvije priiateliske zemlje. jedan od ciljeva kojima treba leZi ti j este i poboljs:mje rrgovinske razrnj ene izmedu BiH i Rusiie, istakn uto je tokom jucerniln.j eg susreta predsiedavaiuceg Predstavnickcg doma Parlamen ra BiH Denisa Beeirovica s ruskim ambasadorom u BiB Aleksandrorn Becan- Hareenkom,

Uredni duznici
Za rani ku od M adarske j Hrvatske, koie su priskocile u porno': svojirn gradanima,

Arnbasadori
Fr8uak dQsligalJ {ekIJrr/nu vrijednQsl
(fo,.:,-Saho';)

8 ars; Reprogramiranje dugava
bh. vlasti i dalje nijemo posmatraiu. U Agenciji za bankarsrvo FBiH donijeli su odluku 0 reprograrniranju dugova fizickirn i pravnirn licima u uvjetima krize, a pre-

Miljevic; Graaaui na guhilku sokog tecaja svicarskog franka. Hoce Ii ~vicarski Iranak rasri iIi opadati, niko sa sigurncscu ne moze reci, Ekonomsk i anal itiCar Damir M.i]jevic sma ITa cia ee franak do kraia godine sigurn 0 ras ti, ali i da bi se u narednih pet godina trebao vra ti d na stan nivo. - Gra.dani koii su uzeli kredi [e [[ 'v icars k im franc ima u skorije vrijeme ce biti u sve veeim problemima. Ono 1'to

se u Srbiji i Hrvatskoj cadi, a to je pokusa] pretvaranja tih kredita ucne koji uisu

vezani uz svicarski franak, dobra je srvar, Za posljednju god in u franak je po ras tao

za vise od 40 p os to, zbog cega bi bilo dobro poves ti akciju da se Ijudirna hitno porno-

Nagli Dad u naradnih Dat gOdina
[osip Tica, hrvatski srrucniak za valute sa zagrebackog Ekonomskog fakuIreta, nedavno je prognozirao da b i svica.rski fraoak us ko.o m ogao poceti naglo padaLi. - Vjerujem da ce u sljedeeih per godina franak slabjeri, a kada krene padsti, pada t ce naglo, Mala j e vjeroiatnost da ostane na sa" dasnjo] razini, ier je preciienien. To hi se dogodilo ako se euro7.0na raspadne ill krene hiperinfladja u SAD, p a franak os rane 0 vako jak - izjavioje Tica.

gne - smatra Miljevi(

SID)adinDUic preUZeD dDinUSI
... Naeelnica Odiela za diplomatski pro tokol u Min istarsrvu vani skill poslova BiH Dragana Ta(fie sastala se j ucer s novim ambasadororn Srbiie u BiH Ninoslavom Stojadinovicem, koji joj ie predao kopiie akred ili vaib pisama, javi!a j:e Fena. N aeelnica Tadi c ;zra.zila je dobrodoslicu ambasa" doru Stojadinovieu u BiH Ie 1l0.zclje1a ugodan bora yak i uspje h urad u.

Druge varijante
00 dodaie da reprogramiranje sa sobom nosi visu kamaru, zbog cega gradanirna preporucuje da srnanje dug u svicarskim francirna, ako [0 mogu ..U svim drugim vari" jantama, osirn cek.anjll da fe· anak padne, Miljev;c kale da su gradaoi oa gubit.k\l. F.KARALIC

rna rij ecima direk rora Zlatka Barsa, on" se odnosi i ria kredite u svicarskim Irancima, - To zna.Ci da se gradani mogu obratiti band da im produfi rok orplme, cime bi bile smanjene rate i lime oIa k1iana orp la tao U od! uci ie

. Narodna skupsrina RS r3z,malJ:ala je iucer koosolidirani izvje1itaj 0 izvr§enju budieta RS za 20 I O. godiIlU, prema kojem kum ulif" ani deficit na kraju proSle go dine iznosi 666,7 ruilioua KM, dok ';e poslanieio njemu glasaci u 'Celvrtak. Pos.lanici opozicije upo· zori]j su da pokazatelji iz p [osl ogodisnjeg b udzeta ukazuiu na to da se [ros,; v;-.

pOdriano hrualsHe DO hral-a nOdi-I'ne 'U b·udzwU·luH·S allllemUeosniuarueiDooetnOSll n- ... . --- . ... ... zna. minus Od mlluardu HM? .
. se ne.ga SIO se ima, da RS ne moz.e stvoriti dovolino vlastitih vdjednosti, nego se mora zaduzivmi, kao i da posloji negativa.n trend u ra· s[u deficita i izvornih pcihoda. " Stanie [[ budJ:.etu RS je loSe. Nisu uradili nism, nl ri smo dobili konkretne mjere da konsolidovani izvje~[aj za 2011. gadinu ne bi bio jos ve6, a prema trendu koji imamo, do haja godine do· stignut cemo rnagienu eifr\l od jedne miliiafde budiel' skog deficita - kazao ie Branislav Borenovic, poslanik PDP-a. Samo 20 I O. godine u budiem RS je ostvaeen mi· nus od 283 miliona KM, do k je na pocetku Ie godi ne kumulirani defici t izno· sio oko 383 mil iona maraka. B. S. U. Mos!aru je .?d,rhna SJednlca Glavnog VIJel:lI.Hrvatskog narodnog sabora (HNS), na kojoj je usvojen plan fada i konsliluirani odjeJi Viiec3. - Glavno vijeee konstatiralo je da su neprihvalljivi posrupci llelegalne federalne vlasti koja !lamjerava izvlaciti dohil iz javnih poduzeea radi p llnjenja federalnog proracuoa, ito zapravo ZM';; uzimanje od onih ko" ji dobro rade i davanje za sa-

Entitetski poslanici upozorili jucer

Sjednica Glavnog vijeca HNS-a

Gulias naslUedio generala nada
FOR-a brigadni genernl Tibor N ad:(Nagy) j uCer i e u vojnoj bazi Burmir s!uzbeno predao ovu duZnosl svom nasljedniku brigadnom generalu Zo!tan u Guljailu (Gulyas). Brigadni general Guljas dolazi u Glavnu komandu EUFOR-a. iz Centra za operncije i doktrinu Omfunih snaga Ma.darske.

EUFOR

naciill rudnjk~ i dr_ugi.h pr· opahh poduzeca, a SIO Je go· spodar:ski i politicki slelllo - saopceno je nakon sjednice. Glavno viiece poddalo je inicijativu i aklivnosri na osnivanju hrv3.tske akademiie znanosti i umiemosri BiH, kao i revitaLizirnnje orgllnizacije i uloge Zavoda .za 1ikolstvo 7..a ~kole koje rade po planu i programu lIa hrva.tskom jezikll za cjelokupni proswr BiH.

~~~~~~~~~U

Klub poznatih

mOie rasDOIOlenie
Licni profil novinara i voditelja na TV OBN
Ime i prezime: Emerik Gudelj. Datum i miesto rodenja: 20. marl, Zagreb. Gdje iivite - s roditeliima, podstanar ill imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bracoo stanje: Slobodan. Bitni datumi u Vas em zivotu; Ima ih vise. Koji automobil vozite: "AudiA6". Kako se odmarate: Rijetko, ali u tim rijetkirn trenucima u krugu rneni drsgih ljudi. Omiljenl rnuziear: D1:o· rdz Majkl (George Micha· el). Vol.ite u kuhati: Ne znam kuhati, pa samim tim ne volim, Naidraza knjiga: "Mali princ", Omiljeni pisac: Anroan de Sent Egziperi (Antoine de Saint Exupery). Urnjetnik kojeg volite: Leidi Gaga (Lady), Salvador Dali. Za kojiklub navijate: Nisam fudbalski fan nijednog kluba. Koga biste poveli na pusti otok: N ecakinju, Jeste Ii Ijubomorni; U yezi malo, inace nisam, Sta oajprije primjecujete kod osoba suprotnog spola: Osrnijeh i pozitivnu vibru. nevjeru: Nikad ne reci nikad. Bavite Ii se sportom: Nazalosr, zbog obaveza veoma rijetko. Omiljena hrana i pice: Voda i n ezdra va hrana,

o ImldlU se brine

Emerik Gudelj

10

Dnevni avaz, srfjeda., 29. junVlipanj 2011.

t eme

Gudeli: Voli nezdravu hranu Ko se brine 0 Vasem irnidzu: Moje raspotozenic. Volite Ii iei u soping: Vjercvali iii De, ali De. J este Ii sujevierni: Poma10 [esam. Imate Ii kuenog ljubimca: NemaJ11. :t<oji je Vas zivotni moto: Zivi i pusti druge da five. Vas najbolji priiatelj je: Moja sestra, Selma i Edin. Pratite Ii politiku: Sarno s aspekra stajlinga. D. imate 15 minuta viasti, sta biste prvo uradili: Raspustio trenutnu vlast. Biste li ucestvovali u sou u realnosti: Ne znarn.

za Iri dana u rid. Adnan
Ucrnili smo sve sto smo mogli, ali bolest je bila teska i brzo ga je odnijela, kaie dr. Kacila • Dvije dienaze u dva dana
Velika tragedija pogodila je saraievsku porodicu Saracevic, tiji pojedini clanovi,osim uBiH,zivei u Sjedinjenirn Americkirn Drzavarna. Za tri dana umrli su hadz] Emina Saracevic(84)i njen sin, prim. dr. Adnan Saracevic (55), uposlenik Centra za srce Klinickog centra Univerziteta u Sarajevu. vrstan kardiolog. Izguhili smo veoma mnogo kao Centar s iednim takvirn covjekom koji ie bio i primjer ponasania i odnosa prema pacijentima i kolegama, Bio je covjek koji je educirao puno mladih koleg a, Jednost3vno, !O Ie veliki gubitak za nas, za KCUS, za Sarajevo. [ako srno pogodeni ovirn sro se desilo. Sve sro smo mogii uraditi ucinili smo, ali, nazalost, bolest, karcinom II predjelu vrata, bila [e teska i roliko invazivna da ga je odnijela za kratko vrijeme- kazao [e dr. Kacila, Dzenaza dr. Saracevicu klanjana je jucer na mezariu Grlida brdo, Posljednjem ispracai u pris us rvo vao j e i Muhamed Saracevic, a od niegovog brata su se oprostili i dr. Mirsad Kacila, predsjednik Ljekarske komore KS Fahrudin Kulenovic, Avdo Hebib irnnogi drugi. Dzenaza hadzi Emini Saracevic bit ce klaniana daaas Dagradskom groblju Bare u Sarajevu. E.HAIAC

PORODICNA TRAGEDIJA Sarajevo ostalo bez vrhunskog kardiologa

S aCe iC- rna-lia Erni a

Biste li ikada oprostili

Dneuni auaz
061-142-015
I

Potresene kolege
Emina i Adnan su majka i brat prim. dr. Muhameda

Saracevica, nekadasnieg lie-

KOMITETPrije rata su se politicari sa svojim odlukama i raznirn malverzacijama krill iza Centralnog komi leta i opstinskih korniteta, a sada se kriju iza OHR-a. Ne

CENTRALNI

znam iza koga

ce se kriti kada odeiOHR.

LAZNIBORCI

I

- Pravi potez bio bi uvodenje leIdona za prijavu laiuih borscs i in valida. Za najmanje 20 pOSIO Da raj Dstin ce bili smanjen broj uiiv'alaca uaknade, koju Disu ni zaslu.ziLi. Trebalo je davno to oraditi!

kartice za vodu za sociialno ugroiene, a zaboravljate da u saraievskom naselju Doglodi na Stupu SO p OSlO sranovnisrva koristi vodu bez vodomiera, po eitavu noe prskaju baste, Dajte malo kontrolel KARAVANI PROLAZE-Uz duino poslovanie prema onima koj; govore 0 danasnjoj Depravdi .ua svim ni· voima u vIas[i, mislim da, n31:3' 10SI, kod lias vazi izreka "Psi lao jn, karavani prolaze", de 0 kojima premijer FBiH govori, kroz budzet,sku stavku u koju spada m[-

osak gori va za sluzbena vozila, vee dugo provodi policiia, Svako jmIO oko sedam sari dviic-tri pa trol e park ira j u se ispred kafane "Ked retke" na pijaci Ciglane u Saraje'Ill, policajci uz muziku u kafani udieu zajedno s Tetkom i tako valjda doprinose uSledama. Neka nadlezru provjere!

IZUZHlan eOUIHM
Adrian je bio izuzetan po svernu. Debar strucn jak, covjek, ko Iega... Bolest [e bila teska, a on se u tisini borio protiv nje - kazao pam je Fahrudin Kulenovic, predsjednik Liekarske komore Kamona Sarajevo.

Kaci/a: Ve/iki !/ubit1lk kara KCUS-a, koji od 1996. godine iivi 1I SAD. Muhamed je ciielo vrijeme aktivno ukljucen urad Bosniacke zajednice u Americi, a bio je i predsjednik Kongresa Bosniaka Sjeverne Amerike (KBSA). Tragedija koia ie zadesila Saracevice, familiju koja je dala nekoliko vrsnih liekara, potresla je sve njihove prija[eijeuBiHi SAD, llpOSlenike KCUS-a, Sarajlije ...

Muhamed oa ispracaju bra/a Radii Emina Saracevic urnrla je u cetvrtak, 23. juna, a njen sin Adnan u nedjelju, 26.jun3.

Educirao mlade
Adnanova prerana srnrt potresla je i njegove najblize saradnike iz Centra za srce. Sef ovog centra, doc. dr. Mirsad Kacila za "Dnevni avaz" kazao je da svi na klinicizale za Adnanom. - Bio je dobar covjek i iz-

Danas sjednica Senata Univerziteta u Sarajevu

NAVIKLINA

VOLICIJA STEm- mre-

KARTICEZA VODU -Svaka
CaSt "Vodovodu"! Uvodi[e

RASlPANJENema sanse da bud u povecane peazije, aims sanse da poskupi struja. "Elektroprivreda" nsvikla na rasipanje, pa to opet nacod mora pokri ri. Ism rade i u "Zeljeznicama FBiH".

ODllUolna SUSDenziia za GOIiCa I LUCICa?
Ako Senat Univerzireta u Sarajevu danas potvrdi Odluku Erickog komilcra, profesorima Pravnog fakultera u Sarajevu Bajri Golieu i Zdravku Lucieu do kraja zivora bit ee zabranjen rad sa srudcDtima. Nakoo 5!O su njihova imena dovedena u vezu sa seks-aferom na Odjelu Pravnog fakulteta u Tuzli,Eticki kamiter je, naime, nedavno suspcndirao profesare Go· liea, Luciea i Sanjina OmaDoviea, a profesora i dekana Fuada Saltagu .kaznio javnim ukorom. Clanovi Komilctasu predlozili dozivolne suspenzije profesorima Galieu i LuCicu, a profesoru OmaDovicu suspenziju na dvijegodine. Ovu odluku EriCki komiler donio je nakon SIOje ministar obrazov3uja KS Emir Suljagie zarralio od Odbora da ocijeni mogu Ii Lucie, Golie i Omanovi': n3kon dovodenja u vezu sa seks-aferom uopce i dalje biLi univerziletski profesori. Na jucerasnjem zasjedanju Skupstina Kanmna Sarajevo takoder je usvojila zakljucak zasrupnice SDP-a Segmedine Srna·Bajramovie kojim poziva Senal Un iverzitetadana danasnjoj sjcdniei postupi po preporuci Etickog komiteta i lako pohze da za clanove akademske zajednice vaZe DajviSi eritkistandardi. E./(.

teme

Onevni avaz, snlena, 29, junV!ipanj 201 1.

11

SUD BiH Enes Handzic zavrsio svieoocenie za zlocine nad Hrvatima

SU a)UUeC)
Bivi'ii pomocnik kornandanta za bezbjednost 307. brigade Arrnije RBiH Eries Handzic, koji je nakon sporazuma s Drzavnim tuzilaiit:vom i priznanja zlocina nad H rvarima osuden na osam godina zarvora, kazao je jucer u Sudu BiR da su rami nacelnik Dzevad Mlaco, bivsi komandanr Operativne grupe (OG) Zapad i ak tueln i rni nis tar od bran e BiH Selmo Cikotic te niegov kornandant Tahir Granic bili najutiecajniji ljudi u Bugojnu 1993. godinel nici ruku,

MlaeO,CiO ie i aDiebili
Handzic tvrdi da je bio "poluga" • DZevad Mlato zabranio prebacivanje zarobljenika u Zenicu • Tuziteljica Ierzic potvrdila da postoji predmet protiv Mlace
Dcdao ie da je zaroblienik Mario Zrno prerucen prilikom zakopavania rnrtvih u rnjesru Vrbanja i da je povredama kasnije podlegao. Zarobljene ie, kako je potvrdio, (ada cuvala Vojna policija Armiie RBiH, koja je dozvoliavala da se zaroblieNa pi ran je Dan tov icevo g advokata Refika Serdarevica da li [e Arrniia RBiH odluCivala 0 tome ko ce biti uhapsen, a ko p usren, Handzic je o dgovorio da s u vo j lie s trukrure odlucivale 0 HVO-u, a civilna policiia 0 zarobljenim pripadnicirua MUP-a HZ "Herceg-Bosne". Nadalie, ovai sviedok rekao je da je bio napravljen "spisak ekstrema", na koj em ie b ilo 26 osoba hrvatske nacionalnosti, Oni su u avgus IU 1993. trebali b iti P rebaceni u Zenicu. No, kako je Handfic C!lO od jedncg bezbjednjaka, to ie zabranio licno Dzevad Mlato! - Mlaco me obavijesrio

iii Bugo)

U!

5kupSli"lIa KS:Svih 30 glasova za ReloluCiju

Jednoglasna odluka zastupnika

SRupstina HS usuoJUa HeZOIUe-JU0 SrebreniC·
Sto prije donijeti zakon 0 zabrani negiranja genoci,da u Srebrenici
Zastupnici u Skupstini Kanrona (KS) Sarajevo jucer su [ednoglasne, s 30 glasova za, usvojili Razoluciiu Evropskcg parlamenta 0 Srebrenici u izvornom obliku. Nermin Pecanac, zastupnik SDD BiH, naglasio je cia je usvajanje Rezoluciie vrlo vazno, ali da je jos vazniie izdvajari novae iz ovog kan rona da bi se pomoglo prdivjelim Srebrenicanima ko ji su u stanju porrebe, javila je Fena N aglasio je da ie potrebno sto priie dcnijeti zakon 0 zabrani negiranja genocida u Srebrenici, dodaiuei da, prema niegovirn saznani irna, vol ja za [0 postoji i u Skupstini KS, ali j na federal n om n i vou. Evropski parlament je izglasao Rezoluciju 0 Srebrenici jos u januaru 2009. godine, kojom se II. juli proglasava evropskirn Danorn s j ecan j a na utve mas akra u Srebrenici i pozvao drzave cl an ice ED i elrlave zapadnog Balkana cia obllieze raj datum kao Dan siecan]a na genocid u Srebrenici, Ovu rezoluciiu jos nije usvojio drzavn i pari ament,
Na prijedlcg zasrupnika

Ratna proslost
U nastavku sudenia Nisvetu Gasalu, Mu~ajbu Kukavici i Senadu Daurovicu, takoder optuzenim za zlocine [lad bugojanskim Hrvatirna, Handaic je potvrdio da ie bio "poluga ovih ljudi", to jest Mlace i ostalih. • Granic, Cikotic i Mlaco bili su najutiecajnije licnosti vo] ne i ci viLn e s trukrure u

Amora MaSovi6a., Skupstina KS pozvala ie gradane da 9. jula budu izmedu Vijecnice i zgrade Predsiednistva BiH, kada ce III icam a bi ti proni j eli tabuu ekshumiranih zrtava srebrenickog genocide.

Mlaca i Cikolic: Hace Ii bili aptuieni B!lgojnu - kazao je Ra.l1dzic, I<:oji je jl!cer zavrsio svoje svjeelocen je. Svjedok je ispricao da je zajeelno s drugim osobama 29. j III a 1993. ucesrvovao !l izradi prijedloga spish zarobljenib Hrvara, llglavnom pripadnika HVO-a, za otpust, pro~e:su i ra nj e i Iira ~rn jen 1.1,. za visno od toga kakvu Sl.l ramu proslosl imali. Spisak prijedloga za otp U.st,navee je, slali su nadlezn.im koma· ndama i camom PredsjedniSIVU, ali "ne wa ko je to odobravao".

da je nasao Ickaciju na koju ce biti prebaceni zaroblienid. Komandanr Granic bio je upoznat s tim. Trebali su biti sprov ede ill u zgrad u B H Banke (u koju je bila smjcitena Vojna policiia, op. a.), a posliie u mOLe! ~Ros!ovo" .. Znam da su trojica premlaeena ipoclJegla. Os tale sn 23 osobe - naglasi 0 j e H and:l:ic, potvrduju6 da je je-

dnorn prilikom obilazio zarobljenike na Rosrovu,

Pisanj.e medija
Za nestanak zarobljenika c1.l0 je 1994. godine, kada je iz medija saznao cia se za nj irna [raga. U b rZO po to rn u kolltroill su dolazifi bezbjednjaci iz Sedmog korpusa Armije RBiH, koji su se zaimeresirali za tai slieaj. Dautoviceva odbrana pokazala je HandziCu molbu koju mu j.e upmio kasnije ubijeni Nikica MiloS ;!';vani Karelelj, i to upravo u avgus tu j 993. Na molbi je bila sl.Igestija opillZenog Dautovica da se ~alba ;rarobljenika razmon"i. Is EO tako,. Handzic j e izjavio ela s 1I zan) b Ijen ici malrretirani u Knl rnrno-sportskom cemru, SalomI namjelimja i bl.lgojanskorn MarksistiCkorn cemru. Dliavua tuZiteljica SJavica Tel'Zic pmvrdila je da postoji predmel "B!lgojno" protiv Dlevada M1aee. F. JlELE

Danas iZmJena OptUZniCe
Drhvna [u:i;ileljica Slaviea Tel'2;iC najavila je cia 6e dallas dostaviti izmijenjeull opw2nic1.I u slu.:!aju prQliv Gasala i drngih. . • Opmznica se mora is~isliliu odnos!l na iskaz Handiiea. O&kujemo da neka djela u odnosu liB {!log branjenika jednoslavno olp-adnu, jer smo dokazali da je Han dzi" 0 dredene Iju~ dc izvodio iz logora, a kasnije su ubijeni. Opruznica odnosu na te cinjenice sada treba b iti modificirana, S to se ,ice Mlace i Cikotita, tuzirdjica Ternc mora proVe5U istragu, pll ollda podiCi optuZ!licu kako bi ioni biIfobllhvaceni. TuZiteljica je i r.anije govorila da vodi istragu pro Iiv Ml ace i Cikoti ea- kazao je za "Avaz" Senad Kreho, b.anilac Optu· ~enog Gasala.
1.1

Direktor Memorijalnog centra Potocari Mersed S rnajlovic izja vio j e da se priprerne za obiljesavanie 16. godisnji· ce gen(lcida u Srebrenici, zasticenoj zoni UN-a, polako privode kIaj u, javila je Onasa. - Pdp reme na ured en j!l Memorijalnog kompleksa za komemoraciju i kolektivllu dze!lazu 11. jlila odvijaju se prema utvrdenom planu dociao je Smajlovic. Kaz.ao je cia ce se dQ 5. ju]a n Iclentifikacijskom ceDEI'U "Podrillje" u Tl.Izli vrsiti identifikacija i opremanie posmrmih ostamka zrtava kojima ce se na 16. godisnjiell s.rebren iCke rrageeli je klanjati dzenaza. Smaj[ovic je dodao da bi do ovogodisnie

Pripreme za dzenazu u POIOCarima priHraJu

Uoci kornemoracile u Srebrenici

komemoracije mogli ntifidrani posmrmi vise od 600 osoba. Kopanje kabUI3 4. jula, kako bi do posm rrnih os tataka Potocare, ovaj posao vovreme.no zavrsen.

bili ideostaci pocet 6e dolaska i;rtava 1.1 bio pra-

Odluka suda u Ameri.ci

AlmazneziroUiCDusten iz zaluora
Almaz Nezirovic (52), kaji je aptukn za zlostavljan je srps kih logo rasa tokom pl"Oleklog rata u B iH, a koj eg su ameriCkc vlas Ii nhapsile 24. juna u g:radu Roanokl.l, u Virdtiniji, pusren je iz zarvora i sa cekat ce pocetak sudenja kad I<l!ce kako bi na· stavio lijecenje niza zelravseven ih problem a, izja vi 0 je jl!cer sudija D~ejms Tark Oames). Nezi,rovic je u SAD opfuZee za krilenje imigracio· nih zakona. On se izj as nio da se ne osjeea krivim prema opll!zbama za krsenje i.mjgr. ai:ionih pravila. Iznos kaudje je 75.000 dolara, Njegova porodica navodi da on pali ad postlraumalskog srresa i povise!!og krvog pritiska., prenijela je Sma. Nezirovie, biv!ii pripadnik RVO-a, bio je cuvar u logoru Rabie kod Dervente tokom rata n BiH.

Ratni zlocinac donio odluku
Ratko Mladi6 odlucio je ela advokat Milos Salji6 i njegov ruski kolega Aleksa.udar Mezjajev budl.l u pravnom limu kojice ga zasrupa ti p red Haskim tr ib una10m, rekao je Smi Milos

Mladlea ee brann" Sallie I MenaJeu
Saljie, advokal porodice Mla· die. - Za sada :smo 1.1 pravnom tim u nas dVojica, a kasnije cemo ukljucili i druge - rekao je Salji':. Aleksandar Mezjajev po-

llial je kao do bar pOl!]avalac rada Ra~kog tribunala, publicista i profesor medunarodnog prava, UceSlvovao je i kao pravni savj etnik u odbranama Vojislava Sdelja i Slobodana Milosevica.

12

Dnevniovaz,srijBda, 29. junVlipofij 201 1.

t·em ...e
,

TRGOVINA LJUOIMA Lani izostala enerqicna istraga vlasti

Todorovic a podvali Natase Kandic

zaaSMaua se mileia nosl luanie iMa u il ?
Vlasti u BiH u pojedinim prilikama nisu energicno isfrazlle i kriv.icno procesuirale slucaieve trgovine Ijudima, navodi se u izvjestaju Stejl departmenta

U

BiH

ia nanio oaromna steiB pomiralU u regiOnU
RERUM
Propall pokusa] relativizacije dogadaja i izjednacavanja krivice
Nakon sto je predsjednica Fonda za humanitarno pr-

avo (FHP) Natalia Kani:lic pcdnijela osravku na mjesto predsjednice Koalicije nevladin ih organizacija za REKOM, tije je csnivanie u pra vo ona inicirala, s asv irn je jasno da se blizi kraj pompezne ideie 0 iednoi regionalnoj kornisiji za utvrdiva-

porpisa samo je izgovor koii skriva porazenu ideju. Podsjeca kako SIl mediji otkriIi da je Kandic putem REKOM-a zeljela konkurirati za Nobelovu nagradu

nj e is tin e 0 ramim zlocinima na prostoru bivse J ugoslavije,

Sumnjive aamlere
Kandic, koja je na raspolaganj u imala trcgodisnj i budzet od skoro sedam mi-

za mir!? - REKOM se srusio kao k ula 0 d kara tao Za vr~ io je onako kako je same mogaofijaskorn. Onima koji su pokrenuli REKOM u starru je bilo iasno da ce taj proces doZivjeti neuspjeh, REKOM je nanio cgromnu ~lelU procesu pomirenja u BiH i zem 1jam a regiona, On 0 sto s ve nas m oie za brin uri jes re da je krah REKOM-a kompro-

Vlast u BiR prosle gcdine je krivicno gonila i osudila sedam osoba za trgovinu liudirna. Kazne us koje su osudeui kretale su se od jedne odgode izvrsen ja do sest godina zatvora. Tri od tih kazni bile s u duze od ce tiri i po go dine, iako Krivicni zaken BiB za ovo krivicno djelc propisuje kaznu i do deser go dina zatvora. Ovo je pokazao godisnji izvj~taj vlade SAD 0 trgovini Ijudima, koji je jucer prezentiran u Sarajevu.

Dva slul:aja
Tom prilikorn arnericki ambasador u Bill Pauik Mun (Patrick Moon) ocijenio je cia je nasa zernlja postigla napredak u borbi protiv rrgovine ljudima te da je [0 razlog zbog kojeg ie rangirana u zeml]e prve karegorije, To znaci da je u potpunosti ispostovala minima-

S prelen/acije

ill!jeslaja
0

IFO/,,,

s. JottI._U}

lne stan darde zakona

HaBo SU :DOtr01801 milloni
PUT Dzenane KarupTodorovic is rice da REKOM nije bio Drusko i Borke Ruprihvacen nigdje u die, dok me Sinan Alic napadao da sam BiR i regionu, Niicovjek koji rosi mir, hovi izvjestaji bili SI.! napuhani baloni ier sam kritizirac iza kojih ne sroje REKOM. Oni koji IU u eestvovali II ovoemj mice, stvarnost i me rrebajll snoslli poddka udru~eI!ja ... .. zrrava. RudIe: Slim o dgovorno s!. Za sye - OVO SII radi ill/ercsi ovo potroiieni IU misvojih simih interesa po· Ii oni e ura " kons ta lira To· dr7..avali samo pojedinci podorovic.

POdaCiza 2010.
osoba u BiR osudeno za rrgovinu ljudirna

zastiti Zrtava trgovine ljudima. Ipak, potcrtao je potrebu za dodatnim unapredivanjem te

liudima
miniana

u svrhu

seksualne
djece,

eksploatacije

rornske

Iako u izvj cltaj u nisu spoimena, sjetit cemo se

7

osobe kaznjene

3 4

u FBiH

borbe re uskladi vanjem en ritetskih i zakona Brcko Distrikta ko j i tretiraju OVII oblast s Krivicnim zakonom Bill. U izviestaiuie navedeno da vlasti u BiH u pojedinirn prilikama nisu uspjele energicno istraZiti ili krivicno procesuirati slucajeve trgovine

osobe kaznjeue u RS godina maksimalno dos udena kazna kazne zatvora duze od 4,5 godiua

6

3

liana maraka, uspjeJa je pr· ikupi!i lek oko 40.0 .. 00od 0 mili on trazenih po lp isa za ov 11 in iei jati VIl koj U Sll udruzenja Zrtava u BiH prepoznala kao interes drhve Srbije, jer se lemeljila nB izjednacavaniu krivice. Znakovito je da je na· jv!~e pOlpisa, oko 236.000, prikupljeno u Srbij i, dok je inicijati va na slab odziv naisla 1I BiH, Hrvalskoj i Cr· noj Gori. Medu rijerkima u nasoj .z.emlji ko ji su po drzali REKOM bili su i predsje· dnik SDA Sulejman Tihic i potpredsjednik FBiR Mirsad Keba, koji SlI llvijek [u kada su II pimnju srbijanski imeresi. Predsjednik Helsin~kog odbora za ljlldska prava RS Bnmko Todorovic, koji je medu prvima upozoravao na sumnjive namjere Namile Kandie, tvrdi za "AV3Z"« da je ideja REKOM"a od poterka bila »iracionalna i neostvariva" Kandie mu., hie, sada izgleda bo neko ko bjdi I broila koji rom:. Prema njemu, nesakupljmje

mitirao blldllce poku~aje da se u regionu gradi povjerenje - kaz:1.(}ie Todorovic.

ljudima rokorn izvjesrajnog perioda. U ovom konteksru, u iz.vjciraju su spomenUEa dva slucaja, i ro Ima; iz marta 20.10., godme protiv 17 owba, medu kojima i odredenili ZI'anicnika vlasti, po opruzbama koje Sll uklj uei vale trgovin u

da je ova afera u kojoj je spominjan i drzavni ministar sigurnosti Sadik Ahmetovic izazvala ogromn u prasi nu u Bill. Da apsurd bude veci, upravo 0 ovoi temi u ime institucije koju predsravlja jucer je govorio i sam Ahmetovic, koii [e dielimicno i predstavio izvjesra] vlade SAD.

Podrska irtvi
No, navode6 nedostatak vjerodostojnih dokaza, drZavni ruZilac urvrdio je da osobe pod istragom ne mogu biti krivieno gonjene za rrgovinu

ljudima Osim toga, u izviesta[u se navodi da je NVO, koja pruza snaznu podrsku zrtvi tije je iskoriSEavanje p01'elo kada je imala 14 godina, ipak izvijestila 0 snaznim naznakarna trgovine Ijudirna, Osim roga, vlasti, kako je konstarirano u izvjestaju, nisu izviiestile o bilo kakvorn napretku u slucaju koj i ukljucuie dva lokalna zvanicnika (Gorana JevtiCa i Slavisu Vukovica) pod istragom od dr'Zavnog tuZioca za nj iboI'll ukljucenost u prisi1!!o pr· os ti tuiranj e lro je djece nl! podrucju Dervente iz decembra 20.0.7. godine, a koji 511 pl.lSten.i iz pritvora 12 februara 2009. S. ROiAJAC

D,riavna strateg.ija
N a dalje, tv rdi da s u fa di siwih intefesa tfi godin.e obmanjivani donatori i eijeIi region, a oni koji su ukazivaIi na cinjeuicu da proje" kr nije zal:ivio bili su sikanirani i oSlldi vani kao neko ko spreeava izgradnj u m.ira u re" gion u. Poj·asnjava da se REKOM-om zeljela srulliti Dr~avna stralegija za Ira" nzieionll pravdu u BiH. - REKOM je iniciran iz Beograda i Zagr" ba. Pok lI!.ao je sIllsi ri nasu domacu inicijativu zapomirenje, koja ima toliko mogucnosti da se rea" lizira. Iz Beograda i Zagreba htjeli su da. nam odu.zmu to pravo. To je we bila skupa i D eodgovorn a sim Ulaci ia. I ovib 400.,0.00 po tpisa za REKOM je lsi. NajveCi dio nj ih je pcikupl jen putem in temeta - is tice Todoro vic, koji vjemje da re se un I1tar B iH naCi encrgij e i sposobnos ti da se gradi mir, P. VELE

leca bora,ca Armlle RBIH I abdiCeUaCa imal ce iSla Draua
Jedan od zakljucaka je da pravo vlasnistva nad "Agrokomercom" treba vratiti radnicima
Sjednic:a VJade Vnsko-sa· nskog kamona (USK) odrZana u Velikoj Kladulli i zakJjuCci sa re sjednice su his!Qrijski, zaj ednicka je ocjena prem ijera USK Hamdije Lipovaee i naeelnika opcine Velika KIa" duila Ad.mila M ulaliCa. N a sjedni ci VIa de usvoj ena su dva zakljll~ka .. Prvi jc da tre ba izjednac i ri pm va djete pripadnika Armije RBill i pripadnika AbdiCevc Narodne odbrane. Drugi zakl jUC'Lkje da pro" YO vlasnlSrva nad ,,Agrokomercom" !reba vratiti radnicima, ali tek nakon is t.oVlada USK, zaj edno S opCinama, kroz for-Sa rniraui strllcni tim Utvrdi realnostanje ovog nekadaSnjeg privrednog giganta i pred!ozi konkreme mjere. Rije<: je 0 mjerama saniranja stania u ,,Agrokomercu", NaCelnik Mulalic i premi" jer Lipovaea, zajedno s direktorom."Agrokomerca« Ekr· emom Sarieem, pred.loJfi!i su, a VI ada usvoj ila da II sporazum 0 funniranju strllcnog ti· rna za"l\grokomere" budu ugradene dopune. Tako Ce u strucnom timu biti i predsm· vnici opCin a Velika Kladuila, Cazin i Buzim, kao i predstavnik udruzeni a nezaposleuih dioniCara. M. D.

Vlada USK na sjednici u Velikoj Kladusi odlucila

sjed/liee: Zak/jute! ocijenjeni lIislorijskim

sara]·evs ki kan ton

(}ne~ni avaz, srijeda, 29.junVlipanj2011

EKSKLUZIVNO Redzep Altepe, qradonacelnlk Burse, za "Avai'

astO)al cerno da dO s i uestilora saraJeuo
Nije bitna vrijednostinvestieija • Zelimo da u dijelu Sarajeva bude i dio Burse. Sto nacelnlk Hadzibajric zeli, mi cerno rado pornocl
nije bi mo. B ime su, kako kaze, sirn bolika inarni ern. - Prije svega, Bursa [e osmanlijski grad, a rnozemo fee; da je to ; Sarajevo, Sultan Mehmed Fatih, koji je osvojio BiR, roden je u Bursi, a iz Burse [e j krenulo siren] e Osmans kog cars rva, tako da su ova dva grada itekakovezana. Pored toga.neda VI) 0 se Opcina Stari Grad p obra tila s 0 pdino m G sman-gazi iz Burse, pa mi radirno na tome da imamo dosta slicnosti, Pokusavamo
jeke M il jacke kako ci Ste trav u j k orov, Prernari

N akon sto [e prekjucer u parku Armejdansveeanoorvorena novoizgradena Bakr-babina dzarnija razgovarali smo s j edn im 0 d, kako j e rekao Ibrahim Hadxibajric, nacelnik Starog Grada.glavnih "krivaca" za real izaci ju ovog p rojekta .. Redzep A!tepe, gradenacelnik turskog grada Burse, pricao nam je 0 znacaju i razlogu zbog ko j eg je sve hen ulo, ali i 0 dru gim projektima koje SIl finansirali iii ce finansirati, te 0 Saraje-

Ra dnike pred uzeca "Park" za re kli smo iu cer u kori

Hece, izv rsnog direk tora za zelen e pov dine, 0 vi radov i ne spadaju u redovni program odrzavanja. - Radn ici koje sm 0 za poslili u sk lopu j avn ih radova Cisre betone izidove. Izbacivali su inedavnopokosenu travu ukoriru-kaze Heco. A.J

j eei rna S uada

tu

ri-

ImalrO)ed)eCe
Prije nego stoje dosao .na m iesto grade nacelni ka Burse Ai tepe j e bio nacelnik opclne Centar u Bursi, a kada je p ostao gradenacelnik, pocell su i prvi vu kao posebnorn mjestu u Evropi. pregovori 0 gradnji Bakr-babiae dzarnije, U njegovom mandam sagraden [e i Bursa sebil] u Stamm Gradu, O'tenjen je i irna troje d j ece, da irnamo neke zajednicke objekte, bilo to u cesmama ili nekirn drugim gradevinarna. Taenije, zelimo cia u di jelu Saraieva bude i dio Burse- kaZ.e n as sagovornik, Za gradnju starog Carevog mosta iz osrnanskog perio do, o ko jem je "Avaz" pisao, takoder ie zainteresiran grad B 1m3, a s tim I. upozna r I grae donacelnik Ahepe, - To je, takoder, jedna od inicijariva Opcine Stari Grad. Oni su nam 5e obrati1j s

naSI'i bombUiz DrUgOD Su)elSIlOg rata

U voqoscanskom naselju Vranjak

Oragiprojekti
- Nasi pri j atelj i iz Opcine Stari Grad zamolili su nas za pomoc,a i nama su dragi projekti koji su dragi ovom narcdu ovdie. Pored toga, nama ie bitna Bil-l, bitna narn je pri;; a i historija eve dZamije koja I.e rusen a nekoliko pu ta, a sada je opel dignu ta iz pepela da svjedoci 0 d ugogodisn joj his[orijl rnuslima!l3!1a ovim podrucjima. I ubuducecemo se tru ill (i d a budem 0 (U kada treba - priea AI tepe, Da ovo nije prvi projek( kojim je grad Blll"Sapomogao Sarnjevu i Stamm Gradn, pokazuje i Bursa sebilj u ulici Gbal.. Isa- bega Ishakoviea, ciju je izgradnju pro~egodine fuulnsiraIa Gpelna Osmao-gazi iz Burse, Medutim, AJ lepe nil.e >'..elio prleati 0 vrijedn osti ovih inves rieij a, jeno

vee

tim proiektom i mi smo spremni pomoci. Koliko znam, jos niiesva papirologi[a rijesena, ali !ito naeelnik Hadzibajric l:eli.,mi cemo rado pomoci, Inace, stalnc smo u kontaktu re, ukoliko nam oni d ostave neke pri j edloge koji narn se ueine atraktivnim iii ustanovimo cia je to neophodno, mi srno tu ua
raspolaganju - istice Alrepe,
0

vredi i razvoj u Sarajeva nakon agresiie ..Al tepe istice kako je "do tesko vratiti se na onaj nekadasn ji put, ali Saraj evo, definiti vno, napredu [e,

Dal,jnji razvoj
- Raspadanie [ugoslavije i nasranak jedne druge drfa ve same pc seb i je velik i izazovzaekonomiju. Sarajevose naslc II veoma tesko] simaciji, ali vi dim da se r.azvija. i sve vise napreduje. Mi 6emo naSlojad da II nared· nom periodu dovedemo jos investitora u Sarajevo ida na raj naCin pomognemo da!jnji rozvoj - naglasava gradonacelnik Burse. o svojoj sljedecoj posjeti Sarajevu nije mogao preciz· no govo!"i t I, jer, kak 0 ka~e, prije mjesec je bio ru, dllellcS je u S arajevu, pa k 0 znll., . Tokom gradnie stambenog obiekta u vogoscanskom naSalko Diinic je, kopaiuci kanalza pJ'ikljucak vode, UOClO bombu, Obaviiesrio je policijsku stanieu koja je u saradnji sa Sluzborn CZ Opcine Vogusea obiliezila rniesto. Pozvana je Specljalizirana jedinica Federalne uprave CZ za uk!anjanje neeksplodiranih llbojnih sredstavll. koja je ruenu bombuoaosralu izDrugogsvjetskogra[aodnije.lada un.i~ti. £s. M.
selju Vranjak

R.a;::govarali smo i

pri-

Burell Je posebna prlCa
Kalao nam je cia muse Sarajevo posebno dopada, a wog je, navodi, raj spaj kulrnra koje se nalaze u njernu i cine ga jedinstvenim. To je jedna originaInost koja se ne maZe na6 nigdje drugo, .. - Vee sam rel\"ao cia Sarajevo i Burna imaju mnogo toga zajedniCkog, a ponajviSe .znamenitosri pa, ako bih morno neilto cia izdvojim, ne'lto SIO mi se posebno svida, to bi bile Begova dZamija i BaSCarSija.A ne smijern cia ne kaZem i burek. .. To je poseb.na prica - naglaSava AItepe.

Zbog prekomjerne potrosnje

N. GRABOVICA

Zbog prekomjernog trosenja pitke vode za zalijevan.je bastl iz Komunalnog preduzeca "Vodostan" iz Ilijaila upozorili su grlldane na mogu6e uvodeoje redukeije vode. Uko1iko se ipored 0 vog ap ela gradani nas lave razb ad V aIi vodom, doCi Cerno u situaciju da stanari u zgradama nece imau vodei do 12 sati dnevDo,kazu izovogpreduzeca.. A. Na.

MODUca redUllciie vode u nuasu

www.kla.

KIA - C.J.I. BH d.o_o. Hamdije Lemerlica lA, Sarajevo. 0331716-900. 033/715-135 TUlia - AC Lido tel. 0 Sluhl; Auto d.o.u, 0351227·444: Mu"tar· AUla Euro,0351352-502:

-Jl.£. Konri~.0321667-770:

MaSinSBOglaButeta
Nakon isturenih odjeljenja Ekonomskog i Pravnog fakulreta iz Sarajeva, u Gorazdu ce bin organizirana i nastava Masinskog faku ltera U ni verzireta "Dzemal Bijedic" iz Mo· SIaJ:a. Ova ustanova dostavila je najpovoljniju ponudu naiavnipoziv Ministarstvacbrazovanja Bf'K. - N as ta va 6e poceti j_ cktobra iii mazda jednu sedmicu ranije, zavisno od strukture svrsenih maturanara koji se budu oprediielili za ovai fakultet, Osirn StU de nata iz BPK,. pozivamo i stu dente iz F oce, Visegrada, RUdog,Cajn ica, s I' ih gradova regi j e da studiraju u Gorazdu - kaza-

DSIDClrana nastaua
13 ie minisrrica Alma Deli" zaimovic, Kako kaze dekanesa MaSinskog fakulteta iz MoSlam Mersida Man jgo, studenrima u Gorazdu, s obzirom na potrebe ovdasn je pri vrede, bi I ce na raspolaganiu srnjerovi proizvodnog, konsrruktivnogi kompjuterskcg inzinjeringa. Plan iran je pri iem 50 srudenata, nastava ce se izvodiri tri dan a u sedmici, po Bolon jskorn procesu, i studenti iz Gorazda irnat ce isti trerman kao i njihove kolege u Mostaru. Redovni studi] kosta 150 KM po semestru, a bit 6e ornogucen upis i samofinansirajucih srudenata, AI_B.

~ostarsk~ Univerzitet u Gorazdu

14

One~ni ~~iIZ. ~rijeda. 29. lunVllpa~1 2011. .

pano r am a

THADICIJA Sesto okuptianie Bozica u Zabojni kod Srebrenice

PI.aniran prijem 50 stucenata • Nastava tri dana u sedmici

Sta mi se (ne)svitJa u Cazinu
- Cazin jegradsa mnogo predivnih rnjesta u prircdi ko j a su nedovolj iskoristena za izletista, a tim i razvoj eko turizma, Grad se razvii a pop itani U infrastrukture, modernizuju se i sela, vodosnabdiievanje ie ri j ese no kvali tetn o. Ne svida mi se sto ios uvijek niie rijeseno piranie kanali zacije, Ii to nema gradskog parkinga, stose presporo otvaraju radna rnjesta za mlade i sro grad [lema porodiliste u sklopu Dornazdravlja. Mnoga prigradska miesta jos uviiek nemaju ulicnu rasvjetu, pa narn se dieca po mraku

a n genOei a 01 p rasule Clanouelamilile
Svaki put u selu made neku znacalnu investiciju - Postoje tragovi ad priie 300 godina da je zernlia u selu pripadala ovo] familiji
nib aktera ocuvania bosnjacke tradicije u Zabojni, za koju postoie tragovi od prije 300 godina da [e zemlja pripadala ovoi familiji. - Ci Ij nase m anifestac ij e jeste da nakon genocida aad Bosniacima, gdje je ubiieno 28 Dozica, ozivimo ova miesto, Mi se na ova] dan U selu Zabojna, udaljenom od Srebrenice sest kilome ta ra, odrzana je Ses ta po red tI vjersk o- k u ltu rna i sportska rnanifestaciia familije Dozic s ciljern oeuvanja tradicije i medusobnog upoxnavanja jilancva. Nekoliko gcdina unazad, posliednie sedmice u junu, UfO· Priieratni lovac i c.la· nica Lova~kog udruzenja "Javor» iz Srebren ice N asiha DO.zie na ovu rna" n ifes tad j u dosla j e iz Holandije. - Muz miie bio zaroblien 1992. godine u Braruncu, Nakon godinu umro ie u Holandiii, a ukopan je u Rorerdamu. Zivim u Holandiji, ali sam vecinorn u Bosni, jer imam dobru penziju, Nikad ne propustam 01'0 doom selu okupe se ~Ianovi najauhtohlonije srebre· oicke familije, druze se, na· graduju najbolie ucen.ike i urad e ne.k u zna~aj n u in ves[iciju u selu. Do sada su obnovili put, izgradili sp 0 m en "ces m u, za· gradili porodicno mezarje, a u toku je i obnova di,;l.rniie u Srebrenici .

f·au Dam DorOdillSle
no

Dosia iz HOlandile

Sulejman JonulQvit, penziQner vracaj u iz skole - reka a ie Sulejman J cnuzovic, penzioner, S.].

U organizaciii NVO -os rll.7.Qvanjegradi BiH" i U druzenja povramika "Podrin;e" i~Zvomika, na BOfilckom je· zeru kod Konjica od IS. do 22. jula kampovat Ce 40 rna· Iisana iz zvomicke opsLine. - Ovo ie vee peti pu t da dj eeu sJab ijeg materi jal nog smnja,ali dobre ucenike sa

na BOraCROm lezeru 40 daRa

Ljetovanje za zvornicku djecu

Nasiha: voll 10 v druzenje - kaze Nasiha, cije [e dievoiacko prezime takoder Dozie, i police iz bratuna1ike familije Dozi':a.

podrucja opstine, vodirno na I j etovani e DaB 0 racko j ezero. Riiee je 0 djeci bosniacke i srpske nacionaLnosti, a osim edukativnih radionica, bit ce organizovana sponska takmicenia i kuts pJivanja za n epli vai'e " kaze p reds jedn ik Uduzenja "Podrinje" Hasan Grebic. M.M.

druzimo i mladi se upoznaju Svake godine nesto uradime u svom rniestu - kaze pro fesor Dozie, Najboljirn srudentirna, srednjoskolcima i osnovcirna, eiji su ocevi ubijeni u toku agresije ria BiH, uruceua je jednokrama novcana pomoe. Sredstva 511 dobili Samedin, student medicine, Sedina, girnnazijalka, Leila, ucenica Medicinske skole,

Hamza osnovac, Marizela, srednjoskolka iz Srebrenice iHaris.osnovac.

Senad najspavaf:
- Clanovi farnilije Dozie vole se baviti naukom, Zbog toga smo i uveli praksu nagradivanja najboljih ucenika, a daaas ne postoji niu jedna znadajniia oblast u n3U· ci,a da nema neko od Dozica koii ie sa diplomom doklora nauka iii ie doktl)ram. Dok· lor ekonomskih nauka je Hakija Do?i';, dohor medi· cinskih nauka je Sukrija Dozie, do.klO.r O"uka je nje· gov brat Jasenko, doktoram jeAdbel Dozie koii sada radi dokroral iz pr()cesne hemije i veli.ki broj magistar.a - ka· zao je profeso r Dozi c. Uiucene su i diplome po· jedinim 1:1.aoovima,medu ko· jima je diploma naiboljih prj· jaleiiica, najboJie nane, lIaj· mladeg babe, naikamermana, ali i onih koje su nasmij ale ci· jelu familiju, POpUI diploma najspavaea koju je dobio Se; nadDoziC. M.SMAYTC

spec
• Na Bus.kom jezeru, u Podgradini kod Livlla, slijedeceg vikenda odr>:al cese PrVenSIVQ SRSFBiH 23 .. eniore i seruorke u discipLini ulov ribe lldicom na plovak. Organitaro. r.akmiceoja ie Sponsko ribolovni savel FBiH, a do" macio "Voda-riba-spon" d.o.o u vlasnistvu Ante Dozana iz Tomislavgrada, .koj; je dobio pravo koristen;a akumula· cije Busko jezero u sporrsko-ribolovnesvrhe. Ekipese moguprijaviti najkasnijedo cetvrtka. A.Ka.

Novcana pomoc
Dok lor soc! oloskih n au· pro fes Or n a Filozofskom fakulletu u Tuzli,. najzas]uiniji je "-"ovc> okuplianje i jedan od glavka A di b Doti.:,

zenicko-dobojski kanton
RADOVI Nastavak adaptaclle kapaclteta KBZ

Dnevni avaz. sr,ijeda. 29, junV!ipanj 201 1.

15

Doro ·llJe - ouoro e Cad
Nov.i korak ka formiranju Univerzitetske klinicke bolnice • Uloi:eno 180.000 KM
Po zavrsetku radova na ada p raci j i S 1uzbe za zenske bolesti, perinatologiie i neenatolcgije, sada se i KanIOnalna bolnica Zenica moze pohvaliri modernim odie10m na kojem ce maike iz ovog i susjednih gradova ubuduee na svijet donositi novorodencad.

OIJII

h m nrl

SIOUI

za

niamaCMi humanilarci dDDramili DDmDC
Dopremljena cetiri slepera sa namiestalern i bijelom tehnikorn
Niemacka hurnanitarna organ izacija "Podrska iugoistocncj Evropi" dopremila je kontingent pomoci_zabivselogoraSe Zepca, M.aglaj¥, Sara j eva· 1 Civtija kod Dcboja. Konungent cd fetiri !Hepe.ra s raznom reborn njemacki humanitar- '::-,------,:------:-:----::c:-:--_,.L_-----,----_j ci dopremili su u Roba ie uskladislena u hangarima centralno sklaocuvana i u ispravnom stadl§ re sm jell reno u han garinju, a dopremljena je i znarrna preduzeca Nova Trgovina kolicina nove robe. n a u Zepcu, od akle je dis triPrerna rijecima clana buirano na adrese clanova Upravnog odbora udruzU drusen j a Iogorasa, enja Sandre Leuchtles, Koincideucija iii ne, ali bivsim Iogorasima, na priieupravo iz hangara Nove Trdlcg Udruzenja, iskljucivo govi ne dis rrib u ira se po moe se dostavljaju srvari za koie za bivse logorase Zepfa, u su oni naveli da su im neopkojima su oni bili zatoceni hodne, Krajni cilj akcije, kaad srraneHVO·aratne 199~. ko kale Leuchtle koja koorgodine, Pomoc se odnosi dinira distribuciju pornoci, uglavnom na polovan kucajeste dase obezbijede bclji nski namjestaj ibijelu rehniuslovi zivota za bivse logoku koja ie po kvaliteti dobra rase. R.Ag.

Na adrese blvsih louorasa Zepta

Stru6no osoblje
Direktor KBZ-a dr, Alija Strika, kako ie istakao na svecanosti uprilicenoj cvim povodom, adaptaciiu ovog cdjela smatra i uovirn malim korakom prerna Univerzirerskoi klinickoi bolnici, a ;10 i jeste krajnji cil] menadzmenta KBZ, kao i Opcine Zenica i Vlade " Ovo je sarno jedna u nizu adaptacija bolnickih prostora koje SIllO proveli u svrhu pruZanja kvaliternijih

ZDK

Adaplacija u ~vrbu pmianja kvalilelnijih

usluga

(Fele: J. H~dljl:)

Bolji uvjeli za boravak beba

usluga, ali ibolj ih i humaniiih uslova za porodilie i novorodencad, kao i da odjel dovedemo na nivo evropskih zernal j a, al ii da n ase usluge budu kvalitetnije, strueuijei josliubaznije- kazao jeStrika, On ie istakao da je adaptacija kostala 18'0.'00'0 KM, a da im ie kao inicijalna sredstva posluzio novae dobiven iz proslogodisnje akciie "Vas gl as za Iiepse pore diLisee". Tom akciiom su kompanija "Unilever" i njihova najpoznatija robna marka "Domestos" narnjenski za porrebu adaptaciie ovog odiela KBZ donirali 8'0.000 KM, dok su preosralih

10'0.000 KM, kako je kazao Strika, bila njihova. sredstava,

Korak naprijed
Prerniier ZDK Fikret Plevljak pozelio je osobliu bolnice uspjesan rad u adapriranirn p rostorima, a d j eci uspiesno cdrastanie, kazavs ida 5 U sre tn isvaka k u ca, zgrada, soliter i svaki sprat u soliteru na kojern secuie placbeba - Ti mali ljudi zaslnzuiu da prosrori u koiima se radaju budu sredeni i uredni, a ovirn je i zenieko porodiliste pokazalo da ie otislo jedan korak naprijed- kazao
je Plevljak, -

v.n.

U cenid nekadasnieg Srednjoskolskogcenrra Maglaj, Elektrotehnicke i Ekencmske skole sastalisu se 2'0 godina nakon mature. Bila je to i pcsljednja generacija koja je prije rata zavrsila "koli. Od 7'0, koliko ih [e bilo u tri razreda, proslavi ie prisus rvo valo n ii113 'O-ak sa razrednicima Naforn Hodz.iC i Spahorn Bradaricem, Dosli su nesamo izMagla· ia i drugih gradova BiH, nego iiz Hrvarske, Srbije,CmeGoreo Mnogisu sevidieliprvi put nakon zavrsetka Skole, pa su neki susreti bili jako emoti vni. NaZalost, mnogima je tar prekin 110 5.kolovani e na fakulrenrna, ali sn agom volie i upornoscu, Skolovali su se u ramim godinama ali i nakon 1995. godine. Sada su ekona· misti, elekcroinZinj eri, profesori, nasravnici, rade kao pri·

za mnOga pru- SuSral naMOn2Og0dina

Posljednja prijeratna qeneracila maglajskih srednloskolaca

Zenica ce ugostiti balRanSHeradioamatere

Sampionat u radiogoniometriji

rfOlO'lllOrWlJ

5nimak za uspomenu ispred nekadasnje sirole ran j a uspomena na sredpadnici policije iIi su privami n iosk 0 Is ke dan e, rna mrs ku poduz£mici, radniei. eksku rzi j u i rna [U rsko vece, Nakon prozivke i evoci-

jubilar-ci su pr-<lslavu nasta· viii u res!Oranu "Riva", uz samurijekuBasnu. N.B.

Radio klub "Zenica-E7IEZC' bit Ce sredinom oarednog mjeseca doma6n SeslQg balkaru;kog Samponarl\ u radiogoniome!riji za amarere. Sampional ce biti odrZan od 15. do 17. jula, a medu dever selekci jabal kanskih drZava pIvi put oe se !laC[i predslavniciSlovenije, - Asociiaciia radioamaee-

ra Bil-l za organizatora je kandi diral a zen lek ik Iub, jer ie najiaci u ovoj oblasti u drzavi - kazao je na jucerasnjoj pres konferenciji predsjednik Asocijacije Danije! Horvat Takmicenjece se odrZali na izledSm SmelOvi, koje se nalazi na nadmorskoj visini od 1.024 meta,ra. V.B.

16

Onevniavaz,sMjeda. 29. juni/lipanj .2011.

ern' a hronika

.

Markuvic:Odnijeti

pazari _,_

Zenicki lopcvi jucer oko rri sa ta, kako su regi Strirale kamere vidcnadzora multip leksa "Ekran", ukrali su ISO kilo gra rna tesku kas u. U k asi se, kako narn je kazao direkror "Ekrana" Branko Ma r k 0 v ie, nalazi Ia veca koIicina nov ca . • Ne bih da detaljisem 0 kolicini novca, ali, recirno, d a su to b ili u trsci od n ekoliko dana. Cuvar iebio s druge s tra n e zgrade, a p roval u j e u060 nakon sal vrernena .i prijavio policiji. Pclicijski insp ek tori uzeli suo tiske, odradili svoj posao, ali joil nisu pron aden i kradljivci, Lopovi su usli kao usvoj u kucu, odnosno nista nisu odvalili, Sarno su otkljucali vra ta i odn ij eli kasu - kaze MarkoviC. On dodaje i da je videokamera snimila samo siluetetrojice lopova, od kcjih je jedan ostao i cuvaostrazu, dok su druga dvejica orvoriIa vrarai iznijeli kasu,

Iz Mina uMrali MaSD

Zenica

Alllollija Bllft

Uskoro pred sudijom na Sokocu zbog silovanja na Palama • Potraga za tijelom Antonije Bille (17) .ijucer bez rezultata
Posrupajuci sudija Osnovnog suda na Sokocu u roku 0 d osam dana za kaza I ce
glavni pretres kojern ce pri-

J ucer rrarn je nezvanicno receno da je Paravinia u okviru iedne istrage privcden rokom 2002.gadimi u polici-

j II na Sokocu, Takoder, is" trazirelji srnatraiu da postoji rnogucnost da je on pccinio jos neka krivicna djela,ali da

irrve to nisu prijavile, Nezvanicno je receno da su, nakon informaciie da ce biti sproveden u KPZ Kula, Paravinii upucene

V.B.

Slarae SItOCiO u

Milici

ril 8Itu

sus tvovau Dragan Para vinja zbog opruzbe za silovanie dievojke u lstocnom Saraj evu 2002. go di ne .. Para vinja, koji je uhapsen pod surnnjom da je ubio Antonij u B ilic iz D rnisa, prek j u C1!r je iz Banie Luke prebacen u KPZ Kula, a pred ovim sudom ce, kako je potvrdeno, odgovarati samo za silovanje koie ie pocinjeno na
ovom podrucju.

Prluoden paPDBlaO
Srbija, Hrvatska, Sloveniia i Niernacka hapsile su osudenog silovatelja D ragan a Para vinju, ali j e svaki put uspio pobjeci, On ie u Srbiii 2003.. pravosnazno osuden na 4,5 godina zatvora zbog silovanja i pokusaja silovania, ali je tada pobjegao u Hrvatsku,

[etnje, - Ovaj sud [e u vise navrara zakazivao glavne pretrese

ozbiljne

pri-

policije, specijalne policije, ronioci, sluzbenici kriminaIisticke policije i vi.se od 20 p ri padni ka Go rske sl u~b e spasa vania, Ie man jib ro j vatrcgasaca iz Drnisa saopcila je Policiiska uprava sibensko·kninska..

Tri gndine kasnije, prema srbiianskoi poriernici
uhapsenje u Sloveniji, ali se i tamo, uz placanje kaucije, uspio izvuci, i nakon toga je pobiegao u Hrvatsku .. Paravinju [e priie tri godine uhapsila i njemacka policija, ali ga je pus lila da se vra Ii u H fvarsku, umjeslo da ga izHlci Srbiji.

[eremiia Petrovic (84) uropio se u rijeci J adar u Milicima. Petrovic je samoubisrvo utapanjern izvrsio prekjucer. Uvidai na lieu mjesta obavili su pripadnici policije iz Milica i dezumi Ijekar mrtvozornik koji je kons ta rirao d a ni je b ilo nasi" ljanad utopljenikom.

Korisleni sonar
Kako je jucersaopceno iz sokolackog suda, poriernica za Para vi n jo m rasp isa.n" je 2005. godin e, jer se on nij e pojavljivao na sudenju,zbog opruzbi da je 2002. godine silovao djevojku u lstocno!l1 Sarajevu.

na koje se op ruzeni ni j e odazivao, a nije bio ni uredno obavijesren, Policijska stanica Pale je ova] sud 23. marra 200S. go dine obavijestila da se op ru.1:e.n nika da !!ij e i nalazio na adresi Pere Kosorica brei 26 na Palama, saopceno je juc:er iz Osnovnogsuda Sokolac. Za tijelorn J 7"gadisnje Anronije Bilic i iu~er je nasta vi j ena po traga na lokal itetu Brlja-n na rijeci Krki u Hrvacskoj,a upomoc je pritekla i slovenska vojska s i'amcem i ured:ajem sonarom. U akciji uees rvuje oko 110 pri padn.ika imervenrne jedinice

Bespilotna leljelica
U posliiepodnevnim sarima potraga je prekinuta nakon ~to ie cijelo podrueie od slapa Manojlovac pa do usca, u duzini od 35 kilometara, nadlijetao bespilotna letjelica Hrvatske -voiske opremliena karnerom viseke rezo Iuci ie. Is tragu proti v Dragan a Paravinje, osumnjicenog za dva pokusaja silovanja te ubisrvo Amonije Bilie, vod;! .oe sib en ski Zup"nijski sud, odluCio je juter VrhovniSlldRH.

Dz_Ma.

Prijedor

Proneulerila DOUae
Prijedorska policija podnijela je Okru.znom luiila~tvu u Banjoj' Luc; i~" vjeilmj protiv administralivn e radn ice u p red uzee u "Kraji~ke kapi" d..o,o. Prijedor zbog osn ov a sum n je da je neovla~teno s racuna navedenog preduzeca na svoj rekuCi raeun prebacila ukupno 286.597 KM. Ulvrdeno je da je D, J. radi sljecanj a protivpra"ne imovinske koristi novae prebaeivala n3 svoj ko 1110 u kO!llinui relll 10korn ove i prelhoc:lnih pel godina.

Tokom saslusanja u CJB Banja Luka Paravinj" je do u decaIje ispd~ao kako je sreo, a parom i zadavio maloljemu .Antoniju. Navoo je da je radio u firmi "Godec bewn", gdj e je . duiio kamion. Dan ra· niie je utovario ro bu, a 109 ko bnog dana je krellUO prerna Spliru na istovar. - Na puru prema Zagrebu, na raskclcu pll(eva Split - Drni~, Dmis - Sibenik, pored pU!a S ill.oje lijeve srr:lIIe primijeliosam djevojku koj a je stopirala vozila. Bila je lijepa," crne duze kose, i na sebi je imala farm erice i maj iCII. :t\I akon ~to je usia u kamion, s djevojkom sam zapoceo

Horor u lIamionu
neki oeobavez.ni razgovor" s timS!O sam joj se naba· d vao. To je p ri bva rala s dozom rezerve sve do momenta dokse nismo zauslavili. Izasao sam iz !!:amiona i pjeilke pre!ao nll srranu suvozacevih vrata. Pok u sao sam j e sm iri ti, a kada sam ulao u kamion, ona je preslll [13 mjesro v(l.zaca i bews" pjeSno pokusa villa 0 rvori ti vozaceva vrata • kazao je Paravinja. Tokom Iih deSavania sa· mo ga ie, kako ie naveo, nekoliko puta uspjela odgurnu!i nogom od sebe. - Takode, u jednom momemu je pokuila!a iz ka· bine da prode pored mene i dal je gla suo' me p su ju';i, da bih ja u !Om momenm i2-

gubio zlvce i jako sam ie ruk.a.ma uhvario u predjelu vrat.a, ne mogu 51! sjetiti ko!iko dugo sam ie ddao, oakon cega ooa vise nije prllzala orpor j sarno se "opusrila"_ PO~1O sam bio van ,sebe, ue mogu se sjerili da 1i sam upalio kamion iIi j'e on radio i naslavio sam PUt prcma Soliuu,. kada samse nedugo zatim kamionom okrenuo i krenllO u pravcu Z agreba - is takao je Para vi!! ja. Nakon roga je na dionici pUla prema Kisnmju Ull je· dnom od tri mosca na rljcei Krki mahina!no Z3.ustavio kamion re iz kabine iznio djevoiku i ponio je prema ogradi navedenog mOSla. Kako je ograda bila niska,

Islraiilelji u kabiffi kamiolla djevo jku je baci 0 iza ograde. Usput. ie, kako je is· rak."o, pobacao njene srvari iz kamiona. Na. poctrucjll

Siavonskog Broda kupioje ronilacko odijelo i peraja i preplivao rijeku Savu Ie rako IIsao u BiH.

erna hronika

[)nevni avaz, srlleda, 2S, juni/lipanj 2011,

17

SARAJEVO Pokusal ubistva 27 -qodisniakinle iz Hadzica

Uha Sen 0 )egli ne-m Cehala
Osumnjiten da je pucao u glavu Edini Halid, dabi je potom izbacioiz automobila
Juga· Turkovic po dOlasku u Opcinski sud
(FIJI,,: f. FIlttlJ

Sejla [ugo- Turkovic jucerse u Opcinskom sudu u S· arajevu nije izjaSlljavala srnatrali se krivom za priietnie
kojima je ugrozila siguruost

Beli .lUIO-TUrilOUiC umeena oP1UZnica

Odgodeno izjasnjenje a krivici

C ehaja:

Hap§efl i raflije tri dana u "golfu 4" vozeci se . Cengic-ViI~, Navodno, naken svade Cehaia ie djevojci ispalio jedan hitac u lice, a potom ie izbacio iz automohila, Ekipa Hime pornoci primiietila ie ranjenu djevojku te joj' pruzila prvu pomoe, nakon eega je prevezena U Klinicki centar bolnice Kosevo. N esretn a Edin a zado b ila je ustrelnu ranu donie usne, metal se zadrzao u vratu islomio joj icdrugi vratni prslien,

advokara Izera Bazdarevica jer joj u proteklom periodu nije bila urucena optuznica, Nakon sro [e iucer dobila op-

Pripadnici Odiela za opci krirninal MUP·a Kanrona Sarajevo prekiucer su
uhapsili Nedirna Cehaju

Ila relaciji Dolac-Malta

(27) iz Sarajeva zbog sumnje da ie pokusao ubiti Edinu Halid(26)izHadlica.

Sto s u veoma ozb iIj n e ponede koi e su opasne po zi vor. Iz KCUS·a saznajeruo da je dievoika trenutno stabilna i da se oceku je operacija,

Dvojica, pustena
Nakon ranjavanja na raskrsnici OIO.ka policajci su zausra v il i ikon tro lirali "goIf4" (K90·J-I72), koii je vczio M, M, (27) iz Sarajeva, S njim je u vozilu bila T. E. (22) iz Hadzica, Provjerama su pclicajci saznaf da se povrijedena Edina prethodno

Ozbiljne povrede
_Prilikom pretresa ked Cehaje je pronsden pistolj, kalibra 6,35 rnilirnetara 5 jednim merkom, za koji nije posiedovao dozvolu, Podsjecamo da je djevojka resko raniena u Lice prije

nalazila u "golfu" s Cehaiom, M. M. i T. E, uhapseni su zbog surnnje da znaju nesto 0 okolnostima ranjavanja djevojke, a nakon BaSlusanja u policiji pusteni su uaslobodu, Cehaia ie odraniie pozuatpoliciji,a zadnj i put su ga uhapsili pripadnici FMUP"a prosle gcdine zajedno sa Senadorn Kobilicem ispred kluba "Sloga" zbog iznude u trenutku kadasu preuzimali no vac od o~tecenog, Ad.A.

ruznicu,

sudija

Slobodan

Nastic prihvatio je prijedlog 1ugo injenog advokata Fah. rije Karkina te je za 30. avgu st eve godine od god io roci!'he na kojem ce se opruzena izjasniti 0 krivici,

Prema navodima iz opruznice Kantqnalnog tuZilasrva Sarajevo, Sejla J ugo-Turkovic je 23. septembra prosle godine ispred sudnice broj 4 SudaBiHprisla advokatu Izeru Bazdarevicu te mu se obratila povisenim tonom govoreci mu da je zlocinac i da je nagovarso svjedoke cia svjedoeeproriv njenogmuza Zijacia Turkovica, Navedeno je da rnuje tom prilikorn rekladace ubiti i niega i niegovu porodicu.i cia u to budesiguran,

B.C.

DIHrlUenlaboralorl) za UlDO) marlhuane

Akcija policlle iz Koniica

Cetiri gadine ad ubistva u Saraievu

IZr8S81!aniDBla ie u ruei dl'Zaomobi181
teari godine od ubisrva Ramiza Delalica Cele slucaj se jos vcdi kao nerasvijetljen, jer do dallas nisu uhapsene osobe ko je s UOSUIlln jicene za njegovu likvidaciju, Za ovo ub isrvo osurn n iiCell je drl' avljanin Srbije Ljirim Birici (29) zvani Svrka, za koiim je raspi sana i meciunarodna po· tjemica, Kunije je Tuzilaslvo u Sarajevu doslo do inform acija da je s Bilicijem u ubis· rvu Delaliea uCeslvovao i Bu.rim KuciizPeCi,ali IIi on nikadanije uhvace!), Delalic je ubijen 27. juna 2007. godine oko 23.30 sati ispred zgra de u Odoba~ ine j ulici u cemfU Sara ieva, gd je je imao iznajmljen stan.
ubijen, a pclicija mu je (0. kom uvidaia u ruci pronasla rnobilni telefon, Ramiz Delalic Celo simi iavo osti ie b io pozna t po rnnogobrojnim procesirna i obracunima, Sudeno mu ie za ubistvo srpskcg svata Ni-

SIIbasic, Arapo vi~ i Karlrelja pored plijl>fla
U Policijskoj upravi Korucne bornbe,

(For", ...

t"~J

De/alit: Ubijen u sacekusi Ubijen je, vise hitaca i2 au[omatskog oruzja s prigusjva~em, Ubice su pobjegle u "audiju A6" zatamnjenih s takal a, a [)S Jj cu m iesta pro·

nadeno je seSI cah ura au tom a tsk 0 g oru zja. Del alit3 ie u oci ub is rva neko po.zvao ]]a mobile! da side i,p r-ed zgrade gd je je

kole Gardovita 1992. godine, a postupak koji je voden Ila KanmnalnDm slldu u Sarajevu obustav!je!l je zbog smni Delalica. Muhamed Ali Galli provo!Docno je osloboden oplUibi da je naredio Delalic-evu Iikvidaciju. Odbjegli BitiCi u K uti tlIkeder se Sllll111 j ice i za pokuilaj ubistva Amira Pasica Face 12. j una is(e godine u lllici Bazard2ani na Bascadiji. B.C.

njic jucer je odrzana pres-konferenciia na koioi su se Ilovinarima obrmili J\l.irsad Subasic, nacelIlik PU Konj ic, I vica A rapovic, naceI!)i k adj era krim inalisticke poli cije, i Almir Karkelja, krimi· nalislicki insp ekror. " Nakon vi!iednevllog os· matrania poduzeli s.mo akci· ju,ier sm 0 dob iii informacij u da poslOji laboratorij <"l praiz· vodnju marihuane. Tom priLikum prolladena jeautomal· ska puM<a, municija, dvije

dvije staklene nargile za koristenje i konzumiranie opoinih droga, 18 saksija sa 22 srabljike indijske konoplje i oprema za labomtorii· istaho je Karkelja. Kompletna oprema za Iabol'lllOrij dovezetl.3 ie iz Holan· dije. Na presu je napomenulO cia su poliClici, po naredbi Op6nskog suda Konjic, u miesru KostajniCl izvclili pretres kuee Ie "merced.esa", vias· nii:tvo M1adena Bakuvi&, koje koristinjegov Marinko (26), di'L..'l.vljanill Aus!rije. Me.

sm

POliC:]aoriIUOr-la - Harisa Pirica
Pripadnici Policijske up· rave Novo Sarajevo prekjuter su u 16.55 sari ubapsili Harisa Piriea (2S),za kojeg se sumnja da ie u subotu u ulici Rudera Bosko viea uceSIvo· vao u pucnjavi u kojoj su tTi osobe povri jeden e. Do sada su uhapSe:ni Harls Milic i AdnHI) Turcalo, a pol.icija joii [raga za Adelom Murtevitem, Vedadom Visniitem i Enisom Ras[0 derom.

MUP Kantona Sarajevo

............ ro.
• 1IUlI1l>'lWIA "UtA

I _~~~~

n~tl4l1msw

• lolu:wtNtJ!,n1wlltlt~ • ..... tfl9I.HtOUTllt • nNDf
• "'iJllSI!l~E

• IIdMDIHUo ,,"U. • TIIAJfJSTE lAYJUl

• ~1WJu1R.lrA

B.C.

18

'''i!<I2~."_'''". Dnevni

avaz

oglasi
~ ~

".II

..-Jk'il\1.I

nJlIIIIJI.:-Sl"t!JlIJl

~.J

1l1-1,~\t4.;n,~

~, .... ll~J'

11tid ~~OtL1011 ,,~_

1 h~"I:«/i_"

,,/.rn~'

M I..... iju tl nk;:, OR.h nrnJd>-jl. n<\JC'IHln.o p.,'J~{m.J.\I',,''''''- '..... 11 11ll, ,j ~J. '""-'1&1 0IlI<b "1""""" 'I 1,.,.,.",·J..,.n (in<b '1uWn~ tom] ~ Q.l1' I o.!lul,_~" trmjcn, ~ ... (Jrod. :1.-..... 4~ulNnl ~ c.n.s. ~,,-Mbro) MJ'J~ ~d." ........ M""""''''';-"lj''l<

o1'",u

=

j_~~"

KO
RGIJ I'

K

R

\TFRUAl:

JA
I j'],IH)MI:1 !'o,\I)\'II-' S.. M J"n.'·dwuOI;:t ~Lil.h~1 II J~ prJ\u,.d ....njl!. ..

o
r.uV'iIC'III}1

AI)META ~JR

pu1..L&l..:."

.. ,fW'=I~Ju",

~"DHU

1IjI..-J.;:.

I\h.I~Uz,.;&

ZORA\

~I u

Pl" ..... iftr

a.n.U

I

..w

1 II 11':0 fro "111ft
t

'KI~ 10

m,

',."f",akn

\1.""'""" 1.1
?~j

OWl t>mj !. III '*"jjJXII

lUI

L.C "I U,;

u..... """"""" "
l1l1Y",

-,

...'i..-...,.. n'l1.'V.a...j.mija

1W'l'........ maI ....,.....
n~flg!llill

111.11..1.'\"

U "'~lIIll).u

..

l&Ill't'di'!l(."'S, 1'lf1>f~'lfYlIIW~.IJI!:.

h:-1

0fJ,

"ilI'll.~,IJ~"iU

l<lI! • n.i l'lQ'l, II"
,;k __ ,~.",... """

'tq ... 1tP"i'l;h , ......,. I'll I,., £'-.1 \1"nhIT MJh:-lK. .... "", ....l... \)..I' ... •..~_U l 5J tI4,L ,I

I:..

'IUrI Ibruj

..,~ M: ~'\"'Tk1:n1

'ln~.Jt.t.

I .... _ ,-.1,"'11'

~W·,B!d; 1 )o..<.obo,~ u , .... p

u ]0".01, : ulOl 1 ~~II
,.,.,. ...I""'J~,~"..,',
u

".' "'mOO: '!,I.nt. 1<, - _" ;dffI "" Lt ~I"'. t 'j'. '" -'1mb«
... ~.:

hn~

]u. ....

l"''' •• ....,... "' ........... )m
u' ('ri ....... II."

~I

I.,ntll I 11 I•• ,pon~,", '\.I ~hll'. Il"~" Iomfll!
J'O'rii .........

..w:

"&I, I ..ft"

"J!ttI,

1'~1 1"........ "1

r«""'" .....1 ~. '

'''pW"","1(": ..."II~I"I ~ -:I Ii""",,;... ,"I"\..... .

I~· n~
..U~''Il

nooinPtI ~.I""""J'
I U\,"I'Idoo
.......,1

II

IOI&t ) IlII< frio ~ 'II""<"~ 1'1 • ~1o>"1 ., Ill,' ... jtUIkn, RI1"'~ 51 Il0l. l ~
tlr'l.."'tl 'Li ~UJCU1~" .... I'I),LI:llrrl ~u ....... p..nh~\

rnnb>r MIl 1. u rri~lJ
~ II'U: JnnlJi'lhl I,.,m::.t.ftrll

....
Ii'

II,,· n\'!, 11""",, •• I 1."IIIlk1x"""''''''''«
IldKdk

,ho.. ~ ...-""

..... no

" .. "..

"',

nl.,... ... ~""".".. 80' ,,,lILt"," " ....... "" """' broj(o.W!I(lono'I!nlI,~1"1 .30, .:1 ,:.
1J.J\hk'.n1

~,..

Ut1l~1Y:lJ11rtJ1./mkl

!.Plrd.tli.J;j pr b, .. ('11Vl

\ft....- ~

~

7"r..Ji:

U'

..,('Itftrtl

~I", ,~""'.l',
"""""_

\aUll! t'nl:\(f;lIolrtU, u/..dIk ... onp. "" .. u "'p'",Icdoo,

....

I.'I"JIIINI,....

~I

~

Ilhllr

n.&IILU,"fti"h.iI Ij ..ar~lnd"d

YI

... \\.~K ,,_

~~
I> ...

),

,.,,1 ,J.r-oJ;!.I~"" ..

.. t_!11I
ruJ ~~

In"'.. Lr.~

...~po-,ron.I9m r\llJo

• (,=>b

hrnt 1.ILJll'I'I':'"

>1 II~ t-~ l.f_ )t,OIl~ 1'<"

I~""

Il, I""'"J"''' ! Io1upalTru .... """" .... ",",i<Sol1 ',., doJn. "-"111 ~: ....... "';·1 .. IU o.J<-1"ISIOl'J (oooLop'IL A~" I~ <11,,1.-. ....:.... II ........".. r.I~""""""liLo:~I'j...,

'l1II"Ij ... ."",

~l""

,.

""""VlIIt

..... , .....

I\Utra=J 'll;fIJ' ..... 1ILI ~!I'\ ...... ~I 1(1""~......... I l.::oUJXt !Ir,.: '\'f t~lu"'Pn.1 Iljwt .._"'in.ot.""'.""'it.i"'j""" .... lo.a~ •r ..._'''' ....,~I"'" lfIIIV 11"_ I.5OU!UOK'f "" ,'" (tN'''''''
Il"'"lJL:IJJ~.lioU....u..:(WI'Ii

"roil............,~,._
,'"

I ~I~ I ibm.'>oJ d.:mo ...,., fll' 0<l)Il I ""biIop .. ..."",.. pilll'. al\!l: ~ IIIlIIIIll1I ""........,.".

••

cruhllr.u~~

I'WlIj.,c... ,""...... 1""''''1''1('' ~, "" podr'u!lJ.ill
tPrill".
81

p"""...-.. m doolu
,;nil

~~t~u
M,

~'-'-J ... "''''''' .... '''''1
b",j
a.I!:

II IrRA_\'OM!OJI [,0" ........
l-"n\~l ~~jlJtil~o1n 1l1\li 0 .. 01111....... nom ru.,j'~}14 ImllJI1 ""~

n,,;a(l:r •

l ",VI.R7.I'1Tf"1'
h,OI'iIk~ ...._,·,

7,1"" ' 1.1.- ~ II''h'"
IifI.:
'Iii f1idliIbl

nOOO7.'~'"
"
Iw. ~r,"i.h:~ t ~P"'ft1'rnd••
on'/Uto\1IJ

U........

II~I""

bho'rll!!illl!1itIPJlI!..La.

UI "um). J' POM I) ImlAl.llr.... JiI~['tI.I~~I~...w.-liD,..ut.i I. IDtJ\ I \.....:m.;wh.,..,. n~M~ odnovIo "~""41"_' 'tnc' ~ ~~ _, p<m_,>CII."""
I
~J"

.. d ..... 1 ....... ........ I ... 1 t r<o:I\'I':RZI

r._""..c..

I 7.: 1':1 I

~

......... ,......... IX\J.
1 !",~

U :rult,h:Anrll' ,puln\,:u \1 i..h\!I~ tiIIJ 1""'" W f'I,i.,akrw ~nc ,,1JC"nt! I4't~ n..I: f!.1.c.., '"',,,, ..... ton.]. 1III1I201'IOI)9'lWNblnd ikoo R",n.;"", twi • ,,",. rnl-...lw 122""1(. Ojl"'f'ij .... J........ -w.,"'J" pol", ,~ "":_1 u ..J.upv ~ d;"'u... '>Hem. "",I." ro["Il t~ bitl._ ... ..Jm.:J!o, • rujl.mniJot u mlo.u..J 'I";: Id;uu po nlli<>. I. ....

N, osnovu Odluke Sen ata Un ive rztteta u len iei

...rtwd.",,,,,

22:06.2011. godine JU Uni,erzilet u <enici daje slijedetu:

Q~

!""i,,..

Na osn ovu 0 diu kB Sen ata Univmileta u Z enie i od 22.06.2011 go dine JU Univerz·ltBl u lBnici daje sliie· dSGu:

OBAVIJEST
Mm, AMNA CAm: Et SaraJe'a. j",,"o G~bri!l1lti doktors~u dis~rlacliu' pod naslovom: .TRANS fOA MAC IJA MO RfOLMKIH KARAkTERISTI KA I M()TOAI~KJH SPOSOBNOSTI U~ENIKA I-III AAZAWA OEVETO GO 0 I~NJ E OSNOVN E ~ KOlE ,PO 0 UTICA, EM AE.OOVNE 1 PAOGAAMIRANE NASTAVE TJELESNCGI ZDRA.VSTVEN 0 G 00 GOJA" dana 20.09.201 1. godine s potetkom u 11,00 satiu pro· stOlijama ,peda~o!kOjJ lalru~ela Uni,~"itela n Zenici. OQictms", ~isert,cii' mQz, S' p"gl,~ati svai«lg ",d"(IIJ ~.na u Bibli01ecl Pedago!kOjJ falru~ll1a UnJYeaitll1a u Zeniei, REKIORAT JU UN IVERZITET U ZENICI

OBAVIJEST
Mr.sc_ ENVER £lIOle iz Novog Travnika, javno ce brani· ti doktorsku dise rlacilu pod naslovom: "PAILDG ODREfllVANJU TEAMODINAMltKIH OS 0 81 NAREAl N IH FWIOA IZ 8AZI N E PRUSrrRAN.JA Z.VU I(A" dana 10,09.2011. godine s pocetkom u 12,00 sali u pro.loriia m a MaSins kog, faku Iteta Univerli!~t. u Zenici. OoklorstJ. dissrLlcija mOLe se pogled.ti! svaKog rad ~og: dana u Bibliateci M asinskog fakulteta Univerzi· leta u Zen iei.

1\
[lI1III"'U!I,k.... 1'LIIIIFJJ&lIItl'

I"Iitlrctnn'C'

"'JNlI • Im'n..1L(~1

.J"~

tA

j=..".,...

Ir....-J~1i:

-

NI

Ol\'.... AAr. "''''>I.>,lj u .... ""l'-"m:I"" ,iii, ~"" -rill .""""'. ..J.:.....u;j~ c.o 'JlMrw<"'" I ilW''''''''I~ ]0.'''''11 ~i. &""" 11 ...... brut '''' '\ I"" ..... l<I0:II11 adreou r<"'~" .I~ju ....t>LIll"'_.'II &,.... , Ij'" I...

c.o rn;>d.Iju ",,1.n:1r!1 ... o.u.b'.......r. ~"""
~1,"

'~;'''.''''')<' ~........:'"

m"'ll~ , ... ~.

Ik......

CIIft\>. ..

K<>l. "" f"[dl' """" pip> ~ j. I~""..."" """"~", , P' ,~.. n..dmo.~. hi "" "',"...h: ponud~ ,-1>0", ~~..., u ~ "1""-",, '" nd""nirl<. ! I _•• \"' ...... DuG ~'J I" . .s... 11.6_"'U11 i!<>dl"" U IU,OO wU \ OIJAJIIM 1"'-11>11 U. '..... "'1".J_tUt-nt<.l"J' ... ,.o.it " pwnk.k L_I.!]'t'W P'1 ...~ u (I'~lnt Il:1.lrm L.lm N,I rrl .. 1 k 'lIrUt,h.JJun "1..,,,,,,,,,,,,, 1""1""'" "",'lIk.,.. i "" tNio 'cp.""""", i '~prl)l'1' ~ .. und ,,_""-..; •. 00"""" \I r<Jm.ol..o """'' J!ri>u... ","'" ~ ....... _ <>111... 'pun..noo.n". . I"'''''J''']' J)I'O'Iu.J>.!.)<'".., ~,,,,I p>tI<JIIl ""1'II&I.J,ic<Iu '1m rrN""'II"~ nd..J .. """,'" 'I dobJII<b ......... ....s., ... "._,..,."". pmlntnl 01...... 1 (0'" I'wtoa.!..o I.t>jaJ~rol,';J"....'f'J,.u_ ' 7 l~ '" R"NU ~Im.ll I~~ llo.li!m.rLJ.f.l!. ottj.EII\.'" ,,"T IIC' ,rg ushllnoj rdl.-;li<, .... ~ \h.,.yl'ill IIdt.Nl4. ..."I~

U"."',.,.. """,04> 'c ... ,7'010"....,.J
~ml~Ji.i
1111,[.1""

J.","'''''

1'1*....

""hi.

JU UNIVE RZITET U ZENIC.I

REKTORAT

..... ,... ", .• OdJ." .. MOU"" bro' ,: ClI.IIIS.JIl')..UMIII I>Il U.06. 211 L~."II.~. :tl.. l.. ·.-Ill•••~ I Zc".1 Dbl~.IJuJt .
rgdnl"'I"1lIII",.~ltelll u' i"'I~i, -k('li.le' <ol>J:"Ij ... 11,1.:1:1)111. poni!IlI.IJI "" U ,11.,,.,111 ~ ]A Iwjl "" oo..u... ... UDor !:UlW!ouka ,.. "",xnu obi"" "PN.o~"'l]':i,.- "" 1'flbil'>lJ.<rm ~.II01~ I '"i,."..rill:'COII 7ft!i<1. I'on\run ZIl i~
&0011'1<:

~,.Jl i.i ...

J.'l1III !UIIm.~11!1. ,~ U ""'" ....., ) lin) 11:11\1) 00' &rg ..,,,u.lp.,j., 1'.4.1' 1..0,,, .. ;>,oh>" .... ""',..:"" ..... l'jA,1l ""..."" .. IV.".....".I "0 ..... ~t._ ,,,","I' (;rado.,.,f.-ln, • 'I''' ~ ..'" ~I <1,,,,,,.1,,",,, hlN. ~I' .. """I ro............ ~"' "l""

11I'!]"1"," ~III 'II'If1i"IC'j("'I"'LII

nncr.."ib

n..Il,'"

u Ii ;w

1

"1)0",,,,,

11.' ..

-,

r....

ti.w:

!lk><ta" "" ........

" L,;', .. _"'.'

\ I TRO';'kO\1 r'o:-, IJ, .I""'\JII.Ja ~ """""""" J•• ""'IJ ru.! ...... J.>
\'II C1~r .10
_~ ...

!·£IJ,ml.KI f' In I':TI:T: S!Dl5!D!s!j

1 .... ,"", 0:0.... .", oJ.o. ... "" 1_"" .ol.ot>l .... , .... lj""o;" .. ~.~ M._ ...... ~"',,.,, ~"l"orrud>J,l. 'I~ ",,1.llT; 1 IIj'QO'I, ,"""'." •• :~urll."" ~ u ,,,>l..u "oj I~i["<""_", domI "":.olma rAl,.... I,.,j. l '" "" ~"P.<~ hiu;"rlmJa .... -lC" !'L"j."f'I'<".l-",h 1IotlI<'rn "" J\Lo '...~~"j ~"JI ...,.tJ<> .. J.II'"", _. ....... 'II....., ""'"" old ~ c_,.) o!ofl.> ~""'J""I <><I Ii-. ',dcJjb.r~,m tl.ll!Jlt'ldl>lln,a. "'" I'Io11'1iu U:I'!,rt'.-hJNi 'uJ,l:J.l\ nt~ ..tThIlf;u,1~ ~ ..bi '\.U ,itd.J'if~1 tAl 1l1.l1""u"", lor ... T,...., .J"':"~ .,..... • -.1 10"_ r.-.l""~'. " ................... • ~w.~ .I~' ""lpn',I .... 1 1""..... LIlli )<" ,u.lJ< u I"'>I""ku ... dmrumta ,,~ put"'" 11ruU.." t ...... pri;"-"" I ~ 1&>..... ,. -..; I..~ OiIllli Ik<.oIj. k~. " • "",~ ... b "'11"'11101 0: ... I "",,....,.. <> ,~~, <;,~ do<WI>< J~""'¥~""" '" ~ ... ""lreuI,fWII..I • .... ""'" ,._jl!OCO>l1.l~ ,.. ,,-....Ir.'" ",.. ~u ~1I u .... or<J.I.m.II "lul!<e." ....\ ......... (or..J:o

~-.dt""'" \..,1

~'r'JII'"

_"" .. ""1I11

u."',.

,;t,."

• -P"'»~ ;1"'"

I,

!>onodmlu l\ a'll" goo>!..,1 iII .. Ii n.w •

""

rJJ"",",,.....:-r. ~ ubi",,!:

I",..'

50,.

''''"'ip'' " ,,'"

i''''' , ""'UJI

PRIVATNA SREDN}ASKOLA S PRAVOM}AVNOSTI SIROKI BRIJEG PRIVAL} BB· KOCERIN VR~r UPIS POLAZNlKA U PROGRAME SREDNJOSKOLSKOG OBRAZOVANJA ODRASLIH, PREKVALlFIKACIjE, USAVRSAVANJA J OSPOSOBLJAVANJA, TE U SKOLU INFORMATIKE I STRANIH JEZlKA ZA SKOLSKU 201l/20 I2. GOD. SVE INFORMAClJE OKO UPISA MOZETE DOBITI SVAKIM RADNIM DANOM OD OS DO]9 SATI, A SUBOTOM OD 09 DO 12 SATI NA TEL./FAX. 0391704-552ILl NA WEB STRANICI www.pskola.com

,,,...s..:,

.,.,.u~ ...
ro'
ton<

C.....,

\11~11Jf.il

\'1<_ """",1,>1.,..,...

.0000l •• I'",,,n ...... ' ... l,..'~...........; ..... •

'" 1"'I>do1'

.....-l.m"' ..... "'. c.;AA1Xj, \,( II 'I" 1j-ub.:,U ....... I..

erna hronika

Onevnj avaz, srlleda, 29. junVllpanj2011,

19

PRIJEDOR Na adnut na kucnorn

Dan nakon pozara u fabrici "Konjuh"

Dva maskirana razbojnikasu preksinoc oko 22.40 sari na pragu njegove kuee pretukli, .~ potorn i opljackali GojkaSobota (60) iz Prijedo· ra, otevsi mu menu torbicu u koio] se, uz Iicne dokurnente, nalazilo i 1l. 000 eura,

Udarci sakama
Goiko koii [e ljekarsku po In oc zarrazi 0 u Hi lIT oj pcmoci Doma zdravlja u Prijedoru, rvrdi da je rijec I) mladim ljudima koji su ga presreli odrnah po dclasku u dvoriste, - Trazili su mi novae, Udarali su me :lakama, vikali "lezi ; dai torbu", i kad su vidjeli da me ne rnogusavladati, sprejorn su mi pospricali oci, nakon eega su mi i oteli rucnu torbicu u kojoj su se nalazili euri, d va pasosa, B iHiS rb ij e, vozacka

dozvola - prica Gojko koji je prekjucer dan proveo u carinjenju automobila koji je dovezao iz Njernacke, gdje godinama boravi iradi, U hrvanju s razbojnicima Gojko je zadobio povrede glave, a od spreja muje ostecen v id, Kaze da ga je to i najvise zaboljelo te spriiecilo da uhvati razboinike za kojirna j e nakon napada trcao stotiniak metara.

Cula galamu
" Sve je p Q [raj alo desetak

minuta. Komsiia koji je bio u b lizini ispricao m i ;e da j e primijetio veliki motocikl kako ulazi u naselje. Ne znam ko bi mogao stajati iza ovog napada, ali sam siguran da su oni koji su me prerukli i opliackali dobro znali d. sam stigao iz Njernacke i da ked sebe imam novae .

Ses,ra Mira: Ovdje su ga napali kaieGojko. U trenurku razbojnisrva u kuci se nalazila Goikova ses tra Mira. val a j e dvoj e male diece drugog brara, a Gojka jenakon 510 jeu prizemlju pukla ciiev od bojlera zvala da S[O pri je dod e.

Dan nakon va rrene s ti hiie koia [e potpuno unistila dio fabrike "Konjuh" u Zivinicarna, iDs nema zvanicnih pcdataka 0 uzrocima izbijanja pozara. Varra je izbila u odavno napustenoj nekadasnjoj lakirnici, a prve proc jen e govore da ie Ste ta veca od 50.000 rnaraka, Iako ce zvanican uzrok pozara biti poznat rek nakcn nalaza viestaka prmivpozarne zasrite, nagada se da ie vatra pla[]ula zbo g upo trebe b renera ko j irn ]e gru pa radnika s [ekl a s taro lOel;ezo u ovom di j eIt] fabrike, - Kada [e stigao, u dvorisru sam cuia galarnu, Uplasita sam se da je neko dosao da kidnapuje djecu, Tek kasniie sam saznala da su mi pretukli bra ta i oteli m u novae - priea ogorceno ijoil podsokom Mira. M.Z.

orioraunosti bili uatrOgaSCi

-aND SU U niDI U

Hala iZgorlBla

eu

U okviru policijske akcije "Her~vina" privedeno je 19 osoba zbog organiziranog krimiuaJll i neev I~rene proizvod" nje ipromem droga Uhap!lene su tri osore iz Trebiuja, kst iz Gacka, sedam iz Bileee, dvije iz Isloenog Sarajeva ijedna iz SIO· ca,aza dvojicom osumnjiCefiih sejoo rraga. Policija je oduzel~ oko 36

Oduzato 36 KllOgrama 8KanKa, priUadanO 19080ba
RS.
kiIograrna skanka, otiredenu kolicinu naoruf.mja, dva volila ipredmme koji C:e posluZiri kllo do.kaii u krivienom postupku. AkcilU su prove1i pripadnici MUP-a RS pod natlzorom tulillaca Specijainog luZila! tva - CJB Trebinje je joo IS. navem bra proille godine za· poeeo s pr;prernnim radnja-

POlicijska akcija "Hercegovina" u RS

rna operari vne akci je "Helcj!' govin a" u kojima ;e radio na idemi1ikovanju Lica koja se ba veorganizovanim kriminalom u vezi s neov lastenom proizvodnjom i stavljanjem u prome! opo; nib droga. Akci; a se nasmvlja ; dalje - rekao je nacelnik CJB Trebinje Goran Z Llbac na vanrednoj konferencijizanovinare_ P.M.

lubac: Nastavak akcije

" Nalaz ce Dam uskoro utvrditi racan uzrok, Za sada se sam 0 pretp cs tav Ij a da je brener kojim je sjeceno ieljezo izazvao pozar, Ri j ec j e 0 bivsoi lakirnici, koja nije u funkciji, pa je logicno pre!posta.viti da su se u hali nata.zile znatlle koliCine laka koji je lakozapaljiv - k1l7.3.0 je Sead Hodzic, lu.iiIac Ka.ntonalnog miilaStva koji radi naovom slucaju. Ni menadzment "Konjuba" 0 uzrocima pOlara jos nih3 ne ma_ Narujemo podme tan j e pOZara l.3 sada iskljutuju kao mogucnost. - Naile interne komisije rakoder provode istragu. i svc dok [Ie bude golOv nalaz, iskljucuj u se bilo kakve sumnje. Osiguravajuce kuce koje s u osigu rale o~ reee ne objek[e kao i policija rade s vo j d io posl a na j strazi i uskoro ce b iti pozna ro v i~e de-

Interna !istraga

tal j a, Pozar j e b rZO ugasen, ali jepricinjenavelika marerijalna stela u objektu koji dugo niie u upotrebi, Mi smo presretni sto I] u dsk iII hlava nije bile, iako su se It trenutk u izb ij an j a posara ramo na lazil a d va rad n ika kazao je Mirzel Memic, portparo 1 fab rike "Ko IIj u h", Brzom intervencijomvatrogasaca "Konjuha" i Rudnih Durdevik te radnika romu.nalnog preduzeca Zivinice vatra [e ugasena, Ipak.posravlja se pitanje je Ii pozar mcgao biti izbjegnut jer su"Konjuh()vi" vatrcgasci bili u stalnoi pripravnosti u fabric; dok ;e sjeceno zeljezo.

Ignorirano upozorenje
- Upozoravali srno da je

opasno u Iakirnici sjeci zeljezo, bez obzira !ito poodavnc ovdje vi!ie ne lakiramo swli· ce. To se na.laze lakovi u vi· du mikroprasine svugdje po 7.idovima i staina su prijelnja. Kada nas vet nisu poslu§ali, jedino ~to sma kao prevenrivu mogli uraditi je 10 da smo polili vodom zelje" zo kako bi vamice IOkom sjecenja prije padale na tlo, ali kako se vidjelo, oi EO nije pomoglo u djdosti - kaze I vo LuCie, pdpadnik Vanogasne jedinice"Konjub". S raro iel; ezo iz napus ten e fa b rike u ko jo j je prek jucer izbio pozar bilo je prodato je· dnojlukavacko; firm.i, a radnici su ga radi lakseg transporra p oi'el i sjeCi ua man j e dijelove. A.Mu.

Konlrola prlslupa oblektu Stanovl velltlne J3m'.. 13m'Garate I parkIrl1l mJesta Urelleno dvorll1e I sadrtap za djecu Mogucnost krelranja enlerijera po vlastilol telll Mogucnost kreditiranja kupovine bel IlCeSca, tiranata i tIodallllh hlpoteka

I!!!!!!!!!!!I!!!~ www.domolalresLba· www.dl.staa.com

033565 175

....

UnivEmlcl

S3raJEvo School 01 SCience and Technology

::::

Kontaktirajre studente I

~

:::: .... ::::

....

BISlfik 7 SilrajCVO, 71000 Elo~nla and Herzcgoeina ..38733563030,1'387 B 563 031, +38733563032 admissions@ssst.edu.ba ,www.ssst.edu_ba

:::: .... :::::

....

Ralgovarajte sa studentirna k011 vee studrraju na SSST i Informlslte se 0 .... svim dctalJima studija I njlhovom dosada~njcm lskusrvu. Kontaktirajtc :::: studerne purern emalla:enter@ssst.edu.ba ~

biznis

[}ne~ni avaz, ,riiBd., 29. iunViipaJlj 2011.

IZVJESTAJI Poslovanje je

Ora. OUI HIH a dnu lisle PO laMOC-OIPOClniania blznlsa
U Skoplju" koie je vodece na listi, potreban samo jedan postregistracijski korak, a u Mostaru i Sarajevu osam

teze poceti samo na Kosovu

U region u )ugo istocne Evrope otpocinjanie biznisa n aj lakse je u glavn 0 m gradu Makedonije, Skoplju, ~ naire:re u Pristini.na Kosovu, N avo di se to u izvjesta] u "Doi ng B usiness 20 II " za jugoistocnu Evropu, publikaciji koju izdaju Svjetska ban" ka (WB) i Medunarodna finansii ska korporacii a (lFe).

U Ii naZ81DOSIanO
528.816 gradana
na evidencijama

Agencija za rad i zaposliavanie

U maju 4.582 osobe prestale raditi
Prema podacima zavoda i sluzbi za zaposljavanie u BiH, zakljucno sa 31. maiem
ove godine

Regislracija firme
Nazalosr, bosanskohercegovacki gradovi kO)1 su
tretirani u ovogodisnjern iz-

v j es (3) u - Saraj evo, Ban ja Luka i Mosla.r - ponovo se nalaze na samorn dnu liste gradova ko j i SU P oreda ni po Iakoci optoc in jan ja b izn isa, Bania Luka zauzima IS., Sarajevo 19., a MOSEar 20. mjesto medu uklupno 22. rangi ran a gr. da, O. kle, 0 d onih koji se nalaze ua listi, tde ie 0 ljJoceti b izn is samo jO" u kosovskim gradovima Prizren (21) i Pristine, koja se nalazi na posljednjern, 22. mjestu.

je prijavljeno 526.616 nezaposl en ih 0 sob a. Prerna statistikama Agencije za rad i zaposliavanie BiH, to je za 2.807 osoba ili 0,53 posto man]e nego posliednieg dana aprila,

Izmjena poslovnih prepreka jos na {;ekanju - U regiji, predregistracijski koraci, kao i opcenito sam cin registraciie, zahtijevaju poslovanje sa sredisniim poslovnirn registr ima, Tako nije \l gradovima koji sa ocjenjivani u BiH, gdje registracij a zah rijeva posj etu opci nskim sudovirna (Mestar i Sarajevo) iii okruznorn sud" (Bania Luka) - navodi se, izmedu ostalog, L1 izvjestaiu. Takoder, na vo di se da je, naprimjer, u Skopliu potreba n samo [edan postregis tracijski korak kako bi biznis bio orpocet (izrada pecata fir" me), dok je 11 Mostaru i Sara[evu potrebno QSaID takvih koraka, ukljucujuci kupovi-

cellanle

U Sara]8UU

U SiH, navodi se u izviestaju, kompletiranje registracije kornpanija, odnosno postregistracija za vrsa va se kroz sud ove, sro nije slucai u drugirn gradovi rna u region u.. U MOSlarll proces rraie 47 dana, a u Saraj eva 50 dana, ilta je medu najduiim cekanjima u regiji, Ipak, postoii dobra vijesti uumar BiH, a 10 je da je vrijeme za paCetak pos" lov.anja \l Banjoj L"c:i sman)eno za 33 dana II odI!os" us 2008. godin." • na vedeno je II pablikaciji

pu koja je nap ra vila anl iZII va.iet.ih propisa, a koji ob[ektivno predstavljaju prepreku poslovaniu. Mi smo bili obavezni da pokrenemo inicijative za izmjene i dopune lib propisa, U koordinacionom diielu bili su i predstavnici poslodavaca, izrnjene su pripremliene, ali to je jos u parlamentarnoj proceduri - kaze Alija Remzo Bak:lic,. direktor Asocilaciieposlodavaca Bil-l.

Od ukupncg broja regisnezapcslenih 1.1 rnaju 2011. gcdine, novoprijavlienih koii craze posao bilo je 10.338. Broj osoba brisanih s evidencije zavoda i sluzbi za zaposljavanje bio je 2.941, od cega 8" zaposlene njih 7.142.
triranih

. U maju 2011. poslodavci su zavodima isluzbarna za zaposljavanje a BiH prijaviIi 2.013 potreba za zaposljavanjern novih radriika, dok je registrirani bro] osoba kojirna je pres tao radni cdnos u izvjestajncm periodu iznosio 4.582 . navedeno [e jucc!" iz Agen cije, Upetom rniesecu ove godine novcanu naknadu koristile su 10.763 osobe iIi 2,04 pOStOod ukupnog broja registriranih nezaposlenih, Pravo na zdravstvenu zasti[U utom rnjesecuostvarilesu 363.804 oso bei I i 69,08 pes to od ukupno registrirane nezaposlenostiu Bifl. B. T.

nmuICi Dad uriildnosli
Na iucerasniem rrgovaniuna Saraievskoi berzi osrvareu je ukupan promet od622.411,I4 KM. U sklopu 66 transakcija ukupno su prornetovana 143.803 vrijednosna papira, Najveci dnevni pcrast vriiednosti zabiliefile su dionice ZIF-a Fortuna fond, od deset posw, i dostigle sa djenu od 4,29 KM, dol: ie naj· veci dnevni pad regis [Ii rao emite.nt Elektro grupa., od 10,71 posto, i dostigao cijenuod2S0KM. Na komciji kompanija promet je ostvaren dion;· eama B osn" Lij eka po .kursu od 12,87 KM. Na- komciji fondova najveCi dnevni prome[ os[varen je dioni·

Promet ad. 622..411 KM

dionicaElelllro grUDe
MmtifiPtlIrttiQ$f
cam a ZIF·a Fortuna fond, u ;"n08" od 180.416,13 KM. Ku!"S ovog fonda izncsio je4,29 KM. Na prirnarnom slobod. nom lrZ;islll najveCi dnevni promeI ostvaren je dionicama emirenra JP ElekrfOprivreda BiH, u iznosa od 10.453,60 KM,po kursuod 29,20 KM. Na sekundar.nom slobodnom frzi~lU naive':i prome! OSIvaren je dionicama Elektro grupe, II iznosu od 250.000 KM, pokursuod2S0KM.

Zahljevi poslodavaca
On odgovorne u politici poziva da ~IO prije prisrupe
izmjenarna zakonskih propi-

nu pecata kompaniie, dobivanje opcinskog odobrenja, obavjeSta vanj e kamo nal nih inspekciiskih slu.ibi 0 poiSetku poslovanja, dobivanje porezll og iden tifikaciiskog bra· iB, "p isu 7.apOS e!lih " pernioI no i zdru vstveno osiguranj e...

- 0 Iome je Sramml I p!"ieati. 01.kada Svjetska banka pro Ii Ie po da Ike, B i H i nasi gradovi uviiek s" pri samom d!lu. Svjetska ba!lka angazirala l'e eksprernu gru·

sa, koje ce doprinijeti poboIjS311juposlovnog ambijenta, - jednorn konacno mora, mo sh va ti ti da nije ogledalo kri vo s to smo rni ruzn i, vee da i sami moramo nesto uCinili da promijenimosllku o sebi i da konacno pocnemo llvah vmi 2ah ljeve posl 0 davaea - zakljucuje na~ sagovomik. B.TURKOV1C

Blf)( 0.31% ... 1.794,41 SASX-10 1,15%" 1.007,60 SASX-30 0,29%" 1.041,06

I

HOlandanitraie POSlounepartnere u BIH
Firme iz Ljubuskog vee se povezale s holandskim preduzecima
!lad" poslovne p •.rmere na odreclenim projekrima a zernliama u roz.voj". - Ve{; irnamo konkre mih primiera u Ljubuskom gdje s u se odredene [lIme koje se bave uzgoiem povrCa povezaIe s holandskim predUJ.eCima. Da bismo povezali bh. firme s !lasi rna !l9 odredeuim zaiednickim poslovima nudimo dva program.,. a do 22. avgllS' [3 je rok do kada putem Ambru;ade Holandije u Sarajevu bh. firme mogu aplicirati u ovo jgodini - kazala je Zaht. Voditelj Odjela za ope" racije REDAH·a Admir Logo rekao je da je ovo Predslavnici holandske agancije "NL EVD In rernalionajn pre;:en<ira" Ii s" jacer " Regionalnoj r3zvojnoj agencii i za eko" nomski razvoj Hercegovine (REOAH) !Ja Buni kod Moslara programe za mala i srednja predllzeca, putem kojih se nasim firmama pruza mog"cnost iznala:<enja pos.lovnih parn rera u Holandiji. Kako !l3m je Kazala predstavnica ove agencije -Zane Za.ht (Sanne Zacht), hoI aDd sl:o mi ni.slars rvo van j ski h poslova SU bvenc.ioD ira ho· landske kompanije koje

Predstavljeni projekti za mala i srednja preduzeca

Pad ciiene zabiliezile allG]e celiri londa
Na Banjal"l:koj berzi je o~tvaren pwrneI ad 182.213,75 KM kroz 142 rran" sakcije. Na sluJ::beno!ll berzanskom r,.zism, lists S, nai, veti promet OSlvaren je ak, cijama Tele.koma Srps.ke, a trgovalo se u im.osu od 10.682,60 KM, po prosjecnoj ciieni od 1,55 KM po akciii.

Trgovina ad 182.213 KM

j"m

Vrijednosl indeksa
SIRS FIRS 005% 0,27% 1.04149 1..989,06 Akcije tri fonda ostvarile su cas! prosjeene cijene, od 6!ga su mjveCi rust ima1e akcije ZIF-a Polara Invest fond (5,80 posto), kojil:wo se ium ugovalo po pro· sjefuojdjeniod 5,29 KM. Akdje eetiri fonda ima1e su pad prosjefue cijene.

laM; Apl/tael/e pulem Amhasade Halandlje

odlicna priLika 23 po· vetanje konkurentnoSli i malih i sred.njih preduzeea

u BiH, kao i poboljsanje njihovih mog"cnosli za jz· V02. A.Ou.

22

D"~vni avaz, srijeda, 29 junillipanj 2011_

SJEDINJENE AMERIGKE. DHZAVE Presuda bivsern

D
Parizo Spas u fon/ani

agO)BUiC DO

al- 0 a

I

Porota je, poslije devet dana vllecaoia, donijela odluku 0

Stari kontinent zadesile tropske vruclne

Sirom Evrope jucer su zabiljezene prave ljetne tempera rure, a gradani su uzi vali U sun cu i II jep 0 m vremenu, O!li koji ziv~ blizu obale opustali su se na plazama, poput one II Barseloni, gdjeje temperatura izn osila 35 stepeni celzi iusa.

hadili u lonlanama
Oni koji ~ive u unukonrineuta morarrasniosti dom
5u

EU 0 1)8nise
Ii su se zadovoljiti brckanjem u mnogobrojnim fonr.nama. Pari zan i su isko ristili su priliku, pa su se neki o d n j ih osvi di1i na fonran i koja se nalazi odmah pored Ajfelovog torn] a.

Stanovnici Londona vose rashladi vali
U

Jl e-

ko] od mnogobrojnih
na, dok je u Berlinu

[ama-

situaciia

bila nesto drugacija, jer je u to m gradu [empera rura j\.lcec iznosila rek 24 stepena Celzija. No, ocekuje se da ona nared nih dana n aras teo

T"'O"I'III(:"

Jr"W!o"""

ernat iva
•• rl
AI pnor'I,I!)'''''II<4 IIUQI,A

Bivsi guvBmer daje ilia VU/lakon pre8ude Divsi guverner Ilinoisa Rod Blagojevic (Blagojevich) odlukorn perote proglasen ie krivim po optuznici za korupciju, ukljucujuci kljucnu tacku da ie pokusao prodati sen a.torsko mjesto upraznieno
izbororn Baraka Obame

(f"IO:AFP)

AUlrn .. U" .. If I) I) J!ul f.:arnttW 3:8. Hrnnca
PJ l-fNll

.• ,1 OOl!&7S-650 Iv: 0l3I1.~860
051 fJ85·280 1oI.1emalIVJ:a

a.. nJ. Lilkil.

Put Srp.s Ih bl"ilnllxilt bb let OSIIJU-.260 In blr!toIluk.alAlall«NtIV~ A "!NIL ,"I _.u.1!"N1fflI1Ni _

(Barack) za preds j edn ika SAD, a kazna bi mu rrebala bit i izrecena L avgusta, Poro ta j e, posliie deve t dana vij ecan j a, donijel a odluku 0 18 od ukupno 20 tacaka opruznice, dok su 0 preostale dvije zakljucili da
senece modi usaglasiti,

U prvom suden iu koje j e zavrseuo u avgustu Blagojevic je proglasen hi vim po samo jednoj od 24 tacke oprliZoice: da je lagao federalne agente, mada i samo po n j oj moze u za rvoru provesti j al tuzio ell b iJ e su trake sa snimlienim telefonskim razgovorirna u kojirna Blagoievic hie da ima III "zlatn u" p rilik \.lda kao guverner ima pravo da imenuje novog Sell a lor IJi no iS3 i iz toga izvuceuesto i zasebe, Z a razli ku od prvog PCQ"
cesa, na klupi za svjedoke petgodina. Glavni dokazni materi-

naredno DO.lauUiuarue
Predvi deno j e da naredno pojavljivanje Blagojevica pred su dom b ude I. avgusta, kada bi mu sudija trebao izreci kazn u, 0 n do tada osta ie n a slobodi, ali se ne smije udaliavati IZ
grada,

Organizatori tvrde da je akcija .iskljucivo

~_____

~

.. Flotila za gaZD ne noSi 00 o
Organizatori flotile pcraciju
0 nenasilju,

kabinet

naredio

ie \.l po-

moci pcj asu Gaze odbacili su j ucer op tuzbe iz J eruss-

Izraelski vojni rol Avital Leibcvic

portpa[e rekl a

uedjeljak odlucno

vojsci da djeluje da odrzi pomor-

Z.IDNI TERMO NC" I

PANELI ye·c ad

yec od vec od

'KROVNI TERM,O PANEl!

"z"

GREDE

Trapezni lim STRO!NG TR...fl() m m

vee ,od

lema da ce se s humanirarnom pornoci na brcdovirna naci i hemijske sup" stance koiece upotriiebiti prot, v izraelski h vojnika koji ce pokusati da ih zauslave. [edan ad organizatora odbacio je rakve optuzbe, istakavsi da je stctine Ijudi koji planiraj u uskoro isplovi ri, u naSlOjanj tI da probiju izraelsku pomorSkll blokadu paleslinske leri rorije, porpisalo dekla·

da obavjestaini izvjestaji ukazuiu da ekstremisri u floti Ii imaju opasne zapaljive hemikaliie. Ak rivsti iz Turske organizaci [e koji SlJ ucesrvoval i u proslogodisnioi 110[iii, kada je pogi nulo devetero Turaka, propalestinski h ak tivisra, narnjeravaiu da se ukrcaj\.l na nekoli1:0 brodova. Ova flolila u !lared[]i h !lekoliko dana plan ira isploviliizGrcke. Izraelski sign rnosni

sku blokadu zaustavljanjern florile, ali da izbjegava su Kobe s purnici rna ko1iko god je moguce, Akri visti su u poned[eljak israkli da ie jedan od brodova namierno ostecen u grcko] Iuci Pirej i da je ~letu prirnijetio rcnilac koji ga svakodnevno provjerava. IzraeIski minis lar odbrane Eh ud Ba,rak je po· !!oviu da je flolila namjerna provokacija i da u Gazi nema hu manil3.me krize.

lobus

D"~v"i avaz, so jeda,
29. j unilnpanj 2011.

23

IJALIJA Zbog umilesanosf u seks-ateru s maloljetnicom

guverneru Ilinoisa

osao no leS10
"

zatraieno proceSUlrnJe BerlusoniJe ih saradniMa
Lele Mora regrutirao djevojke, a Fede se starao da sve prode u tajnosti
platiornaloljetnici zaseks, LeJe Mora opruzen ie da je regrutirao djevojke, Fede
se s fa rae za 10 da sve p rode u

18 od ukupno 20 tacaka opmznlce

T uzilll~tvo u Milanu zarrazi 10 je od suda da procesuira troje bliskih saradnika italijanskog premijera Silvija Berluskonija (Berlusconi), cptuzenih za pod voden j e p rosri turki na zabave u Berluskonijevoj viii u blizini M.iJana. Televizijskog novinara Emilija Fedea, kasring agenta Lele Moru i regionalnu saviernicu za Lornbardiju Nikole Mineri tuzi!astvo tereti da su irnali znacain u ulogu u ok viru rakozvane afere "Rubige]r", U kcjo] le i premijer Berluskoni optuzen da i

raj nos ti, a Mineri, nekaBerluskonijeva zubarka, optuzena je da je 0[" ganizirala posao, prenio je AFP. Sudija Marija Gracija Do maniko odl ueila ie da jos d va prelim inarna roCis [3 u
dasnia
OVOm

slucaju budu odrzana

II. i 13. iula. Berlus ken i ie odbacio optuzbe da je platio malo" lietnici nekoliko puta iz-

Berluskonijeva odbraaa rvrdi da se premijer zalozio za oslobadanje Marokauke S ciliem izbiegavania diploma IS kog skandala, peste je, navodno, pogresno mislio da je rodica bivseg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka.

odbrane

TUl'llnla

on.

medu februara : m~ja prosle godine, MO ie, inace, hi vicno djelo za koje prijeti kazoo od tri godinezatvora, Premijer ie, takoder, optuzen d. je zloupotrijebio polozai tako sto ie izvrsio pririsak na policiju da izzatvoraoslobodi Marokanku Karimu el-Mahrug, p oznati j u kao Rubi, koja je u vrijeme navodnih posieta Berluskonijevoj vili irnala 17 go din a i koja je bila uhapsena zbog krade.

Berillskoni: Tvrdi da nije kriv

poiavio lie i sam Blagojevic, koji je rekao da je to din polilike; da niie ucinio nista nezakonito. BIagojevic (54), ci je je pta vo irna M ilorad, u hapsen ie u decembru 2008. godine i

narednog mieseca smijenjen je s polozaj a guverner. II inoisa, On ieod pocetkaodbacivao optuzbe -bo i rvrdnje da b i pris tao na dogovo r S ruzilastvorn da bi dobio manjukaznu,

humanitarnog karaktera

asne SUBstance
Sankcije proriv Irana kcje otezavaju dopuni avanje goriva u inozemsrvu za njegove pumickeavione=nehumane" su iproti ~nj ih Ce bi ti poduzete odgovarajuce· mjere, saopcile su iranske v Jasti, prenoseagencije, - Uskracivanie gori va za purnicke avione nehuman ie postu pak koj ikrii med unarodne norme - iziavio je porrparol iranskcg Mmisrarsrva vanjskih poslova Ramin PrelhQdni kon voj ZIJvrsio tragieno na konferenciii za novinare, iavio je Reu rem. Dodao je cia su obavijestili nadlezne vlasti te da, ako neka zemlia djeluje supremo tom principu i ne osigura gorivo za niihove avicne, bit Ce pcduzere odgovaraiuce mjere, Sjedinjene Americke D~ave su prosle sedmiee, zhog surnnj e da ilegalno trguiu oruziem, u vele sankcije za pet iranskih kornpanija, rnedu Kojima su iranski nacionalni aviopri ieMehmanparast Pulni~kj aviani na udaru voznik "Iran Air" i jedna od glavnih iranskih Iuckih kompmija"TideWBler MidJ"Easr". Sankcijarna su u SAD blokirana sredsrva ove dvije kompanije ijo~ i:ri preduzeca iz oblasti rurizma, investicija i trgovine izabranjeno ie poslovanje s njima za americke drzavliane.

Odbacen zahtjev za hapsenje Gadafija

Libiiske vlasd odbacile odluk u Med un arodn og krivicnog suda (MKS) da izda nalog za hapsen je Muemera Gadafiia i saopcile da M KS za to nije nadlezan. - Libiiane prihvataodluku MK S-a, koji je sredsrvo zapadnog sviieta za procesuiran je lidera iz T reeeg svi[era- izjavio je minis tar pravde Muhamed el-Karnudi na konferenciji za novinare u Tripoliju.prenio je.Reuters. Is rakao j e da 1ider revoIuciie iniegov sin nemaiu ni5U

odluHu suda u HagU

U'biJa neprlhuata

24
GRCKA Uoci glasanja
0

Onevni avaz, s.rijeda. 29_ j~nV1ipanj 2011.

globus

e ilt- protes - u A -Oi
mierarna stednie
Okupio se veliki. broj demonstranata, a sirajku su se pridruzili i Ijekari, vozac: Hitne pomoct nnvinan, pa cak i glumci
bi sezemlja izba-

EI-Kilmudi: MKS nije nadleian (_,

APP)

GrCki sindikari zapoceli su j TICer 48-sarni general ni strajk koii ce poremeriti odnosno obustaviti vecinu is vnih sluzbi u zemlji, nekoliko sati nakon 510 je prernijer Iorgos Papandreu pozvao poshnike da po dr:Ze stroge mjere
stedniekako

kakvu

zvanicn u funkci j u u

libijsko] vladi i stoga oni nernaiu veze S optuzbarna MKS-a protivnjih. Kamudi ie rekao i da ie cdluka MKS "izgovor za NATO, koji joI pokusava ubiti Gadafija",

Haskisud izdao je prekincer nalog za hapsenje Gadafija (69), njegovog sina Saiiael-Islarna(39) isefa libijske obavjestajne sluzbe Abdulaha el-Senusiia (62) po op ru 7.ba rna za zl06 ne proti v coy jecn 0 sti,

vila iz teske duinicke krize, U ceritru A ti ne rasporedenc j e vise od S.OO 0 pri pa-

Bh•.onmpilCi SigUrni
Ekipa bh, olimpiiaca s posebnim potrebama srigla je na Specijalnu olimpiiadu uAtinu . . Napetost j demons traci j ese itekako os j ete, Mi smo svi dobro i nismo u opasnosti, Istina, organizarori sa narn sugeriraIi da ne napustarnc hotel, ier bi u to-mslucaiu hila t<groZena nasa sigurnos t kazala nam je direktorica Speciialne olimpiiade BiH Kada Delic-SeHmovic te do dala da se takrnicenjenijeprekidalo.

www.5uman.ba

Alina: Gradani proliv mjera vlade dnika policije, a protesrna okuplj anja trebala su poceti tokorn iutra, s centralnirn okupljanjem ispred zgrade parlarn eJ![3 ugrcko] prijesronici u desetsari po lokalno rn vrernenu. Na ul icarn a Atine okupio se veliki b to i dernonstrana ta, a hrajku su se pridruzili i lje-

(,,,,,:AP!')

kari, vozaci Hi tne pornoci, novinari, pa Cak i gl umci, javio [e AP. Aercdrorni SU zaryore ni na nekoliko sa ti, a konrrolori lela straikuju oba dana od osam ujurro do podneva iod 18 do22 sari. Vozacitramvaja iautobusa, takoder, strajkuiu, a radnici metros u Atini rade da hi

omogucili gradanima do du na pro res te,

da

Sindikati protestiraju zbog DOVOg vladincg plana stednje koji bi II narednih pet gcdina podrazurnijevao dr-

asticno sm ani en ie potrosn ie, povecanjeporeza izaradnike s minimalnirn zaradama i p rodai u drzavne imovine,

Najjeftinija fiskalna kasa na trzistu
FIS:KALNA KASA
Sa ugraoenim GPRS terminalom

:P 50

449 K

FlOV 17% Nijo uraaJI18l ,IJ diane

1<8rta1!1l1 SlepInea bb

FISKALNI UREDAJI
I'P 5$IIIi
1mI1Q11

ao-~
Til.

Iqradllldl.r1il 88000 Mosw.

0,3&738 33(I.9O(l

rIP I!iOII SJDIQ.tJ

1'2!rJF - EPSoN
Ul'IIKM

Fax. +)87 38 :s:J&«I5 E-mull: nso@nso-ftIaILoom

www.RlC-nlClll.com·

PCBLCVNICE
~;>1IIiPIIl,~;7 1u= HifzI '_"1It,407' eoISnjM lIi.:tLl3/785-11S:76$-1J1::1f6.t7J lQM~bt:l75 (Ill 'f"ua, Tit!(Q5/:Mf.no 2017"-', :1IoIftIQI I!& 1lI23O~ r.t.:UlOI2$5-. AlUSi:w'tlltE211 neolZ4W*' it: 'CBZ/.~ ;2!J2.021. ~

'*'

ogIasi

Dnevni avaz .....

"_..m""'.

25

J

Pravila nagradnog konkur a .Ja iMer ede "
1). ,R

117. T'{):R I",I"'OR'"

,n

·0.

r,RO

'R \'1'.... n -:!oi'n) !.ro.riloK1!

011

,,,_",,",,11"'0

"tI... "
t "'I\.:I~ I..,..., """,..... 10, tl 10 ~QOU., "' ... " ,..... ""1.1 ...... II'H.I~"'" 'J....... vo 1_ I .._~~" Inc. _'-II' ,oj I ~ 1I"'l' 'ruv-- d.o ,iW" ...... ,>diN""'" ~"""I:': s I .t ,u •• u""... I·I ~ .." ,nc. d.o r'l"OIhL..a.odldl .... .,1,. 1"''''''''''' L¥j~,~"l ro>lhQ\>L £II 'Lrh otn., 01",I" , .. L"jc I" r-N' ..,. Unw. ..... "",,,,I v kSc r:.oJ Iii .... "' ..... l~ l>n>l .... r..D",,~ g, Unm ,m Lri,.. ,It l ")1::10 nJr'l'l!ll:'" um.."'li "'lit u ~ u 'i, 'lri,"'H!Dlm i"1Ilw-ntfl1rill u H{lIJn.! • I kwqm InI], ubI! !.n:· 'u ltplllj., ,I i ,Jj oO«j'<,,,,t.,,. ,,'

1.1'nh."~'MJIlI

... tomotIIo.

."Jo

...., .............
I ~ _ ...~ ~

.I""l'...... ,"

~c~ai<I.

H""""

""I.

... ~s - \ I~__ rl\ii6l.;J ..~ v

,1ltU"""'Tf"II.II

u,..J.C'f'II

-K,"Ji!l'n"~I.\ ........ - ~UI"Qo'" l.iI :b:.i'fhJ..tfnJ r..-.lu. ~~.j.iI~\""'N. 1\."Ihi~."j,;:- ~.,. uJl~"jlCi:l""1II..

• rw .... ""I" roII.. .............. ·1~~_I"""""'ll ......

/.oo1"'.._~I.,_
S,: ~-" IllllildtvU,.II."'"D\JiI;~'TiiIi. Ii ~[IiI i4.""'I .... ROt ~1(l ... !.tIil ik'Ij",lrnt.J 1 V '-.aJf~iJr'. oII 1 !1\ •.,11"Q'iiilnjlf j~ ""r;IIIJlilJ,: Ji\nlii\." 1'II:1'/n.I"o ~t)r r...J ~ r.u ra.hlruru,. "Ii .. I .". ":,J,IIIlI"L.Pn .. rlItJ.I.II" ~ul~rI.,", ..1 . p>oJ 11rt.nu'\.aJ~'IJ.$.~I.lIIj1.l.r 1d!"1I11t.ij.I~ II mL.l.".

'>"'
1

, ,~

po""" .

" .... "" ......

1"""'''' "'<!;l'\Jw

r.."'.~, "~J

....... "'IIfIIJlJ"'''' ~ " I, "'lor.......... '" J ........... .JI"I'~~II""""" ,Inc rI.IC od tw:"",,r mle>o«il, 1'"'1"'" rorto"&I ...... doIt.u. e _11<>j .... cmr,
~ 0

. ".,.....-.,j~..
... m,~

,'k~ ..... r"(Y,......n .~IifIl.I mt ~Ymlm ,~'onJ~ In< """",,,.>0;1 ~ .. ,,' "' ........... 1.
llilp'll!"
LIi

pu"J'1iI\..n~u

IInJlJnL..!.l)!

"~'l~L ...

'",,,.1 tLP\jIII

4

WL.!III I '\I.n~ lk~I'" '11~:n~''II in.:

t 'jd"tflJc.> ......_

,.,(IG"'C' ....:: ''''''''''''''',;'J ."" .."",""""."'!"orilnl
~"'nl!l1

....... ol..... .10.'__

'10 :I"I"~"'"....u.:-...IA i'''_') .I I

"',"i I
Rd.;rn~

UlKt.'IIo:1 • .."It- iprt,J"~'Ii!!i~ c biu I~{~'" ~\ LU ;,.. l.IlllI.I

IJ.34"" i..,. -1IoJ\'\.,oIii~ 'tI~nl

I"".~

II

.trt bM ""'"

iM'lo,

l'nj.'"
~~:I~ ooIrn .. ·

... I'"'j.,.1< ,do O?01_!lIII_I_ '.. on.o .... 11Il oM.u""'lll~ J 11dooo.J<,_. .~iIii, n. DCIAJO&, pb"'N"

I,

0',''"'£0'1,

d l.ow ,,, """,om. u .......~

~.. , <nJ ....
IrQ

,P1tdd" '", "--'" tt:h2 .... "dl,:.

R ,oro
S.1'.,Jlq
Til

I n.l7.IJ,
U.rJ"b

(l

c

In

R,

O'u'~ • .:r '~,'I'1ib' ScllltlJ'i'li! ,If .. 1[1:-.)' ~ l ~ '\;R ~\ .1 :1-\: V (')

~ .. ".

L.iJ.. .mdrto

i ,I,...._I TI...,. L- r...l"" "'J ... ",·R

mJ"qo 'en iDlJ'-wr.win1 L...

l.rJior

'LImiilid.u..:l ~
........

I~

l~

K' nil 0Ii00II\

U kJW'ni N

I""" reno
""

_,. ..... ~
r".I.'I~

1<..-.10<1 ... "

rr~."<l'.. '11 fIIdIo

IJ.....-r ULf.-...nau' ...... I""II"""": • "k..looondido.,. r"lSh
"'", ""'~

u.I_, ~I..<

.........

""d ... ~

AGE.'lCll7A zMTnvlJUDlln. 9. ~"l\JOo4obH1lL'"

'*

I

oonol~~"'" ~
.~
2011
•, ,._. L..... ~IUL ......

.!t'I/ORD SEC 1U1Y' <Lo....
KONKURS
7_jIlr b..l
r.AllIII.II,nrtl ......

0\'l}oo."'E

7. I.e,. ......

~n

.. f!!!"'*'tiI .. bih:

H!....,.,.tIlr~

-J,,"""_. t ......
I
\r1 ..
J ... ~,:."j ... ~

"1IIiu.j....__~.E,

.._,..,
Iercedes-Benz
AUTOline
Cit
l~

.1

tU ....
~I

* .....'I

........
~"...~~.1iIIIMH

iP'rnl.t

~

.....

~

...'..,
....:.."!.Ii

-,1-. ... JlII'f. th"""" ...._
tit ~........

1"JffJ...

r"'IU..fLlIl\~
....

~ 1.. ttl'
....I!"" ........

"-,

r" 1~ .......

II~nl~~n..l..,.ftI
..

II:.u

I.... fi'IIIt

.&..I~1II1,.'.l.ut.l

.I.... ".,.~

&. ...........

I~

_.

.. ~..,....:-r.c.-II""'lI

18!ruJpn'k

DIImIH"il All
I,f......

"\111,.....11

71 .. J~r

.1",... ~ w. ;.'11; ....
.""

'Bo~nu I H~t«"l!Mlltl

11 L"\ I .... '" .,,' U~

............ """""1.._

"'·n

.""'.

,

26
BIZARNO Dogodilo se u Francuskoj

Onevni avaz srijeda, 29 junViipanj 2011

ki 0 sk
....

POginUOprile dU-le gOdine
Ole vojka

dala se za zarucniMa Mali Ie
Djevojka se obratila direktno predsjedniku Nikoli Sarkoziju kako zatraiila dozvolu za brak s prernnulrn rnuskarcern

Ie privedena

u Islrainl

celliar suda u Puli

oj od njega

D~ valja biti oprezan pri craien j 0 seksualn ih us! uga pu tem oglasa, u vjerio se ov ih dana iedan 4{i·godisnjak iz Vrsara u Hrvatskoj koji ie tokom seksualae usl uge os tao bez h1ai'a i novaca, N aime, tako je uslugu naplatila 19-9odisn]a dievoika iz Klane, Nakon ;00 joj ie 46-godisniak platio za trazenu svoru djevcjka goa je za vrijerne pruzanja usluga pospricala spreiem po ! i udal j ila se 1.) icu nepoznatom smjeru, Pri [0-

JaUIO se Da oalas za seHS, DI ostaobez DOUCa i hlaGa
niL
La vila

Valja biti oprezan

me m u i e ukrala hlace i torbicn s dokumentima i novcern, o;retivili goaza oko 10.000 ku-

N eoprezna razboj nica osje na mi estu dcgadaj a svoi u torbicu s dokumen tiro. te je provedenom policijskorn akcii am u tvrdeno da se radi 0 ! 9"godisnjakinji iz mjesta Klana.
Po zavrsetku krirninalis-

tickog is rrazivanja 19-9odiS· niakin ia ie pri vedena u Istrazni oen tar suda u Puli,

spec
• Kina je predstavila svoj novi vozvelikih brzina nazva n "Sklad" p 0 slogan u preds j ednika H ua J in faa 0 "skladnom drustvu", koji utjelovljuje kinesku zurbu u buducnost. Voz koii ce saobracati izmedu Pekinga j Sangaia rnoze dostici brzinu od 350 kilometara l1a sal, sjedala 511popur cnih u poslovnim klasama aviona, au niernu ce pusen]e biti u potpunosri zabranjeno,

Karen :limo (jumeaux, 22) iz Francuske nedavno se u data za svog l3TU c.nj ka An" tonija Mejo (Anthony MailIota), i to gotovo dvije godine n ako n ~to je on pogin uo, Djevojka se obratila direktno predsjedniku Nikoli Sarkoziju (Nicolas Sarkozy) kako bi ad niega zatrazila dozvolu za brak s preminulirn muskarcern. Dozvolilisu ioi posthurnni brak jer ie imala dokaz da se parzaista planirao vjeneati, Par se, in ace, up ozn ao 2007 ..godine.asiuasu dobiti 2009. godine, nedugo priie negosto [eon poginuo, Karen se vjencala prosle sedmice, a n akon obreda ie skupas uzim krugom porodice i prii ateli a imala svecanost u gradicu Dizy-Ie-Gros. - On je bio rnoia prva i iedina Jjubav. Skupa smo bili cetiri godine, PI anirali smo situpa odgaj a ti sin a, jer n isam to hrjela sama, Ali [esudbina odlucila drugacije, Sada sam Antoniieva supruga i

Karen se udala prQ§le serimice zauvijek ell ga voljeti - kazala ie Karennavjencanju, Ukoliko se ikada bude htiela ponovo udati.rnorat

prvo podniieti zahrjev za razvod braka, Ipak, strucnjaci

ce

isticlI da ce ra procedura biti "blm" nego !ito zahtiieva
normalni razvod braka,

· •. · . · • · • · · : • · ·
A A

Jeftlnltelef'onI
l:tvuel !ovog awlz ru H~a .... l 2101 lelefon e SM5 porl1 a. po 250 HIT \ar!ila ~ I dal)e

uzsuper bonus lpoklon 1000poruka!
ava [er uz svakl Aleatel OT505 sa VGA .amerom III doblja' 38 KM benuY' na f~lInlJ I "oklonlOOO mJeselnD u sljell'ela !!eUrl mJeseca. Tvol adul)e i Mlnllom cljenom j)ollvaod sarno 0,17 KM/mln

prema'

SVlm

mrelama uBII1.

11 51 na polew!

kiosk

Dnevnl avaz, srijeda,

29. junillipanj 2011.

Frejn: Dosaa dapoJa rijeke

lIuzionist zapanjio posmarace u Londonu
Vojvotkinja od Kembridza i autorica romana "Gordost i predrasuda"rodake su po zalecnlckom pretku iz 15. stoljeca Henriju Persiju
Suprugaprinca Vilijama(William) Kejt Midlron (Kate Middleton) u srodsrvu [e s cuvenom britanskom knjizevrucomDkjnOstinGaneAusten}. Internet-stranica ancestry. com navodi da su nova voivotkinia od Kembrldza i autcrica romana "Gordost ipredrasuda" rodake po zajednickom pretku iz IS. stoljeca Henriju Persiiu (Henry Percy), koji je bio drugi Erl od Nonumberlanda. Internet-stranica koja se bavi istrazivanjem porodienib historija navodi i da je veza "odgovarajuca" s obzirom na to da se vecina heroina Dzeiu Ostin zaliubliuie iii zeli udatizamuskarcevisokog roda. Midlton,gradanka bez aristokratskog porijekla, udala se za princa Vilijama, koji bi mogao naslijediti britanski prijesto uapriJu,nakon devergodina veze, Sada je zvanicno poznata kao Kerrin, vojvotkinja od KembridZa. - Veza izmedu vojvetkinie od Kembridza i Dzejn 05tin [e na mnogo nacina veoma uzbudljiva. Ketrin je moderns heroina Diej n Osti n - dievo ika iz sred nje kl ase koja se udaje za buduceg kralja Engleske - rekla je historicarka intemet-straniceAnasrasijaHarman(Anaslasia). Rodena u Engleskoj 177S. godine, mejn Ostin [e jednaodnajpoznatijih autorica i satiricarki na svijetu, Napisala je svega nekoliko romana, ukljucujuci "Razum i 05jeeajnost", "Pod rudim utjecaiem" i"Emu". Nikadase nije udavala.

HUdaO DI'8BO TI111Z1
~V _

Iluzionisr Stiv Frein (Steve Frayne), cije [e umjetnicko ime Dinamo, zapanjio ie posmatrace svoiirn "hodom" preko rijeke TernzeuLondonu. Dinamo (28) je dosao dopol. rijeke prije nego sto g. je pokupio brod Luke London a, Uprkos uavodima da je i posada broda bila dio predstave, portparol madionicara tvrdi da je dogadaj bio IIpotpunosti stvaran. Ovaj trik je snimljen II sk-

govoresa slavnim licnosrima, Madionicar ce izvodi ti brojne trikove, rnedu kojima su prenosenje mobilnog telefona u pivsku f1asu i ozivliavan j e pap irna tog lep lira. Dinamo se poceo baviri rnadionicarskirn trikovima preko svog dieda, a vjestinu je usavrsio tokom posiete Nju Orleansu, On je zelio da se izdvoji od ostalih iluziouista, pa je u svoj u praksu uvea elemente hip-hop i dens kulture.

u koio] ce Dinamo voditi raz-

lopu nove televiziiske emisije,

spec
• N ovi hit II Kini su lubenice velicine palca, Mini lubenice imaju iednaku boju i crte kao i uobicaiene lubeniceo No, njihova velie ina i tezina nije onakva na kakvu smo navikli. Ove Iub en ice velike su svega d va cen timetra, a rastu do najvece tezineod petgrarna . . Uzgajam lube nice viSe od deset godina i prvi pur vidim ovako rnalu lubenicu. Ljudi od 70 i 80 godina iz sela takoder kazu da nikada nisu vidjeJi ovakve lubenice - rekaojeuzgajivae Vu Zhongliang. Ova vr ta mini lubenica inace raste u J uznoj Americi,a u Kinu su uvezene iz Holandije.

0: RANCIJE

OARANClJ

Hyundai ;)(20
Benzin (1.4 MPI90 KS}

HYUNOAI AUTO BH. Ovla~tenl djstnbuter U3 BIB, SARAJEVO,
AUTOCENTARGANJGO lall.Wt> DOeo",JUG
ISKRA COI<IfRC 8R¢KO

Zmaa ad Sosne 12c, lei 033722222.
o3llm
I

www.hyunda.com/be

Ol2m~1

AUTo.sTARTMOSTAA
81HAC

50 AUTO PLUS BANJA LUKA I I OSI 3!5187.
000111268

tel 049301 333.AUTOCOMERC

037228('.164 AUTOhiERC ~OAOVITEZ

28 """""."_"'",

Dnevni avaz
.PfJ:$"eiJlliiUltn1i .. VSS, VII srepen, ~kOi'il(lm:ski fakultet, najrnenje SHtltf.l}1! $Pknii:=j poznavanje oI!ngles:kog je1!:ik:. i po"!"Javanje radill ee 2 godi:n~ l'ilidl'll)_g iskustvn

oglasi
\.I

PC_

:SU'uJ:'i n:akon sricanja
$i ~ h (1

N(3 OSnOV!.! ~l$n:ii 20. S';!lI1Ut::iFOtJda jP;i "..3'li~u okoli1ia Federacije DiH) (I;: Prii,vi!nih c unurrafnjoj organizaciji i sistemali~ci,i [::sdQLh mjestIJ: i Pr,lwilnjlt 0 rudu FOlld!3!!iI u ,'eti u odluknm di:r.ekto;r(!l brei: I,S9-02-PI201] od 2.0.06.2.01Lgodine, Fond V!: 7~j.U okolL~ Federacije BiH ~ri:5a ..[e:

~

4 S ItLi~tI i sa,vi.c:lni.k

u- pO!! lov(;; zaUhe

"ode

nak ..

Jt

um,! i r

bod! vtoN L(eHl i ;dt.i.c.cD

i h.

pod ruC' 9.~ :Se[oel

KONKURS
IJ

za pri [ern zapoale nika

Fond za l.iJ~li1U. okol isa raspisu je ken ku rs za priicm u radn i odnos n::!; neodrcdeno radn 0 vrjjeme u;.:; ba vcaan probui r:td o
tra ian ju cd tri (3) rnieseca, ~ s.liedcb IlIId na m jesta; pgsln .... xc nQslQ~c nanlatc c n.'lkl1:!da ~ Ru kevndi lac sluiilc ( 1 j·7. ....riitad I Ruko ... di!:'Ic s!u:r.bc za unrq.vno.nr.armc o

Opi~ 'I'DdmJg mje.fUI: RukcVQdi sl-u1b'!J.m i IJ tom peglcdu j rna s.ljcdc-bt: gvlaStcnj:il.: - da crgnn it.irn i koord in ira oba v [jan je Bv ib p(JsIQv:3 it Ilad.ldnos:ti Sh,!!lbe..
- da raspcredu je postove ZJ

- pripre:ma,evide:n,liJ':9! prucjenjuje, ubrsdu]e i primjenjuje podarke 01) sran]u Qk:Oli!bl:, - brine Q Slrtltno; pruvedbi pmvedbertih propiSB kOjL SL':odncse nil ustove i nllti,n dQdjeljiv:anja sredsravn Fonda, kriterija z.a ocjeniivanje :.!9hljL':Va ZIl dod jelj ivanie sredstava Fonda, natin prafenjil namje".skog, kOi"i~lenrB sredsreva, te drugih kriterija i nlie:rila 0<1: ~nat.':aja U dodi~!'iv:a.nj~ i ko'ri~Ienje sredstava Fonda, ~rali bazc podnakB O;SaS\:!IJ1,InioUlinllllOKQIL~ S; ciljem utvrdivania priOfi~~[nih f1f'ogta_ma ~alili[e prirade i QkOli!i!, - priprema kcnkursa ZIl rinansiranj.e pr~,srnm:a~ p1'Qje-lau,9 i dJ'uGi~ uktivnosu u I'lo(l!'tl~ju jI,:.ditire prirude iukolifa, - ueesrvu]e 'U od:ilbirIl korisnika sredstava Fonda, [eoII odredwanju M~iila kota.Ieilj:a fLiegClvih seedstaca, - prari operaclvnu b3ZLl pcdataka 10, dobrenim c pNgramim:a", :PI'OF~klinla i drugim aktivncsrima u pCldru;~ju ?a!ri\e oko!..iS:a k.Qi~ se flaen slra]u seedsrvi m.aF on de", ~ predlB~e i prod kriLe_di~ i mierila aa dCodj~lu sredsiava Fonda, [of' nel-in praeen]s csrvnrivanls programs, r'JwieltBtll i drugih akrivnostl koji se iil'l:!!ilu:iraju iz sredstava Fonda, • s1Jl1rgani1;uje i urganizuje edukatlvuc prolekre i~ob]:a.sLi zafthe okoHb ~ nidi i druge peelove nnlegu dtrcksere i ru kovodioca sl uabe koj i se cdnose na posteve QV'CIg.nulnog. m jesca,
J

M

zaposlen

ike

lU'1.J tar

Sh.l~'[)el

Pos.ctmi rlslool.; VSS) V1i srepen, tchnlekc, lli1ko-n sricanls struene spreme, pumevanie
'5 Vjii §ltu{"ni Sitadnik za oblilSl Opis pruiOOfJ.: rndi na strucnlm

biOlehni~K,e ilt dru:;; rvene srruke, najmanje 3 godine radncg f:ngles}::og iezih i napredno poznavsnie rada n.'B Pc.u. zraka j zem1je ( l i;ydUac)

Jskusrve

U struci

• da dale upute ~ de koordinira - cia pJ"t<llau ~ da p-r-edlate - da oslguravn

end i da ydi aadzor

nnd 'l,l'd~.nje.m POs.!OVB,

rod s draglm p.eriod[cl'I.i reallaaeii

.sIuzhilmii Fonda,

fail;"

pOSlO'o't ~ godi hlij i plan flJilJ'l F-c.n da, u: plancvn,

Fo nde,

- d_""pri prcma izvicsteie n recu SllJRw:.,
- porpi$uje abe Stu '-be LI skladu
r

puseb ni m ovl~(enje::m

di rektcra

F(UldB

1

nil osrvarjvanlu

poslova

Sluzbe saraduie

sa csml im sluzbama

Fonda, uiejimu i sudcvima u postu-

~ pe o ... astcuiu dirckrora zastupa Fond U upravnim i sudskim stvarimna prcd nadjeznim l pcima koji 5'C vode z.bog upravnth nkata Fonda Hi. ugovora koje sklcpl Fond}' - obfj,\·lj8 i r.huge poslcve pc nalogu dire,R(Q,rs Fo,ndJB!
1J

• radi TIa prjprcmama 't sudiclule U mspislvaniu poztva 't konkursa 'Zi3 rlfii3J1s::inmif: peogeama, prolejara i drugih akriVDOSli U podrll~in za~li te zraka j zeml]e, • vodi opera d vnu baau pcdaraka za pregrame, prolekse j druge a kilvnosu iz svog djelokruga] • saeadu i~ kcrlsn lclma Fen da I drugim zeanstveni m i scucn im insti rucliama i fl emama fit! real laaci Ii dcgovoresa Ilih :program_a u pod.rUl~iu zaftite zsaka i eemj]c, prad i primienjujc prcplse i pravila struke lz avcg djelckruga, • row i druge posluve D alcgu dlrekrera, ru kcved loca sl uzbe L~efil cds]e ka koj i se odnose ea pcslove ovng radnog

ka l zernl]c,

pcstovlma u veal sa utvrdlvanjem

programs,

projekara i drugih :akthmos.d

U

~C1dnI~ju zajtiie era-

Q.d_nos!,l 1111 pi\a,oj:a. iz nadlclruJSli
1

Stufbe. rU_K'C1ivod~nj9 U scrod

mlesra.

- Za ilvOj rad i rad OJ'g_Hni::tacij:ske [edinicc nakon 8lic:;:mjB sm.tene 2-, Strutnj sayjctnj

kll'Jjom I'1..Iko,,"00L O<l:go-~':il.raditckl.Otll J-c:.dka i pOZTIa"'anje

ronda.

P{)'Sevni lI,d_D'tii: VSS, VII Slepe-n] pralfDi ridrulLel~ Il_aimsnie S, gOd.iflll radnog
sllr~rne-] pOZfiilv!lnjeengleskog ko ptacCenje prj hOOa. k za fi nansijs

iskuSLV:!IJ n:a poslovimB r:adflll.il PCu

POj~lm i utfooi s VSSt srepen, I'rirodno-mB(~mil\ilJ::e) bj'O!etJ,. i~-e iii l.eli n ie:kt: nau ket najm.ilnje 2. sod in~ tad nog id::uS!IJ:a SlnloC"i akon slicanjil :!H,rUl:ne sj:treme-, DQ~l19v9nje-:eii'ig!f!Sikog jeoo:ika i I'OUli!Vanje r.ada fl.;) PC1.J, II n

vn

z.a plan ira n je i izyidta\'anic
i b pOSlO-V9 i fllallskih j.e
7ll;

~ $efOOsi eke (1 izmHac)

- tim je d~"ljanill • diJ

Oi Ht (:sarno k,mdldati kOjL blJdlJ primljJ;ni dCi:navljaiu u ....ercnje j 0 zdr.aV.5't'VCiiI10j ~~ob.Dosl:i).

Dp,ij posiO'Wl: · organ iZl ro j !koo rd.ill ira rad r!lCuIlO\lod:sTv~no·nnBnS'ij:!i!k
r

:po:sloya,

i~ punoU~t:mJ

- d~ jc zdra".::i-'Lve:no :spo:sob.m

proti :i!.Il.kor.J.skc pmpLsc iz svog cl j~1okrugil l Cl'dgovoran

ni ibovu

prim jCl1u~ i fi [I:a.n:5ij!l} kao i 'U pog!edl.L invesririja 0 Fondu,
Vii

- pn:dtak i sudjdujc
- s.udjeJuje-l.I os:igurnnju · odgovornll - odgo1,l'OrnD ~ odg_-ovorall
r

u i.ll1'l di optih
fin;)ilsjfs.ktl'l

akta

i:;.:. od t1.I,tj::t r:!t,,cuILovQd:u'Q p pcs.!o'vanje
Sil

s.:redSI.a\I:i]:m tedoviw srodsl.ava direktorn obre~lu,a u sklBdu:
1J:3i

i inve8lidiske

i)!~rndnjeJ

je za 'VrS.cllje raspodjdc jc:
Z<l

Zako[]-om
IJ

I. 3_ ~.

N a~iv r~dllog

!1l

i~s;t~ Iii! koje

2_ Bio~rarLiL1!
i ,za Dj ihovlJ rokoni
t~tl

s.e pri j9lvij Liie~

provedcnje

odlu.kil

poodruCj

IiIl3D.si jskc pOI.Lti.k-C:1klJ jig,ovod.st 'Pr:a'll(lvrem~l'1U Lijcli~

- i.zrad'IJ ~e :ii;l1sli:ii;e, t.c= $DlIlisti,lka ie ZEI izradu oogovomn je m LLIOOnOi ahimo
j

i druga

pou'cbri_1j i~ jtii6a~ ..... LZil'Vrlill_ih ril~Lllla Lnjiho'llu ~red;]jLJ nii1dle~n.im
j poslo'o'1lim

periodi~lltl'

dje_Hma, somJdn[dma;,

S_
6. 7. 8.

iiiM'Sa''tLnfc

[imm;s[j:skib obavezll p:rernil nildl~lnim
l,

b,udmrn:a

- orgnn.i.:ti ra ~ pt:ni

ruk(I ....od i poslovi

rna inVI;: liU.l,re

1ik\"LdnoOiil fond~

Ie fl'ravm:~me.no

dj~ltij~J S tuZb~ koje
-S-e

9_ 1.0.

D ipJum u oJ) lavrlie;noi s~ru~t1trj s.p.-em i, Do.k'fi~ 00 po;?:navanjl.!; e.ngJesJ..og jezika! Doka~ 0 pOl'~oavaoju: ti!ild:a oa moJ!urtatll, I~Y'od il J'ltil.!it.ne knji,ge rode:rwib {n.e :!ii1:9tiji od 6 mi~$'eL.::i1 Uvje-:t'.epje 00 drh1o,11ja:n.sn'Lt (rte Slal'ij~ od 6 mj.es«i)t Uvj~renie :!i\Jda da ~ ne vooi kri· ...ifui PoO:5;I'LJpak(,nll!',s:!:ar:ij~ od 3 mj~ca.}1 O"jet.ena kopi j!!l!i~ne k~ne, Fc\ l,Iroil a J':ld "Om :sti!l~L1ilL rad!"Jom i:s!kUS.i\li.L

• oba vtja i druge

poslo'l,l'e po na.tDgu di re kl.om i rukm7odioCi1
I l j

odnose

na pos:lov~

iz lledle.fu:J

[):S

d Qdsjeka.

Pose/mi u.dwi: V:SS VI] 5tcpc:n c.koll,om:skj fakul !CI~ ccni fika LQVhiSICIlQg mcunovodc1 naj m;lI)] jc: 3 godj na radno!; i5ku'Stva u .::ilruci n:a.klJoll st.Lc~mj:r;t Sln.l-CIJC spremc JX!'zllavall [J: c.llgle~ K'Og j~i kit tP'Oim:w:m je ~dit na PC,.u.

t dokutnentt:se pti]_j)bJ Il org,inlilil iii Q'I1jt'rt:I'IIOj kClpiii'_ O;;;;j('_rt-;ne tap tie rJ.f; srniju bil,i :S~!!Ifiit Qa.:. mj,es.eci. Prij:lv-e s!!! p.olr-eb~_im tl:Q_kllf!1le.nt.~m:l o~t~'iljajL.l::::e L1tDku ~d S da!1:a od da.na 1)bj~vlji"unjlj konklil:'Sl1 :rt)) :a-d!"'e$L1:J"Ff)'lli ~ d I zidli.fU ()H(1Ii./tJ Fcdti'tu.ije BiH ,ul. Hamdije, t~_mttdica bl'.2!lJ' 1100() Sttrojmm u.:::: llaz_nak.. ~PrijQ.'1!tIna lumki.u·t - zt!
U t

s....

mdmjmje:i'l.C

_

OP;"PO'/(}''''''

OOgoV(lnm joe Z<l n~C-[IO:ilknj iic.Dja rilCUDO IfodstvJ:ru:: dokLLmelJ ulcij c} vCldi evidcncij u 0 nilrnjcm:kim srcd5 tv im a! us;n_glil~va :stilnji3 ob:J,vC7Jli i pot.r-ati.",ilni~i!" ....r{L obracun ilmoIliz:a:t:ije i m'al~rLt::ia.c~jCj, u:Silgl.a.£ava st'o'arno sianje::sa knj~govOOstli'eDim, ...rtl otp,is i .mshooovalljJ: :sred:na'Ll'.[1 koje: ie: predlozih komi!Sij'iI za otp,i:S OOgo'rtonm joeza PfOi"O"TC_mC.nu naptaL1U. i5porn;tavljl:ni.D r.:If'UDil pripr(:m.3 doku:mellt~-ciju ml hazi kOjc!SoC ~'Tsi ~u'3dlj liml_[I:5ij:5,kog plana.:. ~Tiii pom;J..ovc kQntIQ,te- prem.;;!I Li!:,'omoj i u rt:-dskoj dok:u Itu:rHI:!;l;ij i~ od:gQ~'{1r:iJTIjoJ;:tit prn:loOvc- Qt \':1r,3 nja i ~l'o'ar.:mi;l. poSlo'oflli h knjiS;i:l pripremtlnjc: n:a[il,J.dibclJica:! stlJpnJ.ljr; u kOflt3kt:sa d.ob~"ljl!~ima! kon~lQls i:Sptt.ru,anog m!llJ:rijal:;l k(Jjj 'Socdopon;mL IJ Fond P{l ko.licini, 'k~lilel'U i c:~jc:ni i ost.a.tim ~lovirn~ ponl.1dc i vdc-njc ;raspodjele: .[J.~rnwljenib Tob~ PQ orgttn~z~,oJ;'ijskimrec:luTlic=tm~j radi i d rUl;;c poslQ'o'e 1J~IQgtl cli rek Lonl n..L!c:oVQdi(X:i;II 5JU thc i ~da odsj J:h kg ii Se odno:5c f.I a f.1Q~Jov(.': 'o'og r~ dnog o mj~L:jL
j j j j

S'll hndid!!l[i kQi~ ispunj9l'l,'ajlJ no~ i p~s:me.nog ['esIit:ilnjn.

opte

i p(lsebne

usl()\I~ bj~e po7.V:il.ni nil in\~fvju~

gdje

ce biIi

pro\'ede'na

proeedura

mme-.

Safel.

Ditekiot Ha.tbil1j;)

71 000 Sarajevo, Harndijc T./,(+38733)723680 Fox: (+381 33.)71 }o88

Cem~rlici1

2

e· milil:: i.r.fo@fwlbih.org.b:a. b [q1!1W'W'\v.r:rolbih.Dgr.oo

JP ELEKTROPRI~REDA BiH d.d. - SaraJevo--•
Podruzmca "Elektrodistribucil''', Sarajevo

Rnd.ni~ soli" TUZLA" d.d. Tu,l. Hasana Brki6l72 75000 Tu,la

MINISTARSTVO

PROSTORNOG UREDENJA, KSB/SBK

OBNOVE I POVRA TKA

U SURADNJI SA "ESKJMO S-2" IZ TRA VNl KA U sklad Li sa c_I::U1.om] 7, snlV 2, Pra vi· Inika 0 ".bavkam., obj,"liuiemo:

JAVNA NADMETANJA PO OTVORENOM POSTUPKU za izbor najpovoljnijih pODuda
Obavjdlavarno Sve 7.ainleresirane ponudace da je JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podruinica "Elektrodislribucija", Sarajevo (u da" ljnjem te1::stuUgovorni organ) u Sluibenorn gJasniku Bosne i Hercegovinc broi 46/11, u skladu sa Zakonom 0 javcim nabavkafll.a Bosnc i.Herccgovine (S1. glasni.k br. 49/04) objavila slijedeca javn. nadrocmoja po o rVOr-enm pOSlU pk u o
L I0304·0P"OIS/1l

OGLAS 0 NABA vel 350 tona ulja fluid izolanta
Sve porrebne Lnrorma.cije vezanc za nabavku naveden e su u Ten deru koii se moze dobili u Slu,i!bi "" komer· eii.1 ne po.love (kancelorije broi 20. i
21.) iii po(:ivom
f!<i

POZlVA SVE ZAINTERESlRANE A POSEBNO UDRUGU RIBOLOVACA, EKOLOSKU UDRUGU, STANOVNIKE MZ MEHURlC, MZ ZAGRADE I OPClNE TRAVNIK DA UZMU UCESCE U

JAVNOJ RASPRAVI
o
lZDAVANjU OKOLlSNOG DOPUSTENjA ZA lZGRADNJU MBE »HUM« NA RljECI jASENICl KOjA CE ODRZATlI4. 07 2011- GO· DINE U 13,00 SATI U SALl OSNOVNE ~KOLE ,.MEHURI(:" MZ MEHURICOP(:lNA TRAVNIK.

sa

"Nabavka kancelariiskog namjdtaja za poslo" vou zgradu Podruioicc "Elcktrudistribucija" Sarajevo u Gonl:l:du" "Nab.vka loner,,"

slje:de,ce

brojeve

2.10304-0P-OI9/ll

Svaki ponudac koji je zainteresiran za ucestvovanj'e Da javnom nadrne" tanju duian je dostaviti pismeni zahrjev Za uOeScena faks + 387 33 751 575,." det.ljne informacije j uslovi za uceil6e su naveden; u zva.nicnom obavjeStc:nju. Osmle dodatne infoCDlacijemogu se dohiLi pu[cm navectenog broja [elefaksa odnosno natelefoD broi + 387 33 751 470, kao i na web,t1:a"ici "Sluibenog giasnika BiHH, odno.no na web 5t",nie; JP Elektmprivreda BiH d.,d,.- Sarnjevo (wlVw.dektroprivreda bal.

,eldon.: 035/32:1 - 457, 321-476, 063 S65 169. Ten der se moze izuuli licno 'iI i.do· '[<II'ili pUlem fak .. iii ,,-mail •. Rok z.a dosravlja.n,je'·prije.m pOflud::. ist'i~"07,07.201 L godino u 12 "li. 07,07.2011.

SVI ZAlNTERESiRANI MOGU DOBlTI NA UVID DOKUMENTAClJU OKOLlSNOM DOPUSTENJU U, -,.ESKIMO $-2" 0.0.0. MEHURle Opt]NA TRAVN!l<

0

Orva,"ojc ponud. to so obavi'i godine u 13sari.

- MlNlSTARSTVU PROSTORNOG URE£>ENjA, OBNOVE I POVRATKA KSB/SBK TRA VNlK PRNjAVOR 16" KANCELARljA BROJ 21 PRlJEDLOZI, M!SLJENjA ISUGESTIIE U VEZI SA lZGRADNJOM MHE .HUM" MOGU SE DOSiA VITI I prSANIM PUiEM NA ADRESU, MINISTARSTVO PROSTORNOG UREElENJA, OENOVE I POVRATKA, KSB/SBK UI.. PRNjAVOR 16 TRAVNIK

GENERALNI DiREKTOR Mid.ha, Kalanic, d.ipl.ing,.rud.

kultura

DnBvni aV3Z, srijeda,

29. junWpanj 2011.

, sir ie -uri ze-Ian olazi na S
Film "Bilo jednom u Anadoliji", nastao u bosansko-turskoj dobitnik je Gran prija 64 ..Kanskog festivala produkciji,
U okviru prograrna Open Air Sarajevo Film Festivala publika ce imati priliku pogledati film "Bilo jed nom u Anadoliji" jednog od najistaknutijih aurora danasnjice, rurskog reditelja Nurija Bilge Dzejlana (Ceylana), najavljuju ;7Pres-s I be S FF -a. uz

Tri Moncerta. iZloibe. MamDDUi za d-8CU
Ovogodisnji sedml po reo du Internacionalni muzicki festi val "Bosna" (BIMF), koj i ce bi ti odrzan od 2. do 16.
jula u Dornu Oruzanih snaga

Internacionalni muzicki festival "Bosna"

Na rcpertoaru Mocart,Sostakovic, Subert i obiliezavanie qodisniice Usta
nastupom dua iz Austri] e "Nora bene". Na njihovim repertoarirna naci ce so djel a poznatih kom pozi tora, Volfanga AIDa· deusa Mocarra (Wolfgang Mozart), Dimitrija Sostako· viea, Franca Subena (Franz Schubert), a. koncert pijanisrice i profesorice s Univerziteta "Boston" u SAD Dzenis Veber all ice Weber) 3. jula bi t ce posvecen godisn j ici veIikog kompozitora Franca Lista(Fmnz Liszr), Popratni festivalski sadrz.aj donijet 6e d vi [e izlozhe u galeriji!PC, gdje ce biti predstavljeni rucno moen; instrumen ti tarabuci saraievskog umietnika Harisa Sipiloviea. Festival ce takoder ponuditi i muzicke kampove za

Cl'Veni tepih
Sarajevsko j pub lid u Ljetnom kinu he)! film ce p redsta vi ti redi tel j D tej Ian i brojna ekipa, glavni protagonisti filma Muhamet Uzuner (Muharnrnet), [ilmaz Erdoan (Yilrnaz Erdogan), Tauer Birsel, Ahmet Mumtaz Tajlan (Mumtaz Taylan) i Erdzan Kesal (Er, can). Dolazak ek ip e film a "Bilo jednorn u Anadoliji" na Sarajevo Film Festival privukao je i veliki broj turskih rnedija u Sarajevo kako bi ispratili prerniieru Iilrna i predstavljanje ekipe na saraievskom crvenorn tepihu. Rij« jeo dobirniku Gran prija 64. Kanskog festivala, Ovaj film osvojio je i naivecu ocienu zirija kritike uglednog filmskog magazina "Screen lnrernational" koii je ocien j ivao ostvaren j a iz tak-

BiH, ponudir ce tri koncertna dogadaja, obogacena popratnim fesrivalskim desavan iima, a uz po drsk u Grada Sarajeva. - Glavni festivalski program koji ce obuhvatiti kencertne izvedbe bit ce odrzan od 2. do S. iula, dok cecd I. do 16. jula biri organizirane dvije izlozbe - kazalai e direk toricaBIMF-a Zemira Maslesa na jucerasnio] pres-konferenciji za novinare, Festival ce biti orvoren 2. jula koncertorn Zagrebackih
solista koji Ce nastupiti sa so-

a

listom Minhenske filharmonije violinistorn Sretenorn Krsticem, a zavrs] t ce s. jul a

djecu,

je besplatan,

a ulaz

na sva desavanja

M. CII.

micarskog program a ovcgodisnieg Kansk cg fes ti vala,

Bh_producent
Koproducent filrna "BiIojednorn u Anadoliii" jebh. producentska kuca 2006., a film su podrzali i Fondacija za kinematografiiu Sarajevo iBHRT.

Koprodukcija BiH u ovcm projektu rezultat ie, izm edu os tal og, i vi segodis n ie saradnje em in en tno g IU rsk og red itel j a sa S araj evo Film Festivalorn. Nuri Bilge Dzejlan je reditelj koji je odran iie poznat sara j evsko j publici. Njegovfilm "Tri rnajmu-

na", za koji je osvojio nagra-

du za naiboljeg rezisera na Filmskom festivalu u Kanu 2008., prikazan je u okviru Open Air prograrna 14 ..Samjevo Film Festivala,a istegodine Dzeilan je bio predsjednik Zinja Takmiearskog programa Sarajevo Film Festivala,

M.CUSTOVIC

U Gazi Husrev-begovorn Hanikahu u Sarajevu preksinoc [e otvorena izlofba "U rnjetnici Sarajevu" na kojoj se predstavilo 19 erninentnih bh, aurora. Organizator izlozbe je galeri j a "Prep orod". Tema izlozbe je slobod1\3, p asu U OVOID prel ijepnom pros!Oru urn jemici predslavili vise od stolinu dj ela koj a s u vee na 0 tvo" renju privukla paznju broj· nih Ijubi telja umjetnosti. Auwr posmvke Dicko Hodii c, ta ko der jeda n od umjemika koji je izlozio svoje radove, kazao n am ie da je izlotbu, zapravo, izdiklirao prekrasni prostor, pre· rna njegovorn mi~ljenju, naj Ij eps i ne sarno u Sarai evu vee iDa BaJkanu. - Odredili smo autore ko· ji ce odgovarati ovom amb;·

OJelabh. umJelniHa zaSaraJeuo

Gazi Husrev-begov Hanikah

Gla vni likovi su doma(;icfJ

Hodiic: Oia JurisJieke ponude dzimejlic,Cazim Hadzirnej" lie, Irfan Hanctukic, Nela Ha· san begovic, Sei d H asanefEn· die, Dzevad Hozo, Admir Mujkic, Haml'alija Mu,hic, Saida Mujezinovic, Edin Numan.kadic,. Affan Ramie, MusrafaSkopliak,Avdo Ziga i Daniel Premec. On se predslavio crno"bijelom forografijom, koju ie,!<ako hie, ra· dioprijegodinu. M. Cu.

Brojni I/ubilelji umjelnosli jentU, a oni su se potrudili d. izloze radove vezane za Bos·· DU_ Mislim da je ovo z<mi· mljiva izlozba i da ce privuci veliki bro i p os je tilaca. Ovaj prosror rreba orvori,; u lier. nim danima, kada je Saraje· vo puno turista, kako bi n' taj naCin pOStaO d.io [Uris,·

Na pozorisnirn daskarna KSC-aBugoino u okviru 39. teararskcg festi "ala BiB Fe" dra 20 II. P reks inoc su nastupili glurnci Drarnskog srudi ia Kaka n j s preds tavom "Bamia s fasiranim u ekspres loncu", Istoimeno dj elo turskog pisca Merneta Bajdura (Baydll11l) rezirao ie Mirza Mu:lija. Rij« je 0 predstavi koju odlikuie unmrasnji dramski sukob, !ragani e za identitelorn, sukobljavanje izmedu

"BamJas lailranlm u If8tISU"
dernogsvijeta,

formalnog i susrinskcg, irenija,humor ipoigravanje, Glavni Iikovi su domacice koje dane provode na is prazn im k ucn im siedeljkarna, zene koje nisu prihvatile vrijedncsti moU predstavi igraiu Munira B eba K arahodzic, Azra Muiliia, Merima Ibranovic, Mimes Kubat,.Harisa Bjelopoljak, Dajana Mahmutovic, Emerin Ahmelasevic i Irnis Bi~co. Az.MANDiI(;

(FoJ., J. 1l1Ul"'1

licke ponude . kazao je Hodiic. Izlozbuje prigodnim,ri· jecima otvorio profesor Saci r F iIan dra. Svoja diela precislavili su Elma Alit, M.irsada Baljic, LeiIa Cehaiic, Semsa Ga.· vrankaperanovic, Amela Ha·

Spec
• Na 11. Festivalupuckog leatra u RepubliciHrvatskoj u 0 mi!al iu u tvrtak, 30. juna. 20 ll. go dine,. bit ce izvedena predsrava Narodnog pozorisea Republike Srpske "Kamenje u njegovim dzepovima". Predstava j.e premije,rno i2:vedena na scepj ([Petar Kocic" NPRS u decelJlbru prosle godine, a plijeni bravuroznoOl igrom Borisa Savijei Ljubi~eSava!)ovica. V.S.

ce

I!IJ!GlW

n.maua~
",,,,lr:l"1I,n.i

"ZeIBIIIIIletUn"
JK'IIJI (X~';I.III 1IqnddI) slI\·nffluln.zi.,&;j!it~drup ~~l.,(ih~l¥jiC~"W'J-

Imlcr~.t~iIM ..

j'II1III"~I.:n1

Ii.ti..

IIII

Svadbu nlsu Pfavlli ranije zhog Pll1llblje bokserc'e kcerl<ict Eg20dus
Mlllo.'$di

Talson obnouio bracne zaulete
"'1'·~""IQ;;Mn_~tr.!IC),.
'«'lIfYQUI.il?'~ina
1IlIIo'll~UMlll'l~

Sa suprugom iznenadio goste

... IPIUic:UIf\lfU-I.Dito:tOO ~1lifilI:tu:sMcm;
U:1i'01.~Sp;«O-D.r

~1l(k.cc
[l
Ml

1KTlk\n.·.i'rvidJllltOOl~1llI m.u 1IIIIl.'rifiib Mlp-tiiti
~Kd~I:IlIII:alilliR ~!iIOlI1ilio.lIIILHu.lI.

\ialt:..nit'_

Xl

iuitDolonin.ll. v rft1lefQ~iJI'Qjirrol.hc:"ctn ~ r.rnnm r:ijrfillll

t\·JWokll,MolilclLllkim.~liMlI~'nalli.inJio· blieni.

1)OiI~liaju WI "o!I"'Ilji=l· Ir..lacm .. icllllll_k.oji.....,,_
lIIO p(M.m111K. Il.epcDbdll~oi.lL.b~ir7lll·

~I kIIirl:!ll:alookllkllP'J[liriIIlIDf'fiel'lJ~~mo.:i ~"u!unku."'ZIIintH"j;ill"k. I~~III ~!ltihl i:Iofm',;u.irulvOIlll'U,

~r~~t~~~~I::
Un \:til.
....

V.nib
lJklt"-"OO~

a:11l1UcII

Nirg}LRdllllnimillj:f' j.:;I.JtiliIIlIlI;Ub[]-

flll~~~:~;=~~
~~k&~~~
(J1b(lt'wo:Iih).

~'=I·;~~
=anWk.ni
lM~ldpriji:nqnlr.ol.!'lllH, ~1.IGlrn. .......ul:<'IIIklI!lI~I=·
1it"_NIDYn.O"tlrujIkPll· pot w ,N' rm~inl~ i I~ lbW-lpo11n'hrmlL

mJiuj~,-.tK.m., 1mIf~~uwN!ilI.('.
OnI'lil·ilil<LllI~~'f1l-

IInkilmbolproGllIilll
lW~lm.llI!lIml

.e~mmhl!.mlll11D 1IIlf!lll;IlnII~~liI'Ibrullk<"" V'lIiIIkaicl1f.cm-

~~a!II.l~:
14411\1, JaIDD
III: iJ4 miinlelBllnllUJih IIIlvlhilOlilllWjelJhq

IlWidMI.c.tI""fto_ &dut

nijcml',; 1Cilnn;1ioiiI modlljlol~i.id:

Madona IBrahim se Domll'lU
Knl~ I"JPI tM.d!Jlln.~utmO¥iJ

Mjesec od rasldda
MIIIlum. .. iI.'vuu

.....

IIliIl'1lSl101KtlIM sarn!eUSile smoll'1l nIlIIiI Daniiela MAFlTI NOVI

SFF in Bewlnd

:n~! ~:UJ~~S!:m!:~!:
S«"III);onloo»lJ"l'll:irlUllllcRlJJII1je.«nll~uu.M.lilQCi.l (~:nil!llllrllr.m(N)"l .... li. Iilrulllillrlrl"Wlu~n .. r.:l"'lI-

ne moillmo bill

Ril0 RUlA

um mJaatI

t

Junllll'u~I~I-.Ju~lI~J)len i! z..lh-1 IIBIUJlllO bD D). I. rlinlh i "[u.lmp:HIlilr", 1)Il1't1J~I::i"Hi.I:C.l,Irbr.ktr> lu~IIll«D~DIi. 1"IIriernkUILIi!JII~ nve JOdi:n~. lI.IyOOOO, :dN;Is

).i.("i!BrIDa.bnif~iuJ ..
QdI"lil_miEl.,oiikenrllJ'Ir'cii·

~i!1 lJti~I~IT

f'(Ij1'Wiru

I

·~~J;'"kotIt~nj;O".

Dt.j-lL(j.lL:r-Z)"lrJjijcoliLlMI d~ldielllmwiif1"I1o'Cijll'l ....nLhLrLD. ","ill" ~u~I~1:1 ~ IlULIII:jr;:~IIn1"d.bll"JdrboLrUprulilullijo.~(Jk.. )'eI:I1te)rt-e:!mu It'ie;1uIoJ :firlr:w,h;L:1 11~ ~~ u nlJlll Jl.Lk.k .. 011111 su nl rui!lll.iJlljtW.;]!oiI!lIrdnji.

_ttl·

1iDdmns!!1 kWIcIll1 DOilai1a 8a'a1l1Jf1Di
Gklllali>aciiske priGe EnDlezl S8 bela ruSIiB naJImla Hip-hop kullUra

S'~~~~~j~I:~~;.:r~
Bril.lLl1ijlll, :Not: oIIl11k~r III li"udit~HL1ot nil A-dd{Ard~I~) 1~b:il:.u:(I"Tlmlillt-nll~rnu. ~~!i~i~:~~ur:t::~t:'~i~ Vlftib.l~niiuo1lIllS.r\.Di IfiRl'ltfllr~rb.TrlkdIlllIB(lJlil J"llUlJrili. KAn;I~~lIl1rieali oGt.;,:Hobt::rijlliAd~kmlllie AI

~~~:!~...__j

POrul!a zroclncu HaIKU Mladillu

Siadoeds vlaknima •v • os pJesuJe probaw
Radimo na tome da sladoled bude zadovoljavaju6i i zdrav, tvrdi lngolf Gruen, prof. hemije hrane na Univerzitetu u Misuriju
IstraZivaci Univerziteta u Misuriju smislili su nacin na koji sladoled mozemo tretirati kao zoravu i ukusnu poslastl e 1.1;. Njihova misija je uciniti sladoled funkcionalnom hranom takn da mu dodaju niJIJijente POplJ! vlakana, entioksidensa i probioti ka, ZEmisl ite same sljedeei pregled ked ljekara kada va m 00 propiile viSe slaccleda. - Hra na osigu rava kalor!j e i utj ehu - IJ udi zeIe uZivati u hra ni. 'Mi rad imona tome da slade led' bud e zadovoljavajuci i zdrav - tvrdi Ingplf Gruen, prof. hernile h rane i istralivac slade leda n a ovom un iva rziletu. Dodavanjem problotlka, koji su lonako prisutni u, odredenim mlijecnim proizvodima, jednako kao i' vlakna sla do Ied 1.1 pobo Ijs.avaju p races prohave .. lako ova ideja zaista maze doprinijeti poboIjSanom zdraVlju osoba kOje ce takav funkcionalni stadoled konzumlratl, nutnclonistl su suocenl s nekoliko problema. NaJbitniJe prepreke su tekstu ra, okus i prihvalanje. Profesor Gruen tvrdl da nutrijent] koje dodaju imaju. gorsk okus i utjeeu na sa mu Ie ksturu fL!nkciona Inog sladoleda, SljedeCi korak u istralvan j 1,1 je zamaski rati laj okus, Najlogcnije rje.Senje .bilo bi 'koristenje. cokolade koja irna jak okus. - Drugi izazov je od red iti hoee Ii ljud i biti uzruja n i Iime sto smo sa mijeSali 1,1 hranu kola im pruta u~ehu. 'Moramo mati bili oni bili spremni platiti viSe za sladoled sa zo ravstveni m dobrobiti ma - zaklj ucio je Gruen.

Preplanula boja tena je povrsinska pigmentaci-

ja ko.Ze koja sa svakodnevno guli. Guljenje koze je prirodni proces tokom kojeg se u kla nj aj u mrtve celije. SuM kOla sa guli brZe od koze :koja jed ob ro hidratizlrana,. stoga]e nejvatnij e p ravi 1'0 oeuva nja prirodnog i sjajnog ljetnog tena u pravo inte nzivna hi" dratacqa, Svakodnevnim unosom jednog do dva, litra vede dnevno kOla nece poststl zedn a, a boja neee
take brzo izhlijedjeti,

I zeleni caj j e p ravi ca robn i napita k za zdravlje, a njegovo pozitivno djelovanje manifestira se i na kozi. Antioksidansi iz zelenog caja pruiaju railtitu od ostecenja DNK koje uzrokuje UVzracenje,. -

Rogacza
Lu ben ice sad rii fitohem ike Iiju c itrulln kOja. sa u organemu pretvara u arnlnoklsellnu arginin. Arginin ima d okaza no svoj stvo 0 pusta nja krvn ih iila, clme uljaee na libido, bas poput vijagre. Ipak, treba znati da 120 grama lubenice sadrii oko 150 miligrama citrulina, no naucnici nigdje ne naparnlnjukollko je taeno citrullna nuzno za postizanje ucinka vijagre. Argi n in poveesvs pro lzvodn j u d us ikova oksida, koji op usIa krvne iile, sto je u osncviistl ucinak koji ima vijagra. lake lubenica nije istog organskog sastava kao ca ro bna plava pil ula, ona je odlican nacm za opuStanje krvnih ii la bez ikakvi h n uspojava koje Iije kovi inaee imaju. Rogacevo brasno zb" og sa driaja, ta n in a, pektina i lignina djeluje na sutbyanje i ublazavanje mueruna i proljeva. Tanini rogaca djeluju, adstrmgentno (stezljivo) ne sl U2nieu crijeva, vezu, toksl ne i ba lite rije, sto smanjuje otok i upalu sluznlce. Siuzi obla.l:u slumicu i na taj naein smanjuju podraZaj u crijevima. uspostavlja nj e form iran e sto Ii· ce zabiljezeno je dva dana n akon pocetka te ra piie rogacem, d ok te rapya do potpu nog opo rallKa treje u prosleku ssst do osam dana.

mucninu

• Rewltati spanske studije su pokazall da antioksldativne komponente iz ma.slinovog ulja djeluju. uCinkovito (antibakterijski) orotv nekih sojeva Hellkobaktsr pylori cak i LJ veorna kiselim uvjetima zelueanog soka, Ovi rezultati otvaralu rnogucnostl da bi se extra djevieansko maslinovc ulje rnoglo koristiti kao hernoprotektivno sredstvo u Iijecenj I) ti ra, pa ca k i raka ZeIuca.

Nova saznanja

Dnevni am. srijeda, 29', iu~Vlipa~j 2011,

PORODICA I ZDRAVLJE

Mode ne metode da· odrcne rezultate
HolesteroI i sreani udar
Porastom nivoa cobrag holesterola u krvi ne smanjuje se rizik od srCani h bolestl kod ps eijenata koj i su uzl mali, statin e za sniZavanje loseg notesterola, istice se u opsi rnoj studij! koja je nakon ovekvi hocjen a preki nota Amerieki nacionalni institut za srce, pi uea i Krv {NHLBI),koji je ova istraiivanje provooio od 2006. u SAD iKi3nadi na 3.400 Ijucli" istice cia gaje prekinuo prije Z8vrSetk.a planiranog 2012. godine. Tokorn 32 mJeseca pracenja polovina pacijenata clobivala)e pojacane doze nijacina (vitamin '63) radi povecanJa preniskog nlvos dobrog holesterola i stand ardn u d ozu statina radi snii.enja tooog holesterola, Struen jaci su zakljuci Ii da spoj nijac ina i statina nije uopce utjecao na stop u srean ih bo lesn, ecenje. po.lipa i " ka. debelog crijeva u ranom tadiju hez otvaranja trbuhe, kJOZ cmar, danas je glavni eilj medicine koja sa bavi ovorn problernatikcrn. Metoda koja sa primjenjuje naava se minimal'no irwazivnom, jer se najmanjim ala" korn na orgaruzam dob.ivaju dobri rezultati Iijeesnja , odnosno postFie se izljeeenje. Zahvat se olJavija bez anestezije u ambutantnlm uvjeti rna, bez leZanja u holn lei i bolovanja. Sama operacija je ekonornski lsplatlva, Jedini uvj et je da sa bol est otkrije u ranom stadiju oboljenja. Edukacija 0 ovom nacinu izljeeenja po Ii pe i ra ne fo nme rake debelcg crijeva predstavlja jos jede n p reduvj et koji sa mora prihvatiti provodeniem odrel'lenih mjera u smislu skMning p regled a. Polip je izrasl inakoj a nastaje u siuznlckom dijelu erijeva i iwocu je se izna d povrSine sluznice u lumen erijeva stvarajuei pri tome rnakrosso pski vid Ijivu mas u . Polip se rnoze naci od jednjaka do emara. Pose ban problem predsta.vljaju polipi debelog crijeva, Oni nasteju sporadieno IIi u ski 0 pu gastrointestinalnog pollpoznog sindrorna.

Lijecenje polipa i ranog stadija karcinoma debelog crijeva

Pise:
Prof. dr. ZuvdlJa Kandlc .

Transanalna endoskopska hirurgija je metoda minimalno invazivne hirurgije kojom se bolest lijeci bez otvaranja trbuha

Pacijenlu nije potrebna aneslezija

Folnakiselina . ..
I

Mogucnost pretvaranja
polipa 0. karcinorn

arerrua

.-------,

Zivotne navike
Mogu biti adenomi i upalni polipi, Posaban macaj treba dati ad enomatom im polipirna, Sadasnji Slav je da ra k ceoetog crijeva naslaje iz adenoma. S obzirorn na rnaligni potencijal pojedinih polipa, potrebno ih je, eim se dijagnost.iciraj u, u eijelosti odstraniti i uzan h istopatolo~ki nalaz i potorn !raj no pratiti, Una stansu adenoma i karcinoma debelog erijeva najmacajniji je nasljedni faktor, zatim rami upalni prace" si, nasljedna polipoZl:l... Pro ehra na i Zivotne nav'rke, smanjen unos biljn ih vlakana, po· veroni unos masti i alkohola, debljina, pusenjei smanjena (NMR) i CT abdomena. Neki po Iipi SUi veza ni za zid crijeva dugom peteljkom (peteljkasti) ,. a nekada su sirokorn bazom spojeni sa sluznicom clijeva (sesilni). Mogu se javiti i ''II at" ad enomi u
srnislu rnnostva polipoidnih

uvecava se s gcdinama, tako ds su do 50. godlne zivota oni u momentu otkrivan ja 0. 25 posto sl ueajeva maligni, a kod starijih od 50 godina u vise od 60 posto slueajeva.

Umapredovali stadij
Otvaranje trbuha i resekcija crijeva s tumorom in· jekod uznapreoovalih oblika tumora. U tim slucajevima samo operacija nije dovoljna, nego sa mora dopuniti preoperativoom ilili postoperativnom hernoterapijorn i zracenlern.
dicirana

Visok unos folne kiseline suplementime i obogacenom hranom u zdravom or· ganizmu ne narusava koristerlje v,itamina '612 'kako se prvotno smatralo, Naime prema rezultatima neki h prethodno provod enih studija, osooe s niskim nivoom vitamina 812 i visokim nivoom folne kiseline imaju visi Mzi za razvoj a nem ije od k osoba s niskim nivoom vila· mina 812 i, nonnalnim nivoom folne kiseline. Nova studijaje, medutim, pokazala dan ije vjerovatno da se anemija, i oSlali proble mi veZl:lni uz n iski rlWo vilamina 812, pogorSaju s visim unosom folne kisaline.

Ije lesna akt.voost SIVa raju vece mogu cnosti nastso ka polipa i raka debelog crijeva. U pocetku simptoma ne" ma iii su nejasni. Pojava krvi 0. stolici je rani znak, takozvenih, simptomatskih polipa. OSIaIi zr18ci s u nad utost i bol u donjem dijelu. trbuha

te zatvor. S pora stom pol ipa nastaju zatvori Koji se srnjenjuiu s proljevirna, Sluzav

Ilol I III:U ItO'I.rA ~I'I-tl"JIo;~~, ~IatJIJ~~r-"ol ·~~ ... ~IIM~~ ~~~~llulMo~LJ..

...... --.'"
~I'imCDc.dI_~I1jItII~~

~~?==.::.,~~ ...,. ,

~fWdio~ ,.TEM. •

~~~~:~.
II'N DOKAllNowGU.

MID,IC.NA ~ KAItDIOLOOUA •

.NTDiHA

.'~"'_
_,

_

.._...~.......,l_.
..

·=c~'7!.~""te.~
UI.. A'VOAG'ESAHINAG!CA S, $AR.A.I~O Tal.· 033/S38-100,
GSM 001/:229 •.397 e~mail kandkc@blh RADNO VRUEME 09,00-20,00 .... :5UeOTOM www ziJ-Dtr!a dr-leo I'Idl~ 00
I

..,el I:x:. do 14.00 111

proljev s velikim gubitkom kalijajavlja se uzvelikevilo.lne adenome rektosigmoideuma. kao i hronicna ma10 krvnost. Oijagnoza pollpa najeesee se posta.vlja u toku skrini nga na ike rc ino m debelog c rijeva iii n a, OSIlOVU preth 0dno navedene simptomalologije. Najsigurniji nacin ranog otkrivanja je endoKsopija (kolonoskopija) debelog crijeva, koja je preporucljiva kao obavelna proeeD u ra kod osoba iznad 45. godine zivota i Ireba j e ponavlj ati svakih 3-5 godina . Ked pacijenala s pOlOdicnim optereeenjem raka debelog crijeva kolonoskopiju je polrebno m nogo ran ije u raditi (eak i od 25. godine). Od velikog znacaja su nalazi laboratoMje, tumor marken, nukJeama' magnetna rezonansa

prorniena koje se neznatno rzdifu imad slum ice. U Irenutku naste nka ne kroze centra Inog d ije Ia pol ipa nastaje kraterasta ulceracijakoja je znak umapredovale forme pol ipa p retvo renog U' rak. Prilikom kolonoskopije kada se identificira ;poliP obavemo ga je kompletnog otklon iIi i Paslati na ana lizu .

Zidcrijeva
Transanalna endoskopsKa hirurgija j.e metoda minimalno inva.til!ne hirurgije kOjom se olklanjaju polipi, adenomi i tumoriranog stadija debelog crijeva. Postupak se zasr1iva da se specijalno konstruiranim aparati.ma, endoskopima, odstrani polip s njegovom sluznicom koja se naziva TEM (transanalna endosk.opska mukozektomija). Tumori debelog erijeva ranog stadija lijece se lokalnim odstranjenjem tumora poznatomkao TER (transa-

nalnom rektoanalnorn reo sekcijom). Postupak sa provod i s p ec ija Ina na pravljenom opremom kroz cmar, oez otvaranja trbuba. Prethodno tumor treba dijagnosticirati LJ smislu niegove velieine, stepena prostrenosu, biopsijom i nalazorn hislOpatologije i potom magnetnom rezonancorn, Endoskopskim ultrazvukom utvrd uje se zahvacenost struktu ra .<ida c rijeva i eve ntualnih metasta,Zl:I 0. limfnim zlijezdama. Tumori ranog sladija veIiei ne dva do Irl ce ntimetra koji zahvataju dio zids. crije" va bez njegovog prosirenja u okolne limIne zlijezde indieiraju ovakav postupak. Tumor se kroz cmar bez oIVaranja Vbuha aparatima resecira sa zahvacenim zidom crijeva. '6olesnik ne zahtijeva bolnicko lijecenje. Operacija se radi 0. ambulantnim uvjelima uz permanentno pracenje bolesnika. Uspjeh ovog postupka.je daleko boIji od otvaranja trbuha i. re· sekeij e crij eva.. Pri tome, anestezija nije pOlrebna, nema bolova, nikakvi hope rativn ih i postoperativnih Komplikacija i boI:ovanja.

PORODICAI

ZDRAVLJE

DneVlli avaz sriJeda, 29_ NnillfpanJ 2011.

lstraflvanla

Mr. sc. prim. dr. Rusmlr Hadilhusejnovic
rijevremena iii preuranjena eJakulaegsJedan je od najcescih seksualnin problema. Najcesce se opisuje kao nemogucnost odgadanja ejakulacjje do tre nutka ka cia j e to za ooa partne ra poze I]no. Deli nicij a preuranjeneejakulaeije je sub j ektivn a. Dok neki mu~karei ejakuliraju uz vrlo malo seksualne stimulacije, obicno neposredno nakon
penetra c [e, a ne rijetko i p ri-

Pise:

Prijevremena ejakulacija je psiholoSki problem?
Porerneca] moze biti povezan i s Parkinsonovom bolesti, ostecenjern kicrne iii upotrebom nekihlijekova
Parillerice su u pro vilu nezada valjne

Poremecaj koji pogada sve starosne grupe muskaraca

P

Kilogramii dUabetes
Veclna pretilih ~ljudi koji boluju od:dijabetesa rijesit ce se bolesti operacijom smanjenja tjelesne rnase. Naime, 83 posta dij abeti c(l ra n akon ugradnje zeluca[le premosnice moze prestat! piti lijekove protiv te botestl, pokaza Ia j 10 na] [lovl la stud ija, - Kod' uobicajenog lijecenja samo mali broj Ijudi i'ielicne volje more izgubiti dovoljno 'kilograrna da bi ss rjesili dijabetesa ti pa 2 -re'kao jed r. Rik. Mejer (Rick Meijer) s I nstituta zakard iovaskulame bolesti Univerziteta "Vrije" u Amsterdamu. On je sa svojim \<:Clega meane lizirao podatk"e lz devet ran ijih stu dija 0 dijabeticarima koji su ugradili zelu&mu prernosnicu iii su u .zeludac ugra dili ba Ion. . Na kon zoel ca ne preu rnosnice 83 posto pacije[lata rnoglo [e prestatl uzimati lijekove, a poslije ugradnje batona njih62 posto.

je, nekimaje prersna ejakuIacij a na ko n petd 0 d eset minute seksa, PMd ijagnostici ranj u preuranjene ejakulacije n ije bitna koliei na vre mena prije ejakulaeije. Najvamija je stver zadovoljstvo muskarea i .l:ene cuiinom seksuelnog cdnosa. Prava preuranjem ejakuI aeija je stanje kada m uskarae ne osjeca da ce eja kulirati sve dok se to ne dogodi, sto maci da ne dm pod kontro10m uzbudenje kad ima erekciju iii dok prodire u vaglnu. Dakle, prijevrernena ejakulacija je nemogucnost voljne kontrcle [lad e]akulacijom Koja sa dogada 'oozkontrol e. Ovaj sa poreme6aj moZe poj aviti iznenada iii postepeno,

Kontrola orgazrna
Ra[lije sa srnatralo da porernecaj nastaje zbog djelovanja Iijekov-a iii odre(lenih i[lfekeija kao sic je upa la mokra6n ih puteva. U poslj ednje vrjeme prevladave mislje[lje kako je p roblern psiholo~ke pnrooe. Tacan uzrok stanjaje ipa k jos neooznat, Istra:fuvanja pokazuiu da m uska rc ikoj i pate od p rerane ejakulacije dostifu

Tipovi
ejakulaeija: mus.karae nikada nije mogao kontrollratl ejakulaciju .. * Sekundama prijevrernena ejakulacija: pocinje u odredeno m tran u~ku zivota kod muskarea koji ie prije toga mogao kontrolirati ejakulaciju. e6enjem kii'ime iii upotrebom n ekih lijekova.
Vecine muskaraca iskuseksualnoglskustva i u tom slucaju sa omcno javlja zbog strs ha i ne rvoze. Vecina muskaraca pestepeno naue i ikontroli rati slloj orgazam, Kod nekih se muSKaracazoog tih oocetnih preuranjenih ejakulaeija razvija dugotrajan strah od seksa i nemogucnosti ispunje[lja ooekiva [lja, 51:0 prod Llluje problem preuranjene ejakuI'aeije. SeksualnoponaSanje j e takoder vrlo val110. Sto je duzi periodiod zad[lje ejakulaeije, mladi muskarci tipii'ino brZe svrsavaj u. Mladi muskarci brZe ejakuliraju nego stariji, jer se s isku stvom [la uti ko ntrol irati

* Primarna prijevremena

CaSa

piva dnevno

laeiju pM niZim raanama seksualnog uzbudsnla i imaju dum razdoblja apstinencije u porerJenju s rnuskarclma lIoji ne ejakuliraju prerano, U vecini slucajeva prijevremena ejaku Ia eija j e psiholoSki odredena. Prerana ejakula· eija moZe bili povezana i s Parkinsonovom bolesti, 051:-

elaku-

sua je ovaj problem tokom svog seksuelnogfvota. Najcesca je rnedu artolescentirna, ali pogada seksualno aktivne muskarce svih dobi. Preuranjena ejallulaeija se vrlo cesto javlja tokom prvog

ela ku IOle u. ij Preu ra n le na ejakulacija moze se dogoditi tokorn predigre, za vrjeme penetracje iii prije iii kasniie tokom snosaja, a u svakcm slucaju pr.ije nego sto partnenca doZivi orgazam.

Primarni je tip najcesci. Povemn je s pretjeranom osjeUjivoscu pentsa ko j i dovod i do ej aku la eije nakon 30 seku[]cJi iii jedne
ejakulacija,

Sram i poniz.enJe
Sram i osjecaj ponizenja i.manje vrijednosti mogu dovesti do .izbjegavanja seksua Ini h od nosa. Partn erice muskaraca s prijevremenom ejakulaeijom u pravilu su nezadovoljne. Uzroei mogu biti tje Iesn e i psi ho Ios ke primde: • Tjelesni uzmei: Primarnai sekundama prerana

PZ POI IKJ'
Prim.nr.me
w:oIll'g·u1Itll'JOllIw i nl~ drLl&ib d(lm Ih

IKA H~\DZUlU if.pjOVl

R!Il'MiI'H~llhu_~ncwi
I

JIOI,nih ~ndllik

Znaci
U normalnom saksualnom odnosu stimulac.ija m uska tca progresivn a raste do faze :koja, sa na;dva "plato", LJkojoj je ul'itak najveci i mu~karae uziva lJ njemLJ do trenutka kada postigne orgazarn nevoljno, Prijevremena ejakulaeija, podra~umijeva da mus.karac ne moze ostati u ovoj fazi "'plato' zbog brze stimulacUe i ra[le nevoljneejakulacij.e.

M rhla 'Tilll b~ 6, 00 Kon)! 1el: 036.'7~..(JSO Fax:O)6.'7J.M)5l E·nwl: pllI-kara bih.n~ba

slucajeva. Se ku nda rn a je poslj ed iea poremecaja spolno"mokraC[lih organa zbog impote[leij e, ne uro Ioskih bo Iesti, degenarativnih bolesti i bolesti krvnih zila, upotrebe razlicitih lijekova (protiv depres ije, vi sokogkrvnog prftiska, stimulansa), hormonsk'ih poremecaja te svi h bolesti i ozljeda koji ll:tjetu na refleksni mehanimm ejaku.[aeije .. • Psiholoski uzroci imaju kotijen lJ negativnom odnosu prama seksu tokom odgoja, neiformiranosti 0 seksu, pritisku od partnera, problematicnom o bite Ijskom okruzenju, tjeskobi, stresu, stra hu ad neusp j eh a te otem nom kO[ltroliran ju stimulacije.

a javlja se u 70 do 80 oeste

minute

aktivne

penetracije,

Brita nski strucnja ei u pona potrebu dodatnih ogranicenjakonzumiranja a Ikohola kod osoba starijih od 65 godina. Prema njihovim rijecima, postojece preporuke a maksimalnom sedmicnomunosu 14 jediniea alkohola za zene i 21 jediniee alkohola za muskarce se odnose na mlade odrasle osobe. Nasuprot tome, starije osobe dnevno ne bi smjele piti vise od' 1,5 jediniee alkohola, odnosno ekvivalenta za ca~u piva ili m alu casu vina. Prema doslupnim padaci ma, oso be sta rije z,ivotne dobi imaju smanjenu sposobnost preradivanja alkohola u orga [lizm u'te povecani r.izikza intera kc iju al ko hala i lijekova koje uzimaju_
zoravaju

PORODICA
Sta je sindrom karpalnog tunela

I ZDRAVLJE

U proda\i

Kad Saka postane slaba i nespretna
Bolestl udruzene s ovlrn sindromom rnogu biti naj~e~ce reurnatoicnl ennns. bolesu stitl1e ~Iijezde. multipli mijelom i secema bolest

Ocuvati cirkulaciju i sprijeeiti infekcije
Kao posrjedlca lJZI1apredovalehronime venske insulicijeflcije nasran hipostaZicki urkus. otvorena rena smjeSlena obttno na kat) dol1jeg dijela potkoljenlce

more

• aSIa

le a,PaYJ1 "",11<Il<J1 ... 1rt~~J

• 1\01110plllo nl$t~ ","II ~~pI .. ni nle~?

• ZilSlQyaditl

krvnata:ltfJ'?
~~ck!tnIiI-

\
Utl!a 8U o«iIi. 'lltIIlIB, ilIil.~oDtfi'llItxutilllt.l..'l!_

Bakterije
U~rrIOIlIJlliI~IIOQmlI~,lIiIineIIQIIlro~ iltlClN.lWl~tlI!!ijf!tfI.rsm~tIIIIIDn~~ ntlSUllirItM!.kiIi.~~5dRb~miIf.I~nII

Obloge I kreme
~~~III~ I'PI~'Irn"",IJI)I;tDjOn'-

"'flI,lllDN.rlq~~IIP!IfiI~I~·\'ob:
~IfIICIIIO&~(;(;5!iallJlioGtKIiIHAiIID!iqI

~,~~d.ltIa,.

-..,aa.!iiiOOi!II!5a.

rootg!ill!~,DeiMtlb~ ~ mIInireslJfI) pt;Ij;M;mbiiWlflm~ ~oIIpat,om.I5WInI-

CMlniioln.

Cl~IIIUsa.iI.J~ ~~pJdmuMiMl

._r _ ·_I __ IoIJ,_I"""
DR. DUJMOVIC

._-"'" .~~

Uqt~~,I~~,ItTd.I[W;~~'1I.K~5II~1l5

.~iJirnltmid1~ij;d;tP..!'.· ",*~l~~~SIDjt

.ricotrMvay

oglasi

Dnevnj avaz _.

"_I>"J"'''.

35

. ..~-......,.__.
02.01 l.OHI'!!'Ll 0101'U·T~1 17.DL?O'II

"_"'' " ,.~I>PI'~""~r_ _I., .....
l(onkUB,
aI. "" ,.~

<lud'i

N a osnovu CIana 27 a. slav (2) Zaknna 0 javn im pred II~BCima u Brcko di51riktu BiH (. SIutbe ni glasnik Brtko distrikla BiH" broj: 15/06,5/07,19/07. 24/08) i tlana 34. Latka (h) SlaMa JP .Komunalno Brcko· d.o. n, Breko di:;trikla BiH broj: Ql·604710 8 od 04. OB.2008. godine. i Prog rsma zaposljavanja pripravn ika u 2011.godini, Direldor JP "Komunalno Brtko" o.e.o. Brtko distrikl BiH,.r asp i S u j e

"d.r ..

Ml_'_~ ,,_ !oIoI_"'''''~(''''''''dt\co,~ S!r_" .... ........... ~' ~ ~ _. .... """
',.,_~ ... ...tI1rf1., .... ",t<u.p..

..,

.........

_,

...............
_

joO"'IJOd

,_.I_" .........., .. "...:I.," Ad Sri'OOI '"
__ ~

Hto_..,.,

1. prljem pripra:~nika radi oba~IJanja ptlpra:~nltkog slab na odreaeoo vrijeme
I, OBAVLJANJE PRIPRAVNfCKOG STAiA NA OOREfJENO VRIJEME U TllAJANJU 00 12 MJESm
2. VSS·diplomirani ini:enjer menaoanenta

JAVNIKONKURS

........

1\IJ._

Ie

......

""I_~I_"" ",~"""",0<Ia,~

_

,.oICtt.o .... ~
-.

<0',

,~._.
_

"'~'p""

_ml~I_"o;,<I"""
"" _"'" -..

......dr_""1'!i..~'fII""'ioJ'oo"~
""""""' ...

"'.).......,. po>!I.. •.,...,.~

~

1,""",,_, WU'oOO)<J _ I_!moe ..

'~_""''''''''''o<.,., .......
.....u •• ",,~
_
01 ...... .,,''''',

"lrl......~~~1

.... ~~oI!l>b
,;m~..,

-...".c.q

.. , ~
....... ~ U<r

iIFod.... ..._.....

~'''_'''''''''''''.lO''' len ''I' _a;o
!k4ob",~ ~ _,.~Joth
....
".4\l ....

of,...,..."...,."

__~,

.. 'Jo.

OIudo .. """'" ,0 ~""_..

~

_1'!rJriV ..
...

3. VSS . diplomirani 4. VSS· diplomirani 5. VSS " diplomirani 6. VSS • diplomirani II.

1. VS S . diplomirani inl:enjer horUkollu reo 1 'iz~rSila.c (smjBr Industrijsko ini:enjBrStlro:i rnenadfment), intenjer inlormacianih lehnologija, 2 izvrsioca ekonornista, 9iZl'I'Siiaca pravnik, 6 izvrSilaca, krim i~alis!, l' im!;il ac

1 izvrsilac

.........
... ...~. ~~
II6IfIjIIII,
......... ~jIo

S<>oIO)O _ -_. ntcd 1.1l) lCfS_

b>jO' .........

£<II~

__

I ......

~
1_

......... , ... ....-~
...... l~ooIu_'

v-.

I••• '

I.

OBAVLJANJ E PB IPRAV:N I C KO li SIAZA NA 0 CREEI.EN0 YBIJ EM E U TBAJANJ U DO 6 MJ ES Eel:

2. SSS • eleldrolBhnika, 2 izvr$ioca
3. SSS • gimnazija, 3 ilvl'Sioea Pravo prijave na :Ko~kurs i'maju kandidati koji pored navede~ih uslcva morau ispunjavaju opste usiove za zasnivanje racno 9 cdo os a:
a) da led rl:avljanln 8iH bl da Ie punoljetan

1. SSS· ekonomska, 5 izvr~ilaca

_II_'u~I
5tuII{ ~

......._"""""" ....
u .. ,oIjru l"a11 • "'"... ..

"~_''''' ",_

r 4\ ....,., ""...,.,"'~_ r>fl-"''_ l.hIIIl1u .. _
1M 1.1.............. .. _,do,ll.. __

~~,",~
__

__

u,_"ao.

.._ .... .. ..a
)n.m

_1_0.

""~

~

_

-..'" ,,_.-

'~IllftII. so,""","_" ~

oZOIL...-,

n toCI~.

_'_1

e da Ie zdravslveno sposoban (samo :kandida~ koli budu primljeni dostavljaju uvjel€nje
zdmvstvenoj sposobnosm, d) ca se proliv njega ne vodi krivicni postupak.

0

-- -_ .... --. ...........
IiIII.

_·"-"'rn_

t ..

..

",--m

KaMi daU koji su zainleresovani za pTijem u radn i odn as. u svojstvu pripmvnika, p ocnoss Pri ja.vu n uri g i'· HalHorn o.brascu.Preduzeta. Prijava na konkurs mora da sadrzi tae~e i i5tinne podaike, Uz originalnu Prijavu JP .•Komunalno 8r6ko· c.o.o 8rCk.Odislrikl BiH ,kandidal jB dUZan doslaviliko,pije dokumenala .kojim se dakazuju ispunjenost opstih i'rninimalnih uslnva: a) uvjerenje 0 drl:avljanslvu: b) kopija Uene karte Viii izvodizmati~ne knjige mdenlh; c) diplomu 0 zavrsenoj.skolskoj sprernl ilidrugi dokurnent (uvjerenje, potvrOil. svjedoCanstvo i dr.). Za diploIDe kaje 5U ste~ene u inostranstlru nakon 06,04. '992. godine ponebna je nostrilik<lcija; d) uvjerellje iii potvrdu 0 prosjeku cclsna tokom sk.olovanja: . e) uvjerenje iii pOtlrrdu Zavoda to PIO RSi Zavada za PIO/MIO fBiH da nema stal u okviru strucne sprerne koja je preom BI konku rsa; Konk.urs le otvoren ad 21.06. 2011. do 07.01.2011. godfne. ZainlBresovanik<lndidati mogu preu;;:eti Prija· vu na konkurs u proslorijama JP .Komunalno Brtko" d.o.o, Brtko distrikt 16tH, ul, Sludentska broj: 13. Brtko. kancelariia bmj 1. iii no web adresi www.komunalnqba Prijave se mmaju dostaviti najkasnije do 07 .07..2011. godi~e do 15:00 tasova putem posts iii lic~o na adresu JP .Komunal no BrCko" d. 0, o. Brtko distrilda BiH, ul, Studenlska broj 13.

Prodaja polovnih teretnih vozila
Citroen jumper, 2004 god , lO Korn

Iveco daily, 2006 god te-

rrnoking

3 Korn

Sve informacije na tel. 061/827 ·601
~A1HE~ CEGOV.lnA

Prodajemo dva kompresora za zagrijavanje velikih hala marke: CE 0099 York clima roca (York internacional), Ps 28 bar; 40 V; 50 Hz; 12,1 KW; 44 PSi 472 kg; AIRE-Air FLOW 4,16 m3/s. Poeetna cijena 6000 KM po komadu. Pogledati po dogovoru. Tel: 062698658. Kljue.

o es lavlj ena doku menta ci ja ne ce se v racati, Ookum e nttolsponjava nj U 0 pnm uslova ne m 0 gu bili sta· riji, od 6 (sest) mjeseci. ,NeblagovfBmenB, najasne (nBrazumljivc) i nepclpunB prij3vB se neee !alma.· Ira! i. Svei nformacije u ve~i ko nkursa m oiete d ob iii .u Slutb i UI op~le i kadrovs ke pos Iave na brol: 217· 255, lokal20.
NAPOMENA: Pod pripravnikQm se podrazumijeva licekoie i~ku~lIm u slru Gi Z8 kaluu slekHg b raZDvanj B.

se pryi

DuUapQslia.lla [3di slicanjaradnog

PREDSJEONIK KOMISIJE ZA ZAPOSWAVANJE M r Admi r Nukovi(:. dipl. OBC

,fED EIlACWA BOSN E I HEACEGO~IN E
KA!fIOU SARAJEVO OP[;I~SKI 0 U SARAJEVU SU 8101: 0 R.1S1i931 0 II;

80S

n.kmdi trolkove p;lmitnOQ' po~upka. na luUiu mrua t1l1l'ra.zuml~ i Sadr1a'l'ati: 'O~naJ(u suda. im2- i

a~

IIIlSNA I HERCEGOVINA

g'..lovo,09. 06.10111, ~oOl""

~s

odnosfllJ

p",'m" odnosno""Iv P'''"' "",b., ",.b"'allll' IDbo""III'.

FED8RACIJA B05NE I HERCfGOVI NE
MrjT(lN SARAJEVO OPCINSKI U SARAJEVU SUD IllOj: 65 0 11433581'0 I

"i' ~elenJ' 0 1~"SenJ" ,ml.lu od"dl>e clana 348. Slav3.la· " ~."' 0 p"ni~llOm pOSIUp~U, I'll,i sa odlBdllOm a U' 01,,,,,21. la·

mo<nitJl, ih Imajtr, prMmeispara, aI<O sll<!lj'(11,n ZPI',), 33A

*'~is.esl~n!tka,

nJfllO\li1l1i3Io:0os;kihUS;1.\Ipnikit i plJlIlJ~ I pOlpls podno-

-'i ~i'"

10 "di~

H. osnowod.. ~'" ,..... 348, ",,,, 3, 4.15, Zai<onapamllnompo. UOdD""" n'luID" IUUnI~, ist'~1m01lu(,pr",,,. P~D""'" 0 ",ul)l<u,SI,""ine Fedor.cii.broi 5J10a) Oll<i",~ ,,~ u :;"'"jevu i Ilja:snili " d.1I pnlRaj. i~"'I.'''"' P"i,vljl!llllu_ l ,..1111 lei," .. I",.. Kr'!eli., pm,"", ,tva'; tu.!tt~j'njO Musi, I, Sar.lie>', 11.~ .. 1.IPf'..). Itl,B'I'" K,IiaD<_ r,l1.llIcfla, protlv IU!onog b .TARA·DRI~A· ~,.,", Ako lu!onl"per,,,, ,"Ioonl "h~"", odD"""' naWI... mo" "drl1lti S"*,,, ,I. H.mdije~t. be. rOlli nOl'Conlh 2 IJQIIalivan~ ro· I razloQe Iz ktJlih se tu~beni zahtjti\l ttS:PCfav.a,,c,injc:niw na ,kojlma ~ dnO p((i\ln01J odnosa i 'lIpl:ale (!OprinllSd. v.sp. 7;8.345)11 ;KM, Obja·

"luI' USE . OEIJA~LJ SLJ£OECI !'o,'" " {:'emerl:itil

r

OGLAS
d',3n,a.

tu.~enilii5lli'lBl s'I.oje Ra'l,lOOe, dokiiZe ~opmii :;i.emvn1uju ~EtJlnjenite. ill p'm osn" .. na,ad'lu!Jlnog (Iran71. 2. ZI'I'·'I. Tu~elli mole u odgovoru na tu~tJ.u. i!I nai~_:S(lIt-e'fla prlpremnom rOC~lu odnii'~prom.!JJ1OO 74. <1",,1. ZI'I'·'I. p (t~o

,m.

K,d 1111001, "red," doSliMJOO' III!", u koJolI'lu!lIaopre· ~om'I'
dloDc i:lo8CSe!lje presude: ~bC9 pr'IJP'Uttanr.;L,ne dcsl,we pismefll Od'ga'lOr nill [lJ~tJu u ~aktlnskO:rn row, Slid &: donljeli pje:5udll t;niom
'j

~&~wo~n,".";~':':f~n1a ;,.,rr.enll<u llmln l~"nul' Sara· H ioyapl['"idoom, pmcjenomi pmdaiom;ZVI!.ni~ClYi~Hl",.lnih 1 stvan no a~"si stanoviroja. p" ma iMlenl Ku Jol,mdi Tabak HII~III" I, Sa"i'" "a ""vtanlm p~manllma~ol' oSivami<.kod O~i"s~i sudu S."I·"'" i 10 smiJjaAi"" Spallit, u Imn,om pm· p",'odav," Optins~ sud s,,~'vo, ull" Sono;", 1. prom, dmel. IraiioCI 11" enj' TURKISH ZIRAATBANK BOSNIA0.0. R~ l~~~i~~ SARAJ~VIJ. uUcaOz,neUt, Ciknla2. pmtly IlYrn'rti~aHrLCI,lN 8ul,,", M,!, S,'imoYieal'0, lORAN i, S"ai''"'' uliea Lo!lo"itka 5. JOLANOATABA~ uliGO HILClSIN 11SaraJeya, llta Anlun. Bra""" Slml~' ~ KRKALIC u JASMINKA Sarai'"'. ulicaOkrugla13, KURSPAHlcSBNAO L1~oUko ullMeli 1",,1'"ja "" bod. mDjlanamirilifla prelhoon" I, I, '" senasta"ja n. n,krmniniu vi,· Saroie'" "Ii" T'~ M,atlnaroooogprijal'[I'st-, 11SEMR.A URA· nav,deni"'tin ;""S"i poslupaK O NOI'ICKOSO Soc.leva.ullea G."'d' Ka 9arlf32, radl 11Yr~e"Ja,snl!t"" Il"t.,njk. Kursp.hit Sen•••• ~lnaCl!nakaost.. I, m se pniilt"jstva 1, UplS,," "' OS"DVU 34 S.slay3, "Irona 0 pamiGnom .1,,,,, 'PoSlU'P~U ""M u Saraj'vuu u~'i TrymedunarodnoQ' S.1roje,~,

20.062011. g~ioe

~~t~i~k~s~~~~~feh!~cO~~n~S~~d~y~~a N¥vg.~~~~ 'or

'pl,(,nih pl,tan ~n.' od 28.500,00 100," p~I"oz lzoosod 1.901,00 KM,po """"" nolm""'" 'OIl'" HOQ,QO KMI <l1"'''i'' dutlo ~O!Slovm Men! i< O~lIO"Or naIUlbu, (!va pnmkr!<'.I>OZi'Om po dSno\lu mdmade Zi3iInpli otJro:k Imtls od 11.000,(]O KM. SiI· Z1I.e· ",roj predrneIa &5 0 R, 151tB310 R'. znlm~'matam'poC" odo,nap"'"lonl' luZO.II" ~" l'pl'iIl. d, nadllrtncm Za.\lcr:fu PIQlMIO po- IJsncyu dopmosa la ,plate li3 period SUO~A 00 01. tlH. :2007. dO 31. 07. :2111 godine u,plati iliiO:$ Od t I :970A6i O. l.. naKr:!~1 Klolnadiolnom Z""OU!3 ,a"",Mn •• ~gu"'nl' po"'""'" oopo· """ " l;di;IvsMno"Igu""io uplatiimo, "'12.814,35 KM.I. mil 7570·"

" 1,!tHJ p'ilOlima"prea'i' '" "~""Ii""'" I:.ojom" .b ... ,"~ _ .TAIIM)~I~A'd.o.o.S"'I'w d, Miloll" OdOO\'« sud iprolf'l'nu strallitl.!', IKIzl'l'cm,,~u broi iPredm~. Droj,pr· Imtiraka za na MusE Zij11s.;pliitiI/t.upan Imos od 47 .sti1 ,00' KM i [0 po oSnovu :l1ei·, 1l0stit'l'iiI, SB s::ma!l~' I!"Bayljellom ,lucldi6m 15 d 3.0iil,lid "ail it 6iljill,·

26, lIB.,20IO.g'l~ne ~"Iomi' prod"'!,.., ~, ,ud

Ill. 2~ da u ro!o:uod 30

IU!,nl "TARA"ORmA" d.o.,. S"'I'vo, .1, H,mdlj.

doo.!alli odg(WOJ n.3 tu1tm od

00"'," p,,,,d"

" "'vaJ' Mb •• 1"hil" (p"sud. >bogPlOJlO'lania). ,~" i' o,lm t~tJeni zah'ije'l' oefgieOOc n.eosni1Vi!lll (Clan 8:2_ sha'l' 1. ZPP-,iI}_

OBJAVLJUJE RJESENJE 0 IZVRSENJU

~~~:&~"g"t~~J~~,~Ifrl~ HQCiSinKu· ~~~\~1~~:1~1~p~:~~~:o'::fe~ i 'proo'iompD"'"ln~ SlVanilY~.nilol Jolilnd, Ta.,~ i
rs:pahic

Senad'a iz Sara-jelia i namire.njem tralil)l;R iroSenja.

1m,,'"

SUDI'U ~~~~l·tr~:~~a~~'~:n~i~b~~~F·; ~~~~~~v~o AidaSpahl0,'.r. gooi"'. "ell ",plale ."YI,","!) poira1IYa"la "~upnomI"o,u od " 13.131,98 KM. sa ,,~ofl'kom "I"nom kam,\om poC., o~ 05.g5.201 g. godiooI» do Ispl"e. POUKA:'roliv "og ~"'ni'str'"l<e mOlu i~"ili pn!)"""r ""om I Tro!lrovll""SnoQpOS\upk. orea,niSU U I","su 00 393,94 KM, ~~i' ~ o ~~~~r;:k~Ji!:~~if~~~,~g"v"r ,. po·

1~.~3o~~~~~

J:~~~ ~:;]~

OvimpU!Ml so;zvr!.nioima HoMo loranu I, Sa.. jeva,Jolilndl .slava <I"'''i' " i'.'~ •.niU'.' ,mal" ;ms.nom p"'I'~om "'~, T'M~ HiUin i, S,roje~. i KurspallicS,nadu iZ Saraj"" OOSIa·00 15oana00 d,na 'bja,lp,"ni'
D.'

36

""",-"._"i"".

Dnevni avaz

BOSNA I HERCEGOVINA FED ERACIJA BOSN E I HE RC EG OVI N E KANTON SARAJEVO OP(; INSK I SU D U SA RAJ EVU Broj: 65 0 M als 068328 08 Mal s Sarajevo, 17. 01. 2011. godine

tom ito:

OGLAS
OP(;INSKI SUD U SAHAJEVU ito sudija Radivoje StaniSit, riesavaluct u pravnol stvart tuiitelja Dru:llvo za iz!lavacku i stamparsku djelatnast "aval Iota press" d.o.o. Sarajevo, ullca DZemalaBijedifa br, 185, Sarajevo, proliv lu2enog "HANNI" n.a.c. Sarajevo, ullca Nedi· rna FiIi~ovicabr .. 251\, Sarajevo, radi duga, vsp. 1. 79a,41KM, na osnovu ciana 348. slav 3. Za· kona 0 pamlenorn postupsu Federacije BiH, PRESUOU

• na lznos od 558,43 KM eoeev od 09. 07.2008, 9 odine pa do isplate, - na lznos ad 601 ,57KM oocev ad 09. 08. 2008, 9 odine pa do isplate, • na lzncs od 627 ,62KM pacey ad 09.09.2008, 9 odine pa do isplate, • na twos ad 10,79 KM poeev od 09. 10. 2008, 9 odine pa do lsplate, kao i da tuiHelju naknadi traSk.ove parnicnog postupkau izn os u ad 1 08,00 KM, see u ro ku 0 d' 15 dana ad dana donosenja prssude".

BOSNA I HERCEG OVINA FE DERACIJA BOSNE I HERCEGOVIN E 'KANTON SARAJ EVO PCINSKI SUD U SAHAJEVU BROJ: 650 Ps 17913010 Ps Saraj BVO, 15, 06.2011. go dine

o

Opcinski suo u Sarajevui 10 sudija Radivoje St1lni~it u pravnoj sNarl tl!zitelja "DlM" d.o.o. Konjic koje zaslupa Nel!ric Sanel advokall~ Sarajeva, protiV tu!enog "OHI" d.e.o. Hras,nica Sarajevo ul. Put Parnasa br. 3 B., raoi dug a, vs, p. 3.311,12 KM, na osnovu tl.na 348. stav 3. Zil kona 0 parntcnorn postu pku federa· cije BiH, objavljuje sljedeci:

OGLAS
Dana 23. 12. 2010. godlne Mitelj je podnio tulbu protiv Menog "OHI" d.o.o. Hrasnica Sarajevo mosa br. 38, radi duga vsp, 3,311 ,12 KM. Tu/bom traii na sud danese presudu koga glasi: ul. Put Fa·

POUKA: Protiv ave presude nije dopustena 2aJba, ali Meni mole pod'nijeti prijedlog za povrat u prijMnje stanje (Clan 183. stav 1'.ZPP·a). ObavjeSlava se IUleni da se dostava ovog plsmena smatra obavljenom u roku od 15 dana ad dana objavlji.vanja udneenlm novinama F BiH i na ogla sno i labli suda, Sudija Sianisic

Duzan [e Tuzeni,isplatiti iul:itelju lzncs od 3.311,12 KM', aiedno sa zekonskcm zateznum kamalom z • na Iznos ad 1,607,76 KM, .potev~1 011 05. DB. 2009. godine, pa, sye do Isplate - na ilnos ad 1:.235,94 KM,pocBv~i od 24. U9. 200Y. godinepa svsno isplate • na lznns od 467.,42 KM, pocevsi nd 18, 10. 2009. godine pa sve do, .isplale Duzan [a Meni tuiilelju prj qudn 0 g i~vrse nj a. naknadili lroskove parnifnag~oslupka

110:

zbog propu~tanja Obavezuje se tu!:eni da tuziteliu isplati izncs ad 1.798,41 KM, sa zakonskom zateznomxamaNa csnovu cion, 27. Z,kona 0 ustaneverna (51. novine F BiH broi; 6192) olan 55, Zakona 0 Sre<fnioSkolskom odgoiu I obralOvonju (SI. No,;ne HNK(8120001 tlana " IlIIIjen, i <fopuna Zakona 0 srednio~kol;ko m odgoj u i obraznvanl U' (51. novine HNK·a, 412004 i 512004.),. clana. 4. i 7. Upu· ISlva 0 ;ztrom i 1mB no,anju dire.tora nsnovnl h i srs dnii h Skola (51. novine HNK-a 2/2005.1 Clana 39.,40., 4t, 42. i 43. Pravila iavn B ustsnove Sroonie leksm ne i polioprivrB' ~ne skole Mostar, o[[luke Skols~ag 00 billa Javne ustanove Srednj~ tekstilne i poljop~vredne ~kole MOSiar brol· 07. lM!I' od 24. 5,. 20'1, I SaglasMsli 13 raspisi,3nie ko· nkursa za i,bm i im.novanje direidma ~~ole Ministarstva obra2oviJ1ianauke !wllu Ie I sporta H NK·a broi; 05·02-40· 1265/11 !Id 13.6.201'. J.U. Sre~rrja tek$lilna i poljoprivr. edna Skola MeSial raspisule; 28 izbor ii menova.nlB (j i rE!ki(]ra s~ole na pe Fic d cd fetlri (4) gcdlne
1

a sve u roku ed 15 dana pod prijelnjom

RadlvDje

Obavjeslava sa luteni oa se dostava pismena smara Qbavljenom protekom roka od , 5 dana, oo dana oolavljivanjaovog pismena u dnevnim novinama F:SiH, ina oglasnoj tabli suca, Ie se isU obavjeslava da pril'oge tloslavljenB uz turbu maze podiei u zgradi suda. Obavjestava na dostavili: se Meni ca nansnnsu cl. 7nstav su d u~ ism ~ni Ddgovor n a MtlU. 1. ZPP·a FBiH tuieni je duzon najkasnjiB U IDku od 30 da-

",e"tu.lni sukob i"teresa 3. 'Da n~e ni u kalMli mdbinskoj vell. do drugog stepena. s bilo i«tiim drugim tlafiOm skorskog odbora.

2. Da nije ZOjJ051enna ~rugoj poziciji kol, mote uncau n~

Do~all1i uslovi za Izoor dilllkiora su: , . Da niiB krivicno katnjavan

KONKURS

lI' prijav" n3 ko nkurs kan didaU 50 du,ni prllo.!iti slie~eta dOkume.la (o,lgin,Ji iii kopije ~vje.lllne) U sklatlu sa .aka· nom propisima i.I.O: '.Biocrra1'ia ~. Diploma 0 ".<Senom lalurlte!tr 3. Dokaz 0 polo!a~om slru~nnm ispjlu , . Hod'ni lisl2. Uvjerenje 0 driavljansll'u 3,lJvie'en~ 0 nekabljavanju 4. P(ltvr~a 0 duli"i .ra~"~g staia i ·POtvrda 0 pgslovima ~OjE ie obJ'iljao, KO"k.u.. ost,ie Oll'uren 15 dan, od ~,"a objavIJiV8fij •. U 5f· edstvima iavnog' informis ania. Priia" na i«trrkurs slati na adresu: J.U. SHEONJA T'EKSTILNA I POLJOPRIVREDNA ~KOlA MOSTAR. SjBv","i logo, lib, sa fUllnakom la Skal· sRi!ldbor. NepOlpune ineblagO'lremeno "leti u mma~anie, pnspjela dokumenlanece

Odgovor na luibu mora biti ralumljiv i s<ldrZavati: oznaku suda, lrne i prezlme, ccnosno nazlv pravne osobe, prebivaliste iii boraviSte, odnosno sjedis\e stranaka, njihovih zilkonskih zastupnlka i punomocnika, ako ih imaju, predmet spora, sadrZaj iljavB i potpls pormosltela (cl. 334 ZPP·a FBil-l). Uo dgovoru na tuzllu, tuzen i ce istact mogu ce procesne prig ovo re I izjasniti se da Ii pliznaje st.v.ljeni 1u1be ni lilhtjev. (cl. 71. stav 1, ZPP·a FBiH). . iii os porava po-

Ako tutenl osporava tulbeni zahtiev, odgovor na tulbu mora sadrl:ati i razloge Iz kojih se tulbeni zahtjev osporava, cinjenice na kojima Meni Z<!sniva svoje navode, dok.aze Kojima se ulviduju Ie cinjenice, Ie provni os nov III navo de tulenog. (ill. 7' . staY 2. ZPP·a F :SiH),

Tllier.i moieu odgovoru na tulbu, a najkasnije na plipremnom rutiStu podnijeti prolivtJJZbu (tI, 74. slav 1. ZPI'-il fB[H).
Kad !meni, kome je u redno dl)stav'llena Mba u kojaj Ie Milac predlotio donoSen je presude lhog propuStanja, ne dostlvi pismeni odgovor n.tufbU u zakonskorn roku, sud oe donijeti plllsudu kojom se usvaja W'.!beni lah~ev (plllsuda tbog propu~tanja), osim aka jB Mbeni zahtjev otigled.no neosnovan. (61. 182, stay 1, ZPP-a F BiH). Odgovo! pOIIvom na tuzbu sa ,prilozima na broj predmela, s~predaje . SUDIJA RADlVDJE. STANISIC sudu u doyoljnom b!ojuplimi~raka za sud i protivnu s\r'anku,

Zil direktor~ srednje skole mole bilj imeno'a"a osotl<i koja pored op~tih uslovo pr,dvia,nih ,.konom isp"njava i po&ebne uslove: 1. Zil\f(~~na VS S 2. Ispunj.v. usl~ve zo nast,vnDca u skla~u 5a Za~onom 0 sre~niMkolsloom odgoiu: i obm1Jlvani" i drugim ,pmpisima 3. Ime n ajmanje pel (51 godina :radnog iskustva na oogo· ino·obrazovnim poslovima u srednioi §Iooli.

se

PREDSJ EDN IK SKDLSKDG 0 DB ORA

Dnevni avaz "'....... _.;",,

'- 37

"._.~

... If)I, liP: """",,, 0 _._ I'''~ .... ~I U'~Q1D - "'_II~ ""',·1':10.1 d"",.l.oI!l.on .... "-... ... Ii....

"""""".,.>1 _ ... 1 Ildl~.
llo!I< ~j<tIta..o ...

::0<11 1!,).I1~! ,d 1111"'~~11 ..J """,,"I

,1\11 ~ o;w>,n,

"",Oll'\cJ' MNIKIITTM.I\K)\I,r ~T1j',",\\11;[II '11 'OOO""Ul""I)~[ roo:;<}I}IH
, :Pltl 0'111 P,~CIll.\Jl 11

o

L

"IJo""
~

.rl'irrJlijl
"'_

"'P''Um~.....
'"
p"

~ ,"__

...u

'II ~ ~I .............

Il""n.!.. Uu

"""" 1010 ...... ...' LT ...1.,_.,lh......w.l?:

0

.LIIJ!'

t.o>r. ,,_

~~..,..,_.I'~ ...., ,.
.... ""1'....... "' ,""

,~~~~I1IT1~

I"."",.,!ou Io,ili, ... ""..,00.10. '..,.",......"-'._.. 611~""1II!I ;.kinl ........ """...... .".... LoW .. '" 1np,.. .._. -.. ... daaLo. ,_ ....

"",~","""

... .u...t,...". .. 1Jn<> ,
U.

...., La>l~ 11_,.-.

~"'~'P'''''''
I ",(I"
r<b'g,

llQ~:n,,1l

;t".,I\,,'

..

l~UlI

p"riIrIIi;:_~l'

I 1.o.b"<II"Hn."M.ll11J, AAOlh.ll

...

""I...__ ..,p;~.. ~kldoL.oi<.o.
••

nun '\
•~

'''1' pm;Imd ~J< '" • ,_10>. I.... -J .... _. 1"1., d """', ""ljIILo 11"".,!qc' .. 1...00, <JOb,,. J"'~ ""_""_~,p.r_~,,, ,.1)<111, .,,. ...... I I·~"~' ........ .a,.-.w...t: ..~.". ""'''' oIo .. ~"I...'"
r.-.-.,...tIn,,~... · PO''<_'~.~ I'..

~"''''''''''l''IIII'
... , OJlolo ..

QI

_~.

p"<I-hnu."
p.....:I.oOo. • ~Mktu

Laloo ..... d

I ....

_l........

~~I

u ~""""'" .... I,~ _ ..... •

+m

...

L.l"'~

1 ~It1IIIIiC';1kPI: ~..Iitu ..
Ii ,

I<>im ~

o,ljl

bfuOjl'~ _

U'tt-.IIWfJl

.!I ~~P~~"I""~U""I:ah.I, • ..."._ ... -

.,..1aM"",

{ l""1 o~·II'R.IInur .....

• "",,, • ..:..ILo.p~'I".u,.~~
n..... .._

"""",..JIll
:0',,", II . • !~ 1011'1I ""

'ill"

t..,_ .... _.....-_
_ .. 'II....&.Ijd..i
,_

"L ...... ~lImo-~>II
-d PIt .:I.~

'"I""'_

.... _

"~",","" r."a.. ......bJ.~ , •• I .w.a.,,,,, 0 "'-.~ "f'lall <ooopDIII16"'panu u ,_._ ... ~ ........ I ..

"'rat
"'"

~I'"

· ... ~- u;. J< """"'"

•l dq>.V1I, • .._ .....11"',,"'9': _" ...

1W'.loio-I"'''''' L'9'!<* ."" -t ..... 0I..l-.b "" .l'...wi'J'r<-Io""lr~_JC~"'~"'_~~ II'<\! .-....co<oJ ........... "'.1' .... , rrt""
.!Mo....! • Ptn'.t'1"...a..uu
s

.,i.Imo...

'1"_"" l",oI,j< ~

1lI4or>u. .. ..~_ 'I"~ ~I.. I'............ ~.
..

...-L.....
I~pu:!i.

u..r..u.1'l""-L
"""\1< "'-...
(u>

J .... ,-..
..

,-.jdioo.

.p.....,.._ !n'.....
i~~

I'-'" "..' ~"'.......

ow..,. -IW''IlIj,

_"

....; 1'"
olm

_1""010,,
,~_

,i"'W""""" bIIi. .~ K.... ,.....cu.... ~~_.

'... ,~~ ,...__
'lft1::l''''uf'..I~ ..
, .........

,""""

~I>w,......__.

..... """''''')

.,01

0

i'.M..~,~~1I"1i

L'

L~.p.ooioj._
..... LIII'~,
f

"'

It'llllf.l.

~"4.c.1\_
~

tc;;

.... ""'_1Id

·I.ol.

DL"I",......

• ....,.. ... L,.. It ~ruhi~

...... "I.!),IM .. ,_

rmh<:.b_ .... "~ ... -"",,

p:~ -'1<'"

~'I"~""""'''_L..,.,_,,,,.. ab"1i_'''' ~t"" ~ ..
" .......... ,..... ....'

._
",,~
'iii

"'~"'''''.I... .

WVI:td..iI

~~':I'«od>" 'IIIlAdlI.aJ:m.. 1111\1~jlJ

II"_,I~ ij;,II:i.

Ulo -!llil

.sOSNA 1HERC,GOVIIM IED8f1)\CUA IBQSNE1 HER~fG{M~E I<i'JlTONSAIIIoJOO IIPGlIlSKI SUO U SAAI.JEVU iBmJ~65 0 'Ps:1&6944 11 iPs.

. ~ml; lJ14611OOOOO35ti491:00 AMA I>an"'d~. So,*"" i . ""I: 101 CIIlOIlO:9M70079ilI6OOOQ28OOJ I;od !RalIo"" oar;, d.'. -lIr·Oj; 19904'9QOO.1~55 tOIl- SJ)3ri'kasse IJan~ dlj Sira.i~(J ·~mj: lJ14_88I«M1AMA bankadd. So,*""

SaraIe'o<>

S... I.......

00.

,~1,. 9')d'no

I~.il esrwu ~Iana 3118.stav :3. z.a~ c pJr1~oo.m IKJ-SIIJIlIW(.St fail<" Or. >3103.1_"_1, OOj""I,..'

I1CWBe

OGLAS
OPGIIISKI SUD U SAAAJEVU 11Il SIJ~Ik> T.!jana ArnpovlO" W.vooj stsart ""'O''lI'~ O<illU"nj. POINODNQ GMO"'"""O. TRGO"'N~KQ , US· wt~oDROOIW .Aill'OKOP" 000 TAA'IlK. ~, Vo¢njak 00, """"" '" aCl'i\DkaticlStanllmammrit I~ Travnlli:3. Pf61iv Pfmi~lIik:a osr'llllr.mla NB :FON[JA(;:IJAMFlJtJM. 1,11. ,fI,lijels!U:o'liC;a~ 1, .millll)at1 PO :r,ah;OM~_Qm:u!l~11w ISmalvE'Jcvie IZ 5aral,rn., rfe:ta.Viltu~JJOIIIf~u PTIIIdl'agata (]sigl!lr~a za o!lrel'lVanJIt mtare (]SI!JLua,n,Ja. iID m~~!31 dana Y 17.CS.:ro11.IjIOdirJeOOliicla:

ratlia.tJo "iSjne 1utlleQI Z3lllj!t.a Od 172..31:2.,61K.....In'ecafll31ro:;;tore p.ilmi~llOlJ:j)OSIUpk3i IKl rnlari asi(l)JI,Ulja u UkuPOOlTl iZOO5lJ::1, ,ILB2410,t, 0 Oru.etll.lje Sf: pnjenos:,I ~lJ\IiII1ll!! nD\l~rllh ~:llH~ru.,.a pm~riika csr,gurLlllI,E!, Ba I«.IJe- se OCh'iOSi latl'ana iZ !l«!lnol!ll\l)!) sta ...a: o~ FljetUlj[l, Xi !iiO r.KUllii prunvnnena lje:wzjtr]ilCleul1 iJPfiill5kolJ.5udlJ u Sarejevu brul 338:90D22082649$ u iZIlDSU Dd 172.:312,61 KMwetiln La tf.ooKo'ie pa~nl)g PO~I,1.Pk!! po mjerl osi'glJran]a ij l~n05u O{II)..es(,,0:2 KM. Preljl~:ae se o.slooada. 00 cbaveze diWania jemstvG IJIJ' 05no'IU tl269, SI. 2.. Zakol'l3 0 parnIOOom,lNJoSWp'kiI. Mjl!f3 i:I!iiglJfilJ1ia OSf$ mI snaIl do prar{(!motnostl Odli,ll«! 0 !1J~I;lI!:Mm W'llievu tuiiOCG II ~e'IlJ 'm'I){J:5t»a br-oj GB IJ Pa 166"94 ~ 11 Ps. Ovn flte~nie lrna utlniJ}: rj:e~llja D 12~ef11ttu srnlskJcdredbl Z~kooa Co
i~ompo$1U,pt:J.I.

,vrll'"''''! k'I'~ """'I"'

".,Iilllil*

'_nl

....... 1I31o osliiu·

RJESENJE
R.Jc:k:n}i!0 OIft~cnllJ prtrlTffill'flB mjem m;lg~l'llaBrnl~ 55 0 Ps 18&944 11 P$ Od21, 03. 2011. 9'iidine se lTlii~ta I Odf-e"IJ}e.lfli~ c5tguranJiI. M10m " protWriI:u osiulJrarJja~B FO~OAGIJASAAAJEIIQ, 'lAlil' 1_· ...it:ltlroj l $:arajava.:Z.<IcranlwJBda01ullisakr1Je.Cp1!:retiiii'r.lSJKlIa1t$\'.(}. jorn ImQ'i'lt.lom ...'~ea-.nifii s;re1f.Styitnana svlm ,ta,(unlfila uklluOlJluei i foaMe

~l;Ita I;IlIr.(l'i'~m I~ttll\l: Pmii\' cq Flje~tmja doJ!u~lei1ille ~aJI:J3I .. K.mtonablOm suduu ~rn)e\IU u rll~1Iodi a oana00; dana prl~a pr!JIisa AIf:~f11Ia. ~11liISII'p~os) pnem DvtIg s.Jd~, u ijOlfCllnom b«Ilu prj~r~ l3 $\!ij i ptOti¥ne:stl'aI'4;i! (3IJrlmjerk>j, im!<ol'" ObayjetlaV21 Stllid.enl (Ie se oostava plsrnefli3 smalJB abiWlleoom prott· kOm fOla Od , 0 dana, 0(14ana ObliWljivailfa 0l'0{! ,piSl'I'l!!i't:I u DRi!f!o'nlinflOvinilma.FBiH,ioflGo~5l1IJjpIOCiislPIf.i,

101,." "'"""'

BOS·N.' HERCEGCI'llAA ' .•0 ERA~UA aos ~EI HE~tE~OVI~ E
ICAMT(I~ SiliRAJEV(I

o PC."SKI

SUO U SAAAJEVlJ BHCIJ:i50PIIB1908P S:j,!!ri!ie\lo,1'o.C5.W1.r,;joi;li[1l~ OpCi~kf S1Nl:J Sarnfevll, r ~:slllija S;inja IItJl!:ijilk. u prn'lTlDj SfVaIi Mil$ [ :Be;g3ii1:K!1:\aI1a,I{atana,~ii:;;a i:z saraie'l3 taSwpanl ~o PIAl/;IIDD¢~ E5ac1\J ;!ij~Clh:iltllll SiIr<Ijerla, prOll\!li,iUInln Iile Ora.gkE!lI2: arajB'I,jI ilL S Ro"lglbil mindebr. lS6.11ii: Oarko iz Sarai,eu uL Ra-gEb:a WUlde br_152. 'llie 2,eljkc iZ S3ra.ja't.[i 1.11, Wem:a13 5ii~a tlr. 94, Lel:>O Mladria 1zPo:!iu*. 1.1'1. :R:a~CIIal:21 ~ Pouj~ Jlk!:ilp!)\ll~~a jz PWlnil!: til. MiIiIICl't.<i lK. 4, P.etil~e FI HrvaW:a:.lltlvalllz Sarnje... ut. R~ a D:finlie lK. 156.. Dodik; ZOi'aIl ilSat3.leva uI, Mem3iBuC:elbl'. 461, tJOdikMraiJe~it Sa.raje'lil ill. A.i:lMna8lJcll:or. oII.fi1,I>DifI}: Mallja, CG$lt Rtdj~. 8o$1ljal: 'lIti.dc. 11ft Ana:.BOOlljakSliWica, Bo~jili Mara. Dodik Mara, Jozj( Finb. DDIfik SID· ~n, 000" s~to. DOOi' ""to. 0..,.0 $""" '010, Ou,","" Do(f* rFflkil, rkMIik: A!1a. DodlK ~ilrola, !kJdIk: ,Jo:ro" B-o~lljak AlIa, tlJk Ka1aJi.. m:I, lJra:kle: A[J):Jc:.a. Grubi~lc lm'3Jl. Tukil Vlnk.il, Tlj;,a Jakil, DOli): Luca zj. st\Jp3l'li; po IlOSebAOm SI.3r:at-eliuFlil!1(J'l([~ :FLaSiinlJMlWll;atu it S3iGieva., r.ldl ~llilf1~'Iif3I1i1\1li11i*l;'t.:t pll1ern dlksldosll '1.s...p.1_000,00 IOJI, obla"jiJ)esljedetl
HJ\!iK1(Ll

DI50,%~ 1121915 ~KiJlanili A:ji~ If Sar*'t~ JMe IJSOZ9351 17113A 1)0osnDVl.lOOsjel'oMJ.lelllfJmlo s.uvl'2J:Sn1~t\litsadlj~ DilIPO1/2 na [1B~· s J1alaze u mj~r~ Bulra~_IilY pctoti U Si1fj3levtl. omilterlID k.a01l:.e_br_'JO"l!1:lJniU<i'lik\lea,~I,II!iS~e"ifnoaf.alJ~epO'lltiL"le:7n rn2, ~_o.~ac 110 :stamm IlremjlW, ~[o pD nll'lOlTl adgcvoJU U:. bI, 443.11, k..~.tlr. 44511 M,. Novo Sillije,-\'o I'll. sto 5U Menl c:fu~.11l pri~bil.:J r tr,~~ ela; ~ lu!itelj na OS~u l';I'i"e:J!ireSude I,IknliUI iI .umliiiSM kIlill)e DJ>tID~&lRI."Sat:i~"" Ukoliko 1Ufel2 11K:i)r3.{liCCl U zalionom ~redvid'erlDm roku lie ilD5IDi odg:o'lOtfl3orrull.lttl:U.IiJ:tiI!!(:pI'~(la$.\ldClClr'.lestflreslltlu2llClgproplll.a~a I«roJom ce [[SVaJ1lILi~befli !E!l}ije.... u I::.ljelostl(c~n 182_ ZPP·\3 F8iHlll~ n~l'ia{ju IrtJ~k.c'f.a (JostuJlkii. (I(J''lIti'lOr n~ lufflu lTlorii bili Ji.lll~ ~:sarr-~i O1fIal:Li s.uda, kn~I flr~e.. nm pra....oo O£1)'b.!I, il'fl:lbl'VilIHre III bor.arnte llikrOSilO $dJ~re S1J'afrirll,IIllIrov1h z.akooskm 1':as!lI(Ifll· k.J IIIUIIIIITlIXnl1Q i1iiD il'l illliliu, pre~ne'~, siUlrhj iP«Pis j;lc111g,~1DiiI ~cJe: i 5

"'"la.

""a.

Illfiru mora da sa(Jr!Jrnzkigll' oopoman~, tlnjrnlce nil 'knjlma i3SrWv.3 ~nil'lOde.,dO~k.cjlm.a5elJtlird!.JjlJ1.etlnieliloetepra"'NlJsn(]". U oogc~CI'U,~1II!IhII~ni CI!I .i!~ mcgute pm~:>Il1!: plfgo~cmPEli3~nl· M USll:IIsl:JM1us:a~.71.:sI:il'll.Zf'p'·a. Ttltefli mlJ:e u OO!ilO'/ORl'1IiIM·blJ, ,if. iINIltas['!iJe nil; ,pr1J;1reJI'JllOrn rDf;stlJ, poIfnJil)lll prml'llUtnu!J Sltt;lrl\l,sa:lli;llfl.Cim 7.11. lav 1_M-at. S OtlgovorllaMI:cr sap.iI'azimi3 se predate 5Udllll~om'trotu Ilrimie· rak.aitasl.1dI.5u.PJCMr-.rS1ranJi:lI::s~na,tlrcjJ;lOOip:.
!la,

I_~

I~L334. tpP"'I·"O

1111en1 "'PO""fltll"",.m~',~""

i*~

OGLAS
POlin s.e Itlfll'~' mt DnI,'II!t:1!l1z S''3nJ~lh3,ut :Fta,'IIii};a ,D~I:I~1lIH', 1 :is, m u rcku od ::ro dlilll3: dDsUI'Ii DdCDrof nillldim IJd 21]. Cl5, 20(18, '[JDtIll1e. 1J1'lf1.11JJe :!iiI.! l\Fli1lIl~ Kalana 8eqan .slnI (JervlSa i! SaF;}je"a JMi!:G se>da

DClS13""8se :£imatr1:r IlItriil'l'l]en(fm ,pn:r!ekBm, mk<:r IIIcl1!S (J811:B cana (fill
I:lboJ2Iiiljiw,m[iiI.

S3ni~V~[j~1(

S'~II"

38 """',,."_'''",
sosna i H'erC:egOViM

Dnevni avaz
U I"!MI. pu'lani._ I~!i lac predloli 0 do no!."! e pre s"de lbo~ preBOSNA HE11CE G{lVlWl

oglasi
I.

~deracija 80so.1 Hercego,i"e TU1U\NSI(I KANTON o F>CINSKIsuo U TUZLI Bruj: 3~0 Ps 0020S64 lOPs Tu~,. 17.05.2011. godlne sl!1adu sa tlanom 34a_ st. 3_ 110 7 _lakon. 0 ~'ml~nom PO' Slupku Opcinsl<i sud: u Tu~1
U

FEOER~C~A 60SNEI I{ERCEGOWIE
KANTON SARAJEVO OPCINSKI SUO U SARI>JEVU B'oj; 65 0 Ps 155~23 10 ,p, Saraj'''''. 16. 06. 2011. ~dloe

Pozilla se tuz,eni da OOs.tav1 pismen:l od'gOV{)r na luztru u 00 30 dona ,aC"n'iue; od dana prilBm, ovo~ <Iopisa U'l napom,nu

rom

D.BJAVLJ UJ ,E
Oostavl!anla luZbe Iu~oc" MELCOM. 000 Mo,Ia:r.laslupanilll po punom otniku Aoo,o Nona"". advokatu lz Mo,tar a, lol.,"om M!DICHEM'·HM DOO.a ,ani'" Iriovino, pmmol cob. Iu,l" ga iiYin 10', radl d"~a_ Dana 19_ 05_ 2010. godino, Iu!ilac je o,om s"aU ~dn[o lutb\J proliv luteno~, raoi d'ug. u ~nosu Od!7.0.53.15 KM_ nav,o 0. su Mil"" t tu;,ni oi~ u poslovnim odoo,lma, Temelj.m is~stavll,"ih ,,~un.llspom~'"' reba po isllma lu!enlk Ie cstaou ol>""i Im1lrltlluliocu du~ U' 11110," od 7653.16KM_
U InZbi i8

d, pismsni od~o"", na. llElhu mora bili",,"mlii' i mora sadrt"atl '" one Sio ie potrebnn da oi " po njomu moglo poslupltl, a posebno om,t,ni' suda, orol preom,la, pun ""~, I adresu za pmna Ii,", prceesne pri~o,ore. d<eiO"" iZja!ni'"i' da Ii ,olulb ,ni "hlj" primaj.ili osporava u kom slut'iu i' ~Irebno n.'BS~ ,a,lIJg,"'og kOjlh sa i,U osporava i 'inionie' na !roiima sa """"'" ",nI'I'ju. Pism,nloogov" naluibu mora bili poWi,," od suane odg 0.,omog llca iii zak, zastupnlka, ounesne ovlaSl,nog punoflIIlenlka, Up"".,. " lu,""i da ee u ,Iut'iu nednst •• li.ni' .,gove· ra na M.bu ,"o,iti Pus Ij. dice prop inn, <I. 182. Z.ton. o p,mi,,,m po,l"plll. Oos ta va lutb.lu!enom smaua se ot""lj,nom 00 15 dana od d,"" obi"lil,ani" pcol,kom roka Sudija, Simie Radmila

Optinski sud u Sarajevu i 10 sudija Ale~l"d" V"lel~, u p,,""oj Sivan In!ilell' OptlN~ STAR I GRAD, laSlup,ol po Pra,o~raol· I,$.tvu opt"". Ul. Z.lenih Mrelkl br. 4 Saraje,o, proli' Iul.no~ .LINA INTERNATIONAL '000 SARIrJEVO. UI. fmt",diia. or. 15. raOi rIuga, vs.p 3,3~,60 KM. na nsnovu tlan, :MS. stev 3. Z31«l", 0 p,mitnom ~.rupl:n Fed"acile BiH. ooi,,~ui' ,;li,d"i:

OGLAS
!)ana 09 OB ~010_ gooine Iu!itelj je po,niO lulbu prOliv tu!eno~ .UNA IN"FERNATlONAl· 000 SARAJEVO. UI. femadija br 15, ra<Ii dug, v.sp, 3,363.00 KM. Tulbom Iraii da ,uddones, presudu koiom ce obavez;!li lu;"og da 'nO im, "'platen. ",knad, za ko, ri!Ie"lol''''. pOOTSln, u Saral'''' u ul. ["hadll' br. 14 a, plall"a racun or. 33B901l2200315515 ked URi mdll oonko S"al""o, IlOos od 3.3&3,60 ,KM zajeono sa ,a~onsl<im uleznim l<atnal.ma ~~ od <Iiona~dnole"ja M~e I» ~o I$p~te, s,e' U'coku' Od 30 dana po~ ~Iil'tnjom printldoog ~'rSoni'. O~avjell;,a se Meni d. sedOSIa" pismena srnatra obavljeoom proleko-m 'r~k> ad 15 dana. od dana a~ia,lji,a"ja o""g pismena " tlnBl'Ilim no,ln,m, fBiH. i na o~I"rIIli I,bli suo," to ,.I,ti O~'VlB!la va 00 prilDg' doslavljBn. U'l hdbu mole pooiei " zgradj suda O~"ie'tavlse tulenl da n' cannvu fL 70 SIO, t. ZPP·a F HIH lId.nlle smsnl od iova r na Mbuc dubn nailas,lje u '.'".d

ao dana

doSla,iIi sudu pl.

Odgovo, na Moo",.ra biti ,.rumljiv i sadrt>',~ O<nalw $uOO.lma .i prelime oonos,," n;;,lv p,,,ne osote, prelJi,..li'le ii bor;,i~le, oorlll,no sj.oi!to ,iranaka njilmvlh ,a1«l"skih ,,,.Iupn",,, i punomocn""" ,"" ih ;m'lu, prsdmet s~" sodr:!aj ~;av'i ~tpi' ~odl,",itelia (~I.334 ZPP-a HIiH)
U OcfgOVDruna Mhu, lu;,nl t, i,llIei flIIlguc. procesns prlgovore i i~"nlD " ~ali pIim'i' iii csporava ~sl"ij'nl IuZb,ni ,>I1li"" (tL 71 sl" 1. ZPP·, FBiHI. Ako luleni ospora,a lulberti zahlje,. odgovo, na lulbu "'ora sadf!ati i ralioge il kOjin " MOOni ,,,,Ije. ospora,a, c"ienice oa I:Oji. rna lureni zasnlv, ",oi' na""d,. do.,," ~oiima se ulvrdulu I, ti"i.nice, II! pra""i esnov za navad, Meno9' {el, 71 SlaV 2., ZFP-a f BrHl_

BOSNA I HERCEGOVlNA FEDERACIJ A BOSNE I HERCEGOVINE ZEl'jlCKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 015657 08 Mal Zeniea, 18. as. 2011-godine OpC!nsl<i sud u Zenici, SI.rucQisaradnik Emina Husakovic, u pravlloj stva.ri !Ilzitelja JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.o,o. Mostar, Direkcija ,. pokretou mrdu, u1. Knez. Brani.mira bb, Most.r, proliv IUl.enog Obr.dovic Denisa, ul, Prve zeniCke brigade 19A, Zenica, radi isplale duga, vs 1.562,58 KM, daDa 18.05.20 II.godine,

ruleni moza u ori1J.,nru", tuzou, a najk,,"ij. ria priPremnom mCislu poonlioti proti'lMbu {CI,74, sl,v I. lPP-a FBiH). Ka.d Menl" kome Ie uledno dosla,lje'IIu!h, u ~iol je tu~la.c ~redlO~O odnole"le pre&"d~ 1009 propu~tanj;l, ne dosla,; pl.menl oogovo' nall!!bu u la1«lnskom ,,~". ,ud c. donii" p",udu kojom se "".ia III!b,ni .",hli" lp,"sud. ,b01l p'opuStanial, o,;m jBMooni zahljev oCigl,ono n'o,"o,," (el, 1S2, ,I., 1. zpp-, F 1liH),

'.0

Odgollcr

n!3: luzbu sa

prj[lJzim:a Sill predaje, Si.uI'U' U doyoljnom brcjL1 pri'mjerab

ita

slJd i PflJli~fllJ: :s:tral1~u.

:p01iyom iIla :broj .pre·

rImola, SUDIJA AI,kl;anru, Vuleta BOSWI I H ERGEGOVINA FEOEFtACIJA 90SNE I HERCEGOVINE KANTON SARIrJEVO

OBJAVLJUJE
TUZenom Obradovic Denisu., ul. Prve z.eni~kebrigade 19A,Zenica, dostavlja se n3 odgovor !uzba podncsena ovom sudu dana 23, 04_ 2008_godi.nc, \.l kojoj je poslavl.jen [uzbeni zabtiev da se tuzeni ob'''elie oa isp1uu iznosa od 1.562,58 KM, sa pripadajucom zal<Ollskom zate· znorn I<ama!ornpocev od d.na dospijeea ob.ve~l!, do dana i"plate ka.koshjedi: - oa izoos od 88,43 KM poce" od 15. 08. 2007. god. pa do isplate - DBizoos od 542,41 KM po~ev od 15. 09. 2007. god. pa do isplare - na iznos od 479,08 KM pocev od 15_10_ 2007. god. pa do isplaEe - oa iznos od 23,40 KM poccv od 15, 11_2007_god. pa do isplate - DOiznos od 23,40 KM poCev od 15. 12. 2007. god. pOdo isplote - os iznos od 23,40 KM pocev od 15. 01. 2008. god. pa do isplate • 03 izoos od 23,40 KM pocev od IS. 02. 2008. god. pa do isplate - na iznos od 359,06 KM po~ev od 1S. 03. 2008. god. pa do isplare - bo i oal<nadom, lroill<ovaposrupka., koji se saslOje od sudskc ta.kse na [uzbu i prcsudu po odJud suda, a sve u roku od IS daD". Ovim putem tuzeoom Sedosmvlia tuzba na odgovor u smislu /:1. 62 st. 2 ZPP·a i mien i ie' dnzan dosraviti u pismenoj formi odgovor na tuzbu u smislu cl. 71 ZPP-a, u roku ad 30 dana od dana prijema [Uzbe. Ul<oli.l<o [uien.i ne dosravi odgovor na rufbu, sud 6e donijeli pre'· sudu zbog propustanja_ Obavjestava se razeoi da se dostava smatra izvr,enom, protekom rob od IS dana od dana objavljivanja. Strucni S ",adni k Emina Husakovic, S.l.
OPCIm;KI SUO U SARAJEVU ,Broj; O.'i 0 R, 1795~ 10 Rs Saraje,o, 23_ 06. 2011. godin.

N. OSnovu "!,",,,oo e.!a"".;W8, sl" ~. 4. i 5.Z.~,na 0 ~mlen.om p01lupku. (SI,oo,in, F!"''''ij' broi >3!ll3).Opein'ki suo u Sara" Ie," 110 ~"Clila Ivan. Kr;elj" pra,nOI Slvan Mllelja A~lf~ ~Mlc Protiv 1u!e<10g .OQma~o d.o.o_ Sarajevo rad,radnog SPOIll v.$,p .• obiavliuje
OBJAVWUJE

StJED[tl

OG1AS
°

Pozlva se tu!enl.Domako· d.o_o, S,ral'vo. ul. T'g Sarai,vske ollmplj,d, bb_. da u rolru od 30 dana dn.tavl oogo"", na lu!bu 00 27, 12. 201O. ~odin' kOi"m i' pledlo!eno da sud 00",," presudu ,oiom " utvrtluje da i' u~ovor "du za~lue," d,n, 05, 03. ,01!. ~me~u lu!enog i lilli1eJj!ce rasl<1nUI1<130, O~'_2010_ godine. Mani je dulan luliteliici I$platiti I",os od 2_14B,OO KM sa 1" kon,kom· ",t,,"om kam.lorn 00 01. 10_ 2010_ god",. do i'plale ~ I naknadiU IrOSkovB pamiCoog po,lupk, u roku od 30 llana, :~~1a~,:~oe~~~~~~i~"lh druStM Opclnsl<llg Su<la u Sa'ajevu~, i",,~1 Msanie lit' o'I~lenogza
IJdrllJsnllJ nanv pr.avne

"SluP'"je

Iu!enog.

osotn~. prelJ.iyaliMti iii. bOfa~ .i!le. odnos,," sie<liSie su.nal<.J, "jihO,;h, ;a!ro"sklh z,sluprtlkal punOm(lcnlka, ako ih im'iu. preomel sp~ra. sadr1aj I,jave i ~I~is ;podnosiIBli' ICI,n 3:J4 ZPP-a). Uoo~""ru nl lu!ou. M.nl Oe ;,I,ei mogue. pro" ... , p,;~,ore i ~jasnili s, d. " p"m'i" iii "porav. po,II'lilni III!beni lIlrti" (clan 71. Sla.1. ZfP·a)_ Ako luteni o,~ra," Iu:!ooni "hljev, oo~""r", Iu!'llu mo" sadr:!aIi I""log' I, kojih" llJiIl,"i zahtl" OSPDf"'. tini,nico no koilmaM,"i ,"soi,. ",oi. oav,~,. dokaze ""iim, " utvrduiu Ie ~i*nio,. Ie prami ""nov za n.""d.llIi,n"ll (td,,,,, 71. stay 2. Zpp·
Od!;lI:MJJ na tu:t:bu IlIOfa bili razumlp~ i sad~avati: ooni!ku 5-.IJ~~.ime i prezime.

~Uzeni mole U ooijovoru n, Iu;hu,' najl<asnii' na pJtpremnom mtiSlu podnlj'U pmw Moo ICI,"" 74. ,mv 1, lPP-al, Kad Iure~l, komole ",edoo dosta'ijena Moo u kojoi ie luI"ae predlo~o don"a"i' PI.,ude .bog ~ropu;lani" n, ooSla,i pi,m,"i odgo,or "a lutllu " zakonskom rokIl. sud e' don[jeU presudu kOiom se uI"la luftlenl ,>111(" (presud' '~9 propu Ilaola). o,im ak" i"lUlb"'i Wlli'v ntigl,dno neosno,"n (tlan, 1B2_ SlaV 1.lPP-'i, OOI1OI'Orno. Mbu 50 ~rilrJzima 50 pre~* ,udu u do""ljnom ",oj" pomj<mk, l3 '"0 i pruli'"U Siranku. pwivom na broi predm.ta, OOSla~3 Sf! Somalfs oh2lvijf! nom prote~om, 18 da'na od' d~21n;a. n'bla,..llwa~ia_ TlfImi 10dulan ooslavili odgo"" na.IulllU u~ poml'"", ~liItom", brol ~odmeta 65 0 H, 1J9,B31~

R,.
SUDIJA Ivana Kr:!'~

OGLAS
Opcinski sud Mosca .• Broj: 580 Ps 059782 09 Ps OPCINSKI SUD U MOSTARU,.sudac Divna Bosnjak, u prnvnoj Slvarj tuzirelja TP DARTA Trgovina Banj.luka ul. Kojaza MiloSa b.b. Banja Luka z"srupan po punomocniku Igo· m Sjeril<ov odvjemiku iz B3ojaluke, proriv rul':eoika »Memix" 0,0.0. Prozor·Rama ul. Kr.aija Tomislava h.b. Prozor-Rama, radio lemeljem (,lanka 348. sI3vak 3. Za.kona 0 par· nicnom POS[Upl<u"SI. novine FBiH" br_ 53/03,73/05 i 19/06, u dalnjem tel<stu: ZPP), bu( duCe! a tuzenik nc stanuie oa adresi posljedojeg pozna[og boravisca, objavljuje: d
BOSNA IHE11CEGflVltlA
FED ERJ\C~A BOSNE I H.ER(;EGflVlN"E KANTON SAR:i'JEVO OPCINSKJ SUD U SA~IrJEVU 8roi: 65 0 P 1 03276 90 ,p

S"'I""".

10_

06_ 2011_ ~di ..

TUZBENI ZAHTJEV
Obavezuje se ruieni "Memix" 0.0.0, Prozor-Rama ds tui.ile1ju TP DARTA Trgovina Banjalu ka isplatj iZfiOS 4.,898,55 KM sa z.konskorn za(e~nom kamatom po';;ev od 26. 12. od 2008. god in e bo dan Bd ospi j ,,6 svih fakIUra p. do isp la te', te muD. ko. di Ii rroskove pa r'oicoog posrupka, a sve u rokll od 30 dana i pod prijernjom ovrhe. Obavie.!tav,asc tuzeni da se dOSlav. pismcna smatra obavljenom protcl<om roka od 1S dana, od dana objavljivl!nja ovog pismen'- u dnevnim novinam.a FBiH, i II. oglasnoj tabJi suda, te ~e isti obavjcitav" d. priloge dostavljene uz tuzbu moze podiCi u zgradi suds. UpOlQ,enje: Tuienik je dldan pod prijemjom dono~enja presude zbog propll~tanja, najbsnije II roku od 30 dana dos tavi Ii.Sudu pismeni odgovor na [ufbu u dva primjerl<a_ Napomena: Obavjciwva se mieni da se dos,av. pisrnen,3 smatra obavljenom protekom rob ad 15 dana, od daua objavIiivanja ovog pi5meoa u dnevDim novinama FBi H, ina oglasooj t.· bli slld", te se isri oh.vjcitllV3 d. priloge doslavljene uZ tuibu moze podiCi II zgradisud •. Sudac Divna Bosnial<

PRAVNA STVAR T"!tt,lj; M.hm,d Kuiund& Men, Ope;na Novo Sa_raje,o ~lri'elarlj.t Ia. Siambeoo I(omu.ll"e Radi: Utvn1enie i ul<nfillla

Poslo,e

POZIV
Pomato '" kao 'trank, na pnprem.D mei!!. zakaz,"" '" d,n UTa RAK, 04. 10. 2011, godi" " OM 0 ,an. br<Ji:336.

~,o.a ""'I sua " ,ob,
Sud;ja M~,ada Hollo

NAPOMENA:

Aka n'pripremno ,oCis", iii", roolSl. " glavnu '''praY" n, oode u"dno oOO'ijB!leni tuIiIelj, smalral " so' d'a ie Mb, pO'"Ctno, osim aJ<lIMeni no ,,,,Ijeva d, " roli!le O~rti leI. 64, SL 1, lPP'aj. 1Iko"1 pripremno r1)CiSleil na roei!Ie13 gJa,"u raspra ... e ~ooe uredOOOM,lje!lenllule"i. 'atille te $e Od'tUl; De, njego,OIi ~,. 1'"'lVa (eL 84_.L l. lPP.a)_ N'lkasnij' na prip,.mnom mO\illu Siranke su durn, Iznii'ti S\le o\lni,nl", "' kojim, zasniv'iu ",oi' ",hljev' j :prodllJlifi,.ve dorn. koi. ;,1, ,izvosti u loku poslupka, to no prip"mn" mtist, tlonij'ti '" iSp"v. i p"dmetB koi. ;,10 "potJii,biti k,o dorn {CI. TI, lPP-aj. N, pripremno", 'otill" sod te 'ie~njtmoorediti ~an i sat O<lrtM"ia.glavne raspra •• , pitanja 0 ojima ce sa ,aspra,liaU, oOka.ze!ro· Ii00" ;zyestl I kojt osobe ce bili po",,, "a g",nu raspravu (e1_ 94_ SI L ZPP.al. :po temu se llra"a up~oravaju d. sud mo.!e oorO!irn d, sa gl"", .. s~ra" mo!. odf!atl orlrn'~ "akOli prip',mnog m~1Sta (tl. 94, Sl3_ ZPP-al

PORODICA
Sta je sindrom karpalnog tunela

I ZDRAVLJE

U proda\i

Kad Saka postane slaba i nespretna
Bolestl udruzene s ovlrn sindromom rnogu biti naj~e~ce reurnatoicnl ennns. bolesu stitl1e ~Iijezde. multipli mijelom i secema bolest

Ocuvati cirkulaciju i sprijeeiti infekcije
Kao posrjedlca lJZI1apredovalehronime venske insulicijeflcije nasran hipostaZicki urkus. otvorena rena smjeSlena obttno na kat) dol1jeg dijela potkoljenlce

more

• aSIa

le a,PaYJ1 "",11<Il<J1 ... 1rt~~J

• 1\01110plllo nl$t~ ","II ~~pI .. ni nle~?

• ZilSlQyaditl

krvnata:ltfJ'?
~~ck!tnIiI-

\
Utl!a 8U o«iIi. 'lltIIlIB, ilIil.~oDtfi'llItxutilllt.l..'l!_

Bakterije
U~rrIOIlIJlliI~IIOQmlI~,lIiIineIIQIIlro~ iltlClN.lWl~tlI!!ijf!tfI.rsm~tIIIIIDn~~ ntlSUllirItM!.kiIi.~~5dRb~miIf.I~nII

Obloge I kreme
~~~III~ I'PI~'Irn"",IJI)I;tDjOn'-

"'flI,lllDN.rlq~~IIP!IfiI~I~·\'ob:
~IfIICIIIO&~(;(;5!iallJlioGtKIiIHAiIID!iqI

~,~~d.ltIa,.

-..,aa.!iiiOOi!II!5a.

rootg!ill!~,DeiMtlb~ ~ mIInireslJfI) pt;Ij;M;mbiiWlflm~ ~oIIpat,om.I5WInI-

CMlniioln.

Cl~IIIUsa.iI.J~ ~~pJdmuMiMl

._r _ ·_I __ IoIJ,_I"""
DR. DUJMOVIC

._-"'" .~~

Uqt~~,I~~,ItTd.I[W;~~'1I.K~5II~1l5

.~iJirnltmid1~ij;d;tP..!'.· ",*~l~~~SIDjt

.ricotrMvay

oglasi

/\ C I B/\DEM
POSTOjl PREKO 200 URODENIH SRCANIH MANA KOjE SE MOGU jAVITI KOD DJECE
MOB je nasta n ak m nogi h anoma I;[a no srcu d [ereie. Neke od "j; h su bel es li sr ,to,,; h zaI;ste ka, de fekli preg rada koie cozdvaja ju kom ore i preiko.... morefdefekri al.r~jalnog i vemrikularnog scpruma), nbnormalnosu vezane za krvne sudove koj i dovode i odvode krv u i iz srca, nepravilan polo:t.:aj krvn in sudovn kcji ialnac iz srea, ncpravilncsri koje se odnose na kOr(HHH'nC nrtcrije (krvne sudove koji hmne samQ srl:al'lo ikivo). Postoji prcko 200 urodenih srcanih mana, Ponekad, kod istog pacijerua nailazirno na vise njih, U niihovorn liieceniu provode se mz1.ii!iLi terapiiski posiupci, potrebnc [e napruvui hirurski zahvat it nckada i vj~c njih. Ovdic cemc govorui 0- najC-t.."Stim srcanirn oboljcn]i mu kod djccc, kac i 0 dijagncsricki m mcrodima koj i SI2 koristc pri mihevom ctkrivanju .. " teste bel .. t; area
UrodjCE1C srcaoc mane zauximaju prvu mjC:HO U bclcsrima srca koic sc vidaju kod djecc. Cilk i kada su vrlo ldkc] anomali]c :HC".l kod dicteta mogucc jc korigocmi cperativni m xahvatom. "Kljue" uspicha terapiic jc rano otkrivanje i postavljanic dijagnoze bclcsu. ~ru pa oboljcnja obuhvera nncmaliic koic nnataju Il procesu mzvoia fctusn u mniei ncj ut robi. Poncksd su urodene sreanc mnne tolikc bcznacaInc da ni ne zahulevaju rernpl]u. Medutlm, poneki pu L su ozbiljne j ugrozavaiu 7.iVOldjetem, Takve, ieske nnornal ije se najtcice dijagnosticiraju io~ u najranijem djetinjstvu, Cak i kadn [e rtjc~ 0 na] Lc2.irn srcanim anornaliiama, procenat il'Jjcecnja putem hirurskog zahvara jc [ako visok, Meclmim, ovdje bimu ulogu igra runa diiagnostika bolcsti, Prof Dr. Tavyar Sarioglu, spcciialista djctijc kanohirurgiic u bclnicama ZdrMISIVttlC: Korporaciic Acibadcm, tc Prof. Dr. Ayse.Sarioglu, spcciiel ism djcCijL kardiologije, cbiasnili au nam 8 rmibimiiih dijagnnsticki h metoda kOfC:SCkoriste pri otkriOvn vunju ovih bolesu.

Dij.gDo'ti~ke

metod e

Tczi oblici u rodcnih srcanih mana se obicnc ctkriiu j()~ u prvom micsccu zivota, u periodu novorodenccta. RLlZI()glome ic cinieoicu da eve bcbe, 00' _liiamog mdcnja pcknzuiu tcskc sjmptomc bolcsti. Ipak, u nekim :;;lucaj-evim:l dijagncza sc postavi tck u djetinjstvu pa cak i 11 odmslom uzrnstu. To se obicno desnvn u slucajevima ksds SoC' rsdi 0 mnnjol u rndenoj srcn i..Oj mani. P05un'lj~juCi dijagnozu, speciialists dic~ijc kardiologi]e, nakon p rvog Iizi kal nog pregled a vr!i i razl ic ite pret ra ge: 1, Elcktrokardiografiju (EKG); EKG jc urcdui koj i rcgistruje slabc clckiricnc j mpulsc u srcu tc ih, U: vidu cikcak liruja iapisujc nu papiru. S obxirom da prj lome nc ispustu nikekve clekrriznc impulse IJ pravcu srea, dijcre ne osjeda bol niri ncpriiamost. 2_ Remgcnski snimak grudncg ko~a: Na osnovu renrgenskog sni mka, speciinlisra djeCij'C kardiologije dcbija informacjjr [) vclicini i obliku srca i pluca djereia. ZrBtel'ljc kojcm ie, pri lome! bdo::=eflo di ierc ie ViJO mulo, skoro zancmorivo. Ova dija.gno..;,;ticka mewda nema negarivne poprame efekLO. :3. Ehoka rd ingraf j a: Po mocu u 11 ri3.Z,1 h ta lasn koi i sc up u 6u IU Sit povr§ inc gruel n OS kO~3l £\ va ra SCpckrc rna 51ikn src a. U 2. to, koristeci Do pp lcrov u-tni cfekat, pomccu u! trazvudnih tulasa mczcrno izmicriri protok krvi u krvniru sudovima, Zahvaljuj uci ovim dvijcma tch niknm u kardiolog stvara prcd8[<lVU 0 gradi srca i niegnvo Iu nkciji. Velika vceina urodcni h srcanih mana se diiagnosticisn uz pumoc ovih metoda . .J._ Feralna ehokardiogreflia: OVI,l metodu, k..oju podsjeca na ulunsonogrnfliu, moguce le prlmlenilvati ad 16, sedrnice uudnoce, Bhna karnkterlstlka joj jc~ da ni 28 majku ni za bebu nerna ~retnih dCMt3. Ovom meiodom ie~ io~ kod nerodienog djetcra, moguce k011trotisati funkciiu i gtaJIJ sl'ca tC krvnib sudovu kojli izl"lzc i2>njcga, Znhvaliuj uti fcta[noj chok.3rd.iograGjir mogutc jc i pr~jc rodcnja odrcdi[i pOs[ojnnje urodcnc srtaDc ITUmC kod djeLcla. 5. KatelCrL7.acijLl aAngiokar-diogL.iJfija: KaLctL:"rizacija .srca i tlll,giokrrmiografija pred5t<l,ll.raju n<lp~dnc dijas.nostickc pOSitupke koji :;;c vr~c pomoc:u modernth 'rcntgcn llrcdnj.a. Pm;tupl3k sc ~a:;;toji iz ulaska pDmocu 18flke ~uplje cjcvtkc U "CflU iIi !l!r~erlju~ I,l POOfutjU prepone~ kroz koju se provodi kE1U[Crdo sarnQg s.x:a. 6. ·T"est aptere~cnj.:l: Vrsi se ~ako hOt dijetc ubrzani.m Lempom lrr!i po POkrcLrLOj traCL Jok s:e u clcklritntm impulsima, Steil l"er;iSlru,ju pomcKli EKG uredaja. 7. Elcktrofiztologija SrCfL:Por(:m(!~aij u srtilI10m rilmu kod djccc, ponckad sc jnvlj3iu kao urodcni porcnlct~lji 3 ponck:r.d kao posljcdic"3 hinldkih zah'YIl[i.lfia STell, R.3z.lozi kao t VrSL.lporemccaju u :srtanom ri lmU,l" mo~u se otKrili prl;s.cbnom metodom siicnClm kaLc~e-ri7.aciji, Korisu::ci: QVll Le.hniku~ u :sllJcai u pOlrcbc) mogucc jc:.~ lcrapijskim po:Slupkorn koji sc naziva ablacija anormillnog pu:r~ {paljcnji::: ncnQrm<llno~ pUla radio lal..a!lima} lrelirat.i rakll!i koji ic odgovoran 7.a ncpl'avilno_.;,;tt ri[mu_ 8_ Kardijallls MR: U J'!.ckim slucafevirnu! uprko's sv~m p:I"C~i"agtlma! e-mQglJce je pos~,s.v[d dijagnozu bolcsti Sj'C'a_ Kod tih padiel'l:H,8~d(l;bi se posHlvita tntl"lU diju_gI"li):2!a. n p-olrcbno je IJcinid tlop~dn.e prelr.lge POPUL MR (mognel". rczo",,",,) iii MR angiogr.r,ie. Qvo melode, doklO'U specijalisli, d"iu ;nform"cijo posebno 0 krvni m sudovima koji izll.l.2c j ula2'1: U srcc i pluc;I,
1

promjenc

j

Dv.deset<>minut.ni pregJed ~be u. majfuojutrobi
s~rno n:lkon rQdenja, negQ jo~ u majci noj IJtmbi~ uz pornoc: posebnih dija,gnoo.licki h lchni ka, moguce jc otkdti srcane: mall~_ leOna ad njih je fct,;]ll1a ~hokardiografija! koja korisleci uhro7.vU'cnc tala:s.e OJllOgucava olkriv,njo oboijenio srC" "oct djelel. ; priie ",dieoi,- Pri preglodu oi relu, ni majk •. ne o,jo,e bolove oi li nelago-ciu, Pomocli o\.'og t.lhra~vutnog prcglecla kontrol.i~e sc SrCC dj:C[Ct3, Pregtcd tt8je 10 minL.H3, osim slucajCVil kmIa jc djjctc ok.rC'nlJlO n30pako. di mL bilo koji drug-i nae:in prcd:sta,dja prcprcku prcglcdlJ, ~3dii mo~c cia trnje i ne~\o duze. Mogllfe je otkriti pos\oj.l3nje :ut:aoc r.nan-c'1<.00 dje-Iela i prljc- J'lieg1,1vogrodjcni'a_ Prt [ame:~ najvazniiu UlOfl,II rlpa~ p d, ,pe<ij.list;m8 djetije kordiologije. U ,Iiode,,;m ,Iue'i.vi"," pOlr<bnoie ",".dili re'8lnu ehokordioS",r.ju:
Nc ~ U slucaju da jt': o,kri'Vcna ncpruvilnos[ u mdu sn::.. - U .s!utaju kada p05tojc anomalijc drug.ih or~ .. nil: • Kilda postQj~ :il[llomalijfl h~rQmo7-oma _U .Iucaiu k,d. je mojko dii,beli~ .. , im. obolienje liroidne ,iijezde iii d,.uso hronRno oboljenje Ie ,_koje t["cLirnna lijckovima ~ U sluc<lju poslojanjLl urodCQih srl,~nih manfl mcdu bli:li m srodnici ma kao stO SU rnajk3 O[ilC.r brat:3] scs'~ Ire] Ec-[,kc] amidze-! dajdi2" - U s!ucaju d.a ie l,l nlrrtjirn lrudflo-C!lma oi ra;gnQ8Licirall hidrop:;; - U 51U~8 j u ko da j e Si.THH'l j cn.a H[ povec~u·1 a koH~ ina a rrl n io n ske teC1l0st i - U slucaju da je maikn oolovuJa oct infektlvnoa; oboljJ;:nj;jl bil~ ozr3~ena iii ic korislila liil!kove • U slul:aju nenormalnih otKut::'aja Srca [ClUS3 Ij, poremccaii1 sr~<Jni)g ritm3 kod feltiSa • U slucaju lrudnoIT- ~Iantrdcsnom oplodnjom! viscptodnc- trlldrm6::: tc ponavljanih intr.im!crinih smrt~~ obave7.no je LJf:ilditi feU!lnu enokard!iografiIu_
J J

No. ~ta je parrebno ol>ralili p.bju

n.koD rodeni. djete .. ?

N:akon dolil5ka djetC-la na SVtjcE!pOIreb no jc prafi ti od'rcdcllc 7.nakovC'_ Ob.;r;irom da ~c kn'QlOk dicleta u periodll prije dota:s:k'l. na svij~l razlikujc ad onog Ilakon rCldenja~i u gradi src.a u ova. dva pc-rioda prisulne su nckc r.,like, U pcri<>du inl,"ulerinog ~iVOl' izmedu pr<lkomoro b.binog ,n,. po""ji jodna 'upliin.,, izmedu od.rcdcnih krvnih sudO'\'U POStojc Olvori koj i ih s.pajoju. t-f~k i kada POSlOji jako ozbi[jna sre:fln;) fLnoTnatiia] 2ahvaljuj uti ovaJ..~'orn krvotokU: period do r,odenju mozc dn pro[cknc bel. bilo ka.l,''Vih SirnpIOlJ'I:3, Sa rodcnjcm, lacnije:sa prvim udisajem~ oyc; s-upljinc: na krvnim sudovima kao i .supljina na zidu izmedju prclkomOf:l sc i,':al"Jaraju) pada prilisilk 11 plucima, krv pocinjc:: da strtlji prcm3 piucimil~ 10 jest uspo:SI<:wlj:iJI sc norma[an k<lrrlio- pulmom~~ni krvotok a zaicdno sa njim izli.'l7.-La \!idjc[o i simptomi koji ukazLJju na postojanjc urodjcnc Sore-ane- ilnc:_ n m Ncophodml ic konlrola src.tDib WmWi:l: IT pCf:iodu nakon rodcnja, najc-cUi naln:'. fizikatnog preg!cda jc mkozvi:lni surn}zvtlk U vtdu puhanja I:oji sc cujc UZ normal [lC OlkUiI,;"tIjol;.': SU[]]OVL set najl.t~"CJ ~I,jju kod sre-a. osob~ S~ srbnim oboljenj[m.a ali ,~u poncl-..'1ld pri51!ll'rwii kod p0\pur.m :zdravog .';;irc,,_ Tiil~"Ve IClnov~ nazivamo ·funkcionnlni" ~umO\'i_ Kada :se [(rid jcdnomje:se.cnog djeteHl sumnja n.iJ pClslopn'lc sum" na srcu ncophodno jc da di.jClC p~gk-da spe'i;;ijnJ,isHLdJctLjC kardjologLjc, Bcz. rnisljcnJjj :)pc(:ijalis\c~ Jiiti jed .. n Slim :Sc nc srnijC: dcunilivnu smL'lllri.lU"'runkctonalnirn'", Ponckild] bcz pomot~ cho-a nilc trLogute po:mJV'i1i difc-('encij.alnu dijagnO-llJ_
1

~ i~l~OGgic;:!~~~~l~n~,~~d!J j ~~~nna~~t s~~~~~~J~j ~Op~j'c~~in~Qj~db~rfij~ !r~j:t~S~~I\~~L~~ jJ~a~o~Or~nJi~ Lorn s[cano_g oboljcnj:il) ali je znak da dijC:1CtrcbLl odvc."ft~ dokLOru. Nedobij'!nJc na. Ic7.int i s[abjje- naprcdQvanjc: Ak(} dijc:tc nakOI1 pertoda dobrog n:tpredovania! nakon lrece~ tCIVl'"[e :;:;c:dmice potne da s.1i3bije tlEipreduje i spo'r~jirn lcnlpof.l1 doblja na !ezini) um;lra se- prilikom d,ojenjn~ doji 53. k.racim,pa,u(';sm.3) j)Os~oii vj~~~~atnOCad8 se f3di,o I'Ickgrrl $rtanorn,obo!I'el1lju_ , .. ." ~ ". . ... . Ubr2'..ano dlsanJc I StenJ8njc: Neke m31ke prlmlt:tc ubt"lano, ,chsanJc :!1V'ollb bcba. Po pm\'1 UjobrzlrJa dlSanl!:i kod djcce jC Veta nego !rod odras]Jh, Ubr,zano dlSaI1Jc J;;od djcCC S~ s~anlm oooljCnJlmil .Ie lako Jzr-.1'-:e.no, ri cemu jc ceno ,cuj n.o i $lt::ni~nic a ponckad Ie prisulno i prcnjcrjjno 2.nojcnjc. \'Iacrnic: in[c.rkOSl:llnih prostom: Jos jcda[l oct mogucih PQkaZaLclja bolc:sti srC"'.J kod djcl-C:l:ajeslc uvlaccnjc in1Crkos[alnih pL'QSLorapri di5anju~ SlO jc poka?atc:lj otc'l.ano,g di~ania, e~.;,;le!llcne infekeije i oboljc\la.nje- od bolcsti koje Pf-13,lt ovj~en<l qdcsna tempol~riJlLJra: DjC1;a sa urodcnim src;]nim manama> u porcd~nl·u ~a 7.draVQITl! p p djeC'Dn} c-~s6~ oboljcvaju od infck1.ivn~h iboks1..i~upala pluc:iJ Lebronhilisa. U slu~"iu pono"ljanib up.l. plut. pOlrebno ic naprnviti pr<lragc koj in.," bi ,e Olkionii" ,umni. na mogu~c POSLOj"njcbo c"i srca.

;~gii/t~r

tf~t~g~s ~j~ ~cs~~;~~:[ ~~Uel~~S l:~~

~'~! ~ ~:~~

jc~~~~

~t~e~~~~~c~~Ta}'s~~e;:j~JJ~gnUi j~U!r ;:,~:
r' ,....,

g

Sta

ufini Ii .k" so wi .gn".ticira

'~.n •• Domalli.

U slu~a,u d-il sc kod djewlfl dLijagnoslicira £re~na anomaliia pmrcbno jc provjcrili lJ'Ioguee poslojanjc a[lornalij~ na druSlm organirna. UZ LO~ pOllx:bn,o jc llapra\liti an:-d.i.zu hromozom~. Ncophodno je da zdraVSL'Vc:no~[<lnjc dje1cHI procijeni liekar, spt'e-ijali5ta djdije kardiologijc. Spc.'·cijali5ti.l! moze danijcli odluku da s.c: satckaporod~ le zapotnc: 1 ilc::te:njc.. Ako :sc donc:se [akV3 odluka~ n-e'Opho-dno jc d<l se por"Qd izvrsi umedidnskom cernru koji je u slsnju da osigllra I.lslo\'C' za cvenwalni hjrurbkj zanv;u} i koji ima na raspotagonju bdar koji Lri....svakom lrenUt.klJmogao did. pruz~ pOIrcbni LIX:lman ma[om p~ciJe,nm. Ve.cinLJ srcanih manLl, rnogucc jc: skoro u potpun~li i7.1ijeci1i k,i3leteri ... ..at:-ijam ili op~raLivnim 7..iJhvalom. McdLJlim~ IJ slu:cajcvirna kad::L se diia£nosticira Idka sr<:mla mana fctu:sa, ra7.matm se mo,gucnoSI prcki~ do crudn""e. I'o,ijednjih godino, i'ko jo; u f.zi j","~i\'.nj., r·,de se posl"pd lij.teni" djele" sa ,,,tonim. mon,m" ioo " m,j~inoj ulrobi, Karl il jc mogu 6e izvrsi ti opera tivni Z1I.h a r? v SVilk<l:Srcan i3rna n:t SC nC Iijcci {)peril 1tVfLO.Razlog lOme jC ,f·i jen ita d .. se neb: a nOm aJijc .s VrCmCIlOm Si.lmC red uCiraj u. N eke a nOma Ii j e, m ogucc ie lrcli filli 2.3h va lOrn ka! cU:r[:2.3cijc, ko j j pod ritz u m ij C:"r'<1 pro] aza k n ka lClCru k roz krvn i sudr 1.1 pOd nit ju preponc, pa sve do :s rca, 1pak} \-"C Iiki oro j :sre3 ni h m3 n il kojc zah li jeva j u lCr3 pi j u Ii j etc se hi ru r~ki m p IJ tc m,

Za kontak i informaciju: bosnia @ a~g.com. tf www.acibadem.com..tr tel: 062/434·021

PORODICAI ZDRAVL1E

Onevnj ava" Slijeda, 29_juninipanj 2011_

Novosli

Pi.se:
Prof. dr. Emir Tallravle

Jedna forma glavobolle koja je postala dosta ucestala u posUednjih nekoliko godina jesu glavoboije kao posliedica pretieranog konzumiranja analgetika

ovi problem sa sta om bolesti

Dnevne hronleno glavobolje

Bosi~akza zgJobove
Britanski istraiivac i su usta novil i da u no~enje ko n ee ntriran og e kstrakta dvije vrste bos iU ka, Oc imum amerieanum i octmum tenurflorum, smanjuje otjecanje zglobova do 73 posto i to u same 24 sata, Bosiljak se kao zatin" ska i Ijekovita. bi Iika koristi stolj eeirna. Oparena b iIjka se upotrebljava kao lijek kod upalnih procesa, poput bron bitisa, astme ,00" lesti koze i a rtritisa. a na utn iei istitu da bi m 0" gla pornocl i dijabeticarirna sniZavajuei nivo glukoze u krvi . • IstraZivanje pokazuie da je eugenol, ulje koje bosiUku daje poznatu aromu, aktivna molekula kJjucna za ova] p rotivupa 1ni efe·kt " kale dr. Vaibhav Sindi~(Shinde).

Poslavi/i pravu diiagnozu

J

eden novi termin koji okuplra pal!nju meoicinskejavnosti posljednjih godina je, svasako, hronlcna dnevna glavoboIja. Pod ovim nazivom sa ne poorazumjeva odrecena speclflcna bolest, vee sa termin upotrebljava za bilo koju formu glavobolje koja je prisutna kod paeijenata barem 15 dana u mjesecu kroz period od tri

Lijekovi
Danas se na trii stu koji 5U lzuzemo eflkasni u ~esavanju problema s gia.voooljama, a Ii ie zbog nji hovog profila rleika upotreba J propisivanje prepuseno osobama s tskustvom u evaluaciji ova kv.i paeijenata. h
nalazi mnogoluekova

godina [esu glavobclls kao posljedica pretje ran og konzumiranja analgetika. Pacijenti obicno zapocinju uzimanje lijekova upravo radi otklanjanja glavobolje, da bi se sa stalnorn upotrebom ovih lijekova glavobolje pojaeale i tipieno, pocinju se javljati odrnah naken budenja.

naprtak
Novo istrazivanj e Univerziteta "Teksas" u Austinu pokazalo je da idealni na pita k n akon vjezba nja n i5U ni voda n i izoton ieni pripravci nego cokoladno Pred n osn to kol adn og ml.ijeka nad standarcnlrn piclrna koje Ijudi piju nakon vjeme su vid Iiiva poboljs.anj a ukva litetu ii ntenztetu vj ezba nja i brii op orava k n akon fizl ckqg nspera. Naueni ci SUI testirali 10 P rofes iona Inih biciklista sa 90·m in utnorn vj ewom umjerenog intenziteta sa "avrSn.ih 10 minuta wlo visokog temps. Pokazalo se d a su biei klistl d ui.ei jace peda IiraIi kad su pn i cokotacno mlijek.o nego sto je to bio sll1caj sa spolisKim picima.
mllieko,

Idealan

Neuroloskipregled
Kao i kod svake cruge bolesti, kljuc acekvatnog lijecenja je prepoznatl 0 kojern tipu giavobolje se radi. Pacijentima se obicno prepcrucuie neuroloski prsgled koji ima za cilj identificirati postojanje eventualnog neuroloskog deficita iii osteeenja. Nakon toga, ovisno 0 nalazirna, pacUenti odleze na druge pretrage kao sto su transkranijalni doppler (TeD), doppler karotida te an a liza lij e kova koje pacijent trosr, Tek ukcliko iskljucimo sve sekundarne uzrcke, pacijentu se daje odgovareiuca terapiia rad: prevencije ponavljanih napada.

mieseca.

MOlA

ICLlNI~A

Naravno, kao i kod drugih tipova glavoblje, prvi problem s kojim sa Ijekar susrece jeste iskljuciti neki drugl, ozbiljniji proces kao uzrok ove glavobolje. Kada smoiskljucili neku drugu bolest kao uzrok glavobolje, postavja sa dijagnoza primame glavoboIje te j a sIjed ec ikora k u njenoj evaluaciji isprtati duflnu trajanja pojadinih

napada.

Tenzijski tip
Odredeni podtipovi gl;avobo Ijaka ra kterizi ra n i su duiim, a odredeni kraCim trajenjem epizoda. S ovom informacijom mozamo re-

lativno brzo suzitibroj rnogucih dijagnoza. Keo najcesei uzrocnlcl primarne gjavobolja u p raks i srece rn 0 klaster giavobolje, hronicnu migrenu, glavobolje tenzijs kog ti pa te niz d rugih. Prepoznavanje pravog tipa giavob 0 Ije dosta j e znaea jno, ne same iz razlcga odredivanja nsjadelwatmje terapils vee i radi precisne eventualnog daljnjeg rizika po paejenta koji je kod nekih tipovagiavoboIje povecan u odnosu na zcravu populacju. Jedna forma giavobolje kojaje postala dosta ucestala u posljadnjih nekoliko

U~ev~iavaz, srijeda, 29. ju~Vlipa~i 2011.

Porerneca] raspolozenla

cuvajetru
Pravo bogststvo LI obllkLl puno via kana i nikako zanemanve ko.licine vitamina 81 i 86 kao i kalija nalazi se LI plavom patl id!a IlU. S nain i sastojci koji se nalaze ukori i mesu ovog povrca sukorisni saveznlcl u borbi koju svakodnevno vodimo za zdravlj e. Od Iiean je izvor i vitamina, bakra, magnezija, mangana, fosfora i folne
klseline.

PatlidZan

Pise:
Mr. sci. dr. Narcisa Pojsklc

epreSI aJe fens aboles
•• •
te spozna j e da j e terti Ino doba zavrsero.

PORODICA I ZDRAVLJE sve cesce oboljenje

Zene su u veco] mjerl lzlozene svakodnevnom stresu balansiranja izmedu obaveza na poslu, kod kuce i unutar porodiee
e. resija je rnentalni p poremecal koji karakte rizira lose raspoIOle nje, gub ita kin teresa, poremece] spavanja, pad energije, snzeno samopouzo an je. Dep resij u n e uzrokuie samo jedan ad reden fa ktor, n ajcesce se radi ckornblnacljlvise faktora, Poznato je de,zene obolij evaj u dva pula cesce i. to zoog svog specificnog bioloskog i horrnonalnog statusa te osobina pojedinih zivotni h c ikl usa (porod aj, ~ziko fa klori za poj avu depresua kod zefla. U prvorn slucaju zbog disbalansa hormone, i navikavanja na novu zivotnu ulogu majke, a u drugom slLlcaju ziJog patta funkcije pojedinih hormone
menopauza) .. Upravo su oni

D

Zi.votna dob
Osim toga, zene su u V8COj mjeri izJozene svakodnevnom stresu balanslranla izrnedu obaveza na poslu, kod ku6e i u nuta r po rod ice. Prisustvo fizicke bolesti takoder rnofe rezu Itirati poj avern depresije. Hipofunkcija stitne Zl ijezde, kare ino m, i nfarkt rruo karda i duga sreana oboljenja, rnozdanl udar, dijabetes, multiple skleroza su sts Ilja koja znatno utjecu na po J avu d ep resije. vazno je ds se depresija d ij agnostic! ra i Iijeci kod ova kvih fizicki h pote~koca, j e r prisu stvo d ep resile zn atno u spo rava opravak i utjece na daljllji tok boiesti. I d ugotraj na up otreba pojed i-

NauGllo je dckazano da je pati idzan ad' liean la ksatil' i diu retik, u m iruje organ za m, stiti jetru i sprecava poj avu a nem ije, ukusan je i zasnen i veorna cragocjen kod' fliskokalorienih reZima prehrane, Sve spom enute visakovrlledne tvari i rnnoge druge kojih u temnopiavim plodovima lrna u rnanjimkolieinama plavi patli dm n svrstavaju rnedu povrce koje b i se na trp ezi trebato nalaz:iti sto eesce.

Izlij.ecitesvojmuski iIi zen.ski sterilitet uzpcmoe zdravih i ucinkovitih terapija Bobana Tesica

tiva/lli eik/usi u/jetu IIi! poji!VU depresije nih Jijekova rnofe doprinijeti pojavi depresij.e. Ujekovi koji su pstan c i ta koder cop ri IlOse pojavi depersije.

Zahvaljujuti prirodnim lerapija· Tdieeve lerapije, ipuk radaiu ss svrstave] u u tu grup u su: Jll3 Siobodana Bobana Tdi~) odr:asllDjuv iasl.ilog djcltla. anti h ipe rtenzivi, a ntie pil epttct, sedativi, analgetici, annajpomalijcg ju1:noslllv.enskog Btz prt'tjerivaojll, Tt!:.itev uspjeb 61otempe:uta zaprobleme mid,. je. zal"raYo, spreg!1 Ijeko v itog hi- . tipsihotici, hem oterapij ski lije kovl itd. kog i ienskog ste:rUitelll. djetijj lio.. ·cudesne djelon'omosti. mil... Depresija je cest pratll ac pillf je u mO.Qg.c domove !ir'Om tible mlijeCi i drugih peelinjih i~ drugi h menta Inih poremecaja kao sto Evrope i sviieta donia dotada prirodo:ib proizvocla .koje [e on. po re meca j. socij asu panicnl Ina fo isko.mbiniraQ U genera Iiziran ian ksiozn i bij a, beskonllao dugo tekanju • RA· vrlop:a!ljivo po· prepanu fiji ie os:novni ZII.d.31U DOST RADANJA. remeeej, opsesivno-kompu lzivn i porem e6aj 'i postljUlie poreme6ene bOf~ .Bilillde porodica kojc su izgubile Wipool.ll .... tra umats ki stresn i poreswku nadu u vlastito POlomslVo [Donske ravnoicZe i orpoizam m elSa Pretje ra na u polreba j. daQI$ S¢) zahyeJjuiuti kori§teniu pripre.miza reprodukcfiu isto- OIlkoh ola i ps ihoaktivn ih vremeno p. itheej od. raznib bakluii;a_i virum pod:i2u6i nieUSPJaNO LlJECENJE STEilUUn PodrSka gOYU imunolo~ko·odbmmbenu

Pravi lijek
Osobe koje se lijeee od dep.resije moraju biti strplj ive na poeetku jer antldepresivi (lljekovl koji se koriste LI lijecellju depreslle) vid IJ iv uei nak rnogu pokazati za ill do ceUri sedmice. TaKoder, ne smiju odustati od ]i.jecenja ukoliko prvi prepo ruee ni anti de presiv ne daje ocekiva ne rezu Itateo Ujek ee biti zamijenjen dok se ne ustarlovi odgovarajLJca terapija. Depresija; u starijoj dobi se ne sm ije shvatiti ka 0 d i0 procesa sta renj a. Ljeka ri i porod ica cesto lose raspolozenje i gubitak energije Kod starijih Ijudi pripisuju postojecim fizickim boiestima i godinama starosti. Adekvatnim lijecenjem depresij e sta rij ih osoba znatn 0 dop.rinosimo poboljilanju !Iva liteta nj ihovog zivota , Najcesce za'blude vezane zadepresiju su: ja to moram savladati, proci ee sa mo, to j e bolest 51 6a i abi Ijencina, ja najbolje znam Kako da sebi pomognem i 51. Ovim pristupom gubi se dragocjeflo vrijeme za ,pravovremeni pocetak tretmana depresije koja se, ina ce, mOle vrlo uspjesllo lijaciti.

Kvalitet zivota
Bolest se moze pojaviti LJ bilo kojoj zivotrloj dobi. U skolskoj dobi, osim uobicajenih depresienih sirnptorna, uocljivo je izmijenjeno ponasanje u vldu odbiianja odlaska u skolu., pretjerane veza nosti za roditelje, razdraZljivosti, a kasllije i bjeZanja iz skole. U adolescentoj dob i nij e rij etka p rakomjema upotreba alkohola i psi h oakti.vn ih su psta IlCi.

Slobodan Tesic

fITOTERAP.EUT

porodice

Terapija o:aieodlli do §est iIi devC:t mieseci. Vi§edelOe'nijs·ka

mof.

otpisanih slueajcvB i osudellib na. Hvol bez djece~ ddavaju

mnogib, ad zvanitne medicine

i.skusrva kazuiu

de se kod.

Porodica i prijatelji trebaju pru~iti podmku osobi koja patio od depresije,razumjeti njene poteskoce Ie ioj ne zad avati p reve liKe d nevne c iIjeve je r ee to samo povetati osjecaj nemoci. Osobe koje su dep.resivne Irebaju izbjegavati dOllosenje va.znih zWotllih odlu~a u periodu u Kojem su simptomi veoma !zraien i, treba j u traiitii profesional nu pomo(: jer Sto priJe zapocllLJ s tretmanom, opravak cebiti :b0.

euda. 1d:nogi Vtc nakon nekol1ko sedmicakoriltenja prve lerapije, koja IDse-emlie U'i mieseca,.· ShVILIt i SIIZIUl!jUkalto jt njihov srerilittl pro!JCl(5l. Vrlo ie malo. onib kojii:takon togpuioda. mde . pauzu od joo. tolilioyretD.enll, a. ooda Zllpoenju io§ iednom nom· jcs«oom bitkom u p<nomswo_

• cr dljagnoslika • cr vlrtualna
• LabcraloriJ

• Kabinelza

kO!onoskopija • ATG dijagnosilka • Sislemats.ki pregledl • Ullrazvuk

bole.sli ~l!lniaoe losteopOfOtul
denzitomelrija

M.D.A.

dopier

Iko!or

• KardlologiJa • PslhiJalllja • NeurologlJa

I!IJ!GlW

n.maua~
",,,,lr:l"1I,n.i

"ZeIBIIIIIletUn"
JK'IIJI (X~';I.III 1IqnddI) slI\·nffluln.zi.,&;j!it~drup ~~l.,(ih~l¥jiC~"W'J-

Imlcr~.t~iIM ..

j'II1III"~I.:n1

Ii.ti..

IIII

Svadbu nlsu Pfavlli ranije zhog Pll1llblje bokserc'e kcerl<ict Eg20dus
Mlllo.'$di

Talson obnouio bracne zaulete
"'1'·~""IQ;;Mn_~tr.!IC),.
'«'lIfYQUI.il?'~ina
1IlIIo'll~UMlll'l~

Sa suprugom iznenadio goste

... IPIUic:UIf\lfU-I.Dito:tOO ~1lifilI:tu:sMcm;
U:1i'01.~Sp;«O-D.r

~1l(k.cc
[l
Ml

1KTlk\n.·.i'rvidJllltOOl~1llI m.u 1IIIIl.'rifiib Mlp-tiiti
~Kd~I:IlIII:alilliR ~!iIOlI1ilio.lIIILHu.lI.

\ialt:..nit'_

Xl

iuitDolonin.ll. v rft1lefQ~iJI'Qjirrol.hc:"ctn ~ r.rnnm r:ijrfillll

t\·JWokll,MolilclLllkim.~liMlI~'nalli.inJio· blieni.

1)OiI~liaju WI "o!I"'Ilji=l· Ir..lacm .. icllllll_k.oji.....,,_
lIIO p(M.m111K. Il.epcDbdll~oi.lL.b~ir7lll·

~I kIIirl:!ll:alookllkllP'J[liriIIlIDf'fiel'lJ~~mo.:i ~"u!unku."'ZIIintH"j;ill"k. I~~III ~!ltihl i:Iofm',;u.irulvOIlll'U,

~r~~t~~~~I::
Un \:til.
....

V.nib
lJklt"-"OO~

a:11l1UcII

Nirg}LRdllllnimillj:f' j.:;I.JtiliIIlIlI;Ub[]-

flll~~~:~;=~~
~~k&~~~
(J1b(lt'wo:Iih).

~'=I·;~~
=anWk.ni
lM~ldpriji:nqnlr.ol.!'lllH, ~1.IGlrn. .......ul:<'IIIklI!lI~I=·
1it"_NIDYn.O"tlrujIkPll· pot w ,N' rm~inl~ i I~ lbW-lpo11n'hrmlL

mJiuj~,-.tK.m., 1mIf~~uwN!ilI.('.
OnI'lil·ilil<LllI~~'f1l-

IInkilmbolproGllIilll
lW~lm.llI!lIml

.e~mmhl!.mlll11D 1IIlf!lll;IlnII~~liI'Ibrullk<"" V'lIiIIkaicl1f.cm-

~~a!II.l~:
14411\1, JaIDD
III: iJ4 miinlelBllnllUJih IIIlvlhilOlilllWjelJhq

IlWidMI.c.tI""fto_ &dut

nijcml',; 1Cilnn;1ioiiI modlljlol~i.id:

Madona IBrahim se Domll'lU
Knl~ I"JPI tM.d!Jlln.~utmO¥iJ

Mjesec od rasldda
MIIIlum. .. iI.'vuu

.....

IIliIl'1lSl101KtlIM sarn!eUSile smoll'1l nIlIIiI Daniiela MAFlTI NOVI

SFF in Bewlnd

:n~! ~:UJ~~S!:m!:~!:
S«"III);onloo»lJ"l'll:irlUllllcRlJJII1je.«nll~uu.M.lilQCi.l (~:nil!llllrllr.m(N)"l .... li. Iilrulllillrlrl"Wlu~n .. r.:l"'lI-

ne moillmo bill

Ril0 RUlA

um mJaatI

t

Junllll'u~I~I-.Ju~lI~J)len i! z..lh-1 IIBIUJlllO bD D). I. rlinlh i "[u.lmp:HIlilr", 1)Il1't1J~I::i"Hi.I:C.l,Irbr.ktr> lu~IIll«D~DIi. 1"IIriernkUILIi!JII~ nve JOdi:n~. lI.IyOOOO, :dN;Is

).i.("i!BrIDa.bnif~iuJ ..
QdI"lil_miEl.,oiikenrllJ'Ir'cii·

~i!1 lJti~I~IT

f'(Ij1'Wiru

I

·~~J;'"kotIt~nj;O".

Dt.j-lL(j.lL:r-Z)"lrJjijcoliLlMI d~ldielllmwiif1"I1o'Cijll'l ....nLhLrLD. ","ill" ~u~I~1:1 ~ IlULIII:jr;:~IIn1"d.bll"JdrboLrUprulilullijo.~(Jk.. )'eI:I1te)rt-e:!mu It'ie;1uIoJ :firlr:w,h;L:1 11~ ~~ u nlJlll Jl.Lk.k .. 011111 su nl rui!lll.iJlljtW.;]!oiI!lIrdnji.

_ttl·

1iDdmns!!1 kWIcIll1 DOilai1a 8a'a1l1Jf1Di
Gklllali>aciiske priGe EnDlezl S8 bela ruSIiB naJImla Hip-hop kullUra

S'~~~~~j~I:~~;.:r~
Bril.lLl1ijlll, :Not: oIIl11k~r III li"udit~HL1ot nil A-dd{Ard~I~) 1~b:il:.u:(I"Tlmlillt-nll~rnu. ~~!i~i~:~~ur:t::~t:'~i~ Vlftib.l~niiuo1lIllS.r\.Di IfiRl'ltfllr~rb.TrlkdIlllIB(lJlil J"llUlJrili. KAn;I~~lIl1rieali oGt.;,:Hobt::rijlliAd~kmlllie AI

~~~:!~...__j

POrul!a zroclncu HaIKU Mladillu

44

",""".111._,"11,

Dnevni avaz

oglasi
.. . 6oc:Ko. "pOlliO t1I1lC1P,I'IXT !>OCHE' '" :M£PllErotlHHE BJQ,i:IlI £'p"<D ~

0II~-~"'~18
"'_'..-IIIji"

,BoanaIHl<~"'_ &R¢IIO DI$TfUKT ~' BOSH!:. I HERCEGDVI. E VlII!II BItb Doll dol

-...,...1

u_ .....,."o,.e.. _
_ o.a...C, __

.(00",,,,,,_, Oou.o __ .._ ...... ,'B_
_
~

IiII

.,_........._..

'II~..:._.,

~r...._'_

-....-_,*:.n.:.r

~-~,!It

~,011''',''

10111,",""""""'""",-1U.o ... _

.",_,.. ..,~w..~
~d

U-fIiI»'Mt

'11~ut.

1>o4}d"

.,~ ..... .._ ........... ....... ..-.....~· o_"_,_ ..._~
10tIIm

U~, ......... ·~
~~

..... " ,~

... ~I_~' ,

__

._....,'u_I_"....ncI

_~

n... ...q ...

~
_

,_~

"_'_'_I __ __
... ';!II'I_~~I ,_",-",_

~_!WI ,__

UilQlloOo"""

fV._~_
(~
~ '''C!pi>~

.... ~ODA~IW

..

~~

.. ,*"," __

_
"'"" ~ Ui 1

..~
:

..

u~"
• __.,...,.,..

_"'"
" ... _

~''''''.
............... ~

DIa':

r _.

P'~'''''._
g

__

I• ..,.,.,.,._

:!Il,,_ '''''''-__

... ... ,~....... ,~ "'" Z1I'I~1

II<I:ka

_u

JAVNIKONKURS
.. <1111_

u' O<!"'I~ .. a ............

H--. gPBg Nfl YifNI'!='I POOOO~~ Z6 f'U0r<QlAl<fll ~r!Q:ttIQoewow,N~~
, IfYI,LJyp.jIlr,,'~nM!t.iII..,.,_·~
I ... _ ... ...,..,.. ~,

ot;2OfZ,,,.., .... t.o.oIo ..... N.....
a

_~

_

U8L,OYI

~...a N~

LU'f5T" l'lntlr;: ..

:JIII'Ow

,,,-n.

"~.ii'I"I. •
1lI.1,..,'W

'_

11."::1'1111

,'t......

1.'k.Lt•• 1 tU,f.d •• 111,61••

r PQtQlllii'll' "a~ '"I"
~DI\i!IO~1

~'r-ar......
-Ir

I'I.AII.Uhtl VS&.., .....liI~, uGm 1'IiI! ... ""'llll"l'fh~. 1 OIU;lI'l.ll ,;.drtoall.l.Ii'l.'" III ¥\1'e-r2O:2fICOM;Ui~

..

t.lpp

----·~"'''-'''~P~
_.........,. -.... ... .....:J!q -,~ •• ~ !Iar _ ......... 1 __ '_,

,_
z.o.<l"",
~

-..-~-, ~ ~, -"'_'__WIIn>IIf~IIIIlI""""'WIIo

__

.. - ~

,..._

-.-~ ."'-"""'"
__

_

...... _...~,_

__..-_,.....--.

.... ""l

.. ~

..... _'n<I

"""-..:.u""" __
j ........

~"rer.""_""_
0 __.

"",.~ ..

_rocrallolo

,_,_,~,,,,,

...t>M In&rr 1.> ....

I

no __
"""" ....

..,._

......
_

~ .,.,_,

~o_'

~ ............... _~.-I_
__
""'_""""'~I",,"'_

......... ,',
_ •• _

~)O"U>.-'MoOII'-""""""'....,....a _''''__uurn. ...-......_,
n.w Pr_'"-"'
... i",
.._

.... ,_. _
""""O ,,__
..,. __

I'.
..

or •• tto,
.., .......

(IIlfiO~,P'i.' .IU~ na~f~IW,~

,~ .... t __ ad: t.Utt C,AJ...... V'S!I
• • POIO,I .. .001 ....

1 u¥1"IiIK.

_

__

""
..,.~

04t IX · ' ........

__,
o:nllri),~'

..__

U8I..OVI llIooo.oG i... Jur", l'IJ'R.ftjt, IICH',.m.a ,PO' ,,,"1 v... 0"I 1
IIIIi.daR ,1.rt:u,iill1lov'Q

_.001'.......,,.,...._..-

__

I.u"'~_Ift .- ,, ............. ,~"'~~""_,~_,_J
IIH ..... _I"""'_

-~;o*
__

-'''__ .. ~

....... • 0;1
__

... ""'""""

..._1

....,_.,

0-..

.....

m.:nag ,_"

,.., "'""iI

'~'.'~I , ..

,oa

N~fJl. 1_""'

,...,,...1" ...

ItI'\,It!'I I

nll.D

noll!,.-.!uruf\ll

"'_It

iIIJ'Io
!.I

• "ftOROtJ;,.t.I
:U

I

.. ~

"U·u

S' U- 1"11111 r~ 'I. u .. I"II1II ......... 1 \1111212m'~

n.i.l.II,..1

<1901 O' .• "'.~""'i.OO~
CIIntit<:, __

~"."'IIf'ICIIIII~~U~jiftnDglII'I~I!Il'"

""'I

,~
1-

...~~

OI'IS"""- MOlal
U I"CIOCICI.lEU£H I __ 1:10....

z.o.

...

z.o. '_1.111

AAn ..VNII( IIAZJUD4'I. N.U'''VE ,'RED'S KOLaKO' I _"NO OIIILUCIVAN.JI!:

-_-

~, "' ............... -.._

_... ........
"_~-"'a.i.

.--""""",- .......... ----,.,,..,-....
:1 ~,M~.dI!I<>,,.,1Iv__'._

'""'~,
__

'OOIodoo_i""""_
.. Q .....1Wto1llt ~

-_ '
,

-_. """"'*'~·...-~-'-. ..... ,._.

..

_IIIOJ>IJOoI'Oo ... 1WI

...

,_

1

~

...

.. __

",_oo...w_,,-~

•~

u"",,,,"

IIOM..01_2Inll_lfI"""'I!M~'_

~

_ .._
,~

" Opoo,_..,

~"'.I>I"'_"~''_'''

a..-", ,~.

_....._,
!!.o-.......

__ _ -_- ----, -~,""""-I~--.. .. ... ..._... -_---.D,,._. ~-~~
,NAP'QltqHA

SltOClO_

....... lO.tq __

...,. _.,..~

__

,

_

I_~_I--..~.__I~
a,....."...' __

... "'""""" 1 _

-", ____

..,.._,..
__ _ ...,.". ~"'__"'1""'-"'

__ .....e.oo_"'_~ I... ~

'__
__

o.o..._~ .... _,.,__ __ ._ ... .... _....... ~....",_
,R.r ... ~

-..._ .._' __ .. ....,_,__ I . kqot
rwlA ..... ",,,,,,-~,,,,~,,""'9"~

"-,,,, u. __
",1011

__

__

u._,~_

.. _,_......._,_I_·~
,.
.aII1 ....

... ..........
0I>l>;J01 __

'-~ ..~.................

._. .• _,_,!C.orN<_-', """"""'"'_"')IMHoU,"""" ............
.......... _..o:iJII
...-"""",

.

t"" ...... _

._ ~~ ~'
..

.. ....r...

q>Uo __

......... ......,,_

E;IIi!i~',~~!!II";d·C

~.'""-~~I~~u-~:~

_

_._-._

_C

__

.""-'II .... _

~'_''>:I_

'_Jl"'*""""'<9_I_) . """ ._
010_
"~1

' __ If« '_.

I GIl ,.._...,

_""'IU'I_I"-,,_'''

'-....-..",.,.D .........

£0"'_ ........ .._ ,_'
__ ....

_,

---- __
00'i':ll1_

'-,...... ~~'-.oj_...."'-__ __ .,~ _.,.. ....
..... ...._ ~_,.._ '_

.

'"'.- ...
IdiLod<oni, ,_-"

-

1.. ,....,..... _
_

..... _
_

'I;G#

.. YIdU

• _.., ,~,

...

,_'

"'.._----...1jO. _

.. _

....

no, .........

,.__ ............

,.,.__ u_' ..._ ... ...... _"~

....__,. .................... _

...,.-_,. '
_

~.~""""'-

... """""

_","JI,I"""_'_

JAVNIPOZIV

ZA IZGRADNJU KOMPLEKSA ORADSKIHBA2E.NA. URENA I POSLOVNIH.SADIR!A.JA U NAGLAJU

SPOATSKIH

lokoc JaJ 'M~"l.~ntar gl'Dda Pow$! 1"18 at~ele: 6.934 m2 p
Poeelnll,cUena 10,0 KM/m2

Optlntkl noe.tnlk Mfl'Imed Musto.blS~ 03.2609550.092609611
e--ml!1I: opel"""" mllilaj.biJ

PQI:O'n.n ••.•• toJlmoV.m n.

r«.pol.g.nJu

www.moal.e:l.ba

.

sveznadar
KORISNO JEZNAll

29.iunillipani2011.

D nevni aViIZ, srilEHIa"

45
0

Taeno Nelaeno

Ulezi Domaiozenama dB brie sagn llalriie
Trenirati treba ciliano i pametna, rasporenruci snagu, a ne na granici izdriljivasti jer se taka zamaraju misici bez pravog efekta
"i/,ezdrav
Inle"zilel velike boil /okom vieth e

Popularne mitove

vlezbaniu pobilaiu strucnlaci

2toZubn~ paste su nek~da proda.vane u olOVntm funama, all se lie ma..zaiito je presta lo?
"Obecana" zemlja. 3.minie u .legendama,saalinerijetko spase IIi pribliz110

llolls Hrabri 1rem lriju vjera"? proglasio
A. VI

sa "ca-

ne mozereci gdje se ana nalazila?

Cil] vjdbanja naj~esce su maksimalni rezultati u obliku mrsavljenja i definiranja misica, Nacin na koii se to os tvaruje, s minimalnirn napororn i rrudorn, srvorio je rasirene mirove koji SI! cesto mogu cm; u tereraai, Poznan treneri, n U trici onis Ii i fi til es strucn j ad na vo de po pu J arn e m irove te ob jasn j avaju zbog ~ega su n cis rini n, • Sprave Z<I kardjo-vjezbanje broie potrosene kalorije. Brojevi koji se pojavljuju na ekranu sprave za trcanje ili biciklaneznace nista, objasnjava lieni trener MarkMekdonald (Macdona.ld). • Zene De bi trebale dizati utege. ZeDe irnaju manji nivo testosterona u riielu, hormona zbcg kojeg muskarci lakse izgraduju misice, Njima je bioloski uvjetovano da imaju vee; postotak masnoca u tiielu zbog horrnona estrogena. On osigurava postojanjernenstrualnog ciklusa i orne" ta izgradnju misica, Stoga vjezbe snage s urezima mogu pomoC! zenama da bde sagore kaloriie, ali ne ida jednostavno izgrade m i~ice, • Bez boli nema dobrevjezbe. Osjecai neugodnosri p ri lik om v jezban j a je uo b icajen, no intenzi te t velike bali definirivno nije zdrav, Viezbali treba ciljario i parnetno, ras pored ui uci snagu, a n e na granici izdrzl j ivos ri j er se tako zamaraju misiCi bez pravogefekta ..

1. TACNO

Alfons VI Hrabricar tri ju vjera
Alfons VI r--Hrabri, izvorno Alfonso el Bravo (na slici), bio je kralj Leona od 1065. i KastiJije od !O72. .... -----, -

Potrebno ie: 150 g dimlieneg !o5QSa,I SOg krekera, 100 g fra ncuskog hi j eba, I 00 g razevog b I ieb a, SO g !IIas Iaca, 100 gsirnognamaza.Iimun. Za ukrasavanje: I vezica m ladog Iu ka, I vezica rotkv ice, 3 kisela iii pola sviezeg krastavca, SOg kapara, kopar, vIasac, Za. umak od hrena i vlasca: 100 g kiselog vrhnia, I kasika h rena, I kasici ell li m u n ov og 50ka, 2 kasike svieze nasieckanog vlasca, Nacinpripreme: 1. Komadice dirnlienog 10" sosa pckapari s nekoliko kapi nmunovogsoka_ 2. Staviti ga na krekere, h!jeb obLikovan II male za!ogajci6e iii krilike francu.skog hljeba koie ste prethodno namazali maslacem ilj sirnim n::u:na.(;om. 3. UkrasiIi ga narezanim povrcem i sitno nasjeckanim zacinskim biljem. 4. Sve saslOike za u mak po mi jeilati neposredno pri ie p oslu:aivan ia. Poslu:i:ivanje: . Kanapee s diml jenim lososom posl uz; Ii uz u.rnakod hren a i vIasca..

HanaOli S dimUlnim IOSOSOm _"':-:=-~I

Hrana za tople dane

SDec
• Zene koje dnevno siede duze od sest sari skracuj u sebi zl vot UI <10 posto, dck muskarci mogu provesu nesto duZe vrernena zavaljeni u nasloniac - niirna se ii vot skracu] e samo 20 posto.

godine, U svoiirn zemliarna snazno je prornicao toleranciju t suzivct krilcana, muslimana (Maura) i Zidova. Proglasi 0 se "'carem rri iu vjera '" i uspostavio srdacne odnose sa seviljskim emirorn. Poticao je trgovinu i rnedusobne kulturne utiecaje, Time ieomoguceno prenosenje tekovina naprednije arapske kulture na zapad, U b iblioteci u T oledu pronadeni SII mnogi dragocjeni spisi; pro rivno rani] im obica] irna, sacuvali su ih, proueaval i i prevodili, Njegovi nasi j ednici, kao Alfons X Mudri u XIIl stoljecu, uprkos stalnim rarovima, nastavili su slicmi politiku kulturnog profimanja. [acanie fanatizma na obje strane ucinilo je u 14. i IS. stoljecu ra nastojania uzaludnim, Alfons VI roden [e prije juna 1040., a umro 29. iuna 1109. godine, 2. NETACNO

Si eden] e p ovecava rizik 0 d dijabetesa, pretilosti, kardiovaskul arnih bolesri i depresiie.

L _:~Ii".~"';'~iiill _

Ako zelite provjeriti hode Ii vas muz varati, mogli biste pokusa.ti saznati kako se ponasao njegov orac. Novo imazivanje tvrdi da se varanje prenosi u porodici, barem kada je riie'; 0 muskarcima, i porvrduje Slam poslovicu "kakav mac, taka v sin". Uostalom, mnogi slavni preljubnici, ukljucujuCi i Tajge-

SinOUi neU)ern-n oceua cesce Uara)U zene

Novo lslrazivanie

Zasto su nestale paste U olovnimtubama
Zubne paste su nekada pakovane i pro" davane - u olovnim tubama, ali se ne moze reci da se L_ __J racno zna zas[Q je [Q preslalo. UCinjeno je to nakon 0 tkrica, na ro ci to u vri jem e Drugog svjetskog rara i neposredno posliic niega, koliko je olovo nezdravo za covjeka. Kako je u rarn zavladala i opca neslasica tog metala, pre:llo se na paste u pakovanj u od aluminija, papira i na kraju ad plastike, koja je prevladala krajern 20. stolje';a.

ra Vudsa (Tigera Woodsa) i Raiana Gigsa (Ryall Giggs), ima!i su ocevesklone nevieri. Smdiia koju su proveli ce§ki naucnici zakljucuie da su i muskarci i fene skloni preljubu, ali cia ce cesce 1.1 vezl svrljati rnus karci Ci j i su ocevi izn evjerili njihove majke i koii su prevari svjedo cili kao dj eca. .

Ol'OMJNJA~'A

I!.IE. NEA!.IINA

iENSKO

pusnNJA UCILEU

STARIJI SI.lI\AR LJU.BO

NAS

,>,STAT

AMPER

S.TAJllO VINOI'f. lOZE.

ms

S\lE REOO!.l POIJRATI

3. TACNO

IZU!.IITElJI

Kanaan je bio "obecana" zemlja
"Obecana!~ ze- ,..---.....,.~~..,., mlia, "kojom Ieee med i mlijeko", neriietko se sporninje u legendama, ali se ne moze reCi da se ni priblizno ne mOle reCi gdie se ona nalazila. To L_ __ ~ __ je podrucje koje se prote.zalo od riieke Jordan na 1.<1pad do 0 bal a Sredol.em nog mora. Prema staroegipatskim spomenicirna, hisIOrijski naziv mu je Kana~m iii Kenana.. Tu zemhu su Izradd, po jselienill iz Egipl3, od !235. do 1215. godine prije nove ere zauzeli u dugOlrajnim borbama. Predizraelsko sranovnistvo Ie zcmlje bili su semilski Ka.oaanci koii su se ovdje naseLili oko 2.000 godina prije nove ere i kasniie stopHi djdimicno s Iz,aeJcima, djelimicna sa Fenicanima.

GLUPOSTI

GOVaRm

RJESENJEIZ PROSLOG BROJA MATEMATICAR,UL, J UN I, 1l.A, SKAUT,

GWI'IA
lItNA lAMJENICA PJEVAt NASUCI TONA UTAR

ROO

POLET, TORBI\K,
.REMl,. ARA, VAGA,. AM, FABIO FONJINI, ANAN, ADEMIR -----2568

AOAESAAI

RASTAVNI VEZNIK

46

","",2~.".~,"1l,

Dnevni avaz

oglasi
CENTAR ZA OBRAZOVANJE
~ G

e a na I He1rcegovlna,
oderaclla BosneI Hercagovlne .upanlja ZapadnOllert"90 ... ~ka a redns s1ruk,ovna likols $ pravcm la\lno,&11 ENTAR ZA OBRAZOVANJE§lrokl B.rII"9

"""'~~~~_I'00<""""'Jl

S...:Inja uruko'mO nolo' jl,.."om lra"no!! I CENTAR ZA OBRAZOVANJE T",.I<", ceot" 197, 8'8220 ~;... kl Brij"9 101: 039 10] 3a4; 039 703 752; 039 700 227; 0)9 700 228

P·odrutnl (lenni

.."lljom ~""'ka~, IlIMk Zakona 0 srI(J.,., . koI$tvu I'IQIiWII.tzH·,~' 6f(M. 8.'04, 114 '081, ~ n_OIIkomOl:uzovanju ocIrasI<h ("Naro<l~ 1'ID'Vl". 2ZH', b<oj~!fOII, tlllrlka35, saJUQSrlMln~ ~.lIcolespr_ c.nw za obraloYatI,' ,Slroki 'BnJ,eg I Odluke Skolskog odbOtlt Stvdn!lltrukevna oIa , :prsyom ~! "CInt,r

e

rNaroCno

eros

13. ~'O

~~
za obtalOVill'll!l

BJhatki I:omnI1aaI bb, 77101 BthIIt; 1"'.037313 22.;lI9 081;3190182
Ptll'odllr

an.x

roI<8npeg,obla" IIul.

OGLAS
za uplakandldata
O.Iv,on;ogodllnll .""kovnl .

u programe sr,ednlolkolsk09
,.,,,,dn"

obruovanla,odrasllh
'upodrvtJu radii: p.• O""'tll" grada"lnaklh

ZonoI1l<o bb, 79101 Pn~ I~ 0522IS~~ Banlo Lulca Gundul,,_ 50, 78000 B:unla toI 0:51 30] O2O.JOl8BO
L.aJctati ~ 1~' M'

!.;uk(!

,tnI~ftfI',PI"'m.

EkQl"IQI1II6.1

,I,program.1 prPY

pnognunl. '~"~I.
IlflkKJjt

\I, o.pcn..brJ".wnjll

q ,unlmanjl: -

,tfO], .... u:
RukCv

535

m,m

1», ~

2.,78250 La: IG:II 226,S35 227

TI!MiWwodn
GtBfIl:Io;j IItedN

Kam9rgPJl~1 ~r Gnfitl<I teMCr


Ru~'"
RukavB~ Ru~~

~

..aJJI<OR'l

Gn>d .b!
UI T'll Srp..kjh .rmd<mJ<oJI , 7BIOO Gn>dilW 0 Id OSI 816760&,816765

y{l1¢IM'Om

RuJwva~
• RukCv ~ RuktOY· .. Ru~~

'Upra,m ref!lfool

,EJ;oIoW~ 'Kl¥N1lJd IeInei!Ir
~~r


• •

~ojl

tehnQr

GeodeekJ tl!:I'rieal K~ CAlhnoCIIf TeI\l'I~tlVlIIcionisl Te"'f\lCafPT pIQmOI 'P!rehf;ImbenI ~r Gr.IJlBd ,flll>nQr IiSb
Tjth"Jegr ~l!

,..eu"lIisIvg

Tohl\\fnr 11I'~ Adtnlni:slrati<mi UIjnIoJCIII, GIll ~rdOtBde GfaJICI,J ~r PfiprlllTlO ~ednI~r~

• •

Ti "'1\iCar CO$1Qvnog T,,1\nItor
T&hrutm fehillear GnIOO<;j

pt'I')IYI«I~

Ho~n.>IlitIu,

HI tl!ll .. l!omuru ZlI

1~11lt¥

~

-

Tl!lmtear ZII~1l1i1w
1nl!i1r0ja1VlO tahnllru ZlI PfOCIIU'U

R ul<O\O LeIs 'I;IlOoo::hta.'COnI Rul<oYuleil rnokIrnOm pkiim Rum... ~ IOOIIDI'I'oIm .AI<iIfBm;a RUKDv_ ~ l'n(I&I'OI)m(h.eabaxn RulIo'v WIj!"llOOOllO'l1 QStIIQom Ruko\O lei porUIll'IOITI dWlhc:om RuklrvalOlj I6nIn em dWBllcorn RulwvolCll! Vlbrooonm n.lboi<ltorn Rulm\OBleII:h~ dlZllboom RUkoYl!!teIt u~~ Ilgtlabelm R"~19II ~ u (IIJror> ,,_ RUI«W8~ t.aklmlanea.twrl dozaIIcame, RukDv ..~ ~osJ"1COm ztI vi~1I nmadI!! Rlikavu~ IWjovIImI ~ ~ tMtoniI I lISfillla Ru~" I ,pu nlle(; posuda • I!orrIprwntraNm plonorn Rul<ovB~ ~1m3 I kem~'kim 'tJojewnll
1II.a .........

RuJrovalBljrovolo:opaCllm

bagerom finiIIltom srojdoR:om Ilk _Jl(lt'OITI domperom buIdoIorvm

~

Bn>d

5<r.o br 21. 744SO IItod Id 053612105,612605
UI.:a III br

0r0Jt0
Mod~

f"'· OJI
"THill
~bb,

IB, 762.coOral,o! 719385.119386;719 3B'l'

5..,-.1<0 bIII,. U49D Mod~ lei OSl 821 &60,321861

lei 053

,n 1 210,AI

]4270TeJI;o¢

211;~11 212

T.wo

UI BuIo-oafO 15 ..... 1 bill, 75000 Tulia 111135 178 118, 'VB 1 19 0

Brao

9aninMko 504,76100a~
1",,0,.9231

180,231 181;231 182
no

VI.Pl'Ograml 'iJInI tnog
211,Ull'Ilmllnja.: Frw"4poc;ij;1ll$\ K...... -specIl<il!$1

-1'1JI,

peU. (Vlllltl(p'nf

GcmiIn iPrin:lpo 69~ 76300 BI i n-I: 0:55 205 177. 'lO6 711

Bijool.iinu

t..~

~.nsIU

GQ(Iow.skltohnoCBr·VI$OkogrldnIQ I~I 101mb za sbq.mtvo Gra<IevIns teh!lleiJr ZII, Ol'ltllllVflll mal4!nj8lll
I. o.pooI,obIJII ... nJ' ~ I.

U18CInl' wEB d~ tehnooear.~

81i!nco lib, nDO Ztlnlc.o Mo.~

1111 J2 B80 3:19.·887070 O

t~

'MO~peocrpll$t
II ~j,alk$l

'BrlMlf·BpIlCIjaIiaI 1<ctnoobW .. poc:flflll$l

1111 Jl~412 O
Jo~ Ktall_

sa, 72000

ZMIo:t

u

pod rvtJu ,...d, In:rQ"",tlk

Tr~l<IJ T_
Frtmt M ._,

.trukQ\lttlprogrtml u ,y..e.<IJ".... dnj .. .tru~ •• pqm. I' programl,pntkv,JIflkRl}8u unl,"." ZIdSf

e. 1.fOtIoO;at·~1
II: PIinoin;li:IlIIIOt"~1 Vbdoh'llilalaw·5p80J h&l EIiII:'lIO!nOIllllf·speolllll!il A4iIlornoItoI~1 EJe IIOiI'ItIiJ IGf.. I In 11118101 GI~njltl IdlmalizaCij!H I Montof leIoIu:om"n QelJ$l1o ~:IPOCI!iIfI t Monlllf 1iIW.omunJlIacIJ 11rTYlIb''I;IMIC!jall&l Ei ~f ZII !1f'¥'"11 ,I optem ....&pIICIJ1IIisI EW tromIlIWlniWr znlllPl"'ll~ U <kImlItIns1Vl.>-~ ~ter tl'lfnlh ,mrehll ,~,e<'lJ&·~t Ell! lrallMrget.ear za eIeIIllUIIl1Ilrgotsklllllftl2ll..slJllCllllbt Elolltn ... 1fI !or U olekug,grlOl'gCJl 0 nah:lllldjo- 1pK.

lCa!a..- lib, 10 I 0 I Joic1I' 1111 030 659.coo
Buvolno Vrbw. .-.II.it: bO, 70230 B"'9"Jno I I. 000' 260 3&0;260 386

u...o

Kutw KIelar S1Q111l' P*ar
~r

t ,....." 80101 Uvno lib, 1"'.034· '208 101,208 1~2OB roa
~up<I""

NooiTrownIk KtaIJ<l T...rko bb, 72290 NcM T"""" 1'Cl 030' 190 4$9,792 094 Kl..rjn1; t....w. ~rt"" 3. 71250 K1 "k ....

SIo$Ibr

I<.cIMbat !PfodavJte Vatrogosac

,~

EJe ~uear~~.Imll'''lf;(nska

~

1"'.030 810 <GII,BTO463

,~guO
VodQI",... lor AuIomohtInltc!w ~r-<»l9~ ~1b:,*lor AImlrBt. (S8~ tllIJtwl) I~l.r G¥"fB I ImallZaClfB Vo~ rIICIUlrTIOi 'IOda(tzv drta_lapA) . :PR>gnlml ,lruOn<>8 ~po.oblJ''''ilnlii ."m .... IvlII. unVlI.m,JJh 1)OtI10VI1 nj'w ... ,klroll'!nIJc., .'rol .....fY., '1IJ'oI'Il.. Ic!l l,rhIlhanl k" :til U,1I1manj.a: l.owIewar

Ruk4'vll~ ~Jm ~lf(IjaBjIma. kIlIIOvt m ~ I ~.pod tI;kum \rom!: motornog 'IIOZI&au mllGuNlnldnom ,C8AO'\IJlOn'l promIItu ,rObe I putnlkll

~

I . OOJ

Zmoig ad eo:-. 4,11000 .5<i'Vja'oo 208 154;288 912

IJto(nII~

Vot-oode RodontIrtl

."."eUke,

ukopljonog Nlftnog~. (UNP) McnIM'~ pIII~ ClH\tralnog 9ttj:llnJo Mclltor·&8N1s« fIIshIIIdnlh J k!mB, IIf'II(!aja .lI'Ig!GellalWor 'EJe meat z:a ~. adriavnnJa i' ,5pju....an)D prJ>'rBmctI>lhaletl:llen,h inatolaol,D 08 r&d Ill-'!u 15l*1ViIt UI obii~ ~ Il5pllN1lnjo .,.... 01111:0.. (II rl'Q.bl1llllln$lllla,*,1IIIJ Ru""""ll!lIjl ItrojeYl ....... komuna.\"Ie meh:lnlzacl)e RuktOY.teljl.~me g~It\1II<.e ~

PnxIb".e

ClphodarProda...e IlIIflI'Ith dl!rMlli O'Q8''IUlorul.llte na tIIdu OrQan'Utor 1.1lI _ ad POtwI' Mort'III'·IIONI_ pl,nlklil ,bejlll1!

U prognImIlll"ll!dnjo!.klIismg ~ odrU.it" mole ae'lIptS81J ,oaoba koj;t <mo na...1'ttIn<h 15 gocfinD,!rt01lI ~o¢ko ,.,.qolll ~ $~VM;O ~J1IfOIlIIiIlTI!. zaYJioAu OIIjnIanl OilIO\Onu !l<du ,za ptOgrarTIII .til &~acatIje !nIdnjll spralTl6 IptOgftIlI'l& ttudnoS 0IP0$0bI~"""" ,odnoIno, ptOlhodno QlWCCf;u, ...... ku ¥l:ldnju IJtnbIu aprI!RlU za pr4)llremepr1!kvaltr e,o I propalT'lO atrub>og USlM'iiIIvIlnjtl

71123 l.roeno 50,",,~ lel 057317 102;317 103 ZYOnIal<

""'' '10.0

br 48,

suut:rw.

5,-'<>:1 11'1 056

s.:r... lib,

l1561O,l1S 671

7s,.t.OO Z_..a..

F~ KroIICl P~ra 1bb, 73300 Foto

111158 210073.210074 0

....,"drosu.

PfIja\'a

z.a ...pI. do&IaYl1l, osobno '~Ia ."'(11.11 pnvom

Pfl!!porut.enom JIVJlOIiII

pa!tam

T"bI~ P~-.ko 28,89101,'" l.t 059 220 220,220 '225

Sr.dnJllllrUkovna

CEN"TA.RZAOBRAZOVANJE T...... iI_ta 1e'. euzo $ roklBriJol;j k II ~orn -P,RJJAVAZAUPI$,· .
_~f~~cgm

1'"

T'tI, drto.noJll lib, 88<100 Konpc: 036 7~ 990;73A 991./J.t 992 Mo.ior

I<oo'IPc

"'oGcamsr-obl"il:Zl7o'lmja.cgm

Mot'or BIJt4 p<¥ bb,asooo 101 036 J 11033,31
Ant . 5~ lei 006
~Ina

009

801 m,B07 229

w., Il83OO ~pno

www.centar.obrazovonjem.com

i r et se t

Dnevni 3V.3l' srtjeda, 29. fu~iI1ipanj2011.

47

MUZIKA Losa u Zagrebu zavrsava novi singl kultnog benda

FalbOU SUm -zueo jjD biozinu" oumeru
"Balkan Funk" je ustvari salilva obrada njegove pjesme "Rockafeller Skank"
Kralj svietske elektronske scene Fatboy Slim je na posljednjern Big Beach par[ij u u Japan u pred vise 0 d 100.000 fanova u svoi visesatni muzieki set uvrstio pjesrnu "Balkan Funk" nase grupe=Dubioza kolektiv", B rano J ak ubovic, clan "Dubioze kolektiva", ne krijesvoje odusevljenje. - Ovo smo doznali pu[em kolegice koja radi u organizaciii nasrupa ovog veI ikana u H rva tskoi. Za n as je rovelika stvar.jer je licno meni on iedan od naiboliih Dj-eva iz svijeta elektronske muzike. Na njegove nastupe stize oko 100.000 fanova, take daje stvarno velika srvar !lto je nasu mu-

Na Big Beach partiju u Japanu

I'

Ovih dana na radiostanicama pocinje emitiranje reklamnog dzingla za pjesrqu _ Na svjetsku premijeru filma dolazi iEmil Tedeschi, a ocekule se potvrda Radeta Serbediije
S~a Losic Losa za prom[enu je izasao iz zagrebackog studija tokom vikerida, gdje privodi kraiu snirnanje no" vog alburna "Plavog orkestra",arazlogjebio nastup na "Ex Yu Rock" fesrivalu u Starcevu. I tom prilikorn "Plavci" s u se rn ogl i u vj eri ri da njihova popularnost, i pored dese togod iiinje diskografske pauze, ne blijedi. Kako doznaiemo, ubrzo ee brojne fanove kultni bh, bend obradovati novom numerom koja ce ustvari najaviti njihov album, ali i svjetsku prernijeru filma 0 «Pia. vorn orkestru", koja ce 23. [ula biti uprilicenau okviru Sarajevo Film Festivala, Rijec je 0 pjesrni "(Rjevolucija", U kojoj gostuie "Dubioza kolektiv", a reklamni dzingl ovih dana pocet ce se ernitirati na svim radiostanicarna u regionu. I svie tska premij era filma kej i n osi nazi v "Or kes tar" izazi va veliki interes, a crvenim tepihom proserar ce predsiednik Hrvatske Stjepan MesiC,. umjetnik Brace Dimirrijevic, glurnci Branko Durie iBogdon Diklic te neki od najznacajnijih muzicara s

-,-i)a" DOCisu)elSMe lilma " Mslar"
prostora bivse [ugoslavije poput Bajage, Magnifica, Severine, Elvisa J. Kurtovicha, te ugledni privrednici i, 0"" ravn 0, broj ni ak teri filma, Prerna posljedujirn ill' forrnacijima iz menadzmenra "Plavog orkestra", dolazak na p rem ij eru p otvrdio je i biznismen Emil Tedeschi, ~ oceku j e se po tvrda Radeta Serbedzije, L.S.R..

Falboy Slim: Kralj eieklronske scene

ziku cul0 toliko ljudi - kaze jakubovic, Dodaie i da je "Balkan Funk» ua neki nacin saliiva obrada pjesme Farboy Slirna koja se zove "Rockafeller Skank", - Tako da je super to S10 se j n j em u dopala nasa, tvar pa je uvrsrio u svoj miks, Kako ie Fatboy Slim uzor velikorn broju Dj -eva sirom svi j eta, iskreno se nadarn da ce se n aCi jo~ neko ko ce nasu pjesm u u vrs ri ti u svoi nastu p- govori Brano. Farboy Slim 9. jula nasrupa na plazi Zrce u Hrvatskoj, Organizatori oi':eku" ju oko 15.000 fanova iz ciielog SV1j eta, Ad. K.

Manekenka test gost u BiH

Nakon singla "Cunami" Erna Dzeba pcnovo je usia u studio i snirnila pjesmu "Dobra i lo~a",za koju je neda v no uradi la j spo I. - Vjerujem daCe ove dvije pjesmebiti dobra naiavazano·

vi album koji bi se rrebao naci na !:t'ZiSlU krajern godine- kaze Dzeba i dodaje da irna sve vii<': poziva za nastupe u Njemackoj, Luksem burgu iAuslriji. Mostarska pjevacica u ju.lu ima vdiki broi za.kaza-

nih gostovanja u naso] zernlji, take da [e odlucila lierovati na Makarsko] rivijeri u avgusru, a pOIOm je planirala i odmor na nekoj od eg· zoricnih ruristiekih desl;nadja. D.Z.

Atraktivna hrvatska rnanekenka Katarina Banic i nakon prekida veze s Emirom Spahicem, kapitenorn nasencgornetne reprezentacije, cesr je gost u glavnom gra du B osne iHercegov ill e. -U Sarajevu se odlicno osje6un i tamo imam dosta pri-

Hata.rina Ban-C dolazi na SFF

jatelja, Poslovno i privarno dolazim pocetkorn iula, a ondaopetkrajemsedmog rnjeseca, kada narnjeravam gledati film eve na Sarajevo Film Fesrivalu - k:iZe Katarina, koja dcdaje da ie os tala U odlicnim odnosima s Ernirom, ali i njegov~rn porodicom, D. Z.

I

I

g. la51·1 · maD O
'
_ • 1I4. • Mcrcedes E 220 CDI, nvnrngnrd, :i'l uWfTIL~ lript£,o!l ik, CD! radio, tel., kola, xenonj.at. fclge, nove game, servi ana kn i il:;~_ Tel_ 066 3-64 84S,. • Kupujem

Vole moll} (lQIIQU dati kuponori1lna Onnno;' aWm

adruu

~o'I'1
l

Totanl_ku 24u 71000 Sarolovc
mallogllJIIlrtllGYaz.ba
• A panmansko

Hi $M'j·gm

06,11420'15
T,!.061561 Ill,
K~e]::a~~.1b~s~rrc;cJ~~

OQlalll

nanm rabfama.lsl, Tel.061758.l17. • Uzimam havarlsanu t osrale ZIt dijelove. '''e-l. -I}61149467.
,HJ ttl.

Vozi]a i ~dijclovi
Prodaja
• D!P K1A - SPORTAGE 2,0 4"4, !999" 136.000 km," odlil.l1(1 m Slmn lu, kl ima, rnu lri lol::~ clekt. zakljucavanic, CD-~tp3, reg. do aprila 2(]12. Pl LIS -4 nove gume, Cii.n, 6.800 KM_ Tel, 061 lOJ 4,14. 8691"J1\
• Kombi FIAT DUCATO 200.1_, moae j zam jena za 1]1-..10 auto. Tel.

grade

ToI.0616!4887_

h avarlsana

i ostala au ca.

7_700KM_Td_061 083801.

vrara, ful orpema, pla6::ni carina i I)DV~ U'o'OZ Njei'nJl.ck:a.j. 169.000 prcsno, oeuvan, kao nov eliena do reg.
1

nanie odli~no. T,1. 0612S 1ses. • Qp,el Astra 1.6 Hit 200] . gcd., Si-y~:2

• MOffir

"MercedC8" 19(I·,WUdlzel,

459&9l. • Kupujcm golf dJ~cJJ moze s.n
otl-tc,e:n.om [arbom. Tt:I. 061 25.5 804. • Kupu jem sve vrate dlielova an rcnault scenic 2000 gcdina, Ij'J dt.L_Tc:'].

• Kupulem havarisana i rasbodovana [apanska vazjla j m;(ill:a., Tr;I. 063-

• DUBROVNTK, Lapad izdaju se apanmanl ~ od j,0 m2 (.2. + ,21 60 EUR-., od 35 rn 2 (1 oj. I) pogcdni Z<I m lade, 40 EUR-m bl izina plaae. TeI_00,8, 20 74l Sll, Mob_00l8, 95 519 0646, 88(19.!1!
• Pelicsac, Trpani, iMfa]C'm uredcn u keeu se ,6 leZi.iil {.3 sobe), Idi ma, 200 rn cd mora, W ISUR-:!I_ Tel. 00l8, lO 74l 83l, Mob. 00l8, 95 5:190646, 38(19·!"

~~~~1.jT~i~c:2s~~lo10.l f~iena 1.5
I,

53

iP;renocj_:he' u cemru extra upremli. sobama, TV~

~0~~,t~]n8~

• A p;m m:El:Qsku p:reno~i~\~ u cen tr u grada sa ex tra opreml lenl m scbama, TV, SAL,_ grijacic.parking, KM po csch i.Tel. 0:62530 6:0 I.

9986ll234 .. • !'~.i'," 30-100 ",2 ekstra opec,*,u.Td,Q61130S04,od 16,lOh,
J

mljenng prosrora u pos. cbjektu u S&~

dvokrevetnu
seban Ken

• Bjdilvc ~ ladakm [cdnckrcvemu

ul_<[ZJkablcvska TV, in [e!DCI.., t, tel. 0311l03-1\66,062 595-103.

$O}:n..1 srudcnticama,

es-

l

• I adajern apartman Tivat idea Iae odmor ea motu, S-1;'i S<ld.rz...j~! vrlc po6915'9 !lg.

,oli",,· TeI_ 00382 31633-l92, 0038:1

084,

• Pezc 106:, god. pr, 1997. zel, metali.k1 dlllJin. zakli., tiber! sifm za (')91j-e-nje, r'-eS_1U.10.2.011_ Tel.ij61.>18
1

,

"

• Buta POUlk, tzdafem I'r.a:.ZiUI dvosobanstan.spratkuce, Td.:l22~7lS. • f;eQ1ar ~ lJiijpagai kat neeenie u hiksumo oprcm
:il'p;J!"[mam,l.

• Iadeicm epartman a Ktcku, 50 m od rnora, kapacitet 3+ lJ www.kleksk.com, Mob. 06156 l3 70,

06, J3, 910.

7>U-INd!

~.TOO~~T:,.~06i~~8~ig~:a do reg. Izdavanje y~\~o~~I[~O o~~~~~·Dl~!~f:~r~~ ~
~~m'~,~{~~:~~rni.~~Jl~~n.~:

• Pdo 3{172.0 HOl! 2002_~si,'·!! 2 vrain, full eprema, placeni carina i PDV, uvea Niemaeke, 168.000

Sii

S~:;:.u.n7'll kucc j)~& ••r;

Tt:l. 061724 ,25_

llenom

111J di

m

• lzdelem p. prostor na atrakti v~ no] lokaciji 65 m 2~100 m. cd K-o~ev o boln ice. Pogodan :i'~, sve n amlene. Tel. 06l 3.Q(I 008.

0611458$1_

• Center grads, i;;'..dajt'rn fi no epeemllen dvoecbaa :5ffill U Z,G.I!Jdi. Tel.

• Ixdajern apartman u Podacama cd 3. 7.,4he"'eI~povoHDO. Tcl.Mll33 012TcI.06Il(1;2'~,
• Izdajem apanmane na Korculi.

8818-!ll

• Cell [,8.1"! irosoban stan L..I Samievu, k-O!11,j;!Il.1amjdt,ef!t izdajem l 0$ dUl:i pertod)z~aciiza 16b.. Te:].061 692 777. blizu mora, parking,

~~~T~~m9;;i6~_rrt-na MaQi~1,I
• J zdaicm dvosoban
[1.'111'1] iesten :SU!IJ SY

• hd:ajem dvosoba_t'l1i'I amje:hel"! Sllin na dun period, kablcvska, blind. vra-

km (alarm! !1lultHQ14 al. f~lg~ zimskc gume sa ekatrn fclgnma), T<!. 063 3l, 91 0, 7'U-I Nd,

• Golf V 1.9 TDI, 2004" 91.000

061158202.

-

ra, ahernamrn, mer. belsaca, mot. ven,i!"'O"'_ TeI_06! 36,193_
• Prodalem alsnser,

• Proda]a, ugradn

,9!, remcm

:a1'M:!Oe-

• N EU M - leda] em 0 pcvof DO aparrmanei acbe na sa:rti.t;;Ij pl:;11!i pc;J nil; elalm elieeama, Klima, TV j flar}i:it!,g. Tel. 063 31l 434.

more,

741-IMo

Tel. 0)6.8801--548; 06l·31"'1>3"
zeleniln.

• NEU M - A parrmani i:i.k ua Ii hla,d~'Vinfi ud p:ri:rQdtl-og.

• emil Goral Dcnovici, eparrmaui
'VUd!! non-stop.

Td,003~,l6&S<H-149_

P"

0612l(124S_ • Aedi SOl 1'981. gcd., crvena boie, tegi:!it.-Qva.n do septernbra, 4 vrare, cijenn pcvolinn,

redoveo

• Air, 156 SW, 1.9 JTD, 10, ,002_,
servtsesoa, nije
tlVOO.

Tel

alrerearor za Golfu2,~4j'll::!ilaia vozila. Mo!ci men!a:f.a Tel 03]j_531-9'96~06_21693-470.
00_ Tcl_061972SI2_

J>O""li"'-Td_03ln5-113_
• ladaicm pea. prostor ul, L. Pastera 200 m2! Llfii veraatca namparking i prijaa Ideefnil Tf;I.

• D_ V-elcli-J!i, !;!:an-$-"tal,) eXLnl nami., ZEi -S.IIIUl!;aJ:sa parklagom, cl]. • Dobre Vode ..S,arJC. Gorasobe 7.0 mod mora! 7 EUR"iI po lCiaju, uz uporrebu 2il;j~dn_i~ke kuhi nj~. Te.I. 00382 17sal:i.

g-J.r-afom,~,e:nlr1<l tee srij:anje~ kablcvak TV. T<I.Ol3 667-008,062972

116 e ladajcm dvoscban

namiessee Stall
prazan stan, s [an Kosevsko

~ef.r~~tL11~39J£&i~lt:9~,~~tH Z(ljk~.
sprarkuce,

• Prodajem dve Reno S, vrlopovcl]-

• NEUM - V!LA "SRSEN" , metam od morn, iznajmljujem
be i apartmane,

-5()~

066536671_

1.1

voznem eraniu. TrJ.

938.

• Audl A4, 1002. god., kamvan, presac 210_00(1 km, klima, ESP~ dva klj Ll~a~ zeaer! odrndeni £ervi S l! r,eg_ do !JJI L, oil'. 16.500 KJ\1. Td, 061 195 • Auw dijclove za ZasI8VU 101, kinClj~ki ~.slob! 1I!t"1I vQl;;I]l~, Jd.aj.r;~ (::Imk_fie- 1'el. 061 2_50763. itd. relrovizore;a];:>VC VT.SIe'iLU(a!j,KM.Tel.06,1149190_
Zit

.l'rod:)jem mje;n.jilf:~ ~om bi T'll dizct ijoodosta dllelova, T.I_06I 70l ! J3..

kiog. Td, Ol6,lll!f4.'j 7_

klirna, TV~ parPII

jCD~

06.21'171 697.

7>66-1Ndi

67 >6I).365,OB/621·119, zvati posllie
• DobJ'i-nja 5) i:zdaj~m pes. pt1)SlQr

• lzdaicm dvosoben TeI.5Z2~715. • Iatlnletn dvosoban

brdo. T,1. 06nS1571.
• Izdafem

061958001..

• PtQd:!ljetn Reno KatigiJ~200)_ TeL

• NEll M - apanll\:!I:n.i LI".p'lafu hO:lc:113Zc.nilj, TV~s.al, kJiffiia g:a1

lab. Tel. 033,3 J'996,O6l693<1-70god,,2.>. Tel.0611100!8. • Reo!!.ul ~ Rapiclu:rtlni
god. di2el,regi_st.do •

• Prudajt"TD -a Golf:jl ilIIL~5CI, allcflaLOr!1, 3,4. m oS"Iala vozj la ill~ i mof.l~
J

rnla! '[e',easa, iznaj m.ljuiemo. www.neumapal.lmani

06) 436 333, "I.: 0).6 !85 SSS,
..coml.u

Mob.

• Neum, scbe sa kupadlom, aparunsm, 50 m ed mora, klima, TVt p-nrkiniJ, ku.n Lllj-C MiIiilem. T c:l. 036·884·477, Mob. 06! !S, I &II,
1

65 m2, za sve dlclamosrl, Tel. 03363S-006_
• Dvcs.
$71, :SHl.tI:

Ko~_. Brdo. Tel. 062 38:7 Brdil, Sa.rnle·

eama (bli'" ,",i je.TeI_061.sase ",066 00 3806_ TeI_06B98 007
• h~i!lje.m ggfSClnje--ru
f.I

dvosoba.il stun srudemiKampusa), 300 KJ\\ +
m

Sednmiku.

8858-lll

.' Dvos. stan K~evs.k'Ll
"0.

PLItt! iCki kum.bi V\V T5! 2005. !-::cdi 1995. 10. mjes.ecm. Tel. • Ljeto'o'i.Dje IJ PodiJcarn~ IJ wbiJIT!a i !!]}<1ruILimirna vcoma povolj7AJ.

• Au t.o Qgl~dala

0612104l7.

• I\moli mar redi s.ve VfS[e alllolim. ~d.QV:a"lo b r,!i;i!~ cft.in I,)~ k'ffl~i t,etl1Q_ el. j T
1

061184796,

J

• ~ ul~~.kb "'Rule" ori:qinal !Ofe-t!i9Ibe-1 ~tiaSlakJ.as.:all:gra.dl1J<im. Gilrnrteij:a: 5 gooinil. StlJPI &ijnicka

• ReJli9u]l TwifL,~ 2002. g") p~ 92.000'!ull~:redovnoservisiI1llll'od1icnQ Sl~nje-_ Tel. 063 405 863, S:ii_r:Qjevo_

no_T 01.0038, 9!817 1M. 68!g·!na;

0&2551 00 I.

• ly.dajem sobe LJ: "'--NEUM U,. bl imon 5<) klimom i biJlIjiim:J_ Tel.

,: f.'i.66i8'J'9Isl ZAVNOlli 1-1-., Il
• Dvo:sob:;llf! nam. :sWint 'Cl;n t~.f! !i'tude:nlicama iIi zapos_lenom bra~nom

T.I.06l J87171,

• r~daj~Jn ~a.rs.cmje-ru namjcl[erUl, bracllom piUU be? di~"CCj. priv. kuCo:l(lO K._ De:mo1,li6i 41, Kod Su:da B~H~

Anok~ T.I.,033616·j}6, T.I.06! !8206!.
• lldajcrn SrR!1:ap

8869·111

$:t

i!"l ~(,",rJt:mJlm_

]>lIru_Td.011<H2·311_

• PODACA: lznOJ.'mlju.j~:rn :<Ip,ar• Apa.rlm:a.nL IJ Pod:a.(:i_ NO\li~ ~1PUIlO op remljeru. Pilr~.inl!!! obezhijeden. BIi:i!:u pla:ie i ce:n.I:t9_ T-el.
UIl all-l1:j

!O!I_ o].0638,1 7;9,061 413317_ T

• Cirr-o.en C2, 1.4 HDIJ di2f'_l, 1005. goCl,~ ~!jc:la bojth nove gu rn~ r-c~. god.

• ReIlO Clio 1.5 DC], 200,2. god.) p]a· vi,:2 "rnt~ full oprem::l p]aceni carina LPDV!, t60.0(!0 p~o! s-ervis.na kilji~ g:a odlicno s.ranje, cijclla do fe,g. 7.400
l

Tel_ 0038S 92 141 l! 19. 8873-1"
• lzdaje.m d'loiposoban namicli\en SUi.Q Hr.as.nQ, Po:rndice Rj00". Td, '062823994, ld, 00:;·361 634_ 7;99-INd!

woo

• Dvusobat'i,namj,-!~et.Ls.!aQ na Vt.fUni.ku)!StU{f~ndma. Tel. 033{2 32~477.

.' r l.QEI;e:rn ill prrnhajem rilf.iLl. Tel. 06.2.917 0:09_
die,"" T01.033/464-614,
l

rndIl iu

ilJ.iJ

Si-

5-0 melara

od mora.

robn,kuieBBI·

Dvosob;'l.n

S(;J!l nflUl jdt,en

.. ToI.06! 70111 S,

k~d

• IzdEijc.m jcdno:sooon sUm :stud~IJ' lima s:t.!11eirna iIi bru~n-OJ!"l pana b~t

do",- TeL O6l50631Jl_

0612W689,

g,od.) regjsrfO\'an

061~81162 • Di itloV'i od Pa!i:jl t~ 1_6 di:t:J:.l!86.
do 12. mjesec-a..T

• Dij-~IClvc Z3i hyndai ileent, tipo~ !empra~, K9del~ :!IIfa 13t mo~deo. TeL

KM_ToL 06 I 83,5M_ • Reno Mcg:m ],) DCI~ 200-4.!(ld., bijtli~ 2 vrnt;3;~ full gp:rems!, pl:3:~eni~rin!l t PDV! knj ig:]_) :cxtrn
9A{)[) 1 70.000
otU'i,'in~

l,

062{698"021.

86l·1 Mo

.' Gr.adac - kodJ el kC1:::i(1b-c:-;a:_p;:u!:mac,. Ob)3S~9~t68bk2032~~,rno~ po\'O Ijno. Tel.
• Gn:id::!lc"~,

.' r;r.d:ajl;m jed:nO:StJ~n ~'t:;tni ....~oko i !l'riumlje, 1.1 sl:!lmbe:noj ~g:t:!di, Po(a··

e].

• Fi9t Dobio CIll'l':o rll tgon,jo 1.4 !)enzin, 8P_.OO1., p:rd:ao41.0:00 km, 10.000

sivi_! 4 "'rata! fu I opr-cm~! pt(3D;oi ~ar:ina t PDV! 148,.000 j:irel.ao, :servis-nal oCu'Ll".m djocll:lll do reg. 10,,900 KM.

KM_T<!_06! 3l)56'_ • R,OD Meg"" 1.9 DCI, 2004. god"
J

pre~ao, Ser'i"LS_Oa cijena dQ foCg.

• U Lovih:u J].I:II Pf:ljdCl! i?dmj~t'i"! vrlo pO\'olj no ap:.ri:m:a.ne i 'Sobe,. :ldi_m:aci:zir.mo sa lXlf:ledom i'lil more j upotr-cborn kuhinj(', Tel.

sobc' i apartmilflC.

21J-,'-

pou.vo! j nO l1.t,I.ilj l rl.lje.-lJ m Te.I. 00385 91 880

liei kod Hilll< pomo<i. Td, 061 ll6 616,061 ,08110. 06! 15634{),
Il.:;i!

• I zd:o.i~m kom:ptc.I n8mj~(-en stA].n A_ pg].jg A Il kod RTV d,gm:il_ Tcl.

00385 20 718 080, 0018, 91 9Jl 419iJ_ 8081-lll

• K LEK - Povolj no izdi!.1cm ilparlm,lli"'le, pQSel;ulii u.la~ p:)tki !"i:G! kliB882,..ln

00,8121697·12>j

.' Ct:il:dac~Lrok.reVeI!l,C: oobe SB balko· nom, kupillilom i .fri1idcrom. T d,

.1;«:liJicm m::mju kucu. LL V-clclicim:a kod Saob~mjne !U::ole_Ci iel"!,9 1. SO

m" TV. Mob. 0038S 91 79 9~ 749_

KM_Td_ oJ-~m 9-! 8S, 06! 130649_ • 'Fim PUntO I .3] d.iz~l! z004.goo., l
"'Talil bijda
l

T<!.06II<H 162,
• FiLi L PUntO

boia.. eijc:n~ 6..800 KM. mu.lti

~{'-1{~.dM]b~~ :2~j~! ~
rw:
1

jC[ I J d.Lzel .. ~ij eJ]8

Te!.0610!380l. • ~no M.egan, I .S Del! lOOl~dina· mi(: o_p.-em!4_r:egi$I;n.W::!I1J.! 10_9{l(I' KM. Tel.065! 85 >(10, Saraj,",o. .' RC'tI-Qv~Z_'lJr-5Jr.'1Qgteda.liiI, zu s.....c VfSleatl!3,S KM .. Te.I.06! 511799.

• Grbaviea, dvos-obnn namjc:hell SUlf.l. priv. kl,l6at~ 1 s-pr:H .. TeL -063 639 liJ.. • Grb:u ...ic:i~,liiepocpr~mlien dvo5Qban 8UIJn 1.1 :?.;g_rat.l~ n_a du:t.:i ~riod i zda-

KM,T<I.06·1906761.
J

• U OrebiCu ~zrlaj~mo s.oD~ za l.i elOWin i e sa !<: upalilom i IlpOt.re-born kuhrnjc po vooml1 ]JOvol;nim ~j~Jt9ntil_ TeI_ 0033510 7] 3 ,394.

.' I:l::d~jem o~.mj_-jt-d-k-wblJ '~~ '~jnom kuhin.jOffi ku p<!Ii lorn cen. grija' sgs~!~~~j~iin.i~. T~I. 212~1241 iza
l

69S5-1Ndl

bi. Tol. 0631l20·756.

.' lzd~jem garwnjeru u strogom ce:mru:! (Racli.fe'V:m} spnn, r~nll'V'i· 1 nlilln~ n=i.m lc~ten:jlio z.apo:slclJ oj OW-

j<m,T,1.061 OJ,!J30.
jcvo

88l·1Mo

A~vQ:8 k~t~~:~k~'T~;.O:~ I~ i~~~£~~~ ,P-rvi s.:pral: bal.kon!lm, zaposle· Lom~a. s
:5!:ii.r:}u'S'I;iimboe:!"!'Ji48;rR-di!kod

Izdiijem

namjdlen

j~dnQWb:an

6_900

I].irn djC'o'cjk;,m;t. Tel: 061/%4 - 206. • bdajem
namjchen

• Ford Fi~t:J .t.3nl,2003.god_)::ii~ 1 vr:a!a:~ I)~tem:a~ J:l'latcn ~ !:i)j'i:n.a ] PDV LL""Q~ Ni~lJ1itcka, 00.000 prcl:i!.o, Sf:rviS[Jaio otUV:io! k:!lO iiOV, eijel"l:a do reg. 7,600 KM, T ,1. O6H48 44l8.

• focd moo do< TOGr, 2_0, 200). goo, lek reg_,11I1!, 11_000KM_Te!_061 108M1 ToI.0619iJS749, 06<431178,
• FordMCln~lJjiclaboja,el_ ~di~ Z!lci) I .91-D) ~'Lii f:ila 4.000 KAi! kli rna. • -Gol f2,dil:-eI~ u d()brom

• S~aI ihh:a:s.di 99'1 ,2 v~:na"sjviJ 4900 KM.To!.1I61434!161 • Smllll Fortw{]o10.8CD1~2001 goo., '''S ..1UJf! II ,prd.o 85_,00 km, JOf;Gvor. Tcl.Oll/7!9·J85,1I611lO649, • Su,u~i AIIO 1003" klima, d poOj2o"",,,,kaJa,"'ow, ABS.Te!.lI6ll114%1;" • Skod. F,bi, 1.4MPI,2000, goo., u odlilnom"'"'iu. T,L061170 169. • Skoda f,flbi9 1.9 TDI! 1001_ ,god~ si~ ,eom.rorl, f[l1 opr,~ma~ plaCen i CIl~

:!Il'larunan.e i sobe sa gilrllzom uz pl:i:Ll:u hotdil "ZEN1T~' 'Ala MIN A:.to. Tel.. 062
iii

• NEUM -I)':dajem

• AI;:TQtin)m:5l::0 0$:5:1:1.e! i:lda i-em i po:s. prosmr 4(} In, :1.a agen ci ie, pred· Slill"[1 istva~ k:rn~d:;ifijc 5:a p:api ri m3.

k.-.<i bo ... vok, To!, 0621 00 l8S.

• Hr.a'Srw,

1!lpa_M.man

:7.-EI

nOCe,nje

j

C. Viii. Tel. 063377485.

s(an 40 ml na

223-761, 06,llI9-04 L 7334-1Nd, • DUBROVN!K • SOBE 1 APARTMANI Povoljno i,d,j,m

1',!,0618,7012,

• A~rodrom!j:ko n~sl:lj-c, i_ld;jjjem .f!'O:"S- prtlSl:or 40 trl21 ~ agenci ie! pf(!dsmvil i-'na, kancelillTijc, 8a ]}<tpirima.

j.lI<n,,,,,,. T,1.062M4l08. .' r'l Val" - t~d:ajern kLLC;u l;,1~bll! 80 4-6 rn od mora., TV, ~Iima parki ng. T e] . 0038163191,01.
l

• H raS"n(;l!,i0,:3_fljc':m dv-os.obolf.J itam-

T,L0618570l2,
III

$1)be i !!I]".tII.l"lJi'I.:!Ii'i n.!!J Lailadll u e: blizini mora. Klima,. TV~ pilrki.ng.

s. anju. Tel.

~r~a~~~i~v~~i~,mcif!i~

9.200 KM. TcI.061158202, iX"'olino_1H 061381478_

~;.~

Tel.; 0038, lO 43, 741, Mob.; 00l8>,9 9ll 443,0 g,75-lll
• ORE31C - !If'anmmni za 4 oro· bf;. Dnevn~, k.ubillja\lO SPU'o'aCa kupaul~ LC.r-.aSiI, TV, parkill!J hlad]
l

• A,pilT!m:a!1Cll Nti,lmu puv-oljno j_.ldaje viis Lamij:a"'! klima gtl;101Za ,,,,, ........ ·_vill:aliimi:l.oom Tel 062 214 946,03313,- !lI.
l 1

• Ilid1il) cerHar, ci'll'OSob;;t!!!JIt;;Unj eS[en] ce.rnralno, adapIirl!lJl! dvje.ma slucir;1J licam:a, Bj ZiI_~lclliIT!,200 KM

Soda BiH, An'~'. Tol.03l616· !36. • 17.diljcrnJliJmidtcll :stan. Tel. 061 3191ll.

.' Iwajetn n9mjcllot=n :sum 44 m2) braenomDiITU be-z djece, priv. ku~) sve Ot!l ....ojC'M, K- DcroirQv~Ca 42t ked

l>O<>sobi. T.!.06! 999931.
I>i)VO ljn!) UI

::;~j~~~

lzdajcm

nmmj~Iell

e~~~~I~~~:r~~
IJ

W6rr~'7

Lros. :nan
~s~.r.

tl

• Ap;;mlrulnc

u N c:u.mu s.a kl.imom

j

• Gill f >, dizel" 4 v~ [3, 'U odl L'noro -s'[mnju) 1994. g-od.] \ek regiS;LtoVaf1. T<I.061 692741 , Tol.06Il5S806,
• GeM ~!,di;;;.:e.l!94_ go.O_! .521}O KM_. bije]e
bQje.

• V!iii m i:r..r-adu i ugratlfi jll, ma~ il1:sku. obrndu ogledal_a- ZIl rtlf-Qyizor~

t~i~!;~~!f!~:odl~~1e~~v~,-,cil-

Kupovina
• K upui-cm h 'ilvilfi~ll.a V02:i l:a: PII:sat t9j';1j;~llin 3 i ml.ade ,G.'CIlfcve-_ T~I_ 061 50419G.
• Vri"imlJl o\.l::!.3P rabli¢1iih~ hll\'ll,rj~nih! j dOl'raj!!) ih \'oz.ila. Te:1.062 506 775.
S:3n9 ir.a-slwcovallil.

I>Ovoli"'" 40 lOUR-._Te!. 031mO 068,061 1413,59. 8634-1"
• Nudi.mCl V:i!;m kO!1fl'Jr:ilq :5mjcl;ta;j 1.1 apanmalljmil "'Hi c:1i~ 1.1 Kl~ku, ~ :WLil:1-~drZajima: 1-V SAT, klim;], sooilrnii n tems.ama okJ:.J:nlJ~ li m ltil m Onl [.e. ba~!.Om poogodnom ... vcCcmje O'pYs{;jnje .i loti.': T'~lilj. Em.-..il: info{e[)api3rlman.i-bje·
l

rmaJ:'IIi fU..GL)m

im, p"ki.ng ... kol., T • .1. 033 62l,064, v:'~1~i~s!~~ ~~~:~ar:~'UIg~j:, 062156340_ f"id, Tel. 06S 819 433.
[or 40 m2, :POvoljl'lo:l::l s.ve- namj-c:ne, WW\V,'p.r·

di§!O.Tel. 03J 6,12.CMi4,0615684{), ! • Ilidl. .. -P'cjtQ,D! tl-d'l!ljem (;IpS_ PIlJ:5-

• lIidta, PcjtolJ pos. pros tor 40 m2, ;,rite namj':='Qa~ m~ i skla-

,'" .1•. 1'01. O6ll J-!9iJ,"

• Jz.diljem nilmi~t-CIJ

-5obu kod Bo-

• lzdarem fl. P WUQT 110m2 Zil svc n:;unjtnc $::- pmkif.lgQrn _u~g.1::"'11lot ccs[li!Sa.rnj polJe. Te].061 S4S 358. • ] zdaicm
n:3Mjene~

Te!. 061 205332,
J

• Golf 4,~ SD~ 19-98-!:h
1

• Apanmao_i 'l1 Podit"CtilTIi![ Grndcu, Jl'rt"i'_m~.Q1xlbijrncll po ptHICbi. Tel

d"7.ip<riod_ Te!.063 506303_

• ]zdaje:se

Ilam j~5['e.n sl:3n 35- m2J na

17,k<KIgllle,.P,I,,,. Tol.06! 51743l,

pos.. 'pro!'jlO,~ l, S m 21, 5"VoI! Ha_Mdiie K.rek'l/Ij:ako\l'it.a

06332! IS3,

• GIJIU -'\ TDII 200 1. ptil"i met"", LL ve~ "le.n lO.gOO KM. -rei. 061 247 399! ~~ mjcvD. ~ Go lnl [,.1996_ gu~ L 9 D_ k:;rriiVJU1! . 6500 KM "' dopl "" do 1,000 KM '" novij.,u", Td,061 S61132_

• Apiilftmall i LLZilO5.t'.rOg:u iznai~ za

• Jzdaje:se pos,lovll.i prosIOru Robot"U.) SCKijal n~, 94 m 2 n~ P["\ioro ~p~ L'U., :iH.t:=I'ktiVil_:ilIlcka!:i,a_ Te.I.06113863.8.

rmjeIY~:¥~L~~'~~~r~~7~
• Ild;J_Jem pm. prmtorc I~~b.ad i ji. T,e]. 033 668-096.
.ni:!

C. Vil i i

• Ku:puicm jap;luJ.5-,K;J vO"liJ:iI) bavariTel.06136j.193.

08,_

~~~Zb~~:~i.I.~:r.t Ap:arnniJl1sko

cl

~OO~~5 2~16~~
iZlllid 20

proomr eemllf Uidl>:,SO.. l_T,,!.O,,:41350l
• Izd;aje sc pos.!ovn.i • Izdajc:
SoC
l

• b:lliajern pool,ovnl: pro~t:or-c za razne na.mjenf;, n:a.',.rile IOk,~L:i Tel. 061 j:!l_

g<>d,,4or.... Tcl. 061 106689. >;<"'"""')<a.T,I.Q6II<HSn.
• Kl!lmiol1
l

• Colru d.ije-ll1vimiJ l.3 mj[l,~_l'IIric] 91).

• K~puic:rn V-OZilii lJ!k vrijcdno:s ha.... a.nsan21 "a S-[:[.9n1 m !al:dama

ti~
1

I;,.oom ToL ,8,I'JS 99 17 1l3, 385/98 427 48l 87OC>] II

lS:J LwraJ:e!

KA1.poosobi. Te-l.061339647.

,p~rkirU;;1 k:lb lQ'V$ka,

prf:noci~(~

bd3, S IUp. To!. 06173S l43_

Il'owbn

~SIaIli Lll. La d~ka
I

IS6261.

• lziI'.ajem 100 ml _LlII1S b. i I SO m2 :stii.rnb. pr-mlOr8. u DogllJldima.

lo.'Vna-s:[am

H~1:a~j~r

r.§~~7r~~~,~~5i~~T

199008.

~?wll~

• Ju.gokot.9145! 1989 .....1 tlobrom SE.g_.. 1 nju prdao 80.00(I'J 1m iI kLlku i dva re~
] j 17 M~TCe:des 91. gOO., 4. 20 l,2"~ cijcn:a po dOl;{)VOnJ.

Vole m.ole ogl:cno moi,ele sloti. i, pulem • Ki,iJRioRSlimllzinOli,m-l1:taliksi'V<l:} web portola: www.dnevniovoz.bo. ~ii~~~n~'s~T:,!'r~~~-o \U~j~~:.~)~ tako :§Io cole ,kli~om no zookruieno lOU. Tol_061156l09. pelie no sliei ispod do¢i do .l..:ade-:5;l3ndllfd ]97l_~.,old[aJ~ me.r motor J i.madja fabri-¢k:i. Tct. 065 formuloro kOli trebole popunili 952439JSijntf~V-l). i posloli no moil; • LancLiI X,2.004.,fu.lopre.ma.,aUlo·' rn"ik,9->OOKM_ Td_061143030_ moljoglos~o ... z.bo o • Mercedes J 317, 9l. ,god., rt:g. 4.
Te!.061101800,
J 1 l

~cgi:str,

,
1 1

'Teet ,

:-----------------------------------,
,
1

1-·---------------------------------------

:Telcronf~dr~~ -------

_

,u_To!_06! !01800. • Merced", C200, CDT,2007. g" ,I.· ~::ut,;;c'l)pn;:m ... mr!\_ si,>,i. Tel. 06] 804

20 12.~ cc:md::l~ dUgtl ci il:!n-a po dogovo-

''''''pot!

~lllpO~l.oll ·lUIOId"C$tr'~ : Tdul'U 141 7JOOO SMaj<wl

.""1' lu

,

MlI~

ogI.a~I',

I

:

D ~evru
• J7..dYje.m pcstnvnt uaglave u sobracalnicu, l1e,. 1L1.AlipaJi~3183:!1_ 5l4,Ol1486·558. pl"Clii;IQr 9Q mz, zasvc nnjm leTel_ 061 228 kuhinje. Tel. 06 I 51735-3. • Pofaljel, [ednoscban cprcmlien :St03.Ji u: ~nalT.l,b_ :tt;~di! renovi ran i """(1m.a uredan, :zbog mime lokadj.c-pogo. dan z:il: zapcsleue osobc i srudcn tc, cl;,,,,300KM.T,1.061391011. • Pcnudu Lsk.lj"uC'i o za struncc i pesv lov!1oC ljude, iZ:d2ljtlT.! prizernlje ku6t: 100 mz, nilmj~tefl o, eprcm liene. Tel. 0<51257567, Ilidga. • Pos. ptOSlQ.t 16 ml) N_ S:ilt:!jt'~·o. Tel.0<5141l9556,06119070S. • A.Oi:j,fit dNaSli ra M kll069 sa sv j m uporrebnlm dcevolema i plac 380 m2. Te1_066445203_ • BaU1I.iiij:a, 061552976. pn}daje se kaf'i~. T
el.

ovaz ..,.", '" lri~
prodajem L bastcm,

"',,_ 4 Q

.' Mos.t:tr! !,I L .11,.1. I~ 2.68! P n:;rr;!a i em Ti Slillll67 mz, vlasnidtvc.adaptiranj sa 2: balko n a .i pcdrumom. Tel. 063 288 9~4.
0:

Q"u<'- 450 m.l_ Tol. 464-728.061 l03.

)66

,",.T<L06184l~16_
• U S L. Gradu sprat sa garn1:om KM.Td.(0)214071_

• Izdalem pcslovni prostor 1'0\1-nLne so m2! 1..1 ulici Tei:u.!,j:s;kabr. 4! Jzmedn Domn pisaca i Avazcvcg torPja. Tel. QIISJ '133000_ • Izdajem sobe sa upmrebom Imh inic, Srebrcno ked Dubrovnlke. Tel. 003&59583301179_ • Izdajem scbe aa spnvan]e ked Scbilja, &~n;il::'j Sa kupatilom i TV, dien. 15 KM. T el.(161 192 07J·. • J.ld~ iern scbu i ku peti]o, poeeban ulsz, Sl'iJP! bfixu [r9tt1.wjd::e_ Tel. GB 4G4·l63, 066130 718.

prcda] em SO mz, dvo.-tt~ d ru m a. Tel, 00 1260 598.

• Da~caTi.Lja,.. s;r:ao5.0 m21l pri v. ~ u~i~
i I (J m2
po-

• N. Grad] gursonlera tT1povol f no, Tr;I_ 06]

493 323_

26 m.2, 1 sp.,

• Prcdakm kueu! Vcb· ncvilngmdn]a, Yraca, A ... e Sma,lovi¢:ll. d T~1. 061160008. • Prodal em ku,cu! gar-a&, ~U'pilJ bil~La, Td. 522·7J 5.
• PfO{I:ljem kucu,

KUru ea '91).000

• Boo. KrUI'44 nasel] e Donie Kreanc, 8.500 mll parccltsano, vlnstr.i~!,'\'O l/l!,r:ijetr~ W KJirVm2_ Tel. 061 156886. • Bos. K ru p.~~ SQkSikj 210. m2 sa svlm komunalijarna, 120 K1\oVm2.. Tel.061 156886.
j

• N eum - Ttha luku k.lJta sa guraacm i 300 m2 "kucnioe. Tel. 001 548365, 0361884·297. • N eum, do hote Ia "Suace", prodnjem stan 44 m2:~~"'ilIte r;;!l50IT! ~Q m 2. TeL 062917704. • Ni~i.fi ~ prodajcm 2'1.000 m2 sumc, Se~i~~~~OI~~o~~LM~nlot6~~2~!

2

SI:aIJ~ pilTking

:126 m2!
.:I

aura.

Semizcvac.

pctkrovf]e, gi3.ra~ 800 ml vecniaka,

tr rizcm

lje, spra t,

nl.

• LI",lj iva k"", 1/1, dup I" l4(l m2, plAr;:600 m2! kod pii.~r;:~Vr3p~itj Mo~tar, iii mijenjam Z::I Trebinje, mo:lc mania kucil sa placom. Tel. 061 301

Te-.L03-365050-3,98.

.Po:).. prosier uukviru IW$- obiek\a cd 2.730 ml pcn di ne, pc :;}.eljenoj kvadraturi. ToI.033!7,68·016.
1

• Prodelem ltuCu aa Aneksu, 1/I.Tel.0<51 22l 141. • Prodajem kucu 00,1856179,065249146
l1.:1

pupiri

fu::5S m, moguenosr 6.2.000 KM. Tol. 436·322.

!}~l1ionIeIll~

• Vog,056i

. dup leks: [edncsobcn,
~i:a,~

osrsva,

terasa
eenla,

~~j

Polj inama. T ~1.

"1~~i~~~~i.t;.~~·oj6fif9O:8f.~'~Of, • Vr~~~D. Ntrmi~!-::uC9.!ia;1~·a.s:r:rlnn sve rcnovlrano, pmde]a, a moguee su i dr, opcije. TeI_ 061 431 954, 03l 654266 . • Vraunk.kueesa ui zasebnaatana! d'l'iit'8ata~~ Ijl.T~I.061 ] .3-1268_ • Za:p:o;dni MosLfl.r] prodaiem rrcsoball :5t;;!nlOS m2:,., ciiena J1'O dogovoru. Tel. 036l14-455, 06J712S61. • Zemfia D. Vlakcvo.povoline, 061100815. Tel.

• 1~daj.eit! Sl;;!li'i u DobQjsltoi, ulit'i!5;5. mil lijepa namjenen, eemealno, 3S.0
KM. TcI.061256381 • tadaiern stan-kartcelarijski prosmr (pofunamietteu) 72 m2 ked Kuru~ra I., III SP"'" Tel.. 006 754 118_
1

Papa,pjti $:a.r9jeY'Ot 18 m_2 izd.:iljcsc. Tet06:z.I 39 OS4'1ma rfJA7 Z b.ol'm.l.li teem
tJ
1

• l;wo~. rosror p

Tel.061839S91

• Breka, neva, troiposcban sran.

• Sobe sa kunlnjom I kuparilom u Srcbrenom ked Dubrcvuika, Tel. oo3851_()486J49_

• Breka, prodaicm SUm 66 m 2~dvulposoban, prvi sprat, ul, Hasana Susica, Yol,0335+l·l98,001741 544. • DT.c;k:a~ pecdajern I rQi,p-O.s.ob<i.fI suu~ 94 T.1. 061839 592.

• Novo S:iI_rajc\''Q, blixu &s:mal:!l~ ItU:ll smri ecena srana, na parceli 400 m2. Td.03JM4·n5iIi061160601 .
• ' Opremhena

• Prcdajem liicpu kuill:sa avl.ijom ked VifecnioOO (u bflzinl 13]lIIl Kuce). TcI.033Il3!)'910ili002146439. ked Kisetlaka-Bmlael, 87'i_ • Prodaiem
• Prodajem eedovrsenu

• Izdaj u SC' dV8 ires. siana, Larlcka, 5,"p. To!. 002 7S5l45. • [Oi::i'iajrnljivanje kll~ S. Grad! ul. Budaak, moZ:c i kao pos. p.ros-mrI2. 500 KM_ToI_ 033768"0 16_ • b.nilj ml jjviilnje pos. pros\orn Mlljm.i_ICl30 m~pof.~[loza OOIl-C. m:.mjcne--,C"ij~na:3 SO K.M. el. U3 3 76S"(] t 6.

ool852_()486149.

Srcbrenom

• Sobc sa kupmilcm

kocl

i kuhlnicm u Dubruvn ika. Tr;1-

mz,

010",", 00:;811'i818,56_

0*"'

kut:a u Pakleni

ku ked

60.000

EUR·a.

Tel.

Tel. 061 ,l12

vikendicu

• Sobe sa kup a ulom .i :kuhinj{lm u Srebrenom kod Dubecvnika, Tel. 00 l85 2(14$6349. u :e~t~~.dT~I~~~1J1

• Breka, trcscbae 80 m 2,.,I s:p~l, ko mplemo adapt! ran, sa desra nove cprcmc. Tel. 061 106424_

~i~~d~te1J u

• Cett tar, stan 6.{l rrt2flU $P_! S<Doina,""liiv. Tel.061 549268.
1

ul.

zgI3(ti

-r

• Iznl3j m:tjujc:m j~dnosobiln SliUl u.l. Ob1WI:iI od Drvcltija m~\a - 3{10 KM_ k y,1. 061 !lOS 21l.
1

.Trpimi-PdjciilC:,trQkre...-..:tniapartma:n bl L1.U mQ"t::I! Zllst'bn;tl, :kub inja! TV U!I'l:Sil~ pos.cbiln ulaz. Te:lo 001 'i3416),0038>981 ~80741.
1

• D_ MaJ.I~ "kifl:a2! u"O~ptr:S_ :Si[2I{t87 m2., s:pnn 51 dvoSH'llIn. v1. 1/1 I::r.imo. Te,l.06113959.2. s~n;;~~)jbJ~:lft~~~;~~!:b l.1.selji""j. cljens ,(JIOvolinil54l·395.

• O~li.na Trnovc-Federaci]a, prodajem 415 duluma zeml] e Iivada, kroz i man je (eCe' 100m e:isIa ri jeka, i ~\I'oOrl rfjeke su .10 m udalieni od imanja, S;J~'\I"'~1l1l. prirode, svc :a.g~deno :ttcom, '.:e.ljezna ka:pijaJj)d glavne cesae kojil lde za Tmovo udllljc:no 2 krn~do sel:lt G r2CaJII iea ~fi!rl r~od s:ela :SOO meL m,ikada.mal'Svc Ii I" CljemlJ po d.ogovo,".T<I_061686095_ • Piac 1.800m2Boinik [4.700 m.2: za ~utilj vri.icdnoot oko ],5.000 KM .. Tel. 061159l49. • poratici] blizu FDS i OBN-a kuCn p+ d"(:i tTQ!i_ SIti.!1R~dvi jt gllrek oku1lfLica -14] ml. Moi). %2439329 0664)0574.
Sj j 1

ra, svaki Okucni-c~ ~:jfi::o

nesel je B in jr::te ... , K ur:;:;;rrn:;r tri aprao i

DOVU kuCtJ U Surajevu,

~~:I."i=r.~iJiv3~3j

sprat ima zaseban - povrsiee I .000

u Iaz, m2~

~11j3~vt

• ProdOijem plac kod Pionir:ske dol ine 1.73 5 m2~ U:I.,.r::esUJ! di;r7.VO]Ietr.a ;&:t'i!dnia ..Td.062~12S3.

loci-Mtrstor~
061l03916.

• Zcm.tjis [e 3S9{Iorn2 kraj jc'Ul':il Po·

~iicl1:;;r75.000 KJ\1_ Tr::l.

we

l

p~!~:!tfle:~:fc
T,I.OJ3638·125.

ll:o~tH:~~=

t~fb~i j~~li.~Viti!
J

• Zemlii !ltc RajIOViiC, Krivogillvd" vi. 1/1 t h.Ll:iiO.

sobc~:::I up'IJtr.cbllJm, kuhi.nje u Gracu! '1,1'1"10 L"crroljno! blizi~ nOl mora. Zvati 1l<J: ld. 003.850 21 697 169. 003895077.

• h:n:timijuj('m

tm:a.n.~ iblizu moral zascbna k ub illi:J;> TV~ we! r:eras:!! POs.ebi:Ul ul:a~. Tel. 00·1 »4 2-61,0038.1981880141. • U KQT,~uli po.... uli,!1o i.2:d:3jf:.m:«JIbe sau.'pcm~bO'm kUhinie. Mcb. 0038.59.8 1624115. • U Za$~balKoj ~o-d OH R-a. {h!.oi1'l9rnj~teil s [a n~ cem. g:r:i j. 550 KM .. r<li; T <1. 00 I 794 796, S,.·
p{:I~

• Trpimj-Pelje:t:lIc!

Irokre'letnig:P<J; ....

Tel. 033

• Dobro5cvLci, \rikCrlld.i~ .B:ol:6~ o!i:ucrr ic:a dLllli_!dOOi:,'~I:iI.~ 11l! b itrio. ij'iL T.1.0&J 139S91.
[~im

• Prodajem p 1ge LII Dogh)d i m9 4{10 m2,,,I.I/I. Tcl ..0<51866412. • Prodartm plRoi:u Ol~U J ..3.50 m2! liZ cc:stu) dl}zvoljena gr:ndnja. Tel. (t61 74944~. plae, lcmlj~ 1.1. RakoviC'i, Ol34'i71 82 • r'terd.ajem O,,,,·lIidta. • Pwda

• Zcm Ij i~te 1.1 G tarv,:[Iti.6r;VY~OO m. od C'e'rur.a 200 m od Nererve., :2 .),00 m2"'J 3.5 KM·I m2. TeI.061915556 ..

Potrainja
• 'Pocrebrto viSe manji.h sm.noV:il Ziil. j In:ajm!i ivarnie. i prodaj y (Ag-cncija). TeJ. 062.677 38J. .' K'Ul'tlte:msulJ.n MilIrllin Dvor-Oto· ka m.ok dcv~slifiln do :50:5-.000KM. T<L06184843J.
l

• J Nnoooban

n;jj.mj~Ien

smn. l-el.

• Ko~e'''''1I1'izdalem. ul. Ru<id. Prgudo 615.@O.

n. T 01. 208·177,

dvoS(lb.an

Sla.n!

• DiJ.aj:a: V(;i!;O~~ kr.:rEa:sa $virn ,portubiek[ Lil'Ia i o}::u~nirom cd 2.100 m2. Cii'ClJ.:il Q dogovoru. Td. P 0615)0669 • Dub.ro'Vn prudr:llje.m dV(ll~bal'l 5r.a.n u Gru:li.:u~ V S.Pr.H.l us.takljen biil· t:o ~_u ~J.ed(r~ [i:aGnJ~ku l'trku. Tel. OOlB5l0418·191. • D· ...ijr: kUCc dvaposlovl1:;1, prmlora., gBta'~:I i. d'"°9d LIII. :-:.em [je~ 180.000 KM. "[<1.001114·011.
j

• pQ.r:3li.fi! "I(n'og:r:!dnja, k ur:::!..... L el:tri,.30 poos. prostO!"i4 2 stLllnil 4 gillr.o1:e pine 811ml.'I_lfl.ToI.00 1411717_
1 l

iem

culum Silmill

ohradive

gaj. Tel.
m:!]

• LFe~lijlC' pO'L-"1)ljno ~ MakarS~KQj! sobe s.a upouebom kuhinic i kup.:uih. Td. 00,85 21613 6:>6 iii 00385 91 583 7045.

rtlJ-evo
mijam

,m,.

ik~

• PoJjjne']O 2.847 m.l! SlnIjill, VcrdB j g1'Sdcvll'l.sk:il dozvola za d.c'V:ils.dranu k"oll. T oJ.OO1608 %2.
• P'LlS.

TcI.OOll00009.

r:rOs.!o'Vl'l,i r:r:i'OStor 30
tl

nam le~ten

• Z:lgrob:ltka

•. T,I.0014ll

po •. S:ti:i.D,,-CC::[].lralfl~ KjV," S;;iI ,5.5.0

kod OH R·a, dvoi &l7.

l'TU."Stof

godnn 'i589l~_

Z;i

12.2 rn.2. u ee:n [tu! poordi.nacije" urede. Tel.. 06]

• Prod2ljem povoljnot~mljll til vooamiJ i BUC03 Pmoku. OJ3/659-7 56,061178 8>2.

HlaTel.

• Ag~ndii f:~f~~~6?~tsj.u

poU'l:b::J.n Inil.nji SIan Hi (pm;n~ti kll-

• MIIk.ur.!;k:a, rivijcrn-GHuinc
~~~::rrlJa:f~~~n/5~'i~~~r;o~!

j

iroa~

• M :Ua.r5ka~ ~P"inm:;m. IJ-ccntru gn.!dB! ZB d'Vije ooobe. Tel. 001 224 174, 061923094. sobe Ui blizinipl!ilZe. Cijena po dogo'or"_ Td_ 003~, 11616814,003-8598 1787522• More: Klck·Komilrrm, izdarcm ~p:lITt:IQ:iIie 0';:3 Qsob2l! S2lll:{lQ\roi:tll;;I~ t 3-6 k"h;nie. T ,I. 062 419 329 , 061 437 719 • Na SLpu tzd.ajem m2. Tel.061 5l9S32. pos. pr,l}S[or l6

• ZeIJ ica - a:n mr ~izdajesE: pos. pro.slOr po!;odan r..a mi hohot=diLne b~f1 kf;,. ured~ prcd.!H8vni:hva, 'ilpmeJ::e, zub~ DC, salo", i ,I. Tel_ 0<51 189 895. \vww.n.ekreliline.oo

5 ka~ n,dograd" i•. 00 I 84l6U;. Tel.
j ,[

• Dvoet!3~llii ,s'Lrl.t'I100 trll! G rb9'Vica..

• Pos. proswr!U Robc[IJ-Sooija.lno 94 m2:.~ ~ prvom :Spr:J t~ ~(rnktivna 10•• ci;•. Te1.0611l8638. • Poslcwn;a 061558931.. zgrndil u: F~.rbadiji.

• !>rOdilje-rn stan 70 m 2., I k:3L!, A. Pc.IjcA·!oza. T.I.0<56 'l45203. dnoi:POSoba.n~ vl_I/I"povolino. 5S59Gl-.

Tel.

• Ptod:arelTi :Sli:!ltr Ii mS.Qica ~] m 2, i~
rcno'Viran oprell1lje.n Tel. 061303,634,003
l J

• SlUoUC:1J l1razl C'lmr;rn (z.asc:bna 50ha) korl I:!iil:amskog fa.kLIIlrt'I::;}. Tel. 061
958l68. ravn

• D~·'OCt.aln i :5ti:.m 00 m21 Grb-aviC14 rro\"og:r'B:dn:j:a.Tel.G61171744_ • D,'oi]J'OO . .st.iD Anck:s, 64m2_ T<1_061841626_

• Kup~jor.=m 1'[Io2r:r;r.jl,J kurusa ba~lQm u
ijecm dije.lu

• M'2k:Rf$ka~ i~daI-em :aP2lflitlfLPt'

t

Prodaja
• Proc1~II:m.s'tan 96 m2.~1,1 i5trusom
J

M. Di;jbica..
n.asdjc
A.lOj:t'll

• Poslovn.i I':r05IOf u Pilpag:ajd, SiIrajcI(.)Jj J8 m2, Tc~_ 062139 U.504~rn;;!l'~
[147ZbOlmail.rom

• ProdiJjcm stiln na M. Dv,oru.. 40 m<_ ToI_ 062 714 003_ • Prodaje.m 51.aIl na Mej(BSIJ ,88 m.l) e~tra :)re·den~ II 9mjdltn. (;:;rr9~a, :llO.OOOKM. T.I.061156l6Z.
j

816

Sa.rajeva.

T,el ..061 202-

grada odmah IIseljiv! -papj· d If I. KOI1\2Ikt lclt:foJl: 061 18.3669. N.
ecO[rtI

• nvoipo!>. tal'l67 m2)spnnI! llrek._TeI_061'01417_

11<"."'. Tel.
to.

.' D"o!>'. adaln. s(an 5,2 ml!
06 I842626 ..

~t~~·~i~.Of et~l2~1S,~OOO: t&; R~~~
121• Povolj no proLiBjem S(iJn IJ H.Liisnl<; ('i4 ",:I). ToI.0622:19677_ • Prell ~~pa ku.ca rnod.ernog S:lna E1lI b~S:t:'!Jm f.lil prodajlJ_ ~ 3 ~ebna ul:a~ $9 od ""Olen iln broj [I im Ill, - b li.ndiran.9 Vl'lI(iJ~ - .2 bal.kon:.1, . kor.is:n.t :pmsror 260 III 2_,U~ ~ u~u 2 &:I($~r! 'sa 3 s;;,rn~:n-a rnjesHL. Vlasni.:h'l.l"o 1/1_ KOn!2k \ [et 061842,242. • l'fQ(..IBje:m 8 d unum:! Ol:-C:lnlje H (][Onj t IJ6 dunumlll Poliine. Tel 06560)J~_ • :Prodajem adap cir.mS:[;iln '57 m2 u A.ll. :limio .. Tel_0612oo993_ • Pr'r)dajeit;! &-~\'t'rfls.Qb9il Stfli'i J IS. rn2~jcdna sob:a posc:biln ulti,z,pogoona
j

• Povolj n.o prod.:iljli:m

ku.eu

Il;a dva.

• po[:~eb ocr vi ~e k'u fa ~.G:r9dcvi:n s.kog ze:rnl jBm za p"rod.:ilju~ nil podrutju lI;dk Td_061701171.

• D'l;''CrSi. sr:ar.r u HiilIs;:ncrm! A. :limi"",8 m2. Tol.061 5Q1417. T.I.06117l744.

B.

kM~.~~i.~il:~ge~2~ sr~den~ 110_000
j

• Prooajc:rn

s:t.an nil Vral;OimOi SO m2

JlQ~a ~ prodilju
2I4l06,

.' Age.ndj i po Lrebno vi~~ manj til sra· i ilda ... nje. Tel. 061 a GJ 3l03·1 n_

• N!unjcl;iU~:ii d~'OS_.sranu siHncima, ]}OS. UliilZ:,kablovska n'''_ TeI_061812524.

pn"'_
l

in [er-

kuf~

• Prndtjr; sr;: .5 d ...l Ym~ iCr:;Ide~'illskog z~mlj ism bl izu Op§ti.ne Novi (;"'0_ Mob_ 061 161 5·4~, 0<51 161 670. pll

• D,lo:;'. $l~ll! ::Ida,pli r~rr S 2 rn2! M:l]• Ek~kI ~LZj 'Vlin ~tiin, f.JQ'"o"Q1;x:iJd.nj8.t Skeil'ldet'ijlll, 1]8, m2-+2 gara:1_e. Tel. 06155893.2, • E::(lf:il. p<r-vul too,. '5:tan 109m 2, n I s-p., rel'lo\' iran) u I. J\'1. M. BaSeskije. Td.001114071.

• Prodajr=m $',:;!r:ri 'O.ljnr) 54 m.2~ llid!a,G.r.a.ndcenmr.Tel.OtillS9S72.

vo ...

.' POtrebrlO v~Sc prnzni.h i Ilamj~t.e· nih. Stan[J\'1;!I za iln:IJ.jmlji"2I:r;r.je.. Tel. 061437732. • A.s;eno::ij ~pr.Jlrcbn LS10l110\'i u 19radi iznajmlji\l',r)nle ~ prod.aju. Tel_ 061 925649.
:t'..a

• Prodaicm sum. IJ Lu:t:;3o.i rna 69 m2,-Lijen ....lO'~'Crljtl.B. Tel. [)3362t-[)2.~! j Q6li3S781l4.
j

• Narnje:h.ef1 dvos. Slan u prh,. k.uC-i: ~iirncima) po:s. ul:r:Llj, k:..blovsk:a;,. jnLc:r~ nO,. Tel.061 ~12)24. • Na.mj.eJ[en sl.<J.n(mn.sdma·,umc[rna) 1);3 PoJatlci ms k.oa hOll:l:a Pt!,I:a~_ Tei. 033/9l 1·)(111,00 1 26J 8l4.

• N ;a,rnjcltc:nii garwnjem v~l. 3l m2. u p.lIIselj u Ciglx!1c. Tel 0621 047 5S_
• Nedt.a.d.ci kod {'Radon PI~~l ] 00 lJ-arn"':;Ij~! i:«lajem :St:;m:5-0 m2 2:$1 :s:!mr::~') Ilze' i 'Ij1L~e m Idsj:a. ~r el..06l 4B 1 lOI.
]:'II od

• NOVO(;)1.ADNJA - P,o~.;c",o 2 Sliinil po 3.8 m2 Sil garuamil L12 SptiU I1.:!I Dobrinji pcJr.c;d ~kQ Ie_ Mob. 0<5I 161 548,061 161 670. pH

D3316')2-081!~"Ya[ii:z.;:.161l_
• GrbavLca53 ml/3Itali6tr Tel. 001 07975 I.

• Gar.soiljc:r9 29 ml! S:'Vtaki no, c-jj.e."' 50.000 KM. Tel. 06J 147 471 i ml!4kaL

• PJ"Qd;;rjem S'La 0 l! Novtrm Sar.a.ltvu 86 m2 + 1~, rnl veril.nde, sredell, 8u.s~ 195.000 KM. Tol. 061489 542_

~:;~:~~~.lT~~~~'~~ pro• Hllnokupujc.m 2-~(lban lll21.5-wban $mn L'i ~~e £:1't.lU "'O$ti u boll oj :ii:Cnl:~ diuN.S.rni<v". ToI.061 5592l5.

'W"~'J'~;,
• Prodajem

Slanl' SllreJ ~vo·ccm

t"arl

!i~.T;r.M1i~r;_15KI~e~9i~~f:~ija• Pl"Qd~jem. trmobaD:S t~n.A1 ~I?Oi~i 110 p(lllie~ A-r92~~ 3_ $j".!t.JllJ ili m ijen]am ~9 jcd[loipos.oban !IlZ doplnm. Tel. 1J.61 8.12'i70 • IJrod:iljem
1l0rnj

Zamjena
• Zilmjel'l:i!-pwdajil, Stafl U Sarajevll .s.2 m2, mLlcnj:j],JIl Z;] Bi3nja Luku. Tel. 03354H>68.

• Ned'ati.fi,.. LOi:'d.aje-m Lllt)!')fllQn Ll a kompleCl1o DpNm.tjenu. Tel. 061 244 166. • Ne1.]m - povotjno
[rnlITLC"

• Mosl:aJ' Lucki moot novogrild· nja sl sobi'Li 6.5 i 76 m2. Gta [is: ;prUno rnjcsto i ugradene ku hinje. Od 2.400 KA'l Sil PDV-o:lll. M.ob. 001 499 219_ 634·1 M"

• Crb9vicaSopi,niJ; I:"roil,'rncrban uan 85 m2ll.100 KM (","ovi",n) " g;I' r"o",.T,I.. 03316 I7-742,001 964 797_ • Grb:avleil-~o:ping_. Eroiposob:an s:ta:n 85 m2l2_l00'.KM,.. re[lQvira!'J sa g,ra!om. Tel. 03l 617·741,001 964 797.
1

~ordi:r:r.:lI;iju .iIi r.n:ed Stari G~d_ Tel. 033/lJ6-416.

• Prod:j]jem dvos.obiUI, :5olalll 505'rn2 H nl'S M! A. Lip:B_ i·el. 06.2 326 730_ • P:rodaj~m dvos.oban sm.n 66 m2 VogtlsEa, .. I.. Br,i.!~r; K n:()j.2 :s.p~l. Ci ~i;n, 110.000 KM. Mob. 00387 61 )00 279.
1

u ~l\·Qrospj.,ni1 id! 033647·52S.

71 m2 .. 2 tod,e + b:;llkOT.l~"5pr~tJ 3 eenlt:il.lnQ. '"el.
u~ rij~ky 101,234.
j

lrosobi3Ili

s [an u Hras-

za jed:r:r.lJoi~(;Iba!J

'. M.Ljenjam klICtl

TIi1
Slilf,J.

on
~

Sm.rom Grar:lu Tel- 1}63 5014

l2711'>8,0361884-169_
j

5.rnjdtcmc

liZ

i2'illljem aj)3!~ more:. Tel -06:3-

"'". ~r. !i4.OOO KM, Al. rolIE· i.~dnojposohan 4.9 m~J, ball-::on,
"' •. ij'_

• OTOKA

- garsCll'lje-N 31 m1/Xl,

• Gtb9'1,1'ic;:;ill. d ...os. :5-2 4 r.n T.I.0614~33n

3 sp"j b imu.
j

• Neum, Lz.d.ajem i!parnnan~ bli:ru morn kli.mali~irar:J~ park~lJg. Tel0611417'i2,0I18H~I.,036884493_

0361830·;8l
lo

fl'Cl,m'!:tfi.~,ord morn_ T1:1. 061 488,.(1.4,)j
..
l

• NeumJ

izrl'iljem

ilptlnmane-s.ooo

• NeuID} sob!: s.a kUpillitom ap:ar~ [marti 50 In tid m(lr'B! ".lima., TV, parkiDg, kuhinje, Mil'i31em.. Tet 036 88"477,00118'i 160.

70.000 KM. C. VILA - 95 rn2 + 2 bnl.konaJIIJ POtrcbllii • d,p'ao;;. 146.000 KM, Sf ARl GRAD ~ V rOO.nj L1~1 duplex mon,· ta!na kut::. 15::1 OO~Wrrt62.000 KM START GRAD ~ Hcclna, k uCa na p:lrrell 400 m:2 llj,J)ij(] K.J\1_ Mob. 00 I 510%4_ 88M· I tl
j
&

• li~dHr::i, l3I'e~vv:;r~k;a I 11 prod~je.m zeinl iisl,~ dullllm i po za I 5.000 EUR ... Tel.06156S617.

• Pn:rdajem clvosoban S\2Ifi 1..1 r:ffuru 54 m2 adilp cirnn u.l. Ko~vo '51111. Td_062814 179.
1 l

• Pr'L)dajeU1~'ik~odiC"l!. SIilvnju kod Br.eze. Tel.06] Dob 930.
ri

• S1iin u Sa.rajevu :ro m2, m.ijenjam l$:IQln(r, S'a:r-.ajf!1r'n pr'odaiem. iii Tel.

065261126.

• Prodaljem lcmlj i~l'C 5.3.59 m2 n:[l

nj i 5!, Ned*arici. T cJ. 061 Z{l9

mj}~i!;~t~\~~~

;~~~;

o;IlI:ro .144

• Pn:rd:ajem dvoooban SlBn 1.]r:er~trLJ: Zeni~ ,55 m2J n3 II k;mJ . Tel.. 061690 848. • Proda[e.m gaI'Wnjeru 2-9m2 ~'Jf1Ikino, dj,n. S(I 000 KM.Tel. 061 147 iQ.3,365-2 081 ~.... [ilz!ll 1 6s:alj_ a • Prodiljem i!!!r.ildevinsku pilK..elu 720 m2 '!J BrC:Z:i:!!r:J:skoi' !.I1i.cits'Uper PQ~i.cija~ B!i:fall du~inom 5·.0 ffi S1ti pr[klj ucC"i grj]devin5:~"~ ci f ~IJ iI po d{lgo~ 'iutu ili :.o:amjeoa~:J sta.tt. Tel- 061 ,S48 433.
J j

.M.i.jcDj8.m ~lan 38m2centar K. do v.p') ZB s;1. 1.]Had~i6m:a~ uz r:logu-. vorl' mania vi.k:endJ.cil. Tel. 062

or-

• Prod;aj-cm fctvcrosobillJ d voct-al1J i ~Ie.r:'L ml kod bo~.nj:acke,gimM ..ije_ lIS. T,I.001136 726.

110712 .

moz.e

• KllCasa okiJ~nirom tI H,udom, miicniam.<:I KS. T.I.061381802.

47] 7501 ~fb~~~~r t.~~.m~~3~{9 :iilptr~. 563 • lliMIII, PIii!!lId.i:;;te Bosan:sk.i Ijiljan 17,obiek" p+ 1 +p 150 ml, ballC 1S(1 m2.~ Rod r.rove- d7:.i:llmije~1/1. Te=L 062 319563.
J

• UidZa) PhmdUtc

13O!Silm'ki.h liilja-

tJ.ljzu

• Neum:
mOr.i1

,"or<.

1'<,1_0J61884- 710 ; 062970364_

b.n:!jmljuie:irL BI)anmIU'l.e sa ,.crasii.IDii.pogledo.m na i

• Neum: kQd .rl:a!c IZ7. • Nudim

Iznilj mljuf em apa:nmanoC hOl.el:a Zr;!1it_ Tel_ 003 496 noeenie IJ ;apartrn;;rnu, 00 I J50 l'IQ_ Gr~

• Pftldajt ~e $umb~T1i obic.k:u TIm Br~ci. 300 rn2 sl:arn benog pr-ostor8~ bJll[a.} ,ga ta~ LJ s" I,l)pu oi)j~'1;ua) tuksuznQ opl'(:mtje-oa,. ...J.a~mi~lvo 1/1. Sve dooatl]e infarrnadJe n.a ,"ob, 0<5) 186 007_ 760a-1 nol

• 001:3.11;: 11:9 j\'ia dvosr::rl;r:rr.n:lr m:iill ri Li:;o:: ~ • rrtr:d3ljem~i;al:rrjtrrr posL r::rbjlC'l:::a~ naknadu. Te:I.06l0n7:5.fi,. loOOO m2 + 4.000 m 2- ok1.]cl'l tce~ sa :il:S"1I.ltir.mim pilrki.ngom uz. rn~gistral• Mij 1:1l1!lmtrosob:;l_DS"~:u:n I~5-5Qz_a n.L 1l'lJ ,s9i::!lijevo-M.r;r.S!l1r Il:a 17_ kilor ~ ban 1.] s;PO.I":iI.Y.Ull'lo l·soba.rlI 1.]H r.t!r~. z i.li moc-lru~ LH v..sim zilmjenu ZiI nom koc!Robo". Tel.03J651·217. .!.:it3mb_-pQSi. pr(rSlor l!! S:ir.r:triCl.'tI_Ttl. 061l49M9.
l

• Ist.. S:;iIn!.jcvr) ~;lr_r(:-.el~s::. 's..... ~tt! K:Qmunalij,;J,m.a. TeJ. iJ6l43 75.58.
• l'l,1'iiI.nicakord Dubrevn lkll.j, pl!ic 340 m.2.~,gtrld~'I,I'. ch.:r?\'crla~ J;Jogloo 1'i 9 mort:. TeI.OOI483358,003~5 20413·815. • Klfl.r:~~ Kuhn:!! B:an:a bb:. i4"t1:::1 d V:iI;lrog:asI'lOg dom~,6 dul uma )rem Ije. Tel. 002364 214,053 22 2-92&. • Ku6:ll4 ~:p.)(lr;JS. llJ~~ij [1,LJVIllb-ai[:<i 1.300 rnl, ]3,. Powk A. K ru piil ije, 95.000 IOU)1.•• _Td_ 8Q 1·599.
J l

• Pmd:.=r I:m il i In i jt: Ilj:HII kueu ~ ~ Sliln VogolC:a~magowr::. Tel. 061012 503.
J

• R ..ko".-j Cil KlIkr.i njc pO\loljno prtF dajem jeda.n: dulLlltrl !'.e.rnljc_ Tel. U61 J04 S99,Oll 665·41'9.
l l

o.v;I;"._ Tel.

• Od :[lVgll.SIti izda iem smdemiCilma cl'll(lol:18lJli SUin.lI D~_!bn:ll.ilJsk_Qj uli~i_ Tel. 06291 l53l. • Od :;n'~U:5t11 izd:aJ em sLuden1 i.1;~rn:'j d'lKJoela'-fii Sl9f1 u D~lm:3[in.8kot uJie.L Tol. 062971 535. • Orebit; - 2IfH!'I"L:r:iiijrti i :sobe- sa U[HJr.r~bom kuhinjc i kup::nila" pilrking. T<I. 061 846930,00)8'i 95 85 024.

INVEiSTITOR PRODAjE: USELJiVi STANOVr· UOllJEKTU D. VELE~ICl, ISTA· NOVE I P05L.OVNE PII05TORE U DBJEKTU ·LjUBLjAN· SKA"· USKORO USELJENJE. ZVAT1IZA Il SATI. TEL. 0<52 l20·%9. 8859·1" • Ad~,I)tLrall d VQsoban 56 m2!X + bal.kon) C"_ gr -) 1 J irllll~ ~~nl.da lJo ....ja,. ul. Kolodv.orska., pored Hi me i plklm~it .bli:nJ Ml:rk~toro N_ SST,:jjevo, I04.000 KM. Tel. 00 1»9 ZJ.I.

• rr~daje:rn joon,Q$obatl St!ii'] 36 m2! Hrnsno bez ul:.1g.mj;n. T d. 06l 501 417.
l

p,odir.jcm !1Q'llbje:kat IOxll me!i~ ~~jC"n~105.000 EUR-:a.. Tel_ o B 649-316, 031 690'_()59.
j

• S:u-aj.c;vo-Mdc\Cir:·i \''OSlIIgrar:le'[],j iuraktivni

· -' razno
1

Prodaja

• F'ro.dBlem jedflooooban s[an u cen~ In.~ v.p'.~ 31 m2, Visniik. Tel. 066 287 l66.

• Slan 5 5 m2~ OIkuplJ~n, u1. Franje~ttk:;l IJ s;klopu Pi":3r-r: r;:i~I:;r:r:;l (logovor. Te1.0619866:19.
j

• K uea i :S dun. 2emll~ u 061558932.
l

[Ii 'iI~]].1·

el.

• pjodaje.m kuru dV;ilS]}raI~ garnta~ p'r,3J~i objr;: 'kal.:! Ij I:f[!:tr; k.u;hinj~:Io pl:ac 460 m4 cenm ....lIid'.a. Tel. 033 637-494,061257%7.
• PrO{i:!jem I;: LEt'u $9 :2 $!.llIj:r.a,pooel;r-n i ulazi], nil.M ahmmovcu, J1'O~'Cr l,no" Tet. 061500750_ • Prodaj.cm kuc-u sa ba~[om r:dom CtallJQ griianie. G.-.d·M'd .... '_ TeI_061106424.
l

• Stall. 6{l mll TTl; bernja HllI5no. 1"<1.0<51047%0. mn 65 ml na III Toj.0<51 S5893l_

• l~OGRJ EV" - R:asprodiiljn do 30 .6. ~ l)e:n.zioDeri rna r:lajem 1'l.1l: kl'edi I.. Bu koQ\'o1 d.- ... 1,1 :5vi m obJ io:.:im:;rrj a ugil1 j BilnmrEcl d.rvclli ugillij. TeL 061 670068_ 7560"1 pd, • Pilnska:pee [11:.1 d.imnii3k Emi Dil '&1

• :s

SP'.1

M" Snafdc.riI.

n

• O~ebit! 9.p.arLmani) 1-3 kH~VeU'if: sobe Sil, kup-alUllm~ LLpo1n:bom k uh.~~

::t;l5a9~.~8t;~j7~~2j~~\3:.ts. Tel.
• 0 wI!. _K()r~'I,l :[p:m,]:'II:(I pBr.JsLiln) bcsllruka kuhillja! ntld;m. Tcl.00385 20715·791.
~~j,

• KllICa I'l.:l Gr:lIO'::inom Ha.oll~:S~ prnzom i okucntcom sve komuniilJje, ro:e:Dtt. plio_ g.nj:;n;rje! III- Tel 061 389 289. • Kut.a n:a spral5<31 g::;uiimm i'b13!:tom "Sl. C... dtl, 90.000 KM_ '1"1. 0<51 214 071. • KIJ~ y D. VI~kr;:rvu~ adarpti.rafl9+ 1~ b:!~[C, 70.000 KAt Tel. 061 170551. • Lu:\'". :5ilr:ll:nLII i'io\~tilI~nj~ ~ prn:li.:om 11,8 m.2, Skc.nd~rij:i1. Tcl., 061 841626_
l

• Sl.:iln 71 ml], lSO.OOO KM, SUSIEin:a.rSl:",o; Zi1jedn.ic,ki ulaz i hodIliik_ Toel_ 510·529. • Stan ko-d HOlda iEvrope~ 100 mll :sa .b;;r~l(io!11lt \'_ pri~rnJie=j 1 1112 - 250 KM. T.I.06121407l. • Stall U oIXntru Tmovtl PO\'I1. 4,9 ml~ dva bal Kona u dun. ?em tje (grad. ""mlji!,c)"vo III. ToI.062 876883.
l

~~~tI~ht~~:: r~ il~fj~1::.r~~~\:
442,0)3621·733. • Pr'(lIdaj.cn, Bra'lJnlrve mrdiL-.e ~..a hrijillnjc i ~1.apilraIC. Tel. 06132 3 906. • Pe!ene Z3 od rasloc:~vi h vtl i~in'lj nefiropll.sne 1'0dmeraGe 9fu:.60 em! I korn·1 KM.ToI. 033644--231,062970 817_ • Turis.rlcki 'lodle "100 mri.sritkib dcsthui.(:ii!i BiH". Tcl- 061 757 92S~ Zellica.

i g:IlI~ Starl

[I ij pCllypo'VO~jllo

• Al. Polje, N. Smni.1agiea, lrolpos.. Tl rttl~ i d "'~ i 1l0S:.67 mlt \tl. III ~h it~O_ T,I.ObI139,92. • Al,ip1i:it~n.'ii:j c(l P+ S ... P, 9_'L:S!d \i(Ioleu rLS[,e, g::lr:a2a 2K4,5 m]Si 'Vi priklju>&:i i d.oz.vola, !itfilktlvoa I,okall:ij~. Tel. {~I ,81909. • Allpa:Hno C-fa.za pr.odaj.i!m lros& ban o,d2lp t irt!.n St2ln vis. p;rium tjt-_ T,T.001817960.
l j

• Prodajem :ilUC1JSij ok'lltr.rlcom1 dol;c;umt::llt;Ji:·ij:;ru..rcr:ln:!l_ Tc.L()6'1219853, • Prodajem kuru sa oktlcn Lccm! SI:ad Grild" PI,4Jta" P+ l, papi.ri u.r~dn~. Td_0611 )9062. • Pmd;aje.m
oklJ~ti!it(roJllt

3~j.~obni, uz Sti.mu pla:Zu izd.ajem. Td. 00385 21 773·3(15, 003~5 99683 0611.
pohl p!it.tS Lon

• O~{ilka

H\ilir-SLJrur:ilr~

ap:3nm:ani

Rubikon u DrvC"l1iku, 27 ('un1 Il(:! osubi d9 t'!!! aparc:ma.n 15 Ctlr.il po osbi dan. Te.I. 00385912517145. • Podaca, kUlB 11)::more, veliki dvCl:sobni ap.ilrtm8.tI Hi sobc sa ulKltn::bom

• Pilrlsion

O'va~ III sp.~ uselji .... t I"eFLQ'Viro:M! fi:...:_ a 50.0ooKM. Tel.061 507960.

• AliJXL~11J~gn.rwnjr.:m2:7 ml"GeLe.

• M.M. """'nLeo, 0797>1.

Ba~kijelll9m.2~~l'r~lcop1.]· I kal,250.000 KM. To!' 061
(ij

4l0·lI9;

521·1&7.

cjjCIJ.:Jpo dogoVQ,ru. Td_
njj:J~IJ!

kucu u HadZicirna

n:J~:;~o;J~~%~2·~~k~~~~'~~~ povolino.Tel.061504425. • Sml'l! ]3cjnit':k:n l09~ Kl.tCQ sa W'S. proslQrom od. 80 m2 i .s tiiinom iim.ad $uu:rp.nrofl i~ ~pa.rki ng_ Ula:.: ~a glavDe ce5U:. SV~ rc-noviTillrlO:, };;omunali,~ "r<dnc, "I"n i • If I. Td_ 062735 60S.
l

1

5:il

• Prod. kri;vel ,2.o0K9Q~ vrto pcrvolj'. no. T.l.. 061320 034.
.' Of'S~I mil:;:inu Q3lm8·51)4_ • Fiskalnc 25,1809_ kssc B2: Roland.
TIl

Tel.

• Prod31iern kucu: u l093l9. • Prodaj~m ms Hod;::i,b

Td. 0650
1

.' M. Sn:iljderii TeI.06J 558932.

m2ilI.1

1

prodajem.

Juedh. Te,l. 061

12, dv~ sp'l":;Ita~ c_~_~ Vlj

kUC:ll u Sarafc:vu

K.asl-

• Ttg hemrr:ll, j~nos.

s[~n 3 6m.2~')

0120n

• Me-diven nlemackeearapezavene, zenskc, original, povofino. Tel. 061 • PCdeLR kosniccdvanasravka lpri-

642-458.
• Pctrcbne 2 radnicem prcdai ipiladi i IIcOl'iob:Jr.T~1.061247166_
1;1

udrasle,

pi tc

!OKM,ToI,0013J.489S.

vikendcm

dvot'.l;S- (90 min.)

~9s\ns~~r::.illl

le, servis. Tel. 062

"';no",i"' .. ·Mob_062930040,Tuz),_

• Fast-fudu piecri]i 1o;Arci'\ petreban pi.t:-m:ll.js,tIlJT!PQmotill.:t radnica i 2:

• Ovlestena agenci jn Z:il mkup stare devizne lr-ednje·t rame f.I~1~ 1e: dionlca firm.i i fondova. lsplara
1

• vr!o pcveljnc sllku Mirc DcrsoVLC;;l"St~r-!Jm!l:51i ne" _TcL 00 1709 ;5.93_ • PClIIlVOlIl Sonj' Tol ,00 I 157,71. • Se6jU"':9
p Ie] Silei~n
LI:

ko"ab.rn, Tel. [II; 1093OS7.

cdmsh.

Tel. 062178

644,

pc nab I,

• Cuv-olllJ.bih diiete u svcm ili vasem nL..lipO"ffi~galallkur:::-i. Tel,OOll10782_ • Au roelek uiCarskoj "Stan" !l:ri llidli~ po'!:reb:ul rrfcersatskusivom. Te.I.06! prevudi, dipl. prefesoeica, • Agcllcija starim
• En~lcskL-Il~Cm.:J~ij

7)05-IN(I,

pram nje reptha, 1 ml ~ l KM i namici1iija: ugac - 20 KM. Sarajevo: 061 141 944, Tuala: 061 581721.

• ~HrGIJENA'" - Dublnsko

• De jem .bl.st!vt i:;.:: el1gletiltog jezih veorna povolleo. T~l., 06112J 474. • Daiem
u ke dacim ~(i:SIJlVC iz rna teme a i srudenu ma,

sta• Ovlahena ngencija aa kupovinu dcvime :5:t-cd,D]'C, ra ~l1C odstcte, dlcnlea flrml I fondova u FBiH i R.s.. Ispl:ii.l.a i dol~lillk odm:llh. Tel

733S-INcll

T<I.03352M"15.
riscm d iplomske

like ~ MoJtls.pj~no,

Tel. 03347 H97 ,002916729_ 935.114-151.

• J;ncl~ki i hjemat~i uspjdQ~ "S'Vi ueres d,.s KM cas. Delnzim [J a adresu. • Engleski jezik - sratnl sudski rum:ac~prc;:"'od,~ i podeceva. Tel. 061533• Engleski leeik, sudssl pecvodllac,

niu.povolino. ToI.062 I ,7900,

trpezariju

dQbro.m ste1J vel;
033-

radioni auroelek1026&9,
iusuukcijc,

• Pi:(j.n inc Cui iita! restsuti ran, 001 lcnom stan]u. Tel, 061135 750. • M ikroval 0.0 posude u. pakcus, 2~ .3i! 5· I.LL:Jr.a~ boja srebro. T d.

T<!.063'147405_
III

eadovi, disserraci]c, Suralevo-Skenderlia.

061 2.64364,
• Kupujern

gS~7·1Lt
marke

• Prevoe pumlkn Sarajevo . morel lux kn mb ~ vczi Ii m~ svakirn daklimadzimno. Neu.n;L-Peli-e1a~-Dllbrtlvnik~ M,. Ri vliera - Spl it .. Dotaaimo n:o:adreSU vessel prof Tel. Ll6l 213-645.

Zt~~~~~~~![~~li~::V~~;IS~~~:!:

nom,
i

"e.Tol.061 SMH6,

i m,:i.si:5(:u~ke

redoje-

prevcd

ipodok._ Td_06! 533935.

• Daicm instrukciie iz cngleskog :i'.:ika~po'l!OtjL'1.Q_ Te-l.Ll61l74lll_

• fu: rru pcvolino! Kombi prevoa i sclidbc. TeI_061147361_

677~7.

• Pilad darnacib koka nosilica ~itslijnnskih jnrebiearki alamlb i srebrc-

()OJIloC

ma,

ToI.0612l7641.

Meka'" ~ imcna n jega i i 00.1 CSQi mo!o4:5:11t~ s va2

uustrilske slllngc. Tc·I.MJ :J239-06. • Kup ujem u mjer nitke- slike, filatcliju, star! naklr, satove zidne, dzcpnc,

stare njernseke

8725-.1"

061221439.

e· Dajcm lnsuukclle i1.fiz.ike ~ mateme nke, djeci i sredn jim Uc.ola,ma. T el. • Daicm in.:S1.f"uJ::.c-ijc DI;O}i je ix ucenlke! studente. Te.I.0&689"1378.,
:i:1L

• E..~[til ~ovolj no! Kernbi "lick Tcl.061147361.

prevuz

i

nom_

• F"a$llIde~ rigi~! m.ole::r2j,'panski zidovl, ua gnrancliu, povcllno. Tel. 061

"jh.nt06120034>_

• Dobro O~'IJ vane ruL":n I) radene ori ~ ginal odicruel o:c:(N epal ~pcrziicske) i boaanske c.il i me i s raze, Tel.

0331~52·0 18,

200·003,001 514%1. Td.06156M82,
• Arhll.d:tiJ izvodenje.m

• "Tcpser" s.o.d., savremcnim m~jna.m:ii tisLirni;l: namjcl;Laj! unurrasaiosr auca, rcpihe (reset hlsonc, tvrde pgdQ'o't' (:r.astit:l). T~L 033vrsi suucn ~nadzor ned radova.

~~~~~~~'~S~J;1 Tc.l_ ~~:~s~ ostelc.
• Kupujern
p.;.t!<.

• TV V]DEO SERVIS vr;;. pepruvku svi h TV aparma i vtdcorcko.rde.ra. Dolazak na adresu besplatan.

• Daicm i.1l:stnd::.ciie iz hcmiic L1~cfLi.k-eisrudente. Tel.06:68.9"1378,

za

ToI.0334'6-5(I5,0611144O>

su venire Saraicvske

oflm-

GaIiHit:ija 1.2 mjeaeci, Tel. 03)/451·1'18. Mob, 061 148 042. 7>29"INdl

270911.

• Fasade, ri.gips, m.DIe:raj)~pansld.d ~ dovi, uz gnruncliu, pcvcljno. Tel. 061

• Oplodc:rwa j.a;j:!i ~ inku batarc, mjcla vina Lal.tjiilnski h iarebj~rki i dornacihkoko_ TeI.001206l45. • :Z.i"f: Wt' i ~liSlc za jov smud:a pnsrrmke, ToI.0612W345, • .s:vjeia ~jeko"vila jaja .p.-epcl Lca!hrlllnicne prlrodnom lirauum bez konCl:1l tranh 30 kQm_ - "9 KJ.\t. BC$pJ. do:s[:a~I:!L l'~I,OCl :5-04415-.
p:07

gta~.,~JI..an:a!.skih

• Kupulem lemllcno al aro, dukmc, ~Ia rae satovc i V~l3I~ od ~1:Jta_Tel. 06l

• Dalcm lnsrrukci]e iz lacmcmieza cjevare LI oprcml ienoi radian [6 sa pmksom, lskusan clever ~ dajem preperuke "" PO,.o, Tel. 06227, 277. • Da rem irmrukc.ije iz me remanke i fizi k-e:za osnovue skotu, englcskog i bioJogLje. Dol~im :i'I,1I edresu, 1 diLI1:B",k·IO KM, 061/325·962.

• Ffzlcrerapoiu nudl usluge menuelne m-as:a3k~ kin~il~rnpijl: i rchabllhaclie. TelOb2 641 651 i 066 029

470,

96S 126.
ro, •

i

Td_0615l0658. 4>)9l0_
1

• "Selavy" vd;i usl1,Jg<= k~t.nos ..Ii.[eeen]a i njege siarlb ~bclesnl 11osoba.

pl,,,,,m, Td,013655·;98,001
Kupujern atnru dc"i"t!lu

• Kupvkm doknre,

~on.':Ill1e

Icmlieao i zubarskoalal ~sul.lc;! naj\cik=

S5J640.

P~·oiep.lje.r'Lje' i lspi ranje kanal izaIi::ije ( ...czilo, 150 biilri'h - Pregled ~
lociran je kvarcva kanal-kame-

• KiINJ\UZACIJ"'·

SUB,\SIC·

bilil'cijc_ ToI.OIiI 073076_
• G radevlnsko-zanatske danie, ticl~ keramika,

• Fi~ioter.j}peUl n ud i usluge Inaouelne masaze, klnealrcrapi f ~ i rebausluge, zi Itd_ Tf.:I_ 062 LCiz. rna·
m

• Prcfes lonalno .fBice:n.ie kuea, post. {!bjt::kat:a [C"pihil i llamje5laiiil~ TC], 062 • Agc.ncija "'Te.ri"'1J ~ega srortb iobor

hcdnj1,Jj Ctbve.zll.lC"e) ram a Od.§l~till dionire, iSr

pl'l.odrn,h,ToI.ool

517&97.

rom. ~ Brzc iutcrvcncijc, popravIto, odr'a>"nj .... TeL 033/l13·5ro,

moo. 061 100 078.

8483-111

• PrOO:iljcm kr-evcl 20fu:90, ..,;'rlo "01,00. To!.. OIil32Q0l4. • Prod.:aj.cm llarketBr:sk'IJ maSlllu ¢<iIko",,"'"""" E]an_ Td_OOn5n,,_

lielih, 24 h "" "._TeI_ 0615>7 Ol,_ 1'<1.06,715107.
• Pravi.m S'VC vrsre "lubnlb [ot::llll,~h i p:'".J.rcijalDihjdje[Ja

• K up'Lliem St~fU devb::nu ~tnil p01f.Dlivanja, dionice ~~~.r~i.!On6~~~~7~~~6'Hnt

~lof:d.nju! 5-·... ib firmi i~pl

~,ik,.Mob.06l3.43Ioo, • Daiem insl:ru.kcljc: iz.malt:malike ::tIII:we l"kQle i (.aku.l(~~~_ Tel. 001 534
1lI. • D:Jjem 60 mi nu [.a • Dalem
ifl.stTuk.(:ije i~ mal.emarikt. = 6 KM. l)o.t:Jzi.m na adre~ Li1SU'ulccije iz mal·emaLike.

• D~ icm insrrukeiie

il rna tema tik~ i

688766. • J ru:tfuirnm 061157991..
[ematik.::its

At :pOlju 6ts 6 K.t\1._ T~l
j

d~ke i sluden

ZIl

l50 KM,

~roLez:a:~

n~Q{l-

• Prodmjem dva bal.konskil pro:ror.a l80x 140 ibillk{in.5k:] ",rata, dn·c.Di~·u.:stJ:kljl!nisa Za:hjJ.J n2l.ntil. Tel. 0612(11 591_ • Prod.ilj~m vcl IDii§i.ne Gorenje, kl~i.cnn U potpuno i:spr.iiIVllorn :Stmju, Tel.061 5 10'90,m34nl>S. • Prodafem~ rnshJ'adni ommi,
• '-Sf;

Tol.06ZJQ4J47, 316911.
[epihll~

• Gha.rnpiolleer~ ~ t."du ~t:j IU!. v~i

Ak.ade-rni jii"la SpoT[ '1,1 pis fluvi h C:hmov;.1.

• A~ef.l-ci i:a:at; k ulKivi nu SUire dVl :..m,c ~ted nle, rameod~[e[.e i thon i!:9~ najbo~ tie pl ilCiilffiO ~s:phu:a i do.l:;u::ak odmilh.

e prore8ionalac I]] ole-r r.adim profes:itm.Qhio i odgoVQ.rTtO u2 g.ilfancijll, MOguC.DOS[ plafunja II 2 ·rille. Mob. 061 244 463. 7»9-lNd! • EI.EKTRICAR SA VODOIN· STAI..~TEROM . POP""" '''.l

,".TeI.062~t1029,

• r f!.s'trlli~ram d:3 ke j sludtnte it:. m:Q;Lemalike na AlipilMf.lom Polju] t;a-s:6
KM,Tcl.ooI157991.
• IilStr'l.Li ram
•. IJl~·l:r1..l

• Gmp.a: 5."tobrn pra.vi ~ildD"'imc·ljl:l~ llikovC'e i bro'!l:;lr(: vLkendice. Tel. 06L • Pert":mo ~vc vrSte 6.1.imBl lriwnlait
j

di'IJ o.iD: i mtllc ods-tele iot FBiH prt.id:ii:iem lieu[o~e1i,e t"enifLh!e.

TtI.06Il643M. • K Uptl ~t!m smru d~viz.nu !l:lednju,

I

60 minu ~a~ GKM. D<i-li1zim na adJ'(:· so. T<!_06294! 029.
• Daje-rn lnstrukctje j«ik,. Td.061588626, • Dajcjn cngleskog. • Dajem c:ngleskog.
.inSl:rul:cij..:-

p<lvoljnai ",pjeS""" T.I. 0332.11·347. a,novnih
iJ1i rn
Il":!:iuemal

rr:nncus..ki

i .lIILi s:ld ~ n

i~: njemal:kog

ikl,J U d.(l5<C' !kola, 1'01, OJ 3l34· 70,.

lel~='P<J!;ce. Tel. 0619,8

yj mll~ 00].

061140521,066003691.
lfiokro pr.mje 2.--3 KWrn2.

i RS Tel.
J

• Prodajem
~UdOPt.:nll

6'i5"'01.

·pf9vim drve-ni dio za c.{I11ll.:im n;a :adres.·u·. Tel. mrviilct kol.ica, Tel. 062

Dol,,,,,mo po cilimo. Tol. 01l659·2SQ. 06111,731.. 0611-91179,
• FdH:rskorn salon u pOlrei:nl.<l: rild· nl.ca~:J i:sku~wom, P.nllcc.o.~t SO%.. Tel. •. R.a.di.m :svc: poolove ma~i nom. T·el. Q~ 31.19-498_
j

ne bednj~ La Lne O~(ele· i dioll ica, ISr pl",oom,h,TeL00245179L nu :lterlnj
• ]{)ij%.f19jbo.lje'pl!!leat'iJ smii.Ld~"!ilLli nltnu Qd:helll~ dtolJ icc svi hi fll-mi [ fOlJ.d{nr:;l1 i:;pltu:J oom.1iIb_
1

•. Age.n~ij:l zu kUP'O,"'inu

sW!n:deviz-

rih i urlu:l.nj:il: Ilovib inS"l.:illadja, San i(9tii:14 A ul. osig;u.rab~ boj"ltt9! el, peei Ilr~kLd.acil, sk.iopki, itd,., .

ToI_06lW>On

Pi.:sarljc

i~ P~I.(I"..nl).s. i kIQmtrn lkacija, i~
Poslovnllg

• TIlstrui 113m mil temat.Lku za sve U.ok i fii.kll t~l:~e! !,l~pi cloo i pO .... ] ,no.. O

Tel.061549141.,
kl.li6

061 1,2·149,061 180·120. 7891·INd'

Tel. 0611Q'i On. 06191401 ~,
j

lnsuukcije Pisanje i

ik{l rnu.n.lk:aciji,

• In:5lruimm mau;muliku dol:3!llm pociogovorLt.ieLIl611.BS-SO.
j

007 :;9'),.03%,7-484_ 061ln743,

• Prodl3jc:m

• Video pier "Orion:!io Sil dal ji.nskim u: fll.lnkciji! pi1:H:h!jcm pO"lJIljnCl. Tl;l. • Dva jorg:ao;]: boje medii
l

Tol.062451791,

:Sii

Hilton

.k.u:ce i poslovne fi:IDSlOre, p.r.mjc topi.h~i .cHima. od~'o2. i doVQZ .. ,pi"," T<1.061580063. • Adallm.c.ij:il:· mole.rskQ-farha.rski, e!ek t mi I:]sur:lr-I tt:rSki rigipS wdo .... i Itva.liLetno. Tel.06l310 14l.,
1o j

• trs,[ im

Ie, 1", KA1_ 06n15 926. Tel.

• Insr!U.irnm

UCl:!Ilike osnovn-c

sku·

• Dajern instrukcije mmc.m.atike I f3:;.:;ikc~ d.(J] :tz.i III ku.ci_ T-cl- 033 204-453~

• IIl;suukcije - engleski i tilrapski ie;.-,.ilcProfe!j.Qri~. Tr:: 1..033611.-023_

Te1.0612n743.
j

]x)'o'tdJDQ,

• Pravll.ik pruZiI pri3vnt! S::J."vj ~tc ius· 114se (mol b-c ~I~ lU::<'bc! ~::Jj:l.I:W1,i~:ri ":::I mt.be] pon,govori). Te.l. 063190

• KlJplJ ~-cm :st~ru dC'o'izolJ. hcdnj u", r-iUnu OtU;U::'W i tliol'lli~ s;vih Ii nni i rCllld;o,.,i.lp]'" odm,h, T,I. 061375 634. • K ~pl!;je IT! deviw ... hed r-i l.,!,! ra t flU od~lewl dj[)nice flrmi i rOndO'lf'8,.do· b.rn pl:l!;ClIln i:splarn i d.{d[lz~.k odmab.

06191401·4, 405,

• Daiem ill.s(rukcLjC m.alem.alike i n~ike, do 1.97"'; rn kuCi_ TeI_ (I.U 21l4-45-3-,

.. ". I 5 KM. Dol.,i.rn ku"i. T ,I. 061 4al.18l.
n))V(:t! pO .... ],I:!Q~ 2. S31;Q- I,) KM_ O ,,;m ku~i. T01.061481181-. • Im.cru.kdj.r:
r

• I n.S.[1'U ltd i.e. - ~l'I;gled::.i pO'llOlj [1;0, 1

n.2.

4,3311,033.472·352. 061Sl0 190.

• Prodiljem rndi ja[ofe lllu.m inijske Lip'o':!Ib ~6 k tom ..vis_ 60 (::m. Tr:I. 062 • Po~t:a.n:skc lIIi1rkl:: prouiljcm. Tel.
y

• Pcra~ s1:Jnl:a (p.L'O.ro~ 5ULka.la ntl !iU!!::! i:tLim.III! ·'I':iI..2n~ s:m ll).....iuL}. T~]. t!

440·747,(165,94022.
vjerlC:a.niCi!]
• l.lll(lj

Tol. 06:>01468&,

l

• Adiilptadja st:anOVij i kUCa pO:ita~ vlj:ulje ~Iotica) laminarn~ k.~eCenje i druga, 1'.1. 00 1 S I 0 In, V. S,mrl.ic., • Adap.t:B.Cijs vl,anje ploci~ .5-ta.m:n!;I i l::u~! pOSt~lamin.u.:il: kreeenje i
1

e· l).rj,jemiOSIru !lei ie .s:recln i.oor.(J Ieirna i smde.mima hernije. Te.I. 0611 e, Deko~tel''"!.al'el:)lr -pteSvlact povoI jlJo niilmjdtilj u riidioni iii kod ViiS, • Dcmomiram t N:llovirnm kup • .til•. T.1.00Il41 ;04_ lItom pier

n

miilCffiiil d kii za os~
Dola-

• Pokl"(:lDl ro:~dljl frizid-cr).rnshliid [u.i iirLltLp.t.I! povollf.lo. Te]. 062 003 278. • Prodilje.m rode-flU p.um pu) m.lln za ~~fu od ~fc ilp:a.rat:J. sa motorl rna.,.P'O"'"

m,povolinQ,Td.001243%9_ Tol.063Q76218,

ml jiv:3 njc= Ull ija_!lski h mooeli W]OJ.lOI i. voo·
1

• Kup uic:.m dcviz.nu st~dnj L.i:, rl3 tnu (Id!le·n.i,.. dio:ni«: f'irrni rondO'll'1I sa Sarajevske tI u~"I tsplam i dol.azak od· m'h_ Tel_063960 n6. •. KUTI'uje-m lom1je·no zl.:aLo,dult:lue i svc pf(:d.ITuw: od z.liiIL:a~ niljboljc i dola~k odmah. Tel.

p".od.TeI.06Il39306.
• lnstmkdj

• r ll.:5trukcijc

c:ngl~kj,

njc:rnii~ki

i

druHo,To!.061 SI0373.

ToI.06115672S.

• P'OlLftJina fr17..crkil Sill islmstVDm,

volino. Tel. 062 00327&. • pee" pi7.7.dpi t1:, T ,I. 061 138561. • Klthi!l i~ki l~ribOt ipo:sti delJi ugosul:cljs{vo

n~mTf~.:~:fu~¥~I~06 S7~4LJO~ r; h~~a• ll:!:$trukm:r \'O!l1j-i! obti&v.lIlto.rtkmo l po~ [erlCl. Te.I. 061 338 08.S. iJlstrukdj-c os:no'l,l'cima i sredn io.~koILinli1~ 60 m~:n Q K.M., ,/1 Tol.06218 I 9&7, •. Ellgtcski~ • Pglrebn:ill d:j~ii;'"j~ :z;B rad u elITe sliJs(iamoj, J"Ij dZa, Tel.. (]611 S6 7 j 1. • Aiu.rnil
d ~l.Sko sn

g~ic;Sj'jl~~a.ta

• Age:ncijsko vodenje ra~ullovCid· :stva pr~vDill ~l.iIbic::kaUi. Tel. 061 S16 6Z4,O"2l3-695.

r,d•. T,l. 066345 042_
• I.nstrukcije

e: gLtilrt:1 .... oli.nc i iz ellg,lc:s.k.og

1 sol·

idomaci

nSlVO, T ~l, 546-456. '.citrin . :;; PJ'li~

blu",. T<I.06114421'O.

• K!.!Ipujcm g,r~mof(lon:s:k.~ plo~ ,,".a.nrova suaD i i ~x YU rocK, Jazz i • KUr,Jlljcm nf!is.pr~pu'Le
L~akomj.ere

239,

• A.mcricko p.r.'Ioie 1epih~

dubinsko usisavanje, i k:n~~a_Tel.. 06.1 522
j

• Dipl. LrI~enierka dajc il'lslru!-::dje iz.lnilte::rmnikc. Tel. 227-990.

,kog:,pre<wi. ToI_06S>12966.

i bOS<lD·

• AlI.lt'IJ[ilk.i.n.::rskeu5Iug;t:;,. bn:o kvati [e[L"LO! gllr:ancij:a. Tel, 06149"7 000_ • I\utopre,fozn ik kamio:no m-grnj·

Tol. 06 I491 463. ri",i.n.",i.~,"i'w'.'

e· Dtv.1I re:i.:.em D"l.O!Oi'nir.i1 ,-ggom ~Iari.m apilr.uom, r .. dim i drugc plJ<SlO"Y(;,
J

•. lost.rukdje iz engJes.ko,g je?.ika) tu.rskog, malcmnt.1k-s PIJI~c.bnc m.'l:loderadasadjec:om_ Tel 1)6 I 714367_ • Imrru.kdje iz.hemijesmdol!lJdmii i.1t>tr:!icimri dol:3_.lim !1~ ad:resu.

Dubins:ko

usisa\'tI.njc,

Mie>. ""!lC.k=OH,,';. Tel.001958001.
• M:a.gn~tni n:aldt 'I-IEneq;eti;x",60 p.o:!>\Op(Jp'u~ra~QOv. Te.I.Q:6.2569900. • Sto:
z:J:

Rashbdni

t1nnaJl~.

.vih v,,".Mob.061723629,
J:ur{b~~iDi~:u

• ~~g:i ~~~~i!~fe~I~: Dugo.gudi~.n.i d.c:sti.n:acijc, ti:ipumicki ~~~j!: iJoJ~~.rSt~ PUlil ika na sve i Taxis pre'l'1lz • lo.~truk-ciir; isdolazak
[::I ....

TcI_061 319S71_

pnmje

[e·

615·901.

j

Td_

i

iz. rn~temstikC" i eo·na i1d ~~u_ T ~l. r)6l

061143»9.
• Pl;eie
l

miisahl

pro£.

520KM. T~l,
:[IS 7

kOOni«.Tel,Ol36>5A>7,
1

mladc: rojevc

okvi ra] E L

• PQVOlj no \'~ korpe, korpe· kreve· dee: li1 be:blt]. ldo:ft:rc tacn~ L dr, od prul'll_ Te)_ 061200 S94,03:>" 1-9~_ • Pwd.af~m ko rpc ikavezeZil m.itckc. p:S~ ra"'~lle s~1 k-e s.eh;i~ suilau: i-opk[e'ILe bore .. Te.I. 061 2(]O 8.94 i 033
j

201 !4~, 0:;3 16!-) 1,_ • Vr:lim dubinsko oi;o,* KarclJ.· ",,,,6Jim,i,,,, .. icit .... TcI.06\ 38]6)1_ ToI.06H200l4.
• Radim
s:;a ne'[)Okrem

Ijm.vanjc

geodc-tska :si ttl ~ci j~1.b'"OOLm.lln ie! diuha p:a1U.1~ obim.l!d~ ~tilZi.rnDje, T d. 0:61

KM.Td.
e

(0)

400 11'0.

p'~;:~1J

~

Kllpuj.em d.evi:tilU ~[ednitl,]ugo i Pdvrc::dna biilJ1kn, u FBiH iRS. J 5.pliilta

• Autop;r-r;vQ.il::fl ik korn bijcm viii prevo",. n.am ie:h:aja! taJ.:ne robe! stv:!IIri i ~ute,Cljl::'Jla 2S KAi u S:a. k.ilntonu plus rilIdna.l',!n9g9_ TcL[)61 >18014 • t\moprevo:l.Dli.k manjjm ka.mio· nom .... ~ i prc:'o'oz. .. hbastQj!; Qlp3aa r pje:5;kill!llj un kill. Te.I.061168847.
l

li:ombi

06Z167418
• Eltktric:;Ir

trln~p(J.rl!:r
-

8 :sjcdio!iUL Tel.

ele.K(ro in,H$l~lr.:r) :)'0',," 'lrs\~ e.t. r:adovlI! kv:amv.a, InesL, Tel.

u,pjdIloi povoljno. Tcl.061 57197J.. Tel.451·066,
.lnslrukdj-r:: • InslrU.k-ciir:
i..::.mil te:m:at

• I fLS:lru i<.Li e it m:a.[e',m:at ike i fi:r_j.k~ j ike ~ fi..:.ike_ m.-ch8·Ave-·~i-

oorn.~_ T<1.06171! 93). 061516918,

061398483,
.' Eld::tTieat"

• Kupujem devizrm ~IlZdnj L.t J ugo i f'rvrednl: b!3,like:., is.pl:fl.tz!' odm.::.n. Tr::l.

tm ooobam;a.

• Kupujcm: s1:UQ oru.iic~s:abljc i kub l.I:re~hodeJ;e~ ordepf:'~ rnedfd i.e i srt'--

• B053.rrski s[r.rncima koi i PI;]l.zlJ.oju L1it'm:a.tl.:.i~ i:sk"Ils-rwi fIIIs-r:il.\"tlik i r,.u.bhcism. Tel. b59·150 (Smail) i 066 891

k"li,","O. TcI.061Il3829, e E:lek'trib. .. - pO.~rR\'k;(I i ugradttja "I",i,d. TcI.0611 32 ]49, T.1.061 16) 909.
i IlS{id:acij a, bojle-ril, el. peei]am.

- i:c"Li'Oodi el., radov-I! brzo i

iz: m~tematn::d

j~,~:!:r~t~i.i~~ol6i~~'!9!

osigu·

;v~flJi!iJj~~~ii~~:I.io~~8n~gOG.
e J\"\okr-m(3jSlot .kr¢l:i!{;I.et ui~ f~rba stolilriju. Tct062282l43, • Mol~r rndi mo lr.:rsk(l~[ilrbiU~kc: f.il7 dow: ~jS'l.i,Jjhal ite'[ ItO i pOvotj 110_ Tel • S"'~ vr$I.1! !lam i-C~!8 i:\i i:?f;.r.id r;:j:!i i ugnadll jmod fi IOCils[C1grna [e.r~,ala,,. eJ,
j

bro. T.I.061 139767. 268892.

870

525-966,

" B roke:r kupujf:m !j.tii ru devi;&n ... :hcdnju, GbvczniceJ dionice, Tel. 0:61

instrukcije. Tel. 00 1339374_ 06170938Z,

• Bosanski)

e:ngleskt!

ar.:l.pski je:zikl

•. Ele~(lrL~ar - S\I",f: VBlof: O(l ~9vki, ·~l, insm]:acij ii, kucni.n apil!3m, osigu.mC;:!, • Ele.ki:r.i.ear ~ us.lug.e el. iDlsi.aladj04 ilJ~eJfoll.i, a.1:armi", gromobrnll i~ el. liS·

pjeS"" ip<J""ljno, Tel. ~66·736, 061 >067,,_
• lnsm.l:kc:.ije iz m .•ncmnike Z<l u~cni.k-c o:SIl{lvni.D tkoill. Tel_ 062139

If.lstt'l.Lkc.ije i~ mare,m:aLike us-

i-:cbQt SlQlic9! (Qli~_lja! dvo~ i-cda i swlovil oa flru~ ideal no z:l. ba~[c,. [en:s~:i: b:alkQm:~povolilJo, Tel,
• VeJil;ti

• Br:!ll'!ili'~ iZLII~uit'm i monrir:am S"lJe 00 i:eljeza! usl uge savi janjB d jf!vi. Tel, • B~9v9ri V9tilaL VKV,pTOresiunalna izradil i monlaz.ii VriH<31 ogIiJde, tende!balkoni~gLtcfi Te1-()6114l6S9·_ • B ri!\'al tacli ogrl!dc kapi gel~Ddl:re u Iaz:niil i g:a.r~Zn:J Vriil La~ZilU'ilr:a.
l ~~!

538.

I"S'- TeI.Q6! ! 3299!.,033418-036.

06110089400,3)15-%6.
z.elje~i1e

062419501.
l

• Rashl:o.dni o.rmilri~ ...trinc i f,I;;:I1Lce.. 06] 9S.s 00] Tel.

'L".Ogc~
.

• Mobitc.1 N okiii N95, siy~ obi enn, 22Q KM! i m.Qni tQf S;iIlT.!:S1J_!l:lh f] ;;il~ OCllV'", 50 KM. Tel. 0.,877 535. • PrOOaje:m. .k kori:hcnu I' T

062610680. 0011'19994

IlUsluge
NJ\JI'OVaUNlJE, NI\fKVJ\I..ITETNUE, ALUMINIjSKE ~J\ LUZINE 20 ltM.,. TRJ\KASTE ZII VIES E, VANJ SKE ROLh"TNE, HARMONIKA VRi\. TA, EI..!NDO WATA, PVC PROZORI. TEL. 0.61 501 401, 7:>OO"IN<lf

• Ele-k:lr.i~r ~ ".~.i o·pra\1 ke i mon· taZli c.l. in:stlllacijaj p~i:ij ooj 1e:,I"OI iiul, C1:5;igllta~idr. Tel ..OCI5-14 J13_
I

,"'dnji~ 11<010. T.I. 061 g 12>2S. eI,kLJ1)ttbn'k
• Instrukdj-e: iz. m..uematikc,

• 1nstrukcije c.lckt:rot-cbn.lke

i.z maLemillike, lizi.ke j l3 u~lJike 05..llo'llll.ih i
t1zike, j

ToL061803042_

• Frj~rs!ko.ms:a.lonu pol:rebn:a lriz.erkil

Sti

De IiiI.':m.illl.i iskuslvom, Tel,
na

1061181424

fri~rsku

'Illlre~

• Him ·pmrebn:a dj~vojk:il z:a rad u CDfc clublJi n:a OQ hrLIl fit l'lli:lli iza 14h,

°

0.1 kon., Tol, 00 1 >2-62-0S. • Brnvar VK V . rndi ugrndniu brnva,
PTT ~!ldill-atlil rnoviI.] po,.'oljno,
!jT!7laJ"a, hniMi, T ~I.06] S0'7683.

618·007.

• Ell:ktriearVKVzak!Jc'ficcl. iILsmlar::ije i umjaje.. Po:;::uvi[t'_ Te-l. spor<::.t~ inSlllla~

,,,,dniihjl<ol •. -r.I. 06 I 81152-8_ 061516624,OBlll·69S, m:iCkog i oo.m,kag, 066 S'f1870_
US])'~~Dfi

• Ins []'uJccijc ix m nemni k~, flzike, dc-ktrnt-cbnLkeza uCr:lJik'C c5novllih

i

ni;-

• Elc].; tribr viii op ravkc bo,le:ra, "A j:let.i! V·~ m~in:a~

djiL T.I,OIil155 868.

.1.~strukcije iz miilH:maLikC;.. priv['Cr dne materruili}:ce i.kclliigo~'{Id5t"IJ_ Tel .1.n:5tnJ "kci ie iz: nje:mat.k-og dajc vrlQ is:kmm i na.st~VI1 tk nje·

J;S1

Posao

pl".600 KM,Te1.00111S071

• P N:\fozi.rn put:nih luksuz:ni.m I3Ur t(UD na I.tritoriji Bi.t:ljmol"t'i inos:tran"va,T ,I. 06121 J 103.

• Bnl,~r, s.vC"bl1l,v~J"S.kc usl~ povol jna, To!. 062 9W7 31, Oll691·160, • Bravar"vari.l'n:'VKV, ria i:!!:t.&da i mQ.!llaf:;a wih prQfcsjollii.l~ "'r$\a bravar.koQr:!c k.tpijc
l

• E!elu ril9 .. ",Iii C1pr.:r;,-ku boil et.tl!~ kuc. -cl. apariilil i -cl. i.nsro.la.cija, povolj· noi h:llit~T.llo_Tc.l._·06121.31Q3_ • Ele:kl ri~ilr v.r!t flOP rt!J"'·:!IIk kutnitJ urcd~ja i in5.t:a.lildiii~ PovoliIJQ, TeL

Tel. 6S9·7S~,

Ponuda.potrainja
e PCIlrebn ..LI tatli'Licu ;;:ilI tIId 11 \tgo"Illnj Ila pi j~l;.i Cil;l8.nt'. Tel. 061 278 01 S, 061358 597. 8815.. 1[[

• Kl im;ni~i r:!:n.i IT! ko.11l bi i.cm prol;:vw nii! more sa smje:hilje-m: :spornke: ekipc, :seminari, izlcd po B ~Hl n:gionu i EU_T<L0618993Sl.
• POLrcbna
r~:u "'P1 RATES 00000. Tol.061

,kih ",dol'll. T .1. CI66213 714.
• B£i. .... ar-v.arLCI;:, og:rad~ ogrd~ g:it-ere, kiil:pije, klizne

062S1894a.

• Insu-ukcije iz nje:matkog iezika., "'Pi,,"" ip<Jvolna_TeI_062330 i • IIlislru kd f~ iJi. rus:kog je.:dkil i ~re· vod rusko-bosam;k~ i bos.an.£kcJ..ruski.,

no.

drn k{Jnob:arii za fildu Cl)r BUB"! 1S19.1 nO riUlni

199916,061 I 35657,

• Psrket; ~i.pod...lrn:ni.D:n.1oJXI5t:J\'I"tJ;.mo, llrus:imo i l.akimmo, T e.1.061134 2.60, • Friz~s,kQm :Sillonu Madonna po:[r'e:h Lli radn ie.i! uslo·vi ja Ito (lQ"Voljn i,

• Rc::soofilnu n;] Grh;:wici p<i [r"(:blLil kuh.. iCl!.Tol. 033/654-988,

7,61-]Nd,

To1.061181424, • KoittLe"lj~kom

PRO!'ESJONALNO RJE$AVJ\. NJEKOMPJUTERSKIH PROBL., I'QVOLJNO, UGRADN/II! ZIIMJENJ\ KOM!'ONENTl, ANTIV!RUSN A ZA S'IlTA. ]N$TAL WINDOWSII, UMREtAVIINJE- DOLAZAK NA ADRESU. TEL, 061 170 085. 88;9-1"
• Se-rvis: v~ maM[l.iI (GClrl1:n EI Ni~l Kon~2Irj Obo~hn~ K~Qdi, Za.nusi, I bem.n), spor~m, IKIj lern. Dola:zak bl$I'l:aul:l1! G:aL"2:n.Li Mob. i::!J!

L<"dc,Tol.002177796.
• Btavarski

ral:nib ,r,i!',p<l"oljno, Tel. 062 518948, 'u. T.1. 0611 J,J078, • Brz.o i k'Vlllilll;lnCl \'liim
TV p:ri

posl.oyi, i~a·ogtadaj

g;:i-

• Et~krriCar: u51ugc d. in:sIal.:lc.i.~aur to:matskj o:s:it" indib·trJci ~ banju, 1:1. ooil",~ el. !poreri i drugp, T'I. 061 312

ToI.061%9966.

4lS.

• Bravllrtk ini:tlo\'i~dQllU;i m fi9

:adte-

rem n B::.:a.Tel..

Q.C-l

cpriivkll.l )05 0.84"1033-

• Elek:tri~t!rske usl-uge. au [omns:.k.i C1siguriici indikamri~ d, pcCi~ -e:l. bQi" I eri! iP:Sliil:a-cije_ Tt-l. aG-1180Q2 t_
l

rna. u&[Jika
u~~njll

.Znsr.ru.kdje m;atcmil cikc toepripre :i!;a :Sigurrtt IlpiS('!o pop:r.9iVDe, do.laz:im !-::uCi.,T ~l., {I- B ~B9·965,
1 r

• hilC"ielienje
Brune

453-·000.

• E!cktm i molersko:· rarbarske dO\'l;povo.tj[];o_TeL61.1-:>42.

ra·

do.kozivo,Tel. 002 25 6 376.

dl,1.ho"fl im p1.J t.tm pO Gronl ng!!~ med.:iei nski

• Hi [no C:II:nrebmnkonoha.r sa radnim i:skl,i$lvom. KOll u:k t tel.; iJ6.2

stud ij u. iJ tell 1.1""'1,1 g.rad.a) pOLl"eDlla J.::O'".lme[ t~t!rka sa ri3anim Ls-ku:stVQ.m (dcpihciiil~ l~·tm;ani li",)_Tol. Ol3/21 S al'i

re]

• BT:a;~l::i.~Hlivovol ino" muler:aj! rillrOOIlJ~ sto!arije i kerami.kiL Tel, 062 ]7116,_
• Ce-mral. grilanje, plin, i.nsLalacije, zamjcll it .Kon,"'c.kloriil. itd.~ r.adlm IJo k"vnli[e'LL'LQi ~VCi]jil~ L..Izg::ata.r1:Cijll,T~l,

• Elektroopravk.a 00 j fen (e:Bte.nje), b, teh.~ bo i ugnd nja [UJ\,iJl pl:;1f-o.nj.oCLi!I~ bOJ I ~r:al nll:pi! ooi,gL..lratil. Tel, 061

162411.

• Is~US2In fi~oletapeur! dol~ n.:a :ad.restJ,m;:rnL.toe.lnll~re.habiliCJ.Ciiil, k'~liL""",, P'>'<>lino. Tcl_OO307 ]66I • h:kusall prot (si muk p re.v.) pre ....odi n:a: cnglesk.i i f:rancu:ski leh Ilitkll.l is;Lt"lllnu:dQkllmen.tlll("'ijll.Tet0627S"7
m

118 556.

761O·1N<U

061 171 666, )lS2-I"

061500037,

• Eld::[ro-setvis; i1iQQla:Zl!! servis Idirna ur~daJ.a, rashladf.l t! Ichn.ikc .s.:a di~liccm. Gtran~ija_ TcI-06ll72482. • ElekU'"O-scrvi;s, llorH'avlj.amo-vi ~ klu.jemo ~"e ro Lore) Stlllo:rt1, e:l motQr~ h~.d,il i~ brusiJ ice, :sve mgj i ne 9la-

l

808. tot·

001714431.

i:iI~~:rtid:L~Od~m:~1~H,¥~:
e K up LLjcm $l;lirLL d.c\fitn!.l ~\tdnju, ob'l,l'.e.zni~, r.:HDU -od:helu dionice. ISpJIIlii i d(l1.9:i!;ak ila i!d resu od.m.h u FBiH iRS. Mob. 061 175
1

• Mladic: SiI ZIIv~nc.m S:SS] iP02nil· ~ je rada 113rneUILilll4co.g·tl:Ski ispim7 $h ~i14[rdi.pQ.$a,Q_Tf:I_0613S·1802_

• .. KIRB Y" - Dubin s.ko usiSair'9nje prallje i is:plr.mjc svi.h VTIi m. l~pthil, fI ilm je:;;Laja! aLUil! pranje pcrlmla, scncIiiJ nn ti~ccllja :5ta.nova i .tirmi. hisoll.i 1 ml/l .Kh1,
l

kTcI_06]IOS41,_
l

.' Centiii f!io.gri j~njt" radim pov(ll i!1o i kvml.i(cmo, mOil [:alII, sen'is ~ popra'V· • Cen lralno grtia.nje~ vodoi f1S19Ji1ci ~ i po'o'ol jno, • C:asmli engleskog e.ngJeskog jezika vikcl1·

tljike. T<I.0668892~6,
• Elek\~.pra .... ~

137,

ul'i.s~ u. ~c-dnjlJ

~·!~:i~i~.-o!aes::::!k~I!i~
sl:.olu.l TcJ. 002 467 i.nstrui.rll

ia, ~rnm ika h~liu:tnt! Tel_06nI447j. ~om,dvoc"
• ta.sllvi

]{,lL~~Hts!tihap;;inl.ra i urcdaj ii, kv:ali [cmo..t JKI'\IO Ijno, Tel, 061 SSSSOO, • El'l,gles:ki i konverzadjazillosnovee ~ :srcdnjoskolcc, ·osnovi kornpj ut-crn
l

• I:skusiil.n profc:sor ;;I~~i~

~:gr~ci~ti:I ~~i

mm,(:7

fi1r:~jrQ~

• ttlva.b [)i h dijcle u svom smnu n.a G:rbavi-ci kod Zclj inog st!lldiClll~. Tt:.I..

237.

B790·1ll

!'i"".' "GL"'NZ·_ Td_ 061350 688, 6444·lNd!

I) KM_ToI_061 334S95_

ie.z.iks

za di~cu i

• l:5."ku::;an; z:[da!"j te;5art k.cn!.mi~;;!Il:~ vOdotnsts.later) radi i i(-om ple[ kupil d·

I•. T<l.OGI269385.

oglasi

Dnevni avaz """"."'._I>"J>o".51

PI N:':~BH
...

":TRIJU'M_~

:pon, ._ pet 20:00h

.) BAV"
'Ielenooeia

52 _2!l~IO>OJ""

Onevni avaz

,.
D Pj'D ~l~'~_r. _.
-~ "Dnevni avaz'' svakog dana se prodaje u prosjecno 40.000 primjeraka Svaki prirnjerak po svjetskirn statistikama cita S~8osoba

I~

o 0 r 8' lJ 11
~

Y ~riC;Jr~!,
)

0l ~

Iljl~Y'1ffi@U+·.200.000klikOVanal!asem

portalu www.dnevruavaz.ba

= 500.000 Ijudi svakog dana vjeruje nasim informacijama!

prodaiese 3.0()O miesta Jl u 14 zemalja ~.'.:~ . zapadne Evrope ._-<.
.&..&.............. "\~~

"Dn

.

:.

Dl1evni avaz _.".. .... ""1''''' 53
Da na 29. 6. 20 II. god ine na vrsa vase 30 t u zni h dana od smrri nase drage kcer ke, Dana 29. j una 20 II. na VISava se celrnaes I god in a 0 tkako je preselio na a h iret nas dragi

sesrre i un uke

suprug, otac, svekar i dedo

ANELE (AZIZ) HADZOVI(~:
Dani prolaze, ali ruga, bol i praznina koiu si ostavila iza sebe su viecni, Neka li dragi Allah di.S. pod a ri lijepi Dzennet
Ozalosceni otac Aziz, rnajka Sabina,

HAJDARA (hadzi ADEM-bega) JAZICA
Vrijeme prolazi, a tuga i bol su ostali iza teb •. Uviiek u srcu i mislima nasirn livis postovan, voljen, cuvan od svakog zaborava, Neka Ii dragi Allah dz.s. podari lijepi Dzennet i vjeeni rahmer,
Tvoji najmiliji:
419-I.go

i vjecni rahmet.
dedo Halil, nena Sairna

sestra Arnela,

supruga

Behiia, sin Edidvsnaha

Amna

i unucad Edina, Adem i Haidar
8836·iu

i n a na Habiba

POSlJEDNJI

POZDRAV

POSLJEDNJI

SELAM

POSlJEDNJI

POZDRAV

n aso] voli enoi
dragom prijateliu

nasoi di vno j dai dzinici

i kolegi

FADILI KUjUNDiu:
Ne malemo vjerovati da odlazis, jer uvijek si bila puna zivola, hrabrila nas i vodi la pra vi m putern. Za u vi"

FADILI KUjUNDZIC
Dragi Medane, Q d vela si nas ; spasi- , la iz Sarajevskcg ratnog dzehenema, Bila si narn i otac i rnajka, a sada nas napus ras., Ne mozemo vierovati, ali sve ono SIO si uradila

dr, ADNANU SARACEVICU

iek cemo re nositi u nasim srcima i siecari se koliko si
velikicoviek bila. zaove Sernsa, Tvoji: svekrva Habiba, svekar Musto, Senada, Arnela i Alma sa porodicarna, diever Sejo sa familijom

za nas ni-

kada n ecerno zab 0 fa viti.
Sniezana

B., Maida

v; Semsa

T.
1fM-lnd!

Tvoja Aida sa farniliiom i tatorn Harnidom Spava] mirno u dzennelsk.im vrtovim a,

i Ibrisirn. ..
:8:881-1L1

I'OSL]EONjII'OZDRAV nasem dragom kornsiii

POSLJEDNJI SELAM nasem drago m

Dana 29. 6. 20 II. navrsavaju dragog

se tri godine

od srnrti

naseg

ADNANU KURTOVICU
17.4. 1987 • 24. 6. 2011. Dzenaza obavljena 28. 6. 20 l I. godine TOLEDO OHIO USA Coviek smrcu ne umire, u rni re onda kada ga zaborave, a ti ces Zivjeli dok live oni koji te vole. Molimo Uzvisenog AII.h. dots. d. ti pndar-i lijepi Dzcnnet vj ecai rahrnet. Zauvijek rvo]i nalrnlllil: Porod ica Kurtovie

MUHAREMA (MUjE) BECIROVICA
S Ijubavlju i postovanjern zauvijek cemo ~u"ali uspornenu na tvoj plei meniti lik.

ZAHID • ZUCA ZULIC

Dragi nas Zuca, uviiek cemo te se s Ijubavliu siecati.
Tvoji: Nada, Anita, Igor i Keka
8885-][[

Tvoji: supruga Aj!a, sinovi Ermin Adn a n sa porod icarna Halma

i

orac Esad i m ai ka Rah ima, bra! Ad.i s, dedo S. ban, am i Sacir i su-i na Ifera, am id zi6 N ermi n t Arm in) s nah a Alma .u mala A nesa
7614-lndf

dz.

ce se prouciti u petak, I. iula 2011. godine u dzarniji na Tepi u Mostaru, priie dzuma namaza.

POSlJEDNJI

SELAM

TUZNA SJECANJA na meg iedinog sina

POSlJEDNJI

SELAM

Dana 29. 6. 201 L navrsava se godina od srnrti naseg

nasem dragom

nasem dragom

l'OSLJEON]1 POZDRAV naso j dragoj komsinici

ADNANU KURTOVICU
Dzennet i vjecn i rah mel, a nama pore dici Sa bur .
Neka ti dragi Allah podari lijepi

ADNANU KURTOVICU
S ljubavlju

ENVERA (MUNIBA) REDZOVICA
D ragi sin c ruzna sam i p lacna i danaa i su tra na dan tvoie pogibi] e 29. 6. 1992. godine, lli ko m i je sine be, rebe, Neke ti drag i Allah dl. S. da liiepi Dunne! i vjecni rahmet, Tvoja majka Muniba, sesrra Sab ina i zet Mensud
8:1.{1:-lmo

... R.I.I' ...

Tvoj Nermin

Kurtovic
7614-lmlf

RASIMSOSIC
N. ka ti dragi Allah d~.s. po dari lijepi Dzeun et,
T voi i: s upruga

PETRI STEPIC

i postovanjem i
76!4-1'r.id;!:

SJECANJE

I'OSL]EONjl

SELAM

AnI! in Ku rtovic sa
suprugom Almom rnalom Anesom

mom dragorn ocu i dedi

kcerke Raska, Hasnija, Vasviia, Fatka, Amela, zetovi, unucad i praunucad ssss-i«

Beh ija,

Od Ceremida Dzemala Merd;;:e, kao i Ism ara,

i

Dzene i Dzejne

Dvadeset

n as je na pustila

deve togj una na "ISa va se iedna go dina 0 rkako

maj ka, nena i punica

SJECANJE

ZUHRI)A. ZUHRA (rod. sUBMac) MURGUZ

JASMIN (RAMIZ) DEMIR
N eka ti A llah dz.s. podari

na naseg do brag i dragog pri [a telja

NEZIRU MEMOVICU
i da m u dragi .Allah dB.
podari lijepi Dzennet, S ljubavlju Nermina i Nina Radosavljevic,

S liubavliu i postovaniem te cuvamo u nasim srcirna i mislima.
Sin A dernir " Mi kica, keer b Adi ra, un ucad Ism ar i Edi ta i zel Jasminko
780-10.

lijepi Dzenner i vjecni rahmer.
Tvoji: majka Zlatka, otac Ramiz, sup ruga Jasmina,

LjUBISA MISlRACA

si n Adis i kcerka Lej la

Kcer ka M unevera, Zel Sulejman, unu'cad Irma i M.irnes

Alain Girard
8:G89"-lu

j615.-lnd~

54

"'#I.",j."'_")11,

Dnevni avaz
SlECANJE POSLJEDNJI SELAM
Dana 29. 6. 20 II. godine nsvrsava preselila na ah iret nasa draga se 40 dana otkad je

hadfi EMINA SARACEVIC, rod. RAMIC
Drago] i plernenito] Osoblje prodavnice
:S:S72·lU

Dr. MOUFFAK - MUFf NAJJAR AL TINAWI
iz Biieliine

SEMIRA CEJVAN, rod. ISAKOVIC
Tliga i bol se ne mjere vrernenom, nego prazninom koiu si osta vila iza sebe.
N eka ti Allah di.s. podari Iij ep i Dzenn et, a d usi vj eci ti rahrn et,
8884-ln

zeni

Neka Ii dragi Allah podari lijepi Dzennet,
Porodica

"FORTUNA MARKET"

Bra t sa poro dicom

1612-1odl

Dana 29,6,2011.

navrsavaiu se cetiri bolne godine bez naSeg tale i muza

Dana 30,6,201

L godine navrsavaju se 52 dana od preseljenja si na, rn uta, oca, bra ta i daidze

na ahiret

naseg voljenog

LJUBISE MISIRACE
iatelisrvom olaksali ove cetiri bclne gcdine, Sin Borisa i supruga Jadranka
Zahvaljuierno svima koii cuvaiu uspomenu na naseg Ljubisu

SENADA (SADIKA) TAHIROVICA
Vri jem e neu mi tno pro lazi, ali tvoj drag; Iik j e svakodnevnc i koii su nam svojim priPraznina koju si ostavio svojirn odlaskorn nikada se nece ispuniti, Ostaje narn samo da od Allaha dZ.5. rnolimo da ri podari Dzennet i sve dzennerske liepote, Tevhid Porodica: ce se prouciti dana 30, 6 201 L godine u 15,30 sati u dzamiii Cengic Vila,
8753-ln

p risutan u n as im mislirn a.

Tah i rovic, Kadri

c,

Had zife j zov

ic

SlECANJE
Dana 29. 6. 2011. navrsava se sesr godina od smrti nase drage xc"rke i rna; ke

Dana srnrti

29. 6. 20 II. na vrsa va se tuzna go di na
mog dragcg sestrica

0d

prerane

Na dan 30. 5. 2011. navrsilo

n a ahi re t naseg dragog m uza, oca i dede

se 19 godina

od preseljenja

AMRE MURTIC GUDELJ
29. 6.2005 - 29. 6. 2011. Ne postoie ri.ieci Z3 bol koja je ostala u nasim srci rna, 3J i cstaje Ijl.J bay ko ju smrt ne prekida i lug. koju vriieme ne lijeCi, Tebe n ema ill i u nasi IIi srci rna. ri ostaies i uvij ek ces biti tu. VoJuno te sine moj j edini. Tvoi i: marna Nadia i sincvi Arman i Ari an

NEBOJSE DIMICA

SADIKA - SADE (HADZE) TAHIROVICA

Porodice Tahirovic i Hadzifejzovic

Sj£CANjE
na naseg dragog

Dana 26. 6. 20 II. navrsava se godina od preselienja na ahiret naseg brats

ELDARA (ATIF) CEKRLIJA
Srnrt nismo mogli zaustaviti, ali sjedanie na tebe i ljubav dok l,ivimo cuvat ceruo U nasim srcim a. Posroji nesto Sto umrijeri neee, a [0 Sir liubav, pones i sjedanje na ,.b e, Sva liudskost, dobrora i plemenitost biti su u rebi. Neb ri dragi Allah da Dzenner i dzennelSku Ijepotu.

1974 -1994.

KASIM (IBRAHIMA) PUJAGlC
Dana 29. 6. 2011. navrsava se 7 godina od srnrti naseg najdrazeg. Sjecarno ga se po najboljem, Supruga Rahima, kcerka

MERZUK (EJUB) HANDZIC
Neka ti dragi Allah di.'. podari Ii j epi Dzenner i vjeciti rahmet rvoioi
plemenitoi dusi, Tevhid ce se prouciti

30, 6, 201 L godine u Hadzisinanovoi tekij i, Sagrdzije, posliie aksam
namaza, Sestre sa pore dicarna
7569-ll'ld~

Tvoji: otac Atif, maj ka Sabaheta, sestre Nina; Eldin, brat Elrnedin
7589·],d'

unuci Deni i Alen

J asna,

zet Nedim,

Dana 29, 6 20 I L n avrsava se 18 go dina otkako nisi s nama

Dana 29, 6.201 L navrsava se sesr godina

nase drage

od preseljenia

na ahiret

SENAD (ZAHID) KECO
rod. 9. 2. 1973 - (29.6. 1993. god.)
Bel za tobom ne manja jer mi koji te volimo znarno kako zivimo bez teb e j er sid io nsseg iivota u koj em ce5 nam u vi jek nedos taj a ti. Neb. Tvoji: ri dragi Allah dB. otac Zahid, podari Iiiepi Dzennet, brat Adnan, snaha Anera i bratic Benjamin

NADIJE IZMIRLIJA, rod. STAMBOL
Tvoia plemenirost i dobrota viecno Ce zivieti u nasim srcima. Neb ti dragi Allah pcdari S liubavlju i postovaniern
Ozalo,cena porodica lijepi Dzennet,

rnajka M unevera,

TUZNO SjECANJE
n<1oak drage roditelje i bracu

TUZNO SJECANJE
na nasu

NADU POCRNJA
29.6.2010 - 29. 6. 2011. godine spominjerno i cuvamo

!I EC!II.fAlLAG!C 190, • 6. 6. ElM.

DERVI.SI\fl\lUGlC, rod..D.ZUIIUR 1914· 1I. 1I.198:4. iz Kule Fazlagica

fA1M (IIEC!R) FAlLAGlC 21. 8.194G· 29. 4. 2003. ked Gacka
S

(IIEClR) FAlLAGIC 1952• 29. 6..1~2.

I\l!l-l!!<A

Po dobroti To: parntimo, s liubavlju i postovaniern nailjepse uspornene na Tebe.

S rugom prolazi vrijeme, ali uspcmene na vas iivjet ce vjecno N eka vam j e vj ecni rahmet, Va~a djeca, sestre Fatima i Muhiba sa porodicama.

nama.
;8;f1.:1-Lma

Radne kolegice i kolege iz MUP·a Kantona - jedinica za saobracai: Izudin, Rusrnina, Sejdefa, Ivanka, Sabina, Nermina, Bera, Zdravko, Dino, Rarniz, Hadis Suljo, Meri,a, Zeljko, Vesna, Amra, Bega, "90-1"

Dl1evnj avaz ,,*,'."'_"1"''' 55
Dana 29. 6.201 L navrsavaju se dviie tuzne godine otkako ie nasa draga

Dana 30.6.2011.

godine navrsava se 6 rnjeseci otkako ie preselio na ahiret DaS voljeni

MAHMUT (OSMAN) SALMAN FADA
otisla sa ovoga sviieta.
neka je vjecni rahmet Familiie Sarajlic njenoj plernenitoj dusi, Kuca bez rebe je prazna, Sjecanje 0" tebe dio ie naseg zivota, zauvijek nam nedostajati, ali z:ivjeti u nasim srcirna i rnislima, Neka ti dragi Allah podsri sve ljepote Dzenneta i vjecni rahrnet, Dana 30. 6. 20 II. go dine prcucit ce se tevhid ita podne namaza, u dzarniji u Butrniru.

Po nosn i sm 0 bicno pruzao.

;\10

iivOl bez tebe je rufan, ali Ijubav prerna tebi je vjecna, smo re imali i vj ecno zah valni na rvojo] dab ro ti koj u sin am nese-

ces

ces

dz.s.

i Nukovic
P-16l>O

Tvoji najmiliji: supruga Nura, sinovi Hairudin i Edin, snahe Alenka i Envera, unuke Metisa,. Adria, Irnan i Hena 'WHod!

Dana 29, 6. 2011, n avrsava se go dina supruge, maike inane

0d

smrti nase drage

Dana 29_ 6. 2011. navrsava se godina od srnrti nase drage

MUBERE CAVDAR, rod. HRAPOVIC
godine, u 18 sari, tevhid Ce se prouciti u Bakijskoj dzamiji.
Dana 29, 6.2011. Neka ti dragi Allah podari lijepi

MUBERE CAVDAR, rod. HRAPOVIC

TUZNO SjECANJE Dana 29.6_ 2011. n:ivr-sav~ se sesn aes ( god; na 0 d kad a 0 as zauvliek napusti na! dragi

SjECANJE

na naseg sina i bra ta

Dzennetll Porodica

Neka ti dragi Allah podari Dzennettt Tvo j i: Ki meta Cavdar
PTf

liiepi

Ca v dar

i Senad i Sel rna

Ca vdar

s dj ecorn

P1-r

NIH AD (HIMZE) JELESKOVIC
Drag; N ihade, vrl leme pro I.· zi ali ruga za reborn ne presta, ie niti ce kada prestati. Tvoj plemeniti lik, mladost ; dobrora ce uviiek zraciri u nama. Neka ri ie vi ecni rahmer. Tvoji najmiliji: otac Himzo, rn:i j ka Mej ra, :$-U pru ga D ina, bra t M.h ir, sesrra Mab ira, zet Ale, sestricna Ipa, tetka Z ulejha srrina Sahza snaha N ad,zija i b ratic Arne:_ .
I

RASIM (IBRAHIMA) CATOVIC
ko ji je pogi DUO kao soh; d branee; B iH od zlocinacke ru ke, ~9, VI 1995, god, Zi'VOl bel. tebe je skriven a bo t~ nevidlj iva rana USN:U nasem u oku tragovi i SU2t. Sjecanje na rebe nece de se izbrise. Tvoji najmiliii: maika Bahriia, br-at N edzad ~ porodi com i Nermin, sestra Jasmina sa djecom, EJ v ira sa sf no m, Indira sa djecom i N erm ina i os tala porodiea. D. rl dragi All ali podarl Dzennet. 7S9.2,-t!1df

Dana 29, iuna se na vrsa va pola go dine napustila moia naibolia drugarica

0d

kada nas ie

Dana 27 _6_ 2011. godine n avrsilo se cetrd eset dana od
s mrti naseg dragog

BOSILJKA LEKlC, rod. SIMANIC

NUSRET (AVDIJE) CRNCALO
Nepos to j i u tj eha ni za borav, sarno beskrajna ruga, viecna bel i zastrasujuca praznina koju si ostavio za sob Om. Volirno te i rnolimo Allaha d:U. da ri podari lijepi Dzennet i

Draga moja Bose, hila si voljena

a

vjecni rahmet.
Tvoja supruga Tevhid

7;S9'.3·!Dd~

volieni nikad ne umiru.
Tvoja drugarica Rajka Bratic sa porodicom

Nerminka

i kci Sabina
Dana 29_ 6_ 2011 navrsavaiu majke

ce se prouciti

Trg Medunarodnog

priiarelistva

danas u 17.00 sati u kuci :?;alasti, 16/6 1600-ln"

se 3 godine od smrti moie

POSLJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

SjECANjE

nasem dragom
nasem dragom

, na nase drage
roditelje

MARTA· SUZANA CULIC
Vrijeme prolazi, ali ruga i bol za

toborn ne prestajul

ESAD TUKlC
29. 6. 1994 - 29. 6.2011.

DZEVAHIRA TUKlC
26. II. 1994 - 29. 6. 2011.

Tvoi sin Nenad

Popovic
:S88i·lU

AKlCI

ADNANU KURTOVICU
Tvoii naimiliii: daidsa

SjECANjE

S ljubavlju i postovanjern Vasa dj eca sa porodicarna

160.t:-lod:.':

Aziz CauSevic, daidzin ica Tvoii: dedo Rarniz
CauSevic, nana Hankija te tka Ram iza

i

Zemina, dajdzic Admir, dajdzisna Admira, te snaha Ajla i mala Nedzla
1613-t[1d~

Dana. 29_ 6. 201 J_ navrsava se 18 god ina 0 d pogib iie naseg dragcg .ob id.

SjECANJE Dana 29_ 6_ 20 l 1- navrsava se 18 godina od pcgibije meg volienog hra,.

AVDO SELIMHODZIC
2008·2011.

Supruga

Adva i kcerka

Errninka

Zilic sa porodicom
P"7,W,

POSLJEDNJI

SELAM

dragom i iedinorn bratu, daidzi isuri

EDIN (ASIMA) BIJELONJA
Ima nesto sro nikada umrijeti nede, a to ie toplc i pcnosno sjecanje ria rebe, Neb ri A II. h dU. podari Ii ieP.l Dzermer i sve dienn12:Iske ljepore, Tvoji: mai ka M-u!ka, braca J.sminJ Admir t IfeE, seslre Esma, Jasmin il, zemvi Suvad j Amir, snahe Med;na, Zehra i Aim., brariCi Edin i N erm in. hr"iene Elm3) Nerma i N ej ra, sesr:riCi Aldin i Armin i s"!riene Amj!a i Amra 16OI-l[ld~

SjECANjE

MIRSAD (ASIF) MUJAGIC
(1949·2011.) iz Brckog
Da m U drag; Allah diJ~. po dari vjetni rahmet i lijepi Di:ennel.

EDIN (ASIMA) BIJELONJA
Vriierne prcl az i, 3 tvoj drag; Ilk, plemen itost ; do brora ostaju u nasim srcima. Sjecanja Iijepa, a stvarnost mfna i boln. bez «be, vol jen; bratt:. Noka ti AII..h dB. pod ... ; Iii e· pi Dzenne I i sve dzenne" ke liepore, Tvoj brat Admir ~Sl1aha Zehra 7607·,"",

na naSeg voliencg

MUHAM.EDA AVDAGICA DODU
29.6.

1991 - 29. 6. ZOIl.

S Ijubavlju Supruga

-uvijek mislimo

na tebe,
S

Porodi,a

Fazlinovic
SS7S-ju

Amira

i k&rka Leila

obilelji.

P1T

56

"'#I.",j."'_")11,

Dnevni avaz
SELAM kolege Dona 29, 6, 2011, godine novrsava se 6 go di na ad sm rt i nase sestre U srijedu,

POSLJEDNJI ocu radnog

29. 6. 2011. godine navrsavaju

se 52 dana otkako nas drag; kolega

ie 0" ahiret preselio

ADEM (SEVDIJA) OMERAGIC

Od uposlenika profesionalne Kantona Sarajevo

Vatrogasne brigade

NADZIJE IZMIRLIJA, rod. STAMBOL
Ova] svijet u kame mi zivimo j e ~a Iosra n za nas, jer U nj em u nema tebe koji smo toliko voTvoj vedri Iik ie uvijek p red n:;l~i m oc.i rna, a pi emen uta dub uno! im srcima, Tvo]e sestre Nafa, Bedra, Biba i Radza sa porod icam a

OZEVAD PERLA
ZiVOI

Dana 29. 6.2011. godine navrsava se 5 godina od kada je preselila na ahirer nasa draga supruga rnaika i nana

ueu,

nestaje u trenu ali sjecanje i ljubav ostaju dok iive oni koji te vole. Neka ti Allah dzlesanuhu podari Dzennet i vjecni rahmet tvojoj dusi,

ZINETA KADlC, rod, PANJETA
tvoiu dobrotu i plemenirost, Svojom Iiubavliu i postovaniem
cu va I cemo usporne 0 u na IVO j plerneniti [ik. Vrijerne nece izbrisari sjecanje na

Tvoje radne kolege HOlelaGMND

8830·!u

883,2·lu

SjECANjE

SjECANJE

Na danasnji dan navrsava se godina od smrti naseg voli enog su pruga i oca

SjECANJE

na nase drage
roditelie

Neb ri ie viecni rahmer i neka ti Allah d.g, podari liiepi Dzennet. Porodica
8813-1u

Danas, 29, j u 0 a 20 II. go dine navrsava se 40 tuzn ih dana o d kada je n a ahiret preselio nas drag;

AZIZ (IBRA) HASANBEGOVIC
29.6. 1992 .29.6. 2011.

VASVI]A
LJUTOVIC, rod. HRUSTEMOVIC
eseljenja
!!3

HAJRO LJUTOVIC

HAKIJA (AS1M) SURKOVIC
Sjecanje i ljubav prema tebi zauvijek ostaju, Volimo te i molimo dragog AIJ.ha dz.s. da ri podari lijepi Dzennet,

MUHAMED GAKUB) AKSAMIJA
2. 6. 1932 . 29.6.2010.

Dana 29. 6. 20 II. godi ne n a vrsava se go dina dan a od pr25,5 godina

N avrsava se 19 ruzni h godina kako nije sa nama. Uvijek eel bid dlo nasih najl jeps ih uspomena, Tvo je ime sa POIlOSOm. spomiujerno. Neka ti drsgi Allah diU. pcdari liiepi Dzenner, Tvoii najmiliji: supruga Mirsoda, kcerke Esk. i neba, zerovi Me:~a i Sutko~ unucad Amar, Dine i Leila

ahiret nase drage majke, nene i pranene i od preselienia na ahirer naseg voljenog OC., punca i diede, Neka Yam Allah dt,s, podari Iijepi Dzennet,

Vasa kcerka

Tevhid ce se prouciti u suboru, 2, 7, 2011. godine u 17 sa Ii u ul, Terovica br, 85 ·OTES.
S Ijubavlju

Rogatica Molimo dragcg Allaha da t i podari Iijep i D zenner.

S elks

Softi

c sa

porod icorn

sse H"

Dana 29, 6, 2011, navrsava se 13 !U znih godina 0 d kada nas ie napustic n~ vcljeni

Dana 29,6, 201L godine DO' vrsava se 15 godi na od kada ie presel io n a ah iret naS dragi

Porodica

i postovaniern,
8870-1LI

1aku

Supruga Farma, sinovi b i M u tis ,f,_i')

sccs-i«

Dana 29, 6, 2011, navrsava se godina dana otkako ie
preselila na ah iret nasa draga

Dana 29. 6. 2011. godine navrsava se 13 tuzih godina otkako nas ie napusrio rnoi volieni i nikad neprezaljeni dedo

RAMIZA VUKOTIC, rod, MUJACIC
N eka ri Allah d:ts. podari Ii j ep i Dzennet. Suprug Sucrija, djeca Elma i Faruk, unuk Tarik ; snaha II vana

ZAHID USANOVIC
Plemenitost, postenje i dobrota Ci n iii su re veliki m co vjekom, a takvi se d ugo pam te i iive u Ii i epoj uspornen i onih koi i te vole. Nedostaies nam.
Neka ti dragi Allah podari lijepi Dzennet i vjecni rahrnet,

ZAHID (SELIMA) USANOVIC
S Ijubavlju i poktovanjem te cuvamo U nas i.m srcima j m islima, Neb ti Albh d'i,'. podari Iije pi Dzen net i sve dze n netske ljepote,

TAIB (CAMILA) BRDARIC
TUg3 se ne m jeri vremenom II ego b es kraj n om prazn inc II! u naSi m srci rna. S ne izmjernom Ijubavlju, ponosom i postcvanjem cuvamo te u nasim srcima i mislima .. Neb rl Allah ,ft. I. podari lije' pi Dzenne:t, Supruga Fatima so djecom
l'"-1tlW

Tvoii najmiliji:

unuka

Mirsada, zet Fudo i IVOj Haris
7549-lnoz

Tvoja supruga Zlatija sa djecom
75<1i9-1nd;!:

POSLJEDNJI

SELAM

SjECANjE

Prim. dr, ADNAN (AKRET) SARACEVIC
Rijetki su veliki plerneniti liudi prerna Kojima se zahvalnost osieca

MAKAN(ALIJA) DZAFO
29. 6. 2001 • 29. 6.2011.

viecno.
S ljubavlju i postovanjem Sead Kadrie
:o:872,-t[l

Sieeanje na tebe ie dio zivo(a u koiem TVOlA PORODICA

ces nam

vjecno nedostajati.

Dana 2, 6, 2011, godine i 29, 6 201 L godin e na vrsa va se pel godina o d kada su na ah iret presel iLi moj i dragi rod i tel j i

MULA rod. SMAJLOVIC
Posroji liubav vjeCni dom, koju ne prekida Vjeeno oza[oiceni: sin Esad, snaha Hajrusa, unuke

- TAJIC
ne maze izlijeeiri,

MUSTAFA - MUJO - TAJIC
Neb vas u (iSini vje~nog mira prati n.a.!a Ijubav jafu od vreme.na
j

smrt, postoii bel koju vrijeme

zaborava

i neka Dzenner

bude vas
8451-1[[

Suada i Sanela

Dl1evni avaz _.".. .... ""1''''' 57 POSLJEDNJI SELAM nasem

POSLJEDNJI POZDRA V

nasem dragom prijatelju

MIRSADU SAIDOVICU

Istaknutorn

clanu i vijecniku BPS·a, a prije svega dobrorn covjeku.

S postovanjern, BPS - Sefer Halilovic
N

ALAGI MILJKOVICU

Da na 29. 6. 201 L navrl.va se l8 gudina bola i tuge ed prerane smrri a.leg voljenog sehida

Dana 29. 6. 2011. navrsava so 18 godina bob i ruge od pre fane smrti n.seg volienog sehida

SJECANJE

EDIN (AS1M) BIJELONJA

Porodica HrIe i prijatelji iz Cazina
N

Iza iebe ie ostala ruga, bol i sjecanje [La tvoju dobrotu i plemeniri lik. Kazu da plem en i" Ii udi kratko ~jve.,ali se dugo pamte. Uvijek cerno te so sjecati. N eka rl drag; Allah dUo podari lijepi D2e n net i v iecni I1i. Tvaj bra! J asmin, snaha Me· din a, brari ene EI rna i N erm a i bratic Edin 7610·1"",
hrnet.

1973 -1993.

EDIN (ASIM) BIJELONJA
1973 -1993.
Nismo te mogli sacuvati od smrti, ali sa~uva r cemo te od zaborava. Postoji Ijubav koiu srnrt ne prek ida i tugu koiu vrlieme ne lijel:i. Tvoj brat I ret, snaha Alma, bra!ic Nermin i braticna Neira
162lJ..lodt

IBRAHlM (MUSTAFA) SIVAC
S postovanjem cemo cu va ti uspornen u na teb e.

Nook. ti ie vi ecni rahmet,
Po rod ice: ,Saban 0 vie,

Osmanovic, Zigic, Ma· hrnic, Dzurnhur, Redzic, Rovcanin

POSLJEDNJI

SELAM

POSIJEDNJI

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

naso] d ragoj

SAUDINA (FAHRUDIN) SKORUPAN
D raga nasa sejco, u v ij ek ces OSIati u nasl m arci m a) tvoj 0$ III ijeh, do bro ta i J iepc ta ce osta ti u nasem sj ecanju. Mila ses tro, os ravila si (rag ko ji se ne moze izbrisari i bel koia se nc mogc prebclieri, Nekn re Allah dl_S_ nagradi svirn dfennetskim viecni rah me! tvo ioj plemenitoi dug;' Tvoj a sestra S U;:U1 j ra, ze r Mine r i sest ric Aldin

nasoi dragoi
Drags nasa

SAUDINI SAUDINA
liepotama ~neka je
8900-l~[

Covj ek srn rcu ne urn ire, urn ire on da ka da ga za bora ve, a ti eeS zivjeti dok :?;iveoni koji To: vole.

N ikad te necerno

Zauvijek ceS ostati u nasim srcima zabora v iti.

Daid±a Fehmiia, dainica Samiia, Belma i Belmin
~-111

Volimo teo Tvoji prijatelii
Zlata, Sead; Alma

POSIJEDNJI POSLJEDNJI SELAM

SELAM

POSLJEDNJI

SELAM

uaso] dragoj

SAUDlNA SKORUPAN
Draga nasa seko, uvi j ek cd os tati u nasi m srcima, rvoj osrniieh, dobrota i Iiepora ce ostati u nasim siecaniu, H vala ti .~( si nas up oznala i svu radost ko j U si nam 0
pruzila. Uvijek cemo te volieti. Tvoj brat Bahko

SAUDINI (FAHRUDIN) SKORUPAN
Ne posto]i utjeha niti zaborav, sarno
beskrajna praznina,

nasoj dragoj

SEDIJI PARle

Mi cemo te uviiek cuvati u nasim srcirna, pamuti i rnoliti Allaha d.z.s. da ti pod ari sve dzennetske liepote.
Tvoji: tetka Muamera·

i snaha Aida
8900-][[

Munira, tetak Feizo, Maid i Maja
~·111

Od uposlenika cevabdziniee HODZIC "A"
:8903-1u

Dana 29. 6. 20II. god in e navrsa va se 7 tuzni h dana od smrri naseg dragog sup ruga, oca i svekra

AMRA (MURTIC) GUDELJ SEVAL (ZIJAH) SPAHIC
Neb ri ie viecni rahmer

20.8. 1968 - 29. 6. 2004.

i neka ti Allah dB. podari Iiiepi Dzennet, SJECANJE NA TEBE MI DAJE SNAGU DA ZIVIM

S ljubavlju i postovanjern, Tvoji najrniliji: supruga, kcerka,

sin i snaha

TVOJOTACIBRO
l'l1WI

58

"""."'~_"i')11 Onevni

avaz
prijateljima i komsijama cia [e
11~

Sa i.a.loScu javljamo rcdbini,

dragi

Obavjestavamo

rodbinu,

prijarelje

i kornsiie

da je nasa draga

NEZIR (BECIR) RADOVOVIC
preselio na ahiret dana 28. 6. 2011. godine U 84. godini, Dzenaza ee se klanjati U srijedu, 29. 6. 2011. go dine u 17.00 sati ispred Sinanbegove dzamiie u Gorazdu, a ukopat ce se na mezariu Mravinjac u 18.00 sati. Tevhid Ce se prouciti istog dana u mektebu Mravinjac u 17.00 sati, %HMEJ'PLLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! OZALOSCENI: sinovi Numo i Seio, kcerka Dika, sestra Zahra, snahe Azra i Amra, zetovi Bego i Muharem, snaha Vasviia, unuci i unuke, bratici i braticne, sestrici i sestricne, te porodice Radovovic, Adiem, Borovac, Ducic, Muminovic, Zec i ostala mnogobrcjna rodbina, prijatelji i kornsije, 44<1.,,,,,

Obaviesravamo

rodbinu,

priiatelie

i kom.!ije da je nasa draga

SAUDINA (FAHRUDIN) SKORUPAN
preselila Dzenaza ce se obaviti VLAKOVO. Tevhid ce se proueiti 29.6.2011. na ah iret u 37. go dini. u 14.00 sati na gradskorn groblju godine

preselila aa ahiret u ponedjeljak, 27. iuna 2011. godine u n. godini. D"enaza ee se obaviri u srijedu, 29. jun. 2011. godine u 14.00 sari na gradskorn groblju VLAKOVO. Prjj evoz 9~ezbij eden sa poeetka ulice Dolacka u 13.15 sa ti, do groblja i nazad, OZALOSCENI: kcerka Sanela, zer Nasuf, unuke Adn~ i Ines bra! Vejsil, bratici i bra ticn e, sestrici i sestricne, te porod ice: S t iivo, Celovic, Fazl ic, I bragic, Zejnilovic, Uzunovic, te ostala mnogobroina rodbina, prijatelji i komsije. Tevhid ce se proueitl is 109 dana u 14.00 sa tl u kuci zalostl u ulici Dolacka b r. 112.

HATIDZA SLjIVO, rod. CELOVIC

isrog dana u Centralno]

dzamiji

u S, Koloniii,

"'

OZALOSCENI: sestra Suanita,

otac Fahrudin, maika Raza, sinovi Haris zet Mirzer, sestric Aldin i snaha Aida

i Emir, brat Sabahudin,
S'9OO-111

)!Svi smo Allahovi i svi se Njemu vracarno" Obaviesravamo rodbinu, priiatelie i komsije cia je nasa draga

ZEKIJA (RASIM) SLJIVIC, rod. BESJ(~
preselila na ahiret u u 'ora k, 28. jan" 20 II . godine u 67. godini, Dzenaza ce se obavhl u cervrtak, 30. [una 20 II. godine u 14.00 sari na gradskom g\S>bljuVLAKOVO. _ OZALOSCENI: 'in Samir, kcerka Gordana, unucad Adnan i Dajana, ses tre EmiD3~ Bhllmana, Ramiza, Razija j Farlrna, brat Aziz sa porodicama, te porodice: Sljivic] Be~ic., Omerovic, Lekic, Seferovic, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i komsije Tevhid ce se prouciti Isrog dana u d:2amiii na Grbavici II (Grbavicka ulicsj u 14.00 sari,

Obavjestavamo

rodbinu,

prijatelie i poznanike da je nasa drags sestra, sve krva i uana

i plernenita

majka,

Hadzi EMINA SARACEVIC, rod. RAMIC

"'

preselila

na ahiret

u cetvrtak,

23. [una 2011. godine

u 84. godini,

POSLJEONJI

SELAM

nasem dragom unuku i sestricu

Dzenaza ce se klaniati u srijedu, 29. iuna 20 II. godine posliie podne namaza u harernu Careve dzamije, a ukop ce se obaviti u 14.30 sati na gradskom groblju BARE. Priievoz obezbijeden ispred Careve dhmije sa polaskorn u 13.45 sari, do groblia

HARUNJELIC
Dedo Ismet, nana Fata, daidzaEdis, daidza Adis sa suprugom Sarnirom, kcerkorn Neilorn, daidza Muhamed sa suprugom i djecom i tetkom Adelorn da mu Allah da lijepi Dzennet Tetka Neira i rerak Edin

i nazad.
OZALOSCENl: sin Dr. Muhamed, sestre Melika i Leila, nevjesra Dr. Sahz.ija i Dr. [asminka, unuead Selma, Hanan i Farah, braticna Sernra, sestric Dr. Suad i Dr. Alma sa porodicarna, zet Mustafa Trebinjac, te porodice: Saracevic, Ramie, Tlizlic, Karaselirnovic, Dzemidzic, T~lalagic, Delic, Kumasin, Poturovic, Turalic, Hundur, Proh ic, Taljanovic, Gari bii a, Sur kovic, Hadzihalilov ic, Sikiric, Pas;c i ostala rod bina i prijatelji, Tevhid ce se proueiti is tog dana u 14.30 sati u Bakijsko] dzamiii,

POSLJEDNJI Dragorn

SELAM

prijatelju i kvalitetnom covjeku

Dana 29. 6.2011. navrsava se 8 godina od smrti naseg brata

Tuznim

srcem javljarno

rodbini,

prijateljima

i poznanicirna

da je nasa draga

Prim. dr; ADNANU SARACEVICU
S d U Z!l im u vazavan iem: Aj la Meb med basic - Padalo sa svojorn obitelji

HADZIKADIC (rod. BECIRAGIC - udova SULEJ MANA) hadzi - ZEJFA
preselila na ahiret u ponedjeljak, 27.6. 20 II. godine u 81. godini,

SjECANjE

Na nasu

ALIJE (OMER) HADZICA
iz Semizevca
Nedamo da vrijeme uCini svoje i da te zaboravimo.

Dzenaza ce se obaviti u ('elvtt'lk 30. 6. 20 II. go dine posliie ikindije . namaza u 17 sari na mezarju Derventa u Travniku, a dzenaza polazi ispred ~arene Dzamije u Travniku. Tevhid ce se prouciti Rahmetullahi Alejha u kuci hlDsti Sumece Rahrneten Vasiah 10, Travnik,

NADU POCRNjA
Istinske prijalelje ldko nala.zimo, j os tde OSlavljamo, a naj leZe "" bora vIjamO. Tvoji Marina, Jadranko i Srdan
sm-Ilt

Sa tugom

i p oSlovan jem Zijo i Izet sa
44Hgo

Tvoja brae. porodicama

OZALOSCENI: sinovi Sead i Mirsad, sestre Raziia i Raifa, snahe Narciza, Mirzeta Nina, unuead Amer, LejJa, .Sejla i Adnan, zetovi Said i Amir, zaova Emira, bratic NedZad, sestricna Amila, sestriCi Adin, Kenan i Admir sa porodicama, te porodice: Hadzika~ic, Be6ragic, Porobic, Muh~removic, Bijedic, Kadric, Gusie, KurlOlic, Komic, Cajnic, Va.renikovic, Zildzic, Salaka, Bahlovic, Buza, Halepovic, Hed1l:ic, Had.:!ic, Kusmie, Brajic, Bubalovic, Tarlie, Smajlagic, Turkovic, Pojskic, Hond.o, Zeeevic, Toska, lmamovjc, Caluk, Bdlagic, Nurudinovic, Grabus te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji

i

8'904-ln

SJECANjE Dana 29. 6. ove godin e na vda va se godi na dan. umrla nasa voljena

kako j e SjECANJE Na nasu dragu komsi!licu Dana 29. 6. 2011. god i!le n a vrsava se 7 luin i b dan .• od smni naseg prijatelja

NADA POCRNjA NADU POCRNjA
Tvoja plemenitost i dobrola Ce zivjeti sa llama. Tvoji Braco, Boris i Mia
8899-ln

SEVAL SPAHIC
S Ijubav!ju Tvoji i poslDvanjem, Hasic Alija, Emira i Irma
1'H ...I[7.

uvijek Tvoje komsije iz buregd.Zinice Blagoje i Dusko

prijalelji:

·.. za ovaj trenutak -pripremajre Obavjestavarno

se (hadis)

,.. Z. ova] rrenurak- pripremaite se - (had is) Duboko oZ3.lo~ce:Tli obavjestavamo rodbinu, priiarelie i kcmsiie

da je £las dragi

rodbinu, kornsije i prijatelje da je

SAFET aUSO) JUSUFOVIC
presefic ria abiret u punedj ~Ijak, '17. 6. 20] 1. gudi ne u 69_ god .i ni. Dzeneza ce se obaviti u SRIjEDU, 29. 6. 2011. godine u 17.00 sati D. mez.... ju RAVNE !>flKIJE, OZA.LO$CEN I: kderka Dzen a03 si n H idaier, zet A dnan, snah a EI1e:$:a~ u n uci Edwini Edin, sesrra lsmeta, bratic Rifet, sesrrici Sead i.Amer, braticna Dika, sesrrlcue Mirsada, Amra i Med.i ha saporodlcama, svasrike Mul i[a i San la, zet Haso i bOldio Ahmc sa poredicarna, te prijatelji Nurija i Safiia sa porcdicarna, re porodice: Iusufovic, Svrak a, AliIDanovic;:. Vukas, Prljaca, Rsonic, Eminagic, Betic Drkenda, Hrustemovie, Causevie, Ahmerovie, Dzihanlc, Bekrie, Karifik, Cmu03, Hom, Halilovic, RoWe, Parganliia, Korora, Dzogaz Babic, L.;:ri c, Kustura, J d, kao i osta la rod bi II,a-J prijetelji i kom~i ic
3

Tevhid ce se prouciri is[OS dana u kuo; rahmetlije RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN

u 17.00 sari, ul. DRINSKA

br, 102.
ttt

VASIAH

...Za OV3j rrcnurak - priprcmalte se- (hadis) Duboko ozaloscel1i cbevjestavamc rudbinu, priiatelic i koms.iie da je pas dragi

HAUL (AHMET) IMAMOVIC

SEDIJA (AVDE) PARle, rod. ALIt
preselila na ahiret 28. 6. 2011. godine u 72. godini. Dzenaza polazi ispred kuce umrle u Srnailbegovicima (kod skole u MahaH) u srijedu, 29. 6. 2011. gcdine u 17,15 sati (poslije ikindije namaza), a ukopat ce se u mezariu Lijesee u Ma.hali ..

preselio na ahiret u PONEDJELJAK, 27. 6. :<01J. gcdine u 74. gcdini. Dze n aza ce se obavi ti u SRIJED U, 29. 6. 201 L godi ne u 16.00 sat i no. mezari u V)l'nicko bIdo. Bjelimici. '.... • .."" . OZA LOSCENI' supruga Ziba, Djiemal, her." Dgemila , Zejna, snaha Mensura, zetoyi Ahmo i Rarniz, unucad Aldin, Adis, Anida, Aden i Alen, br8C3, Nurko, Camll i Alija sa. porcdicama, sesrra Veziri3: sa porodieom, sure, badze i svas ti ke sa porn dicama, te po rodice ~ J mamovic, J azvin, D izd are yo ic! Cato, Ml:lt.apC,LC~ lvtehremic, M.uratspahicJ Kurtovic, Boloban, Niksic~ Hebibovic, Ba] ie, HodZie,. PI.vci e, Mrndzic, Keric, Trnka, Surkovi c, te ostala mn (}gobroina rodbina, prijatelii j komslje Prijevoz do mel .. rja i naaad cbezbijeden ispred KLAS centra sa pclaskorn I:.l 13.00 smi, sa usputnim r

'ID

stajanjem:

OICk., Alipasino, RAHMETULLAHI

S[UP, Konjic, Gla"ar;,~"vQ ALEJHI RAHMETEN VASIAH
]]]

RAHMETULLAHI 'ALEJHA RAHMETEN VASIAH
OZALOSCENI: sin Fuad Rizvanovic, kceri Majda i Alma, braca Sulejmen i Esad, sestra hadzi Zlatka, zetovi hadfi Salim, Haris, Muamer i Jasmin, snaha Rarniza, unuead Leila, Mersiha, Berina, Adnan, Ali, Iman, Amina i Merjem, praunucad Almir, Larniia i Amar, te porodice: Paric, Alit, Rizvanovic, Hodzic, Dzafo, Sezairi, Karamustafic, Kamenias, Solak, Mesetovic, Skopliak, Ramie, Karic, Salketic, Smailbegovic, Botic, Hercegovac, kao i ostala rcdbina, komsije i prijatelji.

Obaviestavamo rodbinu, pr ijatelje i komtije da je nas dragi

HAMDO (SALKO) HRKOVIC
preselio na ahiret u suboru, 25. juna 20 II, godine u 80. godini,
DZen.,. ee se 0 bavi [i u sri jed u, 29. ju na 20 I L godine u IS. 00 sat i na mezariu HAMBINA CARINA. OZA LOSCENI: supruga Sefik.",inovi Sead i Suad, brae. Ism ei i Salkan, unucad Tarik, Faruk, Nadirs i Ned.im, snahe Badema, Nermina, Nata'. i Aila, re porod ice: Hrkovlc, Ramovie, Hamzic, BeSIie i ostala rodbina, priiarelii i komsije, Tev hid ce se prou oi ,i isrog dana u IS, 00 sati u d~.mij i nil Terezi] i • B istrlk,
]]]

Tevhid ce se prouciti u kuci umrle u Srnailbegovicima (poslije odlaska dzenaze)

U

17,15 sari

[avljamo najtuzniju vijest da je 28. 6. 2011. godine presel ila nasa n a idraza

...Za OV3j rren u tak • p ripre rna j te se •.(hadis) Duboko ohlo,6en; cbavjeatavamo rodbinu, priiatelie i komsije do ie <La! drag i

Duboko ozalosceni obavlesravamo da ic n "sO draga

rodbinu, prijalcljr.:: i kumsi]e

FADlLA (FADILA) KUJUNDZIC, rod. GRABOVICA
(1956 - 20ll.) N aj draze nasa M.ood anc, napus (as nas kada srno te najvise voljeli i trebali, Nosit cemo te zauviiek u srcima, a rvoi o&mijeh, vedrinu ; predNnu licnos[ nikada necemo z.1boravi(; Uviiek najbolji odlaze prerano ... D~"naza Ce se ohaviti Il Svedskoj.
Tvoji najmiiiji: mil:;; Dzevad, kcerke Delila i Amila,

SUCRO (HA]RO) HODZIC
preselio no ahiret u ponedjetjak, 27. 6. 201 L godlne u 83. godini, Dien",' ce so obavi ri u SRIJEDU, 29., 6. 20 I L godine u 14.00 sari no gradskom mezariu i'l,.AKOVO. O!ALOSCENI: sinovi Neair . Vekan, Esad· Br4CO~Sl1aiheJasmiIl::li ~$ilbahetaJ unucad Amil, Selma, Adn. i Adn.a, [. porodice: Hod:lic, Zu.ICic, Hani6., MulaosmaoQvic) Mali:ievic" Hr-lJs[cmovic, Kulovic, PeIjtQ~Jarkof) t~ o~[jla rodbin<l~ pTiia£elii i kom.sij~ Tevhid 6e se prouci,i i~wgd.n. u kuci rahmedije u 14.1}Q sa,i, "I. RUElERA BOSKOVICA br. IIOA. Prijc::yo? do mezarja i n.aza;d obezbijc:dc:::n Sa Pofalicil ispred TV OBN u 13.1}Q saIi. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VAS1AH ]]]

SAUDINA (FAHRUDIN) SKORUPAN
Preselila D a a11 ire; u suborn, II, 6. 2011 , godinc u 38, godini, Dzen aza c€ se obaviti u SRIJEOU, 29.6. 20lL godine u 14.00 '",I na gradskcrn mezariu Vl,.AKOVO. OZALO$CENT: otnc Fahrudin, majka R.,., djeca Haris ; Emir, brat Sabahudin, scsrra SuaniHl, sesrrLc Aldin, snaha AIda~ ze( Mirzcljl re porodlee SkorupanJ Hasanovic) AV'dovic) Vrnlalica! Zekovi6! Horno~ .,ic, Rovca.nil1~ Krdzevic, Polim;ac~ Tuntic~ Bajramo'Yic, Ter7-ic~ le os,"l. mnogobroi na rodbin. i prij .<elj i. . Tcvhid co se prouci!i is[og dan3 u dlamiii SOKOLOVIC J{OLON!jA " (4.00 sa";. RAHM.ETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH ttt

sesrra Alma sa famiiiiom Obavjeilmvamo rodbinu, karnsii e cia j e nas prijareije i

"".J"

POKQPNQ Duboko o.wo!ee.n; ila je na!. drnga ob.vjesla.v3mo rodbinu, prijale.lj. i.koms;je 99

NEZIR (HASAN) MEMOVIC
1932 -20ll. preselio !!a al1irel U po!)edjdiak, 27. 6. 20 I 1. godine. Dzenaza je u Butmiru, dana 29. 6. srijeda u)?,OO sat;, . OZALOSCENI: sup ruga Lata, sino"; Salih, Mehrun,
Sabahudin, ferka Munevera, seHra Salta, zetovi Su.le. iman i Cazim, u.nucad Amar, Selma, Aisela, Irma i Mir!les, brariCi Sen ad, Sado, BahlO, Bairo Filmera, Senada.,

ffi.l.
~

i\ - -. -11- .-. ~ 1i.11'?TI'
SARAJEVO

DRUSTVQ

MAIDA BEGLEROVIC, rod..SUNIC
preselila oa alIi,« u ponedjeljak, 27. jun. 201 L godine, u 75, godini. D¥.£Ila.:r.i3CCSe obavi6 u srii~dllJ 29. iunii 20 l L godin. u 14.00 sali n. me..,,,iu RAVNEBP,..KlJE. OZA LOSCENI: kCi Almedino, unu~"d Armin i Me.lisa,. :;;:.c to" i ,Muhidin i Almir~ snaha Sabaho, b.radci i braden., z.ove V.hida i Handa, djever Za_im] 1c1"rvc Fall ma i Ami raj zaovi 6i i zao'vi{:nc) di cycriti i d jcve~ ricne~ tc porod icc B¢lgcrovi6!, Slin~c~Begic) U:s.tarnujic~ Hadl-ia. lie, ElC-lov;e, BeCiri, Mas;e, Ne;m3rlij. i o'lal. mnogobrojna '0db; na, p ri ja ,elj i i ko msiie Tc:vbid ce se proi.JCilt isrQg d3n3 U 14.00 sO:Hiu kuci zalosti u uhci Z u ke Di;um h Uta b.r. Slpr; zem 1 je - Koievsko Brdo. I[[

OSNOVANO 1923

Pokopno drustvo
II

BAKIJE II

snahe Raza, Emina, Hankija, sesrr;6 Mevludin, Sabiha, Suada i M.evl.ida Porodk" Memovi':, Kamhcrovlc, Si!ievic, Kahrovic, J akupovic, Beso,. Sipovic, Diir!Qvic, Porumk, i osmla rodbins i komSije.· ""·]nO!

d.O.D.
'" pogrob"" "slug', lJgovlnu i proiIvod"j" S,rajevo MEDiUS ISLAM5KE IMjWN!C£
Bistrik

5ARAJEVO8

7t ClODSaraievo,

do brtlja

Cjeloku pna organ izacijadze naze (posl jednjeg.is· pracaja umriog) obavlja se na jedno m rnjestu, atraktivnoj j u Gradu prepoznalljivoj lokaciji - Turbe sedam. brace, u neposrednoj bliz.ini lrolejbuske okretnice na Auslrijs korn trg u, uI. Bismkdo br. 8. Svakim danom od 0-24 sala, Vama dostupan leleton: 033712-800, tax: 033 712801.

prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje dZenaze na teritoriji BiH.
vrSl
ld. 00387 (0)33 533·763
00387

mobile! 00387 (0)61 131-788
f=

(0)33 233-062

00387 (0)33 «7·122

Pokopno druSlvo .Jediieri' - Sarajevo, pMa pogrebne usiuge po najpovoIjnijim Cijenama, omogucava :orzu, kvalitetnu i jMnostavnu organiZaCiju d;2enale n a po drUGj u Kanto na Sarajevo !i Bos ne i Here eg ovi ne, te najp ov 0Ijnije uslove za prijevol umrlih iz inozemstva.

mobitel za inostranstvo

0049(0) 160934,27808

www.bakije.com

Qsnovn ipodaci

Putem internet portala www.dnevniavaz.ba.moiete naruciti i sm ovnicu za koju ielite da yam iza e u Dnevnom avazu i Ino avazu

()~I(lsi
OGLAS
OPCINSKI SUD U MOSTARU
Broj: 580 Ps 073074 10 Ps

D_n_e_v_n_ia_¥_a_z_,~~~_.~."~~.~~_~_"_6
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERAClJA BOSNE r HERCEGOVTNE UNSKOSANSKlKANTQN OPCINSKl SUD U BIHACU

OPCINSKI SUD U MOSTARU, sudac Divna Bcsnjak, u pravnoi srvari tuzitelja "Alma Ras" 000 Olovo, ul. Olovske luke bb, koga zastupa zak. zast., protiv tuzenika Crnalic Leila, VI. Silk Touch S.T.R. Mostar, ul, Ose Grebe 14, koga zastupa zak. zast, radi isplate, v.s.p.6.S 10,51 KM, van raspravno dana 0 l. 06. 20 II. godine donio je:

Broj: 170 Mals 016272 10 Mab Bihac, 02. 06. 201 I. godine

OPCINSKI

SUD U BIHACU, sudija Vlatka Ivanis, u pravno] stvari tuzioca BH "Telecom" D.O. Sarajevo Direkcija Bihac, protiv luzenog "Puskar-Co" 000 Cazin, radi isplate, na osncvu c.la.na 348. Slav 3. Zakona 0 parnicnom postnpku (~Sl. novine FBiH" br. 53/03,73/05 i 19/06; u daljnjem tekstu: ZPP), buduci da tuzeni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravista, objavljuje sljedeci

PRESUDU
- zbog propustania zakonskorn

OGLAS
pa do koriacne Dana 19. 01. 2010. gcdine, tufilac BH "Telecom" D.O. Sarajevo, Direkcija Bihac podnio je tuzbu protiv tuzenug "Puskar-Co" 000 Cazin, radi isplate, Tuzborn trazi da Sud donese presudu koiom ee obavezati ruzenog na isplatu duga ad 563,10 KM, zakonskih zateznih karnata i troskova parnicnog postupka, Obaviestava se tuzeni cia se dostava pisrnena sma ira obavljenom protekorn roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u duevnim novinama Dnevni avaz i ria oglasnoj tabli Suda, te da priloge dostavljene uz ruzbu rnoze podici u zgr-

Duzna ie tuzena Crnalic Leila, VI, Silk Touch S.T.R. Mostar, na ime duga isporucene robe, isplatiti tuzitelju "Alma Ras" 000 Olovo, iznos od 6.510,51 KM sa rsplate, te mu naknaditi
zateznom kamatorn

troskove parnicnog postupka u iznosu od 350,00 KM,. a
ovrhe,

pocev od 03. 03. 2009. gcdine

sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom

UPUTA 0 PRA VNOM LIJEKU:
Protiv ove presude

SUOAC Divna BOSDiak
prijedlcg za povrat

adi Suda, . Obaviestava se tuzeni da ie, naosnovu

nije dopustena zalba, ali se rnoze podnijeti u prijasnje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a.

N apcmena: Dostava presude zbog propustanja se srnatra obavlienom protekom roka od IS dana od dana obiavljivania u Dnevnom lisru (<':1. 348. St. 4 ZPP-a).

BOSNA I HERCEGOVINA FEDEMCIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO·DOBOJSKI KANTON OPCINSKI SUD U ZENICI Broj: 430 Mals 02765 I 09 Mal> Zenica, 18.05,2011. godine
Opcinski sud u Zenici, strucn i saradnik Emina Husakovic, u pravno] stvari tuzitelja DD BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masnykova 46., proriv tuzenog T&M COM" PANY 000, Msurcvici I bb, Donie M05lre, radi isplate duga, vs 1.790,35 KM, dana 18. 05. 2011. godine,

clans 70. Stay 1. ZPP-a, duzan, najkasniie u roku od 30 dana, dostaviti Sudu pismeni odgovor na tuzbu, Odgovor na tuzbu mora biti razumljiv i sadrzati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne as abe, prebivaliste iii boraviste, odnosno siediste stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomocnika ako ih imaju, predmet spora, sadna] iziave i potpie podnosioca (clan 334. ZPP-a). . U odgovoru na ruzbu, tuzeni ce istaknuti moguce procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje iii osporava postavljeni tuzbeni zahtjev (clan 71. stay I. ZPP-a). Ako tuzeni osporava tuzbeni zahtjev, odgovor na tuzbu mora sadrzati i razloge iz kojih se tuzbeni zahtiev osporava, cinjenice na kojirna tuzeni zasniva svoje navode, dckaze kojirna se u rvrduju te Cinjenice, te pravni osnov za navode ruzenog (clan 71. Slav 2. ZPP,a). Tuzeni rnoze u odgovoru na [uibu, a najkasnije na pripremnom rocistu, podnijeti protivtuzbu (clan 74. Stay L ZPP-a). Ukoliko ruzeni, koiem je uredno dostavljena tuzba u kojoj je tuzilac predlozio donosenje presude zbog propustania, ne dcstavi pismeni odgovor na tuzbu u zakonskorn roku, Sud ce donijeti presudu kojom se usvaja tuzbeni zahtjev (presuda zbog prnpustanja), osim ako je ruzbeni zahtjev ocig!edno neosnovan (Clan 182. stay 1. ZPP-a).
Odgovor na ruzbu sa prilozima se predaie Sudu, u dovoljnorn Sud i protivnu stranku, pozivom na broj predrneta. broju prirnjeraka za

OBJAVLJUJE
Tuzenorn T&M COMPANY DOO, Maurovici I bb, Donie Mo!rre, dostavlia se na cdgovor tusba pod nesena ovom sudu dana OS. II. 2009. godine, u kojoj je postavljen tuzbeni zahtjev do se tuzena obaveze na isplaru iznosa od 1.790,35 KM, sa zakonskorn zateznorn kamatom pocev od dana dospiieca obaveza, do danas isplate kako slijedi: od 117,00 KM pocev od 15. 12.2006, god. do dana uplate od 117,00 KM pocev od IS. OJ. 2007, god. do dana uplate od 119,9S KM poeev od 15.02.2007, god. do dana uplate od 117,55 KM poi'ev od 15.03.2007, god. do dana uplate - na iznos od 117,00 KM pooev od 25. 04. 2007, god. do dana uplate - aa iznos cd 117,00 KM pocev od 25. 05.2007 god. do dana uplate - kao i nakn.adom troskova poompka, koji sc sasLOjeod sudskc takse na tuzbu i prr:;;udu po odJuc; suda," sve u roku od 15 dalla, Ovim putem tuzenom se dostavlja tuzba na odgovor u smi,lu cl. 62 st. 2 ZPP-a i tuzeni je du:<andostav'ili u pismenoj mrmi odgovor na luibu usmislu 01. 71 ZPP-a, u rok" od 30 da· na cd dana prijema ruibe. Ukolik" ml:eni lie dostavi odgovor na lul:bu, sud "e donijeri pre· sudu zbog propu~tania.
na na na na iznos iznos iznos iznos

Sudija Vlatka I vanis

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENICKO-DOBOJSKI KANTON OPCINSKl SUD U ZENICI
Broj: 430 Mall n09 06 Mal Zenica, 18. 05. 20 1L go dine OpCinski sod u. Zenici, slrucni saradnik Emina Husak.ovic, u pravnoj stvari tuzitelja DD BH Telecom Saraievo, Oirekcija Zenica, ul. Mas.arykova 46., proti v tuzenog Livnjak Mensuda ul. Serbin sokak 12/IIIJIS., Zenica, tadi isplate duga, vs 265,30 KM, dana 18. 05. 2011, go dine,

Obavies{ava se ruie!!! da objavijivaoja,

,e dostava smatro izvJsenom, protekom

roka od IS d,'na od dana Strucni ,aradnik Emina Husakovic, S.r.

OBJAVLJUJE
Tuzenom Livnjak Mensudu ul. Serbin sokak 12!I11/18., Zenica, dostavlja se na odgovor lUzba podnesena ovom sudu dana 13. 11. 2007. godi.ne, u kojoj je postavljen ruzbeni zahtjev da se ruzena obaveZe na isplatu iznosa od 265,30 KM, sa pripadajucom zakonskom zaleznom kamalom pocev od dana dospijeca obave.za, do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 77,70 KM pocev od 15. 12, 2006. god. do dana uplare - na iznos od 74,70 KM potev od 15, 01. 2007. god. do dana up!ate - na iZllOSod 70,90 KM pocev od 15. 02. 2007. god. do dana uplate - na iznos od 7,00 KM pocev od 15. 03. 2007. gOld, do dana upla!e - na iznos ad 7,00 KM pocev od 25. 04,2007, god. do dana uplate - na iznos od 7,00 KM pocev od 25. 05,2007. god. do dana uplale - na iznos od 7,00 KM pocev od 25. 06,2007. god. do da.na llpla!e - na iznos od 7,00 KM pocev od 25.07,2007. god. do dana upia!e - na iznos od 7,00 KM pocev od 25. 08. 2007. god, do dana uplale k30 i naknadom troskova postupka, koji se sastoje od sudske takse na tuzbu i presudu po odluci suda, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu:ienom se dostavlja tuzba na odgovor u smislu cl. 62. Sf. 2. ZPP-a i tuzeni je duian doslaviti u pismenoj formi odgovor na tuzbu u smislu':l. 71 ZPPa, u roku od 30 dana od da.na prijema lu2be. UkolLko ruzen i ne dostavi odgovor na tuzbu, sud ce donijeti presudu zbog propuslanja. Obavjestava se tuzeni da se dostava smatra izvrlenom, od dana objavljivanja. protekom roka od 15 dana

OPCINSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Ma.190540404 Mal Darum: 25.05, 2011. g"dine

OGLAS

OPCINSKl SUD U MOSTARU, struclli suradnik Pav1eCrnogorac, u pravDaj stvari wiioca Elektroprivredo BiH iz - Elektrodisrribucija Mostar, protiv lui;enog Salke BamJiie, M, Tila 129, iz Mostar, rodi duga, v.sp. 561,98, dan" 03. 02. 2011. godine, donio ie:

• zbog propuSlanja· "Obavezuju se mieni da plati lllzireliu oa ime duga !znos 561,98 KMsa visinom zakonske zace;znekama Ie po Zakonu 0 zarezDoj zakonskoi kamal:i i 10: - na iznos ad 56l,98 KM poC<!v 11. 08. 2004 godine pa do isplale, od kao i n.knadit.i mu rroskove postuph u visi!]i iw,os, od 127,50 KM, sve u roku od IS dana.~~ Stru c.ni su radnik Pavle Crnogorac Poub 0 pravnom lijeku: PF<llivove pr~sude nije dopuiltena )!alba, ali [uzeni maze podoiieri prijedlog za povraI u prijasnje Manie (tlan 183. slav 1. ZPP-a). Napomena: Presuda ims smatrati pravOSllainom 15 dan. nako!] dana objavljivanja."

PRESUDU

Slru':ni saradnik Emina Husakovic, S.T.

'''iI<>2~."_'''". .--'
62

Dnevnj avaz
Tulbu wtitelja podnesena 06. 06 2008 godin~, sud le d'oslovio tuien om Mbu na obavezen odqovo r ob javlj ivanj~ og lasa u Onevnom A.vazu dana 28. 01, 201 0, god'infl (dastava se 0 maira objavljeno m protekorn roka od 1 5 dan. od dan. objavljivan j a a u I nap om e nu d. j e Mena duzna dostal'iU sudu odgovor na lIr!bu u pis menom oblik1J,I u zakonskom roku 0 d 30 dana. Buduti da je od dnstave Moe na obavezan odgovor lul'enom, p rotekao zakons ki rok od 30 dana, te d a Meni sudu nlie dostavlo plsmeni odgovor na lulbu, a luiilelj jB u Mbi predlozio donosenle presude wag propstanja, sud je uvid om u clo sots u1llrd lo da su ispu· njenj svi uvietiiz~1. 182. ~1. t ZPP·a za danosenje preSU de tbog pro pu~tanla. pa Ie donio presu du kOja m S8 usvaja tu!ban i lah~ev Mitelja (presu du zbog propusl,anja). Odluka 0 troskovima donssena je u skladu sa odred born cl. 383. 386. i 396. st 1. ZPP-a, a troskQvi se sasloje co: lak:;e n.1ui'bu u lznosu co 105,33 KM i Illkse na presunu uiznnsu otl52,66 KM i troskQva objavliiY~nja aulos" 80,00 KM sto uJrupna ilnosi 237,90 KM, ka~oIe lijeseno u im Gi p resude. Pouka a pravnom lije~u: Protiv eve pres uce nij 8 dozvolje na ),al~., SUdiJa Bajro Avdi~ BOSN A I HERCEGOVINA FEDERACUA BOSNE I HERCEGOVINE KANTONIO OP(:INSKI SUD U UVNU

oglasi

SOSNA I H ERCE GOVIIYA FEOERACIJAB OS N E I HERCEGOVIN E HERCEG.DVACKO NERETVANSKI KANJON, OPCINSKI SUO U MOSIA.RU Bmj: sa 0 P 043B87 08 P Mnsl<lr, 19, OS, 2011, godine OPCINSKI SU 0 U MOSTARU P 0 s~diji Bajro Avdic, ~ praVHoj iva'; Milelja Jp .Elektroprivr~d~" Hz He(1;eg' Bos sne" D.D, M osta r, zastnpan <I po Z.Z. u I. B lo.ibu rskih zrtw. bb protiv tulenik. Ana SP8~ rod, lamie, HI. eim· xoravac Mosi. r radi Komu no.l ne i .11 ~ne us I ug B, VSP 3,511,05 vanra,pravno dana 19, OS, 2011. godine, donio je slijedBt u;

Brei: 68 0 Mal 002447 OS Mal
Livno, 25.05" 2011. godine SUD U LIVNU,

PRESUDU
wog prop u~tanja Duzan je Meni is;platiti tuzitelju Jp .ElektroprivreiJa" Hz Herceg Boone· 0,0, Mostar i,no. ad! 3.511,0,5 KM na i me ulro sene elektricne en erg ijB pot ev od 30. II. 2006. godi ne, do 30. 04. 2008. 9 odln~ sa 1.~Q nskorn zalezn om kamaiom ~o~ev od 06, 05. 2008, gadln B kao dana p odno~e nja l~!be pa do kona e n e is plate te mu oaknadili 1rO! kove postupka u lzncsu 237,99 KM sve u roku od 30 dana Obrazlolenje

strucn i suradnik J uric" Babic, u pravno] stvari luzile!ja J.P. zastupan po zakonskorn zastupniku, Predsjednik uprave drustva, protiv tuzeaika Tania £Iurdevic, radi isplare, remeliern clanka 348. stavak 3. Zakona 0 parnienorn postupku ("Sl. novine FBiH" br. 53/03,73/05 i 19/06, u daljniem tekstu: ZPP), buduci da tuzenik ne sranuie na adresi posljednjeg poznatog boravista, obiavliuje sljedeci: Hrvatske relekornunikaciie,
OP(:INSKI

OGLAS

Obaviestava se tuzeni da se dostava pismena smatra obavljenom protekorn roka od 15 dana ovog pismeua u dnevnim noviaama. Dnevni avaz i na cglasno] ploci Suda, re da privitke dostavliene uz ruzbu moze pcdici u zgradi Suda .. Obavjestava se ruzenik da ie rerneliem (,Jan ka 70. stavak I, ZPP-a duzan najkasnije u roku
od dana objavljivanja od 30 dana dostavi Sudu pisrneni odgovor na ruzbu,

Dana 31. 01. 2003. godine, ruzireli je podnio prijedlog radi donosenje rje,enja 0 izvrsenju, po koiemu je nasravljeno kao po tuzbi, proriv tuzenika Tania Durdevic radi isplate duga. Tuzbom willelj lr.3:ii da Sud obveze tuzellika na isplatu glavnog duga u visini 190,25 KM, zajedno sa zakonskom zateznorn kamatorn i troskovirna postupka.

BOSN A I HERCEGOVINA Federaci ia B osne i Hercegov ine KAt'TON 10 OPCINSKI SUD U LIVNU

Odielienie

suda u Drvaru

Brei: 068·J·Mals·09-000 Drvar, 23. 5, 201 t. god.

039

DO poins ki sud u Li Vlj u, Odj e1jen ie u D rva· ru i 10 sudae Dragan Campara, posIupajuCi po [Uzbi [Uzitelja "MAB·EXPORT" d.o.o. Baojaluka, u1, Srpski Milanovac kod br. 114, p roti v rUZeni ka Vesne M.il oy ie, v I. SZT "DIJAMANT" jz Drvara .. uL Zeljeznicka bb, radi ispla[e, v.p.s. 3.417,21 KM

Obvezuie se, luiena Vesna Milkovic, v!. SZR "DIJAMANT", d" [U7.ilelju ~MABEXPORT" d.o.o. Banja.luka, na ime duga "" i'porueenu robu isplali' iznos od 3.411,21 KM sa z"teznom z"konskom kamatom pocev od 2, 12. 2006., pa do isplale i to: - 188,75 KM, po racunu br. 1088-12/06,

OBjAVLjUjE

uvecano za iznos zakonske zatezne karnate, raeunai uci od 2. 12, 2006. god. , kao dana dosp ieca, pa do kana'; ne ispla re, • 3.228,46 KM, po raeunu br. 976·10/07, uvecano za iznos zakonske Z31e.Zne karnate, racunajuci od 23. 10. 2007. god., kao dana dospjec., pa do konacne isplale, a Sve u roku do 30 dana od dana donosenja presude pod prijcrujom prinudnog iZ"tSen' ja. te naknadi troskove parnicnog poslupka (pristojbu na tuzbu i pristojbu na presudu) sve u ro ku od 30 dana. Ov im p Ulem mlen 0 m s e dosra v Ija rul:ba na odgovor u smislu cl. 62. s[' 2. ZPP·a i ml:eni je du.za.n doslavir.i u pismenoj formi odgo· vor na lUzbu u smislu cL 71 ZPP-a u roku od 30 dana ad dana prijema tuzbe. Ukoliko luzeni oe dOSl.a.vi odgovor na ulzbu, sud dooijeti presudu zbog propuStanja. ObavjeSlava se wzeni cia se do.st"va sma!.r" izvrsenorn protekorn rok" od 15 dau. od dan" objavJjivanja. SUOAC, D ragan Cam para, S .r.

Odgovor na tuzbu mora biti razurnljiv i sadrzavari: oznaku Suda, ime i prezirne, odnosno naziv pravne osobe, prebivaliste iii boravisre, odnosno sjediste strauaka, njihovih zakonskih zastupnika i punornocnika, ako ih imaiu, predmet spora, sadrzaj iziave i potpis podnosi telja (clanak 334, ZPP-a) .

U odgovoru na ruzbu tuzenik ce istaknuti rnoguce procesne prigovore i iziasniri se da Ii priznaje iii osporava posravljeni tuzbeni zahtjev (clan"k 71. scavak I. ZPP-a),
Ako luzenik osporava zahrjev, odgovar na [uzbu mora sadrl'ati i razloge iz kojih se rui:belli zahtjev osporava, cinjenice na kojima tulienil<. ,z.a,sniva svoje navode, dokaze kojima se utvrduju Cinjenice te pravuu osnovu za navode luienika (tlanak 7 J. Slav"1<.2. ZPP·").

re

Tuienik moze u odgovoru oa lUzbu, a najkasnije !uzbu (~la.nak 74. stavak 1. ZPP·a).

na pripremnom

rocistu,

podnijeri

prom-

ce

UkoJiko ruienik, kome je uredno dosravJjeoa tuzba u kojoj je tuiilelj predloiio presude zbog propuilmnja, lie doslavi pi,meni odgovm na tuzbu u zakooskome Ce donijeli presudu koiom se usvaja Iuzbeni zahrjev (presuda zbog propuslania), ie Illzbeni zahljev o6gledno neu[emeljen ("Ianak 182. slavak 1. ZPP·a), Odgovor na tuibu i prorivnu ,[ranku,
g privilcima predaje se Sudu, pozivom n" broj predme!a.

donosenje roku, Sud osim ako

u dovoljnom

brojll

primjeraka

za

Sud

SIruen i suradn ik Jurica Babic

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACI]A BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVACKO NERETVANSKI KANTON OPCINSK1 SUD U MOSTARU Broj: 07 53 Mal 024347 06 Mal Moirar, 23. 05. 20 II. godine

OGLAS
PRAVNA STVAR: TUZITELJ: DO BH TELECOM Sarajevo Direkcij" Mo.tar, TUZENI: Marusi" Dragan ul. RlIdarska br. 245. Moslar ul .. B. Fej;ca bb.

TUZBENI ZAHTJEV
je tuzeni isplaliti ruzi Idju dug na ime prllzenih Ielefonskih usluga u visini od 1..471,00 KM, sa zakooskom ~leznom kama tom pocev od dana 08. 02. 2006. god, pa do kon"cne jspla!e, Ie mu naku"diri troskove p"rnicoog pO$tupka po od.redeuju suda, a- sve u (0ku ad 30 dan.a. ISlovremeno predlai:emo da, ukoliko lUl,enik U zakomkom roku ne dOSIBVi odgovor na lu2bu, da sud temeljem odredbe ~Iaoa 182. ZPP·a donese presudu zbog propu~mnja_ Sud pUlem Dnevnog Avaza dostavlja uavedenu luzbu tuzenom, na obavcz.ni odgovor koji pouCava k.ko $Iijedi: Ovom prilikom poziyamo Vas da u roku od 30 daIla dostavile sudu OBAVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TUZBU u dovoljnom bmju primjeraka za sud i suprornu Slr.3:nu· ruzirelja (B. 454. St. I. i 2., 1:1. 70, Sl. I. u vezi s 1:1. 52. Sl. 2. Zakona 0 53/003). - Du.zni SIC dostaviti pi,meni odgovor na luzbu u navedellom roku, koj i mora bi Ii razumJjiv i mora .adriavaii sve OrlO seo je pOI.rebno da bi se po njemu moglo posmpici, a posebn 0 u i .tom rreb. na vesti: I. Oznaku suda i broj pr'Cdmera, ime i prezime, prebivalisle ili boravisle srranaka i njihovih punomocnJka Ie predmel spora. 2" Procesne prigovore kaje De mozetc iSljClUi nakon dostavljanja odgovorll na tuzbu (npr. P ['igovor m j es n e nadlez;n os ri 1:1. I 9., St. I. ZP P FB iH). 3. Decidno se izjasniti da Ii priznajete iii ospOraV,"le ruzbeni zahrjev. 4. Ukoliko osporaval. ruzbeoi zahrjev duzn.i Sl~ 1I odgovoru na cuzbu lacno naves!i RAZLOGE zbog kojih ospOraV3[C ruzbeni zahljev, CIN]ENICE na kojima zasnivale svojc navode i dostavite DOKAZE kojima se utvrduju te ciDjenice (cL 7.1. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sasravlj"ne na srranom jeziku duini sre dostavili ovjeren prevod (Cl. 134. Sl. 2. ZPPFBiH). 6. Ukoliko predlaZele pmvodenje dokaza saslu§anjem svjedoka duzni sle za svakog svjedo· ka naves!i racno ime, prczime, ime jednog rodi[clja, adresu sranovanja, na koje okolnos!i predlaze Ie da se sv jed ok saslus.a (CL 137. st. 3. ZP P FB iH). 7. Pismeni odgovor morare licno potpi.ati (el. 334. st. 2, ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku no dosravile pismeni odgovor OHtuibu sud Ce donijeti Pre,udu i usvojiti tuzbeni zahrjev - Presuda zbog prapuscanja (;:1. 182. St. I. ZPP-a). Duzan NAPOMENA: Doslava se smatra vanja eel. 348, Sl. 4. ZPP,a FBiH). obavlje.nom prolckom roka od 15 dana od dana objavlji-

S tru coi

s"radn ik Milan Rislic

glasi
Privredno drustvo "Igman" d.d. Konjic SKUPSTINA DRUSTVA Broj: 05/14-7-201 J. Konjic, 22, 06. 20 II. god.
N" osnovu Zakona 0 Privrednim drusrvirna (S1. novine FBiH br, 23/99 i 45/00 2/02,6/02, 29/03,68/05 i 84/08), Staruta Privrednog drustva ~rgma!!" d.d., prijedlcga Nadzornog odbo-

Dnevnj avaz _

"'_.;""'.

63

Prilog bmj 3.

U $~IMu sa tlanom 4. Slav 1. 12.lae~e c. Prnvilnika 0 sadr1aju. rokDvima i natinu Dbjavljivanja izvje$taja ernltenta objavliujemo:

IZVJESTAJ 0 DOGADAJU KOJI BIINO UTI.cE NA FINA.NSIJSKO POSlOVANJE. ,EMITENTA
1- 0 PCI.PO DACI 0 EM ITENTU

ra, Skupsrine dionicars na sjednici odrzanoj 22.06.2011, god., donosi

o pokricu gubitka UI. 20119.i 2010. godsmanjenjern nominalne vrijednosti dionlca

ODLUKU

- adresa s e!li!ta - ornitelelona i telefaksa" Hllalll web slJanica;

UI. Hal'lovici or. 6 saraevo Tel. 454-124.1a. 454·352 Mp:// www.magros·melal.oa Godi!nja Skup!tina dioni~ara. odrtana 23, DB. 2011, godine Odluka 0 suivanju X SkupSline druSllIa br, 389-1/11 od 30. GS, 2011. godine. Obj ava 0 Silzivu S kup Slin e u .0 nevno m Avazu' oo 01. 06. 2011 , godin e. Odluka 0 usvajaniu linansiiskog i!veslaja a pnslevaoiu Orus\lla za 201 O. sa i,vj~51aj~ m vanjskog revlzera, incjeSliljo radu Nad!ornog odocra iccbora za revi!iju br, 4B3-3/11 od 23 06, 2011. god.ine, Odluka 0 rasporeou godlne. dobiti br, 463·4/11 od 23. 06. 201 D.

Clan L Osnovni kapital Privrednog Drusrva "igUlan" d.d, Konjic, cdobren Rieseniem Komisije za vriiednosne papire FBiH br, 03/1-19-263/09 od 22. 07. 2009. god, U !ZUOSU od 12.188.033,54 KM, umanjuje se za 2.385.092,12 KM, nakcn cega osnovni kapital iznosi 10.402.940,82 KM. Umanienje osnovnog kapirala Drusrva veSi se zbcg pokrica gubitka za 2009, i 2010. goel. II ukupnom iznosu od 2.382.996,52 KM, Smanjenje kapitala vrsi se umanieniem nominalne vr iiedncsti dionice sa 22.09 KM na 17.97 KM, lako da ukupan bro] dionica (578.906 kornada) ostaie neprornjenjen. Razlika nastala zbog zaokruzivanja vriiednosti dionica u iznosu od -2.096,20 KM prenosi se
u Fond reze rvi Drustva,

0 DOGAIJAJU • naves~ ~o~adaj IX clam 11, I 12, Pravilni ka 0 sad rtaju, rokovi ma i naei nu o bjavljivanja iZVieslaja B mitenla vrijednosnih pap ira

II· PDMCI

Clan 2. Osncvni kapital Drusrva, koii nakon pckrica gubi tka iz 2009. i 2010. god. iznosi 10.402.940,82 KM podijeljeu je na 578.906 komada obicnih dioniea nominalne vrijednosti 17,97 KM po jednoj dionici, Clan 3. Prilog i sastsvni dio ove Odluke je spisak diOllicara Privrednog drustva "Igman« d.d, Ko!!j ic sa pri pada j u6!I1 broi em dion ica i procen tom uce.sea u osnovnom kapi ta IuD ru stva. Clan4 Ova Odluka ce se, nakousto je usvoii Skupstina dionicara Drusrva obiaviti dva puta u iednom od dnevnih Iistova F BiB, a dostavitce se Kornisiji za vrijednosne papire F BiH, rod; cdobrenja i upisa srnanjenja osnovnog kapitala u Register ernitenata, te podnijeri uz prijavu za upis srnanjenje osnovnog kapitala u sudski regis tor.

• uatem nastan kil dogadaja • kra!ak opls i razlog: dogadaja

23. 06. 2011. godine
Nadwrni odbor Orusllla je donlo odluKU 0 sazivanju redovne 5kupStine Dru~\IIa br, 389·1/11, dana 30. 05. 2011. godine za can 23. 06, 2011, godine sa po ~elkom u 16,00 casova sa utvrde nim dnevnim [edam koji je ob javljen u .Dnevnom Ava· W· u skladu sa Odral1bama Zakona a privrBl1nim dru!Mma. Na odrlanoj SkupS1ini dcnesene su Odluke: - Odluka 0 t<ooru rodnih tijela, predsiedavajuceg. i vanjskog

ravlzora

• Odluka 0 usvajanju blpisnika sa IX Slrups~ne dionicara • O~!uka 0 usvajanju linaosijskog lzvestala 0 pnslovanlu Drusl'la za 2010, godinu sa izvjeslajem spoljnog revizora, il'ljeSlilj 0 racu Nadzornog ootora za 201 O. g, i u5vaianje izv· jestaia 0 racuecnora za reviziju za .2010. godinu. - Odluka 0 rasporecu dobiti, kOjom ie utvrdena dabi! 00 432272.00 KM i koj~ j~ usmlerena u rezerve OiQniekog d,uswa. • pulpis ovlaS1ene osobeodgovame za pctpunnstltacnost inlormacija iz izvj~slaia ~ 1.. ~. m;:i!!:es~10:::itr.d~atu~m~p':'::od~n~a:lf.eSnj~af;;izy:!;';;j:5eS1""a:i!ja;::::::;=-Ir-----~7"l.f"_""',· .._";'c."' .... ,..., i .pO\pis osobe koja ie sacinila izvj~~laJ

Za sprovodenje

Clan 5, ove Odluke zaduzuie se Ilprava DIU"tVa.

Clan 6, On Odluka srupa na snagu danorn donosenja

fL

'/~

i~'

~ ... U------l

U skladu sa olanom 4. Pravilnikil 0 abjavlji,anju inlormacija I iZl'je~la.ani" na t~Mu vrijednosnih papira (.Slu!hene nDvine fBiH', oroj 37109), ollja"ljujemo: GO DI 5101 II ZV J ESTAJ 0 PO$LOVANJ J I - opt I PODAC I 0 EM ITENTU - puna iskracE!Ila firma - adresa sediSIa - hro' leletena Illllefal>sa e·malll web slr.nlta •.predsjednlk Iclanol'l nadwrTI01l odbora U EM ITE.NTA ZA PER [00 00 t, I DO 31. X II .2010. 9 Dd Ina MagrO.>-Melal· d.d. Sara.,o 033454127 M~Slafa Durakovlt, predsjednik, clanll'll: Amlr Sa))tjlca iMedlhaArilo,ic Asiin Omerspahic. dir~lctor i S[s.ra B"jralctarovit

IZVJESTAJ 0 OBAVLJENOJ REVIZIJI
Obavili smo reviziju finansijskih izvjestaia privredncg drusrva "IGMAN" d.d, Konjic (u daliem tekstu Drustvo) i [0: Bilansa stania na dan 31. 12.2010. godine, Bilansa uspjeha za period 0 I. 01 - 3\. 12. 2010. godine, Izvjehaja gocovinskim wkovima za 2010. godinu, lzvjestaja 0 promjenama u kapitalu za 20 I O.-rn godinu.

°

II • POCACI 0 VRIJEO NO SN 1M PAPI RIMA I VLASN ICIMA EM IIEN.TA -brni ,mltoV"nih vri'edrio.nlh· p"pl" i·"omin,11I3 ,i'e"" -l'Iasni~i lTi&eod 5% vrij~dnO.>nlll p,pira-dionjc, emfienla s ;pravom glasa II t - PO OAC I 0 FINASIJSKOM PDSLDVANJ U EM IIENTA Pud,cl 11: b~ansa stan a.; AKTIVA (fpf.an'" n,"piaCeni kiliiflal Slalna sred.w, Tekuca sredstv. Gubilak Iznad visine kapiiala Ukupna aktiva PASWA K"oilal Duaoroon, obave,o Kratkorocne oha,~ U kupnn pas". P.dacfil bilans. ""pi"ha emil,nla: !'"hodr Aasn"," Cobil Gubfi,k) p,fe poreu ParB, na dobit Neill dool! razdobl a Gu'))ilak.r.lzdobl a rv - POOACI 0 VANJS KOM RI:VIZORU EMITENTA • 'avrSno miSlj~nje vanjskoJgrelTi,ora o ~1I3"sllskim IIvje!lajlma

9S:50a.abil:nih

diDnka "",llin,lns

vi;-,d"Osti cd 711 KM

OdgovQr!1OSt za finansjjske izvjdtaje slIosj menadiment DruStva. Nasa odgovornost svodi se!!a izralOav.anjemi§ljenja 0 tim fiua.nsijskim izvie~tajima ua temelju pr-ovedene revizije, Obavili smo reviziju u skladu sa opsteprihv.a6enim medunarodnim revizijskim standsrdima. Ti standard.i. zahtijevaju planiranje i obavljanje revizije mko da ana pruza razumno uvjer-enje 0 lOme ima Ii u fina!!sijskim izvjescajima Z!1a~anih pogre~aka. Revizijom je obuhv3ceno ispitivanje, na bazi teslOva, dokaza koji potkrepljujtt iznose i objavljivanja iz finansijskih izvje.staja. Medunarodnim standa,rdima finansijskog izvjeilt3vanja (MSFI) i Medu!!3rodnim mi':unovodstvenim standardima (MRS). Revizija mKoder, obuhv3ta primjenu racttnovOdStVellih natela, te znatajne procjene uprave, kao i vrednovanje sveu kupne prezemacije finansijskih izvje!ltaja. Zbog prirode testa i drugih inherenrnih ogranicenja revizije, zajedno sa inheretH!!im ogranicenjima raclII!Ovoels[venag s;sleilla i sistema in Ierne komIole, postoji neizbjdiv rizik da hk i lleb znacajna pogrdna izuosenja cinjenica mogu osta.ti neotkriven.a ..Na osnovu izvrsene fe' vizije, vjerujemo da je provedena procedura pouzdan temelj za izrazavanje naseg misljenja. Kake nismo hili imenovani da izvrsimo reviziju finansijskih izvjeStaja DruillVa za 2009. godi!!u, a sadrz;aj nase revi7.ije ni,e bio dovoljan da bismo bili u mogucnos(i iuaZiLimisJjenie finansijskim izvjestajima aa dan 31. 12. 2009. godine, w revizori ne odgovaraju za stll.nje 31. 12. 2009. gedine. Prema nasem mi~lje!lju, osim Zll efekle obrazlozene u Zabilje~c:i br. 11.2.1.- Potrazivanja oel kupac:a u zemlji i inostransLvu, finansijski izvje§taji za period poslovanja 0 L 0 I. - 31. 12. 20iO. godine ho i finansijski izvje!ltaji u kojim je prikazanfimmsijski paloiaj Drustva na dan 31.12. 2010. goiline, preds!avljaju u bimim elememima iSlinir i fer pregled,

8.003t 24 559,315 8.562.1139 7725,090 6.895560 206.519 630,630 3.562,439 1.725:562 .293.~9Q 432272 432,272 Ferc""· d.o.o, Sara'ow Trg Barc,lon, I Pozitivno

°

~1M",,~...J;!!!:.-"'.~

_,'_'t..w

"""'''1":

DruSt'l,la Sili slan~-em na dan. 3.1. XU :20~ 0. gMin-e, rerultatima pos[(w.anja tao i pr.omjeni3ima u l\O'Itanim to!o;o ...ima i ditlnf{-tom kapitallJ 201 Q. godinu i u slitadu su sa MMunai'O(itim st.ailt1atoljlma ~nanslisMQ izvi~~a'IMia l Medunarnr:lnim IilclJl'liOVOlltstvenim standa1dima.

Olrelctor: Asim 0 melSj)ilhic !lVJESTAJ OVLA8TENOG AEVIZOAA 010 NI GAR] MA _MAGROS·M meo .0. SARAJSVO 1. QIo,viIj ""i,;i, prll"''''''Q Bil"" ,tonia .MaQms-Mew' dod, Sa"i""" I,d~iem Ie.. ", 0",,1,,) Oil dan ,31, XII2010, goO... , It , nilm po",2aIlOQBiIan,. ''PieM, i~t1Ija 0 '~nju i pmmjenama oa 1api1aI,.I"ie!1ai' • no.t.1nim lo~""im. I 1.blljO!~ ., tinansl~!e wjelil'ie '" gOdln" koia je .kOn~." " n,,_m <IOI,mom.Za ... fiIliU!Sij'''' ""ie\I'ie OdQ.",rna ie U","" Dru!MI.II~ ie MOO\'OJ"no'l m~I~.je tim lillansijsl<im ""iollaiilm ",,,,,,,,no no na!Ojrt>lziji. 2, I",,!iii ""'" revizij, , ,~"'" ,. 'land"dim. revi>". ;'il naJal, da plalWamol ""',Irna """"i' <10 iii dObitir",mno pooMa. nost lome~. , ~nan5ij5t"mirvie!1ailma"ma ZIlae~nogJIOIJre!noq ,ZIlO!enjatilljlric<l. A,oilji' ol,",Ma ~pitNania, ,osli'anja I pri!;,plianie l1Ok.ala ,0 irnosima i inlormacijama iskal.atin u rIlatJsijsldm ~eMaiima..Re.i.izija talOd"er pOd'fdlumiiell'il sagleda ....anje iIProcjenjiviinje kO:ri~_e9tJ "1",,odslVenih ... 1'10 I "'oIa~ p... ~na OIl,1mIIe uprove Dru!tva, I<aO Inojefljivanj,"",~pnog pMk""Iin""i~ilh i!vi'!1a~.U'i" .... ,mo", nam p",,""'.a revizij. dajo ","mow osn"", '" dOnO!I!<Ij' RMI!O mig(j~, 3. P",m. na~.m ml!tieni'. prilo!enllln"'ii'~ i"j~1 , ..nm ,nal'inlm .Iem •• tima i51in~Iler P''1lIOd 0 linan,ijSkom polo!ai'

,m.

~r"'~

°

°

m_

~'I"

e

Zii

64

Dnevniavaz.Slijeda, 29 junVlip~nj 2011

sport

niSU mu dali gleda Iren- _gDa raz_ iOSlaHIO na S biCUO a lu la OMUPIJanJu caM
Travnik poceo pripreme
Medu 18 igraca koji su na probiizdvajaju se Ante Radeljic i Kristijanlvesic
Nogornetasi Travnika poceli su priprerne za narednu sezouu prozivkom koju je na sradionu Pinna izvrsio trener Nedzad Selirnovic, Prema naj a val]la, n isu se pojavili Mirsad Siljak i Armin Helyida, koii su vee clanov; GOSK-a. Dario Pranjkovic je dosao da se pozdravi s kolegama bud u Ci da se vraca u reo dove novog-srarog prvoligasa NK Vitez, Sanid Mujak ie i Haris Redzep i op ra v dali su svoj izosranak i prikl j uei t ce se u n arednim da-

ZE.N1CA Ponovo na meti vozila Celikovih uposlenika

36nOBometasa

Necu vise trpjeti nikakvudskrrrmacihi

ponizenje, izlavio pocinllac Ramiz Halilovie

SPisaM igraCa
Prvi trening od igraca iz prosle sezone odradili so Alii Adilovic, Aim Delic, Stipe Badrov, Elvedin Varupa, An eJ CUrie, Sirn bad Terzic, Midhet Sara] fie, Hans Zaragic, Nihad Ribie, N eboisa Popovic, Anes Delle, Adin Lihovae, Nermin Yampa, Adnan
Sanel Terzic, Jasmin Imsirovic i Senad Dervic,

Kovacevic, Nedzad Begic,

Fa]iGna pragUMUre
Siruaciia u Muri ie mnogo ozbilinija jer suzadovolini Fajicem, ali se trebaju VIdovof iti in reresi kako igraca tako i b rv~eg i novog kl uba Sve ce se zn ati za dan ili d va • kaZe Sarajcic. - Prijarno smo iznenadeni odzivorn velikog brcja novih nogomerasa kojecerno Ies lira! i do 7. jul a, kada cerno napraviti kon acan spisak igraea za novu sezonu -kaze Selimovic, On j e vee na p rvirn treninzima uveo rad s loptorn, buduci da ce Travnicani u subotu odigrali prvu utak· micu,kada te na PiIOli ugos· rhi NK Osijek kojisepripremanaKupresu. S.P.

Napadac Travnika Nusrnir Fajic nije se dcgovorio sa Zagreb om, pa se obreo u novorn slovenskorn prvoligasu Muri. Igrom slucaja, ova dva kluba su igral a pri jarel jsku urakmicu, a Faiie [e bio strijelac gola u porazu Mur~ (1:2). Sportski direktor Midhet S arajcic is ti ce da ie Fajicu odobren prelazak pod uvietom da Travnik nima, dok ie Suvad Grabus u Sloveniji, gdje trazi angazman. Nusrnir Fajie je nakcn epizode u Zagrebu sada u Muri i ocekuieserasplet niegovog daljnjeg angazmana, S druge strane, na okupljanju srno izbrojali cak 36 igraca, od kojih je 18 na probi. Medu njima se izdvajaju Ante Radeljic iz Sibenika i Kristijan Ivesic, donedavni clan Krajisnika.

bio planiran obes recen iem.

dobi]e obesteceu]e, - Faji c je u Zagrebu zadovoljio, ali on nije bio zadovoljan ponudenirn uvjetima, a ni Travnik niie

P rosla sezona na B il inom pclju zapocela je posipaniern kiseline po automobilu bivseg predsjedriika Mlrsada Clzme. Nekoliko dana kasnije istorn vandalskom metedom ostecen je i "jaguar" tadasnjeg rrenera Abdulaha Ibrakovica, Njegov automobil je sredincm iesenie polusezo n e zapaljen te j e po rpuno izgorio. Pocinioci ovia izgreda nisu pronadeni, Ada ni ovog ljeta na Bilinom poliu nece biti mira, sviedci:i j izgred koji se, prema poIicijskom izvjestaju, dogodio u ponedjeliakpredvecer. Tada je razbiiena oofeclajbna na automobilu "fiat stilu" direktora Celika Nermina Sabifa. Zanimljivo ie da je ovoga puta pocinilac brzo pronaden, Rijec [e 0 Ramizu Haljlovicu On nam je sam iueer izjavic.kaosro je kazao u iskaz u pol ica] cima, da se na ovaj I:in odlucio zbog osjecaja diskriminaciie, . Dva sam puw pokusao uti na stadiori i gledati tren ing, al i m i n iie dozvo I j ell 0, mada je prije mene u~lo 30

S abicev

8111Qmobil na parkingll ispred sladion8 svoj posao odradili korekliudi. Necu vise trpieti nikakvu diskriminaciju i potuo, a ja sam odrnah priznao - izjavio je Halilovic za nizenie jer 10 je zaccvieka ~'AvazJ". najgora stvar, Policajci su

1_:J."'dU<J

Sabie niie ielio posebno kornen tirati ova] sluca], - Mogu samo reci da je to tuzno-rekao nam je.

v.n.

KillicstigaO, HUdUZOUiCturdi da ga DiSUzuali
Necu pristati na iste uvjete kao i prosle sezone,. kaz.eHjevi bek
Doskorasnji 7.adnj i vezni igrac prijedorskog Rudara AJeksan dar Kik i c (29), koji je bio na pucu za Gradai:aci tamo~njl! Zvijezd U, ipals je pos tao p rvo pojacan ie eel ika za naredn.u sezonu. Kikic ce potpisati na go din u,a sinoe je s ekiporn odradioi prvi lIening. - S druge swine, novi trene.r Boris G.lvrau nije sigu· ran hoec Ii moci rarunari na proljetos nafboljeg igraca, Ii· jevog beka Elm i,a Kud 111:0' viea. Njegovo se ime, nairne, n ~lo nll spisk u igraea koj i je u ponedjeljak prilikom okupijanja po dijdi en novinarirna, all KudU7.0vic nije prisustvovao prvomsast~ku. D irel<tor N ermin Sa b ic jucer nam je .kazao da se Kuduz-ovic ne javlja ida, s ob zi ra m !!a iskustvo od p rosIe go di ne, kada ie po tpis ao ugovor, a Ii nije igrao za Celik, ne mora ni dolaziIi. Kuduzovic,pak, tvrdi da ga niko nije ni :z.vaona okupljanje. • Za mjesec me niko nije pozvao cia mi kaz.e kada ce wi b iIi ispl acen dug, kada su pripreme. Ne mogu ja iz novin-a Ci!ali 0 poce tku p riprerna. Bio bi red da me po:lOVU i da se dogovorimo za u viete .ZlI drugu go din u ugovQr,a - ka~e Kuduzovic i dodaie da n ece p ri sta Ii na iSle u vje te kao i pro~le sezo· ne, jer ,se "do kazao kau igraczaCelik". V.B.

Gelik pokusavakompletirati tim

"PlemiCi" se od subore pripremaju za novu sezonu, a na prvim treninzima Sla· ven M usa cadi s vise od 30 igraca. Kako je i najavijeno, Marko PopoviC crenin;!.ima se prikljuCio u nedjeliu., dok jedan kasnijedosao i Grwelijac Levan K lIlal ija. Prvu provjeru Zrinjski im3 USUbOIU, kada ce u Sibe· niku igrali proliv istoime· nog !lrvacskog prvoligah, dok jucerasnju ttening ula·

nallon PoDoUiea prilll)UCiO se i HulalUa

Pripreme Zrinjskog

kmicu protiv Ijubu~kog Biges[e3 fonu zakazanu za pe· tak, proliv novog prvoliga.ila Bran itel j a, M usa ne zeIi ka· rak teIizira Ii pri premn im ogledima. - Radi se 0 Irening u tak· micama u koiima ee nastu· pili nasi juniori poja~ani igracima na probL Poduzit ce n am za filr.riran j e k adra jer na Kupres, sigurno, ne· cerna vodi ri sve igra ce - i~ja" viojeMusa. Ma.P.

Kudlllovit:

Red ie bio da me POIOVU i da se dogo vorimo

sport

Dnevni avaz, srijeda, 29, junVliponj ,2011.

65

JirZi Plisek upisao prvi radni dan u bordo klubu

mnogo DOSia
U glavnom gradu BiH imam mnogo prijatelja koji mi pornazu da se oslecam kao kod kuee, kaze ceski struc~jak

CeMa nas
v

Buduci cetnik Slobode Davud Zahirovic

lirzi PliSek (jiri Plis:-:e~k~)I~~~Ii.~iliI.iiiiiii~~'~~~~~~iiiiiii iucer je imao prvi radni dan sraba Sara] eV3. Cclki srruen: ak je vee II j utarniim sarima bio II Foinici, gdie fudbaleri bordo kluba obavljaiu prvu fazu priprerna,
kao W strucnog

IgraCisu nam priorilel
U tesko] situaciji zelim pomocl klubu
Buduci predsjednik kluba Da vud Zahirovic ceka jos da Sk u p~tin a Slob ode potvrdi niegovo imenovanje pa da zas llce ru ka ve i kren e II rjesavan je nagom ila nih problema na Tusniu, i mi svi moramo biti svjesni te cinjenice. Vrernena su reska, da su moMa bolja, ja se ne bih prihvatio ovog posla. Medutim, situacija je tao kva kak va jeste i ze1im da pomognem klubu, Po prirodi

Sistemrada
- Upoznao sam se s igraci_ma kojirna sam rekao cia rnoraju biti maksimalno angazirani na svakom rreningu, S trucni stab Ce uspostaviti debar sistem rada koji j e predu vjet za uspjeh. Ceka nas mnogo posla - rekao je Plisek i naglasio: - Drago mi je da sam stigao u klub kakav je Sarajevo, U glamom gradu BiH imam rnnogo prijatelja koji mi pornazu da se osjecam tao kod kuce, 14. iula ceka prvi mec drugog
Kosevskog premijerligasa

Cehalictrazi DOUDsradinu
. uener u alJracanju flldlJaferima: Traii maksimafaf/ allgaiman
pretkola Evropske lige protiv svedskog Orebra, - Radi se 0 kvalire tnom i snaznorn timu koieg krasi cvrsta disciplina, Moramo irnati respekta prerna njernu, Mellu tim, uCinlt cemo sve da osrvarimo dobar rezultat u sanse cia u revansu 21. jula pokusamo izboriti prolazak u naredn u run d u - izjavio j e Plisek i pofurio na trening, zi za inozemnim angaananom, " Prije svega, :relim reCi da smo u Pliseku dobili vrhunskog strucn j aka, N azalos t, Jid; ce imati svega dvije sedmice za pripremu ekipe za Orebro, ali s'(i smo optimisti. Sto se tiCe S<:epanoviea i Kojasevica, II obostranorn interesu i igraca i kl u ba je da su
se prikljucili

PraDouori SaSMOrOm i HadiidulbiCem
Rukovodstvo Sarajeva finisu je pregovora s dosadasnjim golmanom Ve· Ida Ernircm Hadzidulbieem ..Osim 10ga, na KoseII

S vedskoj

koji bi narn davao

Eki pa Slobo de se sprerna da u ce tvrtak kre oe ka Kupresu, gdje ee obaviri prvu fazu Ij etnih pri prerna. Dotad se ocekuje dogevor s kapitenorn i golmanom Denisom Muikicem i napadacern Senadorn Mu~ [icem. S druge strane, AdmirCeha] ie vise ne zeli no" U sp j esn i ruzlanski bizn ismen ie, dcduse, to cinio i do sada, kao jedan ad ak tivni iih clanova Uprave koji nije stedie svo] novae da pomogne Slobodi, Govoreci 0 svorn preds jednickorn mandatu, Zahirovic ne krije optimizam. Istii5e da rou je velika ¢asr ,to je predlozen za prvog 60l'jeka kluba Ie obeeava da ee svim silama nasmjari opravdari povjerenje. - Sloboda je veliki brend

siti dres Slobode i traii n 0vi klub, Kada je rijel: I) mogucim prinovama, od igraca UB prob i ina kl i su se Almir Cukle, koji ie do sada igrao u Njemacko], te Aleksandar Gli~ic iz S rpea. Njirna ce biri ponudena saradnia. sam optimista, pa tako mislim da ce biti bol]e i Slobodi - kaze Zahirovic, Kao priori rete u radu istice da ce nastojati osigurati stabilnije izvore finansiranja te da ce povesti vise racuna 0 igrac im a. . IgraCi mocaju biti pri· oriler, nasa poliri.ka tOese fo· kusirati U 10m pravcu. U planu imamo neke ideie k3ko jm mozemo obezbijediIi ilto bolji Status .. istice Za· hicovic. E. M.

vu :rele vratiti i nekadasnju zvijezdu tima, AlenaSkoru koji, navodno, nema namjcro vra.cati se u mek:sicki Kuereraro,

Igracka krizaljka
Ekipi su se, inaee, prikljucili standarni prvotirnci iz pRi!e sezone Vucina Scepanovic i Damir Ko;&evic, dok je B.ranisla.I' Arsenij evic u potra-

1116 jos

timu, Pokusava-

pojacati sastav, a sve ce bi ti pozna to do kra ja sedmice " kazao ie Edim Hadzialagic, sponski direktor Sarajeva. H. CURLE

Zeljeznicar otputovao u Sioveniju

Treniralu 24 ig aca, traie se DOlacanla
U Sarajevu ostal.i Omar Baljie i Elvir Colic.
ee obavi Ii drugi i posljednji dio priprema pred nastupaju ce m eceve drugog prelko"

Zbog namjestanja rezuttata u 2006.
J edanaes[ pol jsk ib fu dbaIera osudeno ie na u vjetne zatvorske kame, a medll n jima je !)ajpoznatiji Lukas Pi'Gek (LUkaSl Piszczek). Fudbalcr Borllsije iz Dortmunda kaznjen je u vjerno narri godine i sa 100,000 zlota (oko 25.000 ell!,a). jedanaeslOrka je osudena za narnjdlimie utakmice iz 2006. godine izmed!! Krakova i Zaglebije, koja se u 10 vrijeme borila za plasman u grupnu fazu mkmii5enja Ki.lpa UEFA, a za kOjll je Piscek igrao. Ekipi iz Lubina bio je potreban barem bod da bi OSI'Ojili mjes!O koje garantira

Planirano pet utakmica

Fudbaleri Zeljeznicara od juter su u Sioveniji, II Moravskim Toplicama.,. gdje

igra(;a

la Evropske Jige proti v Serif Tiraspola 14. i 21. jula. Trener Amar Osim je U3· kon jedinog Ireninga U Sarajevll poslije povratka iz Medi.lgorja odredio plltnike, a zbog povreda, odnosno nedovoljnog oporavka, pripreme ce propust.iti Omar BaIjie, odnosno Elvir Colic. U Slol'eniji su 24 igraca: Elvi.s Karic, Semif Bllkvic (golmani~ Pamk Gerhard Nijema,. J adranko Bogieevic, Goran Mar k(lvic, S r-dan Stanic, VeE b or Vasili c, Emir .eJic, Amar Prutina, Benjamin Colic (odbrana), Dejan DrdkuJ, Muamer SI'raka, Nermin Jarnak, Perica Sw.ni5eski, Zajko Zeba, Srdan Savie, Mirsad BeSli ja,

Edin VisCa, Nerm.!!J Zolotic (vezni red), Eldin Adilovic, Ve.rnes SeLimol'ic, Saban Pehilj, Mirsad Ramie i Aleksandar Nikolic (napad). Eksped iehu cine ios menad~er Amar Osim, tim-me-naelzer Rllsmir Cviko, m:ne-ri Dino £Jurbuzovic, Almir Memi': i Adnan Guso Ie ;;1a.nol'i Ijekarskog lima Halim Lojo i Raif Zeba. ".Plav'" ce II Sloveniji os· tati do 9. jula, a odigra t ce pel pripr-emnib ulakmica. Bllduei da je na nekim pozicijama defiei taron, !rener Amar Osim najavio je da ce do prI'e ol'osezonske makmice angaZira ti jos nekoliko pro· vj eren ih igrai':a. A. t..

OsudenO 11 DOusMih fudbalera

PiU;ek: Uvjellla kallla godine iz!azak u Evropu,. a u takmica za vr:Sena je !ol'a.

na .Iri spoma bez go·
(M. T.)

Okupljanje novog premijerligasa

Ha pruom lreningu GOSH-a 31 igraC
Na pornocnorn terenu stadiona Podavala u Gabe" Ii pod vodsrvom novog trenera Darb Drazi61 odrzan je prvi trening GOSK-a. -Drazic je raspolagao sa 31 nogometasern, od kciih je samo dese I bilo iz proslosezonskog Lima koj i je osvoiio Prvu ligu FBiH. Neki su vee nakon uvodnog viezbanja 0 [pal i iz kon kuren cij e (Mus(apic i Heco), a do odlaska na Kupres (6. jula) kadar ce biti dodatno skracen, Igrac i su odigrali utakmicu izmedu sebe, trener je m iksao sas tave i pril ik u dao svima, Strijelci tri gola su bili Feda Dudic, Mahir Karie i Ivan Livaja, N a. spisku igraca su: Zlatko Kojic, Mahir Karic, Antonio Soldo, Ivan Raguz, Dr.azenko J urkovic, Vedad Sabanovic, Tornislav Tomic, Nikola Bra-

sport 66 ----------------------------------------O~evniavaz, sojeda. 29. ju~i/lip,mj201, 1.

EVROPSKA UGA Vagner pred duel Sirokog i Olimpije

[kovic, Stjepan Filipovic, Ivan Raic, Damir Zlornislic, Ante Hrkac, Mirsad Sil[ak, Armin Helvida, Danijel Culum, Miljenko Bosnjak, Marko Prskalo, Feda Dudic, Amar Balalic, I van

Livaja, Matej' Brlo!i", Zvonimir Musmpit, Ivan Prce, TihomirIelavic, Pero [uric, Eduard Raguz, Frane tolota, Rusmir Heco, Zdravko Pulic, Ivan Pehar, Raiko Rodin. Er. B.

p_ epOlent - s' _, Cella ih epriz
na Pecari ugostiti Olimpiju iz Ljubljane II prvoi utakmici prvog prerkola Evropske lige, Nas i slovenski predstavn ik j prcsle sezone su odrnjer Hi snage u istoj fazi

Sutra nece biti lako kao prosle godine, ali S9m uvjeren u nas prolaz, kaze Brazilac u redovrna Sirokog Siroki Brijeg sutra ce natjecanja, a dvije utakrnice - Ne znam kako igraci
Siroki je slavio s ukupnih 5 :0. No, bez obzira na 10,. na Peca ri n em a eufo ri j e, vee viada oprez, Doduse, Brazilac Vaguer (Wagner) ie ljut zbcg prepotenrnosti prorivnika:

ACimouiC: BOlli nego lani

Za razliku od prepotentnih igraca koji se razbacuju optimisticnim izjavarna, sportski direktor OJi· mpije Milenko Acimovic, proSle sezone igrac A ustri[e,o Sirokom priea biranirn rijecima: - Siroki je vrlo dobra momcad. Rijet ie 0 organi-

ziranom k!ubu koji nas ie (rnisli na Austriju, op. a.) prosle sezone zamalo .iznenadio. Oni su i ovcga puta b lagi favori ti, ali cu reCi da je Olimpiia ove sezone puno belie poslozena momcad nego lani. U svakorn slucaiu, cekaju nas dviie uzbudliive utakmice.

momcadi koja je prosle sezone doslovce "demolirana" mogu biti taka bahati u izjavarna. OK, to je njihov problem. ja eu samo reel da ih ceka repriza .. lstina, smatram da nece biri lako kao Iani, ali uvieren sam u nail prolaz. Atmosfera u momcadi je odlicna, svi rade i svi iedva cekaju da utakmica pocue . kate naibolii igrac Sil:okog u ovom trenutku i covjek od ko j eg se p uno oceku j e sutra, • Slovenska ekspedicija u Siroki Briieg stik u ranim priiepodnevnim satima, Odsjest ce u hotelu ~Park", a veeeras ce u rerminu odigravanja utakmice (20.45) na Pecari odraditi rrening, D. K.

Zvijezda se prlprerna u Gradaccu

JOUie OZbiunO NeOna lIB )OniOra
Menadzer zeli dovesti tri iii cetiri pojacanja i to za sve linije
Zvijezde ce komplerne priprerne pred svoj u ce tvrtu prem iierligask u sezon u naj v j erova tn ij e obaviti u Gradaccu, Menadzer i trener Dragan JOV!': istide da ce pripreme biti obavljene u rri faze . . Dol. iula radit cemo na stjecanju fizicke spreme i pro ovj eri igraca, kada ell izvrili ti selekci j u tirna za narednu sezonu, Radimo na dovcdeniu novih igraea, a trenutno su prvoumcima prikljuceni juniori s koiima imam obavezu obaviti razgovor, s obzirorn na ro da su u omladinskoj Prernijer ligi postigli veoma ZlIFudbaleri pazen uspjeh.

Moram istaCi da u k1uhu imamo respektprema ovim

Sjednog ad lreninga; Selekcija do 1. jula igracirna i pokusat cemo ceLlri igraca sa strane, udovoliiti niihovim zeljama • Trebali bismo se po" kaze Jovic. jacati u svirn linijama, pocev Dodaje svoje ocekivanje od goimana do napadaca .. dace u seZOD u uCi s tri iii istice Jovic. Di. D.

sp-ort

One"ni a"oz. sriieda,
29.

lun Vllpanj

2011,

67
Juine ,
Amerike

Medunarodni fudbal

43. ,izdanje fudbal5kog

prvenstva

od'riava

se

od

1. do 24. jula

GRUPA A

GRUPAB
#0 U

GRUPA C

~.~
Argl!'l1l1l'101

..
lkoU!l
PofI'oIIg:'IoJJ

801....I)a

lCm.IoIII'I

v~

lJrugnJ

!ile

Peru

KOPA AMERIKA Uoci pocetka prvenstvaJuzne Amerike u fudbalu

Slur
Turnir Iri nacije

Prvo izdanje pretece najstarijeg tumra na svuetu odriano je 1916. godine

ce sl sli i riuals u
nmUSDJBSnm

Stoljece gorkcg spore" skog ri vals tva, u ko j em se nezaobilazno moraiu naci i politika i historija, ono ie sto Kopa Ameriku .::ini naiunikatniiim fudbalskirn turnirom nasvijeru, Pocetak.43_ izdania, u suboru rano ujUITO po nasem vremenu, na iuznoamerickern kcntinenru ce probuditi strasti kojece tokom trosedmicnih borbi zalediri sve ostale akti v nos ti. Kopa ie nekada bila drugi najstariji fudbalski turnir sviiera, ali nakon gailenja rakm ieen ja celi ri b ri tanske selekcije 1980. godine i zvanieno je najstariji, Prvo izdanje cdrzano je 1916_ N aosnovu toga, slobodno se rnoze reci da je kon rinent svoj fu dbalsk i identi tet u tvrdio dosta prije cdrzavanja prvog svjetskogprvenstva 1930. Z a [0 su zasl uzn i radn ici britanske zelieznice, koji su p reds ra vi.li igru A rgen r inc i" rna. Reakcija je bila vise nego dobra, pa je prva utakmica u [uzno] Americi zabiIje'lena 1867. gcdine, dok ie Argentinska fudbalska fed eracf a zaziv] ela vee 1893. 00 191 0..igra s Ioprom po-

uruguaJl
Brazil

Prva dvaturnira prjpala su Ilrugvaju, da bi onda naslov preoteo Brazil. Do danas, Argentina i Urugvaj skupili su po J4 naslova, a Brazil ih ima osam, ali zato uz svoie ime irna cak pet naslova svjetskog prvaka, za razliku od susjeda, I:oji su po dva puta osvaiali mundiiale. posta, kada jegolom Roms" riia 1989. csvojio titulu prvaka, Osim sto su utisale zle glasove iz Argentine i Urugvaja, "Karicke" su time zapocele via davin u koja tra je do danas, ier su od posljed0. jib pet tro fej a osvo jiii ce tiri. Peti je 200 1.godineotisao u Kolumbiju, Argentina svoi trofe] ceka pled ugo, od 1993., s to je razlcg vise da naviiaci Slat! ovogodisnjeg rurnira docekaiu s velikim apetirom, (M.T.)

Biv!;i golrnan niemacke rep rezenraci je J ens Leman (Lehmann), koji se ove godine vratio iz penzije kako bi pomogao svom starorn klubu Arsena) u, nece po tp isati za Salke. Sponski direktor njernackog kluba HOl:sI Helt (HeidI) izjavio ie da se k!ub distancira od prica 0. Lemanovom angazrnanu. Pocetkorn [una "Srut[garter Zei tun s" 0 b javio je da ce 41-godi~njj gol" man porpisati je4nogodisnji ugovor sa Salkeom.

salHe nece Lemana

Almeida IrenerRiveraprije River Plate, koji je

Mesi IIlIlakmici

proliv Brazila: Na;ve(;j rivali

II JuirIQj

Americi nog ternperarnen ta njegovih stanovnika i rivals Iva zernaija na svim poljima, strasti nije nedcstajalo,

stala je toliko poznata simm ~on tinea ra da su Argentina, Cile i Urugvaj orgsnizirali turnir IIi nacije kako bi obiljezili godisn] icu rnaiske revolucije iz 1810. Ovo rakmrcenje je u roku od rest godina pretvoreno. 1I prvensrvo J uzne Ameri-

ke, na koje je pozvan iBrazil, i strast je mogla zazi vieti. Pod imenom Kopa Amerika rurnir ie poznat od 1975., ka da je dniiv io transformaciju ipostao ovo sro je i danas. Zbog burne historije kontinenta, revolucionar-

VladavinaBraziia
Take ie Brazil burno proslavio kraj 40·godisnjeg

JuuenluS dOUeO_ihISlainera, HamSili hOCeu Milan DregOUara 0 Hondi I zeli Agera
Italijanski killb renovira ekipll koja je osvojila
Juvenrus ie do.veo cervru pauzi izmedu dvije sezone, a nada se i pe[Om. Bek Lacija Stefan Lihdtajner (Stephan Licht" steiner), koji ima 27 godina, prosao je Ijekarski pregled i spr,ema se pOIPisati za Juvemu s. Iak.o torinsk i kl u b nije objavio keliko je za niega pI atio, medij; pro cjenj uj u dajerijeco sumi od 10 milionaeura. Svicarski fudbaler karije" ru je poeco u Grashopersu, naken cega je oti,ao u LiL Clan Lacija ie od 2008. godine. N ako!l njega,J uve se ok.renuo Japaneu koji igra za moskovski CSKA Keisuki Hondi_ ]apanski mediji lvrde da su pregovori klubova 0 0beSt.eeenju vet poreli re da raspier iz prikrajka vrebaju Liverpul, Arsenal iAs!On vila. Pdje Lih [srajnern, ekipi
to pojacanje

Veliki apetiti giganta iz Torina

Siovaku dosta Napolija

tri dana ispao izargentinske prve Iige, za novog trenera imenovao je b ivseg rep rezenta ti vca Malijasa Almeidu (Matias Almeyda). Almeida, koji je u Evropi igrao za Parrnu i Lacio, bio je dio ekipe Rivera prosle sezone, ali je propus rio ktjucni mec u borbi za opstanak ..Ovai 37-godisnjak nema nikakvog trenerskog iskustva.

su se prikljuCili Andrea Pir10 izMilana, RewCigler(Zieglet) iz Sampdorije i MikeIe .Paci enca (M ichele Paz;enza) iz N apolija, dok je bilo promjena i na kiupi, koju je od Lliidiia Oelnerija (Luigi) preuzeo Antonio Kame (Conte)

Slovacki repr-ezemali vac Marek Ha.m;;ik (Hamsik)z-eliizNatek sedmo mjesto polija preti u Milan. Ova· desettrogo.di!lnji fudbaler, koji je sa II golova po- ---','" mogao Napo· tiju da pro~le sezone osvoj i treee mjeSlO u Seriji A, rekao io-_.....,:--_~ __ ~ ____J j e da b iillU an- Hamsik' Zeli /(oleje gazman u Mi. . .. . ., Iaou bio prekretnica karije. C!)U svo)e zemlJe odlgrao 46 re. umkmica, jedan je i2 [rilinga " Misd sam, ali do sada napadaca uzEzekijela Lavenisam nista osvojio_ Doslo je eija (Ezequiel Laveni) i ellra vrijeme da se to promijeni. Edinsona. Kavanija (Cavah:dijanski mediji rvrde Ne znam za kogatu igrati nil, za koje ie predsjednik da je] uventus bacio oko i na sljedece sezone, ali u svakluba Aurelio de La.uremis napadafu A !letika Serhija kom slucaju l:elirn u drugi rekao da nisu na prodaju, ali Agera (Sergio .A guero), za klub, Mila.n bi bio ad.licna je ipak za njega odredio kojeg bi dao 35 milionaeurll. opcija, a znam da me ramo obestece.nje od 40 miJiona J uvent.us je protle se-Z-Olle cijene - reba je Slovak I:oj,i euta. zauzeo sedmo mjesm, pa mu irna jos eetiri go dine ugovoZa Hamsika je prvi in teje izmakaoca.k i plasma!! u ra s Napoli jem. res iran je izrazio Man ces rer Evr-opsku ligu. (M. T.) Hamsik, koji je za seleksiti" (M. T.)

SUuio iZBrage u AUetilUJ

Madridsl<i Atlerlko iz Brage doveo je portugalskog bel:a Silvija koji ce potpisali petogodisnji ugovor. Ovadeseltrogo.disnji Silvio prosle sezone po mo· gao je B ra,gi da se plas ira u finale Evropske l.ige.

ViI'i1n II'8IaZi uReal stoper Rafael Francuski

Val'lln (Raphael Varane), ko ji je do sada n asrupao za Lens, pOtpiS9t'Ce!lestOgodisn j i ugovor s Rea10m. Osamnaesrogodisnji Varan za Lens jed ebi to vao u novembru i od ,ada je Skllpio 23 naSlupa. Medij i ka2u da ce Real za I!j ega plati ti I 0 mil ia na enra. Vam.n ce bi ri cetvno po· jacanj e Reala oyog ljera, poslije Nurija Sahina (Sahin), Hamita Altintopa. i Hozea Kaljeho.na 00se Callejon). (M. T.)

Finansijska kriza

68
Grupa A
Barcelona (Spanija) Zagreb (Hrvarska) Safbauzen (Svicarska) Sambcri (Francuska) Bosna(BiH) Pobjednik kvalifikacione grupe 2 (Dinamo Minsk, Savehof, Besiktas, AON Fivers)

Dn~vni ava',srijeda. 29. junViipanj 2011. ..

s:

GwpaB
Cehovski rnedvedi (Rusija) Vesprem (Madarska) Sijudad Real (Spanija) Fikse Berlin (Niemacka) Bieringbro-Silkeborg (Danska) Pobjednik "Wild Card" turnira (Kielce, Leven, Valiadolid i Dankerk)

Grupa C
Hamburg (Njernacka) Cirnos Koper (Slovenija) Konstanca (Rumunija) St. Peterburg (Rusija) Visla Plok (Pohska) Pobjednik kvalifikacicne grupe 3 (Meralurg, Hafnafiordur, Haslum, Makabi)

Grupa 0
Monpelje (Francuska) Kopenhagen (Danska) Kil (Njernacka) Ademar Leon (Spllniia) Pik Seged (Madarska) Pobjednik kvalifikacione grupe 1 (Tatran Presov, AEK, Partizan, Po-

no)

RUKOMET Bosna BH Gas ugostit
Di/az: Ne moze izdvaiali Iri miliOIlB gadisnje'

Sijudad Real bi se od naredne sezone iz istoimenog gradiea, udaljenog dviestotiniak kilornetara od Madrida, rrebao preseli ti upra 1'0 u spansku prijestonicu, a sve zbcg lin ansi jskih teskoca u ko] ima se nasao osn ivac kluba, vlasnik i gl a v ni finansiier Domingo Diiaz, - Cekam jos nekoliko dana i ako se neko lie p on U di da b ude sp onzor, selimo II Madrid. Ne mcgu vise sam izdvajati IX! m ilio na go disn j e. U vecem gra d II .i mali b ism 0 vece III ogucn os ti kazao je Diiaz. (A. C.)

SiiUdad RealPrelazi U Madrid?

OD811-la o a i Sa ana svijeru, Gelman Barcelcne niie jedini bb. cuvar mreze koji ce d06 u Saraievo. Neboisa Grahovac, zajedno s Edi~om Basicern, predvodit ce Samberi, s kojim je Bosna igrala prije dvije sezone. U Sarajevu je trij umfova la 24:23, a u Sarnberiju izgubila 24:27. Upravo ie u drugorn mecu, tada u dresu Bosne, Gra hovac bri Ii irao, ubiIj viii 20 uspi esn ih inrervencija, Ekipa Irfana Smajlagica u grupnoj fazi igrat ce ios sa Zagreborn, prntiv kojeg je prosle sezone zabiljezila historiiski rezultat remijern 28 :28 u Sarajevu, IIli i jedan od nai1eZth poraza (17: 34) te Kadeten Safhauzenorn, s kojim takoder ~Studenti" imaj II iskus tva. Sv icarski prvak izbacio je Bosnu prije tri

ce

Barcelonu u Ug.i evropskih prvaka

I

Grupa kolu smo dob.ili, prema meni, bolla je od proslopodlsnie, ler je mnogo atraktivnija, kaze Igor Karacic
R ukom etas i sa rai evske Bosne u narednoj sezoni L ige evropskih prvaka igrat ce s evropskim i spanskirn rukomernim prvakom Barcelonom, Cija je yedeta nas gclrnan Danijel Saric, Tako ee Sarajevo, nakon sto je prije tri godine imalo priliku ugostiti aktuelnog evropskog prvaka Sijudad Real, ; ove sezone imaticast da bude domacin trenutno najboljo] ekipi Starog kontinenta.

Euroliga

Ciboni DOzi,U

u lIualililiaciIe
Srbiianski trener Nenad Trajkovic, koji je u NBA Iigasu Feniks sansima bio ZlIduzen ZlI indi vidualni rad s igracima, novi je rrener slovenskog prvaka Krke iz Novcg Mesta, Traikovicce naslijediti svcg zernliaka Aleksandra DJlikiCa, 1<0 j i ie p reuzeo urvanski L; tvos ritas, Krka je, medutim, istovremeno obznanila i da od ustai e od kvalifikacija za Euroligu, jer infrastrukturne i finansii ske mogucnosti klu ba nisu takve da bi se magli ravnopravno nosi ti S 1"; valima, Krka ce, mko, igrati \l Eumkupu., a nalatadni poziv za euro!iga~ke kvalifikaciie odsao je zagrebackoj Ciboni. WB.)

en

r to kakvoj ekipi, Uz svu east Siiudad Realu, naivecem kl ub u proslog deserlj eel!, Barcelona je sa sedam tirula evropskih prvaka nai trofei n jji rukometni klub u hisroriji, a kao clani ca sports kog drustva [edan je od najpopularnijib sportskih kolekriva

Najtrofejnijiklub

_ Orahouac: Hadeten. BOSna. i Samberi S .DOdlednaHim SanS8:ma
Nekadasnji igrac Bosne, danas clan Samberija Neb ojsa Grahovac nije nezadovol jan hiiebom. - Sta r",c! 0 grupi? Mislim da je dobra, vIio kotekma i da se maze igrati sa svima .. 1z naile perspektive. sigurno je puno bolja nego proS1e se.zone, a mislim da i u Bosni mogu biti zadovoIjni. Mogu igrati i sa Zagrcbom, a mislim da podiednake bnse imamo i mi i Kadelen i Bosn.a. Sve zavisi od [Qga u kakvoj Ce form i koil lim biti, s hkvim igrackim kadrom ce nastupiti, hoce Ii b iti povreda i slieno. Jedino mislim da ie Barca, kao akrueJ ni evropski prvak, ovdje ncdodirljiv.a ka2e Grabovac. Ipak, iako .smatra da je tim Danijela Sari6a bez prem ca, ci n jeniea j e da je franeuski doprvak prosJe sew-

SDec
• Hrva6 saraievske Bosnc osvojili s u Sest mooalia na iednom od najillcib medunarodnih tu:mira koi i je odrfun proleklog viken da u Gospicu (HrvIlCSka). Na tumiru ie uCestvovaJo 230 mkmicarll iz 26 ekipa. Zlatn.u medalju osvojio je Ell'ir Cosic (100 kg), dok su se bronzanim medaijarna okitili Aidin Gackie (25 kg), Adin Cosic (33 kg), Agron Sadikai (40 kg), El"ffiin Cosie (59 kg), Meldin Kadrie ( 66kg) i Edi Ni!iic(75 k.g).

godine u ·~tvnfinalu Kupa kupova, kada je trener bio Voi islav Rada (prvi mee 27,22, revans 30: 26 za Safbauzen). Tokom prosle dviie sezone tim za koji igra skoro citava reprezentaclia Svicarske re jedan od najboliih sm jelm:a Lige prvaka proSlih sezona, Estonac Tim Patrail bio je prijatno iznenadenie. U proSJoj sewni ostv.arili 'su, kao i B osna, p la,sm all u osmin u final a, u prvo j \l [a· kmid sa vladali s u Monpelj e rezultatom 31 :26,. ali su u rcvllnsu poraZen.i sa 27: 35. Prelhodno su IIspjeli biti boJji od Cehovskih medveda (32 :29) II grupnoj faz!'

Slag na torti
ne uspio savladati ~pailskog prvaka. - Mi smo, zapravo, jedan od rijetkih rimova koji je uSpin pobijediti Bareelonu. To je bio iznenadujuti triium~ ali ism mko pokaZlli e da se moZe igrari. Dodmc, tu je bilo svega, mi smo, s iedne srrane, bili skoro idealni, sve doiednog igrllCa, imali smo i mnogo ·srece, a Barcelona ie, s droge, malo podbadla i to je sve kumovalo njiho· vom porazu - riie!:i su GrabOVC3.

PrOlivnik Bosni iz ileste iakosne grupe bit ce naibolji tim drllge kvalifikacione grupe u koioj su Dinamo Min_sk (Bjelorusija), Savehof (Sv ed sk.a), B e.sikta:l (T u rskal Ie AON Fivers (Austriia), a. najvisc sansi da se izbore za prvo mjest{} imaju Bjelorusi i Svedani. - Grupa knju smo' i~vukli, prema men;, mnogo je

bolja nego proslogcdisnja, jer je mnogo atraktivnija, Prosle sezone tri lima II grupi $U bila gore, tri dolje, Sijudad Real, Zagreb i FIe· nsburg bili su preiaki i sigurni, dok je ovoga pura to malo ujednacenije, Kao slag na torti dosao narn ie i evropski prvak, kojeg sam litno prizeljkivao, a koji ce, sigurno, napunjti Skenderij u i priusti ti svima spektllkl - kaic Igor Kafacie koji smatIll da Bosnll ovoga pUla ne bi smjela imati imper3tiv prolaska u osminu finala. . Mislim da s u Salhauzen i Sam beri igncki, fin ans iiski i organizaeiono ispred nas i da bi realno bi 10 iln enadeni e da mi pro demo. Ne znam jn! u kakvom cerno igrackom kad ru docekati takm icen je jer nam je oti1;lo nekoliko igraca, a ioil se nc zna ko ce doCi .. U svakom slucaiu, na nasem terenu se mozemo ,,[uci~ s pet protivnika iz gl"upe, ru ·ce, vierovamo, bi· ti i Dinamo Minsk, i 10 je dobm - dodaje Bosni.n Sreduji bek.

A.CULlC

sport

Dn 8vni avaz, srij~~a. 29. juni/lipanj 2011 .

69
VIjest u b.rojci.

Izjava dana
" Mo}e ime je dahtor Kliiko. Ja sam terapeut i 2. jula tu ti .omog"Ci!i tretman. To ce bid rehabililflCija no/u"'lOl1I /wja ce te vfaliti " smamou. (A kl1leini bohsershi prvak svije/JJ Vladimir Klicko "oci borbe s Dcj"idom Hejom)

Ofsajd

&78

te!lska .. reprezentacua Niemacke
prirnila je

UnapBen predSledniH OlimpijaHos UOI088

Bril;mslri feniser Endi Marej do tali na Irening s Dlonom Mekinfoom ."oseei lorbu S pOfukama podrSke navijaca

(F.lo: AfP)

prvi gol ria zavrsnicarna svietskih prvenstava nakon ~ak osam godina iii 678 rninuta igre. Prije duela s Kanadorn (2:1), Niemice su posljednji gol na SP primile jos 2003. godine,

Predsjednik grekog prvoligasa Olimpiiakos Volosa Ahileas Boos u hapsen ie pod op ruzbom da ie ucesrvovao uskandalu s namjestaniem utakmica Prije n j ega, zbog istih op ruzbi, uhapsellL.su i vlasnik drugoligaskog llijupolii. Iorgo Cakogijani kao i k ladio n ifa]" Vas; lis Kalak UI;ia.. Z. uccice U narnjestan judo sadasu II Grckoj osu mnjicene 83 ow be.

TENIS Australski tinejdzer nova je zvijezda

Teniserke igrale rneceve cetvrtfinala

UimbldonsMa balMa Barnarda TOmiCa
Nemam sta izgubiti, a odgovor na pitanje mogu 'Ii pobijediti ne znam ni sam
Kao po pravilu, svako veliko takmicenje ispise po jednu oil sportskih bajki. Njeni protagonisti nekacia su bili Goran Ivanisevic, Patrik Rafter (patrick) ..., a na ovogodisnjem Vimbldoau ta prica pripada tinejdZeru Bernardu Tornicu. Osamneestogcdisnii Australac naimladi je teniser koji se uspio probiri do Cervrtfinsla jos od 1986. godine i ladasDjeg osvajaea Borisa Bekera (Becker). Izuzev Niiernca, mladi od Tomica koji su dolazili medu osam najbolj ih bili su samo DZODMekinro (Iohn McEnroe) i Biern Borg (Bjorn). Tornic ie do eetvrtfinale dosao trnovitim pu[em. U kvalifikaciiama ga [e samo pel poena dijelilo od poraza, a u prvom kolu je protiv Igora Andreieva srizao 0:2 u serovirna, - Osjeeam se odlieno ..Nikada nisam ni pomis\iao da cu prefivjeti prvu sedrnicu, Medurim, ovaj moj uspjeh pokazuie da se napornim radom moze postici sve, pa Cak i onda kada siruaciia djeluje bezizlazno - rekao je T omic, Australca, koji na ATP Iisri zauzima iS8. miesto, Boris Beker i jedan od vodeeih svjetskih tenisera Rozer Federer (Roger) vee su nazvali zviiezdom u stvaranju, a kolike su njegove stvarne sadasnje mogucnosti, pokaza! Ce cetvrtfinalni mee protiv Novaka -Bokoviea. - Sada ne bih volio statio 19rat eu naibolie SID mogu. Nemam!ita izgubiti, a odgovor n3 pita.nie mogu li pobijediti ne znam ni sam - kazao je Tomi.:, koji ie svoj USpOD najayio osvojivsi US Open i Australian Open u konkurcnciji ju!liora. (M. T.)

liSiCRi DO la Od Bartoli
Sarapova prepustila Gibulkovoj samo dva gema

zan

[tW](ffiJ m ~
buduCi da je roden

Njernica Sabine Lisicki, koja je u Vimbldon srigla valiu iuci posebnoi pozivnici, p lasiral a se u polufinale treceg 0 vosezonskog gren slern
I

OJID{O]ID~(ffi]00 mmu
Na Bernarda Tomica (?Olafupravo i Nijemci,
u Sturgartu (21. oktobra

1992.), i Hrvari, zbog naeionalne pripadnosti njegovog oca Ivice (danas Iohna), dakako i Ausrralei, g~ fivi ipod eijom zastavomnasnipa No, mnogima je nepoznato cia ie nova teniska zviiezda, zapravo, pori ieklom Bosanac, Bernardov Ollie Ivica Tomic je rodom iz rniesta Husina kod Tuzle, a maika Adisa iz okoline Brckog, UoCi poeetka agresiie na BiH vjeneali su se j otisli u Niemacku. Tomiei su se 1995. preselili u AUSIJ"aliju, u drzavu Kvinslend, gdje i danas zive. Tame se redila i Bemardova sestra Sara, koja takoder uspiesno igra 1eJ! is.
Ivica Tomic ie prosle godine dolazio u Tuzlu, ra'cnijc u Bukinje, sa znanjirna, Ija. nikad nije boravie

turnira sa vladays; jucer Francuskinju Marion Bartoli 6:4, L' 'k' N'" 6:7,6: I. Ovo ie_lSIC I: a}Vecl za Lisicki najveci uspjeh u karijeri. Mjesto medu celiri najbolje na rurniru u Londonu izborila je .i nekadasnja najbolja teniserka svijera, Ruskinja Marija Sarapova, koja je pregazila Slovakiniu Dominiku Cibulkovu, prepustivsi jo] svega dva gema

lisp/e Ii srqen (FOIo. A!') niserki: Sabine Lisicki (Njemacka) - Marien Bartoli (Francuska, 9) 6:4,6:7,6:1, Madia Sar.apova (Rusiia, 5) - Dominika Cibulkova ($10' vacka, 24) 6: 1, 6: 1, Petra Kvirova (Ceska, 8) - Cvetana Pironkova (Bugarska, 32) 6:3,6:7,6:2. Sinoc: Vikrorija Azerenka (Bjelorusija, 4) - Tamira Pasek (Austrija),

. h .k

..

.

(6: 1, 6: I) Rezultati cervrtfinala te-

(A. Dr.)

gd je rn u iivi sestra Mara. Bernard, pak, prerua nasirn u rodnoj zemlji svojih milite-

BivSa evro- r---------o'""'''''''------_ pska, svjcIska i olimpiiska pr" vakinja Lora

LOra manadu uraca se Iz Denzlle
(Laure

Olimp.ijska prvakinja lell na 01

Najmlar/i celvrffinalisfa od 1986. gadine

romle:

Manaudou) najavila je povratal: plivan iu u zelji da nastupi na Ljemim igrama 2012. u Londonu. PraDCHskinia je u septembru 20()9., u 22. gpdini, Dbjavila cia je zavriiila aknvnu karijeru. Tomeieprethodio debakl na Olimpijskim igrama l008. u Pekingu, gdje nije osvojiJa nijedno odlicie. "-- _ __' Celiri godine L__ fa n iie, Man a· Manadu: Po vfalak plivan;u du je [rijumfo. vala na 400 m Tome je dod ala srebro slobodno u A rini, StOje bila Da 800 m slobodno i brODzu prvo olimpijsko zIalo za Frna 100 m ledno. Svjetska je ancusl:u u pliyanju od 1952. rekorderka lI.a400 m slobo· godine. dno. (E. J.)

Manadu

SRIJEDA29. 6. 2011

BHn
07.00 Dobro julro Programza dlec".1 mlade 09.10 BeHalebebe 09.15 Nij e zlato IV. ~to sija, drama 09.30 Japanske price, animir:ana se rija_t 12m 09.40 Naucna poslig nuca, 34/47 1 0.0 B Hhijesli 1 0.15 Pies Ilvol." :igranasenja, 66/125 11.00 Mojamala kullinja 11.10 Godin"prola.e, igmna senja, 07.00 Dobro j ulro, julamji program 09.00 Vljesll 09.0 5 Beverly Hills, igmna sellja, 8. epl,od. 10.00 S'pretna· sretna "Mgra t:rla ni lilmovi. 10.25 Gradil"lj Bob 10.aS 'K,aljdi"osaura 11.00 ~illa M.ria,igran'serija, 151. 08.05 BunnyMal~ney, crlanmlm .08.25 Nebe,s~eples.3flte, crlanmlm .08.45 TDpShDP .09.15 Diva rena "rata, humaristicna senja 1.0 ..00 St.1 za 4, kulinarski ,how, p~sljedn ji ~edan ivsezone 10.JD Zemljasn~va(12), unskasenja 11.45 tanln a vre me nska ,~rognoza 11.55 OBNI~lo, 1~lflrmatj)lni prolJram 12 ..05 Vo. pep uli 12.15 Gum"s(t2), turska tel"novel8 13.45 Oolinav"kgva(16), t1rrska.kriminalis~ck' senj. 15.15 Slomljena srca,(12), turska serija 17.0.0 5t.1 za 4, kulinarski show, posljednji ~edan W sazone 17.~Q Zemljasnova (12), turska se~ja 1 a .45 Lanin, vrernenska prognoza 18.50 OBNlnlo, Inlormalivniprogram 19'.10 E.kl"ziv, zabav"] ,program 2.0.08 5lomtj"na srca (12), turskaserija 2U5D.li n a v"kg"a (16), Ilrrska.lclimioalistickaserlja 22.45 Vo'pgpUli: 22.55 Deja na Talk Show, T,ema."Vatrog al~at·prole.ij a cd pavle ren)a! "Ialk show .00..05 'Ukleu ba r (1,6), mm .01.300011 0 a vuknva 116), turska kriminalis~~Ka serija

TV AlFA
DB,00 Novo j ul m, jularnji pro~ram 10..00 Maea~ Mika, cnani.fllm 10.30 Vijesti 10.35 Ostrvo kor,njaci;!, c~anililm 11.30 Vijesti 11.35 Jukebox, muzitlci program 12.•30 VII estl 12,35 Inle ,vju dana(r) 13.30 Vijesti 13.10 l.ako" Ijuba\ll, serija(rl 14.~O Vijesti 15.00 Gaffe zaba,ni program 15.30 Vijesti 16;.05 Ukrad,nl zivl'ti. serija.(rl 11.15 Zalan Ijub.vi, serija lB.40 Onevnlk 19.1 0 Inlarvju dlna 19.45 "Slada ne" , shawb,zz' magazin 20 ..05 Ukra. e ni livoti. serij, 2115 Sa~ao McG'ega'ijevima serija 22.10 Putnik57, IgranHilm 23,30 Vij estl 23.35 J likabox, mU1itid program 00.3.0 Asl.rDlog ija

PINKBH
07 ;00 ljub.vu!ale~u, hrvalska igrana s~rija 08 . .00 PolJalaJa, urska senja, r. 09,.00 Udrimu!ki, lalkshaw, uiIYo 1 D ,DD Pa razzn I ov na p~L"ale, emi,ija 10.40 Kupl.bll, emisija 11.00 Zlibranjen a Ij u bav, tel'enovela, r 12.00 Inlo lop, Inlo.'program 12,20 QrandhHovi, mUli~ki program 13..00 8~0 pare, 14:00 Inlalop, inlo,:program '14,20 Zumb'aZumba, zaba,ni pmgmm 15,On to ta, t~leIlOvela 15,45 Kupl.ba., emisija 15,50. 1010lop, int.pmgram 15 00 More Ii" ba"i, illienoveia 1700 Naslijedejedne da me,lurska serija, r 17,40 Kupl.b., emlsl]. 18.0n PoljelaJa, lur.;KaSerija j 8.50 In 10lap, centra Ine vijesli 1g, 10 Zabra.njena' IiD bav, telen~vela 2DDO T'ijumf Iiu bavi,serija 2100 Naslijede joo ne dam e, IU15k, serija 22,DD G rand ~arada, mUll~ki ,program 23.20 Cill, zaba,na emisfja 23,30 C"va r mira" . film

°

eplzcca,r.

11'.50 BHhijesl i 12.00 SjednioaP,edslavniekogdo· ma'Pa,l am entarn e skli plline' 6iH,prijenos 13.00 Tenls. Grand SlamWimble· don 2011, pr8jjled, r, 13.55 Tenls Im),.GundSlamWim· tlledo n 2 011 ,~"tvrttinale, prij.nos 18.45 Malikuhaci,animirana,erija, 15/39 19.00 Onev"il !lullura Sporl Vrljeme Business News 20.00 Carita, Slsl, igmna serija, 2/4 21.0 OB HT ,I ub, ,intormaliYni program 22.00 BHTvijesli 2.2.20 Bus iness N ows, r. Ezel, igrana senja, 122/142 23.3 n Carita. Sisi, igranaserila. 214, r. 00.20 Tenls. Grand SiamWimtlledan2011, pregl~d 01 .1'5 Preg led p rug rama za I:ehrrtak

213168

zz.an

12.00 Dnevn ik 1 12.1'5 ~i~aza buduenosl, igmnaseri· ja, 14, e.pizooa 12.55 Vlzazabuduenosl,lgranaseri· la, 15, Bpizoda 13.3 ODop u nska.naslava 14.00 Meeeda zdra, Ija. S ree i~· "n",lIe, obrazovniprogram 14.30 GospodaBa,ban, igmnasen" ja/12/ 15.25 ~ij"sll 15.~D H.'"eytoans"crt,oas.rija 15.5 0 ~ illaMa ria, ig rana se~jo, 152. epizoda 16.5 o Fede raeija da D as 17.1 o Elel, .igrana,erija, 121. epizo· dart 2/ 17,50 'On.vn.i k, "ajava 18.1 a a,ma, olanliva, iUraM serija, 3.epiloda 18.5D Dnevnik,no.java 19,OB Upitnik"k\ri, Flna ns ijs'ken ovalli 19.30 Dnevnik2 20.10 tud,zbunjen,nonnalan, the bBstolll2/ 21.19 Dnevnli; najava 21..20 Ljub a" I kazna, igrana serija, 68epiloda 23.10 Dn""n ik 3 FinansijSke n."osti 23.40 Oan asu P a ria me ntu 23.55 Tu~b~lencij'2:. Stranod tetenj a, domaci igrani 111m/lSI 01.45 .Popu nsk~ nastava, t.emlshar. 02.10 Vlzaz, buduenosl, Igrana sellja, 14,epizflda,r. .03.15 Fed. raella da n as, r. .03.35 Dna"nJ k 3, r. .04.05 P rogled p '"gram a ,aeehrrtak

kv"

Azr.,

Euros ort
1J.l 0 CBlrde.et
osma-zavlera 15.1'S Vi i Mira Adanja Polak

_

Euros ort 2
10.00 Hoke] na tral'i
11.00 Fudbal 12.30' Rari, I'nl,erconlinental Harly

_S ortklub
09.30 Fulmlt 10.30 Wirnbl.d,," stu·cUo P'egled 12.00 Uzlvo:
dana Wjmbr~rjo.n Sludio 13.00 uflvo: Grand Slam Poker 1'1.00, Wimbledon

13.30 Fucbal
14.45 Fudbal 15;00 Fudbal, S.KU P IZene) Njematka • NOIV<51<a . Ekvatortjalna Gvinoja W.OO Fudbal 18.15 Fudbal, S.KUP [len.) Nlema6ka . Brazil" Australija 20.15, Fudbal :20.30 Svi eponovl

limaja

16.00 0,,0 ie Sobija
16.35 Siagal lea

Challenge Belgi]. 13.00 Hokej na tral'i 14.00 Fudbal, Mel<slko . Obala

17.00 Dn"""ik 17.20 Sla radite, br. n,45 Beogradska h,onlka 19'.00 19.30 20.05 21.05
18.2501m

Slonovace • Brazil 15.30, Fudbal 16.30 Hoke] na travi, nmstsrdam-

Ho!and ija . Novi Zeland
Fudbal

S,bij a na ""zl Dn"""ik
Gorki plodovt 48 satl avadba

20.:>5 Koojicki s<okovl
21.:>5 Kooji~ki "kokovi

17.30

21,40 Goll

18.00 I'lj ... ti 18 .s 0 Spichrel, Vellkl Nagrada 19.30 Sol sportovl 20.00 Wwo 20.30 Wwe
21.30 Dansk:a

220'10 Golf,

21.50 I'lje.1I

23 ..15 Beokurt Z3.A5Dnevoik. 00'.,00 IE\tron.el oo~ao U svijetu

23.10 Golf, Ladies European Tour
Portuguese Open 23,20 Golt 23.25 Jedri I~arstvo 23.55 JedrilOC.rstvo

Open

BMW Inlernalional

n.oo

Wim~ledon
Ul;ioo:

Wimbledon Studio 22.30 Wirnbled<>n 23,30 FullTill Poke' 00.30 Grand Slem
Wimbl'adol'1l PI'eg led dana

22,00

Boxs. WBA Svjetsl<B TIlula SAO· A, WARD ,A. Abraham Fudbal, 'Me!<.iko

National G.
14,00 In,enjerske 15.,00 Aiblji 16.00
veze ra!f1ilt: Sup.r

MTV Adria
15.40 Whe" 16.00 Real Wo~d. La. Vegas 17.00' True Uf. 17.50 3 from 1 18,00 6rar>d New 1a.30Ju kebo'x 19.00 VidBography 19.30 J""t See MN 20.00 'MN ~xpress

FOXlile
16,45 ludnica u Klivlendu 17.10 Kugar lawn
17.35 Kak:o sam upolnao 18.00

FOXCRIME
16.15 Put """.I.e 17.00 OdSl •• 1
vaSu 17.45, U bj[aekt nagon

IWas 17

m"j~u

~~:ggr;:~nje
C0P<lr
pSima

19,00 Rajevi Zernlji 20.00 'MegalVOlnioe
21.00 Megagradevine

na:

2UO T,op20

18,50 19.35 20.25 ,21.1'0 22.00

Da, Oraga Sapo! duhova SVe ispooelk.a Kel i Kim 22,55 !<ako ... rn upooznao va~u 2(l.20 Oa, O...ga
00.05 Uood' u anelornlju majku

UVQ[::F ,anal:omiju L..Ii U lica sjee •.fI,"

18.30 Brojevi 19:15 ~rk

20.00 Krim[nal~sti.:!i<a isfraga. Pariz 20.45 Pulrn;v.le 21:.30 Red i lakon. Zlocin,ar:ks 22.'1'7 Red i zakon. 210anacke

namjere namjere

22.OQ Paris Hmon":S Dubai 22.50 P,mk'd

22'.00 Zi:Uvaranje
ZJ.OO

23.1' 0 Chapelle Show
23.40

23.l0 23.55

00, 00 'Megagra~.vi"e

MegatvDmire

00.00 Ooma(:a
Zadata

3 From 1

CO.50 Z,eIlske priC':o

Oekster 00.40 Sark

Zlotina~i

umovi

0'1.. 0 U lica :sjecaoja 4 02.30 Mo.mci:sa MeD.isona

01.25 Brojevi 02, t 0 Polili.iaj:ciiz Detroita

02.55 Zlocina&i umovi

SRIJEDA 29. 6. 2011

SAPAT ZVIJEZDA
Priprema; Hedija MEHMEDIC .!IIJl1!l.IlIIIIIljubav: Osjecate da se udaiavate od partnara, da je veza u kriz], a ne znate g dje je uzrok, Polru dite bI~f3:3se! Posao: Odgovara vam samostalan fad, sto manje ovsnosn 0 druglma. Ne oceku~e rezultale "oreko noel'. Zdravlje: Trabats se vise odmaran. lj ub av: PosveHte se sebi SiD vise" Ne razmiSlj alte o tome 5ta osjeca, a eemu misli isla radi vas partner. Posao: Trudite S8 da u naredni poslovni period u l'Iete sa slo mall je zaostataka, Do lazi mn og 0 now h obave~ivite mimije. Ljubav: Ozbiljnije nego ikada do sada.lzmedu vas i valjene osobe, poslavlja se pitanje zajednicke buducnosti ... • Posae: U jednoj delikalnoj siluaciji odiuM tete 58 za komplikovaniju vatijantu. Radije nego da bude dosadno. Zdravlje: Izbjegavajtekasnonocne obrose,

11 45

IN MAGAlJN

HTHS
09.1 0 Gastranoma~ (ptletlna.ma.· rengo) Malat. 09.30 Kengurlko'3fka.!i, crtlJlaserija 09.55 Na~i, mtana seriia 1 0.1 0 Ja god i ca bo blea,

HHT1
14.2UPuslolovi na u Hrvatskoj.ls· troms21 blIi~orn(1),doku· menlarnas~rlja (7124) 14.50 "",alsko proliete. MASPO K, dokume~lamas~lij3 (719) (H) 15.40 KuRurna ba~tlna.1 n~ustrllsk. arMeklura Slavonlje(R) 15.55 ZABA - 90 saku nd i, ~misija pod pokrovitelislvom 15.00 Alisa, slu!aj sVOje Sr~B·t€l~ Mvela (71240)' 16.50 Vii"sl; 17.U 0 Hrvalsk. uii.o 11.24 HAK .P'·~mel·i"l~ 17.2,5 sve ee b iIi ~~bro, TV ~r1ja (81180)' 18.1 0 Dnevn Ik plavu~e. La rlnl naldrall gosH, em Islla pod pokm· v~elisl'1iom 18.2 OK"d AD., emisija pod pokrovi· telisl'1iam 18.358. kat, .P(>lurili na ,vijel .lalk show 39'4 a' (R) 19.15 7139 19.20 Minutaldravlja i!Oielph3r. rna. emisijil pod pokro~itelj· slvom(H) 19.300nevnlk 19.56 SPOr1 20.01 Vriieme 20.04 ZABA - 90 seku nd i, emisiia pad ·pokrovitelislvom 20.10 Od Lar, Risea d"Candlerorda 1,serija (3/10)' 21 .1J5 Kapelski kresovi, dlllmSka seriia(13/13)" 22.,,5 Zlvjeti zdravije, smlsija pod pokmviteljslvom 22.30 Kornall, kamenodlllla·d·o!rumenlarnilrlm 23.0 OPreostavljamo va m... ,emlsija pDd pokruviteljslllam 23.10 Dne"oik3 23.35 SPDr1 23.35 Vrijeme' 23.45 Vijesti il kulture 23.55 C i kJ uS eumpskil g Him a. KIVa· "a. n"dielja, irskD·b ritanski film (12) (1 03')* 01'40 MQrs ki wk, ameritkifilm (R)" 03.1 ~st"nsko p'avo 4. ser'ija (7/20) (R)"

HHT2
09.30 PIesnen ole, seriia za dieGu (17/18)' 1n.OOP,iie nos sjed 0 i &8 H",ats kog s~lI"ra' 13.30 Saoli n;~i palevi, Qrtana sena (3/26)' 13.55 Zulokljunac. Serenada' 14.20 Lagodniil,oIZaeka·1 Codvia 2,se,ij3zamlade (3139)' 14.45 Mmski""k, am~ricki film (Rl' 10"15 J~mes M~ run u·Cnampa 9 ni. tl~ku memarna serija (3/5)" 1 0.40 Dabro je In ,Itznanslve· nn-ourazovna emisija (R)" 17.15 BOl10flSko p ravo 4, serija (7120)' 18.05 S aptac psi ma 3(5121) IRj' 18.55 KazaliSt" uku OJ, TV sBriia (7128)' 19.30 Gara'a. Quaserr (fI)' 20.00 Hildana' 2Q.15 Veeer~s" 20.20 Koiarka, EP(1:). Hrvalska· L:e,Ska, rtjenos' p 22.25 Or.House5,seliia(12) (3/24)" 23.1D OnB,n ik plavu~e. Latrni 0 al· draft gosH, em isija po d pokrovite1islYom (R)" 23.20 Holi,ud"~~ ikvadra 1, humoristicna seriia (818)" 23.45 RetravilDda pia ~i ea du hovi· rna 4, serija (12) (4123)' 00.30 Retrovi!OT.Oval.p"1 muskarca 5, hUmorlsm:na senja (1'4/19)" OO.SD .RetroviIDr.Pra\riigrafi, serlla (8/1'1)(R)' 01.30 Nocolgla'tbenJ program. Hil dana(B)' 01..32 NQ' 0 I gIalllen i.pm gram. GI~lbenl sp~IQvi' 04.40 NotfliglacZbenipmgram. Hil dana,(R)" 04.42 Nocoiglazll"ni pmgr~m. Za" grebacki snli.li, dirige~ITon. :koNfnit. ,"im"" koncerta' 05"55 Noc'iglaIbeniprogr~m. P~r. Irel umjetnikll,· Trio Drl'and.o·

Nova TV
06.45 Na~i nal boilidan I, ser[ja203/260 ll7.35 Ne"stra!i"i Sco"by d o~13/14 n B.OO Burnba. c'rtllna seriia 105·106/150 oB.50 Pobiada'IJdba,j, ~erijaR 10.40 C Hvar pra .• d e, ,erija20/23 11.40 Zauvijeksu.jedi, :serijaR 12.30 INmag.zinB 13.20 P~bie ~a Ijub ,vi, .serIj371-72/150 15.20 Kad Ii! ce paca, serijaR 15.20 B lieg, sorijaR 17.00 VliesiJ Nove·TV 17 .Z5 B ijeg. serijaR ·nasl.vak 17.45 IN mag ann 18.25 Zauvij ek susj e dl, serija3/180 19.15 On~,nikNo.eTV 20.00 Kad pad a, serijal2/174 20.55 lieg, serija8!70 21.455Up",ih.poljubaca. ig"mi,nlm ZJ.50 Vefemjevljestl 00.10 Tudorl, serila (12)'?/1 0 01.10 Opasnai~ra, sertja (12)'7113 02.00 Ot"k,mr1i, serija (12)' 5/13 02.5D Pri,~dne·plavus", iglllnililm (12)' A 04.30 EzoTV, tarot show (1 2)' 05.30 Braone .odo, Serijal0·11/26 00.20 Itl mag;!!in R 06.45 Klaj progr~ma

!II~II!

m:.t.i!DI
za.
Zdravlje:

crtlnaserija

10.35 RobinHud1, serija 11'.25 Za.Oruga, emisij,uamla~e 12.00 Oneon ik 1 12.20 Rilnicamuzeja. dok~menlarni program 12.35 Koneell 13.0D Mi~Unarodnilestival 101 ra '·0 ukalleSl20H." klo 13.40 Rezo.i, hum orislitka 14.05 TNT. senia 15.00 Vijesti satumacem gesto'· nogjelika 15.1 0 Majsio I I ma IQ3 Itla, se(lja 15.05 KGnrere 0 cHa .lIeba,

JD:gt~

~i:iD:ii

I€portlla

,

seriia

torn

ljubav: Dok ste uz parmera, uspjesno igrale ulogu kola SI! ad vas oMkuje. A( i, u vasol dus I Ie iIIE~bura ... Posao :-fIliu Me kako da sami od lue ujet!! 0 svo me nove u. Greska je ako to umjeslo vas cini, na primjer, partner. Zdravlje: Presjetljivi ste, ljubav: Si1uaeija nije dramaticna, kako vam S8 10 eini. 'lrebate bili slrpljiviji, spremni ina kompromis. Posae: Bac.ile ss na posao, Najvise vas u tome om eta i nte nzlvan d rustven i ~ivol. N akon to ga, tete S8 ko neentrirate. Zdravlje: Moguca je nesanca ,:!!~~.liubav: Upoznat cete osobukela moze znacajno uljecati na vaS .Ijubavni li.vot. Ako ste u vezi, dobro razmislite. .. Pusan: O.pustite 58, necetl! pogrijesHi. Kakvu god odluku donesete, mozele ie smatrati pravom, ispravnom. ZdraYlje: Ne razmisljajte 0 bolesnrna

IIII!J-III!

!1D:.:tI'.i::i

reportlla

15.24 Itvi"sl ai Sabanj alucke b" ,z" 1fi.3D .Srpska d anas 11.05 Crnaguja, humoristit~a se!ija 11.40 Falitnipans.ion. humolistitka se lija 1B.2D Gastronomad Ibreadpud Ing) 18.30 BjekstvD sa Os[,.a sko rplo na, rijaliti!ou 19.08 Up~nii, kvi, 19.30 Onevo ik 2 20.i5 Robinliudl, serija 21.10 MjRstollotina, Majami8, S81i· 22.00 Andon uAmo rici, serija nOD Onevo ik 3 n35 Film 01.15 TNT,serija

Iii,"

e

hJ:mrm

.1II:2llllll11 Ljubav: Zelite srusili SVB moslove za sobom,. poce~ ispocetka. Sa tim ciljem, krecete u bukIlDalll ducnosl.
Jll~~.

ia

Posao: Vise vam odgovara samoslalan rad nego partnersNo. U suprotnom, IJsje~ate S8 sputano, kontmlirano. Zdravlje: Kratkolrajni .problemi.

oe

CO'll" I "'Ill"""''''' 1<1011"'1, emlsija 16.30 Hmn, I ~In", 'mi,lja 11.10 J. sam Nol' ,"db,"". Sl!ni'
15.30

19.20 Marlretiog 19.2S SpOrlSki prt[l!e<i j )lllfeme 19.30 OnovoikHAT 1 20.00 Reporta!i 21.00 Jasam wola ,"dbi"", .. oj, 21.35 8i~m~fe. :reparta!. 22.25 Criss M~I MlnOl,""", 13.00 OnovnikKISS 00.00 Not.1 ~rOQram

1m ~=i~',~lss
SOn!;

r. 1fl.flfl Hernamag",n, tsntralna Inrrnmatillna emisija.r. 11.00 MIIZIt~ Pmilram + Sms box + :Promooila pro~rama 1 1.00 M1I11e~program + Sms
Ibox

1 s..JO On"lIik 2 20.QS Marklrlr>g 20.10 IirBh ol<n. majka. ,l!'I1ia 21.00 KU/DO'ii.~", I 22..30 One,lIIk 3 23.00 Igrani!lim

noo

iPro~ra.. . Muzit~ program + Sms box + Pr~mocija
fPmqrami)

+

PromclI;:ija

~
1105 SMS chat 1'i.15 Se,lrIc" !graoa.erila ,.9·.00 OOI"lk .20 .QO Po!io.prl,redn'~f!II) 20.30 NaSa,"al"DS! 21CO LiDertyTV 22..00 Ja sam r~~la,udblna. iOdii'ka 1'1 ,.nja 22.30 Repona!a ~.oo On,~olk ~8.30 Gias AmtJiko

14.00 M",it~ program + Sm. :box + !PmmclI::iJa 1500 Vij<l$ti. inlorm<Jtvni 16.00 ~rog~~, r. 11.00 :N~ll3lg~~,
iI'. -

Ljubav: Ljubavni susret pomala je neugodan, napel, placljiv. U razgovoru, vr.lo bumo tele reagirati. Pusao: Smatra!e da vas lruil .i zalaganje nisu nagraden! na adek.valan na~in. Pogotovo ne na finansijskom plano. Zdravlje: Ako imale visak kilograma - skidajle ih. IE~~ Ljubav: Nemojte beskonacno iskorislavati i is· kusavati strpljivQsl.i loleranciju voljene 050be. Sve lr1):!tI;u Ima granic8. • Posao: Dogadaji imaju predznakimpulsivnosti, nenadanosli i iznenadenja. Ipak, povetana jel snaJalljivost. Zdravlje: Nervoza raste.

id:iEIIII

program

~

in\ef'lllu,

.~i:cJEI!!'vjevanja gre~ke. Tesko i .paznJe. ! I aslile

l) ub av: 0 ptu!ujete pa rtnera za nedostalak raw miiS8ml sebi priznajele

1H.OO

V"josti, Inrormativnl

~
10.05 Enijl. se~la 11.15 Nliomi·SVI,diJl<, Sl!riia 1i .30 Dan. InIQrmali,na ,mlslja 19.10 1ira",,1 vio. 20.Q5 Elisa. S<)ril' 21.05 Lie, naOij' nco Ti si mojuudblna, seriia 22.45 Igrapl film

19.00 ~ro~o~~ 10.00K~n"'IUblmt1. obraz"",,1program 21.00 l<allefi lora,lje, ·ernlsija
{) :zdr"aVSl'JU emisi~

Posao: Radije vrijeme provodile na poslu, zatrpani radnim obavezama, nego u intimnom okruzenju. Zd ravlje: R ad vasi scrpli uje,

12.00 ~=,'.i:?nf,;,mtNna 2J .00 Proilllm ,a dijlSpallJ

~
14.00 14.05 15.00 15.40 ',.00 , 6 .25 12.30 Rulliila '001'1.gl"","" emis;ja ·09.00
T;

Radlja510000"" Evropa,

ibertY. "",ga:!ln

18.00 Dallas 0

'No,OS1l G,.h nie" maiko, "rii" S,a <a liu!>;o,. seni' TV ","p Dn"oik 1 Ka~.",!ra. "rii<!

~
lUU TV st"he 1ao Pregled~mgrBm. 11.05 TV liberty. f. 1'1.55 Kilna 'Ivitla, r. 1 825 S,ijel mlldih. , 19.30 O""nlk F1V 20·.05 Slet.flja 20.30 AkluelnQS~

19.00 OI>I'kll~I 19.il5 Triumph 20.00 Taillil. serlj. 21.0 D Otvnr.ol srudlo n,oo Olljekli,11 22.3.5 Ja sam Mlja
,"dbi"",

Srpskol

1::~~ ~:~~~~

23;00 23.35 23.50 00.00 00.05

set'ifJ Gras Amerike Triu"IJlh Frame Tn min.na film

iIlZ~1Ii

lj ~bav: Neo phDd no js da raM Istile emolivnu sHuaciju. Pogolovo, ako ~elile' da sve usmjer~e u zeljenom pravcu. PosaD: Nove pMltke,koje bi mrn;Jlesliei uz POZfllll1StvO sa jednom utjecajnom osobom, ponukal ce vas na pmmjene. ZdraYlje: v~o sle mzdral'ljivi.

Dnevni avaz
_
!'F,~ ....... "~

~_"rI!
-1t::IMv1

..

l"11IQ]

~""f'!IIg._"

~"~" u..'t:~

'11\1

~""',......,"
rl!)at

_CoJ~

DEi" ttlt~ M hi_I ... 'iI.tM llmM~ ~" If!Clot t •• lt.
,..., _,,",16. .. •

kIM.

oart