P. 1
carine

carine

|Views: 302|Likes:
Published by Milic Sasa

More info:

Published by: Milic Sasa on Jun 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2014

pdf

text

original

Aktivna carinska politika odnosi se na primjenu odredjenih mjera i instrumenata kod izvoza roba i usluga.

Radi se o mjerama i instrumentima koji stimulišu izvoz roba i usluga kao što su razne premije i subvencije, povraćaj carina, beneficije troškova transporta i druge dodatne olakšice za prevoz. Pasivna carinska politika podrazumjeva primjenu carinsih zaštitnih instrumenata prilikom uvoza roba i usluga. Ima za cilj da zaštiti domaću proizvodnju. Mora se voditi računa da se suviše ne ograniči uvoz jer to dovodi do monopola domaće proizvodnje. Pasivna carinska zaštita mora da bude fleksibilna. Pasivna zaštitna politika može biti: Nominalna carinska zaštita, stvarna ili realna carinska zaštita i efektivna carinska zaštita. Nominalna carinska zaštita predstavlja carinsko opterećenje uvezenih roba i usluga, izraženo primjenom različitih stopa naznačenih u carinskoj tarifi. Stvarna ili realna carinska zaštita je stvarno carinsko opterećenje uvezenih roba i usluga i izražava se u procentima. Uzima se odnos izmedju stvarno plaćene carine i ostvarnene vrijednosti uvezenih roba i usluga. Efektivna carinska zaštita ogleda se u povećanju dohotka zaštićene domaće proizvodnje ili privrednih grana u cjelini, usljed stvorenih povoljnijih uslova privređivanja, primjenom odredjenih carinskih mjera i instrumenata. Mora se uzeti u obzir stabilnost privređivanja u određenoj zemlji kao i realnost kursa domaće valute. Nerealan kurs, po pravilu, destimulativno djeluje na izvoz, a stimulativno na uvoz.

Osnovni ciljevi zaštitne politike: 1. Zaštita strutkure nacionalnog dohotka-Ostvarivanje ovog cilja podrazumjeva takvu raspodjelu nacionalnog dohotka, koja će ići u prilog određenih zaštićenih privrednih djelatnosti. Ekonomski razvijenije zemlje neće imati za potrebu preraspodjelu nacionalnog dohotka, one će svoju aktivnost usmjeriti na obezbjedjenje već postignutog nivoa. Ekonomski nerazvijenije zemlje vodiće drugu zaštitnu politiku i u cilju zaštite svoje privrede one će uvesti preraspodjelu nacionalnog dohotka. 2. Supstitucija izvoza roba i uslugaSuština drugog zaštitnog cilja je obezbjedjenje odredjenih ekonomskih uslova, radi povećanja konkuretnosti domaćih proizvođača na inostranom tržištu. To se mora odraziti na postojeću strukturu medjunarodne razmjene i trgovinski bilans. 3. Povećanje efikasnosti domaće proizvodnje-U onoj mjeri u kojoj zaštitna politika olakšava prelaz iz jedne ekonomske situacije, valorizirane s nižim indeksom efikasnosti u drugu, valoriziranu s višim indeksom, veći su izgledi da zaštitna politika omogući u odredjenom stepenu dugoročno povećanje efikasnosti nacionalne proizvodnje. Instituti carinskog sistema: carinsko područje, carinska linija, carinski granični pojas, carinski nadzor, plaćanje carine i zaštita, carinski obveznik itd. Faktori na osnovu kojih se primjenjuju carina i druge uvozne dažbine, kao i mjere u vezi sa trgovinom robom: carinska tarifa, tarifno svrstavanje, porijeklo robe i carinska vrijednost.

a uglavnom se uzima vrijednost robe uvećana za stvarne troškove dopreme robe. . borbena i ratnička carina. Naziva se još i retrozivna. Dodatna carina može se primjeniti u slučaju kada neka zemlja postupa sa robom ili transportnim sredstvima na isti način kao sa robom ili transportnim sredstvima iz neke druge zemlje tj.Uvodjenjem antidampinških mjera zaštite stvaraju se uslovi za ostvarivanje uslova zdrave i poštene konkurencije na jednom tržištu. Carinski kontigenti podrazumjevaju uvoz određene robe na koju se ne plaća carina ili se carina plaća po stopi koja je niža od utvrđene carinske stope. Riječ je samo o posebnim robama. Visina carinskih stopa utvrđuje se u zavisnosti od ekonosmkog stanja zemlje i stanja na inostranom tržištu. Pored antidampinške zaštite može se preduzeti i zaštita od subvencionalnog uvoza. Carinska osnovica ima izuzetan značaj u carinskom sistemu jedne zemlje. Radi se o robi i uslugama čiju su proizvodnju finansirali i organi ili institucije u zemlji gdje su proizvedeni. Damping je ekonomski fenomen prisutan u spoljnoj trgovini i to onda kada se uvozi odnosno izvozi roba po cijeni nižoj od tržišne cijene ili proizvodnih troškova u zemlji porijekla. Osnovni razlog je što se kompletan mehanizam carinske zaštite bazira na njoj utvrdjuje se na različite načine. Primjenom carinske stope na carinsku osnovicu dobija se iznos koji se treba naplatiti na ime carine ili koliko procenta treba naplatiti na ime carine po utvrdjenoj carinskoj osnovici. Carinske stope utvrdjuju se u procentima. ako je uvela drugačiju stopu carine.

. Tada se uvode podsebne carinske stope koje mogu biti veće ili manje od postojećih. Sezonske carinske stope uvode se uglavnom na poljoprivredne i prehrambene proizvode i to samo u dređenom vremenskom periodu. Ona ne smije biti veća od 30%. Pri tome određuje se i maksimalna sezonska carinska stopa. naplaćena carina se može u cjelosti ili djelimično vratiti. Ako je uvezena roba upotrebljena za domaću porizvodnju robe koja se izvozi. Povraćaj carine predstavlja takodje. Posebne mjere carinske zaštite uvode se radi zaštite domaće proizvodnje usljed nastalih poremećaja na inostranom tržištu. Cilj je povećanje robne razmjene i proširenje privredne saradnje sa određenom zemljom ili više zemalja. Pored postojeće carine obračunate po carinskim stopama u tarifi. određenu zaštitnu mjeru. naplaćuje se i sezonska carina. Na taj način se podstiče domaća proizvodnja i stimuliše izvoz.Preferencijalne carinske stope su carinske stope koje su niže u odnosu na stope koje se primjenjuju na uvoz robe iz zemalja sa klauzulom najvećeg povlaštenja odnosno stopa koje se primjenjuju za ostali uvoz robe. Prioritet se daje ostvarenju cilja za koji su uvedene.

Carinska linija je granica carinskog područja. Ona se poistovjećuje sa državnom granicom. instrumenti i mjere carinskog sistema. zakon o carinskim službama. U slučaju da carinska linija prelazi na područje druge države. zakon o slobodnim zonama i podzakonski akti doneseni na osnovu navedenih propisa. –formalini-u formalnom smislu carisnki sistem se ispoljava kroz sadržaje pravnih propisa kojima se regulišu prava i obaveze učesnika u spoljnotrgovinskoj razmjeni. odnosno ona predstavlja liniju koja dijeli teritoriju dvije susjedne države pod uslovom da takvu podjelu priznaje medjunarodno pravo.Carinski sistem predstavlja naučnu disciplinu koja se bavi pitanjima carinske zaštite domaće privrede. Najvažniji propisi koji regulišu carinski sistem jedne zemlje su: zakon o carinskoj politici. U sebi sadrži dva aspekta pravnog sadržaja: -materijalni-u materijalnom smislu. carinski sistem predstavlja volju i pravo svake zemlje da uredi svoj carinski sistem u skladu sa svojim ekonomski i političkim sistemom. Carinsko područje je teritorija ili prostor BiH. na kojoj se primjenjuju carinski propisi i sprovode instituti. jedan dio njene teritorije se spaja sa susjednom državom i tada se formira carinski isključak. Carinski sistem se zasniva na carinskom suverenitetu jedne države. Iz toga proizilazi da carinski sistem predstavlja integralni dio privrednog sistema određene zemlje. To su po pravilu jedinstveni propisi za cijelo carinsko područje. uključujući teritorijalne vode. zakon o carinskoj tarifi. . unutrašnje vode i vazdušni prostor.

2. Preferencijalno porijeklo robe se utvrdjuje na osnovu međunarodnih sporazuma odnosno utvrđuju se određena pravila kojima se određuju uslovi za preferencijano porijeklo robe. On može biti medjunarodni i pogranični.Carinski prelaz-Mjesta koja su odredjena odgovarajućim propisima odnosno prelaz na državnoj granici preko koga se roba može prevoziti odnosno prenositi naziva se carinski prelaz. naročito u slučajevima postojanja sporazuma o preferencijalnom tretmanu. Pogranični carinski prelazi su prelazi koji su utvrđeni bilateralnim sporazumom između dvije države. Carinsku robu čine stvari koje se u carinsko područje određene zemlje uvoze odnosno unose i koje iz tog područja izvoze. Porijeklo robe može uticati na visinu uvoznih dadžbina. na osnovu kojih se donose norme carinskog sistema. Ona je najznačajniji predmet pravnog regulisanja i donošenja normativno-pravnih akata. Postoji: 1. Carinske robe su pokretne stvari koje se nalaze u prometu ili će se nalaziti u prometu između carinskog područja jedne zemlje i carinskog produčja durge zemlje. Carinska roba predstavlja osnovni element carinskog sistema svake zemlje. Nepreferencijalno porijeklo robe ima za cilj tačnu primjenu carinske tarife i drugih mjera koje regulišu posebne oblasti u vezi sa trgovinom robama kao i pripreme i izdavanja uvjerenja o porijeklu robe. Međunarodni carinski prelazi su mjesta koja su zakonom određena za međunarodni promet robe i prelaz transportnih sredstava i putnika. .

uzimanje uzoraka prospekta i slično radi podataka kojima se osigurava istovjetnost robe. pregled prevoznih sredstava. Carinskim postupkom se obezbjeđuje: čuvanje i pregled carinske robe. pregled ličnog prtljaga. Neposredan carinski nadzor podrazumjeva fizičko prisustvo carinskog organa koji obavlja carinski nadzor kao npr. čuvanje carinske robe. sprovođenje carinske robe. pretres putnika i sprovođenje robe i prevoznih sredstava. Posrednim mjerama carinskog nadzora podrazumjevaju se mjere na osnovu kojih se carinska roba obezbjeđuje stavljanjem carinskih obilježja i to i na robu i prevozna sredstva. pregled prevoznih sredstava i pregled putnika i prtljaga.Carinski nadzor podrazumjeva mjere koje carinski organi preduzimaju radi sprečavanja neovlaštenog postupanja sa carinskom robom. . Mjere carinskog nadzora se sprovode neposredno i posredno. pregled carinske dokumentacije. Obaveza sprovođenja carinskog nadzora nad carinskom robom nastaje onog momenta kada roba pređe preko carinske linije i traje sve dok se ne završi postupak carinjenja i dok roba ne napusti carinsko područje određene zemlje.

2. Može je podnijeti bilo koje lice ako ima mogućnost da robu pokaže carinskom organu kao i potrebnu dokumentaciju. prijava za stavljanje robe u slobodan promet poništi nakon puštanja. Carinska prijava u pisanoj formi podnosi se na propisanom obrascu. U istu se moraju unijeti svi podaci neophodni za sprovođenje carinskog postupka i priložiti ostale dokumente kojima se reguliše carinski postupak. Roba se pušta u slobodan promet nakon obavljanja sledećihh postupaka: 1. ispunjenja predviđenih mjera trgovinske politike i obračun i naplate carine i drugih uvoznih dadžbina kao i akciza i ostalih poreza. porijekla i svrstavanja robe po carinskoj tarifi. kada su uvozne dadžbine koje se plaćaju na robu vraćene ili se odustane ili se odustalo od njihove naplate: -u postupku uništenja obrade prema sistemu povrata. -u pogledu robe sa nedostacima ili robe koja nije u skladu sa uslovima ugovora i –u situacijama u kojima je povrat ili odustajanje od naplate uslovljeno da se roba izveze ili da joj se odredi carinsko postupanje ili upotreba.Carinska prijava se podnosi: u pisanoj formi ili korišćenjem tehnike obrade podataka kada je to predviđeno postojećim zakonskim propisima ili putem usmenog prijavljivanja ili bilo kojom drugom radnjom kojom držalac robe želi da robu stavi u carinski postupak. 3. 2. . Roba gubi status carinske robe ako se: 1. pregledom robe u pogledu količine. vrste. priprema carinske prijave ili jednistvene carinske isprave (JCI) sa potrebnim dokumentima za sprovođenje carinskog postupka.

-prevoz. domaće ili strane od jednog do drugog mjesta unutar carinskog područja. 3. kada se uvozna neocarinjena roba šalje do carinarnice u unutrašnjosti zemlje. Carinske isprave: Jedinstvena carinska isprava (JCI) predstavlja jedan od osnovnih dokumenata za carinjenje robe. drugih dokumenta predviđenih određenom konvencijom pod uslovom da je potpisnik iste dotična zemlja. Rubrike koje su označene brojevima popunjava podnosilac dokumenta. . kada se domaća ocarinjenja roba u unutrašnjosti zemlje šalje do granične carinarnice. poštom (uključujući pakete). Tranzit robe se odvija pokrićem: 1. kada se neocarinjena roba koja se ne zadržava u zemlji šalje od polazne carinarnice do krajnje carinarnice zemlje. 4. Vrste prevoza robe: -prevoz za izvoz. ATA karneta (ATA Konvencije). Pri tome ne plaća se carina niti druge uvozne dadžbine. TIR karneta (TIR Konvencije). 2. str.Tranzitni carinski postupak obuhvata prevoz robe. -prevoz za uvoz. a rubrike označene velikim slovima carinski organ. 240. Popunjava se prema naznačenim rubrikama koje su označene brojevima i velikim slovima. Sastoji se od kompleta koga čini osam listova i dodatnog lista. prema postupku provoza i 5.

Sažeta deklaracija sadrži: a)list broj 1crvene boje. carinarnici. Unošenje podataka u rubrike označene brojevima vrši podnosilac deklaracije.Deklaracija o carinskoj vrijednosti (DCV) je carinski dokument koji sadrži podatke o vrijednosti robe koji čine osnovicu za obračun carine i ostalih uvoznih dadžbina. Sažeta deklaracija je dokument koji se koristi za prijavljivanje robe carinskom organu i stavljanje robe u privremeni smejštaj. Rubrike označene brojevima popunjava podnosilac. U njega se unose opisni podaci vezani za tranzit robe. a važnost proizilazi iz činjenice da utvrđivanje relane vrijednosti carinske robe obezbjeđuje ostvarivanje ciljeva zaštite domaćeg ekonomskog prostora i fiskalne politike. Ovo je veoma važan dokument. a carinarnica rubrike označene velikim slovima. . b)list broj 2-zelene boje. Upisivanje broja vrši carinski organ koji vrši ovjeru. a rubrike označene velikim slovima. licu koje upravlja prostorom za privremeni smještaj robe. potpisom i pečatom. Popunjava ga podnosilac i carinski organ. Spisak pošiljke je dokument koji se koristi prilikom tranzita robe. Sastavlja se u najmanje tri primjerka. carinarnica. a rubrike označene velikim slovima carinarnica. Prilaže se uz JCI i čini njen sastavni dio. On je odgovoran za vjerodostojnost dokumenta i za tačnost datih podataka. Deklaraciju o carinskoj vrijednosti robe podnosi deklarant. podnosiocu i c)list broj 3-plave boje. Podnosilac popunjava rubrike označene brojevima.

Na osnovu podatak navedenim u ovim dokumentima najčešće se utvrđuje vrsta komercijalnog posla. prvi se uručuje u uručenje pošialjaocu. cijeni po jedinici mjere i ukupnoj vrijednosti robe. ugovoreni paritet. a treći list zadržava vozar. vrijednost robe. U Konvenciji (CMR) precizirane su odgovornosti vozara za njegove radnje i propuste. 3.Komercijalne isprave predstavljaju veoma važan dokument koji se podnosi uz carinsku ispravu u carinskom postupku. 2. primaocu. pošiljaocu. Prilikom transporta robe drumskim prevoznim sredstvima u međunarodnom saobraćaju. datum izdavanja. drugi prati robu. visini prevoznih troškova koji se uračunavaju u carinsku osnovicu i slično. Potpisuje ga pošiljalac i vozar. količini robe. bruto težini robe. primjenjuju se odredbe Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR). U komercijalne isprave spadaju: 1. raznim pretovarima. visina prevoznih troškova. Sastavlja se u tri primjerka.Prevozna isprava sadrži podatke o prevoznom sredstvu. Ona sadrži svoj broj. podatke o prodavcu. razni popusti i slično. Transportne isprave Međunarodni tovarni list CMR-Transportne isprave koje se koriste u međunarodnom saobraćaju su tovarni listovi i teretnica. vrsti robe. kao i njegovih pomoćnika.Polisa osiguranja predstavlja takođe komercijalnu ispravu koja se prilaže uz carinsku ispravu i služi za utvrđivanje iznosa plaćene premije osiguranja.Faktura ili račun predstavlja najznačajniju komercijalnu ispravu. podatke okupcu. . radnje i propuste njegovih predstavnika i službenika.

željeznice i pošiljaoca. Pored ovog postoji i K-72 obrazac. obrazac K-504 tovarni list za redovan prevoz. Riječni tovarni list glasi na ime tako da se teret predaje licu navedenom u tovarnom listu. obrazac K-511 tovarni list za ubrzani prevoz za saobraćaj sa bivšim zemljama SSSR-a. obrazac K-512 tovarni list za redovan prevoz za saobraćaj sa bivšim zemljama SSSR-a Str. Takođe se koristi i za redovan. U međunarodnom vazdušnom saobraćaju koristi se međunarodni tovarni list koga je utvrdilo Udruženje međunarodnih vazdušnih prevozilaca. Izdaje ga brodar na osnovu podataka koje dobije od krcatelja.Tovarni list u željezničkom saobraćaju-Tovarni list predstavlja propisanu ispravu kojom se zaključuje ugovor o prevozu stvari željeznicom između prevozioca tj. Izdaje se u jednom primjerku. prvi primjerak zadržava prevoznik. U domaćem unutrašnjem željezničkom saobraćaju postoji samo jedan obrazac tovarnog lista označen sa K-501. a treći pošiljalac zadržava. U domaćem vazdušnom saobraćaju tovarni list se sastoji od tri primjerka. . Riječni tovarni list je osnovni dokument na osnovu koga se obavlja transport u riječnom saobraćaju. 255 Vazduhoplovni tovarni list se razlikuje kada je pitanju domaći u odnosu na međunarodni vazdušni saobraćaj. U međunarodnom željezničkom saobraćaju postoje 4 vrse tovarnih listova: Obrazac K-503 tovarni list za ubrzani prevoz. Tovarni list zadržava zapovjednik broda i zajedno sa robom predaje primaocu. oročen i dogovoren prevoz. On se koristi i kod kolskih (vagonskih) i denčanih (komadnih) pošiljki. drugi prati pošiljku.

Poštanski saobraćaj-Međunarodni poštanski saobraćaj je jedan od načina prevoza robe tj. na donosioca i po nalogu. ambalažu i slično. Regulisan je posebnim propisima. poznata i kao konosman. Carina se kao instrument spoljno-trgovinske razmjene izražava preko svoja dva osnovna elementa: carinska osnovica i stopa carine. Može da glasi na ime. izvozi iz carinskog područja ili se provozi preko carinskog područja. Teretnicu potpisuje brodar i naručilac prevoza. predstavlja najvažniji dokument u pomorskom saobraćaju. Carina predstavlja osnovnu uvoznu dažbinu. Naplaćuje se na robu koja se uvozi u carinsko područje. pošta obavještava primaoca koji istu mora podići u roku od 30 dana. Za promet međunarodnih pošiljki pri određenoj pošti formira se carinska ispostava koja vrši utvrđivanje carine i ostalih dažbina. količinu i stanje ambalaže. .Teretnica. To je dokument kojim brodar potvrđuje da je robu primio i da će prevesti i isporučiti licu na koje glasi dokument što znači da teretnica predstavlja vrijednosni papir koji se indosiranjem može prenositi i njome se može trgovati. Po prijemu pošiljke. prenošenje poštanskih pošiljki. Čista teretnica ne smije sadržavati nikakvu primjedbu na stanje robe. Nečista teretnica je teretnica koja sadrži primjedbe na stanje robe.

Propisuju se niže carinske stope u odnosu na druge proizvode. pšenica i slično. Uvode se najčešće za osnovne životne namirnice: mast. –Provozne carine ili tranzitne carine naplaćuju se prilikom tranzita robe preko jednog carinskog područja.Vrste carina Carine prema pravcu kretanja -Uvozne carine naplaćuju se na robu koja se uvozi u jedno carisnko područje. a takođe i na povećanje potrošnje domaće robe. a mogu i zbog fleksibilnih razloga zemlje. Danas su rijetke i predstavljaju izuzetak. Taj karakter ogleda se najviše kod proizvoda za koje se pri uvozu plaća visoka carina. -Izvozne carine naplaćuju se na domaću robu prilikom izvoza. –Socijalne carine se uvode za pojedine proizvode koji su značajni za održavanje životnog standarda stanovništva. Ima najveću primjenu u savremenim carinskim sistemima. Uvode se radi sprečavanja izvoza nekog proizvoda. Cilj ovih carina je većinom samo fiskalan. Djeluje na smanjenje izvoza. ulje. –Fiskalna carina je po pravilu prihod države i ima fiskalni karakter. Carine prema ciljevima zbog kojih se uvode –Zaštitne carine se uvode sa osnovnim ciljem da se zaštiti domaća proizvodnja od inostrane konkurencije i omogući razvoj domaće proizvodnje. .

–Carine prema jedinici mjere se utvrđuju tako što se za osnovicu uzima jedinica uvezene robe. l. Radi obračuna carine mora se utvrditi istovremeno i vrijednost robe i jedinica mjere tj. Oscilacijom cijena roba i kursa valuta. propisane carinskom tarifom. –kombinovane carine obračunavaju se istovremeno po vrijednosti i prema jedinici mjere proizvoda. . Carine prema načinu propisivanja ili utvrđivanja -Autonomne carine odnose se samo na određenu zemlju tako da ih samostalno propisuje. m. robe. kao što su: kg. Množenjem ukupne količine uvezene robe sa iznosom carine po jedinici robe. –Konvencijalne ili ugovorne carine propisuju se za jednu robu na osnovu ugovora ili sporazuma sa jednom ili više zemalja. mijenja se i visina carine. kom. Ove carine se ne mogu mjenjati samostalno po ukazanoj potrebi jedne zemlje bez saglasnosti drugih zemalja sa kojima je ugovorena carina. Mjenjaju se po potrebi jedne zemlje nezavisno od drugih zemalja.Carine prema načina obračunavanja –Carina po vrijednosti obračunava se na carinsku osnovicu koju čini vrijednost robe. dobija se iznos carine. i slično. Ove carine mogu imati istovremeno zaštitni i fiskalni efekat. Država svojim jednostranim mjerama utiče na odnose sa postojećim poslovnim partnerima.

za jednu ili više zemalja sa ili bez reciprociteta. transakcijska carinska vrijed. ekonomski. –Antidampinške carine uvode se na robu koju inostrani prodavac izvozi po nižoj cijeni od cijene koštanja. Vrijednost uvezene robe koja predstavlja carinsku osnovicu je ugovorena cijena tj. . Nazivaju se još i dopunske carine. U ugovorenu cijenu su uključeni svi stvarni troškovi i drugi izdaci u vezi sa prodajom i isporukom robe u mjestu ulaska u carinsko područje zemlje. prema opštem sporazumu o tarifama i trgovini. propisana.Carine prema ekonomsko-političkom dejstvu – Preferencijalne carine uvode se u cilju pružanja olakšica pri uvozu robe iz doređenih zemalja. Vrste carinskih vrijednosti robe: carinske vrijednosti robe prema Briselskoj konvenciji o vrijednosti robe. transakcijska vrijednost. politički ili drugi pritisak na jednu zemlju ili se putem ovih carina odgovara na pritisak druge zemlje. –Kompezatorne carine uvode se u cilju suzbijanja uvoza robe čija je cijena ispod cijene koštanja tj. One se uvode sa ciljem da se izvrši određeni socijalni. robe. zvanična i carinska vrijednost robe prema cijenama u unutrašnjem tržištu. –Retrozivno-borbene carine uvode se kao dodatak redovnoj stopi carine. –Prohibitivne carine uvode se u slučaju kada se želi ograničiti ili spriječiti uvoz neke robe pa se propisuju nenormalno visoke carine čak i do 1000%. samo vrijednost one robe koja podliježe naplati carine. Carinska osnovica je vrijednost robe na koju se primjenjuju stope Carinske tarife tj. kada inostrani prodavac dobija subvenciju svoje zemlje radi osvajanja inostranog tržišta. One mogu da se donose na jednu ili više roba.

troškovi prevoza i dopreme se obračunavaju srazmjerno vrijednosti pojedine vrste robe. –Troškovi prevoza i dopreme robe koji su nastali u inostranstvu ulaze u osnovicu. nalog za osiguranje robe koje ugovarač osiguranja dostavlja osiguravatelju. Ukoliko se koriste vlasitita vozila u prevozu robe troškovi prevoza se obračunavaju prema prevoznim tarifama. fakturnu vrijednost i sve troškove i izdatke nastale u inostranstvu u vezi sa dopremom robe do mjesta ulaska u carinsko područje. Pod paritetnom klauzulom ICF. Način izračunavanja carinske osnovice Utvrđivanje carinske osnovice na paritetu CIF državna granica. . amo gu biti iskazani u samoj fakturi prodavca robe ili su iskazani u tovarnim ispravama. carinska osnovica obuhvata ugovorenu cijenu robe tj. podrazumjeva se da su u cijenu robe uključeni i troškovi prevoza i osiguranja robe do luke opredjeljenja u zemlji uvoznika. paritet mjesto u inostranstvu i paritet u zemlji uvoznici. Ukoliko je u jednoj pošiljci više vrsta robe.Elementi carinske osnovice: -Fakturna vrijednost robe iskazuje se fakturom inostranog prodavca robe. –Troškovi osiguranja robe uračunavaju se u carinsku osnovicu u svim slučajevima kada roba nije prodata sa paritetom isporuke domaća luka odnosno mjesto ulaska robe u carinsko područje. odnosno kupca robe. Carinska osnovica može se izračunati na 3 načina kada je uslov isporuke: paritet CIF granica zemlje uvoznice. a troškovi dopreme mogu biti iskazani u tovarnim ispravama ili posebnim ispravama.kao dokument se pojavljuje potvrda o osiguranju robe. a to je prijava tj.

One imaju za cilj da zajedno sa drugim mjerama ekonomske politike. Prilikom uvoznog carinjenja pored carine carinski organi naplaćuju na uvezenu robu i sljedeće vrste uvoznih dažbina: dažbinu za carinsko evidentiranja i posebnu taksu za poljoprivredne i prehrambene proizvode. Carinska tarifa je sistematizovani pregled robe koja podliježe naplati carine uz naznačenje carinskih stopa. a za robu koja je namjenjena za korišćenje u sopstvenom domaćinstvu carina se obračunava po jedinstvenoj stopi koja je određena carinskim propisima. Carina se može obračunati po: uvoznoj JCI. plaćaju se i posebne dažbine. U širem smislu. odredbe o načinu određivanja carinske osnovice. . Formula za obračunavanje carine: Posebne uvozne dažbine-Prilikom uvoza robe. Carinski obveznik je lice na koje glasi prevozna isprava. o oslobađanjima od plaćanja carine i druge odredbe. obezbjede ekonomski opravdanu zaštitu privrede.Način obračuna carine-Obveznik za plaćanje carine je carinski obveznik. obračunu uvoznih dažbina za robu koju putnici nose i rješenju carinarnice. pored plaćanja carine na robu koja se uvozi. carinska tarifa obuhvata spisak robe sa odgovarajućim cainskim stopama po kojima se vrši naplata carine. Za robu koja se uvozi u carinsko područje carina se obračunava od carinske osnovice po stopama koje su propisane zakonom o carinskoj tarifi. priznanici o plaćenoj carini i drugim dažbinama. U užem smislu. carinska tarifa je propisom utvrđeni spisak robe sa određenim stopama po kojima se vrši naplata carine.

Da bi se uklonili nedostaci carinske tarife po vrijednosti i specifičnih carinskih tarifa. 297 –Kombinovane carinske tarife danas uglavnom preovlađuju. Prednost ove carinske tarife je to da je razliku u kvalitetu robe mnogo lakše izraziti u vrijednosti nego na drugi način. Str. -Izvozne carinske tarife su one po kojima se vrši naplata carine zarobu koja se uvozi iz jednog carinskog područja u drugo. Specifične carinske tarife u odnosu na tarife po vrijednosti imaju dugorazrednu ulogu i one se danas pojavljuju samo u slučaju ako je potrebno da ublaže nedostatak carine po vrijednosti. Prema načinu određivanja carine: -Carinske tarife po vrijednosti su one kod kojih kao osnovica za naplatu carine služi vrijednost robe koja se naziva carinska vrijednost.Vrste carinskih tarifa Prema pravcu kretanja robe: -Uvozne carinske tarife su one tarife po kojima se vrši obračunavanje i naplata carine za robu koja se uvozi u jedno carinsko područje. –Specifične carinske tarife su one kod kojih kao osnovica za naplatu carine služi jedinica mjere proizvoda. Nedostaci su: defraudacija i diskriminacija. . uvedene su kombinovane carinske tarife. Po ovim tarifama carina se određuje i po vrijednosti i po jedinici mjere. One mogu biti opšte. –Provozne carinske tarife su tarife po kojima se naplaćuje carina za robu koja se provozi odnosno tranzitira kroz jedno carinsko područje. posebne i djelimične.

četverokolone. Postoje stalne(donose se zakonom i one su trajnijeg karaktera i donose se kad je privreda jedne zemlje stabilna) i privremene(donose se podzakonskim aktima. –Ugovorne carinske tarife donose se na osnovu međunarodnih ugovora. Stope i druge odredbe u ovim car. Prva stopa je veća i naziva se maksimalna (primjenjuje se na robu porijeklom iz zemalja sa kojima ne postoji trgovinski ugovor). tarifama ne mogu se mjenjati sve dok traje ugovor. a druga je manja i naziva se minimalna(primjenjuju se na robu koja se uvozi iz zemalja sa kojima postoji trgovinski ugovor). . Ove tarife mogu biti uniformne i specijalizovane. Prema broju kolona carinskih stopa: -Jednokolone carinske tarife imaju samo jednu carinsku stopu za svaku vrstu robe. petokolone itd.Prema načinu donošenja djele se na: -Autonomne. a specijalizovane imaju posebne stope carine za svaku vrstu robe. –Dvokolone carinske tarife imaju za svaku robu po dvije stope carine. One mogu biti trokolone. donose se samostalnim pravnim aktom jedne zemlje. a mogu i zakonom). Uniformne imaju samo jednu stopu carine za sve vrste robe. –Višekolone carinske tarife predstavljaju razne kombinacije autonomnih i ugovornih carinskih stopa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->