Aktivna carinska politika odnosi se na primjenu odredjenih mjera i instrumenata kod izvoza roba i usluga.

Radi se o mjerama i instrumentima koji stimulišu izvoz roba i usluga kao što su razne premije i subvencije, povraćaj carina, beneficije troškova transporta i druge dodatne olakšice za prevoz. Pasivna carinska politika podrazumjeva primjenu carinsih zaštitnih instrumenata prilikom uvoza roba i usluga. Ima za cilj da zaštiti domaću proizvodnju. Mora se voditi računa da se suviše ne ograniči uvoz jer to dovodi do monopola domaće proizvodnje. Pasivna carinska zaštita mora da bude fleksibilna. Pasivna zaštitna politika može biti: Nominalna carinska zaštita, stvarna ili realna carinska zaštita i efektivna carinska zaštita. Nominalna carinska zaštita predstavlja carinsko opterećenje uvezenih roba i usluga, izraženo primjenom različitih stopa naznačenih u carinskoj tarifi. Stvarna ili realna carinska zaštita je stvarno carinsko opterećenje uvezenih roba i usluga i izražava se u procentima. Uzima se odnos izmedju stvarno plaćene carine i ostvarnene vrijednosti uvezenih roba i usluga. Efektivna carinska zaštita ogleda se u povećanju dohotka zaštićene domaće proizvodnje ili privrednih grana u cjelini, usljed stvorenih povoljnijih uslova privređivanja, primjenom odredjenih carinskih mjera i instrumenata. Mora se uzeti u obzir stabilnost privređivanja u određenoj zemlji kao i realnost kursa domaće valute. Nerealan kurs, po pravilu, destimulativno djeluje na izvoz, a stimulativno na uvoz.

Osnovni ciljevi zaštitne politike: 1. Zaštita strutkure nacionalnog dohotka-Ostvarivanje ovog cilja podrazumjeva takvu raspodjelu nacionalnog dohotka, koja će ići u prilog određenih zaštićenih privrednih djelatnosti. Ekonomski razvijenije zemlje neće imati za potrebu preraspodjelu nacionalnog dohotka, one će svoju aktivnost usmjeriti na obezbjedjenje već postignutog nivoa. Ekonomski nerazvijenije zemlje vodiće drugu zaštitnu politiku i u cilju zaštite svoje privrede one će uvesti preraspodjelu nacionalnog dohotka. 2. Supstitucija izvoza roba i uslugaSuština drugog zaštitnog cilja je obezbjedjenje odredjenih ekonomskih uslova, radi povećanja konkuretnosti domaćih proizvođača na inostranom tržištu. To se mora odraziti na postojeću strukturu medjunarodne razmjene i trgovinski bilans. 3. Povećanje efikasnosti domaće proizvodnje-U onoj mjeri u kojoj zaštitna politika olakšava prelaz iz jedne ekonomske situacije, valorizirane s nižim indeksom efikasnosti u drugu, valoriziranu s višim indeksom, veći su izgledi da zaštitna politika omogući u odredjenom stepenu dugoročno povećanje efikasnosti nacionalne proizvodnje. Instituti carinskog sistema: carinsko područje, carinska linija, carinski granični pojas, carinski nadzor, plaćanje carine i zaštita, carinski obveznik itd. Faktori na osnovu kojih se primjenjuju carina i druge uvozne dažbine, kao i mjere u vezi sa trgovinom robom: carinska tarifa, tarifno svrstavanje, porijeklo robe i carinska vrijednost.

Carinski kontigenti podrazumjevaju uvoz određene robe na koju se ne plaća carina ili se carina plaća po stopi koja je niža od utvrđene carinske stope. Naziva se još i retrozivna. Carinske stope utvrdjuju se u procentima.Uvodjenjem antidampinških mjera zaštite stvaraju se uslovi za ostvarivanje uslova zdrave i poštene konkurencije na jednom tržištu. Carinska osnovica ima izuzetan značaj u carinskom sistemu jedne zemlje. Osnovni razlog je što se kompletan mehanizam carinske zaštite bazira na njoj utvrdjuje se na različite načine. a uglavnom se uzima vrijednost robe uvećana za stvarne troškove dopreme robe. . Pored antidampinške zaštite može se preduzeti i zaštita od subvencionalnog uvoza. Dodatna carina može se primjeniti u slučaju kada neka zemlja postupa sa robom ili transportnim sredstvima na isti način kao sa robom ili transportnim sredstvima iz neke druge zemlje tj. Radi se o robi i uslugama čiju su proizvodnju finansirali i organi ili institucije u zemlji gdje su proizvedeni. Riječ je samo o posebnim robama. ako je uvela drugačiju stopu carine. Primjenom carinske stope na carinsku osnovicu dobija se iznos koji se treba naplatiti na ime carine ili koliko procenta treba naplatiti na ime carine po utvrdjenoj carinskoj osnovici. borbena i ratnička carina. Damping je ekonomski fenomen prisutan u spoljnoj trgovini i to onda kada se uvozi odnosno izvozi roba po cijeni nižoj od tržišne cijene ili proizvodnih troškova u zemlji porijekla. Visina carinskih stopa utvrđuje se u zavisnosti od ekonosmkog stanja zemlje i stanja na inostranom tržištu.

Preferencijalne carinske stope su carinske stope koje su niže u odnosu na stope koje se primjenjuju na uvoz robe iz zemalja sa klauzulom najvećeg povlaštenja odnosno stopa koje se primjenjuju za ostali uvoz robe. Ako je uvezena roba upotrebljena za domaću porizvodnju robe koja se izvozi. . Pored postojeće carine obračunate po carinskim stopama u tarifi. Sezonske carinske stope uvode se uglavnom na poljoprivredne i prehrambene proizvode i to samo u dređenom vremenskom periodu. Prioritet se daje ostvarenju cilja za koji su uvedene. Cilj je povećanje robne razmjene i proširenje privredne saradnje sa određenom zemljom ili više zemalja. Ona ne smije biti veća od 30%. naplaćuje se i sezonska carina. Na taj način se podstiče domaća proizvodnja i stimuliše izvoz. Tada se uvode podsebne carinske stope koje mogu biti veće ili manje od postojećih. Pri tome određuje se i maksimalna sezonska carinska stopa. određenu zaštitnu mjeru. Posebne mjere carinske zaštite uvode se radi zaštite domaće proizvodnje usljed nastalih poremećaja na inostranom tržištu. Povraćaj carine predstavlja takodje. naplaćena carina se može u cjelosti ili djelimično vratiti.

To su po pravilu jedinstveni propisi za cijelo carinsko područje. zakon o slobodnim zonama i podzakonski akti doneseni na osnovu navedenih propisa. Najvažniji propisi koji regulišu carinski sistem jedne zemlje su: zakon o carinskoj politici. instrumenti i mjere carinskog sistema. zakon o carinskim službama.Carinski sistem predstavlja naučnu disciplinu koja se bavi pitanjima carinske zaštite domaće privrede. jedan dio njene teritorije se spaja sa susjednom državom i tada se formira carinski isključak. Carinska linija je granica carinskog područja. Carinski sistem se zasniva na carinskom suverenitetu jedne države. uključujući teritorijalne vode. unutrašnje vode i vazdušni prostor. U slučaju da carinska linija prelazi na područje druge države. carinski sistem predstavlja volju i pravo svake zemlje da uredi svoj carinski sistem u skladu sa svojim ekonomski i političkim sistemom. Carinsko područje je teritorija ili prostor BiH. –formalini-u formalnom smislu carisnki sistem se ispoljava kroz sadržaje pravnih propisa kojima se regulišu prava i obaveze učesnika u spoljnotrgovinskoj razmjeni. Ona se poistovjećuje sa državnom granicom. Iz toga proizilazi da carinski sistem predstavlja integralni dio privrednog sistema određene zemlje. odnosno ona predstavlja liniju koja dijeli teritoriju dvije susjedne države pod uslovom da takvu podjelu priznaje medjunarodno pravo. zakon o carinskoj tarifi. . na kojoj se primjenjuju carinski propisi i sprovode instituti. U sebi sadrži dva aspekta pravnog sadržaja: -materijalni-u materijalnom smislu.

Postoji: 1. Carinske robe su pokretne stvari koje se nalaze u prometu ili će se nalaziti u prometu između carinskog područja jedne zemlje i carinskog produčja durge zemlje. Ona je najznačajniji predmet pravnog regulisanja i donošenja normativno-pravnih akata.Carinski prelaz-Mjesta koja su odredjena odgovarajućim propisima odnosno prelaz na državnoj granici preko koga se roba može prevoziti odnosno prenositi naziva se carinski prelaz. Porijeklo robe može uticati na visinu uvoznih dadžbina. Carinsku robu čine stvari koje se u carinsko područje određene zemlje uvoze odnosno unose i koje iz tog područja izvoze. na osnovu kojih se donose norme carinskog sistema. . naročito u slučajevima postojanja sporazuma o preferencijalnom tretmanu. Pogranični carinski prelazi su prelazi koji su utvrđeni bilateralnim sporazumom između dvije države. 2. Nepreferencijalno porijeklo robe ima za cilj tačnu primjenu carinske tarife i drugih mjera koje regulišu posebne oblasti u vezi sa trgovinom robama kao i pripreme i izdavanja uvjerenja o porijeklu robe. Preferencijalno porijeklo robe se utvrdjuje na osnovu međunarodnih sporazuma odnosno utvrđuju se određena pravila kojima se određuju uslovi za preferencijano porijeklo robe. Carinska roba predstavlja osnovni element carinskog sistema svake zemlje. Međunarodni carinski prelazi su mjesta koja su zakonom određena za međunarodni promet robe i prelaz transportnih sredstava i putnika. On može biti medjunarodni i pogranični.

pretres putnika i sprovođenje robe i prevoznih sredstava. sprovođenje carinske robe. Neposredan carinski nadzor podrazumjeva fizičko prisustvo carinskog organa koji obavlja carinski nadzor kao npr. Carinskim postupkom se obezbjeđuje: čuvanje i pregled carinske robe. Mjere carinskog nadzora se sprovode neposredno i posredno. pregled ličnog prtljaga.Carinski nadzor podrazumjeva mjere koje carinski organi preduzimaju radi sprečavanja neovlaštenog postupanja sa carinskom robom. pregled carinske dokumentacije. čuvanje carinske robe. pregled prevoznih sredstava. pregled prevoznih sredstava i pregled putnika i prtljaga. . Posrednim mjerama carinskog nadzora podrazumjevaju se mjere na osnovu kojih se carinska roba obezbjeđuje stavljanjem carinskih obilježja i to i na robu i prevozna sredstva. uzimanje uzoraka prospekta i slično radi podataka kojima se osigurava istovjetnost robe. Obaveza sprovođenja carinskog nadzora nad carinskom robom nastaje onog momenta kada roba pređe preko carinske linije i traje sve dok se ne završi postupak carinjenja i dok roba ne napusti carinsko područje određene zemlje.

Roba se pušta u slobodan promet nakon obavljanja sledećihh postupaka: 1. -u pogledu robe sa nedostacima ili robe koja nije u skladu sa uslovima ugovora i –u situacijama u kojima je povrat ili odustajanje od naplate uslovljeno da se roba izveze ili da joj se odredi carinsko postupanje ili upotreba. 2.Carinska prijava se podnosi: u pisanoj formi ili korišćenjem tehnike obrade podataka kada je to predviđeno postojećim zakonskim propisima ili putem usmenog prijavljivanja ili bilo kojom drugom radnjom kojom držalac robe želi da robu stavi u carinski postupak. kada su uvozne dadžbine koje se plaćaju na robu vraćene ili se odustane ili se odustalo od njihove naplate: -u postupku uništenja obrade prema sistemu povrata. Carinska prijava u pisanoj formi podnosi se na propisanom obrascu. . prijava za stavljanje robe u slobodan promet poništi nakon puštanja. ispunjenja predviđenih mjera trgovinske politike i obračun i naplate carine i drugih uvoznih dadžbina kao i akciza i ostalih poreza. 3. porijekla i svrstavanja robe po carinskoj tarifi. U istu se moraju unijeti svi podaci neophodni za sprovođenje carinskog postupka i priložiti ostale dokumente kojima se reguliše carinski postupak. Može je podnijeti bilo koje lice ako ima mogućnost da robu pokaže carinskom organu kao i potrebnu dokumentaciju. vrste. Roba gubi status carinske robe ako se: 1. 2. priprema carinske prijave ili jednistvene carinske isprave (JCI) sa potrebnim dokumentima za sprovođenje carinskog postupka. pregledom robe u pogledu količine.

240. Carinske isprave: Jedinstvena carinska isprava (JCI) predstavlja jedan od osnovnih dokumenata za carinjenje robe. Tranzit robe se odvija pokrićem: 1. Popunjava se prema naznačenim rubrikama koje su označene brojevima i velikim slovima. -prevoz. prema postupku provoza i 5. domaće ili strane od jednog do drugog mjesta unutar carinskog područja. Pri tome ne plaća se carina niti druge uvozne dadžbine. TIR karneta (TIR Konvencije). drugih dokumenta predviđenih određenom konvencijom pod uslovom da je potpisnik iste dotična zemlja.Tranzitni carinski postupak obuhvata prevoz robe. ATA karneta (ATA Konvencije). 4. . 2. Rubrike koje su označene brojevima popunjava podnosilac dokumenta. -prevoz za uvoz. kada se neocarinjena roba koja se ne zadržava u zemlji šalje od polazne carinarnice do krajnje carinarnice zemlje. poštom (uključujući pakete). kada se uvozna neocarinjena roba šalje do carinarnice u unutrašnjosti zemlje. Sastoji se od kompleta koga čini osam listova i dodatnog lista. 3. str. a rubrike označene velikim slovima carinski organ. kada se domaća ocarinjenja roba u unutrašnjosti zemlje šalje do granične carinarnice. Vrste prevoza robe: -prevoz za izvoz.

U njega se unose opisni podaci vezani za tranzit robe. a rubrike označene velikim slovima. Popunjava ga podnosilac i carinski organ. Sastavlja se u najmanje tri primjerka. Upisivanje broja vrši carinski organ koji vrši ovjeru. Prilaže se uz JCI i čini njen sastavni dio. Spisak pošiljke je dokument koji se koristi prilikom tranzita robe. carinarnica. Ovo je veoma važan dokument. a carinarnica rubrike označene velikim slovima. Sažeta deklaracija je dokument koji se koristi za prijavljivanje robe carinskom organu i stavljanje robe u privremeni smejštaj. Deklaraciju o carinskoj vrijednosti robe podnosi deklarant. . Rubrike označene brojevima popunjava podnosilac. Unošenje podataka u rubrike označene brojevima vrši podnosilac deklaracije. carinarnici. potpisom i pečatom. licu koje upravlja prostorom za privremeni smještaj robe. Podnosilac popunjava rubrike označene brojevima. a važnost proizilazi iz činjenice da utvrđivanje relane vrijednosti carinske robe obezbjeđuje ostvarivanje ciljeva zaštite domaćeg ekonomskog prostora i fiskalne politike. Sažeta deklaracija sadrži: a)list broj 1crvene boje. On je odgovoran za vjerodostojnost dokumenta i za tačnost datih podataka. podnosiocu i c)list broj 3-plave boje.Deklaracija o carinskoj vrijednosti (DCV) je carinski dokument koji sadrži podatke o vrijednosti robe koji čine osnovicu za obračun carine i ostalih uvoznih dadžbina. a rubrike označene velikim slovima carinarnica. b)list broj 2-zelene boje.

Ona sadrži svoj broj.Prevozna isprava sadrži podatke o prevoznom sredstvu. pošiljaocu. visini prevoznih troškova koji se uračunavaju u carinsku osnovicu i slično. Potpisuje ga pošiljalac i vozar. Prilikom transporta robe drumskim prevoznim sredstvima u međunarodnom saobraćaju. U Konvenciji (CMR) precizirane su odgovornosti vozara za njegove radnje i propuste. primaocu. bruto težini robe. Na osnovu podatak navedenim u ovim dokumentima najčešće se utvrđuje vrsta komercijalnog posla. . Sastavlja se u tri primjerka. cijeni po jedinici mjere i ukupnoj vrijednosti robe. razni popusti i slično. datum izdavanja. Transportne isprave Međunarodni tovarni list CMR-Transportne isprave koje se koriste u međunarodnom saobraćaju su tovarni listovi i teretnica. kao i njegovih pomoćnika. 3. primjenjuju se odredbe Konvencije o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR). vrsti robe.Faktura ili račun predstavlja najznačajniju komercijalnu ispravu. U komercijalne isprave spadaju: 1. visina prevoznih troškova.Komercijalne isprave predstavljaju veoma važan dokument koji se podnosi uz carinsku ispravu u carinskom postupku. prvi se uručuje u uručenje pošialjaocu. 2. vrijednost robe. raznim pretovarima. podatke okupcu. ugovoreni paritet. radnje i propuste njegovih predstavnika i službenika. a treći list zadržava vozar. količini robe.Polisa osiguranja predstavlja takođe komercijalnu ispravu koja se prilaže uz carinsku ispravu i služi za utvrđivanje iznosa plaćene premije osiguranja. drugi prati robu. podatke o prodavcu.

Takođe se koristi i za redovan. 255 Vazduhoplovni tovarni list se razlikuje kada je pitanju domaći u odnosu na međunarodni vazdušni saobraćaj. a treći pošiljalac zadržava. Izdaje se u jednom primjerku.Tovarni list u željezničkom saobraćaju-Tovarni list predstavlja propisanu ispravu kojom se zaključuje ugovor o prevozu stvari željeznicom između prevozioca tj. On se koristi i kod kolskih (vagonskih) i denčanih (komadnih) pošiljki. Riječni tovarni list glasi na ime tako da se teret predaje licu navedenom u tovarnom listu. . obrazac K-511 tovarni list za ubrzani prevoz za saobraćaj sa bivšim zemljama SSSR-a. U domaćem unutrašnjem željezničkom saobraćaju postoji samo jedan obrazac tovarnog lista označen sa K-501. Tovarni list zadržava zapovjednik broda i zajedno sa robom predaje primaocu. prvi primjerak zadržava prevoznik. Pored ovog postoji i K-72 obrazac. U domaćem vazdušnom saobraćaju tovarni list se sastoji od tri primjerka. obrazac K-504 tovarni list za redovan prevoz. željeznice i pošiljaoca. U međunarodnom željezničkom saobraćaju postoje 4 vrse tovarnih listova: Obrazac K-503 tovarni list za ubrzani prevoz. Riječni tovarni list je osnovni dokument na osnovu koga se obavlja transport u riječnom saobraćaju. U međunarodnom vazdušnom saobraćaju koristi se međunarodni tovarni list koga je utvrdilo Udruženje međunarodnih vazdušnih prevozilaca. drugi prati pošiljku. obrazac K-512 tovarni list za redovan prevoz za saobraćaj sa bivšim zemljama SSSR-a Str. oročen i dogovoren prevoz. Izdaje ga brodar na osnovu podataka koje dobije od krcatelja.

Za promet međunarodnih pošiljki pri određenoj pošti formira se carinska ispostava koja vrši utvrđivanje carine i ostalih dažbina. poznata i kao konosman. Nečista teretnica je teretnica koja sadrži primjedbe na stanje robe. Regulisan je posebnim propisima. prenošenje poštanskih pošiljki. To je dokument kojim brodar potvrđuje da je robu primio i da će prevesti i isporučiti licu na koje glasi dokument što znači da teretnica predstavlja vrijednosni papir koji se indosiranjem može prenositi i njome se može trgovati. Naplaćuje se na robu koja se uvozi u carinsko područje. ambalažu i slično. Čista teretnica ne smije sadržavati nikakvu primjedbu na stanje robe. pošta obavještava primaoca koji istu mora podići u roku od 30 dana. Carina se kao instrument spoljno-trgovinske razmjene izražava preko svoja dva osnovna elementa: carinska osnovica i stopa carine. Teretnicu potpisuje brodar i naručilac prevoza. . Carina predstavlja osnovnu uvoznu dažbinu. Poštanski saobraćaj-Međunarodni poštanski saobraćaj je jedan od načina prevoza robe tj. količinu i stanje ambalaže. na donosioca i po nalogu. izvozi iz carinskog područja ili se provozi preko carinskog područja. Može da glasi na ime. predstavlja najvažniji dokument u pomorskom saobraćaju. Po prijemu pošiljke.Teretnica.

Ima najveću primjenu u savremenim carinskim sistemima. .Vrste carina Carine prema pravcu kretanja -Uvozne carine naplaćuju se na robu koja se uvozi u jedno carisnko područje. Djeluje na smanjenje izvoza. Propisuju se niže carinske stope u odnosu na druge proizvode. –Socijalne carine se uvode za pojedine proizvode koji su značajni za održavanje životnog standarda stanovništva. ulje. Carine prema ciljevima zbog kojih se uvode –Zaštitne carine se uvode sa osnovnim ciljem da se zaštiti domaća proizvodnja od inostrane konkurencije i omogući razvoj domaće proizvodnje. –Provozne carine ili tranzitne carine naplaćuju se prilikom tranzita robe preko jednog carinskog područja. pšenica i slično. –Fiskalna carina je po pravilu prihod države i ima fiskalni karakter. Uvode se radi sprečavanja izvoza nekog proizvoda. -Izvozne carine naplaćuju se na domaću robu prilikom izvoza. Uvode se najčešće za osnovne životne namirnice: mast. a mogu i zbog fleksibilnih razloga zemlje. a takođe i na povećanje potrošnje domaće robe. Cilj ovih carina je većinom samo fiskalan. Danas su rijetke i predstavljaju izuzetak. Taj karakter ogleda se najviše kod proizvoda za koje se pri uvozu plaća visoka carina.

Oscilacijom cijena roba i kursa valuta. –kombinovane carine obračunavaju se istovremeno po vrijednosti i prema jedinici mjere proizvoda. Mjenjaju se po potrebi jedne zemlje nezavisno od drugih zemalja.Carine prema načina obračunavanja –Carina po vrijednosti obračunava se na carinsku osnovicu koju čini vrijednost robe. dobija se iznos carine. mijenja se i visina carine. i slično. –Konvencijalne ili ugovorne carine propisuju se za jednu robu na osnovu ugovora ili sporazuma sa jednom ili više zemalja. kom. l. . Ove carine mogu imati istovremeno zaštitni i fiskalni efekat. kao što su: kg. m. robe. Država svojim jednostranim mjerama utiče na odnose sa postojećim poslovnim partnerima. Radi obračuna carine mora se utvrditi istovremeno i vrijednost robe i jedinica mjere tj. propisane carinskom tarifom. Carine prema načinu propisivanja ili utvrđivanja -Autonomne carine odnose se samo na određenu zemlju tako da ih samostalno propisuje. –Carine prema jedinici mjere se utvrđuju tako što se za osnovicu uzima jedinica uvezene robe. Ove carine se ne mogu mjenjati samostalno po ukazanoj potrebi jedne zemlje bez saglasnosti drugih zemalja sa kojima je ugovorena carina. Množenjem ukupne količine uvezene robe sa iznosom carine po jedinici robe.

transakcijska carinska vrijed. –Kompezatorne carine uvode se u cilju suzbijanja uvoza robe čija je cijena ispod cijene koštanja tj. prema opštem sporazumu o tarifama i trgovini. –Antidampinške carine uvode se na robu koju inostrani prodavac izvozi po nižoj cijeni od cijene koštanja. Carinska osnovica je vrijednost robe na koju se primjenjuju stope Carinske tarife tj. politički ili drugi pritisak na jednu zemlju ili se putem ovih carina odgovara na pritisak druge zemlje. Nazivaju se još i dopunske carine. propisana. . robe. za jednu ili više zemalja sa ili bez reciprociteta. kada inostrani prodavac dobija subvenciju svoje zemlje radi osvajanja inostranog tržišta. One se uvode sa ciljem da se izvrši određeni socijalni. –Prohibitivne carine uvode se u slučaju kada se želi ograničiti ili spriječiti uvoz neke robe pa se propisuju nenormalno visoke carine čak i do 1000%. One mogu da se donose na jednu ili više roba. Vrste carinskih vrijednosti robe: carinske vrijednosti robe prema Briselskoj konvenciji o vrijednosti robe. U ugovorenu cijenu su uključeni svi stvarni troškovi i drugi izdaci u vezi sa prodajom i isporukom robe u mjestu ulaska u carinsko područje zemlje. –Retrozivno-borbene carine uvode se kao dodatak redovnoj stopi carine. Vrijednost uvezene robe koja predstavlja carinsku osnovicu je ugovorena cijena tj. ekonomski. transakcijska vrijednost.Carine prema ekonomsko-političkom dejstvu – Preferencijalne carine uvode se u cilju pružanja olakšica pri uvozu robe iz doređenih zemalja. samo vrijednost one robe koja podliježe naplati carine. zvanična i carinska vrijednost robe prema cijenama u unutrašnjem tržištu.

Način izračunavanja carinske osnovice Utvrđivanje carinske osnovice na paritetu CIF državna granica. a to je prijava tj. amo gu biti iskazani u samoj fakturi prodavca robe ili su iskazani u tovarnim ispravama. a troškovi dopreme mogu biti iskazani u tovarnim ispravama ili posebnim ispravama. odnosno kupca robe.kao dokument se pojavljuje potvrda o osiguranju robe. –Troškovi osiguranja robe uračunavaju se u carinsku osnovicu u svim slučajevima kada roba nije prodata sa paritetom isporuke domaća luka odnosno mjesto ulaska robe u carinsko područje. Ukoliko je u jednoj pošiljci više vrsta robe. –Troškovi prevoza i dopreme robe koji su nastali u inostranstvu ulaze u osnovicu. . Pod paritetnom klauzulom ICF. paritet mjesto u inostranstvu i paritet u zemlji uvoznici. nalog za osiguranje robe koje ugovarač osiguranja dostavlja osiguravatelju. Carinska osnovica može se izračunati na 3 načina kada je uslov isporuke: paritet CIF granica zemlje uvoznice. podrazumjeva se da su u cijenu robe uključeni i troškovi prevoza i osiguranja robe do luke opredjeljenja u zemlji uvoznika.Elementi carinske osnovice: -Fakturna vrijednost robe iskazuje se fakturom inostranog prodavca robe. fakturnu vrijednost i sve troškove i izdatke nastale u inostranstvu u vezi sa dopremom robe do mjesta ulaska u carinsko područje. Ukoliko se koriste vlasitita vozila u prevozu robe troškovi prevoza se obračunavaju prema prevoznim tarifama. carinska osnovica obuhvata ugovorenu cijenu robe tj. troškovi prevoza i dopreme se obračunavaju srazmjerno vrijednosti pojedine vrste robe.

. obračunu uvoznih dažbina za robu koju putnici nose i rješenju carinarnice. obezbjede ekonomski opravdanu zaštitu privrede. Carinski obveznik je lice na koje glasi prevozna isprava. plaćaju se i posebne dažbine. Carinska tarifa je sistematizovani pregled robe koja podliježe naplati carine uz naznačenje carinskih stopa. priznanici o plaćenoj carini i drugim dažbinama. a za robu koja je namjenjena za korišćenje u sopstvenom domaćinstvu carina se obračunava po jedinstvenoj stopi koja je određena carinskim propisima. U užem smislu. One imaju za cilj da zajedno sa drugim mjerama ekonomske politike. Za robu koja se uvozi u carinsko područje carina se obračunava od carinske osnovice po stopama koje su propisane zakonom o carinskoj tarifi. Formula za obračunavanje carine: Posebne uvozne dažbine-Prilikom uvoza robe. carinska tarifa obuhvata spisak robe sa odgovarajućim cainskim stopama po kojima se vrši naplata carine. Carina se može obračunati po: uvoznoj JCI. carinska tarifa je propisom utvrđeni spisak robe sa određenim stopama po kojima se vrši naplata carine. o oslobađanjima od plaćanja carine i druge odredbe. Prilikom uvoznog carinjenja pored carine carinski organi naplaćuju na uvezenu robu i sljedeće vrste uvoznih dažbina: dažbinu za carinsko evidentiranja i posebnu taksu za poljoprivredne i prehrambene proizvode. pored plaćanja carine na robu koja se uvozi.Način obračuna carine-Obveznik za plaćanje carine je carinski obveznik. U širem smislu. odredbe o načinu određivanja carinske osnovice.

Po ovim tarifama carina se određuje i po vrijednosti i po jedinici mjere. uvedene su kombinovane carinske tarife. Prema načinu određivanja carine: -Carinske tarife po vrijednosti su one kod kojih kao osnovica za naplatu carine služi vrijednost robe koja se naziva carinska vrijednost. Str.Vrste carinskih tarifa Prema pravcu kretanja robe: -Uvozne carinske tarife su one tarife po kojima se vrši obračunavanje i naplata carine za robu koja se uvozi u jedno carinsko područje. –Provozne carinske tarife su tarife po kojima se naplaćuje carina za robu koja se provozi odnosno tranzitira kroz jedno carinsko područje. posebne i djelimične. Specifične carinske tarife u odnosu na tarife po vrijednosti imaju dugorazrednu ulogu i one se danas pojavljuju samo u slučaju ako je potrebno da ublaže nedostatak carine po vrijednosti. . Da bi se uklonili nedostaci carinske tarife po vrijednosti i specifičnih carinskih tarifa. -Izvozne carinske tarife su one po kojima se vrši naplata carine zarobu koja se uvozi iz jednog carinskog područja u drugo. Nedostaci su: defraudacija i diskriminacija. Prednost ove carinske tarife je to da je razliku u kvalitetu robe mnogo lakše izraziti u vrijednosti nego na drugi način. –Specifične carinske tarife su one kod kojih kao osnovica za naplatu carine služi jedinica mjere proizvoda. One mogu biti opšte. 297 –Kombinovane carinske tarife danas uglavnom preovlađuju.

a druga je manja i naziva se minimalna(primjenjuju se na robu koja se uvozi iz zemalja sa kojima postoji trgovinski ugovor). Prema broju kolona carinskih stopa: -Jednokolone carinske tarife imaju samo jednu carinsku stopu za svaku vrstu robe. Ove tarife mogu biti uniformne i specijalizovane. –Višekolone carinske tarife predstavljaju razne kombinacije autonomnih i ugovornih carinskih stopa. One mogu biti trokolone. a specijalizovane imaju posebne stope carine za svaku vrstu robe. Uniformne imaju samo jednu stopu carine za sve vrste robe.Prema načinu donošenja djele se na: -Autonomne. –Ugovorne carinske tarife donose se na osnovu međunarodnih ugovora. –Dvokolone carinske tarife imaju za svaku robu po dvije stope carine. donose se samostalnim pravnim aktom jedne zemlje. četverokolone. . Stope i druge odredbe u ovim car. a mogu i zakonom). tarifama ne mogu se mjenjati sve dok traje ugovor. petokolone itd. Postoje stalne(donose se zakonom i one su trajnijeg karaktera i donose se kad je privreda jedne zemlje stabilna) i privremene(donose se podzakonskim aktima. Prva stopa je veća i naziva se maksimalna (primjenjuje se na robu porijeklom iz zemalja sa kojima ne postoji trgovinski ugovor).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful